Bojan Miladinoviæ OVO NIJE KAMUFLA A kratak roman www.ilegalac.

com - Tata, tata, doði ne to da vidi Tataaa - Evo me za minut pile. Gde je Olja, zar se ovako èuvaju deca? - Ka i pile tatino. - Aaa, za to onog èiku streljaju dva puta? - ta to gleda ? - Partizanski film. Evo, premotavam da vidi . - Nemoj da premotava . Nije to film za tebe, sad æe tata da ti pusti crtani. - Neæuuu crtani, oæu ovaj film. - Dobro, dobro, stisni pauzu, odmah se vraæam. Ovo je neèuveno. Dozvolila je detetu od èetiri godine da gleda partizanski film. Ulazim u kuhinju, a ona kao po obièaju dr i telefonsku slu alicu i blagim pokretom prs ta u visini usta, daje mi do znanja da je ne prekidam. Silom prilike èujem jednosmern u komunikaciju: Sve se desilo spontano. Pre nekoliko godina suprug mi je poklonio kopiju srednjovekovnog prstena, koji me je naprosto oèarao. Kasnije sam upoznala majstora koji je napravio tu kopiju i re ila sam da pokrenem kolekciju srednjovekovnog naki ta Da, da majstor se zove Ljubi a, to obavezno da napomenete. Samo trenutak, moram da proverim ta mi radi dete - poklapa slu alicu akom i malo osorno mi se obraæa. - ta je bilo? - Kako ta je bilo? Dete nam gleda neki partizanski film pun nasilja. Otkud ti ta glupost? - Dobila sam besplatno uz novine, zna ono to deli Socijalistièka partija? Nije bio nikakav znak za uzrast. - Drugi put gledaj ta stavlja u plejer, a sad idi da je ubedi da gleda crtani. Mene neæe da poslu a. - Ma da li si lud, dajem intervju za èasopis Moj nakit . Idi da joj prièa neke prièe dok ja ne zavr im. - Nemam vremena za prièe, poèeo sam da lemim ne to. Ne mogu sada da ostavljam. - Ej, Branko, polomila sam se da doðem do ovog intervjua, ne zanima me, snaði se. Dok je dete bilo malo stvarno je nisam zanimao, ali je barem brinula o detetu, a sada je ne zanimamo ni ja ni dete. U odlasku èujem glas povampirene ene: da, sada sam tu, morala sam na trenutak da zabavim dete, znate kako je to da, da mo ete da stavite da sam mama èetvorogodi nje devojèice - Pile, hajde da ti tata pusti crtani zna onaj maèak kako - Hoæu, ako mi objasni za to su onog èiku streljali dva puta. E, ta me snaðe - Hajde premotaj da vidim prvi put kada ga streljaju. Premotavanje ne traje dugo jer dete nepogre ivo barata daljincem. Prepoznajem scene iz filma Crvena Zemlja . - Tata, onog èiku u plavom odelu i kaèketu streljaju dva puta. Vidi, prvi put je u sredini, a drugi put kada ga streljaju je na kraju. Kako mogu da ga streljaju dva puta? - Vidi pile, to nije stvarno streljanje, to je samo gluma. Seti se onih glumaca i z pozori ta Taj èika je kobajagi streljan. On se samo pravio da je pao. Kada je drugi put bilo streljanje on je ustao i ponovo pao.

- A, za to je samo on glumeo dva puta? - Pazi ovako. Èike koje su pravile film to nisu ove to glume, veæ neke druge èike dobile su zadatak da to br e naprave film, kako bi se neprijatelj osudio to pre - Nemci? - Tako je, Nemci. Po to nisu imali vremena da zapo ljavaju druge glumce oni su neke èike zamolili da glume dva puta. Jasno? - Jeste. A, da li se i danas snimaju tako brzo filmovi? - Doðite da vas poljubi mama, kako ste mi slatki pro lost - Kolega, sigurno se pitate za to sam vas ostavio za kraj? - Pomislio sam da ste me sluèajno preskoèili. - Nikako. Za razliku od ostalih studenata, va program zauzima znatno manje memorije, a sasvim je funkcionalan. Sve to zahvaljujuæi drugaèijem pristupu problemu. Ja vam se divim - Ne znam ta da vam ka em - Ne treba ni ta, sve ste rekli programskim linijama. Da li se sla ete da je buduænost elektronike u mikrokontrolerima? - Sla em se. Ureðaji æe biti nezamislivi bez njih. - ta mislite, da li æe se smanjiti pouzdanost ureðaja? - Nikako. Mikrokontroleri su upravo osmi ljeni da poveæaju pouzdanost ureðaja. Neverovatno. Èovek mi se divi za program, a sme ka se na trivijalnu stvar. Znaèi taèno je ono to prièaju, da je na ispitu pun ironije i podjebavaèki nastrojen. Ovo je sigurno uvod za neko pitanje sa zvrèkom. - Vidite kolega, kada se osmi lja neki proizvod poput mikrokontrolera, ujedno se osmi lja i obja njenje za to je taj proizvod nastao - Izvinite profesore - Ah, nema potrebe da se izvinjavate, smeh je ponekad te ko kontrolisati. Èesto takvo obja njenje slu i da skrene tokove misli, kako ne bi neko, ko nije odabran do ao na ideju da ga upotrebi za smanjenje pouzdanosti ureðaja. ta mislte da, recimo, firma koja proizvodi klavijature, proizvede pojedine primerke koji æe da prestanu sa radom posle izvesnog vremena? - Mislim da nije fer. - Ah, nije fer da to bude u popodnevnim èasovima i vikendom da pokvari svirku, ali obiènim danom ujutru, to da ne? Korisnik æe imati vremena da se snaðe, a ovla æeni servis æe izvr iti jeftinu popravku, koju æe malo skuplje naplatiti, i ureðaj po to mu je uèitan pravi softver nastavlja da radi, onako kako bi inaèe trebao da radi. Vidite, farmacutske kuæe prodaju mnogo lekova koji leèe samo posledicu bolesti, ali ne i uzrok, jer su svesne da ako bi leèile uzrok, vrlo bi brzo bankrotirale. Da li je to fer? Ba se u iveo, èak je poèeo i prstima da lupka po stolu kao da svira klavijature koje ne proizvode ton. Ne znam to mi sve ovo prièa, ali ima logike. - To nimalo nije fer, ali eto moramo da se pona amo kao da je fer, jer nemamo alternativu.

- Tako je. Meðutim, kao to vidite sve savr eno funkcioni e i nikog ne grize savest. Zamislite da radite kao in enjer u nekoj firmi koja pravi klavijature i nadreðeni vam sasvim legalno postavi uslov da programirate neke primerke kako kompanija eli. ta biste uradili? Naravno, iskljuèujemo moguænost da vam to postave u firmi koja pravi medicinske aparate, a iskljuèujemo i moguænost da ostanete na radnom mestu ako odbijete. - Ne znam ta da vam - Izvinite to vas prekidam. Nadam se da imate na umu da klavijatura ima veliki broj komponenti, koje mogu posle odreðenog vremena bez ièije pomoæi da otka u, te tako postane nefunkcionalna. to se tièe ispita mi smo zavr ili, mogu da vam upi em èistu desetku, ali sam hteo da malo pro irimo temu i razmenimo mi ljenja. Koji ludak. Sva ova naglabanja nemaju veze sa usmenim. ta bih uradio? - Verovatno bih pristao. - Ne bi vam smetala politika kuæe? - Verovatno, bi, u trenutku, ali kasnije ne, jer verujem da svaka firma ima neku svoju politiku. - Naravno da ima. Mama kompanija proizvodi pesticide, a æerka pakuje glinu za èi æenje organizma. To vam je tako svuda u svetu. Da li sada verujete da su mikrokontroleri osmi ljeni samo da bi poveæali pouzdanost ureðaja? Njegov osmeh u meni izaziva golicanje u grlu, koje je zapravo maska, kojom elim ve to da prikrijem smeh. Stavljam i ake preko nosa, dok ne proðe prvi nalet. Uspevam vrlo kratko da odgovorim. - Zavisi kako se programiraju. - Tako je kolega. Eto, ponovo smo se vratili na programiranje. Meni bi bilo zadovoljstvo da vam budem mentor na diplomskom. Ja imam korektnu saradnju sa jednom nemaèkom firmom koja pravi kuæne sigurnosne sisteme, pa ako ste voljni da odradite diplomski na tu temu, mogao bih da vam obezbedim usavr avanje u njihovoj firmi. - Profesore nikada nisam razmi ljao o odlasku u inostranstvo, malo sam zateèen - Da, da shvatam vas, ne morate ovog trenutka ni ta da odluèite. Razmislite pa se javite. - Hteo bih jo ne to da vas pitam, pre nego to razmislim. - Naravno, pitajte. - Da li ta firma postavlja neke specijalne zahteve? - Malopre smo se slo ili da svaka napredna firma postavlja neke specifiène zahteve, samo je na vama da li æete pristati ili ne. Pristao sam i svojski se potrudio da projektujem kuæni alarmni sistem, koji je fak tièki bio preinaèen postojeæi, jer se sve svodilo na promenu mikrokontrolera, a samim tim i kompletno programiranje novog. Promenu kontrolera su pravdali buduæim pro iren jima, to je donekle opravdavalo postojanje velikog broja neiskori æenih ulaza i izlaza. Ja sam inventivno æu i radom zaslu io profesorovu naklonost, to je uslovilo da ansu za usavr avanjem u inostrantsvu pretvorim u pogodak. Ostalo je jo da doðem na poslednje savetovanje, koje je profesor zamislio da mi odr i u nekoj rupi od kafiæa, koju su svi popularno zvali rupa .

. koja je od ovih kugli najbitnija za igru? . Kada je pri ao. Osmeh me je odao da delimo mi ljenje. Zdelica je o stala bez etona.Da se razumemo. Smernim udarcem profesor razbija harmonièan skup kugli. Muziku koja je dopirala iz zvuènika. veæ bele kugle. blago oslon io na tap i po prvi put danas mi se obratio ozbiljnim tonom. jer sam i ja verovatno naseo kao i svi ostali. . . tako da su mi pogledi bili sve reði i nije ni èudo to sam zapoèeo konverzaciju sa ankerom. . On je uzvratio migom i zadr ao pogled prema stepenicama.Za to? . Uskoro smo poèeli i da se egaèimo na temu teorije sudara. ne presuðuje polo aj crne. ali je mal o te e sa konstatacijom da nisam uzeo tap u ruke od srednje kole. u kojoj sam pre nekoliko trenutaka video konobara kako gu va neki èar av kao da je prljava posteljina. Ko bi drugi.Zato to malom nepa njom mo e da okonèa partiju. a i da je bilo pola fla e. ali kada sam se namestio da razbijem kuglasti troug ao. . nego profesor. poèeo je da preseca zve ket kugli u ritmu pokvarenog metronoma. jedinom osobom u kafiæu. verovatno. Dok su oni vodili. ta mislite. Profesor se poluzapovednièkim tonom obratio ankeru sa zahtevom da nam osposobi bilijar. klimnuo je g lavom. ali bitka nije nimalo bila dosadna. Ako protivniku ostavite belu u povoljnom polo aju. ali nepa nja se prevazilazi ve bom. postoji ne to to se zove strategija.Kolega. Odsustvo prièe. sigurno æe vas . Ubrzo sam shvatio da bojno polje u vidu zele ne èoje nije meni naklonjeno. U bilijaru. Zapitao je konobara ta pije.Ne mogu da verujem da ona mrcina od deka jo uvek radi i daje zvuk kao da je juèe iza ao iz fabrike. koje æe se nakon haotiènih etnji ponovo naæi u harmoniji. verovatno ne bi imalo smisla odbiti profesora. . . Sa nadom da nisam zabor avio kako se dr i tap. Kugle su poletele du stola. Profesor je rukom pokazao da ja imam prednost. njihovu ustaljenu konverzaciju.Crna. Lako je se pomiriti sa tom konstatacijom.Nemam ti ja pojma ta je radio. u nameri da vidim profesorove noge. Meðutim. jer sam svakim udar cem bio sigurniji u sebe. a po ankerovom izrazu lica. ali su nekako ostale zgusnute. neki majstor vam je prepravio dek i on beskonaèno vrti traku. u ao sam u prostoriju. a nama je naruèio po pivo. a ovi vu metri su prebaèeni na snimanje. Bio sam pri kraju sa pivom. ali vidim da vr i posao. Igra nas je opila. . hladna i z a bilijar pomalo teskobna prostorija izazivali su u meni blagu nelagodu. ja sam po ko zna koji put kon statovao kako je profesor èudna sorta. ko izgubi plaæa eton pokazao je rukom na stolicu gde je bila èinijica sa etonima. pogledao u njega pa u mene i blago udario akom o ank.Ispijao sam pivo za ankom i povremeno bacao pogled na stepenice. dalo se zakljuèiti da se poznaju. a èesto i u ivotu. dek je samo kamufla a.Muzika ide iz kompjutera. tako da smo pivo povremeno koristili samo da ovla imo grlo. tako da se nisam buni o. Prilazio je sa osmehom. Odmakao se jedan korak od stola. usledio je pokret ruke u vidu rampe. Klimnuo sam glavom i udario u belu kuglu. to je bio dobar in dikator da neko silazi u rupu.Taèno je to. Èekanje se malo odu ilo. da sada kapiram.Da.

ovo . No. ali ipak razmislite dokle tacni.pobediti. a treba iæi. ovo je sve bila zabava. Taèno etoni nisu skupi. To je ujedno i prvi savet koji olako uzimali etone iz tacne u je. Ne ostavljajte protivniku ni ta na sam hteo da vam podarim. Primetio sam da ste nameri da se nekako kolo sreæe okrene. jer i ivot je igra.

Profesorki Oliveri Andriæ za uspomenu i dugo seæanje svi su se potp isali. ali jutros sam lakirala nokte. primirite se i vi.Nastavnice.Da li ste videli onaj prastari dek za ankom? . mo ete samo da izgubite partiju. dubokim udahom.Hvala vam deco. Ja sam èetvrti Srbin.Naravno. Udahni. nja. Stvarno ste me ganuli . da je i meni ao to me napu ta tako fino odeljenje. Vlasnik. tako. ostavite to za neko drugo vreme. Mo da mu se urilo kuæi ili jednostavno nije hteo da pogre i. a on je dao predlog da napustimo bilijarski sto. Ba me zanima da li su znali ne to normalno da izaberu.Naravno. Zapamtite. Nema vi e dece koja poku avaju da mi se penju na glavu. ali po to primam skromnu platu na ruke i nemam socijalno.vam sve prièam zbog situacije kada pobeðujete. Jedna gre ka nije nikada fatalna. ali osnovna kola nije mesto gde se treba zadr avati. Moram da priznam. Ako shvatite da nekog ne mo ete trenutno da pobedite. kao to sam i oèekivao. . iako se nigde ne . . Samo jo danas i nema vi e napasti do septembra. gde su zaposlene dve Nemice i tri Srbina. Platio je tri piva i dva etona. * Veæ tri meseca radim u firmi. napast je to . Pru io mi je ruku i poluzvanièno dodao. ali mi moramo da napustimo osnovnu kolu. Smeju se kao kreteni. ali ako ne shvatite da neko prati va e gre ke. u ime odeljenja predajem vam ovaj skroman poklon. Mi bismo voleli da nam vi predajete i iduæe godine. ne mogu da ubrojim sebe u zaposlene. Tvrde korice ali ne mora ni ta da znaèe. nego tipajuæi zadah podrumske memle. Po konturama deluje da je knjiga.Taj majstor sam ja. ta se de ava? . kelner mi je objasnio da je neki majstor napravio kamufla u. Pri izlasku iz rupe. * Konaèno je kraj kolske godine. Vreme je da krenemo Sve se potpuno slagalo sa njegovom prièom.Hvala vam deco. nedvosmisleno smo jedan drugom pokazali da nam vi e prija veèernja proleæna sve ina.elimo vam da napi ete jo puno romana. pazi da ti ne zadrhti brada. ta mi bi da se i ja nasmejem? Morala sam kad su nagovorili ovo deri te da deklamuje njihove fore moramo da napustimo osnovnu kolu nja. naravno. .Nastavnice. mo da opasnost izbegne vas. jer i und eli to du e da traje pa to je moj roman. najbitnija stvar u ivotu je kamufla a. Ja sam gubio. izgubiæete vi e od partije. Mnoge bi vrste izumrle da nije kamufla e. Nikada nisam ovako mirno zapisala èas. elim vam puno uspeha u predstojeæem kolovanju i u ivotu. kamuflirajte se. je velika mutljavina. Nisam ba rada da se zezam sa selojtepom. tako da mi je bez problema obezbedio radnu vizu na godinu dana. hoæete li da otvorite poklon? . a protivnik se kao mi ukurvi i èeka da napravite gre ku. koji je inaèe jedan od ta tri Srbina. nja . za to je ovakav mir. samo da naðem makazice ao mi je. Ako nekada ne znate da izbegnete opasnost.

jer sam sa Nemicama vrlo slabo komunicirao. a da bude funkcionalno je oduvek bio in enjerski izazov. ali kabriolet. to se automatski sadr alo u zahtevu za jednost avno æu. jeste. tako i u majstorskom smislu. Pre nego to sam do ao. Spustio je na sto mikrokontroler. Kada nisam sa majstorima instalirao alarme. . Jedna je bila sekretarica. na tebi je da odluèi da li . uka em na logiku i ekonomsku opravdanaost. nema logike. Kada sam im na jozbiljnije predoèio da sam iscrpeo sve svoje potencijale u minijaturi. Posao mi je bio dvolièan.Naravno Pre ao je rukom preko mikrokontrolera i kao pravi ibicar otkrio mi ne to neoèekivano.Mikrokontroler. jer je ovaj novorazvijeni ureðaj trebao da se sklapa ruèno u na oj re iji. Èak je osmi ljen i protokol za komunikaciju dva uredjaja putem interkoma. rekli su mi da je vrem e da upoznam gospodina Fingerprinta. meni su servirali nekoliko zahteva koj i su mi zadavali dosta muka. Da je riskantno. uvideo sam da mi poznavanje jezika uop te nije ni potrebno. . za razliku od osnovnog alarma koji je sklapao robot negde u Kini. jer nisu hteli da mi plate stan. to mi je predstavljalo veliko olak anje u in enjerskom smislu i ni sam morao puno da mozgam oko softvera. . jer rakiju nikad ne odbijam. Gospodina Fingerprinta sam upoznao u radionici.Odlièno. razvijao sam ureðaj za komunikaciju sa alar mom preko napojne mre e. No. koja se nalazila u poveæoj sobi njegovog stana. Meðutim. Spojiti elemente kako bi zauzimali to manje prostora. a druga se bavila knjigovotsvom. tako da znam kakva mu je unutra njost. Odmah po ulasku. pogotovu u tuðini.Nikako Pre nekoliko godina isekao sam jedan spaljeni. Napraviti ne to sa to manje elemenata. koji je javno dostupan. a ja sam mogao malo i da u tedim. koja je bila bolje name tena od svih mojih dosada nj ih sme taja u Beogradu. ja se nisa m alio.Sigurno znate ta je ovo? .Da li znate ta je ovo? . Toliko prostora ima na osnovnoj ploèi ili pored ploèe a mi da seèemo èip. saèekala me je ljubaznost u vidu kafe i domaæe rakije. Ljubi a. Jedan od najte ih je bio zahtev za minijaturom. Na opu ten razgovor je presekao. Pri samom èinu rukovanja shvatio sam da gospodin ima sasvim obièno srpsko ime. jer sam koristio prijemnu sobu. No. . . To je stvarno suludo.Ne da se zbuniti. kako u in enjerskom. mladiæu. . Taj ureðaj se naziva. i nije nikakva novost u svetu e lektronike. oduvek je bio majstorski izazov.Ne razumem. ali to je vreme vi e odmicalo. od etao do dugaèkog stola i vratio se dr eæi ne to u ruci. a i ekonomski nije opravdano riskantno je. interkom. meni je pripala ta obaveza da te urazumim. tako to je ustao i iz ugla radionice gde smo sedeli z a minijaturnim stoèiæem. Na zadatak je da onaj ureðaj koji si napravio smestimo u ovo kuæi te. . Nisam puno oèajavao zato to nisam mogao da razaznam predmet koji je uzeo. koji koristimo u cent ralama i mistièno se nasme io. Prihvatio sam ponuðeno. Spavao sam u prostorijama firme i silom prilike sam bio èuvar u firmi koja prodaje alarme.vodim kao radnik. jer sam znao da je naumio da mi ga poka e. strahovao sam da æu imati problema sa jeziko m.Eh.

.eli ili ne. niko te neæe prisiljavati.I dalje ne razumem ta da odluèim. .

. Spolja gledano na ploèi centrale ne sme da bude dodatnih delova. . Jo uvek nemaju rupu. jer idemo na sigurno.Zavisi od sluèaja.Vidi . a i nije mi jasno kako bi se napravila ta plastika. Barem onu. Nije ni probao da mi ka e da je tampa najtriv i- . jer bi to bilo fatalno ako bi do lo do neke sumnje ili istrage.Ka i slobodno. Nekada bi onesposobio ceo alarm. . Zato su te poslali ovde. To je njihov posao. provala. .ta bi bilo moje zadu enje? . Zapravo sve je kao original.Ja bih to pre nazvao pomaganje lopovima.Ja treba da se odluèim da li hoæu da budem lopov? . uglavnom ti bi to radio daljinski. ja æu to zaliti plastikom pomoæu kalupa. Taèno je da to mo e da se uradi za nekoliko minuta.Eh. ja volim sitnice. ali ne mo e daljinski. . .Kontroler je samo kamufla a za onaj interkom to si napravio. Ponovo je napravio ibicarski pokret i otkrio mi novi kontroler. . kome ne znam pravilno da izgovorim ime. Ljubi a prevideli ste jednu sitnicu. . .To je moj deo posla. . shvatio sam d a se to dogaða meni. potom izdisaj rastereæenja. Klimam potvrdno glavom i sam sipam rakiju.Koliko se robija ako nas uhvate? . Biæe sve kao original.Opet sam sauèesnik. taj ureðaj treba da onesposobi alarm dok se ne obave neke stvari . Lemiæe mikrodelove pomoæu lupe i robotske ruke.Gospodine . Znam da tim gestom odajem nervozu. Suvonjavo lice sagovornika kroz dim cigarete deluje pomalo avetno. mora da se i èitaju sva setovanja iz starog mikrokontrolera i upi u u novi.Da bi to bilo neprimetno kao to elite. tako da niko ne mo e da pove e provalu sa firmom Na trenutak sam imao oseæaj da sam akter nekog niskobud etnog trilera. ne bi ulazio u kuæu. koju ja mogu da vidim. . Tu se stavljaju ifre. To su posebni zahtevi o kojima je profesor prièao. takav prik az nestaje pre razilaska dima.Ovo to sam ja napravio oèigledno ne mo e da se smesti u taj mikrokontroler kabriolet. sad Ako hoæe da ti objasnim do kraja.Dok se ne to ne ukrade? . Èak je upotrebio i reè.Ne razmatramo tu opciju. nekada bi simulirao provalu radi provere. Prilikom provale fal kontroler se vadi i stavlja novi sa pravim softverom. a kada sve to lepo spoji sa kontrolerom.Da. . Moram da ispitam do tanèina ta spremaju. Do gu e sam u govnima. ali sam svestan da ne mogu da je sakrijem i da hoæu. koji se razlikova o od starog samo po nedostatku brojeva.Tako nekako. u nekom gradu velièine Ni a. ali nastankom njegovog sigurnog glasa.Dubok udisaj. A ta je danas sigurno? .Ljubi a. ali kada je belo i suvonjavo lice pedesetogod njaka izronilo iz dimne zavese. a ti to posle krsti to kako hoæe . ali neæu sigurno isplivati ako ujutru odem na aerodrom i vratim se u Srbiju. Ja sam taj koji radi pod lupom i elim tebe da obuèim.Zaboravio si da radi sa majstorima. zatim setovanja za senzore i jo neki parametri. .

Nemam ideju kako je . ali nije ni skrivao. koje bi mogle da poremete plan. kome je zbog s voje slo enosti potrebno èitava tri minuta da doðe u radno stanje. Video mi je u oèima da imam poverenja u njegovo umeæe. Deo plana je bio i da Ljubi a sazna kada æe kuæa biti prazna. provaljivalo bi s e kroz prozor. Sve sam zaboravio sem jedne: ta ako mi se nikada vi e ne pru i ansa da uzmem neku kintu i vratim se u Srbiju da nastavim svoj bedni ivot? Znam da neæu diplomu okaèiti o ekser. Ipak su oni bili samo majstori ko ji su ugraðivali tuðe znanje. Narednih est meseci smo se bavili uobièajenim poslom. dok bi drugi elegantno otvorio vrata i pokupio ta je mogao. bez bojazni da æe sa kro va posmatrati dolazak policije. a treæi bi menjao mikrokontroler. On nije odgonetnuo nepozn ate. koju je kontrolisao alarm. prisustvova o sam prezentaciji savr enog spoja tehnike i filigranskog rada. Naravno. nas petorica poèeli smo da odr avamo savetovanja na kojima smo razmatrali najmanje moguæe sitnice. znam da æe biti isto kao da sam je okaèio o krivi klin. a da je ova firma potreban uslov da bi ostvario naumljeno. jer smo uvek imali zalihu prepravljenih kontrolera dovoljno za èetiri . jedan bi se pentrao na krov i simulirao da je kraða izvr ena preko krova. a Ljubi a je svojim operativnim radom odluèivao u koju æe se kuæu ugraditi prepravljeni alarm. veæ svojom pojavom uèinio da na njih zaboravim. prvenstveno zbog novca. Tamo gde nije bilo senzora na krovu. Nije mi puno bilo potrebno da shvatim kako imam vi e nepoznatih od jednaèina. Poreklo njegovog nadimka otkrio sam na njegovu inic ijativu. Da je hteo. ostalo bi na policiji da razmi lja kakve su to akrobate skoèile na krov i izvr ile kraðu. To bi se pravdalo sluèajnim resetom alarma. ali kakva me plata èeka. ali sve viðeno ukazuje da se profesor ne bi ni rukovao sa ona tri majstora. Svaka nepoznata je poèinjala sa reèima. a kao znak da je alarm onesposobljen bio bi tri uzastopna bljeska sijalic e na ulazu. jer je mogao biti i dva kilometra udaljen. ali tada neæe biti anse poput ove. ta ako. Instalacija interkoma ne bi trebala da zadaje probleme. Nisam smogao snage da ga pitam da li je on u dogovoru sa profesorom izvr io moj transfer. zapravo iskljuèivao alarm. Vreme odluke. Pustio sam omiljenu kompilaciju klasiène muzike i utonuo u re avanje jednaèina sa puno nepoznatih. On to nije isticao. to bi njima davalo veliku prednost u begu.pet izabranih kuæa. Nastupila je najte a noæ u mom ivotu. Meðutim. Ja sam trebao da onesp osobim alarm.jalnija operacija u celom procesu. Ako bi pak. Na prvom savetovanju sam uvideo da su zapravo i li na blef. B iæe jednog dana. mogao je da mi dodeli prinudni odmor. Dosta sam vremena proveo sa njim i shvatio da je on nosilac ideje. a ja bih bio u blizini dotiènog objekta i slanjem obiène sms poruke interkomu. tako to je izlivao parèe plastike sa tuðim otiscima. dok sam ja pravio moj mikrointer kom. Na a taktika je bila veoma jednostavna. Odluèio sam da pristanem. Èim sam im formalno pru io ruku. Ostalo je samo pitanje da li verujem njemu kao èoveku. jer nisu poptuno znali da li neke prepreke mogu da se prevaziðu ili ne. a naravno alarm bi se oglasio sa zadr kom od tri minuta. a sve nepoznate je potirala smirenost gospodina Ljubi e. Kako bi bilo fino kada bi mobilni telefon mogao da se smesti u mikrokontroler. bilo senzora.

Ma ta imaju one da potvrde. ali sumnjam da su to bili otisci sasvim obiènih ljudi. ta ako ih uhvate? Ljubi a ka e da neæe propevati ni pod srednjovekovnim spravama za muèenje. Do lo je vreme za akcije. prekinulo je saznanje da æe Ljubi a biti pored . doæi æe u firmu i prevrnuæe je naglavaèke. Beskonaènu petlju pitanja. One dve vabice æe potvrditi da i ja radim tamo. Takoðe sumnja m da su ona trojica taèno znali za to ga zovu Fingerprint. a ja nemam alibi za tu noæ. ja spavam tamo. Svejedno. Pred prvu akciju ciklièno sam nizao ista pitanja u sebi.dolazio do tuðih otisaka.

Srbi su odluèili da iskoriste legalnu ansu za zaradom i zaborave na provale. Ako onda nije bil a gluma. nije bila gluma. jer su i dalje ugraðivali prepravljene kontrolere u pojedine kuæe . mogao je i on da alje sms poruke sa unapred odredjenim brojevima. U jednom trenutku sam pomislio da je Ljubi a neki psihoterapeut. Na moju sreæu strah se samo pritajio. sa njima bi pao i prepravljeni ko . sem novca . Upao sa m kao èetvrti èovek koji je menjao kontroler. to je naj gore. ali sam to uvek radio ja. jer objektivno nisam ni imao potrebe. a kod Ljubi e bi se dogovarali za akciju. da iskljuèi alarm. Novine nisu pisale o pljaèkama koje su se desile preko krova. Do sada nikada nisam pomislio. Nakon prvih provala shvatio sam da su ljudi od zanata. Do ao sam do zakljuèka da oni uop te ne plaæaju moje fizièko prisustvo. Èuo bih udarac taka. koga su unajmila ova trojica. Ljubi a je ne kako autoritetom ubedio ostale da ne dolazim vi e u firmu. Kada je trebalo da ugraðujemo alarm. Sa petsto evra po provali nisam puno u tedeo. oni bi me pokupili kolima na dogovorenom mestu. jer su vlasnici kuæa kojima nisu obezbeðeni krovovi naglo poèeli da zahtev aju dodatak koji bi tobo e titio krov. da bi mene odobrovoljili da radim ove gluposti. Realno gledano. ali ovog puta ostali su tvrði krovovi. Ljubi a je u sva koj narednoj akciji bio uz mene. Ljubi a zna da sitnica koja mi je onda smetala. Strah se vratio kada je Fingerprint prona ao mali èlanak u novinama. ali na koji vremenski period. a trenutno je bio nestao samo zato to sam dobijao jo petsto evra po upadu. Viza mi je isticala za nedelju dana. Kao i obièno ivot napravi ansu. a kada bi loptica poletela i bila negde blizu glave ja sam se budio. Da bih sebe barem malo obezbedio iznajmio sam neku garsonjeru. ja sam Ljubi u ubedio paranojom. Ona sitnica koju sam pre osam meseci naznaèio Ljubi i vi e ne postoji. to je iziskivalo jo jednog èoveka na krovu. a nisam smeo nikom da pomenem. da ne bi neko poèeo da se zanima za ablon. gde se pomenula serija pljaèki preko krova. jer sam mu barem pet puta naglasio da ne elim da padnem zbog gluposti. usled lo e percepcije stvarnosti. Najveæu paranoju sam mu pokazao.mene sve vreme trajanja akcije. a sada olako prelazim preko nje. Poèeo sam da razmi ljam gde ja to ostavljam belu protivniku. a jedino to mi je bilo na pameti je da u t ekam dovoljno za neki stanèiæ u Srbiji. a na meni je ponovo da je prihvatim ili odbijem. to mi je ulivalo nadu da ih neæe uhvatiti. veæ samo fizikalu pravljenja i programiranja interkoma i njegovu probu na terenu. Tri noæi me je budio udarac bele loptice. to niko nije mogao da predvidi. To je bio samo trenutak slabosti. Nisam znao ta zapravo elim. tako da su odluèili da jo uvek koriste istu strategi ju. On se samo iro nièno nasmejao i dodao mi da mnogo gledam filmove. Sticajem okolnosti pomagao sam i u èe ljanju brava. Na krovove nismo potpuno zaboravili. A. U prva dva meseca odradili smo jedanaest kuæa. kada sam mu rekao da me strah da policija ne provali sms poruke i tako nas otkrije. Odluèili su da se primirimo i jednostavno zabor avimo na krovove. da ako bi pali. Za divno èudo. a u firmu vi e nisam ni dolazio. ta promena mo e da oznaèava povlaèenje straha. a Ljubi a je kao i uvek nadgledao situacij u sa jednim zadatkom vi e. ali nisam eleo da mi se ivot svede na film sa obaveznim hap enjem negativaca.

ne barataju pi toljima i neæe me sigurno juriti. ali mene? Odluèio sam da odem. ko je pravio interkom? Ni nacisti nisu muèili ako bi im uspeo trik sa keksom i mlekom. ta ako stave pred njih keks i mleko i pitaju. . Ljubi u ne bi odali sig urno.ntroler. a pantljika bi poèela da se odmotava. Mo da bi im bio znaèajniji tvorac kontrolera od ob iènih provalnika. a on neka im prenese ta eli. A Ljubi a? Njemu æu reæi da ne mogu vi e. ali kako samo tako kukavièki da odem? ta me briga.

Ej. sve mislim pijan je ne mo e da naðe kljuè on samo stoji i gleda me. Dobro je.Mo e ko hoæe. . èuæe nas narod. Znala sam da je on u pitanju. Ako nema kulturu. polako.E.Ne smejem se.Tanjice moja . Sigurno su se posvaðal i. Obijao je neki stan jutros je pozvonio na vrata. smejem se blesavice to sve shvatas bukvalno. nije ni ta stra no. a ja jadna onako bunovna iza la sam u spavaæici. sad da mi nazdravimo. Onda da te barem dovuèem do kreveta. on. Odakle joj snaga da ovoliko rida? Samo to se ne prekine. Pre li smo celu Karaburmu. konjak je to . sedi . i govno i ðubre je. a kretena ko jeb . a u stvari je tipièan balkanac. reci da da je govno zar nije ðubre? . Da. moram nekako da dohvatim vrata. Tako. Nikada nije video enu koja samo gleda kroz prozor i plaèe? Nikada nije video enu koja ovako plaèe. Uhvatili su ga noæas. plaèi samo plaèi.Nije ba to tako jednostavno. ta je bilo dalje? . Manje cmizdri. . Tanjice on je lopov. Ovaj put avionsku u jednom smeru.ta bre da æuti . samo znam da ja vi e neæu .. Oljice.Da me voli ne bi krao ne bi me poni avao .Po treæi put kupio sam kartu za Srbiju. a mo da je i isterao iz stana..Jeste Oljice. ta polako. a taksista u retrov izoru gleda moje suze koje se br e smenjuju od lampiona pored ulica.On? .Ma mu karac je idem ja po konjak. Onaj najobièniji bedni provalnik . Taman sam htela da ga ne to pitam. Uvek je glumatao neku dobrotu. idi sipaj jo jedan. èim mi je telefonom rekla da mora da spava kod mene.Ma. zna da te voli . Super je to se zagrcnula da je malo ka alj povrati. Ne bih se ni setila da nisam i u kuæi plakala. . tu su maramice.Olja. ali je zaboravio da su mu ruke u lisicama. hajde da se sklonimo sa vrata . poka i saoseæaj i gledaj pravo prokleti mu ki stvore.Polako. sve æe se srediti. ali su se pored njega stvorila dva èoveka i pokazala policijske znaèke. samo sam se nasmejala. samo me ste e za rame i plaèe. Predstavili su se i rekli mi da nije ni ta stra no. Obesila se celom te inom i plaèe.Da. * Za to taksista nije u ao u dvori te? Kako æu da doðem do ulice sa ovim mojim klimavim nogama po ovom ledu? Iæiæu polako uz gara e.Kako da ne plaèem? Ti se smeje ? . Dobro je. .I pokvarenjak . . Ne oseæa da je etam. a ja æu da æutim Pa. Kako je hladno. nisam ponela rukavice. hteo je da me zagrli.Eh. . samo polako. bar sam se setila da s kinem minku. Jadnièak. za sekund sam tu. ne plaèi. od sve muke sam se nasmejala i rekla: naravno. tako.

poslu ajte savet. Nedelja je. to je ohrabrujuæa vest. èak su i mleveno meso iz zamrzivaèa stavili u lonac da odlede.Ma zezao se. bilo pa pro lo i nepovratilo se.Ne. Naivna budala. opusti se. koja je sve vreme krila pogled. sti e kafa sa keksiæima za tri minuta. samo sam dala izjavu. teta.Kako da da ne plaèem? Kada smo bili na putu za Zlatibor. No.Pokazali su mi nalog za pretres stana. da li na vezi imamo gospoðu Radu iz hitne pomoæi? Ne. ali na alos t postoje zluradi ljudi.Dobro jutro. . a on je prokomentarisao da ne bi ni ta falilo da nam se omakne. Satima su pretresali stan i ni ta nisu na li. Recite nam. Nikad nije povisio ton. Crtani vesti kupovina iz fotelje e.Nije pro lo! Sada bih se ujela dole da mogu. a drugom se ma am za daljinski upravljaè. te sam ovoliko spavala. . Dozivam je promukl im glasom. .Da li tebe ne to terete? . Re ija. mogu da nam naude. pomerali svaki komad name taja. Tada je provaljivao. kao to znamo kompjuteri su sve prisutniji u na oj svakodnevnici. sada je sve pro lo. koja æe nas posavetovati kako da se za titimo od virusa. Imamo male smetnje na vezama. .Sve je smi ljeno radio. Mora da mi je Tanja stavila ne to u konjak. a popio bi verovatno ispred ulaza jednu bombicu da bi bazdeo na vinjak. zatvorite sve prozore Izgleda da sa vezama ne to nije u redu. Gde je ona Tanja? Sigurno je u kuhinji. jer napolju je v eo- . koji svojim aktivnostima. evo ga jutarnji program. Pusti kretena. to ka e moja baba. Ali Tanjice. Smrknuta sam? Zar je oèekivati da se smejem posle svega. Iz re ije ka u da je ovo ipak bila gospoða Dragana. Po tovani gledaoci na vezi imamo gospoðu Draganu Dokoniæ tu iteljku za visokotransparent ni kriminal. E. ali mislim da se èujemo. . Ono to je znao sa dru tvom povremeno da zagine u kafani je samo pokriæe.Ne plaèi vi e molim te. Rekao je da je spreman da radi jo vi e zbog deteta da ga hrani od lopovluka moje dete da raste uz oca lopova Veæ je devet. On je fukara.Ma Tanjice. da li sam znala èime se bavi ja sam samo plakala . to je samo bio jedan deo njegove delatnosti. udarila sam se po èelu i rekla da sam zaboravila antibejbi pilule. valjda si sada shvatila koliko je ozbiljan. ba ti hvala to si pao u subotu da bih mogla da se odmorim u nedelju . kako da se za titimo od takvih ljudi i aktivnosti? . veza se prekinula.zatvorite sve prozore. Svaku su krpicu pretresli.Odobravala sam njegovu prodavnicu auto delova i verc delova iz Turske. fino su sa mnom postupali. celo kupatilo razmontirali.Ih. poèeli da me ispituju koliko sam dugo sa njim. a prevashodno virusima koje kre iraju. Jednom rukom joj dajem znak da sam saglasna za kafu. Sigurno æe da drobe o ledenoj ki i. . .Ne nije se zezao. .ta si shvatila? . samo se sme kao i dolazio u krevet. Èujem kako klapara klompama. najlak e je tako. oni su bili sasvim normalni. Hladno mi je..Izgleda da je tako no. Opet mislim na njega. . ne. Znam gde ivim i ne bi bilo fer da cepidlaèim. . . Dragana dobro jutro. Za sve sam ja kriva.Stoke pandurske. Tek sam sada shvatila . Jo uvek si smrknuta? Ej.

trajkaèi prste odsecaju. Ministarstvo ponavlja juèera nju preporuku poslodavcima. Ministarstvo za preporuke je preporuèilo . Morao sam da prièekam malo sa spiranjem pene. Morao sam. Kada bude i ona privatizovana vi e se neæe moæi kupovati stanovi bez utvrðenog novèanog porekla. ali volim da slu am vesti dok se brijem. d a proglase dana nji dan neradnim. Radio si kao konj. Javljaju da je u Beogradu noæas bilo minus dvadeset i est. ali si imao zagarantovanu besplatnu aku pilula. Mogu da zatvorim vrata. a u ivanje æe pripisati zabludi koju je svesno lansirao sistem. a time i uskraæena osnovna ministarska funkcija. ali i u mozgu se skala zaglavila i uskoro shvati da ti ni sat u penziji nije potreban. navika. Meðutim. protiv koga si usled istro enost i nesposoban da se bori . deca profesore biju. ali u Beogradu odavno nema cerova. koja ne podrazumeva zagarantovan u aku lekova. Uskoro neæe biti ni ostalog drveæa. jer sam u tedeo za elementar ni ivot i lekove. Ja sam po urio i kupio dva komada. nisi mogao ni ta da u tedi . jer sve ima u malom lokalnom duæanu. Na toj temperaturi bi pukao neki cer. Na pola brijanja oseæam hladan talas kako dopire iz sobe. a da vidimo ta rade kriminalci. Ja sam u boljem polo aju od ostalih penzionera. a nisam toliko izraubovan. * Penzija je najveæa varka savremenog doba. Kada sam ih veæ kupio. Da me nije primorala ova nesreæna okolnost i ja bih se stopio sa ostalim penzionerima. a od rente veæeg da ivim. tedi kao mrav da bi mogao da u iva u elementarnom ivotu. Politièari mudruju. a za dnevnu ta mpu ne moram na kiosk. dovoljno sam radio da me muèi zajednièka boljka. jer su veoma ote ani uslovi za rad i kretanje. Ministarstvo takoðe preporuèuje ministrima iz ostalih ministarstava da proglase dana nji dan neradnim. Otrovala sve krvu pesticidom dr ao preminulog oca u zamrzivaèu zbog penzije osuðen zbog obijanja trafike. Sud je dokazao da je Ekrem pre dva meseca polomio katanac na trafici i i . jer se na starom skala zaglavila.Draga Oljice. znala sam da æe da ti se povrati osmeh. Pri odlasku u penziju obavezno kupi novi sat. Socijalizam je imao malo skriveniju varku. te je krenu o iz socijalizma u kapitalizam i zapao u tranziciju. U kapitalizmu radi kao konj da bi kasnije imao za elementarni ivot. jer u manjem mogu da ivim. to bi se na kraj u svelo na isto. to to si u tedeo daæe sve na lekove. jer nisu preporuèili da ostane posle brijanja. koja se zove. Meðutim.ma hladno. Po navici otvaram prozor da provetrim stan i idem u kupatilo. jer sam sam sebe penzionisao pre vremen a. jer æe im obilazak ustanova biti on emoguæen. Sad mogu da sperem penu. Danas je u prvom osnovnom sudu izreèena pravosna na presuda Ekremu Ljatifiju iz Borèe. zabavljaèi po trgovima i mimo Nove godine pevaju. jer je krenulo saop tenje Ministarstva za preporuke: Ministarstvo za preporu ke je preporuèilo graðanima da ne izlaze bez potrebe iz svojih domova. Jo jedno novobeogradsko jutro. re io sam da odem u penziju. jer si na kraju toliko izraubovan da te samo puna aka pilula mo e odr avati u elementarnom stanju. jer je ostala samo jo jedna fabrika u Srbiji koja nije privatizovana. Narod je poznat po tome to ne voli skriveno i okultno. Hleba moram da kupim. a mi idemo dalje sa najnovijim vestima.

Sud je kao olak avajuæu okolnost uzeo njegovo kajanje.z iste izneo punu torbu cigareta i alkoholnog piæa u vrednosti od osam hiljada esto t rideset dinara. Ekrem je za uèinjeno delo osuðen na dva meseca zatvora. kao i èinjenicu da Ekrem ivi u kartonskom nase- .

ali nemam kud sem da izdeklemujem i da uðem. oæe da ispita i njih? . Dugo su tu i sa iveli su se sa ostalim stanovni tvom. Rado bih popio i poprièa o. Me avina dobrote zbog koristi i op te kulture. Otvara mi neki suvonjav krezubi tip. . samo pitam. Ali ajde ispitaæu i njih. od kojih je jedan u foliji. Nude mi i kafu. pa da i njih ispita . Koju bih anketu mogao da sprovedem? Najbolje bi se primili na neko socijalno istra ivanje. Nema filozofije u nala enju jedinog ciganskog naselja u Borèi i to jo pored Dunava. ja vam dam dvesta dinara i idem dalje.Ne mogu stvarno. Iza mene ostaju vrata popunjena grubim glavama i deèjim glavicama.Uði. Naravno. moram da razmenim novac. Izgleda da sam ih ba obradovao mojim dolaskom. a ja kucam na sledeæa. .Samo malo da vidim Elvisa nema na spisku. a kao primer je ovaj proces koj i je okonèan samo za pedeset i dva dana.Dobar dan domaæine.Dobar ti dan. Da ima dece ispred. Portparol je posebno istakao da uèinjena reforma sudstva u praksi daje oèekivane rezultate.Sva deca pu e. . Pri tome je ve oma va no da nema za tiæenih i privilegovanih. Portparol suda je dodao da je sudstvo u sprezi sa policijom sve odluènije na suzbijanju kriminala u Srbiji. Izgleda da nigde nije prijavljen. Pravim neku karikaturu partizanskog pozdrava da ne bih prljao ruke i odlazim.Elvis. jer s u èoveku i sliku okaèili. Ej. ali bi bilo glupo da ljudima dajem la nu nadu da konaèno neko na njih obraæa pa nju. to je pravo sudstvo. plaæam dvesta dinara po anketi. isto me èeka i sa njegovom enom. ali u korist kulture. pa . . Mehanièki èitam trivijalna pitanja sa ponuðenim odgovorima i ubrzava m njegove odgovore. ali oèigledno se nikom ne izlazi na ovu hladnoæu. Listovi sa osam pitanja o cigaretama.lju pored Dunava i nema sredstava za ivot. samo punoletni dolaze u obzir.Ja radim ankete o duvanu. uði brate. ali zna se prioritet. bilo bi mi puno lak e. otkud im pare za pivo. ali prednost imaju prijavljeni. . Kerovi najavljuju mo j dolazak.Znam bre bato. kako da ne znam. dobro. Cigani ne mogu bez cigareta i poslednju banku daju za dim. Anketa o pivu? Biæe malo sumnjivo. Tako je. . Spisak sa nasumiènim imenima. i da. sad æu da zovem mog brata i snaju. Nadam se Ekreme da danas ne sakuplja sirovine. Proma aj. I ovi su gostoprimljiv i. od kojih je jedno i Ekrem.Ja æu da vam postavim neka pitanja o duvanu. .Mo e bre brate. sve je transparentno. . Ponovo neki mr avko. a posebno novinarstvo. ali malo zahtevniji. Hemijske olovke. .Kako ti se zove brat? .Dobro. A mo da su siti istra ivanja i obeæanja i jednostavno me ignori u. a koji stepen razlike u k orist kartonske kuæe puno znaèi. ovako æe potrajati. Cigarete? Bingo. Mo e? . Prilazim bli e kuæama i uviðam da one nisu ba od kartona. Nailazim na prvu kuæu i kucam. Ostavio sam kola pored bedema i zaputio se zaleðenim putem prema kartonskom naselju. Proma aj. jer bez toga nema ni ta. Samo malo zna li gde ivi Ekrem Ljatifi? . a vi mi samo kratko odgovarajte. Potpi ete.

ali me prima u kuæu i bez su vi nih pitanja pristaje na anketu. verovatno su novinari dobili sliku iz istra nog zatvora. koja je vodila ka zakrèenom mostu.Ne. ali . A sasvim sigurno sledi mu je dno neprijatno upisivanje u zatvorsku kartoteku. a ti æe da mi poka e gde ivi Ekrem. ali bez crepa. evo sad oæe. oivièavaju tri zida saèi njena od raznog priruènog materijala. mora svojeruèno. sin æe da se potpi e umesto mene. Meðutim. oseæam da ono to nas najvi e vezuje. jer je on prijavljen. Krov je saèinjen od svega to podseæa na crep. Samo sedi na nekoj gajbi i povremeno me pogleda kada mi daje odgovor na pitanje. Uskoro s am se stopio sa nepreglednom kolonom automobila. od kojeg su se najvi e isticale graðevinske daske i li m. izvini nisam skinuo foliju.Oæe kakva ti je ovo olovka? Kao da je iz vasione pala.Izvini . bio bi slabiæ i izdajica. ni ta neoèekivano neæe da pi e. Uspeo sam da ga odvratim u nameri da me prati do Ekremovog praga. Obi ao sam jo tri kuæe. . na e zajednièko bistvovanje po Nemaèkoj lebdi sve vreme izmeðu nas. a obeæao sam davno . Dva deèaka u u kavim jaknama sede na gvozdenom krevetu i prate na dijalog. Jeste Ekreme. ali reèi kru e negde u vazduhu i èekaju signal da se prizemlje. idemo sada da ti ispitamo brata i snaju. èim se manja voda poda veæoj i nastavi da zapljuskuje neke druge obale. On je pametan na mamu. ..Hvala ti.Ma to nam dali slu bene. samo jo da potpi e . a pro lo je veæ tri meseca. Ja moram da imam tvoju aru da bih opravdao pare. Kao da je sve izreèeno. Nije se puno vizuelno promenio. a zaboravili su da je mraz i da mo e da se zalepi za prste. jer ne bih eleo da sluèajno Ekrem èuje kako je negde upisan. Na odlasku su me ispraæali nervozni kerovi. Kuæu su dr ali jedan zid. Sasvim logièno za bilo koji kraj planete. mo da æe biti voljan za etnju. niti je bilo ta posumnjao. da ne bi posumnjao u svemirsku olovku i anketu. sa istom estinom kao pri dolasku. . Stokila mi otvara vrata i shvatam da je to on.Na nebu. ne. Smrknut je. . Dosta je njemu upisivanja. . Kao i pre komuniciramo toplo. a ovako samo izda jica. Odjugovilo je. te sam te odradio iz navike. Nije mu te ko palo. bez ustezanja i telovanja reènika. a kakva je ara to nikog ne zanima. a nije ni za oèekivati da se mlad èovek promeni za dve godin e. Videla me da ne znam da pi em. Isti je kao na slici. Da li se jo uvek oseæa gre no prema ljudima koji nemaju jasno zacrtane moralne brazde? Zar stvarno misli da je nekog ostavio na cedilu to nije dao otkaz ni rok? Da im je lepo objasnio da se pla i. Mogao bih da zovnem Branka.Ali zato gleda decu kako pi u. Gde ti je ena da uradim i sa njom anketu. samo na vrlja ne to kao da si doktor. Taj zid od predratne velike cigle. . Ne mora to taèno.Daj mr ti lice. Ako ne to tra i .Odlièno. Sreæa tvoja Ekreme to sam u penziji. vasionska olovka za koju odlièno prijanjaju prsti. . greda i èetiri prajca za koje se nadam da su barem dobro pobijeni u zemlju. mo e da oèekuje i zahtev za kontrauslugom. .Ajoj. Obeæao sam da æu da mu se javim èim stignem u Srbiju. Ekremova kuæa nije se puno razlikoval a od ostalih.Ja ne znam da pi em. Koraèamo etali tem pored Save sa namerom da nastavimo etali tem pored Dunava.

Ma ne. Kuæa gde su provaljivali je bila na istom putu i eto Kako je vetar nastao. . Napravio si da svaki alarm ima posebnu adresu da ne bi mogao da se neki gre kom iskljuèi. Ja sam ih izabrao. ne duguje mi ni ta. sada njost Subota. Eh. Za to mi odo e misli na klimaks. . jer da sam pao ne bih se tako lako izvadio. . mnogo zapoèeli. ja vrlo lako mogu da zaðem u klimaks. jer se ispostavilo da ona trojica nemaju mozak. Ne vredi da se pretvaram. tvojim odlaskom na li su izgovor da nam ostane petsto evra u d epu. . .Iz novina.Kako? Nadam se da nisi i ti pao. Zato sam ti rekao da ti dugujem prièu. Nakit .Ne treba sluèajnosti pripisivati vi oj sili pored ivih ljudi. naravno. od osmog do osamnaestog veka. Tanke bore na nj egovom èelu iz reljefa prelaze u obline. koje se stapaju sa prirodnim crtama lica.Ti si ih obuèio da koriste robotsku ruku i zalivaju kontroler? . jer dok se napravi zgrada Muzeja grada Beograda. logièno je bilo da naðemo èoveka koji æe tebe da zameni. .Naravno.Kako si saznao? . Mnogo hteli. Kada si ti oti ao. kada zavr im sa ovim napasnicima. Po to se taj alarm nije povratio za deset minuta. Zna i sam da ja ne znam puno o elektronici i nisam ni slutio da u onom mo e da se pogre i. èoveku je bilo ne to sumnjivo i pozvao je policiju. Nisu znali da æe iskljuèivanjem jednog alarma iskljuèiti i sve ostale do kojih signal dopre.Kada ti isprièam. . verovatno je jo tamo skapirao da nas dvojicu profesor vezuje.u njegovoj glavi.Ih Ljubi a.Ti si lepo osmislio onaj interkom.Dugujem ti prièu ta se desilo nakon tvog odlaska. Oni su uzeli jedan komad i isklonirali softver. a nisam se uverio da nisu tupani.Onda treba da odamo zahvalnost na em prijatelju profesoru. Na neki naèin sam ti zahvalan to si tako napreèac oti ao. Prvo da ti ka em da su ona trojica pala.Dugujem i ja tebi jednu prièu u vezi bele kugle u bilijaru. shvatiæe da ti dugujem. Jedini dan koji imam kompletno za odmor. a nisam jo doma ila ni tridesetu? Ispostiæu . kako. . . Iznenada i bez najave. Sa tim softverom su poèeli da rade kontrolere. . Sprdala se tampa sa njihovim kretenizmom nedelju dana. ali sam ih instiktivno napustio. Meðutim. a ja moram da pregledam pisane zadatke. Nadam se da æe p riznavanje moje gre ke umanjiti njegov oseæaj sagre enja. Sreæna sam to se neko potrudio da izlo i nakit. Jedino me te i pomisao da æu sebe èastiti obilaskom izlo be. nemoj tako . Godine iskustva i uroðena opreznost su odluèile da ih napustim.Kao to vidi nisam. Desilo se da su iskljuèili u kom iluku alarm koji je imao dojavu na mobilni. a malo znali. .to njemu? .Kako su pali onda? . tako je i prestao. Ne mogu da doèekam da vidim srednjovekovno prstenje i nau nice. Iznenada uz Dunav je poèeo da duva hladan vetar izazivajuæi mr tenje na njegovom licu.

jer oèigledno mu karci vi e i ne startuju. bris. crvena hemijska i brisaè. paraf za parafom. koje uvek ima zami ljen izraz. Alarm sam pogledao i shvatio da ni ta nisam novo video. ali ako je budem samo gleda o. Da. posle mogu da lansiraju virus koji izaziva impotenciju i savr eno m e neæe zanimati koji mu karac èeka u redu za vakcinu. Za to pravac konak kneginje Ljubice. List za listom. E. ali se pla i m da mi se mozak ne isposti do tada. bris. Slobodna tema. ni ta. Èesto skuplja obrve. ali alarm prodaje samo praktièna prezentacija. crta za crtom. jer je zaboravila i da di e. Ne pla im se ja klimaksa. ali sada moram. koristim svaku priliku da se upoznam sa novim tehnologijama. kako bih saznao da li ne to vredi ugraðivati ili ne. neæu jo dugo imati priliku da je gledam. Redovno obilazim sajmove i prezentacije. Poèinjem pa ljivije da gledam prstenje kako bih mogao da zapoènem neku prièu. * Od kako sam poèeo samostalno da se bavim alarmima. zato i nisam proveravala paraf. i li ova plavu a za susednom vitrinom. nalazimo neke druge izgovore kako bi pili pivo. ali ubrzo ih izvadi i sa njima prebaci kosu preko ramena. ali samo kojoj ja dozvolim. ali nisi znao da sam parafirala sa specijalnom hemijskom. Zbog ljudske gluposti ja samo znam da je prstenje od srebra i ni ta vi e. le i skladno rasporeðen nakit. a nigde nema fantazije. Ti ina je toliko uporna da poèinje da smeta. Bris. u kojoj mi oèi boje bronze poprimaju boju srebra. Ona se sigurno neæe naka ljati. jer mo e na papiru ne to da izgleda svemirski. lepo si ti falsifikovao m oj paraf i boju hemijske. buduænosti i ljubavi. ti ovo napisao? Ne elim da budem ve tica koja æe da sumnja na svakog. Moraæe da nauèi da svim falsifikatorima i prevarantima brzo doðe kraj. * Do la sam u drugu salu. kao da se moli. Napokon èujem neke korake. Lak e je meni da merim i ocenjujem tuða iskustva. Ba sam sme na. a nikako fotografije sa zracima. Zatim ruk e sklapa. moram i da se potrudim. kako da deca pi u o leptiriæima kada nigde nema cveæa? Ha. Ljubi a je bio m oj verni pratilac. Ovog puta alarm je u funkciji za tite nekog izanðalog nakita. da je veæ druga godina otkako sam raskinula sa onim lopovom i mene vi e niko ne mo e da i a sem frizerke. a onda je d aba svetlucav nakit u vitrinama. momèe. Eh. sa jo skladnije postavljenim senzorima . koja je uparena sa brisaèem. kao da ne to negoduje. ali to ne kvari utisak zami ljenosti. neg o da èekam prigovor. Lepo je gledati zami ljene ene. Svaki put kada napravi puluèuèanj stavi ruke izmeðu butina. neka èula ude za kafom. Na samom ulazu mlada dama se sme ka i nudi mi dobrodo licu u vremeplov. U vitrinama nalik na pokretne tezge. Na stolu su nove ve banke. Nisi ni mogao da zna . ali od kako se totalno penzionisao. Kada bi se barem naka ljao neki radnik. Isplatila se onolika patnja da naruèim ovo preko Ebay-a. Sve manje u ivam u . Povremeno èuènem da bih video kako je senzorska traka prionula za staklo i ugled am njeno lice.se ja do tada. da vidi mo ta æe da uradi ovaj brisaè. sve to mi je za sada potrebno. ali ako elim da se do tada isposti m.

lepoti srednjovekovnog kinðurenja. Zar ne zaslu uje barem pomen gde je naðen? Nemam koga da pitam. sada je samo broj u nekoj vitrini. Prsten koji je nekada bio u grobu. jer je u èitavoj sali samo jo jedan posetilac. Kak o . koji se ba zainteresovao za prstenje.

nema posetioca. Okreæem se i pogledi nam se sreæu. ali u deliæu sekunde druga ruka èini isti pokret i ruke zavr avaju prekr tene na mojim grudima. hvala. . Rukom kreæem kao da elim da se upoznamo.Izvinjavam se to se me am u razgovor.Ne mogu ni ta konkretno da vas pitam.njemu ne smeta da gleda prsten. doðite posle utorka. No. izvolite pitajte. .Ali. Ostajemo stranac i ja. Molim vas potrudite se u ime preðenih kilometara. Prosedi gospodin prilazi i bez reèi pru a nam papire. Uk rstili smo reèi sa imenima. a po svemu sudeæi bio je veoma koristan. Ako biste mogli da nam od tampate jedan primerak na tampaèu re ili bismo problem. da. Naravno da ima problema. da li vi radite ovde? .ta bi bilo kada bih svim posetiocima tampao? Ne. pa sa m se intuitivno spustila dole i krenula od bronze. sm elo koraèa u nameri da siðe na donji nivo. nije ostalo volje. Mo da ga zanima samo masivan mu ki nakit i peèatno prstenje. Zvala sam Tanju da mi pravi dru tvo. Mislim da nije fer da nam uskratite malo vi e informacija o ovako divnom nakitu. ali ja mogu da shvatim kako je to kada neko ne ispuni obeæanje. Uz izlo bu je predviðeno da se dele male knji ice sa propratnim tekstom o svakom eksponatu. ao mi je. za koji ne zna ni iz kog veka potièe? Mo da je velik i poznavalac srednjovekovnog nakita. Ali za to je krenuo u obilazak od kraja? Ni ta èudno. da. ja sam tvorac izlo be.Izvinite. Kao da je moj pokret okazao nameru i inicirao njegovu ruku. neki gospodin ulazi pozdravlja se sa devojkom na ulazu i pita je da li ima nekih problema.Mi vidimo jedinog krivca u vama. Uostalom zar izlo ba ne zavreðuje da doðete jo koji put? . tamo na ulazu. . Èujem korake. mi smo jedini. Krivac priznaje gre ku. a dobi la sam stranca. .Da. Sada smo malo manje stranci. jer nemam nikakvu informaciju o nakitu. zarobljeni ti inom i èekujuæi da je poremeti zvuk tampaèa.Ah. a i ja sam videla pored vrata srebrni nakit. Za reè koja bi barem malo potkrepila kajanje. ali nemam vremena da etam sa vama po salama i dajem informacije o svakom eksponatu. Videæu uskoro. tamparija je zakazala.Moram da vam ka em da sam do la iz Kragujevca da bih specijalno posetila izlo bu. Platila sam ulaznicu i sada Na razgovor je oèigledno pobudio pa nju jedinom preostalom posetiocu muzeja i dao mu toliku slobodu da se ume a u razgovor. . ne. a treba nam samo jedan primerak. i bez osmeha prihvatila papire. . Jo uvek bez reèi kreæemo u podrum odakle poèinju brojevi. nije mi odbojan. Sporazumno æutimo. .Ja ja se duboko izvinjavam. tako da knji ice nisu isporuèene na vreme. konaèno je progovorio : . stvarno ne mogu. a jo nevoljnije koraèa ka stolu. Meni brojevi ni ta ne znaèe . Vidim da imate kompjuter sa tampaèem. koji sam posetila. ali i ja sam do ao èak iz Ni a da bih video izlo bu. nevoljno klima glavom. ali me je drugi posetilac preduhit rio. Kada smo si li u podrum. da ne bi refleksivno krenuli da komentari emo situaciju. Utegnut stariji gospodin. Taman sam udahnula da mu prebacim za drskost. Nigde ne pi e odakle poèeti. Nekako sam procedila reè. poglede sa osmesima i ake na rukama. Imam èvrsta uveravanja da æe biti dopremljene u utorak. Ona mu sa razvuèenim osmehom odgovara da nema problema.

njena predanost nakitu èini garanciju sve labavijom. . Bez neækanja sam pristala da navodno razmenimo utiske. Ja sam pre desetak minuta zavr ila. Prilazi mi sa jedva primetnim sme kom. dvesta eksponata su garancija. posebno one sa grozdovima. ti pogledaj belobrdske nau nice..Da. ali nismo se sreli u kafiæu. Momak je snala ljiv i uviðajan. . . tako da sam spremna da razmenimo tafete. Na licu mu se nazire zadovoljstvo. A. ali nisam znala da se tako zovu. Uvek kada je pogledam vidim njen odraz u staklu od vitrine. zapazila sam te sa grozdovima. .Da. Ne znam ta je on pomislio. s obzirom na to da su stare oko hiljadu godina. kada bi dolazila svaka u a u muzej. a ja sam se nekako naglo okrenula prema jednoj vitrini. I on se samo nasme io i krenuo ka sredini podruma.Obrati pa nju na prsten pod brojem trideset osam. ali ponekad znam da se iskrevelj im kada elim nekom da poka em kako mi prija to to mi je uradio. . Problem nastaje kada ne znam ta sam video. Nisam ga pratila ispod oka. klimam glavom i sme kam se. pogledaæu. Ne bi se onako pona ao da m u nije stalo do eksponata. Zahvaljujuæi tebi sada znam. ali sa kredom u ruci. izvoli. koja je uvek spremna da povuèe crtu. Do sada nam se nisu pogledi sreli.A. jer nije vidno reagovao. . a ostaje nam samo da ih upotpunimo. gde je i oèekivati da naznaèeni atri buti naprave utisak. Naravno. * Vratio se iz prizemlja. sa akcentom koji bi trebao da naglasi rastegljivost na i .Va i. Meðutim. ali zar neæe da prati od poèetka? . Uostalom nis u tako lo e ove nau nice.Predla em da podelimo papire i da se razdvojimo. Bilo bi glupo da me sluèajno provali kako me ne zanima nakit. Dok brojim listove. * Do ao sam do fiktivne sredine i poklopio broj pored eksponata sa brojem na vrhu papira. ali imam oseæaj da je ostao malo zateèen u hodniku oivièenom vitrinama. Stvarno bi bilo neprikladno da budemo jedno pored drugog i st alno viruckamo u papire.Ja æu iz sredine.Jedino je on sa laticama i nekako zraèi. Poku avam nekako da uspostavim prisniji kontakt. èekaæu te gore. Klimnuo je glavom u znak odobravanja. Ti uzmi prvu polovinu.Aha. da. ali èemu neækanje kada imam elju da ga malo bolje upoznam? Znam da iza utisaka stoje i neki drugi utisci. mogli bi kasnije da razmenimo utiske. ali ima vremena. a ja sam se iskrev eljila sa jednim dugaèkim. Prebrojala sam osam listova i odvojila poslednja èetiri. to? . .Ma ni ta nego. a da se kasnije zamenimo. ne bi bili samo na s dvoje u celoj zgradi. a ja æu drugu. . i deluje mi kao da sedi u nekom vozu koji èeka na semaforu ispred Kragujevca. Povremeno se savijem i pogledam vitrinu iz nekog drugog ugla kako bih mogao nju da o acujem. Stvarno mi nije problem da kasnije pove em u glavi ta sam video. Oèigledno je da smo nas dvoje razmenili utiske.

ali ne o eksponatima kako sam najavio.Shvatila sam da blefira da si iz Ni a. Kao da smo klinci. Uspevam nekako da zapoènem prièu. a nakit iz osamnaestog veka nije nov ost za mene. . Odraz prljav tine ne izostaje ni u ovom trenutku.Bilo mi je zadovoljstvo.Kada se vraæa u Kragujevac? Upuæuje mi hladan pogled i poèinje da se cereka. koja na tren osvetli njeno lice u kupeu nekog voza. Ona vozi bicikl. Naravno pametnice. hvala ti za etnju. Otvaram vrata.I ja bih volela da se malo zagrejem. Sijalica sve èe æe m irka. Kesa je izmamila osmehe na na im licima i spontano nametnula prièu o prljav tini u gradu.Ja sam iz Beograda.Branko.Mogli bi da popijemo èaj. .Lepo. veæ privlaèe me starine uop te. zato èesto poseæujem izlo be. . ali Ni je dalji i imao je veæi efekat. .Za to onda nisi rekla da si iz Ni a ili Leskovca? . Hajdemo nani e. ali sam dobro udahnula kada sam iza la. Ona podigne prednji toèak bicikle i ka e. Koraèamo masivnim ploèama koje bi trebalo pri ulasku da naglase moæ zdanja ili pri izlasku pomognu na im èulima da jo dugo zadr imo oseæaj superiornosti kojim je oduvek odisala zgrada. ba sam se fino zagrejala. samo sam hteo da nekako bude efektnije. da. . jer sam izgubila koncentraciju. Bez reèi sil azimo niz stepenice i gledamo du iroke staze. Oseæaj da je ispred vrata povremeno pokvari mirava sijalica u mojoj glavi. èim tebe nije provalio da nisi iz Ni a. biæe sve kako ti ka e . a na trotoaru Brankove ulice zavr ili sa ispljunutim vakama. koje se leti lepe za obuæu. . Ja æu da saèekam neki autobus ka Novom Beogradu. mirkanje sijalice se pretvara u uækastu svetlost okolnih lampiona. Kreæemo ka Zelenjaku. kucaj . Kako prosta fora. jer ipak je ovo enski konak. * Brzim koracima grabim ka izlazu. uprkos tome to sam bli e saznanju da li me èeka. . . . a je je zamolim za jedan k rug oko zgrade. poprimaju boju jagorèevine. Ja ne izlazim sa oseæaje m superiornosti. Verujem da se vazduh ispred konaka ne razlikuje od onog u konaku. da se malo zagrejemo. Poèeli smo od kesa koje se izbacuju kroz prozor. . da. evo ti obrni krug. malo sam lagala da bi imalo vi e efekta.Ne samo prema nakitu. veoma prljavom delu grada. Svaki korak mi je te i. jer je vetar poèeo da kovitla i za tren podigao u visine rozik astu najlon kesu. Odvajam se i fii zièki od vitrine. ali oèigledno èovek nije na to obraæao pa nju. . Mogu li da dobijem tvoj broj telefona? Hteo bih da razmenimo utiske sa izlo be. na kojoj izbeljeni delovi njene plave kose.Kikotanje jednog para na ulazu odvojio mi je pogled od vitrine.Ah. Ja onda tre ba da budem jo banalniji. .Mislila sam da æe da me provali zbog naglaska. ali ljubav prema nakitu ne mo e da se izblefira.Nisam o tome razmi ljao.

Probaæu onaj sa ucrtanom zvezdom. jer nije æutljiv. Smr ala sam. a planirala sam da popijem barem jedno piæe. nego za alarme. Ne valja. Bili smo u drugom delu kluba i nismo v ideli muzièare. a ono pametovanje ba i ne privlaèi. U sredu me je pozvao i jednostavno izrazio elju da izaðemo.Jes. Pomislio sam da pravi kerovi oseæaju kada ena ima teranje. a ogleda se kao na modnoj pisti. Nau nice sa jagodom. a sresti nekog na izlo bi ne podraz umeva da taj ne izlazi po splavovima. u eni se malo. bobice na jagodama su suvi e sitne za kamenèiæe na prstenju. jes. prihvatila je igru. tako da ni ta nije mogao d a zakljuèi na osnovu zvona. On je mu karac koji predla e. * Zovnuo sam je da vidim da li je dobro stigla. Obiène alke od isprepletane ice. Glupo je bilo da se pravim sveznajuæa.Devojèice. prstenja. . bez obzira to su svirali rok. a ja to ga nisam pitala kakva se muzika slu a u klubu. Mogao sam to i na semaforu. ne mogu da proðem. Miris crnog vina iz èa e opio me je pre nego to sam ga . ali smo ih èuli dovoljno prigu eno da nam vokal i bubanj nisu smetali u prièi. narukvica sa motivom travke. Nisam krila èuðenje kada mi je rekao da taj klub funkcioni e veæe desetak godina. ali znam dobro da kontroli em neumesne misli. ali verovat no ovako ima vi e dra i za obe strane. . sve vi e tonem u svet narukvica. ogrlica i trepetljika. I ja sam se pravio da me zan ima nakit. poèelica. jer bolje zvuèi zanimati se za nakit. a uz to bi pasovala ona narukvica . Ne zna m za to je toliko bio siguran da æe mi se svideti taj klub ili ga jednostavno nije zan imalo da li æe mi se svideti. a oni izmi ljeni imaju ulogu da daju do znanja mu karcu da ena ima teran je. tako to mi je rekl a da su je neki kerovi saletali. ali sa mo meni. ali je pre ivela.Izvinite izgleda da sam zadremala. a ja sam bez puno teoretisanja naglasila da mogu samo vikendom. ali sada elim. Sve manje trepæem. mo da æe pasovati onaj sa pet kamenèiæa u obliku krsta. Ispalo je dobro. samo govori o mojoj nameri da sam htela da se vidimo. nau nica. Prozor se cakli i jasno prikazuje moj odraz. Nismo razgovarali o muzici. To su jedini autobusi u gradu u kojima èovek mo e da se opusti i ako stoji. veæ je elela da ostavi utisak. Kada bolje razmisli m mo da ne pametuje stalno. koju ne mogu da nadjaèam ni naj e æom muzikom sa plejera.* U la sam u autobus to su nam Japanci donirali. prsten mi je malo veæi. Nije mi zvonio mobilni. t o neminovno obeæava razgovor. Ali za to sam uop te proveravao da li mi je dala pravi broj? Nejebica ili mi se stvarno svidela? Njeno atletsko tel o bi mi se svidelo i da nije nejebice. * Iza la sam sa njim u neki klub. Reðaju mi se boje pred oèima. Mo da bih mogla da promenim nau nice. povremeno podignem kapke i ugledam sebe. a u stvari oboje znamo da sam hteo da proverim da li mi je dala pravi broj. Nema truckanja niti uobièajene zaglu ujuæe buke. prsten sa laticom. Zatièem sebe kako buljim u sopstvenu figuru. ali te im se da gledam negde dalje. Nikada nisam murela u autobusu.

a ja sam balansirao na drugom tasu. zatim pravim blagi poluokret. ali jeste njegova smelost da mi svojim prstima kao buva uðe u rukav od d empera. Vagala se u mom krilu. Uèinilo mi se da sam se otreznila. koja je bila opijen a . kao teg na te razijama. Odbila sam d a me prebaci do kuæe. Branko mi se pribli ava èujem reèi. Ruka koja me je dodirivala nastavila je da ste e kriglu. * Ritmika tela pospe ivala je grèeve na njenom licu. ine poèinju da z veckaju. koji su se uz pom oæ smernije ruke nekako izmigoljili i krenuli prema nakarminisanoj èa i. jer ko zna kakvu bi mi saglasnost izmamio. a mu karci su u svojoj posesivnosti ostali isti. sve dok nije ne no izvukao prste i preselio ih u moju otvorenu aku. a na kraju u nekoliko gutljaja ogolio krigli dno. Razum je oprostio èulima i pravila sam se da ne primeæujem. Na stajali tu nekoliko sredoveènih ljudi je èekalo da se iza bre uljka pomole farovi spasa i povezu na mesto. Tra im neku sredinu. nastavio je da me gleda prodorno. Vino mi je otupelo reflekse da ne primetim njegovo unjanje. a mi smo æutke koraèali trotoarom. Nije me zaèudilo to se slo io oko posesivnosti. tako to je u poèetku srkutao kao da je vino. èim sam najednom videla ru na èa i. Totalno prekidanje igre bi odalo moju otupelost. ali nisam odbila da me isprati do tramvajske stanice. ali sigurno je osetio drhtaj mojih prstiju. Nije mogao da vidi ili oseti moj e telo kako je zadrhtalo. to automatski znaèi da sam mo da u nekim momentima bila pijana. Kada smo utihnuli sa prièom. koji mu karcu prija. Tokom druge runde vi e smo se kikotali nego to smo prièali. Svetlost farova sekla je februarsku noæ bez snega. Njena ruka je bila obmotana plavkastim èar avom. Olja. koja osim prekretnice ka novom danu pravi prekretnicu i u saobraæaju. a ja to èarobno lice sklanjam u stranu. jer se bli ila ponoæ. koji obiluje lepim reèima i stihovima. nogama sam tri puta t rupnula i u noæi nestala. a nastavljanje bi naglasilo moju èulnost. koji je bio sve e zabrlo en otpadom specifiènim za noæni provod. Farovi se pomaljaju na bregu. jer smo se slo ili da srednjovekovne ska lamerije vi e nisu u modi. On je pio pivo iz krigle. Molitva mi je usli ena. vi e ja nego on. Ako mi se uèinilo da sam se otreznila. Gledao me je u oèi i u sred razgovora. krenuo prstima ispod d emper a. Druga runda je nastupila sa drugom turom piæa. da mo e da se obogati ako napravi n eki alarm koji æe imati ulogu pojasa nevinosti. sa ne tako prodornim braon oèima i dotaknuo mi prstima ilu kucavicu. ali kad sumiram. povijam glavu i molim se bezime nom Bogu da se vrata otvore ispred mene. a oèi koje su se trudile da me hipnoti u i zgubile su prodornost. Druga runda se zavr ila sa mojim pogledom na sat. ali nije toliko da ne prim etim dodire. ali nije dodirivao moju ruku. lice ti je èarobno .dokrajèila. U prvoj rundi brbljali smo oboje. koje sam posmatrao sa dovoljne udaljenosti sa koje mi se ne muti pred oèima. gde ih verovatn o èeka topli krevet i lepa reè. Nazdravila sam mu sa sme kom. Mene sigurno èeka topli krevet uz noæni program na radiju. Sreæom nije poèeo o enskoj posesivnosti. a ne obeæava. Nisam bila svesna kakvu sam odvalu napravila kada sam bez ustezanja konstatovala. Moja ruka je bila eljna dodira i potra ila je njenu ruku.

Moji prsti su pomislili kako bi se najbolje s lagali sa njenim prstima i pohitali ka igri preplitanja. Æutanje je prekinula promaja.ritmikom i nije oseæala moje dodire. ritmika je utihnul a. Lice joj je bilo èarobno i prosto pozivalo na osve enje utihnule ritmike. Ne to se desilo. koja je pomerila zavesu i njeno lice je obasjala svetlost lampiona. .

koji je neko snimio u bioskopu. Veæ sam se uhodala se kesama za ðubre. po eleo sam da ti se javim .Znam kako je. pa smo jeli èips. a druga polovina ostaje za goli ivot. elim samo da pre ivim dana nji dan i da se stropo tam u krevet. * Nema gore robije od podstanarskog statusa u Beogradu. a o acovala sam i kako su se obuk li. ta ima kod tebe? . U totalnom sam haosu. od kojih jedan pleni ukusom. Nisam imala èime da ih poslu im .Æao Branko. Bilo je u mojim mislima fatalno.Samo jednom sam je po eleo. Bele patike sa vazdu nim ðonom.Daj mi adresu. Telefon se ogla ava uobièa jenim zvonom.Ma otprilike za sat vremena. barem ne moram da la em kako sam zauzeta. Prilazim bli e. to je skupo i prosek u ukusu. Za dva dana æe osmi mart. Kada je akcija? . a Tanja fanatik za filmove iskoristi la je priliku da sa njima prièa o najnovijim filmovima. a ja sam ga iz sobe videla kako ve to presk aèe kutije. a ni ta nisam probao. . zatvaram trakom kutije i i èekujem Tanju da doðe. Sve bih dao da mogu da promenim tokove elja.Ihh nismo deca. koje jasno vidi ime. i naravno ne nosi Branko. platnene teget pantalone koje imaju dve bele pruge du avova i crvena majica sa skromnom arom. plava majica ispod svilene ute trenerke. mo da je onaj prevoznik poranio. U sobi mi odzvanjaju nervozni koraci. Kada podignem platu.Ne pitaj. selim se.Æao Olja.Nemam elju da te ubeðujem kako neæu zloupotrebiti tvoju buduæu adresu. prljavo sive èarape. Da ne plaæam st an mogla bih za godinu dana da u tedim za put oko pola sveta. Ispred mene su dva sportski obuèena èoveka. a ja obele avam kese. To je sve . . Nismo se odavno èuli i eto. koja je ispod crnog bluzona na niranje. Mo da bih izgubljeno puto vanje lak e podnela da nije obaveznog seljakanja. ali stvarno imam elju da ti pomognem. u gradu se oseæa euforija. Branko. Sve bih dao. . koji smo uzimali kao deca iz kese. èekam prevoznika da mi se javi. . . Ja samo elim da ti pomognem i to je sve daj mi adresu. Vreme je da probam. Ruka mahinalno pribli ava telefon oku. kutijama od èipsa i crvenim markerom. Ponovo sam u ivala u njegovoj reèitosti. Predsta vio ga je kao jedinog radnika u njegovoj skromnoj firmi. Teget platnene patike. kojima je verovatno isekao iletom zastavicu za marku. . . U ve tini preskakanja nije zaostajao ni momak koji je do ao sa njim. Da li da se javim? Za to ne bih. telefon je u doma aju ruke. ali ovog puta mi je prijao bilo koji razgovor u kome nisam ja sudelovala. Nego.Ma ne nikako . Imam i ja dug podstanarski sta . a van misli se pokazalo pogubno.Lepo od tebe. bele teniske èarape. nosi Branko. Sasvim sluèajno se nametnula pr ièa o moguænosti brzog interneta u mom novom stanu. Tanja je bila bli a i otvorila je vrata.Kako provodi nedeljno prepodne? . Kada bih sastavila godinu dana u jedno m stanu bila bih presreæna. jer je dino etnjom mogu da se skoncentri em na spisak na papiru i glavi. Ne kapiram gde je èar gledati film . odmah polovinu bacim za stan.Super. jednostavno ne elim da te maltretiram.

ali sam kasnije uvidela da je odradila intuicija. Ponovo stan na Novom Beogradu. Sve su stvari u stanu. jer sam se sa Brankom savr eno k apirala bez puno reèi. ka e da je na pola sata vo nje do zgrade. . ali sam ja zapovednièkim tonom nared ila da ostane u stanu. momak istovara sa Tanjom u prizemlju. Napravio je neku boleæivu facu. Momci su mi nesebièno pomogli i veliko je pita .Moj pokojni otac ga je kupio u momaèkim danima. Branko i ja ulazimo u lift. . a nisam znala za to. murim i savijam se preko kutija. sprema se da ne to ka e. Veæ est godina je sa mnom. jer znam da uvek i ma nekog ispred zgrade sa kojim je rada da poprièa. . a gasi u meðuspratu.To znaèi . Vidim broj èetiri na vratima i njegove ruke na kutijama. ali ovog puta dosta bli e gradu. Pritiskam broj sedam.Otkud ti ovaj Sansui risiver? On je stariji od nas. Branko je hteo da bude u prizemlju sa Tanjom. Kada smo prvi put napunili lift ostali smo sami u stanu i prve reèi k oje sam mu uputila. Zovem Tanju u hodnik i zadu ujem je da im bude na usluzi. Bilo ta da ka e biæe emotivno. Vratio mi je u paketu za neuzvraæe no milovanje i poljubac. Kom inica preko puta. Ta nja je zalupila vrata i mahnula kroz zamuljano staklo. a ja nisam razumela. njega æe da snesemo na kraju. Sada smo jedan-jedan. ali sam samo htela da budem bli e Br anku. Ispala sam kao neka ve tica. izigrava èuvara stvari. mo da mo emo i drugovi da budemo. ionako su mi svi kvazidrugiv i zauzeti kada treba da se selim. Mo da se jednog dana preselim i u sam grad. ali ne i njegove usne. a njegov drug ugurava kutije izmeðu nas. Koristim trenutak tmine. ali stiska nije bilo. Tanja prati stvari u liftu. Posle drugog sprata uviðam da se sijalica pali kada prolazi lift kroz sprat. bile su reèi zahvalnosti to je do ao. Na trenutak mi se uèinilo da njegove ruke ele da me zadr e. hvatam ga za tople ruke i privlaèim ka sebi. Kutije dele na a tela. a ponajvi e u sobi. Mo e li kod tebe u gepek? .Hvala ti. Sa iznenadnim pitanjem. a mi delimo mrak i ustajao vazduh. a ja sam ga uzela za uspomenu. Vraæam svoje ruke u prv obitni polo aj i èekam da se pojavi broj sedam na vratima. U trenutku sam pomislila da mi samo prija njegovo prisustvo. a verovatno i misli. ovog puta umesto dobronamernog pijuniranja stana.Da. Nastupa interval tmine. Izbacili smo sve stvari iz kombiæa i pristupili poslu sa istom emom.Prevoznik mi se javlja. Oseæam arenilo boja preko kapaka.Dobro me podseti. . . Sada uviðam da mi je nudio ne to trajnije. oseæam na gli trzaj i svetlo se gasi.Biæe zavijen u staro æebe. ali meni treba ne to trajnije. mi poèinjemo ubrzano da snosimo stvari. Dok se drndavi kombi provlaèio izmeðu parkiranih automobila primetila sam jednu prodavnicu u susednoj zgradi. To joj nije palo te ko. ve to je izbegao da mi da bilo kakvu potvrdu moje zahvalnosti. jer nije ni za oèekivati da budu na drugo m mestu u jednosobnom stanu. ne bih mogao da dopustim da se negde ogrebe. Prekidam njegov uzdah. jer moram da se izgubim na petnaest minuta. a ja sa Brankom iznosim stvari iz stana i reðam ispred lift a. Prava je retkost. Mogla sam sa njim iz kluba i u krevet da odem. esta je godina kako mi je otac umro.

nje da li æu nekada moæi da im se odu im. ih barem ili bombon ivot postarat uzi- . Kada se moj otac nekom zahvaljivao. uvek je poklanjao piæe jeru i nagla avao da je to samo njegov znak da ceni njihov èin. Voðena sliènom namerom prilazim rafu sa piæima. a valjda æe se i da im se adekvatno odu i. zato mogu da napravim neko meze. da malo poèastim.

Imam neke goste. On se kao ne to èudi. je dvesta grama i ne mo e da bude vi e. Stigla sam taèno na vreme. a ostali bi se zapitali ta je to pokrao. ena se æutke odmakla od hladnjaka. dr ala u velikom grèu. No. ali kada mi vi to tako lepo iseèete i ja razvuèem bar unasto po celom ovalu. Policija kao glavni nosilac posla anga ovala je emin entne struènjake. u k ojoj æe biti zateftereni i najsitniji kriminalci. mladiæu. Svi su brbljal i. ena je vrlo ozbiljno nastupila. * Nije prvi put da je Srbija objavila rat kriminalcima. Stajem iza starije ene i nemin ovno èujem njenu porud binu. ali da javnost nije na adekvatan naèin upoznata sa tom èinjenicom. Stvarnost je bila znatno drugaèija. U strogoj tajnosti su dva meseca vr ene multidisciplinarne analize i do lo se do zaklj uèka da je kriminal u velikom opadanju. izgledaæe veoma bogato. Ovog puta su se ujedinile pozicija i op ozicija. sreæom nije mu uspelo.Dvesta grama svinjske peèenice. porazboljevale mnoge udavaèe. kako bi izgledalo da je ima to vi e. jer bi se sa znanjem da je toliko dr ava Srbija ulo ila u njegovo kolovanje. a policija se javno zaklela da æe i ovog puta biti u slu bi naroda. a kriminalce je pro irenjem bele knjige. odmah bi se udavaèe razletele i potegle sve silikonske i salonske veze ne bi li nekako upoznale dotiènog gospodina. Kada bi ime Rodoljuba Stojanoviæa osvanulo na listi bogatih ljudi u nekom enskom èasopisu. da ne bi prav e informacije potekle ka kriminalnim vodama. da kao to reèe gospoða. a ja sam neprimetno oti la u kuhinju.Gospoðo. Poveæala bi se op ta pismenost stanovni tva i ostvarilo bi se pravilno tumaèenje pokazatelja kriminala. tako to su se odrekli dnevnica u korist narodnih kuhinja . a ja sam ostala da ga maltretiram sa zahtevom da mi is eèe Èajnu i kaèkavalj. slojevito i javno.Eh.mam vinjak i koka kolu i nastavljam ka delikatesu. pa . maslinkama napravim privid bogatije trpeze. a ostalo kako im bude. te vredi dvanaest miliona dolara. Za èaèkalice i maslink e sama sam se postarala. dvesta grama. kako bi poveæala svoju efikasnost. njegovo ime je strogo èuvana tajna. Meðutim. Veliki procenat nepismenog i polupismenog stanovni tva predstavljao je nepremostivu prepreku u pravilnom sagledavanju pokazatelja kriminala u Srbiji . ali da mi iseèete veoma koso i tanko. to je bio samo trik. struènjacima je reèeno da su arlatani i da se ne prihvataju takve metode. i sve to rasporedi u dva tanjira od stiropora. Pozvan je svako za koga se smatralo d a mo e doprineti re enju kompleksnog problema. a radnik je poku ao da je ismeje. . Radna grupa je do la do zakljuèka da æe edukacijom stanovni tva zemlja imati dvostruku korist. ali je prvi put re ila da to uradi temeljito. . Èim sam u la u stan povirila sam kri om kroz poluotvorena vrata od sobe i ugledala oljice od kafe u kojima se nazirao talog. Bitno je da izgleda. kao oprobanom metodom. a mo da je vezao rep da prikrije proreðenu kosu. Policija je pos lu ala struènjake. a policija je objavila veliko pro irenje bele knjige. Naravno. a ostali bi pokrenuli prièe koliko jo ima takvih Rodoljuba koji nemilice tro e . Struènjaci su pokazali odanost narodu. znam ja koliko je dvesta grama.

uvek vredi.narodni novac. Ako tome pridru imo pomisao da je narod izgubio . a ostali nikada ne bi pove rovali da postoji samo jedan Rodoljub. Udavaèe nikada ne bi verovale da je novac u obrazovanje najbolje ul o en novac i da takav èovek pod uslovom da je iv.

Odeljenje je èinilo osam èlanova ukljuèujuæi i Rodoljuba. Onaj ko se ne pokaje. Struènjaci dobro znaju da svako mo e da pogre i. koji se prodaje na kiosku ili kru i besplatno internetom. ali iskusni psiholozi bi uvek znali u sasvim obiènom razgovoru da li se neko pokajao. to nimalo nije isplativo. Policija je uzela nov model za dugoroènu selekciju z aposlenih. jer je svakog barem godinu dana . Po to je u demokratskom dru tvu sve transparentno kao u knji ari. velika je verovatnoæa da je po tenjaèina. Znao je on dobro da to nije va ilo za celu polic iju. koje bi se bavilo pravilnim predstavljanjem rada policije. Rodoljub je dobro poznavao svoje podreðene. a stavila bi mrlju na sopstveni kadar. nema ta da tra i u policiji. koje su se sve slivale kod Rodoljuba . To je samo potvrdi o kada mu je pri prvom pojavljivanju na novom radnom mestu naznaèeno. Ako sudija uva ava kriminalcima iskreno kajanje. onda je sasvim oèigledno da taj èovek mora zauvek da ostane fikcija ili junak nekog jeftinog romana.poverenje u izjave zvaniènika. za te ne bi i policija svojim radnicima. Da nije do lo do demokratskih reformi Rodoljub bi i dalje bio poslu ni beogradski inspektor. Rodoljub postoji. a i objektivna potreba da se osnuje posebno odeljenje u policiji. ali ih je strpljivo i ljub azno ensko osoblje vremenom naviklo samo na sugestije. koji nisu kriminalci? Po to su struènjaci znali da proces pokajanja dugo traje. kako bi se graðani to vi e pribli ili policiji. ljubazno ensko osoblje javl jalo se na besplatan telefonski broj i bele ilo sugestije. Zato je za dvanaest godina njegovog kolovanja potro eno èitavih dvanaest miliona dolara. U poèetku su graðani mislili da mogu putem tog broja da proslede albe na rad policije. koji se oslanjao na neprestan rad sa psiholozima. najvi i vrh policije re io je da Rodoljuba neprestano koluje na najpresti n ijim akademijama. a nikada se ne proverava da li knjiga ima uvijaè. jer bi u tom sluèaju policija morala da penzioni e i one sa deset godina radnog sta a. koji bi neprestano imao dodira sa sitnim provalnicima i krupnim kavga d ijama. kao odeljenje za unapreðenje odnosa sa graðani ma. bez odreðenog anra. koja su èesto vidljiva ali se jednostavno pripisuju policiji. Mislio je da ga je sreæa pogledala. U nekoj drugoj zgradi. jedino èime su i mogli. ali onaj ko pogre i i kasnije se iskreno pokaje. Tajnost zadataka su garantovali sami rad nici. ali je kasnije shvatio da vi e duguje svojoj dvanaestogodi njoj neumrljanoj karijeri. a sasvim je sigurno da ne postoji vi e Rodoljuba. kako bi mogao konstantno da prenosi znanje na kadar koji bi trebalo polako da pristi e. to bi na kraju urodilo pokajanj em za ne to to je veæ uèinjeno. a zadaci koje su obavljali bili su tajni. kada je pozvan na prekretnièki razgovor. Odeljenje je bilo javno . ali je nevidljiv za razliku od njego vih dela. kome se omaklo. je r je nova vlast htela samo po ten kadar. jer se policija za sve ove godine dov oljno pribli ila graðanima i vi e nije bilo potrebe za pribli avanjem. narodu je to odeljenje predstavljeno. Za one malobrojne verujuæe. Konaèno su se stekli uslovi. svojim po tenjem. To je zami ljeno kao dvosmerna komunikacija sa jednim smerom pribli avanja. ta policija namerava sa ljudstvom u narednom periodu. Nije se oèekivalo da se neko javno pokaje. koji je bio naèelnik.

Izlaganje je podelio na delove.poduèavao raznim ve tinama. zabele io je sve u glavi. jer je to za njega bila novina. nasme io se svojim podreðenim kolegama. ali pomalo se pla io timskog rada. o d nacionalnog interesa. istreniran da ni ta ne bele i na papiru. a delove je u glavi obele io bojama. Kolege su shvatale . Osim toga nije isto biti predavaè i voditi jedan tako ozbiljan projekat. Kao i uvek. ali ne tako toplo kao to je znao svakom ponaosob. kojim bi nekako naznaèio ta se od njih oèekuje i kako da pristupe takvim zadacima. Celu noæ je smi ljao uvodni tekst. Kada je u ao u salu velièine manjeg dvosobnog stana.

da pravilno sagledavaju rad i uèinak poli cije. kako bi ih konstantno odvraæali od potencijalnih kriminalnih radnji. a sve ostalo odrade stotine odgledanih ep izoda. Dovoljno je da pomisli. koju je kao predavaè ispijao sa kolegama. pa tek kada se valjano obradi davaæe se medijima. a èesto su i osumnjièeni . Kao to znate. Duboko sam ubeðen da neæemo imati prilike da primenimo svo steèeno znanje. Do sada su mediji bili naviknuti da kr e Zakon o kriviènom postupku. ako se ve to ukomponuje sa re ijskim elementima. takve serije su pravlje ne da bi se buduæi prekr ioci odvratili od zamisli da uèine neko krivièno delo. Mi smo po nekoliko puta odgledali sve epizode CSI serijala i do tanèina razraðivali postupke. ali ve to uraðene kratke forme sa sliènom koncepcijom su pri hvatljive. tako to su objavljivali imena lica prot iv kojih se vodi postupak. to je oznaèavalo da je vreme za treæi deo. putem medija. Ako mislite da su Amerikanci pravili takve s erije da bi nama pomogli u kolovanju kadrova. Preduslov za rezultate je disciplina. Napravio je kratku stanku. a dostupnost se ne dovodi u pitanje. Proseèan Amerikanac provodi puno vremena uz televizor i vi e se ne postavlja pitanje dostup nosti televizije. Po tovane kolege. Rodoljub je imao trening iz elektronike. Naime. Po to su serije vrlo uverljive. èak i onima u dijaspori. jednostavno preneo u svakodnevni ivot.njegov polo aj. Ovo kratko izlaganje zavr io bih sa prièom o medijima. ali ono to se bude primenjivalo. logièn o je da proseèan Amerikanac negde u Iaowa-i. koji se snima prilikom hap enja. pa tek on da zdravstvena stanica. Na zadatak je da nekako omoguæimo na em narodu. Ako sam naglasio reè. pa je usvoj enu emu. prvo prolazit i kroz na e ruke. Svako hap enje. Odmah æu da ka em vrlo jednostavno. Pred Rodoljubovim oèima se pojavila narand asta boja. a pred njegovim oèima pojavila se uta boja. a i bile su svesne svoje odgovornosti. nekako. Neæe vi e biti uzaludn o potro enih scena hap enja. zapoèeo je izlaganje. U svakoj novonastaloj selendri prvo se obezbedi repetitor. pomisli da je prvi veæi grad opremljen sa takvom ekipom. Ta dva cilja biæe neraz dvojiva i meðusobno æe se preplitati. No. koja je oznaèavala prelazak na drugi deo. Bez uobièajene jutarnje kafe. to je nekada znalo da ometa istragu. a sve ostalo æe proizaæi iz timskog rada. moralo bi biti bez gre aka ili sa najmanjim moguæim gre kama. Pored toga imamo zadatak da kriminalcima poka emo svu superiornost policije. koja je oznaèavala poèetak èetvrtog dela. grdno se varate. ali nikada nismo diskutovali o razlozima postojanja takvih serija. mi smo najbolji meðu najboljima i od nas se oèekuju rezultati. Pred Rodoljubovim oèima se pojavila crvena boja. po kojoj su se otpornici oznaèavali bojama. red je i da naznaèim kako æe se to ostvariti. Za jednu ovako malu i siroma nu zemlju neprihvatljivo je snimanje takvog serijala. jer æe se i oni jednoga dana vratiti u zemlju. samo u kraæoj formi Od danas æe sav policijski materijal. tako da nisu kvarile trenut nu atmosferu. a nadamo se i da æe biti delotvorne. mo e postati jedna domaæa CSI epizoda. do lo je vreme da praktièno primenimo steèeno znanje. da se vratimo u Srbiju.

koji æe shvatiti znaèaj i potrebu novog pristupa starim temama. Ako dosada nji novinari nisu raspolo eni za takav vid saradnje. do lo je drugo vreme zakon mora da se po tuje. . Meðutim.imali nesagledive posledice. trezvenije. kolovanije. Upotrebite sva raspolo iva poznanstva i veze kako bi do li do takvih novinar a. potra it e nove. Svake promene stvaraju odbojnost kod ljudi i sasvim je razumljivo da æe toga biti i kod novinara.

Vest bi mogla da izgleda ovako Specijalno forenzièarsko odeljenje pri MUP-u. to se nije dogodilo. Udahnula je duboko i kao ekonomska kriza jednim pot ezom izbrisala godine jurnjave i dokazivanja. To bi bilo sve.tako pro l o. i smireno i èekuje prolazak. Ovako formulisano ispada da je ta vest la . Re ila je da naredne dve godine provede isto u jurnjavi i dokazivanju. koje nemaju potporu u realnosti ili im se ne mo e uæi u trag. Ako krene da dubi. a ne bi izazvala nikakve ne eljene posledice. Pasti sa konja na magarca nikom nije lako. Izvolite pitanja. Svo etajuæe osoblje mu je bilo drago i kvalitetno. Jo pitanja? Nema. a kada je izdahnula bila je spremna za novi poèetak. kako do lo . jednu stvar sam umalo zaboravio da napomenem . * Svetska ekonomska kriza je mnogima promenila ivote. jer la i nije la ako nema tetne posledice.Hvala vam na pa nji. Naravno. pa je na ao kompromisno re enje i zaposlio je na ulici. koja je bila dovoljna da pokrije kolarinu za preostale dve godine studij a. Sve je isto.To samo deluje. te su uz ekonomsku pridodali i du evnu krizu i time smanjili ansu za boljitkom kada kriza proðe. nadam se pardon. Izlaganje je bilo koncizno i delovalo je da su ga svi razumeli. naiæi æe na odgovor. Oni najmalobrojniji su iskoristili krizu za vlastito us avr avanje. ali nekako je k riza svojom te inom malo ubla ila pad. Pred samu krizu Ranka Milosavljeviæ je bila etajuæa novinarka. ali ipak se usuðuje da pita. Kao i uvek najbolje je da vam dam konkretan primer.Ja bih da prokomentari em ove blic vesti. Neki su pali u depresiju. ali ovog puta pred profesorima. . . najmlaði èlan u odeljenju. . Delovalo je frta lj minuta dok se nije javio za reè Borivoje. ali je nekako morao da otpusti jednog radnika. gde god bi se ukazala potreba. koja je uskakala sa intervjuima i prilozima. da. Postoji skupina ljudi koja se vodi onom narodnom. ali takvu vest niko neæe istra ivati niti dubiti. Kada je kriza zakucal a na vrata televizijske kuæe u kojoj je radila. samo su se promenili broj evi telefona i lica na pijacama. Jo pitanja? Borivoje okleva. da je sve drugo strogo poverljivo. . Na la se tamo gde je bila pre deset godina. .Ah.Ako mo ete malo da mi pojasnite to za blic vesti. Nije imao hrabrosti d a Ranku izbaci na ulicu. Takva blic vest bi u narodu malo uzdigla ugled tog odeljenja. Takvi novinari moraju biti spremni da objavljuju blic vesti. Buni me to to nemaju potporu u realnosti. je uspostavilo blisku saradnju sa istim odeljenjem iz Bugarske u cilju razmene steèenih znanja i dalje regionalne saradnje. direktor je pokucao na vrata etajuæeg osoblja i sa vidnom tugom u oèima saop tio odluku o otpu tanju radnika. a na njeno mesto postavio Ranku. Jedino R anka nije imala zavr en fakultet i to je prevagnulo u njegovom izboru. kako bi spremno doèekali ekonomski oporavak i nadoknadili sve ono to im je kriza oduzela. Izbac io je jedno deri te koje je se bavilo pijaènim barometrom i gradskim saobraæajem. Roditelji su oèekivali njen nastavak kolovanja i obradovali je sa u teðevinom.

Nakon dve ipo godine marljivog rada imala je u ruci diplomu diplomira nog novinara i napokon je dobila oseæaj da umesto papira dr i moænu palicu. sa elementima zabu avanja. a fakultetu se preda no posvetila. sa kojom mo e .Posao na televiziji je otaljavala.

Petao etao . ne bi li naèula neku ne vdu ili kakvu nesvakida nju prièu. ko je taj stranac? Kada bi nakren ula èa u sa vodom videla bi obrise nepoznatog lica na povr ini èa e. Dok je prala zube. Odluèio se za direk tnu varijantu i sroèio reèenicu : Ranka. koja samo slu i za odbranu. Po to svi kopneni i vodeni putevi vode u Beograd. veæ neka sasvim druga palica sa kojom se napada. ako te zanima ko su pravi vlasnici ljunkara. Ne bi t o bilo ni ta èudno da nije spomenuo kako na nekoliko kilometara ispod njega privatnik na sprudu vadi ljunak sa svim dozvolama i bez ikakvih trzavica. U glavi je imao iroku lepezu oprobanih triko va u uspostavljanju kontakta. Diploma joj je sazidala samopouzdanje. ljunkarska mafija. ali svi su zraèili naivno æu. Kao i ljunkari i ona je krenula da kopa. Borivoje je dobio zadatak da nekako ostvari kontakt sa Rankom i ispita da li je pogodna osoba za predstojeæu saradnju. koje im svake godine prireðuju mu karci uz njihovo preæutno odobravanje. izvor blizak policiji. sa koga neki drugi ljudi ubiraju korist. da su samo tog dana ene i mu karci ravnopravni. koje novine navode kao. Nij e se alio na Drinu. a u glavi se pojavio naslov. neminovno je bilo da nekom privuèe pa nju. Ranki je istog momenta srce presekao ig pravednosti. Osmi mart je skliznuo u deveti i potpuno se istopio u desetom kada su ene zaborav ile na jo jedno poni enje. Mulj je prekrivalo granje i u si lnom raskrèivanju granja. Namerno je pozvao Ranku devetog. Sreæa joj se delimoèno osmehnula na svetog Trifuna.da se odbrani od golorukih napadaèa. veæ malo dublje u potrazi za muljem koji obeæava. Re ila je da se oproba u istra ivaèkom novinarstvu. Borivoje je presekao stalo enim glasom : videæe me u izlogu . Ranka je od èeprkanja u jednom selu pokraj Drine do la do Beograda gde je trebalo da nastavi kopanje u potrazi za muljem. Iza njenog stola je bio zid. da bi na kafi u obiènom kafiæu priznao da je on jedan od ljudi. Tako je mislio Borivoje i nije bio od tih koji su enama poklanjali p a nju tog dana. doði sutra ujutro u deset u kafiæ. ljunak koji Drina pot kopava ispod seljaèkih njiva. koja mu svake godine otme po koji metar du cele njive. kao i plodna oranica. a ipak se panièno osvrnula kao da je htela da bude sigurna. jer je reèna æud nepredvidljiva. da j oj neko ne stoji iznad glave i prislu kuje telefonski razgovor. . Kriza je pro la. a potom flert. a u sebi se nadali da æe zauvek biti kao i do sada u Srbiji. Ovog puta je magarac nosio i te ku diplomu i sve te e je podnosio teret posla. kako bi se na li po prestanku euforije. Sluèajan susret. Svakim trenom joj se vrzmalo pitanje po glavi. a ona jo uvek ostala na magarcu. a sluèaj je zahtevao veliku ozb iljnost. Ranka nije shvatala da to nije policij ska palica. irila je oèi i èuljila u i. biæu u utoj ko noj jakni. piæu kafu i gledaæu prolaznike . Pre nego to je udahnul a sa namerom da pita ko je on. Ranka se zbunila i ni ta nije mogla da izusti. a novinarski sta prodornost. Meðutim. ali ne po plitkom sprudu. ali se alio na dr avu koja mu ne dozvoljava da raskrsti sa njivom i posveti se ljunku koji je u dana nje vreme bogom dan. zavr ava na sprudu. kada je prisustvovala slavi i èula gorku ispovest jednog seljaka pokraj Drine.

kuvala i pila kafu.pi kila. Por ed zebnje i teskobe. nije oseæala veliki strah. zatim etkanje u svim pravcima. Neko bi se iznervirao to èitavih petnaest minuta ne dolazi autobus. uvek bi joj pred oèima bilo njegovo nepoznato lice. za koji je znala da neæe naiæi. kojeg je oko moglo da registruje. Kada je napustila zgradu televizije. sve dok joj se nije ukljuèio alarm na mobilnom . a u njenom sluèaju neobavezno pogledivanje u svakog ivog stvora. Nervozno èekanje podrazumeva neprestano izviravnje na ulicu. ali ona je samo . od etala je do prvog autobuskog stajali ta. koji joj je dao do znanja da treba da krene na sastanak. Nervozno je èekala autobus.

. Najednom se prenula. Oboje su registrovali konobara koji se pribli avao i strpljivo bez reèi èekali da je uslu i. Ne duguje mi ni ta.Aha sada si se uverio da mi je veoma stalo.Hteo sam da vidim koliko ti je stalo do informacije. gde je na uglu jednog rafa. Tapacirana. odmah ovde u kafiæu. tu su i biografije.Za to me zeza ? .Ne. Ta imena i bigrafije su samo izgovor da bismo se sastali .Po tovanje Ranka. kako znam ta ti treba? . . . Verovatno ti je sada jasnije. Elem. otkud znam ta ti treba. delimièno zaklonjenu granama obli njeg drveta.Da. ja sam Borivoje. .Ja sam policijski inspektor. Zadu en sam za komunikaciju sa novinarima.Ma to ti je u opisu posla sad se i ja malo zezam Borivoje. Kola amerièkih akcionih filmova. da je to sve mo da neka prevara. Gledala ga je pravo u oèi i èekala da zapoène prièu. Mi ti damo materijal.Jesam. Ni ta joj nije preostalo. Borivoje je ustao i pru io ruku.Drago mi je. zavr io se kada je kroz staklo kafiæa ugledala utu jaknu. visoka. a ti kao novinar napravi prièu. koja se spremala da zakoraèi u kafiæ. . u kojima neko nekog prati. barska stolica ulila joj je oseæaj sigurnosti.Ma da. èiju je sliku stvorila refleksija skoro opranog stakla. a ja tebi? Znao je da tu nema mnogo filozofije. sve vreme se pitam ko si ti? . .Verovatno se pita . . ali stvar nije bila tako jednostavna da bi mogao u jednoj reèenici da objasni ta u stvari eli. Zar ne vidi da sam ozbiljan? . .Ti meni vlasnike ljunkara. Pe aèila je oko pet minuta kroz krivudave doræolske ulice i u la u samoposlugu. . Kada je bila na rastojanju od oko dva koraka. Stranac postaje obièan stranac od koga treba da uzme intervju. ne to si prevideo. èiju su liniju presecale raznobojne haube. Nudim ti ansu da stvori emisiju. . ali je probala da prikrije sa ironiènim pitanjem . . Izvoli sedi.Znam. jer su èekali da se konobar okrene i zapoène petometarsk i njihajuæi hod sa praznim anjcerom u ruci. Neka se zove neka se zove Rotacija. Pretpostavljam kriminalne. Naruèila je obiènu kafu. sa pogledom na ulicu birka la deèje èokoladice. ali mi nije jasno za to mi se nisi predstavio kada si me nazvao? . Napravili su kratku stanku. Izvadio je iz d epa. koja æe se tek kasnije otkriti i neve to je poèela da napipava koliko u njegovoj prièi ima istine.Ovo je tvoje. Iza la je iz prodavnice i nastavila smirenim korakom da koraèa trotoarom.Ne zezam te. papir presavi jen na èetvrtku i stavio na sto. Stranac je pratio njenu figuru.Zna se ta narod zanima. jer je shvatila da on zna kako izgleda. a tvoje bi bilo da to lepo prezentira narodu. da sada mi je mnogo jasnije. ba mi je drago da je tako. hteo sam da ti ponudim saradnju na du e staze.pogledala na sat i nastavila pe ice. .Opa. Nije mogla da sakrije odu evljenje. . ja nemam emisiju. Mi bismo te snabdevali policijskim materijalom u vezi aktuelnih kriviènih dela. sem da se nasme i.

. Ranka se potrudila da èuðenje ne izaðe iz njenih oèiju. letimièno je pogledala legitimaciju i u stavu mirno klimnula glavom. Gled ala je automobile i pogaðala koji bi mogao njegov da bude. koji je poèeo da se kotrlja negde ka Dunavu.Odlièno ime. . Kolima. Pre nego to je krenuo. a i èeznuæe kada se istope njihova vozila u nekoj visokoj peæi.. samo da popijem kafu. a on je zastao kod crvenog Juga. jer jo uvek nema nikakvog dogovora. U ao je u naselje na obali Dunava i parkirao na parkingu. Ba u duhu naroda i policije. . jer je Borivoje elegantno ra nirao jaknu.Sumnja u mene? .Dobro.Bilo kako.Hoæe da je polako izvuèem sa dva prsta? . Na svaki njen aljiv komentar. ili joj se ne izmig lji smeh iz ponekad neposlu nih usta.Skuvaæu ti novu u kancelariji. Hoæu da vidim legitimaciju. Kafom je htela da dobije na vremenu. H tela je . jer je pretpostavio da vi e nema prepreke njegovom zadatku. a ona prema izlazu. koja se istop ila pod naletom tranzicije. Pojavio se na vratima i izvinio. koja je bila samo u reèima. . a on je jedina osoba koja zna gde je blato. jer je zakljuèavao vrata ali je èuo njen pomalo usplah iren glas. Koraèa li su desetak koraka. on je bio ozbiljan i njene komentare nekako prebaci vao u njegovu korist. Njegovo voðenje igre pre lo je u bezobrazluk. Ustali su istovremeno bez reèi. . Ti ina i obostrano streljanje oèima nije dugo trajalo. Pomalo ljuta na sebe. a krajièkom oka je pratila njega . pandur je to. Iza li su iz kola. . kako bi se malo pribrala. Stajala je na èi stom trotoaru i mirno posmatrala parkirane automobile du ulice. Ðavo bi ga znao. naravno. ide ispred nje i pov remeno joj pru a d entlmenski ruku. kada mogu da se malo pobli e upoznam sa materijalom? .Aha va i. zaobi ao kola i mirno pru io tra eno. Pitoma Portugalska muzika pokrivala je zujanje savr eno èistog auta. a on u svom uspehu.Mo e odmah. kao da je htela da mu da do znanja da je spremna bez pogovora da ga prati do sledeæeg nivoa njegove igre.Ovde nema policije. jer koristi svaku situaciju da pridobije nekog ili neku informaciju.Poka i mi znaèku. Nije vi deo kako ga Ranka sumnjièavo gleda. Moja kancelarija je na pet minuta odavde. a ona nije stigla da izvaga koji je automobil i nspektorski. izvadio je d epni plejer i pomoæu nekog kabla u tekao u radio. sem nekoliko vozila biv e radnièke klase. kao znak da mu veruje. jer oèigledno vi e se nije oseæala kao da uzima intervju nekom strancu. On je vratio presavijen papir u d ep i krenuo prema anku. ali nije imal a kud. otvorio vrata i rukom pokaza o da mo e da uðe. Mo da se znaju ili pak eli bolje da ga upozna. samo da je vidim. samo stambene zgrade i drndavi Jugo. jer su svi spadali u prosek. Strpljivo ga je gledala dok æaska sa ankerom i komentarisala u sebi kako je pr avi pandur. Osetila se kao da ide kroz moèv aru punu ivog blata. Ona je u ivala u muzi ci.

. . zaplenjeno je nekom kriminalcu.Ma da. slu beni je. .Ih.A d ipovi se ne zaplenjuju? . . time se vozite? .Nije moj.Izvini. izgubila sam iz vida da je ovo tvoj auto.nekako da ispegla napetost koju je stvorila.

Zalupila je vrata od kola u ulici naspram televizije i krenula sigurnim korakom ka pe aèkom prelazu. Èestitam.Dvadesetak. Prièamo o mom privikavanju na novi stan. a ona je izabrala liker. oboje su znali da æe sav posao oko ubeðivanja preuzeti na sebe materijal koji joj je ponuðen. smisliæe kako æe da popuni . . Podsetila je sebe na samokntrolu. Videla je ljude na autobuskom stajali tu. Kada je omirisala èa icu sa likerom i kucnula se u èast. jer je elegantni pokret enske leve ruke. kako bi pri krila pljuvaèku odu evljenja. Uostalom inspektor ne treba da bude upadljiv. Tek ga sat vremena poznaje. prepustila se æaskanju bez pomisli na poslovna pitanja.Napredujemo. Pojavio se. D entlmensko otvorenih dvoje vrata. Pozdrav bez stiska ruke i kreæemo dalje. dao do znanja mu kom mozgu da je vreme da se zajednièko vreme. ali se prodaju i novac vraæa narodu. prethodilo je ulask u u oskudno name ten. kako se naginju nad ulicom i nervozne poglede upuæuju u daljinu ili èasovnik. ali promenjena boja njegovog glasa slikovito joj je pokazala da je preterala. Æaskanje nije dugo trajalo. Koliko imate spremljenih filmiæa? . Hajde pusti jo neki. .Samo jo da ubedim urednika i direktora Rekla je to nekako zami ljeno.Ba tako. Zarobljena sam u svetlu i batu nervoznih koraka na ploèniku ispred Bilet Servisa. Rotacije.Vidno. Pome ano svetlo zbunjuje mi èula. Meni prija . koja joj se stvarala u ustima. Imala je na umu jo neka pitanja. Odgledala je prvi kratkometra n i film i prokomentarisala. Oko èeka njega. prisetila se samo pitanja u vezi stana gde se nalaze. Imaæe dovoljno za mesec dana emitovanja. diskretno je stavila èokoladne bananice na tacne. * Mrak je udavio dan i dozvolio reklamama da poka u rasipni tvo grada. Dok je on pravio kafu. zar ne? . iz iroke lepeze ponuðenog piæa. tvoje Rotacije. Iz torbice za dokumenta izvadio je disk i bez reèi ubacio u plejer. a ona je veoma èesto srkutala u malim gutljajima kafu. ali je vi dim.Koraèaju æutke ka ulazu. do sl edeæeg susreta. Glava èeka znak od oka. tako da æemo moæi kontinualno da te snabdevamo filmiæima. .D ipovi se zaplenjuju.Vi ste se ba potrudili pri snimanju i monta i. Ne èujem fontanu koja je na deset koraka od mene. pretvori u lepo provedeno zajednièko vreme i nastavi da ih vezuje samo kroz poglede na sat ili najave programa. a nova hap enja se snimaju. koja je smislila tokom kratke vo nje . za koji su oboje bili sigurni da æe uskoro uslediti. kao da je pred sobom imala neizvestan posao. Tebi ostaje da popuni emisiju sa komentarima i statistièkim podacima i ma tovita si ti. kasnije æe isplivati neka druga mafija . kao da je na tri. jednominutno æutanje u liftu i gledanje u stranu. Krenule su pokretne slike. Dva poluskupljena stopala èekaju znak iz glave da kre nu dalje. Mo e da napravi neku specijalku sa onom tvojom ljunkarskom mafijom. ali èist stan. Ranka oseæa njegovo ignorisanje i bez taktiènosti nastavlja. . Meðutim. ali po to je obeæala sebi da neæe vi e da ga pecka. ali ih je usled euforije trenutno zaboravila. Skuvao je obeæanu kafu. ta ako moja stopala krenu nekontrolisa no da igraju kolice? Onda bih morala da bacim kredu koju nemam.

Hajdemo levo. Sedamo za sto. kratak udisaj. Gurkam ga i tiho ka em. Upirem pogled ka mrdalici. ali na moju trenutnu sreæu i kolektivnu trajnu nesreæu erotika je to talno poistoveæena sa seksom. Ovog puta nisam prigovarala da poljubac dugo traje. a mo emo i da prièamo o alarmima. . iz kog ne dopire glasna muzika. U slabo osvetljenom uglu èami mrdalica kojoj ne mogu da predvidim pokret. Desio se neoèekivano. a on zabacuje glavu. koju neko veæ pokreæe. a svetla su sve prigu enija. predla em da negde sednemo. Bitno je da sam je napokon osetila. Sa osmehom potvrðuje i ka e kako bi joj pasovao neki zavuèeniji kafiæ. a ruke nam se jo laganije nji u. kao jednom velikom vijaèom mogli da premostimo parkirana kola. sve dok nismo prste prili kom izlaza na tren rastavili. koji jo vi e istièe skuèenost ulice. Kreæemo ka drugoj mrdalici. Iza nas èujem sve bli e korake. Sa eljom da se tako nastavi. Pometnja u mozgu. Mrdalice smo pokretali i sa ukr tenim pogledima pratili. Vijaèa ima dva kraja.to ga vidim. stvorile su plamièke romantike u nama. koja dr e ruke razlièitih ljudi. Prilazimo do postolja. Iz daleka se vidi da nema vulgarnosti. Pokret njegove ruke izaziva irenje njihovih ruku. To samo mo e da ispadne u vidu postera iz dvadeset god ina starog èasopisa. Imam oseæaj da bi sa na im rukama. Koraèamo uskim trotorarom. samo znam da koraèamo po ploèniku i polako presecamo osvetljene izloge. Stojimo nepomièno. a krajièkom oka vidim nadolazeæe siluete. pored mrdalice na kojoj momak stavlja devojci ruku u kosu. Ovog puta uzimam ulogu predvodnika i prvi se penje m uz uske stepenice. shvatio sam da sam akter produ enih starih scena. na kojoj su dvoje okrenuti jedno prema drugom i dr e se za ruke. usne se odvajaju i ostavljaju oèima da razvijaju po udu. Taman kada sam pomislio da æu da zapoènem novu neuspelu scenu. ne smeta mi. Pisak senzora na ulazu nije dozvolio nadolazeæoj jezi da se ustolièi u mom telu. Pogledom se usagla avamo da on pomeri mrdalicu. Prve iskre proleæa. obnovilo je scene zapoèetih dodira i neuspelih poljubaca. Produ ili smo pravo i posle tridesetak koraka zastali i pogledima se usaglasili da nema svrhe stajati ispred kafiæa.Ma bolje desno. Dolazimo do malene raskrsnice. koju pokreæem i èekam ta æe da se desi. a tela im se pribli avaju sasvim dovoljn o da im se usne spoje. Zastajemo ispred neke galerije. Prsti su se zamrsili u njenoj ko si. pokazuje d a uðem. Bez reèi prilazimo prvoj mrdalici. zateèeni prizorom. zbog svog karaktera mame osmehe u radoznalim ljudima. koji sa dve strane okru uju udobne klupe. Pri ulasku primeæu jem galeriju na kojoj nema ljudi. svetlo ispod mrdalice prolazi kroz ice i obasjava nam lica. Prste iz kose odmrsujem. da mnogo traje poljubac. Hodamo lagano. Svakim korakom smo bli e kraju ulice. Podi e veðe i potvrðuje. a usne krenule u istra ivaèki pohod. èista erotika. . Njeno lice pro arano senkom mrdalice. trenutak u ivanja. Devojka momku cepa ko ulju. gde mi d entlmenski rukom i polukorakom u stranu. Ne znam gde smo krenuli. * U novinama je pisalo da mrdalice obiluju seksom i pomalo sam se pla io kako æe Olja reagovati. Oseæam njegove prste u kosi i pogled na mom licu. na prvi poljubac. Mrdalice na postoljima i zidovima. . spu tam ruku i pu tam ih da se ponovo zamrse meðu njenim prstima.

jer sam prvih godinu dana radila u koli na Du anovcu. pa ako sprema neku plavu ribu savr eno æe se slagati. Pu tam sa plejera. Zaboravila sam da ga pitam koju ribu sprema. Zidovi su reljefni. ali me ne zanima arenilo korica. . Postoji ne to to se zove praktièna blizina. ali sam se malo drznu la i zatra ila piæe. ako ga pred polazak pitam. privlaèi pogled kao da je èudo ive prirode. to je samo kamufla a. kao i svakodnevna prièa telefonom. elim da se probudim pored njega. prljavo beli i haotièno isprskani sivom bojom. Ormar mi je na dohvat ruke i njegove stala e su pune nekih sitnica.Ne. * Nakon sedam dana od pomeranja mrdalica. Na vratima poèinjemo da se ljubimo. .Pu ta muziku sa deka? . Pogled mi je nemiran i farba nevidljivom farbom èitavu sobu. Sme ta me u jedinu sobu koju ima. Sa èa icama u ruci pojavljuje se trenutno èudo ive prirode. ali svaki put kada je skinem sa njenih usana postaje mi pitkija. a odsu stvo tuðih pogleda smo maksimalno iskoristili. a skale sam povezao direktn o na plejer. èuènuo je ispred mene i poèeo rukama da mi mazi butine nudeæi mi poljubac. Umesto slika su police. Spretan poziv da mrdalice zamenimo na im telima. a svak im dodirom hrabriji.Kako kada dek obræe traku i one skale se pomeraju? . po kome krabaju samo po zgradama koje su preko deset godina stare. ali ovog puta samo mogu da se skoncen tri em na podnu policu koja je preko puta mene. Kada sam mojim butinama dodirnuo njene pomislio sam da je prib li avanju kraj. Èula sam da umetnici imaju neki kodeks. koje igraju u ritmu muzike. Zajedno sa zvuènim kutijama. ali ako sprema plemenitu belu neæe puno odudarati. Ni ta se nije izmenilo. k oje ne mogu da vidim dok ne ustanem. Nije nam dugo trebalo da nastavimo gde smo stali. n a kojima su knjige i diskovi. Èim sam sela. sem ne koliko kioska to je uklonjeno i gomila modernih grafita to je dodato. jer ne elim da mi jedna banalnost pokvari veèe. Nije mi puno trebalo da pronaðem zgradu. Jo kada sam u la privukla me je polica koja je u visini mojih grudi.Priznajem da ti je uspela kamufla a. Talas urbanog izra av anja zahvata sve delove grada. Nismo vi e krivili glavu. Mrtvoj prirodi ivost daje dek sa ogromnim skalama . Ma kupiæu neko blago belo i roze. veæ naslovi. Kupiæu roze vino. koje zasenjuje sve prisutno. koje su pribli ne visine. Obo avam knjige. koju oèigledno veæ neko vreme pijucka. Nisam se probudila pored mu karca od kako je onaj kreten uha p en. Svakim poljupcem bili smo bli i.Dek je autoreversni i stalno obræe jednu istu traku. . Prihvatila sam. Po elela sam ja to i ono veèe. napravile ne to vi e od po ude. Nisam od tada zalazila u ovaj kraj. ali moram da priznam da su jo tri dana ljubakanja po parkovima i etnje gra dom. Vidim dva kreveta i odmah zakljuèujem da je jedan udoban. koju planira sam da spremi. Na e kafe su verovatno istog ukusa. pozvao me je na veèeru. koje me uvek zanimaju. a miris ribe se me a sa mirisom rakije. Mo da ispadnem radoznala ve tica. ali spretnim manevrom Olja je prebacila noge preko mojih i na la se u mom krilu. Ne postoji zgrada koja nije i arana.Pijuckamo kafu i komentari emo mrdalice koje smo videli. .

Shvatam da sam dobro videla. Kada sam imao esnaest.Papreno. izmeðu kojih su kri ke pomorand i. kojeg su varnice umno ile u puno primeraka.Da. Totalno zbunjujuæe i neoèekivano. ta te je navelo da ih sakuplja ? Izvini ja kao islednik . kada bi video moje cipele na istom mestu uredno slo ene u kutijama. poput onog u sobi. . otvori pajz i dodaj mi maslinovo ulje. ali samo one sa vu metrima. Tako sam otkrio da sprava iz sredine sedamdesetih. soli i dva èena belog luka. Prihvatam se roze vina i nazdravljam dekovima. jer sam se u istu uverila kada sam posetila kupatilo. Nije me iznenadila njegova pedanterija u kuhinji. probala sam. samo reci kako. . mo e da zvuèi skoro kao sprava iz sredine devedesetih. napraviæu. ali ipak ukljuèujem svetlo. volim ja da prièam o dekovima. ali samo u mislima. Moram nekako da se snaðem.Ni ta.A. ali ne shvatam ta predstavlja to to sam videla. Nije isto cipela i dek.Pre dve godine. stari dobri radio.Znam recept za odlièan preliv.Zeza ? . Moji su imali gramofon od davnina i nikada nisu bili zainteresovani za kasete. Pred spavanje sam pu tao tiho muziku. a sigurno æe ti se svideti. Nije mi proble m da mu zatra im.Priznajem da izgledaju moæno. a na vrhu su dva ampanj boje. da diskovi su bili papreno skupi tada. Suze sa sveæa polako se slivaju niz njihove duguljaste obra ze i zavr avaju na mesinganom postolju. ali su potisnuli ploèe i tako su postali jedini izvor nove muzike. malko per una.Nije problem. Jo uvek ne znam da li me je vi e uspavljivala muzika ili . . . Vidim veliki broj dekova. a ja sam od d eparca kupio polovan dek kako bih mogao muziku sa pozajmljenih diskova da snimam na kasete . Polako prinosi na sto pleh sa sku ama. Odmah je desno na polici. dodaj malo maslinovog ulja. . . Navikla sam da jedem ribu sa belim lukom. Nije ni trepnuo. Dominiraju sprebrni i crni.Mo e i bez per una. . odmah je poèeo da cedi limun. pravi se za pet minuta. ali ne ide da samo ja bazdim na beli luk.Naravno.Nismo mogli da zakamufliramo elju za poljupcima. Osetio je moje ushiæenje. ozbiljno sakupljam. .Sakuplja dekove? . Zapravo otpili bi po jedan gutljaj kada bi pravili pauzu u ljubl jenju. Bljesak velike sijalice u maloj pros toriji izazvao je varnice u mojoj glavi. . . Varnice prestaju. a ja æu njega za dekove.Ne zezam.Ej. koje smo razmenjivali u pauzama u ispijanju piæa. . otac se odre io i kupio novi plejer. Neka me pita za to imam toliko cipela.Iscedi pola limuna.Nemam per un.Da. a dekovi ostaju uredno poreðani na policama od poda d o plafona. da dobro si videla.Ako izuzmemo radio. Kada smo na na im usnama napravili me avinu rakije i konjaka pre li smo u kuhinju. Otvaram vrata prostorije koja je u rafovima od poda do tavanice. . Kada si poèeo da ih sakuplja ? . da moram da ih odla em u pajzu. . Èek am da varnice proðu i izbri u priviðenje onog deka iz sobe. Nazirem fla u sa maslinovim uljem. Mo da bi i on isto rea govao.

Èvakanje vratanca i u tanje kablova prekinuo je njegov glas. htela bih da te ne to zamolim elim da donese to vi e dekova. U elji da se malo vi e posvetim sebi. ni ta hajde da izabere dekove. a izlaz prvog da se spoji sa ulazom drugog i tako do sedmog.veliki vu metri. nalazi se u ovoj s obi. . .Svi su u radnom stanju. . a on montira kablove. Sada ga gledam preko sveæa kako spretno prstima odvaja ko èice od ribe i protinje stopu od èa e kroz dva prsta.Koliko mogu da izaberem? .Ni ta.Èetiri. . .Fale mi kablovi.Najbolji. Ako je tu. Nije èekao moju reakciju.Ba smo tim. sporo. Ej. onaj Sansui u drvetu. kablovi u ruci i ljap po dupetu izazvali su blagi grè mom u stomaku. mu karci. ja sam poèeo da o ivljavam uspomene i od toga napravio hobi.Hoæu ona dva boje ampanja. hmmm. Ja sam iza la iz pajza. Ja gledam u dekove. . tako da smo slu a li ti inu. Kako je lepo bilo gledati ga dok prièa i secka luk. Kako je èvakao prekidaèe. Ideja je bila da se u svaki dek stave ka sete i pritisne snimanje sa pauzom.Branko. Poèinjem da stavljam kasete. Ugasio je svetlo i pribio se uz moje telo. kada bi momak zaustio da me ne to zamoli. Ukljuèio ih je u struju. a on u mene. . a seckanje mu nije strano. Dekovi ga inspiri u. Zub vremena èini svoje. a on mi se pribli ava i rukom me ne no mazi po licu. O iveli smo tridesetpetogidi njake. On ih je skidao i spu tao na pod. . kako bih sa distance acovala dekove i od uredno poreðane gomile. . elja za nasladom preskaèe sve barijere uètivosti. veæ se okrenuo i nestao u predsoblju. ali ja sam tako jela da mi se ne naduje stomak. Prsti ma dodirujem njegovu ruku. sada me stavlja na raskrsnicu sa deset puteva. tako su se palila svetla na vu metr ima.Sviða mi se tvoj hobi. a on je sipao vino u èiste èa e i pozvao me u sobu. to . Jela sam kao maèka koju redovno hrane. Eh. Zavr ili smo jelo. a ja sam ih prenosila u sobu i reðala kako sam htela. Ne znam za to maèka tako jede. Do lo je vreme za dezert. Ne znam kada æe mi se ovakav trenutak pru iti ponovo. raèunaj na jo tri komada. Mo da se pobojao da æe ostati bez seksa. Sve to sam do malopre po elela. srebrni Kenwood i Kardon.Uf. Koncert broj jedan za klavir od Tchaikovsky-og je pokrenuo vu metre.A. . Njegov osmeh. Nazdravljamo. Da li su svi ispravni? . probirljivo i malo. onu crnu Yamaha-u iii srebrni Technics. gledam ga boleæivo i pravim dubok udisaj. U kuhinji nije bilo muzike. vakanje i povremeno zujanje fri idera. Doneo je sedam kaseta i kablove. ali ne rade svi perfektno. U ao je. Sada shvatam. Ko zna ta bi meni pro lo kroz glavu.ta si ti mislio? . Verovatno je pomislio da je ne to u vezi seksualnog odnosa. da ih poreða ispred stala e i napravi kamufla u. odoh èas do kom ije. pravila bezb roj varijanti sa èetiri i sedam dekova. ostaje mi samo da u ivam. sa diskretnim utim pozadinskim osvetljenjem To mi je nekako ostalo u seæanju. oprali ruke.

Ostala je samo skala na mom risiveru. ali me je uverila u suprotno kada je iznenada u Knez Mihajlovoj u la u jednu knji aru. zbog izostanka oèekivane reèenice. to je dobar znak za na stanak drugih muka. mo e samo da posrne. ali ovog puta gomila ljudi zaobilazi ljude koji su ra trkani po celoj ulici i mirn o èitaju novine.Ma daj otkud ti to? .Te ko * Na severnim obroncima planine Jelice. Mislio sam da u svemu tome nema meru i da æu do kasno posle podne gledati njeno tr upkanje ispred kosog ogledala. Ni ta nismo kupili. sa naslovom pala vlada . Olja. Skale su lebdele svuda oko mene. gde se ena sme ka. tminom pokrivene. Mo da su stali da proèitaju neku bitnu vest. Zbunjeno zastajem i gledam ta se de ava. Kao i uvek. Vrlo je zahtevna. Na kraju se zavr i sa reèenicom. Ne zadr av a se puno oko nekog modela. gomila ljudi se mimoilazi. na trenutke blje tave. Kao u snovima. a skale na dekovima pratile su ritam na ih tela. ali unutra je sve sintetika. Kao pod komandu svi spu taju novine i nastavljaju da etaju. be im od neznanca.ta sam ti rekla? Kao da se ni ta nije desilo. * Na a uobièajena besciljna etnja po centru grada. Koraèamo dalje. . vlada æe se za koji minut povratiti. To je samo flashmob. ne bih znala da ih nisam netremice gledala. ali ako joj se model na oko svidi. Stana je iva.ta god bilo. stidne dlake. To je bilo mesto na kome smo mogli oboje da u ivamo. gu ili su na i uzdasi. Videla bi ih mutne. . Ne brini ni ta.Tebe niko ne mo e da zezne? . ali uvek su bile deo mene. Ne smem ni da zamislim koliku je kilometra u nabila sa onom gomilom cipela u pajzu.Ej. Dok stignemo do susedne ulice povratiæe se. Subota je. ali sreæom nije retka slika videti par. dan za u ivanje. . Naravno.Da imaju rezervnog igraèa ne bi objavili.To je zajebancija . isprobavanje svih cipela koje njeno oko nameraèi. izmeðu nekih zgrada. ali smo barem listali i tiho razgovarali.Zvonke tonove klavira.Pogledaj oko sebe. . jer pored estetike cipela mora da zadovolji i niz drugih kriterijum a. nekada obrnute.Ova vlada ne pada. Svi dr e novine. ali ne shvatam kakvo je to u ivanje èitati novine na sred ulice. . Izlazimo iz knji are i kreæemo ka Kalemegdanu da malo predahnemo.Aaa. . Za razliku od Ranka. Na pet minuta hoda kroz stoletne hrastove od Rankov og groba nalazi se baba Stanin laz. to. pala vlada. Svako modiranje tra i rtvu. poznato stepeni te i natpisi u liftu. ispod æuvika zvanog Èuèanj nalazi se laz koga me tani zovu Rankov grob. èkiljave. otkljuèavam vrata od svog stana. Poljubac za laku noæ. pretvorila se u etnju kojoj je cilj. kroz trepavice ili kapke. . dok me je njegova skala slatko probadala. Konaèno spas. . ali ona priznaje samo rtvu u hodanju dok tra i objekat za modiranje. prespavaj kod mene. b istre. kako je lep model. Sve skale su utihnule. a mu karac ima zabrinuto lice. te se po njoj sada . ali ne sme da dozvoli da te tako neko zezne.

Sporo se probijam kroz gomilu i tra im pogodno mesto za stajanje. Trebalo nam je oko mesec dana da se probudimo jedno pored drugog. jer su ih njihovi vlasnici nemilice na trcali. jer je pijaèni dan. jer je baba Stana imala najmek u vunu od Golije do Rudnika. nisam pogre ila. ali od kako je zadnji ispi snik prestao valjano da pamti karte Stana je izgubila saigraèa.zove laz. ali od kako su je godine stigle. ali nijednom s e nije moglo podvaliti. kako ne bi i èileli pre zore. a bilo mu je u interesu da udovolji babi. kako bi èula neku novost. ali sam u njeg ovom pogledu osetila neku nelagodu. ako je pravilno rasporeðena. jer bi bilo gubljenje vremena iæi u planinu. U Kraljevo je i la petkom. veæ samo èarape. Oseæam miris amonijak a i . da nisam jedne veèe ri izrazila elju da prespavam kod njega. Ne znam kada se kafiæ puni petkom. Parfemi ne mogu da doðu do izra aja od jeftinih limenih trcaljki. Veæ du e vreme ivi po srpskom receptu: malo jedi. Stana je ogrezla u klaðenju. Nijedan vercer nikada nije video baba Stanu. samo poseæuje kafanu ko d zadru nog doma u selu Lazac. Gazda je verovao Stani da æe isplesti èarape. to mo e biti i dobro. te je i ona na la zabavu u tomboli i klaðenju. jer je dobro zar aðivao na njenim èarapama. a ja s am se oslobodila sumnje u moguænost jo veæeg uèvr èenja veze. ali ga je bilo strah da Stana ne promeni mesto boravka pre nego to isplete ono to mu je du na. G odinama unazad Stana je u kafani sa ispisnicima igrala tabliæa. * Pro lo je skoro dva meseca od na e prve intimnosti. Dim i znoj objedinjujuju enske i mu ke mirise u jednu prepoznatljivu sme u neprijatno g mirisa. Mo da ne bi mogla ni tako da pre ivi da njene vunene èarape nisu nadaleko èuvene. Nije se opirao mom predlogu. jer je ona jedini stanovnik toga kraja. Ostalo mi je samo da utvrdim do kojih granica. Nije ni ta negodovao. ali sam i preko slu alice osetila da je zaustavio dah. Do toga ne bi ni do lo. tako da jo j se usadila navika i nastavila je da poseæuje kafanu petkom. jer ovi mlaði su pratili trendove i bili su posveæeni samo tomboli i kladionicama. ali nikog vi e nije zanimao uzrok tako mekoj vuni. zato sam u la oko jedanaest sati. Trago m njenih èarapa jednom je do ao neki prirodnjak iz Kraljeva i konstatovao je da se nje n laz u nauci naziva biogena zona. Dok je bila mlaða Stana je znala da na obramaèi odnese dve kotarice tre anja ili kakvih kru èica èak u Kraljevo. On je te veèeri izgubio deo potpune slobode. Mu a je davno izgubila u nesreænom sluèaju. ali kada umre sigurno æe se mesto nazvati Stanin grob. tako da je poèela kafanu da poseæuje jo jednim danom mimo petka. Jedino su ovce njene d ru benice koje po celi bogovetni dan napasa na njenom lazu. Razvio je neku vrstu posesivnosti . a kod gazde se redovno zadu ivala u èarapama. kada sam mu rekla da u petak elim da izaðem sa Tanjom. Pun je. a za svoje dve æeru ine povremeno èuje da su ive ako joj po nekom prenesu pozdrav iz Beograda. brzo spavaj i ceo dan radi kako bi pre iveo. Nije imao drugu moguænost sem da i on rizikuje kao i Stana u klaðenju. Uskoro je i Stana poèela da prati trendove.

Dolazi konobar. Pomeram nekoliko fla a i stavljam ta nu na sto. Verovatno me je primetio kada sam se probijala kroz gomilu.okreæem se na tu stranu. Naruèujem dva mala piva na toèenje. eljno i èekujem ta dva piva. kako bih napravila utisak da nekog . jer imam oseæaj da æe se tamo naæi neko mesto. Æo ak u kome je stoèiæ bez stolica èeka mene.

ne bih ovako spokojno kroèila nogom na trotoar. Ne mogu ja to. Koliko piva treba da popijem da bih dobila èa u na poklon? Ne valja. ali mi veèeras odgovara. èijeg si postojanja samo ti svesna. kada sam ugledala penu na dnu èa e. Za to okleva . Menjam sa konobarom dve novèanice za dva piva. mo da je tup i neæe razumeti. ta sad? Prazan kafiæ. Lutanje sam privela kraju.Veæ viðeno. pa to je rutinska radnja. Maramicu stavi u d ep. Od kako je srknuo penu Topvara. ionako je sinoæ nestalo tri komada. Topvar. Ka e da ga je u kafiæu privukao poster. koje nisam zavijala u ukras ni . a on se uz reèi zahvalnosti okreæe i odlazi. jer se samo dvoje za jednim stolom u ba ti ba kari. ali nikad ne odem predaleko. Sedam za ank i naruèujem espreso. Ne razmi ljaj ta æe biti posle. iz koje su se sise spremale da iskipe poput pivs ke pene.Htela bih ne to da te zamolim. priroda posla ga i u toj sferi kontroli e. Muzika vi e para u i svojim neskladnim tonovima. nego jaèinom. Nije problem. ovako sam usredsreðena samo na ispijanje piva. Da u tanje pare je prekinulo moje psihièke pripreme.Ti si pisac? . Gibanica se malo ladnula i sasvim je spremna da je serviram. koje mi sporo ide. ne znam kako da ti zahvalim htela bih da ti poklonim svoju knjigu. . njegovo omiljeno jelo. Izvoli Za nedeljni doruèak naumila sam da spremim gibanicu. polako od niraj ta nu i uzmi maramice. da se nije jednom odao da povremeno poseæuje onaj kafiæ na Doræolu samo zbog tog piva. ali se nadam da æe razumeti. Da sam stavila èa u u ta nu.. a ja sela za ank i ne progovoram. Iz jedne èa e otpijam odmah i stavljam je izmeðu sebe i torbe. Iz jednog kuhinjskog dela vadim duguljast uvijen poklon i spu tam pred njega. jer obo ava to pivo pa ne znam kako bih mogla . Hajde Olja. . a sve drugo je veæ viðeno. Lutam u mislima. nekako bih izgledala opu tenije. samo ih uzmi i lagano obri i nos. Ovako.Jaoj. na kome je bila Slovakinja sa ko uljom boje piva. vrata kafiæa su irom otvorena. Èesto doruèkuje burek. ne postavlja pitanje koje je pivo na vrhu lestvi ce. a ovaj roman je moj prvenac. to je samo trenutak.èekam. zato moram to pre da popijem jedno pivo i da se izgubim.. Oval sa uækastobraon parèiæima razbija monotoniju belog èar ava bez teksture. koju mo e z a jedno piæe da prisloni uza zid. nj egovo omiljeno pivo. pokloniæu ti jednu. jer lutanje preseèem s a gutljajem piva.Jesam. Da pu im. Koliko ko ta lom? Za to mora da bude jo pametniji. Vidim anke ra kako se dosaðuje. uhvati je sa dva prsta za stopu i æu ni sve zajedno u ta nu. Reci . Prevrnula sam pola grada da bih na la. . Prepoznatljiva sme a sinoænjih mirisa nestaje u njihovom stvaraocu vazduhu i te i da postane neprepoznatljiva. Nadam se da æe mu prijati moje dru tvo. Ne progovara ni ta van potrebne komunikacije. ta s se skamenila. a i grozim se lopovluka. Najmanje to elim veèeras je neko nabacivanje. Ne volim mraène kafiæe. a i jutro je pametnije od veèeri.Niko me jo nije zamolio da mu dr im glavu dok povraæa. . jer sam mu do sada samo spontano poklanjala sitnice. a pakovanje pribli i èa i.Htela bih da poklonim momku èa u od piva. Podne je. Ne bih znala to. Pogledao me je malo zaèuðeno. napolju je lepo vreme.malo je neobièno. kako ne bi neko pomislio da sam pijandura. Da je neki radnik na graðe vini verujem da bi svako jutro ispijao pivo i imao pozama an stomak. a drugu èa u sa druge strane torbe. ali vikendom jogurt zamenjuje pivom.

Sipam sebi pivo u obiènu èa u i nazdravljamo.Razmi ljala sam da uparimo moj Sansui risiver sa tvojim Sansui dekom. Dok sipam pivo. .papir. da se radi o vikend posesivnosti.elim da donesem moj risiver kod tebe. zatim je moju aku. koju do sada nije videlo. .Èek. Ne progovara ni ta. . Pojavi la se pivska èa a. ali su uredno imali jednu led diodu. a ne stvarni. Ljudi bi da to mirnije glave odu na odmor. za to realni likovi postaju imaginarni. kada sam to dvoje zamenio pravim likovima. ali nije imao prilike da pije pivo iz nje uz d omaæu gibanicu. gledao me par trenutaka i poèeo potvrdno da klima glavom. shvatio sam da sam sporo razmi ljao. èek . Voli m da ga gledam dok jede prstima. Sada mi za tekuæe odr avanj e firme kaplje na slièan naèin. a mora nekoliko puta na dan da se hrani. Najjeftinije je da kom iji ostavi kuænog ljubimca koj i ne mo e da menja ambijent. k oja je blinkala ba kao kod pravih alarma. za to realni likovi postaju bajkoviti. poklopio njegovom masnom akom i progovorio: .Da. Pijaène tajmere sam na flajerima predstavio kao naèin da se potencijalni lopovi odvrate od prljave rabote. Poèeo sam br e da razmi ljam. Kasnije. * Nekada sam razmi ljao o ivotu u dvoje.Samo ka i koji od ona dva eli i doneæu ga sutra.Tek tako? Zar ne bi trebalo malo bolje da se upoznamo? . tako to sam kom ijama pravio alarme za kola koji nikada ne pi te. ali ne elim da te po urujem. samo pogledom prati moje pokrete ka fri ideru. Da sam sporo razmi ljao. nikada ne bi Olja i ja pos tali stvarni likovi. Prvo je zaæutao. na slici je prikazana sa mo neka . uvek je neko nes tajao i prekratio razmi ljanje. Dok sam bio osnovac zaraðivao sam za d eparac. ne znam ta bih ti drugo rekao. klima glavom u znak odobravanja. Nijedan auto nije obijen niti ukraden. Tek kada sam razmislio. elim da ivimo zajedno. Nekoliko puta je imao prilike da pohvali moju gibanicu. a i videla sam ti oèi kada si otvorio. Bli i se sezona odmora. Naravno.Ja sam te dovoljno upoznala i sigurna sam da mo emo da ivomo zajedno. Mislim da je vreme da mu uz gibanicu i pivo serviram jo ne to. kao dete èokoladu. Pojavio mi se oseæaj privlaènosti. . Oni koji nemaju t akvog kuænog ljubimca ili tako pa ljivog kom iju. pribegavaju kupovini tajmera. ali ja ka elja uvek izrodi prihvatljivo re enje. koju je do sada èesto viðao. jer je navikao da svakog petka negde izlazimo. kao kada sam ga videl a prvi put kako jede ribu. Sve zavisi od tebe. Po pravilu te dve funkcije nikada ne bi trebalo da se preseku. ali nis am siguran da li je to zbog alarma ili starosti automobila. .Odu evila si me. ali su to dvoje uvek bili bajkoviti likovi. a realni likovi bi ponovo postali bajkoviti. a da ih to to manje ko ta. odakle vadim pripremljenu bocu piva.Ne treba ni ta drugo da mi ka e . . . Poèinje da otvara poklon.Moram malo da razmislim Ja ne moram puno da razmi ljam kako bih donela zakljuèak. koji æe paliti svetlo i televizor kako oni isprogramiraju i time stvoriti utisak da se n eko stalno muva po kuæi. ali je to sada uradio sa velikim gurmanskim uzdahom.

Kada doðu kod mene u radnju saèekaæe ih vaka i praktièna demonstracija. a oni æe zaboraviti da to . da ne bi potencijalni kupci provalili o èemu se radi i oti li na pijac.kutija.

Toliko uri da èak ni izloge ne pogleduje. Oèigledno nije taj trenutak. ali kada sam se zapitao. Izlazi iz zgrade sa koleginicom. Verujem da æe biti jo veselija kada stigne na odredi te. veæ nastavlja prema Kalemegdanu. Sme ka se dok prièa. a ja zastajkujem na dvadesetak koraka od crkve. Opet po zavr etku posla ide kod Tanje? Ne mogu da verujem. jer mo e da nastavi mimo stanice ili da skrene u prvu popreènu ulicu. Za to mi nije rekla sinoæ? Svako ima svoje potrebe. Dr im odstojanje. Sada ne moram da dr im veliko odstojanje. Poruka od Olje. Zaputil a se prema Trgu Republike. po alje joj poruku da sam je tra io i re ena stvar. Urezala mi se slika biv e devojke. elim taj susret da vidim to pre i da se izgubim. to je dobar znak. bilo je kasno. Smenjuju se dosadni nemi filmovi u kojima se deca guraju i stvaraju jo veæu neizvesnost. No. ali ipak bi bole oèi u pekari. Mo da je pobo na. ali po ovom ispada da negativnu energiju nakupi od kole d o kuæe. Do sada su se dva tipa okrenula za njom. jer je Knez Mihajlova kao i uvek prepuna ljudi. pomno pratim izlaz iz dvori ta i nadam se da Olja neæe preæi ulicu van pe aèkog prelaza. radoznalost se pretvara u nervozu. Nikada sa posla nije do la vesela. koje talasa n jenu juèe isfeniranu kosu. a do tada to nije èinila. stojim za pultom pekare. èesto iznenadne. sp remam se da po urim kako mi ne bi negde iza ugla zamakla. Grickam neke tapiæe. Nije vetrovito. najvi e na psihu. jer bi u tom sluèaju morao kao pijun da podignem novine. Zatvoriæu radnju. a reper mi je njena duga plava kosa. Nisam joj èuo glas. veæ strah od pogre nog emotivno g ulaganja. Pred kraj ulice skreæe ka Sabornoj crkvi. ene se ne okreæu. ali sam i kroz staklo koje pomalo krivi sliku shvatio da se os mehuje. ali znam da joj neke upuæu umerene poglede zavisti ili simpatije. Ak o krene preko ulice ili nizbrdo. za to je iza la iz praznog kafiæa. a ona m i hladno ka e kako je malopre iza la. jer je stajali te prema Karaburmi sa ove strane ispod pekare. Stalo mi je do Olje i nije u pitanju ljubomora. ali kao za inat ona samo koraèa. Olja je krenula uzbrdo. Deluje veselo. Moram da proverim. a ima i pravo da ih nesmetano realizuje. Na Trgu se ne za dr ava. Spremio sam novine. Ona neumorno koraèa. alila se kako joj se deca penju na glavu. danas joj je verovatno poseban dan. Dolazi do kraja ulice i èeka na semaforu. a to je najbitnije deluje. ali njen ustar i brz hod izaziva strujanje vazduha. Da joj nije Tanja drugarica pokrivalica? Mogu da zovnem Tanju na fiksni. Veæ dva dana posle posla ide kod Tanje i uvek mi alje poruku. Èekam i ja. jer se veæ njemu o smehivala u ivo. U celoj radnji to je najjeftinije i prodaje s e. Ali to je samo znak. ali to samo pokazuje u pojedinim trenucima. makar me kaznila inspekcija. koji bi trebao da mi sakrije lice. a mo da i na lopove piliæare. kako izlazi iz kafiæa u kome smo sedeli i javlja se na te lefon.mo da mo e negde jeftinije da se kupi. t o je du e gledam. Bez zastajkivanja prolazi pored crkve. Uvek joj je trebalo po sat vremena da se povrati. Sa kaèketom na glavi. koja je preko puta kolskog dvori ta. Nemam ni ta protiv potrebe da se stalno viða sa Tanjom. Prelazi ulicu i gubi mi se sa . ali imam pravo da sumnjam. Zastaju na kapiji i rastaju se. Bilo mi je drago da pored sebe imam sreænu devojku.

koje je bilo sve manje i na kraju nestalo u prorezu masivnih vrata. ali nju ne vidi. Jedno oko je izvan zida. Nema je. Provirujem celu glavu. Prelazim i ja ulicu van pe akog prelaza i trkom se sjurujem do ugla zgrade . . a ovaj put sa oba oka i manje nervoze. Sporo di em. koja se zavr avale pred irokim stepenicama Konaka Kneginje Ljubice. pratio njeno njihajuæe tel o. k oji vi e oèigledno nema koga da skriva. Preko ulice. jer oba oka vide bolje nego jedno. Povukao sam se ponovo iza ugla. Olja se udaljavala poploèanom stazom.vidika. Koraknuo sam iza ugla. a jo sporije provirujem iza ugla.

kojoj pomraèenje Sunca ne mo e da naudi. Ne seri. Shvatio si to bukvalno. jer prijatelji se uvek naðu u nevolji. prestani da tra i opravdanja. jer se nije upalila ulièna rasveta. Nema svetla ni u pe aèkoj zoni. vodim sa tri prema jedan. Iskoristio si priliku. a ko izgubi plaæa pivo. isti èovek je za ankom i nema posetilaca. Nastalo je pomraèenje Sunca bez najave. sada se i ljutimo ponovo gubi . Moram da potra im adekvatno mesto za moj pomraèeni um. jer se nadam da æe trgovci ukljuèiti svetla u izlozima. a ti ni si taj.Moram malo da usporim sa razmi ljanjem. Gre i . jer verovatno nisam jedini. verovatno èekaju policajce da im lampama posvetle tezge. ali eð za pivom uvek nekog natera da pogre i. ali niko se ne sudara. manje æe da gubi . Uprkos pomraèenosti na ao sam rupu. te ko je upoznati èoveka. nisi prikladan za razgovor. verovatno bi se razoèarao u odabir mesta na koje bih ga odveo. Toliko je mraèno da su èak i fasade izgubile sivilo. Èak ni pr odavci diskova nisu se pomerili. Podi e mi èar av sa bilijar stola. Ne pita me sa kim æu da igram. a ni za igru. Naravno da nisi. da bih gledao izlo bu dva puta ili je htela da ide sama? Èem a sva ta pitanja? Kako èemu? Zar nije mogla lepo da mi ka e kako bi elela da pogleda izlo bu ponovo? Kako ne kapira da joj je ovo najmanje treæi put kako gleda tu izlo bu? O tome nisam razmi ljao. tako se i Olja naginje nad vitrinom . Svojski se trudimo da jedan drugom ne ostavimo belu na pogodnom mestu. Opet ti je ona opravdanje. Hodam oprezno trotoarom prema pe aèkoj zoni. jer mi je popustila koncentracija zbog nje. to samo rade nesigurni ljudi. èetiri prema jedan. Ulica je puna ljudi. naziru se samo senke. Ako bi neko mene sada pratio. po staje prek i . Jo samo ovo pivo i ja napu tam igru. Mo da smo mogli zajedno da se naginjemo nad vitrinom. Nisam bio ovde od kako sam sa profeso rom igrao bilijar. ne bi joj bilo svejedno kada bi ti pomislio da je malo skrenula. trebala joj je sigurnost i potpora. ali n isi mogao da ga ne vidi . Kao to se ja sada naginjem nad stolom. a i ao si u Novi Sad da gleda dek. i ti ne izba cuje sve karte. prebraja etone u èiniji i ostavlja me samog. kada mi je rekla da me je dovoljno upoznala i insistirala da ivimo zajedno. seti se kada si joj rekao da montira alarm. Uvek sjajni krst na tornju cr kve izgubio je sjaj. ali izgleda da to nikom n e smeta. Pogre no si shvatio. za to bi ona pomislila da je neæu shvatiti ispravno. Opa. Branko protiv mene. plati pivo. Da li me je provalila da me nakit toliko ne zanima. jer dobro znam da j e samo moj um pomraèen. Prodoran udarac bele u ostale kugle oznaèio je poèetak najp ravednije igre. Naruèi pivo. za koji si znao da neæe da kupi . Izgleda da je tako. Ni ta se od onda nije promenilo. Ovog puta je ljutina na tvojoj strani. jer je preskup. Sada ti tra i opravdanje. Ne. Nisam. Sada se stavi u njenu situaciju. Ne ide vi e da tra im izgovore. ali prièuvaj se. kako ne bi ponovo realni likovi postali bajkoviti. jer nema prozore i uvek je ukljuèeno svetlo. Zna da gubim. èak je i situacija ista. Kada shvati da svako ima pravo na opsesije. zato to mislim na nju. koji igra protiv nevidljivog igraèa.

Do sada sam ga samo ja zvala i interesovala se kako ide roman. Stalno mi je poturao otrcanu frazu: ista meta isto odstojanje . a ja stvaram odskoènu dasku .ishitren. * Zvao me je izdavaè. on zaraðuje na mojoj intelektualnoj svojini. La emo se vi e od dve godine. Oboje smo svesni la i i igre u ko joj svi pobeðuju. a ja ga la em kako shvatam situaciju. ka e da eli da razgovaramo u ivo. On me la e kako jo uvek tira od petsto kopija nije prodat.

ta eli da popije ? . . najveæi generator sive ekonomije u knji evnom svetu. . ali je ipak gazda.Ne elim ni ta.I ja sam se veoma obradovao kada su mi javili. ali ne mogu da razumem dr avu. sada mi se ukazala objektivna potreba za privremenim urednikom .Ah. znam . a puno bi mi znaèilo. Meðutim.Nestrpljiva sam. ali se nadam da æe ti se svideti . * . kako to da svi vidimo neku pojavu.da bih kasnije zaradila. to sam ih gonila po sajmu kao goniè robova. Bitno mi je da neko odabere kvalitetne prièe. ako je ne to transparentno i neza konito. jer sve to trpim zbog vi ih ciljeva . Ja mogu da dodam. kao plima bez oseke plave na a seæanja i dopu taju zavesi koju pomera dr ava da ostane suva.Ma neee.Misli honorarnim? . Ovaj moj izdav aè je takav.Ako je tako. da su neki pre knjiga prodavali eæerne jabuke i neæe se libiti da se vrate na staro. . nego ovako posle svake reèenice tra i moju potvrdu? Ba je smor. Za to bi moj izdavaè prezao od divljeg tampanja knjiga. a dr ava ne vidi. mislio sam da ti bude urednik te zbirke Koja ljiga od èoveka.Ah. . . ali se ubrzo prizemljim. Mogu da razumem sebe. proèitao sam ja neke prièe. sa mi lju. . Eto. . svi bi u glas odgovorili. dok se to malo razradi zaista treba vremena dok odreðena grupacija ljudi proèita i krene da daje preporuke. Hteo sam da ti ponudim jedan poslovni dogovor. Kada bih pitala onu deèurliju. To je sada aktuelno i uveren sam da æe imati proðu. U pro losti su se ljudi èudili. koja bi se zvala evropske prièe . Prodaja tvoje knjige je krenula. rekao sam ti ja da treba vremena. Pre dva meseca sam napravio konkurs i ljudi su veæ poèeli da alju. kojoj sa istom lakoæom poturaju vaku o broju prodatih primera ka.Eh.Stvarno? Prosto neverovatno . rekla sam ti da idem na nastavu. Inercijalno uvek krenem sa nerazumevanje m takvih stvari. izvoli smesti se. kada bi se klupko odmotalo ne bismo se zaèudili ako bi iza zavese sta jala dr ava. tako da se nadam da æemo uskoro moæi da tampamo drugo izdanje. pismeni su a potpisaæu se ja kao prireðivaè.Olja draga. iza toga sigurno stoji dr ava. Posle je mnogo lak e.Tako nekako Do ao sam na ideju da napravim zbirku prièa. Ako zatra im honorar on æe naæi nekog drugog i nikada neæe pisati na koricama. . nema potrebe za lekturom. ako im sluèajno podbaci prodaja. veèiti naleti optimizma. kada ga dr ava ohrabruje u tome? Ne treba im bolja potpora od zvaniènika.Mo e. . drugo izdanje. No. urim. da se proda ju bez fiskalnog raèuna. a u tebe imam puno poverenje. Nije tipièan.Ti zna da ova kuæa nema urednika i da pisci dolaze sa preporukom Za to ne izruèi sve.Ba si me obradovao . ta povezuje eæerne jabuke ispred sajma i knjige na sajmu. onda pristajem.Znam. koji se ut rkuju da otvore Sajam knjiga. ali ja ne mogu da vr im lekturu i ne bih elela da se potpi em kao prireðivaè. da da Imam radosne vesti.

ali je glas izdao. koje vi e niko ne alje. Ja sam zaljubljen u nju. Da se ne la emo. da li elim da je usreæim zbog nje same ili zbog sebe. a generalno nisu pogodn i za ensku ruku. pa na osnovu njih da ih ispunjava ili moraju da mu se saop te. bez obzira da li su putnici namernici ili starosedeoci. ali znam ta jesam. Krupni beli oblutci. I sada je Lazare v grad. Crkve su za Turke bile svetinje. ali ne znam kako. na bre uljku pored crkve Lazarice. da se izlo ba prvog juna preme ta u Panèevo i da replike srednjovekovnog nakita prodaje muzej u Kru evcu. koji mame poglede pro laznika. Nije se upi kila kada mi je predala èa u i pivo. Jedino to je ostalo od grad skih zidina su ostaci glavne gradske kule. a ona u nakit. Sve to me zanima i ne zanima je izlo eno. iz sve e o i ane trave naziru se nadgrobne ploèe. meni æe se vrati ti kao bumerang u vidu boljeg seksa. koj i samo to ne iskoèe iz zida. ja sam obièan èovek i kao takav sebièno sam biæe. Narukvice i ne gledam. koje su rado ru ili ili pretvarali u konju nice. koja je u to vreme bila plovn a skoro do Kru evca. Ne sviða mi se ba ta poza. Suveniri su ba gde i treba da budu. U samom Lazarevom gradu. elim da joj nekako pomognem u zaljubljenos ti. Nikada se nisam pitao da li èaro bnjak mo e da predvidi elje. Pla io sam se te reèi. Nisam otkrio èarobne moæi i jo uvek ne znam da li sam èarobnjak. jer pored s ebe imam sreænu devojku. Da li bi se zadovoljila replikama? Imam sreæu to ne vozi auto. jer ih ni ona nije puno gledala kada smo se prvi put sreli. a i ja bih zablistao. doèaravaju nekada nju snagu Morave. ali samo na razglednicama. jer to nije za njene tanke prste. odmah na ulazu u muzej. visine estospratnice. Gledam jednostavne oblike i sve vi e se pitam ta je Olja videla u ovom nakitu? Zar ena koja nosi prstenje sa raznim kamenèiæima. Najgore od svega je to nisam ra èistio sa sobom. Put ka muzeju vodi preko platoa gde je nekada bio Lazarev grad. Posetio sam muzej i uverio se da ne prodaju replike. Srbi svetinje po tuju. Sreæa u nesreæi je to su Turci Lazaricu pretvori li u talu i nisu morali za tu svrhu da poru e gradske zidine. pa da se oseæam bogatije. Verovatno bih rekao da sam postavljao alarm u Kru evcu. luda. a na kraju sam je ipak upotrebio. a ta moja sreæa izaziva kod nje ostavljam njenim oseæanjima. ali sada menjam mi ljenje. Bez puno konverzacije uspevam da naznaèim èoveku na ulazu ta me zanima. Jedino to sam tom prilikom korisno saznao je. Stvaram neku vrstu vizuelne maske i odb acujem veliko peèatno prstenje. Ako bih bio èarobnjak i neko m èarolijom stvorio nakit.Zaljubljena je u srednjovekovni nakit. a koliko je luda odlaziæe i u Panèevo da ga gleda. a u tom sluèaju ja bih morao da smi ljam kako sam pre ao trista kilometara u jednom danu. Uvek sam za sebe smatrao da sam nepresu ni izvor ideja. te su okolne kuæe i tale sagradili od kamena istrgnutog iz gradskih zidina. Usredsreðujem se na nakit. Zapravo. Takav odnos za nas ne bi bio su tinski nov. Nakit je jo uvek blizu. ali ako je usreæim. gravurama i sitnim detaljèiæima . to je meni bilo sas vim dovoljno da zakljuèim kako se oseæa kada me usreæi. ona bi blistala od sreæe. meni je dovoljno da vidim njeno sreæno lice. Za razliku od Turaka. jer smo tako ne to nesvesn o praktikovali i u seksu. jer bi moglo da se desi da zapamti poslednju kilometra u.

Prstenje gubi sjaj. a dobija na starini i te i da se poistoveti sa originaln im eksponatima. Ne. Zub vre me- . Dim je nestao. kojim idu svi posetioci. kojim Olja sve vreme gleda nakit. Bronza se stapa sa srebrom i pravi novu bronz u svetlije boje. no ena dimom od srebra izlazi iz vitrine nasta vlja putem. to nije priviðenje. najednom postaje opsednuta jednostavnim oblicima? to vi e gledam u vitrinu dobijam utisak da gledam u prazno. a vitrina je ostala prazna.. veæ specifièno gledanje nakita. Dim s e verovatno zavukao u vitrinu sa originalnim eksponatima. a ja sam progledao oèima. Tako izbledela bronza.

tmini i ti ini muzeja. ali samo spolja njost. a drugi put noæu. Svaka vitrina ima senzor koji daljinskim putem javlja bazi da li je sve u redu. neko iz centra veèernjim pozivom prove ri da li je radnica ukljuèila alarm kada je napustila zgradu i time su eksponati osta vljeni na milost i nemilost. preskoèim malu rampicu. Sa druge strane. pomoæu koje komunicira sa centrom. jer njegov ma sivni gong san pretvara u noænu moru. zaobiæi neko govno u prolazu i napeti se na m i iæe predstavlja malu rtvu za ono to se iza zida pru a. a ta se posle z biva mogu samo da pretpostavim. koje se prostire izmeðu te dve ulice. Sa druge str ane gara a nalazi se dvori te u koje takoðe mo e da se uðe iz parka i sa ulice. Prevariti stacionarni alarm za vitrine nije nimalo lako i skoro uvek je takva ra dnja rezervisana za filmove. za one jo manje po tene. Muzej je sme ten u veoma lepoj staroj zgradi. Obi ao sam dva puta muzej u Panèevu. Postoje jo jedna vrata. Prvi put danju. koje malo razuðuje jedna kamena ploèa sa rimskim natpisom nepoznate sadr ine i ogroman sat. ova se mogu tretirati kao obièna kuæevna vrata. ali prevariti alarm p okretne izlo be èesto nije potrebna èak ni ma ta. koje ne postoje na replikama. Pored samog ulaza iz parka nalazi se banka. Dodu e taj prolaz je uzan i zagraðen niskim zidom. Moja se misija u Kru evcu zavr ila i po ko zna koji put sam utvrdio saznanje. a posebno srednjovekovni prsten od bronze u vitrini nekog muzeja . koji nadzire rad s vih alarma. ali nije i pogledima. Privremenim doseljenjem izlo be muzej je zablistao nakitom. To je jedini logièki put za one po tene. tako da tu nije pogodno za ulaz. da nije sve tako kao to na prvi pogled izgleda.na je napravio gravure i sitne detalje. prekrio bazom utikaè za telefon i time osigurao da . i proðem izmeðu reda gara a i glavnog krila muzeja. koja spreèa va uljezima da se parkiraju. postoji mali pr olaz izmeðu poslednje gara e i zgrade koja se naslanja na zgradu muzeja. od kojih je jedna deo gradskog parka. Neko je pr obao kalupima za prstenje da ukalupi vreme. Nalazi se u samom centru grada i u u ka n je izmeðu dve ulice. ali ako se uzme u obzir da su sa druge strane zid a na tri koraka sporedna vrata muzeja. U redovnim prilikama muzej obiluje siroma tvom. jer oèigledno narodu koji ivi od danas do prekosutra da bi video sutra. Radnik koji je postavljao alarm po tovao je sve k nji ke propise. nije do nakita. koje reditelji pi u sa velikom ma tom. Za razliku od ulaznih koja podseæaju na vrata nekog manastira. a banku uvek nadgledaju kamere. ali oèigledno nije uspeo. koja su naspram glavnih vrata i vode u dvori te. Ako bih hteo da uðem na sporedna vrata morao bih da priðem iz druge ulice. U blizini ulaza sa ulice ne postoji nijedna institucija. za rafio je bazu za zid. Ovaj alarm jedinu vezu sa spoljnim svetom ima putem telefonske parice. za koji su graðani susedne zgrade verovatno pisali peticiju protiv pu tanja u funkciju. spolja njost i unutra njost muzeja. A. Ako alarm otkrije neku nedozvoljenu radnju poziva centar. u koju je predviðeno da se ulazi iz glavnog gradskog parka na ogromna vrata optoèena visokim stubovima. tako da za one malo manje po tene to je jedini logièki ulaz u dvori te.

Dok sam bio u Nemaèkoj Ljubi a mi je bio kao otac. ali ovako ma tu ostavljam za kreativnije stvari. koji je naravno na identiènom mestu. gde su takoðe vitrine. koja nije imala jednosmerni karakter. . Da se alarm oslanja na mobilnu telefonij u. ali pogledom u susednu sobu. Na prvi pogled deluje da bi alarm uspeo da javi centru bilo koji poremeæaj. jer su te dve sobe nekada bile kancelarije. do izra aja dolazi isti takav utikaè. kao onaj sa druge strane zid a. morao bih stvarno dugo da ma tam. Ljubi a se nikada nije izja njavao po pitanju dece.neko ne preseèe telefonski vod. Izmeðu nas se razvila ljubav.

. ostaje mi jedino da se obratim Ljubi i: . .Saslu aj me pa prosudi . to je posledica na eg preæutnog dogovora. nije imao kud. Po t o su univerzalni saveti rezervisani samo za dubokoumne romane. tako te ko pitanje. ali me strah da ona ne posumnja. brak bi sigurno propao.Treba ti savet.. ali smo to uradili preventivno. nastavljam dalje hoæu da ukradem jedan prsten iz muzeja i poklonim ga Olji. ali samo jedan prsten i ni ta vi e. Ipak progovara.Stvarno eli da je vidi sreænu? . koje smo proglasili za najopu tenij e stanovnike Save i Dunava. ali ne odgovara. Verovatno ne bih. jer jo uvek nismo smislili kako da joj ga predsta vim. Deca bi prezrela oca. kao to meni ne prija njeg ov pogled.Treba mi savet.Veoma . Igrom sluèaja nije nas zabolelo. jer prijatelj se ne post aje preko noæi.Aha Zato to sumnjam da bih na ao enu koja bi trpela lopova. Ako si sa nekim dobar prijatelj.. sine.Dugaèak ti je uvod . ali mi je problem da se vraæam na deo zajednièkog ivota.ali se moglo naslutiti da je uskraæen za tu povremenu muku ili zadovoljstvo. mora da ima valjanu prièu. a ako ne bi znala da sam lopov i nekako kasnije otkrila.Branko. Sada se ne viðamo èesto kao u Nemaèkoj. ali odnos se nije promenio. kakvim bi se poslom bavio da je u braku. a gnjurci su prestali da poniru. koji smo izgleda obojica odstranili kao slepo crevo. On zna za Olju.Znao sam da æe me razumeti.Za to? . Kalemegdan je oduvek bio na e sastajali te. .Da. Mogu to da izvedem.Da si u Nemaèkoj bio u braku. kao da je pogledom zamrzao Savu.Kakvo je to pitanje? . Imam oseæaj da sam se i ja zaledio. da li da uðe u taj rizik. a to je verovatno gadan oseæaj. Jedino nismo saznali da li bi bili tako opu teni kada bi led okovao reke. . pa pravim mali uvod. Tra im trenutak da preki nem obostrano u ivanje. koje èitaju oni to tra e neku pouku ili poruku. sada da èujem pitanje. ali Olja ne zna za njega. ja nisam opu ten kao gnjurac. To sam video samo na tren krajièkom oka i nisam smeo da okrenem glavu ka njemu. . Ovog puta smo seli na klupu pored Save i po ko zna koji put se divili gnjurcima. zar to nije pro lost? Znao sam da æe nekada upotrebiti reè. Sumnj am da bi ikada svog roðenog sina obuèavao da krade. sine. . ali po to mu je privremenog sina donela roda u vidu formirane liènosti.A. . ali sada imam potrebu da ga tako ne to priupitam. Iako je leto na pomolu. Nikada ga nisam pitao. jer nikada nismo dotakli temu braka. Sa druge strane oseæam da æe je prsten beskrajno usreæiti. tako sam i mislio Hteo sam da ukradem ne to iz muzeja Brzo se okrenuo ka meni. Oèigledno da mu pitanje ne prija. jer ako posumnja napustiæe me.klimanje glavom je znak da me slu a. jer ne bih nikom smeo da iznesem naumljeno. Mogao bih od nekog drugog da potra im savet. da li bi se bavio onim èime si se bavio? Zamrzao je pogled negde u daljini. ali b i se to svelo na univerzalni savet. A. . veæ na pitanje uzvraæa pitanjem: .Dugaèko je i pitanje. . Nije mi problem da zatra im savet. jer smo znali i po pola sata bez reèi da posmatramo gnjurce.

. koji nije toliko krivudao kao onaj pravi Car ski. * Branka jo nema. . Onda je bolje ovako. zato ih ponekad treba i prihvatiti.Hoæu da vidim taj trenutak kada se zagleda u prsten . a seljani nezadovoljni podr kom dr ave re ili su da preuzmu stvar u svoje ruke. U svojoj deèaèkoj glavi èesto je stvarao filmove.. ka o i svako ivo biæe. to se ranije de avalo. Sve to je trebalo je da u naredni h pet godina na svake dve nedelje rtvuju po jedno june za populaciju Beloglavih Supova i asfal . od kojih je i Beloglavi Sup. Trenutno smo prekinuli razgovor. Meðutim. Oni su se svoje muke re il ali kada su shvatili da im se deca muèe. Obratili su se lokalnim vlastima za pomoæ. Poèeo je da ugovara poslove po kafanama kao i svaki privatnik. Meðutim. Renovirali su o svom tro ku kolu koja potièe iz doba kral jevine i tako smanjili muke oko slanja dece na kolovanje. da od Carskog druma danas nije ostao samo po koji kamen ili kakva isklesana stena radi pro irenja nekada njeg puta. tako da je nakon nekoliko godina pe aèenja. zna i sam koliko cenim tvoje znanje . ali bi oni usled na eg prisustva verovatno ostali nemi i ne bi se ni ta dogov orili. Moj ti je savet da uðe u rizik. stvorio svoj Carski drum prema koli. èuda se ne de avaju èesto.Dobro. dobro shvatam. Nama to deluje kao opu tena igra. Beloglavi Sup je vekovima spajao ljude. u kojima zajedno sa Beloglavim Supovima preleæe ponore i tom prilikom im dodiruje krila. bilo kao grb Nemanjiæa ili upiranjem ljudskih pogleda u nebo. Zar nije cilj pregovora da jedna strana donese pogre nu odluku. ali mora mi obeæati da æe po tovati svaki deliæ moga plana. ba kao i mnogi karavani pre dolaska Turaka u Srbiju. Jeste. kako bi druga dobi la. Kada je Ðorðe pohaðao treæi razred osnovne kole i ao je Carskim drumom. Organizacija je predlo ila model po kome bi imali i seljani i ptice korist. Niko ne bi poverovao da se desilo èudo i da su pet godina seljani jednog sela pokr aj Carskog druma bili u zavadi zbog te ptice. svaka elja ima svoju cenu. Kako bi bilo kada bi privatnici vodili ene i za drugim stolom iste kafane prièale o parfemima i kremama? Iako ne bismo èule ta prièaju pokvarile bismo im koncentraciju. a oni igraju igru egzistencije. pri kojima bi ljudi privremeno zaboravili na èarke i nesu glasice. jer do kole nema puta. Ovaj put se radilo o organizaciji koja se bavila oèuvanjem retkih ptica u Evropi.Ih Ljubi a.Obeæavam. . ali bih voleo da ja razradim plan. Selo je poèelo da odumire. Drugim reèima ne sme ni ta da zabrlja . Kada je zavr io osmogodi nju kolu elja mu se ostvarila. du reke Uvac. ali su ih ovi uputili na jednu od evropskih neprofitabilnih organizacija koje su uvek spremne da pomognu.Nadam se da zna . a ako imaju i ptice ima i organizacija. Ne bi njemu preds tavljao problem pe aèenje. dobro. jer su gnjurci poèeli da igraju svoju igru ponira nja i izranjanja.Dobro. a nisu vi e imali bojazan da æe deca èim zavr e kolu ostati u gradu. Pe aèenje po zaraslom putu ni ta se nije razlikovalo od pravljenja novih staza. re ili su da se pozab ave i tim problemom. a on neka pregovara. da trenutna sreæa nema veze sa trajnom sreæom. Ja æu da èitam evropske prièe.

b ilo bi . Ako bi se privikli.tni put bi povezao celo selo sa kolom. Jedini uslov je bio da se populacija Supova u narednih pet godina privikne na hranili te koje bi bilo na vrhu sela.

Ovaj tip lepo pripoveda. ali ovo selo je dobilo prideve srpsko i evropsko. Druga polovina je poverovala fondu i selo se podelilo. projekat je za iveo. Mo da ima i gotov roman. Postoji dosta sela sa pri devom gornje i donje. tako da ne mogu vi e da uzgajaju kupus. Obiluje ma tom i ima smisao za humor. a ovo mu je samo odskoèna daska. Poslednje godine delegacija fonda je do la u selo sa namerom da ispuni obeæano. Po to se èuda ne de avaju èesto. Ljubitelji ptica ka u da su primetili nove kolonije Supova po Crnoj Gori. Zahvaljujuæi evropskom delu sela. a ako nastavi da pi e vrlo lako mo e da me zaseni. Da vidimo dalje Neka vanzemaljska biæa. pokazali su se i po teni. kako im se deca ne bi kaljavila na putu do kole. Po to je Ðorðe najbolje vladao stranim jezicima poveo je delegaciju fonda do hranili ta. Napisao je u dve uzastopne reèenice kako su vratovima davali èudne znake. ali oni se nisu dali u beg veæ su nekim èudnim krikovima i pokretima vratova davali znake pitomosti. polako krenuo ka litici u nameri da se vine u oblake. ef delegacije se obratio deèaku.Divno. No. i ne bi nikom bilo èudno da je i ovo selo tako podeljeno. ef delegacije je potrèao ka jatu Supova. Pored toga to su humani. Ovog puta Supovi nisu gledali se lo iz vazduha. t e su svim dr avama sveta poslali dopis. Naravno.opravdano napraviti asfaltni put kroz celo selo. pa su naznaèili da im zapravo treba jedna pit . nikog nisu hteli da dovedu u zabludu da æe sir ov kupus transportovati negde u svemir.Za to su ovako mirni? . Idi ih malo pojuri da vidimo kako lete. ef je ljutito konstatovao da su krila plemenitih ptica atrofirala i tako su se pretvor ile u æurke. Pomoæu zraka nepoznate strukture. a organizacija bi iz fondova ka snije otkupljivala junce za potrebe ishrane Supova. Leteo je spu te nih ruku i dodirivao krila Beloglavih Supova. spal ili su po nekoliko napu tenih objekata u svim veæim gradovima irom Zemlje i na human naèin su pokazali da ele dijalog. u kome su naznaèili da je na njihovoj planeti do lo do klimatskih promena. ponavlja se. Odvojiæu ja tebe na stranu za sv aki sluèaj. neæe mu biti problem da to uvidi. koja su ljudi prozvali Marsovcima iako nisu znali sa koje planete potièu. ali polovina sela je posumljala u dobre namere fonda i predlo ila je da s ami podaspu put barem za irinu staze. Do li su do visoravni odak le su zajedno sa Supovima mogli da gledaju celo selo. Svake godine struènjaci su posmatrali ptice koje su se mno ile oèekivanom brzinom. koji je preko potre ban za opstanak njihove vrste. Niko nije sumnjao da se Supovi neæe uobroèiti. B osni i Hercegovini. Deèak je krenuo ka Supovima. zato ih ponekad treba i prihvatiti. . vrlo su lako porobila Zemlju. Seljani su prestali da hrane Beloglave Supove i uskoro je harmonija zavladala selom. ali oni su se samo zbijali u gomilu i vratovima davali neke èudne znake. Ðorðe je za mureo.Hranimo ih veæ pet godina. Cela delegacija je demonstrativno krenula niz strmu stazu koja je vodila iz sela . . Hmm. Lako su svi preraèunali da sto dvade set junaca vredi sto puta manje od asfaltnog puta. Hrvatskoj i Albaniji.

a on æe mu se na adekvatan naèin okazati.oma bakterija. . Jedan izaslanik je najavio dolazak i u Srbiju. Zahtevao je samo da u dvadeset dva èasa predsednik bude sam u skup tini. kako ne bi Zemljani mogli da prave strategije u pregovorima. koja se dobija njegovim ki eljenjem. Kada su se uverili da Zemljani neæe zloupotrebiti njihovu humanost poslali su istovremeno izaslanike u sve zemlje sveta.

Taèno u dvadeset dva èasa po lokalnom vremenu, vanzemaljac je pokucao na vrata skup tine. Predsednik je znao ko dolazi, jer je samo najvi i vrh bio upoznat sa njeg ovim dolaskom, ali nije znao da æe se pojaviti neko u oblièju èoveka sa slu alicama na u ima. U i èekivanju tog biæa predsednika je oblilo sedam voda, ali kada ga je video pre stao je da se znoji, jer su mu sve ivotne funkcije spale na minimum. Vanzemaljac mu se obratio na teènom srpskom. - Po tovanje gospodine predsednièe, drago mi je to vas vidim. - I meni - nekako je uspeo da promuca predsednik. - Ja bih vas zamolio da pro etamo malo po gradu, a usput æemo poprièati. - Mislim da bi bilo bolje da prièamo u skup tini. - Za to? - Neæe nam niko smetati u prièi. - Meni ni ta ne smeta, a eleo bih da vidim Beograd. Da li se vi to pla ite da etate po gradu? - Ne, ne, nikako. - Delujete mi veoma upla eno. Napraviæu nevidljivi tit, tako da æete biti bezbedni. Hajdemo. Krenuli su u etnju. Predsedniku nije trebalo dugo da se vrati u normalu, jer je vanzemaljac poèeo da prièa o sportu. Divio se srpskim sportistima, to je predsedniku veoma imponovalo. Vanzemaljac je zastao pored jednog izloga. - Kako divne cipele. - Da, da, italijanske su. Nastavili su etnju u miru i harmoniji. Predsednik se opustio kao da je pored njeg a predsednik neke susedne dr ave. Zastali su kod jednog kioska. - Predsednièe, da li mo ete da mi kupite vakaæu gumu, nemam va eg novca. Predsednik se samo nasme io i pohitao ka kiosku. Kupio je desetak razlièitih vakaæih guma kako bi udovoljio vanzemaljcu. Sa velikom zebnjom predsednik je otvorio aku i ponudio vake. Pla io se dodira. Vanzemaljac je letimièno pogledao vake i dodao. - Nemate vi e one Bazoka D o i one kao cigarete? - To je pro lost, probajte ove uvozne, odliène su. - Ne hvala, probao sam veæ. Predsedniku je laknulo, jer ako mu naredni put zatra i sendviè, la e æe mu uruèiti bez dodira. Nastavili su etnju u miru i harmoniji. Zastali su pored izloga jedne velike knji are. Vanzemaljac je gledao tridesetak sekundi izlog i nastavio dalje. - Predsednièe, da preðemo na stvar. - Sla em se. - Sav kupus koji otkupimo platiæemo u zlatu, jer toga ima u izobilju na na oj planeti. Mi znamo va e kapacitete u proizvodnji kupusa, tako da - Mi mo emo da udesetostruèimo proizvodnju kupusa. - Ne prekidajte me dok prièam. Ja sam zavr io svoju misiju ovde. Vidim da ni ta ne proizvodite, èak vam i evropska knji evnost dominira u knji arama. Zato sam odluèio da vas pripojim Evropskoj Uniji. U Nemaèkoj æe biti montirana fabrika za preradu kiselog kupusa. O kolièinama koje æete morati da isporuèujete biæete naknadno obave teni - Ali - Budite demokratski i ne prekidajte me. Moj zadatak je bio samo da odluèim kojem centru da vas pripojim, a centri i kolièine su unapred odreðeni radi lak-

e eksploatacije resursa. Predsednièe, ja æu vas sada napustiti. Imajte u vidu da ovaj tit vi e ne deluje. Niko nije video kako je vanzemaljac do ao u Srbiju, a predsednika je oblio hladan znoj tako da nije primetio kako je vanzemaljac nestao. U istorijskim ud benicima svih zemalja sveta ubele en je datum dolaska vanzemaljaca na Zemlju, a u srpskom ud beniku je konaèno zabele en datum ulaska Srbije u Evropsku Uniju. Ovaj ba i nema neko pripovedanje, ali pogaða pravo u centar. Ne predstavlja nikakvu opasnost, zato je idealan za ovu zbirku. Uf, sklapaju mi se oèi. Veèeras nem a vi e prièa, jer bih mogla nekog pogre no da ocenim, a to ne bi bilo dobro. * Kada je direktorka muzeja u Panèevu otkucala ifru na alarmu, koji se nalazi na zidu odmah pored ulaznih vrata, udahnula je i pomislila kako je èeka jo jedan obièan dan. Takav oseæaj je imala i dok se pela na stepenice ka prvom spratu, gde joj se nalazi kancelarija. Dok je otkljuèavala vrata mahinalno je pogledala niz hodnik, koji su parcijalno presecali sunèevi zraci i jasno oznaèavali gde se nalaze prozori. Negde na sredini hodnika, gde je purpurni tepih obasjan sunèevim zracima gubio kraljevska obele ja, nazirali su se neki sitni predmeti koji njenom iskusnom kustoskom oku nisu mogli da promaknu. Mo da bi to to je videla pripisala lo em radu èistaèice, da se srebrni prsten nije na ao na putu sunèevim zracima, u ta se veoma brzo uverila. Nije se puno zadr aval a pored prstenja koje je izgledalo nasumièno pobacano, jer je u letu prepoznala prst enje i uputila se ka prostoriji odakle potièe. Kada se pojavila na vratima stavila je r uku na usta, usled u asnog prizora koji je videla. Odmah je obavestila policiju, kako inaèe pravila nala u. Lokalni policijski inspektor je izvr io uviðaj i po to je procenio da je kraða specifièna, obratio se specijalnom odeljenju kriminalistièke policije u Beogradu. Jedini na raspolaganju je bio inspektor Majstoroviæ, koji se odmah sa prateæom ekipom uputio k a mestu izvr enja kriviènog dela. Tamo ih je doèekao lokalni inspektor sa in enjerom iz firme koja obezbeðuje objekat. Majstoroviæ se upoznao prvo sa kolegom, potom sa in enj erom i krenuo u obilazak muzeja. Kolega mu je pokazao vrata na koja se sumnja da je lopov u ao u muzej, ali Majstoroviæ je samo dao znak tehnièarima da obrade mesto i zaputio se na sprat ka jedinom moguæem mestu za eksponate. Pred kancelarijom ga ja saèekala upla ena direktorka muzeja, koja je mislila da æe je inspektor iz Beograda ne t o ispitivati, ali sve se zavr ilo na formalnom upoznavanju. Koraèali su sva trojica æutk e kroz hodnik, a razbacano prstenje, koje je bilo blizu vrata nije izazvalo veliku pa nju beogradskog inspektora. Samo je zavirio u sobu u kojoj je razbijena vitrina, pog ledao letimièno i nastavio dalje niz hodnik. Zavirivao je u svaku prostoriju sve dok nij e ugledao razbijeno kuæi te alarma, kome se pribli io sa velikim oprezom kao da je bomba. Poèeo je radoznalo da zagleda alarm èiji je najveæi komad bio odmah pored zida, a osta li deliæi rasuti po parketu do polovine sobe velièine tridesetak kvadrata. Nekoliko put a je pogledao smrskano kuæi te alarma iz kleèeæeg polo aja, podigao se, otresao sitne komadiæe sa pantalona i odluèno rekao:

- Za to ste mene zvali? Zar nije sve oèigledno? - Inspektore, ovde ni ta nije oèigledno obratio mu se panèevaèki kolega. - Lopov je izdrobio alarm, uzeo je ta je hteo i zbrisao.

Mislite? . . Gospodine in enjeru. Kolege su ostale nasamo u ti ini muzeja. In enjer je jedva èekao da napusti muzej. jer taj alarm ne mo e tako lako da se onesposobi. Postoje dva sluèaja.Da.Praksa uvek zezne teoriju. . ali vredan. .Upravo je tu problem. . zato smo pozvali vas. ja æu vas pozvati ako nam ustrebaju neke dodatne informacije. a direktorka i ostali radnici su se nabili u njenu kancelariju. Da li se ovaj alarm ogla ava nekom sirenom u muzeju? . ali ne znam kako je to u praksi izvodljivo. Evo in enjer æe vam podrobnije objasniti rad alarma.Da li vi i gospodin in enjer imate neku ideju kako je lopov mogao da onesposobi alarm bez utiranja? .Jedan.Ba tako dodao je inspektor iz Panèeva. Uop te nema neku vrednost. ne bi uspeo. koju je inspektor svesno primenjivao.Teoretski je moguæe.Koliko je eksponata ukradeno? . pozdravio se i zaputio niz hodnik pribajuæi se uz zid. a nije iz nekog razloga poslao. da li je moguæe da se udarcem onesposobi slanje poruke.. Jednostavno. .Da rezimiramo. tako da i ako je alarm zabele io neku promenu.prvi se izjasnio in enjer. da a. polako Hoæete da ka ete. a Majstoroviæ je zapoèeo konverzaciju: . .Polomljena je sva elektronika koja pamti promene. da ako bi neki fudbaler utnuo ovakav alarm kopaèkom. . . . Da je lopov prvim udarcem onesposobio alarm ili da ga je onesposobio na neki drugi naèin. stavio na blok i zapisao svoje prezime i broj mobilnog.Ako bi prvim udarcem uni tio elektroniku.Hvala vam na uva avanju.Naprotiv.Polako. a da nije uno enjem ifre ili utiranjem. da bi alarm uspeo to vama u centar da javi? . tiho komentari uæi dogaðaj. a da alarm ne po alje centru informaciju o napadu ispod kuæi ta su senzori i pri prvom udarcu poslao bi poruku. . Krenuli su prema razbacanom prstenju. ali ako bi alarm pre iveo prvi udarac sigurno bi uspeo da nam dojavi. hvala vam na saradnji. In enjer je strpljivo èekao i jo jednom dobio ansu da potkrepi svoju teoriju.Ima samo biper koji ima ulogu da obavesti radnike da se ne to nedozvoljeno de ava. Zamolio bih vas da mi javite. jer su se dva tehnièara bavila obradom brav e u prizemlju. jer mu je potrebno samo èetiri sekunde da nama u centar po alje poruku.Vidite. Samo sumnjam da je onesposobljen utiranjem .Tako ka e gospoða kustos. jer mu nije prija la sprdnja sa njegovim zvanjem.Nemam ni ja. jer smatramo da imate vi e iskustva. . ali praktièno to nije moguæe izvesti. ne mogu da je oèitam. alarm je onesposobljen na neki drugi naèin.obratio se in enjeru. . a potom razbijen. . kako ne bi nagazio na neki prsten. . vama izgleda da je ovaj alarm prestao da radi zato to je smrskan. a da biper i dalje radi? . Uzeo je listiæ. ako kojim sluèajem slo ite kockice kako je alarm onesposobljen.Samo jedan prsten. Inspektor je iz malenog blokèiæa istrgao list papira.

Ako mo ete da nam malo pribli ite o kakvom se prstenu radi.Ne znam. jer su tamo stajali direktorka i autor izlo be. Kako bi mi pomislili da je alarm pi tao. istrenirao je sebe da pristupa mehanièki i uètivo. . ta mislite.. verovatno je negde na onoj traci to je lepio staklo ostavio neki otisak. Isti period je u pitanju i isti lokalitet. k ao neizostavni deo posla. . a zavr avaju se stepenice. . . . ali me vi e buni èinjenica da je alarm u jednoj sobi.Da. Meðutim. zbog èega je ovo prstenje po hodniku? .Ne. ali kada se pro vercuje na zapad.Meni deluje da je lopov divljak. izraðen od srebra. sem malo u ari. a ovo ostalo prstenje je varka.Zanimljivo ka ite mi samo jo jednu stvar.Verujte ni ta su tinski. da li je prsten mu ki ili enski? . videla je da se uzalud vratila. livenjem. Postoji moguænost da ih je radio i isti majstor. ka da se pojavila na vratima. Mislim da je onaj èovek to je pristigao autor izlo be.Kada muzej otkupljuje onda nema.Ovo razbacano prstenje? . Direktora se posle dva koraka okrenula. sve to je vezano za pravoslavlje na zapadu vredi. Usledilo je rukovanje i predstavljanje. Krenuli su ka mestu gde poèinje hodnik. . Na glavi je urezana stilozovana arabeska u nielo tehnici. .Da li imate ideju za to je lopov ukrao onaj prsten. . da znate ta mene buni? . Nanosila se na gravure kako bi pojaèala linije. totalno zbunjujuæe. ali ta dva prstena se veoma malo razlikuju. Ako nije imao rukavice.Stvarno ne bih da dajem neke pau alne ocene. koji mu je i posle trideset godina posla mrsko padao. a nije ovaj pred nama? . . Deluje kao aljkav profesionalac. ali postoji jedan veoma slièan koji je izlo en. a takav ne postoji. da vidim.Eh. Èak je ovaj na podu u boljem stanju od tog to je ukraden. Majstoroviæ je pohvalio koleginu anga ovanost.To vam je materija koja ima jako crnu boju. . To je pobacano da bi nas zbunilo. Zakaèio o futer i ispalo mu iz ruke ili ta veæ Su tina je da je naruèen samo jedan prsten. a on po urio i prstenje mu nekako ispalo. Da li mo ete da mi malo pojasnite u èemu se razlikuju ovaj prsten i onaj to je ukraden. a koliko èujem nije ukraden. ali pr i rukovanju i predstavljanju to jo uvek nije uspeo. Krenuli su svi zajedno ka sobama gde su izlo eni eksponati.Da.Nadamo se. jer je shvatila da su za vitrine potrebni kljuèevi. najednom vredi. Za razne formal nosti u komunikaciji sa ljudima. to je ovaj sa poltronskim osmehom prihvatio. No videæemo ta ka u otisci i ostali tragovi. na alost ne.Psten je iz petnaestog veka. . a vitrina koju je razbio u susednoj. To nagove tava da je lopov tipovao odreðenu vitrinu. jer su autor u inspektor bi li u èuèeæem polo aju pored rasutog prstenja. Da li imate fotografiju ili neki crte ? . Zamolio sam gospoðu da ga pozove.Da. Obratio se autoru izlo be: .Tako je.Znam ja. koji je naruèen od strane profesionalnog vercera .A ta je nielo? . Pronaæiæe na i tehnièari ne to.Dobro. ko bi ga znao . .

zato je samo uzastopnim klimanjem glave dao do znanja da razume situaciju. jer je odmah ispod p icerije ugledao konabaricu sa tamnoplavom suknjom. Dodao im je da æe piti kafu u nekoj obli njoj kafani i uputio se ka izlazu. ispred koje je bio meni kredom ispisan na tabli. Iznad njega se nadvila lipa . a potom smireno odgovorila: . . . koja je zavr ila proces formiranja listova i usmerila svu energiju na stvaranje cv eta. ali je odustao. ali ne toliko kao piæe. samo znam da se nikada nisu tako sjaili. vinjaèe i kiselu vodu.. a prilièi eni koja je zagazila u pedesetu. kako . . Znao je samo da mu je potrebna kafa. oslonjena na tok.Ne slu imo ni ta sem kafe. pra tila de avanja ispred kafane. Kafu. Nije imao ohrabrujuæi odgovor. Piæe samo one buækuri e dva ili tri u jedan.Ne umem da objasnim. koja je besplatna. ovo prstenje po podu ima neki èudan sjaj. veæ razlog da se skloni iz ti ine muzeja koja mu nije dozvoljavala da trezveno razmi l ja.Dobar dan. Kada su ga uverili da ide sve po planu. a drugom zagl avljenom o poveæi novèanik koji je virio iz d epa od prsluka. Hteo je da se na ali sa pitanjem. jer je znao da æe prsten koliko sutra otiæi u neku drugu ruk u. belom ko uljom i crnim prslukom. Kada je iza ao iz muzeja. Ako smem da primetim. . Konobarica ga je pratila pogledom dok se neækao u izboru stolova. .U trajku smo i samo slu imo kafu. hoæemo nekako graðanima da skrenemo pa nju da nas podr e.Na e preduzeæe je kupio neki biznismen. osvrnuo se oko sebe i na platou sa desne strane ugledao stolove koji su nedvosmisleno ukazivali da je na ao ono to tra i. a tvrdo je bio ubeðen da bi svako kalemljenje nepotrebnih sitni ca ometalo istragu. da li se radi o kont roverznom biznismenu. Eto. jer nije tako dobro poznavao Panèevo da bi mogao da precizira u kojoj æe kafani biti.Gledao sam ih ja puno puta i po suncu. da onda kafu i obiènu vodu. Kelnerica se ud aljila od stola korakom kakvim je i do la.Mu ki. Za to ste u trajku? Konobarica je jednim poluokretom pokazala ankerici da spremi jednu kafu. .Kako to mislite? . koja je sa anjcorom u ruci. . sa kog je odavno nestala farba. malo sam umoran. Ne mogu da vam donesem vinjak i kiselu vodu. koju ne naplaæujemo. krenula je ka njemu. Pro ao je pored picerije. ako u meðuvremenu pristigne. urilo mu se sa istragom.Da. a kada je odmakao stolicu koja je bila tik do parka. Majstoroviæ se pozdravio i krenuo ka stepeni tu.Izvinite. a nama nudi socijalni program. ne bih rekao da je zbog toga.Sunce. hodom koji odmar a telo. naredio im je da odmah uzmu otiske sa selotejp trake kojom je zalepljeno staklo vitrine i uporede sa tim na vratima . Nije iskljuèio moguænost i da je prsten veæ u neèijim drugim rukama. U velikom prizemnom holu je pri ao tehnièarima i poèeo da se raspituj e o otiscima. koji sada hoæe od ove kafane da napravi apoteku i parfimeriju. jer mu se uèinilo da je prikupio dovoljno podataka. nisam vas ba najbolje razumeo . jer vi e neæe imati gde da piju prafu kafu. pri la je i po elela dobar dan. i ugnezdila se u tok spremna da mu donese kafu ili priðe novom gostu. jer se radilo o njenom radnom mestu. Rekao im je u nekoj. Sa anjcerom u jednoj ruci. Nije ga puno zanimalo ta nude.

sa koga æe povremeno na sto pasti umorna pèela.bi opravdala svoj plemeniti naziv. svi od lipe oèekujemo i mirisan cvet. koja æe sa nama na tren pode- . jer pored debelog hlada.

zahvalio se i utonuo u re avanje srebrne nepoznanice sa arama od nileoa. Zakljuèio je da je velika verovatnoæa da je lopov t vrd orah. Dobio je kafu. Nervirala ga je glupost. te su postavili ahovsku tablu na haubu od kola. veæ njegov nalogodavac. Nasmejao se od muke kada je shvatio da alarm ima jedinu ulogu d a zadaje tremu radniku koji prvi dolazi u muzej. samo je pre ao rukom preko suvih usta i podigao slu alicu. Anga ovati drugog da izvede akciju nesum njivo ko ta u nekom obliku. Kada je Majstoroviæ video na monitoru ime. koja je dirigovana od nekog ko je taèno znao ta eli. Ostalo mu je samo da od istra nog sud ije dobije nalog za pretres stana. . Meðutim. jer je inspektorka bila ubedljiva. jer se ne radi o zloèinima. Inspektorka je glumila urbanu èobanicu bez ovaca. Rizik se svodi na minimum. Nije ga muèio lopov. a Majst oroviæ i njegov kolega su pored puta glumili taksiste bez taksi obele ja. Kamera se mo e razmatrati samo kao eksponat u postavci savremene umetnosti. to je predstavljalo formu. a to znaèi da prsten sigurno ko ta vi e od najma lopova ili je nalogodavcu veoma bitan prsten. a ne i sporedna. Ako pak padne u piæe. Tako su i uradili. kako bi to manje kart onsko naselje brujalo o dolasku nekih ljudi. Jedino im je ostalo da naprave Ekremu partizansku zasedu na izlokanom putu. Znali su da æe se èekanje odu iti pa su se posvetili sebi. a i raspitivala se poimenice za njegovu decu. ovog puta najvi e to je alarm pokrivao samo ulazna vrata. kako bi imali neku korist. jer nije lako uvek potrefiti ifru u jutarnjim satima. jer je siguran da æe s e ostaviti neki trag. a nekog æe opomenuti na n jeno rtvovanje za ka ièicu meda. Lopov mu je delovao kao sirovina. Hap enje je trebalo da bude tiho. jer je veæ sazvao pripreme za akciju. Preða nji postupci o teæenih nikada mu nisu bili od koristi. a ni sirenu nije prijatno èuti tako rano. ali to je manji rizik od liènog padanja. bez trunke kamena . a tra enje motiva za kraðu ba tog prstena je ostavio za kasnije. ali nije i mao vremena. Niko ni ta nije posumnjao. jer ga je tehn ièar pozvao i saop tio da postoji poklapanje otisaka sa brave i trake na staklu. neko æe se zgroziti. Ekrem Ljatifi. ako je lopov tvrd orah. Kom ije su joj rek le da sakuplja sirovine i da dolazi u popodnevnim èasovima. a nije hteo da rizikuje. a na taj naèin bi bili prirodniji i manje upadljivi. U kartonsko naselje je poslao inspektorku koja se predstavila kao socijalni radnik. Dobio je nagon da malo ovla i usta. Poslati nekog drugog vo di riziku da taj propeva ako padne. sa tendencijom da predvidi buduæe. ali ne i njega. jer se sudije nikada ni su usprotivile njegovom zahtevu. Zato je pre ao na preða nje postupke lopova. pa je po ao samo sa dva inspektora. koji vodi do naselja. uspela je samo da locira u kojoj kuæici ivi Ekrem. a njih dvojica su èekali izvan naselja. Majstoroviæ je procenio da Ekrem nije opasan po okolinu.liti pèelinji svet. te je sedela ispod bedema sa ljubavnim vikend romanom u ruci.

Za to pita ? .Jesam.Dobar dan. pa je korpa bila polupr azna.Dobar ti dan. Inspektori su ga nekoliko koraka pratili.Ekrem se pojavio na skretanju za kartonsko naselje u kasnim popodnevnim èasovima na trotoèka u. ali danas nije imao sreæe. kako ne bi upao u neku rupu i pod teretom so pstvene te ine i kartona polomio vozilo tamo gde je spojeno. koji se sastojao od yadnjeg dela bicikla prikaèenim za korpu na dva toèka. . Kao i uvek bio je marljiv. Majstoroviæ je progov orio: . a kada se Ekrem okrenuo da vidi ko ga prati. Si ao je sa bicikla i poèeo da ga gura.Da li si ti Ekrem Ljatifi? . .

Gde su ti deca? .ta te briga za moju decu? Oæe i njih da apsi ? .Dobro. stezao je pesnice ispred sebe i oblizivao d ebele usne. a ja ga nisam poslu ao E. Èuo je kripanje pri disanju.Ja sam inspektor Majstoroviæ. . Hoæu da ih skloni dok ti pretresamo stan. . ne elimo da te vezujemo. tako da je Ekrem bio za glavu vi i od njega. tako mi i treba.Gde si bio noæas posle devet sati? .Oæu taj prsten to si ukrao i ime tog to ti je naredio da ga ukrade . sad me vatajte.Polako. vam ruke vezuj Inspektori su se zgranuli od naglog prelaza sa ispovednièkog na neurotièan ton.Ja sam svoje odu io. polako da nisi sluèajno bio u muzeju u Panèevu. .Radite ta oæete. .Ekreme. Hteo bih da ti postavim nekoliko pitanja. ta oæe bre ti? . Mi smo prona li tvoje otiske na bravi i u vitrini. ali je Majs toroviæ pri ao i èuènuo. dobro ajde ipak me saslu aj. a potom mir no seo i jo mirnije rekao: . pogledao Ekrema u oèi i shvatio da se nije puno uzbudio. .Nikad nisam bio u Panèevu. . kao da je sama bes iz njega progovarala. objasniæu ti. ali nemoj mene da zeza . onda idemo da ti pretresamo kuæu. Ekrem je oslonio laktove o butine. to pita ? . Ekreme brate. ti si sada obele en èovek. . mnogo je pametan èovek. .Ako neæe da saraðuje . nemam ja ta sa vama da razgovaram.Moja deca.Nisam nikad bio u muzeju.Majstoroviæ je podigao znaèku. ko god obije neku bravu u krugu od trie s kilometara. Evo. Pocepana kragna na ko ulji nije mogla da sakrije talasanje damara na njegovom vratu. Oæe ? . Bilo je za oèekivati da æe Ekrem da pukne i da postane navalentan. ali mu nije puno trebalo da se seti gomile zakletvi i sraèunatih la i dokazanih lopova. Istog trenutka mu je pro lo kroz glavu da prsten neæe naæi u njegovoj kuæi.Nisam ja. Dajem ti reè pred ovim ljudima da neæe biti nijedan dan u zatvoru.Ajde . samo nam predaj prsten i ka i ko te je unajmio da ukrade . . Ni ta vi e. ta oæe ? . . bezbri no ugnezdio glavu i poèeo prièu ispovednièkim tonom: . Ekrem je istrgao jedan karton iz gomile i stavio ga na rub od korpe. da ne ispa taju zbog tvojih budala tina. Rekao mi da odem nekud dalje. .Polako Ekreme. da te vidim na televiziji poverovao bih. kunem ti se mrtvom enom i ivom decom nisam ja Majstoroviæa je za trenutak preseklo nabrajanje mrtvih i ivih.Ko mo e to da potvrdi? . niti da te hapsimo. tebe æe da vataju. pa je poèeo da nastupa rutinski. Neko je noæas provalio u muzej i ukrao prsten. Reci bre. .U mojoj kuæi. Njegovo lice je poèelo da obliva znoj.Neæu Ekreme niti æu da ih pitam gde si bio sinoæ.ta oæete onda? . ali ja ga nisam poslu ao. Ka e.Ima tu u naselju jedan èièa.Samo polako. Dobro me savetovao.

zato je Majstoroviæ probao jo jednom. Vole njih kom ije. tako . Sve je to povezivala baterija za sat.pomerio je biciklo sa puta i povisio ton vodite me. Hteo sam nekako da joj zavar am èula. Nikada nije pon i avao osumnjièene bespotrebnim stavljanjem lisica. Spremio sam ja njih na sve. a posebno ako èuju da su me zgazila kola ili ubili oni æelavi. poturio led diodu ispod tkanine. kako pri otvaranju kovèega sa blagom u vek bljesne neka svetlost. neæemo da radimo ni ta ishitreno. koji sam sa unutra nje strane oblo io purpurnom mekanom tkaninom i naravno ubacio prsten. jer nisam hteo da mi lo e naleganje mikroprekidaèa upropasti foru. Kada uðemo u ovu zgradu stvari se menjaju.Ne treba. Dobiæe advokata po slu benoj du nosti. Znaju moji deèaci da se snaðu i bez mene.. neka gledaju kako apsi milicija. Ide na policijsko zadr avanje od dva dana.Dobro Ekreme ima li advokata? . . pre nego to sam ga zatvorio malenim katanèiæem.Tu su negde u naselju ako. ne brinem se ja za njih . Znao je da æe Ekrem samo gledati kroz staklo od automobila i da æe kolega biti pored njega. . koji æe ti bez razmi ljanja lupiti mesec dana pritvora. hajde lepo otidi do kuæe i objasni deci da te neæe biti neko vreme.Ekreme. slu aj me dobro. .A. Od malih nogu nas prati slika. tih mesec dana mo e da preraste i u dva meseca. koja je neprimetno le ala pokrivena tkaninom. jer zna da nema pare da ga anga uje za suðenje. I dalje je gledao neke nepostojeæe pejza e. Ne va i vi e moja pogodba. Da li si se predomislio? . jer sam namerio u predveèerje Olji da predam poklon. Mi æemo te èekati ovde.Nemam. Ako se pla i neke osvete zbog cinkarenja. Probao je ponovo. a njegove oèi nisu reagovale na okolno drveæe i objekte. Bli io se trenutak kada neæe biti prostora za opu tenu prièu. . koji su ovo dvoje prihvatili samo zbog njegovog autor iteta.Tako potrudi se da ih negde smesti i lepo im objasni da mora da zavr i neki posao. Kupio sam maleni kovèeg. ta èekate? Ekrem je ponovo pre ao u fazu savr ene mirnoæe sa ispru enim rukama ispred sebe.Vodi me! * Dan sam proveo u i èekivanju njegovog odlaska. . koja obraduje onog to otvara. ali bez stavljanja lisica. Pozvao ga je po imenu. Ako budemo tapkali sa istragom. pa sam pribegao malom triku. nisam od kamena. Nekoliko puta sam probao funkcionalnost. Majstoroviæ je poveo kolege dovoljno daleko od Ekrema.Ovo je poslednje to æu ti reæi. Da bih postigao takav efekat rasturio sam privezak koji ima ulogu lampice. a on je i dalje gledao kroz automobile i zgrade. . reci mi brate mili. a mikropre kidaè postavio sa unutra nje strane poklopca. kako ih ne bi èuo i dao jedan nesvakida nji predlog.Ekreme. Pre li su i Dunav. kako ne bi odmah prepoznala o kakvom je prstenu reè. Neka dobro zapamte kakva je milicija ajde vodite me. ako. ta èekate? Majstoroviæ mu je usli io elju. koji æe samo otaljati posao. a potom kod istra nog sudije. èoveèe. .Nisam ja ni ta ukrao i ne pla im se nikoga. .

Te ko a. ali ja sam to bez reèi ignorisao. Ne to je tiho prokomentarisala u vezi sudova na stolu. Ne veruje ni ona preterano u Evropska obeæanja. kljuèiæ osloboðen stega.Reæiæu ti. veæ spada u kategoriju ljudi koja se nada. ali ona je uvek zavr av ala sa nekom salatom. dok je preko njenog domalog prsta klizio plemeniti metal. pozvao u sobu. koja su obasjavale lampice iz starih kaset dekova.Dakle. a potom pagete spretno namotava vilju kom. Ustao sam i podizanjem spojenih ruku. Hajde razmisli . uzeo drvenu èetvrtku uvijenu u ukrasni papir i stavio joj u ruku. ali znao sam da su tinski odobrava moje stavove. . Neko ostavi za kraj koru hleba ili ono to se naðe na tanjiru. Nisam mogao da joj vidim ni ta u oèima.Nije mi prvi put da sam je obradovao pagetama za veèeru. to podrazumeva i neku vrstu vere kao potpo ra nadi.Najozbiljnije. kako smo to bli i? . koliko je nama stalo do èina elegantnog oslobaðanja blaga. Nije joj trebalo dugo da promeni izraz lica i da mi ne no poklopi aku njenim dlanom. Okrenuo sam svoju aku i poèeo prstima da joj mazim dlan. èitala sam u novinama. U tri pokreta poput maðionièarskih. biva ponovo zarobljen u njenim prstima spreman da oslobodi ne to vrednije. Na smejala se pre nego to je otvorila oèi. koji je te io da se stopi sa njenom belom ko om. Olja Srbi se napalili da skidaju filmove u visokoj rezoluciji i dr ava je stavila na papir. Prihvatio sam kovèe iæ i odlo io jednim pokretom na krevet. a potom povukla za jedan kraj pantljike u vidu ma ne. sve dok nije poprimio toplotu na ih t ela. Oseæali smo plemeniti metal. Uzvratila je istom radnjom.Sve smo bli i Evropi. jer su se stapale sa ambijentom.Veæ deset godina se najvi i vrh Alpa izdi e za po jedan centimetar godi nje i nauènike stavlja u rebus. . ja na licu. zato kljuè najèe æe vredi samo. otvorio sam svoju fioku sa ve om. a pretpostavljam da su nas vodili isti impulsi. da li joj je jeftinije da pusti tri puta br i internet ili da jo j radi celu noæ jedan blok termoelektrane samo za skidanje filmova. koristeæi ka iku kao oslonac. kojom je o bravicu bio okaèen maleni kljuèiæ za katanac. Volim da je gledam kako odmereno potapa ka iku u sos. koja je obasjavala srebro neodreðene èistoæe. Kovèe iæ je poprimio oblik veselo otvorenih usta iz èije dubine je dopirala zvezdana svetlost tek nastale zvezde. Kroz tananu zavesu probijala se svetlost grada. Spremio sam se da prekinem æutanje uvodom za poklon. Ne post oji katanac koji ne mo e silom da se otvori. ali ovog puta sumnjam da æe moæi da se ruga . . kome ne dopu ta da napuni ka iku.Ozbiljno? . tako da se njeno lice stacioniralo suprotno od izvora svetl osti. dok ruèa i malo odmori film je na hard disku.Vidi ga mo e li ti da se ne ruga na pomen Evrope? . ali sam gle dao njene dugaèke prste kako se poigravaju sa zlatnom icom.Jaoj. a ona na prstu. Doðe lepo sa posla. Zamolio sam je da za muri i kada sam se uverio da je to uèinila. . a ne da ostavlja celu noæ ukljuèen kompjuter da bi za sutra imao spreman film. ali me je ona preduhitrila: . a ovog puta li ila je jednu maslinku mesnatog dela i ko ticu odlo ila na tacnicu. Od iduæeg meseca za isti novac dobijamo tri puta br i internet. a ja sa m je valcerskim polukorakom okrenuo. . ti si neumoran Kao i uvek samo se pravila da joj ne prija ovakva prièi o Evropi.

stalno mi obeæava eksluzivu.Izvini. ali on je odbio bilo ta da komentari e. . i dobijala uputs tva do koje granice sme da ide u izve tavanju. mo e da ugrozi istragu.Samo minut.Zdravo Borivoje. vidimo se kao po obièaju Mobilni telefon ima mnogo prednosti nad fiksnim. jer je do sada imala samo oru ane pljaèke i razbojni tva.Borivoje èoveèe. Bio je duboko ubeðen da reèi u cilju istrage mogu da dovedu do neke vrste panike kod nalogodavca.Nema od toga ni ta. samo neki uvod da imam eksluzivu za narednu emisiju. a u neku ruku i obradovalo. . koji je ponekad imao oblik poturenog. jer bi objavljivanje imena i detalja naru ilo tok istrage koju je Majstoroviæ sprovodio. ali najveæa je ta to se ne èuje onaj glupi zvuk kada ti neko zalupi slu alicu.Ne smem. * Ranki je u opisu posla bilo da dva puta dnevno èita policijska saop tenja i filtrira saobraæajne nezgode od drugih vesti. Saop tenje o pljaèki muzeja veoma ju je zagrejalo. jer se veza automatski prekida. Bor ivoje je sve èe æe bio hladan kao æilibar. . Nije bila lenja. a ja kasnim po sedam dana za ostalim medijima. napravila emisiju sa policijskim izve tajima. Borivoje. gde je na licu me sta gledala ponuðeni materijal. Nije praktikovala da zivka Borivoja pre dogovorenih susreta. . . . . Sve je fino bele ila i kasnije od Borivoja. to je Ranki poèelo da smeta. koje su sticajem okolnosti za nju bile zgode. . da li æe se ne to promeniti do srede uveèe.* Policija se turo oglasila povodom pljaèke muzeja. ako ne dobijem neku ekskluzivu. . obeæavam. dobila je samo informaciju da se radi o mu kom srednjov ekovnom prstenu. tako je ef naredio. za koje je imala utisak da je na rod malo oguglao.Ej. njenog izvora iz policije. . ne zezaj me èoveèe. Sa Borijevojem se viðala jednom nedeljno u njegovoj kancelariji. . o n je ostao pri stavu da ne daje izjave. Kontaktirala je autora izlo be. potra ivala dodatne informacije.Trebaju mi dodatne informacije u vezi pljaèke muzeja. . jer je od emisije koja je na poèetku obilovala istra ivaèkim novinarstvom. a da ne poremeti istragu.Aha. . Ostalo mu je samo da èeka reakcije.Reci. a pri toj vrt oglavici mo da napravi neki pogre an korak. elela je da proprati jednu specifiènu prièu od nastajanja do zavr etka. Meðutim. popiæu otkaz.Ne mogu ni ta mimo saop tenja.Borivoje. Ranka ovde. Bila je ljuta na sebe. Autor nije znao da novinari imaju specijalne metode. . koje bi dovele do nekih novih tragova. ali je ovog puta to uèinila.Biæe. pa je ponovo zvala autora i predoèila mu da zna koji je eksponat u pitanju i zamolila ga da joj ka e koliko vredi prsten. emisija mi gubi rejting. Od upla ene direktorke muzeja u Panèevu. . A. nije problem nalepiæu vest pred emisiju.U gu vi sam.

da nisu vredele èak ni izvinjenja. Dok se za poèiniocima intenzivno traga na a ekipa je tragala za odgovorom. Nije morao ni da mi ka e. iz izvora koji je eleo da ostane anoniman. kamerama nepokriven sporedni ulaz u muzej i izvr ili pljaèku. podsetio me je na na prvi susret i nedvosmisleno pokazao da sam mu u glavi. Bilo koji pristojan kafiæ je na tolikoj udaljenosti da mi treba cela pauza samo za put do tamo i natrag. Za sada ne mo emo dati odgovor kakav je alarmni sistem obezbeðivao tako vredan prsten. super je ena i za razgovor. uzeti novine i sesti na dovoljnoj udaljenosti da ih ne èujem. Taman kada sam pomislila da se malo ohladio od mene. u kolekcionarskim krugovima veæ odavno kru e prièe. prsten je pozajmljen lopovima. Naime. Kako mrzim ovu pauzu. Gde je ona spremaèica da mi skuva kafu? Val jda æe doæi kasnije. ali nemam drugi izbor.kojima èupaju izjave. ali ovim prstenom je pomerio sve domete koje sam mu pripisala. pa mu se ne poznaju rezovi na glavi. koji je gospodario zapadnim delovima Srbije u drugoj polovini èetrnaestog veka. MUZEJ OSTAO BEZ PRSTENA. Rank a je imala dobru koleginicu u takvim dnevnim novinama. Za poèiniocima se intenzivno traga i u cilju istrage ne spominju se nikakva imena koja bi mogla da se dovedu u vezu sa osumnjièenima. Na sagovorn ik napominje da je ilegalno tr i te nakita procvetalo i da nije iznenaðen to je tipovan sa mo jedan prsten. a kafu bih morala da pijem etajuæi. za to je ukraden samo jedan prsten i kakav je to prsten. Samo æu im se nasme iti. Ne znam gde je kupio ovako savr enu kopiju. Odg ovor smo na li kod strastvenog kolekcionara i velikog poznavaoca srednjovekovnog nakita . Èarobne fraza. Sve mu karci i samo fudbal i politika. Zbog toga taj prsten ima veoma veliku vrednost na crnom tr i tu. kao to su i njihovi vlasnici. koji je bio u sklopu kolekcije nakita Muzeja Grada Beograda. koje verovatno kru e od jutros. * Kada su pokloni u pitanju mislila sam da je Branko operisan sa stilom. Novinarske reèi pojedinih dnevnih listova postale su toliko je ftine. ist ièe na sagovornik. jer me je samo tada video kako buljim u vitrinu. a meni je pr sten sve rekao. Muzej Grada Beograda je pozajmio svoju kolekciju panèevaèkom muzeju. se toliko odomaæila da æe lju di jednog dana pomisliti da èitaju anonimne novine. ali velièinu je potrefio kao da je merio moje prstenje. koji je za ovu priliku iz razumljivih razloga eleo da ostane anoniman. Naime. ali na nesreæu samo nekoliko dana nakon otvaranja izlo be. jer u firmi koja je zadu ena za nadzor muzeja nisu bili raspol . Poèinioci su iskoristili sla bo za tiæen. Znam da u ovim novinama nema ni ta naroèito i da æu samo isprljati ruke. ako bi se kasnije pokazalo da se radi o besmisl ici. Kada sam u la u zbornicu snimila sam sve kretene i jedne novine. kako Muzej Grada Beograda poseduje jedan prsten koji se dovodi u vezu sa Velikim upanom Niko lom Altomanoviæem. Priznao mi je kako j o uvek pamti na prvi susret i moj zami ljen izraz lica uperen ka vitrini sa prstenjem . ta je ovo? Strana devet U noæi izmeðu ponedeljka i utorka iz panèevaèkog muzeja ukraden je srednjovekovni prsten.

Nevidljive va ke kreæu iz babine rupe i kao osvajaèka vojska mile po celom telu. Refleksivno preme tam pogled sa slike iz novina na juèera nji poklon. Crvena traka kao opek otina opkrojila mi je prst. a vilica nepokretnija. Skidam ga i ubacujem u zad epak na torbi. Slika je zamrljana. olovna. a prsten na mojoj ruci blista olovnim sjajem. Bez reèi izlazim iz .o eni za davanje bilo kakvih komentara. Prst na kome je prsten p oèinje naglo da me svrbi. Ruke su mi sve bleðe.

koji je produkt mojih tripova.A.gleda me zapanjeno. ali stiskam zube i grèim ake. ti si moja . . Verovatno nije ni primetio da sam skinula prsten. Nisi ti glupaèa. da htela sam da te pitam od koga si kupio ovu kopiju? Danas sam se prepala kada sam proèitala u novinama. Znam da na poslu èita novine. . ja sam uvek spokojna. Ipak æu ga staviti. duboko di em i poku avam da mislim na ne to lepo. . ali ne mogu protiv svog biæa. kupio sam ga od nekog tipa preko oglasa. prokleti mu ki stvore ti si kriv za ovakve oseæaje. to nije za pohvalu.Joj. ne znam za to se treca .Jesi li èuo da je ukraden neki srednjovekovni prsten iz muzeja u Panèevu? . ne. Promaja u hodniku osve ava . reljefno kao ru in cvet.Ne. pa ne znam ni ja. ti ima na ruci enski. . prilazi mi i prebacuje mi kosu preko ramena.Ima samo prstenje. Video je da sam se ponovo usplahirila. Ste e mi ruku na kojoj je prsten i ljubi me u obraz.Nemam pojma.Lopovi ne miruju . a Branko ne pominje prsten.Ne. ruke bi da ga zagrle. Dok sam bila ispod bora pitala sam se kako æu pre iveti naredna dva èasa. .Super. ka u da je pripadao nekom Nikoli. .Da. Daj mi broj. Brankovo lice mi se pojavljuje. Poljupce smo uvek koristili kao sredstvo za prevazila enje povremenih èarki. . a sada i nekog neobja njivog oseæaja.Ma hajde ne brini ta pi e u novinama. Veèe je veæ odmaklo. Èovek pravi kopije. Eto.zagu ljive prostorije da uhvatim sve iji vazduh dok jo mogu. . Mada. zebnje i straha. pod antikvitetima zar ti je hitno? . ali postoji moguænost da nisu sve novine prenele vest. grabim vazduh i kreæem se ka obli njem drvetu. murim. èekaj da se setim mu ki.Nisam upisao broj. veæ æe da mi ponudi usne.Posetiæemo tog tipa zajedno. htela bih da kupim jo neki. pogledaæe u onim oglasima. U arenom hladu bora. Izlazim iz zgrade. ovo je tako verna kopija da sam se jednostavno u trenut ku prepala i ceo dan me dr i taj oseæaj. Moram jo jednom da ti zahvalim na prstenu. ali kao i uvek deca su me okupirala njihovim budala tinama i zaboravila sam na novostvoren u brigu. Prvo æu da stavim prsten. . nije b a mali. nije mi hitno ja glupaèa svuda sam tra ila.Preksinoæ.ta sam ja? Znala sam da neæe da mi ka e.Samo me poljubi. pa tek onda da ga pitam. ali samo trenutno. Kupio sam ga dva dana pre kraðe. jo jedan razlog da bude spokojna. Usne bi da se pomere i da ga poljube. kada? . a nisam se setila da pogledam u oglase. da li je mu ki ili enski? .Joj. Delimiènu koencidenciju stvari i dogaðaja proglasila sam za brigu. glupo je da pravim trzavice zbog mog pla ljivog biæa. . . .Kada me ti poljubi . .Da li taj èovek ima jo nakita? .

snimila je vrata na koja je u ao lopov.Kad pomenu prsten sinoæ gledam ja Rotaciju . .Ja ne znam stvarno nisam o tome razmi ljala . jebem li ga ta je. a mi mu se tu klanjamo ona æe enska sve da razotkrije. Ej. vidi oslepeo Velikog upana. moja Olja gde mi ivimo . od skoro je poèelo. svi su oni povezani .Stvarno? . oslepljivanje je bilo normalno za to vreme. ali nisam ni ta gledala. i onaj Lazar nije bio cveæk a. . tako su i nama ukrali dnevnike i kompjuter. mnogo ti je lep taj prsten. Ajde ti meni reci kakav je to mu karac koji nosi prsten od sedamnaest milimetara? . to mi je poklonio deèko. Uvek me privlaèila njena neposrednost i otvorenost u prièi. Ma u pravu je ona enska. to ono u Panèevu? . nisu tu èista posla. Pa da.Uuu. mr. . Moj prsten je osamnaest milimetara.Da zna . Svaka joj èast.ta ti je to? . E.Ponovo èevrtak i ova glupa pauza. . Nikakav! Merila sam sinoæ. nije to ni ta.Ne. . Ej. ali je glavni za tu izlo bu. Nekako mi je drag.Ma to mora da vidi e. pa ste posle pisali ocene po seæanju .Da. hvala. da.Ne zna za tu emisiju? . Taj dan sam se neækala ta da stavim i odluèila sam se za onu æilibarsku ogrlicu i ovaj prsten. Treba nam malo dinamike. pljaèki. Bila je kod nekog tipa. jer ga je Car Lazar oslepeo. ali ipak nije njegov. Pitala je neke ljude to se time bave i oni lepo ka u da je to Nikola spremio za svoju izabranicu. O. tu je i spremaèi ca. Jedva èekam da otaljam jo ta tri èasa i odem sa Brankom u pozori te.Znala sam ja da je on divan. A. ta je bilo dalje? . taman da ubijem vreme. . Tu ima da vidi raznih zloèina. mnogo ti bolje stoji uz onaj zeleni komplet. ali na kraju je bilo o nekom nestalom prstenu iz muzeja. . svuda se zavlaèi. nego kad je repriza te emisije ? * . slabo ti ja gledam televiziju. ali nije stigao da joj da. Zamisli pitala ga da li je taj prsten pripadao Nikoli Altomanoviæu. Posle je bila u firmi koja je instalirala alarm. Bila je prvo u Panèevu.Olja. sinoæ nije bilo ni ta naroèito. kao da gleda mali detektivski film. proneveri.Eh. pa ga stalno nosim.Ja æu da ti ka em. mnogo dobra. prd.Da. a on sve ne to okruglo pa na æo e. Njega je ispreskakala struèno. Zamisli èovek ne zna da li je prsten enski ili mu ki. Kada mi se po alila na mu a alkoholièara shvatila sam da odudara od drugih.Èekaj. ali da vidi samo kako to dobro snime ma. da èitala sam ne to u novinama o tome.O.Æuti neponovilo se. Na kraju ga je pitala kako mo e da tvrdi da nije njegov kada je iz nepoznatog otkupa.Ma da. . a nije siguran da je enski. Raskrinkala je onu ljunkarsku mafiju. Posle je oti la u Beograd. prvi put èujem. eno ka e da je prsten sedamnaest milimetara u preèniku. Ona je enska nemoralna kao buva. neki dr.Uuu. da. Usedeli smo se. Neki baja drobio kako su postavili najsa vr eniji alarm. . ali ne znaju kako je lopov uspeo da ga prevari.

. . veæ privremeno zaustavljanje. Videli su me. Neko nedefinisano èulo me vodi do ugla trafike. neka ona doðe ovde. Ma neæu ni da idem tamo. a ona gleda u beton. negde æete naæi mesto za parkiranje. te ste se tako kolektivno postali revnosni.ta sada hoæe ovaj usrani kolski policajac? . mo emo da se isprièamo . samo im je bitno da telefon ima lepu masku. jer su oni obuzeti njihovom prièom. Gorane.Upoznali smo se davno. Nema veze. Ne mogu da joj vidim izraz lica. Situa cija se menja i preko ulice. Ne elim da èekam njegovu reakciju. Vi e se ne skrivam. Prekinuli su razgovor. ali tu je kolski policajac da osujeti akciju . Ko je taj èovek to je poku ao da joj stavi ruku na rame? Uporno joj ne to obja njava. a da li æe da ga èuje to nije bitno. ene.Malo sam okasnio . imam deset minuta fore za plaæanje od kada me registruje. ali vidim kako mlatara rukama. pitao bih te od kojih travki vam prave èaj u stanici. ne mogu da gledam onog majmuna u unif ormi. èak mu se unosi u lice. Moram da saznam ko je taj èovek. U jednom trenutku èistog vidika.Nema parkiranja na trotoaru.Hah. evo ga jedno mesto.Da. Ej. a ovo je moj momak Branko. Tako je efe. Do semafora ne progovaramo nijednu reè.De si ti do sada? . Napokon vidim lice tog èoveka. Pozdrav ljudi. i æutke ruku pod ruku nastavljamo ka semaforu. Da nemam preèa posla. odluèujem se da prièekam semafor. Ona poèinje da mu dr i neko predavanje. . Ah.Ne to si ljuta. Mo da sam kidnaper i zadr avanj em na trotoaru vrebam povoljnu priliku. ali to ne menja situaciju. koju je ona velikom brzinom sk inula. Opkru ite oko ovog bloka zgrada.Ma jesam.Samo pet minuta. Èoveku ne vidim lice.Ovo je moj biv i kom ija Goran.Kako je svet mali. spazio sam njegovu ruku na njenom ramenu. Èekam enu da izaðe iz kole. . Semafor menja stanje. sumnjam ne dolazim èesto u centar.Ovo nije parkiranje. On se urno okreæe i kreæe niz ulicu. Morate da se sklonite odatle. to je s iguran znak da je veoma ljuta. . ne elim d a te vi e nikada vidim. Ono za veliki odmor je delovalo kao uètivo reèeno. Ako prolazi ovuda za vreme velikog odmora. da bilo je davno . ali kada podboèi desnu ruku na kuk. veæ taèno znam ko je on. Dobro je da sam u jednom komadu. Ajde javi se ah. Dolazim na raskrsnicu i bez sumnje vidim je ispred kolskog dvori ta. . Spremam se da joj mahnem. ali ovde se plaæa. a automobili poèinju da se kreæu ulicom i presecaju mi vidik. izbegavam rukovanje i brzo dodajem: . Prelazim ulicu i upuæujem se ka njima. idemo mi. . Ponovo u meni radi balkanski sindr om.Bez obzira. ona mi se deca ceo dan penju na glavu. Ipak moram ispred kole. .Ni to nije dozvoljeno. Ona predaje ovde . kao da joj ne to obja njava. urimo drago mi je to smo se sreli. Ne samo da mi je poznat. a i mi se okreæemo. a Olja poèinje d a mi se sme ka i dodaje. Semafor je nekoliko puta promenio situaciju na ulici. ali uviðam da ona stoji sa nekim èovekom i gleda u beton. Po to danas dozivanje nije u modi. Prilazim semaforu i èekam zeleno.

Deca su za sve kriva. Jaoj. stisnutih aka. Niko ne ide na ovu stranu. . Eto. on je deklarisani lopov. . glupo bi bilo da ne .ta je ovo? Za to nisi platio parkiranje? Ti nisi normalan . Deset minuta je neosetno skliznulo u malo vi e.Neæu. okrenuæu se i izaæi na sporedni izlaz. Oæe ? .Ti nisi normalan èim se uzda u njega.Hajdemo da popijemo piæe i da poprièamo kao ljudi. . da. a trebao je da èeka deset minuta. . .Skloni se od vrata. a to nije dobro. Onda æe shvatiti da nismo drugovi.Tako je mladiæu moj Zujanje motora smenio je um ulice.Nismo nisam stigao da ti ka em da te jo uvek volim. Svaki dan imam trzavice.Ima pravo. Nadam se da me nije video. Krenuli smo nervoznim korakom. Uskoro smo nervozni korak zamenili veselim i nismo primeæivali kako pored nas promièu parkirani automobili i saobraæajni znaci. . * Da li je moguæe da je to Goran? On je. Kako ne shvata da smo juèe zavr ili sa prièom? . Brz je kao lopov. kada bi kroèili sa trotoara na neku ulicu. pa neka to rasprave kao mu karci. sada je prilika. a mi imamo kartu za parkiranje na ovom mestu za èitav dan. Samo bi povremeno osetili prsten na njenoj ruci. Vreme je lepo. Prstima je a oljim po dupetu. samo mi jo to treba.Ej. Sada sam ga eskivirala.Najlak e je reæi da nisam normalan. koji se polako stopio sa umom na ih usana. Sa deset metara vidim beli dugaèak papir zadenut za brisaè. ne prati me. samo se sme kam i stavljam joj jednu ruku u d ep od farmerki. . . Okreæem se i gledam koliko ima ðaka oko nas. ko nije normalan. Kako nije shvatio da smo juèe zavr ili za sva vremena? Okrenuæu se polako dobro je.Da .Predstava poèinje za sat vremena. jer æe ispasti da sam mu ne to radila iza leða sa biv im . Branko.Oæe ti meni da da tri minuta za razgovor? .Ej. dobra ideja. .ta hoæe ? .A. Gde si mislila da sednemo? . a oljenje po dupetu je imalo kratkotrajan uèinak. idi do prvog kioska kupi vodu i polij se malo po glavi. zar ne? . ta kao. Izlazi iz kola. Povremeno vidim njegove pra njave i dotrajale patike.Æao. ja neæu da razgovaramo.ta ti je? . Po li smo u pozori te. ne mogu da ivim normalno od budala tina. Proæiæu pored njega. njegovo lice ili patike. Ne zna se u ta je gore gledati.. hajde da se manemo gluposti. Vidi ti . . Koraèamo æutke.Na poèetku ove ulice postoji neki kafiæ. idu neka deca. . ali ta ako krene da me èek a ovako svaki dan? Kazaæu Branku.E. Gorane.Zar nismo po li u kafiæ? Hoæu da razgovaramo. Onaj etajuæi majmun je napisao prijavu. izbegavam njegov pogled i gledam u moje korake. jer seks u najavi uvek podi e raspolo enje. da li si razmi ljala da promeni posao? .

Vidim ima lep prsten. ali mi nije jasno otkud moj momak poznaje lopova ? Ba sam glupaèa. Jednom lopov . Mo da su se tamo i upoznali. Krenula sam niz ulicu gonjena eljom da to pre odem od njega.Pitaj ga ta je radio u Nemaèkoj i odakle se znamo? . shvatila sam da moje celokupno stanje nije daleko od onog to sam glumila. Slièan izraz sam videla nekoliko puta i na Goranovom licu. samo sam ga slagala za uzrok takvog stanja. a reko e na ulici da su se davno upoznali. Veèe i noæ smo proveli bez dodira. to sam dalje od kole. Mr tila sam se na svaki pokret u krevetu i glumila neku malaksalost. Shvata ? . onda nisu samo povr ni poznanici.zauvek lopov. Ako sam bila juèe uljudna i razgovara sa tobom. jer sam u blizini kole. veæ mi te bilo pomalo ao.Kraj. ti meni? . ali pred svaku raskrsnicu mi zastaje dah od pomisli da mo e da se pojavi iza æo ka. Nemam vi e ni ta da ti ka em. A. spu ta se zavesa. a usporavala me elja za to prirodnijim izgledom. To je samo deo pitanja i odgovora koji su mi ujutru isplivali zajedno sa podoènjac . ali ovo to ti sada radi . odgovara opisu onom to je ukraden iz muzeja. . Bude li me jo pratio zvaæu policiju . Ako on zna za njegovu praksu u Nemaèkoj. Lopovska reè vredi kao papirnati naprstak.Izvoli . a njegovo lice je imalo bezbri an izraz.Govno jedno ljubomorno. to ne znaèi da gajim bog zna kakve oseæaje prema tebi. koja mnogi me aju sa oseæanjima ljubavi. Odu io sam dru tvu ta sam imao. sve je to za ljude. Mo da Branko nema pojma da je on lopov. potire èinjenica da si ti lopov. Kako on uop te zna ta je Branko radio u Nemaèkoj. ali kada sam ujutru ustala. ali vidim kako mi se grudi tresu od o trine pokreta. a ja sam ivela sa Goranom. Branko je tada bio na praksi. Prosto je nemoguæe da su se tada upo znali. ali ja sam spreman da poènem novi ivot. to ja znam da je lopov zato to sam otkrila na jedan surov naèin. koji je postao vidljiv usled svetlosti me seèine i lampiona. kao i mnogi drugi ljudi. Ne mogu da procenim kojom se brzinom kreæem.Sada si u vezi si sa profesionalnim lopovom. Ne znam kakav mi je izraz lica. dokle ide tvoja ljubomora hajde da se rastanemo kao ljudi mo da se nekada susretnemo i jedno drugom u prolazu se izjadamo kako nam deca imaju boginje ili zau ke. Konaèno dolazim do prometne ulice i uspevam istog trenutka da zaustavim taksi. pravila sam se da imam neke enske probleme. Jasno mi je da su u Goranu proradila ona najni a oseæanja. ali oèigledno je da miran san nije nikaka v indikator nevinosti. jer sam znala gde si proveo esnaest meseci. Osim toga ja sam u èvrstoj vezi i nemam nameru da pravim neke izlete.Jaoj Gorane.. kada nema dodirnih taèaka sa elektrotehnièkim fakultetom. .Slu aj me budalo to to oseæam prema tebi. Vidim ti u oèima da jo oseæa ne to prema meni . Popreène ulièice brzo prolaze pore d mene. Ali kako je mogao takav lopo v da ima miran san i bezbri an izraz lica? Taj lopov sada ka e da je moj deèko lopov. Nisam ni glumila stanje. Noæu sam se b udila. ali znam da sam se barem tri p uta manièno okrenula kako bih proverila da li me prati. sada sam slobodan èovek. sve br e idem. Ovaj je relativno skoro pao.Znam da si ljuta na mene zbog mog pro log ivota. Sreli su se na urci gde nije bilo riba i utonuli u raz govor. koje su se stapale u tankoj zavesi i tako pome ane padale na njegovo lic e. nema vi e èinova.Razmisli otkud ti prsten i ko je mogao da zezne profi alarm.

ali .ima.

koje rastereæene od stresa to ne moraju pravo sa aero droma u studio. Naravno.Ne pu im. Nazvala sam i danas. sa obeæanjem da æe se na jes en pojaviti sa razre enjem raznih misterija pa i pljaèke muzeja. Po to je i Ranka voditelj. Ne znam za to se taj èovek ne javlja.bilo je dovoljno da potra im onaj broj telefona u oglasima dok je on obavljao juta rnje sreðivanje u toaletu. ali je oèigledno da je oglas dat pre kraðe prstena. M ajstoroviæu je ta informacija bila dovoljna da potkrepi svoju teoriju o naruèenoj pljaèki i dodala mu zraèak nade da Ekrem nije svom nalogodavcu uspeo da preda prsten. a i otkud Branku novac za toliko skup prsten ? Neæu da zamaram glavu time. . ali stvar se nije promenila. Jadan èovek. Mobilni pretplatnik je bio nedostupan od podne do predveèe. Znam da Branko nema nikakve veze sa prstenom i ova me novinarska maskarada vi e ne zanima. nema moj broj i ne zna gde ivim. Jedino ako je planirao pljaèku i oglas dao smi ljeno za tu priliku da ga nekom uvali. ali ovog put a ne zbog odsustva viza. a iskreno se nadam da me ona budala vi e neæe maltretirati. jer je to prosto nemoguæe. .Zapali cigaretu Ekreme. a Branko ne sme da mi prizna da je kup io ukraden prsten. to me veoma zanima. mislila bih da se znaju povr no. sve u cilju smanjenja potencijalne tete. to iskljuèuje svaku vezu mu zeja i mog prstena. kao to je i on verovatno pri susretu pomislio za nas dvoje . tako æe i da se slomi . a valjda æe ohladiti onu glupu glavinu do septembra. svoju emisiju je privremeno raspustila. ali ne znam kakve veze ima sa Goranom. koja je podrazumevala pogodbu izmeðu o teæen e strane i one koja èini tetu. Ponovo je pribegao oprobanoj policijskoj metodi. Majstoroviæ je od cinkare u Centralnom zatvoru. Da nije ovog prstena. . Bilo koje dovoðenje njega i Gorana u vezu bilo bi za mene kontraproduktivno. Ovog leta svi se odmaraju pa i glumci. * Poèela je sezona odmora. dok policija ne krene da èe lja. Valjda æe se sve ovo sti ati i èovek æe se oglasiti ponovo. da nije imala u vidu kako postoje ljudi koji nikada ne odmaraju. veæ posrnule plate ne moæi. morao je da prekine posao zbog ne kog neotesanca. ali usled turo sti informacije znao je samo da je Ekrem uspostavio kontakt sa Austrijom i ni ta vi e. Verovatno se èovek upla io od ove frke i ne javlja se na telefon. koje su radnu knji i cu dobile u demokratiji. ne bi to ona obeæala. dobio informaciju da je Ekrem iskoristio svoje pravo na jedan besplatan poziv iz zatvorske sobe. jer oni èesto znaju da predstavljaju smetnju u dogovorim a. Kraj je kolske godine. tro kare svoj po teno zaraðen novac na pla ama irom sveta. To je mnogo naivno. Ba èudno za nekog ko eli ne to da proda. Majstoroviæ je pripadao staroj inspektorskoj koli i na prigovore mlaðih kolega. ali naravno bez advokata. Sastao se sa Ekremom u sobi koja je namenjena za susret osumnjièenih sa advokatima . jer su Srbi ove godine zaobi li grad teatar i kao nekada okupirali bugarsko primorje. Voditelji raznih kontakt emisija se odmaraju od estradnih zvezda. samo je odgovarao sa narodnom izrekom kako je napravljeno.

ne zezaj mene .Dobro Ekreme .Ne uzimam ni ta iz pandurskog d epa.. .Ih Ekreme.

Ne znam da pi em. . Hoæu prsten i ime tog to te je unajmio da ukrade . . kada krene da zavlaèi nos tamo gde mu nije mesto: Iskoristiæu svoje zakonsko pravo da ne odgovorim na to pitanje.Mo e bako. . . Slu aj me dobro Ekreme ovaj razgovor nije dozvoljen. . . ali mi to ne radimo. .Dobro Ekreme reci mi samo jo ne to. Dok je Majstoroviæ skupljao rekvizite sa stola.Namestili ste mi zato to sam Ciganin i Albanac. dragi predsednièe .Ne brini ti za moju decu. Duplo ste mi namestili.Rekao sam ti da nisam ni ta ukrao. ti mi reci. . potom blokèe. Stana se zahvalila i strpljivo èekala. Svi smo videli tvoje otiske. naslonio ju je na unutra nju stranu konzerve od mesnog nareska i zavukao ruku u sako..Ja bih ponovo da prijavim onu kraðu. Hoæu da pi em predsedniku. Dr ite me ovde. a nemate nikakve dokaze.Izvoli napi i .Polako bli i se mesec dana tvog boravka ovde.Nije to. Reæiæu ti ono to me je savetovao advokat da ti ka em. koje je pre savio tako da se pred Ekremom pojavio beli papir. ali muka je naterala da se po drugi put naðe u zgradi u poslednjih mesec dana. oteo mu se uzdah. Mo e da misli o miliciji ta hoæe .Da. Na tebi je da odluèi . .Mnogo si zadrt èovek.sablasnu ti inu poèelo je da remeti Ekremovo ubrzano disanje sa povremenom kripom koja je dopirala iz pluæa . mislila je da vi e nikada neæe kroèiti nogom tamo. Ja znam za svoja prava. kao i neke druge sitnice. Poèni sa. * Od kako je Stani MUP izdao trajnu liènu kartu.Dobar dan sine. a potom reèi: .Izvoli baba. Ekrem nije pomerio ruke sa stola. ali ja ne sme tam dokaze. ja bih da prijavim kraðu. . I mi Cigani imamo svoja prava.ta oæete od mene? . . Da li si imao neki brak pre ovog. Mo e sutra da izaðe odavde ili da ostane jo e mesec dana.ne zna kako se zove predsednik? Nema veze. jer je izgubila iz vida moguænost da to mo e da bude i svojevoljno. prosto je nelogièno da si se prvi put o enio u tridesetoj. Sedite na klupu i kada izaðe ena iz one kancelarije vi onda uðite. .Nemoj tako Ekreme. Pogledao je u sako kao da ne z na ta ima unutra i bez naglih pokreta prvo izvadio hemijsku. Ja samo elim da ovo to pre zavr imo kako ti ne bi bila deca na ulici. Kada je u la de urni inspektor je uzdahnuo i prevrnuo oèima. . jedan je predsednik. Oæe jo ne to da me pita ? Majstoroviæ je klimnuo glavom i pru io mu ruku. Majstoroviæ je lagano otresao puor sa cigarete. Sklanjala se od te zgrade kao od urokljivih pogleda. znam ja svoja prava. da zato se potpisuje prstima. ali Stana se pravila da to ne vidi. ja nisam pismen ali dobro pamtim.ta misli ? . .Inspektore.Ne znam.

. Nestankom komunizma.Radimo na tome baba. obavezno volontiraju i ele da ostanu anonimne za buduæa pokoljenja. De urni inspektor je rekao babi da ide po efa. same o dreðuju oblasti. veæ da uèini sve to je u njegovoj moæi kako se ne bi ona povratila. ne zbog reda i nje nih godina. Povi e Rankovog groba ima Grèko groblje.Je l Biograda na moru baba? . Ako biste zatekli upi anog pijanca kako le i ispred va eg ulaza. Inspektor je ostao bez teksta. U komunizmu su postojali lj udi koji su bili plaæeni za cinkarenje ili su pak neki pribegavali honorarnom radu i t aèno su znali ta je njihova interesna sfera. Onomad doðo e neki ljudi i poèe e da kopaju. oti ao je kod podreðenog sa reèima da mu skine babu sa grbaèe kako zna i ume. a èega se pla i dana nje dru tvo i ta èuva pokazaæe vreme. Podreðeni je znao o èemu se radi. ali i ti mi ba ne veruje . Sutradan sam se prikrala u èestar i sve sam videla ta su radili .Evo ovako. Komunisti su sistem cinkarenja opravdavali èuvanjem poretka od imperijalistièke moæi.Ne veruju mi da mafija i pljaèkaju grèke grobnice. * Kada se pomene reè.Ne brini baba sve æemo ih pohvatati. .Dok se vi nakanite oni æe da stignu do Biograda. . Umesto kod efa. .U èemu je problem baba? . . Pre neku godinu su dolazili iz muzeja i kopali celo leto. Danas cinkare shodno interesovanjima. jer je cela policijska stanica u Kraljevu preprièavala prvi Stanin dol azak. Uhvatila je prstima s motuljak obavijen novinom i bez oklevanja pru ila inspektoru. Èim je pru ila.Pretpostavljam da su vadili ponude i nakit iz grobova.Ma verujem baba Stana je zavrtela glavom i otvorila svoju pletenu torbicu. koje se prepu taju milosti ljudi koji poseæuju zajednièke prostorije u zgradi. Jedino se zna da se takav sis- . ne bi li se negde sklonio do tre njenja.Jeste. odmah se u ljudskim glavama stvori slika koja podseæa na period uhoðenja. . ustala je i krenula ka vratima. Opi i mi malo ta si videla. ali je opstalo uh oðenje i cinkarenje. prekopa e i one od pre Hrista. koje je dobilo veliku potporu u dru tvu. a danas opstaju samo kaktusi ili mu katle. cinkarenja. Fina neka deca bila. Ja im priðoh onako ljudski da se pitamo. barem bi probali da ga probudite. kuvala sam im èorbu od peèuraka svaki dan.Sine ima li ti kakvog efa ovde. ti mene ne shvata za ozbiljno. Ostaviti kom iji kljuèeve od stana. ali je ustao da isprati Stanu. ali retko kome se pojavi slika o razvijenoj kolektivnoj svesti i brizi o ljudima. da vam zaliva cveæe dok ste na odmoru je bila redovna i normalna pojava. komunizam. a oni mene otera e kao ugavo pakèe. a danas bi ga preskoèili i prokomentarisali u sebi.To ti je sinko da ne nazebe kad krene gore u planinu.Ne verujem ti ni ja. U ao je u kancelariju i o tro pogledao Stanu. da se veæ isplatio ulo en novac u interfon i automatsku bravu. Goli Otok i ogranièavanja sloboda. . atrofirala je kolektivna svest i oseæaj za op te dobro. jer da nije toga on bi se upi ao u ulazu. . . .Koliko ja vidim samo lopovi rade.

. Nervozu mi nije pravio taj potencijalni prekr aj.Na kom su te putu to ukebali? . koja jo uvek traje. ali prvi put do ivljavam ovakav odnos prema meni. Hoæu da ga ostavim malo da presabere misli. neka ga ustopirala i pitala da li ide za Novi Sad.Suda? Ja to onda ne mogu da primim.Ma. . Znam da vozi kao ludak.I ao sam do Panèeva. Po to me takav osmeh nervirao. potpi ite ovde. ja sam postojala nervoznija. . Ne bi me ni ta iznenadilo. Neko zvoni.Va e ime i obavezno mu dajte. nalivam lonèe i sedam za sto. neka on mene vidi da ga gledam. zavalio se u fotelju i poèeo da prevræe kanale. U toj vo nji Branko mi se pribli io iza leða i u povoljnom trenutku me je odgurnuo tako da sam umesto patka uhvatila ru u. da smirim nervozu.Idi stavi kafu. ima neki problem? . Po tar se nestrpljivo hladi nekim pismom. prest ala sam i da mu sugeri em. Sa ovim izve tajem mo e da podigne pismo u va oj po ti posle èetiri. . Ta ru a je bila karta za besplatnu ljubavnu vo nju. nemam ja sise kao to sam imala sa dvadeset godina. ali ovo je Branko postavio pre nego to sam ja do la.Ne seæam se da si tamo postavljao neki alarm . Ja sam vi e za one tradicionalne pijunke. Prijatno. .Optereæuje me tvoja nervoza.Pametno. koji je spojen sa kamerom u pijunci. Ulazim u sobu i name tam stoèiæ izmeðu fotelje i kreveta. Nije mi prvi put da mu vidim ovakvo lice. On meni uop te ne prijavljuje gde ide. Vraæam se za kafu.malo se razvedrio. Do skoro sam ga prekorevala zbog toga . . . Ukljuèujem televizor i prebacujem na kanal. moram kod sudije za prekr aje. Na e misli se nezavisno presabiraju. . koju nam serviram sa sme kom. a nisam hteo panduru da platim kaznu i potpi em zapisnik.Branko. * Leto mi je pro lo kao jedna vo nja na velikom ringi pilu. ali sam se u trenutku setila da postoje i saobraæajni prekr aji. ali se sve zavr avalo sa pomalo ciniènim osmehom. Gde je to on i ao pa j e prekoraèio brzinu? Nemoguæe da je negde u lokalu. On je klimnuo glavom i rekao da je ba tamo krenuo. Do ao je iz po te pomalo uznemiren. Uzeo je iz fri idera pivo bez èa e. koji imaju potporu u prepisanim zakonima nekog nedokazano naprednijeg dru tva. Pred sobom vidim èlanak iz nekih enskih novina. sa naslovom Pritajeni Balkanac? .To nije razlog da ne podeli problem sa mnom. Kako mi je ao to se nisam setila da stavim jako crven karmin da pojaèam osmeh. I ao na Novi Beograd da postavi alarm. Mi ivimo zajedno i moramo da prièamo o problemima. .tem danas opravdava liènim stavovima. veæ to to mi nije prijavio da je ne to skrivi o. vozio sam prebrzo. to je dan vi e odmicao.Svoje ili njegovo ime? . .Za Branka. . jer je iz suda.Nisam hteo time da te optereæujem. Malo je falilo da se srozam pored vrata. Bez reèi odlazim u kuhinju. .

- Nisam, nego sam ugovarao ugradnju alarma. Seæa se one firme to sam im projektovao alarm za skladi te? - Seæam se, ali mi nikada nisi rekao da si ugovarao posao u Panèevu. - Ma zaboravio sam da ti ka em da smo oti li u neki riblji restoran. Ponovo je promenio raspolo enje i sakrio pogled u oljicu kada je prièao o restoranu. Opet ispred sebe vidim èlanak iz enskog magazina, ali ovog puta sa naslovom kako postupiti kada on ne to krije? Nisam èitala takav èlanak, ali i da jesam opet bih postupila pravolinijski. - Daj mi da vidim taj poziv za sud? - Bacio sam ga. Neæu ni da se pojavljujem. Ko ih jebe, neka me privedu. Ne, to se meni ne de ava. Transformisao se u drugog èoveka. Oseæam da je sve ovo la , a agresivnost instrument za prikrivanje la i. Spu tam kafu i upuæujem se ka predsoblju i poèinjem da mu preturam po jakni. Uzimam pogu vanu plavu kovertu iz unutra njeg d epa i polako prilazim krevetu. On gleda negde u stranu i nervozno èe ka bradu. Raspravljam beli papir i poèinjem da èitam u sebi. Prvi osnovni sud krivièna prijava zbog zlostavljanja ivotinja udru enje za za titu ivotinja Morka - ta si to uradio crni Branko? - Polako, polako nemoj da se nervira , sve æu da ti objasnim. - Da mi objasni ? Da mi ponovo servira la i? - Ne, nema vi e la i. Priznajem, probao sam da te sla em, ali vi e neæu - Prièaj ta je bilo, a ja æu da procenim da li je la ! - Nemoj da vièe daj Olja, smiri se - Dobro, neæu da vièem Sedi tu gde jesi i ne poku avaj da me dodirne prièaj - Kao to sam ti rekao, bio sam sa tim ljudima u restoranu koji je u centru grada. Kada smo se parkirali oni su uglavili kola u ulici gde je restoran, a ja sam morao da obiðem èitav blok zgrada U povratku sam popreèio kroz taj blok zgrada i u prolazu me je napao èopor kerova. Ja sam se na ao u èudu i krenuo sam da ih utiram. Jedan se okura io i poèeo da mi cepa nogavicu. Nisam mogao da be im, utnuo sam ga levom to sam mogao vi e. On me je nekako pustio, ali je i dalje re ao nisam smeo da se okrenem i da be im ja sam ga jednostavno jo nekoliko puta utnuo dok nije pobegao. Koliko se seæam bile su na ulici neke klinke, koje su to verovatno snimile i eto, sada me tu i Morka. - To ispada kao da je neko dete jurilo pe aèkom zonom i da ti se zabolo u stomak. Sasvim obièan dogaðaj a? - Pogledaj koliko je kerova po ulici, za to bi to bilo toliko va no? - Za to? Misli da nisam primetila da nema onih crnih pantalona veæ du e vremena na pranju? Gde su te pantalone? Bacio si? - Bacio sam - Branko, uljudno te pitam ta krije od mene? - Ni ta. - Dobro idem ja u etnju da se malo smirim, a ti budi mu ko pa kada se vratim priznaj ta krije od mene. Pertlam patike i vidim ga kroz noge kako navræe pivo i nepomièno bulji u televizor. Samo mu je pokretan zglob kojim izvræe pivo. Vadim iz torbe novèanik sa dokumentima i prebacujem u sportsku torbicu. Pri izlasku nisam se okrenula, tako da nisam vi dela njegovu reakciju. ta me briga za njegov pogled ili ubrzano disanje, kada nije pro bao

da me zaustavi na izlazu. Kakav slabiæ. Dobro je to se ovo sada desilo, inaèe mogla s am da zaglibim u ivo blato. Kreæem u besciljnu etnju. Vezujem kosu u rep, jer imam oseæaj da mi se nakostre ila od muke. Poku avam pravilno da di em, kako bih smanjila tenziju, ali slaba vajda od pravilnog disanja. U glavi mi je samo slika kako je negde u Panèevu i utira kuèiæe. Za to bi to krio? Mo da nije bio sam. E, moj Branko mo da se na snimku vide tvoji poslovni partneri ili partnerke. Mora da se snimak pojavio negde na internetu, p a je video neko iz Morke. Ne bi mogli tek tako da mu uruèe poziv za sud. Mo da su klinke direktno poslale Morki, ali kako su ga onda identifikovali? Ne, ne, to mora da p ostoji negde na netu, a neki savesni kom ija je rekao o kome se radi. Lokalna igraonica vrvi od napaljenih klinaca, sreæom daleko je od moje kole, inaèe bih garant imala susret sa nekim ðakom. Kada bih mogla da biram oti la bih u ugao, ali ovako moram pored dva derlana, koji se nesebièno prepucavaju. Dobro je d a nije bio treæi, pa oti ao, a ja da sednem izmeðu njih. Pojavljuje mi se prozor koji mi omoguæava da surfujem i glupe misli nestaju pod naletom adrenalina, koji je kod me ne direktno proporcionalan dozi i èekivanja. Odlazim na Youtube i kucam utira psa . Dobijam samo dva linka i oèigledno nemaju veze sa njim. Da stavim kera? Ma ne oni su fini, izra avaju se knji evno kada idu takve stvari u javnost, a u normalnom ophoðenju gre e u pade ima. Staviæu, udara psa. Opet ni ta. Nije ga valjda ubio? Ajde da probam, ubija psa. Nema. Èek, èek znam ja pravu reè. Kucam zlostavlja psa . Evo ga naslov èovek zlostavlja psa u Panèevu . Iz eluca mi ne to navire, imam oseæaj da æe doæi do grla. Kliknuæu pre nego to me ugu i sopstvena kiselina, jer mo da nema ni ta na snimku i d abe æu se ugu iti. Vidi molim te kako ga utira Branko i ti ga pretera vidi ti d ukelu jo uvek kidi e i re i, nije mu dosta. Izlazi iz prolaza i hoæe da ode, a kerina k idi e ako si se povratio, nije mi ao to si ga na kraju propisno i utirao. Ba si morao da ga utira ispred lampiona da ti snime lice. Jebiga odbrana ne bira ni mesto ni vrem e. Znaèi bio je sam, nije to u pitanju. Preko sedamsto komentara Iskompleksirana buda la Ja bih tog maloumnika vezala za drvo pa utirala Monstrum, koji utira bespomoænu kucu U Srbiji je sve vi e pomraèenih umova, koji etaju ulicama. Ljudi èuvajte se Taj utira svoju enu i decu Ljudi ovo je samoodbrana, zar ne vidite kako kidi e na njega. Pogledajte ove druge kako se spremaju da napadnu. Imate li mozga? Ti g a brani . Jo jedan pomraèeni um eta ulicama. Kako bi bilo da tebe neko i utira? Ne mogu vi e da gledam. Muka mi je od komentara. Nemam snage u ekran da gledam. Jebem ja svima vama mater du ebri nu. To æu vam nekada napisati, ali sad imam preèa posla. Ponovo gledam ne bih li èula neki glas ili ne to to æe mi pomoæi da rekonstrui em situaciju. Sve je isto, nema drugih glasova, sem njegovih psovki. Gledam strplji vo do poslednje sekvence. Kerina odlazi teturajuæi se, ostali kerovi se pokunjeno pov laèe, a snimak se zavr ava tako to snimatelj ne iskljuèuje odmah mobilni, veæ se okreæe u krug. Verovatno je to deri te nastavilo da snima drugo deri te pa su isekli. Èek, èek ova prod avnica mi je poznata. Pa preko puta je muzej. Prolazila sam tuda kada sam tra ila muzej. Nisam znala sa koje strane je ulaz pa sam zaluta. Ja sam pro la kroz ovaj smrdljiv i prolaz, samo iz suprotnog smera. Kao da je naruèeno, prsten poèinje da me svrbi, najednom je ote njao. Nadolaze mi rupièasta seæanja. One noæi kada je imao poslovni sastanak, ukraden je prsten iz muzeja. Sada saznajem da je te noæi bio u Panèevu i to na deset metara od zgrade muzeja. Sklanjam prozore i kreæem ka pultu da platim. Vadim novèani

k i zakaèinjem prstenom o

nir od torbe. Deèko mi vraæa kusur, a ja èujem reèi sada si

pa ti to nije bilo .Ima hrabrosti da me pita ? Taj moj biv i je lopov. a ovo to si nabrojala sluèajno se potrefilo.Da. vraæam ti ga. Kako me je samo provalio da se ne radi o kom iji. . Jednom sam ga video pre na eg susreta.Eto.Daj bre Olja ta je tebi? . ajde ne drami.Na la sam snimak na internetu.Jo jednom te uljudno molim da mi ka e za to si krio od mene odlazak u Panèevo? . re ila sam da isteram stv ari na èistac. Sve bi to bilo okej kada bi takva kopija imala da se kupi u nekoj radnji.Ja ti ne verujem. Budi mu ko pa mi priznaj barem to. . Odrobijao je zbog lopovluka. Baci ga ako hoæe . Jaka stvar kupiti neku karticu i poslati oglas . Verovatno je video da sam jo uvek ljuta i nije me udostojio ni pozdrava. .Kada smo kod razumevanja.Olja. Neæu ni ja njega.Ako eli .Susreo sam se sa njim jednom.E. a mo da i treæe. veæ lokaciju.Otkud bih ja znao za ta je bio novac? ta je tebi? . kada sam mu doneo neki novac iz Nemaèke. bolje da oni tu e tebe.Svet je pun sluèajnosti. Polako se kreæem ka izlazu.Neæu da ga bacim.A. a da nisam imao pojma . . Sedam na krevet. Ako si i utirao kera. .Hvala na razumevanju. To je ona lopovska mirnoæa koju gaje do poslednje anse. Bila sam u tom muzeju nekoliko puta i prepoznala sam ambijent. . .u vezi si sa profesionalnim lopovom . . Opet navræe pivo. Ne znam samo ta ja poku avam da doka em sebi i njemu. Po to je propratio moju radnju. Ulazim u stan. nego ti da tu i grad za o iljke od kereæih zuba. .Da nije novac za neke pokradene stvari i nakit? Znala sam da æu da mu razbijem tu njegovu hladnoæu.Ja nemam mira od kako si mi poklonio ovaj jebeni prsten. Zvala sam onaj broj iz novina i niko se ne javlja. Smem da se kladim da si ti dao oglas kako bi me uverio da si negde kupio prsten. izvini otkud ga ti poznaje ? Ne mogu da verujem kako je ovako hladan. . koja bi ih naèinila nevinim. a ti kao nema pojma kome si nosio novac. Ovog puta lagano. Tada nji gazda me je zamolio da mu odnesem neki novac i eto morao sam da upoznam tvog biv eg deèka. . a on i dalje sedi i bleji u televizor. Ponovo je poèeo da se èe ka po bradi i da izbegava pogled. sluèajno se pogodilo.I utirao sam kera negde u blizini muzeja? . . kako ja da znam da je taj èovek lopov? Ti si od kopije nekog prstena iskonstruisala prièu kako sam kupio prsten od nekog lopova. ne razumem kako se poklapa kraða onog prstena sa tvojim prisustvom te noæi pored zgrade muzeja. ao mi je to si se uplela sa lopovom.Sve sam ti rekao. pa ne dramim.Ja ne verujem da je Goran tvoj biv i kom ija. Kada sam iskoraèila shvatila sam da nije krio nikakvu fuficu. . Da li je mog uæe da mu karci imaju intuiciju? . . teatralno skidam pr sten sa ruke i spu tam ga na sto. sigurno je drugo. tako? A. Tek je tri prsta otpio.

Tanjice moja ...dovoljno i prebacila si se na teoriju da sam ja ukrao prsten. Ako bi neko drugi posmatrao sluèaj. a sada je do ao red i da platim zapoèeto. a Majstoroviæ nije hteo da p rizna . od one za mene nezaboravne noæi. To je bilo privremeno re enje. kako bih mogao da ostvarim neku humaniju komunikaciju. Razmi ljao sam da joj napi em neko ispovednièko pismo i ubacim u njen omiljen d emper. ali do toga nije do lo ni u kratkim crtama. Oèekivao sam prekor to sam protivniku ostavio belu kuglu. Nakon deset dana. ali me je Ljubi a odvratio od toga. Mnogo sam hteo i mnogo zapoèeo. a postojala bi moguænost da napravi neki nepromi ljen potez. Hvala.Polako. Svaki dan proveden u i èekivanju da mi se nekako oka e. Po njegovim reèima to ne bi ni ta promenilo. oèekivao sam i Oljin dolazak po stvari. jer telefonom nij e htela da razgovara. Tada sam shvatio da taj èovek razmi lja isto kao i profesor. Umesto toga stavio sam u jednu kutiju Sansui dek u nadi da æe pobuditi u njoj neke emocije kada ga bude ugl edala. ne mogu vi e * Te veèeri je napunila torbu najnu nijim stvarima i izletela brzinom misli. Ljubi a je napravu za graviranje metala. vratio u preða nje stanje i prodao nekom di d eju da re e ploèe. ali sebe lopovèino jedna. potom uvaljao u braon plastelin i takvu lopticu sta vio na jedan rog napu tene kuæe u ulici Kraljeviæa Marka. * . poslala mi je poruku da spakujem sve njene stvari u kutije i èekam njeno uputstvo za naredne rad nje.Ja sam prokleta i ovaj je lopov . . samo je rekla da æe mi se javiti za preostale stvari. Oh. ali po to se z a sluèaj samo interesovao Majstoroviæ. ali sam do ao do zakljuèka da bih samo sebe srozao. mo da bi zakljuèio da nikada nije ni bio pod kontrolom. morao je silom prilike da proglasi kako se sluèaj oteo kontroli. bila je nadnica. Prsten sam zamotao u kesicu. Pored t oga to sam oèekivao razre enje ove gluposti sa prstenom. nemoj da plaèe . Ekrem nije hteo da prizna kraðu prstena.Olja. hteo sam da joj sve priznam. kojom sam odu ivao zapoèeto. kada mi udara kontru. Oæe neko piæe da malo razbistri glavu? Koji je slabiæ sada koristi napad kako bi opravdao sebe. Najgluplje je proglasit i neku stvar da mo e slu iti samo za ono za ta je konstruisana. Do ao je neki kolega i odvezao stvari u nepoznatom pra vcu. dok se ne re i ova drama sa prstenom. Da. Nakon dv a dana. a Ljubi a je osetio da se lekcija usad ila u moju glavu kao tablica mno enja i nije hteo da mi dr i dodatna predavanja. kako mu se povratilo samopozdanje. Pre nego to je izletela. ali ne hva la i ne treba ti mene da ali . Dobio s am lekciju iz epizode koja je mogla skuplje da me ko ta. * Majstoroviæu je sluèaj sa prstenom poèeo da se otima kontroli. ja sam sve utripovala. a ne ru u. pomoæu koje je izlivao gumu za otiske. Kamo sreæe da sam na ringi pilu uhvatila patka. Znao sam da se neæe pojaviti. sve æe se srediti .

Jasno? Kamerman se nije iznenadio kada je video da æe Ekrem ne to da izusti. ti bi da prièekamo Miholjdan da malo otopli? .Ja se ne kupam pre Ðurðevdana. postali su jo oskudniji. jer su skapi rale da je to delo Dunava. Ti se Ekreme slobodno opiri hap enju. pun mi je kurac ovih Gandijevaca . . . Bio je priklje ten novinarima koji su naduli prièu do neoèekivanih razmera i tu iocem koji je hteo to pre da okonèa sluèaj i stavi recku. jer je za ovakv o hap enje trabalo da zna to manji broj ljudi.Posle snimanja Petroviæu. ali Majstoroviæ je imao poseban scenario .Poneli smo celokupnu opremu za minkanje. . Preobra enje je pro lo i ja vi e ne ulazim u vodu. ni ta sad. Radim d abe subotom i jo moram da slu am ovog Gandijevca. jok ja. veæ kreni da trèi . . . koji je narod poèeo da naziva aferom. Takva pojava jedino je Majstoroviæu i la na ruku. Nj egovo je bilo da bezbedno neutrali e i onesposobi osumnjièene kako bi filmska ekipa mogla mirno da snima hap enje. dozvoli mi da ga oplavim. Ovde niko neæe da vas vidi. Na prvi pogled moglo je i bez toga. sa jedinom razlikom to su dvojica obukla ronilaèka odela. tako æe i da ostane. Tu mora da bude mesto hvatanja zbog naredne scene. Hoæu da mi Ekrem bude to prirodniji. . Kada Ekrem krene kroz ono iblje vi mu se pribli avate i hvatate ga na sred bare uz obavezno kome anje. Nakon pola sata gacanja zaustavila se cela snimateljska ekipa. jer je praksa pokazala da obièno pozajmljeni glumci prave probleme. ali nikada nije rukovodio snimanjem. . Okupio je svoju standardnu ekipu za ha p enja opasnih kriminalaca. ali nemoj da padne . Ekreme povremeno se okreni. sem sudija koji u bili njegovi stari znanci i nisu pravili problem u produ avanju pritvora u granica ma zakona.Rekao sam ne. Septembar se oki avio i doprineo da se bare pored Dunava prevremeno napune vodom.Trèaæete ovom livadicom. Ekrem trèi prvi. .Posle snimanja Petroviæu. Oni to su oskudni sa zemljom. Morao je da se poigra sa nekim ljudima. te nisu mogli da nap asaju stoku o dr avnom tro ku. jer æemo morati ponovo da snimamo.Majstoroviæu. Dr ite odstojanje od oko tri metra tako da mo ete svi da uðete u kadar. za rezre enje problema. ne brini neæe se ni ta poznavati. koja u sebi ima trsku i neko iblje.sebi. Ovog puta morao je sve sam da organizuje. Ekreme. kako ne postoji nalogodavac za kraðu prstena. Kamerman je bio profesionalac i niko nije smeo da mu prigovara za maratonsku etnju po blatu. a dugonoge ptice su uzaludno gacale po barama.Dokle me vi e vucarate po ovom blatu? Ni vabe nisu muèile Cigane ko to vi muèite. Bio je bezbroj puta prisutan kada su se snimala hap enja. Majstoroviæ je re io da zalo i svoj ugled i reputaciju.obratio mu se ozbiljnim tonom Majstoroviæ. Tra io je èistinu koja se zavr ava barom. a samim tim i drugima. jer bi Majstoroviæ uvek na kraju opravdao vi emeseèni pritvor. Ti.A. Ako oæete da me streljate uradite to odmah. koji mu nisu ba bili naklo njeni. dozvoli mi da ovog mamlaza nauèim pameti.Ja da idem u ovu ladnu vodu? To ja neæu. . Kamerman se obratio glumcima: . Svi su tra ili razre enje sluèaja.Majstoroviæu. a ne ki e.Ajde Ekreme ne izmotavaj se. . U svojoj policijskoj karijeri jedino se nije oprobao u filmad ijskom poslu. a vi za njim.

a ne pandur glumac. ajde momci na posao Ronioci su zauzeli svoja mesta i èekali znak. a Ekrem je sedeo na panju i dr ao se za stomak. a Majstoroviæ se uputio ka Dunavu. kako kapljice ne bi poprskale kameru. Poèelo je snimanje prve scene drugi put. Svi su napeto posmatrali scenu kako tridesetak metara srpski specijalci jure stokila a i konaèno ga sti u u bari. ja ovde dajem znak za poèetak. koje kao da su vodopadne. a Jankoviæ maskirno. Niko nije znao za to je krenuo du Dunava uzvodno. Kod kamermana i Majstoroviæa su pri la dva ronioca.Majstoroviæu.Svi su se nasmejali. .Ne valja.Ali . . ali ga ovaj nije èuo jer je sedeo na nekom panju i grabio vazduh. dok su ostali oko bare razapinjali traku koja je oznaèavala mesto zloèina. iskaljaæu odelo. sem Petroviæa koji je stezao porculanske zube i èeliène pesnice. tako da mogu bezmalo da te dr im do Ðurðevdana u zatvoru. ali su znali da nije etnje radi. . Ekrem se prihvatio vode.Kako da gnjurim po tom mulju.Ajde ne drami. Nisi potpisao svoje priznanje. da to zavr imo to pre. nemamo puno vremena. moj advokat æe sve da napi e predsedniku . neæe moæi da ga opere ni bog otac. To je sve. ete ti tu Dunav pa operi Ajde u baru. Reko e mu. Jasno? . Kamerman nije krio odu evljenje to je scena izvedena ba kako su on i Majstoroviæ osmislili. a za Ekrema treæi jer jednom imao prevremen i start. j er je taj èovek sve smi ljeno radio. Kamerman i ronioci su spakovali rekvizite. Majstoroviæ je posle desetak sekundi prekinuo snimanje. Ne. . veæ se presvlaèi. nema on advokata. Glumaèka ekipa se promenila. Ekrem je krenuo printom kao da ga juri medved. Meðutim.Ekreme.Ma jok. a drugu aku dr i otvorenu.Ne postavljaj pitanja. Ti Petroviæu da obuèe ronilaèko odelo. nije on to tedeo policijsku ka meru. Specijalci su èesto ve bali brzo presv laèenje tako da im je trebao nepun minut da razmene odelo. . Oæe da snimamo ovo posle Ðurðevdana ili sada? Ekrem je samo zavrteo glavom i krenuo da trèi. Uzmi ovaj kamenèiæ i dr i u ruci. Ajde spremite se. .jedino je Petroviæu zasmetalo Ekremovo negodovanje. da je Ekremu p ri- . jer nikada ovako nije printao. veæ je hteo potencijalnom gledacu da poka e kako je riskantno priæi blizu osumnjièenog. Kada se vratio sve je bilo spremno za pokret. Kamerman se namerno nije pribli io.Jedan æe da stoji i da na moj znak podigne masku. nepismena budalo. . presekao ga je kamerman.Deæe bre. hteo je metaforièki da ti da do znanja da se slabo snalazi sa papirom i olovkom.Mamu li vam pandursku. Èak je Ekrema javno pohvalio. Majstoroviæ se setio Petroviæeve naravi i nije hteo da mu se pred kamerama omakne koja pesnica. ni ta ti ne brini. zato je na ao elegantnu metodu kako bi izbegao takvu scenu. . gde ga na jedvite jade savladavaju uz obilje izbaèene vode i ra trkanih kapljica. koji su pa ljivo slu ali kamermana. Neæe vi e trajati od trideset sekundi. je l ovaj nama ne to preti? . a drugi æe da zagnjuri samo da mu se vidi ona cevka za vazduh. Kamerman je dao znak.

zaboravio sam da vam ka em da donesete neki podzakonski akt. za èije je re evanje potrebno njegovo lièno prisustvo. po to ste se sada ujedinili. kao i najveæi deo stanovni tva u Srbiji ne rade subotom. Ponovo je zavladala svemirska ti ina. mora o je da prekine izlaganje politièara. Po mom grubom proraèunu. a uspeo je i po ko zna koji put da ujedini poziciju i opoz iciju. pa tek da se on oglasi. Trudiæu se da budem to precizniji i kraæi. kroz jedan. Da bi izvadili nove. koja nije dala eljeni rezultat. a kada je povraæao nije imao ko da mu prid r i glavu. to pojeftinjenje æe se primenjivati retroaktivno. koji je on bezrezevno prihvatio. Takav je ivot Rodoljuba Stojanoviæa. Pozicija je zahtevala da se nelegalizov ani objekti poru e i time poka e èvrsta ruka. na prvi pogled nere iv problem. Na alost ovo delo kao i mnoga druga.Po tovani narodni poslanici. A. Pardon gospodo. Èitava dva èasa Rodoljub je slu ao predloge pozicije i opozicije. ako prihvatite ovakav model. Kako su svi graðani pred zakonom jednaki. kojim æete spreèiti upotrebu brojeva. Pre nego to vas napustim elim da vam prezentiram svoj model za re avanje problema. . hvala vam na pa nji i vidimo se nekom narednom prilikom. kojim bi obe strane bile zadovoljne. moraæe da promene mesto prebivali ta. za koje æe morati da plate op tinsku i republièku taksu. Tako su objasnili za t o se dr i za stomak i ima crvenu èvorugu na èelu. iskrsao je problem koji zahteva moje lièno prisustvo. koji su kao i uvek prerasli u meðusobna optu ivanja. na bud et æe dobiti naknadni priliv za jednu treæinu od ukupne sume koja je prihodovana od legalizacije. ili ono A Znam da vam je to najmanji problem. pa æe svi graðani morati da izvade nove. da bi to uradili moraæe da izvade uverenje o kuænom broju. Ni nakon tri èasa prepucavanja nisu prestala. Gospodo. a promena mesta prebivali ta æe takoðe va iti i za one graðane koji su izvadili novu liènu kartu. pre promene broja.Time æe se u skoro svakoj ulici u svakom gradu promeniti kuæni broj. Kada bi neki ef poslanièke grupe krenuo sa optu bama Rodoljub bi se iskljuèio i posvetio se matematièkim proraèunima. Kao to znate krajem godine prestaju da va e stare liène karte. . Zazvonio je Rodoljubov satelitski telefon. struènjakom od poverenja. kao to je i njegovo postojanje. Cenu legalizacije objekata treba smanjiti na polovinu i tako motivisati graðane za postupak legalizacije. a opozicija je izrazila sumnju da æe se ru iti objekti samo stranaèki nepodobnih ljudi. a naravno za tu radnju mora da plate republièku taksu. . Majstoroviæu to ni ta nije bilo novo. U toku njihovog prepucavanja Rodoljub je razvio model. kada se za to uka e potreba. Nije imao izbora. Salom se prolomio gromoglasan aplauz.nastalo je nekulturno dobacivanje u sali od strane svih efova. razradili varijante akcije prikupljanja novca od legalizacije objekat a. Bio je pristojan èovek i èekao je da oni utihnu. Iz taba mu je javljeno da se pojavio problem. po to su se pri snimanjima gostujuæi glumci uvek samopovreðivali. . za javnost æe ostati obavijena velom tajne. * efovi poslanièkih grupa. te je iznenada pao i nije stigao da se doèeka na ruke. Rodoljub je samo podigao ruku u isceliteljski polo aj i nastavio sa izlaganjem. ove subote su se okupili kako bi zajedno sa Rodoljubom. meðutim.palo muka od trèanja i da je malo povraæao. Rodoljub je re io jo jedan.

efe. ne preti vam nikakva opasnost. . Rodoljub je video kako subjekat okleva da se uspenje. Nakon nekoliko neuspelih spu tanja Borivoje je potvrdio prisustvo subjekta u jednom èamcu. U èamcu je bilo jo usplahirenih putnika. Pristao je da zlo upotrebi svoja ovla æenja za dobrobit cele zajednice i bez naloga je uzeo podatke o kretanju jednog mobilnog broja. saputnik æe vas èekati u va em kampu. Subjekat je verovatno na nekom splavu ili èamcu. Ovo nije bio prvi put da ivotinje najavljuju dolazak èeliène ptice. ali ne mo emo da se spustimo tu. ali je ubrzo odahnuo. bez panike. jer je shvatio da je Borivoju veoma dobro preneo i ve tinu ubeðivanja. ali je sada morao. pa je osetio potrebu d a se obrati poslednji put: . Ptice ko je umeju da kre te su to nesebièno radile. vidi da pristaju. . ali kada bi ugledali neki èamac spu tali bi se vrlo nisko.Obraæa vam se MUP Republike Srbije. Kada je saznao o èemu se radi odmah se zaputio sa svojim pomoænikom Borivojem helikopterom u divljine Durmitora. Ptice su javljale jedne drug ima za nadolazeæu èeliènu opasnost. Nastavil i su du kanjona Tare. svima je pogled bio uprt u s amoubilaèke skokove prepla enih divokoza.Da . pa je morao jo jednom da se oglasi: . samim tim i osobe. Borivoje je izbacio lestve i poèeo da se spu ta.Po tovani graðani. Moramo po uriti niz Taru. ..Nikako. Rodoljub je video panièna lica putnika. Leteli su visoko.Po tovani graðani. Pru io je ruku subjekt u. Nije im trebalo puno da se naðu iznad taèke gde je poslednji put lociran mobilni bro j. Zapamtite. gde inaèe ne dopire parajuæi zvuk motor a bili obave teni o uljezu.Eh. Dubok glas nadjaèao je tutnjanje motora i zvi danje elise: . polako i bez panike. Dok se helikopter propinjao uz kanjon. tako da su i seljani iz okolnih sela. tamo je Bosna. imamo lestve. Rodoljub se pribli io helikopterskom mikrofonu. . neka pristanu uz levu. to manje ljudi zna koga tra imo to bolje. ovo je samo taktièka ve ba MUP-a Srbije.Rodoljub je retko stavljao Rotaciju na krov svojih kola. . U Laðevcima pokraj Kraljeva su tankirali gorivo i nastavili dalje put Durmitora. Sluèaj je bio od nacionalnog znaèaja i pretio je da ugrozi njegov dugogodi nji rad. iskusni su ovi treneri. Nastavite bezbri no putovanje i u ivajte u lepotama reke Tare. ali ne vidim nigde pla u sa desne strane. koji su takoðe divlji. ne smemo da kr imo propise pogledaj. tamo gde nastaje reka Tara. da se spustimo i pitamo da li je viðen subjekat? . Rodoljub je dao znak pilotu da se umrtvi iznad èamca. Pristanite uz desnu obalu reke. . a one to samo znaju da pevaju su pevale poseb nu melodiju za opasnost. da. Borivoje. a potom i Borivoju. Uskoro su dobar deo kanjona ispunili krici razlièitog zveri nja i drugih stanovnika. Ovo je redovna ve ba MUP-a Srbije. Rodoljub je dao znak pilotu da okrene helikopter ka jednom proplanku sa desne strane Tare.efe.Borivoje. Zbog prisustva pilotskog osoblja morali su osobu da nazivaju subjektom. ali ljudima izgledaju pitomo. kako bi Borivoje mogao da prepozna subjekat.

a travke na proplanku. koje nije polomio uragan to je izazvala elisa. vratile su se u prvobitni polo aj i nastavile da se blago povijaju pod vetr om prome- .Motor je zamukao.

da.Trenutak Ranka. . Hap enja se snimaju. da ne gubimo vreme. moguæe je.Samo malo.Gospodine Rodoljube. hoæete li da mi objasnite èemu ovolika pometnja? . snimaj sve to mo e mobilnim telefonom.Da li je moguæe? .Da da vi ste ovde samo zbog po tovanja Zakona o kriviènom postupku? . .Aaaa. kako bi se pilot olak ao.Borivoje. treba nam bilo kakav snimak kao eksluziva. Odvojili su se dovolj no i posedali na zatupasto kamenje. Jesam. Ranka je vrtela glavom. ovog puta je proverena informacija. a da ne bi problematièni inspektor napravio probleme irokih razmera. Dozvoli da ti predstavim mog efa Rodoljuba.njivog pravca. ali smo morali prinudno da sletimo na ovaj proplanak. Reci joj da smo krenuli na poslovni put. pravimo malu pauzu. . daæu sve od sebe. Ranka je prekinula pometnju. Borivoje je pogledao na displej i dao subjektu znak da prebaci telefon na spikerfonski mod. . Slu aj. Ako vam inspektor nudi materijal.prekinula ga je Ranka.Upravo tako. Èujemo se. ka u da vrvi od helikoptera. ali se objavljuju po izricanju presude. prebacite na spikerfon. . ne smete da prihvatite. ta je tu sporno. on je naknadno snimao hap enje èoveka koji je ukrao prsten i imamo informaciju da æe on taj materijal da ponudi vama . na a dr ava je dobila nezavisno i efikasno sudstvo.Da da.Bili smo primorani na to. to se dugo godina radi .Da.Dok se direktor povratio od sreæe.Razumem gospodine direktore.Dobar dan Ranka.Kakav je ovo cirkus Borivoje? . Imamo problema sa jednim inspektorom.Ranka. Slu aj me dobro upravo sam dobio informaciju da hvataju Ratka Mladiæa u kanjonu Tare . . . Posavetuj je da napravi reporta u o divokozama kada je veæ ovde. jesam. zvoni mi mobilni. . Ja sam preuzeo svu odgovornost da se taj . Vidite. Subjektu je potmulo zazvonio telefon u nepromoèiv oj torbici. Ranka je propratila helikopter koji se udaljavao i dodala. a subjekat mogli da oslovljavaju po imenu. Shvatate li? . ja sam doleteo da to spreèim. .Èekajte. smejala se i u isto vreme postavila kratko pitanje? . . Mi po tujemo Zakon o kriviènom postupku.Jeste. ali vi e se ne radi. zato ste dobijali tako brzo materijal.Ovo je ona kuèka iz Prve Nezavisne televizije. Borivoje i subjekat udaljavali su se od helikoptera kak o bi njihove reèi samo oni èuli. Rodoljub. ali sam se pitala kako dobijam hap enja od pre dva meseca? . . ako biste emitovali ovo to æe vam ponuditi inspektor. idi sredi stvar. Naime. Tako su Ranka i Rodoljub imali produ eno rukovanje. .To se dugo godina radilo.Odlièno.Radi se o onom prstenu to je ukraden. saslu ajte me. Svi su zablenuli u helikopter koji je poèeo da kru i iznad proplanka praveæi manevar za spu tanje. koji je svakog sekunda bio sve jaèi. Borivoje je Ranki apnuo kako da se pona a. U toku njihovog rukovanja zaèuo se zvuk helikoptera. Nadam se da vam nije promakla ta èinjenica. Uostalom ja æu biti uz vas.Dobar dan gospodine direktore. ugrozili bi sav na dosada nji rad. tooo . da li si jo uvek na raftingu? . dobila je i helikopter.

Pri la bih da osetim njegovu svetlost. nisam znao da si toliki budalaæ. Ja to ne radim bez preke potrebe. Ne vredi ti taj svemirski telefon kad tvoj pilot ima obièan mobilni. trebao bi da je tu negde pored vas. ali nisam imala snage. potom u telefon. Ja se odjavljujem. zbog tebe æe u svakoj seoskoj zadruzi da se prodaju apke. U tom ritualu mi obavezno lebdi Brankov lik. Ukoliko ta mala ne objavi ovo hap enje osvanuæe naredne veèeri u dnevniku. drugi ka e kako ga je malopre sreo u umi i poklonio mu apku. Jedan èovek ka e kako je zbog va e potere morao da prekine partiju aha sa njim. Probala sam. Onog kamermana to me je odrukao kod tebe veæ sam najurio. . a moje se telo nije priviklo na hladnoæu. najmanje im se jebe za nekog Cigu to je priznao da je ukrao prsten. Budalaæu jedan. ali sam spoznala da imam usud u upoznavanju pogre nih mu karaca. .Da.Mali. . Ritual poèinje oko dnevnika. koji je nestao u pravcu Srbije. Ministarstvo æe poslati svim televizijama dopis da ih podseti na Zakon o kriviènom postupku. pojavi mi se u glavi slika ruke. Rodoljub je zabezeknuto pogledao u Ranku. . * Veæ par dana vuèem drhatvicu sa groznicom na ustima. Smisli neki izgovor to sam tra io tebe. inspektor Majstoroviæ pokraj telefona. a ti æe morati da najuri pola milicije da bi ostao nevidljiv. Jasno? . u kojoj blje ti ve oma mali ali prodorno svetlucajuæi dijamant. Volela bih da mogu ovako ivot da u u kam. da bi se zavr ilo sa propitivanjem da li ja ne to vredim. Naglo je zahladnelo. izvolite . neæu dva puta da ti prièam. neæu kao pojedini da rasipam narodne pare. preko koje je navuèena crna rukavica od fine tkanine. Iz veèeri u veèe ritualno se smenjuju oseæaji. Ukljuèi taj tvoj svemirski televizor i biæe ti jasno da se jebe novinarima ta objavljuju.Slu aj me dobro gospodine nevidljivi i nedodirljivi..Da. Zbog tvog jebenog helikoptera neka dronfulja u ivo drobi o hap enju Ratka Mladiæa. Halo . koji je jednim dodiro m prebacio u normalni mod i brzim korakom je poèeo da se udaljava od Ranke.Nema problema evo. Htela sam da mu odgovorim na neku od njegovih poruka i suoèim se sa opasno æu pred kojom sam pobegla. Neki gor tak je obja njavao kako je video Ratka Mladiæa ob e enog o lestvice helikoptera. kada se oseæam ukleto.Mali ne seri. zatim se nastavlja sa oseæajem odbaèenosti. Uvek kada pomislim na njega. trenutno bi se stopio sa prirodom. kao to sam sada svoje telo ovim æebetom. Ukljuèio je svoj satelitski d epni televizor i momentalno prebac io na kanal Nezavisne televizije.Inspektore Majstoroviæu. Da nije imao crnu ko nu jaknu. Po eleo je da se stvarno okameni i da se divojarac u prolazu oèe e o njega i obele i svoju teritoriju. Rodoljub se trenutno okamenio. Ne prepoznajem septembar. da li ja to prièam sa Rankom? .Neæe ti uspeti. a ni sebe u zadn jih mesec dana. A. kako se to pona ate? . U hodu je i odgovorio na poziv.Budite ljubazni i dejte telefon inspektoru Rodoljubu. da ne pomisli mala da je prislu kujem. ali ruka je .Dobar dan.

Pretpostavljamo da æe se potraga nastaviti u jutarnjim èasovima. Trebalo bi da mi se oèi priviknu na svetlo st i bolje vidim skale. U skuplj enoj ruci nema prozora. a dijamant ne mo e zameniti svetlost Sunca. Cela Srbija gleda Rotaciju. Eto ti bare p a plivaj Ekrem je priznao delo koje mu se stavlja na teret. Pazi mol im te kako se opire. Pozadinska svetlost vumetra mi smeta pri fokusiranju skala. Mo e da folira sebe.Onako nisam lo e. Do zakljuèe nja ove emisije. Ah. Na alost pri hap enju osumnjièenog prsten je ispao u baru.Zdravo Branko . ru no sam te sanjala. utanjam u ljubavne romane i televizijske emisije. pa sam htela da proverim da li si okej. Iznalazim razloge kako je kupio prsten od onog Cige. a deèko je èistiji od moje suze. Ovo hap enje se dogodilo jutros na levoj obali Dunava. Obeæanje ispunjavam eksluzivnom ve æu o hap enju èoveka koji je ukrao prsten. koja je odr ana u reonu reke Tare Zar je moguæe da je Branko kupio prsten od ovog Ganca? Ne smem ni da pomislim. ali guram ta je sa tobom? I ti prièa kroz nos . Kolika sam ja kukavica. Radi se o Ekremu Ljatifiju. Ukljuèila sam dek i pokrenula kamufla u. Jaoj. odnosno do osamnaest èasova nismo dobili informaciju da je prsten pronaðen. æao ba mi je drago to te èujem . a da podsetim gledaoce. a zbog nedostatka vremena nisu pro li monta u u studiju. ne znam ta da mislim moram da ga èujem. Momentalno sam iskljuèila televizor i pustila radio. Jaoj. kako si htela da mu nekako ka e da si se debelo ogre ila? Ti si kao najveæa kukavica spustila slu alicu. Zar misli da æe te zovnut i i reæi ti. pa ovi ne mogu da ga stignu. Mo da je strah proizv eo oseæaj ukletosti i sada deluju zdru eno. da èuæemo se drugi put nije ovaj poziv kako mo da izgleda. malo sam prehlaðen. dobra je ova Ranka Po tovani gledaoci dobro do li u jo jedno izdanje emisije Rotacija. Mahinalno bri em nos prstom i shvatam da je vla an. Kao to mo ete videti. Pre letnje pauze sam vam obeæala razre enje afere prsten. onda sa njim ne to nije u redu i . ali ne mo e Branka. da zapliva Dunavom.Ej. skale su sve dalje i mutnije. mo da su uhapsili Branka. ali nemam hrabrosti da naènem strah. Æao. morammm .Da. ta si mislio bato. kada ne mogu sebi da priznam da plaèem. Meðutim. Ne to me golica po vrhu no sa. a nema kud. Sledi snimak . Zgrèena u polo aju fetusa posmatram etajuæe skale.Da li si dobro? . Ne smeju da objave kako je Cigo veæ utopio prsten. to je kraða vrlo vrednog srednjovekovnog prstena iz panèevaèkog muzeja. samo da bih opravdala svoje sumanute ideje. Snimci koji slede su eksluzivni. Vidi mu se po faci da je kriminalac. Hap enje su izvele specijalne jedinice MUP-a Srbije. za to ne bi i on? On kao nema pojma. sa prebivali tem u kartonskom naselju pokraj Dunava. Be im od realnosti. Sledi prilo g o taktièkoj ve bi helikopterskih jedinica policije Srbije i Crne Gore. èitavo podruèje je obele eno i specijalne ronilaèke ekipe MUP-a Srbije ceo dan pretra uju baru. a kamoli da plaèem zbog Branka. opra tam ti za sve tvoje nebuloze? Ako te zovne. na dvesta metara uzvodno od znaka koji oznaèava hiljadu sto ezdeset i osmi kilometar Dunava. poèinje Ro tacija. onaj je sve priznao.toliko velika da mo e naglim pokretom da me zauvek zatvori sa dijamantom.

a ti plaèe . mrzim te .to definitivno nije momak za tebe. samo plaèe mrzim te Olja. Telefon ti je na krevetu.

Dobar dan inspektore. trgla se. . narukvica. Meðutim. zato je taj prsten oma io redak u zapisniku o privremeno oduzetim stvarima. . ne. Niko nije ni sumnjao da ga neæe upotrebiti u ispravne svrhe. U stvari im a tamo prstenja u izobilju. a i Majstoroviæ se pobojao da æe ostati kratkih rukava.Ma ne. ne znam im ime. te je rasporedio specijalce p o okolnim prirodnim zaklonima. . . . Kustos se tako toplo osmehnuo sekretarici.Dobro dobro nije. Veoma mi je drago to vas vidim. da li je to sve dovol jno da vi prihvatite da je ovo taj prsten? .Ko ka e da nismo? .Da da . tako da je Majstoroviæ dobio ansu da prvi krs ti kriminalce koji su se zaleteli da tra e prsten tamo gde ga je Ekrem izgubio. Mislio je da æe se Austrijska veza upecati na mamac. na koji i najèe æe lièi. upecali su se visokotehnolo ki kopaèi starog blaga. . i kao svaka kulturna ena poèela je prstima da spu ta suknju koja se povukla prilikom sedenja.Oboje. Nije problem ja æu pogurati. Narav no da nije d abe i ao da proveri koliko je bara udaljena od prvog znaka za kilometra u Dunav a.Tako je. Kada ju je Majstoroviæ odmerio. ba pred onog koji zn a da ga razlikuje od obiènog kamena. onda onih na p. u zamenu da vi potvrdite da je to taj prsten i vratite ga u kolekciju. teta to niste mogli da pronaðete prsten. pa sam mislio da kada se to trajno oduzme pripadne va em muzeju. A. eto. jer je smetnula sa uma zbog èega je ustala. . Naravno.Uhvatili smo neke kopaèe starog blaga. p.pa. nekad sreæa . koja se bavila prekopavanjem oranica u potrazi za davno zaboravljenim kulturnim blagom. dozvolite da vam lièno èestitam to ste re ili ovaj sluèaj. nije taj. da kopaèi nisu poneli punu opremu za istra ivanje. ali nije ba sve za javnost. . Pri pretresu stanova osumnjièen h pronaðena je gomila iskopanog nacionalnog blaga. ovo nije taj prsten. . stavlja se na glavu .Da.Dobar dan gospodine kustos. od èega je Majstoroviæ zadr ao jedan prsten.Ja vas ni ta ne razumem . . jer ni sudija ne bi potpisao p ritvor za èoveka koji je uhvaæen u obele enoj zoni sa lopatom u ruci. da.* Niko jo nije krstio mafiju.izvadio je providnu kesicu sa prstenom i spustio na sto.Mogla bi va a sekretarica da nam skuva kafu dok ne to poprièamo. mo ete posle da stavite na njegovo mesto neki drugi. .Pogledajte malo bolje. Eh. da li je dovoljno da va muzej dobije na poklon pedesetak prstenova.Poèelica.kustos se poprilièno upla io. Ali. Prona li smo. Ponekad i sama Zemlja izbaci dijamant. pomozite mi gospodine. . Ne bi ni imao osnov da ih strpa u pritvor. da sada æu da naruèim kafu. Da li ste za kafu ili mo da domaæu? .kustos je klimao potvrdno glavom dok je odmotavao prsten . Ima jo nekih drangulija. da je ona odmah ustala i krenula prema vratima nabirajuæi prstima suknju prema gore.Inspektore.

Ispraviæu gre ku iduæi put. sekretarici izdavaèke kuæe Zlobuk. a meni si prodavao maglu kako ne ide prodaja. . suoèenj e sa problemom. raspitivao se o moji m ispitima i ljubavnom ivotu. nije to toliko lièno. kada je ovo tek prvo izdanje? . Lekar pred penzijom me je pa ljivo saslu ao.Ne pitam te za tu zbirku. Za to? . . tupana na sve strane. gde eli da narod èuje da je pronaðeno blago? * Kada sam bila na prvoj godini studija. a potom saop tio da je jedini lek za moje stanje. onu zbirku prièa æu da postavim na internet. pa se suoèi sa problemom.A. Znate. Recite ta vas muèi? . Pitala sam ga. u ovom muzeju se nalaze zbirke i legati sa podruèja Beograda. . nemate neke liène stege? . podboèujem ruku na kuk i kezim se. Veoma polako vrcavo hodam. . Hteo je da dobro zapamtim te reèi. ali i neko ko nije inspektor bi procenio da se lakomi.Ne. A. Nakon toliko godina. Zato je Majstoroviæ pogurao i ovu stvar kao i mnoge druge. veæ za svoj roman. da ja to mogu da proguram da se pokloni nekom drugom muzeju. Do la sam da ti ka em da sam na tampala hiljadu komada svog romana pod tvojom etiketom. Klimam glavom i èekam da sam uvidi koliko me ta prièa zanima. Seæam se dobro da mi nije persirao kada mi je to rekao. koji mi ovog puta drobi o zbirci prièa koja je uspela. . poka i mi na ovoj karti. Odmo ri malo. Opet gledam podvoljak i podoènjake gazde. Ali tome je do ao kraj. Eh. Ustajem i okreæem se ka vratima. to nije fer prema ljudima koji dolaze u muzej. Znam da æe ne to da mi ka e: .Ama.Kako Olja.Slu aj me dobro svinjo zadrigla.Ne razumem vas . videæe bolovi æe nestati. a ako biste prihvatili. bili biste u centru pa nje sa ovom ve æu i zaboravilo bi se ono naglabanje da li je mu ki ili enski prsten i èiji su propusti u izlaganju eksponata. ostalo mi je samo da ga primenim. Da li stvarno misli da sam do la da preuzmem jednu kopiju knjige? Konaèno se ispostio. Hoæu reæi da sam piratizovala i podelila uliènim prodavcima. ponovo imam stezanje u grudima.Nadam se da znate.Vidite. da li to znaèi da sam ja pukla? On se samo nasme io i reka o mi: Da si stvarno pukla. Ti si davno na tampao i treæe izdanje. Obeæavam. Ne bi bilo lepo da proglasimo ne to da je sa ovog podruèja.Kustos je oklevao da bilo ta ka e.Za to ne pi e na koricama drugo izdanje? .Ma onaj dizajner je prevideo to i tako je oti lo u tampu. ne bi znala da si pukla i ne bi mogla to da me pita . a nemamo pojma odakle potièe. . . Mo da bih vremenom i zaboravila da me èovek njima nije izleèio. a narodni lekovi se tako lako ne zaboravl jaju. oti la sam kod lekara zato to me je ne to stezalo u grudima.Jok. sa potpuno istim koricama. Znam koji je lek za ovo to bolujem.Ti to meni? Okreæem se.Onda mi recite koju lokaciju da prezentiram narodu? .

Kada malo bolje razmislim trebao sam da ga anga ujem kako bi titio moja prava. veæ kera. Dok strpljivo prepisuje podatke. a za sud i vreme pitala sam tvog radnika. Malo me pecka i u nosu. to vi najbolje znate sudija mi se pribli ava i tiho nastavlja sa prièom . obraæa mi se èovek za koga sam pretpo stavljao da je sudija.Nisam ga anga ovao. Oseæam kovitlanje u stomaku i blag i grè na licu.Ne. Pog ledao sam Olju pravo u oèi. da. a ja ga èak nisam ni anga ovao.Nastavila sam ka vratima. jer meðu njima garant ima i neki novinar. sem sudiji.. Izlazi neka ena sa papirima u ruci i najavljuje sluèaj Morke protiv mene. a potom i zapisnièarka. do la sam da ti dam podr ku .Po to ste bez advokata. a ostalima je rekla da prièekaju jo koji trenutak. jesam. Zapisnièarka me upuæuje kod sudije.uviðam da nije trenutak za sentimente. sa arama i dugmiæima boje terakote. pa sam zauzeo i ja takav polo aj. naprskava polje elegencije kapljicama seksipila. Dolazim do sudnice koja je naznaèena na pozivu i vidim dvadesetak ljudi koji strpl jivo èekaju.Ostao mi je samo datum u seæanju.. Zaustavljam pokret i dah. a i va e kajanje bi mi pomoglo da lak e donesem presudu. Nema potrebe da joj ma em. je r me je ugledala kada je spustila pogled sa zida. Tra i mi liènu kartu. * Ljubi a me je savetovao da ne tedim na advokatu. . Nisam utirao èoveka. Mislim da za ovo za ta me terete mogu da se branim sam. ali me je bilo strah da se ne odbiju i ostanu otvorena. Ona ne skida osmeh sa lica. Nikada je nisam video elegantniju.Gde je va pravni zastupnik? . Prilazi na odstojanje koje je dovoljno da se za grlimo. . Nadam se da neæe da mu da otkaz. Pravim blagi poluokret na desno kako bih iz tobice izvukao mobilni i iskljuèio ga. nikako. na osnovu kog vas terete . nema pojma koliko mi znaèi . Ulazi za mnom jo jedan èovek. Uz an komplet boje nedozrele masline. ne znaèi da neæe ne to drugo negde na èistini.kako si zapamtila vreme? . a da li mo ete da se branite. obja njavati kako sam utirao d ukelu. koji æe se truditi da i od najsitnijih detalja izvuèe prièu . Ostajem po strani i èekam ta æe da se desi. jer se na snimku jasno vidi kako mi je cepao pantalone. Zauzimam to kulturniji polo aj.Vi imate zakonsko pravo. . ali ipak pru a ruku.Da. Prihvatam pozdrav. barem znam za to plaèem.Branko.vi ste sigurno odgledali video. Iza la sam tiho i ne no zatvorila vrata. ta je ovo? U isto vreme se odr ava samit nesvrstanih i nezavisnih. zato prebacujem prièu na drugu stranu . . Bli i se pun sat kada bi trebalo da poène suðenje. Video sam da su jo neki ljudi prekrstili ruke. .Hvala ti. zamolio bih vas da ne porièete krivièno delo. Olja smelo koraèa niz hodnik i pogleduje u brojeve iznad sudnica. Ako i zaplaèem. Nisam ni sanjao da æu nekom.To sam ja uèinio i ne be im od odgovornosti. jer za ovakv im skotovima ne treba ostavljati otvorena vrata. . Ako te ne to ne iznenadi iza æo ka. . Mogla sam da ih zalupim. Zamolila je sukobljene strane da priðu. dotakao je prstima po rukavu i krenuo ka vratima. nadam se da neæu da zaplaèem.

- Zahvaljujem vam se. Uzmite liènu kartu da ne zaboravite kasnije pa da krenemo. Okreæem se prema klupi i vidim da su svi oni ljudi to su bili napolju zaseli po Sali. Olja je sama i fizièki najudaljenija od mene. Sudija poèinje da se obraæa, ja ma hinalno ustajem. - Sedite slobodno. Vi se Branko teretite da ste u Panèevu u noæi, èetvrtog juna, nasrnuli fizièki na psa i naneli mu te ke telesne povrede, èime ste povredili èlan dvesta ezdeset i devet Kriviènog zakonika Srbije. Za ovo krivièno delo je zapreæena novèana kazna ili kazna zatvora u trajanju do godinu dana. Molim vas da pogledamo video pa æe se obe strane izjasniti povodom sluèaja. Ona zapisnièarka okreæe monitor ka nama i pu ta dokaz mog nedela. Muklu ti inu prekida re anje onog kera, potom neki nedefinisani zvuci koji potièu od njegovog gomilanja oko mojih nogu i na kraju njegovo cvilenje. - Molim zastupnika Morke da izrekne ta ima. - Po tovani sudijo, ovo je tipièan primer gnusnog napada na ivotinju koja od oka nije uspela ni da se odbrani. Na snimku se jasno vidi da je optu eni zlostavlja o ivotinju. Èovek koji hladnokrvno zlostavlja ivotinju je potencijalni zlostavljaè i ljudi. Zahtevam da se optu eni kazni najstro om predviðenom kaznom. Hvala. - Dobro. Branko ta imate vi da ka ete na ovo? - Gospodine sudijo, mislim da ste u uvodnoj reèi pogre no definisali odnos izmeðu mene i onog kera. Ja nisam fizièki nasrnuo na kera, veæ je ker nasrnuo na mene, a ja sam se branio. Ja ne porièem da sam mu naneo telesne povrede, ali porièem da sam ja na njega nasrnuo. Na snimku se vidi jo kerova koji su takoðe re ali na mene. Ja sam morao da se odbranim. - Branko, kako to mislite da sam pogre no definisao? Na snimku se jasno vidi da ste vi prvi nasrnuli na psa, a na osnovu re anja ne mogu da zakljuèim da bi vas i ti psi napali. - Gospodine sudijo, vi gledate snimak koji nije kompletan. Naime, poèetak dogaðaja kada je ker na mene nasrnuo nije snimljen ili je iseèen i tako stavljen na internet. Mislim da ne mo ete na osnovu poloviènog snimka da kvalifikujete ko je na koga nasrnuo. - Ja baratam samo sa dokazima i ne mogu da sudim o onom to je bilo pre. Morka, izvolite vi. - Po tovani sudijo, upotreba reèi, ker, dovoljno govori kakav je stav tu ene strane prema ivotinjama. Ako bi mogao da nam odgovori, za to je nastavio ka prolazu, ako je video potencijalnu opasnost u tim psima. Pas ne ujeda bez upozorenja. Ako je dobio upozorenje, za to se nije okrenuo i iza ao kroz prolaz na suprotnoj strani? - Gospodine sudijo, reè ker, je veoma zastupljena u na im narodnim pesmama i u knji evnosti uop te, zato smatram da je kvalifikacija mog stava prema ivotinjama na osnovu mog reènika krajnje neumesna. Kada smo kod toga, ova reè pas, èak nije ni pogodna za na jezik. Ako bi vas napao veliki ker, dovoljno je reæi kerina i svi æe znati kakav vas je ker napao, dok to za reè, pas, ba i nije tako jednostavno. No, da odgovorim na pitanje. Taèno je da mi ivotni prostor delimo sa ivotinjama, ali se zna neki prioritet. Ne mogu meni napu teni kerovi da sa nekakvim upozorenjima odreðuju kretanje. Ja sam procenio da

mogu da proðem pored kerova koji su se u prolazu izle avali i u ao sam u prolaz. Odmah sam do iveo napad i eto, ostalo se vidi na snimku Za to gospodin ne objasni ta rade kerovi na ulici, zar im nije mesto u dvori tima kuæa ili tim azilima? - To je sve od vas Branko? - To je odgovor na ovo pitanje i zamolio bih publiku da mi ne dobacuje da sam monstrum. - Ja ne èujem nikakvo dobacivanje, ali ako ga bude bilo reagovaæu. Ako mislite da ste ugro eni od strane napu tenih pasa podnesite novu tu bu, ovde nije reè o tome. Recite vi meni Branko Zvoni mi jebeni mobilni, momentalno zavlaèim ruku u torbicu i pritiskam prvo dugme kako bi prestao da zvoni. Vadim ga i nalazim dugme za ga enje. - Molim vas Branko, ovo je ipak sud, poka ite malo po tovanja. - Izvinjavam se - Recite vi meni kada ste veæ iza li iz ulaza, za to ste se povratili i jo nekoliko puta utnuli psa? - Zato to je re ao i nisam bio siguran da neæe da se zaleti na mene kada mu okrenem leða. Veæ sam na sebi imao pocepane pantalone i to mi je bilo dovoljno da ne verujem pobesnelom keru. Kada je on krenuo u beg, ja ga vi e nisam jurio. Da sam zlostavljaè ivotinja, kao to mi se pripisuje ja bih nastavio da ga utiram do smrti. - Da, da taj pas je krenuo u beg epajuæi, jer ste mu ne to polomili. - Gospodine sudijo, ne bih da omalova avam va e zakljuèke, ali i fudbaler posle udarca epa neko vreme iako mu ni ta nije slomljeno. - Da li imate jo ne to da ka ete u svoju odbranu? - ao mi je ako sam toj ivotinji naneo neke povrede, ali morao sam da se branim. Nadam se da æete uva iti moje pravo na samoodbranu. - Dobro. Evo ovako ja sam sagledao dokaze i va e izjave i mogu da konstatujem da niste bili toliko ugro eni, da ste morali u tolikoj meri da utirate tog psa. Pravilna samoodbrana u nekim sluèajevima podrazumeva i izbegavanje konflikata, to je u ovom sluèaju izostalo, a rezultovalo je va im nasrtajima na psa. Progla avam vas krivim, a s obzirom na to da ranije niste krivièno ka njavani izrièem vam kaznu od mesec dana alternativnog slu enja zatvorske kazne o èemu æete naknadno biti obave teni. Vi na ovu presudu imate pravo - Sudijo, sram te bilo - prepoznajem Oljin glas i mahinalno se okreæem prema njoj, sa podignutom akom, koja bi trebala da je umiri i zaustavi - korumpirani stvore, sudi pau alno ne, ona je ustala i izrekla svoje i sad æuti. Tipièno za nju. - Ovo je ometanje pravde. Praviæu se da nisam èuo ovo, ali ako zaèujem jo jednu reè preduzeæu mere, kako bih saèuvao dostojanstvo suda Vi na ovu presudu imate pravo - Sudija sramoto, sudi na osnovu namerno iseèenog snimka. Podmeæe vam dokaze kako ko hoæe. - Obezbeðenje, izbacite ovu nekulturnu damu napolje i uzmite joj liène podatke.

Shvatila je ta je napravila. Samo je stegla pesnice, udarila ne to nevidljivo u vaz duhu i krenula ka vratima, gde su je doèekala dva uniformisana mi iæavka, koji su se nekada popularno zvali izbacivaèi. * Èim je Ekremova noga pre la inu klizeæe kapije Centralnog zatvora, Majstoroviæ je otvorio vrata auta i krenuo ka njemu. Ekrem je stavio ruke u d epove i tako pok u avao da se odbrani od hladnoæe. Ta radnja nije ubla ila hladnoæu njegovog pogleda koji je uputio Majstoroviæu. - Zdravo Ekreme. - Zdravo du manine. - Kako hoæe . Uzmi ovu jaknu da se ne smrzne . Nije neka, ali je nova. - Rekao sam ti da ni ta ne uzimam iz pandurske ruke. - Dobro. Za jaknu neæu da te molim, ali kao Boga te molim da uzme ove papire. - ta pi e tu? - Ono to sam ti obeæao. Presuda. Osuðen si na onoliko koliko si odle ao. Ako se nekada bude potpisivao gledaj da to lièi na ovaj potpis na papiru. - Daj. - Sada je sve gotovo, vi e te niko neæe dirati za prsten. Ako mo e da mi ka e koga ima u Austriji? - pijunirate mi i decu? - Ne. Imam cinkaru u zatvoru, koji mi je rekao da si zvao Austriju. Ekrem je krenuo trotoarom niz ulicu. Nije ba ni znao kuda ide, samo je eleo da ode to dalje od inspektora i zatvora. Ako bi se nekada na ao u Beogradu, uvek je tr a io zgradu Beograðanke koja mu je bila orijentir. Kada bi nju prona ao, nije brinuo kako æe preæi Dunav. Èuo je inspektorove korake, ali se nije okretao. Nije ni morao da se ok reæe, jer mu je ovaj prepreèio put. - ta oæe ? - Sada je sve gotovo, reci mi samo koga si zvao u Austriji? - Zvao sam sina iz prvog braka da se pobrine za braæu. Biæe sve gotovo kada odem iz ove zemlje. Samo elim da odem negde gde nema takvih du manina. Valjda je ostala neka zemlja gde ne mrze Cigane i Albance. Majstoroviæ je video da Ekrem gubi strpljenje i pomerio se malo u stranu. Ekrem je napravio nekoliko koraka i èuo dobro poznat glas. - Gre i . - Ja sam roðen gre an. Ekrem je bez okretanja nastavio. Nije znao kuda ide, ali je znao ta tra i. Od malena su ga uèili da vi e veruje u sreæu nego u Boga, zato je bio optimista da æe i ovo g puta naæi ono to tra i. * Nikada ne bih gledao Rotaciju da mi Olju nije vratila u naruèje. Gledam je iz po tov anja, a i zbog Oljine elje da je gledamo zajedno. Èekamo epizodu koja bi konaèno zatvorila jedno poglavlje zajednièkog ivota. Znam da i ona eljno i èekuje trenutak kada

ali nikada se nisam pitao. ali bih mo da ugasio zauvek. nije bitno ko æe kome dati oprost. Eh. Ovako.Vide li ti Branko onu ljigu od kustosa? * Miholjsko leto je nestalo u jednom danu. koji je igrom sluèaja ispao pozitivac i nekom daje oprost. Sve ostalo bi bilo manje podlo no sankcijama. jer ena u to najlak e poveruje. ta bi nas spojilo da sam ja kojim sluèajem kupio kopiju i ba te noæi bio sa poslovnim partnerom. . . Naime . a on æe se braniti sa slobode.Drugi put. . Zahvaljujuæi naporima MUP-a Srbije.Naravno. Sa druge str ane ona se izdrala na sudiju radi oprosta.Koliku je papazjaniju izazvao ovaj èovek. Afera srednjovekovnog prstena je konaèno dobila svoj epilog. Ekrema Ljatifija sa prebivali tem u kartonskom naselju pokraj Borèe je podignuta optu nica. Autentiènost prstena potvrdio je i na sagovornik. kustos Muzeja Grada Beograda iz èije je zbirke prsten i nestao. Gledate prilog. . kako bi oko kamere sve reklo umesto na ih oèiju. Ki ovina i hla dnoæa nikada je nisu omeli u bilo kojem naumu. Nadam se da æe graðani Srbije znati da cene napore MUP-a. a Cigu koji je ukrao prsten nisu nikada prona li. ali Stani to nije smetalo.Tako je. Gledate eksluzivni snimak koji j e napravila na a ekipa. Ovim zavr avamo aferu. prsten. Ja sam eleo da mi oprosti. a posebno anga ovanju inspektora Majstoroviæa i ronioca u na muzej je vraæen veoma vredan prsten. . jer je povad ila ono malo krompira to je posejala. ali neubedjivo i kao takvo ne bi potrlo njenu sumnju u vezi prstena. to bi bilo najubedljivije. . a brani se sa slobode. Danas je ranije namirila ovce i krenula njoj dobro znanim stazama i bogazima. Kada se obostrano volimo. zato klimam glavom i dajem do znanja da elim da èujem ostatak emisije. jer zahvaljujuæi njima i naredne generacije æe moæi da u ivaju u na em kulturnom blagu. Protiv poèinioca ovog nedela. Ostalo bi mi jedino da joj plasiram neku la zb og èega sam bio u Panèevu. Ne smem da okasnim.Oj Milenija. a kada bi pala noæ svojim fenjerom bi obasjavala zaboravljene grobljan ske puteve i retke podasute drumove.Vi ste autor ove izlo be? . to ti je na e sudstvo.Da li mo ete da nam potvedite autentiènost ovog prstena? . U toku juèera njeg dana ronioci specijalne jedinice MUP-a Srbije su na le prsten. ja sam negativac.Ih. U tom sluèaju rizikovao bih sve da je zadr im. . a granje je odavno iz ume privukla.O Stano. gledate treæe izdanje u mesecu oktobru emisije Rotacija. Po tovani gledaoci. Koristila je dan za preèice koje su vodile p ored tuðih avlija. Verovatno ni ta. Spremio sam sebe na ovakve komentare. ne primaju opklade posle osam.Svrati vamo da se malo razgovaramo. d a li bih ja njoj oprostio onakav napad da sam nevin.æe se objaviti pronalazak prstena. Ako bih joj plasirao la da sam bio sa nekom drugom enom. zato to sam znao da sam kriv. ta æe ti kocka doæi glave . . Srbija je dobila jo jednu mafiju.

Srbija je dobila jo jednu mafiju. a pu ka æe da odradi svoje . i ubrzo popunila kafanu. Izvukla je iz nedara smotuljak od novine i spustila na ank. . U ovom kolu uplaæeno je osam hiljada esto dinara.Znam da je nema tina Radivoje. provukla se kroz pukotine u zidu i klimave prozore. a glava i ruke su mu ostale u istom polo aju.Radivoje. Iz pro lih kola je preneto dvadeset èetiri hiljade i sedamsto.Dobro Stano. Ne mogu vi e da ti reckam. Stana je brzo pokupila novèanice i pri la anku. okraæao dan. to ukupno daje okruglo dvadeset devet hiljada. Ti samo treba da nani ani . Naime. Znala je da je prigluv.Mator sam ti ja za te stvari. Kada je sa anke rom zavr ila razgovor pogledima.Æuti Stano. ali uði eno dok malo ne umine ki a.Jes i to to ka e . ali ako bi mogao . .Sine.Gledaj svoja posla Milenija . . prsten. Kada pola uzme kafana igraèima ostaje èetiri hiljade i trista dinara. uputila se do æo ka. Stana ga je samo mrko pogledala i preletela pogledom po kafani. poèinje izvlaèenje. Jedino to je Stana prihvatila od savremenih civilizacijskih izuma je maja za sire nje. . .Ne brigaj.Ma nije to Stano. a sad moram da vadim ruke Radivoje je malo prebirao po debelom novèaniku koji je obilovao raznim kvitama i izbrojio tri stotke. Njenu alopojku prekinuo je gazda. Svi su gledali u veliki televizor sa ispupèenim ekranom. . . a Stana se primakla Radivoju i poèela razgovor. gumenjaci i plastièna kabanica. onaj ni tak mi opsigovao ove èarape to sam mu donela. Neæe tebi baba ostati du na. ne boj se . Videla je svog ispisnika za stolom u æo ku kako prekr tenih ruku drema. Ajd uzdravlje. nego tako sam se lepo namestio.Radivoje. taènije na lokaciji Plavinaèki Potok uhvaæena je estoèlana grupa .Evo ti ova tri para èarapa i turi na onaj moj tiket.Ma neæe jo . ako si mator nisi ubog. . nisam stigla vi e da ispletem.Ama Stano duguje mi dvadeset est pari.Reci Stano. prvo idu neki izve taji. jer je svima prijala njena pojava. Ovim zavr avamo aferu.. Ne primam vi e uplate. . Molim za ti inu. imam ja kabanicu.Ba me muèi Stano . poèelo je izvlaèenje. zato ga je blago prodrmala. bi li ti meni pozajmio trista dinara.Ovo æu da ti uzmem i smanjim dug. Ispisnik Radivoje je samo podigao veðe. uzela jednu hoklicu i uputila se ka Radivoju. ali ne mogu vi e da ti reckam.to? Ajde Radivoje. Ona je samo sa sme kom podigla ruku i nastavila ka anku. Èim je Stana kroèila u kafanu nastalo je simpatièno dobacivanje. . bi li ti do ao jedan dan do mene da mi ubije onog orlu inu? . Odmah je poèela da mu se ali kako joj je orlu ina odneo jednu pirgavicu iz sred avlije. U kafani je prestalo kome anje. Polagaèko je pri la. . . Grobljanska ti ina je pre la preko reke. u selu Ritopek kod Beograda.Narode podvlaèim crtu. evo poèinje.

A. Stana je pri la anku i tiho se gazdi obratila: . kojima su upotpunjavali u iva nje pri gledanju æerkine emisije. dva. Baba je poèela da zaboravlja.Ali Stano. dve. Sledi snimak hvatanja kriminalne gr upe od strane specijalnih jedinica Republike Srbije. . Pih kada æe ta protivgradna mafija Baba stana je krenula ka anku i u hodu dodala: . . Ako neko oæe da me pokrade. to se prenosi sa kolena na koleno. . Stana je poèela glasno da broji. E. na kome je tanjir sa korama od jabuka. pa ne mora sve ti da zna * U domu porodice Milosavljeviæ vladala je uobièajena atmosfera.Daj piæe za celu kafanu.Ih. Kafanom su poèele da odjekuju psovke: Jebem mu lebac. Sumnja se da je grupa u tesnoj vezi sa inostranim grupama koje su celu akciju pratile putem interneta. . kako saznajemo grupa je veæ neko vreme praæena od specijalnog odeljenja pri MUP-u Srbije. moj Radivoje. Stana ove godine vi e ne plete. Sad æe piæe Stana je dobila aplauz. To je na a najveæa investicija.Da zna da ne mo e . Poèinioci ovog kriviènog dela su se toliko osilili da su u sred bel a dana vr ili iskopavanja.Sikter more. ali se samo nasme ila i podigla ruku u visini pognute glav e. Nemoj da me d abe prljite kukaèima i seèete sa britvama. koristila je visokotehno ka dostignuæa tehnike u loci ranju podzemnog blaga. Gazda je hteo ne to da progovori.Iljadu. Kada joj je gazda spustio novèanice na sto. . Ova dobro opremljena i nadasve vrlo organizovana kriminalna grupa. neka se pamti kad je Stana dobila na lutriji.Znala sam da æe èak do Biograda da stignu . da ako i umrem do iduæe godine te se slatko odmorim.Slu ajte me dobro.koja èini samo jedan ogranak muzejske mafije.Hvala ti to si insistirala da tedimo za njeno kolovanje. Gazda je samo æutao i odbrojavao novèanice ispod anka. ti mi duguje èarape . tri. . ni ta se nije promenilo . vataju samo neku boraniju. znam ja po to ti prodaje nakupcima moje èarape.promrmljala je Stana u sebi . Ispratili smo Kralja. a dok se Stana motala oko anka on je neprimetno zamenio njegovu naslonjaèu sa Staninom hoklicom. . Rankini roditelji su za stolom. Bio je èovek starinskog kova. koje je ogranak jedinice za suzbijanje v isokotransparentnog kriminala. I Radivoje se sme kao. I dalje nema ni ta dok malo ne podma e sa kakvom èa æu. Donesi meni i Radivoju kilo jagnjetine i po frtalj meke rakije. biæe pare u kutiji od Aleve paprike u kredencu. Eto ti za tih dvadaset tri para èarapa. Tita i ove posle Tita. Meðutim. sledeæa æe da bude prehrambena mafija. Jo je dr ala novac u ruci kada se obratila gostima u kafani. jedan.E.Daj pare.Ne mo e da promeni narod.E. gde si ti to podmazala Stano? . kada æe ta zdravstvena mafija? Majku mu moram da promenim onu pravosudnu mafiju. ali je odustao kada je Stana podigla veðe i krivi prst poput kukaèa. Po zavr etku emisije suprug je blago stegao suprugu za ruku i ushiæeno dodao: . .

A. jer mu je ovaj samouvereno prilazio. koji si ti? .Agent.Ne.Na a firma izraðuje nakit i hteli smo da za nas snimi promotivni spot. na ao je utehu u èinjenic i da su mu sva deca ove godine bila du e na okupu nego inaèe. .Nije ni ta.De ti je brat? . neæu da ga jurim po mraku. mislio sam da si onaj agent. Brisao je ruke i èekao da mu se stranac obrati.Malo je nezgodno.Dobro je. Reci ta ti treba? . Rekla sam ti da imamo zlatnu decu i to je dovoljno. * Jo jedno godi nje doba provedeno u zatvoru ni ta formalno nije promenilo u Ekremovom ivotu. Koliko para? . . reklamni agent zlatarne Belje iz Slovenije. Videli smo tvoje hap enje na televiziji i hteli smo da ti ponudimo ugovor za snimanje.Zar ti ja lièim na zajebanta? . Mali je kao i uvek istrèao sa ushiæenjem da vidi oca i odmah se prihvatio lonèeta i poèeo da poliva oca. . Da nije neko obio skup tinu? Ekrem je povisio ton i poèeo da ste e pesnice. . kako bi ga to pre re io zablude. pa je sinu dao znak da ode da potra i brata. Kako je danas bilo u koli? Je l te pitala ne to uèiteljica? . . ne. shvatio je da æe verovatno sa njim koju prozboriti . Nastavio je sa ivotom tamo gde je i stao.Ako mo emo malo da uðemo unutra da poprièamo . . Nije mu se svideo stranac. a usne su mu do le do izra aja. . Ekrem se prihvatio pe kira i video kako im se pribli ava èovek u belom mantilu. Parkirao je svoje vozilo ispred one polovine kuæe koja nije imala prozor i pribli io se rasklimanoj drvenoj stala i na kojoj je bila poklopljena kofa i lonèe.Nemam ti vremena ja za duge prièe. Prebacio j e jaknu i d emper preko stala e i poèeo da zavræe garave rukave od ko ulje. Tata dolazi neki èovek u belom odelu.Miki sine.Samo zajebanti i cirkuzanti imaju takvo odelo. treba deci da spremam veèeru.Dobar dan Ekreme.Ja sam arko Radiæ. . Kad me pospe idi da ga dovede .Ekrem je podigao veðe.ta oæe ? .Dobro.Ja sam arko Radiæ. ka i ta oæe ili se maèinji iz moje avlije. . arko se brzo predstavio ponovo. . .Opet agent. . agent za .Dobar ti dan. jer sakupljanje papira ne zavisi puno od godi njeg doba. Kada je pro ao kuæu ispred njegove. jer su mu usta ostala poluotvorena.Tek sam sada shvatio kakvo smo divno dete odgajili.Ti to mene zajebava ? . treba da vam poka em neke papire i da . ponesi pe kir i sapun.. Za vreme provedeno u zatvoru. pa samo to sam iza ao iz æorke.Nadam se da neæe vi e da postavlja pitanje ta smo postigli u ivotu.Na livadi igra fudbal. .

ti nisi dr avljanin Slovenije. Nakon nekoliko minuta Borivoje je to i uèin io. ali se naglo okrenuo. .Pa nismo mislili u novcu. kakva voda.Reci gazdi da ne ulazim u vodu pre Ðurðevdana. Mo e bilo koje cigansko naselje. . samo da je u Sloveniji. Mi ti je dovezemo i za dva dana namontiramo umesto ove. Mo e neka polovna kao to sam i ja. Èetiri miliona mene gleda .Ne. kakvi bakraèi * Rodoljub je dobio agencijski izve taj rejtinga svih emisija koje su se emitovale kada se emitovala i Rotacija. ali to samo tako deluje. ne mo e tamo da ivi . . Gledaju hap enje i u ivaju u muzici.Ne. moram da pozovem gazdu. Èak sam izdejstvovao da Srbija dobije br i internet. ne.Ali Ekreme. da snimam filmove.A. samo da odem u Sloveniju.Agent. ako nema Slovenije. ja sam reklamni agent. .Oæu bre bato. polako Ekreme Mi nemamo novca da ti kupimo ili napravimo kuæu.Tako mi deluje. udaj me. . onda nema filma. sve sam probao kako bih ovaj narod malo otrgao od neprikladne zabave. . Tek je onda pravi do ivljaj. . Ekrem je krenuo ispred agenta. Valjano je prouèio izve taj i pozvao Borivoja. Pola Srbije ima po dva televizora. ovo je na telovano. Vidi Borivoje. Ja znam koliko vredim. .Èekaj.Mo e. Jedna firma nam duguje novac i mo e samo da nam da kuæu. to ne mogu? O eni me. Ja znam koliko vredim.Moja deca ne jedu kompenzaciju.Idi bre prepade me.Ajde. .. Ispada da je cela Srbija samo gledala zvezde Granda i Rotaciju. kako bi narod vi e gledao filmove. .efe. a na drugom gledaju Rotaciju u isto vreme.Mislili smo da ti napravimo ovde monta nu kuæu. Kada sam se ja na takav naèin alio? . ovo je prava monta na.Ti to mene zajebava ? Ja imam jednu monta nu. . pa vi se alite? .Pa izreklamiraj me da imam kuæu. . sasvim je moguæe. Ja nisam pismen ali èujem dobro. veæ u kompenzaciji . ne duva ti promaja . Da li si gledao Rotaciju? . .Ama neæu ni ta to mo e da se razmontira. nisam ja agent za brak. Moje je hap enje gledalo èetiri miliona ljudi. ne trebaju mi dve. ali uzalud.Polako Ekreme. Koliko para? . oæu pravu kuæu. Na jednom televizoru slu aju zvezde Granda. Kada se sve sabere ispada da televiziju gleda vi e ljudi neko to ih zvanièno ima u Srbiji.Ne Borivoje. Sinoæ je rekla ona enskinja. Oæe sad da me uvede u kuæu? . a manje ove medijske prenose.Ekreme.efe.Da. Zamolio ga je da i on prouèi izve taj i donese svoj sud. Ekreme. To se sve snima u studiju. Nema proki njavanja. Samo da je zdrava i da nije mnogo stara. Ja znam sve da radim . od tvrdog materijala. . Deca su mi mirna i poslu na. ali bez uspeha. izvoli uði. Ako ti ne odgovara mo e da ide . kako bi mu otvorio vrata. kako ne razume nemam ja za to ovla æenja. . svaka æe da se uda za mene. ali da je namontira negde u Sloveniji.

Odlaz i u hodnik. ali smo odustali èim smo pribli ili prste. Nije odoleo da mi prigovori za belu. Da sam zabrljao njegovom gre kom. Trebalo je za kratko vreme poseæi tolike glave . Obojica smo posegnuli za parèiæima. Iz litarske platiène fla e.Branko. . narod bi hteo da rastrgne onog Roma to je ukrao prsten i tako smanji svoju odgovornost za nepolo ene ispite. gde sigurno neæu imati alergiju. . izribaæu je. a danas krekeri i pica. malo pivo. verujem da se ne bi vi e jeo nego sada. èuvaj se lo e navike. Borivoje. Iako me nije zivkao znao sam da je brinuo kao pravi r oditelj. tako da uzrok vi e neæe biti bitan. Borivoje. verovatno je raznosaè pica. biæe mirna kao bubica. ali znaj da u Neko je pozvonio. na kome se nekada iznosilo peèenje. Mo e da se vrati zadacima * Ljubi a je verovatno gledao Rotaciju. tako da je neminovno bilo da se stvorim u njegovom stanu. ali se pla im da æe bez spoznaje otiæi pravo u penziju Borivoje.Da li bi mogao da mi napravi ureðaj koji bi daljinski prenosio video signal? . a potajno bi koristili usluge restorana samo kada bi i mali novca. poturio mi je jelovnik iz obli nje picerije. sipa penu avu teènost u krigle. veæ u narodu.Eh. Dolazi sa jednim velikim metalnim ovalom. Umoran sam od analiziranja uzroka Borivoje. Vraæa se po pivo. kako bi umanjili svoju. kako bi on mogao da sudi.Ne Borivoje. jer znaju da iza njihove zakletve stoji dr ava. Majstoroviæ je spoznao lo u naviku. Konkretno. ja æu sutra preæi u drugu prostoriju. Nije d abe giljotina izmi ljena za vreme Bur oarske revolucije. jer smo neformalno veæ nazdravili. veæ dok suðenje nije poèelo. Dr ava je ovog puta prikrila belu kuglu .Jesam efe. a mnogo vi e vremena da je se re i . sine. Kada malo bolje razmislim izabrao je pravi trenutak. pa me je sutradan pozvao da proslavimo sreæno okonèanje afere prsten. Ako je stvori . na ne to sam postao alergièan u ovoj prostoriji. veæ se odmah ma io telefo na. nema tinu i propale brakove. Ljubi a poèinje zdravicu: . jer je picerija ispred zgrade. Narod tek treba da je spozna. Kada me je poslu io rakijom.. ceo ivot se zaklinju sebi i drugima kako vole da kuvaj u. Èujem ga kako se zahvaljuje. Narodu nije interesantan sluèaj kada dobije sudski epilog. a kamoli pravu etnju. koju zidari danas zovu. a potom ga vidim kako u kuhinju unosi dve papirnate kutije. neminovno lete glave. Na osnovu konverzacije zakljuèio sam da redovno koristi njihovu uslugu. Uz poluprazne èa e. a on nije ni gledao jelovnik. Po to veæina ljudi zna gde ivi. iv mi bio i pazi iduæi put gde ostavlja belu. pa vi to plaèete? . a nikako da oktrijem ta je uzrok. nije problem u njoj. ali je pred penzijom i ne eli da je se re ava. Pokazao sam prstom na neku p icu koja je obilovala prilozima. jer je iz parèiæa izbijala vrelina. pravom roditelju neæe umanjiti brigu saznanje da je glupost izazvala vi a sila ili tuða gre ka. Ako takav narod krene da sudi. Gledaju televizor i odmeravaju mu to veæu kaznu.efe. a samim tim postoji mala ansa da se uskoro ofiraju. Nije od onih t o se zaklinju da vole kuvanje. jer kada nastupi neka glupost. potrebno je vreme da je spozna . Ceo dan je padala ki a i remetila je samu pomisao na etnju.

Ne elim da ih snimam zbog ucene.. dnevnik poèinjemo udarnom ve æu. zato æemo ovoj temi posebnu pa nju posvetiti u toku dnevnika. . Po tovani gledaoci. Srpski koeficijenat je skoèio sa jedne.Ajde ne zezaj. ali ovog puta ne tako mistièno kao pre. Naime. Svi su oni odavno ucenjeni. na jedan zarez èetiri jedinice. jer se valjaju sa najboljim ribama. da li mu se takva misao vrzma po glavi iz potrebe ili èiste navike. gde bi vr io nadzor? . Iznad ovala se uzdi e maglièasta para.Ma jok. .U hotelskim sobama? . .Ne hvali se da si kupio hotel? . od danas æe proseènoj porodici u Srbiji nedostajati jedan zarez èetiri plate meseèno za pre ivljavanje. ali mi ne ide. tako da ponovo vidim njegovo avetno lice. Postoje opreèna mi ljenja ta je izazvalo ovoliki skok. Grizem picu i klimam glavom u znak odobravanja i ne elim da ga pitam.Nije problem. koje se me a sa dimom iz njegove cigarete.poku avam da se smejem. pogledaj u Krivièni Zakonik koliko se robija za ucenu. jer i da je kupio hotel ta ima da nadgleda sobe. elim da snimam politièare u hotelskim sobama. Meni je ostala èista pornografija. .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful