Bojan Miladinoviæ OVO NIJE KAMUFLA A kratak roman www.ilegalac.

com - Tata, tata, doði ne to da vidi Tataaa - Evo me za minut pile. Gde je Olja, zar se ovako èuvaju deca? - Ka i pile tatino. - Aaa, za to onog èiku streljaju dva puta? - ta to gleda ? - Partizanski film. Evo, premotavam da vidi . - Nemoj da premotava . Nije to film za tebe, sad æe tata da ti pusti crtani. - Neæuuu crtani, oæu ovaj film. - Dobro, dobro, stisni pauzu, odmah se vraæam. Ovo je neèuveno. Dozvolila je detetu od èetiri godine da gleda partizanski film. Ulazim u kuhinju, a ona kao po obièaju dr i telefonsku slu alicu i blagim pokretom prs ta u visini usta, daje mi do znanja da je ne prekidam. Silom prilike èujem jednosmern u komunikaciju: Sve se desilo spontano. Pre nekoliko godina suprug mi je poklonio kopiju srednjovekovnog prstena, koji me je naprosto oèarao. Kasnije sam upoznala majstora koji je napravio tu kopiju i re ila sam da pokrenem kolekciju srednjovekovnog naki ta Da, da majstor se zove Ljubi a, to obavezno da napomenete. Samo trenutak, moram da proverim ta mi radi dete - poklapa slu alicu akom i malo osorno mi se obraæa. - ta je bilo? - Kako ta je bilo? Dete nam gleda neki partizanski film pun nasilja. Otkud ti ta glupost? - Dobila sam besplatno uz novine, zna ono to deli Socijalistièka partija? Nije bio nikakav znak za uzrast. - Drugi put gledaj ta stavlja u plejer, a sad idi da je ubedi da gleda crtani. Mene neæe da poslu a. - Ma da li si lud, dajem intervju za èasopis Moj nakit . Idi da joj prièa neke prièe dok ja ne zavr im. - Nemam vremena za prièe, poèeo sam da lemim ne to. Ne mogu sada da ostavljam. - Ej, Branko, polomila sam se da doðem do ovog intervjua, ne zanima me, snaði se. Dok je dete bilo malo stvarno je nisam zanimao, ali je barem brinula o detetu, a sada je ne zanimamo ni ja ni dete. U odlasku èujem glas povampirene ene: da, sada sam tu, morala sam na trenutak da zabavim dete, znate kako je to da, da mo ete da stavite da sam mama èetvorogodi nje devojèice - Pile, hajde da ti tata pusti crtani zna onaj maèak kako - Hoæu, ako mi objasni za to su onog èiku streljali dva puta. E, ta me snaðe - Hajde premotaj da vidim prvi put kada ga streljaju. Premotavanje ne traje dugo jer dete nepogre ivo barata daljincem. Prepoznajem scene iz filma Crvena Zemlja . - Tata, onog èiku u plavom odelu i kaèketu streljaju dva puta. Vidi, prvi put je u sredini, a drugi put kada ga streljaju je na kraju. Kako mogu da ga streljaju dva puta? - Vidi pile, to nije stvarno streljanje, to je samo gluma. Seti se onih glumaca i z pozori ta Taj èika je kobajagi streljan. On se samo pravio da je pao. Kada je drugi put bilo streljanje on je ustao i ponovo pao.

- A, za to je samo on glumeo dva puta? - Pazi ovako. Èike koje su pravile film to nisu ove to glume, veæ neke druge èike dobile su zadatak da to br e naprave film, kako bi se neprijatelj osudio to pre - Nemci? - Tako je, Nemci. Po to nisu imali vremena da zapo ljavaju druge glumce oni su neke èike zamolili da glume dva puta. Jasno? - Jeste. A, da li se i danas snimaju tako brzo filmovi? - Doðite da vas poljubi mama, kako ste mi slatki pro lost - Kolega, sigurno se pitate za to sam vas ostavio za kraj? - Pomislio sam da ste me sluèajno preskoèili. - Nikako. Za razliku od ostalih studenata, va program zauzima znatno manje memorije, a sasvim je funkcionalan. Sve to zahvaljujuæi drugaèijem pristupu problemu. Ja vam se divim - Ne znam ta da vam ka em - Ne treba ni ta, sve ste rekli programskim linijama. Da li se sla ete da je buduænost elektronike u mikrokontrolerima? - Sla em se. Ureðaji æe biti nezamislivi bez njih. - ta mislite, da li æe se smanjiti pouzdanost ureðaja? - Nikako. Mikrokontroleri su upravo osmi ljeni da poveæaju pouzdanost ureðaja. Neverovatno. Èovek mi se divi za program, a sme ka se na trivijalnu stvar. Znaèi taèno je ono to prièaju, da je na ispitu pun ironije i podjebavaèki nastrojen. Ovo je sigurno uvod za neko pitanje sa zvrèkom. - Vidite kolega, kada se osmi lja neki proizvod poput mikrokontrolera, ujedno se osmi lja i obja njenje za to je taj proizvod nastao - Izvinite profesore - Ah, nema potrebe da se izvinjavate, smeh je ponekad te ko kontrolisati. Èesto takvo obja njenje slu i da skrene tokove misli, kako ne bi neko, ko nije odabran do ao na ideju da ga upotrebi za smanjenje pouzdanosti ureðaja. ta mislte da, recimo, firma koja proizvodi klavijature, proizvede pojedine primerke koji æe da prestanu sa radom posle izvesnog vremena? - Mislim da nije fer. - Ah, nije fer da to bude u popodnevnim èasovima i vikendom da pokvari svirku, ali obiènim danom ujutru, to da ne? Korisnik æe imati vremena da se snaðe, a ovla æeni servis æe izvr iti jeftinu popravku, koju æe malo skuplje naplatiti, i ureðaj po to mu je uèitan pravi softver nastavlja da radi, onako kako bi inaèe trebao da radi. Vidite, farmacutske kuæe prodaju mnogo lekova koji leèe samo posledicu bolesti, ali ne i uzrok, jer su svesne da ako bi leèile uzrok, vrlo bi brzo bankrotirale. Da li je to fer? Ba se u iveo, èak je poèeo i prstima da lupka po stolu kao da svira klavijature koje ne proizvode ton. Ne znam to mi sve ovo prièa, ali ima logike. - To nimalo nije fer, ali eto moramo da se pona amo kao da je fer, jer nemamo alternativu.

- Tako je. Meðutim, kao to vidite sve savr eno funkcioni e i nikog ne grize savest. Zamislite da radite kao in enjer u nekoj firmi koja pravi klavijature i nadreðeni vam sasvim legalno postavi uslov da programirate neke primerke kako kompanija eli. ta biste uradili? Naravno, iskljuèujemo moguænost da vam to postave u firmi koja pravi medicinske aparate, a iskljuèujemo i moguænost da ostanete na radnom mestu ako odbijete. - Ne znam ta da vam - Izvinite to vas prekidam. Nadam se da imate na umu da klavijatura ima veliki broj komponenti, koje mogu posle odreðenog vremena bez ièije pomoæi da otka u, te tako postane nefunkcionalna. to se tièe ispita mi smo zavr ili, mogu da vam upi em èistu desetku, ali sam hteo da malo pro irimo temu i razmenimo mi ljenja. Koji ludak. Sva ova naglabanja nemaju veze sa usmenim. ta bih uradio? - Verovatno bih pristao. - Ne bi vam smetala politika kuæe? - Verovatno, bi, u trenutku, ali kasnije ne, jer verujem da svaka firma ima neku svoju politiku. - Naravno da ima. Mama kompanija proizvodi pesticide, a æerka pakuje glinu za èi æenje organizma. To vam je tako svuda u svetu. Da li sada verujete da su mikrokontroleri osmi ljeni samo da bi poveæali pouzdanost ureðaja? Njegov osmeh u meni izaziva golicanje u grlu, koje je zapravo maska, kojom elim ve to da prikrijem smeh. Stavljam i ake preko nosa, dok ne proðe prvi nalet. Uspevam vrlo kratko da odgovorim. - Zavisi kako se programiraju. - Tako je kolega. Eto, ponovo smo se vratili na programiranje. Meni bi bilo zadovoljstvo da vam budem mentor na diplomskom. Ja imam korektnu saradnju sa jednom nemaèkom firmom koja pravi kuæne sigurnosne sisteme, pa ako ste voljni da odradite diplomski na tu temu, mogao bih da vam obezbedim usavr avanje u njihovoj firmi. - Profesore nikada nisam razmi ljao o odlasku u inostranstvo, malo sam zateèen - Da, da shvatam vas, ne morate ovog trenutka ni ta da odluèite. Razmislite pa se javite. - Hteo bih jo ne to da vas pitam, pre nego to razmislim. - Naravno, pitajte. - Da li ta firma postavlja neke specijalne zahteve? - Malopre smo se slo ili da svaka napredna firma postavlja neke specifiène zahteve, samo je na vama da li æete pristati ili ne. Pristao sam i svojski se potrudio da projektujem kuæni alarmni sistem, koji je fak tièki bio preinaèen postojeæi, jer se sve svodilo na promenu mikrokontrolera, a samim tim i kompletno programiranje novog. Promenu kontrolera su pravdali buduæim pro iren jima, to je donekle opravdavalo postojanje velikog broja neiskori æenih ulaza i izlaza. Ja sam inventivno æu i radom zaslu io profesorovu naklonost, to je uslovilo da ansu za usavr avanjem u inostrantsvu pretvorim u pogodak. Ostalo je jo da doðem na poslednje savetovanje, koje je profesor zamislio da mi odr i u nekoj rupi od kafiæa, koju su svi popularno zvali rupa .

Taèno je to. dalo se zakljuèiti da se poznaju. a i da je bilo pola fla e. postoji ne to to se zove strategija. Sa nadom da nisam zabor avio kako se dr i tap. Muziku koja je dopirala iz zvuènika. tako da su mi pogledi bili sve reði i nije ni èudo to sam zapoèeo konverzaciju sa ankerom. ali bitka nije nimalo bila dosadna. ja sam po ko zna koji put kon statovao kako je profesor èudna sorta. . Profesor se poluzapovednièkim tonom obratio ankeru sa zahtevom da nam osposobi bilijar. nego profesor. da sada kapiram. Zapitao je konobara ta pije.Da se razumemo. Profesor je rukom pokazao da ja imam prednost. Klimnuo sam glavom i udario u belu kuglu. Ubrzo sam shvatio da bojno polje u vidu zele ne èoje nije meni naklonjeno. Zdelica je o stala bez etona. klimnuo je g lavom. koja je od ovih kugli najbitnija za igru? . .Nemam ti ja pojma ta je radio. jer sam svakim udar cem bio sigurniji u sebe. Meðutim. u ao sam u prostoriju.Za to? . . a po ankerovom izrazu lica. Kada je pri ao. . tako da se nisam buni o. tako da smo pivo povremeno koristili samo da ovla imo grlo. Èekanje se malo odu ilo. pogledao u njega pa u mene i blago udario akom o ank. Lako je se pomiriti sa tom konstatacijom. Odmakao se jedan korak od stola. Ko bi drugi. ne presuðuje polo aj crne. ali je mal o te e sa konstatacijom da nisam uzeo tap u ruke od srednje kole.Kolega. . jer sam i ja verovatno naseo kao i svi ostali. a nama je naruèio po pivo. Ako protivniku ostavite belu u povoljnom polo aju.Muzika ide iz kompjutera. hladna i z a bilijar pomalo teskobna prostorija izazivali su u meni blagu nelagodu. sigurno æe vas .Crna. . Smernim udarcem profesor razbija harmonièan skup kugli. jedinom osobom u kafiæu. veæ bele kugle. Kugle su poletele du stola. ko izgubi plaæa eton pokazao je rukom na stolicu gde je bila èinijica sa etonima. . On je uzvratio migom i zadr ao pogled prema stepenicama.Ne mogu da verujem da ona mrcina od deka jo uvek radi i daje zvuk kao da je juèe iza ao iz fabrike. usledio je pokret ruke u vidu rampe. Prilazio je sa osmehom. to je bio dobar in dikator da neko silazi u rupu. ali nepa nja se prevazilazi ve bom. koje æe se nakon haotiènih etnji ponovo naæi u harmoniji. poèeo je da preseca zve ket kugli u ritmu pokvarenog metronoma.Zato to malom nepa njom mo e da okonèa partiju. Odsustvo prièe. njihovu ustaljenu konverzaciju. Igra nas je opila. neki majstor vam je prepravio dek i on beskonaèno vrti traku. Bio sam pri kraju sa pivom. ali vidim da vr i posao. ali su nekako ostale zgusnute. dek je samo kamufla a. verovatno. Dok su oni vodili. ali kada sam se namestio da razbijem kuglasti troug ao.Da. verovatno ne bi imalo smisla odbiti profesora. U bilijaru.Ispijao sam pivo za ankom i povremeno bacao pogled na stepenice. u kojoj sam pre nekoliko trenutaka video konobara kako gu va neki èar av kao da je prljava posteljina. Uskoro smo poèeli i da se egaèimo na temu teorije sudara. . a ovi vu metri su prebaèeni na snimanje. ta mislite. u nameri da vidim profesorove noge. Osmeh me je odao da delimo mi ljenje. blago oslon io na tap i po prvi put danas mi se obratio ozbiljnim tonom. a èesto i u ivotu.

To je ujedno i prvi savet koji olako uzimali etone iz tacne u je. No. ali ipak razmislite dokle tacni. ovo .pobediti. Taèno etoni nisu skupi. Primetio sam da ste nameri da se nekako kolo sreæe okrene. Ne ostavljajte protivniku ni ta na sam hteo da vam podarim. ovo je sve bila zabava. jer i ivot je igra. a treba iæi.

elimo vam da napi ete jo puno romana. jer i und eli to du e da traje pa to je moj roman. Samo jo danas i nema vi e napasti do septembra. Platio je tri piva i dva etona. Udahni. ali po to primam skromnu platu na ruke i nemam socijalno. a protivnik se kao mi ukurvi i èeka da napravite gre ku. Ja sam èetvrti Srbin. . ali mi moramo da napustimo osnovnu kolu. tako da mi je bez problema obezbedio radnu vizu na godinu dana. a on je dao predlog da napustimo bilijarski sto. Mo da mu se urilo kuæi ili jednostavno nije hteo da pogre i. primirite se i vi. Ako shvatite da nekog ne mo ete trenutno da pobedite. Ja sam gubio.Naravno. Jedna gre ka nije nikada fatalna.Da li ste videli onaj prastari dek za ankom? . Tvrde korice ali ne mora ni ta da znaèe.Naravno. ali ako ne shvatite da neko prati va e gre ke. hoæete li da otvorite poklon? . Vreme je da krenemo Sve se potpuno slagalo sa njegovom prièom. nja. Nisam ba rada da se zezam sa selojtepom. ta mi bi da se i ja nasmejem? Morala sam kad su nagovorili ovo deri te da deklamuje njihove fore moramo da napustimo osnovnu kolu nja. mo ete samo da izgubite partiju. * Veæ tri meseca radim u firmi. mo da opasnost izbegne vas. ali jutros sam lakirala nokte. Ako nekada ne znate da izbegnete opasnost. je velika mutljavina. kao to sam i oèekivao. nego tipajuæi zadah podrumske memle. . naravno. da je i meni ao to me napu ta tako fino odeljenje.Nastavnice.Hvala vam deco. Nema vi e dece koja poku avaju da mi se penju na glavu. dubokim udahom. Vlasnik. kamuflirajte se. . pazi da ti ne zadrhti brada. u ime odeljenja predajem vam ovaj skroman poklon. ali osnovna kola nije mesto gde se treba zadr avati. Po konturama deluje da je knjiga. izgubiæete vi e od partije. Zapamtite. Moram da priznam. napast je to . najbitnija stvar u ivotu je kamufla a. samo da naðem makazice ao mi je. Ba me zanima da li su znali ne to normalno da izaberu. nja . koji je inaèe jedan od ta tri Srbina.Nastavnice. za to je ovakav mir. nedvosmisleno smo jedan drugom pokazali da nam vi e prija veèernja proleæna sve ina. ne mogu da ubrojim sebe u zaposlene.vam sve prièam zbog situacije kada pobeðujete. Mnoge bi vrste izumrle da nije kamufla e. kelner mi je objasnio da je neki majstor napravio kamufla u. Pri izlasku iz rupe. iako se nigde ne . Nikada nisam ovako mirno zapisala èas. Stvarno ste me ganuli . elim vam puno uspeha u predstojeæem kolovanju i u ivotu. ta se de ava? . * Konaèno je kraj kolske godine.Hvala vam deco. ostavite to za neko drugo vreme. tako. Pru io mi je ruku i poluzvanièno dodao. gde su zaposlene dve Nemice i tri Srbina. Profesorki Oliveri Andriæ za uspomenu i dugo seæanje svi su se potp isali. Mi bismo voleli da nam vi predajete i iduæe godine. Smeju se kao kreteni.Taj majstor sam ja.

Spavao sam u prostorijama firme i silom prilike sam bio èuvar u firmi koja prodaje alarme. Ljubi a. a ja sam mogao malo i da u tedim. za razliku od osnovnog alarma koji je sklapao robot negde u Kini. jeste. Prihvatio sam ponuðeno. i nije nikakva novost u svetu e lektronike. . Toliko prostora ima na osnovnoj ploèi ili pored ploèe a mi da seèemo èip. Spojiti elemente kako bi zauzimali to manje prostora.Da li znate ta je ovo? .Sigurno znate ta je ovo? . jer je ovaj novorazvijeni ureðaj trebao da se sklapa ruèno u na oj re iji. Spustio je na sto mikrokontroler. Kada sam im na jozbiljnije predoèio da sam iscrpeo sve svoje potencijale u minijaturi. kako u in enjerskom. koja se nalazila u poveæoj sobi njegovog stana.vodim kao radnik. jer rakiju nikad ne odbijam. koja je bila bolje name tena od svih mojih dosada nj ih sme taja u Beogradu. pogotovu u tuðini. uvideo sam da mi poznavanje jezika uop te nije ni potrebno. a i ekonomski nije opravdano riskantno je. tako da znam kakva mu je unutra njost. jer sam sa Nemicama vrlo slabo komunicirao. Èak je osmi ljen i protokol za komunikaciju dva uredjaja putem interkoma. to se automatski sadr alo u zahtevu za jednost avno æu.Odlièno. Na opu ten razgovor je presekao. na tebi je da odluèi da li . koji koristimo u cent ralama i mistièno se nasme io. interkom. ali to je vreme vi e odmicalo. Pri samom èinu rukovanja shvatio sam da gospodin ima sasvim obièno srpsko ime. To je stvarno suludo. saèekala me je ljubaznost u vidu kafe i domaæe rakije. Gospodina Fingerprinta sam upoznao u radionici. Meðutim. strahovao sam da æu imati problema sa jeziko m. meni je pripala ta obaveza da te urazumim. jer sam znao da je naumio da mi ga poka e. ali kabriolet. Kada nisam sa majstorima instalirao alarme. tako to je ustao i iz ugla radionice gde smo sedeli z a minijaturnim stoèiæem. No. mladiæu. jer nisu hteli da mi plate stan. oduvek je bio majstorski izazov.Mikrokontroler. . ja se nisa m alio. . koji je javno dostupan. rekli su mi da je vrem e da upoznam gospodina Fingerprinta. meni su servirali nekoliko zahteva koj i su mi zadavali dosta muka. Jedna je bila sekretarica.Naravno Pre ao je rukom preko mikrokontrolera i kao pravi ibicar otkrio mi ne to neoèekivano. nema logike. Nisam puno oèajavao zato to nisam mogao da razaznam predmet koji je uzeo.Nikako Pre nekoliko godina isekao sam jedan spaljeni. jer sam koristio prijemnu sobu. . Napraviti ne to sa to manje elemenata. razvijao sam ureðaj za komunikaciju sa alar mom preko napojne mre e.Eh. tako i u majstorskom smislu. Na zadatak je da onaj ureðaj koji si napravio smestimo u ovo kuæi te.Ne da se zbuniti. a druga se bavila knjigovotsvom. No. to mi je predstavljalo veliko olak anje u in enjerskom smislu i ni sam morao puno da mozgam oko softvera.Ne razumem. . od etao do dugaèkog stola i vratio se dr eæi ne to u ruci. . . Jedan od najte ih je bio zahtev za minijaturom. Odmah po ulasku. Da je riskantno. Taj ureðaj se naziva. a da bude funkcionalno je oduvek bio in enjerski izazov. uka em na logiku i ekonomsku opravdanaost. Posao mi je bio dvolièan. Pre nego to sam do ao.

.I dalje ne razumem ta da odluèim.eli ili ne. niko te neæe prisiljavati. .

To su posebni zahtevi o kojima je profesor prièao. Jo uvek nemaju rupu.Ovo to sam ja napravio oèigledno ne mo e da se smesti u taj mikrokontroler kabriolet. Suvonjavo lice sagovornika kroz dim cigarete deluje pomalo avetno. Ja sam taj koji radi pod lupom i elim tebe da obuèim. Lemiæe mikrodelove pomoæu lupe i robotske ruke. ali sam svestan da ne mogu da je sakrijem i da hoæu.Eh. ja volim sitnice. .Dubok udisaj.Ka i slobodno. . jer bi to bilo fatalno ako bi do lo do neke sumnje ili istrage.Da. sad Ako hoæe da ti objasnim do kraja.Vidi .Opet sam sauèesnik. . koji se razlikova o od starog samo po nedostatku brojeva. Ljubi a prevideli ste jednu sitnicu. .Zavisi od sluèaja. potom izdisaj rastereæenja. . Èak je upotrebio i reè.To je moj deo posla. Znam da tim gestom odajem nervozu.Koliko se robija ako nas uhvate? . .Ja bih to pre nazvao pomaganje lopovima. Nije ni probao da mi ka e da je tampa najtriv i- . a ti to posle krsti to kako hoæe . a i nije mi jasno kako bi se napravila ta plastika. . Biæe sve kao original. To je njihov posao. u nekom gradu velièine Ni a. Tu se stavljaju ifre. jer idemo na sigurno. Barem onu.Zaboravio si da radi sa majstorima. . ali kada je belo i suvonjavo lice pedesetogod njaka izronilo iz dimne zavese. provala.Ja treba da se odluèim da li hoæu da budem lopov? .Da bi to bilo neprimetno kao to elite.Gospodine . ali ne mo e daljinski. . Taèno je da to mo e da se uradi za nekoliko minuta. . uglavnom ti bi to radio daljinski. taj ureðaj treba da onesposobi alarm dok se ne obave neke stvari .Tako nekako. a kada sve to lepo spoji sa kontrolerom. Do gu e sam u govnima. takav prik az nestaje pre razilaska dima.ta bi bilo moje zadu enje? . tako da niko ne mo e da pove e provalu sa firmom Na trenutak sam imao oseæaj da sam akter nekog niskobud etnog trilera. Moram da ispitam do tanèina ta spremaju. Spolja gledano na ploèi centrale ne sme da bude dodatnih delova.Dok se ne to ne ukrade? . shvatio sam d a se to dogaða meni. Ponovo je napravio ibicarski pokret i otkrio mi novi kontroler. Zato su te poslali ovde. Prilikom provale fal kontroler se vadi i stavlja novi sa pravim softverom. . . ne bi ulazio u kuæu. ali nastankom njegovog sigurnog glasa. A ta je danas sigurno? . koju ja mogu da vidim. . Nekada bi onesposobio ceo alarm. nekada bi simulirao provalu radi provere. kome ne znam pravilno da izgovorim ime. Klimam potvrdno glavom i sam sipam rakiju.Ljubi a. Zapravo sve je kao original.Kontroler je samo kamufla a za onaj interkom to si napravio. zatim setovanja za senzore i jo neki parametri. ali neæu sigurno isplivati ako ujutru odem na aerodrom i vratim se u Srbiju. ja æu to zaliti plastikom pomoæu kalupa.Ne razmatramo tu opciju. mora da se i èitaju sva setovanja iz starog mikrokontrolera i upi u u novi.

jalnija operacija u celom procesu. dok sam ja pravio moj mikrointer kom. veæ svojom pojavom uèinio da na njih zaboravim. Na a taktika je bila veoma jednostavna. Nastupila je najte a noæ u mom ivotu. koje bi mogle da poremete plan.pet izabranih kuæa. Nemam ideju kako je . koju je kontrolisao alarm. B iæe jednog dana. prvenstveno zbog novca. a kao znak da je alarm onesposobljen bio bi tri uzastopna bljeska sijalic e na ulazu. jedan bi se pentrao na krov i simulirao da je kraða izvr ena preko krova. Sve sam zaboravio sem jedne: ta ako mi se nikada vi e ne pru i ansa da uzmem neku kintu i vratim se u Srbiju da nastavim svoj bedni ivot? Znam da neæu diplomu okaèiti o ekser. Èim sam im formalno pru io ruku. kome je zbog s voje slo enosti potrebno èitava tri minuta da doðe u radno stanje. jer smo uvek imali zalihu prepravljenih kontrolera dovoljno za èetiri . Poreklo njegovog nadimka otkrio sam na njegovu inic ijativu. ali nije ni skrivao. Pustio sam omiljenu kompilaciju klasiène muzike i utonuo u re avanje jednaèina sa puno nepoznatih. dok bi drugi elegantno otvorio vrata i pokupio ta je mogao. Da je hteo. Nije mi puno bilo potrebno da shvatim kako imam vi e nepoznatih od jednaèina. Kako bi bilo fino kada bi mobilni telefon mogao da se smesti u mikrokontroler. jer je mogao biti i dva kilometra udaljen. jer nisu poptuno znali da li neke prepreke mogu da se prevaziðu ili ne. a Ljubi a je svojim operativnim radom odluèivao u koju æe se kuæu ugraditi prepravljeni alarm. Narednih est meseci smo se bavili uobièajenim poslom. Ostalo je samo pitanje da li verujem njemu kao èoveku. Tamo gde nije bilo senzora na krovu. to bi njima davalo veliku prednost u begu. prisustvova o sam prezentaciji savr enog spoja tehnike i filigranskog rada. nas petorica poèeli smo da odr avamo savetovanja na kojima smo razmatrali najmanje moguæe sitnice. Vreme odluke. bilo senzora. On nije odgonetnuo nepozn ate. Odluèio sam da pristanem. Deo plana je bio i da Ljubi a sazna kada æe kuæa biti prazna. a naravno alarm bi se oglasio sa zadr kom od tri minuta. Meðutim. ali sve viðeno ukazuje da se profesor ne bi ni rukovao sa ona tri majstora. ostalo bi na policiji da razmi lja kakve su to akrobate skoèile na krov i izvr ile kraðu. On to nije isticao. provaljivalo bi s e kroz prozor. Na prvom savetovanju sam uvideo da su zapravo i li na blef. Svaka nepoznata je poèinjala sa reèima. znam da æe biti isto kao da sam je okaèio o krivi klin. mogao je da mi dodeli prinudni odmor. bez bojazni da æe sa kro va posmatrati dolazak policije. ta ako. Ako bi pak. a treæi bi menjao mikrokontroler. To bi se pravdalo sluèajnim resetom alarma. Ja sam trebao da onesp osobim alarm. ali tada neæe biti anse poput ove. Instalacija interkoma ne bi trebala da zadaje probleme. Video mi je u oèima da imam poverenja u njegovo umeæe. Dosta sam vremena proveo sa njim i shvatio da je on nosilac ideje. Naravno. a da je ova firma potreban uslov da bi ostvario naumljeno. a ja bih bio u blizini dotiènog objekta i slanjem obiène sms poruke interkomu. ali kakva me plata èeka. Nisam smogao snage da ga pitam da li je on u dogovoru sa profesorom izvr io moj transfer. a sve nepoznate je potirala smirenost gospodina Ljubi e. tako to je izlivao parèe plastike sa tuðim otiscima. zapravo iskljuèivao alarm. Ipak su oni bili samo majstori ko ji su ugraðivali tuðe znanje.

ali sumnjam da su to bili otisci sasvim obiènih ljudi. Beskonaènu petlju pitanja. Svejedno. Do lo je vreme za akcije. One dve vabice æe potvrditi da i ja radim tamo. Pred prvu akciju ciklièno sam nizao ista pitanja u sebi. ja spavam tamo. Ma ta imaju one da potvrde. a ja nemam alibi za tu noæ. prekinulo je saznanje da æe Ljubi a biti pored .dolazio do tuðih otisaka. ta ako ih uhvate? Ljubi a ka e da neæe propevati ni pod srednjovekovnim spravama za muèenje. doæi æe u firmu i prevrnuæe je naglavaèke. Takoðe sumnja m da su ona trojica taèno znali za to ga zovu Fingerprint.

to niko nije mogao da predvidi. oni bi me pokupili kolima na dogovorenom mestu. Viza mi je isticala za nedelju dana. U jednom trenutku sam pomislio da je Ljubi a neki psihoterapeut. Da bih sebe barem malo obezbedio iznajmio sam neku garsonjeru. a kada bi loptica poletela i bila negde blizu glave ja sam se budio. ali ovog puta ostali su tvrði krovovi. U prva dva meseca odradili smo jedanaest kuæa. ja sam Ljubi u ubedio paranojom. Tri noæi me je budio udarac bele loptice. Nisam znao ta zapravo elim. Do ao sam do zakljuèka da oni uop te ne plaæaju moje fizièko prisustvo. a Ljubi a je kao i uvek nadgledao situacij u sa jednim zadatkom vi e. Ljubi a je u sva koj narednoj akciji bio uz mene. ta promena mo e da oznaèava povlaèenje straha. Odluèili su da se primirimo i jednostavno zabor avimo na krovove. a nisam smeo nikom da pomenem. Ljubi a zna da sitnica koja mi je onda smetala. koga su unajmila ova trojica. da bi mene odobrovoljili da radim ove gluposti. Ona sitnica koju sam pre osam meseci naznaèio Ljubi i vi e ne postoji. jer su i dalje ugraðivali prepravljene kontrolere u pojedine kuæe . ali sam to uvek radio ja. to je naj gore. jer su vlasnici kuæa kojima nisu obezbeðeni krovovi naglo poèeli da zahtev aju dodatak koji bi tobo e titio krov. Nakon prvih provala shvatio sam da su ljudi od zanata. Kao i obièno ivot napravi ansu. Strah se vratio kada je Fingerprint prona ao mali èlanak u novinama. Kada je trebalo da ugraðujemo alarm. Za divno èudo. usled lo e percepcije stvarnosti. a jedino to mi je bilo na pameti je da u t ekam dovoljno za neki stanèiæ u Srbiji. to je iziskivalo jo jednog èoveka na krovu. nije bila gluma. Novine nisu pisale o pljaèkama koje su se desile preko krova. Na krovove nismo potpuno zaboravili. Srbi su odluèili da iskoriste legalnu ansu za zaradom i zaborave na provale. Realno gledano. Sa petsto evra po provali nisam puno u tedeo. veæ samo fizikalu pravljenja i programiranja interkoma i njegovu probu na terenu. Najveæu paranoju sam mu pokazao. Ako onda nije bil a gluma. Do sada nikada nisam pomislio. to mi je ulivalo nadu da ih neæe uhvatiti. a u firmu vi e nisam ni dolazio.mene sve vreme trajanja akcije. jer objektivno nisam ni imao potrebe. Sticajem okolnosti pomagao sam i u èe ljanju brava. sa njima bi pao i prepravljeni ko . Poèeo sam da razmi ljam gde ja to ostavljam belu protivniku. Èuo bih udarac taka. a trenutno je bio nestao samo zato to sam dobijao jo petsto evra po upadu. Ljubi a je ne kako autoritetom ubedio ostale da ne dolazim vi e u firmu. ali nisam eleo da mi se ivot svede na film sa obaveznim hap enjem negativaca. gde se pomenula serija pljaèki preko krova. On se samo iro nièno nasmejao i dodao mi da mnogo gledam filmove. sem novca . jer sam mu barem pet puta naglasio da ne elim da padnem zbog gluposti. a na meni je ponovo da je prihvatim ili odbijem. Na moju sreæu strah se samo pritajio. kada sam mu rekao da me strah da policija ne provali sms poruke i tako nas otkrije. da ako bi pali. da iskljuèi alarm. ali na koji vremenski period. a kod Ljubi e bi se dogovarali za akciju. To je bio samo trenutak slabosti. A. tako da su odluèili da jo uvek koriste istu strategi ju. a sada olako prelazim preko nje. Upao sa m kao èetvrti èovek koji je menjao kontroler. da ne bi neko poèeo da se zanima za ablon. mogao je i on da alje sms poruke sa unapred odredjenim brojevima.

ne barataju pi toljima i neæe me sigurno juriti.ntroler. Mo da bi im bio znaèajniji tvorac kontrolera od ob iènih provalnika. . Ljubi u ne bi odali sig urno. ali kako samo tako kukavièki da odem? ta me briga. A Ljubi a? Njemu æu reæi da ne mogu vi e. ko je pravio interkom? Ni nacisti nisu muèili ako bi im uspeo trik sa keksom i mlekom. a pantljika bi poèela da se odmotava. ali mene? Odluèio sam da odem. ta ako stave pred njih keks i mleko i pitaju. a on neka im prenese ta eli.

Tanjice moja .Ej.Polako. za sekund sam tu. . a mo da je i isterao iz stana.Da. Predstavili su se i rekli mi da nije ni ta stra no. samo me ste e za rame i plaèe.Kako da ne plaèem? Ti se smeje ? .Po treæi put kupio sam kartu za Srbiju. Da. Tanjice on je lopov.Jeste Oljice.. Uvek je glumatao neku dobrotu. sve æe se srediti. smejem se blesavice to sve shvatas bukvalno.. Sigurno su se posvaðal i. a kretena ko jeb .Olja. . i govno i ðubre je.Ne smejem se. ne plaèi. tako.ta bre da æuti . ta je bilo dalje? . a ja æu da æutim Pa. poka i saoseæaj i gledaj pravo prokleti mu ki stvore. Manje cmizdri. polako. Ne bih se ni setila da nisam i u kuæi plakala. samo sam se nasmejala. konjak je to . sad da mi nazdravimo. ta polako. od sve muke sam se nasmejala i rekla: naravno. Odakle joj snaga da ovoliko rida? Samo to se ne prekine. reci da da je govno zar nije ðubre? . Obesila se celom te inom i plaèe. samo znam da ja vi e neæu . èuæe nas narod. Nikada nije video enu koja samo gleda kroz prozor i plaèe? Nikada nije video enu koja ovako plaèe. Ne oseæa da je etam.Ma mu karac je idem ja po konjak. . Oljice. zna da te voli . .Da me voli ne bi krao ne bi me poni avao . Uhvatili su ga noæas. Kako je hladno. tu su maramice. èim mi je telefonom rekla da mora da spava kod mene. plaèi samo plaèi. hajde da se sklonimo sa vrata . Dobro je. idi sipaj jo jedan.Eh.Nije ba to tako jednostavno. Super je to se zagrcnula da je malo ka alj povrati. * Za to taksista nije u ao u dvori te? Kako æu da doðem do ulice sa ovim mojim klimavim nogama po ovom ledu? Iæiæu polako uz gara e. Ovaj put avionsku u jednom smeru. a taksista u retrov izoru gleda moje suze koje se br e smenjuju od lampiona pored ulica. nisam ponela rukavice.Mo e ko hoæe. Dobro je. ali su se pored njega stvorila dva èoveka i pokazala policijske znaèke. samo polako. Ako nema kulturu. Pre li smo celu Karaburmu. Jadnièak. Tako. Znala sam da je on u pitanju.E.Ma. bar sam se setila da s kinem minku. moram nekako da dohvatim vrata. . hteo je da me zagrli. sve mislim pijan je ne mo e da naðe kljuè on samo stoji i gleda me. Onaj najobièniji bedni provalnik . sedi . ali je zaboravio da su mu ruke u lisicama.I pokvarenjak . on. a u stvari je tipièan balkanac. a ja jadna onako bunovna iza la sam u spavaæici.On? . Taman sam htela da ga ne to pitam. nije ni ta stra no. Obijao je neki stan jutros je pozvonio na vrata. Onda da te barem dovuèem do kreveta. .

Pokazali su mi nalog za pretres stana.zatvorite sve prozore. Opet mislim na njega. .Nije pro lo! Sada bih se ujela dole da mogu. najlak e je tako. No. Gde je ona Tanja? Sigurno je u kuhinji. Crtani vesti kupovina iz fotelje e.Odobravala sam njegovu prodavnicu auto delova i verc delova iz Turske. koji svojim aktivnostima. te sam ovoliko spavala. Imamo male smetnje na vezama. a drugom se ma am za daljinski upravljaè. èak su i mleveno meso iz zamrzivaèa stavili u lonac da odlede. poslu ajte savet. Tada je provaljivao. koja æe nas posavetovati kako da se za titimo od virusa. oni su bili sasvim normalni. Re ija. .. kako da se za titimo od takvih ljudi i aktivnosti? . .Ih. On je fukara.Ne nije se zezao.Da li tebe ne to terete? . jer napolju je v eo- . Satima su pretresali stan i ni ta nisu na li. sti e kafa sa keksiæima za tri minuta. to je samo bio jedan deo njegove delatnosti. ne. Rekao je da je spreman da radi jo vi e zbog deteta da ga hrani od lopovluka moje dete da raste uz oca lopova Veæ je devet. bilo pa pro lo i nepovratilo se. Tek sam sada shvatila . kao to znamo kompjuteri su sve prisutniji u na oj svakodnevnici. .Ne plaèi vi e molim te. valjda si sada shvatila koliko je ozbiljan. ali na alos t postoje zluradi ljudi. veza se prekinula. Smrknuta sam? Zar je oèekivati da se smejem posle svega. Za sve sam ja kriva. evo ga jutarnji program. Èujem kako klapara klompama.Ma Tanjice. da li sam znala èime se bavi ja sam samo plakala . Iz re ije ka u da je ovo ipak bila gospoða Dragana. Dragana dobro jutro. Sigurno æe da drobe o ledenoj ki i. Ono to je znao sa dru tvom povremeno da zagine u kafani je samo pokriæe. . mogu da nam naude. ali mislim da se èujemo. to ka e moja baba. Ali Tanjice. Pusti kretena. E. Po tovani gledaoci na vezi imamo gospoðu Draganu Dokoniæ tu iteljku za visokotransparent ni kriminal.Ma zezao se. opusti se. Recite nam. . Svaku su krpicu pretresli. Mora da mi je Tanja stavila ne to u konjak.Izgleda da je tako no. pomerali svaki komad name taja. teta. zatvorite sve prozore Izgleda da sa vezama ne to nije u redu. Hladno mi je. celo kupatilo razmontirali. ba ti hvala to si pao u subotu da bih mogla da se odmorim u nedelju . fino su sa mnom postupali.Dobro jutro. a popio bi verovatno ispred ulaza jednu bombicu da bi bazdeo na vinjak. Dozivam je promukl im glasom. Znam gde ivim i ne bi bilo fer da cepidlaèim. . Jednom rukom joj dajem znak da sam saglasna za kafu. . a prevashodno virusima koje kre iraju.Kako da da ne plaèem? Kada smo bili na putu za Zlatibor. a on je prokomentarisao da ne bi ni ta falilo da nam se omakne. .Stoke pandurske. Jo uvek si smrknuta? Ej. .Sve je smi ljeno radio. Nedelja je. poèeli da me ispituju koliko sam dugo sa njim. Nikad nije povisio ton. koja je sve vreme krila pogled.ta si shvatila? . . samo sam dala izjavu. Naivna budala. da li na vezi imamo gospoðu Radu iz hitne pomoæi? Ne. udarila sam se po èelu i rekla da sam zaboravila antibejbi pilule.Ne. to je ohrabrujuæa vest. samo se sme kao i dolazio u krevet. sada je sve pro lo.

jer sam sam sebe penzionisao pre vremen a. te je krenu o iz socijalizma u kapitalizam i zapao u tranziciju. a od rente veæeg da ivim. Radio si kao konj. re io sam da odem u penziju. Otrovala sve krvu pesticidom dr ao preminulog oca u zamrzivaèu zbog penzije osuðen zbog obijanja trafike. Kada bude i ona privatizovana vi e se neæe moæi kupovati stanovi bez utvrðenog novèanog porekla. Morao sam da prièekam malo sa spiranjem pene. Ministarstvo takoðe preporuèuje ministrima iz ostalih ministarstava da proglase dana nji dan neradnim. jer u manjem mogu da ivim. Jo jedno novobeogradsko jutro. Sad mogu da sperem penu. jer sam u tedeo za elementar ni ivot i lekove. Uskoro neæe biti ni ostalog drveæa. jer je krenulo saop tenje Ministarstva za preporuke: Ministarstvo za preporu ke je preporuèilo graðanima da ne izlaze bez potrebe iz svojih domova. Ministarstvo ponavlja juèera nju preporuku poslodavcima. navika. jer nisu preporuèili da ostane posle brijanja. to bi se na kraj u svelo na isto. dovoljno sam radio da me muèi zajednièka boljka. protiv koga si usled istro enost i nesposoban da se bori . a da vidimo ta rade kriminalci. Hleba moram da kupim. tedi kao mrav da bi mogao da u iva u elementarnom ivotu. a nisam toliko izraubovan. Javljaju da je u Beogradu noæas bilo minus dvadeset i est. zabavljaèi po trgovima i mimo Nove godine pevaju. Politièari mudruju. jer se na starom skala zaglavila.ma hladno. koja se zove. jer je ostala samo jo jedna fabrika u Srbiji koja nije privatizovana. a mi idemo dalje sa najnovijim vestima. to to si u tedeo daæe sve na lekove. Socijalizam je imao malo skriveniju varku. Pri odlasku u penziju obavezno kupi novi sat. ali si imao zagarantovanu besplatnu aku pilula. a za dnevnu ta mpu ne moram na kiosk. Da me nije primorala ova nesreæna okolnost i ja bih se stopio sa ostalim penzionerima.Draga Oljice. trajkaèi prste odsecaju. jer æe im obilazak ustanova biti on emoguæen. Mogu da zatvorim vrata. Morao sam. Narod je poznat po tome to ne voli skriveno i okultno. a time i uskraæena osnovna ministarska funkcija. koja ne podrazumeva zagarantovan u aku lekova. jer si na kraju toliko izraubovan da te samo puna aka pilula mo e odr avati u elementarnom stanju. Ja sam po urio i kupio dva komada. * Penzija je najveæa varka savremenog doba. Ja sam u boljem polo aju od ostalih penzionera. jer sve ima u malom lokalnom duæanu. U kapitalizmu radi kao konj da bi kasnije imao za elementarni ivot. Meðutim. Ministarstvo za preporuke je preporuèilo . Kada sam ih veæ kupio. nisi mogao ni ta da u tedi . d a proglase dana nji dan neradnim. Meðutim. znala sam da æe da ti se povrati osmeh. ali u Beogradu odavno nema cerova. deca profesore biju. Na pola brijanja oseæam hladan talas kako dopire iz sobe. jer su veoma ote ani uslovi za rad i kretanje. ali i u mozgu se skala zaglavila i uskoro shvati da ti ni sat u penziji nije potreban. a u ivanje æe pripisati zabludi koju je svesno lansirao sistem. Po navici otvaram prozor da provetrim stan i idem u kupatilo. Sud je dokazao da je Ekrem pre dva meseca polomio katanac na trafici i i . ali volim da slu am vesti dok se brijem. Na toj temperaturi bi pukao neki cer. Danas je u prvom osnovnom sudu izreèena pravosna na presuda Ekremu Ljatifiju iz Borèe.

z iste izneo punu torbu cigareta i alkoholnog piæa u vrednosti od osam hiljada esto t rideset dinara. Ekrem je za uèinjeno delo osuðen na dva meseca zatvora. kao i èinjenicu da Ekrem ivi u kartonskom nase- . Sud je kao olak avajuæu okolnost uzeo njegovo kajanje.

Znam bre bato. . bilo bi mi puno lak e.Dobro.Samo malo da vidim Elvisa nema na spisku.Sva deca pu e.Ja æu da vam postavim neka pitanja o duvanu. Iza mene ostaju vrata popunjena grubim glavama i deèjim glavicama. Mehanièki èitam trivijalna pitanja sa ponuðenim odgovorima i ubrzava m njegove odgovore. samo pitam. Nailazim na prvu kuæu i kucam. Listovi sa osam pitanja o cigaretama.Ja radim ankete o duvanu. ja vam dam dvesta dinara i idem dalje.lju pored Dunava i nema sredstava za ivot. I ovi su gostoprimljiv i. dobro. jer s u èoveku i sliku okaèili. . Anketa o pivu? Biæe malo sumnjivo. . Ej. ali nemam kud sem da izdeklemujem i da uðem. a posebno novinarstvo. Ponovo neki mr avko. Prilazim bli e kuæama i uviðam da one nisu ba od kartona. ali prednost imaju prijavljeni. kako da ne znam. . samo punoletni dolaze u obzir. Ali ajde ispitaæu i njih. Rado bih popio i poprièa o. Pravim neku karikaturu partizanskog pozdrava da ne bih prljao ruke i odlazim. pa da i njih ispita . Nema filozofije u nala enju jedinog ciganskog naselja u Borèi i to jo pored Dunava.Uði. jer bez toga nema ni ta. Dugo su tu i sa iveli su se sa ostalim stanovni tvom.Mo e bre brate. sve je transparentno. Izgleda da nigde nije prijavljen. a kao primer je ovaj proces koj i je okonèan samo za pedeset i dva dana. Tako je. ali bi bilo glupo da ljudima dajem la nu nadu da konaèno neko na njih obraæa pa nju. Nude mi i kafu. Samo malo zna li gde ivi Ekrem Ljatifi? . od kojih je jedan u foliji. A mo da su siti istra ivanja i obeæanja i jednostavno me ignori u. a vi mi samo kratko odgovarajte.Ne mogu stvarno. moram da razmenim novac. Cigani ne mogu bez cigareta i poslednju banku daju za dim. . Spisak sa nasumiènim imenima. ali zna se prioritet. ali oèigledno se nikom ne izlazi na ovu hladnoæu. Me avina dobrote zbog koristi i op te kulture. . isto me èeka i sa njegovom enom.Elvis. otkud im pare za pivo. . Proma aj. Potpi ete. Proma aj. Portparol suda je dodao da je sudstvo u sprezi sa policijom sve odluènije na suzbijanju kriminala u Srbiji. ali malo zahtevniji.Kako ti se zove brat? . Naravno. pa . Otvara mi neki suvonjav krezubi tip. Izgleda da sam ih ba obradovao mojim dolaskom. Portparol je posebno istakao da uèinjena reforma sudstva u praksi daje oèekivane rezultate. Mo e? .Dobar dan domaæine. uði brate. Hemijske olovke.Dobar ti dan. Nadam se Ekreme da danas ne sakuplja sirovine. Pri tome je ve oma va no da nema za tiæenih i privilegovanih. plaæam dvesta dinara po anketi. a ja kucam na sledeæa. i da. oæe da ispita i njih? . Ostavio sam kola pored bedema i zaputio se zaleðenim putem prema kartonskom naselju. od kojih je jedno i Ekrem. Cigarete? Bingo. a koji stepen razlike u k orist kartonske kuæe puno znaèi. Da ima dece ispred. Kerovi najavljuju mo j dolazak. to je pravo sudstvo. . ovako æe potrajati. . sad æu da zovem mog brata i snaju. ali u korist kulture. Koju bih anketu mogao da sprovedem? Najbolje bi se primili na neko socijalno istra ivanje.

niti je bilo ta posumnjao. . mora svojeruèno. Mogao bih da zovnem Branka. Dva deèaka u u kavim jaknama sede na gvozdenom krevetu i prate na dijalog. On je pametan na mamu. Odjugovilo je. a kakva je ara to nikog ne zanima. Ne mora to taèno. a zaboravili su da je mraz i da mo e da se zalepi za prste. jer ne bih eleo da sluèajno Ekrem èuje kako je negde upisan. sa istom estinom kao pri dolasku. idemo sada da ti ispitamo brata i snaju. mo da æe biti voljan za etnju. te sam te odradio iz navike. samo na vrlja ne to kao da si doktor. izvini nisam skinuo foliju. Obi ao sam jo tri kuæe.Ne. .Ali zato gleda decu kako pi u. ali me prima u kuæu i bez su vi nih pitanja pristaje na anketu. . od kojeg su se najvi e isticale graðevinske daske i li m. Sasvim logièno za bilo koji kraj planete. samo jo da potpi e . Da li se jo uvek oseæa gre no prema ljudima koji nemaju jasno zacrtane moralne brazde? Zar stvarno misli da je nekog ostavio na cedilu to nije dao otkaz ni rok? Da im je lepo objasnio da se pla i. A sasvim sigurno sledi mu je dno neprijatno upisivanje u zatvorsku kartoteku. oseæam da ono to nas najvi e vezuje. ni ta neoèekivano neæe da pi e. Stokila mi otvara vrata i shvatam da je to on. a obeæao sam davno . Smrknut je. Kao da je sve izreèeno.Ajoj. a ovako samo izda jica. bez ustezanja i telovanja reènika. koja je vodila ka zakrèenom mostu. Isti je kao na slici. oivièavaju tri zida saèi njena od raznog priruènog materijala.Na nebu. . mo e da oèekuje i zahtev za kontrauslugom. Nije mu te ko palo. Gde ti je ena da uradim i sa njom anketu. Na odlasku su me ispraæali nervozni kerovi. Obeæao sam da æu da mu se javim èim stignem u Srbiju. jer je on prijavljen. ne.Odlièno. bio bi slabiæ i izdajica.Daj mr ti lice. greda i èetiri prajca za koje se nadam da su barem dobro pobijeni u zemlju. Uskoro s am se stopio sa nepreglednom kolonom automobila. ali bez crepa. Ja moram da imam tvoju aru da bih opravdao pare. Taj zid od predratne velike cigle. ali . Koraèamo etali tem pored Save sa namerom da nastavimo etali tem pored Dunava. Jeste Ekreme. Videla me da ne znam da pi em. a ti æe da mi poka e gde ivi Ekrem. da ne bi posumnjao u svemirsku olovku i anketu. na e zajednièko bistvovanje po Nemaèkoj lebdi sve vreme izmeðu nas. Sreæa tvoja Ekreme to sam u penziji. Ekremova kuæa nije se puno razlikoval a od ostalih. . Dosta je njemu upisivanja. . èim se manja voda poda veæoj i nastavi da zapljuskuje neke druge obale. .Hvala ti. Kao i pre komuniciramo toplo. . sin æe da se potpi e umesto mene. a pro lo je veæ tri meseca. ali reèi kru e negde u vazduhu i èekaju signal da se prizemlje.Izvini .Ja ne znam da pi em. Samo sedi na nekoj gajbi i povremeno me pogleda kada mi daje odgovor na pitanje. Uspeo sam da ga odvratim u nameri da me prati do Ekremovog praga. Meðutim. vasionska olovka za koju odlièno prijanjaju prsti.. evo sad oæe. a nije ni za oèekivati da se mlad èovek promeni za dve godin e.Ma to nam dali slu bene. Kuæu su dr ali jedan zid.Oæe kakva ti je ovo olovka? Kao da je iz vasione pala. Ako ne to tra i . Krov je saèinjen od svega to podseæa na crep. verovatno su novinari dobili sliku iz istra nog zatvora. Nije se puno vizuelno promenio.

Sreæna sam to se neko potrudio da izlo i nakit. Sa tim softverom su poèeli da rade kontrolere. Oni su uzeli jedan komad i isklonirali softver. Ne mogu da doèekam da vidim srednjovekovno prstenje i nau nice.Onda treba da odamo zahvalnost na em prijatelju profesoru. Za to mi odo e misli na klimaks. a malo znali.Kako si saznao? . Kuæa gde su provaljivali je bila na istom putu i eto Kako je vetar nastao. jer da sam pao ne bih se tako lako izvadio. Meðutim.Naravno. jer se ispostavilo da ona trojica nemaju mozak. . Iznenada i bez najave.Iz novina. Tanke bore na nj egovom èelu iz reljefa prelaze u obline. Mnogo hteli. Nakit . . kada zavr im sa ovim napasnicima. Nisu znali da æe iskljuèivanjem jednog alarma iskljuèiti i sve ostale do kojih signal dopre.Kako su pali onda? . . Napravio si da svaki alarm ima posebnu adresu da ne bi mogao da se neki gre kom iskljuèi.Ne treba sluèajnosti pripisivati vi oj sili pored ivih ljudi.Dugujem ti prièu ta se desilo nakon tvog odlaska. Po to se taj alarm nije povratio za deset minuta. a nisam se uverio da nisu tupani. koje se stapaju sa prirodnim crtama lica. sada njost Subota. jer dok se napravi zgrada Muzeja grada Beograda. od osmog do osamnaestog veka. Jedino me te i pomisao da æu sebe èastiti obilaskom izlo be. kako. Zato sam ti rekao da ti dugujem prièu. Zna i sam da ja ne znam puno o elektronici i nisam ni slutio da u onom mo e da se pogre i.Kao to vidi nisam. mnogo zapoèeli. Nadam se da æe p riznavanje moje gre ke umanjiti njegov oseæaj sagre enja.Ti si ih obuèio da koriste robotsku ruku i zalivaju kontroler? . Godine iskustva i uroðena opreznost su odluèile da ih napustim.Dugujem i ja tebi jednu prièu u vezi bele kugle u bilijaru.Kada ti isprièam.Ti si lepo osmislio onaj interkom. Prvo da ti ka em da su ona trojica pala. èoveku je bilo ne to sumnjivo i pozvao je policiju. nemoj tako . Na neki naèin sam ti zahvalan to si tako napreèac oti ao. . a ja moram da pregledam pisane zadatke. . . ne duguje mi ni ta. Kada si ti oti ao. Eh.Kako? Nadam se da nisi i ti pao. Ja sam ih izabrao.Ih Ljubi a. Jedini dan koji imam kompletno za odmor. . shvatiæe da ti dugujem. . logièno je bilo da naðemo èoveka koji æe tebe da zameni.Ma ne. Ne vredi da se pretvaram. a nisam jo doma ila ni tridesetu? Ispostiæu . Iznenada uz Dunav je poèeo da duva hladan vetar izazivajuæi mr tenje na njegovom licu.u njegovoj glavi. ja vrlo lako mogu da zaðem u klimaks. Sprdala se tampa sa njihovim kretenizmom nedelju dana. .to njemu? . tako je i prestao. tvojim odlaskom na li su izgovor da nam ostane petsto evra u d epu. . . verovatno je jo tamo skapirao da nas dvojicu profesor vezuje. ali sam ih instiktivno napustio. naravno. Desilo se da su iskljuèili u kom iluku alarm koji je imao dojavu na mobilni.

a nikako fotografije sa zracima. U vitrinama nalik na pokretne tezge.se ja do tada. neg o da èekam prigovor. u kojoj mi oèi boje bronze poprimaju boju srebra. Redovno obilazim sajmove i prezentacije. koja je uparena sa brisaèem. ali se pla i m da mi se mozak ne isposti do tada. List za listom. Ti ina je toliko uporna da poèinje da smeta. Sve manje u ivam u . crvena hemijska i brisaè. Nisi ni mogao da zna . jer je zaboravila i da di e. sa jo skladnije postavljenim senzorima . ali alarm prodaje samo praktièna prezentacija. zato i nisam proveravala paraf. kao da ne to negoduje. jer mo e na papiru ne to da izgleda svemirski. Ba sam sme na. Ne pla im se ja klimaksa. Alarm sam pogledao i shvatio da ni ta nisam novo video. Eh. jer oèigledno mu karci vi e i ne startuju. a onda je d aba svetlucav nakit u vitrinama. i li ova plavu a za susednom vitrinom. ali nisi znao da sam parafirala sa specijalnom hemijskom. Svaki put kada napravi puluèuèanj stavi ruke izmeðu butina. ali samo kojoj ja dozvolim. * Od kako sam poèeo samostalno da se bavim alarmima. Isplatila se onolika patnja da naruèim ovo preko Ebay-a. sve to mi je za sada potrebno. Zatim ruk e sklapa. Lak e je meni da merim i ocenjujem tuða iskustva. koristim svaku priliku da se upoznam sa novim tehnologijama. bris. momèe. bris. neka èula ude za kafom. Bris. Povremeno èuènem da bih video kako je senzorska traka prionula za staklo i ugled am njeno lice. Ovog puta alarm je u funkciji za tite nekog izanðalog nakita. a nigde nema fantazije. ali to ne kvari utisak zami ljenosti. Kada bi se barem naka ljao neki radnik. Za to pravac konak kneginje Ljubice. buduænosti i ljubavi. moram i da se potrudim. koje uvek ima zami ljen izraz. neæu jo dugo imati priliku da je gledam. nalazimo neke druge izgovore kako bi pili pivo. kao da se moli. Poèinjem pa ljivije da gledam prstenje kako bih mogao da zapoènem neku prièu. kako bih saznao da li ne to vredi ugraðivati ili ne. Na samom ulazu mlada dama se sme ka i nudi mi dobrodo licu u vremeplov. Slobodna tema. Moraæe da nauèi da svim falsifikatorima i prevarantima brzo doðe kraj. ali sada moram. Na stolu su nove ve banke. le i skladno rasporeðen nakit. Da. ali ako je budem samo gleda o. Zbog ljudske gluposti ja samo znam da je prstenje od srebra i ni ta vi e. ali ako elim da se do tada isposti m. * Do la sam u drugu salu. Lepo je gledati zami ljene ene. da vidi mo ta æe da uradi ovaj brisaè. ali ubrzo ih izvadi i sa njima prebaci kosu preko ramena. ni ta. posle mogu da lansiraju virus koji izaziva impotenciju i savr eno m e neæe zanimati koji mu karac èeka u redu za vakcinu. Ljubi a je bio m oj verni pratilac. ti ovo napisao? Ne elim da budem ve tica koja æe da sumnja na svakog. E. Èesto skuplja obrve. Napokon èujem neke korake. kako da deca pi u o leptiriæima kada nigde nema cveæa? Ha. ali od kako se totalno penzionisao. Ona se sigurno neæe naka ljati. da je veæ druga godina otkako sam raskinula sa onim lopovom i mene vi e niko ne mo e da i a sem frizerke. lepo si ti falsifikovao m oj paraf i boju hemijske. crta za crtom. paraf za parafom.

sada je samo broj u nekoj vitrini. koji se ba zainteresovao za prstenje. jer je u èitavoj sali samo jo jedan posetilac. Zar ne zaslu uje barem pomen gde je naðen? Nemam koga da pitam. Kak o . Prsten koji je nekada bio u grobu.lepoti srednjovekovnog kinðurenja.

Prosedi gospodin prilazi i bez reèi pru a nam papire. Videæu uskoro. .Ali. neki gospodin ulazi pozdravlja se sa devojkom na ulazu i pita je da li ima nekih problema. Za reè koja bi barem malo potkrepila kajanje. hvala. ali me je drugi posetilac preduhit rio. Uk rstili smo reèi sa imenima. da li vi radite ovde? . nevoljno klima glavom. Molim vas potrudite se u ime preðenih kilometara. Zvala sam Tanju da mi pravi dru tvo. izvolite pitajte. Meni brojevi ni ta ne znaèe . jer nemam nikakvu informaciju o nakitu. Mislim da nije fer da nam uskratite malo vi e informacija o ovako divnom nakitu. doðite posle utorka. sm elo koraèa u nameri da siðe na donji nivo. . Kada smo si li u podrum. tamparija je zakazala. Nekako sam procedila reè. Jo uvek bez reèi kreæemo u podrum odakle poèinju brojevi. poglede sa osmesima i ake na rukama. Uz izlo bu je predviðeno da se dele male knji ice sa propratnim tekstom o svakom eksponatu. Utegnut stariji gospodin. tako da knji ice nisu isporuèene na vreme. nije ostalo volje.ta bi bilo kada bih svim posetiocima tampao? Ne. da. . da ne bi refleksivno krenuli da komentari emo situaciju. . Uostalom zar izlo ba ne zavreðuje da doðete jo koji put? . Mo da ga zanima samo masivan mu ki nakit i peèatno prstenje.Ne mogu ni ta konkretno da vas pitam. Platila sam ulaznicu i sada Na razgovor je oèigledno pobudio pa nju jedinom preostalom posetiocu muzeja i dao mu toliku slobodu da se ume a u razgovor. konaèno je progovorio : . ali i ja sam do ao èak iz Ni a da bih video izlo bu. Sporazumno æutimo. pa sa m se intuitivno spustila dole i krenula od bronze. ja sam tvorac izlo be. nije mi odbojan. ao mi je. ne. tamo na ulazu. Ali za to je krenuo u obilazak od kraja? Ni ta èudno. . Vidim da imate kompjuter sa tampaèem.Ah. za koji ne zna ni iz kog veka potièe? Mo da je velik i poznavalac srednjovekovnog nakita. Sada smo malo manje stranci. ali ja mogu da shvatim kako je to kada neko ne ispuni obeæanje. Èujem korake. Imam èvrsta uveravanja da æe biti dopremljene u utorak.Da. nema posetioca.Ja ja se duboko izvinjavam. Taman sam udahnula da mu prebacim za drskost.Mi vidimo jedinog krivca u vama. i bez osmeha prihvatila papire. a po svemu sudeæi bio je veoma koristan.njemu ne smeta da gleda prsten. . ali nemam vremena da etam sa vama po salama i dajem informacije o svakom eksponatu. Okreæem se i pogledi nam se sreæu. a jo nevoljnije koraèa ka stolu. stvarno ne mogu. . da. Ona mu sa razvuèenim osmehom odgovara da nema problema. mi smo jedini. Ostajemo stranac i ja. Nigde ne pi e odakle poèeti.Izvinjavam se to se me am u razgovor.Izvinite. Ako biste mogli da nam od tampate jedan primerak na tampaèu re ili bismo problem. zarobljeni ti inom i èekujuæi da je poremeti zvuk tampaèa. Kao da je moj pokret okazao nameru i inicirao njegovu ruku. a i ja sam videla pored vrata srebrni nakit. No. a treba nam samo jedan primerak. ali u deliæu sekunde druga ruka èini isti pokret i ruke zavr avaju prekr tene na mojim grudima. a dobi la sam stranca. koji sam posetila. Rukom kreæem kao da elim da se upoznamo.Moram da vam ka em da sam do la iz Kragujevca da bih specijalno posetila izlo bu. Naravno da ima problema. Krivac priznaje gre ku.

ali imam oseæaj da je ostao malo zateèen u hodniku oivièenom vitrinama. ali nismo se sreli u kafiæu. Uvek kada je pogledam vidim njen odraz u staklu od vitrine. a ja sam se nekako naglo okrenula prema jednoj vitrini. Prilazi mi sa jedva primetnim sme kom. Povremeno se savijem i pogledam vitrinu iz nekog drugog ugla kako bih mogao nju da o acujem. sa akcentom koji bi trebao da naglasi rastegljivost na i . a da se kasnije zamenimo.Da. Poku avam nekako da uspostavim prisniji kontakt. a ostaje nam samo da ih upotpunimo. mogli bi kasnije da razmenimo utiske. zapazila sam te sa grozdovima. èekaæu te gore. Klimnuo je glavom u znak odobravanja. izvoli. posebno one sa grozdovima. s obzirom na to da su stare oko hiljadu godina. Problem nastaje kada ne znam ta sam video. da. Stvarno mi nije problem da kasnije pove em u glavi ta sam video. gde je i oèekivati da naznaèeni atri buti naprave utisak. ali zar neæe da prati od poèetka? . Naravno. koja je uvek spremna da povuèe crtu. ali nisam znala da se tako zovu. . A. .Aha. ali sa kredom u ruci. Bez neækanja sam pristala da navodno razmenimo utiske. Ja sam pre desetak minuta zavr ila. tako da sam spremna da razmenimo tafete. ali ponekad znam da se iskrevelj im kada elim nekom da poka em kako mi prija to to mi je uradio. njena predanost nakitu èini garanciju sve labavijom. to? . . Uostalom nis u tako lo e ove nau nice. Ti uzmi prvu polovinu. Dok brojim listove.Predla em da podelimo papire i da se razdvojimo. Zahvaljujuæi tebi sada znam. klimam glavom i sme kam se.Da.Ja æu iz sredine. Ne bi se onako pona ao da m u nije stalo do eksponata. dvesta eksponata su garancija. I on se samo nasme io i krenuo ka sredini podruma.Jedino je on sa laticama i nekako zraèi.A. Prebrojala sam osam listova i odvojila poslednja èetiri. kada bi dolazila svaka u a u muzej. a ja æu drugu. Bilo bi glupo da me sluèajno provali kako me ne zanima nakit.Va i. Oèigledno je da smo nas dvoje razmenili utiske. a ja sam se iskrev eljila sa jednim dugaèkim..Obrati pa nju na prsten pod brojem trideset osam. Momak je snala ljiv i uviðajan. ali ima vremena. Do sada nam se nisu pogledi sreli. jer nije vidno reagovao. pogledaæu. Nisam ga pratila ispod oka. Stvarno bi bilo neprikladno da budemo jedno pored drugog i st alno viruckamo u papire. . ti pogledaj belobrdske nau nice. ali èemu neækanje kada imam elju da ga malo bolje upoznam? Znam da iza utisaka stoje i neki drugi utisci. i deluje mi kao da sedi u nekom vozu koji èeka na semaforu ispred Kragujevca. . . Na licu mu se nazire zadovoljstvo. . ne bi bili samo na s dvoje u celoj zgradi.Ma ni ta nego. * Vratio se iz prizemlja. * Do ao sam do fiktivne sredine i poklopio broj pored eksponata sa brojem na vrhu papira. Ne znam ta je on pomislio. Meðutim. .

.Shvatila sam da blefira da si iz Ni a.Mogli bi da popijemo èaj.Mislila sam da æe da me provali zbog naglaska. a na trotoaru Brankove ulice zavr ili sa ispljunutim vakama. evo ti obrni krug.Lepo. ali Ni je dalji i imao je veæi efekat. a je je zamolim za jedan k rug oko zgrade.Ja sam iz Beograda. ali ne o eksponatima kako sam najavio. . Kreæemo ka Zelenjaku. . da se malo zagrejemo. ali ljubav prema nakitu ne mo e da se izblefira.Za to onda nisi rekla da si iz Ni a ili Leskovca? . a nakit iz osamnaestog veka nije nov ost za mene. uprkos tome to sam bli e saznanju da li me èeka. Hajdemo nani e. Kako prosta fora.Bilo mi je zadovoljstvo. na kojoj izbeljeni delovi njene plave kose. jer sam izgubila koncentraciju. samo sam hteo da nekako bude efektnije. da.Kikotanje jednog para na ulazu odvojio mi je pogled od vitrine. Oseæaj da je ispred vrata povremeno pokvari mirava sijalica u mojoj glavi. Kesa je izmamila osmehe na na im licima i spontano nametnula prièu o prljav tini u gradu. Ja ne izlazim sa oseæaje m superiornosti. . veoma prljavom delu grada. jer je vetar poèeo da kovitla i za tren podigao u visine rozik astu najlon kesu. Odraz prljav tine ne izostaje ni u ovom trenutku.Nisam o tome razmi ljao. . zato èesto poseæujem izlo be. * Brzim koracima grabim ka izlazu. Kao da smo klinci. Ona vozi bicikl. koja na tren osvetli njeno lice u kupeu nekog voza. ali sam dobro udahnula kada sam iza la. ba sam se fino zagrejala. poprimaju boju jagorèevine. da. Otvaram vrata. hvala ti za etnju. jer ipak je ovo enski konak. Ja onda tre ba da budem jo banalniji.Ne samo prema nakitu. Sijalica sve èe æe m irka. Ona podigne prednji toèak bicikle i ka e. Svaki korak mi je te i. . veæ privlaèe me starine uop te. Verujem da se vazduh ispred konaka ne razlikuje od onog u konaku. Mogu li da dobijem tvoj broj telefona? Hteo bih da razmenimo utiske sa izlo be. . ali oèigledno èovek nije na to obraæao pa nju. Bez reèi sil azimo niz stepenice i gledamo du iroke staze. .Ah. Koraèamo masivnim ploèama koje bi trebalo pri ulasku da naglase moæ zdanja ili pri izlasku pomognu na im èulima da jo dugo zadr imo oseæaj superiornosti kojim je oduvek odisala zgrada. . mirkanje sijalice se pretvara u uækastu svetlost okolnih lampiona. Odvajam se i fii zièki od vitrine. Uspevam nekako da zapoènem prièu. kucaj . biæe sve kako ti ka e . .Kada se vraæa u Kragujevac? Upuæuje mi hladan pogled i poèinje da se cereka.I ja bih volela da se malo zagrejem. . èim tebe nije provalio da nisi iz Ni a. Ja æu da saèekam neki autobus ka Novom Beogradu.Branko. malo sam lagala da bi imalo vi e efekta. Naravno pametnice. Poèeli smo od kesa koje se izbacuju kroz prozor. . koje se leti lepe za obuæu.

Ne zna m za to je toliko bio siguran da æe mi se svideti taj klub ili ga jednostavno nije zan imalo da li æe mi se svideti. .Jes. Nikada nisam murela u autobusu. Nau nice sa jagodom.Devojèice.Izvinite izgleda da sam zadremala. U sredu me je pozvao i jednostavno izrazio elju da izaðemo. a planirala sam da popijem barem jedno piæe. ali te im se da gledam negde dalje. jes. Nisam krila èuðenje kada mi je rekao da taj klub funkcioni e veæe desetak godina. veæ je elela da ostavi utisak. ne mogu da proðem. samo govori o mojoj nameri da sam htela da se vidimo. t o neminovno obeæava razgovor. Pomislio sam da pravi kerovi oseæaju kada ena ima teranje. * Iza la sam sa njim u neki klub. povremeno podignem kapke i ugledam sebe. prihvatila je igru. prsten sa laticom. ali je pre ivela. poèelica. Nismo razgovarali o muzici. bobice na jagodama su suvi e sitne za kamenèiæe na prstenju. bez obzira to su svirali rok. Obiène alke od isprepletane ice. jer bolje zvuèi zanimati se za nakit. tako da ni ta nije mogao d a zakljuèi na osnovu zvona. On je mu karac koji predla e. a ja to ga nisam pitala kakva se muzika slu a u klubu. nau nica. * Zovnuo sam je da vidim da li je dobro stigla. Mogao sam to i na semaforu. ogrlica i trepetljika. a sresti nekog na izlo bi ne podraz umeva da taj ne izlazi po splavovima. a oni izmi ljeni imaju ulogu da daju do znanja mu karcu da ena ima teran je. sve vi e tonem u svet narukvica. a ja sam bez puno teoretisanja naglasila da mogu samo vikendom. jer nije æutljiv. prsten mi je malo veæi. a ogleda se kao na modnoj pisti. ali sada elim. a u stvari oboje znamo da sam hteo da proverim da li mi je dala pravi broj. ali verovat no ovako ima vi e dra i za obe strane. Ne valja.* U la sam u autobus to su nam Japanci donirali. Nema truckanja niti uobièajene zaglu ujuæe buke. a ono pametovanje ba i ne privlaèi. To su jedini autobusi u gradu u kojima èovek mo e da se opusti i ako stoji. Smr ala sam. nego za alarme. koju ne mogu da nadjaèam ni naj e æom muzikom sa plejera. ali sa mo meni. a uz to bi pasovala ona narukvica . tako to mi je rekl a da su je neki kerovi saletali. narukvica sa motivom travke. Ispalo je dobro. ali smo ih èuli dovoljno prigu eno da nam vokal i bubanj nisu smetali u prièi. Probaæu onaj sa ucrtanom zvezdom. Glupo je bilo da se pravim sveznajuæa. u eni se malo. Ali za to sam uop te proveravao da li mi je dala pravi broj? Nejebica ili mi se stvarno svidela? Njeno atletsko tel o bi mi se svidelo i da nije nejebice. prstenja. Zatièem sebe kako buljim u sopstvenu figuru. ali znam dobro da kontroli em neumesne misli. Prozor se cakli i jasno prikazuje moj odraz. Sve manje trepæem. I ja sam se pravio da me zan ima nakit. Miris crnog vina iz èa e opio me je pre nego to sam ga . Mo da bih mogla da promenim nau nice. Kada bolje razmisli m mo da ne pametuje stalno. mo da æe pasovati onaj sa pet kamenèiæa u obliku krsta. Bili smo u drugom delu kluba i nismo v ideli muzièare. Reðaju mi se boje pred oèima. Nije mi zvonio mobilni. .

da mo e da se obogati ako napravi n eki alarm koji æe imati ulogu pojasa nevinosti. vi e ja nego on. ali kad sumiram. krenuo prstima ispod d emper a. sve dok nije ne no izvukao prste i preselio ih u moju otvorenu aku. kao teg na te razijama. On je pio pivo iz krigle. Nazdravila sam mu sa sme kom.dokrajèila. Nije mogao da vidi ili oseti moj e telo kako je zadrhtalo. ali nije dodirivao moju ruku. Na stajali tu nekoliko sredoveènih ljudi je èekalo da se iza bre uljka pomole farovi spasa i povezu na mesto. gde ih verovatn o èeka topli krevet i lepa reè. koja je bila opijen a . Svetlost farova sekla je februarsku noæ bez snega. Druga runda se zavr ila sa mojim pogledom na sat. Farovi se pomaljaju na bregu. a ja sam balansirao na drugom tasu. to automatski znaèi da sam mo da u nekim momentima bila pijana. Druga runda je nastupila sa drugom turom piæa. ali nisam odbila da me isprati do tramvajske stanice. jer ko zna kakvu bi mi saglasnost izmamio. Vagala se u mom krilu. Ruka koja me je dodirivala nastavila je da ste e kriglu. Nisam bila svesna kakvu sam odvalu napravila kada sam bez ustezanja konstatovala. a ja to èarobno lice sklanjam u stranu. koji mu karcu prija. koja osim prekretnice ka novom danu pravi prekretnicu i u saobraæaju. Gledao me je u oèi i u sred razgovora. ali sigurno je osetio drhtaj mojih prstiju. Tokom druge runde vi e smo se kikotali nego to smo prièali. Nije me zaèudilo to se slo io oko posesivnosti. Olja. jer se bli ila ponoæ. Totalno prekidanje igre bi odalo moju otupelost. a oèi koje su se trudile da me hipnoti u i zgubile su prodornost. sa ne tako prodornim braon oèima i dotaknuo mi prstima ilu kucavicu. povijam glavu i molim se bezime nom Bogu da se vrata otvore ispred mene. ali nije toliko da ne prim etim dodire. Ako mi se uèinilo da sam se otreznila. a ne obeæava. Mene sigurno èeka topli krevet uz noæni program na radiju. a mu karci su u svojoj posesivnosti ostali isti. koji su se uz pom oæ smernije ruke nekako izmigoljili i krenuli prema nakarminisanoj èa i. Uèinilo mi se da sam se otreznila. ine poèinju da z veckaju. Tra im neku sredinu. a nastavljanje bi naglasilo moju èulnost. Kada smo utihnuli sa prièom. Razum je oprostio èulima i pravila sam se da ne primeæujem. èim sam najednom videla ru na èa i. U prvoj rundi brbljali smo oboje. zatim pravim blagi poluokret. Molitva mi je usli ena. Vino mi je otupelo reflekse da ne primetim njegovo unjanje. nogama sam tri puta t rupnula i u noæi nestala. Sreæom nije poèeo o enskoj posesivnosti. koji je bio sve e zabrlo en otpadom specifiènim za noæni provod. * Ritmika tela pospe ivala je grèeve na njenom licu. koje sam posmatrao sa dovoljne udaljenosti sa koje mi se ne muti pred oèima. Moja ruka je bila eljna dodira i potra ila je njenu ruku. Njena ruka je bila obmotana plavkastim èar avom. lice ti je èarobno . tako to je u poèetku srkutao kao da je vino. nastavio je da me gleda prodorno. Odbila sam d a me prebaci do kuæe. ali jeste njegova smelost da mi svojim prstima kao buva uðe u rukav od d empera. koji obiluje lepim reèima i stihovima. Branko mi se pribli ava èujem reèi. a na kraju u nekoliko gutljaja ogolio krigli dno. jer smo se slo ili da srednjovekovne ska lamerije vi e nisu u modi. a mi smo æutke koraèali trotoarom.

koja je pomerila zavesu i njeno lice je obasjala svetlost lampiona. Æutanje je prekinula promaja. ritmika je utihnul a. Ne to se desilo.ritmikom i nije oseæala moje dodire. Moji prsti su pomislili kako bi se najbolje s lagali sa njenim prstima i pohitali ka igri preplitanja. Lice joj je bilo èarobno i prosto pozivalo na osve enje utihnule ritmike. .

Da li da se javim? Za to ne bih. telefon je u doma aju ruke. prljavo sive èarape. a ja obele avam kese. koje jasno vidi ime. koja je ispod crnog bluzona na niranje. barem ne moram da la em kako sam zauzeta.Æao Branko.Nemam elju da te ubeðujem kako neæu zloupotrebiti tvoju buduæu adresu.Samo jednom sam je po eleo. u gradu se oseæa euforija. od kojih jedan pleni ukusom. a ni ta nisam probao. a druga polovina ostaje za goli ivot.Ne pitaj. . zatvaram trakom kutije i i èekujem Tanju da doðe.Lepo od tebe.Æao Olja. Da ne plaæam st an mogla bih za godinu dana da u tedim za put oko pola sveta.Kako provodi nedeljno prepodne? .Ma otprilike za sat vremena. Sasvim sluèajno se nametnula pr ièa o moguænosti brzog interneta u mom novom stanu. Veæ sam se uhodala se kesama za ðubre. .Ma ne nikako .Znam kako je. Tanja je bila bli a i otvorila je vrata. To je sve . Ispred mene su dva sportski obuèena èoveka. èekam prevoznika da mi se javi. Prilazim bli e. jer je dino etnjom mogu da se skoncentri em na spisak na papiru i glavi. kojima je verovatno isekao iletom zastavicu za marku.Super. bele teniske èarape. po eleo sam da ti se javim . Sve bih dao da mogu da promenim tokove elja. elim samo da pre ivim dana nji dan i da se stropo tam u krevet. Nego. koji smo uzimali kao deca iz kese. jednostavno ne elim da te maltretiram. ali stvarno imam elju da ti pomognem. . Kada bih sastavila godinu dana u jedno m stanu bila bih presreæna. . . Ruka mahinalno pribli ava telefon oku. Sve bih dao. Bele patike sa vazdu nim ðonom. Ponovo sam u ivala u njegovoj reèitosti. odmah polovinu bacim za stan. to je skupo i prosek u ukusu. . Za dva dana æe osmi mart. nosi Branko. U totalnom sam haosu. ali ovog puta mi je prijao bilo koji razgovor u kome nisam ja sudelovala. a o acovala sam i kako su se obuk li.Ihh nismo deca. Teget platnene patike. pa smo jeli èips. Kada podignem platu. Branko. Kada je akcija? . Bilo je u mojim mislima fatalno. a ja sam ga iz sobe videla kako ve to presk aèe kutije. koji je neko snimio u bioskopu. plava majica ispod svilene ute trenerke. platnene teget pantalone koje imaju dve bele pruge du avova i crvena majica sa skromnom arom. a Tanja fanatik za filmove iskoristi la je priliku da sa njima prièa o najnovijim filmovima. * Nema gore robije od podstanarskog statusa u Beogradu.Daj mi adresu. Mo da bih izgubljeno puto vanje lak e podnela da nije obaveznog seljakanja. ta ima kod tebe? . U ve tini preskakanja nije zaostajao ni momak koji je do ao sa njim. selim se. Telefon se ogla ava uobièa jenim zvonom. Predsta vio ga je kao jedinog radnika u njegovoj skromnoj firmi. Ja samo elim da ti pomognem i to je sve daj mi adresu. i naravno ne nosi Branko. Ne kapiram gde je èar gledati film . a van misli se pokazalo pogubno. mo da je onaj prevoznik poranio. U sobi mi odzvanjaju nervozni koraci. kutijama od èipsa i crvenim markerom. Vreme je da probam. Imam i ja dug podstanarski sta . . Nismo se odavno èuli i eto. Nisam imala èime da ih poslu im .

. jer nije ni za oèekivati da budu na drugo m mestu u jednosobnom stanu. . oseæam na gli trzaj i svetlo se gasi. . Vidim broj èetiri na vratima i njegove ruke na kutijama. Ispala sam kao neka ve tica. Napravio je neku boleæivu facu. ovog puta umesto dobronamernog pijuniranja stana. ali sam kasnije uvidela da je odradila intuicija. ali ne i njegove usne. a ja sa Brankom iznosim stvari iz stana i reðam ispred lift a.Otkud ti ovaj Sansui risiver? On je stariji od nas. Na trenutak mi se uèinilo da njegove ruke ele da me zadr e. sprema se da ne to ka e. Kutije dele na a tela. Koristim trenutak tmine. Mo da se jednog dana preselim i u sam grad. Sada uviðam da mi je nudio ne to trajnije. bile su reèi zahvalnosti to je do ao.To znaèi . Nastupa interval tmine. ali sam ja zapovednièkim tonom nared ila da ostane u stanu. murim i savijam se preko kutija. Kada smo prvi put napunili lift ostali smo sami u stanu i prve reèi k oje sam mu uputila. hvatam ga za tople ruke i privlaèim ka sebi. esta je godina kako mi je otac umro. Mo e li kod tebe u gepek? . a mi delimo mrak i ustajao vazduh. ka e da je na pola sata vo nje do zgrade. a ja sam ga uzela za uspomenu. ali meni treba ne to trajnije. . ve to je izbegao da mi da bilo kakvu potvrdu moje zahvalnosti. Vratio mi je u paketu za neuzvraæe no milovanje i poljubac.Hvala ti. ali sam samo htela da budem bli e Br anku. a verovatno i misli. Bilo ta da ka e biæe emotivno. Branko i ja ulazimo u lift. Veæ est godina je sa mnom. Izbacili smo sve stvari iz kombiæa i pristupili poslu sa istom emom. Posle drugog sprata uviðam da se sijalica pali kada prolazi lift kroz sprat. ali stiska nije bilo. Prava je retkost. a nisam znala za to. Kom inica preko puta. Tanja prati stvari u liftu.Da. Prekidam njegov uzdah. Momci su mi nesebièno pomogli i veliko je pita . Mogla sam sa njim iz kluba i u krevet da odem. ionako su mi svi kvazidrugiv i zauzeti kada treba da se selim. . To joj nije palo te ko. Dok se drndavi kombi provlaèio izmeðu parkiranih automobila primetila sam jednu prodavnicu u susednoj zgradi. mi poèinjemo ubrzano da snosimo stvari. njega æe da snesemo na kraju. mo da mo emo i drugovi da budemo. jer sam se sa Brankom savr eno k apirala bez puno reèi. ne bih mogao da dopustim da se negde ogrebe. Pritiskam broj sedam. Ta nja je zalupila vrata i mahnula kroz zamuljano staklo. Branko je hteo da bude u prizemlju sa Tanjom. Oseæam arenilo boja preko kapaka. Ponovo stan na Novom Beogradu.Prevoznik mi se javlja. Zovem Tanju u hodnik i zadu ujem je da im bude na usluzi. momak istovara sa Tanjom u prizemlju. Sa iznenadnim pitanjem. a ja nisam razumela. a ponajvi e u sobi. Vraæam svoje ruke u prv obitni polo aj i èekam da se pojavi broj sedam na vratima. Sada smo jedan-jedan. Sve su stvari u stanu.Dobro me podseti. a njegov drug ugurava kutije izmeðu nas. jer znam da uvek i ma nekog ispred zgrade sa kojim je rada da poprièa.Moj pokojni otac ga je kupio u momaèkim danima. a gasi u meðuspratu. jer moram da se izgubim na petnaest minuta. ali ovog puta dosta bli e gradu. izigrava èuvara stvari. U trenutku sam pomislila da mi samo prija njegovo prisustvo.Biæe zavijen u staro æebe.

ih barem ili bombon ivot postarat uzi- . da malo poèastim. Voðena sliènom namerom prilazim rafu sa piæima. Kada se moj otac nekom zahvaljivao. a valjda æe se i da im se adekvatno odu i.nje da li æu nekada moæi da im se odu im. uvek je poklanjao piæe jeru i nagla avao da je to samo njegov znak da ceni njihov èin. zato mogu da napravim neko meze.

pa . Ovog puta su se ujedinile pozicija i op ozicija. kao oprobanom metodom. * Nije prvi put da je Srbija objavila rat kriminalcima. porazboljevale mnoge udavaèe. a radnik je poku ao da je ismeje. slojevito i javno. No. Poveæala bi se op ta pismenost stanovni tva i ostvarilo bi se pravilno tumaèenje pokazatelja kriminala. te vredi dvanaest miliona dolara. kako bi poveæala svoju efikasnost. Stigla sam taèno na vreme. . Imam neke goste. da kao to reèe gospoða. Policija kao glavni nosilac posla anga ovala je emin entne struènjake. Kada bi ime Rodoljuba Stojanoviæa osvanulo na listi bogatih ljudi u nekom enskom èasopisu.Dvesta grama svinjske peèenice. Za èaèkalice i maslink e sama sam se postarala. Meðutim. ena je vrlo ozbiljno nastupila. a ja sam ostala da ga maltretiram sa zahtevom da mi is eèe Èajnu i kaèkavalj. Stajem iza starije ene i nemin ovno èujem njenu porud binu. struènjacima je reèeno da su arlatani i da se ne prihvataju takve metode. a kriminalce je pro irenjem bele knjige. Radna grupa je do la do zakljuèka da æe edukacijom stanovni tva zemlja imati dvostruku korist.Gospoðo. sreæom nije mu uspelo. U strogoj tajnosti su dva meseca vr ene multidisciplinarne analize i do lo se do zaklj uèka da je kriminal u velikom opadanju. mladiæu. a ostali bi se zapitali ta je to pokrao. odmah bi se udavaèe razletele i potegle sve silikonske i salonske veze ne bi li nekako upoznale dotiènog gospodina. Stvarnost je bila znatno drugaèija. On se kao ne to èudi. tako to su se odrekli dnevnica u korist narodnih kuhinja . ali je prvi put re ila da to uradi temeljito. dr ala u velikom grèu. a ja sam neprimetno oti la u kuhinju. Policija je pos lu ala struènjake. Naravno. Struènjaci su pokazali odanost narodu. Èim sam u la u stan povirila sam kri om kroz poluotvorena vrata od sobe i ugledala oljice od kafe u kojima se nazirao talog. ali da javnost nije na adekvatan naèin upoznata sa tom èinjenicom. a mo da je vezao rep da prikrije proreðenu kosu. Pozvan je svako za koga se smatralo d a mo e doprineti re enju kompleksnog problema. Svi su brbljal i. jer bi se sa znanjem da je toliko dr ava Srbija ulo ila u njegovo kolovanje. izgledaæe veoma bogato. dvesta grama.Eh.mam vinjak i koka kolu i nastavljam ka delikatesu. da ne bi prav e informacije potekle ka kriminalnim vodama. maslinkama napravim privid bogatije trpeze. ali da mi iseèete veoma koso i tanko. a policija se javno zaklela da æe i ovog puta biti u slu bi naroda. Bitno je da izgleda. Veliki procenat nepismenog i polupismenog stanovni tva predstavljao je nepremostivu prepreku u pravilnom sagledavanju pokazatelja kriminala u Srbiji . i sve to rasporedi u dva tanjira od stiropora. ena se æutke odmakla od hladnjaka. je dvesta grama i ne mo e da bude vi e. a ostali bi pokrenuli prièe koliko jo ima takvih Rodoljuba koji nemilice tro e . a ostalo kako im bude. njegovo ime je strogo èuvana tajna. a policija je objavila veliko pro irenje bele knjige. . kako bi izgledalo da je ima to vi e. ali kada mi vi to tako lepo iseèete i ja razvuèem bar unasto po celom ovalu. to je bio samo trik. znam ja koliko je dvesta grama. u k ojoj æe biti zateftereni i najsitniji kriminalci.

Udavaèe nikada ne bi verovale da je novac u obrazovanje najbolje ul o en novac i da takav èovek pod uslovom da je iv. uvek vredi. a ostali nikada ne bi pove rovali da postoji samo jedan Rodoljub. Ako tome pridru imo pomisao da je narod izgubio .narodni novac.

velika je verovatnoæa da je po tenjaèina. Odeljenje je bilo javno . jer je svakog barem godinu dana . koji se oslanjao na neprestan rad sa psiholozima. koji je bio naèelnik. kome se omaklo. Zato je za dvanaest godina njegovog kolovanja potro eno èitavih dvanaest miliona dolara. koji bi neprestano imao dodira sa sitnim provalnicima i krupnim kavga d ijama. je r je nova vlast htela samo po ten kadar. Odeljenje je èinilo osam èlanova ukljuèujuæi i Rodoljuba. Onaj ko se ne pokaje. ali ih je strpljivo i ljub azno ensko osoblje vremenom naviklo samo na sugestije. Da nije do lo do demokratskih reformi Rodoljub bi i dalje bio poslu ni beogradski inspektor. Konaèno su se stekli uslovi. a nikada se ne proverava da li knjiga ima uvijaè. ali je nevidljiv za razliku od njego vih dela. narodu je to odeljenje predstavljeno. To je zami ljeno kao dvosmerna komunikacija sa jednim smerom pribli avanja. ljubazno ensko osoblje javl jalo se na besplatan telefonski broj i bele ilo sugestije. Policija je uzela nov model za dugoroènu selekciju z aposlenih. a i objektivna potreba da se osnuje posebno odeljenje u policiji. Struènjaci dobro znaju da svako mo e da pogre i. nema ta da tra i u policiji. kako bi se graðani to vi e pribli ili policiji. ali je kasnije shvatio da vi e duguje svojoj dvanaestogodi njoj neumrljanoj karijeri. koji nisu kriminalci? Po to su struènjaci znali da proces pokajanja dugo traje. To je samo potvrdi o kada mu je pri prvom pojavljivanju na novom radnom mestu naznaèeno. to bi na kraju urodilo pokajanj em za ne to to je veæ uèinjeno. koji se prodaje na kiosku ili kru i besplatno internetom. bez odreðenog anra. a zadaci koje su obavljali bili su tajni. najvi i vrh policije re io je da Rodoljuba neprestano koluje na najpresti n ijim akademijama. ali iskusni psiholozi bi uvek znali u sasvim obiènom razgovoru da li se neko pokajao. Znao je on dobro da to nije va ilo za celu polic iju. U poèetku su graðani mislili da mogu putem tog broja da proslede albe na rad policije. a stavila bi mrlju na sopstveni kadar. ta policija namerava sa ljudstvom u narednom periodu. a sasvim je sigurno da ne postoji vi e Rodoljuba. koje su se sve slivale kod Rodoljuba . Za one malobrojne verujuæe.poverenje u izjave zvaniènika. Rodoljub je dobro poznavao svoje podreðene. Po to je u demokratskom dru tvu sve transparentno kao u knji ari. Ako sudija uva ava kriminalcima iskreno kajanje. to nimalo nije isplativo. svojim po tenjem. Rodoljub postoji. jedino èime su i mogli. jer bi u tom sluèaju policija morala da penzioni e i one sa deset godina radnog sta a. jer se policija za sve ove godine dov oljno pribli ila graðanima i vi e nije bilo potrebe za pribli avanjem. koje bi se bavilo pravilnim predstavljanjem rada policije. za te ne bi i policija svojim radnicima. koja su èesto vidljiva ali se jednostavno pripisuju policiji. U nekoj drugoj zgradi. Nije se oèekivalo da se neko javno pokaje. onda je sasvim oèigledno da taj èovek mora zauvek da ostane fikcija ili junak nekog jeftinog romana. Mislio je da ga je sreæa pogledala. kada je pozvan na prekretnièki razgovor. kao odeljenje za unapreðenje odnosa sa graðani ma. Tajnost zadataka su garantovali sami rad nici. ali onaj ko pogre i i kasnije se iskreno pokaje. kako bi mogao konstantno da prenosi znanje na kadar koji bi trebalo polako da pristi e.

kojim bi nekako naznaèio ta se od njih oèekuje i kako da pristupe takvim zadacima. Izlaganje je podelio na delove.poduèavao raznim ve tinama. Osim toga nije isto biti predavaè i voditi jedan tako ozbiljan projekat. o d nacionalnog interesa. Kada je u ao u salu velièine manjeg dvosobnog stana. nasme io se svojim podreðenim kolegama. ali ne tako toplo kao to je znao svakom ponaosob. jer je to za njega bila novina. Celu noæ je smi ljao uvodni tekst. a delove je u glavi obele io bojama. Kolege su shvatale . zabele io je sve u glavi. istreniran da ni ta ne bele i na papiru. Kao i uvek. ali pomalo se pla io timskog rada.

Za jednu ovako malu i siroma nu zemlju neprihvatljivo je snimanje takvog serijala. a dostupnost se ne dovodi u pitanje. a nadamo se i da æe biti delotvorne. Neæe vi e biti uzaludn o potro enih scena hap enja. putem medija. jednostavno preneo u svakodnevni ivot. a pred njegovim oèima pojavila se uta boja. koju je kao predavaè ispijao sa kolegama. a èesto su i osumnjièeni . Mi smo po nekoliko puta odgledali sve epizode CSI serijala i do tanèina razraðivali postupke. tako to su objavljivali imena lica prot iv kojih se vodi postupak. pomisli da je prvi veæi grad opremljen sa takvom ekipom. ali ve to uraðene kratke forme sa sliènom koncepcijom su pri hvatljive. Do sada su mediji bili naviknuti da kr e Zakon o kriviènom postupku. Dovoljno je da pomisli. tako da nisu kvarile trenut nu atmosferu. No. ali ono to se bude primenjivalo. jer æe se i oni jednoga dana vratiti u zemlju. mi smo najbolji meðu najboljima i od nas se oèekuju rezultati. Naime. U svakoj novonastaloj selendri prvo se obezbedi repetitor. kako bi ih konstantno odvraæali od potencijalnih kriminalnih radnji. grdno se varate. pa je usvoj enu emu. Pred Rodoljubovim oèima se pojavila crvena boja. to je oznaèavalo da je vreme za treæi deo. da pravilno sagledavaju rad i uèinak poli cije. pa tek on da zdravstvena stanica. Na zadatak je da nekako omoguæimo na em narodu. Ako mislite da su Amerikanci pravili takve s erije da bi nama pomogli u kolovanju kadrova. to je nekada znalo da ometa istragu. Ovo kratko izlaganje zavr io bih sa prièom o medijima. nekako. do lo je vreme da praktièno primenimo steèeno znanje. koji se snima prilikom hap enja. èak i onima u dijaspori. koja je oznaèavala poèetak èetvrtog dela. takve serije su pravlje ne da bi se buduæi prekr ioci odvratili od zamisli da uèine neko krivièno delo. zapoèeo je izlaganje. ali nikada nismo diskutovali o razlozima postojanja takvih serija. Bez uobièajene jutarnje kafe. Proseèan Amerikanac provodi puno vremena uz televizor i vi e se ne postavlja pitanje dostup nosti televizije. Kao to znate. da se vratimo u Srbiju. a sve ostalo æe proizaæi iz timskog rada. Ako sam naglasio reè. a sve ostalo odrade stotine odgledanih ep izoda. Rodoljub je imao trening iz elektronike. Napravio je kratku stanku. mo e postati jedna domaæa CSI epizoda. Pred Rodoljubovim oèima se pojavila narand asta boja. pa tek kada se valjano obradi davaæe se medijima.njegov polo aj. koja je oznaèavala prelazak na drugi deo. moralo bi biti bez gre aka ili sa najmanjim moguæim gre kama. Pored toga imamo zadatak da kriminalcima poka emo svu superiornost policije. prvo prolazit i kroz na e ruke. logièn o je da proseèan Amerikanac negde u Iaowa-i. Duboko sam ubeðen da neæemo imati prilike da primenimo svo steèeno znanje. po kojoj su se otpornici oznaèavali bojama. samo u kraæoj formi Od danas æe sav policijski materijal. Po to su serije vrlo uverljive. a i bile su svesne svoje odgovornosti. red je i da naznaèim kako æe se to ostvariti. Po tovane kolege. Odmah æu da ka em vrlo jednostavno. ako se ve to ukomponuje sa re ijskim elementima. Ta dva cilja biæe neraz dvojiva i meðusobno æe se preplitati. Preduslov za rezultate je disciplina. Svako hap enje.

imali nesagledive posledice. potra it e nove. do lo je drugo vreme zakon mora da se po tuje. kolovanije. Upotrebite sva raspolo iva poznanstva i veze kako bi do li do takvih novinar a. Meðutim. trezvenije. Ako dosada nji novinari nisu raspolo eni za takav vid saradnje. Svake promene stvaraju odbojnost kod ljudi i sasvim je razumljivo da æe toga biti i kod novinara. . koji æe shvatiti znaèaj i potrebu novog pristupa starim temama.

To bi bilo sve. to se nije dogodilo. . ali ovog puta pred profesorima. . Re ila je da naredne dve godine provede isto u jurnjavi i dokazivanju. a na njeno mesto postavio Ranku. ali nekako je k riza svojom te inom malo ubla ila pad.Ah.Ja bih da prokomentari em ove blic vesti. Izvolite pitanja. Naravno. Kada je kriza zakucal a na vrata televizijske kuæe u kojoj je radila. kako bi spremno doèekali ekonomski oporavak i nadoknadili sve ono to im je kriza oduzela. Na la se tamo gde je bila pre deset godina.To samo deluje. Kao i uvek najbolje je da vam dam konkretan primer.Ako mo ete malo da mi pojasnite to za blic vesti. gde god bi se ukazala potreba.tako pro l o. naiæi æe na odgovor. * Svetska ekonomska kriza je mnogima promenila ivote. Jo pitanja? Borivoje okleva. Buni me to to nemaju potporu u realnosti. . Roditelji su oèekivali njen nastavak kolovanja i obradovali je sa u teðevinom. Takva blic vest bi u narodu malo uzdigla ugled tog odeljenja. koja je bila dovoljna da pokrije kolarinu za preostale dve godine studij a. najmlaði èlan u odeljenju. nadam se pardon. ali ipak se usuðuje da pita. . Ako krene da dubi. je uspostavilo blisku saradnju sa istim odeljenjem iz Bugarske u cilju razmene steèenih znanja i dalje regionalne saradnje. koje nemaju potporu u realnosti ili im se ne mo e uæi u trag. Pred samu krizu Ranka Milosavljeviæ je bila etajuæa novinarka. a kada je izdahnula bila je spremna za novi poèetak. ali je nekako morao da otpusti jednog radnika. Delovalo je frta lj minuta dok se nije javio za reè Borivoje.Hvala vam na pa nji. jer la i nije la ako nema tetne posledice. Takvi novinari moraju biti spremni da objavljuju blic vesti. Pasti sa konja na magarca nikom nije lako. Neki su pali u depresiju. Vest bi mogla da izgleda ovako Specijalno forenzièarsko odeljenje pri MUP-u. koja je uskakala sa intervjuima i prilozima. Jedino R anka nije imala zavr en fakultet i to je prevagnulo u njegovom izboru. ali takvu vest niko neæe istra ivati niti dubiti. Izbac io je jedno deri te koje je se bavilo pijaènim barometrom i gradskim saobraæajem. kako do lo . da. pa je na ao kompromisno re enje i zaposlio je na ulici. . Jo pitanja? Nema. Izlaganje je bilo koncizno i delovalo je da su ga svi razumeli. Nije imao hrabrosti d a Ranku izbaci na ulicu. a ne bi izazvala nikakve ne eljene posledice. Oni najmalobrojniji su iskoristili krizu za vlastito us avr avanje. direktor je pokucao na vrata etajuæeg osoblja i sa vidnom tugom u oèima saop tio odluku o otpu tanju radnika. Ovako formulisano ispada da je ta vest la . te su uz ekonomsku pridodali i du evnu krizu i time smanjili ansu za boljitkom kada kriza proðe. Svo etajuæe osoblje mu je bilo drago i kvalitetno. da je sve drugo strogo poverljivo. jednu stvar sam umalo zaboravio da napomenem . Sve je isto. samo su se promenili broj evi telefona i lica na pijacama. Postoji skupina ljudi koja se vodi onom narodnom. i smireno i èekuje prolazak. Udahnula je duboko i kao ekonomska kriza jednim pot ezom izbrisala godine jurnjave i dokazivanja.

Nakon dve ipo godine marljivog rada imala je u ruci diplomu diplomira nog novinara i napokon je dobila oseæaj da umesto papira dr i moænu palicu. sa kojom mo e . sa elementima zabu avanja. a fakultetu se preda no posvetila.Posao na televiziji je otaljavala.

da bi na kafi u obiènom kafiæu priznao da je on jedan od ljudi. Kao i ljunkari i ona je krenula da kopa. Tako je mislio Borivoje i nije bio od tih koji su enama poklanjali p a nju tog dana. jer je reèna æud nepredvidljiva. . a u glavi se pojavio naslov. sa koga neki drugi ljudi ubiraju korist. kako bi se na li po prestanku euforije. Namerno je pozvao Ranku devetog. Ovog puta je magarac nosio i te ku diplomu i sve te e je podnosio teret posla. Ne bi t o bilo ni ta èudno da nije spomenuo kako na nekoliko kilometara ispod njega privatnik na sprudu vadi ljunak sa svim dozvolama i bez ikakvih trzavica. Borivoje je dobio zadatak da nekako ostvari kontakt sa Rankom i ispita da li je pogodna osoba za predstojeæu saradnju. neminovno je bilo da nekom privuèe pa nju. ljunkarska mafija. Svakim trenom joj se vrzmalo pitanje po glavi. koje novine navode kao. Nij e se alio na Drinu. veæ malo dublje u potrazi za muljem koji obeæava. koja mu svake godine otme po koji metar du cele njive. ali svi su zraèili naivno æu. izvor blizak policiji. da su samo tog dana ene i mu karci ravnopravni. ali se alio na dr avu koja mu ne dozvoljava da raskrsti sa njivom i posveti se ljunku koji je u dana nje vreme bogom dan. Dok je prala zube. Pre nego to je udahnul a sa namerom da pita ko je on. doði sutra ujutro u deset u kafiæ. Sluèajan susret. Osmi mart je skliznuo u deveti i potpuno se istopio u desetom kada su ene zaborav ile na jo jedno poni enje. piæu kafu i gledaæu prolaznike . a ona jo uvek ostala na magarcu. da j oj neko ne stoji iznad glave i prislu kuje telefonski razgovor. Diploma joj je sazidala samopouzdanje. Ranka nije shvatala da to nije policij ska palica. ako te zanima ko su pravi vlasnici ljunkara. a potom flert. koje im svake godine prireðuju mu karci uz njihovo preæutno odobravanje. a novinarski sta prodornost. kao i plodna oranica. Po to svi kopneni i vodeni putevi vode u Beograd. Ranka je od èeprkanja u jednom selu pokraj Drine do la do Beograda gde je trebalo da nastavi kopanje u potrazi za muljem. Borivoje je presekao stalo enim glasom : videæe me u izlogu .da se odbrani od golorukih napadaèa. a ipak se panièno osvrnula kao da je htela da bude sigurna. Meðutim. Sreæa joj se delimoèno osmehnula na svetog Trifuna. zavr ava na sprudu. ko je taj stranac? Kada bi nakren ula èa u sa vodom videla bi obrise nepoznatog lica na povr ini èa e. Ranka se zbunila i ni ta nije mogla da izusti. U glavi je imao iroku lepezu oprobanih triko va u uspostavljanju kontakta. a u sebi se nadali da æe zauvek biti kao i do sada u Srbiji. biæu u utoj ko noj jakni. Mulj je prekrivalo granje i u si lnom raskrèivanju granja. Iza njenog stola je bio zid. Petao etao . koja samo slu i za odbranu. irila je oèi i èuljila u i. ljunak koji Drina pot kopava ispod seljaèkih njiva. a sluèaj je zahtevao veliku ozb iljnost. veæ neka sasvim druga palica sa kojom se napada. ne bi li naèula neku ne vdu ili kakvu nesvakida nju prièu. Odluèio se za direk tnu varijantu i sroèio reèenicu : Ranka. ali ne po plitkom sprudu. Kriza je pro la. kada je prisustvovala slavi i èula gorku ispovest jednog seljaka pokraj Drine. Ranki je istog momenta srce presekao ig pravednosti. Re ila je da se oproba u istra ivaèkom novinarstvu.

nije oseæala veliki strah. Kada je napustila zgradu televizije. koji joj je dao do znanja da treba da krene na sastanak. uvek bi joj pred oèima bilo njegovo nepoznato lice. kuvala i pila kafu. Nervozno je èekala autobus. kojeg je oko moglo da registruje. a u njenom sluèaju neobavezno pogledivanje u svakog ivog stvora. ali ona je samo . za koji je znala da neæe naiæi. zatim etkanje u svim pravcima. od etala je do prvog autobuskog stajali ta. Nervozno èekanje podrazumeva neprestano izviravnje na ulicu.pi kila. Neko bi se iznervirao to èitavih petnaest minuta ne dolazi autobus. Por ed zebnje i teskobe. sve dok joj se nije ukljuèio alarm na mobilnom .

da je to sve mo da neka prevara. jer su èekali da se konobar okrene i zapoène petometarsk i njihajuæi hod sa praznim anjcerom u ruci. Borivoje je ustao i pru io ruku. ja nemam emisiju. visoka. ali mi nije jasno za to mi se nisi predstavio kada si me nazvao? .Po tovanje Ranka. Stranac je pratio njenu figuru.Ja sam policijski inspektor. Izvadio je iz d epa. jer je shvatila da on zna kako izgleda. sem da se nasme i. Gledala ga je pravo u oèi i èekala da zapoène prièu. delimièno zaklonjenu granama obli njeg drveta. Nije mogla da sakrije odu evljenje. gde je na uglu jednog rafa.Ovo je tvoje. ali je probala da prikrije sa ironiènim pitanjem . Ne duguje mi ni ta. ba mi je drago da je tako. Stranac postaje obièan stranac od koga treba da uzme intervju. ja sam Borivoje.Ma to ti je u opisu posla sad se i ja malo zezam Borivoje. Izvoli sedi. . Nudim ti ansu da stvori emisiju. Neka se zove neka se zove Rotacija. .Drago mi je. èiju je sliku stvorila refleksija skoro opranog stakla. tu su i biografije. Ni ta joj nije preostalo. Ta imena i bigrafije su samo izgovor da bismo se sastali . ne to si prevideo. .Zna se ta narod zanima. . Najednom se prenula. hteo sam da ti ponudim saradnju na du e staze. barska stolica ulila joj je oseæaj sigurnosti. koja æe se tek kasnije otkriti i neve to je poèela da napipava koliko u njegovoj prièi ima istine.Hteo sam da vidim koliko ti je stalo do informacije. odmah ovde u kafiæu. Oboje su registrovali konobara koji se pribli avao i strpljivo bez reèi èekali da je uslu i.Za to me zeza ? . a ja tebi? Znao je da tu nema mnogo filozofije. .Ne. . Kada je bila na rastojanju od oko dva koraka. . èiju su liniju presecale raznobojne haube.Ma da.Opa.pogledala na sat i nastavila pe ice. sa pogledom na ulicu birka la deèje èokoladice. a ti kao novinar napravi prièu. da sada mi je mnogo jasnije. Mi ti damo materijal.Ne zezam te. Pe aèila je oko pet minuta kroz krivudave doræolske ulice i u la u samoposlugu. kako znam ta ti treba? . . Kola amerièkih akcionih filmova.Znam. Napravili su kratku stanku. koja se spremala da zakoraèi u kafiæ.Verovatno se pita . otkud znam ta ti treba. .Ti meni vlasnike ljunkara.Jesam.Da. Elem. Pretpostavljam kriminalne. Naruèila je obiènu kafu.Aha sada si se uverio da mi je veoma stalo. . Tapacirana. sve vreme se pitam ko si ti? . papir presavi jen na èetvrtku i stavio na sto. Iza la je iz prodavnice i nastavila smirenim korakom da koraèa trotoarom. Verovatno ti je sada jasnije. ali stvar nije bila tako jednostavna da bi mogao u jednoj reèenici da objasni ta u stvari eli. . . . a tvoje bi bilo da to lepo prezentira narodu. u kojima neko nekog prati. Zar ne vidi da sam ozbiljan? . Zadu en sam za komunikaciju sa novinarima. Mi bismo te snabdevali policijskim materijalom u vezi aktuelnih kriviènih dela. zavr io se kada je kroz staklo kafiæa ugledala utu jaknu.

Pojavio se na vratima i izvinio. pandur je to.Poka i mi znaèku. Ti ina i obostrano streljanje oèima nije dugo trajalo. kao da je htela da mu da do znanja da je spremna bez pogovora da ga prati do sledeæeg nivoa njegove igre. a on u svom uspehu.Bilo kako. kao znak da mu veruje. samo da je vidim. Pomalo ljuta na sebe. koja je bila samo u reèima. kako bi se malo pribrala. jer jo uvek nema nikakvog dogovora. ide ispred nje i pov remeno joj pru a d entlmenski ruku.Mo e odmah. jer su svi spadali u prosek. samo da popijem kafu. On je vratio presavijen papir u d ep i krenuo prema anku.Dobro. Ðavo bi ga znao. ali nije imal a kud. .. kada mogu da se malo pobli e upoznam sa materijalom? . Osetila se kao da ide kroz moèv aru punu ivog blata. jer je zakljuèavao vrata ali je èuo njen pomalo usplah iren glas.Skuvaæu ti novu u kancelariji. a ona prema izlazu. Gled ala je automobile i pogaðala koji bi mogao njegov da bude. Ba u duhu naroda i policije. Pitoma Portugalska muzika pokrivala je zujanje savr eno èistog auta.Aha va i. Njegovo voðenje igre pre lo je u bezobrazluk. jer je pretpostavio da vi e nema prepreke njegovom zadatku. koja se istop ila pod naletom tranzicije. ili joj se ne izmig lji smeh iz ponekad neposlu nih usta. jer je Borivoje elegantno ra nirao jaknu. . . U ao je u naselje na obali Dunava i parkirao na parkingu. H tela je . a ona nije stigla da izvaga koji je automobil i nspektorski. sem nekoliko vozila biv e radnièke klase. a on je jedina osoba koja zna gde je blato. jer koristi svaku situaciju da pridobije nekog ili neku informaciju.Sumnja u mene? . letimièno je pogledala legitimaciju i u stavu mirno klimnula glavom. . . Pre nego to je krenuo. samo stambene zgrade i drndavi Jugo. izvadio je d epni plejer i pomoæu nekog kabla u tekao u radio. Koraèa li su desetak koraka. Nije vi deo kako ga Ranka sumnjièavo gleda.Odlièno ime. Stajala je na èi stom trotoaru i mirno posmatrala parkirane automobile du ulice. Iza li su iz kola. a i èeznuæe kada se istope njihova vozila u nekoj visokoj peæi. Ranka se potrudila da èuðenje ne izaðe iz njenih oèiju. Hoæu da vidim legitimaciju. Ustali su istovremeno bez reèi. . otvorio vrata i rukom pokaza o da mo e da uðe. Moja kancelarija je na pet minuta odavde. a krajièkom oka je pratila njega . Kolima.Ovde nema policije. zaobi ao kola i mirno pru io tra eno. Na svaki njen aljiv komentar. on je bio ozbiljan i njene komentare nekako prebaci vao u njegovu korist. a on je zastao kod crvenog Juga. Mo da se znaju ili pak eli bolje da ga upozna.Hoæe da je polako izvuèem sa dva prsta? . Kafom je htela da dobije na vremenu. Strpljivo ga je gledala dok æaska sa ankerom i komentarisala u sebi kako je pr avi pandur. jer oèigledno vi e se nije oseæala kao da uzima intervju nekom strancu. koji je poèeo da se kotrlja negde ka Dunavu. Ona je u ivala u muzi ci. naravno.

Izvini. time se vozite? . . slu beni je. izgubila sam iz vida da je ovo tvoj auto.A d ipovi se ne zaplenjuju? . zaplenjeno je nekom kriminalcu.Nije moj.Ih.nekako da ispegla napetost koju je stvorila.Ma da. . . .

Pojavio se. Meðutim. Zalupila je vrata od kola u ulici naspram televizije i krenula sigurnim korakom ka pe aèkom prelazu. Tebi ostaje da popuni emisiju sa komentarima i statistièkim podacima i ma tovita si ti. . pretvori u lepo provedeno zajednièko vreme i nastavi da ih vezuje samo kroz poglede na sat ili najave programa. do sl edeæeg susreta. Pozdrav bez stiska ruke i kreæemo dalje. Uostalom inspektor ne treba da bude upadljiv. ali èist stan.Ba tako. smisliæe kako æe da popuni . Iz torbice za dokumenta izvadio je disk i bez reèi ubacio u plejer. prepustila se æaskanju bez pomisli na poslovna pitanja. kako se naginju nad ulicom i nervozne poglede upuæuju u daljinu ili èasovnik. ali promenjena boja njegovog glasa slikovito joj je pokazala da je preterala. a nova hap enja se snimaju.Vidno. oboje su znali da æe sav posao oko ubeðivanja preuzeti na sebe materijal koji joj je ponuðen.Vi ste se ba potrudili pri snimanju i monta i. Imaæe dovoljno za mesec dana emitovanja. * Mrak je udavio dan i dozvolio reklamama da poka u rasipni tvo grada. prisetila se samo pitanja u vezi stana gde se nalaze.D ipovi se zaplenjuju.Koraèaju æutke ka ulazu. kao da je pred sobom imala neizvestan posao. Dok je on pravio kafu. kao da je na tri. Ne èujem fontanu koja je na deset koraka od mene. ali je vi dim. a ona je izabrala liker.Samo jo da ubedim urednika i direktora Rekla je to nekako zami ljeno. . Zarobljena sam u svetlu i batu nervoznih koraka na ploèniku ispred Bilet Servisa. Skuvao je obeæanu kafu. D entlmensko otvorenih dvoje vrata. kako bi pri krila pljuvaèku odu evljenja. . iz iroke lepeze ponuðenog piæa. Hajde pusti jo neki.Dvadesetak. koja je smislila tokom kratke vo nje . za koji su oboje bili sigurni da æe uskoro uslediti. Mo e da napravi neku specijalku sa onom tvojom ljunkarskom mafijom. Èestitam. Koliko imate spremljenih filmiæa? . Videla je ljude na autobuskom stajali tu. Glava èeka znak od oka. ta ako moja stopala krenu nekontrolisa no da igraju kolice? Onda bih morala da bacim kredu koju nemam.Napredujemo. jer je elegantni pokret enske leve ruke. Dva poluskupljena stopala èekaju znak iz glave da kre nu dalje. prethodilo je ulask u u oskudno name ten. Podsetila je sebe na samokntrolu. Meni prija . Imala je na umu jo neka pitanja. . Krenule su pokretne slike. dao do znanja mu kom mozgu da je vreme da se zajednièko vreme. Ranka oseæa njegovo ignorisanje i bez taktiènosti nastavlja. ali po to je obeæala sebi da neæe vi e da ga pecka. ali se prodaju i novac vraæa narodu. diskretno je stavila èokoladne bananice na tacne. Tek ga sat vremena poznaje. tako da æemo moæi kontinualno da te snabdevamo filmiæima. Oko èeka njega. kasnije æe isplivati neka druga mafija . Rotacije. Kada je omirisala èa icu sa likerom i kucnula se u èast. Prièamo o mom privikavanju na novi stan. Æaskanje nije dugo trajalo. jednominutno æutanje u liftu i gledanje u stranu. zar ne? . a ona je veoma èesto srkutala u malim gutljajima kafu. tvoje Rotacije. koja joj se stvarala u ustima. Odgledala je prvi kratkometra n i film i prokomentarisala. ali ih je usled euforije trenutno zaboravila. Pome ano svetlo zbunjuje mi èula.

usne se odvajaju i ostavljaju oèima da razvijaju po udu. To samo mo e da ispadne u vidu postera iz dvadeset god ina starog èasopisa. Koraèamo uskim trotorarom. da mnogo traje poljubac.Hajdemo levo. na prvi poljubac. ne smeta mi. Vijaèa ima dva kraja. gde mi d entlmenski rukom i polukorakom u stranu. a ruke nam se jo laganije nji u. Pokret njegove ruke izaziva irenje njihovih ruku. Mrdalice smo pokretali i sa ukr tenim pogledima pratili. Oseæam njegove prste u kosi i pogled na mom licu. Produ ili smo pravo i posle tridesetak koraka zastali i pogledima se usaglasili da nema svrhe stajati ispred kafiæa. predla em da negde sednemo. koji jo vi e istièe skuèenost ulice. Sa osmehom potvrðuje i ka e kako bi joj pasovao neki zavuèeniji kafiæ. Podi e veðe i potvrðuje. Iza nas èujem sve bli e korake. Svakim korakom smo bli e kraju ulice. Kreæemo ka drugoj mrdalici. Ne znam gde smo krenuli. iz kog ne dopire glasna muzika. U slabo osvetljenom uglu èami mrdalica kojoj ne mogu da predvidim pokret. Prste iz kose odmrsujem. spu tam ruku i pu tam ih da se ponovo zamrse meðu njenim prstima. a on zabacuje glavu. obnovilo je scene zapoèetih dodira i neuspelih poljubaca. Imam oseæaj da bi sa na im rukama. * U novinama je pisalo da mrdalice obiluju seksom i pomalo sam se pla io kako æe Olja reagovati. a tela im se pribli avaju sasvim dovoljn o da im se usne spoje. Pogledom se usagla avamo da on pomeri mrdalicu. Devojka momku cepa ko ulju. Prsti su se zamrsili u njenoj ko si. pokazuje d a uðem.to ga vidim. Hodamo lagano. Zastajemo ispred neke galerije. Pisak senzora na ulazu nije dozvolio nadolazeæoj jezi da se ustolièi u mom telu. a svetla su sve prigu enija. zbog svog karaktera mame osmehe u radoznalim ljudima. Pometnja u mozgu. Ovog puta uzimam ulogu predvodnika i prvi se penje m uz uske stepenice. Prilazimo do postolja. koja dr e ruke razlièitih ljudi. Iz daleka se vidi da nema vulgarnosti. Taman kada sam pomislio da æu da zapoènem novu neuspelu scenu. Pri ulasku primeæu jem galeriju na kojoj nema ljudi. . svetlo ispod mrdalice prolazi kroz ice i obasjava nam lica. . zateèeni prizorom. a usne krenule u istra ivaèki pohod. a krajièkom oka vidim nadolazeæe siluete. samo znam da koraèamo po ploèniku i polako presecamo osvetljene izloge. Bez reèi prilazimo prvoj mrdalici. Dolazimo do malene raskrsnice. Bitno je da sam je napokon osetila. shvatio sam da sam akter produ enih starih scena. Prve iskre proleæa. kao jednom velikom vijaèom mogli da premostimo parkirana kola. Gurkam ga i tiho ka em. ali na moju trenutnu sreæu i kolektivnu trajnu nesreæu erotika je to talno poistoveæena sa seksom. . koju neko veæ pokreæe. na kojoj su dvoje okrenuti jedno prema drugom i dr e se za ruke. Sedamo za sto. a mo emo i da prièamo o alarmima. pored mrdalice na kojoj momak stavlja devojci ruku u kosu. Mrdalice na postoljima i zidovima. trenutak u ivanja. Desio se neoèekivano. èista erotika. Sa eljom da se tako nastavi. koji sa dve strane okru uju udobne klupe. sve dok nismo prste prili kom izlaza na tren rastavili. Stojimo nepomièno. stvorile su plamièke romantike u nama. koju pokreæem i èekam ta æe da se desi. kratak udisaj. Njeno lice pro arano senkom mrdalice.Ma bolje desno. Ovog puta nisam prigovarala da poljubac dugo traje. Upirem pogled ka mrdalici.

. Mrtvoj prirodi ivost daje dek sa ogromnim skalama . koje me uvek zanimaju. ako ga pred polazak pitam. koju planira sam da spremi. jer sam prvih godinu dana radila u koli na Du anovcu. Ma kupiæu neko blago belo i roze. Zaboravila sam da ga pitam koju ribu sprema. Na vratima poèinjemo da se ljubimo. Èula sam da umetnici imaju neki kodeks. sem ne koliko kioska to je uklonjeno i gomila modernih grafita to je dodato. ali me ne zanima arenilo korica. Zajedno sa zvuènim kutijama. ali moram da priznam da su jo tri dana ljubakanja po parkovima i etnje gra dom. ali svaki put kada je skinem sa njenih usana postaje mi pitkija. po kome krabaju samo po zgradama koje su preko deset godina stare. koje igraju u ritmu muzike. Zidovi su reljefni.Ne. k oje ne mogu da vidim dok ne ustanem. jer ne elim da mi jedna banalnost pokvari veèe. koje su pribli ne visine. pozvao me je na veèeru. Ni ta se nije izmenilo. Sa èa icama u ruci pojavljuje se trenutno èudo ive prirode. Obo avam knjige. Vidim dva kreveta i odmah zakljuèujem da je jedan udoban. a miris ribe se me a sa mirisom rakije. prljavo beli i haotièno isprskani sivom bojom. to je samo kamufla a. Kada sam mojim butinama dodirnuo njene pomislio sam da je prib li avanju kraj. Kupiæu roze vino. Jo kada sam u la privukla me je polica koja je u visini mojih grudi. Nije nam dugo trebalo da nastavimo gde smo stali. privlaèi pogled kao da je èudo ive prirode. Postoji ne to to se zove praktièna blizina. Spretan poziv da mrdalice zamenimo na im telima. Nije mi puno trebalo da pronaðem zgradu. Pogled mi je nemiran i farba nevidljivom farbom èitavu sobu. elim da se probudim pored njega. Na e kafe su verovatno istog ukusa. Sme ta me u jedinu sobu koju ima. koje zasenjuje sve prisutno. Mo da ispadnem radoznala ve tica. ali spretnim manevrom Olja je prebacila noge preko mojih i na la se u mom krilu. èuènuo je ispred mene i poèeo rukama da mi mazi butine nudeæi mi poljubac. . koju oèigledno veæ neko vreme pijucka. Nisam se probudila pored mu karca od kako je onaj kreten uha p en. a odsu stvo tuðih pogleda smo maksimalno iskoristili. Pu tam sa plejera. a svak im dodirom hrabriji. Po elela sam ja to i ono veèe. Talas urbanog izra av anja zahvata sve delove grada. kao i svakodnevna prièa telefonom. Ormar mi je na dohvat ruke i njegove stala e su pune nekih sitnica. Èim sam sela. n a kojima su knjige i diskovi. Nismo vi e krivili glavu. * Nakon sedam dana od pomeranja mrdalica.Priznajem da ti je uspela kamufla a. ali sam se malo drznu la i zatra ila piæe. napravile ne to vi e od po ude. ali ako sprema plemenitu belu neæe puno odudarati. a skale sam povezao direktn o na plejer. Prihvatila sam. .Pu ta muziku sa deka? . Nisam od tada zalazila u ovaj kraj. . Umesto slika su police. Svakim poljupcem bili smo bli i. ali ovog puta samo mogu da se skoncen tri em na podnu policu koja je preko puta mene. veæ naslovi. pa ako sprema neku plavu ribu savr eno æe se slagati.Dek je autoreversni i stalno obræe jednu istu traku.Pijuckamo kafu i komentari emo mrdalice koje smo videli.Kako kada dek obræe traku i one skale se pomeraju? . Ne postoji zgrada koja nije i arana.

napraviæu. Èek am da varnice proðu i izbri u priviðenje onog deka iz sobe. ta te je navelo da ih sakuplja ? Izvini ja kao islednik . da moram da ih odla em u pajzu. Varnice prestaju. Zapravo otpili bi po jedan gutljaj kada bi pravili pauzu u ljubl jenju. Otvaram vrata prostorije koja je u rafovima od poda do tavanice.Priznajem da izgledaju moæno.Ej. Odmah je desno na polici. . .Nismo mogli da zakamufliramo elju za poljupcima. a na vrhu su dva ampanj boje. kada bi video moje cipele na istom mestu uredno slo ene u kutijama. .Ako izuzmemo radio.Da. . .Nije problem. Prihvatam se roze vina i nazdravljam dekovima. Osetio je moje ushiæenje. da dobro si videla. Vidim veliki broj dekova. . Tako sam otkrio da sprava iz sredine sedamdesetih. a ja æu njega za dekove. Dominiraju sprebrni i crni.Zeza ? . ozbiljno sakupljam. . Kada smo na na im usnama napravili me avinu rakije i konjaka pre li smo u kuhinju. ali ne shvatam ta predstavlja to to sam videla. pravi se za pet minuta. Bljesak velike sijalice u maloj pros toriji izazvao je varnice u mojoj glavi. . Nije me iznenadila njegova pedanterija u kuhinji. otvori pajz i dodaj mi maslinovo ulje.Naravno.Znam recept za odlièan preliv. da diskovi su bili papreno skupi tada. odmah je poèeo da cedi limun. poput onog u sobi. kojeg su varnice umno ile u puno primeraka. Navikla sam da jedem ribu sa belim lukom.Pre dve godine. a dekovi ostaju uredno poreðani na policama od poda d o plafona. Polako prinosi na sto pleh sa sku ama. Nije mi proble m da mu zatra im. ali samo one sa vu metrima. Moji su imali gramofon od davnina i nikada nisu bili zainteresovani za kasete. Mo da bi i on isto rea govao. a ja sam od d eparca kupio polovan dek kako bih mogao muziku sa pozajmljenih diskova da snimam na kasete .Da. Suze sa sveæa polako se slivaju niz njihove duguljaste obra ze i zavr avaju na mesinganom postolju. Jo uvek ne znam da li me je vi e uspavljivala muzika ili .Nemam per un.Papreno.Sakuplja dekove? .Ni ta. ali su potisnuli ploèe i tako su postali jedini izvor nove muzike. . probala sam. Kada sam imao esnaest. dodaj malo maslinovog ulja. Nazirem fla u sa maslinovim uljem. Neka me pita za to imam toliko cipela. .Mo e i bez per una. Nije ni trepnuo. Shvatam da sam dobro videla. izmeðu kojih su kri ke pomorand i.A. ali samo u mislima. samo reci kako. . . ali ipak ukljuèujem svetlo. soli i dva èena belog luka. mo e da zvuèi skoro kao sprava iz sredine devedesetih. Totalno zbunjujuæe i neoèekivano. a sigurno æe ti se svideti. ali ne ide da samo ja bazdim na beli luk. Moram nekako da se snaðem. jer sam se u istu uverila kada sam posetila kupatilo.Iscedi pola limuna. Kada si poèeo da ih sakuplja ? .Ne zezam. volim ja da prièam o dekovima. koje smo razmenjivali u pauzama u ispijanju piæa. . stari dobri radio. otac se odre io i kupio novi plejer. Pred spavanje sam pu tao tiho muziku. Nije isto cipela i dek. malko per una.

. a on montira kablove. veæ se okrenuo i nestao u predsoblju. hmmm. Poèinjem da stavljam kasete. Ko zna ta bi meni pro lo kroz glavu.A. Jela sam kao maèka koju redovno hrane. . a seckanje mu nije strano. Da li su svi ispravni? .Èetiri.Fale mi kablovi. a izlaz prvog da se spoji sa ulazom drugog i tako do sedmog. . elja za nasladom preskaèe sve barijere uètivosti. .Najbolji.veliki vu metri. onaj Sansui u drvetu. onu crnu Yamaha-u iii srebrni Technics. a ja sam ih prenosila u sobu i reðala kako sam htela. da ih poreða ispred stala e i napravi kamufla u. Dekovi ga inspiri u.Ba smo tim. . to . probirljivo i malo. Ej.Ni ta. U ao je. vakanje i povremeno zujanje fri idera. kablovi u ruci i ljap po dupetu izazvali su blagi grè mom u stomaku. Mo da se pobojao da æe ostati bez seksa. . Ideja je bila da se u svaki dek stave ka sete i pritisne snimanje sa pauzom.Hoæu ona dva boje ampanja. Kako je èvakao prekidaèe. sada me stavlja na raskrsnicu sa deset puteva. Doneo je sedam kaseta i kablove. . O iveli smo tridesetpetogidi njake. ali ne rade svi perfektno. . odoh èas do kom ije. tako su se palila svetla na vu metr ima. Verovatno je pomislio da je ne to u vezi seksualnog odnosa. a on u mene. Ugasio je svetlo i pribio se uz moje telo. Zub vremena èini svoje. Nije èekao moju reakciju. ostaje mi samo da u ivam. U elji da se malo vi e posvetim sebi. Prsti ma dodirujem njegovu ruku. Ako je tu. Ne znam kada æe mi se ovakav trenutak pru iti ponovo. raèunaj na jo tri komada. Do lo je vreme za dezert.Koliko mogu da izaberem? . Kako je lepo bilo gledati ga dok prièa i secka luk. gledam ga boleæivo i pravim dubok udisaj. a on je sipao vino u èiste èa e i pozvao me u sobu. Zavr ili smo jelo. htela bih da te ne to zamolim elim da donese to vi e dekova. pravila bezb roj varijanti sa èetiri i sedam dekova. Njegov osmeh. ni ta hajde da izabere dekove.Svi su u radnom stanju. Ja gledam u dekove. sporo. .Uf. a on mi se pribli ava i rukom me ne no mazi po licu. ali ja sam tako jela da mi se ne naduje stomak. On ih je skidao i spu tao na pod. tako da smo slu a li ti inu. srebrni Kenwood i Kardon.Sviða mi se tvoj hobi. Nazdravljamo. Sada shvatam. Sve to sam do malopre po elela. .Branko. Ja sam iza la iz pajza. kako bih sa distance acovala dekove i od uredno poreðane gomile. Eh. oprali ruke. Èvakanje vratanca i u tanje kablova prekinuo je njegov glas. mu karci. Ne znam za to maèka tako jede. U kuhinji nije bilo muzike. sa diskretnim utim pozadinskim osvetljenjem To mi je nekako ostalo u seæanju. nalazi se u ovoj s obi. kada bi momak zaustio da me ne to zamoli. Sada ga gledam preko sveæa kako spretno prstima odvaja ko èice od ribe i protinje stopu od èa e kroz dva prsta. Ukljuèio ih je u struju. Koncert broj jedan za klavir od Tchaikovsky-og je pokrenuo vu metre.ta si ti mislio? . ja sam poèeo da o ivljavam uspomene i od toga napravio hobi.

.Pogledaj oko sebe.Da imaju rezervnog igraèa ne bi objavili. a skale na dekovima pratile su ritam na ih tela.ta god bilo.Tebe niko ne mo e da zezne? . tminom pokrivene.To je zajebancija . Poljubac za laku noæ. .Ej. kroz trepavice ili kapke. stidne dlake. Zbunjeno zastajem i gledam ta se de ava. ali smo barem listali i tiho razgovarali. ispod æuvika zvanog Èuèanj nalazi se laz koga me tani zovu Rankov grob. To je bilo mesto na kome smo mogli oboje da u ivamo. Videla bi ih mutne. be im od neznanca. Mislio sam da u svemu tome nema meru i da æu do kasno posle podne gledati njeno tr upkanje ispred kosog ogledala.Zvonke tonove klavira.Aaa. Kao u snovima. Svi dr e novine. na trenutke blje tave. Ni ta nismo kupili. te se po njoj sada . ali me je uverila u suprotno kada je iznenada u Knez Mihajlovoj u la u jednu knji aru.ta sam ti rekla? Kao da se ni ta nije desilo. pala vlada. Sve skale su utihnule. . a mu karac ima zabrinuto lice. Ne brini ni ta. . Izlazimo iz knji are i kreæemo ka Kalemegdanu da malo predahnemo. dan za u ivanje. Koraèamo dalje. Kao pod komandu svi spu taju novine i nastavljaju da etaju. ali ovog puta gomila ljudi zaobilazi ljude koji su ra trkani po celoj ulici i mirn o èitaju novine. ali ne shvatam kakvo je to u ivanje èitati novine na sred ulice. Vrlo je zahtevna. ali ako joj se model na oko svidi. Ne smem ni da zamislim koliku je kilometra u nabila sa onom gomilom cipela u pajzu. ali sreæom nije retka slika videti par. Naravno. Olja. zbog izostanka oèekivane reèenice. otkljuèavam vrata od svog stana. mo e samo da posrne. dok me je njegova skala slatko probadala. To je samo flashmob. ali unutra je sve sintetika. to. prespavaj kod mene.Te ko * Na severnim obroncima planine Jelice. . Kao i uvek. Skale su lebdele svuda oko mene. . isprobavanje svih cipela koje njeno oko nameraèi. poznato stepeni te i natpisi u liftu. sa naslovom pala vlada . b istre. Ostala je samo skala na mom risiveru. jer pored estetike cipela mora da zadovolji i niz drugih kriterijum a. Na kraju se zavr i sa reèenicom. gu ili su na i uzdasi. pretvorila se u etnju kojoj je cilj. Svako modiranje tra i rtvu. Dok stignemo do susedne ulice povratiæe se. ali ona priznaje samo rtvu u hodanju dok tra i objekat za modiranje. ali uvek su bile deo mene. Konaèno spas. ali ne sme da dozvoli da te tako neko zezne. to je dobar znak za na stanak drugih muka. izmeðu nekih zgrada. Mo da su stali da proèitaju neku bitnu vest. nekada obrnute. gomila ljudi se mimoilazi. .Ova vlada ne pada. ne bih znala da ih nisam netremice gledala. èkiljave. * Na a uobièajena besciljna etnja po centru grada.Ma daj otkud ti to? . Na pet minuta hoda kroz stoletne hrastove od Rankov og groba nalazi se baba Stanin laz. gde se ena sme ka. . Ne zadr av a se puno oko nekog modela. vlada æe se za koji minut povratiti. Za razliku od Ranka. kako je lep model. Stana je iva. Subota je.

Parfemi ne mogu da doðu do izra aja od jeftinih limenih trcaljki. veæ samo èarape. ali sam i preko slu alice osetila da je zaustavio dah. a bilo mu je u interesu da udovolji babi. jer bi bilo gubljenje vremena iæi u planinu. Uskoro je i Stana poèela da prati trendove. G odinama unazad Stana je u kafani sa ispisnicima igrala tabliæa. a ja s am se oslobodila sumnje u moguænost jo veæeg uèvr èenja veze. Do toga ne bi ni do lo. Ne znam kada se kafiæ puni petkom. jer ovi mlaði su pratili trendove i bili su posveæeni samo tomboli i kladionicama.zove laz. ako je pravilno rasporeðena. a za svoje dve æeru ine povremeno èuje da su ive ako joj po nekom prenesu pozdrav iz Beograda. jer je pijaèni dan. samo poseæuje kafanu ko d zadru nog doma u selu Lazac. jer su ih njihovi vlasnici nemilice na trcali. Ostalo mi je samo da utvrdim do kojih granica. Mo da ne bi mogla ni tako da pre ivi da njene vunene èarape nisu nadaleko èuvene. tako da jo j se usadila navika i nastavila je da poseæuje kafanu petkom. ali od kako je zadnji ispi snik prestao valjano da pamti karte Stana je izgubila saigraèa. Nije ni ta negodovao. a kod gazde se redovno zadu ivala u èarapama. jer je dobro zar aðivao na njenim èarapama. nisam pogre ila. Gazda je verovao Stani da æe isplesti èarape. On je te veèeri izgubio deo potpune slobode. da nisam jedne veèe ri izrazila elju da prespavam kod njega. kada sam mu rekla da u petak elim da izaðem sa Tanjom. tako da je poèela kafanu da poseæuje jo jednim danom mimo petka. zato sam u la oko jedanaest sati. Trebalo nam je oko mesec dana da se probudimo jedno pored drugog. Nije se opirao mom predlogu. Sporo se probijam kroz gomilu i tra im pogodno mesto za stajanje. kako ne bi i èileli pre zore. Nijedan vercer nikada nije video baba Stanu. Stana je ogrezla u klaðenju. ali nijednom s e nije moglo podvaliti. kako bi èula neku novost. Dok je bila mlaða Stana je znala da na obramaèi odnese dve kotarice tre anja ili kakvih kru èica èak u Kraljevo. ali sam u njeg ovom pogledu osetila neku nelagodu. to mo e biti i dobro. Pun je. Dim i znoj objedinjujuju enske i mu ke mirise u jednu prepoznatljivu sme u neprijatno g mirisa. Trago m njenih èarapa jednom je do ao neki prirodnjak iz Kraljeva i konstatovao je da se nje n laz u nauci naziva biogena zona. Nije imao drugu moguænost sem da i on rizikuje kao i Stana u klaðenju. * Pro lo je skoro dva meseca od na e prve intimnosti. Jedino su ovce njene d ru benice koje po celi bogovetni dan napasa na njenom lazu. ali ga je bilo strah da Stana ne promeni mesto boravka pre nego to isplete ono to mu je du na. Mu a je davno izgubila u nesreænom sluèaju. ali od kako su je godine stigle. brzo spavaj i ceo dan radi kako bi pre iveo. U Kraljevo je i la petkom. Oseæam miris amonijak a i . jer je baba Stana imala najmek u vunu od Golije do Rudnika. Razvio je neku vrstu posesivnosti . Veæ du e vreme ivi po srpskom receptu: malo jedi. te je i ona na la zabavu u tomboli i klaðenju. jer je ona jedini stanovnik toga kraja. ali nikog vi e nije zanimao uzrok tako mekoj vuni. ali kada umre sigurno æe se mesto nazvati Stanin grob.

okreæem se na tu stranu. Dolazi konobar. eljno i èekujem ta dva piva. Naruèujem dva mala piva na toèenje. Æo ak u kome je stoèiæ bez stolica èeka mene. Verovatno me je primetio kada sam se probijala kroz gomilu. Pomeram nekoliko fla a i stavljam ta nu na sto. jer imam oseæaj da æe se tamo naæi neko mesto. kako bih napravila utisak da nekog .

. ovako sam usredsreðena samo na ispijanje piva. koje mi sporo ide. Da u tanje pare je prekinulo moje psihièke pripreme. Topvar. Lutam u mislima. a drugu èa u sa druge strane torbe. Koliko piva treba da popijem da bih dobila èa u na poklon? Ne valja. a ja sela za ank i ne progovoram. Èesto doruèkuje burek. Muzika vi e para u i svojim neskladnim tonovima. Podne je.Jaoj.Htela bih da poklonim momku èa u od piva. Ne mogu ja to. napolju je lepo vreme. da se nije jednom odao da povremeno poseæuje onaj kafiæ na Doræolu samo zbog tog piva. Sedam za ank i naruèujem espreso. jer sam mu do sada samo spontano poklanjala sitnice. Ovako. samo ih uzmi i lagano obri i nos. ne znam kako da ti zahvalim htela bih da ti poklonim svoju knjigu. Reci . Nadam se da æe mu prijati moje dru tvo. ali nikad ne odem predaleko. Oval sa uækastobraon parèiæima razbija monotoniju belog èar ava bez teksture. Gibanica se malo ladnula i sasvim je spremna da je serviram. Maramicu stavi u d ep. nego jaèinom. to je samo trenutak.Veæ viðeno. koje nisam zavijala u ukras ni . a i grozim se lopovluka. Ka e da ga je u kafiæu privukao poster. a i jutro je pametnije od veèeri. Hajde Olja. . nekako bih izgledala opu tenije. Iz jednog kuhinjskog dela vadim duguljast uvijen poklon i spu tam pred njega. a sve drugo je veæ viðeno. Ne progovara ni ta van potrebne komunikacije. Od kako je srknuo penu Topvara. zato moram to pre da popijem jedno pivo i da se izgubim. ali mi veèeras odgovara.. vrata kafiæa su irom otvorena. ali vikendom jogurt zamenjuje pivom. Koliko ko ta lom? Za to mora da bude jo pametniji. njegovo omiljeno jelo. Najmanje to elim veèeras je neko nabacivanje. Izvoli Za nedeljni doruèak naumila sam da spremim gibanicu. kada sam ugledala penu na dnu èa e. ne postavlja pitanje koje je pivo na vrhu lestvi ce. a ovaj roman je moj prvenac. Pogledao me je malo zaèuðeno. . Ne bih znala to. jer lutanje preseèem s a gutljajem piva. jer se samo dvoje za jednim stolom u ba ti ba kari. koju mo e z a jedno piæe da prisloni uza zid. iz koje su se sise spremale da iskipe poput pivs ke pene. ne bih ovako spokojno kroèila nogom na trotoar. ta sad? Prazan kafiæ. priroda posla ga i u toj sferi kontroli e. ta s se skamenila.. Lutanje sam privela kraju.malo je neobièno. Prepoznatljiva sme a sinoænjih mirisa nestaje u njihovom stvaraocu vazduhu i te i da postane neprepoznatljiva.Niko me jo nije zamolio da mu dr im glavu dok povraæa.Htela bih ne to da te zamolim. a pakovanje pribli i èa i. Ne razmi ljaj ta æe biti posle. . Da pu im. ionako je sinoæ nestalo tri komada. Vidim anke ra kako se dosaðuje. jer obo ava to pivo pa ne znam kako bih mogla .èekam. na kome je bila Slovakinja sa ko uljom boje piva. Da je neki radnik na graðe vini verujem da bi svako jutro ispijao pivo i imao pozama an stomak. mo da je tup i neæe razumeti. èijeg si postojanja samo ti svesna. Iz jedne èa e otpijam odmah i stavljam je izmeðu sebe i torbe. Da sam stavila èa u u ta nu. nj egovo omiljeno pivo. ali se nadam da æe razumeti. Prevrnula sam pola grada da bih na la. pa to je rutinska radnja.Ti si pisac? .Jesam. polako od niraj ta nu i uzmi maramice. Menjam sa konobarom dve novèanice za dva piva. Ne volim mraène kafiæe. kako ne bi neko pomislio da sam pijandura. Za to okleva . uhvati je sa dva prsta za stopu i æu ni sve zajedno u ta nu. pokloniæu ti jednu. a on se uz reèi zahvalnosti okreæe i odlazi. Nije problem.

Pojavi la se pivska èa a. Ljudi bi da to mirnije glave odu na odmor. Najjeftinije je da kom iji ostavi kuænog ljubimca koj i ne mo e da menja ambijent. ali je to sada uradio sa velikim gurmanskim uzdahom. èek . . Poèeo sam br e da razmi ljam. Nekoliko puta je imao prilike da pohvali moju gibanicu. Voli m da ga gledam dok jede prstima. ali su to dvoje uvek bili bajkoviti likovi. a ne stvarni. poklopio njegovom masnom akom i progovorio: . ne znam ta bih ti drugo rekao. * Nekada sam razmi ljao o ivotu u dvoje. .elim da donesem moj risiver kod tebe.papir.Samo ka i koji od ona dva eli i doneæu ga sutra. . nikada ne bi Olja i ja pos tali stvarni likovi. Kasnije. . ali ne elim da te po urujem. ali su uredno imali jednu led diodu. na slici je prikazana sa mo neka . Nijedan auto nije obijen niti ukraden. shvatio sam da sam sporo razmi ljao.Èek. Poèinje da otvara poklon. Bli i se sezona odmora. da se radi o vikend posesivnosti. Dok sam bio osnovac zaraðivao sam za d eparac. za to realni likovi postaju bajkoviti. zatim je moju aku. ali nis am siguran da li je to zbog alarma ili starosti automobila. Ne progovara ni ta. . a i videla sam ti oèi kada si otvorio. klima glavom u znak odobravanja.Ja sam te dovoljno upoznala i sigurna sam da mo emo da ivomo zajedno. koju je do sada èesto viðao.Da. gledao me par trenutaka i poèeo potvrdno da klima glavom. Dok sipam pivo. Pijaène tajmere sam na flajerima predstavio kao naèin da se potencijalni lopovi odvrate od prljave rabote.Moram malo da razmislim Ja ne moram puno da razmi ljam kako bih donela zakljuèak. Mislim da je vreme da mu uz gibanicu i pivo serviram jo ne to. odakle vadim pripremljenu bocu piva. k oja je blinkala ba kao kod pravih alarma.Razmi ljala sam da uparimo moj Sansui risiver sa tvojim Sansui dekom. . Sve zavisi od tebe. Sada mi za tekuæe odr avanj e firme kaplje na slièan naèin. a da ih to to manje ko ta. uvek je neko nes tajao i prekratio razmi ljanje. . a mora nekoliko puta na dan da se hrani. Da sam sporo razmi ljao. Naravno.Ne treba ni ta drugo da mi ka e . Oni koji nemaju t akvog kuænog ljubimca ili tako pa ljivog kom iju. jer je navikao da svakog petka negde izlazimo. koju do sada nije videlo. Prvo je zaæutao. kada sam to dvoje zamenio pravim likovima. Po pravilu te dve funkcije nikada ne bi trebalo da se preseku. tako to sam kom ijama pravio alarme za kola koji nikada ne pi te. elim da ivimo zajedno.Tek tako? Zar ne bi trebalo malo bolje da se upoznamo? . ali nije imao prilike da pije pivo iz nje uz d omaæu gibanicu. za to realni likovi postaju imaginarni. pribegavaju kupovini tajmera. a realni likovi bi ponovo postali bajkoviti. Sipam sebi pivo u obiènu èa u i nazdravljamo. ali ja ka elja uvek izrodi prihvatljivo re enje. koji æe paliti svetlo i televizor kako oni isprogramiraju i time stvoriti utisak da se n eko stalno muva po kuæi. kao dete èokoladu. Tek kada sam razmislio. Pojavio mi se oseæaj privlaènosti.Odu evila si me. samo pogledom prati moje pokrete ka fri ideru. kao kada sam ga videl a prvi put kako jede ribu.

da ne bi potencijalni kupci provalili o èemu se radi i oti li na pijac. a oni æe zaboraviti da to . Kada doðu kod mene u radnju saèekaæe ih vaka i praktièna demonstracija.kutija.

jer je Knez Mihajlova kao i uvek prepuna ljudi. ali kada sam se zapitao. Nije vetrovito. Èekam i ja. Oèigledno nije taj trenutak. Grickam neke tapiæe. Zatvoriæu radnju. kako izlazi iz kafiæa u kome smo sedeli i javlja se na te lefon. Nemam ni ta protiv potrebe da se stalno viða sa Tanjom. No. veæ nastavlja prema Kalemegdanu. a ja zastajkujem na dvadesetak koraka od crkve. Zastaju na kapiji i rastaju se. to je dobar znak. pomno pratim izlaz iz dvori ta i nadam se da Olja neæe preæi ulicu van pe aèkog prelaza. Toliko uri da èak ni izloge ne pogleduje. po alje joj poruku da sam je tra io i re ena stvar. Prelazi ulicu i gubi mi se sa . najvi e na psihu. t o je du e gledam. sp remam se da po urim kako mi ne bi negde iza ugla zamakla. Pred kraj ulice skreæe ka Sabornoj crkvi. Stalo mi je do Olje i nije u pitanju ljubomora. Veæ dva dana posle posla ide kod Tanje i uvek mi alje poruku. a do tada to nije èinila. Do sada su se dva tipa okrenula za njom. ali imam pravo da sumnjam. jer bi u tom sluèaju morao kao pijun da podignem novine. Sme ka se dok prièa. ali sam i kroz staklo koje pomalo krivi sliku shvatio da se os mehuje. bilo je kasno. elim taj susret da vidim to pre i da se izgubim. a to je najbitnije deluje. Da joj nije Tanja drugarica pokrivalica? Mogu da zovnem Tanju na fiksni. a ona m i hladno ka e kako je malopre iza la. veæ strah od pogre nog emotivno g ulaganja. ali to samo pokazuje u pojedinim trenucima. a reper mi je njena duga plava kosa. jer je stajali te prema Karaburmi sa ove strane ispod pekare. Nikada sa posla nije do la vesela. Smenjuju se dosadni nemi filmovi u kojima se deca guraju i stvaraju jo veæu neizvesnost. ali po ovom ispada da negativnu energiju nakupi od kole d o kuæe. Opet po zavr etku posla ide kod Tanje? Ne mogu da verujem. Izlazi iz zgrade sa koleginicom. Sa kaèketom na glavi. Na Trgu se ne za dr ava. radoznalost se pretvara u nervozu. Moram da proverim. ali njen ustar i brz hod izaziva strujanje vazduha. za to je iza la iz praznog kafiæa. Bez zastajkivanja prolazi pored crkve. koja je preko puta kolskog dvori ta. Mo da je pobo na. èesto iznenadne. Verujem da æe biti jo veselija kada stigne na odredi te. jer mo e da nastavi mimo stanice ili da skrene u prvu popreènu ulicu. U celoj radnji to je najjeftinije i prodaje s e. a ima i pravo da ih nesmetano realizuje. Uvek joj je trebalo po sat vremena da se povrati. Nisam joj èuo glas. ali kao za inat ona samo koraèa. koji bi trebao da mi sakrije lice. Poruka od Olje. Urezala mi se slika biv e devojke. koje talasa n jenu juèe isfeniranu kosu. stojim za pultom pekare. Spremio sam novine. Zaputil a se prema Trgu Republike. Ali to je samo znak. Dolazi do kraja ulice i èeka na semaforu. Dr im odstojanje. ali ipak bi bole oèi u pekari. Deluje veselo. danas joj je verovatno poseban dan. makar me kaznila inspekcija. a mo da i na lopove piliæare.mo da mo e negde jeftinije da se kupi. Ak o krene preko ulice ili nizbrdo. Sada ne moram da dr im veliko odstojanje. Bilo mi je drago da pored sebe imam sreænu devojku. Olja je krenula uzbrdo. ali znam da joj neke upuæu umerene poglede zavisti ili simpatije. ene se ne okreæu. alila se kako joj se deca penju na glavu. jer se veæ njemu o smehivala u ivo. Za to mi nije rekla sinoæ? Svako ima svoje potrebe. Ona neumorno koraèa.

a jo sporije provirujem iza ugla. Koraknuo sam iza ugla.vidika. k oji vi e oèigledno nema koga da skriva. a ovaj put sa oba oka i manje nervoze. Preko ulice. pratio njeno njihajuæe tel o. . Jedno oko je izvan zida. koja se zavr avale pred irokim stepenicama Konaka Kneginje Ljubice. jer oba oka vide bolje nego jedno. ali nju ne vidi. Provirujem celu glavu. Olja se udaljavala poploèanom stazom. Povukao sam se ponovo iza ugla. Prelazim i ja ulicu van pe akog prelaza i trkom se sjurujem do ugla zgrade . Sporo di em. Nema je. koje je bilo sve manje i na kraju nestalo u prorezu masivnih vrata.

Kada shvati da svako ima pravo na opsesije. Naravno da nisi. prestani da tra i opravdanja. da bih gledao izlo bu dva puta ili je htela da ide sama? Èem a sva ta pitanja? Kako èemu? Zar nije mogla lepo da mi ka e kako bi elela da pogleda izlo bu ponovo? Kako ne kapira da joj je ovo najmanje treæi put kako gleda tu izlo bu? O tome nisam razmi ljao. a ti ni si taj. Nastalo je pomraèenje Sunca bez najave. Branko protiv mene. to samo rade nesigurni ljudi. sada se i ljutimo ponovo gubi . jer nema prozore i uvek je ukljuèeno svetlo. manje æe da gubi . kojoj pomraèenje Sunca ne mo e da naudi. jer je preskup. Sada se stavi u njenu situaciju. Kao to se ja sada naginjem nad stolom. kako ne bi ponovo realni likovi postali bajkoviti. zato to mislim na nju. jer mi je popustila koncentracija zbog nje. Shvatio si to bukvalno. Ne. Izgleda da je tako. ali prièuvaj se. a ko izgubi plaæa pivo. za to bi ona pomislila da je neæu shvatiti ispravno. èetiri prema jedan. Opet ti je ona opravdanje. Jo samo ovo pivo i ja napu tam igru. koji igra protiv nevidljivog igraèa. Ako bi neko mene sada pratio. Ulica je puna ljudi. jer verovatno nisam jedini. verovatno èekaju policajce da im lampama posvetle tezge. ne bi joj bilo svejedno kada bi ti pomislio da je malo skrenula. Toliko je mraèno da su èak i fasade izgubile sivilo. za koji si znao da neæe da kupi . Podi e mi èar av sa bilijar stola. Opa. Nisam. Iskoristio si priliku. naziru se samo senke. jer prijatelji se uvek naðu u nevolji. Zna da gubim. trebala joj je sigurnost i potpora. ali eð za pivom uvek nekog natera da pogre i. a ni za igru. prebraja etone u èiniji i ostavlja me samog. tako se i Olja naginje nad vitrinom . verovatno bi se razoèarao u odabir mesta na koje bih ga odveo. Uprkos pomraèenosti na ao sam rupu. Ne seri. ali izgleda da to nikom n e smeta. Da li me je provalila da me nakit toliko ne zanima. Èak ni pr odavci diskova nisu se pomerili. isti èovek je za ankom i nema posetilaca. Pogre no si shvatio. Hodam oprezno trotoarom prema pe aèkoj zoni. èak je i situacija ista. ali n isi mogao da ga ne vidi . Gre i . a i ao si u Novi Sad da gleda dek. Nema svetla ni u pe aèkoj zoni. Sada ti tra i opravdanje. Moram da potra im adekvatno mesto za moj pomraèeni um. kada mi je rekla da me je dovoljno upoznala i insistirala da ivimo zajedno. nisi prikladan za razgovor. vodim sa tri prema jedan. Ne pita me sa kim æu da igram. Ni ta se od onda nije promenilo. jer se nije upalila ulièna rasveta. Uvek sjajni krst na tornju cr kve izgubio je sjaj. Nisam bio ovde od kako sam sa profeso rom igrao bilijar.Moram malo da usporim sa razmi ljanjem. jer se nadam da æe trgovci ukljuèiti svetla u izlozima. Svojski se trudimo da jedan drugom ne ostavimo belu na pogodnom mestu. i ti ne izba cuje sve karte. Ne ide vi e da tra im izgovore. Mo da smo mogli zajedno da se naginjemo nad vitrinom. po staje prek i . seti se kada si joj rekao da montira alarm. jer dobro znam da j e samo moj um pomraèen. plati pivo. Ovog puta je ljutina na tvojoj strani. Prodoran udarac bele u ostale kugle oznaèio je poèetak najp ravednije igre. Naruèi pivo. te ko je upoznati èoveka. ali niko se ne sudara.

a ja stvaram odskoènu dasku . ka e da eli da razgovaramo u ivo.ishitren. * Zvao me je izdavaè. Oboje smo svesni la i i igre u ko joj svi pobeðuju. On me la e kako jo uvek tira od petsto kopija nije prodat. on zaraðuje na mojoj intelektualnoj svojini. Do sada sam ga samo ja zvala i interesovala se kako ide roman. La emo se vi e od dve godine. Stalno mi je poturao otrcanu frazu: ista meta isto odstojanje . a ja ga la em kako shvatam situaciju.

tako da se nadam da æemo uskoro moæi da tampamo drugo izdanje. To je sada aktuelno i uveren sam da æe imati proðu. ali se nadam da æe ti se svideti . . nema potrebe za lekturom. kako to da svi vidimo neku pojavu. ta eli da popije ? . . drugo izdanje. * .Znam. ta povezuje eæerne jabuke ispred sajma i knjige na sajmu. rekao sam ti ja da treba vremena. . .Stvarno? Prosto neverovatno . veèiti naleti optimizma. ako im sluèajno podbaci prodaja. Ako zatra im honorar on æe naæi nekog drugog i nikada neæe pisati na koricama. svi bi u glas odgovorili. kao plima bez oseke plave na a seæanja i dopu taju zavesi koju pomera dr ava da ostane suva. najveæi generator sive ekonomije u knji evnom svetu.Ah. kada ga dr ava ohrabruje u tome? Ne treba im bolja potpora od zvaniènika. Mogu da razumem sebe.I ja sam se veoma obradovao kada su mi javili. a puno bi mi znaèilo. kojoj sa istom lakoæom poturaju vaku o broju prodatih primera ka.Ako je tako. ali ne mogu da razumem dr avu. ako je ne to transparentno i neza konito.Misli honorarnim? . koja bi se zvala evropske prièe . koji se ut rkuju da otvore Sajam knjiga. onda pristajem. Posle je mnogo lak e.Eh. jer sve to trpim zbog vi ih ciljeva .Ba si me obradovao . Hteo sam da ti ponudim jedan poslovni dogovor. . Za to bi moj izdavaè prezao od divljeg tampanja knjiga. to sam ih gonila po sajmu kao goniè robova. U pro losti su se ljudi èudili. Ja mogu da dodam.Olja draga. nego ovako posle svake reèenice tra i moju potvrdu? Ba je smor. Inercijalno uvek krenem sa nerazumevanje m takvih stvari. Kada bih pitala onu deèurliju. pismeni su a potpisaæu se ja kao prireðivaè. ali ja ne mogu da vr im lekturu i ne bih elela da se potpi em kao prireðivaè. Nije tipièan. dok se to malo razradi zaista treba vremena dok odreðena grupacija ljudi proèita i krene da daje preporuke. Meðutim. rekla sam ti da idem na nastavu. a dr ava ne vidi. izvoli smesti se.da bih kasnije zaradila. . mislio sam da ti bude urednik te zbirke Koja ljiga od èoveka. Pre dva meseca sam napravio konkurs i ljudi su veæ poèeli da alju. proèitao sam ja neke prièe.Ne elim ni ta. urim. da su neki pre knjiga prodavali eæerne jabuke i neæe se libiti da se vrate na staro. . Eto.Ti zna da ova kuæa nema urednika i da pisci dolaze sa preporukom Za to ne izruèi sve.Nestrpljiva sam.Tako nekako Do ao sam na ideju da napravim zbirku prièa. sa mi lju. znam . da se proda ju bez fiskalnog raèuna. kada bi se klupko odmotalo ne bismo se zaèudili ako bi iza zavese sta jala dr ava. da da Imam radosne vesti.Ma neee. ali se ubrzo prizemljim. Bitno mi je da neko odabere kvalitetne prièe. Prodaja tvoje knjige je krenula.Ah. .Mo e. ali je ipak gazda. No. Ovaj moj izdav aè je takav. sada mi se ukazala objektivna potreba za privremenim urednikom . iza toga sigurno stoji dr ava. a u tebe imam puno poverenje. .

na bre uljku pored crkve Lazarice. te su okolne kuæe i tale sagradili od kamena istrgnutog iz gradskih zidina. ona bi blistala od sreæe. ali ne znam kako. koje vi e niko ne alje. Sreæa u nesreæi je to su Turci Lazaricu pretvori li u talu i nisu morali za tu svrhu da poru e gradske zidine. Nisam otkrio èarobne moæi i jo uvek ne znam da li sam èarobnjak. meni je dovoljno da vidim njeno sreæno lice.Zaljubljena je u srednjovekovni nakit. a generalno nisu pogodn i za ensku ruku. Gledam jednostavne oblike i sve vi e se pitam ta je Olja videla u ovom nakitu? Zar ena koja nosi prstenje sa raznim kamenèiæima. U samom Lazarevom gradu. Sve to me zanima i ne zanima je izlo eno. jer to nije za njene tanke prste. meni æe se vrati ti kao bumerang u vidu boljeg seksa. Srbi svetinje po tuju. koji mame poglede pro laznika. Pla io sam se te reèi. visine estospratnice. Usredsreðujem se na nakit. Put ka muzeju vodi preko platoa gde je nekada bio Lazarev grad. koje su rado ru ili ili pretvarali u konju nice. a ta moja sreæa izaziva kod nje ostavljam njenim oseæanjima. jer smo tako ne to nesvesn o praktikovali i u seksu. Da li bi se zadovoljila replikama? Imam sreæu to ne vozi auto. Nakit je jo uvek blizu. a u tom sluèaju ja bih morao da smi ljam kako sam pre ao trista kilometara u jednom danu. I sada je Lazare v grad. bez obzira da li su putnici namernici ili starosedeoci. Stvaram neku vrstu vizuelne maske i odb acujem veliko peèatno prstenje. pa da se oseæam bogatije. Najgore od svega je to nisam ra èistio sa sobom. Narukvice i ne gledam. Takav odnos za nas ne bi bio su tinski nov. Bez puno konverzacije uspevam da naznaèim èoveku na ulazu ta me zanima. luda. ali ako je usreæim. ja sam obièan èovek i kao takav sebièno sam biæe. da se izlo ba prvog juna preme ta u Panèevo i da replike srednjovekovnog nakita prodaje muzej u Kru evcu. ali znam ta jesam. Ako bih bio èarobnjak i neko m èarolijom stvorio nakit. ali sada menjam mi ljenje. Jedino to sam tom prilikom korisno saznao je. Zapravo. Nikada se nisam pitao da li èaro bnjak mo e da predvidi elje. Verovatno bih rekao da sam postavljao alarm u Kru evcu. Za razliku od Turaka. da li elim da je usreæim zbog nje same ili zbog sebe. ali samo na razglednicama. a koliko je luda odlaziæe i u Panèevo da ga gleda. ali je glas izdao. Uvek sam za sebe smatrao da sam nepresu ni izvor ideja. to je meni bilo sas vim dovoljno da zakljuèim kako se oseæa kada me usreæi. Da se ne la emo. jer bi moglo da se desi da zapamti poslednju kilometra u. gravurama i sitnim detaljèiæima . elim da joj nekako pomognem u zaljubljenos ti. a na kraju sam je ipak upotrebio. Jedino to je ostalo od grad skih zidina su ostaci glavne gradske kule. odmah na ulazu u muzej. a ona u nakit. Ne sviða mi se ba ta poza. doèaravaju nekada nju snagu Morave. jer pored s ebe imam sreænu devojku. pa na osnovu njih da ih ispunjava ili moraju da mu se saop te. Nije se upi kila kada mi je predala èa u i pivo. koj i samo to ne iskoèe iz zida. Crkve su za Turke bile svetinje. Posetio sam muzej i uverio se da ne prodaju replike. Suveniri su ba gde i treba da budu. a i ja bih zablistao. Krupni beli oblutci. iz sve e o i ane trave naziru se nadgrobne ploèe. Ja sam zaljubljen u nju. jer ih ni ona nije puno gledala kada smo se prvi put sreli. koja je u to vreme bila plovn a skoro do Kru evca.

a ja sam progledao oèima. veæ specifièno gledanje nakita.. Tako izbledela bronza. a vitrina je ostala prazna. Prstenje gubi sjaj. a dobija na starini i te i da se poistoveti sa originaln im eksponatima. Dim s e verovatno zavukao u vitrinu sa originalnim eksponatima. najednom postaje opsednuta jednostavnim oblicima? to vi e gledam u vitrinu dobijam utisak da gledam u prazno. Zub vre me- . kojim Olja sve vreme gleda nakit. Dim je nestao. kojim idu svi posetioci. to nije priviðenje. Ne. no ena dimom od srebra izlazi iz vitrine nasta vlja putem. Bronza se stapa sa srebrom i pravi novu bronz u svetlije boje.

Nalazi se u samom centru grada i u u ka n je izmeðu dve ulice. Svaka vitrina ima senzor koji daljinskim putem javlja bazi da li je sve u redu. za one jo manje po tene. preskoèim malu rampicu. tako da za one malo manje po tene to je jedini logièki ulaz u dvori te. koje ne postoje na replikama. koja spreèa va uljezima da se parkiraju.na je napravio gravure i sitne detalje. Prvi put danju. ali prevariti alarm p okretne izlo be èesto nije potrebna èak ni ma ta. koje malo razuðuje jedna kamena ploèa sa rimskim natpisom nepoznate sadr ine i ogroman sat. Radnik koji je postavljao alarm po tovao je sve k nji ke propise. Obi ao sam dva puta muzej u Panèevu. tako da tu nije pogodno za ulaz. Ako alarm otkrije neku nedozvoljenu radnju poziva centar. ova se mogu tretirati kao obièna kuæevna vrata. pomoæu koje komunicira sa centrom. ali oèigledno nije uspeo. ali ako se uzme u obzir da su sa druge strane zid a na tri koraka sporedna vrata muzeja. nije do nakita. koje reditelji pi u sa velikom ma tom. Ako bih hteo da uðem na sporedna vrata morao bih da priðem iz druge ulice. a drugi put noæu. od kojih je jedna deo gradskog parka. Sa druge str ane gara a nalazi se dvori te u koje takoðe mo e da se uðe iz parka i sa ulice. za koji su graðani susedne zgrade verovatno pisali peticiju protiv pu tanja u funkciju. Privremenim doseljenjem izlo be muzej je zablistao nakitom. jer njegov ma sivni gong san pretvara u noænu moru. postoji mali pr olaz izmeðu poslednje gara e i zgrade koja se naslanja na zgradu muzeja. Neko je pr obao kalupima za prstenje da ukalupi vreme. Moja se misija u Kru evcu zavr ila i po ko zna koji put sam utvrdio saznanje. zaobiæi neko govno u prolazu i napeti se na m i iæe predstavlja malu rtvu za ono to se iza zida pru a. A. koje se prostire izmeðu te dve ulice. a banku uvek nadgledaju kamere. prekrio bazom utikaè za telefon i time osigurao da . U redovnim prilikama muzej obiluje siroma tvom. Postoje jo jedna vrata. Ovaj alarm jedinu vezu sa spoljnim svetom ima putem telefonske parice. Muzej je sme ten u veoma lepoj staroj zgradi. spolja njost i unutra njost muzeja. jer oèigledno narodu koji ivi od danas do prekosutra da bi video sutra. neko iz centra veèernjim pozivom prove ri da li je radnica ukljuèila alarm kada je napustila zgradu i time su eksponati osta vljeni na milost i nemilost. Za razliku od ulaznih koja podseæaju na vrata nekog manastira. To je jedini logièki put za one po tene. u koju je predviðeno da se ulazi iz glavnog gradskog parka na ogromna vrata optoèena visokim stubovima. i proðem izmeðu reda gara a i glavnog krila muzeja. da nije sve tako kao to na prvi pogled izgleda. Sa druge strane. Dodu e taj prolaz je uzan i zagraðen niskim zidom. koji nadzire rad s vih alarma. U blizini ulaza sa ulice ne postoji nijedna institucija. Prevariti stacionarni alarm za vitrine nije nimalo lako i skoro uvek je takva ra dnja rezervisana za filmove. ali samo spolja njost. a posebno srednjovekovni prsten od bronze u vitrini nekog muzeja . a ta se posle z biva mogu samo da pretpostavim. Pored samog ulaza iz parka nalazi se banka. ali nije i pogledima. koja su naspram glavnih vrata i vode u dvori te. tmini i ti ini muzeja. za rafio je bazu za zid.

morao bih stvarno dugo da ma tam. Dok sam bio u Nemaèkoj Ljubi a mi je bio kao otac. ali pogledom u susednu sobu. Na prvi pogled deluje da bi alarm uspeo da javi centru bilo koji poremeæaj. . Izmeðu nas se razvila ljubav. koji je naravno na identiènom mestu. gde su takoðe vitrine. koja nije imala jednosmerni karakter. Da se alarm oslanja na mobilnu telefonij u.neko ne preseèe telefonski vod. kao onaj sa druge strane zid a. jer su te dve sobe nekada bile kancelarije. do izra aja dolazi isti takav utikaè. Ljubi a se nikada nije izja njavao po pitanju dece. ali ovako ma tu ostavljam za kreativnije stvari.

Stvarno eli da je vidi sreænu? . brak bi sigurno propao. koje èitaju oni to tra e neku pouku ili poruku.Da si u Nemaèkoj bio u braku. Jedino nismo saznali da li bi bili tako opu teni kada bi led okovao reke. tako te ko pitanje.ali se moglo naslutiti da je uskraæen za tu povremenu muku ili zadovoljstvo. ali Olja ne zna za njega. . veæ na pitanje uzvraæa pitanjem: . jer ne bih nikom smeo da iznesem naumljeno. a ako ne bi znala da sam lopov i nekako kasnije otkrila.Dugaèko je i pitanje. jer prijatelj se ne post aje preko noæi. Mogu to da izvedem. . sada da èujem pitanje. Ipak progovara. Imam oseæaj da sam se i ja zaledio. a gnjurci su prestali da poniru. Kalemegdan je oduvek bio na e sastajali te. . Po t o su univerzalni saveti rezervisani samo za dubokoumne romane.Znao sam da æe me razumeti. Ovog puta smo seli na klupu pored Save i po ko zna koji put se divili gnjurcima. a to je verovatno gadan oseæaj. jer nikada nismo dotakli temu braka. .Branko. Igrom sluèaja nije nas zabolelo.Kakvo je to pitanje? ..Saslu aj me pa prosudi . ali po to mu je privremenog sina donela roda u vidu formirane liènosti. Ako si sa nekim dobar prijatelj. Mogao bih od nekog drugog da potra im savet.Aha Zato to sumnjam da bih na ao enu koja bi trpela lopova. kakvim bi se poslom bavio da je u braku. ali ne odgovara. ostaje mi jedino da se obratim Ljubi i: . ali odnos se nije promenio. . Tra im trenutak da preki nem obostrano u ivanje.. kao da je pogledom zamrzao Savu. Nije mi problem da zatra im savet. ali b i se to svelo na univerzalni savet. ja nisam opu ten kao gnjurac. da li bi se bavio onim èime si se bavio? Zamrzao je pogled negde u daljini. Sada se ne viðamo èesto kao u Nemaèkoj. Sumnj am da bi ikada svog roðenog sina obuèavao da krade. Deca bi prezrela oca. .Za to? . . Verovatno ne bih.klimanje glavom je znak da me slu a. Oèigledno da mu pitanje ne prija.Treba mi savet. pa pravim mali uvod. sine. koji smo izgleda obojica odstranili kao slepo crevo. nije imao kud. ali mi je problem da se vraæam na deo zajednièkog ivota. ali smo to uradili preventivno. Sa druge strane oseæam da æe je prsten beskrajno usreæiti. jer smo znali i po pola sata bez reèi da posmatramo gnjurce. koje smo proglasili za najopu tenij e stanovnike Save i Dunava. nastavljam dalje hoæu da ukradem jedan prsten iz muzeja i poklonim ga Olji.Dugaèak ti je uvod . . kao to meni ne prija njeg ov pogled. Nikada ga nisam pitao. zar to nije pro lost? Znao sam da æe nekada upotrebiti reè. ali samo jedan prsten i ni ta vi e. . To sam video samo na tren krajièkom oka i nisam smeo da okrenem glavu ka njemu. On zna za Olju.Da. ali me strah da ona ne posumnja. sine. ali sada imam potrebu da ga tako ne to priupitam.Veoma . da li da uðe u taj rizik. jer ako posumnja napustiæe me. A. tako sam i mislio Hteo sam da ukradem ne to iz muzeja Brzo se okrenuo ka meni.Treba ti savet.A. to je posledica na eg preæutnog dogovora. mora da ima valjanu prièu. jer jo uvek nismo smislili kako da joj ga predsta vim. Iako je leto na pomolu.

Onda je bolje ovako. dobro shvatam. da od Carskog druma danas nije ostao samo po koji kamen ili kakva isklesana stena radi pro irenja nekada njeg puta. du reke Uvac. ali bih voleo da ja razradim plan. Trenutno smo prekinuli razgovor. Oni su se svoje muke re il ali kada su shvatili da im se deca muèe. u kojima zajedno sa Beloglavim Supovima preleæe ponore i tom prilikom im dodiruje krila.Ih Ljubi a. a on neka pregovara. a seljani nezadovoljni podr kom dr ave re ili su da preuzmu stvar u svoje ruke. Renovirali su o svom tro ku kolu koja potièe iz doba kral jevine i tako smanjili muke oko slanja dece na kolovanje. Meðutim. dobro.Dobro. tako da je nakon nekoliko godina pe aèenja. .Nadam se da zna . ali bi oni usled na eg prisustva verovatno ostali nemi i ne bi se ni ta dogov orili. da trenutna sreæa nema veze sa trajnom sreæom. zato ih ponekad treba i prihvatiti. Ne bi njemu preds tavljao problem pe aèenje. a oni igraju igru egzistencije. Ja æu da èitam evropske prièe. jer do kole nema puta. Zar nije cilj pregovora da jedna strana donese pogre nu odluku. stvorio svoj Carski drum prema koli. bilo kao grb Nemanjiæa ili upiranjem ljudskih pogleda u nebo. Kako bi bilo kada bi privatnici vodili ene i za drugim stolom iste kafane prièale o parfemima i kremama? Iako ne bismo èule ta prièaju pokvarile bismo im koncentraciju. re ili su da se pozab ave i tim problemom.Hoæu da vidim taj trenutak kada se zagleda u prsten ..Obeæavam. svaka elja ima svoju cenu. Kada je zavr io osmogodi nju kolu elja mu se ostvarila. Obratili su se lokalnim vlastima za pomoæ. Pe aèenje po zaraslom putu ni ta se nije razlikovalo od pravljenja novih staza. koji nije toliko krivudao kao onaj pravi Car ski. Ovaj put se radilo o organizaciji koja se bavila oèuvanjem retkih ptica u Evropi. Kada je Ðorðe pohaðao treæi razred osnovne kole i ao je Carskim drumom. Moj ti je savet da uðe u rizik. kako bi druga dobi la. ali su ih ovi uputili na jednu od evropskih neprofitabilnih organizacija koje su uvek spremne da pomognu. U svojoj deèaèkoj glavi èesto je stvarao filmove. to se ranije de avalo. Poèeo je da ugovara poslove po kafanama kao i svaki privatnik. ka o i svako ivo biæe. Jeste. . Beloglavi Sup je vekovima spajao ljude. a nisu vi e imali bojazan da æe deca èim zavr e kolu ostati u gradu. Meðutim. ali mora mi obeæati da æe po tovati svaki deliæ moga plana. pri kojima bi ljudi privremeno zaboravili na èarke i nesu glasice. zna i sam koliko cenim tvoje znanje . Organizacija je predlo ila model po kome bi imali i seljani i ptice korist. Nama to deluje kao opu tena igra.Dobro. . Niko ne bi poverovao da se desilo èudo i da su pet godina seljani jednog sela pokr aj Carskog druma bili u zavadi zbog te ptice. Sve to je trebalo je da u naredni h pet godina na svake dve nedelje rtvuju po jedno june za populaciju Beloglavih Supova i asfal . èuda se ne de avaju èesto. ba kao i mnogi karavani pre dolaska Turaka u Srbiju. a ako imaju i ptice ima i organizacija. * Branka jo nema. Drugim reèima ne sme ni ta da zabrlja . od kojih je i Beloglavi Sup. jer su gnjurci poèeli da igraju svoju igru ponira nja i izranjanja. Selo je poèelo da odumire.

Jedini uslov je bio da se populacija Supova u narednih pet godina privikne na hranili te koje bi bilo na vrhu sela. Ako bi se privikli.tni put bi povezao celo selo sa kolom. b ilo bi .

t e su svim dr avama sveta poslali dopis. B osni i Hercegovini. Leteo je spu te nih ruku i dodirivao krila Beloglavih Supova. u kome su naznaèili da je na njihovoj planeti do lo do klimatskih promena. Ljubitelji ptica ka u da su primetili nove kolonije Supova po Crnoj Gori. Odvojiæu ja tebe na stranu za sv aki sluèaj. . Ovog puta Supovi nisu gledali se lo iz vazduha. Napisao je u dve uzastopne reèenice kako su vratovima davali èudne znake. vrlo su lako porobila Zemlju. Do li su do visoravni odak le su zajedno sa Supovima mogli da gledaju celo selo.opravdano napraviti asfaltni put kroz celo selo. i ne bi nikom bilo èudno da je i ovo selo tako podeljeno. a ovo mu je samo odskoèna daska. ef je ljutito konstatovao da su krila plemenitih ptica atrofirala i tako su se pretvor ile u æurke. Zahvaljujuæi evropskom delu sela. koji je preko potre ban za opstanak njihove vrste. a organizacija bi iz fondova ka snije otkupljivala junce za potrebe ishrane Supova. ponavlja se.Hranimo ih veæ pet godina. ef delegacije se obratio deèaku. Deèak je krenuo ka Supovima. Mo da ima i gotov roman. pa su naznaèili da im zapravo treba jedna pit . koja su ljudi prozvali Marsovcima iako nisu znali sa koje planete potièu.Divno. spal ili su po nekoliko napu tenih objekata u svim veæim gradovima irom Zemlje i na human naèin su pokazali da ele dijalog. Pored toga to su humani. ef delegacije je potrèao ka jatu Supova. ali ovo selo je dobilo prideve srpsko i evropsko. Cela delegacija je demonstrativno krenula niz strmu stazu koja je vodila iz sela . Da vidimo dalje Neka vanzemaljska biæa. Obiluje ma tom i ima smisao za humor. ali oni se nisu dali u beg veæ su nekim èudnim krikovima i pokretima vratova davali znake pitomosti.Za to su ovako mirni? . kako im se deca ne bi kaljavila na putu do kole. projekat je za iveo. Niko nije sumnjao da se Supovi neæe uobroèiti. . Pomoæu zraka nepoznate strukture. Po to je Ðorðe najbolje vladao stranim jezicima poveo je delegaciju fonda do hranili ta. Naravno. Druga polovina je poverovala fondu i selo se podelilo. Svake godine struènjaci su posmatrali ptice koje su se mno ile oèekivanom brzinom. nikog nisu hteli da dovedu u zabludu da æe sir ov kupus transportovati negde u svemir. Seljani su prestali da hrane Beloglave Supove i uskoro je harmonija zavladala selom. Poslednje godine delegacija fonda je do la u selo sa namerom da ispuni obeæano. Lako su svi preraèunali da sto dvade set junaca vredi sto puta manje od asfaltnog puta. a ako nastavi da pi e vrlo lako mo e da me zaseni. Hrvatskoj i Albaniji. pokazali su se i po teni. Postoji dosta sela sa pri devom gornje i donje. Ðorðe je za mureo. Idi ih malo pojuri da vidimo kako lete. neæe mu biti problem da to uvidi. Ovaj tip lepo pripoveda. Hmm. tako da ne mogu vi e da uzgajaju kupus. Po to se èuda ne de avaju èesto. zato ih ponekad treba i prihvatiti. ali polovina sela je posumljala u dobre namere fonda i predlo ila je da s ami podaspu put barem za irinu staze. ali oni su se samo zbijali u gomilu i vratovima davali neke èudne znake. No. polako krenuo ka litici u nameri da se vine u oblake.

oma bakterija. Kada su se uverili da Zemljani neæe zloupotrebiti njihovu humanost poslali su istovremeno izaslanike u sve zemlje sveta. koja se dobija njegovim ki eljenjem. Jedan izaslanik je najavio dolazak i u Srbiju. . Zahtevao je samo da u dvadeset dva èasa predsednik bude sam u skup tini. kako ne bi Zemljani mogli da prave strategije u pregovorima. a on æe mu se na adekvatan naèin okazati.

Taèno u dvadeset dva èasa po lokalnom vremenu, vanzemaljac je pokucao na vrata skup tine. Predsednik je znao ko dolazi, jer je samo najvi i vrh bio upoznat sa njeg ovim dolaskom, ali nije znao da æe se pojaviti neko u oblièju èoveka sa slu alicama na u ima. U i èekivanju tog biæa predsednika je oblilo sedam voda, ali kada ga je video pre stao je da se znoji, jer su mu sve ivotne funkcije spale na minimum. Vanzemaljac mu se obratio na teènom srpskom. - Po tovanje gospodine predsednièe, drago mi je to vas vidim. - I meni - nekako je uspeo da promuca predsednik. - Ja bih vas zamolio da pro etamo malo po gradu, a usput æemo poprièati. - Mislim da bi bilo bolje da prièamo u skup tini. - Za to? - Neæe nam niko smetati u prièi. - Meni ni ta ne smeta, a eleo bih da vidim Beograd. Da li se vi to pla ite da etate po gradu? - Ne, ne, nikako. - Delujete mi veoma upla eno. Napraviæu nevidljivi tit, tako da æete biti bezbedni. Hajdemo. Krenuli su u etnju. Predsedniku nije trebalo dugo da se vrati u normalu, jer je vanzemaljac poèeo da prièa o sportu. Divio se srpskim sportistima, to je predsedniku veoma imponovalo. Vanzemaljac je zastao pored jednog izloga. - Kako divne cipele. - Da, da, italijanske su. Nastavili su etnju u miru i harmoniji. Predsednik se opustio kao da je pored njeg a predsednik neke susedne dr ave. Zastali su kod jednog kioska. - Predsednièe, da li mo ete da mi kupite vakaæu gumu, nemam va eg novca. Predsednik se samo nasme io i pohitao ka kiosku. Kupio je desetak razlièitih vakaæih guma kako bi udovoljio vanzemaljcu. Sa velikom zebnjom predsednik je otvorio aku i ponudio vake. Pla io se dodira. Vanzemaljac je letimièno pogledao vake i dodao. - Nemate vi e one Bazoka D o i one kao cigarete? - To je pro lost, probajte ove uvozne, odliène su. - Ne hvala, probao sam veæ. Predsedniku je laknulo, jer ako mu naredni put zatra i sendviè, la e æe mu uruèiti bez dodira. Nastavili su etnju u miru i harmoniji. Zastali su pored izloga jedne velike knji are. Vanzemaljac je gledao tridesetak sekundi izlog i nastavio dalje. - Predsednièe, da preðemo na stvar. - Sla em se. - Sav kupus koji otkupimo platiæemo u zlatu, jer toga ima u izobilju na na oj planeti. Mi znamo va e kapacitete u proizvodnji kupusa, tako da - Mi mo emo da udesetostruèimo proizvodnju kupusa. - Ne prekidajte me dok prièam. Ja sam zavr io svoju misiju ovde. Vidim da ni ta ne proizvodite, èak vam i evropska knji evnost dominira u knji arama. Zato sam odluèio da vas pripojim Evropskoj Uniji. U Nemaèkoj æe biti montirana fabrika za preradu kiselog kupusa. O kolièinama koje æete morati da isporuèujete biæete naknadno obave teni - Ali - Budite demokratski i ne prekidajte me. Moj zadatak je bio samo da odluèim kojem centru da vas pripojim, a centri i kolièine su unapred odreðeni radi lak-

e eksploatacije resursa. Predsednièe, ja æu vas sada napustiti. Imajte u vidu da ovaj tit vi e ne deluje. Niko nije video kako je vanzemaljac do ao u Srbiju, a predsednika je oblio hladan znoj tako da nije primetio kako je vanzemaljac nestao. U istorijskim ud benicima svih zemalja sveta ubele en je datum dolaska vanzemaljaca na Zemlju, a u srpskom ud beniku je konaèno zabele en datum ulaska Srbije u Evropsku Uniju. Ovaj ba i nema neko pripovedanje, ali pogaða pravo u centar. Ne predstavlja nikakvu opasnost, zato je idealan za ovu zbirku. Uf, sklapaju mi se oèi. Veèeras nem a vi e prièa, jer bih mogla nekog pogre no da ocenim, a to ne bi bilo dobro. * Kada je direktorka muzeja u Panèevu otkucala ifru na alarmu, koji se nalazi na zidu odmah pored ulaznih vrata, udahnula je i pomislila kako je èeka jo jedan obièan dan. Takav oseæaj je imala i dok se pela na stepenice ka prvom spratu, gde joj se nalazi kancelarija. Dok je otkljuèavala vrata mahinalno je pogledala niz hodnik, koji su parcijalno presecali sunèevi zraci i jasno oznaèavali gde se nalaze prozori. Negde na sredini hodnika, gde je purpurni tepih obasjan sunèevim zracima gubio kraljevska obele ja, nazirali su se neki sitni predmeti koji njenom iskusnom kustoskom oku nisu mogli da promaknu. Mo da bi to to je videla pripisala lo em radu èistaèice, da se srebrni prsten nije na ao na putu sunèevim zracima, u ta se veoma brzo uverila. Nije se puno zadr aval a pored prstenja koje je izgledalo nasumièno pobacano, jer je u letu prepoznala prst enje i uputila se ka prostoriji odakle potièe. Kada se pojavila na vratima stavila je r uku na usta, usled u asnog prizora koji je videla. Odmah je obavestila policiju, kako inaèe pravila nala u. Lokalni policijski inspektor je izvr io uviðaj i po to je procenio da je kraða specifièna, obratio se specijalnom odeljenju kriminalistièke policije u Beogradu. Jedini na raspolaganju je bio inspektor Majstoroviæ, koji se odmah sa prateæom ekipom uputio k a mestu izvr enja kriviènog dela. Tamo ih je doèekao lokalni inspektor sa in enjerom iz firme koja obezbeðuje objekat. Majstoroviæ se upoznao prvo sa kolegom, potom sa in enj erom i krenuo u obilazak muzeja. Kolega mu je pokazao vrata na koja se sumnja da je lopov u ao u muzej, ali Majstoroviæ je samo dao znak tehnièarima da obrade mesto i zaputio se na sprat ka jedinom moguæem mestu za eksponate. Pred kancelarijom ga ja saèekala upla ena direktorka muzeja, koja je mislila da æe je inspektor iz Beograda ne t o ispitivati, ali sve se zavr ilo na formalnom upoznavanju. Koraèali su sva trojica æutk e kroz hodnik, a razbacano prstenje, koje je bilo blizu vrata nije izazvalo veliku pa nju beogradskog inspektora. Samo je zavirio u sobu u kojoj je razbijena vitrina, pog ledao letimièno i nastavio dalje niz hodnik. Zavirivao je u svaku prostoriju sve dok nij e ugledao razbijeno kuæi te alarma, kome se pribli io sa velikim oprezom kao da je bomba. Poèeo je radoznalo da zagleda alarm èiji je najveæi komad bio odmah pored zida, a osta li deliæi rasuti po parketu do polovine sobe velièine tridesetak kvadrata. Nekoliko put a je pogledao smrskano kuæi te alarma iz kleèeæeg polo aja, podigao se, otresao sitne komadiæe sa pantalona i odluèno rekao:

- Za to ste mene zvali? Zar nije sve oèigledno? - Inspektore, ovde ni ta nije oèigledno obratio mu se panèevaèki kolega. - Lopov je izdrobio alarm, uzeo je ta je hteo i zbrisao.

ja æu vas pozvati ako nam ustrebaju neke dodatne informacije.obratio se in enjeru. kako ne bi nagazio na neki prsten.Jedan. ne bi uspeo. koju je inspektor svesno primenjivao.Ako bi prvim udarcem uni tio elektroniku. . pozdravio se i zaputio niz hodnik pribajuæi se uz zid. ali praktièno to nije moguæe izvesti. jer taj alarm ne mo e tako lako da se onesposobi. jer mu je potrebno samo èetiri sekunde da nama u centar po alje poruku. polako Hoæete da ka ete. ako kojim sluèajem slo ite kockice kako je alarm onesposobljen.Da. . a da alarm ne po alje centru informaciju o napadu ispod kuæi ta su senzori i pri prvom udarcu poslao bi poruku. . a potom razbijen. da li je moguæe da se udarcem onesposobi slanje poruke. a nije iz nekog razloga poslao..Samo jedan prsten.Ba tako dodao je inspektor iz Panèeva.Koliko je eksponata ukradeno? . . ne mogu da je oèitam. In enjer je strpljivo èekao i jo jednom dobio ansu da potkrepi svoju teoriju.Praksa uvek zezne teoriju. zato smo pozvali vas. jer smatramo da imate vi e iskustva.Mislite? . . ali ne znam kako je to u praksi izvodljivo. Kolege su ostale nasamo u ti ini muzeja. . a direktorka i ostali radnici su se nabili u njenu kancelariju. hvala vam na saradnji. . .prvi se izjasnio in enjer. . ali vredan.Nemam ni ja.Vidite. Uzeo je listiæ. da ako bi neki fudbaler utnuo ovakav alarm kopaèkom. a da nije uno enjem ifre ili utiranjem. Samo sumnjam da je onesposobljen utiranjem . alarm je onesposobljen na neki drugi naèin.Hvala vam na uva avanju. Evo in enjer æe vam podrobnije objasniti rad alarma.Polomljena je sva elektronika koja pamti promene. .Ima samo biper koji ima ulogu da obavesti radnike da se ne to nedozvoljeno de ava. . tako da i ako je alarm zabele io neku promenu. Gospodine in enjeru. Inspektor je iz malenog blokèiæa istrgao list papira. Da li se ovaj alarm ogla ava nekom sirenom u muzeju? . ali ako bi alarm pre iveo prvi udarac sigurno bi uspeo da nam dojavi. tiho komentari uæi dogaðaj. Jednostavno. da a. . a da biper i dalje radi? .Polako. . vama izgleda da je ovaj alarm prestao da radi zato to je smrskan. a Majstoroviæ je zapoèeo konverzaciju: . jer su se dva tehnièara bavila obradom brav e u prizemlju. stavio na blok i zapisao svoje prezime i broj mobilnog. jer mu nije prija la sprdnja sa njegovim zvanjem. . Da je lopov prvim udarcem onesposobio alarm ili da ga je onesposobio na neki drugi naèin.Da rezimiramo.Upravo je tu problem. Krenuli su prema razbacanom prstenju. da bi alarm uspeo to vama u centar da javi? . Postoje dva sluèaja.Naprotiv.Teoretski je moguæe.Tako ka e gospoða kustos. In enjer je jedva èekao da napusti muzej. Uop te nema neku vrednost.Da li vi i gospodin in enjer imate neku ideju kako je lopov mogao da onesposobi alarm bez utiranja? . Zamolio bih vas da mi javite.

. a on po urio i prstenje mu nekako ispalo. na alost ne. Isti period je u pitanju i isti lokalitet. jer su autor u inspektor bi li u èuèeæem polo aju pored rasutog prstenja. . livenjem. Ako nije imao rukavice. verovatno je negde na onoj traci to je lepio staklo ostavio neki otisak. Da li mo ete da mi malo pojasnite u èemu se razlikuju ovaj prsten i onaj to je ukraden. ali pr i rukovanju i predstavljanju to jo uvek nije uspeo. . da li je prsten mu ki ili enski? .Ovo razbacano prstenje? . najednom vredi. ta mislite. jer je shvatila da su za vitrine potrebni kljuèevi. a zavr avaju se stepenice. da vidim. . Zakaèio o futer i ispalo mu iz ruke ili ta veæ Su tina je da je naruèen samo jedan prsten. Direktora se posle dva koraka okrenula. k ao neizostavni deo posla.Ne znam. a takav ne postoji. .Eh. Zamolio sam gospoðu da ga pozove..Da. .Ako mo ete da nam malo pribli ite o kakvom se prstenu radi. jer su tamo stajali direktorka i autor izlo be. Pronaæiæe na i tehnièari ne to. Kako bi mi pomislili da je alarm pi tao.Znam ja.Tako je. . ka da se pojavila na vratima. da znate ta mene buni? . Krenuli su ka mestu gde poèinje hodnik. ali ta dva prstena se veoma malo razlikuju. . videla je da se uzalud vratila.Dobro. Obratio se autoru izlo be: . a nije ovaj pred nama? .Da.To vam je materija koja ima jako crnu boju. No videæemo ta ka u otisci i ostali tragovi. . a ovo ostalo prstenje je varka.Stvarno ne bih da dajem neke pau alne ocene. Postoji moguænost da ih je radio i isti majstor.Nadamo se. Za razne formal nosti u komunikaciji sa ljudima.A ta je nielo? . a vitrina koju je razbio u susednoj.Kada muzej otkupljuje onda nema. ali kada se pro vercuje na zapad. Èak je ovaj na podu u boljem stanju od tog to je ukraden. . To nagove tava da je lopov tipovao odreðenu vitrinu. ali postoji jedan veoma slièan koji je izlo en.Da li imate ideju za to je lopov ukrao onaj prsten. totalno zbunjujuæe.Psten je iz petnaestog veka.Meni deluje da je lopov divljak. Meðutim. ko bi ga znao .Zanimljivo ka ite mi samo jo jednu stvar. Da li imate fotografiju ili neki crte ? . sve to je vezano za pravoslavlje na zapadu vredi. izraðen od srebra. Usledilo je rukovanje i predstavljanje. Majstoroviæ je pohvalio koleginu anga ovanost. To je pobacano da bi nas zbunilo. . . Deluje kao aljkav profesionalac. a koliko èujem nije ukraden. Krenuli su svi zajedno ka sobama gde su izlo eni eksponati.Verujte ni ta su tinski. to je ovaj sa poltronskim osmehom prihvatio. ali me vi e buni èinjenica da je alarm u jednoj sobi. istrenirao je sebe da pristupa mehanièki i uètivo. koji je naruèen od strane profesionalnog vercera . sem malo u ari.Ne. koji mu je i posle trideset godina posla mrsko padao. Na glavi je urezana stilozovana arabeska u nielo tehnici. zbog èega je ovo prstenje po hodniku? . Mislim da je onaj èovek to je pristigao autor izlo be. Nanosila se na gravure kako bi pojaèala linije.Da.

osvrnuo se oko sebe i na platou sa desne strane ugledao stolove koji su nedvosmisleno ukazivali da je na ao ono to tra i. Ako smem da primetim. .Izvinite. Piæe samo one buækuri e dva ili tri u jedan. Iznad njega se nadvila lipa . Nije iskljuèio moguænost i da je prsten veæ u neèijim drugim rukama. a nama nudi socijalni program. vinjaèe i kiselu vodu. Kada su ga uverili da ide sve po planu. Dodao im je da æe piti kafu u nekoj obli njoj kafani i uputio se ka izlazu. Hteo je da se na ali sa pitanjem. Majstoroviæ se pozdravio i krenuo ka stepeni tu. Sa anjcerom u jednoj ruci. jer se radilo o njenom radnom mestu. belom ko uljom i crnim prslukom. U velikom prizemnom holu je pri ao tehnièarima i poèeo da se raspituj e o otiscima. jer je znao da æe prsten koliko sutra otiæi u neku drugu ruk u. naredio im je da odmah uzmu otiske sa selotejp trake kojom je zalepljeno staklo vitrine i uporede sa tim na vratima . da onda kafu i obiènu vodu. koju ne naplaæujemo.Ne umem da objasnim. ako u meðuvremenu pristigne. pri la je i po elela dobar dan.Mu ki. a drugom zagl avljenom o poveæi novèanik koji je virio iz d epa od prsluka. jer mu se uèinilo da je prikupio dovoljno podataka. Nije ga puno zanimalo ta nude. Rekao im je u nekoj.. .Gledao sam ih ja puno puta i po suncu. koji sada hoæe od ove kafane da napravi apoteku i parfimeriju. Konobarica ga je pratila pogledom dok se neækao u izboru stolova. hodom koji odmar a telo. Pro ao je pored picerije. zato je samo uzastopnim klimanjem glave dao do znanja da razume situaciju.Na e preduzeæe je kupio neki biznismen. koja je sa anjcorom u ruci. pra tila de avanja ispred kafane. Ne mogu da vam donesem vinjak i kiselu vodu.U trajku smo i samo slu imo kafu. Kada je iza ao iz muzeja. kako . sa kog je odavno nestala farba.Da.Kako to mislite? . jer nije tako dobro poznavao Panèevo da bi mogao da precizira u kojoj æe kafani biti. Kafu. koja je besplatna. Nije imao ohrabrujuæi odgovor. a potom smireno odgovorila: . samo znam da se nikada nisu tako sjaili. urilo mu se sa istragom. jer vi e neæe imati gde da piju prafu kafu. ispred koje je bio meni kredom ispisan na tabli. ali ne toliko kao piæe. krenula je ka njemu.Ne slu imo ni ta sem kafe. koja je zavr ila proces formiranja listova i usmerila svu energiju na stvaranje cv eta. a kada je odmakao stolicu koja je bila tik do parka. ne bih rekao da je zbog toga. Kelnerica se ud aljila od stola korakom kakvim je i do la. jer je odmah ispod p icerije ugledao konabaricu sa tamnoplavom suknjom. . ovo prstenje po podu ima neki èudan sjaj. Znao je samo da mu je potrebna kafa. i ugnezdila se u tok spremna da mu donese kafu ili priðe novom gostu. . a prilièi eni koja je zagazila u pedesetu. veæ razlog da se skloni iz ti ine muzeja koja mu nije dozvoljavala da trezveno razmi l ja. hoæemo nekako graðanima da skrenemo pa nju da nas podr e. a tvrdo je bio ubeðen da bi svako kalemljenje nepotrebnih sitni ca ometalo istragu. . malo sam umoran. nisam vas ba najbolje razumeo . . oslonjena na tok.Dobar dan. Eto.Sunce. da li se radi o kont roverznom biznismenu. ali je odustao. . Za to ste u trajku? Konobarica je jednim poluokretom pokazala ankerici da spremi jednu kafu.

jer pored debelog hlada.bi opravdala svoj plemeniti naziv. sa koga æe povremeno na sto pasti umorna pèela. koja æe sa nama na tren pode- . svi od lipe oèekujemo i mirisan cvet.

jer ga je tehn ièar pozvao i saop tio da postoji poklapanje otisaka sa brave i trake na staklu. ali nije i mao vremena. Dobio je nagon da malo ovla i usta. te su postavili ahovsku tablu na haubu od kola. Majstoroviæ je procenio da Ekrem nije opasan po okolinu. jer je veæ sazvao pripreme za akciju. Inspektorka je glumila urbanu èobanicu bez ovaca. a ne i sporedna. jer je inspektorka bila ubedljiva. a tra enje motiva za kraðu ba tog prstena je ostavio za kasnije. jer se ne radi o zloèinima. a ni sirenu nije prijatno èuti tako rano. ali to je manji rizik od liènog padanja. Znali su da æe se èekanje odu iti pa su se posvetili sebi. Niko ni ta nije posumnjao. to je predstavljalo formu. Zakljuèio je da je velika verovatnoæa da je lopov t vrd orah. kako bi imali neku korist. U kartonsko naselje je poslao inspektorku koja se predstavila kao socijalni radnik. te je sedela ispod bedema sa ljubavnim vikend romanom u ruci. sa tendencijom da predvidi buduæe. ako je lopov tvrd orah. kako bi to manje kart onsko naselje brujalo o dolasku nekih ljudi. koji vodi do naselja. Kada je Majstoroviæ video na monitoru ime. Zato je pre ao na preða nje postupke lopova. Jedino im je ostalo da naprave Ekremu partizansku zasedu na izlokanom putu. Nervirala ga je glupost. Preða nji postupci o teæenih nikada mu nisu bili od koristi. Anga ovati drugog da izvede akciju nesum njivo ko ta u nekom obliku. a i raspitivala se poimenice za njegovu decu. Nije ga muèio lopov. jer je siguran da æe s e ostaviti neki trag. koja je dirigovana od nekog ko je taèno znao ta eli. Tako su i uradili. a Majst oroviæ i njegov kolega su pored puta glumili taksiste bez taksi obele ja. Kamera se mo e razmatrati samo kao eksponat u postavci savremene umetnosti. . Nasmejao se od muke kada je shvatio da alarm ima jedinu ulogu d a zadaje tremu radniku koji prvi dolazi u muzej. Lopov mu je delovao kao sirovina. jer se sudije nikada ni su usprotivile njegovom zahtevu. a njih dvojica su èekali izvan naselja. jer nije lako uvek potrefiti ifru u jutarnjim satima. a to znaèi da prsten sigurno ko ta vi e od najma lopova ili je nalogodavcu veoma bitan prsten. Poslati nekog drugog vo di riziku da taj propeva ako padne. Ako pak padne u piæe.liti pèelinji svet. Rizik se svodi na minimum. Meðutim. Hap enje je trebalo da bude tiho. a nekog æe opomenuti na n jeno rtvovanje za ka ièicu meda. veæ njegov nalogodavac. ali ne i njega. Ostalo mu je samo da od istra nog sud ije dobije nalog za pretres stana. a nije hteo da rizikuje. uspela je samo da locira u kojoj kuæici ivi Ekrem. samo je pre ao rukom preko suvih usta i podigao slu alicu. bez trunke kamena . a na taj naèin bi bili prirodniji i manje upadljivi. ovog puta najvi e to je alarm pokrivao samo ulazna vrata. Ekrem Ljatifi. Kom ije su joj rek le da sakuplja sirovine i da dolazi u popodnevnim èasovima. neko æe se zgroziti. zahvalio se i utonuo u re avanje srebrne nepoznanice sa arama od nileoa. Dobio je kafu. pa je po ao samo sa dva inspektora.

koji se sastojao od yadnjeg dela bicikla prikaèenim za korpu na dva toèka.Ekrem se pojavio na skretanju za kartonsko naselje u kasnim popodnevnim èasovima na trotoèka u. Za to pita ? . . Si ao je sa bicikla i poèeo da ga gura. ali danas nije imao sreæe. Majstoroviæ je progov orio: .Jesam.Dobar ti dan. Kao i uvek bio je marljiv.Da li si ti Ekrem Ljatifi? . kako ne bi upao u neku rupu i pod teretom so pstvene te ine i kartona polomio vozilo tamo gde je spojeno. Inspektori su ga nekoliko koraka pratili.Dobar dan. a kada se Ekrem okrenuo da vidi ko ga prati. . pa je korpa bila polupr azna.

samo nam predaj prsten i ka i ko te je unajmio da ukrade .Nisam ja.Samo polako. kao da je sama bes iz njega progovarala.Gde si bio noæas posle devet sati? . ali mu nije puno trebalo da se seti gomile zakletvi i sraèunatih la i dokazanih lopova. onda idemo da ti pretresamo kuæu. Mi smo prona li tvoje otiske na bravi i u vitrini.Gde su ti deca? . pa je poèeo da nastupa rutinski. Oæe ? . mnogo je pametan èovek. .Ja sam svoje odu io. Ni ta vi e. Ekrem je istrgao jedan karton iz gomile i stavio ga na rub od korpe. .Moja deca. Ekrem je oslonio laktove o butine. Pocepana kragna na ko ulji nije mogla da sakrije talasanje damara na njegovom vratu. sad me vatajte. ali ja ga nisam poslu ao.Polako Ekreme. Hoæu da ih skloni dok ti pretresamo stan. Ekreme brate. Neko je noæas provalio u muzej i ukrao prsten. . ko god obije neku bravu u krugu od trie s kilometara.Ima tu u naselju jedan èièa. .Neæu Ekreme niti æu da ih pitam gde si bio sinoæ.ta oæete onda? . Bilo je za oèekivati da æe Ekrem da pukne i da postane navalentan. . vam ruke vezuj Inspektori su se zgranuli od naglog prelaza sa ispovednièkog na neurotièan ton. ne elimo da te vezujemo. da te vidim na televiziji poverovao bih. Reci bre. . . Evo. ti si sada obele en èovek. Dobro me savetovao.Ako neæe da saraðuje . nemam ja ta sa vama da razgovaram.Ajde . kunem ti se mrtvom enom i ivom decom nisam ja Majstoroviæa je za trenutak preseklo nabrajanje mrtvih i ivih. a ja ga nisam poslu ao E. niti da te hapsimo. ali je Majs toroviæ pri ao i èuènuo. pogledao Ekrema u oèi i shvatio da se nije puno uzbudio.ta te briga za moju decu? Oæe i njih da apsi ? . da ne ispa taju zbog tvojih budala tina.Majstoroviæ je podigao znaèku. . .Radite ta oæete. bezbri no ugnezdio glavu i poèeo prièu ispovednièkim tonom: . ta oæe ? . Njegovo lice je poèelo da obliva znoj. dobro ajde ipak me saslu aj. tebe æe da vataju.Nisam nikad bio u muzeju. Dajem ti reè pred ovim ljudima da neæe biti nijedan dan u zatvoru. Ka e. ta oæe bre ti? . ali nemoj mene da zeza . Èuo je kripanje pri disanju.Ekreme.Nikad nisam bio u Panèevu.Oæu taj prsten to si ukrao i ime tog to ti je naredio da ga ukrade . . tako da je Ekrem bio za glavu vi i od njega.Polako. Rekao mi da odem nekud dalje. Hteo bih da ti postavim nekoliko pitanja. to pita ? .Dobro. stezao je pesnice ispred sebe i oblizivao d ebele usne. . a potom mir no seo i jo mirnije rekao: .Ja sam inspektor Majstoroviæ. objasniæu ti. polako da nisi sluèajno bio u muzeju u Panèevu.U mojoj kuæi. . tako mi i treba.Ko mo e to da potvrdi? . Istog trenutka mu je pro lo kroz glavu da prsten neæe naæi u njegovoj kuæi.

Ovo je poslednje to æu ti reæi. kako ih ne bi èuo i dao jedan nesvakida nji predlog. Da bih postigao takav efekat rasturio sam privezak koji ima ulogu lampice. Vole njih kom ije. Bli io se trenutak kada neæe biti prostora za opu tenu prièu. Nikada nije pon i avao osumnjièene bespotrebnim stavljanjem lisica. Spremio sam ja njih na sve. . poturio led diodu ispod tkanine. Pozvao ga je po imenu. jer nisam hteo da mi lo e naleganje mikroprekidaèa upropasti foru. koji sam sa unutra nje strane oblo io purpurnom mekanom tkaninom i naravno ubacio prsten. nisam od kamena. pre nego to sam ga zatvorio malenim katanèiæem. koji su ovo dvoje prihvatili samo zbog njegovog autor iteta.Ekreme.Tu su negde u naselju ako. tih mesec dana mo e da preraste i u dva meseca. Kupio sam maleni kovèeg. Pre li su i Dunav. Hteo sam nekako da joj zavar am èula. neka gledaju kako apsi milicija. I dalje je gledao neke nepostojeæe pejza e. . .Tako potrudi se da ih negde smesti i lepo im objasni da mora da zavr i neki posao. Da li si se predomislio? . koja je neprimetno le ala pokrivena tkaninom. neæemo da radimo ni ta ishitreno. zato je Majstoroviæ probao jo jednom. jer sam namerio u predveèerje Olji da predam poklon. Mi æemo te èekati ovde. èoveèe. kako ne bi odmah prepoznala o kakvom je prstenu reè. . koji æe ti bez razmi ljanja lupiti mesec dana pritvora. . pa sam pribegao malom triku. Nekoliko puta sam probao funkcionalnost. reci mi brate mili.Vodi me! * Dan sam proveo u i èekivanju njegovog odlaska. slu aj me dobro. jer zna da nema pare da ga anga uje za suðenje. ali bez stavljanja lisica. ta èekate? Ekrem je ponovo pre ao u fazu savr ene mirnoæe sa ispru enim rukama ispred sebe. Probao je ponovo. Znao je da æe Ekrem samo gledati kroz staklo od automobila i da æe kolega biti pored njega. hajde lepo otidi do kuæe i objasni deci da te neæe biti neko vreme. a njegove oèi nisu reagovale na okolno drveæe i objekte. Znaju moji deèaci da se snaðu i bez mene. a posebno ako èuju da su me zgazila kola ili ubili oni æelavi. Ne va i vi e moja pogodba.Nisam ja ni ta ukrao i ne pla im se nikoga. .Nemam. koja obraduje onog to otvara. koji æe samo otaljati posao. . Neka dobro zapamte kakva je milicija ajde vodite me. Ako se pla i neke osvete zbog cinkarenja..Dobro Ekreme ima li advokata? . Ako budemo tapkali sa istragom. Kada uðemo u ovu zgradu stvari se menjaju. kako pri otvaranju kovèega sa blagom u vek bljesne neka svetlost. Majstoroviæ je poveo kolege dovoljno daleko od Ekrema. ako. ne brinem se ja za njih . a potom kod istra nog sudije.Ekreme. Ide na policijsko zadr avanje od dva dana. . tako . Sve je to povezivala baterija za sat. ta èekate? Majstoroviæ mu je usli io elju. a mikropre kidaè postavio sa unutra nje strane poklopca. a on je i dalje gledao kroz automobile i zgrade. Dobiæe advokata po slu benoj du nosti.A.Ne treba.pomerio je biciklo sa puta i povisio ton vodite me. Od malih nogu nas prati slika.

kojom je o bravicu bio okaèen maleni kljuèiæ za katanac. Nije joj trebalo dugo da promeni izraz lica i da mi ne no poklopi aku njenim dlanom. koja su obasjavale lampice iz starih kaset dekova. . a ne da ostavlja celu noæ ukljuèen kompjuter da bi za sutra imao spreman film.Najozbiljnije. . koliko je nama stalo do èina elegantnog oslobaðanja blaga. veæ spada u kategoriju ljudi koja se nada.Sve smo bli i Evropi. pozvao u sobu.Veæ deset godina se najvi i vrh Alpa izdi e za po jedan centimetar godi nje i nauènike stavlja u rebus. Ne post oji katanac koji ne mo e silom da se otvori. a potom pagete spretno namotava vilju kom. Ne to je tiho prokomentarisala u vezi sudova na stolu. da li joj je jeftinije da pusti tri puta br i internet ili da jo j radi celu noæ jedan blok termoelektrane samo za skidanje filmova. tako da se njeno lice stacioniralo suprotno od izvora svetl osti. Nisam mogao da joj vidim ni ta u oèima. Volim da je gledam kako odmereno potapa ka iku u sos.Nije mi prvi put da sam je obradovao pagetama za veèeru. Hajde razmisli . koji je te io da se stopi sa njenom belom ko om. dok ruèa i malo odmori film je na hard disku. ali ovog puta sumnjam da æe moæi da se ruga . a potom povukla za jedan kraj pantljike u vidu ma ne. èitala sam u novinama. a ja sa m je valcerskim polukorakom okrenuo. kome ne dopu ta da napuni ka iku. sve dok nije poprimio toplotu na ih t ela. Kroz tananu zavesu probijala se svetlost grada. kljuèiæ osloboðen stega. Kovèe iæ je poprimio oblik veselo otvorenih usta iz èije dubine je dopirala zvezdana svetlost tek nastale zvezde.Dakle. otvorio sam svoju fioku sa ve om. Spremio sam se da prekinem æutanje uvodom za poklon.Reæiæu ti. zato kljuè najèe æe vredi samo. ali ona je uvek zavr av ala sa nekom salatom.Ozbiljno? . ali me je ona preduhitrila: . Zamolio sam je da za muri i kada sam se uverio da je to uèinila.Te ko a. Ustao sam i podizanjem spojenih ruku. kako smo to bli i? . Na smejala se pre nego to je otvorila oèi. Prihvatio sam kovèe iæ i odlo io jednim pokretom na krevet.Jaoj. ali sam gle dao njene dugaèke prste kako se poigravaju sa zlatnom icom. koja je obasjavala srebro neodreðene èistoæe. ja na licu. Oseæali smo plemeniti metal. Uzvratila je istom radnjom. . jer su se stapale sa ambijentom. ti si neumoran Kao i uvek samo se pravila da joj ne prija ovakva prièi o Evropi. Okrenuo sam svoju aku i poèeo prstima da joj mazim dlan. a ovog puta li ila je jednu maslinku mesnatog dela i ko ticu odlo ila na tacnicu. Od iduæeg meseca za isti novac dobijamo tri puta br i internet. Doðe lepo sa posla.Vidi ga mo e li ti da se ne ruga na pomen Evrope? . . a ona na prstu. biva ponovo zarobljen u njenim prstima spreman da oslobodi ne to vrednije. ali ja sam to bez reèi ignorisao. a pretpostavljam da su nas vodili isti impulsi. to podrazumeva i neku vrstu vere kao potpo ra nadi. Olja Srbi se napalili da skidaju filmove u visokoj rezoluciji i dr ava je stavila na papir. Neko ostavi za kraj koru hleba ili ono to se naðe na tanjiru. uzeo drvenu èetvrtku uvijenu u ukrasni papir i stavio joj u ruku. . ali znao sam da su tinski odobrava moje stavove. dok je preko njenog domalog prsta klizio plemeniti metal. koristeæi ka iku kao oslonac. U tri pokreta poput maðionièarskih. Ne veruje ni ona preterano u Evropska obeæanja.

Nema od toga ni ta. . ne zezaj me èoveèe. koje su sticajem okolnosti za nju bile zgode. . samo neki uvod da imam eksluzivu za narednu emisiju. * Ranki je u opisu posla bilo da dva puta dnevno èita policijska saop tenja i filtrira saobraæajne nezgode od drugih vesti. jer je do sada imala samo oru ane pljaèke i razbojni tva. dobila je samo informaciju da se radi o mu kom srednjov ekovnom prstenu.Samo minut. Ranka ovde. . a pri toj vrt oglavici mo da napravi neki pogre an korak. a u neku ruku i obradovalo.* Policija se turo oglasila povodom pljaèke muzeja. mo e da ugrozi istragu. a ja kasnim po sedam dana za ostalim medijima.Izvini. jer je od emisije koja je na poèetku obilovala istra ivaèkim novinarstvom.Ne mogu ni ta mimo saop tenja. za koje je imala utisak da je na rod malo oguglao. jer bi objavljivanje imena i detalja naru ilo tok istrage koju je Majstoroviæ sprovodio. Od upla ene direktorke muzeja u Panèevu. popiæu otkaz. njenog izvora iz policije. o n je ostao pri stavu da ne daje izjave. potra ivala dodatne informacije. Meðutim. Bila je ljuta na sebe.Ne smem. ali on je odbio bilo ta da komentari e. jer se veza automatski prekida. koji je ponekad imao oblik poturenog. Sa Borijevojem se viðala jednom nedeljno u njegovoj kancelariji. .Zdravo Borivoje. Autor nije znao da novinari imaju specijalne metode. koje bi dovele do nekih novih tragova.Aha. Nije praktikovala da zivka Borivoja pre dogovorenih susreta. a da ne poremeti istragu.Borivoje.Ej. Borivoje.Trebaju mi dodatne informacije u vezi pljaèke muzeja. to je Ranki poèelo da smeta.Reci. stalno mi obeæava eksluzivu. i dobijala uputs tva do koje granice sme da ide u izve tavanju. pa je ponovo zvala autora i predoèila mu da zna koji je eksponat u pitanju i zamolila ga da joj ka e koliko vredi prsten. vidimo se kao po obièaju Mobilni telefon ima mnogo prednosti nad fiksnim. . Saop tenje o pljaèki muzeja veoma ju je zagrejalo. elela je da proprati jednu specifiènu prièu od nastajanja do zavr etka. Ostalo mu je samo da èeka reakcije. Bor ivoje je sve èe æe bio hladan kao æilibar. . nije problem nalepiæu vest pred emisiju. . . Sve je fino bele ila i kasnije od Borivoja. Nije bila lenja. emisija mi gubi rejting. . napravila emisiju sa policijskim izve tajima. gde je na licu me sta gledala ponuðeni materijal. A. . . Kontaktirala je autora izlo be.Borivoje èoveèe.U gu vi sam. obeæavam.Biæe. da li æe se ne to promeniti do srede uveèe. . ako ne dobijem neku ekskluzivu. . . tako je ef naredio. ali je ovog puta to uèinila. . ali najveæa je ta to se ne èuje onaj glupi zvuk kada ti neko zalupi slu alicu. Bio je duboko ubeðen da reèi u cilju istrage mogu da dovedu do neke vrste panike kod nalogodavca.

iz izvora koji je eleo da ostane anoniman. kao to su i njihovi vlasnici. Na sagovorn ik napominje da je ilegalno tr i te nakita procvetalo i da nije iznenaðen to je tipovan sa mo jedan prsten. Kako mrzim ovu pauzu. Ne znam gde je kupio ovako savr enu kopiju. Dok se za poèiniocima intenzivno traga na a ekipa je tragala za odgovorom. ist ièe na sagovornik. koji je za ovu priliku iz razumljivih razloga eleo da ostane anoniman. pa mu se ne poznaju rezovi na glavi. Gde je ona spremaèica da mi skuva kafu? Val jda æe doæi kasnije. ali na nesreæu samo nekoliko dana nakon otvaranja izlo be. uzeti novine i sesti na dovoljnoj udaljenosti da ih ne èujem. a meni je pr sten sve rekao. Rank a je imala dobru koleginicu u takvim dnevnim novinama. jer u firmi koja je zadu ena za nadzor muzeja nisu bili raspol . Taman kada sam pomislila da se malo ohladio od mene. Kada sam u la u zbornicu snimila sam sve kretene i jedne novine. Naime. kamerama nepokriven sporedni ulaz u muzej i izvr ili pljaèku. za to je ukraden samo jedan prsten i kakav je to prsten. * Kada su pokloni u pitanju mislila sam da je Branko operisan sa stilom. jer me je samo tada video kako buljim u vitrinu. se toliko odomaæila da æe lju di jednog dana pomisliti da èitaju anonimne novine. prsten je pozajmljen lopovima. MUZEJ OSTAO BEZ PRSTENA. Nije morao ni da mi ka e. Zbog toga taj prsten ima veoma veliku vrednost na crnom tr i tu. Sve mu karci i samo fudbal i politika. koji je gospodario zapadnim delovima Srbije u drugoj polovini èetrnaestog veka. kako Muzej Grada Beograda poseduje jedan prsten koji se dovodi u vezu sa Velikim upanom Niko lom Altomanoviæem. koje verovatno kru e od jutros. Muzej Grada Beograda je pozajmio svoju kolekciju panèevaèkom muzeju. da nisu vredele èak ni izvinjenja. Za poèiniocima se intenzivno traga i u cilju istrage ne spominju se nikakva imena koja bi mogla da se dovedu u vezu sa osumnjièenima. Èarobne fraza. Odg ovor smo na li kod strastvenog kolekcionara i velikog poznavaoca srednjovekovnog nakita .kojima èupaju izjave. podsetio me je na na prvi susret i nedvosmisleno pokazao da sam mu u glavi. Priznao mi je kako j o uvek pamti na prvi susret i moj zami ljen izraz lica uperen ka vitrini sa prstenjem . Naime. ako bi se kasnije pokazalo da se radi o besmisl ici. Novinarske reèi pojedinih dnevnih listova postale su toliko je ftine. ta je ovo? Strana devet U noæi izmeðu ponedeljka i utorka iz panèevaèkog muzeja ukraden je srednjovekovni prsten. Poèinioci su iskoristili sla bo za tiæen. ali velièinu je potrefio kao da je merio moje prstenje. super je ena i za razgovor. Znam da u ovim novinama nema ni ta naroèito i da æu samo isprljati ruke. Samo æu im se nasme iti. Za sada ne mo emo dati odgovor kakav je alarmni sistem obezbeðivao tako vredan prsten. a kafu bih morala da pijem etajuæi. ali ovim prstenom je pomerio sve domete koje sam mu pripisala. ali nemam drugi izbor. u kolekcionarskim krugovima veæ odavno kru e prièe. koji je bio u sklopu kolekcije nakita Muzeja Grada Beograda. Bilo koji pristojan kafiæ je na tolikoj udaljenosti da mi treba cela pauza samo za put do tamo i natrag.

Crvena traka kao opek otina opkrojila mi je prst. olovna. Bez reèi izlazim iz . Skidam ga i ubacujem u zad epak na torbi. Slika je zamrljana.o eni za davanje bilo kakvih komentara. a prsten na mojoj ruci blista olovnim sjajem. Ruke su mi sve bleðe. Prst na kome je prsten p oèinje naglo da me svrbi. Nevidljive va ke kreæu iz babine rupe i kao osvajaèka vojska mile po celom telu. a vilica nepokretnija. Refleksivno preme tam pogled sa slike iz novina na juèera nji poklon.

Ne. ali kao i uvek deca su me okupirala njihovim budala tinama i zaboravila sam na novostvoren u brigu. murim. ne. htela bih da kupim jo neki. nije mi hitno ja glupaèa svuda sam tra ila. a sada i nekog neobja njivog oseæaja. Eto. ne znam za to se treca .Da li taj èovek ima jo nakita? .gleda me zapanjeno. da li je mu ki ili enski? .Samo me poljubi. Moram jo jednom da ti zahvalim na prstenu. ali postoji moguænost da nisu sve novine prenele vest. pod antikvitetima zar ti je hitno? . Daj mi broj. prokleti mu ki stvore ti si kriv za ovakve oseæaje. ti si moja . Delimiènu koencidenciju stvari i dogaðaja proglasila sam za brigu. kupio sam ga od nekog tipa preko oglasa. . zebnje i straha.ta sam ja? Znala sam da neæe da mi ka e. da htela sam da te pitam od koga si kupio ovu kopiju? Danas sam se prepala kada sam proèitala u novinama. pogledaæe u onim oglasima.Joj. Video je da sam se ponovo usplahirila. koji je produkt mojih tripova. Ste e mi ruku na kojoj je prsten i ljubi me u obraz. . to nije za pohvalu.Ne.Nisam upisao broj.Lopovi ne miruju . ruke bi da ga zagrle. . Mada. ali samo trenutno.Ma hajde ne brini ta pi e u novinama. Brankovo lice mi se pojavljuje. . a Branko ne pominje prsten. prilazi mi i prebacuje mi kosu preko ramena.Super. ali ne mogu protiv svog biæa. reljefno kao ru in cvet. Poljupce smo uvek koristili kao sredstvo za prevazila enje povremenih èarki. . Kupio sam ga dva dana pre kraðe. grabim vazduh i kreæem se ka obli njem drvetu. Èovek pravi kopije. U arenom hladu bora.A. ali stiskam zube i grèim ake. . nije b a mali.Joj.Jesi li èuo da je ukraden neki srednjovekovni prsten iz muzeja u Panèevu? . Usne bi da se pomere i da ga poljube. Prvo æu da stavim prsten. . Veèe je veæ odmaklo. .Preksinoæ. Verovatno nije ni primetio da sam skinula prsten. Dok sam bila ispod bora pitala sam se kako æu pre iveti naredna dva èasa.zagu ljive prostorije da uhvatim sve iji vazduh dok jo mogu. Izlazim iz zgrade. ja sam uvek spokojna. ka u da je pripadao nekom Nikoli. ovo je tako verna kopija da sam se jednostavno u trenut ku prepala i ceo dan me dr i taj oseæaj. pa ne znam ni ja. Ipak æu ga staviti. pa tek onda da ga pitam.Posetiæemo tog tipa zajedno. glupo je da pravim trzavice zbog mog pla ljivog biæa. . a nisam se setila da pogledam u oglase.Nemam pojma. ti ima na ruci enski.Kada me ti poljubi . duboko di em i poku avam da mislim na ne to lepo. veæ æe da mi ponudi usne. . Znam da na poslu èita novine. jo jedan razlog da bude spokojna.Da. èekaj da se setim mu ki. Promaja u hodniku osve ava . kada? . .Ima samo prstenje. . Nisi ti glupaèa. .

O. Posle je oti la u Beograd. a on sve ne to okruglo pa na æo e. Posle je bila u firmi koja je instalirala alarm. ali je glavni za tu izlo bu. oslepljivanje je bilo normalno za to vreme.Ne zna za tu emisiju? . Ej. . Kada mi se po alila na mu a alkoholièara shvatila sam da odudara od drugih. Usedeli smo se. ali nije stigao da joj da.Eh. mnogo ti bolje stoji uz onaj zeleni komplet. .Da.ta ti je to? . .Da. O. ali na kraju je bilo o nekom nestalom prstenu iz muzeja. svi su oni povezani . to ono u Panèevu? . sinoæ nije bilo ni ta naroèito. . hvala. ali ne znaju kako je lopov uspeo da ga prevari. ali nisam ni ta gledala. od skoro je poèelo. kao da gleda mali detektivski film. Zamisli èovek ne zna da li je prsten enski ili mu ki.Da zna . Bila je prvo u Panèevu. Raskrinkala je onu ljunkarsku mafiju.Ma da. . nisu tu èista posla. Bila je kod nekog tipa. Tu ima da vidi raznih zloèina. Uvek me privlaèila njena neposrednost i otvorenost u prièi. eno ka e da je prsten sedamnaest milimetara u preèniku. da. Ajde ti meni reci kakav je to mu karac koji nosi prsten od sedamnaest milimetara? . Jedva èekam da otaljam jo ta tri èasa i odem sa Brankom u pozori te. Pitala je neke ljude to se time bave i oni lepo ka u da je to Nikola spremio za svoju izabranicu. Svaka joj èast. .Ma to mora da vidi e.Uuu. a mi mu se tu klanjamo ona æe enska sve da razotkrije.Kad pomenu prsten sinoæ gledam ja Rotaciju . E. mr. pa ste posle pisali ocene po seæanju .Olja. prd. Treba nam malo dinamike.Ja ne znam stvarno nisam o tome razmi ljala . Pa da. taman da ubijem vreme. . da èitala sam ne to u novinama o tome. Nekako mi je drag. ta je bilo dalje? .Æuti neponovilo se. proneveri.Ne. Moj prsten je osamnaest milimetara. Njega je ispreskakala struèno. Ona je enska nemoralna kao buva. Na kraju ga je pitala kako mo e da tvrdi da nije njegov kada je iz nepoznatog otkupa. pa ga stalno nosim. Ma u pravu je ona enska.Ja æu da ti ka em. nije to ni ta. moja Olja gde mi ivimo . to mi je poklonio deèko. Nikakav! Merila sam sinoæ.Èekaj. . a nije siguran da je enski. mnogo ti je lep taj prsten. Ej. ali ipak nije njegov. mnogo dobra. prvi put èujem. ali da vidi samo kako to dobro snime ma. A. tu je i spremaèi ca. i onaj Lazar nije bio cveæk a. nego kad je repriza te emisije ? * . jebem li ga ta je. pljaèki.Uuu.Ponovo èevrtak i ova glupa pauza.Znala sam ja da je on divan. slabo ti ja gledam televiziju. svuda se zavlaèi. Neki baja drobio kako su postavili najsa vr eniji alarm. tako su i nama ukrali dnevnike i kompjuter. jer ga je Car Lazar oslepeo. snimila je vrata na koja je u ao lopov. . Zamisli pitala ga da li je taj prsten pripadao Nikoli Altomanoviæu.Stvarno? . Taj dan sam se neækala ta da stavim i odluèila sam se za onu æilibarsku ogrlicu i ovaj prsten. da. vidi oslepeo Velikog upana. neki dr.

Ej. sumnjam ne dolazim èesto u centar. Gorane. jer su oni obuzeti njihovom prièom.De si ti do sada? . a ovo je moj momak Branko. veæ privremeno zaustavljanje. ali ovde se plaæa. spazio sam njegovu ruku na njenom ramenu. odluèujem se da prièekam semafor. ali tu je kolski policajac da osujeti akciju . i æutke ruku pod ruku nastavljamo ka semaforu. koju je ona velikom brzinom sk inula. Mo da sam kidnaper i zadr avanj em na trotoaru vrebam povoljnu priliku. . Prelazim ulicu i upuæujem se ka njima. kao da joj ne to obja njava. ne mogu da gledam onog majmuna u unif ormi. ne elim d a te vi e nikada vidim. Pozdrav ljudi. Èekam enu da izaðe iz kole. imam deset minuta fore za plaæanje od kada me registruje.Hah. ali vidim kako mlatara rukama. negde æete naæi mesto za parkiranje. On se urno okreæe i kreæe niz ulicu. Napokon vidim lice tog èoveka. . Ono za veliki odmor je delovalo kao uètivo reèeno. Ako prolazi ovuda za vreme velikog odmora.Ni to nije dozvoljeno. a da li æe da ga èuje to nije bitno. U jednom trenutku èistog vidika. Ne elim da èekam njegovu reakciju. izbegavam rukovanje i brzo dodajem: .Ovo je moj biv i kom ija Goran. Ma neæu ni da idem tamo. Ne mogu da joj vidim izraz lica. Videli su me.Nema parkiranja na trotoaru. Dobro je da sam u jednom komadu. urimo drago mi je to smo se sreli. ali kada podboèi desnu ruku na kuk.Ovo nije parkiranje.Da.Kako je svet mali. idemo mi. mo emo da se isprièamo . Do semafora ne progovaramo nijednu reè. Ne samo da mi je poznat. Ko je taj èovek to je poku ao da joj stavi ruku na rame? Uporno joj ne to obja njava. Ajde javi se ah.Samo pet minuta. a Olja poèinje d a mi se sme ka i dodaje. Ponovo u meni radi balkanski sindr om.Malo sam okasnio . . ali to ne menja situaciju. . Ipak moram ispred kole. Opkru ite oko ovog bloka zgrada. evo ga jedno mesto. Morate da se sklonite odatle. Neko nedefinisano èulo me vodi do ugla trafike. Nema veze. Ona poèinje da mu dr i neko predavanje. pitao bih te od kojih travki vam prave èaj u stanici. èak mu se unosi u lice. samo im je bitno da telefon ima lepu masku. Prekinuli su razgovor. a i mi se okreæemo. a ona gleda u beton. ali uviðam da ona stoji sa nekim èovekom i gleda u beton.ta sada hoæe ovaj usrani kolski policajac? . Da nemam preèa posla. Ah. Po to danas dozivanje nije u modi. da bilo je davno . ene. a automobili poèinju da se kreæu ulicom i presecaju mi vidik. Moram da saznam ko je taj èovek. Dolazim na raskrsnicu i bez sumnje vidim je ispred kolskog dvori ta. te ste se tako kolektivno postali revnosni. Èoveku ne vidim lice. Spremam se da joj mahnem. Prilazim semaforu i èekam zeleno. neka ona doðe ovde. Ona predaje ovde . . veæ taèno znam ko je on. to je s iguran znak da je veoma ljuta. Semafor je nekoliko puta promenio situaciju na ulici. .Ne to si ljuta.Ma jesam. Situa cija se menja i preko ulice. Tako je efe.Upoznali smo se davno. .Bez obzira. ona mi se deca ceo dan penju na glavu. Semafor menja stanje. . Vi e se ne skrivam.

ja neæu da razgovaramo. ne prati me. Brz je kao lopov. Uskoro smo nervozni korak zamenili veselim i nismo primeæivali kako pored nas promièu parkirani automobili i saobraæajni znaci.Na poèetku ove ulice postoji neki kafiæ. Vreme je lepo.Skloni se od vrata. ta kao. da. Gde si mislila da sednemo? . izbegavam njegov pogled i gledam u moje korake. pa neka to rasprave kao mu karci. samo mi jo to treba.. da li si razmi ljala da promeni posao? .E. Vidi ti . .ta ti je? . kada bi kroèili sa trotoara na neku ulicu. dobra ideja. njegovo lice ili patike. Oæe ? . Niko ne ide na ovu stranu.Ima pravo. Samo bi povremeno osetili prsten na njenoj ruci. . samo se sme kam i stavljam joj jednu ruku u d ep od farmerki. hajde da se manemo gluposti.Ej.Ej. .Deca su za sve kriva. Kako ne shvata da smo juèe zavr ili sa prièom? . .Hajdemo da popijemo piæe i da poprièamo kao ljudi. Sada sam ga eskivirala. Izlazi iz kola.Predstava poèinje za sat vremena.Oæe ti meni da da tri minuta za razgovor? . Nadam se da me nije video. Deset minuta je neosetno skliznulo u malo vi e.Æao. zar ne? .Neæu. koji se polako stopio sa umom na ih usana. .Tako je mladiæu moj Zujanje motora smenio je um ulice. .Najlak e je reæi da nisam normalan. sada je prilika. jer seks u najavi uvek podi e raspolo enje.A. a trebao je da èeka deset minuta. jer æe ispasti da sam mu ne to radila iza leða sa biv im . idi do prvog kioska kupi vodu i polij se malo po glavi. a mi imamo kartu za parkiranje na ovom mestu za èitav dan. Okreæem se i gledam koliko ima ðaka oko nas. Prstima je a oljim po dupetu. Povremeno vidim njegove pra njave i dotrajale patike. Krenuli smo nervoznim korakom.ta je ovo? Za to nisi platio parkiranje? Ti nisi normalan . glupo bi bilo da ne . . . ali ta ako krene da me èek a ovako svaki dan? Kazaæu Branku. ne mogu da ivim normalno od budala tina. Gorane. Eto. ko nije normalan. Branko. Sa deset metara vidim beli dugaèak papir zadenut za brisaè. . idu neka deca.Zar nismo po li u kafiæ? Hoæu da razgovaramo. Koraèamo æutke. Proæiæu pored njega. . a oljenje po dupetu je imalo kratkotrajan uèinak. Po li smo u pozori te. Onda æe shvatiti da nismo drugovi. Svaki dan imam trzavice. on je deklarisani lopov.Ti nisi normalan èim se uzda u njega. Ne zna se u ta je gore gledati. stisnutih aka. * Da li je moguæe da je to Goran? On je. a to nije dobro.Da . Kako nije shvatio da smo juèe zavr ili za sva vremena? Okrenuæu se polako dobro je.Nismo nisam stigao da ti ka em da te jo uvek volim. okrenuæu se i izaæi na sporedni izlaz. .ta hoæe ? . Jaoj. Onaj etajuæi majmun je napisao prijavu.

. shvatila sam da moje celokupno stanje nije daleko od onog to sam glumila. ali znam da sam se barem tri p uta manièno okrenula kako bih proverila da li me prati.Pitaj ga ta je radio u Nemaèkoj i odakle se znamo? . dokle ide tvoja ljubomora hajde da se rastanemo kao ljudi mo da se nekada susretnemo i jedno drugom u prolazu se izjadamo kako nam deca imaju boginje ili zau ke. potire èinjenica da si ti lopov. sada sam slobodan èovek. Krenula sam niz ulicu gonjena eljom da to pre odem od njega. Shvata ? . Jasno mi je da su u Goranu proradila ona najni a oseæanja. ali ovo to ti sada radi . onda nisu samo povr ni poznanici. Bude li me jo pratio zvaæu policiju . kao i mnogi drugi ljudi. To je samo deo pitanja i odgovora koji su mi ujutru isplivali zajedno sa podoènjac . Ali kako je mogao takav lopo v da ima miran san i bezbri an izraz lica? Taj lopov sada ka e da je moj deèko lopov. Slièan izraz sam videla nekoliko puta i na Goranovom licu. Nemam vi e ni ta da ti ka em. Veèe i noæ smo proveli bez dodira.zauvek lopov. ali kada sam ujutru ustala. Ovaj je relativno skoro pao. ti meni? . Mo da su se tamo i upoznali.Govno jedno ljubomorno. Kako on uop te zna ta je Branko radio u Nemaèkoj. a usporavala me elja za to prirodnijim izgledom.Kraj. nema vi e èinova. A.Sada si u vezi si sa profesionalnim lopovom. . Ako on zna za njegovu praksu u Nemaèkoj. spu ta se zavesa.Slu aj me budalo to to oseæam prema tebi.Vidim ima lep prsten.Jaoj Gorane.Izvoli . a reko e na ulici da su se davno upoznali. pravila sam se da imam neke enske probleme. ali oèigledno je da miran san nije nikaka v indikator nevinosti. ali pred svaku raskrsnicu mi zastaje dah od pomisli da mo e da se pojavi iza æo ka. a njegovo lice je imalo bezbri an izraz. Osim toga ja sam u èvrstoj vezi i nemam nameru da pravim neke izlete. Mo da Branko nema pojma da je on lopov. Branko je tada bio na praksi. Ne mogu da procenim kojom se brzinom kreæem. jer sam u blizini kole. Vidim ti u oèima da jo oseæa ne to prema meni . sve je to za ljude. Konaèno dolazim do prometne ulice i uspevam istog trenutka da zaustavim taksi. Ako sam bila juèe uljudna i razgovara sa tobom. Lopovska reè vredi kao papirnati naprstak.Razmisli otkud ti prsten i ko je mogao da zezne profi alarm. kada nema dodirnih taèaka sa elektrotehnièkim fakultetom. Prosto je nemoguæe da su se tada upo znali. sve br e idem. ali mi nije jasno otkud moj momak poznaje lopova ? Ba sam glupaèa. to ne znaèi da gajim bog zna kakve oseæaje prema tebi. Odu io sam dru tvu ta sam imao.. Nisam ni glumila stanje. to sam dalje od kole. koja mnogi me aju sa oseæanjima ljubavi. koji je postao vidljiv usled svetlosti me seèine i lampiona. samo sam ga slagala za uzrok takvog stanja. Popreène ulièice brzo prolaze pore d mene. Noæu sam se b udila. ali vidim kako mi se grudi tresu od o trine pokreta. odgovara opisu onom to je ukraden iz muzeja. koje su se stapale u tankoj zavesi i tako pome ane padale na njegovo lic e. to ja znam da je lopov zato to sam otkrila na jedan surov naèin. ali ja sam spreman da poènem novi ivot. jer sam znala gde si proveo esnaest meseci.Znam da si ljuta na mene zbog mog pro log ivota. Sreli su se na urci gde nije bilo riba i utonuli u raz govor. a ja sam ivela sa Goranom. Ne znam kakav mi je izraz lica. Mr tila sam se na svaki pokret u krevetu i glumila neku malaksalost. veæ mi te bilo pomalo ao. Jednom lopov .

ima. ali .

ali ovog put a ne zbog odsustva viza. Jadan èovek.bilo je dovoljno da potra im onaj broj telefona u oglasima dok je on obavljao juta rnje sreðivanje u toaletu. Ne znam za to se taj èovek ne javlja. sve u cilju smanjenja potencijalne tete. Verovatno se èovek upla io od ove frke i ne javlja se na telefon. tro kare svoj po teno zaraðen novac na pla ama irom sveta. ali je oèigledno da je oglas dat pre kraðe prstena. jer oni èesto znaju da predstavljaju smetnju u dogovorim a. koje su radnu knji i cu dobile u demokratiji. koja je podrazumevala pogodbu izmeðu o teæen e strane i one koja èini tetu. a Branko ne sme da mi prizna da je kup io ukraden prsten. Majstoroviæ je od cinkare u Centralnom zatvoru. . svoju emisiju je privremeno raspustila. jer je to prosto nemoguæe. Mobilni pretplatnik je bio nedostupan od podne do predveèe. a i otkud Branku novac za toliko skup prsten ? Neæu da zamaram glavu time. Da nije ovog prstena. Majstoroviæ je pripadao staroj inspektorskoj koli i na prigovore mlaðih kolega.Ne pu im. Naravno. ne bi to ona obeæala. kao to je i on verovatno pri susretu pomislio za nas dvoje . . Sastao se sa Ekremom u sobi koja je namenjena za susret osumnjièenih sa advokatima . koje rastereæene od stresa to ne moraju pravo sa aero droma u studio. da nije imala u vidu kako postoje ljudi koji nikada ne odmaraju. to iskljuèuje svaku vezu mu zeja i mog prstena. Voditelji raznih kontakt emisija se odmaraju od estradnih zvezda. Nazvala sam i danas. M ajstoroviæu je ta informacija bila dovoljna da potkrepi svoju teoriju o naruèenoj pljaèki i dodala mu zraèak nade da Ekrem nije svom nalogodavcu uspeo da preda prsten. morao je da prekine posao zbog ne kog neotesanca. . * Poèela je sezona odmora. sa obeæanjem da æe se na jes en pojaviti sa razre enjem raznih misterija pa i pljaèke muzeja. a valjda æe ohladiti onu glupu glavinu do septembra. ali ne znam kakve veze ima sa Goranom. samo je odgovarao sa narodnom izrekom kako je napravljeno. jer su Srbi ove godine zaobi li grad teatar i kao nekada okupirali bugarsko primorje. nema moj broj i ne zna gde ivim. ali usled turo sti informacije znao je samo da je Ekrem uspostavio kontakt sa Austrijom i ni ta vi e. veæ posrnule plate ne moæi. Ponovo je pribegao oprobanoj policijskoj metodi. tako æe i da se slomi . Po to je i Ranka voditelj. dobio informaciju da je Ekrem iskoristio svoje pravo na jedan besplatan poziv iz zatvorske sobe. Jedino ako je planirao pljaèku i oglas dao smi ljeno za tu priliku da ga nekom uvali. Ovog leta svi se odmaraju pa i glumci. ali stvar se nije promenila. ali naravno bez advokata. To je mnogo naivno. a iskreno se nadam da me ona budala vi e neæe maltretirati.Zapali cigaretu Ekreme. mislila bih da se znaju povr no. Ba èudno za nekog ko eli ne to da proda. Znam da Branko nema nikakve veze sa prstenom i ova me novinarska maskarada vi e ne zanima. Kraj je kolske godine. to me veoma zanima. dok policija ne krene da èe lja. Bilo koje dovoðenje njega i Gorana u vezu bilo bi za mene kontraproduktivno. Valjda æe se sve ovo sti ati i èovek æe se oglasiti ponovo.

.Dobro Ekreme .Ih Ekreme.Ne uzimam ni ta iz pandurskog d epa. ne zezaj mene ..

ja nisam pismen ali dobro pamtim. Ja znam za svoja prava. .sablasnu ti inu poèelo je da remeti Ekremovo ubrzano disanje sa povremenom kripom koja je dopirala iz pluæa .ta oæete od mene? . Mo e da misli o miliciji ta hoæe . ali muka je naterala da se po drugi put naðe u zgradi u poslednjih mesec dana.Ne znam. Sedite na klupu i kada izaðe ena iz one kancelarije vi onda uðite.Namestili ste mi zato to sam Ciganin i Albanac. . mislila je da vi e nikada neæe kroèiti nogom tamo.ne zna kako se zove predsednik? Nema veze. . potom blokèe. a nemate nikakve dokaze. ja bih da prijavim kraðu. * Od kako je Stani MUP izdao trajnu liènu kartu.Dobro Ekreme reci mi samo jo ne to.Rekao sam ti da nisam ni ta ukrao. Ja samo elim da ovo to pre zavr imo kako ti ne bi bila deca na ulici. ali mi to ne radimo. . oteo mu se uzdah. .Nemoj tako Ekreme. ali ja ne sme tam dokaze. Hoæu da pi em predsedniku. da zato se potpisuje prstima. prosto je nelogièno da si se prvi put o enio u tridesetoj.Dobar dan sine.Da. znam ja svoja prava. . dragi predsednièe . Stana se zahvalila i strpljivo èekala. .Ja bih ponovo da prijavim onu kraðu. jedan je predsednik. Oæe jo ne to da me pita ? Majstoroviæ je klimnuo glavom i pru io mu ruku. Duplo ste mi namestili. koje je pre savio tako da se pred Ekremom pojavio beli papir. . Na tebi je da odluèi . Da li si imao neki brak pre ovog. Svi smo videli tvoje otiske. Hoæu prsten i ime tog to te je unajmio da ukrade .Mo e bako.ta misli ? . . Ne znam da pi em.Inspektore. Dr ite me ovde. Poèni sa. kada krene da zavlaèi nos tamo gde mu nije mesto: Iskoristiæu svoje zakonsko pravo da ne odgovorim na to pitanje. naslonio ju je na unutra nju stranu konzerve od mesnog nareska i zavukao ruku u sako. Mo e sutra da izaðe odavde ili da ostane jo e mesec dana. . . kao i neke druge sitnice.Nije to. .Mnogo si zadrt èovek. . Slu aj me dobro Ekreme ovaj razgovor nije dozvoljen. ali Stana se pravila da to ne vidi. Ekrem nije pomerio ruke sa stola.Ne brini ti za moju decu.Izvoli baba. Kada je u la de urni inspektor je uzdahnuo i prevrnuo oèima. a potom reèi: . Majstoroviæ je lagano otresao puor sa cigarete. I mi Cigani imamo svoja prava. Sklanjala se od te zgrade kao od urokljivih pogleda. Pogledao je u sako kao da ne z na ta ima unutra i bez naglih pokreta prvo izvadio hemijsku. ti mi reci. Dok je Majstoroviæ skupljao rekvizite sa stola. . Reæiæu ti ono to me je savetovao advokat da ti ka em.Polako bli i se mesec dana tvog boravka ovde. jer je izgubila iz vida moguænost da to mo e da bude i svojevoljno.Izvoli napi i ..

Evo ovako.Pretpostavljam da su vadili ponude i nakit iz grobova.Ne brini baba sve æemo ih pohvatati. Ako biste zatekli upi anog pijanca kako le i ispred va eg ulaza. Ostaviti kom iji kljuèeve od stana. Danas cinkare shodno interesovanjima. Sutradan sam se prikrala u èestar i sve sam videla ta su radili . barem bi probali da ga probudite. Fina neka deca bila. Ja im priðoh onako ljudski da se pitamo. . cinkarenja. Goli Otok i ogranièavanja sloboda. koje se prepu taju milosti ljudi koji poseæuju zajednièke prostorije u zgradi. Onomad doðo e neki ljudi i poèe e da kopaju. prekopa e i one od pre Hrista. oti ao je kod podreðenog sa reèima da mu skine babu sa grbaèe kako zna i ume. Inspektor je ostao bez teksta. ali retko kome se pojavi slika o razvijenoj kolektivnoj svesti i brizi o ljudima. Umesto kod efa. Uhvatila je prstima s motuljak obavijen novinom i bez oklevanja pru ila inspektoru. . jer da nije toga on bi se upi ao u ulazu.Ne veruju mi da mafija i pljaèkaju grèke grobnice. ali i ti mi ba ne veruje . a danas opstaju samo kaktusi ili mu katle. koje je dobilo veliku potporu u dru tvu. ne bi li se negde sklonio do tre njenja. a oni mene otera e kao ugavo pakèe.Ne verujem ti ni ja.Koliko ja vidim samo lopovi rade. U ao je u kancelariju i o tro pogledao Stanu. ustala je i krenula ka vratima.Sine ima li ti kakvog efa ovde. * Kada se pomene reè. odmah se u ljudskim glavama stvori slika koja podseæa na period uhoðenja. Komunisti su sistem cinkarenja opravdavali èuvanjem poretka od imperijalistièke moæi. De urni inspektor je rekao babi da ide po efa.Ma verujem baba Stana je zavrtela glavom i otvorila svoju pletenu torbicu.To ti je sinko da ne nazebe kad krene gore u planinu.U èemu je problem baba? .Jeste. a èega se pla i dana nje dru tvo i ta èuva pokazaæe vreme. da vam zaliva cveæe dok ste na odmoru je bila redovna i normalna pojava. ne zbog reda i nje nih godina. komunizam. U komunizmu su postojali lj udi koji su bili plaæeni za cinkarenje ili su pak neki pribegavali honorarnom radu i t aèno su znali ta je njihova interesna sfera. Podreðeni je znao o èemu se radi. obavezno volontiraju i ele da ostanu anonimne za buduæa pokoljenja. same o dreðuju oblasti. . ali je ustao da isprati Stanu. da se veæ isplatio ulo en novac u interfon i automatsku bravu. kuvala sam im èorbu od peèuraka svaki dan. atrofirala je kolektivna svest i oseæaj za op te dobro. Opi i mi malo ta si videla. ali je opstalo uh oðenje i cinkarenje. . . Povi e Rankovog groba ima Grèko groblje. Nestankom komunizma. a danas bi ga preskoèili i prokomentarisali u sebi. .Je l Biograda na moru baba? .Radimo na tome baba. . jer je cela policijska stanica u Kraljevu preprièavala prvi Stanin dol azak.Dok se vi nakanite oni æe da stignu do Biograda. veæ da uèini sve to je u njegovoj moæi kako se ne bi ona povratila. Èim je pru ila. . ti mene ne shvata za ozbiljno. Jedino se zna da se takav sis- .. . Pre neku godinu su dolazili iz muzeja i kopali celo leto.

Hoæu da ga ostavim malo da presabere misli.malo se razvedrio.Ma. nalivam lonèe i sedam za sto. Mi ivimo zajedno i moramo da prièamo o problemima.Pametno. Neko zvoni. ima neki problem? . On je klimnuo glavom i rekao da je ba tamo krenuo. Znam da vozi kao ludak. Na e misli se nezavisno presabiraju. Gde je to on i ao pa j e prekoraèio brzinu? Nemoguæe da je negde u lokalu. Nije mi prvi put da mu vidim ovakvo lice. . Ja sam vi e za one tradicionalne pijunke.Za Branka. da smirim nervozu. Uzeo je iz fri idera pivo bez èa e. koji imaju potporu u prepisanim zakonima nekog nedokazano naprednijeg dru tva. . potpi ite ovde. . moram kod sudije za prekr aje. sa naslovom Pritajeni Balkanac? . ali prvi put do ivljavam ovakav odnos prema meni. koju nam serviram sa sme kom. U toj vo nji Branko mi se pribli io iza leða i u povoljnom trenutku me je odgurnuo tako da sam umesto patka uhvatila ru u.Na kom su te putu to ukebali? . Prijatno. a nisam hteo panduru da platim kaznu i potpi em zapisnik. On meni uop te ne prijavljuje gde ide. jer je iz suda. . vozio sam prebrzo.Va e ime i obavezno mu dajte. Bez reèi odlazim u kuhinju. to je dan vi e odmicao. Ne bi me ni ta iznenadilo. Ulazim u sobu i name tam stoèiæ izmeðu fotelje i kreveta. neka on mene vidi da ga gledam. . nemam ja sise kao to sam imala sa dvadeset godina. ja sam postojala nervoznija. . . prest ala sam i da mu sugeri em.Optereæuje me tvoja nervoza. * Leto mi je pro lo kao jedna vo nja na velikom ringi pilu. Do skoro sam ga prekorevala zbog toga .To nije razlog da ne podeli problem sa mnom. Do ao je iz po te pomalo uznemiren. . Pred sobom vidim èlanak iz nekih enskih novina. ali ovo je Branko postavio pre nego to sam ja do la. Po tar se nestrpljivo hladi nekim pismom. ali se sve zavr avalo sa pomalo ciniènim osmehom. Ukljuèujem televizor i prebacujem na kanal. ali sam se u trenutku setila da postoje i saobraæajni prekr aji. veæ to to mi nije prijavio da je ne to skrivi o. Nervozu mi nije pravio taj potencijalni prekr aj.Nisam hteo time da te optereæujem. Sa ovim izve tajem mo e da podigne pismo u va oj po ti posle èetiri. Kako mi je ao to se nisam setila da stavim jako crven karmin da pojaèam osmeh. Vraæam se za kafu.Ne seæam se da si tamo postavljao neki alarm .Suda? Ja to onda ne mogu da primim. neka ga ustopirala i pitala da li ide za Novi Sad. .tem danas opravdava liènim stavovima. . Ta ru a je bila karta za besplatnu ljubavnu vo nju. zavalio se u fotelju i poèeo da prevræe kanale. Po to me takav osmeh nervirao.Idi stavi kafu. koja jo uvek traje. Malo je falilo da se srozam pored vrata. I ao na Novi Beograd da postavi alarm. .I ao sam do Panèeva. . koji je spojen sa kamerom u pijunci.Branko.Svoje ili njegovo ime? .

- Nisam, nego sam ugovarao ugradnju alarma. Seæa se one firme to sam im projektovao alarm za skladi te? - Seæam se, ali mi nikada nisi rekao da si ugovarao posao u Panèevu. - Ma zaboravio sam da ti ka em da smo oti li u neki riblji restoran. Ponovo je promenio raspolo enje i sakrio pogled u oljicu kada je prièao o restoranu. Opet ispred sebe vidim èlanak iz enskog magazina, ali ovog puta sa naslovom kako postupiti kada on ne to krije? Nisam èitala takav èlanak, ali i da jesam opet bih postupila pravolinijski. - Daj mi da vidim taj poziv za sud? - Bacio sam ga. Neæu ni da se pojavljujem. Ko ih jebe, neka me privedu. Ne, to se meni ne de ava. Transformisao se u drugog èoveka. Oseæam da je sve ovo la , a agresivnost instrument za prikrivanje la i. Spu tam kafu i upuæujem se ka predsoblju i poèinjem da mu preturam po jakni. Uzimam pogu vanu plavu kovertu iz unutra njeg d epa i polako prilazim krevetu. On gleda negde u stranu i nervozno èe ka bradu. Raspravljam beli papir i poèinjem da èitam u sebi. Prvi osnovni sud krivièna prijava zbog zlostavljanja ivotinja udru enje za za titu ivotinja Morka - ta si to uradio crni Branko? - Polako, polako nemoj da se nervira , sve æu da ti objasnim. - Da mi objasni ? Da mi ponovo servira la i? - Ne, nema vi e la i. Priznajem, probao sam da te sla em, ali vi e neæu - Prièaj ta je bilo, a ja æu da procenim da li je la ! - Nemoj da vièe daj Olja, smiri se - Dobro, neæu da vièem Sedi tu gde jesi i ne poku avaj da me dodirne prièaj - Kao to sam ti rekao, bio sam sa tim ljudima u restoranu koji je u centru grada. Kada smo se parkirali oni su uglavili kola u ulici gde je restoran, a ja sam morao da obiðem èitav blok zgrada U povratku sam popreèio kroz taj blok zgrada i u prolazu me je napao èopor kerova. Ja sam se na ao u èudu i krenuo sam da ih utiram. Jedan se okura io i poèeo da mi cepa nogavicu. Nisam mogao da be im, utnuo sam ga levom to sam mogao vi e. On me je nekako pustio, ali je i dalje re ao nisam smeo da se okrenem i da be im ja sam ga jednostavno jo nekoliko puta utnuo dok nije pobegao. Koliko se seæam bile su na ulici neke klinke, koje su to verovatno snimile i eto, sada me tu i Morka. - To ispada kao da je neko dete jurilo pe aèkom zonom i da ti se zabolo u stomak. Sasvim obièan dogaðaj a? - Pogledaj koliko je kerova po ulici, za to bi to bilo toliko va no? - Za to? Misli da nisam primetila da nema onih crnih pantalona veæ du e vremena na pranju? Gde su te pantalone? Bacio si? - Bacio sam - Branko, uljudno te pitam ta krije od mene? - Ni ta. - Dobro idem ja u etnju da se malo smirim, a ti budi mu ko pa kada se vratim priznaj ta krije od mene. Pertlam patike i vidim ga kroz noge kako navræe pivo i nepomièno bulji u televizor. Samo mu je pokretan zglob kojim izvræe pivo. Vadim iz torbe novèanik sa dokumentima i prebacujem u sportsku torbicu. Pri izlasku nisam se okrenula, tako da nisam vi dela njegovu reakciju. ta me briga za njegov pogled ili ubrzano disanje, kada nije pro bao

da me zaustavi na izlazu. Kakav slabiæ. Dobro je to se ovo sada desilo, inaèe mogla s am da zaglibim u ivo blato. Kreæem u besciljnu etnju. Vezujem kosu u rep, jer imam oseæaj da mi se nakostre ila od muke. Poku avam pravilno da di em, kako bih smanjila tenziju, ali slaba vajda od pravilnog disanja. U glavi mi je samo slika kako je negde u Panèevu i utira kuèiæe. Za to bi to krio? Mo da nije bio sam. E, moj Branko mo da se na snimku vide tvoji poslovni partneri ili partnerke. Mora da se snimak pojavio negde na internetu, p a je video neko iz Morke. Ne bi mogli tek tako da mu uruèe poziv za sud. Mo da su klinke direktno poslale Morki, ali kako su ga onda identifikovali? Ne, ne, to mora da p ostoji negde na netu, a neki savesni kom ija je rekao o kome se radi. Lokalna igraonica vrvi od napaljenih klinaca, sreæom daleko je od moje kole, inaèe bih garant imala susret sa nekim ðakom. Kada bih mogla da biram oti la bih u ugao, ali ovako moram pored dva derlana, koji se nesebièno prepucavaju. Dobro je d a nije bio treæi, pa oti ao, a ja da sednem izmeðu njih. Pojavljuje mi se prozor koji mi omoguæava da surfujem i glupe misli nestaju pod naletom adrenalina, koji je kod me ne direktno proporcionalan dozi i èekivanja. Odlazim na Youtube i kucam utira psa . Dobijam samo dva linka i oèigledno nemaju veze sa njim. Da stavim kera? Ma ne oni su fini, izra avaju se knji evno kada idu takve stvari u javnost, a u normalnom ophoðenju gre e u pade ima. Staviæu, udara psa. Opet ni ta. Nije ga valjda ubio? Ajde da probam, ubija psa. Nema. Èek, èek znam ja pravu reè. Kucam zlostavlja psa . Evo ga naslov èovek zlostavlja psa u Panèevu . Iz eluca mi ne to navire, imam oseæaj da æe doæi do grla. Kliknuæu pre nego to me ugu i sopstvena kiselina, jer mo da nema ni ta na snimku i d abe æu se ugu iti. Vidi molim te kako ga utira Branko i ti ga pretera vidi ti d ukelu jo uvek kidi e i re i, nije mu dosta. Izlazi iz prolaza i hoæe da ode, a kerina k idi e ako si se povratio, nije mi ao to si ga na kraju propisno i utirao. Ba si morao da ga utira ispred lampiona da ti snime lice. Jebiga odbrana ne bira ni mesto ni vrem e. Znaèi bio je sam, nije to u pitanju. Preko sedamsto komentara Iskompleksirana buda la Ja bih tog maloumnika vezala za drvo pa utirala Monstrum, koji utira bespomoænu kucu U Srbiji je sve vi e pomraèenih umova, koji etaju ulicama. Ljudi èuvajte se Taj utira svoju enu i decu Ljudi ovo je samoodbrana, zar ne vidite kako kidi e na njega. Pogledajte ove druge kako se spremaju da napadnu. Imate li mozga? Ti g a brani . Jo jedan pomraèeni um eta ulicama. Kako bi bilo da tebe neko i utira? Ne mogu vi e da gledam. Muka mi je od komentara. Nemam snage u ekran da gledam. Jebem ja svima vama mater du ebri nu. To æu vam nekada napisati, ali sad imam preèa posla. Ponovo gledam ne bih li èula neki glas ili ne to to æe mi pomoæi da rekonstrui em situaciju. Sve je isto, nema drugih glasova, sem njegovih psovki. Gledam strplji vo do poslednje sekvence. Kerina odlazi teturajuæi se, ostali kerovi se pokunjeno pov laèe, a snimak se zavr ava tako to snimatelj ne iskljuèuje odmah mobilni, veæ se okreæe u krug. Verovatno je to deri te nastavilo da snima drugo deri te pa su isekli. Èek, èek ova prod avnica mi je poznata. Pa preko puta je muzej. Prolazila sam tuda kada sam tra ila muzej. Nisam znala sa koje strane je ulaz pa sam zaluta. Ja sam pro la kroz ovaj smrdljiv i prolaz, samo iz suprotnog smera. Kao da je naruèeno, prsten poèinje da me svrbi, najednom je ote njao. Nadolaze mi rupièasta seæanja. One noæi kada je imao poslovni sastanak, ukraden je prsten iz muzeja. Sada saznajem da je te noæi bio u Panèevu i to na deset metara od zgrade muzeja. Sklanjam prozore i kreæem ka pultu da platim. Vadim novèani

k i zakaèinjem prstenom o

nir od torbe. Deèko mi vraæa kusur, a ja èujem reèi sada si

.Olja. . . Tek je tri prsta otpio.Svet je pun sluèajnosti. sigurno je drugo.Hvala na razumevanju.Ja ti ne verujem. kako ja da znam da je taj èovek lopov? Ti si od kopije nekog prstena iskonstruisala prièu kako sam kupio prsten od nekog lopova. pa ne dramim. Opet navræe pivo. Verovatno je video da sam jo uvek ljuta i nije me udostojio ni pozdrava. Jednom sam ga video pre na eg susreta. . Jaka stvar kupiti neku karticu i poslati oglas . Ovog puta lagano. izvini otkud ga ti poznaje ? Ne mogu da verujem kako je ovako hladan. Da li je mog uæe da mu karci imaju intuiciju? . Po to je propratio moju radnju.Da nije novac za neke pokradene stvari i nakit? Znala sam da æu da mu razbijem tu njegovu hladnoæu. a mo da i treæe.Susreo sam se sa njim jednom. re ila sam da isteram stv ari na èistac.Da.Ja ne verujem da je Goran tvoj biv i kom ija. Ulazim u stan. a on i dalje sedi i bleji u televizor.E. . To je ona lopovska mirnoæa koju gaje do poslednje anse. kada sam mu doneo neki novac iz Nemaèke. vraæam ti ga. pa ti to nije bilo . Tada nji gazda me je zamolio da mu odnesem neki novac i eto morao sam da upoznam tvog biv eg deèka. veæ lokaciju. Zvala sam onaj broj iz novina i niko se ne javlja.Jo jednom te uljudno molim da mi ka e za to si krio od mene odlazak u Panèevo? .Ja nemam mira od kako si mi poklonio ovaj jebeni prsten. nego ti da tu i grad za o iljke od kereæih zuba. Baci ga ako hoæe .Otkud bih ja znao za ta je bio novac? ta je tebi? . .Ako eli .I utirao sam kera negde u blizini muzeja? . Kako me je samo provalio da se ne radi o kom iji. Polako se kreæem ka izlazu. tako? A. . sluèajno se pogodilo. . Ne znam samo ta ja poku avam da doka em sebi i njemu. Ponovo je poèeo da se èe ka po bradi i da izbegava pogled.Sve sam ti rekao. Smem da se kladim da si ti dao oglas kako bi me uverio da si negde kupio prsten. a da nisam imao pojma . ajde ne drami. ne razumem kako se poklapa kraða onog prstena sa tvojim prisustvom te noæi pored zgrade muzeja. .Kada smo kod razumevanja. ao mi je to si se uplela sa lopovom. . . Neæu ni ja njega. .A.Na la sam snimak na internetu. koja bi ih naèinila nevinim. bolje da oni tu e tebe.Daj bre Olja ta je tebi? . Sve bi to bilo okej kada bi takva kopija imala da se kupi u nekoj radnji. Kada sam iskoraèila shvatila sam da nije krio nikakvu fuficu. .Eto. Ako si i utirao kera. Sedam na krevet. teatralno skidam pr sten sa ruke i spu tam ga na sto. a ovo to si nabrojala sluèajno se potrefilo.u vezi si sa profesionalnim lopovom .Neæu da ga bacim. Budi mu ko pa mi priznaj barem to. .Ima hrabrosti da me pita ? Taj moj biv i je lopov. Bila sam u tom muzeju nekoliko puta i prepoznala sam ambijent. a ti kao nema pojma kome si nosio novac. Odrobijao je zbog lopovluka.

Prsten sam zamotao u kesicu. Svaki dan proveden u i èekivanju da mi se nekako oka e. Pre nego to je izletela. Kamo sreæe da sam na ringi pilu uhvatila patka. pomoæu koje je izlivao gumu za otiske. Mnogo sam hteo i mnogo zapoèeo. Ako bi neko drugi posmatrao sluèaj. nemoj da plaèe . od one za mene nezaboravne noæi.Ja sam prokleta i ovaj je lopov . Ekrem nije hteo da prizna kraðu prstena. Oæe neko piæe da malo razbistri glavu? Koji je slabiæ sada koristi napad kako bi opravdao sebe. Znao sam da se neæe pojaviti. kada mi udara kontru. oèekivao sam i Oljin dolazak po stvari. Dobio s am lekciju iz epizode koja je mogla skuplje da me ko ta. Ljubi a je napravu za graviranje metala. ali sam do ao do zakljuèka da bih samo sebe srozao. Nakon dv a dana. Oèekivao sam prekor to sam protivniku ostavio belu kuglu. . To je bilo privremeno re enje. ali ne hva la i ne treba ti mene da ali . ja sam sve utripovala. Tada sam shvatio da taj èovek razmi lja isto kao i profesor. ne mogu vi e * Te veèeri je napunila torbu najnu nijim stvarima i izletela brzinom misli. a ne ru u. bila je nadnica. Oh. Umesto toga stavio sam u jednu kutiju Sansui dek u nadi da æe pobuditi u njoj neke emocije kada ga bude ugl edala. hteo sam da joj sve priznam. Pored t oga to sam oèekivao razre enje ove gluposti sa prstenom. mo da bi zakljuèio da nikada nije ni bio pod kontrolom. a Majstoroviæ nije hteo da p rizna .. ali sebe lopovèino jedna. ali me je Ljubi a odvratio od toga. a sada je do ao red i da platim zapoèeto. Razmi ljao sam da joj napi em neko ispovednièko pismo i ubacim u njen omiljen d emper. potom uvaljao u braon plastelin i takvu lopticu sta vio na jedan rog napu tene kuæe u ulici Kraljeviæa Marka..Olja. a Ljubi a je osetio da se lekcija usad ila u moju glavu kao tablica mno enja i nije hteo da mi dr i dodatna predavanja. a postojala bi moguænost da napravi neki nepromi ljen potez. ali po to se z a sluèaj samo interesovao Majstoroviæ. Najgluplje je proglasit i neku stvar da mo e slu iti samo za ono za ta je konstruisana. kako mu se povratilo samopozdanje. sve æe se srediti . Da. Do ao je neki kolega i odvezao stvari u nepoznatom pra vcu. * .Tanjice moja . poslala mi je poruku da spakujem sve njene stvari u kutije i èekam njeno uputstvo za naredne rad nje. dok se ne re i ova drama sa prstenom. kako bih mogao da ostvarim neku humaniju komunikaciju. vratio u preða nje stanje i prodao nekom di d eju da re e ploèe. ali do toga nije do lo ni u kratkim crtama. * Majstoroviæu je sluèaj sa prstenom poèeo da se otima kontroli. jer telefonom nij e htela da razgovara. Nakon deset dana.dovoljno i prebacila si se na teoriju da sam ja ukrao prsten. Po njegovim reèima to ne bi ni ta promenilo.Polako. morao je silom prilike da proglasi kako se sluèaj oteo kontroli. kojom sam odu ivao zapoèeto. samo je rekla da æe mi se javiti za preostale stvari. Hvala.

jok ja. Septembar se oki avio i doprineo da se bare pored Dunava prevremeno napune vodom. Kada Ekrem krene kroz ono iblje vi mu se pribli avate i hvatate ga na sred bare uz obavezno kome anje. te nisu mogli da nap asaju stoku o dr avnom tro ku. .Ja da idem u ovu ladnu vodu? To ja neæu.Ajde Ekreme ne izmotavaj se. jer bi Majstoroviæ uvek na kraju opravdao vi emeseèni pritvor. Ovog puta morao je sve sam da organizuje.Ja se ne kupam pre Ðurðevdana. Ekreme povremeno se okreni. a vi za njim. Ekrem trèi prvi. dozvoli mi da ga oplavim. . .A. . Kamerman se obratio glumcima: . jer je za ovakv o hap enje trabalo da zna to manji broj ljudi. Nakon pola sata gacanja zaustavila se cela snimateljska ekipa. sa jedinom razlikom to su dvojica obukla ronilaèka odela. . Kamerman je bio profesionalac i niko nije smeo da mu prigovara za maratonsku etnju po blatu.Rekao sam ne. Dr ite odstojanje od oko tri metra tako da mo ete svi da uðete u kadar. Bio je bezbroj puta prisutan kada su se snimala hap enja.Dokle me vi e vucarate po ovom blatu? Ni vabe nisu muèile Cigane ko to vi muèite. Hoæu da mi Ekrem bude to prirodniji. postali su jo oskudniji. ne brini neæe se ni ta poznavati. ali Majstoroviæ je imao poseban scenario . a dugonoge ptice su uzaludno gacale po barama. Ti. pun mi je kurac ovih Gandijevaca . U svojoj policijskoj karijeri jedino se nije oprobao u filmad ijskom poslu.obratio mu se ozbiljnim tonom Majstoroviæ. za rezre enje problema. . Ti se Ekreme slobodno opiri hap enju. tako æe i da ostane. koji je narod poèeo da naziva aferom. Radim d abe subotom i jo moram da slu am ovog Gandijevca. Nj egovo je bilo da bezbedno neutrali e i onesposobi osumnjièene kako bi filmska ekipa mogla mirno da snima hap enje.Posle snimanja Petroviæu. Ovde niko neæe da vas vidi. Okupio je svoju standardnu ekipu za ha p enja opasnih kriminalaca.Posle snimanja Petroviæu. Morao je da se poigra sa nekim ljudima. sem sudija koji u bili njegovi stari znanci i nisu pravili problem u produ avanju pritvora u granica ma zakona. a ne ki e. Takva pojava jedino je Majstoroviæu i la na ruku.Majstoroviæu. Preobra enje je pro lo i ja vi e ne ulazim u vodu. dozvoli mi da ovog mamlaza nauèim pameti.Majstoroviæu. Jasno? Kamerman se nije iznenadio kada je video da æe Ekrem ne to da izusti. koja u sebi ima trsku i neko iblje. Bio je priklje ten novinarima koji su naduli prièu do neoèekivanih razmera i tu iocem koji je hteo to pre da okonèa sluèaj i stavi recku. koji mu nisu ba bili naklo njeni. Svi su tra ili razre enje sluèaja. veæ kreni da trèi . jer æemo morati ponovo da snimamo. . Majstoroviæ je re io da zalo i svoj ugled i reputaciju.sebi. jer je praksa pokazala da obièno pozajmljeni glumci prave probleme. Tra io je èistinu koja se zavr ava barom. ali nikada nije rukovodio snimanjem. kako ne postoji nalogodavac za kraðu prstena. jer su skapi rale da je to delo Dunava. .Trèaæete ovom livadicom. Na prvi pogled moglo je i bez toga. Oni to su oskudni sa zemljom. . ali nemoj da padne . ni ta sad. a samim tim i drugima. Ako oæete da me streljate uradite to odmah.Poneli smo celokupnu opremu za minkanje. . Tu mora da bude mesto hvatanja zbog naredne scene. ti bi da prièekamo Miholjdan da malo otopli? . Ekreme.

Kada se vratio sve je bilo spremno za pokret. Specijalci su èesto ve bali brzo presv laèenje tako da im je trebao nepun minut da razmene odelo. da je Ekremu p ri- . . Meðutim.jedino je Petroviæu zasmetalo Ekremovo negodovanje. ete ti tu Dunav pa operi Ajde u baru.Ne postavljaj pitanja. Kod kamermana i Majstoroviæa su pri la dva ronioca. gde ga na jedvite jade savladavaju uz obilje izbaèene vode i ra trkanih kapljica. Kamerman i ronioci su spakovali rekvizite. a Jankoviæ maskirno.Svi su se nasmejali. nemamo puno vremena. Jasno? . koje kao da su vodopadne. a Ekrem je sedeo na panju i dr ao se za stomak. nema on advokata. a ne pandur glumac. kako kapljice ne bi poprskale kameru. veæ se presvlaèi. moj advokat æe sve da napi e predsedniku . Majstoroviæ je posle desetak sekundi prekinuo snimanje. koji su pa ljivo slu ali kamermana. . . dok su ostali oko bare razapinjali traku koja je oznaèavala mesto zloèina.Majstoroviæu. Ekrem se prihvatio vode. Kamerman nije krio odu evljenje to je scena izvedena ba kako su on i Majstoroviæ osmislili. hteo je metaforièki da ti da do znanja da se slabo snalazi sa papirom i olovkom. Oæe da snimamo ovo posle Ðurðevdana ili sada? Ekrem je samo zavrteo glavom i krenuo da trèi.Ali . . iskaljaæu odelo.Ma jok. To je sve.Mamu li vam pandursku. presekao ga je kamerman. a za Ekrema treæi jer jednom imao prevremen i start. . a drugi æe da zagnjuri samo da mu se vidi ona cevka za vazduh. tako da mogu bezmalo da te dr im do Ðurðevdana u zatvoru. j er je taj èovek sve smi ljeno radio. . . da to zavr imo to pre. je l ovaj nama ne to preti? . jer nikada ovako nije printao. ja ovde dajem znak za poèetak. ali ga ovaj nije èuo jer je sedeo na nekom panju i grabio vazduh. zato je na ao elegantnu metodu kako bi izbegao takvu scenu. nije on to tedeo policijsku ka meru. Poèelo je snimanje prve scene drugi put. Niko nije znao za to je krenuo du Dunava uzvodno. Glumaèka ekipa se promenila. nepismena budalo. a drugu aku dr i otvorenu. ali su znali da nije etnje radi. .Jedan æe da stoji i da na moj znak podigne masku. Ajde spremite se.Ne valja. Ti Petroviæu da obuèe ronilaèko odelo.Ekreme. Kamerman je dao znak. Svi su napeto posmatrali scenu kako tridesetak metara srpski specijalci jure stokila a i konaèno ga sti u u bari. Èak je Ekrema javno pohvalio. veæ je hteo potencijalnom gledacu da poka e kako je riskantno priæi blizu osumnjièenog. Reko e mu. Neæe vi e trajati od trideset sekundi.Ajde ne drami. Ekrem je krenuo printom kao da ga juri medved.Deæe bre. Kamerman se namerno nije pribli io. ajde momci na posao Ronioci su zauzeli svoja mesta i èekali znak. a Majstoroviæ se uputio ka Dunavu.Kako da gnjurim po tom mulju. neæe moæi da ga opere ni bog otac. Nisi potpisao svoje priznanje. Majstoroviæ se setio Petroviæeve naravi i nije hteo da mu se pred kamerama omakne koja pesnica. Uzmi ovaj kamenèiæ i dr i u ruci. sem Petroviæa koji je stezao porculanske zube i èeliène pesnice. Ne. ni ta ti ne brini.

a kada je povraæao nije imao ko da mu prid r i glavu. a naravno za tu radnju mora da plate republièku taksu. Nije imao izbora. . Pardon gospodo. Èitava dva èasa Rodoljub je slu ao predloge pozicije i opozicije. Po mom grubom proraèunu. da bi to uradili moraæe da izvade uverenje o kuænom broju. Takav je ivot Rodoljuba Stojanoviæa. pre promene broja. . Salom se prolomio gromoglasan aplauz. Gospodo.Time æe se u skoro svakoj ulici u svakom gradu promeniti kuæni broj. kao i najveæi deo stanovni tva u Srbiji ne rade subotom. pa æe svi graðani morati da izvade nove. A. pa tek da se on oglasi. kroz jedan. Da bi izvadili nove. po to su se pri snimanjima gostujuæi glumci uvek samopovreðivali. a promena mesta prebivali ta æe takoðe va iti i za one graðane koji su izvadili novu liènu kartu. Pozicija je zahtevala da se nelegalizov ani objekti poru e i time poka e èvrsta ruka. ove subote su se okupili kako bi zajedno sa Rodoljubom. Kao to znate krajem godine prestaju da va e stare liène karte. na prvi pogled nere iv problem. Ponovo je zavladala svemirska ti ina. Iz taba mu je javljeno da se pojavio problem. moraæe da promene mesto prebivali ta. zaboravio sam da vam ka em da donesete neki podzakonski akt. a opozicija je izrazila sumnju da æe se ru iti objekti samo stranaèki nepodobnih ljudi. Trudiæu se da budem to precizniji i kraæi. Kada bi neki ef poslanièke grupe krenuo sa optu bama Rodoljub bi se iskljuèio i posvetio se matematièkim proraèunima. a uspeo je i po ko zna koji put da ujedini poziciju i opoz iciju. ako prihvatite ovakav model. kojim æete spreèiti upotrebu brojeva.palo muka od trèanja i da je malo povraæao. kojim bi obe strane bile zadovoljne. struènjakom od poverenja. Cenu legalizacije objekata treba smanjiti na polovinu i tako motivisati graðane za postupak legalizacije. Kako su svi graðani pred zakonom jednaki. razradili varijante akcije prikupljanja novca od legalizacije objekat a.Po tovani narodni poslanici. koji je on bezrezevno prihvatio. za èije je re evanje potrebno njegovo lièno prisustvo. za koje æe morati da plate op tinsku i republièku taksu. Zazvonio je Rodoljubov satelitski telefon. koja nije dala eljeni rezultat. Ni nakon tri èasa prepucavanja nisu prestala. kada se za to uka e potreba.nastalo je nekulturno dobacivanje u sali od strane svih efova. hvala vam na pa nji i vidimo se nekom narednom prilikom. . Majstoroviæu to ni ta nije bilo novo. to pojeftinjenje æe se primenjivati retroaktivno. kao to je i njegovo postojanje. Na alost ovo delo kao i mnoga druga. mora o je da prekine izlaganje politièara. meðutim. Tako su objasnili za t o se dr i za stomak i ima crvenu èvorugu na èelu. po to ste se sada ujedinili. te je iznenada pao i nije stigao da se doèeka na ruke. Bio je pristojan èovek i èekao je da oni utihnu. * efovi poslanièkih grupa. Rodoljub je samo podigao ruku u isceliteljski polo aj i nastavio sa izlaganjem. na bud et æe dobiti naknadni priliv za jednu treæinu od ukupne sume koja je prihodovana od legalizacije. ili ono A Znam da vam je to najmanji problem. U toku njihovog prepucavanja Rodoljub je razvio model. Pre nego to vas napustim elim da vam prezentiram svoj model za re avanje problema. Rodoljub je re io jo jedan. za javnost æe ostati obavijena velom tajne. iskrsao je problem koji zahteva moje lièno prisustvo. . koji su kao i uvek prerasli u meðusobna optu ivanja.

kako bi Borivoje mogao da prepozna subjekat.. Ptice su javljale jedne drug ima za nadolazeæu èeliènu opasnost. iskusni su ovi treneri. Rodoljub je dao znak pilotu da se umrtvi iznad èamca. da se spustimo i pitamo da li je viðen subjekat? . Ptice ko je umeju da kre te su to nesebièno radile. svima je pogled bio uprt u s amoubilaèke skokove prepla enih divokoza. Borivoje. Pristanite uz desnu obalu reke. Leteli su visoko. ali je ubrzo odahnuo.Da .Po tovani graðani. Rodoljub je video panièna lica putnika.Rodoljub je retko stavljao Rotaciju na krov svojih kola. koji su takoðe divlji. Nastavite bezbri no putovanje i u ivajte u lepotama reke Tare.Borivoje. ne preti vam nikakva opasnost. jer je shvatio da je Borivoju veoma dobro preneo i ve tinu ubeðivanja. polako i bez panike. Rodoljub se pribli io helikopterskom mikrofonu. to manje ljudi zna koga tra imo to bolje.efe. Borivoje je izbacio lestve i poèeo da se spu ta.Po tovani graðani. da. Uskoro su dobar deo kanjona ispunili krici razlièitog zveri nja i drugih stanovnika. Rodoljub je video kako subjekat okleva da se uspenje. Dubok glas nadjaèao je tutnjanje motora i zvi danje elise: . neka pristanu uz levu. saputnik æe vas èekati u va em kampu. imamo lestve. . ali ne mo emo da se spustimo tu. ali ljudima izgledaju pitomo. tako da su i seljani iz okolnih sela. ali je sada morao. Nastavil i su du kanjona Tare. Zapamtite. Subjekat je verovatno na nekom splavu ili èamcu. . Nije im trebalo puno da se naðu iznad taèke gde je poslednji put lociran mobilni bro j. U èamcu je bilo jo usplahirenih putnika. . . Moramo po uriti niz Taru. Zbog prisustva pilotskog osoblja morali su osobu da nazivaju subjektom. pa je osetio potrebu d a se obrati poslednji put: . a potom i Borivoju. ali kada bi ugledali neki èamac spu tali bi se vrlo nisko. .Eh. ovo je samo taktièka ve ba MUP-a Srbije. ne smemo da kr imo propise pogledaj. tamo gde nastaje reka Tara. Ovo nije bio prvi put da ivotinje najavljuju dolazak èeliène ptice. Kada je saznao o èemu se radi odmah se zaputio sa svojim pomoænikom Borivojem helikopterom u divljine Durmitora. tamo je Bosna. Pristao je da zlo upotrebi svoja ovla æenja za dobrobit cele zajednice i bez naloga je uzeo podatke o kretanju jednog mobilnog broja. a one to samo znaju da pevaju su pevale poseb nu melodiju za opasnost. samim tim i osobe. vidi da pristaju.Obraæa vam se MUP Republike Srbije. pa je morao jo jednom da se oglasi: . . U Laðevcima pokraj Kraljeva su tankirali gorivo i nastavili dalje put Durmitora. Nakon nekoliko neuspelih spu tanja Borivoje je potvrdio prisustvo subjekta u jednom èamcu. bez panike. Ovo je redovna ve ba MUP-a Srbije. Dok se helikopter propinjao uz kanjon.efe. gde inaèe ne dopire parajuæi zvuk motor a bili obave teni o uljezu. Sluèaj je bio od nacionalnog znaèaja i pretio je da ugrozi njegov dugogodi nji rad. ali ne vidim nigde pla u sa desne strane. Pru io je ruku subjekt u.Nikako. Rodoljub je dao znak pilotu da okrene helikopter ka jednom proplanku sa desne strane Tare.

vratile su se u prvobitni polo aj i nastavile da se blago povijaju pod vetr om prome- .Motor je zamukao. a travke na proplanku. koje nije polomio uragan to je izazvala elisa.

dobila je i helikopter. Reci joj da smo krenuli na poslovni put. .Da. Vidite. Subjektu je potmulo zazvonio telefon u nepromoèiv oj torbici. . tooo . snimaj sve to mo e mobilnim telefonom. . Rodoljub. Jesam. Dozvoli da ti predstavim mog efa Rodoljuba. Posavetuj je da napravi reporta u o divokozama kada je veæ ovde. Hap enja se snimaju. a subjekat mogli da oslovljavaju po imenu.Dobar dan Ranka. da ne gubimo vreme.Kakav je ovo cirkus Borivoje? .Jeste. na a dr ava je dobila nezavisno i efikasno sudstvo. Uostalom ja æu biti uz vas.prekinula ga je Ranka. Shvatate li? . Borivoje je Ranki apnuo kako da se pona a. on je naknadno snimao hap enje èoveka koji je ukrao prsten i imamo informaciju da æe on taj materijal da ponudi vama .Upravo tako. Borivoje i subjekat udaljavali su se od helikoptera kak o bi njihove reèi samo oni èuli. Ako vam inspektor nudi materijal. kako bi se pilot olak ao.Ranka. Mi po tujemo Zakon o kriviènom postupku. . Ranka je vrtela glavom.Da li je moguæe? .Ovo je ona kuèka iz Prve Nezavisne televizije.Trenutak Ranka. idi sredi stvar. jesam. Èujemo se.Aaaa.Da da.Samo malo. ja sam doleteo da to spreèim. Naime. ali smo morali prinudno da sletimo na ovaj proplanak. Ja sam preuzeo svu odgovornost da se taj . to se dugo godina radi . .Borivoje. Nadam se da vam nije promakla ta èinjenica. da li si jo uvek na raftingu? .Razumem gospodine direktore.Da da vi ste ovde samo zbog po tovanja Zakona o kriviènom postupku? . treba nam bilo kakav snimak kao eksluziva.Dobar dan gospodine direktore. . ali sam se pitala kako dobijam hap enja od pre dva meseca? .Dok se direktor povratio od sreæe. smejala se i u isto vreme postavila kratko pitanje? . . hoæete li da mi objasnite èemu ovolika pometnja? . ta je tu sporno. .Èekajte. saslu ajte me.To se dugo godina radilo. koji je svakog sekunda bio sve jaèi. ugrozili bi sav na dosada nji rad. da. . . Svi su zablenuli u helikopter koji je poèeo da kru i iznad proplanka praveæi manevar za spu tanje. ali se objavljuju po izricanju presude. moguæe je. ne smete da prihvatite. zato ste dobijali tako brzo materijal. ka u da vrvi od helikoptera. ali vi e se ne radi. ovog puta je proverena informacija. ako biste emitovali ovo to æe vam ponuditi inspektor.Gospodine Rodoljube. Tako su Ranka i Rodoljub imali produ eno rukovanje.Odlièno. U toku njihovog rukovanja zaèuo se zvuk helikoptera.njivog pravca. . Ranka je propratila helikopter koji se udaljavao i dodala.Radi se o onom prstenu to je ukraden. Imamo problema sa jednim inspektorom. Ranka je prekinula pometnju. zvoni mi mobilni. daæu sve od sebe. Slu aj me dobro upravo sam dobio informaciju da hvataju Ratka Mladiæa u kanjonu Tare . . Odvojili su se dovolj no i posedali na zatupasto kamenje. Borivoje je pogledao na displej i dao subjektu znak da prebaci telefon na spikerfonski mod. prebacite na spikerfon. pravimo malu pauzu. Slu aj.Bili smo primorani na to. a da ne bi problematièni inspektor napravio probleme irokih razmera.

neæu dva puta da ti prièam. Iz veèeri u veèe ritualno se smenjuju oseæaji. da li ja to prièam sa Rankom? .Budite ljubazni i dejte telefon inspektoru Rodoljubu. drugi ka e kako ga je malopre sreo u umi i poklonio mu apku. izvolite .Mali. a ni sebe u zadn jih mesec dana. Ukljuèi taj tvoj svemirski televizor i biæe ti jasno da se jebe novinarima ta objavljuju. A. Volela bih da mogu ovako ivot da u u kam. Da nije imao crnu ko nu jaknu. kako se to pona ate? . potom u telefon. U hodu je i odgovorio na poziv. Pri la bih da osetim njegovu svetlost. kao to sam sada svoje telo ovim æebetom. Jedan èovek ka e kako je zbog va e potere morao da prekine partiju aha sa njim. U tom ritualu mi obavezno lebdi Brankov lik.Da. kada se oseæam ukleto.Slu aj me dobro gospodine nevidljivi i nedodirljivi. Rodoljub se trenutno okamenio. a moje se telo nije priviklo na hladnoæu. . da ne pomisli mala da je prislu kujem.Neæe ti uspeti. a ti æe morati da najuri pola milicije da bi ostao nevidljiv. Budalaæu jedan. Ministarstvo æe poslati svim televizijama dopis da ih podseti na Zakon o kriviènom postupku. . Ja to ne radim bez preke potrebe. Smisli neki izgovor to sam tra io tebe. Jasno? . Uvek kada pomislim na njega. Ritual poèinje oko dnevnika. da bi se zavr ilo sa propitivanjem da li ja ne to vredim. .Da. preko koje je navuèena crna rukavica od fine tkanine. Ne vredi ti taj svemirski telefon kad tvoj pilot ima obièan mobilni. zatim se nastavlja sa oseæajem odbaèenosti. Onog kamermana to me je odrukao kod tebe veæ sam najurio. inspektor Majstoroviæ pokraj telefona. Po eleo je da se stvarno okameni i da se divojarac u prolazu oèe e o njega i obele i svoju teritoriju. Ukljuèio je svoj satelitski d epni televizor i momentalno prebac io na kanal Nezavisne televizije. Zbog tvog jebenog helikoptera neka dronfulja u ivo drobi o hap enju Ratka Mladiæa. Ukoliko ta mala ne objavi ovo hap enje osvanuæe naredne veèeri u dnevniku. * Veæ par dana vuèem drhatvicu sa groznicom na ustima. Naglo je zahladnelo.Nema problema evo. Halo . Ne prepoznajem septembar. neæu kao pojedini da rasipam narodne pare. ali sam spoznala da imam usud u upoznavanju pogre nih mu karaca. nisam znao da si toliki budalaæ. Neki gor tak je obja njavao kako je video Ratka Mladiæa ob e enog o lestvice helikoptera. Probala sam. Ja se odjavljujem.Dobar dan. Htela sam da mu odgovorim na neku od njegovih poruka i suoèim se sa opasno æu pred kojom sam pobegla. u kojoj blje ti ve oma mali ali prodorno svetlucajuæi dijamant. ali ruka je . trenutno bi se stopio sa prirodom. ali nisam imala snage. zbog tebe æe u svakoj seoskoj zadruzi da se prodaju apke. najmanje im se jebe za nekog Cigu to je priznao da je ukrao prsten. .Mali ne seri..Inspektore Majstoroviæu. koji je jednim dodiro m prebacio u normalni mod i brzim korakom je poèeo da se udaljava od Ranke. pojavi mi se u glavi slika ruke. Rodoljub je zabezeknuto pogledao u Ranku. koji je nestao u pravcu Srbije. trebao bi da je tu negde pored vas.

Da li si dobro? . Kao to mo ete videti. Do zakljuèe nja ove emisije. pa ovi ne mogu da ga stignu. sa prebivali tem u kartonskom naselju pokraj Dunava. Snimci koji slede su eksluzivni.Zdravo Branko . Pretpostavljamo da æe se potraga nastaviti u jutarnjim èasovima. odnosno do osamnaest èasova nismo dobili informaciju da je prsten pronaðen. poèinje Ro tacija. Cela Srbija gleda Rotaciju. Ukljuèila sam dek i pokrenula kamufla u. ali nemam hrabrosti da naènem strah. Jaoj. Eto ti bare p a plivaj Ekrem je priznao delo koje mu se stavlja na teret. ne znam ta da mislim moram da ga èujem. kako si htela da mu nekako ka e da si se debelo ogre ila? Ti si kao najveæa kukavica spustila slu alicu. Hap enje su izvele specijalne jedinice MUP-a Srbije. Zar misli da æe te zovnut i i reæi ti. Momentalno sam iskljuèila televizor i pustila radio. da èuæemo se drugi put nije ovaj poziv kako mo da izgleda. Sledi prilo g o taktièkoj ve bi helikopterskih jedinica policije Srbije i Crne Gore. Kolika sam ja kukavica. Vidi mu se po faci da je kriminalac. pa sam htela da proverim da li si okej. Mahinalno bri em nos prstom i shvatam da je vla an. Ne smeju da objave kako je Cigo veæ utopio prsten. onaj je sve priznao. koja je odr ana u reonu reke Tare Zar je moguæe da je Branko kupio prsten od ovog Ganca? Ne smem ni da pomislim. Mo e da folira sebe. utanjam u ljubavne romane i televizijske emisije. Ne to me golica po vrhu no sa. ali ne mo e Branka.Da. a zbog nedostatka vremena nisu pro li monta u u studiju. malo sam prehlaðen. Pre letnje pauze sam vam obeæala razre enje afere prsten. morammm . to je kraða vrlo vrednog srednjovekovnog prstena iz panèevaèkog muzeja. æao ba mi je drago to te èujem . èitavo podruèje je obele eno i specijalne ronilaèke ekipe MUP-a Srbije ceo dan pretra uju baru.Ej. Jaoj. a deèko je èistiji od moje suze. Obeæanje ispunjavam eksluzivnom ve æu o hap enju èoveka koji je ukrao prsten. a nema kud. a da podsetim gledaoce. Ovo hap enje se dogodilo jutros na levoj obali Dunava. Meðutim.toliko velika da mo e naglim pokretom da me zauvek zatvori sa dijamantom. kada ne mogu sebi da priznam da plaèem. ru no sam te sanjala. Sledi snimak . a dijamant ne mo e zameniti svetlost Sunca. samo da bih opravdala svoje sumanute ideje. ta si mislio bato. ali guram ta je sa tobom? I ti prièa kroz nos . dobra je ova Ranka Po tovani gledaoci dobro do li u jo jedno izdanje emisije Rotacija. Mo da je strah proizv eo oseæaj ukletosti i sada deluju zdru eno. opra tam ti za sve tvoje nebuloze? Ako te zovne. Zgrèena u polo aju fetusa posmatram etajuæe skale. Iznalazim razloge kako je kupio prsten od onog Cige. Æao. a kamoli da plaèem zbog Branka. Trebalo bi da mi se oèi priviknu na svetlo st i bolje vidim skale. Pozadinska svetlost vumetra mi smeta pri fokusiranju skala. Radi se o Ekremu Ljatifiju. Ah. na dvesta metara uzvodno od znaka koji oznaèava hiljadu sto ezdeset i osmi kilometar Dunava. Be im od realnosti. onda sa njim ne to nije u redu i . skale su sve dalje i mutnije. Na alost pri hap enju osumnjièenog prsten je ispao u baru. Pazi mol im te kako se opire.Onako nisam lo e. U skuplj enoj ruci nema prozora. mo da su uhapsili Branka. za to ne bi i on? On kao nema pojma. da zapliva Dunavom.

mrzim te . a ti plaèe . Telefon ti je na krevetu. samo plaèe mrzim te Olja.to definitivno nije momak za tebe.

Pri pretresu stanova osumnjièen h pronaðena je gomila iskopanog nacionalnog blaga.Ko ka e da nismo? .pa. Kada ju je Majstoroviæ odmerio. ovo nije taj prsten. nekad sreæa . U stvari im a tamo prstenja u izobilju. Kustos se tako toplo osmehnuo sekretarici.Da da . ne znam im ime. .Pogledajte malo bolje. zato je taj prsten oma io redak u zapisniku o privremeno oduzetim stvarima. Ali. dozvolite da vam lièno èestitam to ste re ili ovaj sluèaj. Eh. pomozite mi gospodine. teta to niste mogli da pronaðete prsten. mo ete posle da stavite na njegovo mesto neki drugi. Niko nije ni sumnjao da ga neæe upotrebiti u ispravne svrhe. Da li ste za kafu ili mo da domaæu? . Naravno. da li je to sve dovol jno da vi prihvatite da je ovo taj prsten? . narukvica.Tako je. pa sam mislio da kada se to trajno oduzme pripadne va em muzeju. .Poèelica. od èega je Majstoroviæ zadr ao jedan prsten. ne.Inspektore. .Ja vas ni ta ne razumem . Nije problem ja æu pogurati. eto. ali nije ba sve za javnost. . na koji i najèe æe lièi. Ima jo nekih drangulija.Uhvatili smo neke kopaèe starog blaga. . jer ni sudija ne bi potpisao p ritvor za èoveka koji je uhvaæen u obele enoj zoni sa lopatom u ruci. u zamenu da vi potvrdite da je to taj prsten i vratite ga u kolekciju. . p. koja se bavila prekopavanjem oranica u potrazi za davno zaboravljenim kulturnim blagom.Dobar dan inspektore. . .Ma ne.Da. Ne bi ni imao osnov da ih strpa u pritvor. te je rasporedio specijalce p o okolnim prirodnim zaklonima. upecali su se visokotehnolo ki kopaèi starog blaga. . da li je dovoljno da va muzej dobije na poklon pedesetak prstenova. Meðutim.Oboje. nije taj.kustos je klimao potvrdno glavom dok je odmotavao prsten . i kao svaka kulturna ena poèela je prstima da spu ta suknju koja se povukla prilikom sedenja. onda onih na p. tako da je Majstoroviæ dobio ansu da prvi krs ti kriminalce koji su se zaleteli da tra e prsten tamo gde ga je Ekrem izgubio.Mogla bi va a sekretarica da nam skuva kafu dok ne to poprièamo.izvadio je providnu kesicu sa prstenom i spustio na sto. Prona li smo.Dobar dan gospodine kustos. A. . trgla se. Ponekad i sama Zemlja izbaci dijamant. . da sada æu da naruèim kafu. Mislio je da æe se Austrijska veza upecati na mamac. da je ona odmah ustala i krenula prema vratima nabirajuæi prstima suknju prema gore. .* Niko jo nije krstio mafiju. jer je smetnula sa uma zbog èega je ustala.kustos se poprilièno upla io. stavlja se na glavu .Dobro dobro nije. da kopaèi nisu poneli punu opremu za istra ivanje. da. Veoma mi je drago to vas vidim. a i Majstoroviæ se pobojao da æe ostati kratkih rukava. ba pred onog koji zn a da ga razlikuje od obiènog kamena. Narav no da nije d abe i ao da proveri koliko je bara udaljena od prvog znaka za kilometra u Dunav a.

Do la sam da ti ka em da sam na tampala hiljadu komada svog romana pod tvojom etiketom. Ali tome je do ao kraj. tupana na sve strane. .Vidite. a meni si prodavao maglu kako ne ide prodaja. Lekar pred penzijom me je pa ljivo saslu ao. podboèujem ruku na kuk i kezim se.Ne razumem vas . nije to toliko lièno.Slu aj me dobro svinjo zadrigla. Ti si davno na tampao i treæe izdanje. . a nemamo pojma odakle potièe. bili biste u centru pa nje sa ovom ve æu i zaboravilo bi se ono naglabanje da li je mu ki ili enski prsten i èiji su propusti u izlaganju eksponata. nemate neke liène stege? . ostalo mi je samo da ga primenim. Znate.Onda mi recite koju lokaciju da prezentiram narodu? . . Mo da bih vremenom i zaboravila da me èovek njima nije izleèio. ne bi znala da si pukla i ne bi mogla to da me pita . Obeæavam. da ja to mogu da proguram da se pokloni nekom drugom muzeju. . kada je ovo tek prvo izdanje? .Kustos je oklevao da bilo ta ka e. oti la sam kod lekara zato to me je ne to stezalo u grudima. veæ za svoj roman. Da li stvarno misli da sam do la da preuzmem jednu kopiju knjige? Konaèno se ispostio. ali i neko ko nije inspektor bi procenio da se lakomi. Eh.Nadam se da znate. raspitivao se o moji m ispitima i ljubavnom ivotu. Zato je Majstoroviæ pogurao i ovu stvar kao i mnoge druge.Ti to meni? Okreæem se. . poka i mi na ovoj karti. videæe bolovi æe nestati.A. Znam da æe ne to da mi ka e: . Ustajem i okreæem se ka vratima. suoèenj e sa problemom.Za to ne pi e na koricama drugo izdanje? . .Jok. Nakon toliko godina. Opet gledam podvoljak i podoènjake gazde. Hteo je da dobro zapamtim te reèi.Ama. sekretarici izdavaèke kuæe Zlobuk. gde eli da narod èuje da je pronaðeno blago? * Kada sam bila na prvoj godini studija. sa potpuno istim koricama. Ne bi bilo lepo da proglasimo ne to da je sa ovog podruèja. Hoæu reæi da sam piratizovala i podelila uliènim prodavcima. Recite ta vas muèi? . Pitala sam ga.Kako Olja. Ispraviæu gre ku iduæi put.Ma onaj dizajner je prevideo to i tako je oti lo u tampu. a narodni lekovi se tako lako ne zaboravl jaju. Klimam glavom i èekam da sam uvidi koliko me ta prièa zanima. . ponovo imam stezanje u grudima. Veoma polako vrcavo hodam. koji mi ovog puta drobi o zbirci prièa koja je uspela. A. Odmo ri malo. onu zbirku prièa æu da postavim na internet. pa se suoèi sa problemom. da li to znaèi da sam ja pukla? On se samo nasme io i reka o mi: Da si stvarno pukla. to nije fer prema ljudima koji dolaze u muzej. Znam koji je lek za ovo to bolujem. a potom saop tio da je jedini lek za moje stanje.Ne pitam te za tu zbirku.Ne. Seæam se dobro da mi nije persirao kada mi je to rekao. a ako biste prihvatili. u ovom muzeju se nalaze zbirke i legati sa podruèja Beograda. Za to? .

nema pojma koliko mi znaèi . naprskava polje elegencije kapljicama seksipila.kako si zapamtila vreme? . . zato prebacujem prièu na drugu stranu . .Branko. a za sud i vreme pitala sam tvog radnika. Bli i se pun sat kada bi trebalo da poène suðenje. pa sam zauzeo i ja takav polo aj. Iza la sam tiho i ne no zatvorila vrata. zamolio bih vas da ne porièete krivièno delo. sem sudiji. jesam. Oseæam kovitlanje u stomaku i blag i grè na licu. . . Ako te ne to ne iznenadi iza æo ka.uviðam da nije trenutak za sentimente.Da. Video sam da su jo neki ljudi prekrstili ruke. Zaustavljam pokret i dah. * Ljubi a me je savetovao da ne tedim na advokatu. koji æe se truditi da i od najsitnijih detalja izvuèe prièu . Mogla sam da ih zalupim. veæ kera. Ako i zaplaèem. nikako. Dok strpljivo prepisuje podatke. na osnovu kog vas terete . Dolazim do sudnice koja je naznaèena na pozivu i vidim dvadesetak ljudi koji strpl jivo èekaju. . Olja smelo koraèa niz hodnik i pogleduje u brojeve iznad sudnica. barem znam za to plaèem. Tra i mi liènu kartu. jer za ovakv im skotovima ne treba ostavljati otvorena vrata. Pravim blagi poluokret na desno kako bih iz tobice izvukao mobilni i iskljuèio ga.. ne znaèi da neæe ne to drugo negde na èistini. Zauzimam to kulturniji polo aj. da.. ali me je bilo strah da se ne odbiju i ostanu otvorena. Nisam ni sanjao da æu nekom.Po to ste bez advokata. Prilazi na odstojanje koje je dovoljno da se za grlimo.Ostao mi je samo datum u seæanju. Nema potrebe da joj ma em. a i va e kajanje bi mi pomoglo da lak e donesem presudu. Zapisnièarka me upuæuje kod sudije. ali ipak pru a ruku. Malo me pecka i u nosu. Mislim da za ovo za ta me terete mogu da se branim sam. Prihvatam pozdrav. a ostalima je rekla da prièekaju jo koji trenutak. Kada malo bolje razmislim trebao sam da ga anga ujem kako bi titio moja prava. nadam se da neæu da zaplaèem.Nastavila sam ka vratima.Vi imate zakonsko pravo.To sam ja uèinio i ne be im od odgovornosti. jer se na snimku jasno vidi kako mi je cepao pantalone. Nisam utirao èoveka. Ona ne skida osmeh sa lica. Izlazi neka ena sa papirima u ruci i najavljuje sluèaj Morke protiv mene. . Ulazi za mnom jo jedan èovek. a ja ga èak nisam ni anga ovao. to vi najbolje znate sudija mi se pribli ava i tiho nastavlja sa prièom . do la sam da ti dam podr ku .Nisam ga anga ovao. dotakao je prstima po rukavu i krenuo ka vratima. Uz an komplet boje nedozrele masline. jer meðu njima garant ima i neki novinar.Gde je va pravni zastupnik? . Ostajem po strani i èekam ta æe da se desi. Nikada je nisam video elegantniju. sa arama i dugmiæima boje terakote.Ne. a potom i zapisnièarka. Pog ledao sam Olju pravo u oèi.Hvala ti. je r me je ugledala kada je spustila pogled sa zida. . obja njavati kako sam utirao d ukelu. Nadam se da neæe da mu da otkaz. a da li mo ete da se branite. Zamolila je sukobljene strane da priðu. obraæa mi se èovek za koga sam pretpo stavljao da je sudija.vi ste sigurno odgledali video. ta je ovo? U isto vreme se odr ava samit nesvrstanih i nezavisnih.

- Zahvaljujem vam se. Uzmite liènu kartu da ne zaboravite kasnije pa da krenemo. Okreæem se prema klupi i vidim da su svi oni ljudi to su bili napolju zaseli po Sali. Olja je sama i fizièki najudaljenija od mene. Sudija poèinje da se obraæa, ja ma hinalno ustajem. - Sedite slobodno. Vi se Branko teretite da ste u Panèevu u noæi, èetvrtog juna, nasrnuli fizièki na psa i naneli mu te ke telesne povrede, èime ste povredili èlan dvesta ezdeset i devet Kriviènog zakonika Srbije. Za ovo krivièno delo je zapreæena novèana kazna ili kazna zatvora u trajanju do godinu dana. Molim vas da pogledamo video pa æe se obe strane izjasniti povodom sluèaja. Ona zapisnièarka okreæe monitor ka nama i pu ta dokaz mog nedela. Muklu ti inu prekida re anje onog kera, potom neki nedefinisani zvuci koji potièu od njegovog gomilanja oko mojih nogu i na kraju njegovo cvilenje. - Molim zastupnika Morke da izrekne ta ima. - Po tovani sudijo, ovo je tipièan primer gnusnog napada na ivotinju koja od oka nije uspela ni da se odbrani. Na snimku se jasno vidi da je optu eni zlostavlja o ivotinju. Èovek koji hladnokrvno zlostavlja ivotinju je potencijalni zlostavljaè i ljudi. Zahtevam da se optu eni kazni najstro om predviðenom kaznom. Hvala. - Dobro. Branko ta imate vi da ka ete na ovo? - Gospodine sudijo, mislim da ste u uvodnoj reèi pogre no definisali odnos izmeðu mene i onog kera. Ja nisam fizièki nasrnuo na kera, veæ je ker nasrnuo na mene, a ja sam se branio. Ja ne porièem da sam mu naneo telesne povrede, ali porièem da sam ja na njega nasrnuo. Na snimku se vidi jo kerova koji su takoðe re ali na mene. Ja sam morao da se odbranim. - Branko, kako to mislite da sam pogre no definisao? Na snimku se jasno vidi da ste vi prvi nasrnuli na psa, a na osnovu re anja ne mogu da zakljuèim da bi vas i ti psi napali. - Gospodine sudijo, vi gledate snimak koji nije kompletan. Naime, poèetak dogaðaja kada je ker na mene nasrnuo nije snimljen ili je iseèen i tako stavljen na internet. Mislim da ne mo ete na osnovu poloviènog snimka da kvalifikujete ko je na koga nasrnuo. - Ja baratam samo sa dokazima i ne mogu da sudim o onom to je bilo pre. Morka, izvolite vi. - Po tovani sudijo, upotreba reèi, ker, dovoljno govori kakav je stav tu ene strane prema ivotinjama. Ako bi mogao da nam odgovori, za to je nastavio ka prolazu, ako je video potencijalnu opasnost u tim psima. Pas ne ujeda bez upozorenja. Ako je dobio upozorenje, za to se nije okrenuo i iza ao kroz prolaz na suprotnoj strani? - Gospodine sudijo, reè ker, je veoma zastupljena u na im narodnim pesmama i u knji evnosti uop te, zato smatram da je kvalifikacija mog stava prema ivotinjama na osnovu mog reènika krajnje neumesna. Kada smo kod toga, ova reè pas, èak nije ni pogodna za na jezik. Ako bi vas napao veliki ker, dovoljno je reæi kerina i svi æe znati kakav vas je ker napao, dok to za reè, pas, ba i nije tako jednostavno. No, da odgovorim na pitanje. Taèno je da mi ivotni prostor delimo sa ivotinjama, ali se zna neki prioritet. Ne mogu meni napu teni kerovi da sa nekakvim upozorenjima odreðuju kretanje. Ja sam procenio da

mogu da proðem pored kerova koji su se u prolazu izle avali i u ao sam u prolaz. Odmah sam do iveo napad i eto, ostalo se vidi na snimku Za to gospodin ne objasni ta rade kerovi na ulici, zar im nije mesto u dvori tima kuæa ili tim azilima? - To je sve od vas Branko? - To je odgovor na ovo pitanje i zamolio bih publiku da mi ne dobacuje da sam monstrum. - Ja ne èujem nikakvo dobacivanje, ali ako ga bude bilo reagovaæu. Ako mislite da ste ugro eni od strane napu tenih pasa podnesite novu tu bu, ovde nije reè o tome. Recite vi meni Branko Zvoni mi jebeni mobilni, momentalno zavlaèim ruku u torbicu i pritiskam prvo dugme kako bi prestao da zvoni. Vadim ga i nalazim dugme za ga enje. - Molim vas Branko, ovo je ipak sud, poka ite malo po tovanja. - Izvinjavam se - Recite vi meni kada ste veæ iza li iz ulaza, za to ste se povratili i jo nekoliko puta utnuli psa? - Zato to je re ao i nisam bio siguran da neæe da se zaleti na mene kada mu okrenem leða. Veæ sam na sebi imao pocepane pantalone i to mi je bilo dovoljno da ne verujem pobesnelom keru. Kada je on krenuo u beg, ja ga vi e nisam jurio. Da sam zlostavljaè ivotinja, kao to mi se pripisuje ja bih nastavio da ga utiram do smrti. - Da, da taj pas je krenuo u beg epajuæi, jer ste mu ne to polomili. - Gospodine sudijo, ne bih da omalova avam va e zakljuèke, ali i fudbaler posle udarca epa neko vreme iako mu ni ta nije slomljeno. - Da li imate jo ne to da ka ete u svoju odbranu? - ao mi je ako sam toj ivotinji naneo neke povrede, ali morao sam da se branim. Nadam se da æete uva iti moje pravo na samoodbranu. - Dobro. Evo ovako ja sam sagledao dokaze i va e izjave i mogu da konstatujem da niste bili toliko ugro eni, da ste morali u tolikoj meri da utirate tog psa. Pravilna samoodbrana u nekim sluèajevima podrazumeva i izbegavanje konflikata, to je u ovom sluèaju izostalo, a rezultovalo je va im nasrtajima na psa. Progla avam vas krivim, a s obzirom na to da ranije niste krivièno ka njavani izrièem vam kaznu od mesec dana alternativnog slu enja zatvorske kazne o èemu æete naknadno biti obave teni. Vi na ovu presudu imate pravo - Sudijo, sram te bilo - prepoznajem Oljin glas i mahinalno se okreæem prema njoj, sa podignutom akom, koja bi trebala da je umiri i zaustavi - korumpirani stvore, sudi pau alno ne, ona je ustala i izrekla svoje i sad æuti. Tipièno za nju. - Ovo je ometanje pravde. Praviæu se da nisam èuo ovo, ali ako zaèujem jo jednu reè preduzeæu mere, kako bih saèuvao dostojanstvo suda Vi na ovu presudu imate pravo - Sudija sramoto, sudi na osnovu namerno iseèenog snimka. Podmeæe vam dokaze kako ko hoæe. - Obezbeðenje, izbacite ovu nekulturnu damu napolje i uzmite joj liène podatke.

Shvatila je ta je napravila. Samo je stegla pesnice, udarila ne to nevidljivo u vaz duhu i krenula ka vratima, gde su je doèekala dva uniformisana mi iæavka, koji su se nekada popularno zvali izbacivaèi. * Èim je Ekremova noga pre la inu klizeæe kapije Centralnog zatvora, Majstoroviæ je otvorio vrata auta i krenuo ka njemu. Ekrem je stavio ruke u d epove i tako pok u avao da se odbrani od hladnoæe. Ta radnja nije ubla ila hladnoæu njegovog pogleda koji je uputio Majstoroviæu. - Zdravo Ekreme. - Zdravo du manine. - Kako hoæe . Uzmi ovu jaknu da se ne smrzne . Nije neka, ali je nova. - Rekao sam ti da ni ta ne uzimam iz pandurske ruke. - Dobro. Za jaknu neæu da te molim, ali kao Boga te molim da uzme ove papire. - ta pi e tu? - Ono to sam ti obeæao. Presuda. Osuðen si na onoliko koliko si odle ao. Ako se nekada bude potpisivao gledaj da to lièi na ovaj potpis na papiru. - Daj. - Sada je sve gotovo, vi e te niko neæe dirati za prsten. Ako mo e da mi ka e koga ima u Austriji? - pijunirate mi i decu? - Ne. Imam cinkaru u zatvoru, koji mi je rekao da si zvao Austriju. Ekrem je krenuo trotoarom niz ulicu. Nije ba ni znao kuda ide, samo je eleo da ode to dalje od inspektora i zatvora. Ako bi se nekada na ao u Beogradu, uvek je tr a io zgradu Beograðanke koja mu je bila orijentir. Kada bi nju prona ao, nije brinuo kako æe preæi Dunav. Èuo je inspektorove korake, ali se nije okretao. Nije ni morao da se ok reæe, jer mu je ovaj prepreèio put. - ta oæe ? - Sada je sve gotovo, reci mi samo koga si zvao u Austriji? - Zvao sam sina iz prvog braka da se pobrine za braæu. Biæe sve gotovo kada odem iz ove zemlje. Samo elim da odem negde gde nema takvih du manina. Valjda je ostala neka zemlja gde ne mrze Cigane i Albance. Majstoroviæ je video da Ekrem gubi strpljenje i pomerio se malo u stranu. Ekrem je napravio nekoliko koraka i èuo dobro poznat glas. - Gre i . - Ja sam roðen gre an. Ekrem je bez okretanja nastavio. Nije znao kuda ide, ali je znao ta tra i. Od malena su ga uèili da vi e veruje u sreæu nego u Boga, zato je bio optimista da æe i ovo g puta naæi ono to tra i. * Nikada ne bih gledao Rotaciju da mi Olju nije vratila u naruèje. Gledam je iz po tov anja, a i zbog Oljine elje da je gledamo zajedno. Èekamo epizodu koja bi konaèno zatvorila jedno poglavlje zajednièkog ivota. Znam da i ona eljno i èekuje trenutak kada

Vi ste autor ove izlo be? .æe se objaviti pronalazak prstena. a posebno anga ovanju inspektora Majstoroviæa i ronioca u na muzej je vraæen veoma vredan prsten. Afera srednjovekovnog prstena je konaèno dobila svoj epilog. Naime .Tako je. Verovatno ni ta. kustos Muzeja Grada Beograda iz èije je zbirke prsten i nestao. a Cigu koji je ukrao prsten nisu nikada prona li. Ostalo bi mi jedino da joj plasiram neku la zb og èega sam bio u Panèevu. . . ta bi nas spojilo da sam ja kojim sluèajem kupio kopiju i ba te noæi bio sa poslovnim partnerom. ali nikada se nisam pitao. to ti je na e sudstvo.Ih. Ovako. Sa druge str ane ona se izdrala na sudiju radi oprosta. Danas je ranije namirila ovce i krenula njoj dobro znanim stazama i bogazima. Eh. kako bi oko kamere sve reklo umesto na ih oèiju. Gledate prilog. zato to sam znao da sam kriv. U tom sluèaju rizikovao bih sve da je zadr im. Autentiènost prstena potvrdio je i na sagovornik. a kada bi pala noæ svojim fenjerom bi obasjavala zaboravljene grobljan ske puteve i retke podasute drumove. a on æe se braniti sa slobode. Ako bih joj plasirao la da sam bio sa nekom drugom enom.Koliku je papazjaniju izazvao ovaj èovek. ne primaju opklade posle osam. Zahvaljujuæi naporima MUP-a Srbije.Svrati vamo da se malo razgovaramo. nije bitno ko æe kome dati oprost. prsten. a brani se sa slobode. . . Gledate eksluzivni snimak koji j e napravila na a ekipa. Sve ostalo bi bilo manje podlo no sankcijama. Koristila je dan za preèice koje su vodile p ored tuðih avlija. . d a li bih ja njoj oprostio onakav napad da sam nevin. Ne smem da okasnim. jer je povad ila ono malo krompira to je posejala.Vide li ti Branko onu ljigu od kustosa? * Miholjsko leto je nestalo u jednom danu. a granje je odavno iz ume privukla. . jer zahvaljujuæi njima i naredne generacije æe moæi da u ivaju u na em kulturnom blagu. Srbija je dobila jo jednu mafiju. ali Stani to nije smetalo. . zato klimam glavom i dajem do znanja da elim da èujem ostatak emisije. Ki ovina i hla dnoæa nikada je nisu omeli u bilo kojem naumu. ali neubedjivo i kao takvo ne bi potrlo njenu sumnju u vezi prstena. Spremio sam sebe na ovakve komentare. Protiv poèinioca ovog nedela.Naravno.Oj Milenija.Drugi put.Da li mo ete da nam potvedite autentiènost ovog prstena? . Po tovani gledaoci. jer ena u to najlak e poveruje. Ja sam eleo da mi oprosti. to bi bilo najubedljivije. Ovim zavr avamo aferu. ja sam negativac.O Stano. U toku juèera njeg dana ronioci specijalne jedinice MUP-a Srbije su na le prsten. . koji je igrom sluèaja ispao pozitivac i nekom daje oprost. Kada se obostrano volimo. gledate treæe izdanje u mesecu oktobru emisije Rotacija. Ekrema Ljatifija sa prebivali tem u kartonskom naselju pokraj Borèe je podignuta optu nica. ali bih mo da ugasio zauvek. Nadam se da æe graðani Srbije znati da cene napore MUP-a. ta æe ti kocka doæi glave .

ne boj se . Ti samo treba da nani ani .Radivoje. bi li ti do ao jedan dan do mene da mi ubije onog orlu inu? . Znala je da je prigluv. Ne mogu vi e da ti reckam. Svi su gledali u veliki televizor sa ispupèenim ekranom. .Dobro Stano. ali ako bi mogao . ali uði eno dok malo ne umine ki a. imam ja kabanicu. Videla je svog ispisnika za stolom u æo ku kako prekr tenih ruku drema. . a glava i ruke su mu ostale u istom polo aju.Ne brigaj.Gledaj svoja posla Milenija . U ovom kolu uplaæeno je osam hiljada esto dinara.. Ispisnik Radivoje je samo podigao veðe. Jedino to je Stana prihvatila od savremenih civilizacijskih izuma je maja za sire nje. ali ne mogu vi e da ti reckam.Æuti Stano. a pu ka æe da odradi svoje .Sine.Ma neæe jo .Ama Stano duguje mi dvadeset est pari.Narode podvlaèim crtu.Jes i to to ka e . Srbija je dobila jo jednu mafiju. zato ga je blago prodrmala. Molim za ti inu.Ovo æu da ti uzmem i smanjim dug. a Stana se primakla Radivoju i poèela razgovor. Izvukla je iz nedara smotuljak od novine i spustila na ank. Ajd uzdravlje. . Odmah je poèela da mu se ali kako joj je orlu ina odneo jednu pirgavicu iz sred avlije. prsten. Ona je samo sa sme kom podigla ruku i nastavila ka anku. Stana je brzo pokupila novèanice i pri la anku.Ba me muèi Stano . jer je svima prijala njena pojava.Ma nije to Stano. nisam stigla vi e da ispletem.to? Ajde Radivoje. evo poèinje. .Mator sam ti ja za te stvari. provukla se kroz pukotine u zidu i klimave prozore. okraæao dan. Kada pola uzme kafana igraèima ostaje èetiri hiljade i trista dinara. gumenjaci i plastièna kabanica. bi li ti meni pozajmio trista dinara. . . Ovim zavr avamo aferu. poèinje izvlaèenje. poèelo je izvlaèenje. . prvo idu neki izve taji. uzela jednu hoklicu i uputila se ka Radivoju. U kafani je prestalo kome anje.Reci Stano. Stana ga je samo mrko pogledala i preletela pogledom po kafani. i ubrzo popunila kafanu. Iz pro lih kola je preneto dvadeset èetiri hiljade i sedamsto. Naime. Njenu alopojku prekinuo je gazda. a sad moram da vadim ruke Radivoje je malo prebirao po debelom novèaniku koji je obilovao raznim kvitama i izbrojio tri stotke. ako si mator nisi ubog. Polagaèko je pri la. onaj ni tak mi opsigovao ove èarape to sam mu donela. u selu Ritopek kod Beograda. taènije na lokaciji Plavinaèki Potok uhvaæena je estoèlana grupa .Radivoje. uputila se do æo ka. . Neæe tebi baba ostati du na. to ukupno daje okruglo dvadeset devet hiljada. . Ne primam vi e uplate.Evo ti ova tri para èarapa i turi na onaj moj tiket. . . . Grobljanska ti ina je pre la preko reke. Kada je sa anke rom zavr ila razgovor pogledima.Znam da je nema tina Radivoje. Èim je Stana kroèila u kafanu nastalo je simpatièno dobacivanje. nego tako sam se lepo namestio.

E. Baba je poèela da zaboravlja. Rankini roditelji su za stolom. Bio je èovek starinskog kova. koje je ogranak jedinice za suzbijanje v isokotransparentnog kriminala.promrmljala je Stana u sebi . Meðutim. Sad æe piæe Stana je dobila aplauz. E.Ali Stano. na kome je tanjir sa korama od jabuka. Po zavr etku emisije suprug je blago stegao suprugu za ruku i ushiæeno dodao: . Tita i ove posle Tita. .koja èini samo jedan ogranak muzejske mafije. Ako neko oæe da me pokrade. Stana je pri la anku i tiho se gazdi obratila: . Nemoj da me d abe prljite kukaèima i seèete sa britvama. . . ni ta se nije promenilo . pa ne mora sve ti da zna * U domu porodice Milosavljeviæ vladala je uobièajena atmosfera. . da ako i umrem do iduæe godine te se slatko odmorim. . . neka se pamti kad je Stana dobila na lutriji. kojima su upotpunjavali u iva nje pri gledanju æerkine emisije. Stana ove godine vi e ne plete.Daj piæe za celu kafanu.Daj pare. Sumnja se da je grupa u tesnoj vezi sa inostranim grupama koje su celu akciju pratile putem interneta. Jo je dr ala novac u ruci kada se obratila gostima u kafani. kada æe ta zdravstvena mafija? Majku mu moram da promenim onu pravosudnu mafiju. Poèinioci ovog kriviènog dela su se toliko osilili da su u sred bel a dana vr ili iskopavanja.Sikter more. .Iljadu.Ne mo e da promeni narod.Slu ajte me dobro. Ova dobro opremljena i nadasve vrlo organizovana kriminalna grupa. kako saznajemo grupa je veæ neko vreme praæena od specijalnog odeljenja pri MUP-u Srbije. moj Radivoje. znam ja po to ti prodaje nakupcima moje èarape. A. a dok se Stana motala oko anka on je neprimetno zamenio njegovu naslonjaèu sa Staninom hoklicom. Kafanom su poèele da odjekuju psovke: Jebem mu lebac. . Sledi snimak hvatanja kriminalne gr upe od strane specijalnih jedinica Republike Srbije. ti mi duguje èarape . Ispratili smo Kralja.Da zna da ne mo e . biæe pare u kutiji od Aleve paprike u kredencu. I Radivoje se sme kao. sledeæa æe da bude prehrambena mafija. ali je odustao kada je Stana podigla veðe i krivi prst poput kukaèa. vataju samo neku boraniju.Znala sam da æe èak do Biograda da stignu . ali se samo nasme ila i podigla ruku u visini pognute glav e.E. Donesi meni i Radivoju kilo jagnjetine i po frtalj meke rakije. I dalje nema ni ta dok malo ne podma e sa kakvom èa æu. jedan. tri. Pih kada æe ta protivgradna mafija Baba stana je krenula ka anku i u hodu dodala: .Hvala ti to si insistirala da tedimo za njeno kolovanje. dve. Eto ti za tih dvadaset tri para èarapa. dva. Stana je poèela glasno da broji. to se prenosi sa kolena na koleno. gde si ti to podmazala Stano? . koristila je visokotehno ka dostignuæa tehnike u loci ranju podzemnog blaga. To je na a najveæa investicija. Kada joj je gazda spustio novèanice na sto.Ih. Gazda je hteo ne to da progovori. Gazda je samo æutao i odbrojavao novèanice ispod anka.

. Parkirao je svoje vozilo ispred one polovine kuæe koja nije imala prozor i pribli io se rasklimanoj drvenoj stala i na kojoj je bila poklopljena kofa i lonèe. Nastavio je sa ivotom tamo gde je i stao. Ekrem se prihvatio pe kira i video kako im se pribli ava èovek u belom mantilu. .Ja sam arko Radiæ. Kad me pospe idi da ga dovede .Ti to mene zajebava ? . ponesi pe kir i sapun.ta oæe ? .Dobro.Zar ti ja lièim na zajebanta? . Za vreme provedeno u zatvoru.Dobro je. arko se brzo predstavio ponovo. ka i ta oæe ili se maèinji iz moje avlije. . Kada je pro ao kuæu ispred njegove. agent za . Da nije neko obio skup tinu? Ekrem je povisio ton i poèeo da ste e pesnice. shvatio je da æe verovatno sa njim koju prozboriti .Samo zajebanti i cirkuzanti imaju takvo odelo.Ako mo emo malo da uðemo unutra da poprièamo .Ne.Malo je nezgodno. Koliko para? .Ekrem je podigao veðe.Ja sam arko Radiæ. jer mu je ovaj samouvereno prilazio. * Jo jedno godi nje doba provedeno u zatvoru ni ta formalno nije promenilo u Ekremovom ivotu. . treba deci da spremam veèeru.Tek sam sada shvatio kakvo smo divno dete odgajili.Dobar ti dan.Nadam se da neæe vi e da postavlja pitanje ta smo postigli u ivotu.Opet agent. kako bi ga to pre re io zablude.Dobar dan Ekreme. . treba da vam poka em neke papire i da . a usne su mu do le do izra aja. .Na a firma izraðuje nakit i hteli smo da za nas snimi promotivni spot. . .Miki sine.Agent. Mali je kao i uvek istrèao sa ushiæenjem da vidi oca i odmah se prihvatio lonèeta i poèeo da poliva oca. . mislio sam da si onaj agent. . reklamni agent zlatarne Belje iz Slovenije.De ti je brat? . Reci ta ti treba? . Prebacio j e jaknu i d emper preko stala e i poèeo da zavræe garave rukave od ko ulje.Nije ni ta. Kako je danas bilo u koli? Je l te pitala ne to uèiteljica? . pa samo to sam iza ao iz æorke. koji si ti? .. ne. neæu da ga jurim po mraku. A. Rekla sam ti da imamo zlatnu decu i to je dovoljno. na ao je utehu u èinjenic i da su mu sva deca ove godine bila du e na okupu nego inaèe. jer sakupljanje papira ne zavisi puno od godi njeg doba. Videli smo tvoje hap enje na televiziji i hteli smo da ti ponudimo ugovor za snimanje.Nemam ti vremena ja za duge prièe. pa je sinu dao znak da ode da potra i brata. Nije mu se svideo stranac. Tata dolazi neki èovek u belom odelu.Na livadi igra fudbal. . jer su mu usta ostala poluotvorena. Brisao je ruke i èekao da mu se stranac obrati. . .

Ja znam koliko vredim. onda nema filma.Mislili smo da ti napravimo ovde monta nu kuæu. kako ne razume nemam ja za to ovla æenja. Mo e bilo koje cigansko naselje.Pa nismo mislili u novcu.A. . . Nema proki njavanja. samo da je u Sloveniji.Da. . ali uzalud. Moje je hap enje gledalo èetiri miliona ljudi. ne duva ti promaja . ali to samo tako deluje. to ne mogu? O eni me. svaka æe da se uda za mene. Sinoæ je rekla ona enskinja. . ne.Ti to mene zajebava ? Ja imam jednu monta nu. Samo da je zdrava i da nije mnogo stara. Ja znam sve da radim . . .Ajde. a na drugom gledaju Rotaciju u isto vreme. veæ u kompenzaciji . Valjano je prouèio izve taj i pozvao Borivoja. Pola Srbije ima po dva televizora.Polako Ekreme.Moja deca ne jedu kompenzaciju.efe. To se sve snima u studiju. Jedna firma nam duguje novac i mo e samo da nam da kuæu. . Vidi Borivoje. ne mo e tamo da ivi . Da li si gledao Rotaciju? . Ako ti ne odgovara mo e da ide . kako bi mu otvorio vrata.Ne Borivoje. Gledaju hap enje i u ivaju u muzici. da snimam filmove. izvoli uði. . Nakon nekoliko minuta Borivoje je to i uèin io. polako Ekreme Mi nemamo novca da ti kupimo ili napravimo kuæu. Ispada da je cela Srbija samo gledala zvezde Granda i Rotaciju. Zamolio ga je da i on prouèi izve taj i donese svoj sud. ti nisi dr avljanin Slovenije. ovo je na telovano. kakvi bakraèi * Rodoljub je dobio agencijski izve taj rejtinga svih emisija koje su se emitovale kada se emitovala i Rotacija. .Èekaj. oæu pravu kuæu.Ama neæu ni ta to mo e da se razmontira.Ekreme. Mi ti je dovezemo i za dva dana namontiramo umesto ove. Oæe sad da me uvede u kuæu? .Mo e. a manje ove medijske prenose. kakva voda. Na jednom televizoru slu aju zvezde Granda. pa vi se alite? . Tek je onda pravi do ivljaj. ali bez uspeha. ali da je namontira negde u Sloveniji.Agent. Ekrem je krenuo ispred agenta. ne trebaju mi dve. . ako nema Slovenije. Èak sam izdejstvovao da Srbija dobije br i internet. ja sam reklamni agent. Kada se sve sabere ispada da televiziju gleda vi e ljudi neko to ih zvanièno ima u Srbiji.Ali Ekreme. sve sam probao kako bih ovaj narod malo otrgao od neprikladne zabave. . nisam ja agent za brak. sasvim je moguæe.Ne. Mo e neka polovna kao to sam i ja. udaj me.. kako bi narod vi e gledao filmove.Ne. Kada sam se ja na takav naèin alio? . . Èetiri miliona mene gleda . ovo je prava monta na. . . Ekreme. Ja nisam pismen ali èujem dobro.Tako mi deluje.Pa izreklamiraj me da imam kuæu.Oæu bre bato. . Koliko para? . samo da odem u Sloveniju. Ja znam koliko vredim. moram da pozovem gazdu.Reci gazdi da ne ulazim u vodu pre Ðurðevdana. ali se naglo okrenuo. od tvrdog materijala.efe. Deca su mi mirna i poslu na.Idi bre prepade me.

Ceo dan je padala ki a i remetila je samu pomisao na etnju. a danas krekeri i pica. ali je pred penzijom i ne eli da je se re ava. ali smo odustali èim smo pribli ili prste. malo pivo. veæ dok suðenje nije poèelo. veæ se odmah ma io telefo na.Branko. veæ u narodu. a mnogo vi e vremena da je se re i .Ne Borivoje. pravom roditelju neæe umanjiti brigu saznanje da je glupost izazvala vi a sila ili tuða gre ka. Umoran sam od analiziranja uzroka Borivoje. Gledaju televizor i odmeravaju mu to veæu kaznu. jer znaju da iza njihove zakletve stoji dr ava. a samim tim postoji mala ansa da se uskoro ofiraju. Mo e da se vrati zadacima * Ljubi a je verovatno gledao Rotaciju. . biæe mirna kao bubica. pa me je sutradan pozvao da proslavimo sreæno okonèanje afere prsten. ja æu sutra preæi u drugu prostoriju. verujem da se ne bi vi e jeo nego sada. Obojica smo posegnuli za parèiæima.. a nikako da oktrijem ta je uzrok.Eh. izribaæu je. potrebno je vreme da je spozna . Nije od onih t o se zaklinju da vole kuvanje. Pokazao sam prstom na neku p icu koja je obilovala prilozima. verovatno je raznosaè pica. jer je picerija ispred zgrade. na kome se nekada iznosilo peèenje. tako da uzrok vi e neæe biti bitan. èuvaj se lo e navike. Majstoroviæ je spoznao lo u naviku. sine. a potajno bi koristili usluge restorana samo kada bi i mali novca. . ali znaj da u Neko je pozvonio. Dolazi sa jednim velikim metalnim ovalom. Uz poluprazne èa e. na ne to sam postao alergièan u ovoj prostoriji. jer je iz parèiæa izbijala vrelina. iv mi bio i pazi iduæi put gde ostavlja belu.efe. Kada me je poslu io rakijom. ali se pla im da æe bez spoznaje otiæi pravo u penziju Borivoje. jer smo neformalno veæ nazdravili. Iz litarske platiène fla e. pa vi to plaèete? . Iako me nije zivkao znao sam da je brinuo kao pravi r oditelj. Nije odoleo da mi prigovori za belu. Trebalo je za kratko vreme poseæi tolike glave . koju zidari danas zovu. Kada malo bolje razmislim izabrao je pravi trenutak. Borivoje. Ako takav narod krene da sudi. ceo ivot se zaklinju sebi i drugima kako vole da kuvaj u. narod bi hteo da rastrgne onog Roma to je ukrao prsten i tako smanji svoju odgovornost za nepolo ene ispite. a on nije ni gledao jelovnik. Ako je stvori . a kamoli pravu etnju.Da li bi mogao da mi napravi ureðaj koji bi daljinski prenosio video signal? . Narod tek treba da je spozna. nije problem u njoj. Ljubi a poèinje zdravicu: . Èujem ga kako se zahvaljuje. kako bi umanjili svoju. sipa penu avu teènost u krigle. jer kada nastupi neka glupost. gde sigurno neæu imati alergiju. neminovno lete glave. Konkretno. Narodu nije interesantan sluèaj kada dobije sudski epilog. kako bi on mogao da sudi. nema tinu i propale brakove. Po to veæina ljudi zna gde ivi. Nije d abe giljotina izmi ljena za vreme Bur oarske revolucije. Dr ava je ovog puta prikrila belu kuglu . Vraæa se po pivo. Na osnovu konverzacije zakljuèio sam da redovno koristi njihovu uslugu. tako da je neminovno bilo da se stvorim u njegovom stanu. a potom ga vidim kako u kuhinju unosi dve papirnate kutije. Da sam zabrljao njegovom gre kom.Jesam efe. Odlaz i u hodnik. Borivoje. poturio mi je jelovnik iz obli nje picerije.

.Ne hvali se da si kupio hotel? .Nije problem. tako da ponovo vidim njegovo avetno lice. elim da snimam politièare u hotelskim sobama. da li mu se takva misao vrzma po glavi iz potrebe ili èiste navike. Srpski koeficijenat je skoèio sa jedne. Naime. ali mi ne ide. pogledaj u Krivièni Zakonik koliko se robija za ucenu. . Meni je ostala èista pornografija.poku avam da se smejem.Ajde ne zezaj. Iznad ovala se uzdi e maglièasta para. koje se me a sa dimom iz njegove cigarete. . jer i da je kupio hotel ta ima da nadgleda sobe. jer se valjaju sa najboljim ribama. Postoje opreèna mi ljenja ta je izazvalo ovoliki skok. na jedan zarez èetiri jedinice.U hotelskim sobama? . gde bi vr io nadzor? . zato æemo ovoj temi posebnu pa nju posvetiti u toku dnevnika.. od danas æe proseènoj porodici u Srbiji nedostajati jedan zarez èetiri plate meseèno za pre ivljavanje. ali ovog puta ne tako mistièno kao pre. Svi su oni odavno ucenjeni.Ma jok. Po tovani gledaoci. Grizem picu i klimam glavom u znak odobravanja i ne elim da ga pitam. dnevnik poèinjemo udarnom ve æu. .Ne elim da ih snimam zbog ucene.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful