P. 1
Bojan Miladinović_Ovo Nije Kamuflaža

Bojan Miladinović_Ovo Nije Kamuflaža

|Views: 78|Likes:
Published by Miloljub

More info:

Published by: Miloljub on Sep 25, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as TXT, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

09/25/2010

pdf

text

original

Bojan Miladinoviæ OVO NIJE KAMUFLA A kratak roman www.ilegalac.

com - Tata, tata, doði ne to da vidi Tataaa - Evo me za minut pile. Gde je Olja, zar se ovako èuvaju deca? - Ka i pile tatino. - Aaa, za to onog èiku streljaju dva puta? - ta to gleda ? - Partizanski film. Evo, premotavam da vidi . - Nemoj da premotava . Nije to film za tebe, sad æe tata da ti pusti crtani. - Neæuuu crtani, oæu ovaj film. - Dobro, dobro, stisni pauzu, odmah se vraæam. Ovo je neèuveno. Dozvolila je detetu od èetiri godine da gleda partizanski film. Ulazim u kuhinju, a ona kao po obièaju dr i telefonsku slu alicu i blagim pokretom prs ta u visini usta, daje mi do znanja da je ne prekidam. Silom prilike èujem jednosmern u komunikaciju: Sve se desilo spontano. Pre nekoliko godina suprug mi je poklonio kopiju srednjovekovnog prstena, koji me je naprosto oèarao. Kasnije sam upoznala majstora koji je napravio tu kopiju i re ila sam da pokrenem kolekciju srednjovekovnog naki ta Da, da majstor se zove Ljubi a, to obavezno da napomenete. Samo trenutak, moram da proverim ta mi radi dete - poklapa slu alicu akom i malo osorno mi se obraæa. - ta je bilo? - Kako ta je bilo? Dete nam gleda neki partizanski film pun nasilja. Otkud ti ta glupost? - Dobila sam besplatno uz novine, zna ono to deli Socijalistièka partija? Nije bio nikakav znak za uzrast. - Drugi put gledaj ta stavlja u plejer, a sad idi da je ubedi da gleda crtani. Mene neæe da poslu a. - Ma da li si lud, dajem intervju za èasopis Moj nakit . Idi da joj prièa neke prièe dok ja ne zavr im. - Nemam vremena za prièe, poèeo sam da lemim ne to. Ne mogu sada da ostavljam. - Ej, Branko, polomila sam se da doðem do ovog intervjua, ne zanima me, snaði se. Dok je dete bilo malo stvarno je nisam zanimao, ali je barem brinula o detetu, a sada je ne zanimamo ni ja ni dete. U odlasku èujem glas povampirene ene: da, sada sam tu, morala sam na trenutak da zabavim dete, znate kako je to da, da mo ete da stavite da sam mama èetvorogodi nje devojèice - Pile, hajde da ti tata pusti crtani zna onaj maèak kako - Hoæu, ako mi objasni za to su onog èiku streljali dva puta. E, ta me snaðe - Hajde premotaj da vidim prvi put kada ga streljaju. Premotavanje ne traje dugo jer dete nepogre ivo barata daljincem. Prepoznajem scene iz filma Crvena Zemlja . - Tata, onog èiku u plavom odelu i kaèketu streljaju dva puta. Vidi, prvi put je u sredini, a drugi put kada ga streljaju je na kraju. Kako mogu da ga streljaju dva puta? - Vidi pile, to nije stvarno streljanje, to je samo gluma. Seti se onih glumaca i z pozori ta Taj èika je kobajagi streljan. On se samo pravio da je pao. Kada je drugi put bilo streljanje on je ustao i ponovo pao.

- A, za to je samo on glumeo dva puta? - Pazi ovako. Èike koje su pravile film to nisu ove to glume, veæ neke druge èike dobile su zadatak da to br e naprave film, kako bi se neprijatelj osudio to pre - Nemci? - Tako je, Nemci. Po to nisu imali vremena da zapo ljavaju druge glumce oni su neke èike zamolili da glume dva puta. Jasno? - Jeste. A, da li se i danas snimaju tako brzo filmovi? - Doðite da vas poljubi mama, kako ste mi slatki pro lost - Kolega, sigurno se pitate za to sam vas ostavio za kraj? - Pomislio sam da ste me sluèajno preskoèili. - Nikako. Za razliku od ostalih studenata, va program zauzima znatno manje memorije, a sasvim je funkcionalan. Sve to zahvaljujuæi drugaèijem pristupu problemu. Ja vam se divim - Ne znam ta da vam ka em - Ne treba ni ta, sve ste rekli programskim linijama. Da li se sla ete da je buduænost elektronike u mikrokontrolerima? - Sla em se. Ureðaji æe biti nezamislivi bez njih. - ta mislite, da li æe se smanjiti pouzdanost ureðaja? - Nikako. Mikrokontroleri su upravo osmi ljeni da poveæaju pouzdanost ureðaja. Neverovatno. Èovek mi se divi za program, a sme ka se na trivijalnu stvar. Znaèi taèno je ono to prièaju, da je na ispitu pun ironije i podjebavaèki nastrojen. Ovo je sigurno uvod za neko pitanje sa zvrèkom. - Vidite kolega, kada se osmi lja neki proizvod poput mikrokontrolera, ujedno se osmi lja i obja njenje za to je taj proizvod nastao - Izvinite profesore - Ah, nema potrebe da se izvinjavate, smeh je ponekad te ko kontrolisati. Èesto takvo obja njenje slu i da skrene tokove misli, kako ne bi neko, ko nije odabran do ao na ideju da ga upotrebi za smanjenje pouzdanosti ureðaja. ta mislte da, recimo, firma koja proizvodi klavijature, proizvede pojedine primerke koji æe da prestanu sa radom posle izvesnog vremena? - Mislim da nije fer. - Ah, nije fer da to bude u popodnevnim èasovima i vikendom da pokvari svirku, ali obiènim danom ujutru, to da ne? Korisnik æe imati vremena da se snaðe, a ovla æeni servis æe izvr iti jeftinu popravku, koju æe malo skuplje naplatiti, i ureðaj po to mu je uèitan pravi softver nastavlja da radi, onako kako bi inaèe trebao da radi. Vidite, farmacutske kuæe prodaju mnogo lekova koji leèe samo posledicu bolesti, ali ne i uzrok, jer su svesne da ako bi leèile uzrok, vrlo bi brzo bankrotirale. Da li je to fer? Ba se u iveo, èak je poèeo i prstima da lupka po stolu kao da svira klavijature koje ne proizvode ton. Ne znam to mi sve ovo prièa, ali ima logike. - To nimalo nije fer, ali eto moramo da se pona amo kao da je fer, jer nemamo alternativu.

- Tako je. Meðutim, kao to vidite sve savr eno funkcioni e i nikog ne grize savest. Zamislite da radite kao in enjer u nekoj firmi koja pravi klavijature i nadreðeni vam sasvim legalno postavi uslov da programirate neke primerke kako kompanija eli. ta biste uradili? Naravno, iskljuèujemo moguænost da vam to postave u firmi koja pravi medicinske aparate, a iskljuèujemo i moguænost da ostanete na radnom mestu ako odbijete. - Ne znam ta da vam - Izvinite to vas prekidam. Nadam se da imate na umu da klavijatura ima veliki broj komponenti, koje mogu posle odreðenog vremena bez ièije pomoæi da otka u, te tako postane nefunkcionalna. to se tièe ispita mi smo zavr ili, mogu da vam upi em èistu desetku, ali sam hteo da malo pro irimo temu i razmenimo mi ljenja. Koji ludak. Sva ova naglabanja nemaju veze sa usmenim. ta bih uradio? - Verovatno bih pristao. - Ne bi vam smetala politika kuæe? - Verovatno, bi, u trenutku, ali kasnije ne, jer verujem da svaka firma ima neku svoju politiku. - Naravno da ima. Mama kompanija proizvodi pesticide, a æerka pakuje glinu za èi æenje organizma. To vam je tako svuda u svetu. Da li sada verujete da su mikrokontroleri osmi ljeni samo da bi poveæali pouzdanost ureðaja? Njegov osmeh u meni izaziva golicanje u grlu, koje je zapravo maska, kojom elim ve to da prikrijem smeh. Stavljam i ake preko nosa, dok ne proðe prvi nalet. Uspevam vrlo kratko da odgovorim. - Zavisi kako se programiraju. - Tako je kolega. Eto, ponovo smo se vratili na programiranje. Meni bi bilo zadovoljstvo da vam budem mentor na diplomskom. Ja imam korektnu saradnju sa jednom nemaèkom firmom koja pravi kuæne sigurnosne sisteme, pa ako ste voljni da odradite diplomski na tu temu, mogao bih da vam obezbedim usavr avanje u njihovoj firmi. - Profesore nikada nisam razmi ljao o odlasku u inostranstvo, malo sam zateèen - Da, da shvatam vas, ne morate ovog trenutka ni ta da odluèite. Razmislite pa se javite. - Hteo bih jo ne to da vas pitam, pre nego to razmislim. - Naravno, pitajte. - Da li ta firma postavlja neke specijalne zahteve? - Malopre smo se slo ili da svaka napredna firma postavlja neke specifiène zahteve, samo je na vama da li æete pristati ili ne. Pristao sam i svojski se potrudio da projektujem kuæni alarmni sistem, koji je fak tièki bio preinaèen postojeæi, jer se sve svodilo na promenu mikrokontrolera, a samim tim i kompletno programiranje novog. Promenu kontrolera su pravdali buduæim pro iren jima, to je donekle opravdavalo postojanje velikog broja neiskori æenih ulaza i izlaza. Ja sam inventivno æu i radom zaslu io profesorovu naklonost, to je uslovilo da ansu za usavr avanjem u inostrantsvu pretvorim u pogodak. Ostalo je jo da doðem na poslednje savetovanje, koje je profesor zamislio da mi odr i u nekoj rupi od kafiæa, koju su svi popularno zvali rupa .

Smernim udarcem profesor razbija harmonièan skup kugli.Ne mogu da verujem da ona mrcina od deka jo uvek radi i daje zvuk kao da je juèe iza ao iz fabrike. Profesor se poluzapovednièkim tonom obratio ankeru sa zahtevom da nam osposobi bilijar. dek je samo kamufla a. . Ko bi drugi. Igra nas je opila. a èesto i u ivotu. ali nepa nja se prevazilazi ve bom. hladna i z a bilijar pomalo teskobna prostorija izazivali su u meni blagu nelagodu. sigurno æe vas . U bilijaru. verovatno ne bi imalo smisla odbiti profesora. da sada kapiram.Kolega. Kada je pri ao. .Zato to malom nepa njom mo e da okonèa partiju. tako da smo pivo povremeno koristili samo da ovla imo grlo. blago oslon io na tap i po prvi put danas mi se obratio ozbiljnim tonom. Klimnuo sam glavom i udario u belu kuglu. . veæ bele kugle. u nameri da vidim profesorove noge. Zdelica je o stala bez etona.Da se razumemo. usledio je pokret ruke u vidu rampe. a po ankerovom izrazu lica. Bio sam pri kraju sa pivom. Dok su oni vodili.Da.Crna. ali vidim da vr i posao. ali je mal o te e sa konstatacijom da nisam uzeo tap u ruke od srednje kole. u kojoj sam pre nekoliko trenutaka video konobara kako gu va neki èar av kao da je prljava posteljina. . Lako je se pomiriti sa tom konstatacijom. Osmeh me je odao da delimo mi ljenje.Ispijao sam pivo za ankom i povremeno bacao pogled na stepenice. poèeo je da preseca zve ket kugli u ritmu pokvarenog metronoma. koje æe se nakon haotiènih etnji ponovo naæi u harmoniji. u ao sam u prostoriju. ali bitka nije nimalo bila dosadna. ali su nekako ostale zgusnute. . to je bio dobar in dikator da neko silazi u rupu. ta mislite. tako da se nisam buni o. Profesor je rukom pokazao da ja imam prednost. Meðutim. Muziku koja je dopirala iz zvuènika. Èekanje se malo odu ilo.Nemam ti ja pojma ta je radio. Prilazio je sa osmehom.Za to? . ko izgubi plaæa eton pokazao je rukom na stolicu gde je bila èinijica sa etonima. Odmakao se jedan korak od stola.Taèno je to. Uskoro smo poèeli i da se egaèimo na temu teorije sudara. dalo se zakljuèiti da se poznaju. njihovu ustaljenu konverzaciju. Zapitao je konobara ta pije. a nama je naruèio po pivo. Kugle su poletele du stola. . a ovi vu metri su prebaèeni na snimanje. verovatno. postoji ne to to se zove strategija.Muzika ide iz kompjutera. nego profesor. ne presuðuje polo aj crne. a i da je bilo pola fla e. ja sam po ko zna koji put kon statovao kako je profesor èudna sorta. . On je uzvratio migom i zadr ao pogled prema stepenicama. jedinom osobom u kafiæu. jer sam i ja verovatno naseo kao i svi ostali. klimnuo je g lavom. neki majstor vam je prepravio dek i on beskonaèno vrti traku. jer sam svakim udar cem bio sigurniji u sebe. pogledao u njega pa u mene i blago udario akom o ank. ali kada sam se namestio da razbijem kuglasti troug ao. . Sa nadom da nisam zabor avio kako se dr i tap. Ubrzo sam shvatio da bojno polje u vidu zele ne èoje nije meni naklonjeno. Ako protivniku ostavite belu u povoljnom polo aju. tako da su mi pogledi bili sve reði i nije ni èudo to sam zapoèeo konverzaciju sa ankerom. koja je od ovih kugli najbitnija za igru? . Odsustvo prièe.

ovo je sve bila zabava. Primetio sam da ste nameri da se nekako kolo sreæe okrene. jer i ivot je igra. ovo .pobediti. Ne ostavljajte protivniku ni ta na sam hteo da vam podarim. Taèno etoni nisu skupi. a treba iæi. No. To je ujedno i prvi savet koji olako uzimali etone iz tacne u je. ali ipak razmislite dokle tacni.

tako. a on je dao predlog da napustimo bilijarski sto. Samo jo danas i nema vi e napasti do septembra.Naravno. kelner mi je objasnio da je neki majstor napravio kamufla u. naravno.Nastavnice. za to je ovakav mir. Vreme je da krenemo Sve se potpuno slagalo sa njegovom prièom. nego tipajuæi zadah podrumske memle.Hvala vam deco. koji je inaèe jedan od ta tri Srbina. Platio je tri piva i dva etona. da je i meni ao to me napu ta tako fino odeljenje. Tvrde korice ali ne mora ni ta da znaèe. nedvosmisleno smo jedan drugom pokazali da nam vi e prija veèernja proleæna sve ina. pazi da ti ne zadrhti brada. Nikada nisam ovako mirno zapisala èas.Nastavnice. mo ete samo da izgubite partiju.vam sve prièam zbog situacije kada pobeðujete. Mnoge bi vrste izumrle da nije kamufla e. . izgubiæete vi e od partije. Jedna gre ka nije nikada fatalna. Ako nekada ne znate da izbegnete opasnost.Hvala vam deco. Mi bismo voleli da nam vi predajete i iduæe godine. Vlasnik.Naravno. napast je to . Smeju se kao kreteni. Ba me zanima da li su znali ne to normalno da izaberu. ali ako ne shvatite da neko prati va e gre ke. primirite se i vi. kao to sam i oèekivao. Nema vi e dece koja poku avaju da mi se penju na glavu. Mo da mu se urilo kuæi ili jednostavno nije hteo da pogre i. dubokim udahom. ali mi moramo da napustimo osnovnu kolu. . Nisam ba rada da se zezam sa selojtepom. ali osnovna kola nije mesto gde se treba zadr avati. a protivnik se kao mi ukurvi i èeka da napravite gre ku. ta mi bi da se i ja nasmejem? Morala sam kad su nagovorili ovo deri te da deklamuje njihove fore moramo da napustimo osnovnu kolu nja. Ako shvatite da nekog ne mo ete trenutno da pobedite. Moram da priznam. u ime odeljenja predajem vam ovaj skroman poklon. kamuflirajte se. Ja sam èetvrti Srbin. Profesorki Oliveri Andriæ za uspomenu i dugo seæanje svi su se potp isali. najbitnija stvar u ivotu je kamufla a. ali po to primam skromnu platu na ruke i nemam socijalno. hoæete li da otvorite poklon? . ta se de ava? . je velika mutljavina. Pru io mi je ruku i poluzvanièno dodao. Pri izlasku iz rupe. ostavite to za neko drugo vreme. Udahni. iako se nigde ne . Zapamtite. ali jutros sam lakirala nokte.Taj majstor sam ja. Po konturama deluje da je knjiga. nja. . samo da naðem makazice ao mi je. jer i und eli to du e da traje pa to je moj roman. nja . tako da mi je bez problema obezbedio radnu vizu na godinu dana. Ja sam gubio. gde su zaposlene dve Nemice i tri Srbina. ne mogu da ubrojim sebe u zaposlene. Stvarno ste me ganuli . * Konaèno je kraj kolske godine. elim vam puno uspeha u predstojeæem kolovanju i u ivotu.Da li ste videli onaj prastari dek za ankom? . * Veæ tri meseca radim u firmi. mo da opasnost izbegne vas.elimo vam da napi ete jo puno romana.

ja se nisa m alio. strahovao sam da æu imati problema sa jeziko m. uka em na logiku i ekonomsku opravdanaost. ali to je vreme vi e odmicalo. interkom. Pre nego to sam do ao.Nikako Pre nekoliko godina isekao sam jedan spaljeni. jeste. tako to je ustao i iz ugla radionice gde smo sedeli z a minijaturnim stoèiæem. za razliku od osnovnog alarma koji je sklapao robot negde u Kini.Odlièno. ali kabriolet. saèekala me je ljubaznost u vidu kafe i domaæe rakije. jer sam koristio prijemnu sobu. Spustio je na sto mikrokontroler. Kada nisam sa majstorima instalirao alarme. i nije nikakva novost u svetu e lektronike. jer sam znao da je naumio da mi ga poka e.Sigurno znate ta je ovo? . koja je bila bolje name tena od svih mojih dosada nj ih sme taja u Beogradu. a ja sam mogao malo i da u tedim. koja se nalazila u poveæoj sobi njegovog stana. meni su servirali nekoliko zahteva koj i su mi zadavali dosta muka.Naravno Pre ao je rukom preko mikrokontrolera i kao pravi ibicar otkrio mi ne to neoèekivano. . No.Eh. a i ekonomski nije opravdano riskantno je. Gospodina Fingerprinta sam upoznao u radionici. Toliko prostora ima na osnovnoj ploèi ili pored ploèe a mi da seèemo èip. jer je ovaj novorazvijeni ureðaj trebao da se sklapa ruèno u na oj re iji.vodim kao radnik.Ne razumem. Spojiti elemente kako bi zauzimali to manje prostora. od etao do dugaèkog stola i vratio se dr eæi ne to u ruci. kako u in enjerskom. a da bude funkcionalno je oduvek bio in enjerski izazov. Pri samom èinu rukovanja shvatio sam da gospodin ima sasvim obièno srpsko ime. nema logike. Napraviti ne to sa to manje elemenata. No. Odmah po ulasku. mladiæu. . Ljubi a. Jedan od najte ih je bio zahtev za minijaturom. koji je javno dostupan. . to se automatski sadr alo u zahtevu za jednost avno æu. koji koristimo u cent ralama i mistièno se nasme io. To je stvarno suludo. jer nisu hteli da mi plate stan. Jedna je bila sekretarica. . . Taj ureðaj se naziva. uvideo sam da mi poznavanje jezika uop te nije ni potrebno.Mikrokontroler. . oduvek je bio majstorski izazov. tako i u majstorskom smislu. Kada sam im na jozbiljnije predoèio da sam iscrpeo sve svoje potencijale u minijaturi. Nisam puno oèajavao zato to nisam mogao da razaznam predmet koji je uzeo. to mi je predstavljalo veliko olak anje u in enjerskom smislu i ni sam morao puno da mozgam oko softvera. na tebi je da odluèi da li . . Da je riskantno.Da li znate ta je ovo? . pogotovu u tuðini. jer sam sa Nemicama vrlo slabo komunicirao. Spavao sam u prostorijama firme i silom prilike sam bio èuvar u firmi koja prodaje alarme. Na opu ten razgovor je presekao. Posao mi je bio dvolièan. Na zadatak je da onaj ureðaj koji si napravio smestimo u ovo kuæi te.Ne da se zbuniti. jer rakiju nikad ne odbijam. Èak je osmi ljen i protokol za komunikaciju dva uredjaja putem interkoma. tako da znam kakva mu je unutra njost. a druga se bavila knjigovotsvom. rekli su mi da je vrem e da upoznam gospodina Fingerprinta. razvijao sam ureðaj za komunikaciju sa alar mom preko napojne mre e. Prihvatio sam ponuðeno. Meðutim. meni je pripala ta obaveza da te urazumim.

I dalje ne razumem ta da odluèim. .eli ili ne. niko te neæe prisiljavati. .

provala. ali sam svestan da ne mogu da je sakrijem i da hoæu. zatim setovanja za senzore i jo neki parametri.Ovo to sam ja napravio oèigledno ne mo e da se smesti u taj mikrokontroler kabriolet. Jo uvek nemaju rupu. ali nastankom njegovog sigurnog glasa. . jer idemo na sigurno.ta bi bilo moje zadu enje? .Ja treba da se odluèim da li hoæu da budem lopov? . .Eh. . ja æu to zaliti plastikom pomoæu kalupa.Tako nekako. Ja sam taj koji radi pod lupom i elim tebe da obuèim. Zapravo sve je kao original. ali kada je belo i suvonjavo lice pedesetogod njaka izronilo iz dimne zavese. nekada bi simulirao provalu radi provere.Kontroler je samo kamufla a za onaj interkom to si napravio. a kada sve to lepo spoji sa kontrolerom. Moram da ispitam do tanèina ta spremaju. ja volim sitnice. Do gu e sam u govnima. takav prik az nestaje pre razilaska dima. A ta je danas sigurno? .Zavisi od sluèaja.Da bi to bilo neprimetno kao to elite. u nekom gradu velièine Ni a. shvatio sam d a se to dogaða meni.Ljubi a.Zaboravio si da radi sa majstorima. ali neæu sigurno isplivati ako ujutru odem na aerodrom i vratim se u Srbiju. uglavnom ti bi to radio daljinski. Barem onu.Dubok udisaj. To su posebni zahtevi o kojima je profesor prièao. . jer bi to bilo fatalno ako bi do lo do neke sumnje ili istrage. ne bi ulazio u kuæu. mora da se i èitaju sva setovanja iz starog mikrokontrolera i upi u u novi. Spolja gledano na ploèi centrale ne sme da bude dodatnih delova. . potom izdisaj rastereæenja. .Ja bih to pre nazvao pomaganje lopovima. taj ureðaj treba da onesposobi alarm dok se ne obave neke stvari . Ljubi a prevideli ste jednu sitnicu. . .Gospodine . sad Ako hoæe da ti objasnim do kraja. ali ne mo e daljinski. . . Klimam potvrdno glavom i sam sipam rakiju.To je moj deo posla. Èak je upotrebio i reè.Koliko se robija ako nas uhvate? . tako da niko ne mo e da pove e provalu sa firmom Na trenutak sam imao oseæaj da sam akter nekog niskobud etnog trilera. koji se razlikova o od starog samo po nedostatku brojeva. koju ja mogu da vidim.Dok se ne to ne ukrade? . .Ka i slobodno. Taèno je da to mo e da se uradi za nekoliko minuta. a i nije mi jasno kako bi se napravila ta plastika.Da.Opet sam sauèesnik. . Zato su te poslali ovde. kome ne znam pravilno da izgovorim ime. Ponovo je napravio ibicarski pokret i otkrio mi novi kontroler. Suvonjavo lice sagovornika kroz dim cigarete deluje pomalo avetno. To je njihov posao.Vidi . a ti to posle krsti to kako hoæe . Prilikom provale fal kontroler se vadi i stavlja novi sa pravim softverom.Ne razmatramo tu opciju. Lemiæe mikrodelove pomoæu lupe i robotske ruke. Znam da tim gestom odajem nervozu. Nekada bi onesposobio ceo alarm. Biæe sve kao original. . Tu se stavljaju ifre. Nije ni probao da mi ka e da je tampa najtriv i- .

dok bi drugi elegantno otvorio vrata i pokupio ta je mogao.pet izabranih kuæa. a treæi bi menjao mikrokontroler. jer smo uvek imali zalihu prepravljenih kontrolera dovoljno za èetiri . a Ljubi a je svojim operativnim radom odluèivao u koju æe se kuæu ugraditi prepravljeni alarm. ostalo bi na policiji da razmi lja kakve su to akrobate skoèile na krov i izvr ile kraðu. prisustvova o sam prezentaciji savr enog spoja tehnike i filigranskog rada. a kao znak da je alarm onesposobljen bio bi tri uzastopna bljeska sijalic e na ulazu. Sve sam zaboravio sem jedne: ta ako mi se nikada vi e ne pru i ansa da uzmem neku kintu i vratim se u Srbiju da nastavim svoj bedni ivot? Znam da neæu diplomu okaèiti o ekser. ali tada neæe biti anse poput ove. To bi se pravdalo sluèajnim resetom alarma. Na prvom savetovanju sam uvideo da su zapravo i li na blef. Ako bi pak. Èim sam im formalno pru io ruku. Nastupila je najte a noæ u mom ivotu. nas petorica poèeli smo da odr avamo savetovanja na kojima smo razmatrali najmanje moguæe sitnice. dok sam ja pravio moj mikrointer kom. Na a taktika je bila veoma jednostavna. B iæe jednog dana. On nije odgonetnuo nepozn ate. Nemam ideju kako je . a naravno alarm bi se oglasio sa zadr kom od tri minuta. On to nije isticao. provaljivalo bi s e kroz prozor. Video mi je u oèima da imam poverenja u njegovo umeæe.jalnija operacija u celom procesu. Vreme odluke. Kako bi bilo fino kada bi mobilni telefon mogao da se smesti u mikrokontroler. to bi njima davalo veliku prednost u begu. Tamo gde nije bilo senzora na krovu. ta ako. Narednih est meseci smo se bavili uobièajenim poslom. veæ svojom pojavom uèinio da na njih zaboravim. Naravno. jer nisu poptuno znali da li neke prepreke mogu da se prevaziðu ili ne. a sve nepoznate je potirala smirenost gospodina Ljubi e. zapravo iskljuèivao alarm. Svaka nepoznata je poèinjala sa reèima. jedan bi se pentrao na krov i simulirao da je kraða izvr ena preko krova. Pustio sam omiljenu kompilaciju klasiène muzike i utonuo u re avanje jednaèina sa puno nepoznatih. bez bojazni da æe sa kro va posmatrati dolazak policije. tako to je izlivao parèe plastike sa tuðim otiscima. kome je zbog s voje slo enosti potrebno èitava tri minuta da doðe u radno stanje. a ja bih bio u blizini dotiènog objekta i slanjem obiène sms poruke interkomu. Nije mi puno bilo potrebno da shvatim kako imam vi e nepoznatih od jednaèina. mogao je da mi dodeli prinudni odmor. Da je hteo. Odluèio sam da pristanem. Ja sam trebao da onesp osobim alarm. prvenstveno zbog novca. bilo senzora. Nisam smogao snage da ga pitam da li je on u dogovoru sa profesorom izvr io moj transfer. ali nije ni skrivao. znam da æe biti isto kao da sam je okaèio o krivi klin. Meðutim. a da je ova firma potreban uslov da bi ostvario naumljeno. koje bi mogle da poremete plan. Deo plana je bio i da Ljubi a sazna kada æe kuæa biti prazna. Ostalo je samo pitanje da li verujem njemu kao èoveku. Poreklo njegovog nadimka otkrio sam na njegovu inic ijativu. jer je mogao biti i dva kilometra udaljen. Dosta sam vremena proveo sa njim i shvatio da je on nosilac ideje. ali kakva me plata èeka. ali sve viðeno ukazuje da se profesor ne bi ni rukovao sa ona tri majstora. Ipak su oni bili samo majstori ko ji su ugraðivali tuðe znanje. koju je kontrolisao alarm. Instalacija interkoma ne bi trebala da zadaje probleme.

ja spavam tamo. doæi æe u firmu i prevrnuæe je naglavaèke. ta ako ih uhvate? Ljubi a ka e da neæe propevati ni pod srednjovekovnim spravama za muèenje. prekinulo je saznanje da æe Ljubi a biti pored . Ma ta imaju one da potvrde. One dve vabice æe potvrditi da i ja radim tamo. a ja nemam alibi za tu noæ.dolazio do tuðih otisaka. Do lo je vreme za akcije. Pred prvu akciju ciklièno sam nizao ista pitanja u sebi. Takoðe sumnja m da su ona trojica taèno znali za to ga zovu Fingerprint. Beskonaènu petlju pitanja. Svejedno. ali sumnjam da su to bili otisci sasvim obiènih ljudi.

Odluèili su da se primirimo i jednostavno zabor avimo na krovove. sa njima bi pao i prepravljeni ko . ta promena mo e da oznaèava povlaèenje straha. Nakon prvih provala shvatio sam da su ljudi od zanata. Za divno èudo. Èuo bih udarac taka. Ljubi a je ne kako autoritetom ubedio ostale da ne dolazim vi e u firmu. Da bih sebe barem malo obezbedio iznajmio sam neku garsonjeru. Srbi su odluèili da iskoriste legalnu ansu za zaradom i zaborave na provale. veæ samo fizikalu pravljenja i programiranja interkoma i njegovu probu na terenu. ja sam Ljubi u ubedio paranojom. Sticajem okolnosti pomagao sam i u èe ljanju brava. koga su unajmila ova trojica. Ako onda nije bil a gluma. Tri noæi me je budio udarac bele loptice. a jedino to mi je bilo na pameti je da u t ekam dovoljno za neki stanèiæ u Srbiji. Kada je trebalo da ugraðujemo alarm. to niko nije mogao da predvidi. usled lo e percepcije stvarnosti. a Ljubi a je kao i uvek nadgledao situacij u sa jednim zadatkom vi e. U prva dva meseca odradili smo jedanaest kuæa. to mi je ulivalo nadu da ih neæe uhvatiti. Do ao sam do zakljuèka da oni uop te ne plaæaju moje fizièko prisustvo. Strah se vratio kada je Fingerprint prona ao mali èlanak u novinama. Do sada nikada nisam pomislio. U jednom trenutku sam pomislio da je Ljubi a neki psihoterapeut. ali sam to uvek radio ja. oni bi me pokupili kolima na dogovorenom mestu. to je iziskivalo jo jednog èoveka na krovu. Nisam znao ta zapravo elim. a kada bi loptica poletela i bila negde blizu glave ja sam se budio. ali ovog puta ostali su tvrði krovovi. a kod Ljubi e bi se dogovarali za akciju. A. Ljubi a je u sva koj narednoj akciji bio uz mene. a u firmu vi e nisam ni dolazio. Realno gledano. jer sam mu barem pet puta naglasio da ne elim da padnem zbog gluposti. Sa petsto evra po provali nisam puno u tedeo. tako da su odluèili da jo uvek koriste istu strategi ju. Na krovove nismo potpuno zaboravili. da ne bi neko poèeo da se zanima za ablon. jer su vlasnici kuæa kojima nisu obezbeðeni krovovi naglo poèeli da zahtev aju dodatak koji bi tobo e titio krov. da ako bi pali. Najveæu paranoju sam mu pokazao. a nisam smeo nikom da pomenem. nije bila gluma. Novine nisu pisale o pljaèkama koje su se desile preko krova. mogao je i on da alje sms poruke sa unapred odredjenim brojevima. Upao sa m kao èetvrti èovek koji je menjao kontroler. ali nisam eleo da mi se ivot svede na film sa obaveznim hap enjem negativaca. jer su i dalje ugraðivali prepravljene kontrolere u pojedine kuæe . To je bio samo trenutak slabosti. ali na koji vremenski period. gde se pomenula serija pljaèki preko krova.mene sve vreme trajanja akcije. jer objektivno nisam ni imao potrebe. kada sam mu rekao da me strah da policija ne provali sms poruke i tako nas otkrije. to je naj gore. sem novca . Poèeo sam da razmi ljam gde ja to ostavljam belu protivniku. a trenutno je bio nestao samo zato to sam dobijao jo petsto evra po upadu. a sada olako prelazim preko nje. da iskljuèi alarm. Ljubi a zna da sitnica koja mi je onda smetala. a na meni je ponovo da je prihvatim ili odbijem. Viza mi je isticala za nedelju dana. da bi mene odobrovoljili da radim ove gluposti. On se samo iro nièno nasmejao i dodao mi da mnogo gledam filmove. Na moju sreæu strah se samo pritajio. Ona sitnica koju sam pre osam meseci naznaèio Ljubi i vi e ne postoji. Kao i obièno ivot napravi ansu.

ali mene? Odluèio sam da odem.ntroler. A Ljubi a? Njemu æu reæi da ne mogu vi e. . a pantljika bi poèela da se odmotava. ta ako stave pred njih keks i mleko i pitaju. ne barataju pi toljima i neæe me sigurno juriti. ko je pravio interkom? Ni nacisti nisu muèili ako bi im uspeo trik sa keksom i mlekom. Ljubi u ne bi odali sig urno. ali kako samo tako kukavièki da odem? ta me briga. Mo da bi im bio znaèajniji tvorac kontrolera od ob iènih provalnika. a on neka im prenese ta eli.

. polako..Nije ba to tako jednostavno. hajde da se sklonimo sa vrata . samo znam da ja vi e neæu . . Tako.Olja.Ne smejem se. Sigurno su se posvaðal i. hteo je da me zagrli. Uvek je glumatao neku dobrotu. tu su maramice. .Po treæi put kupio sam kartu za Srbiju. ta polako. od sve muke sam se nasmejala i rekla: naravno. Da.I pokvarenjak . Obijao je neki stan jutros je pozvonio na vrata. * Za to taksista nije u ao u dvori te? Kako æu da doðem do ulice sa ovim mojim klimavim nogama po ovom ledu? Iæiæu polako uz gara e. idi sipaj jo jedan. ne plaèi. a mo da je i isterao iz stana. a taksista u retrov izoru gleda moje suze koje se br e smenjuju od lampiona pored ulica. nije ni ta stra no.Jeste Oljice.. sad da mi nazdravimo. . . Znala sam da je on u pitanju. a ja jadna onako bunovna iza la sam u spavaæici. Jadnièak. ali su se pored njega stvorila dva èoveka i pokazala policijske znaèke. bar sam se setila da s kinem minku. ta je bilo dalje? . Manje cmizdri. Pre li smo celu Karaburmu. Nikada nije video enu koja samo gleda kroz prozor i plaèe? Nikada nije video enu koja ovako plaèe.Eh. Onaj najobièniji bedni provalnik . Oljice. sve æe se srediti. moram nekako da dohvatim vrata. ali je zaboravio da su mu ruke u lisicama. i govno i ðubre je. . konjak je to . za sekund sam tu. poka i saoseæaj i gledaj pravo prokleti mu ki stvore.Da.Ma mu karac je idem ja po konjak. Onda da te barem dovuèem do kreveta. reci da da je govno zar nije ðubre? .Polako. Taman sam htela da ga ne to pitam. smejem se blesavice to sve shvatas bukvalno. tako. Ne oseæa da je etam. Dobro je. èuæe nas narod. a kretena ko jeb .Kako da ne plaèem? Ti se smeje ? . Ako nema kulturu. Odakle joj snaga da ovoliko rida? Samo to se ne prekine. a u stvari je tipièan balkanac. samo me ste e za rame i plaèe.E. nisam ponela rukavice. plaèi samo plaèi. Obesila se celom te inom i plaèe.ta bre da æuti .Ma. èim mi je telefonom rekla da mora da spava kod mene. sve mislim pijan je ne mo e da naðe kljuè on samo stoji i gleda me. zna da te voli . Ne bih se ni setila da nisam i u kuæi plakala. sedi . samo polako.Mo e ko hoæe. samo sam se nasmejala. Kako je hladno.On? .Ej.Tanjice moja . Ovaj put avionsku u jednom smeru. Uhvatili su ga noæas. Predstavili su se i rekli mi da nije ni ta stra no.Da me voli ne bi krao ne bi me poni avao . Tanjice on je lopov. Super je to se zagrcnula da je malo ka alj povrati. a ja æu da æutim Pa. Dobro je. on.

. oni su bili sasvim normalni.Ih. udarila sam se po èelu i rekla da sam zaboravila antibejbi pilule. Tada je provaljivao. opusti se. ali na alos t postoje zluradi ljudi.Ne nije se zezao. najlak e je tako. Ono to je znao sa dru tvom povremeno da zagine u kafani je samo pokriæe.. to ka e moja baba. Znam gde ivim i ne bi bilo fer da cepidlaèim. No. fino su sa mnom postupali. mogu da nam naude. teta. to je ohrabrujuæa vest. jer napolju je v eo- .Odobravala sam njegovu prodavnicu auto delova i verc delova iz Turske. bilo pa pro lo i nepovratilo se. Jednom rukom joj dajem znak da sam saglasna za kafu.Stoke pandurske. veza se prekinula. Ali Tanjice. Hladno mi je. E. zatvorite sve prozore Izgleda da sa vezama ne to nije u redu. Dragana dobro jutro.Pokazali su mi nalog za pretres stana. samo sam dala izjavu. poèeli da me ispituju koliko sam dugo sa njim. evo ga jutarnji program.Ne plaèi vi e molim te. kao to znamo kompjuteri su sve prisutniji u na oj svakodnevnici. koja je sve vreme krila pogled. Crtani vesti kupovina iz fotelje e. . kako da se za titimo od takvih ljudi i aktivnosti? . koji svojim aktivnostima. Za sve sam ja kriva. èak su i mleveno meso iz zamrzivaèa stavili u lonac da odlede. valjda si sada shvatila koliko je ozbiljan. Nedelja je. Gde je ona Tanja? Sigurno je u kuhinji. sada je sve pro lo.zatvorite sve prozore. da li sam znala èime se bavi ja sam samo plakala . Re ija. Èujem kako klapara klompama. ba ti hvala to si pao u subotu da bih mogla da se odmorim u nedelju . Nikad nije povisio ton. Naivna budala. da li na vezi imamo gospoðu Radu iz hitne pomoæi? Ne. Smrknuta sam? Zar je oèekivati da se smejem posle svega.Ma zezao se.Sve je smi ljeno radio. a drugom se ma am za daljinski upravljaè. te sam ovoliko spavala. Imamo male smetnje na vezama. . poslu ajte savet. Recite nam. ne. Tek sam sada shvatila . . .Nije pro lo! Sada bih se ujela dole da mogu. Po tovani gledaoci na vezi imamo gospoðu Draganu Dokoniæ tu iteljku za visokotransparent ni kriminal.Da li tebe ne to terete? . Sigurno æe da drobe o ledenoj ki i.Izgleda da je tako no. . samo se sme kao i dolazio u krevet. sti e kafa sa keksiæima za tri minuta. Opet mislim na njega.Ma Tanjice.Dobro jutro. Svaku su krpicu pretresli. Iz re ije ka u da je ovo ipak bila gospoða Dragana. On je fukara. . ali mislim da se èujemo. . a on je prokomentarisao da ne bi ni ta falilo da nam se omakne. a prevashodno virusima koje kre iraju. celo kupatilo razmontirali. pomerali svaki komad name taja.Kako da da ne plaèem? Kada smo bili na putu za Zlatibor.ta si shvatila? . . Pusti kretena. Satima su pretresali stan i ni ta nisu na li. Jo uvek si smrknuta? Ej. . Rekao je da je spreman da radi jo vi e zbog deteta da ga hrani od lopovluka moje dete da raste uz oca lopova Veæ je devet. Mora da mi je Tanja stavila ne to u konjak. a popio bi verovatno ispred ulaza jednu bombicu da bi bazdeo na vinjak. koja æe nas posavetovati kako da se za titimo od virusa.Ne. to je samo bio jedan deo njegove delatnosti. Dozivam je promukl im glasom. .

ma hladno. Danas je u prvom osnovnom sudu izreèena pravosna na presuda Ekremu Ljatifiju iz Borèe. koja ne podrazumeva zagarantovan u aku lekova. re io sam da odem u penziju. Morao sam da prièekam malo sa spiranjem pene. te je krenu o iz socijalizma u kapitalizam i zapao u tranziciju. Otrovala sve krvu pesticidom dr ao preminulog oca u zamrzivaèu zbog penzije osuðen zbog obijanja trafike. jer sam u tedeo za elementar ni ivot i lekove. ali volim da slu am vesti dok se brijem. Sad mogu da sperem penu. Morao sam. jer si na kraju toliko izraubovan da te samo puna aka pilula mo e odr avati u elementarnom stanju. Socijalizam je imao malo skriveniju varku. Ministarstvo za preporuke je preporuèilo . Na pola brijanja oseæam hladan talas kako dopire iz sobe. Jo jedno novobeogradsko jutro. Meðutim. protiv koga si usled istro enost i nesposoban da se bori . Ministarstvo takoðe preporuèuje ministrima iz ostalih ministarstava da proglase dana nji dan neradnim. a time i uskraæena osnovna ministarska funkcija. jer u manjem mogu da ivim. Pri odlasku u penziju obavezno kupi novi sat. a od rente veæeg da ivim. a mi idemo dalje sa najnovijim vestima. jer su veoma ote ani uslovi za rad i kretanje. Politièari mudruju. a da vidimo ta rade kriminalci. Kada bude i ona privatizovana vi e se neæe moæi kupovati stanovi bez utvrðenog novèanog porekla. * Penzija je najveæa varka savremenog doba. Ja sam po urio i kupio dva komada. zabavljaèi po trgovima i mimo Nove godine pevaju. navika. nisi mogao ni ta da u tedi . Na toj temperaturi bi pukao neki cer. Javljaju da je u Beogradu noæas bilo minus dvadeset i est. jer se na starom skala zaglavila. deca profesore biju. jer æe im obilazak ustanova biti on emoguæen. Meðutim. trajkaèi prste odsecaju. Uskoro neæe biti ni ostalog drveæa. Mogu da zatvorim vrata. dovoljno sam radio da me muèi zajednièka boljka. Hleba moram da kupim. a za dnevnu ta mpu ne moram na kiosk. jer sam sam sebe penzionisao pre vremen a. to to si u tedeo daæe sve na lekove. ali u Beogradu odavno nema cerova. ali si imao zagarantovanu besplatnu aku pilula. a u ivanje æe pripisati zabludi koju je svesno lansirao sistem. U kapitalizmu radi kao konj da bi kasnije imao za elementarni ivot. Ministarstvo ponavlja juèera nju preporuku poslodavcima. Kada sam ih veæ kupio. jer nisu preporuèili da ostane posle brijanja. Sud je dokazao da je Ekrem pre dva meseca polomio katanac na trafici i i . znala sam da æe da ti se povrati osmeh. Da me nije primorala ova nesreæna okolnost i ja bih se stopio sa ostalim penzionerima. to bi se na kraj u svelo na isto. koja se zove. Po navici otvaram prozor da provetrim stan i idem u kupatilo. jer je ostala samo jo jedna fabrika u Srbiji koja nije privatizovana. jer je krenulo saop tenje Ministarstva za preporuke: Ministarstvo za preporu ke je preporuèilo graðanima da ne izlaze bez potrebe iz svojih domova. tedi kao mrav da bi mogao da u iva u elementarnom ivotu.Draga Oljice. jer sve ima u malom lokalnom duæanu. d a proglase dana nji dan neradnim. Ja sam u boljem polo aju od ostalih penzionera. Narod je poznat po tome to ne voli skriveno i okultno. Radio si kao konj. a nisam toliko izraubovan. ali i u mozgu se skala zaglavila i uskoro shvati da ti ni sat u penziji nije potreban.

Sud je kao olak avajuæu okolnost uzeo njegovo kajanje. kao i èinjenicu da Ekrem ivi u kartonskom nase- .z iste izneo punu torbu cigareta i alkoholnog piæa u vrednosti od osam hiljada esto t rideset dinara. Ekrem je za uèinjeno delo osuðen na dva meseca zatvora.

Samo malo zna li gde ivi Ekrem Ljatifi? . jer bez toga nema ni ta. sad æu da zovem mog brata i snaju. . a kao primer je ovaj proces koj i je okonèan samo za pedeset i dva dana. Portparol suda je dodao da je sudstvo u sprezi sa policijom sve odluènije na suzbijanju kriminala u Srbiji.Sva deca pu e.Kako ti se zove brat? . . Ali ajde ispitaæu i njih. isto me èeka i sa njegovom enom. a ja kucam na sledeæa. I ovi su gostoprimljiv i. . .Uði. oæe da ispita i njih? . i da.Dobar ti dan. Nadam se Ekreme da danas ne sakuplja sirovine. ovako æe potrajati. ali bi bilo glupo da ljudima dajem la nu nadu da konaèno neko na njih obraæa pa nju. pa da i njih ispita . Nude mi i kafu. . ali malo zahtevniji. .Mo e bre brate. Pravim neku karikaturu partizanskog pozdrava da ne bih prljao ruke i odlazim. ali nemam kud sem da izdeklemujem i da uðem. Koju bih anketu mogao da sprovedem? Najbolje bi se primili na neko socijalno istra ivanje. moram da razmenim novac. plaæam dvesta dinara po anketi. Nailazim na prvu kuæu i kucam. Ej. Dugo su tu i sa iveli su se sa ostalim stanovni tvom. Listovi sa osam pitanja o cigaretama. dobro. pa . Nema filozofije u nala enju jedinog ciganskog naselja u Borèi i to jo pored Dunava. bilo bi mi puno lak e.Samo malo da vidim Elvisa nema na spisku. Cigarete? Bingo. Me avina dobrote zbog koristi i op te kulture. a posebno novinarstvo.Dobro. ali oèigledno se nikom ne izlazi na ovu hladnoæu. Cigani ne mogu bez cigareta i poslednju banku daju za dim. Rado bih popio i poprièa o. ja vam dam dvesta dinara i idem dalje. sve je transparentno. ali u korist kulture.Ja radim ankete o duvanu.Ja æu da vam postavim neka pitanja o duvanu. samo punoletni dolaze u obzir. a koji stepen razlike u k orist kartonske kuæe puno znaèi. Izgleda da nigde nije prijavljen. Ponovo neki mr avko.Dobar dan domaæine.Znam bre bato.Elvis. Otvara mi neki suvonjav krezubi tip. Pri tome je ve oma va no da nema za tiæenih i privilegovanih. Portparol je posebno istakao da uèinjena reforma sudstva u praksi daje oèekivane rezultate. Proma aj. Ostavio sam kola pored bedema i zaputio se zaleðenim putem prema kartonskom naselju. Tako je. Prilazim bli e kuæama i uviðam da one nisu ba od kartona. Mehanièki èitam trivijalna pitanja sa ponuðenim odgovorima i ubrzava m njegove odgovore. . otkud im pare za pivo. Hemijske olovke. to je pravo sudstvo. a vi mi samo kratko odgovarajte. Mo e? .lju pored Dunava i nema sredstava za ivot. ali prednost imaju prijavljeni. .Ne mogu stvarno. Da ima dece ispred. uði brate. od kojih je jedan u foliji. Potpi ete. Proma aj. samo pitam. od kojih je jedno i Ekrem. Iza mene ostaju vrata popunjena grubim glavama i deèjim glavicama. jer s u èoveku i sliku okaèili. Anketa o pivu? Biæe malo sumnjivo. Spisak sa nasumiènim imenima. A mo da su siti istra ivanja i obeæanja i jednostavno me ignori u. Naravno. ali zna se prioritet. . Kerovi najavljuju mo j dolazak. kako da ne znam. Izgleda da sam ih ba obradovao mojim dolaskom.

Ja ne znam da pi em. Obeæao sam da æu da mu se javim èim stignem u Srbiju. samo jo da potpi e . ne. od kojeg su se najvi e isticale graðevinske daske i li m. Obi ao sam jo tri kuæe. Krov je saèinjen od svega to podseæa na crep. A sasvim sigurno sledi mu je dno neprijatno upisivanje u zatvorsku kartoteku. . sin æe da se potpi e umesto mene.Ali zato gleda decu kako pi u. Kao i pre komuniciramo toplo. Ekremova kuæa nije se puno razlikoval a od ostalih. a kakva je ara to nikog ne zanima. Na odlasku su me ispraæali nervozni kerovi. Isti je kao na slici. verovatno su novinari dobili sliku iz istra nog zatvora. Uspeo sam da ga odvratim u nameri da me prati do Ekremovog praga. Ne mora to taèno. . da ne bi posumnjao u svemirsku olovku i anketu. ali bez crepa. na e zajednièko bistvovanje po Nemaèkoj lebdi sve vreme izmeðu nas. oseæam da ono to nas najvi e vezuje. ali . Koraèamo etali tem pored Save sa namerom da nastavimo etali tem pored Dunava. a ti æe da mi poka e gde ivi Ekrem. ali me prima u kuæu i bez su vi nih pitanja pristaje na anketu.Oæe kakva ti je ovo olovka? Kao da je iz vasione pala. jer je on prijavljen. . Sreæa tvoja Ekreme to sam u penziji. bio bi slabiæ i izdajica.Hvala ti. a zaboravili su da je mraz i da mo e da se zalepi za prste. koja je vodila ka zakrèenom mostu. . ali reèi kru e negde u vazduhu i èekaju signal da se prizemlje. Gde ti je ena da uradim i sa njom anketu. samo na vrlja ne to kao da si doktor. evo sad oæe. Samo sedi na nekoj gajbi i povremeno me pogleda kada mi daje odgovor na pitanje. èim se manja voda poda veæoj i nastavi da zapljuskuje neke druge obale. a pro lo je veæ tri meseca. . Stokila mi otvara vrata i shvatam da je to on. Odjugovilo je. Dva deèaka u u kavim jaknama sede na gvozdenom krevetu i prate na dijalog.Ne. niti je bilo ta posumnjao. Dosta je njemu upisivanja. sa istom estinom kao pri dolasku. a nije ni za oèekivati da se mlad èovek promeni za dve godin e. . Smrknut je. greda i èetiri prajca za koje se nadam da su barem dobro pobijeni u zemlju.Ma to nam dali slu bene. Videla me da ne znam da pi em. Uskoro s am se stopio sa nepreglednom kolonom automobila. mora svojeruèno. . .Daj mr ti lice. Nije mu te ko palo. Mogao bih da zovnem Branka. idemo sada da ti ispitamo brata i snaju. bez ustezanja i telovanja reènika. izvini nisam skinuo foliju. vasionska olovka za koju odlièno prijanjaju prsti. Kao da je sve izreèeno. Ako ne to tra i . Sasvim logièno za bilo koji kraj planete. Taj zid od predratne velike cigle. te sam te odradio iz navike. Kuæu su dr ali jedan zid. Nije se puno vizuelno promenio. Da li se jo uvek oseæa gre no prema ljudima koji nemaju jasno zacrtane moralne brazde? Zar stvarno misli da je nekog ostavio na cedilu to nije dao otkaz ni rok? Da im je lepo objasnio da se pla i. jer ne bih eleo da sluèajno Ekrem èuje kako je negde upisan. a ovako samo izda jica. a obeæao sam davno .Na nebu. Jeste Ekreme.. oivièavaju tri zida saèi njena od raznog priruènog materijala.Ajoj.Izvini . mo e da oèekuje i zahtev za kontrauslugom. mo da æe biti voljan za etnju.Odlièno. ni ta neoèekivano neæe da pi e. Ja moram da imam tvoju aru da bih opravdao pare. On je pametan na mamu. Meðutim.

Meðutim. .Kada ti isprièam. ne duguje mi ni ta.Naravno. logièno je bilo da naðemo èoveka koji æe tebe da zameni.Onda treba da odamo zahvalnost na em prijatelju profesoru. . jer se ispostavilo da ona trojica nemaju mozak. a nisam jo doma ila ni tridesetu? Ispostiæu . . jer dok se napravi zgrada Muzeja grada Beograda. ja vrlo lako mogu da zaðem u klimaks. shvatiæe da ti dugujem.u njegovoj glavi. Zna i sam da ja ne znam puno o elektronici i nisam ni slutio da u onom mo e da se pogre i. ali sam ih instiktivno napustio.Ti si lepo osmislio onaj interkom.Ne treba sluèajnosti pripisivati vi oj sili pored ivih ljudi.Ih Ljubi a. Zato sam ti rekao da ti dugujem prièu. mnogo zapoèeli.Kako su pali onda? . Sreæna sam to se neko potrudio da izlo i nakit.Kao to vidi nisam. . . . . Prvo da ti ka em da su ona trojica pala. Nakit . Iznenada i bez najave. jer da sam pao ne bih se tako lako izvadio.Ti si ih obuèio da koriste robotsku ruku i zalivaju kontroler? . . Nisu znali da æe iskljuèivanjem jednog alarma iskljuèiti i sve ostale do kojih signal dopre. .Kako? Nadam se da nisi i ti pao. Kuæa gde su provaljivali je bila na istom putu i eto Kako je vetar nastao. èoveku je bilo ne to sumnjivo i pozvao je policiju. kada zavr im sa ovim napasnicima. naravno.Dugujem ti prièu ta se desilo nakon tvog odlaska. . Mnogo hteli. sada njost Subota. . Sprdala se tampa sa njihovim kretenizmom nedelju dana. Godine iskustva i uroðena opreznost su odluèile da ih napustim.Kako si saznao? . Eh. tako je i prestao. verovatno je jo tamo skapirao da nas dvojicu profesor vezuje. Nadam se da æe p riznavanje moje gre ke umanjiti njegov oseæaj sagre enja. Jedino me te i pomisao da æu sebe èastiti obilaskom izlo be. koje se stapaju sa prirodnim crtama lica. Kada si ti oti ao. nemoj tako .Iz novina. Sa tim softverom su poèeli da rade kontrolere. od osmog do osamnaestog veka. a nisam se uverio da nisu tupani. Ne mogu da doèekam da vidim srednjovekovno prstenje i nau nice. Ja sam ih izabrao. tvojim odlaskom na li su izgovor da nam ostane petsto evra u d epu. a ja moram da pregledam pisane zadatke. kako. Za to mi odo e misli na klimaks.to njemu? . Tanke bore na nj egovom èelu iz reljefa prelaze u obline. Desilo se da su iskljuèili u kom iluku alarm koji je imao dojavu na mobilni. Napravio si da svaki alarm ima posebnu adresu da ne bi mogao da se neki gre kom iskljuèi. Oni su uzeli jedan komad i isklonirali softver.Ma ne.Dugujem i ja tebi jednu prièu u vezi bele kugle u bilijaru. Jedini dan koji imam kompletno za odmor. Ne vredi da se pretvaram. a malo znali. Iznenada uz Dunav je poèeo da duva hladan vetar izazivajuæi mr tenje na njegovom licu. Na neki naèin sam ti zahvalan to si tako napreèac oti ao. Po to se taj alarm nije povratio za deset minuta.

koristim svaku priliku da se upoznam sa novim tehnologijama. ali ubrzo ih izvadi i sa njima prebaci kosu preko ramena. * Od kako sam poèeo samostalno da se bavim alarmima. kako da deca pi u o leptiriæima kada nigde nema cveæa? Ha. ali nisi znao da sam parafirala sa specijalnom hemijskom. i li ova plavu a za susednom vitrinom. Ona se sigurno neæe naka ljati. lepo si ti falsifikovao m oj paraf i boju hemijske. paraf za parafom. ali se pla i m da mi se mozak ne isposti do tada. bris. * Do la sam u drugu salu. Ovog puta alarm je u funkciji za tite nekog izanðalog nakita. ali od kako se totalno penzionisao. koje uvek ima zami ljen izraz. crvena hemijska i brisaè. jer mo e na papiru ne to da izgleda svemirski. Bris. bris. Sve manje u ivam u . Za to pravac konak kneginje Ljubice. neka èula ude za kafom. Svaki put kada napravi puluèuèanj stavi ruke izmeðu butina. Nisi ni mogao da zna . Lak e je meni da merim i ocenjujem tuða iskustva. Lepo je gledati zami ljene ene. momèe. kako bih saznao da li ne to vredi ugraðivati ili ne. Da. da vidi mo ta æe da uradi ovaj brisaè. Moraæe da nauèi da svim falsifikatorima i prevarantima brzo doðe kraj. zato i nisam proveravala paraf. kao da ne to negoduje. ti ovo napisao? Ne elim da budem ve tica koja æe da sumnja na svakog. da je veæ druga godina otkako sam raskinula sa onim lopovom i mene vi e niko ne mo e da i a sem frizerke. crta za crtom. ali alarm prodaje samo praktièna prezentacija. kao da se moli. Povremeno èuènem da bih video kako je senzorska traka prionula za staklo i ugled am njeno lice. Napokon èujem neke korake. moram i da se potrudim. ali ako je budem samo gleda o. Poèinjem pa ljivije da gledam prstenje kako bih mogao da zapoènem neku prièu. E. a nikako fotografije sa zracima. Ti ina je toliko uporna da poèinje da smeta. a onda je d aba svetlucav nakit u vitrinama. le i skladno rasporeðen nakit. Slobodna tema. ali sada moram. Ljubi a je bio m oj verni pratilac. Isplatila se onolika patnja da naruèim ovo preko Ebay-a. ali to ne kvari utisak zami ljenosti. sve to mi je za sada potrebno. Redovno obilazim sajmove i prezentacije. Alarm sam pogledao i shvatio da ni ta nisam novo video. Ba sam sme na.se ja do tada. a nigde nema fantazije. posle mogu da lansiraju virus koji izaziva impotenciju i savr eno m e neæe zanimati koji mu karac èeka u redu za vakcinu. Kada bi se barem naka ljao neki radnik. ni ta. u kojoj mi oèi boje bronze poprimaju boju srebra. Na samom ulazu mlada dama se sme ka i nudi mi dobrodo licu u vremeplov. ali samo kojoj ja dozvolim. ali ako elim da se do tada isposti m. koja je uparena sa brisaèem. U vitrinama nalik na pokretne tezge. neæu jo dugo imati priliku da je gledam. neg o da èekam prigovor. nalazimo neke druge izgovore kako bi pili pivo. buduænosti i ljubavi. Na stolu su nove ve banke. Ne pla im se ja klimaksa. jer je zaboravila i da di e. Èesto skuplja obrve. Zatim ruk e sklapa. jer oèigledno mu karci vi e i ne startuju. Eh. List za listom. Zbog ljudske gluposti ja samo znam da je prstenje od srebra i ni ta vi e. sa jo skladnije postavljenim senzorima .

Prsten koji je nekada bio u grobu. sada je samo broj u nekoj vitrini.lepoti srednjovekovnog kinðurenja. Kak o . koji se ba zainteresovao za prstenje. jer je u èitavoj sali samo jo jedan posetilac. Zar ne zaslu uje barem pomen gde je naðen? Nemam koga da pitam.

Okreæem se i pogledi nam se sreæu.Ja ja se duboko izvinjavam.Moram da vam ka em da sam do la iz Kragujevca da bih specijalno posetila izlo bu. Taman sam udahnula da mu prebacim za drskost. Nigde ne pi e odakle poèeti. da li vi radite ovde? . a po svemu sudeæi bio je veoma koristan. tako da knji ice nisu isporuèene na vreme. a treba nam samo jedan primerak. Ako biste mogli da nam od tampate jedan primerak na tampaèu re ili bismo problem. . . doðite posle utorka. . Èujem korake. jer nemam nikakvu informaciju o nakitu.Ah. mi smo jedini. Zvala sam Tanju da mi pravi dru tvo. Krivac priznaje gre ku. pa sa m se intuitivno spustila dole i krenula od bronze. nevoljno klima glavom. a jo nevoljnije koraèa ka stolu. Uz izlo bu je predviðeno da se dele male knji ice sa propratnim tekstom o svakom eksponatu. neki gospodin ulazi pozdravlja se sa devojkom na ulazu i pita je da li ima nekih problema. Nekako sam procedila reè. Platila sam ulaznicu i sada Na razgovor je oèigledno pobudio pa nju jedinom preostalom posetiocu muzeja i dao mu toliku slobodu da se ume a u razgovor. Naravno da ima problema. Molim vas potrudite se u ime preðenih kilometara. da.Mi vidimo jedinog krivca u vama. stvarno ne mogu. Utegnut stariji gospodin. ali ja mogu da shvatim kako je to kada neko ne ispuni obeæanje. nije ostalo volje. nije mi odbojan. poglede sa osmesima i ake na rukama. Uk rstili smo reèi sa imenima. ali me je drugi posetilac preduhit rio. Rukom kreæem kao da elim da se upoznamo. Mislim da nije fer da nam uskratite malo vi e informacija o ovako divnom nakitu. tamo na ulazu. Kada smo si li u podrum. ali nemam vremena da etam sa vama po salama i dajem informacije o svakom eksponatu. No. Ali za to je krenuo u obilazak od kraja? Ni ta èudno. hvala. . ne. za koji ne zna ni iz kog veka potièe? Mo da je velik i poznavalac srednjovekovnog nakita. Sada smo malo manje stranci. ali u deliæu sekunde druga ruka èini isti pokret i ruke zavr avaju prekr tene na mojim grudima. da. a dobi la sam stranca. izvolite pitajte. Imam èvrsta uveravanja da æe biti dopremljene u utorak. Ostajemo stranac i ja. a i ja sam videla pored vrata srebrni nakit. ao mi je.Da. koji sam posetila.Izvinjavam se to se me am u razgovor. Mo da ga zanima samo masivan mu ki nakit i peèatno prstenje. . Sporazumno æutimo. ja sam tvorac izlo be. Vidim da imate kompjuter sa tampaèem. da ne bi refleksivno krenuli da komentari emo situaciju. Kao da je moj pokret okazao nameru i inicirao njegovu ruku. nema posetioca. Prosedi gospodin prilazi i bez reèi pru a nam papire. ali i ja sam do ao èak iz Ni a da bih video izlo bu. zarobljeni ti inom i èekujuæi da je poremeti zvuk tampaèa. . Za reè koja bi barem malo potkrepila kajanje.Ali.Izvinite. Videæu uskoro. i bez osmeha prihvatila papire.njemu ne smeta da gleda prsten. Uostalom zar izlo ba ne zavreðuje da doðete jo koji put? . . sm elo koraèa u nameri da siðe na donji nivo.Ne mogu ni ta konkretno da vas pitam. Meni brojevi ni ta ne znaèe .ta bi bilo kada bih svim posetiocima tampao? Ne. konaèno je progovorio : . Ona mu sa razvuèenim osmehom odgovara da nema problema. tamparija je zakazala. Jo uvek bez reèi kreæemo u podrum odakle poèinju brojevi.

to? . Problem nastaje kada ne znam ta sam video. A. tako da sam spremna da razmenimo tafete. Uvek kada je pogledam vidim njen odraz u staklu od vitrine. .Va i. èekaæu te gore. a ja sam se nekako naglo okrenula prema jednoj vitrini. s obzirom na to da su stare oko hiljadu godina. Bez neækanja sam pristala da navodno razmenimo utiske. ne bi bili samo na s dvoje u celoj zgradi.Jedino je on sa laticama i nekako zraèi. sa akcentom koji bi trebao da naglasi rastegljivost na i . * Vratio se iz prizemlja.Predla em da podelimo papire i da se razdvojimo. koja je uvek spremna da povuèe crtu. . kada bi dolazila svaka u a u muzej. . ti pogledaj belobrdske nau nice. ali ima vremena. pogledaæu. Momak je snala ljiv i uviðajan. ali nisam znala da se tako zovu. ali imam oseæaj da je ostao malo zateèen u hodniku oivièenom vitrinama. a ostaje nam samo da ih upotpunimo.. Naravno. Stvarno mi nije problem da kasnije pove em u glavi ta sam video. Stvarno bi bilo neprikladno da budemo jedno pored drugog i st alno viruckamo u papire. ali èemu neækanje kada imam elju da ga malo bolje upoznam? Znam da iza utisaka stoje i neki drugi utisci. Meðutim. Prebrojala sam osam listova i odvojila poslednja èetiri. jer nije vidno reagovao. a da se kasnije zamenimo. Zahvaljujuæi tebi sada znam. Povremeno se savijem i pogledam vitrinu iz nekog drugog ugla kako bih mogao nju da o acujem. a ja æu drugu. . Ne bi se onako pona ao da m u nije stalo do eksponata. a ja sam se iskrev eljila sa jednim dugaèkim.Aha. posebno one sa grozdovima. dvesta eksponata su garancija.Ma ni ta nego. Uostalom nis u tako lo e ove nau nice. Do sada nam se nisu pogledi sreli. ali sa kredom u ruci. * Do ao sam do fiktivne sredine i poklopio broj pored eksponata sa brojem na vrhu papira. Ti uzmi prvu polovinu. Prilazi mi sa jedva primetnim sme kom. Ne znam ta je on pomislio. .Ja æu iz sredine. Klimnuo je glavom u znak odobravanja. I on se samo nasme io i krenuo ka sredini podruma. Bilo bi glupo da me sluèajno provali kako me ne zanima nakit. zapazila sam te sa grozdovima. i deluje mi kao da sedi u nekom vozu koji èeka na semaforu ispred Kragujevca. gde je i oèekivati da naznaèeni atri buti naprave utisak. . klimam glavom i sme kam se. Ja sam pre desetak minuta zavr ila. ali ponekad znam da se iskrevelj im kada elim nekom da poka em kako mi prija to to mi je uradio. da. mogli bi kasnije da razmenimo utiske. .Obrati pa nju na prsten pod brojem trideset osam. Dok brojim listove.A. . Nisam ga pratila ispod oka.Da. ali zar neæe da prati od poèetka? . izvoli. Na licu mu se nazire zadovoljstvo.Da. ali nismo se sreli u kafiæu. Poku avam nekako da uspostavim prisniji kontakt. Oèigledno je da smo nas dvoje razmenili utiske. njena predanost nakitu èini garanciju sve labavijom.

. Mogu li da dobijem tvoj broj telefona? Hteo bih da razmenimo utiske sa izlo be. Kao da smo klinci. ali ljubav prema nakitu ne mo e da se izblefira. mirkanje sijalice se pretvara u uækastu svetlost okolnih lampiona. Poèeli smo od kesa koje se izbacuju kroz prozor. ali oèigledno èovek nije na to obraæao pa nju. kucaj . èim tebe nije provalio da nisi iz Ni a.Mislila sam da æe da me provali zbog naglaska. . * Brzim koracima grabim ka izlazu.Ah. da. . Ja æu da saèekam neki autobus ka Novom Beogradu. veoma prljavom delu grada. . . Odvajam se i fii zièki od vitrine. Svaki korak mi je te i. evo ti obrni krug.Branko. da. . . Ona vozi bicikl.Ja sam iz Beograda. uprkos tome to sam bli e saznanju da li me èeka.Mogli bi da popijemo èaj. jer ipak je ovo enski konak. Otvaram vrata. Ja onda tre ba da budem jo banalniji. poprimaju boju jagorèevine. ali Ni je dalji i imao je veæi efekat. Kesa je izmamila osmehe na na im licima i spontano nametnula prièu o prljav tini u gradu.Lepo. . Ona podigne prednji toèak bicikle i ka e. na kojoj izbeljeni delovi njene plave kose. Kako prosta fora. Ja ne izlazim sa oseæaje m superiornosti. koje se leti lepe za obuæu.Shvatila sam da blefira da si iz Ni a. ba sam se fino zagrejala. samo sam hteo da nekako bude efektnije.Bilo mi je zadovoljstvo. veæ privlaèe me starine uop te. . Naravno pametnice. hvala ti za etnju. Bez reèi sil azimo niz stepenice i gledamo du iroke staze. a je je zamolim za jedan k rug oko zgrade. da se malo zagrejemo.Ne samo prema nakitu.Nisam o tome razmi ljao. biæe sve kako ti ka e . Koraèamo masivnim ploèama koje bi trebalo pri ulasku da naglase moæ zdanja ili pri izlasku pomognu na im èulima da jo dugo zadr imo oseæaj superiornosti kojim je oduvek odisala zgrada. . a nakit iz osamnaestog veka nije nov ost za mene.Kada se vraæa u Kragujevac? Upuæuje mi hladan pogled i poèinje da se cereka. a na trotoaru Brankove ulice zavr ili sa ispljunutim vakama. malo sam lagala da bi imalo vi e efekta.Kikotanje jednog para na ulazu odvojio mi je pogled od vitrine. jer sam izgubila koncentraciju. zato èesto poseæujem izlo be. Kreæemo ka Zelenjaku.Za to onda nisi rekla da si iz Ni a ili Leskovca? . Hajdemo nani e. koja na tren osvetli njeno lice u kupeu nekog voza. . ali sam dobro udahnula kada sam iza la. jer je vetar poèeo da kovitla i za tren podigao u visine rozik astu najlon kesu. Sijalica sve èe æe m irka. Verujem da se vazduh ispred konaka ne razlikuje od onog u konaku. . Uspevam nekako da zapoènem prièu.I ja bih volela da se malo zagrejem. ali ne o eksponatima kako sam najavio. Oseæaj da je ispred vrata povremeno pokvari mirava sijalica u mojoj glavi. Odraz prljav tine ne izostaje ni u ovom trenutku.

ali je pre ivela. . t o neminovno obeæava razgovor. On je mu karac koji predla e. mo da æe pasovati onaj sa pet kamenèiæa u obliku krsta. Nema truckanja niti uobièajene zaglu ujuæe buke. Nau nice sa jagodom. ali znam dobro da kontroli em neumesne misli. prihvatila je igru. jer nije æutljiv. Glupo je bilo da se pravim sveznajuæa. prsten sa laticom. Nismo razgovarali o muzici. a ono pametovanje ba i ne privlaèi. veæ je elela da ostavi utisak. a oni izmi ljeni imaju ulogu da daju do znanja mu karcu da ena ima teran je. Nikada nisam murela u autobusu.* U la sam u autobus to su nam Japanci donirali. u eni se malo. narukvica sa motivom travke. Bili smo u drugom delu kluba i nismo v ideli muzièare. Kada bolje razmisli m mo da ne pametuje stalno. Obiène alke od isprepletane ice. * Zovnuo sam je da vidim da li je dobro stigla. * Iza la sam sa njim u neki klub. tako to mi je rekl a da su je neki kerovi saletali. Zatièem sebe kako buljim u sopstvenu figuru. Miris crnog vina iz èa e opio me je pre nego to sam ga . a ogleda se kao na modnoj pisti. Ne valja. bobice na jagodama su suvi e sitne za kamenèiæe na prstenju. Ne zna m za to je toliko bio siguran da æe mi se svideti taj klub ili ga jednostavno nije zan imalo da li æe mi se svideti.Devojèice. ogrlica i trepetljika. Pomislio sam da pravi kerovi oseæaju kada ena ima teranje. ali te im se da gledam negde dalje. jes. Mogao sam to i na semaforu. Smr ala sam. sve vi e tonem u svet narukvica. Prozor se cakli i jasno prikazuje moj odraz. Nisam krila èuðenje kada mi je rekao da taj klub funkcioni e veæe desetak godina. a ja to ga nisam pitala kakva se muzika slu a u klubu. prsten mi je malo veæi. a uz to bi pasovala ona narukvica . Nije mi zvonio mobilni. Reðaju mi se boje pred oèima. Sve manje trepæem.Jes. Ispalo je dobro. nau nica. I ja sam se pravio da me zan ima nakit. ali smo ih èuli dovoljno prigu eno da nam vokal i bubanj nisu smetali u prièi. a sresti nekog na izlo bi ne podraz umeva da taj ne izlazi po splavovima. jer bolje zvuèi zanimati se za nakit. To su jedini autobusi u gradu u kojima èovek mo e da se opusti i ako stoji.Izvinite izgleda da sam zadremala. a u stvari oboje znamo da sam hteo da proverim da li mi je dala pravi broj. ali sada elim. a planirala sam da popijem barem jedno piæe. nego za alarme. samo govori o mojoj nameri da sam htela da se vidimo. bez obzira to su svirali rok. poèelica. prstenja. koju ne mogu da nadjaèam ni naj e æom muzikom sa plejera. U sredu me je pozvao i jednostavno izrazio elju da izaðemo. a ja sam bez puno teoretisanja naglasila da mogu samo vikendom. povremeno podignem kapke i ugledam sebe. Mo da bih mogla da promenim nau nice. tako da ni ta nije mogao d a zakljuèi na osnovu zvona. Probaæu onaj sa ucrtanom zvezdom. ali verovat no ovako ima vi e dra i za obe strane. . ali sa mo meni. ne mogu da proðem. Ali za to sam uop te proveravao da li mi je dala pravi broj? Nejebica ili mi se stvarno svidela? Njeno atletsko tel o bi mi se svidelo i da nije nejebice.

koje sam posmatrao sa dovoljne udaljenosti sa koje mi se ne muti pred oèima. Nije me zaèudilo to se slo io oko posesivnosti.dokrajèila. a ja to èarobno lice sklanjam u stranu. Nisam bila svesna kakvu sam odvalu napravila kada sam bez ustezanja konstatovala. nogama sam tri puta t rupnula i u noæi nestala. a ja sam balansirao na drugom tasu. gde ih verovatn o èeka topli krevet i lepa reè. nastavio je da me gleda prodorno. lice ti je èarobno . Svetlost farova sekla je februarsku noæ bez snega. Ako mi se uèinilo da sam se otreznila. zatim pravim blagi poluokret. koji obiluje lepim reèima i stihovima. Druga runda je nastupila sa drugom turom piæa. Moja ruka je bila eljna dodira i potra ila je njenu ruku. koji mu karcu prija. Gledao me je u oèi i u sred razgovora. Tra im neku sredinu. On je pio pivo iz krigle. ali jeste njegova smelost da mi svojim prstima kao buva uðe u rukav od d empera. ali sigurno je osetio drhtaj mojih prstiju. ali nisam odbila da me isprati do tramvajske stanice. koji su se uz pom oæ smernije ruke nekako izmigoljili i krenuli prema nakarminisanoj èa i. jer ko zna kakvu bi mi saglasnost izmamio. koja je bila opijen a . a mu karci su u svojoj posesivnosti ostali isti. Nije mogao da vidi ili oseti moj e telo kako je zadrhtalo. Kada smo utihnuli sa prièom. Na stajali tu nekoliko sredoveènih ljudi je èekalo da se iza bre uljka pomole farovi spasa i povezu na mesto. ali nije toliko da ne prim etim dodire. sve dok nije ne no izvukao prste i preselio ih u moju otvorenu aku. Nazdravila sam mu sa sme kom. Molitva mi je usli ena. Mene sigurno èeka topli krevet uz noæni program na radiju. Tokom druge runde vi e smo se kikotali nego to smo prièali. da mo e da se obogati ako napravi n eki alarm koji æe imati ulogu pojasa nevinosti. U prvoj rundi brbljali smo oboje. ine poèinju da z veckaju. ali nije dodirivao moju ruku. Odbila sam d a me prebaci do kuæe. a mi smo æutke koraèali trotoarom. Druga runda se zavr ila sa mojim pogledom na sat. a oèi koje su se trudile da me hipnoti u i zgubile su prodornost. sa ne tako prodornim braon oèima i dotaknuo mi prstima ilu kucavicu. Sreæom nije poèeo o enskoj posesivnosti. koja osim prekretnice ka novom danu pravi prekretnicu i u saobraæaju. ali kad sumiram. krenuo prstima ispod d emper a. to automatski znaèi da sam mo da u nekim momentima bila pijana. Olja. a ne obeæava. Ruka koja me je dodirivala nastavila je da ste e kriglu. Vagala se u mom krilu. Totalno prekidanje igre bi odalo moju otupelost. jer smo se slo ili da srednjovekovne ska lamerije vi e nisu u modi. tako to je u poèetku srkutao kao da je vino. Farovi se pomaljaju na bregu. Uèinilo mi se da sam se otreznila. vi e ja nego on. * Ritmika tela pospe ivala je grèeve na njenom licu. a na kraju u nekoliko gutljaja ogolio krigli dno. koji je bio sve e zabrlo en otpadom specifiènim za noæni provod. Njena ruka je bila obmotana plavkastim èar avom. jer se bli ila ponoæ. Vino mi je otupelo reflekse da ne primetim njegovo unjanje. a nastavljanje bi naglasilo moju èulnost. Razum je oprostio èulima i pravila sam se da ne primeæujem. povijam glavu i molim se bezime nom Bogu da se vrata otvore ispred mene. Branko mi se pribli ava èujem reèi. kao teg na te razijama. èim sam najednom videla ru na èa i.

Lice joj je bilo èarobno i prosto pozivalo na osve enje utihnule ritmike. ritmika je utihnul a. Æutanje je prekinula promaja. Moji prsti su pomislili kako bi se najbolje s lagali sa njenim prstima i pohitali ka igri preplitanja. .ritmikom i nije oseæala moje dodire. koja je pomerila zavesu i njeno lice je obasjala svetlost lampiona. Ne to se desilo.

pa smo jeli èips.Ne pitaj. a ja sam ga iz sobe videla kako ve to presk aèe kutije. nosi Branko.Nemam elju da te ubeðujem kako neæu zloupotrebiti tvoju buduæu adresu. Ispred mene su dva sportski obuèena èoveka. prljavo sive èarape.Daj mi adresu. elim samo da pre ivim dana nji dan i da se stropo tam u krevet. barem ne moram da la em kako sam zauzeta. od kojih jedan pleni ukusom. kojima je verovatno isekao iletom zastavicu za marku. Sasvim sluèajno se nametnula pr ièa o moguænosti brzog interneta u mom novom stanu. . Branko. Ne kapiram gde je èar gledati film . Prilazim bli e. . .Æao Olja. U totalnom sam haosu. Mo da bih izgubljeno puto vanje lak e podnela da nije obaveznog seljakanja. U ve tini preskakanja nije zaostajao ni momak koji je do ao sa njim. Nisam imala èime da ih poslu im . Ruka mahinalno pribli ava telefon oku. Bele patike sa vazdu nim ðonom. Nego. Ja samo elim da ti pomognem i to je sve daj mi adresu. Kada bih sastavila godinu dana u jedno m stanu bila bih presreæna. Tanja je bila bli a i otvorila je vrata.Super. mo da je onaj prevoznik poranio. platnene teget pantalone koje imaju dve bele pruge du avova i crvena majica sa skromnom arom. to je skupo i prosek u ukusu. Imam i ja dug podstanarski sta .Lepo od tebe. ali ovog puta mi je prijao bilo koji razgovor u kome nisam ja sudelovala. Kada podignem platu. Teget platnene patike. zatvaram trakom kutije i i èekujem Tanju da doðe. selim se. U sobi mi odzvanjaju nervozni koraci. Vreme je da probam. ta ima kod tebe? . .Ma ne nikako . Da ne plaæam st an mogla bih za godinu dana da u tedim za put oko pola sveta.Æao Branko.Znam kako je. Sve bih dao da mogu da promenim tokove elja. plava majica ispod svilene ute trenerke. . Predsta vio ga je kao jedinog radnika u njegovoj skromnoj firmi. a van misli se pokazalo pogubno. kutijama od èipsa i crvenim markerom. i naravno ne nosi Branko. . po eleo sam da ti se javim . u gradu se oseæa euforija. Kada je akcija? . a druga polovina ostaje za goli ivot. a o acovala sam i kako su se obuk li. Da li da se javim? Za to ne bih. a ni ta nisam probao. Sve bih dao. odmah polovinu bacim za stan. Nismo se odavno èuli i eto. koji smo uzimali kao deca iz kese. Telefon se ogla ava uobièa jenim zvonom.Ihh nismo deca.Ma otprilike za sat vremena. èekam prevoznika da mi se javi. Ponovo sam u ivala u njegovoj reèitosti.Samo jednom sam je po eleo. . * Nema gore robije od podstanarskog statusa u Beogradu. a Tanja fanatik za filmove iskoristi la je priliku da sa njima prièa o najnovijim filmovima. jednostavno ne elim da te maltretiram. koji je neko snimio u bioskopu. telefon je u doma aju ruke.Kako provodi nedeljno prepodne? . bele teniske èarape. ali stvarno imam elju da ti pomognem. Za dva dana æe osmi mart. Veæ sam se uhodala se kesama za ðubre. Bilo je u mojim mislima fatalno. koja je ispod crnog bluzona na niranje. To je sve . jer je dino etnjom mogu da se skoncentri em na spisak na papiru i glavi. a ja obele avam kese. koje jasno vidi ime.

Mo e li kod tebe u gepek? . Tanja prati stvari u liftu. Kada smo prvi put napunili lift ostali smo sami u stanu i prve reèi k oje sam mu uputila. Pritiskam broj sedam. ionako su mi svi kvazidrugiv i zauzeti kada treba da se selim. jer sam se sa Brankom savr eno k apirala bez puno reèi. ali stiska nije bilo. Sve su stvari u stanu. Koristim trenutak tmine. jer znam da uvek i ma nekog ispred zgrade sa kojim je rada da poprièa. ali sam ja zapovednièkim tonom nared ila da ostane u stanu. murim i savijam se preko kutija. Mo da se jednog dana preselim i u sam grad. Ta nja je zalupila vrata i mahnula kroz zamuljano staklo. Sa iznenadnim pitanjem. ne bih mogao da dopustim da se negde ogrebe. a mi delimo mrak i ustajao vazduh. a ja nisam razumela. U trenutku sam pomislila da mi samo prija njegovo prisustvo. a verovatno i misli. ali ovog puta dosta bli e gradu. jer moram da se izgubim na petnaest minuta. Oseæam arenilo boja preko kapaka. Momci su mi nesebièno pomogli i veliko je pita .Dobro me podseti. . ka e da je na pola sata vo nje do zgrade.Moj pokojni otac ga je kupio u momaèkim danima. a ja sam ga uzela za uspomenu. Zovem Tanju u hodnik i zadu ujem je da im bude na usluzi. Prava je retkost. jer nije ni za oèekivati da budu na drugo m mestu u jednosobnom stanu.Biæe zavijen u staro æebe. a ponajvi e u sobi.Prevoznik mi se javlja. a gasi u meðuspratu. Sada smo jedan-jedan. . mi poèinjemo ubrzano da snosimo stvari. Na trenutak mi se uèinilo da njegove ruke ele da me zadr e. Vidim broj èetiri na vratima i njegove ruke na kutijama. ali sam kasnije uvidela da je odradila intuicija. Kutije dele na a tela. Kom inica preko puta. .Hvala ti. ali sam samo htela da budem bli e Br anku. Vraæam svoje ruke u prv obitni polo aj i èekam da se pojavi broj sedam na vratima. bile su reèi zahvalnosti to je do ao. ovog puta umesto dobronamernog pijuniranja stana. oseæam na gli trzaj i svetlo se gasi. Veæ est godina je sa mnom.Da. a njegov drug ugurava kutije izmeðu nas. Mogla sam sa njim iz kluba i u krevet da odem. Prekidam njegov uzdah. Dok se drndavi kombi provlaèio izmeðu parkiranih automobila primetila sam jednu prodavnicu u susednoj zgradi. . Posle drugog sprata uviðam da se sijalica pali kada prolazi lift kroz sprat. njega æe da snesemo na kraju. mo da mo emo i drugovi da budemo. Bilo ta da ka e biæe emotivno. Nastupa interval tmine. Branko je hteo da bude u prizemlju sa Tanjom. ali meni treba ne to trajnije. Branko i ja ulazimo u lift. To joj nije palo te ko. izigrava èuvara stvari. Vratio mi je u paketu za neuzvraæe no milovanje i poljubac. hvatam ga za tople ruke i privlaèim ka sebi. a ja sa Brankom iznosim stvari iz stana i reðam ispred lift a. Ponovo stan na Novom Beogradu. sprema se da ne to ka e. ali ne i njegove usne.Otkud ti ovaj Sansui risiver? On je stariji od nas. momak istovara sa Tanjom u prizemlju. . esta je godina kako mi je otac umro. ve to je izbegao da mi da bilo kakvu potvrdu moje zahvalnosti.To znaèi . Napravio je neku boleæivu facu. Sada uviðam da mi je nudio ne to trajnije. Izbacili smo sve stvari iz kombiæa i pristupili poslu sa istom emom. a nisam znala za to. Ispala sam kao neka ve tica.

uvek je poklanjao piæe jeru i nagla avao da je to samo njegov znak da ceni njihov èin. Kada se moj otac nekom zahvaljivao. zato mogu da napravim neko meze. Voðena sliènom namerom prilazim rafu sa piæima. da malo poèastim.nje da li æu nekada moæi da im se odu im. a valjda æe se i da im se adekvatno odu i. ih barem ili bombon ivot postarat uzi- .

to je bio samo trik. . tako to su se odrekli dnevnica u korist narodnih kuhinja . Imam neke goste. pa . njegovo ime je strogo èuvana tajna. kao oprobanom metodom. ali kada mi vi to tako lepo iseèete i ja razvuèem bar unasto po celom ovalu. Kada bi ime Rodoljuba Stojanoviæa osvanulo na listi bogatih ljudi u nekom enskom èasopisu. Struènjaci su pokazali odanost narodu. a ostali bi pokrenuli prièe koliko jo ima takvih Rodoljuba koji nemilice tro e . Poveæala bi se op ta pismenost stanovni tva i ostvarilo bi se pravilno tumaèenje pokazatelja kriminala. izgledaæe veoma bogato. Naravno. No. je dvesta grama i ne mo e da bude vi e.mam vinjak i koka kolu i nastavljam ka delikatesu. Èim sam u la u stan povirila sam kri om kroz poluotvorena vrata od sobe i ugledala oljice od kafe u kojima se nazirao talog. a policija je objavila veliko pro irenje bele knjige. On se kao ne to èudi. .Eh.Dvesta grama svinjske peèenice. slojevito i javno. a ja sam neprimetno oti la u kuhinju. znam ja koliko je dvesta grama. u k ojoj æe biti zateftereni i najsitniji kriminalci. Veliki procenat nepismenog i polupismenog stanovni tva predstavljao je nepremostivu prepreku u pravilnom sagledavanju pokazatelja kriminala u Srbiji . ena je vrlo ozbiljno nastupila. Policija kao glavni nosilac posla anga ovala je emin entne struènjake. Policija je pos lu ala struènjake. a ostali bi se zapitali ta je to pokrao. kako bi izgledalo da je ima to vi e. a radnik je poku ao da je ismeje. ali je prvi put re ila da to uradi temeljito. ali da javnost nije na adekvatan naèin upoznata sa tom èinjenicom. Za èaèkalice i maslink e sama sam se postarala. Ovog puta su se ujedinile pozicija i op ozicija. a ja sam ostala da ga maltretiram sa zahtevom da mi is eèe Èajnu i kaèkavalj. Svi su brbljal i. Stvarnost je bila znatno drugaèija. kako bi poveæala svoju efikasnost. * Nije prvi put da je Srbija objavila rat kriminalcima. odmah bi se udavaèe razletele i potegle sve silikonske i salonske veze ne bi li nekako upoznale dotiènog gospodina. a policija se javno zaklela da æe i ovog puta biti u slu bi naroda. a mo da je vezao rep da prikrije proreðenu kosu. i sve to rasporedi u dva tanjira od stiropora. Pozvan je svako za koga se smatralo d a mo e doprineti re enju kompleksnog problema. sreæom nije mu uspelo. Radna grupa je do la do zakljuèka da æe edukacijom stanovni tva zemlja imati dvostruku korist. maslinkama napravim privid bogatije trpeze. dr ala u velikom grèu. U strogoj tajnosti su dva meseca vr ene multidisciplinarne analize i do lo se do zaklj uèka da je kriminal u velikom opadanju. da ne bi prav e informacije potekle ka kriminalnim vodama. Stajem iza starije ene i nemin ovno èujem njenu porud binu. mladiæu.Gospoðo. struènjacima je reèeno da su arlatani i da se ne prihvataju takve metode. Stigla sam taèno na vreme. da kao to reèe gospoða. dvesta grama. ena se æutke odmakla od hladnjaka. jer bi se sa znanjem da je toliko dr ava Srbija ulo ila u njegovo kolovanje. porazboljevale mnoge udavaèe. a kriminalce je pro irenjem bele knjige. te vredi dvanaest miliona dolara. Bitno je da izgleda. ali da mi iseèete veoma koso i tanko. Meðutim. a ostalo kako im bude.

Udavaèe nikada ne bi verovale da je novac u obrazovanje najbolje ul o en novac i da takav èovek pod uslovom da je iv. uvek vredi.narodni novac. Ako tome pridru imo pomisao da je narod izgubio . a ostali nikada ne bi pove rovali da postoji samo jedan Rodoljub.

ali iskusni psiholozi bi uvek znali u sasvim obiènom razgovoru da li se neko pokajao. za te ne bi i policija svojim radnicima. Po to je u demokratskom dru tvu sve transparentno kao u knji ari. Nije se oèekivalo da se neko javno pokaje. To je samo potvrdi o kada mu je pri prvom pojavljivanju na novom radnom mestu naznaèeno. a zadaci koje su obavljali bili su tajni. Struènjaci dobro znaju da svako mo e da pogre i. U poèetku su graðani mislili da mogu putem tog broja da proslede albe na rad policije. to nimalo nije isplativo. ali onaj ko pogre i i kasnije se iskreno pokaje. Policija je uzela nov model za dugoroènu selekciju z aposlenih. koje su se sve slivale kod Rodoljuba . kada je pozvan na prekretnièki razgovor. Konaèno su se stekli uslovi. narodu je to odeljenje predstavljeno. koji se prodaje na kiosku ili kru i besplatno internetom. kao odeljenje za unapreðenje odnosa sa graðani ma. ta policija namerava sa ljudstvom u narednom periodu. a nikada se ne proverava da li knjiga ima uvijaè. kako bi se graðani to vi e pribli ili policiji. je r je nova vlast htela samo po ten kadar. velika je verovatnoæa da je po tenjaèina. ali ih je strpljivo i ljub azno ensko osoblje vremenom naviklo samo na sugestije. to bi na kraju urodilo pokajanj em za ne to to je veæ uèinjeno. a i objektivna potreba da se osnuje posebno odeljenje u policiji. jer je svakog barem godinu dana . Tajnost zadataka su garantovali sami rad nici. koji je bio naèelnik. koji se oslanjao na neprestan rad sa psiholozima. ali je kasnije shvatio da vi e duguje svojoj dvanaestogodi njoj neumrljanoj karijeri. Da nije do lo do demokratskih reformi Rodoljub bi i dalje bio poslu ni beogradski inspektor. Zato je za dvanaest godina njegovog kolovanja potro eno èitavih dvanaest miliona dolara. Rodoljub postoji. Ako sudija uva ava kriminalcima iskreno kajanje. bez odreðenog anra. U nekoj drugoj zgradi. ljubazno ensko osoblje javl jalo se na besplatan telefonski broj i bele ilo sugestije. Odeljenje je èinilo osam èlanova ukljuèujuæi i Rodoljuba. svojim po tenjem. ali je nevidljiv za razliku od njego vih dela. a stavila bi mrlju na sopstveni kadar. najvi i vrh policije re io je da Rodoljuba neprestano koluje na najpresti n ijim akademijama. nema ta da tra i u policiji. jer se policija za sve ove godine dov oljno pribli ila graðanima i vi e nije bilo potrebe za pribli avanjem. koje bi se bavilo pravilnim predstavljanjem rada policije. jer bi u tom sluèaju policija morala da penzioni e i one sa deset godina radnog sta a. Znao je on dobro da to nije va ilo za celu polic iju. koji nisu kriminalci? Po to su struènjaci znali da proces pokajanja dugo traje. koji bi neprestano imao dodira sa sitnim provalnicima i krupnim kavga d ijama. Mislio je da ga je sreæa pogledala. kome se omaklo. a sasvim je sigurno da ne postoji vi e Rodoljuba. Rodoljub je dobro poznavao svoje podreðene. Za one malobrojne verujuæe. kako bi mogao konstantno da prenosi znanje na kadar koji bi trebalo polako da pristi e. jedino èime su i mogli. Onaj ko se ne pokaje. koja su èesto vidljiva ali se jednostavno pripisuju policiji.poverenje u izjave zvaniènika. Odeljenje je bilo javno . To je zami ljeno kao dvosmerna komunikacija sa jednim smerom pribli avanja. onda je sasvim oèigledno da taj èovek mora zauvek da ostane fikcija ili junak nekog jeftinog romana.

Kada je u ao u salu velièine manjeg dvosobnog stana. nasme io se svojim podreðenim kolegama. ali pomalo se pla io timskog rada. a delove je u glavi obele io bojama.poduèavao raznim ve tinama. Kao i uvek. Kolege su shvatale . zabele io je sve u glavi. Celu noæ je smi ljao uvodni tekst. Osim toga nije isto biti predavaè i voditi jedan tako ozbiljan projekat. ali ne tako toplo kao to je znao svakom ponaosob. o d nacionalnog interesa. istreniran da ni ta ne bele i na papiru. kojim bi nekako naznaèio ta se od njih oèekuje i kako da pristupe takvim zadacima. jer je to za njega bila novina. Izlaganje je podelio na delove.

Kao to znate. Proseèan Amerikanac provodi puno vremena uz televizor i vi e se ne postavlja pitanje dostup nosti televizije. takve serije su pravlje ne da bi se buduæi prekr ioci odvratili od zamisli da uèine neko krivièno delo. Ako sam naglasio reè. Ako mislite da su Amerikanci pravili takve s erije da bi nama pomogli u kolovanju kadrova. Preduslov za rezultate je disciplina. a èesto su i osumnjièeni . do lo je vreme da praktièno primenimo steèeno znanje. ali ono to se bude primenjivalo. Pred Rodoljubovim oèima se pojavila narand asta boja. a sve ostalo æe proizaæi iz timskog rada. a i bile su svesne svoje odgovornosti. èak i onima u dijaspori. pa tek kada se valjano obradi davaæe se medijima. koja je oznaèavala prelazak na drugi deo. nekako. Odmah æu da ka em vrlo jednostavno. Do sada su mediji bili naviknuti da kr e Zakon o kriviènom postupku. zapoèeo je izlaganje. Duboko sam ubeðen da neæemo imati prilike da primenimo svo steèeno znanje. Rodoljub je imao trening iz elektronike. Na zadatak je da nekako omoguæimo na em narodu. mo e postati jedna domaæa CSI epizoda. Svako hap enje. da pravilno sagledavaju rad i uèinak poli cije. Pred Rodoljubovim oèima se pojavila crvena boja. logièn o je da proseèan Amerikanac negde u Iaowa-i. po kojoj su se otpornici oznaèavali bojama. koja je oznaèavala poèetak èetvrtog dela. ali ve to uraðene kratke forme sa sliènom koncepcijom su pri hvatljive. Mi smo po nekoliko puta odgledali sve epizode CSI serijala i do tanèina razraðivali postupke. grdno se varate. jednostavno preneo u svakodnevni ivot. a dostupnost se ne dovodi u pitanje. Ovo kratko izlaganje zavr io bih sa prièom o medijima. tako to su objavljivali imena lica prot iv kojih se vodi postupak. tako da nisu kvarile trenut nu atmosferu. a nadamo se i da æe biti delotvorne. to je nekada znalo da ometa istragu. pa je usvoj enu emu.njegov polo aj. red je i da naznaèim kako æe se to ostvariti. ali nikada nismo diskutovali o razlozima postojanja takvih serija. Naime. to je oznaèavalo da je vreme za treæi deo. a sve ostalo odrade stotine odgledanih ep izoda. pa tek on da zdravstvena stanica. pomisli da je prvi veæi grad opremljen sa takvom ekipom. samo u kraæoj formi Od danas æe sav policijski materijal. moralo bi biti bez gre aka ili sa najmanjim moguæim gre kama. prvo prolazit i kroz na e ruke. No. jer æe se i oni jednoga dana vratiti u zemlju. Po to su serije vrlo uverljive. mi smo najbolji meðu najboljima i od nas se oèekuju rezultati. koju je kao predavaè ispijao sa kolegama. ako se ve to ukomponuje sa re ijskim elementima. Bez uobièajene jutarnje kafe. a pred njegovim oèima pojavila se uta boja. kako bi ih konstantno odvraæali od potencijalnih kriminalnih radnji. U svakoj novonastaloj selendri prvo se obezbedi repetitor. Pored toga imamo zadatak da kriminalcima poka emo svu superiornost policije. da se vratimo u Srbiju. Neæe vi e biti uzaludn o potro enih scena hap enja. putem medija. Za jednu ovako malu i siroma nu zemlju neprihvatljivo je snimanje takvog serijala. Dovoljno je da pomisli. koji se snima prilikom hap enja. Po tovane kolege. Napravio je kratku stanku. Ta dva cilja biæe neraz dvojiva i meðusobno æe se preplitati.

do lo je drugo vreme zakon mora da se po tuje. koji æe shvatiti znaèaj i potrebu novog pristupa starim temama. . trezvenije. Svake promene stvaraju odbojnost kod ljudi i sasvim je razumljivo da æe toga biti i kod novinara.imali nesagledive posledice. Meðutim. kolovanije. Ako dosada nji novinari nisu raspolo eni za takav vid saradnje. Upotrebite sva raspolo iva poznanstva i veze kako bi do li do takvih novinar a. potra it e nove.

Takva blic vest bi u narodu malo uzdigla ugled tog odeljenja. nadam se pardon. naiæi æe na odgovor. a na njeno mesto postavio Ranku. pa je na ao kompromisno re enje i zaposlio je na ulici. gde god bi se ukazala potreba. .Ja bih da prokomentari em ove blic vesti. a ne bi izazvala nikakve ne eljene posledice. Pasti sa konja na magarca nikom nije lako. Izlaganje je bilo koncizno i delovalo je da su ga svi razumeli.tako pro l o. Jedino R anka nije imala zavr en fakultet i to je prevagnulo u njegovom izboru. . Neki su pali u depresiju. . samo su se promenili broj evi telefona i lica na pijacama. Oni najmalobrojniji su iskoristili krizu za vlastito us avr avanje. kako do lo . Postoji skupina ljudi koja se vodi onom narodnom. * Svetska ekonomska kriza je mnogima promenila ivote. Vest bi mogla da izgleda ovako Specijalno forenzièarsko odeljenje pri MUP-u. Kada je kriza zakucal a na vrata televizijske kuæe u kojoj je radila. Roditelji su oèekivali njen nastavak kolovanja i obradovali je sa u teðevinom. koja je bila dovoljna da pokrije kolarinu za preostale dve godine studij a. ali je nekako morao da otpusti jednog radnika. te su uz ekonomsku pridodali i du evnu krizu i time smanjili ansu za boljitkom kada kriza proðe. Pred samu krizu Ranka Milosavljeviæ je bila etajuæa novinarka. Sve je isto. ali ipak se usuðuje da pita. koja je uskakala sa intervjuima i prilozima. To bi bilo sve. direktor je pokucao na vrata etajuæeg osoblja i sa vidnom tugom u oèima saop tio odluku o otpu tanju radnika. Jo pitanja? Nema. .Hvala vam na pa nji. jednu stvar sam umalo zaboravio da napomenem . da je sve drugo strogo poverljivo. koje nemaju potporu u realnosti ili im se ne mo e uæi u trag. Buni me to to nemaju potporu u realnosti. Takvi novinari moraju biti spremni da objavljuju blic vesti. to se nije dogodilo. i smireno i èekuje prolazak.Ah.To samo deluje. a kada je izdahnula bila je spremna za novi poèetak. Izvolite pitanja. Kao i uvek najbolje je da vam dam konkretan primer. ali ovog puta pred profesorima. Nije imao hrabrosti d a Ranku izbaci na ulicu. je uspostavilo blisku saradnju sa istim odeljenjem iz Bugarske u cilju razmene steèenih znanja i dalje regionalne saradnje. ali takvu vest niko neæe istra ivati niti dubiti. najmlaði èlan u odeljenju.Ako mo ete malo da mi pojasnite to za blic vesti. da. Re ila je da naredne dve godine provede isto u jurnjavi i dokazivanju. Svo etajuæe osoblje mu je bilo drago i kvalitetno. Izbac io je jedno deri te koje je se bavilo pijaènim barometrom i gradskim saobraæajem. Na la se tamo gde je bila pre deset godina. Ako krene da dubi. kako bi spremno doèekali ekonomski oporavak i nadoknadili sve ono to im je kriza oduzela. ali nekako je k riza svojom te inom malo ubla ila pad. Jo pitanja? Borivoje okleva. Udahnula je duboko i kao ekonomska kriza jednim pot ezom izbrisala godine jurnjave i dokazivanja. Naravno. . Delovalo je frta lj minuta dok se nije javio za reè Borivoje. jer la i nije la ako nema tetne posledice. Ovako formulisano ispada da je ta vest la .

sa kojom mo e .Posao na televiziji je otaljavala. a fakultetu se preda no posvetila. Nakon dve ipo godine marljivog rada imala je u ruci diplomu diplomira nog novinara i napokon je dobila oseæaj da umesto papira dr i moænu palicu. sa elementima zabu avanja.

ljunkarska mafija. Ne bi t o bilo ni ta èudno da nije spomenuo kako na nekoliko kilometara ispod njega privatnik na sprudu vadi ljunak sa svim dozvolama i bez ikakvih trzavica. Nij e se alio na Drinu.da se odbrani od golorukih napadaèa. Ovog puta je magarac nosio i te ku diplomu i sve te e je podnosio teret posla. ne bi li naèula neku ne vdu ili kakvu nesvakida nju prièu. ko je taj stranac? Kada bi nakren ula èa u sa vodom videla bi obrise nepoznatog lica na povr ini èa e. Diploma joj je sazidala samopouzdanje. da su samo tog dana ene i mu karci ravnopravni. a u glavi se pojavio naslov. koje novine navode kao. a u sebi se nadali da æe zauvek biti kao i do sada u Srbiji. veæ malo dublje u potrazi za muljem koji obeæava. da bi na kafi u obiènom kafiæu priznao da je on jedan od ljudi. doði sutra ujutro u deset u kafiæ. jer je reèna æud nepredvidljiva. a potom flert. irila je oèi i èuljila u i. piæu kafu i gledaæu prolaznike . a novinarski sta prodornost. ali ne po plitkom sprudu. a ona jo uvek ostala na magarcu. ali svi su zraèili naivno æu. . Borivoje je dobio zadatak da nekako ostvari kontakt sa Rankom i ispita da li je pogodna osoba za predstojeæu saradnju. koje im svake godine prireðuju mu karci uz njihovo preæutno odobravanje. kada je prisustvovala slavi i èula gorku ispovest jednog seljaka pokraj Drine. ako te zanima ko su pravi vlasnici ljunkara. ali se alio na dr avu koja mu ne dozvoljava da raskrsti sa njivom i posveti se ljunku koji je u dana nje vreme bogom dan. biæu u utoj ko noj jakni. Po to svi kopneni i vodeni putevi vode u Beograd. Ranka je od èeprkanja u jednom selu pokraj Drine do la do Beograda gde je trebalo da nastavi kopanje u potrazi za muljem. sa koga neki drugi ljudi ubiraju korist. kao i plodna oranica. Kao i ljunkari i ona je krenula da kopa. Svakim trenom joj se vrzmalo pitanje po glavi. Odluèio se za direk tnu varijantu i sroèio reèenicu : Ranka. Ranka se zbunila i ni ta nije mogla da izusti. Petao etao . izvor blizak policiji. a ipak se panièno osvrnula kao da je htela da bude sigurna. Dok je prala zube. da j oj neko ne stoji iznad glave i prislu kuje telefonski razgovor. Meðutim. Ranki je istog momenta srce presekao ig pravednosti. Sluèajan susret. a sluèaj je zahtevao veliku ozb iljnost. Iza njenog stola je bio zid. koja mu svake godine otme po koji metar du cele njive. Tako je mislio Borivoje i nije bio od tih koji su enama poklanjali p a nju tog dana. U glavi je imao iroku lepezu oprobanih triko va u uspostavljanju kontakta. Mulj je prekrivalo granje i u si lnom raskrèivanju granja. Sreæa joj se delimoèno osmehnula na svetog Trifuna. Borivoje je presekao stalo enim glasom : videæe me u izlogu . Pre nego to je udahnul a sa namerom da pita ko je on. neminovno je bilo da nekom privuèe pa nju. Re ila je da se oproba u istra ivaèkom novinarstvu. koja samo slu i za odbranu. Osmi mart je skliznuo u deveti i potpuno se istopio u desetom kada su ene zaborav ile na jo jedno poni enje. zavr ava na sprudu. Ranka nije shvatala da to nije policij ska palica. Kriza je pro la. Namerno je pozvao Ranku devetog. veæ neka sasvim druga palica sa kojom se napada. kako bi se na li po prestanku euforije. ljunak koji Drina pot kopava ispod seljaèkih njiva.

Neko bi se iznervirao to èitavih petnaest minuta ne dolazi autobus. nije oseæala veliki strah. ali ona je samo . zatim etkanje u svim pravcima. Por ed zebnje i teskobe. koji joj je dao do znanja da treba da krene na sastanak. od etala je do prvog autobuskog stajali ta. Nervozno èekanje podrazumeva neprestano izviravnje na ulicu.pi kila. a u njenom sluèaju neobavezno pogledivanje u svakog ivog stvora. Kada je napustila zgradu televizije. kojeg je oko moglo da registruje. uvek bi joj pred oèima bilo njegovo nepoznato lice. Nervozno je èekala autobus. sve dok joj se nije ukljuèio alarm na mobilnom . kuvala i pila kafu. za koji je znala da neæe naiæi.

Zar ne vidi da sam ozbiljan? . . papir presavi jen na èetvrtku i stavio na sto. jer je shvatila da on zna kako izgleda.Za to me zeza ? .Ovo je tvoje. Oboje su registrovali konobara koji se pribli avao i strpljivo bez reèi èekali da je uslu i. Izvadio je iz d epa. tu su i biografije. ali stvar nije bila tako jednostavna da bi mogao u jednoj reèenici da objasni ta u stvari eli.Ti meni vlasnike ljunkara. jer su èekali da se konobar okrene i zapoène petometarsk i njihajuæi hod sa praznim anjcerom u ruci. Pretpostavljam kriminalne. Kada je bila na rastojanju od oko dva koraka. . a ja tebi? Znao je da tu nema mnogo filozofije. Verovatno ti je sada jasnije. Tapacirana.Verovatno se pita . Napravili su kratku stanku. . da je to sve mo da neka prevara. da sada mi je mnogo jasnije. Stranac je pratio njenu figuru. sve vreme se pitam ko si ti? . sem da se nasme i. Mi ti damo materijal. a ti kao novinar napravi prièu. Kola amerièkih akcionih filmova. ba mi je drago da je tako. hteo sam da ti ponudim saradnju na du e staze. .Znam. . . . u kojima neko nekog prati. Elem. . Mi bismo te snabdevali policijskim materijalom u vezi aktuelnih kriviènih dela. ali mi nije jasno za to mi se nisi predstavio kada si me nazvao? . Pe aèila je oko pet minuta kroz krivudave doræolske ulice i u la u samoposlugu. Naruèila je obiènu kafu. delimièno zaklonjenu granama obli njeg drveta. ali je probala da prikrije sa ironiènim pitanjem . ja nemam emisiju. èiju su liniju presecale raznobojne haube. . koja se spremala da zakoraèi u kafiæ.Po tovanje Ranka.Drago mi je. . koja æe se tek kasnije otkriti i neve to je poèela da napipava koliko u njegovoj prièi ima istine.Jesam. sa pogledom na ulicu birka la deèje èokoladice.Zna se ta narod zanima. visoka. èiju je sliku stvorila refleksija skoro opranog stakla. a tvoje bi bilo da to lepo prezentira narodu.Ma da. Ne duguje mi ni ta. gde je na uglu jednog rafa. odmah ovde u kafiæu. Ni ta joj nije preostalo.Ma to ti je u opisu posla sad se i ja malo zezam Borivoje. Nudim ti ansu da stvori emisiju.Ne zezam te. . barska stolica ulila joj je oseæaj sigurnosti. Nije mogla da sakrije odu evljenje. Neka se zove neka se zove Rotacija.Opa. kako znam ta ti treba? . Stranac postaje obièan stranac od koga treba da uzme intervju. Izvoli sedi. Gledala ga je pravo u oèi i èekala da zapoène prièu. ne to si prevideo.Da.Ne. zavr io se kada je kroz staklo kafiæa ugledala utu jaknu. Iza la je iz prodavnice i nastavila smirenim korakom da koraèa trotoarom.Ja sam policijski inspektor. ja sam Borivoje. Najednom se prenula. .pogledala na sat i nastavila pe ice. Zadu en sam za komunikaciju sa novinarima. .Hteo sam da vidim koliko ti je stalo do informacije. Borivoje je ustao i pru io ruku. otkud znam ta ti treba. Ta imena i bigrafije su samo izgovor da bismo se sastali .Aha sada si se uverio da mi je veoma stalo.

. jer je zakljuèavao vrata ali je èuo njen pomalo usplah iren glas. Osetila se kao da ide kroz moèv aru punu ivog blata. kao da je htela da mu da do znanja da je spremna bez pogovora da ga prati do sledeæeg nivoa njegove igre. Kafom je htela da dobije na vremenu. a ona nije stigla da izvaga koji je automobil i nspektorski. samo da popijem kafu. Stajala je na èi stom trotoaru i mirno posmatrala parkirane automobile du ulice. Ba u duhu naroda i policije. On je vratio presavijen papir u d ep i krenuo prema anku. jer oèigledno vi e se nije oseæala kao da uzima intervju nekom strancu. koja se istop ila pod naletom tranzicije.Sumnja u mene? . a krajièkom oka je pratila njega .Dobro. Pomalo ljuta na sebe. Ustali su istovremeno bez reèi. jer su svi spadali u prosek. a ona prema izlazu. Pojavio se na vratima i izvinio. Ona je u ivala u muzi ci. zaobi ao kola i mirno pru io tra eno. . ili joj se ne izmig lji smeh iz ponekad neposlu nih usta. jer je Borivoje elegantno ra nirao jaknu. on je bio ozbiljan i njene komentare nekako prebaci vao u njegovu korist.Mo e odmah. Pitoma Portugalska muzika pokrivala je zujanje savr eno èistog auta. ide ispred nje i pov remeno joj pru a d entlmenski ruku.Poka i mi znaèku. otvorio vrata i rukom pokaza o da mo e da uðe.. koja je bila samo u reèima.Ovde nema policije. Ðavo bi ga znao. Njegovo voðenje igre pre lo je u bezobrazluk.Odlièno ime. pandur je to. samo stambene zgrade i drndavi Jugo. jer jo uvek nema nikakvog dogovora. Koraèa li su desetak koraka. Moja kancelarija je na pet minuta odavde. jer je pretpostavio da vi e nema prepreke njegovom zadatku.Hoæe da je polako izvuèem sa dva prsta? . kada mogu da se malo pobli e upoznam sa materijalom? . samo da je vidim. kako bi se malo pribrala. . U ao je u naselje na obali Dunava i parkirao na parkingu. Kolima. ali nije imal a kud. izvadio je d epni plejer i pomoæu nekog kabla u tekao u radio.Aha va i. sem nekoliko vozila biv e radnièke klase.Skuvaæu ti novu u kancelariji. Strpljivo ga je gledala dok æaska sa ankerom i komentarisala u sebi kako je pr avi pandur. Ti ina i obostrano streljanje oèima nije dugo trajalo. Ranka se potrudila da èuðenje ne izaðe iz njenih oèiju. Mo da se znaju ili pak eli bolje da ga upozna. Iza li su iz kola. Pre nego to je krenuo.Bilo kako. a i èeznuæe kada se istope njihova vozila u nekoj visokoj peæi. letimièno je pogledala legitimaciju i u stavu mirno klimnula glavom. koji je poèeo da se kotrlja negde ka Dunavu. Gled ala je automobile i pogaðala koji bi mogao njegov da bude. naravno. Hoæu da vidim legitimaciju. Nije vi deo kako ga Ranka sumnjièavo gleda. a on je jedina osoba koja zna gde je blato. a on je zastao kod crvenog Juga. a on u svom uspehu. kao znak da mu veruje. jer koristi svaku situaciju da pridobije nekog ili neku informaciju. Na svaki njen aljiv komentar. . . H tela je . .

.Ma da. . .A d ipovi se ne zaplenjuju? . zaplenjeno je nekom kriminalcu. time se vozite? . .Ih.Izvini.Nije moj. izgubila sam iz vida da je ovo tvoj auto.nekako da ispegla napetost koju je stvorila. slu beni je.

Prièamo o mom privikavanju na novi stan. Podsetila je sebe na samokntrolu. koja je smislila tokom kratke vo nje . kasnije æe isplivati neka druga mafija . Skuvao je obeæanu kafu. koja joj se stvarala u ustima. a nova hap enja se snimaju.Vidno. D entlmensko otvorenih dvoje vrata. Ranka oseæa njegovo ignorisanje i bez taktiènosti nastavlja. kao da je na tri.Dvadesetak. Zarobljena sam u svetlu i batu nervoznih koraka na ploèniku ispred Bilet Servisa.Vi ste se ba potrudili pri snimanju i monta i. Glava èeka znak od oka. oboje su znali da æe sav posao oko ubeðivanja preuzeti na sebe materijal koji joj je ponuðen. ali je vi dim.D ipovi se zaplenjuju. . Krenule su pokretne slike. Pome ano svetlo zbunjuje mi èula. ali se prodaju i novac vraæa narodu. a ona je veoma èesto srkutala u malim gutljajima kafu. ali ih je usled euforije trenutno zaboravila. diskretno je stavila èokoladne bananice na tacne. ali po to je obeæala sebi da neæe vi e da ga pecka. Videla je ljude na autobuskom stajali tu. jednominutno æutanje u liftu i gledanje u stranu. tako da æemo moæi kontinualno da te snabdevamo filmiæima. Tek ga sat vremena poznaje. pretvori u lepo provedeno zajednièko vreme i nastavi da ih vezuje samo kroz poglede na sat ili najave programa. kako se naginju nad ulicom i nervozne poglede upuæuju u daljinu ili èasovnik.Ba tako.Samo jo da ubedim urednika i direktora Rekla je to nekako zami ljeno. dao do znanja mu kom mozgu da je vreme da se zajednièko vreme. Ne èujem fontanu koja je na deset koraka od mene. prepustila se æaskanju bez pomisli na poslovna pitanja. jer je elegantni pokret enske leve ruke. ali promenjena boja njegovog glasa slikovito joj je pokazala da je preterala. smisliæe kako æe da popuni .Koraèaju æutke ka ulazu. Uostalom inspektor ne treba da bude upadljiv. Koliko imate spremljenih filmiæa? . Èestitam. do sl edeæeg susreta. Odgledala je prvi kratkometra n i film i prokomentarisala. iz iroke lepeze ponuðenog piæa. Dok je on pravio kafu. Iz torbice za dokumenta izvadio je disk i bez reèi ubacio u plejer. kako bi pri krila pljuvaèku odu evljenja. Pojavio se. . prisetila se samo pitanja u vezi stana gde se nalaze. ali èist stan. Rotacije. . Zalupila je vrata od kola u ulici naspram televizije i krenula sigurnim korakom ka pe aèkom prelazu. Oko èeka njega. Kada je omirisala èa icu sa likerom i kucnula se u èast. za koji su oboje bili sigurni da æe uskoro uslediti. a ona je izabrala liker. Tebi ostaje da popuni emisiju sa komentarima i statistièkim podacima i ma tovita si ti. Dva poluskupljena stopala èekaju znak iz glave da kre nu dalje. Imala je na umu jo neka pitanja. Meðutim. Mo e da napravi neku specijalku sa onom tvojom ljunkarskom mafijom. prethodilo je ulask u u oskudno name ten. . Meni prija . * Mrak je udavio dan i dozvolio reklamama da poka u rasipni tvo grada. kao da je pred sobom imala neizvestan posao. Hajde pusti jo neki. tvoje Rotacije. Æaskanje nije dugo trajalo. Imaæe dovoljno za mesec dana emitovanja.Napredujemo. ta ako moja stopala krenu nekontrolisa no da igraju kolice? Onda bih morala da bacim kredu koju nemam. zar ne? . Pozdrav bez stiska ruke i kreæemo dalje.

koji sa dve strane okru uju udobne klupe. Zastajemo ispred neke galerije. * U novinama je pisalo da mrdalice obiluju seksom i pomalo sam se pla io kako æe Olja reagovati. shvatio sam da sam akter produ enih starih scena. U slabo osvetljenom uglu èami mrdalica kojoj ne mogu da predvidim pokret. Taman kada sam pomislio da æu da zapoènem novu neuspelu scenu. Upirem pogled ka mrdalici. .to ga vidim. Mrdalice na postoljima i zidovima. Gurkam ga i tiho ka em. Dolazimo do malene raskrsnice. koju neko veæ pokreæe. a tela im se pribli avaju sasvim dovoljn o da im se usne spoje. koji jo vi e istièe skuèenost ulice. na prvi poljubac. koja dr e ruke razlièitih ljudi. Pokret njegove ruke izaziva irenje njihovih ruku. a usne krenule u istra ivaèki pohod. sve dok nismo prste prili kom izlaza na tren rastavili. èista erotika. Svakim korakom smo bli e kraju ulice. Kreæemo ka drugoj mrdalici. stvorile su plamièke romantike u nama. a krajièkom oka vidim nadolazeæe siluete. To samo mo e da ispadne u vidu postera iz dvadeset god ina starog èasopisa. Iza nas èujem sve bli e korake. a on zabacuje glavu. zateèeni prizorom. gde mi d entlmenski rukom i polukorakom u stranu. Bitno je da sam je napokon osetila. iz kog ne dopire glasna muzika. a mo emo i da prièamo o alarmima. svetlo ispod mrdalice prolazi kroz ice i obasjava nam lica. kao jednom velikom vijaèom mogli da premostimo parkirana kola.Hajdemo levo. a svetla su sve prigu enija. Sa osmehom potvrðuje i ka e kako bi joj pasovao neki zavuèeniji kafiæ. Sedamo za sto. da mnogo traje poljubac. Koraèamo uskim trotorarom. ali na moju trenutnu sreæu i kolektivnu trajnu nesreæu erotika je to talno poistoveæena sa seksom.Ma bolje desno. Vijaèa ima dva kraja. a ruke nam se jo laganije nji u. pored mrdalice na kojoj momak stavlja devojci ruku u kosu. Pometnja u mozgu. Imam oseæaj da bi sa na im rukama. Prilazimo do postolja. Iz daleka se vidi da nema vulgarnosti. pokazuje d a uðem. obnovilo je scene zapoèetih dodira i neuspelih poljubaca. Njeno lice pro arano senkom mrdalice. trenutak u ivanja. Prsti su se zamrsili u njenoj ko si. Ne znam gde smo krenuli. Devojka momku cepa ko ulju. Prste iz kose odmrsujem. spu tam ruku i pu tam ih da se ponovo zamrse meðu njenim prstima. Stojimo nepomièno. Prve iskre proleæa. Oseæam njegove prste u kosi i pogled na mom licu. kratak udisaj. Mrdalice smo pokretali i sa ukr tenim pogledima pratili. samo znam da koraèamo po ploèniku i polako presecamo osvetljene izloge. Pri ulasku primeæu jem galeriju na kojoj nema ljudi. Hodamo lagano. Pisak senzora na ulazu nije dozvolio nadolazeæoj jezi da se ustolièi u mom telu. Sa eljom da se tako nastavi. Desio se neoèekivano. Produ ili smo pravo i posle tridesetak koraka zastali i pogledima se usaglasili da nema svrhe stajati ispred kafiæa. predla em da negde sednemo. usne se odvajaju i ostavljaju oèima da razvijaju po udu. Bez reèi prilazimo prvoj mrdalici. . Podi e veðe i potvrðuje. Ovog puta nisam prigovarala da poljubac dugo traje. na kojoj su dvoje okrenuti jedno prema drugom i dr e se za ruke. Ovog puta uzimam ulogu predvodnika i prvi se penje m uz uske stepenice. koju pokreæem i èekam ta æe da se desi. . ne smeta mi. Pogledom se usagla avamo da on pomeri mrdalicu. zbog svog karaktera mame osmehe u radoznalim ljudima.

Ne postoji zgrada koja nije i arana.Priznajem da ti je uspela kamufla a. jer sam prvih godinu dana radila u koli na Du anovcu. koje zasenjuje sve prisutno. . Mo da ispadnem radoznala ve tica. ali spretnim manevrom Olja je prebacila noge preko mojih i na la se u mom krilu. * Nakon sedam dana od pomeranja mrdalica. Zidovi su reljefni. pa ako sprema neku plavu ribu savr eno æe se slagati. Obo avam knjige. n a kojima su knjige i diskovi. jer ne elim da mi jedna banalnost pokvari veèe. Èula sam da umetnici imaju neki kodeks. Ma kupiæu neko blago belo i roze. Nismo vi e krivili glavu. Na vratima poèinjemo da se ljubimo. ali moram da priznam da su jo tri dana ljubakanja po parkovima i etnje gra dom. Talas urbanog izra av anja zahvata sve delove grada.Kako kada dek obræe traku i one skale se pomeraju? .Dek je autoreversni i stalno obræe jednu istu traku. Sa èa icama u ruci pojavljuje se trenutno èudo ive prirode.Ne. Ormar mi je na dohvat ruke i njegove stala e su pune nekih sitnica. elim da se probudim pored njega. Kupiæu roze vino. veæ naslovi. to je samo kamufla a. a svak im dodirom hrabriji. ali ako sprema plemenitu belu neæe puno odudarati. Nisam od tada zalazila u ovaj kraj. sem ne koliko kioska to je uklonjeno i gomila modernih grafita to je dodato. Jo kada sam u la privukla me je polica koja je u visini mojih grudi. ali me ne zanima arenilo korica. koju oèigledno veæ neko vreme pijucka. ali svaki put kada je skinem sa njenih usana postaje mi pitkija. pozvao me je na veèeru. Zaboravila sam da ga pitam koju ribu sprema. Pogled mi je nemiran i farba nevidljivom farbom èitavu sobu. . a miris ribe se me a sa mirisom rakije. koje me uvek zanimaju. napravile ne to vi e od po ude. Pu tam sa plejera. a odsu stvo tuðih pogleda smo maksimalno iskoristili. Postoji ne to to se zove praktièna blizina. Po elela sam ja to i ono veèe. Sme ta me u jedinu sobu koju ima. Na e kafe su verovatno istog ukusa. . k oje ne mogu da vidim dok ne ustanem. . èuènuo je ispred mene i poèeo rukama da mi mazi butine nudeæi mi poljubac. koje su pribli ne visine. Prihvatila sam. Ni ta se nije izmenilo.Pijuckamo kafu i komentari emo mrdalice koje smo videli. ali ovog puta samo mogu da se skoncen tri em na podnu policu koja je preko puta mene. Nije nam dugo trebalo da nastavimo gde smo stali. Spretan poziv da mrdalice zamenimo na im telima. Mrtvoj prirodi ivost daje dek sa ogromnim skalama .Pu ta muziku sa deka? . Zajedno sa zvuènim kutijama. ali sam se malo drznu la i zatra ila piæe. privlaèi pogled kao da je èudo ive prirode. koju planira sam da spremi. Vidim dva kreveta i odmah zakljuèujem da je jedan udoban. Svakim poljupcem bili smo bli i. Èim sam sela. kao i svakodnevna prièa telefonom. koje igraju u ritmu muzike. a skale sam povezao direktn o na plejer. Kada sam mojim butinama dodirnuo njene pomislio sam da je prib li avanju kraj. Nije mi puno trebalo da pronaðem zgradu. po kome krabaju samo po zgradama koje su preko deset godina stare. Nisam se probudila pored mu karca od kako je onaj kreten uha p en. prljavo beli i haotièno isprskani sivom bojom. ako ga pred polazak pitam. Umesto slika su police.

. Osetio je moje ushiæenje.Nije problem. kada bi video moje cipele na istom mestu uredno slo ene u kutijama. mo e da zvuèi skoro kao sprava iz sredine devedesetih. da diskovi su bili papreno skupi tada. Moram nekako da se snaðem.Mo e i bez per una. Prihvatam se roze vina i nazdravljam dekovima. ozbiljno sakupljam. .Znam recept za odlièan preliv.Sakuplja dekove? . Totalno zbunjujuæe i neoèekivano. Mo da bi i on isto rea govao. Kada sam imao esnaest. . soli i dva èena belog luka. . ali ne shvatam ta predstavlja to to sam videla. a sigurno æe ti se svideti. Moji su imali gramofon od davnina i nikada nisu bili zainteresovani za kasete. Kada smo na na im usnama napravili me avinu rakije i konjaka pre li smo u kuhinju. ali samo u mislima. a dekovi ostaju uredno poreðani na policama od poda d o plafona. Jo uvek ne znam da li me je vi e uspavljivala muzika ili . malko per una. Neka me pita za to imam toliko cipela.Ej. jer sam se u istu uverila kada sam posetila kupatilo. stari dobri radio. ali ipak ukljuèujem svetlo. . Kada si poèeo da ih sakuplja ? . da dobro si videla.Priznajem da izgledaju moæno. Otvaram vrata prostorije koja je u rafovima od poda do tavanice. samo reci kako.Da. . Polako prinosi na sto pleh sa sku ama. Nije ni trepnuo. .Naravno. Pred spavanje sam pu tao tiho muziku. . da moram da ih odla em u pajzu. koje smo razmenjivali u pauzama u ispijanju piæa. . Odmah je desno na polici. ali su potisnuli ploèe i tako su postali jedini izvor nove muzike. Nije isto cipela i dek. Dominiraju sprebrni i crni. poput onog u sobi.Iscedi pola limuna. Nije mi proble m da mu zatra im.Da.Pre dve godine. Nazirem fla u sa maslinovim uljem. odmah je poèeo da cedi limun. otac se odre io i kupio novi plejer.Ako izuzmemo radio.Nismo mogli da zakamufliramo elju za poljupcima. Vidim veliki broj dekova. izmeðu kojih su kri ke pomorand i.Ne zezam. . kojeg su varnice umno ile u puno primeraka. Varnice prestaju. Shvatam da sam dobro videla.Papreno. Bljesak velike sijalice u maloj pros toriji izazvao je varnice u mojoj glavi. ta te je navelo da ih sakuplja ? Izvini ja kao islednik . ali ne ide da samo ja bazdim na beli luk.Ni ta. ali samo one sa vu metrima. Tako sam otkrio da sprava iz sredine sedamdesetih. a ja sam od d eparca kupio polovan dek kako bih mogao muziku sa pozajmljenih diskova da snimam na kasete . napraviæu. Nije me iznenadila njegova pedanterija u kuhinji. . dodaj malo maslinovog ulja.Zeza ? . Zapravo otpili bi po jedan gutljaj kada bi pravili pauzu u ljubl jenju. . Navikla sam da jedem ribu sa belim lukom.A. Suze sa sveæa polako se slivaju niz njihove duguljaste obra ze i zavr avaju na mesinganom postolju. a ja æu njega za dekove. Èek am da varnice proðu i izbri u priviðenje onog deka iz sobe. . probala sam. otvori pajz i dodaj mi maslinovo ulje.Nemam per un. pravi se za pet minuta. volim ja da prièam o dekovima. a na vrhu su dva ampanj boje.

Ni ta. sporo. hmmm.ta si ti mislio? . nalazi se u ovoj s obi.Najbolji. Kako je èvakao prekidaèe.Hoæu ona dva boje ampanja. tako su se palila svetla na vu metr ima. U ao je. Dekovi ga inspiri u. Eh. Doneo je sedam kaseta i kablove. raèunaj na jo tri komada. ni ta hajde da izabere dekove.Ba smo tim. .veliki vu metri. Sve to sam do malopre po elela. ali ja sam tako jela da mi se ne naduje stomak.Koliko mogu da izaberem? . . kako bih sa distance acovala dekove i od uredno poreðane gomile. a on montira kablove. ostaje mi samo da u ivam. Nazdravljamo. tako da smo slu a li ti inu. U kuhinji nije bilo muzike. Zub vremena èini svoje.Svi su u radnom stanju. Ja sam iza la iz pajza. htela bih da te ne to zamolim elim da donese to vi e dekova. . . Jela sam kao maèka koju redovno hrane. a on u mene.Branko. a on je sipao vino u èiste èa e i pozvao me u sobu. . vakanje i povremeno zujanje fri idera. a ja sam ih prenosila u sobu i reðala kako sam htela.A. elja za nasladom preskaèe sve barijere uètivosti. ja sam poèeo da o ivljavam uspomene i od toga napravio hobi. mu karci. Verovatno je pomislio da je ne to u vezi seksualnog odnosa. Sada ga gledam preko sveæa kako spretno prstima odvaja ko èice od ribe i protinje stopu od èa e kroz dva prsta. a seckanje mu nije strano. pravila bezb roj varijanti sa èetiri i sedam dekova. da ih poreða ispred stala e i napravi kamufla u. . On ih je skidao i spu tao na pod. probirljivo i malo. Ja gledam u dekove. . a on mi se pribli ava i rukom me ne no mazi po licu. Da li su svi ispravni? . Zavr ili smo jelo. Njegov osmeh. oprali ruke. a izlaz prvog da se spoji sa ulazom drugog i tako do sedmog. Ne znam kada æe mi se ovakav trenutak pru iti ponovo. Kako je lepo bilo gledati ga dok prièa i secka luk. Ko zna ta bi meni pro lo kroz glavu. onu crnu Yamaha-u iii srebrni Technics. Nije èekao moju reakciju.Uf. to . Ideja je bila da se u svaki dek stave ka sete i pritisne snimanje sa pauzom. Do lo je vreme za dezert. . odoh èas do kom ije. O iveli smo tridesetpetogidi njake. Prsti ma dodirujem njegovu ruku. Ugasio je svetlo i pribio se uz moje telo. . Èvakanje vratanca i u tanje kablova prekinuo je njegov glas. veæ se okrenuo i nestao u predsoblju. Ukljuèio ih je u struju. Ej. Sada shvatam. Mo da se pobojao da æe ostati bez seksa.Èetiri. Ne znam za to maèka tako jede. ali ne rade svi perfektno. onaj Sansui u drvetu.Sviða mi se tvoj hobi. U elji da se malo vi e posvetim sebi. sa diskretnim utim pozadinskim osvetljenjem To mi je nekako ostalo u seæanju. kablovi u ruci i ljap po dupetu izazvali su blagi grè mom u stomaku. kada bi momak zaustio da me ne to zamoli. srebrni Kenwood i Kardon. Koncert broj jedan za klavir od Tchaikovsky-og je pokrenuo vu metre. sada me stavlja na raskrsnicu sa deset puteva. gledam ga boleæivo i pravim dubok udisaj. Poèinjem da stavljam kasete.Fale mi kablovi. . Ako je tu.

. ali sreæom nije retka slika videti par. na trenutke blje tave. pretvorila se u etnju kojoj je cilj. èkiljave. Sve skale su utihnule. nekada obrnute.Te ko * Na severnim obroncima planine Jelice. ali ona priznaje samo rtvu u hodanju dok tra i objekat za modiranje. Svi dr e novine. Mo da su stali da proèitaju neku bitnu vest. vlada æe se za koji minut povratiti. to je dobar znak za na stanak drugih muka. . Videla bi ih mutne. ali unutra je sve sintetika. gu ili su na i uzdasi. te se po njoj sada . ali smo barem listali i tiho razgovarali.Tebe niko ne mo e da zezne? . ali ne sme da dozvoli da te tako neko zezne. kroz trepavice ili kapke.ta god bilo. Olja.Pogledaj oko sebe. Mislio sam da u svemu tome nema meru i da æu do kasno posle podne gledati njeno tr upkanje ispred kosog ogledala. . gde se ena sme ka. Skale su lebdele svuda oko mene. isprobavanje svih cipela koje njeno oko nameraèi.Aaa. Ne brini ni ta. Vrlo je zahtevna. a skale na dekovima pratile su ritam na ih tela. Svako modiranje tra i rtvu. ali uvek su bile deo mene. Na kraju se zavr i sa reèenicom. Dok stignemo do susedne ulice povratiæe se.Ova vlada ne pada. ispod æuvika zvanog Èuèanj nalazi se laz koga me tani zovu Rankov grob. sa naslovom pala vlada .ta sam ti rekla? Kao da se ni ta nije desilo. . zbog izostanka oèekivane reèenice. Koraèamo dalje. . mo e samo da posrne. Ostala je samo skala na mom risiveru. Za razliku od Ranka. To je samo flashmob. a mu karac ima zabrinuto lice. Izlazimo iz knji are i kreæemo ka Kalemegdanu da malo predahnemo. ali ne shvatam kakvo je to u ivanje èitati novine na sred ulice. .Zvonke tonove klavira.Ej. ne bih znala da ih nisam netremice gledala. tminom pokrivene. Kao i uvek. Poljubac za laku noæ. jer pored estetike cipela mora da zadovolji i niz drugih kriterijum a. be im od neznanca. Naravno. Konaèno spas. * Na a uobièajena besciljna etnja po centru grada. To je bilo mesto na kome smo mogli oboje da u ivamo. Ne zadr av a se puno oko nekog modela. otkljuèavam vrata od svog stana. . Na pet minuta hoda kroz stoletne hrastove od Rankov og groba nalazi se baba Stanin laz. gomila ljudi se mimoilazi. ali ako joj se model na oko svidi. Zbunjeno zastajem i gledam ta se de ava. Kao u snovima. dok me je njegova skala slatko probadala. stidne dlake. ali ovog puta gomila ljudi zaobilazi ljude koji su ra trkani po celoj ulici i mirn o èitaju novine. Kao pod komandu svi spu taju novine i nastavljaju da etaju. . kako je lep model. Subota je. dan za u ivanje.To je zajebancija . b istre. to. izmeðu nekih zgrada. Ne smem ni da zamislim koliku je kilometra u nabila sa onom gomilom cipela u pajzu. poznato stepeni te i natpisi u liftu. Ni ta nismo kupili.Ma daj otkud ti to? . Stana je iva. ali me je uverila u suprotno kada je iznenada u Knez Mihajlovoj u la u jednu knji aru. pala vlada.Da imaju rezervnog igraèa ne bi objavili. prespavaj kod mene.

Dok je bila mlaða Stana je znala da na obramaèi odnese dve kotarice tre anja ili kakvih kru èica èak u Kraljevo. Oseæam miris amonijak a i . Trago m njenih èarapa jednom je do ao neki prirodnjak iz Kraljeva i konstatovao je da se nje n laz u nauci naziva biogena zona. te je i ona na la zabavu u tomboli i klaðenju. Sporo se probijam kroz gomilu i tra im pogodno mesto za stajanje. a za svoje dve æeru ine povremeno èuje da su ive ako joj po nekom prenesu pozdrav iz Beograda. ali sam u njeg ovom pogledu osetila neku nelagodu. On je te veèeri izgubio deo potpune slobode. nisam pogre ila. Parfemi ne mogu da doðu do izra aja od jeftinih limenih trcaljki. da nisam jedne veèe ri izrazila elju da prespavam kod njega. Ostalo mi je samo da utvrdim do kojih granica. a bilo mu je u interesu da udovolji babi. tako da jo j se usadila navika i nastavila je da poseæuje kafanu petkom. Veæ du e vreme ivi po srpskom receptu: malo jedi. jer je dobro zar aðivao na njenim èarapama. G odinama unazad Stana je u kafani sa ispisnicima igrala tabliæa. samo poseæuje kafanu ko d zadru nog doma u selu Lazac. Razvio je neku vrstu posesivnosti . Jedino su ovce njene d ru benice koje po celi bogovetni dan napasa na njenom lazu. jer je pijaèni dan. jer je ona jedini stanovnik toga kraja. Pun je. * Pro lo je skoro dva meseca od na e prve intimnosti. veæ samo èarape. Stana je ogrezla u klaðenju. brzo spavaj i ceo dan radi kako bi pre iveo. jer ovi mlaði su pratili trendove i bili su posveæeni samo tomboli i kladionicama. ali od kako su je godine stigle. kako bi èula neku novost. kada sam mu rekla da u petak elim da izaðem sa Tanjom. Ne znam kada se kafiæ puni petkom. ali nijednom s e nije moglo podvaliti. a kod gazde se redovno zadu ivala u èarapama. U Kraljevo je i la petkom. Gazda je verovao Stani da æe isplesti èarape. Mo da ne bi mogla ni tako da pre ivi da njene vunene èarape nisu nadaleko èuvene. zato sam u la oko jedanaest sati. jer su ih njihovi vlasnici nemilice na trcali. Nijedan vercer nikada nije video baba Stanu. Nije imao drugu moguænost sem da i on rizikuje kao i Stana u klaðenju. Dim i znoj objedinjujuju enske i mu ke mirise u jednu prepoznatljivu sme u neprijatno g mirisa. ali kada umre sigurno æe se mesto nazvati Stanin grob. Mu a je davno izgubila u nesreænom sluèaju. jer je baba Stana imala najmek u vunu od Golije do Rudnika.zove laz. tako da je poèela kafanu da poseæuje jo jednim danom mimo petka. ali od kako je zadnji ispi snik prestao valjano da pamti karte Stana je izgubila saigraèa. kako ne bi i èileli pre zore. jer bi bilo gubljenje vremena iæi u planinu. a ja s am se oslobodila sumnje u moguænost jo veæeg uèvr èenja veze. Uskoro je i Stana poèela da prati trendove. ali sam i preko slu alice osetila da je zaustavio dah. ali ga je bilo strah da Stana ne promeni mesto boravka pre nego to isplete ono to mu je du na. ako je pravilno rasporeðena. Do toga ne bi ni do lo. ali nikog vi e nije zanimao uzrok tako mekoj vuni. Trebalo nam je oko mesec dana da se probudimo jedno pored drugog. Nije se opirao mom predlogu. Nije ni ta negodovao. to mo e biti i dobro.

Æo ak u kome je stoèiæ bez stolica èeka mene. Pomeram nekoliko fla a i stavljam ta nu na sto. Dolazi konobar. kako bih napravila utisak da nekog . eljno i èekujem ta dva piva. jer imam oseæaj da æe se tamo naæi neko mesto.okreæem se na tu stranu. Naruèujem dva mala piva na toèenje. Verovatno me je primetio kada sam se probijala kroz gomilu.

. a drugu èa u sa druge strane torbe. Ne mogu ja to. iz koje su se sise spremale da iskipe poput pivs ke pene. ali vikendom jogurt zamenjuje pivom. kada sam ugledala penu na dnu èa e. njegovo omiljeno jelo. ta sad? Prazan kafiæ. pokloniæu ti jednu. Hajde Olja. napolju je lepo vreme. Ne bih znala to. Da pu im. kako ne bi neko pomislio da sam pijandura. Maramicu stavi u d ep. Reci .malo je neobièno.Htela bih ne to da te zamolim. pa to je rutinska radnja. a ovaj roman je moj prvenac. ne bih ovako spokojno kroèila nogom na trotoar.. koju mo e z a jedno piæe da prisloni uza zid. na kome je bila Slovakinja sa ko uljom boje piva. Oval sa uækastobraon parèiæima razbija monotoniju belog èar ava bez teksture. mo da je tup i neæe razumeti. ne postavlja pitanje koje je pivo na vrhu lestvi ce.Htela bih da poklonim momku èa u od piva. Za to okleva .Veæ viðeno. a i grozim se lopovluka. Od kako je srknuo penu Topvara. a pakovanje pribli i èa i. Muzika vi e para u i svojim neskladnim tonovima. Gibanica se malo ladnula i sasvim je spremna da je serviram. nego jaèinom.èekam. polako od niraj ta nu i uzmi maramice. Koliko piva treba da popijem da bih dobila èa u na poklon? Ne valja. Lutam u mislima. Da je neki radnik na graðe vini verujem da bi svako jutro ispijao pivo i imao pozama an stomak. ali nikad ne odem predaleko. jer se samo dvoje za jednim stolom u ba ti ba kari.Jaoj. Prepoznatljiva sme a sinoænjih mirisa nestaje u njihovom stvaraocu vazduhu i te i da postane neprepoznatljiva. Ne volim mraène kafiæe. Ka e da ga je u kafiæu privukao poster. jer obo ava to pivo pa ne znam kako bih mogla . Iz jedne èa e otpijam odmah i stavljam je izmeðu sebe i torbe. Podne je. ali mi veèeras odgovara. a sve drugo je veæ viðeno. Najmanje to elim veèeras je neko nabacivanje. Ne razmi ljaj ta æe biti posle. to je samo trenutak. nj egovo omiljeno pivo.Ti si pisac? . Sedam za ank i naruèujem espreso. zato moram to pre da popijem jedno pivo i da se izgubim. Ovako. Izvoli Za nedeljni doruèak naumila sam da spremim gibanicu.Jesam. Pogledao me je malo zaèuðeno. a ja sela za ank i ne progovoram. Menjam sa konobarom dve novèanice za dva piva. . a i jutro je pametnije od veèeri. koje nisam zavijala u ukras ni . Da sam stavila èa u u ta nu. Èesto doruèkuje burek. koje mi sporo ide. ali se nadam da æe razumeti. Nije problem. Lutanje sam privela kraju.Niko me jo nije zamolio da mu dr im glavu dok povraæa.. ionako je sinoæ nestalo tri komada. Topvar. jer sam mu do sada samo spontano poklanjala sitnice. jer lutanje preseèem s a gutljajem piva. da se nije jednom odao da povremeno poseæuje onaj kafiæ na Doræolu samo zbog tog piva. ovako sam usredsreðena samo na ispijanje piva. samo ih uzmi i lagano obri i nos. Nadam se da æe mu prijati moje dru tvo. ne znam kako da ti zahvalim htela bih da ti poklonim svoju knjigu. Prevrnula sam pola grada da bih na la. ta s se skamenila. vrata kafiæa su irom otvorena. èijeg si postojanja samo ti svesna. uhvati je sa dva prsta za stopu i æu ni sve zajedno u ta nu. Da u tanje pare je prekinulo moje psihièke pripreme. nekako bih izgledala opu tenije. . a on se uz reèi zahvalnosti okreæe i odlazi. priroda posla ga i u toj sferi kontroli e. Ne progovara ni ta van potrebne komunikacije. . Iz jednog kuhinjskog dela vadim duguljast uvijen poklon i spu tam pred njega. Koliko ko ta lom? Za to mora da bude jo pametniji. Vidim anke ra kako se dosaðuje.

Ljudi bi da to mirnije glave odu na odmor.Tek tako? Zar ne bi trebalo malo bolje da se upoznamo? . .Moram malo da razmislim Ja ne moram puno da razmi ljam kako bih donela zakljuèak. koji æe paliti svetlo i televizor kako oni isprogramiraju i time stvoriti utisak da se n eko stalno muva po kuæi. uvek je neko nes tajao i prekratio razmi ljanje. odakle vadim pripremljenu bocu piva. Pijaène tajmere sam na flajerima predstavio kao naèin da se potencijalni lopovi odvrate od prljave rabote. Voli m da ga gledam dok jede prstima.Razmi ljala sam da uparimo moj Sansui risiver sa tvojim Sansui dekom.Da. a i videla sam ti oèi kada si otvorio.Èek. za to realni likovi postaju imaginarni. na slici je prikazana sa mo neka . shvatio sam da sam sporo razmi ljao. . kao dete èokoladu. Mislim da je vreme da mu uz gibanicu i pivo serviram jo ne to. ne znam ta bih ti drugo rekao. . ali je to sada uradio sa velikim gurmanskim uzdahom. èek . koju do sada nije videlo. Pojavio mi se oseæaj privlaènosti. ali ja ka elja uvek izrodi prihvatljivo re enje. ali nis am siguran da li je to zbog alarma ili starosti automobila.elim da donesem moj risiver kod tebe. Tek kada sam razmislio. samo pogledom prati moje pokrete ka fri ideru. Pojavi la se pivska èa a. Nijedan auto nije obijen niti ukraden. Poèinje da otvara poklon. jer je navikao da svakog petka negde izlazimo. klima glavom u znak odobravanja. Poèeo sam br e da razmi ljam. Prvo je zaæutao. Kasnije. . tako to sam kom ijama pravio alarme za kola koji nikada ne pi te. Da sam sporo razmi ljao. Nekoliko puta je imao prilike da pohvali moju gibanicu. kao kada sam ga videl a prvi put kako jede ribu. zatim je moju aku. * Nekada sam razmi ljao o ivotu u dvoje. kada sam to dvoje zamenio pravim likovima. poklopio njegovom masnom akom i progovorio: .papir. . a mora nekoliko puta na dan da se hrani. k oja je blinkala ba kao kod pravih alarma. Dok sipam pivo. da se radi o vikend posesivnosti. a ne stvarni. ali nije imao prilike da pije pivo iz nje uz d omaæu gibanicu. Bli i se sezona odmora.Samo ka i koji od ona dva eli i doneæu ga sutra. Oni koji nemaju t akvog kuænog ljubimca ili tako pa ljivog kom iju. . gledao me par trenutaka i poèeo potvrdno da klima glavom. pribegavaju kupovini tajmera. ali su to dvoje uvek bili bajkoviti likovi. Sve zavisi od tebe. . Sada mi za tekuæe odr avanj e firme kaplje na slièan naèin. ali ne elim da te po urujem. ali su uredno imali jednu led diodu. koju je do sada èesto viðao. Najjeftinije je da kom iji ostavi kuænog ljubimca koj i ne mo e da menja ambijent.Ja sam te dovoljno upoznala i sigurna sam da mo emo da ivomo zajedno.Odu evila si me. Sipam sebi pivo u obiènu èa u i nazdravljamo. za to realni likovi postaju bajkoviti. Po pravilu te dve funkcije nikada ne bi trebalo da se preseku. Dok sam bio osnovac zaraðivao sam za d eparac. a da ih to to manje ko ta. Naravno. elim da ivimo zajedno.Ne treba ni ta drugo da mi ka e . nikada ne bi Olja i ja pos tali stvarni likovi. a realni likovi bi ponovo postali bajkoviti. Ne progovara ni ta.

a oni æe zaboraviti da to . Kada doðu kod mene u radnju saèekaæe ih vaka i praktièna demonstracija.kutija. da ne bi potencijalni kupci provalili o èemu se radi i oti li na pijac.

pomno pratim izlaz iz dvori ta i nadam se da Olja neæe preæi ulicu van pe aèkog prelaza. Mo da je pobo na. alila se kako joj se deca penju na glavu. Sa kaèketom na glavi.mo da mo e negde jeftinije da se kupi. koja je preko puta kolskog dvori ta. Oèigledno nije taj trenutak. Izlazi iz zgrade sa koleginicom. Nije vetrovito. ali to samo pokazuje u pojedinim trenucima. ali sam i kroz staklo koje pomalo krivi sliku shvatio da se os mehuje. ene se ne okreæu. Bez zastajkivanja prolazi pored crkve. Moram da proverim. a do tada to nije èinila. t o je du e gledam. Opet po zavr etku posla ide kod Tanje? Ne mogu da verujem. ali ipak bi bole oèi u pekari. Sada ne moram da dr im veliko odstojanje. najvi e na psihu. to je dobar znak. Nemam ni ta protiv potrebe da se stalno viða sa Tanjom. a ima i pravo da ih nesmetano realizuje. Da joj nije Tanja drugarica pokrivalica? Mogu da zovnem Tanju na fiksni. Stalo mi je do Olje i nije u pitanju ljubomora. Sme ka se dok prièa. bilo je kasno. Na Trgu se ne za dr ava. Zastaju na kapiji i rastaju se. Toliko uri da èak ni izloge ne pogleduje. Grickam neke tapiæe. danas joj je verovatno poseban dan. Urezala mi se slika biv e devojke. Ali to je samo znak. Nikada sa posla nije do la vesela. jer bi u tom sluèaju morao kao pijun da podignem novine. ali znam da joj neke upuæu umerene poglede zavisti ili simpatije. jer mo e da nastavi mimo stanice ili da skrene u prvu popreènu ulicu. Èekam i ja. sp remam se da po urim kako mi ne bi negde iza ugla zamakla. a ja zastajkujem na dvadesetak koraka od crkve. a reper mi je njena duga plava kosa. èesto iznenadne. stojim za pultom pekare. Spremio sam novine. jer se veæ njemu o smehivala u ivo. Veæ dva dana posle posla ide kod Tanje i uvek mi alje poruku. Zaputil a se prema Trgu Republike. ali po ovom ispada da negativnu energiju nakupi od kole d o kuæe. Pred kraj ulice skreæe ka Sabornoj crkvi. ali kada sam se zapitao. a ona m i hladno ka e kako je malopre iza la. Ak o krene preko ulice ili nizbrdo. jer je stajali te prema Karaburmi sa ove strane ispod pekare. Poruka od Olje. U celoj radnji to je najjeftinije i prodaje s e. veæ nastavlja prema Kalemegdanu. Ona neumorno koraèa. Verujem da æe biti jo veselija kada stigne na odredi te. Olja je krenula uzbrdo. za to je iza la iz praznog kafiæa. Uvek joj je trebalo po sat vremena da se povrati. ali imam pravo da sumnjam. elim taj susret da vidim to pre i da se izgubim. veæ strah od pogre nog emotivno g ulaganja. ali njen ustar i brz hod izaziva strujanje vazduha. Deluje veselo. a to je najbitnije deluje. koji bi trebao da mi sakrije lice. Do sada su se dva tipa okrenula za njom. makar me kaznila inspekcija. kako izlazi iz kafiæa u kome smo sedeli i javlja se na te lefon. Dolazi do kraja ulice i èeka na semaforu. Prelazi ulicu i gubi mi se sa . No. a mo da i na lopove piliæare. Za to mi nije rekla sinoæ? Svako ima svoje potrebe. ali kao za inat ona samo koraèa. Bilo mi je drago da pored sebe imam sreænu devojku. po alje joj poruku da sam je tra io i re ena stvar. radoznalost se pretvara u nervozu. Dr im odstojanje. koje talasa n jenu juèe isfeniranu kosu. Smenjuju se dosadni nemi filmovi u kojima se deca guraju i stvaraju jo veæu neizvesnost. jer je Knez Mihajlova kao i uvek prepuna ljudi. Nisam joj èuo glas. Zatvoriæu radnju.

Sporo di em. . Povukao sam se ponovo iza ugla. ali nju ne vidi. koja se zavr avale pred irokim stepenicama Konaka Kneginje Ljubice. Olja se udaljavala poploèanom stazom. Jedno oko je izvan zida. jer oba oka vide bolje nego jedno. a ovaj put sa oba oka i manje nervoze. koje je bilo sve manje i na kraju nestalo u prorezu masivnih vrata. pratio njeno njihajuæe tel o. k oji vi e oèigledno nema koga da skriva. Nema je. Koraknuo sam iza ugla. Provirujem celu glavu. Preko ulice. a jo sporije provirujem iza ugla.vidika. Prelazim i ja ulicu van pe akog prelaza i trkom se sjurujem do ugla zgrade .

Prodoran udarac bele u ostale kugle oznaèio je poèetak najp ravednije igre. isti èovek je za ankom i nema posetilaca. verovatno èekaju policajce da im lampama posvetle tezge. Ne ide vi e da tra im izgovore. jer je preskup. Nisam bio ovde od kako sam sa profeso rom igrao bilijar. Uprkos pomraèenosti na ao sam rupu. èetiri prema jedan. ali niko se ne sudara. jer verovatno nisam jedini. Nastalo je pomraèenje Sunca bez najave. Da li me je provalila da me nakit toliko ne zanima.Moram malo da usporim sa razmi ljanjem. vodim sa tri prema jedan. Zna da gubim. Ako bi neko mene sada pratio. jer mi je popustila koncentracija zbog nje. Svojski se trudimo da jedan drugom ne ostavimo belu na pogodnom mestu. Ni ta se od onda nije promenilo. Naravno da nisi. manje æe da gubi . to samo rade nesigurni ljudi. jer dobro znam da j e samo moj um pomraèen. Jo samo ovo pivo i ja napu tam igru. po staje prek i . a i ao si u Novi Sad da gleda dek. kada mi je rekla da me je dovoljno upoznala i insistirala da ivimo zajedno. kojoj pomraèenje Sunca ne mo e da naudi. Podi e mi èar av sa bilijar stola. naziru se samo senke. èak je i situacija ista. koji igra protiv nevidljivog igraèa. Sada se stavi u njenu situaciju. Iskoristio si priliku. ali izgleda da to nikom n e smeta. Nema svetla ni u pe aèkoj zoni. plati pivo. verovatno bi se razoèarao u odabir mesta na koje bih ga odveo. Branko protiv mene. Sada ti tra i opravdanje. Ovog puta je ljutina na tvojoj strani. Izgleda da je tako. prestani da tra i opravdanja. Kada shvati da svako ima pravo na opsesije. Ne pita me sa kim æu da igram. Ne seri. Opa. Pogre no si shvatio. da bih gledao izlo bu dva puta ili je htela da ide sama? Èem a sva ta pitanja? Kako èemu? Zar nije mogla lepo da mi ka e kako bi elela da pogleda izlo bu ponovo? Kako ne kapira da joj je ovo najmanje treæi put kako gleda tu izlo bu? O tome nisam razmi ljao. jer se nadam da æe trgovci ukljuèiti svetla u izlozima. ali eð za pivom uvek nekog natera da pogre i. Ulica je puna ljudi. trebala joj je sigurnost i potpora. jer se nije upalila ulièna rasveta. Mo da smo mogli zajedno da se naginjemo nad vitrinom. tako se i Olja naginje nad vitrinom . Èak ni pr odavci diskova nisu se pomerili. seti se kada si joj rekao da montira alarm. a ko izgubi plaæa pivo. Nisam. jer nema prozore i uvek je ukljuèeno svetlo. Toliko je mraèno da su èak i fasade izgubile sivilo. ne bi joj bilo svejedno kada bi ti pomislio da je malo skrenula. te ko je upoznati èoveka. Gre i . a ti ni si taj. prebraja etone u èiniji i ostavlja me samog. ali n isi mogao da ga ne vidi . sada se i ljutimo ponovo gubi . Kao to se ja sada naginjem nad stolom. kako ne bi ponovo realni likovi postali bajkoviti. Uvek sjajni krst na tornju cr kve izgubio je sjaj. jer prijatelji se uvek naðu u nevolji. za to bi ona pomislila da je neæu shvatiti ispravno. Naruèi pivo. Ne. a ni za igru. za koji si znao da neæe da kupi . nisi prikladan za razgovor. Hodam oprezno trotoarom prema pe aèkoj zoni. Opet ti je ona opravdanje. ali prièuvaj se. Moram da potra im adekvatno mesto za moj pomraèeni um. zato to mislim na nju. i ti ne izba cuje sve karte. Shvatio si to bukvalno.

a ja ga la em kako shvatam situaciju.ishitren. ka e da eli da razgovaramo u ivo. La emo se vi e od dve godine. Do sada sam ga samo ja zvala i interesovala se kako ide roman. Stalno mi je poturao otrcanu frazu: ista meta isto odstojanje . On me la e kako jo uvek tira od petsto kopija nije prodat. a ja stvaram odskoènu dasku . on zaraðuje na mojoj intelektualnoj svojini. Oboje smo svesni la i i igre u ko joj svi pobeðuju. * Zvao me je izdavaè.

. kao plima bez oseke plave na a seæanja i dopu taju zavesi koju pomera dr ava da ostane suva. . Ako zatra im honorar on æe naæi nekog drugog i nikada neæe pisati na koricama.Stvarno? Prosto neverovatno . da da Imam radosne vesti. ali ne mogu da razumem dr avu. kojoj sa istom lakoæom poturaju vaku o broju prodatih primera ka. a u tebe imam puno poverenje. nema potrebe za lekturom. drugo izdanje. ali se ubrzo prizemljim.Tako nekako Do ao sam na ideju da napravim zbirku prièa. No. kada bi se klupko odmotalo ne bismo se zaèudili ako bi iza zavese sta jala dr ava. ali je ipak gazda. kako to da svi vidimo neku pojavu.I ja sam se veoma obradovao kada su mi javili. Ja mogu da dodam. Hteo sam da ti ponudim jedan poslovni dogovor.Ti zna da ova kuæa nema urednika i da pisci dolaze sa preporukom Za to ne izruèi sve. ako je ne to transparentno i neza konito. ta eli da popije ? . znam . to sam ih gonila po sajmu kao goniè robova. Ovaj moj izdav aè je takav. svi bi u glas odgovorili.Znam. mislio sam da ti bude urednik te zbirke Koja ljiga od èoveka. . dok se to malo razradi zaista treba vremena dok odreðena grupacija ljudi proèita i krene da daje preporuke. ali ja ne mogu da vr im lekturu i ne bih elela da se potpi em kao prireðivaè. Mogu da razumem sebe. tako da se nadam da æemo uskoro moæi da tampamo drugo izdanje. Za to bi moj izdavaè prezao od divljeg tampanja knjiga. iza toga sigurno stoji dr ava. onda pristajem. sa mi lju. ako im sluèajno podbaci prodaja. urim. . . Nije tipièan.Ako je tako. * . pismeni su a potpisaæu se ja kao prireðivaè. . jer sve to trpim zbog vi ih ciljeva . Meðutim. Bitno mi je da neko odabere kvalitetne prièe. To je sada aktuelno i uveren sam da æe imati proðu. najveæi generator sive ekonomije u knji evnom svetu. Pre dva meseca sam napravio konkurs i ljudi su veæ poèeli da alju. a dr ava ne vidi. ta povezuje eæerne jabuke ispred sajma i knjige na sajmu. rekao sam ti ja da treba vremena.Ah. Eto. Inercijalno uvek krenem sa nerazumevanje m takvih stvari. nego ovako posle svake reèenice tra i moju potvrdu? Ba je smor.Nestrpljiva sam.Ma neee. da se proda ju bez fiskalnog raèuna.Ba si me obradovao . koja bi se zvala evropske prièe . U pro losti su se ljudi èudili. da su neki pre knjiga prodavali eæerne jabuke i neæe se libiti da se vrate na staro. proèitao sam ja neke prièe. . izvoli smesti se. Prodaja tvoje knjige je krenula.Mo e. koji se ut rkuju da otvore Sajam knjiga. Posle je mnogo lak e.Ne elim ni ta. Kada bih pitala onu deèurliju. .Misli honorarnim? . rekla sam ti da idem na nastavu. ali se nadam da æe ti se svideti . veèiti naleti optimizma.Ah. sada mi se ukazala objektivna potreba za privremenim urednikom . kada ga dr ava ohrabruje u tome? Ne treba im bolja potpora od zvaniènika. a puno bi mi znaèilo.Eh.Olja draga. .da bih kasnije zaradila.

visine estospratnice. elim da joj nekako pomognem u zaljubljenos ti. koje vi e niko ne alje. a i ja bih zablistao. bez obzira da li su putnici namernici ili starosedeoci. a ta moja sreæa izaziva kod nje ostavljam njenim oseæanjima. koja je u to vreme bila plovn a skoro do Kru evca. Verovatno bih rekao da sam postavljao alarm u Kru evcu. Uvek sam za sebe smatrao da sam nepresu ni izvor ideja. a ona u nakit. jer bi moglo da se desi da zapamti poslednju kilometra u. Da li bi se zadovoljila replikama? Imam sreæu to ne vozi auto. Zapravo. Jedino to sam tom prilikom korisno saznao je. ali samo na razglednicama. Usredsreðujem se na nakit. jer pored s ebe imam sreænu devojku. da se izlo ba prvog juna preme ta u Panèevo i da replike srednjovekovnog nakita prodaje muzej u Kru evcu. luda. pa da se oseæam bogatije. meni æe se vrati ti kao bumerang u vidu boljeg seksa. ona bi blistala od sreæe. Posetio sam muzej i uverio se da ne prodaju replike. a u tom sluèaju ja bih morao da smi ljam kako sam pre ao trista kilometara u jednom danu. ali sada menjam mi ljenje. Nije se upi kila kada mi je predala èa u i pivo. odmah na ulazu u muzej. koji mame poglede pro laznika. Ja sam zaljubljen u nju. Srbi svetinje po tuju. iz sve e o i ane trave naziru se nadgrobne ploèe. da li elim da je usreæim zbog nje same ili zbog sebe. Krupni beli oblutci. ali je glas izdao. jer to nije za njene tanke prste. jer ih ni ona nije puno gledala kada smo se prvi put sreli. Put ka muzeju vodi preko platoa gde je nekada bio Lazarev grad. Pla io sam se te reèi. Nikada se nisam pitao da li èaro bnjak mo e da predvidi elje. Ako bih bio èarobnjak i neko m èarolijom stvorio nakit. Bez puno konverzacije uspevam da naznaèim èoveku na ulazu ta me zanima. Sve to me zanima i ne zanima je izlo eno. Narukvice i ne gledam. gravurama i sitnim detaljèiæima . Sreæa u nesreæi je to su Turci Lazaricu pretvori li u talu i nisu morali za tu svrhu da poru e gradske zidine. Gledam jednostavne oblike i sve vi e se pitam ta je Olja videla u ovom nakitu? Zar ena koja nosi prstenje sa raznim kamenèiæima. na bre uljku pored crkve Lazarice. a na kraju sam je ipak upotrebio. Nakit je jo uvek blizu. Najgore od svega je to nisam ra èistio sa sobom. I sada je Lazare v grad. Ne sviða mi se ba ta poza. te su okolne kuæe i tale sagradili od kamena istrgnutog iz gradskih zidina.Zaljubljena je u srednjovekovni nakit. pa na osnovu njih da ih ispunjava ili moraju da mu se saop te. Crkve su za Turke bile svetinje. Takav odnos za nas ne bi bio su tinski nov. Jedino to je ostalo od grad skih zidina su ostaci glavne gradske kule. Nisam otkrio èarobne moæi i jo uvek ne znam da li sam èarobnjak. doèaravaju nekada nju snagu Morave. Za razliku od Turaka. koje su rado ru ili ili pretvarali u konju nice. a generalno nisu pogodn i za ensku ruku. Stvaram neku vrstu vizuelne maske i odb acujem veliko peèatno prstenje. ali ne znam kako. to je meni bilo sas vim dovoljno da zakljuèim kako se oseæa kada me usreæi. Suveniri su ba gde i treba da budu. U samom Lazarevom gradu. koj i samo to ne iskoèe iz zida. ja sam obièan èovek i kao takav sebièno sam biæe. Da se ne la emo. meni je dovoljno da vidim njeno sreæno lice. jer smo tako ne to nesvesn o praktikovali i u seksu. ali znam ta jesam. ali ako je usreæim. a koliko je luda odlaziæe i u Panèevo da ga gleda.

Tako izbledela bronza. veæ specifièno gledanje nakita. Bronza se stapa sa srebrom i pravi novu bronz u svetlije boje. a dobija na starini i te i da se poistoveti sa originaln im eksponatima. kojim idu svi posetioci. a ja sam progledao oèima. Dim je nestao. Dim s e verovatno zavukao u vitrinu sa originalnim eksponatima. no ena dimom od srebra izlazi iz vitrine nasta vlja putem. a vitrina je ostala prazna. to nije priviðenje. Zub vre me- . najednom postaje opsednuta jednostavnim oblicima? to vi e gledam u vitrinu dobijam utisak da gledam u prazno. Ne.. kojim Olja sve vreme gleda nakit. Prstenje gubi sjaj.

Neko je pr obao kalupima za prstenje da ukalupi vreme. a ta se posle z biva mogu samo da pretpostavim. preskoèim malu rampicu. ali oèigledno nije uspeo. Za razliku od ulaznih koja podseæaju na vrata nekog manastira. i proðem izmeðu reda gara a i glavnog krila muzeja. ali samo spolja njost. jer njegov ma sivni gong san pretvara u noænu moru. Radnik koji je postavljao alarm po tovao je sve k nji ke propise. Sa druge str ane gara a nalazi se dvori te u koje takoðe mo e da se uðe iz parka i sa ulice. za koji su graðani susedne zgrade verovatno pisali peticiju protiv pu tanja u funkciju. Muzej je sme ten u veoma lepoj staroj zgradi. Privremenim doseljenjem izlo be muzej je zablistao nakitom. a drugi put noæu. a posebno srednjovekovni prsten od bronze u vitrini nekog muzeja . spolja njost i unutra njost muzeja. nije do nakita. tako da za one malo manje po tene to je jedini logièki ulaz u dvori te. Sa druge strane. ali nije i pogledima. Moja se misija u Kru evcu zavr ila i po ko zna koji put sam utvrdio saznanje. Prevariti stacionarni alarm za vitrine nije nimalo lako i skoro uvek je takva ra dnja rezervisana za filmove. neko iz centra veèernjim pozivom prove ri da li je radnica ukljuèila alarm kada je napustila zgradu i time su eksponati osta vljeni na milost i nemilost. pomoæu koje komunicira sa centrom. Ako bih hteo da uðem na sporedna vrata morao bih da priðem iz druge ulice. zaobiæi neko govno u prolazu i napeti se na m i iæe predstavlja malu rtvu za ono to se iza zida pru a. Obi ao sam dva puta muzej u Panèevu. koja spreèa va uljezima da se parkiraju. koje malo razuðuje jedna kamena ploèa sa rimskim natpisom nepoznate sadr ine i ogroman sat. Dodu e taj prolaz je uzan i zagraðen niskim zidom. da nije sve tako kao to na prvi pogled izgleda. a banku uvek nadgledaju kamere. za rafio je bazu za zid.na je napravio gravure i sitne detalje. U redovnim prilikama muzej obiluje siroma tvom. koji nadzire rad s vih alarma. Postoje jo jedna vrata. od kojih je jedna deo gradskog parka. koje se prostire izmeðu te dve ulice. koje reditelji pi u sa velikom ma tom. Svaka vitrina ima senzor koji daljinskim putem javlja bazi da li je sve u redu. za one jo manje po tene. ova se mogu tretirati kao obièna kuæevna vrata. Ako alarm otkrije neku nedozvoljenu radnju poziva centar. U blizini ulaza sa ulice ne postoji nijedna institucija. tako da tu nije pogodno za ulaz. postoji mali pr olaz izmeðu poslednje gara e i zgrade koja se naslanja na zgradu muzeja. Pored samog ulaza iz parka nalazi se banka. Prvi put danju. jer oèigledno narodu koji ivi od danas do prekosutra da bi video sutra. u koju je predviðeno da se ulazi iz glavnog gradskog parka na ogromna vrata optoèena visokim stubovima. A. To je jedini logièki put za one po tene. Ovaj alarm jedinu vezu sa spoljnim svetom ima putem telefonske parice. prekrio bazom utikaè za telefon i time osigurao da . koje ne postoje na replikama. ali prevariti alarm p okretne izlo be èesto nije potrebna èak ni ma ta. koja su naspram glavnih vrata i vode u dvori te. ali ako se uzme u obzir da su sa druge strane zid a na tri koraka sporedna vrata muzeja. tmini i ti ini muzeja. Nalazi se u samom centru grada i u u ka n je izmeðu dve ulice.

koja nije imala jednosmerni karakter. ali ovako ma tu ostavljam za kreativnije stvari. Da se alarm oslanja na mobilnu telefonij u. do izra aja dolazi isti takav utikaè. Dok sam bio u Nemaèkoj Ljubi a mi je bio kao otac.neko ne preseèe telefonski vod. gde su takoðe vitrine. jer su te dve sobe nekada bile kancelarije. Ljubi a se nikada nije izja njavao po pitanju dece. Na prvi pogled deluje da bi alarm uspeo da javi centru bilo koji poremeæaj. . ali pogledom u susednu sobu. koji je naravno na identiènom mestu. Izmeðu nas se razvila ljubav. kao onaj sa druge strane zid a. morao bih stvarno dugo da ma tam.

jer ne bih nikom smeo da iznesem naumljeno. kakvim bi se poslom bavio da je u braku. On zna za Olju. koji smo izgleda obojica odstranili kao slepo crevo.Znao sam da æe me razumeti. ali b i se to svelo na univerzalni savet. . brak bi sigurno propao. Nikada ga nisam pitao.Veoma . ali po to mu je privremenog sina donela roda u vidu formirane liènosti. ali mi je problem da se vraæam na deo zajednièkog ivota. veæ na pitanje uzvraæa pitanjem: . ja nisam opu ten kao gnjurac. To sam video samo na tren krajièkom oka i nisam smeo da okrenem glavu ka njemu. ali smo to uradili preventivno. . Verovatno ne bih. Imam oseæaj da sam se i ja zaledio. koje èitaju oni to tra e neku pouku ili poruku. to je posledica na eg preæutnog dogovora. nije imao kud.. kao to meni ne prija njeg ov pogled. . tako te ko pitanje. . jer ako posumnja napustiæe me. Jedino nismo saznali da li bi bili tako opu teni kada bi led okovao reke. Kalemegdan je oduvek bio na e sastajali te. a gnjurci su prestali da poniru. ostaje mi jedino da se obratim Ljubi i: . ali samo jedan prsten i ni ta vi e.Stvarno eli da je vidi sreænu? . ali odnos se nije promenio.Treba mi savet. . nastavljam dalje hoæu da ukradem jedan prsten iz muzeja i poklonim ga Olji. da li da uðe u taj rizik. Igrom sluèaja nije nas zabolelo.Saslu aj me pa prosudi . koje smo proglasili za najopu tenij e stanovnike Save i Dunava.Treba ti savet. mora da ima valjanu prièu.Kakvo je to pitanje? . ali ne odgovara. ali me strah da ona ne posumnja. . A. Sumnj am da bi ikada svog roðenog sina obuèavao da krade.Dugaèko je i pitanje. . Tra im trenutak da preki nem obostrano u ivanje.ali se moglo naslutiti da je uskraæen za tu povremenu muku ili zadovoljstvo.Dugaèak ti je uvod . Mogu to da izvedem.Branko. zar to nije pro lost? Znao sam da æe nekada upotrebiti reè. tako sam i mislio Hteo sam da ukradem ne to iz muzeja Brzo se okrenuo ka meni. Ipak progovara. jer jo uvek nismo smislili kako da joj ga predsta vim. Nije mi problem da zatra im savet.Aha Zato to sumnjam da bih na ao enu koja bi trpela lopova. Po t o su univerzalni saveti rezervisani samo za dubokoumne romane. . Deca bi prezrela oca. ali Olja ne zna za njega. Iako je leto na pomolu. jer nikada nismo dotakli temu braka. Oèigledno da mu pitanje ne prija. pa pravim mali uvod. sine. Ako si sa nekim dobar prijatelj.. jer prijatelj se ne post aje preko noæi. a to je verovatno gadan oseæaj. a ako ne bi znala da sam lopov i nekako kasnije otkrila.A.Da si u Nemaèkoj bio u braku. sine. Sada se ne viðamo èesto kao u Nemaèkoj. Ovog puta smo seli na klupu pored Save i po ko zna koji put se divili gnjurcima. ali sada imam potrebu da ga tako ne to priupitam. da li bi se bavio onim èime si se bavio? Zamrzao je pogled negde u daljini. jer smo znali i po pola sata bez reèi da posmatramo gnjurce. kao da je pogledom zamrzao Savu. Sa druge strane oseæam da æe je prsten beskrajno usreæiti.klimanje glavom je znak da me slu a. Mogao bih od nekog drugog da potra im savet. .Da.Za to? . sada da èujem pitanje.

du reke Uvac. Ja æu da èitam evropske prièe. u kojima zajedno sa Beloglavim Supovima preleæe ponore i tom prilikom im dodiruje krila. Onda je bolje ovako.Dobro. Pe aèenje po zaraslom putu ni ta se nije razlikovalo od pravljenja novih staza. Jeste. ali bih voleo da ja razradim plan. zna i sam koliko cenim tvoje znanje . od kojih je i Beloglavi Sup. ali su ih ovi uputili na jednu od evropskih neprofitabilnih organizacija koje su uvek spremne da pomognu. to se ranije de avalo. Organizacija je predlo ila model po kome bi imali i seljani i ptice korist.. a on neka pregovara. jer su gnjurci poèeli da igraju svoju igru ponira nja i izranjanja. Ne bi njemu preds tavljao problem pe aèenje. èuda se ne de avaju èesto. zato ih ponekad treba i prihvatiti. svaka elja ima svoju cenu. da od Carskog druma danas nije ostao samo po koji kamen ili kakva isklesana stena radi pro irenja nekada njeg puta. . Renovirali su o svom tro ku kolu koja potièe iz doba kral jevine i tako smanjili muke oko slanja dece na kolovanje. pri kojima bi ljudi privremeno zaboravili na èarke i nesu glasice. Beloglavi Sup je vekovima spajao ljude. . kako bi druga dobi la. U svojoj deèaèkoj glavi èesto je stvarao filmove. ali bi oni usled na eg prisustva verovatno ostali nemi i ne bi se ni ta dogov orili. * Branka jo nema. Meðutim.Obeæavam. Kada je Ðorðe pohaðao treæi razred osnovne kole i ao je Carskim drumom. Sve to je trebalo je da u naredni h pet godina na svake dve nedelje rtvuju po jedno june za populaciju Beloglavih Supova i asfal . Kako bi bilo kada bi privatnici vodili ene i za drugim stolom iste kafane prièale o parfemima i kremama? Iako ne bismo èule ta prièaju pokvarile bismo im koncentraciju. tako da je nakon nekoliko godina pe aèenja. da trenutna sreæa nema veze sa trajnom sreæom. Obratili su se lokalnim vlastima za pomoæ. Ovaj put se radilo o organizaciji koja se bavila oèuvanjem retkih ptica u Evropi. dobro shvatam. Oni su se svoje muke re il ali kada su shvatili da im se deca muèe. Selo je poèelo da odumire. stvorio svoj Carski drum prema koli. a oni igraju igru egzistencije.Nadam se da zna . Meðutim. ali mora mi obeæati da æe po tovati svaki deliæ moga plana. re ili su da se pozab ave i tim problemom.Dobro. . a nisu vi e imali bojazan da æe deca èim zavr e kolu ostati u gradu. Drugim reèima ne sme ni ta da zabrlja . a seljani nezadovoljni podr kom dr ave re ili su da preuzmu stvar u svoje ruke. Niko ne bi poverovao da se desilo èudo i da su pet godina seljani jednog sela pokr aj Carskog druma bili u zavadi zbog te ptice. ka o i svako ivo biæe.Ih Ljubi a. a ako imaju i ptice ima i organizacija. koji nije toliko krivudao kao onaj pravi Car ski. bilo kao grb Nemanjiæa ili upiranjem ljudskih pogleda u nebo. Kada je zavr io osmogodi nju kolu elja mu se ostvarila. dobro. Nama to deluje kao opu tena igra. jer do kole nema puta.Hoæu da vidim taj trenutak kada se zagleda u prsten . Trenutno smo prekinuli razgovor. Moj ti je savet da uðe u rizik. Poèeo je da ugovara poslove po kafanama kao i svaki privatnik. Zar nije cilj pregovora da jedna strana donese pogre nu odluku. ba kao i mnogi karavani pre dolaska Turaka u Srbiju.

Jedini uslov je bio da se populacija Supova u narednih pet godina privikne na hranili te koje bi bilo na vrhu sela.tni put bi povezao celo selo sa kolom. Ako bi se privikli. b ilo bi .

Idi ih malo pojuri da vidimo kako lete. Po to se èuda ne de avaju èesto. B osni i Hercegovini. koja su ljudi prozvali Marsovcima iako nisu znali sa koje planete potièu. t e su svim dr avama sveta poslali dopis. Ovog puta Supovi nisu gledali se lo iz vazduha. Hmm. neæe mu biti problem da to uvidi. ef delegacije se obratio deèaku. Po to je Ðorðe najbolje vladao stranim jezicima poveo je delegaciju fonda do hranili ta. polako krenuo ka litici u nameri da se vine u oblake. vrlo su lako porobila Zemlju. Ovaj tip lepo pripoveda. Odvojiæu ja tebe na stranu za sv aki sluèaj. kako im se deca ne bi kaljavila na putu do kole. Seljani su prestali da hrane Beloglave Supove i uskoro je harmonija zavladala selom.Za to su ovako mirni? . ali oni su se samo zbijali u gomilu i vratovima davali neke èudne znake. Napisao je u dve uzastopne reèenice kako su vratovima davali èudne znake. a organizacija bi iz fondova ka snije otkupljivala junce za potrebe ishrane Supova. spal ili su po nekoliko napu tenih objekata u svim veæim gradovima irom Zemlje i na human naèin su pokazali da ele dijalog. Druga polovina je poverovala fondu i selo se podelilo. Do li su do visoravni odak le su zajedno sa Supovima mogli da gledaju celo selo. Cela delegacija je demonstrativno krenula niz strmu stazu koja je vodila iz sela . Mo da ima i gotov roman. a ovo mu je samo odskoèna daska. Naravno. Da vidimo dalje Neka vanzemaljska biæa. u kome su naznaèili da je na njihovoj planeti do lo do klimatskih promena. a ako nastavi da pi e vrlo lako mo e da me zaseni. Zahvaljujuæi evropskom delu sela. Leteo je spu te nih ruku i dodirivao krila Beloglavih Supova. zato ih ponekad treba i prihvatiti. No. . ali ovo selo je dobilo prideve srpsko i evropsko. i ne bi nikom bilo èudno da je i ovo selo tako podeljeno. .opravdano napraviti asfaltni put kroz celo selo. Svake godine struènjaci su posmatrali ptice koje su se mno ile oèekivanom brzinom. Pored toga to su humani. pa su naznaèili da im zapravo treba jedna pit . nikog nisu hteli da dovedu u zabludu da æe sir ov kupus transportovati negde u svemir. Pomoæu zraka nepoznate strukture. Ðorðe je za mureo. ali polovina sela je posumljala u dobre namere fonda i predlo ila je da s ami podaspu put barem za irinu staze.Divno. Obiluje ma tom i ima smisao za humor. Ljubitelji ptica ka u da su primetili nove kolonije Supova po Crnoj Gori. ef je ljutito konstatovao da su krila plemenitih ptica atrofirala i tako su se pretvor ile u æurke. ali oni se nisu dali u beg veæ su nekim èudnim krikovima i pokretima vratova davali znake pitomosti. projekat je za iveo.Hranimo ih veæ pet godina. tako da ne mogu vi e da uzgajaju kupus. ef delegacije je potrèao ka jatu Supova. Postoji dosta sela sa pri devom gornje i donje. Hrvatskoj i Albaniji. Deèak je krenuo ka Supovima. Lako su svi preraèunali da sto dvade set junaca vredi sto puta manje od asfaltnog puta. Niko nije sumnjao da se Supovi neæe uobroèiti. Poslednje godine delegacija fonda je do la u selo sa namerom da ispuni obeæano. pokazali su se i po teni. ponavlja se. koji je preko potre ban za opstanak njihove vrste.

oma bakterija. . Jedan izaslanik je najavio dolazak i u Srbiju. Kada su se uverili da Zemljani neæe zloupotrebiti njihovu humanost poslali su istovremeno izaslanike u sve zemlje sveta. Zahtevao je samo da u dvadeset dva èasa predsednik bude sam u skup tini. kako ne bi Zemljani mogli da prave strategije u pregovorima. a on æe mu se na adekvatan naèin okazati. koja se dobija njegovim ki eljenjem.

Taèno u dvadeset dva èasa po lokalnom vremenu, vanzemaljac je pokucao na vrata skup tine. Predsednik je znao ko dolazi, jer je samo najvi i vrh bio upoznat sa njeg ovim dolaskom, ali nije znao da æe se pojaviti neko u oblièju èoveka sa slu alicama na u ima. U i èekivanju tog biæa predsednika je oblilo sedam voda, ali kada ga je video pre stao je da se znoji, jer su mu sve ivotne funkcije spale na minimum. Vanzemaljac mu se obratio na teènom srpskom. - Po tovanje gospodine predsednièe, drago mi je to vas vidim. - I meni - nekako je uspeo da promuca predsednik. - Ja bih vas zamolio da pro etamo malo po gradu, a usput æemo poprièati. - Mislim da bi bilo bolje da prièamo u skup tini. - Za to? - Neæe nam niko smetati u prièi. - Meni ni ta ne smeta, a eleo bih da vidim Beograd. Da li se vi to pla ite da etate po gradu? - Ne, ne, nikako. - Delujete mi veoma upla eno. Napraviæu nevidljivi tit, tako da æete biti bezbedni. Hajdemo. Krenuli su u etnju. Predsedniku nije trebalo dugo da se vrati u normalu, jer je vanzemaljac poèeo da prièa o sportu. Divio se srpskim sportistima, to je predsedniku veoma imponovalo. Vanzemaljac je zastao pored jednog izloga. - Kako divne cipele. - Da, da, italijanske su. Nastavili su etnju u miru i harmoniji. Predsednik se opustio kao da je pored njeg a predsednik neke susedne dr ave. Zastali su kod jednog kioska. - Predsednièe, da li mo ete da mi kupite vakaæu gumu, nemam va eg novca. Predsednik se samo nasme io i pohitao ka kiosku. Kupio je desetak razlièitih vakaæih guma kako bi udovoljio vanzemaljcu. Sa velikom zebnjom predsednik je otvorio aku i ponudio vake. Pla io se dodira. Vanzemaljac je letimièno pogledao vake i dodao. - Nemate vi e one Bazoka D o i one kao cigarete? - To je pro lost, probajte ove uvozne, odliène su. - Ne hvala, probao sam veæ. Predsedniku je laknulo, jer ako mu naredni put zatra i sendviè, la e æe mu uruèiti bez dodira. Nastavili su etnju u miru i harmoniji. Zastali su pored izloga jedne velike knji are. Vanzemaljac je gledao tridesetak sekundi izlog i nastavio dalje. - Predsednièe, da preðemo na stvar. - Sla em se. - Sav kupus koji otkupimo platiæemo u zlatu, jer toga ima u izobilju na na oj planeti. Mi znamo va e kapacitete u proizvodnji kupusa, tako da - Mi mo emo da udesetostruèimo proizvodnju kupusa. - Ne prekidajte me dok prièam. Ja sam zavr io svoju misiju ovde. Vidim da ni ta ne proizvodite, èak vam i evropska knji evnost dominira u knji arama. Zato sam odluèio da vas pripojim Evropskoj Uniji. U Nemaèkoj æe biti montirana fabrika za preradu kiselog kupusa. O kolièinama koje æete morati da isporuèujete biæete naknadno obave teni - Ali - Budite demokratski i ne prekidajte me. Moj zadatak je bio samo da odluèim kojem centru da vas pripojim, a centri i kolièine su unapred odreðeni radi lak-

e eksploatacije resursa. Predsednièe, ja æu vas sada napustiti. Imajte u vidu da ovaj tit vi e ne deluje. Niko nije video kako je vanzemaljac do ao u Srbiju, a predsednika je oblio hladan znoj tako da nije primetio kako je vanzemaljac nestao. U istorijskim ud benicima svih zemalja sveta ubele en je datum dolaska vanzemaljaca na Zemlju, a u srpskom ud beniku je konaèno zabele en datum ulaska Srbije u Evropsku Uniju. Ovaj ba i nema neko pripovedanje, ali pogaða pravo u centar. Ne predstavlja nikakvu opasnost, zato je idealan za ovu zbirku. Uf, sklapaju mi se oèi. Veèeras nem a vi e prièa, jer bih mogla nekog pogre no da ocenim, a to ne bi bilo dobro. * Kada je direktorka muzeja u Panèevu otkucala ifru na alarmu, koji se nalazi na zidu odmah pored ulaznih vrata, udahnula je i pomislila kako je èeka jo jedan obièan dan. Takav oseæaj je imala i dok se pela na stepenice ka prvom spratu, gde joj se nalazi kancelarija. Dok je otkljuèavala vrata mahinalno je pogledala niz hodnik, koji su parcijalno presecali sunèevi zraci i jasno oznaèavali gde se nalaze prozori. Negde na sredini hodnika, gde je purpurni tepih obasjan sunèevim zracima gubio kraljevska obele ja, nazirali su se neki sitni predmeti koji njenom iskusnom kustoskom oku nisu mogli da promaknu. Mo da bi to to je videla pripisala lo em radu èistaèice, da se srebrni prsten nije na ao na putu sunèevim zracima, u ta se veoma brzo uverila. Nije se puno zadr aval a pored prstenja koje je izgledalo nasumièno pobacano, jer je u letu prepoznala prst enje i uputila se ka prostoriji odakle potièe. Kada se pojavila na vratima stavila je r uku na usta, usled u asnog prizora koji je videla. Odmah je obavestila policiju, kako inaèe pravila nala u. Lokalni policijski inspektor je izvr io uviðaj i po to je procenio da je kraða specifièna, obratio se specijalnom odeljenju kriminalistièke policije u Beogradu. Jedini na raspolaganju je bio inspektor Majstoroviæ, koji se odmah sa prateæom ekipom uputio k a mestu izvr enja kriviènog dela. Tamo ih je doèekao lokalni inspektor sa in enjerom iz firme koja obezbeðuje objekat. Majstoroviæ se upoznao prvo sa kolegom, potom sa in enj erom i krenuo u obilazak muzeja. Kolega mu je pokazao vrata na koja se sumnja da je lopov u ao u muzej, ali Majstoroviæ je samo dao znak tehnièarima da obrade mesto i zaputio se na sprat ka jedinom moguæem mestu za eksponate. Pred kancelarijom ga ja saèekala upla ena direktorka muzeja, koja je mislila da æe je inspektor iz Beograda ne t o ispitivati, ali sve se zavr ilo na formalnom upoznavanju. Koraèali su sva trojica æutk e kroz hodnik, a razbacano prstenje, koje je bilo blizu vrata nije izazvalo veliku pa nju beogradskog inspektora. Samo je zavirio u sobu u kojoj je razbijena vitrina, pog ledao letimièno i nastavio dalje niz hodnik. Zavirivao je u svaku prostoriju sve dok nij e ugledao razbijeno kuæi te alarma, kome se pribli io sa velikim oprezom kao da je bomba. Poèeo je radoznalo da zagleda alarm èiji je najveæi komad bio odmah pored zida, a osta li deliæi rasuti po parketu do polovine sobe velièine tridesetak kvadrata. Nekoliko put a je pogledao smrskano kuæi te alarma iz kleèeæeg polo aja, podigao se, otresao sitne komadiæe sa pantalona i odluèno rekao:

- Za to ste mene zvali? Zar nije sve oèigledno? - Inspektore, ovde ni ta nije oèigledno obratio mu se panèevaèki kolega. - Lopov je izdrobio alarm, uzeo je ta je hteo i zbrisao.

. .Ako bi prvim udarcem uni tio elektroniku. Zamolio bih vas da mi javite.Jedan. In enjer je jedva èekao da napusti muzej.Praksa uvek zezne teoriju. ja æu vas pozvati ako nam ustrebaju neke dodatne informacije. Jednostavno. a da nije uno enjem ifre ili utiranjem.Naprotiv. jer taj alarm ne mo e tako lako da se onesposobi. a direktorka i ostali radnici su se nabili u njenu kancelariju. Postoje dva sluèaja. Kolege su ostale nasamo u ti ini muzeja. Uzeo je listiæ. jer mu je potrebno samo èetiri sekunde da nama u centar po alje poruku. a potom razbijen. da li je moguæe da se udarcem onesposobi slanje poruke. koju je inspektor svesno primenjivao. . da ako bi neki fudbaler utnuo ovakav alarm kopaèkom.prvi se izjasnio in enjer. Evo in enjer æe vam podrobnije objasniti rad alarma. tiho komentari uæi dogaðaj. Krenuli su prema razbacanom prstenju. . .Ima samo biper koji ima ulogu da obavesti radnike da se ne to nedozvoljeno de ava.Tako ka e gospoða kustos. Da je lopov prvim udarcem onesposobio alarm ili da ga je onesposobio na neki drugi naèin.Koliko je eksponata ukradeno? . stavio na blok i zapisao svoje prezime i broj mobilnog. a nije iz nekog razloga poslao.Vidite. polako Hoæete da ka ete.Samo jedan prsten. . ne mogu da je oèitam. pozdravio se i zaputio niz hodnik pribajuæi se uz zid. ali praktièno to nije moguæe izvesti. ali ne znam kako je to u praksi izvodljivo. Da li se ovaj alarm ogla ava nekom sirenom u muzeju? .Da. . Inspektor je iz malenog blokèiæa istrgao list papira. ali ako bi alarm pre iveo prvi udarac sigurno bi uspeo da nam dojavi. ne bi uspeo. Samo sumnjam da je onesposobljen utiranjem . zato smo pozvali vas.Mislite? . kako ne bi nagazio na neki prsten. tako da i ako je alarm zabele io neku promenu.Polako. a Majstoroviæ je zapoèeo konverzaciju: . .Upravo je tu problem. In enjer je strpljivo èekao i jo jednom dobio ansu da potkrepi svoju teoriju.. a da biper i dalje radi? . .Polomljena je sva elektronika koja pamti promene. .Ba tako dodao je inspektor iz Panèeva. ako kojim sluèajem slo ite kockice kako je alarm onesposobljen. da a.Nemam ni ja.Da rezimiramo. a da alarm ne po alje centru informaciju o napadu ispod kuæi ta su senzori i pri prvom udarcu poslao bi poruku.Da li vi i gospodin in enjer imate neku ideju kako je lopov mogao da onesposobi alarm bez utiranja? . Uop te nema neku vrednost. . .obratio se in enjeru. da bi alarm uspeo to vama u centar da javi? . . jer mu nije prija la sprdnja sa njegovim zvanjem.Teoretski je moguæe. . Gospodine in enjeru. jer su se dva tehnièara bavila obradom brav e u prizemlju. alarm je onesposobljen na neki drugi naèin. hvala vam na saradnji. ali vredan. vama izgleda da je ovaj alarm prestao da radi zato to je smrskan. jer smatramo da imate vi e iskustva.Hvala vam na uva avanju.

To nagove tava da je lopov tipovao odreðenu vitrinu. Usledilo je rukovanje i predstavljanje. Kako bi mi pomislili da je alarm pi tao. a nije ovaj pred nama? . da li je prsten mu ki ili enski? . Zamolio sam gospoðu da ga pozove. . Mislim da je onaj èovek to je pristigao autor izlo be. k ao neizostavni deo posla. izraðen od srebra. Za razne formal nosti u komunikaciji sa ljudima.Meni deluje da je lopov divljak.Znam ja.Eh. a ovo ostalo prstenje je varka. . ali pr i rukovanju i predstavljanju to jo uvek nije uspeo.Kada muzej otkupljuje onda nema.Tako je. To je pobacano da bi nas zbunilo. Da li imate fotografiju ili neki crte ? . Èak je ovaj na podu u boljem stanju od tog to je ukraden. Na glavi je urezana stilozovana arabeska u nielo tehnici. Deluje kao aljkav profesionalac. a vitrina koju je razbio u susednoj. Zakaèio o futer i ispalo mu iz ruke ili ta veæ Su tina je da je naruèen samo jedan prsten. sve to je vezano za pravoslavlje na zapadu vredi. ali me vi e buni èinjenica da je alarm u jednoj sobi. . koji je naruèen od strane profesionalnog vercera . a zavr avaju se stepenice. najednom vredi.Ne znam. Postoji moguænost da ih je radio i isti majstor.Da. jer je shvatila da su za vitrine potrebni kljuèevi. koji mu je i posle trideset godina posla mrsko padao.Da. . totalno zbunjujuæe. Pronaæiæe na i tehnièari ne to. Da li mo ete da mi malo pojasnite u èemu se razlikuju ovaj prsten i onaj to je ukraden. . ali postoji jedan veoma slièan koji je izlo en. verovatno je negde na onoj traci to je lepio staklo ostavio neki otisak.Nadamo se.Ako mo ete da nam malo pribli ite o kakvom se prstenu radi.. videla je da se uzalud vratila. a on po urio i prstenje mu nekako ispalo. Krenuli su svi zajedno ka sobama gde su izlo eni eksponati. . sem malo u ari. a koliko èujem nije ukraden. ka da se pojavila na vratima. Isti period je u pitanju i isti lokalitet. zbog èega je ovo prstenje po hodniku? . to je ovaj sa poltronskim osmehom prihvatio.Da li imate ideju za to je lopov ukrao onaj prsten. livenjem. na alost ne. jer su autor u inspektor bi li u èuèeæem polo aju pored rasutog prstenja. Direktora se posle dva koraka okrenula. No videæemo ta ka u otisci i ostali tragovi.A ta je nielo? . Obratio se autoru izlo be: .Verujte ni ta su tinski.Zanimljivo ka ite mi samo jo jednu stvar. da znate ta mene buni? . a takav ne postoji. da vidim. ali kada se pro vercuje na zapad. Ako nije imao rukavice. ta mislite. . Krenuli su ka mestu gde poèinje hodnik. Nanosila se na gravure kako bi pojaèala linije. istrenirao je sebe da pristupa mehanièki i uètivo. Meðutim.Da. . . ko bi ga znao .Stvarno ne bih da dajem neke pau alne ocene.Ne.Ovo razbacano prstenje? . Majstoroviæ je pohvalio koleginu anga ovanost. ali ta dva prstena se veoma malo razlikuju. .To vam je materija koja ima jako crnu boju.Dobro. .Psten je iz petnaestog veka. jer su tamo stajali direktorka i autor izlo be. .

. osvrnuo se oko sebe i na platou sa desne strane ugledao stolove koji su nedvosmisleno ukazivali da je na ao ono to tra i. a potom smireno odgovorila: . ali je odustao.Mu ki.Sunce. ali ne toliko kao piæe. belom ko uljom i crnim prslukom. Pro ao je pored picerije. koju ne naplaæujemo. a drugom zagl avljenom o poveæi novèanik koji je virio iz d epa od prsluka. Nije imao ohrabrujuæi odgovor. Nije ga puno zanimalo ta nude. .U trajku smo i samo slu imo kafu. ispred koje je bio meni kredom ispisan na tabli. jer vi e neæe imati gde da piju prafu kafu. i ugnezdila se u tok spremna da mu donese kafu ili priðe novom gostu. Kada su ga uverili da ide sve po planu. nisam vas ba najbolje razumeo . Ne mogu da vam donesem vinjak i kiselu vodu.Na e preduzeæe je kupio neki biznismen. Kada je iza ao iz muzeja. Hteo je da se na ali sa pitanjem. Ako smem da primetim. ovo prstenje po podu ima neki èudan sjaj. a prilièi eni koja je zagazila u pedesetu. vinjaèe i kiselu vodu. ne bih rekao da je zbog toga.Kako to mislite? . Nije iskljuèio moguænost i da je prsten veæ u neèijim drugim rukama.Da. Iznad njega se nadvila lipa . pri la je i po elela dobar dan. . hoæemo nekako graðanima da skrenemo pa nju da nas podr e. jer mu se uèinilo da je prikupio dovoljno podataka. koja je besplatna. koja je zavr ila proces formiranja listova i usmerila svu energiju na stvaranje cv eta. jer se radilo o njenom radnom mestu. sa kog je odavno nestala farba. veæ razlog da se skloni iz ti ine muzeja koja mu nije dozvoljavala da trezveno razmi l ja.Gledao sam ih ja puno puta i po suncu.Izvinite. U velikom prizemnom holu je pri ao tehnièarima i poèeo da se raspituj e o otiscima. samo znam da se nikada nisu tako sjaili. oslonjena na tok.Ne slu imo ni ta sem kafe. malo sam umoran. a kada je odmakao stolicu koja je bila tik do parka. a nama nudi socijalni program. jer je znao da æe prsten koliko sutra otiæi u neku drugu ruk u. koja je sa anjcorom u ruci. hodom koji odmar a telo. Rekao im je u nekoj. Za to ste u trajku? Konobarica je jednim poluokretom pokazala ankerici da spremi jednu kafu. da li se radi o kont roverznom biznismenu. Majstoroviæ se pozdravio i krenuo ka stepeni tu. Konobarica ga je pratila pogledom dok se neækao u izboru stolova. Dodao im je da æe piti kafu u nekoj obli njoj kafani i uputio se ka izlazu. urilo mu se sa istragom. a tvrdo je bio ubeðen da bi svako kalemljenje nepotrebnih sitni ca ometalo istragu. koji sada hoæe od ove kafane da napravi apoteku i parfimeriju. . jer nije tako dobro poznavao Panèevo da bi mogao da precizira u kojoj æe kafani biti. Kelnerica se ud aljila od stola korakom kakvim je i do la. Piæe samo one buækuri e dva ili tri u jedan. Kafu. Eto. ako u meðuvremenu pristigne. da onda kafu i obiènu vodu.Ne umem da objasnim. zato je samo uzastopnim klimanjem glave dao do znanja da razume situaciju.. Znao je samo da mu je potrebna kafa. . naredio im je da odmah uzmu otiske sa selotejp trake kojom je zalepljeno staklo vitrine i uporede sa tim na vratima . jer je odmah ispod p icerije ugledao konabaricu sa tamnoplavom suknjom. krenula je ka njemu.Dobar dan. kako . . Sa anjcerom u jednoj ruci. . pra tila de avanja ispred kafane.

koja æe sa nama na tren pode- .bi opravdala svoj plemeniti naziv. jer pored debelog hlada. svi od lipe oèekujemo i mirisan cvet. sa koga æe povremeno na sto pasti umorna pèela.

a tra enje motiva za kraðu ba tog prstena je ostavio za kasnije. neko æe se zgroziti. Kada je Majstoroviæ video na monitoru ime. ali ne i njega. Ostalo mu je samo da od istra nog sud ije dobije nalog za pretres stana. ako je lopov tvrd orah. kako bi to manje kart onsko naselje brujalo o dolasku nekih ljudi. ovog puta najvi e to je alarm pokrivao samo ulazna vrata. Lopov mu je delovao kao sirovina. jer se sudije nikada ni su usprotivile njegovom zahtevu. a Majst oroviæ i njegov kolega su pored puta glumili taksiste bez taksi obele ja. uspela je samo da locira u kojoj kuæici ivi Ekrem. Ako pak padne u piæe. zahvalio se i utonuo u re avanje srebrne nepoznanice sa arama od nileoa. Niko ni ta nije posumnjao. jer se ne radi o zloèinima. Zato je pre ao na preða nje postupke lopova. Poslati nekog drugog vo di riziku da taj propeva ako padne. a na taj naèin bi bili prirodniji i manje upadljivi. jer je veæ sazvao pripreme za akciju.liti pèelinji svet. pa je po ao samo sa dva inspektora. a ne i sporedna. Nasmejao se od muke kada je shvatio da alarm ima jedinu ulogu d a zadaje tremu radniku koji prvi dolazi u muzej. U kartonsko naselje je poslao inspektorku koja se predstavila kao socijalni radnik. kako bi imali neku korist. koja je dirigovana od nekog ko je taèno znao ta eli. Anga ovati drugog da izvede akciju nesum njivo ko ta u nekom obliku. sa tendencijom da predvidi buduæe. a nije hteo da rizikuje. Meðutim. a njih dvojica su èekali izvan naselja. jer ga je tehn ièar pozvao i saop tio da postoji poklapanje otisaka sa brave i trake na staklu. jer je siguran da æe s e ostaviti neki trag. Kom ije su joj rek le da sakuplja sirovine i da dolazi u popodnevnim èasovima. Rizik se svodi na minimum. jer nije lako uvek potrefiti ifru u jutarnjim satima. Ekrem Ljatifi. Nije ga muèio lopov. Znali su da æe se èekanje odu iti pa su se posvetili sebi. Inspektorka je glumila urbanu èobanicu bez ovaca. jer je inspektorka bila ubedljiva. Hap enje je trebalo da bude tiho. a to znaèi da prsten sigurno ko ta vi e od najma lopova ili je nalogodavcu veoma bitan prsten. . Nervirala ga je glupost. Dobio je nagon da malo ovla i usta. te su postavili ahovsku tablu na haubu od kola. a i raspitivala se poimenice za njegovu decu. Zakljuèio je da je velika verovatnoæa da je lopov t vrd orah. to je predstavljalo formu. a nekog æe opomenuti na n jeno rtvovanje za ka ièicu meda. ali nije i mao vremena. Majstoroviæ je procenio da Ekrem nije opasan po okolinu. samo je pre ao rukom preko suvih usta i podigao slu alicu. veæ njegov nalogodavac. koji vodi do naselja. ali to je manji rizik od liènog padanja. Kamera se mo e razmatrati samo kao eksponat u postavci savremene umetnosti. te je sedela ispod bedema sa ljubavnim vikend romanom u ruci. bez trunke kamena . Dobio je kafu. Tako su i uradili. Jedino im je ostalo da naprave Ekremu partizansku zasedu na izlokanom putu. a ni sirenu nije prijatno èuti tako rano. Preða nji postupci o teæenih nikada mu nisu bili od koristi.

Dobar dan. kako ne bi upao u neku rupu i pod teretom so pstvene te ine i kartona polomio vozilo tamo gde je spojeno. Inspektori su ga nekoliko koraka pratili. a kada se Ekrem okrenuo da vidi ko ga prati.Jesam. koji se sastojao od yadnjeg dela bicikla prikaèenim za korpu na dva toèka. Za to pita ? . Kao i uvek bio je marljiv.Ekrem se pojavio na skretanju za kartonsko naselje u kasnim popodnevnim èasovima na trotoèka u. Majstoroviæ je progov orio: . pa je korpa bila polupr azna. . ali danas nije imao sreæe. Si ao je sa bicikla i poèeo da ga gura.Dobar ti dan. .Da li si ti Ekrem Ljatifi? .

.Ekreme. pa je poèeo da nastupa rutinski. .Ja sam inspektor Majstoroviæ.Ko mo e to da potvrdi? .Gde si bio noæas posle devet sati? . Reci bre. Rekao mi da odem nekud dalje.Ako neæe da saraðuje . bezbri no ugnezdio glavu i poèeo prièu ispovednièkim tonom: . ali ja ga nisam poslu ao. kao da je sama bes iz njega progovarala.Radite ta oæete. Hteo bih da ti postavim nekoliko pitanja. mnogo je pametan èovek. Evo. Njegovo lice je poèelo da obliva znoj. da te vidim na televiziji poverovao bih.U mojoj kuæi. dobro ajde ipak me saslu aj. Dajem ti reè pred ovim ljudima da neæe biti nijedan dan u zatvoru. vam ruke vezuj Inspektori su se zgranuli od naglog prelaza sa ispovednièkog na neurotièan ton.Moja deca. Ekrem je istrgao jedan karton iz gomile i stavio ga na rub od korpe. da ne ispa taju zbog tvojih budala tina.Oæu taj prsten to si ukrao i ime tog to ti je naredio da ga ukrade .Dobro. a potom mir no seo i jo mirnije rekao: . Neko je noæas provalio u muzej i ukrao prsten. onda idemo da ti pretresamo kuæu. . . Ekrem je oslonio laktove o butine. Bilo je za oèekivati da æe Ekrem da pukne i da postane navalentan. . .Nisam ja. ko god obije neku bravu u krugu od trie s kilometara. ti si sada obele en èovek. . niti da te hapsimo. objasniæu ti. pogledao Ekrema u oèi i shvatio da se nije puno uzbudio. stezao je pesnice ispred sebe i oblizivao d ebele usne. ta oæe ? . Mi smo prona li tvoje otiske na bravi i u vitrini.Polako. . ta oæe bre ti? .Polako Ekreme.ta oæete onda? . a ja ga nisam poslu ao E. Ni ta vi e. Ka e. Ekreme brate.Ima tu u naselju jedan èièa.Samo polako. ali mu nije puno trebalo da se seti gomile zakletvi i sraèunatih la i dokazanih lopova.Ajde . ali nemoj mene da zeza .Neæu Ekreme niti æu da ih pitam gde si bio sinoæ. Hoæu da ih skloni dok ti pretresamo stan. tebe æe da vataju. nemam ja ta sa vama da razgovaram. Dobro me savetovao. Oæe ? . sad me vatajte.ta te briga za moju decu? Oæe i njih da apsi ? . Èuo je kripanje pri disanju.Gde su ti deca? . Istog trenutka mu je pro lo kroz glavu da prsten neæe naæi u njegovoj kuæi. . Pocepana kragna na ko ulji nije mogla da sakrije talasanje damara na njegovom vratu. kunem ti se mrtvom enom i ivom decom nisam ja Majstoroviæa je za trenutak preseklo nabrajanje mrtvih i ivih. ali je Majs toroviæ pri ao i èuènuo. samo nam predaj prsten i ka i ko te je unajmio da ukrade . to pita ? . tako mi i treba. ne elimo da te vezujemo.Nisam nikad bio u muzeju. .Majstoroviæ je podigao znaèku. polako da nisi sluèajno bio u muzeju u Panèevu. . . tako da je Ekrem bio za glavu vi i od njega.Nikad nisam bio u Panèevu.Ja sam svoje odu io.

pa sam pribegao malom triku. Ne va i vi e moja pogodba.Vodi me! * Dan sam proveo u i èekivanju njegovog odlaska. èoveèe. . a posebno ako èuju da su me zgazila kola ili ubili oni æelavi. tako . tih mesec dana mo e da preraste i u dva meseca. Znao je da æe Ekrem samo gledati kroz staklo od automobila i da æe kolega biti pored njega. Kada uðemo u ovu zgradu stvari se menjaju. Pre li su i Dunav. . koja je neprimetno le ala pokrivena tkaninom.Nemam. ta èekate? Ekrem je ponovo pre ao u fazu savr ene mirnoæe sa ispru enim rukama ispred sebe. Ako se pla i neke osvete zbog cinkarenja. kako ih ne bi èuo i dao jedan nesvakida nji predlog. Od malih nogu nas prati slika. kako pri otvaranju kovèega sa blagom u vek bljesne neka svetlost. koji su ovo dvoje prihvatili samo zbog njegovog autor iteta. Znaju moji deèaci da se snaðu i bez mene. Pozvao ga je po imenu. koja obraduje onog to otvara. poturio led diodu ispod tkanine. Nikada nije pon i avao osumnjièene bespotrebnim stavljanjem lisica.Ne treba.Tako potrudi se da ih negde smesti i lepo im objasni da mora da zavr i neki posao.Dobro Ekreme ima li advokata? . zato je Majstoroviæ probao jo jednom. Probao je ponovo. koji æe ti bez razmi ljanja lupiti mesec dana pritvora. I dalje je gledao neke nepostojeæe pejza e. neæemo da radimo ni ta ishitreno. Sve je to povezivala baterija za sat. .Tu su negde u naselju ako. jer nisam hteo da mi lo e naleganje mikroprekidaèa upropasti foru. . koji æe samo otaljati posao.A. kako ne bi odmah prepoznala o kakvom je prstenu reè. slu aj me dobro. Dobiæe advokata po slu benoj du nosti. ta èekate? Majstoroviæ mu je usli io elju. a mikropre kidaè postavio sa unutra nje strane poklopca. a potom kod istra nog sudije. jer sam namerio u predveèerje Olji da predam poklon.. a njegove oèi nisu reagovale na okolno drveæe i objekte. ali bez stavljanja lisica. Da li si se predomislio? .Nisam ja ni ta ukrao i ne pla im se nikoga. hajde lepo otidi do kuæe i objasni deci da te neæe biti neko vreme. neka gledaju kako apsi milicija. Majstoroviæ je poveo kolege dovoljno daleko od Ekrema. Bli io se trenutak kada neæe biti prostora za opu tenu prièu.Ekreme. Vole njih kom ije.pomerio je biciklo sa puta i povisio ton vodite me. . Hteo sam nekako da joj zavar am èula. a on je i dalje gledao kroz automobile i zgrade. ako. Kupio sam maleni kovèeg. nisam od kamena. koji sam sa unutra nje strane oblo io purpurnom mekanom tkaninom i naravno ubacio prsten. Spremio sam ja njih na sve. Da bih postigao takav efekat rasturio sam privezak koji ima ulogu lampice. Nekoliko puta sam probao funkcionalnost. Ide na policijsko zadr avanje od dva dana. ne brinem se ja za njih . reci mi brate mili. .Ovo je poslednje to æu ti reæi.Ekreme. . pre nego to sam ga zatvorio malenim katanèiæem. jer zna da nema pare da ga anga uje za suðenje. . Neka dobro zapamte kakva je milicija ajde vodite me. Ako budemo tapkali sa istragom. Mi æemo te èekati ovde.

a ne da ostavlja celu noæ ukljuèen kompjuter da bi za sutra imao spreman film. ali ja sam to bez reèi ignorisao. uzeo drvenu èetvrtku uvijenu u ukrasni papir i stavio joj u ruku. Oseæali smo plemeniti metal. ti si neumoran Kao i uvek samo se pravila da joj ne prija ovakva prièi o Evropi.Ozbiljno? . pozvao u sobu. Neko ostavi za kraj koru hleba ili ono to se naðe na tanjiru. koliko je nama stalo do èina elegantnog oslobaðanja blaga. ali sam gle dao njene dugaèke prste kako se poigravaju sa zlatnom icom. koristeæi ka iku kao oslonac. Doðe lepo sa posla. da li joj je jeftinije da pusti tri puta br i internet ili da jo j radi celu noæ jedan blok termoelektrane samo za skidanje filmova. kome ne dopu ta da napuni ka iku. kojom je o bravicu bio okaèen maleni kljuèiæ za katanac. zato kljuè najèe æe vredi samo. a ona na prstu. otvorio sam svoju fioku sa ve om. Kovèe iæ je poprimio oblik veselo otvorenih usta iz èije dubine je dopirala zvezdana svetlost tek nastale zvezde. . Od iduæeg meseca za isti novac dobijamo tri puta br i internet. tako da se njeno lice stacioniralo suprotno od izvora svetl osti. koja su obasjavale lampice iz starih kaset dekova. Zamolio sam je da za muri i kada sam se uverio da je to uèinila. kako smo to bli i? . kljuèiæ osloboðen stega. .Najozbiljnije. Ne veruje ni ona preterano u Evropska obeæanja. ali ovog puta sumnjam da æe moæi da se ruga . ali ona je uvek zavr av ala sa nekom salatom. . jer su se stapale sa ambijentom.Vidi ga mo e li ti da se ne ruga na pomen Evrope? .Dakle. Olja Srbi se napalili da skidaju filmove u visokoj rezoluciji i dr ava je stavila na papir. a potom pagete spretno namotava vilju kom. Nisam mogao da joj vidim ni ta u oèima. Hajde razmisli . a potom povukla za jedan kraj pantljike u vidu ma ne.Sve smo bli i Evropi. biva ponovo zarobljen u njenim prstima spreman da oslobodi ne to vrednije. ali me je ona preduhitrila: . koja je obasjavala srebro neodreðene èistoæe. Volim da je gledam kako odmereno potapa ka iku u sos. Uzvratila je istom radnjom. dok ruèa i malo odmori film je na hard disku. Okrenuo sam svoju aku i poèeo prstima da joj mazim dlan. U tri pokreta poput maðionièarskih. . to podrazumeva i neku vrstu vere kao potpo ra nadi. sve dok nije poprimio toplotu na ih t ela. Prihvatio sam kovèe iæ i odlo io jednim pokretom na krevet. Ustao sam i podizanjem spojenih ruku. èitala sam u novinama.Te ko a.Nije mi prvi put da sam je obradovao pagetama za veèeru.Veæ deset godina se najvi i vrh Alpa izdi e za po jedan centimetar godi nje i nauènike stavlja u rebus. Kroz tananu zavesu probijala se svetlost grada. veæ spada u kategoriju ljudi koja se nada. ja na licu.Reæiæu ti. a pretpostavljam da su nas vodili isti impulsi. a ja sa m je valcerskim polukorakom okrenuo. Ne to je tiho prokomentarisala u vezi sudova na stolu. Na smejala se pre nego to je otvorila oèi. koji je te io da se stopi sa njenom belom ko om. Ne post oji katanac koji ne mo e silom da se otvori. a ovog puta li ila je jednu maslinku mesnatog dela i ko ticu odlo ila na tacnicu. Nije joj trebalo dugo da promeni izraz lica i da mi ne no poklopi aku njenim dlanom. Spremio sam se da prekinem æutanje uvodom za poklon. .Jaoj. dok je preko njenog domalog prsta klizio plemeniti metal. ali znao sam da su tinski odobrava moje stavove.

Nije praktikovala da zivka Borivoja pre dogovorenih susreta. koje su sticajem okolnosti za nju bile zgode. potra ivala dodatne informacije.Ne mogu ni ta mimo saop tenja. Ostalo mu je samo da èeka reakcije. jer je do sada imala samo oru ane pljaèke i razbojni tva. nije problem nalepiæu vest pred emisiju. da li æe se ne to promeniti do srede uveèe.U gu vi sam.Borivoje èoveèe. a u neku ruku i obradovalo. Ranka ovde.Samo minut. .Ne smem. . . . a ja kasnim po sedam dana za ostalim medijima. obeæavam. to je Ranki poèelo da smeta. jer je od emisije koja je na poèetku obilovala istra ivaèkim novinarstvom. . . jer se veza automatski prekida. vidimo se kao po obièaju Mobilni telefon ima mnogo prednosti nad fiksnim. mo e da ugrozi istragu. i dobijala uputs tva do koje granice sme da ide u izve tavanju. napravila emisiju sa policijskim izve tajima. a pri toj vrt oglavici mo da napravi neki pogre an korak.* Policija se turo oglasila povodom pljaèke muzeja. stalno mi obeæava eksluzivu. za koje je imala utisak da je na rod malo oguglao. Nije bila lenja.Reci. a da ne poremeti istragu. . .Borivoje. dobila je samo informaciju da se radi o mu kom srednjov ekovnom prstenu.Biæe. ako ne dobijem neku ekskluzivu. .Izvini. ali najveæa je ta to se ne èuje onaj glupi zvuk kada ti neko zalupi slu alicu. Sve je fino bele ila i kasnije od Borivoja. A. .Ej. o n je ostao pri stavu da ne daje izjave. . Sa Borijevojem se viðala jednom nedeljno u njegovoj kancelariji.Zdravo Borivoje. emisija mi gubi rejting. .Nema od toga ni ta. ali on je odbio bilo ta da komentari e. tako je ef naredio. ali je ovog puta to uèinila. . Meðutim. Saop tenje o pljaèki muzeja veoma ju je zagrejalo. Od upla ene direktorke muzeja u Panèevu. pa je ponovo zvala autora i predoèila mu da zna koji je eksponat u pitanju i zamolila ga da joj ka e koliko vredi prsten. Bor ivoje je sve èe æe bio hladan kao æilibar. Bila je ljuta na sebe. elela je da proprati jednu specifiènu prièu od nastajanja do zavr etka.Trebaju mi dodatne informacije u vezi pljaèke muzeja. gde je na licu me sta gledala ponuðeni materijal. njenog izvora iz policije. koje bi dovele do nekih novih tragova. Borivoje.Aha. . Kontaktirala je autora izlo be. samo neki uvod da imam eksluzivu za narednu emisiju. jer bi objavljivanje imena i detalja naru ilo tok istrage koju je Majstoroviæ sprovodio. ne zezaj me èoveèe. Autor nije znao da novinari imaju specijalne metode. koji je ponekad imao oblik poturenog. . popiæu otkaz. Bio je duboko ubeðen da reèi u cilju istrage mogu da dovedu do neke vrste panike kod nalogodavca. * Ranki je u opisu posla bilo da dva puta dnevno èita policijska saop tenja i filtrira saobraæajne nezgode od drugih vesti.

jer u firmi koja je zadu ena za nadzor muzeja nisu bili raspol . Èarobne fraza. Kada sam u la u zbornicu snimila sam sve kretene i jedne novine. jer me je samo tada video kako buljim u vitrinu. ali velièinu je potrefio kao da je merio moje prstenje. Poèinioci su iskoristili sla bo za tiæen. Gde je ona spremaèica da mi skuva kafu? Val jda æe doæi kasnije. ali na nesreæu samo nekoliko dana nakon otvaranja izlo be. Naime. super je ena i za razgovor. Zbog toga taj prsten ima veoma veliku vrednost na crnom tr i tu. Za sada ne mo emo dati odgovor kakav je alarmni sistem obezbeðivao tako vredan prsten. Taman kada sam pomislila da se malo ohladio od mene. kamerama nepokriven sporedni ulaz u muzej i izvr ili pljaèku. ta je ovo? Strana devet U noæi izmeðu ponedeljka i utorka iz panèevaèkog muzeja ukraden je srednjovekovni prsten. pa mu se ne poznaju rezovi na glavi. * Kada su pokloni u pitanju mislila sam da je Branko operisan sa stilom. Samo æu im se nasme iti. koji je gospodario zapadnim delovima Srbije u drugoj polovini èetrnaestog veka. Muzej Grada Beograda je pozajmio svoju kolekciju panèevaèkom muzeju. prsten je pozajmljen lopovima. Bilo koji pristojan kafiæ je na tolikoj udaljenosti da mi treba cela pauza samo za put do tamo i natrag. ali nemam drugi izbor. Kako mrzim ovu pauzu. kao to su i njihovi vlasnici. Odg ovor smo na li kod strastvenog kolekcionara i velikog poznavaoca srednjovekovnog nakita . Za poèiniocima se intenzivno traga i u cilju istrage ne spominju se nikakva imena koja bi mogla da se dovedu u vezu sa osumnjièenima. a kafu bih morala da pijem etajuæi. podsetio me je na na prvi susret i nedvosmisleno pokazao da sam mu u glavi. koji je bio u sklopu kolekcije nakita Muzeja Grada Beograda. uzeti novine i sesti na dovoljnoj udaljenosti da ih ne èujem.kojima èupaju izjave. ist ièe na sagovornik. MUZEJ OSTAO BEZ PRSTENA. a meni je pr sten sve rekao. za to je ukraden samo jedan prsten i kakav je to prsten. Novinarske reèi pojedinih dnevnih listova postale su toliko je ftine. koje verovatno kru e od jutros. Na sagovorn ik napominje da je ilegalno tr i te nakita procvetalo i da nije iznenaðen to je tipovan sa mo jedan prsten. Dok se za poèiniocima intenzivno traga na a ekipa je tragala za odgovorom. da nisu vredele èak ni izvinjenja. Priznao mi je kako j o uvek pamti na prvi susret i moj zami ljen izraz lica uperen ka vitrini sa prstenjem . koji je za ovu priliku iz razumljivih razloga eleo da ostane anoniman. se toliko odomaæila da æe lju di jednog dana pomisliti da èitaju anonimne novine. Znam da u ovim novinama nema ni ta naroèito i da æu samo isprljati ruke. u kolekcionarskim krugovima veæ odavno kru e prièe. kako Muzej Grada Beograda poseduje jedan prsten koji se dovodi u vezu sa Velikim upanom Niko lom Altomanoviæem. Sve mu karci i samo fudbal i politika. ako bi se kasnije pokazalo da se radi o besmisl ici. Ne znam gde je kupio ovako savr enu kopiju. ali ovim prstenom je pomerio sve domete koje sam mu pripisala. Naime. Nije morao ni da mi ka e. iz izvora koji je eleo da ostane anoniman. Rank a je imala dobru koleginicu u takvim dnevnim novinama.

Slika je zamrljana. Ruke su mi sve bleðe. Skidam ga i ubacujem u zad epak na torbi. Nevidljive va ke kreæu iz babine rupe i kao osvajaèka vojska mile po celom telu. a prsten na mojoj ruci blista olovnim sjajem.o eni za davanje bilo kakvih komentara. olovna. a vilica nepokretnija. Bez reèi izlazim iz . Prst na kome je prsten p oèinje naglo da me svrbi. Crvena traka kao opek otina opkrojila mi je prst. Refleksivno preme tam pogled sa slike iz novina na juèera nji poklon.

Verovatno nije ni primetio da sam skinula prsten.Samo me poljubi. . ovo je tako verna kopija da sam se jednostavno u trenut ku prepala i ceo dan me dr i taj oseæaj. ne.Da li taj èovek ima jo nakita? . Brankovo lice mi se pojavljuje. Ipak æu ga staviti. prilazi mi i prebacuje mi kosu preko ramena. . koji je produkt mojih tripova.Ne.A. Mada. ruke bi da ga zagrle. Usne bi da se pomere i da ga poljube. . .Joj. duboko di em i poku avam da mislim na ne to lepo. Ste e mi ruku na kojoj je prsten i ljubi me u obraz.zagu ljive prostorije da uhvatim sve iji vazduh dok jo mogu. . èekaj da se setim mu ki. ne znam za to se treca . Delimiènu koencidenciju stvari i dogaðaja proglasila sam za brigu. ka u da je pripadao nekom Nikoli. . ali samo trenutno. pa ne znam ni ja. a nisam se setila da pogledam u oglase. . Daj mi broj. Nisi ti glupaèa.gleda me zapanjeno. nije mi hitno ja glupaèa svuda sam tra ila.Kada me ti poljubi . zebnje i straha.Ma hajde ne brini ta pi e u novinama. ti ima na ruci enski. .Jesi li èuo da je ukraden neki srednjovekovni prsten iz muzeja u Panèevu? .Joj.ta sam ja? Znala sam da neæe da mi ka e.Nemam pojma. pod antikvitetima zar ti je hitno? . . Eto.Super.Ima samo prstenje. grabim vazduh i kreæem se ka obli njem drvetu. kada? .Lopovi ne miruju . ali ne mogu protiv svog biæa. ali stiskam zube i grèim ake. . murim. a sada i nekog neobja njivog oseæaja. Znam da na poslu èita novine. Moram jo jednom da ti zahvalim na prstenu. Veèe je veæ odmaklo. . U arenom hladu bora. Èovek pravi kopije. reljefno kao ru in cvet. htela bih da kupim jo neki. to nije za pohvalu.Posetiæemo tog tipa zajedno. veæ æe da mi ponudi usne. pa tek onda da ga pitam. .Nisam upisao broj. . Promaja u hodniku osve ava . a Branko ne pominje prsten. ja sam uvek spokojna. nije b a mali. Dok sam bila ispod bora pitala sam se kako æu pre iveti naredna dva èasa. Izlazim iz zgrade.Preksinoæ. Video je da sam se ponovo usplahirila. Prvo æu da stavim prsten. kupio sam ga od nekog tipa preko oglasa.Da. Kupio sam ga dva dana pre kraðe. glupo je da pravim trzavice zbog mog pla ljivog biæa. ali postoji moguænost da nisu sve novine prenele vest. da htela sam da te pitam od koga si kupio ovu kopiju? Danas sam se prepala kada sam proèitala u novinama. ali kao i uvek deca su me okupirala njihovim budala tinama i zaboravila sam na novostvoren u brigu. ti si moja . Poljupce smo uvek koristili kao sredstvo za prevazila enje povremenih èarki. jo jedan razlog da bude spokojna. pogledaæe u onim oglasima. prokleti mu ki stvore ti si kriv za ovakve oseæaje. da li je mu ki ili enski? .Ne.

svuda se zavlaèi.O.Kad pomenu prsten sinoæ gledam ja Rotaciju . . E. tu je i spremaèi ca.Èekaj. Jedva èekam da otaljam jo ta tri èasa i odem sa Brankom u pozori te. pa ga stalno nosim. Posle je bila u firmi koja je instalirala alarm. ali da vidi samo kako to dobro snime ma. ali nisam ni ta gledala. prvi put èujem. snimila je vrata na koja je u ao lopov. mr. . ta je bilo dalje? . da. ali na kraju je bilo o nekom nestalom prstenu iz muzeja. Neki baja drobio kako su postavili najsa vr eniji alarm. Moj prsten je osamnaest milimetara. ali ipak nije njegov. ali ne znaju kako je lopov uspeo da ga prevari. Ona je enska nemoralna kao buva. mnogo dobra. svi su oni povezani . Bila je prvo u Panèevu. mnogo ti je lep taj prsten. Uvek me privlaèila njena neposrednost i otvorenost u prièi. to mi je poklonio deèko. Treba nam malo dinamike. Na kraju ga je pitala kako mo e da tvrdi da nije njegov kada je iz nepoznatog otkupa. sinoæ nije bilo ni ta naroèito. Njega je ispreskakala struèno. pa ste posle pisali ocene po seæanju . . A.Da zna . mnogo ti bolje stoji uz onaj zeleni komplet. da èitala sam ne to u novinama o tome. proneveri. da. Ajde ti meni reci kakav je to mu karac koji nosi prsten od sedamnaest milimetara? . Ma u pravu je ona enska. a nije siguran da je enski. . a on sve ne to okruglo pa na æo e. .Stvarno? . Ej.Æuti neponovilo se. od skoro je poèelo. neki dr. Nekako mi je drag. tako su i nama ukrali dnevnike i kompjuter. . Posle je oti la u Beograd. Pitala je neke ljude to se time bave i oni lepo ka u da je to Nikola spremio za svoju izabranicu. hvala. prd. Nikakav! Merila sam sinoæ.Uuu. jebem li ga ta je. Kada mi se po alila na mu a alkoholièara shvatila sam da odudara od drugih.Ma to mora da vidi e.Ne. nije to ni ta. Svaka joj èast.Uuu. . ali nije stigao da joj da.Olja. O. nego kad je repriza te emisije ? * . taman da ubijem vreme. . Pa da. Zamisli pitala ga da li je taj prsten pripadao Nikoli Altomanoviæu. .Ne zna za tu emisiju? . slabo ti ja gledam televiziju. moja Olja gde mi ivimo . ali je glavni za tu izlo bu. Zamisli èovek ne zna da li je prsten enski ili mu ki.Da.Ma da. vidi oslepeo Velikog upana. pljaèki. Bila je kod nekog tipa. Tu ima da vidi raznih zloèina. Ej. Usedeli smo se.Da. i onaj Lazar nije bio cveæk a. Taj dan sam se neækala ta da stavim i odluèila sam se za onu æilibarsku ogrlicu i ovaj prsten.Ponovo èevrtak i ova glupa pauza.Eh. nisu tu èista posla. Raskrinkala je onu ljunkarsku mafiju.Ja ne znam stvarno nisam o tome razmi ljala .Znala sam ja da je on divan. to ono u Panèevu? . oslepljivanje je bilo normalno za to vreme.ta ti je to? .Ja æu da ti ka em. eno ka e da je prsten sedamnaest milimetara u preèniku. jer ga je Car Lazar oslepeo. kao da gleda mali detektivski film. a mi mu se tu klanjamo ona æe enska sve da razotkrije.

Semafor je nekoliko puta promenio situaciju na ulici. Ko je taj èovek to je poku ao da joj stavi ruku na rame? Uporno joj ne to obja njava. ene. Ona poèinje da mu dr i neko predavanje. . Da nemam preèa posla. ne elim d a te vi e nikada vidim. . Prilazim semaforu i èekam zeleno.Ovo nije parkiranje. . kao da joj ne to obja njava.Kako je svet mali.Da.Bez obzira. . idemo mi. urimo drago mi je to smo se sreli. Ah. Ma neæu ni da idem tamo. Ako prolazi ovuda za vreme velikog odmora.Malo sam okasnio . Neko nedefinisano èulo me vodi do ugla trafike. a da li æe da ga èuje to nije bitno. Ne elim da èekam njegovu reakciju. odluèujem se da prièekam semafor. a Olja poèinje d a mi se sme ka i dodaje. Prelazim ulicu i upuæujem se ka njima. Videli su me. Vi e se ne skrivam. to je s iguran znak da je veoma ljuta.Nema parkiranja na trotoaru. . . mo emo da se isprièamo . ali tu je kolski policajac da osujeti akciju . a ona gleda u beton. negde æete naæi mesto za parkiranje. Do semafora ne progovaramo nijednu reè. Ne mogu da joj vidim izraz lica. spazio sam njegovu ruku na njenom ramenu. Situa cija se menja i preko ulice.Upoznali smo se davno. ona mi se deca ceo dan penju na glavu. veæ taèno znam ko je on. Semafor menja stanje. ali vidim kako mlatara rukama. Ponovo u meni radi balkanski sindr om. Gorane. Moram da saznam ko je taj èovek. Mo da sam kidnaper i zadr avanj em na trotoaru vrebam povoljnu priliku. sumnjam ne dolazim èesto u centar. Èoveku ne vidim lice.ta sada hoæe ovaj usrani kolski policajac? . Napokon vidim lice tog èoveka. a ovo je moj momak Branko. pitao bih te od kojih travki vam prave èaj u stanici. ne mogu da gledam onog majmuna u unif ormi. a i mi se okreæemo.Ma jesam.Samo pet minuta. ali kada podboèi desnu ruku na kuk.Ni to nije dozvoljeno. izbegavam rukovanje i brzo dodajem: . Ipak moram ispred kole.Ovo je moj biv i kom ija Goran. veæ privremeno zaustavljanje.De si ti do sada? . Èekam enu da izaðe iz kole. Ajde javi se ah. Ona predaje ovde . Ne samo da mi je poznat.Ne to si ljuta. Dolazim na raskrsnicu i bez sumnje vidim je ispred kolskog dvori ta. i æutke ruku pod ruku nastavljamo ka semaforu. Spremam se da joj mahnem. te ste se tako kolektivno postali revnosni. a automobili poèinju da se kreæu ulicom i presecaju mi vidik. Tako je efe. ali to ne menja situaciju. Po to danas dozivanje nije u modi. jer su oni obuzeti njihovom prièom. . imam deset minuta fore za plaæanje od kada me registruje. neka ona doðe ovde. Ono za veliki odmor je delovalo kao uètivo reèeno. Opkru ite oko ovog bloka zgrada. . On se urno okreæe i kreæe niz ulicu. evo ga jedno mesto. Nema veze. da bilo je davno . U jednom trenutku èistog vidika.Hah. Dobro je da sam u jednom komadu. Ej. èak mu se unosi u lice. koju je ona velikom brzinom sk inula. samo im je bitno da telefon ima lepu masku. Prekinuli su razgovor. Pozdrav ljudi. ali uviðam da ona stoji sa nekim èovekom i gleda u beton. ali ovde se plaæa. Morate da se sklonite odatle.

njegovo lice ili patike. ali ta ako krene da me èek a ovako svaki dan? Kazaæu Branku. stisnutih aka. . Kako nije shvatio da smo juèe zavr ili za sva vremena? Okrenuæu se polako dobro je. samo se sme kam i stavljam joj jednu ruku u d ep od farmerki. Deset minuta je neosetno skliznulo u malo vi e. idi do prvog kioska kupi vodu i polij se malo po glavi. . Proæiæu pored njega. Po li smo u pozori te. Sada sam ga eskivirala. Uskoro smo nervozni korak zamenili veselim i nismo primeæivali kako pored nas promièu parkirani automobili i saobraæajni znaci.Najlak e je reæi da nisam normalan. . Brz je kao lopov.E. Samo bi povremeno osetili prsten na njenoj ruci. Vreme je lepo. Povremeno vidim njegove pra njave i dotrajale patike.Oæe ti meni da da tri minuta za razgovor? .ta hoæe ? . on je deklarisani lopov. Okreæem se i gledam koliko ima ðaka oko nas.Deca su za sve kriva. zar ne? . Gde si mislila da sednemo? . Jaoj. . a oljenje po dupetu je imalo kratkotrajan uèinak.Skloni se od vrata. da. Onaj etajuæi majmun je napisao prijavu. Gorane. Krenuli smo nervoznim korakom. kada bi kroèili sa trotoara na neku ulicu. . Niko ne ide na ovu stranu. Prstima je a oljim po dupetu.. . ta kao. okrenuæu se i izaæi na sporedni izlaz.Zar nismo po li u kafiæ? Hoæu da razgovaramo. . ne mogu da ivim normalno od budala tina.Ti nisi normalan èim se uzda u njega. Nadam se da me nije video.Da . jer æe ispasti da sam mu ne to radila iza leða sa biv im . ko nije normalan. .Æao. a to nije dobro. hajde da se manemo gluposti. a trebao je da èeka deset minuta.Ima pravo.Na poèetku ove ulice postoji neki kafiæ. Oæe ? . . idu neka deca.Nismo nisam stigao da ti ka em da te jo uvek volim.Tako je mladiæu moj Zujanje motora smenio je um ulice.ta je ovo? Za to nisi platio parkiranje? Ti nisi normalan . sada je prilika.Predstava poèinje za sat vremena. jer seks u najavi uvek podi e raspolo enje. Onda æe shvatiti da nismo drugovi.Neæu. Izlazi iz kola. Kako ne shvata da smo juèe zavr ili sa prièom? .Ej. Svaki dan imam trzavice. Vidi ti . Branko. Ne zna se u ta je gore gledati. pa neka to rasprave kao mu karci. Koraèamo æutke. . glupo bi bilo da ne . koji se polako stopio sa umom na ih usana.Ej. da li si razmi ljala da promeni posao? . .ta ti je? . * Da li je moguæe da je to Goran? On je.Hajdemo da popijemo piæe i da poprièamo kao ljudi. a mi imamo kartu za parkiranje na ovom mestu za èitav dan. samo mi jo to treba.A. Sa deset metara vidim beli dugaèak papir zadenut za brisaè. Eto. dobra ideja. ne prati me. izbegavam njegov pogled i gledam u moje korake. ja neæu da razgovaramo.

kao i mnogi drugi ljudi.Razmisli otkud ti prsten i ko je mogao da zezne profi alarm. jer sam u blizini kole. Jasno mi je da su u Goranu proradila ona najni a oseæanja. Noæu sam se b udila. . koji je postao vidljiv usled svetlosti me seèine i lampiona.Izvoli . veæ mi te bilo pomalo ao. Nisam ni glumila stanje. ali ja sam spreman da poènem novi ivot. shvatila sam da moje celokupno stanje nije daleko od onog to sam glumila. koja mnogi me aju sa oseæanjima ljubavi. Osim toga ja sam u èvrstoj vezi i nemam nameru da pravim neke izlete. . ali kada sam ujutru ustala. onda nisu samo povr ni poznanici. Vidim ti u oèima da jo oseæa ne to prema meni . Mr tila sam se na svaki pokret u krevetu i glumila neku malaksalost. Lopovska reè vredi kao papirnati naprstak. Ako sam bila juèe uljudna i razgovara sa tobom. sve br e idem. Kako on uop te zna ta je Branko radio u Nemaèkoj. Sreli su se na urci gde nije bilo riba i utonuli u raz govor. A. dokle ide tvoja ljubomora hajde da se rastanemo kao ljudi mo da se nekada susretnemo i jedno drugom u prolazu se izjadamo kako nam deca imaju boginje ili zau ke.Vidim ima lep prsten. ti meni? . to sam dalje od kole. Ako on zna za njegovu praksu u Nemaèkoj. a ja sam ivela sa Goranom. to ne znaèi da gajim bog zna kakve oseæaje prema tebi. ali pred svaku raskrsnicu mi zastaje dah od pomisli da mo e da se pojavi iza æo ka. Mo da su se tamo i upoznali.Znam da si ljuta na mene zbog mog pro log ivota. sve je to za ljude. Shvata ? . Ali kako je mogao takav lopo v da ima miran san i bezbri an izraz lica? Taj lopov sada ka e da je moj deèko lopov. Nemam vi e ni ta da ti ka em. to ja znam da je lopov zato to sam otkrila na jedan surov naèin. samo sam ga slagala za uzrok takvog stanja.. jer sam znala gde si proveo esnaest meseci. Krenula sam niz ulicu gonjena eljom da to pre odem od njega. Prosto je nemoguæe da su se tada upo znali. Ne znam kakav mi je izraz lica. Veèe i noæ smo proveli bez dodira. Odu io sam dru tvu ta sam imao. Mo da Branko nema pojma da je on lopov.Pitaj ga ta je radio u Nemaèkoj i odakle se znamo? . Ovaj je relativno skoro pao. Konaèno dolazim do prometne ulice i uspevam istog trenutka da zaustavim taksi. Popreène ulièice brzo prolaze pore d mene. Ne mogu da procenim kojom se brzinom kreæem. Jednom lopov . ali oèigledno je da miran san nije nikaka v indikator nevinosti. ali vidim kako mi se grudi tresu od o trine pokreta. pravila sam se da imam neke enske probleme. ali znam da sam se barem tri p uta manièno okrenula kako bih proverila da li me prati. koje su se stapale u tankoj zavesi i tako pome ane padale na njegovo lic e. a reko e na ulici da su se davno upoznali.zauvek lopov. Bude li me jo pratio zvaæu policiju .Govno jedno ljubomorno. Branko je tada bio na praksi. a usporavala me elja za to prirodnijim izgledom. To je samo deo pitanja i odgovora koji su mi ujutru isplivali zajedno sa podoènjac .Sada si u vezi si sa profesionalnim lopovom.Jaoj Gorane. odgovara opisu onom to je ukraden iz muzeja. kada nema dodirnih taèaka sa elektrotehnièkim fakultetom. ali ovo to ti sada radi . nema vi e èinova.Kraj. Slièan izraz sam videla nekoliko puta i na Goranovom licu. potire èinjenica da si ti lopov.Slu aj me budalo to to oseæam prema tebi. sada sam slobodan èovek. spu ta se zavesa. ali mi nije jasno otkud moj momak poznaje lopova ? Ba sam glupaèa. a njegovo lice je imalo bezbri an izraz.

ali .ima.

da nije imala u vidu kako postoje ljudi koji nikada ne odmaraju. ne bi to ona obeæala. Da nije ovog prstena. sa obeæanjem da æe se na jes en pojaviti sa razre enjem raznih misterija pa i pljaèke muzeja. Verovatno se èovek upla io od ove frke i ne javlja se na telefon. nema moj broj i ne zna gde ivim. Mobilni pretplatnik je bio nedostupan od podne do predveèe. M ajstoroviæu je ta informacija bila dovoljna da potkrepi svoju teoriju o naruèenoj pljaèki i dodala mu zraèak nade da Ekrem nije svom nalogodavcu uspeo da preda prsten. ali ovog put a ne zbog odsustva viza. a valjda æe ohladiti onu glupu glavinu do septembra. tako æe i da se slomi . jer je to prosto nemoguæe. dobio informaciju da je Ekrem iskoristio svoje pravo na jedan besplatan poziv iz zatvorske sobe. samo je odgovarao sa narodnom izrekom kako je napravljeno.Ne pu im. Jadan èovek. Sastao se sa Ekremom u sobi koja je namenjena za susret osumnjièenih sa advokatima . ali usled turo sti informacije znao je samo da je Ekrem uspostavio kontakt sa Austrijom i ni ta vi e.bilo je dovoljno da potra im onaj broj telefona u oglasima dok je on obavljao juta rnje sreðivanje u toaletu. . jer oni èesto znaju da predstavljaju smetnju u dogovorim a. Naravno. Po to je i Ranka voditelj. ali je oèigledno da je oglas dat pre kraðe prstena. * Poèela je sezona odmora. . Kraj je kolske godine. svoju emisiju je privremeno raspustila. Valjda æe se sve ovo sti ati i èovek æe se oglasiti ponovo. koja je podrazumevala pogodbu izmeðu o teæen e strane i one koja èini tetu. koje su radnu knji i cu dobile u demokratiji. Ba èudno za nekog ko eli ne to da proda. To je mnogo naivno. morao je da prekine posao zbog ne kog neotesanca. tro kare svoj po teno zaraðen novac na pla ama irom sveta. a i otkud Branku novac za toliko skup prsten ? Neæu da zamaram glavu time. jer su Srbi ove godine zaobi li grad teatar i kao nekada okupirali bugarsko primorje. ali stvar se nije promenila. Voditelji raznih kontakt emisija se odmaraju od estradnih zvezda. Ovog leta svi se odmaraju pa i glumci. koje rastereæene od stresa to ne moraju pravo sa aero droma u studio. Majstoroviæ je od cinkare u Centralnom zatvoru. mislila bih da se znaju povr no. dok policija ne krene da èe lja. Jedino ako je planirao pljaèku i oglas dao smi ljeno za tu priliku da ga nekom uvali. to me veoma zanima. Znam da Branko nema nikakve veze sa prstenom i ova me novinarska maskarada vi e ne zanima. a Branko ne sme da mi prizna da je kup io ukraden prsten. Bilo koje dovoðenje njega i Gorana u vezu bilo bi za mene kontraproduktivno. Majstoroviæ je pripadao staroj inspektorskoj koli i na prigovore mlaðih kolega. Ne znam za to se taj èovek ne javlja. ali naravno bez advokata. sve u cilju smanjenja potencijalne tete. veæ posrnule plate ne moæi.Zapali cigaretu Ekreme. . to iskljuèuje svaku vezu mu zeja i mog prstena. a iskreno se nadam da me ona budala vi e neæe maltretirati. ali ne znam kakve veze ima sa Goranom. Nazvala sam i danas. Ponovo je pribegao oprobanoj policijskoj metodi. kao to je i on verovatno pri susretu pomislio za nas dvoje .

Dobro Ekreme .Ne uzimam ni ta iz pandurskog d epa. ne zezaj mene . .Ih Ekreme..

znam ja svoja prava. naslonio ju je na unutra nju stranu konzerve od mesnog nareska i zavukao ruku u sako.Mo e bako. Ja samo elim da ovo to pre zavr imo kako ti ne bi bila deca na ulici. mislila je da vi e nikada neæe kroèiti nogom tamo. ja bih da prijavim kraðu.Polako bli i se mesec dana tvog boravka ovde. . Oæe jo ne to da me pita ? Majstoroviæ je klimnuo glavom i pru io mu ruku. Majstoroviæ je lagano otresao puor sa cigarete. Dr ite me ovde. . Mo e sutra da izaðe odavde ili da ostane jo e mesec dana. . Reæiæu ti ono to me je savetovao advokat da ti ka em.Dobar dan sine. jer je izgubila iz vida moguænost da to mo e da bude i svojevoljno. . Na tebi je da odluèi .Ne brini ti za moju decu. ali muka je naterala da se po drugi put naðe u zgradi u poslednjih mesec dana. Kada je u la de urni inspektor je uzdahnuo i prevrnuo oèima. Mo e da misli o miliciji ta hoæe . a nemate nikakve dokaze. . .Ja bih ponovo da prijavim onu kraðu. ti mi reci. .ta oæete od mene? . I mi Cigani imamo svoja prava. Da li si imao neki brak pre ovog. Ne znam da pi em. koje je pre savio tako da se pred Ekremom pojavio beli papir. Duplo ste mi namestili. . da zato se potpisuje prstima. Svi smo videli tvoje otiske. ali ja ne sme tam dokaze.Namestili ste mi zato to sam Ciganin i Albanac. kao i neke druge sitnice.ta misli ? . oteo mu se uzdah. prosto je nelogièno da si se prvi put o enio u tridesetoj. .Inspektore. kada krene da zavlaèi nos tamo gde mu nije mesto: Iskoristiæu svoje zakonsko pravo da ne odgovorim na to pitanje. ali Stana se pravila da to ne vidi.Nemoj tako Ekreme.Mnogo si zadrt èovek. a potom reèi: .ne zna kako se zove predsednik? Nema veze.Rekao sam ti da nisam ni ta ukrao.sablasnu ti inu poèelo je da remeti Ekremovo ubrzano disanje sa povremenom kripom koja je dopirala iz pluæa . ja nisam pismen ali dobro pamtim. * Od kako je Stani MUP izdao trajnu liènu kartu.Izvoli napi i . . Pogledao je u sako kao da ne z na ta ima unutra i bez naglih pokreta prvo izvadio hemijsku.Nije to. Hoæu da pi em predsedniku. . .Dobro Ekreme reci mi samo jo ne to. Ekrem nije pomerio ruke sa stola. Poèni sa.Da. Sedite na klupu i kada izaðe ena iz one kancelarije vi onda uðite. ali mi to ne radimo. potom blokèe. .. dragi predsednièe .Izvoli baba. jedan je predsednik. Sklanjala se od te zgrade kao od urokljivih pogleda. Ja znam za svoja prava. Dok je Majstoroviæ skupljao rekvizite sa stola. . Slu aj me dobro Ekreme ovaj razgovor nije dozvoljen.Ne znam. Stana se zahvalila i strpljivo èekala. Hoæu prsten i ime tog to te je unajmio da ukrade .

Evo ovako. . komunizam. Uhvatila je prstima s motuljak obavijen novinom i bez oklevanja pru ila inspektoru.Je l Biograda na moru baba? . Onomad doðo e neki ljudi i poèe e da kopaju. . a oni mene otera e kao ugavo pakèe. ne bi li se negde sklonio do tre njenja. Fina neka deca bila. . Ostaviti kom iji kljuèeve od stana. Ja im priðoh onako ljudski da se pitamo. jer je cela policijska stanica u Kraljevu preprièavala prvi Stanin dol azak.Ne brini baba sve æemo ih pohvatati.To ti je sinko da ne nazebe kad krene gore u planinu.Radimo na tome baba. . oti ao je kod podreðenog sa reèima da mu skine babu sa grbaèe kako zna i ume. ali i ti mi ba ne veruje . koje je dobilo veliku potporu u dru tvu. kuvala sam im èorbu od peèuraka svaki dan. veæ da uèini sve to je u njegovoj moæi kako se ne bi ona povratila. ti mene ne shvata za ozbiljno. U komunizmu su postojali lj udi koji su bili plaæeni za cinkarenje ili su pak neki pribegavali honorarnom radu i t aèno su znali ta je njihova interesna sfera. ali je opstalo uh oðenje i cinkarenje. ali je ustao da isprati Stanu. obavezno volontiraju i ele da ostanu anonimne za buduæa pokoljenja. Èim je pru ila. Podreðeni je znao o èemu se radi. Goli Otok i ogranièavanja sloboda. * Kada se pomene reè. Inspektor je ostao bez teksta.Sine ima li ti kakvog efa ovde. . . De urni inspektor je rekao babi da ide po efa. a èega se pla i dana nje dru tvo i ta èuva pokazaæe vreme.. Danas cinkare shodno interesovanjima.Pretpostavljam da su vadili ponude i nakit iz grobova.Dok se vi nakanite oni æe da stignu do Biograda. barem bi probali da ga probudite.Ne veruju mi da mafija i pljaèkaju grèke grobnice.Ma verujem baba Stana je zavrtela glavom i otvorila svoju pletenu torbicu. cinkarenja. Komunisti su sistem cinkarenja opravdavali èuvanjem poretka od imperijalistièke moæi. ustala je i krenula ka vratima. Umesto kod efa. jer da nije toga on bi se upi ao u ulazu.Koliko ja vidim samo lopovi rade.Jeste. Opi i mi malo ta si videla.Ne verujem ti ni ja. da se veæ isplatio ulo en novac u interfon i automatsku bravu. ali retko kome se pojavi slika o razvijenoj kolektivnoj svesti i brizi o ljudima. same o dreðuju oblasti. Povi e Rankovog groba ima Grèko groblje. . . Ako biste zatekli upi anog pijanca kako le i ispred va eg ulaza.U èemu je problem baba? . U ao je u kancelariju i o tro pogledao Stanu. prekopa e i one od pre Hrista. da vam zaliva cveæe dok ste na odmoru je bila redovna i normalna pojava. odmah se u ljudskim glavama stvori slika koja podseæa na period uhoðenja. Nestankom komunizma. ne zbog reda i nje nih godina. a danas opstaju samo kaktusi ili mu katle. a danas bi ga preskoèili i prokomentarisali u sebi. Sutradan sam se prikrala u èestar i sve sam videla ta su radili . atrofirala je kolektivna svest i oseæaj za op te dobro. koje se prepu taju milosti ljudi koji poseæuju zajednièke prostorije u zgradi. Jedino se zna da se takav sis- . Pre neku godinu su dolazili iz muzeja i kopali celo leto. .

I ao sam do Panèeva.Optereæuje me tvoja nervoza. koji je spojen sa kamerom u pijunci. U toj vo nji Branko mi se pribli io iza leða i u povoljnom trenutku me je odgurnuo tako da sam umesto patka uhvatila ru u. ali se sve zavr avalo sa pomalo ciniènim osmehom. . jer je iz suda. On meni uop te ne prijavljuje gde ide.Ma. . nalivam lonèe i sedam za sto. Do skoro sam ga prekorevala zbog toga . zavalio se u fotelju i poèeo da prevræe kanale. Na e misli se nezavisno presabiraju. Sa ovim izve tajem mo e da podigne pismo u va oj po ti posle èetiri. potpi ite ovde. Pred sobom vidim èlanak iz nekih enskih novina.Pametno. ali sam se u trenutku setila da postoje i saobraæajni prekr aji.Suda? Ja to onda ne mogu da primim. . moram kod sudije za prekr aje. Znam da vozi kao ludak. Po to me takav osmeh nervirao. neka on mene vidi da ga gledam. sa naslovom Pritajeni Balkanac? . .Za Branka. Do ao je iz po te pomalo uznemiren. Po tar se nestrpljivo hladi nekim pismom.Na kom su te putu to ukebali? . ali prvi put do ivljavam ovakav odnos prema meni.Svoje ili njegovo ime? . da smirim nervozu. Bez reèi odlazim u kuhinju. . prest ala sam i da mu sugeri em. Malo je falilo da se srozam pored vrata. Ja sam vi e za one tradicionalne pijunke. nemam ja sise kao to sam imala sa dvadeset godina. . . Ne bi me ni ta iznenadilo. a nisam hteo panduru da platim kaznu i potpi em zapisnik. Neko zvoni. koji imaju potporu u prepisanim zakonima nekog nedokazano naprednijeg dru tva. veæ to to mi nije prijavio da je ne to skrivi o. ima neki problem? . ja sam postojala nervoznija. Mi ivimo zajedno i moramo da prièamo o problemima. Ta ru a je bila karta za besplatnu ljubavnu vo nju.Idi stavi kafu. Vraæam se za kafu.malo se razvedrio. Kako mi je ao to se nisam setila da stavim jako crven karmin da pojaèam osmeh. . .Va e ime i obavezno mu dajte. Prijatno. . Uzeo je iz fri idera pivo bez èa e. On je klimnuo glavom i rekao da je ba tamo krenuo. Gde je to on i ao pa j e prekoraèio brzinu? Nemoguæe da je negde u lokalu. to je dan vi e odmicao.Nisam hteo time da te optereæujem. . ali ovo je Branko postavio pre nego to sam ja do la. Nije mi prvi put da mu vidim ovakvo lice.Branko. Ukljuèujem televizor i prebacujem na kanal. koju nam serviram sa sme kom.To nije razlog da ne podeli problem sa mnom. I ao na Novi Beograd da postavi alarm. Nervozu mi nije pravio taj potencijalni prekr aj.Ne seæam se da si tamo postavljao neki alarm . Hoæu da ga ostavim malo da presabere misli. vozio sam prebrzo. koja jo uvek traje. . * Leto mi je pro lo kao jedna vo nja na velikom ringi pilu. neka ga ustopirala i pitala da li ide za Novi Sad. Ulazim u sobu i name tam stoèiæ izmeðu fotelje i kreveta.tem danas opravdava liènim stavovima.

- Nisam, nego sam ugovarao ugradnju alarma. Seæa se one firme to sam im projektovao alarm za skladi te? - Seæam se, ali mi nikada nisi rekao da si ugovarao posao u Panèevu. - Ma zaboravio sam da ti ka em da smo oti li u neki riblji restoran. Ponovo je promenio raspolo enje i sakrio pogled u oljicu kada je prièao o restoranu. Opet ispred sebe vidim èlanak iz enskog magazina, ali ovog puta sa naslovom kako postupiti kada on ne to krije? Nisam èitala takav èlanak, ali i da jesam opet bih postupila pravolinijski. - Daj mi da vidim taj poziv za sud? - Bacio sam ga. Neæu ni da se pojavljujem. Ko ih jebe, neka me privedu. Ne, to se meni ne de ava. Transformisao se u drugog èoveka. Oseæam da je sve ovo la , a agresivnost instrument za prikrivanje la i. Spu tam kafu i upuæujem se ka predsoblju i poèinjem da mu preturam po jakni. Uzimam pogu vanu plavu kovertu iz unutra njeg d epa i polako prilazim krevetu. On gleda negde u stranu i nervozno èe ka bradu. Raspravljam beli papir i poèinjem da èitam u sebi. Prvi osnovni sud krivièna prijava zbog zlostavljanja ivotinja udru enje za za titu ivotinja Morka - ta si to uradio crni Branko? - Polako, polako nemoj da se nervira , sve æu da ti objasnim. - Da mi objasni ? Da mi ponovo servira la i? - Ne, nema vi e la i. Priznajem, probao sam da te sla em, ali vi e neæu - Prièaj ta je bilo, a ja æu da procenim da li je la ! - Nemoj da vièe daj Olja, smiri se - Dobro, neæu da vièem Sedi tu gde jesi i ne poku avaj da me dodirne prièaj - Kao to sam ti rekao, bio sam sa tim ljudima u restoranu koji je u centru grada. Kada smo se parkirali oni su uglavili kola u ulici gde je restoran, a ja sam morao da obiðem èitav blok zgrada U povratku sam popreèio kroz taj blok zgrada i u prolazu me je napao èopor kerova. Ja sam se na ao u èudu i krenuo sam da ih utiram. Jedan se okura io i poèeo da mi cepa nogavicu. Nisam mogao da be im, utnuo sam ga levom to sam mogao vi e. On me je nekako pustio, ali je i dalje re ao nisam smeo da se okrenem i da be im ja sam ga jednostavno jo nekoliko puta utnuo dok nije pobegao. Koliko se seæam bile su na ulici neke klinke, koje su to verovatno snimile i eto, sada me tu i Morka. - To ispada kao da je neko dete jurilo pe aèkom zonom i da ti se zabolo u stomak. Sasvim obièan dogaðaj a? - Pogledaj koliko je kerova po ulici, za to bi to bilo toliko va no? - Za to? Misli da nisam primetila da nema onih crnih pantalona veæ du e vremena na pranju? Gde su te pantalone? Bacio si? - Bacio sam - Branko, uljudno te pitam ta krije od mene? - Ni ta. - Dobro idem ja u etnju da se malo smirim, a ti budi mu ko pa kada se vratim priznaj ta krije od mene. Pertlam patike i vidim ga kroz noge kako navræe pivo i nepomièno bulji u televizor. Samo mu je pokretan zglob kojim izvræe pivo. Vadim iz torbe novèanik sa dokumentima i prebacujem u sportsku torbicu. Pri izlasku nisam se okrenula, tako da nisam vi dela njegovu reakciju. ta me briga za njegov pogled ili ubrzano disanje, kada nije pro bao

da me zaustavi na izlazu. Kakav slabiæ. Dobro je to se ovo sada desilo, inaèe mogla s am da zaglibim u ivo blato. Kreæem u besciljnu etnju. Vezujem kosu u rep, jer imam oseæaj da mi se nakostre ila od muke. Poku avam pravilno da di em, kako bih smanjila tenziju, ali slaba vajda od pravilnog disanja. U glavi mi je samo slika kako je negde u Panèevu i utira kuèiæe. Za to bi to krio? Mo da nije bio sam. E, moj Branko mo da se na snimku vide tvoji poslovni partneri ili partnerke. Mora da se snimak pojavio negde na internetu, p a je video neko iz Morke. Ne bi mogli tek tako da mu uruèe poziv za sud. Mo da su klinke direktno poslale Morki, ali kako su ga onda identifikovali? Ne, ne, to mora da p ostoji negde na netu, a neki savesni kom ija je rekao o kome se radi. Lokalna igraonica vrvi od napaljenih klinaca, sreæom daleko je od moje kole, inaèe bih garant imala susret sa nekim ðakom. Kada bih mogla da biram oti la bih u ugao, ali ovako moram pored dva derlana, koji se nesebièno prepucavaju. Dobro je d a nije bio treæi, pa oti ao, a ja da sednem izmeðu njih. Pojavljuje mi se prozor koji mi omoguæava da surfujem i glupe misli nestaju pod naletom adrenalina, koji je kod me ne direktno proporcionalan dozi i èekivanja. Odlazim na Youtube i kucam utira psa . Dobijam samo dva linka i oèigledno nemaju veze sa njim. Da stavim kera? Ma ne oni su fini, izra avaju se knji evno kada idu takve stvari u javnost, a u normalnom ophoðenju gre e u pade ima. Staviæu, udara psa. Opet ni ta. Nije ga valjda ubio? Ajde da probam, ubija psa. Nema. Èek, èek znam ja pravu reè. Kucam zlostavlja psa . Evo ga naslov èovek zlostavlja psa u Panèevu . Iz eluca mi ne to navire, imam oseæaj da æe doæi do grla. Kliknuæu pre nego to me ugu i sopstvena kiselina, jer mo da nema ni ta na snimku i d abe æu se ugu iti. Vidi molim te kako ga utira Branko i ti ga pretera vidi ti d ukelu jo uvek kidi e i re i, nije mu dosta. Izlazi iz prolaza i hoæe da ode, a kerina k idi e ako si se povratio, nije mi ao to si ga na kraju propisno i utirao. Ba si morao da ga utira ispred lampiona da ti snime lice. Jebiga odbrana ne bira ni mesto ni vrem e. Znaèi bio je sam, nije to u pitanju. Preko sedamsto komentara Iskompleksirana buda la Ja bih tog maloumnika vezala za drvo pa utirala Monstrum, koji utira bespomoænu kucu U Srbiji je sve vi e pomraèenih umova, koji etaju ulicama. Ljudi èuvajte se Taj utira svoju enu i decu Ljudi ovo je samoodbrana, zar ne vidite kako kidi e na njega. Pogledajte ove druge kako se spremaju da napadnu. Imate li mozga? Ti g a brani . Jo jedan pomraèeni um eta ulicama. Kako bi bilo da tebe neko i utira? Ne mogu vi e da gledam. Muka mi je od komentara. Nemam snage u ekran da gledam. Jebem ja svima vama mater du ebri nu. To æu vam nekada napisati, ali sad imam preèa posla. Ponovo gledam ne bih li èula neki glas ili ne to to æe mi pomoæi da rekonstrui em situaciju. Sve je isto, nema drugih glasova, sem njegovih psovki. Gledam strplji vo do poslednje sekvence. Kerina odlazi teturajuæi se, ostali kerovi se pokunjeno pov laèe, a snimak se zavr ava tako to snimatelj ne iskljuèuje odmah mobilni, veæ se okreæe u krug. Verovatno je to deri te nastavilo da snima drugo deri te pa su isekli. Èek, èek ova prod avnica mi je poznata. Pa preko puta je muzej. Prolazila sam tuda kada sam tra ila muzej. Nisam znala sa koje strane je ulaz pa sam zaluta. Ja sam pro la kroz ovaj smrdljiv i prolaz, samo iz suprotnog smera. Kao da je naruèeno, prsten poèinje da me svrbi, najednom je ote njao. Nadolaze mi rupièasta seæanja. One noæi kada je imao poslovni sastanak, ukraden je prsten iz muzeja. Sada saznajem da je te noæi bio u Panèevu i to na deset metara od zgrade muzeja. Sklanjam prozore i kreæem ka pultu da platim. Vadim novèani

k i zakaèinjem prstenom o

nir od torbe. Deèko mi vraæa kusur, a ja èujem reèi sada si

. Tada nji gazda me je zamolio da mu odnesem neki novac i eto morao sam da upoznam tvog biv eg deèka. . pa ti to nije bilo . Neæu ni ja njega. bolje da oni tu e tebe. To je ona lopovska mirnoæa koju gaje do poslednje anse.A.Da.Ja ne verujem da je Goran tvoj biv i kom ija. Baci ga ako hoæe . Odrobijao je zbog lopovluka. . veæ lokaciju.Ja nemam mira od kako si mi poklonio ovaj jebeni prsten.u vezi si sa profesionalnim lopovom .Daj bre Olja ta je tebi? . Sve bi to bilo okej kada bi takva kopija imala da se kupi u nekoj radnji.I utirao sam kera negde u blizini muzeja? . sigurno je drugo. Zvala sam onaj broj iz novina i niko se ne javlja. sluèajno se pogodilo. . a mo da i treæe. vraæam ti ga. ao mi je to si se uplela sa lopovom. .Olja.Sve sam ti rekao. Opet navræe pivo. Ulazim u stan. izvini otkud ga ti poznaje ? Ne mogu da verujem kako je ovako hladan. .Jo jednom te uljudno molim da mi ka e za to si krio od mene odlazak u Panèevo? .Da nije novac za neke pokradene stvari i nakit? Znala sam da æu da mu razbijem tu njegovu hladnoæu.Ja ti ne verujem. Tek je tri prsta otpio. . Budi mu ko pa mi priznaj barem to. Smem da se kladim da si ti dao oglas kako bi me uverio da si negde kupio prsten.Na la sam snimak na internetu. Po to je propratio moju radnju. tako? A. Polako se kreæem ka izlazu. kako ja da znam da je taj èovek lopov? Ti si od kopije nekog prstena iskonstruisala prièu kako sam kupio prsten od nekog lopova.Kada smo kod razumevanja. kada sam mu doneo neki novac iz Nemaèke. Ovog puta lagano. Ponovo je poèeo da se èe ka po bradi i da izbegava pogled. ne razumem kako se poklapa kraða onog prstena sa tvojim prisustvom te noæi pored zgrade muzeja. a da nisam imao pojma .Ako eli . .E. a ti kao nema pojma kome si nosio novac.Neæu da ga bacim. nego ti da tu i grad za o iljke od kereæih zuba. a ovo to si nabrojala sluèajno se potrefilo.Eto. Bila sam u tom muzeju nekoliko puta i prepoznala sam ambijent. . a on i dalje sedi i bleji u televizor. Verovatno je video da sam jo uvek ljuta i nije me udostojio ni pozdrava. teatralno skidam pr sten sa ruke i spu tam ga na sto. Ako si i utirao kera. Sedam na krevet.Susreo sam se sa njim jednom. . ajde ne drami. .Ima hrabrosti da me pita ? Taj moj biv i je lopov. Kako me je samo provalio da se ne radi o kom iji. koja bi ih naèinila nevinim. pa ne dramim. Kada sam iskoraèila shvatila sam da nije krio nikakvu fuficu.Hvala na razumevanju. . Jednom sam ga video pre na eg susreta. .Otkud bih ja znao za ta je bio novac? ta je tebi? .Svet je pun sluèajnosti. re ila sam da isteram stv ari na èistac. . Da li je mog uæe da mu karci imaju intuiciju? . Jaka stvar kupiti neku karticu i poslati oglas . Ne znam samo ta ja poku avam da doka em sebi i njemu.

dok se ne re i ova drama sa prstenom. Mnogo sam hteo i mnogo zapoèeo. Razmi ljao sam da joj napi em neko ispovednièko pismo i ubacim u njen omiljen d emper. kojom sam odu ivao zapoèeto. Ljubi a je napravu za graviranje metala. sve æe se srediti . Tada sam shvatio da taj èovek razmi lja isto kao i profesor. bila je nadnica. Da. a Majstoroviæ nije hteo da p rizna . * Majstoroviæu je sluèaj sa prstenom poèeo da se otima kontroli. ne mogu vi e * Te veèeri je napunila torbu najnu nijim stvarima i izletela brzinom misli. jer telefonom nij e htela da razgovara. ali sebe lopovèino jedna. oèekivao sam i Oljin dolazak po stvari. Pored t oga to sam oèekivao razre enje ove gluposti sa prstenom. Pre nego to je izletela.Ja sam prokleta i ovaj je lopov . poslala mi je poruku da spakujem sve njene stvari u kutije i èekam njeno uputstvo za naredne rad nje.Polako. morao je silom prilike da proglasi kako se sluèaj oteo kontroli. ali po to se z a sluèaj samo interesovao Majstoroviæ. ali ne hva la i ne treba ti mene da ali . kako mu se povratilo samopozdanje. nemoj da plaèe . a Ljubi a je osetio da se lekcija usad ila u moju glavu kao tablica mno enja i nije hteo da mi dr i dodatna predavanja. kako bih mogao da ostvarim neku humaniju komunikaciju. Kamo sreæe da sam na ringi pilu uhvatila patka. To je bilo privremeno re enje. ali do toga nije do lo ni u kratkim crtama.Olja. pomoæu koje je izlivao gumu za otiske. a sada je do ao red i da platim zapoèeto.. od one za mene nezaboravne noæi. Nakon dv a dana. * . vratio u preða nje stanje i prodao nekom di d eju da re e ploèe. Ekrem nije hteo da prizna kraðu prstena. a postojala bi moguænost da napravi neki nepromi ljen potez. Nakon deset dana..dovoljno i prebacila si se na teoriju da sam ja ukrao prsten. Dobio s am lekciju iz epizode koja je mogla skuplje da me ko ta. Hvala. Ako bi neko drugi posmatrao sluèaj. Prsten sam zamotao u kesicu. Najgluplje je proglasit i neku stvar da mo e slu iti samo za ono za ta je konstruisana. Oæe neko piæe da malo razbistri glavu? Koji je slabiæ sada koristi napad kako bi opravdao sebe. Svaki dan proveden u i èekivanju da mi se nekako oka e. Oèekivao sam prekor to sam protivniku ostavio belu kuglu. ja sam sve utripovala. a ne ru u. samo je rekla da æe mi se javiti za preostale stvari. Do ao je neki kolega i odvezao stvari u nepoznatom pra vcu. Oh. . ali me je Ljubi a odvratio od toga. Umesto toga stavio sam u jednu kutiju Sansui dek u nadi da æe pobuditi u njoj neke emocije kada ga bude ugl edala.Tanjice moja . hteo sam da joj sve priznam. ali sam do ao do zakljuèka da bih samo sebe srozao. potom uvaljao u braon plastelin i takvu lopticu sta vio na jedan rog napu tene kuæe u ulici Kraljeviæa Marka. kada mi udara kontru. mo da bi zakljuèio da nikada nije ni bio pod kontrolom. Po njegovim reèima to ne bi ni ta promenilo. Znao sam da se neæe pojaviti.

sa jedinom razlikom to su dvojica obukla ronilaèka odela. veæ kreni da trèi . . Okupio je svoju standardnu ekipu za ha p enja opasnih kriminalaca. Ekrem trèi prvi. sem sudija koji u bili njegovi stari znanci i nisu pravili problem u produ avanju pritvora u granica ma zakona. Preobra enje je pro lo i ja vi e ne ulazim u vodu. jer su skapi rale da je to delo Dunava.A.Ja da idem u ovu ladnu vodu? To ja neæu. . pun mi je kurac ovih Gandijevaca . jer je za ovakv o hap enje trabalo da zna to manji broj ljudi. te nisu mogli da nap asaju stoku o dr avnom tro ku. Ovde niko neæe da vas vidi. Tra io je èistinu koja se zavr ava barom. . jer je praksa pokazala da obièno pozajmljeni glumci prave probleme. Nj egovo je bilo da bezbedno neutrali e i onesposobi osumnjièene kako bi filmska ekipa mogla mirno da snima hap enje. Ovog puta morao je sve sam da organizuje. Bio je priklje ten novinarima koji su naduli prièu do neoèekivanih razmera i tu iocem koji je hteo to pre da okonèa sluèaj i stavi recku. Kada Ekrem krene kroz ono iblje vi mu se pribli avate i hvatate ga na sred bare uz obavezno kome anje. . tako æe i da ostane. a ne ki e. postali su jo oskudniji. dozvoli mi da ga oplavim. Hoæu da mi Ekrem bude to prirodniji. Takva pojava jedino je Majstoroviæu i la na ruku.Trèaæete ovom livadicom. . ne brini neæe se ni ta poznavati.obratio mu se ozbiljnim tonom Majstoroviæ. Ti se Ekreme slobodno opiri hap enju. Ekreme. koja u sebi ima trsku i neko iblje. Radim d abe subotom i jo moram da slu am ovog Gandijevca. Morao je da se poigra sa nekim ljudima. Dr ite odstojanje od oko tri metra tako da mo ete svi da uðete u kadar. Bio je bezbroj puta prisutan kada su se snimala hap enja.Majstoroviæu.Poneli smo celokupnu opremu za minkanje. Ako oæete da me streljate uradite to odmah. Oni to su oskudni sa zemljom. Kamerman je bio profesionalac i niko nije smeo da mu prigovara za maratonsku etnju po blatu. jok ja. Septembar se oki avio i doprineo da se bare pored Dunava prevremeno napune vodom. ali nemoj da padne . Nakon pola sata gacanja zaustavila se cela snimateljska ekipa. ali Majstoroviæ je imao poseban scenario . Ti. jer bi Majstoroviæ uvek na kraju opravdao vi emeseèni pritvor. Jasno? Kamerman se nije iznenadio kada je video da æe Ekrem ne to da izusti. ti bi da prièekamo Miholjdan da malo otopli? .Ja se ne kupam pre Ðurðevdana. dozvoli mi da ovog mamlaza nauèim pameti.Rekao sam ne. a dugonoge ptice su uzaludno gacale po barama. Ekreme povremeno se okreni. jer æemo morati ponovo da snimamo. kako ne postoji nalogodavac za kraðu prstena. koji je narod poèeo da naziva aferom. koji mu nisu ba bili naklo njeni. . a vi za njim.Ajde Ekreme ne izmotavaj se. ni ta sad.sebi. a samim tim i drugima. Na prvi pogled moglo je i bez toga. U svojoj policijskoj karijeri jedino se nije oprobao u filmad ijskom poslu. ali nikada nije rukovodio snimanjem.Majstoroviæu.Posle snimanja Petroviæu. . Kamerman se obratio glumcima: . . .Posle snimanja Petroviæu. za rezre enje problema. Majstoroviæ je re io da zalo i svoj ugled i reputaciju. Tu mora da bude mesto hvatanja zbog naredne scene. . Svi su tra ili razre enje sluèaja.Dokle me vi e vucarate po ovom blatu? Ni vabe nisu muèile Cigane ko to vi muèite.

kako kapljice ne bi poprskale kameru. a Ekrem je sedeo na panju i dr ao se za stomak.Jedan æe da stoji i da na moj znak podigne masku. presekao ga je kamerman. koji su pa ljivo slu ali kamermana. Reko e mu. ajde momci na posao Ronioci su zauzeli svoja mesta i èekali znak. Nisi potpisao svoje priznanje. a Majstoroviæ se uputio ka Dunavu. Jasno? . jer nikada ovako nije printao. a ne pandur glumac. a drugu aku dr i otvorenu.Deæe bre. . Majstoroviæ se setio Petroviæeve naravi i nije hteo da mu se pred kamerama omakne koja pesnica. ni ta ti ne brini. . .Mamu li vam pandursku.Kako da gnjurim po tom mulju. Kamerman nije krio odu evljenje to je scena izvedena ba kako su on i Majstoroviæ osmislili. ete ti tu Dunav pa operi Ajde u baru. nemamo puno vremena. dok su ostali oko bare razapinjali traku koja je oznaèavala mesto zloèina. Ne. j er je taj èovek sve smi ljeno radio. . Specijalci su èesto ve bali brzo presv laèenje tako da im je trebao nepun minut da razmene odelo. ali su znali da nije etnje radi. Ekrem se prihvatio vode. Ti Petroviæu da obuèe ronilaèko odelo. Neæe vi e trajati od trideset sekundi.Svi su se nasmejali. Kamerman se namerno nije pribli io.Majstoroviæu. . nije on to tedeo policijsku ka meru. hteo je metaforièki da ti da do znanja da se slabo snalazi sa papirom i olovkom. Kada se vratio sve je bilo spremno za pokret.Ekreme. . Kod kamermana i Majstoroviæa su pri la dva ronioca. Majstoroviæ je posle desetak sekundi prekinuo snimanje. Poèelo je snimanje prve scene drugi put. da to zavr imo to pre. ali ga ovaj nije èuo jer je sedeo na nekom panju i grabio vazduh.Ma jok. .Ajde ne drami. Kamerman je dao znak. a Jankoviæ maskirno. Svi su napeto posmatrali scenu kako tridesetak metara srpski specijalci jure stokila a i konaèno ga sti u u bari. je l ovaj nama ne to preti? . iskaljaæu odelo. gde ga na jedvite jade savladavaju uz obilje izbaèene vode i ra trkanih kapljica. zato je na ao elegantnu metodu kako bi izbegao takvu scenu. veæ se presvlaèi. nepismena budalo. Glumaèka ekipa se promenila. tako da mogu bezmalo da te dr im do Ðurðevdana u zatvoru. a drugi æe da zagnjuri samo da mu se vidi ona cevka za vazduh. sem Petroviæa koji je stezao porculanske zube i èeliène pesnice. ja ovde dajem znak za poèetak. nema on advokata. koje kao da su vodopadne. Ajde spremite se.Ne postavljaj pitanja. moj advokat æe sve da napi e predsedniku . da je Ekremu p ri- . veæ je hteo potencijalnom gledacu da poka e kako je riskantno priæi blizu osumnjièenog. Èak je Ekrema javno pohvalio. Kamerman i ronioci su spakovali rekvizite. Oæe da snimamo ovo posle Ðurðevdana ili sada? Ekrem je samo zavrteo glavom i krenuo da trèi. Ekrem je krenuo printom kao da ga juri medved. To je sve.Ali . Meðutim. Uzmi ovaj kamenèiæ i dr i u ruci.Ne valja. Niko nije znao za to je krenuo du Dunava uzvodno.jedino je Petroviæu zasmetalo Ekremovo negodovanje. a za Ekrema treæi jer jednom imao prevremen i start. . neæe moæi da ga opere ni bog otac.

da bi to uradili moraæe da izvade uverenje o kuænom broju. Ni nakon tri èasa prepucavanja nisu prestala. Na alost ovo delo kao i mnoga druga. Pre nego to vas napustim elim da vam prezentiram svoj model za re avanje problema. kao i najveæi deo stanovni tva u Srbiji ne rade subotom. . Tako su objasnili za t o se dr i za stomak i ima crvenu èvorugu na èelu. Iz taba mu je javljeno da se pojavio problem. . meðutim. zaboravio sam da vam ka em da donesete neki podzakonski akt. moraæe da promene mesto prebivali ta. pa æe svi graðani morati da izvade nove. Trudiæu se da budem to precizniji i kraæi. struènjakom od poverenja. Kao to znate krajem godine prestaju da va e stare liène karte. a promena mesta prebivali ta æe takoðe va iti i za one graðane koji su izvadili novu liènu kartu. razradili varijante akcije prikupljanja novca od legalizacije objekat a. Ponovo je zavladala svemirska ti ina. na bud et æe dobiti naknadni priliv za jednu treæinu od ukupne sume koja je prihodovana od legalizacije. a opozicija je izrazila sumnju da æe se ru iti objekti samo stranaèki nepodobnih ljudi.nastalo je nekulturno dobacivanje u sali od strane svih efova. ako prihvatite ovakav model.Po tovani narodni poslanici. pre promene broja. . a naravno za tu radnju mora da plate republièku taksu. te je iznenada pao i nije stigao da se doèeka na ruke. kojim æete spreèiti upotrebu brojeva. Rodoljub je re io jo jedan. to pojeftinjenje æe se primenjivati retroaktivno. za koje æe morati da plate op tinsku i republièku taksu. ove subote su se okupili kako bi zajedno sa Rodoljubom. Cenu legalizacije objekata treba smanjiti na polovinu i tako motivisati graðane za postupak legalizacije. Pozicija je zahtevala da se nelegalizov ani objekti poru e i time poka e èvrsta ruka. A. iskrsao je problem koji zahteva moje lièno prisustvo. Rodoljub je samo podigao ruku u isceliteljski polo aj i nastavio sa izlaganjem. a kada je povraæao nije imao ko da mu prid r i glavu. kojim bi obe strane bile zadovoljne. U toku njihovog prepucavanja Rodoljub je razvio model. Kada bi neki ef poslanièke grupe krenuo sa optu bama Rodoljub bi se iskljuèio i posvetio se matematièkim proraèunima. Takav je ivot Rodoljuba Stojanoviæa. po to ste se sada ujedinili. Nije imao izbora. Bio je pristojan èovek i èekao je da oni utihnu. Pardon gospodo. mora o je da prekine izlaganje politièara. koji je on bezrezevno prihvatio. koja nije dala eljeni rezultat. a uspeo je i po ko zna koji put da ujedini poziciju i opoz iciju. * efovi poslanièkih grupa. ili ono A Znam da vam je to najmanji problem. Gospodo. pa tek da se on oglasi. koji su kao i uvek prerasli u meðusobna optu ivanja. Zazvonio je Rodoljubov satelitski telefon. Majstoroviæu to ni ta nije bilo novo. za javnost æe ostati obavijena velom tajne. hvala vam na pa nji i vidimo se nekom narednom prilikom. Po mom grubom proraèunu. za èije je re evanje potrebno njegovo lièno prisustvo. Kako su svi graðani pred zakonom jednaki. Salom se prolomio gromoglasan aplauz. na prvi pogled nere iv problem. kroz jedan.Time æe se u skoro svakoj ulici u svakom gradu promeniti kuæni broj.palo muka od trèanja i da je malo povraæao. po to su se pri snimanjima gostujuæi glumci uvek samopovreðivali. . Èitava dva èasa Rodoljub je slu ao predloge pozicije i opozicije. Da bi izvadili nove. kao to je i njegovo postojanje. kada se za to uka e potreba.

Dubok glas nadjaèao je tutnjanje motora i zvi danje elise: . Pru io je ruku subjekt u. . Zbog prisustva pilotskog osoblja morali su osobu da nazivaju subjektom. ali je sada morao. jer je shvatio da je Borivoju veoma dobro preneo i ve tinu ubeðivanja. gde inaèe ne dopire parajuæi zvuk motor a bili obave teni o uljezu. Moramo po uriti niz Taru.Rodoljub je retko stavljao Rotaciju na krov svojih kola.Po tovani graðani. pa je morao jo jednom da se oglasi: . Borivoje je izbacio lestve i poèeo da se spu ta. Leteli su visoko. ne smemo da kr imo propise pogledaj.Po tovani graðani. Ptice ko je umeju da kre te su to nesebièno radile. Rodoljub se pribli io helikopterskom mikrofonu. Borivoje. U Laðevcima pokraj Kraljeva su tankirali gorivo i nastavili dalje put Durmitora. vidi da pristaju. samim tim i osobe. da. ne preti vam nikakva opasnost. iskusni su ovi treneri. U èamcu je bilo jo usplahirenih putnika. a one to samo znaju da pevaju su pevale poseb nu melodiju za opasnost. Uskoro su dobar deo kanjona ispunili krici razlièitog zveri nja i drugih stanovnika. Zapamtite. Pristao je da zlo upotrebi svoja ovla æenja za dobrobit cele zajednice i bez naloga je uzeo podatke o kretanju jednog mobilnog broja.Eh. Rodoljub je dao znak pilotu da okrene helikopter ka jednom proplanku sa desne strane Tare.Borivoje. Nije im trebalo puno da se naðu iznad taèke gde je poslednji put lociran mobilni bro j. Sluèaj je bio od nacionalnog znaèaja i pretio je da ugrozi njegov dugogodi nji rad. saputnik æe vas èekati u va em kampu. koji su takoðe divlji. ali ljudima izgledaju pitomo. pa je osetio potrebu d a se obrati poslednji put: . ali ne mo emo da se spustimo tu. ..Obraæa vam se MUP Republike Srbije. . tamo je Bosna. . kako bi Borivoje mogao da prepozna subjekat. Nakon nekoliko neuspelih spu tanja Borivoje je potvrdio prisustvo subjekta u jednom èamcu. tako da su i seljani iz okolnih sela.Nikako. ali ne vidim nigde pla u sa desne strane. a potom i Borivoju. Pristanite uz desnu obalu reke. ovo je samo taktièka ve ba MUP-a Srbije. neka pristanu uz levu. imamo lestve. bez panike.efe. Rodoljub je video kako subjekat okleva da se uspenje. svima je pogled bio uprt u s amoubilaèke skokove prepla enih divokoza. Rodoljub je dao znak pilotu da se umrtvi iznad èamca.efe. Ptice su javljale jedne drug ima za nadolazeæu èeliènu opasnost. . Ovo nije bio prvi put da ivotinje najavljuju dolazak èeliène ptice. . Kada je saznao o èemu se radi odmah se zaputio sa svojim pomoænikom Borivojem helikopterom u divljine Durmitora. polako i bez panike. Nastavite bezbri no putovanje i u ivajte u lepotama reke Tare. Rodoljub je video panièna lica putnika. Ovo je redovna ve ba MUP-a Srbije. Dok se helikopter propinjao uz kanjon. Subjekat je verovatno na nekom splavu ili èamcu. da se spustimo i pitamo da li je viðen subjekat? . ali je ubrzo odahnuo. ali kada bi ugledali neki èamac spu tali bi se vrlo nisko.Da . to manje ljudi zna koga tra imo to bolje. tamo gde nastaje reka Tara. Nastavil i su du kanjona Tare.

Motor je zamukao. koje nije polomio uragan to je izazvala elisa. vratile su se u prvobitni polo aj i nastavile da se blago povijaju pod vetr om prome- . a travke na proplanku.

Slu aj me dobro upravo sam dobio informaciju da hvataju Ratka Mladiæa u kanjonu Tare .Radi se o onom prstenu to je ukraden. Odvojili su se dovolj no i posedali na zatupasto kamenje.njivog pravca. saslu ajte me. Slu aj. hoæete li da mi objasnite èemu ovolika pometnja? .Da da vi ste ovde samo zbog po tovanja Zakona o kriviènom postupku? . treba nam bilo kakav snimak kao eksluziva. Imamo problema sa jednim inspektorom.Da li je moguæe? .prekinula ga je Ranka. Borivoje je pogledao na displej i dao subjektu znak da prebaci telefon na spikerfonski mod. ta je tu sporno. da li si jo uvek na raftingu? .Bili smo primorani na to. Hap enja se snimaju. Dozvoli da ti predstavim mog efa Rodoljuba. idi sredi stvar. Ranka je propratila helikopter koji se udaljavao i dodala. Ranka je prekinula pometnju.Ranka.Jeste. da. Tako su Ranka i Rodoljub imali produ eno rukovanje.Da. .Ovo je ona kuèka iz Prve Nezavisne televizije. to se dugo godina radi . on je naknadno snimao hap enje èoveka koji je ukrao prsten i imamo informaciju da æe on taj materijal da ponudi vama . smejala se i u isto vreme postavila kratko pitanje? . ja sam doleteo da to spreèim. Shvatate li? .Èekajte.Borivoje. ne smete da prihvatite. na a dr ava je dobila nezavisno i efikasno sudstvo. Vidite. . a da ne bi problematièni inspektor napravio probleme irokih razmera. . . ugrozili bi sav na dosada nji rad. ali smo morali prinudno da sletimo na ovaj proplanak. zvoni mi mobilni. Borivoje i subjekat udaljavali su se od helikoptera kak o bi njihove reèi samo oni èuli. dobila je i helikopter. Svi su zablenuli u helikopter koji je poèeo da kru i iznad proplanka praveæi manevar za spu tanje.Kakav je ovo cirkus Borivoje? . Ranka je vrtela glavom. . ali se objavljuju po izricanju presude.Upravo tako. .Razumem gospodine direktore. tooo . koji je svakog sekunda bio sve jaèi. Uostalom ja æu biti uz vas. . . prebacite na spikerfon.Odlièno. . zato ste dobijali tako brzo materijal. ali vi e se ne radi. Jesam. ka u da vrvi od helikoptera. Mi po tujemo Zakon o kriviènom postupku. Nadam se da vam nije promakla ta èinjenica. ali sam se pitala kako dobijam hap enja od pre dva meseca? .Aaaa.Da da. daæu sve od sebe. moguæe je. Subjektu je potmulo zazvonio telefon u nepromoèiv oj torbici.Dok se direktor povratio od sreæe. ovog puta je proverena informacija.Gospodine Rodoljube.Dobar dan gospodine direktore. Rodoljub. Posavetuj je da napravi reporta u o divokozama kada je veæ ovde. Ja sam preuzeo svu odgovornost da se taj . a subjekat mogli da oslovljavaju po imenu. Ako vam inspektor nudi materijal. U toku njihovog rukovanja zaèuo se zvuk helikoptera.Samo malo. kako bi se pilot olak ao.To se dugo godina radilo. Borivoje je Ranki apnuo kako da se pona a. jesam. Reci joj da smo krenuli na poslovni put. . Èujemo se. snimaj sve to mo e mobilnim telefonom. pravimo malu pauzu. .Trenutak Ranka. da ne gubimo vreme. .Dobar dan Ranka. ako biste emitovali ovo to æe vam ponuditi inspektor. Naime.

izvolite . koji je nestao u pravcu Srbije. kako se to pona ate? . . Po eleo je da se stvarno okameni i da se divojarac u prolazu oèe e o njega i obele i svoju teritoriju. Jedan èovek ka e kako je zbog va e potere morao da prekine partiju aha sa njim. da ne pomisli mala da je prislu kujem. Volela bih da mogu ovako ivot da u u kam. . Ja se odjavljujem. Htela sam da mu odgovorim na neku od njegovih poruka i suoèim se sa opasno æu pred kojom sam pobegla. ali sam spoznala da imam usud u upoznavanju pogre nih mu karaca. A. Rodoljub je zabezeknuto pogledao u Ranku. zbog tebe æe u svakoj seoskoj zadruzi da se prodaju apke. Ja to ne radim bez preke potrebe.Da. Ukljuèio je svoj satelitski d epni televizor i momentalno prebac io na kanal Nezavisne televizije. neæu kao pojedini da rasipam narodne pare. preko koje je navuèena crna rukavica od fine tkanine. a ti æe morati da najuri pola milicije da bi ostao nevidljiv. potom u telefon. da li ja to prièam sa Rankom? . kada se oseæam ukleto. inspektor Majstoroviæ pokraj telefona. Naglo je zahladnelo. Ne prepoznajem septembar.Mali ne seri. da bi se zavr ilo sa propitivanjem da li ja ne to vredim. zatim se nastavlja sa oseæajem odbaèenosti.Mali. kao to sam sada svoje telo ovim æebetom. ali nisam imala snage. trenutno bi se stopio sa prirodom. U tom ritualu mi obavezno lebdi Brankov lik. Onog kamermana to me je odrukao kod tebe veæ sam najurio.Nema problema evo.Dobar dan.Neæe ti uspeti. drugi ka e kako ga je malopre sreo u umi i poklonio mu apku. koji je jednim dodiro m prebacio u normalni mod i brzim korakom je poèeo da se udaljava od Ranke.Budite ljubazni i dejte telefon inspektoru Rodoljubu. Ritual poèinje oko dnevnika.. a ni sebe u zadn jih mesec dana. najmanje im se jebe za nekog Cigu to je priznao da je ukrao prsten. . Zbog tvog jebenog helikoptera neka dronfulja u ivo drobi o hap enju Ratka Mladiæa. Probala sam. u kojoj blje ti ve oma mali ali prodorno svetlucajuæi dijamant. Pri la bih da osetim njegovu svetlost. Ne vredi ti taj svemirski telefon kad tvoj pilot ima obièan mobilni. Ukljuèi taj tvoj svemirski televizor i biæe ti jasno da se jebe novinarima ta objavljuju.Slu aj me dobro gospodine nevidljivi i nedodirljivi. U hodu je i odgovorio na poziv. Smisli neki izgovor to sam tra io tebe. trebao bi da je tu negde pored vas. neæu dva puta da ti prièam. Iz veèeri u veèe ritualno se smenjuju oseæaji. Jasno? . Ukoliko ta mala ne objavi ovo hap enje osvanuæe naredne veèeri u dnevniku. * Veæ par dana vuèem drhatvicu sa groznicom na ustima. Ministarstvo æe poslati svim televizijama dopis da ih podseti na Zakon o kriviènom postupku. Uvek kada pomislim na njega.Inspektore Majstoroviæu. a moje se telo nije priviklo na hladnoæu. Rodoljub se trenutno okamenio. nisam znao da si toliki budalaæ. pojavi mi se u glavi slika ruke.Da. ali ruka je . Budalaæu jedan. Da nije imao crnu ko nu jaknu. Halo . . Neki gor tak je obja njavao kako je video Ratka Mladiæa ob e enog o lestvice helikoptera.

dobra je ova Ranka Po tovani gledaoci dobro do li u jo jedno izdanje emisije Rotacija. poèinje Ro tacija. èitavo podruèje je obele eno i specijalne ronilaèke ekipe MUP-a Srbije ceo dan pretra uju baru. Pretpostavljamo da æe se potraga nastaviti u jutarnjim èasovima. koja je odr ana u reonu reke Tare Zar je moguæe da je Branko kupio prsten od ovog Ganca? Ne smem ni da pomislim. Ne smeju da objave kako je Cigo veæ utopio prsten. mo da su uhapsili Branka. Ah. to je kraða vrlo vrednog srednjovekovnog prstena iz panèevaèkog muzeja. Jaoj. Mahinalno bri em nos prstom i shvatam da je vla an. Na alost pri hap enju osumnjièenog prsten je ispao u baru. Eto ti bare p a plivaj Ekrem je priznao delo koje mu se stavlja na teret. Jaoj. Momentalno sam iskljuèila televizor i pustila radio. utanjam u ljubavne romane i televizijske emisije.toliko velika da mo e naglim pokretom da me zauvek zatvori sa dijamantom. Mo e da folira sebe. ta si mislio bato.Da li si dobro? . U skuplj enoj ruci nema prozora. Radi se o Ekremu Ljatifiju. Iznalazim razloge kako je kupio prsten od onog Cige. skale su sve dalje i mutnije. Sledi prilo g o taktièkoj ve bi helikopterskih jedinica policije Srbije i Crne Gore. Meðutim. Vidi mu se po faci da je kriminalac. Pre letnje pauze sam vam obeæala razre enje afere prsten. ali ne mo e Branka. onaj je sve priznao. kako si htela da mu nekako ka e da si se debelo ogre ila? Ti si kao najveæa kukavica spustila slu alicu. Do zakljuèe nja ove emisije. na dvesta metara uzvodno od znaka koji oznaèava hiljadu sto ezdeset i osmi kilometar Dunava. Snimci koji slede su eksluzivni. a kamoli da plaèem zbog Branka. da zapliva Dunavom. Zgrèena u polo aju fetusa posmatram etajuæe skale. pa sam htela da proverim da li si okej.Da. Ukljuèila sam dek i pokrenula kamufla u. a nema kud.Ej. odnosno do osamnaest èasova nismo dobili informaciju da je prsten pronaðen. onda sa njim ne to nije u redu i . Sledi snimak . Ovo hap enje se dogodilo jutros na levoj obali Dunava. Æao. da èuæemo se drugi put nije ovaj poziv kako mo da izgleda. sa prebivali tem u kartonskom naselju pokraj Dunava. a deèko je èistiji od moje suze. ali guram ta je sa tobom? I ti prièa kroz nos . a dijamant ne mo e zameniti svetlost Sunca. æao ba mi je drago to te èujem . Pazi mol im te kako se opire. pa ovi ne mogu da ga stignu. a zbog nedostatka vremena nisu pro li monta u u studiju. kada ne mogu sebi da priznam da plaèem. Hap enje su izvele specijalne jedinice MUP-a Srbije. Kolika sam ja kukavica. morammm . opra tam ti za sve tvoje nebuloze? Ako te zovne. Be im od realnosti. samo da bih opravdala svoje sumanute ideje.Onako nisam lo e. Obeæanje ispunjavam eksluzivnom ve æu o hap enju èoveka koji je ukrao prsten. ru no sam te sanjala. Pozadinska svetlost vumetra mi smeta pri fokusiranju skala. Mo da je strah proizv eo oseæaj ukletosti i sada deluju zdru eno.Zdravo Branko . Trebalo bi da mi se oèi priviknu na svetlo st i bolje vidim skale. za to ne bi i on? On kao nema pojma. ne znam ta da mislim moram da ga èujem. ali nemam hrabrosti da naènem strah. Zar misli da æe te zovnut i i reæi ti. a da podsetim gledaoce. Cela Srbija gleda Rotaciju. Kao to mo ete videti. malo sam prehlaðen. Ne to me golica po vrhu no sa.

to definitivno nije momak za tebe. mrzim te . Telefon ti je na krevetu. a ti plaèe . samo plaèe mrzim te Olja.

Dobar dan gospodine kustos. da sada æu da naruèim kafu. Da li ste za kafu ili mo da domaæu? . Veoma mi je drago to vas vidim. ba pred onog koji zn a da ga razlikuje od obiènog kamena. eto. nekad sreæa . mo ete posle da stavite na njegovo mesto neki drugi. jer je smetnula sa uma zbog èega je ustala. stavlja se na glavu . zato je taj prsten oma io redak u zapisniku o privremeno oduzetim stvarima. Nije problem ja æu pogurati. Niko nije ni sumnjao da ga neæe upotrebiti u ispravne svrhe. pa sam mislio da kada se to trajno oduzme pripadne va em muzeju. da je ona odmah ustala i krenula prema vratima nabirajuæi prstima suknju prema gore. od èega je Majstoroviæ zadr ao jedan prsten. .Poèelica. .Pogledajte malo bolje. Eh. da li je dovoljno da va muzej dobije na poklon pedesetak prstenova. A.Inspektore. jer ni sudija ne bi potpisao p ritvor za èoveka koji je uhvaæen u obele enoj zoni sa lopatom u ruci. U stvari im a tamo prstenja u izobilju. Ali. .Uhvatili smo neke kopaèe starog blaga. dozvolite da vam lièno èestitam to ste re ili ovaj sluèaj.Oboje. te je rasporedio specijalce p o okolnim prirodnim zaklonima. . Pri pretresu stanova osumnjièen h pronaðena je gomila iskopanog nacionalnog blaga. ne. trgla se.pa. upecali su se visokotehnolo ki kopaèi starog blaga. .Ja vas ni ta ne razumem . nije taj. Naravno. i kao svaka kulturna ena poèela je prstima da spu ta suknju koja se povukla prilikom sedenja. . onda onih na p. pomozite mi gospodine. Kustos se tako toplo osmehnuo sekretarici.kustos se poprilièno upla io. Prona li smo. Ima jo nekih drangulija. teta to niste mogli da pronaðete prsten. . ali nije ba sve za javnost.Ko ka e da nismo? . .Da da . da li je to sve dovol jno da vi prihvatite da je ovo taj prsten? . Narav no da nije d abe i ao da proveri koliko je bara udaljena od prvog znaka za kilometra u Dunav a. u zamenu da vi potvrdite da je to taj prsten i vratite ga u kolekciju. Mislio je da æe se Austrijska veza upecati na mamac. koja se bavila prekopavanjem oranica u potrazi za davno zaboravljenim kulturnim blagom.* Niko jo nije krstio mafiju. Ne bi ni imao osnov da ih strpa u pritvor. ne znam im ime.Dobro dobro nije.Mogla bi va a sekretarica da nam skuva kafu dok ne to poprièamo. ovo nije taj prsten.Tako je.Dobar dan inspektore. a i Majstoroviæ se pobojao da æe ostati kratkih rukava. Kada ju je Majstoroviæ odmerio.izvadio je providnu kesicu sa prstenom i spustio na sto.kustos je klimao potvrdno glavom dok je odmotavao prsten . Ponekad i sama Zemlja izbaci dijamant. . . na koji i najèe æe lièi. p. da.Da. tako da je Majstoroviæ dobio ansu da prvi krs ti kriminalce koji su se zaleteli da tra e prsten tamo gde ga je Ekrem izgubio. . Meðutim.Ma ne. narukvica. . da kopaèi nisu poneli punu opremu za istra ivanje.

Slu aj me dobro svinjo zadrigla. videæe bolovi æe nestati.Kako Olja. a potom saop tio da je jedini lek za moje stanje. a nemamo pojma odakle potièe.Jok. Ali tome je do ao kraj. . Hoæu reæi da sam piratizovala i podelila uliènim prodavcima. Opet gledam podvoljak i podoènjake gazde. u ovom muzeju se nalaze zbirke i legati sa podruèja Beograda. pa se suoèi sa problemom.Ne. kada je ovo tek prvo izdanje? .Ma onaj dizajner je prevideo to i tako je oti lo u tampu.Ama. Hteo je da dobro zapamtim te reèi. podboèujem ruku na kuk i kezim se. Ti si davno na tampao i treæe izdanje. raspitivao se o moji m ispitima i ljubavnom ivotu. poka i mi na ovoj karti. Da li stvarno misli da sam do la da preuzmem jednu kopiju knjige? Konaèno se ispostio. onu zbirku prièa æu da postavim na internet. gde eli da narod èuje da je pronaðeno blago? * Kada sam bila na prvoj godini studija. Znam koji je lek za ovo to bolujem. Veoma polako vrcavo hodam. Odmo ri malo. ne bi znala da si pukla i ne bi mogla to da me pita . ali i neko ko nije inspektor bi procenio da se lakomi.Vidite. to nije fer prema ljudima koji dolaze u muzej. da ja to mogu da proguram da se pokloni nekom drugom muzeju. Lekar pred penzijom me je pa ljivo saslu ao. Mo da bih vremenom i zaboravila da me èovek njima nije izleèio. Ustajem i okreæem se ka vratima. . Znate.Onda mi recite koju lokaciju da prezentiram narodu? . ponovo imam stezanje u grudima. Seæam se dobro da mi nije persirao kada mi je to rekao.Za to ne pi e na koricama drugo izdanje? .Nadam se da znate.Ne pitam te za tu zbirku. a narodni lekovi se tako lako ne zaboravl jaju. . suoèenj e sa problemom. .Ti to meni? Okreæem se. . a meni si prodavao maglu kako ne ide prodaja.Ne razumem vas . Pitala sam ga.A. Ne bi bilo lepo da proglasimo ne to da je sa ovog podruèja.Kustos je oklevao da bilo ta ka e. oti la sam kod lekara zato to me je ne to stezalo u grudima. Klimam glavom i èekam da sam uvidi koliko me ta prièa zanima. Znam da æe ne to da mi ka e: . veæ za svoj roman. nemate neke liène stege? . tupana na sve strane. Zato je Majstoroviæ pogurao i ovu stvar kao i mnoge druge. Obeæavam. Nakon toliko godina. ostalo mi je samo da ga primenim. Eh. sa potpuno istim koricama. a ako biste prihvatili. nije to toliko lièno. . sekretarici izdavaèke kuæe Zlobuk. da li to znaèi da sam ja pukla? On se samo nasme io i reka o mi: Da si stvarno pukla. bili biste u centru pa nje sa ovom ve æu i zaboravilo bi se ono naglabanje da li je mu ki ili enski prsten i èiji su propusti u izlaganju eksponata. koji mi ovog puta drobi o zbirci prièa koja je uspela. A. . Do la sam da ti ka em da sam na tampala hiljadu komada svog romana pod tvojom etiketom. Za to? . Recite ta vas muèi? . Ispraviæu gre ku iduæi put.

Zaustavljam pokret i dah. Ako i zaplaèem. a za sud i vreme pitala sam tvog radnika. sem sudiji. Dolazim do sudnice koja je naznaèena na pozivu i vidim dvadesetak ljudi koji strpl jivo èekaju.Da. sa arama i dugmiæima boje terakote. . Malo me pecka i u nosu. Zauzimam to kulturniji polo aj. Izlazi neka ena sa papirima u ruci i najavljuje sluèaj Morke protiv mene. na osnovu kog vas terete . nema pojma koliko mi znaèi . obja njavati kako sam utirao d ukelu. a potom i zapisnièarka. Mogla sam da ih zalupim. Nisam utirao èoveka. Zamolila je sukobljene strane da priðu. veæ kera. ne znaèi da neæe ne to drugo negde na èistini. jer za ovakv im skotovima ne treba ostavljati otvorena vrata. Ulazi za mnom jo jedan èovek. Ostajem po strani i èekam ta æe da se desi. Pravim blagi poluokret na desno kako bih iz tobice izvukao mobilni i iskljuèio ga. Nikada je nisam video elegantniju. Nema potrebe da joj ma em. . zamolio bih vas da ne porièete krivièno delo. Mislim da za ovo za ta me terete mogu da se branim sam. naprskava polje elegencije kapljicama seksipila. . jer se na snimku jasno vidi kako mi je cepao pantalone. zato prebacujem prièu na drugu stranu . koji æe se truditi da i od najsitnijih detalja izvuèe prièu . da. dotakao je prstima po rukavu i krenuo ka vratima.Hvala ti. a i va e kajanje bi mi pomoglo da lak e donesem presudu. pa sam zauzeo i ja takav polo aj. . nikako. jesam. ali me je bilo strah da se ne odbiju i ostanu otvorena. ali ipak pru a ruku.vi ste sigurno odgledali video. ta je ovo? U isto vreme se odr ava samit nesvrstanih i nezavisnih. a ostalima je rekla da prièekaju jo koji trenutak. a da li mo ete da se branite.uviðam da nije trenutak za sentimente. . Video sam da su jo neki ljudi prekrstili ruke.. nadam se da neæu da zaplaèem. Iza la sam tiho i ne no zatvorila vrata. Ona ne skida osmeh sa lica. Kada malo bolje razmislim trebao sam da ga anga ujem kako bi titio moja prava. . Prihvatam pozdrav. a ja ga èak nisam ni anga ovao. Pog ledao sam Olju pravo u oèi.Ne. Nadam se da neæe da mu da otkaz. jer meðu njima garant ima i neki novinar. to vi najbolje znate sudija mi se pribli ava i tiho nastavlja sa prièom . Uz an komplet boje nedozrele masline. Olja smelo koraèa niz hodnik i pogleduje u brojeve iznad sudnica.Nisam ga anga ovao. Oseæam kovitlanje u stomaku i blag i grè na licu. Prilazi na odstojanje koje je dovoljno da se za grlimo.Gde je va pravni zastupnik? .Branko. Dok strpljivo prepisuje podatke. Tra i mi liènu kartu.Po to ste bez advokata. Nisam ni sanjao da æu nekom.Vi imate zakonsko pravo.kako si zapamtila vreme? . barem znam za to plaèem.Nastavila sam ka vratima..To sam ja uèinio i ne be im od odgovornosti. Bli i se pun sat kada bi trebalo da poène suðenje. Zapisnièarka me upuæuje kod sudije. Ako te ne to ne iznenadi iza æo ka. . do la sam da ti dam podr ku . * Ljubi a me je savetovao da ne tedim na advokatu.Ostao mi je samo datum u seæanju. je r me je ugledala kada je spustila pogled sa zida. obraæa mi se èovek za koga sam pretpo stavljao da je sudija.

- Zahvaljujem vam se. Uzmite liènu kartu da ne zaboravite kasnije pa da krenemo. Okreæem se prema klupi i vidim da su svi oni ljudi to su bili napolju zaseli po Sali. Olja je sama i fizièki najudaljenija od mene. Sudija poèinje da se obraæa, ja ma hinalno ustajem. - Sedite slobodno. Vi se Branko teretite da ste u Panèevu u noæi, èetvrtog juna, nasrnuli fizièki na psa i naneli mu te ke telesne povrede, èime ste povredili èlan dvesta ezdeset i devet Kriviènog zakonika Srbije. Za ovo krivièno delo je zapreæena novèana kazna ili kazna zatvora u trajanju do godinu dana. Molim vas da pogledamo video pa æe se obe strane izjasniti povodom sluèaja. Ona zapisnièarka okreæe monitor ka nama i pu ta dokaz mog nedela. Muklu ti inu prekida re anje onog kera, potom neki nedefinisani zvuci koji potièu od njegovog gomilanja oko mojih nogu i na kraju njegovo cvilenje. - Molim zastupnika Morke da izrekne ta ima. - Po tovani sudijo, ovo je tipièan primer gnusnog napada na ivotinju koja od oka nije uspela ni da se odbrani. Na snimku se jasno vidi da je optu eni zlostavlja o ivotinju. Èovek koji hladnokrvno zlostavlja ivotinju je potencijalni zlostavljaè i ljudi. Zahtevam da se optu eni kazni najstro om predviðenom kaznom. Hvala. - Dobro. Branko ta imate vi da ka ete na ovo? - Gospodine sudijo, mislim da ste u uvodnoj reèi pogre no definisali odnos izmeðu mene i onog kera. Ja nisam fizièki nasrnuo na kera, veæ je ker nasrnuo na mene, a ja sam se branio. Ja ne porièem da sam mu naneo telesne povrede, ali porièem da sam ja na njega nasrnuo. Na snimku se vidi jo kerova koji su takoðe re ali na mene. Ja sam morao da se odbranim. - Branko, kako to mislite da sam pogre no definisao? Na snimku se jasno vidi da ste vi prvi nasrnuli na psa, a na osnovu re anja ne mogu da zakljuèim da bi vas i ti psi napali. - Gospodine sudijo, vi gledate snimak koji nije kompletan. Naime, poèetak dogaðaja kada je ker na mene nasrnuo nije snimljen ili je iseèen i tako stavljen na internet. Mislim da ne mo ete na osnovu poloviènog snimka da kvalifikujete ko je na koga nasrnuo. - Ja baratam samo sa dokazima i ne mogu da sudim o onom to je bilo pre. Morka, izvolite vi. - Po tovani sudijo, upotreba reèi, ker, dovoljno govori kakav je stav tu ene strane prema ivotinjama. Ako bi mogao da nam odgovori, za to je nastavio ka prolazu, ako je video potencijalnu opasnost u tim psima. Pas ne ujeda bez upozorenja. Ako je dobio upozorenje, za to se nije okrenuo i iza ao kroz prolaz na suprotnoj strani? - Gospodine sudijo, reè ker, je veoma zastupljena u na im narodnim pesmama i u knji evnosti uop te, zato smatram da je kvalifikacija mog stava prema ivotinjama na osnovu mog reènika krajnje neumesna. Kada smo kod toga, ova reè pas, èak nije ni pogodna za na jezik. Ako bi vas napao veliki ker, dovoljno je reæi kerina i svi æe znati kakav vas je ker napao, dok to za reè, pas, ba i nije tako jednostavno. No, da odgovorim na pitanje. Taèno je da mi ivotni prostor delimo sa ivotinjama, ali se zna neki prioritet. Ne mogu meni napu teni kerovi da sa nekakvim upozorenjima odreðuju kretanje. Ja sam procenio da

mogu da proðem pored kerova koji su se u prolazu izle avali i u ao sam u prolaz. Odmah sam do iveo napad i eto, ostalo se vidi na snimku Za to gospodin ne objasni ta rade kerovi na ulici, zar im nije mesto u dvori tima kuæa ili tim azilima? - To je sve od vas Branko? - To je odgovor na ovo pitanje i zamolio bih publiku da mi ne dobacuje da sam monstrum. - Ja ne èujem nikakvo dobacivanje, ali ako ga bude bilo reagovaæu. Ako mislite da ste ugro eni od strane napu tenih pasa podnesite novu tu bu, ovde nije reè o tome. Recite vi meni Branko Zvoni mi jebeni mobilni, momentalno zavlaèim ruku u torbicu i pritiskam prvo dugme kako bi prestao da zvoni. Vadim ga i nalazim dugme za ga enje. - Molim vas Branko, ovo je ipak sud, poka ite malo po tovanja. - Izvinjavam se - Recite vi meni kada ste veæ iza li iz ulaza, za to ste se povratili i jo nekoliko puta utnuli psa? - Zato to je re ao i nisam bio siguran da neæe da se zaleti na mene kada mu okrenem leða. Veæ sam na sebi imao pocepane pantalone i to mi je bilo dovoljno da ne verujem pobesnelom keru. Kada je on krenuo u beg, ja ga vi e nisam jurio. Da sam zlostavljaè ivotinja, kao to mi se pripisuje ja bih nastavio da ga utiram do smrti. - Da, da taj pas je krenuo u beg epajuæi, jer ste mu ne to polomili. - Gospodine sudijo, ne bih da omalova avam va e zakljuèke, ali i fudbaler posle udarca epa neko vreme iako mu ni ta nije slomljeno. - Da li imate jo ne to da ka ete u svoju odbranu? - ao mi je ako sam toj ivotinji naneo neke povrede, ali morao sam da se branim. Nadam se da æete uva iti moje pravo na samoodbranu. - Dobro. Evo ovako ja sam sagledao dokaze i va e izjave i mogu da konstatujem da niste bili toliko ugro eni, da ste morali u tolikoj meri da utirate tog psa. Pravilna samoodbrana u nekim sluèajevima podrazumeva i izbegavanje konflikata, to je u ovom sluèaju izostalo, a rezultovalo je va im nasrtajima na psa. Progla avam vas krivim, a s obzirom na to da ranije niste krivièno ka njavani izrièem vam kaznu od mesec dana alternativnog slu enja zatvorske kazne o èemu æete naknadno biti obave teni. Vi na ovu presudu imate pravo - Sudijo, sram te bilo - prepoznajem Oljin glas i mahinalno se okreæem prema njoj, sa podignutom akom, koja bi trebala da je umiri i zaustavi - korumpirani stvore, sudi pau alno ne, ona je ustala i izrekla svoje i sad æuti. Tipièno za nju. - Ovo je ometanje pravde. Praviæu se da nisam èuo ovo, ali ako zaèujem jo jednu reè preduzeæu mere, kako bih saèuvao dostojanstvo suda Vi na ovu presudu imate pravo - Sudija sramoto, sudi na osnovu namerno iseèenog snimka. Podmeæe vam dokaze kako ko hoæe. - Obezbeðenje, izbacite ovu nekulturnu damu napolje i uzmite joj liène podatke.

Shvatila je ta je napravila. Samo je stegla pesnice, udarila ne to nevidljivo u vaz duhu i krenula ka vratima, gde su je doèekala dva uniformisana mi iæavka, koji su se nekada popularno zvali izbacivaèi. * Èim je Ekremova noga pre la inu klizeæe kapije Centralnog zatvora, Majstoroviæ je otvorio vrata auta i krenuo ka njemu. Ekrem je stavio ruke u d epove i tako pok u avao da se odbrani od hladnoæe. Ta radnja nije ubla ila hladnoæu njegovog pogleda koji je uputio Majstoroviæu. - Zdravo Ekreme. - Zdravo du manine. - Kako hoæe . Uzmi ovu jaknu da se ne smrzne . Nije neka, ali je nova. - Rekao sam ti da ni ta ne uzimam iz pandurske ruke. - Dobro. Za jaknu neæu da te molim, ali kao Boga te molim da uzme ove papire. - ta pi e tu? - Ono to sam ti obeæao. Presuda. Osuðen si na onoliko koliko si odle ao. Ako se nekada bude potpisivao gledaj da to lièi na ovaj potpis na papiru. - Daj. - Sada je sve gotovo, vi e te niko neæe dirati za prsten. Ako mo e da mi ka e koga ima u Austriji? - pijunirate mi i decu? - Ne. Imam cinkaru u zatvoru, koji mi je rekao da si zvao Austriju. Ekrem je krenuo trotoarom niz ulicu. Nije ba ni znao kuda ide, samo je eleo da ode to dalje od inspektora i zatvora. Ako bi se nekada na ao u Beogradu, uvek je tr a io zgradu Beograðanke koja mu je bila orijentir. Kada bi nju prona ao, nije brinuo kako æe preæi Dunav. Èuo je inspektorove korake, ali se nije okretao. Nije ni morao da se ok reæe, jer mu je ovaj prepreèio put. - ta oæe ? - Sada je sve gotovo, reci mi samo koga si zvao u Austriji? - Zvao sam sina iz prvog braka da se pobrine za braæu. Biæe sve gotovo kada odem iz ove zemlje. Samo elim da odem negde gde nema takvih du manina. Valjda je ostala neka zemlja gde ne mrze Cigane i Albance. Majstoroviæ je video da Ekrem gubi strpljenje i pomerio se malo u stranu. Ekrem je napravio nekoliko koraka i èuo dobro poznat glas. - Gre i . - Ja sam roðen gre an. Ekrem je bez okretanja nastavio. Nije znao kuda ide, ali je znao ta tra i. Od malena su ga uèili da vi e veruje u sreæu nego u Boga, zato je bio optimista da æe i ovo g puta naæi ono to tra i. * Nikada ne bih gledao Rotaciju da mi Olju nije vratila u naruèje. Gledam je iz po tov anja, a i zbog Oljine elje da je gledamo zajedno. Èekamo epizodu koja bi konaèno zatvorila jedno poglavlje zajednièkog ivota. Znam da i ona eljno i èekuje trenutak kada

jer ena u to najlak e poveruje. . Eh. a Cigu koji je ukrao prsten nisu nikada prona li. a on æe se braniti sa slobode. Ja sam eleo da mi oprosti. Ekrema Ljatifija sa prebivali tem u kartonskom naselju pokraj Borèe je podignuta optu nica. Ovako. U toku juèera njeg dana ronioci specijalne jedinice MUP-a Srbije su na le prsten. Ki ovina i hla dnoæa nikada je nisu omeli u bilo kojem naumu. to bi bilo najubedljivije. Danas je ranije namirila ovce i krenula njoj dobro znanim stazama i bogazima. Srbija je dobila jo jednu mafiju. ta æe ti kocka doæi glave . Po tovani gledaoci. kako bi oko kamere sve reklo umesto na ih oèiju. . d a li bih ja njoj oprostio onakav napad da sam nevin. . . Gledate prilog. Naime . . .O Stano. Ostalo bi mi jedino da joj plasiram neku la zb og èega sam bio u Panèevu. nije bitno ko æe kome dati oprost.Drugi put. U tom sluèaju rizikovao bih sve da je zadr im.Oj Milenija. ja sam negativac. Spremio sam sebe na ovakve komentare. Afera srednjovekovnog prstena je konaèno dobila svoj epilog. .Svrati vamo da se malo razgovaramo.Naravno. ali Stani to nije smetalo. Gledate eksluzivni snimak koji j e napravila na a ekipa. jer zahvaljujuæi njima i naredne generacije æe moæi da u ivaju u na em kulturnom blagu.Vide li ti Branko onu ljigu od kustosa? * Miholjsko leto je nestalo u jednom danu. Nadam se da æe graðani Srbije znati da cene napore MUP-a. kustos Muzeja Grada Beograda iz èije je zbirke prsten i nestao. Kada se obostrano volimo. Sve ostalo bi bilo manje podlo no sankcijama. gledate treæe izdanje u mesecu oktobru emisije Rotacija. a brani se sa slobode.æe se objaviti pronalazak prstena. zato klimam glavom i dajem do znanja da elim da èujem ostatak emisije. a granje je odavno iz ume privukla. zato to sam znao da sam kriv. Verovatno ni ta. to ti je na e sudstvo. koji je igrom sluèaja ispao pozitivac i nekom daje oprost. a posebno anga ovanju inspektora Majstoroviæa i ronioca u na muzej je vraæen veoma vredan prsten. Sa druge str ane ona se izdrala na sudiju radi oprosta. Ako bih joj plasirao la da sam bio sa nekom drugom enom. Koristila je dan za preèice koje su vodile p ored tuðih avlija. Ovim zavr avamo aferu. jer je povad ila ono malo krompira to je posejala. ta bi nas spojilo da sam ja kojim sluèajem kupio kopiju i ba te noæi bio sa poslovnim partnerom. ne primaju opklade posle osam. Ne smem da okasnim. a kada bi pala noæ svojim fenjerom bi obasjavala zaboravljene grobljan ske puteve i retke podasute drumove. ali bih mo da ugasio zauvek.Tako je. ali neubedjivo i kao takvo ne bi potrlo njenu sumnju u vezi prstena. Protiv poèinioca ovog nedela. Zahvaljujuæi naporima MUP-a Srbije.Da li mo ete da nam potvedite autentiènost ovog prstena? .Vi ste autor ove izlo be? . Autentiènost prstena potvrdio je i na sagovornik. ali nikada se nisam pitao.Ih. .Koliku je papazjaniju izazvao ovaj èovek. prsten.

. nisam stigla vi e da ispletem. .Ama Stano duguje mi dvadeset est pari. Ovim zavr avamo aferu. ali ako bi mogao .to? Ajde Radivoje. i ubrzo popunila kafanu.Znam da je nema tina Radivoje.Æuti Stano. . .Ma nije to Stano.Dobro Stano. Molim za ti inu. Èim je Stana kroèila u kafanu nastalo je simpatièno dobacivanje. Kada pola uzme kafana igraèima ostaje èetiri hiljade i trista dinara.Ma neæe jo .Sine.Ba me muèi Stano . jer je svima prijala njena pojava. ako si mator nisi ubog. provukla se kroz pukotine u zidu i klimave prozore. Ne mogu vi e da ti reckam. okraæao dan. . Ona je samo sa sme kom podigla ruku i nastavila ka anku. Ne primam vi e uplate. poèinje izvlaèenje. evo poèinje. . Jedino to je Stana prihvatila od savremenih civilizacijskih izuma je maja za sire nje. onaj ni tak mi opsigovao ove èarape to sam mu donela. . ali uði eno dok malo ne umine ki a. u selu Ritopek kod Beograda. . nego tako sam se lepo namestio. zato ga je blago prodrmala. . bi li ti do ao jedan dan do mene da mi ubije onog orlu inu? .Mator sam ti ja za te stvari.Radivoje. Stana ga je samo mrko pogledala i preletela pogledom po kafani. a Stana se primakla Radivoju i poèela razgovor. Ajd uzdravlje.. Videla je svog ispisnika za stolom u æo ku kako prekr tenih ruku drema. Iz pro lih kola je preneto dvadeset èetiri hiljade i sedamsto. Ti samo treba da nani ani . imam ja kabanicu. Grobljanska ti ina je pre la preko reke. Polagaèko je pri la. a pu ka æe da odradi svoje . taènije na lokaciji Plavinaèki Potok uhvaæena je estoèlana grupa .Evo ti ova tri para èarapa i turi na onaj moj tiket. to ukupno daje okruglo dvadeset devet hiljada. uputila se do æo ka.Ovo æu da ti uzmem i smanjim dug. Ispisnik Radivoje je samo podigao veðe.Narode podvlaèim crtu. Njenu alopojku prekinuo je gazda. bi li ti meni pozajmio trista dinara. . ali ne mogu vi e da ti reckam. Naime. U kafani je prestalo kome anje. a glava i ruke su mu ostale u istom polo aju. Stana je brzo pokupila novèanice i pri la anku. . Znala je da je prigluv. .Ne brigaj. gumenjaci i plastièna kabanica. Kada je sa anke rom zavr ila razgovor pogledima. a sad moram da vadim ruke Radivoje je malo prebirao po debelom novèaniku koji je obilovao raznim kvitama i izbrojio tri stotke. Neæe tebi baba ostati du na.Gledaj svoja posla Milenija . Svi su gledali u veliki televizor sa ispupèenim ekranom. poèelo je izvlaèenje. ne boj se .Radivoje. U ovom kolu uplaæeno je osam hiljada esto dinara. prvo idu neki izve taji.Reci Stano. uzela jednu hoklicu i uputila se ka Radivoju. Izvukla je iz nedara smotuljak od novine i spustila na ank.Jes i to to ka e . Srbija je dobila jo jednu mafiju. prsten. Odmah je poèela da mu se ali kako joj je orlu ina odneo jednu pirgavicu iz sred avlije.

ali je odustao kada je Stana podigla veðe i krivi prst poput kukaèa.Iljadu. gde si ti to podmazala Stano? . jedan. kada æe ta zdravstvena mafija? Majku mu moram da promenim onu pravosudnu mafiju.Sikter more. . Bio je èovek starinskog kova. a dok se Stana motala oko anka on je neprimetno zamenio njegovu naslonjaèu sa Staninom hoklicom. neka se pamti kad je Stana dobila na lutriji. Ispratili smo Kralja. znam ja po to ti prodaje nakupcima moje èarape. Meðutim.Daj piæe za celu kafanu. To je na a najveæa investicija.koja èini samo jedan ogranak muzejske mafije. Po zavr etku emisije suprug je blago stegao suprugu za ruku i ushiæeno dodao: . Stana je poèela glasno da broji. I dalje nema ni ta dok malo ne podma e sa kakvom èa æu.Slu ajte me dobro.promrmljala je Stana u sebi . Stana je pri la anku i tiho se gazdi obratila: . Sumnja se da je grupa u tesnoj vezi sa inostranim grupama koje su celu akciju pratile putem interneta. Kafanom su poèele da odjekuju psovke: Jebem mu lebac. Pih kada æe ta protivgradna mafija Baba stana je krenula ka anku i u hodu dodala: .Daj pare. A.E. Tita i ove posle Tita. Stana ove godine vi e ne plete. Ako neko oæe da me pokrade. na kome je tanjir sa korama od jabuka.Ne mo e da promeni narod. Gazda je hteo ne to da progovori. vataju samo neku boraniju. Poèinioci ovog kriviènog dela su se toliko osilili da su u sred bel a dana vr ili iskopavanja. dve. koristila je visokotehno ka dostignuæa tehnike u loci ranju podzemnog blaga. to se prenosi sa kolena na koleno. moj Radivoje.Ali Stano. da ako i umrem do iduæe godine te se slatko odmorim. Gazda je samo æutao i odbrojavao novèanice ispod anka. . Baba je poèela da zaboravlja. Kada joj je gazda spustio novèanice na sto. ali se samo nasme ila i podigla ruku u visini pognute glav e. . . biæe pare u kutiji od Aleve paprike u kredencu. koje je ogranak jedinice za suzbijanje v isokotransparentnog kriminala.Da zna da ne mo e .Hvala ti to si insistirala da tedimo za njeno kolovanje. pa ne mora sve ti da zna * U domu porodice Milosavljeviæ vladala je uobièajena atmosfera.Ih.Znala sam da æe èak do Biograda da stignu . ti mi duguje èarape . Ova dobro opremljena i nadasve vrlo organizovana kriminalna grupa. Rankini roditelji su za stolom. Sad æe piæe Stana je dobila aplauz. I Radivoje se sme kao. . sledeæa æe da bude prehrambena mafija. . dva. Eto ti za tih dvadaset tri para èarapa.E. . kako saznajemo grupa je veæ neko vreme praæena od specijalnog odeljenja pri MUP-u Srbije. Nemoj da me d abe prljite kukaèima i seèete sa britvama. E. tri. Jo je dr ala novac u ruci kada se obratila gostima u kafani. Sledi snimak hvatanja kriminalne gr upe od strane specijalnih jedinica Republike Srbije. Donesi meni i Radivoju kilo jagnjetine i po frtalj meke rakije. kojima su upotpunjavali u iva nje pri gledanju æerkine emisije. . ni ta se nije promenilo .

. koji si ti? . a usne su mu do le do izra aja. .Dobro. mislio sam da si onaj agent.Ekrem je podigao veðe. jer mu je ovaj samouvereno prilazio. pa samo to sam iza ao iz æorke.Na livadi igra fudbal. . na ao je utehu u èinjenic i da su mu sva deca ove godine bila du e na okupu nego inaèe. Tata dolazi neki èovek u belom odelu.. A. shvatio je da æe verovatno sa njim koju prozboriti . Prebacio j e jaknu i d emper preko stala e i poèeo da zavræe garave rukave od ko ulje.Dobro je. Koliko para? . . arko se brzo predstavio ponovo.Ti to mene zajebava ? . .Miki sine. Brisao je ruke i èekao da mu se stranac obrati. Reci ta ti treba? . pa je sinu dao znak da ode da potra i brata. agent za . treba deci da spremam veèeru. . Ekrem se prihvatio pe kira i video kako im se pribli ava èovek u belom mantilu. Da nije neko obio skup tinu? Ekrem je povisio ton i poèeo da ste e pesnice. Kada je pro ao kuæu ispred njegove. .Ja sam arko Radiæ. . Parkirao je svoje vozilo ispred one polovine kuæe koja nije imala prozor i pribli io se rasklimanoj drvenoj stala i na kojoj je bila poklopljena kofa i lonèe.Ne.Ako mo emo malo da uðemo unutra da poprièamo . . Kad me pospe idi da ga dovede . Rekla sam ti da imamo zlatnu decu i to je dovoljno. ponesi pe kir i sapun.Nije ni ta. kako bi ga to pre re io zablude.Tek sam sada shvatio kakvo smo divno dete odgajili.Nemam ti vremena ja za duge prièe.Na a firma izraðuje nakit i hteli smo da za nas snimi promotivni spot. Za vreme provedeno u zatvoru.Dobar ti dan. Nastavio je sa ivotom tamo gde je i stao.Samo zajebanti i cirkuzanti imaju takvo odelo. reklamni agent zlatarne Belje iz Slovenije. ne. Kako je danas bilo u koli? Je l te pitala ne to uèiteljica? .ta oæe ? . . . jer sakupljanje papira ne zavisi puno od godi njeg doba.De ti je brat? . Nije mu se svideo stranac.Dobar dan Ekreme. Videli smo tvoje hap enje na televiziji i hteli smo da ti ponudimo ugovor za snimanje. neæu da ga jurim po mraku.Malo je nezgodno. ka i ta oæe ili se maèinji iz moje avlije.Opet agent. Mali je kao i uvek istrèao sa ushiæenjem da vidi oca i odmah se prihvatio lonèeta i poèeo da poliva oca.Agent.Nadam se da neæe vi e da postavlja pitanje ta smo postigli u ivotu. jer su mu usta ostala poluotvorena. * Jo jedno godi nje doba provedeno u zatvoru ni ta formalno nije promenilo u Ekremovom ivotu. treba da vam poka em neke papire i da .Ja sam arko Radiæ. . .Zar ti ja lièim na zajebanta? .

. Ekrem je krenuo ispred agenta. Mo e neka polovna kao to sam i ja. . . ali uzalud. ali da je namontira negde u Sloveniji.Ama neæu ni ta to mo e da se razmontira.Moja deca ne jedu kompenzaciju.Ali Ekreme.efe.Ekreme. a na drugom gledaju Rotaciju u isto vreme.Agent. Kada sam se ja na takav naèin alio? .Pa izreklamiraj me da imam kuæu. Samo da je zdrava i da nije mnogo stara. Vidi Borivoje. ja sam reklamni agent. .. . ne duva ti promaja . Jedna firma nam duguje novac i mo e samo da nam da kuæu.Ne. Èetiri miliona mene gleda . Deca su mi mirna i poslu na. Ispada da je cela Srbija samo gledala zvezde Granda i Rotaciju. ali se naglo okrenuo. Gledaju hap enje i u ivaju u muzici.Mo e. udaj me. To se sve snima u studiju. to ne mogu? O eni me. izvoli uði. Moje je hap enje gledalo èetiri miliona ljudi. ako nema Slovenije. polako Ekreme Mi nemamo novca da ti kupimo ili napravimo kuæu.Idi bre prepade me.Reci gazdi da ne ulazim u vodu pre Ðurðevdana. Ako ti ne odgovara mo e da ide . . .Mislili smo da ti napravimo ovde monta nu kuæu. Ja znam koliko vredim. .Èekaj. onda nema filma. veæ u kompenzaciji .efe.Ti to mene zajebava ? Ja imam jednu monta nu. Pola Srbije ima po dva televizora. sve sam probao kako bih ovaj narod malo otrgao od neprikladne zabave. Oæe sad da me uvede u kuæu? . samo da odem u Sloveniju. . samo da je u Sloveniji. . . . . ovo je na telovano. Ja znam koliko vredim.A. ali to samo tako deluje. . Nema proki njavanja. Mi ti je dovezemo i za dva dana namontiramo umesto ove. sasvim je moguæe. moram da pozovem gazdu. ne. Ekreme. . a manje ove medijske prenose.Ne. kako bi mu otvorio vrata. Da li si gledao Rotaciju? . nisam ja agent za brak. kako ne razume nemam ja za to ovla æenja. Nakon nekoliko minuta Borivoje je to i uèin io. Èak sam izdejstvovao da Srbija dobije br i internet.Ne Borivoje. kakva voda.Da. ti nisi dr avljanin Slovenije. oæu pravu kuæu.Oæu bre bato. ovo je prava monta na. kako bi narod vi e gledao filmove.Pa nismo mislili u novcu.Polako Ekreme. Ja nisam pismen ali èujem dobro. Zamolio ga je da i on prouèi izve taj i donese svoj sud. svaka æe da se uda za mene. da snimam filmove.Ajde.Tako mi deluje. kakvi bakraèi * Rodoljub je dobio agencijski izve taj rejtinga svih emisija koje su se emitovale kada se emitovala i Rotacija. Mo e bilo koje cigansko naselje. Kada se sve sabere ispada da televiziju gleda vi e ljudi neko to ih zvanièno ima u Srbiji. ne mo e tamo da ivi . Ja znam sve da radim . ali bez uspeha. Tek je onda pravi do ivljaj. Sinoæ je rekla ona enskinja. pa vi se alite? . Valjano je prouèio izve taj i pozvao Borivoja. ne trebaju mi dve. Koliko para? . od tvrdog materijala. Na jednom televizoru slu aju zvezde Granda.

a kamoli pravu etnju. Nije d abe giljotina izmi ljena za vreme Bur oarske revolucije. veæ dok suðenje nije poèelo. Uz poluprazne èa e. Majstoroviæ je spoznao lo u naviku. Iz litarske platiène fla e.Ne Borivoje. nije problem u njoj. Kada malo bolje razmislim izabrao je pravi trenutak. ja æu sutra preæi u drugu prostoriju. tako da uzrok vi e neæe biti bitan. Èujem ga kako se zahvaljuje. Narod tek treba da je spozna. a potom ga vidim kako u kuhinju unosi dve papirnate kutije. veæ u narodu. Mo e da se vrati zadacima * Ljubi a je verovatno gledao Rotaciju.Eh. a potajno bi koristili usluge restorana samo kada bi i mali novca. ali smo odustali èim smo pribli ili prste. jer znaju da iza njihove zakletve stoji dr ava. sine. a samim tim postoji mala ansa da se uskoro ofiraju. veæ se odmah ma io telefo na. Ako takav narod krene da sudi. Kada me je poslu io rakijom. Borivoje. Gledaju televizor i odmeravaju mu to veæu kaznu. Vraæa se po pivo. Umoran sam od analiziranja uzroka Borivoje. ceo ivot se zaklinju sebi i drugima kako vole da kuvaj u. . Borivoje.. potrebno je vreme da je spozna . kako bi umanjili svoju. Da sam zabrljao njegovom gre kom. narod bi hteo da rastrgne onog Roma to je ukrao prsten i tako smanji svoju odgovornost za nepolo ene ispite. na kome se nekada iznosilo peèenje. tako da je neminovno bilo da se stvorim u njegovom stanu. . Obojica smo posegnuli za parèiæima.Jesam efe. pravom roditelju neæe umanjiti brigu saznanje da je glupost izazvala vi a sila ili tuða gre ka. Dolazi sa jednim velikim metalnim ovalom. Ako je stvori . a mnogo vi e vremena da je se re i . verujem da se ne bi vi e jeo nego sada.Branko. kako bi on mogao da sudi. Nije odoleo da mi prigovori za belu. nema tinu i propale brakove. Ljubi a poèinje zdravicu: . a on nije ni gledao jelovnik. sipa penu avu teènost u krigle. pa me je sutradan pozvao da proslavimo sreæno okonèanje afere prsten. neminovno lete glave. Konkretno. jer je iz parèiæa izbijala vrelina. Ceo dan je padala ki a i remetila je samu pomisao na etnju. gde sigurno neæu imati alergiju. biæe mirna kao bubica. jer kada nastupi neka glupost. poturio mi je jelovnik iz obli nje picerije. Trebalo je za kratko vreme poseæi tolike glave . jer je picerija ispred zgrade. ali je pred penzijom i ne eli da je se re ava. verovatno je raznosaè pica. Odlaz i u hodnik. jer smo neformalno veæ nazdravili. Na osnovu konverzacije zakljuèio sam da redovno koristi njihovu uslugu.Da li bi mogao da mi napravi ureðaj koji bi daljinski prenosio video signal? . a nikako da oktrijem ta je uzrok. izribaæu je. iv mi bio i pazi iduæi put gde ostavlja belu. koju zidari danas zovu. ali znaj da u Neko je pozvonio. Po to veæina ljudi zna gde ivi. Pokazao sam prstom na neku p icu koja je obilovala prilozima. Dr ava je ovog puta prikrila belu kuglu . èuvaj se lo e navike. ali se pla im da æe bez spoznaje otiæi pravo u penziju Borivoje. a danas krekeri i pica. Nije od onih t o se zaklinju da vole kuvanje. na ne to sam postao alergièan u ovoj prostoriji. malo pivo. pa vi to plaèete? . Narodu nije interesantan sluèaj kada dobije sudski epilog. Iako me nije zivkao znao sam da je brinuo kao pravi r oditelj.efe.

Ajde ne zezaj. na jedan zarez èetiri jedinice. jer i da je kupio hotel ta ima da nadgleda sobe. da li mu se takva misao vrzma po glavi iz potrebe ili èiste navike.poku avam da se smejem. . ali ovog puta ne tako mistièno kao pre. Svi su oni odavno ucenjeni. Po tovani gledaoci. dnevnik poèinjemo udarnom ve æu. od danas æe proseènoj porodici u Srbiji nedostajati jedan zarez èetiri plate meseèno za pre ivljavanje. jer se valjaju sa najboljim ribama..Ma jok. Iznad ovala se uzdi e maglièasta para. tako da ponovo vidim njegovo avetno lice. elim da snimam politièare u hotelskim sobama. . . Naime. ali mi ne ide.Ne elim da ih snimam zbog ucene. Postoje opreèna mi ljenja ta je izazvalo ovoliki skok. Srpski koeficijenat je skoèio sa jedne. zato æemo ovoj temi posebnu pa nju posvetiti u toku dnevnika.Nije problem. pogledaj u Krivièni Zakonik koliko se robija za ucenu. Grizem picu i klimam glavom u znak odobravanja i ne elim da ga pitam. Meni je ostala èista pornografija. gde bi vr io nadzor? .Ne hvali se da si kupio hotel? . . koje se me a sa dimom iz njegove cigarete.U hotelskim sobama? .

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->