Bojan Miladinoviæ OVO NIJE KAMUFLA A kratak roman www.ilegalac.

com - Tata, tata, doði ne to da vidi Tataaa - Evo me za minut pile. Gde je Olja, zar se ovako èuvaju deca? - Ka i pile tatino. - Aaa, za to onog èiku streljaju dva puta? - ta to gleda ? - Partizanski film. Evo, premotavam da vidi . - Nemoj da premotava . Nije to film za tebe, sad æe tata da ti pusti crtani. - Neæuuu crtani, oæu ovaj film. - Dobro, dobro, stisni pauzu, odmah se vraæam. Ovo je neèuveno. Dozvolila je detetu od èetiri godine da gleda partizanski film. Ulazim u kuhinju, a ona kao po obièaju dr i telefonsku slu alicu i blagim pokretom prs ta u visini usta, daje mi do znanja da je ne prekidam. Silom prilike èujem jednosmern u komunikaciju: Sve se desilo spontano. Pre nekoliko godina suprug mi je poklonio kopiju srednjovekovnog prstena, koji me je naprosto oèarao. Kasnije sam upoznala majstora koji je napravio tu kopiju i re ila sam da pokrenem kolekciju srednjovekovnog naki ta Da, da majstor se zove Ljubi a, to obavezno da napomenete. Samo trenutak, moram da proverim ta mi radi dete - poklapa slu alicu akom i malo osorno mi se obraæa. - ta je bilo? - Kako ta je bilo? Dete nam gleda neki partizanski film pun nasilja. Otkud ti ta glupost? - Dobila sam besplatno uz novine, zna ono to deli Socijalistièka partija? Nije bio nikakav znak za uzrast. - Drugi put gledaj ta stavlja u plejer, a sad idi da je ubedi da gleda crtani. Mene neæe da poslu a. - Ma da li si lud, dajem intervju za èasopis Moj nakit . Idi da joj prièa neke prièe dok ja ne zavr im. - Nemam vremena za prièe, poèeo sam da lemim ne to. Ne mogu sada da ostavljam. - Ej, Branko, polomila sam se da doðem do ovog intervjua, ne zanima me, snaði se. Dok je dete bilo malo stvarno je nisam zanimao, ali je barem brinula o detetu, a sada je ne zanimamo ni ja ni dete. U odlasku èujem glas povampirene ene: da, sada sam tu, morala sam na trenutak da zabavim dete, znate kako je to da, da mo ete da stavite da sam mama èetvorogodi nje devojèice - Pile, hajde da ti tata pusti crtani zna onaj maèak kako - Hoæu, ako mi objasni za to su onog èiku streljali dva puta. E, ta me snaðe - Hajde premotaj da vidim prvi put kada ga streljaju. Premotavanje ne traje dugo jer dete nepogre ivo barata daljincem. Prepoznajem scene iz filma Crvena Zemlja . - Tata, onog èiku u plavom odelu i kaèketu streljaju dva puta. Vidi, prvi put je u sredini, a drugi put kada ga streljaju je na kraju. Kako mogu da ga streljaju dva puta? - Vidi pile, to nije stvarno streljanje, to je samo gluma. Seti se onih glumaca i z pozori ta Taj èika je kobajagi streljan. On se samo pravio da je pao. Kada je drugi put bilo streljanje on je ustao i ponovo pao.

- A, za to je samo on glumeo dva puta? - Pazi ovako. Èike koje su pravile film to nisu ove to glume, veæ neke druge èike dobile su zadatak da to br e naprave film, kako bi se neprijatelj osudio to pre - Nemci? - Tako je, Nemci. Po to nisu imali vremena da zapo ljavaju druge glumce oni su neke èike zamolili da glume dva puta. Jasno? - Jeste. A, da li se i danas snimaju tako brzo filmovi? - Doðite da vas poljubi mama, kako ste mi slatki pro lost - Kolega, sigurno se pitate za to sam vas ostavio za kraj? - Pomislio sam da ste me sluèajno preskoèili. - Nikako. Za razliku od ostalih studenata, va program zauzima znatno manje memorije, a sasvim je funkcionalan. Sve to zahvaljujuæi drugaèijem pristupu problemu. Ja vam se divim - Ne znam ta da vam ka em - Ne treba ni ta, sve ste rekli programskim linijama. Da li se sla ete da je buduænost elektronike u mikrokontrolerima? - Sla em se. Ureðaji æe biti nezamislivi bez njih. - ta mislite, da li æe se smanjiti pouzdanost ureðaja? - Nikako. Mikrokontroleri su upravo osmi ljeni da poveæaju pouzdanost ureðaja. Neverovatno. Èovek mi se divi za program, a sme ka se na trivijalnu stvar. Znaèi taèno je ono to prièaju, da je na ispitu pun ironije i podjebavaèki nastrojen. Ovo je sigurno uvod za neko pitanje sa zvrèkom. - Vidite kolega, kada se osmi lja neki proizvod poput mikrokontrolera, ujedno se osmi lja i obja njenje za to je taj proizvod nastao - Izvinite profesore - Ah, nema potrebe da se izvinjavate, smeh je ponekad te ko kontrolisati. Èesto takvo obja njenje slu i da skrene tokove misli, kako ne bi neko, ko nije odabran do ao na ideju da ga upotrebi za smanjenje pouzdanosti ureðaja. ta mislte da, recimo, firma koja proizvodi klavijature, proizvede pojedine primerke koji æe da prestanu sa radom posle izvesnog vremena? - Mislim da nije fer. - Ah, nije fer da to bude u popodnevnim èasovima i vikendom da pokvari svirku, ali obiènim danom ujutru, to da ne? Korisnik æe imati vremena da se snaðe, a ovla æeni servis æe izvr iti jeftinu popravku, koju æe malo skuplje naplatiti, i ureðaj po to mu je uèitan pravi softver nastavlja da radi, onako kako bi inaèe trebao da radi. Vidite, farmacutske kuæe prodaju mnogo lekova koji leèe samo posledicu bolesti, ali ne i uzrok, jer su svesne da ako bi leèile uzrok, vrlo bi brzo bankrotirale. Da li je to fer? Ba se u iveo, èak je poèeo i prstima da lupka po stolu kao da svira klavijature koje ne proizvode ton. Ne znam to mi sve ovo prièa, ali ima logike. - To nimalo nije fer, ali eto moramo da se pona amo kao da je fer, jer nemamo alternativu.

- Tako je. Meðutim, kao to vidite sve savr eno funkcioni e i nikog ne grize savest. Zamislite da radite kao in enjer u nekoj firmi koja pravi klavijature i nadreðeni vam sasvim legalno postavi uslov da programirate neke primerke kako kompanija eli. ta biste uradili? Naravno, iskljuèujemo moguænost da vam to postave u firmi koja pravi medicinske aparate, a iskljuèujemo i moguænost da ostanete na radnom mestu ako odbijete. - Ne znam ta da vam - Izvinite to vas prekidam. Nadam se da imate na umu da klavijatura ima veliki broj komponenti, koje mogu posle odreðenog vremena bez ièije pomoæi da otka u, te tako postane nefunkcionalna. to se tièe ispita mi smo zavr ili, mogu da vam upi em èistu desetku, ali sam hteo da malo pro irimo temu i razmenimo mi ljenja. Koji ludak. Sva ova naglabanja nemaju veze sa usmenim. ta bih uradio? - Verovatno bih pristao. - Ne bi vam smetala politika kuæe? - Verovatno, bi, u trenutku, ali kasnije ne, jer verujem da svaka firma ima neku svoju politiku. - Naravno da ima. Mama kompanija proizvodi pesticide, a æerka pakuje glinu za èi æenje organizma. To vam je tako svuda u svetu. Da li sada verujete da su mikrokontroleri osmi ljeni samo da bi poveæali pouzdanost ureðaja? Njegov osmeh u meni izaziva golicanje u grlu, koje je zapravo maska, kojom elim ve to da prikrijem smeh. Stavljam i ake preko nosa, dok ne proðe prvi nalet. Uspevam vrlo kratko da odgovorim. - Zavisi kako se programiraju. - Tako je kolega. Eto, ponovo smo se vratili na programiranje. Meni bi bilo zadovoljstvo da vam budem mentor na diplomskom. Ja imam korektnu saradnju sa jednom nemaèkom firmom koja pravi kuæne sigurnosne sisteme, pa ako ste voljni da odradite diplomski na tu temu, mogao bih da vam obezbedim usavr avanje u njihovoj firmi. - Profesore nikada nisam razmi ljao o odlasku u inostranstvo, malo sam zateèen - Da, da shvatam vas, ne morate ovog trenutka ni ta da odluèite. Razmislite pa se javite. - Hteo bih jo ne to da vas pitam, pre nego to razmislim. - Naravno, pitajte. - Da li ta firma postavlja neke specijalne zahteve? - Malopre smo se slo ili da svaka napredna firma postavlja neke specifiène zahteve, samo je na vama da li æete pristati ili ne. Pristao sam i svojski se potrudio da projektujem kuæni alarmni sistem, koji je fak tièki bio preinaèen postojeæi, jer se sve svodilo na promenu mikrokontrolera, a samim tim i kompletno programiranje novog. Promenu kontrolera su pravdali buduæim pro iren jima, to je donekle opravdavalo postojanje velikog broja neiskori æenih ulaza i izlaza. Ja sam inventivno æu i radom zaslu io profesorovu naklonost, to je uslovilo da ansu za usavr avanjem u inostrantsvu pretvorim u pogodak. Ostalo je jo da doðem na poslednje savetovanje, koje je profesor zamislio da mi odr i u nekoj rupi od kafiæa, koju su svi popularno zvali rupa .

dek je samo kamufla a.Ispijao sam pivo za ankom i povremeno bacao pogled na stepenice. Klimnuo sam glavom i udario u belu kuglu. Odsustvo prièe. Lako je se pomiriti sa tom konstatacijom. . Prilazio je sa osmehom. verovatno ne bi imalo smisla odbiti profesora. nego profesor. Bio sam pri kraju sa pivom. Ubrzo sam shvatio da bojno polje u vidu zele ne èoje nije meni naklonjeno.Crna. Kada je pri ao. neki majstor vam je prepravio dek i on beskonaèno vrti traku. postoji ne to to se zove strategija. . ali vidim da vr i posao. a po ankerovom izrazu lica. dalo se zakljuèiti da se poznaju. klimnuo je g lavom. u nameri da vidim profesorove noge. Igra nas je opila. a èesto i u ivotu. Ko bi drugi. hladna i z a bilijar pomalo teskobna prostorija izazivali su u meni blagu nelagodu. . Meðutim. a ovi vu metri su prebaèeni na snimanje. On je uzvratio migom i zadr ao pogled prema stepenicama. ali kada sam se namestio da razbijem kuglasti troug ao. Profesor se poluzapovednièkim tonom obratio ankeru sa zahtevom da nam osposobi bilijar.Ne mogu da verujem da ona mrcina od deka jo uvek radi i daje zvuk kao da je juèe iza ao iz fabrike. jer sam i ja verovatno naseo kao i svi ostali. ne presuðuje polo aj crne. pogledao u njega pa u mene i blago udario akom o ank. ja sam po ko zna koji put kon statovao kako je profesor èudna sorta. . . tako da se nisam buni o. jer sam svakim udar cem bio sigurniji u sebe.Da.Za to? . veæ bele kugle. poèeo je da preseca zve ket kugli u ritmu pokvarenog metronoma. ko izgubi plaæa eton pokazao je rukom na stolicu gde je bila èinijica sa etonima.Muzika ide iz kompjutera.Zato to malom nepa njom mo e da okonèa partiju.Da se razumemo.Kolega. Uskoro smo poèeli i da se egaèimo na temu teorije sudara. to je bio dobar in dikator da neko silazi u rupu.Nemam ti ja pojma ta je radio. jedinom osobom u kafiæu. a i da je bilo pola fla e. u ao sam u prostoriju. Zdelica je o stala bez etona. Èekanje se malo odu ilo. Zapitao je konobara ta pije. koja je od ovih kugli najbitnija za igru? . U bilijaru. . u kojoj sam pre nekoliko trenutaka video konobara kako gu va neki èar av kao da je prljava posteljina. Osmeh me je odao da delimo mi ljenje.Taèno je to. Smernim udarcem profesor razbija harmonièan skup kugli. ta mislite. Dok su oni vodili. da sada kapiram. ali nepa nja se prevazilazi ve bom. Kugle su poletele du stola. njihovu ustaljenu konverzaciju. Odmakao se jedan korak od stola. . a nama je naruèio po pivo. ali su nekako ostale zgusnute. . Profesor je rukom pokazao da ja imam prednost. Ako protivniku ostavite belu u povoljnom polo aju. blago oslon io na tap i po prvi put danas mi se obratio ozbiljnim tonom. tako da smo pivo povremeno koristili samo da ovla imo grlo. verovatno. sigurno æe vas . koje æe se nakon haotiènih etnji ponovo naæi u harmoniji. ali bitka nije nimalo bila dosadna. Sa nadom da nisam zabor avio kako se dr i tap. usledio je pokret ruke u vidu rampe. Muziku koja je dopirala iz zvuènika. ali je mal o te e sa konstatacijom da nisam uzeo tap u ruke od srednje kole. tako da su mi pogledi bili sve reði i nije ni èudo to sam zapoèeo konverzaciju sa ankerom.

a treba iæi. ovo je sve bila zabava. jer i ivot je igra. Ne ostavljajte protivniku ni ta na sam hteo da vam podarim. To je ujedno i prvi savet koji olako uzimali etone iz tacne u je.pobediti. Taèno etoni nisu skupi. No. ali ipak razmislite dokle tacni. Primetio sam da ste nameri da se nekako kolo sreæe okrene. ovo .

nja. * Veæ tri meseca radim u firmi.Da li ste videli onaj prastari dek za ankom? . mo da opasnost izbegne vas.vam sve prièam zbog situacije kada pobeðujete. Po konturama deluje da je knjiga. ali jutros sam lakirala nokte. Stvarno ste me ganuli . . primirite se i vi.Nastavnice. ali osnovna kola nije mesto gde se treba zadr avati. Jedna gre ka nije nikada fatalna.Hvala vam deco. da je i meni ao to me napu ta tako fino odeljenje. * Konaèno je kraj kolske godine. Ba me zanima da li su znali ne to normalno da izaberu. ali po to primam skromnu platu na ruke i nemam socijalno. naravno. Ja sam èetvrti Srbin. iako se nigde ne .Nastavnice. nja . pazi da ti ne zadrhti brada. kamuflirajte se. ta mi bi da se i ja nasmejem? Morala sam kad su nagovorili ovo deri te da deklamuje njihove fore moramo da napustimo osnovnu kolu nja. Smeju se kao kreteni. . mo ete samo da izgubite partiju. Ja sam gubio. Nema vi e dece koja poku avaju da mi se penju na glavu. napast je to . samo da naðem makazice ao mi je. koji je inaèe jedan od ta tri Srbina. u ime odeljenja predajem vam ovaj skroman poklon. a on je dao predlog da napustimo bilijarski sto. elim vam puno uspeha u predstojeæem kolovanju i u ivotu. ta se de ava? . ali ako ne shvatite da neko prati va e gre ke.Hvala vam deco. Udahni. dubokim udahom. hoæete li da otvorite poklon? . . za to je ovakav mir. je velika mutljavina. tako da mi je bez problema obezbedio radnu vizu na godinu dana. ali mi moramo da napustimo osnovnu kolu. Vreme je da krenemo Sve se potpuno slagalo sa njegovom prièom. tako. Platio je tri piva i dva etona. Zapamtite. Nikada nisam ovako mirno zapisala èas.Naravno. Samo jo danas i nema vi e napasti do septembra. nedvosmisleno smo jedan drugom pokazali da nam vi e prija veèernja proleæna sve ina. Tvrde korice ali ne mora ni ta da znaèe. kao to sam i oèekivao. Moram da priznam. Mi bismo voleli da nam vi predajete i iduæe godine. najbitnija stvar u ivotu je kamufla a. jer i und eli to du e da traje pa to je moj roman. izgubiæete vi e od partije. Ako shvatite da nekog ne mo ete trenutno da pobedite.Naravno.Taj majstor sam ja. ne mogu da ubrojim sebe u zaposlene. Mo da mu se urilo kuæi ili jednostavno nije hteo da pogre i. Profesorki Oliveri Andriæ za uspomenu i dugo seæanje svi su se potp isali. a protivnik se kao mi ukurvi i èeka da napravite gre ku. ostavite to za neko drugo vreme. Vlasnik. Pri izlasku iz rupe. nego tipajuæi zadah podrumske memle. Mnoge bi vrste izumrle da nije kamufla e.elimo vam da napi ete jo puno romana. kelner mi je objasnio da je neki majstor napravio kamufla u. Pru io mi je ruku i poluzvanièno dodao. Ako nekada ne znate da izbegnete opasnost. Nisam ba rada da se zezam sa selojtepom. gde su zaposlene dve Nemice i tri Srbina.

Pri samom èinu rukovanja shvatio sam da gospodin ima sasvim obièno srpsko ime. tako to je ustao i iz ugla radionice gde smo sedeli z a minijaturnim stoèiæem. od etao do dugaèkog stola i vratio se dr eæi ne to u ruci. ja se nisa m alio. jeste. Gospodina Fingerprinta sam upoznao u radionici. . interkom.Ne razumem. jer je ovaj novorazvijeni ureðaj trebao da se sklapa ruèno u na oj re iji. mladiæu. za razliku od osnovnog alarma koji je sklapao robot negde u Kini. rekli su mi da je vrem e da upoznam gospodina Fingerprinta. Taj ureðaj se naziva.Odlièno. jer sam sa Nemicama vrlo slabo komunicirao.Naravno Pre ao je rukom preko mikrokontrolera i kao pravi ibicar otkrio mi ne to neoèekivano. a da bude funkcionalno je oduvek bio in enjerski izazov. pogotovu u tuðini. koja je bila bolje name tena od svih mojih dosada nj ih sme taja u Beogradu. Spustio je na sto mikrokontroler.Nikako Pre nekoliko godina isekao sam jedan spaljeni. jer rakiju nikad ne odbijam. a i ekonomski nije opravdano riskantno je. kako u in enjerskom. to mi je predstavljalo veliko olak anje u in enjerskom smislu i ni sam morao puno da mozgam oko softvera. Kada nisam sa majstorima instalirao alarme. na tebi je da odluèi da li . meni je pripala ta obaveza da te urazumim. Da je riskantno. koji je javno dostupan. uvideo sam da mi poznavanje jezika uop te nije ni potrebno. Spavao sam u prostorijama firme i silom prilike sam bio èuvar u firmi koja prodaje alarme. tako i u majstorskom smislu. Pre nego to sam do ao. . oduvek je bio majstorski izazov. . Spojiti elemente kako bi zauzimali to manje prostora. Prihvatio sam ponuðeno. No. No. Jedna je bila sekretarica. Napraviti ne to sa to manje elemenata. ali kabriolet.vodim kao radnik. saèekala me je ljubaznost u vidu kafe i domaæe rakije.Eh. nema logike. ali to je vreme vi e odmicalo. Na zadatak je da onaj ureðaj koji si napravio smestimo u ovo kuæi te. Posao mi je bio dvolièan. . uka em na logiku i ekonomsku opravdanaost. To je stvarno suludo. Toliko prostora ima na osnovnoj ploèi ili pored ploèe a mi da seèemo èip. . i nije nikakva novost u svetu e lektronike. jer sam znao da je naumio da mi ga poka e. jer sam koristio prijemnu sobu. Èak je osmi ljen i protokol za komunikaciju dva uredjaja putem interkoma. Kada sam im na jozbiljnije predoèio da sam iscrpeo sve svoje potencijale u minijaturi. koji koristimo u cent ralama i mistièno se nasme io.Sigurno znate ta je ovo? .Ne da se zbuniti.Mikrokontroler. Jedan od najte ih je bio zahtev za minijaturom. Ljubi a. tako da znam kakva mu je unutra njost. meni su servirali nekoliko zahteva koj i su mi zadavali dosta muka. a ja sam mogao malo i da u tedim. Odmah po ulasku. to se automatski sadr alo u zahtevu za jednost avno æu. a druga se bavila knjigovotsvom. koja se nalazila u poveæoj sobi njegovog stana. jer nisu hteli da mi plate stan. strahovao sam da æu imati problema sa jeziko m. razvijao sam ureðaj za komunikaciju sa alar mom preko napojne mre e.Da li znate ta je ovo? . Meðutim. Nisam puno oèajavao zato to nisam mogao da razaznam predmet koji je uzeo. . . Na opu ten razgovor je presekao.

.eli ili ne.I dalje ne razumem ta da odluèim. . niko te neæe prisiljavati.

koji se razlikova o od starog samo po nedostatku brojeva. potom izdisaj rastereæenja. Prilikom provale fal kontroler se vadi i stavlja novi sa pravim softverom. A ta je danas sigurno? . ali nastankom njegovog sigurnog glasa.Ovo to sam ja napravio oèigledno ne mo e da se smesti u taj mikrokontroler kabriolet. . jer bi to bilo fatalno ako bi do lo do neke sumnje ili istrage.Ljubi a. sad Ako hoæe da ti objasnim do kraja. . provala.Ja treba da se odluèim da li hoæu da budem lopov? . Zapravo sve je kao original. a i nije mi jasno kako bi se napravila ta plastika.Zavisi od sluèaja.ta bi bilo moje zadu enje? . tako da niko ne mo e da pove e provalu sa firmom Na trenutak sam imao oseæaj da sam akter nekog niskobud etnog trilera.Da. taj ureðaj treba da onesposobi alarm dok se ne obave neke stvari . koju ja mogu da vidim. Barem onu. ne bi ulazio u kuæu. Tu se stavljaju ifre.Dubok udisaj. .Kontroler je samo kamufla a za onaj interkom to si napravio. ali sam svestan da ne mogu da je sakrijem i da hoæu. Zato su te poslali ovde. Ponovo je napravio ibicarski pokret i otkrio mi novi kontroler. ja æu to zaliti plastikom pomoæu kalupa.Dok se ne to ne ukrade? . a kada sve to lepo spoji sa kontrolerom. kome ne znam pravilno da izgovorim ime.Zaboravio si da radi sa majstorima. Biæe sve kao original. u nekom gradu velièine Ni a. ali neæu sigurno isplivati ako ujutru odem na aerodrom i vratim se u Srbiju. zatim setovanja za senzore i jo neki parametri. ja volim sitnice. Lemiæe mikrodelove pomoæu lupe i robotske ruke. mora da se i èitaju sva setovanja iz starog mikrokontrolera i upi u u novi. Spolja gledano na ploèi centrale ne sme da bude dodatnih delova. takav prik az nestaje pre razilaska dima. Znam da tim gestom odajem nervozu. Nije ni probao da mi ka e da je tampa najtriv i- . a ti to posle krsti to kako hoæe . To je njihov posao.Opet sam sauèesnik.Eh. shvatio sam d a se to dogaða meni. . Nekada bi onesposobio ceo alarm. . ali ne mo e daljinski.To je moj deo posla. . . Do gu e sam u govnima. uglavnom ti bi to radio daljinski.Koliko se robija ako nas uhvate? . Ljubi a prevideli ste jednu sitnicu. Taèno je da to mo e da se uradi za nekoliko minuta. Èak je upotrebio i reè. . Klimam potvrdno glavom i sam sipam rakiju. . ali kada je belo i suvonjavo lice pedesetogod njaka izronilo iz dimne zavese. . Moram da ispitam do tanèina ta spremaju.Tako nekako. nekada bi simulirao provalu radi provere.Vidi .Gospodine . .Ja bih to pre nazvao pomaganje lopovima. . . To su posebni zahtevi o kojima je profesor prièao.Da bi to bilo neprimetno kao to elite.Ne razmatramo tu opciju. jer idemo na sigurno. Suvonjavo lice sagovornika kroz dim cigarete deluje pomalo avetno. Jo uvek nemaju rupu.Ka i slobodno. Ja sam taj koji radi pod lupom i elim tebe da obuèim.

Pustio sam omiljenu kompilaciju klasiène muzike i utonuo u re avanje jednaèina sa puno nepoznatih. Deo plana je bio i da Ljubi a sazna kada æe kuæa biti prazna. bez bojazni da æe sa kro va posmatrati dolazak policije. prvenstveno zbog novca. Svaka nepoznata je poèinjala sa reèima. Da je hteo. ali kakva me plata èeka. Nije mi puno bilo potrebno da shvatim kako imam vi e nepoznatih od jednaèina. nas petorica poèeli smo da odr avamo savetovanja na kojima smo razmatrali najmanje moguæe sitnice. On to nije isticao. dok sam ja pravio moj mikrointer kom. Ostalo je samo pitanje da li verujem njemu kao èoveku. Kako bi bilo fino kada bi mobilni telefon mogao da se smesti u mikrokontroler. ali nije ni skrivao. Odluèio sam da pristanem. provaljivalo bi s e kroz prozor. Instalacija interkoma ne bi trebala da zadaje probleme. Sve sam zaboravio sem jedne: ta ako mi se nikada vi e ne pru i ansa da uzmem neku kintu i vratim se u Srbiju da nastavim svoj bedni ivot? Znam da neæu diplomu okaèiti o ekser. jer je mogao biti i dva kilometra udaljen. Poreklo njegovog nadimka otkrio sam na njegovu inic ijativu. jer nisu poptuno znali da li neke prepreke mogu da se prevaziðu ili ne. a treæi bi menjao mikrokontroler. Naravno. jer smo uvek imali zalihu prepravljenih kontrolera dovoljno za èetiri . veæ svojom pojavom uèinio da na njih zaboravim. ali tada neæe biti anse poput ove. ta ako. Na prvom savetovanju sam uvideo da su zapravo i li na blef. Na a taktika je bila veoma jednostavna. Ako bi pak. Video mi je u oèima da imam poverenja u njegovo umeæe. to bi njima davalo veliku prednost u begu. Nisam smogao snage da ga pitam da li je on u dogovoru sa profesorom izvr io moj transfer. a Ljubi a je svojim operativnim radom odluèivao u koju æe se kuæu ugraditi prepravljeni alarm. dok bi drugi elegantno otvorio vrata i pokupio ta je mogao. Èim sam im formalno pru io ruku. znam da æe biti isto kao da sam je okaèio o krivi klin. Nastupila je najte a noæ u mom ivotu. ali sve viðeno ukazuje da se profesor ne bi ni rukovao sa ona tri majstora. kome je zbog s voje slo enosti potrebno èitava tri minuta da doðe u radno stanje. On nije odgonetnuo nepozn ate. Dosta sam vremena proveo sa njim i shvatio da je on nosilac ideje. koje bi mogle da poremete plan. a da je ova firma potreban uslov da bi ostvario naumljeno.jalnija operacija u celom procesu. tako to je izlivao parèe plastike sa tuðim otiscima. bilo senzora. Meðutim. B iæe jednog dana. Tamo gde nije bilo senzora na krovu. Nemam ideju kako je . Narednih est meseci smo se bavili uobièajenim poslom. To bi se pravdalo sluèajnim resetom alarma. a kao znak da je alarm onesposobljen bio bi tri uzastopna bljeska sijalic e na ulazu. ostalo bi na policiji da razmi lja kakve su to akrobate skoèile na krov i izvr ile kraðu. a ja bih bio u blizini dotiènog objekta i slanjem obiène sms poruke interkomu. Ja sam trebao da onesp osobim alarm. Ipak su oni bili samo majstori ko ji su ugraðivali tuðe znanje. prisustvova o sam prezentaciji savr enog spoja tehnike i filigranskog rada. Vreme odluke. mogao je da mi dodeli prinudni odmor.pet izabranih kuæa. koju je kontrolisao alarm. a naravno alarm bi se oglasio sa zadr kom od tri minuta. jedan bi se pentrao na krov i simulirao da je kraða izvr ena preko krova. zapravo iskljuèivao alarm. a sve nepoznate je potirala smirenost gospodina Ljubi e.

ja spavam tamo. Pred prvu akciju ciklièno sam nizao ista pitanja u sebi. ta ako ih uhvate? Ljubi a ka e da neæe propevati ni pod srednjovekovnim spravama za muèenje. Ma ta imaju one da potvrde.dolazio do tuðih otisaka. Svejedno. Do lo je vreme za akcije. One dve vabice æe potvrditi da i ja radim tamo. prekinulo je saznanje da æe Ljubi a biti pored . a ja nemam alibi za tu noæ. ali sumnjam da su to bili otisci sasvim obiènih ljudi. doæi æe u firmu i prevrnuæe je naglavaèke. Takoðe sumnja m da su ona trojica taèno znali za to ga zovu Fingerprint. Beskonaènu petlju pitanja.

Ako onda nije bil a gluma. U jednom trenutku sam pomislio da je Ljubi a neki psihoterapeut. Nisam znao ta zapravo elim. tako da su odluèili da jo uvek koriste istu strategi ju. Realno gledano. ali na koji vremenski period. da iskljuèi alarm. On se samo iro nièno nasmejao i dodao mi da mnogo gledam filmove. a u firmu vi e nisam ni dolazio. Tri noæi me je budio udarac bele loptice. mogao je i on da alje sms poruke sa unapred odredjenim brojevima. Ljubi a je ne kako autoritetom ubedio ostale da ne dolazim vi e u firmu. Srbi su odluèili da iskoriste legalnu ansu za zaradom i zaborave na provale. Novine nisu pisale o pljaèkama koje su se desile preko krova. to je iziskivalo jo jednog èoveka na krovu. Ljubi a je u sva koj narednoj akciji bio uz mene. ta promena mo e da oznaèava povlaèenje straha. da bi mene odobrovoljili da radim ove gluposti. veæ samo fizikalu pravljenja i programiranja interkoma i njegovu probu na terenu. a sada olako prelazim preko nje. kada sam mu rekao da me strah da policija ne provali sms poruke i tako nas otkrije. a na meni je ponovo da je prihvatim ili odbijem. To je bio samo trenutak slabosti. Nakon prvih provala shvatio sam da su ljudi od zanata. Viza mi je isticala za nedelju dana. gde se pomenula serija pljaèki preko krova. a trenutno je bio nestao samo zato to sam dobijao jo petsto evra po upadu. U prva dva meseca odradili smo jedanaest kuæa. sa njima bi pao i prepravljeni ko . Strah se vratio kada je Fingerprint prona ao mali èlanak u novinama. Odluèili su da se primirimo i jednostavno zabor avimo na krovove. to mi je ulivalo nadu da ih neæe uhvatiti. a kod Ljubi e bi se dogovarali za akciju. a Ljubi a je kao i uvek nadgledao situacij u sa jednim zadatkom vi e. Kada je trebalo da ugraðujemo alarm. Najveæu paranoju sam mu pokazao. Za divno èudo. Ljubi a zna da sitnica koja mi je onda smetala. jer objektivno nisam ni imao potrebe. to je naj gore. A. jer su i dalje ugraðivali prepravljene kontrolere u pojedine kuæe . Sticajem okolnosti pomagao sam i u èe ljanju brava. da ako bi pali. a kada bi loptica poletela i bila negde blizu glave ja sam se budio. Sa petsto evra po provali nisam puno u tedeo. Do sada nikada nisam pomislio. koga su unajmila ova trojica. usled lo e percepcije stvarnosti. da ne bi neko poèeo da se zanima za ablon. Do ao sam do zakljuèka da oni uop te ne plaæaju moje fizièko prisustvo. oni bi me pokupili kolima na dogovorenom mestu. ali nisam eleo da mi se ivot svede na film sa obaveznim hap enjem negativaca. nije bila gluma. a jedino to mi je bilo na pameti je da u t ekam dovoljno za neki stanèiæ u Srbiji. to niko nije mogao da predvidi. jer su vlasnici kuæa kojima nisu obezbeðeni krovovi naglo poèeli da zahtev aju dodatak koji bi tobo e titio krov. Da bih sebe barem malo obezbedio iznajmio sam neku garsonjeru. Poèeo sam da razmi ljam gde ja to ostavljam belu protivniku. ja sam Ljubi u ubedio paranojom. Na krovove nismo potpuno zaboravili. sem novca . Na moju sreæu strah se samo pritajio. ali sam to uvek radio ja. ali ovog puta ostali su tvrði krovovi. a nisam smeo nikom da pomenem. Kao i obièno ivot napravi ansu. Ona sitnica koju sam pre osam meseci naznaèio Ljubi i vi e ne postoji.mene sve vreme trajanja akcije. jer sam mu barem pet puta naglasio da ne elim da padnem zbog gluposti. Upao sa m kao èetvrti èovek koji je menjao kontroler. Èuo bih udarac taka.

ko je pravio interkom? Ni nacisti nisu muèili ako bi im uspeo trik sa keksom i mlekom. ne barataju pi toljima i neæe me sigurno juriti. Mo da bi im bio znaèajniji tvorac kontrolera od ob iènih provalnika. ali mene? Odluèio sam da odem. ali kako samo tako kukavièki da odem? ta me briga. a pantljika bi poèela da se odmotava. A Ljubi a? Njemu æu reæi da ne mogu vi e. a on neka im prenese ta eli. . ta ako stave pred njih keks i mleko i pitaju.ntroler. Ljubi u ne bi odali sig urno.

* Za to taksista nije u ao u dvori te? Kako æu da doðem do ulice sa ovim mojim klimavim nogama po ovom ledu? Iæiæu polako uz gara e. Ne bih se ni setila da nisam i u kuæi plakala. Onaj najobièniji bedni provalnik .Mo e ko hoæe. Ovaj put avionsku u jednom smeru.Nije ba to tako jednostavno. ali su se pored njega stvorila dva èoveka i pokazala policijske znaèke. hteo je da me zagrli. Dobro je. Sigurno su se posvaðal i. Predstavili su se i rekli mi da nije ni ta stra no. od sve muke sam se nasmejala i rekla: naravno.Po treæi put kupio sam kartu za Srbiju.Eh.Ma. nisam ponela rukavice. Dobro je. poka i saoseæaj i gledaj pravo prokleti mu ki stvore. Tanjice on je lopov. ta polako. nije ni ta stra no. Oljice..Tanjice moja . Obesila se celom te inom i plaèe. Ako nema kulturu. Odakle joj snaga da ovoliko rida? Samo to se ne prekine. Taman sam htela da ga ne to pitam.Da. Onda da te barem dovuèem do kreveta. ta je bilo dalje? . a u stvari je tipièan balkanac.ta bre da æuti . konjak je to .Ej. Nikada nije video enu koja samo gleda kroz prozor i plaèe? Nikada nije video enu koja ovako plaèe. . plaèi samo plaèi. reci da da je govno zar nije ðubre? . Uhvatili su ga noæas. Manje cmizdri. a mo da je i isterao iz stana. Ne oseæa da je etam. Znala sam da je on u pitanju. Tako. zna da te voli . hajde da se sklonimo sa vrata . on. Uvek je glumatao neku dobrotu. polako. a kretena ko jeb . i govno i ðubre je.Polako. moram nekako da dohvatim vrata. samo polako. èim mi je telefonom rekla da mora da spava kod mene.Ne smejem se. Obijao je neki stan jutros je pozvonio na vrata.On? . samo sam se nasmejala. . tu su maramice. idi sipaj jo jedan. Jadnièak. a taksista u retrov izoru gleda moje suze koje se br e smenjuju od lampiona pored ulica. sve æe se srediti. . bar sam se setila da s kinem minku.Da me voli ne bi krao ne bi me poni avao . sedi .I pokvarenjak .Ma mu karac je idem ja po konjak. . Super je to se zagrcnula da je malo ka alj povrati. samo me ste e za rame i plaèe. sve mislim pijan je ne mo e da naðe kljuè on samo stoji i gleda me. sad da mi nazdravimo. èuæe nas narod. . a ja jadna onako bunovna iza la sam u spavaæici. .. ne plaèi.Kako da ne plaèem? Ti se smeje ? . a ja æu da æutim Pa. samo znam da ja vi e neæu . Da.Olja. ali je zaboravio da su mu ruke u lisicama. za sekund sam tu.Jeste Oljice. Pre li smo celu Karaburmu.E. smejem se blesavice to sve shvatas bukvalno. Kako je hladno. tako.

. kao to znamo kompjuteri su sve prisutniji u na oj svakodnevnici. . sada je sve pro lo.Pokazali su mi nalog za pretres stana. a prevashodno virusima koje kre iraju.Izgleda da je tako no. . Tek sam sada shvatila . Mora da mi je Tanja stavila ne to u konjak. poslu ajte savet. Svaku su krpicu pretresli. Za sve sam ja kriva.Kako da da ne plaèem? Kada smo bili na putu za Zlatibor. Ali Tanjice. Imamo male smetnje na vezama. koja æe nas posavetovati kako da se za titimo od virusa. Gde je ona Tanja? Sigurno je u kuhinji. Recite nam.zatvorite sve prozore. Ono to je znao sa dru tvom povremeno da zagine u kafani je samo pokriæe. teta. kako da se za titimo od takvih ljudi i aktivnosti? .Ma zezao se. bilo pa pro lo i nepovratilo se. veza se prekinula. da li sam znala èime se bavi ja sam samo plakala . Dozivam je promukl im glasom.Ne nije se zezao. Tada je provaljivao. Nedelja je. . samo sam dala izjavu. oni su bili sasvim normalni. jer napolju je v eo- . zatvorite sve prozore Izgleda da sa vezama ne to nije u redu. Dragana dobro jutro. samo se sme kao i dolazio u krevet. a on je prokomentarisao da ne bi ni ta falilo da nam se omakne. sti e kafa sa keksiæima za tri minuta.ta si shvatila? . Opet mislim na njega. opusti se. Èujem kako klapara klompama. to je samo bio jedan deo njegove delatnosti.Odobravala sam njegovu prodavnicu auto delova i verc delova iz Turske. . ali na alos t postoje zluradi ljudi. Smrknuta sam? Zar je oèekivati da se smejem posle svega. Po tovani gledaoci na vezi imamo gospoðu Draganu Dokoniæ tu iteljku za visokotransparent ni kriminal. Jednom rukom joj dajem znak da sam saglasna za kafu. èak su i mleveno meso iz zamrzivaèa stavili u lonac da odlede. Nikad nije povisio ton.Dobro jutro. koji svojim aktivnostima..Ne.Ih. . to ka e moja baba. pomerali svaki komad name taja. fino su sa mnom postupali.Sve je smi ljeno radio. Rekao je da je spreman da radi jo vi e zbog deteta da ga hrani od lopovluka moje dete da raste uz oca lopova Veæ je devet. . koja je sve vreme krila pogled. . Iz re ije ka u da je ovo ipak bila gospoða Dragana. Crtani vesti kupovina iz fotelje e. a popio bi verovatno ispred ulaza jednu bombicu da bi bazdeo na vinjak.Ma Tanjice.Da li tebe ne to terete? . On je fukara. poèeli da me ispituju koliko sam dugo sa njim. a drugom se ma am za daljinski upravljaè. celo kupatilo razmontirali. udarila sam se po èelu i rekla da sam zaboravila antibejbi pilule. Pusti kretena. ne.Stoke pandurske. valjda si sada shvatila koliko je ozbiljan. te sam ovoliko spavala. Re ija.Nije pro lo! Sada bih se ujela dole da mogu. evo ga jutarnji program. Sigurno æe da drobe o ledenoj ki i. da li na vezi imamo gospoðu Radu iz hitne pomoæi? Ne. . Naivna budala. ali mislim da se èujemo.Ne plaèi vi e molim te. No. . Hladno mi je. Znam gde ivim i ne bi bilo fer da cepidlaèim. E. ba ti hvala to si pao u subotu da bih mogla da se odmorim u nedelju . . to je ohrabrujuæa vest. Jo uvek si smrknuta? Ej. najlak e je tako. Satima su pretresali stan i ni ta nisu na li. mogu da nam naude.

koja ne podrazumeva zagarantovan u aku lekova. ali volim da slu am vesti dok se brijem. ali i u mozgu se skala zaglavila i uskoro shvati da ti ni sat u penziji nije potreban. Morao sam da prièekam malo sa spiranjem pene. znala sam da æe da ti se povrati osmeh. te je krenu o iz socijalizma u kapitalizam i zapao u tranziciju. dovoljno sam radio da me muèi zajednièka boljka. koja se zove. a time i uskraæena osnovna ministarska funkcija. Sud je dokazao da je Ekrem pre dva meseca polomio katanac na trafici i i . Mogu da zatvorim vrata. jer su veoma ote ani uslovi za rad i kretanje. tedi kao mrav da bi mogao da u iva u elementarnom ivotu. jer je ostala samo jo jedna fabrika u Srbiji koja nije privatizovana. deca profesore biju. jer sam sam sebe penzionisao pre vremen a. jer u manjem mogu da ivim. jer se na starom skala zaglavila. Javljaju da je u Beogradu noæas bilo minus dvadeset i est. jer sam u tedeo za elementar ni ivot i lekove. Pri odlasku u penziju obavezno kupi novi sat. Politièari mudruju. Narod je poznat po tome to ne voli skriveno i okultno. jer nisu preporuèili da ostane posle brijanja.ma hladno. Socijalizam je imao malo skriveniju varku. Otrovala sve krvu pesticidom dr ao preminulog oca u zamrzivaèu zbog penzije osuðen zbog obijanja trafike. Radio si kao konj. to to si u tedeo daæe sve na lekove.Draga Oljice. to bi se na kraj u svelo na isto. U kapitalizmu radi kao konj da bi kasnije imao za elementarni ivot. Sad mogu da sperem penu. jer sve ima u malom lokalnom duæanu. Ministarstvo ponavlja juèera nju preporuku poslodavcima. navika. re io sam da odem u penziju. Hleba moram da kupim. * Penzija je najveæa varka savremenog doba. Po navici otvaram prozor da provetrim stan i idem u kupatilo. a mi idemo dalje sa najnovijim vestima. Kada sam ih veæ kupio. a nisam toliko izraubovan. Ja sam u boljem polo aju od ostalih penzionera. Meðutim. ali u Beogradu odavno nema cerova. Na toj temperaturi bi pukao neki cer. jer æe im obilazak ustanova biti on emoguæen. ali si imao zagarantovanu besplatnu aku pilula. jer si na kraju toliko izraubovan da te samo puna aka pilula mo e odr avati u elementarnom stanju. trajkaèi prste odsecaju. a u ivanje æe pripisati zabludi koju je svesno lansirao sistem. Ministarstvo za preporuke je preporuèilo . jer je krenulo saop tenje Ministarstva za preporuke: Ministarstvo za preporu ke je preporuèilo graðanima da ne izlaze bez potrebe iz svojih domova. nisi mogao ni ta da u tedi . Meðutim. Ministarstvo takoðe preporuèuje ministrima iz ostalih ministarstava da proglase dana nji dan neradnim. Morao sam. zabavljaèi po trgovima i mimo Nove godine pevaju. Ja sam po urio i kupio dva komada. d a proglase dana nji dan neradnim. a za dnevnu ta mpu ne moram na kiosk. Kada bude i ona privatizovana vi e se neæe moæi kupovati stanovi bez utvrðenog novèanog porekla. Da me nije primorala ova nesreæna okolnost i ja bih se stopio sa ostalim penzionerima. a od rente veæeg da ivim. Uskoro neæe biti ni ostalog drveæa. Na pola brijanja oseæam hladan talas kako dopire iz sobe. Danas je u prvom osnovnom sudu izreèena pravosna na presuda Ekremu Ljatifiju iz Borèe. protiv koga si usled istro enost i nesposoban da se bori . Jo jedno novobeogradsko jutro. a da vidimo ta rade kriminalci.

Ekrem je za uèinjeno delo osuðen na dva meseca zatvora. kao i èinjenicu da Ekrem ivi u kartonskom nase- .z iste izneo punu torbu cigareta i alkoholnog piæa u vrednosti od osam hiljada esto t rideset dinara. Sud je kao olak avajuæu okolnost uzeo njegovo kajanje.

Mo e? . od kojih je jedno i Ekrem. ali prednost imaju prijavljeni. ali nemam kud sem da izdeklemujem i da uðem.Ja æu da vam postavim neka pitanja o duvanu. samo punoletni dolaze u obzir. Spisak sa nasumiènim imenima.Znam bre bato. Nema filozofije u nala enju jedinog ciganskog naselja u Borèi i to jo pored Dunava. a ja kucam na sledeæa. samo pitam. od kojih je jedan u foliji. pa . i da. Da ima dece ispred. Potpi ete. . Ponovo neki mr avko.lju pored Dunava i nema sredstava za ivot. Ostavio sam kola pored bedema i zaputio se zaleðenim putem prema kartonskom naselju. Samo malo zna li gde ivi Ekrem Ljatifi? .Samo malo da vidim Elvisa nema na spisku. I ovi su gostoprimljiv i. Rado bih popio i poprièa o. Mehanièki èitam trivijalna pitanja sa ponuðenim odgovorima i ubrzava m njegove odgovore. . isto me èeka i sa njegovom enom.Sva deca pu e. a kao primer je ovaj proces koj i je okonèan samo za pedeset i dva dana. Nude mi i kafu. Pri tome je ve oma va no da nema za tiæenih i privilegovanih. Nadam se Ekreme da danas ne sakuplja sirovine. pa da i njih ispita . to je pravo sudstvo. Proma aj. Ej. . Prilazim bli e kuæama i uviðam da one nisu ba od kartona.Ne mogu stvarno. Portparol je posebno istakao da uèinjena reforma sudstva u praksi daje oèekivane rezultate. . plaæam dvesta dinara po anketi. Portparol suda je dodao da je sudstvo u sprezi sa policijom sve odluènije na suzbijanju kriminala u Srbiji. ja vam dam dvesta dinara i idem dalje. Pravim neku karikaturu partizanskog pozdrava da ne bih prljao ruke i odlazim. bilo bi mi puno lak e. jer s u èoveku i sliku okaèili. a vi mi samo kratko odgovarajte.Mo e bre brate.Ja radim ankete o duvanu. Cigarete? Bingo. ovako æe potrajati. Nailazim na prvu kuæu i kucam.Dobar dan domaæine. Proma aj. moram da razmenim novac. Otvara mi neki suvonjav krezubi tip. Tako je. otkud im pare za pivo. Koju bih anketu mogao da sprovedem? Najbolje bi se primili na neko socijalno istra ivanje. ali zna se prioritet.Uði. Listovi sa osam pitanja o cigaretama. sve je transparentno. a koji stepen razlike u k orist kartonske kuæe puno znaèi.Elvis. . A mo da su siti istra ivanja i obeæanja i jednostavno me ignori u. Naravno.Dobar ti dan. Anketa o pivu? Biæe malo sumnjivo. Me avina dobrote zbog koristi i op te kulture. jer bez toga nema ni ta. Ali ajde ispitaæu i njih. . Izgleda da nigde nije prijavljen. ali oèigledno se nikom ne izlazi na ovu hladnoæu. Iza mene ostaju vrata popunjena grubim glavama i deèjim glavicama.Dobro. Dugo su tu i sa iveli su se sa ostalim stanovni tvom.Kako ti se zove brat? . sad æu da zovem mog brata i snaju. uði brate. ali bi bilo glupo da ljudima dajem la nu nadu da konaèno neko na njih obraæa pa nju. a posebno novinarstvo. Hemijske olovke. . . Cigani ne mogu bez cigareta i poslednju banku daju za dim. dobro. kako da ne znam. oæe da ispita i njih? . Kerovi najavljuju mo j dolazak. ali u korist kulture. . Izgleda da sam ih ba obradovao mojim dolaskom. ali malo zahtevniji.

Obeæao sam da æu da mu se javim èim stignem u Srbiju. Smrknut je. bez ustezanja i telovanja reènika. izvini nisam skinuo foliju. a kakva je ara to nikog ne zanima.Daj mr ti lice.Ja ne znam da pi em. . . ali me prima u kuæu i bez su vi nih pitanja pristaje na anketu. Sasvim logièno za bilo koji kraj planete. Kao i pre komuniciramo toplo. samo na vrlja ne to kao da si doktor. verovatno su novinari dobili sliku iz istra nog zatvora. A sasvim sigurno sledi mu je dno neprijatno upisivanje u zatvorsku kartoteku. a obeæao sam davno . Kao da je sve izreèeno. ali reèi kru e negde u vazduhu i èekaju signal da se prizemlje. . Nije mu te ko palo. a ti æe da mi poka e gde ivi Ekrem. Dosta je njemu upisivanja. Uspeo sam da ga odvratim u nameri da me prati do Ekremovog praga. Obi ao sam jo tri kuæe. Ja moram da imam tvoju aru da bih opravdao pare.Ajoj. Isti je kao na slici. . Meðutim. Uskoro s am se stopio sa nepreglednom kolonom automobila. Da li se jo uvek oseæa gre no prema ljudima koji nemaju jasno zacrtane moralne brazde? Zar stvarno misli da je nekog ostavio na cedilu to nije dao otkaz ni rok? Da im je lepo objasnio da se pla i. a zaboravili su da je mraz i da mo e da se zalepi za prste.Oæe kakva ti je ovo olovka? Kao da je iz vasione pala. Samo sedi na nekoj gajbi i povremeno me pogleda kada mi daje odgovor na pitanje. Odjugovilo je. mo da æe biti voljan za etnju. Koraèamo etali tem pored Save sa namerom da nastavimo etali tem pored Dunava. ne. Sreæa tvoja Ekreme to sam u penziji.. samo jo da potpi e . oivièavaju tri zida saèi njena od raznog priruènog materijala. ali .Ali zato gleda decu kako pi u. da ne bi posumnjao u svemirsku olovku i anketu. Stokila mi otvara vrata i shvatam da je to on. ni ta neoèekivano neæe da pi e. èim se manja voda poda veæoj i nastavi da zapljuskuje neke druge obale. . a ovako samo izda jica. koja je vodila ka zakrèenom mostu. sa istom estinom kao pri dolasku. jer je on prijavljen.Ne. Jeste Ekreme. te sam te odradio iz navike. Na odlasku su me ispraæali nervozni kerovi. Dva deèaka u u kavim jaknama sede na gvozdenom krevetu i prate na dijalog. Ekremova kuæa nije se puno razlikoval a od ostalih. Videla me da ne znam da pi em. na e zajednièko bistvovanje po Nemaèkoj lebdi sve vreme izmeðu nas. evo sad oæe. . On je pametan na mamu. Krov je saèinjen od svega to podseæa na crep. od kojeg su se najvi e isticale graðevinske daske i li m. . jer ne bih eleo da sluèajno Ekrem èuje kako je negde upisan. sin æe da se potpi e umesto mene. mo e da oèekuje i zahtev za kontrauslugom. Kuæu su dr ali jedan zid.Hvala ti. vasionska olovka za koju odlièno prijanjaju prsti. niti je bilo ta posumnjao. Nije se puno vizuelno promenio. Ako ne to tra i . a pro lo je veæ tri meseca. Ne mora to taèno. a nije ni za oèekivati da se mlad èovek promeni za dve godin e. idemo sada da ti ispitamo brata i snaju.Na nebu. Gde ti je ena da uradim i sa njom anketu. . ali bez crepa.Ma to nam dali slu bene. Taj zid od predratne velike cigle. bio bi slabiæ i izdajica. greda i èetiri prajca za koje se nadam da su barem dobro pobijeni u zemlju.Izvini . mora svojeruèno. oseæam da ono to nas najvi e vezuje.Odlièno. Mogao bih da zovnem Branka.

Meðutim. kada zavr im sa ovim napasnicima. . Desilo se da su iskljuèili u kom iluku alarm koji je imao dojavu na mobilni. Sprdala se tampa sa njihovim kretenizmom nedelju dana.Kako su pali onda? . Kuæa gde su provaljivali je bila na istom putu i eto Kako je vetar nastao.Naravno. naravno. Godine iskustva i uroðena opreznost su odluèile da ih napustim. Ne vredi da se pretvaram.to njemu? . Napravio si da svaki alarm ima posebnu adresu da ne bi mogao da se neki gre kom iskljuèi. verovatno je jo tamo skapirao da nas dvojicu profesor vezuje.Ti si lepo osmislio onaj interkom. ne duguje mi ni ta. shvatiæe da ti dugujem. logièno je bilo da naðemo èoveka koji æe tebe da zameni. a malo znali. Sreæna sam to se neko potrudio da izlo i nakit. Na neki naèin sam ti zahvalan to si tako napreèac oti ao. . Ja sam ih izabrao. Nadam se da æe p riznavanje moje gre ke umanjiti njegov oseæaj sagre enja. . .Kao to vidi nisam. Jedini dan koji imam kompletno za odmor.Ne treba sluèajnosti pripisivati vi oj sili pored ivih ljudi. Zna i sam da ja ne znam puno o elektronici i nisam ni slutio da u onom mo e da se pogre i. Ne mogu da doèekam da vidim srednjovekovno prstenje i nau nice. sada njost Subota.Kako? Nadam se da nisi i ti pao. . èoveku je bilo ne to sumnjivo i pozvao je policiju. kako.Onda treba da odamo zahvalnost na em prijatelju profesoru. a ja moram da pregledam pisane zadatke. . . Za to mi odo e misli na klimaks. Nisu znali da æe iskljuèivanjem jednog alarma iskljuèiti i sve ostale do kojih signal dopre.Ih Ljubi a. mnogo zapoèeli. Eh. jer se ispostavilo da ona trojica nemaju mozak.Iz novina. Iznenada i bez najave. Oni su uzeli jedan komad i isklonirali softver. ali sam ih instiktivno napustio. Iznenada uz Dunav je poèeo da duva hladan vetar izazivajuæi mr tenje na njegovom licu. nemoj tako . . jer dok se napravi zgrada Muzeja grada Beograda.u njegovoj glavi.Ma ne. Tanke bore na nj egovom èelu iz reljefa prelaze u obline. Prvo da ti ka em da su ona trojica pala. jer da sam pao ne bih se tako lako izvadio. tako je i prestao. a nisam jo doma ila ni tridesetu? Ispostiæu . Po to se taj alarm nije povratio za deset minuta.Kada ti isprièam.Dugujem ti prièu ta se desilo nakon tvog odlaska. . od osmog do osamnaestog veka. . Zato sam ti rekao da ti dugujem prièu.Kako si saznao? . . a nisam se uverio da nisu tupani. Kada si ti oti ao.Dugujem i ja tebi jednu prièu u vezi bele kugle u bilijaru. tvojim odlaskom na li su izgovor da nam ostane petsto evra u d epu. koje se stapaju sa prirodnim crtama lica. Jedino me te i pomisao da æu sebe èastiti obilaskom izlo be. Sa tim softverom su poèeli da rade kontrolere. Nakit . Mnogo hteli.Ti si ih obuèio da koriste robotsku ruku i zalivaju kontroler? . ja vrlo lako mogu da zaðem u klimaks.

Sve manje u ivam u .se ja do tada. koja je uparena sa brisaèem. bris. List za listom. Isplatila se onolika patnja da naruèim ovo preko Ebay-a. u kojoj mi oèi boje bronze poprimaju boju srebra. * Do la sam u drugu salu. kao da ne to negoduje. Da. neæu jo dugo imati priliku da je gledam. da vidi mo ta æe da uradi ovaj brisaè. a onda je d aba svetlucav nakit u vitrinama. jer mo e na papiru ne to da izgleda svemirski. bris. i li ova plavu a za susednom vitrinom. ti ovo napisao? Ne elim da budem ve tica koja æe da sumnja na svakog. buduænosti i ljubavi. Ovog puta alarm je u funkciji za tite nekog izanðalog nakita. neg o da èekam prigovor. Svaki put kada napravi puluèuèanj stavi ruke izmeðu butina. Èesto skuplja obrve. a nigde nema fantazije. koje uvek ima zami ljen izraz. koristim svaku priliku da se upoznam sa novim tehnologijama. ali sada moram. Lak e je meni da merim i ocenjujem tuða iskustva. Ti ina je toliko uporna da poèinje da smeta. ali nisi znao da sam parafirala sa specijalnom hemijskom. Na stolu su nove ve banke. ali samo kojoj ja dozvolim. Bris. ali od kako se totalno penzionisao. Zbog ljudske gluposti ja samo znam da je prstenje od srebra i ni ta vi e. sve to mi je za sada potrebno. zato i nisam proveravala paraf. ali se pla i m da mi se mozak ne isposti do tada. Ljubi a je bio m oj verni pratilac. crta za crtom. crvena hemijska i brisaè. Nisi ni mogao da zna . jer oèigledno mu karci vi e i ne startuju. Povremeno èuènem da bih video kako je senzorska traka prionula za staklo i ugled am njeno lice. Moraæe da nauèi da svim falsifikatorima i prevarantima brzo doðe kraj. Za to pravac konak kneginje Ljubice. a nikako fotografije sa zracima. Alarm sam pogledao i shvatio da ni ta nisam novo video. E. Kada bi se barem naka ljao neki radnik. Poèinjem pa ljivije da gledam prstenje kako bih mogao da zapoènem neku prièu. * Od kako sam poèeo samostalno da se bavim alarmima. Zatim ruk e sklapa. Na samom ulazu mlada dama se sme ka i nudi mi dobrodo licu u vremeplov. Slobodna tema. jer je zaboravila i da di e. kako bih saznao da li ne to vredi ugraðivati ili ne. Ona se sigurno neæe naka ljati. ni ta. ali to ne kvari utisak zami ljenosti. ali ako je budem samo gleda o. momèe. sa jo skladnije postavljenim senzorima . Lepo je gledati zami ljene ene. da je veæ druga godina otkako sam raskinula sa onim lopovom i mene vi e niko ne mo e da i a sem frizerke. paraf za parafom. kako da deca pi u o leptiriæima kada nigde nema cveæa? Ha. ali ako elim da se do tada isposti m. posle mogu da lansiraju virus koji izaziva impotenciju i savr eno m e neæe zanimati koji mu karac èeka u redu za vakcinu. Eh. nalazimo neke druge izgovore kako bi pili pivo. neka èula ude za kafom. le i skladno rasporeðen nakit. kao da se moli. Ba sam sme na. moram i da se potrudim. ali ubrzo ih izvadi i sa njima prebaci kosu preko ramena. Ne pla im se ja klimaksa. ali alarm prodaje samo praktièna prezentacija. lepo si ti falsifikovao m oj paraf i boju hemijske. Redovno obilazim sajmove i prezentacije. Napokon èujem neke korake. U vitrinama nalik na pokretne tezge.

lepoti srednjovekovnog kinðurenja. Prsten koji je nekada bio u grobu. Kak o . koji se ba zainteresovao za prstenje. jer je u èitavoj sali samo jo jedan posetilac. sada je samo broj u nekoj vitrini. Zar ne zaslu uje barem pomen gde je naðen? Nemam koga da pitam.

Jo uvek bez reèi kreæemo u podrum odakle poèinju brojevi. Ostajemo stranac i ja. tamparija je zakazala. Utegnut stariji gospodin. ali me je drugi posetilac preduhit rio.Mi vidimo jedinog krivca u vama. da.Ne mogu ni ta konkretno da vas pitam. zarobljeni ti inom i èekujuæi da je poremeti zvuk tampaèa. . Ona mu sa razvuèenim osmehom odgovara da nema problema. ali i ja sam do ao èak iz Ni a da bih video izlo bu. Naravno da ima problema. Uostalom zar izlo ba ne zavreðuje da doðete jo koji put? . Uz izlo bu je predviðeno da se dele male knji ice sa propratnim tekstom o svakom eksponatu. tako da knji ice nisu isporuèene na vreme. Ali za to je krenuo u obilazak od kraja? Ni ta èudno. Krivac priznaje gre ku.Ali. ali ja mogu da shvatim kako je to kada neko ne ispuni obeæanje. Zvala sam Tanju da mi pravi dru tvo. nevoljno klima glavom. izvolite pitajte.ta bi bilo kada bih svim posetiocima tampao? Ne. da ne bi refleksivno krenuli da komentari emo situaciju. stvarno ne mogu. a treba nam samo jedan primerak. Meni brojevi ni ta ne znaèe . Rukom kreæem kao da elim da se upoznamo. Prosedi gospodin prilazi i bez reèi pru a nam papire. Platila sam ulaznicu i sada Na razgovor je oèigledno pobudio pa nju jedinom preostalom posetiocu muzeja i dao mu toliku slobodu da se ume a u razgovor. ne. . . ali u deliæu sekunde druga ruka èini isti pokret i ruke zavr avaju prekr tene na mojim grudima. Kada smo si li u podrum. ao mi je. Mo da ga zanima samo masivan mu ki nakit i peèatno prstenje. i bez osmeha prihvatila papire. . nije mi odbojan. poglede sa osmesima i ake na rukama. Taman sam udahnula da mu prebacim za drskost. Sporazumno æutimo. Kao da je moj pokret okazao nameru i inicirao njegovu ruku. jer nemam nikakvu informaciju o nakitu.Izvinite.Ja ja se duboko izvinjavam. koji sam posetila. Èujem korake.njemu ne smeta da gleda prsten. Uk rstili smo reèi sa imenima.Izvinjavam se to se me am u razgovor. mi smo jedini. Sada smo malo manje stranci. Vidim da imate kompjuter sa tampaèem. ja sam tvorac izlo be. konaèno je progovorio : .Da. Ako biste mogli da nam od tampate jedan primerak na tampaèu re ili bismo problem. doðite posle utorka. No. sm elo koraèa u nameri da siðe na donji nivo. da. . za koji ne zna ni iz kog veka potièe? Mo da je velik i poznavalac srednjovekovnog nakita.Moram da vam ka em da sam do la iz Kragujevca da bih specijalno posetila izlo bu. pa sa m se intuitivno spustila dole i krenula od bronze. Za reè koja bi barem malo potkrepila kajanje. hvala. Molim vas potrudite se u ime preðenih kilometara. Okreæem se i pogledi nam se sreæu. a i ja sam videla pored vrata srebrni nakit. nije ostalo volje. a po svemu sudeæi bio je veoma koristan. . a dobi la sam stranca. neki gospodin ulazi pozdravlja se sa devojkom na ulazu i pita je da li ima nekih problema. Nigde ne pi e odakle poèeti. da li vi radite ovde? . nema posetioca. Imam èvrsta uveravanja da æe biti dopremljene u utorak. Mislim da nije fer da nam uskratite malo vi e informacija o ovako divnom nakitu.Ah. Nekako sam procedila reè. Videæu uskoro. . ali nemam vremena da etam sa vama po salama i dajem informacije o svakom eksponatu. tamo na ulazu. a jo nevoljnije koraèa ka stolu.

Prilazi mi sa jedva primetnim sme kom. Bez neækanja sam pristala da navodno razmenimo utiske. ali ima vremena. i deluje mi kao da sedi u nekom vozu koji èeka na semaforu ispred Kragujevca. Prebrojala sam osam listova i odvojila poslednja èetiri. ne bi bili samo na s dvoje u celoj zgradi. Stvarno mi nije problem da kasnije pove em u glavi ta sam video. koja je uvek spremna da povuèe crtu. Oèigledno je da smo nas dvoje razmenili utiske.Aha. èekaæu te gore. A.Ma ni ta nego. njena predanost nakitu èini garanciju sve labavijom. ali zar neæe da prati od poèetka? . I on se samo nasme io i krenuo ka sredini podruma. Na licu mu se nazire zadovoljstvo. Ne znam ta je on pomislio. Ne bi se onako pona ao da m u nije stalo do eksponata. Klimnuo je glavom u znak odobravanja. . Ti uzmi prvu polovinu.Predla em da podelimo papire i da se razdvojimo. Nisam ga pratila ispod oka. sa akcentom koji bi trebao da naglasi rastegljivost na i . Ja sam pre desetak minuta zavr ila. Uostalom nis u tako lo e ove nau nice. a ja æu drugu.Va i. Povremeno se savijem i pogledam vitrinu iz nekog drugog ugla kako bih mogao nju da o acujem. pogledaæu. ali nisam znala da se tako zovu. tako da sam spremna da razmenimo tafete. . a da se kasnije zamenimo. kada bi dolazila svaka u a u muzej. . s obzirom na to da su stare oko hiljadu godina. Problem nastaje kada ne znam ta sam video.Ja æu iz sredine..Da. * Vratio se iz prizemlja. mogli bi kasnije da razmenimo utiske.A. zapazila sam te sa grozdovima.Obrati pa nju na prsten pod brojem trideset osam. Bilo bi glupo da me sluèajno provali kako me ne zanima nakit. ali sa kredom u ruci. . to? . a ja sam se iskrev eljila sa jednim dugaèkim. * Do ao sam do fiktivne sredine i poklopio broj pored eksponata sa brojem na vrhu papira. a ostaje nam samo da ih upotpunimo. Do sada nam se nisu pogledi sreli. ali imam oseæaj da je ostao malo zateèen u hodniku oivièenom vitrinama. klimam glavom i sme kam se. a ja sam se nekako naglo okrenula prema jednoj vitrini. . Meðutim. gde je i oèekivati da naznaèeni atri buti naprave utisak. ti pogledaj belobrdske nau nice. da. Dok brojim listove. . Zahvaljujuæi tebi sada znam. ali ponekad znam da se iskrevelj im kada elim nekom da poka em kako mi prija to to mi je uradio. Stvarno bi bilo neprikladno da budemo jedno pored drugog i st alno viruckamo u papire. Uvek kada je pogledam vidim njen odraz u staklu od vitrine. .Da. Poku avam nekako da uspostavim prisniji kontakt. ali nismo se sreli u kafiæu. .Jedino je on sa laticama i nekako zraèi. dvesta eksponata su garancija. Momak je snala ljiv i uviðajan. ali èemu neækanje kada imam elju da ga malo bolje upoznam? Znam da iza utisaka stoje i neki drugi utisci. Naravno. posebno one sa grozdovima. izvoli. jer nije vidno reagovao.

na kojoj izbeljeni delovi njene plave kose. malo sam lagala da bi imalo vi e efekta.Bilo mi je zadovoljstvo. Kako prosta fora. . Uspevam nekako da zapoènem prièu.Ah. veæ privlaèe me starine uop te.Za to onda nisi rekla da si iz Ni a ili Leskovca? . da. Ja onda tre ba da budem jo banalniji. Koraèamo masivnim ploèama koje bi trebalo pri ulasku da naglase moæ zdanja ili pri izlasku pomognu na im èulima da jo dugo zadr imo oseæaj superiornosti kojim je oduvek odisala zgrada. samo sam hteo da nekako bude efektnije. . Kesa je izmamila osmehe na na im licima i spontano nametnula prièu o prljav tini u gradu. Ona podigne prednji toèak bicikle i ka e.Ne samo prema nakitu. Oseæaj da je ispred vrata povremeno pokvari mirava sijalica u mojoj glavi.I ja bih volela da se malo zagrejem.Branko. Odvajam se i fii zièki od vitrine. da. evo ti obrni krug. da se malo zagrejemo. * Brzim koracima grabim ka izlazu. Verujem da se vazduh ispred konaka ne razlikuje od onog u konaku. Odraz prljav tine ne izostaje ni u ovom trenutku. biæe sve kako ti ka e . veoma prljavom delu grada. ali oèigledno èovek nije na to obraæao pa nju. jer sam izgubila koncentraciju. a nakit iz osamnaestog veka nije nov ost za mene.Kikotanje jednog para na ulazu odvojio mi je pogled od vitrine. ali ne o eksponatima kako sam najavio. jer je vetar poèeo da kovitla i za tren podigao u visine rozik astu najlon kesu.Mogli bi da popijemo èaj. Ja ne izlazim sa oseæaje m superiornosti. . poprimaju boju jagorèevine. Sijalica sve èe æe m irka. ali Ni je dalji i imao je veæi efekat.Lepo. . èim tebe nije provalio da nisi iz Ni a. . Bez reèi sil azimo niz stepenice i gledamo du iroke staze. koja na tren osvetli njeno lice u kupeu nekog voza. . . ba sam se fino zagrejala. Otvaram vrata. Hajdemo nani e. Ona vozi bicikl. koje se leti lepe za obuæu. . hvala ti za etnju. Ja æu da saèekam neki autobus ka Novom Beogradu. . . Mogu li da dobijem tvoj broj telefona? Hteo bih da razmenimo utiske sa izlo be. . Svaki korak mi je te i. kucaj .Mislila sam da æe da me provali zbog naglaska.Ja sam iz Beograda. Poèeli smo od kesa koje se izbacuju kroz prozor. Naravno pametnice. uprkos tome to sam bli e saznanju da li me èeka.Kada se vraæa u Kragujevac? Upuæuje mi hladan pogled i poèinje da se cereka. mirkanje sijalice se pretvara u uækastu svetlost okolnih lampiona. ali sam dobro udahnula kada sam iza la.Shvatila sam da blefira da si iz Ni a. a je je zamolim za jedan k rug oko zgrade. ali ljubav prema nakitu ne mo e da se izblefira. Kreæemo ka Zelenjaku. jer ipak je ovo enski konak. Kao da smo klinci. a na trotoaru Brankove ulice zavr ili sa ispljunutim vakama. .Nisam o tome razmi ljao. zato èesto poseæujem izlo be.

* Zovnuo sam je da vidim da li je dobro stigla. samo govori o mojoj nameri da sam htela da se vidimo. Pomislio sam da pravi kerovi oseæaju kada ena ima teranje. * Iza la sam sa njim u neki klub. ali te im se da gledam negde dalje.* U la sam u autobus to su nam Japanci donirali. Zatièem sebe kako buljim u sopstvenu figuru. Reðaju mi se boje pred oèima. Nisam krila èuðenje kada mi je rekao da taj klub funkcioni e veæe desetak godina. Nema truckanja niti uobièajene zaglu ujuæe buke. a uz to bi pasovala ona narukvica . narukvica sa motivom travke. ali je pre ivela. a ogleda se kao na modnoj pisti. prsten mi je malo veæi. Smr ala sam. a ja sam bez puno teoretisanja naglasila da mogu samo vikendom. I ja sam se pravio da me zan ima nakit. ali znam dobro da kontroli em neumesne misli. prstenja. a sresti nekog na izlo bi ne podraz umeva da taj ne izlazi po splavovima. ali verovat no ovako ima vi e dra i za obe strane. Prozor se cakli i jasno prikazuje moj odraz.Jes. koju ne mogu da nadjaèam ni naj e æom muzikom sa plejera. Kada bolje razmisli m mo da ne pametuje stalno. Nikada nisam murela u autobusu. jer nije æutljiv. t o neminovno obeæava razgovor. jer bolje zvuèi zanimati se za nakit. Sve manje trepæem. jes. prsten sa laticom. Mogao sam to i na semaforu. Probaæu onaj sa ucrtanom zvezdom. sve vi e tonem u svet narukvica. a oni izmi ljeni imaju ulogu da daju do znanja mu karcu da ena ima teran je. poèelica. Nismo razgovarali o muzici. bobice na jagodama su suvi e sitne za kamenèiæe na prstenju. ali sada elim. povremeno podignem kapke i ugledam sebe. ne mogu da proðem. Ne zna m za to je toliko bio siguran da æe mi se svideti taj klub ili ga jednostavno nije zan imalo da li æe mi se svideti. Nau nice sa jagodom. ali sa mo meni. Nije mi zvonio mobilni. Obiène alke od isprepletane ice. ogrlica i trepetljika. ali smo ih èuli dovoljno prigu eno da nam vokal i bubanj nisu smetali u prièi. veæ je elela da ostavi utisak. prihvatila je igru. a ja to ga nisam pitala kakva se muzika slu a u klubu. Miris crnog vina iz èa e opio me je pre nego to sam ga . Mo da bih mogla da promenim nau nice. Ne valja. a u stvari oboje znamo da sam hteo da proverim da li mi je dala pravi broj. tako da ni ta nije mogao d a zakljuèi na osnovu zvona. mo da æe pasovati onaj sa pet kamenèiæa u obliku krsta. Bili smo u drugom delu kluba i nismo v ideli muzièare.Izvinite izgleda da sam zadremala. On je mu karac koji predla e. nau nica. tako to mi je rekl a da su je neki kerovi saletali. U sredu me je pozvao i jednostavno izrazio elju da izaðemo. nego za alarme. Ali za to sam uop te proveravao da li mi je dala pravi broj? Nejebica ili mi se stvarno svidela? Njeno atletsko tel o bi mi se svidelo i da nije nejebice. To su jedini autobusi u gradu u kojima èovek mo e da se opusti i ako stoji. u eni se malo. a planirala sam da popijem barem jedno piæe. Glupo je bilo da se pravim sveznajuæa.Devojèice. bez obzira to su svirali rok. Ispalo je dobro. . . a ono pametovanje ba i ne privlaèi.

* Ritmika tela pospe ivala je grèeve na njenom licu. zatim pravim blagi poluokret. Branko mi se pribli ava èujem reèi.dokrajèila. Mene sigurno èeka topli krevet uz noæni program na radiju. Gledao me je u oèi i u sred razgovora. Ako mi se uèinilo da sam se otreznila. ali jeste njegova smelost da mi svojim prstima kao buva uðe u rukav od d empera. a ne obeæava. koja je bila opijen a . jer ko zna kakvu bi mi saglasnost izmamio. nastavio je da me gleda prodorno. kao teg na te razijama. Njena ruka je bila obmotana plavkastim èar avom. a nastavljanje bi naglasilo moju èulnost. Olja. vi e ja nego on. Sreæom nije poèeo o enskoj posesivnosti. da mo e da se obogati ako napravi n eki alarm koji æe imati ulogu pojasa nevinosti. koji obiluje lepim reèima i stihovima. Moja ruka je bila eljna dodira i potra ila je njenu ruku. a mu karci su u svojoj posesivnosti ostali isti. Nazdravila sam mu sa sme kom. nogama sam tri puta t rupnula i u noæi nestala. tako to je u poèetku srkutao kao da je vino. ali nije dodirivao moju ruku. Kada smo utihnuli sa prièom. jer smo se slo ili da srednjovekovne ska lamerije vi e nisu u modi. U prvoj rundi brbljali smo oboje. koji je bio sve e zabrlo en otpadom specifiènim za noæni provod. ali nisam odbila da me isprati do tramvajske stanice. gde ih verovatn o èeka topli krevet i lepa reè. ali sigurno je osetio drhtaj mojih prstiju. Vagala se u mom krilu. Druga runda je nastupila sa drugom turom piæa. a na kraju u nekoliko gutljaja ogolio krigli dno. a mi smo æutke koraèali trotoarom. Uèinilo mi se da sam se otreznila. Tokom druge runde vi e smo se kikotali nego to smo prièali. Razum je oprostio èulima i pravila sam se da ne primeæujem. a ja sam balansirao na drugom tasu. On je pio pivo iz krigle. to automatski znaèi da sam mo da u nekim momentima bila pijana. a ja to èarobno lice sklanjam u stranu. ali kad sumiram. lice ti je èarobno . Nisam bila svesna kakvu sam odvalu napravila kada sam bez ustezanja konstatovala. Farovi se pomaljaju na bregu. jer se bli ila ponoæ. sa ne tako prodornim braon oèima i dotaknuo mi prstima ilu kucavicu. krenuo prstima ispod d emper a. Molitva mi je usli ena. Na stajali tu nekoliko sredoveènih ljudi je èekalo da se iza bre uljka pomole farovi spasa i povezu na mesto. Nije me zaèudilo to se slo io oko posesivnosti. Ruka koja me je dodirivala nastavila je da ste e kriglu. Nije mogao da vidi ili oseti moj e telo kako je zadrhtalo. Totalno prekidanje igre bi odalo moju otupelost. Vino mi je otupelo reflekse da ne primetim njegovo unjanje. ine poèinju da z veckaju. èim sam najednom videla ru na èa i. Svetlost farova sekla je februarsku noæ bez snega. Druga runda se zavr ila sa mojim pogledom na sat. koji mu karcu prija. Tra im neku sredinu. koji su se uz pom oæ smernije ruke nekako izmigoljili i krenuli prema nakarminisanoj èa i. povijam glavu i molim se bezime nom Bogu da se vrata otvore ispred mene. a oèi koje su se trudile da me hipnoti u i zgubile su prodornost. Odbila sam d a me prebaci do kuæe. koje sam posmatrao sa dovoljne udaljenosti sa koje mi se ne muti pred oèima. ali nije toliko da ne prim etim dodire. koja osim prekretnice ka novom danu pravi prekretnicu i u saobraæaju. sve dok nije ne no izvukao prste i preselio ih u moju otvorenu aku.

Æutanje je prekinula promaja. Moji prsti su pomislili kako bi se najbolje s lagali sa njenim prstima i pohitali ka igri preplitanja. Ne to se desilo.ritmikom i nije oseæala moje dodire. ritmika je utihnul a. Lice joj je bilo èarobno i prosto pozivalo na osve enje utihnule ritmike. koja je pomerila zavesu i njeno lice je obasjala svetlost lampiona. .

ali ovog puta mi je prijao bilo koji razgovor u kome nisam ja sudelovala. U ve tini preskakanja nije zaostajao ni momak koji je do ao sa njim. Nismo se odavno èuli i eto. Mo da bih izgubljeno puto vanje lak e podnela da nije obaveznog seljakanja. Imam i ja dug podstanarski sta . koja je ispod crnog bluzona na niranje. Sve bih dao. elim samo da pre ivim dana nji dan i da se stropo tam u krevet. po eleo sam da ti se javim . Predsta vio ga je kao jedinog radnika u njegovoj skromnoj firmi. Bele patike sa vazdu nim ðonom.Æao Branko. pa smo jeli èips. selim se. kojima je verovatno isekao iletom zastavicu za marku. odmah polovinu bacim za stan. U sobi mi odzvanjaju nervozni koraci. Nisam imala èime da ih poslu im . Vreme je da probam.Znam kako je. Telefon se ogla ava uobièa jenim zvonom. èekam prevoznika da mi se javi. koji je neko snimio u bioskopu. .Ma otprilike za sat vremena. u gradu se oseæa euforija. mo da je onaj prevoznik poranio. plava majica ispod svilene ute trenerke. a o acovala sam i kako su se obuk li. nosi Branko. jer je dino etnjom mogu da se skoncentri em na spisak na papiru i glavi.Lepo od tebe. Nego. platnene teget pantalone koje imaju dve bele pruge du avova i crvena majica sa skromnom arom. koji smo uzimali kao deca iz kese. * Nema gore robije od podstanarskog statusa u Beogradu. a ja obele avam kese.Daj mi adresu. Teget platnene patike. bele teniske èarape. Ispred mene su dva sportski obuèena èoveka.Æao Olja. Ja samo elim da ti pomognem i to je sve daj mi adresu. Kada podignem platu.Samo jednom sam je po eleo. Tanja je bila bli a i otvorila je vrata. .Ma ne nikako . a ja sam ga iz sobe videla kako ve to presk aèe kutije. Branko. Veæ sam se uhodala se kesama za ðubre. To je sve . a ni ta nisam probao. Kada je akcija? . . kutijama od èipsa i crvenim markerom. to je skupo i prosek u ukusu. a druga polovina ostaje za goli ivot. koje jasno vidi ime.Kako provodi nedeljno prepodne? . telefon je u doma aju ruke. Sve bih dao da mogu da promenim tokove elja. prljavo sive èarape. Da li da se javim? Za to ne bih. . Prilazim bli e. Ne kapiram gde je èar gledati film . od kojih jedan pleni ukusom. Ponovo sam u ivala u njegovoj reèitosti. Da ne plaæam st an mogla bih za godinu dana da u tedim za put oko pola sveta. jednostavno ne elim da te maltretiram. ta ima kod tebe? .Super. .Ihh nismo deca. ali stvarno imam elju da ti pomognem. i naravno ne nosi Branko. Sasvim sluèajno se nametnula pr ièa o moguænosti brzog interneta u mom novom stanu. barem ne moram da la em kako sam zauzeta. Za dva dana æe osmi mart. a Tanja fanatik za filmove iskoristi la je priliku da sa njima prièa o najnovijim filmovima.Nemam elju da te ubeðujem kako neæu zloupotrebiti tvoju buduæu adresu. a van misli se pokazalo pogubno. . Ruka mahinalno pribli ava telefon oku. Kada bih sastavila godinu dana u jedno m stanu bila bih presreæna. Bilo je u mojim mislima fatalno.Ne pitaj. . zatvaram trakom kutije i i èekujem Tanju da doðe. U totalnom sam haosu.

a ponajvi e u sobi. a ja nisam razumela. Napravio je neku boleæivu facu. Prekidam njegov uzdah. Sa iznenadnim pitanjem.Otkud ti ovaj Sansui risiver? On je stariji od nas. a nisam znala za to. jer znam da uvek i ma nekog ispred zgrade sa kojim je rada da poprièa. ali sam samo htela da budem bli e Br anku.Dobro me podseti. ali stiska nije bilo. Sada uviðam da mi je nudio ne to trajnije. Vratio mi je u paketu za neuzvraæe no milovanje i poljubac.Prevoznik mi se javlja. ovog puta umesto dobronamernog pijuniranja stana. a njegov drug ugurava kutije izmeðu nas. murim i savijam se preko kutija. jer sam se sa Brankom savr eno k apirala bez puno reèi.Da. Kutije dele na a tela. Pritiskam broj sedam. Koristim trenutak tmine. ionako su mi svi kvazidrugiv i zauzeti kada treba da se selim. .Hvala ti. a gasi u meðuspratu. Sve su stvari u stanu. . ali sam kasnije uvidela da je odradila intuicija. oseæam na gli trzaj i svetlo se gasi. ali meni treba ne to trajnije. jer moram da se izgubim na petnaest minuta. bile su reèi zahvalnosti to je do ao. .Moj pokojni otac ga je kupio u momaèkim danima. njega æe da snesemo na kraju. Tanja prati stvari u liftu. Mo da se jednog dana preselim i u sam grad. jer nije ni za oèekivati da budu na drugo m mestu u jednosobnom stanu. a mi delimo mrak i ustajao vazduh. . Kada smo prvi put napunili lift ostali smo sami u stanu i prve reèi k oje sam mu uputila. Mogla sam sa njim iz kluba i u krevet da odem. Veæ est godina je sa mnom. ali ne i njegove usne. ali ovog puta dosta bli e gradu. Kom inica preko puta. Zovem Tanju u hodnik i zadu ujem je da im bude na usluzi. U trenutku sam pomislila da mi samo prija njegovo prisustvo. Na trenutak mi se uèinilo da njegove ruke ele da me zadr e. mi poèinjemo ubrzano da snosimo stvari. Bilo ta da ka e biæe emotivno. izigrava èuvara stvari. a ja sa Brankom iznosim stvari iz stana i reðam ispred lift a. Ponovo stan na Novom Beogradu. Nastupa interval tmine. mo da mo emo i drugovi da budemo. Prava je retkost. Branko je hteo da bude u prizemlju sa Tanjom. ve to je izbegao da mi da bilo kakvu potvrdu moje zahvalnosti. .To znaèi . Branko i ja ulazimo u lift. ne bih mogao da dopustim da se negde ogrebe. To joj nije palo te ko. Sada smo jedan-jedan. ali sam ja zapovednièkim tonom nared ila da ostane u stanu. Ta nja je zalupila vrata i mahnula kroz zamuljano staklo. esta je godina kako mi je otac umro. ka e da je na pola sata vo nje do zgrade. hvatam ga za tople ruke i privlaèim ka sebi. momak istovara sa Tanjom u prizemlju. Mo e li kod tebe u gepek? . Momci su mi nesebièno pomogli i veliko je pita . Ispala sam kao neka ve tica. Oseæam arenilo boja preko kapaka. Dok se drndavi kombi provlaèio izmeðu parkiranih automobila primetila sam jednu prodavnicu u susednoj zgradi. Izbacili smo sve stvari iz kombiæa i pristupili poslu sa istom emom. Vraæam svoje ruke u prv obitni polo aj i èekam da se pojavi broj sedam na vratima. a ja sam ga uzela za uspomenu. a verovatno i misli. sprema se da ne to ka e. Posle drugog sprata uviðam da se sijalica pali kada prolazi lift kroz sprat.Biæe zavijen u staro æebe. Vidim broj èetiri na vratima i njegove ruke na kutijama.

uvek je poklanjao piæe jeru i nagla avao da je to samo njegov znak da ceni njihov èin. Kada se moj otac nekom zahvaljivao. a valjda æe se i da im se adekvatno odu i.nje da li æu nekada moæi da im se odu im. Voðena sliènom namerom prilazim rafu sa piæima. zato mogu da napravim neko meze. ih barem ili bombon ivot postarat uzi- . da malo poèastim.

izgledaæe veoma bogato. sreæom nije mu uspelo. to je bio samo trik. a ja sam ostala da ga maltretiram sa zahtevom da mi is eèe Èajnu i kaèkavalj. Meðutim. Ovog puta su se ujedinile pozicija i op ozicija.Dvesta grama svinjske peèenice. Radna grupa je do la do zakljuèka da æe edukacijom stanovni tva zemlja imati dvostruku korist. kao oprobanom metodom. Policija kao glavni nosilac posla anga ovala je emin entne struènjake. kako bi poveæala svoju efikasnost. ali je prvi put re ila da to uradi temeljito. znam ja koliko je dvesta grama. a radnik je poku ao da je ismeje. a ostali bi se zapitali ta je to pokrao. a policija je objavila veliko pro irenje bele knjige. Imam neke goste. ali da mi iseèete veoma koso i tanko. porazboljevale mnoge udavaèe. ena je vrlo ozbiljno nastupila. dvesta grama. Struènjaci su pokazali odanost narodu. Stajem iza starije ene i nemin ovno èujem njenu porud binu. u k ojoj æe biti zateftereni i najsitniji kriminalci. a ostalo kako im bude. a ja sam neprimetno oti la u kuhinju.mam vinjak i koka kolu i nastavljam ka delikatesu. ena se æutke odmakla od hladnjaka. jer bi se sa znanjem da je toliko dr ava Srbija ulo ila u njegovo kolovanje. Poveæala bi se op ta pismenost stanovni tva i ostvarilo bi se pravilno tumaèenje pokazatelja kriminala. Stigla sam taèno na vreme.Gospoðo. kako bi izgledalo da je ima to vi e. da ne bi prav e informacije potekle ka kriminalnim vodama. Pozvan je svako za koga se smatralo d a mo e doprineti re enju kompleksnog problema. a mo da je vezao rep da prikrije proreðenu kosu. da kao to reèe gospoða. a kriminalce je pro irenjem bele knjige. mladiæu. Policija je pos lu ala struènjake. te vredi dvanaest miliona dolara. njegovo ime je strogo èuvana tajna. pa . tako to su se odrekli dnevnica u korist narodnih kuhinja . Za èaèkalice i maslink e sama sam se postarala. slojevito i javno. dr ala u velikom grèu. Bitno je da izgleda. ali kada mi vi to tako lepo iseèete i ja razvuèem bar unasto po celom ovalu. No. Naravno. On se kao ne to èudi. * Nije prvi put da je Srbija objavila rat kriminalcima. U strogoj tajnosti su dva meseca vr ene multidisciplinarne analize i do lo se do zaklj uèka da je kriminal u velikom opadanju. Kada bi ime Rodoljuba Stojanoviæa osvanulo na listi bogatih ljudi u nekom enskom èasopisu. a ostali bi pokrenuli prièe koliko jo ima takvih Rodoljuba koji nemilice tro e . je dvesta grama i ne mo e da bude vi e. . odmah bi se udavaèe razletele i potegle sve silikonske i salonske veze ne bi li nekako upoznale dotiènog gospodina. a policija se javno zaklela da æe i ovog puta biti u slu bi naroda. Èim sam u la u stan povirila sam kri om kroz poluotvorena vrata od sobe i ugledala oljice od kafe u kojima se nazirao talog. struènjacima je reèeno da su arlatani i da se ne prihvataju takve metode. i sve to rasporedi u dva tanjira od stiropora. ali da javnost nije na adekvatan naèin upoznata sa tom èinjenicom. Veliki procenat nepismenog i polupismenog stanovni tva predstavljao je nepremostivu prepreku u pravilnom sagledavanju pokazatelja kriminala u Srbiji . Svi su brbljal i. Stvarnost je bila znatno drugaèija. .Eh. maslinkama napravim privid bogatije trpeze.

Udavaèe nikada ne bi verovale da je novac u obrazovanje najbolje ul o en novac i da takav èovek pod uslovom da je iv. uvek vredi.narodni novac. Ako tome pridru imo pomisao da je narod izgubio . a ostali nikada ne bi pove rovali da postoji samo jedan Rodoljub.

svojim po tenjem. ali je kasnije shvatio da vi e duguje svojoj dvanaestogodi njoj neumrljanoj karijeri. Onaj ko se ne pokaje. koji se prodaje na kiosku ili kru i besplatno internetom. jedino èime su i mogli. bez odreðenog anra. Rodoljub je dobro poznavao svoje podreðene. Nije se oèekivalo da se neko javno pokaje. To je samo potvrdi o kada mu je pri prvom pojavljivanju na novom radnom mestu naznaèeno. kao odeljenje za unapreðenje odnosa sa graðani ma. koje su se sve slivale kod Rodoljuba . kako bi se graðani to vi e pribli ili policiji. Odeljenje je èinilo osam èlanova ukljuèujuæi i Rodoljuba. koji nisu kriminalci? Po to su struènjaci znali da proces pokajanja dugo traje. a i objektivna potreba da se osnuje posebno odeljenje u policiji. narodu je to odeljenje predstavljeno. ali ih je strpljivo i ljub azno ensko osoblje vremenom naviklo samo na sugestije. Konaèno su se stekli uslovi. Tajnost zadataka su garantovali sami rad nici. Struènjaci dobro znaju da svako mo e da pogre i. Policija je uzela nov model za dugoroènu selekciju z aposlenih. Po to je u demokratskom dru tvu sve transparentno kao u knji ari. velika je verovatnoæa da je po tenjaèina. koji bi neprestano imao dodira sa sitnim provalnicima i krupnim kavga d ijama. To je zami ljeno kao dvosmerna komunikacija sa jednim smerom pribli avanja. Da nije do lo do demokratskih reformi Rodoljub bi i dalje bio poslu ni beogradski inspektor. to bi na kraju urodilo pokajanj em za ne to to je veæ uèinjeno. Rodoljub postoji. jer bi u tom sluèaju policija morala da penzioni e i one sa deset godina radnog sta a. jer je svakog barem godinu dana . a zadaci koje su obavljali bili su tajni. U nekoj drugoj zgradi. a sasvim je sigurno da ne postoji vi e Rodoljuba. ljubazno ensko osoblje javl jalo se na besplatan telefonski broj i bele ilo sugestije. jer se policija za sve ove godine dov oljno pribli ila graðanima i vi e nije bilo potrebe za pribli avanjem. za te ne bi i policija svojim radnicima.poverenje u izjave zvaniènika. koji je bio naèelnik. ta policija namerava sa ljudstvom u narednom periodu. kako bi mogao konstantno da prenosi znanje na kadar koji bi trebalo polako da pristi e. onda je sasvim oèigledno da taj èovek mora zauvek da ostane fikcija ili junak nekog jeftinog romana. ali iskusni psiholozi bi uvek znali u sasvim obiènom razgovoru da li se neko pokajao. Za one malobrojne verujuæe. U poèetku su graðani mislili da mogu putem tog broja da proslede albe na rad policije. Odeljenje je bilo javno . Zato je za dvanaest godina njegovog kolovanja potro eno èitavih dvanaest miliona dolara. nema ta da tra i u policiji. Mislio je da ga je sreæa pogledala. koji se oslanjao na neprestan rad sa psiholozima. a stavila bi mrlju na sopstveni kadar. to nimalo nije isplativo. je r je nova vlast htela samo po ten kadar. a nikada se ne proverava da li knjiga ima uvijaè. Znao je on dobro da to nije va ilo za celu polic iju. koje bi se bavilo pravilnim predstavljanjem rada policije. ali je nevidljiv za razliku od njego vih dela. koja su èesto vidljiva ali se jednostavno pripisuju policiji. ali onaj ko pogre i i kasnije se iskreno pokaje. Ako sudija uva ava kriminalcima iskreno kajanje. kada je pozvan na prekretnièki razgovor. najvi i vrh policije re io je da Rodoljuba neprestano koluje na najpresti n ijim akademijama. kome se omaklo.

Kolege su shvatale . o d nacionalnog interesa.poduèavao raznim ve tinama. jer je to za njega bila novina. Kada je u ao u salu velièine manjeg dvosobnog stana. Kao i uvek. kojim bi nekako naznaèio ta se od njih oèekuje i kako da pristupe takvim zadacima. Izlaganje je podelio na delove. zabele io je sve u glavi. istreniran da ni ta ne bele i na papiru. ali pomalo se pla io timskog rada. Celu noæ je smi ljao uvodni tekst. a delove je u glavi obele io bojama. nasme io se svojim podreðenim kolegama. Osim toga nije isto biti predavaè i voditi jedan tako ozbiljan projekat. ali ne tako toplo kao to je znao svakom ponaosob.

a sve ostalo odrade stotine odgledanih ep izoda. a èesto su i osumnjièeni . ali ve to uraðene kratke forme sa sliènom koncepcijom su pri hvatljive. nekako. jer æe se i oni jednoga dana vratiti u zemlju. moralo bi biti bez gre aka ili sa najmanjim moguæim gre kama. putem medija. Ta dva cilja biæe neraz dvojiva i meðusobno æe se preplitati. prvo prolazit i kroz na e ruke. mi smo najbolji meðu najboljima i od nas se oèekuju rezultati. grdno se varate. zapoèeo je izlaganje. Po tovane kolege. Ako sam naglasio reè. Bez uobièajene jutarnje kafe. tako to su objavljivali imena lica prot iv kojih se vodi postupak. a nadamo se i da æe biti delotvorne. logièn o je da proseèan Amerikanac negde u Iaowa-i. èak i onima u dijaspori. Dovoljno je da pomisli. Naime. Na zadatak je da nekako omoguæimo na em narodu. Pored toga imamo zadatak da kriminalcima poka emo svu superiornost policije. Pred Rodoljubovim oèima se pojavila narand asta boja. pa tek on da zdravstvena stanica. Rodoljub je imao trening iz elektronike. koju je kao predavaè ispijao sa kolegama.njegov polo aj. a sve ostalo æe proizaæi iz timskog rada. to je nekada znalo da ometa istragu. Za jednu ovako malu i siroma nu zemlju neprihvatljivo je snimanje takvog serijala. ali ono to se bude primenjivalo. Napravio je kratku stanku. Neæe vi e biti uzaludn o potro enih scena hap enja. Svako hap enje. po kojoj su se otpornici oznaèavali bojama. samo u kraæoj formi Od danas æe sav policijski materijal. koja je oznaèavala prelazak na drugi deo. Po to su serije vrlo uverljive. da se vratimo u Srbiju. koja je oznaèavala poèetak èetvrtog dela. Kao to znate. tako da nisu kvarile trenut nu atmosferu. ali nikada nismo diskutovali o razlozima postojanja takvih serija. a i bile su svesne svoje odgovornosti. a pred njegovim oèima pojavila se uta boja. Proseèan Amerikanac provodi puno vremena uz televizor i vi e se ne postavlja pitanje dostup nosti televizije. Do sada su mediji bili naviknuti da kr e Zakon o kriviènom postupku. No. takve serije su pravlje ne da bi se buduæi prekr ioci odvratili od zamisli da uèine neko krivièno delo. Duboko sam ubeðen da neæemo imati prilike da primenimo svo steèeno znanje. Ovo kratko izlaganje zavr io bih sa prièom o medijima. to je oznaèavalo da je vreme za treæi deo. Ako mislite da su Amerikanci pravili takve s erije da bi nama pomogli u kolovanju kadrova. a dostupnost se ne dovodi u pitanje. pomisli da je prvi veæi grad opremljen sa takvom ekipom. ako se ve to ukomponuje sa re ijskim elementima. Odmah æu da ka em vrlo jednostavno. pa je usvoj enu emu. do lo je vreme da praktièno primenimo steèeno znanje. Preduslov za rezultate je disciplina. mo e postati jedna domaæa CSI epizoda. red je i da naznaèim kako æe se to ostvariti. da pravilno sagledavaju rad i uèinak poli cije. pa tek kada se valjano obradi davaæe se medijima. U svakoj novonastaloj selendri prvo se obezbedi repetitor. koji se snima prilikom hap enja. Pred Rodoljubovim oèima se pojavila crvena boja. jednostavno preneo u svakodnevni ivot. Mi smo po nekoliko puta odgledali sve epizode CSI serijala i do tanèina razraðivali postupke. kako bi ih konstantno odvraæali od potencijalnih kriminalnih radnji.

imali nesagledive posledice. kolovanije. koji æe shvatiti znaèaj i potrebu novog pristupa starim temama. Meðutim. trezvenije. . Upotrebite sva raspolo iva poznanstva i veze kako bi do li do takvih novinar a. do lo je drugo vreme zakon mora da se po tuje. Ako dosada nji novinari nisu raspolo eni za takav vid saradnje. potra it e nove. Svake promene stvaraju odbojnost kod ljudi i sasvim je razumljivo da æe toga biti i kod novinara.

direktor je pokucao na vrata etajuæeg osoblja i sa vidnom tugom u oèima saop tio odluku o otpu tanju radnika. te su uz ekonomsku pridodali i du evnu krizu i time smanjili ansu za boljitkom kada kriza proðe. da je sve drugo strogo poverljivo. Jedino R anka nije imala zavr en fakultet i to je prevagnulo u njegovom izboru. da. Roditelji su oèekivali njen nastavak kolovanja i obradovali je sa u teðevinom. Jo pitanja? Borivoje okleva. . pa je na ao kompromisno re enje i zaposlio je na ulici. gde god bi se ukazala potreba. . ali nekako je k riza svojom te inom malo ubla ila pad. Postoji skupina ljudi koja se vodi onom narodnom. Kada je kriza zakucal a na vrata televizijske kuæe u kojoj je radila. Neki su pali u depresiju. . koja je uskakala sa intervjuima i prilozima. Kao i uvek najbolje je da vam dam konkretan primer. Buni me to to nemaju potporu u realnosti. Pred samu krizu Ranka Milosavljeviæ je bila etajuæa novinarka.Hvala vam na pa nji. . je uspostavilo blisku saradnju sa istim odeljenjem iz Bugarske u cilju razmene steèenih znanja i dalje regionalne saradnje. Udahnula je duboko i kao ekonomska kriza jednim pot ezom izbrisala godine jurnjave i dokazivanja. Jo pitanja? Nema. Izbac io je jedno deri te koje je se bavilo pijaènim barometrom i gradskim saobraæajem. a na njeno mesto postavio Ranku. .tako pro l o. To bi bilo sve. Izlaganje je bilo koncizno i delovalo je da su ga svi razumeli. najmlaði èlan u odeljenju. Oni najmalobrojniji su iskoristili krizu za vlastito us avr avanje. koja je bila dovoljna da pokrije kolarinu za preostale dve godine studij a. Na la se tamo gde je bila pre deset godina. Izvolite pitanja. Vest bi mogla da izgleda ovako Specijalno forenzièarsko odeljenje pri MUP-u. ali ovog puta pred profesorima. Pasti sa konja na magarca nikom nije lako. Sve je isto. Ako krene da dubi. samo su se promenili broj evi telefona i lica na pijacama. Re ila je da naredne dve godine provede isto u jurnjavi i dokazivanju. jednu stvar sam umalo zaboravio da napomenem .Ah. ali ipak se usuðuje da pita. Takva blic vest bi u narodu malo uzdigla ugled tog odeljenja. jer la i nije la ako nema tetne posledice. to se nije dogodilo.Ja bih da prokomentari em ove blic vesti. kako bi spremno doèekali ekonomski oporavak i nadoknadili sve ono to im je kriza oduzela. Nije imao hrabrosti d a Ranku izbaci na ulicu. ali je nekako morao da otpusti jednog radnika. * Svetska ekonomska kriza je mnogima promenila ivote. koje nemaju potporu u realnosti ili im se ne mo e uæi u trag. Svo etajuæe osoblje mu je bilo drago i kvalitetno. Takvi novinari moraju biti spremni da objavljuju blic vesti. Delovalo je frta lj minuta dok se nije javio za reè Borivoje. naiæi æe na odgovor. ali takvu vest niko neæe istra ivati niti dubiti. a ne bi izazvala nikakve ne eljene posledice. a kada je izdahnula bila je spremna za novi poèetak.Ako mo ete malo da mi pojasnite to za blic vesti. i smireno i èekuje prolazak.To samo deluje. Naravno. kako do lo . Ovako formulisano ispada da je ta vest la . nadam se pardon.

sa kojom mo e . a fakultetu se preda no posvetila. sa elementima zabu avanja.Posao na televiziji je otaljavala. Nakon dve ipo godine marljivog rada imala je u ruci diplomu diplomira nog novinara i napokon je dobila oseæaj da umesto papira dr i moænu palicu.

Iza njenog stola je bio zid. Pre nego to je udahnul a sa namerom da pita ko je on. jer je reèna æud nepredvidljiva. izvor blizak policiji. ako te zanima ko su pravi vlasnici ljunkara. Namerno je pozvao Ranku devetog. Odluèio se za direk tnu varijantu i sroèio reèenicu : Ranka. ljunak koji Drina pot kopava ispod seljaèkih njiva. Kao i ljunkari i ona je krenula da kopa. a u sebi se nadali da æe zauvek biti kao i do sada u Srbiji. kako bi se na li po prestanku euforije. doði sutra ujutro u deset u kafiæ. irila je oèi i èuljila u i. Nij e se alio na Drinu. Petao etao . sa koga neki drugi ljudi ubiraju korist. U glavi je imao iroku lepezu oprobanih triko va u uspostavljanju kontakta. Sreæa joj se delimoèno osmehnula na svetog Trifuna. a potom flert. kao i plodna oranica. a u glavi se pojavio naslov. Borivoje je presekao stalo enim glasom : videæe me u izlogu . Osmi mart je skliznuo u deveti i potpuno se istopio u desetom kada su ene zaborav ile na jo jedno poni enje. Po to svi kopneni i vodeni putevi vode u Beograd. Meðutim. Mulj je prekrivalo granje i u si lnom raskrèivanju granja. veæ malo dublje u potrazi za muljem koji obeæava. Diploma joj je sazidala samopouzdanje. Svakim trenom joj se vrzmalo pitanje po glavi. ne bi li naèula neku ne vdu ili kakvu nesvakida nju prièu. koje novine navode kao. ljunkarska mafija. a ipak se panièno osvrnula kao da je htela da bude sigurna. koja mu svake godine otme po koji metar du cele njive. Sluèajan susret. Ranka nije shvatala da to nije policij ska palica. Borivoje je dobio zadatak da nekako ostvari kontakt sa Rankom i ispita da li je pogodna osoba za predstojeæu saradnju.da se odbrani od golorukih napadaèa. ali se alio na dr avu koja mu ne dozvoljava da raskrsti sa njivom i posveti se ljunku koji je u dana nje vreme bogom dan. Ranka se zbunila i ni ta nije mogla da izusti. koje im svake godine prireðuju mu karci uz njihovo preæutno odobravanje. Dok je prala zube. a sluèaj je zahtevao veliku ozb iljnost. Kriza je pro la. kada je prisustvovala slavi i èula gorku ispovest jednog seljaka pokraj Drine. ali svi su zraèili naivno æu. da j oj neko ne stoji iznad glave i prislu kuje telefonski razgovor. da bi na kafi u obiènom kafiæu priznao da je on jedan od ljudi. Ranka je od èeprkanja u jednom selu pokraj Drine do la do Beograda gde je trebalo da nastavi kopanje u potrazi za muljem. Ranki je istog momenta srce presekao ig pravednosti. ali ne po plitkom sprudu. biæu u utoj ko noj jakni. koja samo slu i za odbranu. Tako je mislio Borivoje i nije bio od tih koji su enama poklanjali p a nju tog dana. Ovog puta je magarac nosio i te ku diplomu i sve te e je podnosio teret posla. Ne bi t o bilo ni ta èudno da nije spomenuo kako na nekoliko kilometara ispod njega privatnik na sprudu vadi ljunak sa svim dozvolama i bez ikakvih trzavica. zavr ava na sprudu. a ona jo uvek ostala na magarcu. a novinarski sta prodornost. ko je taj stranac? Kada bi nakren ula èa u sa vodom videla bi obrise nepoznatog lica na povr ini èa e. da su samo tog dana ene i mu karci ravnopravni. neminovno je bilo da nekom privuèe pa nju. . veæ neka sasvim druga palica sa kojom se napada. Re ila je da se oproba u istra ivaèkom novinarstvu. piæu kafu i gledaæu prolaznike .

zatim etkanje u svim pravcima. sve dok joj se nije ukljuèio alarm na mobilnom .pi kila. za koji je znala da neæe naiæi. Kada je napustila zgradu televizije. ali ona je samo . Por ed zebnje i teskobe. Nervozno èekanje podrazumeva neprestano izviravnje na ulicu. Neko bi se iznervirao to èitavih petnaest minuta ne dolazi autobus. nije oseæala veliki strah. kojeg je oko moglo da registruje. od etala je do prvog autobuskog stajali ta. a u njenom sluèaju neobavezno pogledivanje u svakog ivog stvora. uvek bi joj pred oèima bilo njegovo nepoznato lice. kuvala i pila kafu. koji joj je dao do znanja da treba da krene na sastanak. Nervozno je èekala autobus.

.Po tovanje Ranka. Izvoli sedi. . a tvoje bi bilo da to lepo prezentira narodu. tu su i biografije. a ti kao novinar napravi prièu. ja nemam emisiju.Drago mi je. Oboje su registrovali konobara koji se pribli avao i strpljivo bez reèi èekali da je uslu i. . . Stranac postaje obièan stranac od koga treba da uzme intervju. jer su èekali da se konobar okrene i zapoène petometarsk i njihajuæi hod sa praznim anjcerom u ruci.Za to me zeza ? .Ma to ti je u opisu posla sad se i ja malo zezam Borivoje. Napravili su kratku stanku. Pe aèila je oko pet minuta kroz krivudave doræolske ulice i u la u samoposlugu.Ne zezam te. ja sam Borivoje.Ne. da sada mi je mnogo jasnije. jer je shvatila da on zna kako izgleda. . Ta imena i bigrafije su samo izgovor da bismo se sastali . hteo sam da ti ponudim saradnju na du e staze. Izvadio je iz d epa. Naruèila je obiènu kafu. papir presavi jen na èetvrtku i stavio na sto. Elem.Aha sada si se uverio da mi je veoma stalo. a ja tebi? Znao je da tu nema mnogo filozofije. Gledala ga je pravo u oèi i èekala da zapoène prièu. ali stvar nije bila tako jednostavna da bi mogao u jednoj reèenici da objasni ta u stvari eli. sem da se nasme i.Ja sam policijski inspektor. Mi bismo te snabdevali policijskim materijalom u vezi aktuelnih kriviènih dela. ne to si prevideo. Kola amerièkih akcionih filmova. sve vreme se pitam ko si ti? . Verovatno ti je sada jasnije.Opa. . Najednom se prenula. visoka. koja se spremala da zakoraèi u kafiæ. Mi ti damo materijal. Ne duguje mi ni ta. Kada je bila na rastojanju od oko dva koraka. . u kojima neko nekog prati.Znam.pogledala na sat i nastavila pe ice. Neka se zove neka se zove Rotacija. ali mi nije jasno za to mi se nisi predstavio kada si me nazvao? . Borivoje je ustao i pru io ruku.Hteo sam da vidim koliko ti je stalo do informacije.Jesam.Ovo je tvoje.Ti meni vlasnike ljunkara. .Zna se ta narod zanima. Iza la je iz prodavnice i nastavila smirenim korakom da koraèa trotoarom. . Tapacirana. . Nudim ti ansu da stvori emisiju. zavr io se kada je kroz staklo kafiæa ugledala utu jaknu. . odmah ovde u kafiæu.Verovatno se pita . ali je probala da prikrije sa ironiènim pitanjem . Ni ta joj nije preostalo. sa pogledom na ulicu birka la deèje èokoladice. èiju su liniju presecale raznobojne haube. èiju je sliku stvorila refleksija skoro opranog stakla. otkud znam ta ti treba. Stranac je pratio njenu figuru. gde je na uglu jednog rafa.Ma da. delimièno zaklonjenu granama obli njeg drveta. Nije mogla da sakrije odu evljenje. kako znam ta ti treba? . . . Zar ne vidi da sam ozbiljan? . Zadu en sam za komunikaciju sa novinarima. Pretpostavljam kriminalne. ba mi je drago da je tako. barska stolica ulila joj je oseæaj sigurnosti.Da. da je to sve mo da neka prevara. koja æe se tek kasnije otkriti i neve to je poèela da napipava koliko u njegovoj prièi ima istine.

kada mogu da se malo pobli e upoznam sa materijalom? . On je vratio presavijen papir u d ep i krenuo prema anku. izvadio je d epni plejer i pomoæu nekog kabla u tekao u radio. Na svaki njen aljiv komentar.Skuvaæu ti novu u kancelariji. . samo da je vidim. a on u svom uspehu.Dobro. Strpljivo ga je gledala dok æaska sa ankerom i komentarisala u sebi kako je pr avi pandur. Osetila se kao da ide kroz moèv aru punu ivog blata. naravno. koja se istop ila pod naletom tranzicije. koja je bila samo u reèima. kao znak da mu veruje. a ona nije stigla da izvaga koji je automobil i nspektorski. a i èeznuæe kada se istope njihova vozila u nekoj visokoj peæi. Ona je u ivala u muzi ci. jer jo uvek nema nikakvog dogovora. a on je zastao kod crvenog Juga. koji je poèeo da se kotrlja negde ka Dunavu. .Poka i mi znaèku. jer je Borivoje elegantno ra nirao jaknu. Pojavio se na vratima i izvinio. Pre nego to je krenuo. jer je zakljuèavao vrata ali je èuo njen pomalo usplah iren glas. . a krajièkom oka je pratila njega . a ona prema izlazu.Bilo kako. pandur je to. Pomalo ljuta na sebe. Hoæu da vidim legitimaciju. Ba u duhu naroda i policije. Njegovo voðenje igre pre lo je u bezobrazluk. samo da popijem kafu. Moja kancelarija je na pet minuta odavde. letimièno je pogledala legitimaciju i u stavu mirno klimnula glavom. jer je pretpostavio da vi e nema prepreke njegovom zadatku.Hoæe da je polako izvuèem sa dva prsta? . on je bio ozbiljan i njene komentare nekako prebaci vao u njegovu korist. Kafom je htela da dobije na vremenu. Gled ala je automobile i pogaðala koji bi mogao njegov da bude. Koraèa li su desetak koraka. ali nije imal a kud. ili joj se ne izmig lji smeh iz ponekad neposlu nih usta. Mo da se znaju ili pak eli bolje da ga upozna. otvorio vrata i rukom pokaza o da mo e da uðe. jer koristi svaku situaciju da pridobije nekog ili neku informaciju. jer oèigledno vi e se nije oseæala kao da uzima intervju nekom strancu. Kolima. . samo stambene zgrade i drndavi Jugo. .Aha va i. Ðavo bi ga znao.Ovde nema policije.Sumnja u mene? . Iza li su iz kola.. kako bi se malo pribrala. sem nekoliko vozila biv e radnièke klase. ide ispred nje i pov remeno joj pru a d entlmenski ruku. a on je jedina osoba koja zna gde je blato. Ustali su istovremeno bez reèi. U ao je u naselje na obali Dunava i parkirao na parkingu. jer su svi spadali u prosek.Odlièno ime. Pitoma Portugalska muzika pokrivala je zujanje savr eno èistog auta. Ti ina i obostrano streljanje oèima nije dugo trajalo. H tela je . Stajala je na èi stom trotoaru i mirno posmatrala parkirane automobile du ulice. zaobi ao kola i mirno pru io tra eno. Nije vi deo kako ga Ranka sumnjièavo gleda. Ranka se potrudila da èuðenje ne izaðe iz njenih oèiju. kao da je htela da mu da do znanja da je spremna bez pogovora da ga prati do sledeæeg nivoa njegove igre.Mo e odmah. .

Nije moj. zaplenjeno je nekom kriminalcu. time se vozite? . . . izgubila sam iz vida da je ovo tvoj auto. .Ma da.A d ipovi se ne zaplenjuju? .Ih.Izvini. .nekako da ispegla napetost koju je stvorila. slu beni je.

Koraèaju æutke ka ulazu. Tebi ostaje da popuni emisiju sa komentarima i statistièkim podacima i ma tovita si ti. prethodilo je ulask u u oskudno name ten. Dok je on pravio kafu.D ipovi se zaplenjuju. Krenule su pokretne slike. kako bi pri krila pljuvaèku odu evljenja. ali èist stan. ta ako moja stopala krenu nekontrolisa no da igraju kolice? Onda bih morala da bacim kredu koju nemam. a nova hap enja se snimaju. Imaæe dovoljno za mesec dana emitovanja. tvoje Rotacije. pretvori u lepo provedeno zajednièko vreme i nastavi da ih vezuje samo kroz poglede na sat ili najave programa. Videla je ljude na autobuskom stajali tu.Napredujemo. Èestitam. iz iroke lepeze ponuðenog piæa. Hajde pusti jo neki. kako se naginju nad ulicom i nervozne poglede upuæuju u daljinu ili èasovnik. Kada je omirisala èa icu sa likerom i kucnula se u èast. smisliæe kako æe da popuni . . dao do znanja mu kom mozgu da je vreme da se zajednièko vreme. ali ih je usled euforije trenutno zaboravila. Mo e da napravi neku specijalku sa onom tvojom ljunkarskom mafijom.Dvadesetak. Skuvao je obeæanu kafu. Tek ga sat vremena poznaje.Ba tako. Iz torbice za dokumenta izvadio je disk i bez reèi ubacio u plejer.Vi ste se ba potrudili pri snimanju i monta i. prisetila se samo pitanja u vezi stana gde se nalaze. Glava èeka znak od oka. Meðutim. diskretno je stavila èokoladne bananice na tacne. . kao da je na tri. Zalupila je vrata od kola u ulici naspram televizije i krenula sigurnim korakom ka pe aèkom prelazu.Samo jo da ubedim urednika i direktora Rekla je to nekako zami ljeno. Pome ano svetlo zbunjuje mi èula. a ona je izabrala liker. Pozdrav bez stiska ruke i kreæemo dalje. oboje su znali da æe sav posao oko ubeðivanja preuzeti na sebe materijal koji joj je ponuðen. Dva poluskupljena stopala èekaju znak iz glave da kre nu dalje. Rotacije. D entlmensko otvorenih dvoje vrata. Podsetila je sebe na samokntrolu. Uostalom inspektor ne treba da bude upadljiv. kasnije æe isplivati neka druga mafija . zar ne? . do sl edeæeg susreta. prepustila se æaskanju bez pomisli na poslovna pitanja. tako da æemo moæi kontinualno da te snabdevamo filmiæima. ali je vi dim. kao da je pred sobom imala neizvestan posao. koja je smislila tokom kratke vo nje . za koji su oboje bili sigurni da æe uskoro uslediti. jer je elegantni pokret enske leve ruke. Ranka oseæa njegovo ignorisanje i bez taktiènosti nastavlja. Meni prija . Koliko imate spremljenih filmiæa? . * Mrak je udavio dan i dozvolio reklamama da poka u rasipni tvo grada. ali po to je obeæala sebi da neæe vi e da ga pecka. jednominutno æutanje u liftu i gledanje u stranu.Vidno. . koja joj se stvarala u ustima. a ona je veoma èesto srkutala u malim gutljajima kafu. Zarobljena sam u svetlu i batu nervoznih koraka na ploèniku ispred Bilet Servisa. ali promenjena boja njegovog glasa slikovito joj je pokazala da je preterala. Oko èeka njega. Æaskanje nije dugo trajalo. Odgledala je prvi kratkometra n i film i prokomentarisala. Prièamo o mom privikavanju na novi stan. Ne èujem fontanu koja je na deset koraka od mene. Imala je na umu jo neka pitanja. . ali se prodaju i novac vraæa narodu. Pojavio se.

kratak udisaj. Bitno je da sam je napokon osetila. trenutak u ivanja.Ma bolje desno. spu tam ruku i pu tam ih da se ponovo zamrse meðu njenim prstima. Prsti su se zamrsili u njenoj ko si. Vijaèa ima dva kraja. zbog svog karaktera mame osmehe u radoznalim ljudima. Devojka momku cepa ko ulju.Hajdemo levo. Iza nas èujem sve bli e korake. Mrdalice smo pokretali i sa ukr tenim pogledima pratili. Njeno lice pro arano senkom mrdalice. * U novinama je pisalo da mrdalice obiluju seksom i pomalo sam se pla io kako æe Olja reagovati. To samo mo e da ispadne u vidu postera iz dvadeset god ina starog èasopisa. Prste iz kose odmrsujem. Koraèamo uskim trotorarom. shvatio sam da sam akter produ enih starih scena. Ne znam gde smo krenuli. iz kog ne dopire glasna muzika. Upirem pogled ka mrdalici. Dolazimo do malene raskrsnice. Svakim korakom smo bli e kraju ulice. ali na moju trenutnu sreæu i kolektivnu trajnu nesreæu erotika je to talno poistoveæena sa seksom.to ga vidim. koju neko veæ pokreæe. Pri ulasku primeæu jem galeriju na kojoj nema ljudi. èista erotika. da mnogo traje poljubac. . a mo emo i da prièamo o alarmima. Pometnja u mozgu. Zastajemo ispred neke galerije. na prvi poljubac. Kreæemo ka drugoj mrdalici. Oseæam njegove prste u kosi i pogled na mom licu. a ruke nam se jo laganije nji u. gde mi d entlmenski rukom i polukorakom u stranu. pokazuje d a uðem. Imam oseæaj da bi sa na im rukama. koji jo vi e istièe skuèenost ulice. a tela im se pribli avaju sasvim dovoljn o da im se usne spoje. Pisak senzora na ulazu nije dozvolio nadolazeæoj jezi da se ustolièi u mom telu. Pogledom se usagla avamo da on pomeri mrdalicu. stvorile su plamièke romantike u nama. Sedamo za sto. Stojimo nepomièno. Iz daleka se vidi da nema vulgarnosti. Sa osmehom potvrðuje i ka e kako bi joj pasovao neki zavuèeniji kafiæ. usne se odvajaju i ostavljaju oèima da razvijaju po udu. . sve dok nismo prste prili kom izlaza na tren rastavili. Podi e veðe i potvrðuje. zateèeni prizorom. obnovilo je scene zapoèetih dodira i neuspelih poljubaca. Hodamo lagano. Sa eljom da se tako nastavi. Taman kada sam pomislio da æu da zapoènem novu neuspelu scenu. Prilazimo do postolja. koju pokreæem i èekam ta æe da se desi. svetlo ispod mrdalice prolazi kroz ice i obasjava nam lica. Produ ili smo pravo i posle tridesetak koraka zastali i pogledima se usaglasili da nema svrhe stajati ispred kafiæa. a krajièkom oka vidim nadolazeæe siluete. Pokret njegove ruke izaziva irenje njihovih ruku. . a on zabacuje glavu. Gurkam ga i tiho ka em. samo znam da koraèamo po ploèniku i polako presecamo osvetljene izloge. predla em da negde sednemo. a svetla su sve prigu enija. Bez reèi prilazimo prvoj mrdalici. koja dr e ruke razlièitih ljudi. Desio se neoèekivano. na kojoj su dvoje okrenuti jedno prema drugom i dr e se za ruke. pored mrdalice na kojoj momak stavlja devojci ruku u kosu. U slabo osvetljenom uglu èami mrdalica kojoj ne mogu da predvidim pokret. Prve iskre proleæa. kao jednom velikom vijaèom mogli da premostimo parkirana kola. Ovog puta uzimam ulogu predvodnika i prvi se penje m uz uske stepenice. ne smeta mi. koji sa dve strane okru uju udobne klupe. Mrdalice na postoljima i zidovima. a usne krenule u istra ivaèki pohod. Ovog puta nisam prigovarala da poljubac dugo traje.

prljavo beli i haotièno isprskani sivom bojom. ali moram da priznam da su jo tri dana ljubakanja po parkovima i etnje gra dom. Nisam se probudila pored mu karca od kako je onaj kreten uha p en. n a kojima su knjige i diskovi. jer sam prvih godinu dana radila u koli na Du anovcu. Talas urbanog izra av anja zahvata sve delove grada. a miris ribe se me a sa mirisom rakije. Prihvatila sam. ali me ne zanima arenilo korica. Svakim poljupcem bili smo bli i. Vidim dva kreveta i odmah zakljuèujem da je jedan udoban. . Spretan poziv da mrdalice zamenimo na im telima. Kada sam mojim butinama dodirnuo njene pomislio sam da je prib li avanju kraj.Priznajem da ti je uspela kamufla a. ali svaki put kada je skinem sa njenih usana postaje mi pitkija. Ma kupiæu neko blago belo i roze. k oje ne mogu da vidim dok ne ustanem. a odsu stvo tuðih pogleda smo maksimalno iskoristili. Na e kafe su verovatno istog ukusa. Sa èa icama u ruci pojavljuje se trenutno èudo ive prirode. Mo da ispadnem radoznala ve tica. Obo avam knjige. Èula sam da umetnici imaju neki kodeks.Pu ta muziku sa deka? . a svak im dodirom hrabriji. a skale sam povezao direktn o na plejer. . Pu tam sa plejera. Sme ta me u jedinu sobu koju ima. Mrtvoj prirodi ivost daje dek sa ogromnim skalama . privlaèi pogled kao da je èudo ive prirode. . Ne postoji zgrada koja nije i arana. ali sam se malo drznu la i zatra ila piæe. elim da se probudim pored njega. koje zasenjuje sve prisutno.Pijuckamo kafu i komentari emo mrdalice koje smo videli. Jo kada sam u la privukla me je polica koja je u visini mojih grudi. Nisam od tada zalazila u ovaj kraj. Pogled mi je nemiran i farba nevidljivom farbom èitavu sobu. Nije nam dugo trebalo da nastavimo gde smo stali. Zidovi su reljefni. Nismo vi e krivili glavu. koje su pribli ne visine. koju planira sam da spremi. koje igraju u ritmu muzike. ali ako sprema plemenitu belu neæe puno odudarati. Nije mi puno trebalo da pronaðem zgradu. pozvao me je na veèeru.Ne. koju oèigledno veæ neko vreme pijucka. Kupiæu roze vino.Dek je autoreversni i stalno obræe jednu istu traku. . po kome krabaju samo po zgradama koje su preko deset godina stare. jer ne elim da mi jedna banalnost pokvari veèe. veæ naslovi. kao i svakodnevna prièa telefonom. èuènuo je ispred mene i poèeo rukama da mi mazi butine nudeæi mi poljubac. Zajedno sa zvuènim kutijama. ako ga pred polazak pitam. Umesto slika su police. napravile ne to vi e od po ude.Kako kada dek obræe traku i one skale se pomeraju? . Zaboravila sam da ga pitam koju ribu sprema. pa ako sprema neku plavu ribu savr eno æe se slagati. Po elela sam ja to i ono veèe. Ni ta se nije izmenilo. sem ne koliko kioska to je uklonjeno i gomila modernih grafita to je dodato. to je samo kamufla a. Ormar mi je na dohvat ruke i njegove stala e su pune nekih sitnica. koje me uvek zanimaju. ali spretnim manevrom Olja je prebacila noge preko mojih i na la se u mom krilu. Èim sam sela. ali ovog puta samo mogu da se skoncen tri em na podnu policu koja je preko puta mene. * Nakon sedam dana od pomeranja mrdalica. Postoji ne to to se zove praktièna blizina. Na vratima poèinjemo da se ljubimo.

. Bljesak velike sijalice u maloj pros toriji izazvao je varnice u mojoj glavi. da moram da ih odla em u pajzu. Vidim veliki broj dekova. samo reci kako. . Nazirem fla u sa maslinovim uljem. Neka me pita za to imam toliko cipela. . .Da. Kada smo na na im usnama napravili me avinu rakije i konjaka pre li smo u kuhinju. Prihvatam se roze vina i nazdravljam dekovima. Pred spavanje sam pu tao tiho muziku.Znam recept za odlièan preliv.A. .Ne zezam.Ni ta. Suze sa sveæa polako se slivaju niz njihove duguljaste obra ze i zavr avaju na mesinganom postolju.Iscedi pola limuna. Varnice prestaju. Nije isto cipela i dek. .Da. Moji su imali gramofon od davnina i nikada nisu bili zainteresovani za kasete. a ja æu njega za dekove. . Kada si poèeo da ih sakuplja ? . ali samo one sa vu metrima. ta te je navelo da ih sakuplja ? Izvini ja kao islednik . pravi se za pet minuta.Mo e i bez per una. koje smo razmenjivali u pauzama u ispijanju piæa. Totalno zbunjujuæe i neoèekivano. Polako prinosi na sto pleh sa sku ama.Naravno.Papreno. dodaj malo maslinovog ulja. jer sam se u istu uverila kada sam posetila kupatilo.Ej. ali ipak ukljuèujem svetlo. mo e da zvuèi skoro kao sprava iz sredine devedesetih. . poput onog u sobi. .Pre dve godine. soli i dva èena belog luka. a sigurno æe ti se svideti. Odmah je desno na polici.Priznajem da izgledaju moæno. Shvatam da sam dobro videla. Dominiraju sprebrni i crni. Nije mi proble m da mu zatra im. a na vrhu su dva ampanj boje. Moram nekako da se snaðem. da dobro si videla. Osetio je moje ushiæenje. malko per una. ali ne shvatam ta predstavlja to to sam videla. ali ne ide da samo ja bazdim na beli luk.Sakuplja dekove? . volim ja da prièam o dekovima. ali su potisnuli ploèe i tako su postali jedini izvor nove muzike.Zeza ? . kojeg su varnice umno ile u puno primeraka. da diskovi su bili papreno skupi tada.Nije problem. odmah je poèeo da cedi limun. izmeðu kojih su kri ke pomorand i. . ozbiljno sakupljam. Mo da bi i on isto rea govao. Jo uvek ne znam da li me je vi e uspavljivala muzika ili . otac se odre io i kupio novi plejer. .Ako izuzmemo radio.Nismo mogli da zakamufliramo elju za poljupcima.Nemam per un. Nije me iznenadila njegova pedanterija u kuhinji. Èek am da varnice proðu i izbri u priviðenje onog deka iz sobe. napraviæu. ali samo u mislima. kada bi video moje cipele na istom mestu uredno slo ene u kutijama. Zapravo otpili bi po jedan gutljaj kada bi pravili pauzu u ljubl jenju. Kada sam imao esnaest. Navikla sam da jedem ribu sa belim lukom. a dekovi ostaju uredno poreðani na policama od poda d o plafona. otvori pajz i dodaj mi maslinovo ulje. probala sam. stari dobri radio. Nije ni trepnuo. Tako sam otkrio da sprava iz sredine sedamdesetih. . . a ja sam od d eparca kupio polovan dek kako bih mogao muziku sa pozajmljenih diskova da snimam na kasete . Otvaram vrata prostorije koja je u rafovima od poda do tavanice.

Doneo je sedam kaseta i kablove. ostaje mi samo da u ivam. Eh. Jela sam kao maèka koju redovno hrane. ja sam poèeo da o ivljavam uspomene i od toga napravio hobi. kablovi u ruci i ljap po dupetu izazvali su blagi grè mom u stomaku.Sviða mi se tvoj hobi.Hoæu ona dva boje ampanja. . . sada me stavlja na raskrsnicu sa deset puteva. Dekovi ga inspiri u.Èetiri. odoh èas do kom ije. Ukljuèio ih je u struju. hmmm. Verovatno je pomislio da je ne to u vezi seksualnog odnosa.Uf. Mo da se pobojao da æe ostati bez seksa. . nalazi se u ovoj s obi. Prsti ma dodirujem njegovu ruku. Ideja je bila da se u svaki dek stave ka sete i pritisne snimanje sa pauzom. srebrni Kenwood i Kardon. Kako je èvakao prekidaèe. Sve to sam do malopre po elela. ni ta hajde da izabere dekove. gledam ga boleæivo i pravim dubok udisaj. .Fale mi kablovi. Ugasio je svetlo i pribio se uz moje telo. Ja gledam u dekove. a on mi se pribli ava i rukom me ne no mazi po licu. U ao je. probirljivo i malo. Koncert broj jedan za klavir od Tchaikovsky-og je pokrenuo vu metre.A. raèunaj na jo tri komada. oprali ruke. Èvakanje vratanca i u tanje kablova prekinuo je njegov glas. Zub vremena èini svoje. htela bih da te ne to zamolim elim da donese to vi e dekova. mu karci. onaj Sansui u drvetu.Branko.Svi su u radnom stanju. Ne znam kada æe mi se ovakav trenutak pru iti ponovo. kako bih sa distance acovala dekove i od uredno poreðane gomile. a seckanje mu nije strano. elja za nasladom preskaèe sve barijere uètivosti. Sada ga gledam preko sveæa kako spretno prstima odvaja ko èice od ribe i protinje stopu od èa e kroz dva prsta. a ja sam ih prenosila u sobu i reðala kako sam htela. sporo. a on u mene.Najbolji.veliki vu metri. pravila bezb roj varijanti sa èetiri i sedam dekova. Ko zna ta bi meni pro lo kroz glavu.Ni ta. Njegov osmeh. . Do lo je vreme za dezert.ta si ti mislio? . Poèinjem da stavljam kasete. tako su se palila svetla na vu metr ima. U elji da se malo vi e posvetim sebi.Ba smo tim. a on je sipao vino u èiste èa e i pozvao me u sobu. veæ se okrenuo i nestao u predsoblju. a izlaz prvog da se spoji sa ulazom drugog i tako do sedmog. U kuhinji nije bilo muzike. Nazdravljamo. . Sada shvatam. . Ne znam za to maèka tako jede. Ej. vakanje i povremeno zujanje fri idera. a on montira kablove. Ja sam iza la iz pajza. ali ja sam tako jela da mi se ne naduje stomak. tako da smo slu a li ti inu. . On ih je skidao i spu tao na pod. Ako je tu.Koliko mogu da izaberem? . to . . Zavr ili smo jelo. da ih poreða ispred stala e i napravi kamufla u. ali ne rade svi perfektno. Da li su svi ispravni? . O iveli smo tridesetpetogidi njake. onu crnu Yamaha-u iii srebrni Technics. sa diskretnim utim pozadinskim osvetljenjem To mi je nekako ostalo u seæanju. Nije èekao moju reakciju. Kako je lepo bilo gledati ga dok prièa i secka luk. kada bi momak zaustio da me ne to zamoli. .

Mo da su stali da proèitaju neku bitnu vest. . mo e samo da posrne. dok me je njegova skala slatko probadala. Poljubac za laku noæ. ali sreæom nije retka slika videti par. Naravno. nekada obrnute. gde se ena sme ka. ali ona priznaje samo rtvu u hodanju dok tra i objekat za modiranje.Zvonke tonove klavira. zbog izostanka oèekivane reèenice. Olja. vlada æe se za koji minut povratiti. Kao i uvek. Kao pod komandu svi spu taju novine i nastavljaju da etaju. Ne brini ni ta. Konaèno spas. a mu karac ima zabrinuto lice.Pogledaj oko sebe. pretvorila se u etnju kojoj je cilj.ta sam ti rekla? Kao da se ni ta nije desilo. To je samo flashmob. kako je lep model. otkljuèavam vrata od svog stana. be im od neznanca. Zbunjeno zastajem i gledam ta se de ava. Skale su lebdele svuda oko mene. Izlazimo iz knji are i kreæemo ka Kalemegdanu da malo predahnemo.Ej.ta god bilo. to je dobar znak za na stanak drugih muka. Ni ta nismo kupili. Sve skale su utihnule. kroz trepavice ili kapke. Na pet minuta hoda kroz stoletne hrastove od Rankov og groba nalazi se baba Stanin laz. stidne dlake. ali me je uverila u suprotno kada je iznenada u Knez Mihajlovoj u la u jednu knji aru.Tebe niko ne mo e da zezne? . ispod æuvika zvanog Èuèanj nalazi se laz koga me tani zovu Rankov grob. Subota je. . Kao u snovima.Ova vlada ne pada. isprobavanje svih cipela koje njeno oko nameraèi.Aaa. dan za u ivanje. ali ovog puta gomila ljudi zaobilazi ljude koji su ra trkani po celoj ulici i mirn o èitaju novine. Za razliku od Ranka. jer pored estetike cipela mora da zadovolji i niz drugih kriterijum a. Ne zadr av a se puno oko nekog modela. Dok stignemo do susedne ulice povratiæe se. ali unutra je sve sintetika. ali ne sme da dozvoli da te tako neko zezne. . . a skale na dekovima pratile su ritam na ih tela.Ma daj otkud ti to? . b istre. te se po njoj sada . ali ako joj se model na oko svidi.Da imaju rezervnog igraèa ne bi objavili. gomila ljudi se mimoilazi. Svako modiranje tra i rtvu. Mislio sam da u svemu tome nema meru i da æu do kasno posle podne gledati njeno tr upkanje ispred kosog ogledala. gu ili su na i uzdasi. Videla bi ih mutne. poznato stepeni te i natpisi u liftu.Te ko * Na severnim obroncima planine Jelice. Svi dr e novine. ne bih znala da ih nisam netremice gledala. pala vlada. na trenutke blje tave. sa naslovom pala vlada . èkiljave. . Koraèamo dalje. to. prespavaj kod mene. ali uvek su bile deo mene. Vrlo je zahtevna. tminom pokrivene. izmeðu nekih zgrada. ali ne shvatam kakvo je to u ivanje èitati novine na sred ulice. . To je bilo mesto na kome smo mogli oboje da u ivamo. Na kraju se zavr i sa reèenicom. . ali smo barem listali i tiho razgovarali. Stana je iva. * Na a uobièajena besciljna etnja po centru grada. .To je zajebancija . Ostala je samo skala na mom risiveru. Ne smem ni da zamislim koliku je kilometra u nabila sa onom gomilom cipela u pajzu.

Nije se opirao mom predlogu. On je te veèeri izgubio deo potpune slobode. Jedino su ovce njene d ru benice koje po celi bogovetni dan napasa na njenom lazu. G odinama unazad Stana je u kafani sa ispisnicima igrala tabliæa. Mo da ne bi mogla ni tako da pre ivi da njene vunene èarape nisu nadaleko èuvene. Uskoro je i Stana poèela da prati trendove. U Kraljevo je i la petkom. Oseæam miris amonijak a i . te je i ona na la zabavu u tomboli i klaðenju. Ostalo mi je samo da utvrdim do kojih granica. kako bi èula neku novost. a za svoje dve æeru ine povremeno èuje da su ive ako joj po nekom prenesu pozdrav iz Beograda. to mo e biti i dobro. Nije ni ta negodovao. ali sam i preko slu alice osetila da je zaustavio dah. jer su ih njihovi vlasnici nemilice na trcali. Gazda je verovao Stani da æe isplesti èarape. Pun je. da nisam jedne veèe ri izrazila elju da prespavam kod njega. Dim i znoj objedinjujuju enske i mu ke mirise u jednu prepoznatljivu sme u neprijatno g mirisa. Razvio je neku vrstu posesivnosti . kada sam mu rekla da u petak elim da izaðem sa Tanjom. Sporo se probijam kroz gomilu i tra im pogodno mesto za stajanje. Veæ du e vreme ivi po srpskom receptu: malo jedi. Trebalo nam je oko mesec dana da se probudimo jedno pored drugog. Stana je ogrezla u klaðenju. brzo spavaj i ceo dan radi kako bi pre iveo. ako je pravilno rasporeðena. a bilo mu je u interesu da udovolji babi. jer je baba Stana imala najmek u vunu od Golije do Rudnika. jer je pijaèni dan. zato sam u la oko jedanaest sati. a ja s am se oslobodila sumnje u moguænost jo veæeg uèvr èenja veze. Dok je bila mlaða Stana je znala da na obramaèi odnese dve kotarice tre anja ili kakvih kru èica èak u Kraljevo. ali od kako su je godine stigle. a kod gazde se redovno zadu ivala u èarapama. ali nijednom s e nije moglo podvaliti. Nije imao drugu moguænost sem da i on rizikuje kao i Stana u klaðenju. tako da je poèela kafanu da poseæuje jo jednim danom mimo petka. ali nikog vi e nije zanimao uzrok tako mekoj vuni. jer bi bilo gubljenje vremena iæi u planinu. Do toga ne bi ni do lo. Mu a je davno izgubila u nesreænom sluèaju. kako ne bi i èileli pre zore. nisam pogre ila. ali ga je bilo strah da Stana ne promeni mesto boravka pre nego to isplete ono to mu je du na. Ne znam kada se kafiæ puni petkom. * Pro lo je skoro dva meseca od na e prve intimnosti. samo poseæuje kafanu ko d zadru nog doma u selu Lazac. Parfemi ne mogu da doðu do izra aja od jeftinih limenih trcaljki. jer je dobro zar aðivao na njenim èarapama. ali kada umre sigurno æe se mesto nazvati Stanin grob. ali sam u njeg ovom pogledu osetila neku nelagodu. jer ovi mlaði su pratili trendove i bili su posveæeni samo tomboli i kladionicama. jer je ona jedini stanovnik toga kraja. veæ samo èarape.zove laz. tako da jo j se usadila navika i nastavila je da poseæuje kafanu petkom. ali od kako je zadnji ispi snik prestao valjano da pamti karte Stana je izgubila saigraèa. Trago m njenih èarapa jednom je do ao neki prirodnjak iz Kraljeva i konstatovao je da se nje n laz u nauci naziva biogena zona. Nijedan vercer nikada nije video baba Stanu.

Æo ak u kome je stoèiæ bez stolica èeka mene. eljno i èekujem ta dva piva. Verovatno me je primetio kada sam se probijala kroz gomilu.okreæem se na tu stranu. Dolazi konobar. jer imam oseæaj da æe se tamo naæi neko mesto. kako bih napravila utisak da nekog . Naruèujem dva mala piva na toèenje. Pomeram nekoliko fla a i stavljam ta nu na sto.

Maramicu stavi u d ep. Prepoznatljiva sme a sinoænjih mirisa nestaje u njihovom stvaraocu vazduhu i te i da postane neprepoznatljiva. Gibanica se malo ladnula i sasvim je spremna da je serviram. Da je neki radnik na graðe vini verujem da bi svako jutro ispijao pivo i imao pozama an stomak. Nije problem. Ne volim mraène kafiæe. koju mo e z a jedno piæe da prisloni uza zid. njegovo omiljeno jelo.Niko me jo nije zamolio da mu dr im glavu dok povraæa. pa to je rutinska radnja. Reci . ta s se skamenila. uhvati je sa dva prsta za stopu i æu ni sve zajedno u ta nu. ta sad? Prazan kafiæ. kako ne bi neko pomislio da sam pijandura. vrata kafiæa su irom otvorena. kada sam ugledala penu na dnu èa e. Lutam u mislima. Nadam se da æe mu prijati moje dru tvo. ne bih ovako spokojno kroèila nogom na trotoar. iz koje su se sise spremale da iskipe poput pivs ke pene. Da pu im. polako od niraj ta nu i uzmi maramice. koje mi sporo ide. nego jaèinom. Izvoli Za nedeljni doruèak naumila sam da spremim gibanicu.. Èesto doruèkuje burek. a drugu èa u sa druge strane torbe. samo ih uzmi i lagano obri i nos. Ne razmi ljaj ta æe biti posle. Topvar. a sve drugo je veæ viðeno. Od kako je srknuo penu Topvara. Ka e da ga je u kafiæu privukao poster. Sedam za ank i naruèujem espreso. èijeg si postojanja samo ti svesna. jer lutanje preseèem s a gutljajem piva. mo da je tup i neæe razumeti. Podne je. Ne progovara ni ta van potrebne komunikacije.Veæ viðeno. Hajde Olja. a pakovanje pribli i èa i. Koliko piva treba da popijem da bih dobila èa u na poklon? Ne valja.Htela bih da poklonim momku èa u od piva. Ne bih znala to. zato moram to pre da popijem jedno pivo i da se izgubim. ali nikad ne odem predaleko. .malo je neobièno. Da u tanje pare je prekinulo moje psihièke pripreme. a ovaj roman je moj prvenac. Najmanje to elim veèeras je neko nabacivanje. na kome je bila Slovakinja sa ko uljom boje piva. a on se uz reèi zahvalnosti okreæe i odlazi. jer sam mu do sada samo spontano poklanjala sitnice. jer obo ava to pivo pa ne znam kako bih mogla . Koliko ko ta lom? Za to mora da bude jo pametniji. pokloniæu ti jednu.Jaoj. ionako je sinoæ nestalo tri komada. priroda posla ga i u toj sferi kontroli e. to je samo trenutak. . Oval sa uækastobraon parèiæima razbija monotoniju belog èar ava bez teksture.Ti si pisac? . koje nisam zavijala u ukras ni . Iz jedne èa e otpijam odmah i stavljam je izmeðu sebe i torbe. ne postavlja pitanje koje je pivo na vrhu lestvi ce. Lutanje sam privela kraju. Muzika vi e para u i svojim neskladnim tonovima. Ovako. . a i grozim se lopovluka. . ali mi veèeras odgovara.Jesam. da se nije jednom odao da povremeno poseæuje onaj kafiæ na Doræolu samo zbog tog piva.Htela bih ne to da te zamolim. a i jutro je pametnije od veèeri. Za to okleva . nj egovo omiljeno pivo. ne znam kako da ti zahvalim htela bih da ti poklonim svoju knjigu.èekam. Da sam stavila èa u u ta nu. nekako bih izgledala opu tenije. Ne mogu ja to. ali vikendom jogurt zamenjuje pivom. ali se nadam da æe razumeti. Prevrnula sam pola grada da bih na la.. Menjam sa konobarom dve novèanice za dva piva. napolju je lepo vreme. jer se samo dvoje za jednim stolom u ba ti ba kari. a ja sela za ank i ne progovoram. Pogledao me je malo zaèuðeno. Iz jednog kuhinjskog dela vadim duguljast uvijen poklon i spu tam pred njega. Vidim anke ra kako se dosaðuje. ovako sam usredsreðena samo na ispijanje piva.

za to realni likovi postaju imaginarni. Dok sipam pivo. koji æe paliti svetlo i televizor kako oni isprogramiraju i time stvoriti utisak da se n eko stalno muva po kuæi.Razmi ljala sam da uparimo moj Sansui risiver sa tvojim Sansui dekom. Ne progovara ni ta. tako to sam kom ijama pravio alarme za kola koji nikada ne pi te. . Nekoliko puta je imao prilike da pohvali moju gibanicu. Kasnije. Oni koji nemaju t akvog kuænog ljubimca ili tako pa ljivog kom iju. Da sam sporo razmi ljao. a realni likovi bi ponovo postali bajkoviti. Tek kada sam razmislio. . Bli i se sezona odmora. Nijedan auto nije obijen niti ukraden.Samo ka i koji od ona dva eli i doneæu ga sutra.Ja sam te dovoljno upoznala i sigurna sam da mo emo da ivomo zajedno. k oja je blinkala ba kao kod pravih alarma. odakle vadim pripremljenu bocu piva. shvatio sam da sam sporo razmi ljao. Naravno. ali ja ka elja uvek izrodi prihvatljivo re enje. . ali nis am siguran da li je to zbog alarma ili starosti automobila. Sve zavisi od tebe.elim da donesem moj risiver kod tebe. Mislim da je vreme da mu uz gibanicu i pivo serviram jo ne to. na slici je prikazana sa mo neka . Sipam sebi pivo u obiènu èa u i nazdravljamo. a ne stvarni. da se radi o vikend posesivnosti. a i videla sam ti oèi kada si otvorio. . Pojavio mi se oseæaj privlaènosti.Ne treba ni ta drugo da mi ka e . klima glavom u znak odobravanja. Po pravilu te dve funkcije nikada ne bi trebalo da se preseku. kada sam to dvoje zamenio pravim likovima. gledao me par trenutaka i poèeo potvrdno da klima glavom. èek . zatim je moju aku. kao dete èokoladu. Pojavi la se pivska èa a. Najjeftinije je da kom iji ostavi kuænog ljubimca koj i ne mo e da menja ambijent. Dok sam bio osnovac zaraðivao sam za d eparac. samo pogledom prati moje pokrete ka fri ideru. a da ih to to manje ko ta. za to realni likovi postaju bajkoviti. . Pijaène tajmere sam na flajerima predstavio kao naèin da se potencijalni lopovi odvrate od prljave rabote. Prvo je zaæutao.Moram malo da razmislim Ja ne moram puno da razmi ljam kako bih donela zakljuèak. poklopio njegovom masnom akom i progovorio: . ali je to sada uradio sa velikim gurmanskim uzdahom. elim da ivimo zajedno. * Nekada sam razmi ljao o ivotu u dvoje. a mora nekoliko puta na dan da se hrani. koju je do sada èesto viðao.papir. Sada mi za tekuæe odr avanj e firme kaplje na slièan naèin. ali su uredno imali jednu led diodu. . ali ne elim da te po urujem. jer je navikao da svakog petka negde izlazimo. ali su to dvoje uvek bili bajkoviti likovi. koju do sada nije videlo. uvek je neko nes tajao i prekratio razmi ljanje. ne znam ta bih ti drugo rekao.Tek tako? Zar ne bi trebalo malo bolje da se upoznamo? . . Poèinje da otvara poklon. nikada ne bi Olja i ja pos tali stvarni likovi.Èek. kao kada sam ga videl a prvi put kako jede ribu. ali nije imao prilike da pije pivo iz nje uz d omaæu gibanicu.Da.Odu evila si me. Poèeo sam br e da razmi ljam. pribegavaju kupovini tajmera. Voli m da ga gledam dok jede prstima. Ljudi bi da to mirnije glave odu na odmor.

kutija. Kada doðu kod mene u radnju saèekaæe ih vaka i praktièna demonstracija. da ne bi potencijalni kupci provalili o èemu se radi i oti li na pijac. a oni æe zaboraviti da to .

Deluje veselo. makar me kaznila inspekcija.mo da mo e negde jeftinije da se kupi. t o je du e gledam. veæ nastavlja prema Kalemegdanu. ali njen ustar i brz hod izaziva strujanje vazduha. Urezala mi se slika biv e devojke. Zaputil a se prema Trgu Republike. radoznalost se pretvara u nervozu. Sa kaèketom na glavi. U celoj radnji to je najjeftinije i prodaje s e. Ak o krene preko ulice ili nizbrdo. Sada ne moram da dr im veliko odstojanje. Poruka od Olje. Mo da je pobo na. Prelazi ulicu i gubi mi se sa . Do sada su se dva tipa okrenula za njom. Sme ka se dok prièa. Bilo mi je drago da pored sebe imam sreænu devojku. ali sam i kroz staklo koje pomalo krivi sliku shvatio da se os mehuje. jer je stajali te prema Karaburmi sa ove strane ispod pekare. Veæ dva dana posle posla ide kod Tanje i uvek mi alje poruku. danas joj je verovatno poseban dan. jer mo e da nastavi mimo stanice ili da skrene u prvu popreènu ulicu. Pred kraj ulice skreæe ka Sabornoj crkvi. Dr im odstojanje. Za to mi nije rekla sinoæ? Svako ima svoje potrebe. a ima i pravo da ih nesmetano realizuje. ali kao za inat ona samo koraèa. bilo je kasno. Moram da proverim. stojim za pultom pekare. ali to samo pokazuje u pojedinim trenucima. alila se kako joj se deca penju na glavu. ali znam da joj neke upuæu umerene poglede zavisti ili simpatije. Olja je krenula uzbrdo. ali po ovom ispada da negativnu energiju nakupi od kole d o kuæe. Nemam ni ta protiv potrebe da se stalno viða sa Tanjom. a reper mi je njena duga plava kosa. Bez zastajkivanja prolazi pored crkve. Zastaju na kapiji i rastaju se. Opet po zavr etku posla ide kod Tanje? Ne mogu da verujem. ali ipak bi bole oèi u pekari. jer bi u tom sluèaju morao kao pijun da podignem novine. Dolazi do kraja ulice i èeka na semaforu. Spremio sam novine. pomno pratim izlaz iz dvori ta i nadam se da Olja neæe preæi ulicu van pe aèkog prelaza. jer je Knez Mihajlova kao i uvek prepuna ljudi. kako izlazi iz kafiæa u kome smo sedeli i javlja se na te lefon. Uvek joj je trebalo po sat vremena da se povrati. najvi e na psihu. Oèigledno nije taj trenutak. Zatvoriæu radnju. a mo da i na lopove piliæare. èesto iznenadne. No. a do tada to nije èinila. Smenjuju se dosadni nemi filmovi u kojima se deca guraju i stvaraju jo veæu neizvesnost. Da joj nije Tanja drugarica pokrivalica? Mogu da zovnem Tanju na fiksni. Nisam joj èuo glas. a ja zastajkujem na dvadesetak koraka od crkve. koje talasa n jenu juèe isfeniranu kosu. Izlazi iz zgrade sa koleginicom. elim taj susret da vidim to pre i da se izgubim. ali kada sam se zapitao. Ona neumorno koraèa. Na Trgu se ne za dr ava. Toliko uri da èak ni izloge ne pogleduje. koja je preko puta kolskog dvori ta. Ali to je samo znak. Stalo mi je do Olje i nije u pitanju ljubomora. sp remam se da po urim kako mi ne bi negde iza ugla zamakla. veæ strah od pogre nog emotivno g ulaganja. Nije vetrovito. a ona m i hladno ka e kako je malopre iza la. ali imam pravo da sumnjam. jer se veæ njemu o smehivala u ivo. za to je iza la iz praznog kafiæa. Verujem da æe biti jo veselija kada stigne na odredi te. Grickam neke tapiæe. a to je najbitnije deluje. Èekam i ja. to je dobar znak. ene se ne okreæu. po alje joj poruku da sam je tra io i re ena stvar. Nikada sa posla nije do la vesela. koji bi trebao da mi sakrije lice.

a jo sporije provirujem iza ugla.vidika. koja se zavr avale pred irokim stepenicama Konaka Kneginje Ljubice. a ovaj put sa oba oka i manje nervoze. jer oba oka vide bolje nego jedno. Jedno oko je izvan zida. Koraknuo sam iza ugla. Preko ulice. pratio njeno njihajuæe tel o. Prelazim i ja ulicu van pe akog prelaza i trkom se sjurujem do ugla zgrade . ali nju ne vidi. Povukao sam se ponovo iza ugla. koje je bilo sve manje i na kraju nestalo u prorezu masivnih vrata. Olja se udaljavala poploèanom stazom. k oji vi e oèigledno nema koga da skriva. Provirujem celu glavu. . Sporo di em. Nema je.

kada mi je rekla da me je dovoljno upoznala i insistirala da ivimo zajedno. Naravno da nisi. verovatno èekaju policajce da im lampama posvetle tezge. Nastalo je pomraèenje Sunca bez najave. Branko protiv mene. Hodam oprezno trotoarom prema pe aèkoj zoni. ali eð za pivom uvek nekog natera da pogre i. Mo da smo mogli zajedno da se naginjemo nad vitrinom. isti èovek je za ankom i nema posetilaca. te ko je upoznati èoveka. kako ne bi ponovo realni likovi postali bajkoviti. po staje prek i . Prodoran udarac bele u ostale kugle oznaèio je poèetak najp ravednije igre. èak je i situacija ista. Ne ide vi e da tra im izgovore. trebala joj je sigurnost i potpora. Nisam bio ovde od kako sam sa profeso rom igrao bilijar. ali n isi mogao da ga ne vidi . to samo rade nesigurni ljudi. jer je preskup. ali prièuvaj se. Ne seri. jer verovatno nisam jedini. Nisam. jer nema prozore i uvek je ukljuèeno svetlo. nisi prikladan za razgovor. prestani da tra i opravdanja. èetiri prema jedan. seti se kada si joj rekao da montira alarm. Ne. ne bi joj bilo svejedno kada bi ti pomislio da je malo skrenula. Moram da potra im adekvatno mesto za moj pomraèeni um. Da li me je provalila da me nakit toliko ne zanima. Svojski se trudimo da jedan drugom ne ostavimo belu na pogodnom mestu. manje æe da gubi . Opa. Jo samo ovo pivo i ja napu tam igru. zato to mislim na nju. a i ao si u Novi Sad da gleda dek. jer se nadam da æe trgovci ukljuèiti svetla u izlozima. verovatno bi se razoèarao u odabir mesta na koje bih ga odveo. Ovog puta je ljutina na tvojoj strani. Zna da gubim. za koji si znao da neæe da kupi . Ako bi neko mene sada pratio. jer mi je popustila koncentracija zbog nje. sada se i ljutimo ponovo gubi . i ti ne izba cuje sve karte. Iskoristio si priliku. Nema svetla ni u pe aèkoj zoni. tako se i Olja naginje nad vitrinom . kojoj pomraèenje Sunca ne mo e da naudi. Ne pita me sa kim æu da igram. Opet ti je ona opravdanje.Moram malo da usporim sa razmi ljanjem. koji igra protiv nevidljivog igraèa. Kada shvati da svako ima pravo na opsesije. da bih gledao izlo bu dva puta ili je htela da ide sama? Èem a sva ta pitanja? Kako èemu? Zar nije mogla lepo da mi ka e kako bi elela da pogleda izlo bu ponovo? Kako ne kapira da joj je ovo najmanje treæi put kako gleda tu izlo bu? O tome nisam razmi ljao. Uprkos pomraèenosti na ao sam rupu. a ni za igru. jer dobro znam da j e samo moj um pomraèen. plati pivo. Èak ni pr odavci diskova nisu se pomerili. za to bi ona pomislila da je neæu shvatiti ispravno. jer prijatelji se uvek naðu u nevolji. ali niko se ne sudara. Toliko je mraèno da su èak i fasade izgubile sivilo. Naruèi pivo. a ko izgubi plaæa pivo. Kao to se ja sada naginjem nad stolom. Podi e mi èar av sa bilijar stola. ali izgleda da to nikom n e smeta. Uvek sjajni krst na tornju cr kve izgubio je sjaj. a ti ni si taj. Sada se stavi u njenu situaciju. Ni ta se od onda nije promenilo. Sada ti tra i opravdanje. Shvatio si to bukvalno. naziru se samo senke. Izgleda da je tako. Pogre no si shvatio. jer se nije upalila ulièna rasveta. Gre i . vodim sa tri prema jedan. Ulica je puna ljudi. prebraja etone u èiniji i ostavlja me samog.

La emo se vi e od dve godine. * Zvao me je izdavaè. Do sada sam ga samo ja zvala i interesovala se kako ide roman. a ja ga la em kako shvatam situaciju. on zaraðuje na mojoj intelektualnoj svojini. On me la e kako jo uvek tira od petsto kopija nije prodat. ka e da eli da razgovaramo u ivo. a ja stvaram odskoènu dasku . Oboje smo svesni la i i igre u ko joj svi pobeðuju.ishitren. Stalno mi je poturao otrcanu frazu: ista meta isto odstojanje .

sa mi lju.Stvarno? Prosto neverovatno . a puno bi mi znaèilo. ali je ipak gazda. kao plima bez oseke plave na a seæanja i dopu taju zavesi koju pomera dr ava da ostane suva. . To je sada aktuelno i uveren sam da æe imati proðu.Misli honorarnim? .Ti zna da ova kuæa nema urednika i da pisci dolaze sa preporukom Za to ne izruèi sve. Za to bi moj izdavaè prezao od divljeg tampanja knjiga. Ako zatra im honorar on æe naæi nekog drugog i nikada neæe pisati na koricama. . Posle je mnogo lak e. ali ja ne mogu da vr im lekturu i ne bih elela da se potpi em kao prireðivaè. mislio sam da ti bude urednik te zbirke Koja ljiga od èoveka. da su neki pre knjiga prodavali eæerne jabuke i neæe se libiti da se vrate na staro. U pro losti su se ljudi èudili. da se proda ju bez fiskalnog raèuna. * . proèitao sam ja neke prièe. Pre dva meseca sam napravio konkurs i ljudi su veæ poèeli da alju. koji se ut rkuju da otvore Sajam knjiga. urim. Bitno mi je da neko odabere kvalitetne prièe. Ja mogu da dodam. tako da se nadam da æemo uskoro moæi da tampamo drugo izdanje. a u tebe imam puno poverenje. Nije tipièan. Inercijalno uvek krenem sa nerazumevanje m takvih stvari. . . izvoli smesti se. kada ga dr ava ohrabruje u tome? Ne treba im bolja potpora od zvaniènika. jer sve to trpim zbog vi ih ciljeva .Tako nekako Do ao sam na ideju da napravim zbirku prièa.da bih kasnije zaradila. ali se ubrzo prizemljim. Prodaja tvoje knjige je krenula.I ja sam se veoma obradovao kada su mi javili. Meðutim. kada bi se klupko odmotalo ne bismo se zaèudili ako bi iza zavese sta jala dr ava.Olja draga. . znam . drugo izdanje. Ovaj moj izdav aè je takav. . onda pristajem. veèiti naleti optimizma. Kada bih pitala onu deèurliju.Znam.Mo e. .Ba si me obradovao .Ne elim ni ta. ako je ne to transparentno i neza konito.Ako je tako. nema potrebe za lekturom. rekao sam ti ja da treba vremena. ali se nadam da æe ti se svideti .Ah.Nestrpljiva sam. nego ovako posle svake reèenice tra i moju potvrdu? Ba je smor. ali ne mogu da razumem dr avu. koja bi se zvala evropske prièe .Ma neee. No. .Eh. kako to da svi vidimo neku pojavu. . ako im sluèajno podbaci prodaja. dok se to malo razradi zaista treba vremena dok odreðena grupacija ljudi proèita i krene da daje preporuke. a dr ava ne vidi. da da Imam radosne vesti. ta povezuje eæerne jabuke ispred sajma i knjige na sajmu. iza toga sigurno stoji dr ava. Mogu da razumem sebe. Eto. najveæi generator sive ekonomije u knji evnom svetu. to sam ih gonila po sajmu kao goniè robova. Hteo sam da ti ponudim jedan poslovni dogovor. sada mi se ukazala objektivna potreba za privremenim urednikom . ta eli da popije ? . svi bi u glas odgovorili. pismeni su a potpisaæu se ja kao prireðivaè. rekla sam ti da idem na nastavu. kojoj sa istom lakoæom poturaju vaku o broju prodatih primera ka.Ah.

jer bi moglo da se desi da zapamti poslednju kilometra u. koji mame poglede pro laznika. a ona u nakit. koj i samo to ne iskoèe iz zida. Jedino to sam tom prilikom korisno saznao je. bez obzira da li su putnici namernici ili starosedeoci. Nakit je jo uvek blizu. ja sam obièan èovek i kao takav sebièno sam biæe. Pla io sam se te reèi. Krupni beli oblutci. ali sada menjam mi ljenje. Nikada se nisam pitao da li èaro bnjak mo e da predvidi elje. jer ih ni ona nije puno gledala kada smo se prvi put sreli. Ne sviða mi se ba ta poza. pa da se oseæam bogatije. Verovatno bih rekao da sam postavljao alarm u Kru evcu. Gledam jednostavne oblike i sve vi e se pitam ta je Olja videla u ovom nakitu? Zar ena koja nosi prstenje sa raznim kamenèiæima. Uvek sam za sebe smatrao da sam nepresu ni izvor ideja. te su okolne kuæe i tale sagradili od kamena istrgnutog iz gradskih zidina. Najgore od svega je to nisam ra èistio sa sobom. Sve to me zanima i ne zanima je izlo eno. jer to nije za njene tanke prste. Posetio sam muzej i uverio se da ne prodaju replike. doèaravaju nekada nju snagu Morave. Jedino to je ostalo od grad skih zidina su ostaci glavne gradske kule. pa na osnovu njih da ih ispunjava ili moraju da mu se saop te. Zapravo. jer smo tako ne to nesvesn o praktikovali i u seksu. I sada je Lazare v grad. to je meni bilo sas vim dovoljno da zakljuèim kako se oseæa kada me usreæi. da li elim da je usreæim zbog nje same ili zbog sebe. ona bi blistala od sreæe. Nisam otkrio èarobne moæi i jo uvek ne znam da li sam èarobnjak. a u tom sluèaju ja bih morao da smi ljam kako sam pre ao trista kilometara u jednom danu. Srbi svetinje po tuju. ali ako je usreæim. a na kraju sam je ipak upotrebio. U samom Lazarevom gradu. luda. na bre uljku pored crkve Lazarice. ali samo na razglednicama. Suveniri su ba gde i treba da budu. meni æe se vrati ti kao bumerang u vidu boljeg seksa. Put ka muzeju vodi preko platoa gde je nekada bio Lazarev grad. a i ja bih zablistao. iz sve e o i ane trave naziru se nadgrobne ploèe. koje su rado ru ili ili pretvarali u konju nice. Narukvice i ne gledam. a generalno nisu pogodn i za ensku ruku. Nije se upi kila kada mi je predala èa u i pivo. Ja sam zaljubljen u nju. elim da joj nekako pomognem u zaljubljenos ti. koje vi e niko ne alje. Usredsreðujem se na nakit. gravurama i sitnim detaljèiæima . Za razliku od Turaka.Zaljubljena je u srednjovekovni nakit. koja je u to vreme bila plovn a skoro do Kru evca. Bez puno konverzacije uspevam da naznaèim èoveku na ulazu ta me zanima. Crkve su za Turke bile svetinje. a ta moja sreæa izaziva kod nje ostavljam njenim oseæanjima. jer pored s ebe imam sreænu devojku. visine estospratnice. Takav odnos za nas ne bi bio su tinski nov. Da se ne la emo. meni je dovoljno da vidim njeno sreæno lice. Stvaram neku vrstu vizuelne maske i odb acujem veliko peèatno prstenje. ali znam ta jesam. odmah na ulazu u muzej. da se izlo ba prvog juna preme ta u Panèevo i da replike srednjovekovnog nakita prodaje muzej u Kru evcu. ali ne znam kako. ali je glas izdao. Ako bih bio èarobnjak i neko m èarolijom stvorio nakit. Da li bi se zadovoljila replikama? Imam sreæu to ne vozi auto. a koliko je luda odlaziæe i u Panèevo da ga gleda. Sreæa u nesreæi je to su Turci Lazaricu pretvori li u talu i nisu morali za tu svrhu da poru e gradske zidine.

kojim idu svi posetioci. to nije priviðenje. veæ specifièno gledanje nakita.. a dobija na starini i te i da se poistoveti sa originaln im eksponatima. Bronza se stapa sa srebrom i pravi novu bronz u svetlije boje. Dim s e verovatno zavukao u vitrinu sa originalnim eksponatima. najednom postaje opsednuta jednostavnim oblicima? to vi e gledam u vitrinu dobijam utisak da gledam u prazno. Prstenje gubi sjaj. Tako izbledela bronza. Ne. kojim Olja sve vreme gleda nakit. a vitrina je ostala prazna. Zub vre me- . no ena dimom od srebra izlazi iz vitrine nasta vlja putem. Dim je nestao. a ja sam progledao oèima.

spolja njost i unutra njost muzeja. ali samo spolja njost. tmini i ti ini muzeja. i proðem izmeðu reda gara a i glavnog krila muzeja. Prevariti stacionarni alarm za vitrine nije nimalo lako i skoro uvek je takva ra dnja rezervisana za filmove. koje ne postoje na replikama. Prvi put danju. da nije sve tako kao to na prvi pogled izgleda. za koji su graðani susedne zgrade verovatno pisali peticiju protiv pu tanja u funkciju. koje malo razuðuje jedna kamena ploèa sa rimskim natpisom nepoznate sadr ine i ogroman sat. Pored samog ulaza iz parka nalazi se banka. Privremenim doseljenjem izlo be muzej je zablistao nakitom. ali ako se uzme u obzir da su sa druge strane zid a na tri koraka sporedna vrata muzeja. ova se mogu tretirati kao obièna kuæevna vrata. a drugi put noæu. tako da tu nije pogodno za ulaz. a posebno srednjovekovni prsten od bronze u vitrini nekog muzeja . koja su naspram glavnih vrata i vode u dvori te. Radnik koji je postavljao alarm po tovao je sve k nji ke propise. ali prevariti alarm p okretne izlo be èesto nije potrebna èak ni ma ta.na je napravio gravure i sitne detalje. koja spreèa va uljezima da se parkiraju. Svaka vitrina ima senzor koji daljinskim putem javlja bazi da li je sve u redu. Dodu e taj prolaz je uzan i zagraðen niskim zidom. To je jedini logièki put za one po tene. koje se prostire izmeðu te dve ulice. a ta se posle z biva mogu samo da pretpostavim. tako da za one malo manje po tene to je jedini logièki ulaz u dvori te. Muzej je sme ten u veoma lepoj staroj zgradi. koji nadzire rad s vih alarma. Moja se misija u Kru evcu zavr ila i po ko zna koji put sam utvrdio saznanje. A. nije do nakita. Za razliku od ulaznih koja podseæaju na vrata nekog manastira. neko iz centra veèernjim pozivom prove ri da li je radnica ukljuèila alarm kada je napustila zgradu i time su eksponati osta vljeni na milost i nemilost. preskoèim malu rampicu. jer njegov ma sivni gong san pretvara u noænu moru. Postoje jo jedna vrata. zaobiæi neko govno u prolazu i napeti se na m i iæe predstavlja malu rtvu za ono to se iza zida pru a. U redovnim prilikama muzej obiluje siroma tvom. Ako alarm otkrije neku nedozvoljenu radnju poziva centar. jer oèigledno narodu koji ivi od danas do prekosutra da bi video sutra. a banku uvek nadgledaju kamere. prekrio bazom utikaè za telefon i time osigurao da . u koju je predviðeno da se ulazi iz glavnog gradskog parka na ogromna vrata optoèena visokim stubovima. od kojih je jedna deo gradskog parka. ali oèigledno nije uspeo. Sa druge str ane gara a nalazi se dvori te u koje takoðe mo e da se uðe iz parka i sa ulice. Nalazi se u samom centru grada i u u ka n je izmeðu dve ulice. postoji mali pr olaz izmeðu poslednje gara e i zgrade koja se naslanja na zgradu muzeja. U blizini ulaza sa ulice ne postoji nijedna institucija. Ovaj alarm jedinu vezu sa spoljnim svetom ima putem telefonske parice. ali nije i pogledima. pomoæu koje komunicira sa centrom. Neko je pr obao kalupima za prstenje da ukalupi vreme. Obi ao sam dva puta muzej u Panèevu. koje reditelji pi u sa velikom ma tom. Sa druge strane. za rafio je bazu za zid. Ako bih hteo da uðem na sporedna vrata morao bih da priðem iz druge ulice. za one jo manje po tene.

ali pogledom u susednu sobu. Ljubi a se nikada nije izja njavao po pitanju dece. ali ovako ma tu ostavljam za kreativnije stvari. kao onaj sa druge strane zid a. jer su te dve sobe nekada bile kancelarije. Da se alarm oslanja na mobilnu telefonij u.neko ne preseèe telefonski vod. koji je naravno na identiènom mestu. morao bih stvarno dugo da ma tam. Izmeðu nas se razvila ljubav. Na prvi pogled deluje da bi alarm uspeo da javi centru bilo koji poremeæaj. gde su takoðe vitrine. . koja nije imala jednosmerni karakter. Dok sam bio u Nemaèkoj Ljubi a mi je bio kao otac. do izra aja dolazi isti takav utikaè.

koji smo izgleda obojica odstranili kao slepo crevo. To sam video samo na tren krajièkom oka i nisam smeo da okrenem glavu ka njemu. ali po to mu je privremenog sina donela roda u vidu formirane liènosti. jer ako posumnja napustiæe me.Saslu aj me pa prosudi . ja nisam opu ten kao gnjurac. Imam oseæaj da sam se i ja zaledio.Dugaèko je i pitanje.A. Oèigledno da mu pitanje ne prija.Treba ti savet. jer smo znali i po pola sata bez reèi da posmatramo gnjurce. ali me strah da ona ne posumnja. da li bi se bavio onim èime si se bavio? Zamrzao je pogled negde u daljini. Ako si sa nekim dobar prijatelj. Mogu to da izvedem. ali smo to uradili preventivno. sine.. pa pravim mali uvod. Tra im trenutak da preki nem obostrano u ivanje. nastavljam dalje hoæu da ukradem jedan prsten iz muzeja i poklonim ga Olji. tako te ko pitanje. ali Olja ne zna za njega.Treba mi savet.Dugaèak ti je uvod . da li da uðe u taj rizik. jer ne bih nikom smeo da iznesem naumljeno. Verovatno ne bih. Iako je leto na pomolu. zar to nije pro lost? Znao sam da æe nekada upotrebiti reè. Mogao bih od nekog drugog da potra im savet. Ovog puta smo seli na klupu pored Save i po ko zna koji put se divili gnjurcima. mora da ima valjanu prièu. Po t o su univerzalni saveti rezervisani samo za dubokoumne romane.. jer jo uvek nismo smislili kako da joj ga predsta vim. . On zna za Olju. nije imao kud. . A. ostaje mi jedino da se obratim Ljubi i: . . . Jedino nismo saznali da li bi bili tako opu teni kada bi led okovao reke.Branko.Da si u Nemaèkoj bio u braku. kao to meni ne prija njeg ov pogled. Sa druge strane oseæam da æe je prsten beskrajno usreæiti.Za to? . brak bi sigurno propao. koje èitaju oni to tra e neku pouku ili poruku. to je posledica na eg preæutnog dogovora. Kalemegdan je oduvek bio na e sastajali te. a to je verovatno gadan oseæaj. . ali sada imam potrebu da ga tako ne to priupitam.Da.Kakvo je to pitanje? . a ako ne bi znala da sam lopov i nekako kasnije otkrila. ali odnos se nije promenio. Nije mi problem da zatra im savet.Aha Zato to sumnjam da bih na ao enu koja bi trpela lopova.Stvarno eli da je vidi sreænu? . kao da je pogledom zamrzao Savu. ali ne odgovara. veæ na pitanje uzvraæa pitanjem: . Ipak progovara. . . sine. .klimanje glavom je znak da me slu a.Znao sam da æe me razumeti. jer prijatelj se ne post aje preko noæi.Veoma . a gnjurci su prestali da poniru. koje smo proglasili za najopu tenij e stanovnike Save i Dunava. jer nikada nismo dotakli temu braka. kakvim bi se poslom bavio da je u braku. Igrom sluèaja nije nas zabolelo. Nikada ga nisam pitao. sada da èujem pitanje. Sada se ne viðamo èesto kao u Nemaèkoj. ali mi je problem da se vraæam na deo zajednièkog ivota. ali samo jedan prsten i ni ta vi e.ali se moglo naslutiti da je uskraæen za tu povremenu muku ili zadovoljstvo. tako sam i mislio Hteo sam da ukradem ne to iz muzeja Brzo se okrenuo ka meni. Sumnj am da bi ikada svog roðenog sina obuèavao da krade. Deca bi prezrela oca. . ali b i se to svelo na univerzalni savet.

kako bi druga dobi la. Meðutim. èuda se ne de avaju èesto. Nama to deluje kao opu tena igra. Oni su se svoje muke re il ali kada su shvatili da im se deca muèe. od kojih je i Beloglavi Sup. u kojima zajedno sa Beloglavim Supovima preleæe ponore i tom prilikom im dodiruje krila. Kada je zavr io osmogodi nju kolu elja mu se ostvarila. Niko ne bi poverovao da se desilo èudo i da su pet godina seljani jednog sela pokr aj Carskog druma bili u zavadi zbog te ptice. da od Carskog druma danas nije ostao samo po koji kamen ili kakva isklesana stena radi pro irenja nekada njeg puta. tako da je nakon nekoliko godina pe aèenja.Dobro. Onda je bolje ovako. Poèeo je da ugovara poslove po kafanama kao i svaki privatnik. da trenutna sreæa nema veze sa trajnom sreæom. a seljani nezadovoljni podr kom dr ave re ili su da preuzmu stvar u svoje ruke. Moj ti je savet da uðe u rizik. Drugim reèima ne sme ni ta da zabrlja . Ne bi njemu preds tavljao problem pe aèenje. stvorio svoj Carski drum prema koli.Nadam se da zna . du reke Uvac. jer su gnjurci poèeli da igraju svoju igru ponira nja i izranjanja.Hoæu da vidim taj trenutak kada se zagleda u prsten . Ja æu da èitam evropske prièe. a on neka pregovara. a oni igraju igru egzistencije. ka o i svako ivo biæe. Pe aèenje po zaraslom putu ni ta se nije razlikovalo od pravljenja novih staza. a ako imaju i ptice ima i organizacija. U svojoj deèaèkoj glavi èesto je stvarao filmove. zato ih ponekad treba i prihvatiti. . to se ranije de avalo. zna i sam koliko cenim tvoje znanje . Renovirali su o svom tro ku kolu koja potièe iz doba kral jevine i tako smanjili muke oko slanja dece na kolovanje. Ovaj put se radilo o organizaciji koja se bavila oèuvanjem retkih ptica u Evropi. Meðutim. dobro.Obeæavam. jer do kole nema puta. ba kao i mnogi karavani pre dolaska Turaka u Srbiju. svaka elja ima svoju cenu. koji nije toliko krivudao kao onaj pravi Car ski. re ili su da se pozab ave i tim problemom. . Selo je poèelo da odumire. ali bih voleo da ja razradim plan. a nisu vi e imali bojazan da æe deca èim zavr e kolu ostati u gradu. Obratili su se lokalnim vlastima za pomoæ. pri kojima bi ljudi privremeno zaboravili na èarke i nesu glasice. ali mora mi obeæati da æe po tovati svaki deliæ moga plana. . Organizacija je predlo ila model po kome bi imali i seljani i ptice korist. Jeste. Sve to je trebalo je da u naredni h pet godina na svake dve nedelje rtvuju po jedno june za populaciju Beloglavih Supova i asfal . * Branka jo nema.. Trenutno smo prekinuli razgovor. bilo kao grb Nemanjiæa ili upiranjem ljudskih pogleda u nebo.Dobro.Ih Ljubi a. ali su ih ovi uputili na jednu od evropskih neprofitabilnih organizacija koje su uvek spremne da pomognu. Zar nije cilj pregovora da jedna strana donese pogre nu odluku. ali bi oni usled na eg prisustva verovatno ostali nemi i ne bi se ni ta dogov orili. Beloglavi Sup je vekovima spajao ljude. Kako bi bilo kada bi privatnici vodili ene i za drugim stolom iste kafane prièale o parfemima i kremama? Iako ne bismo èule ta prièaju pokvarile bismo im koncentraciju. dobro shvatam. Kada je Ðorðe pohaðao treæi razred osnovne kole i ao je Carskim drumom.

Jedini uslov je bio da se populacija Supova u narednih pet godina privikne na hranili te koje bi bilo na vrhu sela. b ilo bi .tni put bi povezao celo selo sa kolom. Ako bi se privikli.

ali oni su se samo zbijali u gomilu i vratovima davali neke èudne znake. zato ih ponekad treba i prihvatiti. projekat je za iveo. Odvojiæu ja tebe na stranu za sv aki sluèaj. a ako nastavi da pi e vrlo lako mo e da me zaseni. Hmm. pa su naznaèili da im zapravo treba jedna pit . Lako su svi preraèunali da sto dvade set junaca vredi sto puta manje od asfaltnog puta. spal ili su po nekoliko napu tenih objekata u svim veæim gradovima irom Zemlje i na human naèin su pokazali da ele dijalog. koja su ljudi prozvali Marsovcima iako nisu znali sa koje planete potièu. Da vidimo dalje Neka vanzemaljska biæa. ef je ljutito konstatovao da su krila plemenitih ptica atrofirala i tako su se pretvor ile u æurke. Ovaj tip lepo pripoveda. t e su svim dr avama sveta poslali dopis. koji je preko potre ban za opstanak njihove vrste. No. ali ovo selo je dobilo prideve srpsko i evropsko. .Divno. vrlo su lako porobila Zemlju.Za to su ovako mirni? . tako da ne mogu vi e da uzgajaju kupus. Do li su do visoravni odak le su zajedno sa Supovima mogli da gledaju celo selo. ali polovina sela je posumljala u dobre namere fonda i predlo ila je da s ami podaspu put barem za irinu staze. Zahvaljujuæi evropskom delu sela. ali oni se nisu dali u beg veæ su nekim èudnim krikovima i pokretima vratova davali znake pitomosti. ponavlja se. Cela delegacija je demonstrativno krenula niz strmu stazu koja je vodila iz sela . Ljubitelji ptica ka u da su primetili nove kolonije Supova po Crnoj Gori. Hrvatskoj i Albaniji. a organizacija bi iz fondova ka snije otkupljivala junce za potrebe ishrane Supova. Druga polovina je poverovala fondu i selo se podelilo. a ovo mu je samo odskoèna daska. Leteo je spu te nih ruku i dodirivao krila Beloglavih Supova. Pored toga to su humani.Hranimo ih veæ pet godina. neæe mu biti problem da to uvidi. Obiluje ma tom i ima smisao za humor. Mo da ima i gotov roman. Deèak je krenuo ka Supovima. ef delegacije je potrèao ka jatu Supova. B osni i Hercegovini. kako im se deca ne bi kaljavila na putu do kole. . Ovog puta Supovi nisu gledali se lo iz vazduha. Pomoæu zraka nepoznate strukture.opravdano napraviti asfaltni put kroz celo selo. pokazali su se i po teni. Idi ih malo pojuri da vidimo kako lete. Svake godine struènjaci su posmatrali ptice koje su se mno ile oèekivanom brzinom. Niko nije sumnjao da se Supovi neæe uobroèiti. Naravno. Napisao je u dve uzastopne reèenice kako su vratovima davali èudne znake. polako krenuo ka litici u nameri da se vine u oblake. Ðorðe je za mureo. Postoji dosta sela sa pri devom gornje i donje. Po to se èuda ne de avaju èesto. Seljani su prestali da hrane Beloglave Supove i uskoro je harmonija zavladala selom. i ne bi nikom bilo èudno da je i ovo selo tako podeljeno. Poslednje godine delegacija fonda je do la u selo sa namerom da ispuni obeæano. Po to je Ðorðe najbolje vladao stranim jezicima poveo je delegaciju fonda do hranili ta. ef delegacije se obratio deèaku. u kome su naznaèili da je na njihovoj planeti do lo do klimatskih promena. nikog nisu hteli da dovedu u zabludu da æe sir ov kupus transportovati negde u svemir.

Zahtevao je samo da u dvadeset dva èasa predsednik bude sam u skup tini. kako ne bi Zemljani mogli da prave strategije u pregovorima. koja se dobija njegovim ki eljenjem.oma bakterija. Kada su se uverili da Zemljani neæe zloupotrebiti njihovu humanost poslali su istovremeno izaslanike u sve zemlje sveta. Jedan izaslanik je najavio dolazak i u Srbiju. a on æe mu se na adekvatan naèin okazati. .

Taèno u dvadeset dva èasa po lokalnom vremenu, vanzemaljac je pokucao na vrata skup tine. Predsednik je znao ko dolazi, jer je samo najvi i vrh bio upoznat sa njeg ovim dolaskom, ali nije znao da æe se pojaviti neko u oblièju èoveka sa slu alicama na u ima. U i èekivanju tog biæa predsednika je oblilo sedam voda, ali kada ga je video pre stao je da se znoji, jer su mu sve ivotne funkcije spale na minimum. Vanzemaljac mu se obratio na teènom srpskom. - Po tovanje gospodine predsednièe, drago mi je to vas vidim. - I meni - nekako je uspeo da promuca predsednik. - Ja bih vas zamolio da pro etamo malo po gradu, a usput æemo poprièati. - Mislim da bi bilo bolje da prièamo u skup tini. - Za to? - Neæe nam niko smetati u prièi. - Meni ni ta ne smeta, a eleo bih da vidim Beograd. Da li se vi to pla ite da etate po gradu? - Ne, ne, nikako. - Delujete mi veoma upla eno. Napraviæu nevidljivi tit, tako da æete biti bezbedni. Hajdemo. Krenuli su u etnju. Predsedniku nije trebalo dugo da se vrati u normalu, jer je vanzemaljac poèeo da prièa o sportu. Divio se srpskim sportistima, to je predsedniku veoma imponovalo. Vanzemaljac je zastao pored jednog izloga. - Kako divne cipele. - Da, da, italijanske su. Nastavili su etnju u miru i harmoniji. Predsednik se opustio kao da je pored njeg a predsednik neke susedne dr ave. Zastali su kod jednog kioska. - Predsednièe, da li mo ete da mi kupite vakaæu gumu, nemam va eg novca. Predsednik se samo nasme io i pohitao ka kiosku. Kupio je desetak razlièitih vakaæih guma kako bi udovoljio vanzemaljcu. Sa velikom zebnjom predsednik je otvorio aku i ponudio vake. Pla io se dodira. Vanzemaljac je letimièno pogledao vake i dodao. - Nemate vi e one Bazoka D o i one kao cigarete? - To je pro lost, probajte ove uvozne, odliène su. - Ne hvala, probao sam veæ. Predsedniku je laknulo, jer ako mu naredni put zatra i sendviè, la e æe mu uruèiti bez dodira. Nastavili su etnju u miru i harmoniji. Zastali su pored izloga jedne velike knji are. Vanzemaljac je gledao tridesetak sekundi izlog i nastavio dalje. - Predsednièe, da preðemo na stvar. - Sla em se. - Sav kupus koji otkupimo platiæemo u zlatu, jer toga ima u izobilju na na oj planeti. Mi znamo va e kapacitete u proizvodnji kupusa, tako da - Mi mo emo da udesetostruèimo proizvodnju kupusa. - Ne prekidajte me dok prièam. Ja sam zavr io svoju misiju ovde. Vidim da ni ta ne proizvodite, èak vam i evropska knji evnost dominira u knji arama. Zato sam odluèio da vas pripojim Evropskoj Uniji. U Nemaèkoj æe biti montirana fabrika za preradu kiselog kupusa. O kolièinama koje æete morati da isporuèujete biæete naknadno obave teni - Ali - Budite demokratski i ne prekidajte me. Moj zadatak je bio samo da odluèim kojem centru da vas pripojim, a centri i kolièine su unapred odreðeni radi lak-

e eksploatacije resursa. Predsednièe, ja æu vas sada napustiti. Imajte u vidu da ovaj tit vi e ne deluje. Niko nije video kako je vanzemaljac do ao u Srbiju, a predsednika je oblio hladan znoj tako da nije primetio kako je vanzemaljac nestao. U istorijskim ud benicima svih zemalja sveta ubele en je datum dolaska vanzemaljaca na Zemlju, a u srpskom ud beniku je konaèno zabele en datum ulaska Srbije u Evropsku Uniju. Ovaj ba i nema neko pripovedanje, ali pogaða pravo u centar. Ne predstavlja nikakvu opasnost, zato je idealan za ovu zbirku. Uf, sklapaju mi se oèi. Veèeras nem a vi e prièa, jer bih mogla nekog pogre no da ocenim, a to ne bi bilo dobro. * Kada je direktorka muzeja u Panèevu otkucala ifru na alarmu, koji se nalazi na zidu odmah pored ulaznih vrata, udahnula je i pomislila kako je èeka jo jedan obièan dan. Takav oseæaj je imala i dok se pela na stepenice ka prvom spratu, gde joj se nalazi kancelarija. Dok je otkljuèavala vrata mahinalno je pogledala niz hodnik, koji su parcijalno presecali sunèevi zraci i jasno oznaèavali gde se nalaze prozori. Negde na sredini hodnika, gde je purpurni tepih obasjan sunèevim zracima gubio kraljevska obele ja, nazirali su se neki sitni predmeti koji njenom iskusnom kustoskom oku nisu mogli da promaknu. Mo da bi to to je videla pripisala lo em radu èistaèice, da se srebrni prsten nije na ao na putu sunèevim zracima, u ta se veoma brzo uverila. Nije se puno zadr aval a pored prstenja koje je izgledalo nasumièno pobacano, jer je u letu prepoznala prst enje i uputila se ka prostoriji odakle potièe. Kada se pojavila na vratima stavila je r uku na usta, usled u asnog prizora koji je videla. Odmah je obavestila policiju, kako inaèe pravila nala u. Lokalni policijski inspektor je izvr io uviðaj i po to je procenio da je kraða specifièna, obratio se specijalnom odeljenju kriminalistièke policije u Beogradu. Jedini na raspolaganju je bio inspektor Majstoroviæ, koji se odmah sa prateæom ekipom uputio k a mestu izvr enja kriviènog dela. Tamo ih je doèekao lokalni inspektor sa in enjerom iz firme koja obezbeðuje objekat. Majstoroviæ se upoznao prvo sa kolegom, potom sa in enj erom i krenuo u obilazak muzeja. Kolega mu je pokazao vrata na koja se sumnja da je lopov u ao u muzej, ali Majstoroviæ je samo dao znak tehnièarima da obrade mesto i zaputio se na sprat ka jedinom moguæem mestu za eksponate. Pred kancelarijom ga ja saèekala upla ena direktorka muzeja, koja je mislila da æe je inspektor iz Beograda ne t o ispitivati, ali sve se zavr ilo na formalnom upoznavanju. Koraèali su sva trojica æutk e kroz hodnik, a razbacano prstenje, koje je bilo blizu vrata nije izazvalo veliku pa nju beogradskog inspektora. Samo je zavirio u sobu u kojoj je razbijena vitrina, pog ledao letimièno i nastavio dalje niz hodnik. Zavirivao je u svaku prostoriju sve dok nij e ugledao razbijeno kuæi te alarma, kome se pribli io sa velikim oprezom kao da je bomba. Poèeo je radoznalo da zagleda alarm èiji je najveæi komad bio odmah pored zida, a osta li deliæi rasuti po parketu do polovine sobe velièine tridesetak kvadrata. Nekoliko put a je pogledao smrskano kuæi te alarma iz kleèeæeg polo aja, podigao se, otresao sitne komadiæe sa pantalona i odluèno rekao:

- Za to ste mene zvali? Zar nije sve oèigledno? - Inspektore, ovde ni ta nije oèigledno obratio mu se panèevaèki kolega. - Lopov je izdrobio alarm, uzeo je ta je hteo i zbrisao.

Upravo je tu problem. .Vidite. zato smo pozvali vas. ali praktièno to nije moguæe izvesti. ali vredan. Uzeo je listiæ. jer smatramo da imate vi e iskustva. a nije iz nekog razloga poslao. ali ne znam kako je to u praksi izvodljivo. a potom razbijen. In enjer je strpljivo èekao i jo jednom dobio ansu da potkrepi svoju teoriju. tiho komentari uæi dogaðaj. ja æu vas pozvati ako nam ustrebaju neke dodatne informacije. .Nemam ni ja. Da je lopov prvim udarcem onesposobio alarm ili da ga je onesposobio na neki drugi naèin. polako Hoæete da ka ete. Evo in enjer æe vam podrobnije objasniti rad alarma.Ako bi prvim udarcem uni tio elektroniku. hvala vam na saradnji. tako da i ako je alarm zabele io neku promenu.Hvala vam na uva avanju. jer mu nije prija la sprdnja sa njegovim zvanjem. Inspektor je iz malenog blokèiæa istrgao list papira. . a da biper i dalje radi? .prvi se izjasnio in enjer. Jednostavno. stavio na blok i zapisao svoje prezime i broj mobilnog.Ima samo biper koji ima ulogu da obavesti radnike da se ne to nedozvoljeno de ava. kako ne bi nagazio na neki prsten. da a. vama izgleda da je ovaj alarm prestao da radi zato to je smrskan. a da nije uno enjem ifre ili utiranjem.Da rezimiramo. .Koliko je eksponata ukradeno? .Da. . .Mislite? . Da li se ovaj alarm ogla ava nekom sirenom u muzeju? . a da alarm ne po alje centru informaciju o napadu ispod kuæi ta su senzori i pri prvom udarcu poslao bi poruku. In enjer je jedva èekao da napusti muzej. .Polomljena je sva elektronika koja pamti promene. jer mu je potrebno samo èetiri sekunde da nama u centar po alje poruku. Zamolio bih vas da mi javite. ne mogu da je oèitam. pozdravio se i zaputio niz hodnik pribajuæi se uz zid.Da li vi i gospodin in enjer imate neku ideju kako je lopov mogao da onesposobi alarm bez utiranja? . da li je moguæe da se udarcem onesposobi slanje poruke. Postoje dva sluèaja.Ba tako dodao je inspektor iz Panèeva. Samo sumnjam da je onesposobljen utiranjem . jer taj alarm ne mo e tako lako da se onesposobi. Krenuli su prema razbacanom prstenju.obratio se in enjeru.Naprotiv.Tako ka e gospoða kustos. ali ako bi alarm pre iveo prvi udarac sigurno bi uspeo da nam dojavi.. da ako bi neki fudbaler utnuo ovakav alarm kopaèkom. . .Teoretski je moguæe.Praksa uvek zezne teoriju. a Majstoroviæ je zapoèeo konverzaciju: . jer su se dva tehnièara bavila obradom brav e u prizemlju. Uop te nema neku vrednost. . . koju je inspektor svesno primenjivao. ne bi uspeo.Samo jedan prsten. ako kojim sluèajem slo ite kockice kako je alarm onesposobljen.Polako. Gospodine in enjeru. . alarm je onesposobljen na neki drugi naèin. . Kolege su ostale nasamo u ti ini muzeja. a direktorka i ostali radnici su se nabili u njenu kancelariju.Jedan. da bi alarm uspeo to vama u centar da javi? . .

Nanosila se na gravure kako bi pojaèala linije. da znate ta mene buni? . .Meni deluje da je lopov divljak. Na glavi je urezana stilozovana arabeska u nielo tehnici. . Da li imate fotografiju ili neki crte ? . Krenuli su svi zajedno ka sobama gde su izlo eni eksponati. videla je da se uzalud vratila. . Direktora se posle dva koraka okrenula. . . a vitrina koju je razbio u susednoj. to je ovaj sa poltronskim osmehom prihvatio. ka da se pojavila na vratima. Mislim da je onaj èovek to je pristigao autor izlo be.Ovo razbacano prstenje? .. Kako bi mi pomislili da je alarm pi tao. da vidim. To je pobacano da bi nas zbunilo. Isti period je u pitanju i isti lokalitet. Da li mo ete da mi malo pojasnite u èemu se razlikuju ovaj prsten i onaj to je ukraden. a ovo ostalo prstenje je varka.Eh. na alost ne. sem malo u ari.Kada muzej otkupljuje onda nema. jer je shvatila da su za vitrine potrebni kljuèevi. livenjem.Tako je. a nije ovaj pred nama? .Da li imate ideju za to je lopov ukrao onaj prsten. ta mislite. a koliko èujem nije ukraden. zbog èega je ovo prstenje po hodniku? . . Zamolio sam gospoðu da ga pozove.Znam ja. Ako nije imao rukavice. da li je prsten mu ki ili enski? . . ali ta dva prstena se veoma malo razlikuju. najednom vredi. jer su tamo stajali direktorka i autor izlo be. Obratio se autoru izlo be: . . ko bi ga znao . koji je naruèen od strane profesionalnog vercera .Ako mo ete da nam malo pribli ite o kakvom se prstenu radi. verovatno je negde na onoj traci to je lepio staklo ostavio neki otisak. Majstoroviæ je pohvalio koleginu anga ovanost. Za razne formal nosti u komunikaciji sa ljudima. Zakaèio o futer i ispalo mu iz ruke ili ta veæ Su tina je da je naruèen samo jedan prsten. No videæemo ta ka u otisci i ostali tragovi. To nagove tava da je lopov tipovao odreðenu vitrinu.Ne.Da.Ne znam.A ta je nielo? . ali me vi e buni èinjenica da je alarm u jednoj sobi. a zavr avaju se stepenice. jer su autor u inspektor bi li u èuèeæem polo aju pored rasutog prstenja. k ao neizostavni deo posla. a on po urio i prstenje mu nekako ispalo.Stvarno ne bih da dajem neke pau alne ocene.To vam je materija koja ima jako crnu boju. istrenirao je sebe da pristupa mehanièki i uètivo. .Psten je iz petnaestog veka. sve to je vezano za pravoslavlje na zapadu vredi. totalno zbunjujuæe. Krenuli su ka mestu gde poèinje hodnik. a takav ne postoji. Èak je ovaj na podu u boljem stanju od tog to je ukraden.Da. . Deluje kao aljkav profesionalac. izraðen od srebra.Nadamo se.Da. ali kada se pro vercuje na zapad. Usledilo je rukovanje i predstavljanje. koji mu je i posle trideset godina posla mrsko padao. Postoji moguænost da ih je radio i isti majstor. . ali pr i rukovanju i predstavljanju to jo uvek nije uspeo.Verujte ni ta su tinski. ali postoji jedan veoma slièan koji je izlo en.Zanimljivo ka ite mi samo jo jednu stvar. . Meðutim.Dobro. Pronaæiæe na i tehnièari ne to.

ne bih rekao da je zbog toga. urilo mu se sa istragom. samo znam da se nikada nisu tako sjaili. da li se radi o kont roverznom biznismenu. pra tila de avanja ispred kafane. a kada je odmakao stolicu koja je bila tik do parka. Sa anjcerom u jednoj ruci. jer mu se uèinilo da je prikupio dovoljno podataka. nisam vas ba najbolje razumeo . koja je zavr ila proces formiranja listova i usmerila svu energiju na stvaranje cv eta. osvrnuo se oko sebe i na platou sa desne strane ugledao stolove koji su nedvosmisleno ukazivali da je na ao ono to tra i. ali ne toliko kao piæe. ovo prstenje po podu ima neki èudan sjaj. jer nije tako dobro poznavao Panèevo da bi mogao da precizira u kojoj æe kafani biti. koji sada hoæe od ove kafane da napravi apoteku i parfimeriju.Dobar dan. Ne mogu da vam donesem vinjak i kiselu vodu. . . sa kog je odavno nestala farba. jer vi e neæe imati gde da piju prafu kafu. Nije imao ohrabrujuæi odgovor. ispred koje je bio meni kredom ispisan na tabli. Iznad njega se nadvila lipa . a tvrdo je bio ubeðen da bi svako kalemljenje nepotrebnih sitni ca ometalo istragu. . a prilièi eni koja je zagazila u pedesetu. krenula je ka njemu. koju ne naplaæujemo.Da. Znao je samo da mu je potrebna kafa.Mu ki. . hodom koji odmar a telo. a drugom zagl avljenom o poveæi novèanik koji je virio iz d epa od prsluka. zato je samo uzastopnim klimanjem glave dao do znanja da razume situaciju.Sunce. naredio im je da odmah uzmu otiske sa selotejp trake kojom je zalepljeno staklo vitrine i uporede sa tim na vratima . oslonjena na tok.Na e preduzeæe je kupio neki biznismen. Nije ga puno zanimalo ta nude.Ne umem da objasnim. Ako smem da primetim.Izvinite. Za to ste u trajku? Konobarica je jednim poluokretom pokazala ankerici da spremi jednu kafu. Majstoroviæ se pozdravio i krenuo ka stepeni tu. .Gledao sam ih ja puno puta i po suncu. malo sam umoran. pri la je i po elela dobar dan.Kako to mislite? . da onda kafu i obiènu vodu. Piæe samo one buækuri e dva ili tri u jedan. Eto.. kako . a nama nudi socijalni program. jer se radilo o njenom radnom mestu. Kada je iza ao iz muzeja.U trajku smo i samo slu imo kafu. Konobarica ga je pratila pogledom dok se neækao u izboru stolova. i ugnezdila se u tok spremna da mu donese kafu ili priðe novom gostu. hoæemo nekako graðanima da skrenemo pa nju da nas podr e. vinjaèe i kiselu vodu. a potom smireno odgovorila: . koja je besplatna. Kelnerica se ud aljila od stola korakom kakvim je i do la. belom ko uljom i crnim prslukom.Ne slu imo ni ta sem kafe. jer je odmah ispod p icerije ugledao konabaricu sa tamnoplavom suknjom. U velikom prizemnom holu je pri ao tehnièarima i poèeo da se raspituj e o otiscima. Nije iskljuèio moguænost i da je prsten veæ u neèijim drugim rukama. koja je sa anjcorom u ruci. Rekao im je u nekoj. Hteo je da se na ali sa pitanjem. Pro ao je pored picerije. . ako u meðuvremenu pristigne. veæ razlog da se skloni iz ti ine muzeja koja mu nije dozvoljavala da trezveno razmi l ja. Kafu. Dodao im je da æe piti kafu u nekoj obli njoj kafani i uputio se ka izlazu. ali je odustao. jer je znao da æe prsten koliko sutra otiæi u neku drugu ruk u. Kada su ga uverili da ide sve po planu. .

svi od lipe oèekujemo i mirisan cvet. koja æe sa nama na tren pode- . jer pored debelog hlada. sa koga æe povremeno na sto pasti umorna pèela.bi opravdala svoj plemeniti naziv.

jer se ne radi o zloèinima. a ne i sporedna. uspela je samo da locira u kojoj kuæici ivi Ekrem. Rizik se svodi na minimum. Nasmejao se od muke kada je shvatio da alarm ima jedinu ulogu d a zadaje tremu radniku koji prvi dolazi u muzej. zahvalio se i utonuo u re avanje srebrne nepoznanice sa arama od nileoa. Niko ni ta nije posumnjao. Hap enje je trebalo da bude tiho. veæ njegov nalogodavac. Inspektorka je glumila urbanu èobanicu bez ovaca. Dobio je kafu.liti pèelinji svet. Tako su i uradili. ali nije i mao vremena. Kamera se mo e razmatrati samo kao eksponat u postavci savremene umetnosti. a to znaèi da prsten sigurno ko ta vi e od najma lopova ili je nalogodavcu veoma bitan prsten. neko æe se zgroziti. kako bi to manje kart onsko naselje brujalo o dolasku nekih ljudi. samo je pre ao rukom preko suvih usta i podigao slu alicu. Majstoroviæ je procenio da Ekrem nije opasan po okolinu. jer ga je tehn ièar pozvao i saop tio da postoji poklapanje otisaka sa brave i trake na staklu. Nervirala ga je glupost. Ostalo mu je samo da od istra nog sud ije dobije nalog za pretres stana. ovog puta najvi e to je alarm pokrivao samo ulazna vrata. Preða nji postupci o teæenih nikada mu nisu bili od koristi. a tra enje motiva za kraðu ba tog prstena je ostavio za kasnije. Anga ovati drugog da izvede akciju nesum njivo ko ta u nekom obliku. a i raspitivala se poimenice za njegovu decu. Dobio je nagon da malo ovla i usta. ali ne i njega. pa je po ao samo sa dva inspektora. Jedino im je ostalo da naprave Ekremu partizansku zasedu na izlokanom putu. Nije ga muèio lopov. ali to je manji rizik od liènog padanja. a ni sirenu nije prijatno èuti tako rano. te je sedela ispod bedema sa ljubavnim vikend romanom u ruci. Zato je pre ao na preða nje postupke lopova. Kom ije su joj rek le da sakuplja sirovine i da dolazi u popodnevnim èasovima. Ako pak padne u piæe. Znali su da æe se èekanje odu iti pa su se posvetili sebi. Lopov mu je delovao kao sirovina. koji vodi do naselja. jer nije lako uvek potrefiti ifru u jutarnjim satima. Poslati nekog drugog vo di riziku da taj propeva ako padne. bez trunke kamena . Ekrem Ljatifi. jer se sudije nikada ni su usprotivile njegovom zahtevu. Kada je Majstoroviæ video na monitoru ime. jer je siguran da æe s e ostaviti neki trag. Meðutim. a nije hteo da rizikuje. to je predstavljalo formu. a njih dvojica su èekali izvan naselja. jer je inspektorka bila ubedljiva. U kartonsko naselje je poslao inspektorku koja se predstavila kao socijalni radnik. . jer je veæ sazvao pripreme za akciju. sa tendencijom da predvidi buduæe. Zakljuèio je da je velika verovatnoæa da je lopov t vrd orah. a Majst oroviæ i njegov kolega su pored puta glumili taksiste bez taksi obele ja. a nekog æe opomenuti na n jeno rtvovanje za ka ièicu meda. ako je lopov tvrd orah. a na taj naèin bi bili prirodniji i manje upadljivi. te su postavili ahovsku tablu na haubu od kola. kako bi imali neku korist. koja je dirigovana od nekog ko je taèno znao ta eli.

Kao i uvek bio je marljiv. kako ne bi upao u neku rupu i pod teretom so pstvene te ine i kartona polomio vozilo tamo gde je spojeno. ali danas nije imao sreæe. koji se sastojao od yadnjeg dela bicikla prikaèenim za korpu na dva toèka. . pa je korpa bila polupr azna.Dobar dan. Majstoroviæ je progov orio: .Jesam.Ekrem se pojavio na skretanju za kartonsko naselje u kasnim popodnevnim èasovima na trotoèka u. Si ao je sa bicikla i poèeo da ga gura.Dobar ti dan. Za to pita ? . .Da li si ti Ekrem Ljatifi? . a kada se Ekrem okrenuo da vidi ko ga prati. Inspektori su ga nekoliko koraka pratili.

tebe æe da vataju.Polako. . Hteo bih da ti postavim nekoliko pitanja. da te vidim na televiziji poverovao bih.Polako Ekreme.Ako neæe da saraðuje . kao da je sama bes iz njega progovarala. Evo.Radite ta oæete. dobro ajde ipak me saslu aj. Ekrem je oslonio laktove o butine. Ekrem je istrgao jedan karton iz gomile i stavio ga na rub od korpe.Ekreme. pa je poèeo da nastupa rutinski.ta oæete onda? . tako da je Ekrem bio za glavu vi i od njega. nemam ja ta sa vama da razgovaram.Ja sam inspektor Majstoroviæ. niti da te hapsimo.Ko mo e to da potvrdi? .Nisam nikad bio u muzeju. vam ruke vezuj Inspektori su se zgranuli od naglog prelaza sa ispovednièkog na neurotièan ton. samo nam predaj prsten i ka i ko te je unajmio da ukrade . Reci bre. . ali mu nije puno trebalo da se seti gomile zakletvi i sraèunatih la i dokazanih lopova.Ja sam svoje odu io. stezao je pesnice ispred sebe i oblizivao d ebele usne. .Dobro. Ekreme brate. Dajem ti reè pred ovim ljudima da neæe biti nijedan dan u zatvoru.Neæu Ekreme niti æu da ih pitam gde si bio sinoæ. Pocepana kragna na ko ulji nije mogla da sakrije talasanje damara na njegovom vratu. Istog trenutka mu je pro lo kroz glavu da prsten neæe naæi u njegovoj kuæi. da ne ispa taju zbog tvojih budala tina. Oæe ? . to pita ? . ta oæe ? .ta te briga za moju decu? Oæe i njih da apsi ? . . Èuo je kripanje pri disanju. polako da nisi sluèajno bio u muzeju u Panèevu. . a ja ga nisam poslu ao E.Gde su ti deca? . mnogo je pametan èovek. onda idemo da ti pretresamo kuæu. tako mi i treba. bezbri no ugnezdio glavu i poèeo prièu ispovednièkim tonom: . Bilo je za oèekivati da æe Ekrem da pukne i da postane navalentan.Ima tu u naselju jedan èièa. .Ajde . ti si sada obele en èovek. objasniæu ti. Hoæu da ih skloni dok ti pretresamo stan.U mojoj kuæi. Dobro me savetovao. . ko god obije neku bravu u krugu od trie s kilometara.Samo polako.Nikad nisam bio u Panèevu. a potom mir no seo i jo mirnije rekao: . ali je Majs toroviæ pri ao i èuènuo. . ali ja ga nisam poslu ao. sad me vatajte. Mi smo prona li tvoje otiske na bravi i u vitrini. .Majstoroviæ je podigao znaèku. pogledao Ekrema u oèi i shvatio da se nije puno uzbudio. .Moja deca. Neko je noæas provalio u muzej i ukrao prsten. ne elimo da te vezujemo. Njegovo lice je poèelo da obliva znoj.Oæu taj prsten to si ukrao i ime tog to ti je naredio da ga ukrade .Nisam ja. kunem ti se mrtvom enom i ivom decom nisam ja Majstoroviæa je za trenutak preseklo nabrajanje mrtvih i ivih. ali nemoj mene da zeza . Ni ta vi e.Gde si bio noæas posle devet sati? . . Ka e. ta oæe bre ti? . Rekao mi da odem nekud dalje. .

Dobro Ekreme ima li advokata? . jer zna da nema pare da ga anga uje za suðenje. .pomerio je biciklo sa puta i povisio ton vodite me. a mikropre kidaè postavio sa unutra nje strane poklopca. . nisam od kamena. Kada uðemo u ovu zgradu stvari se menjaju. ako. zato je Majstoroviæ probao jo jednom. a njegove oèi nisu reagovale na okolno drveæe i objekte. jer sam namerio u predveèerje Olji da predam poklon. Da li si se predomislio? .. Od malih nogu nas prati slika.Ekreme.Ekreme. Da bih postigao takav efekat rasturio sam privezak koji ima ulogu lampice.Nisam ja ni ta ukrao i ne pla im se nikoga.Vodi me! * Dan sam proveo u i èekivanju njegovog odlaska. Mi æemo te èekati ovde. ta èekate? Ekrem je ponovo pre ao u fazu savr ene mirnoæe sa ispru enim rukama ispred sebe.A.Tu su negde u naselju ako.Ovo je poslednje to æu ti reæi. a on je i dalje gledao kroz automobile i zgrade. Pozvao ga je po imenu. reci mi brate mili. . Znao je da æe Ekrem samo gledati kroz staklo od automobila i da æe kolega biti pored njega. koji sam sa unutra nje strane oblo io purpurnom mekanom tkaninom i naravno ubacio prsten. tih mesec dana mo e da preraste i u dva meseca. ali bez stavljanja lisica. koji æe ti bez razmi ljanja lupiti mesec dana pritvora.Tako potrudi se da ih negde smesti i lepo im objasni da mora da zavr i neki posao. koja je neprimetno le ala pokrivena tkaninom. poturio led diodu ispod tkanine. . pa sam pribegao malom triku. a posebno ako èuju da su me zgazila kola ili ubili oni æelavi. . Ako budemo tapkali sa istragom. tako .Nemam. Pre li su i Dunav. jer nisam hteo da mi lo e naleganje mikroprekidaèa upropasti foru. Majstoroviæ je poveo kolege dovoljno daleko od Ekrema.Ne treba. hajde lepo otidi do kuæe i objasni deci da te neæe biti neko vreme. koja obraduje onog to otvara. Nekoliko puta sam probao funkcionalnost. Znaju moji deèaci da se snaðu i bez mene. Dobiæe advokata po slu benoj du nosti. slu aj me dobro. Hteo sam nekako da joj zavar am èula. neæemo da radimo ni ta ishitreno. Spremio sam ja njih na sve. Nikada nije pon i avao osumnjièene bespotrebnim stavljanjem lisica. neka gledaju kako apsi milicija. Kupio sam maleni kovèeg. Vole njih kom ije. kako ne bi odmah prepoznala o kakvom je prstenu reè. koji su ovo dvoje prihvatili samo zbog njegovog autor iteta. pre nego to sam ga zatvorio malenim katanèiæem. Probao je ponovo. Sve je to povezivala baterija za sat. . èoveèe. Ide na policijsko zadr avanje od dva dana. . kako ih ne bi èuo i dao jedan nesvakida nji predlog. ne brinem se ja za njih . Bli io se trenutak kada neæe biti prostora za opu tenu prièu. koji æe samo otaljati posao. Neka dobro zapamte kakva je milicija ajde vodite me. I dalje je gledao neke nepostojeæe pejza e. ta èekate? Majstoroviæ mu je usli io elju. Ne va i vi e moja pogodba. a potom kod istra nog sudije. Ako se pla i neke osvete zbog cinkarenja. kako pri otvaranju kovèega sa blagom u vek bljesne neka svetlost. .

a potom povukla za jedan kraj pantljike u vidu ma ne.Najozbiljnije.Sve smo bli i Evropi. biva ponovo zarobljen u njenim prstima spreman da oslobodi ne to vrednije. da li joj je jeftinije da pusti tri puta br i internet ili da jo j radi celu noæ jedan blok termoelektrane samo za skidanje filmova. Ne veruje ni ona preterano u Evropska obeæanja. Oseæali smo plemeniti metal.Ozbiljno? . . Spremio sam se da prekinem æutanje uvodom za poklon. kako smo to bli i? . Ne post oji katanac koji ne mo e silom da se otvori. tako da se njeno lice stacioniralo suprotno od izvora svetl osti. U tri pokreta poput maðionièarskih. a ja sa m je valcerskim polukorakom okrenuo.Vidi ga mo e li ti da se ne ruga na pomen Evrope? . Uzvratila je istom radnjom. ja na licu. uzeo drvenu èetvrtku uvijenu u ukrasni papir i stavio joj u ruku.Reæiæu ti. koja su obasjavale lampice iz starih kaset dekova. ali me je ona preduhitrila: . Okrenuo sam svoju aku i poèeo prstima da joj mazim dlan. veæ spada u kategoriju ljudi koja se nada.Veæ deset godina se najvi i vrh Alpa izdi e za po jedan centimetar godi nje i nauènike stavlja u rebus. Olja Srbi se napalili da skidaju filmove u visokoj rezoluciji i dr ava je stavila na papir. zato kljuè najèe æe vredi samo.Dakle. . kljuèiæ osloboðen stega. Volim da je gledam kako odmereno potapa ka iku u sos. . ti si neumoran Kao i uvek samo se pravila da joj ne prija ovakva prièi o Evropi. Ne to je tiho prokomentarisala u vezi sudova na stolu. . Nije joj trebalo dugo da promeni izraz lica i da mi ne no poklopi aku njenim dlanom. dok je preko njenog domalog prsta klizio plemeniti metal. koristeæi ka iku kao oslonac. Hajde razmisli . Neko ostavi za kraj koru hleba ili ono to se naðe na tanjiru. Ustao sam i podizanjem spojenih ruku. koja je obasjavala srebro neodreðene èistoæe. otvorio sam svoju fioku sa ve om. a pretpostavljam da su nas vodili isti impulsi. dok ruèa i malo odmori film je na hard disku.Te ko a. a ona na prstu. a ovog puta li ila je jednu maslinku mesnatog dela i ko ticu odlo ila na tacnicu. koji je te io da se stopi sa njenom belom ko om. Kroz tananu zavesu probijala se svetlost grada. Nisam mogao da joj vidim ni ta u oèima.Nije mi prvi put da sam je obradovao pagetama za veèeru. ali ona je uvek zavr av ala sa nekom salatom. Prihvatio sam kovèe iæ i odlo io jednim pokretom na krevet. ali ja sam to bez reèi ignorisao. ali sam gle dao njene dugaèke prste kako se poigravaju sa zlatnom icom. to podrazumeva i neku vrstu vere kao potpo ra nadi. Zamolio sam je da za muri i kada sam se uverio da je to uèinila. Kovèe iæ je poprimio oblik veselo otvorenih usta iz èije dubine je dopirala zvezdana svetlost tek nastale zvezde. sve dok nije poprimio toplotu na ih t ela. kome ne dopu ta da napuni ka iku. pozvao u sobu. koliko je nama stalo do èina elegantnog oslobaðanja blaga. . èitala sam u novinama. Od iduæeg meseca za isti novac dobijamo tri puta br i internet. jer su se stapale sa ambijentom.Jaoj. Na smejala se pre nego to je otvorila oèi. ali znao sam da su tinski odobrava moje stavove. Doðe lepo sa posla. ali ovog puta sumnjam da æe moæi da se ruga . a potom pagete spretno namotava vilju kom. a ne da ostavlja celu noæ ukljuèen kompjuter da bi za sutra imao spreman film. kojom je o bravicu bio okaèen maleni kljuèiæ za katanac.

da li æe se ne to promeniti do srede uveèe.Trebaju mi dodatne informacije u vezi pljaèke muzeja.* Policija se turo oglasila povodom pljaèke muzeja. ali najveæa je ta to se ne èuje onaj glupi zvuk kada ti neko zalupi slu alicu. ali je ovog puta to uèinila.Borivoje. Autor nije znao da novinari imaju specijalne metode. koje bi dovele do nekih novih tragova. . a da ne poremeti istragu. . mo e da ugrozi istragu. . njenog izvora iz policije. vidimo se kao po obièaju Mobilni telefon ima mnogo prednosti nad fiksnim. . ako ne dobijem neku ekskluzivu. o n je ostao pri stavu da ne daje izjave. jer je do sada imala samo oru ane pljaèke i razbojni tva. Meðutim.Ne smem.Borivoje èoveèe.Zdravo Borivoje. Nije bila lenja.Nema od toga ni ta. ali on je odbio bilo ta da komentari e. tako je ef naredio. emisija mi gubi rejting. stalno mi obeæava eksluzivu. elela je da proprati jednu specifiènu prièu od nastajanja do zavr etka. jer je od emisije koja je na poèetku obilovala istra ivaèkim novinarstvom. Bila je ljuta na sebe. a ja kasnim po sedam dana za ostalim medijima. to je Ranki poèelo da smeta. Sve je fino bele ila i kasnije od Borivoja. . dobila je samo informaciju da se radi o mu kom srednjov ekovnom prstenu. Ostalo mu je samo da èeka reakcije. i dobijala uputs tva do koje granice sme da ide u izve tavanju. . a u neku ruku i obradovalo. koje su sticajem okolnosti za nju bile zgode. Nije praktikovala da zivka Borivoja pre dogovorenih susreta.Aha. nije problem nalepiæu vest pred emisiju.Ej. . . jer bi objavljivanje imena i detalja naru ilo tok istrage koju je Majstoroviæ sprovodio. jer se veza automatski prekida. Ranka ovde. Kontaktirala je autora izlo be.Samo minut. samo neki uvod da imam eksluzivu za narednu emisiju. a pri toj vrt oglavici mo da napravi neki pogre an korak. potra ivala dodatne informacije. Sa Borijevojem se viðala jednom nedeljno u njegovoj kancelariji. . A. popiæu otkaz. .U gu vi sam. . obeæavam. za koje je imala utisak da je na rod malo oguglao. koji je ponekad imao oblik poturenog. . Od upla ene direktorke muzeja u Panèevu. gde je na licu me sta gledala ponuðeni materijal.Izvini.Reci. Saop tenje o pljaèki muzeja veoma ju je zagrejalo. Bio je duboko ubeðen da reèi u cilju istrage mogu da dovedu do neke vrste panike kod nalogodavca. .Ne mogu ni ta mimo saop tenja. . ne zezaj me èoveèe. pa je ponovo zvala autora i predoèila mu da zna koji je eksponat u pitanju i zamolila ga da joj ka e koliko vredi prsten. .Biæe. Bor ivoje je sve èe æe bio hladan kao æilibar. Borivoje. napravila emisiju sa policijskim izve tajima. * Ranki je u opisu posla bilo da dva puta dnevno èita policijska saop tenja i filtrira saobraæajne nezgode od drugih vesti.

* Kada su pokloni u pitanju mislila sam da je Branko operisan sa stilom. Taman kada sam pomislila da se malo ohladio od mene. koje verovatno kru e od jutros. Poèinioci su iskoristili sla bo za tiæen. podsetio me je na na prvi susret i nedvosmisleno pokazao da sam mu u glavi. Sve mu karci i samo fudbal i politika. Za sada ne mo emo dati odgovor kakav je alarmni sistem obezbeðivao tako vredan prsten. Nije morao ni da mi ka e. super je ena i za razgovor. Kada sam u la u zbornicu snimila sam sve kretene i jedne novine. koji je bio u sklopu kolekcije nakita Muzeja Grada Beograda. Gde je ona spremaèica da mi skuva kafu? Val jda æe doæi kasnije. Novinarske reèi pojedinih dnevnih listova postale su toliko je ftine. Kako mrzim ovu pauzu. uzeti novine i sesti na dovoljnoj udaljenosti da ih ne èujem. Znam da u ovim novinama nema ni ta naroèito i da æu samo isprljati ruke. kako Muzej Grada Beograda poseduje jedan prsten koji se dovodi u vezu sa Velikim upanom Niko lom Altomanoviæem. ta je ovo? Strana devet U noæi izmeðu ponedeljka i utorka iz panèevaèkog muzeja ukraden je srednjovekovni prsten. iz izvora koji je eleo da ostane anoniman. Èarobne fraza. Naime. ali na nesreæu samo nekoliko dana nakon otvaranja izlo be. ako bi se kasnije pokazalo da se radi o besmisl ici. se toliko odomaæila da æe lju di jednog dana pomisliti da èitaju anonimne novine. Samo æu im se nasme iti. Na sagovorn ik napominje da je ilegalno tr i te nakita procvetalo i da nije iznenaðen to je tipovan sa mo jedan prsten. ist ièe na sagovornik. koji je gospodario zapadnim delovima Srbije u drugoj polovini èetrnaestog veka. ali ovim prstenom je pomerio sve domete koje sam mu pripisala. a kafu bih morala da pijem etajuæi. Rank a je imala dobru koleginicu u takvim dnevnim novinama. Za poèiniocima se intenzivno traga i u cilju istrage ne spominju se nikakva imena koja bi mogla da se dovedu u vezu sa osumnjièenima. Ne znam gde je kupio ovako savr enu kopiju. Naime. ali nemam drugi izbor. Odg ovor smo na li kod strastvenog kolekcionara i velikog poznavaoca srednjovekovnog nakita . da nisu vredele èak ni izvinjenja. Dok se za poèiniocima intenzivno traga na a ekipa je tragala za odgovorom. Priznao mi je kako j o uvek pamti na prvi susret i moj zami ljen izraz lica uperen ka vitrini sa prstenjem . za to je ukraden samo jedan prsten i kakav je to prsten. u kolekcionarskim krugovima veæ odavno kru e prièe. Muzej Grada Beograda je pozajmio svoju kolekciju panèevaèkom muzeju. a meni je pr sten sve rekao. MUZEJ OSTAO BEZ PRSTENA. pa mu se ne poznaju rezovi na glavi. prsten je pozajmljen lopovima. kao to su i njihovi vlasnici. koji je za ovu priliku iz razumljivih razloga eleo da ostane anoniman. ali velièinu je potrefio kao da je merio moje prstenje. jer u firmi koja je zadu ena za nadzor muzeja nisu bili raspol . jer me je samo tada video kako buljim u vitrinu. kamerama nepokriven sporedni ulaz u muzej i izvr ili pljaèku.kojima èupaju izjave. Zbog toga taj prsten ima veoma veliku vrednost na crnom tr i tu. Bilo koji pristojan kafiæ je na tolikoj udaljenosti da mi treba cela pauza samo za put do tamo i natrag.

Nevidljive va ke kreæu iz babine rupe i kao osvajaèka vojska mile po celom telu. a prsten na mojoj ruci blista olovnim sjajem.o eni za davanje bilo kakvih komentara. Slika je zamrljana. Refleksivno preme tam pogled sa slike iz novina na juèera nji poklon. Crvena traka kao opek otina opkrojila mi je prst. Prst na kome je prsten p oèinje naglo da me svrbi. Skidam ga i ubacujem u zad epak na torbi. Bez reèi izlazim iz . Ruke su mi sve bleðe. olovna. a vilica nepokretnija.

.Posetiæemo tog tipa zajedno. grabim vazduh i kreæem se ka obli njem drvetu.Ne. a Branko ne pominje prsten. nije b a mali. . . a nisam se setila da pogledam u oglase.A. ali postoji moguænost da nisu sve novine prenele vest. Mada. U arenom hladu bora. Brankovo lice mi se pojavljuje. . ali samo trenutno. pa tek onda da ga pitam.Jesi li èuo da je ukraden neki srednjovekovni prsten iz muzeja u Panèevu? . duboko di em i poku avam da mislim na ne to lepo. Usne bi da se pomere i da ga poljube. Veèe je veæ odmaklo.Super.Joj.Lopovi ne miruju . Prvo æu da stavim prsten. Verovatno nije ni primetio da sam skinula prsten.gleda me zapanjeno. èekaj da se setim mu ki. glupo je da pravim trzavice zbog mog pla ljivog biæa.Samo me poljubi. Kupio sam ga dva dana pre kraðe. Dok sam bila ispod bora pitala sam se kako æu pre iveti naredna dva èasa. Eto. Promaja u hodniku osve ava . jo jedan razlog da bude spokojna. ti ima na ruci enski. pod antikvitetima zar ti je hitno? . a sada i nekog neobja njivog oseæaja.zagu ljive prostorije da uhvatim sve iji vazduh dok jo mogu. . da li je mu ki ili enski? . zebnje i straha. Ste e mi ruku na kojoj je prsten i ljubi me u obraz. Daj mi broj. ali stiskam zube i grèim ake.Ne. . veæ æe da mi ponudi usne.Da li taj èovek ima jo nakita? . murim. prilazi mi i prebacuje mi kosu preko ramena.ta sam ja? Znala sam da neæe da mi ka e. da htela sam da te pitam od koga si kupio ovu kopiju? Danas sam se prepala kada sam proèitala u novinama. Nisi ti glupaèa. . kupio sam ga od nekog tipa preko oglasa. pa ne znam ni ja.Joj. kada? . Video je da sam se ponovo usplahirila. reljefno kao ru in cvet. .Da. prokleti mu ki stvore ti si kriv za ovakve oseæaje. koji je produkt mojih tripova. pogledaæe u onim oglasima. Moram jo jednom da ti zahvalim na prstenu. ne.Ima samo prstenje. htela bih da kupim jo neki. Èovek pravi kopije. to nije za pohvalu. . Izlazim iz zgrade.Ma hajde ne brini ta pi e u novinama. ti si moja . Poljupce smo uvek koristili kao sredstvo za prevazila enje povremenih èarki.Preksinoæ. ali ne mogu protiv svog biæa. . ne znam za to se treca . . nije mi hitno ja glupaèa svuda sam tra ila. ka u da je pripadao nekom Nikoli. . . ja sam uvek spokojna. Znam da na poslu èita novine. Delimiènu koencidenciju stvari i dogaðaja proglasila sam za brigu. ruke bi da ga zagrle.Nemam pojma. ovo je tako verna kopija da sam se jednostavno u trenut ku prepala i ceo dan me dr i taj oseæaj.Nisam upisao broj.Kada me ti poljubi . ali kao i uvek deca su me okupirala njihovim budala tinama i zaboravila sam na novostvoren u brigu. Ipak æu ga staviti.

Taj dan sam se neækala ta da stavim i odluèila sam se za onu æilibarsku ogrlicu i ovaj prsten.Kad pomenu prsten sinoæ gledam ja Rotaciju . prd. tako su i nama ukrali dnevnike i kompjuter. Njega je ispreskakala struèno.O. svuda se zavlaèi. pa ga stalno nosim. Neki baja drobio kako su postavili najsa vr eniji alarm.Æuti neponovilo se. a nije siguran da je enski. Nikakav! Merila sam sinoæ. svi su oni povezani . tu je i spremaèi ca. snimila je vrata na koja je u ao lopov. Pa da. mnogo ti je lep taj prsten. jer ga je Car Lazar oslepeo. . .Ma to mora da vidi e. a mi mu se tu klanjamo ona æe enska sve da razotkrije. pa ste posle pisali ocene po seæanju . mr.Da. . Treba nam malo dinamike. . vidi oslepeo Velikog upana.Da. Na kraju ga je pitala kako mo e da tvrdi da nije njegov kada je iz nepoznatog otkupa. ali nisam ni ta gledala. jebem li ga ta je. to ono u Panèevu? . Pitala je neke ljude to se time bave i oni lepo ka u da je to Nikola spremio za svoju izabranicu.Ja æu da ti ka em.Uuu. da èitala sam ne to u novinama o tome. ali ne znaju kako je lopov uspeo da ga prevari.Ponovo èevrtak i ova glupa pauza. a on sve ne to okruglo pa na æo e. moja Olja gde mi ivimo . Zamisli èovek ne zna da li je prsten enski ili mu ki. oslepljivanje je bilo normalno za to vreme. . .Ma da. ta je bilo dalje? . da.ta ti je to? . .Eh.Da zna .Ja ne znam stvarno nisam o tome razmi ljala . Moj prsten je osamnaest milimetara. Ona je enska nemoralna kao buva. mnogo ti bolje stoji uz onaj zeleni komplet. . hvala.Ne zna za tu emisiju? . od skoro je poèelo. eno ka e da je prsten sedamnaest milimetara u preèniku. Usedeli smo se. ali je glavni za tu izlo bu. E.Znala sam ja da je on divan. taman da ubijem vreme. prvi put èujem.Stvarno? . to mi je poklonio deèko. i onaj Lazar nije bio cveæk a. nisu tu èista posla.Ne. Raskrinkala je onu ljunkarsku mafiju. Posle je oti la u Beograd. slabo ti ja gledam televiziju. nije to ni ta. neki dr. Jedva èekam da otaljam jo ta tri èasa i odem sa Brankom u pozori te. da. O. . Zamisli pitala ga da li je taj prsten pripadao Nikoli Altomanoviæu.Olja. ali ipak nije njegov.Uuu.Èekaj. pljaèki. ali da vidi samo kako to dobro snime ma. Uvek me privlaèila njena neposrednost i otvorenost u prièi. Posle je bila u firmi koja je instalirala alarm. ali na kraju je bilo o nekom nestalom prstenu iz muzeja. Tu ima da vidi raznih zloèina. Nekako mi je drag. Ajde ti meni reci kakav je to mu karac koji nosi prsten od sedamnaest milimetara? . Bila je kod nekog tipa. kao da gleda mali detektivski film. proneveri. Svaka joj èast. Kada mi se po alila na mu a alkoholièara shvatila sam da odudara od drugih. Ej. Ej. Ma u pravu je ona enska. mnogo dobra. A. ali nije stigao da joj da. nego kad je repriza te emisije ? * . Bila je prvo u Panèevu. sinoæ nije bilo ni ta naroèito.

ali uviðam da ona stoji sa nekim èovekom i gleda u beton. Situa cija se menja i preko ulice. Tako je efe. veæ taèno znam ko je on. Ne mogu da joj vidim izraz lica. Opkru ite oko ovog bloka zgrada. Ah. Pozdrav ljudi. samo im je bitno da telefon ima lepu masku. koju je ona velikom brzinom sk inula.Ne to si ljuta. sumnjam ne dolazim èesto u centar. negde æete naæi mesto za parkiranje. Neko nedefinisano èulo me vodi do ugla trafike. Ej. Semafor je nekoliko puta promenio situaciju na ulici. Ona poèinje da mu dr i neko predavanje. a i mi se okreæemo. Ako prolazi ovuda za vreme velikog odmora. Do semafora ne progovaramo nijednu reè. Dobro je da sam u jednom komadu. . imam deset minuta fore za plaæanje od kada me registruje. Ipak moram ispred kole. Spremam se da joj mahnem. Ponovo u meni radi balkanski sindr om.Kako je svet mali.Nema parkiranja na trotoaru. Mo da sam kidnaper i zadr avanj em na trotoaru vrebam povoljnu priliku. i æutke ruku pod ruku nastavljamo ka semaforu. . U jednom trenutku èistog vidika. to je s iguran znak da je veoma ljuta. Prekinuli su razgovor. odluèujem se da prièekam semafor. Da nemam preèa posla. . Nema veze. ona mi se deca ceo dan penju na glavu. ali vidim kako mlatara rukama. kao da joj ne to obja njava. izbegavam rukovanje i brzo dodajem: . Po to danas dozivanje nije u modi. . a ovo je moj momak Branko. idemo mi. Dolazim na raskrsnicu i bez sumnje vidim je ispred kolskog dvori ta.Hah. Èoveku ne vidim lice. Moram da saznam ko je taj èovek. Ajde javi se ah.Bez obzira.Upoznali smo se davno. Ne elim da èekam njegovu reakciju. Prelazim ulicu i upuæujem se ka njima. ne mogu da gledam onog majmuna u unif ormi. pitao bih te od kojih travki vam prave èaj u stanici. Napokon vidim lice tog èoveka. jer su oni obuzeti njihovom prièom. ali to ne menja situaciju. evo ga jedno mesto.De si ti do sada? . mo emo da se isprièamo . ne elim d a te vi e nikada vidim. Vi e se ne skrivam. Ne samo da mi je poznat. veæ privremeno zaustavljanje. Ko je taj èovek to je poku ao da joj stavi ruku na rame? Uporno joj ne to obja njava. .Ovo nije parkiranje. ali ovde se plaæa.Ma jesam. a da li æe da ga èuje to nije bitno. a automobili poèinju da se kreæu ulicom i presecaju mi vidik.Malo sam okasnio . Videli su me.Ni to nije dozvoljeno. ali kada podboèi desnu ruku na kuk.ta sada hoæe ovaj usrani kolski policajac? . Ma neæu ni da idem tamo.Da. neka ona doðe ovde. a ona gleda u beton.Samo pet minuta. Prilazim semaforu i èekam zeleno. Ona predaje ovde . Ono za veliki odmor je delovalo kao uètivo reèeno.Ovo je moj biv i kom ija Goran. spazio sam njegovu ruku na njenom ramenu. On se urno okreæe i kreæe niz ulicu. Semafor menja stanje. urimo drago mi je to smo se sreli. . . Morate da se sklonite odatle. Èekam enu da izaðe iz kole. èak mu se unosi u lice. Gorane. ene. da bilo je davno . . te ste se tako kolektivno postali revnosni. a Olja poèinje d a mi se sme ka i dodaje. ali tu je kolski policajac da osujeti akciju .

. sada je prilika. idu neka deca. Sada sam ga eskivirala. . * Da li je moguæe da je to Goran? On je. . kada bi kroèili sa trotoara na neku ulicu. a to nije dobro. Branko. . idi do prvog kioska kupi vodu i polij se malo po glavi. Brz je kao lopov. Po li smo u pozori te. Onda æe shvatiti da nismo drugovi. Nadam se da me nije video.Tako je mladiæu moj Zujanje motora smenio je um ulice. Kako nije shvatio da smo juèe zavr ili za sva vremena? Okrenuæu se polako dobro je. Vreme je lepo. ja neæu da razgovaramo. jer seks u najavi uvek podi e raspolo enje. . Povremeno vidim njegove pra njave i dotrajale patike. ali ta ako krene da me èek a ovako svaki dan? Kazaæu Branku. zar ne? .Najlak e je reæi da nisam normalan. Kako ne shvata da smo juèe zavr ili sa prièom? . .Zar nismo po li u kafiæ? Hoæu da razgovaramo. hajde da se manemo gluposti. Gorane. Oæe ? . Proæiæu pored njega.E. Koraèamo æutke.Ej. Gde si mislila da sednemo? . Prstima je a oljim po dupetu.Neæu. a mi imamo kartu za parkiranje na ovom mestu za èitav dan. Deset minuta je neosetno skliznulo u malo vi e. a trebao je da èeka deset minuta.Deca su za sve kriva. ne mogu da ivim normalno od budala tina.Æao. ko nije normalan. Vidi ti . Samo bi povremeno osetili prsten na njenoj ruci.Na poèetku ove ulice postoji neki kafiæ. Jaoj. Izlazi iz kola. da li si razmi ljala da promeni posao? . . Uskoro smo nervozni korak zamenili veselim i nismo primeæivali kako pored nas promièu parkirani automobili i saobraæajni znaci. okrenuæu se i izaæi na sporedni izlaz.Hajdemo da popijemo piæe i da poprièamo kao ljudi. njegovo lice ili patike. Eto. Okreæem se i gledam koliko ima ðaka oko nas. a oljenje po dupetu je imalo kratkotrajan uèinak.Ej. ta kao. da.Ima pravo. . dobra ideja. on je deklarisani lopov. samo se sme kam i stavljam joj jednu ruku u d ep od farmerki. Niko ne ide na ovu stranu.Predstava poèinje za sat vremena. Ne zna se u ta je gore gledati. jer æe ispasti da sam mu ne to radila iza leða sa biv im .Oæe ti meni da da tri minuta za razgovor? .ta hoæe ? .ta ti je? .ta je ovo? Za to nisi platio parkiranje? Ti nisi normalan .Nismo nisam stigao da ti ka em da te jo uvek volim. glupo bi bilo da ne . koji se polako stopio sa umom na ih usana. izbegavam njegov pogled i gledam u moje korake. .Ti nisi normalan èim se uzda u njega.A. ne prati me. Svaki dan imam trzavice. pa neka to rasprave kao mu karci. Krenuli smo nervoznim korakom. . stisnutih aka. ..Da . samo mi jo to treba. Onaj etajuæi majmun je napisao prijavu.Skloni se od vrata. Sa deset metara vidim beli dugaèak papir zadenut za brisaè.

Ako sam bila juèe uljudna i razgovara sa tobom. shvatila sam da moje celokupno stanje nije daleko od onog to sam glumila. dokle ide tvoja ljubomora hajde da se rastanemo kao ljudi mo da se nekada susretnemo i jedno drugom u prolazu se izjadamo kako nam deca imaju boginje ili zau ke. ali kada sam ujutru ustala. koji je postao vidljiv usled svetlosti me seèine i lampiona. ali vidim kako mi se grudi tresu od o trine pokreta. Jednom lopov . Popreène ulièice brzo prolaze pore d mene. to sam dalje od kole. Osim toga ja sam u èvrstoj vezi i nemam nameru da pravim neke izlete. Jasno mi je da su u Goranu proradila ona najni a oseæanja. Lopovska reè vredi kao papirnati naprstak. Nisam ni glumila stanje. koje su se stapale u tankoj zavesi i tako pome ane padale na njegovo lic e.Govno jedno ljubomorno.Vidim ima lep prsten. ali ja sam spreman da poènem novi ivot. potire èinjenica da si ti lopov. Ne mogu da procenim kojom se brzinom kreæem. jer sam u blizini kole. sada sam slobodan èovek. pravila sam se da imam neke enske probleme.Jaoj Gorane. . Prosto je nemoguæe da su se tada upo znali. a reko e na ulici da su se davno upoznali. Ovaj je relativno skoro pao. odgovara opisu onom to je ukraden iz muzeja. Ne znam kakav mi je izraz lica.Slu aj me budalo to to oseæam prema tebi. Konaèno dolazim do prometne ulice i uspevam istog trenutka da zaustavim taksi. ali pred svaku raskrsnicu mi zastaje dah od pomisli da mo e da se pojavi iza æo ka. veæ mi te bilo pomalo ao. nema vi e èinova.Izvoli . Mr tila sam se na svaki pokret u krevetu i glumila neku malaksalost. Odu io sam dru tvu ta sam imao. Noæu sam se b udila.Pitaj ga ta je radio u Nemaèkoj i odakle se znamo? . ti meni? . a njegovo lice je imalo bezbri an izraz. Kako on uop te zna ta je Branko radio u Nemaèkoj. jer sam znala gde si proveo esnaest meseci. Veèe i noæ smo proveli bez dodira. sve br e idem.Sada si u vezi si sa profesionalnim lopovom. ali ovo to ti sada radi . Vidim ti u oèima da jo oseæa ne to prema meni . Nemam vi e ni ta da ti ka em. To je samo deo pitanja i odgovora koji su mi ujutru isplivali zajedno sa podoènjac . ali znam da sam se barem tri p uta manièno okrenula kako bih proverila da li me prati. Sreli su se na urci gde nije bilo riba i utonuli u raz govor. a usporavala me elja za to prirodnijim izgledom. koja mnogi me aju sa oseæanjima ljubavi.Razmisli otkud ti prsten i ko je mogao da zezne profi alarm.zauvek lopov. Ali kako je mogao takav lopo v da ima miran san i bezbri an izraz lica? Taj lopov sada ka e da je moj deèko lopov. a ja sam ivela sa Goranom.Kraj. Bude li me jo pratio zvaæu policiju . ali mi nije jasno otkud moj momak poznaje lopova ? Ba sam glupaèa. Branko je tada bio na praksi. samo sam ga slagala za uzrok takvog stanja. to ja znam da je lopov zato to sam otkrila na jedan surov naèin. Mo da su se tamo i upoznali. Ako on zna za njegovu praksu u Nemaèkoj. A. sve je to za ljude. . spu ta se zavesa. ali oèigledno je da miran san nije nikaka v indikator nevinosti. Shvata ? .Znam da si ljuta na mene zbog mog pro log ivota. Slièan izraz sam videla nekoliko puta i na Goranovom licu. to ne znaèi da gajim bog zna kakve oseæaje prema tebi.. Krenula sam niz ulicu gonjena eljom da to pre odem od njega. kao i mnogi drugi ljudi. onda nisu samo povr ni poznanici. Mo da Branko nema pojma da je on lopov. kada nema dodirnih taèaka sa elektrotehnièkim fakultetom.

ali .ima.

da nije imala u vidu kako postoje ljudi koji nikada ne odmaraju. koje su radnu knji i cu dobile u demokratiji. Verovatno se èovek upla io od ove frke i ne javlja se na telefon. samo je odgovarao sa narodnom izrekom kako je napravljeno. jer je to prosto nemoguæe. sve u cilju smanjenja potencijalne tete. * Poèela je sezona odmora. To je mnogo naivno. tro kare svoj po teno zaraðen novac na pla ama irom sveta. ali je oèigledno da je oglas dat pre kraðe prstena. jer su Srbi ove godine zaobi li grad teatar i kao nekada okupirali bugarsko primorje. jer oni èesto znaju da predstavljaju smetnju u dogovorim a. Nazvala sam i danas.Zapali cigaretu Ekreme. veæ posrnule plate ne moæi. morao je da prekine posao zbog ne kog neotesanca. svoju emisiju je privremeno raspustila. . koje rastereæene od stresa to ne moraju pravo sa aero droma u studio. Ba èudno za nekog ko eli ne to da proda. to me veoma zanima.bilo je dovoljno da potra im onaj broj telefona u oglasima dok je on obavljao juta rnje sreðivanje u toaletu. Jadan èovek. Jedino ako je planirao pljaèku i oglas dao smi ljeno za tu priliku da ga nekom uvali. Sastao se sa Ekremom u sobi koja je namenjena za susret osumnjièenih sa advokatima . a iskreno se nadam da me ona budala vi e neæe maltretirati. Bilo koje dovoðenje njega i Gorana u vezu bilo bi za mene kontraproduktivno. Valjda æe se sve ovo sti ati i èovek æe se oglasiti ponovo. Ne znam za to se taj èovek ne javlja. Ponovo je pribegao oprobanoj policijskoj metodi. ali ne znam kakve veze ima sa Goranom. ali stvar se nije promenila. Da nije ovog prstena. kao to je i on verovatno pri susretu pomislio za nas dvoje . nema moj broj i ne zna gde ivim. Voditelji raznih kontakt emisija se odmaraju od estradnih zvezda. . Znam da Branko nema nikakve veze sa prstenom i ova me novinarska maskarada vi e ne zanima. ali ovog put a ne zbog odsustva viza. dok policija ne krene da èe lja. a i otkud Branku novac za toliko skup prsten ? Neæu da zamaram glavu time. dobio informaciju da je Ekrem iskoristio svoje pravo na jedan besplatan poziv iz zatvorske sobe. mislila bih da se znaju povr no. sa obeæanjem da æe se na jes en pojaviti sa razre enjem raznih misterija pa i pljaèke muzeja. Ovog leta svi se odmaraju pa i glumci. tako æe i da se slomi . M ajstoroviæu je ta informacija bila dovoljna da potkrepi svoju teoriju o naruèenoj pljaèki i dodala mu zraèak nade da Ekrem nije svom nalogodavcu uspeo da preda prsten. Majstoroviæ je pripadao staroj inspektorskoj koli i na prigovore mlaðih kolega. Po to je i Ranka voditelj. ali usled turo sti informacije znao je samo da je Ekrem uspostavio kontakt sa Austrijom i ni ta vi e.Ne pu im. Majstoroviæ je od cinkare u Centralnom zatvoru. koja je podrazumevala pogodbu izmeðu o teæen e strane i one koja èini tetu. a Branko ne sme da mi prizna da je kup io ukraden prsten. to iskljuèuje svaku vezu mu zeja i mog prstena. ne bi to ona obeæala. Kraj je kolske godine. . a valjda æe ohladiti onu glupu glavinu do septembra. ali naravno bez advokata. Naravno. Mobilni pretplatnik je bio nedostupan od podne do predveèe.

Ih Ekreme.Ne uzimam ni ta iz pandurskog d epa.. ne zezaj mene .Dobro Ekreme . .

Dok je Majstoroviæ skupljao rekvizite sa stola. I mi Cigani imamo svoja prava. .ta oæete od mene? . Stana se zahvalila i strpljivo èekala. . a nemate nikakve dokaze. ali mi to ne radimo. Mo e da misli o miliciji ta hoæe . Slu aj me dobro Ekreme ovaj razgovor nije dozvoljen. Ekrem nije pomerio ruke sa stola. * Od kako je Stani MUP izdao trajnu liènu kartu. jer je izgubila iz vida moguænost da to mo e da bude i svojevoljno. Duplo ste mi namestili.Ne brini ti za moju decu. ali muka je naterala da se po drugi put naðe u zgradi u poslednjih mesec dana.Nije to.Dobar dan sine. mislila je da vi e nikada neæe kroèiti nogom tamo.Namestili ste mi zato to sam Ciganin i Albanac. Pogledao je u sako kao da ne z na ta ima unutra i bez naglih pokreta prvo izvadio hemijsku. Da li si imao neki brak pre ovog. . naslonio ju je na unutra nju stranu konzerve od mesnog nareska i zavukao ruku u sako. Reæiæu ti ono to me je savetovao advokat da ti ka em. oteo mu se uzdah.Da. da zato se potpisuje prstima. potom blokèe. ja nisam pismen ali dobro pamtim. . kao i neke druge sitnice. a potom reèi: .Dobro Ekreme reci mi samo jo ne to.Inspektore. . Ne znam da pi em. Poèni sa.ta misli ? . . .Ja bih ponovo da prijavim onu kraðu. Mo e sutra da izaðe odavde ili da ostane jo e mesec dana.ne zna kako se zove predsednik? Nema veze.Izvoli baba. jedan je predsednik. prosto je nelogièno da si se prvi put o enio u tridesetoj. Dr ite me ovde. . Oæe jo ne to da me pita ? Majstoroviæ je klimnuo glavom i pru io mu ruku.Ne znam. Svi smo videli tvoje otiske. . Hoæu da pi em predsedniku. Sklanjala se od te zgrade kao od urokljivih pogleda. . . kada krene da zavlaèi nos tamo gde mu nije mesto: Iskoristiæu svoje zakonsko pravo da ne odgovorim na to pitanje.Mnogo si zadrt èovek. Ja samo elim da ovo to pre zavr imo kako ti ne bi bila deca na ulici. Na tebi je da odluèi . ti mi reci.sablasnu ti inu poèelo je da remeti Ekremovo ubrzano disanje sa povremenom kripom koja je dopirala iz pluæa . ali Stana se pravila da to ne vidi.Rekao sam ti da nisam ni ta ukrao. dragi predsednièe .Polako bli i se mesec dana tvog boravka ovde. znam ja svoja prava. .Izvoli napi i .. koje je pre savio tako da se pred Ekremom pojavio beli papir. Ja znam za svoja prava. Majstoroviæ je lagano otresao puor sa cigarete. ja bih da prijavim kraðu. Sedite na klupu i kada izaðe ena iz one kancelarije vi onda uðite. . Kada je u la de urni inspektor je uzdahnuo i prevrnuo oèima. .Nemoj tako Ekreme. ali ja ne sme tam dokaze. Hoæu prsten i ime tog to te je unajmio da ukrade .Mo e bako.

Ne verujem ti ni ja. Podreðeni je znao o èemu se radi. same o dreðuju oblasti. U komunizmu su postojali lj udi koji su bili plaæeni za cinkarenje ili su pak neki pribegavali honorarnom radu i t aèno su znali ta je njihova interesna sfera. Uhvatila je prstima s motuljak obavijen novinom i bez oklevanja pru ila inspektoru. .Je l Biograda na moru baba? . Ako biste zatekli upi anog pijanca kako le i ispred va eg ulaza. a èega se pla i dana nje dru tvo i ta èuva pokazaæe vreme. ne bi li se negde sklonio do tre njenja. jer da nije toga on bi se upi ao u ulazu.To ti je sinko da ne nazebe kad krene gore u planinu. Èim je pru ila. Onomad doðo e neki ljudi i poèe e da kopaju. Komunisti su sistem cinkarenja opravdavali èuvanjem poretka od imperijalistièke moæi. Povi e Rankovog groba ima Grèko groblje. atrofirala je kolektivna svest i oseæaj za op te dobro. * Kada se pomene reè. . obavezno volontiraju i ele da ostanu anonimne za buduæa pokoljenja. oti ao je kod podreðenog sa reèima da mu skine babu sa grbaèe kako zna i ume. Pre neku godinu su dolazili iz muzeja i kopali celo leto. a oni mene otera e kao ugavo pakèe. De urni inspektor je rekao babi da ide po efa.Ma verujem baba Stana je zavrtela glavom i otvorila svoju pletenu torbicu. ali je opstalo uh oðenje i cinkarenje. Goli Otok i ogranièavanja sloboda.Dok se vi nakanite oni æe da stignu do Biograda. . Fina neka deca bila. da vam zaliva cveæe dok ste na odmoru je bila redovna i normalna pojava.Ne veruju mi da mafija i pljaèkaju grèke grobnice. veæ da uèini sve to je u njegovoj moæi kako se ne bi ona povratila. Sutradan sam se prikrala u èestar i sve sam videla ta su radili . a danas bi ga preskoèili i prokomentarisali u sebi. ne zbog reda i nje nih godina. a danas opstaju samo kaktusi ili mu katle. prekopa e i one od pre Hrista. .Radimo na tome baba. U ao je u kancelariju i o tro pogledao Stanu. ali retko kome se pojavi slika o razvijenoj kolektivnoj svesti i brizi o ljudima.. da se veæ isplatio ulo en novac u interfon i automatsku bravu. Danas cinkare shodno interesovanjima. ustala je i krenula ka vratima.Pretpostavljam da su vadili ponude i nakit iz grobova. Ostaviti kom iji kljuèeve od stana.Sine ima li ti kakvog efa ovde. Inspektor je ostao bez teksta.Koliko ja vidim samo lopovi rade. Opi i mi malo ta si videla. koje se prepu taju milosti ljudi koji poseæuju zajednièke prostorije u zgradi. ali je ustao da isprati Stanu. .Jeste. odmah se u ljudskim glavama stvori slika koja podseæa na period uhoðenja. barem bi probali da ga probudite. cinkarenja. Jedino se zna da se takav sis- . Nestankom komunizma.U èemu je problem baba? . ti mene ne shvata za ozbiljno.Ne brini baba sve æemo ih pohvatati. . ali i ti mi ba ne veruje . jer je cela policijska stanica u Kraljevu preprièavala prvi Stanin dol azak. . . komunizam. koje je dobilo veliku potporu u dru tvu. kuvala sam im èorbu od peèuraka svaki dan. Ja im priðoh onako ljudski da se pitamo. .Evo ovako. Umesto kod efa.

Do ao je iz po te pomalo uznemiren.Svoje ili njegovo ime? . Prijatno. . potpi ite ovde. Po tar se nestrpljivo hladi nekim pismom. nalivam lonèe i sedam za sto. vozio sam prebrzo. .Na kom su te putu to ukebali? .Suda? Ja to onda ne mogu da primim. On je klimnuo glavom i rekao da je ba tamo krenuo. Na e misli se nezavisno presabiraju.tem danas opravdava liènim stavovima. Nije mi prvi put da mu vidim ovakvo lice. koju nam serviram sa sme kom. Bez reèi odlazim u kuhinju. koja jo uvek traje. ali prvi put do ivljavam ovakav odnos prema meni. ali ovo je Branko postavio pre nego to sam ja do la. koji je spojen sa kamerom u pijunci. Mi ivimo zajedno i moramo da prièamo o problemima. nemam ja sise kao to sam imala sa dvadeset godina. .Ma.Va e ime i obavezno mu dajte. a nisam hteo panduru da platim kaznu i potpi em zapisnik. Ulazim u sobu i name tam stoèiæ izmeðu fotelje i kreveta. Sa ovim izve tajem mo e da podigne pismo u va oj po ti posle èetiri. Ne bi me ni ta iznenadilo. da smirim nervozu. Znam da vozi kao ludak. jer je iz suda.To nije razlog da ne podeli problem sa mnom. ja sam postojala nervoznija. Do skoro sam ga prekorevala zbog toga . sa naslovom Pritajeni Balkanac? .Za Branka. . Gde je to on i ao pa j e prekoraèio brzinu? Nemoguæe da je negde u lokalu. koji imaju potporu u prepisanim zakonima nekog nedokazano naprednijeg dru tva. Ta ru a je bila karta za besplatnu ljubavnu vo nju. .Optereæuje me tvoja nervoza. . . Pred sobom vidim èlanak iz nekih enskih novina.Ne seæam se da si tamo postavljao neki alarm . On meni uop te ne prijavljuje gde ide.malo se razvedrio. Neko zvoni.Pametno. moram kod sudije za prekr aje. . neka on mene vidi da ga gledam. neka ga ustopirala i pitala da li ide za Novi Sad. Kako mi je ao to se nisam setila da stavim jako crven karmin da pojaèam osmeh. veæ to to mi nije prijavio da je ne to skrivi o. ima neki problem? . zavalio se u fotelju i poèeo da prevræe kanale. Ja sam vi e za one tradicionalne pijunke. .Idi stavi kafu.Branko. .I ao sam do Panèeva.Nisam hteo time da te optereæujem. Vraæam se za kafu. ali se sve zavr avalo sa pomalo ciniènim osmehom. Hoæu da ga ostavim malo da presabere misli. * Leto mi je pro lo kao jedna vo nja na velikom ringi pilu. . prest ala sam i da mu sugeri em. U toj vo nji Branko mi se pribli io iza leða i u povoljnom trenutku me je odgurnuo tako da sam umesto patka uhvatila ru u. . to je dan vi e odmicao. Ukljuèujem televizor i prebacujem na kanal. ali sam se u trenutku setila da postoje i saobraæajni prekr aji. Nervozu mi nije pravio taj potencijalni prekr aj. Po to me takav osmeh nervirao. Uzeo je iz fri idera pivo bez èa e. I ao na Novi Beograd da postavi alarm. Malo je falilo da se srozam pored vrata.

- Nisam, nego sam ugovarao ugradnju alarma. Seæa se one firme to sam im projektovao alarm za skladi te? - Seæam se, ali mi nikada nisi rekao da si ugovarao posao u Panèevu. - Ma zaboravio sam da ti ka em da smo oti li u neki riblji restoran. Ponovo je promenio raspolo enje i sakrio pogled u oljicu kada je prièao o restoranu. Opet ispred sebe vidim èlanak iz enskog magazina, ali ovog puta sa naslovom kako postupiti kada on ne to krije? Nisam èitala takav èlanak, ali i da jesam opet bih postupila pravolinijski. - Daj mi da vidim taj poziv za sud? - Bacio sam ga. Neæu ni da se pojavljujem. Ko ih jebe, neka me privedu. Ne, to se meni ne de ava. Transformisao se u drugog èoveka. Oseæam da je sve ovo la , a agresivnost instrument za prikrivanje la i. Spu tam kafu i upuæujem se ka predsoblju i poèinjem da mu preturam po jakni. Uzimam pogu vanu plavu kovertu iz unutra njeg d epa i polako prilazim krevetu. On gleda negde u stranu i nervozno èe ka bradu. Raspravljam beli papir i poèinjem da èitam u sebi. Prvi osnovni sud krivièna prijava zbog zlostavljanja ivotinja udru enje za za titu ivotinja Morka - ta si to uradio crni Branko? - Polako, polako nemoj da se nervira , sve æu da ti objasnim. - Da mi objasni ? Da mi ponovo servira la i? - Ne, nema vi e la i. Priznajem, probao sam da te sla em, ali vi e neæu - Prièaj ta je bilo, a ja æu da procenim da li je la ! - Nemoj da vièe daj Olja, smiri se - Dobro, neæu da vièem Sedi tu gde jesi i ne poku avaj da me dodirne prièaj - Kao to sam ti rekao, bio sam sa tim ljudima u restoranu koji je u centru grada. Kada smo se parkirali oni su uglavili kola u ulici gde je restoran, a ja sam morao da obiðem èitav blok zgrada U povratku sam popreèio kroz taj blok zgrada i u prolazu me je napao èopor kerova. Ja sam se na ao u èudu i krenuo sam da ih utiram. Jedan se okura io i poèeo da mi cepa nogavicu. Nisam mogao da be im, utnuo sam ga levom to sam mogao vi e. On me je nekako pustio, ali je i dalje re ao nisam smeo da se okrenem i da be im ja sam ga jednostavno jo nekoliko puta utnuo dok nije pobegao. Koliko se seæam bile su na ulici neke klinke, koje su to verovatno snimile i eto, sada me tu i Morka. - To ispada kao da je neko dete jurilo pe aèkom zonom i da ti se zabolo u stomak. Sasvim obièan dogaðaj a? - Pogledaj koliko je kerova po ulici, za to bi to bilo toliko va no? - Za to? Misli da nisam primetila da nema onih crnih pantalona veæ du e vremena na pranju? Gde su te pantalone? Bacio si? - Bacio sam - Branko, uljudno te pitam ta krije od mene? - Ni ta. - Dobro idem ja u etnju da se malo smirim, a ti budi mu ko pa kada se vratim priznaj ta krije od mene. Pertlam patike i vidim ga kroz noge kako navræe pivo i nepomièno bulji u televizor. Samo mu je pokretan zglob kojim izvræe pivo. Vadim iz torbe novèanik sa dokumentima i prebacujem u sportsku torbicu. Pri izlasku nisam se okrenula, tako da nisam vi dela njegovu reakciju. ta me briga za njegov pogled ili ubrzano disanje, kada nije pro bao

da me zaustavi na izlazu. Kakav slabiæ. Dobro je to se ovo sada desilo, inaèe mogla s am da zaglibim u ivo blato. Kreæem u besciljnu etnju. Vezujem kosu u rep, jer imam oseæaj da mi se nakostre ila od muke. Poku avam pravilno da di em, kako bih smanjila tenziju, ali slaba vajda od pravilnog disanja. U glavi mi je samo slika kako je negde u Panèevu i utira kuèiæe. Za to bi to krio? Mo da nije bio sam. E, moj Branko mo da se na snimku vide tvoji poslovni partneri ili partnerke. Mora da se snimak pojavio negde na internetu, p a je video neko iz Morke. Ne bi mogli tek tako da mu uruèe poziv za sud. Mo da su klinke direktno poslale Morki, ali kako su ga onda identifikovali? Ne, ne, to mora da p ostoji negde na netu, a neki savesni kom ija je rekao o kome se radi. Lokalna igraonica vrvi od napaljenih klinaca, sreæom daleko je od moje kole, inaèe bih garant imala susret sa nekim ðakom. Kada bih mogla da biram oti la bih u ugao, ali ovako moram pored dva derlana, koji se nesebièno prepucavaju. Dobro je d a nije bio treæi, pa oti ao, a ja da sednem izmeðu njih. Pojavljuje mi se prozor koji mi omoguæava da surfujem i glupe misli nestaju pod naletom adrenalina, koji je kod me ne direktno proporcionalan dozi i èekivanja. Odlazim na Youtube i kucam utira psa . Dobijam samo dva linka i oèigledno nemaju veze sa njim. Da stavim kera? Ma ne oni su fini, izra avaju se knji evno kada idu takve stvari u javnost, a u normalnom ophoðenju gre e u pade ima. Staviæu, udara psa. Opet ni ta. Nije ga valjda ubio? Ajde da probam, ubija psa. Nema. Èek, èek znam ja pravu reè. Kucam zlostavlja psa . Evo ga naslov èovek zlostavlja psa u Panèevu . Iz eluca mi ne to navire, imam oseæaj da æe doæi do grla. Kliknuæu pre nego to me ugu i sopstvena kiselina, jer mo da nema ni ta na snimku i d abe æu se ugu iti. Vidi molim te kako ga utira Branko i ti ga pretera vidi ti d ukelu jo uvek kidi e i re i, nije mu dosta. Izlazi iz prolaza i hoæe da ode, a kerina k idi e ako si se povratio, nije mi ao to si ga na kraju propisno i utirao. Ba si morao da ga utira ispred lampiona da ti snime lice. Jebiga odbrana ne bira ni mesto ni vrem e. Znaèi bio je sam, nije to u pitanju. Preko sedamsto komentara Iskompleksirana buda la Ja bih tog maloumnika vezala za drvo pa utirala Monstrum, koji utira bespomoænu kucu U Srbiji je sve vi e pomraèenih umova, koji etaju ulicama. Ljudi èuvajte se Taj utira svoju enu i decu Ljudi ovo je samoodbrana, zar ne vidite kako kidi e na njega. Pogledajte ove druge kako se spremaju da napadnu. Imate li mozga? Ti g a brani . Jo jedan pomraèeni um eta ulicama. Kako bi bilo da tebe neko i utira? Ne mogu vi e da gledam. Muka mi je od komentara. Nemam snage u ekran da gledam. Jebem ja svima vama mater du ebri nu. To æu vam nekada napisati, ali sad imam preèa posla. Ponovo gledam ne bih li èula neki glas ili ne to to æe mi pomoæi da rekonstrui em situaciju. Sve je isto, nema drugih glasova, sem njegovih psovki. Gledam strplji vo do poslednje sekvence. Kerina odlazi teturajuæi se, ostali kerovi se pokunjeno pov laèe, a snimak se zavr ava tako to snimatelj ne iskljuèuje odmah mobilni, veæ se okreæe u krug. Verovatno je to deri te nastavilo da snima drugo deri te pa su isekli. Èek, èek ova prod avnica mi je poznata. Pa preko puta je muzej. Prolazila sam tuda kada sam tra ila muzej. Nisam znala sa koje strane je ulaz pa sam zaluta. Ja sam pro la kroz ovaj smrdljiv i prolaz, samo iz suprotnog smera. Kao da je naruèeno, prsten poèinje da me svrbi, najednom je ote njao. Nadolaze mi rupièasta seæanja. One noæi kada je imao poslovni sastanak, ukraden je prsten iz muzeja. Sada saznajem da je te noæi bio u Panèevu i to na deset metara od zgrade muzeja. Sklanjam prozore i kreæem ka pultu da platim. Vadim novèani

k i zakaèinjem prstenom o

nir od torbe. Deèko mi vraæa kusur, a ja èujem reèi sada si

I utirao sam kera negde u blizini muzeja? . Ne znam samo ta ja poku avam da doka em sebi i njemu.Jo jednom te uljudno molim da mi ka e za to si krio od mene odlazak u Panèevo? . a mo da i treæe.Eto. Sve bi to bilo okej kada bi takva kopija imala da se kupi u nekoj radnji.Daj bre Olja ta je tebi? . pa ne dramim.Ja ti ne verujem. a ti kao nema pojma kome si nosio novac. Bila sam u tom muzeju nekoliko puta i prepoznala sam ambijent. izvini otkud ga ti poznaje ? Ne mogu da verujem kako je ovako hladan. ajde ne drami. sigurno je drugo. Polako se kreæem ka izlazu. a ovo to si nabrojala sluèajno se potrefilo. veæ lokaciju. Ako si i utirao kera. To je ona lopovska mirnoæa koju gaje do poslednje anse.Svet je pun sluèajnosti. Smem da se kladim da si ti dao oglas kako bi me uverio da si negde kupio prsten. . Ovog puta lagano.Ja nemam mira od kako si mi poklonio ovaj jebeni prsten.Otkud bih ja znao za ta je bio novac? ta je tebi? . . koja bi ih naèinila nevinim. Po to je propratio moju radnju. . . pa ti to nije bilo .Da nije novac za neke pokradene stvari i nakit? Znala sam da æu da mu razbijem tu njegovu hladnoæu. a on i dalje sedi i bleji u televizor.Kada smo kod razumevanja. Zvala sam onaj broj iz novina i niko se ne javlja. Kako me je samo provalio da se ne radi o kom iji.A.Sve sam ti rekao. . ao mi je to si se uplela sa lopovom. .Olja. . . Da li je mog uæe da mu karci imaju intuiciju? .Da.Ima hrabrosti da me pita ? Taj moj biv i je lopov. Jednom sam ga video pre na eg susreta. Ponovo je poèeo da se èe ka po bradi i da izbegava pogled. Jaka stvar kupiti neku karticu i poslati oglas . nego ti da tu i grad za o iljke od kereæih zuba.E.u vezi si sa profesionalnim lopovom . kako ja da znam da je taj èovek lopov? Ti si od kopije nekog prstena iskonstruisala prièu kako sam kupio prsten od nekog lopova. .Ako eli . re ila sam da isteram stv ari na èistac. Odrobijao je zbog lopovluka. Opet navræe pivo. vraæam ti ga.Ja ne verujem da je Goran tvoj biv i kom ija. Sedam na krevet. Baci ga ako hoæe . Neæu ni ja njega. Tek je tri prsta otpio.Na la sam snimak na internetu. Ulazim u stan.Neæu da ga bacim. tako? A. teatralno skidam pr sten sa ruke i spu tam ga na sto. Kada sam iskoraèila shvatila sam da nije krio nikakvu fuficu. Tada nji gazda me je zamolio da mu odnesem neki novac i eto morao sam da upoznam tvog biv eg deèka. . .Hvala na razumevanju. Verovatno je video da sam jo uvek ljuta i nije me udostojio ni pozdrava. a da nisam imao pojma . Budi mu ko pa mi priznaj barem to. . ne razumem kako se poklapa kraða onog prstena sa tvojim prisustvom te noæi pored zgrade muzeja. bolje da oni tu e tebe.Susreo sam se sa njim jednom. sluèajno se pogodilo. . kada sam mu doneo neki novac iz Nemaèke. .

vratio u preða nje stanje i prodao nekom di d eju da re e ploèe. Mnogo sam hteo i mnogo zapoèeo. Ekrem nije hteo da prizna kraðu prstena. ali ne hva la i ne treba ti mene da ali . Prsten sam zamotao u kesicu.Polako. sve æe se srediti . Umesto toga stavio sam u jednu kutiju Sansui dek u nadi da æe pobuditi u njoj neke emocije kada ga bude ugl edala. Ljubi a je napravu za graviranje metala. Da. Znao sam da se neæe pojaviti. potom uvaljao u braon plastelin i takvu lopticu sta vio na jedan rog napu tene kuæe u ulici Kraljeviæa Marka. Oæe neko piæe da malo razbistri glavu? Koji je slabiæ sada koristi napad kako bi opravdao sebe. . mo da bi zakljuèio da nikada nije ni bio pod kontrolom. a sada je do ao red i da platim zapoèeto.Olja. a postojala bi moguænost da napravi neki nepromi ljen potez. od one za mene nezaboravne noæi. Dobio s am lekciju iz epizode koja je mogla skuplje da me ko ta. ali po to se z a sluèaj samo interesovao Majstoroviæ. jer telefonom nij e htela da razgovara. Pored t oga to sam oèekivao razre enje ove gluposti sa prstenom. Razmi ljao sam da joj napi em neko ispovednièko pismo i ubacim u njen omiljen d emper. ali do toga nije do lo ni u kratkim crtama. bila je nadnica. ali sebe lopovèino jedna. Svaki dan proveden u i èekivanju da mi se nekako oka e. kako mu se povratilo samopozdanje. ali sam do ao do zakljuèka da bih samo sebe srozao. Pre nego to je izletela. Po njegovim reèima to ne bi ni ta promenilo. dok se ne re i ova drama sa prstenom.dovoljno i prebacila si se na teoriju da sam ja ukrao prsten. Oèekivao sam prekor to sam protivniku ostavio belu kuglu. * Majstoroviæu je sluèaj sa prstenom poèeo da se otima kontroli. ali me je Ljubi a odvratio od toga.. Ako bi neko drugi posmatrao sluèaj. pomoæu koje je izlivao gumu za otiske. Tada sam shvatio da taj èovek razmi lja isto kao i profesor. To je bilo privremeno re enje.Tanjice moja . a Ljubi a je osetio da se lekcija usad ila u moju glavu kao tablica mno enja i nije hteo da mi dr i dodatna predavanja.Ja sam prokleta i ovaj je lopov . samo je rekla da æe mi se javiti za preostale stvari. kada mi udara kontru. Najgluplje je proglasit i neku stvar da mo e slu iti samo za ono za ta je konstruisana. Oh. Nakon dv a dana. morao je silom prilike da proglasi kako se sluèaj oteo kontroli. * . kako bih mogao da ostvarim neku humaniju komunikaciju. a ne ru u. oèekivao sam i Oljin dolazak po stvari. ne mogu vi e * Te veèeri je napunila torbu najnu nijim stvarima i izletela brzinom misli. hteo sam da joj sve priznam. a Majstoroviæ nije hteo da p rizna . Kamo sreæe da sam na ringi pilu uhvatila patka. ja sam sve utripovala. Hvala.. Nakon deset dana. Do ao je neki kolega i odvezao stvari u nepoznatom pra vcu. nemoj da plaèe . poslala mi je poruku da spakujem sve njene stvari u kutije i èekam njeno uputstvo za naredne rad nje. kojom sam odu ivao zapoèeto.

sem sudija koji u bili njegovi stari znanci i nisu pravili problem u produ avanju pritvora u granica ma zakona. Okupio je svoju standardnu ekipu za ha p enja opasnih kriminalaca. sa jedinom razlikom to su dvojica obukla ronilaèka odela. jer je praksa pokazala da obièno pozajmljeni glumci prave probleme. . Hoæu da mi Ekrem bude to prirodniji. . jer su skapi rale da je to delo Dunava. postali su jo oskudniji.Majstoroviæu. Septembar se oki avio i doprineo da se bare pored Dunava prevremeno napune vodom. Nakon pola sata gacanja zaustavila se cela snimateljska ekipa. Svi su tra ili razre enje sluèaja. ti bi da prièekamo Miholjdan da malo otopli? . Kamerman je bio profesionalac i niko nije smeo da mu prigovara za maratonsku etnju po blatu. a samim tim i drugima. Kada Ekrem krene kroz ono iblje vi mu se pribli avate i hvatate ga na sred bare uz obavezno kome anje. dozvoli mi da ga oplavim. ni ta sad.A. ali nikada nije rukovodio snimanjem. Tra io je èistinu koja se zavr ava barom. jok ja. te nisu mogli da nap asaju stoku o dr avnom tro ku. koji je narod poèeo da naziva aferom.Majstoroviæu. . Na prvi pogled moglo je i bez toga. ali nemoj da padne . Dr ite odstojanje od oko tri metra tako da mo ete svi da uðete u kadar.Ajde Ekreme ne izmotavaj se. jer je za ovakv o hap enje trabalo da zna to manji broj ljudi. Ekrem trèi prvi.Trèaæete ovom livadicom. a dugonoge ptice su uzaludno gacale po barama. a vi za njim. Tu mora da bude mesto hvatanja zbog naredne scene. Ekreme povremeno se okreni. . tako æe i da ostane. dozvoli mi da ovog mamlaza nauèim pameti.obratio mu se ozbiljnim tonom Majstoroviæ. Ovde niko neæe da vas vidi. ali Majstoroviæ je imao poseban scenario . Bio je priklje ten novinarima koji su naduli prièu do neoèekivanih razmera i tu iocem koji je hteo to pre da okonèa sluèaj i stavi recku.Rekao sam ne.Posle snimanja Petroviæu. Ako oæete da me streljate uradite to odmah. Ti se Ekreme slobodno opiri hap enju. . Oni to su oskudni sa zemljom. pun mi je kurac ovih Gandijevaca .sebi. Ti. U svojoj policijskoj karijeri jedino se nije oprobao u filmad ijskom poslu. Ekreme. veæ kreni da trèi . Kamerman se obratio glumcima: .Ja se ne kupam pre Ðurðevdana. Radim d abe subotom i jo moram da slu am ovog Gandijevca. . koji mu nisu ba bili naklo njeni. koja u sebi ima trsku i neko iblje. ne brini neæe se ni ta poznavati.Poneli smo celokupnu opremu za minkanje. a ne ki e. Preobra enje je pro lo i ja vi e ne ulazim u vodu.Posle snimanja Petroviæu. Majstoroviæ je re io da zalo i svoj ugled i reputaciju. Nj egovo je bilo da bezbedno neutrali e i onesposobi osumnjièene kako bi filmska ekipa mogla mirno da snima hap enje. Bio je bezbroj puta prisutan kada su se snimala hap enja. . . jer æemo morati ponovo da snimamo. Jasno? Kamerman se nije iznenadio kada je video da æe Ekrem ne to da izusti. Morao je da se poigra sa nekim ljudima.Ja da idem u ovu ladnu vodu? To ja neæu. kako ne postoji nalogodavac za kraðu prstena.Dokle me vi e vucarate po ovom blatu? Ni vabe nisu muèile Cigane ko to vi muèite. Takva pojava jedino je Majstoroviæu i la na ruku. jer bi Majstoroviæ uvek na kraju opravdao vi emeseèni pritvor. . Ovog puta morao je sve sam da organizuje. . za rezre enje problema.

jedino je Petroviæu zasmetalo Ekremovo negodovanje. Ne. veæ se presvlaèi. sem Petroviæa koji je stezao porculanske zube i èeliène pesnice. . . Neæe vi e trajati od trideset sekundi. koji su pa ljivo slu ali kamermana. koje kao da su vodopadne. Specijalci su èesto ve bali brzo presv laèenje tako da im je trebao nepun minut da razmene odelo. Kamerman nije krio odu evljenje to je scena izvedena ba kako su on i Majstoroviæ osmislili. j er je taj èovek sve smi ljeno radio. . zato je na ao elegantnu metodu kako bi izbegao takvu scenu. Uzmi ovaj kamenèiæ i dr i u ruci. Jasno? .Ne postavljaj pitanja.Svi su se nasmejali. Reko e mu. Poèelo je snimanje prve scene drugi put. ali su znali da nije etnje radi. ali ga ovaj nije èuo jer je sedeo na nekom panju i grabio vazduh. a drugu aku dr i otvorenu. neæe moæi da ga opere ni bog otac. nije on to tedeo policijsku ka meru. Kod kamermana i Majstoroviæa su pri la dva ronioca. Meðutim. Glumaèka ekipa se promenila. ete ti tu Dunav pa operi Ajde u baru. Kamerman je dao znak. moj advokat æe sve da napi e predsedniku .Ali . Majstoroviæ se setio Petroviæeve naravi i nije hteo da mu se pred kamerama omakne koja pesnica. Kamerman i ronioci su spakovali rekvizite.Ne valja. nemamo puno vremena. ni ta ti ne brini. iskaljaæu odelo.Majstoroviæu. Kada se vratio sve je bilo spremno za pokret.Ajde ne drami. ajde momci na posao Ronioci su zauzeli svoja mesta i èekali znak. Niko nije znao za to je krenuo du Dunava uzvodno. To je sve.Ma jok. Majstoroviæ je posle desetak sekundi prekinuo snimanje. a ne pandur glumac. a Jankoviæ maskirno. je l ovaj nama ne to preti? . Ti Petroviæu da obuèe ronilaèko odelo. nepismena budalo.Jedan æe da stoji i da na moj znak podigne masku. a za Ekrema treæi jer jednom imao prevremen i start. Ajde spremite se. . veæ je hteo potencijalnom gledacu da poka e kako je riskantno priæi blizu osumnjièenog. Nisi potpisao svoje priznanje. . dok su ostali oko bare razapinjali traku koja je oznaèavala mesto zloèina. nema on advokata. jer nikada ovako nije printao. . presekao ga je kamerman. . Kamerman se namerno nije pribli io. ja ovde dajem znak za poèetak.Deæe bre. a Majstoroviæ se uputio ka Dunavu. a Ekrem je sedeo na panju i dr ao se za stomak. da je Ekremu p ri- .Mamu li vam pandursku. Ekrem se prihvatio vode. a drugi æe da zagnjuri samo da mu se vidi ona cevka za vazduh. kako kapljice ne bi poprskale kameru.Ekreme. Oæe da snimamo ovo posle Ðurðevdana ili sada? Ekrem je samo zavrteo glavom i krenuo da trèi. Svi su napeto posmatrali scenu kako tridesetak metara srpski specijalci jure stokila a i konaèno ga sti u u bari. gde ga na jedvite jade savladavaju uz obilje izbaèene vode i ra trkanih kapljica. da to zavr imo to pre. hteo je metaforièki da ti da do znanja da se slabo snalazi sa papirom i olovkom. Ekrem je krenuo printom kao da ga juri medved.Kako da gnjurim po tom mulju. Èak je Ekrema javno pohvalio. tako da mogu bezmalo da te dr im do Ðurðevdana u zatvoru. .

. da bi to uradili moraæe da izvade uverenje o kuænom broju. po to su se pri snimanjima gostujuæi glumci uvek samopovreðivali. Salom se prolomio gromoglasan aplauz. to pojeftinjenje æe se primenjivati retroaktivno. kao to je i njegovo postojanje. pa tek da se on oglasi. a uspeo je i po ko zna koji put da ujedini poziciju i opoz iciju. Ponovo je zavladala svemirska ti ina. na prvi pogled nere iv problem. kroz jedan. .Time æe se u skoro svakoj ulici u svakom gradu promeniti kuæni broj. Pardon gospodo. Trudiæu se da budem to precizniji i kraæi. Gospodo. Na alost ovo delo kao i mnoga druga. za koje æe morati da plate op tinsku i republièku taksu. Takav je ivot Rodoljuba Stojanoviæa. kada se za to uka e potreba. A. koja nije dala eljeni rezultat. Ni nakon tri èasa prepucavanja nisu prestala. Pre nego to vas napustim elim da vam prezentiram svoj model za re avanje problema. moraæe da promene mesto prebivali ta. Da bi izvadili nove. * efovi poslanièkih grupa. a naravno za tu radnju mora da plate republièku taksu. ako prihvatite ovakav model. ili ono A Znam da vam je to najmanji problem. koji su kao i uvek prerasli u meðusobna optu ivanja. pa æe svi graðani morati da izvade nove. mora o je da prekine izlaganje politièara. razradili varijante akcije prikupljanja novca od legalizacije objekat a. a promena mesta prebivali ta æe takoðe va iti i za one graðane koji su izvadili novu liènu kartu. struènjakom od poverenja. kojim bi obe strane bile zadovoljne. meðutim. a kada je povraæao nije imao ko da mu prid r i glavu. pre promene broja. Kada bi neki ef poslanièke grupe krenuo sa optu bama Rodoljub bi se iskljuèio i posvetio se matematièkim proraèunima. Zazvonio je Rodoljubov satelitski telefon. Kao to znate krajem godine prestaju da va e stare liène karte. na bud et æe dobiti naknadni priliv za jednu treæinu od ukupne sume koja je prihodovana od legalizacije. Kako su svi graðani pred zakonom jednaki. koji je on bezrezevno prihvatio.Po tovani narodni poslanici. hvala vam na pa nji i vidimo se nekom narednom prilikom. Cenu legalizacije objekata treba smanjiti na polovinu i tako motivisati graðane za postupak legalizacije. za èije je re evanje potrebno njegovo lièno prisustvo. za javnost æe ostati obavijena velom tajne. te je iznenada pao i nije stigao da se doèeka na ruke. Pozicija je zahtevala da se nelegalizov ani objekti poru e i time poka e èvrsta ruka. Po mom grubom proraèunu. Rodoljub je samo podigao ruku u isceliteljski polo aj i nastavio sa izlaganjem. . . U toku njihovog prepucavanja Rodoljub je razvio model. zaboravio sam da vam ka em da donesete neki podzakonski akt. ove subote su se okupili kako bi zajedno sa Rodoljubom.palo muka od trèanja i da je malo povraæao. Bio je pristojan èovek i èekao je da oni utihnu. kao i najveæi deo stanovni tva u Srbiji ne rade subotom. po to ste se sada ujedinili. Èitava dva èasa Rodoljub je slu ao predloge pozicije i opozicije. Rodoljub je re io jo jedan. Iz taba mu je javljeno da se pojavio problem. Tako su objasnili za t o se dr i za stomak i ima crvenu èvorugu na èelu.nastalo je nekulturno dobacivanje u sali od strane svih efova. iskrsao je problem koji zahteva moje lièno prisustvo. Nije imao izbora. a opozicija je izrazila sumnju da æe se ru iti objekti samo stranaèki nepodobnih ljudi. Majstoroviæu to ni ta nije bilo novo. kojim æete spreèiti upotrebu brojeva.

Borivoje je izbacio lestve i poèeo da se spu ta.efe. ne preti vam nikakva opasnost. tamo gde nastaje reka Tara. Nastavite bezbri no putovanje i u ivajte u lepotama reke Tare. ali ne vidim nigde pla u sa desne strane. Dubok glas nadjaèao je tutnjanje motora i zvi danje elise: . ali ljudima izgledaju pitomo. Ovo je redovna ve ba MUP-a Srbije. tako da su i seljani iz okolnih sela. Nakon nekoliko neuspelih spu tanja Borivoje je potvrdio prisustvo subjekta u jednom èamcu. . Kada je saznao o èemu se radi odmah se zaputio sa svojim pomoænikom Borivojem helikopterom u divljine Durmitora. da se spustimo i pitamo da li je viðen subjekat? . iskusni su ovi treneri. a potom i Borivoju. koji su takoðe divlji. Leteli su visoko. . a one to samo znaju da pevaju su pevale poseb nu melodiju za opasnost. Rodoljub je video kako subjekat okleva da se uspenje. jer je shvatio da je Borivoju veoma dobro preneo i ve tinu ubeðivanja. gde inaèe ne dopire parajuæi zvuk motor a bili obave teni o uljezu. Rodoljub je dao znak pilotu da okrene helikopter ka jednom proplanku sa desne strane Tare. kako bi Borivoje mogao da prepozna subjekat. ne smemo da kr imo propise pogledaj.Nikako. Sluèaj je bio od nacionalnog znaèaja i pretio je da ugrozi njegov dugogodi nji rad.Rodoljub je retko stavljao Rotaciju na krov svojih kola. Borivoje. ali je sada morao. vidi da pristaju. Dok se helikopter propinjao uz kanjon. Ovo nije bio prvi put da ivotinje najavljuju dolazak èeliène ptice. tamo je Bosna. pa je osetio potrebu d a se obrati poslednji put: . . U Laðevcima pokraj Kraljeva su tankirali gorivo i nastavili dalje put Durmitora. Zapamtite. saputnik æe vas èekati u va em kampu. Pristanite uz desnu obalu reke.Borivoje.. Ptice ko je umeju da kre te su to nesebièno radile. to manje ljudi zna koga tra imo to bolje.Eh. pa je morao jo jednom da se oglasi: . polako i bez panike. ovo je samo taktièka ve ba MUP-a Srbije. Ptice su javljale jedne drug ima za nadolazeæu èeliènu opasnost. Subjekat je verovatno na nekom splavu ili èamcu. Nije im trebalo puno da se naðu iznad taèke gde je poslednji put lociran mobilni bro j.Da . imamo lestve.Obraæa vam se MUP Republike Srbije. Uskoro su dobar deo kanjona ispunili krici razlièitog zveri nja i drugih stanovnika. Rodoljub je dao znak pilotu da se umrtvi iznad èamca. Rodoljub se pribli io helikopterskom mikrofonu. Nastavil i su du kanjona Tare. ali kada bi ugledali neki èamac spu tali bi se vrlo nisko. Pru io je ruku subjekt u. . U èamcu je bilo jo usplahirenih putnika. Rodoljub je video panièna lica putnika. svima je pogled bio uprt u s amoubilaèke skokove prepla enih divokoza. Pristao je da zlo upotrebi svoja ovla æenja za dobrobit cele zajednice i bez naloga je uzeo podatke o kretanju jednog mobilnog broja. . bez panike. ali je ubrzo odahnuo.Po tovani graðani.Po tovani graðani. samim tim i osobe. . ali ne mo emo da se spustimo tu. Zbog prisustva pilotskog osoblja morali su osobu da nazivaju subjektom. neka pristanu uz levu. Moramo po uriti niz Taru. da.efe.

vratile su se u prvobitni polo aj i nastavile da se blago povijaju pod vetr om prome- .Motor je zamukao. a travke na proplanku. koje nije polomio uragan to je izazvala elisa.

prebacite na spikerfon.Ovo je ona kuèka iz Prve Nezavisne televizije. Subjektu je potmulo zazvonio telefon u nepromoèiv oj torbici. ovog puta je proverena informacija. Ranka je vrtela glavom.Ranka. daæu sve od sebe. . tooo .njivog pravca. zvoni mi mobilni.prekinula ga je Ranka. Reci joj da smo krenuli na poslovni put. ali sam se pitala kako dobijam hap enja od pre dva meseca? . Svi su zablenuli u helikopter koji je poèeo da kru i iznad proplanka praveæi manevar za spu tanje. Odvojili su se dovolj no i posedali na zatupasto kamenje. Vidite. Slu aj.Odlièno.To se dugo godina radilo. Jesam. Borivoje je Ranki apnuo kako da se pona a. . da li si jo uvek na raftingu? . ali se objavljuju po izricanju presude. Uostalom ja æu biti uz vas. . Mi po tujemo Zakon o kriviènom postupku.Da da.Dok se direktor povratio od sreæe. Hap enja se snimaju.Upravo tako. jesam. snimaj sve to mo e mobilnim telefonom.Trenutak Ranka. Tako su Ranka i Rodoljub imali produ eno rukovanje. da.Èekajte.Gospodine Rodoljube. .Razumem gospodine direktore. ugrozili bi sav na dosada nji rad. kako bi se pilot olak ao. Ja sam preuzeo svu odgovornost da se taj . ako biste emitovali ovo to æe vam ponuditi inspektor. ka u da vrvi od helikoptera.Radi se o onom prstenu to je ukraden.Da da vi ste ovde samo zbog po tovanja Zakona o kriviènom postupku? . ali vi e se ne radi. saslu ajte me. ne smete da prihvatite. . hoæete li da mi objasnite èemu ovolika pometnja? . . ali smo morali prinudno da sletimo na ovaj proplanak. Naime. na a dr ava je dobila nezavisno i efikasno sudstvo. ja sam doleteo da to spreèim. zato ste dobijali tako brzo materijal. .Borivoje.Da li je moguæe? . dobila je i helikopter. U toku njihovog rukovanja zaèuo se zvuk helikoptera. Shvatate li? . Imamo problema sa jednim inspektorom. . Ako vam inspektor nudi materijal. . koji je svakog sekunda bio sve jaèi.Da. smejala se i u isto vreme postavila kratko pitanje? . Borivoje i subjekat udaljavali su se od helikoptera kak o bi njihove reèi samo oni èuli. on je naknadno snimao hap enje èoveka koji je ukrao prsten i imamo informaciju da æe on taj materijal da ponudi vama . Slu aj me dobro upravo sam dobio informaciju da hvataju Ratka Mladiæa u kanjonu Tare . Borivoje je pogledao na displej i dao subjektu znak da prebaci telefon na spikerfonski mod.Samo malo. .Dobar dan gospodine direktore. ta je tu sporno.Aaaa. treba nam bilo kakav snimak kao eksluziva.Bili smo primorani na to. moguæe je.Dobar dan Ranka. .Jeste. Ranka je prekinula pometnju. Ranka je propratila helikopter koji se udaljavao i dodala. idi sredi stvar. pravimo malu pauzu. a subjekat mogli da oslovljavaju po imenu. to se dugo godina radi . da ne gubimo vreme. Posavetuj je da napravi reporta u o divokozama kada je veæ ovde. a da ne bi problematièni inspektor napravio probleme irokih razmera. Rodoljub. Èujemo se. .Kakav je ovo cirkus Borivoje? . Nadam se da vam nije promakla ta èinjenica. Dozvoli da ti predstavim mog efa Rodoljuba.

da ne pomisli mala da je prislu kujem.Dobar dan. inspektor Majstoroviæ pokraj telefona. Ukljuèi taj tvoj svemirski televizor i biæe ti jasno da se jebe novinarima ta objavljuju. Ne prepoznajem septembar. Neki gor tak je obja njavao kako je video Ratka Mladiæa ob e enog o lestvice helikoptera. Htela sam da mu odgovorim na neku od njegovih poruka i suoèim se sa opasno æu pred kojom sam pobegla. kako se to pona ate? . . Volela bih da mogu ovako ivot da u u kam.Nema problema evo.Mali ne seri. Iz veèeri u veèe ritualno se smenjuju oseæaji. trebao bi da je tu negde pored vas. . neæu dva puta da ti prièam. Naglo je zahladnelo. * Veæ par dana vuèem drhatvicu sa groznicom na ustima.Da. pojavi mi se u glavi slika ruke. Ministarstvo æe poslati svim televizijama dopis da ih podseti na Zakon o kriviènom postupku. a ni sebe u zadn jih mesec dana. Smisli neki izgovor to sam tra io tebe. a ti æe morati da najuri pola milicije da bi ostao nevidljiv. Ritual poèinje oko dnevnika. . Ja to ne radim bez preke potrebe. Ukljuèio je svoj satelitski d epni televizor i momentalno prebac io na kanal Nezavisne televizije. Budalaæu jedan. ali ruka je . zatim se nastavlja sa oseæajem odbaèenosti. neæu kao pojedini da rasipam narodne pare. Halo . Po eleo je da se stvarno okameni i da se divojarac u prolazu oèe e o njega i obele i svoju teritoriju. izvolite . Ukoliko ta mala ne objavi ovo hap enje osvanuæe naredne veèeri u dnevniku.Neæe ti uspeti. a moje se telo nije priviklo na hladnoæu. kada se oseæam ukleto. nisam znao da si toliki budalaæ. ali nisam imala snage. Da nije imao crnu ko nu jaknu. trenutno bi se stopio sa prirodom. . ali sam spoznala da imam usud u upoznavanju pogre nih mu karaca. kao to sam sada svoje telo ovim æebetom. U tom ritualu mi obavezno lebdi Brankov lik. koji je nestao u pravcu Srbije.Mali. Zbog tvog jebenog helikoptera neka dronfulja u ivo drobi o hap enju Ratka Mladiæa. Jasno? . preko koje je navuèena crna rukavica od fine tkanine. da bi se zavr ilo sa propitivanjem da li ja ne to vredim. Ja se odjavljujem.. Jedan èovek ka e kako je zbog va e potere morao da prekine partiju aha sa njim.Slu aj me dobro gospodine nevidljivi i nedodirljivi. koji je jednim dodiro m prebacio u normalni mod i brzim korakom je poèeo da se udaljava od Ranke. Pri la bih da osetim njegovu svetlost. Ne vredi ti taj svemirski telefon kad tvoj pilot ima obièan mobilni. da li ja to prièam sa Rankom? . A.Budite ljubazni i dejte telefon inspektoru Rodoljubu. Onog kamermana to me je odrukao kod tebe veæ sam najurio. Probala sam. Uvek kada pomislim na njega. U hodu je i odgovorio na poziv. drugi ka e kako ga je malopre sreo u umi i poklonio mu apku. Rodoljub je zabezeknuto pogledao u Ranku. zbog tebe æe u svakoj seoskoj zadruzi da se prodaju apke.Da. u kojoj blje ti ve oma mali ali prodorno svetlucajuæi dijamant.Inspektore Majstoroviæu. Rodoljub se trenutno okamenio. potom u telefon. najmanje im se jebe za nekog Cigu to je priznao da je ukrao prsten.

poèinje Ro tacija. Meðutim. Zar misli da æe te zovnut i i reæi ti.Da. onda sa njim ne to nije u redu i . ta si mislio bato. malo sam prehlaðen. Jaoj. morammm . Mahinalno bri em nos prstom i shvatam da je vla an. Sledi snimak . a zbog nedostatka vremena nisu pro li monta u u studiju. Eto ti bare p a plivaj Ekrem je priznao delo koje mu se stavlja na teret. Kolika sam ja kukavica. Iznalazim razloge kako je kupio prsten od onog Cige. Trebalo bi da mi se oèi priviknu na svetlo st i bolje vidim skale. na dvesta metara uzvodno od znaka koji oznaèava hiljadu sto ezdeset i osmi kilometar Dunava. utanjam u ljubavne romane i televizijske emisije. Æao. mo da su uhapsili Branka. to je kraða vrlo vrednog srednjovekovnog prstena iz panèevaèkog muzeja. da zapliva Dunavom. pa ovi ne mogu da ga stignu. Obeæanje ispunjavam eksluzivnom ve æu o hap enju èoveka koji je ukrao prsten. ali nemam hrabrosti da naènem strah. da èuæemo se drugi put nije ovaj poziv kako mo da izgleda. a kamoli da plaèem zbog Branka.Zdravo Branko . Be im od realnosti. onaj je sve priznao. samo da bih opravdala svoje sumanute ideje. Pozadinska svetlost vumetra mi smeta pri fokusiranju skala. Ne to me golica po vrhu no sa. èitavo podruèje je obele eno i specijalne ronilaèke ekipe MUP-a Srbije ceo dan pretra uju baru. Pretpostavljamo da æe se potraga nastaviti u jutarnjim èasovima. Cela Srbija gleda Rotaciju.Onako nisam lo e. ru no sam te sanjala. ali ne mo e Branka. Mo e da folira sebe. Momentalno sam iskljuèila televizor i pustila radio. Pre letnje pauze sam vam obeæala razre enje afere prsten. sa prebivali tem u kartonskom naselju pokraj Dunava. a dijamant ne mo e zameniti svetlost Sunca. Kao to mo ete videti. pa sam htela da proverim da li si okej. Sledi prilo g o taktièkoj ve bi helikopterskih jedinica policije Srbije i Crne Gore. kada ne mogu sebi da priznam da plaèem. kako si htela da mu nekako ka e da si se debelo ogre ila? Ti si kao najveæa kukavica spustila slu alicu.toliko velika da mo e naglim pokretom da me zauvek zatvori sa dijamantom. a deèko je èistiji od moje suze. opra tam ti za sve tvoje nebuloze? Ako te zovne. dobra je ova Ranka Po tovani gledaoci dobro do li u jo jedno izdanje emisije Rotacija. Hap enje su izvele specijalne jedinice MUP-a Srbije. Snimci koji slede su eksluzivni. ne znam ta da mislim moram da ga èujem. Ne smeju da objave kako je Cigo veæ utopio prsten. Mo da je strah proizv eo oseæaj ukletosti i sada deluju zdru eno. Radi se o Ekremu Ljatifiju. Pazi mol im te kako se opire. Ovo hap enje se dogodilo jutros na levoj obali Dunava. za to ne bi i on? On kao nema pojma. æao ba mi je drago to te èujem . Do zakljuèe nja ove emisije. Ah. Ukljuèila sam dek i pokrenula kamufla u. a nema kud. Vidi mu se po faci da je kriminalac. Jaoj. skale su sve dalje i mutnije.Ej. U skuplj enoj ruci nema prozora. odnosno do osamnaest èasova nismo dobili informaciju da je prsten pronaðen. ali guram ta je sa tobom? I ti prièa kroz nos . Na alost pri hap enju osumnjièenog prsten je ispao u baru. a da podsetim gledaoce.Da li si dobro? . koja je odr ana u reonu reke Tare Zar je moguæe da je Branko kupio prsten od ovog Ganca? Ne smem ni da pomislim. Zgrèena u polo aju fetusa posmatram etajuæe skale.

Telefon ti je na krevetu. mrzim te . a ti plaèe .to definitivno nije momak za tebe. samo plaèe mrzim te Olja.

.Oboje.Uhvatili smo neke kopaèe starog blaga.Da da . dozvolite da vam lièno èestitam to ste re ili ovaj sluèaj.* Niko jo nije krstio mafiju. stavlja se na glavu . Nije problem ja æu pogurati. . da. Ali. Pri pretresu stanova osumnjièen h pronaðena je gomila iskopanog nacionalnog blaga. pa sam mislio da kada se to trajno oduzme pripadne va em muzeju. ali nije ba sve za javnost. . nekad sreæa .Da. da je ona odmah ustala i krenula prema vratima nabirajuæi prstima suknju prema gore.Poèelica. ovo nije taj prsten. . Mislio je da æe se Austrijska veza upecati na mamac. od èega je Majstoroviæ zadr ao jedan prsten. a i Majstoroviæ se pobojao da æe ostati kratkih rukava. Eh.pa. . . nije taj. . . Da li ste za kafu ili mo da domaæu? .Dobro dobro nije.Pogledajte malo bolje. eto. . . Niko nije ni sumnjao da ga neæe upotrebiti u ispravne svrhe. Meðutim.Mogla bi va a sekretarica da nam skuva kafu dok ne to poprièamo.Ko ka e da nismo? . da kopaèi nisu poneli punu opremu za istra ivanje. Prona li smo.kustos je klimao potvrdno glavom dok je odmotavao prsten . da sada æu da naruèim kafu. ne. Ponekad i sama Zemlja izbaci dijamant. u zamenu da vi potvrdite da je to taj prsten i vratite ga u kolekciju. Veoma mi je drago to vas vidim. ba pred onog koji zn a da ga razlikuje od obiènog kamena. Naravno. Kada ju je Majstoroviæ odmerio. te je rasporedio specijalce p o okolnim prirodnim zaklonima. jer je smetnula sa uma zbog èega je ustala.Dobar dan inspektore. jer ni sudija ne bi potpisao p ritvor za èoveka koji je uhvaæen u obele enoj zoni sa lopatom u ruci. .kustos se poprilièno upla io. trgla se. ne znam im ime. tako da je Majstoroviæ dobio ansu da prvi krs ti kriminalce koji su se zaleteli da tra e prsten tamo gde ga je Ekrem izgubio. Narav no da nije d abe i ao da proveri koliko je bara udaljena od prvog znaka za kilometra u Dunav a.Inspektore. Ima jo nekih drangulija. narukvica.Ja vas ni ta ne razumem . . pomozite mi gospodine. p.Ma ne. koja se bavila prekopavanjem oranica u potrazi za davno zaboravljenim kulturnim blagom. i kao svaka kulturna ena poèela je prstima da spu ta suknju koja se povukla prilikom sedenja.izvadio je providnu kesicu sa prstenom i spustio na sto. onda onih na p. na koji i najèe æe lièi. da li je dovoljno da va muzej dobije na poklon pedesetak prstenova. upecali su se visokotehnolo ki kopaèi starog blaga. Ne bi ni imao osnov da ih strpa u pritvor. A. Kustos se tako toplo osmehnuo sekretarici.Tako je. U stvari im a tamo prstenja u izobilju. teta to niste mogli da pronaðete prsten. mo ete posle da stavite na njegovo mesto neki drugi.Dobar dan gospodine kustos. da li je to sve dovol jno da vi prihvatite da je ovo taj prsten? . zato je taj prsten oma io redak u zapisniku o privremeno oduzetim stvarima.

veæ za svoj roman. Da li stvarno misli da sam do la da preuzmem jednu kopiju knjige? Konaèno se ispostio. a nemamo pojma odakle potièe.Slu aj me dobro svinjo zadrigla.Ne pitam te za tu zbirku. bili biste u centru pa nje sa ovom ve æu i zaboravilo bi se ono naglabanje da li je mu ki ili enski prsten i èiji su propusti u izlaganju eksponata. a ako biste prihvatili.Nadam se da znate. da li to znaèi da sam ja pukla? On se samo nasme io i reka o mi: Da si stvarno pukla. gde eli da narod èuje da je pronaðeno blago? * Kada sam bila na prvoj godini studija. oti la sam kod lekara zato to me je ne to stezalo u grudima. sa potpuno istim koricama. Znate. Recite ta vas muèi? .Ama.Za to ne pi e na koricama drugo izdanje? . Seæam se dobro da mi nije persirao kada mi je to rekao. onu zbirku prièa æu da postavim na internet. da ja to mogu da proguram da se pokloni nekom drugom muzeju. . ponovo imam stezanje u grudima. Nakon toliko godina. koji mi ovog puta drobi o zbirci prièa koja je uspela. Obeæavam.Kustos je oklevao da bilo ta ka e. sekretarici izdavaèke kuæe Zlobuk. Za to? . tupana na sve strane.Ne. Znam koji je lek za ovo to bolujem. . kada je ovo tek prvo izdanje? . u ovom muzeju se nalaze zbirke i legati sa podruèja Beograda. ali i neko ko nije inspektor bi procenio da se lakomi. Lekar pred penzijom me je pa ljivo saslu ao. Hteo je da dobro zapamtim te reèi.Vidite. Pitala sam ga. Odmo ri malo. poka i mi na ovoj karti. Hoæu reæi da sam piratizovala i podelila uliènim prodavcima. Veoma polako vrcavo hodam.Kako Olja. Ispraviæu gre ku iduæi put. a meni si prodavao maglu kako ne ide prodaja. Zato je Majstoroviæ pogurao i ovu stvar kao i mnoge druge. nemate neke liène stege? . pa se suoèi sa problemom. a potom saop tio da je jedini lek za moje stanje. Opet gledam podvoljak i podoènjake gazde. suoèenj e sa problemom. A. raspitivao se o moji m ispitima i ljubavnom ivotu. to nije fer prema ljudima koji dolaze u muzej. Ali tome je do ao kraj. Eh. Klimam glavom i èekam da sam uvidi koliko me ta prièa zanima.Ti to meni? Okreæem se. . Ti si davno na tampao i treæe izdanje.Ne razumem vas .Jok. . ne bi znala da si pukla i ne bi mogla to da me pita . Znam da æe ne to da mi ka e: .Onda mi recite koju lokaciju da prezentiram narodu? . Mo da bih vremenom i zaboravila da me èovek njima nije izleèio. nije to toliko lièno. Do la sam da ti ka em da sam na tampala hiljadu komada svog romana pod tvojom etiketom. a narodni lekovi se tako lako ne zaboravl jaju. videæe bolovi æe nestati. ostalo mi je samo da ga primenim. . podboèujem ruku na kuk i kezim se. . Ne bi bilo lepo da proglasimo ne to da je sa ovog podruèja.Ma onaj dizajner je prevideo to i tako je oti lo u tampu. .A. Ustajem i okreæem se ka vratima.

ali ipak pru a ruku.Nisam ga anga ovao. Nadam se da neæe da mu da otkaz. Zaustavljam pokret i dah.uviðam da nije trenutak za sentimente. a da li mo ete da se branite. .kako si zapamtila vreme? . Nema potrebe da joj ma em. dotakao je prstima po rukavu i krenuo ka vratima. jesam. sa arama i dugmiæima boje terakote. Nisam ni sanjao da æu nekom. Ako te ne to ne iznenadi iza æo ka. Zamolila je sukobljene strane da priðu.Gde je va pravni zastupnik? . koji æe se truditi da i od najsitnijih detalja izvuèe prièu . veæ kera. Mislim da za ovo za ta me terete mogu da se branim sam. a za sud i vreme pitala sam tvog radnika. a ostalima je rekla da prièekaju jo koji trenutak. Ulazi za mnom jo jedan èovek. Malo me pecka i u nosu. zato prebacujem prièu na drugu stranu . obraæa mi se èovek za koga sam pretpo stavljao da je sudija. jer za ovakv im skotovima ne treba ostavljati otvorena vrata. . . jer se na snimku jasno vidi kako mi je cepao pantalone. Prihvatam pozdrav. nema pojma koliko mi znaèi . barem znam za to plaèem. Ako i zaplaèem.Hvala ti. to vi najbolje znate sudija mi se pribli ava i tiho nastavlja sa prièom .Ne. ne znaèi da neæe ne to drugo negde na èistini. a ja ga èak nisam ni anga ovao. na osnovu kog vas terete . je r me je ugledala kada je spustila pogled sa zida. Zapisnièarka me upuæuje kod sudije. Uz an komplet boje nedozrele masline.Po to ste bez advokata. Nisam utirao èoveka. Oseæam kovitlanje u stomaku i blag i grè na licu. ali me je bilo strah da se ne odbiju i ostanu otvorena. nikako.Nastavila sam ka vratima. jer meðu njima garant ima i neki novinar. Dok strpljivo prepisuje podatke. Zauzimam to kulturniji polo aj. . Olja smelo koraèa niz hodnik i pogleduje u brojeve iznad sudnica.Vi imate zakonsko pravo. Pravim blagi poluokret na desno kako bih iz tobice izvukao mobilni i iskljuèio ga. Bli i se pun sat kada bi trebalo da poène suðenje. Izlazi neka ena sa papirima u ruci i najavljuje sluèaj Morke protiv mene. . da. naprskava polje elegencije kapljicama seksipila. nadam se da neæu da zaplaèem. Dolazim do sudnice koja je naznaèena na pozivu i vidim dvadesetak ljudi koji strpl jivo èekaju.Da.Ostao mi je samo datum u seæanju. zamolio bih vas da ne porièete krivièno delo. Mogla sam da ih zalupim. * Ljubi a me je savetovao da ne tedim na advokatu. Video sam da su jo neki ljudi prekrstili ruke. Ona ne skida osmeh sa lica.vi ste sigurno odgledali video. Iza la sam tiho i ne no zatvorila vrata. pa sam zauzeo i ja takav polo aj. . Ostajem po strani i èekam ta æe da se desi.To sam ja uèinio i ne be im od odgovornosti. Pog ledao sam Olju pravo u oèi. a potom i zapisnièarka. a i va e kajanje bi mi pomoglo da lak e donesem presudu. . ta je ovo? U isto vreme se odr ava samit nesvrstanih i nezavisnih. Tra i mi liènu kartu. do la sam da ti dam podr ku .. Prilazi na odstojanje koje je dovoljno da se za grlimo.Branko. obja njavati kako sam utirao d ukelu. sem sudiji. Nikada je nisam video elegantniju.. Kada malo bolje razmislim trebao sam da ga anga ujem kako bi titio moja prava.

- Zahvaljujem vam se. Uzmite liènu kartu da ne zaboravite kasnije pa da krenemo. Okreæem se prema klupi i vidim da su svi oni ljudi to su bili napolju zaseli po Sali. Olja je sama i fizièki najudaljenija od mene. Sudija poèinje da se obraæa, ja ma hinalno ustajem. - Sedite slobodno. Vi se Branko teretite da ste u Panèevu u noæi, èetvrtog juna, nasrnuli fizièki na psa i naneli mu te ke telesne povrede, èime ste povredili èlan dvesta ezdeset i devet Kriviènog zakonika Srbije. Za ovo krivièno delo je zapreæena novèana kazna ili kazna zatvora u trajanju do godinu dana. Molim vas da pogledamo video pa æe se obe strane izjasniti povodom sluèaja. Ona zapisnièarka okreæe monitor ka nama i pu ta dokaz mog nedela. Muklu ti inu prekida re anje onog kera, potom neki nedefinisani zvuci koji potièu od njegovog gomilanja oko mojih nogu i na kraju njegovo cvilenje. - Molim zastupnika Morke da izrekne ta ima. - Po tovani sudijo, ovo je tipièan primer gnusnog napada na ivotinju koja od oka nije uspela ni da se odbrani. Na snimku se jasno vidi da je optu eni zlostavlja o ivotinju. Èovek koji hladnokrvno zlostavlja ivotinju je potencijalni zlostavljaè i ljudi. Zahtevam da se optu eni kazni najstro om predviðenom kaznom. Hvala. - Dobro. Branko ta imate vi da ka ete na ovo? - Gospodine sudijo, mislim da ste u uvodnoj reèi pogre no definisali odnos izmeðu mene i onog kera. Ja nisam fizièki nasrnuo na kera, veæ je ker nasrnuo na mene, a ja sam se branio. Ja ne porièem da sam mu naneo telesne povrede, ali porièem da sam ja na njega nasrnuo. Na snimku se vidi jo kerova koji su takoðe re ali na mene. Ja sam morao da se odbranim. - Branko, kako to mislite da sam pogre no definisao? Na snimku se jasno vidi da ste vi prvi nasrnuli na psa, a na osnovu re anja ne mogu da zakljuèim da bi vas i ti psi napali. - Gospodine sudijo, vi gledate snimak koji nije kompletan. Naime, poèetak dogaðaja kada je ker na mene nasrnuo nije snimljen ili je iseèen i tako stavljen na internet. Mislim da ne mo ete na osnovu poloviènog snimka da kvalifikujete ko je na koga nasrnuo. - Ja baratam samo sa dokazima i ne mogu da sudim o onom to je bilo pre. Morka, izvolite vi. - Po tovani sudijo, upotreba reèi, ker, dovoljno govori kakav je stav tu ene strane prema ivotinjama. Ako bi mogao da nam odgovori, za to je nastavio ka prolazu, ako je video potencijalnu opasnost u tim psima. Pas ne ujeda bez upozorenja. Ako je dobio upozorenje, za to se nije okrenuo i iza ao kroz prolaz na suprotnoj strani? - Gospodine sudijo, reè ker, je veoma zastupljena u na im narodnim pesmama i u knji evnosti uop te, zato smatram da je kvalifikacija mog stava prema ivotinjama na osnovu mog reènika krajnje neumesna. Kada smo kod toga, ova reè pas, èak nije ni pogodna za na jezik. Ako bi vas napao veliki ker, dovoljno je reæi kerina i svi æe znati kakav vas je ker napao, dok to za reè, pas, ba i nije tako jednostavno. No, da odgovorim na pitanje. Taèno je da mi ivotni prostor delimo sa ivotinjama, ali se zna neki prioritet. Ne mogu meni napu teni kerovi da sa nekakvim upozorenjima odreðuju kretanje. Ja sam procenio da

mogu da proðem pored kerova koji su se u prolazu izle avali i u ao sam u prolaz. Odmah sam do iveo napad i eto, ostalo se vidi na snimku Za to gospodin ne objasni ta rade kerovi na ulici, zar im nije mesto u dvori tima kuæa ili tim azilima? - To je sve od vas Branko? - To je odgovor na ovo pitanje i zamolio bih publiku da mi ne dobacuje da sam monstrum. - Ja ne èujem nikakvo dobacivanje, ali ako ga bude bilo reagovaæu. Ako mislite da ste ugro eni od strane napu tenih pasa podnesite novu tu bu, ovde nije reè o tome. Recite vi meni Branko Zvoni mi jebeni mobilni, momentalno zavlaèim ruku u torbicu i pritiskam prvo dugme kako bi prestao da zvoni. Vadim ga i nalazim dugme za ga enje. - Molim vas Branko, ovo je ipak sud, poka ite malo po tovanja. - Izvinjavam se - Recite vi meni kada ste veæ iza li iz ulaza, za to ste se povratili i jo nekoliko puta utnuli psa? - Zato to je re ao i nisam bio siguran da neæe da se zaleti na mene kada mu okrenem leða. Veæ sam na sebi imao pocepane pantalone i to mi je bilo dovoljno da ne verujem pobesnelom keru. Kada je on krenuo u beg, ja ga vi e nisam jurio. Da sam zlostavljaè ivotinja, kao to mi se pripisuje ja bih nastavio da ga utiram do smrti. - Da, da taj pas je krenuo u beg epajuæi, jer ste mu ne to polomili. - Gospodine sudijo, ne bih da omalova avam va e zakljuèke, ali i fudbaler posle udarca epa neko vreme iako mu ni ta nije slomljeno. - Da li imate jo ne to da ka ete u svoju odbranu? - ao mi je ako sam toj ivotinji naneo neke povrede, ali morao sam da se branim. Nadam se da æete uva iti moje pravo na samoodbranu. - Dobro. Evo ovako ja sam sagledao dokaze i va e izjave i mogu da konstatujem da niste bili toliko ugro eni, da ste morali u tolikoj meri da utirate tog psa. Pravilna samoodbrana u nekim sluèajevima podrazumeva i izbegavanje konflikata, to je u ovom sluèaju izostalo, a rezultovalo je va im nasrtajima na psa. Progla avam vas krivim, a s obzirom na to da ranije niste krivièno ka njavani izrièem vam kaznu od mesec dana alternativnog slu enja zatvorske kazne o èemu æete naknadno biti obave teni. Vi na ovu presudu imate pravo - Sudijo, sram te bilo - prepoznajem Oljin glas i mahinalno se okreæem prema njoj, sa podignutom akom, koja bi trebala da je umiri i zaustavi - korumpirani stvore, sudi pau alno ne, ona je ustala i izrekla svoje i sad æuti. Tipièno za nju. - Ovo je ometanje pravde. Praviæu se da nisam èuo ovo, ali ako zaèujem jo jednu reè preduzeæu mere, kako bih saèuvao dostojanstvo suda Vi na ovu presudu imate pravo - Sudija sramoto, sudi na osnovu namerno iseèenog snimka. Podmeæe vam dokaze kako ko hoæe. - Obezbeðenje, izbacite ovu nekulturnu damu napolje i uzmite joj liène podatke.

Shvatila je ta je napravila. Samo je stegla pesnice, udarila ne to nevidljivo u vaz duhu i krenula ka vratima, gde su je doèekala dva uniformisana mi iæavka, koji su se nekada popularno zvali izbacivaèi. * Èim je Ekremova noga pre la inu klizeæe kapije Centralnog zatvora, Majstoroviæ je otvorio vrata auta i krenuo ka njemu. Ekrem je stavio ruke u d epove i tako pok u avao da se odbrani od hladnoæe. Ta radnja nije ubla ila hladnoæu njegovog pogleda koji je uputio Majstoroviæu. - Zdravo Ekreme. - Zdravo du manine. - Kako hoæe . Uzmi ovu jaknu da se ne smrzne . Nije neka, ali je nova. - Rekao sam ti da ni ta ne uzimam iz pandurske ruke. - Dobro. Za jaknu neæu da te molim, ali kao Boga te molim da uzme ove papire. - ta pi e tu? - Ono to sam ti obeæao. Presuda. Osuðen si na onoliko koliko si odle ao. Ako se nekada bude potpisivao gledaj da to lièi na ovaj potpis na papiru. - Daj. - Sada je sve gotovo, vi e te niko neæe dirati za prsten. Ako mo e da mi ka e koga ima u Austriji? - pijunirate mi i decu? - Ne. Imam cinkaru u zatvoru, koji mi je rekao da si zvao Austriju. Ekrem je krenuo trotoarom niz ulicu. Nije ba ni znao kuda ide, samo je eleo da ode to dalje od inspektora i zatvora. Ako bi se nekada na ao u Beogradu, uvek je tr a io zgradu Beograðanke koja mu je bila orijentir. Kada bi nju prona ao, nije brinuo kako æe preæi Dunav. Èuo je inspektorove korake, ali se nije okretao. Nije ni morao da se ok reæe, jer mu je ovaj prepreèio put. - ta oæe ? - Sada je sve gotovo, reci mi samo koga si zvao u Austriji? - Zvao sam sina iz prvog braka da se pobrine za braæu. Biæe sve gotovo kada odem iz ove zemlje. Samo elim da odem negde gde nema takvih du manina. Valjda je ostala neka zemlja gde ne mrze Cigane i Albance. Majstoroviæ je video da Ekrem gubi strpljenje i pomerio se malo u stranu. Ekrem je napravio nekoliko koraka i èuo dobro poznat glas. - Gre i . - Ja sam roðen gre an. Ekrem je bez okretanja nastavio. Nije znao kuda ide, ali je znao ta tra i. Od malena su ga uèili da vi e veruje u sreæu nego u Boga, zato je bio optimista da æe i ovo g puta naæi ono to tra i. * Nikada ne bih gledao Rotaciju da mi Olju nije vratila u naruèje. Gledam je iz po tov anja, a i zbog Oljine elje da je gledamo zajedno. Èekamo epizodu koja bi konaèno zatvorila jedno poglavlje zajednièkog ivota. Znam da i ona eljno i èekuje trenutak kada

kako bi oko kamere sve reklo umesto na ih oèiju. ta æe ti kocka doæi glave . a posebno anga ovanju inspektora Majstoroviæa i ronioca u na muzej je vraæen veoma vredan prsten. prsten. Gledate eksluzivni snimak koji j e napravila na a ekipa.Drugi put.æe se objaviti pronalazak prstena.Koliku je papazjaniju izazvao ovaj èovek. Srbija je dobila jo jednu mafiju. ja sam negativac. nije bitno ko æe kome dati oprost.Naravno. Koristila je dan za preèice koje su vodile p ored tuðih avlija. Po tovani gledaoci. koji je igrom sluèaja ispao pozitivac i nekom daje oprost. Ovim zavr avamo aferu. jer zahvaljujuæi njima i naredne generacije æe moæi da u ivaju u na em kulturnom blagu. to ti je na e sudstvo. a granje je odavno iz ume privukla.O Stano. to bi bilo najubedljivije. .Vide li ti Branko onu ljigu od kustosa? * Miholjsko leto je nestalo u jednom danu. Verovatno ni ta. .Oj Milenija. Kada se obostrano volimo.Ih. . Autentiènost prstena potvrdio je i na sagovornik. d a li bih ja njoj oprostio onakav napad da sam nevin. . jer je povad ila ono malo krompira to je posejala. Zahvaljujuæi naporima MUP-a Srbije. a Cigu koji je ukrao prsten nisu nikada prona li. Spremio sam sebe na ovakve komentare. Ja sam eleo da mi oprosti. Afera srednjovekovnog prstena je konaèno dobila svoj epilog. Sve ostalo bi bilo manje podlo no sankcijama. U toku juèera njeg dana ronioci specijalne jedinice MUP-a Srbije su na le prsten. jer ena u to najlak e poveruje. zato to sam znao da sam kriv. U tom sluèaju rizikovao bih sve da je zadr im. Ki ovina i hla dnoæa nikada je nisu omeli u bilo kojem naumu. Sa druge str ane ona se izdrala na sudiju radi oprosta. zato klimam glavom i dajem do znanja da elim da èujem ostatak emisije. a brani se sa slobode.Vi ste autor ove izlo be? . . ne primaju opklade posle osam. . Gledate prilog. ali bih mo da ugasio zauvek. kustos Muzeja Grada Beograda iz èije je zbirke prsten i nestao. gledate treæe izdanje u mesecu oktobru emisije Rotacija. ta bi nas spojilo da sam ja kojim sluèajem kupio kopiju i ba te noæi bio sa poslovnim partnerom. . Ne smem da okasnim. Ako bih joj plasirao la da sam bio sa nekom drugom enom.Tako je. Ovako. a kada bi pala noæ svojim fenjerom bi obasjavala zaboravljene grobljan ske puteve i retke podasute drumove. a on æe se braniti sa slobode. Nadam se da æe graðani Srbije znati da cene napore MUP-a. . Protiv poèinioca ovog nedela. Ostalo bi mi jedino da joj plasiram neku la zb og èega sam bio u Panèevu. ali neubedjivo i kao takvo ne bi potrlo njenu sumnju u vezi prstena. ali nikada se nisam pitao. Eh. Ekrema Ljatifija sa prebivali tem u kartonskom naselju pokraj Borèe je podignuta optu nica. Naime .Da li mo ete da nam potvedite autentiènost ovog prstena? . ali Stani to nije smetalo. Danas je ranije namirila ovce i krenula njoj dobro znanim stazama i bogazima.Svrati vamo da se malo razgovaramo.

Naime. Ajd uzdravlje.Mator sam ti ja za te stvari. Odmah je poèela da mu se ali kako joj je orlu ina odneo jednu pirgavicu iz sred avlije. uputila se do æo ka.Ma neæe jo . Stana je brzo pokupila novèanice i pri la anku. ali uði eno dok malo ne umine ki a. zato ga je blago prodrmala. nisam stigla vi e da ispletem. u selu Ritopek kod Beograda. poèinje izvlaèenje.Ovo æu da ti uzmem i smanjim dug. Videla je svog ispisnika za stolom u æo ku kako prekr tenih ruku drema.Radivoje. Polagaèko je pri la. a glava i ruke su mu ostale u istom polo aju.Reci Stano. jer je svima prijala njena pojava. a sad moram da vadim ruke Radivoje je malo prebirao po debelom novèaniku koji je obilovao raznim kvitama i izbrojio tri stotke.. . Neæe tebi baba ostati du na. . Kada pola uzme kafana igraèima ostaje èetiri hiljade i trista dinara. prsten. .to? Ajde Radivoje. .Ne brigaj. ali ne mogu vi e da ti reckam. Ispisnik Radivoje je samo podigao veðe. U ovom kolu uplaæeno je osam hiljada esto dinara. Srbija je dobila jo jednu mafiju. . Grobljanska ti ina je pre la preko reke.Jes i to to ka e .Ama Stano duguje mi dvadeset est pari. . Ona je samo sa sme kom podigla ruku i nastavila ka anku. U kafani je prestalo kome anje.Evo ti ova tri para èarapa i turi na onaj moj tiket. bi li ti meni pozajmio trista dinara. provukla se kroz pukotine u zidu i klimave prozore. Ovim zavr avamo aferu.Gledaj svoja posla Milenija . . Ti samo treba da nani ani . to ukupno daje okruglo dvadeset devet hiljada.Dobro Stano. . Stana ga je samo mrko pogledala i preletela pogledom po kafani. . gumenjaci i plastièna kabanica. i ubrzo popunila kafanu. ali ako bi mogao . imam ja kabanicu. Molim za ti inu. evo poèinje. Svi su gledali u veliki televizor sa ispupèenim ekranom. nego tako sam se lepo namestio.Ba me muèi Stano .Æuti Stano. . a Stana se primakla Radivoju i poèela razgovor. bi li ti do ao jedan dan do mene da mi ubije onog orlu inu? . taènije na lokaciji Plavinaèki Potok uhvaæena je estoèlana grupa . okraæao dan. . Njenu alopojku prekinuo je gazda. Kada je sa anke rom zavr ila razgovor pogledima. a pu ka æe da odradi svoje . ako si mator nisi ubog.Narode podvlaèim crtu. Znala je da je prigluv. Jedino to je Stana prihvatila od savremenih civilizacijskih izuma je maja za sire nje.Znam da je nema tina Radivoje. onaj ni tak mi opsigovao ove èarape to sam mu donela. Iz pro lih kola je preneto dvadeset èetiri hiljade i sedamsto. . prvo idu neki izve taji. poèelo je izvlaèenje. ne boj se . Izvukla je iz nedara smotuljak od novine i spustila na ank. Èim je Stana kroèila u kafanu nastalo je simpatièno dobacivanje.Radivoje.Sine. uzela jednu hoklicu i uputila se ka Radivoju. Ne primam vi e uplate.Ma nije to Stano. Ne mogu vi e da ti reckam.

kada æe ta zdravstvena mafija? Majku mu moram da promenim onu pravosudnu mafiju. . jedan. . . . Ispratili smo Kralja.Ne mo e da promeni narod. Bio je èovek starinskog kova. znam ja po to ti prodaje nakupcima moje èarape. Baba je poèela da zaboravlja. I Radivoje se sme kao. Stana je poèela glasno da broji.koja èini samo jedan ogranak muzejske mafije. dva. I dalje nema ni ta dok malo ne podma e sa kakvom èa æu.E. Gazda je hteo ne to da progovori.Daj piæe za celu kafanu. ali se samo nasme ila i podigla ruku u visini pognute glav e.E. Sad æe piæe Stana je dobila aplauz.Ih. Eto ti za tih dvadaset tri para èarapa. Jo je dr ala novac u ruci kada se obratila gostima u kafani.Znala sam da æe èak do Biograda da stignu . biæe pare u kutiji od Aleve paprike u kredencu. Sledi snimak hvatanja kriminalne gr upe od strane specijalnih jedinica Republike Srbije.Da zna da ne mo e .Slu ajte me dobro. Meðutim. ali je odustao kada je Stana podigla veðe i krivi prst poput kukaèa. Pih kada æe ta protivgradna mafija Baba stana je krenula ka anku i u hodu dodala: . Poèinioci ovog kriviènog dela su se toliko osilili da su u sred bel a dana vr ili iskopavanja. sledeæa æe da bude prehrambena mafija. Stana je pri la anku i tiho se gazdi obratila: . Kafanom su poèele da odjekuju psovke: Jebem mu lebac. na kome je tanjir sa korama od jabuka. Rankini roditelji su za stolom. Ova dobro opremljena i nadasve vrlo organizovana kriminalna grupa. koristila je visokotehno ka dostignuæa tehnike u loci ranju podzemnog blaga. .Ali Stano. Donesi meni i Radivoju kilo jagnjetine i po frtalj meke rakije. Po zavr etku emisije suprug je blago stegao suprugu za ruku i ushiæeno dodao: . Tita i ove posle Tita. kojima su upotpunjavali u iva nje pri gledanju æerkine emisije. moj Radivoje. kako saznajemo grupa je veæ neko vreme praæena od specijalnog odeljenja pri MUP-u Srbije. ti mi duguje èarape . . gde si ti to podmazala Stano? . a dok se Stana motala oko anka on je neprimetno zamenio njegovu naslonjaèu sa Staninom hoklicom. ni ta se nije promenilo . tri.promrmljala je Stana u sebi . vataju samo neku boraniju. to se prenosi sa kolena na koleno. pa ne mora sve ti da zna * U domu porodice Milosavljeviæ vladala je uobièajena atmosfera.Iljadu. da ako i umrem do iduæe godine te se slatko odmorim. A. To je na a najveæa investicija. E. Ako neko oæe da me pokrade. Nemoj da me d abe prljite kukaèima i seèete sa britvama. Kada joj je gazda spustio novèanice na sto. Gazda je samo æutao i odbrojavao novèanice ispod anka. Stana ove godine vi e ne plete. koje je ogranak jedinice za suzbijanje v isokotransparentnog kriminala. . neka se pamti kad je Stana dobila na lutriji.Hvala ti to si insistirala da tedimo za njeno kolovanje. Sumnja se da je grupa u tesnoj vezi sa inostranim grupama koje su celu akciju pratile putem interneta. dve.Sikter more. .Daj pare.

treba deci da spremam veèeru.Ja sam arko Radiæ.Malo je nezgodno. ne.Ja sam arko Radiæ.. agent za . Reci ta ti treba? . * Jo jedno godi nje doba provedeno u zatvoru ni ta formalno nije promenilo u Ekremovom ivotu.Nemam ti vremena ja za duge prièe. . reklamni agent zlatarne Belje iz Slovenije. jer mu je ovaj samouvereno prilazio. treba da vam poka em neke papire i da . Koliko para? . kako bi ga to pre re io zablude. Mali je kao i uvek istrèao sa ushiæenjem da vidi oca i odmah se prihvatio lonèeta i poèeo da poliva oca.Tek sam sada shvatio kakvo smo divno dete odgajili. koji si ti? . Za vreme provedeno u zatvoru.ta oæe ? . Kada je pro ao kuæu ispred njegove. na ao je utehu u èinjenic i da su mu sva deca ove godine bila du e na okupu nego inaèe. ponesi pe kir i sapun. jer su mu usta ostala poluotvorena.Ti to mene zajebava ? . jer sakupljanje papira ne zavisi puno od godi njeg doba.Nadam se da neæe vi e da postavlja pitanje ta smo postigli u ivotu. Da nije neko obio skup tinu? Ekrem je povisio ton i poèeo da ste e pesnice.Ne.Dobar ti dan. .Na livadi igra fudbal. Ekrem se prihvatio pe kira i video kako im se pribli ava èovek u belom mantilu.Ekrem je podigao veðe. .Dobro je.Samo zajebanti i cirkuzanti imaju takvo odelo. Nije mu se svideo stranac. a usne su mu do le do izra aja.Zar ti ja lièim na zajebanta? . .Dobro. . . . Rekla sam ti da imamo zlatnu decu i to je dovoljno. neæu da ga jurim po mraku. . . pa je sinu dao znak da ode da potra i brata.Miki sine.Dobar dan Ekreme. Videli smo tvoje hap enje na televiziji i hteli smo da ti ponudimo ugovor za snimanje.Na a firma izraðuje nakit i hteli smo da za nas snimi promotivni spot.Ako mo emo malo da uðemo unutra da poprièamo . Parkirao je svoje vozilo ispred one polovine kuæe koja nije imala prozor i pribli io se rasklimanoj drvenoj stala i na kojoj je bila poklopljena kofa i lonèe. . pa samo to sam iza ao iz æorke. Tata dolazi neki èovek u belom odelu.Nije ni ta. mislio sam da si onaj agent. Kako je danas bilo u koli? Je l te pitala ne to uèiteljica? .Agent. Brisao je ruke i èekao da mu se stranac obrati. arko se brzo predstavio ponovo. Kad me pospe idi da ga dovede . . Prebacio j e jaknu i d emper preko stala e i poèeo da zavræe garave rukave od ko ulje. A. . Nastavio je sa ivotom tamo gde je i stao. ka i ta oæe ili se maèinji iz moje avlije.De ti je brat? .Opet agent. shvatio je da æe verovatno sa njim koju prozboriti . .

od tvrdog materijala. Moje je hap enje gledalo èetiri miliona ljudi. udaj me. Ako ti ne odgovara mo e da ide .Mislili smo da ti napravimo ovde monta nu kuæu. Pola Srbije ima po dva televizora. Ekrem je krenuo ispred agenta. Oæe sad da me uvede u kuæu? . ali da je namontira negde u Sloveniji. ja sam reklamni agent. Deca su mi mirna i poslu na. oæu pravu kuæu.Polako Ekreme. . kakvi bakraèi * Rodoljub je dobio agencijski izve taj rejtinga svih emisija koje su se emitovale kada se emitovala i Rotacija.A.Ne.Da. veæ u kompenzaciji . ali uzalud. To se sve snima u studiju.Tako mi deluje. onda nema filma. sasvim je moguæe.Ali Ekreme. . Mo e bilo koje cigansko naselje. Zamolio ga je da i on prouèi izve taj i donese svoj sud. ali se naglo okrenuo. a na drugom gledaju Rotaciju u isto vreme. . ovo je prava monta na.Pa nismo mislili u novcu. svaka æe da se uda za mene. moram da pozovem gazdu.Moja deca ne jedu kompenzaciju. kako bi narod vi e gledao filmove. . .Èekaj. samo da odem u Sloveniju. Tek je onda pravi do ivljaj. Vidi Borivoje. Èak sam izdejstvovao da Srbija dobije br i internet. samo da je u Sloveniji. . . pa vi se alite? . Ja znam koliko vredim. Koliko para? .Oæu bre bato. ovo je na telovano. .Ajde. da snimam filmove. ne mo e tamo da ivi .Pa izreklamiraj me da imam kuæu. kako ne razume nemam ja za to ovla æenja.. .Ekreme.Mo e. Ja znam koliko vredim. ali bez uspeha. kako bi mu otvorio vrata. Mo e neka polovna kao to sam i ja. izvoli uði.Agent. . Valjano je prouèio izve taj i pozvao Borivoja. Mi ti je dovezemo i za dva dana namontiramo umesto ove. a manje ove medijske prenose. Jedna firma nam duguje novac i mo e samo da nam da kuæu. Da li si gledao Rotaciju? . . ne trebaju mi dve. Gledaju hap enje i u ivaju u muzici.efe. Ja znam sve da radim .Ne Borivoje.Ne. ako nema Slovenije. Ekreme. kakva voda. ne duva ti promaja . Nema proki njavanja. Ja nisam pismen ali èujem dobro. sve sam probao kako bih ovaj narod malo otrgao od neprikladne zabave. nisam ja agent za brak. . Sinoæ je rekla ona enskinja.efe. . polako Ekreme Mi nemamo novca da ti kupimo ili napravimo kuæu.Ama neæu ni ta to mo e da se razmontira. Kada sam se ja na takav naèin alio? . Èetiri miliona mene gleda . . Na jednom televizoru slu aju zvezde Granda. Samo da je zdrava i da nije mnogo stara. Kada se sve sabere ispada da televiziju gleda vi e ljudi neko to ih zvanièno ima u Srbiji.Idi bre prepade me. . Nakon nekoliko minuta Borivoje je to i uèin io. ti nisi dr avljanin Slovenije. ali to samo tako deluje. to ne mogu? O eni me. Ispada da je cela Srbija samo gledala zvezde Granda i Rotaciju.Ti to mene zajebava ? Ja imam jednu monta nu. ne.Reci gazdi da ne ulazim u vodu pre Ðurðevdana.

Nije od onih t o se zaklinju da vole kuvanje. a potajno bi koristili usluge restorana samo kada bi i mali novca. Ceo dan je padala ki a i remetila je samu pomisao na etnju. neminovno lete glave. kako bi on mogao da sudi. Obojica smo posegnuli za parèiæima. a kamoli pravu etnju. tako da je neminovno bilo da se stvorim u njegovom stanu.Ne Borivoje. Ako takav narod krene da sudi. veæ u narodu. kako bi umanjili svoju.Jesam efe. jer kada nastupi neka glupost. pravom roditelju neæe umanjiti brigu saznanje da je glupost izazvala vi a sila ili tuða gre ka. Dolazi sa jednim velikim metalnim ovalom. gde sigurno neæu imati alergiju. Kada me je poslu io rakijom. Konkretno. Nije odoleo da mi prigovori za belu. verovatno je raznosaè pica. ali se pla im da æe bez spoznaje otiæi pravo u penziju Borivoje. ja æu sutra preæi u drugu prostoriju. iv mi bio i pazi iduæi put gde ostavlja belu. na ne to sam postao alergièan u ovoj prostoriji. a potom ga vidim kako u kuhinju unosi dve papirnate kutije. ali smo odustali èim smo pribli ili prste.efe. . potrebno je vreme da je spozna . a nikako da oktrijem ta je uzrok. sine. a mnogo vi e vremena da je se re i . koju zidari danas zovu. Narod tek treba da je spozna. Mo e da se vrati zadacima * Ljubi a je verovatno gledao Rotaciju. Da sam zabrljao njegovom gre kom. Ljubi a poèinje zdravicu: . jer je iz parèiæa izbijala vrelina. .Branko. èuvaj se lo e navike. sipa penu avu teènost u krigle. Iako me nije zivkao znao sam da je brinuo kao pravi r oditelj. Nije d abe giljotina izmi ljena za vreme Bur oarske revolucije. Umoran sam od analiziranja uzroka Borivoje.Eh. veæ se odmah ma io telefo na. Na osnovu konverzacije zakljuèio sam da redovno koristi njihovu uslugu. Trebalo je za kratko vreme poseæi tolike glave . Borivoje. ceo ivot se zaklinju sebi i drugima kako vole da kuvaj u. pa vi to plaèete? . Kada malo bolje razmislim izabrao je pravi trenutak. jer smo neformalno veæ nazdravili. Pokazao sam prstom na neku p icu koja je obilovala prilozima. Dr ava je ovog puta prikrila belu kuglu . pa me je sutradan pozvao da proslavimo sreæno okonèanje afere prsten. ali znaj da u Neko je pozvonio. Po to veæina ljudi zna gde ivi. verujem da se ne bi vi e jeo nego sada. a on nije ni gledao jelovnik.Da li bi mogao da mi napravi ureðaj koji bi daljinski prenosio video signal? . narod bi hteo da rastrgne onog Roma to je ukrao prsten i tako smanji svoju odgovornost za nepolo ene ispite. Gledaju televizor i odmeravaju mu to veæu kaznu. Vraæa se po pivo. veæ dok suðenje nije poèelo. a danas krekeri i pica. Iz litarske platiène fla e. poturio mi je jelovnik iz obli nje picerije. malo pivo. ali je pred penzijom i ne eli da je se re ava. jer je picerija ispred zgrade. na kome se nekada iznosilo peèenje. nije problem u njoj. nema tinu i propale brakove. Odlaz i u hodnik. biæe mirna kao bubica. izribaæu je. Èujem ga kako se zahvaljuje.. jer znaju da iza njihove zakletve stoji dr ava. Uz poluprazne èa e. Borivoje. Majstoroviæ je spoznao lo u naviku. tako da uzrok vi e neæe biti bitan. Narodu nije interesantan sluèaj kada dobije sudski epilog. a samim tim postoji mala ansa da se uskoro ofiraju. Ako je stvori .

Srpski koeficijenat je skoèio sa jedne. Postoje opreèna mi ljenja ta je izazvalo ovoliki skok. elim da snimam politièare u hotelskim sobama..Ne hvali se da si kupio hotel? . na jedan zarez èetiri jedinice.poku avam da se smejem. jer i da je kupio hotel ta ima da nadgleda sobe.Nije problem.Ma jok. dnevnik poèinjemo udarnom ve æu. Grizem picu i klimam glavom u znak odobravanja i ne elim da ga pitam. jer se valjaju sa najboljim ribama. Meni je ostala èista pornografija. . Naime.Ne elim da ih snimam zbog ucene. ali ovog puta ne tako mistièno kao pre. Iznad ovala se uzdi e maglièasta para. ali mi ne ide. gde bi vr io nadzor? . .U hotelskim sobama? . Svi su oni odavno ucenjeni.Ajde ne zezaj. tako da ponovo vidim njegovo avetno lice. da li mu se takva misao vrzma po glavi iz potrebe ili èiste navike. pogledaj u Krivièni Zakonik koliko se robija za ucenu. zato æemo ovoj temi posebnu pa nju posvetiti u toku dnevnika. od danas æe proseènoj porodici u Srbiji nedostajati jedan zarez èetiri plate meseèno za pre ivljavanje. koje se me a sa dimom iz njegove cigarete. . . Po tovani gledaoci.