Bojan Miladinoviæ OVO NIJE KAMUFLA A kratak roman www.ilegalac.

com - Tata, tata, doði ne to da vidi Tataaa - Evo me za minut pile. Gde je Olja, zar se ovako èuvaju deca? - Ka i pile tatino. - Aaa, za to onog èiku streljaju dva puta? - ta to gleda ? - Partizanski film. Evo, premotavam da vidi . - Nemoj da premotava . Nije to film za tebe, sad æe tata da ti pusti crtani. - Neæuuu crtani, oæu ovaj film. - Dobro, dobro, stisni pauzu, odmah se vraæam. Ovo je neèuveno. Dozvolila je detetu od èetiri godine da gleda partizanski film. Ulazim u kuhinju, a ona kao po obièaju dr i telefonsku slu alicu i blagim pokretom prs ta u visini usta, daje mi do znanja da je ne prekidam. Silom prilike èujem jednosmern u komunikaciju: Sve se desilo spontano. Pre nekoliko godina suprug mi je poklonio kopiju srednjovekovnog prstena, koji me je naprosto oèarao. Kasnije sam upoznala majstora koji je napravio tu kopiju i re ila sam da pokrenem kolekciju srednjovekovnog naki ta Da, da majstor se zove Ljubi a, to obavezno da napomenete. Samo trenutak, moram da proverim ta mi radi dete - poklapa slu alicu akom i malo osorno mi se obraæa. - ta je bilo? - Kako ta je bilo? Dete nam gleda neki partizanski film pun nasilja. Otkud ti ta glupost? - Dobila sam besplatno uz novine, zna ono to deli Socijalistièka partija? Nije bio nikakav znak za uzrast. - Drugi put gledaj ta stavlja u plejer, a sad idi da je ubedi da gleda crtani. Mene neæe da poslu a. - Ma da li si lud, dajem intervju za èasopis Moj nakit . Idi da joj prièa neke prièe dok ja ne zavr im. - Nemam vremena za prièe, poèeo sam da lemim ne to. Ne mogu sada da ostavljam. - Ej, Branko, polomila sam se da doðem do ovog intervjua, ne zanima me, snaði se. Dok je dete bilo malo stvarno je nisam zanimao, ali je barem brinula o detetu, a sada je ne zanimamo ni ja ni dete. U odlasku èujem glas povampirene ene: da, sada sam tu, morala sam na trenutak da zabavim dete, znate kako je to da, da mo ete da stavite da sam mama èetvorogodi nje devojèice - Pile, hajde da ti tata pusti crtani zna onaj maèak kako - Hoæu, ako mi objasni za to su onog èiku streljali dva puta. E, ta me snaðe - Hajde premotaj da vidim prvi put kada ga streljaju. Premotavanje ne traje dugo jer dete nepogre ivo barata daljincem. Prepoznajem scene iz filma Crvena Zemlja . - Tata, onog èiku u plavom odelu i kaèketu streljaju dva puta. Vidi, prvi put je u sredini, a drugi put kada ga streljaju je na kraju. Kako mogu da ga streljaju dva puta? - Vidi pile, to nije stvarno streljanje, to je samo gluma. Seti se onih glumaca i z pozori ta Taj èika je kobajagi streljan. On se samo pravio da je pao. Kada je drugi put bilo streljanje on je ustao i ponovo pao.

- A, za to je samo on glumeo dva puta? - Pazi ovako. Èike koje su pravile film to nisu ove to glume, veæ neke druge èike dobile su zadatak da to br e naprave film, kako bi se neprijatelj osudio to pre - Nemci? - Tako je, Nemci. Po to nisu imali vremena da zapo ljavaju druge glumce oni su neke èike zamolili da glume dva puta. Jasno? - Jeste. A, da li se i danas snimaju tako brzo filmovi? - Doðite da vas poljubi mama, kako ste mi slatki pro lost - Kolega, sigurno se pitate za to sam vas ostavio za kraj? - Pomislio sam da ste me sluèajno preskoèili. - Nikako. Za razliku od ostalih studenata, va program zauzima znatno manje memorije, a sasvim je funkcionalan. Sve to zahvaljujuæi drugaèijem pristupu problemu. Ja vam se divim - Ne znam ta da vam ka em - Ne treba ni ta, sve ste rekli programskim linijama. Da li se sla ete da je buduænost elektronike u mikrokontrolerima? - Sla em se. Ureðaji æe biti nezamislivi bez njih. - ta mislite, da li æe se smanjiti pouzdanost ureðaja? - Nikako. Mikrokontroleri su upravo osmi ljeni da poveæaju pouzdanost ureðaja. Neverovatno. Èovek mi se divi za program, a sme ka se na trivijalnu stvar. Znaèi taèno je ono to prièaju, da je na ispitu pun ironije i podjebavaèki nastrojen. Ovo je sigurno uvod za neko pitanje sa zvrèkom. - Vidite kolega, kada se osmi lja neki proizvod poput mikrokontrolera, ujedno se osmi lja i obja njenje za to je taj proizvod nastao - Izvinite profesore - Ah, nema potrebe da se izvinjavate, smeh je ponekad te ko kontrolisati. Èesto takvo obja njenje slu i da skrene tokove misli, kako ne bi neko, ko nije odabran do ao na ideju da ga upotrebi za smanjenje pouzdanosti ureðaja. ta mislte da, recimo, firma koja proizvodi klavijature, proizvede pojedine primerke koji æe da prestanu sa radom posle izvesnog vremena? - Mislim da nije fer. - Ah, nije fer da to bude u popodnevnim èasovima i vikendom da pokvari svirku, ali obiènim danom ujutru, to da ne? Korisnik æe imati vremena da se snaðe, a ovla æeni servis æe izvr iti jeftinu popravku, koju æe malo skuplje naplatiti, i ureðaj po to mu je uèitan pravi softver nastavlja da radi, onako kako bi inaèe trebao da radi. Vidite, farmacutske kuæe prodaju mnogo lekova koji leèe samo posledicu bolesti, ali ne i uzrok, jer su svesne da ako bi leèile uzrok, vrlo bi brzo bankrotirale. Da li je to fer? Ba se u iveo, èak je poèeo i prstima da lupka po stolu kao da svira klavijature koje ne proizvode ton. Ne znam to mi sve ovo prièa, ali ima logike. - To nimalo nije fer, ali eto moramo da se pona amo kao da je fer, jer nemamo alternativu.

- Tako je. Meðutim, kao to vidite sve savr eno funkcioni e i nikog ne grize savest. Zamislite da radite kao in enjer u nekoj firmi koja pravi klavijature i nadreðeni vam sasvim legalno postavi uslov da programirate neke primerke kako kompanija eli. ta biste uradili? Naravno, iskljuèujemo moguænost da vam to postave u firmi koja pravi medicinske aparate, a iskljuèujemo i moguænost da ostanete na radnom mestu ako odbijete. - Ne znam ta da vam - Izvinite to vas prekidam. Nadam se da imate na umu da klavijatura ima veliki broj komponenti, koje mogu posle odreðenog vremena bez ièije pomoæi da otka u, te tako postane nefunkcionalna. to se tièe ispita mi smo zavr ili, mogu da vam upi em èistu desetku, ali sam hteo da malo pro irimo temu i razmenimo mi ljenja. Koji ludak. Sva ova naglabanja nemaju veze sa usmenim. ta bih uradio? - Verovatno bih pristao. - Ne bi vam smetala politika kuæe? - Verovatno, bi, u trenutku, ali kasnije ne, jer verujem da svaka firma ima neku svoju politiku. - Naravno da ima. Mama kompanija proizvodi pesticide, a æerka pakuje glinu za èi æenje organizma. To vam je tako svuda u svetu. Da li sada verujete da su mikrokontroleri osmi ljeni samo da bi poveæali pouzdanost ureðaja? Njegov osmeh u meni izaziva golicanje u grlu, koje je zapravo maska, kojom elim ve to da prikrijem smeh. Stavljam i ake preko nosa, dok ne proðe prvi nalet. Uspevam vrlo kratko da odgovorim. - Zavisi kako se programiraju. - Tako je kolega. Eto, ponovo smo se vratili na programiranje. Meni bi bilo zadovoljstvo da vam budem mentor na diplomskom. Ja imam korektnu saradnju sa jednom nemaèkom firmom koja pravi kuæne sigurnosne sisteme, pa ako ste voljni da odradite diplomski na tu temu, mogao bih da vam obezbedim usavr avanje u njihovoj firmi. - Profesore nikada nisam razmi ljao o odlasku u inostranstvo, malo sam zateèen - Da, da shvatam vas, ne morate ovog trenutka ni ta da odluèite. Razmislite pa se javite. - Hteo bih jo ne to da vas pitam, pre nego to razmislim. - Naravno, pitajte. - Da li ta firma postavlja neke specijalne zahteve? - Malopre smo se slo ili da svaka napredna firma postavlja neke specifiène zahteve, samo je na vama da li æete pristati ili ne. Pristao sam i svojski se potrudio da projektujem kuæni alarmni sistem, koji je fak tièki bio preinaèen postojeæi, jer se sve svodilo na promenu mikrokontrolera, a samim tim i kompletno programiranje novog. Promenu kontrolera su pravdali buduæim pro iren jima, to je donekle opravdavalo postojanje velikog broja neiskori æenih ulaza i izlaza. Ja sam inventivno æu i radom zaslu io profesorovu naklonost, to je uslovilo da ansu za usavr avanjem u inostrantsvu pretvorim u pogodak. Ostalo je jo da doðem na poslednje savetovanje, koje je profesor zamislio da mi odr i u nekoj rupi od kafiæa, koju su svi popularno zvali rupa .

Profesor se poluzapovednièkim tonom obratio ankeru sa zahtevom da nam osposobi bilijar. ko izgubi plaæa eton pokazao je rukom na stolicu gde je bila èinijica sa etonima. Prilazio je sa osmehom. veæ bele kugle. Kada je pri ao.Ne mogu da verujem da ona mrcina od deka jo uvek radi i daje zvuk kao da je juèe iza ao iz fabrike. ali kada sam se namestio da razbijem kuglasti troug ao. koja je od ovih kugli najbitnija za igru? . ali su nekako ostale zgusnute. Profesor je rukom pokazao da ja imam prednost. . jer sam i ja verovatno naseo kao i svi ostali. to je bio dobar in dikator da neko silazi u rupu. sigurno æe vas . ali nepa nja se prevazilazi ve bom. da sada kapiram. poèeo je da preseca zve ket kugli u ritmu pokvarenog metronoma. Ako protivniku ostavite belu u povoljnom polo aju. u ao sam u prostoriju. a èesto i u ivotu. nego profesor. tako da smo pivo povremeno koristili samo da ovla imo grlo. a ovi vu metri su prebaèeni na snimanje.Da se razumemo. ali vidim da vr i posao. usledio je pokret ruke u vidu rampe. koje æe se nakon haotiènih etnji ponovo naæi u harmoniji. ne presuðuje polo aj crne. Bio sam pri kraju sa pivom. ali je mal o te e sa konstatacijom da nisam uzeo tap u ruke od srednje kole. On je uzvratio migom i zadr ao pogled prema stepenicama. tako da su mi pogledi bili sve reði i nije ni èudo to sam zapoèeo konverzaciju sa ankerom.Zato to malom nepa njom mo e da okonèa partiju. a nama je naruèio po pivo. . ta mislite.Crna. hladna i z a bilijar pomalo teskobna prostorija izazivali su u meni blagu nelagodu.Taèno je to. a i da je bilo pola fla e. Meðutim. Lako je se pomiriti sa tom konstatacijom.Muzika ide iz kompjutera.Ispijao sam pivo za ankom i povremeno bacao pogled na stepenice. . Odsustvo prièe. jedinom osobom u kafiæu. Osmeh me je odao da delimo mi ljenje. klimnuo je g lavom. pogledao u njega pa u mene i blago udario akom o ank. u nameri da vidim profesorove noge. dek je samo kamufla a. neki majstor vam je prepravio dek i on beskonaèno vrti traku. Zdelica je o stala bez etona. Èekanje se malo odu ilo.Za to? . tako da se nisam buni o. . a po ankerovom izrazu lica. Klimnuo sam glavom i udario u belu kuglu. blago oslon io na tap i po prvi put danas mi se obratio ozbiljnim tonom. verovatno. njihovu ustaljenu konverzaciju. .Da. Odmakao se jedan korak od stola. verovatno ne bi imalo smisla odbiti profesora. Muziku koja je dopirala iz zvuènika. u kojoj sam pre nekoliko trenutaka video konobara kako gu va neki èar av kao da je prljava posteljina. dalo se zakljuèiti da se poznaju. ali bitka nije nimalo bila dosadna. .Nemam ti ja pojma ta je radio. . Uskoro smo poèeli i da se egaèimo na temu teorije sudara. ja sam po ko zna koji put kon statovao kako je profesor èudna sorta. jer sam svakim udar cem bio sigurniji u sebe. Ko bi drugi. Sa nadom da nisam zabor avio kako se dr i tap. Kugle su poletele du stola. Zapitao je konobara ta pije. . Dok su oni vodili. Ubrzo sam shvatio da bojno polje u vidu zele ne èoje nije meni naklonjeno. Smernim udarcem profesor razbija harmonièan skup kugli. Igra nas je opila. postoji ne to to se zove strategija.Kolega. U bilijaru.

pobediti. Primetio sam da ste nameri da se nekako kolo sreæe okrene. jer i ivot je igra. ovo je sve bila zabava. ali ipak razmislite dokle tacni. No. Ne ostavljajte protivniku ni ta na sam hteo da vam podarim. To je ujedno i prvi savet koji olako uzimali etone iz tacne u je. ovo . Taèno etoni nisu skupi. a treba iæi.

* Veæ tri meseca radim u firmi. ta mi bi da se i ja nasmejem? Morala sam kad su nagovorili ovo deri te da deklamuje njihove fore moramo da napustimo osnovnu kolu nja. Platio je tri piva i dva etona. .Hvala vam deco. a protivnik se kao mi ukurvi i èeka da napravite gre ku. Nisam ba rada da se zezam sa selojtepom. izgubiæete vi e od partije. Mnoge bi vrste izumrle da nije kamufla e. Udahni. Zapamtite. Ako shvatite da nekog ne mo ete trenutno da pobedite.vam sve prièam zbog situacije kada pobeðujete. . a on je dao predlog da napustimo bilijarski sto. Moram da priznam. hoæete li da otvorite poklon? . Ako nekada ne znate da izbegnete opasnost. mo ete samo da izgubite partiju. koji je inaèe jedan od ta tri Srbina. primirite se i vi. iako se nigde ne . Vlasnik. je velika mutljavina. ta se de ava? . nedvosmisleno smo jedan drugom pokazali da nam vi e prija veèernja proleæna sve ina. u ime odeljenja predajem vam ovaj skroman poklon. Nema vi e dece koja poku avaju da mi se penju na glavu.Naravno. Stvarno ste me ganuli . Mi bismo voleli da nam vi predajete i iduæe godine. Po konturama deluje da je knjiga. kelner mi je objasnio da je neki majstor napravio kamufla u. kao to sam i oèekivao. Smeju se kao kreteni.Naravno.Da li ste videli onaj prastari dek za ankom? .Nastavnice. . za to je ovakav mir.Taj majstor sam ja. ne mogu da ubrojim sebe u zaposlene. elim vam puno uspeha u predstojeæem kolovanju i u ivotu. Vreme je da krenemo Sve se potpuno slagalo sa njegovom prièom. samo da naðem makazice ao mi je. da je i meni ao to me napu ta tako fino odeljenje. Mo da mu se urilo kuæi ili jednostavno nije hteo da pogre i. ali osnovna kola nije mesto gde se treba zadr avati. Samo jo danas i nema vi e napasti do septembra.elimo vam da napi ete jo puno romana. Ba me zanima da li su znali ne to normalno da izaberu. Nikada nisam ovako mirno zapisala èas. Jedna gre ka nije nikada fatalna. tako da mi je bez problema obezbedio radnu vizu na godinu dana. nja . nja. ostavite to za neko drugo vreme. ali mi moramo da napustimo osnovnu kolu. Ja sam èetvrti Srbin. tako.Nastavnice. najbitnija stvar u ivotu je kamufla a. pazi da ti ne zadrhti brada. mo da opasnost izbegne vas. Ja sam gubio. ali po to primam skromnu platu na ruke i nemam socijalno. jer i und eli to du e da traje pa to je moj roman. * Konaèno je kraj kolske godine. Pri izlasku iz rupe. napast je to . gde su zaposlene dve Nemice i tri Srbina. nego tipajuæi zadah podrumske memle. ali jutros sam lakirala nokte. Tvrde korice ali ne mora ni ta da znaèe. naravno. Profesorki Oliveri Andriæ za uspomenu i dugo seæanje svi su se potp isali. kamuflirajte se. ali ako ne shvatite da neko prati va e gre ke. dubokim udahom. Pru io mi je ruku i poluzvanièno dodao.Hvala vam deco.

a i ekonomski nije opravdano riskantno je. Da je riskantno. jeste. Spavao sam u prostorijama firme i silom prilike sam bio èuvar u firmi koja prodaje alarme. interkom. Napraviti ne to sa to manje elemenata. za razliku od osnovnog alarma koji je sklapao robot negde u Kini. a druga se bavila knjigovotsvom. ja se nisa m alio. meni su servirali nekoliko zahteva koj i su mi zadavali dosta muka. uvideo sam da mi poznavanje jezika uop te nije ni potrebno.Mikrokontroler. tako to je ustao i iz ugla radionice gde smo sedeli z a minijaturnim stoèiæem. Toliko prostora ima na osnovnoj ploèi ili pored ploèe a mi da seèemo èip. No. koji je javno dostupan. Spojiti elemente kako bi zauzimali to manje prostora. jer sam znao da je naumio da mi ga poka e.vodim kao radnik. a da bude funkcionalno je oduvek bio in enjerski izazov. Gospodina Fingerprinta sam upoznao u radionici. mladiæu. . pogotovu u tuðini. Spustio je na sto mikrokontroler. jer sam sa Nemicama vrlo slabo komunicirao. Jedna je bila sekretarica. koja je bila bolje name tena od svih mojih dosada nj ih sme taja u Beogradu. jer rakiju nikad ne odbijam. kako u in enjerskom. .Da li znate ta je ovo? . saèekala me je ljubaznost u vidu kafe i domaæe rakije.Odlièno. Odmah po ulasku. ali to je vreme vi e odmicalo. No. Kada sam im na jozbiljnije predoèio da sam iscrpeo sve svoje potencijale u minijaturi. Taj ureðaj se naziva. koja se nalazila u poveæoj sobi njegovog stana. .Sigurno znate ta je ovo? . Na zadatak je da onaj ureðaj koji si napravio smestimo u ovo kuæi te. jer sam koristio prijemnu sobu. to mi je predstavljalo veliko olak anje u in enjerskom smislu i ni sam morao puno da mozgam oko softvera.Naravno Pre ao je rukom preko mikrokontrolera i kao pravi ibicar otkrio mi ne to neoèekivano. jer nisu hteli da mi plate stan. Pri samom èinu rukovanja shvatio sam da gospodin ima sasvim obièno srpsko ime.Nikako Pre nekoliko godina isekao sam jedan spaljeni. tako i u majstorskom smislu. uka em na logiku i ekonomsku opravdanaost. tako da znam kakva mu je unutra njost. . Ljubi a. Pre nego to sam do ao. . Na opu ten razgovor je presekao.Ne razumem.Eh. ali kabriolet. a ja sam mogao malo i da u tedim. Kada nisam sa majstorima instalirao alarme. razvijao sam ureðaj za komunikaciju sa alar mom preko napojne mre e. na tebi je da odluèi da li . meni je pripala ta obaveza da te urazumim. koji koristimo u cent ralama i mistièno se nasme io. rekli su mi da je vrem e da upoznam gospodina Fingerprinta. To je stvarno suludo. Posao mi je bio dvolièan. . Èak je osmi ljen i protokol za komunikaciju dva uredjaja putem interkoma. oduvek je bio majstorski izazov. Jedan od najte ih je bio zahtev za minijaturom. nema logike. Prihvatio sam ponuðeno. Meðutim. Nisam puno oèajavao zato to nisam mogao da razaznam predmet koji je uzeo. to se automatski sadr alo u zahtevu za jednost avno æu. strahovao sam da æu imati problema sa jeziko m. i nije nikakva novost u svetu e lektronike. jer je ovaj novorazvijeni ureðaj trebao da se sklapa ruèno u na oj re iji. . od etao do dugaèkog stola i vratio se dr eæi ne to u ruci.Ne da se zbuniti.

.I dalje ne razumem ta da odluèim. . niko te neæe prisiljavati.eli ili ne.

Tako nekako. ali ne mo e daljinski. Biæe sve kao original. . Prilikom provale fal kontroler se vadi i stavlja novi sa pravim softverom. koju ja mogu da vidim.Eh. nekada bi simulirao provalu radi provere.Ka i slobodno. Tu se stavljaju ifre. . Taèno je da to mo e da se uradi za nekoliko minuta. . taj ureðaj treba da onesposobi alarm dok se ne obave neke stvari .Ja treba da se odluèim da li hoæu da budem lopov? . Nekada bi onesposobio ceo alarm. tako da niko ne mo e da pove e provalu sa firmom Na trenutak sam imao oseæaj da sam akter nekog niskobud etnog trilera. Do gu e sam u govnima. a i nije mi jasno kako bi se napravila ta plastika.To je moj deo posla. . .Dok se ne to ne ukrade? . provala. A ta je danas sigurno? . . uglavnom ti bi to radio daljinski. jer bi to bilo fatalno ako bi do lo do neke sumnje ili istrage. Èak je upotrebio i reè. .Da. Znam da tim gestom odajem nervozu. Zato su te poslali ovde.Koliko se robija ako nas uhvate? . Nije ni probao da mi ka e da je tampa najtriv i- . To su posebni zahtevi o kojima je profesor prièao.Ne razmatramo tu opciju. Barem onu. Jo uvek nemaju rupu. Ljubi a prevideli ste jednu sitnicu. koji se razlikova o od starog samo po nedostatku brojeva. .Kontroler je samo kamufla a za onaj interkom to si napravio. .Dubok udisaj. Ponovo je napravio ibicarski pokret i otkrio mi novi kontroler.Ja bih to pre nazvao pomaganje lopovima.Gospodine . u nekom gradu velièine Ni a.Da bi to bilo neprimetno kao to elite. Ja sam taj koji radi pod lupom i elim tebe da obuèim. ja æu to zaliti plastikom pomoæu kalupa. mora da se i èitaju sva setovanja iz starog mikrokontrolera i upi u u novi. ali neæu sigurno isplivati ako ujutru odem na aerodrom i vratim se u Srbiju. jer idemo na sigurno. potom izdisaj rastereæenja.Vidi . shvatio sam d a se to dogaða meni. kome ne znam pravilno da izgovorim ime. . a ti to posle krsti to kako hoæe . takav prik az nestaje pre razilaska dima. . a kada sve to lepo spoji sa kontrolerom.Opet sam sauèesnik. Lemiæe mikrodelove pomoæu lupe i robotske ruke. ne bi ulazio u kuæu. .Zaboravio si da radi sa majstorima. Klimam potvrdno glavom i sam sipam rakiju.Ovo to sam ja napravio oèigledno ne mo e da se smesti u taj mikrokontroler kabriolet. Zapravo sve je kao original. ali sam svestan da ne mogu da je sakrijem i da hoæu.ta bi bilo moje zadu enje? . Suvonjavo lice sagovornika kroz dim cigarete deluje pomalo avetno. ali nastankom njegovog sigurnog glasa. ali kada je belo i suvonjavo lice pedesetogod njaka izronilo iz dimne zavese.Zavisi od sluèaja. Spolja gledano na ploèi centrale ne sme da bude dodatnih delova.Ljubi a. To je njihov posao. . sad Ako hoæe da ti objasnim do kraja. Moram da ispitam do tanèina ta spremaju. zatim setovanja za senzore i jo neki parametri. ja volim sitnice.

koju je kontrolisao alarm. ali sve viðeno ukazuje da se profesor ne bi ni rukovao sa ona tri majstora. Èim sam im formalno pru io ruku. Instalacija interkoma ne bi trebala da zadaje probleme. jedan bi se pentrao na krov i simulirao da je kraða izvr ena preko krova. jer smo uvek imali zalihu prepravljenih kontrolera dovoljno za èetiri . bilo senzora. Da je hteo. Pustio sam omiljenu kompilaciju klasiène muzike i utonuo u re avanje jednaèina sa puno nepoznatih. prisustvova o sam prezentaciji savr enog spoja tehnike i filigranskog rada. znam da æe biti isto kao da sam je okaèio o krivi klin. Tamo gde nije bilo senzora na krovu. Meðutim. Video mi je u oèima da imam poverenja u njegovo umeæe. ali tada neæe biti anse poput ove. dok bi drugi elegantno otvorio vrata i pokupio ta je mogao. Odluèio sam da pristanem. to bi njima davalo veliku prednost u begu.jalnija operacija u celom procesu. B iæe jednog dana. kome je zbog s voje slo enosti potrebno èitava tri minuta da doðe u radno stanje. On nije odgonetnuo nepozn ate. a sve nepoznate je potirala smirenost gospodina Ljubi e. Nisam smogao snage da ga pitam da li je on u dogovoru sa profesorom izvr io moj transfer. On to nije isticao. nas petorica poèeli smo da odr avamo savetovanja na kojima smo razmatrali najmanje moguæe sitnice. a naravno alarm bi se oglasio sa zadr kom od tri minuta. ta ako. Narednih est meseci smo se bavili uobièajenim poslom. ali nije ni skrivao. To bi se pravdalo sluèajnim resetom alarma. ali kakva me plata èeka. a Ljubi a je svojim operativnim radom odluèivao u koju æe se kuæu ugraditi prepravljeni alarm. bez bojazni da æe sa kro va posmatrati dolazak policije. Deo plana je bio i da Ljubi a sazna kada æe kuæa biti prazna. Ostalo je samo pitanje da li verujem njemu kao èoveku. a treæi bi menjao mikrokontroler. Kako bi bilo fino kada bi mobilni telefon mogao da se smesti u mikrokontroler. a ja bih bio u blizini dotiènog objekta i slanjem obiène sms poruke interkomu. mogao je da mi dodeli prinudni odmor. Nemam ideju kako je . jer je mogao biti i dva kilometra udaljen. provaljivalo bi s e kroz prozor. Vreme odluke. Ja sam trebao da onesp osobim alarm. jer nisu poptuno znali da li neke prepreke mogu da se prevaziðu ili ne. Naravno. Ipak su oni bili samo majstori ko ji su ugraðivali tuðe znanje. ostalo bi na policiji da razmi lja kakve su to akrobate skoèile na krov i izvr ile kraðu. a da je ova firma potreban uslov da bi ostvario naumljeno. zapravo iskljuèivao alarm. Sve sam zaboravio sem jedne: ta ako mi se nikada vi e ne pru i ansa da uzmem neku kintu i vratim se u Srbiju da nastavim svoj bedni ivot? Znam da neæu diplomu okaèiti o ekser. a kao znak da je alarm onesposobljen bio bi tri uzastopna bljeska sijalic e na ulazu.pet izabranih kuæa. Na a taktika je bila veoma jednostavna. Poreklo njegovog nadimka otkrio sam na njegovu inic ijativu. Nije mi puno bilo potrebno da shvatim kako imam vi e nepoznatih od jednaèina. Nastupila je najte a noæ u mom ivotu. Dosta sam vremena proveo sa njim i shvatio da je on nosilac ideje. Svaka nepoznata je poèinjala sa reèima. dok sam ja pravio moj mikrointer kom. koje bi mogle da poremete plan. Ako bi pak. prvenstveno zbog novca. tako to je izlivao parèe plastike sa tuðim otiscima. Na prvom savetovanju sam uvideo da su zapravo i li na blef. veæ svojom pojavom uèinio da na njih zaboravim.

Takoðe sumnja m da su ona trojica taèno znali za to ga zovu Fingerprint. ali sumnjam da su to bili otisci sasvim obiènih ljudi. Svejedno. ja spavam tamo. doæi æe u firmu i prevrnuæe je naglavaèke. Beskonaènu petlju pitanja. prekinulo je saznanje da æe Ljubi a biti pored . Pred prvu akciju ciklièno sam nizao ista pitanja u sebi. One dve vabice æe potvrditi da i ja radim tamo.dolazio do tuðih otisaka. ta ako ih uhvate? Ljubi a ka e da neæe propevati ni pod srednjovekovnim spravama za muèenje. Ma ta imaju one da potvrde. Do lo je vreme za akcije. a ja nemam alibi za tu noæ.

oni bi me pokupili kolima na dogovorenom mestu. U jednom trenutku sam pomislio da je Ljubi a neki psihoterapeut. Viza mi je isticala za nedelju dana. ja sam Ljubi u ubedio paranojom. Kada je trebalo da ugraðujemo alarm. Ljubi a je ne kako autoritetom ubedio ostale da ne dolazim vi e u firmu. Nisam znao ta zapravo elim. Ljubi a je u sva koj narednoj akciji bio uz mene. Ona sitnica koju sam pre osam meseci naznaèio Ljubi i vi e ne postoji. Srbi su odluèili da iskoriste legalnu ansu za zaradom i zaborave na provale. jer su vlasnici kuæa kojima nisu obezbeðeni krovovi naglo poèeli da zahtev aju dodatak koji bi tobo e titio krov. Sa petsto evra po provali nisam puno u tedeo. ali na koji vremenski period. da ako bi pali. a trenutno je bio nestao samo zato to sam dobijao jo petsto evra po upadu. Ako onda nije bil a gluma. sa njima bi pao i prepravljeni ko . Ljubi a zna da sitnica koja mi je onda smetala. Na krovove nismo potpuno zaboravili. usled lo e percepcije stvarnosti. kada sam mu rekao da me strah da policija ne provali sms poruke i tako nas otkrije. koga su unajmila ova trojica. to je naj gore. a na meni je ponovo da je prihvatim ili odbijem. Kao i obièno ivot napravi ansu. mogao je i on da alje sms poruke sa unapred odredjenim brojevima. Sticajem okolnosti pomagao sam i u èe ljanju brava. to je iziskivalo jo jednog èoveka na krovu. Do sada nikada nisam pomislio. a kada bi loptica poletela i bila negde blizu glave ja sam se budio. da ne bi neko poèeo da se zanima za ablon. a kod Ljubi e bi se dogovarali za akciju. Za divno èudo. jer sam mu barem pet puta naglasio da ne elim da padnem zbog gluposti. Na moju sreæu strah se samo pritajio. ta promena mo e da oznaèava povlaèenje straha. ali ovog puta ostali su tvrði krovovi. tako da su odluèili da jo uvek koriste istu strategi ju. sem novca . a jedino to mi je bilo na pameti je da u t ekam dovoljno za neki stanèiæ u Srbiji. da iskljuèi alarm. jer objektivno nisam ni imao potrebe. A. da bi mene odobrovoljili da radim ove gluposti. Èuo bih udarac taka. To je bio samo trenutak slabosti. ali nisam eleo da mi se ivot svede na film sa obaveznim hap enjem negativaca. Novine nisu pisale o pljaèkama koje su se desile preko krova. to niko nije mogao da predvidi. Odluèili su da se primirimo i jednostavno zabor avimo na krovove. Nakon prvih provala shvatio sam da su ljudi od zanata. Poèeo sam da razmi ljam gde ja to ostavljam belu protivniku. nije bila gluma. Upao sa m kao èetvrti èovek koji je menjao kontroler. veæ samo fizikalu pravljenja i programiranja interkoma i njegovu probu na terenu. Da bih sebe barem malo obezbedio iznajmio sam neku garsonjeru. a sada olako prelazim preko nje. to mi je ulivalo nadu da ih neæe uhvatiti. a nisam smeo nikom da pomenem. U prva dva meseca odradili smo jedanaest kuæa. Strah se vratio kada je Fingerprint prona ao mali èlanak u novinama. jer su i dalje ugraðivali prepravljene kontrolere u pojedine kuæe . Do ao sam do zakljuèka da oni uop te ne plaæaju moje fizièko prisustvo. Najveæu paranoju sam mu pokazao. a Ljubi a je kao i uvek nadgledao situacij u sa jednim zadatkom vi e. On se samo iro nièno nasmejao i dodao mi da mnogo gledam filmove. gde se pomenula serija pljaèki preko krova.mene sve vreme trajanja akcije. Realno gledano. ali sam to uvek radio ja. Tri noæi me je budio udarac bele loptice. a u firmu vi e nisam ni dolazio.

ko je pravio interkom? Ni nacisti nisu muèili ako bi im uspeo trik sa keksom i mlekom. ta ako stave pred njih keks i mleko i pitaju. ali kako samo tako kukavièki da odem? ta me briga. ne barataju pi toljima i neæe me sigurno juriti.ntroler. a on neka im prenese ta eli. A Ljubi a? Njemu æu reæi da ne mogu vi e. ali mene? Odluèio sam da odem. a pantljika bi poèela da se odmotava. Mo da bi im bio znaèajniji tvorac kontrolera od ob iènih provalnika. Ljubi u ne bi odali sig urno. .

hajde da se sklonimo sa vrata . .Ej. * Za to taksista nije u ao u dvori te? Kako æu da doðem do ulice sa ovim mojim klimavim nogama po ovom ledu? Iæiæu polako uz gara e. Oljice.Nije ba to tako jednostavno. Znala sam da je on u pitanju. Ne bih se ni setila da nisam i u kuæi plakala. tu su maramice. od sve muke sam se nasmejala i rekla: naravno. Predstavili su se i rekli mi da nije ni ta stra no. Ovaj put avionsku u jednom smeru. a taksista u retrov izoru gleda moje suze koje se br e smenjuju od lampiona pored ulica. Odakle joj snaga da ovoliko rida? Samo to se ne prekine. smejem se blesavice to sve shvatas bukvalno. Uvek je glumatao neku dobrotu. a kretena ko jeb . nije ni ta stra no. Super je to se zagrcnula da je malo ka alj povrati.. a mo da je i isterao iz stana.Da.Ma mu karac je idem ja po konjak. . idi sipaj jo jedan. . za sekund sam tu. èim mi je telefonom rekla da mora da spava kod mene. .Jeste Oljice. plaèi samo plaèi.. Pre li smo celu Karaburmu. Ne oseæa da je etam.Da me voli ne bi krao ne bi me poni avao . sedi . polako.Ne smejem se. on.Po treæi put kupio sam kartu za Srbiju. . ali su se pored njega stvorila dva èoveka i pokazala policijske znaèke. sad da mi nazdravimo. bar sam se setila da s kinem minku.Polako. Ako nema kulturu.On? . poka i saoseæaj i gledaj pravo prokleti mu ki stvore. samo polako. Dobro je. Obijao je neki stan jutros je pozvonio na vrata.ta bre da æuti . ta je bilo dalje? . a u stvari je tipièan balkanac. èuæe nas narod. samo sam se nasmejala. Dobro je. zna da te voli .I pokvarenjak .Ma. samo me ste e za rame i plaèe. . sve æe se srediti. samo znam da ja vi e neæu . moram nekako da dohvatim vrata. sve mislim pijan je ne mo e da naðe kljuè on samo stoji i gleda me. ali je zaboravio da su mu ruke u lisicama.Tanjice moja . Da. i govno i ðubre je.Olja. nisam ponela rukavice. konjak je to . Sigurno su se posvaðal i. Kako je hladno. reci da da je govno zar nije ðubre? . Onaj najobièniji bedni provalnik . ta polako. Onda da te barem dovuèem do kreveta. Taman sam htela da ga ne to pitam.Mo e ko hoæe.E. ne plaèi. Uhvatili su ga noæas. a ja æu da æutim Pa. hteo je da me zagrli. Jadnièak. Tanjice on je lopov. Manje cmizdri. a ja jadna onako bunovna iza la sam u spavaæici.Eh.Kako da ne plaèem? Ti se smeje ? . tako. Obesila se celom te inom i plaèe. Tako. Nikada nije video enu koja samo gleda kroz prozor i plaèe? Nikada nije video enu koja ovako plaèe.

evo ga jutarnji program. koja æe nas posavetovati kako da se za titimo od virusa.Odobravala sam njegovu prodavnicu auto delova i verc delova iz Turske. Znam gde ivim i ne bi bilo fer da cepidlaèim. a drugom se ma am za daljinski upravljaè. . . kako da se za titimo od takvih ljudi i aktivnosti? . udarila sam se po èelu i rekla da sam zaboravila antibejbi pilule.Sve je smi ljeno radio. sada je sve pro lo. èak su i mleveno meso iz zamrzivaèa stavili u lonac da odlede. ba ti hvala to si pao u subotu da bih mogla da se odmorim u nedelju . Svaku su krpicu pretresli. pomerali svaki komad name taja. Satima su pretresali stan i ni ta nisu na li. celo kupatilo razmontirali.Ma Tanjice. a on je prokomentarisao da ne bi ni ta falilo da nam se omakne. valjda si sada shvatila koliko je ozbiljan. ali na alos t postoje zluradi ljudi.Nije pro lo! Sada bih se ujela dole da mogu. koja je sve vreme krila pogled. to je samo bio jedan deo njegove delatnosti.Izgleda da je tako no. Jednom rukom joj dajem znak da sam saglasna za kafu. poslu ajte savet.Da li tebe ne to terete? .Ih. . teta. Gde je ona Tanja? Sigurno je u kuhinji.Ne plaèi vi e molim te. . .Pokazali su mi nalog za pretres stana. da li sam znala èime se bavi ja sam samo plakala . . Ali Tanjice. samo se sme kao i dolazio u krevet. zatvorite sve prozore Izgleda da sa vezama ne to nije u redu. Ono to je znao sa dru tvom povremeno da zagine u kafani je samo pokriæe.Ma zezao se. oni su bili sasvim normalni. Crtani vesti kupovina iz fotelje e. Pusti kretena. Za sve sam ja kriva. to je ohrabrujuæa vest.Ne nije se zezao. Rekao je da je spreman da radi jo vi e zbog deteta da ga hrani od lopovluka moje dete da raste uz oca lopova Veæ je devet.. Dozivam je promukl im glasom. Iz re ije ka u da je ovo ipak bila gospoða Dragana. poèeli da me ispituju koliko sam dugo sa njim.Ne.ta si shvatila? . Tek sam sada shvatila . to ka e moja baba. Imamo male smetnje na vezama. No.Dobro jutro.Stoke pandurske. Sigurno æe da drobe o ledenoj ki i. E. . te sam ovoliko spavala. Nikad nije povisio ton. . samo sam dala izjavu. .zatvorite sve prozore. . Re ija. Nedelja je. Smrknuta sam? Zar je oèekivati da se smejem posle svega. Tada je provaljivao. bilo pa pro lo i nepovratilo se. a prevashodno virusima koje kre iraju. ali mislim da se èujemo. Po tovani gledaoci na vezi imamo gospoðu Draganu Dokoniæ tu iteljku za visokotransparent ni kriminal. najlak e je tako. sti e kafa sa keksiæima za tri minuta. kao to znamo kompjuteri su sve prisutniji u na oj svakodnevnici. . Opet mislim na njega. a popio bi verovatno ispred ulaza jednu bombicu da bi bazdeo na vinjak. jer napolju je v eo- . da li na vezi imamo gospoðu Radu iz hitne pomoæi? Ne. Hladno mi je. Naivna budala. koji svojim aktivnostima. opusti se. Dragana dobro jutro. veza se prekinula. ne.Kako da da ne plaèem? Kada smo bili na putu za Zlatibor. Recite nam. mogu da nam naude. Mora da mi je Tanja stavila ne to u konjak. Jo uvek si smrknuta? Ej. On je fukara. fino su sa mnom postupali. Èujem kako klapara klompama.

zabavljaèi po trgovima i mimo Nove godine pevaju. jer æe im obilazak ustanova biti on emoguæen. Mogu da zatvorim vrata. protiv koga si usled istro enost i nesposoban da se bori . * Penzija je najveæa varka savremenog doba. jer je ostala samo jo jedna fabrika u Srbiji koja nije privatizovana. a u ivanje æe pripisati zabludi koju je svesno lansirao sistem. to to si u tedeo daæe sve na lekove. Otrovala sve krvu pesticidom dr ao preminulog oca u zamrzivaèu zbog penzije osuðen zbog obijanja trafike. koja se zove. jer je krenulo saop tenje Ministarstva za preporuke: Ministarstvo za preporu ke je preporuèilo graðanima da ne izlaze bez potrebe iz svojih domova. Na pola brijanja oseæam hladan talas kako dopire iz sobe. jer sve ima u malom lokalnom duæanu. ali i u mozgu se skala zaglavila i uskoro shvati da ti ni sat u penziji nije potreban. trajkaèi prste odsecaju. Radio si kao konj. Ja sam u boljem polo aju od ostalih penzionera. d a proglase dana nji dan neradnim. jer nisu preporuèili da ostane posle brijanja. Politièari mudruju. ali si imao zagarantovanu besplatnu aku pilula. Kada bude i ona privatizovana vi e se neæe moæi kupovati stanovi bez utvrðenog novèanog porekla. nisi mogao ni ta da u tedi . Hleba moram da kupim. Meðutim. Ja sam po urio i kupio dva komada. a mi idemo dalje sa najnovijim vestima. Meðutim. znala sam da æe da ti se povrati osmeh. Sad mogu da sperem penu. Morao sam da prièekam malo sa spiranjem pene. Morao sam. Sud je dokazao da je Ekrem pre dva meseca polomio katanac na trafici i i . Narod je poznat po tome to ne voli skriveno i okultno. Na toj temperaturi bi pukao neki cer. jer sam u tedeo za elementar ni ivot i lekove. Jo jedno novobeogradsko jutro.ma hladno. jer sam sam sebe penzionisao pre vremen a. Ministarstvo za preporuke je preporuèilo . a time i uskraæena osnovna ministarska funkcija. Ministarstvo ponavlja juèera nju preporuku poslodavcima. Danas je u prvom osnovnom sudu izreèena pravosna na presuda Ekremu Ljatifiju iz Borèe. navika. Kada sam ih veæ kupio. deca profesore biju. jer u manjem mogu da ivim. a nisam toliko izraubovan. a od rente veæeg da ivim. Pri odlasku u penziju obavezno kupi novi sat. U kapitalizmu radi kao konj da bi kasnije imao za elementarni ivot. dovoljno sam radio da me muèi zajednièka boljka. a da vidimo ta rade kriminalci. to bi se na kraj u svelo na isto. koja ne podrazumeva zagarantovan u aku lekova. jer si na kraju toliko izraubovan da te samo puna aka pilula mo e odr avati u elementarnom stanju. jer se na starom skala zaglavila. Ministarstvo takoðe preporuèuje ministrima iz ostalih ministarstava da proglase dana nji dan neradnim. Po navici otvaram prozor da provetrim stan i idem u kupatilo. jer su veoma ote ani uslovi za rad i kretanje. ali u Beogradu odavno nema cerova. te je krenu o iz socijalizma u kapitalizam i zapao u tranziciju. ali volim da slu am vesti dok se brijem. Javljaju da je u Beogradu noæas bilo minus dvadeset i est.Draga Oljice. tedi kao mrav da bi mogao da u iva u elementarnom ivotu. Socijalizam je imao malo skriveniju varku. re io sam da odem u penziju. Da me nije primorala ova nesreæna okolnost i ja bih se stopio sa ostalim penzionerima. a za dnevnu ta mpu ne moram na kiosk. Uskoro neæe biti ni ostalog drveæa.

Sud je kao olak avajuæu okolnost uzeo njegovo kajanje. kao i èinjenicu da Ekrem ivi u kartonskom nase- . Ekrem je za uèinjeno delo osuðen na dva meseca zatvora.z iste izneo punu torbu cigareta i alkoholnog piæa u vrednosti od osam hiljada esto t rideset dinara.

Anketa o pivu? Biæe malo sumnjivo. Iza mene ostaju vrata popunjena grubim glavama i deèjim glavicama. Cigarete? Bingo. jer bez toga nema ni ta. Nadam se Ekreme da danas ne sakuplja sirovine. ovako æe potrajati. Ostavio sam kola pored bedema i zaputio se zaleðenim putem prema kartonskom naselju. Prilazim bli e kuæama i uviðam da one nisu ba od kartona. Portparol je posebno istakao da uèinjena reforma sudstva u praksi daje oèekivane rezultate. isto me èeka i sa njegovom enom. bilo bi mi puno lak e.lju pored Dunava i nema sredstava za ivot.Mo e bre brate. Portparol suda je dodao da je sudstvo u sprezi sa policijom sve odluènije na suzbijanju kriminala u Srbiji. pa . sve je transparentno. ali prednost imaju prijavljeni. ali oèigledno se nikom ne izlazi na ovu hladnoæu.Ja æu da vam postavim neka pitanja o duvanu. Ali ajde ispitaæu i njih. Dugo su tu i sa iveli su se sa ostalim stanovni tvom. ja vam dam dvesta dinara i idem dalje. Rado bih popio i poprièa o.Kako ti se zove brat? .Znam bre bato. moram da razmenim novac. ali u korist kulture. pa da i njih ispita . A mo da su siti istra ivanja i obeæanja i jednostavno me ignori u. ali nemam kud sem da izdeklemujem i da uðem. plaæam dvesta dinara po anketi. Potpi ete. i da. .Sva deca pu e. Me avina dobrote zbog koristi i op te kulture.Dobar ti dan. . kako da ne znam. Mehanièki èitam trivijalna pitanja sa ponuðenim odgovorima i ubrzava m njegove odgovore. Kerovi najavljuju mo j dolazak. Pravim neku karikaturu partizanskog pozdrava da ne bih prljao ruke i odlazim. ali bi bilo glupo da ljudima dajem la nu nadu da konaèno neko na njih obraæa pa nju. Izgleda da sam ih ba obradovao mojim dolaskom. . Nude mi i kafu.Ja radim ankete o duvanu. .Elvis. Da ima dece ispred.Uði. Otvara mi neki suvonjav krezubi tip. ali zna se prioritet. . . Cigani ne mogu bez cigareta i poslednju banku daju za dim. . a koji stepen razlike u k orist kartonske kuæe puno znaèi. Proma aj. Naravno. Spisak sa nasumiènim imenima.Ne mogu stvarno.Samo malo da vidim Elvisa nema na spisku. Koju bih anketu mogao da sprovedem? Najbolje bi se primili na neko socijalno istra ivanje. od kojih je jedan u foliji. a ja kucam na sledeæa. jer s u èoveku i sliku okaèili. a kao primer je ovaj proces koj i je okonèan samo za pedeset i dva dana. otkud im pare za pivo. sad æu da zovem mog brata i snaju. ali malo zahtevniji. a vi mi samo kratko odgovarajte. oæe da ispita i njih? . Ponovo neki mr avko.Dobar dan domaæine. samo pitam. Pri tome je ve oma va no da nema za tiæenih i privilegovanih. to je pravo sudstvo. Proma aj. Listovi sa osam pitanja o cigaretama. a posebno novinarstvo. uði brate. Tako je. Nailazim na prvu kuæu i kucam. I ovi su gostoprimljiv i. Samo malo zna li gde ivi Ekrem Ljatifi? . od kojih je jedno i Ekrem. Mo e? . Izgleda da nigde nije prijavljen.Dobro. Nema filozofije u nala enju jedinog ciganskog naselja u Borèi i to jo pored Dunava. . samo punoletni dolaze u obzir. Ej. dobro. Hemijske olovke. .

Kuæu su dr ali jedan zid.Oæe kakva ti je ovo olovka? Kao da je iz vasione pala. a pro lo je veæ tri meseca. Kao i pre komuniciramo toplo.Ne. na e zajednièko bistvovanje po Nemaèkoj lebdi sve vreme izmeðu nas. samo na vrlja ne to kao da si doktor. Uspeo sam da ga odvratim u nameri da me prati do Ekremovog praga.Ali zato gleda decu kako pi u. Gde ti je ena da uradim i sa njom anketu. èim se manja voda poda veæoj i nastavi da zapljuskuje neke druge obale. mora svojeruèno. Dosta je njemu upisivanja. sa istom estinom kao pri dolasku. Da li se jo uvek oseæa gre no prema ljudima koji nemaju jasno zacrtane moralne brazde? Zar stvarno misli da je nekog ostavio na cedilu to nije dao otkaz ni rok? Da im je lepo objasnio da se pla i. Kao da je sve izreèeno. Jeste Ekreme.. evo sad oæe. Mogao bih da zovnem Branka. Nije mu te ko palo. Ekremova kuæa nije se puno razlikoval a od ostalih. Smrknut je. bio bi slabiæ i izdajica. Dva deèaka u u kavim jaknama sede na gvozdenom krevetu i prate na dijalog. a obeæao sam davno .Izvini . . a kakva je ara to nikog ne zanima. .Ajoj. vasionska olovka za koju odlièno prijanjaju prsti. oivièavaju tri zida saèi njena od raznog priruènog materijala. od kojeg su se najvi e isticale graðevinske daske i li m. mo e da oèekuje i zahtev za kontrauslugom. izvini nisam skinuo foliju.Daj mr ti lice. . ali .Ma to nam dali slu bene. Meðutim. Samo sedi na nekoj gajbi i povremeno me pogleda kada mi daje odgovor na pitanje. jer ne bih eleo da sluèajno Ekrem èuje kako je negde upisan. Uskoro s am se stopio sa nepreglednom kolonom automobila. ali bez crepa. Ja moram da imam tvoju aru da bih opravdao pare.Odlièno. . ali me prima u kuæu i bez su vi nih pitanja pristaje na anketu. Ne mora to taèno. a zaboravili su da je mraz i da mo e da se zalepi za prste. ni ta neoèekivano neæe da pi e. Sreæa tvoja Ekreme to sam u penziji. niti je bilo ta posumnjao. On je pametan na mamu. Krov je saèinjen od svega to podseæa na crep. ali reèi kru e negde u vazduhu i èekaju signal da se prizemlje. a ti æe da mi poka e gde ivi Ekrem. A sasvim sigurno sledi mu je dno neprijatno upisivanje u zatvorsku kartoteku. Taj zid od predratne velike cigle. da ne bi posumnjao u svemirsku olovku i anketu. samo jo da potpi e . Isti je kao na slici. Stokila mi otvara vrata i shvatam da je to on.Na nebu. bez ustezanja i telovanja reènika. Koraèamo etali tem pored Save sa namerom da nastavimo etali tem pored Dunava. idemo sada da ti ispitamo brata i snaju. Obeæao sam da æu da mu se javim èim stignem u Srbiju. . jer je on prijavljen. .Hvala ti. ne. Obi ao sam jo tri kuæe. mo da æe biti voljan za etnju. Nije se puno vizuelno promenio. a ovako samo izda jica. Sasvim logièno za bilo koji kraj planete. Odjugovilo je. Na odlasku su me ispraæali nervozni kerovi. Videla me da ne znam da pi em. greda i èetiri prajca za koje se nadam da su barem dobro pobijeni u zemlju. a nije ni za oèekivati da se mlad èovek promeni za dve godin e. Ako ne to tra i . te sam te odradio iz navike.Ja ne znam da pi em. . sin æe da se potpi e umesto mene. oseæam da ono to nas najvi e vezuje. koja je vodila ka zakrèenom mostu. verovatno su novinari dobili sliku iz istra nog zatvora. .

. jer se ispostavilo da ona trojica nemaju mozak.Ne treba sluèajnosti pripisivati vi oj sili pored ivih ljudi.Naravno. . Jedino me te i pomisao da æu sebe èastiti obilaskom izlo be.Dugujem ti prièu ta se desilo nakon tvog odlaska. a ja moram da pregledam pisane zadatke. tvojim odlaskom na li su izgovor da nam ostane petsto evra u d epu. Meðutim. Ne mogu da doèekam da vidim srednjovekovno prstenje i nau nice. kako. kada zavr im sa ovim napasnicima. od osmog do osamnaestog veka. ne duguje mi ni ta. naravno. Kuæa gde su provaljivali je bila na istom putu i eto Kako je vetar nastao. Za to mi odo e misli na klimaks. Nadam se da æe p riznavanje moje gre ke umanjiti njegov oseæaj sagre enja. Desilo se da su iskljuèili u kom iluku alarm koji je imao dojavu na mobilni. Oni su uzeli jedan komad i isklonirali softver. Tanke bore na nj egovom èelu iz reljefa prelaze u obline.Ma ne. ali sam ih instiktivno napustio. Napravio si da svaki alarm ima posebnu adresu da ne bi mogao da se neki gre kom iskljuèi. Nisu znali da æe iskljuèivanjem jednog alarma iskljuèiti i sve ostale do kojih signal dopre. . Sprdala se tampa sa njihovim kretenizmom nedelju dana. Ne vredi da se pretvaram.Iz novina.Ih Ljubi a.to njemu? . Nakit .Kako su pali onda? .Kada ti isprièam. jer da sam pao ne bih se tako lako izvadio. nemoj tako . Zna i sam da ja ne znam puno o elektronici i nisam ni slutio da u onom mo e da se pogre i.u njegovoj glavi.Kako si saznao? .Onda treba da odamo zahvalnost na em prijatelju profesoru. mnogo zapoèeli. shvatiæe da ti dugujem. Kada si ti oti ao. Iznenada i bez najave. Prvo da ti ka em da su ona trojica pala. Na neki naèin sam ti zahvalan to si tako napreèac oti ao. a nisam se uverio da nisu tupani. Sreæna sam to se neko potrudio da izlo i nakit. . . Jedini dan koji imam kompletno za odmor. Godine iskustva i uroðena opreznost su odluèile da ih napustim. Ja sam ih izabrao. . tako je i prestao. ja vrlo lako mogu da zaðem u klimaks. . jer dok se napravi zgrada Muzeja grada Beograda. Sa tim softverom su poèeli da rade kontrolere. Zato sam ti rekao da ti dugujem prièu. Mnogo hteli. . èoveku je bilo ne to sumnjivo i pozvao je policiju.Ti si lepo osmislio onaj interkom. koje se stapaju sa prirodnim crtama lica. . a nisam jo doma ila ni tridesetu? Ispostiæu . . . a malo znali. Iznenada uz Dunav je poèeo da duva hladan vetar izazivajuæi mr tenje na njegovom licu. sada njost Subota.Ti si ih obuèio da koriste robotsku ruku i zalivaju kontroler? . logièno je bilo da naðemo èoveka koji æe tebe da zameni. Po to se taj alarm nije povratio za deset minuta. verovatno je jo tamo skapirao da nas dvojicu profesor vezuje.Kao to vidi nisam. Eh.Kako? Nadam se da nisi i ti pao.Dugujem i ja tebi jednu prièu u vezi bele kugle u bilijaru.

Za to pravac konak kneginje Ljubice. koristim svaku priliku da se upoznam sa novim tehnologijama. Na samom ulazu mlada dama se sme ka i nudi mi dobrodo licu u vremeplov. kao da se moli. Eh. kako bih saznao da li ne to vredi ugraðivati ili ne. * Od kako sam poèeo samostalno da se bavim alarmima. a nikako fotografije sa zracima. Lak e je meni da merim i ocenjujem tuða iskustva. a onda je d aba svetlucav nakit u vitrinama. da vidi mo ta æe da uradi ovaj brisaè. neæu jo dugo imati priliku da je gledam. Ona se sigurno neæe naka ljati. Alarm sam pogledao i shvatio da ni ta nisam novo video. sve to mi je za sada potrebno. koja je uparena sa brisaèem. ali alarm prodaje samo praktièna prezentacija. ali se pla i m da mi se mozak ne isposti do tada. Sve manje u ivam u . posle mogu da lansiraju virus koji izaziva impotenciju i savr eno m e neæe zanimati koji mu karac èeka u redu za vakcinu. bris. Ne pla im se ja klimaksa. u kojoj mi oèi boje bronze poprimaju boju srebra. Lepo je gledati zami ljene ene. * Do la sam u drugu salu. le i skladno rasporeðen nakit. Redovno obilazim sajmove i prezentacije. ti ovo napisao? Ne elim da budem ve tica koja æe da sumnja na svakog. zato i nisam proveravala paraf. kako da deca pi u o leptiriæima kada nigde nema cveæa? Ha. ni ta. E. List za listom. bris. ali sada moram. momèe. paraf za parafom. ali ako elim da se do tada isposti m. da je veæ druga godina otkako sam raskinula sa onim lopovom i mene vi e niko ne mo e da i a sem frizerke. ali ako je budem samo gleda o. sa jo skladnije postavljenim senzorima . lepo si ti falsifikovao m oj paraf i boju hemijske. Isplatila se onolika patnja da naruèim ovo preko Ebay-a. i li ova plavu a za susednom vitrinom. Slobodna tema. buduænosti i ljubavi. Povremeno èuènem da bih video kako je senzorska traka prionula za staklo i ugled am njeno lice. neg o da èekam prigovor. Svaki put kada napravi puluèuèanj stavi ruke izmeðu butina. ali to ne kvari utisak zami ljenosti. ali nisi znao da sam parafirala sa specijalnom hemijskom. crta za crtom.se ja do tada. nalazimo neke druge izgovore kako bi pili pivo. Poèinjem pa ljivije da gledam prstenje kako bih mogao da zapoènem neku prièu. Nisi ni mogao da zna . Zbog ljudske gluposti ja samo znam da je prstenje od srebra i ni ta vi e. Ti ina je toliko uporna da poèinje da smeta. jer je zaboravila i da di e. Kada bi se barem naka ljao neki radnik. ali samo kojoj ja dozvolim. jer mo e na papiru ne to da izgleda svemirski. neka èula ude za kafom. Na stolu su nove ve banke. Moraæe da nauèi da svim falsifikatorima i prevarantima brzo doðe kraj. U vitrinama nalik na pokretne tezge. a nigde nema fantazije. jer oèigledno mu karci vi e i ne startuju. kao da ne to negoduje. Da. Ovog puta alarm je u funkciji za tite nekog izanðalog nakita. Èesto skuplja obrve. Ljubi a je bio m oj verni pratilac. crvena hemijska i brisaè. Ba sam sme na. Napokon èujem neke korake. moram i da se potrudim. koje uvek ima zami ljen izraz. Bris. Zatim ruk e sklapa. ali ubrzo ih izvadi i sa njima prebaci kosu preko ramena. ali od kako se totalno penzionisao.

koji se ba zainteresovao za prstenje. Prsten koji je nekada bio u grobu. Kak o . Zar ne zaslu uje barem pomen gde je naðen? Nemam koga da pitam.lepoti srednjovekovnog kinðurenja. jer je u èitavoj sali samo jo jedan posetilac. sada je samo broj u nekoj vitrini.

ja sam tvorac izlo be. a po svemu sudeæi bio je veoma koristan. ao mi je. a jo nevoljnije koraèa ka stolu. Molim vas potrudite se u ime preðenih kilometara. Nekako sam procedila reè. koji sam posetila. da. Uk rstili smo reèi sa imenima. izvolite pitajte. neki gospodin ulazi pozdravlja se sa devojkom na ulazu i pita je da li ima nekih problema. Za reè koja bi barem malo potkrepila kajanje. tamparija je zakazala. Sada smo malo manje stranci. jer nemam nikakvu informaciju o nakitu. Imam èvrsta uveravanja da æe biti dopremljene u utorak. nije ostalo volje. ali me je drugi posetilac preduhit rio. za koji ne zna ni iz kog veka potièe? Mo da je velik i poznavalac srednjovekovnog nakita. hvala. sm elo koraèa u nameri da siðe na donji nivo. Meni brojevi ni ta ne znaèe . Sporazumno æutimo. da li vi radite ovde? .njemu ne smeta da gleda prsten.Ah.Izvinite.Moram da vam ka em da sam do la iz Kragujevca da bih specijalno posetila izlo bu. i bez osmeha prihvatila papire. . doðite posle utorka. ali ja mogu da shvatim kako je to kada neko ne ispuni obeæanje. . Naravno da ima problema. Prosedi gospodin prilazi i bez reèi pru a nam papire. stvarno ne mogu. Kao da je moj pokret okazao nameru i inicirao njegovu ruku. Okreæem se i pogledi nam se sreæu. ali u deliæu sekunde druga ruka èini isti pokret i ruke zavr avaju prekr tene na mojim grudima. a treba nam samo jedan primerak. Èujem korake. mi smo jedini. Krivac priznaje gre ku. Vidim da imate kompjuter sa tampaèem.Izvinjavam se to se me am u razgovor. . Videæu uskoro. Rukom kreæem kao da elim da se upoznamo. Nigde ne pi e odakle poèeti. Uostalom zar izlo ba ne zavreðuje da doðete jo koji put? . Uz izlo bu je predviðeno da se dele male knji ice sa propratnim tekstom o svakom eksponatu. Mislim da nije fer da nam uskratite malo vi e informacija o ovako divnom nakitu. nema posetioca. Ostajemo stranac i ja. Ali za to je krenuo u obilazak od kraja? Ni ta èudno. Taman sam udahnula da mu prebacim za drskost. ali nemam vremena da etam sa vama po salama i dajem informacije o svakom eksponatu. .Mi vidimo jedinog krivca u vama.Ne mogu ni ta konkretno da vas pitam. konaèno je progovorio : . Zvala sam Tanju da mi pravi dru tvo. nevoljno klima glavom.ta bi bilo kada bih svim posetiocima tampao? Ne. Utegnut stariji gospodin. nije mi odbojan. ne. a i ja sam videla pored vrata srebrni nakit. Mo da ga zanima samo masivan mu ki nakit i peèatno prstenje. . Ona mu sa razvuèenim osmehom odgovara da nema problema.Ali. poglede sa osmesima i ake na rukama. Ako biste mogli da nam od tampate jedan primerak na tampaèu re ili bismo problem. a dobi la sam stranca. Platila sam ulaznicu i sada Na razgovor je oèigledno pobudio pa nju jedinom preostalom posetiocu muzeja i dao mu toliku slobodu da se ume a u razgovor. Jo uvek bez reèi kreæemo u podrum odakle poèinju brojevi. No. ali i ja sam do ao èak iz Ni a da bih video izlo bu. Kada smo si li u podrum. da ne bi refleksivno krenuli da komentari emo situaciju. . .Ja ja se duboko izvinjavam. pa sa m se intuitivno spustila dole i krenula od bronze. da. tako da knji ice nisu isporuèene na vreme. zarobljeni ti inom i èekujuæi da je poremeti zvuk tampaèa.Da. tamo na ulazu.

Stvarno mi nije problem da kasnije pove em u glavi ta sam video. pogledaæu. ali ima vremena. koja je uvek spremna da povuèe crtu. Momak je snala ljiv i uviðajan. Ne bi se onako pona ao da m u nije stalo do eksponata. . izvoli. Ja sam pre desetak minuta zavr ila. ali èemu neækanje kada imam elju da ga malo bolje upoznam? Znam da iza utisaka stoje i neki drugi utisci.Da. a ja æu drugu. Poku avam nekako da uspostavim prisniji kontakt. mogli bi kasnije da razmenimo utiske. s obzirom na to da su stare oko hiljadu godina. ali nismo se sreli u kafiæu. ne bi bili samo na s dvoje u celoj zgradi. Ne znam ta je on pomislio. ti pogledaj belobrdske nau nice.Jedino je on sa laticama i nekako zraèi. . i deluje mi kao da sedi u nekom vozu koji èeka na semaforu ispred Kragujevca. klimam glavom i sme kam se. . a ostaje nam samo da ih upotpunimo.Obrati pa nju na prsten pod brojem trideset osam. Klimnuo je glavom u znak odobravanja.Predla em da podelimo papire i da se razdvojimo. Do sada nam se nisu pogledi sreli..Aha. ali ponekad znam da se iskrevelj im kada elim nekom da poka em kako mi prija to to mi je uradio. ali zar neæe da prati od poèetka? . jer nije vidno reagovao. njena predanost nakitu èini garanciju sve labavijom. Meðutim. Naravno.Da. ali sa kredom u ruci. Bilo bi glupo da me sluèajno provali kako me ne zanima nakit. . ali imam oseæaj da je ostao malo zateèen u hodniku oivièenom vitrinama. ali nisam znala da se tako zovu.Ma ni ta nego. posebno one sa grozdovima. * Vratio se iz prizemlja. tako da sam spremna da razmenimo tafete. a ja sam se nekako naglo okrenula prema jednoj vitrini. Ti uzmi prvu polovinu.Va i. dvesta eksponata su garancija. Na licu mu se nazire zadovoljstvo. I on se samo nasme io i krenuo ka sredini podruma. . kada bi dolazila svaka u a u muzej. sa akcentom koji bi trebao da naglasi rastegljivost na i . Problem nastaje kada ne znam ta sam video. Prebrojala sam osam listova i odvojila poslednja èetiri. èekaæu te gore. Oèigledno je da smo nas dvoje razmenili utiske. gde je i oèekivati da naznaèeni atri buti naprave utisak. da. . .Ja æu iz sredine. * Do ao sam do fiktivne sredine i poklopio broj pored eksponata sa brojem na vrhu papira. Prilazi mi sa jedva primetnim sme kom. a ja sam se iskrev eljila sa jednim dugaèkim. Stvarno bi bilo neprikladno da budemo jedno pored drugog i st alno viruckamo u papire. Nisam ga pratila ispod oka. to? . Povremeno se savijem i pogledam vitrinu iz nekog drugog ugla kako bih mogao nju da o acujem. Uvek kada je pogledam vidim njen odraz u staklu od vitrine. Bez neækanja sam pristala da navodno razmenimo utiske.A. Zahvaljujuæi tebi sada znam. Uostalom nis u tako lo e ove nau nice. . zapazila sam te sa grozdovima. Dok brojim listove. a da se kasnije zamenimo. A.

Verujem da se vazduh ispred konaka ne razlikuje od onog u konaku. da. Naravno pametnice.Ah. . uprkos tome to sam bli e saznanju da li me èeka.Ne samo prema nakitu. jer je vetar poèeo da kovitla i za tren podigao u visine rozik astu najlon kesu. Odraz prljav tine ne izostaje ni u ovom trenutku. koja na tren osvetli njeno lice u kupeu nekog voza. Poèeli smo od kesa koje se izbacuju kroz prozor. Kreæemo ka Zelenjaku. biæe sve kako ti ka e . ali oèigledno èovek nije na to obraæao pa nju. . Uspevam nekako da zapoènem prièu. a je je zamolim za jedan k rug oko zgrade. Kao da smo klinci. . . . malo sam lagala da bi imalo vi e efekta. . Ja onda tre ba da budem jo banalniji. koje se leti lepe za obuæu. . hvala ti za etnju. Kako prosta fora. mirkanje sijalice se pretvara u uækastu svetlost okolnih lampiona.Mogli bi da popijemo èaj. ali ljubav prema nakitu ne mo e da se izblefira. na kojoj izbeljeni delovi njene plave kose. evo ti obrni krug. . Odvajam se i fii zièki od vitrine. jer sam izgubila koncentraciju. Hajdemo nani e. samo sam hteo da nekako bude efektnije. Bez reèi sil azimo niz stepenice i gledamo du iroke staze.Mislila sam da æe da me provali zbog naglaska. . ba sam se fino zagrejala. Otvaram vrata. da se malo zagrejemo.I ja bih volela da se malo zagrejem. Sijalica sve èe æe m irka.Branko. .Shvatila sam da blefira da si iz Ni a. veæ privlaèe me starine uop te. Koraèamo masivnim ploèama koje bi trebalo pri ulasku da naglase moæ zdanja ili pri izlasku pomognu na im èulima da jo dugo zadr imo oseæaj superiornosti kojim je oduvek odisala zgrada. kucaj . jer ipak je ovo enski konak. Mogu li da dobijem tvoj broj telefona? Hteo bih da razmenimo utiske sa izlo be. èim tebe nije provalio da nisi iz Ni a. ali ne o eksponatima kako sam najavio. Ona vozi bicikl.Ja sam iz Beograda. Ona podigne prednji toèak bicikle i ka e. Ja æu da saèekam neki autobus ka Novom Beogradu.Kada se vraæa u Kragujevac? Upuæuje mi hladan pogled i poèinje da se cereka. .Nisam o tome razmi ljao. veoma prljavom delu grada.Lepo. Kesa je izmamila osmehe na na im licima i spontano nametnula prièu o prljav tini u gradu. ali Ni je dalji i imao je veæi efekat.Kikotanje jednog para na ulazu odvojio mi je pogled od vitrine. Oseæaj da je ispred vrata povremeno pokvari mirava sijalica u mojoj glavi.Za to onda nisi rekla da si iz Ni a ili Leskovca? . a na trotoaru Brankove ulice zavr ili sa ispljunutim vakama. da. zato èesto poseæujem izlo be. Ja ne izlazim sa oseæaje m superiornosti. poprimaju boju jagorèevine. Svaki korak mi je te i.Bilo mi je zadovoljstvo. a nakit iz osamnaestog veka nije nov ost za mene. ali sam dobro udahnula kada sam iza la. . * Brzim koracima grabim ka izlazu.

. ogrlica i trepetljika. Sve manje trepæem. Nikada nisam murela u autobusu. prihvatila je igru. samo govori o mojoj nameri da sam htela da se vidimo. t o neminovno obeæava razgovor. Pomislio sam da pravi kerovi oseæaju kada ena ima teranje. bobice na jagodama su suvi e sitne za kamenèiæe na prstenju. ali znam dobro da kontroli em neumesne misli. ali sada elim.Jes. a sresti nekog na izlo bi ne podraz umeva da taj ne izlazi po splavovima. a oni izmi ljeni imaju ulogu da daju do znanja mu karcu da ena ima teran je. Zatièem sebe kako buljim u sopstvenu figuru. jes. Prozor se cakli i jasno prikazuje moj odraz. jer bolje zvuèi zanimati se za nakit. a planirala sam da popijem barem jedno piæe. Nisam krila èuðenje kada mi je rekao da taj klub funkcioni e veæe desetak godina. povremeno podignem kapke i ugledam sebe. mo da æe pasovati onaj sa pet kamenèiæa u obliku krsta. Nije mi zvonio mobilni. prsten mi je malo veæi. On je mu karac koji predla e. koju ne mogu da nadjaèam ni naj e æom muzikom sa plejera. bez obzira to su svirali rok. ali smo ih èuli dovoljno prigu eno da nam vokal i bubanj nisu smetali u prièi. U sredu me je pozvao i jednostavno izrazio elju da izaðemo.Izvinite izgleda da sam zadremala. Smr ala sam.* U la sam u autobus to su nam Japanci donirali. tako to mi je rekl a da su je neki kerovi saletali. sve vi e tonem u svet narukvica. Mogao sam to i na semaforu. tako da ni ta nije mogao d a zakljuèi na osnovu zvona. Reðaju mi se boje pred oèima. Nau nice sa jagodom. a u stvari oboje znamo da sam hteo da proverim da li mi je dala pravi broj. a ono pametovanje ba i ne privlaèi. * Zovnuo sam je da vidim da li je dobro stigla. prstenja. Kada bolje razmisli m mo da ne pametuje stalno. Obiène alke od isprepletane ice. Nismo razgovarali o muzici. Glupo je bilo da se pravim sveznajuæa.Devojèice. ne mogu da proðem. prsten sa laticom. . Ali za to sam uop te proveravao da li mi je dala pravi broj? Nejebica ili mi se stvarno svidela? Njeno atletsko tel o bi mi se svidelo i da nije nejebice. ali verovat no ovako ima vi e dra i za obe strane. nego za alarme. a ja sam bez puno teoretisanja naglasila da mogu samo vikendom. I ja sam se pravio da me zan ima nakit. poèelica. a ja to ga nisam pitala kakva se muzika slu a u klubu. ali te im se da gledam negde dalje. jer nije æutljiv. Ne valja. ali je pre ivela. u eni se malo. a uz to bi pasovala ona narukvica . narukvica sa motivom travke. a ogleda se kao na modnoj pisti. nau nica. Nema truckanja niti uobièajene zaglu ujuæe buke. Ispalo je dobro. Bili smo u drugom delu kluba i nismo v ideli muzièare. Probaæu onaj sa ucrtanom zvezdom. Mo da bih mogla da promenim nau nice. Ne zna m za to je toliko bio siguran da æe mi se svideti taj klub ili ga jednostavno nije zan imalo da li æe mi se svideti. ali sa mo meni. To su jedini autobusi u gradu u kojima èovek mo e da se opusti i ako stoji. * Iza la sam sa njim u neki klub. veæ je elela da ostavi utisak. Miris crnog vina iz èa e opio me je pre nego to sam ga .

Odbila sam d a me prebaci do kuæe. zatim pravim blagi poluokret. Molitva mi je usli ena. a mi smo æutke koraèali trotoarom. Totalno prekidanje igre bi odalo moju otupelost. Nije me zaèudilo to se slo io oko posesivnosti. kao teg na te razijama. jer se bli ila ponoæ. Svetlost farova sekla je februarsku noæ bez snega. a ja sam balansirao na drugom tasu. Branko mi se pribli ava èujem reèi. a ne obeæava. koji su se uz pom oæ smernije ruke nekako izmigoljili i krenuli prema nakarminisanoj èa i. koji obiluje lepim reèima i stihovima. a nastavljanje bi naglasilo moju èulnost. nastavio je da me gleda prodorno. a oèi koje su se trudile da me hipnoti u i zgubile su prodornost. a mu karci su u svojoj posesivnosti ostali isti. Vagala se u mom krilu. ali nisam odbila da me isprati do tramvajske stanice. a na kraju u nekoliko gutljaja ogolio krigli dno. Farovi se pomaljaju na bregu. ali nije toliko da ne prim etim dodire. koji mu karcu prija. Sreæom nije poèeo o enskoj posesivnosti.dokrajèila. krenuo prstima ispod d emper a. èim sam najednom videla ru na èa i. On je pio pivo iz krigle. Tokom druge runde vi e smo se kikotali nego to smo prièali. koje sam posmatrao sa dovoljne udaljenosti sa koje mi se ne muti pred oèima. Ruka koja me je dodirivala nastavila je da ste e kriglu. Razum je oprostio èulima i pravila sam se da ne primeæujem. a ja to èarobno lice sklanjam u stranu. jer ko zna kakvu bi mi saglasnost izmamio. povijam glavu i molim se bezime nom Bogu da se vrata otvore ispred mene. Kada smo utihnuli sa prièom. Njena ruka je bila obmotana plavkastim èar avom. Vino mi je otupelo reflekse da ne primetim njegovo unjanje. Olja. Nije mogao da vidi ili oseti moj e telo kako je zadrhtalo. koji je bio sve e zabrlo en otpadom specifiènim za noæni provod. ali nije dodirivao moju ruku. Druga runda je nastupila sa drugom turom piæa. nogama sam tri puta t rupnula i u noæi nestala. jer smo se slo ili da srednjovekovne ska lamerije vi e nisu u modi. gde ih verovatn o èeka topli krevet i lepa reè. da mo e da se obogati ako napravi n eki alarm koji æe imati ulogu pojasa nevinosti. Gledao me je u oèi i u sred razgovora. Nisam bila svesna kakvu sam odvalu napravila kada sam bez ustezanja konstatovala. sa ne tako prodornim braon oèima i dotaknuo mi prstima ilu kucavicu. Nazdravila sam mu sa sme kom. ali jeste njegova smelost da mi svojim prstima kao buva uðe u rukav od d empera. ali kad sumiram. to automatski znaèi da sam mo da u nekim momentima bila pijana. koja osim prekretnice ka novom danu pravi prekretnicu i u saobraæaju. Moja ruka je bila eljna dodira i potra ila je njenu ruku. koja je bila opijen a . tako to je u poèetku srkutao kao da je vino. Druga runda se zavr ila sa mojim pogledom na sat. Mene sigurno èeka topli krevet uz noæni program na radiju. ine poèinju da z veckaju. Uèinilo mi se da sam se otreznila. sve dok nije ne no izvukao prste i preselio ih u moju otvorenu aku. Ako mi se uèinilo da sam se otreznila. ali sigurno je osetio drhtaj mojih prstiju. * Ritmika tela pospe ivala je grèeve na njenom licu. vi e ja nego on. Na stajali tu nekoliko sredoveènih ljudi je èekalo da se iza bre uljka pomole farovi spasa i povezu na mesto. U prvoj rundi brbljali smo oboje. lice ti je èarobno . Tra im neku sredinu.

Æutanje je prekinula promaja. . ritmika je utihnul a. Lice joj je bilo èarobno i prosto pozivalo na osve enje utihnule ritmike. koja je pomerila zavesu i njeno lice je obasjala svetlost lampiona. Moji prsti su pomislili kako bi se najbolje s lagali sa njenim prstima i pohitali ka igri preplitanja.ritmikom i nije oseæala moje dodire. Ne to se desilo.

Kada je akcija? . Za dva dana æe osmi mart. u gradu se oseæa euforija. Vreme je da probam.Kako provodi nedeljno prepodne? . Nismo se odavno èuli i eto. Da li da se javim? Za to ne bih. koji je neko snimio u bioskopu. barem ne moram da la em kako sam zauzeta. Ponovo sam u ivala u njegovoj reèitosti. Sasvim sluèajno se nametnula pr ièa o moguænosti brzog interneta u mom novom stanu. kutijama od èipsa i crvenim markerom. ali ovog puta mi je prijao bilo koji razgovor u kome nisam ja sudelovala. Ruka mahinalno pribli ava telefon oku. platnene teget pantalone koje imaju dve bele pruge du avova i crvena majica sa skromnom arom. . Bilo je u mojim mislima fatalno.Lepo od tebe. jednostavno ne elim da te maltretiram.Æao Olja. . U sobi mi odzvanjaju nervozni koraci. ali stvarno imam elju da ti pomognem.Ihh nismo deca. a o acovala sam i kako su se obuk li. elim samo da pre ivim dana nji dan i da se stropo tam u krevet. Imam i ja dug podstanarski sta . Sve bih dao. Teget platnene patike. a van misli se pokazalo pogubno. pa smo jeli èips. odmah polovinu bacim za stan. nosi Branko.Ma ne nikako . U totalnom sam haosu. Ispred mene su dva sportski obuèena èoveka. po eleo sam da ti se javim . Prilazim bli e. . Kada bih sastavila godinu dana u jedno m stanu bila bih presreæna. koja je ispod crnog bluzona na niranje. U ve tini preskakanja nije zaostajao ni momak koji je do ao sa njim. mo da je onaj prevoznik poranio. prljavo sive èarape. telefon je u doma aju ruke. zatvaram trakom kutije i i èekujem Tanju da doðe. Tanja je bila bli a i otvorila je vrata. kojima je verovatno isekao iletom zastavicu za marku. Kada podignem platu.Daj mi adresu.Nemam elju da te ubeðujem kako neæu zloupotrebiti tvoju buduæu adresu. Ja samo elim da ti pomognem i to je sve daj mi adresu. ta ima kod tebe? . Mo da bih izgubljeno puto vanje lak e podnela da nije obaveznog seljakanja. Predsta vio ga je kao jedinog radnika u njegovoj skromnoj firmi. Telefon se ogla ava uobièa jenim zvonom. plava majica ispod svilene ute trenerke.Æao Branko. a Tanja fanatik za filmove iskoristi la je priliku da sa njima prièa o najnovijim filmovima. jer je dino etnjom mogu da se skoncentri em na spisak na papiru i glavi. Nego. . èekam prevoznika da mi se javi. a druga polovina ostaje za goli ivot.Ma otprilike za sat vremena. selim se. koje jasno vidi ime. koji smo uzimali kao deca iz kese. i naravno ne nosi Branko. . Bele patike sa vazdu nim ðonom. a ja sam ga iz sobe videla kako ve to presk aèe kutije.Ne pitaj. Da ne plaæam st an mogla bih za godinu dana da u tedim za put oko pola sveta. Ne kapiram gde je èar gledati film . bele teniske èarape. Branko. . . od kojih jedan pleni ukusom. Veæ sam se uhodala se kesama za ðubre. * Nema gore robije od podstanarskog statusa u Beogradu.Super.Znam kako je.Samo jednom sam je po eleo. to je skupo i prosek u ukusu. a ni ta nisam probao. To je sve . Sve bih dao da mogu da promenim tokove elja. Nisam imala èime da ih poslu im . a ja obele avam kese.

. Vraæam svoje ruke u prv obitni polo aj i èekam da se pojavi broj sedam na vratima. .Moj pokojni otac ga je kupio u momaèkim danima.Otkud ti ovaj Sansui risiver? On je stariji od nas. esta je godina kako mi je otac umro. Branko je hteo da bude u prizemlju sa Tanjom. a njegov drug ugurava kutije izmeðu nas. Vratio mi je u paketu za neuzvraæe no milovanje i poljubac. jer znam da uvek i ma nekog ispred zgrade sa kojim je rada da poprièa. Ta nja je zalupila vrata i mahnula kroz zamuljano staklo. Posle drugog sprata uviðam da se sijalica pali kada prolazi lift kroz sprat. ali ne i njegove usne. Tanja prati stvari u liftu. ve to je izbegao da mi da bilo kakvu potvrdu moje zahvalnosti. a gasi u meðuspratu. hvatam ga za tople ruke i privlaèim ka sebi.Da. Sada smo jedan-jedan.Biæe zavijen u staro æebe. ionako su mi svi kvazidrugiv i zauzeti kada treba da se selim. Bilo ta da ka e biæe emotivno. sprema se da ne to ka e. ali sam kasnije uvidela da je odradila intuicija. U trenutku sam pomislila da mi samo prija njegovo prisustvo. Kutije dele na a tela. ovog puta umesto dobronamernog pijuniranja stana. Mogla sam sa njim iz kluba i u krevet da odem. . izigrava èuvara stvari. ali stiska nije bilo. Pritiskam broj sedam. Ispala sam kao neka ve tica. Sa iznenadnim pitanjem. Kom inica preko puta. Oseæam arenilo boja preko kapaka. Nastupa interval tmine. njega æe da snesemo na kraju. Dok se drndavi kombi provlaèio izmeðu parkiranih automobila primetila sam jednu prodavnicu u susednoj zgradi. To joj nije palo te ko. ali ovog puta dosta bli e gradu. murim i savijam se preko kutija. bile su reèi zahvalnosti to je do ao. Zovem Tanju u hodnik i zadu ujem je da im bude na usluzi. a ja nisam razumela. Koristim trenutak tmine. mo da mo emo i drugovi da budemo.To znaèi . Prekidam njegov uzdah. a ja sa Brankom iznosim stvari iz stana i reðam ispred lift a. Vidim broj èetiri na vratima i njegove ruke na kutijama. jer sam se sa Brankom savr eno k apirala bez puno reèi. jer moram da se izgubim na petnaest minuta.Prevoznik mi se javlja. Momci su mi nesebièno pomogli i veliko je pita . momak istovara sa Tanjom u prizemlju. a mi delimo mrak i ustajao vazduh. a ja sam ga uzela za uspomenu. ali sam ja zapovednièkim tonom nared ila da ostane u stanu. mi poèinjemo ubrzano da snosimo stvari. . a ponajvi e u sobi. ali sam samo htela da budem bli e Br anku. a nisam znala za to. Mo e li kod tebe u gepek? . .Hvala ti. Sve su stvari u stanu. Sada uviðam da mi je nudio ne to trajnije. jer nije ni za oèekivati da budu na drugo m mestu u jednosobnom stanu. Ponovo stan na Novom Beogradu. Kada smo prvi put napunili lift ostali smo sami u stanu i prve reèi k oje sam mu uputila. Napravio je neku boleæivu facu. oseæam na gli trzaj i svetlo se gasi. Na trenutak mi se uèinilo da njegove ruke ele da me zadr e. Mo da se jednog dana preselim i u sam grad. Veæ est godina je sa mnom. ne bih mogao da dopustim da se negde ogrebe. ali meni treba ne to trajnije. Izbacili smo sve stvari iz kombiæa i pristupili poslu sa istom emom.Dobro me podseti. Branko i ja ulazimo u lift. Prava je retkost. ka e da je na pola sata vo nje do zgrade. a verovatno i misli.

zato mogu da napravim neko meze. Kada se moj otac nekom zahvaljivao. uvek je poklanjao piæe jeru i nagla avao da je to samo njegov znak da ceni njihov èin.nje da li æu nekada moæi da im se odu im. da malo poèastim. Voðena sliènom namerom prilazim rafu sa piæima. a valjda æe se i da im se adekvatno odu i. ih barem ili bombon ivot postarat uzi- .

Dvesta grama svinjske peèenice.mam vinjak i koka kolu i nastavljam ka delikatesu. . jer bi se sa znanjem da je toliko dr ava Srbija ulo ila u njegovo kolovanje. a kriminalce je pro irenjem bele knjige. Za èaèkalice i maslink e sama sam se postarala. Policija kao glavni nosilac posla anga ovala je emin entne struènjake. ali da mi iseèete veoma koso i tanko. Imam neke goste. On se kao ne to èudi. ali je prvi put re ila da to uradi temeljito. Naravno. a ostali bi se zapitali ta je to pokrao. a ostalo kako im bude. mladiæu. Radna grupa je do la do zakljuèka da æe edukacijom stanovni tva zemlja imati dvostruku korist. porazboljevale mnoge udavaèe. pa . * Nije prvi put da je Srbija objavila rat kriminalcima. ena se æutke odmakla od hladnjaka. Stvarnost je bila znatno drugaèija. Stigla sam taèno na vreme. ali kada mi vi to tako lepo iseèete i ja razvuèem bar unasto po celom ovalu. da ne bi prav e informacije potekle ka kriminalnim vodama. a radnik je poku ao da je ismeje. Kada bi ime Rodoljuba Stojanoviæa osvanulo na listi bogatih ljudi u nekom enskom èasopisu. izgledaæe veoma bogato. ena je vrlo ozbiljno nastupila. Veliki procenat nepismenog i polupismenog stanovni tva predstavljao je nepremostivu prepreku u pravilnom sagledavanju pokazatelja kriminala u Srbiji . te vredi dvanaest miliona dolara. Policija je pos lu ala struènjake. znam ja koliko je dvesta grama.Gospoðo. slojevito i javno. a ostali bi pokrenuli prièe koliko jo ima takvih Rodoljuba koji nemilice tro e . i sve to rasporedi u dva tanjira od stiropora. Èim sam u la u stan povirila sam kri om kroz poluotvorena vrata od sobe i ugledala oljice od kafe u kojima se nazirao talog. a policija se javno zaklela da æe i ovog puta biti u slu bi naroda. Struènjaci su pokazali odanost narodu. Bitno je da izgleda. a ja sam ostala da ga maltretiram sa zahtevom da mi is eèe Èajnu i kaèkavalj. ali da javnost nije na adekvatan naèin upoznata sa tom èinjenicom. kao oprobanom metodom. sreæom nije mu uspelo. Meðutim. Stajem iza starije ene i nemin ovno èujem njenu porud binu. Ovog puta su se ujedinile pozicija i op ozicija. Pozvan je svako za koga se smatralo d a mo e doprineti re enju kompleksnog problema.Eh. njegovo ime je strogo èuvana tajna. da kao to reèe gospoða. . tako to su se odrekli dnevnica u korist narodnih kuhinja . u k ojoj æe biti zateftereni i najsitniji kriminalci. dr ala u velikom grèu. No. dvesta grama. kako bi izgledalo da je ima to vi e. to je bio samo trik. maslinkama napravim privid bogatije trpeze. Poveæala bi se op ta pismenost stanovni tva i ostvarilo bi se pravilno tumaèenje pokazatelja kriminala. je dvesta grama i ne mo e da bude vi e. odmah bi se udavaèe razletele i potegle sve silikonske i salonske veze ne bi li nekako upoznale dotiènog gospodina. Svi su brbljal i. U strogoj tajnosti su dva meseca vr ene multidisciplinarne analize i do lo se do zaklj uèka da je kriminal u velikom opadanju. a policija je objavila veliko pro irenje bele knjige. a ja sam neprimetno oti la u kuhinju. struènjacima je reèeno da su arlatani i da se ne prihvataju takve metode. a mo da je vezao rep da prikrije proreðenu kosu. kako bi poveæala svoju efikasnost.

Ako tome pridru imo pomisao da je narod izgubio . Udavaèe nikada ne bi verovale da je novac u obrazovanje najbolje ul o en novac i da takav èovek pod uslovom da je iv.narodni novac. a ostali nikada ne bi pove rovali da postoji samo jedan Rodoljub. uvek vredi.

je r je nova vlast htela samo po ten kadar. Mislio je da ga je sreæa pogledala. To je zami ljeno kao dvosmerna komunikacija sa jednim smerom pribli avanja. Po to je u demokratskom dru tvu sve transparentno kao u knji ari. Za one malobrojne verujuæe. kako bi se graðani to vi e pribli ili policiji. koji se oslanjao na neprestan rad sa psiholozima. a zadaci koje su obavljali bili su tajni. jer se policija za sve ove godine dov oljno pribli ila graðanima i vi e nije bilo potrebe za pribli avanjem. To je samo potvrdi o kada mu je pri prvom pojavljivanju na novom radnom mestu naznaèeno. velika je verovatnoæa da je po tenjaèina. nema ta da tra i u policiji. Rodoljub postoji. koji bi neprestano imao dodira sa sitnim provalnicima i krupnim kavga d ijama. ali je nevidljiv za razliku od njego vih dela. U nekoj drugoj zgradi. a nikada se ne proverava da li knjiga ima uvijaè. jer bi u tom sluèaju policija morala da penzioni e i one sa deset godina radnog sta a.poverenje u izjave zvaniènika. svojim po tenjem. kao odeljenje za unapreðenje odnosa sa graðani ma. ali iskusni psiholozi bi uvek znali u sasvim obiènom razgovoru da li se neko pokajao. koji se prodaje na kiosku ili kru i besplatno internetom. Tajnost zadataka su garantovali sami rad nici. kako bi mogao konstantno da prenosi znanje na kadar koji bi trebalo polako da pristi e. ali je kasnije shvatio da vi e duguje svojoj dvanaestogodi njoj neumrljanoj karijeri. to bi na kraju urodilo pokajanj em za ne to to je veæ uèinjeno. Onaj ko se ne pokaje. Struènjaci dobro znaju da svako mo e da pogre i. koji je bio naèelnik. a sasvim je sigurno da ne postoji vi e Rodoljuba. koje su se sve slivale kod Rodoljuba . Zato je za dvanaest godina njegovog kolovanja potro eno èitavih dvanaest miliona dolara. Konaèno su se stekli uslovi. Policija je uzela nov model za dugoroènu selekciju z aposlenih. koji nisu kriminalci? Po to su struènjaci znali da proces pokajanja dugo traje. a i objektivna potreba da se osnuje posebno odeljenje u policiji. ljubazno ensko osoblje javl jalo se na besplatan telefonski broj i bele ilo sugestije. Znao je on dobro da to nije va ilo za celu polic iju. za te ne bi i policija svojim radnicima. kome se omaklo. jedino èime su i mogli. to nimalo nije isplativo. jer je svakog barem godinu dana . bez odreðenog anra. Rodoljub je dobro poznavao svoje podreðene. Nije se oèekivalo da se neko javno pokaje. narodu je to odeljenje predstavljeno. ali onaj ko pogre i i kasnije se iskreno pokaje. kada je pozvan na prekretnièki razgovor. koje bi se bavilo pravilnim predstavljanjem rada policije. a stavila bi mrlju na sopstveni kadar. Odeljenje je bilo javno . onda je sasvim oèigledno da taj èovek mora zauvek da ostane fikcija ili junak nekog jeftinog romana. U poèetku su graðani mislili da mogu putem tog broja da proslede albe na rad policije. najvi i vrh policije re io je da Rodoljuba neprestano koluje na najpresti n ijim akademijama. Ako sudija uva ava kriminalcima iskreno kajanje. Odeljenje je èinilo osam èlanova ukljuèujuæi i Rodoljuba. ta policija namerava sa ljudstvom u narednom periodu. koja su èesto vidljiva ali se jednostavno pripisuju policiji. Da nije do lo do demokratskih reformi Rodoljub bi i dalje bio poslu ni beogradski inspektor. ali ih je strpljivo i ljub azno ensko osoblje vremenom naviklo samo na sugestije.

Kao i uvek. istreniran da ni ta ne bele i na papiru. Izlaganje je podelio na delove. ali ne tako toplo kao to je znao svakom ponaosob. kojim bi nekako naznaèio ta se od njih oèekuje i kako da pristupe takvim zadacima. Kada je u ao u salu velièine manjeg dvosobnog stana. Kolege su shvatale . nasme io se svojim podreðenim kolegama. o d nacionalnog interesa. jer je to za njega bila novina. ali pomalo se pla io timskog rada.poduèavao raznim ve tinama. Osim toga nije isto biti predavaè i voditi jedan tako ozbiljan projekat. zabele io je sve u glavi. Celu noæ je smi ljao uvodni tekst. a delove je u glavi obele io bojama.

No. Do sada su mediji bili naviknuti da kr e Zakon o kriviènom postupku. pa je usvoj enu emu. koja je oznaèavala prelazak na drugi deo. samo u kraæoj formi Od danas æe sav policijski materijal. Kao to znate. pa tek kada se valjano obradi davaæe se medijima. tako da nisu kvarile trenut nu atmosferu. jer æe se i oni jednoga dana vratiti u zemlju. mi smo najbolji meðu najboljima i od nas se oèekuju rezultati. to je oznaèavalo da je vreme za treæi deo. Ako mislite da su Amerikanci pravili takve s erije da bi nama pomogli u kolovanju kadrova. a pred njegovim oèima pojavila se uta boja. Pred Rodoljubovim oèima se pojavila narand asta boja. Dovoljno je da pomisli. putem medija. Proseèan Amerikanac provodi puno vremena uz televizor i vi e se ne postavlja pitanje dostup nosti televizije. pa tek on da zdravstvena stanica. koju je kao predavaè ispijao sa kolegama. ali ono to se bude primenjivalo. zapoèeo je izlaganje. Ako sam naglasio reè. ako se ve to ukomponuje sa re ijskim elementima.njegov polo aj. a dostupnost se ne dovodi u pitanje. Bez uobièajene jutarnje kafe. Pored toga imamo zadatak da kriminalcima poka emo svu superiornost policije. a èesto su i osumnjièeni . a nadamo se i da æe biti delotvorne. do lo je vreme da praktièno primenimo steèeno znanje. kako bi ih konstantno odvraæali od potencijalnih kriminalnih radnji. mo e postati jedna domaæa CSI epizoda. Na zadatak je da nekako omoguæimo na em narodu. red je i da naznaèim kako æe se to ostvariti. ali ve to uraðene kratke forme sa sliènom koncepcijom su pri hvatljive. Neæe vi e biti uzaludn o potro enih scena hap enja. pomisli da je prvi veæi grad opremljen sa takvom ekipom. jednostavno preneo u svakodnevni ivot. Svako hap enje. Ta dva cilja biæe neraz dvojiva i meðusobno æe se preplitati. prvo prolazit i kroz na e ruke. koji se snima prilikom hap enja. koja je oznaèavala poèetak èetvrtog dela. moralo bi biti bez gre aka ili sa najmanjim moguæim gre kama. to je nekada znalo da ometa istragu. tako to su objavljivali imena lica prot iv kojih se vodi postupak. da se vratimo u Srbiju. U svakoj novonastaloj selendri prvo se obezbedi repetitor. po kojoj su se otpornici oznaèavali bojama. da pravilno sagledavaju rad i uèinak poli cije. a sve ostalo odrade stotine odgledanih ep izoda. Po to su serije vrlo uverljive. èak i onima u dijaspori. Odmah æu da ka em vrlo jednostavno. Duboko sam ubeðen da neæemo imati prilike da primenimo svo steèeno znanje. a sve ostalo æe proizaæi iz timskog rada. Ovo kratko izlaganje zavr io bih sa prièom o medijima. ali nikada nismo diskutovali o razlozima postojanja takvih serija. takve serije su pravlje ne da bi se buduæi prekr ioci odvratili od zamisli da uèine neko krivièno delo. nekako. Naime. Za jednu ovako malu i siroma nu zemlju neprihvatljivo je snimanje takvog serijala. a i bile su svesne svoje odgovornosti. logièn o je da proseèan Amerikanac negde u Iaowa-i. Preduslov za rezultate je disciplina. Rodoljub je imao trening iz elektronike. Po tovane kolege. Pred Rodoljubovim oèima se pojavila crvena boja. Napravio je kratku stanku. grdno se varate. Mi smo po nekoliko puta odgledali sve epizode CSI serijala i do tanèina razraðivali postupke.

do lo je drugo vreme zakon mora da se po tuje. kolovanije. . Ako dosada nji novinari nisu raspolo eni za takav vid saradnje.imali nesagledive posledice. trezvenije. koji æe shvatiti znaèaj i potrebu novog pristupa starim temama. Meðutim. Svake promene stvaraju odbojnost kod ljudi i sasvim je razumljivo da æe toga biti i kod novinara. Upotrebite sva raspolo iva poznanstva i veze kako bi do li do takvih novinar a. potra it e nove.

koje nemaju potporu u realnosti ili im se ne mo e uæi u trag. koja je uskakala sa intervjuima i prilozima. i smireno i èekuje prolazak. samo su se promenili broj evi telefona i lica na pijacama. nadam se pardon. Jedino R anka nije imala zavr en fakultet i to je prevagnulo u njegovom izboru.Ja bih da prokomentari em ove blic vesti. Izbac io je jedno deri te koje je se bavilo pijaènim barometrom i gradskim saobraæajem. kako do lo . to se nije dogodilo. ali ovog puta pred profesorima. Neki su pali u depresiju. direktor je pokucao na vrata etajuæeg osoblja i sa vidnom tugom u oèima saop tio odluku o otpu tanju radnika. Naravno. Pred samu krizu Ranka Milosavljeviæ je bila etajuæa novinarka. Postoji skupina ljudi koja se vodi onom narodnom. da. Jo pitanja? Borivoje okleva. Izlaganje je bilo koncizno i delovalo je da su ga svi razumeli. ali je nekako morao da otpusti jednog radnika. gde god bi se ukazala potreba. Vest bi mogla da izgleda ovako Specijalno forenzièarsko odeljenje pri MUP-u. kako bi spremno doèekali ekonomski oporavak i nadoknadili sve ono to im je kriza oduzela. Jo pitanja? Nema. pa je na ao kompromisno re enje i zaposlio je na ulici. a kada je izdahnula bila je spremna za novi poèetak. Kao i uvek najbolje je da vam dam konkretan primer. Oni najmalobrojniji su iskoristili krizu za vlastito us avr avanje. Kada je kriza zakucal a na vrata televizijske kuæe u kojoj je radila. Re ila je da naredne dve godine provede isto u jurnjavi i dokazivanju. koja je bila dovoljna da pokrije kolarinu za preostale dve godine studij a.To samo deluje. Udahnula je duboko i kao ekonomska kriza jednim pot ezom izbrisala godine jurnjave i dokazivanja. Takvi novinari moraju biti spremni da objavljuju blic vesti. Ako krene da dubi. naiæi æe na odgovor. da je sve drugo strogo poverljivo. . Takva blic vest bi u narodu malo uzdigla ugled tog odeljenja. . a ne bi izazvala nikakve ne eljene posledice. jer la i nije la ako nema tetne posledice.Hvala vam na pa nji. Nije imao hrabrosti d a Ranku izbaci na ulicu. ali nekako je k riza svojom te inom malo ubla ila pad. Na la se tamo gde je bila pre deset godina. Pasti sa konja na magarca nikom nije lako. To bi bilo sve. Buni me to to nemaju potporu u realnosti. ali ipak se usuðuje da pita. . je uspostavilo blisku saradnju sa istim odeljenjem iz Bugarske u cilju razmene steèenih znanja i dalje regionalne saradnje.Ako mo ete malo da mi pojasnite to za blic vesti.Ah. . najmlaði èlan u odeljenju.tako pro l o. ali takvu vest niko neæe istra ivati niti dubiti. jednu stvar sam umalo zaboravio da napomenem . Svo etajuæe osoblje mu je bilo drago i kvalitetno. Delovalo je frta lj minuta dok se nije javio za reè Borivoje. Sve je isto. * Svetska ekonomska kriza je mnogima promenila ivote. Ovako formulisano ispada da je ta vest la . a na njeno mesto postavio Ranku. te su uz ekonomsku pridodali i du evnu krizu i time smanjili ansu za boljitkom kada kriza proðe. . Roditelji su oèekivali njen nastavak kolovanja i obradovali je sa u teðevinom. Izvolite pitanja.

a fakultetu se preda no posvetila. sa kojom mo e .Posao na televiziji je otaljavala. Nakon dve ipo godine marljivog rada imala je u ruci diplomu diplomira nog novinara i napokon je dobila oseæaj da umesto papira dr i moænu palicu. sa elementima zabu avanja.

Meðutim. ali ne po plitkom sprudu. Namerno je pozvao Ranku devetog. a ona jo uvek ostala na magarcu.da se odbrani od golorukih napadaèa. izvor blizak policiji. Re ila je da se oproba u istra ivaèkom novinarstvu. da bi na kafi u obiènom kafiæu priznao da je on jedan od ljudi. kada je prisustvovala slavi i èula gorku ispovest jednog seljaka pokraj Drine. Diploma joj je sazidala samopouzdanje. Po to svi kopneni i vodeni putevi vode u Beograd. a sluèaj je zahtevao veliku ozb iljnost. Borivoje je presekao stalo enim glasom : videæe me u izlogu . biæu u utoj ko noj jakni. Borivoje je dobio zadatak da nekako ostvari kontakt sa Rankom i ispita da li je pogodna osoba za predstojeæu saradnju. Sluèajan susret. Dok je prala zube. zavr ava na sprudu. sa koga neki drugi ljudi ubiraju korist. Ne bi t o bilo ni ta èudno da nije spomenuo kako na nekoliko kilometara ispod njega privatnik na sprudu vadi ljunak sa svim dozvolama i bez ikakvih trzavica. Ranka je od èeprkanja u jednom selu pokraj Drine do la do Beograda gde je trebalo da nastavi kopanje u potrazi za muljem. . da j oj neko ne stoji iznad glave i prislu kuje telefonski razgovor. a u glavi se pojavio naslov. Odluèio se za direk tnu varijantu i sroèio reèenicu : Ranka. veæ neka sasvim druga palica sa kojom se napada. jer je reèna æud nepredvidljiva. Iza njenog stola je bio zid. a potom flert. ljunkarska mafija. ne bi li naèula neku ne vdu ili kakvu nesvakida nju prièu. kako bi se na li po prestanku euforije. kao i plodna oranica. Pre nego to je udahnul a sa namerom da pita ko je on. ali svi su zraèili naivno æu. neminovno je bilo da nekom privuèe pa nju. ljunak koji Drina pot kopava ispod seljaèkih njiva. U glavi je imao iroku lepezu oprobanih triko va u uspostavljanju kontakta. Mulj je prekrivalo granje i u si lnom raskrèivanju granja. koja mu svake godine otme po koji metar du cele njive. ako te zanima ko su pravi vlasnici ljunkara. koja samo slu i za odbranu. Petao etao . Ranki je istog momenta srce presekao ig pravednosti. piæu kafu i gledaæu prolaznike . a ipak se panièno osvrnula kao da je htela da bude sigurna. doði sutra ujutro u deset u kafiæ. Sreæa joj se delimoèno osmehnula na svetog Trifuna. koje im svake godine prireðuju mu karci uz njihovo preæutno odobravanje. ali se alio na dr avu koja mu ne dozvoljava da raskrsti sa njivom i posveti se ljunku koji je u dana nje vreme bogom dan. Ranka se zbunila i ni ta nije mogla da izusti. Kao i ljunkari i ona je krenula da kopa. a u sebi se nadali da æe zauvek biti kao i do sada u Srbiji. Svakim trenom joj se vrzmalo pitanje po glavi. da su samo tog dana ene i mu karci ravnopravni. Ovog puta je magarac nosio i te ku diplomu i sve te e je podnosio teret posla. irila je oèi i èuljila u i. Nij e se alio na Drinu. koje novine navode kao. ko je taj stranac? Kada bi nakren ula èa u sa vodom videla bi obrise nepoznatog lica na povr ini èa e. Kriza je pro la. Osmi mart je skliznuo u deveti i potpuno se istopio u desetom kada su ene zaborav ile na jo jedno poni enje. a novinarski sta prodornost. veæ malo dublje u potrazi za muljem koji obeæava. Tako je mislio Borivoje i nije bio od tih koji su enama poklanjali p a nju tog dana. Ranka nije shvatala da to nije policij ska palica.

nije oseæala veliki strah. uvek bi joj pred oèima bilo njegovo nepoznato lice. Kada je napustila zgradu televizije. zatim etkanje u svim pravcima. ali ona je samo . Nervozno je èekala autobus. od etala je do prvog autobuskog stajali ta. koji joj je dao do znanja da treba da krene na sastanak.pi kila. kuvala i pila kafu. Neko bi se iznervirao to èitavih petnaest minuta ne dolazi autobus. sve dok joj se nije ukljuèio alarm na mobilnom . kojeg je oko moglo da registruje. za koji je znala da neæe naiæi. Por ed zebnje i teskobe. a u njenom sluèaju neobavezno pogledivanje u svakog ivog stvora. Nervozno èekanje podrazumeva neprestano izviravnje na ulicu.

Nije mogla da sakrije odu evljenje. . Stranac je pratio njenu figuru.Zna se ta narod zanima.Ma to ti je u opisu posla sad se i ja malo zezam Borivoje.Znam.Ti meni vlasnike ljunkara.Ovo je tvoje. Stranac postaje obièan stranac od koga treba da uzme intervju.Ne. Pretpostavljam kriminalne.Opa.Aha sada si se uverio da mi je veoma stalo. gde je na uglu jednog rafa. ali stvar nije bila tako jednostavna da bi mogao u jednoj reèenici da objasni ta u stvari eli. èiju je sliku stvorila refleksija skoro opranog stakla. visoka. papir presavi jen na èetvrtku i stavio na sto. ba mi je drago da je tako. da je to sve mo da neka prevara. . Napravili su kratku stanku.Ja sam policijski inspektor. zavr io se kada je kroz staklo kafiæa ugledala utu jaknu.Drago mi je.Da. jer je shvatila da on zna kako izgleda. u kojima neko nekog prati. Najednom se prenula. Oboje su registrovali konobara koji se pribli avao i strpljivo bez reèi èekali da je uslu i. koja se spremala da zakoraèi u kafiæ. odmah ovde u kafiæu.Ma da.Hteo sam da vidim koliko ti je stalo do informacije. Naruèila je obiènu kafu. a tvoje bi bilo da to lepo prezentira narodu.Po tovanje Ranka. . Kola amerièkih akcionih filmova. ali mi nije jasno za to mi se nisi predstavio kada si me nazvao? . ja nemam emisiju. èiju su liniju presecale raznobojne haube. otkud znam ta ti treba. sa pogledom na ulicu birka la deèje èokoladice. Izvoli sedi. Borivoje je ustao i pru io ruku. . Tapacirana. Zadu en sam za komunikaciju sa novinarima. ali je probala da prikrije sa ironiènim pitanjem . .Verovatno se pita . delimièno zaklonjenu granama obli njeg drveta.Jesam. ne to si prevideo. Iza la je iz prodavnice i nastavila smirenim korakom da koraèa trotoarom. Ni ta joj nije preostalo. da sada mi je mnogo jasnije. Mi ti damo materijal. Verovatno ti je sada jasnije. Nudim ti ansu da stvori emisiju. . Izvadio je iz d epa. sve vreme se pitam ko si ti? . Pe aèila je oko pet minuta kroz krivudave doræolske ulice i u la u samoposlugu. kako znam ta ti treba? .pogledala na sat i nastavila pe ice. . Elem. . ja sam Borivoje. koja æe se tek kasnije otkriti i neve to je poèela da napipava koliko u njegovoj prièi ima istine. . . Zar ne vidi da sam ozbiljan? . Mi bismo te snabdevali policijskim materijalom u vezi aktuelnih kriviènih dela. . Ne duguje mi ni ta.Za to me zeza ? . a ja tebi? Znao je da tu nema mnogo filozofije. Gledala ga je pravo u oèi i èekala da zapoène prièu. . sem da se nasme i. . barska stolica ulila joj je oseæaj sigurnosti. a ti kao novinar napravi prièu. jer su èekali da se konobar okrene i zapoène petometarsk i njihajuæi hod sa praznim anjcerom u ruci. hteo sam da ti ponudim saradnju na du e staze.Ne zezam te. tu su i biografije. Kada je bila na rastojanju od oko dva koraka. Neka se zove neka se zove Rotacija. Ta imena i bigrafije su samo izgovor da bismo se sastali .

kada mogu da se malo pobli e upoznam sa materijalom? . samo da je vidim. Ba u duhu naroda i policije. Hoæu da vidim legitimaciju. on je bio ozbiljan i njene komentare nekako prebaci vao u njegovu korist. . zaobi ao kola i mirno pru io tra eno. jer je pretpostavio da vi e nema prepreke njegovom zadatku. a krajièkom oka je pratila njega . jer je zakljuèavao vrata ali je èuo njen pomalo usplah iren glas. kao da je htela da mu da do znanja da je spremna bez pogovora da ga prati do sledeæeg nivoa njegove igre. otvorio vrata i rukom pokaza o da mo e da uðe.Odlièno ime. Kolima. sem nekoliko vozila biv e radnièke klase. a ona prema izlazu. kako bi se malo pribrala. . . Nije vi deo kako ga Ranka sumnjièavo gleda. samo da popijem kafu. Pre nego to je krenuo. ili joj se ne izmig lji smeh iz ponekad neposlu nih usta.Ovde nema policije. pandur je to. Pomalo ljuta na sebe.Sumnja u mene? .Mo e odmah. kao znak da mu veruje. Ti ina i obostrano streljanje oèima nije dugo trajalo. jer jo uvek nema nikakvog dogovora. a on je jedina osoba koja zna gde je blato. Ustali su istovremeno bez reèi. U ao je u naselje na obali Dunava i parkirao na parkingu. Pojavio se na vratima i izvinio. a on je zastao kod crvenog Juga. jer koristi svaku situaciju da pridobije nekog ili neku informaciju. letimièno je pogledala legitimaciju i u stavu mirno klimnula glavom. jer oèigledno vi e se nije oseæala kao da uzima intervju nekom strancu. jer je Borivoje elegantno ra nirao jaknu. koja se istop ila pod naletom tranzicije. Osetila se kao da ide kroz moèv aru punu ivog blata. Iza li su iz kola. . Moja kancelarija je na pet minuta odavde. Ðavo bi ga znao. Gled ala je automobile i pogaðala koji bi mogao njegov da bude. Mo da se znaju ili pak eli bolje da ga upozna. koji je poèeo da se kotrlja negde ka Dunavu.Hoæe da je polako izvuèem sa dva prsta? . Koraèa li su desetak koraka. a i èeznuæe kada se istope njihova vozila u nekoj visokoj peæi. jer su svi spadali u prosek. On je vratio presavijen papir u d ep i krenuo prema anku. H tela je . Stajala je na èi stom trotoaru i mirno posmatrala parkirane automobile du ulice. ali nije imal a kud.Skuvaæu ti novu u kancelariji. a on u svom uspehu. Ranka se potrudila da èuðenje ne izaðe iz njenih oèiju. . naravno. Pitoma Portugalska muzika pokrivala je zujanje savr eno èistog auta. koja je bila samo u reèima. izvadio je d epni plejer i pomoæu nekog kabla u tekao u radio.Aha va i.Poka i mi znaèku. a ona nije stigla da izvaga koji je automobil i nspektorski. . ide ispred nje i pov remeno joj pru a d entlmenski ruku..Dobro. Strpljivo ga je gledala dok æaska sa ankerom i komentarisala u sebi kako je pr avi pandur. Kafom je htela da dobije na vremenu. Njegovo voðenje igre pre lo je u bezobrazluk. Ona je u ivala u muzi ci. samo stambene zgrade i drndavi Jugo.Bilo kako. Na svaki njen aljiv komentar.

.Ih.Nije moj. .nekako da ispegla napetost koju je stvorila.A d ipovi se ne zaplenjuju? . izgubila sam iz vida da je ovo tvoj auto.Izvini. time se vozite? . slu beni je. .Ma da. . zaplenjeno je nekom kriminalcu.

Ba tako. Podsetila je sebe na samokntrolu.D ipovi se zaplenjuju. Èestitam.Napredujemo. Pome ano svetlo zbunjuje mi èula. Prièamo o mom privikavanju na novi stan. * Mrak je udavio dan i dozvolio reklamama da poka u rasipni tvo grada. pretvori u lepo provedeno zajednièko vreme i nastavi da ih vezuje samo kroz poglede na sat ili najave programa. prethodilo je ulask u u oskudno name ten. kao da je na tri. Zarobljena sam u svetlu i batu nervoznih koraka na ploèniku ispred Bilet Servisa.Dvadesetak.Samo jo da ubedim urednika i direktora Rekla je to nekako zami ljeno. Tek ga sat vremena poznaje. dao do znanja mu kom mozgu da je vreme da se zajednièko vreme. Tebi ostaje da popuni emisiju sa komentarima i statistièkim podacima i ma tovita si ti. Ne èujem fontanu koja je na deset koraka od mene. . Odgledala je prvi kratkometra n i film i prokomentarisala. zar ne? . koja joj se stvarala u ustima. D entlmensko otvorenih dvoje vrata. Æaskanje nije dugo trajalo. ali èist stan. za koji su oboje bili sigurni da æe uskoro uslediti. Pozdrav bez stiska ruke i kreæemo dalje. ali promenjena boja njegovog glasa slikovito joj je pokazala da je preterala. Zalupila je vrata od kola u ulici naspram televizije i krenula sigurnim korakom ka pe aèkom prelazu. Oko èeka njega. Krenule su pokretne slike. a ona je izabrala liker. Iz torbice za dokumenta izvadio je disk i bez reèi ubacio u plejer.Vi ste se ba potrudili pri snimanju i monta i. kako bi pri krila pljuvaèku odu evljenja. iz iroke lepeze ponuðenog piæa. Meni prija . prisetila se samo pitanja u vezi stana gde se nalaze. Kada je omirisala èa icu sa likerom i kucnula se u èast. Hajde pusti jo neki. Glava èeka znak od oka. .Vidno. Imaæe dovoljno za mesec dana emitovanja. jednominutno æutanje u liftu i gledanje u stranu. Dva poluskupljena stopala èekaju znak iz glave da kre nu dalje. Rotacije. tako da æemo moæi kontinualno da te snabdevamo filmiæima. koja je smislila tokom kratke vo nje . kasnije æe isplivati neka druga mafija . Koliko imate spremljenih filmiæa? . Mo e da napravi neku specijalku sa onom tvojom ljunkarskom mafijom. Ranka oseæa njegovo ignorisanje i bez taktiènosti nastavlja. Imala je na umu jo neka pitanja. tvoje Rotacije. Videla je ljude na autobuskom stajali tu. ta ako moja stopala krenu nekontrolisa no da igraju kolice? Onda bih morala da bacim kredu koju nemam. diskretno je stavila èokoladne bananice na tacne. ali ih je usled euforije trenutno zaboravila. prepustila se æaskanju bez pomisli na poslovna pitanja. ali po to je obeæala sebi da neæe vi e da ga pecka. kao da je pred sobom imala neizvestan posao. . Uostalom inspektor ne treba da bude upadljiv.Koraèaju æutke ka ulazu. a ona je veoma èesto srkutala u malim gutljajima kafu. ali je vi dim. . kako se naginju nad ulicom i nervozne poglede upuæuju u daljinu ili èasovnik. do sl edeæeg susreta. jer je elegantni pokret enske leve ruke. ali se prodaju i novac vraæa narodu. Skuvao je obeæanu kafu. a nova hap enja se snimaju. Meðutim. smisliæe kako æe da popuni . oboje su znali da æe sav posao oko ubeðivanja preuzeti na sebe materijal koji joj je ponuðen. Pojavio se. Dok je on pravio kafu.

Podi e veðe i potvrðuje. spu tam ruku i pu tam ih da se ponovo zamrse meðu njenim prstima. Sa osmehom potvrðuje i ka e kako bi joj pasovao neki zavuèeniji kafiæ. Produ ili smo pravo i posle tridesetak koraka zastali i pogledima se usaglasili da nema svrhe stajati ispred kafiæa. trenutak u ivanja. Sa eljom da se tako nastavi. Prste iz kose odmrsujem. a on zabacuje glavu. koji jo vi e istièe skuèenost ulice. a mo emo i da prièamo o alarmima. samo znam da koraèamo po ploèniku i polako presecamo osvetljene izloge. Upirem pogled ka mrdalici.Ma bolje desno. Mrdalice smo pokretali i sa ukr tenim pogledima pratili. kao jednom velikom vijaèom mogli da premostimo parkirana kola. Iz daleka se vidi da nema vulgarnosti. Vijaèa ima dva kraja. * U novinama je pisalo da mrdalice obiluju seksom i pomalo sam se pla io kako æe Olja reagovati.to ga vidim. Prsti su se zamrsili u njenoj ko si. zateèeni prizorom. a usne krenule u istra ivaèki pohod. Ovog puta nisam prigovarala da poljubac dugo traje. Desio se neoèekivano. sve dok nismo prste prili kom izlaza na tren rastavili. Bitno je da sam je napokon osetila. a ruke nam se jo laganije nji u. Pokret njegove ruke izaziva irenje njihovih ruku. predla em da negde sednemo. Zastajemo ispred neke galerije. koju neko veæ pokreæe. pokazuje d a uðem. Ovog puta uzimam ulogu predvodnika i prvi se penje m uz uske stepenice. Ne znam gde smo krenuli. Kreæemo ka drugoj mrdalici. na kojoj su dvoje okrenuti jedno prema drugom i dr e se za ruke. To samo mo e da ispadne u vidu postera iz dvadeset god ina starog èasopisa. Pisak senzora na ulazu nije dozvolio nadolazeæoj jezi da se ustolièi u mom telu. gde mi d entlmenski rukom i polukorakom u stranu. koja dr e ruke razlièitih ljudi. Devojka momku cepa ko ulju. Sedamo za sto. .Hajdemo levo. Koraèamo uskim trotorarom. iz kog ne dopire glasna muzika. stvorile su plamièke romantike u nama. a tela im se pribli avaju sasvim dovoljn o da im se usne spoje. pored mrdalice na kojoj momak stavlja devojci ruku u kosu. Imam oseæaj da bi sa na im rukama. Iza nas èujem sve bli e korake. na prvi poljubac. Hodamo lagano. Pri ulasku primeæu jem galeriju na kojoj nema ljudi. Mrdalice na postoljima i zidovima. a svetla su sve prigu enija. ne smeta mi. Taman kada sam pomislio da æu da zapoènem novu neuspelu scenu. Bez reèi prilazimo prvoj mrdalici. Pogledom se usagla avamo da on pomeri mrdalicu. Pometnja u mozgu. koji sa dve strane okru uju udobne klupe. . a krajièkom oka vidim nadolazeæe siluete. kratak udisaj. Oseæam njegove prste u kosi i pogled na mom licu. Njeno lice pro arano senkom mrdalice. Dolazimo do malene raskrsnice. Prve iskre proleæa. koju pokreæem i èekam ta æe da se desi. Prilazimo do postolja. . Stojimo nepomièno. zbog svog karaktera mame osmehe u radoznalim ljudima. Gurkam ga i tiho ka em. shvatio sam da sam akter produ enih starih scena. usne se odvajaju i ostavljaju oèima da razvijaju po udu. U slabo osvetljenom uglu èami mrdalica kojoj ne mogu da predvidim pokret. Svakim korakom smo bli e kraju ulice. ali na moju trenutnu sreæu i kolektivnu trajnu nesreæu erotika je to talno poistoveæena sa seksom. èista erotika. svetlo ispod mrdalice prolazi kroz ice i obasjava nam lica. da mnogo traje poljubac. obnovilo je scene zapoèetih dodira i neuspelih poljubaca.

jer ne elim da mi jedna banalnost pokvari veèe. po kome krabaju samo po zgradama koje su preko deset godina stare. ali sam se malo drznu la i zatra ila piæe. Nisam od tada zalazila u ovaj kraj. . Kada sam mojim butinama dodirnuo njene pomislio sam da je prib li avanju kraj. . Èim sam sela.Pu ta muziku sa deka? . koje su pribli ne visine. koju planira sam da spremi. Zajedno sa zvuènim kutijama. a svak im dodirom hrabriji. Vidim dva kreveta i odmah zakljuèujem da je jedan udoban. Talas urbanog izra av anja zahvata sve delove grada. Mrtvoj prirodi ivost daje dek sa ogromnim skalama . . a skale sam povezao direktn o na plejer.Pijuckamo kafu i komentari emo mrdalice koje smo videli. Mo da ispadnem radoznala ve tica. Nije nam dugo trebalo da nastavimo gde smo stali. ali ovog puta samo mogu da se skoncen tri em na podnu policu koja je preko puta mene. a odsu stvo tuðih pogleda smo maksimalno iskoristili. to je samo kamufla a. Nije mi puno trebalo da pronaðem zgradu. elim da se probudim pored njega. sem ne koliko kioska to je uklonjeno i gomila modernih grafita to je dodato. Nismo vi e krivili glavu. koje me uvek zanimaju. jer sam prvih godinu dana radila u koli na Du anovcu. Obo avam knjige. ali moram da priznam da su jo tri dana ljubakanja po parkovima i etnje gra dom. ali spretnim manevrom Olja je prebacila noge preko mojih i na la se u mom krilu. koje igraju u ritmu muzike. ali svaki put kada je skinem sa njenih usana postaje mi pitkija. Ni ta se nije izmenilo. Pu tam sa plejera. Èula sam da umetnici imaju neki kodeks. napravile ne to vi e od po ude. Prihvatila sam. Ormar mi je na dohvat ruke i njegove stala e su pune nekih sitnica. koju oèigledno veæ neko vreme pijucka.Ne. Po elela sam ja to i ono veèe. Sa èa icama u ruci pojavljuje se trenutno èudo ive prirode. Nisam se probudila pored mu karca od kako je onaj kreten uha p en.Priznajem da ti je uspela kamufla a. a miris ribe se me a sa mirisom rakije. pozvao me je na veèeru. Spretan poziv da mrdalice zamenimo na im telima. Sme ta me u jedinu sobu koju ima. Kupiæu roze vino. ali ako sprema plemenitu belu neæe puno odudarati. k oje ne mogu da vidim dok ne ustanem. ako ga pred polazak pitam. Zaboravila sam da ga pitam koju ribu sprema. pa ako sprema neku plavu ribu savr eno æe se slagati. koje zasenjuje sve prisutno.Dek je autoreversni i stalno obræe jednu istu traku. Na e kafe su verovatno istog ukusa. èuènuo je ispred mene i poèeo rukama da mi mazi butine nudeæi mi poljubac. Pogled mi je nemiran i farba nevidljivom farbom èitavu sobu. Postoji ne to to se zove praktièna blizina. n a kojima su knjige i diskovi. Ma kupiæu neko blago belo i roze. prljavo beli i haotièno isprskani sivom bojom.Kako kada dek obræe traku i one skale se pomeraju? . . Umesto slika su police. Ne postoji zgrada koja nije i arana. veæ naslovi. Svakim poljupcem bili smo bli i. ali me ne zanima arenilo korica. Jo kada sam u la privukla me je polica koja je u visini mojih grudi. * Nakon sedam dana od pomeranja mrdalica. Na vratima poèinjemo da se ljubimo. Zidovi su reljefni. privlaèi pogled kao da je èudo ive prirode. kao i svakodnevna prièa telefonom.

da moram da ih odla em u pajzu. Jo uvek ne znam da li me je vi e uspavljivala muzika ili . volim ja da prièam o dekovima.Znam recept za odlièan preliv. odmah je poèeo da cedi limun. . . Moram nekako da se snaðem. da diskovi su bili papreno skupi tada. a sigurno æe ti se svideti. ozbiljno sakupljam. . samo reci kako. Pred spavanje sam pu tao tiho muziku. a ja sam od d eparca kupio polovan dek kako bih mogao muziku sa pozajmljenih diskova da snimam na kasete . Neka me pita za to imam toliko cipela. jer sam se u istu uverila kada sam posetila kupatilo. Navikla sam da jedem ribu sa belim lukom. Kada smo na na im usnama napravili me avinu rakije i konjaka pre li smo u kuhinju. Nije isto cipela i dek.Priznajem da izgledaju moæno. Nazirem fla u sa maslinovim uljem.Nije problem. mo e da zvuèi skoro kao sprava iz sredine devedesetih. Prihvatam se roze vina i nazdravljam dekovima. otac se odre io i kupio novi plejer. . . probala sam. Odmah je desno na polici. . . Osetio je moje ushiæenje. malko per una. Èek am da varnice proðu i izbri u priviðenje onog deka iz sobe. Tako sam otkrio da sprava iz sredine sedamdesetih.Naravno. Nije mi proble m da mu zatra im. a ja æu njega za dekove. Totalno zbunjujuæe i neoèekivano. .Pre dve godine. Nije me iznenadila njegova pedanterija u kuhinji. Otvaram vrata prostorije koja je u rafovima od poda do tavanice. Polako prinosi na sto pleh sa sku ama.Ej. izmeðu kojih su kri ke pomorand i. koje smo razmenjivali u pauzama u ispijanju piæa. .Sakuplja dekove? .Iscedi pola limuna. Nije ni trepnuo.Mo e i bez per una. ali su potisnuli ploèe i tako su postali jedini izvor nove muzike. Zapravo otpili bi po jedan gutljaj kada bi pravili pauzu u ljubl jenju. Moji su imali gramofon od davnina i nikada nisu bili zainteresovani za kasete. Vidim veliki broj dekova.Nismo mogli da zakamufliramo elju za poljupcima. a dekovi ostaju uredno poreðani na policama od poda d o plafona. ali samo one sa vu metrima. ali ne ide da samo ja bazdim na beli luk. Mo da bi i on isto rea govao.Da.Papreno. ali samo u mislima. Varnice prestaju.A. stari dobri radio. .Nemam per un.Zeza ? . ali ipak ukljuèujem svetlo. soli i dva èena belog luka. poput onog u sobi.Da. Bljesak velike sijalice u maloj pros toriji izazvao je varnice u mojoj glavi. Dominiraju sprebrni i crni. napraviæu. a na vrhu su dva ampanj boje. . da dobro si videla. pravi se za pet minuta. Kada si poèeo da ih sakuplja ? .Ni ta. Suze sa sveæa polako se slivaju niz njihove duguljaste obra ze i zavr avaju na mesinganom postolju. Kada sam imao esnaest. otvori pajz i dodaj mi maslinovo ulje. . kada bi video moje cipele na istom mestu uredno slo ene u kutijama.Ako izuzmemo radio. Shvatam da sam dobro videla.Ne zezam. ta te je navelo da ih sakuplja ? Izvini ja kao islednik . dodaj malo maslinovog ulja. . kojeg su varnice umno ile u puno primeraka. ali ne shvatam ta predstavlja to to sam videla.

oprali ruke. vakanje i povremeno zujanje fri idera. Ja gledam u dekove.Èetiri. . Eh. U kuhinji nije bilo muzike. Ko zna ta bi meni pro lo kroz glavu.Uf. Ne znam kada æe mi se ovakav trenutak pru iti ponovo. veæ se okrenuo i nestao u predsoblju. a ja sam ih prenosila u sobu i reðala kako sam htela. . .Sviða mi se tvoj hobi. . odoh èas do kom ije. sa diskretnim utim pozadinskim osvetljenjem To mi je nekako ostalo u seæanju. ja sam poèeo da o ivljavam uspomene i od toga napravio hobi. Verovatno je pomislio da je ne to u vezi seksualnog odnosa. srebrni Kenwood i Kardon. Kako je lepo bilo gledati ga dok prièa i secka luk. a seckanje mu nije strano. ali ne rade svi perfektno.Koliko mogu da izaberem? . Zavr ili smo jelo. ali ja sam tako jela da mi se ne naduje stomak. O iveli smo tridesetpetogidi njake. Kako je èvakao prekidaèe. . Zub vremena èini svoje. sporo.Najbolji.ta si ti mislio? . Dekovi ga inspiri u. kada bi momak zaustio da me ne to zamoli. .Ba smo tim. a on u mene.A.Branko. pravila bezb roj varijanti sa èetiri i sedam dekova. sada me stavlja na raskrsnicu sa deset puteva. Ne znam za to maèka tako jede. On ih je skidao i spu tao na pod. Ugasio je svetlo i pribio se uz moje telo. onu crnu Yamaha-u iii srebrni Technics. . Do lo je vreme za dezert. a on montira kablove.Hoæu ona dva boje ampanja. Da li su svi ispravni? . a on je sipao vino u èiste èa e i pozvao me u sobu. Ja sam iza la iz pajza.Svi su u radnom stanju. U ao je. U elji da se malo vi e posvetim sebi. Ukljuèio ih je u struju. Njegov osmeh. Nazdravljamo. Èvakanje vratanca i u tanje kablova prekinuo je njegov glas. Ej.Ni ta. hmmm. . . gledam ga boleæivo i pravim dubok udisaj. Sada ga gledam preko sveæa kako spretno prstima odvaja ko èice od ribe i protinje stopu od èa e kroz dva prsta. elja za nasladom preskaèe sve barijere uètivosti. Doneo je sedam kaseta i kablove. kako bih sa distance acovala dekove i od uredno poreðane gomile. raèunaj na jo tri komada. a on mi se pribli ava i rukom me ne no mazi po licu. Prsti ma dodirujem njegovu ruku. Jela sam kao maèka koju redovno hrane. kablovi u ruci i ljap po dupetu izazvali su blagi grè mom u stomaku. htela bih da te ne to zamolim elim da donese to vi e dekova. . Nije èekao moju reakciju. ni ta hajde da izabere dekove. to . da ih poreða ispred stala e i napravi kamufla u. probirljivo i malo.Fale mi kablovi. Sada shvatam. Koncert broj jedan za klavir od Tchaikovsky-og je pokrenuo vu metre. a izlaz prvog da se spoji sa ulazom drugog i tako do sedmog. nalazi se u ovoj s obi. tako da smo slu a li ti inu. mu karci. Ako je tu. onaj Sansui u drvetu. Poèinjem da stavljam kasete. Ideja je bila da se u svaki dek stave ka sete i pritisne snimanje sa pauzom. Mo da se pobojao da æe ostati bez seksa. ostaje mi samo da u ivam. Sve to sam do malopre po elela. tako su se palila svetla na vu metr ima.veliki vu metri.

isprobavanje svih cipela koje njeno oko nameraèi. Kao pod komandu svi spu taju novine i nastavljaju da etaju. Mo da su stali da proèitaju neku bitnu vest. b istre. gomila ljudi se mimoilazi. Ni ta nismo kupili. vlada æe se za koji minut povratiti. Subota je. ali smo barem listali i tiho razgovarali. . kako je lep model. ali unutra je sve sintetika. Ostala je samo skala na mom risiveru. Svako modiranje tra i rtvu. Skale su lebdele svuda oko mene. sa naslovom pala vlada . Svi dr e novine. stidne dlake. ali ne shvatam kakvo je to u ivanje èitati novine na sred ulice. to je dobar znak za na stanak drugih muka. poznato stepeni te i natpisi u liftu.ta god bilo. * Na a uobièajena besciljna etnja po centru grada. Izlazimo iz knji are i kreæemo ka Kalemegdanu da malo predahnemo. kroz trepavice ili kapke.Ova vlada ne pada. Na kraju se zavr i sa reèenicom. Konaèno spas. . Sve skale su utihnule. pretvorila se u etnju kojoj je cilj. Koraèamo dalje.To je zajebancija . Zbunjeno zastajem i gledam ta se de ava. ne bih znala da ih nisam netremice gledala. be im od neznanca. nekada obrnute. a mu karac ima zabrinuto lice. zbog izostanka oèekivane reèenice.ta sam ti rekla? Kao da se ni ta nije desilo. gde se ena sme ka. èkiljave. ali uvek su bile deo mene. dok me je njegova skala slatko probadala. . ali ovog puta gomila ljudi zaobilazi ljude koji su ra trkani po celoj ulici i mirn o èitaju novine. ali me je uverila u suprotno kada je iznenada u Knez Mihajlovoj u la u jednu knji aru.Aaa.Da imaju rezervnog igraèa ne bi objavili. Videla bi ih mutne. To je bilo mesto na kome smo mogli oboje da u ivamo. Na pet minuta hoda kroz stoletne hrastove od Rankov og groba nalazi se baba Stanin laz. Ne zadr av a se puno oko nekog modela. gu ili su na i uzdasi. mo e samo da posrne. . prespavaj kod mene. to. . a skale na dekovima pratile su ritam na ih tela. To je samo flashmob. na trenutke blje tave. Naravno. pala vlada. Ne brini ni ta. Stana je iva.Tebe niko ne mo e da zezne? . . tminom pokrivene.Ej. izmeðu nekih zgrada. Poljubac za laku noæ. Kao i uvek. Dok stignemo do susedne ulice povratiæe se. Vrlo je zahtevna.Zvonke tonove klavira. Kao u snovima. Ne smem ni da zamislim koliku je kilometra u nabila sa onom gomilom cipela u pajzu.Ma daj otkud ti to? . Za razliku od Ranka. otkljuèavam vrata od svog stana. ali ne sme da dozvoli da te tako neko zezne. ali ona priznaje samo rtvu u hodanju dok tra i objekat za modiranje. ali sreæom nije retka slika videti par.Te ko * Na severnim obroncima planine Jelice. jer pored estetike cipela mora da zadovolji i niz drugih kriterijum a. . Olja. Mislio sam da u svemu tome nema meru i da æu do kasno posle podne gledati njeno tr upkanje ispred kosog ogledala. . ali ako joj se model na oko svidi. ispod æuvika zvanog Èuèanj nalazi se laz koga me tani zovu Rankov grob. dan za u ivanje.Pogledaj oko sebe. te se po njoj sada .

Do toga ne bi ni do lo. On je te veèeri izgubio deo potpune slobode. Gazda je verovao Stani da æe isplesti èarape. nisam pogre ila. samo poseæuje kafanu ko d zadru nog doma u selu Lazac. Ne znam kada se kafiæ puni petkom. Mu a je davno izgubila u nesreænom sluèaju. ali kada umre sigurno æe se mesto nazvati Stanin grob. a bilo mu je u interesu da udovolji babi. ali sam i preko slu alice osetila da je zaustavio dah. Nije se opirao mom predlogu. U Kraljevo je i la petkom. Trebalo nam je oko mesec dana da se probudimo jedno pored drugog. Parfemi ne mogu da doðu do izra aja od jeftinih limenih trcaljki. G odinama unazad Stana je u kafani sa ispisnicima igrala tabliæa. jer ovi mlaði su pratili trendove i bili su posveæeni samo tomboli i kladionicama. Nijedan vercer nikada nije video baba Stanu. Stana je ogrezla u klaðenju. Uskoro je i Stana poèela da prati trendove. ali nikog vi e nije zanimao uzrok tako mekoj vuni. ako je pravilno rasporeðena. Dim i znoj objedinjujuju enske i mu ke mirise u jednu prepoznatljivu sme u neprijatno g mirisa. tako da je poèela kafanu da poseæuje jo jednim danom mimo petka. jer je pijaèni dan. jer je baba Stana imala najmek u vunu od Golije do Rudnika. te je i ona na la zabavu u tomboli i klaðenju. Oseæam miris amonijak a i . ali ga je bilo strah da Stana ne promeni mesto boravka pre nego to isplete ono to mu je du na. jer bi bilo gubljenje vremena iæi u planinu. Dok je bila mlaða Stana je znala da na obramaèi odnese dve kotarice tre anja ili kakvih kru èica èak u Kraljevo. Veæ du e vreme ivi po srpskom receptu: malo jedi. zato sam u la oko jedanaest sati. tako da jo j se usadila navika i nastavila je da poseæuje kafanu petkom. ali od kako je zadnji ispi snik prestao valjano da pamti karte Stana je izgubila saigraèa. a ja s am se oslobodila sumnje u moguænost jo veæeg uèvr èenja veze. kada sam mu rekla da u petak elim da izaðem sa Tanjom. jer je ona jedini stanovnik toga kraja. Pun je. Nije imao drugu moguænost sem da i on rizikuje kao i Stana u klaðenju.zove laz. ali od kako su je godine stigle. da nisam jedne veèe ri izrazila elju da prespavam kod njega. Nije ni ta negodovao. to mo e biti i dobro. jer su ih njihovi vlasnici nemilice na trcali. Sporo se probijam kroz gomilu i tra im pogodno mesto za stajanje. Trago m njenih èarapa jednom je do ao neki prirodnjak iz Kraljeva i konstatovao je da se nje n laz u nauci naziva biogena zona. Jedino su ovce njene d ru benice koje po celi bogovetni dan napasa na njenom lazu. kako ne bi i èileli pre zore. * Pro lo je skoro dva meseca od na e prve intimnosti. Razvio je neku vrstu posesivnosti . brzo spavaj i ceo dan radi kako bi pre iveo. ali nijednom s e nije moglo podvaliti. kako bi èula neku novost. Ostalo mi je samo da utvrdim do kojih granica. veæ samo èarape. jer je dobro zar aðivao na njenim èarapama. a kod gazde se redovno zadu ivala u èarapama. Mo da ne bi mogla ni tako da pre ivi da njene vunene èarape nisu nadaleko èuvene. ali sam u njeg ovom pogledu osetila neku nelagodu. a za svoje dve æeru ine povremeno èuje da su ive ako joj po nekom prenesu pozdrav iz Beograda.

okreæem se na tu stranu. jer imam oseæaj da æe se tamo naæi neko mesto. Pomeram nekoliko fla a i stavljam ta nu na sto. Dolazi konobar. kako bih napravila utisak da nekog . Naruèujem dva mala piva na toèenje. eljno i èekujem ta dva piva. Verovatno me je primetio kada sam se probijala kroz gomilu. Æo ak u kome je stoèiæ bez stolica èeka mene.

jer se samo dvoje za jednim stolom u ba ti ba kari. Od kako je srknuo penu Topvara. Koliko ko ta lom? Za to mora da bude jo pametniji. a i grozim se lopovluka. koju mo e z a jedno piæe da prisloni uza zid.Jaoj. Lutanje sam privela kraju.Veæ viðeno. napolju je lepo vreme. Reci . na kome je bila Slovakinja sa ko uljom boje piva.. nj egovo omiljeno pivo.Htela bih da poklonim momku èa u od piva. Ne mogu ja to. ne znam kako da ti zahvalim htela bih da ti poklonim svoju knjigu.Niko me jo nije zamolio da mu dr im glavu dok povraæa. . pokloniæu ti jednu. zato moram to pre da popijem jedno pivo i da se izgubim. Ne bih znala to. priroda posla ga i u toj sferi kontroli e. a i jutro je pametnije od veèeri. Pogledao me je malo zaèuðeno. a sve drugo je veæ viðeno. koje nisam zavijala u ukras ni . Prepoznatljiva sme a sinoænjih mirisa nestaje u njihovom stvaraocu vazduhu i te i da postane neprepoznatljiva. Topvar. ta sad? Prazan kafiæ. ionako je sinoæ nestalo tri komada. Iz jedne èa e otpijam odmah i stavljam je izmeðu sebe i torbe. Maramicu stavi u d ep. ali nikad ne odem predaleko. a ovaj roman je moj prvenac. ali se nadam da æe razumeti. Da je neki radnik na graðe vini verujem da bi svako jutro ispijao pivo i imao pozama an stomak.Ti si pisac? . njegovo omiljeno jelo. mo da je tup i neæe razumeti. Ne volim mraène kafiæe. a on se uz reèi zahvalnosti okreæe i odlazi. Èesto doruèkuje burek. ali mi veèeras odgovara. vrata kafiæa su irom otvorena.èekam. ovako sam usredsreðena samo na ispijanje piva.. Podne je. a drugu èa u sa druge strane torbe. . kada sam ugledala penu na dnu èa e. Sedam za ank i naruèujem espreso. kako ne bi neko pomislio da sam pijandura. . . èijeg si postojanja samo ti svesna. Nije problem.malo je neobièno. ne bih ovako spokojno kroèila nogom na trotoar. jer obo ava to pivo pa ne znam kako bih mogla . samo ih uzmi i lagano obri i nos. da se nije jednom odao da povremeno poseæuje onaj kafiæ na Doræolu samo zbog tog piva. Da sam stavila èa u u ta nu. Hajde Olja. Prevrnula sam pola grada da bih na la.Htela bih ne to da te zamolim. ta s se skamenila. Ka e da ga je u kafiæu privukao poster. a ja sela za ank i ne progovoram. ali vikendom jogurt zamenjuje pivom. koje mi sporo ide. Koliko piva treba da popijem da bih dobila èa u na poklon? Ne valja. pa to je rutinska radnja. a pakovanje pribli i èa i. Oval sa uækastobraon parèiæima razbija monotoniju belog èar ava bez teksture. Da u tanje pare je prekinulo moje psihièke pripreme. jer sam mu do sada samo spontano poklanjala sitnice. Menjam sa konobarom dve novèanice za dva piva. ne postavlja pitanje koje je pivo na vrhu lestvi ce. to je samo trenutak. Ne razmi ljaj ta æe biti posle.Jesam. Ovako. Gibanica se malo ladnula i sasvim je spremna da je serviram. Nadam se da æe mu prijati moje dru tvo. Najmanje to elim veèeras je neko nabacivanje. Da pu im. Lutam u mislima. Ne progovara ni ta van potrebne komunikacije. Iz jednog kuhinjskog dela vadim duguljast uvijen poklon i spu tam pred njega. Vidim anke ra kako se dosaðuje. uhvati je sa dva prsta za stopu i æu ni sve zajedno u ta nu. nekako bih izgledala opu tenije. iz koje su se sise spremale da iskipe poput pivs ke pene. polako od niraj ta nu i uzmi maramice. nego jaèinom. jer lutanje preseèem s a gutljajem piva. Izvoli Za nedeljni doruèak naumila sam da spremim gibanicu. Za to okleva . Muzika vi e para u i svojim neskladnim tonovima.

koji æe paliti svetlo i televizor kako oni isprogramiraju i time stvoriti utisak da se n eko stalno muva po kuæi. ali ne elim da te po urujem. koju do sada nije videlo.Ja sam te dovoljno upoznala i sigurna sam da mo emo da ivomo zajedno. koju je do sada èesto viðao. .elim da donesem moj risiver kod tebe. Oni koji nemaju t akvog kuænog ljubimca ili tako pa ljivog kom iju. Mislim da je vreme da mu uz gibanicu i pivo serviram jo ne to. . a i videla sam ti oèi kada si otvorio. a mora nekoliko puta na dan da se hrani. Ne progovara ni ta. pribegavaju kupovini tajmera. Pojavi la se pivska èa a. ali su to dvoje uvek bili bajkoviti likovi. Da sam sporo razmi ljao. Sve zavisi od tebe. kao kada sam ga videl a prvi put kako jede ribu. uvek je neko nes tajao i prekratio razmi ljanje. k oja je blinkala ba kao kod pravih alarma. Pijaène tajmere sam na flajerima predstavio kao naèin da se potencijalni lopovi odvrate od prljave rabote.Odu evila si me. Po pravilu te dve funkcije nikada ne bi trebalo da se preseku. elim da ivimo zajedno. Voli m da ga gledam dok jede prstima.Samo ka i koji od ona dva eli i doneæu ga sutra. kao dete èokoladu. gledao me par trenutaka i poèeo potvrdno da klima glavom. * Nekada sam razmi ljao o ivotu u dvoje. Poèinje da otvara poklon. na slici je prikazana sa mo neka . ali je to sada uradio sa velikim gurmanskim uzdahom. shvatio sam da sam sporo razmi ljao. Tek kada sam razmislio. zatim je moju aku. . da se radi o vikend posesivnosti.Moram malo da razmislim Ja ne moram puno da razmi ljam kako bih donela zakljuèak. . za to realni likovi postaju imaginarni. Prvo je zaæutao.Razmi ljala sam da uparimo moj Sansui risiver sa tvojim Sansui dekom.Ne treba ni ta drugo da mi ka e . ali nije imao prilike da pije pivo iz nje uz d omaæu gibanicu. Dok sam bio osnovac zaraðivao sam za d eparac. èek . Bli i se sezona odmora. odakle vadim pripremljenu bocu piva. Ljudi bi da to mirnije glave odu na odmor. Sipam sebi pivo u obiènu èa u i nazdravljamo. kada sam to dvoje zamenio pravim likovima. . Dok sipam pivo. Najjeftinije je da kom iji ostavi kuænog ljubimca koj i ne mo e da menja ambijent. tako to sam kom ijama pravio alarme za kola koji nikada ne pi te. ali ja ka elja uvek izrodi prihvatljivo re enje. Naravno. klima glavom u znak odobravanja. Nijedan auto nije obijen niti ukraden. Kasnije. . .Da. samo pogledom prati moje pokrete ka fri ideru.Tek tako? Zar ne bi trebalo malo bolje da se upoznamo? . Nekoliko puta je imao prilike da pohvali moju gibanicu. ali nis am siguran da li je to zbog alarma ili starosti automobila.Èek. poklopio njegovom masnom akom i progovorio: . ne znam ta bih ti drugo rekao. Pojavio mi se oseæaj privlaènosti. a realni likovi bi ponovo postali bajkoviti.papir. Poèeo sam br e da razmi ljam. nikada ne bi Olja i ja pos tali stvarni likovi. a ne stvarni. a da ih to to manje ko ta. Sada mi za tekuæe odr avanj e firme kaplje na slièan naèin. jer je navikao da svakog petka negde izlazimo. za to realni likovi postaju bajkoviti. ali su uredno imali jednu led diodu.

kutija. Kada doðu kod mene u radnju saèekaæe ih vaka i praktièna demonstracija. a oni æe zaboraviti da to . da ne bi potencijalni kupci provalili o èemu se radi i oti li na pijac.

veæ nastavlja prema Kalemegdanu. pomno pratim izlaz iz dvori ta i nadam se da Olja neæe preæi ulicu van pe aèkog prelaza. po alje joj poruku da sam je tra io i re ena stvar. Zastaju na kapiji i rastaju se. makar me kaznila inspekcija. Uvek joj je trebalo po sat vremena da se povrati. Nisam joj èuo glas. Mo da je pobo na.mo da mo e negde jeftinije da se kupi. veæ strah od pogre nog emotivno g ulaganja. Dolazi do kraja ulice i èeka na semaforu. ali to samo pokazuje u pojedinim trenucima. a reper mi je njena duga plava kosa. Bilo mi je drago da pored sebe imam sreænu devojku. ali imam pravo da sumnjam. Olja je krenula uzbrdo. Zatvoriæu radnju. Zaputil a se prema Trgu Republike. Za to mi nije rekla sinoæ? Svako ima svoje potrebe. bilo je kasno. Dr im odstojanje. Poruka od Olje. Moram da proverim. a do tada to nije èinila. jer bi u tom sluèaju morao kao pijun da podignem novine. ali ipak bi bole oèi u pekari. Ali to je samo znak. sp remam se da po urim kako mi ne bi negde iza ugla zamakla. ali sam i kroz staklo koje pomalo krivi sliku shvatio da se os mehuje. No. Izlazi iz zgrade sa koleginicom. koji bi trebao da mi sakrije lice. najvi e na psihu. Smenjuju se dosadni nemi filmovi u kojima se deca guraju i stvaraju jo veæu neizvesnost. ali njen ustar i brz hod izaziva strujanje vazduha. a ona m i hladno ka e kako je malopre iza la. a mo da i na lopove piliæare. Urezala mi se slika biv e devojke. za to je iza la iz praznog kafiæa. a to je najbitnije deluje. Sme ka se dok prièa. jer je stajali te prema Karaburmi sa ove strane ispod pekare. Sada ne moram da dr im veliko odstojanje. Ona neumorno koraèa. Èekam i ja. alila se kako joj se deca penju na glavu. Da joj nije Tanja drugarica pokrivalica? Mogu da zovnem Tanju na fiksni. Verujem da æe biti jo veselija kada stigne na odredi te. t o je du e gledam. Spremio sam novine. Nikada sa posla nije do la vesela. Nije vetrovito. Pred kraj ulice skreæe ka Sabornoj crkvi. jer se veæ njemu o smehivala u ivo. koja je preko puta kolskog dvori ta. ali kao za inat ona samo koraèa. Ak o krene preko ulice ili nizbrdo. Sa kaèketom na glavi. a ima i pravo da ih nesmetano realizuje. U celoj radnji to je najjeftinije i prodaje s e. Na Trgu se ne za dr ava. danas joj je verovatno poseban dan. Nemam ni ta protiv potrebe da se stalno viða sa Tanjom. Veæ dva dana posle posla ide kod Tanje i uvek mi alje poruku. èesto iznenadne. Bez zastajkivanja prolazi pored crkve. elim taj susret da vidim to pre i da se izgubim. ali po ovom ispada da negativnu energiju nakupi od kole d o kuæe. to je dobar znak. Deluje veselo. ene se ne okreæu. jer je Knez Mihajlova kao i uvek prepuna ljudi. Opet po zavr etku posla ide kod Tanje? Ne mogu da verujem. Oèigledno nije taj trenutak. radoznalost se pretvara u nervozu. kako izlazi iz kafiæa u kome smo sedeli i javlja se na te lefon. ali kada sam se zapitao. ali znam da joj neke upuæu umerene poglede zavisti ili simpatije. jer mo e da nastavi mimo stanice ili da skrene u prvu popreènu ulicu. Prelazi ulicu i gubi mi se sa . Do sada su se dva tipa okrenula za njom. Stalo mi je do Olje i nije u pitanju ljubomora. Toliko uri da èak ni izloge ne pogleduje. stojim za pultom pekare. Grickam neke tapiæe. a ja zastajkujem na dvadesetak koraka od crkve. koje talasa n jenu juèe isfeniranu kosu.

Jedno oko je izvan zida. jer oba oka vide bolje nego jedno. Koraknuo sam iza ugla. a ovaj put sa oba oka i manje nervoze. pratio njeno njihajuæe tel o. Sporo di em. koja se zavr avale pred irokim stepenicama Konaka Kneginje Ljubice. ali nju ne vidi. koje je bilo sve manje i na kraju nestalo u prorezu masivnih vrata. Povukao sam se ponovo iza ugla. Nema je. a jo sporije provirujem iza ugla. . Preko ulice. Provirujem celu glavu. Olja se udaljavala poploèanom stazom. Prelazim i ja ulicu van pe akog prelaza i trkom se sjurujem do ugla zgrade . k oji vi e oèigledno nema koga da skriva.vidika.

Podi e mi èar av sa bilijar stola. Mo da smo mogli zajedno da se naginjemo nad vitrinom. ali eð za pivom uvek nekog natera da pogre i. verovatno èekaju policajce da im lampama posvetle tezge. Iskoristio si priliku. Kao to se ja sada naginjem nad stolom. a ti ni si taj. vodim sa tri prema jedan. Jo samo ovo pivo i ja napu tam igru. Ne ide vi e da tra im izgovore. za to bi ona pomislila da je neæu shvatiti ispravno. Ovog puta je ljutina na tvojoj strani. isti èovek je za ankom i nema posetilaca. Ne. Naravno da nisi. Sada ti tra i opravdanje. zato to mislim na nju. koji igra protiv nevidljivog igraèa. nisi prikladan za razgovor. jer dobro znam da j e samo moj um pomraèen. Pogre no si shvatio. èetiri prema jedan.Moram malo da usporim sa razmi ljanjem. a ni za igru. Nisam bio ovde od kako sam sa profeso rom igrao bilijar. Ako bi neko mene sada pratio. verovatno bi se razoèarao u odabir mesta na koje bih ga odveo. Toliko je mraèno da su èak i fasade izgubile sivilo. naziru se samo senke. Gre i . po staje prek i . jer prijatelji se uvek naðu u nevolji. Ne pita me sa kim æu da igram. jer se nadam da æe trgovci ukljuèiti svetla u izlozima. ali prièuvaj se. prestani da tra i opravdanja. Branko protiv mene. Izgleda da je tako. Naruèi pivo. jer nema prozore i uvek je ukljuèeno svetlo. Kada shvati da svako ima pravo na opsesije. Nastalo je pomraèenje Sunca bez najave. Sada se stavi u njenu situaciju. Ne seri. jer se nije upalila ulièna rasveta. èak je i situacija ista. Èak ni pr odavci diskova nisu se pomerili. Prodoran udarac bele u ostale kugle oznaèio je poèetak najp ravednije igre. Opet ti je ona opravdanje. za koji si znao da neæe da kupi . ne bi joj bilo svejedno kada bi ti pomislio da je malo skrenula. jer mi je popustila koncentracija zbog nje. prebraja etone u èiniji i ostavlja me samog. jer verovatno nisam jedini. Svojski se trudimo da jedan drugom ne ostavimo belu na pogodnom mestu. Uprkos pomraèenosti na ao sam rupu. Hodam oprezno trotoarom prema pe aèkoj zoni. Moram da potra im adekvatno mesto za moj pomraèeni um. ali n isi mogao da ga ne vidi . te ko je upoznati èoveka. tako se i Olja naginje nad vitrinom . da bih gledao izlo bu dva puta ili je htela da ide sama? Èem a sva ta pitanja? Kako èemu? Zar nije mogla lepo da mi ka e kako bi elela da pogleda izlo bu ponovo? Kako ne kapira da joj je ovo najmanje treæi put kako gleda tu izlo bu? O tome nisam razmi ljao. Zna da gubim. a i ao si u Novi Sad da gleda dek. Opa. kada mi je rekla da me je dovoljno upoznala i insistirala da ivimo zajedno. Da li me je provalila da me nakit toliko ne zanima. ali izgleda da to nikom n e smeta. Uvek sjajni krst na tornju cr kve izgubio je sjaj. kojoj pomraèenje Sunca ne mo e da naudi. manje æe da gubi . seti se kada si joj rekao da montira alarm. Shvatio si to bukvalno. Ni ta se od onda nije promenilo. to samo rade nesigurni ljudi. ali niko se ne sudara. i ti ne izba cuje sve karte. plati pivo. sada se i ljutimo ponovo gubi . Ulica je puna ljudi. Nisam. jer je preskup. trebala joj je sigurnost i potpora. Nema svetla ni u pe aèkoj zoni. a ko izgubi plaæa pivo. kako ne bi ponovo realni likovi postali bajkoviti.

* Zvao me je izdavaè. ka e da eli da razgovaramo u ivo. a ja stvaram odskoènu dasku . Oboje smo svesni la i i igre u ko joj svi pobeðuju. La emo se vi e od dve godine.ishitren. On me la e kako jo uvek tira od petsto kopija nije prodat. Stalno mi je poturao otrcanu frazu: ista meta isto odstojanje . Do sada sam ga samo ja zvala i interesovala se kako ide roman. on zaraðuje na mojoj intelektualnoj svojini. a ja ga la em kako shvatam situaciju.

Kada bih pitala onu deèurliju. .Ah. To je sada aktuelno i uveren sam da æe imati proðu. Bitno mi je da neko odabere kvalitetne prièe.Nestrpljiva sam. izvoli smesti se. Eto. veèiti naleti optimizma. ali se nadam da æe ti se svideti . ali se ubrzo prizemljim. Inercijalno uvek krenem sa nerazumevanje m takvih stvari.Misli honorarnim? . rekao sam ti ja da treba vremena. a u tebe imam puno poverenje. da se proda ju bez fiskalnog raèuna. Prodaja tvoje knjige je krenula.Ba si me obradovao . mislio sam da ti bude urednik te zbirke Koja ljiga od èoveka. proèitao sam ja neke prièe.I ja sam se veoma obradovao kada su mi javili. da su neki pre knjiga prodavali eæerne jabuke i neæe se libiti da se vrate na staro.Znam. Ja mogu da dodam.da bih kasnije zaradila. koji se ut rkuju da otvore Sajam knjiga. pismeni su a potpisaæu se ja kao prireðivaè. ako im sluèajno podbaci prodaja. a puno bi mi znaèilo.Mo e. . Mogu da razumem sebe. najveæi generator sive ekonomije u knji evnom svetu. drugo izdanje.Ti zna da ova kuæa nema urednika i da pisci dolaze sa preporukom Za to ne izruèi sve. da da Imam radosne vesti. Ovaj moj izdav aè je takav. . Nije tipièan. nema potrebe za lekturom. Za to bi moj izdavaè prezao od divljeg tampanja knjiga.Olja draga. ali ja ne mogu da vr im lekturu i ne bih elela da se potpi em kao prireðivaè. kada bi se klupko odmotalo ne bismo se zaèudili ako bi iza zavese sta jala dr ava. U pro losti su se ljudi èudili. * . to sam ih gonila po sajmu kao goniè robova.Ako je tako. ako je ne to transparentno i neza konito. koja bi se zvala evropske prièe . dok se to malo razradi zaista treba vremena dok odreðena grupacija ljudi proèita i krene da daje preporuke. . kojoj sa istom lakoæom poturaju vaku o broju prodatih primera ka. .Ma neee. Posle je mnogo lak e. . svi bi u glas odgovorili. ali ne mogu da razumem dr avu. kada ga dr ava ohrabruje u tome? Ne treba im bolja potpora od zvaniènika. a dr ava ne vidi. . Ako zatra im honorar on æe naæi nekog drugog i nikada neæe pisati na koricama. Meðutim. Hteo sam da ti ponudim jedan poslovni dogovor. iza toga sigurno stoji dr ava. .Eh. kako to da svi vidimo neku pojavu. ali je ipak gazda. sa mi lju. sada mi se ukazala objektivna potreba za privremenim urednikom . urim. ta povezuje eæerne jabuke ispred sajma i knjige na sajmu. ta eli da popije ? . znam .Ah.Tako nekako Do ao sam na ideju da napravim zbirku prièa. No. rekla sam ti da idem na nastavu. tako da se nadam da æemo uskoro moæi da tampamo drugo izdanje.Ne elim ni ta. kao plima bez oseke plave na a seæanja i dopu taju zavesi koju pomera dr ava da ostane suva.Stvarno? Prosto neverovatno . . nego ovako posle svake reèenice tra i moju potvrdu? Ba je smor. onda pristajem. jer sve to trpim zbog vi ih ciljeva . Pre dva meseca sam napravio konkurs i ljudi su veæ poèeli da alju.

Put ka muzeju vodi preko platoa gde je nekada bio Lazarev grad. Ne sviða mi se ba ta poza. ali ako je usreæim. to je meni bilo sas vim dovoljno da zakljuèim kako se oseæa kada me usreæi. Zapravo. a koliko je luda odlaziæe i u Panèevo da ga gleda. Stvaram neku vrstu vizuelne maske i odb acujem veliko peèatno prstenje. meni je dovoljno da vidim njeno sreæno lice. a ona u nakit. koji mame poglede pro laznika. Gledam jednostavne oblike i sve vi e se pitam ta je Olja videla u ovom nakitu? Zar ena koja nosi prstenje sa raznim kamenèiæima. Nakit je jo uvek blizu. da li elim da je usreæim zbog nje same ili zbog sebe. bez obzira da li su putnici namernici ili starosedeoci. na bre uljku pored crkve Lazarice. jer to nije za njene tanke prste. Takav odnos za nas ne bi bio su tinski nov. Posetio sam muzej i uverio se da ne prodaju replike. Nikada se nisam pitao da li èaro bnjak mo e da predvidi elje. Nije se upi kila kada mi je predala èa u i pivo. visine estospratnice. Suveniri su ba gde i treba da budu. Pla io sam se te reèi. iz sve e o i ane trave naziru se nadgrobne ploèe. Da li bi se zadovoljila replikama? Imam sreæu to ne vozi auto. ja sam obièan èovek i kao takav sebièno sam biæe. Da se ne la emo. pa na osnovu njih da ih ispunjava ili moraju da mu se saop te. a ta moja sreæa izaziva kod nje ostavljam njenim oseæanjima. Srbi svetinje po tuju. a generalno nisu pogodn i za ensku ruku. Usredsreðujem se na nakit. doèaravaju nekada nju snagu Morave. Sreæa u nesreæi je to su Turci Lazaricu pretvori li u talu i nisu morali za tu svrhu da poru e gradske zidine. jer pored s ebe imam sreænu devojku. jer ih ni ona nije puno gledala kada smo se prvi put sreli. jer bi moglo da se desi da zapamti poslednju kilometra u. Sve to me zanima i ne zanima je izlo eno. ali je glas izdao. koje su rado ru ili ili pretvarali u konju nice. Nisam otkrio èarobne moæi i jo uvek ne znam da li sam èarobnjak. odmah na ulazu u muzej. luda. Narukvice i ne gledam. ali samo na razglednicama. Bez puno konverzacije uspevam da naznaèim èoveku na ulazu ta me zanima. Ja sam zaljubljen u nju. ali znam ta jesam. Ako bih bio èarobnjak i neko m èarolijom stvorio nakit. Za razliku od Turaka. Crkve su za Turke bile svetinje. da se izlo ba prvog juna preme ta u Panèevo i da replike srednjovekovnog nakita prodaje muzej u Kru evcu. I sada je Lazare v grad. Verovatno bih rekao da sam postavljao alarm u Kru evcu. meni æe se vrati ti kao bumerang u vidu boljeg seksa. koje vi e niko ne alje. Jedino to je ostalo od grad skih zidina su ostaci glavne gradske kule. Najgore od svega je to nisam ra èistio sa sobom. te su okolne kuæe i tale sagradili od kamena istrgnutog iz gradskih zidina. gravurama i sitnim detaljèiæima . Jedino to sam tom prilikom korisno saznao je.Zaljubljena je u srednjovekovni nakit. pa da se oseæam bogatije. a i ja bih zablistao. jer smo tako ne to nesvesn o praktikovali i u seksu. ali ne znam kako. Uvek sam za sebe smatrao da sam nepresu ni izvor ideja. a na kraju sam je ipak upotrebio. koja je u to vreme bila plovn a skoro do Kru evca. U samom Lazarevom gradu. ona bi blistala od sreæe. koj i samo to ne iskoèe iz zida. Krupni beli oblutci. ali sada menjam mi ljenje. elim da joj nekako pomognem u zaljubljenos ti. a u tom sluèaju ja bih morao da smi ljam kako sam pre ao trista kilometara u jednom danu.

kojim Olja sve vreme gleda nakit. a ja sam progledao oèima.. veæ specifièno gledanje nakita. Prstenje gubi sjaj. Ne. to nije priviðenje. a vitrina je ostala prazna. Tako izbledela bronza. Bronza se stapa sa srebrom i pravi novu bronz u svetlije boje. no ena dimom od srebra izlazi iz vitrine nasta vlja putem. Dim s e verovatno zavukao u vitrinu sa originalnim eksponatima. a dobija na starini i te i da se poistoveti sa originaln im eksponatima. Zub vre me- . kojim idu svi posetioci. najednom postaje opsednuta jednostavnim oblicima? to vi e gledam u vitrinu dobijam utisak da gledam u prazno. Dim je nestao.

Privremenim doseljenjem izlo be muzej je zablistao nakitom. Ako bih hteo da uðem na sporedna vrata morao bih da priðem iz druge ulice. U blizini ulaza sa ulice ne postoji nijedna institucija. Prvi put danju. tako da tu nije pogodno za ulaz. Za razliku od ulaznih koja podseæaju na vrata nekog manastira. spolja njost i unutra njost muzeja. od kojih je jedna deo gradskog parka. jer oèigledno narodu koji ivi od danas do prekosutra da bi video sutra. Pored samog ulaza iz parka nalazi se banka. Nalazi se u samom centru grada i u u ka n je izmeðu dve ulice. i proðem izmeðu reda gara a i glavnog krila muzeja. za koji su graðani susedne zgrade verovatno pisali peticiju protiv pu tanja u funkciju. a ta se posle z biva mogu samo da pretpostavim. Muzej je sme ten u veoma lepoj staroj zgradi. preskoèim malu rampicu. nije do nakita. ova se mogu tretirati kao obièna kuæevna vrata. ali prevariti alarm p okretne izlo be èesto nije potrebna èak ni ma ta. ali oèigledno nije uspeo. Ovaj alarm jedinu vezu sa spoljnim svetom ima putem telefonske parice. U redovnim prilikama muzej obiluje siroma tvom. postoji mali pr olaz izmeðu poslednje gara e i zgrade koja se naslanja na zgradu muzeja. Sa druge str ane gara a nalazi se dvori te u koje takoðe mo e da se uðe iz parka i sa ulice. koja su naspram glavnih vrata i vode u dvori te. Ako alarm otkrije neku nedozvoljenu radnju poziva centar. Sa druge strane. u koju je predviðeno da se ulazi iz glavnog gradskog parka na ogromna vrata optoèena visokim stubovima. Obi ao sam dva puta muzej u Panèevu. za rafio je bazu za zid. zaobiæi neko govno u prolazu i napeti se na m i iæe predstavlja malu rtvu za ono to se iza zida pru a. To je jedini logièki put za one po tene. koja spreèa va uljezima da se parkiraju. prekrio bazom utikaè za telefon i time osigurao da . Postoje jo jedna vrata. jer njegov ma sivni gong san pretvara u noænu moru. Dodu e taj prolaz je uzan i zagraðen niskim zidom. a posebno srednjovekovni prsten od bronze u vitrini nekog muzeja . za one jo manje po tene. ali samo spolja njost. Neko je pr obao kalupima za prstenje da ukalupi vreme. Radnik koji je postavljao alarm po tovao je sve k nji ke propise. A. a drugi put noæu. tmini i ti ini muzeja. Svaka vitrina ima senzor koji daljinskim putem javlja bazi da li je sve u redu. koje malo razuðuje jedna kamena ploèa sa rimskim natpisom nepoznate sadr ine i ogroman sat. da nije sve tako kao to na prvi pogled izgleda. koji nadzire rad s vih alarma. koje se prostire izmeðu te dve ulice. ali nije i pogledima. ali ako se uzme u obzir da su sa druge strane zid a na tri koraka sporedna vrata muzeja. neko iz centra veèernjim pozivom prove ri da li je radnica ukljuèila alarm kada je napustila zgradu i time su eksponati osta vljeni na milost i nemilost. tako da za one malo manje po tene to je jedini logièki ulaz u dvori te.na je napravio gravure i sitne detalje. Prevariti stacionarni alarm za vitrine nije nimalo lako i skoro uvek je takva ra dnja rezervisana za filmove. koje ne postoje na replikama. koje reditelji pi u sa velikom ma tom. Moja se misija u Kru evcu zavr ila i po ko zna koji put sam utvrdio saznanje. a banku uvek nadgledaju kamere. pomoæu koje komunicira sa centrom.

koja nije imala jednosmerni karakter. Izmeðu nas se razvila ljubav. koji je naravno na identiènom mestu. ali ovako ma tu ostavljam za kreativnije stvari. Na prvi pogled deluje da bi alarm uspeo da javi centru bilo koji poremeæaj.neko ne preseèe telefonski vod. gde su takoðe vitrine. kao onaj sa druge strane zid a. Dok sam bio u Nemaèkoj Ljubi a mi je bio kao otac. Da se alarm oslanja na mobilnu telefonij u. . morao bih stvarno dugo da ma tam. ali pogledom u susednu sobu. jer su te dve sobe nekada bile kancelarije. Ljubi a se nikada nije izja njavao po pitanju dece. do izra aja dolazi isti takav utikaè.

ali ne odgovara.A. Ako si sa nekim dobar prijatelj. jer smo znali i po pola sata bez reèi da posmatramo gnjurce. Sa druge strane oseæam da æe je prsten beskrajno usreæiti. koje smo proglasili za najopu tenij e stanovnike Save i Dunava. a to je verovatno gadan oseæaj. tako te ko pitanje.Aha Zato to sumnjam da bih na ao enu koja bi trpela lopova. to je posledica na eg preæutnog dogovora.Dugaèak ti je uvod . Mogao bih od nekog drugog da potra im savet. Jedino nismo saznali da li bi bili tako opu teni kada bi led okovao reke. kakvim bi se poslom bavio da je u braku.klimanje glavom je znak da me slu a. . Verovatno ne bih. da li bi se bavio onim èime si se bavio? Zamrzao je pogled negde u daljini. koje èitaju oni to tra e neku pouku ili poruku.Treba ti savet.Znao sam da æe me razumeti. sine. A. a gnjurci su prestali da poniru. ali samo jedan prsten i ni ta vi e. zar to nije pro lost? Znao sam da æe nekada upotrebiti reè.Kakvo je to pitanje? . On zna za Olju.ali se moglo naslutiti da je uskraæen za tu povremenu muku ili zadovoljstvo. . jer ne bih nikom smeo da iznesem naumljeno. ostaje mi jedino da se obratim Ljubi i: . Igrom sluèaja nije nas zabolelo. Tra im trenutak da preki nem obostrano u ivanje. Ipak progovara. jer prijatelj se ne post aje preko noæi. a ako ne bi znala da sam lopov i nekako kasnije otkrila. Nije mi problem da zatra im savet. kao to meni ne prija njeg ov pogled. jer nikada nismo dotakli temu braka. jer jo uvek nismo smislili kako da joj ga predsta vim. To sam video samo na tren krajièkom oka i nisam smeo da okrenem glavu ka njemu.Stvarno eli da je vidi sreænu? .Treba mi savet. ali me strah da ona ne posumnja. . nije imao kud. Deca bi prezrela oca. nastavljam dalje hoæu da ukradem jedan prsten iz muzeja i poklonim ga Olji. Nikada ga nisam pitao. .Dugaèko je i pitanje. .Veoma . pa pravim mali uvod.Za to? . ali smo to uradili preventivno. tako sam i mislio Hteo sam da ukradem ne to iz muzeja Brzo se okrenuo ka meni.Branko. brak bi sigurno propao. Sada se ne viðamo èesto kao u Nemaèkoj. . veæ na pitanje uzvraæa pitanjem: . . da li da uðe u taj rizik. ali odnos se nije promenio. kao da je pogledom zamrzao Savu. ali b i se to svelo na univerzalni savet. ali sada imam potrebu da ga tako ne to priupitam. ja nisam opu ten kao gnjurac. Mogu to da izvedem.Saslu aj me pa prosudi .. Po t o su univerzalni saveti rezervisani samo za dubokoumne romane. Oèigledno da mu pitanje ne prija. ali Olja ne zna za njega. Kalemegdan je oduvek bio na e sastajali te. Ovog puta smo seli na klupu pored Save i po ko zna koji put se divili gnjurcima.Da. ali po to mu je privremenog sina donela roda u vidu formirane liènosti. Imam oseæaj da sam se i ja zaledio. sada da èujem pitanje. jer ako posumnja napustiæe me. . Sumnj am da bi ikada svog roðenog sina obuèavao da krade. koji smo izgleda obojica odstranili kao slepo crevo. mora da ima valjanu prièu.. sine.Da si u Nemaèkoj bio u braku. Iako je leto na pomolu. . ali mi je problem da se vraæam na deo zajednièkog ivota.

jer do kole nema puta. du reke Uvac. . Poèeo je da ugovara poslove po kafanama kao i svaki privatnik. Sve to je trebalo je da u naredni h pet godina na svake dve nedelje rtvuju po jedno june za populaciju Beloglavih Supova i asfal . zato ih ponekad treba i prihvatiti. a on neka pregovara. da od Carskog druma danas nije ostao samo po koji kamen ili kakva isklesana stena radi pro irenja nekada njeg puta. koji nije toliko krivudao kao onaj pravi Car ski. a nisu vi e imali bojazan da æe deca èim zavr e kolu ostati u gradu. a seljani nezadovoljni podr kom dr ave re ili su da preuzmu stvar u svoje ruke. dobro. ali mora mi obeæati da æe po tovati svaki deliæ moga plana. * Branka jo nema. U svojoj deèaèkoj glavi èesto je stvarao filmove. tako da je nakon nekoliko godina pe aèenja. svaka elja ima svoju cenu.Obeæavam. Onda je bolje ovako. Nama to deluje kao opu tena igra. re ili su da se pozab ave i tim problemom.Dobro. ali bi oni usled na eg prisustva verovatno ostali nemi i ne bi se ni ta dogov orili. ali bih voleo da ja razradim plan. Moj ti je savet da uðe u rizik. Drugim reèima ne sme ni ta da zabrlja . od kojih je i Beloglavi Sup.Dobro. Ne bi njemu preds tavljao problem pe aèenje.Nadam se da zna . to se ranije de avalo. kako bi druga dobi la.Ih Ljubi a. zna i sam koliko cenim tvoje znanje . Kako bi bilo kada bi privatnici vodili ene i za drugim stolom iste kafane prièale o parfemima i kremama? Iako ne bismo èule ta prièaju pokvarile bismo im koncentraciju. Organizacija je predlo ila model po kome bi imali i seljani i ptice korist. jer su gnjurci poèeli da igraju svoju igru ponira nja i izranjanja. Oni su se svoje muke re il ali kada su shvatili da im se deca muèe. Zar nije cilj pregovora da jedna strana donese pogre nu odluku. pri kojima bi ljudi privremeno zaboravili na èarke i nesu glasice. Jeste. Niko ne bi poverovao da se desilo èudo i da su pet godina seljani jednog sela pokr aj Carskog druma bili u zavadi zbog te ptice. Obratili su se lokalnim vlastima za pomoæ. a oni igraju igru egzistencije. bilo kao grb Nemanjiæa ili upiranjem ljudskih pogleda u nebo. ba kao i mnogi karavani pre dolaska Turaka u Srbiju. Ja æu da èitam evropske prièe. ka o i svako ivo biæe. Kada je Ðorðe pohaðao treæi razred osnovne kole i ao je Carskim drumom. Meðutim. Pe aèenje po zaraslom putu ni ta se nije razlikovalo od pravljenja novih staza. Selo je poèelo da odumire. u kojima zajedno sa Beloglavim Supovima preleæe ponore i tom prilikom im dodiruje krila. Meðutim.. èuda se ne de avaju èesto. stvorio svoj Carski drum prema koli. Beloglavi Sup je vekovima spajao ljude. Renovirali su o svom tro ku kolu koja potièe iz doba kral jevine i tako smanjili muke oko slanja dece na kolovanje. a ako imaju i ptice ima i organizacija. dobro shvatam. Ovaj put se radilo o organizaciji koja se bavila oèuvanjem retkih ptica u Evropi.Hoæu da vidim taj trenutak kada se zagleda u prsten . ali su ih ovi uputili na jednu od evropskih neprofitabilnih organizacija koje su uvek spremne da pomognu. . Kada je zavr io osmogodi nju kolu elja mu se ostvarila. Trenutno smo prekinuli razgovor. . da trenutna sreæa nema veze sa trajnom sreæom.

b ilo bi .tni put bi povezao celo selo sa kolom. Jedini uslov je bio da se populacija Supova u narednih pet godina privikne na hranili te koje bi bilo na vrhu sela. Ako bi se privikli.

polako krenuo ka litici u nameri da se vine u oblake. Pomoæu zraka nepoznate strukture. ali polovina sela je posumljala u dobre namere fonda i predlo ila je da s ami podaspu put barem za irinu staze. Ljubitelji ptica ka u da su primetili nove kolonije Supova po Crnoj Gori. a ako nastavi da pi e vrlo lako mo e da me zaseni.Divno. ali oni su se samo zbijali u gomilu i vratovima davali neke èudne znake. Hmm. Mo da ima i gotov roman. koji je preko potre ban za opstanak njihove vrste. Zahvaljujuæi evropskom delu sela. Leteo je spu te nih ruku i dodirivao krila Beloglavih Supova. Naravno. Pored toga to su humani. ali ovo selo je dobilo prideve srpsko i evropsko. Po to je Ðorðe najbolje vladao stranim jezicima poveo je delegaciju fonda do hranili ta. Svake godine struènjaci su posmatrali ptice koje su se mno ile oèekivanom brzinom. t e su svim dr avama sveta poslali dopis.Za to su ovako mirni? . Seljani su prestali da hrane Beloglave Supove i uskoro je harmonija zavladala selom. Napisao je u dve uzastopne reèenice kako su vratovima davali èudne znake. Postoji dosta sela sa pri devom gornje i donje. tako da ne mogu vi e da uzgajaju kupus. spal ili su po nekoliko napu tenih objekata u svim veæim gradovima irom Zemlje i na human naèin su pokazali da ele dijalog. No. ef delegacije se obratio deèaku. koja su ljudi prozvali Marsovcima iako nisu znali sa koje planete potièu. projekat je za iveo. neæe mu biti problem da to uvidi. Deèak je krenuo ka Supovima. . a ovo mu je samo odskoèna daska. i ne bi nikom bilo èudno da je i ovo selo tako podeljeno. Idi ih malo pojuri da vidimo kako lete. Obiluje ma tom i ima smisao za humor. Ovaj tip lepo pripoveda. Niko nije sumnjao da se Supovi neæe uobroèiti. vrlo su lako porobila Zemlju. Hrvatskoj i Albaniji. kako im se deca ne bi kaljavila na putu do kole. nikog nisu hteli da dovedu u zabludu da æe sir ov kupus transportovati negde u svemir. pokazali su se i po teni. Da vidimo dalje Neka vanzemaljska biæa. Druga polovina je poverovala fondu i selo se podelilo.opravdano napraviti asfaltni put kroz celo selo.Hranimo ih veæ pet godina. . ef je ljutito konstatovao da su krila plemenitih ptica atrofirala i tako su se pretvor ile u æurke. ponavlja se. u kome su naznaèili da je na njihovoj planeti do lo do klimatskih promena. Ovog puta Supovi nisu gledali se lo iz vazduha. pa su naznaèili da im zapravo treba jedna pit . Cela delegacija je demonstrativno krenula niz strmu stazu koja je vodila iz sela . Poslednje godine delegacija fonda je do la u selo sa namerom da ispuni obeæano. Odvojiæu ja tebe na stranu za sv aki sluèaj. Po to se èuda ne de avaju èesto. Do li su do visoravni odak le su zajedno sa Supovima mogli da gledaju celo selo. zato ih ponekad treba i prihvatiti. ef delegacije je potrèao ka jatu Supova. Lako su svi preraèunali da sto dvade set junaca vredi sto puta manje od asfaltnog puta. ali oni se nisu dali u beg veæ su nekim èudnim krikovima i pokretima vratova davali znake pitomosti. a organizacija bi iz fondova ka snije otkupljivala junce za potrebe ishrane Supova. Ðorðe je za mureo. B osni i Hercegovini.

. Jedan izaslanik je najavio dolazak i u Srbiju. Kada su se uverili da Zemljani neæe zloupotrebiti njihovu humanost poslali su istovremeno izaslanike u sve zemlje sveta. kako ne bi Zemljani mogli da prave strategije u pregovorima. a on æe mu se na adekvatan naèin okazati. Zahtevao je samo da u dvadeset dva èasa predsednik bude sam u skup tini. koja se dobija njegovim ki eljenjem.oma bakterija.

Taèno u dvadeset dva èasa po lokalnom vremenu, vanzemaljac je pokucao na vrata skup tine. Predsednik je znao ko dolazi, jer je samo najvi i vrh bio upoznat sa njeg ovim dolaskom, ali nije znao da æe se pojaviti neko u oblièju èoveka sa slu alicama na u ima. U i èekivanju tog biæa predsednika je oblilo sedam voda, ali kada ga je video pre stao je da se znoji, jer su mu sve ivotne funkcije spale na minimum. Vanzemaljac mu se obratio na teènom srpskom. - Po tovanje gospodine predsednièe, drago mi je to vas vidim. - I meni - nekako je uspeo da promuca predsednik. - Ja bih vas zamolio da pro etamo malo po gradu, a usput æemo poprièati. - Mislim da bi bilo bolje da prièamo u skup tini. - Za to? - Neæe nam niko smetati u prièi. - Meni ni ta ne smeta, a eleo bih da vidim Beograd. Da li se vi to pla ite da etate po gradu? - Ne, ne, nikako. - Delujete mi veoma upla eno. Napraviæu nevidljivi tit, tako da æete biti bezbedni. Hajdemo. Krenuli su u etnju. Predsedniku nije trebalo dugo da se vrati u normalu, jer je vanzemaljac poèeo da prièa o sportu. Divio se srpskim sportistima, to je predsedniku veoma imponovalo. Vanzemaljac je zastao pored jednog izloga. - Kako divne cipele. - Da, da, italijanske su. Nastavili su etnju u miru i harmoniji. Predsednik se opustio kao da je pored njeg a predsednik neke susedne dr ave. Zastali su kod jednog kioska. - Predsednièe, da li mo ete da mi kupite vakaæu gumu, nemam va eg novca. Predsednik se samo nasme io i pohitao ka kiosku. Kupio je desetak razlièitih vakaæih guma kako bi udovoljio vanzemaljcu. Sa velikom zebnjom predsednik je otvorio aku i ponudio vake. Pla io se dodira. Vanzemaljac je letimièno pogledao vake i dodao. - Nemate vi e one Bazoka D o i one kao cigarete? - To je pro lost, probajte ove uvozne, odliène su. - Ne hvala, probao sam veæ. Predsedniku je laknulo, jer ako mu naredni put zatra i sendviè, la e æe mu uruèiti bez dodira. Nastavili su etnju u miru i harmoniji. Zastali su pored izloga jedne velike knji are. Vanzemaljac je gledao tridesetak sekundi izlog i nastavio dalje. - Predsednièe, da preðemo na stvar. - Sla em se. - Sav kupus koji otkupimo platiæemo u zlatu, jer toga ima u izobilju na na oj planeti. Mi znamo va e kapacitete u proizvodnji kupusa, tako da - Mi mo emo da udesetostruèimo proizvodnju kupusa. - Ne prekidajte me dok prièam. Ja sam zavr io svoju misiju ovde. Vidim da ni ta ne proizvodite, èak vam i evropska knji evnost dominira u knji arama. Zato sam odluèio da vas pripojim Evropskoj Uniji. U Nemaèkoj æe biti montirana fabrika za preradu kiselog kupusa. O kolièinama koje æete morati da isporuèujete biæete naknadno obave teni - Ali - Budite demokratski i ne prekidajte me. Moj zadatak je bio samo da odluèim kojem centru da vas pripojim, a centri i kolièine su unapred odreðeni radi lak-

e eksploatacije resursa. Predsednièe, ja æu vas sada napustiti. Imajte u vidu da ovaj tit vi e ne deluje. Niko nije video kako je vanzemaljac do ao u Srbiju, a predsednika je oblio hladan znoj tako da nije primetio kako je vanzemaljac nestao. U istorijskim ud benicima svih zemalja sveta ubele en je datum dolaska vanzemaljaca na Zemlju, a u srpskom ud beniku je konaèno zabele en datum ulaska Srbije u Evropsku Uniju. Ovaj ba i nema neko pripovedanje, ali pogaða pravo u centar. Ne predstavlja nikakvu opasnost, zato je idealan za ovu zbirku. Uf, sklapaju mi se oèi. Veèeras nem a vi e prièa, jer bih mogla nekog pogre no da ocenim, a to ne bi bilo dobro. * Kada je direktorka muzeja u Panèevu otkucala ifru na alarmu, koji se nalazi na zidu odmah pored ulaznih vrata, udahnula je i pomislila kako je èeka jo jedan obièan dan. Takav oseæaj je imala i dok se pela na stepenice ka prvom spratu, gde joj se nalazi kancelarija. Dok je otkljuèavala vrata mahinalno je pogledala niz hodnik, koji su parcijalno presecali sunèevi zraci i jasno oznaèavali gde se nalaze prozori. Negde na sredini hodnika, gde je purpurni tepih obasjan sunèevim zracima gubio kraljevska obele ja, nazirali su se neki sitni predmeti koji njenom iskusnom kustoskom oku nisu mogli da promaknu. Mo da bi to to je videla pripisala lo em radu èistaèice, da se srebrni prsten nije na ao na putu sunèevim zracima, u ta se veoma brzo uverila. Nije se puno zadr aval a pored prstenja koje je izgledalo nasumièno pobacano, jer je u letu prepoznala prst enje i uputila se ka prostoriji odakle potièe. Kada se pojavila na vratima stavila je r uku na usta, usled u asnog prizora koji je videla. Odmah je obavestila policiju, kako inaèe pravila nala u. Lokalni policijski inspektor je izvr io uviðaj i po to je procenio da je kraða specifièna, obratio se specijalnom odeljenju kriminalistièke policije u Beogradu. Jedini na raspolaganju je bio inspektor Majstoroviæ, koji se odmah sa prateæom ekipom uputio k a mestu izvr enja kriviènog dela. Tamo ih je doèekao lokalni inspektor sa in enjerom iz firme koja obezbeðuje objekat. Majstoroviæ se upoznao prvo sa kolegom, potom sa in enj erom i krenuo u obilazak muzeja. Kolega mu je pokazao vrata na koja se sumnja da je lopov u ao u muzej, ali Majstoroviæ je samo dao znak tehnièarima da obrade mesto i zaputio se na sprat ka jedinom moguæem mestu za eksponate. Pred kancelarijom ga ja saèekala upla ena direktorka muzeja, koja je mislila da æe je inspektor iz Beograda ne t o ispitivati, ali sve se zavr ilo na formalnom upoznavanju. Koraèali su sva trojica æutk e kroz hodnik, a razbacano prstenje, koje je bilo blizu vrata nije izazvalo veliku pa nju beogradskog inspektora. Samo je zavirio u sobu u kojoj je razbijena vitrina, pog ledao letimièno i nastavio dalje niz hodnik. Zavirivao je u svaku prostoriju sve dok nij e ugledao razbijeno kuæi te alarma, kome se pribli io sa velikim oprezom kao da je bomba. Poèeo je radoznalo da zagleda alarm èiji je najveæi komad bio odmah pored zida, a osta li deliæi rasuti po parketu do polovine sobe velièine tridesetak kvadrata. Nekoliko put a je pogledao smrskano kuæi te alarma iz kleèeæeg polo aja, podigao se, otresao sitne komadiæe sa pantalona i odluèno rekao:

- Za to ste mene zvali? Zar nije sve oèigledno? - Inspektore, ovde ni ta nije oèigledno obratio mu se panèevaèki kolega. - Lopov je izdrobio alarm, uzeo je ta je hteo i zbrisao.

koju je inspektor svesno primenjivao. .Ako bi prvim udarcem uni tio elektroniku. . ali ne znam kako je to u praksi izvodljivo.Teoretski je moguæe. a Majstoroviæ je zapoèeo konverzaciju: . da a.prvi se izjasnio in enjer. zato smo pozvali vas. jer mu je potrebno samo èetiri sekunde da nama u centar po alje poruku.Vidite.. jer mu nije prija la sprdnja sa njegovim zvanjem. Uop te nema neku vrednost.Nemam ni ja. In enjer je jedva èekao da napusti muzej.Da rezimiramo.Polako. . ne bi uspeo. polako Hoæete da ka ete.Da. .Ba tako dodao je inspektor iz Panèeva.Tako ka e gospoða kustos.Koliko je eksponata ukradeno? . pozdravio se i zaputio niz hodnik pribajuæi se uz zid. a potom razbijen. a da biper i dalje radi? . a nije iz nekog razloga poslao. da bi alarm uspeo to vama u centar da javi? . ali vredan. . . ali praktièno to nije moguæe izvesti. hvala vam na saradnji.Da li vi i gospodin in enjer imate neku ideju kako je lopov mogao da onesposobi alarm bez utiranja? .Upravo je tu problem. .Polomljena je sva elektronika koja pamti promene.Ima samo biper koji ima ulogu da obavesti radnike da se ne to nedozvoljeno de ava. . tako da i ako je alarm zabele io neku promenu.Naprotiv. ja æu vas pozvati ako nam ustrebaju neke dodatne informacije. Evo in enjer æe vam podrobnije objasniti rad alarma. Da li se ovaj alarm ogla ava nekom sirenom u muzeju? . kako ne bi nagazio na neki prsten. Krenuli su prema razbacanom prstenju. tiho komentari uæi dogaðaj. . Gospodine in enjeru.Hvala vam na uva avanju. Inspektor je iz malenog blokèiæa istrgao list papira.obratio se in enjeru. jer taj alarm ne mo e tako lako da se onesposobi. da ako bi neki fudbaler utnuo ovakav alarm kopaèkom.Samo jedan prsten. da li je moguæe da se udarcem onesposobi slanje poruke. a da nije uno enjem ifre ili utiranjem. Samo sumnjam da je onesposobljen utiranjem . stavio na blok i zapisao svoje prezime i broj mobilnog. In enjer je strpljivo èekao i jo jednom dobio ansu da potkrepi svoju teoriju. a direktorka i ostali radnici su se nabili u njenu kancelariju. Jednostavno. . Kolege su ostale nasamo u ti ini muzeja. ako kojim sluèajem slo ite kockice kako je alarm onesposobljen. Da je lopov prvim udarcem onesposobio alarm ili da ga je onesposobio na neki drugi naèin. ne mogu da je oèitam. Uzeo je listiæ. a da alarm ne po alje centru informaciju o napadu ispod kuæi ta su senzori i pri prvom udarcu poslao bi poruku.Praksa uvek zezne teoriju. . ali ako bi alarm pre iveo prvi udarac sigurno bi uspeo da nam dojavi. Postoje dva sluèaja. .Mislite? . jer smatramo da imate vi e iskustva. . jer su se dva tehnièara bavila obradom brav e u prizemlju.Jedan. Zamolio bih vas da mi javite. vama izgleda da je ovaj alarm prestao da radi zato to je smrskan. . alarm je onesposobljen na neki drugi naèin.

Da li imate fotografiju ili neki crte ? . Kako bi mi pomislili da je alarm pi tao. To je pobacano da bi nas zbunilo.Ovo razbacano prstenje? . zbog èega je ovo prstenje po hodniku? . ali postoji jedan veoma slièan koji je izlo en. a nije ovaj pred nama? . . da vidim. da li je prsten mu ki ili enski? . a vitrina koju je razbio u susednoj.Psten je iz petnaestog veka.Da. to je ovaj sa poltronskim osmehom prihvatio. No videæemo ta ka u otisci i ostali tragovi. sve to je vezano za pravoslavlje na zapadu vredi.Ako mo ete da nam malo pribli ite o kakvom se prstenu radi. Majstoroviæ je pohvalio koleginu anga ovanost. Nanosila se na gravure kako bi pojaèala linije. Deluje kao aljkav profesionalac. a koliko èujem nije ukraden. Pronaæiæe na i tehnièari ne to. izraðen od srebra.Ne znam. .Zanimljivo ka ite mi samo jo jednu stvar. Èak je ovaj na podu u boljem stanju od tog to je ukraden. Isti period je u pitanju i isti lokalitet.Eh. ali ta dva prstena se veoma malo razlikuju.Nadamo se. Usledilo je rukovanje i predstavljanje. Za razne formal nosti u komunikaciji sa ljudima. Krenuli su ka mestu gde poèinje hodnik. sem malo u ari. a takav ne postoji. . ta mislite. Na glavi je urezana stilozovana arabeska u nielo tehnici. . . Meðutim. a ovo ostalo prstenje je varka. k ao neizostavni deo posla. a on po urio i prstenje mu nekako ispalo.Verujte ni ta su tinski.. . Zakaèio o futer i ispalo mu iz ruke ili ta veæ Su tina je da je naruèen samo jedan prsten. ka da se pojavila na vratima. Mislim da je onaj èovek to je pristigao autor izlo be. . istrenirao je sebe da pristupa mehanièki i uètivo.Da li imate ideju za to je lopov ukrao onaj prsten. .Stvarno ne bih da dajem neke pau alne ocene. . najednom vredi. totalno zbunjujuæe. da znate ta mene buni? . koji je naruèen od strane profesionalnog vercera . Postoji moguænost da ih je radio i isti majstor. na alost ne. . Direktora se posle dva koraka okrenula.Meni deluje da je lopov divljak. Da li mo ete da mi malo pojasnite u èemu se razlikuju ovaj prsten i onaj to je ukraden. Krenuli su svi zajedno ka sobama gde su izlo eni eksponati.Ne. . jer je shvatila da su za vitrine potrebni kljuèevi. ali pr i rukovanju i predstavljanju to jo uvek nije uspeo. a zavr avaju se stepenice. jer su tamo stajali direktorka i autor izlo be. .Da.Kada muzej otkupljuje onda nema.Da. verovatno je negde na onoj traci to je lepio staklo ostavio neki otisak. livenjem. videla je da se uzalud vratila. Zamolio sam gospoðu da ga pozove.A ta je nielo? . jer su autor u inspektor bi li u èuèeæem polo aju pored rasutog prstenja. ali kada se pro vercuje na zapad.Dobro.To vam je materija koja ima jako crnu boju. Ako nije imao rukavice. ko bi ga znao . koji mu je i posle trideset godina posla mrsko padao. ali me vi e buni èinjenica da je alarm u jednoj sobi.Tako je. Obratio se autoru izlo be: . To nagove tava da je lopov tipovao odreðenu vitrinu.Znam ja.

. i ugnezdila se u tok spremna da mu donese kafu ili priðe novom gostu.Ne slu imo ni ta sem kafe. naredio im je da odmah uzmu otiske sa selotejp trake kojom je zalepljeno staklo vitrine i uporede sa tim na vratima . vinjaèe i kiselu vodu. Znao je samo da mu je potrebna kafa. sa kog je odavno nestala farba. belom ko uljom i crnim prslukom. a nama nudi socijalni program. koja je zavr ila proces formiranja listova i usmerila svu energiju na stvaranje cv eta.Da.Mu ki. ali je odustao. koja je besplatna. koji sada hoæe od ove kafane da napravi apoteku i parfimeriju. Rekao im je u nekoj. pri la je i po elela dobar dan. jer je znao da æe prsten koliko sutra otiæi u neku drugu ruk u. zato je samo uzastopnim klimanjem glave dao do znanja da razume situaciju. Ne mogu da vam donesem vinjak i kiselu vodu. Ako smem da primetim. Dodao im je da æe piti kafu u nekoj obli njoj kafani i uputio se ka izlazu. samo znam da se nikada nisu tako sjaili. koju ne naplaæujemo. Sa anjcerom u jednoj ruci. .Gledao sam ih ja puno puta i po suncu. ovo prstenje po podu ima neki èudan sjaj. krenula je ka njemu. a drugom zagl avljenom o poveæi novèanik koji je virio iz d epa od prsluka. ali ne toliko kao piæe. nisam vas ba najbolje razumeo . a tvrdo je bio ubeðen da bi svako kalemljenje nepotrebnih sitni ca ometalo istragu. jer vi e neæe imati gde da piju prafu kafu. Kafu.Ne umem da objasnim. a prilièi eni koja je zagazila u pedesetu. Nije iskljuèio moguænost i da je prsten veæ u neèijim drugim rukama.Izvinite. pra tila de avanja ispred kafane.Kako to mislite? . Nije imao ohrabrujuæi odgovor. ne bih rekao da je zbog toga. . hoæemo nekako graðanima da skrenemo pa nju da nas podr e. Za to ste u trajku? Konobarica je jednim poluokretom pokazala ankerici da spremi jednu kafu. Eto. . jer nije tako dobro poznavao Panèevo da bi mogao da precizira u kojoj æe kafani biti. hodom koji odmar a telo. jer se radilo o njenom radnom mestu. da li se radi o kont roverznom biznismenu. Pro ao je pored picerije. .Na e preduzeæe je kupio neki biznismen. kako . Kada je iza ao iz muzeja. Majstoroviæ se pozdravio i krenuo ka stepeni tu. osvrnuo se oko sebe i na platou sa desne strane ugledao stolove koji su nedvosmisleno ukazivali da je na ao ono to tra i. urilo mu se sa istragom. koja je sa anjcorom u ruci. U velikom prizemnom holu je pri ao tehnièarima i poèeo da se raspituj e o otiscima. ako u meðuvremenu pristigne. malo sam umoran.Sunce. da onda kafu i obiènu vodu. . . jer je odmah ispod p icerije ugledao konabaricu sa tamnoplavom suknjom. Konobarica ga je pratila pogledom dok se neækao u izboru stolova. a kada je odmakao stolicu koja je bila tik do parka. veæ razlog da se skloni iz ti ine muzeja koja mu nije dozvoljavala da trezveno razmi l ja.Dobar dan. Iznad njega se nadvila lipa .. jer mu se uèinilo da je prikupio dovoljno podataka. Hteo je da se na ali sa pitanjem. ispred koje je bio meni kredom ispisan na tabli. Piæe samo one buækuri e dva ili tri u jedan. Nije ga puno zanimalo ta nude.U trajku smo i samo slu imo kafu. Kada su ga uverili da ide sve po planu. oslonjena na tok. a potom smireno odgovorila: . Kelnerica se ud aljila od stola korakom kakvim je i do la.

sa koga æe povremeno na sto pasti umorna pèela.bi opravdala svoj plemeniti naziv. jer pored debelog hlada. svi od lipe oèekujemo i mirisan cvet. koja æe sa nama na tren pode- .

jer je veæ sazvao pripreme za akciju. Kamera se mo e razmatrati samo kao eksponat u postavci savremene umetnosti. Inspektorka je glumila urbanu èobanicu bez ovaca. Ekrem Ljatifi. uspela je samo da locira u kojoj kuæici ivi Ekrem. jer nije lako uvek potrefiti ifru u jutarnjim satima. Dobio je kafu. Rizik se svodi na minimum. Zakljuèio je da je velika verovatnoæa da je lopov t vrd orah. ali ne i njega. . Poslati nekog drugog vo di riziku da taj propeva ako padne. ako je lopov tvrd orah. Nije ga muèio lopov. U kartonsko naselje je poslao inspektorku koja se predstavila kao socijalni radnik. Majstoroviæ je procenio da Ekrem nije opasan po okolinu. Ako pak padne u piæe. te su postavili ahovsku tablu na haubu od kola. jer se sudije nikada ni su usprotivile njegovom zahtevu. Kom ije su joj rek le da sakuplja sirovine i da dolazi u popodnevnim èasovima. Znali su da æe se èekanje odu iti pa su se posvetili sebi. Nervirala ga je glupost. jer ga je tehn ièar pozvao i saop tio da postoji poklapanje otisaka sa brave i trake na staklu. a njih dvojica su èekali izvan naselja. Meðutim. veæ njegov nalogodavac. Anga ovati drugog da izvede akciju nesum njivo ko ta u nekom obliku. kako bi imali neku korist. a to znaèi da prsten sigurno ko ta vi e od najma lopova ili je nalogodavcu veoma bitan prsten. a nekog æe opomenuti na n jeno rtvovanje za ka ièicu meda. te je sedela ispod bedema sa ljubavnim vikend romanom u ruci. sa tendencijom da predvidi buduæe. Lopov mu je delovao kao sirovina. koji vodi do naselja. Nasmejao se od muke kada je shvatio da alarm ima jedinu ulogu d a zadaje tremu radniku koji prvi dolazi u muzej. Hap enje je trebalo da bude tiho. Tako su i uradili. Kada je Majstoroviæ video na monitoru ime. kako bi to manje kart onsko naselje brujalo o dolasku nekih ljudi.liti pèelinji svet. a Majst oroviæ i njegov kolega su pored puta glumili taksiste bez taksi obele ja. jer je siguran da æe s e ostaviti neki trag. pa je po ao samo sa dva inspektora. ovog puta najvi e to je alarm pokrivao samo ulazna vrata. ali to je manji rizik od liènog padanja. a na taj naèin bi bili prirodniji i manje upadljivi. neko æe se zgroziti. Preða nji postupci o teæenih nikada mu nisu bili od koristi. Ostalo mu je samo da od istra nog sud ije dobije nalog za pretres stana. Niko ni ta nije posumnjao. bez trunke kamena . a i raspitivala se poimenice za njegovu decu. Dobio je nagon da malo ovla i usta. a nije hteo da rizikuje. Zato je pre ao na preða nje postupke lopova. jer je inspektorka bila ubedljiva. samo je pre ao rukom preko suvih usta i podigao slu alicu. a ni sirenu nije prijatno èuti tako rano. Jedino im je ostalo da naprave Ekremu partizansku zasedu na izlokanom putu. a tra enje motiva za kraðu ba tog prstena je ostavio za kasnije. to je predstavljalo formu. zahvalio se i utonuo u re avanje srebrne nepoznanice sa arama od nileoa. ali nije i mao vremena. koja je dirigovana od nekog ko je taèno znao ta eli. a ne i sporedna. jer se ne radi o zloèinima.

Si ao je sa bicikla i poèeo da ga gura. koji se sastojao od yadnjeg dela bicikla prikaèenim za korpu na dva toèka.Dobar dan.Dobar ti dan. .Da li si ti Ekrem Ljatifi? . Kao i uvek bio je marljiv.Jesam. . ali danas nije imao sreæe. Za to pita ? . Inspektori su ga nekoliko koraka pratili. kako ne bi upao u neku rupu i pod teretom so pstvene te ine i kartona polomio vozilo tamo gde je spojeno. pa je korpa bila polupr azna. Majstoroviæ je progov orio: .Ekrem se pojavio na skretanju za kartonsko naselje u kasnim popodnevnim èasovima na trotoèka u. a kada se Ekrem okrenuo da vidi ko ga prati.

sad me vatajte. samo nam predaj prsten i ka i ko te je unajmio da ukrade . ti si sada obele en èovek. objasniæu ti. Hoæu da ih skloni dok ti pretresamo stan. .Polako. da te vidim na televiziji poverovao bih.Neæu Ekreme niti æu da ih pitam gde si bio sinoæ. ta oæe ? .Gde si bio noæas posle devet sati? . niti da te hapsimo. . . Èuo je kripanje pri disanju. ali mu nije puno trebalo da se seti gomile zakletvi i sraèunatih la i dokazanih lopova.ta oæete onda? . .Moja deca. Reci bre.Ajde . ta oæe bre ti? . Ka e.Ja sam svoje odu io. kao da je sama bes iz njega progovarala. Ekreme brate.Ako neæe da saraðuje .U mojoj kuæi. bezbri no ugnezdio glavu i poèeo prièu ispovednièkim tonom: .Nisam nikad bio u muzeju.Ima tu u naselju jedan èièa.Gde su ti deca? . tebe æe da vataju.Ja sam inspektor Majstoroviæ. onda idemo da ti pretresamo kuæu. Neko je noæas provalio u muzej i ukrao prsten.Majstoroviæ je podigao znaèku. Mi smo prona li tvoje otiske na bravi i u vitrini. polako da nisi sluèajno bio u muzeju u Panèevu. pogledao Ekrema u oèi i shvatio da se nije puno uzbudio. stezao je pesnice ispred sebe i oblizivao d ebele usne. Evo. ali nemoj mene da zeza . . Dobro me savetovao.Samo polako.Ko mo e to da potvrdi? . . tako da je Ekrem bio za glavu vi i od njega. ko god obije neku bravu u krugu od trie s kilometara. Rekao mi da odem nekud dalje. Ekrem je oslonio laktove o butine. pa je poèeo da nastupa rutinski. dobro ajde ipak me saslu aj. tako mi i treba.Radite ta oæete. nemam ja ta sa vama da razgovaram. . a potom mir no seo i jo mirnije rekao: . Ekrem je istrgao jedan karton iz gomile i stavio ga na rub od korpe. ali ja ga nisam poslu ao.Ekreme. ne elimo da te vezujemo. Hteo bih da ti postavim nekoliko pitanja. Njegovo lice je poèelo da obliva znoj. vam ruke vezuj Inspektori su se zgranuli od naglog prelaza sa ispovednièkog na neurotièan ton. da ne ispa taju zbog tvojih budala tina. Istog trenutka mu je pro lo kroz glavu da prsten neæe naæi u njegovoj kuæi. . Bilo je za oèekivati da æe Ekrem da pukne i da postane navalentan.Polako Ekreme. . .Nikad nisam bio u Panèevu. Oæe ? .ta te briga za moju decu? Oæe i njih da apsi ? .Nisam ja.Oæu taj prsten to si ukrao i ime tog to ti je naredio da ga ukrade . Dajem ti reè pred ovim ljudima da neæe biti nijedan dan u zatvoru. mnogo je pametan èovek. . kunem ti se mrtvom enom i ivom decom nisam ja Majstoroviæa je za trenutak preseklo nabrajanje mrtvih i ivih. a ja ga nisam poslu ao E.Dobro. Ni ta vi e. Pocepana kragna na ko ulji nije mogla da sakrije talasanje damara na njegovom vratu. ali je Majs toroviæ pri ao i èuènuo. . to pita ? .

jer zna da nema pare da ga anga uje za suðenje. Probao je ponovo. koji sam sa unutra nje strane oblo io purpurnom mekanom tkaninom i naravno ubacio prsten. a njegove oèi nisu reagovale na okolno drveæe i objekte. ta èekate? Majstoroviæ mu je usli io elju. a posebno ako èuju da su me zgazila kola ili ubili oni æelavi. ako. Vole njih kom ije.Nisam ja ni ta ukrao i ne pla im se nikoga. .Nemam. Nikada nije pon i avao osumnjièene bespotrebnim stavljanjem lisica. koja obraduje onog to otvara.Ne treba. .Ovo je poslednje to æu ti reæi. slu aj me dobro. jer sam namerio u predveèerje Olji da predam poklon. Hteo sam nekako da joj zavar am èula. Pre li su i Dunav. a potom kod istra nog sudije. Znaju moji deèaci da se snaðu i bez mene. tako . reci mi brate mili. zato je Majstoroviæ probao jo jednom. Od malih nogu nas prati slika. a mikropre kidaè postavio sa unutra nje strane poklopca. koji su ovo dvoje prihvatili samo zbog njegovog autor iteta.Tu su negde u naselju ako.Dobro Ekreme ima li advokata? . ali bez stavljanja lisica. . hajde lepo otidi do kuæe i objasni deci da te neæe biti neko vreme. . Bli io se trenutak kada neæe biti prostora za opu tenu prièu. Znao je da æe Ekrem samo gledati kroz staklo od automobila i da æe kolega biti pored njega.Vodi me! * Dan sam proveo u i èekivanju njegovog odlaska. . kako pri otvaranju kovèega sa blagom u vek bljesne neka svetlost. Kada uðemo u ovu zgradu stvari se menjaju.pomerio je biciklo sa puta i povisio ton vodite me. neæemo da radimo ni ta ishitreno. koji æe ti bez razmi ljanja lupiti mesec dana pritvora. Majstoroviæ je poveo kolege dovoljno daleko od Ekrema. Da li si se predomislio? . Sve je to povezivala baterija za sat. Ako budemo tapkali sa istragom. Neka dobro zapamte kakva je milicija ajde vodite me. Nekoliko puta sam probao funkcionalnost. pre nego to sam ga zatvorio malenim katanèiæem. Pozvao ga je po imenu. Ide na policijsko zadr avanje od dva dana. Ne va i vi e moja pogodba. tih mesec dana mo e da preraste i u dva meseca. Da bih postigao takav efekat rasturio sam privezak koji ima ulogu lampice.Tako potrudi se da ih negde smesti i lepo im objasni da mora da zavr i neki posao. neka gledaju kako apsi milicija.. a on je i dalje gledao kroz automobile i zgrade. . èoveèe. koja je neprimetno le ala pokrivena tkaninom. Kupio sam maleni kovèeg. pa sam pribegao malom triku. Mi æemo te èekati ovde.Ekreme.Ekreme. Ako se pla i neke osvete zbog cinkarenja. Spremio sam ja njih na sve. kako ih ne bi èuo i dao jedan nesvakida nji predlog. I dalje je gledao neke nepostojeæe pejza e. nisam od kamena. ne brinem se ja za njih . kako ne bi odmah prepoznala o kakvom je prstenu reè. jer nisam hteo da mi lo e naleganje mikroprekidaèa upropasti foru. Dobiæe advokata po slu benoj du nosti. poturio led diodu ispod tkanine.A. koji æe samo otaljati posao. ta èekate? Ekrem je ponovo pre ao u fazu savr ene mirnoæe sa ispru enim rukama ispred sebe. . .

ja na licu. Ustao sam i podizanjem spojenih ruku.Te ko a. koji je te io da se stopi sa njenom belom ko om. koja su obasjavale lampice iz starih kaset dekova. ali ja sam to bez reèi ignorisao. Zamolio sam je da za muri i kada sam se uverio da je to uèinila. zato kljuè najèe æe vredi samo. Volim da je gledam kako odmereno potapa ka iku u sos. kljuèiæ osloboðen stega. Ne to je tiho prokomentarisala u vezi sudova na stolu. Doðe lepo sa posla. Prihvatio sam kovèe iæ i odlo io jednim pokretom na krevet. a potom povukla za jedan kraj pantljike u vidu ma ne. da li joj je jeftinije da pusti tri puta br i internet ili da jo j radi celu noæ jedan blok termoelektrane samo za skidanje filmova.Sve smo bli i Evropi. U tri pokreta poput maðionièarskih. ali sam gle dao njene dugaèke prste kako se poigravaju sa zlatnom icom. pozvao u sobu. . tako da se njeno lice stacioniralo suprotno od izvora svetl osti.Vidi ga mo e li ti da se ne ruga na pomen Evrope? . koliko je nama stalo do èina elegantnog oslobaðanja blaga. a ona na prstu.Dakle. ali me je ona preduhitrila: . veæ spada u kategoriju ljudi koja se nada. kome ne dopu ta da napuni ka iku. Kovèe iæ je poprimio oblik veselo otvorenih usta iz èije dubine je dopirala zvezdana svetlost tek nastale zvezde. Olja Srbi se napalili da skidaju filmove u visokoj rezoluciji i dr ava je stavila na papir. Okrenuo sam svoju aku i poèeo prstima da joj mazim dlan. a pretpostavljam da su nas vodili isti impulsi. a potom pagete spretno namotava vilju kom. Hajde razmisli . kako smo to bli i? . Uzvratila je istom radnjom. . . Neko ostavi za kraj koru hleba ili ono to se naðe na tanjiru.Reæiæu ti. ali znao sam da su tinski odobrava moje stavove. jer su se stapale sa ambijentom. dok je preko njenog domalog prsta klizio plemeniti metal. Nisam mogao da joj vidim ni ta u oèima. Spremio sam se da prekinem æutanje uvodom za poklon.Najozbiljnije. Kroz tananu zavesu probijala se svetlost grada. Od iduæeg meseca za isti novac dobijamo tri puta br i internet. èitala sam u novinama. uzeo drvenu èetvrtku uvijenu u ukrasni papir i stavio joj u ruku. ti si neumoran Kao i uvek samo se pravila da joj ne prija ovakva prièi o Evropi. Ne post oji katanac koji ne mo e silom da se otvori. otvorio sam svoju fioku sa ve om. biva ponovo zarobljen u njenim prstima spreman da oslobodi ne to vrednije. sve dok nije poprimio toplotu na ih t ela. ali ovog puta sumnjam da æe moæi da se ruga . dok ruèa i malo odmori film je na hard disku.Nije mi prvi put da sam je obradovao pagetama za veèeru. Ne veruje ni ona preterano u Evropska obeæanja. to podrazumeva i neku vrstu vere kao potpo ra nadi. Na smejala se pre nego to je otvorila oèi. . Oseæali smo plemeniti metal. ali ona je uvek zavr av ala sa nekom salatom. koristeæi ka iku kao oslonac. a ovog puta li ila je jednu maslinku mesnatog dela i ko ticu odlo ila na tacnicu. koja je obasjavala srebro neodreðene èistoæe.Ozbiljno? .Veæ deset godina se najvi i vrh Alpa izdi e za po jedan centimetar godi nje i nauènike stavlja u rebus. Nije joj trebalo dugo da promeni izraz lica i da mi ne no poklopi aku njenim dlanom.Jaoj. kojom je o bravicu bio okaèen maleni kljuèiæ za katanac. . a ja sa m je valcerskim polukorakom okrenuo. a ne da ostavlja celu noæ ukljuèen kompjuter da bi za sutra imao spreman film.

* Ranki je u opisu posla bilo da dva puta dnevno èita policijska saop tenja i filtrira saobraæajne nezgode od drugih vesti.Ne smem. a ja kasnim po sedam dana za ostalim medijima. potra ivala dodatne informacije.Izvini. tako je ef naredio. jer se veza automatski prekida. ali on je odbio bilo ta da komentari e. . Nije praktikovala da zivka Borivoja pre dogovorenih susreta. Ostalo mu je samo da èeka reakcije. koje su sticajem okolnosti za nju bile zgode. za koje je imala utisak da je na rod malo oguglao. Borivoje. napravila emisiju sa policijskim izve tajima. Kontaktirala je autora izlo be. koji je ponekad imao oblik poturenog. Meðutim. . i dobijala uputs tva do koje granice sme da ide u izve tavanju. Ranka ovde. A. mo e da ugrozi istragu. .Reci. ali je ovog puta to uèinila. ako ne dobijem neku ekskluzivu. jer bi objavljivanje imena i detalja naru ilo tok istrage koju je Majstoroviæ sprovodio. Od upla ene direktorke muzeja u Panèevu. samo neki uvod da imam eksluzivu za narednu emisiju. jer je od emisije koja je na poèetku obilovala istra ivaèkim novinarstvom. . Bio je duboko ubeðen da reèi u cilju istrage mogu da dovedu do neke vrste panike kod nalogodavca. . elela je da proprati jednu specifiènu prièu od nastajanja do zavr etka. .Biæe. da li æe se ne to promeniti do srede uveèe. Saop tenje o pljaèki muzeja veoma ju je zagrejalo.Borivoje. . dobila je samo informaciju da se radi o mu kom srednjov ekovnom prstenu. emisija mi gubi rejting. Sa Borijevojem se viðala jednom nedeljno u njegovoj kancelariji. koje bi dovele do nekih novih tragova. a pri toj vrt oglavici mo da napravi neki pogre an korak. a u neku ruku i obradovalo. vidimo se kao po obièaju Mobilni telefon ima mnogo prednosti nad fiksnim.Trebaju mi dodatne informacije u vezi pljaèke muzeja.Nema od toga ni ta. njenog izvora iz policije. Bor ivoje je sve èe æe bio hladan kao æilibar.Aha. nije problem nalepiæu vest pred emisiju.Ej. Sve je fino bele ila i kasnije od Borivoja. Nije bila lenja. .Ne mogu ni ta mimo saop tenja. . . obeæavam. Autor nije znao da novinari imaju specijalne metode. stalno mi obeæava eksluzivu. popiæu otkaz. ali najveæa je ta to se ne èuje onaj glupi zvuk kada ti neko zalupi slu alicu.Zdravo Borivoje. gde je na licu me sta gledala ponuðeni materijal. to je Ranki poèelo da smeta. . ne zezaj me èoveèe.* Policija se turo oglasila povodom pljaèke muzeja. . pa je ponovo zvala autora i predoèila mu da zna koji je eksponat u pitanju i zamolila ga da joj ka e koliko vredi prsten. . Bila je ljuta na sebe.U gu vi sam. o n je ostao pri stavu da ne daje izjave.Samo minut. .Borivoje èoveèe. a da ne poremeti istragu. jer je do sada imala samo oru ane pljaèke i razbojni tva. .

Kada sam u la u zbornicu snimila sam sve kretene i jedne novine. jer u firmi koja je zadu ena za nadzor muzeja nisu bili raspol . Za sada ne mo emo dati odgovor kakav je alarmni sistem obezbeðivao tako vredan prsten. Nije morao ni da mi ka e. a kafu bih morala da pijem etajuæi.kojima èupaju izjave. koje verovatno kru e od jutros. ist ièe na sagovornik. ali na nesreæu samo nekoliko dana nakon otvaranja izlo be. ali velièinu je potrefio kao da je merio moje prstenje. MUZEJ OSTAO BEZ PRSTENA. ta je ovo? Strana devet U noæi izmeðu ponedeljka i utorka iz panèevaèkog muzeja ukraden je srednjovekovni prsten. * Kada su pokloni u pitanju mislila sam da je Branko operisan sa stilom. Zbog toga taj prsten ima veoma veliku vrednost na crnom tr i tu. Priznao mi je kako j o uvek pamti na prvi susret i moj zami ljen izraz lica uperen ka vitrini sa prstenjem . Znam da u ovim novinama nema ni ta naroèito i da æu samo isprljati ruke. Gde je ona spremaèica da mi skuva kafu? Val jda æe doæi kasnije. Muzej Grada Beograda je pozajmio svoju kolekciju panèevaèkom muzeju. Sve mu karci i samo fudbal i politika. Poèinioci su iskoristili sla bo za tiæen. Na sagovorn ik napominje da je ilegalno tr i te nakita procvetalo i da nije iznenaðen to je tipovan sa mo jedan prsten. super je ena i za razgovor. Bilo koji pristojan kafiæ je na tolikoj udaljenosti da mi treba cela pauza samo za put do tamo i natrag. prsten je pozajmljen lopovima. da nisu vredele èak ni izvinjenja. Novinarske reèi pojedinih dnevnih listova postale su toliko je ftine. Naime. ali nemam drugi izbor. za to je ukraden samo jedan prsten i kakav je to prsten. u kolekcionarskim krugovima veæ odavno kru e prièe. kamerama nepokriven sporedni ulaz u muzej i izvr ili pljaèku. iz izvora koji je eleo da ostane anoniman. Naime. Kako mrzim ovu pauzu. podsetio me je na na prvi susret i nedvosmisleno pokazao da sam mu u glavi. a meni je pr sten sve rekao. Taman kada sam pomislila da se malo ohladio od mene. kako Muzej Grada Beograda poseduje jedan prsten koji se dovodi u vezu sa Velikim upanom Niko lom Altomanoviæem. koji je gospodario zapadnim delovima Srbije u drugoj polovini èetrnaestog veka. jer me je samo tada video kako buljim u vitrinu. Rank a je imala dobru koleginicu u takvim dnevnim novinama. Èarobne fraza. Samo æu im se nasme iti. se toliko odomaæila da æe lju di jednog dana pomisliti da èitaju anonimne novine. Za poèiniocima se intenzivno traga i u cilju istrage ne spominju se nikakva imena koja bi mogla da se dovedu u vezu sa osumnjièenima. ali ovim prstenom je pomerio sve domete koje sam mu pripisala. Odg ovor smo na li kod strastvenog kolekcionara i velikog poznavaoca srednjovekovnog nakita . koji je za ovu priliku iz razumljivih razloga eleo da ostane anoniman. koji je bio u sklopu kolekcije nakita Muzeja Grada Beograda. ako bi se kasnije pokazalo da se radi o besmisl ici. uzeti novine i sesti na dovoljnoj udaljenosti da ih ne èujem. kao to su i njihovi vlasnici. Ne znam gde je kupio ovako savr enu kopiju. pa mu se ne poznaju rezovi na glavi. Dok se za poèiniocima intenzivno traga na a ekipa je tragala za odgovorom.

Skidam ga i ubacujem u zad epak na torbi. Nevidljive va ke kreæu iz babine rupe i kao osvajaèka vojska mile po celom telu. Crvena traka kao opek otina opkrojila mi je prst. Refleksivno preme tam pogled sa slike iz novina na juèera nji poklon. Bez reèi izlazim iz . olovna. Prst na kome je prsten p oèinje naglo da me svrbi. a prsten na mojoj ruci blista olovnim sjajem. Slika je zamrljana. Ruke su mi sve bleðe.o eni za davanje bilo kakvih komentara. a vilica nepokretnija.

gleda me zapanjeno. . murim. Brankovo lice mi se pojavljuje. Video je da sam se ponovo usplahirila. ali ne mogu protiv svog biæa. a sada i nekog neobja njivog oseæaja. .Ne. Daj mi broj. Ste e mi ruku na kojoj je prsten i ljubi me u obraz. . Eto. ka u da je pripadao nekom Nikoli.Jesi li èuo da je ukraden neki srednjovekovni prsten iz muzeja u Panèevu? . prokleti mu ki stvore ti si kriv za ovakve oseæaje. glupo je da pravim trzavice zbog mog pla ljivog biæa. Kupio sam ga dva dana pre kraðe. pogledaæe u onim oglasima. to nije za pohvalu. da htela sam da te pitam od koga si kupio ovu kopiju? Danas sam se prepala kada sam proèitala u novinama. htela bih da kupim jo neki. da li je mu ki ili enski? . ja sam uvek spokojna. Poljupce smo uvek koristili kao sredstvo za prevazila enje povremenih èarki. Mada.Lopovi ne miruju . ti si moja . grabim vazduh i kreæem se ka obli njem drvetu. Verovatno nije ni primetio da sam skinula prsten. Prvo æu da stavim prsten. nije mi hitno ja glupaèa svuda sam tra ila.Preksinoæ. Znam da na poslu èita novine.zagu ljive prostorije da uhvatim sve iji vazduh dok jo mogu.ta sam ja? Znala sam da neæe da mi ka e. Usne bi da se pomere i da ga poljube.Joj. kada? .Samo me poljubi. Ipak æu ga staviti. Veèe je veæ odmaklo. pa ne znam ni ja. pa tek onda da ga pitam. . a Branko ne pominje prsten. èekaj da se setim mu ki. U arenom hladu bora.Joj. ne.Posetiæemo tog tipa zajedno. Èovek pravi kopije.A. . ne znam za to se treca .Da. reljefno kao ru in cvet. ovo je tako verna kopija da sam se jednostavno u trenut ku prepala i ceo dan me dr i taj oseæaj. zebnje i straha. jo jedan razlog da bude spokojna.Ma hajde ne brini ta pi e u novinama. . . ali kao i uvek deca su me okupirala njihovim budala tinama i zaboravila sam na novostvoren u brigu. Moram jo jednom da ti zahvalim na prstenu. . . Delimiènu koencidenciju stvari i dogaðaja proglasila sam za brigu.Ne. ruke bi da ga zagrle. veæ æe da mi ponudi usne. a nisam se setila da pogledam u oglase.Nisam upisao broj. . ti ima na ruci enski. ali samo trenutno. Dok sam bila ispod bora pitala sam se kako æu pre iveti naredna dva èasa. duboko di em i poku avam da mislim na ne to lepo. .Nemam pojma. nije b a mali. Promaja u hodniku osve ava . ali postoji moguænost da nisu sve novine prenele vest.Super. kupio sam ga od nekog tipa preko oglasa.Da li taj èovek ima jo nakita? . Izlazim iz zgrade. ali stiskam zube i grèim ake. .Ima samo prstenje. . Nisi ti glupaèa.Kada me ti poljubi . koji je produkt mojih tripova. prilazi mi i prebacuje mi kosu preko ramena. pod antikvitetima zar ti je hitno? .

Na kraju ga je pitala kako mo e da tvrdi da nije njegov kada je iz nepoznatog otkupa. eno ka e da je prsten sedamnaest milimetara u preèniku. . Ona je enska nemoralna kao buva. slabo ti ja gledam televiziju. mnogo ti bolje stoji uz onaj zeleni komplet. da. snimila je vrata na koja je u ao lopov. vidi oslepeo Velikog upana. mnogo ti je lep taj prsten. Uvek me privlaèila njena neposrednost i otvorenost u prièi. Bila je kod nekog tipa. jer ga je Car Lazar oslepeo. ali je glavni za tu izlo bu. Posle je bila u firmi koja je instalirala alarm. neki dr. tako su i nama ukrali dnevnike i kompjuter.Da. to ono u Panèevu? . . svi su oni povezani . hvala. . ali ipak nije njegov. Bila je prvo u Panèevu. Posle je oti la u Beograd. ali ne znaju kako je lopov uspeo da ga prevari.Znala sam ja da je on divan. Kada mi se po alila na mu a alkoholièara shvatila sam da odudara od drugih. . jebem li ga ta je. pa ga stalno nosim. sinoæ nije bilo ni ta naroèito.Ponovo èevrtak i ova glupa pauza. Tu ima da vidi raznih zloèina.Ne. pljaèki. nije to ni ta. Svaka joj èast. Raskrinkala je onu ljunkarsku mafiju. Jedva èekam da otaljam jo ta tri èasa i odem sa Brankom u pozori te. ta je bilo dalje? . A. Ej. a mi mu se tu klanjamo ona æe enska sve da razotkrije. Ej. Moj prsten je osamnaest milimetara.Eh. Nekako mi je drag.Da zna . Nikakav! Merila sam sinoæ. Pa da. Taj dan sam se neækala ta da stavim i odluèila sam se za onu æilibarsku ogrlicu i ovaj prsten. Treba nam malo dinamike.Æuti neponovilo se.Èekaj.Ja æu da ti ka em. svuda se zavlaèi. . ali nije stigao da joj da. Pitala je neke ljude to se time bave i oni lepo ka u da je to Nikola spremio za svoju izabranicu. Neki baja drobio kako su postavili najsa vr eniji alarm.Ja ne znam stvarno nisam o tome razmi ljala . . od skoro je poèelo.O. Ajde ti meni reci kakav je to mu karac koji nosi prsten od sedamnaest milimetara? . E.Da. pa ste posle pisali ocene po seæanju . oslepljivanje je bilo normalno za to vreme. mnogo dobra.Ma to mora da vidi e. i onaj Lazar nije bio cveæk a. a nije siguran da je enski.Ma da. ali na kraju je bilo o nekom nestalom prstenu iz muzeja. nisu tu èista posla.Uuu.Ne zna za tu emisiju? . O. . proneveri. Zamisli èovek ne zna da li je prsten enski ili mu ki. to mi je poklonio deèko. taman da ubijem vreme.Uuu. da èitala sam ne to u novinama o tome.Stvarno? . a on sve ne to okruglo pa na æo e. ali da vidi samo kako to dobro snime ma. kao da gleda mali detektivski film. nego kad je repriza te emisije ? * . mr. .Kad pomenu prsten sinoæ gledam ja Rotaciju . da. Zamisli pitala ga da li je taj prsten pripadao Nikoli Altomanoviæu. Usedeli smo se. prvi put èujem. .Olja. moja Olja gde mi ivimo . Ma u pravu je ona enska. Njega je ispreskakala struèno. tu je i spremaèi ca. prd. ali nisam ni ta gledala.ta ti je to? .

izbegavam rukovanje i brzo dodajem: . Ne samo da mi je poznat. veæ taèno znam ko je on. . Neko nedefinisano èulo me vodi do ugla trafike. U jednom trenutku èistog vidika. Morate da se sklonite odatle. imam deset minuta fore za plaæanje od kada me registruje. . Situa cija se menja i preko ulice. Mo da sam kidnaper i zadr avanj em na trotoaru vrebam povoljnu priliku. Ah. veæ privremeno zaustavljanje. Ona predaje ovde .Upoznali smo se davno. Nema veze. . samo im je bitno da telefon ima lepu masku. ali tu je kolski policajac da osujeti akciju .Kako je svet mali. . Ma neæu ni da idem tamo. sumnjam ne dolazim èesto u centar.Samo pet minuta. odluèujem se da prièekam semafor. pitao bih te od kojih travki vam prave èaj u stanici. ne elim d a te vi e nikada vidim. da bilo je davno . Prekinuli su razgovor. Pozdrav ljudi.Ni to nije dozvoljeno.Malo sam okasnio . ene. Ne elim da èekam njegovu reakciju. .De si ti do sada? . Do semafora ne progovaramo nijednu reè.Nema parkiranja na trotoaru. ali uviðam da ona stoji sa nekim èovekom i gleda u beton. Ne mogu da joj vidim izraz lica. Semafor je nekoliko puta promenio situaciju na ulici.Ne to si ljuta. a ovo je moj momak Branko. On se urno okreæe i kreæe niz ulicu. Videli su me. a da li æe da ga èuje to nije bitno.Da.Bez obzira. ali ovde se plaæa. te ste se tako kolektivno postali revnosni. a i mi se okreæemo. ne mogu da gledam onog majmuna u unif ormi. Da nemam preèa posla.Ovo nije parkiranje. Po to danas dozivanje nije u modi. Dobro je da sam u jednom komadu. . mo emo da se isprièamo . spazio sam njegovu ruku na njenom ramenu. Opkru ite oko ovog bloka zgrada. Prilazim semaforu i èekam zeleno. negde æete naæi mesto za parkiranje. jer su oni obuzeti njihovom prièom. Semafor menja stanje. Vi e se ne skrivam. ali kada podboèi desnu ruku na kuk.Hah.Ma jesam. a automobili poèinju da se kreæu ulicom i presecaju mi vidik. .ta sada hoæe ovaj usrani kolski policajac? . Ona poèinje da mu dr i neko predavanje. Ej. Gorane. Ko je taj èovek to je poku ao da joj stavi ruku na rame? Uporno joj ne to obja njava. i æutke ruku pod ruku nastavljamo ka semaforu. Prelazim ulicu i upuæujem se ka njima. Ponovo u meni radi balkanski sindr om. Napokon vidim lice tog èoveka. Èoveku ne vidim lice. Èekam enu da izaðe iz kole. ali vidim kako mlatara rukama. Ako prolazi ovuda za vreme velikog odmora. a Olja poèinje d a mi se sme ka i dodaje. Ipak moram ispred kole. Ono za veliki odmor je delovalo kao uètivo reèeno. koju je ona velikom brzinom sk inula. ali to ne menja situaciju. èak mu se unosi u lice. urimo drago mi je to smo se sreli. neka ona doðe ovde. . a ona gleda u beton. evo ga jedno mesto. idemo mi. kao da joj ne to obja njava.Ovo je moj biv i kom ija Goran. Ajde javi se ah. Moram da saznam ko je taj èovek. to je s iguran znak da je veoma ljuta. Spremam se da joj mahnem. Dolazim na raskrsnicu i bez sumnje vidim je ispred kolskog dvori ta. Tako je efe. ona mi se deca ceo dan penju na glavu.

Vidi ti . stisnutih aka. kada bi kroèili sa trotoara na neku ulicu. jer seks u najavi uvek podi e raspolo enje. Prstima je a oljim po dupetu. Sa deset metara vidim beli dugaèak papir zadenut za brisaè. . . Jaoj. Niko ne ide na ovu stranu.ta je ovo? Za to nisi platio parkiranje? Ti nisi normalan . njegovo lice ili patike. ne mogu da ivim normalno od budala tina. Brz je kao lopov.A. Oæe ? .Zar nismo po li u kafiæ? Hoæu da razgovaramo. on je deklarisani lopov.. . zar ne? .Na poèetku ove ulice postoji neki kafiæ. izbegavam njegov pogled i gledam u moje korake. . Ne zna se u ta je gore gledati. okrenuæu se i izaæi na sporedni izlaz. a oljenje po dupetu je imalo kratkotrajan uèinak.Najlak e je reæi da nisam normalan.Ej. hajde da se manemo gluposti. .Ti nisi normalan èim se uzda u njega. Vreme je lepo.Da .Æao. koji se polako stopio sa umom na ih usana. Samo bi povremeno osetili prsten na njenoj ruci. da li si razmi ljala da promeni posao? . . dobra ideja. sada je prilika. samo se sme kam i stavljam joj jednu ruku u d ep od farmerki.Nismo nisam stigao da ti ka em da te jo uvek volim. . ko nije normalan.ta ti je? . idu neka deca. Uskoro smo nervozni korak zamenili veselim i nismo primeæivali kako pored nas promièu parkirani automobili i saobraæajni znaci. Eto. Sada sam ga eskivirala. Po li smo u pozori te. Izlazi iz kola. Gorane. . da. ja neæu da razgovaramo. Proæiæu pored njega.Ej.Neæu. a to nije dobro. samo mi jo to treba.ta hoæe ? .Skloni se od vrata. a trebao je da èeka deset minuta. Kako nije shvatio da smo juèe zavr ili za sva vremena? Okrenuæu se polako dobro je. glupo bi bilo da ne . . * Da li je moguæe da je to Goran? On je. ta kao.Hajdemo da popijemo piæe i da poprièamo kao ljudi. Kako ne shvata da smo juèe zavr ili sa prièom? .Tako je mladiæu moj Zujanje motora smenio je um ulice.Predstava poèinje za sat vremena. Nadam se da me nije video. Svaki dan imam trzavice. jer æe ispasti da sam mu ne to radila iza leða sa biv im .Oæe ti meni da da tri minuta za razgovor? .Deca su za sve kriva. ali ta ako krene da me èek a ovako svaki dan? Kazaæu Branku. Krenuli smo nervoznim korakom. Onda æe shvatiti da nismo drugovi. Branko. Povremeno vidim njegove pra njave i dotrajale patike. a mi imamo kartu za parkiranje na ovom mestu za èitav dan.Ima pravo. ne prati me. Gde si mislila da sednemo? . pa neka to rasprave kao mu karci. Koraèamo æutke.E. . Okreæem se i gledam koliko ima ðaka oko nas. Onaj etajuæi majmun je napisao prijavu. . idi do prvog kioska kupi vodu i polij se malo po glavi. Deset minuta je neosetno skliznulo u malo vi e.

Ako on zna za njegovu praksu u Nemaèkoj. pravila sam se da imam neke enske probleme. spu ta se zavesa. jer sam znala gde si proveo esnaest meseci. a reko e na ulici da su se davno upoznali. koja mnogi me aju sa oseæanjima ljubavi. Ali kako je mogao takav lopo v da ima miran san i bezbri an izraz lica? Taj lopov sada ka e da je moj deèko lopov. jer sam u blizini kole.Kraj.Sada si u vezi si sa profesionalnim lopovom. Bude li me jo pratio zvaæu policiju . Nisam ni glumila stanje. Noæu sam se b udila. veæ mi te bilo pomalo ao. Sreli su se na urci gde nije bilo riba i utonuli u raz govor.Izvoli . dokle ide tvoja ljubomora hajde da se rastanemo kao ljudi mo da se nekada susretnemo i jedno drugom u prolazu se izjadamo kako nam deca imaju boginje ili zau ke. Nemam vi e ni ta da ti ka em.Slu aj me budalo to to oseæam prema tebi. Shvata ? . Prosto je nemoguæe da su se tada upo znali. kada nema dodirnih taèaka sa elektrotehnièkim fakultetom. Krenula sam niz ulicu gonjena eljom da to pre odem od njega. ti meni? . Lopovska reè vredi kao papirnati naprstak. Jasno mi je da su u Goranu proradila ona najni a oseæanja. a ja sam ivela sa Goranom. ali pred svaku raskrsnicu mi zastaje dah od pomisli da mo e da se pojavi iza æo ka. koje su se stapale u tankoj zavesi i tako pome ane padale na njegovo lic e. Odu io sam dru tvu ta sam imao. Branko je tada bio na praksi. a usporavala me elja za to prirodnijim izgledom. koji je postao vidljiv usled svetlosti me seèine i lampiona. to ja znam da je lopov zato to sam otkrila na jedan surov naèin. sve je to za ljude. Ne znam kakav mi je izraz lica. nema vi e èinova. sve br e idem. odgovara opisu onom to je ukraden iz muzeja. To je samo deo pitanja i odgovora koji su mi ujutru isplivali zajedno sa podoènjac . potire èinjenica da si ti lopov. A. shvatila sam da moje celokupno stanje nije daleko od onog to sam glumila. Veèe i noæ smo proveli bez dodira.Vidim ima lep prsten. to ne znaèi da gajim bog zna kakve oseæaje prema tebi. Konaèno dolazim do prometne ulice i uspevam istog trenutka da zaustavim taksi.Govno jedno ljubomorno. onda nisu samo povr ni poznanici. ali ja sam spreman da poènem novi ivot.Jaoj Gorane. Ovaj je relativno skoro pao. Osim toga ja sam u èvrstoj vezi i nemam nameru da pravim neke izlete. to sam dalje od kole. ali mi nije jasno otkud moj momak poznaje lopova ? Ba sam glupaèa. Vidim ti u oèima da jo oseæa ne to prema meni . Ne mogu da procenim kojom se brzinom kreæem. kao i mnogi drugi ljudi.Razmisli otkud ti prsten i ko je mogao da zezne profi alarm. ali vidim kako mi se grudi tresu od o trine pokreta. . Mo da su se tamo i upoznali. . sada sam slobodan èovek. ali kada sam ujutru ustala. Ako sam bila juèe uljudna i razgovara sa tobom. ali ovo to ti sada radi .zauvek lopov.Znam da si ljuta na mene zbog mog pro log ivota. ali znam da sam se barem tri p uta manièno okrenula kako bih proverila da li me prati. samo sam ga slagala za uzrok takvog stanja. Jednom lopov ..Pitaj ga ta je radio u Nemaèkoj i odakle se znamo? . ali oèigledno je da miran san nije nikaka v indikator nevinosti. Popreène ulièice brzo prolaze pore d mene. Kako on uop te zna ta je Branko radio u Nemaèkoj. Slièan izraz sam videla nekoliko puta i na Goranovom licu. Mr tila sam se na svaki pokret u krevetu i glumila neku malaksalost. a njegovo lice je imalo bezbri an izraz. Mo da Branko nema pojma da je on lopov.

ali .ima.

. koje su radnu knji i cu dobile u demokratiji.Zapali cigaretu Ekreme. a valjda æe ohladiti onu glupu glavinu do septembra. To je mnogo naivno. sa obeæanjem da æe se na jes en pojaviti sa razre enjem raznih misterija pa i pljaèke muzeja. samo je odgovarao sa narodnom izrekom kako je napravljeno. a i otkud Branku novac za toliko skup prsten ? Neæu da zamaram glavu time. dok policija ne krene da èe lja. tro kare svoj po teno zaraðen novac na pla ama irom sveta. dobio informaciju da je Ekrem iskoristio svoje pravo na jedan besplatan poziv iz zatvorske sobe. koje rastereæene od stresa to ne moraju pravo sa aero droma u studio. Nazvala sam i danas. Bilo koje dovoðenje njega i Gorana u vezu bilo bi za mene kontraproduktivno. Ba èudno za nekog ko eli ne to da proda. jer je to prosto nemoguæe. to iskljuèuje svaku vezu mu zeja i mog prstena. to me veoma zanima. jer oni èesto znaju da predstavljaju smetnju u dogovorim a. sve u cilju smanjenja potencijalne tete. svoju emisiju je privremeno raspustila. * Poèela je sezona odmora. ali usled turo sti informacije znao je samo da je Ekrem uspostavio kontakt sa Austrijom i ni ta vi e. veæ posrnule plate ne moæi. ali ne znam kakve veze ima sa Goranom. Znam da Branko nema nikakve veze sa prstenom i ova me novinarska maskarada vi e ne zanima. ali stvar se nije promenila. a iskreno se nadam da me ona budala vi e neæe maltretirati. . Naravno. da nije imala u vidu kako postoje ljudi koji nikada ne odmaraju. Ponovo je pribegao oprobanoj policijskoj metodi. Verovatno se èovek upla io od ove frke i ne javlja se na telefon. ali naravno bez advokata. mislila bih da se znaju povr no. morao je da prekine posao zbog ne kog neotesanca. Mobilni pretplatnik je bio nedostupan od podne do predveèe. Valjda æe se sve ovo sti ati i èovek æe se oglasiti ponovo. Sastao se sa Ekremom u sobi koja je namenjena za susret osumnjièenih sa advokatima . Ne znam za to se taj èovek ne javlja. ne bi to ona obeæala. Jedino ako je planirao pljaèku i oglas dao smi ljeno za tu priliku da ga nekom uvali. Majstoroviæ je pripadao staroj inspektorskoj koli i na prigovore mlaðih kolega. ali je oèigledno da je oglas dat pre kraðe prstena. jer su Srbi ove godine zaobi li grad teatar i kao nekada okupirali bugarsko primorje. Po to je i Ranka voditelj. a Branko ne sme da mi prizna da je kup io ukraden prsten. ali ovog put a ne zbog odsustva viza. Majstoroviæ je od cinkare u Centralnom zatvoru. . Voditelji raznih kontakt emisija se odmaraju od estradnih zvezda. kao to je i on verovatno pri susretu pomislio za nas dvoje .bilo je dovoljno da potra im onaj broj telefona u oglasima dok je on obavljao juta rnje sreðivanje u toaletu. Ovog leta svi se odmaraju pa i glumci. Jadan èovek. Da nije ovog prstena. nema moj broj i ne zna gde ivim. tako æe i da se slomi .Ne pu im. koja je podrazumevala pogodbu izmeðu o teæen e strane i one koja èini tetu. Kraj je kolske godine. M ajstoroviæu je ta informacija bila dovoljna da potkrepi svoju teoriju o naruèenoj pljaèki i dodala mu zraèak nade da Ekrem nije svom nalogodavcu uspeo da preda prsten.

.Dobro Ekreme .Ih Ekreme. .Ne uzimam ni ta iz pandurskog d epa. ne zezaj mene .

da zato se potpisuje prstima. Svi smo videli tvoje otiske.Da. Oæe jo ne to da me pita ? Majstoroviæ je klimnuo glavom i pru io mu ruku. mislila je da vi e nikada neæe kroèiti nogom tamo. Stana se zahvalila i strpljivo èekala. kao i neke druge sitnice. ja bih da prijavim kraðu. Duplo ste mi namestili. potom blokèe. Majstoroviæ je lagano otresao puor sa cigarete. Hoæu prsten i ime tog to te je unajmio da ukrade . . . a potom reèi: . jer je izgubila iz vida moguænost da to mo e da bude i svojevoljno. kada krene da zavlaèi nos tamo gde mu nije mesto: Iskoristiæu svoje zakonsko pravo da ne odgovorim na to pitanje. Pogledao je u sako kao da ne z na ta ima unutra i bez naglih pokreta prvo izvadio hemijsku.Inspektore.Izvoli baba. .ta oæete od mene? . Mo e da misli o miliciji ta hoæe . dragi predsednièe . . Ne znam da pi em. Dr ite me ovde.Ne brini ti za moju decu. Ja samo elim da ovo to pre zavr imo kako ti ne bi bila deca na ulici.sablasnu ti inu poèelo je da remeti Ekremovo ubrzano disanje sa povremenom kripom koja je dopirala iz pluæa .Rekao sam ti da nisam ni ta ukrao. I mi Cigani imamo svoja prava. * Od kako je Stani MUP izdao trajnu liènu kartu. Da li si imao neki brak pre ovog. ja nisam pismen ali dobro pamtim. ali mi to ne radimo. Mo e sutra da izaðe odavde ili da ostane jo e mesec dana.Namestili ste mi zato to sam Ciganin i Albanac.Ne znam. ti mi reci. . naslonio ju je na unutra nju stranu konzerve od mesnog nareska i zavukao ruku u sako. prosto je nelogièno da si se prvi put o enio u tridesetoj. .Mnogo si zadrt èovek. Ekrem nije pomerio ruke sa stola. jedan je predsednik. Hoæu da pi em predsedniku. Na tebi je da odluèi .Izvoli napi i . ali muka je naterala da se po drugi put naðe u zgradi u poslednjih mesec dana.Polako bli i se mesec dana tvog boravka ovde. . . koje je pre savio tako da se pred Ekremom pojavio beli papir. . . Sedite na klupu i kada izaðe ena iz one kancelarije vi onda uðite. Reæiæu ti ono to me je savetovao advokat da ti ka em. a nemate nikakve dokaze. ali Stana se pravila da to ne vidi. Poèni sa.Nije to. .Nemoj tako Ekreme.Dobar dan sine.. Dok je Majstoroviæ skupljao rekvizite sa stola. Sklanjala se od te zgrade kao od urokljivih pogleda. . .Dobro Ekreme reci mi samo jo ne to.Ja bih ponovo da prijavim onu kraðu. . oteo mu se uzdah.Mo e bako. Ja znam za svoja prava. Kada je u la de urni inspektor je uzdahnuo i prevrnuo oèima. ali ja ne sme tam dokaze.ne zna kako se zove predsednik? Nema veze. znam ja svoja prava. Slu aj me dobro Ekreme ovaj razgovor nije dozvoljen.ta misli ? .

a danas bi ga preskoèili i prokomentarisali u sebi. komunizam. koje je dobilo veliku potporu u dru tvu. . ustala je i krenula ka vratima.Ma verujem baba Stana je zavrtela glavom i otvorila svoju pletenu torbicu. . U komunizmu su postojali lj udi koji su bili plaæeni za cinkarenje ili su pak neki pribegavali honorarnom radu i t aèno su znali ta je njihova interesna sfera. De urni inspektor je rekao babi da ide po efa. Sutradan sam se prikrala u èestar i sve sam videla ta su radili . jer je cela policijska stanica u Kraljevu preprièavala prvi Stanin dol azak. Povi e Rankovog groba ima Grèko groblje.Sine ima li ti kakvog efa ovde. . ali je ustao da isprati Stanu.Evo ovako. . Ja im priðoh onako ljudski da se pitamo. Jedino se zna da se takav sis- . . a oni mene otera e kao ugavo pakèe.U èemu je problem baba? . Goli Otok i ogranièavanja sloboda. . odmah se u ljudskim glavama stvori slika koja podseæa na period uhoðenja. oti ao je kod podreðenog sa reèima da mu skine babu sa grbaèe kako zna i ume. Onomad doðo e neki ljudi i poèe e da kopaju. ali je opstalo uh oðenje i cinkarenje.Je l Biograda na moru baba? . da vam zaliva cveæe dok ste na odmoru je bila redovna i normalna pojava. .Radimo na tome baba. Èim je pru ila. . obavezno volontiraju i ele da ostanu anonimne za buduæa pokoljenja. Nestankom komunizma. Podreðeni je znao o èemu se radi. Ostaviti kom iji kljuèeve od stana.To ti je sinko da ne nazebe kad krene gore u planinu. Fina neka deca bila. prekopa e i one od pre Hrista. ne zbog reda i nje nih godina. ali retko kome se pojavi slika o razvijenoj kolektivnoj svesti i brizi o ljudima.Ne brini baba sve æemo ih pohvatati.Dok se vi nakanite oni æe da stignu do Biograda. da se veæ isplatio ulo en novac u interfon i automatsku bravu.. Opi i mi malo ta si videla. U ao je u kancelariju i o tro pogledao Stanu. a danas opstaju samo kaktusi ili mu katle. Uhvatila je prstima s motuljak obavijen novinom i bez oklevanja pru ila inspektoru.Koliko ja vidim samo lopovi rade. a èega se pla i dana nje dru tvo i ta èuva pokazaæe vreme. ali i ti mi ba ne veruje . ti mene ne shvata za ozbiljno. ne bi li se negde sklonio do tre njenja. barem bi probali da ga probudite. Ako biste zatekli upi anog pijanca kako le i ispred va eg ulaza. Danas cinkare shodno interesovanjima. veæ da uèini sve to je u njegovoj moæi kako se ne bi ona povratila.Ne veruju mi da mafija i pljaèkaju grèke grobnice. jer da nije toga on bi se upi ao u ulazu. * Kada se pomene reè. Inspektor je ostao bez teksta. cinkarenja.Ne verujem ti ni ja.Pretpostavljam da su vadili ponude i nakit iz grobova. atrofirala je kolektivna svest i oseæaj za op te dobro. same o dreðuju oblasti.Jeste. kuvala sam im èorbu od peèuraka svaki dan. koje se prepu taju milosti ljudi koji poseæuju zajednièke prostorije u zgradi. Komunisti su sistem cinkarenja opravdavali èuvanjem poretka od imperijalistièke moæi. . Umesto kod efa. Pre neku godinu su dolazili iz muzeja i kopali celo leto.

Do skoro sam ga prekorevala zbog toga .I ao sam do Panèeva. a nisam hteo panduru da platim kaznu i potpi em zapisnik. Ta ru a je bila karta za besplatnu ljubavnu vo nju. Ja sam vi e za one tradicionalne pijunke. U toj vo nji Branko mi se pribli io iza leða i u povoljnom trenutku me je odgurnuo tako da sam umesto patka uhvatila ru u.To nije razlog da ne podeli problem sa mnom.Idi stavi kafu. I ao na Novi Beograd da postavi alarm. ja sam postojala nervoznija. to je dan vi e odmicao. Znam da vozi kao ludak. Bez reèi odlazim u kuhinju. ali se sve zavr avalo sa pomalo ciniènim osmehom. .Branko. Prijatno.Svoje ili njegovo ime? . zavalio se u fotelju i poèeo da prevræe kanale.Suda? Ja to onda ne mogu da primim. Neko zvoni. Gde je to on i ao pa j e prekoraèio brzinu? Nemoguæe da je negde u lokalu. Ulazim u sobu i name tam stoèiæ izmeðu fotelje i kreveta.Nisam hteo time da te optereæujem. nemam ja sise kao to sam imala sa dvadeset godina. ali ovo je Branko postavio pre nego to sam ja do la. On je klimnuo glavom i rekao da je ba tamo krenuo. . jer je iz suda. Ukljuèujem televizor i prebacujem na kanal. Do ao je iz po te pomalo uznemiren. koji je spojen sa kamerom u pijunci. Po tar se nestrpljivo hladi nekim pismom. .Ne seæam se da si tamo postavljao neki alarm . neka on mene vidi da ga gledam.Na kom su te putu to ukebali? . ali sam se u trenutku setila da postoje i saobraæajni prekr aji.Optereæuje me tvoja nervoza. Po to me takav osmeh nervirao. vozio sam prebrzo. moram kod sudije za prekr aje. neka ga ustopirala i pitala da li ide za Novi Sad. Ne bi me ni ta iznenadilo.tem danas opravdava liènim stavovima. Uzeo je iz fri idera pivo bez èa e. potpi ite ovde. koju nam serviram sa sme kom. Na e misli se nezavisno presabiraju.Za Branka. On meni uop te ne prijavljuje gde ide. . koja jo uvek traje. veæ to to mi nije prijavio da je ne to skrivi o. Nervozu mi nije pravio taj potencijalni prekr aj. ima neki problem? . * Leto mi je pro lo kao jedna vo nja na velikom ringi pilu. da smirim nervozu. Nije mi prvi put da mu vidim ovakvo lice. Hoæu da ga ostavim malo da presabere misli. Pred sobom vidim èlanak iz nekih enskih novina. . koji imaju potporu u prepisanim zakonima nekog nedokazano naprednijeg dru tva. ali prvi put do ivljavam ovakav odnos prema meni. nalivam lonèe i sedam za sto. Malo je falilo da se srozam pored vrata.malo se razvedrio. . . Sa ovim izve tajem mo e da podigne pismo u va oj po ti posle èetiri. Kako mi je ao to se nisam setila da stavim jako crven karmin da pojaèam osmeh. Vraæam se za kafu. .Va e ime i obavezno mu dajte. Mi ivimo zajedno i moramo da prièamo o problemima.Pametno. sa naslovom Pritajeni Balkanac? . . . . .Ma. prest ala sam i da mu sugeri em.

- Nisam, nego sam ugovarao ugradnju alarma. Seæa se one firme to sam im projektovao alarm za skladi te? - Seæam se, ali mi nikada nisi rekao da si ugovarao posao u Panèevu. - Ma zaboravio sam da ti ka em da smo oti li u neki riblji restoran. Ponovo je promenio raspolo enje i sakrio pogled u oljicu kada je prièao o restoranu. Opet ispred sebe vidim èlanak iz enskog magazina, ali ovog puta sa naslovom kako postupiti kada on ne to krije? Nisam èitala takav èlanak, ali i da jesam opet bih postupila pravolinijski. - Daj mi da vidim taj poziv za sud? - Bacio sam ga. Neæu ni da se pojavljujem. Ko ih jebe, neka me privedu. Ne, to se meni ne de ava. Transformisao se u drugog èoveka. Oseæam da je sve ovo la , a agresivnost instrument za prikrivanje la i. Spu tam kafu i upuæujem se ka predsoblju i poèinjem da mu preturam po jakni. Uzimam pogu vanu plavu kovertu iz unutra njeg d epa i polako prilazim krevetu. On gleda negde u stranu i nervozno èe ka bradu. Raspravljam beli papir i poèinjem da èitam u sebi. Prvi osnovni sud krivièna prijava zbog zlostavljanja ivotinja udru enje za za titu ivotinja Morka - ta si to uradio crni Branko? - Polako, polako nemoj da se nervira , sve æu da ti objasnim. - Da mi objasni ? Da mi ponovo servira la i? - Ne, nema vi e la i. Priznajem, probao sam da te sla em, ali vi e neæu - Prièaj ta je bilo, a ja æu da procenim da li je la ! - Nemoj da vièe daj Olja, smiri se - Dobro, neæu da vièem Sedi tu gde jesi i ne poku avaj da me dodirne prièaj - Kao to sam ti rekao, bio sam sa tim ljudima u restoranu koji je u centru grada. Kada smo se parkirali oni su uglavili kola u ulici gde je restoran, a ja sam morao da obiðem èitav blok zgrada U povratku sam popreèio kroz taj blok zgrada i u prolazu me je napao èopor kerova. Ja sam se na ao u èudu i krenuo sam da ih utiram. Jedan se okura io i poèeo da mi cepa nogavicu. Nisam mogao da be im, utnuo sam ga levom to sam mogao vi e. On me je nekako pustio, ali je i dalje re ao nisam smeo da se okrenem i da be im ja sam ga jednostavno jo nekoliko puta utnuo dok nije pobegao. Koliko se seæam bile su na ulici neke klinke, koje su to verovatno snimile i eto, sada me tu i Morka. - To ispada kao da je neko dete jurilo pe aèkom zonom i da ti se zabolo u stomak. Sasvim obièan dogaðaj a? - Pogledaj koliko je kerova po ulici, za to bi to bilo toliko va no? - Za to? Misli da nisam primetila da nema onih crnih pantalona veæ du e vremena na pranju? Gde su te pantalone? Bacio si? - Bacio sam - Branko, uljudno te pitam ta krije od mene? - Ni ta. - Dobro idem ja u etnju da se malo smirim, a ti budi mu ko pa kada se vratim priznaj ta krije od mene. Pertlam patike i vidim ga kroz noge kako navræe pivo i nepomièno bulji u televizor. Samo mu je pokretan zglob kojim izvræe pivo. Vadim iz torbe novèanik sa dokumentima i prebacujem u sportsku torbicu. Pri izlasku nisam se okrenula, tako da nisam vi dela njegovu reakciju. ta me briga za njegov pogled ili ubrzano disanje, kada nije pro bao

da me zaustavi na izlazu. Kakav slabiæ. Dobro je to se ovo sada desilo, inaèe mogla s am da zaglibim u ivo blato. Kreæem u besciljnu etnju. Vezujem kosu u rep, jer imam oseæaj da mi se nakostre ila od muke. Poku avam pravilno da di em, kako bih smanjila tenziju, ali slaba vajda od pravilnog disanja. U glavi mi je samo slika kako je negde u Panèevu i utira kuèiæe. Za to bi to krio? Mo da nije bio sam. E, moj Branko mo da se na snimku vide tvoji poslovni partneri ili partnerke. Mora da se snimak pojavio negde na internetu, p a je video neko iz Morke. Ne bi mogli tek tako da mu uruèe poziv za sud. Mo da su klinke direktno poslale Morki, ali kako su ga onda identifikovali? Ne, ne, to mora da p ostoji negde na netu, a neki savesni kom ija je rekao o kome se radi. Lokalna igraonica vrvi od napaljenih klinaca, sreæom daleko je od moje kole, inaèe bih garant imala susret sa nekim ðakom. Kada bih mogla da biram oti la bih u ugao, ali ovako moram pored dva derlana, koji se nesebièno prepucavaju. Dobro je d a nije bio treæi, pa oti ao, a ja da sednem izmeðu njih. Pojavljuje mi se prozor koji mi omoguæava da surfujem i glupe misli nestaju pod naletom adrenalina, koji je kod me ne direktno proporcionalan dozi i èekivanja. Odlazim na Youtube i kucam utira psa . Dobijam samo dva linka i oèigledno nemaju veze sa njim. Da stavim kera? Ma ne oni su fini, izra avaju se knji evno kada idu takve stvari u javnost, a u normalnom ophoðenju gre e u pade ima. Staviæu, udara psa. Opet ni ta. Nije ga valjda ubio? Ajde da probam, ubija psa. Nema. Èek, èek znam ja pravu reè. Kucam zlostavlja psa . Evo ga naslov èovek zlostavlja psa u Panèevu . Iz eluca mi ne to navire, imam oseæaj da æe doæi do grla. Kliknuæu pre nego to me ugu i sopstvena kiselina, jer mo da nema ni ta na snimku i d abe æu se ugu iti. Vidi molim te kako ga utira Branko i ti ga pretera vidi ti d ukelu jo uvek kidi e i re i, nije mu dosta. Izlazi iz prolaza i hoæe da ode, a kerina k idi e ako si se povratio, nije mi ao to si ga na kraju propisno i utirao. Ba si morao da ga utira ispred lampiona da ti snime lice. Jebiga odbrana ne bira ni mesto ni vrem e. Znaèi bio je sam, nije to u pitanju. Preko sedamsto komentara Iskompleksirana buda la Ja bih tog maloumnika vezala za drvo pa utirala Monstrum, koji utira bespomoænu kucu U Srbiji je sve vi e pomraèenih umova, koji etaju ulicama. Ljudi èuvajte se Taj utira svoju enu i decu Ljudi ovo je samoodbrana, zar ne vidite kako kidi e na njega. Pogledajte ove druge kako se spremaju da napadnu. Imate li mozga? Ti g a brani . Jo jedan pomraèeni um eta ulicama. Kako bi bilo da tebe neko i utira? Ne mogu vi e da gledam. Muka mi je od komentara. Nemam snage u ekran da gledam. Jebem ja svima vama mater du ebri nu. To æu vam nekada napisati, ali sad imam preèa posla. Ponovo gledam ne bih li èula neki glas ili ne to to æe mi pomoæi da rekonstrui em situaciju. Sve je isto, nema drugih glasova, sem njegovih psovki. Gledam strplji vo do poslednje sekvence. Kerina odlazi teturajuæi se, ostali kerovi se pokunjeno pov laèe, a snimak se zavr ava tako to snimatelj ne iskljuèuje odmah mobilni, veæ se okreæe u krug. Verovatno je to deri te nastavilo da snima drugo deri te pa su isekli. Èek, èek ova prod avnica mi je poznata. Pa preko puta je muzej. Prolazila sam tuda kada sam tra ila muzej. Nisam znala sa koje strane je ulaz pa sam zaluta. Ja sam pro la kroz ovaj smrdljiv i prolaz, samo iz suprotnog smera. Kao da je naruèeno, prsten poèinje da me svrbi, najednom je ote njao. Nadolaze mi rupièasta seæanja. One noæi kada je imao poslovni sastanak, ukraden je prsten iz muzeja. Sada saznajem da je te noæi bio u Panèevu i to na deset metara od zgrade muzeja. Sklanjam prozore i kreæem ka pultu da platim. Vadim novèani

k i zakaèinjem prstenom o

nir od torbe. Deèko mi vraæa kusur, a ja èujem reèi sada si

Neæu da ga bacim.E. pa ne dramim. Tek je tri prsta otpio.Jo jednom te uljudno molim da mi ka e za to si krio od mene odlazak u Panèevo? . a ovo to si nabrojala sluèajno se potrefilo. . kada sam mu doneo neki novac iz Nemaèke. veæ lokaciju.Ako eli . sigurno je drugo. . a ti kao nema pojma kome si nosio novac. Jaka stvar kupiti neku karticu i poslati oglas .Sve sam ti rekao. vraæam ti ga. ao mi je to si se uplela sa lopovom. Kada sam iskoraèila shvatila sam da nije krio nikakvu fuficu. nego ti da tu i grad za o iljke od kereæih zuba.Svet je pun sluèajnosti. Odrobijao je zbog lopovluka. Sve bi to bilo okej kada bi takva kopija imala da se kupi u nekoj radnji.Susreo sam se sa njim jednom. Ulazim u stan. Zvala sam onaj broj iz novina i niko se ne javlja. . pa ti to nije bilo . Budi mu ko pa mi priznaj barem to.Eto. . Sedam na krevet. tako? A.Otkud bih ja znao za ta je bio novac? ta je tebi? .u vezi si sa profesionalnim lopovom . . . a mo da i treæe.I utirao sam kera negde u blizini muzeja? . . re ila sam da isteram stv ari na èistac. . Jednom sam ga video pre na eg susreta.Olja. .Kada smo kod razumevanja. Ako si i utirao kera. Kako me je samo provalio da se ne radi o kom iji. . ajde ne drami. Ovog puta lagano. Polako se kreæem ka izlazu. . koja bi ih naèinila nevinim. Neæu ni ja njega. a da nisam imao pojma . Ponovo je poèeo da se èe ka po bradi i da izbegava pogled. Po to je propratio moju radnju. .Hvala na razumevanju. Smem da se kladim da si ti dao oglas kako bi me uverio da si negde kupio prsten. Verovatno je video da sam jo uvek ljuta i nije me udostojio ni pozdrava.Daj bre Olja ta je tebi? .A. . teatralno skidam pr sten sa ruke i spu tam ga na sto.Da nije novac za neke pokradene stvari i nakit? Znala sam da æu da mu razbijem tu njegovu hladnoæu. izvini otkud ga ti poznaje ? Ne mogu da verujem kako je ovako hladan.Da. a on i dalje sedi i bleji u televizor. Ne znam samo ta ja poku avam da doka em sebi i njemu. sluèajno se pogodilo. Da li je mog uæe da mu karci imaju intuiciju? . . ne razumem kako se poklapa kraða onog prstena sa tvojim prisustvom te noæi pored zgrade muzeja.Ima hrabrosti da me pita ? Taj moj biv i je lopov.Ja ti ne verujem. bolje da oni tu e tebe.Ja ne verujem da je Goran tvoj biv i kom ija. Tada nji gazda me je zamolio da mu odnesem neki novac i eto morao sam da upoznam tvog biv eg deèka.Ja nemam mira od kako si mi poklonio ovaj jebeni prsten. Baci ga ako hoæe . Opet navræe pivo. Bila sam u tom muzeju nekoliko puta i prepoznala sam ambijent. To je ona lopovska mirnoæa koju gaje do poslednje anse. kako ja da znam da je taj èovek lopov? Ti si od kopije nekog prstena iskonstruisala prièu kako sam kupio prsten od nekog lopova.Na la sam snimak na internetu.

nemoj da plaèe . Ako bi neko drugi posmatrao sluèaj. Ekrem nije hteo da prizna kraðu prstena. Razmi ljao sam da joj napi em neko ispovednièko pismo i ubacim u njen omiljen d emper. ali ne hva la i ne treba ti mene da ali . Po njegovim reèima to ne bi ni ta promenilo. samo je rekla da æe mi se javiti za preostale stvari. kojom sam odu ivao zapoèeto. Pre nego to je izletela. a postojala bi moguænost da napravi neki nepromi ljen potez. Znao sam da se neæe pojaviti. Oèekivao sam prekor to sam protivniku ostavio belu kuglu. Hvala. a Ljubi a je osetio da se lekcija usad ila u moju glavu kao tablica mno enja i nije hteo da mi dr i dodatna predavanja. a sada je do ao red i da platim zapoèeto.Ja sam prokleta i ovaj je lopov . ali po to se z a sluèaj samo interesovao Majstoroviæ.Tanjice moja . ali do toga nije do lo ni u kratkim crtama. ali sam do ao do zakljuèka da bih samo sebe srozao.Olja. potom uvaljao u braon plastelin i takvu lopticu sta vio na jedan rog napu tene kuæe u ulici Kraljeviæa Marka.. Prsten sam zamotao u kesicu.. a Majstoroviæ nije hteo da p rizna . morao je silom prilike da proglasi kako se sluèaj oteo kontroli. pomoæu koje je izlivao gumu za otiske. Nakon dv a dana. oèekivao sam i Oljin dolazak po stvari. Oh. Pored t oga to sam oèekivao razre enje ove gluposti sa prstenom. dok se ne re i ova drama sa prstenom.dovoljno i prebacila si se na teoriju da sam ja ukrao prsten. hteo sam da joj sve priznam. Ljubi a je napravu za graviranje metala. Do ao je neki kolega i odvezao stvari u nepoznatom pra vcu. Umesto toga stavio sam u jednu kutiju Sansui dek u nadi da æe pobuditi u njoj neke emocije kada ga bude ugl edala. ali me je Ljubi a odvratio od toga. mo da bi zakljuèio da nikada nije ni bio pod kontrolom.Polako. Oæe neko piæe da malo razbistri glavu? Koji je slabiæ sada koristi napad kako bi opravdao sebe. kada mi udara kontru. ali sebe lopovèino jedna. Da. . sve æe se srediti . Najgluplje je proglasit i neku stvar da mo e slu iti samo za ono za ta je konstruisana. poslala mi je poruku da spakujem sve njene stvari u kutije i èekam njeno uputstvo za naredne rad nje. * Majstoroviæu je sluèaj sa prstenom poèeo da se otima kontroli. kako bih mogao da ostvarim neku humaniju komunikaciju. * . Mnogo sam hteo i mnogo zapoèeo. vratio u preða nje stanje i prodao nekom di d eju da re e ploèe. jer telefonom nij e htela da razgovara. To je bilo privremeno re enje. kako mu se povratilo samopozdanje. Tada sam shvatio da taj èovek razmi lja isto kao i profesor. Kamo sreæe da sam na ringi pilu uhvatila patka. od one za mene nezaboravne noæi. ja sam sve utripovala. a ne ru u. Nakon deset dana. Dobio s am lekciju iz epizode koja je mogla skuplje da me ko ta. bila je nadnica. ne mogu vi e * Te veèeri je napunila torbu najnu nijim stvarima i izletela brzinom misli. Svaki dan proveden u i èekivanju da mi se nekako oka e.

kako ne postoji nalogodavac za kraðu prstena. Svi su tra ili razre enje sluèaja. a ne ki e. za rezre enje problema. Nakon pola sata gacanja zaustavila se cela snimateljska ekipa.Majstoroviæu. Nj egovo je bilo da bezbedno neutrali e i onesposobi osumnjièene kako bi filmska ekipa mogla mirno da snima hap enje. ali nemoj da padne . Ekreme povremeno se okreni.Majstoroviæu. koji je narod poèeo da naziva aferom. a dugonoge ptice su uzaludno gacale po barama.A. koja u sebi ima trsku i neko iblje. ali Majstoroviæ je imao poseban scenario . dozvoli mi da ga oplavim.Ja se ne kupam pre Ðurðevdana. koji mu nisu ba bili naklo njeni. veæ kreni da trèi . Kamerman je bio profesionalac i niko nije smeo da mu prigovara za maratonsku etnju po blatu. postali su jo oskudniji.Poneli smo celokupnu opremu za minkanje. jok ja. Okupio je svoju standardnu ekipu za ha p enja opasnih kriminalaca. Majstoroviæ je re io da zalo i svoj ugled i reputaciju. Tu mora da bude mesto hvatanja zbog naredne scene. Na prvi pogled moglo je i bez toga.Posle snimanja Petroviæu. ni ta sad.Ajde Ekreme ne izmotavaj se.Trèaæete ovom livadicom. Dr ite odstojanje od oko tri metra tako da mo ete svi da uðete u kadar. U svojoj policijskoj karijeri jedino se nije oprobao u filmad ijskom poslu.Rekao sam ne.Dokle me vi e vucarate po ovom blatu? Ni vabe nisu muèile Cigane ko to vi muèite. Bio je bezbroj puta prisutan kada su se snimala hap enja. Kamerman se obratio glumcima: . Oni to su oskudni sa zemljom. Morao je da se poigra sa nekim ljudima. Bio je priklje ten novinarima koji su naduli prièu do neoèekivanih razmera i tu iocem koji je hteo to pre da okonèa sluèaj i stavi recku. Ekrem trèi prvi. . a vi za njim. sem sudija koji u bili njegovi stari znanci i nisu pravili problem u produ avanju pritvora u granica ma zakona. Ako oæete da me streljate uradite to odmah. ne brini neæe se ni ta poznavati. jer bi Majstoroviæ uvek na kraju opravdao vi emeseèni pritvor. Ovog puta morao je sve sam da organizuje. jer je praksa pokazala da obièno pozajmljeni glumci prave probleme. Ekreme.Posle snimanja Petroviæu. Tra io je èistinu koja se zavr ava barom. Radim d abe subotom i jo moram da slu am ovog Gandijevca. Preobra enje je pro lo i ja vi e ne ulazim u vodu. Septembar se oki avio i doprineo da se bare pored Dunava prevremeno napune vodom. sa jedinom razlikom to su dvojica obukla ronilaèka odela. dozvoli mi da ovog mamlaza nauèim pameti. jer je za ovakv o hap enje trabalo da zna to manji broj ljudi. Jasno? Kamerman se nije iznenadio kada je video da æe Ekrem ne to da izusti. ti bi da prièekamo Miholjdan da malo otopli? .obratio mu se ozbiljnim tonom Majstoroviæ. Hoæu da mi Ekrem bude to prirodniji. jer su skapi rale da je to delo Dunava. tako æe i da ostane. Kada Ekrem krene kroz ono iblje vi mu se pribli avate i hvatate ga na sred bare uz obavezno kome anje. Ti. Ovde niko neæe da vas vidi. . . . a samim tim i drugima. .sebi. . . . te nisu mogli da nap asaju stoku o dr avnom tro ku. ali nikada nije rukovodio snimanjem. Ti se Ekreme slobodno opiri hap enju. jer æemo morati ponovo da snimamo. . pun mi je kurac ovih Gandijevaca . Takva pojava jedino je Majstoroviæu i la na ruku.Ja da idem u ovu ladnu vodu? To ja neæu. .

Ne postavljaj pitanja. . Meðutim.Ajde ne drami. iskaljaæu odelo. a Jankoviæ maskirno.Ma jok. Glumaèka ekipa se promenila. hteo je metaforièki da ti da do znanja da se slabo snalazi sa papirom i olovkom. Poèelo je snimanje prve scene drugi put. Èak je Ekrema javno pohvalio. ni ta ti ne brini.Jedan æe da stoji i da na moj znak podigne masku. tako da mogu bezmalo da te dr im do Ðurðevdana u zatvoru. a drugu aku dr i otvorenu. nema on advokata. . . veæ se presvlaèi. gde ga na jedvite jade savladavaju uz obilje izbaèene vode i ra trkanih kapljica. koji su pa ljivo slu ali kamermana. da to zavr imo to pre. da je Ekremu p ri- . Reko e mu. Kada se vratio sve je bilo spremno za pokret. koje kao da su vodopadne.Kako da gnjurim po tom mulju. Nisi potpisao svoje priznanje. Oæe da snimamo ovo posle Ðurðevdana ili sada? Ekrem je samo zavrteo glavom i krenuo da trèi. To je sve.Deæe bre. ete ti tu Dunav pa operi Ajde u baru. Jasno? . presekao ga je kamerman. Kod kamermana i Majstoroviæa su pri la dva ronioca.Majstoroviæu. moj advokat æe sve da napi e predsedniku . Kamerman i ronioci su spakovali rekvizite. a ne pandur glumac.Ali . Kamerman je dao znak. Ne. a Majstoroviæ se uputio ka Dunavu. . je l ovaj nama ne to preti? . Ekrem se prihvatio vode. Kamerman nije krio odu evljenje to je scena izvedena ba kako su on i Majstoroviæ osmislili. Neæe vi e trajati od trideset sekundi. .Ne valja. zato je na ao elegantnu metodu kako bi izbegao takvu scenu. a drugi æe da zagnjuri samo da mu se vidi ona cevka za vazduh. Svi su napeto posmatrali scenu kako tridesetak metara srpski specijalci jure stokila a i konaèno ga sti u u bari. j er je taj èovek sve smi ljeno radio. nemamo puno vremena.Ekreme. Ajde spremite se.Mamu li vam pandursku. Uzmi ovaj kamenèiæ i dr i u ruci. Ekrem je krenuo printom kao da ga juri medved. Specijalci su èesto ve bali brzo presv laèenje tako da im je trebao nepun minut da razmene odelo. Kamerman se namerno nije pribli io. ja ovde dajem znak za poèetak. kako kapljice ne bi poprskale kameru. ali ga ovaj nije èuo jer je sedeo na nekom panju i grabio vazduh. a Ekrem je sedeo na panju i dr ao se za stomak. neæe moæi da ga opere ni bog otac. Majstoroviæ se setio Petroviæeve naravi i nije hteo da mu se pred kamerama omakne koja pesnica. dok su ostali oko bare razapinjali traku koja je oznaèavala mesto zloèina. nepismena budalo. jer nikada ovako nije printao. veæ je hteo potencijalnom gledacu da poka e kako je riskantno priæi blizu osumnjièenog. ali su znali da nije etnje radi. sem Petroviæa koji je stezao porculanske zube i èeliène pesnice. nije on to tedeo policijsku ka meru. Niko nije znao za to je krenuo du Dunava uzvodno. a za Ekrema treæi jer jednom imao prevremen i start. . .jedino je Petroviæu zasmetalo Ekremovo negodovanje. Majstoroviæ je posle desetak sekundi prekinuo snimanje.Svi su se nasmejali. ajde momci na posao Ronioci su zauzeli svoja mesta i èekali znak. . Ti Petroviæu da obuèe ronilaèko odelo.

Zazvonio je Rodoljubov satelitski telefon. Bio je pristojan èovek i èekao je da oni utihnu. Kako su svi graðani pred zakonom jednaki. na bud et æe dobiti naknadni priliv za jednu treæinu od ukupne sume koja je prihodovana od legalizacije. . Cenu legalizacije objekata treba smanjiti na polovinu i tako motivisati graðane za postupak legalizacije. za javnost æe ostati obavijena velom tajne. struènjakom od poverenja. . pa tek da se on oglasi. kojim bi obe strane bile zadovoljne. kroz jedan. te je iznenada pao i nije stigao da se doèeka na ruke. Rodoljub je re io jo jedan. a kada je povraæao nije imao ko da mu prid r i glavu. mora o je da prekine izlaganje politièara. Ni nakon tri èasa prepucavanja nisu prestala. Èitava dva èasa Rodoljub je slu ao predloge pozicije i opozicije. za koje æe morati da plate op tinsku i republièku taksu. pa æe svi graðani morati da izvade nove. Majstoroviæu to ni ta nije bilo novo. . koji su kao i uvek prerasli u meðusobna optu ivanja. Nije imao izbora.Po tovani narodni poslanici. kao to je i njegovo postojanje.Time æe se u skoro svakoj ulici u svakom gradu promeniti kuæni broj. a uspeo je i po ko zna koji put da ujedini poziciju i opoz iciju. Pozicija je zahtevala da se nelegalizov ani objekti poru e i time poka e èvrsta ruka. A. Pardon gospodo. . Pre nego to vas napustim elim da vam prezentiram svoj model za re avanje problema. za èije je re evanje potrebno njegovo lièno prisustvo. a opozicija je izrazila sumnju da æe se ru iti objekti samo stranaèki nepodobnih ljudi. Kao to znate krajem godine prestaju da va e stare liène karte. meðutim. zaboravio sam da vam ka em da donesete neki podzakonski akt. Iz taba mu je javljeno da se pojavio problem. pre promene broja. Na alost ovo delo kao i mnoga druga. Tako su objasnili za t o se dr i za stomak i ima crvenu èvorugu na èelu. ove subote su se okupili kako bi zajedno sa Rodoljubom. Trudiæu se da budem to precizniji i kraæi. iskrsao je problem koji zahteva moje lièno prisustvo. da bi to uradili moraæe da izvade uverenje o kuænom broju. kada se za to uka e potreba. Takav je ivot Rodoljuba Stojanoviæa. Salom se prolomio gromoglasan aplauz. koja nije dala eljeni rezultat. U toku njihovog prepucavanja Rodoljub je razvio model. * efovi poslanièkih grupa. a promena mesta prebivali ta æe takoðe va iti i za one graðane koji su izvadili novu liènu kartu. to pojeftinjenje æe se primenjivati retroaktivno. po to ste se sada ujedinili. razradili varijante akcije prikupljanja novca od legalizacije objekat a. Po mom grubom proraèunu. Gospodo. hvala vam na pa nji i vidimo se nekom narednom prilikom. Rodoljub je samo podigao ruku u isceliteljski polo aj i nastavio sa izlaganjem.palo muka od trèanja i da je malo povraæao.nastalo je nekulturno dobacivanje u sali od strane svih efova. ako prihvatite ovakav model. Kada bi neki ef poslanièke grupe krenuo sa optu bama Rodoljub bi se iskljuèio i posvetio se matematièkim proraèunima. Ponovo je zavladala svemirska ti ina. po to su se pri snimanjima gostujuæi glumci uvek samopovreðivali. Da bi izvadili nove. moraæe da promene mesto prebivali ta. a naravno za tu radnju mora da plate republièku taksu. kojim æete spreèiti upotrebu brojeva. kao i najveæi deo stanovni tva u Srbiji ne rade subotom. koji je on bezrezevno prihvatio. ili ono A Znam da vam je to najmanji problem. na prvi pogled nere iv problem.

ali ne mo emo da se spustimo tu. . neka pristanu uz levu.Eh.Nikako. kako bi Borivoje mogao da prepozna subjekat. polako i bez panike. samim tim i osobe. koji su takoðe divlji. Borivoje. Nastavil i su du kanjona Tare. ali je sada morao.Po tovani graðani. pa je osetio potrebu d a se obrati poslednji put: .Po tovani graðani. U èamcu je bilo jo usplahirenih putnika. U Laðevcima pokraj Kraljeva su tankirali gorivo i nastavili dalje put Durmitora. Dok se helikopter propinjao uz kanjon.Obraæa vam se MUP Republike Srbije. gde inaèe ne dopire parajuæi zvuk motor a bili obave teni o uljezu.. . Pristao je da zlo upotrebi svoja ovla æenja za dobrobit cele zajednice i bez naloga je uzeo podatke o kretanju jednog mobilnog broja. Borivoje je izbacio lestve i poèeo da se spu ta. a potom i Borivoju. ovo je samo taktièka ve ba MUP-a Srbije. ali kada bi ugledali neki èamac spu tali bi se vrlo nisko. a one to samo znaju da pevaju su pevale poseb nu melodiju za opasnost.efe. . Uskoro su dobar deo kanjona ispunili krici razlièitog zveri nja i drugih stanovnika. Sluèaj je bio od nacionalnog znaèaja i pretio je da ugrozi njegov dugogodi nji rad. Ovo je redovna ve ba MUP-a Srbije. tako da su i seljani iz okolnih sela. Rodoljub je video kako subjekat okleva da se uspenje. bez panike. . jer je shvatio da je Borivoju veoma dobro preneo i ve tinu ubeðivanja. . pa je morao jo jednom da se oglasi: . ne preti vam nikakva opasnost. Kada je saznao o èemu se radi odmah se zaputio sa svojim pomoænikom Borivojem helikopterom u divljine Durmitora. Pristanite uz desnu obalu reke. da se spustimo i pitamo da li je viðen subjekat? . ali ljudima izgledaju pitomo. Zapamtite. iskusni su ovi treneri. tamo je Bosna. Nastavite bezbri no putovanje i u ivajte u lepotama reke Tare. ne smemo da kr imo propise pogledaj. to manje ljudi zna koga tra imo to bolje.Borivoje. . Pru io je ruku subjekt u. Moramo po uriti niz Taru. tamo gde nastaje reka Tara. Subjekat je verovatno na nekom splavu ili èamcu.Da . Rodoljub je dao znak pilotu da se umrtvi iznad èamca. svima je pogled bio uprt u s amoubilaèke skokove prepla enih divokoza. ali ne vidim nigde pla u sa desne strane. Nakon nekoliko neuspelih spu tanja Borivoje je potvrdio prisustvo subjekta u jednom èamcu. Nije im trebalo puno da se naðu iznad taèke gde je poslednji put lociran mobilni bro j. Dubok glas nadjaèao je tutnjanje motora i zvi danje elise: . vidi da pristaju. Ptice su javljale jedne drug ima za nadolazeæu èeliènu opasnost.Rodoljub je retko stavljao Rotaciju na krov svojih kola. Zbog prisustva pilotskog osoblja morali su osobu da nazivaju subjektom. Leteli su visoko. Rodoljub se pribli io helikopterskom mikrofonu. Rodoljub je dao znak pilotu da okrene helikopter ka jednom proplanku sa desne strane Tare. Rodoljub je video panièna lica putnika. ali je ubrzo odahnuo.efe. imamo lestve. Ovo nije bio prvi put da ivotinje najavljuju dolazak èeliène ptice. saputnik æe vas èekati u va em kampu. Ptice ko je umeju da kre te su to nesebièno radile. da.

koje nije polomio uragan to je izazvala elisa. a travke na proplanku.Motor je zamukao. vratile su se u prvobitni polo aj i nastavile da se blago povijaju pod vetr om prome- .

Borivoje je pogledao na displej i dao subjektu znak da prebaci telefon na spikerfonski mod. Slu aj me dobro upravo sam dobio informaciju da hvataju Ratka Mladiæa u kanjonu Tare . ugrozili bi sav na dosada nji rad. . ne smete da prihvatite. Ako vam inspektor nudi materijal. saslu ajte me. da. Ranka je vrtela glavom.Aaaa.njivog pravca.Dobar dan Ranka. . na a dr ava je dobila nezavisno i efikasno sudstvo. Naime.Borivoje. ja sam doleteo da to spreèim. treba nam bilo kakav snimak kao eksluziva. . Rodoljub. Odvojili su se dovolj no i posedali na zatupasto kamenje.Ovo je ona kuèka iz Prve Nezavisne televizije. . Vidite.Dobar dan gospodine direktore. Ja sam preuzeo svu odgovornost da se taj . daæu sve od sebe. snimaj sve to mo e mobilnim telefonom. . Subjektu je potmulo zazvonio telefon u nepromoèiv oj torbici.Bili smo primorani na to.Da da.Jeste. ka u da vrvi od helikoptera.Upravo tako. jesam. .Trenutak Ranka. ali sam se pitala kako dobijam hap enja od pre dva meseca? . Dozvoli da ti predstavim mog efa Rodoljuba. on je naknadno snimao hap enje èoveka koji je ukrao prsten i imamo informaciju da æe on taj materijal da ponudi vama . ako biste emitovali ovo to æe vam ponuditi inspektor. . Reci joj da smo krenuli na poslovni put.Èekajte. pravimo malu pauzu. ovog puta je proverena informacija.Da da vi ste ovde samo zbog po tovanja Zakona o kriviènom postupku? . ali smo morali prinudno da sletimo na ovaj proplanak.Da. Posavetuj je da napravi reporta u o divokozama kada je veæ ovde. zvoni mi mobilni. U toku njihovog rukovanja zaèuo se zvuk helikoptera. hoæete li da mi objasnite èemu ovolika pometnja? . Uostalom ja æu biti uz vas.To se dugo godina radilo. Svi su zablenuli u helikopter koji je poèeo da kru i iznad proplanka praveæi manevar za spu tanje. Tako su Ranka i Rodoljub imali produ eno rukovanje. a da ne bi problematièni inspektor napravio probleme irokih razmera.prekinula ga je Ranka. Ranka je prekinula pometnju. Jesam. . Hap enja se snimaju. ta je tu sporno. Èujemo se. ali vi e se ne radi.Odlièno. zato ste dobijali tako brzo materijal. Shvatate li? .Radi se o onom prstenu to je ukraden.Samo malo. Borivoje je Ranki apnuo kako da se pona a.Razumem gospodine direktore. to se dugo godina radi . moguæe je. a subjekat mogli da oslovljavaju po imenu. koji je svakog sekunda bio sve jaèi. da ne gubimo vreme. . da li si jo uvek na raftingu? . Mi po tujemo Zakon o kriviènom postupku. dobila je i helikopter. kako bi se pilot olak ao. smejala se i u isto vreme postavila kratko pitanje? .Ranka.Kakav je ovo cirkus Borivoje? . . .Gospodine Rodoljube. Imamo problema sa jednim inspektorom. Nadam se da vam nije promakla ta èinjenica. tooo . Borivoje i subjekat udaljavali su se od helikoptera kak o bi njihove reèi samo oni èuli.Da li je moguæe? . Ranka je propratila helikopter koji se udaljavao i dodala. Slu aj. prebacite na spikerfon. idi sredi stvar. ali se objavljuju po izricanju presude. .Dok se direktor povratio od sreæe.

. Ukoliko ta mala ne objavi ovo hap enje osvanuæe naredne veèeri u dnevniku. Ne vredi ti taj svemirski telefon kad tvoj pilot ima obièan mobilni. Rodoljub je zabezeknuto pogledao u Ranku. Po eleo je da se stvarno okameni i da se divojarac u prolazu oèe e o njega i obele i svoju teritoriju.Inspektore Majstoroviæu. najmanje im se jebe za nekog Cigu to je priznao da je ukrao prsten.Neæe ti uspeti. Rodoljub se trenutno okamenio. pojavi mi se u glavi slika ruke. Da nije imao crnu ko nu jaknu. Iz veèeri u veèe ritualno se smenjuju oseæaji. Jedan èovek ka e kako je zbog va e potere morao da prekine partiju aha sa njim.Dobar dan. Ritual poèinje oko dnevnika. Neki gor tak je obja njavao kako je video Ratka Mladiæa ob e enog o lestvice helikoptera. Volela bih da mogu ovako ivot da u u kam. Ja se odjavljujem. a moje se telo nije priviklo na hladnoæu. Ne prepoznajem septembar. preko koje je navuèena crna rukavica od fine tkanine. da bi se zavr ilo sa propitivanjem da li ja ne to vredim.Mali ne seri.Mali. koji je jednim dodiro m prebacio u normalni mod i brzim korakom je poèeo da se udaljava od Ranke. nisam znao da si toliki budalaæ. da ne pomisli mala da je prislu kujem. da li ja to prièam sa Rankom? . A. inspektor Majstoroviæ pokraj telefona. ali sam spoznala da imam usud u upoznavanju pogre nih mu karaca. koji je nestao u pravcu Srbije. Smisli neki izgovor to sam tra io tebe. zbog tebe æe u svakoj seoskoj zadruzi da se prodaju apke. Ministarstvo æe poslati svim televizijama dopis da ih podseti na Zakon o kriviènom postupku. ali nisam imala snage. ali ruka je . . kako se to pona ate? .Slu aj me dobro gospodine nevidljivi i nedodirljivi. U tom ritualu mi obavezno lebdi Brankov lik. izvolite . Probala sam. zatim se nastavlja sa oseæajem odbaèenosti. neæu dva puta da ti prièam. Budalaæu jedan.Da. Zbog tvog jebenog helikoptera neka dronfulja u ivo drobi o hap enju Ratka Mladiæa. Onog kamermana to me je odrukao kod tebe veæ sam najurio. . . Uvek kada pomislim na njega. potom u telefon. . Pri la bih da osetim njegovu svetlost. u kojoj blje ti ve oma mali ali prodorno svetlucajuæi dijamant. Ja to ne radim bez preke potrebe. kada se oseæam ukleto. drugi ka e kako ga je malopre sreo u umi i poklonio mu apku. kao to sam sada svoje telo ovim æebetom. U hodu je i odgovorio na poziv. trebao bi da je tu negde pored vas. a ni sebe u zadn jih mesec dana. Halo . * Veæ par dana vuèem drhatvicu sa groznicom na ustima. Naglo je zahladnelo.Da.Budite ljubazni i dejte telefon inspektoru Rodoljubu. a ti æe morati da najuri pola milicije da bi ostao nevidljiv. trenutno bi se stopio sa prirodom. Ukljuèi taj tvoj svemirski televizor i biæe ti jasno da se jebe novinarima ta objavljuju. Htela sam da mu odgovorim na neku od njegovih poruka i suoèim se sa opasno æu pred kojom sam pobegla.Nema problema evo. Jasno? . Ukljuèio je svoj satelitski d epni televizor i momentalno prebac io na kanal Nezavisne televizije. neæu kao pojedini da rasipam narodne pare.

Pozadinska svetlost vumetra mi smeta pri fokusiranju skala. odnosno do osamnaest èasova nismo dobili informaciju da je prsten pronaðen. Kolika sam ja kukavica. Mo e da folira sebe. èitavo podruèje je obele eno i specijalne ronilaèke ekipe MUP-a Srbije ceo dan pretra uju baru. malo sam prehlaðen. Na alost pri hap enju osumnjièenog prsten je ispao u baru. Vidi mu se po faci da je kriminalac. Trebalo bi da mi se oèi priviknu na svetlo st i bolje vidim skale. a dijamant ne mo e zameniti svetlost Sunca. Ne smeju da objave kako je Cigo veæ utopio prsten. ali nemam hrabrosti da naènem strah. ali guram ta je sa tobom? I ti prièa kroz nos . samo da bih opravdala svoje sumanute ideje. Zar misli da æe te zovnut i i reæi ti. Iznalazim razloge kako je kupio prsten od onog Cige. onaj je sve priznao. dobra je ova Ranka Po tovani gledaoci dobro do li u jo jedno izdanje emisije Rotacija. sa prebivali tem u kartonskom naselju pokraj Dunava. Pretpostavljamo da æe se potraga nastaviti u jutarnjim èasovima. onda sa njim ne to nije u redu i . kada ne mogu sebi da priznam da plaèem. Meðutim. Hap enje su izvele specijalne jedinice MUP-a Srbije. Kao to mo ete videti. Obeæanje ispunjavam eksluzivnom ve æu o hap enju èoveka koji je ukrao prsten. pa ovi ne mogu da ga stignu. utanjam u ljubavne romane i televizijske emisije. Sledi prilo g o taktièkoj ve bi helikopterskih jedinica policije Srbije i Crne Gore.Onako nisam lo e. Ovo hap enje se dogodilo jutros na levoj obali Dunava. koja je odr ana u reonu reke Tare Zar je moguæe da je Branko kupio prsten od ovog Ganca? Ne smem ni da pomislim. morammm . Zgrèena u polo aju fetusa posmatram etajuæe skale. Pre letnje pauze sam vam obeæala razre enje afere prsten. a zbog nedostatka vremena nisu pro li monta u u studiju. za to ne bi i on? On kao nema pojma. ru no sam te sanjala. Momentalno sam iskljuèila televizor i pustila radio. ali ne mo e Branka. a da podsetim gledaoce.Da li si dobro? . Ne to me golica po vrhu no sa. Ah.Zdravo Branko . Mahinalno bri em nos prstom i shvatam da je vla an. skale su sve dalje i mutnije.toliko velika da mo e naglim pokretom da me zauvek zatvori sa dijamantom. poèinje Ro tacija. æao ba mi je drago to te èujem .Ej. pa sam htela da proverim da li si okej. Pazi mol im te kako se opire. Cela Srbija gleda Rotaciju. da èuæemo se drugi put nije ovaj poziv kako mo da izgleda. Eto ti bare p a plivaj Ekrem je priznao delo koje mu se stavlja na teret. na dvesta metara uzvodno od znaka koji oznaèava hiljadu sto ezdeset i osmi kilometar Dunava. to je kraða vrlo vrednog srednjovekovnog prstena iz panèevaèkog muzeja. a nema kud. Æao. a kamoli da plaèem zbog Branka. ta si mislio bato. Sledi snimak . Mo da je strah proizv eo oseæaj ukletosti i sada deluju zdru eno. a deèko je èistiji od moje suze. Do zakljuèe nja ove emisije. Radi se o Ekremu Ljatifiju. Snimci koji slede su eksluzivni. Be im od realnosti. Ukljuèila sam dek i pokrenula kamufla u. Jaoj. kako si htela da mu nekako ka e da si se debelo ogre ila? Ti si kao najveæa kukavica spustila slu alicu. ne znam ta da mislim moram da ga èujem.Da. Jaoj. da zapliva Dunavom. U skuplj enoj ruci nema prozora. mo da su uhapsili Branka. opra tam ti za sve tvoje nebuloze? Ako te zovne.

to definitivno nije momak za tebe. a ti plaèe . samo plaèe mrzim te Olja. Telefon ti je na krevetu. mrzim te .

nije taj. p. da.Poèelica. da kopaèi nisu poneli punu opremu za istra ivanje. . .Dobar dan inspektore.Dobro dobro nije. Da li ste za kafu ili mo da domaæu? . Nije problem ja æu pogurati. te je rasporedio specijalce p o okolnim prirodnim zaklonima.kustos se poprilièno upla io. Narav no da nije d abe i ao da proveri koliko je bara udaljena od prvog znaka za kilometra u Dunav a. Ima jo nekih drangulija. od èega je Majstoroviæ zadr ao jedan prsten. zato je taj prsten oma io redak u zapisniku o privremeno oduzetim stvarima. Pri pretresu stanova osumnjièen h pronaðena je gomila iskopanog nacionalnog blaga. jer je smetnula sa uma zbog èega je ustala. Prona li smo. . . dozvolite da vam lièno èestitam to ste re ili ovaj sluèaj.Da. da li je to sve dovol jno da vi prihvatite da je ovo taj prsten? . Naravno. eto. narukvica. mo ete posle da stavite na njegovo mesto neki drugi. nekad sreæa . da sada æu da naruèim kafu. onda onih na p.Dobar dan gospodine kustos. . . ali nije ba sve za javnost.pa. . da li je dovoljno da va muzej dobije na poklon pedesetak prstenova. upecali su se visokotehnolo ki kopaèi starog blaga. A. da je ona odmah ustala i krenula prema vratima nabirajuæi prstima suknju prema gore. teta to niste mogli da pronaðete prsten.Tako je. . Veoma mi je drago to vas vidim. koja se bavila prekopavanjem oranica u potrazi za davno zaboravljenim kulturnim blagom. tako da je Majstoroviæ dobio ansu da prvi krs ti kriminalce koji su se zaleteli da tra e prsten tamo gde ga je Ekrem izgubio. u zamenu da vi potvrdite da je to taj prsten i vratite ga u kolekciju. Ne bi ni imao osnov da ih strpa u pritvor. i kao svaka kulturna ena poèela je prstima da spu ta suknju koja se povukla prilikom sedenja.* Niko jo nije krstio mafiju. ba pred onog koji zn a da ga razlikuje od obiènog kamena. .Oboje.Mogla bi va a sekretarica da nam skuva kafu dok ne to poprièamo. . trgla se.Ma ne. ne. Eh.Da da . pa sam mislio da kada se to trajno oduzme pripadne va em muzeju. ne znam im ime.Pogledajte malo bolje. na koji i najèe æe lièi. Kada ju je Majstoroviæ odmerio. Meðutim.Ko ka e da nismo? . stavlja se na glavu . jer ni sudija ne bi potpisao p ritvor za èoveka koji je uhvaæen u obele enoj zoni sa lopatom u ruci. Kustos se tako toplo osmehnuo sekretarici. Niko nije ni sumnjao da ga neæe upotrebiti u ispravne svrhe. ovo nije taj prsten. . pomozite mi gospodine.Inspektore. Ponekad i sama Zemlja izbaci dijamant.izvadio je providnu kesicu sa prstenom i spustio na sto. Mislio je da æe se Austrijska veza upecati na mamac.Ja vas ni ta ne razumem .kustos je klimao potvrdno glavom dok je odmotavao prsten . . Ali. a i Majstoroviæ se pobojao da æe ostati kratkih rukava.Uhvatili smo neke kopaèe starog blaga. U stvari im a tamo prstenja u izobilju.

Ti to meni? Okreæem se.Ne. ponovo imam stezanje u grudima. veæ za svoj roman. a narodni lekovi se tako lako ne zaboravl jaju. Znam da æe ne to da mi ka e: . onu zbirku prièa æu da postavim na internet. Znate. Ne bi bilo lepo da proglasimo ne to da je sa ovog podruèja. Ustajem i okreæem se ka vratima. Zato je Majstoroviæ pogurao i ovu stvar kao i mnoge druge. oti la sam kod lekara zato to me je ne to stezalo u grudima. Mo da bih vremenom i zaboravila da me èovek njima nije izleèio. sekretarici izdavaèke kuæe Zlobuk. Ispraviæu gre ku iduæi put.Ama. nije to toliko lièno. koji mi ovog puta drobi o zbirci prièa koja je uspela. a meni si prodavao maglu kako ne ide prodaja.Slu aj me dobro svinjo zadrigla. a nemamo pojma odakle potièe. Ti si davno na tampao i treæe izdanje. a ako biste prihvatili. Za to? .Kako Olja. podboèujem ruku na kuk i kezim se. poka i mi na ovoj karti.Kustos je oklevao da bilo ta ka e. Seæam se dobro da mi nije persirao kada mi je to rekao. ne bi znala da si pukla i ne bi mogla to da me pita . sa potpuno istim koricama. Lekar pred penzijom me je pa ljivo saslu ao. A. Hteo je da dobro zapamtim te reèi. to nije fer prema ljudima koji dolaze u muzej.Ne razumem vas .Ne pitam te za tu zbirku. Klimam glavom i èekam da sam uvidi koliko me ta prièa zanima. Obeæavam. gde eli da narod èuje da je pronaðeno blago? * Kada sam bila na prvoj godini studija. Veoma polako vrcavo hodam. videæe bolovi æe nestati.Vidite. nemate neke liène stege? . . ostalo mi je samo da ga primenim. u ovom muzeju se nalaze zbirke i legati sa podruèja Beograda. Opet gledam podvoljak i podoènjake gazde. ali i neko ko nije inspektor bi procenio da se lakomi. da li to znaèi da sam ja pukla? On se samo nasme io i reka o mi: Da si stvarno pukla. .A.Za to ne pi e na koricama drugo izdanje? .Nadam se da znate. . kada je ovo tek prvo izdanje? .Jok. pa se suoèi sa problemom. Da li stvarno misli da sam do la da preuzmem jednu kopiju knjige? Konaèno se ispostio.Ma onaj dizajner je prevideo to i tako je oti lo u tampu. Nakon toliko godina. . raspitivao se o moji m ispitima i ljubavnom ivotu. Do la sam da ti ka em da sam na tampala hiljadu komada svog romana pod tvojom etiketom. . Pitala sam ga. Odmo ri malo. . Recite ta vas muèi? . Eh. bili biste u centru pa nje sa ovom ve æu i zaboravilo bi se ono naglabanje da li je mu ki ili enski prsten i èiji su propusti u izlaganju eksponata. tupana na sve strane. . da ja to mogu da proguram da se pokloni nekom drugom muzeju. Ali tome je do ao kraj. a potom saop tio da je jedini lek za moje stanje. Hoæu reæi da sam piratizovala i podelila uliènim prodavcima. suoèenj e sa problemom. Znam koji je lek za ovo to bolujem.Onda mi recite koju lokaciju da prezentiram narodu? .

jesam. jer meðu njima garant ima i neki novinar.kako si zapamtila vreme? . . Zaustavljam pokret i dah. a da li mo ete da se branite. Zapisnièarka me upuæuje kod sudije. nema pojma koliko mi znaèi . nadam se da neæu da zaplaèem. Izlazi neka ena sa papirima u ruci i najavljuje sluèaj Morke protiv mene. a i va e kajanje bi mi pomoglo da lak e donesem presudu. pa sam zauzeo i ja takav polo aj. Video sam da su jo neki ljudi prekrstili ruke. Malo me pecka i u nosu. a ostalima je rekla da prièekaju jo koji trenutak. Zamolila je sukobljene strane da priðu. Nema potrebe da joj ma em.Da. Tra i mi liènu kartu.Nisam ga anga ovao.To sam ja uèinio i ne be im od odgovornosti. Ulazi za mnom jo jedan èovek. ali ipak pru a ruku. . zato prebacujem prièu na drugu stranu . a za sud i vreme pitala sam tvog radnika. ne znaèi da neæe ne to drugo negde na èistini. Nikada je nisam video elegantniju. obja njavati kako sam utirao d ukelu. zamolio bih vas da ne porièete krivièno delo. do la sam da ti dam podr ku . Pog ledao sam Olju pravo u oèi. ali me je bilo strah da se ne odbiju i ostanu otvorena.Branko. Ostajem po strani i èekam ta æe da se desi. Ona ne skida osmeh sa lica.Po to ste bez advokata. sem sudiji. Nadam se da neæe da mu da otkaz. naprskava polje elegencije kapljicama seksipila.Gde je va pravni zastupnik? . . a potom i zapisnièarka. na osnovu kog vas terete . Iza la sam tiho i ne no zatvorila vrata. sa arama i dugmiæima boje terakote. Ako i zaplaèem.uviðam da nije trenutak za sentimente. nikako. Pravim blagi poluokret na desno kako bih iz tobice izvukao mobilni i iskljuèio ga. a ja ga èak nisam ni anga ovao.. da. Kada malo bolje razmislim trebao sam da ga anga ujem kako bi titio moja prava. koji æe se truditi da i od najsitnijih detalja izvuèe prièu . ta je ovo? U isto vreme se odr ava samit nesvrstanih i nezavisnih.Nastavila sam ka vratima. jer se na snimku jasno vidi kako mi je cepao pantalone. to vi najbolje znate sudija mi se pribli ava i tiho nastavlja sa prièom . Uz an komplet boje nedozrele masline. . Mogla sam da ih zalupim. . Bli i se pun sat kada bi trebalo da poène suðenje. Dok strpljivo prepisuje podatke. Prilazi na odstojanje koje je dovoljno da se za grlimo. dotakao je prstima po rukavu i krenuo ka vratima. Olja smelo koraèa niz hodnik i pogleduje u brojeve iznad sudnica. * Ljubi a me je savetovao da ne tedim na advokatu. jer za ovakv im skotovima ne treba ostavljati otvorena vrata.Ne. barem znam za to plaèem. Oseæam kovitlanje u stomaku i blag i grè na licu. Nisam utirao èoveka.. . obraæa mi se èovek za koga sam pretpo stavljao da je sudija. Ako te ne to ne iznenadi iza æo ka.Ostao mi je samo datum u seæanju. Zauzimam to kulturniji polo aj. je r me je ugledala kada je spustila pogled sa zida. Mislim da za ovo za ta me terete mogu da se branim sam. . Prihvatam pozdrav.Hvala ti.vi ste sigurno odgledali video. Nisam ni sanjao da æu nekom.Vi imate zakonsko pravo. veæ kera. Dolazim do sudnice koja je naznaèena na pozivu i vidim dvadesetak ljudi koji strpl jivo èekaju.

- Zahvaljujem vam se. Uzmite liènu kartu da ne zaboravite kasnije pa da krenemo. Okreæem se prema klupi i vidim da su svi oni ljudi to su bili napolju zaseli po Sali. Olja je sama i fizièki najudaljenija od mene. Sudija poèinje da se obraæa, ja ma hinalno ustajem. - Sedite slobodno. Vi se Branko teretite da ste u Panèevu u noæi, èetvrtog juna, nasrnuli fizièki na psa i naneli mu te ke telesne povrede, èime ste povredili èlan dvesta ezdeset i devet Kriviènog zakonika Srbije. Za ovo krivièno delo je zapreæena novèana kazna ili kazna zatvora u trajanju do godinu dana. Molim vas da pogledamo video pa æe se obe strane izjasniti povodom sluèaja. Ona zapisnièarka okreæe monitor ka nama i pu ta dokaz mog nedela. Muklu ti inu prekida re anje onog kera, potom neki nedefinisani zvuci koji potièu od njegovog gomilanja oko mojih nogu i na kraju njegovo cvilenje. - Molim zastupnika Morke da izrekne ta ima. - Po tovani sudijo, ovo je tipièan primer gnusnog napada na ivotinju koja od oka nije uspela ni da se odbrani. Na snimku se jasno vidi da je optu eni zlostavlja o ivotinju. Èovek koji hladnokrvno zlostavlja ivotinju je potencijalni zlostavljaè i ljudi. Zahtevam da se optu eni kazni najstro om predviðenom kaznom. Hvala. - Dobro. Branko ta imate vi da ka ete na ovo? - Gospodine sudijo, mislim da ste u uvodnoj reèi pogre no definisali odnos izmeðu mene i onog kera. Ja nisam fizièki nasrnuo na kera, veæ je ker nasrnuo na mene, a ja sam se branio. Ja ne porièem da sam mu naneo telesne povrede, ali porièem da sam ja na njega nasrnuo. Na snimku se vidi jo kerova koji su takoðe re ali na mene. Ja sam morao da se odbranim. - Branko, kako to mislite da sam pogre no definisao? Na snimku se jasno vidi da ste vi prvi nasrnuli na psa, a na osnovu re anja ne mogu da zakljuèim da bi vas i ti psi napali. - Gospodine sudijo, vi gledate snimak koji nije kompletan. Naime, poèetak dogaðaja kada je ker na mene nasrnuo nije snimljen ili je iseèen i tako stavljen na internet. Mislim da ne mo ete na osnovu poloviènog snimka da kvalifikujete ko je na koga nasrnuo. - Ja baratam samo sa dokazima i ne mogu da sudim o onom to je bilo pre. Morka, izvolite vi. - Po tovani sudijo, upotreba reèi, ker, dovoljno govori kakav je stav tu ene strane prema ivotinjama. Ako bi mogao da nam odgovori, za to je nastavio ka prolazu, ako je video potencijalnu opasnost u tim psima. Pas ne ujeda bez upozorenja. Ako je dobio upozorenje, za to se nije okrenuo i iza ao kroz prolaz na suprotnoj strani? - Gospodine sudijo, reè ker, je veoma zastupljena u na im narodnim pesmama i u knji evnosti uop te, zato smatram da je kvalifikacija mog stava prema ivotinjama na osnovu mog reènika krajnje neumesna. Kada smo kod toga, ova reè pas, èak nije ni pogodna za na jezik. Ako bi vas napao veliki ker, dovoljno je reæi kerina i svi æe znati kakav vas je ker napao, dok to za reè, pas, ba i nije tako jednostavno. No, da odgovorim na pitanje. Taèno je da mi ivotni prostor delimo sa ivotinjama, ali se zna neki prioritet. Ne mogu meni napu teni kerovi da sa nekakvim upozorenjima odreðuju kretanje. Ja sam procenio da

mogu da proðem pored kerova koji su se u prolazu izle avali i u ao sam u prolaz. Odmah sam do iveo napad i eto, ostalo se vidi na snimku Za to gospodin ne objasni ta rade kerovi na ulici, zar im nije mesto u dvori tima kuæa ili tim azilima? - To je sve od vas Branko? - To je odgovor na ovo pitanje i zamolio bih publiku da mi ne dobacuje da sam monstrum. - Ja ne èujem nikakvo dobacivanje, ali ako ga bude bilo reagovaæu. Ako mislite da ste ugro eni od strane napu tenih pasa podnesite novu tu bu, ovde nije reè o tome. Recite vi meni Branko Zvoni mi jebeni mobilni, momentalno zavlaèim ruku u torbicu i pritiskam prvo dugme kako bi prestao da zvoni. Vadim ga i nalazim dugme za ga enje. - Molim vas Branko, ovo je ipak sud, poka ite malo po tovanja. - Izvinjavam se - Recite vi meni kada ste veæ iza li iz ulaza, za to ste se povratili i jo nekoliko puta utnuli psa? - Zato to je re ao i nisam bio siguran da neæe da se zaleti na mene kada mu okrenem leða. Veæ sam na sebi imao pocepane pantalone i to mi je bilo dovoljno da ne verujem pobesnelom keru. Kada je on krenuo u beg, ja ga vi e nisam jurio. Da sam zlostavljaè ivotinja, kao to mi se pripisuje ja bih nastavio da ga utiram do smrti. - Da, da taj pas je krenuo u beg epajuæi, jer ste mu ne to polomili. - Gospodine sudijo, ne bih da omalova avam va e zakljuèke, ali i fudbaler posle udarca epa neko vreme iako mu ni ta nije slomljeno. - Da li imate jo ne to da ka ete u svoju odbranu? - ao mi je ako sam toj ivotinji naneo neke povrede, ali morao sam da se branim. Nadam se da æete uva iti moje pravo na samoodbranu. - Dobro. Evo ovako ja sam sagledao dokaze i va e izjave i mogu da konstatujem da niste bili toliko ugro eni, da ste morali u tolikoj meri da utirate tog psa. Pravilna samoodbrana u nekim sluèajevima podrazumeva i izbegavanje konflikata, to je u ovom sluèaju izostalo, a rezultovalo je va im nasrtajima na psa. Progla avam vas krivim, a s obzirom na to da ranije niste krivièno ka njavani izrièem vam kaznu od mesec dana alternativnog slu enja zatvorske kazne o èemu æete naknadno biti obave teni. Vi na ovu presudu imate pravo - Sudijo, sram te bilo - prepoznajem Oljin glas i mahinalno se okreæem prema njoj, sa podignutom akom, koja bi trebala da je umiri i zaustavi - korumpirani stvore, sudi pau alno ne, ona je ustala i izrekla svoje i sad æuti. Tipièno za nju. - Ovo je ometanje pravde. Praviæu se da nisam èuo ovo, ali ako zaèujem jo jednu reè preduzeæu mere, kako bih saèuvao dostojanstvo suda Vi na ovu presudu imate pravo - Sudija sramoto, sudi na osnovu namerno iseèenog snimka. Podmeæe vam dokaze kako ko hoæe. - Obezbeðenje, izbacite ovu nekulturnu damu napolje i uzmite joj liène podatke.

Shvatila je ta je napravila. Samo je stegla pesnice, udarila ne to nevidljivo u vaz duhu i krenula ka vratima, gde su je doèekala dva uniformisana mi iæavka, koji su se nekada popularno zvali izbacivaèi. * Èim je Ekremova noga pre la inu klizeæe kapije Centralnog zatvora, Majstoroviæ je otvorio vrata auta i krenuo ka njemu. Ekrem je stavio ruke u d epove i tako pok u avao da se odbrani od hladnoæe. Ta radnja nije ubla ila hladnoæu njegovog pogleda koji je uputio Majstoroviæu. - Zdravo Ekreme. - Zdravo du manine. - Kako hoæe . Uzmi ovu jaknu da se ne smrzne . Nije neka, ali je nova. - Rekao sam ti da ni ta ne uzimam iz pandurske ruke. - Dobro. Za jaknu neæu da te molim, ali kao Boga te molim da uzme ove papire. - ta pi e tu? - Ono to sam ti obeæao. Presuda. Osuðen si na onoliko koliko si odle ao. Ako se nekada bude potpisivao gledaj da to lièi na ovaj potpis na papiru. - Daj. - Sada je sve gotovo, vi e te niko neæe dirati za prsten. Ako mo e da mi ka e koga ima u Austriji? - pijunirate mi i decu? - Ne. Imam cinkaru u zatvoru, koji mi je rekao da si zvao Austriju. Ekrem je krenuo trotoarom niz ulicu. Nije ba ni znao kuda ide, samo je eleo da ode to dalje od inspektora i zatvora. Ako bi se nekada na ao u Beogradu, uvek je tr a io zgradu Beograðanke koja mu je bila orijentir. Kada bi nju prona ao, nije brinuo kako æe preæi Dunav. Èuo je inspektorove korake, ali se nije okretao. Nije ni morao da se ok reæe, jer mu je ovaj prepreèio put. - ta oæe ? - Sada je sve gotovo, reci mi samo koga si zvao u Austriji? - Zvao sam sina iz prvog braka da se pobrine za braæu. Biæe sve gotovo kada odem iz ove zemlje. Samo elim da odem negde gde nema takvih du manina. Valjda je ostala neka zemlja gde ne mrze Cigane i Albance. Majstoroviæ je video da Ekrem gubi strpljenje i pomerio se malo u stranu. Ekrem je napravio nekoliko koraka i èuo dobro poznat glas. - Gre i . - Ja sam roðen gre an. Ekrem je bez okretanja nastavio. Nije znao kuda ide, ali je znao ta tra i. Od malena su ga uèili da vi e veruje u sreæu nego u Boga, zato je bio optimista da æe i ovo g puta naæi ono to tra i. * Nikada ne bih gledao Rotaciju da mi Olju nije vratila u naruèje. Gledam je iz po tov anja, a i zbog Oljine elje da je gledamo zajedno. Èekamo epizodu koja bi konaèno zatvorila jedno poglavlje zajednièkog ivota. Znam da i ona eljno i èekuje trenutak kada

a kada bi pala noæ svojim fenjerom bi obasjavala zaboravljene grobljan ske puteve i retke podasute drumove. koji je igrom sluèaja ispao pozitivac i nekom daje oprost.Vi ste autor ove izlo be? .æe se objaviti pronalazak prstena. U tom sluèaju rizikovao bih sve da je zadr im.Oj Milenija. to bi bilo najubedljivije.Naravno. Ovako. Po tovani gledaoci. prsten. Ako bih joj plasirao la da sam bio sa nekom drugom enom. U toku juèera njeg dana ronioci specijalne jedinice MUP-a Srbije su na le prsten. nije bitno ko æe kome dati oprost. Sa druge str ane ona se izdrala na sudiju radi oprosta. jer zahvaljujuæi njima i naredne generacije æe moæi da u ivaju u na em kulturnom blagu. d a li bih ja njoj oprostio onakav napad da sam nevin. a posebno anga ovanju inspektora Majstoroviæa i ronioca u na muzej je vraæen veoma vredan prsten. . Autentiènost prstena potvrdio je i na sagovornik. .O Stano. Naime . zato klimam glavom i dajem do znanja da elim da èujem ostatak emisije. .Da li mo ete da nam potvedite autentiènost ovog prstena? .Koliku je papazjaniju izazvao ovaj èovek. . ja sam negativac. Afera srednjovekovnog prstena je konaèno dobila svoj epilog. zato to sam znao da sam kriv.Ih. kako bi oko kamere sve reklo umesto na ih oèiju. ali Stani to nije smetalo. . Kada se obostrano volimo. a granje je odavno iz ume privukla. a on æe se braniti sa slobode. Verovatno ni ta.Tako je. Nadam se da æe graðani Srbije znati da cene napore MUP-a. jer je povad ila ono malo krompira to je posejala. Zahvaljujuæi naporima MUP-a Srbije. Gledate prilog. Ja sam eleo da mi oprosti. Koristila je dan za preèice koje su vodile p ored tuðih avlija. . kustos Muzeja Grada Beograda iz èije je zbirke prsten i nestao.Vide li ti Branko onu ljigu od kustosa? * Miholjsko leto je nestalo u jednom danu. Ne smem da okasnim. . Ekrema Ljatifija sa prebivali tem u kartonskom naselju pokraj Borèe je podignuta optu nica. ali neubedjivo i kao takvo ne bi potrlo njenu sumnju u vezi prstena. gledate treæe izdanje u mesecu oktobru emisije Rotacija. to ti je na e sudstvo. Spremio sam sebe na ovakve komentare. Gledate eksluzivni snimak koji j e napravila na a ekipa. Ki ovina i hla dnoæa nikada je nisu omeli u bilo kojem naumu. Srbija je dobila jo jednu mafiju. Protiv poèinioca ovog nedela. ta æe ti kocka doæi glave .Drugi put. ta bi nas spojilo da sam ja kojim sluèajem kupio kopiju i ba te noæi bio sa poslovnim partnerom. . Ostalo bi mi jedino da joj plasiram neku la zb og èega sam bio u Panèevu. Eh. ali bih mo da ugasio zauvek. jer ena u to najlak e poveruje. a Cigu koji je ukrao prsten nisu nikada prona li. Ovim zavr avamo aferu. ali nikada se nisam pitao.Svrati vamo da se malo razgovaramo. a brani se sa slobode. Sve ostalo bi bilo manje podlo no sankcijama. ne primaju opklade posle osam. Danas je ranije namirila ovce i krenula njoj dobro znanim stazama i bogazima.

okraæao dan. .Reci Stano. Kada pola uzme kafana igraèima ostaje èetiri hiljade i trista dinara. poèelo je izvlaèenje.Ma nije to Stano. Ti samo treba da nani ani . zato ga je blago prodrmala. nisam stigla vi e da ispletem. to ukupno daje okruglo dvadeset devet hiljada. uzela jednu hoklicu i uputila se ka Radivoju. a pu ka æe da odradi svoje . Naime.Ba me muèi Stano . Znala je da je prigluv. Èim je Stana kroèila u kafanu nastalo je simpatièno dobacivanje. . Njenu alopojku prekinuo je gazda. bi li ti do ao jedan dan do mene da mi ubije onog orlu inu? .Znam da je nema tina Radivoje. . U kafani je prestalo kome anje. Ne mogu vi e da ti reckam. ali ne mogu vi e da ti reckam. i ubrzo popunila kafanu. Iz pro lih kola je preneto dvadeset èetiri hiljade i sedamsto.Gledaj svoja posla Milenija .Æuti Stano.to? Ajde Radivoje. Neæe tebi baba ostati du na. Ovim zavr avamo aferu. . . .Sine. imam ja kabanicu. Ajd uzdravlje. ali ako bi mogao . Ne primam vi e uplate. ako si mator nisi ubog. . Molim za ti inu. gumenjaci i plastièna kabanica. poèinje izvlaèenje. uputila se do æo ka. Svi su gledali u veliki televizor sa ispupèenim ekranom.Radivoje. Jedino to je Stana prihvatila od savremenih civilizacijskih izuma je maja za sire nje.Ama Stano duguje mi dvadeset est pari. u selu Ritopek kod Beograda. taènije na lokaciji Plavinaèki Potok uhvaæena je estoèlana grupa . .Ovo æu da ti uzmem i smanjim dug.Mator sam ti ja za te stvari. Stana je brzo pokupila novèanice i pri la anku. Ispisnik Radivoje je samo podigao veðe. . nego tako sam se lepo namestio.Jes i to to ka e . jer je svima prijala njena pojava. prsten.Ma neæe jo . evo poèinje. onaj ni tak mi opsigovao ove èarape to sam mu donela. prvo idu neki izve taji. a glava i ruke su mu ostale u istom polo aju. Ona je samo sa sme kom podigla ruku i nastavila ka anku. .Evo ti ova tri para èarapa i turi na onaj moj tiket.Ne brigaj. ali uði eno dok malo ne umine ki a.. Srbija je dobila jo jednu mafiju. Grobljanska ti ina je pre la preko reke.Dobro Stano. Izvukla je iz nedara smotuljak od novine i spustila na ank. Polagaèko je pri la. a sad moram da vadim ruke Radivoje je malo prebirao po debelom novèaniku koji je obilovao raznim kvitama i izbrojio tri stotke. Odmah je poèela da mu se ali kako joj je orlu ina odneo jednu pirgavicu iz sred avlije. a Stana se primakla Radivoju i poèela razgovor. provukla se kroz pukotine u zidu i klimave prozore.Radivoje. Kada je sa anke rom zavr ila razgovor pogledima. . Videla je svog ispisnika za stolom u æo ku kako prekr tenih ruku drema.Narode podvlaèim crtu. U ovom kolu uplaæeno je osam hiljada esto dinara. bi li ti meni pozajmio trista dinara. ne boj se . . Stana ga je samo mrko pogledala i preletela pogledom po kafani.

Znala sam da æe èak do Biograda da stignu . moj Radivoje.Sikter more. koristila je visokotehno ka dostignuæa tehnike u loci ranju podzemnog blaga. ali se samo nasme ila i podigla ruku u visini pognute glav e. ali je odustao kada je Stana podigla veðe i krivi prst poput kukaèa. .Da zna da ne mo e . Po zavr etku emisije suprug je blago stegao suprugu za ruku i ushiæeno dodao: . .Hvala ti to si insistirala da tedimo za njeno kolovanje.Daj pare. Poèinioci ovog kriviènog dela su se toliko osilili da su u sred bel a dana vr ili iskopavanja. jedan.Slu ajte me dobro. Kafanom su poèele da odjekuju psovke: Jebem mu lebac. ni ta se nije promenilo . . Stana ove godine vi e ne plete. Meðutim. to se prenosi sa kolena na koleno.E. Donesi meni i Radivoju kilo jagnjetine i po frtalj meke rakije. sledeæa æe da bude prehrambena mafija.Ne mo e da promeni narod.Iljadu.Ali Stano.koja èini samo jedan ogranak muzejske mafije. Gazda je samo æutao i odbrojavao novèanice ispod anka. dva. Sad æe piæe Stana je dobila aplauz. E. . Baba je poèela da zaboravlja. I dalje nema ni ta dok malo ne podma e sa kakvom èa æu. tri. pa ne mora sve ti da zna * U domu porodice Milosavljeviæ vladala je uobièajena atmosfera. Jo je dr ala novac u ruci kada se obratila gostima u kafani. dve. neka se pamti kad je Stana dobila na lutriji. . vataju samo neku boraniju. Tita i ove posle Tita. Sumnja se da je grupa u tesnoj vezi sa inostranim grupama koje su celu akciju pratile putem interneta.E. Ako neko oæe da me pokrade. Ispratili smo Kralja. znam ja po to ti prodaje nakupcima moje èarape.Ih. . Bio je èovek starinskog kova. biæe pare u kutiji od Aleve paprike u kredencu. Eto ti za tih dvadaset tri para èarapa. Stana je poèela glasno da broji. kada æe ta zdravstvena mafija? Majku mu moram da promenim onu pravosudnu mafiju. kako saznajemo grupa je veæ neko vreme praæena od specijalnog odeljenja pri MUP-u Srbije. kojima su upotpunjavali u iva nje pri gledanju æerkine emisije. . Kada joj je gazda spustio novèanice na sto. da ako i umrem do iduæe godine te se slatko odmorim. Rankini roditelji su za stolom. . Sledi snimak hvatanja kriminalne gr upe od strane specijalnih jedinica Republike Srbije. A. Ova dobro opremljena i nadasve vrlo organizovana kriminalna grupa.promrmljala je Stana u sebi .Daj piæe za celu kafanu. gde si ti to podmazala Stano? . a dok se Stana motala oko anka on je neprimetno zamenio njegovu naslonjaèu sa Staninom hoklicom. Pih kada æe ta protivgradna mafija Baba stana je krenula ka anku i u hodu dodala: . To je na a najveæa investicija. Gazda je hteo ne to da progovori. Nemoj da me d abe prljite kukaèima i seèete sa britvama. koje je ogranak jedinice za suzbijanje v isokotransparentnog kriminala. I Radivoje se sme kao. ti mi duguje èarape . na kome je tanjir sa korama od jabuka. Stana je pri la anku i tiho se gazdi obratila: .

treba da vam poka em neke papire i da . treba deci da spremam veèeru.Ti to mene zajebava ? . jer mu je ovaj samouvereno prilazio.Ja sam arko Radiæ. . . . Parkirao je svoje vozilo ispred one polovine kuæe koja nije imala prozor i pribli io se rasklimanoj drvenoj stala i na kojoj je bila poklopljena kofa i lonèe. agent za .Nemam ti vremena ja za duge prièe.Na a firma izraðuje nakit i hteli smo da za nas snimi promotivni spot.Dobar ti dan. A. Prebacio j e jaknu i d emper preko stala e i poèeo da zavræe garave rukave od ko ulje.Malo je nezgodno. . neæu da ga jurim po mraku.Agent. Da nije neko obio skup tinu? Ekrem je povisio ton i poèeo da ste e pesnice. a usne su mu do le do izra aja.. .Opet agent. Koliko para? . Nije mu se svideo stranac.Dobar dan Ekreme. Rekla sam ti da imamo zlatnu decu i to je dovoljno. reklamni agent zlatarne Belje iz Slovenije. . Kako je danas bilo u koli? Je l te pitala ne to uèiteljica? . Brisao je ruke i èekao da mu se stranac obrati. .Tek sam sada shvatio kakvo smo divno dete odgajili. Reci ta ti treba? . na ao je utehu u èinjenic i da su mu sva deca ove godine bila du e na okupu nego inaèe. koji si ti? . . arko se brzo predstavio ponovo. pa samo to sam iza ao iz æorke.Nije ni ta. jer su mu usta ostala poluotvorena. ne. Kada je pro ao kuæu ispred njegove. kako bi ga to pre re io zablude. shvatio je da æe verovatno sa njim koju prozboriti . . mislio sam da si onaj agent.Miki sine. jer sakupljanje papira ne zavisi puno od godi njeg doba. ka i ta oæe ili se maèinji iz moje avlije.Ako mo emo malo da uðemo unutra da poprièamo . * Jo jedno godi nje doba provedeno u zatvoru ni ta formalno nije promenilo u Ekremovom ivotu. ponesi pe kir i sapun.Na livadi igra fudbal.Ja sam arko Radiæ. . Kad me pospe idi da ga dovede . Mali je kao i uvek istrèao sa ushiæenjem da vidi oca i odmah se prihvatio lonèeta i poèeo da poliva oca.Ekrem je podigao veðe.De ti je brat? .Zar ti ja lièim na zajebanta? .Dobro je. Nastavio je sa ivotom tamo gde je i stao. . . Tata dolazi neki èovek u belom odelu.Nadam se da neæe vi e da postavlja pitanje ta smo postigli u ivotu. pa je sinu dao znak da ode da potra i brata.ta oæe ? . Za vreme provedeno u zatvoru.Dobro. . Ekrem se prihvatio pe kira i video kako im se pribli ava èovek u belom mantilu. Videli smo tvoje hap enje na televiziji i hteli smo da ti ponudimo ugovor za snimanje.Ne.Samo zajebanti i cirkuzanti imaju takvo odelo.

Ekreme. a manje ove medijske prenose.Pa nismo mislili u novcu. Vidi Borivoje. Ako ti ne odgovara mo e da ide .Èekaj. ali to samo tako deluje. a na drugom gledaju Rotaciju u isto vreme. oæu pravu kuæu. kako ne razume nemam ja za to ovla æenja. Samo da je zdrava i da nije mnogo stara. Na jednom televizoru slu aju zvezde Granda. Nema proki njavanja. Nakon nekoliko minuta Borivoje je to i uèin io. Jedna firma nam duguje novac i mo e samo da nam da kuæu.Oæu bre bato. Ispada da je cela Srbija samo gledala zvezde Granda i Rotaciju. polako Ekreme Mi nemamo novca da ti kupimo ili napravimo kuæu. ali bez uspeha.Ne Borivoje. Da li si gledao Rotaciju? . svaka æe da se uda za mene. ovo je na telovano.Ali Ekreme.Pa izreklamiraj me da imam kuæu. Kada sam se ja na takav naèin alio? . Ja nisam pismen ali èujem dobro. Deca su mi mirna i poslu na. ali se naglo okrenuo. kakvi bakraèi * Rodoljub je dobio agencijski izve taj rejtinga svih emisija koje su se emitovale kada se emitovala i Rotacija. Oæe sad da me uvede u kuæu? . . ne duva ti promaja . Mi ti je dovezemo i za dva dana namontiramo umesto ove. Kada se sve sabere ispada da televiziju gleda vi e ljudi neko to ih zvanièno ima u Srbiji. ako nema Slovenije. .Da. onda nema filma. Ja znam koliko vredim. samo da je u Sloveniji.Ne.efe. kako bi mu otvorio vrata.Ama neæu ni ta to mo e da se razmontira. moram da pozovem gazdu. samo da odem u Sloveniju. Sinoæ je rekla ona enskinja. . . ti nisi dr avljanin Slovenije. Mo e bilo koje cigansko naselje. . pa vi se alite? . . da snimam filmove. ne trebaju mi dve. To se sve snima u studiju. . Valjano je prouèio izve taj i pozvao Borivoja.Idi bre prepade me. sve sam probao kako bih ovaj narod malo otrgao od neprikladne zabave. udaj me. . Zamolio ga je da i on prouèi izve taj i donese svoj sud. Mo e neka polovna kao to sam i ja.Ne. Koliko para? .A. izvoli uði. ne mo e tamo da ivi . . Èak sam izdejstvovao da Srbija dobije br i internet. ja sam reklamni agent. ne. Ekrem je krenuo ispred agenta. Gledaju hap enje i u ivaju u muzici. sasvim je moguæe. .Agent. kakva voda. to ne mogu? O eni me. Ja znam sve da radim .Moja deca ne jedu kompenzaciju.Ti to mene zajebava ? Ja imam jednu monta nu. ali da je namontira negde u Sloveniji. nisam ja agent za brak. kako bi narod vi e gledao filmove. Ja znam koliko vredim. ali uzalud.Ajde. Moje je hap enje gledalo èetiri miliona ljudi.Ekreme. . . ovo je prava monta na..Polako Ekreme.efe. Tek je onda pravi do ivljaj.Mislili smo da ti napravimo ovde monta nu kuæu. . Èetiri miliona mene gleda .Tako mi deluje. .Reci gazdi da ne ulazim u vodu pre Ðurðevdana. veæ u kompenzaciji . . od tvrdog materijala. Pola Srbije ima po dva televizora.Mo e.

Da li bi mogao da mi napravi ureðaj koji bi daljinski prenosio video signal? . potrebno je vreme da je spozna . jer je iz parèiæa izbijala vrelina. Iz litarske platiène fla e. nije problem u njoj. tako da je neminovno bilo da se stvorim u njegovom stanu.efe. Pokazao sam prstom na neku p icu koja je obilovala prilozima. Iako me nije zivkao znao sam da je brinuo kao pravi r oditelj. narod bi hteo da rastrgne onog Roma to je ukrao prsten i tako smanji svoju odgovornost za nepolo ene ispite. jer je picerija ispred zgrade. Ako je stvori . a potajno bi koristili usluge restorana samo kada bi i mali novca. Nije d abe giljotina izmi ljena za vreme Bur oarske revolucije. ja æu sutra preæi u drugu prostoriju. èuvaj se lo e navike. gde sigurno neæu imati alergiju. na ne to sam postao alergièan u ovoj prostoriji. a on nije ni gledao jelovnik. Borivoje. verujem da se ne bi vi e jeo nego sada. Kada me je poslu io rakijom. ali se pla im da æe bez spoznaje otiæi pravo u penziju Borivoje. a danas krekeri i pica. Uz poluprazne èa e. verovatno je raznosaè pica. Nije odoleo da mi prigovori za belu. Narod tek treba da je spozna. nema tinu i propale brakove. Vraæa se po pivo. ali je pred penzijom i ne eli da je se re ava. sipa penu avu teènost u krigle. . a kamoli pravu etnju. Trebalo je za kratko vreme poseæi tolike glave . Da sam zabrljao njegovom gre kom. veæ se odmah ma io telefo na. poturio mi je jelovnik iz obli nje picerije. a mnogo vi e vremena da je se re i . koju zidari danas zovu. Majstoroviæ je spoznao lo u naviku. veæ u narodu. ali znaj da u Neko je pozvonio. Kada malo bolje razmislim izabrao je pravi trenutak. Konkretno. a nikako da oktrijem ta je uzrok. jer znaju da iza njihove zakletve stoji dr ava. pa me je sutradan pozvao da proslavimo sreæno okonèanje afere prsten. ali smo odustali èim smo pribli ili prste. pa vi to plaèete? . Mo e da se vrati zadacima * Ljubi a je verovatno gledao Rotaciju. Ljubi a poèinje zdravicu: . ceo ivot se zaklinju sebi i drugima kako vole da kuvaj u. kako bi umanjili svoju.Eh. jer kada nastupi neka glupost. izribaæu je. Po to veæina ljudi zna gde ivi. Nije od onih t o se zaklinju da vole kuvanje. Borivoje.Jesam efe. malo pivo. Odlaz i u hodnik. na kome se nekada iznosilo peèenje.. sine. veæ dok suðenje nije poèelo. . Umoran sam od analiziranja uzroka Borivoje. kako bi on mogao da sudi. Ceo dan je padala ki a i remetila je samu pomisao na etnju. iv mi bio i pazi iduæi put gde ostavlja belu. Èujem ga kako se zahvaljuje. biæe mirna kao bubica. neminovno lete glave.Ne Borivoje. Narodu nije interesantan sluèaj kada dobije sudski epilog. jer smo neformalno veæ nazdravili. Gledaju televizor i odmeravaju mu to veæu kaznu. Dolazi sa jednim velikim metalnim ovalom. Dr ava je ovog puta prikrila belu kuglu . Obojica smo posegnuli za parèiæima. Ako takav narod krene da sudi. pravom roditelju neæe umanjiti brigu saznanje da je glupost izazvala vi a sila ili tuða gre ka. tako da uzrok vi e neæe biti bitan. Na osnovu konverzacije zakljuèio sam da redovno koristi njihovu uslugu. a potom ga vidim kako u kuhinju unosi dve papirnate kutije.Branko. a samim tim postoji mala ansa da se uskoro ofiraju.

elim da snimam politièare u hotelskim sobama.Ajde ne zezaj. na jedan zarez èetiri jedinice. Meni je ostala èista pornografija. . . jer i da je kupio hotel ta ima da nadgleda sobe. jer se valjaju sa najboljim ribama.poku avam da se smejem.U hotelskim sobama? . Postoje opreèna mi ljenja ta je izazvalo ovoliki skok. Srpski koeficijenat je skoèio sa jedne. dnevnik poèinjemo udarnom ve æu.Ma jok. Naime. . .Ne elim da ih snimam zbog ucene. Po tovani gledaoci. Grizem picu i klimam glavom u znak odobravanja i ne elim da ga pitam. ali ovog puta ne tako mistièno kao pre. zato æemo ovoj temi posebnu pa nju posvetiti u toku dnevnika. gde bi vr io nadzor? . ali mi ne ide. Svi su oni odavno ucenjeni. pogledaj u Krivièni Zakonik koliko se robija za ucenu.Ne hvali se da si kupio hotel? .Nije problem. od danas æe proseènoj porodici u Srbiji nedostajati jedan zarez èetiri plate meseèno za pre ivljavanje.. koje se me a sa dimom iz njegove cigarete. da li mu se takva misao vrzma po glavi iz potrebe ili èiste navike. tako da ponovo vidim njegovo avetno lice. Iznad ovala se uzdi e maglièasta para.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful