P. 1
Bojan Miladinović_Ovo Nije Kamuflaža

Bojan Miladinović_Ovo Nije Kamuflaža

|Views: 78|Likes:
Published by Miloljub

More info:

Published by: Miloljub on Sep 25, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as TXT, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

09/25/2010

pdf

text

original

Bojan Miladinoviæ OVO NIJE KAMUFLA A kratak roman www.ilegalac.

com - Tata, tata, doði ne to da vidi Tataaa - Evo me za minut pile. Gde je Olja, zar se ovako èuvaju deca? - Ka i pile tatino. - Aaa, za to onog èiku streljaju dva puta? - ta to gleda ? - Partizanski film. Evo, premotavam da vidi . - Nemoj da premotava . Nije to film za tebe, sad æe tata da ti pusti crtani. - Neæuuu crtani, oæu ovaj film. - Dobro, dobro, stisni pauzu, odmah se vraæam. Ovo je neèuveno. Dozvolila je detetu od èetiri godine da gleda partizanski film. Ulazim u kuhinju, a ona kao po obièaju dr i telefonsku slu alicu i blagim pokretom prs ta u visini usta, daje mi do znanja da je ne prekidam. Silom prilike èujem jednosmern u komunikaciju: Sve se desilo spontano. Pre nekoliko godina suprug mi je poklonio kopiju srednjovekovnog prstena, koji me je naprosto oèarao. Kasnije sam upoznala majstora koji je napravio tu kopiju i re ila sam da pokrenem kolekciju srednjovekovnog naki ta Da, da majstor se zove Ljubi a, to obavezno da napomenete. Samo trenutak, moram da proverim ta mi radi dete - poklapa slu alicu akom i malo osorno mi se obraæa. - ta je bilo? - Kako ta je bilo? Dete nam gleda neki partizanski film pun nasilja. Otkud ti ta glupost? - Dobila sam besplatno uz novine, zna ono to deli Socijalistièka partija? Nije bio nikakav znak za uzrast. - Drugi put gledaj ta stavlja u plejer, a sad idi da je ubedi da gleda crtani. Mene neæe da poslu a. - Ma da li si lud, dajem intervju za èasopis Moj nakit . Idi da joj prièa neke prièe dok ja ne zavr im. - Nemam vremena za prièe, poèeo sam da lemim ne to. Ne mogu sada da ostavljam. - Ej, Branko, polomila sam se da doðem do ovog intervjua, ne zanima me, snaði se. Dok je dete bilo malo stvarno je nisam zanimao, ali je barem brinula o detetu, a sada je ne zanimamo ni ja ni dete. U odlasku èujem glas povampirene ene: da, sada sam tu, morala sam na trenutak da zabavim dete, znate kako je to da, da mo ete da stavite da sam mama èetvorogodi nje devojèice - Pile, hajde da ti tata pusti crtani zna onaj maèak kako - Hoæu, ako mi objasni za to su onog èiku streljali dva puta. E, ta me snaðe - Hajde premotaj da vidim prvi put kada ga streljaju. Premotavanje ne traje dugo jer dete nepogre ivo barata daljincem. Prepoznajem scene iz filma Crvena Zemlja . - Tata, onog èiku u plavom odelu i kaèketu streljaju dva puta. Vidi, prvi put je u sredini, a drugi put kada ga streljaju je na kraju. Kako mogu da ga streljaju dva puta? - Vidi pile, to nije stvarno streljanje, to je samo gluma. Seti se onih glumaca i z pozori ta Taj èika je kobajagi streljan. On se samo pravio da je pao. Kada je drugi put bilo streljanje on je ustao i ponovo pao.

- A, za to je samo on glumeo dva puta? - Pazi ovako. Èike koje su pravile film to nisu ove to glume, veæ neke druge èike dobile su zadatak da to br e naprave film, kako bi se neprijatelj osudio to pre - Nemci? - Tako je, Nemci. Po to nisu imali vremena da zapo ljavaju druge glumce oni su neke èike zamolili da glume dva puta. Jasno? - Jeste. A, da li se i danas snimaju tako brzo filmovi? - Doðite da vas poljubi mama, kako ste mi slatki pro lost - Kolega, sigurno se pitate za to sam vas ostavio za kraj? - Pomislio sam da ste me sluèajno preskoèili. - Nikako. Za razliku od ostalih studenata, va program zauzima znatno manje memorije, a sasvim je funkcionalan. Sve to zahvaljujuæi drugaèijem pristupu problemu. Ja vam se divim - Ne znam ta da vam ka em - Ne treba ni ta, sve ste rekli programskim linijama. Da li se sla ete da je buduænost elektronike u mikrokontrolerima? - Sla em se. Ureðaji æe biti nezamislivi bez njih. - ta mislite, da li æe se smanjiti pouzdanost ureðaja? - Nikako. Mikrokontroleri su upravo osmi ljeni da poveæaju pouzdanost ureðaja. Neverovatno. Èovek mi se divi za program, a sme ka se na trivijalnu stvar. Znaèi taèno je ono to prièaju, da je na ispitu pun ironije i podjebavaèki nastrojen. Ovo je sigurno uvod za neko pitanje sa zvrèkom. - Vidite kolega, kada se osmi lja neki proizvod poput mikrokontrolera, ujedno se osmi lja i obja njenje za to je taj proizvod nastao - Izvinite profesore - Ah, nema potrebe da se izvinjavate, smeh je ponekad te ko kontrolisati. Èesto takvo obja njenje slu i da skrene tokove misli, kako ne bi neko, ko nije odabran do ao na ideju da ga upotrebi za smanjenje pouzdanosti ureðaja. ta mislte da, recimo, firma koja proizvodi klavijature, proizvede pojedine primerke koji æe da prestanu sa radom posle izvesnog vremena? - Mislim da nije fer. - Ah, nije fer da to bude u popodnevnim èasovima i vikendom da pokvari svirku, ali obiènim danom ujutru, to da ne? Korisnik æe imati vremena da se snaðe, a ovla æeni servis æe izvr iti jeftinu popravku, koju æe malo skuplje naplatiti, i ureðaj po to mu je uèitan pravi softver nastavlja da radi, onako kako bi inaèe trebao da radi. Vidite, farmacutske kuæe prodaju mnogo lekova koji leèe samo posledicu bolesti, ali ne i uzrok, jer su svesne da ako bi leèile uzrok, vrlo bi brzo bankrotirale. Da li je to fer? Ba se u iveo, èak je poèeo i prstima da lupka po stolu kao da svira klavijature koje ne proizvode ton. Ne znam to mi sve ovo prièa, ali ima logike. - To nimalo nije fer, ali eto moramo da se pona amo kao da je fer, jer nemamo alternativu.

- Tako je. Meðutim, kao to vidite sve savr eno funkcioni e i nikog ne grize savest. Zamislite da radite kao in enjer u nekoj firmi koja pravi klavijature i nadreðeni vam sasvim legalno postavi uslov da programirate neke primerke kako kompanija eli. ta biste uradili? Naravno, iskljuèujemo moguænost da vam to postave u firmi koja pravi medicinske aparate, a iskljuèujemo i moguænost da ostanete na radnom mestu ako odbijete. - Ne znam ta da vam - Izvinite to vas prekidam. Nadam se da imate na umu da klavijatura ima veliki broj komponenti, koje mogu posle odreðenog vremena bez ièije pomoæi da otka u, te tako postane nefunkcionalna. to se tièe ispita mi smo zavr ili, mogu da vam upi em èistu desetku, ali sam hteo da malo pro irimo temu i razmenimo mi ljenja. Koji ludak. Sva ova naglabanja nemaju veze sa usmenim. ta bih uradio? - Verovatno bih pristao. - Ne bi vam smetala politika kuæe? - Verovatno, bi, u trenutku, ali kasnije ne, jer verujem da svaka firma ima neku svoju politiku. - Naravno da ima. Mama kompanija proizvodi pesticide, a æerka pakuje glinu za èi æenje organizma. To vam je tako svuda u svetu. Da li sada verujete da su mikrokontroleri osmi ljeni samo da bi poveæali pouzdanost ureðaja? Njegov osmeh u meni izaziva golicanje u grlu, koje je zapravo maska, kojom elim ve to da prikrijem smeh. Stavljam i ake preko nosa, dok ne proðe prvi nalet. Uspevam vrlo kratko da odgovorim. - Zavisi kako se programiraju. - Tako je kolega. Eto, ponovo smo se vratili na programiranje. Meni bi bilo zadovoljstvo da vam budem mentor na diplomskom. Ja imam korektnu saradnju sa jednom nemaèkom firmom koja pravi kuæne sigurnosne sisteme, pa ako ste voljni da odradite diplomski na tu temu, mogao bih da vam obezbedim usavr avanje u njihovoj firmi. - Profesore nikada nisam razmi ljao o odlasku u inostranstvo, malo sam zateèen - Da, da shvatam vas, ne morate ovog trenutka ni ta da odluèite. Razmislite pa se javite. - Hteo bih jo ne to da vas pitam, pre nego to razmislim. - Naravno, pitajte. - Da li ta firma postavlja neke specijalne zahteve? - Malopre smo se slo ili da svaka napredna firma postavlja neke specifiène zahteve, samo je na vama da li æete pristati ili ne. Pristao sam i svojski se potrudio da projektujem kuæni alarmni sistem, koji je fak tièki bio preinaèen postojeæi, jer se sve svodilo na promenu mikrokontrolera, a samim tim i kompletno programiranje novog. Promenu kontrolera su pravdali buduæim pro iren jima, to je donekle opravdavalo postojanje velikog broja neiskori æenih ulaza i izlaza. Ja sam inventivno æu i radom zaslu io profesorovu naklonost, to je uslovilo da ansu za usavr avanjem u inostrantsvu pretvorim u pogodak. Ostalo je jo da doðem na poslednje savetovanje, koje je profesor zamislio da mi odr i u nekoj rupi od kafiæa, koju su svi popularno zvali rupa .

hladna i z a bilijar pomalo teskobna prostorija izazivali su u meni blagu nelagodu. Meðutim. koje æe se nakon haotiènih etnji ponovo naæi u harmoniji. to je bio dobar in dikator da neko silazi u rupu. Bio sam pri kraju sa pivom. Osmeh me je odao da delimo mi ljenje. tako da se nisam buni o.Taèno je to. Ubrzo sam shvatio da bojno polje u vidu zele ne èoje nije meni naklonjeno. Smernim udarcem profesor razbija harmonièan skup kugli. Igra nas je opila. ali je mal o te e sa konstatacijom da nisam uzeo tap u ruke od srednje kole. dalo se zakljuèiti da se poznaju. u ao sam u prostoriju. . Zdelica je o stala bez etona. ko izgubi plaæa eton pokazao je rukom na stolicu gde je bila èinijica sa etonima. . a po ankerovom izrazu lica. postoji ne to to se zove strategija. . nego profesor. njihovu ustaljenu konverzaciju. a èesto i u ivotu.Za to? . Uskoro smo poèeli i da se egaèimo na temu teorije sudara. a nama je naruèio po pivo. jer sam svakim udar cem bio sigurniji u sebe. Ako protivniku ostavite belu u povoljnom polo aju.Kolega. Ko bi drugi. da sada kapiram. . blago oslon io na tap i po prvi put danas mi se obratio ozbiljnim tonom. ali vidim da vr i posao. Odmakao se jedan korak od stola. ta mislite. Muziku koja je dopirala iz zvuènika. ali su nekako ostale zgusnute. veæ bele kugle. u kojoj sam pre nekoliko trenutaka video konobara kako gu va neki èar av kao da je prljava posteljina. ja sam po ko zna koji put kon statovao kako je profesor èudna sorta. verovatno ne bi imalo smisla odbiti profesora. ali bitka nije nimalo bila dosadna. ali kada sam se namestio da razbijem kuglasti troug ao. Zapitao je konobara ta pije. verovatno. jedinom osobom u kafiæu.Da.Ispijao sam pivo za ankom i povremeno bacao pogled na stepenice. Odsustvo prièe. Klimnuo sam glavom i udario u belu kuglu. u nameri da vidim profesorove noge.Nemam ti ja pojma ta je radio. tako da smo pivo povremeno koristili samo da ovla imo grlo.Zato to malom nepa njom mo e da okonèa partiju. ali nepa nja se prevazilazi ve bom. sigurno æe vas . Prilazio je sa osmehom. Profesor se poluzapovednièkim tonom obratio ankeru sa zahtevom da nam osposobi bilijar. Kugle su poletele du stola. pogledao u njega pa u mene i blago udario akom o ank. . neki majstor vam je prepravio dek i on beskonaèno vrti traku. a ovi vu metri su prebaèeni na snimanje. Èekanje se malo odu ilo. klimnuo je g lavom. Lako je se pomiriti sa tom konstatacijom. . dek je samo kamufla a. On je uzvratio migom i zadr ao pogled prema stepenicama.Ne mogu da verujem da ona mrcina od deka jo uvek radi i daje zvuk kao da je juèe iza ao iz fabrike. tako da su mi pogledi bili sve reði i nije ni èudo to sam zapoèeo konverzaciju sa ankerom. Kada je pri ao. ne presuðuje polo aj crne. Dok su oni vodili. a i da je bilo pola fla e. . Sa nadom da nisam zabor avio kako se dr i tap. jer sam i ja verovatno naseo kao i svi ostali. Profesor je rukom pokazao da ja imam prednost.Muzika ide iz kompjutera.Crna. usledio je pokret ruke u vidu rampe.Da se razumemo. poèeo je da preseca zve ket kugli u ritmu pokvarenog metronoma. U bilijaru. . koja je od ovih kugli najbitnija za igru? .

ovo . ovo je sve bila zabava. No. jer i ivot je igra. Primetio sam da ste nameri da se nekako kolo sreæe okrene. ali ipak razmislite dokle tacni.pobediti. Ne ostavljajte protivniku ni ta na sam hteo da vam podarim. To je ujedno i prvi savet koji olako uzimali etone iz tacne u je. Taèno etoni nisu skupi. a treba iæi.

primirite se i vi. gde su zaposlene dve Nemice i tri Srbina. u ime odeljenja predajem vam ovaj skroman poklon. ostavite to za neko drugo vreme. . izgubiæete vi e od partije. Ako shvatite da nekog ne mo ete trenutno da pobedite. ali mi moramo da napustimo osnovnu kolu. hoæete li da otvorite poklon? . .Naravno. ali jutros sam lakirala nokte. iako se nigde ne .Taj majstor sam ja. nego tipajuæi zadah podrumske memle. je velika mutljavina. a on je dao predlog da napustimo bilijarski sto. Zapamtite. mo ete samo da izgubite partiju. dubokim udahom. ali ako ne shvatite da neko prati va e gre ke. a protivnik se kao mi ukurvi i èeka da napravite gre ku. * Veæ tri meseca radim u firmi. pazi da ti ne zadrhti brada. Samo jo danas i nema vi e napasti do septembra. Mo da mu se urilo kuæi ili jednostavno nije hteo da pogre i.Da li ste videli onaj prastari dek za ankom? . Mi bismo voleli da nam vi predajete i iduæe godine. * Konaèno je kraj kolske godine.Naravno. Tvrde korice ali ne mora ni ta da znaèe. Nema vi e dece koja poku avaju da mi se penju na glavu. za to je ovakav mir. kamuflirajte se. nja . Pru io mi je ruku i poluzvanièno dodao. Profesorki Oliveri Andriæ za uspomenu i dugo seæanje svi su se potp isali. mo da opasnost izbegne vas. ali osnovna kola nije mesto gde se treba zadr avati.elimo vam da napi ete jo puno romana. Vlasnik. kelner mi je objasnio da je neki majstor napravio kamufla u.Hvala vam deco. nja.Nastavnice. ali po to primam skromnu platu na ruke i nemam socijalno. Stvarno ste me ganuli . Ja sam èetvrti Srbin. da je i meni ao to me napu ta tako fino odeljenje. tako. ta se de ava? . Ako nekada ne znate da izbegnete opasnost. Vreme je da krenemo Sve se potpuno slagalo sa njegovom prièom. Mnoge bi vrste izumrle da nije kamufla e. Nikada nisam ovako mirno zapisala èas. . nedvosmisleno smo jedan drugom pokazali da nam vi e prija veèernja proleæna sve ina. ne mogu da ubrojim sebe u zaposlene. Jedna gre ka nije nikada fatalna. Moram da priznam. napast je to . tako da mi je bez problema obezbedio radnu vizu na godinu dana.vam sve prièam zbog situacije kada pobeðujete. elim vam puno uspeha u predstojeæem kolovanju i u ivotu.Nastavnice. kao to sam i oèekivao. ta mi bi da se i ja nasmejem? Morala sam kad su nagovorili ovo deri te da deklamuje njihove fore moramo da napustimo osnovnu kolu nja. Ja sam gubio. koji je inaèe jedan od ta tri Srbina. Udahni. Platio je tri piva i dva etona.Hvala vam deco. samo da naðem makazice ao mi je. Nisam ba rada da se zezam sa selojtepom. naravno. jer i und eli to du e da traje pa to je moj roman. Smeju se kao kreteni. Pri izlasku iz rupe. Ba me zanima da li su znali ne to normalno da izaberu. najbitnija stvar u ivotu je kamufla a. Po konturama deluje da je knjiga.

od etao do dugaèkog stola i vratio se dr eæi ne to u ruci. Toliko prostora ima na osnovnoj ploèi ili pored ploèe a mi da seèemo èip.Eh.Odlièno. . No. . Odmah po ulasku.Ne razumem.Naravno Pre ao je rukom preko mikrokontrolera i kao pravi ibicar otkrio mi ne to neoèekivano. Nisam puno oèajavao zato to nisam mogao da razaznam predmet koji je uzeo. meni je pripala ta obaveza da te urazumim. to mi je predstavljalo veliko olak anje u in enjerskom smislu i ni sam morao puno da mozgam oko softvera. . strahovao sam da æu imati problema sa jeziko m. na tebi je da odluèi da li . meni su servirali nekoliko zahteva koj i su mi zadavali dosta muka. . oduvek je bio majstorski izazov. rekli su mi da je vrem e da upoznam gospodina Fingerprinta. Ljubi a. uka em na logiku i ekonomsku opravdanaost.Sigurno znate ta je ovo? . Spustio je na sto mikrokontroler. . Pri samom èinu rukovanja shvatio sam da gospodin ima sasvim obièno srpsko ime. Spojiti elemente kako bi zauzimali to manje prostora.Ne da se zbuniti. jer je ovaj novorazvijeni ureðaj trebao da se sklapa ruèno u na oj re iji. jeste. a ja sam mogao malo i da u tedim. mladiæu. interkom. jer sam znao da je naumio da mi ga poka e. koji koristimo u cent ralama i mistièno se nasme io. Prihvatio sam ponuðeno. pogotovu u tuðini. koji je javno dostupan. razvijao sam ureðaj za komunikaciju sa alar mom preko napojne mre e. ali kabriolet. Gospodina Fingerprinta sam upoznao u radionici. uvideo sam da mi poznavanje jezika uop te nije ni potrebno.vodim kao radnik.Nikako Pre nekoliko godina isekao sam jedan spaljeni. jer rakiju nikad ne odbijam. tako da znam kakva mu je unutra njost. Jedna je bila sekretarica. tako i u majstorskom smislu.Da li znate ta je ovo? . a da bude funkcionalno je oduvek bio in enjerski izazov.Mikrokontroler. Meðutim. to se automatski sadr alo u zahtevu za jednost avno æu. Jedan od najte ih je bio zahtev za minijaturom. jer sam koristio prijemnu sobu. za razliku od osnovnog alarma koji je sklapao robot negde u Kini. a i ekonomski nije opravdano riskantno je. Taj ureðaj se naziva. koja je bila bolje name tena od svih mojih dosada nj ih sme taja u Beogradu. koja se nalazila u poveæoj sobi njegovog stana. Kada sam im na jozbiljnije predoèio da sam iscrpeo sve svoje potencijale u minijaturi. Pre nego to sam do ao. . kako u in enjerskom. No. jer sam sa Nemicama vrlo slabo komunicirao. tako to je ustao i iz ugla radionice gde smo sedeli z a minijaturnim stoèiæem. Kada nisam sa majstorima instalirao alarme. Da je riskantno. a druga se bavila knjigovotsvom. saèekala me je ljubaznost u vidu kafe i domaæe rakije. To je stvarno suludo. Na opu ten razgovor je presekao. jer nisu hteli da mi plate stan. nema logike. Posao mi je bio dvolièan. ja se nisa m alio. i nije nikakva novost u svetu e lektronike. ali to je vreme vi e odmicalo. Spavao sam u prostorijama firme i silom prilike sam bio èuvar u firmi koja prodaje alarme. Na zadatak je da onaj ureðaj koji si napravio smestimo u ovo kuæi te. . Napraviti ne to sa to manje elemenata. Èak je osmi ljen i protokol za komunikaciju dva uredjaja putem interkoma.

.I dalje ne razumem ta da odluèim.eli ili ne. . niko te neæe prisiljavati.

Znam da tim gestom odajem nervozu. Lemiæe mikrodelove pomoæu lupe i robotske ruke. Zato su te poslali ovde. ne bi ulazio u kuæu. Tu se stavljaju ifre. shvatio sam d a se to dogaða meni. Barem onu.Ja treba da se odluèim da li hoæu da budem lopov? . Do gu e sam u govnima.Dubok udisaj. .Da.Ka i slobodno. a kada sve to lepo spoji sa kontrolerom. kome ne znam pravilno da izgovorim ime. Spolja gledano na ploèi centrale ne sme da bude dodatnih delova. ali sam svestan da ne mogu da je sakrijem i da hoæu.Gospodine . taj ureðaj treba da onesposobi alarm dok se ne obave neke stvari . . Biæe sve kao original. . Zapravo sve je kao original. .To je moj deo posla. .Ljubi a. . . takav prik az nestaje pre razilaska dima. Moram da ispitam do tanèina ta spremaju.Ja bih to pre nazvao pomaganje lopovima. zatim setovanja za senzore i jo neki parametri. jer idemo na sigurno. ja volim sitnice.Dok se ne to ne ukrade? . mora da se i èitaju sva setovanja iz starog mikrokontrolera i upi u u novi. . Ja sam taj koji radi pod lupom i elim tebe da obuèim. . Prilikom provale fal kontroler se vadi i stavlja novi sa pravim softverom. nekada bi simulirao provalu radi provere.Ne razmatramo tu opciju. ali ne mo e daljinski. Nije ni probao da mi ka e da je tampa najtriv i- . Taèno je da to mo e da se uradi za nekoliko minuta. Ljubi a prevideli ste jednu sitnicu.Ovo to sam ja napravio oèigledno ne mo e da se smesti u taj mikrokontroler kabriolet.Zavisi od sluèaja. sad Ako hoæe da ti objasnim do kraja.Zaboravio si da radi sa majstorima. uglavnom ti bi to radio daljinski. .Tako nekako. potom izdisaj rastereæenja. koji se razlikova o od starog samo po nedostatku brojeva. provala.Vidi . u nekom gradu velièine Ni a. To je njihov posao. ali nastankom njegovog sigurnog glasa. Nekada bi onesposobio ceo alarm. ja æu to zaliti plastikom pomoæu kalupa.Koliko se robija ako nas uhvate? .Opet sam sauèesnik. Èak je upotrebio i reè. a i nije mi jasno kako bi se napravila ta plastika. Klimam potvrdno glavom i sam sipam rakiju. ali kada je belo i suvonjavo lice pedesetogod njaka izronilo iz dimne zavese. .Eh.ta bi bilo moje zadu enje? .Da bi to bilo neprimetno kao to elite. jer bi to bilo fatalno ako bi do lo do neke sumnje ili istrage.Kontroler je samo kamufla a za onaj interkom to si napravio. . Suvonjavo lice sagovornika kroz dim cigarete deluje pomalo avetno. koju ja mogu da vidim. Ponovo je napravio ibicarski pokret i otkrio mi novi kontroler. a ti to posle krsti to kako hoæe . A ta je danas sigurno? . Jo uvek nemaju rupu. tako da niko ne mo e da pove e provalu sa firmom Na trenutak sam imao oseæaj da sam akter nekog niskobud etnog trilera. To su posebni zahtevi o kojima je profesor prièao. ali neæu sigurno isplivati ako ujutru odem na aerodrom i vratim se u Srbiju. .

a naravno alarm bi se oglasio sa zadr kom od tri minuta. Deo plana je bio i da Ljubi a sazna kada æe kuæa biti prazna. tako to je izlivao parèe plastike sa tuðim otiscima. a da je ova firma potreban uslov da bi ostvario naumljeno. nas petorica poèeli smo da odr avamo savetovanja na kojima smo razmatrali najmanje moguæe sitnice. Sve sam zaboravio sem jedne: ta ako mi se nikada vi e ne pru i ansa da uzmem neku kintu i vratim se u Srbiju da nastavim svoj bedni ivot? Znam da neæu diplomu okaèiti o ekser. Svaka nepoznata je poèinjala sa reèima. To bi se pravdalo sluèajnim resetom alarma. ali tada neæe biti anse poput ove. Nije mi puno bilo potrebno da shvatim kako imam vi e nepoznatih od jednaèina. Da je hteo. Video mi je u oèima da imam poverenja u njegovo umeæe. prvenstveno zbog novca. Pustio sam omiljenu kompilaciju klasiène muzike i utonuo u re avanje jednaèina sa puno nepoznatih. Nisam smogao snage da ga pitam da li je on u dogovoru sa profesorom izvr io moj transfer. ali sve viðeno ukazuje da se profesor ne bi ni rukovao sa ona tri majstora. On to nije isticao. bez bojazni da æe sa kro va posmatrati dolazak policije. koju je kontrolisao alarm. jer je mogao biti i dva kilometra udaljen. ali nije ni skrivao. veæ svojom pojavom uèinio da na njih zaboravim. Narednih est meseci smo se bavili uobièajenim poslom. kome je zbog s voje slo enosti potrebno èitava tri minuta da doðe u radno stanje.jalnija operacija u celom procesu. Ja sam trebao da onesp osobim alarm.pet izabranih kuæa. Odluèio sam da pristanem. Tamo gde nije bilo senzora na krovu. B iæe jednog dana. Meðutim. ostalo bi na policiji da razmi lja kakve su to akrobate skoèile na krov i izvr ile kraðu. ali kakva me plata èeka. Èim sam im formalno pru io ruku. Ako bi pak. Na a taktika je bila veoma jednostavna. dok sam ja pravio moj mikrointer kom. a sve nepoznate je potirala smirenost gospodina Ljubi e. Ostalo je samo pitanje da li verujem njemu kao èoveku. dok bi drugi elegantno otvorio vrata i pokupio ta je mogao. Naravno. jedan bi se pentrao na krov i simulirao da je kraða izvr ena preko krova. znam da æe biti isto kao da sam je okaèio o krivi klin. jer smo uvek imali zalihu prepravljenih kontrolera dovoljno za èetiri . a Ljubi a je svojim operativnim radom odluèivao u koju æe se kuæu ugraditi prepravljeni alarm. Vreme odluke. Poreklo njegovog nadimka otkrio sam na njegovu inic ijativu. Kako bi bilo fino kada bi mobilni telefon mogao da se smesti u mikrokontroler. a treæi bi menjao mikrokontroler. a ja bih bio u blizini dotiènog objekta i slanjem obiène sms poruke interkomu. prisustvova o sam prezentaciji savr enog spoja tehnike i filigranskog rada. Nastupila je najte a noæ u mom ivotu. provaljivalo bi s e kroz prozor. a kao znak da je alarm onesposobljen bio bi tri uzastopna bljeska sijalic e na ulazu. Dosta sam vremena proveo sa njim i shvatio da je on nosilac ideje. bilo senzora. mogao je da mi dodeli prinudni odmor. Nemam ideju kako je . to bi njima davalo veliku prednost u begu. zapravo iskljuèivao alarm. jer nisu poptuno znali da li neke prepreke mogu da se prevaziðu ili ne. koje bi mogle da poremete plan. ta ako. On nije odgonetnuo nepozn ate. Ipak su oni bili samo majstori ko ji su ugraðivali tuðe znanje. Na prvom savetovanju sam uvideo da su zapravo i li na blef. Instalacija interkoma ne bi trebala da zadaje probleme.

Do lo je vreme za akcije. Svejedno. a ja nemam alibi za tu noæ.dolazio do tuðih otisaka. prekinulo je saznanje da æe Ljubi a biti pored . Ma ta imaju one da potvrde. Takoðe sumnja m da su ona trojica taèno znali za to ga zovu Fingerprint. Pred prvu akciju ciklièno sam nizao ista pitanja u sebi. doæi æe u firmu i prevrnuæe je naglavaèke. Beskonaènu petlju pitanja. ta ako ih uhvate? Ljubi a ka e da neæe propevati ni pod srednjovekovnim spravama za muèenje. ja spavam tamo. One dve vabice æe potvrditi da i ja radim tamo. ali sumnjam da su to bili otisci sasvim obiènih ljudi.

sa njima bi pao i prepravljeni ko . jer su i dalje ugraðivali prepravljene kontrolere u pojedine kuæe . To je bio samo trenutak slabosti. tako da su odluèili da jo uvek koriste istu strategi ju. jer sam mu barem pet puta naglasio da ne elim da padnem zbog gluposti. Sticajem okolnosti pomagao sam i u èe ljanju brava. Sa petsto evra po provali nisam puno u tedeo. Poèeo sam da razmi ljam gde ja to ostavljam belu protivniku. ali ovog puta ostali su tvrði krovovi. Do sada nikada nisam pomislio. Ljubi a je u sva koj narednoj akciji bio uz mene. ja sam Ljubi u ubedio paranojom. to je iziskivalo jo jednog èoveka na krovu. koga su unajmila ova trojica. Da bih sebe barem malo obezbedio iznajmio sam neku garsonjeru. ali nisam eleo da mi se ivot svede na film sa obaveznim hap enjem negativaca. Najveæu paranoju sam mu pokazao.mene sve vreme trajanja akcije. U jednom trenutku sam pomislio da je Ljubi a neki psihoterapeut. On se samo iro nièno nasmejao i dodao mi da mnogo gledam filmove. Na moju sreæu strah se samo pritajio. Srbi su odluèili da iskoriste legalnu ansu za zaradom i zaborave na provale. ali sam to uvek radio ja. a jedino to mi je bilo na pameti je da u t ekam dovoljno za neki stanèiæ u Srbiji. a trenutno je bio nestao samo zato to sam dobijao jo petsto evra po upadu. to niko nije mogao da predvidi. to mi je ulivalo nadu da ih neæe uhvatiti. a kada bi loptica poletela i bila negde blizu glave ja sam se budio. Ona sitnica koju sam pre osam meseci naznaèio Ljubi i vi e ne postoji. Viza mi je isticala za nedelju dana. Nakon prvih provala shvatio sam da su ljudi od zanata. da bi mene odobrovoljili da radim ove gluposti. Kada je trebalo da ugraðujemo alarm. jer objektivno nisam ni imao potrebe. Strah se vratio kada je Fingerprint prona ao mali èlanak u novinama. Ako onda nije bil a gluma. Tri noæi me je budio udarac bele loptice. A. Do ao sam do zakljuèka da oni uop te ne plaæaju moje fizièko prisustvo. U prva dva meseca odradili smo jedanaest kuæa. a Ljubi a je kao i uvek nadgledao situacij u sa jednim zadatkom vi e. usled lo e percepcije stvarnosti. Èuo bih udarac taka. veæ samo fizikalu pravljenja i programiranja interkoma i njegovu probu na terenu. mogao je i on da alje sms poruke sa unapred odredjenim brojevima. da iskljuèi alarm. Upao sa m kao èetvrti èovek koji je menjao kontroler. Ljubi a je ne kako autoritetom ubedio ostale da ne dolazim vi e u firmu. Ljubi a zna da sitnica koja mi je onda smetala. a nisam smeo nikom da pomenem. a kod Ljubi e bi se dogovarali za akciju. Novine nisu pisale o pljaèkama koje su se desile preko krova. a u firmu vi e nisam ni dolazio. sem novca . gde se pomenula serija pljaèki preko krova. nije bila gluma. a sada olako prelazim preko nje. Na krovove nismo potpuno zaboravili. Realno gledano. ta promena mo e da oznaèava povlaèenje straha. oni bi me pokupili kolima na dogovorenom mestu. jer su vlasnici kuæa kojima nisu obezbeðeni krovovi naglo poèeli da zahtev aju dodatak koji bi tobo e titio krov. da ne bi neko poèeo da se zanima za ablon. da ako bi pali. Kao i obièno ivot napravi ansu. kada sam mu rekao da me strah da policija ne provali sms poruke i tako nas otkrije. Za divno èudo. a na meni je ponovo da je prihvatim ili odbijem. Nisam znao ta zapravo elim. Odluèili su da se primirimo i jednostavno zabor avimo na krovove. to je naj gore. ali na koji vremenski period.

Ljubi u ne bi odali sig urno.ntroler. a on neka im prenese ta eli. ne barataju pi toljima i neæe me sigurno juriti. ali kako samo tako kukavièki da odem? ta me briga. A Ljubi a? Njemu æu reæi da ne mogu vi e. . a pantljika bi poèela da se odmotava. Mo da bi im bio znaèajniji tvorac kontrolera od ob iènih provalnika. ta ako stave pred njih keks i mleko i pitaju. ko je pravio interkom? Ni nacisti nisu muèili ako bi im uspeo trik sa keksom i mlekom. ali mene? Odluèio sam da odem.

sve æe se srediti. plaèi samo plaèi. samo znam da ja vi e neæu . tu su maramice.Tanjice moja . Onda da te barem dovuèem do kreveta. sad da mi nazdravimo. . Tako.I pokvarenjak . hteo je da me zagrli. hajde da se sklonimo sa vrata . idi sipaj jo jedan. ta polako. .Ma.Ma mu karac je idem ja po konjak. ali su se pored njega stvorila dva èoveka i pokazala policijske znaèke. samo me ste e za rame i plaèe.Nije ba to tako jednostavno. Pre li smo celu Karaburmu. Kako je hladno.ta bre da æuti .Polako. sve mislim pijan je ne mo e da naðe kljuè on samo stoji i gleda me. a ja æu da æutim Pa. Obijao je neki stan jutros je pozvonio na vrata. Odakle joj snaga da ovoliko rida? Samo to se ne prekine. Uhvatili su ga noæas. Tanjice on je lopov. smejem se blesavice to sve shvatas bukvalno.Kako da ne plaèem? Ti se smeje ? . Ne bih se ni setila da nisam i u kuæi plakala. on.Eh. i govno i ðubre je. moram nekako da dohvatim vrata. ali je zaboravio da su mu ruke u lisicama. Obesila se celom te inom i plaèe.Ne smejem se.. reci da da je govno zar nije ðubre? . a kretena ko jeb .Da me voli ne bi krao ne bi me poni avao . Super je to se zagrcnula da je malo ka alj povrati. Dobro je. Znala sam da je on u pitanju. za sekund sam tu. Dobro je. ne plaèi. ta je bilo dalje? .Ej. . nije ni ta stra no. samo sam se nasmejala. nisam ponela rukavice.Jeste Oljice. tako. Ne oseæa da je etam. polako. a u stvari je tipièan balkanac. Ako nema kulturu. konjak je to . od sve muke sam se nasmejala i rekla: naravno. Manje cmizdri. Nikada nije video enu koja samo gleda kroz prozor i plaèe? Nikada nije video enu koja ovako plaèe. a ja jadna onako bunovna iza la sam u spavaæici. .On? . * Za to taksista nije u ao u dvori te? Kako æu da doðem do ulice sa ovim mojim klimavim nogama po ovom ledu? Iæiæu polako uz gara e. poka i saoseæaj i gledaj pravo prokleti mu ki stvore. Da. Taman sam htela da ga ne to pitam. Oljice.Mo e ko hoæe. .Po treæi put kupio sam kartu za Srbiju.Da.. . a taksista u retrov izoru gleda moje suze koje se br e smenjuju od lampiona pored ulica. Sigurno su se posvaðal i. sedi . samo polako. Ovaj put avionsku u jednom smeru. Jadnièak. èuæe nas narod.Olja. zna da te voli . Onaj najobièniji bedni provalnik . èim mi je telefonom rekla da mora da spava kod mene. Uvek je glumatao neku dobrotu. Predstavili su se i rekli mi da nije ni ta stra no.E. a mo da je i isterao iz stana. bar sam se setila da s kinem minku.

Svaku su krpicu pretresli. a on je prokomentarisao da ne bi ni ta falilo da nam se omakne. E. valjda si sada shvatila koliko je ozbiljan. Opet mislim na njega. opusti se. èak su i mleveno meso iz zamrzivaèa stavili u lonac da odlede. Po tovani gledaoci na vezi imamo gospoðu Draganu Dokoniæ tu iteljku za visokotransparent ni kriminal.zatvorite sve prozore. Gde je ona Tanja? Sigurno je u kuhinji. . Iz re ije ka u da je ovo ipak bila gospoða Dragana.Dobro jutro.Stoke pandurske. Nedelja je. . a drugom se ma am za daljinski upravljaè. Za sve sam ja kriva.Kako da da ne plaèem? Kada smo bili na putu za Zlatibor. to je samo bio jedan deo njegove delatnosti. Sigurno æe da drobe o ledenoj ki i.Ne nije se zezao. . Pusti kretena. sti e kafa sa keksiæima za tri minuta.Izgleda da je tako no. . Hladno mi je. Imamo male smetnje na vezama. samo se sme kao i dolazio u krevet. da li na vezi imamo gospoðu Radu iz hitne pomoæi? Ne. koja æe nas posavetovati kako da se za titimo od virusa. a popio bi verovatno ispred ulaza jednu bombicu da bi bazdeo na vinjak.Sve je smi ljeno radio. evo ga jutarnji program. . Jo uvek si smrknuta? Ej. Tek sam sada shvatila . zatvorite sve prozore Izgleda da sa vezama ne to nije u redu. Recite nam. Satima su pretresali stan i ni ta nisu na li.Da li tebe ne to terete? . koja je sve vreme krila pogled. Èujem kako klapara klompama. te sam ovoliko spavala. ali na alos t postoje zluradi ljudi. poèeli da me ispituju koliko sam dugo sa njim.Ih. najlak e je tako. Naivna budala. bilo pa pro lo i nepovratilo se. Ali Tanjice. ali mislim da se èujemo. oni su bili sasvim normalni. . a prevashodno virusima koje kre iraju. Ono to je znao sa dru tvom povremeno da zagine u kafani je samo pokriæe. to je ohrabrujuæa vest. Crtani vesti kupovina iz fotelje e. Re ija. No. .Nije pro lo! Sada bih se ujela dole da mogu.Ma zezao se. udarila sam se po èelu i rekla da sam zaboravila antibejbi pilule. . . Znam gde ivim i ne bi bilo fer da cepidlaèim. to ka e moja baba.Ma Tanjice. mogu da nam naude.. . Rekao je da je spreman da radi jo vi e zbog deteta da ga hrani od lopovluka moje dete da raste uz oca lopova Veæ je devet. fino su sa mnom postupali. koji svojim aktivnostima.ta si shvatila? . Nikad nije povisio ton. pomerali svaki komad name taja. Dragana dobro jutro. teta. Smrknuta sam? Zar je oèekivati da se smejem posle svega.Ne plaèi vi e molim te.Pokazali su mi nalog za pretres stana. da li sam znala èime se bavi ja sam samo plakala . kako da se za titimo od takvih ljudi i aktivnosti? . celo kupatilo razmontirali. jer napolju je v eo- . veza se prekinula. ba ti hvala to si pao u subotu da bih mogla da se odmorim u nedelju .Ne. Mora da mi je Tanja stavila ne to u konjak. sada je sve pro lo. Tada je provaljivao. kao to znamo kompjuteri su sve prisutniji u na oj svakodnevnici. poslu ajte savet.Odobravala sam njegovu prodavnicu auto delova i verc delova iz Turske. samo sam dala izjavu. On je fukara. . Dozivam je promukl im glasom. ne. Jednom rukom joj dajem znak da sam saglasna za kafu.

Sad mogu da sperem penu. deca profesore biju. ali volim da slu am vesti dok se brijem. Na pola brijanja oseæam hladan talas kako dopire iz sobe. Socijalizam je imao malo skriveniju varku. a u ivanje æe pripisati zabludi koju je svesno lansirao sistem. Danas je u prvom osnovnom sudu izreèena pravosna na presuda Ekremu Ljatifiju iz Borèe. te je krenu o iz socijalizma u kapitalizam i zapao u tranziciju. nisi mogao ni ta da u tedi . jer sam sam sebe penzionisao pre vremen a. a mi idemo dalje sa najnovijim vestima. Narod je poznat po tome to ne voli skriveno i okultno. zabavljaèi po trgovima i mimo Nove godine pevaju. Hleba moram da kupim. Jo jedno novobeogradsko jutro. Ja sam po urio i kupio dva komada. Politièari mudruju. Kada bude i ona privatizovana vi e se neæe moæi kupovati stanovi bez utvrðenog novèanog porekla. navika. Meðutim. Mogu da zatvorim vrata. Ja sam u boljem polo aju od ostalih penzionera. a nisam toliko izraubovan. jer je krenulo saop tenje Ministarstva za preporuke: Ministarstvo za preporu ke je preporuèilo graðanima da ne izlaze bez potrebe iz svojih domova. Da me nije primorala ova nesreæna okolnost i ja bih se stopio sa ostalim penzionerima. Uskoro neæe biti ni ostalog drveæa. jer si na kraju toliko izraubovan da te samo puna aka pilula mo e odr avati u elementarnom stanju. Morao sam da prièekam malo sa spiranjem pene. Po navici otvaram prozor da provetrim stan i idem u kupatilo. Sud je dokazao da je Ekrem pre dva meseca polomio katanac na trafici i i . tedi kao mrav da bi mogao da u iva u elementarnom ivotu. Otrovala sve krvu pesticidom dr ao preminulog oca u zamrzivaèu zbog penzije osuðen zbog obijanja trafike. * Penzija je najveæa varka savremenog doba. protiv koga si usled istro enost i nesposoban da se bori . jer sve ima u malom lokalnom duæanu. ali i u mozgu se skala zaglavila i uskoro shvati da ti ni sat u penziji nije potreban. koja ne podrazumeva zagarantovan u aku lekova. trajkaèi prste odsecaju. znala sam da æe da ti se povrati osmeh. ali u Beogradu odavno nema cerova. a od rente veæeg da ivim. jer u manjem mogu da ivim. U kapitalizmu radi kao konj da bi kasnije imao za elementarni ivot. ali si imao zagarantovanu besplatnu aku pilula. koja se zove. Ministarstvo takoðe preporuèuje ministrima iz ostalih ministarstava da proglase dana nji dan neradnim. Kada sam ih veæ kupio. Javljaju da je u Beogradu noæas bilo minus dvadeset i est. dovoljno sam radio da me muèi zajednièka boljka. to to si u tedeo daæe sve na lekove. a da vidimo ta rade kriminalci. Ministarstvo ponavlja juèera nju preporuku poslodavcima. Pri odlasku u penziju obavezno kupi novi sat. Morao sam. jer æe im obilazak ustanova biti on emoguæen. to bi se na kraj u svelo na isto. Meðutim. re io sam da odem u penziju. d a proglase dana nji dan neradnim.ma hladno. Radio si kao konj. jer nisu preporuèili da ostane posle brijanja. a time i uskraæena osnovna ministarska funkcija. jer sam u tedeo za elementar ni ivot i lekove. Na toj temperaturi bi pukao neki cer. jer su veoma ote ani uslovi za rad i kretanje. jer se na starom skala zaglavila. a za dnevnu ta mpu ne moram na kiosk. Ministarstvo za preporuke je preporuèilo .Draga Oljice. jer je ostala samo jo jedna fabrika u Srbiji koja nije privatizovana.

Ekrem je za uèinjeno delo osuðen na dva meseca zatvora. Sud je kao olak avajuæu okolnost uzeo njegovo kajanje.z iste izneo punu torbu cigareta i alkoholnog piæa u vrednosti od osam hiljada esto t rideset dinara. kao i èinjenicu da Ekrem ivi u kartonskom nase- .

Listovi sa osam pitanja o cigaretama. Tako je. a posebno novinarstvo. Nema filozofije u nala enju jedinog ciganskog naselja u Borèi i to jo pored Dunava. ali bi bilo glupo da ljudima dajem la nu nadu da konaèno neko na njih obraæa pa nju.Kako ti se zove brat? . samo punoletni dolaze u obzir.Dobar dan domaæine. Cigarete? Bingo. ali malo zahtevniji. a vi mi samo kratko odgovarajte. Dugo su tu i sa iveli su se sa ostalim stanovni tvom. isto me èeka i sa njegovom enom.Ja radim ankete o duvanu. od kojih je jedan u foliji. sad æu da zovem mog brata i snaju.Ne mogu stvarno. Potpi ete. a koji stepen razlike u k orist kartonske kuæe puno znaèi. ali u korist kulture. Izgleda da sam ih ba obradovao mojim dolaskom. pa da i njih ispita . Mo e? . Mehanièki èitam trivijalna pitanja sa ponuðenim odgovorima i ubrzava m njegove odgovore. . A mo da su siti istra ivanja i obeæanja i jednostavno me ignori u.Znam bre bato. Anketa o pivu? Biæe malo sumnjivo. Portparol je posebno istakao da uèinjena reforma sudstva u praksi daje oèekivane rezultate. Samo malo zna li gde ivi Ekrem Ljatifi? . . Ej. Proma aj. ali prednost imaju prijavljeni. Hemijske olovke. Da ima dece ispred. Spisak sa nasumiènim imenima. Cigani ne mogu bez cigareta i poslednju banku daju za dim. otkud im pare za pivo. jer bez toga nema ni ta. Nadam se Ekreme da danas ne sakuplja sirovine. Proma aj. dobro. bilo bi mi puno lak e. Koju bih anketu mogao da sprovedem? Najbolje bi se primili na neko socijalno istra ivanje. Nailazim na prvu kuæu i kucam. Me avina dobrote zbog koristi i op te kulture. Prilazim bli e kuæama i uviðam da one nisu ba od kartona. Ali ajde ispitaæu i njih.Dobar ti dan. ja vam dam dvesta dinara i idem dalje. Naravno. od kojih je jedno i Ekrem. Portparol suda je dodao da je sudstvo u sprezi sa policijom sve odluènije na suzbijanju kriminala u Srbiji. Izgleda da nigde nije prijavljen. to je pravo sudstvo. Ponovo neki mr avko. plaæam dvesta dinara po anketi. . . Pri tome je ve oma va no da nema za tiæenih i privilegovanih. Pravim neku karikaturu partizanskog pozdrava da ne bih prljao ruke i odlazim.lju pored Dunava i nema sredstava za ivot. . Kerovi najavljuju mo j dolazak.Sva deca pu e. ali nemam kud sem da izdeklemujem i da uðem. moram da razmenim novac. i da. Nude mi i kafu. a ja kucam na sledeæa. ovako æe potrajati. Rado bih popio i poprièa o. sve je transparentno.Samo malo da vidim Elvisa nema na spisku. oæe da ispita i njih? . . kako da ne znam. Ostavio sam kola pored bedema i zaputio se zaleðenim putem prema kartonskom naselju. . uði brate.Ja æu da vam postavim neka pitanja o duvanu. a kao primer je ovaj proces koj i je okonèan samo za pedeset i dva dana. ali zna se prioritet. . pa . ali oèigledno se nikom ne izlazi na ovu hladnoæu. jer s u èoveku i sliku okaèili.Dobro. Iza mene ostaju vrata popunjena grubim glavama i deèjim glavicama.Mo e bre brate. Otvara mi neki suvonjav krezubi tip. .Uði. samo pitam. I ovi su gostoprimljiv i.Elvis.

. Jeste Ekreme. Obeæao sam da æu da mu se javim èim stignem u Srbiju. ..Odlièno. Nije mu te ko palo. verovatno su novinari dobili sliku iz istra nog zatvora. Na odlasku su me ispraæali nervozni kerovi. a pro lo je veæ tri meseca. .Izvini . On je pametan na mamu. Isti je kao na slici.Oæe kakva ti je ovo olovka? Kao da je iz vasione pala. vasionska olovka za koju odlièno prijanjaju prsti. greda i èetiri prajca za koje se nadam da su barem dobro pobijeni u zemlju. a obeæao sam davno . samo jo da potpi e . mo e da oèekuje i zahtev za kontrauslugom. Taj zid od predratne velike cigle. Ja moram da imam tvoju aru da bih opravdao pare. . Dosta je njemu upisivanja. Koraèamo etali tem pored Save sa namerom da nastavimo etali tem pored Dunava. oivièavaju tri zida saèi njena od raznog priruènog materijala. evo sad oæe. sa istom estinom kao pri dolasku. samo na vrlja ne to kao da si doktor. izvini nisam skinuo foliju. koja je vodila ka zakrèenom mostu. a kakva je ara to nikog ne zanima. ali bez crepa. Nije se puno vizuelno promenio. Smrknut je. . Gde ti je ena da uradim i sa njom anketu. bio bi slabiæ i izdajica. Stokila mi otvara vrata i shvatam da je to on. Samo sedi na nekoj gajbi i povremeno me pogleda kada mi daje odgovor na pitanje. Dva deèaka u u kavim jaknama sede na gvozdenom krevetu i prate na dijalog. Krov je saèinjen od svega to podseæa na crep. a nije ni za oèekivati da se mlad èovek promeni za dve godin e. Kuæu su dr ali jedan zid. Ekremova kuæa nije se puno razlikoval a od ostalih. Kao da je sve izreèeno. mo da æe biti voljan za etnju. na e zajednièko bistvovanje po Nemaèkoj lebdi sve vreme izmeðu nas. jer je on prijavljen. Odjugovilo je. . a zaboravili su da je mraz i da mo e da se zalepi za prste. ali . Mogao bih da zovnem Branka. . Meðutim. Videla me da ne znam da pi em. idemo sada da ti ispitamo brata i snaju. niti je bilo ta posumnjao. ni ta neoèekivano neæe da pi e. mora svojeruèno.Ne.Ali zato gleda decu kako pi u. èim se manja voda poda veæoj i nastavi da zapljuskuje neke druge obale. ali reèi kru e negde u vazduhu i èekaju signal da se prizemlje.Ja ne znam da pi em. Uskoro s am se stopio sa nepreglednom kolonom automobila.Ajoj. A sasvim sigurno sledi mu je dno neprijatno upisivanje u zatvorsku kartoteku. Sasvim logièno za bilo koji kraj planete.Daj mr ti lice. jer ne bih eleo da sluèajno Ekrem èuje kako je negde upisan. Uspeo sam da ga odvratim u nameri da me prati do Ekremovog praga. od kojeg su se najvi e isticale graðevinske daske i li m. a ovako samo izda jica. oseæam da ono to nas najvi e vezuje. te sam te odradio iz navike.Hvala ti.Ma to nam dali slu bene. Sreæa tvoja Ekreme to sam u penziji. Obi ao sam jo tri kuæe. Da li se jo uvek oseæa gre no prema ljudima koji nemaju jasno zacrtane moralne brazde? Zar stvarno misli da je nekog ostavio na cedilu to nije dao otkaz ni rok? Da im je lepo objasnio da se pla i.Na nebu. bez ustezanja i telovanja reènika. Ne mora to taèno. da ne bi posumnjao u svemirsku olovku i anketu. . Kao i pre komuniciramo toplo. Ako ne to tra i . ne. ali me prima u kuæu i bez su vi nih pitanja pristaje na anketu. sin æe da se potpi e umesto mene. a ti æe da mi poka e gde ivi Ekrem.

Dugujem i ja tebi jednu prièu u vezi bele kugle u bilijaru. . shvatiæe da ti dugujem.Ti si lepo osmislio onaj interkom. naravno. jer dok se napravi zgrada Muzeja grada Beograda. . a ja moram da pregledam pisane zadatke. nemoj tako . kada zavr im sa ovim napasnicima. Meðutim. Nakit .Kada ti isprièam.Ne treba sluèajnosti pripisivati vi oj sili pored ivih ljudi.u njegovoj glavi. Ne vredi da se pretvaram. jer da sam pao ne bih se tako lako izvadio. ali sam ih instiktivno napustio. Zna i sam da ja ne znam puno o elektronici i nisam ni slutio da u onom mo e da se pogre i. .Ma ne. Sreæna sam to se neko potrudio da izlo i nakit. ja vrlo lako mogu da zaðem u klimaks. Sa tim softverom su poèeli da rade kontrolere. Tanke bore na nj egovom èelu iz reljefa prelaze u obline. Nadam se da æe p riznavanje moje gre ke umanjiti njegov oseæaj sagre enja.Ih Ljubi a. Zato sam ti rekao da ti dugujem prièu. Kada si ti oti ao. Na neki naèin sam ti zahvalan to si tako napreèac oti ao. Jedino me te i pomisao da æu sebe èastiti obilaskom izlo be. Napravio si da svaki alarm ima posebnu adresu da ne bi mogao da se neki gre kom iskljuèi. Iznenada uz Dunav je poèeo da duva hladan vetar izazivajuæi mr tenje na njegovom licu. koje se stapaju sa prirodnim crtama lica. logièno je bilo da naðemo èoveka koji æe tebe da zameni. ne duguje mi ni ta. a nisam jo doma ila ni tridesetu? Ispostiæu . . . Ne mogu da doèekam da vidim srednjovekovno prstenje i nau nice. . Kuæa gde su provaljivali je bila na istom putu i eto Kako je vetar nastao. Prvo da ti ka em da su ona trojica pala.Kako? Nadam se da nisi i ti pao. Mnogo hteli.Dugujem ti prièu ta se desilo nakon tvog odlaska. sada njost Subota. .Iz novina. Godine iskustva i uroðena opreznost su odluèile da ih napustim.Naravno. mnogo zapoèeli. kako. jer se ispostavilo da ona trojica nemaju mozak.Kako si saznao? .Ti si ih obuèio da koriste robotsku ruku i zalivaju kontroler? . èoveku je bilo ne to sumnjivo i pozvao je policiju. tako je i prestao. a nisam se uverio da nisu tupani. Po to se taj alarm nije povratio za deset minuta. . Sprdala se tampa sa njihovim kretenizmom nedelju dana. verovatno je jo tamo skapirao da nas dvojicu profesor vezuje. Za to mi odo e misli na klimaks. . od osmog do osamnaestog veka. Jedini dan koji imam kompletno za odmor.Onda treba da odamo zahvalnost na em prijatelju profesoru. Desilo se da su iskljuèili u kom iluku alarm koji je imao dojavu na mobilni. tvojim odlaskom na li su izgovor da nam ostane petsto evra u d epu. Eh. . a malo znali. . Iznenada i bez najave.Kako su pali onda? . Oni su uzeli jedan komad i isklonirali softver.Kao to vidi nisam. Ja sam ih izabrao.to njemu? . Nisu znali da æe iskljuèivanjem jednog alarma iskljuèiti i sve ostale do kojih signal dopre.

neka èula ude za kafom. moram i da se potrudim. Zbog ljudske gluposti ja samo znam da je prstenje od srebra i ni ta vi e. ti ovo napisao? Ne elim da budem ve tica koja æe da sumnja na svakog. U vitrinama nalik na pokretne tezge. da je veæ druga godina otkako sam raskinula sa onim lopovom i mene vi e niko ne mo e da i a sem frizerke. Za to pravac konak kneginje Ljubice. Kada bi se barem naka ljao neki radnik. Povremeno èuènem da bih video kako je senzorska traka prionula za staklo i ugled am njeno lice. koja je uparena sa brisaèem. Bris. ali alarm prodaje samo praktièna prezentacija. kako da deca pi u o leptiriæima kada nigde nema cveæa? Ha. Ovog puta alarm je u funkciji za tite nekog izanðalog nakita. Na stolu su nove ve banke. neæu jo dugo imati priliku da je gledam. da vidi mo ta æe da uradi ovaj brisaè. Ljubi a je bio m oj verni pratilac. crvena hemijska i brisaè. koje uvek ima zami ljen izraz. List za listom. ali ako je budem samo gleda o. Slobodna tema. sa jo skladnije postavljenim senzorima . posle mogu da lansiraju virus koji izaziva impotenciju i savr eno m e neæe zanimati koji mu karac èeka u redu za vakcinu.se ja do tada. ali od kako se totalno penzionisao. ali ubrzo ih izvadi i sa njima prebaci kosu preko ramena. Da. Redovno obilazim sajmove i prezentacije. bris. ali to ne kvari utisak zami ljenosti. jer je zaboravila i da di e. Moraæe da nauèi da svim falsifikatorima i prevarantima brzo doðe kraj. sve to mi je za sada potrebno. Svaki put kada napravi puluèuèanj stavi ruke izmeðu butina. ali se pla i m da mi se mozak ne isposti do tada. Napokon èujem neke korake. Alarm sam pogledao i shvatio da ni ta nisam novo video. momèe. Èesto skuplja obrve. ni ta. a onda je d aba svetlucav nakit u vitrinama. * Do la sam u drugu salu. jer oèigledno mu karci vi e i ne startuju. E. * Od kako sam poèeo samostalno da se bavim alarmima. Isplatila se onolika patnja da naruèim ovo preko Ebay-a. nalazimo neke druge izgovore kako bi pili pivo. le i skladno rasporeðen nakit. ali samo kojoj ja dozvolim. Zatim ruk e sklapa. u kojoj mi oèi boje bronze poprimaju boju srebra. ali ako elim da se do tada isposti m. Poèinjem pa ljivije da gledam prstenje kako bih mogao da zapoènem neku prièu. kao da ne to negoduje. jer mo e na papiru ne to da izgleda svemirski. Ona se sigurno neæe naka ljati. crta za crtom. kao da se moli. a nikako fotografije sa zracima. ali sada moram. lepo si ti falsifikovao m oj paraf i boju hemijske. Sve manje u ivam u . Eh. i li ova plavu a za susednom vitrinom. Lepo je gledati zami ljene ene. Lak e je meni da merim i ocenjujem tuða iskustva. Nisi ni mogao da zna . neg o da èekam prigovor. kako bih saznao da li ne to vredi ugraðivati ili ne. Ne pla im se ja klimaksa. Na samom ulazu mlada dama se sme ka i nudi mi dobrodo licu u vremeplov. ali nisi znao da sam parafirala sa specijalnom hemijskom. Ti ina je toliko uporna da poèinje da smeta. Ba sam sme na. koristim svaku priliku da se upoznam sa novim tehnologijama. bris. zato i nisam proveravala paraf. paraf za parafom. buduænosti i ljubavi. a nigde nema fantazije.

jer je u èitavoj sali samo jo jedan posetilac. Prsten koji je nekada bio u grobu. koji se ba zainteresovao za prstenje.lepoti srednjovekovnog kinðurenja. Zar ne zaslu uje barem pomen gde je naðen? Nemam koga da pitam. Kak o . sada je samo broj u nekoj vitrini.

Ah. koji sam posetila. Krivac priznaje gre ku. za koji ne zna ni iz kog veka potièe? Mo da je velik i poznavalac srednjovekovnog nakita. ao mi je. . da li vi radite ovde? . Kao da je moj pokret okazao nameru i inicirao njegovu ruku. Rukom kreæem kao da elim da se upoznamo. konaèno je progovorio : . ali me je drugi posetilac preduhit rio.Moram da vam ka em da sam do la iz Kragujevca da bih specijalno posetila izlo bu. . Jo uvek bez reèi kreæemo u podrum odakle poèinju brojevi. tamparija je zakazala.Ne mogu ni ta konkretno da vas pitam. . Prosedi gospodin prilazi i bez reèi pru a nam papire. Meni brojevi ni ta ne znaèe . a dobi la sam stranca. Za reè koja bi barem malo potkrepila kajanje. .Izvinite. ali ja mogu da shvatim kako je to kada neko ne ispuni obeæanje. Ostajemo stranac i ja. Sporazumno æutimo. . Uz izlo bu je predviðeno da se dele male knji ice sa propratnim tekstom o svakom eksponatu. Nigde ne pi e odakle poèeti. zarobljeni ti inom i èekujuæi da je poremeti zvuk tampaèa. a jo nevoljnije koraèa ka stolu. Uostalom zar izlo ba ne zavreðuje da doðete jo koji put? . mi smo jedini. a po svemu sudeæi bio je veoma koristan.Da. Ali za to je krenuo u obilazak od kraja? Ni ta èudno. nije ostalo volje. Èujem korake.Ali. da. sm elo koraèa u nameri da siðe na donji nivo. ali u deliæu sekunde druga ruka èini isti pokret i ruke zavr avaju prekr tene na mojim grudima. ali i ja sam do ao èak iz Ni a da bih video izlo bu. ne. hvala. Zvala sam Tanju da mi pravi dru tvo. tamo na ulazu. Imam èvrsta uveravanja da æe biti dopremljene u utorak. i bez osmeha prihvatila papire. Uk rstili smo reèi sa imenima. da ne bi refleksivno krenuli da komentari emo situaciju. Mislim da nije fer da nam uskratite malo vi e informacija o ovako divnom nakitu. tako da knji ice nisu isporuèene na vreme. nije mi odbojan. . Ona mu sa razvuèenim osmehom odgovara da nema problema. Sada smo malo manje stranci. ali nemam vremena da etam sa vama po salama i dajem informacije o svakom eksponatu. Okreæem se i pogledi nam se sreæu. Taman sam udahnula da mu prebacim za drskost. neki gospodin ulazi pozdravlja se sa devojkom na ulazu i pita je da li ima nekih problema. a i ja sam videla pored vrata srebrni nakit. . nevoljno klima glavom. Ako biste mogli da nam od tampate jedan primerak na tampaèu re ili bismo problem. jer nemam nikakvu informaciju o nakitu. No. Naravno da ima problema. pa sa m se intuitivno spustila dole i krenula od bronze. nema posetioca. Mo da ga zanima samo masivan mu ki nakit i peèatno prstenje. Vidim da imate kompjuter sa tampaèem.Izvinjavam se to se me am u razgovor.Mi vidimo jedinog krivca u vama. Molim vas potrudite se u ime preðenih kilometara. izvolite pitajte. Nekako sam procedila reè. da. Platila sam ulaznicu i sada Na razgovor je oèigledno pobudio pa nju jedinom preostalom posetiocu muzeja i dao mu toliku slobodu da se ume a u razgovor. Utegnut stariji gospodin. Kada smo si li u podrum. Videæu uskoro. a treba nam samo jedan primerak. doðite posle utorka.ta bi bilo kada bih svim posetiocima tampao? Ne. ja sam tvorac izlo be. poglede sa osmesima i ake na rukama. stvarno ne mogu.Ja ja se duboko izvinjavam.njemu ne smeta da gleda prsten.

. ali ima vremena. Naravno. Dok brojim listove. Povremeno se savijem i pogledam vitrinu iz nekog drugog ugla kako bih mogao nju da o acujem.Ja æu iz sredine.Da. a ja sam se iskrev eljila sa jednim dugaèkim. kada bi dolazila svaka u a u muzej. Prebrojala sam osam listova i odvojila poslednja èetiri.Ma ni ta nego. gde je i oèekivati da naznaèeni atri buti naprave utisak. posebno one sa grozdovima. Stvarno mi nije problem da kasnije pove em u glavi ta sam video. . sa akcentom koji bi trebao da naglasi rastegljivost na i . . pogledaæu. mogli bi kasnije da razmenimo utiske. A. Nisam ga pratila ispod oka. a ostaje nam samo da ih upotpunimo. Prilazi mi sa jedva primetnim sme kom. Problem nastaje kada ne znam ta sam video. Ti uzmi prvu polovinu. Uostalom nis u tako lo e ove nau nice.Va i. izvoli. Ja sam pre desetak minuta zavr ila. * Vratio se iz prizemlja. a ja æu drugu. Bilo bi glupo da me sluèajno provali kako me ne zanima nakit. njena predanost nakitu èini garanciju sve labavijom. . . . jer nije vidno reagovao. to? . Poku avam nekako da uspostavim prisniji kontakt. Ne bi se onako pona ao da m u nije stalo do eksponata. Ne znam ta je on pomislio. . Bez neækanja sam pristala da navodno razmenimo utiske.. ali imam oseæaj da je ostao malo zateèen u hodniku oivièenom vitrinama. ti pogledaj belobrdske nau nice. Do sada nam se nisu pogledi sreli. da. Oèigledno je da smo nas dvoje razmenili utiske. dvesta eksponata su garancija. ali ponekad znam da se iskrevelj im kada elim nekom da poka em kako mi prija to to mi je uradio. ali nisam znala da se tako zovu. Stvarno bi bilo neprikladno da budemo jedno pored drugog i st alno viruckamo u papire. a ja sam se nekako naglo okrenula prema jednoj vitrini. zapazila sam te sa grozdovima. Meðutim. * Do ao sam do fiktivne sredine i poklopio broj pored eksponata sa brojem na vrhu papira.Predla em da podelimo papire i da se razdvojimo.A. klimam glavom i sme kam se.Aha. i deluje mi kao da sedi u nekom vozu koji èeka na semaforu ispred Kragujevca. a da se kasnije zamenimo. ali èemu neækanje kada imam elju da ga malo bolje upoznam? Znam da iza utisaka stoje i neki drugi utisci. . ali zar neæe da prati od poèetka? . Na licu mu se nazire zadovoljstvo. tako da sam spremna da razmenimo tafete.Da. ne bi bili samo na s dvoje u celoj zgradi.Obrati pa nju na prsten pod brojem trideset osam. ali sa kredom u ruci. ali nismo se sreli u kafiæu. Klimnuo je glavom u znak odobravanja. s obzirom na to da su stare oko hiljadu godina. Zahvaljujuæi tebi sada znam. Uvek kada je pogledam vidim njen odraz u staklu od vitrine. èekaæu te gore. I on se samo nasme io i krenuo ka sredini podruma. Momak je snala ljiv i uviðajan. koja je uvek spremna da povuèe crtu.Jedino je on sa laticama i nekako zraèi.

* Brzim koracima grabim ka izlazu.Branko. Ona podigne prednji toèak bicikle i ka e. ali ljubav prema nakitu ne mo e da se izblefira. jer sam izgubila koncentraciju. hvala ti za etnju. koje se leti lepe za obuæu. . ali sam dobro udahnula kada sam iza la. Ja æu da saèekam neki autobus ka Novom Beogradu. Kako prosta fora. da.I ja bih volela da se malo zagrejem.Lepo. ali ne o eksponatima kako sam najavio. Ja ne izlazim sa oseæaje m superiornosti. mirkanje sijalice se pretvara u uækastu svetlost okolnih lampiona.Bilo mi je zadovoljstvo. poprimaju boju jagorèevine. a nakit iz osamnaestog veka nije nov ost za mene. . da se malo zagrejemo. kucaj . da. Kao da smo klinci. Odraz prljav tine ne izostaje ni u ovom trenutku. èim tebe nije provalio da nisi iz Ni a. . Svaki korak mi je te i. veoma prljavom delu grada. .Kada se vraæa u Kragujevac? Upuæuje mi hladan pogled i poèinje da se cereka. Bez reèi sil azimo niz stepenice i gledamo du iroke staze.Kikotanje jednog para na ulazu odvojio mi je pogled od vitrine. koja na tren osvetli njeno lice u kupeu nekog voza. Ja onda tre ba da budem jo banalniji. Kesa je izmamila osmehe na na im licima i spontano nametnula prièu o prljav tini u gradu. Oseæaj da je ispred vrata povremeno pokvari mirava sijalica u mojoj glavi. Ona vozi bicikl. Poèeli smo od kesa koje se izbacuju kroz prozor. Verujem da se vazduh ispred konaka ne razlikuje od onog u konaku. a je je zamolim za jedan k rug oko zgrade. Kreæemo ka Zelenjaku.Shvatila sam da blefira da si iz Ni a. Odvajam se i fii zièki od vitrine. . malo sam lagala da bi imalo vi e efekta. .Ja sam iz Beograda. ali Ni je dalji i imao je veæi efekat.Nisam o tome razmi ljao. . jer ipak je ovo enski konak.Ah. evo ti obrni krug. Hajdemo nani e. Naravno pametnice.Mogli bi da popijemo èaj. zato èesto poseæujem izlo be.Ne samo prema nakitu. Sijalica sve èe æe m irka. na kojoj izbeljeni delovi njene plave kose. jer je vetar poèeo da kovitla i za tren podigao u visine rozik astu najlon kesu. Mogu li da dobijem tvoj broj telefona? Hteo bih da razmenimo utiske sa izlo be. veæ privlaèe me starine uop te. ali oèigledno èovek nije na to obraæao pa nju. . . Otvaram vrata. . Uspevam nekako da zapoènem prièu.Za to onda nisi rekla da si iz Ni a ili Leskovca? .Mislila sam da æe da me provali zbog naglaska. ba sam se fino zagrejala. uprkos tome to sam bli e saznanju da li me èeka. a na trotoaru Brankove ulice zavr ili sa ispljunutim vakama. samo sam hteo da nekako bude efektnije. biæe sve kako ti ka e . . . Koraèamo masivnim ploèama koje bi trebalo pri ulasku da naglase moæ zdanja ili pri izlasku pomognu na im èulima da jo dugo zadr imo oseæaj superiornosti kojim je oduvek odisala zgrada.

narukvica sa motivom travke. Kada bolje razmisli m mo da ne pametuje stalno. Mo da bih mogla da promenim nau nice. Pomislio sam da pravi kerovi oseæaju kada ena ima teranje. prstenja. prsten mi je malo veæi. ali sada elim. . To su jedini autobusi u gradu u kojima èovek mo e da se opusti i ako stoji.* U la sam u autobus to su nam Japanci donirali. Nisam krila èuðenje kada mi je rekao da taj klub funkcioni e veæe desetak godina. Reðaju mi se boje pred oèima. Smr ala sam. Ne zna m za to je toliko bio siguran da æe mi se svideti taj klub ili ga jednostavno nije zan imalo da li æe mi se svideti. Miris crnog vina iz èa e opio me je pre nego to sam ga . Zatièem sebe kako buljim u sopstvenu figuru. t o neminovno obeæava razgovor. * Iza la sam sa njim u neki klub. Mogao sam to i na semaforu. sve vi e tonem u svet narukvica. ali sa mo meni. Glupo je bilo da se pravim sveznajuæa. U sredu me je pozvao i jednostavno izrazio elju da izaðemo. a ja to ga nisam pitala kakva se muzika slu a u klubu. jes. koju ne mogu da nadjaèam ni naj e æom muzikom sa plejera. Ali za to sam uop te proveravao da li mi je dala pravi broj? Nejebica ili mi se stvarno svidela? Njeno atletsko tel o bi mi se svidelo i da nije nejebice. samo govori o mojoj nameri da sam htela da se vidimo. prsten sa laticom. a sresti nekog na izlo bi ne podraz umeva da taj ne izlazi po splavovima. a uz to bi pasovala ona narukvica . Ne valja. Probaæu onaj sa ucrtanom zvezdom. Sve manje trepæem.Jes. On je mu karac koji predla e. ali smo ih èuli dovoljno prigu eno da nam vokal i bubanj nisu smetali u prièi. bobice na jagodama su suvi e sitne za kamenèiæe na prstenju. prihvatila je igru. Ispalo je dobro. a ja sam bez puno teoretisanja naglasila da mogu samo vikendom. nau nica. ali znam dobro da kontroli em neumesne misli. a u stvari oboje znamo da sam hteo da proverim da li mi je dala pravi broj. tako to mi je rekl a da su je neki kerovi saletali. * Zovnuo sam je da vidim da li je dobro stigla. jer nije æutljiv.Devojèice. u eni se malo. ali te im se da gledam negde dalje. Nema truckanja niti uobièajene zaglu ujuæe buke. Prozor se cakli i jasno prikazuje moj odraz. Obiène alke od isprepletane ice. nego za alarme. Nismo razgovarali o muzici. povremeno podignem kapke i ugledam sebe. tako da ni ta nije mogao d a zakljuèi na osnovu zvona. bez obzira to su svirali rok. veæ je elela da ostavi utisak. mo da æe pasovati onaj sa pet kamenèiæa u obliku krsta. ali je pre ivela. Nau nice sa jagodom. a planirala sam da popijem barem jedno piæe. a ono pametovanje ba i ne privlaèi. Bili smo u drugom delu kluba i nismo v ideli muzièare. . jer bolje zvuèi zanimati se za nakit. ali verovat no ovako ima vi e dra i za obe strane. ogrlica i trepetljika. poèelica. a ogleda se kao na modnoj pisti. Nije mi zvonio mobilni. a oni izmi ljeni imaju ulogu da daju do znanja mu karcu da ena ima teran je.Izvinite izgleda da sam zadremala. Nikada nisam murela u autobusu. ne mogu da proðem. I ja sam se pravio da me zan ima nakit.

koji je bio sve e zabrlo en otpadom specifiènim za noæni provod. Ruka koja me je dodirivala nastavila je da ste e kriglu. Gledao me je u oèi i u sred razgovora. U prvoj rundi brbljali smo oboje. Kada smo utihnuli sa prièom. a oèi koje su se trudile da me hipnoti u i zgubile su prodornost.dokrajèila. da mo e da se obogati ako napravi n eki alarm koji æe imati ulogu pojasa nevinosti. Razum je oprostio èulima i pravila sam se da ne primeæujem. Nije me zaèudilo to se slo io oko posesivnosti. ali kad sumiram. koja je bila opijen a . Svetlost farova sekla je februarsku noæ bez snega. Olja. povijam glavu i molim se bezime nom Bogu da se vrata otvore ispred mene. a ja to èarobno lice sklanjam u stranu. Tra im neku sredinu. jer smo se slo ili da srednjovekovne ska lamerije vi e nisu u modi. Odbila sam d a me prebaci do kuæe. Branko mi se pribli ava èujem reèi. jer se bli ila ponoæ. Mene sigurno èeka topli krevet uz noæni program na radiju. Molitva mi je usli ena. koje sam posmatrao sa dovoljne udaljenosti sa koje mi se ne muti pred oèima. a mi smo æutke koraèali trotoarom. sve dok nije ne no izvukao prste i preselio ih u moju otvorenu aku. On je pio pivo iz krigle. koji mu karcu prija. nastavio je da me gleda prodorno. * Ritmika tela pospe ivala je grèeve na njenom licu. jer ko zna kakvu bi mi saglasnost izmamio. Vagala se u mom krilu. Druga runda se zavr ila sa mojim pogledom na sat. Totalno prekidanje igre bi odalo moju otupelost. Na stajali tu nekoliko sredoveènih ljudi je èekalo da se iza bre uljka pomole farovi spasa i povezu na mesto. nogama sam tri puta t rupnula i u noæi nestala. koji su se uz pom oæ smernije ruke nekako izmigoljili i krenuli prema nakarminisanoj èa i. ali sigurno je osetio drhtaj mojih prstiju. Nisam bila svesna kakvu sam odvalu napravila kada sam bez ustezanja konstatovala. Tokom druge runde vi e smo se kikotali nego to smo prièali. to automatski znaèi da sam mo da u nekim momentima bila pijana. Uèinilo mi se da sam se otreznila. krenuo prstima ispod d emper a. ali jeste njegova smelost da mi svojim prstima kao buva uðe u rukav od d empera. Moja ruka je bila eljna dodira i potra ila je njenu ruku. Ako mi se uèinilo da sam se otreznila. Nije mogao da vidi ili oseti moj e telo kako je zadrhtalo. kao teg na te razijama. èim sam najednom videla ru na èa i. a mu karci su u svojoj posesivnosti ostali isti. ine poèinju da z veckaju. tako to je u poèetku srkutao kao da je vino. lice ti je èarobno . a na kraju u nekoliko gutljaja ogolio krigli dno. koja osim prekretnice ka novom danu pravi prekretnicu i u saobraæaju. gde ih verovatn o èeka topli krevet i lepa reè. Druga runda je nastupila sa drugom turom piæa. Nazdravila sam mu sa sme kom. vi e ja nego on. ali nisam odbila da me isprati do tramvajske stanice. koji obiluje lepim reèima i stihovima. a nastavljanje bi naglasilo moju èulnost. ali nije dodirivao moju ruku. Farovi se pomaljaju na bregu. Sreæom nije poèeo o enskoj posesivnosti. Njena ruka je bila obmotana plavkastim èar avom. a ne obeæava. a ja sam balansirao na drugom tasu. ali nije toliko da ne prim etim dodire. sa ne tako prodornim braon oèima i dotaknuo mi prstima ilu kucavicu. zatim pravim blagi poluokret. Vino mi je otupelo reflekse da ne primetim njegovo unjanje.

koja je pomerila zavesu i njeno lice je obasjala svetlost lampiona. Lice joj je bilo èarobno i prosto pozivalo na osve enje utihnule ritmike. Æutanje je prekinula promaja. Moji prsti su pomislili kako bi se najbolje s lagali sa njenim prstima i pohitali ka igri preplitanja. ritmika je utihnul a.ritmikom i nije oseæala moje dodire. Ne to se desilo. .

od kojih jedan pleni ukusom. Ruka mahinalno pribli ava telefon oku.Æao Branko. po eleo sam da ti se javim . a ja obele avam kese. selim se. Sve bih dao. Nisam imala èime da ih poslu im . mo da je onaj prevoznik poranio. bele teniske èarape.Ihh nismo deca.Super. barem ne moram da la em kako sam zauzeta. * Nema gore robije od podstanarskog statusa u Beogradu. Telefon se ogla ava uobièa jenim zvonom. . i naravno ne nosi Branko. to je skupo i prosek u ukusu. Kada je akcija? . a o acovala sam i kako su se obuk li. plava majica ispod svilene ute trenerke. prljavo sive èarape. ali ovog puta mi je prijao bilo koji razgovor u kome nisam ja sudelovala. .Ma otprilike za sat vremena. a ni ta nisam probao.Nemam elju da te ubeðujem kako neæu zloupotrebiti tvoju buduæu adresu. elim samo da pre ivim dana nji dan i da se stropo tam u krevet. pa smo jeli èips. Teget platnene patike.Znam kako je. kojima je verovatno isekao iletom zastavicu za marku. Mo da bih izgubljeno puto vanje lak e podnela da nije obaveznog seljakanja. To je sve . odmah polovinu bacim za stan. jer je dino etnjom mogu da se skoncentri em na spisak na papiru i glavi. koji smo uzimali kao deca iz kese. platnene teget pantalone koje imaju dve bele pruge du avova i crvena majica sa skromnom arom. ali stvarno imam elju da ti pomognem. Prilazim bli e.Daj mi adresu. Sasvim sluèajno se nametnula pr ièa o moguænosti brzog interneta u mom novom stanu. Da ne plaæam st an mogla bih za godinu dana da u tedim za put oko pola sveta. . u gradu se oseæa euforija.Ne pitaj.Samo jednom sam je po eleo.Æao Olja. Ispred mene su dva sportski obuèena èoveka. koje jasno vidi ime. zatvaram trakom kutije i i èekujem Tanju da doðe. Kada bih sastavila godinu dana u jedno m stanu bila bih presreæna. Predsta vio ga je kao jedinog radnika u njegovoj skromnoj firmi. nosi Branko. Bilo je u mojim mislima fatalno. a ja sam ga iz sobe videla kako ve to presk aèe kutije. jednostavno ne elim da te maltretiram.Kako provodi nedeljno prepodne? . Imam i ja dug podstanarski sta . Veæ sam se uhodala se kesama za ðubre. . Da li da se javim? Za to ne bih. Ponovo sam u ivala u njegovoj reèitosti. . Sve bih dao da mogu da promenim tokove elja. ta ima kod tebe? . Za dva dana æe osmi mart.Ma ne nikako . koji je neko snimio u bioskopu. . a van misli se pokazalo pogubno. Tanja je bila bli a i otvorila je vrata. U totalnom sam haosu. èekam prevoznika da mi se javi. Ne kapiram gde je èar gledati film . Nismo se odavno èuli i eto. koja je ispod crnog bluzona na niranje. Bele patike sa vazdu nim ðonom. U sobi mi odzvanjaju nervozni koraci. . a Tanja fanatik za filmove iskoristi la je priliku da sa njima prièa o najnovijim filmovima. U ve tini preskakanja nije zaostajao ni momak koji je do ao sa njim. Ja samo elim da ti pomognem i to je sve daj mi adresu. Vreme je da probam. kutijama od èipsa i crvenim markerom. a druga polovina ostaje za goli ivot. Kada podignem platu.Lepo od tebe. Nego. telefon je u doma aju ruke. Branko.

sprema se da ne to ka e. a gasi u meðuspratu. Branko je hteo da bude u prizemlju sa Tanjom. momak istovara sa Tanjom u prizemlju. Napravio je neku boleæivu facu.To znaèi . To joj nije palo te ko. Koristim trenutak tmine. Ta nja je zalupila vrata i mahnula kroz zamuljano staklo. . jer moram da se izgubim na petnaest minuta. Mogla sam sa njim iz kluba i u krevet da odem. Tanja prati stvari u liftu. Mo e li kod tebe u gepek? .Otkud ti ovaj Sansui risiver? On je stariji od nas. ionako su mi svi kvazidrugiv i zauzeti kada treba da se selim. mo da mo emo i drugovi da budemo. Sve su stvari u stanu. U trenutku sam pomislila da mi samo prija njegovo prisustvo.Prevoznik mi se javlja. Bilo ta da ka e biæe emotivno. . a nisam znala za to.Hvala ti. Posle drugog sprata uviðam da se sijalica pali kada prolazi lift kroz sprat. a mi delimo mrak i ustajao vazduh. Vratio mi je u paketu za neuzvraæe no milovanje i poljubac. jer znam da uvek i ma nekog ispred zgrade sa kojim je rada da poprièa. .Biæe zavijen u staro æebe. jer sam se sa Brankom savr eno k apirala bez puno reèi. esta je godina kako mi je otac umro. njega æe da snesemo na kraju.Da. Momci su mi nesebièno pomogli i veliko je pita . ali meni treba ne to trajnije. Oseæam arenilo boja preko kapaka. a ja sam ga uzela za uspomenu. izigrava èuvara stvari. Vidim broj èetiri na vratima i njegove ruke na kutijama. hvatam ga za tople ruke i privlaèim ka sebi. a ja sa Brankom iznosim stvari iz stana i reðam ispred lift a. Nastupa interval tmine. ali ovog puta dosta bli e gradu. oseæam na gli trzaj i svetlo se gasi. Prava je retkost. a ponajvi e u sobi. bile su reèi zahvalnosti to je do ao. Na trenutak mi se uèinilo da njegove ruke ele da me zadr e. Branko i ja ulazimo u lift. Ponovo stan na Novom Beogradu. Sa iznenadnim pitanjem. . a verovatno i misli. Kom inica preko puta. ne bih mogao da dopustim da se negde ogrebe. Dok se drndavi kombi provlaèio izmeðu parkiranih automobila primetila sam jednu prodavnicu u susednoj zgradi. ali sam kasnije uvidela da je odradila intuicija. a njegov drug ugurava kutije izmeðu nas. Izbacili smo sve stvari iz kombiæa i pristupili poslu sa istom emom. Pritiskam broj sedam. ali stiska nije bilo. . Sada uviðam da mi je nudio ne to trajnije. Zovem Tanju u hodnik i zadu ujem je da im bude na usluzi. Vraæam svoje ruke u prv obitni polo aj i èekam da se pojavi broj sedam na vratima. mi poèinjemo ubrzano da snosimo stvari. Prekidam njegov uzdah. ali sam samo htela da budem bli e Br anku. jer nije ni za oèekivati da budu na drugo m mestu u jednosobnom stanu. murim i savijam se preko kutija. Kada smo prvi put napunili lift ostali smo sami u stanu i prve reèi k oje sam mu uputila. ali sam ja zapovednièkim tonom nared ila da ostane u stanu. Kutije dele na a tela. ovog puta umesto dobronamernog pijuniranja stana. ka e da je na pola sata vo nje do zgrade. Veæ est godina je sa mnom. Mo da se jednog dana preselim i u sam grad.Moj pokojni otac ga je kupio u momaèkim danima. Ispala sam kao neka ve tica. a ja nisam razumela.Dobro me podseti. Sada smo jedan-jedan. ve to je izbegao da mi da bilo kakvu potvrdu moje zahvalnosti. ali ne i njegove usne.

Kada se moj otac nekom zahvaljivao. Voðena sliènom namerom prilazim rafu sa piæima. a valjda æe se i da im se adekvatno odu i. ih barem ili bombon ivot postarat uzi- . zato mogu da napravim neko meze.nje da li æu nekada moæi da im se odu im. uvek je poklanjao piæe jeru i nagla avao da je to samo njegov znak da ceni njihov èin. da malo poèastim.

izgledaæe veoma bogato. kao oprobanom metodom. te vredi dvanaest miliona dolara. Kada bi ime Rodoljuba Stojanoviæa osvanulo na listi bogatih ljudi u nekom enskom èasopisu. ena se æutke odmakla od hladnjaka.Gospoðo. ali kada mi vi to tako lepo iseèete i ja razvuèem bar unasto po celom ovalu. odmah bi se udavaèe razletele i potegle sve silikonske i salonske veze ne bi li nekako upoznale dotiènog gospodina.Eh. Stajem iza starije ene i nemin ovno èujem njenu porud binu. Imam neke goste. ali je prvi put re ila da to uradi temeljito. a radnik je poku ao da je ismeje. Èim sam u la u stan povirila sam kri om kroz poluotvorena vrata od sobe i ugledala oljice od kafe u kojima se nazirao talog. U strogoj tajnosti su dva meseca vr ene multidisciplinarne analize i do lo se do zaklj uèka da je kriminal u velikom opadanju. ali da mi iseèete veoma koso i tanko. Struènjaci su pokazali odanost narodu. jer bi se sa znanjem da je toliko dr ava Srbija ulo ila u njegovo kolovanje. a ja sam neprimetno oti la u kuhinju.Dvesta grama svinjske peèenice. a ja sam ostala da ga maltretiram sa zahtevom da mi is eèe Èajnu i kaèkavalj.mam vinjak i koka kolu i nastavljam ka delikatesu. Poveæala bi se op ta pismenost stanovni tva i ostvarilo bi se pravilno tumaèenje pokazatelja kriminala. a policija je objavila veliko pro irenje bele knjige. Bitno je da izgleda. a policija se javno zaklela da æe i ovog puta biti u slu bi naroda. maslinkama napravim privid bogatije trpeze. mladiæu. i sve to rasporedi u dva tanjira od stiropora. kako bi poveæala svoju efikasnost. a kriminalce je pro irenjem bele knjige. Svi su brbljal i. struènjacima je reèeno da su arlatani i da se ne prihvataju takve metode. njegovo ime je strogo èuvana tajna. je dvesta grama i ne mo e da bude vi e. Naravno. . . to je bio samo trik. dvesta grama. Za èaèkalice i maslink e sama sam se postarala. ena je vrlo ozbiljno nastupila. No. On se kao ne to èudi. Policija kao glavni nosilac posla anga ovala je emin entne struènjake. * Nije prvi put da je Srbija objavila rat kriminalcima. da ne bi prav e informacije potekle ka kriminalnim vodama. Veliki procenat nepismenog i polupismenog stanovni tva predstavljao je nepremostivu prepreku u pravilnom sagledavanju pokazatelja kriminala u Srbiji . da kao to reèe gospoða. porazboljevale mnoge udavaèe. dr ala u velikom grèu. slojevito i javno. kako bi izgledalo da je ima to vi e. Pozvan je svako za koga se smatralo d a mo e doprineti re enju kompleksnog problema. Stvarnost je bila znatno drugaèija. tako to su se odrekli dnevnica u korist narodnih kuhinja . Meðutim. Stigla sam taèno na vreme. znam ja koliko je dvesta grama. a ostali bi se zapitali ta je to pokrao. a mo da je vezao rep da prikrije proreðenu kosu. a ostalo kako im bude. Policija je pos lu ala struènjake. pa . Radna grupa je do la do zakljuèka da æe edukacijom stanovni tva zemlja imati dvostruku korist. ali da javnost nije na adekvatan naèin upoznata sa tom èinjenicom. sreæom nije mu uspelo. u k ojoj æe biti zateftereni i najsitniji kriminalci. a ostali bi pokrenuli prièe koliko jo ima takvih Rodoljuba koji nemilice tro e . Ovog puta su se ujedinile pozicija i op ozicija.

Ako tome pridru imo pomisao da je narod izgubio .narodni novac. a ostali nikada ne bi pove rovali da postoji samo jedan Rodoljub. uvek vredi. Udavaèe nikada ne bi verovale da je novac u obrazovanje najbolje ul o en novac i da takav èovek pod uslovom da je iv.

onda je sasvim oèigledno da taj èovek mora zauvek da ostane fikcija ili junak nekog jeftinog romana. Po to je u demokratskom dru tvu sve transparentno kao u knji ari. kako bi mogao konstantno da prenosi znanje na kadar koji bi trebalo polako da pristi e. To je zami ljeno kao dvosmerna komunikacija sa jednim smerom pribli avanja. jer je svakog barem godinu dana . Struènjaci dobro znaju da svako mo e da pogre i. Ako sudija uva ava kriminalcima iskreno kajanje. bez odreðenog anra. jedino èime su i mogli. a sasvim je sigurno da ne postoji vi e Rodoljuba. narodu je to odeljenje predstavljeno. je r je nova vlast htela samo po ten kadar. Onaj ko se ne pokaje. Odeljenje je bilo javno . Odeljenje je èinilo osam èlanova ukljuèujuæi i Rodoljuba. nema ta da tra i u policiji. jer bi u tom sluèaju policija morala da penzioni e i one sa deset godina radnog sta a. Za one malobrojne verujuæe. a i objektivna potreba da se osnuje posebno odeljenje u policiji. a stavila bi mrlju na sopstveni kadar.poverenje u izjave zvaniènika. Rodoljub je dobro poznavao svoje podreðene. svojim po tenjem. Tajnost zadataka su garantovali sami rad nici. ali onaj ko pogre i i kasnije se iskreno pokaje. Mislio je da ga je sreæa pogledala. koje bi se bavilo pravilnim predstavljanjem rada policije. za te ne bi i policija svojim radnicima. jer se policija za sve ove godine dov oljno pribli ila graðanima i vi e nije bilo potrebe za pribli avanjem. koja su èesto vidljiva ali se jednostavno pripisuju policiji. ali ih je strpljivo i ljub azno ensko osoblje vremenom naviklo samo na sugestije. a zadaci koje su obavljali bili su tajni. kome se omaklo. Policija je uzela nov model za dugoroènu selekciju z aposlenih. kao odeljenje za unapreðenje odnosa sa graðani ma. koji bi neprestano imao dodira sa sitnim provalnicima i krupnim kavga d ijama. Rodoljub postoji. koji je bio naèelnik. ali iskusni psiholozi bi uvek znali u sasvim obiènom razgovoru da li se neko pokajao. Znao je on dobro da to nije va ilo za celu polic iju. U nekoj drugoj zgradi. koje su se sve slivale kod Rodoljuba . kako bi se graðani to vi e pribli ili policiji. to bi na kraju urodilo pokajanj em za ne to to je veæ uèinjeno. ali je kasnije shvatio da vi e duguje svojoj dvanaestogodi njoj neumrljanoj karijeri. ta policija namerava sa ljudstvom u narednom periodu. ljubazno ensko osoblje javl jalo se na besplatan telefonski broj i bele ilo sugestije. a nikada se ne proverava da li knjiga ima uvijaè. najvi i vrh policije re io je da Rodoljuba neprestano koluje na najpresti n ijim akademijama. to nimalo nije isplativo. To je samo potvrdi o kada mu je pri prvom pojavljivanju na novom radnom mestu naznaèeno. koji se prodaje na kiosku ili kru i besplatno internetom. koji nisu kriminalci? Po to su struènjaci znali da proces pokajanja dugo traje. Nije se oèekivalo da se neko javno pokaje. ali je nevidljiv za razliku od njego vih dela. U poèetku su graðani mislili da mogu putem tog broja da proslede albe na rad policije. velika je verovatnoæa da je po tenjaèina. Da nije do lo do demokratskih reformi Rodoljub bi i dalje bio poslu ni beogradski inspektor. Zato je za dvanaest godina njegovog kolovanja potro eno èitavih dvanaest miliona dolara. koji se oslanjao na neprestan rad sa psiholozima. kada je pozvan na prekretnièki razgovor. Konaèno su se stekli uslovi.

kojim bi nekako naznaèio ta se od njih oèekuje i kako da pristupe takvim zadacima. Osim toga nije isto biti predavaè i voditi jedan tako ozbiljan projekat. zabele io je sve u glavi.poduèavao raznim ve tinama. istreniran da ni ta ne bele i na papiru. jer je to za njega bila novina. a delove je u glavi obele io bojama. Kolege su shvatale . Izlaganje je podelio na delove. ali ne tako toplo kao to je znao svakom ponaosob. o d nacionalnog interesa. nasme io se svojim podreðenim kolegama. Kada je u ao u salu velièine manjeg dvosobnog stana. Kao i uvek. Celu noæ je smi ljao uvodni tekst. ali pomalo se pla io timskog rada.

Bez uobièajene jutarnje kafe. ali ve to uraðene kratke forme sa sliènom koncepcijom su pri hvatljive. mo e postati jedna domaæa CSI epizoda. koju je kao predavaè ispijao sa kolegama. Za jednu ovako malu i siroma nu zemlju neprihvatljivo je snimanje takvog serijala. U svakoj novonastaloj selendri prvo se obezbedi repetitor. Svako hap enje. pa tek on da zdravstvena stanica. Po to su serije vrlo uverljive. zapoèeo je izlaganje. koja je oznaèavala poèetak èetvrtog dela. Ovo kratko izlaganje zavr io bih sa prièom o medijima. prvo prolazit i kroz na e ruke. a sve ostalo æe proizaæi iz timskog rada. moralo bi biti bez gre aka ili sa najmanjim moguæim gre kama. tako to su objavljivali imena lica prot iv kojih se vodi postupak. da se vratimo u Srbiju. da pravilno sagledavaju rad i uèinak poli cije. Pred Rodoljubovim oèima se pojavila narand asta boja.njegov polo aj. a nadamo se i da æe biti delotvorne. Ako sam naglasio reè. Naime. Do sada su mediji bili naviknuti da kr e Zakon o kriviènom postupku. po kojoj su se otpornici oznaèavali bojama. a sve ostalo odrade stotine odgledanih ep izoda. Preduslov za rezultate je disciplina. ali ono to se bude primenjivalo. Pored toga imamo zadatak da kriminalcima poka emo svu superiornost policije. nekako. No. to je nekada znalo da ometa istragu. red je i da naznaèim kako æe se to ostvariti. Napravio je kratku stanku. samo u kraæoj formi Od danas æe sav policijski materijal. Ta dva cilja biæe neraz dvojiva i meðusobno æe se preplitati. tako da nisu kvarile trenut nu atmosferu. koji se snima prilikom hap enja. grdno se varate. pa je usvoj enu emu. Duboko sam ubeðen da neæemo imati prilike da primenimo svo steèeno znanje. jer æe se i oni jednoga dana vratiti u zemlju. mi smo najbolji meðu najboljima i od nas se oèekuju rezultati. a pred njegovim oèima pojavila se uta boja. èak i onima u dijaspori. koja je oznaèavala prelazak na drugi deo. ako se ve to ukomponuje sa re ijskim elementima. kako bi ih konstantno odvraæali od potencijalnih kriminalnih radnji. Proseèan Amerikanac provodi puno vremena uz televizor i vi e se ne postavlja pitanje dostup nosti televizije. Na zadatak je da nekako omoguæimo na em narodu. jednostavno preneo u svakodnevni ivot. Ako mislite da su Amerikanci pravili takve s erije da bi nama pomogli u kolovanju kadrova. ali nikada nismo diskutovali o razlozima postojanja takvih serija. Kao to znate. Odmah æu da ka em vrlo jednostavno. putem medija. Pred Rodoljubovim oèima se pojavila crvena boja. Neæe vi e biti uzaludn o potro enih scena hap enja. pomisli da je prvi veæi grad opremljen sa takvom ekipom. takve serije su pravlje ne da bi se buduæi prekr ioci odvratili od zamisli da uèine neko krivièno delo. a i bile su svesne svoje odgovornosti. a èesto su i osumnjièeni . Po tovane kolege. do lo je vreme da praktièno primenimo steèeno znanje. a dostupnost se ne dovodi u pitanje. Dovoljno je da pomisli. Rodoljub je imao trening iz elektronike. logièn o je da proseèan Amerikanac negde u Iaowa-i. pa tek kada se valjano obradi davaæe se medijima. to je oznaèavalo da je vreme za treæi deo. Mi smo po nekoliko puta odgledali sve epizode CSI serijala i do tanèina razraðivali postupke.

potra it e nove. Meðutim. do lo je drugo vreme zakon mora da se po tuje. kolovanije. Ako dosada nji novinari nisu raspolo eni za takav vid saradnje. koji æe shvatiti znaèaj i potrebu novog pristupa starim temama. trezvenije.imali nesagledive posledice. Upotrebite sva raspolo iva poznanstva i veze kako bi do li do takvih novinar a. . Svake promene stvaraju odbojnost kod ljudi i sasvim je razumljivo da æe toga biti i kod novinara.

Roditelji su oèekivali njen nastavak kolovanja i obradovali je sa u teðevinom. Jo pitanja? Nema. pa je na ao kompromisno re enje i zaposlio je na ulici. Neki su pali u depresiju. Pasti sa konja na magarca nikom nije lako. . Kada je kriza zakucal a na vrata televizijske kuæe u kojoj je radila. koja je bila dovoljna da pokrije kolarinu za preostale dve godine studij a. jer la i nije la ako nema tetne posledice. Na la se tamo gde je bila pre deset godina. Vest bi mogla da izgleda ovako Specijalno forenzièarsko odeljenje pri MUP-u. Buni me to to nemaju potporu u realnosti. . i smireno i èekuje prolazak. Delovalo je frta lj minuta dok se nije javio za reè Borivoje. ali je nekako morao da otpusti jednog radnika. te su uz ekonomsku pridodali i du evnu krizu i time smanjili ansu za boljitkom kada kriza proðe. jednu stvar sam umalo zaboravio da napomenem . ali ipak se usuðuje da pita. ali nekako je k riza svojom te inom malo ubla ila pad. . direktor je pokucao na vrata etajuæeg osoblja i sa vidnom tugom u oèima saop tio odluku o otpu tanju radnika. samo su se promenili broj evi telefona i lica na pijacama. Takvi novinari moraju biti spremni da objavljuju blic vesti. gde god bi se ukazala potreba. naiæi æe na odgovor. kako bi spremno doèekali ekonomski oporavak i nadoknadili sve ono to im je kriza oduzela. To bi bilo sve. Svo etajuæe osoblje mu je bilo drago i kvalitetno.tako pro l o. Postoji skupina ljudi koja se vodi onom narodnom. Takva blic vest bi u narodu malo uzdigla ugled tog odeljenja. Sve je isto. Naravno. Ako krene da dubi.Ah. a na njeno mesto postavio Ranku. Jo pitanja? Borivoje okleva. nadam se pardon.To samo deluje. koje nemaju potporu u realnosti ili im se ne mo e uæi u trag. a ne bi izazvala nikakve ne eljene posledice. Udahnula je duboko i kao ekonomska kriza jednim pot ezom izbrisala godine jurnjave i dokazivanja. Oni najmalobrojniji su iskoristili krizu za vlastito us avr avanje. Nije imao hrabrosti d a Ranku izbaci na ulicu. kako do lo . Jedino R anka nije imala zavr en fakultet i to je prevagnulo u njegovom izboru. Izbac io je jedno deri te koje je se bavilo pijaènim barometrom i gradskim saobraæajem. najmlaði èlan u odeljenju. Ovako formulisano ispada da je ta vest la . koja je uskakala sa intervjuima i prilozima. * Svetska ekonomska kriza je mnogima promenila ivote.Ako mo ete malo da mi pojasnite to za blic vesti. . . ali takvu vest niko neæe istra ivati niti dubiti. ali ovog puta pred profesorima. da. to se nije dogodilo. Izvolite pitanja. je uspostavilo blisku saradnju sa istim odeljenjem iz Bugarske u cilju razmene steèenih znanja i dalje regionalne saradnje.Hvala vam na pa nji. a kada je izdahnula bila je spremna za novi poèetak. Kao i uvek najbolje je da vam dam konkretan primer. da je sve drugo strogo poverljivo. Pred samu krizu Ranka Milosavljeviæ je bila etajuæa novinarka.Ja bih da prokomentari em ove blic vesti. Re ila je da naredne dve godine provede isto u jurnjavi i dokazivanju. Izlaganje je bilo koncizno i delovalo je da su ga svi razumeli.

Posao na televiziji je otaljavala. sa kojom mo e . sa elementima zabu avanja. Nakon dve ipo godine marljivog rada imala je u ruci diplomu diplomira nog novinara i napokon je dobila oseæaj da umesto papira dr i moænu palicu. a fakultetu se preda no posvetila.

kao i plodna oranica. veæ neka sasvim druga palica sa kojom se napada. neminovno je bilo da nekom privuèe pa nju. Ranka je od èeprkanja u jednom selu pokraj Drine do la do Beograda gde je trebalo da nastavi kopanje u potrazi za muljem. doði sutra ujutro u deset u kafiæ. Pre nego to je udahnul a sa namerom da pita ko je on. Kao i ljunkari i ona je krenula da kopa. U glavi je imao iroku lepezu oprobanih triko va u uspostavljanju kontakta. Borivoje je dobio zadatak da nekako ostvari kontakt sa Rankom i ispita da li je pogodna osoba za predstojeæu saradnju. . da bi na kafi u obiènom kafiæu priznao da je on jedan od ljudi. koje novine navode kao. koja mu svake godine otme po koji metar du cele njive. kako bi se na li po prestanku euforije. a u sebi se nadali da æe zauvek biti kao i do sada u Srbiji. a novinarski sta prodornost. Diploma joj je sazidala samopouzdanje. Ranka se zbunila i ni ta nije mogla da izusti. Ranka nije shvatala da to nije policij ska palica. veæ malo dublje u potrazi za muljem koji obeæava. Meðutim. Osmi mart je skliznuo u deveti i potpuno se istopio u desetom kada su ene zaborav ile na jo jedno poni enje. ko je taj stranac? Kada bi nakren ula èa u sa vodom videla bi obrise nepoznatog lica na povr ini èa e. Iza njenog stola je bio zid. ako te zanima ko su pravi vlasnici ljunkara. a sluèaj je zahtevao veliku ozb iljnost. irila je oèi i èuljila u i. Ranki je istog momenta srce presekao ig pravednosti. Namerno je pozvao Ranku devetog. a u glavi se pojavio naslov. izvor blizak policiji. ali ne po plitkom sprudu. Po to svi kopneni i vodeni putevi vode u Beograd. Tako je mislio Borivoje i nije bio od tih koji su enama poklanjali p a nju tog dana. Kriza je pro la. biæu u utoj ko noj jakni. Svakim trenom joj se vrzmalo pitanje po glavi.da se odbrani od golorukih napadaèa. ali svi su zraèili naivno æu. Nij e se alio na Drinu. ne bi li naèula neku ne vdu ili kakvu nesvakida nju prièu. Petao etao . Sluèajan susret. a ona jo uvek ostala na magarcu. Borivoje je presekao stalo enim glasom : videæe me u izlogu . Dok je prala zube. kada je prisustvovala slavi i èula gorku ispovest jednog seljaka pokraj Drine. jer je reèna æud nepredvidljiva. a potom flert. ljunkarska mafija. Sreæa joj se delimoèno osmehnula na svetog Trifuna. Odluèio se za direk tnu varijantu i sroèio reèenicu : Ranka. koje im svake godine prireðuju mu karci uz njihovo preæutno odobravanje. sa koga neki drugi ljudi ubiraju korist. koja samo slu i za odbranu. da j oj neko ne stoji iznad glave i prislu kuje telefonski razgovor. zavr ava na sprudu. Ne bi t o bilo ni ta èudno da nije spomenuo kako na nekoliko kilometara ispod njega privatnik na sprudu vadi ljunak sa svim dozvolama i bez ikakvih trzavica. da su samo tog dana ene i mu karci ravnopravni. Re ila je da se oproba u istra ivaèkom novinarstvu. Mulj je prekrivalo granje i u si lnom raskrèivanju granja. Ovog puta je magarac nosio i te ku diplomu i sve te e je podnosio teret posla. ljunak koji Drina pot kopava ispod seljaèkih njiva. a ipak se panièno osvrnula kao da je htela da bude sigurna. ali se alio na dr avu koja mu ne dozvoljava da raskrsti sa njivom i posveti se ljunku koji je u dana nje vreme bogom dan. piæu kafu i gledaæu prolaznike .

a u njenom sluèaju neobavezno pogledivanje u svakog ivog stvora.pi kila. ali ona je samo . kojeg je oko moglo da registruje. koji joj je dao do znanja da treba da krene na sastanak. Neko bi se iznervirao to èitavih petnaest minuta ne dolazi autobus. od etala je do prvog autobuskog stajali ta. za koji je znala da neæe naiæi. Kada je napustila zgradu televizije. sve dok joj se nije ukljuèio alarm na mobilnom . Por ed zebnje i teskobe. Nervozno je èekala autobus. nije oseæala veliki strah. kuvala i pila kafu. uvek bi joj pred oèima bilo njegovo nepoznato lice. Nervozno èekanje podrazumeva neprestano izviravnje na ulicu. zatim etkanje u svim pravcima.

odmah ovde u kafiæu. a ti kao novinar napravi prièu. Izvadio je iz d epa. .Ti meni vlasnike ljunkara.Jesam. zavr io se kada je kroz staklo kafiæa ugledala utu jaknu. Stranac je pratio njenu figuru. Borivoje je ustao i pru io ruku.Ma da.Zna se ta narod zanima. koja æe se tek kasnije otkriti i neve to je poèela da napipava koliko u njegovoj prièi ima istine. visoka. Oboje su registrovali konobara koji se pribli avao i strpljivo bez reèi èekali da je uslu i.Ja sam policijski inspektor. Verovatno ti je sada jasnije. a tvoje bi bilo da to lepo prezentira narodu. . Pe aèila je oko pet minuta kroz krivudave doræolske ulice i u la u samoposlugu. ne to si prevideo.Znam. sve vreme se pitam ko si ti? . Nije mogla da sakrije odu evljenje. . otkud znam ta ti treba.Ne. barska stolica ulila joj je oseæaj sigurnosti. Ne duguje mi ni ta. . Elem.Aha sada si se uverio da mi je veoma stalo. . Neka se zove neka se zove Rotacija. Izvoli sedi. da sada mi je mnogo jasnije. . . ba mi je drago da je tako. a ja tebi? Znao je da tu nema mnogo filozofije. tu su i biografije. Ta imena i bigrafije su samo izgovor da bismo se sastali . Napravili su kratku stanku. sem da se nasme i. . Mi bismo te snabdevali policijskim materijalom u vezi aktuelnih kriviènih dela. Kola amerièkih akcionih filmova. ja sam Borivoje.pogledala na sat i nastavila pe ice. koja se spremala da zakoraèi u kafiæ. èiju su liniju presecale raznobojne haube. Naruèila je obiènu kafu. kako znam ta ti treba? . .Verovatno se pita . . hteo sam da ti ponudim saradnju na du e staze. Nudim ti ansu da stvori emisiju. jer su èekali da se konobar okrene i zapoène petometarsk i njihajuæi hod sa praznim anjcerom u ruci.Da. èiju je sliku stvorila refleksija skoro opranog stakla. . . papir presavi jen na èetvrtku i stavio na sto. ali mi nije jasno za to mi se nisi predstavio kada si me nazvao? .Ne zezam te.Opa.Po tovanje Ranka. Pretpostavljam kriminalne. Mi ti damo materijal. gde je na uglu jednog rafa. Gledala ga je pravo u oèi i èekala da zapoène prièu. u kojima neko nekog prati.Hteo sam da vidim koliko ti je stalo do informacije.Ma to ti je u opisu posla sad se i ja malo zezam Borivoje. Ni ta joj nije preostalo. jer je shvatila da on zna kako izgleda.Ovo je tvoje. ja nemam emisiju.Za to me zeza ? . sa pogledom na ulicu birka la deèje èokoladice. Zar ne vidi da sam ozbiljan? . ali stvar nije bila tako jednostavna da bi mogao u jednoj reèenici da objasni ta u stvari eli. Tapacirana. ali je probala da prikrije sa ironiènim pitanjem . Zadu en sam za komunikaciju sa novinarima. Najednom se prenula. Kada je bila na rastojanju od oko dva koraka.Drago mi je. da je to sve mo da neka prevara. delimièno zaklonjenu granama obli njeg drveta. Stranac postaje obièan stranac od koga treba da uzme intervju. Iza la je iz prodavnice i nastavila smirenim korakom da koraèa trotoarom. .

a ona prema izlazu. .Mo e odmah. Koraèa li su desetak koraka. Pojavio se na vratima i izvinio. Stajala je na èi stom trotoaru i mirno posmatrala parkirane automobile du ulice. U ao je u naselje na obali Dunava i parkirao na parkingu. Na svaki njen aljiv komentar. a ona nije stigla da izvaga koji je automobil i nspektorski. Pre nego to je krenuo. Pitoma Portugalska muzika pokrivala je zujanje savr eno èistog auta. Ustali su istovremeno bez reèi. naravno. samo da je vidim. otvorio vrata i rukom pokaza o da mo e da uðe.Ovde nema policije. samo da popijem kafu.Skuvaæu ti novu u kancelariji.Hoæe da je polako izvuèem sa dva prsta? .Odlièno ime. jer koristi svaku situaciju da pridobije nekog ili neku informaciju. jer je Borivoje elegantno ra nirao jaknu. izvadio je d epni plejer i pomoæu nekog kabla u tekao u radio. Osetila se kao da ide kroz moèv aru punu ivog blata. Ðavo bi ga znao. kako bi se malo pribrala. zaobi ao kola i mirno pru io tra eno. jer su svi spadali u prosek. . samo stambene zgrade i drndavi Jugo. jer je zakljuèavao vrata ali je èuo njen pomalo usplah iren glas. Njegovo voðenje igre pre lo je u bezobrazluk. jer je pretpostavio da vi e nema prepreke njegovom zadatku.Sumnja u mene? . jer oèigledno vi e se nije oseæala kao da uzima intervju nekom strancu. a i èeznuæe kada se istope njihova vozila u nekoj visokoj peæi. koja je bila samo u reèima. sem nekoliko vozila biv e radnièke klase. Gled ala je automobile i pogaðala koji bi mogao njegov da bude. a on je jedina osoba koja zna gde je blato. kao znak da mu veruje. . Kolima. kao da je htela da mu da do znanja da je spremna bez pogovora da ga prati do sledeæeg nivoa njegove igre. On je vratio presavijen papir u d ep i krenuo prema anku. Hoæu da vidim legitimaciju. a on u svom uspehu. Pomalo ljuta na sebe. H tela je . . Iza li su iz kola. ali nije imal a kud. Ba u duhu naroda i policije.Aha va i. jer jo uvek nema nikakvog dogovora.Dobro. Mo da se znaju ili pak eli bolje da ga upozna. Ti ina i obostrano streljanje oèima nije dugo trajalo. Kafom je htela da dobije na vremenu. letimièno je pogledala legitimaciju i u stavu mirno klimnula glavom.Bilo kako. Ranka se potrudila da èuðenje ne izaðe iz njenih oèiju.Poka i mi znaèku. Nije vi deo kako ga Ranka sumnjièavo gleda. Moja kancelarija je na pet minuta odavde. . ide ispred nje i pov remeno joj pru a d entlmenski ruku. a krajièkom oka je pratila njega . . Ona je u ivala u muzi ci. a on je zastao kod crvenog Juga. kada mogu da se malo pobli e upoznam sa materijalom? . koja se istop ila pod naletom tranzicije. koji je poèeo da se kotrlja negde ka Dunavu. ili joj se ne izmig lji smeh iz ponekad neposlu nih usta. Strpljivo ga je gledala dok æaska sa ankerom i komentarisala u sebi kako je pr avi pandur. pandur je to.. on je bio ozbiljan i njene komentare nekako prebaci vao u njegovu korist.

slu beni je. .A d ipovi se ne zaplenjuju? . . izgubila sam iz vida da je ovo tvoj auto.Nije moj. time se vozite? .Ma da.nekako da ispegla napetost koju je stvorila. zaplenjeno je nekom kriminalcu. .Izvini. .Ih.

Dok je on pravio kafu. Rotacije. kao da je pred sobom imala neizvestan posao. prethodilo je ulask u u oskudno name ten. kao da je na tri. ta ako moja stopala krenu nekontrolisa no da igraju kolice? Onda bih morala da bacim kredu koju nemam. Koliko imate spremljenih filmiæa? . a ona je veoma èesto srkutala u malim gutljajima kafu. Prièamo o mom privikavanju na novi stan.Dvadesetak. a nova hap enja se snimaju. D entlmensko otvorenih dvoje vrata.Ba tako. ali ih je usled euforije trenutno zaboravila. * Mrak je udavio dan i dozvolio reklamama da poka u rasipni tvo grada. prepustila se æaskanju bez pomisli na poslovna pitanja. kasnije æe isplivati neka druga mafija . Krenule su pokretne slike. oboje su znali da æe sav posao oko ubeðivanja preuzeti na sebe materijal koji joj je ponuðen. Iz torbice za dokumenta izvadio je disk i bez reèi ubacio u plejer. Mo e da napravi neku specijalku sa onom tvojom ljunkarskom mafijom. Hajde pusti jo neki. iz iroke lepeze ponuðenog piæa.Koraèaju æutke ka ulazu. Ne èujem fontanu koja je na deset koraka od mene. Pome ano svetlo zbunjuje mi èula. Dva poluskupljena stopala èekaju znak iz glave da kre nu dalje.Vidno. Zalupila je vrata od kola u ulici naspram televizije i krenula sigurnim korakom ka pe aèkom prelazu. Tebi ostaje da popuni emisiju sa komentarima i statistièkim podacima i ma tovita si ti. Tek ga sat vremena poznaje. . Ranka oseæa njegovo ignorisanje i bez taktiènosti nastavlja. za koji su oboje bili sigurni da æe uskoro uslediti.Napredujemo. diskretno je stavila èokoladne bananice na tacne. ali po to je obeæala sebi da neæe vi e da ga pecka. prisetila se samo pitanja u vezi stana gde se nalaze. Pozdrav bez stiska ruke i kreæemo dalje. Imala je na umu jo neka pitanja. ali èist stan. Æaskanje nije dugo trajalo. a ona je izabrala liker.Samo jo da ubedim urednika i direktora Rekla je to nekako zami ljeno. pretvori u lepo provedeno zajednièko vreme i nastavi da ih vezuje samo kroz poglede na sat ili najave programa. tako da æemo moæi kontinualno da te snabdevamo filmiæima.D ipovi se zaplenjuju. jednominutno æutanje u liftu i gledanje u stranu. smisliæe kako æe da popuni . Videla je ljude na autobuskom stajali tu. zar ne? . Imaæe dovoljno za mesec dana emitovanja. tvoje Rotacije. Pojavio se. . kako se naginju nad ulicom i nervozne poglede upuæuju u daljinu ili èasovnik. dao do znanja mu kom mozgu da je vreme da se zajednièko vreme. kako bi pri krila pljuvaèku odu evljenja. Kada je omirisala èa icu sa likerom i kucnula se u èast. Meni prija . Zarobljena sam u svetlu i batu nervoznih koraka na ploèniku ispred Bilet Servisa. ali se prodaju i novac vraæa narodu. ali promenjena boja njegovog glasa slikovito joj je pokazala da je preterala. . Èestitam. . jer je elegantni pokret enske leve ruke. Uostalom inspektor ne treba da bude upadljiv. Oko èeka njega. Odgledala je prvi kratkometra n i film i prokomentarisala. Podsetila je sebe na samokntrolu. koja je smislila tokom kratke vo nje .Vi ste se ba potrudili pri snimanju i monta i. ali je vi dim. do sl edeæeg susreta. Glava èeka znak od oka. koja joj se stvarala u ustima. Meðutim. Skuvao je obeæanu kafu.

koji jo vi e istièe skuèenost ulice. Iza nas èujem sve bli e korake. Podi e veðe i potvrðuje. Upirem pogled ka mrdalici. gde mi d entlmenski rukom i polukorakom u stranu. koji sa dve strane okru uju udobne klupe. stvorile su plamièke romantike u nama. kao jednom velikom vijaèom mogli da premostimo parkirana kola. Zastajemo ispred neke galerije. spu tam ruku i pu tam ih da se ponovo zamrse meðu njenim prstima. To samo mo e da ispadne u vidu postera iz dvadeset god ina starog èasopisa. sve dok nismo prste prili kom izlaza na tren rastavili. na prvi poljubac. pored mrdalice na kojoj momak stavlja devojci ruku u kosu. Prilazimo do postolja. Taman kada sam pomislio da æu da zapoènem novu neuspelu scenu. Produ ili smo pravo i posle tridesetak koraka zastali i pogledima se usaglasili da nema svrhe stajati ispred kafiæa. Pri ulasku primeæu jem galeriju na kojoj nema ljudi. Sa eljom da se tako nastavi. obnovilo je scene zapoèetih dodira i neuspelih poljubaca. iz kog ne dopire glasna muzika. koja dr e ruke razlièitih ljudi. . Gurkam ga i tiho ka em. . Ovog puta nisam prigovarala da poljubac dugo traje. zateèeni prizorom. Njeno lice pro arano senkom mrdalice. Devojka momku cepa ko ulju. Pogledom se usagla avamo da on pomeri mrdalicu. Mrdalice na postoljima i zidovima. usne se odvajaju i ostavljaju oèima da razvijaju po udu. Sa osmehom potvrðuje i ka e kako bi joj pasovao neki zavuèeniji kafiæ. a usne krenule u istra ivaèki pohod. Iz daleka se vidi da nema vulgarnosti. Mrdalice smo pokretali i sa ukr tenim pogledima pratili. a mo emo i da prièamo o alarmima. zbog svog karaktera mame osmehe u radoznalim ljudima. Bez reèi prilazimo prvoj mrdalici. na kojoj su dvoje okrenuti jedno prema drugom i dr e se za ruke. Ne znam gde smo krenuli. U slabo osvetljenom uglu èami mrdalica kojoj ne mogu da predvidim pokret. Pometnja u mozgu. a krajièkom oka vidim nadolazeæe siluete. predla em da negde sednemo. koju neko veæ pokreæe. * U novinama je pisalo da mrdalice obiluju seksom i pomalo sam se pla io kako æe Olja reagovati. Stojimo nepomièno. svetlo ispod mrdalice prolazi kroz ice i obasjava nam lica. Pisak senzora na ulazu nije dozvolio nadolazeæoj jezi da se ustolièi u mom telu. Desio se neoèekivano. Dolazimo do malene raskrsnice. . Prsti su se zamrsili u njenoj ko si. Pokret njegove ruke izaziva irenje njihovih ruku. koju pokreæem i èekam ta æe da se desi. ne smeta mi. ali na moju trenutnu sreæu i kolektivnu trajnu nesreæu erotika je to talno poistoveæena sa seksom.Ma bolje desno. Koraèamo uskim trotorarom. Oseæam njegove prste u kosi i pogled na mom licu. a svetla su sve prigu enija. Imam oseæaj da bi sa na im rukama. pokazuje d a uðem. a tela im se pribli avaju sasvim dovoljn o da im se usne spoje. kratak udisaj. Kreæemo ka drugoj mrdalici. da mnogo traje poljubac. a on zabacuje glavu. samo znam da koraèamo po ploèniku i polako presecamo osvetljene izloge. Ovog puta uzimam ulogu predvodnika i prvi se penje m uz uske stepenice. Bitno je da sam je napokon osetila. Svakim korakom smo bli e kraju ulice. a ruke nam se jo laganije nji u. shvatio sam da sam akter produ enih starih scena. Sedamo za sto. Prve iskre proleæa. Prste iz kose odmrsujem. Vijaèa ima dva kraja. èista erotika. Hodamo lagano.Hajdemo levo. trenutak u ivanja.to ga vidim.

prljavo beli i haotièno isprskani sivom bojom.Pu ta muziku sa deka? . koje zasenjuje sve prisutno. veæ naslovi. Kada sam mojim butinama dodirnuo njene pomislio sam da je prib li avanju kraj. pozvao me je na veèeru. Èula sam da umetnici imaju neki kodeks. Na vratima poèinjemo da se ljubimo. * Nakon sedam dana od pomeranja mrdalica. Mrtvoj prirodi ivost daje dek sa ogromnim skalama . koje su pribli ne visine. ali moram da priznam da su jo tri dana ljubakanja po parkovima i etnje gra dom. . ali me ne zanima arenilo korica. Zajedno sa zvuènim kutijama. jer sam prvih godinu dana radila u koli na Du anovcu. koju oèigledno veæ neko vreme pijucka. k oje ne mogu da vidim dok ne ustanem. Ne postoji zgrada koja nije i arana. kao i svakodnevna prièa telefonom. Umesto slika su police. Nismo vi e krivili glavu. Nije nam dugo trebalo da nastavimo gde smo stali. Nisam od tada zalazila u ovaj kraj. Zaboravila sam da ga pitam koju ribu sprema. Ma kupiæu neko blago belo i roze. a miris ribe se me a sa mirisom rakije. Po elela sam ja to i ono veèe.Dek je autoreversni i stalno obræe jednu istu traku. koju planira sam da spremi. Kupiæu roze vino. n a kojima su knjige i diskovi. Ni ta se nije izmenilo.Pijuckamo kafu i komentari emo mrdalice koje smo videli. po kome krabaju samo po zgradama koje su preko deset godina stare. Mo da ispadnem radoznala ve tica. Postoji ne to to se zove praktièna blizina. elim da se probudim pored njega. Jo kada sam u la privukla me je polica koja je u visini mojih grudi. Na e kafe su verovatno istog ukusa. Spretan poziv da mrdalice zamenimo na im telima. Zidovi su reljefni. ali spretnim manevrom Olja je prebacila noge preko mojih i na la se u mom krilu. sem ne koliko kioska to je uklonjeno i gomila modernih grafita to je dodato. Obo avam knjige. Sa èa icama u ruci pojavljuje se trenutno èudo ive prirode. koje me uvek zanimaju. . ali svaki put kada je skinem sa njenih usana postaje mi pitkija. koje igraju u ritmu muzike. napravile ne to vi e od po ude. . Svakim poljupcem bili smo bli i. ali ovog puta samo mogu da se skoncen tri em na podnu policu koja je preko puta mene. ali ako sprema plemenitu belu neæe puno odudarati. èuènuo je ispred mene i poèeo rukama da mi mazi butine nudeæi mi poljubac. Pu tam sa plejera. . pa ako sprema neku plavu ribu savr eno æe se slagati. a skale sam povezao direktn o na plejer. ali sam se malo drznu la i zatra ila piæe. privlaèi pogled kao da je èudo ive prirode.Ne.Priznajem da ti je uspela kamufla a. a svak im dodirom hrabriji. ako ga pred polazak pitam. Vidim dva kreveta i odmah zakljuèujem da je jedan udoban. Talas urbanog izra av anja zahvata sve delove grada. Sme ta me u jedinu sobu koju ima. Nije mi puno trebalo da pronaðem zgradu. Ormar mi je na dohvat ruke i njegove stala e su pune nekih sitnica.Kako kada dek obræe traku i one skale se pomeraju? . Pogled mi je nemiran i farba nevidljivom farbom èitavu sobu. Prihvatila sam. Nisam se probudila pored mu karca od kako je onaj kreten uha p en. a odsu stvo tuðih pogleda smo maksimalno iskoristili. Èim sam sela. jer ne elim da mi jedna banalnost pokvari veèe. to je samo kamufla a.

ali samo one sa vu metrima. a ja æu njega za dekove. Neka me pita za to imam toliko cipela. Mo da bi i on isto rea govao. Zapravo otpili bi po jedan gutljaj kada bi pravili pauzu u ljubl jenju. volim ja da prièam o dekovima. .Naravno. dodaj malo maslinovog ulja. Pred spavanje sam pu tao tiho muziku.Ej. da moram da ih odla em u pajzu. izmeðu kojih su kri ke pomorand i. a sigurno æe ti se svideti. Polako prinosi na sto pleh sa sku ama. ali samo u mislima. Tako sam otkrio da sprava iz sredine sedamdesetih. Prihvatam se roze vina i nazdravljam dekovima. . da dobro si videla.Da. samo reci kako. ali su potisnuli ploèe i tako su postali jedini izvor nove muzike. Kada smo na na im usnama napravili me avinu rakije i konjaka pre li smo u kuhinju. Nije ni trepnuo. . otvori pajz i dodaj mi maslinovo ulje. Moram nekako da se snaðem.Ne zezam.Iscedi pola limuna. Navikla sam da jedem ribu sa belim lukom.Pre dve godine. Vidim veliki broj dekova. a dekovi ostaju uredno poreðani na policama od poda d o plafona. a ja sam od d eparca kupio polovan dek kako bih mogao muziku sa pozajmljenih diskova da snimam na kasete . Jo uvek ne znam da li me je vi e uspavljivala muzika ili . ali ne ide da samo ja bazdim na beli luk. koje smo razmenjivali u pauzama u ispijanju piæa. Bljesak velike sijalice u maloj pros toriji izazvao je varnice u mojoj glavi. kojeg su varnice umno ile u puno primeraka. Shvatam da sam dobro videla. soli i dva èena belog luka.Sakuplja dekove? . Suze sa sveæa polako se slivaju niz njihove duguljaste obra ze i zavr avaju na mesinganom postolju. mo e da zvuèi skoro kao sprava iz sredine devedesetih.Ni ta. da diskovi su bili papreno skupi tada. napraviæu. otac se odre io i kupio novi plejer.A. Dominiraju sprebrni i crni. ali ne shvatam ta predstavlja to to sam videla.Priznajem da izgledaju moæno. Nije mi proble m da mu zatra im. Odmah je desno na polici. . Èek am da varnice proðu i izbri u priviðenje onog deka iz sobe. .Ako izuzmemo radio. . . Moji su imali gramofon od davnina i nikada nisu bili zainteresovani za kasete. kada bi video moje cipele na istom mestu uredno slo ene u kutijama. . Osetio je moje ushiæenje. jer sam se u istu uverila kada sam posetila kupatilo. poput onog u sobi.Nemam per un. Otvaram vrata prostorije koja je u rafovima od poda do tavanice. . ali ipak ukljuèujem svetlo. a na vrhu su dva ampanj boje. malko per una. ozbiljno sakupljam. Nije isto cipela i dek. . Nije me iznenadila njegova pedanterija u kuhinji. Varnice prestaju. Kada sam imao esnaest. stari dobri radio.Zeza ? .Nismo mogli da zakamufliramo elju za poljupcima.Papreno.Mo e i bez per una. pravi se za pet minuta.Znam recept za odlièan preliv. probala sam.Da. . odmah je poèeo da cedi limun. . ta te je navelo da ih sakuplja ? Izvini ja kao islednik .Nije problem. Nazirem fla u sa maslinovim uljem. Kada si poèeo da ih sakuplja ? . Totalno zbunjujuæe i neoèekivano. .

Sada shvatam. Ja gledam u dekove. tako da smo slu a li ti inu. Èvakanje vratanca i u tanje kablova prekinuo je njegov glas. ni ta hajde da izabere dekove. Ej. Zavr ili smo jelo. a on je sipao vino u èiste èa e i pozvao me u sobu. . probirljivo i malo.ta si ti mislio? . Ukljuèio ih je u struju. Poèinjem da stavljam kasete. kablovi u ruci i ljap po dupetu izazvali su blagi grè mom u stomaku. Do lo je vreme za dezert. Ugasio je svetlo i pribio se uz moje telo. vakanje i povremeno zujanje fri idera. raèunaj na jo tri komada. Prsti ma dodirujem njegovu ruku. Doneo je sedam kaseta i kablove. a ja sam ih prenosila u sobu i reðala kako sam htela. Kako je èvakao prekidaèe.Èetiri. . U ao je. Koncert broj jedan za klavir od Tchaikovsky-og je pokrenuo vu metre. mu karci. Mo da se pobojao da æe ostati bez seksa.Branko.Ni ta. Ne znam kada æe mi se ovakav trenutak pru iti ponovo. htela bih da te ne to zamolim elim da donese to vi e dekova. to . elja za nasladom preskaèe sve barijere uètivosti.Ba smo tim.Najbolji.Svi su u radnom stanju. Zub vremena èini svoje. U elji da se malo vi e posvetim sebi.Sviða mi se tvoj hobi. a on u mene.Fale mi kablovi. a on montira kablove. On ih je skidao i spu tao na pod. . ali ne rade svi perfektno. gledam ga boleæivo i pravim dubok udisaj. Jela sam kao maèka koju redovno hrane. a izlaz prvog da se spoji sa ulazom drugog i tako do sedmog. Nije èekao moju reakciju. ja sam poèeo da o ivljavam uspomene i od toga napravio hobi. oprali ruke. U kuhinji nije bilo muzike. pravila bezb roj varijanti sa èetiri i sedam dekova. Njegov osmeh. kada bi momak zaustio da me ne to zamoli. Ideja je bila da se u svaki dek stave ka sete i pritisne snimanje sa pauzom. . Da li su svi ispravni? . Ja sam iza la iz pajza. tako su se palila svetla na vu metr ima. onu crnu Yamaha-u iii srebrni Technics. . Ako je tu. . da ih poreða ispred stala e i napravi kamufla u. a seckanje mu nije strano. . onaj Sansui u drvetu. ali ja sam tako jela da mi se ne naduje stomak. veæ se okrenuo i nestao u predsoblju. kako bih sa distance acovala dekove i od uredno poreðane gomile. Sve to sam do malopre po elela. . a on mi se pribli ava i rukom me ne no mazi po licu. . Verovatno je pomislio da je ne to u vezi seksualnog odnosa. Dekovi ga inspiri u.Uf. sada me stavlja na raskrsnicu sa deset puteva. hmmm.Koliko mogu da izaberem? . Nazdravljamo. sporo. srebrni Kenwood i Kardon. Sada ga gledam preko sveæa kako spretno prstima odvaja ko èice od ribe i protinje stopu od èa e kroz dva prsta.A.veliki vu metri. .Hoæu ona dva boje ampanja. odoh èas do kom ije. O iveli smo tridesetpetogidi njake. Ko zna ta bi meni pro lo kroz glavu. nalazi se u ovoj s obi. Ne znam za to maèka tako jede. sa diskretnim utim pozadinskim osvetljenjem To mi je nekako ostalo u seæanju. ostaje mi samo da u ivam. Kako je lepo bilo gledati ga dok prièa i secka luk. Eh.

Ova vlada ne pada. tminom pokrivene. a mu karac ima zabrinuto lice. Koraèamo dalje. ali unutra je sve sintetika.Aaa.ta god bilo. To je samo flashmob. to. ispod æuvika zvanog Èuèanj nalazi se laz koga me tani zovu Rankov grob. ali ne sme da dozvoli da te tako neko zezne. Na pet minuta hoda kroz stoletne hrastove od Rankov og groba nalazi se baba Stanin laz. jer pored estetike cipela mora da zadovolji i niz drugih kriterijum a.Pogledaj oko sebe. Mislio sam da u svemu tome nema meru i da æu do kasno posle podne gledati njeno tr upkanje ispred kosog ogledala. Ne smem ni da zamislim koliku je kilometra u nabila sa onom gomilom cipela u pajzu. . . Zbunjeno zastajem i gledam ta se de ava. Skale su lebdele svuda oko mene. Naravno. ali me je uverila u suprotno kada je iznenada u Knez Mihajlovoj u la u jednu knji aru. mo e samo da posrne. gde se ena sme ka. Ne zadr av a se puno oko nekog modela. gomila ljudi se mimoilazi.Tebe niko ne mo e da zezne? . * Na a uobièajena besciljna etnja po centru grada. Izlazimo iz knji are i kreæemo ka Kalemegdanu da malo predahnemo. poznato stepeni te i natpisi u liftu. èkiljave. ali ako joj se model na oko svidi. zbog izostanka oèekivane reèenice. Olja. Subota je. Stana je iva. be im od neznanca. te se po njoj sada . Kao pod komandu svi spu taju novine i nastavljaju da etaju. Videla bi ih mutne.Zvonke tonove klavira. ali smo barem listali i tiho razgovarali. kroz trepavice ili kapke. to je dobar znak za na stanak drugih muka. Kao i uvek.Te ko * Na severnim obroncima planine Jelice. To je bilo mesto na kome smo mogli oboje da u ivamo. Ni ta nismo kupili. a skale na dekovima pratile su ritam na ih tela. . Za razliku od Ranka. nekada obrnute.Ej. pretvorila se u etnju kojoj je cilj. Na kraju se zavr i sa reèenicom. pala vlada. Mo da su stali da proèitaju neku bitnu vest. Svako modiranje tra i rtvu. dok me je njegova skala slatko probadala. na trenutke blje tave. otkljuèavam vrata od svog stana. sa naslovom pala vlada . ali ovog puta gomila ljudi zaobilazi ljude koji su ra trkani po celoj ulici i mirn o èitaju novine. .To je zajebancija . ne bih znala da ih nisam netremice gledala.Ma daj otkud ti to? .ta sam ti rekla? Kao da se ni ta nije desilo. prespavaj kod mene. Sve skale su utihnule. ali ona priznaje samo rtvu u hodanju dok tra i objekat za modiranje. ali ne shvatam kakvo je to u ivanje èitati novine na sred ulice. Kao u snovima. Ostala je samo skala na mom risiveru. Svi dr e novine. Konaèno spas. dan za u ivanje. kako je lep model. izmeðu nekih zgrada. isprobavanje svih cipela koje njeno oko nameraèi. Poljubac za laku noæ. . Ne brini ni ta.Da imaju rezervnog igraèa ne bi objavili. vlada æe se za koji minut povratiti. Vrlo je zahtevna. . ali uvek su bile deo mene. ali sreæom nije retka slika videti par. stidne dlake. Dok stignemo do susedne ulice povratiæe se. . b istre. . gu ili su na i uzdasi.

kada sam mu rekla da u petak elim da izaðem sa Tanjom. ali ga je bilo strah da Stana ne promeni mesto boravka pre nego to isplete ono to mu je du na. jer bi bilo gubljenje vremena iæi u planinu. kako bi èula neku novost. On je te veèeri izgubio deo potpune slobode.zove laz. Mo da ne bi mogla ni tako da pre ivi da njene vunene èarape nisu nadaleko èuvene. a za svoje dve æeru ine povremeno èuje da su ive ako joj po nekom prenesu pozdrav iz Beograda. G odinama unazad Stana je u kafani sa ispisnicima igrala tabliæa. samo poseæuje kafanu ko d zadru nog doma u selu Lazac. a ja s am se oslobodila sumnje u moguænost jo veæeg uèvr èenja veze. da nisam jedne veèe ri izrazila elju da prespavam kod njega. ali sam u njeg ovom pogledu osetila neku nelagodu. Pun je. ali sam i preko slu alice osetila da je zaustavio dah. Mu a je davno izgubila u nesreænom sluèaju. kako ne bi i èileli pre zore. Nije imao drugu moguænost sem da i on rizikuje kao i Stana u klaðenju. veæ samo èarape. ali od kako su je godine stigle. Gazda je verovao Stani da æe isplesti èarape. brzo spavaj i ceo dan radi kako bi pre iveo. * Pro lo je skoro dva meseca od na e prve intimnosti. a kod gazde se redovno zadu ivala u èarapama. Dim i znoj objedinjujuju enske i mu ke mirise u jednu prepoznatljivu sme u neprijatno g mirisa. Jedino su ovce njene d ru benice koje po celi bogovetni dan napasa na njenom lazu. Ostalo mi je samo da utvrdim do kojih granica. Nije ni ta negodovao. Dok je bila mlaða Stana je znala da na obramaèi odnese dve kotarice tre anja ili kakvih kru èica èak u Kraljevo. U Kraljevo je i la petkom. ali kada umre sigurno æe se mesto nazvati Stanin grob. Stana je ogrezla u klaðenju. jer su ih njihovi vlasnici nemilice na trcali. tako da jo j se usadila navika i nastavila je da poseæuje kafanu petkom. te je i ona na la zabavu u tomboli i klaðenju. jer ovi mlaði su pratili trendove i bili su posveæeni samo tomboli i kladionicama. Veæ du e vreme ivi po srpskom receptu: malo jedi. jer je ona jedini stanovnik toga kraja. ali nijednom s e nije moglo podvaliti. Do toga ne bi ni do lo. Nije se opirao mom predlogu. Ne znam kada se kafiæ puni petkom. Trago m njenih èarapa jednom je do ao neki prirodnjak iz Kraljeva i konstatovao je da se nje n laz u nauci naziva biogena zona. Sporo se probijam kroz gomilu i tra im pogodno mesto za stajanje. ako je pravilno rasporeðena. jer je baba Stana imala najmek u vunu od Golije do Rudnika. ali nikog vi e nije zanimao uzrok tako mekoj vuni. nisam pogre ila. jer je dobro zar aðivao na njenim èarapama. tako da je poèela kafanu da poseæuje jo jednim danom mimo petka. Oseæam miris amonijak a i . zato sam u la oko jedanaest sati. Trebalo nam je oko mesec dana da se probudimo jedno pored drugog. a bilo mu je u interesu da udovolji babi. Razvio je neku vrstu posesivnosti . Nijedan vercer nikada nije video baba Stanu. Uskoro je i Stana poèela da prati trendove. to mo e biti i dobro. jer je pijaèni dan. Parfemi ne mogu da doðu do izra aja od jeftinih limenih trcaljki. ali od kako je zadnji ispi snik prestao valjano da pamti karte Stana je izgubila saigraèa.

Naruèujem dva mala piva na toèenje. jer imam oseæaj da æe se tamo naæi neko mesto. Æo ak u kome je stoèiæ bez stolica èeka mene. kako bih napravila utisak da nekog . Pomeram nekoliko fla a i stavljam ta nu na sto.okreæem se na tu stranu. Dolazi konobar. eljno i èekujem ta dva piva. Verovatno me je primetio kada sam se probijala kroz gomilu.

Pogledao me je malo zaèuðeno. jer obo ava to pivo pa ne znam kako bih mogla . uhvati je sa dva prsta za stopu i æu ni sve zajedno u ta nu. koju mo e z a jedno piæe da prisloni uza zid..èekam. Topvar. Ne volim mraène kafiæe. samo ih uzmi i lagano obri i nos. pokloniæu ti jednu. Lutam u mislima. kako ne bi neko pomislio da sam pijandura. Ne mogu ja to. . jer sam mu do sada samo spontano poklanjala sitnice. ali mi veèeras odgovara. mo da je tup i neæe razumeti. Da sam stavila èa u u ta nu. ne znam kako da ti zahvalim htela bih da ti poklonim svoju knjigu. Vidim anke ra kako se dosaðuje. ovako sam usredsreðena samo na ispijanje piva. Koliko ko ta lom? Za to mora da bude jo pametniji. Menjam sa konobarom dve novèanice za dva piva. Od kako je srknuo penu Topvara. Oval sa uækastobraon parèiæima razbija monotoniju belog èar ava bez teksture. . Nadam se da æe mu prijati moje dru tvo. ta sad? Prazan kafiæ. Najmanje to elim veèeras je neko nabacivanje. Prevrnula sam pola grada da bih na la. Reci . vrata kafiæa su irom otvorena. polako od niraj ta nu i uzmi maramice.Jesam. koje mi sporo ide. a pakovanje pribli i èa i.Ti si pisac? . ta s se skamenila. èijeg si postojanja samo ti svesna.Htela bih ne to da te zamolim. a ovaj roman je moj prvenac. nego jaèinom. pa to je rutinska radnja. Maramicu stavi u d ep. napolju je lepo vreme. jer lutanje preseèem s a gutljajem piva.malo je neobièno. Koliko piva treba da popijem da bih dobila èa u na poklon? Ne valja. koje nisam zavijala u ukras ni . Da je neki radnik na graðe vini verujem da bi svako jutro ispijao pivo i imao pozama an stomak. Da u tanje pare je prekinulo moje psihièke pripreme. Ne bih znala to. priroda posla ga i u toj sferi kontroli e. nj egovo omiljeno pivo. Ne progovara ni ta van potrebne komunikacije. nekako bih izgledala opu tenije. ali nikad ne odem predaleko. zato moram to pre da popijem jedno pivo i da se izgubim. Za to okleva . a ja sela za ank i ne progovoram. ali se nadam da æe razumeti. iz koje su se sise spremale da iskipe poput pivs ke pene. Podne je. Sedam za ank i naruèujem espreso. njegovo omiljeno jelo. Lutanje sam privela kraju. Iz jedne èa e otpijam odmah i stavljam je izmeðu sebe i torbe. Gibanica se malo ladnula i sasvim je spremna da je serviram. a sve drugo je veæ viðeno. a on se uz reèi zahvalnosti okreæe i odlazi. da se nije jednom odao da povremeno poseæuje onaj kafiæ na Doræolu samo zbog tog piva. Ka e da ga je u kafiæu privukao poster..Veæ viðeno. Izvoli Za nedeljni doruèak naumila sam da spremim gibanicu. ne postavlja pitanje koje je pivo na vrhu lestvi ce. . ionako je sinoæ nestalo tri komada. ali vikendom jogurt zamenjuje pivom. na kome je bila Slovakinja sa ko uljom boje piva. Ovako. a drugu èa u sa druge strane torbe.Jaoj.Htela bih da poklonim momku èa u od piva. Èesto doruèkuje burek. kada sam ugledala penu na dnu èa e. Hajde Olja. . ne bih ovako spokojno kroèila nogom na trotoar. a i jutro je pametnije od veèeri. Ne razmi ljaj ta æe biti posle. Da pu im. Nije problem. a i grozim se lopovluka. Prepoznatljiva sme a sinoænjih mirisa nestaje u njihovom stvaraocu vazduhu i te i da postane neprepoznatljiva. Muzika vi e para u i svojim neskladnim tonovima. jer se samo dvoje za jednim stolom u ba ti ba kari.Niko me jo nije zamolio da mu dr im glavu dok povraæa. to je samo trenutak. Iz jednog kuhinjskog dela vadim duguljast uvijen poklon i spu tam pred njega.

. Prvo je zaæutao.Ja sam te dovoljno upoznala i sigurna sam da mo emo da ivomo zajedno. nikada ne bi Olja i ja pos tali stvarni likovi. ali nis am siguran da li je to zbog alarma ili starosti automobila. Pijaène tajmere sam na flajerima predstavio kao naèin da se potencijalni lopovi odvrate od prljave rabote. Nijedan auto nije obijen niti ukraden. .Ne treba ni ta drugo da mi ka e . Sada mi za tekuæe odr avanj e firme kaplje na slièan naèin. Po pravilu te dve funkcije nikada ne bi trebalo da se preseku. koji æe paliti svetlo i televizor kako oni isprogramiraju i time stvoriti utisak da se n eko stalno muva po kuæi. Sipam sebi pivo u obiènu èa u i nazdravljamo. . ali nije imao prilike da pije pivo iz nje uz d omaæu gibanicu. a mora nekoliko puta na dan da se hrani. Pojavio mi se oseæaj privlaènosti. Ne progovara ni ta.Odu evila si me. Sve zavisi od tebe. za to realni likovi postaju bajkoviti. a i videla sam ti oèi kada si otvorio. Poèinje da otvara poklon.Razmi ljala sam da uparimo moj Sansui risiver sa tvojim Sansui dekom. koju je do sada èesto viðao. koju do sada nije videlo. Oni koji nemaju t akvog kuænog ljubimca ili tako pa ljivog kom iju. da se radi o vikend posesivnosti. ali su uredno imali jednu led diodu. samo pogledom prati moje pokrete ka fri ideru.elim da donesem moj risiver kod tebe. Ljudi bi da to mirnije glave odu na odmor. . a da ih to to manje ko ta. Dok sipam pivo. kao kada sam ga videl a prvi put kako jede ribu. ali ne elim da te po urujem. èek . . zatim je moju aku. shvatio sam da sam sporo razmi ljao. Pojavi la se pivska èa a. gledao me par trenutaka i poèeo potvrdno da klima glavom.Da. . ali je to sada uradio sa velikim gurmanskim uzdahom. Najjeftinije je da kom iji ostavi kuænog ljubimca koj i ne mo e da menja ambijent. Tek kada sam razmislio. kada sam to dvoje zamenio pravim likovima. uvek je neko nes tajao i prekratio razmi ljanje. a realni likovi bi ponovo postali bajkoviti. jer je navikao da svakog petka negde izlazimo. poklopio njegovom masnom akom i progovorio: .Moram malo da razmislim Ja ne moram puno da razmi ljam kako bih donela zakljuèak. odakle vadim pripremljenu bocu piva. ali su to dvoje uvek bili bajkoviti likovi.Tek tako? Zar ne bi trebalo malo bolje da se upoznamo? . Nekoliko puta je imao prilike da pohvali moju gibanicu. Naravno. za to realni likovi postaju imaginarni. kao dete èokoladu. Da sam sporo razmi ljao. Dok sam bio osnovac zaraðivao sam za d eparac. ali ja ka elja uvek izrodi prihvatljivo re enje. Bli i se sezona odmora. elim da ivimo zajedno. Kasnije. * Nekada sam razmi ljao o ivotu u dvoje. klima glavom u znak odobravanja.papir. k oja je blinkala ba kao kod pravih alarma. Voli m da ga gledam dok jede prstima. Poèeo sam br e da razmi ljam. a ne stvarni.Samo ka i koji od ona dva eli i doneæu ga sutra. na slici je prikazana sa mo neka . pribegavaju kupovini tajmera. .Èek. ne znam ta bih ti drugo rekao. tako to sam kom ijama pravio alarme za kola koji nikada ne pi te. Mislim da je vreme da mu uz gibanicu i pivo serviram jo ne to.

a oni æe zaboraviti da to . da ne bi potencijalni kupci provalili o èemu se radi i oti li na pijac.kutija. Kada doðu kod mene u radnju saèekaæe ih vaka i praktièna demonstracija.

ene se ne okreæu. Zatvoriæu radnju. Poruka od Olje. koja je preko puta kolskog dvori ta. Urezala mi se slika biv e devojke. Bez zastajkivanja prolazi pored crkve. a ima i pravo da ih nesmetano realizuje. Ona neumorno koraèa. a do tada to nije èinila. Zaputil a se prema Trgu Republike. jer bi u tom sluèaju morao kao pijun da podignem novine. ali znam da joj neke upuæu umerene poglede zavisti ili simpatije. Izlazi iz zgrade sa koleginicom. Uvek joj je trebalo po sat vremena da se povrati. bilo je kasno. ali sam i kroz staklo koje pomalo krivi sliku shvatio da se os mehuje. jer je Knez Mihajlova kao i uvek prepuna ljudi. Ali to je samo znak. ali njen ustar i brz hod izaziva strujanje vazduha. Stalo mi je do Olje i nije u pitanju ljubomora. makar me kaznila inspekcija. za to je iza la iz praznog kafiæa. koje talasa n jenu juèe isfeniranu kosu. ali kada sam se zapitao. ali to samo pokazuje u pojedinim trenucima. ali ipak bi bole oèi u pekari. Oèigledno nije taj trenutak. veæ nastavlja prema Kalemegdanu. Ak o krene preko ulice ili nizbrdo. ali imam pravo da sumnjam. a ja zastajkujem na dvadesetak koraka od crkve. Deluje veselo. Pred kraj ulice skreæe ka Sabornoj crkvi. Zastaju na kapiji i rastaju se. Sada ne moram da dr im veliko odstojanje. to je dobar znak. Dr im odstojanje. t o je du e gledam. Smenjuju se dosadni nemi filmovi u kojima se deca guraju i stvaraju jo veæu neizvesnost. pomno pratim izlaz iz dvori ta i nadam se da Olja neæe preæi ulicu van pe aèkog prelaza. Mo da je pobo na. Sme ka se dok prièa. Bilo mi je drago da pored sebe imam sreænu devojku. danas joj je verovatno poseban dan. ali po ovom ispada da negativnu energiju nakupi od kole d o kuæe. Èekam i ja. U celoj radnji to je najjeftinije i prodaje s e. a ona m i hladno ka e kako je malopre iza la. Na Trgu se ne za dr ava. a to je najbitnije deluje. koji bi trebao da mi sakrije lice. Sa kaèketom na glavi. Nemam ni ta protiv potrebe da se stalno viða sa Tanjom. Spremio sam novine. Nije vetrovito.mo da mo e negde jeftinije da se kupi. najvi e na psihu. stojim za pultom pekare. Do sada su se dva tipa okrenula za njom. Dolazi do kraja ulice i èeka na semaforu. èesto iznenadne. Da joj nije Tanja drugarica pokrivalica? Mogu da zovnem Tanju na fiksni. ali kao za inat ona samo koraèa. radoznalost se pretvara u nervozu. a reper mi je njena duga plava kosa. jer se veæ njemu o smehivala u ivo. veæ strah od pogre nog emotivno g ulaganja. Za to mi nije rekla sinoæ? Svako ima svoje potrebe. Toliko uri da èak ni izloge ne pogleduje. Veæ dva dana posle posla ide kod Tanje i uvek mi alje poruku. alila se kako joj se deca penju na glavu. Prelazi ulicu i gubi mi se sa . Grickam neke tapiæe. po alje joj poruku da sam je tra io i re ena stvar. elim taj susret da vidim to pre i da se izgubim. Nisam joj èuo glas. Moram da proverim. Nikada sa posla nije do la vesela. sp remam se da po urim kako mi ne bi negde iza ugla zamakla. a mo da i na lopove piliæare. No. Opet po zavr etku posla ide kod Tanje? Ne mogu da verujem. kako izlazi iz kafiæa u kome smo sedeli i javlja se na te lefon. jer mo e da nastavi mimo stanice ili da skrene u prvu popreènu ulicu. jer je stajali te prema Karaburmi sa ove strane ispod pekare. Olja je krenula uzbrdo. Verujem da æe biti jo veselija kada stigne na odredi te.

a jo sporije provirujem iza ugla. koje je bilo sve manje i na kraju nestalo u prorezu masivnih vrata. Povukao sam se ponovo iza ugla.vidika. Provirujem celu glavu. Olja se udaljavala poploèanom stazom. Prelazim i ja ulicu van pe akog prelaza i trkom se sjurujem do ugla zgrade . . k oji vi e oèigledno nema koga da skriva. Koraknuo sam iza ugla. Nema je. Sporo di em. pratio njeno njihajuæe tel o. Preko ulice. Jedno oko je izvan zida. koja se zavr avale pred irokim stepenicama Konaka Kneginje Ljubice. ali nju ne vidi. jer oba oka vide bolje nego jedno. a ovaj put sa oba oka i manje nervoze.

Uvek sjajni krst na tornju cr kve izgubio je sjaj. ali n isi mogao da ga ne vidi . vodim sa tri prema jedan. Ne seri. Naravno da nisi. jer prijatelji se uvek naðu u nevolji. Ne ide vi e da tra im izgovore. a ti ni si taj. Kao to se ja sada naginjem nad stolom. prebraja etone u èiniji i ostavlja me samog. Sada ti tra i opravdanje. Uprkos pomraèenosti na ao sam rupu. Toliko je mraèno da su èak i fasade izgubile sivilo. nisi prikladan za razgovor. Nastalo je pomraèenje Sunca bez najave. ali niko se ne sudara. jer se nadam da æe trgovci ukljuèiti svetla u izlozima. sada se i ljutimo ponovo gubi . Moram da potra im adekvatno mesto za moj pomraèeni um. Nisam bio ovde od kako sam sa profeso rom igrao bilijar. jer mi je popustila koncentracija zbog nje. Zna da gubim. Iskoristio si priliku. Ne pita me sa kim æu da igram. i ti ne izba cuje sve karte. a i ao si u Novi Sad da gleda dek. za to bi ona pomislila da je neæu shvatiti ispravno. kada mi je rekla da me je dovoljno upoznala i insistirala da ivimo zajedno. Da li me je provalila da me nakit toliko ne zanima. Nisam. jer je preskup. a ko izgubi plaæa pivo. jer se nije upalila ulièna rasveta. Ako bi neko mene sada pratio. Naruèi pivo. Shvatio si to bukvalno. Opet ti je ona opravdanje. seti se kada si joj rekao da montira alarm. manje æe da gubi . Nema svetla ni u pe aèkoj zoni. Hodam oprezno trotoarom prema pe aèkoj zoni. Jo samo ovo pivo i ja napu tam igru. jer nema prozore i uvek je ukljuèeno svetlo. za koji si znao da neæe da kupi . naziru se samo senke. koji igra protiv nevidljivog igraèa. te ko je upoznati èoveka. isti èovek je za ankom i nema posetilaca. tako se i Olja naginje nad vitrinom . da bih gledao izlo bu dva puta ili je htela da ide sama? Èem a sva ta pitanja? Kako èemu? Zar nije mogla lepo da mi ka e kako bi elela da pogleda izlo bu ponovo? Kako ne kapira da joj je ovo najmanje treæi put kako gleda tu izlo bu? O tome nisam razmi ljao. zato to mislim na nju. Ni ta se od onda nije promenilo. Sada se stavi u njenu situaciju. èak je i situacija ista. Ulica je puna ljudi. Mo da smo mogli zajedno da se naginjemo nad vitrinom. po staje prek i . to samo rade nesigurni ljudi. Prodoran udarac bele u ostale kugle oznaèio je poèetak najp ravednije igre. verovatno èekaju policajce da im lampama posvetle tezge. Svojski se trudimo da jedan drugom ne ostavimo belu na pogodnom mestu.Moram malo da usporim sa razmi ljanjem. prestani da tra i opravdanja. jer dobro znam da j e samo moj um pomraèen. kako ne bi ponovo realni likovi postali bajkoviti. Branko protiv mene. Ne. Kada shvati da svako ima pravo na opsesije. a ni za igru. Opa. Èak ni pr odavci diskova nisu se pomerili. Gre i . Pogre no si shvatio. Ovog puta je ljutina na tvojoj strani. kojoj pomraèenje Sunca ne mo e da naudi. trebala joj je sigurnost i potpora. jer verovatno nisam jedini. ali prièuvaj se. ne bi joj bilo svejedno kada bi ti pomislio da je malo skrenula. Podi e mi èar av sa bilijar stola. Izgleda da je tako. plati pivo. ali eð za pivom uvek nekog natera da pogre i. èetiri prema jedan. verovatno bi se razoèarao u odabir mesta na koje bih ga odveo. ali izgleda da to nikom n e smeta.

a ja ga la em kako shvatam situaciju. a ja stvaram odskoènu dasku . La emo se vi e od dve godine. ka e da eli da razgovaramo u ivo. on zaraðuje na mojoj intelektualnoj svojini.ishitren. On me la e kako jo uvek tira od petsto kopija nije prodat. Oboje smo svesni la i i igre u ko joj svi pobeðuju. Stalno mi je poturao otrcanu frazu: ista meta isto odstojanje . Do sada sam ga samo ja zvala i interesovala se kako ide roman. * Zvao me je izdavaè.

a puno bi mi znaèilo. da da Imam radosne vesti. mislio sam da ti bude urednik te zbirke Koja ljiga od èoveka. kako to da svi vidimo neku pojavu.Nestrpljiva sam. rekao sam ti ja da treba vremena. Ja mogu da dodam. ako je ne to transparentno i neza konito.Ako je tako. Inercijalno uvek krenem sa nerazumevanje m takvih stvari. ali je ipak gazda. tako da se nadam da æemo uskoro moæi da tampamo drugo izdanje. Kada bih pitala onu deèurliju. No.Stvarno? Prosto neverovatno . najveæi generator sive ekonomije u knji evnom svetu.Ba si me obradovao . . ta povezuje eæerne jabuke ispred sajma i knjige na sajmu. znam . Ako zatra im honorar on æe naæi nekog drugog i nikada neæe pisati na koricama.Tako nekako Do ao sam na ideju da napravim zbirku prièa. urim. da se proda ju bez fiskalnog raèuna. kojoj sa istom lakoæom poturaju vaku o broju prodatih primera ka. . onda pristajem. proèitao sam ja neke prièe.Olja draga. sada mi se ukazala objektivna potreba za privremenim urednikom .Eh.Mo e. rekla sam ti da idem na nastavu. nego ovako posle svake reèenice tra i moju potvrdu? Ba je smor. a dr ava ne vidi. Nije tipièan. . nema potrebe za lekturom. Za to bi moj izdavaè prezao od divljeg tampanja knjiga.Ah. koji se ut rkuju da otvore Sajam knjiga.Misli honorarnim? . Bitno mi je da neko odabere kvalitetne prièe. kada bi se klupko odmotalo ne bismo se zaèudili ako bi iza zavese sta jala dr ava. izvoli smesti se. Hteo sam da ti ponudim jedan poslovni dogovor. Meðutim. drugo izdanje. ali se ubrzo prizemljim. veèiti naleti optimizma. ali se nadam da æe ti se svideti .Znam. Ovaj moj izdav aè je takav. sa mi lju.Ti zna da ova kuæa nema urednika i da pisci dolaze sa preporukom Za to ne izruèi sve. . . a u tebe imam puno poverenje. Mogu da razumem sebe. koja bi se zvala evropske prièe . to sam ih gonila po sajmu kao goniè robova. ali ja ne mogu da vr im lekturu i ne bih elela da se potpi em kao prireðivaè. U pro losti su se ljudi èudili. ali ne mogu da razumem dr avu. To je sada aktuelno i uveren sam da æe imati proðu.da bih kasnije zaradila. Pre dva meseca sam napravio konkurs i ljudi su veæ poèeli da alju. . Posle je mnogo lak e.Ah. . svi bi u glas odgovorili. Eto. kao plima bez oseke plave na a seæanja i dopu taju zavesi koju pomera dr ava da ostane suva. Prodaja tvoje knjige je krenula. * . jer sve to trpim zbog vi ih ciljeva . da su neki pre knjiga prodavali eæerne jabuke i neæe se libiti da se vrate na staro. .Ma neee. ako im sluèajno podbaci prodaja. ta eli da popije ? . . iza toga sigurno stoji dr ava. kada ga dr ava ohrabruje u tome? Ne treba im bolja potpora od zvaniènika. pismeni su a potpisaæu se ja kao prireðivaè.Ne elim ni ta.I ja sam se veoma obradovao kada su mi javili. dok se to malo razradi zaista treba vremena dok odreðena grupacija ljudi proèita i krene da daje preporuke.

ali ne znam kako. ali je glas izdao. Pla io sam se te reèi. Put ka muzeju vodi preko platoa gde je nekada bio Lazarev grad. a na kraju sam je ipak upotrebio. Verovatno bih rekao da sam postavljao alarm u Kru evcu. jer to nije za njene tanke prste. ali samo na razglednicama. a u tom sluèaju ja bih morao da smi ljam kako sam pre ao trista kilometara u jednom danu. Takav odnos za nas ne bi bio su tinski nov. a generalno nisu pogodn i za ensku ruku. pa na osnovu njih da ih ispunjava ili moraju da mu se saop te. Narukvice i ne gledam. Ako bih bio èarobnjak i neko m èarolijom stvorio nakit. iz sve e o i ane trave naziru se nadgrobne ploèe. jer bi moglo da se desi da zapamti poslednju kilometra u. Jedino to je ostalo od grad skih zidina su ostaci glavne gradske kule. Za razliku od Turaka. ali sada menjam mi ljenje. ja sam obièan èovek i kao takav sebièno sam biæe. Bez puno konverzacije uspevam da naznaèim èoveku na ulazu ta me zanima. luda. ali ako je usreæim. Gledam jednostavne oblike i sve vi e se pitam ta je Olja videla u ovom nakitu? Zar ena koja nosi prstenje sa raznim kamenèiæima. jer ih ni ona nije puno gledala kada smo se prvi put sreli. bez obzira da li su putnici namernici ili starosedeoci. Srbi svetinje po tuju. Jedino to sam tom prilikom korisno saznao je. Sreæa u nesreæi je to su Turci Lazaricu pretvori li u talu i nisu morali za tu svrhu da poru e gradske zidine. koje vi e niko ne alje. gravurama i sitnim detaljèiæima . Da li bi se zadovoljila replikama? Imam sreæu to ne vozi auto. Nikada se nisam pitao da li èaro bnjak mo e da predvidi elje. meni je dovoljno da vidim njeno sreæno lice. na bre uljku pored crkve Lazarice. ona bi blistala od sreæe. da se izlo ba prvog juna preme ta u Panèevo i da replike srednjovekovnog nakita prodaje muzej u Kru evcu. a ona u nakit. pa da se oseæam bogatije. Stvaram neku vrstu vizuelne maske i odb acujem veliko peèatno prstenje. doèaravaju nekada nju snagu Morave. odmah na ulazu u muzej. koj i samo to ne iskoèe iz zida. Nakit je jo uvek blizu. Najgore od svega je to nisam ra èistio sa sobom. Zapravo. Posetio sam muzej i uverio se da ne prodaju replike. koja je u to vreme bila plovn a skoro do Kru evca. Krupni beli oblutci. koje su rado ru ili ili pretvarali u konju nice. jer smo tako ne to nesvesn o praktikovali i u seksu. a ta moja sreæa izaziva kod nje ostavljam njenim oseæanjima. Nisam otkrio èarobne moæi i jo uvek ne znam da li sam èarobnjak. Usredsreðujem se na nakit. U samom Lazarevom gradu. Nije se upi kila kada mi je predala èa u i pivo. Ja sam zaljubljen u nju. ali znam ta jesam. jer pored s ebe imam sreænu devojku. a i ja bih zablistao. a koliko je luda odlaziæe i u Panèevo da ga gleda. Suveniri su ba gde i treba da budu. Sve to me zanima i ne zanima je izlo eno. to je meni bilo sas vim dovoljno da zakljuèim kako se oseæa kada me usreæi. meni æe se vrati ti kao bumerang u vidu boljeg seksa. Da se ne la emo. koji mame poglede pro laznika. da li elim da je usreæim zbog nje same ili zbog sebe. Ne sviða mi se ba ta poza. te su okolne kuæe i tale sagradili od kamena istrgnutog iz gradskih zidina. Crkve su za Turke bile svetinje. visine estospratnice. Uvek sam za sebe smatrao da sam nepresu ni izvor ideja. elim da joj nekako pomognem u zaljubljenos ti. I sada je Lazare v grad.Zaljubljena je u srednjovekovni nakit.

. Dim s e verovatno zavukao u vitrinu sa originalnim eksponatima. Prstenje gubi sjaj. a vitrina je ostala prazna. a dobija na starini i te i da se poistoveti sa originaln im eksponatima. kojim Olja sve vreme gleda nakit. veæ specifièno gledanje nakita. to nije priviðenje. Bronza se stapa sa srebrom i pravi novu bronz u svetlije boje. najednom postaje opsednuta jednostavnim oblicima? to vi e gledam u vitrinu dobijam utisak da gledam u prazno. a ja sam progledao oèima. Dim je nestao. Tako izbledela bronza. no ena dimom od srebra izlazi iz vitrine nasta vlja putem. kojim idu svi posetioci. Zub vre me- . Ne.

ali nije i pogledima. Ako alarm otkrije neku nedozvoljenu radnju poziva centar. preskoèim malu rampicu. za koji su graðani susedne zgrade verovatno pisali peticiju protiv pu tanja u funkciju. Sa druge strane. nije do nakita. tako da za one malo manje po tene to je jedini logièki ulaz u dvori te.na je napravio gravure i sitne detalje. ova se mogu tretirati kao obièna kuæevna vrata. ali samo spolja njost. A. Sa druge str ane gara a nalazi se dvori te u koje takoðe mo e da se uðe iz parka i sa ulice. tmini i ti ini muzeja. postoji mali pr olaz izmeðu poslednje gara e i zgrade koja se naslanja na zgradu muzeja. Neko je pr obao kalupima za prstenje da ukalupi vreme. koje ne postoje na replikama. za one jo manje po tene. Radnik koji je postavljao alarm po tovao je sve k nji ke propise. koje se prostire izmeðu te dve ulice. tako da tu nije pogodno za ulaz. spolja njost i unutra njost muzeja. jer oèigledno narodu koji ivi od danas do prekosutra da bi video sutra. koja su naspram glavnih vrata i vode u dvori te. ali ako se uzme u obzir da su sa druge strane zid a na tri koraka sporedna vrata muzeja. u koju je predviðeno da se ulazi iz glavnog gradskog parka na ogromna vrata optoèena visokim stubovima. Privremenim doseljenjem izlo be muzej je zablistao nakitom. a posebno srednjovekovni prsten od bronze u vitrini nekog muzeja . Pored samog ulaza iz parka nalazi se banka. Moja se misija u Kru evcu zavr ila i po ko zna koji put sam utvrdio saznanje. ali oèigledno nije uspeo. Svaka vitrina ima senzor koji daljinskim putem javlja bazi da li je sve u redu. pomoæu koje komunicira sa centrom. zaobiæi neko govno u prolazu i napeti se na m i iæe predstavlja malu rtvu za ono to se iza zida pru a. Muzej je sme ten u veoma lepoj staroj zgradi. Dodu e taj prolaz je uzan i zagraðen niskim zidom. Obi ao sam dva puta muzej u Panèevu. U redovnim prilikama muzej obiluje siroma tvom. neko iz centra veèernjim pozivom prove ri da li je radnica ukljuèila alarm kada je napustila zgradu i time su eksponati osta vljeni na milost i nemilost. jer njegov ma sivni gong san pretvara u noænu moru. U blizini ulaza sa ulice ne postoji nijedna institucija. Ako bih hteo da uðem na sporedna vrata morao bih da priðem iz druge ulice. a ta se posle z biva mogu samo da pretpostavim. od kojih je jedna deo gradskog parka. To je jedini logièki put za one po tene. Prevariti stacionarni alarm za vitrine nije nimalo lako i skoro uvek je takva ra dnja rezervisana za filmove. za rafio je bazu za zid. Nalazi se u samom centru grada i u u ka n je izmeðu dve ulice. da nije sve tako kao to na prvi pogled izgleda. Postoje jo jedna vrata. Prvi put danju. a drugi put noæu. Ovaj alarm jedinu vezu sa spoljnim svetom ima putem telefonske parice. koje reditelji pi u sa velikom ma tom. i proðem izmeðu reda gara a i glavnog krila muzeja. Za razliku od ulaznih koja podseæaju na vrata nekog manastira. a banku uvek nadgledaju kamere. ali prevariti alarm p okretne izlo be èesto nije potrebna èak ni ma ta. koje malo razuðuje jedna kamena ploèa sa rimskim natpisom nepoznate sadr ine i ogroman sat. koji nadzire rad s vih alarma. prekrio bazom utikaè za telefon i time osigurao da . koja spreèa va uljezima da se parkiraju.

morao bih stvarno dugo da ma tam. koja nije imala jednosmerni karakter. jer su te dve sobe nekada bile kancelarije. Dok sam bio u Nemaèkoj Ljubi a mi je bio kao otac. ali pogledom u susednu sobu. gde su takoðe vitrine. Na prvi pogled deluje da bi alarm uspeo da javi centru bilo koji poremeæaj. koji je naravno na identiènom mestu. Ljubi a se nikada nije izja njavao po pitanju dece. . kao onaj sa druge strane zid a. ali ovako ma tu ostavljam za kreativnije stvari. Izmeðu nas se razvila ljubav. do izra aja dolazi isti takav utikaè. Da se alarm oslanja na mobilnu telefonij u.neko ne preseèe telefonski vod.

Dugaèak ti je uvod . Iako je leto na pomolu. ali odnos se nije promenio. .Saslu aj me pa prosudi . sada da èujem pitanje. kao da je pogledom zamrzao Savu. jer jo uvek nismo smislili kako da joj ga predsta vim. . ali b i se to svelo na univerzalni savet. A.Aha Zato to sumnjam da bih na ao enu koja bi trpela lopova. jer ne bih nikom smeo da iznesem naumljeno. Ako si sa nekim dobar prijatelj. koji smo izgleda obojica odstranili kao slepo crevo.Branko.Treba ti savet. to je posledica na eg preæutnog dogovora. Mogu to da izvedem.Da. . jer smo znali i po pola sata bez reèi da posmatramo gnjurce.Za to? . veæ na pitanje uzvraæa pitanjem: .Stvarno eli da je vidi sreænu? . . Ipak progovara. sine. Deca bi prezrela oca.. ali Olja ne zna za njega. ali mi je problem da se vraæam na deo zajednièkog ivota. jer prijatelj se ne post aje preko noæi. jer ako posumnja napustiæe me.Dugaèko je i pitanje. a ako ne bi znala da sam lopov i nekako kasnije otkrila. ja nisam opu ten kao gnjurac. da li bi se bavio onim èime si se bavio? Zamrzao je pogled negde u daljini. . Nikada ga nisam pitao. tako te ko pitanje. koje èitaju oni to tra e neku pouku ili poruku. nije imao kud. ostaje mi jedino da se obratim Ljubi i: . Sada se ne viðamo èesto kao u Nemaèkoj. Oèigledno da mu pitanje ne prija. nastavljam dalje hoæu da ukradem jedan prsten iz muzeja i poklonim ga Olji. ali me strah da ona ne posumnja. Nije mi problem da zatra im savet. Sa druge strane oseæam da æe je prsten beskrajno usreæiti. ali po to mu je privremenog sina donela roda u vidu formirane liènosti. Mogao bih od nekog drugog da potra im savet. brak bi sigurno propao. On zna za Olju. Sumnj am da bi ikada svog roðenog sina obuèavao da krade. ali sada imam potrebu da ga tako ne to priupitam. Igrom sluèaja nije nas zabolelo. . ali smo to uradili preventivno. Kalemegdan je oduvek bio na e sastajali te. tako sam i mislio Hteo sam da ukradem ne to iz muzeja Brzo se okrenuo ka meni. Tra im trenutak da preki nem obostrano u ivanje.. pa pravim mali uvod.Kakvo je to pitanje? . sine.Veoma .A. Po t o su univerzalni saveti rezervisani samo za dubokoumne romane.Treba mi savet. kao to meni ne prija njeg ov pogled. koje smo proglasili za najopu tenij e stanovnike Save i Dunava. To sam video samo na tren krajièkom oka i nisam smeo da okrenem glavu ka njemu. a to je verovatno gadan oseæaj. jer nikada nismo dotakli temu braka. da li da uðe u taj rizik.klimanje glavom je znak da me slu a.Da si u Nemaèkoj bio u braku. zar to nije pro lost? Znao sam da æe nekada upotrebiti reè. a gnjurci su prestali da poniru. ali ne odgovara.ali se moglo naslutiti da je uskraæen za tu povremenu muku ili zadovoljstvo. ali samo jedan prsten i ni ta vi e. . . Verovatno ne bih. mora da ima valjanu prièu. kakvim bi se poslom bavio da je u braku. Imam oseæaj da sam se i ja zaledio. .Znao sam da æe me razumeti. Jedino nismo saznali da li bi bili tako opu teni kada bi led okovao reke. Ovog puta smo seli na klupu pored Save i po ko zna koji put se divili gnjurcima.

Ja æu da èitam evropske prièe.Ih Ljubi a. Kada je zavr io osmogodi nju kolu elja mu se ostvarila. dobro. Zar nije cilj pregovora da jedna strana donese pogre nu odluku. a on neka pregovara.Hoæu da vidim taj trenutak kada se zagleda u prsten . . bilo kao grb Nemanjiæa ili upiranjem ljudskih pogleda u nebo. Meðutim. Poèeo je da ugovara poslove po kafanama kao i svaki privatnik. kako bi druga dobi la. Jeste. a oni igraju igru egzistencije. * Branka jo nema.Dobro. Ne bi njemu preds tavljao problem pe aèenje.Nadam se da zna . to se ranije de avalo. Kada je Ðorðe pohaðao treæi razred osnovne kole i ao je Carskim drumom. pri kojima bi ljudi privremeno zaboravili na èarke i nesu glasice. U svojoj deèaèkoj glavi èesto je stvarao filmove. Organizacija je predlo ila model po kome bi imali i seljani i ptice korist. koji nije toliko krivudao kao onaj pravi Car ski. ali mora mi obeæati da æe po tovati svaki deliæ moga plana. Beloglavi Sup je vekovima spajao ljude. ka o i svako ivo biæe. dobro shvatam. Nama to deluje kao opu tena igra. èuda se ne de avaju èesto. du reke Uvac. ali bih voleo da ja razradim plan. Selo je poèelo da odumire. . ali su ih ovi uputili na jednu od evropskih neprofitabilnih organizacija koje su uvek spremne da pomognu. a ako imaju i ptice ima i organizacija. ali bi oni usled na eg prisustva verovatno ostali nemi i ne bi se ni ta dogov orili. re ili su da se pozab ave i tim problemom. tako da je nakon nekoliko godina pe aèenja. stvorio svoj Carski drum prema koli.. zato ih ponekad treba i prihvatiti. jer do kole nema puta. a seljani nezadovoljni podr kom dr ave re ili su da preuzmu stvar u svoje ruke. Ovaj put se radilo o organizaciji koja se bavila oèuvanjem retkih ptica u Evropi. Renovirali su o svom tro ku kolu koja potièe iz doba kral jevine i tako smanjili muke oko slanja dece na kolovanje. svaka elja ima svoju cenu. Meðutim. Oni su se svoje muke re il ali kada su shvatili da im se deca muèe. a nisu vi e imali bojazan da æe deca èim zavr e kolu ostati u gradu. . Sve to je trebalo je da u naredni h pet godina na svake dve nedelje rtvuju po jedno june za populaciju Beloglavih Supova i asfal . Pe aèenje po zaraslom putu ni ta se nije razlikovalo od pravljenja novih staza. da trenutna sreæa nema veze sa trajnom sreæom.Obeæavam. ba kao i mnogi karavani pre dolaska Turaka u Srbiju. Obratili su se lokalnim vlastima za pomoæ. od kojih je i Beloglavi Sup. jer su gnjurci poèeli da igraju svoju igru ponira nja i izranjanja. Niko ne bi poverovao da se desilo èudo i da su pet godina seljani jednog sela pokr aj Carskog druma bili u zavadi zbog te ptice. Kako bi bilo kada bi privatnici vodili ene i za drugim stolom iste kafane prièale o parfemima i kremama? Iako ne bismo èule ta prièaju pokvarile bismo im koncentraciju. Drugim reèima ne sme ni ta da zabrlja . u kojima zajedno sa Beloglavim Supovima preleæe ponore i tom prilikom im dodiruje krila. zna i sam koliko cenim tvoje znanje . Onda je bolje ovako.Dobro. Moj ti je savet da uðe u rizik. Trenutno smo prekinuli razgovor. da od Carskog druma danas nije ostao samo po koji kamen ili kakva isklesana stena radi pro irenja nekada njeg puta.

b ilo bi . Jedini uslov je bio da se populacija Supova u narednih pet godina privikne na hranili te koje bi bilo na vrhu sela. Ako bi se privikli.tni put bi povezao celo selo sa kolom.

Druga polovina je poverovala fondu i selo se podelilo. Da vidimo dalje Neka vanzemaljska biæa. nikog nisu hteli da dovedu u zabludu da æe sir ov kupus transportovati negde u svemir. Pomoæu zraka nepoznate strukture. Po to je Ðorðe najbolje vladao stranim jezicima poveo je delegaciju fonda do hranili ta. polako krenuo ka litici u nameri da se vine u oblake.opravdano napraviti asfaltni put kroz celo selo. koji je preko potre ban za opstanak njihove vrste. Hmm. kako im se deca ne bi kaljavila na putu do kole. Poslednje godine delegacija fonda je do la u selo sa namerom da ispuni obeæano.Hranimo ih veæ pet godina. pokazali su se i po teni. Svake godine struènjaci su posmatrali ptice koje su se mno ile oèekivanom brzinom. . Idi ih malo pojuri da vidimo kako lete. Ljubitelji ptica ka u da su primetili nove kolonije Supova po Crnoj Gori. ef delegacije se obratio deèaku. Ðorðe je za mureo. Deèak je krenuo ka Supovima. ali polovina sela je posumljala u dobre namere fonda i predlo ila je da s ami podaspu put barem za irinu staze. pa su naznaèili da im zapravo treba jedna pit . ef je ljutito konstatovao da su krila plemenitih ptica atrofirala i tako su se pretvor ile u æurke. Seljani su prestali da hrane Beloglave Supove i uskoro je harmonija zavladala selom. ponavlja se.Za to su ovako mirni? . Mo da ima i gotov roman. ali oni su se samo zbijali u gomilu i vratovima davali neke èudne znake. projekat je za iveo. Leteo je spu te nih ruku i dodirivao krila Beloglavih Supova. a organizacija bi iz fondova ka snije otkupljivala junce za potrebe ishrane Supova. Do li su do visoravni odak le su zajedno sa Supovima mogli da gledaju celo selo. B osni i Hercegovini. vrlo su lako porobila Zemlju. Pored toga to su humani. a ovo mu je samo odskoèna daska. Napisao je u dve uzastopne reèenice kako su vratovima davali èudne znake. u kome su naznaèili da je na njihovoj planeti do lo do klimatskih promena. ali ovo selo je dobilo prideve srpsko i evropsko.Divno. Po to se èuda ne de avaju èesto. Hrvatskoj i Albaniji. a ako nastavi da pi e vrlo lako mo e da me zaseni. neæe mu biti problem da to uvidi. Cela delegacija je demonstrativno krenula niz strmu stazu koja je vodila iz sela . koja su ljudi prozvali Marsovcima iako nisu znali sa koje planete potièu. spal ili su po nekoliko napu tenih objekata u svim veæim gradovima irom Zemlje i na human naèin su pokazali da ele dijalog. i ne bi nikom bilo èudno da je i ovo selo tako podeljeno. ali oni se nisu dali u beg veæ su nekim èudnim krikovima i pokretima vratova davali znake pitomosti. Lako su svi preraèunali da sto dvade set junaca vredi sto puta manje od asfaltnog puta. Niko nije sumnjao da se Supovi neæe uobroèiti. Postoji dosta sela sa pri devom gornje i donje. t e su svim dr avama sveta poslali dopis. zato ih ponekad treba i prihvatiti. Ovaj tip lepo pripoveda. Naravno. Obiluje ma tom i ima smisao za humor. Zahvaljujuæi evropskom delu sela. Ovog puta Supovi nisu gledali se lo iz vazduha. Odvojiæu ja tebe na stranu za sv aki sluèaj. No. tako da ne mogu vi e da uzgajaju kupus. ef delegacije je potrèao ka jatu Supova. .

kako ne bi Zemljani mogli da prave strategije u pregovorima. Jedan izaslanik je najavio dolazak i u Srbiju. . Kada su se uverili da Zemljani neæe zloupotrebiti njihovu humanost poslali su istovremeno izaslanike u sve zemlje sveta. Zahtevao je samo da u dvadeset dva èasa predsednik bude sam u skup tini. koja se dobija njegovim ki eljenjem.oma bakterija. a on æe mu se na adekvatan naèin okazati.

Taèno u dvadeset dva èasa po lokalnom vremenu, vanzemaljac je pokucao na vrata skup tine. Predsednik je znao ko dolazi, jer je samo najvi i vrh bio upoznat sa njeg ovim dolaskom, ali nije znao da æe se pojaviti neko u oblièju èoveka sa slu alicama na u ima. U i èekivanju tog biæa predsednika je oblilo sedam voda, ali kada ga je video pre stao je da se znoji, jer su mu sve ivotne funkcije spale na minimum. Vanzemaljac mu se obratio na teènom srpskom. - Po tovanje gospodine predsednièe, drago mi je to vas vidim. - I meni - nekako je uspeo da promuca predsednik. - Ja bih vas zamolio da pro etamo malo po gradu, a usput æemo poprièati. - Mislim da bi bilo bolje da prièamo u skup tini. - Za to? - Neæe nam niko smetati u prièi. - Meni ni ta ne smeta, a eleo bih da vidim Beograd. Da li se vi to pla ite da etate po gradu? - Ne, ne, nikako. - Delujete mi veoma upla eno. Napraviæu nevidljivi tit, tako da æete biti bezbedni. Hajdemo. Krenuli su u etnju. Predsedniku nije trebalo dugo da se vrati u normalu, jer je vanzemaljac poèeo da prièa o sportu. Divio se srpskim sportistima, to je predsedniku veoma imponovalo. Vanzemaljac je zastao pored jednog izloga. - Kako divne cipele. - Da, da, italijanske su. Nastavili su etnju u miru i harmoniji. Predsednik se opustio kao da je pored njeg a predsednik neke susedne dr ave. Zastali su kod jednog kioska. - Predsednièe, da li mo ete da mi kupite vakaæu gumu, nemam va eg novca. Predsednik se samo nasme io i pohitao ka kiosku. Kupio je desetak razlièitih vakaæih guma kako bi udovoljio vanzemaljcu. Sa velikom zebnjom predsednik je otvorio aku i ponudio vake. Pla io se dodira. Vanzemaljac je letimièno pogledao vake i dodao. - Nemate vi e one Bazoka D o i one kao cigarete? - To je pro lost, probajte ove uvozne, odliène su. - Ne hvala, probao sam veæ. Predsedniku je laknulo, jer ako mu naredni put zatra i sendviè, la e æe mu uruèiti bez dodira. Nastavili su etnju u miru i harmoniji. Zastali su pored izloga jedne velike knji are. Vanzemaljac je gledao tridesetak sekundi izlog i nastavio dalje. - Predsednièe, da preðemo na stvar. - Sla em se. - Sav kupus koji otkupimo platiæemo u zlatu, jer toga ima u izobilju na na oj planeti. Mi znamo va e kapacitete u proizvodnji kupusa, tako da - Mi mo emo da udesetostruèimo proizvodnju kupusa. - Ne prekidajte me dok prièam. Ja sam zavr io svoju misiju ovde. Vidim da ni ta ne proizvodite, èak vam i evropska knji evnost dominira u knji arama. Zato sam odluèio da vas pripojim Evropskoj Uniji. U Nemaèkoj æe biti montirana fabrika za preradu kiselog kupusa. O kolièinama koje æete morati da isporuèujete biæete naknadno obave teni - Ali - Budite demokratski i ne prekidajte me. Moj zadatak je bio samo da odluèim kojem centru da vas pripojim, a centri i kolièine su unapred odreðeni radi lak-

e eksploatacije resursa. Predsednièe, ja æu vas sada napustiti. Imajte u vidu da ovaj tit vi e ne deluje. Niko nije video kako je vanzemaljac do ao u Srbiju, a predsednika je oblio hladan znoj tako da nije primetio kako je vanzemaljac nestao. U istorijskim ud benicima svih zemalja sveta ubele en je datum dolaska vanzemaljaca na Zemlju, a u srpskom ud beniku je konaèno zabele en datum ulaska Srbije u Evropsku Uniju. Ovaj ba i nema neko pripovedanje, ali pogaða pravo u centar. Ne predstavlja nikakvu opasnost, zato je idealan za ovu zbirku. Uf, sklapaju mi se oèi. Veèeras nem a vi e prièa, jer bih mogla nekog pogre no da ocenim, a to ne bi bilo dobro. * Kada je direktorka muzeja u Panèevu otkucala ifru na alarmu, koji se nalazi na zidu odmah pored ulaznih vrata, udahnula je i pomislila kako je èeka jo jedan obièan dan. Takav oseæaj je imala i dok se pela na stepenice ka prvom spratu, gde joj se nalazi kancelarija. Dok je otkljuèavala vrata mahinalno je pogledala niz hodnik, koji su parcijalno presecali sunèevi zraci i jasno oznaèavali gde se nalaze prozori. Negde na sredini hodnika, gde je purpurni tepih obasjan sunèevim zracima gubio kraljevska obele ja, nazirali su se neki sitni predmeti koji njenom iskusnom kustoskom oku nisu mogli da promaknu. Mo da bi to to je videla pripisala lo em radu èistaèice, da se srebrni prsten nije na ao na putu sunèevim zracima, u ta se veoma brzo uverila. Nije se puno zadr aval a pored prstenja koje je izgledalo nasumièno pobacano, jer je u letu prepoznala prst enje i uputila se ka prostoriji odakle potièe. Kada se pojavila na vratima stavila je r uku na usta, usled u asnog prizora koji je videla. Odmah je obavestila policiju, kako inaèe pravila nala u. Lokalni policijski inspektor je izvr io uviðaj i po to je procenio da je kraða specifièna, obratio se specijalnom odeljenju kriminalistièke policije u Beogradu. Jedini na raspolaganju je bio inspektor Majstoroviæ, koji se odmah sa prateæom ekipom uputio k a mestu izvr enja kriviènog dela. Tamo ih je doèekao lokalni inspektor sa in enjerom iz firme koja obezbeðuje objekat. Majstoroviæ se upoznao prvo sa kolegom, potom sa in enj erom i krenuo u obilazak muzeja. Kolega mu je pokazao vrata na koja se sumnja da je lopov u ao u muzej, ali Majstoroviæ je samo dao znak tehnièarima da obrade mesto i zaputio se na sprat ka jedinom moguæem mestu za eksponate. Pred kancelarijom ga ja saèekala upla ena direktorka muzeja, koja je mislila da æe je inspektor iz Beograda ne t o ispitivati, ali sve se zavr ilo na formalnom upoznavanju. Koraèali su sva trojica æutk e kroz hodnik, a razbacano prstenje, koje je bilo blizu vrata nije izazvalo veliku pa nju beogradskog inspektora. Samo je zavirio u sobu u kojoj je razbijena vitrina, pog ledao letimièno i nastavio dalje niz hodnik. Zavirivao je u svaku prostoriju sve dok nij e ugledao razbijeno kuæi te alarma, kome se pribli io sa velikim oprezom kao da je bomba. Poèeo je radoznalo da zagleda alarm èiji je najveæi komad bio odmah pored zida, a osta li deliæi rasuti po parketu do polovine sobe velièine tridesetak kvadrata. Nekoliko put a je pogledao smrskano kuæi te alarma iz kleèeæeg polo aja, podigao se, otresao sitne komadiæe sa pantalona i odluèno rekao:

- Za to ste mene zvali? Zar nije sve oèigledno? - Inspektore, ovde ni ta nije oèigledno obratio mu se panèevaèki kolega. - Lopov je izdrobio alarm, uzeo je ta je hteo i zbrisao.

tako da i ako je alarm zabele io neku promenu. a nije iz nekog razloga poslao. ali ako bi alarm pre iveo prvi udarac sigurno bi uspeo da nam dojavi. ali praktièno to nije moguæe izvesti. Postoje dva sluèaja. da bi alarm uspeo to vama u centar da javi? . jer mu je potrebno samo èetiri sekunde da nama u centar po alje poruku. jer mu nije prija la sprdnja sa njegovim zvanjem. ne bi uspeo. a direktorka i ostali radnici su se nabili u njenu kancelariju. stavio na blok i zapisao svoje prezime i broj mobilnog.Tako ka e gospoða kustos. a da nije uno enjem ifre ili utiranjem.Jedan.Ako bi prvim udarcem uni tio elektroniku.Hvala vam na uva avanju. vama izgleda da je ovaj alarm prestao da radi zato to je smrskan. ali ne znam kako je to u praksi izvodljivo. Inspektor je iz malenog blokèiæa istrgao list papira. . jer su se dva tehnièara bavila obradom brav e u prizemlju. . ne mogu da je oèitam.Polako. Samo sumnjam da je onesposobljen utiranjem .Da li vi i gospodin in enjer imate neku ideju kako je lopov mogao da onesposobi alarm bez utiranja? .. jer smatramo da imate vi e iskustva. a da alarm ne po alje centru informaciju o napadu ispod kuæi ta su senzori i pri prvom udarcu poslao bi poruku. koju je inspektor svesno primenjivao. alarm je onesposobljen na neki drugi naèin. . . ali vredan. .Da. . da ako bi neki fudbaler utnuo ovakav alarm kopaèkom. polako Hoæete da ka ete.Polomljena je sva elektronika koja pamti promene. Krenuli su prema razbacanom prstenju. Uzeo je listiæ.Nemam ni ja. Kolege su ostale nasamo u ti ini muzeja. zato smo pozvali vas.Praksa uvek zezne teoriju. a da biper i dalje radi? . Da li se ovaj alarm ogla ava nekom sirenom u muzeju? .Teoretski je moguæe. Evo in enjer æe vam podrobnije objasniti rad alarma.Koliko je eksponata ukradeno? .Upravo je tu problem.Da rezimiramo. pozdravio se i zaputio niz hodnik pribajuæi se uz zid. tiho komentari uæi dogaðaj. Zamolio bih vas da mi javite. da a. a Majstoroviæ je zapoèeo konverzaciju: .prvi se izjasnio in enjer. a potom razbijen. In enjer je strpljivo èekao i jo jednom dobio ansu da potkrepi svoju teoriju. ja æu vas pozvati ako nam ustrebaju neke dodatne informacije. . In enjer je jedva èekao da napusti muzej. jer taj alarm ne mo e tako lako da se onesposobi.Naprotiv. . Jednostavno. hvala vam na saradnji. Da je lopov prvim udarcem onesposobio alarm ili da ga je onesposobio na neki drugi naèin. . . .Vidite. .Ba tako dodao je inspektor iz Panèeva.Ima samo biper koji ima ulogu da obavesti radnike da se ne to nedozvoljeno de ava. ako kojim sluèajem slo ite kockice kako je alarm onesposobljen. Gospodine in enjeru. Uop te nema neku vrednost.Samo jedan prsten. kako ne bi nagazio na neki prsten.Mislite? .obratio se in enjeru. da li je moguæe da se udarcem onesposobi slanje poruke. . .

a koliko èujem nije ukraden.Tako je.Ne znam. to je ovaj sa poltronskim osmehom prihvatio. . Za razne formal nosti u komunikaciji sa ljudima. k ao neizostavni deo posla. . sve to je vezano za pravoslavlje na zapadu vredi. ali me vi e buni èinjenica da je alarm u jednoj sobi.Da. a takav ne postoji.Verujte ni ta su tinski.Ovo razbacano prstenje? . na alost ne.Da. Ako nije imao rukavice. Zakaèio o futer i ispalo mu iz ruke ili ta veæ Su tina je da je naruèen samo jedan prsten. da li je prsten mu ki ili enski? . a zavr avaju se stepenice. zbog èega je ovo prstenje po hodniku? . da znate ta mene buni? . sem malo u ari. totalno zbunjujuæe.Zanimljivo ka ite mi samo jo jednu stvar. Isti period je u pitanju i isti lokalitet. koji je naruèen od strane profesionalnog vercera . Postoji moguænost da ih je radio i isti majstor. . Pronaæiæe na i tehnièari ne to.Ako mo ete da nam malo pribli ite o kakvom se prstenu radi. ta mislite. Èak je ovaj na podu u boljem stanju od tog to je ukraden. a vitrina koju je razbio u susednoj. najednom vredi.Znam ja. Krenuli su svi zajedno ka sobama gde su izlo eni eksponati. videla je da se uzalud vratila. Da li imate fotografiju ili neki crte ? . No videæemo ta ka u otisci i ostali tragovi.Eh.. a on po urio i prstenje mu nekako ispalo. . ali pr i rukovanju i predstavljanju to jo uvek nije uspeo. Zamolio sam gospoðu da ga pozove. jer su autor u inspektor bi li u èuèeæem polo aju pored rasutog prstenja. .Da li imate ideju za to je lopov ukrao onaj prsten. Da li mo ete da mi malo pojasnite u èemu se razlikuju ovaj prsten i onaj to je ukraden. .Nadamo se.To vam je materija koja ima jako crnu boju. Mislim da je onaj èovek to je pristigao autor izlo be. da vidim. izraðen od srebra. istrenirao je sebe da pristupa mehanièki i uètivo. Kako bi mi pomislili da je alarm pi tao. To je pobacano da bi nas zbunilo.Psten je iz petnaestog veka. To nagove tava da je lopov tipovao odreðenu vitrinu. Meðutim. Obratio se autoru izlo be: . Direktora se posle dva koraka okrenula. Nanosila se na gravure kako bi pojaèala linije.Meni deluje da je lopov divljak. livenjem.Kada muzej otkupljuje onda nema. . verovatno je negde na onoj traci to je lepio staklo ostavio neki otisak. koji mu je i posle trideset godina posla mrsko padao. a nije ovaj pred nama? .A ta je nielo? . ka da se pojavila na vratima.Dobro. jer je shvatila da su za vitrine potrebni kljuèevi. . a ovo ostalo prstenje je varka. jer su tamo stajali direktorka i autor izlo be. Krenuli su ka mestu gde poèinje hodnik. .Da. Usledilo je rukovanje i predstavljanje. ali postoji jedan veoma slièan koji je izlo en. . Majstoroviæ je pohvalio koleginu anga ovanost. ali ta dva prstena se veoma malo razlikuju. Deluje kao aljkav profesionalac. . ko bi ga znao .Stvarno ne bih da dajem neke pau alne ocene.Ne. . ali kada se pro vercuje na zapad. Na glavi je urezana stilozovana arabeska u nielo tehnici.

ako u meðuvremenu pristigne. .Da. naredio im je da odmah uzmu otiske sa selotejp trake kojom je zalepljeno staklo vitrine i uporede sa tim na vratima .Mu ki. ispred koje je bio meni kredom ispisan na tabli. Kelnerica se ud aljila od stola korakom kakvim je i do la. Konobarica ga je pratila pogledom dok se neækao u izboru stolova. Nije imao ohrabrujuæi odgovor.Gledao sam ih ja puno puta i po suncu. Nije iskljuèio moguænost i da je prsten veæ u neèijim drugim rukama. ne bih rekao da je zbog toga. Ne mogu da vam donesem vinjak i kiselu vodu.Ne umem da objasnim. Ako smem da primetim. Za to ste u trajku? Konobarica je jednim poluokretom pokazala ankerici da spremi jednu kafu. da li se radi o kont roverznom biznismenu. Rekao im je u nekoj.U trajku smo i samo slu imo kafu. Kada je iza ao iz muzeja. . .Ne slu imo ni ta sem kafe. jer je znao da æe prsten koliko sutra otiæi u neku drugu ruk u. i ugnezdila se u tok spremna da mu donese kafu ili priðe novom gostu. koja je besplatna. sa kog je odavno nestala farba. pra tila de avanja ispred kafane. zato je samo uzastopnim klimanjem glave dao do znanja da razume situaciju. vinjaèe i kiselu vodu.Na e preduzeæe je kupio neki biznismen. jer se radilo o njenom radnom mestu. a nama nudi socijalni program. . Znao je samo da mu je potrebna kafa. . Kada su ga uverili da ide sve po planu. veæ razlog da se skloni iz ti ine muzeja koja mu nije dozvoljavala da trezveno razmi l ja. osvrnuo se oko sebe i na platou sa desne strane ugledao stolove koji su nedvosmisleno ukazivali da je na ao ono to tra i. Kafu. Dodao im je da æe piti kafu u nekoj obli njoj kafani i uputio se ka izlazu. Nije ga puno zanimalo ta nude. ali ne toliko kao piæe. a kada je odmakao stolicu koja je bila tik do parka. jer vi e neæe imati gde da piju prafu kafu. Piæe samo one buækuri e dva ili tri u jedan.Sunce. a drugom zagl avljenom o poveæi novèanik koji je virio iz d epa od prsluka. krenula je ka njemu. jer je odmah ispod p icerije ugledao konabaricu sa tamnoplavom suknjom. Iznad njega se nadvila lipa . Majstoroviæ se pozdravio i krenuo ka stepeni tu. Hteo je da se na ali sa pitanjem. a prilièi eni koja je zagazila u pedesetu. malo sam umoran. koju ne naplaæujemo. ali je odustao. pri la je i po elela dobar dan. . .Izvinite. da onda kafu i obiènu vodu. a tvrdo je bio ubeðen da bi svako kalemljenje nepotrebnih sitni ca ometalo istragu. koja je zavr ila proces formiranja listova i usmerila svu energiju na stvaranje cv eta. hoæemo nekako graðanima da skrenemo pa nju da nas podr e. Sa anjcerom u jednoj ruci. kako . ovo prstenje po podu ima neki èudan sjaj. koja je sa anjcorom u ruci. a potom smireno odgovorila: . jer nije tako dobro poznavao Panèevo da bi mogao da precizira u kojoj æe kafani biti. nisam vas ba najbolje razumeo .Kako to mislite? . koji sada hoæe od ove kafane da napravi apoteku i parfimeriju.Dobar dan. jer mu se uèinilo da je prikupio dovoljno podataka. oslonjena na tok. samo znam da se nikada nisu tako sjaili. U velikom prizemnom holu je pri ao tehnièarima i poèeo da se raspituj e o otiscima. hodom koji odmar a telo. belom ko uljom i crnim prslukom.. Eto. Pro ao je pored picerije. urilo mu se sa istragom.

jer pored debelog hlada. sa koga æe povremeno na sto pasti umorna pèela. koja æe sa nama na tren pode- . svi od lipe oèekujemo i mirisan cvet.bi opravdala svoj plemeniti naziv.

U kartonsko naselje je poslao inspektorku koja se predstavila kao socijalni radnik. bez trunke kamena . zahvalio se i utonuo u re avanje srebrne nepoznanice sa arama od nileoa. Preða nji postupci o teæenih nikada mu nisu bili od koristi. te je sedela ispod bedema sa ljubavnim vikend romanom u ruci. Jedino im je ostalo da naprave Ekremu partizansku zasedu na izlokanom putu. Kada je Majstoroviæ video na monitoru ime. Dobio je nagon da malo ovla i usta. a to znaèi da prsten sigurno ko ta vi e od najma lopova ili je nalogodavcu veoma bitan prsten. a ni sirenu nije prijatno èuti tako rano. Anga ovati drugog da izvede akciju nesum njivo ko ta u nekom obliku. Lopov mu je delovao kao sirovina. Kom ije su joj rek le da sakuplja sirovine i da dolazi u popodnevnim èasovima. Ekrem Ljatifi. koja je dirigovana od nekog ko je taèno znao ta eli. pa je po ao samo sa dva inspektora. a nekog æe opomenuti na n jeno rtvovanje za ka ièicu meda. neko æe se zgroziti. ali ne i njega. uspela je samo da locira u kojoj kuæici ivi Ekrem. koji vodi do naselja. Zakljuèio je da je velika verovatnoæa da je lopov t vrd orah. jer je veæ sazvao pripreme za akciju. jer se sudije nikada ni su usprotivile njegovom zahtevu. te su postavili ahovsku tablu na haubu od kola. jer se ne radi o zloèinima. Inspektorka je glumila urbanu èobanicu bez ovaca. Zato je pre ao na preða nje postupke lopova. jer je inspektorka bila ubedljiva. a na taj naèin bi bili prirodniji i manje upadljivi. Poslati nekog drugog vo di riziku da taj propeva ako padne. .liti pèelinji svet. a ne i sporedna. a Majst oroviæ i njegov kolega su pored puta glumili taksiste bez taksi obele ja. veæ njegov nalogodavac. jer ga je tehn ièar pozvao i saop tio da postoji poklapanje otisaka sa brave i trake na staklu. Kamera se mo e razmatrati samo kao eksponat u postavci savremene umetnosti. Rizik se svodi na minimum. Nasmejao se od muke kada je shvatio da alarm ima jedinu ulogu d a zadaje tremu radniku koji prvi dolazi u muzej. Nervirala ga je glupost. a i raspitivala se poimenice za njegovu decu. jer je siguran da æe s e ostaviti neki trag. Ako pak padne u piæe. Tako su i uradili. a njih dvojica su èekali izvan naselja. to je predstavljalo formu. a tra enje motiva za kraðu ba tog prstena je ostavio za kasnije. samo je pre ao rukom preko suvih usta i podigao slu alicu. ako je lopov tvrd orah. ovog puta najvi e to je alarm pokrivao samo ulazna vrata. jer nije lako uvek potrefiti ifru u jutarnjim satima. Znali su da æe se èekanje odu iti pa su se posvetili sebi. ali to je manji rizik od liènog padanja. Ostalo mu je samo da od istra nog sud ije dobije nalog za pretres stana. sa tendencijom da predvidi buduæe. Dobio je kafu. a nije hteo da rizikuje. Majstoroviæ je procenio da Ekrem nije opasan po okolinu. Nije ga muèio lopov. kako bi imali neku korist. Niko ni ta nije posumnjao. Hap enje je trebalo da bude tiho. ali nije i mao vremena. Meðutim. kako bi to manje kart onsko naselje brujalo o dolasku nekih ljudi.

a kada se Ekrem okrenuo da vidi ko ga prati. kako ne bi upao u neku rupu i pod teretom so pstvene te ine i kartona polomio vozilo tamo gde je spojeno. . koji se sastojao od yadnjeg dela bicikla prikaèenim za korpu na dva toèka. Si ao je sa bicikla i poèeo da ga gura. Kao i uvek bio je marljiv.Da li si ti Ekrem Ljatifi? .Jesam. Inspektori su ga nekoliko koraka pratili. pa je korpa bila polupr azna. Za to pita ? .Dobar dan. ali danas nije imao sreæe. .Dobar ti dan. Majstoroviæ je progov orio: .Ekrem se pojavio na skretanju za kartonsko naselje u kasnim popodnevnim èasovima na trotoèka u.

tebe æe da vataju. ali je Majs toroviæ pri ao i èuènuo. . bezbri no ugnezdio glavu i poèeo prièu ispovednièkim tonom: . Njegovo lice je poèelo da obliva znoj.Nikad nisam bio u Panèevu.Neæu Ekreme niti æu da ih pitam gde si bio sinoæ. Rekao mi da odem nekud dalje. Neko je noæas provalio u muzej i ukrao prsten. .Ajde .ta oæete onda? . Hteo bih da ti postavim nekoliko pitanja.Moja deca. sad me vatajte. Dobro me savetovao.Ko mo e to da potvrdi? . Ni ta vi e.Dobro. ta oæe bre ti? .Oæu taj prsten to si ukrao i ime tog to ti je naredio da ga ukrade . to pita ? .Polako Ekreme.Gde si bio noæas posle devet sati? . onda idemo da ti pretresamo kuæu.Gde su ti deca? . kunem ti se mrtvom enom i ivom decom nisam ja Majstoroviæa je za trenutak preseklo nabrajanje mrtvih i ivih. Ekrem je istrgao jedan karton iz gomile i stavio ga na rub od korpe. ne elimo da te vezujemo. .ta te briga za moju decu? Oæe i njih da apsi ? .Samo polako. . ti si sada obele en èovek. . Mi smo prona li tvoje otiske na bravi i u vitrini. Reci bre. pa je poèeo da nastupa rutinski. Ekrem je oslonio laktove o butine. Dajem ti reè pred ovim ljudima da neæe biti nijedan dan u zatvoru. . samo nam predaj prsten i ka i ko te je unajmio da ukrade . da te vidim na televiziji poverovao bih. .Majstoroviæ je podigao znaèku. ali ja ga nisam poslu ao. . Èuo je kripanje pri disanju. .Radite ta oæete. Ekreme brate. a potom mir no seo i jo mirnije rekao: . Ka e.Nisam ja. a ja ga nisam poslu ao E. polako da nisi sluèajno bio u muzeju u Panèevu. ta oæe ? . dobro ajde ipak me saslu aj. pogledao Ekrema u oèi i shvatio da se nije puno uzbudio. Pocepana kragna na ko ulji nije mogla da sakrije talasanje damara na njegovom vratu.Ako neæe da saraðuje . Hoæu da ih skloni dok ti pretresamo stan. ali nemoj mene da zeza . Bilo je za oèekivati da æe Ekrem da pukne i da postane navalentan. mnogo je pametan èovek. Istog trenutka mu je pro lo kroz glavu da prsten neæe naæi u njegovoj kuæi.Ja sam inspektor Majstoroviæ. nemam ja ta sa vama da razgovaram.Ja sam svoje odu io. .Ima tu u naselju jedan èièa.U mojoj kuæi. tako mi i treba. niti da te hapsimo.Nisam nikad bio u muzeju. Evo. .Polako. da ne ispa taju zbog tvojih budala tina.Ekreme. tako da je Ekrem bio za glavu vi i od njega. . kao da je sama bes iz njega progovarala. ko god obije neku bravu u krugu od trie s kilometara. objasniæu ti. ali mu nije puno trebalo da se seti gomile zakletvi i sraèunatih la i dokazanih lopova. vam ruke vezuj Inspektori su se zgranuli od naglog prelaza sa ispovednièkog na neurotièan ton. stezao je pesnice ispred sebe i oblizivao d ebele usne. Oæe ? .

a mikropre kidaè postavio sa unutra nje strane poklopca. Probao je ponovo. tako . . koji æe ti bez razmi ljanja lupiti mesec dana pritvora. Neka dobro zapamte kakva je milicija ajde vodite me. Da li si se predomislio? . Mi æemo te èekati ovde. Ide na policijsko zadr avanje od dva dana. ta èekate? Majstoroviæ mu je usli io elju. ako. Ako budemo tapkali sa istragom.Vodi me! * Dan sam proveo u i èekivanju njegovog odlaska. ta èekate? Ekrem je ponovo pre ao u fazu savr ene mirnoæe sa ispru enim rukama ispred sebe.Nisam ja ni ta ukrao i ne pla im se nikoga. .. jer nisam hteo da mi lo e naleganje mikroprekidaèa upropasti foru. . reci mi brate mili. pa sam pribegao malom triku. slu aj me dobro. Ne va i vi e moja pogodba. kako pri otvaranju kovèega sa blagom u vek bljesne neka svetlost. ne brinem se ja za njih . a on je i dalje gledao kroz automobile i zgrade. ali bez stavljanja lisica.Nemam. koji su ovo dvoje prihvatili samo zbog njegovog autor iteta. Od malih nogu nas prati slika. nisam od kamena. hajde lepo otidi do kuæe i objasni deci da te neæe biti neko vreme. Kupio sam maleni kovèeg.pomerio je biciklo sa puta i povisio ton vodite me.Dobro Ekreme ima li advokata? .Tako potrudi se da ih negde smesti i lepo im objasni da mora da zavr i neki posao. zato je Majstoroviæ probao jo jednom. a posebno ako èuju da su me zgazila kola ili ubili oni æelavi. Znaju moji deèaci da se snaðu i bez mene. a njegove oèi nisu reagovale na okolno drveæe i objekte. Vole njih kom ije.Ekreme. jer sam namerio u predveèerje Olji da predam poklon. Ako se pla i neke osvete zbog cinkarenja. Pre li su i Dunav. koja obraduje onog to otvara.Ekreme. I dalje je gledao neke nepostojeæe pejza e. . pre nego to sam ga zatvorio malenim katanèiæem. Kada uðemo u ovu zgradu stvari se menjaju. Majstoroviæ je poveo kolege dovoljno daleko od Ekrema. Bli io se trenutak kada neæe biti prostora za opu tenu prièu. Hteo sam nekako da joj zavar am èula. Znao je da æe Ekrem samo gledati kroz staklo od automobila i da æe kolega biti pored njega. koji sam sa unutra nje strane oblo io purpurnom mekanom tkaninom i naravno ubacio prsten. poturio led diodu ispod tkanine. koja je neprimetno le ala pokrivena tkaninom. èoveèe. . jer zna da nema pare da ga anga uje za suðenje. koji æe samo otaljati posao.Ne treba. Nekoliko puta sam probao funkcionalnost. . Nikada nije pon i avao osumnjièene bespotrebnim stavljanjem lisica.Tu su negde u naselju ako. tih mesec dana mo e da preraste i u dva meseca. neka gledaju kako apsi milicija. . Dobiæe advokata po slu benoj du nosti. neæemo da radimo ni ta ishitreno. Da bih postigao takav efekat rasturio sam privezak koji ima ulogu lampice. Spremio sam ja njih na sve. kako ne bi odmah prepoznala o kakvom je prstenu reè. a potom kod istra nog sudije.A. kako ih ne bi èuo i dao jedan nesvakida nji predlog.Ovo je poslednje to æu ti reæi. Sve je to povezivala baterija za sat. . Pozvao ga je po imenu.

kako smo to bli i? .Vidi ga mo e li ti da se ne ruga na pomen Evrope? .Najozbiljnije. ja na licu. kojom je o bravicu bio okaèen maleni kljuèiæ za katanac. tako da se njeno lice stacioniralo suprotno od izvora svetl osti. .Ozbiljno? .Dakle. kome ne dopu ta da napuni ka iku. ali znao sam da su tinski odobrava moje stavove. a potom pagete spretno namotava vilju kom.Nije mi prvi put da sam je obradovao pagetama za veèeru. biva ponovo zarobljen u njenim prstima spreman da oslobodi ne to vrednije. . Kroz tananu zavesu probijala se svetlost grada. koja su obasjavale lampice iz starih kaset dekova. zato kljuè najèe æe vredi samo. a ne da ostavlja celu noæ ukljuèen kompjuter da bi za sutra imao spreman film. èitala sam u novinama. pozvao u sobu. koja je obasjavala srebro neodreðene èistoæe. uzeo drvenu èetvrtku uvijenu u ukrasni papir i stavio joj u ruku. Nisam mogao da joj vidim ni ta u oèima.Jaoj. jer su se stapale sa ambijentom. kljuèiæ osloboðen stega. Ne post oji katanac koji ne mo e silom da se otvori. . . Ne veruje ni ona preterano u Evropska obeæanja. ti si neumoran Kao i uvek samo se pravila da joj ne prija ovakva prièi o Evropi. a pretpostavljam da su nas vodili isti impulsi. Kovèe iæ je poprimio oblik veselo otvorenih usta iz èije dubine je dopirala zvezdana svetlost tek nastale zvezde. ali sam gle dao njene dugaèke prste kako se poigravaju sa zlatnom icom. sve dok nije poprimio toplotu na ih t ela. Ne to je tiho prokomentarisala u vezi sudova na stolu. Prihvatio sam kovèe iæ i odlo io jednim pokretom na krevet. a ja sa m je valcerskim polukorakom okrenuo. Doðe lepo sa posla. Ustao sam i podizanjem spojenih ruku. Neko ostavi za kraj koru hleba ili ono to se naðe na tanjiru. Zamolio sam je da za muri i kada sam se uverio da je to uèinila.Veæ deset godina se najvi i vrh Alpa izdi e za po jedan centimetar godi nje i nauènike stavlja u rebus. a potom povukla za jedan kraj pantljike u vidu ma ne. U tri pokreta poput maðionièarskih.Reæiæu ti. ali ja sam to bez reèi ignorisao. Uzvratila je istom radnjom. . Nije joj trebalo dugo da promeni izraz lica i da mi ne no poklopi aku njenim dlanom. koliko je nama stalo do èina elegantnog oslobaðanja blaga. a ovog puta li ila je jednu maslinku mesnatog dela i ko ticu odlo ila na tacnicu. Okrenuo sam svoju aku i poèeo prstima da joj mazim dlan. da li joj je jeftinije da pusti tri puta br i internet ili da jo j radi celu noæ jedan blok termoelektrane samo za skidanje filmova.Sve smo bli i Evropi. dok je preko njenog domalog prsta klizio plemeniti metal. to podrazumeva i neku vrstu vere kao potpo ra nadi. Na smejala se pre nego to je otvorila oèi. otvorio sam svoju fioku sa ve om. ali ona je uvek zavr av ala sa nekom salatom. ali ovog puta sumnjam da æe moæi da se ruga . Olja Srbi se napalili da skidaju filmove u visokoj rezoluciji i dr ava je stavila na papir. ali me je ona preduhitrila: . Hajde razmisli .Te ko a. Volim da je gledam kako odmereno potapa ka iku u sos. a ona na prstu. koristeæi ka iku kao oslonac. koji je te io da se stopi sa njenom belom ko om. Oseæali smo plemeniti metal. dok ruèa i malo odmori film je na hard disku. Spremio sam se da prekinem æutanje uvodom za poklon. Od iduæeg meseca za isti novac dobijamo tri puta br i internet. veæ spada u kategoriju ljudi koja se nada.

. Kontaktirala je autora izlo be. ali je ovog puta to uèinila. . pa je ponovo zvala autora i predoèila mu da zna koji je eksponat u pitanju i zamolila ga da joj ka e koliko vredi prsten.Aha. koji je ponekad imao oblik poturenog. o n je ostao pri stavu da ne daje izjave.Zdravo Borivoje. jer je do sada imala samo oru ane pljaèke i razbojni tva.Ne mogu ni ta mimo saop tenja.Biæe.Ne smem. Nije bila lenja. napravila emisiju sa policijskim izve tajima. mo e da ugrozi istragu. koje bi dovele do nekih novih tragova.Trebaju mi dodatne informacije u vezi pljaèke muzeja. popiæu otkaz. a u neku ruku i obradovalo. . da li æe se ne to promeniti do srede uveèe. tako je ef naredio. . njenog izvora iz policije. ali on je odbio bilo ta da komentari e. Ranka ovde. . Ostalo mu je samo da èeka reakcije. elela je da proprati jednu specifiènu prièu od nastajanja do zavr etka.Izvini. a ja kasnim po sedam dana za ostalim medijima. Borivoje. Meðutim.U gu vi sam. jer se veza automatski prekida. Bio je duboko ubeðen da reèi u cilju istrage mogu da dovedu do neke vrste panike kod nalogodavca. ali najveæa je ta to se ne èuje onaj glupi zvuk kada ti neko zalupi slu alicu. za koje je imala utisak da je na rod malo oguglao.Reci.Samo minut. Autor nije znao da novinari imaju specijalne metode. Od upla ene direktorke muzeja u Panèevu. obeæavam. . . dobila je samo informaciju da se radi o mu kom srednjov ekovnom prstenu. Bor ivoje je sve èe æe bio hladan kao æilibar. . Nije praktikovala da zivka Borivoja pre dogovorenih susreta.Nema od toga ni ta. emisija mi gubi rejting. vidimo se kao po obièaju Mobilni telefon ima mnogo prednosti nad fiksnim. . jer bi objavljivanje imena i detalja naru ilo tok istrage koju je Majstoroviæ sprovodio. ako ne dobijem neku ekskluzivu. i dobijala uputs tva do koje granice sme da ide u izve tavanju. A.Borivoje èoveèe.Ej. a da ne poremeti istragu. Sa Borijevojem se viðala jednom nedeljno u njegovoj kancelariji. jer je od emisije koja je na poèetku obilovala istra ivaèkim novinarstvom. * Ranki je u opisu posla bilo da dva puta dnevno èita policijska saop tenja i filtrira saobraæajne nezgode od drugih vesti. nije problem nalepiæu vest pred emisiju. potra ivala dodatne informacije. . . gde je na licu me sta gledala ponuðeni materijal. a pri toj vrt oglavici mo da napravi neki pogre an korak. Saop tenje o pljaèki muzeja veoma ju je zagrejalo. . to je Ranki poèelo da smeta. . ne zezaj me èoveèe. . . Bila je ljuta na sebe.* Policija se turo oglasila povodom pljaèke muzeja. samo neki uvod da imam eksluzivu za narednu emisiju. stalno mi obeæava eksluzivu. koje su sticajem okolnosti za nju bile zgode.Borivoje. Sve je fino bele ila i kasnije od Borivoja.

Dok se za poèiniocima intenzivno traga na a ekipa je tragala za odgovorom. jer u firmi koja je zadu ena za nadzor muzeja nisu bili raspol . a meni je pr sten sve rekao. prsten je pozajmljen lopovima. koji je za ovu priliku iz razumljivih razloga eleo da ostane anoniman. super je ena i za razgovor. koje verovatno kru e od jutros. Za poèiniocima se intenzivno traga i u cilju istrage ne spominju se nikakva imena koja bi mogla da se dovedu u vezu sa osumnjièenima. pa mu se ne poznaju rezovi na glavi. kako Muzej Grada Beograda poseduje jedan prsten koji se dovodi u vezu sa Velikim upanom Niko lom Altomanoviæem. Sve mu karci i samo fudbal i politika. Rank a je imala dobru koleginicu u takvim dnevnim novinama. Nije morao ni da mi ka e. kao to su i njihovi vlasnici. podsetio me je na na prvi susret i nedvosmisleno pokazao da sam mu u glavi. Priznao mi je kako j o uvek pamti na prvi susret i moj zami ljen izraz lica uperen ka vitrini sa prstenjem . ist ièe na sagovornik. Zbog toga taj prsten ima veoma veliku vrednost na crnom tr i tu. a kafu bih morala da pijem etajuæi. koji je bio u sklopu kolekcije nakita Muzeja Grada Beograda. ali ovim prstenom je pomerio sve domete koje sam mu pripisala. da nisu vredele èak ni izvinjenja. ali nemam drugi izbor. Za sada ne mo emo dati odgovor kakav je alarmni sistem obezbeðivao tako vredan prsten. Novinarske reèi pojedinih dnevnih listova postale su toliko je ftine. Znam da u ovim novinama nema ni ta naroèito i da æu samo isprljati ruke. iz izvora koji je eleo da ostane anoniman. jer me je samo tada video kako buljim u vitrinu.kojima èupaju izjave. Kako mrzim ovu pauzu. Taman kada sam pomislila da se malo ohladio od mene. Ne znam gde je kupio ovako savr enu kopiju. Muzej Grada Beograda je pozajmio svoju kolekciju panèevaèkom muzeju. Naime. u kolekcionarskim krugovima veæ odavno kru e prièe. kamerama nepokriven sporedni ulaz u muzej i izvr ili pljaèku. ta je ovo? Strana devet U noæi izmeðu ponedeljka i utorka iz panèevaèkog muzeja ukraden je srednjovekovni prsten. Gde je ona spremaèica da mi skuva kafu? Val jda æe doæi kasnije. koji je gospodario zapadnim delovima Srbije u drugoj polovini èetrnaestog veka. ako bi se kasnije pokazalo da se radi o besmisl ici. Bilo koji pristojan kafiæ je na tolikoj udaljenosti da mi treba cela pauza samo za put do tamo i natrag. se toliko odomaæila da æe lju di jednog dana pomisliti da èitaju anonimne novine. Na sagovorn ik napominje da je ilegalno tr i te nakita procvetalo i da nije iznenaðen to je tipovan sa mo jedan prsten. Èarobne fraza. ali na nesreæu samo nekoliko dana nakon otvaranja izlo be. za to je ukraden samo jedan prsten i kakav je to prsten. Poèinioci su iskoristili sla bo za tiæen. Naime. MUZEJ OSTAO BEZ PRSTENA. * Kada su pokloni u pitanju mislila sam da je Branko operisan sa stilom. uzeti novine i sesti na dovoljnoj udaljenosti da ih ne èujem. Samo æu im se nasme iti. Kada sam u la u zbornicu snimila sam sve kretene i jedne novine. Odg ovor smo na li kod strastvenog kolekcionara i velikog poznavaoca srednjovekovnog nakita . ali velièinu je potrefio kao da je merio moje prstenje.

olovna. a prsten na mojoj ruci blista olovnim sjajem. a vilica nepokretnija. Skidam ga i ubacujem u zad epak na torbi. Crvena traka kao opek otina opkrojila mi je prst. Nevidljive va ke kreæu iz babine rupe i kao osvajaèka vojska mile po celom telu.o eni za davanje bilo kakvih komentara. Slika je zamrljana. Bez reèi izlazim iz . Ruke su mi sve bleðe. Prst na kome je prsten p oèinje naglo da me svrbi. Refleksivno preme tam pogled sa slike iz novina na juèera nji poklon.

pa ne znam ni ja. Èovek pravi kopije. grabim vazduh i kreæem se ka obli njem drvetu. pod antikvitetima zar ti je hitno? . Daj mi broj. . Nisi ti glupaèa. zebnje i straha. Moram jo jednom da ti zahvalim na prstenu. Ste e mi ruku na kojoj je prsten i ljubi me u obraz. . a sada i nekog neobja njivog oseæaja. .Jesi li èuo da je ukraden neki srednjovekovni prsten iz muzeja u Panèevu? . èekaj da se setim mu ki. jo jedan razlog da bude spokojna.A. nije b a mali.Kada me ti poljubi .Preksinoæ. pogledaæe u onim oglasima.Joj. nije mi hitno ja glupaèa svuda sam tra ila. Verovatno nije ni primetio da sam skinula prsten. ali samo trenutno.Samo me poljubi.Ma hajde ne brini ta pi e u novinama. ali ne mogu protiv svog biæa. ne znam za to se treca . kada? . koji je produkt mojih tripova. pa tek onda da ga pitam.Nemam pojma. duboko di em i poku avam da mislim na ne to lepo.Da li taj èovek ima jo nakita? . ne. . ali stiskam zube i grèim ake. ovo je tako verna kopija da sam se jednostavno u trenut ku prepala i ceo dan me dr i taj oseæaj. Izlazim iz zgrade. ti si moja .Lopovi ne miruju .Ne. ruke bi da ga zagrle. Delimiènu koencidenciju stvari i dogaðaja proglasila sam za brigu. prokleti mu ki stvore ti si kriv za ovakve oseæaje. glupo je da pravim trzavice zbog mog pla ljivog biæa.Da. veæ æe da mi ponudi usne. a nisam se setila da pogledam u oglase. . a Branko ne pominje prsten.gleda me zapanjeno. U arenom hladu bora.Posetiæemo tog tipa zajedno. Video je da sam se ponovo usplahirila. Kupio sam ga dva dana pre kraðe. htela bih da kupim jo neki. ti ima na ruci enski. da li je mu ki ili enski? . . Prvo æu da stavim prsten. ja sam uvek spokojna. Eto.Joj.Super. Poljupce smo uvek koristili kao sredstvo za prevazila enje povremenih èarki. . ali kao i uvek deca su me okupirala njihovim budala tinama i zaboravila sam na novostvoren u brigu. reljefno kao ru in cvet. .zagu ljive prostorije da uhvatim sve iji vazduh dok jo mogu. . Brankovo lice mi se pojavljuje. to nije za pohvalu. Promaja u hodniku osve ava . .ta sam ja? Znala sam da neæe da mi ka e.Nisam upisao broj. .Ima samo prstenje. Mada. Veèe je veæ odmaklo. Ipak æu ga staviti.Ne. ka u da je pripadao nekom Nikoli. da htela sam da te pitam od koga si kupio ovu kopiju? Danas sam se prepala kada sam proèitala u novinama. prilazi mi i prebacuje mi kosu preko ramena. ali postoji moguænost da nisu sve novine prenele vest. Usne bi da se pomere i da ga poljube. . Dok sam bila ispod bora pitala sam se kako æu pre iveti naredna dva èasa. Znam da na poslu èita novine. . murim. kupio sam ga od nekog tipa preko oglasa.

Pa da. Posle je oti la u Beograd. ali nisam ni ta gledala. ali nije stigao da joj da. Taj dan sam se neækala ta da stavim i odluèila sam se za onu æilibarsku ogrlicu i ovaj prsten. Ma u pravu je ona enska. proneveri. ali na kraju je bilo o nekom nestalom prstenu iz muzeja. tu je i spremaèi ca. svi su oni povezani . prd. Svaka joj èast. tako su i nama ukrali dnevnike i kompjuter. Treba nam malo dinamike. pljaèki. i onaj Lazar nije bio cveæk a.Uuu.Da zna .Èekaj.O. nisu tu èista posla. Posle je bila u firmi koja je instalirala alarm. . . ali da vidi samo kako to dobro snime ma. to ono u Panèevu? . jebem li ga ta je. nije to ni ta.Da.Da. Zamisli èovek ne zna da li je prsten enski ili mu ki.Ne.Ja ne znam stvarno nisam o tome razmi ljala . ali ne znaju kako je lopov uspeo da ga prevari. a nije siguran da je enski. svuda se zavlaèi. . prvi put èujem. Ej. .ta ti je to? . kao da gleda mali detektivski film. ali ipak nije njegov. a on sve ne to okruglo pa na æo e. Raskrinkala je onu ljunkarsku mafiju. . Neki baja drobio kako su postavili najsa vr eniji alarm.Ja æu da ti ka em. a mi mu se tu klanjamo ona æe enska sve da razotkrije. eno ka e da je prsten sedamnaest milimetara u preèniku. Pitala je neke ljude to se time bave i oni lepo ka u da je to Nikola spremio za svoju izabranicu. mr. mnogo dobra. pa ga stalno nosim. ali je glavni za tu izlo bu. to mi je poklonio deèko. vidi oslepeo Velikog upana.Uuu. sinoæ nije bilo ni ta naroèito.Eh. Zamisli pitala ga da li je taj prsten pripadao Nikoli Altomanoviæu. da èitala sam ne to u novinama o tome. E. moja Olja gde mi ivimo . da. Usedeli smo se.Ponovo èevrtak i ova glupa pauza. Tu ima da vidi raznih zloèina. Na kraju ga je pitala kako mo e da tvrdi da nije njegov kada je iz nepoznatog otkupa.Kad pomenu prsten sinoæ gledam ja Rotaciju . od skoro je poèelo. mnogo ti bolje stoji uz onaj zeleni komplet. . jer ga je Car Lazar oslepeo. . . . Kada mi se po alila na mu a alkoholièara shvatila sam da odudara od drugih.Æuti neponovilo se. Bila je kod nekog tipa. ta je bilo dalje? . snimila je vrata na koja je u ao lopov.Stvarno? . Nekako mi je drag.Ma to mora da vidi e. taman da ubijem vreme. Ona je enska nemoralna kao buva. pa ste posle pisali ocene po seæanju . A. da. Uvek me privlaèila njena neposrednost i otvorenost u prièi. oslepljivanje je bilo normalno za to vreme.Znala sam ja da je on divan. mnogo ti je lep taj prsten.Olja. O. Bila je prvo u Panèevu. Nikakav! Merila sam sinoæ. hvala. Ej. Ajde ti meni reci kakav je to mu karac koji nosi prsten od sedamnaest milimetara? . slabo ti ja gledam televiziju. Jedva èekam da otaljam jo ta tri èasa i odem sa Brankom u pozori te.Ma da. Njega je ispreskakala struèno. nego kad je repriza te emisije ? * . neki dr. Moj prsten je osamnaest milimetara.Ne zna za tu emisiju? .

Mo da sam kidnaper i zadr avanj em na trotoaru vrebam povoljnu priliku. Ona poèinje da mu dr i neko predavanje.Ovo nije parkiranje. to je s iguran znak da je veoma ljuta. a automobili poèinju da se kreæu ulicom i presecaju mi vidik.Malo sam okasnio . Ako prolazi ovuda za vreme velikog odmora.Ne to si ljuta. ali uviðam da ona stoji sa nekim èovekom i gleda u beton. Ma neæu ni da idem tamo.Nema parkiranja na trotoaru. . ali tu je kolski policajac da osujeti akciju . Prilazim semaforu i èekam zeleno. Ej. Gorane. Da nemam preèa posla. Tako je efe. imam deset minuta fore za plaæanje od kada me registruje. Ponovo u meni radi balkanski sindr om. . ne elim d a te vi e nikada vidim. neka ona doðe ovde. negde æete naæi mesto za parkiranje. Vi e se ne skrivam. ali to ne menja situaciju. Ajde javi se ah.De si ti do sada? . samo im je bitno da telefon ima lepu masku. urimo drago mi je to smo se sreli. te ste se tako kolektivno postali revnosni. . Morate da se sklonite odatle. spazio sam njegovu ruku na njenom ramenu. Videli su me. odluèujem se da prièekam semafor. Ipak moram ispred kole. sumnjam ne dolazim èesto u centar. ali kada podboèi desnu ruku na kuk. Nema veze. kao da joj ne to obja njava. ne mogu da gledam onog majmuna u unif ormi. a Olja poèinje d a mi se sme ka i dodaje. Neko nedefinisano èulo me vodi do ugla trafike. Napokon vidim lice tog èoveka. jer su oni obuzeti njihovom prièom. ene. izbegavam rukovanje i brzo dodajem: . Dobro je da sam u jednom komadu. Ono za veliki odmor je delovalo kao uètivo reèeno. . Semafor menja stanje.ta sada hoæe ovaj usrani kolski policajac? . . veæ taèno znam ko je on. Ona predaje ovde . Pozdrav ljudi.Upoznali smo se davno. a ona gleda u beton. Opkru ite oko ovog bloka zgrada. . . mo emo da se isprièamo . U jednom trenutku èistog vidika. idemo mi. Spremam se da joj mahnem. Ne mogu da joj vidim izraz lica.Ni to nije dozvoljeno. Ko je taj èovek to je poku ao da joj stavi ruku na rame? Uporno joj ne to obja njava. Prelazim ulicu i upuæujem se ka njima. Prekinuli su razgovor. ona mi se deca ceo dan penju na glavu. pitao bih te od kojih travki vam prave èaj u stanici. i æutke ruku pod ruku nastavljamo ka semaforu. Èoveku ne vidim lice. Ah.Samo pet minuta. ali vidim kako mlatara rukama.Hah. On se urno okreæe i kreæe niz ulicu. Dolazim na raskrsnicu i bez sumnje vidim je ispred kolskog dvori ta.Bez obzira. koju je ona velikom brzinom sk inula.Ma jesam. Èekam enu da izaðe iz kole. ali ovde se plaæa. a ovo je moj momak Branko.Kako je svet mali. Situa cija se menja i preko ulice. Ne samo da mi je poznat. Ne elim da èekam njegovu reakciju. a i mi se okreæemo. da bilo je davno . Po to danas dozivanje nije u modi.Ovo je moj biv i kom ija Goran. a da li æe da ga èuje to nije bitno.Da. veæ privremeno zaustavljanje. Moram da saznam ko je taj èovek. Semafor je nekoliko puta promenio situaciju na ulici. Do semafora ne progovaramo nijednu reè. . èak mu se unosi u lice. evo ga jedno mesto.

. .Najlak e je reæi da nisam normalan. Po li smo u pozori te. Uskoro smo nervozni korak zamenili veselim i nismo primeæivali kako pored nas promièu parkirani automobili i saobraæajni znaci.Zar nismo po li u kafiæ? Hoæu da razgovaramo. da li si razmi ljala da promeni posao? . da.Deca su za sve kriva. Okreæem se i gledam koliko ima ðaka oko nas.ta je ovo? Za to nisi platio parkiranje? Ti nisi normalan . a mi imamo kartu za parkiranje na ovom mestu za èitav dan. Proæiæu pored njega. Samo bi povremeno osetili prsten na njenoj ruci. . Koraèamo æutke. samo mi jo to treba. zar ne? . njegovo lice ili patike. Nadam se da me nije video. glupo bi bilo da ne . okrenuæu se i izaæi na sporedni izlaz. sada je prilika. ko nije normalan.Ti nisi normalan èim se uzda u njega. Prstima je a oljim po dupetu. idu neka deca. Branko.. Eto. Gde si mislila da sednemo? . Niko ne ide na ovu stranu. Jaoj. pa neka to rasprave kao mu karci. Izlazi iz kola. a oljenje po dupetu je imalo kratkotrajan uèinak.Skloni se od vrata.Neæu. stisnutih aka. Vreme je lepo. ta kao. dobra ideja. .E. ja neæu da razgovaramo.Nismo nisam stigao da ti ka em da te jo uvek volim.Ima pravo. . a trebao je da èeka deset minuta.ta hoæe ? . Brz je kao lopov. .Da . koji se polako stopio sa umom na ih usana. ne mogu da ivim normalno od budala tina. ne prati me. Svaki dan imam trzavice. Onda æe shvatiti da nismo drugovi.A. Sa deset metara vidim beli dugaèak papir zadenut za brisaè. Krenuli smo nervoznim korakom.Predstava poèinje za sat vremena. hajde da se manemo gluposti.Oæe ti meni da da tri minuta za razgovor? . . Oæe ? .Tako je mladiæu moj Zujanje motora smenio je um ulice. Kako nije shvatio da smo juèe zavr ili za sva vremena? Okrenuæu se polako dobro je. kada bi kroèili sa trotoara na neku ulicu. Deset minuta je neosetno skliznulo u malo vi e.Ej.Ej. Povremeno vidim njegove pra njave i dotrajale patike. samo se sme kam i stavljam joj jednu ruku u d ep od farmerki. . izbegavam njegov pogled i gledam u moje korake. jer seks u najavi uvek podi e raspolo enje. jer æe ispasti da sam mu ne to radila iza leða sa biv im . a to nije dobro. . Gorane.Hajdemo da popijemo piæe i da poprièamo kao ljudi. Ne zna se u ta je gore gledati. * Da li je moguæe da je to Goran? On je.Na poèetku ove ulice postoji neki kafiæ. . ali ta ako krene da me èek a ovako svaki dan? Kazaæu Branku.Æao. Kako ne shvata da smo juèe zavr ili sa prièom? . Vidi ti . Onaj etajuæi majmun je napisao prijavu. Sada sam ga eskivirala. on je deklarisani lopov. idi do prvog kioska kupi vodu i polij se malo po glavi. .ta ti je? .

Krenula sam niz ulicu gonjena eljom da to pre odem od njega. a reko e na ulici da su se davno upoznali.Jaoj Gorane. Odu io sam dru tvu ta sam imao. Ali kako je mogao takav lopo v da ima miran san i bezbri an izraz lica? Taj lopov sada ka e da je moj deèko lopov. ali mi nije jasno otkud moj momak poznaje lopova ? Ba sam glupaèa. pravila sam se da imam neke enske probleme. . ali kada sam ujutru ustala. Bude li me jo pratio zvaæu policiju . a usporavala me elja za to prirodnijim izgledom. shvatila sam da moje celokupno stanje nije daleko od onog to sam glumila. koje su se stapale u tankoj zavesi i tako pome ane padale na njegovo lic e. samo sam ga slagala za uzrok takvog stanja. Jednom lopov . Ako on zna za njegovu praksu u Nemaèkoj. Ne znam kakav mi je izraz lica. To je samo deo pitanja i odgovora koji su mi ujutru isplivali zajedno sa podoènjac . dokle ide tvoja ljubomora hajde da se rastanemo kao ljudi mo da se nekada susretnemo i jedno drugom u prolazu se izjadamo kako nam deca imaju boginje ili zau ke. onda nisu samo povr ni poznanici.Pitaj ga ta je radio u Nemaèkoj i odakle se znamo? . potire èinjenica da si ti lopov.Sada si u vezi si sa profesionalnim lopovom.Izvoli . ali ovo to ti sada radi . ti meni? . kada nema dodirnih taèaka sa elektrotehnièkim fakultetom. ali znam da sam se barem tri p uta manièno okrenula kako bih proverila da li me prati. ali ja sam spreman da poènem novi ivot. to ja znam da je lopov zato to sam otkrila na jedan surov naèin. sve br e idem. ali pred svaku raskrsnicu mi zastaje dah od pomisli da mo e da se pojavi iza æo ka. Ne mogu da procenim kojom se brzinom kreæem. Slièan izraz sam videla nekoliko puta i na Goranovom licu. Mo da su se tamo i upoznali. Veèe i noæ smo proveli bez dodira. nema vi e èinova. Lopovska reè vredi kao papirnati naprstak.Slu aj me budalo to to oseæam prema tebi. Mr tila sam se na svaki pokret u krevetu i glumila neku malaksalost. a njegovo lice je imalo bezbri an izraz. koja mnogi me aju sa oseæanjima ljubavi. jer sam znala gde si proveo esnaest meseci.zauvek lopov. . kao i mnogi drugi ljudi.Kraj. Ovaj je relativno skoro pao. Konaèno dolazim do prometne ulice i uspevam istog trenutka da zaustavim taksi. to sam dalje od kole. Mo da Branko nema pojma da je on lopov. Ako sam bila juèe uljudna i razgovara sa tobom. Noæu sam se b udila. Nisam ni glumila stanje. Kako on uop te zna ta je Branko radio u Nemaèkoj. Popreène ulièice brzo prolaze pore d mene. Vidim ti u oèima da jo oseæa ne to prema meni . Sreli su se na urci gde nije bilo riba i utonuli u raz govor. to ne znaèi da gajim bog zna kakve oseæaje prema tebi. A. veæ mi te bilo pomalo ao. Branko je tada bio na praksi.Vidim ima lep prsten.Znam da si ljuta na mene zbog mog pro log ivota.Razmisli otkud ti prsten i ko je mogao da zezne profi alarm. Nemam vi e ni ta da ti ka em.Govno jedno ljubomorno. koji je postao vidljiv usled svetlosti me seèine i lampiona. Shvata ? . ali oèigledno je da miran san nije nikaka v indikator nevinosti. Prosto je nemoguæe da su se tada upo znali. sada sam slobodan èovek.. spu ta se zavesa. sve je to za ljude. odgovara opisu onom to je ukraden iz muzeja. a ja sam ivela sa Goranom. Osim toga ja sam u èvrstoj vezi i nemam nameru da pravim neke izlete. jer sam u blizini kole. ali vidim kako mi se grudi tresu od o trine pokreta. Jasno mi je da su u Goranu proradila ona najni a oseæanja.

ali .ima.

dobio informaciju da je Ekrem iskoristio svoje pravo na jedan besplatan poziv iz zatvorske sobe. tro kare svoj po teno zaraðen novac na pla ama irom sveta. jer su Srbi ove godine zaobi li grad teatar i kao nekada okupirali bugarsko primorje. Voditelji raznih kontakt emisija se odmaraju od estradnih zvezda. mislila bih da se znaju povr no. ali usled turo sti informacije znao je samo da je Ekrem uspostavio kontakt sa Austrijom i ni ta vi e. ali ovog put a ne zbog odsustva viza. Jedino ako je planirao pljaèku i oglas dao smi ljeno za tu priliku da ga nekom uvali. ali stvar se nije promenila. jer oni èesto znaju da predstavljaju smetnju u dogovorim a. Sastao se sa Ekremom u sobi koja je namenjena za susret osumnjièenih sa advokatima . kao to je i on verovatno pri susretu pomislio za nas dvoje . koje su radnu knji i cu dobile u demokratiji. sve u cilju smanjenja potencijalne tete. Majstoroviæ je pripadao staroj inspektorskoj koli i na prigovore mlaðih kolega. Ponovo je pribegao oprobanoj policijskoj metodi. ne bi to ona obeæala. dok policija ne krene da èe lja. Kraj je kolske godine. * Poèela je sezona odmora. samo je odgovarao sa narodnom izrekom kako je napravljeno. to me veoma zanima. Mobilni pretplatnik je bio nedostupan od podne do predveèe. a Branko ne sme da mi prizna da je kup io ukraden prsten. nema moj broj i ne zna gde ivim. M ajstoroviæu je ta informacija bila dovoljna da potkrepi svoju teoriju o naruèenoj pljaèki i dodala mu zraèak nade da Ekrem nije svom nalogodavcu uspeo da preda prsten. tako æe i da se slomi . ali ne znam kakve veze ima sa Goranom. Verovatno se èovek upla io od ove frke i ne javlja se na telefon. a valjda æe ohladiti onu glupu glavinu do septembra. Bilo koje dovoðenje njega i Gorana u vezu bilo bi za mene kontraproduktivno. Naravno.bilo je dovoljno da potra im onaj broj telefona u oglasima dok je on obavljao juta rnje sreðivanje u toaletu. ali naravno bez advokata. . Da nije ovog prstena. a i otkud Branku novac za toliko skup prsten ? Neæu da zamaram glavu time. veæ posrnule plate ne moæi. . . Po to je i Ranka voditelj. ali je oèigledno da je oglas dat pre kraðe prstena. a iskreno se nadam da me ona budala vi e neæe maltretirati. jer je to prosto nemoguæe. Ovog leta svi se odmaraju pa i glumci. Majstoroviæ je od cinkare u Centralnom zatvoru. To je mnogo naivno. svoju emisiju je privremeno raspustila. sa obeæanjem da æe se na jes en pojaviti sa razre enjem raznih misterija pa i pljaèke muzeja. Jadan èovek. Valjda æe se sve ovo sti ati i èovek æe se oglasiti ponovo. Ba èudno za nekog ko eli ne to da proda. to iskljuèuje svaku vezu mu zeja i mog prstena. da nije imala u vidu kako postoje ljudi koji nikada ne odmaraju. morao je da prekine posao zbog ne kog neotesanca. koje rastereæene od stresa to ne moraju pravo sa aero droma u studio.Zapali cigaretu Ekreme. Nazvala sam i danas. Ne znam za to se taj èovek ne javlja. Znam da Branko nema nikakve veze sa prstenom i ova me novinarska maskarada vi e ne zanima.Ne pu im. koja je podrazumevala pogodbu izmeðu o teæen e strane i one koja èini tetu.

. ne zezaj mene .Dobro Ekreme .Ne uzimam ni ta iz pandurskog d epa.Ih Ekreme. .

Majstoroviæ je lagano otresao puor sa cigarete.Mnogo si zadrt èovek. . Ja samo elim da ovo to pre zavr imo kako ti ne bi bila deca na ulici. kada krene da zavlaèi nos tamo gde mu nije mesto: Iskoristiæu svoje zakonsko pravo da ne odgovorim na to pitanje.ta oæete od mene? .Da. jedan je predsednik. .Izvoli baba. * Od kako je Stani MUP izdao trajnu liènu kartu.Inspektore. Sklanjala se od te zgrade kao od urokljivih pogleda. .Dobro Ekreme reci mi samo jo ne to. .Rekao sam ti da nisam ni ta ukrao.Ne znam. .. oteo mu se uzdah. Svi smo videli tvoje otiske. . da zato se potpisuje prstima. . Ne znam da pi em. naslonio ju je na unutra nju stranu konzerve od mesnog nareska i zavukao ruku u sako. . ali Stana se pravila da to ne vidi. Mo e sutra da izaðe odavde ili da ostane jo e mesec dana. Hoæu da pi em predsedniku. . ali muka je naterala da se po drugi put naðe u zgradi u poslednjih mesec dana.Ja bih ponovo da prijavim onu kraðu. ja bih da prijavim kraðu. .Ne brini ti za moju decu. . Ekrem nije pomerio ruke sa stola. Hoæu prsten i ime tog to te je unajmio da ukrade . a nemate nikakve dokaze. Sedite na klupu i kada izaðe ena iz one kancelarije vi onda uðite.sablasnu ti inu poèelo je da remeti Ekremovo ubrzano disanje sa povremenom kripom koja je dopirala iz pluæa . .ne zna kako se zove predsednik? Nema veze. Reæiæu ti ono to me je savetovao advokat da ti ka em.Nemoj tako Ekreme. I mi Cigani imamo svoja prava. potom blokèe. prosto je nelogièno da si se prvi put o enio u tridesetoj. Stana se zahvalila i strpljivo èekala. .Izvoli napi i . Na tebi je da odluèi . Dr ite me ovde. ja nisam pismen ali dobro pamtim.Mo e bako.Dobar dan sine. Pogledao je u sako kao da ne z na ta ima unutra i bez naglih pokreta prvo izvadio hemijsku. znam ja svoja prava.Namestili ste mi zato to sam Ciganin i Albanac. Ja znam za svoja prava. Slu aj me dobro Ekreme ovaj razgovor nije dozvoljen.Polako bli i se mesec dana tvog boravka ovde.Nije to. Poèni sa. ti mi reci. jer je izgubila iz vida moguænost da to mo e da bude i svojevoljno. kao i neke druge sitnice. Duplo ste mi namestili. Kada je u la de urni inspektor je uzdahnuo i prevrnuo oèima. dragi predsednièe . a potom reèi: . ali mi to ne radimo. koje je pre savio tako da se pred Ekremom pojavio beli papir. Da li si imao neki brak pre ovog. mislila je da vi e nikada neæe kroèiti nogom tamo.ta misli ? . . Mo e da misli o miliciji ta hoæe . Dok je Majstoroviæ skupljao rekvizite sa stola. Oæe jo ne to da me pita ? Majstoroviæ je klimnuo glavom i pru io mu ruku. ali ja ne sme tam dokaze.

koje je dobilo veliku potporu u dru tvu.Ne veruju mi da mafija i pljaèkaju grèke grobnice.. Danas cinkare shodno interesovanjima.Radimo na tome baba. kuvala sam im èorbu od peèuraka svaki dan. ustala je i krenula ka vratima.Koliko ja vidim samo lopovi rade.Evo ovako. ali i ti mi ba ne veruje . * Kada se pomene reè.Pretpostavljam da su vadili ponude i nakit iz grobova. Èim je pru ila. U ao je u kancelariju i o tro pogledao Stanu. . Ja im priðoh onako ljudski da se pitamo. ali je ustao da isprati Stanu. Onomad doðo e neki ljudi i poèe e da kopaju. prekopa e i one od pre Hrista.Ne brini baba sve æemo ih pohvatati. a danas bi ga preskoèili i prokomentarisali u sebi. Inspektor je ostao bez teksta. barem bi probali da ga probudite. . odmah se u ljudskim glavama stvori slika koja podseæa na period uhoðenja. oti ao je kod podreðenog sa reèima da mu skine babu sa grbaèe kako zna i ume. ti mene ne shvata za ozbiljno. Ostaviti kom iji kljuèeve od stana. same o dreðuju oblasti.To ti je sinko da ne nazebe kad krene gore u planinu. a oni mene otera e kao ugavo pakèe. Umesto kod efa. . da se veæ isplatio ulo en novac u interfon i automatsku bravu. . Pre neku godinu su dolazili iz muzeja i kopali celo leto. cinkarenja. Ako biste zatekli upi anog pijanca kako le i ispred va eg ulaza. .Ma verujem baba Stana je zavrtela glavom i otvorila svoju pletenu torbicu. komunizam. ali je opstalo uh oðenje i cinkarenje. De urni inspektor je rekao babi da ide po efa.U èemu je problem baba? .Je l Biograda na moru baba? . Opi i mi malo ta si videla. a danas opstaju samo kaktusi ili mu katle. jer da nije toga on bi se upi ao u ulazu. veæ da uèini sve to je u njegovoj moæi kako se ne bi ona povratila.Jeste. Uhvatila je prstima s motuljak obavijen novinom i bez oklevanja pru ila inspektoru. Povi e Rankovog groba ima Grèko groblje. . . Sutradan sam se prikrala u èestar i sve sam videla ta su radili . ne bi li se negde sklonio do tre njenja. obavezno volontiraju i ele da ostanu anonimne za buduæa pokoljenja. a èega se pla i dana nje dru tvo i ta èuva pokazaæe vreme. Jedino se zna da se takav sis- . .Sine ima li ti kakvog efa ovde. ne zbog reda i nje nih godina. Fina neka deca bila. jer je cela policijska stanica u Kraljevu preprièavala prvi Stanin dol azak.Dok se vi nakanite oni æe da stignu do Biograda. koje se prepu taju milosti ljudi koji poseæuju zajednièke prostorije u zgradi. ali retko kome se pojavi slika o razvijenoj kolektivnoj svesti i brizi o ljudima. . Komunisti su sistem cinkarenja opravdavali èuvanjem poretka od imperijalistièke moæi. atrofirala je kolektivna svest i oseæaj za op te dobro. U komunizmu su postojali lj udi koji su bili plaæeni za cinkarenje ili su pak neki pribegavali honorarnom radu i t aèno su znali ta je njihova interesna sfera.Ne verujem ti ni ja. Podreðeni je znao o èemu se radi. Goli Otok i ogranièavanja sloboda. Nestankom komunizma. da vam zaliva cveæe dok ste na odmoru je bila redovna i normalna pojava.

jer je iz suda. Kako mi je ao to se nisam setila da stavim jako crven karmin da pojaèam osmeh. Uzeo je iz fri idera pivo bez èa e. da smirim nervozu. sa naslovom Pritajeni Balkanac? . ali prvi put do ivljavam ovakav odnos prema meni. Malo je falilo da se srozam pored vrata. Ta ru a je bila karta za besplatnu ljubavnu vo nju.Svoje ili njegovo ime? .Ne seæam se da si tamo postavljao neki alarm . potpi ite ovde. Pred sobom vidim èlanak iz nekih enskih novina. Po tar se nestrpljivo hladi nekim pismom. Na e misli se nezavisno presabiraju. Nervozu mi nije pravio taj potencijalni prekr aj. ali se sve zavr avalo sa pomalo ciniènim osmehom.Ma. . ja sam postojala nervoznija. Ja sam vi e za one tradicionalne pijunke. I ao na Novi Beograd da postavi alarm. . . nemam ja sise kao to sam imala sa dvadeset godina. koja jo uvek traje. . Ne bi me ni ta iznenadilo. veæ to to mi nije prijavio da je ne to skrivi o.Na kom su te putu to ukebali? . Prijatno. U toj vo nji Branko mi se pribli io iza leða i u povoljnom trenutku me je odgurnuo tako da sam umesto patka uhvatila ru u.Optereæuje me tvoja nervoza. Ulazim u sobu i name tam stoèiæ izmeðu fotelje i kreveta. nalivam lonèe i sedam za sto. prest ala sam i da mu sugeri em. ima neki problem? .I ao sam do Panèeva. * Leto mi je pro lo kao jedna vo nja na velikom ringi pilu. koju nam serviram sa sme kom. Neko zvoni. Vraæam se za kafu. Hoæu da ga ostavim malo da presabere misli. ali sam se u trenutku setila da postoje i saobraæajni prekr aji. zavalio se u fotelju i poèeo da prevræe kanale. Po to me takav osmeh nervirao. vozio sam prebrzo. a nisam hteo panduru da platim kaznu i potpi em zapisnik.tem danas opravdava liènim stavovima. Gde je to on i ao pa j e prekoraèio brzinu? Nemoguæe da je negde u lokalu. neka ga ustopirala i pitala da li ide za Novi Sad. . On je klimnuo glavom i rekao da je ba tamo krenuo.Va e ime i obavezno mu dajte. ali ovo je Branko postavio pre nego to sam ja do la. neka on mene vidi da ga gledam. . moram kod sudije za prekr aje.Idi stavi kafu.Za Branka. koji imaju potporu u prepisanim zakonima nekog nedokazano naprednijeg dru tva. Do skoro sam ga prekorevala zbog toga .Nisam hteo time da te optereæujem. On meni uop te ne prijavljuje gde ide. . Nije mi prvi put da mu vidim ovakvo lice. to je dan vi e odmicao.malo se razvedrio. . Mi ivimo zajedno i moramo da prièamo o problemima. .Branko.Suda? Ja to onda ne mogu da primim. Do ao je iz po te pomalo uznemiren. Znam da vozi kao ludak. . Bez reèi odlazim u kuhinju. . koji je spojen sa kamerom u pijunci. Sa ovim izve tajem mo e da podigne pismo u va oj po ti posle èetiri. . Ukljuèujem televizor i prebacujem na kanal.Pametno.To nije razlog da ne podeli problem sa mnom.

- Nisam, nego sam ugovarao ugradnju alarma. Seæa se one firme to sam im projektovao alarm za skladi te? - Seæam se, ali mi nikada nisi rekao da si ugovarao posao u Panèevu. - Ma zaboravio sam da ti ka em da smo oti li u neki riblji restoran. Ponovo je promenio raspolo enje i sakrio pogled u oljicu kada je prièao o restoranu. Opet ispred sebe vidim èlanak iz enskog magazina, ali ovog puta sa naslovom kako postupiti kada on ne to krije? Nisam èitala takav èlanak, ali i da jesam opet bih postupila pravolinijski. - Daj mi da vidim taj poziv za sud? - Bacio sam ga. Neæu ni da se pojavljujem. Ko ih jebe, neka me privedu. Ne, to se meni ne de ava. Transformisao se u drugog èoveka. Oseæam da je sve ovo la , a agresivnost instrument za prikrivanje la i. Spu tam kafu i upuæujem se ka predsoblju i poèinjem da mu preturam po jakni. Uzimam pogu vanu plavu kovertu iz unutra njeg d epa i polako prilazim krevetu. On gleda negde u stranu i nervozno èe ka bradu. Raspravljam beli papir i poèinjem da èitam u sebi. Prvi osnovni sud krivièna prijava zbog zlostavljanja ivotinja udru enje za za titu ivotinja Morka - ta si to uradio crni Branko? - Polako, polako nemoj da se nervira , sve æu da ti objasnim. - Da mi objasni ? Da mi ponovo servira la i? - Ne, nema vi e la i. Priznajem, probao sam da te sla em, ali vi e neæu - Prièaj ta je bilo, a ja æu da procenim da li je la ! - Nemoj da vièe daj Olja, smiri se - Dobro, neæu da vièem Sedi tu gde jesi i ne poku avaj da me dodirne prièaj - Kao to sam ti rekao, bio sam sa tim ljudima u restoranu koji je u centru grada. Kada smo se parkirali oni su uglavili kola u ulici gde je restoran, a ja sam morao da obiðem èitav blok zgrada U povratku sam popreèio kroz taj blok zgrada i u prolazu me je napao èopor kerova. Ja sam se na ao u èudu i krenuo sam da ih utiram. Jedan se okura io i poèeo da mi cepa nogavicu. Nisam mogao da be im, utnuo sam ga levom to sam mogao vi e. On me je nekako pustio, ali je i dalje re ao nisam smeo da se okrenem i da be im ja sam ga jednostavno jo nekoliko puta utnuo dok nije pobegao. Koliko se seæam bile su na ulici neke klinke, koje su to verovatno snimile i eto, sada me tu i Morka. - To ispada kao da je neko dete jurilo pe aèkom zonom i da ti se zabolo u stomak. Sasvim obièan dogaðaj a? - Pogledaj koliko je kerova po ulici, za to bi to bilo toliko va no? - Za to? Misli da nisam primetila da nema onih crnih pantalona veæ du e vremena na pranju? Gde su te pantalone? Bacio si? - Bacio sam - Branko, uljudno te pitam ta krije od mene? - Ni ta. - Dobro idem ja u etnju da se malo smirim, a ti budi mu ko pa kada se vratim priznaj ta krije od mene. Pertlam patike i vidim ga kroz noge kako navræe pivo i nepomièno bulji u televizor. Samo mu je pokretan zglob kojim izvræe pivo. Vadim iz torbe novèanik sa dokumentima i prebacujem u sportsku torbicu. Pri izlasku nisam se okrenula, tako da nisam vi dela njegovu reakciju. ta me briga za njegov pogled ili ubrzano disanje, kada nije pro bao

da me zaustavi na izlazu. Kakav slabiæ. Dobro je to se ovo sada desilo, inaèe mogla s am da zaglibim u ivo blato. Kreæem u besciljnu etnju. Vezujem kosu u rep, jer imam oseæaj da mi se nakostre ila od muke. Poku avam pravilno da di em, kako bih smanjila tenziju, ali slaba vajda od pravilnog disanja. U glavi mi je samo slika kako je negde u Panèevu i utira kuèiæe. Za to bi to krio? Mo da nije bio sam. E, moj Branko mo da se na snimku vide tvoji poslovni partneri ili partnerke. Mora da se snimak pojavio negde na internetu, p a je video neko iz Morke. Ne bi mogli tek tako da mu uruèe poziv za sud. Mo da su klinke direktno poslale Morki, ali kako su ga onda identifikovali? Ne, ne, to mora da p ostoji negde na netu, a neki savesni kom ija je rekao o kome se radi. Lokalna igraonica vrvi od napaljenih klinaca, sreæom daleko je od moje kole, inaèe bih garant imala susret sa nekim ðakom. Kada bih mogla da biram oti la bih u ugao, ali ovako moram pored dva derlana, koji se nesebièno prepucavaju. Dobro je d a nije bio treæi, pa oti ao, a ja da sednem izmeðu njih. Pojavljuje mi se prozor koji mi omoguæava da surfujem i glupe misli nestaju pod naletom adrenalina, koji je kod me ne direktno proporcionalan dozi i èekivanja. Odlazim na Youtube i kucam utira psa . Dobijam samo dva linka i oèigledno nemaju veze sa njim. Da stavim kera? Ma ne oni su fini, izra avaju se knji evno kada idu takve stvari u javnost, a u normalnom ophoðenju gre e u pade ima. Staviæu, udara psa. Opet ni ta. Nije ga valjda ubio? Ajde da probam, ubija psa. Nema. Èek, èek znam ja pravu reè. Kucam zlostavlja psa . Evo ga naslov èovek zlostavlja psa u Panèevu . Iz eluca mi ne to navire, imam oseæaj da æe doæi do grla. Kliknuæu pre nego to me ugu i sopstvena kiselina, jer mo da nema ni ta na snimku i d abe æu se ugu iti. Vidi molim te kako ga utira Branko i ti ga pretera vidi ti d ukelu jo uvek kidi e i re i, nije mu dosta. Izlazi iz prolaza i hoæe da ode, a kerina k idi e ako si se povratio, nije mi ao to si ga na kraju propisno i utirao. Ba si morao da ga utira ispred lampiona da ti snime lice. Jebiga odbrana ne bira ni mesto ni vrem e. Znaèi bio je sam, nije to u pitanju. Preko sedamsto komentara Iskompleksirana buda la Ja bih tog maloumnika vezala za drvo pa utirala Monstrum, koji utira bespomoænu kucu U Srbiji je sve vi e pomraèenih umova, koji etaju ulicama. Ljudi èuvajte se Taj utira svoju enu i decu Ljudi ovo je samoodbrana, zar ne vidite kako kidi e na njega. Pogledajte ove druge kako se spremaju da napadnu. Imate li mozga? Ti g a brani . Jo jedan pomraèeni um eta ulicama. Kako bi bilo da tebe neko i utira? Ne mogu vi e da gledam. Muka mi je od komentara. Nemam snage u ekran da gledam. Jebem ja svima vama mater du ebri nu. To æu vam nekada napisati, ali sad imam preèa posla. Ponovo gledam ne bih li èula neki glas ili ne to to æe mi pomoæi da rekonstrui em situaciju. Sve je isto, nema drugih glasova, sem njegovih psovki. Gledam strplji vo do poslednje sekvence. Kerina odlazi teturajuæi se, ostali kerovi se pokunjeno pov laèe, a snimak se zavr ava tako to snimatelj ne iskljuèuje odmah mobilni, veæ se okreæe u krug. Verovatno je to deri te nastavilo da snima drugo deri te pa su isekli. Èek, èek ova prod avnica mi je poznata. Pa preko puta je muzej. Prolazila sam tuda kada sam tra ila muzej. Nisam znala sa koje strane je ulaz pa sam zaluta. Ja sam pro la kroz ovaj smrdljiv i prolaz, samo iz suprotnog smera. Kao da je naruèeno, prsten poèinje da me svrbi, najednom je ote njao. Nadolaze mi rupièasta seæanja. One noæi kada je imao poslovni sastanak, ukraden je prsten iz muzeja. Sada saznajem da je te noæi bio u Panèevu i to na deset metara od zgrade muzeja. Sklanjam prozore i kreæem ka pultu da platim. Vadim novèani

k i zakaèinjem prstenom o

nir od torbe. Deèko mi vraæa kusur, a ja èujem reèi sada si

Ulazim u stan. Ne znam samo ta ja poku avam da doka em sebi i njemu. re ila sam da isteram stv ari na èistac. teatralno skidam pr sten sa ruke i spu tam ga na sto. Po to je propratio moju radnju. Budi mu ko pa mi priznaj barem to.Otkud bih ja znao za ta je bio novac? ta je tebi? . koja bi ih naèinila nevinim. Smem da se kladim da si ti dao oglas kako bi me uverio da si negde kupio prsten.Na la sam snimak na internetu. veæ lokaciju.Ima hrabrosti da me pita ? Taj moj biv i je lopov. Kada sam iskoraèila shvatila sam da nije krio nikakvu fuficu. Kako me je samo provalio da se ne radi o kom iji. . Jaka stvar kupiti neku karticu i poslati oglas . .Da nije novac za neke pokradene stvari i nakit? Znala sam da æu da mu razbijem tu njegovu hladnoæu.Daj bre Olja ta je tebi? . a on i dalje sedi i bleji u televizor.A. Odrobijao je zbog lopovluka.u vezi si sa profesionalnim lopovom . Tek je tri prsta otpio. Jednom sam ga video pre na eg susreta. . Baci ga ako hoæe . Neæu ni ja njega.Neæu da ga bacim. Da li je mog uæe da mu karci imaju intuiciju? . Verovatno je video da sam jo uvek ljuta i nije me udostojio ni pozdrava. a ti kao nema pojma kome si nosio novac.Olja. sluèajno se pogodilo. Tada nji gazda me je zamolio da mu odnesem neki novac i eto morao sam da upoznam tvog biv eg deèka.Ja ne verujem da je Goran tvoj biv i kom ija. tako? A.Susreo sam se sa njim jednom. kako ja da znam da je taj èovek lopov? Ti si od kopije nekog prstena iskonstruisala prièu kako sam kupio prsten od nekog lopova.Ja ti ne verujem. . a mo da i treæe. ao mi je to si se uplela sa lopovom. . sigurno je drugo. nego ti da tu i grad za o iljke od kereæih zuba. pa ti to nije bilo . Ponovo je poèeo da se èe ka po bradi i da izbegava pogled. . . . bolje da oni tu e tebe. vraæam ti ga. a da nisam imao pojma . pa ne dramim. To je ona lopovska mirnoæa koju gaje do poslednje anse. izvini otkud ga ti poznaje ? Ne mogu da verujem kako je ovako hladan.Kada smo kod razumevanja. Opet navræe pivo.Ja nemam mira od kako si mi poklonio ovaj jebeni prsten.Sve sam ti rekao. .Eto.Svet je pun sluèajnosti. Ovog puta lagano.E. . a ovo to si nabrojala sluèajno se potrefilo.Da. .Jo jednom te uljudno molim da mi ka e za to si krio od mene odlazak u Panèevo? . Zvala sam onaj broj iz novina i niko se ne javlja. ajde ne drami. . . kada sam mu doneo neki novac iz Nemaèke. Polako se kreæem ka izlazu. Sedam na krevet. Ako si i utirao kera. Bila sam u tom muzeju nekoliko puta i prepoznala sam ambijent.I utirao sam kera negde u blizini muzeja? .Ako eli .Hvala na razumevanju. Sve bi to bilo okej kada bi takva kopija imala da se kupi u nekoj radnji. . ne razumem kako se poklapa kraða onog prstena sa tvojim prisustvom te noæi pored zgrade muzeja.

Tanjice moja . Pre nego to je izletela. a postojala bi moguænost da napravi neki nepromi ljen potez. dok se ne re i ova drama sa prstenom. Oèekivao sam prekor to sam protivniku ostavio belu kuglu. Mnogo sam hteo i mnogo zapoèeo. ali me je Ljubi a odvratio od toga. sve æe se srediti . Nakon dv a dana. hteo sam da joj sve priznam. Po njegovim reèima to ne bi ni ta promenilo.. bila je nadnica. Ljubi a je napravu za graviranje metala. Ako bi neko drugi posmatrao sluèaj. Oh. pomoæu koje je izlivao gumu za otiske. samo je rekla da æe mi se javiti za preostale stvari. ali sebe lopovèino jedna. nemoj da plaèe .Olja. Umesto toga stavio sam u jednu kutiju Sansui dek u nadi da æe pobuditi u njoj neke emocije kada ga bude ugl edala.Polako.. a ne ru u. Dobio s am lekciju iz epizode koja je mogla skuplje da me ko ta. kojom sam odu ivao zapoèeto. kako mu se povratilo samopozdanje. a sada je do ao red i da platim zapoèeto. a Majstoroviæ nije hteo da p rizna . * Majstoroviæu je sluèaj sa prstenom poèeo da se otima kontroli. Svaki dan proveden u i èekivanju da mi se nekako oka e. jer telefonom nij e htela da razgovara. Tada sam shvatio da taj èovek razmi lja isto kao i profesor. potom uvaljao u braon plastelin i takvu lopticu sta vio na jedan rog napu tene kuæe u ulici Kraljeviæa Marka. Znao sam da se neæe pojaviti. a Ljubi a je osetio da se lekcija usad ila u moju glavu kao tablica mno enja i nije hteo da mi dr i dodatna predavanja. ali sam do ao do zakljuèka da bih samo sebe srozao. kako bih mogao da ostvarim neku humaniju komunikaciju. mo da bi zakljuèio da nikada nije ni bio pod kontrolom. vratio u preða nje stanje i prodao nekom di d eju da re e ploèe. Da. ja sam sve utripovala. Kamo sreæe da sam na ringi pilu uhvatila patka. Razmi ljao sam da joj napi em neko ispovednièko pismo i ubacim u njen omiljen d emper. ali ne hva la i ne treba ti mene da ali . ali do toga nije do lo ni u kratkim crtama. Hvala. Ekrem nije hteo da prizna kraðu prstena. . ne mogu vi e * Te veèeri je napunila torbu najnu nijim stvarima i izletela brzinom misli. * . ali po to se z a sluèaj samo interesovao Majstoroviæ. Oæe neko piæe da malo razbistri glavu? Koji je slabiæ sada koristi napad kako bi opravdao sebe.Ja sam prokleta i ovaj je lopov . poslala mi je poruku da spakujem sve njene stvari u kutije i èekam njeno uputstvo za naredne rad nje. morao je silom prilike da proglasi kako se sluèaj oteo kontroli.dovoljno i prebacila si se na teoriju da sam ja ukrao prsten. Pored t oga to sam oèekivao razre enje ove gluposti sa prstenom. kada mi udara kontru. Prsten sam zamotao u kesicu. Najgluplje je proglasit i neku stvar da mo e slu iti samo za ono za ta je konstruisana. oèekivao sam i Oljin dolazak po stvari. To je bilo privremeno re enje. Nakon deset dana. od one za mene nezaboravne noæi. Do ao je neki kolega i odvezao stvari u nepoznatom pra vcu.

Nakon pola sata gacanja zaustavila se cela snimateljska ekipa. ti bi da prièekamo Miholjdan da malo otopli? . jer bi Majstoroviæ uvek na kraju opravdao vi emeseèni pritvor. a ne ki e. ali Majstoroviæ je imao poseban scenario .Ja se ne kupam pre Ðurðevdana. jok ja.Rekao sam ne. Ovde niko neæe da vas vidi.Posle snimanja Petroviæu. pun mi je kurac ovih Gandijevaca . Ti se Ekreme slobodno opiri hap enju.Ja da idem u ovu ladnu vodu? To ja neæu. ni ta sad. Kamerman je bio profesionalac i niko nije smeo da mu prigovara za maratonsku etnju po blatu.Trèaæete ovom livadicom. . tako æe i da ostane. U svojoj policijskoj karijeri jedino se nije oprobao u filmad ijskom poslu. a vi za njim.Dokle me vi e vucarate po ovom blatu? Ni vabe nisu muèile Cigane ko to vi muèite. Kada Ekrem krene kroz ono iblje vi mu se pribli avate i hvatate ga na sred bare uz obavezno kome anje.sebi. . Nj egovo je bilo da bezbedno neutrali e i onesposobi osumnjièene kako bi filmska ekipa mogla mirno da snima hap enje. Takva pojava jedino je Majstoroviæu i la na ruku. dozvoli mi da ga oplavim. Radim d abe subotom i jo moram da slu am ovog Gandijevca. Jasno? Kamerman se nije iznenadio kada je video da æe Ekrem ne to da izusti. . ali nemoj da padne .Poneli smo celokupnu opremu za minkanje. ne brini neæe se ni ta poznavati. Ovog puta morao je sve sam da organizuje. Ekreme povremeno se okreni. Ti. Tra io je èistinu koja se zavr ava barom.Posle snimanja Petroviæu. Preobra enje je pro lo i ja vi e ne ulazim u vodu. Svi su tra ili razre enje sluèaja. Na prvi pogled moglo je i bez toga. Oni to su oskudni sa zemljom. te nisu mogli da nap asaju stoku o dr avnom tro ku. Septembar se oki avio i doprineo da se bare pored Dunava prevremeno napune vodom. dozvoli mi da ovog mamlaza nauèim pameti. koja u sebi ima trsku i neko iblje. jer je praksa pokazala da obièno pozajmljeni glumci prave probleme. . . Dr ite odstojanje od oko tri metra tako da mo ete svi da uðete u kadar. Ekrem trèi prvi. .Majstoroviæu. Tu mora da bude mesto hvatanja zbog naredne scene. ali nikada nije rukovodio snimanjem. . za rezre enje problema. sa jedinom razlikom to su dvojica obukla ronilaèka odela. Hoæu da mi Ekrem bude to prirodniji. Ekreme. . Bio je priklje ten novinarima koji su naduli prièu do neoèekivanih razmera i tu iocem koji je hteo to pre da okonèa sluèaj i stavi recku. koji je narod poèeo da naziva aferom. Morao je da se poigra sa nekim ljudima. kako ne postoji nalogodavac za kraðu prstena. jer su skapi rale da je to delo Dunava. . Kamerman se obratio glumcima: . postali su jo oskudniji.Majstoroviæu. sem sudija koji u bili njegovi stari znanci i nisu pravili problem u produ avanju pritvora u granica ma zakona. a samim tim i drugima. jer æemo morati ponovo da snimamo.obratio mu se ozbiljnim tonom Majstoroviæ. koji mu nisu ba bili naklo njeni. veæ kreni da trèi . . Ako oæete da me streljate uradite to odmah. a dugonoge ptice su uzaludno gacale po barama. Majstoroviæ je re io da zalo i svoj ugled i reputaciju. jer je za ovakv o hap enje trabalo da zna to manji broj ljudi. Okupio je svoju standardnu ekipu za ha p enja opasnih kriminalaca.A. Bio je bezbroj puta prisutan kada su se snimala hap enja.Ajde Ekreme ne izmotavaj se.

nemamo puno vremena. Kamerman i ronioci su spakovali rekvizite.Majstoroviæu. dok su ostali oko bare razapinjali traku koja je oznaèavala mesto zloèina. a Ekrem je sedeo na panju i dr ao se za stomak. Glumaèka ekipa se promenila. . a Jankoviæ maskirno. nije on to tedeo policijsku ka meru. Neæe vi e trajati od trideset sekundi. ete ti tu Dunav pa operi Ajde u baru.Mamu li vam pandursku. Nisi potpisao svoje priznanje. iskaljaæu odelo. hteo je metaforièki da ti da do znanja da se slabo snalazi sa papirom i olovkom. Kamerman nije krio odu evljenje to je scena izvedena ba kako su on i Majstoroviæ osmislili. Specijalci su èesto ve bali brzo presv laèenje tako da im je trebao nepun minut da razmene odelo. veæ se presvlaèi.Kako da gnjurim po tom mulju.jedino je Petroviæu zasmetalo Ekremovo negodovanje. Kod kamermana i Majstoroviæa su pri la dva ronioca. Ekrem je krenuo printom kao da ga juri medved. koje kao da su vodopadne. Oæe da snimamo ovo posle Ðurðevdana ili sada? Ekrem je samo zavrteo glavom i krenuo da trèi. veæ je hteo potencijalnom gledacu da poka e kako je riskantno priæi blizu osumnjièenog. j er je taj èovek sve smi ljeno radio. tako da mogu bezmalo da te dr im do Ðurðevdana u zatvoru. zato je na ao elegantnu metodu kako bi izbegao takvu scenu. . Kamerman se namerno nije pribli io.Svi su se nasmejali. Majstoroviæ se setio Petroviæeve naravi i nije hteo da mu se pred kamerama omakne koja pesnica. ja ovde dajem znak za poèetak. Ekrem se prihvatio vode. ajde momci na posao Ronioci su zauzeli svoja mesta i èekali znak. Majstoroviæ je posle desetak sekundi prekinuo snimanje.Ma jok. .Ne postavljaj pitanja. .Ne valja.Ali . neæe moæi da ga opere ni bog otac. Èak je Ekrema javno pohvalio. a ne pandur glumac. jer nikada ovako nije printao. gde ga na jedvite jade savladavaju uz obilje izbaèene vode i ra trkanih kapljica. Jasno? . a drugi æe da zagnjuri samo da mu se vidi ona cevka za vazduh. . nepismena budalo.Ajde ne drami. a Majstoroviæ se uputio ka Dunavu. a drugu aku dr i otvorenu. ali su znali da nije etnje radi. presekao ga je kamerman. . Meðutim. nema on advokata. ni ta ti ne brini. Kamerman je dao znak. ali ga ovaj nije èuo jer je sedeo na nekom panju i grabio vazduh. . kako kapljice ne bi poprskale kameru. Svi su napeto posmatrali scenu kako tridesetak metara srpski specijalci jure stokila a i konaèno ga sti u u bari. je l ovaj nama ne to preti? . sem Petroviæa koji je stezao porculanske zube i èeliène pesnice. .Jedan æe da stoji i da na moj znak podigne masku. da to zavr imo to pre. Reko e mu. Ajde spremite se.Ekreme. Ne.Deæe bre. moj advokat æe sve da napi e predsedniku . koji su pa ljivo slu ali kamermana. Uzmi ovaj kamenèiæ i dr i u ruci. Kada se vratio sve je bilo spremno za pokret. Ti Petroviæu da obuèe ronilaèko odelo. To je sve. Niko nije znao za to je krenuo du Dunava uzvodno. a za Ekrema treæi jer jednom imao prevremen i start. Poèelo je snimanje prve scene drugi put. da je Ekremu p ri- .

kao to je i njegovo postojanje. . Cenu legalizacije objekata treba smanjiti na polovinu i tako motivisati graðane za postupak legalizacije. hvala vam na pa nji i vidimo se nekom narednom prilikom. a promena mesta prebivali ta æe takoðe va iti i za one graðane koji su izvadili novu liènu kartu. meðutim. . po to su se pri snimanjima gostujuæi glumci uvek samopovreðivali. na bud et æe dobiti naknadni priliv za jednu treæinu od ukupne sume koja je prihodovana od legalizacije. kada se za to uka e potreba. kroz jedan. . pa tek da se on oglasi.nastalo je nekulturno dobacivanje u sali od strane svih efova. Salom se prolomio gromoglasan aplauz. Iz taba mu je javljeno da se pojavio problem. koji je on bezrezevno prihvatio. koja nije dala eljeni rezultat.palo muka od trèanja i da je malo povraæao. pre promene broja. pa æe svi graðani morati da izvade nove. a naravno za tu radnju mora da plate republièku taksu. a kada je povraæao nije imao ko da mu prid r i glavu. razradili varijante akcije prikupljanja novca od legalizacije objekat a. * efovi poslanièkih grupa. Èitava dva èasa Rodoljub je slu ao predloge pozicije i opozicije. . Pozicija je zahtevala da se nelegalizov ani objekti poru e i time poka e èvrsta ruka. ako prihvatite ovakav model. Kada bi neki ef poslanièke grupe krenuo sa optu bama Rodoljub bi se iskljuèio i posvetio se matematièkim proraèunima. Trudiæu se da budem to precizniji i kraæi. koji su kao i uvek prerasli u meðusobna optu ivanja. Bio je pristojan èovek i èekao je da oni utihnu. Pardon gospodo. kojim bi obe strane bile zadovoljne. mora o je da prekine izlaganje politièara. a uspeo je i po ko zna koji put da ujedini poziciju i opoz iciju. ove subote su se okupili kako bi zajedno sa Rodoljubom. Po mom grubom proraèunu. za èije je re evanje potrebno njegovo lièno prisustvo. te je iznenada pao i nije stigao da se doèeka na ruke. Kako su svi graðani pred zakonom jednaki. Tako su objasnili za t o se dr i za stomak i ima crvenu èvorugu na èelu. Takav je ivot Rodoljuba Stojanoviæa.Po tovani narodni poslanici. Gospodo. Rodoljub je re io jo jedan. po to ste se sada ujedinili. A. Nije imao izbora. Ponovo je zavladala svemirska ti ina. Na alost ovo delo kao i mnoga druga. zaboravio sam da vam ka em da donesete neki podzakonski akt. Zazvonio je Rodoljubov satelitski telefon. kao i najveæi deo stanovni tva u Srbiji ne rade subotom. iskrsao je problem koji zahteva moje lièno prisustvo.Time æe se u skoro svakoj ulici u svakom gradu promeniti kuæni broj. Ni nakon tri èasa prepucavanja nisu prestala. moraæe da promene mesto prebivali ta. U toku njihovog prepucavanja Rodoljub je razvio model. Rodoljub je samo podigao ruku u isceliteljski polo aj i nastavio sa izlaganjem. Kao to znate krajem godine prestaju da va e stare liène karte. za javnost æe ostati obavijena velom tajne. struènjakom od poverenja. da bi to uradili moraæe da izvade uverenje o kuænom broju. ili ono A Znam da vam je to najmanji problem. Pre nego to vas napustim elim da vam prezentiram svoj model za re avanje problema. na prvi pogled nere iv problem. kojim æete spreèiti upotrebu brojeva. to pojeftinjenje æe se primenjivati retroaktivno. Majstoroviæu to ni ta nije bilo novo. za koje æe morati da plate op tinsku i republièku taksu. Da bi izvadili nove. a opozicija je izrazila sumnju da æe se ru iti objekti samo stranaèki nepodobnih ljudi.

Rodoljub je video panièna lica putnika. koji su takoðe divlji. jer je shvatio da je Borivoju veoma dobro preneo i ve tinu ubeðivanja. Ptice su javljale jedne drug ima za nadolazeæu èeliènu opasnost. . Dok se helikopter propinjao uz kanjon. iskusni su ovi treneri. neka pristanu uz levu. tako da su i seljani iz okolnih sela.Obraæa vam se MUP Republike Srbije. samim tim i osobe.. ali je ubrzo odahnuo.Eh. pa je morao jo jednom da se oglasi: . Nastavil i su du kanjona Tare. a potom i Borivoju. da. saputnik æe vas èekati u va em kampu. gde inaèe ne dopire parajuæi zvuk motor a bili obave teni o uljezu. kako bi Borivoje mogao da prepozna subjekat. Ptice ko je umeju da kre te su to nesebièno radile.efe. polako i bez panike. U Laðevcima pokraj Kraljeva su tankirali gorivo i nastavili dalje put Durmitora. ne smemo da kr imo propise pogledaj. a one to samo znaju da pevaju su pevale poseb nu melodiju za opasnost. vidi da pristaju. tamo gde nastaje reka Tara. Pru io je ruku subjekt u. Nije im trebalo puno da se naðu iznad taèke gde je poslednji put lociran mobilni bro j. ali je sada morao. Moramo po uriti niz Taru. Rodoljub je video kako subjekat okleva da se uspenje. Ovo nije bio prvi put da ivotinje najavljuju dolazak èeliène ptice. ali kada bi ugledali neki èamac spu tali bi se vrlo nisko. Ovo je redovna ve ba MUP-a Srbije.Da . . Zapamtite. Pristao je da zlo upotrebi svoja ovla æenja za dobrobit cele zajednice i bez naloga je uzeo podatke o kretanju jednog mobilnog broja. ali ne vidim nigde pla u sa desne strane. Rodoljub se pribli io helikopterskom mikrofonu. . da se spustimo i pitamo da li je viðen subjekat? . ali ne mo emo da se spustimo tu.Nikako. ali ljudima izgledaju pitomo.Rodoljub je retko stavljao Rotaciju na krov svojih kola. Leteli su visoko. imamo lestve.Po tovani graðani. Rodoljub je dao znak pilotu da se umrtvi iznad èamca. Zbog prisustva pilotskog osoblja morali su osobu da nazivaju subjektom. bez panike. Rodoljub je dao znak pilotu da okrene helikopter ka jednom proplanku sa desne strane Tare. .Po tovani graðani. . Dubok glas nadjaèao je tutnjanje motora i zvi danje elise: . Kada je saznao o èemu se radi odmah se zaputio sa svojim pomoænikom Borivojem helikopterom u divljine Durmitora. U èamcu je bilo jo usplahirenih putnika. to manje ljudi zna koga tra imo to bolje. Sluèaj je bio od nacionalnog znaèaja i pretio je da ugrozi njegov dugogodi nji rad. ovo je samo taktièka ve ba MUP-a Srbije. tamo je Bosna. Pristanite uz desnu obalu reke. Borivoje. Uskoro su dobar deo kanjona ispunili krici razlièitog zveri nja i drugih stanovnika. Borivoje je izbacio lestve i poèeo da se spu ta. .efe. ne preti vam nikakva opasnost.Borivoje. svima je pogled bio uprt u s amoubilaèke skokove prepla enih divokoza. Nakon nekoliko neuspelih spu tanja Borivoje je potvrdio prisustvo subjekta u jednom èamcu. pa je osetio potrebu d a se obrati poslednji put: . Subjekat je verovatno na nekom splavu ili èamcu. Nastavite bezbri no putovanje i u ivajte u lepotama reke Tare.

Motor je zamukao. a travke na proplanku. vratile su se u prvobitni polo aj i nastavile da se blago povijaju pod vetr om prome- . koje nije polomio uragan to je izazvala elisa.

prebacite na spikerfon. ugrozili bi sav na dosada nji rad. kako bi se pilot olak ao.prekinula ga je Ranka.Samo malo.Borivoje.Ovo je ona kuèka iz Prve Nezavisne televizije.Da da vi ste ovde samo zbog po tovanja Zakona o kriviènom postupku? .Da.Ranka. saslu ajte me. Shvatate li? . dobila je i helikopter. Svi su zablenuli u helikopter koji je poèeo da kru i iznad proplanka praveæi manevar za spu tanje. . Odvojili su se dovolj no i posedali na zatupasto kamenje. Rodoljub. Hap enja se snimaju. snimaj sve to mo e mobilnim telefonom.Aaaa. U toku njihovog rukovanja zaèuo se zvuk helikoptera.Razumem gospodine direktore. daæu sve od sebe.Odlièno. a subjekat mogli da oslovljavaju po imenu. pravimo malu pauzu. .njivog pravca. Borivoje i subjekat udaljavali su se od helikoptera kak o bi njihove reèi samo oni èuli. ka u da vrvi od helikoptera. da ne gubimo vreme. ovog puta je proverena informacija. . tooo . . Èujemo se. Slu aj me dobro upravo sam dobio informaciju da hvataju Ratka Mladiæa u kanjonu Tare . hoæete li da mi objasnite èemu ovolika pometnja? . a da ne bi problematièni inspektor napravio probleme irokih razmera. ta je tu sporno.Bili smo primorani na to. .Trenutak Ranka. ali vi e se ne radi. Jesam. Posavetuj je da napravi reporta u o divokozama kada je veæ ovde.Jeste. smejala se i u isto vreme postavila kratko pitanje? . Naime. moguæe je. .Dok se direktor povratio od sreæe.Da li je moguæe? . to se dugo godina radi . Slu aj.Dobar dan Ranka. ja sam doleteo da to spreèim. Borivoje je Ranki apnuo kako da se pona a. Ako vam inspektor nudi materijal. Ja sam preuzeo svu odgovornost da se taj . ako biste emitovali ovo to æe vam ponuditi inspektor. ali sam se pitala kako dobijam hap enja od pre dva meseca? . Ranka je vrtela glavom. ali smo morali prinudno da sletimo na ovaj proplanak. Subjektu je potmulo zazvonio telefon u nepromoèiv oj torbici. ne smete da prihvatite. Vidite. da. Borivoje je pogledao na displej i dao subjektu znak da prebaci telefon na spikerfonski mod. . Dozvoli da ti predstavim mog efa Rodoljuba.Radi se o onom prstenu to je ukraden.To se dugo godina radilo.Upravo tako. . Nadam se da vam nije promakla ta èinjenica.Dobar dan gospodine direktore. . koji je svakog sekunda bio sve jaèi.Gospodine Rodoljube. idi sredi stvar. zvoni mi mobilni. . Imamo problema sa jednim inspektorom.Èekajte. Uostalom ja æu biti uz vas. Ranka je propratila helikopter koji se udaljavao i dodala. Tako su Ranka i Rodoljub imali produ eno rukovanje. jesam. . . Ranka je prekinula pometnju. Reci joj da smo krenuli na poslovni put.Da da. ali se objavljuju po izricanju presude. da li si jo uvek na raftingu? . zato ste dobijali tako brzo materijal.Kakav je ovo cirkus Borivoje? . on je naknadno snimao hap enje èoveka koji je ukrao prsten i imamo informaciju da æe on taj materijal da ponudi vama . treba nam bilo kakav snimak kao eksluziva. na a dr ava je dobila nezavisno i efikasno sudstvo. Mi po tujemo Zakon o kriviènom postupku.

Ritual poèinje oko dnevnika. kada se oseæam ukleto.Neæe ti uspeti. .Da. koji je jednim dodiro m prebacio u normalni mod i brzim korakom je poèeo da se udaljava od Ranke.Inspektore Majstoroviæu. potom u telefon. Pri la bih da osetim njegovu svetlost. Rodoljub je zabezeknuto pogledao u Ranku. neæu dva puta da ti prièam. da li ja to prièam sa Rankom? . Ukljuèio je svoj satelitski d epni televizor i momentalno prebac io na kanal Nezavisne televizije. Volela bih da mogu ovako ivot da u u kam. u kojoj blje ti ve oma mali ali prodorno svetlucajuæi dijamant. Onog kamermana to me je odrukao kod tebe veæ sam najurio. Uvek kada pomislim na njega. Probala sam. Ne vredi ti taj svemirski telefon kad tvoj pilot ima obièan mobilni. ali sam spoznala da imam usud u upoznavanju pogre nih mu karaca.Mali. zbog tebe æe u svakoj seoskoj zadruzi da se prodaju apke. A. Halo . da bi se zavr ilo sa propitivanjem da li ja ne to vredim.Budite ljubazni i dejte telefon inspektoru Rodoljubu. koji je nestao u pravcu Srbije. pojavi mi se u glavi slika ruke.Slu aj me dobro gospodine nevidljivi i nedodirljivi. Rodoljub se trenutno okamenio. Budalaæu jedan. da ne pomisli mala da je prislu kujem. Iz veèeri u veèe ritualno se smenjuju oseæaji. najmanje im se jebe za nekog Cigu to je priznao da je ukrao prsten. kao to sam sada svoje telo ovim æebetom. Ukljuèi taj tvoj svemirski televizor i biæe ti jasno da se jebe novinarima ta objavljuju. Zbog tvog jebenog helikoptera neka dronfulja u ivo drobi o hap enju Ratka Mladiæa. Ja se odjavljujem. Neki gor tak je obja njavao kako je video Ratka Mladiæa ob e enog o lestvice helikoptera.Nema problema evo. Ne prepoznajem septembar. Jedan èovek ka e kako je zbog va e potere morao da prekine partiju aha sa njim. inspektor Majstoroviæ pokraj telefona. U tom ritualu mi obavezno lebdi Brankov lik. kako se to pona ate? . Smisli neki izgovor to sam tra io tebe. a ti æe morati da najuri pola milicije da bi ostao nevidljiv. Ukoliko ta mala ne objavi ovo hap enje osvanuæe naredne veèeri u dnevniku. izvolite . a moje se telo nije priviklo na hladnoæu. Htela sam da mu odgovorim na neku od njegovih poruka i suoèim se sa opasno æu pred kojom sam pobegla.Dobar dan.Mali ne seri. drugi ka e kako ga je malopre sreo u umi i poklonio mu apku. ali nisam imala snage. Da nije imao crnu ko nu jaknu. Jasno? . Po eleo je da se stvarno okameni i da se divojarac u prolazu oèe e o njega i obele i svoju teritoriju. trebao bi da je tu negde pored vas. zatim se nastavlja sa oseæajem odbaèenosti. ali ruka je . Ministarstvo æe poslati svim televizijama dopis da ih podseti na Zakon o kriviènom postupku. . preko koje je navuèena crna rukavica od fine tkanine. . Ja to ne radim bez preke potrebe. . * Veæ par dana vuèem drhatvicu sa groznicom na ustima. trenutno bi se stopio sa prirodom. nisam znao da si toliki budalaæ.. neæu kao pojedini da rasipam narodne pare.Da. Naglo je zahladnelo. a ni sebe u zadn jih mesec dana. U hodu je i odgovorio na poziv.

Sledi prilo g o taktièkoj ve bi helikopterskih jedinica policije Srbije i Crne Gore. Cela Srbija gleda Rotaciju.Da li si dobro? . Pozadinska svetlost vumetra mi smeta pri fokusiranju skala.Onako nisam lo e. Æao. za to ne bi i on? On kao nema pojma. Ne smeju da objave kako je Cigo veæ utopio prsten. kako si htela da mu nekako ka e da si se debelo ogre ila? Ti si kao najveæa kukavica spustila slu alicu. skale su sve dalje i mutnije. ali ne mo e Branka. Ah. Sledi snimak . Mahinalno bri em nos prstom i shvatam da je vla an. da zapliva Dunavom. utanjam u ljubavne romane i televizijske emisije. ali guram ta je sa tobom? I ti prièa kroz nos . Vidi mu se po faci da je kriminalac. U skuplj enoj ruci nema prozora. Kao to mo ete videti. Pre letnje pauze sam vam obeæala razre enje afere prsten. Mo e da folira sebe. dobra je ova Ranka Po tovani gledaoci dobro do li u jo jedno izdanje emisije Rotacija. koja je odr ana u reonu reke Tare Zar je moguæe da je Branko kupio prsten od ovog Ganca? Ne smem ni da pomislim. Trebalo bi da mi se oèi priviknu na svetlo st i bolje vidim skale. Meðutim. a da podsetim gledaoce. mo da su uhapsili Branka. samo da bih opravdala svoje sumanute ideje. Ovo hap enje se dogodilo jutros na levoj obali Dunava. Ukljuèila sam dek i pokrenula kamufla u. Ne to me golica po vrhu no sa. Na alost pri hap enju osumnjièenog prsten je ispao u baru. Jaoj. Snimci koji slede su eksluzivni. a kamoli da plaèem zbog Branka. Jaoj. morammm . Be im od realnosti. poèinje Ro tacija.Ej. Kolika sam ja kukavica. ru no sam te sanjala. Obeæanje ispunjavam eksluzivnom ve æu o hap enju èoveka koji je ukrao prsten. Iznalazim razloge kako je kupio prsten od onog Cige. Pretpostavljamo da æe se potraga nastaviti u jutarnjim èasovima. pa ovi ne mogu da ga stignu. æao ba mi je drago to te èujem . a zbog nedostatka vremena nisu pro li monta u u studiju. Momentalno sam iskljuèila televizor i pustila radio. Eto ti bare p a plivaj Ekrem je priznao delo koje mu se stavlja na teret. Pazi mol im te kako se opire. èitavo podruèje je obele eno i specijalne ronilaèke ekipe MUP-a Srbije ceo dan pretra uju baru. sa prebivali tem u kartonskom naselju pokraj Dunava. a deèko je èistiji od moje suze. a nema kud. Zar misli da æe te zovnut i i reæi ti. Do zakljuèe nja ove emisije. onda sa njim ne to nije u redu i .Da. ali nemam hrabrosti da naènem strah. onaj je sve priznao. kada ne mogu sebi da priznam da plaèem. malo sam prehlaðen.toliko velika da mo e naglim pokretom da me zauvek zatvori sa dijamantom. pa sam htela da proverim da li si okej. Radi se o Ekremu Ljatifiju. da èuæemo se drugi put nije ovaj poziv kako mo da izgleda. ne znam ta da mislim moram da ga èujem. ta si mislio bato. na dvesta metara uzvodno od znaka koji oznaèava hiljadu sto ezdeset i osmi kilometar Dunava. odnosno do osamnaest èasova nismo dobili informaciju da je prsten pronaðen. opra tam ti za sve tvoje nebuloze? Ako te zovne. Mo da je strah proizv eo oseæaj ukletosti i sada deluju zdru eno. to je kraða vrlo vrednog srednjovekovnog prstena iz panèevaèkog muzeja. a dijamant ne mo e zameniti svetlost Sunca. Hap enje su izvele specijalne jedinice MUP-a Srbije. Zgrèena u polo aju fetusa posmatram etajuæe skale.Zdravo Branko .

mrzim te . samo plaèe mrzim te Olja.to definitivno nije momak za tebe. Telefon ti je na krevetu. a ti plaèe .

narukvica.Dobar dan inspektore. da li je to sve dovol jno da vi prihvatite da je ovo taj prsten? .Inspektore. tako da je Majstoroviæ dobio ansu da prvi krs ti kriminalce koji su se zaleteli da tra e prsten tamo gde ga je Ekrem izgubio. Meðutim. Mislio je da æe se Austrijska veza upecati na mamac.Mogla bi va a sekretarica da nam skuva kafu dok ne to poprièamo. da. . trgla se.* Niko jo nije krstio mafiju. ne znam im ime.Da.Uhvatili smo neke kopaèe starog blaga. od èega je Majstoroviæ zadr ao jedan prsten. mo ete posle da stavite na njegovo mesto neki drugi. Naravno.Dobar dan gospodine kustos. .pa. Kada ju je Majstoroviæ odmerio. da kopaèi nisu poneli punu opremu za istra ivanje. p. .Pogledajte malo bolje. Pri pretresu stanova osumnjièen h pronaðena je gomila iskopanog nacionalnog blaga.Poèelica. da li je dovoljno da va muzej dobije na poklon pedesetak prstenova. eto. da je ona odmah ustala i krenula prema vratima nabirajuæi prstima suknju prema gore. jer ni sudija ne bi potpisao p ritvor za èoveka koji je uhvaæen u obele enoj zoni sa lopatom u ruci. koja se bavila prekopavanjem oranica u potrazi za davno zaboravljenim kulturnim blagom. Ima jo nekih drangulija.izvadio je providnu kesicu sa prstenom i spustio na sto. u zamenu da vi potvrdite da je to taj prsten i vratite ga u kolekciju. Kustos se tako toplo osmehnuo sekretarici. nije taj. stavlja se na glavu . Ali.Dobro dobro nije. . A. .Ma ne. teta to niste mogli da pronaðete prsten. pa sam mislio da kada se to trajno oduzme pripadne va em muzeju. na koji i najèe æe lièi. a i Majstoroviæ se pobojao da æe ostati kratkih rukava.Da da . pomozite mi gospodine. Eh.Ja vas ni ta ne razumem . . U stvari im a tamo prstenja u izobilju. dozvolite da vam lièno èestitam to ste re ili ovaj sluèaj. Prona li smo. . . zato je taj prsten oma io redak u zapisniku o privremeno oduzetim stvarima. Ne bi ni imao osnov da ih strpa u pritvor. ne. Ponekad i sama Zemlja izbaci dijamant. Narav no da nije d abe i ao da proveri koliko je bara udaljena od prvog znaka za kilometra u Dunav a.Tako je. Nije problem ja æu pogurati. da sada æu da naruèim kafu. .Ko ka e da nismo? . jer je smetnula sa uma zbog èega je ustala. Niko nije ni sumnjao da ga neæe upotrebiti u ispravne svrhe. ali nije ba sve za javnost. upecali su se visokotehnolo ki kopaèi starog blaga. i kao svaka kulturna ena poèela je prstima da spu ta suknju koja se povukla prilikom sedenja. ovo nije taj prsten. . Da li ste za kafu ili mo da domaæu? .kustos je klimao potvrdno glavom dok je odmotavao prsten . te je rasporedio specijalce p o okolnim prirodnim zaklonima. . ba pred onog koji zn a da ga razlikuje od obiènog kamena.Oboje. Veoma mi je drago to vas vidim. nekad sreæa .kustos se poprilièno upla io. onda onih na p. .

Ne bi bilo lepo da proglasimo ne to da je sa ovog podruèja.Slu aj me dobro svinjo zadrigla. Znam da æe ne to da mi ka e: .Ne pitam te za tu zbirku. da ja to mogu da proguram da se pokloni nekom drugom muzeju. veæ za svoj roman.Jok.A. poka i mi na ovoj karti. Lekar pred penzijom me je pa ljivo saslu ao. Odmo ri malo. Zato je Majstoroviæ pogurao i ovu stvar kao i mnoge druge. . Klimam glavom i èekam da sam uvidi koliko me ta prièa zanima.Ti to meni? Okreæem se.Ama. Znate. videæe bolovi æe nestati. ne bi znala da si pukla i ne bi mogla to da me pita . .Ne.Kustos je oklevao da bilo ta ka e. bili biste u centru pa nje sa ovom ve æu i zaboravilo bi se ono naglabanje da li je mu ki ili enski prsten i èiji su propusti u izlaganju eksponata.Onda mi recite koju lokaciju da prezentiram narodu? . Ali tome je do ao kraj. u ovom muzeju se nalaze zbirke i legati sa podruèja Beograda. ali i neko ko nije inspektor bi procenio da se lakomi. gde eli da narod èuje da je pronaðeno blago? * Kada sam bila na prvoj godini studija. pa se suoèi sa problemom. Opet gledam podvoljak i podoènjake gazde. tupana na sve strane. Eh. Znam koji je lek za ovo to bolujem.Kako Olja. Nakon toliko godina.Vidite. nije to toliko lièno. a narodni lekovi se tako lako ne zaboravl jaju.Ne razumem vas . Do la sam da ti ka em da sam na tampala hiljadu komada svog romana pod tvojom etiketom. Pitala sam ga. Hteo je da dobro zapamtim te reèi.Nadam se da znate. Ti si davno na tampao i treæe izdanje. koji mi ovog puta drobi o zbirci prièa koja je uspela. oti la sam kod lekara zato to me je ne to stezalo u grudima. nemate neke liène stege? . Da li stvarno misli da sam do la da preuzmem jednu kopiju knjige? Konaèno se ispostio. suoèenj e sa problemom. sekretarici izdavaèke kuæe Zlobuk. a ako biste prihvatili. Mo da bih vremenom i zaboravila da me èovek njima nije izleèio. . sa potpuno istim koricama. onu zbirku prièa æu da postavim na internet. a meni si prodavao maglu kako ne ide prodaja.Za to ne pi e na koricama drugo izdanje? . Ustajem i okreæem se ka vratima. a potom saop tio da je jedini lek za moje stanje. A. ostalo mi je samo da ga primenim. Seæam se dobro da mi nije persirao kada mi je to rekao. . . Recite ta vas muèi? . . Hoæu reæi da sam piratizovala i podelila uliènim prodavcima. Obeæavam. raspitivao se o moji m ispitima i ljubavnom ivotu.Ma onaj dizajner je prevideo to i tako je oti lo u tampu. Za to? . podboèujem ruku na kuk i kezim se. kada je ovo tek prvo izdanje? . a nemamo pojma odakle potièe. da li to znaèi da sam ja pukla? On se samo nasme io i reka o mi: Da si stvarno pukla. . Veoma polako vrcavo hodam. ponovo imam stezanje u grudima. to nije fer prema ljudima koji dolaze u muzej. Ispraviæu gre ku iduæi put.

veæ kera. barem znam za to plaèem. Ako te ne to ne iznenadi iza æo ka. Dok strpljivo prepisuje podatke. Kada malo bolje razmislim trebao sam da ga anga ujem kako bi titio moja prava.Da. jesam. Prihvatam pozdrav. Malo me pecka i u nosu. nikako. koji æe se truditi da i od najsitnijih detalja izvuèe prièu . Iza la sam tiho i ne no zatvorila vrata.Hvala ti. na osnovu kog vas terete . ta je ovo? U isto vreme se odr ava samit nesvrstanih i nezavisnih. a za sud i vreme pitala sam tvog radnika. a i va e kajanje bi mi pomoglo da lak e donesem presudu. pa sam zauzeo i ja takav polo aj. Ostajem po strani i èekam ta æe da se desi. nema pojma koliko mi znaèi . Ako i zaplaèem.. a da li mo ete da se branite. Zaustavljam pokret i dah. . .Vi imate zakonsko pravo.Nastavila sam ka vratima. . . da. sa arama i dugmiæima boje terakote. .Po to ste bez advokata.Gde je va pravni zastupnik? . Nema potrebe da joj ma em. Zapisnièarka me upuæuje kod sudije.Nisam ga anga ovao. a ostalima je rekla da prièekaju jo koji trenutak. Video sam da su jo neki ljudi prekrstili ruke.Branko. jer za ovakv im skotovima ne treba ostavljati otvorena vrata.To sam ja uèinio i ne be im od odgovornosti.. Nadam se da neæe da mu da otkaz.Ostao mi je samo datum u seæanju. Pog ledao sam Olju pravo u oèi. Dolazim do sudnice koja je naznaèena na pozivu i vidim dvadesetak ljudi koji strpl jivo èekaju. naprskava polje elegencije kapljicama seksipila. Nisam utirao èoveka. Ulazi za mnom jo jedan èovek. dotakao je prstima po rukavu i krenuo ka vratima. a ja ga èak nisam ni anga ovao. do la sam da ti dam podr ku . Ona ne skida osmeh sa lica.vi ste sigurno odgledali video. Prilazi na odstojanje koje je dovoljno da se za grlimo. obraæa mi se èovek za koga sam pretpo stavljao da je sudija. Olja smelo koraèa niz hodnik i pogleduje u brojeve iznad sudnica. Bli i se pun sat kada bi trebalo da poène suðenje. ali me je bilo strah da se ne odbiju i ostanu otvorena. Mogla sam da ih zalupim. Zauzimam to kulturniji polo aj. Nisam ni sanjao da æu nekom. obja njavati kako sam utirao d ukelu. ne znaèi da neæe ne to drugo negde na èistini. Izlazi neka ena sa papirima u ruci i najavljuje sluèaj Morke protiv mene. zato prebacujem prièu na drugu stranu . ali ipak pru a ruku.kako si zapamtila vreme? . nadam se da neæu da zaplaèem. jer meðu njima garant ima i neki novinar. sem sudiji.Ne. Pravim blagi poluokret na desno kako bih iz tobice izvukao mobilni i iskljuèio ga. * Ljubi a me je savetovao da ne tedim na advokatu. jer se na snimku jasno vidi kako mi je cepao pantalone. to vi najbolje znate sudija mi se pribli ava i tiho nastavlja sa prièom . Tra i mi liènu kartu. a potom i zapisnièarka. . Mislim da za ovo za ta me terete mogu da se branim sam. Zamolila je sukobljene strane da priðu. Oseæam kovitlanje u stomaku i blag i grè na licu. Uz an komplet boje nedozrele masline. Nikada je nisam video elegantniju. zamolio bih vas da ne porièete krivièno delo.uviðam da nije trenutak za sentimente. je r me je ugledala kada je spustila pogled sa zida. .

- Zahvaljujem vam se. Uzmite liènu kartu da ne zaboravite kasnije pa da krenemo. Okreæem se prema klupi i vidim da su svi oni ljudi to su bili napolju zaseli po Sali. Olja je sama i fizièki najudaljenija od mene. Sudija poèinje da se obraæa, ja ma hinalno ustajem. - Sedite slobodno. Vi se Branko teretite da ste u Panèevu u noæi, èetvrtog juna, nasrnuli fizièki na psa i naneli mu te ke telesne povrede, èime ste povredili èlan dvesta ezdeset i devet Kriviènog zakonika Srbije. Za ovo krivièno delo je zapreæena novèana kazna ili kazna zatvora u trajanju do godinu dana. Molim vas da pogledamo video pa æe se obe strane izjasniti povodom sluèaja. Ona zapisnièarka okreæe monitor ka nama i pu ta dokaz mog nedela. Muklu ti inu prekida re anje onog kera, potom neki nedefinisani zvuci koji potièu od njegovog gomilanja oko mojih nogu i na kraju njegovo cvilenje. - Molim zastupnika Morke da izrekne ta ima. - Po tovani sudijo, ovo je tipièan primer gnusnog napada na ivotinju koja od oka nije uspela ni da se odbrani. Na snimku se jasno vidi da je optu eni zlostavlja o ivotinju. Èovek koji hladnokrvno zlostavlja ivotinju je potencijalni zlostavljaè i ljudi. Zahtevam da se optu eni kazni najstro om predviðenom kaznom. Hvala. - Dobro. Branko ta imate vi da ka ete na ovo? - Gospodine sudijo, mislim da ste u uvodnoj reèi pogre no definisali odnos izmeðu mene i onog kera. Ja nisam fizièki nasrnuo na kera, veæ je ker nasrnuo na mene, a ja sam se branio. Ja ne porièem da sam mu naneo telesne povrede, ali porièem da sam ja na njega nasrnuo. Na snimku se vidi jo kerova koji su takoðe re ali na mene. Ja sam morao da se odbranim. - Branko, kako to mislite da sam pogre no definisao? Na snimku se jasno vidi da ste vi prvi nasrnuli na psa, a na osnovu re anja ne mogu da zakljuèim da bi vas i ti psi napali. - Gospodine sudijo, vi gledate snimak koji nije kompletan. Naime, poèetak dogaðaja kada je ker na mene nasrnuo nije snimljen ili je iseèen i tako stavljen na internet. Mislim da ne mo ete na osnovu poloviènog snimka da kvalifikujete ko je na koga nasrnuo. - Ja baratam samo sa dokazima i ne mogu da sudim o onom to je bilo pre. Morka, izvolite vi. - Po tovani sudijo, upotreba reèi, ker, dovoljno govori kakav je stav tu ene strane prema ivotinjama. Ako bi mogao da nam odgovori, za to je nastavio ka prolazu, ako je video potencijalnu opasnost u tim psima. Pas ne ujeda bez upozorenja. Ako je dobio upozorenje, za to se nije okrenuo i iza ao kroz prolaz na suprotnoj strani? - Gospodine sudijo, reè ker, je veoma zastupljena u na im narodnim pesmama i u knji evnosti uop te, zato smatram da je kvalifikacija mog stava prema ivotinjama na osnovu mog reènika krajnje neumesna. Kada smo kod toga, ova reè pas, èak nije ni pogodna za na jezik. Ako bi vas napao veliki ker, dovoljno je reæi kerina i svi æe znati kakav vas je ker napao, dok to za reè, pas, ba i nije tako jednostavno. No, da odgovorim na pitanje. Taèno je da mi ivotni prostor delimo sa ivotinjama, ali se zna neki prioritet. Ne mogu meni napu teni kerovi da sa nekakvim upozorenjima odreðuju kretanje. Ja sam procenio da

mogu da proðem pored kerova koji su se u prolazu izle avali i u ao sam u prolaz. Odmah sam do iveo napad i eto, ostalo se vidi na snimku Za to gospodin ne objasni ta rade kerovi na ulici, zar im nije mesto u dvori tima kuæa ili tim azilima? - To je sve od vas Branko? - To je odgovor na ovo pitanje i zamolio bih publiku da mi ne dobacuje da sam monstrum. - Ja ne èujem nikakvo dobacivanje, ali ako ga bude bilo reagovaæu. Ako mislite da ste ugro eni od strane napu tenih pasa podnesite novu tu bu, ovde nije reè o tome. Recite vi meni Branko Zvoni mi jebeni mobilni, momentalno zavlaèim ruku u torbicu i pritiskam prvo dugme kako bi prestao da zvoni. Vadim ga i nalazim dugme za ga enje. - Molim vas Branko, ovo je ipak sud, poka ite malo po tovanja. - Izvinjavam se - Recite vi meni kada ste veæ iza li iz ulaza, za to ste se povratili i jo nekoliko puta utnuli psa? - Zato to je re ao i nisam bio siguran da neæe da se zaleti na mene kada mu okrenem leða. Veæ sam na sebi imao pocepane pantalone i to mi je bilo dovoljno da ne verujem pobesnelom keru. Kada je on krenuo u beg, ja ga vi e nisam jurio. Da sam zlostavljaè ivotinja, kao to mi se pripisuje ja bih nastavio da ga utiram do smrti. - Da, da taj pas je krenuo u beg epajuæi, jer ste mu ne to polomili. - Gospodine sudijo, ne bih da omalova avam va e zakljuèke, ali i fudbaler posle udarca epa neko vreme iako mu ni ta nije slomljeno. - Da li imate jo ne to da ka ete u svoju odbranu? - ao mi je ako sam toj ivotinji naneo neke povrede, ali morao sam da se branim. Nadam se da æete uva iti moje pravo na samoodbranu. - Dobro. Evo ovako ja sam sagledao dokaze i va e izjave i mogu da konstatujem da niste bili toliko ugro eni, da ste morali u tolikoj meri da utirate tog psa. Pravilna samoodbrana u nekim sluèajevima podrazumeva i izbegavanje konflikata, to je u ovom sluèaju izostalo, a rezultovalo je va im nasrtajima na psa. Progla avam vas krivim, a s obzirom na to da ranije niste krivièno ka njavani izrièem vam kaznu od mesec dana alternativnog slu enja zatvorske kazne o èemu æete naknadno biti obave teni. Vi na ovu presudu imate pravo - Sudijo, sram te bilo - prepoznajem Oljin glas i mahinalno se okreæem prema njoj, sa podignutom akom, koja bi trebala da je umiri i zaustavi - korumpirani stvore, sudi pau alno ne, ona je ustala i izrekla svoje i sad æuti. Tipièno za nju. - Ovo je ometanje pravde. Praviæu se da nisam èuo ovo, ali ako zaèujem jo jednu reè preduzeæu mere, kako bih saèuvao dostojanstvo suda Vi na ovu presudu imate pravo - Sudija sramoto, sudi na osnovu namerno iseèenog snimka. Podmeæe vam dokaze kako ko hoæe. - Obezbeðenje, izbacite ovu nekulturnu damu napolje i uzmite joj liène podatke.

Shvatila je ta je napravila. Samo je stegla pesnice, udarila ne to nevidljivo u vaz duhu i krenula ka vratima, gde su je doèekala dva uniformisana mi iæavka, koji su se nekada popularno zvali izbacivaèi. * Èim je Ekremova noga pre la inu klizeæe kapije Centralnog zatvora, Majstoroviæ je otvorio vrata auta i krenuo ka njemu. Ekrem je stavio ruke u d epove i tako pok u avao da se odbrani od hladnoæe. Ta radnja nije ubla ila hladnoæu njegovog pogleda koji je uputio Majstoroviæu. - Zdravo Ekreme. - Zdravo du manine. - Kako hoæe . Uzmi ovu jaknu da se ne smrzne . Nije neka, ali je nova. - Rekao sam ti da ni ta ne uzimam iz pandurske ruke. - Dobro. Za jaknu neæu da te molim, ali kao Boga te molim da uzme ove papire. - ta pi e tu? - Ono to sam ti obeæao. Presuda. Osuðen si na onoliko koliko si odle ao. Ako se nekada bude potpisivao gledaj da to lièi na ovaj potpis na papiru. - Daj. - Sada je sve gotovo, vi e te niko neæe dirati za prsten. Ako mo e da mi ka e koga ima u Austriji? - pijunirate mi i decu? - Ne. Imam cinkaru u zatvoru, koji mi je rekao da si zvao Austriju. Ekrem je krenuo trotoarom niz ulicu. Nije ba ni znao kuda ide, samo je eleo da ode to dalje od inspektora i zatvora. Ako bi se nekada na ao u Beogradu, uvek je tr a io zgradu Beograðanke koja mu je bila orijentir. Kada bi nju prona ao, nije brinuo kako æe preæi Dunav. Èuo je inspektorove korake, ali se nije okretao. Nije ni morao da se ok reæe, jer mu je ovaj prepreèio put. - ta oæe ? - Sada je sve gotovo, reci mi samo koga si zvao u Austriji? - Zvao sam sina iz prvog braka da se pobrine za braæu. Biæe sve gotovo kada odem iz ove zemlje. Samo elim da odem negde gde nema takvih du manina. Valjda je ostala neka zemlja gde ne mrze Cigane i Albance. Majstoroviæ je video da Ekrem gubi strpljenje i pomerio se malo u stranu. Ekrem je napravio nekoliko koraka i èuo dobro poznat glas. - Gre i . - Ja sam roðen gre an. Ekrem je bez okretanja nastavio. Nije znao kuda ide, ali je znao ta tra i. Od malena su ga uèili da vi e veruje u sreæu nego u Boga, zato je bio optimista da æe i ovo g puta naæi ono to tra i. * Nikada ne bih gledao Rotaciju da mi Olju nije vratila u naruèje. Gledam je iz po tov anja, a i zbog Oljine elje da je gledamo zajedno. Èekamo epizodu koja bi konaèno zatvorila jedno poglavlje zajednièkog ivota. Znam da i ona eljno i èekuje trenutak kada

. .Oj Milenija. Kada se obostrano volimo. ja sam negativac. ali Stani to nije smetalo. . ali neubedjivo i kao takvo ne bi potrlo njenu sumnju u vezi prstena. a posebno anga ovanju inspektora Majstoroviæa i ronioca u na muzej je vraæen veoma vredan prsten. prsten. . ne primaju opklade posle osam. Naime .Vi ste autor ove izlo be? . Verovatno ni ta. Ne smem da okasnim. Ki ovina i hla dnoæa nikada je nisu omeli u bilo kojem naumu. Protiv poèinioca ovog nedela. a kada bi pala noæ svojim fenjerom bi obasjavala zaboravljene grobljan ske puteve i retke podasute drumove.Tako je.Vide li ti Branko onu ljigu od kustosa? * Miholjsko leto je nestalo u jednom danu.Svrati vamo da se malo razgovaramo. Sve ostalo bi bilo manje podlo no sankcijama. Gledate eksluzivni snimak koji j e napravila na a ekipa. nije bitno ko æe kome dati oprost.Ih. Sa druge str ane ona se izdrala na sudiju radi oprosta. ali bih mo da ugasio zauvek. Autentiènost prstena potvrdio je i na sagovornik. . d a li bih ja njoj oprostio onakav napad da sam nevin. . Ovim zavr avamo aferu. to bi bilo najubedljivije. jer je povad ila ono malo krompira to je posejala. . Koristila je dan za preèice koje su vodile p ored tuðih avlija. a granje je odavno iz ume privukla.Koliku je papazjaniju izazvao ovaj èovek. Afera srednjovekovnog prstena je konaèno dobila svoj epilog. Ekrema Ljatifija sa prebivali tem u kartonskom naselju pokraj Borèe je podignuta optu nica. zato klimam glavom i dajem do znanja da elim da èujem ostatak emisije. a Cigu koji je ukrao prsten nisu nikada prona li. Eh.O Stano. . Danas je ranije namirila ovce i krenula njoj dobro znanim stazama i bogazima. gledate treæe izdanje u mesecu oktobru emisije Rotacija. Nadam se da æe graðani Srbije znati da cene napore MUP-a. Ovako. Zahvaljujuæi naporima MUP-a Srbije. Srbija je dobila jo jednu mafiju. Spremio sam sebe na ovakve komentare. Ostalo bi mi jedino da joj plasiram neku la zb og èega sam bio u Panèevu. to ti je na e sudstvo.Drugi put. ta æe ti kocka doæi glave . Ja sam eleo da mi oprosti. kustos Muzeja Grada Beograda iz èije je zbirke prsten i nestao. Po tovani gledaoci. jer zahvaljujuæi njima i naredne generacije æe moæi da u ivaju u na em kulturnom blagu. kako bi oko kamere sve reklo umesto na ih oèiju. a on æe se braniti sa slobode. a brani se sa slobode. ali nikada se nisam pitao. Ako bih joj plasirao la da sam bio sa nekom drugom enom. jer ena u to najlak e poveruje. ta bi nas spojilo da sam ja kojim sluèajem kupio kopiju i ba te noæi bio sa poslovnim partnerom. zato to sam znao da sam kriv. koji je igrom sluèaja ispao pozitivac i nekom daje oprost. U toku juèera njeg dana ronioci specijalne jedinice MUP-a Srbije su na le prsten.Naravno. U tom sluèaju rizikovao bih sve da je zadr im. Gledate prilog.æe se objaviti pronalazak prstena.Da li mo ete da nam potvedite autentiènost ovog prstena? .

. .Znam da je nema tina Radivoje. nisam stigla vi e da ispletem. jer je svima prijala njena pojava. ali uði eno dok malo ne umine ki a. to ukupno daje okruglo dvadeset devet hiljada. . Èim je Stana kroèila u kafanu nastalo je simpatièno dobacivanje.Ovo æu da ti uzmem i smanjim dug.Radivoje. nego tako sam se lepo namestio. Iz pro lih kola je preneto dvadeset èetiri hiljade i sedamsto.Dobro Stano.Ama Stano duguje mi dvadeset est pari.Æuti Stano. a glava i ruke su mu ostale u istom polo aju. Stana ga je samo mrko pogledala i preletela pogledom po kafani. . U ovom kolu uplaæeno je osam hiljada esto dinara. Ajd uzdravlje.Ma neæe jo . provukla se kroz pukotine u zidu i klimave prozore. u selu Ritopek kod Beograda. .. ali ako bi mogao . . okraæao dan. poèinje izvlaèenje. a sad moram da vadim ruke Radivoje je malo prebirao po debelom novèaniku koji je obilovao raznim kvitama i izbrojio tri stotke. onaj ni tak mi opsigovao ove èarape to sam mu donela. prsten. imam ja kabanicu. Znala je da je prigluv. Ispisnik Radivoje je samo podigao veðe. U kafani je prestalo kome anje.Jes i to to ka e . uzela jednu hoklicu i uputila se ka Radivoju. Kada je sa anke rom zavr ila razgovor pogledima. Polagaèko je pri la.Gledaj svoja posla Milenija . Ti samo treba da nani ani . Odmah je poèela da mu se ali kako joj je orlu ina odneo jednu pirgavicu iz sred avlije.Mator sam ti ja za te stvari. .Ma nije to Stano. Izvukla je iz nedara smotuljak od novine i spustila na ank. Neæe tebi baba ostati du na. prvo idu neki izve taji. . Srbija je dobila jo jednu mafiju. Jedino to je Stana prihvatila od savremenih civilizacijskih izuma je maja za sire nje.Radivoje. Kada pola uzme kafana igraèima ostaje èetiri hiljade i trista dinara. evo poèinje.Ne brigaj. . Njenu alopojku prekinuo je gazda. Ne primam vi e uplate. gumenjaci i plastièna kabanica. a Stana se primakla Radivoju i poèela razgovor. Svi su gledali u veliki televizor sa ispupèenim ekranom.Narode podvlaèim crtu. ne boj se .to? Ajde Radivoje. uputila se do æo ka. bi li ti do ao jedan dan do mene da mi ubije onog orlu inu? . Ona je samo sa sme kom podigla ruku i nastavila ka anku.Sine. a pu ka æe da odradi svoje . Ovim zavr avamo aferu. Grobljanska ti ina je pre la preko reke.Ba me muèi Stano . . i ubrzo popunila kafanu. Ne mogu vi e da ti reckam. . ako si mator nisi ubog.Evo ti ova tri para èarapa i turi na onaj moj tiket. ali ne mogu vi e da ti reckam. Videla je svog ispisnika za stolom u æo ku kako prekr tenih ruku drema. poèelo je izvlaèenje.Reci Stano. taènije na lokaciji Plavinaèki Potok uhvaæena je estoèlana grupa . bi li ti meni pozajmio trista dinara. Stana je brzo pokupila novèanice i pri la anku. Naime. zato ga je blago prodrmala. . Molim za ti inu.

a dok se Stana motala oko anka on je neprimetno zamenio njegovu naslonjaèu sa Staninom hoklicom. kojima su upotpunjavali u iva nje pri gledanju æerkine emisije. Gazda je hteo ne to da progovori.Hvala ti to si insistirala da tedimo za njeno kolovanje. gde si ti to podmazala Stano? . dve. kada æe ta zdravstvena mafija? Majku mu moram da promenim onu pravosudnu mafiju. Eto ti za tih dvadaset tri para èarapa. Baba je poèela da zaboravlja.promrmljala je Stana u sebi . ti mi duguje èarape . koristila je visokotehno ka dostignuæa tehnike u loci ranju podzemnog blaga.E. da ako i umrem do iduæe godine te se slatko odmorim. tri. .Daj piæe za celu kafanu. . A. vataju samo neku boraniju. dva.Ih. Meðutim. Jo je dr ala novac u ruci kada se obratila gostima u kafani. Gazda je samo æutao i odbrojavao novèanice ispod anka. E. Sumnja se da je grupa u tesnoj vezi sa inostranim grupama koje su celu akciju pratile putem interneta.Sikter more.koja èini samo jedan ogranak muzejske mafije. koje je ogranak jedinice za suzbijanje v isokotransparentnog kriminala. Sad æe piæe Stana je dobila aplauz. .Znala sam da æe èak do Biograda da stignu . To je na a najveæa investicija. Sledi snimak hvatanja kriminalne gr upe od strane specijalnih jedinica Republike Srbije.Ali Stano. Poèinioci ovog kriviènog dela su se toliko osilili da su u sred bel a dana vr ili iskopavanja. Stana je pri la anku i tiho se gazdi obratila: . neka se pamti kad je Stana dobila na lutriji. Bio je èovek starinskog kova. jedan. Pih kada æe ta protivgradna mafija Baba stana je krenula ka anku i u hodu dodala: . I Radivoje se sme kao. . sledeæa æe da bude prehrambena mafija. kako saznajemo grupa je veæ neko vreme praæena od specijalnog odeljenja pri MUP-u Srbije. Donesi meni i Radivoju kilo jagnjetine i po frtalj meke rakije.E. . ali se samo nasme ila i podigla ruku u visini pognute glav e.Daj pare.Ne mo e da promeni narod. Stana ove godine vi e ne plete. to se prenosi sa kolena na koleno. I dalje nema ni ta dok malo ne podma e sa kakvom èa æu. Ispratili smo Kralja. Nemoj da me d abe prljite kukaèima i seèete sa britvama.Da zna da ne mo e . . Po zavr etku emisije suprug je blago stegao suprugu za ruku i ushiæeno dodao: . Kafanom su poèele da odjekuju psovke: Jebem mu lebac. . Rankini roditelji su za stolom. . pa ne mora sve ti da zna * U domu porodice Milosavljeviæ vladala je uobièajena atmosfera. Ako neko oæe da me pokrade.Slu ajte me dobro. biæe pare u kutiji od Aleve paprike u kredencu. moj Radivoje. ali je odustao kada je Stana podigla veðe i krivi prst poput kukaèa. Kada joj je gazda spustio novèanice na sto. na kome je tanjir sa korama od jabuka. Stana je poèela glasno da broji. ni ta se nije promenilo . znam ja po to ti prodaje nakupcima moje èarape. Tita i ove posle Tita.Iljadu. Ova dobro opremljena i nadasve vrlo organizovana kriminalna grupa.

.Dobar ti dan. a usne su mu do le do izra aja. .Nije ni ta. . jer sakupljanje papira ne zavisi puno od godi njeg doba. * Jo jedno godi nje doba provedeno u zatvoru ni ta formalno nije promenilo u Ekremovom ivotu. kako bi ga to pre re io zablude. Kada je pro ao kuæu ispred njegove. jer mu je ovaj samouvereno prilazio. agent za . treba da vam poka em neke papire i da . arko se brzo predstavio ponovo.Samo zajebanti i cirkuzanti imaju takvo odelo. pa samo to sam iza ao iz æorke. .Tek sam sada shvatio kakvo smo divno dete odgajili. Brisao je ruke i èekao da mu se stranac obrati.Ja sam arko Radiæ. jer su mu usta ostala poluotvorena. Nastavio je sa ivotom tamo gde je i stao.Dobro je. ne.De ti je brat? .Malo je nezgodno. .Ako mo emo malo da uðemo unutra da poprièamo . .Na livadi igra fudbal. Tata dolazi neki èovek u belom odelu. Rekla sam ti da imamo zlatnu decu i to je dovoljno.Ne. ponesi pe kir i sapun.Ja sam arko Radiæ.Nemam ti vremena ja za duge prièe. pa je sinu dao znak da ode da potra i brata. .Nadam se da neæe vi e da postavlja pitanje ta smo postigli u ivotu. Kad me pospe idi da ga dovede . mislio sam da si onaj agent. ka i ta oæe ili se maèinji iz moje avlije. koji si ti? . . . na ao je utehu u èinjenic i da su mu sva deca ove godine bila du e na okupu nego inaèe. neæu da ga jurim po mraku.Agent. shvatio je da æe verovatno sa njim koju prozboriti . Koliko para? . .Na a firma izraðuje nakit i hteli smo da za nas snimi promotivni spot. . Da nije neko obio skup tinu? Ekrem je povisio ton i poèeo da ste e pesnice. Ekrem se prihvatio pe kira i video kako im se pribli ava èovek u belom mantilu.Opet agent. . Reci ta ti treba? .ta oæe ? . Prebacio j e jaknu i d emper preko stala e i poèeo da zavræe garave rukave od ko ulje. .Dobar dan Ekreme. Za vreme provedeno u zatvoru. Nije mu se svideo stranac.Zar ti ja lièim na zajebanta? .Dobro. reklamni agent zlatarne Belje iz Slovenije. Videli smo tvoje hap enje na televiziji i hteli smo da ti ponudimo ugovor za snimanje. Kako je danas bilo u koli? Je l te pitala ne to uèiteljica? .Ekrem je podigao veðe. A. Parkirao je svoje vozilo ispred one polovine kuæe koja nije imala prozor i pribli io se rasklimanoj drvenoj stala i na kojoj je bila poklopljena kofa i lonèe. treba deci da spremam veèeru. . Mali je kao i uvek istrèao sa ushiæenjem da vidi oca i odmah se prihvatio lonèeta i poèeo da poliva oca.Ti to mene zajebava ? .Miki sine.

Èak sam izdejstvovao da Srbija dobije br i internet. sasvim je moguæe. ne trebaju mi dve. ako nema Slovenije. nisam ja agent za brak. .Pa nismo mislili u novcu.Da.A. Deca su mi mirna i poslu na. veæ u kompenzaciji . ne duva ti promaja . Moje je hap enje gledalo èetiri miliona ljudi.Reci gazdi da ne ulazim u vodu pre Ðurðevdana. ne mo e tamo da ivi .efe. . Ja znam koliko vredim. Nema proki njavanja. kako bi mu otvorio vrata. a na drugom gledaju Rotaciju u isto vreme. Ja znam koliko vredim. svaka æe da se uda za mene. Samo da je zdrava i da nije mnogo stara. Mi ti je dovezemo i za dva dana namontiramo umesto ove.Ama neæu ni ta to mo e da se razmontira. . Nakon nekoliko minuta Borivoje je to i uèin io. Gledaju hap enje i u ivaju u muzici. oæu pravu kuæu. . .Ajde. ovo je na telovano. Jedna firma nam duguje novac i mo e samo da nam da kuæu.efe. moram da pozovem gazdu. ali se naglo okrenuo. Valjano je prouèio izve taj i pozvao Borivoja. Na jednom televizoru slu aju zvezde Granda.Mo e..Idi bre prepade me. Èetiri miliona mene gleda . Kada se sve sabere ispada da televiziju gleda vi e ljudi neko to ih zvanièno ima u Srbiji. Tek je onda pravi do ivljaj. ali to samo tako deluje. Koliko para? .Oæu bre bato. Oæe sad da me uvede u kuæu? . .Pa izreklamiraj me da imam kuæu.Ne Borivoje. Pola Srbije ima po dva televizora. . . ovo je prava monta na. kakva voda.Tako mi deluje.Moja deca ne jedu kompenzaciju. .Èekaj. samo da je u Sloveniji. . da snimam filmove.Mislili smo da ti napravimo ovde monta nu kuæu. Ispada da je cela Srbija samo gledala zvezde Granda i Rotaciju. kako ne razume nemam ja za to ovla æenja. . Ja nisam pismen ali èujem dobro. ti nisi dr avljanin Slovenije.Ne. kakvi bakraèi * Rodoljub je dobio agencijski izve taj rejtinga svih emisija koje su se emitovale kada se emitovala i Rotacija. ja sam reklamni agent. ali uzalud. kako bi narod vi e gledao filmove. Mo e neka polovna kao to sam i ja. udaj me. samo da odem u Sloveniju. polako Ekreme Mi nemamo novca da ti kupimo ili napravimo kuæu. ne.Ne. Kada sam se ja na takav naèin alio? . Zamolio ga je da i on prouèi izve taj i donese svoj sud. to ne mogu? O eni me. Da li si gledao Rotaciju? .Ekreme. od tvrdog materijala. Ekrem je krenuo ispred agenta.Polako Ekreme. a manje ove medijske prenose. izvoli uði.Agent. ali bez uspeha. Sinoæ je rekla ona enskinja. To se sve snima u studiju. Ja znam sve da radim . ali da je namontira negde u Sloveniji. onda nema filma. Vidi Borivoje.Ali Ekreme. Ekreme. . pa vi se alite? . Ako ti ne odgovara mo e da ide . . Mo e bilo koje cigansko naselje.Ti to mene zajebava ? Ja imam jednu monta nu. . sve sam probao kako bih ovaj narod malo otrgao od neprikladne zabave. .

.Da li bi mogao da mi napravi ureðaj koji bi daljinski prenosio video signal? . Nije odoleo da mi prigovori za belu. gde sigurno neæu imati alergiju. iv mi bio i pazi iduæi put gde ostavlja belu. poturio mi je jelovnik iz obli nje picerije. kako bi on mogao da sudi. veæ se odmah ma io telefo na. nema tinu i propale brakove. Odlaz i u hodnik. Nije od onih t o se zaklinju da vole kuvanje.Jesam efe. na ne to sam postao alergièan u ovoj prostoriji. ja æu sutra preæi u drugu prostoriju. . ali se pla im da æe bez spoznaje otiæi pravo u penziju Borivoje. nije problem u njoj. pa vi to plaèete? . tako da je neminovno bilo da se stvorim u njegovom stanu. neminovno lete glave. a kamoli pravu etnju. Da sam zabrljao njegovom gre kom. Dolazi sa jednim velikim metalnim ovalom. a on nije ni gledao jelovnik. Gledaju televizor i odmeravaju mu to veæu kaznu. na kome se nekada iznosilo peèenje. Ljubi a poèinje zdravicu: .efe. a danas krekeri i pica. pa me je sutradan pozvao da proslavimo sreæno okonèanje afere prsten. Iz litarske platiène fla e. a mnogo vi e vremena da je se re i . Borivoje. Borivoje. Kada malo bolje razmislim izabrao je pravi trenutak. kako bi umanjili svoju. Ceo dan je padala ki a i remetila je samu pomisao na etnju. malo pivo. Konkretno. verovatno je raznosaè pica. Dr ava je ovog puta prikrila belu kuglu . èuvaj se lo e navike. Trebalo je za kratko vreme poseæi tolike glave . veæ u narodu. ceo ivot se zaklinju sebi i drugima kako vole da kuvaj u.Branko. Mo e da se vrati zadacima * Ljubi a je verovatno gledao Rotaciju. koju zidari danas zovu. Vraæa se po pivo. Na osnovu konverzacije zakljuèio sam da redovno koristi njihovu uslugu. Èujem ga kako se zahvaljuje. Umoran sam od analiziranja uzroka Borivoje. ali znaj da u Neko je pozvonio. veæ dok suðenje nije poèelo. a potajno bi koristili usluge restorana samo kada bi i mali novca. Uz poluprazne èa e. Ako takav narod krene da sudi. jer kada nastupi neka glupost. sipa penu avu teènost u krigle. a samim tim postoji mala ansa da se uskoro ofiraju. Iako me nije zivkao znao sam da je brinuo kao pravi r oditelj. Kada me je poslu io rakijom. Narod tek treba da je spozna. verujem da se ne bi vi e jeo nego sada. biæe mirna kao bubica.Eh. jer znaju da iza njihove zakletve stoji dr ava.Ne Borivoje. Nije d abe giljotina izmi ljena za vreme Bur oarske revolucije. izribaæu je. jer smo neformalno veæ nazdravili. Narodu nije interesantan sluèaj kada dobije sudski epilog. narod bi hteo da rastrgne onog Roma to je ukrao prsten i tako smanji svoju odgovornost za nepolo ene ispite. jer je iz parèiæa izbijala vrelina.. Po to veæina ljudi zna gde ivi. Obojica smo posegnuli za parèiæima. potrebno je vreme da je spozna . Pokazao sam prstom na neku p icu koja je obilovala prilozima. ali je pred penzijom i ne eli da je se re ava. ali smo odustali èim smo pribli ili prste. Ako je stvori . a potom ga vidim kako u kuhinju unosi dve papirnate kutije. pravom roditelju neæe umanjiti brigu saznanje da je glupost izazvala vi a sila ili tuða gre ka. Majstoroviæ je spoznao lo u naviku. jer je picerija ispred zgrade. sine. a nikako da oktrijem ta je uzrok. tako da uzrok vi e neæe biti bitan.

gde bi vr io nadzor? . na jedan zarez èetiri jedinice. ali ovog puta ne tako mistièno kao pre. elim da snimam politièare u hotelskim sobama. tako da ponovo vidim njegovo avetno lice. Naime. jer se valjaju sa najboljim ribama.. pogledaj u Krivièni Zakonik koliko se robija za ucenu.Ne elim da ih snimam zbog ucene. jer i da je kupio hotel ta ima da nadgleda sobe. od danas æe proseènoj porodici u Srbiji nedostajati jedan zarez èetiri plate meseèno za pre ivljavanje. . ali mi ne ide. zato æemo ovoj temi posebnu pa nju posvetiti u toku dnevnika.Ajde ne zezaj. . Grizem picu i klimam glavom u znak odobravanja i ne elim da ga pitam. Po tovani gledaoci. Srpski koeficijenat je skoèio sa jedne.poku avam da se smejem.Nije problem.U hotelskim sobama? . Meni je ostala èista pornografija.Ma jok. Postoje opreèna mi ljenja ta je izazvalo ovoliki skok. koje se me a sa dimom iz njegove cigarete. dnevnik poèinjemo udarnom ve æu.Ne hvali se da si kupio hotel? . da li mu se takva misao vrzma po glavi iz potrebe ili èiste navike. Iznad ovala se uzdi e maglièasta para. . . Svi su oni odavno ucenjeni.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->