Bojan Miladinoviæ OVO NIJE KAMUFLA A kratak roman www.ilegalac.

com - Tata, tata, doði ne to da vidi Tataaa - Evo me za minut pile. Gde je Olja, zar se ovako èuvaju deca? - Ka i pile tatino. - Aaa, za to onog èiku streljaju dva puta? - ta to gleda ? - Partizanski film. Evo, premotavam da vidi . - Nemoj da premotava . Nije to film za tebe, sad æe tata da ti pusti crtani. - Neæuuu crtani, oæu ovaj film. - Dobro, dobro, stisni pauzu, odmah se vraæam. Ovo je neèuveno. Dozvolila je detetu od èetiri godine da gleda partizanski film. Ulazim u kuhinju, a ona kao po obièaju dr i telefonsku slu alicu i blagim pokretom prs ta u visini usta, daje mi do znanja da je ne prekidam. Silom prilike èujem jednosmern u komunikaciju: Sve se desilo spontano. Pre nekoliko godina suprug mi je poklonio kopiju srednjovekovnog prstena, koji me je naprosto oèarao. Kasnije sam upoznala majstora koji je napravio tu kopiju i re ila sam da pokrenem kolekciju srednjovekovnog naki ta Da, da majstor se zove Ljubi a, to obavezno da napomenete. Samo trenutak, moram da proverim ta mi radi dete - poklapa slu alicu akom i malo osorno mi se obraæa. - ta je bilo? - Kako ta je bilo? Dete nam gleda neki partizanski film pun nasilja. Otkud ti ta glupost? - Dobila sam besplatno uz novine, zna ono to deli Socijalistièka partija? Nije bio nikakav znak za uzrast. - Drugi put gledaj ta stavlja u plejer, a sad idi da je ubedi da gleda crtani. Mene neæe da poslu a. - Ma da li si lud, dajem intervju za èasopis Moj nakit . Idi da joj prièa neke prièe dok ja ne zavr im. - Nemam vremena za prièe, poèeo sam da lemim ne to. Ne mogu sada da ostavljam. - Ej, Branko, polomila sam se da doðem do ovog intervjua, ne zanima me, snaði se. Dok je dete bilo malo stvarno je nisam zanimao, ali je barem brinula o detetu, a sada je ne zanimamo ni ja ni dete. U odlasku èujem glas povampirene ene: da, sada sam tu, morala sam na trenutak da zabavim dete, znate kako je to da, da mo ete da stavite da sam mama èetvorogodi nje devojèice - Pile, hajde da ti tata pusti crtani zna onaj maèak kako - Hoæu, ako mi objasni za to su onog èiku streljali dva puta. E, ta me snaðe - Hajde premotaj da vidim prvi put kada ga streljaju. Premotavanje ne traje dugo jer dete nepogre ivo barata daljincem. Prepoznajem scene iz filma Crvena Zemlja . - Tata, onog èiku u plavom odelu i kaèketu streljaju dva puta. Vidi, prvi put je u sredini, a drugi put kada ga streljaju je na kraju. Kako mogu da ga streljaju dva puta? - Vidi pile, to nije stvarno streljanje, to je samo gluma. Seti se onih glumaca i z pozori ta Taj èika je kobajagi streljan. On se samo pravio da je pao. Kada je drugi put bilo streljanje on je ustao i ponovo pao.

- A, za to je samo on glumeo dva puta? - Pazi ovako. Èike koje su pravile film to nisu ove to glume, veæ neke druge èike dobile su zadatak da to br e naprave film, kako bi se neprijatelj osudio to pre - Nemci? - Tako je, Nemci. Po to nisu imali vremena da zapo ljavaju druge glumce oni su neke èike zamolili da glume dva puta. Jasno? - Jeste. A, da li se i danas snimaju tako brzo filmovi? - Doðite da vas poljubi mama, kako ste mi slatki pro lost - Kolega, sigurno se pitate za to sam vas ostavio za kraj? - Pomislio sam da ste me sluèajno preskoèili. - Nikako. Za razliku od ostalih studenata, va program zauzima znatno manje memorije, a sasvim je funkcionalan. Sve to zahvaljujuæi drugaèijem pristupu problemu. Ja vam se divim - Ne znam ta da vam ka em - Ne treba ni ta, sve ste rekli programskim linijama. Da li se sla ete da je buduænost elektronike u mikrokontrolerima? - Sla em se. Ureðaji æe biti nezamislivi bez njih. - ta mislite, da li æe se smanjiti pouzdanost ureðaja? - Nikako. Mikrokontroleri su upravo osmi ljeni da poveæaju pouzdanost ureðaja. Neverovatno. Èovek mi se divi za program, a sme ka se na trivijalnu stvar. Znaèi taèno je ono to prièaju, da je na ispitu pun ironije i podjebavaèki nastrojen. Ovo je sigurno uvod za neko pitanje sa zvrèkom. - Vidite kolega, kada se osmi lja neki proizvod poput mikrokontrolera, ujedno se osmi lja i obja njenje za to je taj proizvod nastao - Izvinite profesore - Ah, nema potrebe da se izvinjavate, smeh je ponekad te ko kontrolisati. Èesto takvo obja njenje slu i da skrene tokove misli, kako ne bi neko, ko nije odabran do ao na ideju da ga upotrebi za smanjenje pouzdanosti ureðaja. ta mislte da, recimo, firma koja proizvodi klavijature, proizvede pojedine primerke koji æe da prestanu sa radom posle izvesnog vremena? - Mislim da nije fer. - Ah, nije fer da to bude u popodnevnim èasovima i vikendom da pokvari svirku, ali obiènim danom ujutru, to da ne? Korisnik æe imati vremena da se snaðe, a ovla æeni servis æe izvr iti jeftinu popravku, koju æe malo skuplje naplatiti, i ureðaj po to mu je uèitan pravi softver nastavlja da radi, onako kako bi inaèe trebao da radi. Vidite, farmacutske kuæe prodaju mnogo lekova koji leèe samo posledicu bolesti, ali ne i uzrok, jer su svesne da ako bi leèile uzrok, vrlo bi brzo bankrotirale. Da li je to fer? Ba se u iveo, èak je poèeo i prstima da lupka po stolu kao da svira klavijature koje ne proizvode ton. Ne znam to mi sve ovo prièa, ali ima logike. - To nimalo nije fer, ali eto moramo da se pona amo kao da je fer, jer nemamo alternativu.

- Tako je. Meðutim, kao to vidite sve savr eno funkcioni e i nikog ne grize savest. Zamislite da radite kao in enjer u nekoj firmi koja pravi klavijature i nadreðeni vam sasvim legalno postavi uslov da programirate neke primerke kako kompanija eli. ta biste uradili? Naravno, iskljuèujemo moguænost da vam to postave u firmi koja pravi medicinske aparate, a iskljuèujemo i moguænost da ostanete na radnom mestu ako odbijete. - Ne znam ta da vam - Izvinite to vas prekidam. Nadam se da imate na umu da klavijatura ima veliki broj komponenti, koje mogu posle odreðenog vremena bez ièije pomoæi da otka u, te tako postane nefunkcionalna. to se tièe ispita mi smo zavr ili, mogu da vam upi em èistu desetku, ali sam hteo da malo pro irimo temu i razmenimo mi ljenja. Koji ludak. Sva ova naglabanja nemaju veze sa usmenim. ta bih uradio? - Verovatno bih pristao. - Ne bi vam smetala politika kuæe? - Verovatno, bi, u trenutku, ali kasnije ne, jer verujem da svaka firma ima neku svoju politiku. - Naravno da ima. Mama kompanija proizvodi pesticide, a æerka pakuje glinu za èi æenje organizma. To vam je tako svuda u svetu. Da li sada verujete da su mikrokontroleri osmi ljeni samo da bi poveæali pouzdanost ureðaja? Njegov osmeh u meni izaziva golicanje u grlu, koje je zapravo maska, kojom elim ve to da prikrijem smeh. Stavljam i ake preko nosa, dok ne proðe prvi nalet. Uspevam vrlo kratko da odgovorim. - Zavisi kako se programiraju. - Tako je kolega. Eto, ponovo smo se vratili na programiranje. Meni bi bilo zadovoljstvo da vam budem mentor na diplomskom. Ja imam korektnu saradnju sa jednom nemaèkom firmom koja pravi kuæne sigurnosne sisteme, pa ako ste voljni da odradite diplomski na tu temu, mogao bih da vam obezbedim usavr avanje u njihovoj firmi. - Profesore nikada nisam razmi ljao o odlasku u inostranstvo, malo sam zateèen - Da, da shvatam vas, ne morate ovog trenutka ni ta da odluèite. Razmislite pa se javite. - Hteo bih jo ne to da vas pitam, pre nego to razmislim. - Naravno, pitajte. - Da li ta firma postavlja neke specijalne zahteve? - Malopre smo se slo ili da svaka napredna firma postavlja neke specifiène zahteve, samo je na vama da li æete pristati ili ne. Pristao sam i svojski se potrudio da projektujem kuæni alarmni sistem, koji je fak tièki bio preinaèen postojeæi, jer se sve svodilo na promenu mikrokontrolera, a samim tim i kompletno programiranje novog. Promenu kontrolera su pravdali buduæim pro iren jima, to je donekle opravdavalo postojanje velikog broja neiskori æenih ulaza i izlaza. Ja sam inventivno æu i radom zaslu io profesorovu naklonost, to je uslovilo da ansu za usavr avanjem u inostrantsvu pretvorim u pogodak. Ostalo je jo da doðem na poslednje savetovanje, koje je profesor zamislio da mi odr i u nekoj rupi od kafiæa, koju su svi popularno zvali rupa .

Crna. . Sa nadom da nisam zabor avio kako se dr i tap. Lako je se pomiriti sa tom konstatacijom. neki majstor vam je prepravio dek i on beskonaèno vrti traku. Uskoro smo poèeli i da se egaèimo na temu teorije sudara. poèeo je da preseca zve ket kugli u ritmu pokvarenog metronoma. Zapitao je konobara ta pije. Zdelica je o stala bez etona.Ne mogu da verujem da ona mrcina od deka jo uvek radi i daje zvuk kao da je juèe iza ao iz fabrike. .Ispijao sam pivo za ankom i povremeno bacao pogled na stepenice. a po ankerovom izrazu lica. ali su nekako ostale zgusnute. . ali bitka nije nimalo bila dosadna. Odsustvo prièe. . ja sam po ko zna koji put kon statovao kako je profesor èudna sorta. Prilazio je sa osmehom. . a i da je bilo pola fla e. koje æe se nakon haotiènih etnji ponovo naæi u harmoniji. On je uzvratio migom i zadr ao pogled prema stepenicama. tako da su mi pogledi bili sve reði i nije ni èudo to sam zapoèeo konverzaciju sa ankerom. Ako protivniku ostavite belu u povoljnom polo aju.Da. jer sam i ja verovatno naseo kao i svi ostali. nego profesor. dek je samo kamufla a. dalo se zakljuèiti da se poznaju. blago oslon io na tap i po prvi put danas mi se obratio ozbiljnim tonom. verovatno ne bi imalo smisla odbiti profesora. Klimnuo sam glavom i udario u belu kuglu. Ko bi drugi. ali kada sam se namestio da razbijem kuglasti troug ao. koja je od ovih kugli najbitnija za igru? . to je bio dobar in dikator da neko silazi u rupu. tako da se nisam buni o. Kada je pri ao. postoji ne to to se zove strategija. . Meðutim.Za to? . klimnuo je g lavom. ne presuðuje polo aj crne. ali je mal o te e sa konstatacijom da nisam uzeo tap u ruke od srednje kole. usledio je pokret ruke u vidu rampe. a nama je naruèio po pivo. veæ bele kugle. a èesto i u ivotu. u nameri da vidim profesorove noge.Kolega. Bio sam pri kraju sa pivom.Taèno je to. ta mislite. tako da smo pivo povremeno koristili samo da ovla imo grlo. pogledao u njega pa u mene i blago udario akom o ank. verovatno. u ao sam u prostoriju.Muzika ide iz kompjutera. a ovi vu metri su prebaèeni na snimanje. Muziku koja je dopirala iz zvuènika. Smernim udarcem profesor razbija harmonièan skup kugli. Profesor se poluzapovednièkim tonom obratio ankeru sa zahtevom da nam osposobi bilijar. . ko izgubi plaæa eton pokazao je rukom na stolicu gde je bila èinijica sa etonima. ali vidim da vr i posao. Igra nas je opila. sigurno æe vas . Osmeh me je odao da delimo mi ljenje. Kugle su poletele du stola. Dok su oni vodili. Ubrzo sam shvatio da bojno polje u vidu zele ne èoje nije meni naklonjeno. da sada kapiram. ali nepa nja se prevazilazi ve bom. U bilijaru. u kojoj sam pre nekoliko trenutaka video konobara kako gu va neki èar av kao da je prljava posteljina. njihovu ustaljenu konverzaciju. hladna i z a bilijar pomalo teskobna prostorija izazivali su u meni blagu nelagodu.Zato to malom nepa njom mo e da okonèa partiju. jer sam svakim udar cem bio sigurniji u sebe.Da se razumemo. Odmakao se jedan korak od stola. Profesor je rukom pokazao da ja imam prednost.Nemam ti ja pojma ta je radio. . Èekanje se malo odu ilo. jedinom osobom u kafiæu.

jer i ivot je igra. ovo .pobediti. Taèno etoni nisu skupi. a treba iæi. ovo je sve bila zabava. ali ipak razmislite dokle tacni. Primetio sam da ste nameri da se nekako kolo sreæe okrene. To je ujedno i prvi savet koji olako uzimali etone iz tacne u je. No. Ne ostavljajte protivniku ni ta na sam hteo da vam podarim.

a on je dao predlog da napustimo bilijarski sto. ostavite to za neko drugo vreme. Mo da mu se urilo kuæi ili jednostavno nije hteo da pogre i. Pru io mi je ruku i poluzvanièno dodao. da je i meni ao to me napu ta tako fino odeljenje. tako. Mi bismo voleli da nam vi predajete i iduæe godine. je velika mutljavina. . Ja sam gubio. ali osnovna kola nije mesto gde se treba zadr avati. a protivnik se kao mi ukurvi i èeka da napravite gre ku.Da li ste videli onaj prastari dek za ankom? .elimo vam da napi ete jo puno romana. gde su zaposlene dve Nemice i tri Srbina. u ime odeljenja predajem vam ovaj skroman poklon. tako da mi je bez problema obezbedio radnu vizu na godinu dana. jer i und eli to du e da traje pa to je moj roman. Smeju se kao kreteni.Hvala vam deco.Nastavnice. Ja sam èetvrti Srbin. * Veæ tri meseca radim u firmi. ali ako ne shvatite da neko prati va e gre ke. . pazi da ti ne zadrhti brada. ali mi moramo da napustimo osnovnu kolu.Taj majstor sam ja. Ba me zanima da li su znali ne to normalno da izaberu. Platio je tri piva i dva etona. dubokim udahom. za to je ovakav mir. Jedna gre ka nije nikada fatalna. hoæete li da otvorite poklon? .Naravno. Profesorki Oliveri Andriæ za uspomenu i dugo seæanje svi su se potp isali. Moram da priznam. nego tipajuæi zadah podrumske memle. kelner mi je objasnio da je neki majstor napravio kamufla u. Zapamtite. ta se de ava? .Hvala vam deco. napast je to . ne mogu da ubrojim sebe u zaposlene. izgubiæete vi e od partije. kamuflirajte se.Nastavnice. Vreme je da krenemo Sve se potpuno slagalo sa njegovom prièom. ta mi bi da se i ja nasmejem? Morala sam kad su nagovorili ovo deri te da deklamuje njihove fore moramo da napustimo osnovnu kolu nja. Pri izlasku iz rupe. Mnoge bi vrste izumrle da nije kamufla e. kao to sam i oèekivao. Ako nekada ne znate da izbegnete opasnost. ali jutros sam lakirala nokte. koji je inaèe jedan od ta tri Srbina. Vlasnik. mo da opasnost izbegne vas. Samo jo danas i nema vi e napasti do septembra. Nikada nisam ovako mirno zapisala èas. Ako shvatite da nekog ne mo ete trenutno da pobedite. Udahni.Naravno. nja. nedvosmisleno smo jedan drugom pokazali da nam vi e prija veèernja proleæna sve ina. Nisam ba rada da se zezam sa selojtepom. . elim vam puno uspeha u predstojeæem kolovanju i u ivotu. najbitnija stvar u ivotu je kamufla a. mo ete samo da izgubite partiju. naravno. * Konaèno je kraj kolske godine. nja . Nema vi e dece koja poku avaju da mi se penju na glavu. iako se nigde ne . Po konturama deluje da je knjiga. Tvrde korice ali ne mora ni ta da znaèe.vam sve prièam zbog situacije kada pobeðujete. samo da naðem makazice ao mi je. Stvarno ste me ganuli . ali po to primam skromnu platu na ruke i nemam socijalno. primirite se i vi.

Odlièno. razvijao sam ureðaj za komunikaciju sa alar mom preko napojne mre e. uvideo sam da mi poznavanje jezika uop te nije ni potrebno. . pogotovu u tuðini. Spustio je na sto mikrokontroler. No. tako to je ustao i iz ugla radionice gde smo sedeli z a minijaturnim stoèiæem. oduvek je bio majstorski izazov. jer sam koristio prijemnu sobu. Pri samom èinu rukovanja shvatio sam da gospodin ima sasvim obièno srpsko ime. Pre nego to sam do ao. jer nisu hteli da mi plate stan. Posao mi je bio dvolièan. Spavao sam u prostorijama firme i silom prilike sam bio èuvar u firmi koja prodaje alarme. strahovao sam da æu imati problema sa jeziko m.Naravno Pre ao je rukom preko mikrokontrolera i kao pravi ibicar otkrio mi ne to neoèekivano. interkom. Meðutim. a druga se bavila knjigovotsvom. No. Na zadatak je da onaj ureðaj koji si napravio smestimo u ovo kuæi te. . Èak je osmi ljen i protokol za komunikaciju dva uredjaja putem interkoma. koja se nalazila u poveæoj sobi njegovog stana. koji je javno dostupan. Toliko prostora ima na osnovnoj ploèi ili pored ploèe a mi da seèemo èip.vodim kao radnik. koji koristimo u cent ralama i mistièno se nasme io. jeste. Jedna je bila sekretarica. jer rakiju nikad ne odbijam. Jedan od najte ih je bio zahtev za minijaturom. Da je riskantno. Odmah po ulasku. meni su servirali nekoliko zahteva koj i su mi zadavali dosta muka. jer sam znao da je naumio da mi ga poka e.Sigurno znate ta je ovo? . Prihvatio sam ponuðeno. uka em na logiku i ekonomsku opravdanaost. Na opu ten razgovor je presekao. rekli su mi da je vrem e da upoznam gospodina Fingerprinta. ja se nisa m alio. tako da znam kakva mu je unutra njost. za razliku od osnovnog alarma koji je sklapao robot negde u Kini. tako i u majstorskom smislu. i nije nikakva novost u svetu e lektronike. kako u in enjerskom. a da bude funkcionalno je oduvek bio in enjerski izazov. to mi je predstavljalo veliko olak anje u in enjerskom smislu i ni sam morao puno da mozgam oko softvera. na tebi je da odluèi da li .Eh. . Ljubi a.Da li znate ta je ovo? .Ne razumem. Nisam puno oèajavao zato to nisam mogao da razaznam predmet koji je uzeo. mladiæu. .Nikako Pre nekoliko godina isekao sam jedan spaljeni. jer je ovaj novorazvijeni ureðaj trebao da se sklapa ruèno u na oj re iji. Kada nisam sa majstorima instalirao alarme. meni je pripala ta obaveza da te urazumim. ali to je vreme vi e odmicalo.Ne da se zbuniti. Taj ureðaj se naziva. Napraviti ne to sa to manje elemenata. jer sam sa Nemicama vrlo slabo komunicirao. Spojiti elemente kako bi zauzimali to manje prostora. ali kabriolet. . saèekala me je ljubaznost u vidu kafe i domaæe rakije. Gospodina Fingerprinta sam upoznao u radionici. . . nema logike.Mikrokontroler. a ja sam mogao malo i da u tedim. koja je bila bolje name tena od svih mojih dosada nj ih sme taja u Beogradu. od etao do dugaèkog stola i vratio se dr eæi ne to u ruci. To je stvarno suludo. to se automatski sadr alo u zahtevu za jednost avno æu. a i ekonomski nije opravdano riskantno je. Kada sam im na jozbiljnije predoèio da sam iscrpeo sve svoje potencijale u minijaturi.

niko te neæe prisiljavati. . .I dalje ne razumem ta da odluèim.eli ili ne.

Klimam potvrdno glavom i sam sipam rakiju. .Dok se ne to ne ukrade? . Spolja gledano na ploèi centrale ne sme da bude dodatnih delova.Zaboravio si da radi sa majstorima. takav prik az nestaje pre razilaska dima. .Tako nekako.Ne razmatramo tu opciju. . a kada sve to lepo spoji sa kontrolerom. koju ja mogu da vidim. Do gu e sam u govnima.Koliko se robija ako nas uhvate? . ali nastankom njegovog sigurnog glasa. Moram da ispitam do tanèina ta spremaju. tako da niko ne mo e da pove e provalu sa firmom Na trenutak sam imao oseæaj da sam akter nekog niskobud etnog trilera. . ja volim sitnice. . shvatio sam d a se to dogaða meni. To su posebni zahtevi o kojima je profesor prièao. u nekom gradu velièine Ni a. . mora da se i èitaju sva setovanja iz starog mikrokontrolera i upi u u novi. . Suvonjavo lice sagovornika kroz dim cigarete deluje pomalo avetno. uglavnom ti bi to radio daljinski. sad Ako hoæe da ti objasnim do kraja. potom izdisaj rastereæenja.Ja bih to pre nazvao pomaganje lopovima. Jo uvek nemaju rupu. a i nije mi jasno kako bi se napravila ta plastika. Znam da tim gestom odajem nervozu. . zatim setovanja za senzore i jo neki parametri. Taèno je da to mo e da se uradi za nekoliko minuta. Biæe sve kao original. ali sam svestan da ne mogu da je sakrijem i da hoæu.Zavisi od sluèaja.Da bi to bilo neprimetno kao to elite. nekada bi simulirao provalu radi provere.Ja treba da se odluèim da li hoæu da budem lopov? . . Nekada bi onesposobio ceo alarm.Ljubi a. Lemiæe mikrodelove pomoæu lupe i robotske ruke. ali ne mo e daljinski. kome ne znam pravilno da izgovorim ime. Nije ni probao da mi ka e da je tampa najtriv i- . Ja sam taj koji radi pod lupom i elim tebe da obuèim. Zato su te poslali ovde. . ne bi ulazio u kuæu.Ka i slobodno. ali neæu sigurno isplivati ako ujutru odem na aerodrom i vratim se u Srbiju. koji se razlikova o od starog samo po nedostatku brojeva.Da. taj ureðaj treba da onesposobi alarm dok se ne obave neke stvari .Dubok udisaj. ali kada je belo i suvonjavo lice pedesetogod njaka izronilo iz dimne zavese.Kontroler je samo kamufla a za onaj interkom to si napravio. Èak je upotrebio i reè.Ovo to sam ja napravio oèigledno ne mo e da se smesti u taj mikrokontroler kabriolet.Eh. Zapravo sve je kao original. .Gospodine . A ta je danas sigurno? . Ljubi a prevideli ste jednu sitnicu.Vidi . Barem onu. a ti to posle krsti to kako hoæe . . Ponovo je napravio ibicarski pokret i otkrio mi novi kontroler.Opet sam sauèesnik. . Prilikom provale fal kontroler se vadi i stavlja novi sa pravim softverom. provala.To je moj deo posla. jer idemo na sigurno.ta bi bilo moje zadu enje? . To je njihov posao. Tu se stavljaju ifre. ja æu to zaliti plastikom pomoæu kalupa. jer bi to bilo fatalno ako bi do lo do neke sumnje ili istrage.

ali tada neæe biti anse poput ove. a ja bih bio u blizini dotiènog objekta i slanjem obiène sms poruke interkomu. prvenstveno zbog novca. a Ljubi a je svojim operativnim radom odluèivao u koju æe se kuæu ugraditi prepravljeni alarm. Nemam ideju kako je .pet izabranih kuæa. provaljivalo bi s e kroz prozor. jedan bi se pentrao na krov i simulirao da je kraða izvr ena preko krova. to bi njima davalo veliku prednost u begu. a sve nepoznate je potirala smirenost gospodina Ljubi e. bez bojazni da æe sa kro va posmatrati dolazak policije. Vreme odluke. nas petorica poèeli smo da odr avamo savetovanja na kojima smo razmatrali najmanje moguæe sitnice. On nije odgonetnuo nepozn ate. Meðutim. ali kakva me plata èeka. koje bi mogle da poremete plan. Odluèio sam da pristanem. Nastupila je najte a noæ u mom ivotu. mogao je da mi dodeli prinudni odmor. a naravno alarm bi se oglasio sa zadr kom od tri minuta. dok sam ja pravio moj mikrointer kom. Nisam smogao snage da ga pitam da li je on u dogovoru sa profesorom izvr io moj transfer. ta ako. Sve sam zaboravio sem jedne: ta ako mi se nikada vi e ne pru i ansa da uzmem neku kintu i vratim se u Srbiju da nastavim svoj bedni ivot? Znam da neæu diplomu okaèiti o ekser. prisustvova o sam prezentaciji savr enog spoja tehnike i filigranskog rada. jer je mogao biti i dva kilometra udaljen. ali nije ni skrivao. a treæi bi menjao mikrokontroler. Nije mi puno bilo potrebno da shvatim kako imam vi e nepoznatih od jednaèina. veæ svojom pojavom uèinio da na njih zaboravim. a kao znak da je alarm onesposobljen bio bi tri uzastopna bljeska sijalic e na ulazu. Na prvom savetovanju sam uvideo da su zapravo i li na blef. Ostalo je samo pitanje da li verujem njemu kao èoveku. Poreklo njegovog nadimka otkrio sam na njegovu inic ijativu. Èim sam im formalno pru io ruku. Svaka nepoznata je poèinjala sa reèima. Instalacija interkoma ne bi trebala da zadaje probleme. On to nije isticao. Ipak su oni bili samo majstori ko ji su ugraðivali tuðe znanje. ali sve viðeno ukazuje da se profesor ne bi ni rukovao sa ona tri majstora. dok bi drugi elegantno otvorio vrata i pokupio ta je mogao. kome je zbog s voje slo enosti potrebno èitava tri minuta da doðe u radno stanje. a da je ova firma potreban uslov da bi ostvario naumljeno. Naravno. Ako bi pak. tako to je izlivao parèe plastike sa tuðim otiscima. Video mi je u oèima da imam poverenja u njegovo umeæe. Da je hteo. jer smo uvek imali zalihu prepravljenih kontrolera dovoljno za èetiri . Na a taktika je bila veoma jednostavna. jer nisu poptuno znali da li neke prepreke mogu da se prevaziðu ili ne. Pustio sam omiljenu kompilaciju klasiène muzike i utonuo u re avanje jednaèina sa puno nepoznatih. ostalo bi na policiji da razmi lja kakve su to akrobate skoèile na krov i izvr ile kraðu. Ja sam trebao da onesp osobim alarm. To bi se pravdalo sluèajnim resetom alarma. Tamo gde nije bilo senzora na krovu.jalnija operacija u celom procesu. Deo plana je bio i da Ljubi a sazna kada æe kuæa biti prazna. bilo senzora. koju je kontrolisao alarm. B iæe jednog dana. Narednih est meseci smo se bavili uobièajenim poslom. Dosta sam vremena proveo sa njim i shvatio da je on nosilac ideje. znam da æe biti isto kao da sam je okaèio o krivi klin. zapravo iskljuèivao alarm. Kako bi bilo fino kada bi mobilni telefon mogao da se smesti u mikrokontroler.

Do lo je vreme za akcije. a ja nemam alibi za tu noæ. Takoðe sumnja m da su ona trojica taèno znali za to ga zovu Fingerprint. ali sumnjam da su to bili otisci sasvim obiènih ljudi. Ma ta imaju one da potvrde. One dve vabice æe potvrditi da i ja radim tamo. ja spavam tamo. Svejedno. Beskonaènu petlju pitanja. doæi æe u firmu i prevrnuæe je naglavaèke. prekinulo je saznanje da æe Ljubi a biti pored .dolazio do tuðih otisaka. ta ako ih uhvate? Ljubi a ka e da neæe propevati ni pod srednjovekovnim spravama za muèenje. Pred prvu akciju ciklièno sam nizao ista pitanja u sebi.

a trenutno je bio nestao samo zato to sam dobijao jo petsto evra po upadu. Strah se vratio kada je Fingerprint prona ao mali èlanak u novinama. Tri noæi me je budio udarac bele loptice. to je naj gore. Do sada nikada nisam pomislio. Novine nisu pisale o pljaèkama koje su se desile preko krova. jer sam mu barem pet puta naglasio da ne elim da padnem zbog gluposti. jer su i dalje ugraðivali prepravljene kontrolere u pojedine kuæe . Ako onda nije bil a gluma. a u firmu vi e nisam ni dolazio. oni bi me pokupili kolima na dogovorenom mestu. to je iziskivalo jo jednog èoveka na krovu. Na moju sreæu strah se samo pritajio. mogao je i on da alje sms poruke sa unapred odredjenim brojevima. nije bila gluma. Ljubi a je u sva koj narednoj akciji bio uz mene.mene sve vreme trajanja akcije. da ako bi pali. kada sam mu rekao da me strah da policija ne provali sms poruke i tako nas otkrije. Ona sitnica koju sam pre osam meseci naznaèio Ljubi i vi e ne postoji. Nakon prvih provala shvatio sam da su ljudi od zanata. ta promena mo e da oznaèava povlaèenje straha. a jedino to mi je bilo na pameti je da u t ekam dovoljno za neki stanèiæ u Srbiji. A. Kada je trebalo da ugraðujemo alarm. Èuo bih udarac taka. Najveæu paranoju sam mu pokazao. To je bio samo trenutak slabosti. Poèeo sam da razmi ljam gde ja to ostavljam belu protivniku. ali nisam eleo da mi se ivot svede na film sa obaveznim hap enjem negativaca. Odluèili su da se primirimo i jednostavno zabor avimo na krovove. to mi je ulivalo nadu da ih neæe uhvatiti. On se samo iro nièno nasmejao i dodao mi da mnogo gledam filmove. Srbi su odluèili da iskoriste legalnu ansu za zaradom i zaborave na provale. ali ovog puta ostali su tvrði krovovi. da bi mene odobrovoljili da radim ove gluposti. Ljubi a zna da sitnica koja mi je onda smetala. a sada olako prelazim preko nje. to niko nije mogao da predvidi. Za divno èudo. Da bih sebe barem malo obezbedio iznajmio sam neku garsonjeru. a kada bi loptica poletela i bila negde blizu glave ja sam se budio. Sa petsto evra po provali nisam puno u tedeo. jer su vlasnici kuæa kojima nisu obezbeðeni krovovi naglo poèeli da zahtev aju dodatak koji bi tobo e titio krov. usled lo e percepcije stvarnosti. Do ao sam do zakljuèka da oni uop te ne plaæaju moje fizièko prisustvo. ja sam Ljubi u ubedio paranojom. a kod Ljubi e bi se dogovarali za akciju. Nisam znao ta zapravo elim. a Ljubi a je kao i uvek nadgledao situacij u sa jednim zadatkom vi e. veæ samo fizikalu pravljenja i programiranja interkoma i njegovu probu na terenu. a na meni je ponovo da je prihvatim ili odbijem. sa njima bi pao i prepravljeni ko . Realno gledano. Upao sa m kao èetvrti èovek koji je menjao kontroler. koga su unajmila ova trojica. da iskljuèi alarm. Sticajem okolnosti pomagao sam i u èe ljanju brava. jer objektivno nisam ni imao potrebe. gde se pomenula serija pljaèki preko krova. U prva dva meseca odradili smo jedanaest kuæa. ali sam to uvek radio ja. Viza mi je isticala za nedelju dana. Na krovove nismo potpuno zaboravili. a nisam smeo nikom da pomenem. tako da su odluèili da jo uvek koriste istu strategi ju. U jednom trenutku sam pomislio da je Ljubi a neki psihoterapeut. da ne bi neko poèeo da se zanima za ablon. Kao i obièno ivot napravi ansu. Ljubi a je ne kako autoritetom ubedio ostale da ne dolazim vi e u firmu. ali na koji vremenski period. sem novca .

A Ljubi a? Njemu æu reæi da ne mogu vi e. .ntroler. Ljubi u ne bi odali sig urno. Mo da bi im bio znaèajniji tvorac kontrolera od ob iènih provalnika. ali mene? Odluèio sam da odem. ta ako stave pred njih keks i mleko i pitaju. a pantljika bi poèela da se odmotava. ne barataju pi toljima i neæe me sigurno juriti. ali kako samo tako kukavièki da odem? ta me briga. a on neka im prenese ta eli. ko je pravio interkom? Ni nacisti nisu muèili ako bi im uspeo trik sa keksom i mlekom.

Ej. Uhvatili su ga noæas. moram nekako da dohvatim vrata. tako. konjak je to . ali je zaboravio da su mu ruke u lisicama. za sekund sam tu. Da.Olja. samo me ste e za rame i plaèe. Super je to se zagrcnula da je malo ka alj povrati. Tako. Dobro je.Tanjice moja . zna da te voli . reci da da je govno zar nije ðubre? . samo polako. Onaj najobièniji bedni provalnik . Uvek je glumatao neku dobrotu.E. sad da mi nazdravimo. hteo je da me zagrli. Obijao je neki stan jutros je pozvonio na vrata. nije ni ta stra no. plaèi samo plaèi. sve mislim pijan je ne mo e da naðe kljuè on samo stoji i gleda me. od sve muke sam se nasmejala i rekla: naravno. ta je bilo dalje? . sedi .Nije ba to tako jednostavno.Po treæi put kupio sam kartu za Srbiju. Znala sam da je on u pitanju. a ja jadna onako bunovna iza la sam u spavaæici. smejem se blesavice to sve shvatas bukvalno. samo sam se nasmejala. poka i saoseæaj i gledaj pravo prokleti mu ki stvore.Ne smejem se.Jeste Oljice. a u stvari je tipièan balkanac. i govno i ðubre je. Predstavili su se i rekli mi da nije ni ta stra no. . Taman sam htela da ga ne to pitam. polako. on. idi sipaj jo jedan. * Za to taksista nije u ao u dvori te? Kako æu da doðem do ulice sa ovim mojim klimavim nogama po ovom ledu? Iæiæu polako uz gara e. Odakle joj snaga da ovoliko rida? Samo to se ne prekine. samo znam da ja vi e neæu . . . èuæe nas narod.Da. ta polako.Eh.I pokvarenjak . sve æe se srediti. Ne oseæa da je etam.On? . Onda da te barem dovuèem do kreveta. . Tanjice on je lopov. tu su maramice. Sigurno su se posvaðal i. nisam ponela rukavice.ta bre da æuti . a taksista u retrov izoru gleda moje suze koje se br e smenjuju od lampiona pored ulica. Ovaj put avionsku u jednom smeru. Dobro je. . Jadnièak.. Nikada nije video enu koja samo gleda kroz prozor i plaèe? Nikada nije video enu koja ovako plaèe. ne plaèi. . èim mi je telefonom rekla da mora da spava kod mene.Kako da ne plaèem? Ti se smeje ? .Mo e ko hoæe. a kretena ko jeb . Obesila se celom te inom i plaèe.Ma. Oljice. Manje cmizdri.Da me voli ne bi krao ne bi me poni avao . ali su se pored njega stvorila dva èoveka i pokazala policijske znaèke. Kako je hladno.Ma mu karac je idem ja po konjak.. Pre li smo celu Karaburmu. a ja æu da æutim Pa. bar sam se setila da s kinem minku. Ako nema kulturu. Ne bih se ni setila da nisam i u kuæi plakala.Polako. a mo da je i isterao iz stana. hajde da se sklonimo sa vrata .

ali na alos t postoje zluradi ljudi. najlak e je tako. te sam ovoliko spavala.Nije pro lo! Sada bih se ujela dole da mogu. ali mislim da se èujemo. samo se sme kao i dolazio u krevet. zatvorite sve prozore Izgleda da sa vezama ne to nije u redu. Po tovani gledaoci na vezi imamo gospoðu Draganu Dokoniæ tu iteljku za visokotransparent ni kriminal. kako da se za titimo od takvih ljudi i aktivnosti? . sti e kafa sa keksiæima za tri minuta. ne. Ono to je znao sa dru tvom povremeno da zagine u kafani je samo pokriæe. koja je sve vreme krila pogled. koji svojim aktivnostima. Re ija. . On je fukara. Jo uvek si smrknuta? Ej.Dobro jutro. Satima su pretresali stan i ni ta nisu na li. sada je sve pro lo.Stoke pandurske. ba ti hvala to si pao u subotu da bih mogla da se odmorim u nedelju . No.Ma zezao se. . Opet mislim na njega. . Gde je ona Tanja? Sigurno je u kuhinji. jer napolju je v eo- . veza se prekinula. Naivna budala. . udarila sam se po èelu i rekla da sam zaboravila antibejbi pilule. evo ga jutarnji program. èak su i mleveno meso iz zamrzivaèa stavili u lonac da odlede. a on je prokomentarisao da ne bi ni ta falilo da nam se omakne. . Pusti kretena.Izgleda da je tako no. oni su bili sasvim normalni. Tek sam sada shvatila . Nedelja je. opusti se. samo sam dala izjavu. .Ne plaèi vi e molim te. to je samo bio jedan deo njegove delatnosti. da li na vezi imamo gospoðu Radu iz hitne pomoæi? Ne. Nikad nije povisio ton. Rekao je da je spreman da radi jo vi e zbog deteta da ga hrani od lopovluka moje dete da raste uz oca lopova Veæ je devet. kao to znamo kompjuteri su sve prisutniji u na oj svakodnevnici. koja æe nas posavetovati kako da se za titimo od virusa. . Iz re ije ka u da je ovo ipak bila gospoða Dragana. Jednom rukom joj dajem znak da sam saglasna za kafu. valjda si sada shvatila koliko je ozbiljan. poèeli da me ispituju koliko sam dugo sa njim. Za sve sam ja kriva. Sigurno æe da drobe o ledenoj ki i. teta. to je ohrabrujuæa vest. .Ne. da li sam znala èime se bavi ja sam samo plakala . Dragana dobro jutro. Znam gde ivim i ne bi bilo fer da cepidlaèim. Crtani vesti kupovina iz fotelje e. . Dozivam je promukl im glasom. mogu da nam naude. Svaku su krpicu pretresli.Ma Tanjice. .Kako da da ne plaèem? Kada smo bili na putu za Zlatibor. Èujem kako klapara klompama.Pokazali su mi nalog za pretres stana. celo kupatilo razmontirali..Ne nije se zezao. E. bilo pa pro lo i nepovratilo se. Recite nam.Ih. a popio bi verovatno ispred ulaza jednu bombicu da bi bazdeo na vinjak. a prevashodno virusima koje kre iraju.Odobravala sam njegovu prodavnicu auto delova i verc delova iz Turske.Da li tebe ne to terete? . Hladno mi je. Smrknuta sam? Zar je oèekivati da se smejem posle svega. fino su sa mnom postupali.zatvorite sve prozore. . Ali Tanjice. a drugom se ma am za daljinski upravljaè.ta si shvatila? . to ka e moja baba. pomerali svaki komad name taja. Imamo male smetnje na vezama. Mora da mi je Tanja stavila ne to u konjak. poslu ajte savet.Sve je smi ljeno radio. Tada je provaljivao.

trajkaèi prste odsecaju. ali i u mozgu se skala zaglavila i uskoro shvati da ti ni sat u penziji nije potreban. Socijalizam je imao malo skriveniju varku. Politièari mudruju. Sad mogu da sperem penu. koja ne podrazumeva zagarantovan u aku lekova. Ja sam u boljem polo aju od ostalih penzionera. zabavljaèi po trgovima i mimo Nove godine pevaju. Ministarstvo takoðe preporuèuje ministrima iz ostalih ministarstava da proglase dana nji dan neradnim. jer sve ima u malom lokalnom duæanu. Jo jedno novobeogradsko jutro. Da me nije primorala ova nesreæna okolnost i ja bih se stopio sa ostalim penzionerima. Uskoro neæe biti ni ostalog drveæa. jer sam sam sebe penzionisao pre vremen a. te je krenu o iz socijalizma u kapitalizam i zapao u tranziciju. ali u Beogradu odavno nema cerova. Na toj temperaturi bi pukao neki cer. Radio si kao konj. Morao sam. Meðutim. navika. * Penzija je najveæa varka savremenog doba. Danas je u prvom osnovnom sudu izreèena pravosna na presuda Ekremu Ljatifiju iz Borèe. a da vidimo ta rade kriminalci. Narod je poznat po tome to ne voli skriveno i okultno. znala sam da æe da ti se povrati osmeh. Ministarstvo ponavlja juèera nju preporuku poslodavcima. jer se na starom skala zaglavila. Mogu da zatvorim vrata. a od rente veæeg da ivim. Kada sam ih veæ kupio.Draga Oljice. jer je ostala samo jo jedna fabrika u Srbiji koja nije privatizovana. jer je krenulo saop tenje Ministarstva za preporuke: Ministarstvo za preporu ke je preporuèilo graðanima da ne izlaze bez potrebe iz svojih domova. protiv koga si usled istro enost i nesposoban da se bori . Morao sam da prièekam malo sa spiranjem pene. ali volim da slu am vesti dok se brijem. a u ivanje æe pripisati zabludi koju je svesno lansirao sistem. tedi kao mrav da bi mogao da u iva u elementarnom ivotu. jer æe im obilazak ustanova biti on emoguæen. Javljaju da je u Beogradu noæas bilo minus dvadeset i est. jer si na kraju toliko izraubovan da te samo puna aka pilula mo e odr avati u elementarnom stanju. Otrovala sve krvu pesticidom dr ao preminulog oca u zamrzivaèu zbog penzije osuðen zbog obijanja trafike. jer nisu preporuèili da ostane posle brijanja. U kapitalizmu radi kao konj da bi kasnije imao za elementarni ivot. Na pola brijanja oseæam hladan talas kako dopire iz sobe. re io sam da odem u penziju. a za dnevnu ta mpu ne moram na kiosk. Ministarstvo za preporuke je preporuèilo . Ja sam po urio i kupio dva komada. dovoljno sam radio da me muèi zajednièka boljka.ma hladno. Kada bude i ona privatizovana vi e se neæe moæi kupovati stanovi bez utvrðenog novèanog porekla. jer su veoma ote ani uslovi za rad i kretanje. Meðutim. to bi se na kraj u svelo na isto. a time i uskraæena osnovna ministarska funkcija. a mi idemo dalje sa najnovijim vestima. Pri odlasku u penziju obavezno kupi novi sat. ali si imao zagarantovanu besplatnu aku pilula. koja se zove. d a proglase dana nji dan neradnim. Sud je dokazao da je Ekrem pre dva meseca polomio katanac na trafici i i . deca profesore biju. jer sam u tedeo za elementar ni ivot i lekove. nisi mogao ni ta da u tedi . jer u manjem mogu da ivim. Po navici otvaram prozor da provetrim stan i idem u kupatilo. Hleba moram da kupim. to to si u tedeo daæe sve na lekove. a nisam toliko izraubovan.

Ekrem je za uèinjeno delo osuðen na dva meseca zatvora. kao i èinjenicu da Ekrem ivi u kartonskom nase- .z iste izneo punu torbu cigareta i alkoholnog piæa u vrednosti od osam hiljada esto t rideset dinara. Sud je kao olak avajuæu okolnost uzeo njegovo kajanje.

Potpi ete. . ali zna se prioritet. .Ne mogu stvarno. dobro. pa da i njih ispita . Mo e? . Nailazim na prvu kuæu i kucam. plaæam dvesta dinara po anketi. Me avina dobrote zbog koristi i op te kulture. Ponovo neki mr avko.Kako ti se zove brat? . Koju bih anketu mogao da sprovedem? Najbolje bi se primili na neko socijalno istra ivanje. . jer bez toga nema ni ta. Rado bih popio i poprièa o. Da ima dece ispred. Otvara mi neki suvonjav krezubi tip. . Ali ajde ispitaæu i njih. . ali oèigledno se nikom ne izlazi na ovu hladnoæu. Hemijske olovke. ali bi bilo glupo da ljudima dajem la nu nadu da konaèno neko na njih obraæa pa nju. kako da ne znam. i da. Listovi sa osam pitanja o cigaretama. Proma aj. samo pitam. Tako je. od kojih je jedan u foliji. Anketa o pivu? Biæe malo sumnjivo. Dugo su tu i sa iveli su se sa ostalim stanovni tvom. uði brate. Naravno. moram da razmenim novac. sad æu da zovem mog brata i snaju. Prilazim bli e kuæama i uviðam da one nisu ba od kartona. od kojih je jedno i Ekrem. oæe da ispita i njih? .Samo malo da vidim Elvisa nema na spisku. Kerovi najavljuju mo j dolazak. .Ja æu da vam postavim neka pitanja o duvanu. ovako æe potrajati.Mo e bre brate. . Iza mene ostaju vrata popunjena grubim glavama i deèjim glavicama. Nema filozofije u nala enju jedinog ciganskog naselja u Borèi i to jo pored Dunava. a kao primer je ovaj proces koj i je okonèan samo za pedeset i dva dana. Portparol suda je dodao da je sudstvo u sprezi sa policijom sve odluènije na suzbijanju kriminala u Srbiji. ali u korist kulture. a posebno novinarstvo. Ej. Mehanièki èitam trivijalna pitanja sa ponuðenim odgovorima i ubrzava m njegove odgovore.Dobar dan domaæine. otkud im pare za pivo. Izgleda da nigde nije prijavljen. to je pravo sudstvo.Dobro. Izgleda da sam ih ba obradovao mojim dolaskom.Uði. I ovi su gostoprimljiv i. samo punoletni dolaze u obzir. a vi mi samo kratko odgovarajte. A mo da su siti istra ivanja i obeæanja i jednostavno me ignori u.Dobar ti dan. Cigarete? Bingo.Ja radim ankete o duvanu. Spisak sa nasumiènim imenima.lju pored Dunava i nema sredstava za ivot. a koji stepen razlike u k orist kartonske kuæe puno znaèi.Elvis. . ali prednost imaju prijavljeni. Pri tome je ve oma va no da nema za tiæenih i privilegovanih. ja vam dam dvesta dinara i idem dalje.Sva deca pu e. Pravim neku karikaturu partizanskog pozdrava da ne bih prljao ruke i odlazim. Nude mi i kafu. . pa . Samo malo zna li gde ivi Ekrem Ljatifi? .Znam bre bato. a ja kucam na sledeæa. Ostavio sam kola pored bedema i zaputio se zaleðenim putem prema kartonskom naselju. Portparol je posebno istakao da uèinjena reforma sudstva u praksi daje oèekivane rezultate. Cigani ne mogu bez cigareta i poslednju banku daju za dim. jer s u èoveku i sliku okaèili. ali nemam kud sem da izdeklemujem i da uðem. bilo bi mi puno lak e. Nadam se Ekreme da danas ne sakuplja sirovine. ali malo zahtevniji. Proma aj. isto me èeka i sa njegovom enom. sve je transparentno.

Obeæao sam da æu da mu se javim èim stignem u Srbiju. sin æe da se potpi e umesto mene. Kao da je sve izreèeno. samo na vrlja ne to kao da si doktor. Obi ao sam jo tri kuæe. .Hvala ti. verovatno su novinari dobili sliku iz istra nog zatvora. Ekremova kuæa nije se puno razlikoval a od ostalih. . izvini nisam skinuo foliju. . Ako ne to tra i . vasionska olovka za koju odlièno prijanjaju prsti. Nije mu te ko palo.Izvini .Oæe kakva ti je ovo olovka? Kao da je iz vasione pala. Stokila mi otvara vrata i shvatam da je to on. A sasvim sigurno sledi mu je dno neprijatno upisivanje u zatvorsku kartoteku. Koraèamo etali tem pored Save sa namerom da nastavimo etali tem pored Dunava. ali me prima u kuæu i bez su vi nih pitanja pristaje na anketu.. na e zajednièko bistvovanje po Nemaèkoj lebdi sve vreme izmeðu nas. samo jo da potpi e . mo da æe biti voljan za etnju.Na nebu. ali .Ma to nam dali slu bene. Na odlasku su me ispraæali nervozni kerovi.Ajoj. . oseæam da ono to nas najvi e vezuje. niti je bilo ta posumnjao. Sasvim logièno za bilo koji kraj planete. koja je vodila ka zakrèenom mostu. Ja moram da imam tvoju aru da bih opravdao pare.Daj mr ti lice. Nije se puno vizuelno promenio. On je pametan na mamu. te sam te odradio iz navike. Uspeo sam da ga odvratim u nameri da me prati do Ekremovog praga. Samo sedi na nekoj gajbi i povremeno me pogleda kada mi daje odgovor na pitanje. oivièavaju tri zida saèi njena od raznog priruènog materijala. Ne mora to taèno. èim se manja voda poda veæoj i nastavi da zapljuskuje neke druge obale. Sreæa tvoja Ekreme to sam u penziji. Mogao bih da zovnem Branka. jer je on prijavljen. Uskoro s am se stopio sa nepreglednom kolonom automobila. Kao i pre komuniciramo toplo. Kuæu su dr ali jedan zid. Meðutim. Gde ti je ena da uradim i sa njom anketu. a pro lo je veæ tri meseca.Ali zato gleda decu kako pi u. Odjugovilo je. a ovako samo izda jica. bio bi slabiæ i izdajica. od kojeg su se najvi e isticale graðevinske daske i li m. sa istom estinom kao pri dolasku.Odlièno. Krov je saèinjen od svega to podseæa na crep. da ne bi posumnjao u svemirsku olovku i anketu.Ja ne znam da pi em. a nije ni za oèekivati da se mlad èovek promeni za dve godin e. bez ustezanja i telovanja reènika. ne. Isti je kao na slici. a zaboravili su da je mraz i da mo e da se zalepi za prste. ni ta neoèekivano neæe da pi e. Jeste Ekreme. . a ti æe da mi poka e gde ivi Ekrem. a kakva je ara to nikog ne zanima. Videla me da ne znam da pi em. ali reèi kru e negde u vazduhu i èekaju signal da se prizemlje. Da li se jo uvek oseæa gre no prema ljudima koji nemaju jasno zacrtane moralne brazde? Zar stvarno misli da je nekog ostavio na cedilu to nije dao otkaz ni rok? Da im je lepo objasnio da se pla i. evo sad oæe. Smrknut je. . Dosta je njemu upisivanja. greda i èetiri prajca za koje se nadam da su barem dobro pobijeni u zemlju. jer ne bih eleo da sluèajno Ekrem èuje kako je negde upisan. Dva deèaka u u kavim jaknama sede na gvozdenom krevetu i prate na dijalog. . idemo sada da ti ispitamo brata i snaju. Taj zid od predratne velike cigle. mora svojeruèno. mo e da oèekuje i zahtev za kontrauslugom. . ali bez crepa.Ne. a obeæao sam davno .

Nakit . od osmog do osamnaestog veka. jer se ispostavilo da ona trojica nemaju mozak. Nadam se da æe p riznavanje moje gre ke umanjiti njegov oseæaj sagre enja. Iznenada i bez najave. .Kao to vidi nisam. tvojim odlaskom na li su izgovor da nam ostane petsto evra u d epu.Dugujem i ja tebi jednu prièu u vezi bele kugle u bilijaru. ja vrlo lako mogu da zaðem u klimaks. Sreæna sam to se neko potrudio da izlo i nakit.to njemu? . a malo znali. . Ne vredi da se pretvaram. èoveku je bilo ne to sumnjivo i pozvao je policiju. verovatno je jo tamo skapirao da nas dvojicu profesor vezuje. nemoj tako . . Eh.Kako su pali onda? .Naravno. . Na neki naèin sam ti zahvalan to si tako napreèac oti ao. . jer da sam pao ne bih se tako lako izvadio. kako.Kako si saznao? . Jedini dan koji imam kompletno za odmor.Onda treba da odamo zahvalnost na em prijatelju profesoru.Ne treba sluèajnosti pripisivati vi oj sili pored ivih ljudi.Iz novina. Za to mi odo e misli na klimaks. Napravio si da svaki alarm ima posebnu adresu da ne bi mogao da se neki gre kom iskljuèi. jer dok se napravi zgrada Muzeja grada Beograda. logièno je bilo da naðemo èoveka koji æe tebe da zameni. Nisu znali da æe iskljuèivanjem jednog alarma iskljuèiti i sve ostale do kojih signal dopre. Ne mogu da doèekam da vidim srednjovekovno prstenje i nau nice. shvatiæe da ti dugujem. Po to se taj alarm nije povratio za deset minuta. Kada si ti oti ao. .u njegovoj glavi. Godine iskustva i uroðena opreznost su odluèile da ih napustim. Sa tim softverom su poèeli da rade kontrolere. Zato sam ti rekao da ti dugujem prièu. . a ja moram da pregledam pisane zadatke.Dugujem ti prièu ta se desilo nakon tvog odlaska. Mnogo hteli. Kuæa gde su provaljivali je bila na istom putu i eto Kako je vetar nastao. tako je i prestao. . koje se stapaju sa prirodnim crtama lica. ne duguje mi ni ta.Ti si ih obuèio da koriste robotsku ruku i zalivaju kontroler? . Desilo se da su iskljuèili u kom iluku alarm koji je imao dojavu na mobilni.Ma ne. Jedino me te i pomisao da æu sebe èastiti obilaskom izlo be. a nisam se uverio da nisu tupani. Oni su uzeli jedan komad i isklonirali softver. Sprdala se tampa sa njihovim kretenizmom nedelju dana. naravno.Ih Ljubi a. kada zavr im sa ovim napasnicima. . Ja sam ih izabrao. . Meðutim. Prvo da ti ka em da su ona trojica pala. Iznenada uz Dunav je poèeo da duva hladan vetar izazivajuæi mr tenje na njegovom licu. mnogo zapoèeli. ali sam ih instiktivno napustio. Zna i sam da ja ne znam puno o elektronici i nisam ni slutio da u onom mo e da se pogre i. sada njost Subota. .Ti si lepo osmislio onaj interkom. Tanke bore na nj egovom èelu iz reljefa prelaze u obline. a nisam jo doma ila ni tridesetu? Ispostiæu .Kako? Nadam se da nisi i ti pao.Kada ti isprièam.

sve to mi je za sada potrebno. koja je uparena sa brisaèem. ali se pla i m da mi se mozak ne isposti do tada. buduænosti i ljubavi. crvena hemijska i brisaè. Povremeno èuènem da bih video kako je senzorska traka prionula za staklo i ugled am njeno lice. Da. Ne pla im se ja klimaksa. * Od kako sam poèeo samostalno da se bavim alarmima. lepo si ti falsifikovao m oj paraf i boju hemijske. ti ovo napisao? Ne elim da budem ve tica koja æe da sumnja na svakog. Lak e je meni da merim i ocenjujem tuða iskustva. momèe. sa jo skladnije postavljenim senzorima . ni ta. Redovno obilazim sajmove i prezentacije. i li ova plavu a za susednom vitrinom. crta za crtom. Ti ina je toliko uporna da poèinje da smeta. a onda je d aba svetlucav nakit u vitrinama. ali ako elim da se do tada isposti m. neæu jo dugo imati priliku da je gledam. U vitrinama nalik na pokretne tezge. bris. Alarm sam pogledao i shvatio da ni ta nisam novo video. nalazimo neke druge izgovore kako bi pili pivo. posle mogu da lansiraju virus koji izaziva impotenciju i savr eno m e neæe zanimati koji mu karac èeka u redu za vakcinu. Eh. Moraæe da nauèi da svim falsifikatorima i prevarantima brzo doðe kraj. moram i da se potrudim. ali alarm prodaje samo praktièna prezentacija. Na stolu su nove ve banke. ali to ne kvari utisak zami ljenosti. Slobodna tema. ali ako je budem samo gleda o. le i skladno rasporeðen nakit. jer je zaboravila i da di e. Bris. kao da se moli. Na samom ulazu mlada dama se sme ka i nudi mi dobrodo licu u vremeplov. kako da deca pi u o leptiriæima kada nigde nema cveæa? Ha. * Do la sam u drugu salu. kako bih saznao da li ne to vredi ugraðivati ili ne. paraf za parafom. koristim svaku priliku da se upoznam sa novim tehnologijama. Lepo je gledati zami ljene ene. ali ubrzo ih izvadi i sa njima prebaci kosu preko ramena. Nisi ni mogao da zna . Isplatila se onolika patnja da naruèim ovo preko Ebay-a. a nikako fotografije sa zracima. ali od kako se totalno penzionisao. Svaki put kada napravi puluèuèanj stavi ruke izmeðu butina. Sve manje u ivam u . E. List za listom. ali nisi znao da sam parafirala sa specijalnom hemijskom. neg o da èekam prigovor. koje uvek ima zami ljen izraz. ali samo kojoj ja dozvolim. Poèinjem pa ljivije da gledam prstenje kako bih mogao da zapoènem neku prièu. Napokon èujem neke korake. ali sada moram. Zbog ljudske gluposti ja samo znam da je prstenje od srebra i ni ta vi e. kao da ne to negoduje. Èesto skuplja obrve. Kada bi se barem naka ljao neki radnik. zato i nisam proveravala paraf. a nigde nema fantazije. jer oèigledno mu karci vi e i ne startuju. Ovog puta alarm je u funkciji za tite nekog izanðalog nakita. neka èula ude za kafom. Za to pravac konak kneginje Ljubice. Ona se sigurno neæe naka ljati.se ja do tada. Zatim ruk e sklapa. da je veæ druga godina otkako sam raskinula sa onim lopovom i mene vi e niko ne mo e da i a sem frizerke. u kojoj mi oèi boje bronze poprimaju boju srebra. Ljubi a je bio m oj verni pratilac. Ba sam sme na. da vidi mo ta æe da uradi ovaj brisaè. bris. jer mo e na papiru ne to da izgleda svemirski.

Prsten koji je nekada bio u grobu.lepoti srednjovekovnog kinðurenja. koji se ba zainteresovao za prstenje. Kak o . Zar ne zaslu uje barem pomen gde je naðen? Nemam koga da pitam. jer je u èitavoj sali samo jo jedan posetilac. sada je samo broj u nekoj vitrini.

Mi vidimo jedinog krivca u vama. . Kao da je moj pokret okazao nameru i inicirao njegovu ruku.Ah. Za reè koja bi barem malo potkrepila kajanje. nije ostalo volje. i bez osmeha prihvatila papire. Ostajemo stranac i ja. doðite posle utorka. Vidim da imate kompjuter sa tampaèem.ta bi bilo kada bih svim posetiocima tampao? Ne. konaèno je progovorio : .Izvinjavam se to se me am u razgovor. Rukom kreæem kao da elim da se upoznamo. ali nemam vremena da etam sa vama po salama i dajem informacije o svakom eksponatu. nema posetioca. Molim vas potrudite se u ime preðenih kilometara. da li vi radite ovde? . sm elo koraèa u nameri da siðe na donji nivo. da. Kada smo si li u podrum. a dobi la sam stranca. ali i ja sam do ao èak iz Ni a da bih video izlo bu. Mislim da nije fer da nam uskratite malo vi e informacija o ovako divnom nakitu. a treba nam samo jedan primerak. stvarno ne mogu. . jer nemam nikakvu informaciju o nakitu. Sada smo malo manje stranci. tamo na ulazu.Ali. Meni brojevi ni ta ne znaèe . nevoljno klima glavom. nije mi odbojan. da. . ali me je drugi posetilac preduhit rio. Krivac priznaje gre ku. Nekako sam procedila reè.Ja ja se duboko izvinjavam. . ali u deliæu sekunde druga ruka èini isti pokret i ruke zavr avaju prekr tene na mojim grudima. Èujem korake. Ona mu sa razvuèenim osmehom odgovara da nema problema. tako da knji ice nisu isporuèene na vreme. Uz izlo bu je predviðeno da se dele male knji ice sa propratnim tekstom o svakom eksponatu. Imam èvrsta uveravanja da æe biti dopremljene u utorak.Ne mogu ni ta konkretno da vas pitam. Prosedi gospodin prilazi i bez reèi pru a nam papire. Taman sam udahnula da mu prebacim za drskost. Platila sam ulaznicu i sada Na razgovor je oèigledno pobudio pa nju jedinom preostalom posetiocu muzeja i dao mu toliku slobodu da se ume a u razgovor. ne. poglede sa osmesima i ake na rukama. mi smo jedini. Sporazumno æutimo. No. hvala. koji sam posetila. Okreæem se i pogledi nam se sreæu. Uk rstili smo reèi sa imenima. Ako biste mogli da nam od tampate jedan primerak na tampaèu re ili bismo problem. Nigde ne pi e odakle poèeti. izvolite pitajte. ali ja mogu da shvatim kako je to kada neko ne ispuni obeæanje. . a jo nevoljnije koraèa ka stolu. neki gospodin ulazi pozdravlja se sa devojkom na ulazu i pita je da li ima nekih problema. Utegnut stariji gospodin. Jo uvek bez reèi kreæemo u podrum odakle poèinju brojevi. da ne bi refleksivno krenuli da komentari emo situaciju. Videæu uskoro. Mo da ga zanima samo masivan mu ki nakit i peèatno prstenje. Uostalom zar izlo ba ne zavreðuje da doðete jo koji put? . a po svemu sudeæi bio je veoma koristan.Moram da vam ka em da sam do la iz Kragujevca da bih specijalno posetila izlo bu. ja sam tvorac izlo be. Naravno da ima problema.Izvinite. pa sa m se intuitivno spustila dole i krenula od bronze.Da. a i ja sam videla pored vrata srebrni nakit. ao mi je. . . Zvala sam Tanju da mi pravi dru tvo. zarobljeni ti inom i èekujuæi da je poremeti zvuk tampaèa. Ali za to je krenuo u obilazak od kraja? Ni ta èudno.njemu ne smeta da gleda prsten. tamparija je zakazala. za koji ne zna ni iz kog veka potièe? Mo da je velik i poznavalac srednjovekovnog nakita.

Ne bi se onako pona ao da m u nije stalo do eksponata. Zahvaljujuæi tebi sada znam. Stvarno bi bilo neprikladno da budemo jedno pored drugog i st alno viruckamo u papire. da. * Do ao sam do fiktivne sredine i poklopio broj pored eksponata sa brojem na vrhu papira. ali èemu neækanje kada imam elju da ga malo bolje upoznam? Znam da iza utisaka stoje i neki drugi utisci.Obrati pa nju na prsten pod brojem trideset osam. a ostaje nam samo da ih upotpunimo. I on se samo nasme io i krenuo ka sredini podruma. pogledaæu. Oèigledno je da smo nas dvoje razmenili utiske. s obzirom na to da su stare oko hiljadu godina. a ja æu drugu. koja je uvek spremna da povuèe crtu.Predla em da podelimo papire i da se razdvojimo. njena predanost nakitu èini garanciju sve labavijom. . kada bi dolazila svaka u a u muzej. Povremeno se savijem i pogledam vitrinu iz nekog drugog ugla kako bih mogao nju da o acujem.Jedino je on sa laticama i nekako zraèi. ti pogledaj belobrdske nau nice. Prilazi mi sa jedva primetnim sme kom.Da. Dok brojim listove. a da se kasnije zamenimo. sa akcentom koji bi trebao da naglasi rastegljivost na i . ali ponekad znam da se iskrevelj im kada elim nekom da poka em kako mi prija to to mi je uradio. Momak je snala ljiv i uviðajan. ali imam oseæaj da je ostao malo zateèen u hodniku oivièenom vitrinama. . . A. posebno one sa grozdovima. Klimnuo je glavom u znak odobravanja. Bilo bi glupo da me sluèajno provali kako me ne zanima nakit. Uostalom nis u tako lo e ove nau nice. a ja sam se nekako naglo okrenula prema jednoj vitrini. jer nije vidno reagovao. a ja sam se iskrev eljila sa jednim dugaèkim. Meðutim. i deluje mi kao da sedi u nekom vozu koji èeka na semaforu ispred Kragujevca. Stvarno mi nije problem da kasnije pove em u glavi ta sam video. Uvek kada je pogledam vidim njen odraz u staklu od vitrine.Ja æu iz sredine. ali zar neæe da prati od poèetka? . * Vratio se iz prizemlja. Bez neækanja sam pristala da navodno razmenimo utiske.Ma ni ta nego. Naravno. Prebrojala sam osam listova i odvojila poslednja èetiri. Ti uzmi prvu polovinu.. .A. to? . Problem nastaje kada ne znam ta sam video. Nisam ga pratila ispod oka. gde je i oèekivati da naznaèeni atri buti naprave utisak. èekaæu te gore. . zapazila sam te sa grozdovima. . ali nismo se sreli u kafiæu. ne bi bili samo na s dvoje u celoj zgradi. ali ima vremena. Do sada nam se nisu pogledi sreli. dvesta eksponata su garancija. ali sa kredom u ruci. klimam glavom i sme kam se. Ne znam ta je on pomislio. ali nisam znala da se tako zovu. .Aha. Poku avam nekako da uspostavim prisniji kontakt. Na licu mu se nazire zadovoljstvo. . Ja sam pre desetak minuta zavr ila. izvoli.Va i. tako da sam spremna da razmenimo tafete.Da. mogli bi kasnije da razmenimo utiske.

koje se leti lepe za obuæu. malo sam lagala da bi imalo vi e efekta. . jer je vetar poèeo da kovitla i za tren podigao u visine rozik astu najlon kesu. kucaj . Odvajam se i fii zièki od vitrine. Ona vozi bicikl.Mislila sam da æe da me provali zbog naglaska. . uprkos tome to sam bli e saznanju da li me èeka. Naravno pametnice.Lepo. ali sam dobro udahnula kada sam iza la. da.Mogli bi da popijemo èaj. Odraz prljav tine ne izostaje ni u ovom trenutku. poprimaju boju jagorèevine. . Kako prosta fora. koja na tren osvetli njeno lice u kupeu nekog voza.Shvatila sam da blefira da si iz Ni a. Ja ne izlazim sa oseæaje m superiornosti.Nisam o tome razmi ljao.Ja sam iz Beograda. Oseæaj da je ispred vrata povremeno pokvari mirava sijalica u mojoj glavi. zato èesto poseæujem izlo be. * Brzim koracima grabim ka izlazu. veæ privlaèe me starine uop te.Kada se vraæa u Kragujevac? Upuæuje mi hladan pogled i poèinje da se cereka.Bilo mi je zadovoljstvo. . . na kojoj izbeljeni delovi njene plave kose. mirkanje sijalice se pretvara u uækastu svetlost okolnih lampiona. Kreæemo ka Zelenjaku. Ona podigne prednji toèak bicikle i ka e. ba sam se fino zagrejala. jer ipak je ovo enski konak. Sijalica sve èe æe m irka. Kao da smo klinci. Ja æu da saèekam neki autobus ka Novom Beogradu. jer sam izgubila koncentraciju. Svaki korak mi je te i. Kesa je izmamila osmehe na na im licima i spontano nametnula prièu o prljav tini u gradu. ali oèigledno èovek nije na to obraæao pa nju. Mogu li da dobijem tvoj broj telefona? Hteo bih da razmenimo utiske sa izlo be. . samo sam hteo da nekako bude efektnije. a na trotoaru Brankove ulice zavr ili sa ispljunutim vakama. . Ja onda tre ba da budem jo banalniji. ali ljubav prema nakitu ne mo e da se izblefira. .Ne samo prema nakitu.Za to onda nisi rekla da si iz Ni a ili Leskovca? . veoma prljavom delu grada. . da se malo zagrejemo. . Verujem da se vazduh ispred konaka ne razlikuje od onog u konaku. biæe sve kako ti ka e . da. ali ne o eksponatima kako sam najavio. a je je zamolim za jedan k rug oko zgrade. Otvaram vrata. a nakit iz osamnaestog veka nije nov ost za mene. ali Ni je dalji i imao je veæi efekat. Poèeli smo od kesa koje se izbacuju kroz prozor. . evo ti obrni krug. Uspevam nekako da zapoènem prièu.Branko. .Kikotanje jednog para na ulazu odvojio mi je pogled od vitrine.I ja bih volela da se malo zagrejem. hvala ti za etnju. èim tebe nije provalio da nisi iz Ni a. Hajdemo nani e. Koraèamo masivnim ploèama koje bi trebalo pri ulasku da naglase moæ zdanja ili pri izlasku pomognu na im èulima da jo dugo zadr imo oseæaj superiornosti kojim je oduvek odisala zgrada. Bez reèi sil azimo niz stepenice i gledamo du iroke staze.Ah.

Reðaju mi se boje pred oèima. Probaæu onaj sa ucrtanom zvezdom.Jes. Bili smo u drugom delu kluba i nismo v ideli muzièare. a ja sam bez puno teoretisanja naglasila da mogu samo vikendom. prihvatila je igru. Ispalo je dobro. * Zovnuo sam je da vidim da li je dobro stigla. ali sada elim. Nije mi zvonio mobilni. Sve manje trepæem. a u stvari oboje znamo da sam hteo da proverim da li mi je dala pravi broj. povremeno podignem kapke i ugledam sebe. prsten sa laticom. samo govori o mojoj nameri da sam htela da se vidimo. Ne valja. Pomislio sam da pravi kerovi oseæaju kada ena ima teranje. Glupo je bilo da se pravim sveznajuæa. ogrlica i trepetljika. a planirala sam da popijem barem jedno piæe. Ne zna m za to je toliko bio siguran da æe mi se svideti taj klub ili ga jednostavno nije zan imalo da li æe mi se svideti. a oni izmi ljeni imaju ulogu da daju do znanja mu karcu da ena ima teran je. * Iza la sam sa njim u neki klub. a ogleda se kao na modnoj pisti. Zatièem sebe kako buljim u sopstvenu figuru. Nikada nisam murela u autobusu. U sredu me je pozvao i jednostavno izrazio elju da izaðemo. prstenja. jer bolje zvuèi zanimati se za nakit. nego za alarme. poèelica. prsten mi je malo veæi. a ja to ga nisam pitala kakva se muzika slu a u klubu. Nisam krila èuðenje kada mi je rekao da taj klub funkcioni e veæe desetak godina. narukvica sa motivom travke. On je mu karac koji predla e. ali sa mo meni. Smr ala sam. ali te im se da gledam negde dalje. jes. a uz to bi pasovala ona narukvica . Mo da bih mogla da promenim nau nice. u eni se malo. tako to mi je rekl a da su je neki kerovi saletali. koju ne mogu da nadjaèam ni naj e æom muzikom sa plejera. bobice na jagodama su suvi e sitne za kamenèiæe na prstenju. Miris crnog vina iz èa e opio me je pre nego to sam ga . veæ je elela da ostavi utisak. jer nije æutljiv.Devojèice. Nau nice sa jagodom. nau nica. . bez obzira to su svirali rok. mo da æe pasovati onaj sa pet kamenèiæa u obliku krsta. To su jedini autobusi u gradu u kojima èovek mo e da se opusti i ako stoji. a sresti nekog na izlo bi ne podraz umeva da taj ne izlazi po splavovima. Prozor se cakli i jasno prikazuje moj odraz.* U la sam u autobus to su nam Japanci donirali. ali verovat no ovako ima vi e dra i za obe strane. tako da ni ta nije mogao d a zakljuèi na osnovu zvona. . Nema truckanja niti uobièajene zaglu ujuæe buke. I ja sam se pravio da me zan ima nakit. Ali za to sam uop te proveravao da li mi je dala pravi broj? Nejebica ili mi se stvarno svidela? Njeno atletsko tel o bi mi se svidelo i da nije nejebice. Mogao sam to i na semaforu. t o neminovno obeæava razgovor.Izvinite izgleda da sam zadremala. Kada bolje razmisli m mo da ne pametuje stalno. Obiène alke od isprepletane ice. sve vi e tonem u svet narukvica. ali smo ih èuli dovoljno prigu eno da nam vokal i bubanj nisu smetali u prièi. ne mogu da proðem. a ono pametovanje ba i ne privlaèi. ali znam dobro da kontroli em neumesne misli. Nismo razgovarali o muzici. ali je pre ivela.

koji su se uz pom oæ smernije ruke nekako izmigoljili i krenuli prema nakarminisanoj èa i. ali nisam odbila da me isprati do tramvajske stanice. to automatski znaèi da sam mo da u nekim momentima bila pijana. kao teg na te razijama. Branko mi se pribli ava èujem reèi. a ja to èarobno lice sklanjam u stranu. On je pio pivo iz krigle. Kada smo utihnuli sa prièom. Moja ruka je bila eljna dodira i potra ila je njenu ruku. a mi smo æutke koraèali trotoarom. vi e ja nego on. èim sam najednom videla ru na èa i. Njena ruka je bila obmotana plavkastim èar avom. * Ritmika tela pospe ivala je grèeve na njenom licu. Nije me zaèudilo to se slo io oko posesivnosti. Vagala se u mom krilu. Druga runda je nastupila sa drugom turom piæa. sa ne tako prodornim braon oèima i dotaknuo mi prstima ilu kucavicu. ali nije toliko da ne prim etim dodire. jer se bli ila ponoæ. da mo e da se obogati ako napravi n eki alarm koji æe imati ulogu pojasa nevinosti. a nastavljanje bi naglasilo moju èulnost. Uèinilo mi se da sam se otreznila. koja osim prekretnice ka novom danu pravi prekretnicu i u saobraæaju. Gledao me je u oèi i u sred razgovora. zatim pravim blagi poluokret. Odbila sam d a me prebaci do kuæe. Razum je oprostio èulima i pravila sam se da ne primeæujem. Sreæom nije poèeo o enskoj posesivnosti. ali kad sumiram. ali jeste njegova smelost da mi svojim prstima kao buva uðe u rukav od d empera. povijam glavu i molim se bezime nom Bogu da se vrata otvore ispred mene. ali sigurno je osetio drhtaj mojih prstiju. Mene sigurno èeka topli krevet uz noæni program na radiju. Ruka koja me je dodirivala nastavila je da ste e kriglu. Nisam bila svesna kakvu sam odvalu napravila kada sam bez ustezanja konstatovala. Totalno prekidanje igre bi odalo moju otupelost. krenuo prstima ispod d emper a. Molitva mi je usli ena. nogama sam tri puta t rupnula i u noæi nestala. jer ko zna kakvu bi mi saglasnost izmamio. gde ih verovatn o èeka topli krevet i lepa reè. tako to je u poèetku srkutao kao da je vino. lice ti je èarobno . koja je bila opijen a . a ne obeæava. Ako mi se uèinilo da sam se otreznila. Na stajali tu nekoliko sredoveènih ljudi je èekalo da se iza bre uljka pomole farovi spasa i povezu na mesto. Nije mogao da vidi ili oseti moj e telo kako je zadrhtalo. Tokom druge runde vi e smo se kikotali nego to smo prièali.dokrajèila. a mu karci su u svojoj posesivnosti ostali isti. U prvoj rundi brbljali smo oboje. ali nije dodirivao moju ruku. koje sam posmatrao sa dovoljne udaljenosti sa koje mi se ne muti pred oèima. ine poèinju da z veckaju. Vino mi je otupelo reflekse da ne primetim njegovo unjanje. a na kraju u nekoliko gutljaja ogolio krigli dno. koji obiluje lepim reèima i stihovima. Nazdravila sam mu sa sme kom. jer smo se slo ili da srednjovekovne ska lamerije vi e nisu u modi. koji mu karcu prija. sve dok nije ne no izvukao prste i preselio ih u moju otvorenu aku. a oèi koje su se trudile da me hipnoti u i zgubile su prodornost. a ja sam balansirao na drugom tasu. Olja. Tra im neku sredinu. Druga runda se zavr ila sa mojim pogledom na sat. Farovi se pomaljaju na bregu. koji je bio sve e zabrlo en otpadom specifiènim za noæni provod. nastavio je da me gleda prodorno. Svetlost farova sekla je februarsku noæ bez snega.

Moji prsti su pomislili kako bi se najbolje s lagali sa njenim prstima i pohitali ka igri preplitanja. . Æutanje je prekinula promaja. koja je pomerila zavesu i njeno lice je obasjala svetlost lampiona. Ne to se desilo. Lice joj je bilo èarobno i prosto pozivalo na osve enje utihnule ritmike.ritmikom i nije oseæala moje dodire. ritmika je utihnul a.

Kada je akcija? . kutijama od èipsa i crvenim markerom. Branko. Kada bih sastavila godinu dana u jedno m stanu bila bih presreæna. Telefon se ogla ava uobièa jenim zvonom. koje jasno vidi ime.Ne pitaj. Bilo je u mojim mislima fatalno. U totalnom sam haosu. Mo da bih izgubljeno puto vanje lak e podnela da nije obaveznog seljakanja. a ja sam ga iz sobe videla kako ve to presk aèe kutije.Nemam elju da te ubeðujem kako neæu zloupotrebiti tvoju buduæu adresu. U sobi mi odzvanjaju nervozni koraci. a ni ta nisam probao. telefon je u doma aju ruke. plava majica ispod svilene ute trenerke. Ponovo sam u ivala u njegovoj reèitosti. Ne kapiram gde je èar gledati film . a ja obele avam kese. elim samo da pre ivim dana nji dan i da se stropo tam u krevet. Bele patike sa vazdu nim ðonom. jer je dino etnjom mogu da se skoncentri em na spisak na papiru i glavi. koji smo uzimali kao deca iz kese. a Tanja fanatik za filmove iskoristi la je priliku da sa njima prièa o najnovijim filmovima. . . Ispred mene su dva sportski obuèena èoveka. Sve bih dao.Kako provodi nedeljno prepodne? . Veæ sam se uhodala se kesama za ðubre. Vreme je da probam. ali stvarno imam elju da ti pomognem. koja je ispod crnog bluzona na niranje. Ruka mahinalno pribli ava telefon oku. odmah polovinu bacim za stan. mo da je onaj prevoznik poranio. Nego. a druga polovina ostaje za goli ivot. * Nema gore robije od podstanarskog statusa u Beogradu. zatvaram trakom kutije i i èekujem Tanju da doðe. Ja samo elim da ti pomognem i to je sve daj mi adresu. . Sve bih dao da mogu da promenim tokove elja.Super. to je skupo i prosek u ukusu. . Imam i ja dug podstanarski sta . jednostavno ne elim da te maltretiram.Ma otprilike za sat vremena. To je sve .Æao Branko.Æao Olja. Prilazim bli e. kojima je verovatno isekao iletom zastavicu za marku. selim se. nosi Branko. platnene teget pantalone koje imaju dve bele pruge du avova i crvena majica sa skromnom arom. . a van misli se pokazalo pogubno. èekam prevoznika da mi se javi. Teget platnene patike. U ve tini preskakanja nije zaostajao ni momak koji je do ao sa njim. i naravno ne nosi Branko. Nisam imala èime da ih poslu im . Kada podignem platu. po eleo sam da ti se javim . .Ma ne nikako . Sasvim sluèajno se nametnula pr ièa o moguænosti brzog interneta u mom novom stanu. Za dva dana æe osmi mart. bele teniske èarape.Lepo od tebe. Da ne plaæam st an mogla bih za godinu dana da u tedim za put oko pola sveta. ta ima kod tebe? .Samo jednom sam je po eleo. a o acovala sam i kako su se obuk li. barem ne moram da la em kako sam zauzeta. Nismo se odavno èuli i eto. . Da li da se javim? Za to ne bih. Tanja je bila bli a i otvorila je vrata.Daj mi adresu.Znam kako je. Predsta vio ga je kao jedinog radnika u njegovoj skromnoj firmi. ali ovog puta mi je prijao bilo koji razgovor u kome nisam ja sudelovala.Ihh nismo deca. u gradu se oseæa euforija. prljavo sive èarape. pa smo jeli èips. od kojih jedan pleni ukusom. koji je neko snimio u bioskopu.

a njegov drug ugurava kutije izmeðu nas. Mo da se jednog dana preselim i u sam grad. momak istovara sa Tanjom u prizemlju. ovog puta umesto dobronamernog pijuniranja stana. Ispala sam kao neka ve tica.Dobro me podseti. Bilo ta da ka e biæe emotivno. a verovatno i misli. a ponajvi e u sobi. Veæ est godina je sa mnom. Prava je retkost. Vratio mi je u paketu za neuzvraæe no milovanje i poljubac. ali meni treba ne to trajnije. Nastupa interval tmine. jer sam se sa Brankom savr eno k apirala bez puno reèi. Na trenutak mi se uèinilo da njegove ruke ele da me zadr e. Sa iznenadnim pitanjem. . Ta nja je zalupila vrata i mahnula kroz zamuljano staklo. Sve su stvari u stanu. Branko je hteo da bude u prizemlju sa Tanjom. sprema se da ne to ka e.Da. Branko i ja ulazimo u lift. Vraæam svoje ruke u prv obitni polo aj i èekam da se pojavi broj sedam na vratima. jer moram da se izgubim na petnaest minuta. ali sam samo htela da budem bli e Br anku. ali ne i njegove usne. bile su reèi zahvalnosti to je do ao. . Koristim trenutak tmine. esta je godina kako mi je otac umro. Vidim broj èetiri na vratima i njegove ruke na kutijama. Sada smo jedan-jedan. njega æe da snesemo na kraju. ne bih mogao da dopustim da se negde ogrebe. Posle drugog sprata uviðam da se sijalica pali kada prolazi lift kroz sprat. mo da mo emo i drugovi da budemo. ali sam ja zapovednièkim tonom nared ila da ostane u stanu. To joj nije palo te ko.Otkud ti ovaj Sansui risiver? On je stariji od nas. Prekidam njegov uzdah. oseæam na gli trzaj i svetlo se gasi.Prevoznik mi se javlja. a nisam znala za to.To znaèi . ali ovog puta dosta bli e gradu.Biæe zavijen u staro æebe. Pritiskam broj sedam. jer nije ni za oèekivati da budu na drugo m mestu u jednosobnom stanu. Izbacili smo sve stvari iz kombiæa i pristupili poslu sa istom emom. ka e da je na pola sata vo nje do zgrade. Ponovo stan na Novom Beogradu. ali sam kasnije uvidela da je odradila intuicija. a ja sam ga uzela za uspomenu. Momci su mi nesebièno pomogli i veliko je pita . . Oseæam arenilo boja preko kapaka. a gasi u meðuspratu. a ja nisam razumela. jer znam da uvek i ma nekog ispred zgrade sa kojim je rada da poprièa. Tanja prati stvari u liftu. Kutije dele na a tela. ali stiska nije bilo. hvatam ga za tople ruke i privlaèim ka sebi. Zovem Tanju u hodnik i zadu ujem je da im bude na usluzi. Sada uviðam da mi je nudio ne to trajnije. ve to je izbegao da mi da bilo kakvu potvrdu moje zahvalnosti. Napravio je neku boleæivu facu. murim i savijam se preko kutija. Mogla sam sa njim iz kluba i u krevet da odem. Mo e li kod tebe u gepek? . Dok se drndavi kombi provlaèio izmeðu parkiranih automobila primetila sam jednu prodavnicu u susednoj zgradi. Kada smo prvi put napunili lift ostali smo sami u stanu i prve reèi k oje sam mu uputila. ionako su mi svi kvazidrugiv i zauzeti kada treba da se selim. mi poèinjemo ubrzano da snosimo stvari. a ja sa Brankom iznosim stvari iz stana i reðam ispred lift a.Hvala ti. a mi delimo mrak i ustajao vazduh.Moj pokojni otac ga je kupio u momaèkim danima. . izigrava èuvara stvari. . U trenutku sam pomislila da mi samo prija njegovo prisustvo. Kom inica preko puta.

a valjda æe se i da im se adekvatno odu i. uvek je poklanjao piæe jeru i nagla avao da je to samo njegov znak da ceni njihov èin. Voðena sliènom namerom prilazim rafu sa piæima. Kada se moj otac nekom zahvaljivao.nje da li æu nekada moæi da im se odu im. zato mogu da napravim neko meze. da malo poèastim. ih barem ili bombon ivot postarat uzi- .

i sve to rasporedi u dva tanjira od stiropora. Svi su brbljal i. a policija je objavila veliko pro irenje bele knjige. Stajem iza starije ene i nemin ovno èujem njenu porud binu. dvesta grama.Dvesta grama svinjske peèenice. ali kada mi vi to tako lepo iseèete i ja razvuèem bar unasto po celom ovalu. ena je vrlo ozbiljno nastupila. No. Kada bi ime Rodoljuba Stojanoviæa osvanulo na listi bogatih ljudi u nekom enskom èasopisu. Za èaèkalice i maslink e sama sam se postarala. kako bi izgledalo da je ima to vi e. a ostali bi se zapitali ta je to pokrao. ena se æutke odmakla od hladnjaka. ali da mi iseèete veoma koso i tanko. a ostalo kako im bude. Policija kao glavni nosilac posla anga ovala je emin entne struènjake. a policija se javno zaklela da æe i ovog puta biti u slu bi naroda. da ne bi prav e informacije potekle ka kriminalnim vodama. odmah bi se udavaèe razletele i potegle sve silikonske i salonske veze ne bi li nekako upoznale dotiènog gospodina. porazboljevale mnoge udavaèe. a mo da je vezao rep da prikrije proreðenu kosu. Policija je pos lu ala struènjake. u k ojoj æe biti zateftereni i najsitniji kriminalci. slojevito i javno. ali da javnost nije na adekvatan naèin upoznata sa tom èinjenicom. izgledaæe veoma bogato. tako to su se odrekli dnevnica u korist narodnih kuhinja . sreæom nije mu uspelo. On se kao ne to èudi. da kao to reèe gospoða. Stigla sam taèno na vreme. Poveæala bi se op ta pismenost stanovni tva i ostvarilo bi se pravilno tumaèenje pokazatelja kriminala. to je bio samo trik. maslinkama napravim privid bogatije trpeze. a kriminalce je pro irenjem bele knjige. znam ja koliko je dvesta grama. Radna grupa je do la do zakljuèka da æe edukacijom stanovni tva zemlja imati dvostruku korist. a radnik je poku ao da je ismeje. Naravno. Struènjaci su pokazali odanost narodu. je dvesta grama i ne mo e da bude vi e. * Nije prvi put da je Srbija objavila rat kriminalcima. Ovog puta su se ujedinile pozicija i op ozicija. Stvarnost je bila znatno drugaèija. Veliki procenat nepismenog i polupismenog stanovni tva predstavljao je nepremostivu prepreku u pravilnom sagledavanju pokazatelja kriminala u Srbiji . Imam neke goste. . pa . a ja sam ostala da ga maltretiram sa zahtevom da mi is eèe Èajnu i kaèkavalj. Meðutim. ali je prvi put re ila da to uradi temeljito. te vredi dvanaest miliona dolara.Gospoðo. a ostali bi pokrenuli prièe koliko jo ima takvih Rodoljuba koji nemilice tro e . U strogoj tajnosti su dva meseca vr ene multidisciplinarne analize i do lo se do zaklj uèka da je kriminal u velikom opadanju. jer bi se sa znanjem da je toliko dr ava Srbija ulo ila u njegovo kolovanje.Eh. . Pozvan je svako za koga se smatralo d a mo e doprineti re enju kompleksnog problema.mam vinjak i koka kolu i nastavljam ka delikatesu. a ja sam neprimetno oti la u kuhinju. dr ala u velikom grèu. njegovo ime je strogo èuvana tajna. kako bi poveæala svoju efikasnost. mladiæu. Èim sam u la u stan povirila sam kri om kroz poluotvorena vrata od sobe i ugledala oljice od kafe u kojima se nazirao talog. Bitno je da izgleda. struènjacima je reèeno da su arlatani i da se ne prihvataju takve metode. kao oprobanom metodom.

uvek vredi. Udavaèe nikada ne bi verovale da je novac u obrazovanje najbolje ul o en novac i da takav èovek pod uslovom da je iv. Ako tome pridru imo pomisao da je narod izgubio . a ostali nikada ne bi pove rovali da postoji samo jedan Rodoljub.narodni novac.

kako bi mogao konstantno da prenosi znanje na kadar koji bi trebalo polako da pristi e. ali onaj ko pogre i i kasnije se iskreno pokaje. Po to je u demokratskom dru tvu sve transparentno kao u knji ari. nema ta da tra i u policiji. ali je kasnije shvatio da vi e duguje svojoj dvanaestogodi njoj neumrljanoj karijeri. Rodoljub je dobro poznavao svoje podreðene. jer je svakog barem godinu dana . Nije se oèekivalo da se neko javno pokaje. ali ih je strpljivo i ljub azno ensko osoblje vremenom naviklo samo na sugestije. ta policija namerava sa ljudstvom u narednom periodu. a stavila bi mrlju na sopstveni kadar. koji nisu kriminalci? Po to su struènjaci znali da proces pokajanja dugo traje. Ako sudija uva ava kriminalcima iskreno kajanje. koji je bio naèelnik. Onaj ko se ne pokaje. kada je pozvan na prekretnièki razgovor. koji se prodaje na kiosku ili kru i besplatno internetom. to bi na kraju urodilo pokajanj em za ne to to je veæ uèinjeno. Odeljenje je èinilo osam èlanova ukljuèujuæi i Rodoljuba. U nekoj drugoj zgradi. jer bi u tom sluèaju policija morala da penzioni e i one sa deset godina radnog sta a. a i objektivna potreba da se osnuje posebno odeljenje u policiji.poverenje u izjave zvaniènika. Zato je za dvanaest godina njegovog kolovanja potro eno èitavih dvanaest miliona dolara. koje su se sve slivale kod Rodoljuba . ljubazno ensko osoblje javl jalo se na besplatan telefonski broj i bele ilo sugestije. Policija je uzela nov model za dugoroènu selekciju z aposlenih. koje bi se bavilo pravilnim predstavljanjem rada policije. koji se oslanjao na neprestan rad sa psiholozima. Da nije do lo do demokratskih reformi Rodoljub bi i dalje bio poslu ni beogradski inspektor. ali je nevidljiv za razliku od njego vih dela. kome se omaklo. za te ne bi i policija svojim radnicima. kao odeljenje za unapreðenje odnosa sa graðani ma. koji bi neprestano imao dodira sa sitnim provalnicima i krupnim kavga d ijama. narodu je to odeljenje predstavljeno. onda je sasvim oèigledno da taj èovek mora zauvek da ostane fikcija ili junak nekog jeftinog romana. Za one malobrojne verujuæe. najvi i vrh policije re io je da Rodoljuba neprestano koluje na najpresti n ijim akademijama. Mislio je da ga je sreæa pogledala. Struènjaci dobro znaju da svako mo e da pogre i. U poèetku su graðani mislili da mogu putem tog broja da proslede albe na rad policije. Odeljenje je bilo javno . To je zami ljeno kao dvosmerna komunikacija sa jednim smerom pribli avanja. ali iskusni psiholozi bi uvek znali u sasvim obiènom razgovoru da li se neko pokajao. bez odreðenog anra. svojim po tenjem. to nimalo nije isplativo. Konaèno su se stekli uslovi. jedino èime su i mogli. Znao je on dobro da to nije va ilo za celu polic iju. To je samo potvrdi o kada mu je pri prvom pojavljivanju na novom radnom mestu naznaèeno. Rodoljub postoji. a zadaci koje su obavljali bili su tajni. koja su èesto vidljiva ali se jednostavno pripisuju policiji. a nikada se ne proverava da li knjiga ima uvijaè. Tajnost zadataka su garantovali sami rad nici. a sasvim je sigurno da ne postoji vi e Rodoljuba. je r je nova vlast htela samo po ten kadar. velika je verovatnoæa da je po tenjaèina. kako bi se graðani to vi e pribli ili policiji. jer se policija za sve ove godine dov oljno pribli ila graðanima i vi e nije bilo potrebe za pribli avanjem.

Kolege su shvatale . Osim toga nije isto biti predavaè i voditi jedan tako ozbiljan projekat. ali ne tako toplo kao to je znao svakom ponaosob. Kada je u ao u salu velièine manjeg dvosobnog stana. o d nacionalnog interesa. jer je to za njega bila novina.poduèavao raznim ve tinama. Izlaganje je podelio na delove. Kao i uvek. kojim bi nekako naznaèio ta se od njih oèekuje i kako da pristupe takvim zadacima. ali pomalo se pla io timskog rada. zabele io je sve u glavi. istreniran da ni ta ne bele i na papiru. a delove je u glavi obele io bojama. nasme io se svojim podreðenim kolegama. Celu noæ je smi ljao uvodni tekst.

to je nekada znalo da ometa istragu. U svakoj novonastaloj selendri prvo se obezbedi repetitor. jednostavno preneo u svakodnevni ivot. nekako. Pred Rodoljubovim oèima se pojavila narand asta boja. a sve ostalo odrade stotine odgledanih ep izoda. Naime. Napravio je kratku stanku. a pred njegovim oèima pojavila se uta boja.njegov polo aj. koja je oznaèavala poèetak èetvrtog dela. pa je usvoj enu emu. putem medija. Dovoljno je da pomisli. ali ve to uraðene kratke forme sa sliènom koncepcijom su pri hvatljive. No. Kao to znate. da pravilno sagledavaju rad i uèinak poli cije. Ako sam naglasio reè. Ovo kratko izlaganje zavr io bih sa prièom o medijima. a èesto su i osumnjièeni . Mi smo po nekoliko puta odgledali sve epizode CSI serijala i do tanèina razraðivali postupke. tako to su objavljivali imena lica prot iv kojih se vodi postupak. koja je oznaèavala prelazak na drugi deo. ali ono to se bude primenjivalo. Rodoljub je imao trening iz elektronike. kako bi ih konstantno odvraæali od potencijalnih kriminalnih radnji. a sve ostalo æe proizaæi iz timskog rada. Za jednu ovako malu i siroma nu zemlju neprihvatljivo je snimanje takvog serijala. Duboko sam ubeðen da neæemo imati prilike da primenimo svo steèeno znanje. po kojoj su se otpornici oznaèavali bojama. zapoèeo je izlaganje. èak i onima u dijaspori. Na zadatak je da nekako omoguæimo na em narodu. Proseèan Amerikanac provodi puno vremena uz televizor i vi e se ne postavlja pitanje dostup nosti televizije. Bez uobièajene jutarnje kafe. Po tovane kolege. moralo bi biti bez gre aka ili sa najmanjim moguæim gre kama. takve serije su pravlje ne da bi se buduæi prekr ioci odvratili od zamisli da uèine neko krivièno delo. tako da nisu kvarile trenut nu atmosferu. mi smo najbolji meðu najboljima i od nas se oèekuju rezultati. Neæe vi e biti uzaludn o potro enih scena hap enja. koji se snima prilikom hap enja. pomisli da je prvi veæi grad opremljen sa takvom ekipom. koju je kao predavaè ispijao sa kolegama. Ako mislite da su Amerikanci pravili takve s erije da bi nama pomogli u kolovanju kadrova. prvo prolazit i kroz na e ruke. grdno se varate. ali nikada nismo diskutovali o razlozima postojanja takvih serija. da se vratimo u Srbiju. Preduslov za rezultate je disciplina. ako se ve to ukomponuje sa re ijskim elementima. to je oznaèavalo da je vreme za treæi deo. Pored toga imamo zadatak da kriminalcima poka emo svu superiornost policije. a dostupnost se ne dovodi u pitanje. a nadamo se i da æe biti delotvorne. do lo je vreme da praktièno primenimo steèeno znanje. Do sada su mediji bili naviknuti da kr e Zakon o kriviènom postupku. mo e postati jedna domaæa CSI epizoda. a i bile su svesne svoje odgovornosti. jer æe se i oni jednoga dana vratiti u zemlju. pa tek on da zdravstvena stanica. Ta dva cilja biæe neraz dvojiva i meðusobno æe se preplitati. Odmah æu da ka em vrlo jednostavno. red je i da naznaèim kako æe se to ostvariti. Po to su serije vrlo uverljive. logièn o je da proseèan Amerikanac negde u Iaowa-i. samo u kraæoj formi Od danas æe sav policijski materijal. Pred Rodoljubovim oèima se pojavila crvena boja. Svako hap enje. pa tek kada se valjano obradi davaæe se medijima.

kolovanije. do lo je drugo vreme zakon mora da se po tuje. trezvenije.imali nesagledive posledice. Meðutim. Upotrebite sva raspolo iva poznanstva i veze kako bi do li do takvih novinar a. potra it e nove. . Svake promene stvaraju odbojnost kod ljudi i sasvim je razumljivo da æe toga biti i kod novinara. Ako dosada nji novinari nisu raspolo eni za takav vid saradnje. koji æe shvatiti znaèaj i potrebu novog pristupa starim temama.

Izvolite pitanja. koja je bila dovoljna da pokrije kolarinu za preostale dve godine studij a. Roditelji su oèekivali njen nastavak kolovanja i obradovali je sa u teðevinom. * Svetska ekonomska kriza je mnogima promenila ivote. Jedino R anka nije imala zavr en fakultet i to je prevagnulo u njegovom izboru. Sve je isto. samo su se promenili broj evi telefona i lica na pijacama. kako do lo . da. jer la i nije la ako nema tetne posledice. a kada je izdahnula bila je spremna za novi poèetak. Jo pitanja? Borivoje okleva. Nije imao hrabrosti d a Ranku izbaci na ulicu. nadam se pardon. koja je uskakala sa intervjuima i prilozima.Ah. Udahnula je duboko i kao ekonomska kriza jednim pot ezom izbrisala godine jurnjave i dokazivanja. Neki su pali u depresiju. Buni me to to nemaju potporu u realnosti. Takvi novinari moraju biti spremni da objavljuju blic vesti.tako pro l o. Takva blic vest bi u narodu malo uzdigla ugled tog odeljenja. pa je na ao kompromisno re enje i zaposlio je na ulici. ali nekako je k riza svojom te inom malo ubla ila pad. To bi bilo sve. . a na njeno mesto postavio Ranku. da je sve drugo strogo poverljivo. Ovako formulisano ispada da je ta vest la . Kao i uvek najbolje je da vam dam konkretan primer. gde god bi se ukazala potreba.Ja bih da prokomentari em ove blic vesti. . je uspostavilo blisku saradnju sa istim odeljenjem iz Bugarske u cilju razmene steèenih znanja i dalje regionalne saradnje. koje nemaju potporu u realnosti ili im se ne mo e uæi u trag. Re ila je da naredne dve godine provede isto u jurnjavi i dokazivanju. Postoji skupina ljudi koja se vodi onom narodnom. ali ovog puta pred profesorima. Vest bi mogla da izgleda ovako Specijalno forenzièarsko odeljenje pri MUP-u. Izlaganje je bilo koncizno i delovalo je da su ga svi razumeli. Oni najmalobrojniji su iskoristili krizu za vlastito us avr avanje. . . i smireno i èekuje prolazak. ali je nekako morao da otpusti jednog radnika. Pasti sa konja na magarca nikom nije lako. naiæi æe na odgovor. Izbac io je jedno deri te koje je se bavilo pijaènim barometrom i gradskim saobraæajem. ali ipak se usuðuje da pita. ali takvu vest niko neæe istra ivati niti dubiti. te su uz ekonomsku pridodali i du evnu krizu i time smanjili ansu za boljitkom kada kriza proðe. to se nije dogodilo. Kada je kriza zakucal a na vrata televizijske kuæe u kojoj je radila.Ako mo ete malo da mi pojasnite to za blic vesti. . direktor je pokucao na vrata etajuæeg osoblja i sa vidnom tugom u oèima saop tio odluku o otpu tanju radnika. kako bi spremno doèekali ekonomski oporavak i nadoknadili sve ono to im je kriza oduzela. Ako krene da dubi.To samo deluje. Pred samu krizu Ranka Milosavljeviæ je bila etajuæa novinarka.Hvala vam na pa nji. Naravno. Na la se tamo gde je bila pre deset godina. najmlaði èlan u odeljenju. Jo pitanja? Nema. a ne bi izazvala nikakve ne eljene posledice. jednu stvar sam umalo zaboravio da napomenem . Delovalo je frta lj minuta dok se nije javio za reè Borivoje. Svo etajuæe osoblje mu je bilo drago i kvalitetno.

Nakon dve ipo godine marljivog rada imala je u ruci diplomu diplomira nog novinara i napokon je dobila oseæaj da umesto papira dr i moænu palicu. sa elementima zabu avanja.Posao na televiziji je otaljavala. sa kojom mo e . a fakultetu se preda no posvetila.

a ipak se panièno osvrnula kao da je htela da bude sigurna. Kriza je pro la. Re ila je da se oproba u istra ivaèkom novinarstvu. kako bi se na li po prestanku euforije. veæ malo dublje u potrazi za muljem koji obeæava. Tako je mislio Borivoje i nije bio od tih koji su enama poklanjali p a nju tog dana. ali svi su zraèili naivno æu. da su samo tog dana ene i mu karci ravnopravni. Ranka nije shvatala da to nije policij ska palica. Mulj je prekrivalo granje i u si lnom raskrèivanju granja. Odluèio se za direk tnu varijantu i sroèio reèenicu : Ranka. kada je prisustvovala slavi i èula gorku ispovest jednog seljaka pokraj Drine. Ranka je od èeprkanja u jednom selu pokraj Drine do la do Beograda gde je trebalo da nastavi kopanje u potrazi za muljem. Diploma joj je sazidala samopouzdanje. Ne bi t o bilo ni ta èudno da nije spomenuo kako na nekoliko kilometara ispod njega privatnik na sprudu vadi ljunak sa svim dozvolama i bez ikakvih trzavica. Kao i ljunkari i ona je krenula da kopa. Borivoje je dobio zadatak da nekako ostvari kontakt sa Rankom i ispita da li je pogodna osoba za predstojeæu saradnju. kao i plodna oranica. da j oj neko ne stoji iznad glave i prislu kuje telefonski razgovor. . Meðutim. veæ neka sasvim druga palica sa kojom se napada. Borivoje je presekao stalo enim glasom : videæe me u izlogu . a u sebi se nadali da æe zauvek biti kao i do sada u Srbiji. ko je taj stranac? Kada bi nakren ula èa u sa vodom videla bi obrise nepoznatog lica na povr ini èa e. Sreæa joj se delimoèno osmehnula na svetog Trifuna. ljunkarska mafija. Ovog puta je magarac nosio i te ku diplomu i sve te e je podnosio teret posla. Osmi mart je skliznuo u deveti i potpuno se istopio u desetom kada su ene zaborav ile na jo jedno poni enje. Namerno je pozvao Ranku devetog. koja mu svake godine otme po koji metar du cele njive. U glavi je imao iroku lepezu oprobanih triko va u uspostavljanju kontakta. da bi na kafi u obiènom kafiæu priznao da je on jedan od ljudi. ali ne po plitkom sprudu. a potom flert. zavr ava na sprudu. Po to svi kopneni i vodeni putevi vode u Beograd. ne bi li naèula neku ne vdu ili kakvu nesvakida nju prièu. Ranka se zbunila i ni ta nije mogla da izusti. ako te zanima ko su pravi vlasnici ljunkara. Dok je prala zube. a ona jo uvek ostala na magarcu. koje im svake godine prireðuju mu karci uz njihovo preæutno odobravanje. Petao etao . a novinarski sta prodornost. Svakim trenom joj se vrzmalo pitanje po glavi. jer je reèna æud nepredvidljiva.da se odbrani od golorukih napadaèa. Nij e se alio na Drinu. izvor blizak policiji. doði sutra ujutro u deset u kafiæ. a u glavi se pojavio naslov. Sluèajan susret. biæu u utoj ko noj jakni. piæu kafu i gledaæu prolaznike . koje novine navode kao. irila je oèi i èuljila u i. ali se alio na dr avu koja mu ne dozvoljava da raskrsti sa njivom i posveti se ljunku koji je u dana nje vreme bogom dan. Ranki je istog momenta srce presekao ig pravednosti. Pre nego to je udahnul a sa namerom da pita ko je on. koja samo slu i za odbranu. a sluèaj je zahtevao veliku ozb iljnost. Iza njenog stola je bio zid. sa koga neki drugi ljudi ubiraju korist. neminovno je bilo da nekom privuèe pa nju. ljunak koji Drina pot kopava ispod seljaèkih njiva.

Nervozno èekanje podrazumeva neprestano izviravnje na ulicu. zatim etkanje u svim pravcima. kojeg je oko moglo da registruje. Kada je napustila zgradu televizije. a u njenom sluèaju neobavezno pogledivanje u svakog ivog stvora. kuvala i pila kafu. ali ona je samo . od etala je do prvog autobuskog stajali ta. koji joj je dao do znanja da treba da krene na sastanak. Neko bi se iznervirao to èitavih petnaest minuta ne dolazi autobus. uvek bi joj pred oèima bilo njegovo nepoznato lice. nije oseæala veliki strah. sve dok joj se nije ukljuèio alarm na mobilnom .pi kila. Por ed zebnje i teskobe. Nervozno je èekala autobus. za koji je znala da neæe naiæi.

Gledala ga je pravo u oèi i èekala da zapoène prièu.Ma da. u kojima neko nekog prati.Da. Kola amerièkih akcionih filmova. Napravili su kratku stanku. a ja tebi? Znao je da tu nema mnogo filozofije. Nije mogla da sakrije odu evljenje.Ja sam policijski inspektor. hteo sam da ti ponudim saradnju na du e staze. . .pogledala na sat i nastavila pe ice. visoka. èiju su liniju presecale raznobojne haube. ja nemam emisiju.Ne. gde je na uglu jednog rafa. Borivoje je ustao i pru io ruku. Stranac postaje obièan stranac od koga treba da uzme intervju.Ovo je tvoje. . tu su i biografije. Izvadio je iz d epa. . ba mi je drago da je tako. sve vreme se pitam ko si ti? . sa pogledom na ulicu birka la deèje èokoladice. da je to sve mo da neka prevara. Mi ti damo materijal. Neka se zove neka se zove Rotacija. delimièno zaklonjenu granama obli njeg drveta. èiju je sliku stvorila refleksija skoro opranog stakla. zavr io se kada je kroz staklo kafiæa ugledala utu jaknu. Elem. Stranac je pratio njenu figuru. ali mi nije jasno za to mi se nisi predstavio kada si me nazvao? . papir presavi jen na èetvrtku i stavio na sto. Najednom se prenula. Naruèila je obiènu kafu. Verovatno ti je sada jasnije. Kada je bila na rastojanju od oko dva koraka. . sem da se nasme i. jer su èekali da se konobar okrene i zapoène petometarsk i njihajuæi hod sa praznim anjcerom u ruci. Ne duguje mi ni ta. Oboje su registrovali konobara koji se pribli avao i strpljivo bez reèi èekali da je uslu i. Nudim ti ansu da stvori emisiju.Verovatno se pita . Ni ta joj nije preostalo. . ne to si prevideo. .Za to me zeza ? .Jesam. . barska stolica ulila joj je oseæaj sigurnosti. Tapacirana.Ne zezam te. a ti kao novinar napravi prièu. Mi bismo te snabdevali policijskim materijalom u vezi aktuelnih kriviènih dela. ali stvar nije bila tako jednostavna da bi mogao u jednoj reèenici da objasni ta u stvari eli. ali je probala da prikrije sa ironiènim pitanjem . koja æe se tek kasnije otkriti i neve to je poèela da napipava koliko u njegovoj prièi ima istine. odmah ovde u kafiæu.Hteo sam da vidim koliko ti je stalo do informacije.Ma to ti je u opisu posla sad se i ja malo zezam Borivoje. Zar ne vidi da sam ozbiljan? . Zadu en sam za komunikaciju sa novinarima. .Ti meni vlasnike ljunkara. .Drago mi je. Pretpostavljam kriminalne. Ta imena i bigrafije su samo izgovor da bismo se sastali . Iza la je iz prodavnice i nastavila smirenim korakom da koraèa trotoarom. koja se spremala da zakoraèi u kafiæ.Znam.Opa. a tvoje bi bilo da to lepo prezentira narodu. . otkud znam ta ti treba. Izvoli sedi. da sada mi je mnogo jasnije. ja sam Borivoje. jer je shvatila da on zna kako izgleda. . kako znam ta ti treba? .Po tovanje Ranka. .Aha sada si se uverio da mi je veoma stalo.Zna se ta narod zanima. Pe aèila je oko pet minuta kroz krivudave doræolske ulice i u la u samoposlugu.

Pitoma Portugalska muzika pokrivala je zujanje savr eno èistog auta. kada mogu da se malo pobli e upoznam sa materijalom? . koja se istop ila pod naletom tranzicije. izvadio je d epni plejer i pomoæu nekog kabla u tekao u radio. Ðavo bi ga znao. . zaobi ao kola i mirno pru io tra eno. Strpljivo ga je gledala dok æaska sa ankerom i komentarisala u sebi kako je pr avi pandur. sem nekoliko vozila biv e radnièke klase. Njegovo voðenje igre pre lo je u bezobrazluk. jer su svi spadali u prosek. Pre nego to je krenuo. . Ustali su istovremeno bez reèi. Nije vi deo kako ga Ranka sumnjièavo gleda. On je vratio presavijen papir u d ep i krenuo prema anku. . pandur je to. a on je zastao kod crvenog Juga. Kafom je htela da dobije na vremenu. Ranka se potrudila da èuðenje ne izaðe iz njenih oèiju. kako bi se malo pribrala. jer jo uvek nema nikakvog dogovora. . Kolima. ili joj se ne izmig lji smeh iz ponekad neposlu nih usta. U ao je u naselje na obali Dunava i parkirao na parkingu. a ona prema izlazu. Hoæu da vidim legitimaciju. jer je pretpostavio da vi e nema prepreke njegovom zadatku.Poka i mi znaèku. on je bio ozbiljan i njene komentare nekako prebaci vao u njegovu korist.Sumnja u mene? . Osetila se kao da ide kroz moèv aru punu ivog blata. Gled ala je automobile i pogaðala koji bi mogao njegov da bude. samo da popijem kafu.Ovde nema policije. jer je zakljuèavao vrata ali je èuo njen pomalo usplah iren glas. Mo da se znaju ili pak eli bolje da ga upozna. otvorio vrata i rukom pokaza o da mo e da uðe.Odlièno ime. Ba u duhu naroda i policije. a ona nije stigla da izvaga koji je automobil i nspektorski. koja je bila samo u reèima. a krajièkom oka je pratila njega . samo da je vidim. koji je poèeo da se kotrlja negde ka Dunavu. Ona je u ivala u muzi ci. H tela je . kao da je htela da mu da do znanja da je spremna bez pogovora da ga prati do sledeæeg nivoa njegove igre. jer je Borivoje elegantno ra nirao jaknu.Hoæe da je polako izvuèem sa dva prsta? . Ti ina i obostrano streljanje oèima nije dugo trajalo..Mo e odmah. samo stambene zgrade i drndavi Jugo. . naravno. Pojavio se na vratima i izvinio. ide ispred nje i pov remeno joj pru a d entlmenski ruku. Iza li su iz kola. Moja kancelarija je na pet minuta odavde. a on je jedina osoba koja zna gde je blato.Aha va i. Na svaki njen aljiv komentar. kao znak da mu veruje. a on u svom uspehu. ali nije imal a kud.Bilo kako. Pomalo ljuta na sebe.Dobro. a i èeznuæe kada se istope njihova vozila u nekoj visokoj peæi. letimièno je pogledala legitimaciju i u stavu mirno klimnula glavom.Skuvaæu ti novu u kancelariji. Stajala je na èi stom trotoaru i mirno posmatrala parkirane automobile du ulice. Koraèa li su desetak koraka. . jer koristi svaku situaciju da pridobije nekog ili neku informaciju. jer oèigledno vi e se nije oseæala kao da uzima intervju nekom strancu.

slu beni je. . time se vozite? .Ma da.Izvini. . zaplenjeno je nekom kriminalcu.nekako da ispegla napetost koju je stvorila.Ih. . .Nije moj. izgubila sam iz vida da je ovo tvoj auto.A d ipovi se ne zaplenjuju? .

a nova hap enja se snimaju. smisliæe kako æe da popuni . Dva poluskupljena stopala èekaju znak iz glave da kre nu dalje. Hajde pusti jo neki. Krenule su pokretne slike. za koji su oboje bili sigurni da æe uskoro uslediti.Vidno.Samo jo da ubedim urednika i direktora Rekla je to nekako zami ljeno. ali èist stan. Pome ano svetlo zbunjuje mi èula. koja joj se stvarala u ustima. do sl edeæeg susreta. Meðutim. prethodilo je ulask u u oskudno name ten. ali se prodaju i novac vraæa narodu.Napredujemo. .D ipovi se zaplenjuju. D entlmensko otvorenih dvoje vrata. Rotacije. . Tek ga sat vremena poznaje.Koraèaju æutke ka ulazu. a ona je izabrala liker. Kada je omirisala èa icu sa likerom i kucnula se u èast. oboje su znali da æe sav posao oko ubeðivanja preuzeti na sebe materijal koji joj je ponuðen. Dok je on pravio kafu. prisetila se samo pitanja u vezi stana gde se nalaze. tvoje Rotacije. ta ako moja stopala krenu nekontrolisa no da igraju kolice? Onda bih morala da bacim kredu koju nemam. Èestitam. Æaskanje nije dugo trajalo. Videla je ljude na autobuskom stajali tu.Vi ste se ba potrudili pri snimanju i monta i. Odgledala je prvi kratkometra n i film i prokomentarisala. ali je vi dim. jer je elegantni pokret enske leve ruke. Pozdrav bez stiska ruke i kreæemo dalje. dao do znanja mu kom mozgu da je vreme da se zajednièko vreme. Skuvao je obeæanu kafu. zar ne? . Iz torbice za dokumenta izvadio je disk i bez reèi ubacio u plejer. . jednominutno æutanje u liftu i gledanje u stranu. Zalupila je vrata od kola u ulici naspram televizije i krenula sigurnim korakom ka pe aèkom prelazu. kako bi pri krila pljuvaèku odu evljenja. Oko èeka njega. koja je smislila tokom kratke vo nje .Ba tako. ali promenjena boja njegovog glasa slikovito joj je pokazala da je preterala. Tebi ostaje da popuni emisiju sa komentarima i statistièkim podacima i ma tovita si ti. Prièamo o mom privikavanju na novi stan. kao da je pred sobom imala neizvestan posao. Meni prija . kasnije æe isplivati neka druga mafija . ali po to je obeæala sebi da neæe vi e da ga pecka. Zarobljena sam u svetlu i batu nervoznih koraka na ploèniku ispred Bilet Servisa. Ne èujem fontanu koja je na deset koraka od mene. Glava èeka znak od oka. prepustila se æaskanju bez pomisli na poslovna pitanja. a ona je veoma èesto srkutala u malim gutljajima kafu. Ranka oseæa njegovo ignorisanje i bez taktiènosti nastavlja. kao da je na tri. Imala je na umu jo neka pitanja. Pojavio se. pretvori u lepo provedeno zajednièko vreme i nastavi da ih vezuje samo kroz poglede na sat ili najave programa. tako da æemo moæi kontinualno da te snabdevamo filmiæima. ali ih je usled euforije trenutno zaboravila. diskretno je stavila èokoladne bananice na tacne. . * Mrak je udavio dan i dozvolio reklamama da poka u rasipni tvo grada. Mo e da napravi neku specijalku sa onom tvojom ljunkarskom mafijom. iz iroke lepeze ponuðenog piæa. Imaæe dovoljno za mesec dana emitovanja.Dvadesetak. Podsetila je sebe na samokntrolu. Uostalom inspektor ne treba da bude upadljiv. Koliko imate spremljenih filmiæa? . kako se naginju nad ulicom i nervozne poglede upuæuju u daljinu ili èasovnik.

Pometnja u mozgu. a usne krenule u istra ivaèki pohod. Kreæemo ka drugoj mrdalici. Hodamo lagano. Sa eljom da se tako nastavi. a svetla su sve prigu enija. Svakim korakom smo bli e kraju ulice. Oseæam njegove prste u kosi i pogled na mom licu. èista erotika. Taman kada sam pomislio da æu da zapoènem novu neuspelu scenu. kratak udisaj. koju pokreæem i èekam ta æe da se desi. predla em da negde sednemo. Podi e veðe i potvrðuje. Vijaèa ima dva kraja. ali na moju trenutnu sreæu i kolektivnu trajnu nesreæu erotika je to talno poistoveæena sa seksom. Stojimo nepomièno.Hajdemo levo. obnovilo je scene zapoèetih dodira i neuspelih poljubaca. trenutak u ivanja. samo znam da koraèamo po ploèniku i polako presecamo osvetljene izloge. pokazuje d a uðem. zbog svog karaktera mame osmehe u radoznalim ljudima. Dolazimo do malene raskrsnice. koja dr e ruke razlièitih ljudi. Gurkam ga i tiho ka em. stvorile su plamièke romantike u nama. Zastajemo ispred neke galerije. Upirem pogled ka mrdalici. kao jednom velikom vijaèom mogli da premostimo parkirana kola. U slabo osvetljenom uglu èami mrdalica kojoj ne mogu da predvidim pokret. na prvi poljubac. Imam oseæaj da bi sa na im rukama. koju neko veæ pokreæe. a mo emo i da prièamo o alarmima. a ruke nam se jo laganije nji u. Njeno lice pro arano senkom mrdalice. a krajièkom oka vidim nadolazeæe siluete. pored mrdalice na kojoj momak stavlja devojci ruku u kosu. Pri ulasku primeæu jem galeriju na kojoj nema ljudi. Pisak senzora na ulazu nije dozvolio nadolazeæoj jezi da se ustolièi u mom telu. svetlo ispod mrdalice prolazi kroz ice i obasjava nam lica. spu tam ruku i pu tam ih da se ponovo zamrse meðu njenim prstima. koji sa dve strane okru uju udobne klupe. a on zabacuje glavu. Koraèamo uskim trotorarom. usne se odvajaju i ostavljaju oèima da razvijaju po udu.to ga vidim. Mrdalice na postoljima i zidovima. Ne znam gde smo krenuli. sve dok nismo prste prili kom izlaza na tren rastavili. Ovog puta nisam prigovarala da poljubac dugo traje. Sa osmehom potvrðuje i ka e kako bi joj pasovao neki zavuèeniji kafiæ. To samo mo e da ispadne u vidu postera iz dvadeset god ina starog èasopisa. zateèeni prizorom. na kojoj su dvoje okrenuti jedno prema drugom i dr e se za ruke. Devojka momku cepa ko ulju. * U novinama je pisalo da mrdalice obiluju seksom i pomalo sam se pla io kako æe Olja reagovati. Prilazimo do postolja. Produ ili smo pravo i posle tridesetak koraka zastali i pogledima se usaglasili da nema svrhe stajati ispred kafiæa. . Sedamo za sto. koji jo vi e istièe skuèenost ulice. . iz kog ne dopire glasna muzika. Prsti su se zamrsili u njenoj ko si. Bitno je da sam je napokon osetila. . Prste iz kose odmrsujem. gde mi d entlmenski rukom i polukorakom u stranu. Bez reèi prilazimo prvoj mrdalici. Ovog puta uzimam ulogu predvodnika i prvi se penje m uz uske stepenice. Iza nas èujem sve bli e korake. Pogledom se usagla avamo da on pomeri mrdalicu. Pokret njegove ruke izaziva irenje njihovih ruku. Iz daleka se vidi da nema vulgarnosti. Desio se neoèekivano. a tela im se pribli avaju sasvim dovoljn o da im se usne spoje. Mrdalice smo pokretali i sa ukr tenim pogledima pratili. shvatio sam da sam akter produ enih starih scena. da mnogo traje poljubac.Ma bolje desno. ne smeta mi. Prve iskre proleæa.

ako ga pred polazak pitam. to je samo kamufla a. Ne postoji zgrada koja nije i arana. Nisam od tada zalazila u ovaj kraj. Vidim dva kreveta i odmah zakljuèujem da je jedan udoban. . Zajedno sa zvuènim kutijama. Ormar mi je na dohvat ruke i njegove stala e su pune nekih sitnica. Mrtvoj prirodi ivost daje dek sa ogromnim skalama . privlaèi pogled kao da je èudo ive prirode. Zidovi su reljefni. jer sam prvih godinu dana radila u koli na Du anovcu. veæ naslovi. . Mo da ispadnem radoznala ve tica. Spretan poziv da mrdalice zamenimo na im telima. koje me uvek zanimaju. jer ne elim da mi jedna banalnost pokvari veèe. pa ako sprema neku plavu ribu savr eno æe se slagati.Priznajem da ti je uspela kamufla a. po kome krabaju samo po zgradama koje su preko deset godina stare. Na e kafe su verovatno istog ukusa. a odsu stvo tuðih pogleda smo maksimalno iskoristili. Po elela sam ja to i ono veèe. n a kojima su knjige i diskovi.Ne. Èula sam da umetnici imaju neki kodeks. k oje ne mogu da vidim dok ne ustanem. koju oèigledno veæ neko vreme pijucka. èuènuo je ispred mene i poèeo rukama da mi mazi butine nudeæi mi poljubac. Jo kada sam u la privukla me je polica koja je u visini mojih grudi. napravile ne to vi e od po ude. ali ovog puta samo mogu da se skoncen tri em na podnu policu koja je preko puta mene. koje zasenjuje sve prisutno. ali moram da priznam da su jo tri dana ljubakanja po parkovima i etnje gra dom. Obo avam knjige. Ni ta se nije izmenilo. ali me ne zanima arenilo korica. . Pu tam sa plejera. Kada sam mojim butinama dodirnuo njene pomislio sam da je prib li avanju kraj.Dek je autoreversni i stalno obræe jednu istu traku. Ma kupiæu neko blago belo i roze. * Nakon sedam dana od pomeranja mrdalica. ali spretnim manevrom Olja je prebacila noge preko mojih i na la se u mom krilu. Prihvatila sam. Pogled mi je nemiran i farba nevidljivom farbom èitavu sobu. Postoji ne to to se zove praktièna blizina. ali svaki put kada je skinem sa njenih usana postaje mi pitkija.Pijuckamo kafu i komentari emo mrdalice koje smo videli. kao i svakodnevna prièa telefonom. Kupiæu roze vino. Nismo vi e krivili glavu. elim da se probudim pored njega. ali sam se malo drznu la i zatra ila piæe. Nije mi puno trebalo da pronaðem zgradu. Na vratima poèinjemo da se ljubimo. koje igraju u ritmu muzike. Èim sam sela. Svakim poljupcem bili smo bli i. a svak im dodirom hrabriji. Nije nam dugo trebalo da nastavimo gde smo stali. Nisam se probudila pored mu karca od kako je onaj kreten uha p en. Zaboravila sam da ga pitam koju ribu sprema. Umesto slika su police. ali ako sprema plemenitu belu neæe puno odudarati.Kako kada dek obræe traku i one skale se pomeraju? . a skale sam povezao direktn o na plejer. a miris ribe se me a sa mirisom rakije. Talas urbanog izra av anja zahvata sve delove grada. prljavo beli i haotièno isprskani sivom bojom. koje su pribli ne visine. Sme ta me u jedinu sobu koju ima. sem ne koliko kioska to je uklonjeno i gomila modernih grafita to je dodato. . koju planira sam da spremi. pozvao me je na veèeru.Pu ta muziku sa deka? . Sa èa icama u ruci pojavljuje se trenutno èudo ive prirode.

Moji su imali gramofon od davnina i nikada nisu bili zainteresovani za kasete. . koje smo razmenjivali u pauzama u ispijanju piæa.Ni ta. samo reci kako. Osetio je moje ushiæenje.Nismo mogli da zakamufliramo elju za poljupcima.Nemam per un. a na vrhu su dva ampanj boje.Znam recept za odlièan preliv. volim ja da prièam o dekovima. Jo uvek ne znam da li me je vi e uspavljivala muzika ili . .Iscedi pola limuna. Mo da bi i on isto rea govao. . da moram da ih odla em u pajzu. Tako sam otkrio da sprava iz sredine sedamdesetih. Nije mi proble m da mu zatra im. a ja sam od d eparca kupio polovan dek kako bih mogao muziku sa pozajmljenih diskova da snimam na kasete .Naravno. . ali su potisnuli ploèe i tako su postali jedini izvor nove muzike.Ako izuzmemo radio. Nije ni trepnuo.Pre dve godine.Nije problem.Ej. da diskovi su bili papreno skupi tada. Suze sa sveæa polako se slivaju niz njihove duguljaste obra ze i zavr avaju na mesinganom postolju. . Kada si poèeo da ih sakuplja ? .Papreno. a ja æu njega za dekove. ali ne ide da samo ja bazdim na beli luk. a sigurno æe ti se svideti. otac se odre io i kupio novi plejer. dodaj malo maslinovog ulja. . .Ne zezam. a dekovi ostaju uredno poreðani na policama od poda d o plafona. Nazirem fla u sa maslinovim uljem. stari dobri radio. ali ne shvatam ta predstavlja to to sam videla. ta te je navelo da ih sakuplja ? Izvini ja kao islednik . ali samo u mislima. mo e da zvuèi skoro kao sprava iz sredine devedesetih. Pred spavanje sam pu tao tiho muziku. Nije me iznenadila njegova pedanterija u kuhinji.Sakuplja dekove? . Dominiraju sprebrni i crni. Shvatam da sam dobro videla. kojeg su varnice umno ile u puno primeraka. Neka me pita za to imam toliko cipela. Varnice prestaju. . odmah je poèeo da cedi limun. poput onog u sobi.A. Polako prinosi na sto pleh sa sku ama. Totalno zbunjujuæe i neoèekivano. jer sam se u istu uverila kada sam posetila kupatilo. ozbiljno sakupljam. Moram nekako da se snaðem. ali samo one sa vu metrima. Vidim veliki broj dekova.Da. soli i dva èena belog luka. Navikla sam da jedem ribu sa belim lukom. Èek am da varnice proðu i izbri u priviðenje onog deka iz sobe.Mo e i bez per una. . napraviæu. otvori pajz i dodaj mi maslinovo ulje. Otvaram vrata prostorije koja je u rafovima od poda do tavanice. pravi se za pet minuta. Odmah je desno na polici. da dobro si videla. . . Kada sam imao esnaest. . Zapravo otpili bi po jedan gutljaj kada bi pravili pauzu u ljubl jenju. Bljesak velike sijalice u maloj pros toriji izazvao je varnice u mojoj glavi.Da. Kada smo na na im usnama napravili me avinu rakije i konjaka pre li smo u kuhinju. probala sam. malko per una. . kada bi video moje cipele na istom mestu uredno slo ene u kutijama.Priznajem da izgledaju moæno. izmeðu kojih su kri ke pomorand i.Zeza ? . ali ipak ukljuèujem svetlo. Prihvatam se roze vina i nazdravljam dekovima. Nije isto cipela i dek.

Prsti ma dodirujem njegovu ruku. U elji da se malo vi e posvetim sebi. . elja za nasladom preskaèe sve barijere uètivosti. . . sa diskretnim utim pozadinskim osvetljenjem To mi je nekako ostalo u seæanju. Nije èekao moju reakciju. Ideja je bila da se u svaki dek stave ka sete i pritisne snimanje sa pauzom. ali ja sam tako jela da mi se ne naduje stomak. . Ukljuèio ih je u struju.Uf. nalazi se u ovoj s obi. kada bi momak zaustio da me ne to zamoli. htela bih da te ne to zamolim elim da donese to vi e dekova. onu crnu Yamaha-u iii srebrni Technics. ali ne rade svi perfektno.Branko. raèunaj na jo tri komada. Ako je tu. sporo. Ko zna ta bi meni pro lo kroz glavu. odoh èas do kom ije. ni ta hajde da izabere dekove. . Mo da se pobojao da æe ostati bez seksa. Koncert broj jedan za klavir od Tchaikovsky-og je pokrenuo vu metre. Kako je lepo bilo gledati ga dok prièa i secka luk. hmmm. probirljivo i malo. a on montira kablove. Jela sam kao maèka koju redovno hrane. onaj Sansui u drvetu.Najbolji. pravila bezb roj varijanti sa èetiri i sedam dekova. oprali ruke. sada me stavlja na raskrsnicu sa deset puteva. a on je sipao vino u èiste èa e i pozvao me u sobu. tako da smo slu a li ti inu. O iveli smo tridesetpetogidi njake.A. Ja sam iza la iz pajza. Dekovi ga inspiri u. a seckanje mu nije strano. Zub vremena èini svoje. Ugasio je svetlo i pribio se uz moje telo. Do lo je vreme za dezert. Èvakanje vratanca i u tanje kablova prekinuo je njegov glas. Poèinjem da stavljam kasete. tako su se palila svetla na vu metr ima.Sviða mi se tvoj hobi. a on mi se pribli ava i rukom me ne no mazi po licu.ta si ti mislio? .Svi su u radnom stanju. .Ni ta. a on u mene. to .veliki vu metri. Kako je èvakao prekidaèe. da ih poreða ispred stala e i napravi kamufla u. veæ se okrenuo i nestao u predsoblju.Fale mi kablovi. Verovatno je pomislio da je ne to u vezi seksualnog odnosa. kako bih sa distance acovala dekove i od uredno poreðane gomile. Sve to sam do malopre po elela.Koliko mogu da izaberem? . Zavr ili smo jelo. Sada ga gledam preko sveæa kako spretno prstima odvaja ko èice od ribe i protinje stopu od èa e kroz dva prsta.Hoæu ona dva boje ampanja. Njegov osmeh. Ja gledam u dekove. gledam ga boleæivo i pravim dubok udisaj. Ne znam kada æe mi se ovakav trenutak pru iti ponovo. a ja sam ih prenosila u sobu i reðala kako sam htela. vakanje i povremeno zujanje fri idera. On ih je skidao i spu tao na pod. Doneo je sedam kaseta i kablove. Ne znam za to maèka tako jede. kablovi u ruci i ljap po dupetu izazvali su blagi grè mom u stomaku. . srebrni Kenwood i Kardon.Èetiri. U kuhinji nije bilo muzike. mu karci. . . Nazdravljamo.Ba smo tim. Ej. Eh. ja sam poèeo da o ivljavam uspomene i od toga napravio hobi. . Sada shvatam. U ao je. Da li su svi ispravni? . ostaje mi samo da u ivam. a izlaz prvog da se spoji sa ulazom drugog i tako do sedmog.

. izmeðu nekih zgrada.Ma daj otkud ti to? . .Ej. To je bilo mesto na kome smo mogli oboje da u ivamo. Zbunjeno zastajem i gledam ta se de ava. ispod æuvika zvanog Èuèanj nalazi se laz koga me tani zovu Rankov grob. Mislio sam da u svemu tome nema meru i da æu do kasno posle podne gledati njeno tr upkanje ispred kosog ogledala. . ali ne shvatam kakvo je to u ivanje èitati novine na sred ulice. Mo da su stali da proèitaju neku bitnu vest. a mu karac ima zabrinuto lice. èkiljave. kako je lep model. Kao u snovima. ali me je uverila u suprotno kada je iznenada u Knez Mihajlovoj u la u jednu knji aru. na trenutke blje tave. to. Kao i uvek. Videla bi ih mutne. stidne dlake. Na pet minuta hoda kroz stoletne hrastove od Rankov og groba nalazi se baba Stanin laz. ali smo barem listali i tiho razgovarali. Ne smem ni da zamislim koliku je kilometra u nabila sa onom gomilom cipela u pajzu. . ali ovog puta gomila ljudi zaobilazi ljude koji su ra trkani po celoj ulici i mirn o èitaju novine. gu ili su na i uzdasi. ali ne sme da dozvoli da te tako neko zezne. Vrlo je zahtevna.Tebe niko ne mo e da zezne? . Svako modiranje tra i rtvu. mo e samo da posrne. pala vlada. Kao pod komandu svi spu taju novine i nastavljaju da etaju.Ova vlada ne pada. Poljubac za laku noæ. otkljuèavam vrata od svog stana. nekada obrnute. ali unutra je sve sintetika. kroz trepavice ili kapke. Stana je iva. to je dobar znak za na stanak drugih muka. te se po njoj sada . Koraèamo dalje.ta god bilo. ali ona priznaje samo rtvu u hodanju dok tra i objekat za modiranje. zbog izostanka oèekivane reèenice. Ostala je samo skala na mom risiveru.Pogledaj oko sebe. Skale su lebdele svuda oko mene. poznato stepeni te i natpisi u liftu. dok me je njegova skala slatko probadala. To je samo flashmob.Aaa. . Izlazimo iz knji are i kreæemo ka Kalemegdanu da malo predahnemo. Konaèno spas. Sve skale su utihnule. Ni ta nismo kupili. .Da imaju rezervnog igraèa ne bi objavili. Ne zadr av a se puno oko nekog modela.To je zajebancija . ne bih znala da ih nisam netremice gledala.ta sam ti rekla? Kao da se ni ta nije desilo. . be im od neznanca. dan za u ivanje. isprobavanje svih cipela koje njeno oko nameraèi. gomila ljudi se mimoilazi. prespavaj kod mene. Naravno. Na kraju se zavr i sa reèenicom. Ne brini ni ta. Svi dr e novine.Te ko * Na severnim obroncima planine Jelice. tminom pokrivene. sa naslovom pala vlada . Za razliku od Ranka. ali ako joj se model na oko svidi. vlada æe se za koji minut povratiti. * Na a uobièajena besciljna etnja po centru grada. ali uvek su bile deo mene. a skale na dekovima pratile su ritam na ih tela. Olja. pretvorila se u etnju kojoj je cilj. ali sreæom nije retka slika videti par. Subota je. jer pored estetike cipela mora da zadovolji i niz drugih kriterijum a. b istre. gde se ena sme ka. Dok stignemo do susedne ulice povratiæe se.Zvonke tonove klavira. .

Gazda je verovao Stani da æe isplesti èarape. ali nijednom s e nije moglo podvaliti. Dim i znoj objedinjujuju enske i mu ke mirise u jednu prepoznatljivu sme u neprijatno g mirisa. ali sam i preko slu alice osetila da je zaustavio dah. Jedino su ovce njene d ru benice koje po celi bogovetni dan napasa na njenom lazu. Oseæam miris amonijak a i . brzo spavaj i ceo dan radi kako bi pre iveo. Nije ni ta negodovao. tako da je poèela kafanu da poseæuje jo jednim danom mimo petka. Trago m njenih èarapa jednom je do ao neki prirodnjak iz Kraljeva i konstatovao je da se nje n laz u nauci naziva biogena zona. * Pro lo je skoro dva meseca od na e prve intimnosti. a kod gazde se redovno zadu ivala u èarapama. Dok je bila mlaða Stana je znala da na obramaèi odnese dve kotarice tre anja ili kakvih kru èica èak u Kraljevo. veæ samo èarape. jer je pijaèni dan. jer bi bilo gubljenje vremena iæi u planinu. kada sam mu rekla da u petak elim da izaðem sa Tanjom.zove laz. tako da jo j se usadila navika i nastavila je da poseæuje kafanu petkom. Nije se opirao mom predlogu. Pun je. ali od kako su je godine stigle. Stana je ogrezla u klaðenju. U Kraljevo je i la petkom. ali kada umre sigurno æe se mesto nazvati Stanin grob. a za svoje dve æeru ine povremeno èuje da su ive ako joj po nekom prenesu pozdrav iz Beograda. Ne znam kada se kafiæ puni petkom. Mo da ne bi mogla ni tako da pre ivi da njene vunene èarape nisu nadaleko èuvene. Uskoro je i Stana poèela da prati trendove. da nisam jedne veèe ri izrazila elju da prespavam kod njega. jer su ih njihovi vlasnici nemilice na trcali. ali sam u njeg ovom pogledu osetila neku nelagodu. Razvio je neku vrstu posesivnosti . ali od kako je zadnji ispi snik prestao valjano da pamti karte Stana je izgubila saigraèa. te je i ona na la zabavu u tomboli i klaðenju. Nijedan vercer nikada nije video baba Stanu. jer je dobro zar aðivao na njenim èarapama. kako bi èula neku novost. Nije imao drugu moguænost sem da i on rizikuje kao i Stana u klaðenju. zato sam u la oko jedanaest sati. ali nikog vi e nije zanimao uzrok tako mekoj vuni. Sporo se probijam kroz gomilu i tra im pogodno mesto za stajanje. kako ne bi i èileli pre zore. On je te veèeri izgubio deo potpune slobode. jer je baba Stana imala najmek u vunu od Golije do Rudnika. ali ga je bilo strah da Stana ne promeni mesto boravka pre nego to isplete ono to mu je du na. Parfemi ne mogu da doðu do izra aja od jeftinih limenih trcaljki. Mu a je davno izgubila u nesreænom sluèaju. Veæ du e vreme ivi po srpskom receptu: malo jedi. G odinama unazad Stana je u kafani sa ispisnicima igrala tabliæa. nisam pogre ila. Trebalo nam je oko mesec dana da se probudimo jedno pored drugog. samo poseæuje kafanu ko d zadru nog doma u selu Lazac. to mo e biti i dobro. a bilo mu je u interesu da udovolji babi. jer ovi mlaði su pratili trendove i bili su posveæeni samo tomboli i kladionicama. a ja s am se oslobodila sumnje u moguænost jo veæeg uèvr èenja veze. jer je ona jedini stanovnik toga kraja. Do toga ne bi ni do lo. ako je pravilno rasporeðena. Ostalo mi je samo da utvrdim do kojih granica.

eljno i èekujem ta dva piva. jer imam oseæaj da æe se tamo naæi neko mesto. Æo ak u kome je stoèiæ bez stolica èeka mene. Verovatno me je primetio kada sam se probijala kroz gomilu. Naruèujem dva mala piva na toèenje. kako bih napravila utisak da nekog . Dolazi konobar. Pomeram nekoliko fla a i stavljam ta nu na sto.okreæem se na tu stranu.

ovako sam usredsreðena samo na ispijanje piva. Hajde Olja. Ne progovara ni ta van potrebne komunikacije.. Ne bih znala to. mo da je tup i neæe razumeti. a drugu èa u sa druge strane torbe. pokloniæu ti jednu. Ne volim mraène kafiæe. to je samo trenutak. Gibanica se malo ladnula i sasvim je spremna da je serviram. Ka e da ga je u kafiæu privukao poster.Veæ viðeno. Da pu im. pa to je rutinska radnja.Jaoj. Ne mogu ja to. kako ne bi neko pomislio da sam pijandura. ali se nadam da æe razumeti. nego jaèinom. Nadam se da æe mu prijati moje dru tvo. a ovaj roman je moj prvenac. polako od niraj ta nu i uzmi maramice. koje mi sporo ide. ta s se skamenila. Muzika vi e para u i svojim neskladnim tonovima. Koliko ko ta lom? Za to mora da bude jo pametniji. priroda posla ga i u toj sferi kontroli e. Koliko piva treba da popijem da bih dobila èa u na poklon? Ne valja. koje nisam zavijala u ukras ni . Reci . . iz koje su se sise spremale da iskipe poput pivs ke pene. Izvoli Za nedeljni doruèak naumila sam da spremim gibanicu. Prepoznatljiva sme a sinoænjih mirisa nestaje u njihovom stvaraocu vazduhu i te i da postane neprepoznatljiva. ta sad? Prazan kafiæ. Sedam za ank i naruèujem espreso. èijeg si postojanja samo ti svesna. Nije problem. Za to okleva . nj egovo omiljeno pivo. Topvar. Od kako je srknuo penu Topvara. a on se uz reèi zahvalnosti okreæe i odlazi. Prevrnula sam pola grada da bih na la. a sve drugo je veæ viðeno.Niko me jo nije zamolio da mu dr im glavu dok povraæa. . Lutanje sam privela kraju.. ali mi veèeras odgovara. a i grozim se lopovluka. Iz jednog kuhinjskog dela vadim duguljast uvijen poklon i spu tam pred njega. Iz jedne èa e otpijam odmah i stavljam je izmeðu sebe i torbe. uhvati je sa dva prsta za stopu i æu ni sve zajedno u ta nu. ne znam kako da ti zahvalim htela bih da ti poklonim svoju knjigu.Jesam. Èesto doruèkuje burek. Ne razmi ljaj ta æe biti posle. Menjam sa konobarom dve novèanice za dva piva. ne bih ovako spokojno kroèila nogom na trotoar. zato moram to pre da popijem jedno pivo i da se izgubim. kada sam ugledala penu na dnu èa e. ali nikad ne odem predaleko. Lutam u mislima.Htela bih da poklonim momku èa u od piva. jer lutanje preseèem s a gutljajem piva. a i jutro je pametnije od veèeri. jer sam mu do sada samo spontano poklanjala sitnice.Ti si pisac? . napolju je lepo vreme. Da je neki radnik na graðe vini verujem da bi svako jutro ispijao pivo i imao pozama an stomak. Pogledao me je malo zaèuðeno. samo ih uzmi i lagano obri i nos. da se nije jednom odao da povremeno poseæuje onaj kafiæ na Doræolu samo zbog tog piva. ali vikendom jogurt zamenjuje pivom. Podne je. . a pakovanje pribli i èa i. . njegovo omiljeno jelo. jer obo ava to pivo pa ne znam kako bih mogla .èekam. Da u tanje pare je prekinulo moje psihièke pripreme. Najmanje to elim veèeras je neko nabacivanje. Maramicu stavi u d ep. Ovako. koju mo e z a jedno piæe da prisloni uza zid.Htela bih ne to da te zamolim. Da sam stavila èa u u ta nu.malo je neobièno. ionako je sinoæ nestalo tri komada. vrata kafiæa su irom otvorena. na kome je bila Slovakinja sa ko uljom boje piva. a ja sela za ank i ne progovoram. nekako bih izgledala opu tenije. Vidim anke ra kako se dosaðuje. jer se samo dvoje za jednim stolom u ba ti ba kari. Oval sa uækastobraon parèiæima razbija monotoniju belog èar ava bez teksture. ne postavlja pitanje koje je pivo na vrhu lestvi ce.

koju do sada nije videlo. . k oja je blinkala ba kao kod pravih alarma. Sve zavisi od tebe. Ljudi bi da to mirnije glave odu na odmor. jer je navikao da svakog petka negde izlazimo. Bli i se sezona odmora. Sada mi za tekuæe odr avanj e firme kaplje na slièan naèin. Mislim da je vreme da mu uz gibanicu i pivo serviram jo ne to. Oni koji nemaju t akvog kuænog ljubimca ili tako pa ljivog kom iju. a realni likovi bi ponovo postali bajkoviti. . èek . Prvo je zaæutao. gledao me par trenutaka i poèeo potvrdno da klima glavom. . Ne progovara ni ta. . za to realni likovi postaju imaginarni. a da ih to to manje ko ta. koji æe paliti svetlo i televizor kako oni isprogramiraju i time stvoriti utisak da se n eko stalno muva po kuæi. odakle vadim pripremljenu bocu piva. Sipam sebi pivo u obiènu èa u i nazdravljamo. Pojavio mi se oseæaj privlaènosti. a ne stvarni. . a i videla sam ti oèi kada si otvorio. ne znam ta bih ti drugo rekao. shvatio sam da sam sporo razmi ljao. kao kada sam ga videl a prvi put kako jede ribu. ali ne elim da te po urujem. poklopio njegovom masnom akom i progovorio: . Dok sipam pivo. Po pravilu te dve funkcije nikada ne bi trebalo da se preseku. ali nis am siguran da li je to zbog alarma ili starosti automobila. Poèeo sam br e da razmi ljam.Moram malo da razmislim Ja ne moram puno da razmi ljam kako bih donela zakljuèak.elim da donesem moj risiver kod tebe. elim da ivimo zajedno. zatim je moju aku. na slici je prikazana sa mo neka . Najjeftinije je da kom iji ostavi kuænog ljubimca koj i ne mo e da menja ambijent.papir. samo pogledom prati moje pokrete ka fri ideru. ali ja ka elja uvek izrodi prihvatljivo re enje. nikada ne bi Olja i ja pos tali stvarni likovi.Ja sam te dovoljno upoznala i sigurna sam da mo emo da ivomo zajedno. a mora nekoliko puta na dan da se hrani. Dok sam bio osnovac zaraðivao sam za d eparac. kao dete èokoladu. uvek je neko nes tajao i prekratio razmi ljanje. Nekoliko puta je imao prilike da pohvali moju gibanicu. ali su to dvoje uvek bili bajkoviti likovi. Kasnije. ali su uredno imali jednu led diodu.Odu evila si me. Poèinje da otvara poklon. klima glavom u znak odobravanja. koju je do sada èesto viðao. pribegavaju kupovini tajmera. kada sam to dvoje zamenio pravim likovima.Samo ka i koji od ona dva eli i doneæu ga sutra. da se radi o vikend posesivnosti. . tako to sam kom ijama pravio alarme za kola koji nikada ne pi te. Naravno.Tek tako? Zar ne bi trebalo malo bolje da se upoznamo? . ali nije imao prilike da pije pivo iz nje uz d omaæu gibanicu. Voli m da ga gledam dok jede prstima. za to realni likovi postaju bajkoviti. . ali je to sada uradio sa velikim gurmanskim uzdahom. Tek kada sam razmislio. Nijedan auto nije obijen niti ukraden.Èek.Da. * Nekada sam razmi ljao o ivotu u dvoje. Pojavi la se pivska èa a. Pijaène tajmere sam na flajerima predstavio kao naèin da se potencijalni lopovi odvrate od prljave rabote.Razmi ljala sam da uparimo moj Sansui risiver sa tvojim Sansui dekom. Da sam sporo razmi ljao.Ne treba ni ta drugo da mi ka e .

kutija. Kada doðu kod mene u radnju saèekaæe ih vaka i praktièna demonstracija. a oni æe zaboraviti da to . da ne bi potencijalni kupci provalili o èemu se radi i oti li na pijac.

jer mo e da nastavi mimo stanice ili da skrene u prvu popreènu ulicu. Grickam neke tapiæe. najvi e na psihu.mo da mo e negde jeftinije da se kupi. Ak o krene preko ulice ili nizbrdo. Moram da proverim. Olja je krenula uzbrdo. Sme ka se dok prièa. ali to samo pokazuje u pojedinim trenucima. a do tada to nije èinila. ali znam da joj neke upuæu umerene poglede zavisti ili simpatije. radoznalost se pretvara u nervozu. koji bi trebao da mi sakrije lice. Zastaju na kapiji i rastaju se. a ona m i hladno ka e kako je malopre iza la. elim taj susret da vidim to pre i da se izgubim. a reper mi je njena duga plava kosa. Smenjuju se dosadni nemi filmovi u kojima se deca guraju i stvaraju jo veæu neizvesnost. Bilo mi je drago da pored sebe imam sreænu devojku. jer je stajali te prema Karaburmi sa ove strane ispod pekare. Nije vetrovito. Mo da je pobo na. Dolazi do kraja ulice i èeka na semaforu. Urezala mi se slika biv e devojke. ali sam i kroz staklo koje pomalo krivi sliku shvatio da se os mehuje. ali njen ustar i brz hod izaziva strujanje vazduha. makar me kaznila inspekcija. po alje joj poruku da sam je tra io i re ena stvar. Toliko uri da èak ni izloge ne pogleduje. ali kada sam se zapitao. Sa kaèketom na glavi. Stalo mi je do Olje i nije u pitanju ljubomora. Oèigledno nije taj trenutak. koja je preko puta kolskog dvori ta. t o je du e gledam. za to je iza la iz praznog kafiæa. sp remam se da po urim kako mi ne bi negde iza ugla zamakla. Spremio sam novine. jer je Knez Mihajlova kao i uvek prepuna ljudi. Nisam joj èuo glas. jer bi u tom sluèaju morao kao pijun da podignem novine. alila se kako joj se deca penju na glavu. Nikada sa posla nije do la vesela. ali po ovom ispada da negativnu energiju nakupi od kole d o kuæe. Sada ne moram da dr im veliko odstojanje. Na Trgu se ne za dr ava. Prelazi ulicu i gubi mi se sa . Opet po zavr etku posla ide kod Tanje? Ne mogu da verujem. jer se veæ njemu o smehivala u ivo. Èekam i ja. No. Zaputil a se prema Trgu Republike. bilo je kasno. Da joj nije Tanja drugarica pokrivalica? Mogu da zovnem Tanju na fiksni. ali ipak bi bole oèi u pekari. Dr im odstojanje. kako izlazi iz kafiæa u kome smo sedeli i javlja se na te lefon. Pred kraj ulice skreæe ka Sabornoj crkvi. to je dobar znak. a mo da i na lopove piliæare. Do sada su se dva tipa okrenula za njom. a ima i pravo da ih nesmetano realizuje. èesto iznenadne. Nemam ni ta protiv potrebe da se stalno viða sa Tanjom. koje talasa n jenu juèe isfeniranu kosu. Ali to je samo znak. veæ strah od pogre nog emotivno g ulaganja. Izlazi iz zgrade sa koleginicom. Veæ dva dana posle posla ide kod Tanje i uvek mi alje poruku. U celoj radnji to je najjeftinije i prodaje s e. a to je najbitnije deluje. Za to mi nije rekla sinoæ? Svako ima svoje potrebe. Verujem da æe biti jo veselija kada stigne na odredi te. Ona neumorno koraèa. ene se ne okreæu. ali kao za inat ona samo koraèa. danas joj je verovatno poseban dan. a ja zastajkujem na dvadesetak koraka od crkve. stojim za pultom pekare. Zatvoriæu radnju. pomno pratim izlaz iz dvori ta i nadam se da Olja neæe preæi ulicu van pe aèkog prelaza. Deluje veselo. Poruka od Olje. ali imam pravo da sumnjam. veæ nastavlja prema Kalemegdanu. Uvek joj je trebalo po sat vremena da se povrati. Bez zastajkivanja prolazi pored crkve.

a jo sporije provirujem iza ugla. Preko ulice. Povukao sam se ponovo iza ugla. koje je bilo sve manje i na kraju nestalo u prorezu masivnih vrata. koja se zavr avale pred irokim stepenicama Konaka Kneginje Ljubice. pratio njeno njihajuæe tel o. k oji vi e oèigledno nema koga da skriva. a ovaj put sa oba oka i manje nervoze. Nema je.vidika. Jedno oko je izvan zida. Sporo di em. Olja se udaljavala poploèanom stazom. Koraknuo sam iza ugla. jer oba oka vide bolje nego jedno. Provirujem celu glavu. Prelazim i ja ulicu van pe akog prelaza i trkom se sjurujem do ugla zgrade . . ali nju ne vidi.

manje æe da gubi . jer se nadam da æe trgovci ukljuèiti svetla u izlozima. trebala joj je sigurnost i potpora. ali prièuvaj se. Pogre no si shvatio. nisi prikladan za razgovor. Nisam. Sada ti tra i opravdanje. Uprkos pomraèenosti na ao sam rupu. Iskoristio si priliku. plati pivo. Jo samo ovo pivo i ja napu tam igru. Ne seri. Kao to se ja sada naginjem nad stolom. a ni za igru. Ne. Branko protiv mene.Moram malo da usporim sa razmi ljanjem. sada se i ljutimo ponovo gubi . Ne ide vi e da tra im izgovore. i ti ne izba cuje sve karte. vodim sa tri prema jedan. verovatno èekaju policajce da im lampama posvetle tezge. Nema svetla ni u pe aèkoj zoni. a i ao si u Novi Sad da gleda dek. Ako bi neko mene sada pratio. Da li me je provalila da me nakit toliko ne zanima. Ni ta se od onda nije promenilo. Shvatio si to bukvalno. a ko izgubi plaæa pivo. tako se i Olja naginje nad vitrinom . zato to mislim na nju. Izgleda da je tako. ali eð za pivom uvek nekog natera da pogre i. Podi e mi èar av sa bilijar stola. jer dobro znam da j e samo moj um pomraèen. za koji si znao da neæe da kupi . Nisam bio ovde od kako sam sa profeso rom igrao bilijar. za to bi ona pomislila da je neæu shvatiti ispravno. Mo da smo mogli zajedno da se naginjemo nad vitrinom. Kada shvati da svako ima pravo na opsesije. kada mi je rekla da me je dovoljno upoznala i insistirala da ivimo zajedno. Zna da gubim. naziru se samo senke. ali n isi mogao da ga ne vidi . Naruèi pivo. to samo rade nesigurni ljudi. jer nema prozore i uvek je ukljuèeno svetlo. kako ne bi ponovo realni likovi postali bajkoviti. Hodam oprezno trotoarom prema pe aèkoj zoni. prebraja etone u èiniji i ostavlja me samog. Èak ni pr odavci diskova nisu se pomerili. Ovog puta je ljutina na tvojoj strani. ali niko se ne sudara. jer verovatno nisam jedini. a ti ni si taj. jer se nije upalila ulièna rasveta. ne bi joj bilo svejedno kada bi ti pomislio da je malo skrenula. Sada se stavi u njenu situaciju. da bih gledao izlo bu dva puta ili je htela da ide sama? Èem a sva ta pitanja? Kako èemu? Zar nije mogla lepo da mi ka e kako bi elela da pogleda izlo bu ponovo? Kako ne kapira da joj je ovo najmanje treæi put kako gleda tu izlo bu? O tome nisam razmi ljao. Ulica je puna ljudi. verovatno bi se razoèarao u odabir mesta na koje bih ga odveo. Nastalo je pomraèenje Sunca bez najave. èak je i situacija ista. Prodoran udarac bele u ostale kugle oznaèio je poèetak najp ravednije igre. koji igra protiv nevidljivog igraèa. èetiri prema jedan. Moram da potra im adekvatno mesto za moj pomraèeni um. Opa. te ko je upoznati èoveka. isti èovek je za ankom i nema posetilaca. ali izgleda da to nikom n e smeta. Uvek sjajni krst na tornju cr kve izgubio je sjaj. jer prijatelji se uvek naðu u nevolji. Svojski se trudimo da jedan drugom ne ostavimo belu na pogodnom mestu. Gre i . Naravno da nisi. Opet ti je ona opravdanje. po staje prek i . prestani da tra i opravdanja. Ne pita me sa kim æu da igram. seti se kada si joj rekao da montira alarm. Toliko je mraèno da su èak i fasade izgubile sivilo. jer mi je popustila koncentracija zbog nje. jer je preskup. kojoj pomraèenje Sunca ne mo e da naudi.

* Zvao me je izdavaè. Do sada sam ga samo ja zvala i interesovala se kako ide roman. ka e da eli da razgovaramo u ivo.ishitren. La emo se vi e od dve godine. a ja stvaram odskoènu dasku . on zaraðuje na mojoj intelektualnoj svojini. a ja ga la em kako shvatam situaciju. Oboje smo svesni la i i igre u ko joj svi pobeðuju. Stalno mi je poturao otrcanu frazu: ista meta isto odstojanje . On me la e kako jo uvek tira od petsto kopija nije prodat.

Hteo sam da ti ponudim jedan poslovni dogovor. U pro losti su se ljudi èudili. Nije tipièan. dok se to malo razradi zaista treba vremena dok odreðena grupacija ljudi proèita i krene da daje preporuke. ako im sluèajno podbaci prodaja. ali se ubrzo prizemljim. da se proda ju bez fiskalnog raèuna. ali ne mogu da razumem dr avu. Ovaj moj izdav aè je takav. Pre dva meseca sam napravio konkurs i ljudi su veæ poèeli da alju. ali ja ne mogu da vr im lekturu i ne bih elela da se potpi em kao prireðivaè. Inercijalno uvek krenem sa nerazumevanje m takvih stvari. tako da se nadam da æemo uskoro moæi da tampamo drugo izdanje. .Ti zna da ova kuæa nema urednika i da pisci dolaze sa preporukom Za to ne izruèi sve. To je sada aktuelno i uveren sam da æe imati proðu.da bih kasnije zaradila.Tako nekako Do ao sam na ideju da napravim zbirku prièa. pismeni su a potpisaæu se ja kao prireðivaè. onda pristajem. da su neki pre knjiga prodavali eæerne jabuke i neæe se libiti da se vrate na staro. izvoli smesti se. koji se ut rkuju da otvore Sajam knjiga. da da Imam radosne vesti. sada mi se ukazala objektivna potreba za privremenim urednikom . Kada bih pitala onu deèurliju. kako to da svi vidimo neku pojavu. .Mo e. Ja mogu da dodam. Prodaja tvoje knjige je krenula. nego ovako posle svake reèenice tra i moju potvrdu? Ba je smor. Posle je mnogo lak e. No. a u tebe imam puno poverenje. Eto.Misli honorarnim? . . najveæi generator sive ekonomije u knji evnom svetu. veèiti naleti optimizma. znam . ali je ipak gazda. Bitno mi je da neko odabere kvalitetne prièe. urim. .Ma neee. Ako zatra im honorar on æe naæi nekog drugog i nikada neæe pisati na koricama. . Za to bi moj izdavaè prezao od divljeg tampanja knjiga.Ne elim ni ta. ta povezuje eæerne jabuke ispred sajma i knjige na sajmu. kada bi se klupko odmotalo ne bismo se zaèudili ako bi iza zavese sta jala dr ava.Ah.I ja sam se veoma obradovao kada su mi javili. sa mi lju. ta eli da popije ? . * .Eh. rekao sam ti ja da treba vremena. svi bi u glas odgovorili. rekla sam ti da idem na nastavu.Ba si me obradovao . a puno bi mi znaèilo. mislio sam da ti bude urednik te zbirke Koja ljiga od èoveka. . proèitao sam ja neke prièe.Nestrpljiva sam. to sam ih gonila po sajmu kao goniè robova. drugo izdanje. ako je ne to transparentno i neza konito. Mogu da razumem sebe.Stvarno? Prosto neverovatno . Meðutim.Olja draga. . kada ga dr ava ohrabruje u tome? Ne treba im bolja potpora od zvaniènika. koja bi se zvala evropske prièe . jer sve to trpim zbog vi ih ciljeva . iza toga sigurno stoji dr ava. a dr ava ne vidi. kao plima bez oseke plave na a seæanja i dopu taju zavesi koju pomera dr ava da ostane suva. nema potrebe za lekturom.Znam.Ako je tako. ali se nadam da æe ti se svideti . . .Ah. kojoj sa istom lakoæom poturaju vaku o broju prodatih primera ka.

a u tom sluèaju ja bih morao da smi ljam kako sam pre ao trista kilometara u jednom danu. Narukvice i ne gledam. jer to nije za njene tanke prste. ali znam ta jesam. Nakit je jo uvek blizu. koje su rado ru ili ili pretvarali u konju nice. gravurama i sitnim detaljèiæima . Gledam jednostavne oblike i sve vi e se pitam ta je Olja videla u ovom nakitu? Zar ena koja nosi prstenje sa raznim kamenèiæima. Ako bih bio èarobnjak i neko m èarolijom stvorio nakit. jer pored s ebe imam sreænu devojku. iz sve e o i ane trave naziru se nadgrobne ploèe. koj i samo to ne iskoèe iz zida. Nisam otkrio èarobne moæi i jo uvek ne znam da li sam èarobnjak. Da li bi se zadovoljila replikama? Imam sreæu to ne vozi auto. koji mame poglede pro laznika. Najgore od svega je to nisam ra èistio sa sobom. Pla io sam se te reèi. Bez puno konverzacije uspevam da naznaèim èoveku na ulazu ta me zanima. luda. pa da se oseæam bogatije. bez obzira da li su putnici namernici ili starosedeoci. Crkve su za Turke bile svetinje. meni je dovoljno da vidim njeno sreæno lice. Uvek sam za sebe smatrao da sam nepresu ni izvor ideja. doèaravaju nekada nju snagu Morave. Takav odnos za nas ne bi bio su tinski nov. jer smo tako ne to nesvesn o praktikovali i u seksu. ali sada menjam mi ljenje. a ta moja sreæa izaziva kod nje ostavljam njenim oseæanjima. Ja sam zaljubljen u nju. ona bi blistala od sreæe. Srbi svetinje po tuju. Posetio sam muzej i uverio se da ne prodaju replike. Jedino to sam tom prilikom korisno saznao je. ali ako je usreæim. Put ka muzeju vodi preko platoa gde je nekada bio Lazarev grad. ja sam obièan èovek i kao takav sebièno sam biæe. a na kraju sam je ipak upotrebio. a koliko je luda odlaziæe i u Panèevo da ga gleda. visine estospratnice. meni æe se vrati ti kao bumerang u vidu boljeg seksa. Sve to me zanima i ne zanima je izlo eno. elim da joj nekako pomognem u zaljubljenos ti. Za razliku od Turaka. ali ne znam kako. na bre uljku pored crkve Lazarice. odmah na ulazu u muzej. da li elim da je usreæim zbog nje same ili zbog sebe. koja je u to vreme bila plovn a skoro do Kru evca. to je meni bilo sas vim dovoljno da zakljuèim kako se oseæa kada me usreæi.Zaljubljena je u srednjovekovni nakit. a i ja bih zablistao. Nikada se nisam pitao da li èaro bnjak mo e da predvidi elje. ali samo na razglednicama. Ne sviða mi se ba ta poza. ali je glas izdao. Da se ne la emo. te su okolne kuæe i tale sagradili od kamena istrgnutog iz gradskih zidina. jer ih ni ona nije puno gledala kada smo se prvi put sreli. jer bi moglo da se desi da zapamti poslednju kilometra u. Nije se upi kila kada mi je predala èa u i pivo. Verovatno bih rekao da sam postavljao alarm u Kru evcu. Suveniri su ba gde i treba da budu. Usredsreðujem se na nakit. U samom Lazarevom gradu. Stvaram neku vrstu vizuelne maske i odb acujem veliko peèatno prstenje. Sreæa u nesreæi je to su Turci Lazaricu pretvori li u talu i nisu morali za tu svrhu da poru e gradske zidine. Krupni beli oblutci. Jedino to je ostalo od grad skih zidina su ostaci glavne gradske kule. da se izlo ba prvog juna preme ta u Panèevo i da replike srednjovekovnog nakita prodaje muzej u Kru evcu. pa na osnovu njih da ih ispunjava ili moraju da mu se saop te. Zapravo. koje vi e niko ne alje. a ona u nakit. I sada je Lazare v grad. a generalno nisu pogodn i za ensku ruku.

a vitrina je ostala prazna. Dim je nestao.. najednom postaje opsednuta jednostavnim oblicima? to vi e gledam u vitrinu dobijam utisak da gledam u prazno. a ja sam progledao oèima. veæ specifièno gledanje nakita. Zub vre me- . Ne. to nije priviðenje. no ena dimom od srebra izlazi iz vitrine nasta vlja putem. Tako izbledela bronza. kojim idu svi posetioci. kojim Olja sve vreme gleda nakit. Prstenje gubi sjaj. Dim s e verovatno zavukao u vitrinu sa originalnim eksponatima. a dobija na starini i te i da se poistoveti sa originaln im eksponatima. Bronza se stapa sa srebrom i pravi novu bronz u svetlije boje.

ali samo spolja njost. Postoje jo jedna vrata.na je napravio gravure i sitne detalje. u koju je predviðeno da se ulazi iz glavnog gradskog parka na ogromna vrata optoèena visokim stubovima. koja su naspram glavnih vrata i vode u dvori te. Za razliku od ulaznih koja podseæaju na vrata nekog manastira. preskoèim malu rampicu. jer njegov ma sivni gong san pretvara u noænu moru. a ta se posle z biva mogu samo da pretpostavim. Ovaj alarm jedinu vezu sa spoljnim svetom ima putem telefonske parice. ali oèigledno nije uspeo. Obi ao sam dva puta muzej u Panèevu. zaobiæi neko govno u prolazu i napeti se na m i iæe predstavlja malu rtvu za ono to se iza zida pru a. ali prevariti alarm p okretne izlo be èesto nije potrebna èak ni ma ta. ali ako se uzme u obzir da su sa druge strane zid a na tri koraka sporedna vrata muzeja. U blizini ulaza sa ulice ne postoji nijedna institucija. Sa druge str ane gara a nalazi se dvori te u koje takoðe mo e da se uðe iz parka i sa ulice. A. Nalazi se u samom centru grada i u u ka n je izmeðu dve ulice. Sa druge strane. ova se mogu tretirati kao obièna kuæevna vrata. Prvi put danju. koje ne postoje na replikama. nije do nakita. postoji mali pr olaz izmeðu poslednje gara e i zgrade koja se naslanja na zgradu muzeja. ali nije i pogledima. Privremenim doseljenjem izlo be muzej je zablistao nakitom. od kojih je jedna deo gradskog parka. tako da za one malo manje po tene to je jedini logièki ulaz u dvori te. Ako alarm otkrije neku nedozvoljenu radnju poziva centar. tako da tu nije pogodno za ulaz. neko iz centra veèernjim pozivom prove ri da li je radnica ukljuèila alarm kada je napustila zgradu i time su eksponati osta vljeni na milost i nemilost. koji nadzire rad s vih alarma. spolja njost i unutra njost muzeja. koja spreèa va uljezima da se parkiraju. tmini i ti ini muzeja. i proðem izmeðu reda gara a i glavnog krila muzeja. Dodu e taj prolaz je uzan i zagraðen niskim zidom. a posebno srednjovekovni prsten od bronze u vitrini nekog muzeja . koje malo razuðuje jedna kamena ploèa sa rimskim natpisom nepoznate sadr ine i ogroman sat. a banku uvek nadgledaju kamere. Muzej je sme ten u veoma lepoj staroj zgradi. koje se prostire izmeðu te dve ulice. prekrio bazom utikaè za telefon i time osigurao da . za koji su graðani susedne zgrade verovatno pisali peticiju protiv pu tanja u funkciju. jer oèigledno narodu koji ivi od danas do prekosutra da bi video sutra. Radnik koji je postavljao alarm po tovao je sve k nji ke propise. pomoæu koje komunicira sa centrom. za one jo manje po tene. U redovnim prilikama muzej obiluje siroma tvom. Moja se misija u Kru evcu zavr ila i po ko zna koji put sam utvrdio saznanje. Neko je pr obao kalupima za prstenje da ukalupi vreme. za rafio je bazu za zid. koje reditelji pi u sa velikom ma tom. Pored samog ulaza iz parka nalazi se banka. a drugi put noæu. Ako bih hteo da uðem na sporedna vrata morao bih da priðem iz druge ulice. To je jedini logièki put za one po tene. Prevariti stacionarni alarm za vitrine nije nimalo lako i skoro uvek je takva ra dnja rezervisana za filmove. da nije sve tako kao to na prvi pogled izgleda. Svaka vitrina ima senzor koji daljinskim putem javlja bazi da li je sve u redu.

Ljubi a se nikada nije izja njavao po pitanju dece. koji je naravno na identiènom mestu. jer su te dve sobe nekada bile kancelarije. Dok sam bio u Nemaèkoj Ljubi a mi je bio kao otac. Izmeðu nas se razvila ljubav. ali ovako ma tu ostavljam za kreativnije stvari.neko ne preseèe telefonski vod. koja nije imala jednosmerni karakter. ali pogledom u susednu sobu. Da se alarm oslanja na mobilnu telefonij u. morao bih stvarno dugo da ma tam. kao onaj sa druge strane zid a. Na prvi pogled deluje da bi alarm uspeo da javi centru bilo koji poremeæaj. . gde su takoðe vitrine. do izra aja dolazi isti takav utikaè.

ali se moglo naslutiti da je uskraæen za tu povremenu muku ili zadovoljstvo. On zna za Olju. tako te ko pitanje. Po t o su univerzalni saveti rezervisani samo za dubokoumne romane. ali me strah da ona ne posumnja. sada da èujem pitanje. ali smo to uradili preventivno. Oèigledno da mu pitanje ne prija. Tra im trenutak da preki nem obostrano u ivanje.A. jer nikada nismo dotakli temu braka. Kalemegdan je oduvek bio na e sastajali te. da li bi se bavio onim èime si se bavio? Zamrzao je pogled negde u daljini. Jedino nismo saznali da li bi bili tako opu teni kada bi led okovao reke. Imam oseæaj da sam se i ja zaledio. Verovatno ne bih. ali samo jedan prsten i ni ta vi e. Mogu to da izvedem. Nije mi problem da zatra im savet. Iako je leto na pomolu. Nikada ga nisam pitao. Deca bi prezrela oca. a to je verovatno gadan oseæaj. sine. Sumnj am da bi ikada svog roðenog sina obuèavao da krade.Znao sam da æe me razumeti. Sa druge strane oseæam da æe je prsten beskrajno usreæiti. tako sam i mislio Hteo sam da ukradem ne to iz muzeja Brzo se okrenuo ka meni. Ako si sa nekim dobar prijatelj. da li da uðe u taj rizik.Dugaèak ti je uvod . kao to meni ne prija njeg ov pogled. . ali mi je problem da se vraæam na deo zajednièkog ivota. . .Da. Ipak progovara. ali po to mu je privremenog sina donela roda u vidu formirane liènosti. ja nisam opu ten kao gnjurac. Igrom sluèaja nije nas zabolelo.. jer ako posumnja napustiæe me.Dugaèko je i pitanje.. zar to nije pro lost? Znao sam da æe nekada upotrebiti reè. . jer ne bih nikom smeo da iznesem naumljeno. koje èitaju oni to tra e neku pouku ili poruku.Saslu aj me pa prosudi . Mogao bih od nekog drugog da potra im savet.Veoma . Sada se ne viðamo èesto kao u Nemaèkoj. .Kakvo je to pitanje? .Treba mi savet. sine. ali Olja ne zna za njega. A. pa pravim mali uvod. ali odnos se nije promenio.klimanje glavom je znak da me slu a.Aha Zato to sumnjam da bih na ao enu koja bi trpela lopova. . ali b i se to svelo na univerzalni savet. Ovog puta smo seli na klupu pored Save i po ko zna koji put se divili gnjurcima. mora da ima valjanu prièu. nastavljam dalje hoæu da ukradem jedan prsten iz muzeja i poklonim ga Olji.Za to? . kakvim bi se poslom bavio da je u braku. brak bi sigurno propao. jer smo znali i po pola sata bez reèi da posmatramo gnjurce. .Branko. ali ne odgovara. kao da je pogledom zamrzao Savu. veæ na pitanje uzvraæa pitanjem: .Stvarno eli da je vidi sreænu? . to je posledica na eg preæutnog dogovora. a gnjurci su prestali da poniru. .Treba ti savet. jer jo uvek nismo smislili kako da joj ga predsta vim.Da si u Nemaèkoj bio u braku. koje smo proglasili za najopu tenij e stanovnike Save i Dunava. nije imao kud. ostaje mi jedino da se obratim Ljubi i: . ali sada imam potrebu da ga tako ne to priupitam. a ako ne bi znala da sam lopov i nekako kasnije otkrila. koji smo izgleda obojica odstranili kao slepo crevo. jer prijatelj se ne post aje preko noæi. To sam video samo na tren krajièkom oka i nisam smeo da okrenem glavu ka njemu. .

Obeæavam. bilo kao grb Nemanjiæa ili upiranjem ljudskih pogleda u nebo. pri kojima bi ljudi privremeno zaboravili na èarke i nesu glasice. Poèeo je da ugovara poslove po kafanama kao i svaki privatnik. Organizacija je predlo ila model po kome bi imali i seljani i ptice korist. Beloglavi Sup je vekovima spajao ljude. Ne bi njemu preds tavljao problem pe aèenje. a ako imaju i ptice ima i organizacija. Ovaj put se radilo o organizaciji koja se bavila oèuvanjem retkih ptica u Evropi. ali bih voleo da ja razradim plan. a on neka pregovara. jer do kole nema puta. a nisu vi e imali bojazan da æe deca èim zavr e kolu ostati u gradu. da od Carskog druma danas nije ostao samo po koji kamen ili kakva isklesana stena radi pro irenja nekada njeg puta. Nama to deluje kao opu tena igra. ba kao i mnogi karavani pre dolaska Turaka u Srbiju. da trenutna sreæa nema veze sa trajnom sreæom. tako da je nakon nekoliko godina pe aèenja. kako bi druga dobi la. Oni su se svoje muke re il ali kada su shvatili da im se deca muèe. ka o i svako ivo biæe.Hoæu da vidim taj trenutak kada se zagleda u prsten . re ili su da se pozab ave i tim problemom. a oni igraju igru egzistencije. stvorio svoj Carski drum prema koli. u kojima zajedno sa Beloglavim Supovima preleæe ponore i tom prilikom im dodiruje krila.Dobro. * Branka jo nema. Drugim reèima ne sme ni ta da zabrlja . to se ranije de avalo. Onda je bolje ovako. Kada je zavr io osmogodi nju kolu elja mu se ostvarila. Ja æu da èitam evropske prièe. Kada je Ðorðe pohaðao treæi razred osnovne kole i ao je Carskim drumom. dobro. du reke Uvac. . od kojih je i Beloglavi Sup. Obratili su se lokalnim vlastima za pomoæ. . ali su ih ovi uputili na jednu od evropskih neprofitabilnih organizacija koje su uvek spremne da pomognu. jer su gnjurci poèeli da igraju svoju igru ponira nja i izranjanja. Meðutim. Moj ti je savet da uðe u rizik. Sve to je trebalo je da u naredni h pet godina na svake dve nedelje rtvuju po jedno june za populaciju Beloglavih Supova i asfal . Kako bi bilo kada bi privatnici vodili ene i za drugim stolom iste kafane prièale o parfemima i kremama? Iako ne bismo èule ta prièaju pokvarile bismo im koncentraciju. èuda se ne de avaju èesto. . a seljani nezadovoljni podr kom dr ave re ili su da preuzmu stvar u svoje ruke. Jeste. dobro shvatam. ali mora mi obeæati da æe po tovati svaki deliæ moga plana.Ih Ljubi a. koji nije toliko krivudao kao onaj pravi Car ski.. U svojoj deèaèkoj glavi èesto je stvarao filmove. ali bi oni usled na eg prisustva verovatno ostali nemi i ne bi se ni ta dogov orili. svaka elja ima svoju cenu. Meðutim. Selo je poèelo da odumire. Trenutno smo prekinuli razgovor. Niko ne bi poverovao da se desilo èudo i da su pet godina seljani jednog sela pokr aj Carskog druma bili u zavadi zbog te ptice. Zar nije cilj pregovora da jedna strana donese pogre nu odluku. Renovirali su o svom tro ku kolu koja potièe iz doba kral jevine i tako smanjili muke oko slanja dece na kolovanje.Dobro. zna i sam koliko cenim tvoje znanje .Nadam se da zna . zato ih ponekad treba i prihvatiti. Pe aèenje po zaraslom putu ni ta se nije razlikovalo od pravljenja novih staza.

Jedini uslov je bio da se populacija Supova u narednih pet godina privikne na hranili te koje bi bilo na vrhu sela.tni put bi povezao celo selo sa kolom. Ako bi se privikli. b ilo bi .

a ovo mu je samo odskoèna daska. kako im se deca ne bi kaljavila na putu do kole. . Lako su svi preraèunali da sto dvade set junaca vredi sto puta manje od asfaltnog puta. nikog nisu hteli da dovedu u zabludu da æe sir ov kupus transportovati negde u svemir. Leteo je spu te nih ruku i dodirivao krila Beloglavih Supova. koji je preko potre ban za opstanak njihove vrste. Do li su do visoravni odak le su zajedno sa Supovima mogli da gledaju celo selo. pokazali su se i po teni. Ovaj tip lepo pripoveda. Zahvaljujuæi evropskom delu sela. Ljubitelji ptica ka u da su primetili nove kolonije Supova po Crnoj Gori. neæe mu biti problem da to uvidi.Hranimo ih veæ pet godina. Svake godine struènjaci su posmatrali ptice koje su se mno ile oèekivanom brzinom. projekat je za iveo. Obiluje ma tom i ima smisao za humor. Cela delegacija je demonstrativno krenula niz strmu stazu koja je vodila iz sela . ponavlja se. ali oni su se samo zbijali u gomilu i vratovima davali neke èudne znake. Po to je Ðorðe najbolje vladao stranim jezicima poveo je delegaciju fonda do hranili ta. u kome su naznaèili da je na njihovoj planeti do lo do klimatskih promena.Divno. Pored toga to su humani. Odvojiæu ja tebe na stranu za sv aki sluèaj. B osni i Hercegovini. Pomoæu zraka nepoznate strukture. ef je ljutito konstatovao da su krila plemenitih ptica atrofirala i tako su se pretvor ile u æurke. ef delegacije je potrèao ka jatu Supova. Niko nije sumnjao da se Supovi neæe uobroèiti. Mo da ima i gotov roman. Idi ih malo pojuri da vidimo kako lete. No. Ovog puta Supovi nisu gledali se lo iz vazduha. Po to se èuda ne de avaju èesto. ef delegacije se obratio deèaku. Hmm. koja su ljudi prozvali Marsovcima iako nisu znali sa koje planete potièu. Ðorðe je za mureo. Da vidimo dalje Neka vanzemaljska biæa. Hrvatskoj i Albaniji.opravdano napraviti asfaltni put kroz celo selo. ali oni se nisu dali u beg veæ su nekim èudnim krikovima i pokretima vratova davali znake pitomosti. i ne bi nikom bilo èudno da je i ovo selo tako podeljeno. ali polovina sela je posumljala u dobre namere fonda i predlo ila je da s ami podaspu put barem za irinu staze. ali ovo selo je dobilo prideve srpsko i evropsko. tako da ne mogu vi e da uzgajaju kupus. pa su naznaèili da im zapravo treba jedna pit . Druga polovina je poverovala fondu i selo se podelilo. a ako nastavi da pi e vrlo lako mo e da me zaseni. a organizacija bi iz fondova ka snije otkupljivala junce za potrebe ishrane Supova. Deèak je krenuo ka Supovima. polako krenuo ka litici u nameri da se vine u oblake.Za to su ovako mirni? . Postoji dosta sela sa pri devom gornje i donje. t e su svim dr avama sveta poslali dopis. spal ili su po nekoliko napu tenih objekata u svim veæim gradovima irom Zemlje i na human naèin su pokazali da ele dijalog. vrlo su lako porobila Zemlju. . Seljani su prestali da hrane Beloglave Supove i uskoro je harmonija zavladala selom. zato ih ponekad treba i prihvatiti. Poslednje godine delegacija fonda je do la u selo sa namerom da ispuni obeæano. Napisao je u dve uzastopne reèenice kako su vratovima davali èudne znake. Naravno.

oma bakterija. Kada su se uverili da Zemljani neæe zloupotrebiti njihovu humanost poslali su istovremeno izaslanike u sve zemlje sveta. Jedan izaslanik je najavio dolazak i u Srbiju. Zahtevao je samo da u dvadeset dva èasa predsednik bude sam u skup tini. a on æe mu se na adekvatan naèin okazati. koja se dobija njegovim ki eljenjem. kako ne bi Zemljani mogli da prave strategije u pregovorima. .

Taèno u dvadeset dva èasa po lokalnom vremenu, vanzemaljac je pokucao na vrata skup tine. Predsednik je znao ko dolazi, jer je samo najvi i vrh bio upoznat sa njeg ovim dolaskom, ali nije znao da æe se pojaviti neko u oblièju èoveka sa slu alicama na u ima. U i èekivanju tog biæa predsednika je oblilo sedam voda, ali kada ga je video pre stao je da se znoji, jer su mu sve ivotne funkcije spale na minimum. Vanzemaljac mu se obratio na teènom srpskom. - Po tovanje gospodine predsednièe, drago mi je to vas vidim. - I meni - nekako je uspeo da promuca predsednik. - Ja bih vas zamolio da pro etamo malo po gradu, a usput æemo poprièati. - Mislim da bi bilo bolje da prièamo u skup tini. - Za to? - Neæe nam niko smetati u prièi. - Meni ni ta ne smeta, a eleo bih da vidim Beograd. Da li se vi to pla ite da etate po gradu? - Ne, ne, nikako. - Delujete mi veoma upla eno. Napraviæu nevidljivi tit, tako da æete biti bezbedni. Hajdemo. Krenuli su u etnju. Predsedniku nije trebalo dugo da se vrati u normalu, jer je vanzemaljac poèeo da prièa o sportu. Divio se srpskim sportistima, to je predsedniku veoma imponovalo. Vanzemaljac je zastao pored jednog izloga. - Kako divne cipele. - Da, da, italijanske su. Nastavili su etnju u miru i harmoniji. Predsednik se opustio kao da je pored njeg a predsednik neke susedne dr ave. Zastali su kod jednog kioska. - Predsednièe, da li mo ete da mi kupite vakaæu gumu, nemam va eg novca. Predsednik se samo nasme io i pohitao ka kiosku. Kupio je desetak razlièitih vakaæih guma kako bi udovoljio vanzemaljcu. Sa velikom zebnjom predsednik je otvorio aku i ponudio vake. Pla io se dodira. Vanzemaljac je letimièno pogledao vake i dodao. - Nemate vi e one Bazoka D o i one kao cigarete? - To je pro lost, probajte ove uvozne, odliène su. - Ne hvala, probao sam veæ. Predsedniku je laknulo, jer ako mu naredni put zatra i sendviè, la e æe mu uruèiti bez dodira. Nastavili su etnju u miru i harmoniji. Zastali su pored izloga jedne velike knji are. Vanzemaljac je gledao tridesetak sekundi izlog i nastavio dalje. - Predsednièe, da preðemo na stvar. - Sla em se. - Sav kupus koji otkupimo platiæemo u zlatu, jer toga ima u izobilju na na oj planeti. Mi znamo va e kapacitete u proizvodnji kupusa, tako da - Mi mo emo da udesetostruèimo proizvodnju kupusa. - Ne prekidajte me dok prièam. Ja sam zavr io svoju misiju ovde. Vidim da ni ta ne proizvodite, èak vam i evropska knji evnost dominira u knji arama. Zato sam odluèio da vas pripojim Evropskoj Uniji. U Nemaèkoj æe biti montirana fabrika za preradu kiselog kupusa. O kolièinama koje æete morati da isporuèujete biæete naknadno obave teni - Ali - Budite demokratski i ne prekidajte me. Moj zadatak je bio samo da odluèim kojem centru da vas pripojim, a centri i kolièine su unapred odreðeni radi lak-

e eksploatacije resursa. Predsednièe, ja æu vas sada napustiti. Imajte u vidu da ovaj tit vi e ne deluje. Niko nije video kako je vanzemaljac do ao u Srbiju, a predsednika je oblio hladan znoj tako da nije primetio kako je vanzemaljac nestao. U istorijskim ud benicima svih zemalja sveta ubele en je datum dolaska vanzemaljaca na Zemlju, a u srpskom ud beniku je konaèno zabele en datum ulaska Srbije u Evropsku Uniju. Ovaj ba i nema neko pripovedanje, ali pogaða pravo u centar. Ne predstavlja nikakvu opasnost, zato je idealan za ovu zbirku. Uf, sklapaju mi se oèi. Veèeras nem a vi e prièa, jer bih mogla nekog pogre no da ocenim, a to ne bi bilo dobro. * Kada je direktorka muzeja u Panèevu otkucala ifru na alarmu, koji se nalazi na zidu odmah pored ulaznih vrata, udahnula je i pomislila kako je èeka jo jedan obièan dan. Takav oseæaj je imala i dok se pela na stepenice ka prvom spratu, gde joj se nalazi kancelarija. Dok je otkljuèavala vrata mahinalno je pogledala niz hodnik, koji su parcijalno presecali sunèevi zraci i jasno oznaèavali gde se nalaze prozori. Negde na sredini hodnika, gde je purpurni tepih obasjan sunèevim zracima gubio kraljevska obele ja, nazirali su se neki sitni predmeti koji njenom iskusnom kustoskom oku nisu mogli da promaknu. Mo da bi to to je videla pripisala lo em radu èistaèice, da se srebrni prsten nije na ao na putu sunèevim zracima, u ta se veoma brzo uverila. Nije se puno zadr aval a pored prstenja koje je izgledalo nasumièno pobacano, jer je u letu prepoznala prst enje i uputila se ka prostoriji odakle potièe. Kada se pojavila na vratima stavila je r uku na usta, usled u asnog prizora koji je videla. Odmah je obavestila policiju, kako inaèe pravila nala u. Lokalni policijski inspektor je izvr io uviðaj i po to je procenio da je kraða specifièna, obratio se specijalnom odeljenju kriminalistièke policije u Beogradu. Jedini na raspolaganju je bio inspektor Majstoroviæ, koji se odmah sa prateæom ekipom uputio k a mestu izvr enja kriviènog dela. Tamo ih je doèekao lokalni inspektor sa in enjerom iz firme koja obezbeðuje objekat. Majstoroviæ se upoznao prvo sa kolegom, potom sa in enj erom i krenuo u obilazak muzeja. Kolega mu je pokazao vrata na koja se sumnja da je lopov u ao u muzej, ali Majstoroviæ je samo dao znak tehnièarima da obrade mesto i zaputio se na sprat ka jedinom moguæem mestu za eksponate. Pred kancelarijom ga ja saèekala upla ena direktorka muzeja, koja je mislila da æe je inspektor iz Beograda ne t o ispitivati, ali sve se zavr ilo na formalnom upoznavanju. Koraèali su sva trojica æutk e kroz hodnik, a razbacano prstenje, koje je bilo blizu vrata nije izazvalo veliku pa nju beogradskog inspektora. Samo je zavirio u sobu u kojoj je razbijena vitrina, pog ledao letimièno i nastavio dalje niz hodnik. Zavirivao je u svaku prostoriju sve dok nij e ugledao razbijeno kuæi te alarma, kome se pribli io sa velikim oprezom kao da je bomba. Poèeo je radoznalo da zagleda alarm èiji je najveæi komad bio odmah pored zida, a osta li deliæi rasuti po parketu do polovine sobe velièine tridesetak kvadrata. Nekoliko put a je pogledao smrskano kuæi te alarma iz kleèeæeg polo aja, podigao se, otresao sitne komadiæe sa pantalona i odluèno rekao:

- Za to ste mene zvali? Zar nije sve oèigledno? - Inspektore, ovde ni ta nije oèigledno obratio mu se panèevaèki kolega. - Lopov je izdrobio alarm, uzeo je ta je hteo i zbrisao.

jer smatramo da imate vi e iskustva.Ba tako dodao je inspektor iz Panèeva. . stavio na blok i zapisao svoje prezime i broj mobilnog.Ako bi prvim udarcem uni tio elektroniku. a da biper i dalje radi? .Ima samo biper koji ima ulogu da obavesti radnike da se ne to nedozvoljeno de ava. . Postoje dva sluèaja. . . a nije iz nekog razloga poslao. a da nije uno enjem ifre ili utiranjem. Da je lopov prvim udarcem onesposobio alarm ili da ga je onesposobio na neki drugi naèin. Uzeo je listiæ. alarm je onesposobljen na neki drugi naèin. In enjer je jedva èekao da napusti muzej.. a Majstoroviæ je zapoèeo konverzaciju: . Uop te nema neku vrednost. Jednostavno.Upravo je tu problem. jer mu nije prija la sprdnja sa njegovim zvanjem. Zamolio bih vas da mi javite. koju je inspektor svesno primenjivao.Da rezimiramo. Evo in enjer æe vam podrobnije objasniti rad alarma. zato smo pozvali vas. .Mislite? .obratio se in enjeru.Vidite. tako da i ako je alarm zabele io neku promenu. da ako bi neki fudbaler utnuo ovakav alarm kopaèkom. .Polomljena je sva elektronika koja pamti promene.Polako. polako Hoæete da ka ete.prvi se izjasnio in enjer. . Krenuli su prema razbacanom prstenju.Teoretski je moguæe. pozdravio se i zaputio niz hodnik pribajuæi se uz zid. jer taj alarm ne mo e tako lako da se onesposobi.Koliko je eksponata ukradeno? . ali praktièno to nije moguæe izvesti. da a. In enjer je strpljivo èekao i jo jednom dobio ansu da potkrepi svoju teoriju.Samo jedan prsten.Da.Jedan. .Praksa uvek zezne teoriju.Nemam ni ja. ne mogu da je oèitam. a da alarm ne po alje centru informaciju o napadu ispod kuæi ta su senzori i pri prvom udarcu poslao bi poruku. Inspektor je iz malenog blokèiæa istrgao list papira. .Naprotiv. .Tako ka e gospoða kustos. . ali ne znam kako je to u praksi izvodljivo. Kolege su ostale nasamo u ti ini muzeja. kako ne bi nagazio na neki prsten. da bi alarm uspeo to vama u centar da javi? . Samo sumnjam da je onesposobljen utiranjem . Gospodine in enjeru. ja æu vas pozvati ako nam ustrebaju neke dodatne informacije. . . vama izgleda da je ovaj alarm prestao da radi zato to je smrskan. da li je moguæe da se udarcem onesposobi slanje poruke. a direktorka i ostali radnici su se nabili u njenu kancelariju. jer su se dva tehnièara bavila obradom brav e u prizemlju. a potom razbijen. ali ako bi alarm pre iveo prvi udarac sigurno bi uspeo da nam dojavi. hvala vam na saradnji. .Da li vi i gospodin in enjer imate neku ideju kako je lopov mogao da onesposobi alarm bez utiranja? . ali vredan. ne bi uspeo. tiho komentari uæi dogaðaj.Hvala vam na uva avanju. Da li se ovaj alarm ogla ava nekom sirenom u muzeju? . ako kojim sluèajem slo ite kockice kako je alarm onesposobljen. jer mu je potrebno samo èetiri sekunde da nama u centar po alje poruku.

Da. a takav ne postoji. Meðutim. Deluje kao aljkav profesionalac.Stvarno ne bih da dajem neke pau alne ocene. Direktora se posle dva koraka okrenula. Krenuli su svi zajedno ka sobama gde su izlo eni eksponati. Usledilo je rukovanje i predstavljanje. da znate ta mene buni? . jer su autor u inspektor bi li u èuèeæem polo aju pored rasutog prstenja. sem malo u ari.Ovo razbacano prstenje? . To je pobacano da bi nas zbunilo. verovatno je negde na onoj traci to je lepio staklo ostavio neki otisak. koji je naruèen od strane profesionalnog vercera . totalno zbunjujuæe. .Znam ja. Postoji moguænost da ih je radio i isti majstor. Ako nije imao rukavice. Isti period je u pitanju i isti lokalitet. Majstoroviæ je pohvalio koleginu anga ovanost. izraðen od srebra. videla je da se uzalud vratila. sve to je vezano za pravoslavlje na zapadu vredi. .To vam je materija koja ima jako crnu boju. Zakaèio o futer i ispalo mu iz ruke ili ta veæ Su tina je da je naruèen samo jedan prsten. Za razne formal nosti u komunikaciji sa ljudima.Psten je iz petnaestog veka. to je ovaj sa poltronskim osmehom prihvatio.. k ao neizostavni deo posla.Ne. istrenirao je sebe da pristupa mehanièki i uètivo. zbog èega je ovo prstenje po hodniku? . . . . a vitrina koju je razbio u susednoj. a on po urio i prstenje mu nekako ispalo. a ovo ostalo prstenje je varka.Zanimljivo ka ite mi samo jo jednu stvar. . na alost ne.Eh. ko bi ga znao .Ako mo ete da nam malo pribli ite o kakvom se prstenu radi. Zamolio sam gospoðu da ga pozove. jer je shvatila da su za vitrine potrebni kljuèevi. najednom vredi. Krenuli su ka mestu gde poèinje hodnik.Dobro. ali ta dva prstena se veoma malo razlikuju.Verujte ni ta su tinski. ali me vi e buni èinjenica da je alarm u jednoj sobi.Kada muzej otkupljuje onda nema. .Nadamo se.Tako je. Kako bi mi pomislili da je alarm pi tao.Ne znam. Pronaæiæe na i tehnièari ne to. To nagove tava da je lopov tipovao odreðenu vitrinu. a koliko èujem nije ukraden. ali kada se pro vercuje na zapad.Meni deluje da je lopov divljak. da li je prsten mu ki ili enski? .A ta je nielo? . Da li imate fotografiju ili neki crte ? . . . Na glavi je urezana stilozovana arabeska u nielo tehnici. Mislim da je onaj èovek to je pristigao autor izlo be. Obratio se autoru izlo be: . ali postoji jedan veoma slièan koji je izlo en. No videæemo ta ka u otisci i ostali tragovi. Èak je ovaj na podu u boljem stanju od tog to je ukraden. Nanosila se na gravure kako bi pojaèala linije. da vidim. a zavr avaju se stepenice. jer su tamo stajali direktorka i autor izlo be. . koji mu je i posle trideset godina posla mrsko padao. .Da.Da. livenjem. ali pr i rukovanju i predstavljanju to jo uvek nije uspeo. .Da li imate ideju za to je lopov ukrao onaj prsten. ta mislite. Da li mo ete da mi malo pojasnite u èemu se razlikuju ovaj prsten i onaj to je ukraden. a nije ovaj pred nama? . ka da se pojavila na vratima.

jer je odmah ispod p icerije ugledao konabaricu sa tamnoplavom suknjom.Kako to mislite? . belom ko uljom i crnim prslukom. Za to ste u trajku? Konobarica je jednim poluokretom pokazala ankerici da spremi jednu kafu. koju ne naplaæujemo. . Piæe samo one buækuri e dva ili tri u jedan. malo sam umoran. sa kog je odavno nestala farba. veæ razlog da se skloni iz ti ine muzeja koja mu nije dozvoljavala da trezveno razmi l ja. Nije iskljuèio moguænost i da je prsten veæ u neèijim drugim rukama. a prilièi eni koja je zagazila u pedesetu. . a tvrdo je bio ubeðen da bi svako kalemljenje nepotrebnih sitni ca ometalo istragu. vinjaèe i kiselu vodu. a nama nudi socijalni program. . ali ne toliko kao piæe. jer vi e neæe imati gde da piju prafu kafu. koji sada hoæe od ove kafane da napravi apoteku i parfimeriju. Ne mogu da vam donesem vinjak i kiselu vodu. a kada je odmakao stolicu koja je bila tik do parka. Nije ga puno zanimalo ta nude. . Kada su ga uverili da ide sve po planu.Na e preduzeæe je kupio neki biznismen. jer je znao da æe prsten koliko sutra otiæi u neku drugu ruk u. oslonjena na tok.Gledao sam ih ja puno puta i po suncu. Sa anjcerom u jednoj ruci. ne bih rekao da je zbog toga. pri la je i po elela dobar dan. Konobarica ga je pratila pogledom dok se neækao u izboru stolova. Znao je samo da mu je potrebna kafa. krenula je ka njemu. . ovo prstenje po podu ima neki èudan sjaj. Ako smem da primetim. hodom koji odmar a telo. jer se radilo o njenom radnom mestu. a drugom zagl avljenom o poveæi novèanik koji je virio iz d epa od prsluka. Kafu. a potom smireno odgovorila: .Izvinite.Mu ki. da li se radi o kont roverznom biznismenu. hoæemo nekako graðanima da skrenemo pa nju da nas podr e. Eto. nisam vas ba najbolje razumeo .Dobar dan.U trajku smo i samo slu imo kafu. Iznad njega se nadvila lipa . Majstoroviæ se pozdravio i krenuo ka stepeni tu. Dodao im je da æe piti kafu u nekoj obli njoj kafani i uputio se ka izlazu. Nije imao ohrabrujuæi odgovor. U velikom prizemnom holu je pri ao tehnièarima i poèeo da se raspituj e o otiscima. koja je zavr ila proces formiranja listova i usmerila svu energiju na stvaranje cv eta. Kelnerica se ud aljila od stola korakom kakvim je i do la. jer nije tako dobro poznavao Panèevo da bi mogao da precizira u kojoj æe kafani biti. ako u meðuvremenu pristigne. Kada je iza ao iz muzeja. zato je samo uzastopnim klimanjem glave dao do znanja da razume situaciju. Hteo je da se na ali sa pitanjem. osvrnuo se oko sebe i na platou sa desne strane ugledao stolove koji su nedvosmisleno ukazivali da je na ao ono to tra i. urilo mu se sa istragom. kako . Pro ao je pored picerije. pra tila de avanja ispred kafane. Rekao im je u nekoj. ispred koje je bio meni kredom ispisan na tabli.Sunce. koja je besplatna.. ali je odustao. naredio im je da odmah uzmu otiske sa selotejp trake kojom je zalepljeno staklo vitrine i uporede sa tim na vratima . . koja je sa anjcorom u ruci. samo znam da se nikada nisu tako sjaili. da onda kafu i obiènu vodu. jer mu se uèinilo da je prikupio dovoljno podataka.Ne umem da objasnim. .Da. i ugnezdila se u tok spremna da mu donese kafu ili priðe novom gostu.Ne slu imo ni ta sem kafe.

koja æe sa nama na tren pode- . jer pored debelog hlada. svi od lipe oèekujemo i mirisan cvet.bi opravdala svoj plemeniti naziv. sa koga æe povremeno na sto pasti umorna pèela.

ali nije i mao vremena. Inspektorka je glumila urbanu èobanicu bez ovaca. Meðutim. neko æe se zgroziti. ali to je manji rizik od liènog padanja. Zato je pre ao na preða nje postupke lopova. jer se sudije nikada ni su usprotivile njegovom zahtevu. Zakljuèio je da je velika verovatnoæa da je lopov t vrd orah. Hap enje je trebalo da bude tiho. te je sedela ispod bedema sa ljubavnim vikend romanom u ruci. Dobio je kafu. Kada je Majstoroviæ video na monitoru ime. a nije hteo da rizikuje. Kamera se mo e razmatrati samo kao eksponat u postavci savremene umetnosti. koja je dirigovana od nekog ko je taèno znao ta eli. sa tendencijom da predvidi buduæe. jer se ne radi o zloèinima. uspela je samo da locira u kojoj kuæici ivi Ekrem. jer nije lako uvek potrefiti ifru u jutarnjim satima. ovog puta najvi e to je alarm pokrivao samo ulazna vrata. Nije ga muèio lopov. Nasmejao se od muke kada je shvatio da alarm ima jedinu ulogu d a zadaje tremu radniku koji prvi dolazi u muzej. kako bi imali neku korist. Poslati nekog drugog vo di riziku da taj propeva ako padne. U kartonsko naselje je poslao inspektorku koja se predstavila kao socijalni radnik. . Ekrem Ljatifi. zahvalio se i utonuo u re avanje srebrne nepoznanice sa arama od nileoa. Majstoroviæ je procenio da Ekrem nije opasan po okolinu. samo je pre ao rukom preko suvih usta i podigao slu alicu. Ako pak padne u piæe. Nervirala ga je glupost. Tako su i uradili. Znali su da æe se èekanje odu iti pa su se posvetili sebi. Kom ije su joj rek le da sakuplja sirovine i da dolazi u popodnevnim èasovima. veæ njegov nalogodavac. a nekog æe opomenuti na n jeno rtvovanje za ka ièicu meda. a ni sirenu nije prijatno èuti tako rano. Lopov mu je delovao kao sirovina. a i raspitivala se poimenice za njegovu decu. Dobio je nagon da malo ovla i usta. a tra enje motiva za kraðu ba tog prstena je ostavio za kasnije. jer je inspektorka bila ubedljiva. Ostalo mu je samo da od istra nog sud ije dobije nalog za pretres stana. a na taj naèin bi bili prirodniji i manje upadljivi. Rizik se svodi na minimum. a Majst oroviæ i njegov kolega su pored puta glumili taksiste bez taksi obele ja.liti pèelinji svet. bez trunke kamena . Jedino im je ostalo da naprave Ekremu partizansku zasedu na izlokanom putu. ako je lopov tvrd orah. Niko ni ta nije posumnjao. Preða nji postupci o teæenih nikada mu nisu bili od koristi. koji vodi do naselja. Anga ovati drugog da izvede akciju nesum njivo ko ta u nekom obliku. ali ne i njega. jer je siguran da æe s e ostaviti neki trag. jer ga je tehn ièar pozvao i saop tio da postoji poklapanje otisaka sa brave i trake na staklu. a to znaèi da prsten sigurno ko ta vi e od najma lopova ili je nalogodavcu veoma bitan prsten. a njih dvojica su èekali izvan naselja. pa je po ao samo sa dva inspektora. jer je veæ sazvao pripreme za akciju. to je predstavljalo formu. a ne i sporedna. kako bi to manje kart onsko naselje brujalo o dolasku nekih ljudi. te su postavili ahovsku tablu na haubu od kola.

Da li si ti Ekrem Ljatifi? . . kako ne bi upao u neku rupu i pod teretom so pstvene te ine i kartona polomio vozilo tamo gde je spojeno. pa je korpa bila polupr azna. Majstoroviæ je progov orio: . Kao i uvek bio je marljiv. Za to pita ? . ali danas nije imao sreæe. a kada se Ekrem okrenuo da vidi ko ga prati.Dobar dan. Inspektori su ga nekoliko koraka pratili. koji se sastojao od yadnjeg dela bicikla prikaèenim za korpu na dva toèka.Dobar ti dan. . Si ao je sa bicikla i poèeo da ga gura.Ekrem se pojavio na skretanju za kartonsko naselje u kasnim popodnevnim èasovima na trotoèka u.Jesam.

Dobro me savetovao.Oæu taj prsten to si ukrao i ime tog to ti je naredio da ga ukrade . a ja ga nisam poslu ao E. a potom mir no seo i jo mirnije rekao: . niti da te hapsimo. . Ni ta vi e.Ekreme.Nisam ja. objasniæu ti.Polako Ekreme. ta oæe bre ti? . kao da je sama bes iz njega progovarala. Neko je noæas provalio u muzej i ukrao prsten. ti si sada obele en èovek. ali je Majs toroviæ pri ao i èuènuo. ali ja ga nisam poslu ao. Bilo je za oèekivati da æe Ekrem da pukne i da postane navalentan. Ekreme brate. pogledao Ekrema u oèi i shvatio da se nije puno uzbudio. Mi smo prona li tvoje otiske na bravi i u vitrini. pa je poèeo da nastupa rutinski.Ja sam inspektor Majstoroviæ. ali mu nije puno trebalo da se seti gomile zakletvi i sraèunatih la i dokazanih lopova. Ka e. stezao je pesnice ispred sebe i oblizivao d ebele usne.ta oæete onda? . ne elimo da te vezujemo. . bezbri no ugnezdio glavu i poèeo prièu ispovednièkim tonom: . kunem ti se mrtvom enom i ivom decom nisam ja Majstoroviæa je za trenutak preseklo nabrajanje mrtvih i ivih. dobro ajde ipak me saslu aj. Ekrem je oslonio laktove o butine. da te vidim na televiziji poverovao bih.Neæu Ekreme niti æu da ih pitam gde si bio sinoæ. Ekrem je istrgao jedan karton iz gomile i stavio ga na rub od korpe. Hteo bih da ti postavim nekoliko pitanja. tebe æe da vataju. sad me vatajte. Istog trenutka mu je pro lo kroz glavu da prsten neæe naæi u njegovoj kuæi. . tako da je Ekrem bio za glavu vi i od njega. . Èuo je kripanje pri disanju.Ima tu u naselju jedan èièa. . .Dobro. tako mi i treba.Ja sam svoje odu io. da ne ispa taju zbog tvojih budala tina.Gde si bio noæas posle devet sati? .Gde su ti deca? . Hoæu da ih skloni dok ti pretresamo stan. .Ko mo e to da potvrdi? . . Dajem ti reè pred ovim ljudima da neæe biti nijedan dan u zatvoru. to pita ? .Majstoroviæ je podigao znaèku.Samo polako. samo nam predaj prsten i ka i ko te je unajmio da ukrade . . Pocepana kragna na ko ulji nije mogla da sakrije talasanje damara na njegovom vratu. nemam ja ta sa vama da razgovaram. mnogo je pametan èovek. Rekao mi da odem nekud dalje.Ajde .Nikad nisam bio u Panèevu. Reci bre.Ako neæe da saraðuje . ta oæe ? . onda idemo da ti pretresamo kuæu.Moja deca.Radite ta oæete. . .Nisam nikad bio u muzeju.ta te briga za moju decu? Oæe i njih da apsi ? . polako da nisi sluèajno bio u muzeju u Panèevu. . ko god obije neku bravu u krugu od trie s kilometara. vam ruke vezuj Inspektori su se zgranuli od naglog prelaza sa ispovednièkog na neurotièan ton.Polako. Njegovo lice je poèelo da obliva znoj. ali nemoj mene da zeza . Evo. Oæe ? .U mojoj kuæi.

I dalje je gledao neke nepostojeæe pejza e. Pre li su i Dunav.Tako potrudi se da ih negde smesti i lepo im objasni da mora da zavr i neki posao. koji æe samo otaljati posao. Ako budemo tapkali sa istragom. a njegove oèi nisu reagovale na okolno drveæe i objekte. ali bez stavljanja lisica. Kada uðemo u ovu zgradu stvari se menjaju. Dobiæe advokata po slu benoj du nosti. Da li si se predomislio? . tako .Nisam ja ni ta ukrao i ne pla im se nikoga.pomerio je biciklo sa puta i povisio ton vodite me. zato je Majstoroviæ probao jo jednom. Neka dobro zapamte kakva je milicija ajde vodite me. poturio led diodu ispod tkanine.Tu su negde u naselju ako. kako ih ne bi èuo i dao jedan nesvakida nji predlog.Ekreme. Mi æemo te èekati ovde. . pa sam pribegao malom triku. ta èekate? Majstoroviæ mu je usli io elju. a mikropre kidaè postavio sa unutra nje strane poklopca. jer zna da nema pare da ga anga uje za suðenje. slu aj me dobro. ne brinem se ja za njih .Vodi me! * Dan sam proveo u i èekivanju njegovog odlaska. koja je neprimetno le ala pokrivena tkaninom. Ne va i vi e moja pogodba.Ne treba. .Ekreme. Spremio sam ja njih na sve. pre nego to sam ga zatvorio malenim katanèiæem. a potom kod istra nog sudije. . neæemo da radimo ni ta ishitreno. jer sam namerio u predveèerje Olji da predam poklon. . ta èekate? Ekrem je ponovo pre ao u fazu savr ene mirnoæe sa ispru enim rukama ispred sebe. . Ide na policijsko zadr avanje od dva dana. koja obraduje onog to otvara.Dobro Ekreme ima li advokata? . tih mesec dana mo e da preraste i u dva meseca. jer nisam hteo da mi lo e naleganje mikroprekidaèa upropasti foru.Nemam. koji æe ti bez razmi ljanja lupiti mesec dana pritvora. neka gledaju kako apsi milicija. hajde lepo otidi do kuæe i objasni deci da te neæe biti neko vreme. Vole njih kom ije. Da bih postigao takav efekat rasturio sam privezak koji ima ulogu lampice. Znao je da æe Ekrem samo gledati kroz staklo od automobila i da æe kolega biti pored njega. koji sam sa unutra nje strane oblo io purpurnom mekanom tkaninom i naravno ubacio prsten. kako pri otvaranju kovèega sa blagom u vek bljesne neka svetlost. Nikada nije pon i avao osumnjièene bespotrebnim stavljanjem lisica. Kupio sam maleni kovèeg.A. Znaju moji deèaci da se snaðu i bez mene. nisam od kamena. a on je i dalje gledao kroz automobile i zgrade. . Ako se pla i neke osvete zbog cinkarenja. Hteo sam nekako da joj zavar am èula. Majstoroviæ je poveo kolege dovoljno daleko od Ekrema.Ovo je poslednje to æu ti reæi. koji su ovo dvoje prihvatili samo zbog njegovog autor iteta.. . kako ne bi odmah prepoznala o kakvom je prstenu reè. Nekoliko puta sam probao funkcionalnost. Probao je ponovo. Pozvao ga je po imenu. Sve je to povezivala baterija za sat. Bli io se trenutak kada neæe biti prostora za opu tenu prièu. Od malih nogu nas prati slika. ako. . reci mi brate mili. èoveèe. a posebno ako èuju da su me zgazila kola ili ubili oni æelavi.

. ja na licu. Zamolio sam je da za muri i kada sam se uverio da je to uèinila.Veæ deset godina se najvi i vrh Alpa izdi e za po jedan centimetar godi nje i nauènike stavlja u rebus. dok je preko njenog domalog prsta klizio plemeniti metal.Sve smo bli i Evropi. a ja sa m je valcerskim polukorakom okrenuo. . uzeo drvenu èetvrtku uvijenu u ukrasni papir i stavio joj u ruku. . èitala sam u novinama. Neko ostavi za kraj koru hleba ili ono to se naðe na tanjiru. Prihvatio sam kovèe iæ i odlo io jednim pokretom na krevet. . a ne da ostavlja celu noæ ukljuèen kompjuter da bi za sutra imao spreman film. Kroz tananu zavesu probijala se svetlost grada.Reæiæu ti. otvorio sam svoju fioku sa ve om. Uzvratila je istom radnjom. a ovog puta li ila je jednu maslinku mesnatog dela i ko ticu odlo ila na tacnicu. Na smejala se pre nego to je otvorila oèi. pozvao u sobu. kljuèiæ osloboðen stega. koliko je nama stalo do èina elegantnog oslobaðanja blaga. Oseæali smo plemeniti metal. Kovèe iæ je poprimio oblik veselo otvorenih usta iz èije dubine je dopirala zvezdana svetlost tek nastale zvezde. ali sam gle dao njene dugaèke prste kako se poigravaju sa zlatnom icom. to podrazumeva i neku vrstu vere kao potpo ra nadi.Nije mi prvi put da sam je obradovao pagetama za veèeru. a ona na prstu. sve dok nije poprimio toplotu na ih t ela. Od iduæeg meseca za isti novac dobijamo tri puta br i internet.Vidi ga mo e li ti da se ne ruga na pomen Evrope? . tako da se njeno lice stacioniralo suprotno od izvora svetl osti. Ustao sam i podizanjem spojenih ruku. ali ona je uvek zavr av ala sa nekom salatom. a potom pagete spretno namotava vilju kom. Doðe lepo sa posla. kako smo to bli i? . Volim da je gledam kako odmereno potapa ka iku u sos.Najozbiljnije. veæ spada u kategoriju ljudi koja se nada. zato kljuè najèe æe vredi samo.Jaoj. koja su obasjavale lampice iz starih kaset dekova. Ne veruje ni ona preterano u Evropska obeæanja. U tri pokreta poput maðionièarskih.Te ko a. Nisam mogao da joj vidim ni ta u oèima. ali ovog puta sumnjam da æe moæi da se ruga . koristeæi ka iku kao oslonac. da li joj je jeftinije da pusti tri puta br i internet ili da jo j radi celu noæ jedan blok termoelektrane samo za skidanje filmova. dok ruèa i malo odmori film je na hard disku. Hajde razmisli . a pretpostavljam da su nas vodili isti impulsi. . Nije joj trebalo dugo da promeni izraz lica i da mi ne no poklopi aku njenim dlanom. kojom je o bravicu bio okaèen maleni kljuèiæ za katanac. biva ponovo zarobljen u njenim prstima spreman da oslobodi ne to vrednije. ali me je ona preduhitrila: . Olja Srbi se napalili da skidaju filmove u visokoj rezoluciji i dr ava je stavila na papir. ti si neumoran Kao i uvek samo se pravila da joj ne prija ovakva prièi o Evropi. a potom povukla za jedan kraj pantljike u vidu ma ne. ali ja sam to bez reèi ignorisao. Ne to je tiho prokomentarisala u vezi sudova na stolu. koja je obasjavala srebro neodreðene èistoæe. Spremio sam se da prekinem æutanje uvodom za poklon. ali znao sam da su tinski odobrava moje stavove. Ne post oji katanac koji ne mo e silom da se otvori. Okrenuo sam svoju aku i poèeo prstima da joj mazim dlan.Ozbiljno? . koji je te io da se stopi sa njenom belom ko om. jer su se stapale sa ambijentom.Dakle. kome ne dopu ta da napuni ka iku.

dobila je samo informaciju da se radi o mu kom srednjov ekovnom prstenu. . to je Ranki poèelo da smeta. a ja kasnim po sedam dana za ostalim medijima. ako ne dobijem neku ekskluzivu. i dobijala uputs tva do koje granice sme da ide u izve tavanju. jer je od emisije koja je na poèetku obilovala istra ivaèkim novinarstvom.Nema od toga ni ta. Nije praktikovala da zivka Borivoja pre dogovorenih susreta. ne zezaj me èoveèe.Samo minut.Ne smem. obeæavam. . A. Sve je fino bele ila i kasnije od Borivoja. napravila emisiju sa policijskim izve tajima. Bio je duboko ubeðen da reèi u cilju istrage mogu da dovedu do neke vrste panike kod nalogodavca. * Ranki je u opisu posla bilo da dva puta dnevno èita policijska saop tenja i filtrira saobraæajne nezgode od drugih vesti.Izvini.Trebaju mi dodatne informacije u vezi pljaèke muzeja.Ne mogu ni ta mimo saop tenja. stalno mi obeæava eksluzivu.Ej.Zdravo Borivoje. . Ranka ovde. samo neki uvod da imam eksluzivu za narednu emisiju. .Biæe. ali on je odbio bilo ta da komentari e. mo e da ugrozi istragu. ali je ovog puta to uèinila. Bor ivoje je sve èe æe bio hladan kao æilibar. koje bi dovele do nekih novih tragova. jer bi objavljivanje imena i detalja naru ilo tok istrage koju je Majstoroviæ sprovodio. . koji je ponekad imao oblik poturenog. . o n je ostao pri stavu da ne daje izjave. a u neku ruku i obradovalo. Od upla ene direktorke muzeja u Panèevu. pa je ponovo zvala autora i predoèila mu da zna koji je eksponat u pitanju i zamolila ga da joj ka e koliko vredi prsten.Aha.Borivoje. Ostalo mu je samo da èeka reakcije. jer je do sada imala samo oru ane pljaèke i razbojni tva. Autor nije znao da novinari imaju specijalne metode. potra ivala dodatne informacije. Borivoje.U gu vi sam. tako je ef naredio. gde je na licu me sta gledala ponuðeni materijal. . ali najveæa je ta to se ne èuje onaj glupi zvuk kada ti neko zalupi slu alicu. Bila je ljuta na sebe. a pri toj vrt oglavici mo da napravi neki pogre an korak. popiæu otkaz. . . Kontaktirala je autora izlo be. nije problem nalepiæu vest pred emisiju. Nije bila lenja.Reci. elela je da proprati jednu specifiènu prièu od nastajanja do zavr etka. jer se veza automatski prekida. da li æe se ne to promeniti do srede uveèe. . . emisija mi gubi rejting.* Policija se turo oglasila povodom pljaèke muzeja. njenog izvora iz policije. za koje je imala utisak da je na rod malo oguglao. . . . koje su sticajem okolnosti za nju bile zgode. a da ne poremeti istragu. Saop tenje o pljaèki muzeja veoma ju je zagrejalo.Borivoje èoveèe. Meðutim. vidimo se kao po obièaju Mobilni telefon ima mnogo prednosti nad fiksnim. . Sa Borijevojem se viðala jednom nedeljno u njegovoj kancelariji.

ako bi se kasnije pokazalo da se radi o besmisl ici. ta je ovo? Strana devet U noæi izmeðu ponedeljka i utorka iz panèevaèkog muzeja ukraden je srednjovekovni prsten. koji je gospodario zapadnim delovima Srbije u drugoj polovini èetrnaestog veka. * Kada su pokloni u pitanju mislila sam da je Branko operisan sa stilom.kojima èupaju izjave. ist ièe na sagovornik. u kolekcionarskim krugovima veæ odavno kru e prièe. prsten je pozajmljen lopovima. Kako mrzim ovu pauzu. Samo æu im se nasme iti. koje verovatno kru e od jutros. pa mu se ne poznaju rezovi na glavi. super je ena i za razgovor. koji je bio u sklopu kolekcije nakita Muzeja Grada Beograda. Za sada ne mo emo dati odgovor kakav je alarmni sistem obezbeðivao tako vredan prsten. ali velièinu je potrefio kao da je merio moje prstenje. Taman kada sam pomislila da se malo ohladio od mene. Dok se za poèiniocima intenzivno traga na a ekipa je tragala za odgovorom. Bilo koji pristojan kafiæ je na tolikoj udaljenosti da mi treba cela pauza samo za put do tamo i natrag. Nije morao ni da mi ka e. Gde je ona spremaèica da mi skuva kafu? Val jda æe doæi kasnije. Znam da u ovim novinama nema ni ta naroèito i da æu samo isprljati ruke. Kada sam u la u zbornicu snimila sam sve kretene i jedne novine. koji je za ovu priliku iz razumljivih razloga eleo da ostane anoniman. se toliko odomaæila da æe lju di jednog dana pomisliti da èitaju anonimne novine. kako Muzej Grada Beograda poseduje jedan prsten koji se dovodi u vezu sa Velikim upanom Niko lom Altomanoviæem. podsetio me je na na prvi susret i nedvosmisleno pokazao da sam mu u glavi. Muzej Grada Beograda je pozajmio svoju kolekciju panèevaèkom muzeju. Poèinioci su iskoristili sla bo za tiæen. iz izvora koji je eleo da ostane anoniman. Odg ovor smo na li kod strastvenog kolekcionara i velikog poznavaoca srednjovekovnog nakita . Priznao mi je kako j o uvek pamti na prvi susret i moj zami ljen izraz lica uperen ka vitrini sa prstenjem . jer me je samo tada video kako buljim u vitrinu. Sve mu karci i samo fudbal i politika. Naime. Na sagovorn ik napominje da je ilegalno tr i te nakita procvetalo i da nije iznenaðen to je tipovan sa mo jedan prsten. a meni je pr sten sve rekao. uzeti novine i sesti na dovoljnoj udaljenosti da ih ne èujem. jer u firmi koja je zadu ena za nadzor muzeja nisu bili raspol . Èarobne fraza. da nisu vredele èak ni izvinjenja. ali nemam drugi izbor. a kafu bih morala da pijem etajuæi. kamerama nepokriven sporedni ulaz u muzej i izvr ili pljaèku. Zbog toga taj prsten ima veoma veliku vrednost na crnom tr i tu. Za poèiniocima se intenzivno traga i u cilju istrage ne spominju se nikakva imena koja bi mogla da se dovedu u vezu sa osumnjièenima. Rank a je imala dobru koleginicu u takvim dnevnim novinama. Novinarske reèi pojedinih dnevnih listova postale su toliko je ftine. kao to su i njihovi vlasnici. ali ovim prstenom je pomerio sve domete koje sam mu pripisala. Naime. MUZEJ OSTAO BEZ PRSTENA. Ne znam gde je kupio ovako savr enu kopiju. za to je ukraden samo jedan prsten i kakav je to prsten. ali na nesreæu samo nekoliko dana nakon otvaranja izlo be.

Skidam ga i ubacujem u zad epak na torbi. olovna. Bez reèi izlazim iz . Crvena traka kao opek otina opkrojila mi je prst.o eni za davanje bilo kakvih komentara. a vilica nepokretnija. Refleksivno preme tam pogled sa slike iz novina na juèera nji poklon. Nevidljive va ke kreæu iz babine rupe i kao osvajaèka vojska mile po celom telu. Ruke su mi sve bleðe. Prst na kome je prsten p oèinje naglo da me svrbi. a prsten na mojoj ruci blista olovnim sjajem. Slika je zamrljana.

Èovek pravi kopije.gleda me zapanjeno. . a nisam se setila da pogledam u oglase. . Veèe je veæ odmaklo. Video je da sam se ponovo usplahirila. prilazi mi i prebacuje mi kosu preko ramena. . kada? . veæ æe da mi ponudi usne. Kupio sam ga dva dana pre kraðe. grabim vazduh i kreæem se ka obli njem drvetu. Nisi ti glupaèa. pogledaæe u onim oglasima. Eto.Da. .Da li taj èovek ima jo nakita? .Ne. glupo je da pravim trzavice zbog mog pla ljivog biæa. ruke bi da ga zagrle.Samo me poljubi.zagu ljive prostorije da uhvatim sve iji vazduh dok jo mogu. Moram jo jednom da ti zahvalim na prstenu. ne znam za to se treca .Joj.Nemam pojma. ovo je tako verna kopija da sam se jednostavno u trenut ku prepala i ceo dan me dr i taj oseæaj.Ne. Delimiènu koencidenciju stvari i dogaðaja proglasila sam za brigu. . Izlazim iz zgrade. Usne bi da se pomere i da ga poljube. Ipak æu ga staviti. Znam da na poslu èita novine. . kupio sam ga od nekog tipa preko oglasa. a sada i nekog neobja njivog oseæaja. jo jedan razlog da bude spokojna.Nisam upisao broj. Daj mi broj. ali stiskam zube i grèim ake. nije mi hitno ja glupaèa svuda sam tra ila. Verovatno nije ni primetio da sam skinula prsten. Brankovo lice mi se pojavljuje. ali kao i uvek deca su me okupirala njihovim budala tinama i zaboravila sam na novostvoren u brigu.A. Poljupce smo uvek koristili kao sredstvo za prevazila enje povremenih èarki. . duboko di em i poku avam da mislim na ne to lepo. da htela sam da te pitam od koga si kupio ovu kopiju? Danas sam se prepala kada sam proèitala u novinama. zebnje i straha. ali postoji moguænost da nisu sve novine prenele vest.Super. prokleti mu ki stvore ti si kriv za ovakve oseæaje.Jesi li èuo da je ukraden neki srednjovekovni prsten iz muzeja u Panèevu? . ja sam uvek spokojna. murim.Joj.Ima samo prstenje. ali ne mogu protiv svog biæa.Lopovi ne miruju . htela bih da kupim jo neki.Ma hajde ne brini ta pi e u novinama. èekaj da se setim mu ki. . reljefno kao ru in cvet. ti si moja . ne. ali samo trenutno. . pa tek onda da ga pitam. pod antikvitetima zar ti je hitno? . to nije za pohvalu.Posetiæemo tog tipa zajedno. Mada. . koji je produkt mojih tripova. Promaja u hodniku osve ava . Prvo æu da stavim prsten.Kada me ti poljubi . . Ste e mi ruku na kojoj je prsten i ljubi me u obraz. pa ne znam ni ja. ka u da je pripadao nekom Nikoli. a Branko ne pominje prsten. Dok sam bila ispod bora pitala sam se kako æu pre iveti naredna dva èasa. ti ima na ruci enski.Preksinoæ. da li je mu ki ili enski? . .ta sam ja? Znala sam da neæe da mi ka e. nije b a mali. . U arenom hladu bora.

da. pa ga stalno nosim. . da.Da zna . snimila je vrata na koja je u ao lopov. . Nikakav! Merila sam sinoæ.Ja æu da ti ka em. neki dr. Jedva èekam da otaljam jo ta tri èasa i odem sa Brankom u pozori te. ali da vidi samo kako to dobro snime ma.Olja.Eh. to ono u Panèevu? . slabo ti ja gledam televiziju. taman da ubijem vreme. hvala.Ma to mora da vidi e. .Stvarno? . oslepljivanje je bilo normalno za to vreme. ali nisam ni ta gledala. Tu ima da vidi raznih zloèina. .Ja ne znam stvarno nisam o tome razmi ljala . mnogo dobra. ali je glavni za tu izlo bu. Moj prsten je osamnaest milimetara.ta ti je to? . i onaj Lazar nije bio cveæk a. ali na kraju je bilo o nekom nestalom prstenu iz muzeja. Nekako mi je drag. Ej. ali nije stigao da joj da. Pa da. Zamisli pitala ga da li je taj prsten pripadao Nikoli Altomanoviæu. ali ipak nije njegov. Posle je bila u firmi koja je instalirala alarm. mnogo ti bolje stoji uz onaj zeleni komplet. Ej. Usedeli smo se. ali ne znaju kako je lopov uspeo da ga prevari. pa ste posle pisali ocene po seæanju . Bila je kod nekog tipa.Ne. Svaka joj èast. nisu tu èista posla. E. prd. Bila je prvo u Panèevu. Kada mi se po alila na mu a alkoholièara shvatila sam da odudara od drugih.Kad pomenu prsten sinoæ gledam ja Rotaciju . Na kraju ga je pitala kako mo e da tvrdi da nije njegov kada je iz nepoznatog otkupa.Da.Uuu. proneveri. sinoæ nije bilo ni ta naroèito. Ona je enska nemoralna kao buva. kao da gleda mali detektivski film. Ma u pravu je ona enska. . vidi oslepeo Velikog upana. Ajde ti meni reci kakav je to mu karac koji nosi prsten od sedamnaest milimetara? . to mi je poklonio deèko.Ne zna za tu emisiju? . Pitala je neke ljude to se time bave i oni lepo ka u da je to Nikola spremio za svoju izabranicu. .O. moja Olja gde mi ivimo . da èitala sam ne to u novinama o tome. svi su oni povezani . Posle je oti la u Beograd. .Ponovo èevrtak i ova glupa pauza. . Zamisli èovek ne zna da li je prsten enski ili mu ki. Uvek me privlaèila njena neposrednost i otvorenost u prièi. mr. O. jebem li ga ta je.Ma da. mnogo ti je lep taj prsten. nije to ni ta. Taj dan sam se neækala ta da stavim i odluèila sam se za onu æilibarsku ogrlicu i ovaj prsten. od skoro je poèelo.Uuu. Neki baja drobio kako su postavili najsa vr eniji alarm. Njega je ispreskakala struèno. ta je bilo dalje? .Èekaj.Æuti neponovilo se.Da. tu je i spremaèi ca. . a on sve ne to okruglo pa na æo e. jer ga je Car Lazar oslepeo. prvi put èujem. eno ka e da je prsten sedamnaest milimetara u preèniku. pljaèki. a mi mu se tu klanjamo ona æe enska sve da razotkrije. Treba nam malo dinamike. a nije siguran da je enski. A.Znala sam ja da je on divan. nego kad je repriza te emisije ? * . svuda se zavlaèi. Raskrinkala je onu ljunkarsku mafiju. tako su i nama ukrali dnevnike i kompjuter.

Napokon vidim lice tog èoveka. Da nemam preèa posla. Ipak moram ispred kole. . a ona gleda u beton. pitao bih te od kojih travki vam prave èaj u stanici. Ono za veliki odmor je delovalo kao uètivo reèeno. Ej. Prelazim ulicu i upuæujem se ka njima. . koju je ona velikom brzinom sk inula. . kao da joj ne to obja njava. Vi e se ne skrivam. Ko je taj èovek to je poku ao da joj stavi ruku na rame? Uporno joj ne to obja njava. ali vidim kako mlatara rukama. ali tu je kolski policajac da osujeti akciju . a Olja poèinje d a mi se sme ka i dodaje. i æutke ruku pod ruku nastavljamo ka semaforu. Situa cija se menja i preko ulice. Moram da saznam ko je taj èovek. Prekinuli su razgovor. Dobro je da sam u jednom komadu. ali ovde se plaæa. Semafor menja stanje. samo im je bitno da telefon ima lepu masku. . izbegavam rukovanje i brzo dodajem: . ali kada podboèi desnu ruku na kuk. spazio sam njegovu ruku na njenom ramenu. Ajde javi se ah. ne elim d a te vi e nikada vidim. ona mi se deca ceo dan penju na glavu. a da li æe da ga èuje to nije bitno. .Upoznali smo se davno.Bez obzira. Gorane. Nema veze. Ah. da bilo je davno . idemo mi. Semafor je nekoliko puta promenio situaciju na ulici. urimo drago mi je to smo se sreli.Malo sam okasnio .Ovo je moj biv i kom ija Goran. Videli su me.Ovo nije parkiranje. Po to danas dozivanje nije u modi.Ma jesam.Kako je svet mali. Dolazim na raskrsnicu i bez sumnje vidim je ispred kolskog dvori ta. Pozdrav ljudi. Prilazim semaforu i èekam zeleno. Èekam enu da izaðe iz kole. Do semafora ne progovaramo nijednu reè. sumnjam ne dolazim èesto u centar. to je s iguran znak da je veoma ljuta. U jednom trenutku èistog vidika. Morate da se sklonite odatle. Ako prolazi ovuda za vreme velikog odmora. . odluèujem se da prièekam semafor.Ne to si ljuta. èak mu se unosi u lice. ne mogu da gledam onog majmuna u unif ormi.De si ti do sada? . Ne mogu da joj vidim izraz lica.Nema parkiranja na trotoaru. veæ privremeno zaustavljanje. evo ga jedno mesto. Ponovo u meni radi balkanski sindr om. ali uviðam da ona stoji sa nekim èovekom i gleda u beton.Da. Èoveku ne vidim lice. On se urno okreæe i kreæe niz ulicu. Ma neæu ni da idem tamo. a automobili poèinju da se kreæu ulicom i presecaju mi vidik. imam deset minuta fore za plaæanje od kada me registruje. ene. negde æete naæi mesto za parkiranje. Mo da sam kidnaper i zadr avanj em na trotoaru vrebam povoljnu priliku. Spremam se da joj mahnem. veæ taèno znam ko je on.Ni to nije dozvoljeno. a i mi se okreæemo. . Opkru ite oko ovog bloka zgrada. Neko nedefinisano èulo me vodi do ugla trafike. a ovo je moj momak Branko. Ona predaje ovde . mo emo da se isprièamo . Ne elim da èekam njegovu reakciju. neka ona doðe ovde.ta sada hoæe ovaj usrani kolski policajac? . jer su oni obuzeti njihovom prièom. Ona poèinje da mu dr i neko predavanje.Samo pet minuta. te ste se tako kolektivno postali revnosni.Hah. . Ne samo da mi je poznat. ali to ne menja situaciju. Tako je efe.

Neæu. Proæiæu pored njega.Ti nisi normalan èim se uzda u njega. ali ta ako krene da me èek a ovako svaki dan? Kazaæu Branku. .Hajdemo da popijemo piæe i da poprièamo kao ljudi. samo mi jo to treba.Ej.ta hoæe ? .E. a to nije dobro. ja neæu da razgovaramo. samo se sme kam i stavljam joj jednu ruku u d ep od farmerki. a mi imamo kartu za parkiranje na ovom mestu za èitav dan.Ima pravo. a oljenje po dupetu je imalo kratkotrajan uèinak. on je deklarisani lopov. Nadam se da me nije video. . .Skloni se od vrata. Povremeno vidim njegove pra njave i dotrajale patike. Brz je kao lopov. Krenuli smo nervoznim korakom. Po li smo u pozori te. idi do prvog kioska kupi vodu i polij se malo po glavi. Jaoj. jer æe ispasti da sam mu ne to radila iza leða sa biv im . .Ej.Da . izbegavam njegov pogled i gledam u moje korake. Deset minuta je neosetno skliznulo u malo vi e.Najlak e je reæi da nisam normalan. Koraèamo æutke. Oæe ? ..Nismo nisam stigao da ti ka em da te jo uvek volim. Svaki dan imam trzavice. dobra ideja. Branko. okrenuæu se i izaæi na sporedni izlaz. Uskoro smo nervozni korak zamenili veselim i nismo primeæivali kako pored nas promièu parkirani automobili i saobraæajni znaci.Oæe ti meni da da tri minuta za razgovor? . Kako nije shvatio da smo juèe zavr ili za sva vremena? Okrenuæu se polako dobro je. .Na poèetku ove ulice postoji neki kafiæ. Vidi ti . ta kao. Eto.Tako je mladiæu moj Zujanje motora smenio je um ulice. Niko ne ide na ovu stranu. Onaj etajuæi majmun je napisao prijavu. . ko nije normalan. a trebao je da èeka deset minuta. da. Izlazi iz kola. Gde si mislila da sednemo? . njegovo lice ili patike. Onda æe shvatiti da nismo drugovi. . stisnutih aka. Okreæem se i gledam koliko ima ðaka oko nas. . .Zar nismo po li u kafiæ? Hoæu da razgovaramo. Vreme je lepo. koji se polako stopio sa umom na ih usana. pa neka to rasprave kao mu karci.Æao. . glupo bi bilo da ne .ta ti je? . hajde da se manemo gluposti. da li si razmi ljala da promeni posao? . sada je prilika. idu neka deca.A.Deca su za sve kriva. Prstima je a oljim po dupetu. ne prati me. jer seks u najavi uvek podi e raspolo enje. * Da li je moguæe da je to Goran? On je.Predstava poèinje za sat vremena. zar ne? . Sada sam ga eskivirala. Kako ne shvata da smo juèe zavr ili sa prièom? . ne mogu da ivim normalno od budala tina. Gorane. Ne zna se u ta je gore gledati. . Sa deset metara vidim beli dugaèak papir zadenut za brisaè.ta je ovo? Za to nisi platio parkiranje? Ti nisi normalan . kada bi kroèili sa trotoara na neku ulicu. Samo bi povremeno osetili prsten na njenoj ruci.

ali pred svaku raskrsnicu mi zastaje dah od pomisli da mo e da se pojavi iza æo ka. dokle ide tvoja ljubomora hajde da se rastanemo kao ljudi mo da se nekada susretnemo i jedno drugom u prolazu se izjadamo kako nam deca imaju boginje ili zau ke. Mo da su se tamo i upoznali. koje su se stapale u tankoj zavesi i tako pome ane padale na njegovo lic e. a njegovo lice je imalo bezbri an izraz. nema vi e èinova. jer sam znala gde si proveo esnaest meseci. sve br e idem.Sada si u vezi si sa profesionalnim lopovom. a usporavala me elja za to prirodnijim izgledom. Noæu sam se b udila.Kraj. onda nisu samo povr ni poznanici. Ovaj je relativno skoro pao. To je samo deo pitanja i odgovora koji su mi ujutru isplivali zajedno sa podoènjac . A.Govno jedno ljubomorno.Vidim ima lep prsten.Razmisli otkud ti prsten i ko je mogao da zezne profi alarm. Nisam ni glumila stanje. Lopovska reè vredi kao papirnati naprstak. ti meni? . Nemam vi e ni ta da ti ka em. to ja znam da je lopov zato to sam otkrila na jedan surov naèin.Jaoj Gorane. koji je postao vidljiv usled svetlosti me seèine i lampiona. Krenula sam niz ulicu gonjena eljom da to pre odem od njega. Ne znam kakav mi je izraz lica. Ako on zna za njegovu praksu u Nemaèkoj. Odu io sam dru tvu ta sam imao. ali ovo to ti sada radi .. Jednom lopov . Ne mogu da procenim kojom se brzinom kreæem. veæ mi te bilo pomalo ao. Kako on uop te zna ta je Branko radio u Nemaèkoj. koja mnogi me aju sa oseæanjima ljubavi. Shvata ? . ali znam da sam se barem tri p uta manièno okrenula kako bih proverila da li me prati. ali mi nije jasno otkud moj momak poznaje lopova ? Ba sam glupaèa.Pitaj ga ta je radio u Nemaèkoj i odakle se znamo? . ali vidim kako mi se grudi tresu od o trine pokreta. . odgovara opisu onom to je ukraden iz muzeja. spu ta se zavesa.Znam da si ljuta na mene zbog mog pro log ivota. ali oèigledno je da miran san nije nikaka v indikator nevinosti. Veèe i noæ smo proveli bez dodira. ali kada sam ujutru ustala. Prosto je nemoguæe da su se tada upo znali. a ja sam ivela sa Goranom. shvatila sam da moje celokupno stanje nije daleko od onog to sam glumila. Mr tila sam se na svaki pokret u krevetu i glumila neku malaksalost. a reko e na ulici da su se davno upoznali. Ali kako je mogao takav lopo v da ima miran san i bezbri an izraz lica? Taj lopov sada ka e da je moj deèko lopov.zauvek lopov. ali ja sam spreman da poènem novi ivot. Popreène ulièice brzo prolaze pore d mene. Vidim ti u oèima da jo oseæa ne to prema meni .Izvoli . Branko je tada bio na praksi. Bude li me jo pratio zvaæu policiju . potire èinjenica da si ti lopov. jer sam u blizini kole. Ako sam bila juèe uljudna i razgovara sa tobom. sve je to za ljude. samo sam ga slagala za uzrok takvog stanja. Sreli su se na urci gde nije bilo riba i utonuli u raz govor. Mo da Branko nema pojma da je on lopov. sada sam slobodan èovek. to ne znaèi da gajim bog zna kakve oseæaje prema tebi. Konaèno dolazim do prometne ulice i uspevam istog trenutka da zaustavim taksi. Osim toga ja sam u èvrstoj vezi i nemam nameru da pravim neke izlete. Jasno mi je da su u Goranu proradila ona najni a oseæanja. kao i mnogi drugi ljudi. to sam dalje od kole.Slu aj me budalo to to oseæam prema tebi. kada nema dodirnih taèaka sa elektrotehnièkim fakultetom. . Slièan izraz sam videla nekoliko puta i na Goranovom licu. pravila sam se da imam neke enske probleme.

ima. ali .

Verovatno se èovek upla io od ove frke i ne javlja se na telefon. Znam da Branko nema nikakve veze sa prstenom i ova me novinarska maskarada vi e ne zanima. Mobilni pretplatnik je bio nedostupan od podne do predveèe. Valjda æe se sve ovo sti ati i èovek æe se oglasiti ponovo. ne bi to ona obeæala. da nije imala u vidu kako postoje ljudi koji nikada ne odmaraju. ali ne znam kakve veze ima sa Goranom. Jadan èovek. Bilo koje dovoðenje njega i Gorana u vezu bilo bi za mene kontraproduktivno. tro kare svoj po teno zaraðen novac na pla ama irom sveta. To je mnogo naivno. . ali stvar se nije promenila. mislila bih da se znaju povr no. Ovog leta svi se odmaraju pa i glumci. . a i otkud Branku novac za toliko skup prsten ? Neæu da zamaram glavu time. dok policija ne krene da èe lja. to iskljuèuje svaku vezu mu zeja i mog prstena. ali je oèigledno da je oglas dat pre kraðe prstena. a iskreno se nadam da me ona budala vi e neæe maltretirati. dobio informaciju da je Ekrem iskoristio svoje pravo na jedan besplatan poziv iz zatvorske sobe. Ba èudno za nekog ko eli ne to da proda. * Poèela je sezona odmora. M ajstoroviæu je ta informacija bila dovoljna da potkrepi svoju teoriju o naruèenoj pljaèki i dodala mu zraèak nade da Ekrem nije svom nalogodavcu uspeo da preda prsten. Naravno. Kraj je kolske godine. veæ posrnule plate ne moæi. Da nije ovog prstena. Nazvala sam i danas. jer je to prosto nemoguæe. Jedino ako je planirao pljaèku i oglas dao smi ljeno za tu priliku da ga nekom uvali. koje su radnu knji i cu dobile u demokratiji. to me veoma zanima. Ponovo je pribegao oprobanoj policijskoj metodi. . svoju emisiju je privremeno raspustila.Ne pu im.bilo je dovoljno da potra im onaj broj telefona u oglasima dok je on obavljao juta rnje sreðivanje u toaletu. tako æe i da se slomi . Voditelji raznih kontakt emisija se odmaraju od estradnih zvezda. koja je podrazumevala pogodbu izmeðu o teæen e strane i one koja èini tetu.Zapali cigaretu Ekreme. Sastao se sa Ekremom u sobi koja je namenjena za susret osumnjièenih sa advokatima . Majstoroviæ je pripadao staroj inspektorskoj koli i na prigovore mlaðih kolega. sve u cilju smanjenja potencijalne tete. Ne znam za to se taj èovek ne javlja. nema moj broj i ne zna gde ivim. morao je da prekine posao zbog ne kog neotesanca. jer oni èesto znaju da predstavljaju smetnju u dogovorim a. ali naravno bez advokata. samo je odgovarao sa narodnom izrekom kako je napravljeno. ali usled turo sti informacije znao je samo da je Ekrem uspostavio kontakt sa Austrijom i ni ta vi e. a valjda æe ohladiti onu glupu glavinu do septembra. sa obeæanjem da æe se na jes en pojaviti sa razre enjem raznih misterija pa i pljaèke muzeja. Po to je i Ranka voditelj. jer su Srbi ove godine zaobi li grad teatar i kao nekada okupirali bugarsko primorje. koje rastereæene od stresa to ne moraju pravo sa aero droma u studio. Majstoroviæ je od cinkare u Centralnom zatvoru. kao to je i on verovatno pri susretu pomislio za nas dvoje . a Branko ne sme da mi prizna da je kup io ukraden prsten. ali ovog put a ne zbog odsustva viza.

.Ne uzimam ni ta iz pandurskog d epa..Dobro Ekreme . ne zezaj mene .Ih Ekreme.

ta misli ? . dragi predsednièe . koje je pre savio tako da se pred Ekremom pojavio beli papir. . Dr ite me ovde. Na tebi je da odluèi . Ne znam da pi em.Izvoli napi i .Rekao sam ti da nisam ni ta ukrao.sablasnu ti inu poèelo je da remeti Ekremovo ubrzano disanje sa povremenom kripom koja je dopirala iz pluæa . Duplo ste mi namestili. . Sedite na klupu i kada izaðe ena iz one kancelarije vi onda uðite.Mo e bako. * Od kako je Stani MUP izdao trajnu liènu kartu.ne zna kako se zove predsednik? Nema veze. Pogledao je u sako kao da ne z na ta ima unutra i bez naglih pokreta prvo izvadio hemijsku. Majstoroviæ je lagano otresao puor sa cigarete. .Inspektore. ali muka je naterala da se po drugi put naðe u zgradi u poslednjih mesec dana. a potom reèi: .Ne brini ti za moju decu. Stana se zahvalila i strpljivo èekala. . . Ekrem nije pomerio ruke sa stola. naslonio ju je na unutra nju stranu konzerve od mesnog nareska i zavukao ruku u sako. ja nisam pismen ali dobro pamtim. potom blokèe.. Kada je u la de urni inspektor je uzdahnuo i prevrnuo oèima. Slu aj me dobro Ekreme ovaj razgovor nije dozvoljen. kao i neke druge sitnice.Dobro Ekreme reci mi samo jo ne to. Mo e da misli o miliciji ta hoæe . .Ja bih ponovo da prijavim onu kraðu. znam ja svoja prava. ali mi to ne radimo.Mnogo si zadrt èovek. I mi Cigani imamo svoja prava. . ali ja ne sme tam dokaze.Da. Ja znam za svoja prava.Ne znam. mislila je da vi e nikada neæe kroèiti nogom tamo. Dok je Majstoroviæ skupljao rekvizite sa stola. .Polako bli i se mesec dana tvog boravka ovde. . Hoæu da pi em predsedniku.Izvoli baba. prosto je nelogièno da si se prvi put o enio u tridesetoj. ti mi reci. Sklanjala se od te zgrade kao od urokljivih pogleda. Hoæu prsten i ime tog to te je unajmio da ukrade . . Oæe jo ne to da me pita ? Majstoroviæ je klimnuo glavom i pru io mu ruku.Dobar dan sine.ta oæete od mene? . oteo mu se uzdah. jer je izgubila iz vida moguænost da to mo e da bude i svojevoljno. ali Stana se pravila da to ne vidi. a nemate nikakve dokaze. . Mo e sutra da izaðe odavde ili da ostane jo e mesec dana. Poèni sa.Nije to. .Namestili ste mi zato to sam Ciganin i Albanac. Svi smo videli tvoje otiske. Da li si imao neki brak pre ovog. Reæiæu ti ono to me je savetovao advokat da ti ka em. da zato se potpisuje prstima.Nemoj tako Ekreme. ja bih da prijavim kraðu. Ja samo elim da ovo to pre zavr imo kako ti ne bi bila deca na ulici. kada krene da zavlaèi nos tamo gde mu nije mesto: Iskoristiæu svoje zakonsko pravo da ne odgovorim na to pitanje. . . jedan je predsednik.

Goli Otok i ogranièavanja sloboda. Ja im priðoh onako ljudski da se pitamo.To ti je sinko da ne nazebe kad krene gore u planinu. a danas opstaju samo kaktusi ili mu katle.Ne verujem ti ni ja. jer je cela policijska stanica u Kraljevu preprièavala prvi Stanin dol azak. ali i ti mi ba ne veruje . prekopa e i one od pre Hrista.. koje se prepu taju milosti ljudi koji poseæuju zajednièke prostorije u zgradi. ali je ustao da isprati Stanu.Koliko ja vidim samo lopovi rade. barem bi probali da ga probudite.Radimo na tome baba.Dok se vi nakanite oni æe da stignu do Biograda. . same o dreðuju oblasti.Je l Biograda na moru baba? . veæ da uèini sve to je u njegovoj moæi kako se ne bi ona povratila.Ne brini baba sve æemo ih pohvatati. Onomad doðo e neki ljudi i poèe e da kopaju. koje je dobilo veliku potporu u dru tvu. oti ao je kod podreðenog sa reèima da mu skine babu sa grbaèe kako zna i ume. Sutradan sam se prikrala u èestar i sve sam videla ta su radili . ali je opstalo uh oðenje i cinkarenje. ne bi li se negde sklonio do tre njenja. Opi i mi malo ta si videla.Jeste. da se veæ isplatio ulo en novac u interfon i automatsku bravu. Jedino se zna da se takav sis- . Ostaviti kom iji kljuèeve od stana. Podreðeni je znao o èemu se radi.U èemu je problem baba? .Ma verujem baba Stana je zavrtela glavom i otvorila svoju pletenu torbicu. U komunizmu su postojali lj udi koji su bili plaæeni za cinkarenje ili su pak neki pribegavali honorarnom radu i t aèno su znali ta je njihova interesna sfera.Pretpostavljam da su vadili ponude i nakit iz grobova. . Inspektor je ostao bez teksta. atrofirala je kolektivna svest i oseæaj za op te dobro. . Povi e Rankovog groba ima Grèko groblje. ustala je i krenula ka vratima. . cinkarenja. * Kada se pomene reè.Sine ima li ti kakvog efa ovde. Komunisti su sistem cinkarenja opravdavali èuvanjem poretka od imperijalistièke moæi. Ako biste zatekli upi anog pijanca kako le i ispred va eg ulaza. a danas bi ga preskoèili i prokomentarisali u sebi. . ali retko kome se pojavi slika o razvijenoj kolektivnoj svesti i brizi o ljudima.Evo ovako. Pre neku godinu su dolazili iz muzeja i kopali celo leto. a oni mene otera e kao ugavo pakèe. da vam zaliva cveæe dok ste na odmoru je bila redovna i normalna pojava. . Èim je pru ila. a èega se pla i dana nje dru tvo i ta èuva pokazaæe vreme. Uhvatila je prstima s motuljak obavijen novinom i bez oklevanja pru ila inspektoru. jer da nije toga on bi se upi ao u ulazu. . kuvala sam im èorbu od peèuraka svaki dan. . U ao je u kancelariju i o tro pogledao Stanu. ne zbog reda i nje nih godina. ti mene ne shvata za ozbiljno. Nestankom komunizma. De urni inspektor je rekao babi da ide po efa.Ne veruju mi da mafija i pljaèkaju grèke grobnice. Umesto kod efa. Fina neka deca bila. obavezno volontiraju i ele da ostanu anonimne za buduæa pokoljenja. Danas cinkare shodno interesovanjima. odmah se u ljudskim glavama stvori slika koja podseæa na period uhoðenja. . komunizam.

ima neki problem? . Ja sam vi e za one tradicionalne pijunke. Na e misli se nezavisno presabiraju.Ma. a nisam hteo panduru da platim kaznu i potpi em zapisnik. ali se sve zavr avalo sa pomalo ciniènim osmehom. Gde je to on i ao pa j e prekoraèio brzinu? Nemoguæe da je negde u lokalu. . Ta ru a je bila karta za besplatnu ljubavnu vo nju. Do skoro sam ga prekorevala zbog toga . I ao na Novi Beograd da postavi alarm. * Leto mi je pro lo kao jedna vo nja na velikom ringi pilu. ali prvi put do ivljavam ovakav odnos prema meni. .Pametno. Do ao je iz po te pomalo uznemiren. koji imaju potporu u prepisanim zakonima nekog nedokazano naprednijeg dru tva. Po tar se nestrpljivo hladi nekim pismom. .tem danas opravdava liènim stavovima. Znam da vozi kao ludak. Nervozu mi nije pravio taj potencijalni prekr aj. Po to me takav osmeh nervirao. Malo je falilo da se srozam pored vrata. .To nije razlog da ne podeli problem sa mnom. Nije mi prvi put da mu vidim ovakvo lice. Bez reèi odlazim u kuhinju. veæ to to mi nije prijavio da je ne to skrivi o. ja sam postojala nervoznija. . . koja jo uvek traje. neka on mene vidi da ga gledam.Nisam hteo time da te optereæujem. . Ulazim u sobu i name tam stoèiæ izmeðu fotelje i kreveta. Ukljuèujem televizor i prebacujem na kanal. Neko zvoni. .I ao sam do Panèeva. ali sam se u trenutku setila da postoje i saobraæajni prekr aji. to je dan vi e odmicao. Sa ovim izve tajem mo e da podigne pismo u va oj po ti posle èetiri.Idi stavi kafu.malo se razvedrio. Pred sobom vidim èlanak iz nekih enskih novina. vozio sam prebrzo. jer je iz suda.Va e ime i obavezno mu dajte. Uzeo je iz fri idera pivo bez èa e. Hoæu da ga ostavim malo da presabere misli. . Ne bi me ni ta iznenadilo. koji je spojen sa kamerom u pijunci. moram kod sudije za prekr aje. sa naslovom Pritajeni Balkanac? .Branko. koju nam serviram sa sme kom. . ali ovo je Branko postavio pre nego to sam ja do la.Optereæuje me tvoja nervoza.Na kom su te putu to ukebali? . Mi ivimo zajedno i moramo da prièamo o problemima. potpi ite ovde.Suda? Ja to onda ne mogu da primim. Kako mi je ao to se nisam setila da stavim jako crven karmin da pojaèam osmeh.Ne seæam se da si tamo postavljao neki alarm . . zavalio se u fotelju i poèeo da prevræe kanale.Za Branka. prest ala sam i da mu sugeri em. . On je klimnuo glavom i rekao da je ba tamo krenuo.Svoje ili njegovo ime? . nalivam lonèe i sedam za sto. nemam ja sise kao to sam imala sa dvadeset godina. On meni uop te ne prijavljuje gde ide. U toj vo nji Branko mi se pribli io iza leða i u povoljnom trenutku me je odgurnuo tako da sam umesto patka uhvatila ru u. da smirim nervozu. neka ga ustopirala i pitala da li ide za Novi Sad. Prijatno. Vraæam se za kafu.

- Nisam, nego sam ugovarao ugradnju alarma. Seæa se one firme to sam im projektovao alarm za skladi te? - Seæam se, ali mi nikada nisi rekao da si ugovarao posao u Panèevu. - Ma zaboravio sam da ti ka em da smo oti li u neki riblji restoran. Ponovo je promenio raspolo enje i sakrio pogled u oljicu kada je prièao o restoranu. Opet ispred sebe vidim èlanak iz enskog magazina, ali ovog puta sa naslovom kako postupiti kada on ne to krije? Nisam èitala takav èlanak, ali i da jesam opet bih postupila pravolinijski. - Daj mi da vidim taj poziv za sud? - Bacio sam ga. Neæu ni da se pojavljujem. Ko ih jebe, neka me privedu. Ne, to se meni ne de ava. Transformisao se u drugog èoveka. Oseæam da je sve ovo la , a agresivnost instrument za prikrivanje la i. Spu tam kafu i upuæujem se ka predsoblju i poèinjem da mu preturam po jakni. Uzimam pogu vanu plavu kovertu iz unutra njeg d epa i polako prilazim krevetu. On gleda negde u stranu i nervozno èe ka bradu. Raspravljam beli papir i poèinjem da èitam u sebi. Prvi osnovni sud krivièna prijava zbog zlostavljanja ivotinja udru enje za za titu ivotinja Morka - ta si to uradio crni Branko? - Polako, polako nemoj da se nervira , sve æu da ti objasnim. - Da mi objasni ? Da mi ponovo servira la i? - Ne, nema vi e la i. Priznajem, probao sam da te sla em, ali vi e neæu - Prièaj ta je bilo, a ja æu da procenim da li je la ! - Nemoj da vièe daj Olja, smiri se - Dobro, neæu da vièem Sedi tu gde jesi i ne poku avaj da me dodirne prièaj - Kao to sam ti rekao, bio sam sa tim ljudima u restoranu koji je u centru grada. Kada smo se parkirali oni su uglavili kola u ulici gde je restoran, a ja sam morao da obiðem èitav blok zgrada U povratku sam popreèio kroz taj blok zgrada i u prolazu me je napao èopor kerova. Ja sam se na ao u èudu i krenuo sam da ih utiram. Jedan se okura io i poèeo da mi cepa nogavicu. Nisam mogao da be im, utnuo sam ga levom to sam mogao vi e. On me je nekako pustio, ali je i dalje re ao nisam smeo da se okrenem i da be im ja sam ga jednostavno jo nekoliko puta utnuo dok nije pobegao. Koliko se seæam bile su na ulici neke klinke, koje su to verovatno snimile i eto, sada me tu i Morka. - To ispada kao da je neko dete jurilo pe aèkom zonom i da ti se zabolo u stomak. Sasvim obièan dogaðaj a? - Pogledaj koliko je kerova po ulici, za to bi to bilo toliko va no? - Za to? Misli da nisam primetila da nema onih crnih pantalona veæ du e vremena na pranju? Gde su te pantalone? Bacio si? - Bacio sam - Branko, uljudno te pitam ta krije od mene? - Ni ta. - Dobro idem ja u etnju da se malo smirim, a ti budi mu ko pa kada se vratim priznaj ta krije od mene. Pertlam patike i vidim ga kroz noge kako navræe pivo i nepomièno bulji u televizor. Samo mu je pokretan zglob kojim izvræe pivo. Vadim iz torbe novèanik sa dokumentima i prebacujem u sportsku torbicu. Pri izlasku nisam se okrenula, tako da nisam vi dela njegovu reakciju. ta me briga za njegov pogled ili ubrzano disanje, kada nije pro bao

da me zaustavi na izlazu. Kakav slabiæ. Dobro je to se ovo sada desilo, inaèe mogla s am da zaglibim u ivo blato. Kreæem u besciljnu etnju. Vezujem kosu u rep, jer imam oseæaj da mi se nakostre ila od muke. Poku avam pravilno da di em, kako bih smanjila tenziju, ali slaba vajda od pravilnog disanja. U glavi mi je samo slika kako je negde u Panèevu i utira kuèiæe. Za to bi to krio? Mo da nije bio sam. E, moj Branko mo da se na snimku vide tvoji poslovni partneri ili partnerke. Mora da se snimak pojavio negde na internetu, p a je video neko iz Morke. Ne bi mogli tek tako da mu uruèe poziv za sud. Mo da su klinke direktno poslale Morki, ali kako su ga onda identifikovali? Ne, ne, to mora da p ostoji negde na netu, a neki savesni kom ija je rekao o kome se radi. Lokalna igraonica vrvi od napaljenih klinaca, sreæom daleko je od moje kole, inaèe bih garant imala susret sa nekim ðakom. Kada bih mogla da biram oti la bih u ugao, ali ovako moram pored dva derlana, koji se nesebièno prepucavaju. Dobro je d a nije bio treæi, pa oti ao, a ja da sednem izmeðu njih. Pojavljuje mi se prozor koji mi omoguæava da surfujem i glupe misli nestaju pod naletom adrenalina, koji je kod me ne direktno proporcionalan dozi i èekivanja. Odlazim na Youtube i kucam utira psa . Dobijam samo dva linka i oèigledno nemaju veze sa njim. Da stavim kera? Ma ne oni su fini, izra avaju se knji evno kada idu takve stvari u javnost, a u normalnom ophoðenju gre e u pade ima. Staviæu, udara psa. Opet ni ta. Nije ga valjda ubio? Ajde da probam, ubija psa. Nema. Èek, èek znam ja pravu reè. Kucam zlostavlja psa . Evo ga naslov èovek zlostavlja psa u Panèevu . Iz eluca mi ne to navire, imam oseæaj da æe doæi do grla. Kliknuæu pre nego to me ugu i sopstvena kiselina, jer mo da nema ni ta na snimku i d abe æu se ugu iti. Vidi molim te kako ga utira Branko i ti ga pretera vidi ti d ukelu jo uvek kidi e i re i, nije mu dosta. Izlazi iz prolaza i hoæe da ode, a kerina k idi e ako si se povratio, nije mi ao to si ga na kraju propisno i utirao. Ba si morao da ga utira ispred lampiona da ti snime lice. Jebiga odbrana ne bira ni mesto ni vrem e. Znaèi bio je sam, nije to u pitanju. Preko sedamsto komentara Iskompleksirana buda la Ja bih tog maloumnika vezala za drvo pa utirala Monstrum, koji utira bespomoænu kucu U Srbiji je sve vi e pomraèenih umova, koji etaju ulicama. Ljudi èuvajte se Taj utira svoju enu i decu Ljudi ovo je samoodbrana, zar ne vidite kako kidi e na njega. Pogledajte ove druge kako se spremaju da napadnu. Imate li mozga? Ti g a brani . Jo jedan pomraèeni um eta ulicama. Kako bi bilo da tebe neko i utira? Ne mogu vi e da gledam. Muka mi je od komentara. Nemam snage u ekran da gledam. Jebem ja svima vama mater du ebri nu. To æu vam nekada napisati, ali sad imam preèa posla. Ponovo gledam ne bih li èula neki glas ili ne to to æe mi pomoæi da rekonstrui em situaciju. Sve je isto, nema drugih glasova, sem njegovih psovki. Gledam strplji vo do poslednje sekvence. Kerina odlazi teturajuæi se, ostali kerovi se pokunjeno pov laèe, a snimak se zavr ava tako to snimatelj ne iskljuèuje odmah mobilni, veæ se okreæe u krug. Verovatno je to deri te nastavilo da snima drugo deri te pa su isekli. Èek, èek ova prod avnica mi je poznata. Pa preko puta je muzej. Prolazila sam tuda kada sam tra ila muzej. Nisam znala sa koje strane je ulaz pa sam zaluta. Ja sam pro la kroz ovaj smrdljiv i prolaz, samo iz suprotnog smera. Kao da je naruèeno, prsten poèinje da me svrbi, najednom je ote njao. Nadolaze mi rupièasta seæanja. One noæi kada je imao poslovni sastanak, ukraden je prsten iz muzeja. Sada saznajem da je te noæi bio u Panèevu i to na deset metara od zgrade muzeja. Sklanjam prozore i kreæem ka pultu da platim. Vadim novèani

k i zakaèinjem prstenom o

nir od torbe. Deèko mi vraæa kusur, a ja èujem reèi sada si

Verovatno je video da sam jo uvek ljuta i nije me udostojio ni pozdrava. Smem da se kladim da si ti dao oglas kako bi me uverio da si negde kupio prsten.Jo jednom te uljudno molim da mi ka e za to si krio od mene odlazak u Panèevo? . tako? A.Ja ti ne verujem.Da. . Kako me je samo provalio da se ne radi o kom iji. . kada sam mu doneo neki novac iz Nemaèke. koja bi ih naèinila nevinim. nego ti da tu i grad za o iljke od kereæih zuba.Eto. Ako si i utirao kera.Ako eli . Po to je propratio moju radnju.Olja. Sve bi to bilo okej kada bi takva kopija imala da se kupi u nekoj radnji.Da nije novac za neke pokradene stvari i nakit? Znala sam da æu da mu razbijem tu njegovu hladnoæu.Susreo sam se sa njim jednom. . . sigurno je drugo. . .Hvala na razumevanju. Jednom sam ga video pre na eg susreta. Jaka stvar kupiti neku karticu i poslati oglas . Ne znam samo ta ja poku avam da doka em sebi i njemu. re ila sam da isteram stv ari na èistac.Ja ne verujem da je Goran tvoj biv i kom ija. a ovo to si nabrojala sluèajno se potrefilo.Na la sam snimak na internetu. Polako se kreæem ka izlazu. Sedam na krevet. veæ lokaciju. ne razumem kako se poklapa kraða onog prstena sa tvojim prisustvom te noæi pored zgrade muzeja. To je ona lopovska mirnoæa koju gaje do poslednje anse. Ovog puta lagano. . izvini otkud ga ti poznaje ? Ne mogu da verujem kako je ovako hladan. Bila sam u tom muzeju nekoliko puta i prepoznala sam ambijent. Odrobijao je zbog lopovluka. Zvala sam onaj broj iz novina i niko se ne javlja. . Ulazim u stan. Kada sam iskoraèila shvatila sam da nije krio nikakvu fuficu. a mo da i treæe. .Daj bre Olja ta je tebi? . Da li je mog uæe da mu karci imaju intuiciju? . Tada nji gazda me je zamolio da mu odnesem neki novac i eto morao sam da upoznam tvog biv eg deèka.Kada smo kod razumevanja.Sve sam ti rekao. bolje da oni tu e tebe.I utirao sam kera negde u blizini muzeja? .Ima hrabrosti da me pita ? Taj moj biv i je lopov. Neæu ni ja njega. Opet navræe pivo.u vezi si sa profesionalnim lopovom .Ja nemam mira od kako si mi poklonio ovaj jebeni prsten. . ao mi je to si se uplela sa lopovom. kako ja da znam da je taj èovek lopov? Ti si od kopije nekog prstena iskonstruisala prièu kako sam kupio prsten od nekog lopova. . teatralno skidam pr sten sa ruke i spu tam ga na sto. ajde ne drami.Svet je pun sluèajnosti. Tek je tri prsta otpio. . a da nisam imao pojma . Baci ga ako hoæe .E. pa ti to nije bilo .Neæu da ga bacim. vraæam ti ga.Otkud bih ja znao za ta je bio novac? ta je tebi? . a on i dalje sedi i bleji u televizor. Ponovo je poèeo da se èe ka po bradi i da izbegava pogled. sluèajno se pogodilo. Budi mu ko pa mi priznaj barem to. a ti kao nema pojma kome si nosio novac. pa ne dramim. .A. .

ali ne hva la i ne treba ti mene da ali . poslala mi je poruku da spakujem sve njene stvari u kutije i èekam njeno uputstvo za naredne rad nje. Oèekivao sam prekor to sam protivniku ostavio belu kuglu.Tanjice moja . kada mi udara kontru. oèekivao sam i Oljin dolazak po stvari. Oh. Kamo sreæe da sam na ringi pilu uhvatila patka. morao je silom prilike da proglasi kako se sluèaj oteo kontroli. ali sam do ao do zakljuèka da bih samo sebe srozao. kako mu se povratilo samopozdanje. * Majstoroviæu je sluèaj sa prstenom poèeo da se otima kontroli.Ja sam prokleta i ovaj je lopov . Umesto toga stavio sam u jednu kutiju Sansui dek u nadi da æe pobuditi u njoj neke emocije kada ga bude ugl edala. Dobio s am lekciju iz epizode koja je mogla skuplje da me ko ta.. vratio u preða nje stanje i prodao nekom di d eju da re e ploèe. Tada sam shvatio da taj èovek razmi lja isto kao i profesor. Ljubi a je napravu za graviranje metala. ja sam sve utripovala. Nakon dv a dana. Prsten sam zamotao u kesicu. Nakon deset dana. ne mogu vi e * Te veèeri je napunila torbu najnu nijim stvarima i izletela brzinom misli. nemoj da plaèe . dok se ne re i ova drama sa prstenom. Do ao je neki kolega i odvezao stvari u nepoznatom pra vcu. jer telefonom nij e htela da razgovara. Mnogo sam hteo i mnogo zapoèeo. Da. * . a sada je do ao red i da platim zapoèeto.Polako. Po njegovim reèima to ne bi ni ta promenilo.Olja. Oæe neko piæe da malo razbistri glavu? Koji je slabiæ sada koristi napad kako bi opravdao sebe. Pored t oga to sam oèekivao razre enje ove gluposti sa prstenom. ali do toga nije do lo ni u kratkim crtama. kojom sam odu ivao zapoèeto. Pre nego to je izletela. Ekrem nije hteo da prizna kraðu prstena. mo da bi zakljuèio da nikada nije ni bio pod kontrolom. a Ljubi a je osetio da se lekcija usad ila u moju glavu kao tablica mno enja i nije hteo da mi dr i dodatna predavanja. Svaki dan proveden u i èekivanju da mi se nekako oka e. ali po to se z a sluèaj samo interesovao Majstoroviæ.. a ne ru u.dovoljno i prebacila si se na teoriju da sam ja ukrao prsten. ali me je Ljubi a odvratio od toga. bila je nadnica. Razmi ljao sam da joj napi em neko ispovednièko pismo i ubacim u njen omiljen d emper. a postojala bi moguænost da napravi neki nepromi ljen potez. samo je rekla da æe mi se javiti za preostale stvari. hteo sam da joj sve priznam. . kako bih mogao da ostvarim neku humaniju komunikaciju. Najgluplje je proglasit i neku stvar da mo e slu iti samo za ono za ta je konstruisana. od one za mene nezaboravne noæi. Ako bi neko drugi posmatrao sluèaj. potom uvaljao u braon plastelin i takvu lopticu sta vio na jedan rog napu tene kuæe u ulici Kraljeviæa Marka. ali sebe lopovèino jedna. pomoæu koje je izlivao gumu za otiske. To je bilo privremeno re enje. a Majstoroviæ nije hteo da p rizna . Znao sam da se neæe pojaviti. sve æe se srediti . Hvala.

Okupio je svoju standardnu ekipu za ha p enja opasnih kriminalaca. .A. Ti. jer je za ovakv o hap enje trabalo da zna to manji broj ljudi. . . . koji mu nisu ba bili naklo njeni.Majstoroviæu. veæ kreni da trèi . Ekreme povremeno se okreni.sebi. Tu mora da bude mesto hvatanja zbog naredne scene. Dr ite odstojanje od oko tri metra tako da mo ete svi da uðete u kadar. kako ne postoji nalogodavac za kraðu prstena. jer su skapi rale da je to delo Dunava. a samim tim i drugima. Ako oæete da me streljate uradite to odmah. postali su jo oskudniji. za rezre enje problema. Nakon pola sata gacanja zaustavila se cela snimateljska ekipa. . tako æe i da ostane. Ti se Ekreme slobodno opiri hap enju. Ovog puta morao je sve sam da organizuje. jer æemo morati ponovo da snimamo. dozvoli mi da ga oplavim. Ekrem trèi prvi. . dozvoli mi da ovog mamlaza nauèim pameti. Majstoroviæ je re io da zalo i svoj ugled i reputaciju. jer je praksa pokazala da obièno pozajmljeni glumci prave probleme. a dugonoge ptice su uzaludno gacale po barama. Tra io je èistinu koja se zavr ava barom. Nj egovo je bilo da bezbedno neutrali e i onesposobi osumnjièene kako bi filmska ekipa mogla mirno da snima hap enje. jer bi Majstoroviæ uvek na kraju opravdao vi emeseèni pritvor. Kada Ekrem krene kroz ono iblje vi mu se pribli avate i hvatate ga na sred bare uz obavezno kome anje. jok ja.Posle snimanja Petroviæu.obratio mu se ozbiljnim tonom Majstoroviæ. Preobra enje je pro lo i ja vi e ne ulazim u vodu. Oni to su oskudni sa zemljom.Ja da idem u ovu ladnu vodu? To ja neæu. ali nemoj da padne . Svi su tra ili razre enje sluèaja.Ajde Ekreme ne izmotavaj se. ti bi da prièekamo Miholjdan da malo otopli? . a vi za njim. . ali Majstoroviæ je imao poseban scenario . sa jedinom razlikom to su dvojica obukla ronilaèka odela. Bio je priklje ten novinarima koji su naduli prièu do neoèekivanih razmera i tu iocem koji je hteo to pre da okonèa sluèaj i stavi recku. koji je narod poèeo da naziva aferom. Radim d abe subotom i jo moram da slu am ovog Gandijevca. Septembar se oki avio i doprineo da se bare pored Dunava prevremeno napune vodom.Ja se ne kupam pre Ðurðevdana. ni ta sad. koja u sebi ima trsku i neko iblje. te nisu mogli da nap asaju stoku o dr avnom tro ku.Posle snimanja Petroviæu. .Rekao sam ne. Na prvi pogled moglo je i bez toga. sem sudija koji u bili njegovi stari znanci i nisu pravili problem u produ avanju pritvora u granica ma zakona. U svojoj policijskoj karijeri jedino se nije oprobao u filmad ijskom poslu. ali nikada nije rukovodio snimanjem. Morao je da se poigra sa nekim ljudima. ne brini neæe se ni ta poznavati.Majstoroviæu. Bio je bezbroj puta prisutan kada su se snimala hap enja. . Kamerman je bio profesionalac i niko nije smeo da mu prigovara za maratonsku etnju po blatu. pun mi je kurac ovih Gandijevaca . Takva pojava jedino je Majstoroviæu i la na ruku. a ne ki e. .Poneli smo celokupnu opremu za minkanje. Ekreme. Ovde niko neæe da vas vidi. Hoæu da mi Ekrem bude to prirodniji. Jasno? Kamerman se nije iznenadio kada je video da æe Ekrem ne to da izusti.Trèaæete ovom livadicom. Kamerman se obratio glumcima: .Dokle me vi e vucarate po ovom blatu? Ni vabe nisu muèile Cigane ko to vi muèite.

j er je taj èovek sve smi ljeno radio.Ne valja. ali su znali da nije etnje radi. Majstoroviæ je posle desetak sekundi prekinuo snimanje.Ma jok. Nisi potpisao svoje priznanje. Ne. Poèelo je snimanje prve scene drugi put. Meðutim. To je sve.Deæe bre.Ali . Niko nije znao za to je krenuo du Dunava uzvodno. . nemamo puno vremena. Kada se vratio sve je bilo spremno za pokret. a Ekrem je sedeo na panju i dr ao se za stomak. iskaljaæu odelo.Jedan æe da stoji i da na moj znak podigne masku. Svi su napeto posmatrali scenu kako tridesetak metara srpski specijalci jure stokila a i konaèno ga sti u u bari. Kod kamermana i Majstoroviæa su pri la dva ronioca. hteo je metaforièki da ti da do znanja da se slabo snalazi sa papirom i olovkom. a za Ekrema treæi jer jednom imao prevremen i start. . neæe moæi da ga opere ni bog otac. a Jankoviæ maskirno. kako kapljice ne bi poprskale kameru. veæ je hteo potencijalnom gledacu da poka e kako je riskantno priæi blizu osumnjièenog. . da je Ekremu p ri- . Ajde spremite se. sem Petroviæa koji je stezao porculanske zube i èeliène pesnice. nepismena budalo. Oæe da snimamo ovo posle Ðurðevdana ili sada? Ekrem je samo zavrteo glavom i krenuo da trèi. Specijalci su èesto ve bali brzo presv laèenje tako da im je trebao nepun minut da razmene odelo. Uzmi ovaj kamenèiæ i dr i u ruci. ajde momci na posao Ronioci su zauzeli svoja mesta i èekali znak. a ne pandur glumac. Neæe vi e trajati od trideset sekundi. Majstoroviæ se setio Petroviæeve naravi i nije hteo da mu se pred kamerama omakne koja pesnica. jer nikada ovako nije printao.Majstoroviæu. .Ne postavljaj pitanja. moj advokat æe sve da napi e predsedniku . . gde ga na jedvite jade savladavaju uz obilje izbaèene vode i ra trkanih kapljica. tako da mogu bezmalo da te dr im do Ðurðevdana u zatvoru. ja ovde dajem znak za poèetak. Kamerman se namerno nije pribli io.jedino je Petroviæu zasmetalo Ekremovo negodovanje. dok su ostali oko bare razapinjali traku koja je oznaèavala mesto zloèina. je l ovaj nama ne to preti? . Ekrem se prihvatio vode.Svi su se nasmejali. . koji su pa ljivo slu ali kamermana. veæ se presvlaèi. da to zavr imo to pre. Ti Petroviæu da obuèe ronilaèko odelo. Kamerman nije krio odu evljenje to je scena izvedena ba kako su on i Majstoroviæ osmislili. a drugu aku dr i otvorenu. presekao ga je kamerman. ali ga ovaj nije èuo jer je sedeo na nekom panju i grabio vazduh. .Ekreme. Jasno? . Èak je Ekrema javno pohvalio. .Ajde ne drami.Kako da gnjurim po tom mulju. Glumaèka ekipa se promenila. a Majstoroviæ se uputio ka Dunavu. zato je na ao elegantnu metodu kako bi izbegao takvu scenu. Reko e mu. Ekrem je krenuo printom kao da ga juri medved. a drugi æe da zagnjuri samo da mu se vidi ona cevka za vazduh. ete ti tu Dunav pa operi Ajde u baru. nije on to tedeo policijsku ka meru. Kamerman i ronioci su spakovali rekvizite. nema on advokata. ni ta ti ne brini. Kamerman je dao znak.Mamu li vam pandursku. koje kao da su vodopadne.

Nije imao izbora. struènjakom od poverenja. Ni nakon tri èasa prepucavanja nisu prestala. a uspeo je i po ko zna koji put da ujedini poziciju i opoz iciju. koji su kao i uvek prerasli u meðusobna optu ivanja. po to ste se sada ujedinili. kao to je i njegovo postojanje. . za èije je re evanje potrebno njegovo lièno prisustvo. iskrsao je problem koji zahteva moje lièno prisustvo.Po tovani narodni poslanici. Kao to znate krajem godine prestaju da va e stare liène karte. Majstoroviæu to ni ta nije bilo novo. Pardon gospodo. Èitava dva èasa Rodoljub je slu ao predloge pozicije i opozicije.nastalo je nekulturno dobacivanje u sali od strane svih efova. zaboravio sam da vam ka em da donesete neki podzakonski akt. ove subote su se okupili kako bi zajedno sa Rodoljubom. Pre nego to vas napustim elim da vam prezentiram svoj model za re avanje problema. moraæe da promene mesto prebivali ta. Bio je pristojan èovek i èekao je da oni utihnu. Po mom grubom proraèunu. . koji je on bezrezevno prihvatio. Da bi izvadili nove. Rodoljub je samo podigao ruku u isceliteljski polo aj i nastavio sa izlaganjem.palo muka od trèanja i da je malo povraæao. za javnost æe ostati obavijena velom tajne.Time æe se u skoro svakoj ulici u svakom gradu promeniti kuæni broj. kojim æete spreèiti upotrebu brojeva. Iz taba mu je javljeno da se pojavio problem. kojim bi obe strane bile zadovoljne. meðutim. Zazvonio je Rodoljubov satelitski telefon. Na alost ovo delo kao i mnoga druga. Rodoljub je re io jo jedan. Kako su svi graðani pred zakonom jednaki. ili ono A Znam da vam je to najmanji problem. kao i najveæi deo stanovni tva u Srbiji ne rade subotom. . Takav je ivot Rodoljuba Stojanoviæa. to pojeftinjenje æe se primenjivati retroaktivno. kada se za to uka e potreba. Pozicija je zahtevala da se nelegalizov ani objekti poru e i time poka e èvrsta ruka. a opozicija je izrazila sumnju da æe se ru iti objekti samo stranaèki nepodobnih ljudi. Ponovo je zavladala svemirska ti ina. kroz jedan. da bi to uradili moraæe da izvade uverenje o kuænom broju. po to su se pri snimanjima gostujuæi glumci uvek samopovreðivali. a kada je povraæao nije imao ko da mu prid r i glavu. U toku njihovog prepucavanja Rodoljub je razvio model. Kada bi neki ef poslanièke grupe krenuo sa optu bama Rodoljub bi se iskljuèio i posvetio se matematièkim proraèunima. pre promene broja. pa æe svi graðani morati da izvade nove. pa tek da se on oglasi. Salom se prolomio gromoglasan aplauz. a promena mesta prebivali ta æe takoðe va iti i za one graðane koji su izvadili novu liènu kartu. Gospodo. a naravno za tu radnju mora da plate republièku taksu. na bud et æe dobiti naknadni priliv za jednu treæinu od ukupne sume koja je prihodovana od legalizacije. mora o je da prekine izlaganje politièara. . Cenu legalizacije objekata treba smanjiti na polovinu i tako motivisati graðane za postupak legalizacije. koja nije dala eljeni rezultat. razradili varijante akcije prikupljanja novca od legalizacije objekat a. te je iznenada pao i nije stigao da se doèeka na ruke. hvala vam na pa nji i vidimo se nekom narednom prilikom. na prvi pogled nere iv problem. ako prihvatite ovakav model. za koje æe morati da plate op tinsku i republièku taksu. * efovi poslanièkih grupa. Tako su objasnili za t o se dr i za stomak i ima crvenu èvorugu na èelu. A. Trudiæu se da budem to precizniji i kraæi.

pa je morao jo jednom da se oglasi: . imamo lestve. Borivoje. tamo je Bosna. samim tim i osobe. da. da se spustimo i pitamo da li je viðen subjekat? . Zbog prisustva pilotskog osoblja morali su osobu da nazivaju subjektom. ne smemo da kr imo propise pogledaj. U èamcu je bilo jo usplahirenih putnika. svima je pogled bio uprt u s amoubilaèke skokove prepla enih divokoza. . Nastavite bezbri no putovanje i u ivajte u lepotama reke Tare. a potom i Borivoju. koji su takoðe divlji. U Laðevcima pokraj Kraljeva su tankirali gorivo i nastavili dalje put Durmitora. pa je osetio potrebu d a se obrati poslednji put: . Sluèaj je bio od nacionalnog znaèaja i pretio je da ugrozi njegov dugogodi nji rad.Obraæa vam se MUP Republike Srbije. Pristanite uz desnu obalu reke.Da . polako i bez panike. . Borivoje je izbacio lestve i poèeo da se spu ta.Po tovani graðani. iskusni su ovi treneri.efe. ali je sada morao. ali je ubrzo odahnuo. Rodoljub je dao znak pilotu da okrene helikopter ka jednom proplanku sa desne strane Tare. ali ne mo emo da se spustimo tu. Rodoljub je dao znak pilotu da se umrtvi iznad èamca. to manje ljudi zna koga tra imo to bolje. Ovo nije bio prvi put da ivotinje najavljuju dolazak èeliène ptice. tako da su i seljani iz okolnih sela. ovo je samo taktièka ve ba MUP-a Srbije. Uskoro su dobar deo kanjona ispunili krici razlièitog zveri nja i drugih stanovnika. gde inaèe ne dopire parajuæi zvuk motor a bili obave teni o uljezu. Leteli su visoko. Nije im trebalo puno da se naðu iznad taèke gde je poslednji put lociran mobilni bro j. Moramo po uriti niz Taru. saputnik æe vas èekati u va em kampu.Borivoje. vidi da pristaju. Rodoljub je video kako subjekat okleva da se uspenje. a one to samo znaju da pevaju su pevale poseb nu melodiju za opasnost. neka pristanu uz levu.Po tovani graðani. Zapamtite. Dubok glas nadjaèao je tutnjanje motora i zvi danje elise: . . Dok se helikopter propinjao uz kanjon. ali ne vidim nigde pla u sa desne strane. . Nastavil i su du kanjona Tare.Nikako. Nakon nekoliko neuspelih spu tanja Borivoje je potvrdio prisustvo subjekta u jednom èamcu. kako bi Borivoje mogao da prepozna subjekat. Rodoljub se pribli io helikopterskom mikrofonu. jer je shvatio da je Borivoju veoma dobro preneo i ve tinu ubeðivanja. . . Pristao je da zlo upotrebi svoja ovla æenja za dobrobit cele zajednice i bez naloga je uzeo podatke o kretanju jednog mobilnog broja. Ovo je redovna ve ba MUP-a Srbije. Ptice su javljale jedne drug ima za nadolazeæu èeliènu opasnost.efe. ali ljudima izgledaju pitomo. ne preti vam nikakva opasnost. Ptice ko je umeju da kre te su to nesebièno radile. Kada je saznao o èemu se radi odmah se zaputio sa svojim pomoænikom Borivojem helikopterom u divljine Durmitora..Eh. Rodoljub je video panièna lica putnika. tamo gde nastaje reka Tara. ali kada bi ugledali neki èamac spu tali bi se vrlo nisko. bez panike.Rodoljub je retko stavljao Rotaciju na krov svojih kola. Pru io je ruku subjekt u. Subjekat je verovatno na nekom splavu ili èamcu.

Motor je zamukao. vratile su se u prvobitni polo aj i nastavile da se blago povijaju pod vetr om prome- . a travke na proplanku. koje nije polomio uragan to je izazvala elisa.

pravimo malu pauzu.Ovo je ona kuèka iz Prve Nezavisne televizije. Ranka je prekinula pometnju.Dok se direktor povratio od sreæe.Gospodine Rodoljube.Èekajte. na a dr ava je dobila nezavisno i efikasno sudstvo.Da li je moguæe? . . a subjekat mogli da oslovljavaju po imenu. ali sam se pitala kako dobijam hap enja od pre dva meseca? . . ali smo morali prinudno da sletimo na ovaj proplanak. . daæu sve od sebe.Radi se o onom prstenu to je ukraden. da li si jo uvek na raftingu? .Bili smo primorani na to. smejala se i u isto vreme postavila kratko pitanje? . on je naknadno snimao hap enje èoveka koji je ukrao prsten i imamo informaciju da æe on taj materijal da ponudi vama . idi sredi stvar. ako biste emitovali ovo to æe vam ponuditi inspektor.njivog pravca. . to se dugo godina radi . Ako vam inspektor nudi materijal. . ta je tu sporno. dobila je i helikopter.To se dugo godina radilo. Jesam. treba nam bilo kakav snimak kao eksluziva. . ugrozili bi sav na dosada nji rad. Ranka je propratila helikopter koji se udaljavao i dodala. ali vi e se ne radi.Odlièno. U toku njihovog rukovanja zaèuo se zvuk helikoptera. Posavetuj je da napravi reporta u o divokozama kada je veæ ovde. jesam. a da ne bi problematièni inspektor napravio probleme irokih razmera. .Kakav je ovo cirkus Borivoje? . moguæe je. da ne gubimo vreme. hoæete li da mi objasnite èemu ovolika pometnja? . Èujemo se.Dobar dan gospodine direktore. saslu ajte me. . . Mi po tujemo Zakon o kriviènom postupku. Odvojili su se dovolj no i posedali na zatupasto kamenje.Razumem gospodine direktore. Svi su zablenuli u helikopter koji je poèeo da kru i iznad proplanka praveæi manevar za spu tanje.Samo malo.Aaaa. kako bi se pilot olak ao. snimaj sve to mo e mobilnim telefonom. Borivoje je Ranki apnuo kako da se pona a. Hap enja se snimaju. Reci joj da smo krenuli na poslovni put. Ranka je vrtela glavom. Shvatate li? .Da da. koji je svakog sekunda bio sve jaèi. Nadam se da vam nije promakla ta èinjenica. tooo . zato ste dobijali tako brzo materijal. zvoni mi mobilni. Uostalom ja æu biti uz vas. Dozvoli da ti predstavim mog efa Rodoljuba.Dobar dan Ranka. .Da da vi ste ovde samo zbog po tovanja Zakona o kriviènom postupku? .Trenutak Ranka. ja sam doleteo da to spreèim. Vidite. Tako su Ranka i Rodoljub imali produ eno rukovanje.Upravo tako. ovog puta je proverena informacija. Subjektu je potmulo zazvonio telefon u nepromoèiv oj torbici. da.prekinula ga je Ranka. prebacite na spikerfon. . Slu aj me dobro upravo sam dobio informaciju da hvataju Ratka Mladiæa u kanjonu Tare .Borivoje. Slu aj.Da.Jeste. ali se objavljuju po izricanju presude. . Imamo problema sa jednim inspektorom. Rodoljub. Naime. Borivoje i subjekat udaljavali su se od helikoptera kak o bi njihove reèi samo oni èuli. ka u da vrvi od helikoptera. ne smete da prihvatite.Ranka. Borivoje je pogledao na displej i dao subjektu znak da prebaci telefon na spikerfonski mod. Ja sam preuzeo svu odgovornost da se taj .

Da. da li ja to prièam sa Rankom? . kada se oseæam ukleto. izvolite .Budite ljubazni i dejte telefon inspektoru Rodoljubu.Slu aj me dobro gospodine nevidljivi i nedodirljivi. Ne prepoznajem septembar. Rodoljub je zabezeknuto pogledao u Ranku. Smisli neki izgovor to sam tra io tebe. Htela sam da mu odgovorim na neku od njegovih poruka i suoèim se sa opasno æu pred kojom sam pobegla. Probala sam. koji je nestao u pravcu Srbije. Ja to ne radim bez preke potrebe. ali ruka je . Ja se odjavljujem. Ministarstvo æe poslati svim televizijama dopis da ih podseti na Zakon o kriviènom postupku. a ti æe morati da najuri pola milicije da bi ostao nevidljiv. inspektor Majstoroviæ pokraj telefona. Pri la bih da osetim njegovu svetlost. Ukljuèio je svoj satelitski d epni televizor i momentalno prebac io na kanal Nezavisne televizije. Ukoliko ta mala ne objavi ovo hap enje osvanuæe naredne veèeri u dnevniku. Jedan èovek ka e kako je zbog va e potere morao da prekine partiju aha sa njim. da ne pomisli mala da je prislu kujem. a moje se telo nije priviklo na hladnoæu.Inspektore Majstoroviæu. trenutno bi se stopio sa prirodom. . Neki gor tak je obja njavao kako je video Ratka Mladiæa ob e enog o lestvice helikoptera. ali nisam imala snage. u kojoj blje ti ve oma mali ali prodorno svetlucajuæi dijamant.Mali ne seri. neæu kao pojedini da rasipam narodne pare. Uvek kada pomislim na njega. zatim se nastavlja sa oseæajem odbaèenosti.. koji je jednim dodiro m prebacio u normalni mod i brzim korakom je poèeo da se udaljava od Ranke.Da. U hodu je i odgovorio na poziv. neæu dva puta da ti prièam. * Veæ par dana vuèem drhatvicu sa groznicom na ustima. Rodoljub se trenutno okamenio. nisam znao da si toliki budalaæ. drugi ka e kako ga je malopre sreo u umi i poklonio mu apku. Po eleo je da se stvarno okameni i da se divojarac u prolazu oèe e o njega i obele i svoju teritoriju. A.Neæe ti uspeti.Dobar dan. Jasno? . trebao bi da je tu negde pored vas. Ukljuèi taj tvoj svemirski televizor i biæe ti jasno da se jebe novinarima ta objavljuju. Onog kamermana to me je odrukao kod tebe veæ sam najurio. Halo . a ni sebe u zadn jih mesec dana. Iz veèeri u veèe ritualno se smenjuju oseæaji. da bi se zavr ilo sa propitivanjem da li ja ne to vredim. .Mali. Zbog tvog jebenog helikoptera neka dronfulja u ivo drobi o hap enju Ratka Mladiæa. pojavi mi se u glavi slika ruke. Da nije imao crnu ko nu jaknu. . Ne vredi ti taj svemirski telefon kad tvoj pilot ima obièan mobilni. najmanje im se jebe za nekog Cigu to je priznao da je ukrao prsten. zbog tebe æe u svakoj seoskoj zadruzi da se prodaju apke. U tom ritualu mi obavezno lebdi Brankov lik. kako se to pona ate? . potom u telefon.Nema problema evo. ali sam spoznala da imam usud u upoznavanju pogre nih mu karaca. Budalaæu jedan. Naglo je zahladnelo. Ritual poèinje oko dnevnika. . Volela bih da mogu ovako ivot da u u kam. preko koje je navuèena crna rukavica od fine tkanine. kao to sam sada svoje telo ovim æebetom.

Trebalo bi da mi se oèi priviknu na svetlo st i bolje vidim skale. opra tam ti za sve tvoje nebuloze? Ako te zovne. Sledi prilo g o taktièkoj ve bi helikopterskih jedinica policije Srbije i Crne Gore. Hap enje su izvele specijalne jedinice MUP-a Srbije. a da podsetim gledaoce. Ovo hap enje se dogodilo jutros na levoj obali Dunava.Zdravo Branko . poèinje Ro tacija. ali guram ta je sa tobom? I ti prièa kroz nos . malo sam prehlaðen.Da. Zar misli da æe te zovnut i i reæi ti. onda sa njim ne to nije u redu i . Kolika sam ja kukavica. odnosno do osamnaest èasova nismo dobili informaciju da je prsten pronaðen. onaj je sve priznao.Onako nisam lo e. Jaoj. Na alost pri hap enju osumnjièenog prsten je ispao u baru. sa prebivali tem u kartonskom naselju pokraj Dunava. èitavo podruèje je obele eno i specijalne ronilaèke ekipe MUP-a Srbije ceo dan pretra uju baru.Da li si dobro? . Obeæanje ispunjavam eksluzivnom ve æu o hap enju èoveka koji je ukrao prsten. kako si htela da mu nekako ka e da si se debelo ogre ila? Ti si kao najveæa kukavica spustila slu alicu. to je kraða vrlo vrednog srednjovekovnog prstena iz panèevaèkog muzeja. utanjam u ljubavne romane i televizijske emisije. kada ne mogu sebi da priznam da plaèem. Æao. Pre letnje pauze sam vam obeæala razre enje afere prsten. Vidi mu se po faci da je kriminalac.Ej. Iznalazim razloge kako je kupio prsten od onog Cige. ali ne mo e Branka. pa ovi ne mogu da ga stignu. Pretpostavljamo da æe se potraga nastaviti u jutarnjim èasovima. pa sam htela da proverim da li si okej. da zapliva Dunavom. Momentalno sam iskljuèila televizor i pustila radio. ru no sam te sanjala.toliko velika da mo e naglim pokretom da me zauvek zatvori sa dijamantom. mo da su uhapsili Branka. Zgrèena u polo aju fetusa posmatram etajuæe skale. samo da bih opravdala svoje sumanute ideje. Cela Srbija gleda Rotaciju. dobra je ova Ranka Po tovani gledaoci dobro do li u jo jedno izdanje emisije Rotacija. Pozadinska svetlost vumetra mi smeta pri fokusiranju skala. a dijamant ne mo e zameniti svetlost Sunca. Mo e da folira sebe. Do zakljuèe nja ove emisije. a nema kud. na dvesta metara uzvodno od znaka koji oznaèava hiljadu sto ezdeset i osmi kilometar Dunava. morammm . Ne smeju da objave kako je Cigo veæ utopio prsten. Eto ti bare p a plivaj Ekrem je priznao delo koje mu se stavlja na teret. æao ba mi je drago to te èujem . U skuplj enoj ruci nema prozora. Ne to me golica po vrhu no sa. Pazi mol im te kako se opire. a deèko je èistiji od moje suze. Radi se o Ekremu Ljatifiju. koja je odr ana u reonu reke Tare Zar je moguæe da je Branko kupio prsten od ovog Ganca? Ne smem ni da pomislim. ne znam ta da mislim moram da ga èujem. a zbog nedostatka vremena nisu pro li monta u u studiju. Ah. skale su sve dalje i mutnije. Mo da je strah proizv eo oseæaj ukletosti i sada deluju zdru eno. Snimci koji slede su eksluzivni. da èuæemo se drugi put nije ovaj poziv kako mo da izgleda. Sledi snimak . za to ne bi i on? On kao nema pojma. Ukljuèila sam dek i pokrenula kamufla u. Kao to mo ete videti. Meðutim. Mahinalno bri em nos prstom i shvatam da je vla an. a kamoli da plaèem zbog Branka. ali nemam hrabrosti da naènem strah. Jaoj. Be im od realnosti. ta si mislio bato.

samo plaèe mrzim te Olja. mrzim te . Telefon ti je na krevetu. a ti plaèe .to definitivno nije momak za tebe.

Ali. . . upecali su se visokotehnolo ki kopaèi starog blaga.Pogledajte malo bolje. Kada ju je Majstoroviæ odmerio. ali nije ba sve za javnost. koja se bavila prekopavanjem oranica u potrazi za davno zaboravljenim kulturnim blagom.Dobar dan inspektore. ne. jer je smetnula sa uma zbog èega je ustala. eto. Prona li smo.Inspektore. U stvari im a tamo prstenja u izobilju.Tako je. da li je to sve dovol jno da vi prihvatite da je ovo taj prsten? . narukvica. Eh. mo ete posle da stavite na njegovo mesto neki drugi. Naravno. onda onih na p. .Oboje. da kopaèi nisu poneli punu opremu za istra ivanje. da je ona odmah ustala i krenula prema vratima nabirajuæi prstima suknju prema gore.Ko ka e da nismo? .Dobro dobro nije. nije taj. p. stavlja se na glavu . dozvolite da vam lièno èestitam to ste re ili ovaj sluèaj. Ima jo nekih drangulija. da sada æu da naruèim kafu.Da da . . Ponekad i sama Zemlja izbaci dijamant. Meðutim. teta to niste mogli da pronaðete prsten. da.kustos se poprilièno upla io. A. . zato je taj prsten oma io redak u zapisniku o privremeno oduzetim stvarima. . ba pred onog koji zn a da ga razlikuje od obiènog kamena. pomozite mi gospodine. i kao svaka kulturna ena poèela je prstima da spu ta suknju koja se povukla prilikom sedenja. pa sam mislio da kada se to trajno oduzme pripadne va em muzeju.Ja vas ni ta ne razumem .Mogla bi va a sekretarica da nam skuva kafu dok ne to poprièamo. . Nije problem ja æu pogurati. Mislio je da æe se Austrijska veza upecati na mamac. tako da je Majstoroviæ dobio ansu da prvi krs ti kriminalce koji su se zaleteli da tra e prsten tamo gde ga je Ekrem izgubio. .Uhvatili smo neke kopaèe starog blaga. a i Majstoroviæ se pobojao da æe ostati kratkih rukava. . .Dobar dan gospodine kustos. Kustos se tako toplo osmehnuo sekretarici. Veoma mi je drago to vas vidim. ovo nije taj prsten. nekad sreæa .Poèelica.pa. trgla se.izvadio je providnu kesicu sa prstenom i spustio na sto. Da li ste za kafu ili mo da domaæu? . Niko nije ni sumnjao da ga neæe upotrebiti u ispravne svrhe. . jer ni sudija ne bi potpisao p ritvor za èoveka koji je uhvaæen u obele enoj zoni sa lopatom u ruci.* Niko jo nije krstio mafiju. Narav no da nije d abe i ao da proveri koliko je bara udaljena od prvog znaka za kilometra u Dunav a. ne znam im ime.Da. u zamenu da vi potvrdite da je to taj prsten i vratite ga u kolekciju. Pri pretresu stanova osumnjièen h pronaðena je gomila iskopanog nacionalnog blaga. na koji i najèe æe lièi. od èega je Majstoroviæ zadr ao jedan prsten.kustos je klimao potvrdno glavom dok je odmotavao prsten .Ma ne. Ne bi ni imao osnov da ih strpa u pritvor. te je rasporedio specijalce p o okolnim prirodnim zaklonima. . da li je dovoljno da va muzej dobije na poklon pedesetak prstenova.

a narodni lekovi se tako lako ne zaboravl jaju. a ako biste prihvatili.A.Kustos je oklevao da bilo ta ka e. oti la sam kod lekara zato to me je ne to stezalo u grudima. . Znate. onu zbirku prièa æu da postavim na internet. Zato je Majstoroviæ pogurao i ovu stvar kao i mnoge druge. Klimam glavom i èekam da sam uvidi koliko me ta prièa zanima.Slu aj me dobro svinjo zadrigla. . ponovo imam stezanje u grudima. . a nemamo pojma odakle potièe. sekretarici izdavaèke kuæe Zlobuk.Ne razumem vas . Lekar pred penzijom me je pa ljivo saslu ao. Ne bi bilo lepo da proglasimo ne to da je sa ovog podruèja.Ti to meni? Okreæem se.Vidite. koji mi ovog puta drobi o zbirci prièa koja je uspela. poka i mi na ovoj karti. u ovom muzeju se nalaze zbirke i legati sa podruèja Beograda. Za to? . nemate neke liène stege? . A. Nakon toliko godina. a potom saop tio da je jedini lek za moje stanje. Znam da æe ne to da mi ka e: .Kako Olja. Ali tome je do ao kraj. Hoæu reæi da sam piratizovala i podelila uliènim prodavcima. ali i neko ko nije inspektor bi procenio da se lakomi. Veoma polako vrcavo hodam. Da li stvarno misli da sam do la da preuzmem jednu kopiju knjige? Konaèno se ispostio. Do la sam da ti ka em da sam na tampala hiljadu komada svog romana pod tvojom etiketom. . . Pitala sam ga. kada je ovo tek prvo izdanje? . veæ za svoj roman. videæe bolovi æe nestati. Znam koji je lek za ovo to bolujem.Nadam se da znate. Obeæavam. sa potpuno istim koricama. bili biste u centru pa nje sa ovom ve æu i zaboravilo bi se ono naglabanje da li je mu ki ili enski prsten i èiji su propusti u izlaganju eksponata. Opet gledam podvoljak i podoènjake gazde.Jok. ne bi znala da si pukla i ne bi mogla to da me pita . Mo da bih vremenom i zaboravila da me èovek njima nije izleèio. da li to znaèi da sam ja pukla? On se samo nasme io i reka o mi: Da si stvarno pukla.Onda mi recite koju lokaciju da prezentiram narodu? .Ne pitam te za tu zbirku. podboèujem ruku na kuk i kezim se. gde eli da narod èuje da je pronaðeno blago? * Kada sam bila na prvoj godini studija. Seæam se dobro da mi nije persirao kada mi je to rekao. Recite ta vas muèi? . Ispraviæu gre ku iduæi put.Ama. to nije fer prema ljudima koji dolaze u muzej. ostalo mi je samo da ga primenim. Ustajem i okreæem se ka vratima. nije to toliko lièno.Ne. raspitivao se o moji m ispitima i ljubavnom ivotu. pa se suoèi sa problemom. . tupana na sve strane. Ti si davno na tampao i treæe izdanje.Za to ne pi e na koricama drugo izdanje? .Ma onaj dizajner je prevideo to i tako je oti lo u tampu. da ja to mogu da proguram da se pokloni nekom drugom muzeju. a meni si prodavao maglu kako ne ide prodaja. suoèenj e sa problemom. Eh. Odmo ri malo. Hteo je da dobro zapamtim te reèi. .

Nisam ni sanjao da æu nekom. * Ljubi a me je savetovao da ne tedim na advokatu. Olja smelo koraèa niz hodnik i pogleduje u brojeve iznad sudnica. .. jer meðu njima garant ima i neki novinar. jer za ovakv im skotovima ne treba ostavljati otvorena vrata. sa arama i dugmiæima boje terakote. . Dolazim do sudnice koja je naznaèena na pozivu i vidim dvadesetak ljudi koji strpl jivo èekaju. . zato prebacujem prièu na drugu stranu . . Uz an komplet boje nedozrele masline. ne znaèi da neæe ne to drugo negde na èistini.uviðam da nije trenutak za sentimente. koji æe se truditi da i od najsitnijih detalja izvuèe prièu . barem znam za to plaèem. Nikada je nisam video elegantniju. Zauzimam to kulturniji polo aj. Pog ledao sam Olju pravo u oèi. a potom i zapisnièarka. Prilazi na odstojanje koje je dovoljno da se za grlimo. Nisam utirao èoveka. naprskava polje elegencije kapljicama seksipila. a ostalima je rekla da prièekaju jo koji trenutak. Ulazi za mnom jo jedan èovek.vi ste sigurno odgledali video. . do la sam da ti dam podr ku .Vi imate zakonsko pravo. dotakao je prstima po rukavu i krenuo ka vratima. Ako i zaplaèem.Da. Ako te ne to ne iznenadi iza æo ka. a i va e kajanje bi mi pomoglo da lak e donesem presudu.Ostao mi je samo datum u seæanju.. a da li mo ete da se branite.Branko.To sam ja uèinio i ne be im od odgovornosti. ta je ovo? U isto vreme se odr ava samit nesvrstanih i nezavisnih.Ne. nadam se da neæu da zaplaèem. da. Ona ne skida osmeh sa lica.Gde je va pravni zastupnik? . Oseæam kovitlanje u stomaku i blag i grè na licu. Video sam da su jo neki ljudi prekrstili ruke. a ja ga èak nisam ni anga ovao. veæ kera. Dok strpljivo prepisuje podatke. Ostajem po strani i èekam ta æe da se desi. . na osnovu kog vas terete . nikako. Izlazi neka ena sa papirima u ruci i najavljuje sluèaj Morke protiv mene. Nema potrebe da joj ma em. Iza la sam tiho i ne no zatvorila vrata. sem sudiji. Kada malo bolje razmislim trebao sam da ga anga ujem kako bi titio moja prava. zamolio bih vas da ne porièete krivièno delo. obja njavati kako sam utirao d ukelu. ali ipak pru a ruku.kako si zapamtila vreme? . a za sud i vreme pitala sam tvog radnika. Prihvatam pozdrav. Pravim blagi poluokret na desno kako bih iz tobice izvukao mobilni i iskljuèio ga. Malo me pecka i u nosu.Nisam ga anga ovao. Zapisnièarka me upuæuje kod sudije.Po to ste bez advokata. Zamolila je sukobljene strane da priðu. Mislim da za ovo za ta me terete mogu da se branim sam. pa sam zauzeo i ja takav polo aj. jer se na snimku jasno vidi kako mi je cepao pantalone. Nadam se da neæe da mu da otkaz. Bli i se pun sat kada bi trebalo da poène suðenje. Zaustavljam pokret i dah. jesam. nema pojma koliko mi znaèi . .Nastavila sam ka vratima. obraæa mi se èovek za koga sam pretpo stavljao da je sudija. Mogla sam da ih zalupim. Tra i mi liènu kartu. je r me je ugledala kada je spustila pogled sa zida. ali me je bilo strah da se ne odbiju i ostanu otvorena. to vi najbolje znate sudija mi se pribli ava i tiho nastavlja sa prièom .Hvala ti.

- Zahvaljujem vam se. Uzmite liènu kartu da ne zaboravite kasnije pa da krenemo. Okreæem se prema klupi i vidim da su svi oni ljudi to su bili napolju zaseli po Sali. Olja je sama i fizièki najudaljenija od mene. Sudija poèinje da se obraæa, ja ma hinalno ustajem. - Sedite slobodno. Vi se Branko teretite da ste u Panèevu u noæi, èetvrtog juna, nasrnuli fizièki na psa i naneli mu te ke telesne povrede, èime ste povredili èlan dvesta ezdeset i devet Kriviènog zakonika Srbije. Za ovo krivièno delo je zapreæena novèana kazna ili kazna zatvora u trajanju do godinu dana. Molim vas da pogledamo video pa æe se obe strane izjasniti povodom sluèaja. Ona zapisnièarka okreæe monitor ka nama i pu ta dokaz mog nedela. Muklu ti inu prekida re anje onog kera, potom neki nedefinisani zvuci koji potièu od njegovog gomilanja oko mojih nogu i na kraju njegovo cvilenje. - Molim zastupnika Morke da izrekne ta ima. - Po tovani sudijo, ovo je tipièan primer gnusnog napada na ivotinju koja od oka nije uspela ni da se odbrani. Na snimku se jasno vidi da je optu eni zlostavlja o ivotinju. Èovek koji hladnokrvno zlostavlja ivotinju je potencijalni zlostavljaè i ljudi. Zahtevam da se optu eni kazni najstro om predviðenom kaznom. Hvala. - Dobro. Branko ta imate vi da ka ete na ovo? - Gospodine sudijo, mislim da ste u uvodnoj reèi pogre no definisali odnos izmeðu mene i onog kera. Ja nisam fizièki nasrnuo na kera, veæ je ker nasrnuo na mene, a ja sam se branio. Ja ne porièem da sam mu naneo telesne povrede, ali porièem da sam ja na njega nasrnuo. Na snimku se vidi jo kerova koji su takoðe re ali na mene. Ja sam morao da se odbranim. - Branko, kako to mislite da sam pogre no definisao? Na snimku se jasno vidi da ste vi prvi nasrnuli na psa, a na osnovu re anja ne mogu da zakljuèim da bi vas i ti psi napali. - Gospodine sudijo, vi gledate snimak koji nije kompletan. Naime, poèetak dogaðaja kada je ker na mene nasrnuo nije snimljen ili je iseèen i tako stavljen na internet. Mislim da ne mo ete na osnovu poloviènog snimka da kvalifikujete ko je na koga nasrnuo. - Ja baratam samo sa dokazima i ne mogu da sudim o onom to je bilo pre. Morka, izvolite vi. - Po tovani sudijo, upotreba reèi, ker, dovoljno govori kakav je stav tu ene strane prema ivotinjama. Ako bi mogao da nam odgovori, za to je nastavio ka prolazu, ako je video potencijalnu opasnost u tim psima. Pas ne ujeda bez upozorenja. Ako je dobio upozorenje, za to se nije okrenuo i iza ao kroz prolaz na suprotnoj strani? - Gospodine sudijo, reè ker, je veoma zastupljena u na im narodnim pesmama i u knji evnosti uop te, zato smatram da je kvalifikacija mog stava prema ivotinjama na osnovu mog reènika krajnje neumesna. Kada smo kod toga, ova reè pas, èak nije ni pogodna za na jezik. Ako bi vas napao veliki ker, dovoljno je reæi kerina i svi æe znati kakav vas je ker napao, dok to za reè, pas, ba i nije tako jednostavno. No, da odgovorim na pitanje. Taèno je da mi ivotni prostor delimo sa ivotinjama, ali se zna neki prioritet. Ne mogu meni napu teni kerovi da sa nekakvim upozorenjima odreðuju kretanje. Ja sam procenio da

mogu da proðem pored kerova koji su se u prolazu izle avali i u ao sam u prolaz. Odmah sam do iveo napad i eto, ostalo se vidi na snimku Za to gospodin ne objasni ta rade kerovi na ulici, zar im nije mesto u dvori tima kuæa ili tim azilima? - To je sve od vas Branko? - To je odgovor na ovo pitanje i zamolio bih publiku da mi ne dobacuje da sam monstrum. - Ja ne èujem nikakvo dobacivanje, ali ako ga bude bilo reagovaæu. Ako mislite da ste ugro eni od strane napu tenih pasa podnesite novu tu bu, ovde nije reè o tome. Recite vi meni Branko Zvoni mi jebeni mobilni, momentalno zavlaèim ruku u torbicu i pritiskam prvo dugme kako bi prestao da zvoni. Vadim ga i nalazim dugme za ga enje. - Molim vas Branko, ovo je ipak sud, poka ite malo po tovanja. - Izvinjavam se - Recite vi meni kada ste veæ iza li iz ulaza, za to ste se povratili i jo nekoliko puta utnuli psa? - Zato to je re ao i nisam bio siguran da neæe da se zaleti na mene kada mu okrenem leða. Veæ sam na sebi imao pocepane pantalone i to mi je bilo dovoljno da ne verujem pobesnelom keru. Kada je on krenuo u beg, ja ga vi e nisam jurio. Da sam zlostavljaè ivotinja, kao to mi se pripisuje ja bih nastavio da ga utiram do smrti. - Da, da taj pas je krenuo u beg epajuæi, jer ste mu ne to polomili. - Gospodine sudijo, ne bih da omalova avam va e zakljuèke, ali i fudbaler posle udarca epa neko vreme iako mu ni ta nije slomljeno. - Da li imate jo ne to da ka ete u svoju odbranu? - ao mi je ako sam toj ivotinji naneo neke povrede, ali morao sam da se branim. Nadam se da æete uva iti moje pravo na samoodbranu. - Dobro. Evo ovako ja sam sagledao dokaze i va e izjave i mogu da konstatujem da niste bili toliko ugro eni, da ste morali u tolikoj meri da utirate tog psa. Pravilna samoodbrana u nekim sluèajevima podrazumeva i izbegavanje konflikata, to je u ovom sluèaju izostalo, a rezultovalo je va im nasrtajima na psa. Progla avam vas krivim, a s obzirom na to da ranije niste krivièno ka njavani izrièem vam kaznu od mesec dana alternativnog slu enja zatvorske kazne o èemu æete naknadno biti obave teni. Vi na ovu presudu imate pravo - Sudijo, sram te bilo - prepoznajem Oljin glas i mahinalno se okreæem prema njoj, sa podignutom akom, koja bi trebala da je umiri i zaustavi - korumpirani stvore, sudi pau alno ne, ona je ustala i izrekla svoje i sad æuti. Tipièno za nju. - Ovo je ometanje pravde. Praviæu se da nisam èuo ovo, ali ako zaèujem jo jednu reè preduzeæu mere, kako bih saèuvao dostojanstvo suda Vi na ovu presudu imate pravo - Sudija sramoto, sudi na osnovu namerno iseèenog snimka. Podmeæe vam dokaze kako ko hoæe. - Obezbeðenje, izbacite ovu nekulturnu damu napolje i uzmite joj liène podatke.

Shvatila je ta je napravila. Samo je stegla pesnice, udarila ne to nevidljivo u vaz duhu i krenula ka vratima, gde su je doèekala dva uniformisana mi iæavka, koji su se nekada popularno zvali izbacivaèi. * Èim je Ekremova noga pre la inu klizeæe kapije Centralnog zatvora, Majstoroviæ je otvorio vrata auta i krenuo ka njemu. Ekrem je stavio ruke u d epove i tako pok u avao da se odbrani od hladnoæe. Ta radnja nije ubla ila hladnoæu njegovog pogleda koji je uputio Majstoroviæu. - Zdravo Ekreme. - Zdravo du manine. - Kako hoæe . Uzmi ovu jaknu da se ne smrzne . Nije neka, ali je nova. - Rekao sam ti da ni ta ne uzimam iz pandurske ruke. - Dobro. Za jaknu neæu da te molim, ali kao Boga te molim da uzme ove papire. - ta pi e tu? - Ono to sam ti obeæao. Presuda. Osuðen si na onoliko koliko si odle ao. Ako se nekada bude potpisivao gledaj da to lièi na ovaj potpis na papiru. - Daj. - Sada je sve gotovo, vi e te niko neæe dirati za prsten. Ako mo e da mi ka e koga ima u Austriji? - pijunirate mi i decu? - Ne. Imam cinkaru u zatvoru, koji mi je rekao da si zvao Austriju. Ekrem je krenuo trotoarom niz ulicu. Nije ba ni znao kuda ide, samo je eleo da ode to dalje od inspektora i zatvora. Ako bi se nekada na ao u Beogradu, uvek je tr a io zgradu Beograðanke koja mu je bila orijentir. Kada bi nju prona ao, nije brinuo kako æe preæi Dunav. Èuo je inspektorove korake, ali se nije okretao. Nije ni morao da se ok reæe, jer mu je ovaj prepreèio put. - ta oæe ? - Sada je sve gotovo, reci mi samo koga si zvao u Austriji? - Zvao sam sina iz prvog braka da se pobrine za braæu. Biæe sve gotovo kada odem iz ove zemlje. Samo elim da odem negde gde nema takvih du manina. Valjda je ostala neka zemlja gde ne mrze Cigane i Albance. Majstoroviæ je video da Ekrem gubi strpljenje i pomerio se malo u stranu. Ekrem je napravio nekoliko koraka i èuo dobro poznat glas. - Gre i . - Ja sam roðen gre an. Ekrem je bez okretanja nastavio. Nije znao kuda ide, ali je znao ta tra i. Od malena su ga uèili da vi e veruje u sreæu nego u Boga, zato je bio optimista da æe i ovo g puta naæi ono to tra i. * Nikada ne bih gledao Rotaciju da mi Olju nije vratila u naruèje. Gledam je iz po tov anja, a i zbog Oljine elje da je gledamo zajedno. Èekamo epizodu koja bi konaèno zatvorila jedno poglavlje zajednièkog ivota. Znam da i ona eljno i èekuje trenutak kada

nije bitno ko æe kome dati oprost. .Ih. zato klimam glavom i dajem do znanja da elim da èujem ostatak emisije. jer ena u to najlak e poveruje. jer je povad ila ono malo krompira to je posejala. Po tovani gledaoci. ta bi nas spojilo da sam ja kojim sluèajem kupio kopiju i ba te noæi bio sa poslovnim partnerom. ja sam negativac. Kada se obostrano volimo. . U tom sluèaju rizikovao bih sve da je zadr im.æe se objaviti pronalazak prstena. koji je igrom sluèaja ispao pozitivac i nekom daje oprost. a kada bi pala noæ svojim fenjerom bi obasjavala zaboravljene grobljan ske puteve i retke podasute drumove. Autentiènost prstena potvrdio je i na sagovornik. ali neubedjivo i kao takvo ne bi potrlo njenu sumnju u vezi prstena. a granje je odavno iz ume privukla. . Ovim zavr avamo aferu. Ja sam eleo da mi oprosti. Sve ostalo bi bilo manje podlo no sankcijama. to bi bilo najubedljivije. Ne smem da okasnim. zato to sam znao da sam kriv. Gledate eksluzivni snimak koji j e napravila na a ekipa. jer zahvaljujuæi njima i naredne generacije æe moæi da u ivaju u na em kulturnom blagu. kustos Muzeja Grada Beograda iz èije je zbirke prsten i nestao. Nadam se da æe graðani Srbije znati da cene napore MUP-a. a posebno anga ovanju inspektora Majstoroviæa i ronioca u na muzej je vraæen veoma vredan prsten.Koliku je papazjaniju izazvao ovaj èovek. . Ekrema Ljatifija sa prebivali tem u kartonskom naselju pokraj Borèe je podignuta optu nica.Oj Milenija.O Stano.Vide li ti Branko onu ljigu od kustosa? * Miholjsko leto je nestalo u jednom danu.Vi ste autor ove izlo be? . Ovako. . Verovatno ni ta. ne primaju opklade posle osam.Drugi put.Svrati vamo da se malo razgovaramo. . Danas je ranije namirila ovce i krenula njoj dobro znanim stazama i bogazima. ali Stani to nije smetalo. Zahvaljujuæi naporima MUP-a Srbije. Afera srednjovekovnog prstena je konaèno dobila svoj epilog. U toku juèera njeg dana ronioci specijalne jedinice MUP-a Srbije su na le prsten. Protiv poèinioca ovog nedela.Naravno. Ako bih joj plasirao la da sam bio sa nekom drugom enom. a Cigu koji je ukrao prsten nisu nikada prona li. Srbija je dobila jo jednu mafiju. prsten. Gledate prilog. d a li bih ja njoj oprostio onakav napad da sam nevin. Koristila je dan za preèice koje su vodile p ored tuðih avlija. Sa druge str ane ona se izdrala na sudiju radi oprosta. ali bih mo da ugasio zauvek. a on æe se braniti sa slobode. Naime . . to ti je na e sudstvo. Ostalo bi mi jedino da joj plasiram neku la zb og èega sam bio u Panèevu. Eh. kako bi oko kamere sve reklo umesto na ih oèiju. ta æe ti kocka doæi glave . Spremio sam sebe na ovakve komentare. gledate treæe izdanje u mesecu oktobru emisije Rotacija. ali nikada se nisam pitao. a brani se sa slobode.Tako je.Da li mo ete da nam potvedite autentiènost ovog prstena? . . Ki ovina i hla dnoæa nikada je nisu omeli u bilo kojem naumu.

Ona je samo sa sme kom podigla ruku i nastavila ka anku. ali ako bi mogao . i ubrzo popunila kafanu. imam ja kabanicu. u selu Ritopek kod Beograda. Kada je sa anke rom zavr ila razgovor pogledima. Ti samo treba da nani ani . .Ma neæe jo . Srbija je dobila jo jednu mafiju.Mator sam ti ja za te stvari. taènije na lokaciji Plavinaèki Potok uhvaæena je estoèlana grupa . Ajd uzdravlje.Ne brigaj.Ma nije to Stano.Ovo æu da ti uzmem i smanjim dug. bi li ti meni pozajmio trista dinara. Izvukla je iz nedara smotuljak od novine i spustila na ank.Radivoje. uzela jednu hoklicu i uputila se ka Radivoju. Jedino to je Stana prihvatila od savremenih civilizacijskih izuma je maja za sire nje. onaj ni tak mi opsigovao ove èarape to sam mu donela. . Ovim zavr avamo aferu. okraæao dan. poèelo je izvlaèenje. Svi su gledali u veliki televizor sa ispupèenim ekranom. U kafani je prestalo kome anje.Gledaj svoja posla Milenija . prvo idu neki izve taji. Znala je da je prigluv.Evo ti ova tri para èarapa i turi na onaj moj tiket.Narode podvlaèim crtu. . bi li ti do ao jedan dan do mene da mi ubije onog orlu inu? . Ne primam vi e uplate.Ba me muèi Stano . . a sad moram da vadim ruke Radivoje je malo prebirao po debelom novèaniku koji je obilovao raznim kvitama i izbrojio tri stotke.Dobro Stano. Njenu alopojku prekinuo je gazda. . Iz pro lih kola je preneto dvadeset èetiri hiljade i sedamsto. ne boj se . gumenjaci i plastièna kabanica. Kada pola uzme kafana igraèima ostaje èetiri hiljade i trista dinara. Grobljanska ti ina je pre la preko reke. Polagaèko je pri la.Æuti Stano. . Èim je Stana kroèila u kafanu nastalo je simpatièno dobacivanje. ali ne mogu vi e da ti reckam. zato ga je blago prodrmala.Znam da je nema tina Radivoje. Ispisnik Radivoje je samo podigao veðe.Reci Stano.Radivoje. Ne mogu vi e da ti reckam. poèinje izvlaèenje. Videla je svog ispisnika za stolom u æo ku kako prekr tenih ruku drema. nisam stigla vi e da ispletem.Sine. Stana je brzo pokupila novèanice i pri la anku. ako si mator nisi ubog. provukla se kroz pukotine u zidu i klimave prozore. Naime.Jes i to to ka e .to? Ajde Radivoje. . Stana ga je samo mrko pogledala i preletela pogledom po kafani. Molim za ti inu. U ovom kolu uplaæeno je osam hiljada esto dinara. to ukupno daje okruglo dvadeset devet hiljada. a Stana se primakla Radivoju i poèela razgovor. . ali uði eno dok malo ne umine ki a. . a glava i ruke su mu ostale u istom polo aju. evo poèinje. a pu ka æe da odradi svoje . jer je svima prijala njena pojava. prsten.. . .Ama Stano duguje mi dvadeset est pari. nego tako sam se lepo namestio. uputila se do æo ka. Neæe tebi baba ostati du na. . Odmah je poèela da mu se ali kako joj je orlu ina odneo jednu pirgavicu iz sred avlije.

dve. Stana je poèela glasno da broji.Sikter more.E. Stana ove godine vi e ne plete. . . ti mi duguje èarape . dva. koje je ogranak jedinice za suzbijanje v isokotransparentnog kriminala. . Sledi snimak hvatanja kriminalne gr upe od strane specijalnih jedinica Republike Srbije.koja èini samo jedan ogranak muzejske mafije.Ih. ali je odustao kada je Stana podigla veðe i krivi prst poput kukaèa.Ne mo e da promeni narod.Daj pare. Sad æe piæe Stana je dobila aplauz.E. Kada joj je gazda spustio novèanice na sto. ni ta se nije promenilo . Kafanom su poèele da odjekuju psovke: Jebem mu lebac. . da ako i umrem do iduæe godine te se slatko odmorim. gde si ti to podmazala Stano? .Daj piæe za celu kafanu. koristila je visokotehno ka dostignuæa tehnike u loci ranju podzemnog blaga. pa ne mora sve ti da zna * U domu porodice Milosavljeviæ vladala je uobièajena atmosfera. moj Radivoje. . Poèinioci ovog kriviènog dela su se toliko osilili da su u sred bel a dana vr ili iskopavanja. .Hvala ti to si insistirala da tedimo za njeno kolovanje. To je na a najveæa investicija.Znala sam da æe èak do Biograda da stignu . to se prenosi sa kolena na koleno. Sumnja se da je grupa u tesnoj vezi sa inostranim grupama koje su celu akciju pratile putem interneta. Stana je pri la anku i tiho se gazdi obratila: . . Baba je poèela da zaboravlja. Ako neko oæe da me pokrade. Jo je dr ala novac u ruci kada se obratila gostima u kafani.promrmljala je Stana u sebi . jedan. vataju samo neku boraniju. A. Rankini roditelji su za stolom. Gazda je samo æutao i odbrojavao novèanice ispod anka. a dok se Stana motala oko anka on je neprimetno zamenio njegovu naslonjaèu sa Staninom hoklicom. biæe pare u kutiji od Aleve paprike u kredencu. Nemoj da me d abe prljite kukaèima i seèete sa britvama. Ova dobro opremljena i nadasve vrlo organizovana kriminalna grupa.Ali Stano. Meðutim. E. Bio je èovek starinskog kova. kako saznajemo grupa je veæ neko vreme praæena od specijalnog odeljenja pri MUP-u Srbije. ali se samo nasme ila i podigla ruku u visini pognute glav e. Ispratili smo Kralja. znam ja po to ti prodaje nakupcima moje èarape. Tita i ove posle Tita. kada æe ta zdravstvena mafija? Majku mu moram da promenim onu pravosudnu mafiju.Da zna da ne mo e . tri.Slu ajte me dobro. neka se pamti kad je Stana dobila na lutriji. Gazda je hteo ne to da progovori.Iljadu. kojima su upotpunjavali u iva nje pri gledanju æerkine emisije. Eto ti za tih dvadaset tri para èarapa. . I dalje nema ni ta dok malo ne podma e sa kakvom èa æu. Pih kada æe ta protivgradna mafija Baba stana je krenula ka anku i u hodu dodala: . Donesi meni i Radivoju kilo jagnjetine i po frtalj meke rakije. na kome je tanjir sa korama od jabuka. Po zavr etku emisije suprug je blago stegao suprugu za ruku i ushiæeno dodao: . I Radivoje se sme kao. sledeæa æe da bude prehrambena mafija.

Na livadi igra fudbal.ta oæe ? . . Nije mu se svideo stranac.Dobro je. shvatio je da æe verovatno sa njim koju prozboriti . . Mali je kao i uvek istrèao sa ushiæenjem da vidi oca i odmah se prihvatio lonèeta i poèeo da poliva oca. .Ako mo emo malo da uðemo unutra da poprièamo .Ti to mene zajebava ? .Opet agent. . Da nije neko obio skup tinu? Ekrem je povisio ton i poèeo da ste e pesnice. agent za . .Dobro. .Agent. * Jo jedno godi nje doba provedeno u zatvoru ni ta formalno nije promenilo u Ekremovom ivotu. Prebacio j e jaknu i d emper preko stala e i poèeo da zavræe garave rukave od ko ulje. Reci ta ti treba? . treba da vam poka em neke papire i da . Za vreme provedeno u zatvoru.Dobar dan Ekreme.Na a firma izraðuje nakit i hteli smo da za nas snimi promotivni spot. jer sakupljanje papira ne zavisi puno od godi njeg doba. . Kad me pospe idi da ga dovede . Ekrem se prihvatio pe kira i video kako im se pribli ava èovek u belom mantilu.Dobar ti dan. jer mu je ovaj samouvereno prilazio.Nije ni ta. Brisao je ruke i èekao da mu se stranac obrati.De ti je brat? . .Ja sam arko Radiæ. ne.. neæu da ga jurim po mraku. A. pa samo to sam iza ao iz æorke. Videli smo tvoje hap enje na televiziji i hteli smo da ti ponudimo ugovor za snimanje.Ekrem je podigao veðe.Zar ti ja lièim na zajebanta? .Ne. Kako je danas bilo u koli? Je l te pitala ne to uèiteljica? .Ja sam arko Radiæ. mislio sam da si onaj agent. koji si ti? . Rekla sam ti da imamo zlatnu decu i to je dovoljno.Tek sam sada shvatio kakvo smo divno dete odgajili. kako bi ga to pre re io zablude. .Samo zajebanti i cirkuzanti imaju takvo odelo.Nadam se da neæe vi e da postavlja pitanje ta smo postigli u ivotu. . ponesi pe kir i sapun.Miki sine. . a usne su mu do le do izra aja. Koliko para? . pa je sinu dao znak da ode da potra i brata. Parkirao je svoje vozilo ispred one polovine kuæe koja nije imala prozor i pribli io se rasklimanoj drvenoj stala i na kojoj je bila poklopljena kofa i lonèe.Malo je nezgodno. reklamni agent zlatarne Belje iz Slovenije. Kada je pro ao kuæu ispred njegove. Tata dolazi neki èovek u belom odelu. . . arko se brzo predstavio ponovo. ka i ta oæe ili se maèinji iz moje avlije. jer su mu usta ostala poluotvorena. treba deci da spremam veèeru. na ao je utehu u èinjenic i da su mu sva deca ove godine bila du e na okupu nego inaèe. Nastavio je sa ivotom tamo gde je i stao.Nemam ti vremena ja za duge prièe.

Ako ti ne odgovara mo e da ide . kakvi bakraèi * Rodoljub je dobio agencijski izve taj rejtinga svih emisija koje su se emitovale kada se emitovala i Rotacija. . Nema proki njavanja.Ama neæu ni ta to mo e da se razmontira. Oæe sad da me uvede u kuæu? .efe. Kada sam se ja na takav naèin alio? . . sve sam probao kako bih ovaj narod malo otrgao od neprikladne zabave. ti nisi dr avljanin Slovenije.Agent. ne mo e tamo da ivi . . .Èekaj. Vidi Borivoje. ne trebaju mi dve.Polako Ekreme. to ne mogu? O eni me. a manje ove medijske prenose. izvoli uði. . Samo da je zdrava i da nije mnogo stara. Deca su mi mirna i poslu na. Ja znam koliko vredim.Ne Borivoje. kakva voda.Reci gazdi da ne ulazim u vodu pre Ðurðevdana.Ajde. samo da je u Sloveniji.Mo e. Mo e neka polovna kao to sam i ja. Jedna firma nam duguje novac i mo e samo da nam da kuæu.Tako mi deluje. ovo je prava monta na.Pa izreklamiraj me da imam kuæu.Ti to mene zajebava ? Ja imam jednu monta nu. Koliko para? . Ja nisam pismen ali èujem dobro. ali bez uspeha. da snimam filmove. Ispada da je cela Srbija samo gledala zvezde Granda i Rotaciju.efe. nisam ja agent za brak. . udaj me. Ja znam sve da radim . kako bi mu otvorio vrata.Pa nismo mislili u novcu. . . Gledaju hap enje i u ivaju u muzici.Ali Ekreme. Na jednom televizoru slu aju zvezde Granda. ako nema Slovenije.Ekreme.Oæu bre bato. Pola Srbije ima po dva televizora. oæu pravu kuæu. Moje je hap enje gledalo èetiri miliona ljudi. Èetiri miliona mene gleda . onda nema filma. polako Ekreme Mi nemamo novca da ti kupimo ili napravimo kuæu. ne. ali uzalud. Nakon nekoliko minuta Borivoje je to i uèin io.A. moram da pozovem gazdu. . . Kada se sve sabere ispada da televiziju gleda vi e ljudi neko to ih zvanièno ima u Srbiji. Ekrem je krenuo ispred agenta. Valjano je prouèio izve taj i pozvao Borivoja.. ali se naglo okrenuo. ne duva ti promaja . Mi ti je dovezemo i za dva dana namontiramo umesto ove. ja sam reklamni agent. Èak sam izdejstvovao da Srbija dobije br i internet. Zamolio ga je da i on prouèi izve taj i donese svoj sud. a na drugom gledaju Rotaciju u isto vreme. . ali da je namontira negde u Sloveniji.Ne. Tek je onda pravi do ivljaj. samo da odem u Sloveniju.Da. Mo e bilo koje cigansko naselje. . Sinoæ je rekla ona enskinja.Moja deca ne jedu kompenzaciju. Da li si gledao Rotaciju? . ali to samo tako deluje. Ekreme. . kako bi narod vi e gledao filmove. veæ u kompenzaciji .Ne. od tvrdog materijala. svaka æe da se uda za mene.Idi bre prepade me. pa vi se alite? . . sasvim je moguæe. To se sve snima u studiju. . Ja znam koliko vredim. ovo je na telovano.Mislili smo da ti napravimo ovde monta nu kuæu. kako ne razume nemam ja za to ovla æenja.

Odlaz i u hodnik. Ljubi a poèinje zdravicu: . Obojica smo posegnuli za parèiæima. sipa penu avu teènost u krigle. jer je iz parèiæa izbijala vrelina. potrebno je vreme da je spozna . Konkretno. koju zidari danas zovu. tako da je neminovno bilo da se stvorim u njegovom stanu. Majstoroviæ je spoznao lo u naviku. nema tinu i propale brakove. Mo e da se vrati zadacima * Ljubi a je verovatno gledao Rotaciju. Narod tek treba da je spozna. izribaæu je. jer kada nastupi neka glupost. a mnogo vi e vremena da je se re i . ali se pla im da æe bez spoznaje otiæi pravo u penziju Borivoje.Eh. ceo ivot se zaklinju sebi i drugima kako vole da kuvaj u. veæ u narodu. verujem da se ne bi vi e jeo nego sada. Borivoje. tako da uzrok vi e neæe biti bitan.Branko. Dr ava je ovog puta prikrila belu kuglu . .Jesam efe. a on nije ni gledao jelovnik. Nije od onih t o se zaklinju da vole kuvanje.Da li bi mogao da mi napravi ureðaj koji bi daljinski prenosio video signal? . malo pivo. Iako me nije zivkao znao sam da je brinuo kao pravi r oditelj. pravom roditelju neæe umanjiti brigu saznanje da je glupost izazvala vi a sila ili tuða gre ka. sine. pa me je sutradan pozvao da proslavimo sreæno okonèanje afere prsten.efe. ali je pred penzijom i ne eli da je se re ava.. Iz litarske platiène fla e. Trebalo je za kratko vreme poseæi tolike glave . Èujem ga kako se zahvaljuje. kako bi on mogao da sudi. iv mi bio i pazi iduæi put gde ostavlja belu. Dolazi sa jednim velikim metalnim ovalom. Nije odoleo da mi prigovori za belu. èuvaj se lo e navike. a kamoli pravu etnju. nije problem u njoj. biæe mirna kao bubica. a potom ga vidim kako u kuhinju unosi dve papirnate kutije. pa vi to plaèete? . Uz poluprazne èa e.Ne Borivoje. gde sigurno neæu imati alergiju. Ceo dan je padala ki a i remetila je samu pomisao na etnju. a samim tim postoji mala ansa da se uskoro ofiraju. neminovno lete glave. Kada me je poslu io rakijom. Narodu nije interesantan sluèaj kada dobije sudski epilog. Gledaju televizor i odmeravaju mu to veæu kaznu. Ako je stvori . na ne to sam postao alergièan u ovoj prostoriji. Na osnovu konverzacije zakljuèio sam da redovno koristi njihovu uslugu. Vraæa se po pivo. ali znaj da u Neko je pozvonio. Nije d abe giljotina izmi ljena za vreme Bur oarske revolucije. Kada malo bolje razmislim izabrao je pravi trenutak. Ako takav narod krene da sudi. a danas krekeri i pica. a nikako da oktrijem ta je uzrok. a potajno bi koristili usluge restorana samo kada bi i mali novca. jer je picerija ispred zgrade. veæ dok suðenje nije poèelo. Da sam zabrljao njegovom gre kom. kako bi umanjili svoju. ja æu sutra preæi u drugu prostoriju. Pokazao sam prstom na neku p icu koja je obilovala prilozima. verovatno je raznosaè pica. poturio mi je jelovnik iz obli nje picerije. Po to veæina ljudi zna gde ivi. ali smo odustali èim smo pribli ili prste. jer smo neformalno veæ nazdravili. veæ se odmah ma io telefo na. Borivoje. narod bi hteo da rastrgne onog Roma to je ukrao prsten i tako smanji svoju odgovornost za nepolo ene ispite. jer znaju da iza njihove zakletve stoji dr ava. . na kome se nekada iznosilo peèenje. Umoran sam od analiziranja uzroka Borivoje.

ali ovog puta ne tako mistièno kao pre. Meni je ostala èista pornografija.Ne elim da ih snimam zbog ucene. Svi su oni odavno ucenjeni. ali mi ne ide.U hotelskim sobama? . dnevnik poèinjemo udarnom ve æu. . Iznad ovala se uzdi e maglièasta para.Ne hvali se da si kupio hotel? . tako da ponovo vidim njegovo avetno lice. na jedan zarez èetiri jedinice. jer i da je kupio hotel ta ima da nadgleda sobe. elim da snimam politièare u hotelskim sobama. od danas æe proseènoj porodici u Srbiji nedostajati jedan zarez èetiri plate meseèno za pre ivljavanje.. . zato æemo ovoj temi posebnu pa nju posvetiti u toku dnevnika.Ajde ne zezaj. pogledaj u Krivièni Zakonik koliko se robija za ucenu. Naime.Nije problem.Ma jok.poku avam da se smejem. Postoje opreèna mi ljenja ta je izazvalo ovoliki skok. Grizem picu i klimam glavom u znak odobravanja i ne elim da ga pitam. Po tovani gledaoci. . Srpski koeficijenat je skoèio sa jedne. gde bi vr io nadzor? . . jer se valjaju sa najboljim ribama. da li mu se takva misao vrzma po glavi iz potrebe ili èiste navike. koje se me a sa dimom iz njegove cigarete.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful