Dnevni avaz

Nezavisni bh. politi~ki dnevnik utorak, 28. 9. 2010. Sarajevo Godina XV Broj 5412 1 KM, 6 kn, 40 din, 0,70 E

15 GODINA NAJTIRA@NIJA NOVINA U BOSNI I HERCEGOVINI www.dnevniavaz.ba

524'/# .+ 5' -4#=# +<$14#
Uvezena ve}a koli~ina prstenja s mastilom iz Kine Priprema se dobro poznati „bugarski voz“ Manipulacije i glasovima iz odsustva
glasova, saznaje „Dnevni avaz“. Jedan od na~ina je upotreba prstenja s mastilom, koje se mo`e koristiti kao skrivena olovka. Prilikom brojanja glasova, ~laojedine vladaju}e stranke u Federaciji BiH, u pani~nom strahu zbog gubitka podr{ke bira~a, na razne na~in spremaju kra|u

AFERE

Vlast u pani~nom strahu

Saznajemo: Poku{aj smjene direktora NTF-a

P

novi bira~kih odbora iz pojedinih vladaju}ih stranaka u FBiH mogu tim prstenom dodati po jednu crtu na glasa~ki listi} i na taj na~in ga u~initi neva`e}im. 9. str.

Izbori 2010.

SILAJD@I] @ELI DA NJEGOVA SESTRA IMA MONOPOL NAD PRODAJOM NAFTE
Projekti: Po~inje snimanje filma

PRVA KLAPA PADA SUTRA U BUDIMPE[TI

Skandali: Majka Irme Nici u te{koj depresiji

Prepun gradski trg: Zeni~ani su horskim pjevanjem „Volimo te, Fahro“ prekidali Radon~i}ev govor

(Foto: B. Nizi})

NADIJA NEZIROVI] MISLILA DA JOJ JE K]ERKA DADILJA
Opasnost: Upozorenje iz sarajevske bolnice

7. str.

Nevi|eno odu{evljenje SBB BiH i Radon~i}em

Vi{e od 10.000 ljudi GLJIVAMA SE OTROVALO na skupu u Zenici! 12 LJUDI
4. strana

REPREZENTACIJA

PREMIJER LIGA

KOSOVO

Su{i} izostavio neoporavljenog Muslimovi}a

65. str.

Kolo ipak uo~i izbora

Sejdiu podnio ostavku

65. strana

21. str.

6. str.

46. str.

2. str.

2

Dnevni avaz, utorak, 28. septembar/rujan 2010.

aktuelno

„Avaz“ saznaje [ta stoji iza poku{aja smjene direktora NTF-a

Incko i Mur sa ~lanovima CIK-a: Pohvale za rad

Silajd`i} poku{ava osigurati sestri Sad`idi monopol nad Incko i Mun dali distribucijom nafte u BiH! punu podr{ku CIK-u
Posjeta me|unarodnih zvani~nika
Raskidom ugovora s firmom „Suria“, bio bi potpisan ugovor s „Turk Oilom“, a posao prepu{ten firmi „Bosna-S Oil Services Company“, koja je u suvlasni{tvu Silajd`i}eve sestre
prostorija. Radnici upozoravaju da ova grupa poku{ava ozakoniti nelegalnu smjenu direktora Be}irbegovi}a, koji je poni{tio ugovor s Turcima, raspisao me|unarodni tender i otpustio Silajd`i}evog sestri}a Frljka zbog brojnih mahinacija. - Na tim sastancima donose se odluke kojima se BiH o{te}uje za milione maraka. Jedna od njih je i da se preko nelegalnih i nelegitimnih ~lanova Uprave Davora Mati}a i Vehida Frljka te direktora Adnana Mu{ovi}a prihvati obaveza da se Josipu Tomi}u isplati

Visoki predstavnik podnio zahtjev za izdavanje akreditacije za sebe i saradnike
Visoki predstavnik u BiH Valentin Incko (Inzko), u pratnji novoimenovanog prvog zamjenika visokog predstavnika i supervizora za Br~ko Distrikt BiH Roderika Mura (Roderick Mo- Mun i Had`iabdi}: Dvanaest timova iz SAD or), razgovarao je ju~er s dnio zahtjev za izdavanje predsjednicom i ~lanovima akreditacije me|unarodnog Centralne izborne komisije izbornog posmatra~a za se(CIK), te dao punu po- be i svoje saradnike, saop}io je CIK, prenijela je Fena. dr{ku njenom radu. Ju~er je CIK posjetio i Incko je istakao da je CIK jedna od rijetkih ambasador SAD u BiH Padr`avnih institucija koja trik Mun (Patrick Moon), zaslu`uje pohvale za rad, da koji je, tako|er, podr`ao dobro radi svoj posao i nije rad ove institucije. Ambasador Mun je namu potrebna podr{ka javio da }e obi}i neka bime|unarodne zajednice. Predsjednica CIK-a Ire- ra~ka mjesta u Sarajevu, na Had`iabdi} istakla je za- kao i da }e op}e izbore, u dovoljstvo {to je prva zva- ime SAD, posmatrati 12 tini~na posjeta novoimeno- mova u cijeloj BiH. Ambavanog ambasadora Mura sador je podsjetio da su nekoj dr`avnoj instituciji izborni posmatra~i iz SAD prisutni u BiH i u okviru bila upravo posjeta CIK-u. Incko je i zvani~no po- misije OSCE/ODIHR-a.

Smjenom direktora Ibrahima Be}irbegovi}a i pojedinih ~lanova Uprave „Naftnih terminala FBiH“ (NTF) te instaliranjem podobnih kadrova, me|u kojima i njegov sestri} Vehid Frljak, predsjednik SBiH Haris Silajd`i} uz pomo} svog ministra Vahida He}e te dvojice ~lanova Nadzornog odbora NTF-a `eli ovladati ovom vrijednom dr`avnom kompanijom. Kako „Avaz“ saznaje iz pouzdanih izvora, cilj je da posao skladi{tenja i distribucije nafte u BiH u kona~nici bude prepu{ten firmi „Bosna-S Oil Services

Faksimil predugovora s „Turk Oilom“: Turci }e skladi{ta dati u podzakup

Potkusurivanja SDA i SBiH
Ono {to se de{ava u NTF-u, tvrdi na{ sagovornik, posljedica je potkusurivanje SDA i SBiH, jer je poznato da su ove dvije stranke u ve}ini dr`avnih kompanija me|usobno podijelile kotrolu nad nadzornim odborima i upravama. Tako je i s NTF-om, a prilikom prodaje „Enernekoliko miliona kuna ka`e se, izme|u ostalog, u pismu. Pona{anje Parad`ika, posebno odr`avanje krnje sjednice NO 23. septembra u prostorijama „Energoinvesta“ u prisustvu notara, upozoravaju radnici, poku{aj je da se stvore paralelni terminali Federacije. Uklanjanjem direktora Be}irbegovi}a, s malezijskom kompanijom „Suria Group“ bio bi raskinut jednogodi{nji ugovor o nagopetrola“, SBiH je ostala kratkih rukava. - Kriminalnom prodajom „Energopetrola“ profitirala je SDA, koja je ubrala cijeli plijen. Sada je prepu{teno Harisu Silajd`i}u i SBiH da putem NTF-a Plo~e namire ono {to nisu dobili prije tri godine - tvrdi na{ sagovornik. jmu skladi{nog prostora NTF-a Plo~e veli~ine 40.000 kubnih metara, vrijedan 4,2 miliona eura. Nakon toga bio bi potpisan ugovor s turskom kompanijom „Turk Oil“, iako je od malezijskog nepovoljniji za 28.320.000 eura. Predugovor s Turcima, bez ikakvog tendera, potpisan je 8. jula, nakon sastanka u Silajd`i}evom kabinetu, kojem su prisustvovali predstavnici „Turk Oila“ i „Bosna-S Oil Services Companyja“.

Isplata poranila zbog izbora

I povla{tene penzije 1. oktobra
Federalno ministarstvo finansija uplatilo je ju~er 13 miliona KM Zavodu PIO FBiH za isplatu povla{tenih penzija za septembar. - Tako su se stekli uvjeti da i povla{tene penzije korisnicima budu ispla}ene s redovnim 1. oktobra - kazao je pomo}nik ministra za trezor Pero Ivo{evi}. To je presedan jer su penzije posljednjih mjeseci uglavnom ispla}ivane petog u mjesecu, ali su ovog puta vlastodr{ci poranili sa isplatom kako bi pred same izbore pridobili nakloE. Ha. nost penzionera.
Silajd`i}: Dogovor s Turcima

Company“, ~iji je jedan od vlasnika Silajd`i}eva sestra Sad`ida, biv{a ambasadorica BiH u Pakistanu.

Misteriozni sastanak
No, kako tvrdi na{ izvor koji je prisustvovao misterioznom sastanku, ugovor sadr`i i klauzulu da turska kompanija mo`e dati skladi{ni prostor u podzakup. Plan je, naime, da Turci nakon {to dobiju ugovor, posao prepuste firmi koja je u suvlasni{tvu Silajd`i}eve sestre Sad`ide. Iako „Bosna-S Oil Services Company“ urede ima u Engleskoj, Njema~koj, na Malti, u Kataru, Ujedinjenim Arapskim Emiratima, a najvi{e poslova obavlja u Libiji, na{ sagovornik tvrdi da uveliko teku planovi da poslovi budu preba~eni u BiH, gdje je registriran „Bosna-S Consulting“, jedan od ogranaka firme, te bi im na ovaj na~in bio osiguran monopol nad distribucijom i skladi{tenjem nafte u BiH. F. KARALI]

Otvoren Klub za tra`enje posla
U Banjoj Luci ju~er je otvoren Klub za tra`enje posla, koji je prva ustanova tog tipa u BiH. Direktor Zavoda za zapo{ljavanje RS Bo{ko Tomi} izjavio je da }e mladi ljudi do 30 godina {est mjeseci u~iti kako se pi{e biografija, kako se tra`i posao i kako se sara|uje s poslodavcima, javila je Srna.

Nelegalna smjena
O mutnim radnjama koje se ve} mjesecima doga|aju u ovoj kompaniji, uposlenici NTF-a obavijestili su i Vladu Federacije, ali jo{ niko ni{ta nije poduzeo. U pismu koje su poslali premijeru Mustafi Mujezinovi}u upozorili su da grupa ljudi okupljena oko D`evada Parad`ika, predsjednika NO NTF-a, kadra SBiH, odr`ava sastanke krnjeg NO van slu`benih

PORTAL - komentar dana
Kapid`i} za devastiranu bh. vilu nudi rezidenciju na moru - Ideja je dobra, ali se uvijek pojavi ono „ali“. Te{ko da se mo`e posti}i dogovor s ovakvim politi~arima na vlasti, jer da su ponudili „tal“ u ovoj transakciji, u roku „odmah“ bi se rije{ila ta situacija. Te{ko je danas biti po{ten i na po{ten na~in realizovati dobre ideje. Samo da ih kona~no |avo odne(TARIK [E[I]) se i da se nikad vi{e ne vrate!

www.dnevniavaz.ba

Faksimil upozorenja radnika: O{te}uju dr`avu za milione

Silajd`i} od Hrnjice pozajmio 200.000 KM
Zanimljivo je da je Haris Silajd`i} 2002. godine u imovinskom kartonu prijavio da je 1. januara 2000. od Ismeta Hrnjice pozajmio 200.000 maraka. Ni{ta neobi~no da Hrnjica nije direktor firme „Bosna-S Oil Services Company“, {to zna~i da je Silajd`i} pozajmio novac od direktora kompanije koja je u suvlasni{tvu njegove sestre. O kakvim je kalkulacijama rije~, nikada nije otkriveno.

aktuelno

Dnevni avaz, utorak, 28. septembar/rujan 2010.

3

Komentar dana
Pi{e: Husein ORAHOVAC (huseino@avaz.ba)

RECESIJA Kriza se osjeti i na u~eni~kim putovanjima

Roditelji di`u kredite za dje~ije ekskurzije
Neke {kole odustaju od organizacije, jer je interesiranje u~enika slabo
U BiH je veoma slabo finansijsko stanje gra|ana, pa roditelji za odlazak djece na ekskurzije ~ak di`u kredite. Kada odu na ekskurziju, kupovna mo} djece je tako|er mala, sve se uglavnom svodi na aran`man, djeca jedu u hotelu, veoma je malo vanpansionske potro{nje.

Dodik gubi vrijeme
Nesporno je da je i pri~a o markiranju entitetske linije razgrani~enja {to je plasira premijer RS u cijelosti na fonu imaginarnoga projekta o nestajanju dr`ave BiH
Dok Europa poodavno toliko radi na brisanju granica tako da je me|ugrani~ni promet dovela do stadija da ljudi vi{e uop}e ne znaju gdje izlaze iz jedne, a ulaze u drugu dr`avu, dotle bi Milorad Dodik „udarao“ granice i tamo gdje im apsolutno nije mjesto. Rije~ je o me|uentitetskoj liniji razdvajanja. Iznosi Dodik, a nakon njega se u isti posao upregnuo i direktor Uprave za geodetske i imovinskopravne poslove Tihomir Gligori}, da se entitetska linija mora markirati, jer ovakva kakva je sada stvara silne pote{ko}e ljudima koji svoju imovinu imaju du` ili s obje strane te linije. Mo`e predsjednik Vlade RS pravdati ~im god ho}e zvoju zabrinutost zbog toga {to entitetska linija nije markirana na na~in koji on smatra prihvatljivim, ali posve je jasno da iza njegovoga zahtjeva stoje drugi razlozi. Uostalom, sam je Dodik sebi izgradio imid` jednog od najgorljivijih politi~ara koji se direktno zala`u za nestajanje dr`ave Bosne i Hercegovine. Pa javnosti plasira svoja nova „na~ertanija“ opravdavaju}i ih ~isto `ivotnim pote{ko}ama ljudi koji `ive blizu me|uentitetske linije razgrani~enja. Te{ko je razumjeti kako srpski politi~ki predstavnici ne vide jednu veliku istinu: {to oni vi{e govore o nestajanju dr`ave BiH, to dr`ave BiH ima sve vi{e. Nesporno je da je i Dodikova pri~a o markiranju entitetske linije razgrani~enja u cijelosti na fonu imaginarnoga projekta o nestajanju dr`ave BiH. Ali, koliko se u BiH vi{e govori o njenom nestanku, to Europa svojim - nekada i banalnim - potezima vra}a u `ivot na{u domovinu. Evo jednog takvog primjera: nekada se u RS nije mogao dobiti niti rodni list, niti uvjerenje o dr`avljanstvu na kojemu je, pored Republika Srpska, pisalo i Bosna i Hercegovina. Upravo u vrijeme vladavine mo`da i `e{}ih protivnika dr`ave BiH negoli je danas Dodik, na tim se dokumentima vra}a ime Bosne i Hercegovine. Naravno, ne zbog toga {to su naprasno zavoljeli BiH, ve} zbog toga {to Srbi s prostora RS koji danas `ive u nekoj od europskih dr`ava nisu ama ba{ ni{ta mogli zavr{iti s dokumentima na kojima nije pisalo koja ih je to dr`ava izdala. Stoga, iznala`enje novih metoda kojima bi se na{tetilo opstojnosti dr`ave BiH - a jedna u nizu jeste i ova pri~a o markiranju entitetske linije razdvajanja - ~isto je gubljenje vremena za one koji to rade. Na njihovu `alost.

Te{ka situacija
Ovo nam je kazao [a}ir Ja{arevi}, menad`er za ekskurzije turisti~ke agencije „Biss Tours“, koja se organizacijom takvih aran`mana bavi na podru~ju cijele BiH, odgovaraju}i na na{e pitanje koliko roditelja u dr`avi mo`e djeci priu{titi odlazak na takvu vrstu putovanja. Govore}i o zainteresiranosti i obimu posla, Ja{arevi} ka`e da je „Biss Tours“ realizirao 60 posto plana, te da su, u pore|enju s drugim agencijama, zadovoljni. Prema njegovim rije~ima, [panija je trenutno najpopularnija destinacija, a aran`man ko{ta 425 maraka. Osim toga, pla}a se jo{ i viza koja iznosi 69 KM, te putni~ko zdravstveno osiguranje od 15 maraka. Svjetlana Babi}, direktorica Srednje medicinske {kole u Sarajevu, kazala nam je da je ove godi-

Na{a djeca sve manje idu na ekskurzije

U gimnazijama bolje stanje
- Generalno, kod nas se mo`e izdvojiti kategorija djece koja idu u gimnazije i kojima roditelji mogu omogu}iti odlazak na ekskurziju, dok su u ostalim {kolama, u koje spada i na{a, djeca uglavnom lo{ijeg imovinskog stanja - kazala nam je Svjetlana Babi}.

ne broj u~enika koji su i{li na ekskurziju (Prag, Budimpe{ta i Be~) znatno manji nego u ranijim godinama, kada nije bilo ekonomske krize, te da su ~ak i razmi{ljali o potpunom odustajanju. - Obra}ala sam se resornom ministarstvu s pitanjem ima li uop}e smisla organizirati ekskurziju za tako mali broj u~enika, a odgovor je bio da te koji mogu i}i ne treba kazniti - rekla nam je Babi}, obja{njavaju}i da je ekonomska situacija roditelja veoma te{ka, da mnogim u~enicima radi jedan ili nijedan roditelj. Sli~na situacija je i u Republi-

ci Srpskoj, a nekoliko {kola iz ovog entiteta je i odustalo od organizacije maturskih ekskurzija, jer je interesiranje u~enika bilo slabo uglavnom zbog lo{e finansijske situacije.

\oko NINKOVI]

/ TO JE TO

Gr~ka i [panija
Cijene zavise od destinacije na koju se ide, a srednjo{kolci se najvi{e odlu~uju za [paniju. Za taj aran`man potrebno je izdvojiti oko 850 maraka. - U septembru i oktobru 32 srednje {kole idu na ekskurziju, a ve}ina ih se opredijelila za Gr~ku ili [paniju. Kada je rije~ o osnovnim {kolama, 19 ih ide na ekskurziju u ovom periodu, od ~ega njih 18 organizira odlazak u Crnu Goru i jedna u Srbiju - kazali su nam u resornom entitetskom ministarstvu. Roditelji osnovaca su pro{li ne{to jeftinije jer ovi aran`mani ko{taju oko 500 maraka.
B. S. - B. T.

Odlazak ko{ta dvije pla}e
Odlazak na maturske ekskurzije roditelje u~enika iz RS ko{tat }e oko dvije prosje~ne pla}e u ovom entitetu, odnosno oko 1.500 maraka, jer osim pla}anja putovanja koje ko{ta u prosjeku 800 maraka, moraju izdvojiti novac i za d`eparac, odje}u i higijenske potrep{tine.

Udru`enje „Tender“ o javnim nabavkama

Korupcija godi{nje pojede 400 miliona KM
Korupcija u javnim nabavkama godi{nje na nezakonit na~in prelije u privatne d`epove vi{e od 400 miliona KM, izjavio je ju~er sekretar Udru`enja gra|ana „Tender“ Igor Vukajlovi}, javila je Srna. - Od tih sredstava godi{nje bi se moglo izgraditi oko 40 kilometara autoputa, sanirati sve osnovne i srednje {kole u BiH ili rije{iti stambeno pitanje za 7.000 mladih bra~nih parova - rekao je Vukajlovi} novinarima u Banjoj Luci, gdje je Udru`enje „Tender“ dijelilo letke gra|anima. Vukajlovi} je pozvao gra|ane da iza|u na izbore, jer je od izuzetnog zna~aja da budu izabrani najbolji predstavnici koji bi osigurali uspje{niji ekonomski razvoj, prije svega racionalnim i odgovornim odnosom prema raspolo`ivim javnim sredstvima.

Banja Luka: Gra|ani pozvani da iza|u na izbore

4

Dnevni avaz, utorak, 28. septembar/rujan 2010.

izbori 2010.

Originalno animiranje bira~a

Gornja Rama

Avion s transparentom HDZ-a BiH
U predizbornoj kampanji stranke po~inju koristiti metode iz zemalja zapadnog svijeta, a na jednu takvu ideju do{li su marketin{ki reditelji kampanje HDZ-a BiH. Ovih dana oni su se za promociju stranke poslu`ili ameri~kim na~inom privla~enja pa`nje bira~a. Tako je podru~je Gornje Rame kod Prozora, kao i druga podru~ja naseljena u ve}ini Hrvatima, u vi{e navrata nadlijetao je avion s transparentom na kojem je ispisan izborni slogan HDZ-a BiH „Snaga kojoj H. M. vjerujem“.

Prepun gradski trg: Simpatizeri su toplo pozdravili predstavljene kandidate i ovacijama do~ekali Radon~i}a

(Foto: B. Nizi}; F. Fo~o)

PORUKE Nevi|eno odu{evljenje Savezom za bolju budu}nost BiH i Radon~i}em

Centar iz Doboja

Prijava zbog plakata
Centar za humanu politiku (CHP) iz Doboja prijavio je ju~er SDA Centralnoj izbornoj komisiji (CIK) BiH zbog toga {to je, najmanje mjesec prije zvani~nog po~etka predizborne kampanje, na vi{e lokacija u BiH na bilbordima postavila plakate s porukama „Vodili smo odbranu od agresije“, „Izborili smo nezavisnost“, „Vodili smo reforme za ja~anje dr`ave“, koji su s po~etkom kampanje bili samo dopunjeni nazivom ove stranke i fotografijama kandidata, javila je Onasa.

Vi{e od 10.000 ljudi na skupu u Zenici!
Masa horski pjevala „Volimo te, Fahro“
Do sada najve}i skup Saveza za bolju budu}nost BiH po broju okupljenih simpatizera odr`an je sino} na otvorenom, na trgu u Zenici, gdje se okupilo vi{e od 10.000 simpatizera i ~lanova SBB BiH. Ovom prilikom, kako se to ve} redovno ~ini na kantonalnim skupovima, predstavljeni su kandidati, a do sada nevi|ene ovacije izazvalo je pojavljivanje Fahrudina Radon~i}a, predsjednika SBB BiH i kandidata za bo{nja~kog ~lana Predsjedni{tva BiH. Prekidan horskim pjevanjem „Volimo te, Fahro“, Radon~i} je rekao da radni~ka Zenica i svi gra|ani BiH zaslu`uju da 3. oktobra dobiju novu i bolju vlast, nakon 15 te{kih godina.

Radon~i} pozvao na ekonomsko uspravljanje BiH i Bo{njaka

Jelko Kacin

Ukidanje viza za BiH 1. januara 2011.
^lan Evropskog parlamenta Jelko Kacin bio je gost predizborne tribine Liberalno-demokratske stranke (LDS) Kacin: Sna`na BiH u Ilija{u, gdje je podr{ka do~ekan burnim aplauzom. On je govorio nakon predstavljanja kandidata LDSa i koalicione Evropske ekolo{ke stranke E-5 i nakon govora predsjednika LDS-a Bojana Filipovi}a Zeca. - Liberalni pokret u Evropi je vrlo jak i Evrope bez liberala nema, pa se bojim da bez liberala ne bude ni evropske BiH. Evropski liberali sna`no }e podr`ati liberale BiH - rekao je Kacin i dodao kako je skoro sigurno da }e BiH dobiti bezvizni re`im 1. januara 2011. godine. S. S.

U Zenici se sino} vijorilo na hiljade zastava SBB BiH

Veliki skupovi u Sanskom Mostu i u Fojnici
Savez za bolju novi}, ali i Fahrudbudu}nost BiH in Radon~i}. SBB BiH Fahrudin Posebno su odRadon~i} ju~er je u{evljeni bili posjeodr`ao predizborne tioci skupa u Sansskupove i predstakom Mostu, gdje je vio kandidate i u govorio akademik Fojnici i u Sanskom Muhamed FilipoMostu, kojima je vi}. prisustvovalo vi{e Filipovi}: On je u svom stotina ljudi. U Fo- Nadahnut izuzetno nadahnujnici su govorili govor tom obra}anju, koMersida Burekovi}, Idriz je je vi{e puta prekidano Kr{i}, Amel Had`iabdi}, glasnim aplauzima, poEmir Sulejmanovi}, Aner dr`ao SBB BiH i RadoBegi} i Muhamed Mujezi- n~i}a.

Radon~i} u Zenici: Masa je horski pjevala „Volimo te, Fahro“

U prigodnom obra}anju, on je pozvao na ekono-

msko uspravljanje BiH i Bo{njaka, ali i na ja~anje

nacionalnog jedinstva koje ne smije i}i na {tetu Srba i Hrvata. - Mi tra`imo samo dvije godine da od BiH napravimo veliko gradili{te i mnogo uspje{niju ekonomsku i politi~ku pri~u. Mi `elimo da budemo efikasna vlast koja se `eli dr`ati date rije~i i nikada sebi ne}emo dozvoliti da nas kamenuje narod kako je to prije nekoliko mjeseci u~injeno koalicionoj vladi SDA - SBiH istakao je Radon~i}. Osim predsjednika Saveza, Zeni~anima su se obratili i Adnan Ba{i}, Nasir Beganovi}, Zijad Alajbegovi} i Alina ^abaravF. F. di}.

pogledi

Dnevni avaz, utorak, 28. septembar/rujan 2010.

5

OTKRIVAMO Kako je osam radnika „Klasa“ ostalo bez posla

Selimovi}i su nas prevarili, {trajkovat }emo gla|u do kraja
Pod pritiskom smo morali prije}i u agenciju „Tip Security“, a nedavno su nas htjeli otjerati u „Alarm West“, na {ta nismo pristali, ka`e Damir [ahi}
Osam biv{ih radnika sarajevskog preduze}a „Klas“ ju~er je najavilo {trajk gla|u ispred kapije svoje nekada{nje firme. [trajk bi trebao po~eti sutra. Kako su nam ispri~ala ~etvorica otpu{tenih radnika „Klasa“ (ostala ~etvorica bila su u PU Novo Sarajevo radi najave {trajka gla|u, op. a.), na ovaj korak odlu~ili su se jer smatraju da su ih ~elnici grupacije, otac i sin Hilmo i Mujo Selimovi}, prevarili.

Nisu mogli do}i do Hilme, Muje i Mujesire
Radnici „Klasa“ odlu~ni su da {trajkuju sve dok njihovi zahtjevi ne budu ispunjeni. Tvrde i da su poku{ali do}i do ~lanova Gad`o, Almir Fejzi} i Ibrahim Kazazi}. - Svi smo radili u „Klasu“. Neki od nas bili su portiri, a neki su radili u proizvodnom pogonu. Trebala se osnovati unutra{nja kontrola na nivou „Klasa“ i raspisan je interni konkurs za prelazak u tu slu`bu. Sporazumno smo pre{li, porodice Selimovi} te s njima razgovarati o ovoj prevari. Ali, ni Hilmo ni njegova djeca Mujo i Mujesira nisu ih htjeli primiti. ali je ubrzo do{lo do reorganizacije i osnivanja Agencije za za{titu ljudi i imovine „Tip Security“ za obezbje|enje cijele grupacije u vlasni{tvu Selimovi}a. Pod pritiskom su nas natjerali da prije|emo u novu agenciju. Re~eno nam je da }emo, u suprotnom, zavr{iti na ulici - ka`e [ahi}. Dodaje da je Agencija radila od 2007. do 16. septembra ove godine, kada „na scenu“ stupa „Alarm West“, koji danas osigurava grupaciju Selimovi}.

Ucjene i pritisci
Anga`irali su i advokata kako bi pokrenuo sudski spor radi dokazivanja prevare. Kompaniju „Klas“ tu`it }e Damir [ahi}, Adis Kurtovi}, Velidan Hod`i}, Samir Dizdarevi}, Boris Odak, Ehad

Jovanovi}: Precizna dijagnoza stanja

Li~nost dana ^edomir Jovanovi}

Glas razuma
S pravom ukazuje na to da se u Sand`aku ne smiju ponoviti pogre{ke iz kosovskog slu~aja
^edomir Jovanovi} najavio je da }e se on osobno i njegova Liberalnodemokratska partija odlu~no suprotstaviti svima koji misle da mogu „kosovski poraz da kompenzuju pobjedom u Sand`aku protiv nepostoje}eg neprijatelja“. Lider LDP-a u odnosu na politi~ku krizu u Sand`aku postavio se kao rijedak glas razuma i tolerancije. Jovanovi} je osudio poku{aj beogradskog re`ima da proceduralnim podmetanjima sprije~i listu Bo{nja~ke kulturne zajednice muftije Muamera Zukorli}a, koja je uvjerljivo pobijedila na nedavnim izborima za Bo{nja~ko nacionalno vije}e, da preuzme vo|enje te krovne institucije bo{nja~ke nacionalne manjine u Srbiji. Problemi u Sand`aku godinama su gurani pod tepih. Sada, kada muftija Zukorli} tra`i da se nerije{ena pitanja po~nu rje{avati, uz uva`avanje izborne volje bo{nja~ke nacionalne manjine, vlast u Beogradu po inerciji gura glavu u pijesak i optu`uje muftiju za navodni separatizam. Jovanovi} se protivi takvoj vrsti propagandnog podmetanja i nakaradnoj zamjeni teza. On s pravom ukazuje na to da se ne smiju ponoviti pogre{ke iz kosovskog slu~aja. I tra`i dijalog legitimnih predstavnika Vlade u Beogradu i izbornih pobjednika u Novom Pazaru, znaju}i da su iskrenost i me|usobno uva`avanje ono {to nedostaje u tim odnosima. ^edomir Jovanovi} ro|en je 13. aprila 1971. godine u Beogradu. O`enjen je Jelenom, ima sina Mihajla Lajfa, k}erke Janu Hart i Zoru Fejt. Diplomirao je dramaturgiju na Katedri za filmski i TV scenario i dramaturgiju Fakulteta dramskih umjetnosti Univerziteta umjetnosti u Beogradu. Jedan je od zaslu`nih za hap{enje Slobodana Milo{evi}a u martu 2001. godine i njegovo izru~enje Ha{kom F. MANDAL tribunalu.

Garancije direktora
- Ponu|en nam je sporazumni raskid ugovora i prelazak u agenciju „Alarm West“ ili otkaz. Nismo `eljeli pristati na to, ve} smo tra`ili da nas vrate u „Klas“, kako nam je bilo obe}ano. Imali smo garancije da }emo biti vra}eni u „Klas“, osim ako sami ne napravimo neku povredu radne du`nosti. Biv{i direktor u „Klasu“ Alija [abanovi} tvrdio je da on stoji iza toga i da je tako navedeno u na{im ugovorima, koje nikada nismo mogli dobiti na uvid - tvrde radnici. Isti~u i da im je biv{i generalni direktor „Klasa“ Ibrahim Smajlagi} dao garanciju tvrde}i da }e stajati iza datih obe}anja. - On se danas ni{ta ne pita. Rekao nam je da }e nas podr`ati, ali da moramo znati da olovka nije u njegovim rukama - tvrdi Damir E. HALA] [ahi}.

Jedan od radnika „Klasa“: Anga`irali advokata za pokretanje sudskog spora

Optu`ili ih za kra|u
- Kada smo najavili da }emo se povu}i s radnih mjesta u agenciji „Tip Security“, poku{ali su nas ocrniti, optu`iv{i nas la`no za kra|u nekakve robe. Nisu nam isplatiti pla}e te }emo i njih tu`iti za prekovremeni rad, no}ni rad, nepla}anje... - ka`e [ahi}.

Komisija Parlamenta BiH za istra`ivanje utro{enih donacija

Gubi se trag za 2,5 milijardi KM koje su stigle Vladi FBiH
Komisija Parlamenta BiH za istra`ivanje utro{enih donacija za kratko vrijeme do{la je do podataka da se gubi svaki trag za oko 2,5 milijardi KM koje su stigle na ra~un Vlade FBiH, potvrdio je ~lan Komisije Slavko Jovi~i}. - Nesporno je da je u BiH stiglo na desetine milijardi donacija i da je ogroman broj tih sredstava oplja~kan. U RS je stiglo svega 1,5 posto tih sredstava, u Br~ko Distrikt 0,5, a ostalih 98 posto stiglo je u Sarajevo. Politi~kom establi{mentu iz reda bo{nja~kog naroda iz najvi{ih struktura vlasti nije odgovaralo da se prezentuju rezultati Komisije - rekao je Jovi~i} za Srnu. On je kao primjer naveo i 275 nevladinih organizacija u BiH kojima se „gubi svaki trag“. Jovi~i} ka`e da su se one osnivale samo iz jednog razloga, a to je pranje novca. Dodao je da je Komisija u ovom mandatu morala zavr{iti svoj rad, ali da nije bilo volje za odr`avanjem jo{ jedne sjednice kako bi bili prezentirani njeni dosada{nji rezultati. - Komisija je bila na dobrom putu da otkrije mnoge malverzacije i lopovluke, ali, na`alost, nije bilo vremena da kompletno zavr{i svoj rad. Sve do sada prikupljeno proslijedit }emo T u`ila{tvu BiH i SIPA-i - rekao je Jovi~i}.

Delegacija EU u BiH u o~ekivanju ~elnika

Kurkulasov nasljednik dolazi do kraja godine
Nasljednik Dimitrisa Kurkulasa (Kourkoulas) na mjestu {efa Delegacije EU u BiH trebao bi do}i u novembru ili najkasnije do kraja godine, izjavila je za Srnu portparol Delegacije EU u BiH Zora Stani}. Ona je istakla da je u toku procedura za izbor novog {efa Kurkulas: Delegacije EU u BiH, Zavr{io misiju odnosno selekcija izme|u kandidata na to mjesto. - O~ekuje se da bismo u oktobru mogli imati informaciju ko bi trebao biti novi {ef Delegacije EU u BiH. Vrijeme njegovog dolaska zavisit }e od okon~anja administrativne procedure - pojasnila je Stani}.

Prosje~na pla}a u RS 780 KM
Jovi~i}: Pranje novca

Prosje~na neto pla}a u RS za osam mjeseci ove godine iznosila je 780 KM i nominalno je ni`a za jedan posto, a realno za 3,4 posto od vrijednosti u istom periodu lani, podaci su Zavoda za statistiku RS, javila je Srna.

[ta drugi pi{u

6

Dnevni avaz, utorak, 28. septembar/rujan 2010.

mozaik

OPASNOSTI Upozorenje iz sarajevske bolnice

Gljivama se otrovalo12 ljudi
Jedan pacijent nalazi se na Jedinici intenzivne terapije i on ima te{ku klini~ku sliku Gljive mogu brati samo dobri poznavaoci, ka`e Mari}
Iz Klini~kog centra Univerziteta u Sarajevu ju~er je upu}eno upozorenje gra|anima da budu oprezni prilikom branja gljiva i njihovog kori{tenja u ishrani. Sve je vi{e, naime, trovanja gljivama, o ~emu svjedo~i i podatak da je od 20. septembra u sarajevsku bolnicu primljeno ~ak 12 pacijenata.
Dati: Odmah se izvinila

Gaf francuske politi~arke

Dati u intervjuu u`ivo inflaciju zamijenila felacijem
Atraktivna francuska politi~arka Ra{ida Dati (Rachida) tokom prijenosa u`ivo umjesto rije~i inflacija rekla je felacio. Ubrzo nakon slu~ajnog propusta Dati je izdala pismeno izvinjenje. Ina~e, u visokim francuskim krugovima biv{a ministrica Dati ima nadimak Ra{ida Barbi i to zbog slabog razumijevanja politi~kih pitanja. Naime, tokom intervjua za francuski radio Dati je govorila o prekomorskim ulaganjima tokom globalne krize. - Predvi|am da }e neki od njih tra`iti povrat od 20 do 25 posto, i to u vrijeme kada felacio uop}e i ne postoji - kazala je Dati. Na svom Facebook profilu Dati se izvinila isti~u}i kako se te stvari doga|aju kada se prebrzo govori tokom prijenosa u`ivo. Tako|er je naglasila kako je tu`no {to je od njenog cijelog govora samo felacio dopro do publike.

Edukacija ljudi
Svi pacijenti su iz Kantona Sarajevo. Oni imaju srednje te{ke do veoma te{ke simptome trovanja. Jedan pacijent nalazi se u Jedinici intenzivne terapije i on ima izuzetno te{ku klini~ku sliku, ka`e portparol KCUS-a Biljana Jandri}. - Apelujemo na stanovni{tvo da pazi prilikom berbe gljiva, jer u ovom ki{nom periodu postoji velika mogu}nost kontaminacije jestivih gljiva toksinima otrovnih gljiva ako se nalaze u istoj posudi - upozoreno je iz bolnice. Borislav Mari} iz Udru`enja gljivara i ljubitelja prirode Mrkonji}-Grad ka`e da je najva`nija edukacija ljudi o gljivama kako bi se izbjegle tragedije. - Ve} sedmu godinu zaredom organiziramo izlo`bu gljiva, a jedan od ciljeva je za{tita sakuplja~a od trovanja. Mi }emo radije zastra{iti ~ovjeka pa da ne proba ni onu gljivu

Gljive: Najbolji, ali i najopasniji {umski proizvod

Nakon sva|e u Njema~koj

koja je dobra nego da pogrije{i i da napravi pogre{an potez. Gljive su najbolji {umski proizvod, ali mogu ih brati dobri poznavaoci, odnosno oni koji posje}uju takve izlo`be i stalno u~e o gljivama - ka`e Mari}.

Dje~ak se posva|ao s bratom pa ga ubio no`em
Dje~ak (15) iz Libeka u Njema~koj no`em je ubio svog 22-godi{njeg brata nakon sva|e. Susjedi su o sva|i obavijestili policiju ne{to poslije pono}i, a nakon {to su do{li u stan na prvom spratu zgrade, policajci su zate- Policija jo{ istra`uje slu~aj kli dje~aka kako na rukama dr`i ma. Nije poznato zbog ~ega su se bra}a posva|ala. Dje~aka ubicu mrtvog brata. Iz policije su objavili da je su pritvorili, a policija jo{ mladi} imao ubodne rane na prsi- istra`uje slu~aj.

Sitni detalji
On tvrdi da ne postoji opasnost od kontaminacije zbog zajedni~kog no{enje otrovnih i neotr-

ovnih gljiva, ali se to ne preporu~uje, jer se one mogu polomiti, smrviti, a dijelovi pomije{ati. - Za razlikovanje otrovnih od neotrovnih vrlo su va`ni sitni detalji poput boje, mirisa, ima li gljiva prsten ili ne. Prvo treba nau~iti koje su smrtonosne, zatim o gljivama koje izazivaju te`e i bla`e trovanje, a tek onda o onima koje su jestive E. Ha. upozorava Mari}.

Dr`avna agencija za lijekove i medicinska sredstva

„Avandija“ }e s na{eg tr`i{ta biti povu~ena
Nakon {to su u Hrvatskoj i Srbiji s tr`i{ta po~eli povla~iti medikamente koji sadr`e roziglitazon, me|u kojima je i lijek za dijabetes tipa dva „avandija“, i bh. Agencija za lijekove i medicinska sredstva najvjerovatnije }e poduzeti istu mjeru. - Kada su u pitanju ne`eljena djelovanja, nismo imali nijednu prijavu na „avandiju“, odnosno na roziglitazon kao aktivnu supstancu. Me|utim, imaju}i u vidu odluku Evropske agencije za lijekove (EMA), najvjerovatnije }emo i mi povu}i s tr`i{ta sve lijekove koji sadr`e roziglitazon, a za koje smo u prethodnom periodu dali dozvolu za stavljanje u promet - re~eno nam je u Agenciji za lijekove i medicinska sredstva BiH. EMA je analiziraju}i najnovije podatke o lijeku „avandija“, koji je registriran i u na{oj dr`avi, odlu~ila taj medikament povu}i s tr`i{ta jer smatra da on mo`e donijeti ve}u {tetu nego korist. Ova analiza uslijedila je nakon niza pritu`bi da „avandija“ izaziva sr~ane probleme kod pacijenata koji je koriste.

Aran`mani dostupni za 18 mjeseci

Turisti~ki letovi u svemir za 200.000 dolara
Britanski milijarder Ri~ard Brenson (Richard Branson) izjavio je da }e njegova kompanija „Virgin Galactic“ za 18 mjeseci staviti u ponudu turisti~ka putovanja u svemir po cijeni od 200.000 dolara. Zainteresirani turisti mo}i }e se prijaviti za projekt „Svemirski brod dva“, letjelicu koja je specijalno dizajnirana za turisti~ke letove u svemir. Brod ima kapacitet od {est mjesta. Turisti }e kroz male prozore pored svojih sjedi{ta mo}i razgledati Zemlju iz svemira i zabaviti se lebde}i u beste`inskom prostoru u kabini. Brenson `eli u svemiru izgraditi hotele koji bi prihvatali turiste na neobi~nim putovanjima. Ti hoteli mogli bi poslu`iti i kao baza za letove na Mjesec.

Lijek „avandija“: Pritu`be da izaziva sr~ane probleme

Iz Agencije za lijekove BiH podsje}aju da je Ameri~ka agencija za hranu i lijekove (FDA) samo ograni~ila upotrebu „avandije“ na pacijente koji nemaju nikakve promjene na krvnim sudovima i srcu. E. Ha.

Iz kakvih ud`benika u~e bh. djeca

„Likovna kulutra“ za osnovce
S koliko ozbiljnosti izdava~i, a prije svih nadle`ni u ministarstvima pristupaju izradi ud`benika, pokazuje i najnoviji slu~aj na koji su nam ukazali u~enici i profesori jedne zeni~ke {kole. - U~enici su do{li na ~as i prijavili nevjerovatnu gre{ku u nazivu ud`benika. Tek }emo pregledati sadr`aje unutra, nadam se da nema slovnih, a pogotovo materijalnih gre{aka - kazala nam je profesorica likovne kulture jedne zeni~ke osnovne {kole, koja nam je i pokazala ud`benik u izdanju „Sarajevo Publishinga“, koji je u upotrebi. Uprkos sili lektora, recenzenata i kontrola, ud`benik za sedmi razred osnovne {kole „Likovna kultura“ postao je „Likovna kulutra“, {ta god to zna~ilo. Zbog cijene {tampanja, ako je gre{ka i otkrivena prije distribucije, nikome nije palo na pamet da povu~e ud`benik i od{tampa ispravnu naslovniA. D`. cu.

Najnesretnija mlada u Velikoj Britaniji
Umjesto najsretnijeg dana, Ivon Vilson (Yvonne Wilson, 37) iz Diningtona na dan svog vjen~anja dva puta je zavr{ila u bolnici, morala otkazati medeni mjesec i ostala bez zaru~ni~kog prstena i burme. Britanci su je proglasili najnesretnijom mladom u zemlji. - Nikada nisam mislila da nam brak mo`e tako lo{e po~eti. Sa svadbe imamo samo nekoliko slika, jer ja nisam izdr`ala fotografiranje od bolova - rekla je Ivon i dodala kako im je sada puno bolje u braku nego na samom po~etku.

Naslovnica na kojoj umjesto kultura pi{e kulutra

mozaik

Dnevni avaz, utorak, 28. septembar/rujan 2010.

7

[ta ka`u poznati
Slavko Lini}

PROJEKTI Po~inje snimanje filma An|eline \oli

Prva klapa pada sutra u Budimpe{ti
U Ma|arskoj se osim Zane Marjanovi} nalazi i sarajevski glumac Fe|a [tukan Uloga i za Branka \uri}a
Nakon velikih priprema, koje su protekle u najboljem redu, sve je spremno za po~etak snimanja rediteljskoj prvjenca holivudske zvijezde An|eline \oli (Angelina Jolie) koje po~inje sutra u Budimpe{ti.

Promjene su nu`ne i uskoro se povla~im iz politike
- Uskoro se povla~im iz politike. Zadovoljan sam svim svojim politi~kim postignu}ima i podr`avam sve odluke {efa SDP-a Zorana Milanovi}a. Promjene su nu`ne i u Lini}: Dovoljno stranci ima dovoljno mladih ljudi spremnih preuzeti svamladih (Hrvatski politi~ar za „Jutarnji list“) ku funkciju.

Mira Furlan

Uvijek sam se osje}ala kao autsajder
- Osje}aj doma se relativizuje u na{em emigrantskom slu~aju jer kao da smo kod ku}e i tamo i ovdje, a nismo ustvari nigdje u svom domu. Tamo nikada ne}e{ pripadati, a ovdje vi{e ne pripada{. Zapravo, uvi- Furlan: Li~na jek sam se osje}ala kao autsajder. U toj poziciji uvijek sloboda ima neke li~ne slobode, kada se osje}a{ da ne pripada{ negdje. (Glumica za Net.hr)

Snimanje u Sarajevu
Po povratku iz Budimpe{te, filmska ekipa u novembru dolazi u Sarajevo gdje }e, prema rije~ima [arki}a, snimati i na Jevrejskom groblju. Osim Sarajeva, neke scene }e biti snimane i u Zeni~ko-dobojskom kantonu. glumac Fe|a [tukan. Tako|er, jedna od zna~ajnijih uloga pripala je i Branku \uri}u \uri, nakon {to ga je slavna glumica primijetila u filmu „Ni~ija zemlja“ Danisa Tanovi}a, koji je prije nekoliko godina osvojio Oskara, kao i u filmu „Triage“ u kojem je igrao s Kolinom Farelom (Colin Farrell).

Novi izazov
Ovu vijest potvrdio nam je izvr{ni producent filma Edin [arki} koji ka`e da se u Ma|arskoj, u i{~ekivanju prve klape, osim glavne glumice Sarajke Zane Marjanovi}, nalazi i na{
\uri}: Ljubomorna supruga

je Goran Jevti} iz Srbije, koji bi trebao tuma~iti lik mladi}a srpske nacionalnosti koji se usred rata u Bosni zaljubljuje u mladu Bo{njakinju. Lik njegovog oca povjeren je Radetu [erbed`iji, a jednu od uloga dobio je i

Stjepan Deveri}

Halilhod`i}ev dolazak u Dinamo je pun pogodak
- Igra~i su napravili veliki posao, ali najzaslu`niji za ovakav Dinamo ipak je Vahid Halilhod`i}. Preuzeo je tim u nezahvalnoj situaciji, a za samo mjesec napravio je mom~ad koja mo`e ravnopravno igrati protiv klubova kakav je Deveri}: U Viljareal. Ukratko, njegovo dovo|enje pokazalo se kao pun Maksimiru nije pogodak. U Maksimiru nije lako raditi. Uvijek se o~ekuje lako raditi puno, ali Vaha je trener s bogatim iskustvom koji se zna nositi s pritiskom. (Nekada{nji nogometa{ Dinama za „Avazov Sport“)

[ta ka`u u narodu

☎ 033/281-393 redakcija@avaz.ba

Ko }e studentima nadomjestiti ba~eni novac?
- Na fakultetima u BiH svako malo pojavi se neka afera i pri~a o malverzacijama. Takvo stanje uru{ava ionako lo{u sliku o obrazovanju u na{oj zemlji. Kako je mogu}e da se postdiplomski studij pla}a 5.500 umjesto 1.300 KM, kako je to na FPN u Sarajevu? Ko }e za to odgo(^italac F. G.) varati i ko }e studentima nadomjestiti taj novac?

Ljubavna pri~a
Zagreba~ka koncertna agencija „ARS Omnie“ je u saop}enju potvrdila ovu vijest. U njemu se, izme|u ostalog, navodi kako, s obzirom na to da se u posljednjim e-mailovima koje je razmijenio s trenutno najve}om svjetskom gluma~kom zvijezdom ona potpisuje s „Love, Angie“, \urina `ena Tanja Ribi~ postaje ljubomorna. - Da mi je neko rekao kako }e mi jednog dana supruga biti ljubomorna na An|elinu \oli, umro bih od smijeha - ka`e u {ali \uro, navodi se dalje u saop}enju. Glumac ~ije se ime ~esto spominje uz ovo filmsko ostvarenje

Vremenska prognoza
\oli: Rediteljski prvjenac
sun~ano djelimi~no sun~ano mjestimi~no ki{a obla~no

28. 9. 2010.

promjenljivo

ki{a i snijeg

snijeg

obla~no uz snijeg

obla~no s ki{om

magla pa sun~ano

poznati glumac Nikola \uri~ko. Produkciju filma radi slavni, Oskarom nagra|eni, Graham King iz producentske ku}e „GK FiA. Gr. lms“.

VRIJEME DANAS

BIHA] 21 21 BANJA LUKA BR^KO 21 TUZLA 21 ZENICA 18 SARAJEVO 20 GORA@DE 20
FEDERALNI METEOROLO[KI ZAVOD

Ekskluzivno na Televiziji Alfa u ~etvrtak u 17.10 sati

Kako akademici Filipovi} i Sidran vide izlaz iz bezna|a
Veoma zanimljiv razgovor dva bh. intelektualna barda snimljen u Gora`du
Prof. dr. Muhamed Filipovi} posjetio je ovih dana u Gora`du knji`evnika Abdulaha Sidrana. Filipovi} i Sidran, akademici i bosanskohercegova~ki intelektualni bardovi, pred kamerama Televizije Alfa razgovarali su o svemu pomalo. Pri~ali su, izme|u ostalog, o svojim `ivotima, o bo{nja~kom korpusu i bh. dru{tvu u cjelini, o {utnji ovda{nje inteligencije, o mogu}em izlazu BiH iz naoko bezizlazne situacije u koju je dovela aktuelna politi~ka elita. Filipovi} i Sidran razgovarali su i o tome mo`e li Bo{njake zadesiti palestinska sudbina, kao i o mnogim drugim stvarima koje se ti~u `ivota gra|ana Bosne i Hercegovine.

Umjereno obla~no O~ekuje se promje-

nljivo obla~no vrijeLIVNO me sa sun~anim intervalima. Poslije podne 18 ili krajem dana razvojem obla~nosti mjestimi~no mo`e pasti i malo ki{e. Po kotlinama i uz rije~ene tokove mogu}a je magla ili niska obla~nost. Vjetar slab do umjeren zapadnog i jugozapadnog smjera.

24 MOSTAR

NEUM 23

UTORAK
28. 9. 2010.

SRIJEDA
29. 9. 2010.

^ETVRTAK
30. 9. 2010.

JUTARNJE TEMPERATURE

JUTARNJE TEMPERATURE

JUTARNJE TEMPERATURE

od 7 C do 18 C
DNEVNE TEMPERATURE

0

0

od 5 C do 19 C
DNEVNE TEMPERATURE

0

0

od 20C do 160C
DNEVNE TEMPERATURE

od 170C do 240C

od 130C do 240C

od 150C do 230C

BIOMETEOROLO[KA PROGNOZA
Uz povremene sun~ane intervale i ugodnije biometeorolo{ke prilike, raspolo`enje ve}ine ljudi }e se popraviti. Ipak, promjenljivo vrijeme i dalje }e najvi{e problema zadavati osobama sa psiho smetnjama, a tokom jutarnjih sati astmati~ari bi trebali biti oprezniji zbog mogu}e magle. Krajem dana, op}a slika }e se pokvariti.

Filipovi} i Sidran: Srda~an susret s gra|anima Gora`da

Grad Sarajevo
Izlazak 06.40 Zalazak 18.33

28. 9. 2010.
Izlazak 20.54 Zalazak 11.52

Snimak njihovog susreta i veoma zanimljivog razgovora bit }e ekskluzivno emitiran na Televiziji Al-

fa u ~etvrtak, 30. septembra, u 17.10 sati. Emisija }e biti reprizirana istog dana u 22.10 sati.

Brzo - kratko
EPS dobio odobrenje za punjenje jezera

8

Dnevni avaz, utorak, 28. septembar/rujan 2010.

teme

Okon~ano tra`enje `rtava na Peru}cu
Tra`enje posmrtnih ostataka u jezeru Peru}ac ju~er je okon~ano, nakon {to je „Elektroprivreda Srbije“ (EPS) dobila odobrenje da nastavi njegovo punjenje, potvrdila je Onasi portparol Instituta za nestale osobe (INO) BiH Lejla ^engi}. Jezero Peru}ac kod Hidrocentrale Bajina Ba{ta bit }e uskoro napunjeno do kote 290 metara, {to predstavlja optimalnu kotu za rad hidroPeru}ac: Ekshumirana 373 skeletna ostatka elektrane. ^engi} je kazala da }e ekipe za tra`enje nestalih ostati jo{ nekoliko dana na terenu, dok se jezero potpuno ne napuni. Ona je dodala da su do sada ekshumirana 373 skeletna ostatka Bo{njaka koji su ubijeni u Vi{egradu i ba~eni u Drinu tokom rata u BiH 1992-1995. godine.

ROKOVI Demobilisani borci tra`e isplatu dugova

Kari}: Ne}emo dopustiti da nas Vlada prevari
Ako ove sedmice ne potpi{u protokol o namjenskim sredstvima, ostaju nam tu`be, ka`e Kari}
Demobilisani borci upozoravaju da je ova sedmica zadnja {ansa sada{njem sazivu Federalne vlade da prije izbora omogu}i sigurno izmirenje dugovanja ovoj populaciji. - Tra`ili smo da s Vladom potpi{emo protokol kojim }e dio novca MMF-a namijenjen kantonima biti namjenski iskori{ten za izmirenje dugovanja naknada za vrijeme nezaposlenosti u 2008. i 2009. godini. Vlada je borcima du`na 14 miliona KM, dok je ostatak od 26 miliona maraka obaveza Federalnog i kantonalnih zavoda za ra~ka pitanja Zahidom Crnki}em, koji je njihov zahtjev i podr`ao. - Sada je pitanje ho}e li to prihvatiti premijer Mustafa Mujezinovi} i Vlada i ho}e li to biti rje{eno ove sedmice. No, mi svakako ne}emo dozvoliti da nas prevare, jer demobilisani borci i dalje podi`u tu`be za
Kari}: Sudska naplata dugovanja

Vje{tak na su|enju Radovanu Karad`i}u

Trogodi{nju Anisu ranio srpski snajperista
Nekada{nji pripadnik Oru`anih snaga Holandije, kao svjedok na su|enju Radovanu Karad`i}u, govorio je o nekoliko incidenata snajperskog djelovanja u Sarajevu, te je kazao kako smatra da je djelovanje do{lo s teritorije pod kontrolom bosanskih Srba. Partik van der Vejden (Patrick Van Der Weijden), svjedok Ha{kog tu`ila{tva i stru~njak za snajpersku vatru, ispri~ao je kako je 2006. i 2009. godine posjetio 17 lokacija snajperskog djelovanja, koja se optu`nicom staKarad`i}: vljaju na teret Radovanu Karad`i}u. Govore}i o ranjavanju trogodi{nje djevoj~ice Anise Pi- Nastavljeno su|enje te u sarajevskom naselju [iroka~a 1993. godine, svjedok Van der Vejden je kazao da je utvrdio kako je hitac koji ju je pogodio mogao do}i „isklju~ivo sa stijene Babe“, za koju mu je kasnije obja{njeno da je bila pod kontrolom snaga bosanskih Srba.

Su|enje za ratni zlo~in u Banjoj Luci

Sud je skuplja varijanta
Kari} ka`e da }e, ako ne bude poptisan protokol koji borci zahtijevaju, naplata dugova sudskim putem Federalnu vladu i kantone ko{tati mnogo vi{e od trenutnog iznosa. - To je skuplja varijanta. Ako ne postignemo dogovor, dugovi }e, bez zateznih kamata, biti uve}ani za najmanje 30 posto - zaklju~uje Kari}.

Popovi} i Te{anovi} oslobo|eni
Goran Popovi} (39) i Vinko Te{anovi} (47) iz Banje Luke ju~er su pred banjalu~kim Okru`nim sudom oslobo|eni optu`bi da su po~inili ratni zlo~in nad Bo{njacima u Vrbanji. Predsjednica Sudskog vije}a Olga Male{evi} takvu odluku obrazlo`ila je ~injenicom da nije bilo dovoljno dokaza optu`be. Optu`nica je Te{anovi}a i Popovi}a teretila da su u martu 1993., sa Sini{om Miloji~i}em, koji je u bijegu, i Radivojem Gavri}em, koji je preminuo, oplja~kali vi{e lokala i osoba u Vrbanji. U optu`nici se navodi i da su Vujasinovi}, Miloji~i} i Gavri} 1993. godine u ku}i Ilijaza V. S. Had`i}a ubili Raziju i Aliju Hod`i}a.

Podaci Agencije za statistiku BiH

Bruto investicije manje za 22,73 posto
Ukupno ispla}ena sredstva za investicije u BiH iznosila su pro{le godine oko 4,59 milijardi KM, {to je za 22,73 posto manje u odnosu na 2008. Prema podacima Agencije za statistiku BiH, od ukupno ispla}enih investicija u BiH u 2009., na FBiH se odnosi 64,86, na RS 33,41, a na Br~ko Distrikt 1,73 posto, prenijela je Fena. Vrijednost ukupno ostvarenih investicija u stalna sredstva pravnih subjekata u BiH u pro{loj godini iznosila su 4,55 milijardi KM, {to u odnosu na 2008. predstavlja smanjenje od 25,69 posto, a investicije u nova stalna sredstva iznosile su 4,22 milijarde KM i u odnosu na 2008. predstavljaju smanjenje od 25,34 posto.

zapo{ljavanje - podsje}a Munir Kari}, predsjednik Skup{tine Saveza demobilisanih boraca FBiH. Dodaje da su predstavnici Saveza u petak razgovarali o ovom protokolu s ministrom za bo-

sudsku naplatu dugovanja i to }e se i dalje pro{irivati isti~e Kari}. M. A.

U Mostaru odr`ano ro~i{te o incidentu ispred [ari}a d`amije

Niko se ne tereti za ubistvo Dizdarevi}a
Jedanaest optu`enih za masovnu tu~u izjasnilo se da nisu krivi
U Op}inskom sudu u Mostaru ju~er je odr`ano ro~i{te o izja{njenju o krivici o doga|aju koji je izazvao dosta reakcija u javnosti. Rije~ je o masovnoj tu~i ispred [ari}a d`amije u Mostaru, u kojoj je 15. jula pro{le godine `ivot izgubio vjernik Magdi Dizdarevi}. Svih 11 optu`enih samo za masovnu tu~u, a rije~ je o Igoru Sal~inu, Erolu Begovi}u, Adnanu Ivkovi}u, Harisu Dviscu, Ned`adu Klari}u, Senaidu Krhanu, Fadilu Be}irovi}u, Skenderu i Had`iji Ga{, Edinu Prgudi i Zejnelu Beri{i, ju~er se pred sutkinjom Ognjenkom [koro izjasnilo da nisu krivi za djelo za koje su osumnji~eni. Po~etak glavnog pretresa o~ekuje se uskoro. MUP-a u izvje{taju upu}enom nadle`noj tu`iteljici Gordani Knezovi} za ubistvo i u~estvovanje u tu~i direktno osumnji~ila Igora Sal~ina (34), koji se trenutno u KPZ-u Mostar nalazi na izdr`avanju kazne od pet i po godina zbog trgovine ljudima, mostarsku javnost je optu`nica Tu`ila{tva HNK, blago re~eno, zaprepastila. Tu`iteljici Knezovi} trebalo je vi{e od godinu da napi{e optu`nicu. Na kraju se ispostavilo da za Dizdarevi}evu smrt niko ne}e odgovarati, jer je Knezovi} procijenila da za ubistvo nema dokaza. Poku{ali smo ju~er o tome dobiti komentar tu`iteljice Knezovi}, ali nismo uspjeli, jer se ona naA. Du. lazi na bolovanju.

Proslavljen Blagdan sv. Vinka Paulskog

Tri i po vijeka od smrti sveca ljubavi
Sestre milosrdnice provincije Majke Divne - Sarajevo, zajedno s vjernicima Sarajeva, ju~er su sve~ano proslavile Blagdan svetog Vinka Paulskog, utemeljitelja njihove redovni~ke zajednice i patron Crkve sv. Vinka u Sarajevu, koji je umro prije 350 godina, prenijela je Fena. Sve~anu euharistiju predvodio je kardinal Vinko Pulji}, S ceremonije: Pulji} predvodio euharistiju nadbiskup vrhbosanski, uz suslavlje petnaest sve}enika. U prigodnoj homiliji kardinal Pulji} istakao je da je sveti Vinko poznat kao svetac ljubavi koji se nadahnjivao ljubavlju Bo`ijom i tu ljubav iskazivao prema ~ovjeku u potrebi.

Dizdarevi}: Vjernik ubijen u masovnoj tu~i

No, s obzirom na to da je kriminalisti~ka policija Kantonalnog

Odgo|eno su|enje za zlo~in u Bugojnu

Danas o ]irkovi}evom priznanju krivice
Pred Sudom BiH danas }e biti razmatran sporazum o priznanju krivice, sklopljen izme|u Tu`ila{tva BiH i Milivoja ]irkovi}a, optu`enog za zlo~in protiv ~ovje~nosti, najavljeno je iz Suda BiH. Sud BiH potvrdio je optu`nicu protiv ]irkovi}a 15. septembra 2010. godine, prenijela je Fena.

Tu`ila{tvo BiH izmijenilo optu`nicu Osmi}u
Sud BiH odgodio je ju~er su|enje Aliji Osmi}u, optu`enom za zlo~ine po~injene u Bugojnu, jer je Dr`avno tu`ila{tvo izmijenilo optu`nicu protiv njega, javio je Birn. Tu`ila{tvo BiH je na ovom ro~i{tu izmijenjenu optu`nicu predalo Sudskom vije}u i odbrani optu`enog, ali nije poja{njavalo o kakvim se izmjenama radi. Odbrana je zatra`ila dodatno vrijeme kako bi se mogla izjasniti o izmjenama.

teme

Dnevni avaz, utorak, 28. septembar/rujan 2010.

9

AFERE U pani~nom strahu zbog gubitka podr{ke bira~a

Vladaju}e stranke uveliko spremaju kra|u glasova
Uvezena ve}a koli~ina prstenja s mastilom iz Kine se dobro poznati „bugarski voz“
Pojedine vladaju}e stranke u Federaciji BiH, u pani~nom strahu zbog gubitka podr{ke bira~a, na razne na~in spremaju kra|u glasova, saznaje „Dnevni avaz“. Jedan od na~ina je upotreba prstenja s mastilom, koje se mo`e koristiti kao skrivena olovka. Prilikom brojanja glasova, ~lanovi bira~kih odbora iz pojedinih vladaju}ih stranaka u FBiH mogu tim prstenom dodati po jednu crtu na glasa~ki listi} i na taj na~in ga u~initi neva`e}im.

Priprema

Rafinerija Bosanski Brod: Gubici pove}ani na 100 miliona KM

Nakon prodaje ruskom „Njeftegazinkoru“

U bh. rafinerijama gore nego prije privatizacije
Vrijednost kapitala Rafinerije Bosanski Brod sa 534 miliona smanjena na 76 miliona KM
Rafinerija nafte u Bosanskom Brodu i Rafinerija ulja u Modri~i u znatno su te`oj situaciji nego prije privatizacije u kojoj su pre{le u rugodine je iznosio 138.707.692 KM, a 31. decembra 2009., s novim ruskim vlasnikom, ostvaren je prihod od tek 49,8 miliona. Pre-

Pripreme u toku
Prema nezvani~nim informacijama koje su se ju~er pojavile, ve}a koli~ina takvog prstenja iz Kine nedavno je uvezena u FBiH kako bi se upotrijebila upravo u ove svrhe.

U Modri~i gubitak od tri miliona KM
U Rafineriji ulja Modri~a, koja je zajedno s Rafinerijom nafte i banjalu~kim „Petrolom“ prodata ke ruske firme „Njeftegazinkor“. Gubici Rafinerije nafte Bosanski Brod u godini prije privatizacije (2007.) iznosili su 64 miliona, a 31. decembra 2009. minus je skoro 100 miliona KM, objavila je banjalu~ki ATV pozivaju}i se na podatke koje su preduze}a obavezna dostavljati Banjalu~koj berzi i Agenciji za posredni~ke, informati~ke i finansijske poslove (APIF) RS. Prihod Rafinerije nafte 2001. ruskom kupcu, tako|er se bilje`e gubici, koji su 2009. godine iznosili vi{e od tri miliona KM. ma finansijskim izvje{tajima, kapital te rafinerije 2001. je iznosio 534 miliona KM, a osam godina kasnije, kada se ura~unaju gubici, vrijedi nepunih 76 miliona KM. Iz toga proizlazi da „Njeftegazinkor“ nije izvr{io dokapitalizaciju Rafinerije, kako je to najavljivano prije privatizacije, a na ra~un Rafinerije podigao je hipotekarni kredit po tr`i{noj kamati od 12 posto.

Glasanje putem po{te
Velika kra|a mogu}a je kada su u pitanju glasovi dijaspore. Ljudi u inozemstvu, naime, glasaju putem po{te, tako da moraju platiti i po{tarinu. - Zbog toga pojedine vladaju}e stranke namjeravaju ljudima „otkupiti“ listi}e i sami ih ispuniti. Gra|ani }e za to dobiti novac, a ne}e morati platiti po{tarinu - poja{njava jedan na{ sagovornik upu}en u mahinacije koje su vladaju}e stranke i do sada primjenjivale.
Sa prethodnih izbora: Ho}e li biti promijenjena volja naroda

Ina~e, ovo je samo jedan od na~in na koji }e vladaju}e stranke poku{ati promijeniti volju naroda. No, jedan od najpoznatijih modusa, koji se ve} uveliko priprema, jeste takozvani „bugarski voz“. Radi se o tome da se aktivista jedne stranke na dan izbora na|e u neposrednoj blizini glasa~kog mjesta i osobi koja ulazi na glasanje daje ispunjen listi}. Ta osoba kasnije u kutiju uba-

cuje ispunjeni listi}, dok onaj prazni, koji je dobila na glasa~kom mjestu, iznosi vani i daje onom istom strana~kom aktivisti, dobivaju}i zauzvrat novac. Strana~ki aktivista potom ispunjava taj prazni listi} kako bi se ~itav proces mogao ponavljati nebrojeno puta tokom dana.

Poruka ambasadora Danske, Norve{ke i [vedske

Snimak mobitelom
Naravno, uz to se sprema i klasi~na kupovina glasova, gdje kao dokaz slu`i snimak napravljen mobitelom. Pla}enici pojedinih stranaka, kako saznajemo, pripremaju se da se na dan izbora „motaju“ po bira~kim mjestima kako bi se, tobo`e, na{li pri ruci nepismenim ili slabovidnim osobama. Cilj }e im, zapravo, biti da navedu takve osobe da glasaju za njihovu stranku. G. MRKI]

Nema promjena bez izlaska na izbore
Ambasadori izrazili nadu da }e politi~ke partije mo}i sagledati {ire od svojih uskih interesa
Ambasadori Danske, Norve{ke i [vedske u BiH Kirsten Gelan (Geelan), Jan Bratu (Braathu) i Bose Hedberg (Bosse) pozvali su gra|ane BiH da 3. oktobra iza|u na izbore. O- Gelan, Bratu i Hedberg: Jasna poruka ni su poru~ili gra|anima BiH da ne nje radnih mjesta, pobolj{anje simogu o~ekivati promjene ako ne bu- stema obrazovanja i zdravstvene du iza{li na izbore te naglasili da su njege, kao i razvoj infrastrukture, izbori prilika za promjene, ali samo transparentnosti u radu i vladaviako gra|ani BiH u~ine svoj dio po- ne prava - isti~u ambasadori. U zajedni~koj poruci, ambasadosla, prenijela je Srna. Ambasadori su izrazili nadu da ri Gelan, Bratu i Hedberg podsje}aju }e politi~ke partije u BiH mo}i sa- da je zalaganje zemalja Skandinavije gledati {ire od svojih uskih intere- za razvoj zapadnog Balkana, a nasa, od „interesa jedne etni~ke gru- ro~ito BiH, zna~ajno jo{ iz ratnog pepe“ na {tetu druge i da }e napokon rioda. Ambasadori podsje}aju da je shvatiti da je napredak mogu} sa- tokom rata u BiH vi{e od 100.000 ljudi na{lo uto~i{te u skandinavskim mo saradnjom i kompromisom. - Politika je ne{to konkretno - zemljama i da je ve}ina odlu~ila taona podrazumijeva razvoj, stvara- mo i ostati.

Sumnje i na podru~ju RS
Zanimljivo je da je sli~no upozorenje u vezi sa specijalnim prstenjem ju~er uputila Partija demokratskog progresa (PDP), a odnosi se na podru~je manjeg entiteta i mogu}u prevaru SNSD-a. Iz PDP-a tvrde da je prstenje koje bi se trebalo korisiti u RS poru~eno u Beogradu. Izvr{ni sekretar SNSD-a Rajko Vasi} odmah je demantirao ove optu`be. Kako je Vasi} rekao za Srnu, „SNSD nema nikakvu potrebu za izbornom kra|om, jer 300.000 ljudi na predizbornim skupovima jasno govori o snazi ove partije“.

Kako SDA ministar u~i studente u Mostaru

D`elilovi}: Samo politi~ki podobni mogu dobiti posao
Moram re}i da nas je ministrov odgovor zaprepastio, ka`e studentica Samila [emi}
Na ju~era{njem okruglom stolu predstavnika politi~kih stranaka i studenata Univerziteta „D`emal Bijedi}“ u Mostaru, koji su organizirali Centri civilnih inicijativa (CCI), do{lo je do svojevrsnog skandala. Na pitanje nekolicine studenata „da li je politi~ka podobnost potrebna za zaposlenje“, ministar obrazovanja HNK Esad D`elilovi}, kadar SDA, odgovorio je potvrdno, ponavljaju}i vi{e puta da se tako radi u njegovom ministarstvu. - Ja sam, po zavr{etku okruglog stola, na kojem je studentima dato vrlo malo prostora da postavljaju pitanja, li~no postavila ovo pitanje ministru i moram re}i da nas je njegov odgovor zaprepastio. Kakva je to poruka mladim i sposobnim osobama koje nisu politi~ki podobne - pita se studentica Samila [emi}.
D`elilovi}: Skandalozna izjava

Prozvani ministar D`elilovi} potvrdio je za na{ list da je dao ovakvu izjavu. - Potpuno stojim iza te izjave. Naravno da je potrebno da moj savjetnik ili pomo}nik u ministarstvu bude politi~ki podoban. Dakle, ima radnih mjesta gdje je to potrebno, ali ima i onih, recimo u {kolama, gdje to ne dolazi u obzir - rekao nam je A. Du. D`elilovi}.

Presuda u slu~aju „Starovlah“ 1. oktobra
Sud BiH odgodio je za 1. oktobar izricanje presude u procesu koji se vodi povodom tu`be sve{tenika Jeremije Starovlaha i njegovog sina Aleksandra protiv BiH, potvr|eno je Srni iz ove pravosudne institucije. Portparol Suda Selma Had`i} izjavila je za Srnu da je izricanje presude u ovom predmetu odgo|eno iz tehni~kih razloga.

Klub poznatih Aleksandar Savi}

10

Dnevni avaz, utorak, 28. septembar/rujan 2010.

teme

Dao bih {ansu ljudima koji je nikada nisu imali
Li~ni profil trenera rukometa{a Bosne (V)
Ime i prezime: Aleksandar Savi}. Datum i mjesto ro|enja: 23. avgusta 1973., Ba~ka Palanka (Srbija). Gdje `ivite - s roditeljima, podstanar ili imate vlastiti dom: @ivimo u porodi~noj ku}i. Bra~no stanje: O`enjen Sanjom. Bitni datumi u Va{em `ivotu: Ro|enje sina Uro{a, kao i jo{ neki. Koji automobil vozite: „Renault dacia logan“. Kako se odmarate: ^itam. Volite li kuhati: Nije da ne volim, ve} ne znam. Omiljena hrana i pi}e: Vo}e, meso i voda. Omiljeni muzi~ar: Vlatko Stefanovski. Najdra`a knjiga: „Zapisi iz mrtvog doma“. Omiljeni pisac: F. M. Dostojevski. Umjetnik kojeg cijenite: Federiko Garsija Lorka (Federico Garcia Lorca). Za koji klub navijate: [to se ti~e rukometa, onaj u kojem radim. Koga biste poveli na pusti otok: Suprugu. Jeste li ljubomorni: Ne. [ta najprije primje}ujete kod osoba suprotnog spola: Pogled.. Biste li ikada oprostili nevjeru: Mislim da ne bih. Bavite li se sportom: Naravno. Ko se brine o Va{em imid`u: Sam. Volite li i}i u {oping: Ne ba{.

GORA@DE Najsiroma{niji kanton pred finansijskim kolapsom

Vlast u BPK pove}ava sebi pla}e
Kantonalna administracija usvojila nacrt zakona
U kantonu u kojem vi{e od 4.000 ljudi ne radi, ve}ina od 5.300 penzionera pre`ivljava od minimalne penzije, a sve ve}i broj gra|ana kuca na vrata „Merhameta“ i tra`i otvaranje javne kuhinje, kantonalna administracija pove}at }e vlastite pla}e. Novim zakonom izabrani du`nosnici i nosioci izvr{nih funkcija priskrbit }e sebi i pravo na naknadu pla}e u trajanju od 12 mjeseci i nakon prestanka obavljanja te funkcije, kao i prava na naknade za godi{nji odmor i pla}eni dopust, slu`bena putovanja, ali i na otpremninu u iznosu od pet pla}a pri odlasku u penziju.

Skra}ena procedura
Poku{ali su to uraditi ju~er na Skup{tini BPK, po skra}enoj proceduri, ali do izbora je ostalo jo{ samo nekoliko dana, na predizbornim skupovima daju se druga~ija obe}anja, pa je zakon o pla}ama u organima vlasti BPK usvojen samo u formi nacrta. Prema ovom dokumentu, pla}a premijera bi umjesto dosada{njih 2.232 trebala iznositi oko 2.750 KM, ministri bi umjesto 1.872 KM trebali primati oko 2.500 KM, pla}a predsjedavaju}eg Skup{tine porast }e sa 1.800 na

Federalni propisi
Pravdaju}i se obavezom uskla|ivanja s federalnim propisima, za ovakav nacrt zakona glasalo je 19 poslanika, troje je bilo suzdr`ano, a niko nije bio protiv. Planirani izvorni prihodi BPK Gora`de u ovoj godini iznosili su oko 27,5 miliona KM, od ~ega je za pla}e, doprinose i topli obrok bud`etskih korisnika izdvajano vi{e od 19 miliona. S novim pove}anjem pla}a BPK Gora`de je jo{ jedan korak bli`e finansijskom kolapsu, posebno ako se ima u vidu da }e standard uposlenih u administraciji i zakonodavnoj i izvr{noj vlasti s pravom nastojati da prate i uposleni u obrazovanju i zdravstvu. Usvajanje zakona neki od poslanika popratili su zadovoljno se smiju}i i uz komentar: „Sutra smo u DneAl. B. vnom avazu.“

Savi}: Ne zna kuhati

Jeste li sujevjerni: Pomalo, pred utakmicu. Imate li ku}nog ljubimca: Ne. Koji je Va{ `ivotni moto: @ivot i prilike stalno se mijenjaju, u svemu tome treba biti dobar prema ljudima. Va{ najbolji prijatelj: Moja porodica, kumovi i jo{ nekoliko ljudi. Pratite li politi~ku situaciju: Pomalo. Da imate 15 minuta vlasti, {ta biste prvo uradili: Postoje ljudi koji se rode i umru u te{kim uslovima i nikada ne dobiju priliku. Treba im pru`iti {ansu, ne znam je li to utopija. Biste li u~estvovali u {ouu realnosti: Ne znam.

Niko nije glasao protiv pove}anja primanja

(Foto: A. Bajramovi})

2.700, a njegovog zamjenika sa 1.500 na 2.600 maraka. Predsjednici klubova stranaka u Skup{tini umjesto 1.300 primat }e 2.300 KM, dok }e pla}a predsje-

Najmanja primanja u industriji
Prosje~na pla}a u organima uprave BPK u aprilu ove godine iznosila je oko 990 KM, zdravstvu 902, obrazovanju 857, a u industriji oko 590 KM. Usvajanjem novog zakona nesrazmjer pla}a u vlasti u odnosu na privredu bit }e pove}an, a s njim i nezadovoljstvo onih koji zara|uju za vlastodr{ce kojima nikada nije dosta novca. U formi nacrta usvojen je i zakon o pla}ama policijskih slu`benika po kojem bi pla}e u policiji trebale biti ve}e do 300 KM, a na nekim radnim mjestima samo za nekoliko desetina maraka.

dnika radnih tijela iznositi 2.274, a njihovih zamjenika 2.246 maraka. Primanja poslanika pove}avaju se za oko vi{e od 1.000 maraka i iznosit }e blizu 2.200 KM. Od 25 poslanika u Skup{tini najsiroma{nijeg kantona 16 je profesionalaca - pet u Domu naroda Parlamenta FBiH, a 11 u BPK za koje se i ne zna gdje provode svoje radno vrijeme. Kantonalni „profesionalci“ }e, uz osnovnu pla}u, dobivati i pau{al u iznosu od 624 KM, a svi zajedno i naknadu za topli obrok u iznosu od jedan posto od prosje~ne neto pla}e u FBiH.

SMS
GLAS ZA SPOSOBNE Po{tovani gra|ani BiH, iza|ite 3. oktobra na izbore, nemojte se bojati. Hvala Bogu, do{lo je vrijeme da mi sada odlu~imo da skinemo ovu nesposobnu mafiju s vlasti i da damo svoj glas za sposobne ljude. Ja sam demobilisani borac Armije RBiH, obolio sam i nemam {ta da jedem kako treba, ni moja porodica ni ja. Eto koliko su se o nama brinuli na{i vlastodr{ci. BOLJA BUDU]NOST - Mislim da je ovom na{em napa}enom bh. narodu najbolje da glasa za Fahrudina Radon~i}a i SBB BiH. Samo nam Radon~i} mo`e uljep{ati budu}nost, jer je to ~ovjek koji je uspje{an u svakom pogledu, pa }e i na{u dr`avu, sigurna sam, spasiti propasti. Teo~ak MRCVARENJE PENZIONERA - Veoma sam se obradovao {to }e nam penzije biti 1. oktobra, jer sam ve} danima kokuz. No, ne mogu, a da ne ka`em da i to pokazuje li-

Dnevni avaz 061-142-015
cemjernost, pa i bezobrazluk, na{ih vlastodr`aca. U mjesecu kada su izbori i kada se boje za svoje fotelje, bez kojih sigurno ostaju, ovi na vlasti odlu~ili su da nam daju na{u po{teno zara|enu crkavicu prvog u mjesecu. Zna~i da je para bilo, da ih ima, da }e ih biti i da su nas mjesecima bezveze mrcvarili ispla}uju}i penzije petog. Sramotno! MARIFETLUCI U JABLANICI - Predsjednica Op}inske izborne komisije u Jablanici je [emsa [ehi}, koja je istovremeno i sekretar op}inskog na~elnika Salema Dedi}a, kadra SDA, i sekretar Op}inskog vije}a, ~iji je predsjednik Mate Miji} iz HDZ-a. Njih troje kombinuju imena ~lanova bira~kih odbora u Jablanici kako bi osigurali pobjedu koalicije SDA i HDZ-a i tako sa~uvali lopove i kriminalce i dalje na vlasti. Jablani~ani vape za pomo}i po{tenih ljudi i stranaka. Pomozite!

teme

Dnevni avaz, utorak, 28. septembar/rujan 2010.

11

AMAN Muslimansko-kr{}anski skup o ekologiji

Tr­ ­ a­~uvati­pr­­ ­ ­ u eb irod
Prirodu nije mogu}e o~istiti od zaga|enosti dok se ne o~isti ljudska du{a od pokvarenosti i neodgovornosti prema `ivotu na zemlji, ka`e reisu-l-ulema

Umje­sto­otpu{ta­nja po­ti­ca­jne­otpr­e­mni­ne
Iz HT-a Mostar ju~er su demantirali navode da se u toj ko mpaniji otpu{taju radnici po osnovu tehnolo{kog vi{ka, nagla{avaju}i da se, umjesto toga, provodi program poticajnih otpremnina. - Pove}anjem u~inkovitosti poslovanja, kroz smanjenje broja rukovode}ih razina, odnosno broja organizacijskih jedinica, o~ekuje se smanjenje tro{kova za oko tri miliona KM godi{nje, te pove}anje u~inkovitosti poslovanja kroz optimizaciju radnih procesa {to predstavlja du goro~ni cilj kompanije - stoji u saop}enju iz HT-a Mostar. Dodaje se da je Nadzorni odbor HT-a Mostar 15. septembra

Uprava HT-a Mostar tvrdi

U svojstvu redovnog ~lana Kraljevske akademije “Al al-Bejt”, reisu-l-ulema dr. Mustafa Ceri} sudjelovao je od 24. do 26. septembra na skupu o temi “Islam, kr{}anstvo i prirodna okolina”, koji su u Amanu organizirali Fondacija “Eugen Bizer” iz Njema~ke i Kraljevski institut “Al al-Bejt” za islamsku misao, javlja Mina. Kao po~asni gosti ovom skupu su prisustvovali jerusalemski patrijarh Teofilos III (Theophilos) i jordanski ministar za okoli{ Hazim Malhas.

HT Mostar: Smanjenje tro{kova

donio odluku o usvajanju na~ela i konceptu nove organizacije, te provo|enju procedura, kako bi nova organizacija stupila na sna gu 1. novembra ove godine.

Osje}aj gor~ine
U uvodnom govoru jordanski princ Gazi bin Muhamed bin Talal istakao je va`nost moralnog pristupa problemu zaga|enosti prirodne okoline i naglasio da Kur’an podsje}a na gorku ~injenicu da su “more i kopno zaga|eni zbog djela ljudskih ruku pa je, stoga, nu`no
Aman: Reis Ceri} na skupu sa patrijarhom Teofilosom III

Upsa­lski­ma­ni­fe­st
Na kraju muslimanskokr{}anskog skupa o prirodnoj okolini u~esnici su usvojili i svojim potpisima podr`ali Me|uvjer ski manifest o klimatskim promjenama usvojen u Upsali ([vedska) 2008. godine.

da neki osjete gor~inu kako bi se popravili” (Kur’an, 41:30). U svom govoru reisu-l-ulema je kazao da zaga|enost ljudske du{e od la`i i nemorala nije ni{ta manja od zaga|enosti prirode od otrovnih plinova i otpada.

Novi skup
- [tavi{e, prirodu nije mogu}e o~istiti od zaga|enosti dok se ne o~isti ljudska du{a od pokvarenosti i neodgovornosti prema `ivotu na zemlji. Svi se sje}amo dana kada je voda bila besplatna, a muzika za novac. Danas je situacija obratna: vo-

du kupujemo, a muziku slu{amo besplatno. Pla{im se dana kada }e ljudi kupovati ~ist zrak da bi pre`ivjeli. Da se to ne bi dogodilo, moramo se svi uozbiljiti u ime zdravog i sigurnog `ivota na zemlji u~initi sve da se zaustavi zaga|ivanje prirode - poru~io je reis Ceri}. Nakon ovog skupa, ju~er je princ Gazi bin Muhamed u Amanu otvorio trodnevnu konferenciju o temi “Prirodna okolina u islamu”. Osim reisu-l-ulme dr. Ceri}a, na konferenciji u~estvuju i dr. Enes Kari} i prof. Rusmir Mahmut}ehaji}.

OBAVJE[TENJE
za sve ~lanove i simpatizere Saveza za bolju budu}nost BiH - SBB BiH Fahrudin Radon~i}

da­pr­ ­ u­ tvu­ e­ e­ce­ tr­ ­ nom­pr­ ­ i­ bo­ ­ om­sku­ u­za­BiH­ is s j t n al ed z rn p

POZIV

30. septembra, ~etvrtak, s po~etkom u 19 sati, na trgu ispred Narodnog pozori{ta u Sarajevu
Osim­pr­ ­ sta­ lja­ ja­ka­ di­ a­ a­za­pr­ ­ sto­ e}e­izbo­ e,­na­sku­ u­}e­go­ o­ ­ ­ i­no­ i­ ­ i­li­ ta­za­dr`avni­ni­ o,­ ed v n n d t ed j r p v rit s oc s v kao­i­pr­ ­ sje­ nik­Sa­ e­ a­za­bo­ ju­bu­ u}no­ t­BiH­Fa­ r­ ­ in­Ra­ on~i} ed d v z l d s h ud d Ce­ tr­ ­ a­SBB­BiH­ n al

12

Dnevni avaz, utorak, 28. septembar/rujan 2010.

panorama

SKELANI [kolu u Jezeru poha|aju samo ~etiri u~enika

Sa potpisivanja ugovora sa u~enicima

Fondacija „Hastor“ u Gora`du

Stipendije za jo{ 86 u~enika
U Gora`du su ju~er potpisani ugovori o stipendiranju izme|u Fondacije „Hastor“ i 86 u~enika osnovnih i srednjih {kola iz ovog grada. Organizacija koja je svojim djelovanjem zna~ajno pomogla {kolovanje mladih, ne samo talentiranoj ve} i djeci iz socijalno ugro`enih porodica, u BiH trenutno stipendira 900 u~enika. Svi korisnici stipendije bit }e uklju~eni i u volonterske aktivnosti Fondacije. Prije potpisivanja ugovora predstavnici Fondacije „Hastor“ susreli su se i sa direktorima {kola i na~elniAl. B. kom op}ine Muhamedom Ramovi}em.

Mido pje{a~i tri kilometra, a ostale dovoze roditelji
Edina i Sedina Smajlovi} su drugi i peti, Bilal Mustafi} ~etvrti, a Mido Risti} peti razred
Podru~no odjeljenje Osnovne {kole „Kosta Todorovi}“ iz Skelana u neselju Jezero poha|aju samo ~etiri u~enika iz drugog, ~etvrtog i petog razreda. Sestre Edina i Sadina Smajlovi} odli~ne su u~enice drugog i petog razreda, Bilal Mustafi} poha|a ~etvrti, a njegov drug iz klupe Mido Risti} peti razred. Mlada u~iteljica Ljubica Rosi}, koja u ovoj {koli radi ve} dvije godine, ka`e da je pro{le {kolske godine bilo vi{e djece. - Zadovoljna sam njihovim radom, jer su to veoma talentovana djeca i to pokazuju kroz svoje aktivnosti. Rade po planu i programu kao i u gradskim {kolama. Pro{le godine bilo ih je vi{e - nagla{ava Rosi} i isti~e da i kombinovano odjeljenje ima svojih prednosti. - Na ovaj na~in djeca imaju {ansu da obnavljaju

[ta mi se (ne)svi|a u Zenici

Stati ukraj prosja~enju
- Prosja~enje na javnim mjestima (semaforima, kafi}ima...) prelazi sve granice i neko od nadle`nih organa, a koji je kompetentan da to rije{i, napokon bi se trebao pobrinuti i ne{to u~initi po tom pitanju. Najgore je {to je prosja~enje unosan posao, a u isto vrijeme ljude od kojih se novac tra`i prosjaci dovode do moralnih isku{enja i stavljaju ih u nezgodnu poziciju. Kako volim da igram tenis, a Harisa Deli}, teniska i radim kao trener, voljela trenerica (Foto: J. Had`i}) bih da ima i vi{e terena na{em gradu, a na{ sport bi svakako trebao biti sna`nije podr`an. Zenica je u vrlo kratkom vremenu dobila dva lijepa hotela, renovirani „Metalurg“ i novi „Zenicu“, zatim multipleks kino, a pri kraju je i renoviranje Robne ku}e „Bosna“, koja zaista lijepo izgleda V. B. ka`e Harisa Deli}, teniska trenerica.

U~iteljica Ljubica Rosi} sa svojim u~enicima

gradivo iz prethodnog razreda. Sve u svemu, jako je

Moderna zgrada bez vode
[kolska zgrada je nova, a njenu izgradnju prije nekoliko godina finansirala je Fondacija „Lejdi Not“. - Imamo sva nastavna sredstva za normalan rad, koristimo i kompjutere. Jedini problem je to {to djeca nemaju vodu, pa je pomo}ni radnici donose iz sela. Me|utim, nema puno djece, tako da nam to nije ve}i problem - nagla{ava Kosti}.

Sve~anost u Doboju

dobro raditi s njima i ovako im vi{e posve}ujem pa`nje - ka`e u~iteljica. Nagla{ava da ni zimi u Jezeru nemaju te`ih problema. - Imamo dvije pe}i i zimi u njih lo`imo drva i tako se grijemo. Ljeti djeca koriste {kolsko igrali{te, dok zimi nastavu tjelesnog obavljamo u jednoj u~ionici ka`e Kosi}.

U~enici podru~nog odjeljena u Jezeru svako jutro putuju do {kole, a neki i pje{a~e. - Sestre Smajlovi} iz srebreni~kog sela Tokoljaci svako jutro dovozi otac, kao i Bilala koji putuje iz Katani}a, dok Mido dolazi pje{ke iz Ku{i}a, koji je od {kole udaljen oko tri kilometra - isti~e u~iteljica Ljubica. M. SMAJI]

Novi prostori suda i tu`ila{tva
U prisustvu predsjednika Visokog sudskog i tu`iteljskog vije}a BiH Milorada Novkovi}a, entitetskog ministra pravde D`eralda Selmana i brojnih zvanica, ju~er su u Doboju otvorene nove i adaptirane prostorije Okru`nog suda, Okru`nog privrSve~ano presijecanje vrpce ednog suda, Odjeljenja sudske policije, Zemlji{no knji`nog ureda, kao i adaptirani prostori dobojskog Kazneno-popravnog zavoda. U adaptaciju i dogradnju novih porostora navedenih M. ^a. institucija RS je ulo`ila pet miliona KM.

Tradicionalni Festival okusa u Ustikolini

Promocija nacionalne bosanske kuhinje
Okupljanje proizvo|a~a i konzumenata zdrave hrane organizira organizacija „Slow food“
Festival okusa naziv je tradicionalne manifestacije koja je proteklog vikenda odr`ana u Ustikolini. Okupljanje proizvo|a~a i konzumenata zdrave hrane organizira organizacija „Slow food“, a svoje proizvode predstavilo je vi{e od 40 poljoprivrednika iz BPK i Hercegovine, te Hrvatske, Makedonije i Italije. Svje`e vo}e i povr}e, te prera|evine od vo}a i povr}a, med, mlijeko i mlije~ni proizvodi, `itarice, {umski plodovi, dio su ponude ovogodi{njeg Festivala. Osim sajma proizvoda koje su posjetitelji mogli probati i kupiti, tokom festivala pripremana su i poslu`ivana tradicionalna bosanska i italijanska jela. - Ovaj dio Festivala nazvali smo „Jedimo zajedno“ i ima za cilj promoci-

Povelja o bratimljenju
Tokom Festivala okusa predsjednik op}ine Bogdanci iz Makedonije Risto I~kov i na~elnik op}ine Fo~a - Ustikolina Zijad Kunovac potpisali su povelju o bratimljenju.
Predstavilo se vi{e od 40 poljoprivrednika

Uz Dan livanjske op}ine

Otvoren novi vatrogasni dom
U sklopu obilje`avanja Dana livanjske op}ine 28. septembra, kada se proslavlja 1118. godi{njica prvog pisanog spominjanja livanjskoga kraja i grada Livna, uprili~eno je sve~ano otvaranje novog vatrogasnog doma Livno, pi{e Fena. Vatrogasni dom presijecanjem vrpce otvorio je livanjski na~elnik Luka ^elan, koji je tom prilikom istaknuo va`nost tog objekta za livanjsku op}inu, ali i za {est livanjskih vatrogasaca kojima je nakon dugogodi{njeg ‘rada na crno’ kona~no rije{en radno-pravni status. Vatrogasci su uprili~ili pokaznu vje`bu intervencije na goru}em vozilu i izvla~enje unesre}enog iz vozila uz upotrebu hidrauli~nih klije{ta.

ju nacionalne bosanske kuhinje i motiviranje prisutnih na lijepa dru`enja kroz zajedni~ko konzumira-

nje hrane - istaknula je Erna Suba{i}, predsjednica Udru`enja „Slow Gora`de“. Al. B.

U dvori{tu Lukav~anina Enesa Nuhi}a

Na proljetnoj sadnici ve} rodile jabuke
Prvi plodovi iznenadili Nuhi}a

Izgleda nevjerovatno, ali istinito. U dvori{tu Lukav~anina Enesa Nuhi}a na sadnici zasa|enoj u pro-

lje}e rodile su jabuke. Rije~ je slatkoj i so~noj jonagold jabuci. Kada je sadnica kuplje-

na na njoj su bili plodovi, ali ni Nuhi} nije vjerovao da }e se uspjeti odr`ati i saM. Ka. zrjeti.

oglasi

Dnevni avaz

utorak, 28. septembar/rujan 2010.

13

14

Dnevni avaz, utorak, 28. septembar/rujan 2010.

zeni~ko-dobojski kanton

MAGLAJ Po~ela sanacija klizi{ta u [ehi}ima

Mje{tani kona~no mogu odahnuti i mirno spavati
Projekt vrijedan 140.000 maraka
Djeca }e besplatno dobiti i nao~ale

Na radovima anga`irana firma „Hajdi}“

U zavidovi}koj MZ Pa{in Konak

Besplatan o~ni pregled za djecu
Humanitarna organizacija Human Appeal Internationale U.A.E., ponovo je u Zavidovi}ima organizirala akciju iz oblasti zdravstvene za{tite. Rije~ je o projektu pod nazivom „O~na pomagala“, koji je ovaj put realiziran u saradnji sa Med`lisom IZ Zavidovi}i. Sli~na akcija nedavno je organizirana i u MZ Kova~i, a korisnici su bili penzioneri i socijalno ugro`ene osobe. U zavidovi}koj MZ Pa{in Konak uprili~en je oftamolo{ki pregled za oko 150 djece, polaznika mektepske nastave, u dobi od sedam do 15 godina. Pregled je obavio dr. Ali Kudeimati, specijalista oftamolog iz Gora`da. - Cilj akcije je da se obave oftamolo{ki pregledi djece, ali i da im se u slu~aju potrebe omogu}e besplatna o~na pomagala. Za svu djecu koja su ovom prilikom dobila recept, nao~ale }e sti}i narednih dana - kazao je Issa Jusuf, jedan od rukovodilaca orAr. M. ganizacije.

Nakon brojnih neprospavanih no}i i velikog straha, mje{tani naselja [ehi}i u MZ Lije{nica do~ekali su po~etak sanacije klizi{ta koje je ugro`avalo 50-ak ku}a. Projekt sanacije „te`ak“ je oko 140.000 KM, a vrijednost prve faze, u kojoj }e biti sanirana lijeva dionica podru~ja koje je zahva}eno klizi{tem, vrijedna je oko 80.000 KM. - Za mene je ovo jedno duhovno olak{anje i satisfakcija da ostajem na svojoj zemlji i u svojoj ku}i. Ovo klizi{te konstantno „pu`e“. Kako su radnici po~eli kopati, po~eli su nailaziti na

[ehi}i: Klizi{te je ugro`avalo 50-ak ku}a

vodene d`epove. Sve je puno vode - rije~i su Ismeta [ehi}a (70) iz naselja [ehi}i.

Zahvalnost Op}ini
Vi{e od decenije, kako tvrdi, nije proveo mirnu no}. Sa zebnjom su [ehi}, njegov prvi kom{ija D`afer Rid`al ali i svi ostali stanovnici ovog dijela Lije{nice, do~ekivali proljetne i jesenje ki{e. Sada su, tvrde, oda[ehi}: Ostajem na svojoj zemlji

sni da }e biti odre|enih {teta na njihovom zemlji{tu, gdje se vr{i sanacija klizi{ta. Ali, najva`nije je da se sprije~i stradanje stambenih objekata. - Jeste da ide obradiva povr{ina, ali ostaje mi ku}a.

Rid`al: Presretan sam

Cilj je sprije~iti „puzanje“
Radovi }e biti zavr{eni za nekoliko dana

Obradovani mje{tani u Donjem Kaknju

Asfaltom do Gornjeg Sela
Zahvaljuju}i Ministarstvu prostornog ure|enja i okoli{a te Vladi ZDK obezbije|ena su sredstva za 700 metra asfaltne podloge od ~ega je 150 metara predvi|eno za polaganje asflata za Gornje Selo u Donjem Kaknju. - Gledamo preko rijeke Bosne kako se gradi koridor Vc, zatim regionalna cesta prema Zenici i evo do~ekasmo da i nama asfalt pro|e pored na{ih ku}a i imanja - ka`e nam jedan od mje{tana Donjeg Kaknja. Radove na ovoj dionici izvodi viso~ka „Asfaltgradnja“ a Az. S. bit }e zavr{eni u narednih nekoliko dana.

Sa „Dnevnim avazom“ u BNP Zenica

- ^itav tim stru~njaka uklju~en je u rje{avanje ovog problema. Geolozi su uradili studiju sanacije, a mi smo u po~etnoj fazi rje{avanja problema. Sada nam je cilj stabilizacija terena i sprje~avanje „puzanja“ ogromnih zemljanih masa koje se sve vi{e pribli`avaju naselju. Cijeli ovaj kompleks bit }e „dreniran“, klizna ravan je na ovom podru~ju na dubini od pet metara, kopaju}i mehanizacijom dolazimo do „zdravog“ tla postavljamo specijalne geotekstile, ubacujemo kvalitetan drena`ni materijal. Kada zavr{imo rado-

hnuli. Klizi{te je dugo nekoliko stotina metara. Ugro`avalo je ku}e, poljoprivredno zemlji{te, mjesni put, vodovod... - Presretan sam. Kona~no sada mirno spavam. Hvala op}ini i nadle`nima {to su smogli snage da se uhvate u ko{tac sa ovako velikim problemom - ka`e D`afer Rid`al.

Ku}a Ismeta [ehi}a

Bit }e {teta
Sadikovi}: Po~etna faza

ve, problem klizi{ta bit }e rije{en za sva vremena - isti~e Jasmin Sadikovi}, tehni~ki direktor d.o.o. „Hajdi}“.

Besplatne ulaznice za predstavu „Don Kihot“
Od po~etka ove pozori{ne sezone, „Dnevni avaz“ i Bosansko narodno pozori{te iz Zenice nagra|uju ~itaoce besplatnim ulaznicama za predstave. Po dvije besplatne ulaznice za predstavu „Don Kihot“, pretpremijera, koja igra u srijedu, 29. septembra u 19.30 sati, dobit }e pet ~italaca koji se prvi jave na brojeve telefona: 062-85 95 55 i 063-79 75 55. I za premijeru iste predstave, koja je na repertoaru u ~etvrtak, 30. septembra, mo`ete dobiti besplatne ulaznice ako se javite na gore navedene brojeve telefona.

Na sanaciji klizi{ta anga`ovana je firma „Hajdi}“, a sve se radi na osnovu elaborata kojeg je sa~inio tim stru~njaka na ~elu sa prof. dr. Enverom Mand`i}em, sa Rudarskogeolo{ko-gra|evinskog fakulteta Tuzla. Mje{tani su svje-

Puno je jeftinije sanirati klizi{te nego strahovati ho}e li se uni{titi 50 ku}a i isto toliko porodica ostati bez domova. Ovo je veliko rje{enje a finansijski je podno{ljivo. Jeftinije je bilo sanirati klizi{te nego trpjeti {tete od dva miliona maraka za 50ak ku}a - dodaje [ehi}. Izvo|a~i procjenjuju da }e radovi u okviru prve faze sanacije klizi{ta u [ehi}ima trajati oko mjesec dana.
N. BRADARI]

Dunja Tucakovi}, predsjednica Asocijacije studenata PF UNZE

Nema odustajanja od sutra{njih protesta
Znamo dobro koja su stranka oni koji nam nude „krnju Bolonju“
Predsjednica Asocijacije studenata Pravnog fakulteta Univerziteta Zenica (UNZE) Dunja Tucakovi}, ju~er je reagovala na izjavu rektora UNZE Sabahudina Ekinovi}a i dileme oko (ne)odr`avanja studentskih protesta, zakazanih „pet do dvanaest“ u srijedu. - Istina je da su neki od nas ~lanovi, pa i na listama odre|enih politi~kih stranaka, ali to nema veze sa na{im zahtjevima u vezi „oktobarskog roka“. Mi smo imali iste probleme i proteste i lani i godinu prije, a tada nije bilo izbora. S druge strane, jako dobro znamo da su oni koji nam nude „krnju Bolonju“, odnosno uzimaju od nje {ta im se svi|a, a ne primjenjuju {ta odgovara studentima, tako|er politi~ki anga`ovani u stranci na vlasti. Mnogo je ve}a {teta po obrazovni proces kad su profesor, dekan ili rektor politi~ari, nego kad je to student ili predstavnik studenata - kazala je za „Dnevni avaz“ Tucakovi}. Rektor UNZE Ekinovi} kazao je da }e sutra Senat razmotriti njegov prijedlog da studentima odobri polaganje, te da je zatra`io odgodu protesta. Predsjednica Asocijacije ka`e da su „dileme oko protesta isfabrikovane“, te da su studenti jedinstveni, kao i da su protesti sigurni - srijeda, pet minuta prije podneva, ispred zgrade Vlade ZDK. - Rektor je zatra`io odgodu, a mi od njega napismeno da }e odluka biti donesena, {to nam nije udovoljeno A. D@. isti~e Tucakovi}.

[ahovsko prvenstvo ZDK-a

Naslov prvaka Goranu Trkulji
FIDE majstor Goran Trkulja, ~lan zeni~kog „^elika“, seniorski je {ahovski prvak ZDK-a za ovu godinu. Trkulja je naslov osvojio sa {est bodova iz sedam me~eva i u konkurenciji 21 {ahiste iz Te{nja, Maglaja, Breze i Zenice. Drugi je, sa osvojenih 5,5 poena, bio majstorski kandidat Tigran Koji} iz zeni~kog „Preporoda“. Sa po pet osvojenih poena, slijede majstorski kandidati Izet ^abri} iz Te{nja, Muhamed SerdaV. B. revi} iz „^elika“ i Sejfudin Miski} iz „Preporoda“.

Tucakovi}: I profesori su politi~ki aktivni

crna hronika

Dnevni avaz, utorak, 28. septembar/rujan 2010.

15

DROGA Akcija ~apljinske policije

Na dvije planta`e otkriveno 250 stabljika indijske konoplje
Lokacije otkrivene zahvaljuju}i dojavi gra|ana Sirovina za pravljenje 150 kilograma marihuane
Zahvaljuju}i dojavi gra|ana, ~apljinska policija je tokom vikenda na lokacijama Struge i Gorica prona{la planta`e sa 250 stabljika indijske konoplje, ~ime je sprije~eno da na crno tr`i{te bude plasirano vi{e od 150 kilograma zelene mase koja slu`i za proizvodnju opojne droge marihuana. Re~eno je to ju~er na konferenciji za novinare u ^apljini koju su odr`ali Amir Begi}, komesar policije Hercegova~ko-neretvanskog kantona, Sre}ko Bo{njak, v. d. na~elnika Odjela kriminalisti~ke policije MUP-a HNK, i Vinko ]ori}, na~elnik Policijske uprave ^apljina. Kako je istakao ]ori}, zapljena stabljika indijske konoplje dio je opse`ne akcije
I{~upane stabljike dovezene pred PU ^apljina Mjesto obra~una s kradljivcima
(Foto: A. Muslimovi})

Poku{aj ubistva u Tuzli

Poku{ao sprije~iti kra|u vozila i dobio no` u grudi
Dvadesetsedmogodi{nji D. B. iz Tuzle uboden je, najvjerovatnije no`em, u grudi u fizi~kom obra~unu vi{e osoba koji se dogodio prekju~er poslije 16 sati u tuzlanskoj ulici [abana Zahirovi}a. Odmah nakon ranjavanja, mladi} je smje{ten na UKC Tuzla, gdje su mu ljekari konstatirali te{ke povrede. U Odsjeku za odnose s javno{}u MUP-a TK re~eno nam je da je fizi~kom obra~unu prethodila verbalna sva|a izme|u F. A. (55) i njegovog sina J. A. (24) sa D. B. (27) i J. P. (22), svi iz Tuzle. Do obra~una je, kako tvr(Foto: A. Du~i})

de u MUP-u, do{lo kada su otac i sin primijetili da neko poku{ava obiti automobil parkiran u spomenutoj ulici, a {to su oni poku{ali sprije~iti. Tokom fizi~kog obra~una J. P. i D. B. zadali su vi{e udaraca F. A, dok je J. A. nanio ubodnu ranu D. B u predjelu grudnog ko{a. Uvi|aj su izvr{ili slu`benici policije PS Istok i Odjela kriminalisti~ke policije PU Tuzla, a J. P. i J. A. li{eni su slobode. O doga|aju je obavije{ten kantonalni tu`ilac koji je doga|aj okarakterisao kao ubistvo u poku{aju i poku{aj A. Mu. kra|e vozila.

Sa ju~era{njeg pressa

na suzbijanju trgovine narkoticima koju provode pripadnici MUP-a s obzirom na to da podru~je ^apljine i Stoca slovi kao transverzala za distribuciju droge iz Crne Gore prema Hrvatskoj. Bo{njak je kazao kako }e policija u narednom periodu raditi na suzbijanju distribucije droge na sjevernom dijelu mostarskog podru~ja.

Na konferenciji je istaknuto da je kasno preksino} li{en slobode jo{ jedan ~apljinski policajac, koji se sumnji~i da je od vi{estrukog povratnika u vr{enju te{kih krivi~nih djela iznudio novac zbog odre|enih nezakonitih radnji. Ovo je ukupno sedamnaesti policijski slu`benik u HNK koji je uhap{en u proteklih A. Du. pet dana.

KC Banja Luka

Podlegla Borka Pe}anac
Borka Pe}anac iz Laminaca kod Bosanske Gradi{ke podlegla je ju~er u banjalu~koj bolnici usljed te{ke povrede koju joj je iz pi{tolja nanio djever Savan Pe}anac (59) u ~etvrtak nave~er ispred njene vikendice. U bolnicu je primljena sa ustrelnom povredom lica, o{te}enjem baze lobanje i te{kim povredama mozga. Savan Pe}anac, ina~e penzionisani policajac, uhap{en je odmah nakon pucnjave, u kojoj je ranjen i njegov V. S. brat Nenad.

Tu`ila{tvo Bosne i Hercegovine

Tu`ila{tvo BiH

Podignuta optu`nica protiv dilera droge
Tu`ila{tvo Bosne i Hercegovine podiglo je optu`nicu protiv Mersudina Me{anovi}a (39) zvanog Su}e i Sudo, dr`avljanina BiH i Republike Hrvatske, Mustafe Beganovi}a (40) zvanog Musa, Mersije Buljuba{i} (30) zvane Mersa i Edina Henjakovi}a (39), svi iz Srebrenika, zbog sumnje da su po~inili krivi~no djelo neovla{teni promet opojnim drogama. Prema navodima iz optu`nice, Me{anovi} je postao ~lan organizirane grupe koja je formirana radi me|unarodne kupoprodaje, prijevoza, posredovanja u daljnjoj me|unarodnoj prodaji, slanju i isporuci oko 70 kilograma heroina. Droga je od decembra 2008. do februara 2009. godine transportirana iz Crne Gore u BiH s namjerom da se dio od oko 50 kilograma prebaci iz BiH njemu poznatom kupcu u Engleskoj. Me{anovi}, kao organizator, i Mustafa Beganovi}, kao ~lan ove grupe, realizirali su preuzimanje i prijevoz droge iz Albanije, preko Crne Gore, BiH i Slovenije, do neke od zemalja zapadne Evrope ukupno 110 kilograma marihuane. Grupa je sa saradnicima iz Slovenije tako|er pro{le godine izvr{ila kupovinu i prijenos 1,5 kilograma heroina iz BiH poznatim kupcima u Sloveniji. Me{anovi} se tereti i za krivotvorenje isprava kao i nedozvoljeno dr`anje oru`ja ili eksplozivnih materija. Optu`nica je proslije|ena Sudu BiH na potvr|ivanje, saop}eno je iz Dr`avnog tu`ila{tva.

Optu`eni krijum~ari ljudi
Tu`ila{tvo BiH podiglo je optu`nicu protiv tri osobe koje se terete da su kao pripadnici organizirane kriminalne grupe iz koristoljublja u~estvovali u prevo|enju dr`avljana Albanije u vi{e navrata preko dr`avne granice BiH u druge dr`ave. Optu`nica je podignuta protiv Dejana Tulekovi}a (29) iz Siska, nastanjenog u Bosanskoj Dubici, dr`avljanina BiH i Hrvatske, Emira Had`ipa{i}a (31), nastanjenog u Bosanskoj Krupi, dr`avljanin BiH, i Mila Majstorovi}a (35), nastanjenog u Bosanskoj Dubici, dr`avljanina BiH i Hrvatske. Svi optu`eni nalaze se u pritvoru po rje{enju Suda BiH. U optu`nici se navodi da su optu`eni Tulekovi}, Had`ipa{i} i Majstorovi}, kao pripadnici organizirane kriminalne grupe, sa drugim osobama u periodu od 19. aprila do 3. juna 2010. godine prebacivali dr`avljane Albanije u druge dr`ave u kojima nemaju odobren boravak ili prijavljeno prebivali{te. Kako se navodi u optu`nici, od migranata su uzimali po 2.200 eura, a u navedenom periodu najmanje {est puta organizirali su prebacivanje migranata iz Albanije koriste}i razli~ita prijevozna sredstva. Optu`eni su migrante predavali nepoznatoj osobi u blizini Zagreba, koja je tako|er pripadnik organizirane kriminalne grupe, zbog prebacivanja migranata u druge zemlje. Optu`nica je proslije|ena Sudu BiH na potvr|ivanje.

Diskoteka „Galaksis“ u Srebreniku

Maloljetnica udarena staklenom fla{om
U diskoteci „Galaksis“ u Dedi}ima kod Srebrenika u subotu oko 23.20 sati te{ko je povrije|ena 16-godi{nja M. M. iz Gra~anice. Kako saznajemo u Operativnom centru MUP-a Tuzlanskog kantona, nju je pod jo{ neutvr|enim okolnostima staklenom fla{om udarila za sada nepoznata osoba. Nakon {to ju je fla{om udarila u desnu ruku, nepoznata osoba je pobjegla s lica mjesta, a kako je u to vrijeme u diskoteci vladala velika gu`va, o~evici doga|aja nisu se mogli izjasniti o tome {ta je prethodilo tom incidentu. Te{ko povrije|enoj M. M. prva pomo} je ukazana u hitnoj slu`bi Doma zdravlja Srebrenik, a potom je prevezena na Odjel ortopedije UKC-a Tuzla, gdje su joj ljekari konstatirali te{ke povrede u predjelu podlaktice desne ruke. Uvi|aj na licu mjesta obavili su de`urni kantonalni tu`ilac i pripadnici Odjeljenja kriminalisti~ke policije PS Srebrenik koji rade na otkrivanju identiteta osobe koja je nanijela te{ke povrede {esnaestogodi{njakinji iz O. M. Gra~anice.
„Galaksis“: Policija traga za napada~em (Foto: O. Mujki})

Uhva}ena prema potjernici Interpola
Slu`benici Grani~ne policije Zvornik, na izlazu iz BiH, prema potjernici Interpola Sarajevo, uhapsili su dr`avljanku Republike Srbije V. S. (44), a provjerom je utvr|eno da je potraga za njom raspisana zbog po~injenih krivi~nih djela vi{estruke te{ke kra|e. Ona je nakon hap{enja predata Sudu BiH.

16

Dnevni avaz, utorak, 28. septembar/rujan 2010.

crna hronika

SKANDAL U centru Bosanskog Novog

Ku}a ]ebi}a drugi put na meti provalnika

(Foto: O. Mujki})

Suprug na~elnice op}ine i ljekar uhvatili se za vratove
Marinko Radmanovi} tvrdi da je napadnut, a Miroslav Raili} da je primao prijete}e poruke na mobitel
Slu~ajni susret Marinka Radmanovi}a, ljekara porodi~ne medicine iz Bosanskog Novog, i Miroslava Raili}a, supruga aktuelne na~elnice Bosanskog Novog Snje`ane Raili}, preksino} oko 19.45 sati u parku kod zgrade Op}ine u ovom gradu za~injen je psovkama, a potom i fizi~kim sukobom.

[pionica kod Srebrenika

Lopovi isjekli bakrene cijevi od centralnog grijanja
Nepoznate osobe provalile su u ku}u Mate ]ebi}a u Srednjoj [pionici kod Srebrenika. Lopovi su razvalili prozor sa stra`nje strane ku}e, a potom su, vjerovatno tra`e}i novac i zlatni nakit, ispreturali stvari u svim prostorijama u prizemlju ku}e. Nakon {to nisu prona{li dragocjenosti, ukrali su muzi~ku liniju, madrac i ve}u koli~inu alata, a isjekli su i demontirali oko 60 metara bakrenih cijevi od instalacija centralnog grijanja. Kako vlasnik s porodicom boravi u inozemstvu, lopovi su po izlasku zatvorili razvaljeni prozor, te je provalu naknadno uo~ila osoba koja vodi brigu o ku}i. Nakon {to su isje~ene i demontirane bakrene cijevi od instalacija centralnog grijanja iscurila je ve}a koli~ina antifriza koji je o{tetio zidove i uni{tio ve}i dio parketa u svim prostorijama u prizemlju ku}e. Imaju}i u vidu vrijednost ukradenih stvari, ali i o{te}enja na zidovima i parketu, ukupna materijalna {teta procjenjuje se na iznos vi{i od 6.000 maraka. Kako saznajemo od osoba koje vode brigu o objektu, ovo je druga provala u ku}u Mate ]ebi}a u posljednjoj godini, a ukupna {teta dostigla je iznos od blizu 10.000 maraka. Uvi|aj na licu mjesta obavili su pripadnici Odjeljenja kriminalisti~ke policije PS Srebrenik koji tragaju za lopovima. O. M.

Udarci {akama
Doktor Radmanovi} u telefonskom razgovoru za na{ list tvrdi da ga je Raili} napao neo~ekivano. - [etao sam s prijateljem kad se pojavio Raili} i po~eo mi psovati majku. Prijetio je da }e me ubiti i odrobijati, a nedugo nakon toga po~eo i udarati {akama. Znaju}i da je te{ko bolestan, izmicao sam se mo`da nekih desetak metara. Za sve to vrijeme on me je

[etali{te na kojem se desio incident

(Foto: D. Stojni})

udarao, u jednom trenutku malo ja~e u glavu, nakon ~ega sam ga, vidjev{i da bi mogao dobiti te`u povredu, odgurnuo. On je posrnuo i pao, no odmah je ustao, {to su svjedoci vidjeli, kao i moj odlazak u policiju kojoj sam prijavio napad koji sam dokumentovao i ljekarskim uvjerenjem - tvrdi doktor Radmanovi}i, istakav{i da je mi{ljenja da je na-

pad motiviran politikom i njegovom navodnom neposlu{no}u, te odlukom da iz SNSD-a pre|e u DNS. Miroslav Raili} nagla{ava da u sukobu izme|u njega i doktora Radmanovi}a nema nikakve politike.

Tra`io obja{njenje
- Poenta sukoba je prijete}a poruka koju mi je prije

Netrpeljivost me|u porodicama
Doktor Radmanovi} negirao je postojanje prijete}ih poruka rekav{i da }e svoja prava potra`iti u Kancelariji ombudsmena i Odboru koji djeluje u NSRS. Nezvani~no saznajemo da sukobi izme|u ove dvije porodice traju ve} du`e vrijeme, te da bi obojica mogla zavr{iti s prekr{ajnim prijavama. U vi{e navrata ju~er smo o ovom slu~aju poku{ali dobiti i komentar na~elnice Raili}, no ona je sve vrijeme bila nedostupna.

Presje~ena bakrena cijev

Grani~na policija Bosanska Gradi{ka

Osoba s potjernice poku{ala prije}i granicu u taksiju
Slu`benici Jedinice Grani~ne policije (GP) Bosanska Gradi{ka, na ulazu u BiH na Me|unarodnom grani~nom prijelazu Bosanska Gradi{ka, zbog raspisane Interpolove potjernice, uhapsili su dr`avljanina Republike Hrvatske V. S. (33), saop}eno je iz GPBiH. Prilikom kontrole spomenuta osoba se kao suvoza~ nalazila u taksi vozilu „renault“ bh. registarskih oznaka, kojim je upravljao \. ^., dr`avljanin BiH. Kontrolom je utvr|eno da ovu osobu potra`uje Interpol iz Rima zbog po~injenih raznih krivi~nih djela, izme|u ostalog i razbojni~ke kra|e. Tako|er, utvr|eno je da se V. S. slu`i razli~itim imenima. Osumnji~eni je predat Sudu BiH.

Dr. Radmanovi}: Nema politike

desetak dana uputio doktor Radmanovi} putem mobilnog telefona. Poruku u kojoj moju porodicu „{alje u pakao“ proslijedio sam policiji i ona }e biti predmet njihove istrage. Ovom porukom on je ugrozio bezbjednost moje porodice, pogotovo moje djece, i ja sam reagovao isklju~ivo kao otac. S gospodinom u me|uvremenu nisam imao nikakvih fizi~kih kontakata, niti sam ga zvao. Bio je to sasvim slu~ajan susret kada sam tra`io da mi on kao ljekar objasni zbog ~ega prijeti mojoj porodici. Zavr{io sam na asfaltu, za {ta postoje i svjedoci i, naravno, ljekarsko uvjerenje - ispri~ao nam je ju~er u telefonskom razgovoru Miroslav i dodao da }e sigurnost svoje djece braniM. Z. ti dok je `iv.

Danas u Tu`ila{tvu Bosne i Hercegovine

Operativni tim izlazi s rezultatima istrage protiv Turkovi}a i ostalih
Obdukcija tijela ubijenog para koji su na|eni na Bjela{nici obavljena ju~er
Tu`ila{tvo BiH podnijelo je zahtjev Sudu BiH za odre|ivanje jednomjese~nog pritvora Erminu Deli}u zvanom Kekec iz Zenice koji je u subotu uhap{en pod sumnjom da je ~lan organizirane kriminalne grupe Zijada Turkovi}a osumnji~ene za ubistva Marija Toli}a, Vernera Ajdarija, Mithata Meki}a, dr`avljanke Bolivije Marije Salas-Kortez i Emira Had`i}a. Grupa se sumnji~i i za me|unarodni {verc heroina i kokaina, a Deli} je osumnji~en da je pomagao u plja~ki 2,5 miliona KM iz Kargo centra Aerodroma u Sarajevu. Na {irem lokalitetu u Donjim Ti~i}ima kod Kaknja tokom ju~era{njeg dana nastavljena je potraga za tijelima Toli}a i Ajdarija, a tako|er je obavljena i obdukcija tijela prona|enih na Bjela{nici za koja se sumnja da pripadaju ubijenom Meki}u i njegovoj djevojci. Vi{e podataka znat }e se danas, za kada je Tu`ila{tvo BiH u Sarajevu organiziralo konferenciju za novinare u vezi sa dosada{njim aktivnostima istra`nog tima. Novinarima }e se obratiti tu`ilac BiH, predstavnici Kantonalnog tu`ila{tva Sarajevo, Agencije za istrage i za{titu (SIPA), Federalne uprave policije, te MUP-ova Kantona Sarajevo i Zeni~ko-dobojskog kantona.

Te{ko povrije|en u tu~i u Vi{egradu

Udaren nogom u glavu dok je le`ao na cesti
U tu~i ~etvorice mu{karaca u Vi{egradu vidne povrede glave zadobio je B. M. pa je nakon zbrinjavanja u vi{egradskom Domu zdravlja preba~en u Klini~ki centar Fo~a. Njega je prekju~er, dok je le`ao na ulici, udario nogom u glavu mu{karac s inicijalima M. N., vi{estruki povratnik u izvr{enju krivi~nih djela, saop}eno je iz Centra javne bezbjednosti Isto~no Sarajevo. Osim spomenutih osoba, u tu~i su u~estvovali i A. K. i I. M, svi nastanjeni u Vi{egradu. U toku je preduzimanje potrebnih mjera i radnji, nakon ~ega }e protiv M. N. biti podnesen odgovaraju}i izvje{taj nadle`nom tu`ila{tvu.

(Foto: A. Salihbegovi})

Pro{iren teren u tra`enju zakopanih tijela kod Kaknja

Do sada su u ovom slu~aju pritvoreni Zijad Turkovi}, osumnji~en za vo|enje organizirane kriminalne grupe, te pomaga~i Sa{a Stjepanovi},

Mirza Drini}, Hajrudin Memovi}, Sead Dumanji}, Milenko Laki} te Ermin Deli}, za kojeg je zatra`eno odre|ivanje pritvora. B. C.

oglasi

Dnevni avaz

utorak, 28. septembar/rujan 2010.

17

18

Dnevni avaz, utorak, 28. septembar/rujan 2010.

biznis

PRIVREDA Firma Ugarak produkt iz Visokog slavi 14 godina rada

Dvije tre}ine proizvoda plasiraju u EU i Libiju
Zenica: Veliki broj prijavljenih izlaga~a

Pripreme za Generalni sajam ZEPS

Proizvodnju po~eli na tre}em spratu tu|e zgrade Firma posjeduje sve certifikate propisane evropskim standardima Vlasti ko~e razvoj BiH
U septembru 1996. pokrenuta je proizvodnja u viso~kom Ugarak produktu, a 14 godina kasnije privatna firma tri brata Ugarak zapo{ljava 81 radnika i ostvaruje vi{emilionski izvoz. bijskim Fondom za gradnju, {to bi trebalo rezultirati dugoro~nim i velikim poslovima - ka`e Ugarak.

Bh. metalci moraju nastupati zajedno
Vanjskotrgovinska komora (VTK) BiH i Privredna komora Zeni~ko-dobojskog kantona (ZDK) organizirale su zajedni~ki nastup bh. privrednika iz metalskog sektora i autoindustrije na predstoje}em Generalnom bh. sajmu ZEPS, koji }e sljede}e sedmice biti otvoren u Zenici. - Posebno }e interesantan biti susret metalaca iz regiona. Ve} su prijavljene 32 firme iz Srbije, a osim njih tu }e se na}i firme iz Crne Gore, Hrvatske, Makedonije i BiH - ka`e predsjednik Kantonalne privredne komore [efkija Botonji}. Kako je istakao Bruno Boji}, potpredsjednik VTKBiH, privrednici iz cijele dr`ave imaju {ansu da nastupe na evropskom tr`i{tu isklju~ivo ako nastupe zajedno te po{tuju sve evropske standarde kvaliteta, bez kojih nemaju pristup u velike evropske i svjetske A. D`. koncerne.

Zahtjevno tr`i{te
Dok je lani svaki tre}i proizvod izvezen, ove godine dvije tre}ine proizvodnje plasira se van granica BiH. Prije svega, zbog visokih standarda i kvaliteta koje tra`i zahtjevno zapadnoevropsko tr`i{te. Uz EU i Libiju, zapo~eli su pregovori i za izvoz u Iran, {to }e zna~iti novo pove}anje proizvodnje, a onda vjerovatno i nova radna mjesta.

Rast zaposlenosti
- Imali smo projekt, plan, ali ne i dozvole vlasti, za koje su nam trebale ~etiri godine. Ipak smo 1996. po~eli na tre}em spratu tu|e zgrade. Mo`ete zamisliti proizvodnju na
Ugarak produkt: Proizvodnja PVC i aluminijske stolarije

Izgradnja radnih zona u ZDK

Za ~etiri op}ine 683.383 KM
Dok je lani Vlada ZDK dala 177.000 KM za pripremne radove poslovnih zona, ove godine za opremanje i izgradnju izdvojene su 683.383 marke. Vlada ZDK odobrila je sredstva op}inama Te{anj, Kakanj, Zavidovi}i i Doboj-Jug. Ostale op}ine, Zenica, Usora i @ep~e, dobit }e novac kada kompletiraju dokumentaciju. Budu}i da se poslovne zone izgra|uju fazno, Op}ini Kakanj za prvu fazu odobrene su 19.072 marke, a 230.000 KM za drugu, koja se odnosi na opremanje zemlji{ta komunalnom infrastrukturom na lokalitetu Vrtli{te. Poslovne zone finansiraju se novcem iz koncesionih naknada, {to zna~i da se op}inama u kojima se vr{i eksploatacija nekog od prirodnih bogatstava vra}a novac podsticanjem privrednog razvoja putem poslovnih zona.
A. D`. Ugarak: Ostvaren cilj

tre}em spratu. ^etiri godine kasnije uspjeli smo dobiti dozvole, a godinu kasnije otvoriti i na{ dana{nji objekt. Skoro da smo utrostru~ili broj zaposlenih, a radimo PVC i aluminijsku stolariju i sve {to ide uz to ka`e nam D`emil Ugarak, suvlasnik i direktor firme. Firma je bila i ostala bh. lider u posjedovanju certifikata propisanih evro-

U Parizu mo`e, u Visokom ne
- Dobili smo posao opremanja osmospratne bolnice u Parizu. Zna~i, imamo cijenu i kvalitet da dobijemo tender u Parizu, ali ne i u Visokom. Ovdje nismo podobni, nismo platili gdje treba. pskim standardima, poput ISO 9001-2008, kao i CE, bez kojeg od februara ove godine nema izvoza u Evropsku uniju. - Mi smo svoj cilj, izvoz u Evropu, ostvarili jo{ prije sedam godina plasmanom u Sloveniju, Belgiju i Francusku, koje su i danas na{i kupci. Ovu godinu obilje`io je prodor na tr`i{te Libije, gdje smo svojim proizvodima potpuno opremili deset bolnica. Ovih dana imamo razgovore s liApsolutno smo protiv mita, sre|ivanja tendera, ispunjavamo sve obaveze prema dr`avi, ali ne valjamo nekima u njoj i zato nas ima u Parizu, a ne u na{oj ~ar{iji - ka`e Ugarak. - Imamo najkompliciraniji sistem izvoza u svijetu. Svaki na{ kamion na carinjenje dovozimo s knjigom dokumentacije. Iako je 95 posto dijelova na{eg proizvoda napravljeno u BiH, moram dva ~ovjeka, ekonomistu i in`injera, svaki put dva do tri dana prekomandovati na sre|ivanje papira. To je stotinjak stranica prate}e dokumentacije. A tako malo treba uraditi, samo prepisati od upje{nijih ka`e Ugarak. A. D@ONLI]

Ulazak u politiku
Ugarak ka`e da je bio potpuno apoliti~an, ali da se ipak odlu~io priklju~iti Savezu za bolju budu}nost BiH - SBB BiH Fahrudin Radon~i}. - Sada sam predsjednik Op}inskog odbora SBB BiH u Visokom i s nama je ve} 11 velikih privrednika. Privrednici su sputani, vladaju lopovi i kriminalne privatizacije. Omladina je na biroima, a mi ne mo`emo zaposliti vi{e, jer nas sputava dr`ava kojoj slu`imo. @elimo napraviti bolji ambijent za `ivot gra|ana BiH. Zato sam se i priklju~io Savezu za bolju budu}nost - isti~e Ugarak.

Njema~ke banke ugro`avaju stabilnost tr`i{ta
Du`nosnici Evropske komisije zabrinuti su zbog krhkosti tri njema~ke regionalne banke i prijetnje koju one predstavljaju za stabilnost finansijskog sistema najve}e evropske privrede. Evropska je komisija izrazila zabrinutost zbog mogu}e prijetnje koju banke WestLB, BayernLB i HSH Nordbank predstavljaju za stabilnost tr`i{ta.

Saradnja agencija iz BiH i Hrvatske

Berzanski barometar za 27. 9. 2010. godine

Zajedni~ka priprema i implementacija projekata
U Biha}u je potpisan sporazuma o saradnji izme|u nekoliko bh. i hrvatskih razvojnih agencija. Cilj ovog sporazuma je umre`avanje partnera iz BiH i Hrvatske kako bi se stvorili adekvatni preduvjeti za pripremu i implementaciju zajedni~kih projekata iz prekograni~ne saradnje i drugih razvojnih programa. Nakon potpisivanja sporazuma, predstavnici agencija razgovarali su o potencijalnim projektima iz oblasti turizma, poljoprivrede, ekologije i ja~anja kaM. D. paciteta agencija.

Euro/dolar 1,3490 Nafta 76,81 po barelu
0,02% 0,42%

Zlato 1.301,00 $ po unci 0,22%

Kursna lista Centralne banke BiH
EMU Australija Kanada Hrvatska ^e{ka R Danska Ma|arska Japan Litvanija Norve{ka [vedska [vicarska Turska V.Britanija USA Rusija Srbija 978 036 124 191 203 208 348 392 440 578 752 756 949 826 840 643 941 EUR AUD CAD HRK CZK DKK HUF JPY LTL NOK SEK CHF TRY GBP USD RUB RSD 1 1 1 100 1 1 100 100 1 1 1 1 1 1 1 1 100 1,955830 1,390946 1,414238 26,751596 0,079403 0,261861 0,705100 1,718588 0,565032 0,246502 0,212729 1,471631 0,981556 2,294144 1,447607 0,047326 1,846553 1,955830 1,394432 1,417782 26,818643 0,079602 0,262517 0,706867 1,722895 0,566448 0,247120 0,213262 1,475319 0,984016 2,299894 1,451235 0,047445 1,851181 1,955830 1,397918 1,421326 26,885690 0,079801 0,263173 0,708634 1,727202 0,567864 0,247738 0,213795 1,479007 0,986476 2,305644 1,454863 0,047564 1,855809

Biha}: Ja~anje kapaciteta

Prema preliminarnim podacima ministarstva finansija

Trgovinski vi{ak Japana do`ivio pad nakon 15 mjeseci
Japanski trgovinski vi{ak smanjen je u avgustu za 37,5 posto u odnosu na isti mjesec godinu ranije, na 103,2 milijarde jena (1,22 milijarde dolara), {to je njegov prvi pad u posljednjih 15 mjeseci, objavilo je ministarstvo finansija. Izvoz je pove}an za 15,8 posto, na 5.220 milijardi jena, zabilje`iv{i pove}anje deveti mjesec zaredom, nakon {to su isporuke motornih vozila porasle za 18,7 a izvoz `eljeza i ~elika za 26,1 posto, objavilo je ministarstvo u preliminarnom izvje{taju, prenose agencije. Pri tome je rast izvoza ipak bio najsporiji u ovoj godini, dok je uvoz istovremeno porastao za 17,9 posto, na 5.120 milijardi jena.

biznis

Dnevni avaz, utorak, 28. septembar/rujan 2010.

19

FINANSIJE Najve}i kreditori zabrinuti zbog globalnog zagrijavanja

Banke bje`e od poslova koji {tete okoli{u i klimi
Zajmodavci posljednjih nekoliko godina po~eli primjenjivati stro`iju kontrolu kreditiranja kompanija koje razaraju planine i odla`u materijal u dolinama
Nakon dugogodi{njih pravnih zavrzlama koje su proistekle iz ekolo{kih incidenata i poja~ane kontrole banaka koje finansiraju najprljavije industrijske grane, nekoliko velikih kreditnih institucija zauzelo je o{tar stav prema industrijskoj praksi koju smatraju riskantnom za svoj ugled. ta s podru~ja naftne industrije, koji uklju~uju i obavezu unapre|ivanja okoli{a i za{tite kvaliteta vode.

Vispak: Transakcije vrijedne 1.430.485 maraka

Promet 1.661.677 KM

Manja saradnja
Banka Wells Fargo u julu je objavila izvje{taj da je miniranje planinskog vrha u Apala~ima na istoku SAD izazvalo znatnu pa`nju i kontroverzne stavove. U njemu se ka`e da je saradnja banke s kompanijama koje se bave takvim djelatnostima ograni~ena i sve manja, prenosi portal Poslovni.hr pisanje lista „The New York Times“. Diljem svijeta banke i zagovaratelji za{tite okoli{a razvijaju bolju praksu i dodatne standarde poslovanja. Nekoliko me|unarodnih finansijskih institucija osnovalo je „Principe o za{titi klimatskih uvjeta“ kojima je cilj podsticati upravljanje klimatskim promjenama u {irokom spektru finansijskih proizvoda.

Bez transakcija na kotaciji kompanija
Dionice viso~kog Vispaka najlikvidnije
Na Sarajevskoj berzi ju~er je ostvaren promet od 1.661.677 maraka, a u sklopu 51 transakcije ukupno je prometovano 373.256 vrijednosnih papira. Na kotaciji kompanija nije bilo zaklju~enih transakcija. Promet me|u fondovima iznosio je 38.262, obveznicama FBiH 50.127, na primarnom tr`i{tu 1.559.029, a na sekundarnom 14.258 maraka. Najlikvidnija kompanija bila je Vispak iz Visokog, ~ijim se dionicama trgovalo za 1.430.485 maraka. Najve}i dnevni rast vrijednosti zabilje`io je Siporex iz Tuzle, od

Vrijednost indeksa
BIFX 0,25% 1.463,41 877,89 936,32 SASX-10 1,45% SASX-30 0,20%

Novo podru~je
Tokom protekle dvije godine Credit Suisse, Morgan Stanley, JPMorgan Chase, Bank of America, Citibank i Wells Fargo po~eli su primjenjivati stro`iju kontrolu kreditiranja kompanija koje su uklju~ene u razaranje planinskih vrhova i odlaganje materijala u dolinama i potocima u podno`ju, a neke su ih ~ak i prestale kreditirati. U nekim slu~ajevima promjena kreditne politike predstavlja poku{aj institucija da dobiju „zelene“ bodove na
Kompanijama smanjeno, pa ~ak i zaustavljeno kreditiranje

podru~jima koja ih ranije nisu zanimala, a nema naznaka da }e kompanije uklju~ene u sporno djelovanje na}i potreban novac negdje drugdje. Pitanja poput globalnog zagrijavanja te poja~an nadzor grupa za za{titu okoli{a nad bankovnim ulaganjima u druge industrijske grane, naftnu industriju, nuklearnu energiju, proizvodnju elektri~ne energije na ugalj, naftni pije-

sak, gradnju naftovoda i brana i neke grane {umarstva, kreditne institucije navode na ulazak na novo podru~je. HSBC, banka sa sjedi{tem u Londonu, ograni~ila je odnose s pojedinim proizvo|a~ima palminog ulja, koje se ~esto povezuje s uni{tenjem {uma u zemljama u razvoju. Holandska banka Rabobank odredila je devet uvjeta za kreditiranje klijena-

20 posto, dok je najve}i dnevni pad registrirao Uborak iz Mostara, od 42,86 posto. Vrijednost indeksa fondova BIFX porasla je za 0,25 posto, na 1.463,41 poen. Indeks SASX-10 izgubio je na vrijednosti 1,45 posto i iznosi 877,89 poena, dok je vrijednost indeksa primarnog slobodnog tr`i{ta SASX-30 manja za 0,2 posto i iznosi 936,32 poena.

Kursna lista SASE na dan 27. 9. 2010.
Dioni~ko društvo Zvani~ni kurs (KM) Promjena kursa (%) Koli~ina Vrijednost Broj transakcija
KOTACIJA FONDOVA

Optimisti~an pogled Vlade Srbije

Od prodaje Telekoma 1,6 milijardi eura
U Vladi Srbije vjeruju da minimalna cijena za ve}inski paket kompanije Telekom Srbija ne treba biti ni`a od 1,6 milijardi eura. No, da bi dr`ava za svoje akcije dobila o~ekivani iznos, od velike je va`nosti i kako }e se odrediti manjinski partner u Telekomu, gr~ki OTE. Vlada Srbije jo{ ~eka izja{njenje svog manjinskog partnera u Telekomu, kojem je dat prijedlog da se i on obave`e da proda svojih 20 posto vlasni{tva u Telekomu, po cijeni koju }e za ve}inski paket dobiti dr`ava. Ta~an datum raspisivanja tendera za prodaju ve}inskog paketa Telekoma u Vladi bi trebao biti utvr|en do narednog utorka.

ZIF BIG INVESTICIONA GRUPA ZIF BONUS DD SARAJEVO ZIF PREVENT INVEST DD SARAJEVO OBVEZNICE RATNA POTRA@IVANJA C OBVEZNICE RATNA POTRA@IVANJA E BH TELECOM D.D. SARAJEVO ENERGOINVEST D.D. SARAJEVO FABRIKA DUHANA SARAJEVO JP ELEKTROPRIVREDA HZHB JP ELEKTROPRIVREDA BIH VISPAK DD VISOKO BIHAÆKA PIVOVARA D.D. FAMOS D.D. SARAJEVO JP UBORAK DD MOSTAR SIPOREX D.D. TUZLA

3,08 2,59 5,48 33,50 30,00 17,53 3,70 67,31 50,00 25,27 7,00 9,00 3,00 80,00 30,00

0,65 9,75 -4,86
OBVEZNICE FBiH

1.069 807 6.000 94.920 61.097 1.095 233 5 1.320 1.659 204.355 100 186 10 400

3.292,52 2.090,13 32.880,00 31.798,20 18.329,10 19.194,76 862,10 336,52 65.999,80 42.151,20 1.430.485,00 900,00 558,00 800,00 12.000,00

5 2 2 3 2 12 1 2 3 8 2 1 3 1 4

4,33 0,03
PRIMARNO TR@IŠTE

-1,85 0,00 0,46 -5,66 1,07 0,00 0,00 0,00 -42,86 20,00

SEKUNDARNO TR@IŠTE

Telekom Srbije: ^eka se odgovor gr~ke kompanije

Pove}anje izvoza i doma}e potro{nje

Promet 134.542 marke

MMF pove}ao prognozu o rastu njema~kog BDP-a
Njema~ka privreda porast }e ove godine za 3,3 posto te za dva posto 2011., procjena je Me|unarodnog monetarnog fonda (MMF), koja }e biti objavljena po~etkom oktobra u redovnim MMF: Rast BDP-a naredne polugodi{njim godine dva posto prognozama, izvijestio je njema~ki sedmi~nik „Der Spiegel“. Neki pokazatelji u posljednje vrijeme su poja~ali dojam o usporavanju njema~kog oporavka nakon velikih 2,2 posto rasta u drugom kvartalu, {to je najvi{a stopa rasta u tromjese~nom razdoblju od ujedinjenja Njema~ke. U MMF-u isti~u da su glavni motori pobolj{ane prognoze za njema~ku privredu sna`an rast izvoza i pobolj{ana doma}a potra`nja. U julu je ta me|unarodna organizacija prognozirala 1,4-postotni rast njema~kog bruto doma}eg proizvoda ove godine, prenose agencije.

Obveznice RS u centru pa`nje
Na Banjalu~koj berzi ju~er je kroz 91 transakciju ostvaren promet od 134.542 KM, a najve}i je obavljen obveznicama za izmirenje ratne {tete 4, u vrijednosti od 49.913 maraka, uz pad cijene za 0,89 posto. Me|u fondovima najve}i promet je ostvaren akcijama Kristal investa, u iznosu od 951 marku, uz pad cijene za 8,21 posto. Ovo je bio i najve}i gubitak vrijednosti na ju~era{njem tr-

Vrijednost indeksa
BIRS 0,60% FIRS 2,05% 839,78 1.383,55

govanju, a dobitnik dana bile su obveznice stare devizne {tednje 2, s rastom od tri posto. Vrijednost berzanskog indeksa BIRS smanjena je za 0,6 posto, na 839,78 poena, dok je vrijednost indeksa fondova FIRS pala za 2,05 posto i iznosi 1.383,55 poena.

Skra}ena lista Banjalu~ke berze za 27. 9. 2010.
Naziv emitenta
Telekom Srpske a.d. Banja Luka Tr`nica a.d. Banja Luka ZIF Kristal invest fond a.d. Banja Luka Republika Srpska - izmirenje ratne štete 3 Republika Srpska - izmirenje ratne štete 4

Prosje~na cijena
1,25 1,43 5,14 32,5284 30,7791

Promjena u%
-1,57 -1,38 -8,21 0,05 -0,89

Maks. cijena
1,27 1,43 6 32,6 31,055

Min. Ukupan cijena promet (KM)
1,25 1,43 5,04 32,51 29,76 8.095,05 2.860,00 951,60 29.991,21 49.913,19

BERZANSKA KOTACIJA

KOTACIJA FONDOVA SLOBODNO BERZANSKO TR@I[TE I OBVEZNICE

20

Utorak, 28. septembar/rujan 2010.

Dnevni avaz

biznis

globus

Dnevni avaz, utorak, 28. septembar/rujan 2010.

21

Ukratko

KOSOVO Nakon odluke Ustavnog suda

Predsjednik Fatmir Sejdiu podnio ostavku
Ustanovljeno da je prekr{io Ustav ostankom na funkciji lidera Demokratskog saveza Kosova
Predsjednik Kosova Fatmir Sejdiu podnio je ju~er ostavku na tu du`nost, jer je Ustavni sud ocijenio da je prekr{io Ustav ostankom na funkciji predsjednika Demokratskog saveza Kosova, prenose agencije.
Sa okupljanja sjevernokorejskih delegata
(Foto: AFP)

Vje`be kao upozorenje Pjongjangu
SEUL - Sjedinjene Dr`ave i Ju`na Koreja po~eli su zajedni~ke vojne manevre u @utom moru, namijenjene upozoravanju Sjeverne Koreje, rekli su ju`nokorejski vojni zvani~nici. Vje`be se odr`avaju dok se u Pjongjangu okupljaju delegati za kongres vladaju}e stranke na kojem se danas, kako predvi|aju analiti~ari, o~ekuje progla{enje nasljednika Kim Jong-Ila ~ije je zdravlje slabo.

Ponos i po{tovanje
- Od 10. februara 2008. godine obavljao sam ovu funkciju s ponosom i po{tovanjem. Radio sam kako bih ispunio volju naroda i zalagao se za izgradnju institucija. I danas, ovim ~inom pokazujem privr`enost tim institucijama rekao je Sejdiu na ju~era{njoj konferenciji za novinare. Do izbora novog predsjednika Kosova tu funkciju }e obavljati predsjednik Parlamenta Jakup Krasni}i. Sejdiu je odluku o povla~enju s funkcije predsjednika Kosova donio nakon konsultacija s premijerom Ha{imom Ta~ijem (Hashim Thaci) i ambasadorima SAD, Velike Britanije, Italije, Francuske i Njema~ke. Ustavni sud je ocijenio

Zao{travanje odnosa Kine i Japana
Sejdiu: Ispunio volju naroda

da je Sejdiu zadr`avanjem funkcije predsjednika Demokratskog saveza Kosova i predsjednika Kosova pogazio ~lan 88 Ustava.

Dvije alternative
Predsjednik Kosova bira se u Parlamentu, a u slu~aju

ostavke ili smrti predsjednika tu funkciju privremeno obavlja predsjednik Parlamenta. Prema Ustavu, postoje dvije alternative - da se bira novi predsjednik Kosova ili da se raspi{u parlamentarni izbori.

Sejdiu je drugi put izabran za predsjednika Kosova po~etkom januara 2008. godine. Mandat kosovskog predsjednika traje pet godina. Prvi mandat dobio je nakon smrti predsjednika Kosova Ibrahima Rugove u januaru 2006. godine.

TOKIO - Dvije ekonomski vode}e dr`ave Azije, Japan i Kina, nastavljaju zao{travati odnose nakon najnovijeg spora u vezi s kineskim ribarskim brodom, koji je prije vi{e od dvije sedmice zadr`an nakon sudara s dva japanska patrolna broda blizu otoka u Isto~nom kineskom

moru zbog kojih se Tokio i Peking spore. Japan je ju~er saop}io da }e od Kine tra`iti od{tetu za svoje patrolne brodove s kojima se sudario kineski brod, dok kineska dr`avna {tampa kritizira Tokio {to ovaj spor koristi da osna`i odnose sa SAD.

Zra~ni napadi na pobunjenike
ISLAMABAD - Vi{e od 50 pobunjenika ubijeno je u najmanje dva zra~na napada na Pakistan helikopterima me|unarodnih snaga ISAF baziranih u Afganistanu koje predvode NATO i SAD, javile su agencije. Napadi su izvedeni tokom vikenda nakon {to su pobunjenici iz Pakistana napali jedan punkt ISAF-a u afganistanskoj provinciji Kost koja grani~i s Pakistanom.

Istekao desetomjese~ni moratorij

Jevrejski naseljenici nastavili izgradnju na Zapadnoj obali
Izgradnja desetina stanova obnovljena je ju~er u jednom od najve}ih jevrejskih naselja Arijel na Zapadnoj obali, nakon {to je u pono} istekao desetomjese~ni moratorij na podizanje novih ku}a za Jevreje. Stanovi }e se ponovo graditi u jo{ nekoliko jevrejskih naselja na okupiranoj teritoriji, gdje buldo`eri ~iste teren, prenose agencije. Jevrejski naseljenici u ovom trenutku planiraju podi}i 2.000 novih ku}a, za koje su dozvole uglavnom ve} izdate. Oni su najavili da }e u narednim danima vr{iti pritisak na izraelskog premijera Benjamina Netanjahua (Netanyahu) da odobri dodatnu izgradnju. Netanjahu pod pritiskom svoje desni~arske koalicije, u kojoj su pristalice jeHosnijem Mubarakom i kraljem Jordana Abdulahom II ne bi li ih uvjerio da te`i nastavku pregovora. S druge strane, palestinski lider Mahmud Abas objavio je kako ne}e odmah odgovoriti na nastavak izgradnje jevrejskih naselja na okupiranoj Zapadnoj obali. On je ranije upozoravao da }e palestinska strana napustiti mirovne pregovore ako Jevreji nastave izgradnju, no njegov portparol ju~er je kazao da }e se Abas prvo konsultirati s liderima arapskih dr`ava. - Ne}e biti zvani~nog odgovora Palestinaca prije 4. oktobra. Tada }e predsjednik Abas razgovarati s arapskim liderima i donijeti pravi odgovor - kazao je Abasov portparol Nabil Abu Rudeina.

Karzaijev brat pod istragom u SAD
KABUL - Mahmud Karzai, najstariji brat predsjednika Afganistana Hamida Karzaija, suo~en je s kriminalisti~kom istragom u vezi s finansijama u SAD, ~iji je dr`avljanin. Najstariji Karzai je u fokusu kriminalisti~ke istrage ameri~kih federalnih tu`ilaca u Ju`nom distriktu Njujorka zbog sumnji za izbjegavanje pla}anja poreza, reketiranje i iznude. Mahmud Karzai nedavno je istakao „spremnost da sara|uje“, a sada tvrdi da nije imao susrete s ameri~kim federalnim istra`iteljima ili tu`iocima.

Ubistvo Grka kao usamljeni incident
TIRANA - Novi {ef albanske diplomatije Edmond Had`inasto (Haxhinasto) izrazio je nadu da nedavno ubistvo jednog Grka u Albaniji ne}e poremetiti odnose s Atinom i zalo`io se za unapre|enje saradnje s Gr~kom. - To je bio jedan usamljeni incident koji ne}e ugroziti odli~ne odnose s Gr~kom izjavio je Had`inasto. On je ovog mjeseca imenovan za ministra vanjskih poslova, jer je njegov prethodnik Iljir Meta preuzeo resor ekonomije.

Buldo`eri ~iste teren za nove ku}e

(Foto: AFP)

vrejskih naseljenika, nije udovoljio pozivima SAD i ~itave me|unarodne zajednice da produ`i moratorij. Izraelski premijer je pre-

ksino} dva puta razgovarao s ameri~kom dr`avnom tajnicom Hilari Klinton (Hillary Clinton) kao i s egipatskim predsjednikom

Parlamentarni izbori u Venecueli

Pobjeda ^avezove stranke, opoziciji vi{e od tre}ine mjesta
Stranka venecuelanskog predsjednika Huga ^aveza (Chavez) osvojila je ve}inu glasova na parlamentarnim izborima, ali zbog uspjeha opozicije ne}e mo}i tako lako kontrolirati parlament. Opozicija je osvojila vi{e od tre}ine mjesta, {to ote`ava vladaju}oj stranci usvajanje socijalisti~kih reformi i zakona. Vladaju}a Socijalisti~ka partija osvojila je najmanje 90 mjesta, a opoziciona koalicija Demokratska unija najmanje 59 u parlamentu koji ima 165 mjesta. Opozicija tvrdi da je osvojila 52 posto glasova na nedjeljnim izborima, prenio je ju~er Radio Slobodna Evropa. ^avez, biv{i tenkista iz siroma{ne ruralne sredine, do{ao je na vlast 1998. godine i od tada je izgubio samo jedne izbore. Svojim o{trim kritikama Va{ingtona i prebacivanjem ve}eg dijela venecuelanske privrede u dr`avne ruke postao je jedan od najpoznatijih politi~ara na svijetu.
Had`inasto: Zamijenio Metu na ~elu ministarstva

22

Dnevni avaz, utorak, 28. septembar/rujan 2010.

globus

AFERE Sumnjiva poslovanja „Deutsche Telekoma“ na Balkanu

Berlin: Nesre}a na autoputu A-10

(Foto: AP)

Novi bilans nesre}e u Njema~koj

Oberman odbacuje sve optu`be za podmi}ivanje
[ef njema~ke kompanije anga`irao advokatski tim kako bi dokazao svoju nevinost
[ef „Deutsche Telekoma“ (DT) Rene Oberman (Obermann) odbacuje optu`be da je zajedno s jo{ sedam osoba primao mito u Makedoniji i Crnoj Gori, prenosi „Deutsche Welle“ i dodaje da je DT anga`irao jedan ugledni advokatski ured kako bi dokazao Obermanovu nevinost. uklju~en u ovaj proces. Portparol DT-a ka`e da nije.

Poginulo 13 turista iz Poljske
Trinaest poljskih turista je poginulo, a 39 ih je povrije|eno, od kojih 19 te`e, najnoviji je bilans autobuske nesre}e koja se dogodila u blizini Berlina, saop}ila je ju~er policija. Poljski premijer Donald T hitno je preksino} dopuusk tovao u Njema~ku gdje je obi{ao pre`ivjele putnike u jednoj berlinskoj bolnici i zahvalio njema~kim spasila~kim ekipama na ulo`enom naporu. Njema~ka kancelarka Angela Merkel uputila je sau~e{}e `rtvama udesa. Nesre}a se dogodila kada je automobil, koji se uklju~io na autoput isto~no od njema~ke prijestonice, poremetio pravac kretanja autobusa, koji je potom izletio iz trake i udario u stub nadvo`njaka. Poljski turisti su se vra}ali s odmora u [paniji, a autoput A-10, jedna od glavnih saobra}ajnica na pravcu istok-zapad, bio je zatvoren vi{e sati nakon udesa.

Odlu~uju}e pitanje
- Ne postoje dokazi da je Oberman znao i{ta o ovom sporazumu, a kamoli da je u tome u~estvovao - kategori~no tvrdi portparol Mark Nirvetberg (Nierwetberg). To je nedavno potvrdio i jedan ameri~ki advokatski ured kojeg je DT anga`irao. Rije~ je o kompaniji „Debevioise & Plimpton“ koja je bila anga`irana i u rasvjetljavanju afere u vezi s davanjem mita u „Siemensu“. Taj ured sada istra`uje istinitost optu`bi Dr`avnog tu`ila{tva iz Bona. - Da li je Oberman znao o tajnim poslovima svog koncerna na Balkanu ili se sve de{avalo mimo njegovog znanja? To je istovremeno najuzbudljivije, ali i odlu~uju}e pitanje - pita se novinar „Sueddeutsche Zeitunga“.

Tajni ugovor
List „Sueddeutsche Zeitung“ podsje}a kako se {ef DT-a Oberman tereti da je prilikom sastanka sa {efom „Makedonskog Telekoma“ (MakTel) 2005. godine isplatu dividende MakTela uvjetovao spre~avanjem otvaranja makedonskog telekomunikacijskog tr`i{ta drugim ponu|a~ima. Pretpostavlja se da je dono{enje takve politi~ke odluke „podmazano“ s nekoliko miliona eura, dok Oberman i dalje odbacuje ove optu`be.

Premijerka Hrvatske u Njujorku

Kosor najavila promjene u sastavu Vlade do kraja 2010.
Hrvatska premijerka Jadranka Kosor prilikom boravka u Njujorku preksino} je najavila promjene u sastavu Vlade do kraja ove godine i kadrovsko pomla|ivanje unutar HDZ-a ~ija je predsjednica, prenose agencije. Ona nije precizirala o kojim se imenima ili ministarskim resorima radi i najavila je i da }e na izbornim listama HDZ-a sljede}i put biti najmanje polovina ili vi{e mladih ljudi. Govore}i o korupcionim aferama u Hrvatskoj, Kosor je rekla kako }e Vlada insistirati da se istraga o aferi „Daimler“, koja je velikim dijelom povezana s vladom Ivice Ra~ana od 2000. do 2003., provede do kraja. - Radilo se o ogromnom novcu, o ~etiri miliona eura i utvr|eno je u SAD da su

Oberman: Da li je znao za mutne poslove

Njema~ki list pi{e kako razli~iti e-mailovi, koji su zbog planiranog tajnog ugovora pod naslovom „Pro-

tokol o kooperaciji“ sa Makedonijom proslije|ivani unutar koncerna, name}u pitanje da li je Oberman bio

Proces za ubistvo Ive Pukani}a u Zagrebu

Kosor: Komentirala aktuelne afere

\urovi} optu`io svjedoka Marjanovi}a da je tra`io novac za promjenu iskaza
Slobodan \urovi}, {estooptu`eni za ubistvo vlasnika hrvatskog sedmi~nika „Nacional“ Ive Pukani}a, optu`io je ju~er krunskog svjedoka Tomislava Marjanovi}a da je od njegove porodice tra`io 300.000 eura kako bi na sudu promijenio iskaz u kojem je tvrdio da su {estorica optu`enih ubili Pukani}a i planirali jo{ dva atentata. - Tra`io je 300.000 eura od mog brata da promijeni iskaz. Moji advokati podnijeli su prijavu USKOK-u, ali oni nisu reagirali, rekav{i da to nije u njihovoj nadle`nosti - kazao je \urovi} drugog dana izno{enja svoje odbrane u zagreba~kom @upanijskom sudu. Dodao je da na Marjanovi}eve prijetnje vlasti nisu reagirale jer im nije odgovaralo da se osoba kojoj su dali status krunskog svjedoka bavi ucjenama. Krunskom svjedoku \urovi} je posvetio cijeli ju~era{nji iskaz opisuju}i ga kao „notornog la`ljivca i kriminalca s vi{e od 60 kaznenih prijava“. - Prvi put je pravomo}no osu|en sa 18 godina, a ve} je od 12. imao tretman socijalne slu`be. Stru~njaci su potvrdili da Marjanovi} ima poreme}aj s fiksiranjem ~injenja kaznenih djela - rekao je \urovi}.

neki zvani~nici dobili novac, {to je ~isto mito. To je korupcija ~ista kao suza kazala je premijerka. Najavila je i mogu}nost da, vezano za aferu Hypo banke, hrvatska parlamentarna komisija ode u Austriju, kao {to su austrijski istra`ioci do{li u Hrvatsku.

Promjene u vladi Rumunije

Ostavka ministra nakon protesta 5.000 policajaca
Rumunski ministar unutra{njih poslova Vasile Blaga objavio je ju~er svoju ostavku, tri dana nakon „ilegalnog“ protesta 5.000 policajaca koji su uzvikivali uvredljive slogane na ra~un predsjednika Trajana Baseskua (Traian Basescu). U petak je 5.000 policajaca protestiralo protiv smanjenja pla}a za 25 posto u okviru programa {tednje usvojenog u julu. Nakon {to su se okupili ispred vlade za {ta su imali odobrenje, krenuli su prema predsjedni~koj pala~i gdje su zahtijevali ostavku Baseskua i skandirali uvrede na njegov ra~un.

\urovi}: Veza sa Joci}em

Prema optu`nici, \urovi} je bio veza Pukani}evih ubica sa svojim kumom i navodnim

naru~iocem atentata Sretenom Joci}em kojem se za isti zlo~in sudi u Beogradu.

Odluka australskog vojnog tu`ila{tva

Komandosi optu`eni za ubistvo {est civila u Afganistanu
Australsko vojno tu`ila{tvo optu`ilo je tri komandosa iz ove dr`ave za ubistvo {est civila, od kojih je petero djece, u incidentu u Afganistanu pro{le godine, saop}eno je ju~er iz tog tu`ila{tva. Vojnici specijalnih vojnih snaga Australije terete se, izme|u ostalog, za ubistvo bez predumi{ljaja i opasni poduhvat koji je u suprotnosti s op}im pravnim poretkom, kao i za {tetno pona{anje. [est afganistanskih civila je ubijeno, od kojih petero djece, a jo{ dvoje djece i dvoje odraslih su ranjeni u operaciji vojnika Specijalne vojno-udarne grupe pro{le godine za koju su mislili da je udar na skrovi{te talibanskih pobunjenika. Me|utim, iz australskog ministarstva odbrane, koje je provelo nezavisnu istragu o incidentu, navode da je samo jedan od tri neimenovana australska komandosa optu`en za ubistvo bez predumi{ljaja u operaciji u ju`noj afganistanskoj provinciji Uruzgan 12. februaru 2009. godine.

Ubijen slu`benik vlade Iraka
Slu`benik ira~ke vlade je ubijen, a jo{ ~etvorica su ranjena u nizu napada koje su u nedjelju izveli ekstremisti {irom Bagdada, saop}ili su ju~er zvani~nici. Policija je saop}ila da su napada~i na autoputu za aerodrom presreli automobil slu`benika ira~ke Komisije za borbu protiv korupcije i ubili ga vatrenim oru`jem.

oglasi

Dnevni avaz utorak, 28. septembar/rujan 2010. 23

24
IRSKA Par se ne `eli odre}i ljubavi

Dnevni avaz, utorak, 28. septembar/rujan 2010.

kiosk

Sretni Larniko na brodu

Slasti~ar ostvario san

Brat i sestra vjen~ali se nakon ro|enja djeteta
Sada planiraju napustiti Irsku jer su svjesni da }e vlasti kad-tad otkriti njihov identitet i optu`iti ih za incest
Mu{karac i `ena iz Lajnstera otkrili su da su brat i sestra nakon {to su dobili prvo dijete. Skupa su ve} osam godina, a odlu~ni su da `ivot provedu zajedno. ^ak su se vjen~ali u op}ini i ~ekaju drugo dijete. Sada planiraju napustiti Irsku jer su svjesni da }e vlasti kad-tad otkriti njihov identitet i optu`iti ih za incest. Svoju pri~u otkrili su „Irish Mailu“, ali nisu htjeli otkriti imena ve} su se predstavili kao D`ejms (James) i Maura. Ispri~ali su kako su njihovog oca toliko preplavile emocije na vjen~anju da je morao oti}i s ceremonije. Maura je priznala da je imala vjen~anje iz snova, upravo kakvo je sanjala cijeli `ivot. - Nismo mogli pozvati puno ljudi. Bili su samo bliski prijatelji i porodica, ali bilo je lijepo - rekla je mlada. Na po~etku je Maura bila nervozna zbog majke kojoj je njihova veza te{ko pala, ali je na kraju prihvatila k}erkin izbor. - Nakon nekoliko sedmica veze s D`ejmsom, znala sam da se `elim udati za njega - kazala je Maura.

Porinut brod od ~okolade
Francuski slasti~ar @or` Larniko (Georges Larnicol), vlasnik desetak trgovina ~okolade na zapadu Francuske, pred vi{e stotina znati`eljnika u bretonskoj luci Konkarno u more je porinuo tri i po metra dugu barku napravljenu od ~okolade i {e}era. Larniko je kostur broda „izgradio“ od {e}era, a ostatak od ~okolade. Barka te{ka 1,2 tone ima jedro i motor, a u njoj su se tokom porinu}a nalazili ponosni slasti~ar i jo{ dvije osobe. Porinu}e ~okoladne brodice koja je uspje{no zaplovila odu{evilo je prisutne koji su pljeskom pozdravili doga|aj.

Bugarka se `eli rije{iti svog mati~nog broja
Sutkinja Zdravka Velinova pokrenula je postupak bez presedana protiv dr`ave Bugarske s namjerom da se rije{i svog jedinstvenog mati~nog broja (JMBG), smatraju}i da numerisanje li~nosti uru{ava ~ast i dostojanstvo, koji su joj zagarantirani Ustavom. Ona podsje}a da je nakon Drugog svjetskog rata numerisanje ljudi objavljeno za krivi~no djelo bez zastarijevanja. Postupak sutkinje Velinove protiv JMBG bit }e na dnevnom redu Vrhovnog administrativnog suda Bugarske 13. oktobra, pi{e sofijski dnevnik „24 ~asa“. Velinova, koja je kr{}anka, vidi u nasilnom numerisanju atak na njenu li~nost i Bo`ije zakone. I drugi vjernici ~ine administrativne poku{aje da se otarase svog JMBG.
Maura i D`ejms s djetetom

Par na vjen~anju

Njihov otac imao je kratku aferu s dvije `ene, obje su rodile djecu, a on to nije znao. Maura i D`ejms slu~ajno su otkrili da su brat i sestra i potvrdili sumnje DNK analizom.

Roditelji tu`e saobra}ajnog policajca iz SAD

„Uhapsio“ tinejd`era jer je spavao s njegovom pok}erkom
Slu~aj podijelio mi{ljenja je li policajac pretjerao ili je samo napravio ono {to bi u~inila ve}ina o~eva
ispituje mladi}a koji se `eli o`eniti njegovom k}erkom. Me|utim, ovaj slu~aj iz stvarnog `ivota podijelio je mi{ljenja je li policajac pretjerao ili je samo napravio ono {to bi u~inila ve}ina o~eva. - Ne pi{e ti se dobro. Zna{ li {ta to zna~i? Nije pametno imati seksualni odnos s djetetom policajca ~uje se na videu koji je snimio jedan od roditelja. Advokat porodice tinejd`era Toni Boskovi} (Tony Boskovich) rekao je da se policajac pona{ao kao kauboj. Neimenovani ameri~ki policajac iz Kalifornije isprepadao je tinejd`era (15) la`nim hap{enjem nakon {to je otkrio da je spavao s njegovom pok}erkom (14). Dok su dje~akovi roditelji gledali, saobra}ajni policajac u uniformi stavljao je lisice njihovom sinu zbog seksualnog prijestupa. Ne{to vi{e od pet minuta ~itao mu je bukvicu i zatim ga pustio. Policajac je suspendiran za vrijeme tra-

Policajac maltretirao tinejd`era

janja unutra{nje istrage. Slu~aj podsje}a na film „Meet the Parents“ u kojem penzionisani agent FBI-ja

Amerikanac se odao na dru{tvenoj mre`i

Na Facebooku napisao da je oplja~kao banku
Plja~ka{ banke uhap{en je dva dana nakon {to je na Facebooku objavio da je oplja~kao banku. - Sada sam plja~ka{ banke - napisao je Rajan Homsli (Ryan Homsley, 29). Nadzorna kamera snimila je Rajana kako stoji na blagajni banke u Oregonu. Zaposlenici je rekao da ima bombu. Ruksak i mala crna kutija koje je ostavio za sobom ispostavili su se bezopasnim. Nekoliko sati nakon plja~ke, Rajan je na Facebooku po~eo objavljivati linkove s vijestima o plja~ki i njegovom fotografijom koja mu je poslu`ila i kao prSve objavio na internetu

ofilna slika. Prijatelji ka`u da je Rajan dijabeti~ar i da mu je novac trebao za lijekove. FBI ga je uhapsio u bolnici dok je bio na kontroli.

kiosk

Dnevni avaz, utorak, 28. septembar/rujan 2010.

25

KONTROVERZE Izlo`ba izazvala veliku pa`nju javnosti

Brazilski umjetnik na slikama ubija Papu, Elizabetu II i Bu{a
Ukupna vrijednost slika na izlo`bi procjenjuje se na 260.000 dolara i nije poznata cijena svake slike pojedina~no
Brazilski umjetnik podigao je pra{inu novom serijom slika na kojima je prikazao kako on li~no ubija devet svjetskih vo|a. Na jednoj slici biv{i predsjednik SAD D`ord` Bu{ (George W. Bush) kle~i dok mu brazilski umjetnik Gil Vicente dr`i pi{tolj nad glavom. Osim Bu{a, protagoniosti su i britanska kraljica Elizabeta II (Elizabetha), papa Benedikt XVI (Benedict), brazilski predsjednik Luiz Inacio Lula da Silva, biv{i izraelski premijer Arijel [aron (Ariel Sharon), biv{i tajnik UN-a Kofi Anan (Annan) i iranski predsjednik Mahmud Ahmedined`ad. Izlo`ba je otvorena pod nazivom „Inimigos“, odnosno neprijatelji. Vicenteov cilj je ista}i zlo~ine u kojima su direktno ili ne u~estvovale svjetske vo|e. Na slikama se

Izlo`ba je nazvana „Inimigos“, odnosno neprijatelji

tako zami{lja kako oni li~no pla}aju za ono {to su u~inili. - Oni su ubili toliko ljudi pa ubiti njih ne bi bila lo{a stvar. Za{to svjetski mo}nici i elita ne bi umrli -

pojasnio je Vicente. Ukupna vrijednost slika na izlo`bi procjenjuje se na 260.000 dolara i nije poznata cijena svake slike pojedina~no. Brazilska vlada zahti-

jeva ukidanje izlo`be jer ka`u da slike poti~u nasilno pona{anje. Bilo kako bilo, Vicente je dobio ono {to je tra`io, pa`nju svjetskih medija.

U Jork{iru poginuo vlasnik „Segwayja“

Heselden se na skuteru survao niz liticu
Heselden je slu`beni vlasnik „Segwayja“ postao u januaru ove godine
D`imi Heselden (Jimi), 62-godi{nji britanski milioner, vlasnik „Segwayja“, kompanije koja proizvodi ~udesno vozilo na dva to~ka koje je osvojilo svijet, prona|en je mrtav u nedjelju u blizini svog imanja u Velikoj Britaniji. Heselden je poginuo u trenutku kada je, voze}i magapopularni skuter, pao s litice u rijeku Varf u sjevernom Jork{iru. - Policiji je neko dojavio da se u rijeci nalazi mrtav mu{karac koji je pao s litice - kazao je portparol policije i dodao da je milioner poginuo na licu mjesta. Ina~e, Heselden je slu`beni vlasnik „Segwayja“ postao u januaru ove godine iako je proizvo|a~ high-tech skutera rekao da je kupovina obavljena jo{ na Badnjak pro{le godine.

Heselden: Na mjestu mrtav

Fibi Grajms podvrgnuta kompliciranoj operaciji

Djevoj~ici ljekari preslo`ili kosti lobanje poput slagalice
Ljekari iz dje~ije bolnice u Birmingemu objasnili su roditeljima Stivu i Kler kako }e Fibin mozak ostati stisnut ako je ne operiraju
Britanka Fibi Grajms (Phoebe Grimes, 3) iz Kilburna rodila se s poreme}ajem koji se zove kraniosinosto, a karakterizira ga premala lobanja. Naime, lobanje beba nisu toliko ~vrste. Sastoje se od pet zasebnih dijelova kostiju koje se zatvaraju kako dijete raste. Kod Fibi su se zatvorile jo{ u maternici. Ljekari iz dje~ije bolnice u Birmingemu objasnili su roditeljima Stivu (Steve) i Kler (Claire) kako }e Fibin mozak ostati stisnut ako je ne operiraju. Vi{e od {est sati rezali su i {ivali lobanju djevoj~ice, odnosno preslo`ili su kosti kao slagalicu kako bi se normalno razvijale. - Pozlilo mi je nakon {to su mi ljekari rekli kako joj moraju otvoriti glavu kao slagalicu, ali nisam imala izbora - rekla je majka Kler, a otac je dodao kako je Fibi sada sretna i zdrava djevoj~ica.

Fibi se danas normalno razvija

26

Dnevni avaz, utorak, 28. septembar/rujan 2010.

kultura

UMJETNICI Me|u ~etvero izabranih finalista

Adeli Ju{i} nagrada „Zvono“
Nagrada se dodjeljuje mladim umjetnicima [estonedjeljno putovanje u Njujork i izlo`ba po povratku Bez finansijske podr{ke
Kameri}: Samostalna izlo`ba u januaru

Otvorena Galerija „Tanja Wagner“

[ejla Kameri} izla`e u Berlinu
U novootvorenoj Galeriji „Tanja Wagner“ u Berlinu preksino} je prire|ena kolektivna izlo`ba umjetnica, me|u kojima se na{lo ime i [ejle Kameri}, jedne od na{ih najpriznatijih autorica. Uz na{u umjetnicu, koja nije prisustvovala otvaranju izlo`be, svoja djela izlo`ile su i Mariechen Danz, Paula Doepfner, Issa Sant i Angelika J. Trojnarski. - Ovom izlo`bom, na kojoj u~estvuju samo `ene, zvani~no je i otvorena nova galerija. Ideja postavke jeste prikazati anga`irane radove koji su vizuelno jaki, i koji su intimniji. Ina~e, u januaru sljede}e godine u ovoj galeriji bit }e otvorena moja samostalna izlo`ba - rekla A. Gr. nam je Kameri}.

Sarajevska umjetnica Adela Ju{i} ovogodi{nja je dobitnica presti`ne nagrade „Zvono“, koju Centar za savremenu umjetnost Sarajevo (SCCA), zajedno sa Fondation for Civil Society i Trust for Mutal Understanding iz Njujorka ve} pet godina dodjeljuje mladim likovnim umjetnicima iz na{e zemlje. @iri, kojim je predsjedavala kustosica Umjetni~ke galerije BiH Maja Abdomerovi}, jednoglasno je donio odluku o pobjednici i to za videorad pod nazivom „Umjetni~ka izjava“.

jvi{e zbog kontakata s tamo{njim umjetnicima. Moram re}i da je velika sramota {to ovu jedinu nagradu za mlade umjetnike koju imamo ove godine nije finansijski pomogla nijedna nadle`na institucija - rekla nam je Ju{i}. O problemima s kojima se suo~ava Centar za savremenu umjetnost Sarajevo (SCCA) govorila je na ju~era{njoj pres-konferenciji direktorica SCCA Dunja Bla`evi}. Ona je istakla kako je ove godine nagrada prvi put od njenog osnivanja dovedena u pitanje.
Sa ju~era{njeg pressa: Jednoglasna odluka

Odli~ni radovi
Kao pobjednica, Ju{i} }e, na {est nedjelja, otputovati u Njujork, a po povratku imat }e pravo sama izabrati galeriju u kojoj }e imati samostalnu izlo`bu.

Putem interneta
(Foto: M. @ivojevi})

„Cirkus Columbia“ Danisa Tanovi}a

Podsje}amo, `iri je, vode}i se kriterijima inovativnosti i aktuelnosti u odnosu na savremene umjetni~ke tokove, u finalu izabrao ~etiri

„Wanda Films“ kupio prava za [paniju
[panski art-house producent i distributer „Wanda Films“ kupio je prava za film „Cirkus Columbia“ Danisa Tanovi}a za teritoriju [panije. Dogovor je sklopljen tokom San Sebastian Film Festivala gdje je film bh. oskarovca prikazan u okviru programa Biseri drugih festivala. A. Gr.

Izlo`ba finalista u decembru
Ove godine do posljednjeg trenutka bila je upitna i kolektivna izlo`ba finalista. Izlo`ba }e ipak biti uprili~ena u decembru u Muzeju savremene umjetnosti RS u Banjoj Luci.

od ukupno 31 rada koji su pristigli na konkurs. U finalu za nagradu osim Ju{i} bili su i Igor Bo{njak iz Trebinja, Mladen Bundalo iz Prijedora i Danijel Premec iz Sarajeva. - Podjednako sam o~ekivala da dobijem i da ne dobijem nagradu, jer su u konkurenciji bili odli~ni radovi mojih kolega. Posebno se radujem odlasku u Njujork, pona-

- Nagrada „Zvono“ ne mo`e se organizirati bez konstantne i stabilne finansijske podr{ke. Ove godine ~ak nismo imali novca da raspi{emo konkurs u novinama, nego smo sve radili putem interneta. @ao mi je {to nadle`ni nisu prepoznali zna~aj nagrade, nego su je ocijenili kao potpuno bezna~ajnu - rekla je Bla`evi}. A. GRABOVAC

Predstava „Mortal kombajn“ na Festivalu NETA u Trstu

Galerija „Preporod“ u Sarajevu

Od danas nova izlo`ba

Glumce publika sedam puta vra}ala na scenu
Imamo dosta poziva za gostovanje, ali sve nam zavisi od finansija, ka`e Sijamija
Predstava Narodnog pozori{ta Sarajevo „Mortal kombajn“, koju je prema tekstu suvremenog poljskog pisca Pavela Sale re`irao Dino Mustafi}, gostovala je na teatarskom Festivalu NETA u Trstu u Italiji. Kako nam je kazao direktor Drame Ermin Sijamija, koji je ostvario ulogu u ovom komadu, sarajevsko pozori{te je tako|er ~lan Asocijacije NETA. - Prije svega, imali smo veoma dobar prijem. Pored toga, predstava je izazvala dobre reakcije publike i jednostavno sam prezadovoljan isto kao i ostali ~lanovi ekipe. Svi su super odigrali uloge, energija je bila na nivou i sve je dobro i ta~no pokriveno - isti~e Sijamija. Aktere predstave Josipa Pejakovi}a, Ejlu Bav~i}, Alena Muratovi}a, Hasiju Bori}, Miraja Grbi}a, Slavena Vidaka, Adnana Haskovi}a, Aldina Omerovi}a, Edhema Husi}a, Vedranu \eki}, Damira Kusturu te Ermina Sijamiju zadovoljna publika aplauzima je sedam puta vra}ala na scenu. - Nakon ovog gostovanja imamo dosta poziva, ali ne mogu ni{ta posebno re}i jer nam sve zavisi od finansija. Jedino mogu otkriti da sada u planu imamo Istanbul, ali, eto, vidjet }emo {ta }e se dalje de{avati A. Ke. ka`e Sijamija.

Ju~er u Galeriji: Postavljanje djela

(Foto: M. @ivojevi})

U sarajevskoj Galeriji „Preporod“ danas }e biti otvorena izlo`ba djela nekih od ~lanova Udru`enja likovnih umjetnika BiH. Svoje radove predstavit }e D`eko Hod`i}, Edin Numankadi}, D`evdet Niko~evi}, Mirsada Balji}, ]azim Had`imejli}, Saida Mujezinovi}, Avdo @iga, Smail Bato Bostand`i}, Anel Jakirovi}, Seid Hasanefendi}, Meliha Tepari} te

[emsa Gavrankapetanovi}. Kako nam je kazala Balji}, voditeljica Galerije „Preporod“, osim njih, svoja djela izlo`it }e i beogradska umjetnica Ljiljana Stojanovi}, Saed Rezai (Saeed) iz Irana, koji je imao veoma uspje{nu postavku u ovoj galeriji, te Lena Kalekijan iz Libanona. Izlo`ba je prodajnog karaktera, a bit }e A. Ke. otvorena mjesec.

Scena iz predstave: Energija bila na nivou

U Klubu „Underground“ u Sarajevu

KULT/ART TELEKS
MOSTAR - Snimanje filma „Kino City“, koje je prekinuto zbog zdravstvenih problema rediteljice Antonele Pehar-[imunovi}, bit }e nastavljeno danas. Film }e se snimati u Mostaru i na podru~ju kod [eva{ Njiva u op}ini ^apljina. Glavnu ulogu igra Marija Omaljev-Grbi}, a glume i Miraj Grbi}, Robert Pehar, Mirsad Tuka, Had`ija Had`ibajramovi} te Mario Drma} i Veselin Gatalo, koji igraju sami sebe te u ulozi sina Andrej [imunovi}. Jednu od uloga ostvario je i Mario Knezovi}, koji je radio i muziku, javlja Fena.

Lala Ra{~i} izvela seriju performansa
Umjetnica Lala Ra{~i} preksino} je u Klubu „Underground“ u Sarajevu izvela seriju narativnih performansa „3 proklete utopije: 3 narativna performansa“. Kako nam je kazala Ra{~i}, do sada je javno izvela performanse „Individualne utopije“ i „Travel in the Box“, a ovoga puta nastupila je i sa dijelom multimedijalnog projekta „Prokleta brana“. „Individualne utopije“ prvi put izvela je 2008. godine u Sarajevu, u vidu eksperimentalnog ~itanja scenarija koji ona potpisuje. Ra{~i} }e nastupiti i ve~eras u „Undergroundu“ A. Ke. u 20 sati.

Ra{~i} nakon izvo|enja performansa

jet set

Dnevni avaz, utorak, 28. septembar/rujan 2010.

27

SARADNJA Neno Muri} nakon uspjeha na „Pirin festu“

„Pustinja“ uskoro na gr~kom i bugarskom jeziku
Osvojio drugu nagradu stru~nog `irija kao i specijalnu nagradu novinara
Neno Muri} osvojio je dvije nagrade na me|unarodnoj manifestaciji „Pirin fest“, koja je odr`ana u Sandanskiju u Bugarskoj. Mladi bh. muzi~ar sa kompozicijom „Pustinja“ autora Bor~ea Dimitrova i Orcea Zafirovskog osvojio je drugu nagradu stru~nog `irija kao i specijalnu nagradu novinara. - Sa pjesmom „Pustinja“ osvojio sam simpatije Bugara i ve} sada imam ponude za snimanje albuma. Koliko su bili zadovoljni mojim nastupom i pjesmom potvr|uje ~injenica da se „Pustinja“ nalazi na top-listama radiostanica u Plovdivu, Sofiji i Sandanskiju. Dobio sam i nekoliko ponuda za snimanje dueta - ka`e odu{evljeni Neno Muri}, koji je nakon festivala bio na meti pripadnica ljep{eg spola. Neno je zavr{io novi album koji bi se na tr`i{tu trebao pojaviti do kraja godine. - Trenutno pregovaram s diskografskim ku}ama. Pet godina sam pripremao svoj prvi album, tako da ga `elim promovirati na pravi na~in.
Proeski: Tragi~no stradao

Osu|en na dvije godine zatvora

Voza~ To{e Proeskog `alit }e se na presudu
Neno Muri} s bugarskom balerinom

Sve bi trebalo biti poznato do kraja mjeseca. Uskoro planir-

am i snimanje spota za „Pustinju“ koju namjeravam sni-

miti i na bugarskom i gr~kom D. Z. jeziku - ka`e Muri}.

Ibrica Jusi} na odmoru u Fojnici

Boravak produ`io za sedam dana
Nakon {to je tokom ljeta odr`ao brojne koncerte, Ibrica Jusi} stigao je na odmor u Fojnicu. Ka`e da je odabrao ovo malo bh. mjesto za punjenje baterija zbog nedirnute i prelijepe prirode. Ibricu smo sreli u restoranu „Central“ s prijateljima, a uz njega je bio i njegov vjerni pas Bond. Naravno, tema prijateljskog razgovora bila je muzika te sje}anje na 45 godina Ibricine karijere. - U Fojnici sam planirao ostati petnaest dana, ali sam produ`io jo{ sedmicu. Prvi put sam ovdje i prelijepo mi je u ovoj prirodnoj oazi - rekao nam je Jusi}, koji }e nastupiti sutra u sali hotela „Reumal“ u Fojnici. H. ^.
Ibrica s prijateljima u Fojnici

Prema pisanju makedonskih medija, \or|e \or|ijevski, koji je osu|en na dvije godine zatvora zbog saobra}ajne nesre}e kod Nove Gradi{ke u Hrvatskoj u kojoj je tragi~no stradao makedonski pjeva~ To{e Proeski, `alit }e se na presudu Vrhovnom sudu Makedonije. \or|ijevski je u julu ove godine podnio `albu Apelacionom sudu, ali je ona odbijena, ~ime je potvr|ena presu-

da Osnovnog suda u Skoplju. Tokom sudskog procesa utvr|eno je da je \or|ijevski prebrzo vozio d`ip u kojem je bio Proeski, da nije dr`ao rastojanje, te da je vozilom prvo udario u kamen, a zatim u za{titnu ogradu na autoputu. U vrijeme nesre}e u automobilu je, osim \or|ijevskog i Proeskog, bila i To{ina menad`erica Ljiljana Petrovi} koja je lak{e povrD. Z. ije|ena.

Trio „Buzz“ na Jazz Festu

Koncert, radionica i ~okolada za najmla|e

Tuzlaci u Sarajevu nakon tri godine

„No Rules“ promovirao „Homesick Blues“
Tuzlanska rok grupa „No Rules“ promovirala je u subotu nave~er u sarajevskom „AG klubu“ novi studijski album „Homesick Blues“ koji je po~etkom septembra ugledao svjetlost dana, za sada samo na tr`i{tu u Sloveniji. Prva promocija ipak je odr`ana u glavnom gradu BiH, gdje je bend „No Rules“ posljednji put nastupio prije tri godine. - U Sarajevu smo posljednji put odr`ali koncert u „Slozi“, odmah nakon Zetre, kada smo nastupili kao predgrupa legendarnom „Deep Purpleu“. U „AG klubu“ smo u subotu za na{e fanove odsvirali sve pjesme s novog albuma i reakcije su bile sjajne - ka`e Goran ^ampara, lider benda. Beogradska grupa „[majser“ bila je zadu`ena za zagrijavanje atmosfere, a tuzlanskom bendu na nastupu u Sarajevu pridru`io se i gitarista Milan Josi}. Koncertna promocija albuma „Homesick Blues“ bit }e odr`ana i u Bosanskom kulturnom centru Tuzla 22. oktobra, {to }e vjerovatno biti snimljeno i objavljeno na A. I. DVD-u.
Adnan Cico s mali{anima na jednoj od radionica Jazz Festa

Svirka u „AG klubu“

(Foto: S. Saletovi})

[esti dan 14. Jazz Festa u Sarajevu u potpunosti }e biti posve}en najmla|ima. U nedjelju, 7. novembra, sarajevski d`ez trio „Buzz“ u Bosanskom kulturnom centru odr`at }e koncert za djecu pred{kolskog i {kolskog uzrasta. Trio „Buzz“ ~ine Adnan Cico, Enes Seferovi} i Davor Maraus koji }e repertoar koncerta posebno prilagoditi najmla|ima. Nakon koncerta bit }e odr`ana i radionica za djecu pod nazivom „Up-

oznaj instrumente!“. Za sve posjetioce radionice, Jazz Fest tradicionalno osigurava besplatan ulaz i besplatne ~okolade. - Kada je rije~ o tradiciji, ove godine Jazz Fest slavi jubilej, desetu godinu kako organizira radionice za najmla|e. Cilj radionice je omogu}iti maloj publici da kroz igru upozna muzi~ke instrumente i da se djeca oku{aju u sviranju - ka`e Sabina Zlatar-[abi}, koordinator radioH. P. nice za djecu.

28

Utorak, 28. septembar/rujan 2010.

Dnevni avaz

oglasi

Contract title: CANON PHOTOCOPIER MACHINES MAINTENANCE AT BISTRIK BUILDING 001, HQ EUFOR, CAMP BUTMIR, SARAJEVO AND SARAJEVO INTERNATIONAL AIRPORT Publication reference: EUFOR/2010/007

Naslov ugovora: ODR@AVANJE CANON FOTOKOPIR MA[INA U ZGRADI 001 NA BISTRIKU, GLAVNOM [TABU EUFOR-a U KAMPU BUTMIR, SARAJEVO I ME\UNARODNOM AERODROMU SARAJEVO Referenca objave: EUFOR /2010/007 Theatre Allied Contracting Office (TACO) Sarajevo namjerava dodijeliti ugovor za odrzavanje Canon fotokopir masina u zgradi 001 na Bistriku, Glavnom Stabu EUFOR-a u Kampu Butmir, Sarajevo i Medjunarodnom Aerodromu Sarajevo. Kompletna tenderska dokumentacija je dostupna u HQ EUFOR, Butmir Camp, Krtelji, Bldg. 225 i/ili moze biti preuzeta sa sljedece web adrese: www.euforbih.org/ - pod tenders. Krajnji rok za dostavljanje ponuda je 08 Novembar 2010, 11:00 sati. Sve moguce dodatne informacije ili pojasnjenja/pitanja bice takodje objavljena na gore pomenutom web situ.

Na osnovu Odluke o sazivanju Skup{tine, donesene na sjednici Nadzornog odbora, odr`anoj 21. 9. 2010. godine, Nadzorni odbor DOO „Büscherhoff-Plastikal“ Kalesija, objavljuje

OBAVJE[TENJE
o sazivanju IV skup{tine DOO „Büscherhoff-Plastikala“ Kalesija IV skup{tina DOO „Büscherhoff-Plastikala“ odr`at }e se 5. 10. 2010. godine u poslovnoj zgradi Dru{tva sa po~etkom u 12 ~asova. Za Skup{tinu se predla`e sljede}i

dnog dru{tva „Plastikal“ Kalesija sa sjedi{tem u ul. Mehdina Hod`i}a bb Kalesija (skra}eni naziv Plastikal d.o.o. Kalesija), privrednom dru{tvu Büscherhoff-Plastikal d.o.o. za proizvodnju pakovanja sa sjedi{tem u Kalesiji ul. Mehdina Hod`i}a bb Kalesija (skra}eni naziv Büscherhoff-Plastikal d.o.o.) 3. Usvajanje izmjena i dopuna Statuta Büscherholf-Plastikala d.o.o. Od narednog dana po objavljivanju ovog obavje{tenja do dana odr`avanja Skup{tine, osniva~ ili opunomo}eni od strane osniva~a koji je podnio uredno prijavu za u~e{}e u radu i odlu~ivanju Skup{tine, ima pravo na uvid u isprave i materijale pripremljene za Skup{tinu. Uvid u navedene isprave i materijale pripremljene za Skup{tinu mo`e se izvr{iti neposredno u sjedi{tu „Büscherhoff-Plastikala“ d.o.o. Kalesija u Slu`bi za op{te poslove. Za ispunjavanje zahtjeva za vid, ovla{tena je Huremovi} Selma.

Theatre Allied Contracting Office (TACO) Sarajevo, intends to award a service contract for Canon Photocopier machines maintenance at Bistrik Bldg. 001, HQ EUFOR, Butmir Camp and Sarajevo International Airport. The complete bidding dossier is available at HQ EUFOR, Butmir Camp, Krtelji, Bldg. 225 and/or can be downloaded from the following website: www.euforbih.org/ - under tenders. The deadline for submission of bids is 08 November 2010, 11:00 hours. Possible additional information or clarifications/questions shall be published on a/m website.

DNEVNI RED
1. Usvajanje Izvje{taja o reviziji finansijskih izvje{taja na dan 30. 6. 2010. godine sa Programom reorganizacije i pripajanje imovine i obaveza sa mi{ljenjem revizora 2. Usvajanje Odluke o pripajanju privre-

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE @UPANIJA ZAPADNOHERCEGOVA^KA OP]INSKI SUD U LJUBU[KOM Broj: 63 0 I 006453 101 Ljubu{ki, 8. 9. 2010. godine Op}inski sud u Ljubu{kom, po sucu Ankici ^uljak, u ovr{noj stvari tra`itelja ovrhe Hypo Alpe Adria bank d.d. Mostar protiv ovr{enika Danijel ^uvalo, Ivan [istov, Tomislav Tabakovi} i Igor [imovi}, radi naplate nov~anog potra`ivanja izvanraspravnim putem dana 8. 9. 2010. godine, izdao je slijede}i

OGLAS
Ovr{eniku Tomislavu Tabakovi}u, sinu Tomislava, Buna 33, dostavlja se rje{enje o ovrsi pos. broj 63 0 I 006453 10 I od 10. 2. 2010. godine koje glasi: Na temelju vjerodostojne isprave-mjenice serijskog broja AF 2663081 sa klauzulom „bez protesta“, nala`e se ovr{enicima da tra`itelju ovrhe isplate nov~anu tra`binu u iznosu od 38.602,61 KM sa zakonskom zateznom kamatom od dana podno{enja prijedloga za ovrhu do isplate i nov~anog iznosa od 500,00 KM na ime tro{kova

ovr{nog postupka u roku od tri dana od dana prijema rje{enja o ovrsi. Ukoliko ovr{enici u ostavljenom roku ne izmire cjelokupnu nov~anu tra`binu, odre|uje se ovrha sukladno ~l. 138. Zakona o ovr{nom postupku na pla}i ovr{enika na na~in pljenidbe do 1/2 pla}e ukoliko iznos pla}e ne prelazi 1.000,00 KM, koju ovr{enik Tomislav Tabakovi} ostvaruje kod PUMA-BUNTI] SECURITY d.o.o. Mostar, Gojka [u{ka bb, na ra~un tra`itelja ovrhe Hypo Alpe Adria Bank d.d., sa sjedi{tem u Mostaru, ul. K. Branimira 2b, broj 3060210000023094, sa naznakom da se pla}a u korist kreditne partije broj 1639606120. Ako se ovrha ne bude mogla provesti na pla}i onda se odre|uje ovrha zapljenom, procjenom i prodajom pokretnih stvari ovr{enika Tomislava Tabakovi}a na adresi Buna 33. Dostava rje{enja o ovrsi o odre|ivanju ovrhe smatra se obavljenom protekom 15 dana od dana objave u dnevnim novinama (~l. 348. st. 4. ZPP-a FBiH). Ovr{enik se pou~ava da mo`e podnijeti prigovor na rje{enje o ovrsi u roku od 8 dana od dana dostave rje{enja o ovrsi. Prigovor se podnosi ovom sudu u dovoljnom broju primjeraka. Sudac, Ankica ^uljak

Na osnovu Odluke o sazivanju Skup{tine, donesene na sjednici Nadzornog odbora, odr`anoj 21. 9. 2010. godine. Nadzorni odbor DOO „Plastikal“ Kalesija, objavljuje

OBAVJE[TENJE
o sazivanju V Skup{tine DOO „Plastikala“ Kalesija V skup{tina DOO „Plastikala“ odr`at }e se 5. 10. 2010. godine u poslovnoj zgradi Dru{tva sa po~etkom u 12 ~asova. Za Skup{tinu se predla`e sljede}i

dnog dru{tva „Plastikal“ Kalesija sa sjedi{tem u ul. Mehdina Hod`i}a bb Kalesija (skra}eni naziv Plastikal d.o.o. Kalesija), privrednom dru{tvu Büscherhoff-Plastikal d.o.o. za proizvodnju pakovanja sa sjedi{tem u Kalesiji, ul. Mehdina Hod`i}a bb Kalesija (skra}eni naziv Büscherhoff-Plastikal d.o.o.) Od narednog dana po objavljivanju ovog obavje{tenja do dana odr`avanja Skup{tine osniva~ ili opunomo}eni od strane osniva~a koji je podnio uredno prijavu za u~e{}e u radu i odlu~ivanju Skup{tine, ima pravo na uvid u isprave i materijale pripremljene za Skup{tinu. Uvid u navedene isprave i materijale pripremljene za Skup{tinu mo`e se izvr{iti neposredno u sjedi{tu „Büscherhoff-Plastikala“ d.o.o. Kalesija, Slu`bi za op{te poslove. Za ispunjavanje zahtjeva za uvid, ovla{tena je Huremovi} Selma.

DNEVNI RED
1. Usvajanje izvje{taja o reviziji finansijskih izvje{taja na dan 30. 6. 2010. godine sa Programom reorganizacije i pripajanje imovine i obaveza sa mi{ljenjem revizora. 2. Usvajanje Odluke o pripajanju privre-

specijalni prilog

UTORAK, 28. SEPTEMBAR/RUJAN 2010. GODINE

PREZENTACIJE Opel Corsa OPC i novi motori za Merivu

Mali „lav“ sa 192 KS
Corsa OPC nudi pregr{t snage uz manju potro{nju Dizelski motori za Merivu

O

pel je pro{le sedmice u francuskom Kanu predstavio najsna`niju Corsu svih vremena, verziju OPC, te porodi~nu Merivu s novom, pro{irenom ponudom motora, koja uklju~uje dizelske agregate nove generacije. Svakako, u centru pa`nje bila je Corsa, koja je u Kanu predstavljena u izvedbi sa 192 konjske snage. Opelov ljepotan sa specifi~nim vizuelnim elementima, ~ije je podvozje testirano i pode{eno na stazi Nirburgring, napravljen je kako bi zadovoljio `elje najstrastvenijih ljubitelja sportske vo`nje, a nudi pregr{t snage uz 7,6 posto manje potro{nje goriva.

Budu}a serija 6: Prepoznatljiv dizajn

Najava novog BMW-ovog coupea

Konceptna „{estica“ i}i }e u serijsku proizvodnju
Ispod poklopca se nalazi 4,4-litarski motor sa 400 KS
Prije zvani~ne promocije na Sajmu automobila u Parizu, BMW je objavio prve slike konceptnog modela budu}e serije 6 Coupe. Ve} na pr- Tipi~na BMW-ova unutra{njost vi pogled vidljivo je da }e 4,4-litarski twinturbo V8 sa budu}a serija 6 dizajnerski 400 KS i 609 Nm obrtnog biti zapravo dvovratna izv- momenta. Prema prvim naedba konceptnog Gran Co- javama, konceptna „{estica“ upea, a poput njega posje- }e u gotovo neizmijenjenom duje masivnu masku hla- obliku sti}i i do serije, te prdnjaka, fluidnu liniju kro- euzeti tehniku i motore va, ~etverostruki zavr{etak aktuelne serije 5. BMW nedavno je objavio ispu{nog sistema i masivne informaciju da }e i aktuelna 20-in~ne to~kove. Unutra{njost u tipi~nom serija 5 dobiti coupe i cabrio BMW-ovom maniru donosi model. Razlog je prakti~ne masivnu centralnu konzolu prirode, jer je ovakvo pozicizakrenutu prema voza~u, te oniranje modela dosta jednovrhunsku ko`u u dvije nija- stavnije od dodatne serije. nse, umetke od drveta, digi- Ukoliko do|e do realizacije talnu instrument tablu i ove ideje, novi coupe i cabrio mo}ni Bang&Olufsen audi- preuzeli bi ve}inu dizajna sa limuzinske „petice“, a cabriosistem sa 16 zvu~nika. Ispod prednjeg poklopca olet }e posjedovati mekani S. Pa. konceptne serije 6 nalazi se canvas krov.
Opel Corsa OPC: Ljepotan impresivnih performansi

Katapult do 100
Sa 1,6-litarskim benzinskim turbomotorom, {estostepenim mjenja~em i funkcijom overboost, Corsa se do brzine od 100 kilometara na sat katapultira za svega 7,2 sekunde. Sa momentom snage od 120 KS po litru zapremine, Opelov mali „lav“ vode}i je u klasi. Da bi vo`nja bila jo{ kvalitetnija, preciznija i

sigurnija, Opelovi in`injeri potrudili su se da pobolj{aju softver koji kontrolira elektromotor servoupravlja~a, ali i ugrade sna`niju zadnju osovinu, opruge, amortizere i prednju {ipku protiv prevrtanja, dok je pobolj{ana i elektronska kontrola stabilnosti. Dojam visokih performansi poja~ava unutra{njost, gdje dominiraju vrhunska {koljkasta

Recaro sportska sjedi{ta s integralnim naslonom za glavu. Instrumente krase hromirani obrub i crvene kazaljke, dok je centralna konzola sjajne crne boje.

Opel Corsa OPC
Zapremina: 1.598 ccm Maksimalna snaga: 192 KS / 5.850 rpm Maksimalni obrtni moment: 230 Nm / 1.980 rpm Potro{nja (grad/otvoreno/kombinacija): 9,8/5,9/7,3 Ubrzanje 0-100 km/h: 7,2 sekundi Maksimalna brzina: 225 km/h

Pet dizelskih motora
Kada je rije~ o Merivi, Opelova, kako iz Riselshajma vole re}i, prvakinja fleksibilnosti dobila je pro{irenu ponudu dizelskih motora.

Opel Meriva: Novi motori za prvakinju fleksibilnosti

U rasponu od 75 do 140 KS, kupci sada mogu birati izme|u pet dizelskih i tri benzinska motora, koji mogu zadovoljiti porodice razli~itih ukusa. Dizelska ponuda kre}e od 1,3-litarskog motora s naprednom tehnologijom snage 75 KS, a zavr{ava sa 1,7litarskim agregatom od 100 (automatski mjenja~), 110 i 130 KS. Njih krasi potro{nja u rasponu od 4,9 do 5,2 litra, s tim {to je na raspolaganju i ecoFLEX varijanta (1,3 od 95 KS), koja tro{i svega 4,5 litara. M. T.

Besplatna produ`ena garancija Dacie na pet godina
Vjeruju}i u pouzdanost svojih vozila, Dacia je kupcima u Bosni i Hercegovini pripremila novu akcijsku ponudu koja traje do 1. novembra. U pitanju je besplatna produ`ena garancija na pet godina Dacia Logan: Vjera u pouzdanost automobila ili 150.000 pre|enih kilometara. Dacia ve} primjenjuje akciju u kojoj svaki kupac novog vozila na poklon dobiva kozmeti~ki paket za odr`avaM. T. nje.

Peugeot BiH poja~ava postprodaju

Dijelovi trajno sni`eni i do 15 posto
Peugeot je odlu~io trajno sniziti cijene velikog broja rezervnih dijelova, kako bi olak{ao svojim kupcima da vozila odr`avaju na najadekvatniji na~in i tako produ`e njihov vijek trajanja. - Veoma nam je bitno da Peugeotovi kupci imaju kvalitetnu postprodajnu uslugu i zbog toga smo odlu~ili da trajno snizimo veliki broj rezervnih dijelova i do 15 posto. Na taj na~in, Peugeot }e svojim kupcima omogu}iti da po najpovoljnijim cijenama na tr`i{tu servisiraju i odr`avaju svoj automobil - istakao je Alija [o{evi}, voditelj postprodaje kompanije „Vermont“, generalnog zastupnika i distributera Peugeota za BiH. Pored toga, sni`ene su i cijene kompletne dodatne M. T. opreme.

30

Dnevni avaz, utorak, 28. septembar/rujan 2010.

auto market

43

PARALELNI TEST [koda Fabia 1,2 Fresh & [koda Fabia Scout 1,2 TSI

Hyundai BlueOn: Be{uman elektri~ni automobil na bazi modela i10

Predanost Korejaca novim tehnologijama daje rezultate

Dvije krajnosti uspje{nog modela
Fresh je namijenjen za najve}i broj kupaca jer za manje od 16.000 KM nudi mnogo toga. Sa druge strane, Scout je za one ljubitelje Fabije koji bi `eljeli odsko~iti od uobi~ajenog
Prije nekoliko mjeseci, ~e{ki proizvo|a~ automobila [koda predstavila je najnoviju generaciju modela Fabia. Tada je potpisnik ovih redova, u ljepotama gr~kog pejza`a, imao priliku vidjeti {ta novo donosi ovaj automobil u odnosu na prethodne generacije, koje su godinama u BiH bile me|u najprodavanijim modelima. Pro{le sedmice, iz kompanije „ASA Auto“, zvani~nog predstavika i distributera vozila iz koncerna Volkswagen, novinaru „Dnevnog avaza“ dali su dvije varijante Fabije, po~etnu verziju pod oznakom Fresh i posebnu izvedbu Scout.
Scout: Izdvajanje u masi

KIA POP: Atraktivan i jedinstven

KIA na Sajmu u Parizu

Prvi elektri~ni Hyundai spreman za testiranje
Prodaja modela kre}e 2012. godine, a prvo }e ga voziti slu`benici korejske Vlade Hyundai otkriva prvi ele- snage 380 V, koji }e za samo
ktri~ni model, i na taj na~in dokazuje spremnost za proizvodnju automobila budu}nosti. Radi se o modelu naziva BlueOn, koji je baziran na redizajniranom Hyundaiju i10. Za razvoj modela ulo`eno je 27 miliona eura, a prvi primjerci ve} su spremni za testiranje. Napravljen na bazi i10, BlueOn koristi tehnologiju predstavljenu na Sajmu automobila u Frankfurtu 2009. godine. Pokre}e ga elektri~ni motor od 81 KS sa 210 Nm obrtnog momenta, a napaja se putem LiPoly baterije. Maksimalna brzina iznosi 130 kilometara na sat, a do „stotke“ BlueOn ubrza za 13,1 sekundi. Baterija se puni na klasi~nu uti~nicu od 220V, a stanice za punjenje, na ~ijoj se infrastrukturi ubrzano radi, imat }e „brze“ punja~e 25 minuta napuniti 80 posto kapaciteta. BlueOn ima i VESS tehnologiju, a radi se o sistemu umjetnog zvuka kako bi se pove}ala sigurnost pje{aka u gradu. Naime, bez VESS sistema, BlueOn se kre}e potpuno be{umno. Novost se odnosi i na pokaziva~e koliko daleko se vozilo nalazi od najbli`e stanice za punjenje i to sve zahvaljuju}i kombinaciji telekomunikacijske i informati~ke tehnologije. BlueOn u 2011. godini slu`it }e u promotivne svrhe, a model }e najprije imati priliku voziti slu`benici korejske vlade. Od 2012. godine bit }e dostupan u slobodnoj prodaji za sve zemlje koje }e imati spremnu infrastrukturu. Cijena }e biti naknadno M. T. objavljena.

Unutra{njost je veoma sli~na u oba modela, nudi dosta prostora za ~etvero putnika koji se mogu udobno smjestiti i opustiti se uz klima-ure|aj i CD MP3 plejer (oba imaju AUX priklju~ak). Instrument table u kombinaciju bijelo-zelene iluminacije su pregledne.

POP ulazi na svjetsku scenu
Optima }e imati evropsku premijeru
KIA }e sljede}e sedmice na Sajmu automobila u Parizu predstaviti svojstven dizajn i nove tehnologije, a najvi{e medijskog prostora namijenit }e atraktivnom i jedinstvenom elektri~nom konceptu POP ko- Unutra{nost svojstvenog dizajna , ji }e imati svjetsku lo{kim novotarijama i sa premijeru. Osim POP-a, najstariji dva nova motora, a to su korejski automobilski proi- „U2“ 1,7-litarski VGT dizezvo|a~ predstavit }e jo{ ne- lski sa 136 i „Nu“ 2,0-litarkoliko noviteta, koje }e {iru ski benzinski sa 170 KS. Drugi KIA-in pari{ki javnost uvjeriti da se radi o jednom od najprodornijih i model, koji odlikuje {armnajnaprednijih, ali istovre- antni dizajn, bit }e novi Spomeno i najve}ih „igra~a“ rtage. Ovaj model, koji je ve} (KIA je zajedno sa sestri- stigao i u na{u zemlju, pored nskom kompanijom Hyu- 2,0-litarskih benzinskog i dindai 4. najve}i proizvo|a~ zel-motora imat }e i dva nova agregata - 1,6-litarski GDI na svijetu). Evropsku premijeru do- benzinski sa start&stop siste`ivjet }e sasvim nova limu- mom za automatsko ga{enje zina Optima koja }e na pro- i paljenje motora i 1,7-litarlje}e idu}e godine u na{oj ski CRDi dizelski. zemlji i {irom Evrope poKao {to je to kod KIA-e stati novi KIA-in adut u D postao obi~aj, Korejci }e i u klasi. Parizu predstaviti ekolo{ki U odnosu na prethodni- prihvatljivije varijante. Tri ka (u Evropi se prodavao kao ekolo{ki osvije{tena modela Magentis) Optima je du`a, eco cee’d i eco Venga odlikuni`a, {ira i ima ve}i me|uo- ju se ni`im emisijama CO2, a sovinski razmak. U Evropi Sportage }e dobiti „poluhib}e biti opremljena sa tehno- rid“ verziju. M. T.

Odli~ne performanse
Scout se isti~e putnim kompjuterom, ja~om izvedbom audioure|aja, te aluminijskim implantatima na vratima i centralnoj konzoli. Najve}a, pak, razlika izme|u dva testirana modela su motori. „Obi~na“ Fabia Fresh bila je opremljena 1,2-litarskim HTP benzinskim motorom od 60 konjskih snaga, dok je Scout imao istu zapreminu, no ja~u „ergelu“ (84 KS). Iako oba motora imaju odli~ne performanse, onaj s oznakom TSI, sasvim logi~no, umnogome prednja~i - ima bolje ubrzanje, ve}u maksima-

Nova maska
Moglo bi se re}i da su to dvije krajnosti jednog modela. Fresh je namijenjen za najve}i broj kupaca, jer za manje od 16.000 KM nudi mnogo toga. Sa druge strane, Scout je za one ljubitelje Fabije koji bi `eljeli odsko~iti od uobi~ajenog. Jedna od zajedni~kih stavki kod vanjskog izgle-

Testne [kode Fabije: Lice u lice
(Foto: V. [ipeti})

Nissan u Hanoveru predstavio NV400

Li~na karta
Dimenzije

1,2 HTP Fresh

1,2 TSI Scout

U~inkovito i sposobno dostavno vozilo
Nissan je na Sajmu u Hanoveru otkrio potpuno novi NV400, koji, kako ka`u, predstavlja odgovor kupcima koji tra`e pouzdano, u~inkovito i sposobno dostavno vozilo. NV400 je vozilo originalnog izgleda, koje }e se na evropskim cestama na}i sljede}e godine. Krasi ga smjela interpretacija poznate Nissanove prednje maske sa simetri~nim kosim potpornjima koja ga ~ini upadljivim na cesti. Na istom mjestu predstavljena je i tre}a izvedba u seriji dostavnih vozila NV200 - model Evalie. Rije~ je o putni~kom vozilu, koje }e se pridru`iti teretnoj i kombi izvedbi, osmi{ljenom za privrednike i porodice ograni~enog ku}nog bud`eta. Iako mo`e udobno primiti najvi{e sedam odraslih putnika, na cesti zauzima samo malo vi{e prostora od tipi~nog porodi~nog hatchbacka. U po~etku, Evalia }e biti dostupna s 1,6-litarskim benzinskim ili 1,5litarskim dizelskim motorom. U prodaji }e se prvo na}i u Njema~koj i [vicM. T. arskoj.

Ugodno iznena|enje
Prilikom testiranja Fabije Scout imali smo manjih vremenskih nepogoda, no to nije smetalo razigranoj ^ehinji. Jedan od „poduhvata“ koje smo uspjeli realizirati jeste vo`nja uzbrdo po mokroj travi. Po{to su na vozilu bile ljetne gume i kako je bila mala brzina, nismo imali problema s vo`njom, nije bilo „skija“, a kamoli prevelikog proklizavanja.

d/{/v (mm).........................................4.000/ 1.642/ 1.498...................4.032/ 1.658/ 1.542 masa praznog vozila (kg) .......................................1.090..........................................1.104 prtlja`nik (l) ..............................................................315.............................................315

Motor
zapremina (ccm) ....................................................1.198..........................................1.197 najve}a snaga (KS/o/min) .............................. 60/ 5.200....................................86/ 4.800 okretni moment (Nm/o/min) .......................108/ 3.000..................................160/ 3.500

Audi A1 1.4 TFSI S Line

Uvertira u vrhunski S1

Performanse
najve}a brzina (km/h) ...............................................155.............................................177 ubrzanje 0-100 km/h (s)............................................16,6............................................11,7 potro{nja grad/otv./komb. (l) ........................7,5/ 4,7/ 5,7................................6,6/ 4,4/ 5,2

Cijena (KM)
do registracije (akcija).......................................... 15.844.......................................25.509
Ista zapremina motora, razli~ite „ergele“

Nissan NV400: Na cesti sljede}e godine

da je ista boja i nova maska hladnjaka, koju su odranije imali „stariji ro|aci“ Octavia i Superb. No, vi{e je razli~itih elemenata eksterijera. Fresh ima robusne branike u boji karoserije, dok su kod Scouta druga~ijeg oblika i crne boje, a oko cijelog automobila su stavljeni isti takvi dodaci kako bi se dobilo na dojmu snage. Scout tako|er ima sa~astu re{etku ispod maske hladnjaka, pa time dobiva dodatnu dozu agresivnosti, dok dojam vozila spremnog za vo`nju mimo asfalta poja~ava metalni do-

Oba imaju klima-ure|aj i CD MP3 plejer

datak koji „proviruje“ pri dnu oba branika. Razlikuju se i felge (aluminijske

kod Scouta), te stakla, koja su kod Scouta zatamnjena.

Fresh: Odli~an omjer „ulo`eno-dobiveno“

lnu brzinu, a manje tro{i. Obje varijante Fabije, kada se govori o aspektu sigurnosti, imaju ABS i zra~ni jastuk za voza~a. Kod Scouta je pove}an broj zra~nih jastuka, kao i broj elektroni~kih sistema za sigurnost. U kona~nici, Fresh nudi odli~an omjer „ulo`eno-dobiveno“, dok je Scout za one koje se izdvajaju u masi. I. SOFI]

Zasad najja~i Audi A1

Audijev gradski mali{an A1 na predstoje}em sajmu automobila u Parizu dobit }e verziju pokretanu najja~im izdanjem 1,4 litarskog TFSI benzinca sa 185 KS i 250 Nm obrtnog momenta. Ne, nije u pitanju S1, ve} serijski A1, koji uz ovaj motor standardno posjeduje ekskluzivni S-line paket opreme. Mo}ni malolitarski benzinac u laganom Audiju

~ini ~uda. Ubrzanje do 100 km/h traje 6,9 sekundi, maksimalna brzina mu je 227 km/h, a sve to uz prosjek potro{nje od 5,9 litara. Za pravilan prijenos snage brine se sedmostepena S-Tronic transmisija i elektronski kontroliran prednji diferencijal. Sve navedeno ima i paprenu cijenu od skoro 25.000 eura. To je prava uvertira u S1. S. Pa.

Utorak, 28. septembar/rujan 2010.

32

Utorak, 28. septembar/rujan 2010.

Prodaja
Prodajem auto Volkswagen Polo-dizel, proizvodnja 1997., 4 vrata, pre{ao 49.000, gara`iran, registrovan 2011. g., nove gume (Lj+Z), prva ruka, cijena 9.000 KM. Tel. 061 357 786. 14804-1tt

Prodajem: [koda Octavia A5, 2007. g., pre{ao 57.000, elegans oprema, servisna knjiga. Cijena 22.500. Tel. 062 878 649. 12713-1Nd`

Airbag na volanu i tabli za Golf 4, Pasat 4-5, Audi 3-6, Mercedes. Tel. 061 200 203. Alfa 156 jdt 2001god tek registrovan uradjen veliki servis i mali auto u exstra stanju 8500KM, mo`e zamjena. Tel. 062 722 939 Aluminijske 4 felge trineske, 175/70/13. Tel. 061 548 447. Audi „jaje“ 1.8 S, 90. god., reg. do 7. 2011. Tel. 061 326 071. Audi 100-C4.Limuzina 2,0 Benz.+LPG.92 god. Reg.7/11 God. Sva oprema sem klime. Ima dalj. zaklj. Alarm, Maglenke,MP3. Auto je kao nov. @ep~e. Tel. 063 443 609 Audi 80 jaje 4000 KM. Tel. 062 193 129 Audi 80-jaje, 1989. god., turbo dizel, u odli~nom stanju, registrovan, cijena 4.700 KM. Tel. 061 204 169. Audi A-4, 1.9 TDI, 2004. god., 20.000 KM, mo`e i zamjena. Tel. 061 531 130. Audi A-4, 2.0 TDI, april 2006., pre{ao 104.000 km, dogovor. Tel. 061 130 649. Audi C4 linija A6, 92g. 2.0+plin, reg. do 7.2011g. extra stanje, bijeli, nema klimu, ima dosta opreme. cijena po dog.Tel. 061 832 095. ZEDO KAN Auto gume 165/70/14 Kleber, 60 KM, 4 kom. Tel. 062 972 512. Auto limar, radim sve vrste autolimarskih radova, brzo, jeftino, kvalitetno. Tel. 061 270 427. Auto ogledala za retrovizore za sve vrste auta, 5 KM. Tel. 061 149 190. Auto radar detektori Cobra i Whisteer, xenon kompleti i navigacije za automobile, garancija 1 god. Tel. 066 271 815. Autostakla „Rule“ original {ofer{ajbe i bo~na stakla sa ugradnjom. Garancija 5 godina, Stup, Bojni~ka 109. Tel. 063 851 759, 061 413 317. Autozvu~nike „Eurotec“ po super cijeni. Tel. 061 218 870. Bmw 316 b 1998g. Full oprema, odli~no stanje! 10.500 KM. Tel. 062 405 919 BMW 324 dizel, 1988. god., registrovan do 11. mjeseca, automatik, 2.300 KM. Tel. 061 438 446. BMW 324i, 2002. g., full oprema, extra, automatik, cijena povoljna. Tel. 061 030 807. Citroen C2, 1.4 HDI, 2005. god., reg. god. dana. Tel. 061 144 162. Citroen C2, 1.4 HDI, 2006., ABS, 2x airbag, servo, dalj. zaklju~avanje, pre{ao 60.000 km, servisna knjiga, do reg. 6.900 KM. Tel. 061 214 813. Dijelove za Fronteru, 2000. god., motor dizel 2.2 DTI, 16V, mjenja~, limarija i ostalo. Tel. 033 659281, 062 279 743. D`eta turbo dizel, zadnja proizvodnja, gara`irana sa prikolicom. Tel. 033 524-414, 061 314 549. D`eta turbo-dizel, 92. god., gara`irana, sa prikolicom. Tel. 033 524-44, 061 314 549. \ip Hunday Santa TE 2,00, crni, 4 WD, 2001. god., registr., pre{ao 114.000 km, o~uvan. Tel. 061 490 570. \ip Mitcubishi pajero pinin, 1.8, 4x4, redukcija, 3 vrata, kuka, registrovan, god. 2000., cij. 10.400 KM. Tel. 061 102 888. Fiat Brava 1.4, 12V, be-

nzin/plin,l 97. god., klima, ABS, servo, daljinsko otklju~avanje, odli~no stanje. Tel. 062 969 512. Fiat Brava, 2000. god., 1.6 benz., ful oprema, pre{ao 100.000 km, u odli~nom stanju. Tel. 061 276 207. Fiat Doblo, cargo furgon, 8./2007. god., pre{ao 34.000 km, dogovor. Tel. 061 130 649. Fiat Punto 1.3 M-jet, 2006. god., 3 vrata, ABS, airbag, citi, servo, el. podiza~i, centralno, bijeli, tek registrovan, 7.200 KM. Tel. 061 329 335. Fiat seicento, 2000 godina, 900 kubika, 3900 KM. Tel. 062 534 343 Ford Escort 1.8TDI 2xairbag, servo, el.siber,centralna brava,metalik zelena.EXSTRA o~uvan..Tek registrovan.4.200 KM. tel. 063 358 264 Ford Escort 1.8TDI 2xairbag, servo, el.{iber, centralna brava, metalik zelena. EXSTRA o~uvan..Tek registrovan.4.800 KM. Tel. 061 828 911 Ford Fiesta 1.3 B, 2000. god., crni, tek registrovan, pre{ao 95.000 km, 3 vrata, cijena 5.500 KM. Tel. 061 156 886. Ford Fiesta 1300, benzinac, o~uvan, reg. do 31. 10. 2010. Tel. 612-351 i 061 323 977. Ford Fiesta 2001. g., dizel, klima, ABS, tek registrovan, 6.000 KM. Tel. 061 777 063. Ford Focus 1.6 benzin, 2003. god., plavi met., 4 vrata, full oprema, pla}eni carina i PDV, 130.000 pre{ao, cijena do reg. 8.800 KM. Tel. 061 158 202. Ford focus.2000.god,1,8,benzinac karavan,reg.do8.2011,ful oprema, o~uvan, povoljno. Tel. 061 185 192 Gepek (vrata) za Audi A6, 190 KM. Tel. 061 709 956. Gepek (vrata) za Ford Fiestu, 2003. godina, 70 KM. Tel. 061 709 956. Golf 2 dizel, 91. god., u dobrom stanju, reg. do 3. 2011., cijena 4.500 KM. Tel. 066 660 482, Sarajevo. Golf 3, 1996., 3 vrata, nije registrovan, prodajem. Tel. 061 829 191. Golf III, 96. god., 1.4 benzin, 5100 KM. Tel. 061 434 867 Golf 4, 1999. gd., 1.4 benzin, klima, zeder, alarm, troja vrata, 8.300. Tel. 061 819 351. Golf 4, kabriolet, tvrdi krov, 2000. god. Crn, crna ko`na sjedi{ta, motor 85, benzin. Plus aluminijske felge „racer“. Sve 10.000 KM. Tel. 033 281 370. Golf 87. god., dizel, u dijelovima. Tel. 061 504 190. Hitno Reno Megan coupe, 2001. g., metalik sive boje, benzin, ful oprema. Tel. 061 338 433. Hitno prodajem dobro o~uvan motor SKUTER 49 kubika marke OB-7 T sa urednim papirima, bordo boje. Tel. 061 364 767 Kamion Reno cerada, god. 1999., registr., cijena po dogovoru. Tel. 061 203 858. Kia sorento 2003 crvene boje cijena 18000. Tel. 061 262 817 Kombi Fiat Dukato furgon 2.8 JTD, maxi, 2003. god., pre{ao 85.000 km, registr. na firmu do 12. 2010., cijena 12.500 KM bez PDV-a. Tel. 033 640-064, 061 153 130. Kombi teretni VW, god. 86., ispravan. Tel. 061 251 423. Lancia Musa 2006., ful oprema, tiptronik, mo`e zamjena. Tel. 061 156 203. Mercedes 190 dizel, automatik, 1988., registrovan, u odli~nom stanju. Tel. 061 500 027. Motor za Mazdu 626, dizel 2.0, god. 1996. Tel. 061 989 296, Zenica. Nissan, polu-kabrio,xl4,benzin 1.4,registrovan 1991 god,cijena po dogovoru. Tel. 061 584 434 Nove i polovne dijelove za Opele, Korsa, Astra, Ventra, Omega, Frontera. Tel. 061 200 203. Omega 1.8, ispravan, 700 KM, Sarajevo. Tel. 061 804 246. Opel Astra G OPC 2000. g., 118 KW, 2.0, registrovana do 6. 2011., 8.000. Tel. 062 905 809. Opel Corsa C, 1.0 B, 2004. god., siva, 3 vrata, full oprema, tek reg., 95.000 pre{ao, servisna knjiga, cijena 8.000 KM. Tel. 061 835 565. Opel kadet 1.3 LS, 87. god., reg. do 13. 8. 2011., extra stanje, cijena 2.600 KM. Tel. 061 439 870. Opel kadet karavan, 1990., benzin-plin. Tel. 061 819 488.

Opel Monterey terenac dugi, 3.0 TDI, 98. god., ful oprema, 4x4, klima, prodaja-zamjena. Tel. 061 200 203. Opel-kadet suza, 1.4, 1990. god., tek registrovan, cijena fiksna 2.500 KM. Tel. 061 551 317. Pasat 1.9 TDI, 2003. god., karavan, ful oprema. Tel. 061 257 470. Pasat b6 tdi 2005 godina sa ful opremom parking senzori, xenoni, telefon itd, mogu}a zamjena cijena 22900 KM. Tel. 066 212 940 Pasat karavan, 1997. god., TDI, 110 konja, reg. do 12. 8. 2011. god. Cijena 9.600 KM. Tel. 061 146 187. Pe`o 206, 1.4 HDI, 2004. god., zeleni, 3 vrata, pla}eni carina i PDV, 118.000 pre{ao, full oprema, uvoz iz Njema~ke, cijena do reg. 8.200 KM. Tel. 062 548 408. Pe`o 307, 2.0 HDI, 2003. god., met. ljubi~asti, full oprema, pla}eni carina i PDV, 138.000 pre{ao, 4 vrata, cijena do reg. 11.500 KM. Tel. 061 158 202. Povoljno Audi 80 („jaje“), 1991. god., benzin, metalik plavi. Tel. 062 682 185. Prodajem Audi A4, 1997g, benzin 1600 ccm, 74kW, cijena 8.800,00 KM. Tel. 062 442 202 Prodajem Citroen C3, 1.4 SX, 09/2007 pre{ao 39000 km, registrovan do 09/2011, klima, 4 airbag, abs, maglenke, cd mp3. Cijena 13.300 KM. Tel. 061 309 611 Prodajem Fiat uno 75 ie 88/95 u dobrom i voznom stanju.Tel. 061 904 736 Prodajem Ford Fiestu 2000 godiste 5500KM. Tel. 061 555 568 Prodajem ford fiestu 88.god 1.6 benzin aul.felge.ko`na sjedi{ta sa spojlerima.Boja bjela.reg do 7mjeseca 2011.Hitno 2000.KM.Tel. 061 026 857 Prodajem ford fiestu,kedi 94.god.neregistrovana ili mjenjam za agregat u protiv vrijednosti. 066 188 290 Prodajem Golf 1 1981god., dizel, generalno ura|ena limarija i motor, ne registrovan, u odli~nom stanju. Cijena 1.300 KM. Tel. 062 784 002 i 061 106 728 iza 16 h. Prodajem Golf 3 GTD, 1992. u odli~nom stanju, cijena 5.000 KM. Tel. 061 180 144. Prodajem golf 4.2003.God .Ful oprema .Metalik siva .2.0.Benzin .Automatik .9.500 KM.5.Vrata registrovan.08.2011.Tel 062 454 407 Prodajem Golf4, benzin 2003, metalik sivi, ful oprema, 5 vrata, registrovan 08/11. 061 933 155 Prodajem i ugra|ujem za sva auta ogledala za retrovizore, povoljno! Tel. 061 382 478. Prodajem il mjenjam hundai galoper 2.5 tdi,2001 god. Tel. 065 936 489 Prodajem ili mijenjam Audi A6, 2.5 TDI, 1998. g. Tel. 061 820 107. Prodajem kombi ford transit,putni~ki,dizel.90god. regist.extra stanje. Tel. 063 317 396 Prodajem NISSAN kabirio, el. podiza~i, bijeli 1991god, cijena 2400 KM HITNO!. Tel. 061 584 434 Prodajem Peugeot 206, Diesel, 2001 god, stanje odli~no, cijena po dogovoru. Tel. 061 139 628 Prodajem Peugeot 307 HDI 1,4 2005 god. Reg. do juli 2011 , Ful oprema. Cijena 11.800 KM Prodajem Pe`o 207 1,4 Hdi,2007god. Registrovan do maja 2011g.,metalik plavi,~etvera vrata. Full oprema,AC klima,servisna.Tel: 061 344 754, Srebrenik Prodajem reno 5 reg do 19.4.2011. Tel. 061 930 511 Prodajem reno klio, godi{te 2003, benzin 1,2, ful oprema, kao nov,4 vrata,uvoz iz Njema~ke, pla}ena carina i pdv,cijena 7700 KM. Tel. 061 204 169 Prodajem RenoT wingo 1998,benzin 1,2 registrovan do februara,elektronski podiza~i, gara`iran. 3.900 KM 061 500 203, 062 746 426 Prodajem Seat Ibicu 1.5, 1990.god., registrovan do 10. 4. 2011., bijeli. Tel. 065 317 188. Prodajem za Golfa alnaser, altenator 2,3,4 i za ostala vozila, mo`e i monta`a. Tel. 033 531-996, 063 639 176. Punto 1.2 u izuzetno dobrom stanju, kraj 1998. god., cijena 4.200 KM. Tel. 061 838 819. Renault Laguna karavan, dizel, 2004. god., siva boja, cijena 16.000 KM. Tel. 420 606, 062 390 579.

Renault Laguna, 2004. god., diesel, karavan, cijena po dogovoru. Tel. 033 420-606, 062 390 579. Reno 21, 90. god., benzinac, u voznom stanju, 800 KM. Tel. 061 550 253. Reno 4, GTL, 1989. g., generalno ura|en, i auto-dijelove za Reno 4 GTL. Tel. 033 534-087 i 062 682 690. Reno 5, 1.1 B, 88. god., reg. do 5. 2011., nove gume, o~uvan, 1.400 KM. Hitno. Tel. 062 315 616. Reno Clio 1.2, 16V, 2003. god., plavi, 4 vrata, ful oprema, pla}eni carina i PDV, 65.000 pre{ao, uvoz Njema~ke, cijena do reg. 7.950 KM. Tel. 062 548 408. Reno Clio 1.2, 2003. god., zlatni met., full oprema, pla}eni carina i PDV, 90.000 pre{ao, 3 vrata, ura|en veliki servis, knjiga vozila, cijena do reg. 7.700 KM. Tel. 061 835 565. Reno Clio 1.2, plave boje, 1996. god. Tel. 062 105 871. Reno kango putni~ki 2001 God 1.4 benzin. Tel. 061 700 069 Reno Laguna 1.8 16 V, karavan, 2000. god., 130.00 0km, izvanredno stanje, cijena 8.500. Tel. 063 337 299. Reno Laguna 1999., reg. do jan., klima, JVC, alarm, al. felge. Tel. 061 173 723. Retrovizorska ogledala za sve vrste auta, 5 KM. Tel. 061 512 799. [ofer{ajbe nove i polovne za sve tipove vozila. Tel. 061 749 462. Teretni Iveko dupli to~kovi, 2001. god., top stanje. Tel. 061 132 921, Tuzla. Teretnu prikolicu sa poklopcem, 100x150x50, kao nova, cijena 400 KM. Tel. 061 357 786. Vanjske auto-gume tubeles ljetne 155x70x13. Tel. 033 534-087, 062 682 690. Volvo 460, 1.8 benzin + plin, 1997. god., hitno. Tel. 061 526 536. VW Kedi, 1999. god., bijele boje, dizel, u extra stanju. Tel. 061 253 VW Polo, 2008. god., 1.9 SDI, pr{ao 21.000 km. Tel. 061 962 073. Yugo 60, 90. god., u voznom stanju. Tel. 063 89 25 44. Zadnju {ofer-{ajbu i stakla vrata za Reno 4. T 033 534-087, 062 682 690. el.

AUTO DIJELOVI
Prodajem kedi seat tera dizel u djelove ima 2 bosh pumpe altenator i sve ostalo. Tel. 066 466 166 Euro kuke za sve vrste automobila sa atestom-^apljina. Tel. 063 886 358 Prodajem {top lampe za Mercedesa C klasu komplet sa sijalicama. kao nove,od 95godi{ta.100KM. Tel 066 440 826 ZEDO KAN.

Kupovina
Vr{imo otkup rabljenih dotrajalih i havarisanih vozila. Tel. 061 716 013. Kupujem golf dizel, mo`e sa o{te}enom farbom. Tel. 061 255 806 Kupujem Golfa 2, stranca, crvene boje. Tel. 061 504 190. Kupujem ispravna i havarisana vozila. Tel. 062 915 635. Kupujem havarisana vozila. Tel. 061 206 689. Kupujem havarisana i ostala vozila. Tel. 061 274 441. Santa Fe d`ip 2007godi{te dizel, ili Reno Megan sedan dizel. Tel. 061 100 712

Izdavanje
Izdaje se jednosoban, luksuzno namje{ten stan, sa tri kau~a, telefonom, instalisanim internetom, te kablovskom TV. Lokalitet: ^. Vila I, ul. Ferde Hauptmana 38, kod autopraonice „Slon“. Tel. 033/613-480 i 062 800 401. 14811-1tt

Alipa{ino polje B-faza, dvoiposoban stan. Tel. 062 841 539. Alipa{ino, jednos. lijepo opremljen stan u zgradi, centralno. Tel. 061 145 853. Aneks, kod Suda BiH, namje{ten stan 44 m2, bra~nom paru na du`e vrijeme, sve posebno, priv. ku}a. Tel. 033 616-136. Apartmani u Tivtu, ljeto i u septembru idealno za djecu. Tel. 00382 32 683-392, 00382 69 299 128. Apartmani, sobe za preno}i{te sa parkingom, od 15-25 KM. Tel. 062 226 665, Ko{. Brdo. Apartmansko preno}i{te iznad Katedrale, parking, kablovska, 15 KM po osobi. Tel. 061 339 647. Ba{~ar{ija-sobu izdajem djevojci. Tel. 062 205 273 Ba{ke Vode, u centru novi ~etverokrevetni apartman po 20 EUR-a. Tel. 00385 98 422 026. Bjelave, dvokrev. soba sa kuhinjom, studentima. Tel. 062 224 836. Blizu Kampusa i FDS, dvosoban namje{ten stan, prednost studentice. Tel. 033 645-156, 062 439 329. Breka-Hamida Be{irevi}a 96, jednosoban polunamje{ten stan, ulaz strogi poseban, povoljno. Bu~a potok, izdajem garsonjeru, 100 KM. Tel. 066 472 012. Centar - OHR, prazan stan 65m2 u ku}i na spratu, sve zasebno,grijanje plinsko, 250KM.Tel. 061 288 954 Centar - Papagajka, nudim no}enje u luksuzno opremljenim apartmanima. Tel. 061 724 725. Centar strogi, dvoipos. moderno opremljen stan sa vlast. parkingom, eta`no. Tel. 061 145 853. Centar, Alipa{ina 47 izdajem ~etverosoban stan 100 m2, skoro adaptiran i luksuzno opremljen. Cijena na upit. Tel. 061 149 637 Centar, dvokrevetnu sobu `enama, upotreba kuhinje, grijanje. Tel. 061 383 809, 033 217-158. Centar, izdajem 1-soban namje{ten stan. Tel. 033 444-843. Centar, izdajem dvosoban stan. Tel. 061 746 016. Centar, namje{tenu sobu u 3-sobnom stanu, sa upotrebom kuhinje, sa 2 mokra ~vora, studentu-ci. Tel. 061 368 646. Centar, stan 40 m2 preko puta „Unitica“, pogodan za kancelariju. Tel. 061 715 543. Centar, tros. stan kompletno namje{ten, opremljen, na du`i period, zvati iza 16 h. Tel. 062 692 777. Centar-Katedrala, namje{ten jednosoban stan. Tel. 061 503 868. Ciglane Gornje, dvos. opremljen stan, I s., centralno. Tel. 062 465 466.

^. Vila, dvos. fino opremljen stan uz gradi, centr. grijanje. Tel. 062 465 466. ^. Vila, dvos. stan, I sp., namje{ten, cijena po dogovoru. Tel. 061 922 483. ^. Vila-Kvadrant, dvosoban namje{ten stan, grijanje obezbije|eno. Tel. 062 368 243, 061 347 539. ^etiri le`aja radnicima na terenu ili preno}i{te, priv. ku}a, pos. ulaz. Tel. 629-054, Ilid`a-Otes. De lux namje{ten stan trosoban, stamb. zgrada, 1.000 KM. Tel. 061 925 649. Djevojkama studenticama namje{ten stan. Tel. 033/203-887. Dobrinja-Aerodrom, izdajem grara`u 40 m2, na glavnoj cesti sa 2 kanala. Tel. 061 313 624. Dogladi, izdajem 100 m2 pos.skladi{nog i 150 m2 stambenog prostora. Tel. 061 561 132. Dvije namje{tene sobe sa kuhinjom,blizu `elj. stanice za dva studenta. Tel. 033 216-402. Dvije sobe sa parnim grijanjem studentima-cama sa upotrebom ostalih prostorija, D. Malta. Tel. 033 521-566. Dvokrevetnu sobu studenticama. Tel. 061 378 640. Dvos. prazan stan na spratu ku}e, povoljno. Tel. 522-715. Dvos. prazan stan, sprat ku}e, povoljno. Tel. 522-715. Dvos. stan 65 m2, namje{ten na M. Dvoru kod UNITIC-a, 750 KM. Tel. 061 142 704. Dvosoban namje{ten stan, prednost studenti-ce, blizu Kampusa i FDS. Tel. 033 645-156, 062 439 329, 061 437 719. Dvosoban prazan stan, sprat ku}e, povoljno. Tel. 522-715. Extra namje{ten kanc. prostor od 70 m2 ul. Branilaca Sarajeva, 2.500 KM. Tel. 062 295 919. Extra namje{tena soba studentu ili samcu kod Islamskog fakulteta. Tel. 061 958 368. Gara`u zidanu sa kanalom izdajem, ul. Grbavi~ka do br. 39. Tel. 641-293. Gara`u, Bare-[ip, novogradnja, na du`i period. Tel. 061 358 229. Garsonjera namje{tena, c.g, zas. ulaz, zaposlenim, 200 KM, Ko{. Brdo. Tel. 445-526. Grbavica, 2-soban neopremljen stan, 350 KM. Tel. 061 214 306. Grbavica, dvosoban, potpuno namje{ten stan zaposlenoj osobi, na du`i period, 270 EUR-a. Tel. 061 271 102. Grbavica, liepo opremljen dvos. stan na du`i period, 550 KM. Tel. 061 271 102. Grbavi~ka - izdajem 2 manje povezane sobe za 2 studenta-cimera,

oglasi

Dnevni avaz

Utorak, 28. septembar/rujan 2010.

33

34

Utorak, 28. septembar/rujan 2010.

120 KM po osobi, zvati iza 17 h. Tel. 062 436 603. Had`i}i, pos. prostor od 44 m2, hitno, pogledati svaki dan u centru. Tel. 033 420-606, 062 390 579. Hitno iznajmljujem pos. prostor u prizemlju 120-220 m2, visina do 3,5 m, Novo Sarajevo ili Novi Grad. Tel. 062 762 572. Hrasno brdo, Olovska 168, namje{ten dvosoban stan, cen. grijanje. Tel. 033 613 832. Hrasno brdo, Posavska 128, izdajem sprat ku}e. Tel. 062 422 405. Hrasno, jednos. moderno opremljen stan u zgradi 42 m2, centralno, 400 KM izdajem. Tel. 061 145 853. Hrasno, namje{tena soba, centr. grijanje, kupatilo, kuhinja. Tel. 521618, 061 529 838. Hrasno, Trg heroja 32, jednoiposoban namje{ten stan ozbiljnoj zaposlenoj `enskoj osobi. Tel. 063 487 813. Ilid`a-Pejton, izdajem gara`u. Tel. 678-099. Ilid`a-Pejton, pos. prostor 40 m2, povoljno za vi{e namjena, proizvodnja, trgovina, usluge, mo`e i skladi{te, ima parking za istovar robe. Tel. 033 622-064, 062 156 840. Izdaje se poslovni proctor. Sve informacije 061 481 605 Izdaje se proizvodno - skladi{ni prostor u FAMOS - Hrasnica. Posjeduje svu infrastrukturu cca 2000 m2, mogu}nost parcijalnog izdavanja. Tel.061 693 448 Izdaje se stan u Hotonju iznad osnovne {kole u privatnoj ku}i. Tel. 062 191 027 Izdajem Bosansku ku}u sa ba{tom u Starom Gradu, povoljno.Tel. 066 973 842 Izdajem ~etverosoban stan u strogom centru Sarajeva, sa ba{tom, povoljno. Tel. 061 382 261. Izdajem dvosoban lijepo namje{ten stan na Vracama iznad Policijske akademije u privatnoj kuæi, internet, kablovska, 450 KM. Tel. 062 587 200 Izdajem jednosoban stan u Hrasnici u privatnoj kuæi. Tel. 033 513 036. Izdajem dvoiposoban namje{ten stan u centru Sarajeva. Tel. 061 202 497 Izdajem dvoiposoban polunamje{ten stan u priv. ku}i, poseban ulaz. Tel. 033/454-424. Izdajem dvokrevetnu sobu u centru po mogu}nosti zaposlenim ili strancima. Tel. 061 911 928. Izdajem dvosoban namje{ten stan sa grijanjem, poseban ulaz, Safeta Zajke. Tel. 061 149 442, 061 233 948. Izdajem dvosoban namje{ten stan u Hrasnom,400 km sa re`ijama. Tel. 063 971667 033 522 598 Izdajem dvosoban stan u zgradi, Grbavi~ka. Tel. 062 437 583. Izdajem gara`u preko puta Medic. fakulteta. Tel. 033/207-936. Izdajem namje{ten jednosoban stan. Mob. 066 185 032 Izdajem gara`u u Zagreba~koj ul., pored [umarskog fakulteta. Tel. 061 867 579. Izdajem ili prodajem radnju na Siranu. Tel. 062 917 009. Izdajem jednok. sobu studentu u blizini Medic. i Gra|. fakulteta, naselje N. Breka. Tel. 033 443-282, 062 147 525. Izdajem jednokrevetnu i dvokrevetnu sobu sa upotrebom kuhinje studentima - Bjelave. Tel. 061 802 958. Izdajem jednokrevetnu sobu sa manjom kuhinjom, poseban ulaz, upotreba kupatila, mu{karcu. Tel. 033 532-035. Izdajem jednosoban namje{ten stan u privatnoj ku}i. Tel. 033 655329. Izdajem jednosoban namje{ten stan u stambenoj zgradi. Tel. 033 458 140 Izdajem jednosoban stan 50 m2, namje{ten, strogo poseban ulaz, cen. grijanje, sa parking mjestom, kablovska TV, internet, sve posjeduje. Zvati od 12-20 h. Tel. 033 458323. Izdajem lijepu sobu sa kablovskom i TV. Zaposlenom mu{karcu, Novo Sarajevo. Tel. 033 659 895, mob 062 943 021

Izdajem namje{ten dvosoban stan sa gara`om, cen. grijanje, kablovska i sat., poseban ulaz. Tel. 033 667 008, 062 972 326. Izdajem namje{ten stan sa grijanjem u Butmiru. Tel. 033 680-001. Izdajem namje{ten stan, 38m2, ^engi} Vila (suteren), 300KM. Tel. 061 483 057 Izdajem namje{ten, dvosoban, renoviran stan,^.Vila, 60m2.450 KM + re`ije. Tel.062 331 399 Izdajem namje{tenu dvokrevetnu garsonjeru, poseban ulaz, cen. grijanje, kod Ba{~ar{ije. Tel. 033 535-401. Izdajem p. prostor 240 m2 za sve namjene sa parkingom uz glavnu cestu, Saraj polje. Tel. 061 545 358. Izdajem pos. prostor 35 m2 u Pofali}ima kod benzinske pumpe, pogodan za kancelarije. Tel. 061 132 268. Izdajem pos. prostor na [ipu (nov) od 35 m2. Tel. 062 320 648. Izdajem poslovne prostore za razne namjene, na vi{e lokacija. Tel. 061 156 262. Izdajem poslovni prostor kod @eljinog stadiona 32 m2, vrlo povoljno. Tel. 062 972 512. Izdajem poslovno skladi{ni prostor 40 - 200 m2 na Stupu, udaljen 50 metara od Interexa. Kamionski pristup. Tel. 061 266 869. Izdajem prazan stan 65 m2, c. grijanje, sa parkingom, I sprat, Saraj polje. Tel. 061 545 358. Izdajem sobe za spavanje na Ba{~ar{iji do Sebilja, cijena 20 (15) KM. Tel. 061 192 073. Izdajem sobu studentici ili zaposlenoj djevojci - ^. Vila. Tel. 649 152. Izdajem sobu studentici ili zaposlenoj djevojci na ^engic vili. Tel. 066 135 821 Izdajem sprat ku}e Ilid`a, kompletno namje{ten, strancima ili pos. ljudima. Tel. 033 637-494, 061 257 567. Izdajem stan Alipa{ino polje Afaza. Tel. 061 349 669. Izdajem stan na Dobrinji 250 KM + re`ije. Tel. 063 947 673 Izdajem stan na Soukbunaru. Tel. 033 219-869, 061 866 409. Izdajem stan sa vi{e le`aja u privatnoj ku}i, 80 KM po le`aju, Bare[ip. Tel. 062 139 215. Izdajem stan-kancelarijski prostor 70 m2, III sprat, kod Katedrale. Tel. 062 812 183. Izdajem studentici jednokrevetnu sobu kod Pivare. Tel. 033/441476. Izdajem u centru ^obanije-Zvijezda, dvosoban namje{ten stan, sve novo, strancima, studenticama. Tel. 033 444-137, 061 930 219. Jednokrev. i dvokrev. soba, I. Andri}a, 8 sp. Tel. 033 545-735. Jednokrev. soba studentici, Alipa{ino polje, Geteova. Tel. 033 467535, 061 514 376. Jednokrevetnu sobu sa cen. grijanjem i kablovskom TV. Tel. 061 869 333. Jednokrevetnu sobu sa upotrebom kuhinje i kupatila, `enskoj osobi. Tel. 062 293 406. Jednokrevetnu sobu sa upotrebom kuhinje i kupatila, `enskoj osobi. Tel. 062 293 406. Jednosoban namje{ten stan samcu-ci, bra~nom paru bez djece, Grada~a~ka. Tel. 061 167 761. Jednosoban stan na spratu, zaseban ulaz. Tel. 642-746. Jednosoban stan preko puta bolnice Ko{evo, cen. grijanje, studenticama. Tel. 061 252 532. Jednosoban, polunamje{ten ili prazan stan sa pos. ulazom, priv. ku}a na du`e, sve odvojeno. Tel. 629-054, Ilid`a-Otes. K. Brdo, izdajem 3-soban lijepo namje{ten stan, zgrada, 500 KM. Tel. 061 214 306. Kod BBI centra, dvokrevetnu sobu `enama, upotreba kuhinje, eta`no grijanje. Tel. 061 383 809. Kod Vije}nice u Sarajevu, izdajem dvosoban stan studenticama ili zaposlenoj `eni, poseban ulaz. Tel. 062 682 185. Komforan stan na spratu, djevojkama, blizu Kampusa, poseban ulaz, Isaka Samokovlije 61. Tel. 062 013 180, 242-137. Ko{. brdo, izdajem garsonjeru

du`i rok, 33 m2. Tel. 033 652-989. Ko{evo-centar, namje{tenu sobu studentu-ci u 3-sobnom stanu. Tel. 062 869 066. Ko{evsko brdo, A. Hangija, dvosoban namje{ten stan. Tel. 033 442-998, 062 139 085. Kova~i}i dvokrev. namjesten stan za studente.175 po krevetu. Tel 061 287 861 Ku}a na Kova~ima. Tel. 061 394 697. Lukavica kod stadiona, izdajem gara`u, 50 KM. Tel. 066 472 012. M. Dvor, dvosoban namje{ten stan. Tel. 033 526-426, 061 504 385. Makarska centar, apartman studio za dvije osobe, tokom godine. Tel. 061 22 41 74. Manji kanc. prostor u strogom centru, prvi sp. Tel. 033 665-496. Mejta{, izdajem namje{ten 3-soban stan. Tel. 062 177 704. N. Grad Sarajevo, izdajem stan 32 m2, ku}a. Tel. 062 238 992. Na Grbavici, dvos. namje{en stan, zaposlenoj osobi, 280 EUR-a. Tel. 063 530 119. Namje{ten stan ozbiljnoj studentici blizu [um. fakulteta. Tel. 033 237-323. Namje{tena soba i kuhinja sa pos. ulazom, studentima, Pofali}i. Tel. 062 116 522. Namje{tenu sobu, cen. grijanje, kupatilo, kuhinja. Tel. 521-618, 061 529 838. Namje{tenu sobu, cen. grijanje, kupatilo, kuhinja. Tel. 521-618, 061 529 838. Ned`ari}i, izdajem kompletno opremljenu auto-praonu. Tel. 061 244 166. Nenamje{ten tros. stan u priv. ku}i. Tel. 061 215 580. Neum - apartmani povoljno, klima, gara`a, www.villalamia.com Tel. 033 535-121, 062 214 946. Neum - povoljno izdajem apartmane smje{tene neposredno uz more. Mob. 063 327 098. Tel. 036/884-169. Nova godina u apartmanima na Jahorini 40m od novoizgradjenog {estosjeda www.jahorina.co.ba Tel. 066 114 014 i 066 714 711 Nova ku}a za stanovanje, 300 m2. Tel. 061 382 476. Odlazak na odmor u mjesto Podaca, cijena 120 KM. Tel. 061 500 891, 062 535 995. Orebi}: Izdajem, soba, kuhinja, kupatilo, tersa, TV, klima, ro{tilj, parking, blizina mora, 30 EUR-a. Tel. 00385 20 713-793, 00385 98 92 46 035. Otok Hvar-Su}uraj, apartmani 3-5 osobni, uz pla`u izdajem. Tel. 00385 21 773-305, 00385 99 683 0611. Otoka, dvos. 55 m2, V sprat, namje{ten, hitno. Tel. 061 493 323. Podhrastovi-okretaljka, izdajem namje{ten stan, 2 studenta-nepu{a~i. Tel. 061 219 013. Pos. prostor 120 m2, sa velikim parkingom, centar. Tel. 061 886 388. Pos. prostor 26 m2 na Ilid`i, mala aleja. Tel. 061 260 598. Pos. prostor 50 m2, klima, grijanje, alarm u blizini novog Avaza. Tel. 061 242 261. Pos. prostor 87 m2 i namje{ten sprat ku}e 180 m2, povoljno, Ned`ari}i. Tel. 061 202 141. Pos. prostor pogodan za sve namjene, 80 m2, ul. Bjelave. Tel. 062 747 725. Pos. protor 60 m2, do glavne ceste u B. Potoku. Tel. 062 154 130. Poslovni prostor u „Papagajci“ od 25 m2, izdajem, ulaz sa ulice Hamdije Kre{evljakovi}a. Tel. 061 147 336. Preno}i{te Ba{~ar{ija do Sebilja, no}enje 20 (15) KM. Tel. 061 434 123. Rajlovac-Zabr|e br. 7, pos. prostor 80 m2. Tel. 065 684 987. Saraj polje, pos. prostor 100 m2, pogodno za kancelarije. Tel. 061 488 009. Saraj polje, ul. S. M. Dende, trosoban potpuno namje{ten stan u zgradi, III sprat, na du`i period. Tel. 062 943 493. Soba sa centr. grijanjem, stud. nepu{a}u, pred 1 i 2. god., 180 KM. Tel. 061 911 381, 648-141. Sobe kod Holiday inna za stude-

ntice prve godione studija, mu{karce ne primam. Tel. 033 214-595, 062 279 428. Sobe za preno}i{te i dnevni boravak, TV, kupatilo. Tel. 062 644 055. Sobu namje{tenu sa upotrebom kuhinje. Tel. 063 123 964. Sobu sa grijanjem nepu{a~u. Tel. 523-462. Socijalno, izdajem sobu `enskoj osobi. Tel. 641-885. Stan za studente od 70 m2, komplet oprema, tri studenta, Ko{. Brdo. Tel. 062 226 665. Strancu namje{ten stan 52 m2, plin, internet, kabl., 300 EUR-a. Tel. 065 462-890. Studentu jednokrevetnu sobus a cen. grijanjem, kablovska TV. Tel. 061 869 333. Stup kod Interexa, poslovnoskladi{ni prostor 40 i 120 m2. Tel. 061 266 869. Stup, stan u priv. ku}i kod Interexa. Tel. 061 266 869. Tros. namje{ten stan D. Malta, iznajmljujem. T 061 366 852. el. Tros. namje{ten stan sa vrtom na Ilid`i-Lu`ani, parno grijanje, gara`a, 500 KM. Tel. 066 340-748. Trosoban stan za 2 ili 3 studentice, 3. sprat, kablovska TV, povoljno. Tel. 061 537 239. Vele{i}i, 3-soban lijepo namje{ten stan, zgrada, 450 KM. Tel. 061 214 306. Vele{i}i, dvokrevetnu i jednokrevetnu sobu za u~enice. Tel. 033 242-238. Vele{i}i, namje{ten jednosoban stan studentima. Tel. 033 201-239. Vratnik kod po{te, jednosoban namje{ten stan, prednost zaposlene osobe. Tel. 061 565 509. Zenica - centar, izdaje se pos. prostor pogodan za mikrokreditne banke, urede, predstavni{tva, apoteke, zubne, salone i sl. Tel. 061 189 895. www.nekretnine.ba

Prodaja
Povoljno - renoviran stan 66 m2, 2 balkona, mogu}nost nadogradnje iste povr{ine + {upa + gara`a = sve za 68.000 EUR-a, Dobrinja kod Merkatora. Tel. 063 471 239. 12629-1Nd`

Povoljno - jednoiposoban stan, adaptiran 49 m2, Dobrinja - Aerodrom, I kat. Tel. 061 375 787. 14790-1tt

HITNO I VRLO POVOLJNO prodajem ku}u sa oku}nicom, 1.500 m2 oku}nice, Ahatovi}i - Djevoja~ke vode. Tel. 061 207 921. 12698-1Nd`

63 m2 Dolac Malta (kod „Merkatora“, novija gradnja), dvoiposoban, renoviran, adaptiran, III kat, parno grijanje, zastakljena lo|a, tavan, 2.150 KM/m2. Tel. 061 247 777, 066 340 748. 14810-1tt

Prodajem stan 84 m2 sa gara`om, novogradnja, useljiv, vila „Iris“ Vrtovi Riverine, hitno i povoljno. Tel. 061 139 469. 12714-1Nd`

Aerodromsko naselje, 56 m2, I sprat, dvostran, adaptiran, uknji`en, Franca Pre{erna - 98.000 KM. Tel. 061 926 069. 14822-1tt

Trg heroja 36 m2, XVIII sprat, c.g., balkon, jednoiposoban 65.000 KM. K. Brdo 39 m2, II sprat, novija zgrada, useljiv. Hrasno, A. Lipa, 38 m2, c.g., balkon 75.000 KM. Tel. 061 926 069. 14822-1tt

Hitno prodajem vikend ku}u 130 m2, oku}nice 1.500 m2, voda, struja. Puhovik put prema Rakovici. Tel. 033 639-052, 061 136 309. 12720-1Nd`

Prodajem pos.prostor u Vogo{}i,38kvadrata. Tel. 061 149 183 A. Polje, Trg nezavisnosti C faza, 75 m2, 3 sp., c.g., lift, preko puta {kole. Tel. 061 320 490. A. [a}irbegovi} 16/16, stan 50 m2, cijena 1.600 KM/m2, pogled u grad. Tel. 062 452 371. Adaptiran jednosoban stan 36 m2 u centru Vogo{}e, 54.000 KM.

Tel. 062 993 253. Ahatovi}i ispod velike d`amije, prodajem povoljno, zemlju, vl. 1/1. Tel. 033 222-528, 061 203 367. Al. polje A-faza, dva stana po 70 m2, I i IX sprat i jedan 40 m2 VII sp. Tel. 066 445 203. Alipa{ino A-faza, VI sprat, stan 58 m2. Tel. 063 268 105. Alipa{ino polje C-faza, prodajem stan 42 m2, zatvoreni balkon 65.000 KM. Tel. 546-226. Aneks, prodajem ku}u, papiri 1/1. Tel. 062 156 982. Atraktivna lokacija na Bjelavama, ku}a, oku}nica, gara`a, ba{ta, sve 360 m2, vl. 1/1. Tel. 062 826 261, 033 201-051. Ba~i}i, Stup, dvosoban, 52m2, VII sprat, lift, balkon, terasa, eta`no plinsko grijanje, klima, kablovska, internet. Bez posrednika. Povoljno. Kontakt: 061 208 760, 061 199 312. Banovi}i, ku}a 10x9,5 m, oku}. 660 m2, gara`a, c.g., opdrum m+p+s, sve 1/1. Tel. 061 633 066, Pura~i}. Bare-[ip, gara`a novogradnja, iza Sam-shopa, 15,5 m2. Tel. 061 358 229. Ba{~ar{ija, H. Kaimije 10, prodajem dvije stare ku}e. Tel. 061 211 840. Ba{~ar{ija, kod Islamskog fakulteta, trosoban 76 m2. Tel. 061 131 349. Biha} stan 92 m2 + gara`a, prodajem ili mijenjam za manji. Tel. 061 483 448 i 061 144 086. Biha}, Ozimice I, prodajem stan 92 m2 + gara`a, ili mijenjam za manji Biha` ili Sarajevo. Tel. 061 483 448 i 061 144 086. Bistrik, manja bosanska ku}a, mo`e zamjena za stan. Tel. 061 260 598. Blagaj, uz asfaltni put za Vranjevi}e, 1.900 m2 zemlji{ta. Tel. 036 572-392. Blagaj, zemlji{te 1.900 m2, uz asfaltni put. Tel. 036 572-392. Bos. Krupa, naselje Donje Kr~ane, 8.500 m2, vlasni{tvo 1/1, cijena 40 KM/m2. Tel. 061 156 886. Bos. Krupa, Sokak 210 m2, sa svim komunalijama, 120 KM/m2. Tel. 061 156 886. Branilaca Sarajeva jednoipos. stan 38 m2, 1 sp., 120.000 KM. Tel. 061 150 519. Breka 52 m2, stan sa ba{tom, ekstra lokacija, prodajem ili mijenjam za manji. Tel. 061 183 433. Breka, trosoban 80 m2, I sprat, potpuno adaptiran, sve novo, sa dosta nove opreme. Tel. 061 106 424. C. Vila dvosoban, ul. Gradacacka V sprat (bez lifta) kompetlno adaptiran , cijena po dogovoru. Tel. 062 762 572 Cenatar, Alipa{ina, prodajem stariju ku}u sa oku}nicom od 498 m2 i izlazom na glavnu cestu.Tel. 061 149 637 Centar Bare [ip novogradnja, 46 M2 /I sprat / prve zgrade u nizu do gl. ulice/ sa ugradbenom kuhinjom i ameri~kim plakarima u predsoblju. 2.000 km/m2. Tel. 062 762 572 Centar kod BBI, ~etveroiposoban stan 130 m2. Tel. 066 898 703, 033 217-158.

Centar Ko{evo Ul. P Lige pored . pijace Ciglane mala dupleks kucica 35 m2, 2 sobe, kuhinja , kupatilo , sve kompletno adaptirano, 5o m2 dvori{ta i zelenilo oko ku}e, pogodno za studente. 65.000 KM. Tel. 062 762 572 Centar- Prodajem stan 46 m2 , prizemlje , Mejta{ br.4 . Cijena po dogovoru . Hitno !!. Tel. 061 419 678 Centar, H. Kre{evljakovi}a, povoljno stan 34 m2. Tel. 061 842 626. Centar, ku}a 170 m2, sa ba{tom. Tel. 062 315 398. Centar, Mandrina 1, ispod studentskih domova na Bjelavama, ku}a s oku}nicom, zajedno 170m2. Tel. 062 199 928 Centar, prodajem pos. prostor 157 m2, prizemlje, parking, pogodno za sve namjene. Tel. 061 304 599, 033 665-419. Centar, ul. Avde Jabu~ice, prodajem stan 67 m2. Tel. 062 789 512. Centar-Dalmatinska, stan 121 m2, visoko prizemlje, upotrebljiv i za pos. prostor. Tel. 033/221-533. Ciglane kod ambasade Kine, 4soban 94 m2, I kat, cijena po dogovoru. Tel. 061 928 526, 033 668-802. Ciglane, trosoban stan 77 m2, 3. sprat. Tel. 033 442-998, 062 139 085. ^. Vila II, Grada~a~ka, 2-soban adaptiran stan, bez potrebnih ulaganja, 54 m2, vrlo povoljno. Tel. 061 213 518. ^. Vila, dvos. renoviran stan, 1 sp., c.g., balkon, 1.900 KM/m2. Tel. 062 295 919. ^. Vila, stan 53 m2, III sprat, cijena po dogovoru. Tel. 062 958 458. ^.Vila,2-soban,54 m2,u dobrom stanju.Cijena po dogovoru. Tel. 061 079 791 ^engi} Vila 1, prod. 2-soban stan 57 m2. Tel. 033 677-065. Dervisa Numi}a, prodajem ku}u P+ 2S sa urednim papirima.Tel. 061 149 637 Dobrinja 3, III sprat, 74 m2, dvostrano orijentisan, 3 sobe, kupatilo, WC, dva balkona, 113.000 KM. Tel. 061 804 298, 061 308 689. Dobrinja 3, III sprat, 74 m2, dvostrano orijentisan, 3 sobe, useljiv, 1/1, 113.000 KM. Tel. 061 308 689, 061 804 298. Dobrinja 3, III sprat, 74 m2, dvostrano orijentisan, 3 sobe, kupatilo + WC, 2 balkona, useljiv, 113.000 KM. Hitno. Tel. 061 308 689, 061 804 298. Dobrinja I, troiposoban stan 87 m2, I sprat, balkon. Tel. 062 141 072. Dobrinja II pored Merkatora jednosoban sa velikim balkonom , adaptiran 62.000 KM. tel. 066 813 754 Dobrinja, dvoiposoban stan od 65 m2, sa dva balkona, vis. prizemlje. Tel. 065 877 065. Dobrinja, prod. pos. prostor 16 m2, stamb. zgrada, c.g., mokri ~vor. Tel. 061 438 446. Donja Jo{anica-Vogo{}a, nedovr{ena ku}a sa tri stana i 700 m2 zemlji{ta. Tel. 061 260 598. Dubrovnik, prodajem dvosoban stan u Gru`u, V sprat, ustakljen balkon sa pogledom na Gru{ku luku.

Utorak, 28. septembar/rujan 2010.

35

Tel. 00385 20 418-192. Dun. zemlje u Osjeku, vl. 1/1, cijena 20.000 EUR-a. Tel. 061 540 015. Dvoipos. stan 63 m2, II sp., 2 balkona na Ko{evu. Tel. 221-194. Dvos. 52 m2, renoviran, centar+2 parking prostora, 155.000 KM. Tel. 061 150 519. Dvos. stan novogradnja, na Betaniji-Pionirska dolina, 55 m2, sp. I, cijena 2.400 KM/m2. Tel. 061 540 015. Dvosoban stan 56 m2, u centru grada, Ko{evo 5. Tel. 062 814 279. Dvosoban stan iznad Op{te bolnice, eta`no grijanje, 52 m2 52.000 EUR-a. Tel. 062 619 266. E. [ehovi}a, II sprat, stan troiposoban 92 m2. Tel. 061 842 626. Faleti}i, zbog selidbe prodajem ku}u 10x12, sa oku}nicom 1.200 m2, uz rijeku Mo{}anicu. Tel. 061 304 599, 033 665-419. Gabelina (kod Stomatologije), prodajem trosoban stan. Tel. 061 548 390. Gabelina ul., kod Stomatologije, trosoban stan. Tel. 061 548 390. Gara`a od 13 m2, na Vracama, A. Smajlov}a, 8.500 KM. Tel. 062 295 919. Garsonjera 33 m2, Ned`ari}i, novogradnja, 1.800KM/m2 sa PDV-om. Tel. 061 072 815. Garsonjera blizu nekoliko fakulteta, I sprat, 171, centar. Tel. 061 487 382. Grada~ac-Ormanica, zemlju i vikendicu uz asfalt, vl. 1/1. Tel. 035 274-389, 062 677 806. Gra|. parcela 650 m2, cijena po dogovoru. Tel. 033 481-043. Grbavica 1, 52 m2, V sprat, 120.000 KM. Tel. 061 482 999. Grbavica II stan 53 m2, II kat, 39 m2, Kevrin Potok, 26 m2, H. Hume. Tel. 061 188 846. Grbavica, stan 53 m2, II sprat, 115.000 KM. Tel. 061 842 626. Grbavica, troiposoban stan (renoviran), sa gara`om. Tel. 033 617742, 061 964 797. Grbavica, Zagreba~ka, prodajem stan 36 m2. Tel. 065 021 556. Hitno prodajem adaptiran jednoiposoban stan 45 m2, 13. sprat, Hrasno, Trg heroja, 86.000 KM fiksno. Tel. 061 811 144. Hitno prodajem ve}u ku}u (podrum, 2 sprata, potkrovlje), sa oku}nicom od 3.000 m2, pogodno za biznis, na atraktivnoj lokaciji u Rakovici, vrlo povoljno, zvati od 16 do 20 sati. Tel. 061 702 893. Hitno prodajem, ili mijenjam stan u Vi{egradu 50m2, 1 sprat, na stanici. Tel. 061 504 828 Hotonj- Orahov brijeg gradjevinske parcele 818 m2 i 640 m2. Urbanisti~ka saglasnost, vlasni{tvo 1/1. Tel 061 803 715 Hotonj-Orahov brijeg, gra|. parcele 818 m2 i 640 m2, vl. 1/1. Tel. 061 803 715. Hrasnica trosoban sa dva balkona i dva mokra ~vora 83/IV , eta`no grijanje, novija gradnja u odli}nom stanju. 101.000 KM. Tel. 066 813 754 Hrasno brdo, Posavska 128a, prodajem ku}u sa prate}im objektima, povoljno. Tel. 062 422 405. Hrasno, jednosoban 38 m2, 2. sprat, sre|en, A. Lipa, prodajem. Tel. 061 555 949. Hrasno, Trg heroja, prodajem stan 60 m2. Tel. 061 047 960, 033 647-462. Hrasnica, novogradnja, prodajem stan 61 m2. Tel. 033 450-953. Ilid`a, 60 m2, I sprat, novogradnja, iznad Merkatora, 105.000 KM. Tel. 062 156 882. Ilid`a, kod stare op{tine, ku}a sa 483 m2 stamb. prostora i 676 m2 zemlji{ta. Tel. 065 877 065. Ilid`a, nov poslovni prostor od 21 m2. Tel. 033 473-796. Ilid`a,centar stan od 53m/2,cijena 75.000 KM.Kontakt 061 272 136 Ilid`a-Lu`ani, III sprat, stan 58 m2, cijena po dogovoru. Tel. 033 623-534. Ilid`a-Lu`ani, stan 60 m2, I spr., cijena po dogovoru. Tel. 638-541. Ilid`a-Pejton, dvoeta`ni stan 130 m2, ekstra povoljno. Tel. 061 842 626. Ilid`a-Pejton, ku}a 12,5x11,5, prizemlje + 2 sprata, sa gara`om i pos. prostorom, cijena po dogovoru.

Tel. 061 226 007. Ispod [aminog Gaja uz glavnu cestu dun. zemlje, vrlo povoljno. Tel. 062 138 905. Isto~no Sarajevo, parcela sa svim komunalijama. Tel. 062 437 558. Isto~no Sarajevo,Dobrinja IV, dvos. stan, IV sp., prodajem ili mijenjam za Sarajevo. Tel. 061 220 179. Iznad Op. bolnice, prodajem stan dvosoban, eta`no grijanje, ba{ta, 52 m2 - 52.000 EUR-a. Tel. 062 619 266. Jablanica, prodajem useljivu ku}u sa ku}nicom, 20 duluma zemlje, cijena vrlo povoljna. Tel. 061 401 321. Jednos. renoviran stan u Hrasnom, 14 sp., c.g., 72.000 KM. Tel. 066 340 748. Jednosoban stan 38 m2 sa balkonom. Tel. 033 433-980. K. brdo, 38 m2, VP blizu sve , va`ne institucije, ili zamjena za Had`i}e ili vikendicu bli`e cesti, uz dogovor. Tel. 062 110 722. Kancelarijski prostor u Hrasnom kod R. komerca, Azize [a}irbegovi}. Tel. 535-052. Kod Markala san 100 m2, na III sp., cijena i ostalo dogovor. Tel. 226905. Ko{evsko brdo pored novog Avaza 39 m2 prizemlje kompletno adaptirano, struja, voda, kupatilo stolarija 65.000 km../pogodno za studente, blizina fakulteta. Tel. 066 813 754 Kova~i-Kiseljak, 3.200 m2 zemlji{ta, manja vikend ku}a, pored rijeke. Tel. 065 512 345. Kozarac-Prijedor, 2 duluma zemlje, pogodno za gradnju ku}e ili vikendice, zemlja kraj puta. Tel. 061 183 547. Ku}a 200 m2, useljiva, kvalitetno gra|ena u Busova~i, 20 min. od grada, 35.000 EUR-a. Tel. 061 176 730. Ku}a iza @eljinog stadiona, 410 m2 ukupno. Tel. 061 437 000. Ku}a sa ba{to na Bistriku vi{e magistrale. Tel. 061 073 285. Ku}a sa ba{tom na Vratniku. Tel. 536-239. Ku}a sa dva stana, radionica, avlija u Starom Gradu, Kova~i-Vratnik. Tel. 061 394 697. Ku}a sa oku}nicom na Ilid`i-S. Kolonija, papiri uredni. Tel. 061 219 853. Ku}a u starom gradu ul. Ke~ina kod Islamskog fakulteta, 2 odvojena stana , jednosoban plus ~etverosoban dvoeta`ni, gara`a, parcela 300 m2, eta`no, 3 balkona 320,000 Eur. Tel. 062 762 572 Ku}a, livada, {uma, vo}njak, mo`e parcelisanje, 15 dun., Rje~ica. Tel. 061 828 655. Ku}u i 3.100 m2 gra|. zemlji{ta na zaobilaznici iznad Drvenije mosta, cijena 1.600.000 KM. Tel. 063 284 983. Lijepa manja ku}a kod Vje}nice, cijena 105.000 EUR-a. Tel. 033 239-910. Lijepa manja ku}a sa ura|enom avlijom u blizini Vije}nice, cijena 105.000 EUR-a. Tel. 033 239-910. Lukavica, zemlji{te 3.700 m2, pogod. za skladi{te. Tel. 066 472 012, 061 047 960. Ljubljanska iznad OHR-a extra stan 62 m2, eta`no, 180.000, zvati iza 18 h. Tel. 062 270 704. M. Dvor, jednosoban 42 m2, 1. sprat, kod Op{te bolnice. Tel. 062 453 211. M. Dvor, prodajem stan 40 m2. Tel. 062 724 003. Mojmilo, dvoiposoban stan 68 m2, 1. sprat, extra renoviran, cijena po dogovoru. Tel. 061 493 323. Mostarsko raskr{}e, prodajem zemlji{te, mo`e u parcelama. Tel. 061 745 586. Mostar-Vrap~i}i, prodajem ili iznajmljujem pos. objekat 260 m2 + 84 m2 prate}e prostorije, mogu}a nadogradnja. Tel. 061 142 820. Na M.Dvoru prodajem ~etvorosoban stan 142m2 sun~an 3 sprat adaptiran cijena 2200 po m2 tel. 061 350 680 Na podru~ju Staro grada-Sarajevo, vikendicu, papiri uredni, zvati iza 17 h. Tel. 061 175 853. Nahorevska (iza Pionirske) ku}u 10x11 sa tri stana na tri eta`e, poseban ulaz za svakis tan. Tel. 061

304 599, 033 665-419. Ned`ari}i, novogradnja, stan 80 m2, cijena 1.750 KM/m2 sa PDVom. Tel. 061 072 815. Ned`ari}i, novogradnja, stan de lux, sa klimom, razli~ite kvadrature, ekstra povoljno. Tel. 061 504 425. Ned`ari}i, novogradnja, stan deluxe sa klimom, najpovoljnije cijene. Tel. 061 504 425. Neum, Tiha luka, stan 40 m2 sa terasom i pogledom na more, kompletno namje{ten, cijena na upit. Tel. 061 147 336. Novo, ku}u dijelom nezavr{enu, 1.000 m2 oku}nice, Rajski do - Trnovo. Tel. 226-554, 062 183 507. Odoba{ina, pos. prostor 30 m2. Tel. 061 357 786. Op}ina Trnovo, selo Gra~anica, FBiH, ~etiri i po dunuma zemlje, 100 metara kroz imanje te~e ~ista rijeka, a izvor je 50 m od imanja, sa~uvana priroda, udaljenost od sela 800 m. Sve zagra|eno. Zadnja cijena 8.000 po dunumu. Tel. 061 686 095. Orahov Brijeg, gra|. parcela 1.460 m2, vlasni{tvo 1/1, cijena po dogovoru. Tel. 061 803 715. Orebi}: Prodajem apartman 27 m2, (II sprat), soba, kuhinja, kupatilo, TV; klima, terasa, potpuno opremljen, 35.000 EUR-a. Tel. 00385 20 713-793, 00385 98 92 46 035. Osam dun. zemlje, Gornji Hotonj. Tel. 065 605 794. Otoka, jednosoban, 39 m2, IV kat, sun~an, lift, balkon, blind vrata, ili mijenjam za ve}i. Tel. 061 239 029. Otoka, stan 76 m2, vl. 1/2, prodajem, a mo`e i zamjena za more uz razliku novca. Tel. 062 422 290. Pofali}i blizu FDS i OBN-a ku}a p+s, dva tros. stana, pos. ulazi, dvije gara`e, sve komunalije, oku}nica 441 m2. Tel. 033 645-156, 062 439 329. Pofali}i, novogradnja, ve}a ku}a, 3 pos. p., na placu 822 m2, vl. 1/1. Tel. 062 227 122. Porodi~na ku}a 8x7,5 m2, sa 1.500 m2 zemlji{ta, sun~ana strana, Pale-Brij`d`a bb. Tel. 033/563-834. Pos. prostor 20 m2 u N. Sarajevu, ul. Radni~ka, mokri ~vor, 59.000 KM. Tel. 062 295 919. Pos. prostor u Vogo{}i, 240 m2, u dvije eta`e, 250.000 KM. Tel. 061 489 542. Pos. sektor uz Aerodrom, prodajem zemlji{te, na glavnojc esti ka Stupskoj petlji. Tel. 033 693-180. Poslovni prostor Stari Grad, 42 m2, du}an i proizvodnja tekstila, sa pozitivnim poslovanjem. Tel. 061 565 781. Pra~a, prodajem ku}u ili mijenjam za manji stan u Sarajevu. Tel. 061 144 982. Prodaje se dvosoban stan 74 m2 u Mostaru ul.Kralja Tomislava br.57 kon.tel. 062 581 157 Prodaje se ku}a na Bistriku pov. 250 m2, udaljena 1,2 km od Ba{~ar{ije ili 10 minuta hoda. Prelijep pogled na grad. Ku}a se sastoji od 3 zasebna stana sa odvojenim ulazima. Uz ku}u se nalaze 2 gara`e sa 3 gara`na mjesta. Svi papiri uredni 1/1. Ku}a je upravo potpuno renovirana. Ima ba{tu. Tel. 062 451 110. Prodaje se zemlja u Hotonju/Barice pola duluma ili dulum. 20.000KM. Tel. 061 134 264 Prodajem ku}u s placem 2206 m2, 1/1vlasnik, plin komplet infrastruktura.Kasindolska 201.Tel 065 954 156 Prodajem stan 75 m2 na Grbavici, Zagreba~ka 75. Tel. 033 810 400 i 061 215 214. Prodajem ~etverosoban dvoeta`ni stan 115m2 kod Bosnjacke gimnazije 061 336 726. Prodajem dva stana u Ferhadiji, veli~ine 80 m2 i 47 m2, stanovi su uknji`eni. Tel. 061 220 541. Prodajem dvosoban stan 1/1, 71 m2, III sprat, Otes-Ilid`a, povoljno. Tel. 061 172 053. Prodajem dvosoban stan u dobrom stanju, III sprat, ul. Dervi{a Numi}a - Grbavica, 116.000 KM. Tel. 063 191 201, 00385 91 177 4627. Prodajem garsonjeru 22m2 u blizini Katedrale. mob. 062 857 180 Prodajem ili izdajem super kompletno opremljen restoran, mo`e biti konoba, taverna, vinoteka, na

Ilid`i, povoljno. Tel. 061 172 516. Prodajem ili mijenjam ku}u u Sreseru-Pelje{ac, za Sarajevo. Tel. 061 262 337. Prodajem jednoiposoban adaptiran 44 m2, Ko{. brdo, blizu svih fakulteta. Tel. 033 206-046, 066 763 588. Prodajem jednosoban stan 47 m2, 36.900 EUR-a, Alipa{ino, Semira Fra{te. Tel. 454-579. Prodajem ku}u i 850 m2 zemlje Lepenica, Te{anj. Tel. 063 670 165 Prodajem ku}u na Ilid`i, naselje Pejton. 066 162 203 Prodajem ku}u na Kobilja~i do br. 33. Tel. 061 208 133 Prodajem ku}u na sprat, 1/1, posebni ulazi, povoljno. Tel. 061 506 750. Prodajem ku}u sa ba{tom i gara`om u ulici Obho|a 70 cijena po vi|enju Tel.033 241 107 Mob.066 136 282 Prodajem ku}u Sutina-Mostar, 57 m2 + terasa 24 m2, vo}njak 1.250 m2, ima sve dozvole. Tel. 033 215-199, 063 722 002. Prodajem ku}u u Zenici. Tel.032 456 581 Prodajem lijepu bosansku ku}u u blizini Vije}nice. Tel. 061 935 062. Prodajem parcelu u Vogo{}i Dojnja Jo{anica 650 kvadrata.Kontakt tel 065 402 728 Prodajem plac na Crnogorskom primorju, \enovi} kod H. Novog. Tel. 033 638 125. Prodajem plac na Vla{i}u pored rijeke ugar 1600 m2 pogodan za turizam i ugostiteljstvo. Tel. 061 795 549 Prodajem poslovni proctor u Vogo{}i. Tel. 061 149 183 Prodajem povoljno zemlju u Bu}a Potoku i Hladivodama. Tel. 033 659-756, 062 178 832. Prodajem stan 50 m2, A-faza, A. polje, Ante Babi}a, cijena po dogovoru. Tel. 451-594. Prodajem stan 54 m2, Obala kulina bana 21/II, Stari Grad. Tel. 062 920 191. Prodajem stan 59 m2 14 sprat 80000 KM na Br~anskoj Malti u Super bloku. Tel. 061 178 447 Prodajem stan 74 m2 kod mosta art asri blizu OHR-a, na Grbavici 2000 KM/m2 fixno. Tel. 061 080 257 Prodajem stan 86 m2 u Novom Sarajevu, austrougarska gradnja, sre|en, 195.000 KM. Tel. 061 489 542. Prodajem stan bez posrednika, na Grbavici I, 61 m2, XIV sprat, adaptiran, 2.400 m2 fiksno. Tel. 061 438 855, 033 610-550. Prodajem stan ^engi} vila 53 m2 III sprat. Tel. 062 958 458 Prodajem stan na Ciglanama 80m2 i u Asima Ferhatovi}a 63m2 povoljno. Tel:061 503 668 Prodajem stan novogradnjaNed`ari}i od 37,20 m2, parking mjesti ispod zgrade. Tel. 062 170 897. Prodajem stan od 40 m2, II prat, M. Dvor. Tel. 061 715 543. Prodajem stan u Hrasnici 62m2. Tel. 062 672 395 Prodajem staru ku}u sa ba{tom,ukupna povr{ina 220 m2, po~etak Kartala. Tel. 061 222 453 Prodajem trosoban stan 101m2 Prvi sprat, Hiseta, Marijin dvor pogodan i kao poslovni prostor. 061 243 923 Prodajem u Banja Luci 2 ku}e i 2 lokala, 1 km od centra. Tel. 065 815 472. Prodajem useljivu ku}u 10x11 u Bos. Krupi, mjesto stara Govedarnica. Ku}a ima centralno grijanje i dodatni objekt. Tel. 037 474 006 Mob. 062 264 072 Prodajem useljivu ku}u 240 m2, pijaca Vrap~i}i Mostar, ili mijenjam za Trebinje, Sarajevo. Tel. 061 301 772. Prodajem zemlju blizu Vije}nice - stara Dariva, ul. Obhod`a 32. Tel. 062 504 781. Prodajem zemlju u Sarajevu sa gra|evinskom dozvolom i svim priklju~cima povoljno. Tel. 062 320 770 Prodajem, S. Kolonija, ku}a u nizu, 3 eta`e, gara`a, ba{ta. Tel. 061 167 953. Prodajem-iznajmljujem posl. objekat 1.000 m2 + 4.000 m2

oku}nice, sa asvaltiranim parkingom, uz magistralni put SarajevoMostar, na 17. kilometru, ili vr{im zamjenu za stamb.-posl. prostor u Sarajevu. Tel. 061 249 249. Prodajem-mijenjam manju ku}u u centru Trebinja za odgov. stan ili pos. protsor u Sarajevu. Tel. 033 661-076. Radni~ka 122, ku}u, dva podruma, vis. prizemlje, sprat, 450 m2 oku}nice. Tel. 065 185 108. Rakovica [amin gaj, parcela od 1250 m2 sa svim priklju~cima, dozvoljena gradnja 42.000 KM. Tel. 066 813 754 Rakovica-Kakrinje ku}a, tri dun. zemlje, vo}njak u rodu. Tel. 033 443-439. Sokolovi} Kolonija dupleks ku}a P+S+P 117 m2 2 terase, i 2 male ba{te eta`no grijanje uradjen novi krov, stolarija , odmah useljiva Cijena 103.000 KM. Tel. 066 813 754 Sokolovi} Kolonija, ku}ica u nizu P+S+P 117 m2, parking, ba{ta, eta`no grijanje, 103.000 KM. Tel. 061 269 835. Stan 123 m2, I kat, K. Tvrtka, 73 m2, V. peri}a 106 m2, Petrakina. Tel. 061 188 846. Stan 38 m2, VP na Ko{. brdu, ili , zamjena za sli~no u Had`i}ima. Tel. 062 110 722. Stan 48 m2, V sp. na Al. polju, A faza. Tel. 033 458-551, 061 553 860. Stan 54 m2, Obala Kulina bana, II sp., S. Grad. Tel. 062 920 191. Stan 58 m2, M. Dvor, potkrovlje, potpuno renoviran. Tel. 065 690 390. Stan 59 m2, grijne povr{ine+lo|a, 2 balkona, Hrasno, Trg. Tel. 033 617-948. Stan dvos. 54 m2, adapt., Hrasno, ul. A. Lipa, 108.000 KM. Tel. 061 136 575. Stan kod Katedrale, pogodan za pos. prostor, kancelarije - prizemlje. Tel. 061 911 083. Stan u Vogo{}i, centar, nedovr{en, dvoeta`ni, 96 m2, 85.000 KM. Tel. 061 169 935. Stari grad Mihrivode na najljep{em placu u gradu ku}a, gara`a, dvije ba{te. Vrijedi pogledati 220.000 KM. Tel. 062 762 572 Stari grad, Avdage [ahinagi}a prodajem dvosoban stan 59 m2 u dosta dobrom stanju. Cijena vrlo povoljna. kontakt 061 149 637 Stari Grad, devastirana ku}a, 330 m2 zemlji{ta, ul. Brusulje 77, 12.000 EUR-a, papiri uredni. Tel. 061 543 853. Stolac, prodajem ku}u sa ba{tom ili mijenjam za Trebinje. Tel. 063 355 907. Stup-Ba~i}i, dvos. 52 m2, VII sp., lift, balkon, namje{ten, povoljno. Tel. 061 208 760, 061 199 312. Tros. stan 88 m2, Bolni~ka, XI sp, odli~na lokacija, lijep pogled, 2.000 KM/m2. Tel. 061 375 995. Tros. ul. Bolni~ka, 78 m2, II sp., ima gara`a, cijena 2.900 KM/m2. Tel. 061 540 015. Tuzla, dvosoban stan 51 m2 + balkon, ul. V. Nazora 2/VI, 80.000 KM, mo`e i zamjena. Tel. 061 217 897, 061 174 313. U Tuzli prodajem ku}u na sprat sa tri zasebna stana dvije gara`e cen. grijanje oku}nica 400 m mo`e i zamjena za stan ili ku}u u Sarajevu. Tel. 035 396 477, 062 170 952 Vikend ku}a na sprat, G. U{ivak-Had`i}i. Tel. 033 645-543. Vikendica u Rakovici. 88m2 + 1000m2 vo}njaka.Voda, struja, vlani{tvo 1/1.Tel: 061 159 356 Vogo{}a, jednosoban stan od 37 m2, povoljno. Tel. 065 877 065. Vogo{}a, pos. prostor 38 m2. Tel. 061 149 183. Vogo{}a, prodajem stan. Tel. 062 993 253. Vogo{}a-dupleks: jednosoban, garsonjera, gara`a, ostava, terasa, 6x5,5, mogu}nost pro{irenja, 62.000 KM. Tel. 436-322. Vraca Ul. Dervi{a Numi}a br. 62 43 m2/I sprat stan kao mali dvosoban, plinsko grijanje 65.000 KM. Tel. 066 813 754 Vraca, A. Smajlovi}a, prodajem ku}u ve}u, novija gradnja. Tel. 061 160 068. Vraca, ku}a novija gradnja, A. Smajlovi}a. Tel. 061 160 068. Vratnik-Nevjestina, manju ku}u sa gara`om, mogu}nost dogra-

dnje. Tel. 033 442-998, 062 139 085. Zemlja 53 dun. podru~je Rogatica, prodajem ili mijenjam za Kanton Sarajevo. Tel. 062 321 088. Zemlji{te, dozv. gradnja, lokalitet Nadosjek-Bla`uj, parclea od 700900 m2. Tel. 061 136 311, 033 661301.

Potra`nja
Potrebno vi{e manjih stanova, praznih i namje{tenih za izdavanje (Agencija). Tel. 061 031 330. Strancu potreban manji stan do 60 m2 u zgradi za izdavanje na du`i period (Agencija). Tel. 061 522 190. Kupujem stan do 50 m2, na relaciji Vojni~ko, Alipa{ino, Dobrinja. Tel. 061 237 344. Hitno kupujem gara`u u naselju C-5 na Dobrinji, ul. Rudija Alva|a. Isplata novca odmah. Tel. 061 108 889. Sarajevo, kupujem garsonjeru, jednosoban ili dvosoban stan u centru i okolini. Tel. 061 700 642. Unajmljujem pos. prostor veli~ine 15-25 m2, relacija ^. Vila Ba{~ar{ija. Tel. 061 701 659. Kupujem stan useljiv, Ilid`aLu`ani, oko 60 m2, do 2 sprata, do 70.000 KM. Tel. 062 417 695. Agenciji za nekretnine potrebno vi{e stdanova na podru~ju Sarajeva za prodaju i najam. Tel. 061 516 713. Agenciji potrebni stganovi u zgradi za iznajmljivanje. Tel. 061 925 649. Potrebno vi{e manjih stanova za iznajmljivanje i prodaju. Tel. 062 28 28 70. Potrebno vi{e stanova praznih i namje{tenih u zgradi za iznajmljivanje. Tel. 061 214 306. Kupujem jednosoban stan u Sarajevu do 50.000 KM. Tel. 061 330 879 Kupujem jednosoban stan do 50.000 KM. Tel. 061 201 325 Kupujem stan u Sarajevu do 50.000 KM. Tel. 061 346 027 Kupujem ve}i plac ili devastiranu ku}u u Starom Gradu. 061 352 786 Kupujem manju vikendicu sa placem u Semizovcu Pazari}u ili Tar~inu .Pla}am 7000 KM. Tel. 061 224 601 Hitno potreban stan za studenta medicine do 53.000 km., samo ozbiljne ponude. Tel. 062 762 572 Hitno kupujem trosoban stan M. Dvor (Kranjceviceva ul.), Donje Ciglane po mogu}nosti sa gara`om, ili gara`no mjesto. Tel. 066 813 754 Potreban stan na ~uvanje uz redovno pla}anje re`ija i odr`avanje stana, mladom bra~nom paru sa bebom. Tel. 065 202 331 Potrebna cimerka sa djevojkom druge godine ma{instva. Stan je jednoiposoban u privatnoj ku}i sa zasebnim ulazom i re`ijama a nalazi se kod okretaljke Jezero na Ko{evu. Tel. 061 478 346

Zamjena
Mijenjam ku}u u centru Zvornika, za stan u Sarajevu. Tel. 061 817 960. Kvalitetan dvosoban stan, Dobrinja 4, RS, 4. sprat, mijenjam za Sarajevo ili prodajem. Tel. 061 220 179. Zamjena 30 duluma zemlje u RS, za 12 na Sarajevskom kantonu. Tel. 033/634-300. Stan u Sarajevu 52 m2, mijenjam za Banja Luku. Tel. 033 542668. Mijenjam dvosoban stan 54 m2, za manji uz doplatu (suteren). Tel. 063 978 103. Tros. stan 88 m2 centar, Bolni~ka, za manji u centru. Tel. 061 375 995. Mijenjam stan u centru Doboja 40 m2 za Sarajevo ili Tuzlu. Tel. 061 483 262. Funkcionalan trosoban stan za manji ili prodaja, pisa}a ma{ina povoljno. Ilid`a, R. Ja{ara 3, Nogo. Mijenjam dvosoban stan u Zenici za isti u Doboju, I ili II kat. Tel. 032 404-795. Stan 52 m2, mijenjam za manji ili garsonjeru, uz doplatu. Tel. 678733. Mijenjam stan u centru Breze za Sarajevo. Tel. 061 597 438.

36

Utorak, 28. septembar/rujan 2010.

Utorak, 28. septembar/rujan 2010.

37

Mjenjam trosoban stan 74m2 za dva manja iste kvadrature. Tel. 061 080 257 Centar - Vrbanja most, Mijenjam stariju ku}u na sprat sa malom oku}nicom za dvoiposoban stan Otoka - M.Dvor. Tel. 061 103 288. Hrasnica mjenjam stan 53 m2 suteren plinsko grijanje za manju ku}u u KS. Tel. 061 867 880 033 514 170

1.300 KM. Tel.066 114 014

Namje{taj
Prodajem novu nekoristenu bijelu koznu trodijelnu ugaonu garnituru „Magma“ sa el. mehanizmom. Cijena 1.500 KM.Tel. 063 298 987 Prodajem trosjed, dvosjed i fotelju, eko ko`a-fiksno 700KM! Tel. 062 762 789 Prodajem kori{ten, o~uvan, sme|i ugao na klik-klak razvla~enje s prostorom za posteljinu. Cijena 250 KM. Tel. 061 903 003 Prodajem polovan ispravan fri`ider Kon~ar sa dodatkom zamrziva~a. Tel. 061 102 277 Prodajem dvije plinske pe}i na bocu, sa dodatkom za struju. Tel. 061 102 277

„ZA SUPER SEX + NAJBR@I EFEKAT + ZA SUPER BIZNIS (VPC 4 KM). VIAGRA + CIALIS + LEVITRA + BILJNA = HIT + PODESNA I ZA BOLESNE! TEL. 061 807 485.“ 14789-1TT

„VIAGRA-PFIZER“ ORIGINAL! 50 i 100 MG. CIALIS 20 MG, KAMAGRA GEL 100 MG. ZA BOLJI I DU@I SEX. DOSTAVA. UPUTSTVO. DISKRECIJA. POUZE]EM. TEL. 061 702 404. 11537-1ND@

RASPRODAJA OGRIJEVA! Prodajem bukova cijepana drva kao i }utke, metrice, kameni ugalj Banovi}i. Akcija uglja Kreka do isteka zaliha 90 KM. Tel. 061 670 068. 12392-1Nd` VELIKA AKCIJA! U prodaji su bukova cijepana drva 60 KM, ugalj (Banovi}i) kocka, orah 140 KM. (Kreka) drveni 80 KM. Bukovi briketi. Tel. 061 247 186, 061 785 535. 12392-1Nd`

Ku}ni ljubimci
Prodajem kanarince. Tel. 061 911 912 Prodajem letilica 80x50x40. Tel. 061 911 912 Prodajem mu{ko {tene bernardinca staro 3 mjeseca sa rodovnikom, izuzetno lijepo, vakcinisano i revakcinisano mod roditelja {ampiona (otac Paskal) Tel. 065 474 389 Prodajem {tence Cane Corso,o~i{}eni i cjepljeni,dobrih linija sa rodovnikom. Boja-crna i tigrasta,cijena 400KM.Tel. 063 320 337

RASPRODAJA OGRIJEVA“ U prodaji su bukova drva cijepana, ~okovi, metrice, 55 KM. Ugalj (Banovi}i) 140 KM. (Kreka) drveni 80 KM. Isporuka isti dan. Tel. 062 302 840. 12392-1Nd`

Razno
„Ku}e snova“ - katalog projekata najljep{ih ku}a na 165 stranica. Cijena 18 KM + po{tarina. Tel. 070 202-323, 062 180 957. Harmonika vrata prodaja i ugradnja svih modela i dimenzija. Tel. 061 512 294. Podajem fri`ider staklena vrata, ve{ ma{ine, {porete struja plin, fri`idere, 120-150 KM. Dostava besplatna. Tel. 033 533-631. Prodajem Braunove mre`ice za brijanje i el. aparate. Tel. 061 323 906. Prodajem dobro o~uvane polovne fri`idere i zamrziva~e. Tel. 061 156 309. Prodajem starije foto aparate i muz. liniju. Tel. 061 548 447. Prodajem klavir (Belarusd) puno, lakirano, sme|e drvo, nova klavijatura, 2.000 KM. Tel. 062 946 642. Nove originalne dijelove za industrijske {iva}e ma{ine, povoljno. Tel. 062 876 691. Prodajem cvijet fikus. Tel. 062 146 540. Mediven ~arape za vene `enske, duge i kratke, povoljno. Tel. 061 052 033. Doma}a svje`a ljekovita prepeli~ija jaja, 30 kom. = 9 KM „A“ i 10 KM „S“ klase, mlade prepelice nosivlje 5 KM, besplatna dostava. Tel. 061 138 184, 062 134 551. Prodajem sve vrste rezane gra|e, lamperiju, b. pod. Tel. 065 689 523. Prodajem polovan ugao radi selidbe. Tel. 659-358. Prodajem kremu neven za otoke, opekotine i srce. Tel. 033 663847. Prodajem dobro o~uvane ru~no ra|ene original orijentalne (nepal i

D.O.O. „GORI VATRA“. Prodaja ogrijeva u svim oblicima. Koli~ina zagarantovana. Cijena povoljna. Krediti za penzionere i zaposlene u javnim ustanovama do 10 rata. Tel. 061 173 949. 12634-1Nd`

AKCIJA: Prodaja ogrijeva u svim oblicima. Koli~ina zagarantovana. Cijena povoljna. Krediti za penzionere i zaposlene u javnim ustanovama. Tel. 061 360 298. 12634-1Nd`

Oprema
Prodajem LG GS 290 U odli~nom stanju gotov nov. Tel. 062 975 425 Prodajem aluminijumske stepenice 30 KM. Tel. 063 691 715 Aparat za {e}er i 50 traka, novo, 100 KM, Bayer Ellite trake 50 KM. Tel. 062 926 426 iza 15 h.Tel. 061 613 022 Prodajem nov digitalni diktafon Olympus s usb dodatkom u kutiji neotpakovan. Tel. 062 454 154 Prodajem vagu digitalnu za trgovinu do 30 kg nova. Tel. 061 763 742 Prodajem sest stolova ugostitejlki, dvije vitrine, kasa oliveti, dvije vage. Tel. 061 958 001

Alati i ma{ine
Prodajem novu ma{ina za perutanje pili}a. Zavidovi}i. Tel. 061 787 872 Prodajem nov agregat talijanski dizel 7,5kw pali na klju~ cijena

perzijske) }ilime i staze. Tel. 033/452-018. Prodajem sobni bar: {ank, dvije zidne police, dvije barske stolice. Tel. 033 463-489. Bosanska vunena tkanica 6 boja, {irina 55 cm, 7 m - 50 KM. Tel. 210736. ^asopis „Kalibar“ 65 brojeva + knjige „Legionar“ + Sa s + Gvozdeni rov + Les forte tete, fixno 130 KM. Tel. 066 727 861. Tegovi za teretanu originalni novi Fi 30 mm, 160 KG, 500 KM fixno. Tel. 066 727 861. Biciklo Monti bike 21 brzina, 19 inchni ram, prednji amortizer nov 150 KM. Tel. 066 727 861. [toperica mehani~ka Diamong u kutiji 50 KM. Tel. 066 727 861. Tegovi fabri~ki novi sportski, Fi 30 mm, 60 kg, 180 KM, 2 po 25 kg gumiranih olimpijskih 200 KM. Tel. 066 727 861. Pe} na drva-}umur Kraljica, 120 KM, {ank hrastovina + 3 stolice 300 KM, singerica 150 KM. Tel. 066 727 861. 8 kom. klupa drvenih tapaciranih bez naslona 400 KM, za ugostiteljstvo. Tel. 066 727 861. Stara komoda dvokrilna sa mermernom plo~om 500 KM i regal starina sa ogledalom 1.500 KM fixno. Tel. 066 727 861. e-mail: atkolebull@yahoo.com Prodajem crijep Tondah, star 3 godine, 1.550 kom., povoljno. Tel. 061 724 327. Povoljno el. {tednjak Elegant, dobro o~uvan. Tel. 066 620 694. Sobni bar, {ank, dvije zidne police, dvije barske stolice. Tel. 033 463-489. Stolarsku ma{inu Mio Standard. Tel. 033 538-638. Plin. pe} na zid i dimnjak, polovan crijep i prozor 80x60, balkonska vrata, cijena po dogovoru. Tel. 061 143 519. Prodajem aparat za mjerenje masno}e, nov. Tel. 061 233 948, 061 149 442. Stari crijep M. Kikinda i prozorska krila. Tel. 521-618, 061 529 838. Rabljenu odje}u i obu}u za jesen i zimu na veliko i malo i 3 ku}na radio poja~ala sa zvu~nicima. Tel. 061 511 779. Dobro o~uvane, ru~no ra|ene original orijentalne (nepal i perzijske) }ilime i staze. Tel. 033 452-018. Balkonska ograda, klizna i krilo kaije, gitere i gara`na vrata i sve od `eljeza. Tel. 061 313 116. Dvije velike plin. boce idealne za gra|evinare. Tel. 063 691 640. Ma{ina za proizvodnju toalet papira, idealno za porodi~ni biznis.

Tel. 063 691 640. Harmonika vrata Marley sa ugradnjom dvije vodilice, ve} od 60 KM/m2. Tel. 033 225-227, 061 516 910. [iv. ma{ina na no`ni pogon, Jadranka Bagat, o~uvana. Tel. 616-336. Prozore drvo novi, povoljno, termo staklo. Tel. 033 451-309. Poja~alo Kenwod 600 W. Tel. 062 907 831. Poja~alo Pionir 270 W. Tel. 062 907 831. Mikseta prof. 300 W, Phoniks. Tel. 062 907 831. Radi selidbe hitno prdoajem nov stol za kompjuter, 50 KM, fri`ider HL 60, 100 KM. Tel. 033 210-014. Ulje na prirodnoj bazi lije~i reumu, i{ijas, i sva ostala ko{tana oboljenja. Tel. 033 463-306, 061 149 388. Kazan za pe~enje rakije i pult od rosvaja. Tel. 061 367 103. Trosjed, dvosjed, fotelja, regal. Tel. 062 814 279. 50 kom. radijatora - gusanih, Mediteran Ilija{. Tel. 065 512 345. Dizel-elektri~ni agregat 40 KW, Torpedo-Kon~ar. Tel. 065 512 345. Dje~ija kolica „Graco“ sa pripadaju}om auto-sjedalicom, cijena 250 KM. Tel. 061 546 539, Sarajevo. Gusane radijatore 65 ~lanaka. Tel. 203-717. Svje`a ljekovita jaja prepelica hranjene prirodnom hranom bez koncentrata, 30 kom. - 9 KM, besplatna dostava. Tel. 061 504 425. Klavir puno drvo, starosti 50 godina „Pianino“. Tel. 061 804 383. TA pe} {estica, sudoper dupli sa produ`enim limom i dva lavaboa, povoljno. Tel. 061 508 488. Rashladna vitrina Soko, TA pe} {estica, registar kasa Oliveti i va lavaboa, povoljno. Tel. 061 508 488. 2 paketa trakica za mjerenje {e}era, Bayer contour TS, 60 KM. Tel. 061 564 758. Bakarne ukrasne predmete orijentalnog stila, ibrik duga~ak 1,5 m, }up 1 m, ukrasni {titovi pre~nika 50 cm, i dr. Predmeti pogodni za restorane, vikendice i drugo. Tel. 061 709 772. Ko`nu vre}u za borila~ke sportove i daske za dizanje tegova, zamrziva~ ladi~ar „Bo{„ i 3 ku}na radio poja~ala sa ili bez zvu~nika... Tel. 061 511 779. Su{aru za vo}e, povr}e, gljive i ljekovito bilje. Tel. 061 180 058, Gra~anica. Nov nekori{ten inventar za frizere, cijena vrlo povoljno. Tel. 063 365 362, 030 515-589, Travnik. [take podlaktne, dvodjelne, podesive. Tel. 033 444-117, 061 069 614. Cvijet fikus, visok 2 m, sa dosta listova. Tel. 062 908 522, 033 444117. Fiskalne reg. kase, printeri i el. vage. Tel. 061 251 809. Kopa~ke: Adidas World cup br. 40 - 100 KM. Adidas Predator br. 38 - 60 KM. Tel. 061 439 216. Povoljno polovan crijep-Polet, Novi Be~ej, 500 kom., 1 komad - 15 feninga. Tel. 061 563 620. Prodajem regal, 2 }ilima, sto. Tel. 033 649-434. Izlo`benu {krinju du`. 180 cm, „Fremec“, cijena 100 EUR-a. Tel. 063 335 541. O~uvan i neo{te}en kau~, dvosjed, jeftino. Tel. 033 534-087, 062 682 690. Desni emajlirani lim sudopera 80x60 cm. Tel. 033 534-087, 062 682 690. Novu sezonsku i dobro o~uvanu mu{ku zimsku, dje~iju obu}u i odje}u. Tel. 062 682 690, 534-087. Lustere sa po jednim sijali~nim mjestom. Tel. 033 534-087, 062 682 690. Nov drveni prozor sa termo staklom i {tokom, 60x60. Tel. 033 534.087, 062 682 690. Dijelove vodoopreme, umivaonik, desni lim sudopera 80x60 cm. Tel. 062 682 690, 033 534-081. Elektro-armaturu sa osigura~ima i zvonom za ku}u-stan. Tel. 062 682 690, 033 534-087. Metra`ni materijal-tekstil, ve}u koli~inu, za {ivanje. Tel. 033 534087, 062 682 690. Manji usisiva~ nekori{ten marke „AEG“, njema~ki. Tel. 033 534-

087 i 062 682 690. Ve}u zalihu bi`uterije. Tel. 033 534-087, 062 682 690. Nov tanjir satelitske antene 60 cm. Tel. 062 682 690, 033 534-087. TV antenu riblja kost, krovnu. Tel. 062 682 690, 534-087. O~uvanu sobnu garnituru trosjed, dvosjed i fotelju. Tel. 033 534087, 062 682 690. Manje mehani~ke ma{ine pisa}u i ra~unsku. Tel. 062 682 690, 033 534-087. O~uvan sobni ugao plave boje sa tabureima. Tel. 061 347 263, 033 458-217. Razne vrste knjiga iz raznih oblasti po 2 KM. Tel. 033 534-087, 062 682 690. 80 dkg kalaja u {ipkama za letovanje. Tel. 062 682 690, 033 534-087. Auto presvlake {ivane po narud`bi za Reno Klio. Tel. 062 682 690, 033 534-087. Razne vrste plinskih gorionika sa diznom i bez. Tel. 062 682 690, 033 534-087. Nove crne ko`ne plitke cipele talijanske, mokasinke 43. Tel. 062 682 690, 033 534-087. @enske {tofane i balon mantile. Tel. 062 682 690, 033 534-087. Mu{ke balon mantile. Tel. 062 682 690, 033 534-087. Vise}e zidne kuhinjske elemente. Tel. 033 534-087, 062 682 690. Prodajem knjigu gramatike italijanskog jezika sve obuhva}eno. Tel. 061243836 Prodajem sjedalicu za auto za bebe do 20 kg .Cijena 55 KM.Tel. 061/275-436 Prodaje se knjiga new snapshot.cijena knjige15KM. Tel..062 656413. Zavidovi}i Prodajem hodalicu Graco,le`aljku-tri pola`aja,muzika,vibracija.Visoko. Tel. 062 046 281 Mobitel Sony Ericsson K 800, kamera 3.2, blic, mjesto za memorijsku, blutu, mp3, video poziv, koristen 3 mj., ocuvan, pla}en 220 KM, cijena 120 KM. Grude Prodaja sadnice tuje, ~empresa i ostalog ukrasnog grmlja. Tel. 065 867 127 Prodajem kompletnu krovnu konstrukciju, 30 greda du`ine 7m. Cijena 250 eura. Tel. 063 898 654 Prodajem orginalnu S .Ko~iju. Tel. 061 757 143 Prodajem dje~ija kolica Graco 036 kao nova 100KM. Tel 061 803 715 Sadnice pa~empresa, 2.5 i 3 KM komad, dostava na adresu. Tel. 061 994 993 Prodajem balirano sjeno 3KM/kom Tel. 061 464 930 Cazin

MIKADO-GARANCIJA. Aluminijske `aluzine, trakaste zavjese, VANJSKE PVC i ALUM. ROLETNE, BLINDO, gara`na rolo i harmonika vrata, platnene roletne. Tel. 062 170 248, 033/613584. 10315-1Nd` Profesionalno rje{avanje kompjuterskih probl., povoljno. Ugradnja i zamjena komponenti, antivirusna za{tita. Instal. windowsa, umre`avanje, dolazak na adresu. Tel. 061 170 085. 14766-1tt

Ozbiljan: zidar, tesar, kerami~ar, vodoinstalater. Radim i komplet kupatila. Tel. 061 269 385. 14801-1tt

VODOINSTALATER-ELEKTRI^AR popravka i ugradnja instalacija, sanitarija, bojlera, el. pe}i, aut. osigura~a, uti~nica, prekida~a. Tel. 061 180 120, 061 132 149. 14818-1tt

Intelektualne usluge
Knjigovodstvo veoma povoljno pru`a usluge vo|enja poslovnih knjiga uz pruzimanje dokumentacije, odlaske u banku, poreznu upravu, a za novootvorene „str“ i „d.o.o.“ popust do 20%. Tel. 062 784 002 Prekucavam sve tekstove na ra~unaru. Tel. 061 309 048 Prevodilac za njemacki jezik. Tel. 061 260 596 Prekucavanje svih tekstova na kompjuteru. Tel. 061 260 596 Muzi~ki pedagog daje ~asove klavira i solfe a po~etnicima. Tel. 061 224 601 Iskusan profesor latinskog daje instrukcije uspje{no Tel.063 400 209

Zanatske usluge
Izvodimo sve vrste gra|evinskih radova brzo i kvalitetno. Tel. 061 343 951 Opravka, izrada i monta`a kuhinja, namje{taja i gra|evinske stolarije. Postavljanje laminata, lamperije i podova.Tel. 061 502 739 Radim manje gra|evinske radove zidanje, {alovanje, betoniranje, maltanje, stiropor fasade, krovove. Tel. 061 073 446 Elektroinstalacije: ugradnja novih i popravak starih. Tel. 062 255 055 KV moler kre~i stanove ku}e 70 KM. Radim gletovanje farbanje postavljam ukrasni stiropor. Tel. 062 388 242 Bravarske usluge, dolazim na adresu. Tel. 062 315 612 VKV kerami~ar, majstor ugra|uje sve vrste plo~ica. Tel. 061 183 918 Molersko farbarski radovi. Tel. 061 260 596 Stolar popravka monta`a izrada kuhinja plakara namje{taja, prozora, vrata, brava i ostalog. Tel. 062 534 123 i 033 463 353, 061 838 018 Radim preuredjenje drveta farbanje,lakiranje stolovi,stolice staro kao novo. Tel. 061 379 595, 063 895 690 i 062 264 805 Stolarske usluge po povoljnim cijenama. Tel.061 336 541 Molersko parketarski radovi. Tel. 061 260 596 Radim termo fasade kvalitetno i povoljno posjedujem skelu . Tel .061 516 711 Rigips, spu{teni plafoni, pregradni zidovi. Tel. 062 255 055 Izvodim zidanje {alovanje i maltarisanje brzo i kvalitetno. Tel. 061 343 951 Zidarski i tesarski radovi,adaptacije,fasade. Tel. 062 423 952

Najpovoljnije, najkvalitetnije aluminijske `aluzine 20 KM, trakaste zavjese, vanjske roletne, harmonika vrata, blindo vrata, PVC prozori. Tel. 061 501 401. 11655-1Nd`

Servis: ve{ ma{ina (Gorenje, Ei Ni{, Kon~ar, Obodin, Kandi, Zanusi, Iberna), {poreta, bojlera. Dolazak besplatan! Garancija! Mob. 061 171 666. 13459-1tt

„KIRBY“ - Dubinsko usisavanje, pranje, ispiranje svih vrsta tepiha, namje{taja, auta, pranje portala, generalna ~i{}enja stanova i firmi. Itisoni 1 m2/1 KM. Firma „GLANZ“. Tel. 061 350 688. 11182-1Nd`

Alu `aluzine 20 KM/m2. Trakaste zavjese 20 KM/m2. Alu i PVC roletne. Harmo vrata i tende. Cijene sa monta`om. Tel. 033 211-484, 033 767-995, 061 131 447. 11797-1Nd`

Razne usluge
Aluminijske `aluzine ve} od 22 KM sa ugradnjom, Trakaste zavjese, Vitez-Zenica-Travnik. Tel. 061 166 434 Izra|ujemo sve vrste sportskih mre`a. Ma{inska obrada tennis, fudbal, rukomet, odbojka i za{titne mre`e. Tel. 063 402 077 Presnimavanje video kaseta na DVD disk. Tel. 061 260 596 Iscjeljenje duhovnim putem po u~enju Brune Gröninga. Medici-

TV VIDEO DVD SERVIS svih marki i modela aparata. Garancija, dolazak na ku}nu adresu, novi daljinski za TV. Sa povjerenjem. Tel. 033/650-400, 033/610-000. PTT

„HIGIJENA“ - Dubinsko pranje tepiha, 1 m2 - 1 KM i namje{taja, ugao - 20 KM. Sarajevo: 061 141 944. Tuzla: 061 587 721. 14538-1tt

38

Utorak, 28. septembar/rujan 2010.

nski dokazivo.Tel: 387 62 519 449 Uredno brzo i kvalitetno ~istimo va{e ku}e, stanove i pos. prostore. Tel. 066 683 714 Izra|ujemo mre`e za kamionske prikolice. Tel. 063 402 077 Presnimavama sa video kaseta na DVD. Sarajevo, Tel. 062 824 523 Iznajmljujem ma{ine za isu{ivanje vlage u prostoru.Tel. 061 346 018 Presnimavanje video kaseta na DVD. Tel. 062 824 523 Diplomirani fizioterapeut sa iskustvom nudi sve vrste usluga fizikalne terapije. Dolazim na ku}nu adresu. Tel. 066/845-345 Izra|ujem detaljno natalni horoskop, ljubav, posao, novac, zdravlje. Tel. 062 104 226 Uspje{no i povoljno tokom cijele godine dajem instrukcije iz matematike. Tel. 220-173. Instrukcije iz njema~kog jezika. Tel. 061 245 057. Matematika - instrukcije, profesor sa iskustvom. Tel. 061 135 748. U~iteljica priprema u~enike od I-V raz. za {kolu. Tel. 062 127 144. Instrukcije iz matematike za osnovce, povoljno. Tel. 066 311 390. Prijevod sa/na engleski jezik, brzo i povoljno. Tel. 066 311 390. Njega starih i bolesnih osoba, nudimo veliki niz usluga. Tel. 061 083 802. Vr{im ugradnju krovnih prozora velux i roto. Njema~ko iskustvo. Tel. 061 359 650. Iscjeljenje duhovnim putem po u~enju Brune Groninga, medicinski dokazivo. Tel. 062 519 449. Prijevoz robe i putnika, popust za penzionere i RVI. Tel. 033 988015, 061 890 067. @ohare, stjenice, `ute mrave, buba{vabe i mi{eve uni{tavamo sa garancijom. Tel. 061 184 796. Rigips majstor - kvalitetna ugradnja, rigipsa i amstronga (potkrovlja, plafoni, pregrade, obloge). Tel. 061 818 732. Bravar, sve vrste bravarskih radova. Tel. 066 340 887. Rigips majstor, potkrovlja, pregradni zidovi, spu{teni plafoni. Tel. 061 818 732. Elektri~ar-vodoinstalater, popravka starih i ugradnja novih instalacija, sanitarija, aut. osigura~a, bojlera, el. pe}i, itd. Tel. 061 132 149. Roletar-tapetar, izra|ujem i opravljam sve vrste roletni, presvla~im namje{taj, stolice, bilijare. Tel. 061 512 444. Moler-majstor kre~i, gletuje, farba stolariju. Tel. 062 282 243. Vr{imo presnimavanje sa VHS kaseta na DVD diskove. Tel. 061 389 427. Instrukcije iz hemije, studentima i u~enicima, dolazim na adresu. Tel. 615-901. Vodoinstalater - svi vodoinstalaterski radovi - kvalitetno, brzo, precizno, ~isto. Tel. 061 199 442, 033/621-733. Bravarski radovi, dolazim na adresu. Tel. 061 233 078. Instrukcije engleski, njema~ki i prevod. Tel. 061 339 306. Instruiram matematiku za sve {kole i fakultete, uspje{no i povoljno. Tel. 061 549 242. Servis ra~unara „Majo“, instalacija windowsa, internet konekcija, antivirusna za{tita ra~unara, ~i{}enje virusa, hardwerski i softverski problemi, itd. Tel. 062 118 202. Kirby dubinsko usisavanje iu pranje }ilima, etisona i sjede}ih garnitura, najkvalitetnijim kirbijevim {amponima. Tel. 062 118 202. Namje{tam strunu, `eludac, lije~im stru~no, bezbolno, uspje{no. Tel. 061 504 986. Postavljanje, bru{enje svih vrsta parketa, laminata, podova, uz garanciju. Tel. 062 921 100. Vr{im sve stolarske usluge, popravak starog, izrada novog. Tel. 208-435, 061 905 734. Radim vodoinstalaterske poslove i elektro poslove, uz garanciju. Tel. 062 715 005. Staklar radi sve vrste staklarskih usluga dolazim na adresu. Tel. 061 609 947. Rigips majstor, radim sve od rigipsa. Tel. 061 504 338. Kerami~ar postavlja sve vrste

keramike. Tel. 061 182 097. Molerske usluge uredno i kvalitetno. Tel. 062 127 525. Stolarske usluge po povoljnim cijenama. Tel. 061 336 541. Mol. farb. usluge. Tel. 062 823 902. Tapetar-dekorater presvla~i povoljno namje{taj u radioni ili kod vas. Tel. 033 718-405, 061 156 728. Molersko farbarske usluge. Tel. 061 926 333. Izvodimo sve vrste gra|evinskozanatskih radova sa garancijom. Tel. 061 740 127. Bravar - izra|ujem i montiram sve od `eljeza, usluge savijanja cijevi. Tel. 061 709 382. Zidarsko tesarski radovi, adaptacija i gradnja. Tel. 062 434 929. Radim molersko-farbarske poslove brzo, ~isto i povoljno, radno iskustvo preko 20 god. Tel. 061 174 192, 033 210-791. Lektori{em i korigujem sve vrste tekstova. Dugogodi{nje iskustvo. Tel. 033/658-707, 062 165 429. Prevoz za sve destinacije putni~kim kombijem, profesionalni voza~, povoljno. Tel. 062 713 956. Kerami~ar, rigips i moleraj. Tel. 061 202 713. Zubne proteze, izrada, popravka, dodatak zuba, poliranje i podlaganje zubnih proteza, radimo vikendom. Tel. 061 141 544, 033 677845. Popravljam sve vrste fri`idera, rashladnih ure|aja, uz garanciju. Dolazak besplatan. Tel. 061 156 309. Povoljno dajem instrukcije iz matematike i informatike. Tel. 061 358 339. Moler-majstor, kre~i, gletuje, farba stolariju. Tel. 062 282 243. Kombi prevoz namje{taja, selidbe, odvoz kabastog otpada, povoljno, obez. radna snaga. Tel. 062 139 453. Prekucavam na ra~unaru sve tekstove. Tel. 061 520 972. Stolar, izrada i monta`a kuhinja, plakara, predsoblja, zamjena baglama. Tel. 062 944 952. Kombi prevoz putnika 1+8 i selidbe, povoljno. Tel. 061 223 343. Peremo }ilime rainbow ma{inom u va{em stanu, ili ru~no u praonici sa dostavom na adresu: Tel. 061 202 630, 033/673-284. Povoljan prijevoz putni~kim kolima, automobilom, more, planine, banje. Tel. 063 943 445. Dajem ~asove iz matematike i statike |acima i studentima, uspje{no. Tel. 526-945. Vodoinstalater odr`ava staru i postavlja novu instalaciju, ~isti bojlere, sve uz garanciju. Tel. 061 497 622. Profesor daje instrukcije iz francuskog, latinskog, ruskog i bosanskog. Tel. 033 526-521. Instruiram |ake i studente iz matematike na Alipa{inom Polju, ~as 6 KM. Tel. 061 157 991. Instruiram |ake i studente iz matematike i fizike na Ilid`i, ~as 6 KM. Tel. 033 621-976. Profesorica engleskog jezika daje ~asove i prevodi. Tel. 061 556 700, 033/657-038. Adaptacija stanova i ku}a, postavljanje plo~ica, laminata, kre~enje i drugo. Tel. 061 510 373. Kombijem prevozim kabastu robu. Tel. 061 204 061. Rigips majstor radi potkrovlja, plafone, pregradne zidove. Tel. 061 511 503. Rainbow dubinsko pranje }ilima, namje{taja, generalke u stanu, ozbiljna `ena. Tel. 061 311 276, 033 666-275. Staklar - radimo sve staklarske radove, dolazimo na adresu. Tel. 061 842 343. Profesorica dr`i instrukcije iz matematike i fizike. Tel. 522-016. Prevoz stvari, namje{taja i ostalog ve}im kombijem, radna snaga, povoljno. Tel. 061 268 442, Saraj. Vr{imo servis i monta`u rashladne i klima tehnike. Tel. 062 375 977, 061 438 689. Stolar kvalitetno vr{i stolarskolakirerske poslove, dolazim na adresu. Tel. 062 332 702. Nastavnik matematike priprema osnovce za prijemni ispit u srednju {kolu. Tel. 061 233 342.

Ve}a grupa majstora radi stiropor fasade sa svojom skelom. Tel. 061 270 729. [ivanje trajnih autopresvlaka za sva vozila, popravak sjedi{ta, tapacirunga neba. Tel. 061 215 658, B. Begi} 90. VKV kre~enje stanova, pouzdano i stru~no, molerski majstor [erbo. Tel. 062 921 864. Kombi prevozom vr{im selidbe, prijevoz putnika, odvoz {uta, cijena povoljna. Tel. 061 817 424. Bravar, povoljno radi sve bravarske usluge. Tel. 062 940 731, 033 691-260. Stolar-tapetar, povoljno radi popravke stolarske i tapetarske. Tel. 061 606 651, 066 620-342. VKV moler - radi molersko-farbarske poslove, povoljno. Tel. 061 507 683. Iznajmljujem play station 2 i 3 sa igricama. Tel. 061 201 341. Prevoz putnika na sve destinacije sa VW bus, sjedi{ta 1+8. Tel. 062 606 611. Prevoz putnika sa kombijem po BiH, SCG i HRV. Tel. 061 209 935. Bravar radi ograde, kapije, gelendere ulazna i gara`na vrata, zatvara balkone. Tel. 061 526 205. Elektri~ar: el. instalacije, automatski osig., indikatori za banju, el. bojler, el. {poret i drugo. Tel. 061 312 435. Molerske usluge. Tel. 062 922 323, 066 205 151. Popravljam TV svih modela, profesionalno i na va{oj adresi. Tel. 061 365 690, 033 653-311. Autoprevoznik manjim kamionom vr{i prevoz kabastog otpada, pjeska, {ljunka. Tel. 061 268 847. Prevodim engleski 5 KM/str. i povoljno dajem instrukcije. Tel. 643-990. Tapetar sa iskustvom presvla~i ku}anski i kancelarijski namje{taj. Tel. 061 620 057. Servis ra~unara „Aki“, popravka, nadogradnja, instalacija, internet konekcija, antivirusna za{tita, dolazak na ku}nu adresu. Tel. 061 545 375. Instrukcije iz matematike, fizike, i elektrotehnike za u~enike osnovnih i srednjih {kola. Tel. 061 812 528. Vr{im selidbe modernim kombijem sa radnom snagom u dr`avi i vani. Tel. 061 227 189. Vodoinstalater, radim nova kupatila, brzo, povoljno, ~isto, garancija. Tel. 061 349 294. Vr{im prevoz robe, ljudi i stvari, radna snaga po potrebi. Tel. 062 385 762. Extra povoljno! Kombi prevoz i selidbe. Tel. 061 147 361. Elektri~ar VKV za ku}ne el. instalacije i ure|aje. Pozovite. Tel. 618-907. Vr{im selidbe i sve vrste prevoza kombijem, povoljno. Tel. 061 165 009. Molerski radovi. Tel. 061 579 971. Prevoz robe, selidbe kombijem, povoljno, radna snaga po dogovoru. Tel. 061 513 948. Central. grijanje, plin. instalacije, zamjena konvektora itd., radimo kvalitetno i povoljno, uz garanciju. Tel. 061 500 037. Povoljno i kvalitetno radim grijanje, mijenjam konvektore radijatorima i ostale popravke - povoljno. Tel. 033 800-514, 061 922 476. Radim centralno grijanje i prepravke grijanja. Tel. 062 316 826. Centralno grijanje, vodoinstalacije, popravka i monta`a povoljno i kvalitetno. Tel. 061 105 425. Prevoz putnika luksuznim mercedesovim kombijem na sve destinacije. Tel. 061 862 323. Profesor matematike sa iskustvom daje instrukcije |acima i studentima tokom godine. Tel. 033 473-574, 061 382 301. Molersko farbarski radovi, gletovanje, molovanje, lakiranje stolarije. Tel. 061 262 895. Radim povoljno sve molerskofarbarske radove, uklju~uju}i i stolariju. Tel. 061 397 187. Vr{im prevoz putnika sa klimatiziranim kombi vozilom, {irom BiH i dalje. Tel. 061 222 310. Profesorica instruira matematiku, fiziku i hemiju sve {kole i prvu

godinu fakulteta, brzo i uspje{no. Tel. 033 235-141, 061 188 451. Iskusna profesorica daje instrukcije iz engleskog i arapskog jezika. Tel. 033 611-023. Rigips, el. instalacije i moleraj radim povoljno. Tel. 066 205 286. Elektri~ar - usluge el. instalacija, interfoni, alarmi, gromobrani, el. usluge. Tel. 061 132 991, 033 418086. Instruiram matematiku uspje{no. Tel. 061 841 439. Vr{im prijevoz putnika po BiH i na more. Tel. 061 434 374. Vodoinstalater obavlja sve vrste vodoinstalaterskih usluga, opravke, adaptacije. Tel. 061 696 133. Kompletnu adaptaciju, moleraj, rigips, prezide, keramiku, laminat. Tel. 062 226 904. Iscjeljenje duhovnim putem po o~enju Brune Groninga, medicinski dokazano. Tel. 062 519 449. Kvalitet i garancija, sve vrste bravarije, jeftino i povoljno. Tel. 062 522 901. @ohare, stjenice, `ute mrave i mi{eve uni{tavamo uz garanciju. Tel. 061 184 796. Lije~im mo`dane udare i druge bolesti. Tel. 033 616-211. Vodoinstalater sa dugogodi{njim iskustvom vr{i popravku, monta`u i pro~epljenje vod. instalacija. Tel. 061 348 717. Vodoinstalaterski i kerami~arski radovi, centralno grijanje, uz garanciju i povoljno. Tel. 061 182 737. Kerami~arski radovi uz garanciju kvaliteta. Tel. 061 083 369. Radim sa |acima Me|unarodne {kole Sarajevo, po nastavnom planu na engleskom kao i konverzaciju, informatiku. Tel. 062 293 688, Sarajevo. KV vodoinstalater, de`urni 24 h. Tel. 061 861 635. Ozbiljan tesar, zidar, kerami~ar, vodoinstalater, itd. Tel. 061 269 385. Sudski tuma~ za njem., engl., holand. jezik, ul. Ko{evo 36, Sarajevo. Tel. 061 108 144. Stolar - izrada i monta`a kuhinja, ameri~kih plakara, enterijera, stepenica. Tel. 061 512 663. Parket, {ipod, postavljamo, brusimo i lakiramo. Postavljamo sve gotove parkete i laminate. Tel. 062 828 306. Superefikasno uni{tavamo `ohare, moljce, mrave, stjenice, u{i, buba-{vabe, mi{eve... Tel. 061 928 535. Rainbow sistem ~i{}enja u va{em domu ili pos. prostoru. Brzo, povoljno i efikasno. Tel. 061 990 082. Rainbow dubinsko usisavanje tepiha, sjede}ih garnitura. Tel. 061 916 272. Instrukcije iz matematike uspje{no i povoljno. Tel. 466-736, 061 506 755. Popravljam sve vrste fri`idera i rashladne tehnike uz besplatan dolazak. Tel. 061 156 825. Prevoz putnika u svim pravcima, prema moru, kombi Hyundai H1. Tel. 061 210 832. Autoprevoznik kamionom-grajferom i mini bagerom 5 T, sve vrste iskopa i prevoza. Tel. 061 100 268. Staklar radi sve vrste stolarskih usluga. Tel. 061 609 947. Mini bagerom radimo ono {to veliki ne mo`e, iskop kanala, razbijanje betona, SZR Mulavdi}. Tel. 061 219 946. Ku}ni majstor. Tel. 061 708 798. Prijevoz putnika Sarajevo-more, novim kombijem, klimatizovano, dolazim na adresu. Tel. 061 213 645. Organizujem izlete u prirodu Igman, Bjela{nica, Jahorina, udobnim Mercedes kombijem. Tel. 033 235-199. Servis - programiranje, prodaja registar kasa i el. vaga. Tel. 061 251 809. Serviser rashladne tehnike, popravljam fri`idere, zamrziva~e, rashladne vitrine, komore. Tel. 061 143 019. Izuzetno povoljno ru{imo stare objekte, renoviramo stanove sa vlastitim prevozom. Tel. 062 423 123. Kamionom povoljno prevozim sve vrste gra|evinskog materijala, pijeska, {ljunka, {uta. Tel. 062 423 123. Ku}na dostava DVD filmova i

serija, 2 KM po DVD, zvati od 1119 h. Tel. 063 191 701, Sarajevo. Voda, keramika, centralno grijanje, zidane kade, uz garanciju i povoljno. Tel. 061 182 737. Postavljamo parket, {ipod, brusimo bezpra{inskom ma{inom i lakiramo. Tel. 061 431 810. Kompletna adaptacija stana. Tel. 062 316 911. Elektri~ar otklanja kvarove. Tel. 062 316 911. Iskusan prof. (simult. prev.), prevodi na engleski stru~nu literaturu i tehni~ku dokumentaciju. Tel. 062 757 808. Njema~ki jezik - instrukcije i prevod, kucanje radova na ra~unaru. Tel. 523-998, 061 863 559. Povoljno prevozim sve vrste roba, usluge selidbi, odvoz kabastog otpada. Tel. 061 170 886, 033 472954. Majstor-monter povoljno opravlja stari i montira novi namje{taj, kuhinje, radi selidbe. Tel. 061 202 840. Vodoinstalater povoljno opravlja staru i montira novu instalaciju, renovira kupatila. Tel. 061 202 840. VKV vodoinstalater. Tel. 061 530 205. Stolar - ameri~ki plakari, kuhinje, komode, moderan dizajn. Tel. 061 574 210. Elektri~ar, popravak ku}nih aparata, instalacija, povoljno. Tel. 066 340 887. Vodoinstalater - adaptacija starih i instaliranje novih kupatila, pro~i{}avanje odvoda i bojlera. Tel. 062 806 819. Profesionalno ~i{}enje va{ih ku}a, stanova, pos. prostora i tapaciranog namje{taja. Tel. 061 144 899. Sve vrste gra|evinskih radova, povoljno, mo`e kompenzacija. Tel. 062 196 097. Dajem instrukcije iz ruskog jezika i vr{im prevod. Tel. 061 969 966. Stolar, izrada i monta`a kuhinja, plakara, predsoblja, zamjena baglama, kvalitetno. Tel. 062 944 952. Dajem instrukcije iz engleskog jezika, imam svu potrebnu literaturu, za sve uzraste. Tel. 063 657 404, Skenderija. Instrukcije iz matematike, fizike i elektrotehnike za u~enike osnovnih i srednjih {kola. Tel. 061 812 528. Peremo sve vrste }ilima, itisona, tepiha, mokro pranje 2-3 KM/m2, dolazimo po }ilime. Tel. 033 659250, 062 505 642. Zavr{ni unutra{nji radovi, el., rigips, molerski, ugradnja vrata, prozora, itd, kvalitetno, povoljno. Tel. 062 867 314. Engleski jezik - podu~avam i prevodim. Tel. 061 533 935 i 214-151. Instrukcije iz matematike i fizike. Tel. 457-066. Kuhinje, ameri~ki plakari, montiram namje{taj, postavljam laminat. Tel. 061 267 648, 033 691-179. Dimnjake zidamo. Tel. 061 154 540. Kamen lijepimo bunja sedra. Tel. 061 154 540. Kamine zidamo {amotom, grijanje eta`no i topla voda iz kamina. Tel. 061 154 540. Instrukcije iz matematike uspje{no i povoljno. Tel. 466-736, 061 506 755. Popravljam uz garanciju ve{ ma{ine, el. {porete, bojlere, ugradnja elektroinstalacija. Tel. 061 563 910. Privatna igraona-vrti} sa ba{tom nudi usluge ~uvanja djece. Tel. 033 666-755. Profesor daje instrukcije iz francuskog i latinskog, italijanskog. Tel. 061 506 590. Ugra|ujem alarme za ku}e i poslovne prostore po cijeloj BiH. Tel. 061 403 522, Vitez. Adaptacija stanova i ku}a, postavljanje plo~ica, laminata, kre~enje i drugo. Tel. 061 510 373, V. [amarli}a. Profesor instruira francuski, latinski i italijanski. Tel. 061 566 590. Povoljno vr{imo bru{enje i lakiranje svih vrsta parketa i {ipoda uz garanciju. Tel. 061 967 229 i 061 262 868 Iskusan profesor engleskog pre-

vodi stru~nu literaturu i tehni~ku dokumentaciju, brzo, povoljno. Tel. 062 757 808. Povoljno ugradnja termo fasada, molersko farbarski radovi, rigips, laminat i drugo. Tel. 061 565 834. VKV vodoinstalater, opravke i nove instalacije, non-stop od 0-24 h. Tel. 061 200 118. VKV vodoinstalater, svi vodoinstalaterski radovi, povoljno. Tel. 061 374 441. Instrukcije iz engleskog, {panskog i informatike, za sve uzraste. Tel. 066 805 772. Instrukcije iz francuskog i latinskog. Tel. 033 239-376. Vr{im prijevoz kombijem do 1 tone, povoljno. Tel. 061 908 097. VKV moler kre~i jednosobne stanove za 150 KM, vrlo kvalitetno i uredno. Tel. 651-444, 061 274 191. Moler sa radnim iskustvom, izvodi sve mol. farb. radove, brzo, kvalitetno, ~isto. Tel. 061 206 345. Povoljno i uz garanciju moleraj, prezide, rigips, laminat, plo~ice, itd. Tel. 062 226 904. Izrada plo~astog namje{taja, kuhinja, ameri~kih plakara, ormara, stolova, prema katalogu i zahtjevu. Tel. 062 466 093. Profesor instruira francuski i latinski, povoljno i uspje{no. Tel. 033 223-347. Postavljamo, brusimo i lakiramo sve vrste podova. Tel. 061 032 059. Molersko-farbarske radove, rigips, keramiku, laminati, termo-fasade, adaptacije uz garanciju. Tel. 061 255 253. Zidarsko-zanatske radove izvodim kao i rigips i keramiku. Tel. 061 410 841. Kre~im stanove 100 KM. Tel. 061 493 335. Profesor - dajem instrukcije matematike i fizike, dolazim ku}i. Tel. 033 204-453, 061 914 014. Elektri~ar - vr{i opravke i monta`u el. instalacija, pe}i, bojlera, aut. osigura~a, itd. Tel. 061 524 123. Uni{tavamo `ohare, moljce, mrave, muhe, stjenice, buhe i mi{eve. Tel. 061 928 535, 033 219-761. Izvodim molersko-farbarske radove ~isto, kvalitetno i povoljno, njema~ko iskustvo. Tel. 061 812 664. Punim i popravljam fri`idere i zamrziva~e. Tel. 061 150 572. Kerami~ar radi kvalitetno i povoljno. Tel. 062 140 094. Kablovska preko satelita W2 u BiH i svijetu: FTV, RTS, OBN, Alfa, ATV, Pink BiH i drugi regionalni i strani najatraktivniji kanali u HD kvalitetu ve} od 12 KM. Tel. 061 803 042. Servis svih tipova ve{ ma{ina i drugih ku}anskih aparata, dolazak besplatan. Tel. 061 551 035. Servis zdravlja, uni{tavamo `ohare, moljce, mrave, muhe, stjenice, buhe i mi{eve. Tel. 062 136 248. Dajem instrukcije iz hemije, prednost gimnazijalcima, sat 15 KM. Tel. 033 470-635. Povoljne i profesionalne instrukcije engl. jezika za sve uzraste, kao i prevod. Tel. 061 247 606. Postavljam plo~ice i kre~im veoma povoljno. Tel. 062 982 383, Dobrinja. Kvalitetno i povoljno postavljanje, bru{enje i lakiranje svih vrsta parketa i podova kao i laminata. Tel. 061 321 289. Stolar, popravka vrata, prozora, kuhinja i plakara. Tel. 033 465-412. Bravar/varilac VKV - profesionalna izrada i monta`a bravarskih radova. Tel. 066 213 714. Dipl. ing. el. uspje{no instruira matematiku, fiziku, elektrotehniku. Tel. 062 327 168. Vodoinstalater - popravlja i instalira vodovodne instalacije i komplet kupatila. Tel. 063 918 655. Kre~enje od pola marke, gletovanje po dogovoru. Tel. 062 506 865. Dipl. in`injerka instruira matematiku za popravne i prijemne ispite. Tel. 227-990. Izrada i ugradnja kuhinja, ormara i predsoblja, zamjena baglama, dolazim na adresu. Tel. 062 944 952. Molerske usluge, tapete, ugradnja laminata. Tel. 062 315 957. Povoljno i kvalitetno ~istim sta-

oglasi

Dnevni avaz

Utorak, 28. septembar/rujan 2010.

39

www.matador-vrata.com

40

Utorak, 28. septembar/rujan 2010.

nove i poslovne prostore. Tel. 062 401 619. Grupa stolara pravi sve po va{oj `elji. Tel. 061 134 597. Engleski jezik - instrukcije i prijevoz, kvalitetno i povoljno. Tel. 061 501 210. Radim kerami~arske, zidarske, kameno-klesarske radove. Tel. 063 557 115, 033/457-000. Pravim sve vrste stepenica, kuhinje, plakare i namje{taj, od drveta. Kvalitetno. Tel. 063 121 265. Vla`i vam krov, gara`a, experet za hidro-termo izolacije. Tel. 033 653-396, 061 098 579. Profesor instruira matematiku sve uzraste, povoljno, uspje{no, dolazim ku}i. Tel. 657-082, 066 329 172. Kerami~ki radovi od 8 KM, laminat od 3 KM, brzo, kvalitetno, povoljno. Tel. 062 422 040. Antivirusna za{tita ra~unara, instalacija windowsa, ~i{}enje kompjut. virusa, internet konekcija. Tel. 061 243 611. Profesorica daje instrukcije iz fizike, srednjo{kocima za popravni. Tel. 061 227 439. Renoviranje stamb. prostora molerski elektro, vodoinst., kerami~arski i stolarski radovi. Tel. 061 357 201. Uspje{no i povoljno tokom cijele godine dajem instrukcije iz matematike. Tel. 220-173. Instrukcije iz engl., njema~kog i ruskog jezika. Tel. 061 803 042. Radimo moleraj, edel putz, rigips, keramiku, laminat, brzo i povoljno. Tel. 062 183 209. Nastavnica engleskog jezika daje instrukcije u~enicima osnovnih {kola. Tel. 033 642-704. Izvodimo sve vrste gra|evinskih radova sa garancijom. Tel. 061 740 127. Povoljno i kvalitetno ~istim stanove i poslovne prostore. Tel. 062 401 619.

Elektri~arske usluge, automatski osigura~i, indikatori, el. pe}i, el. bojleri, instalacije. Tel. 062 180 021. Voza~-instruktor vr{i ekstra obuku. Tel. 061 338 085. Majstor za sitne ku}ne opravke. Tel. 061 552 417. VKV soboslikar li~ilac izvodi sve vrste molersko farbarskih radova kvalitetno. Tel. 061 564 941. Grupa profesionalaca vr{i komp. adaptaciju stanova, posl. prostora, brzo i kvalitetno. Tel. 033 611-943, 061 965 054. Peremo sve vrste }ilima, itisona, mokro pranje 2-3 KM/m2, dolazimo po }ilime. Tel. 033 659-250, 062 213 732. Dipl. ing. hemije daje instrukcije osnovcima i priprema za prijemni. Tel. 061 836 625. KV vodoinstalater vr{i opravku stare vodoinstalacije, radim nanovo banje, uz garanciju. Tel. 033 643141, 061 562 531. Vr{im prevoz robe, selidbe, kombijem, obezbije|ena radna snaga uz dogovor. Tel. 063 872 529. Vr{im usluge prevoza putnika i robe. Tel. 061 367 103. Moler-majstor kre~i, gletuje, farba stolariju. Tel. 062 282 243. VKV moler radi sve vrste mol. radova, kvalitetno i jeftino. Tel. 062 214 519. Prof. daje instrukcije iz fizike za popravni i srednjo{kolcima, dolazim na adresu. Tel. 061 227 739. Zidar, gradimo ku}e od temelja do krova. Tel. 234-890. Postavljanje, bru{enje svih vrsta parketa, laminata, {ipoda, uz garanciju. Tel. 062 921 100. Unutra{nja termoizolacija, stiropol i moleraj. Tel. 061 544 449. Opravka ma{ina za ve{ i su|e, el. {tednjaka i TA pe}i, bojlera sa ~i{}enjem, el. instalacija. Tel. 061 803 042. Usmjeravanje analognih i dig. sat. i zemaljskih TV i radio antena, monta`a i servis. Tel. 061 803 042.

Profesorica violine daje ~asove po~etnicima i u~enicima ni`e muz. {kole. Tel. 061 145 887. Vr{im sve vrste molerskih radova (kre~enje, gletovanje, farbanje stolarije, itd.). Tel. 061 311 318, Pofali}i. VKV elektri~ar - popravljam sve ku}anske aparate i radim sve vrste elektroinstalacija. Tel. 061 276 187, Kova~i. Kerami~arski radovi i kameni mozaik. Tel. 062 117 905. Molersko-farbarski, elektroinstalaterski itd. radovi, povoljno, kvalitetno. Tel. 061 310 141. Radim zidarske, kerami~ke radove, oblaganje kamena. Tel. 063 557 115. Molersko-farbarski, stiropor, rigips, i ostali radovi povoljno, kvalitetno. Tel. 062 911 078. Kre~im stanove uredno i jeftino. Tel. 062 672 723, 061 515 483. Prevozim putnike, namje{taj, selidba i teret, kombijem. Tel. 061 268 155. Molerski radovi uz potpunu za{titu lijepljivim trakama i podnim najlonima. Tel. 061 606 441. Kuhinje, ameri~ki plakari, monta`a namje{taja, posavljam laminat od 3 KM/m2. Tel. 061 267 648. Moleraj 0,50 KM/m2, gletovanje 1 KM/m2, edelpuz 2,5 KM. Tel. 062 506 865. Monta`a i ugradnja svih vrsta kamenih radova, keramike, renoviranje stanova. Tel. 062 843 850. Moler. Tel. 061 867 007. Instrukcije iz engleskog jezika za osnovce i srednjo{kolce. Tel. 066 917 391. Molersko farbarski radovi u bojama, valjcima i ostalo, kvalitet, garancija. Tel. 033 631-315, 061 502 031. Laminat ugra|ujem profesionalno. Tel. 066 873 588. Kerami~ar - ugra|uje sve vrste kerami~kih plo~ica, brzo i kvalitetno. Tel. 062 909 460. Mercedes kombijem organizu-

jem putovanja i prijevoz grupa na izlete, seminare. Tel. 061 366 684. Zidarski radovi, adaptacija, gradnja. Tel. 062 536 204. Povoljno i kvalitetno radim grijanje, mijenjam konvektore radijatorima i ostale popravke. Tel. 033 800-514, 061 922 476. Rainbow dubinsko ~i{}enje. Tel. 061 274 144. Staklar radi sve vrste staklarskih usluga, dolazim na adresu. Tel. 061 609 947. Serviser rashl. tehnike popravljam fri`idere, zamrziva~e, rashladne vitrine, komore. Tel. 061 143 019. Povoljno prevozim sve vrste roba, usluge selidbe, odvoz kabastog otpada. Tel. 061 170 886, 033 472954. Vr{im prevoz robe, stvari, selidbe, povoljno, kombi Iveco, nosivost 1,5 t, na svim destinacijama sa i bez radnika. Tel. 061 811 115. Vodoinst. vr{i opravke i adaptacije kupatila, brzo, jeftino od 8-22 h. Tel. 061 233 517. VKV bravar radi ugradnju brava, PTT sandu~adi, ormara, kani{li, ramova, povoljno. Tel. 061 507 683. Stolar, opravka, izrada i monta`a kuhinja, namje{taja i gra|. stolarije, postavljanje laminata, lamperije i podova. Tel. 061 502 739. Elektroinstalaterski radovi te opravka elektroinstalacija. Tel. 033 611-542. Moler VKV radi mol. farb. poslove, povoljno. Tel. 061 507 683. Iskusna prof. engleskog, njema~kog i francuskog daje ~asove i prevodi. Tel. 061 702 873, 033 200616. Vr{im prevoz kombijem, ljudi, stvari, radna snaga po potrebi obezbije|ena. Tel. 062 385 762. Instrukcije iz hemije, studentima i u~enicima, dolazim na adresu. Tel. 615-901. Radim sve vrste limarsko gra|. radova. Tel. 062 151 468. Kiroprakti~ar-fizioterapeut us-

pje{no lije~i oboljelu ki~mu, uko}enost, u{takljenje `ivca, diskus patiju, diskus hermiju, spondilozu, oko{tavanje i glavobolju. Tel. 061 172 516, 033 227-182. Va{ majstor rje{ava sve va{e elektro kvarove u va{em stanu, opravka teh. ure|aja kao i ugradnja. Tel. 061 262 411. Izvodim sve vrste radova u gra|evini, sitne i krupne, zamjena prozora, vrata, uz popust 20%. Tel. 061 501 835.

Pomo} u u~enju djeci od 7-9 godina, Hrasno, Aleja lipa 63. Tel. 061 926 361. Zidar - izvodim zanatske radove: malterisanje, zidanje, poslove, itd. Tel. 062 941 894. Kirby dubinsko usisavanje i pranje tepiha, etisona i tapac. namje{taja, najkvalitetnijim kirbijevim {amponima. Tel. 062 118 202. Vr{im ugradnju svih vrsta parketa sa bru{enjem i lakiranjem, laminata, rigipsa, {ipoda i keramike.

Utorak, 28. septembar/rujan 2010.

41

Tel. 033 659-573. Detaljno izra|ujem natalne horoskope za 2009. god. (ljubav, posao, novac i zdravlje). Tel. 062 104 226. Vr{imo presvla~enje i popravku svih vrsta namje{taja uz garanciju. Tel. 061 210 832, 033 459-539. Kvalitetno i povoljno uni{tavamo `ohare i druge insekte uz garanciju. Tel. 063 503 408. Instalacija sistema, programa, antivirusna za{tita, prekucavanje tekstova, ugradnja novih komponenti. Tel. 062 204 541. Knauf - ugradnja rigipsa i amstronga. Tel. 061 531 888. Termofasade - rigips, {panski zidovi, molraj, veoma povoljno uz garanciju. Tel. 061 270 971. Kombi prevoz, selidbe, dovoz materijala itd., odvoz {uta. Tel. 061 27 94 05. Radim rigips, zidove, stropove, obloge, moleraj, laminat. Tel. 061 904 895, 062 672 562. Ve}a ekipa majstora radi stiropor fasade sa na{im ili va{im materijalom. Posjedujemo svoje skele. Tako|e radimo od temelja do krova. Tel. 061 270 729, 062 216 268. Presvla~im kau~e i sve opravke, dolazim na lice mjesta. Tel. 544-932, 062 522 986. Opravka b. tehnike, grijalica, usisiva~a, bojlera i ostalo, kao i ugradnja novih ure|aja, rasvjete i ostalo povoljno. Tel. 061 262 411. Laminate, gotove parkete i moleraj, radimo povoljno. Tel. 033 645664, 063 189 116. Ameri~ko - dubinsko usisavanje, pranje tepiha i kau~a. Tel. 061 522 239. Obavljam adaptacije i ostale gra|. radove, vrlo povoljno. Tel. 061 442 263. Prof. daje sate gitare. Tel. 063 930 078. Postavljam laminate, panel parkete i ostale vrste parketa. Tel. 061 828 391. VK moler, radim sve vrste molersko-farbarskih radova, garantujem kvalitet. Cijena po dogovoru. Tel. 061 308 922. Sve vrste brav. radova povoljno. Tel. 062 389 567. Servis ku}. el. instalacija, ugradnja bojlera, napa, lusteri i ostalo. Tel. 061 205 109. Povoljno uz garanciju radimo termo fasade, moleraj, {panski zid. Tel. 061 278 188. Mol. farb. poslovi, povoljno, kvalitetno i ~isto. Tel. 061 262 973. U~enicima, srednjo{kolcima instrukcije iz matematike, fizike, mehanike, ma{inskih elemenata. Tel. 033 625-196, Ilid`a. ^asovi engleskog jezika za djecu i odrasle, vikendom dvo~as (90 min.) 10 KM. Tel. 061 334 895. Njema~ki jezik - instrukcije i prevod, kucanje svih radova na ra~unaru. Tel. 523-998, 061 863 559. Profesorica dr`i ~asove iz matematike i fizike. Tel. 033 219-559. Radimo termo fasade, profesionalno i povoljno. Tel. 061 102 126. Radimo zidanje, {alovanje i krovove kvalitetno i povoljno. Tel. 033 673-645. Zidam dimnjake za cent. grijanje, profesionalno, moja skela. Tel. 061 102 126. Ovla{teni prevodilac za engleski. Tel. 061 530 346. Dajem ~asove iz engleskog jezika veoma povoljno. Tel. 061 323

474. Majstor povoljno malta, betonira, {aluje plo~e, stepeni{ta i krov. Tel. 061 269 883. Vr{im pranje tepiha i itisona, besplatna ku}na dostava. Tel. 061 922 937. Elektri~ar, odr`avanje postoje}ih i ugradnja novih elektroinstalacija. Tel. 062 522 014. Iskusan profesor daje instrukcije iz matematike za osmo{kolce, a radi upisa u srednju {kolu! Tel. 062 467 237. Instrukcije gitare, violine i solfe|a. Tel. 066 845 342. Rigips majstor - potkrovlja, pregrade, spu{teni plafoni. Tel. 061 818 732. Molujemo stanove u 1 danu, cijena za garsonjere 150, jednosoban 200, dvosoban 300, trosoban 400 KM. Tel. 061 965 054. Elektri~ar, izvodim sve vrste el. radova, kvarovi, nove instal., itd. Tel. 061 398 483. Instrukcije - matematika - uspje{no i povoljno. Tel. 061 571 973. VKV stolar vr{i popravku vrata, prozora, zamjena baglama, svih vrsta na kuhinjama, plakarima. Tel. 033 677-549. Uni{tavamo `ohare, moljce, mrave, muhe, stjenice, buhe i mi{eve. Tel. 061 928 535. Student Muzi~ke akademije daje privatne ~asove klavira i teorije muzike. Tel. 062 105 906. Postavljam sve vrste podova, bru{enje i lakiranje. Tel. 061 032 059. Profesorica klavira daje ~asove i instrukcije. Tel. 063 214 599. Student Muzi~ke akademije dr`i instrukcije harmonike, klavira, sat 10 KM. Tel. 063 639 915. Instrukcije iz engleskog i bosanskog za djecu i odrasle, prevodi. Tel. 065 572 966. Mijenjam o{te}ene radijatorske ~lanke i vr{im ostale popravke na grijanju. Tel. 645-475. Laminate, brodski pod postavljamo povoljno i kvalitetno. Tel. 061 311 622. Postavljam, brusim i lakiram sve vrste parketa. Tel. 634-147, 062 423 025. Renoviranje stamb. prostora, molerski, elektro, vodoinst., podopolaga~ki, kerami~arski, stolarski radovi. Tel. 061 357 201. Moler VKV, radi kvalitetno, uredno i jeftino. Tel. 062 214 519. Moler radi kre~enje, gletovanje, kvalitetno i povoljno. Tel. 061 235 190. Kerami~arske i vodoinstalaterske radove radimo kvalitetno i povoljno. Tel. 062 165 539 i 061 182 737. Edelpuz od 2,5 KM, gletovanje 1 KM, moleraj 0,50 KM, garancija za posao, Meho. Tel. 065 061 422. Parketarski poslovi, njema~ko iskustvo, kvalitet uz garanciju. Tel. 062 326 694. Dipl. odgajateljica poma`e u odgoju va{e djece kod ku}e. Tel. 063 897 129. Voda, keramika, grijanje, kvalitetno i povoljno. Pozovite. Tel. 061 182 737. Veoma povoljno prevodim sa engleskog i na engl. jezik. Tel. 061 262 479. Prevozim kombijem razne vrste roba, selidbe, otpad + ispomo}. Tel. 061 216 925, 033 691-384.

Uni{tavamo `ohare 100% efikasno, u va{em stambenom ili pos. prostoru. Tel. 061 243 891. Vodoinstalater montira satove za vodomjere. Tel. 061 105 425. Povoljno vr{imo bru{enje i lakiranje svih vrsta parketa i {ipoda uz garanciju. Tel. 061 967 229 i 061 262 868 Moleraj, laminat, rigips, edelpuc, keramika, povoljno i kvalitetno. Tel. 062 402 122. Postavljam laminate, panel parkete i ostale vrste parketa. Tel. 061 828 391. Povoljno, elektri~ar, opravka el. instalacija, sig. ure|aja i razvodnih tabli, uti~nica, prekida~a. Tel. 061 133 829. Stolar, opravka, monta`a, izrada kuhinja, plakara, namje{taja, vrata, prozora, brava. Tel. 062 534 123, 033 463-353. Med. sestra pru`a usluge infuzija, injekcija, ispiranje uha, obradu rana, kontrolu [UK-a, urina, tlaka. Tel. 641-144. Vr{im popravke, prepravke, montiranje, lakiranje ku}nog namje{taja i stolarije. Tel. 061 250 763. Instrukcije osnovcima iz njema~kog i bosanskog jezika daje uspje{no iskusni nastavnik. Tel. 659750, 066 897 870. Molersko-farbarske usluge i kerami~arski radovi, brzo, ~isto i kvalitetno. Tel. 066 883 697. Instrukcije - engleski jezik, povoljno, 2h - 15 KM, dolazim ku}i. Tel. 061 481 182. Usluge odgoja i njega djece do 10 god. starosti nudi dipl. odgajateljica. Tel. 062 992 625. Servisiram i ba`darim sve vrste tlakomjera, povoljno, uz garanciju. Tel. 061 188 903. Kerami~arske usluge postavljanje laminata, rigipsa, elektro instalacija i moleraj. Tel. 062 466 093. Ku}ni majstor: postavljam garni`e, lustere, plafonjere, brave, baglame, slike, {altere, uti~nice i ostalo. Tel. 061 838 018. Rigips majstor radi potkrovlja, pregrade, spu{tanje plafone. Tel. 062 424 320. Instrukcije - matematika, povoljno, 2h - 15 KM, dolazim ku}i. Tel. 061 481 182. Keramika, moleraj, laminat, i ostali zavr{ni radovi, povoljno. Tel. 061 525 310, 062 214 879. Kerami~arski radovi. Tel. 062 165 539. Povoljno postavljam parkete, laminat i {ipod, brusim i lakiram, povoljno. Tel. 062 967 811. Hemoroide, opadanje kose, `ivce, {titnja~u, lije~im 100% ljekovitim biljem, Sarajevo. Tel. 062 273 110. Bravar, sve vrste brav. radova, ograde, gitere itd. Tel. 062 389 567. [ivanje pantalona mu{kih, `enskih, `enskih suknji 10 KM, vr{imo korekcije odje}e. Tel. 033 204-093. Lije~imo mujasin suhi, vla`ni, hemoroide, sve vrste ko`nih oboljenja, uspje{no. Tel. 033 204-093. Elektri~ar opravlja {porete, bojlere, ve{ ma{ine, TA pe}i, mijenja osigura~e. Tel. 063 155 868. Adaptiramo stanove, voda, struja, keramika, rigips, moleraj... Tel. 063 155 868. Prevoz za godi{nje odmore do mora, Neum, Gradac, Pelje{ac, Makarska rivijera, ostalo, udobnim mercedes kombijem. Tel. 061 366 684. Moler kre~i, gletuje zidove, rigips, povoljno i kvalitetno. Tel. 061 325 307. Vodoinstalater opravlja ~esme, vodokotli}e, sifone, ventile, penzionerima jeftinije. Tel. 061 205 803. Molersko-farbarski poslovi, gletovanje, boje, stolarija, tapete, radijatori i ostalo. Tel. 033 456-979, 061 219 768. Povoljno i kvalitetno izvodim sve gra|evinske radove. Tel. 062 393 187. FTV, RTRS, OBN, Alfa, TV BHT 1, Pink i dr. retg. i strani programi, direktno preko satelita, ve} od 12 KM m2. Tel. 061 803 042. Instrukcije iz turskog, engleskog jezika i matematike, posebne metode rada sa djecom. Tel. 061 714 367. Laminat 3 KM, edelpuc 2 KM, moleraj i gletovanje 1 KM, kerami-

ka 8 KM, i dr. Tel. 062 402 122. Bravar, sve vrste bravarskih poslova, povoljno. Tel. 066 340 887. Engleski za u~enike i odrasle. Instruktor iskusan i dokazano uspje{an, dolazim ku}i. Tel. 615-732. Instrukcije iz matematike, uspje{no i povoljno. Tel. 466-736 i 061 506 755. KV moler kre~i stanove, ku}e, 70 KM, radim gletovanje i farbanje. Tel. 062 388 242, 638-454. Instruiram |ake i studente iz matematike na Al. Polju, ~as 6 KM. Tel. 061 157 991. Pranje }ilima i itisona sa bespl. prevozom na va{u adresu. Tel. 033 557-720. Instrukcije iz matematike, priprema za prijemne ispite, uspjeh zagarantovan. Tel. 062 504 840. Engleski jezik instrukcije i prevo|enje. Tel. 677-300. Dajem instrukcije osnovcima iz bosanskog jezika. Tel. 061 906 100, od 16-20 h. Dajem instrukcije iz francuskog jezika u~enicima osnovne i srednje {kole. Tel. 061 800 661. Prof. engleskog daje ~asove. Tel. 626-157. Profesor muzike daje ~asove iz violine, harmonike, solfe|o. Tel. 061 549 495. Engleski i njema~ki uspje{no svi uzrasti, 5 KM ~as, dolazim ku}i. Tel. 033 471-297, 062 916 729. PC serviser nudi usluge instaliranja XP antivirusa, i druge opravke. , Tel. 062 328 044. Lije~im vanjske i unutra{nje hemoroide. Tel. 061 533 146.

Ponuda-potra`nja
Potrebna profesorica pred{kolskog odgoja za rad u novootvorenoj igraoni. Tel. 061 490 999. 12464-1Nd`

Primaju se radnice (`enske osobe) na obuku i radni odnos u Fabrici obu}e u Doglodima. Tel. 066 857 420. 12571-1Nd`

Hitno potreban frizer za `ene i mu{karce. Plata 500 KM ili procenat. Salon je u Pofali}ima. Tel. 061 489 404. 14704-1tt

Potreban radnik u praonici na Ilid`i sa radnim iskustvom. Kontakt 061 178 369. 12664-1Nd`

Za rad u autoservisu na Ilid`i, potreban vulkanizer i mehani~ar sa iskustvom, plata po dogovoru + topli obrok. Tel. 061 170 526. 12716-1Nd`

Pekari potrebna 2 radnika u proizvodnji, sa iskustvom. Samo Kanton Sarajevo. Tel. 061 160 121. 14815-1tt

Kafe BRAZIL Grbavica, potrebno dvije konobarice ili dva konobara. Tel. 061 515 315. 14816-1tt

Pobolj{ajte ili zapo~nite posao bro{urom „Kreditne linije“. Sadr`i 320 biznis kredita. Tel. 032 244-417. Zaposlenje i useljenje {irom svijeta, bro{ura „Informator“, na na{em jeziku. Tel. 032 244-417. Proizvodnja eteri~nih ulja, mirisa, parfema, raznih proizvoda. Bro{ura „Eteri~na ulja“. Tel. 032 244-417. Hemijska ~istionica ~isti odjevne predmete od: ko`e, krzna i tekstila, najjeftinije u gradu, tradicija od 1947. god. Tel. 063 638 955. ^uvala bih dijete u svom stanu na Grbavici kod @eljinog stadiona. Tel. 642-458. Trebate dodatnu zaradu? Nutricionisti~ka kompanija bira suradnike, prijave pon-petak od 14-18 h. Tel. 062 992 812. Agencija „Meka“ ku}na njega i pomo} starim i bolesnim, povoljno. Tel. 061 237 641. Potrebni saradnici iz cijele BiH za prodaju kozmetike, zarada min. 30 posto+kreditiranje+stimulaci-

ja. Tel. 033 644-178, 061 225 424. Fast-fudu potrebna radnica na poslovima poslu`ivanja, dnevnica 35 KM, isplata svaku no}. Tel. 062 670 734. Peremo sve vrste }ilima, itisona, tepiha, mokro pranje 2-3 KM/m2, dolazimo po }ilime. Tel. 033 659250, 062 213 732. Poma`em osnovcima u u~enju i savladavanju svih {kolskih premeta, uklju~uju}i strane jezike. Tel. 061 670 078, Novo Sarajevo. Potrebni radnici na ameri~kim kruzerima, engleski jezik obavezan, starosna dob do 35. godina. Tel. 061 355 710. Potrebna djevojka za rad u kafi}u, u centru. Tel. 062 320 648. ^uvala bih dijete u svom stanu u centru. Tel. 061 911 928. 11. oktobra po~inje kurs Italijanskog jezika, Udru`enje Italijana. Tel. 061 223 407. Profesionalno ~i{}enje stanova, pos. prostora, tepiha i namje{taja. Tel. 061 210-017. Potreban momak sa radnim iskustvom za rad u kafeu u centru grada. Tel. 061 278 917. ^i{}enje ku}a, stanova, pos. prostora, po{teno, pedantno. Tel. 061 289 900. Ozbiljan, odgovoran, pazio bi stariju iznemoglu osobu i pomagao u ku}nim poslovima. Tel. 033 524543, zvati od 20-22 h. Ozbiljan, odgovoran, pazio bi stariju iznemoglu osobu i pomagao u ku}nim poslovima. Tel. 033 208-175. Diplomirani gra|evinski in`enjer tra`i posao. Tel. 065 319 825. Instrukcije daje vrlo uspje{an nastavnik njema~kog i bosanskog jezika, dolazim ku}i. Tel. 066 897 870, 659-750. Radim moler.-farbars. poslove kvalitetno, i stiropol fasade. Tel. 062 629 034. Apsolventica knji`evnosti i bos. jezika daje instrukcije, lektori{e tekstove. Tel. 061 865 068. Registrirate firmu, trebate pomo}, javite se pravniku sa iskustvom. Tel. 063 190 722. Pravnik pru`a sve vrste pravnih sajveta i usluga, `albe, tu`be, odgovori na tu`be. Tel. 063 190 722. Kerami~arske usluge, moleraj, postavljanje elektro instalacija i laminata. Tel. 062 466 093. Izrada plo~. namje{taja, kuhinja, plakara, stolova, polica, prema katalogu i zahtjevu. Tel. 062 466 093. Vr{im prevoz robe i stvari, kombi Mercedesom, najpovoljnije u gradu. Tel. 061 563 292. Najpovoljnije u gradu iznajmljujem stolice 20 kom. i vi{e 1 KM/1 kom. Tel. 061 563 292. Popravljam ve{ ma{ine, bojlere, {tednjake, popust 30 opsto, dolazak besplatan. Tel. 061 510 390. Potreban frizer za `ene i mu{karce. Tel. 061 900 620. Potrebni iskusni komercijalisti za prodaju knjiga u ~itavoj BiH, mogu} radni odnos. Tel. 062 334 365. Potreban radnik sa iskustvom za rad u autopraonici i vulkan. radnji. Tel. 061 161 463. Iskusna med. sestra pru`a pomo} pokretnim i nepokretnim bolesnicima - Zenica. Tel. 061 492 608. ^istim stanove i pos. prostore. Tel. 033 645-439. ^istim stanove i pos. prostore. Tel. 063 191 977. Hotelu „Alem“, potrebna djevojka za marketing, VSS, poznavanje stranog jezika i rad na ra~unaru. Tel. 710-420, 658-499. Odgovorna djevojka tra`i posao u trgovini ili ~i{}enje i odr`avanje stanova i poslovnih prostora. Tel. 066 815 033. Potreban frizer za `ene i mu{karce. Tel. 033 773-871, 061 900 620. Ugost. objektu potrebna radnica. Tel. 062 644 055. Bravar tra`i posao. Tel. 062 241 325 Zapo~nite sopstveni posao proizvodnjom eteri~nih ulja, mirisa, parfema i drugih proizvoda pomo}u knjige „Eteri~na ulja“. Tel. 032 244 417 Najnoviji „Informator“, potpune informacije o iseljavanju i zapo{ljavanju. Vrlo detaljni opisi. Prevedeno. Preko 700 adresa. Tel. 032 244 417

Za va{ posao jedina BH bro{ura „Kreditne limije“, sa 379 izvora finansiranja svih oblika poslova. Tel. 032 244 417 Dipl.nastavnik pred{kolskog odgoja ~uvao bi djecu. Te~no govori njema~ki i engleski. Zvati na tel. 061 181 524, 066 124 127 Tra`im 6 zidara ili tesara za rad u Njema~koj sa datcmanom. Tel. 00491716392435 Tra`im posao burekd`ije imam iskustva. Tel. 061 414 550 Student romanistike tra`i neki posao vikendom ili radnim danom poslije 17h. Tel. 063 763 066 Pristojna djevojka,tra`i posao na 4h, odvodjenje i dovodjenje djece iz {kole ili ~uvanje pred{kolskog djeteta ili ne{to sli~no.Samo ozbiljne ponude!. Tel. 066 428 548 Paramedic-sanitetski prevoz, fizikalna terapija, rad medicinske sestre u ku}i. Tel. 061 564 564. Lak{i invalid moli za posao, SSS, voza~ka B kategorije,edukacija savjetnika za biznise, rukovodjenje i organizaciju. Tel. 062 423 952 Tra`im posao voza~ka b,c,e iskustvo u dostavi i komercijali. Tel. 066 824 182 i 063 152 719

Kupujem staru deviznu {tednju, obveznice, ratna od{teta, dionice. Isplata i dolazak odmah u FBiH i RS. Najpovoljnije. Tel. 061 175 237. 14734-1tt

Kupujem trakice za mjerenje {e}era counter ts i accu chek active. Tel. Kupujem skateboard. Tel. 033 455 505 Nova godina u apartmanima na Jahorini 40m od novoizgradjenog {estosjeda www.jahorina.co.ba Tel. 066 114 014 i 066 714 711 Kupujem norve{ku gusanu pe} jotul pla}am 200KM. T 061 400 190 el. Trebam senzore za humani inzulin. Tel. 033 653-454 Kupujem stare njema~ke marke i austrijske {ilinge. Tel. 061 323 906. Umjetni~ke slike, filateliju, stari nakit, satove, zidne, d`epne, ru~ne, ordenje, zna~ke i ostalo kupujem. Tel. 033 456-505, 061 214 405. Kupujem suvenire Sarajevske olimpijade. Tel. 033 456-505, 061 214 405. Kupujem lomljeno zlato, dukate, zlatne satove i ostala od zlata. Tel. 061 965 126. Kupujem lomljeno i zubarsko zlato, dukate, {orvane i ostalo, najvi{e pla}am. Tel. 033 655-598, 061 553 640. Kupujem staru deviznu {tednju, ratnu od{tetu, dionice, certifikate, isplata odmah. Tel. 061 337 593. Kupujem staru dev. {tednju, ratne od{tete i dionice, prodajem neulo`ene certifikate, isplata odmah. Tel. 061 140 521. Kupujem staru dev. {tednju, dionice, prodajem certifikate, isplata odmah. Tel. 061 192 036. Kupujem dionice, staru dev. {tednju, i ratnu od{tetu. Tel. 062 358 344. Poklanjam rasne ma~i}e ozbiljnoj porodici. Tel. 203-717. Kupujem dionice, staru dev. {tednju, ratna potra`ivanja, isplata odmah. Tel. 061 863 224. Kupujem dev. {tednju i ratnu od{tetu, isplata odmah. Tel. 061 271 935. Kupujem obveznice stare devi. {tednje i ratne od{tete, isplata odmah! Tel. 066 723 731. Kupujem LP plo~e strane i YU rock. Tel. 061 244 290. Kupujem deviznu {tednju, ratn uod{tetu, povoljno. Tel. 063 355 070. Kupujem zlato svih vrsta, pla}am gram do 33 KM. Tel. 062 464 521. Crtane romane, sve vrste stripova kupujem SK. Te. 063 271 200. Kupujem sve vrste opreme za ugostiteljstvo. Tel. 065 903 989. Deviznu {tednju kupujem pla}am dobro. Tel. 066 430 579. Kupujem staru dev. {tednju, odmah isplata. Tel. 061 268 892. Kupujem staru dev. {tednju i ratnu od{tetu. Isplata odmah. Tel. 061 836 657.

42

Utorak, 28. septembar/rujan 2010.

30

Dnevni avaz, utorak, 28. septembar/rujan 2010.

auto market

43

PARALELNI TEST [koda Fabia 1,2 Fresh & [koda Fabia Scout 1,2 TSI

Hyundai BlueOn: Be{uman elektri~ni automobil na bazi modela i10

Predanost Korejaca novim tehnologijama daje rezultate

Dvije krajnosti uspje{nog modela
Fresh je namijenjen za najve}i broj kupaca jer za manje od 16.000 KM nudi mnogo toga. Sa druge strane, Scout je za one ljubitelje Fabije koji bi `eljeli odsko~iti od uobi~ajenog
Prije nekoliko mjeseci, ~e{ki proizvo|a~ automobila [koda predstavila je najnoviju generaciju modela Fabia. Tada je potpisnik ovih redova, u ljepotama gr~kog pejza`a, imao priliku vidjeti {ta novo donosi ovaj automobil u odnosu na prethodne generacije, koje su godinama u BiH bile me|u najprodavanijim modelima. Pro{le sedmice, iz kompanije „ASA Auto“, zvani~nog predstavika i distributera vozila iz koncerna Volkswagen, novinaru „Dnevnog avaza“ dali su dvije varijante Fabije, po~etnu verziju pod oznakom Fresh i posebnu izvedbu Scout.
Scout: Izdvajanje u masi

KIA POP: Atraktivan i jedinstven

KIA na Sajmu u Parizu

Prvi elektri~ni Hyundai spreman za testiranje
Prodaja modela kre}e 2012. godine, a prvo }e ga voziti slu`benici korejske Vlade Hyundai otkriva prvi ele- snage 380 V, koji }e za samo
ktri~ni model, i na taj na~in dokazuje spremnost za proizvodnju automobila budu}nosti. Radi se o modelu naziva BlueOn, koji je baziran na redizajniranom Hyundaiju i10. Za razvoj modela ulo`eno je 27 miliona eura, a prvi primjerci ve} su spremni za testiranje. Napravljen na bazi i10, BlueOn koristi tehnologiju predstavljenu na Sajmu automobila u Frankfurtu 2009. godine. Pokre}e ga elektri~ni motor od 81 KS sa 210 Nm obrtnog momenta, a napaja se putem LiPoly baterije. Maksimalna brzina iznosi 130 kilometara na sat, a do „stotke“ BlueOn ubrza za 13,1 sekundi. Baterija se puni na klasi~nu uti~nicu od 220V, a stanice za punjenje, na ~ijoj se infrastrukturi ubrzano radi, imat }e „brze“ punja~e 25 minuta napuniti 80 posto kapaciteta. BlueOn ima i VESS tehnologiju, a radi se o sistemu umjetnog zvuka kako bi se pove}ala sigurnost pje{aka u gradu. Naime, bez VESS sistema, BlueOn se kre}e potpuno be{umno. Novost se odnosi i na pokaziva~e koliko daleko se vozilo nalazi od najbli`e stanice za punjenje i to sve zahvaljuju}i kombinaciji telekomunikacijske i informati~ke tehnologije. BlueOn u 2011. godini slu`it }e u promotivne svrhe, a model }e najprije imati priliku voziti slu`benici korejske vlade. Od 2012. godine bit }e dostupan u slobodnoj prodaji za sve zemlje koje }e imati spremnu infrastrukturu. Cijena }e biti naknadno M. T. objavljena.

Unutra{njost je veoma sli~na u oba modela, nudi dosta prostora za ~etvero putnika koji se mogu udobno smjestiti i opustiti se uz klima-ure|aj i CD MP3 plejer (oba imaju AUX priklju~ak). Instrument table u kombinaciju bijelo-zelene iluminacije su pregledne.

POP ulazi na svjetsku scenu
Optima }e imati evropsku premijeru
KIA }e sljede}e sedmice na Sajmu automobila u Parizu predstaviti svojstven dizajn i nove tehnologije, a najvi{e medijskog prostora namijenit }e atraktivnom i jedinstvenom elektri~nom konceptu POP ko- Unutra{nost svojstvenog dizajna , ji }e imati svjetsku lo{kim novotarijama i sa premijeru. Osim POP-a, najstariji dva nova motora, a to su korejski automobilski proi- „U2“ 1,7-litarski VGT dizezvo|a~ predstavit }e jo{ ne- lski sa 136 i „Nu“ 2,0-litarkoliko noviteta, koje }e {iru ski benzinski sa 170 KS. Drugi KIA-in pari{ki javnost uvjeriti da se radi o jednom od najprodornijih i model, koji odlikuje {armnajnaprednijih, ali istovre- antni dizajn, bit }e novi Spomeno i najve}ih „igra~a“ rtage. Ovaj model, koji je ve} (KIA je zajedno sa sestri- stigao i u na{u zemlju, pored nskom kompanijom Hyu- 2,0-litarskih benzinskog i dindai 4. najve}i proizvo|a~ zel-motora imat }e i dva nova agregata - 1,6-litarski GDI na svijetu). Evropsku premijeru do- benzinski sa start&stop siste`ivjet }e sasvim nova limu- mom za automatsko ga{enje zina Optima koja }e na pro- i paljenje motora i 1,7-litarlje}e idu}e godine u na{oj ski CRDi dizelski. zemlji i {irom Evrope poKao {to je to kod KIA-e stati novi KIA-in adut u D postao obi~aj, Korejci }e i u klasi. Parizu predstaviti ekolo{ki U odnosu na prethodni- prihvatljivije varijante. Tri ka (u Evropi se prodavao kao ekolo{ki osvije{tena modela Magentis) Optima je du`a, eco cee’d i eco Venga odlikuni`a, {ira i ima ve}i me|uo- ju se ni`im emisijama CO2, a sovinski razmak. U Evropi Sportage }e dobiti „poluhib}e biti opremljena sa tehno- rid“ verziju. M. T.

Odli~ne performanse
Scout se isti~e putnim kompjuterom, ja~om izvedbom audioure|aja, te aluminijskim implantatima na vratima i centralnoj konzoli. Najve}a, pak, razlika izme|u dva testirana modela su motori. „Obi~na“ Fabia Fresh bila je opremljena 1,2-litarskim HTP benzinskim motorom od 60 konjskih snaga, dok je Scout imao istu zapreminu, no ja~u „ergelu“ (84 KS). Iako oba motora imaju odli~ne performanse, onaj s oznakom TSI, sasvim logi~no, umnogome prednja~i - ima bolje ubrzanje, ve}u maksima-

Nova maska
Moglo bi se re}i da su to dvije krajnosti jednog modela. Fresh je namijenjen za najve}i broj kupaca, jer za manje od 16.000 KM nudi mnogo toga. Sa druge strane, Scout je za one ljubitelje Fabije koji bi `eljeli odsko~iti od uobi~ajenog. Jedna od zajedni~kih stavki kod vanjskog izgle-

Testne [kode Fabije: Lice u lice
(Foto: V. [ipeti})

Nissan u Hanoveru predstavio NV400

Li~na karta
Dimenzije

1,2 HTP Fresh

1,2 TSI Scout

U~inkovito i sposobno dostavno vozilo
Nissan je na Sajmu u Hanoveru otkrio potpuno novi NV400, koji, kako ka`u, predstavlja odgovor kupcima koji tra`e pouzdano, u~inkovito i sposobno dostavno vozilo. NV400 je vozilo originalnog izgleda, koje }e se na evropskim cestama na}i sljede}e godine. Krasi ga smjela interpretacija poznate Nissanove prednje maske sa simetri~nim kosim potpornjima koja ga ~ini upadljivim na cesti. Na istom mjestu predstavljena je i tre}a izvedba u seriji dostavnih vozila NV200 - model Evalie. Rije~ je o putni~kom vozilu, koje }e se pridru`iti teretnoj i kombi izvedbi, osmi{ljenom za privrednike i porodice ograni~enog ku}nog bud`eta. Iako mo`e udobno primiti najvi{e sedam odraslih putnika, na cesti zauzima samo malo vi{e prostora od tipi~nog porodi~nog hatchbacka. U po~etku, Evalia }e biti dostupna s 1,6-litarskim benzinskim ili 1,5litarskim dizelskim motorom. U prodaji }e se prvo na}i u Njema~koj i [vicM. T. arskoj.

Ugodno iznena|enje
Prilikom testiranja Fabije Scout imali smo manjih vremenskih nepogoda, no to nije smetalo razigranoj ^ehinji. Jedan od „poduhvata“ koje smo uspjeli realizirati jeste vo`nja uzbrdo po mokroj travi. Po{to su na vozilu bile ljetne gume i kako je bila mala brzina, nismo imali problema s vo`njom, nije bilo „skija“, a kamoli prevelikog proklizavanja.

d/{/v (mm).........................................4.000/ 1.642/ 1.498...................4.032/ 1.658/ 1.542 masa praznog vozila (kg) .......................................1.090..........................................1.104 prtlja`nik (l) ..............................................................315.............................................315

Motor
zapremina (ccm) ....................................................1.198..........................................1.197 najve}a snaga (KS/o/min) .............................. 60/ 5.200....................................86/ 4.800 okretni moment (Nm/o/min) .......................108/ 3.000..................................160/ 3.500

Audi A1 1.4 TFSI S Line

Uvertira u vrhunski S1

Performanse
najve}a brzina (km/h) ...............................................155.............................................177 ubrzanje 0-100 km/h (s)............................................16,6............................................11,7 potro{nja grad/otv./komb. (l) ........................7,5/ 4,7/ 5,7................................6,6/ 4,4/ 5,2

Cijena (KM)
do registracije (akcija).......................................... 15.844.......................................25.509
Ista zapremina motora, razli~ite „ergele“

Nissan NV400: Na cesti sljede}e godine

da je ista boja i nova maska hladnjaka, koju su odranije imali „stariji ro|aci“ Octavia i Superb. No, vi{e je razli~itih elemenata eksterijera. Fresh ima robusne branike u boji karoserije, dok su kod Scouta druga~ijeg oblika i crne boje, a oko cijelog automobila su stavljeni isti takvi dodaci kako bi se dobilo na dojmu snage. Scout tako|er ima sa~astu re{etku ispod maske hladnjaka, pa time dobiva dodatnu dozu agresivnosti, dok dojam vozila spremnog za vo`nju mimo asfalta poja~ava metalni do-

Oba imaju klima-ure|aj i CD MP3 plejer

datak koji „proviruje“ pri dnu oba branika. Razlikuju se i felge (aluminijske

kod Scouta), te stakla, koja su kod Scouta zatamnjena.

Fresh: Odli~an omjer „ulo`eno-dobiveno“

lnu brzinu, a manje tro{i. Obje varijante Fabije, kada se govori o aspektu sigurnosti, imaju ABS i zra~ni jastuk za voza~a. Kod Scouta je pove}an broj zra~nih jastuka, kao i broj elektroni~kih sistema za sigurnost. U kona~nici, Fresh nudi odli~an omjer „ulo`eno-dobiveno“, dok je Scout za one koje se izdvajaju u masi. I. SOFI]

Zasad najja~i Audi A1

Audijev gradski mali{an A1 na predstoje}em sajmu automobila u Parizu dobit }e verziju pokretanu najja~im izdanjem 1,4 litarskog TFSI benzinca sa 185 KS i 250 Nm obrtnog momenta. Ne, nije u pitanju S1, ve} serijski A1, koji uz ovaj motor standardno posjeduje ekskluzivni S-line paket opreme. Mo}ni malolitarski benzinac u laganom Audiju

~ini ~uda. Ubrzanje do 100 km/h traje 6,9 sekundi, maksimalna brzina mu je 227 km/h, a sve to uz prosjek potro{nje od 5,9 litara. Za pravilan prijenos snage brine se sedmostepena S-Tronic transmisija i elektronski kontroliran prednji diferencijal. Sve navedeno ima i paprenu cijenu od skoro 25.000 eura. To je prava uvertira u S1. S. Pa.

SAVJET VI[E [ta nakon 100.000 km

44

Dnevni avaz, utorak, 28. septembar/rujan 2010.

auto market

Redovne kontrole zna~e zdravlje
U rasponu izme|u 90.000 i 120.000 km obavljaju se veliki servisi
Sto hiljada pre|enih kilometara je brojka koja mnogima zna~i magi~nu granicu potro{enosti automobila, zbog gubitka tvorni~ke garancije. Nakon te kilometra`e, uvrije`eno je mi{ljenje, javljaju se veliki i skupi kvarovi, drasti~no pada vrijednost automobila i generalno po~inju mnoge „boljke“.

IZ HISTORIJE Jubilej uspje{nog Opelovog dvojca

40 godina Mante i Ascone
Iako su dijelile istu tehni~ku osnovu, bile su namijenjene razli~itim skupinama kupaca

O
Magi~na granica: Prestaje tvorni~ka garancija

Ovla{teni servis
Potrudite se da na|ete {to kvalitetniji i opremljeniji servis sa provjerenom reputacijom. Ovla{teni serviser je naprosto obaveza, prvenstveno zbog garancijskih uvjeta. Zahvaljuju}i brojnim pomacima u proizvodnji i odr`avanju automobila, ovaj je strah potpuno neopravdan, a primjer su brojni automobili koji bez problema „naberu“ i po milion kilometara.

odr`avanje uredno, a eksploatacija umjerena. O tome koliko }e automobil biti sposoban prije}i kilometara odlu~uje prvenstveno vlasnik svojim voza~kim navikama. Jedno je sigurno, redovne kontrole zna~e zdravlje. Ba{ poput odlaska doktoru. Mnogi voza~i ignori{u uputstvo o upotrebi i servisnu knjigu, u kojoj je jasno navedeno kada {ta treba zamijeniti.

pel je odavno savladao vje{tinu pretvaranja specijaliziranih proizvoda u bestselere. Dok danas fleksibilni jednovolumeni kao {to su Meriva i Zafira diktiraju trendove, u sedamdesetim godinama pro{log stolje}a Manta i Ascona otvorile su nove segmente za Opel kao proizvo|a~a automobila, koje su prodate za samo pet godina u gotovo 1,2 miliona primjeraka.

Dinami~an nastup
No, premda su dijelile istu tehni~ku osnovu, bile su namijenjene razli~itim skupinama kupaca: Manta je bila dinami~an sportski kupe, a Ascona udoban por-

Opel Ascona: Brojne verzije

Signalne lampice
Na mnoge kvarove uputit }e signalne lampice, ali neki su i podmukli. Najvi{e pa`nje treba obratiti na pogonski remen ili lanac, odnosno vodenu pumpu, koju treba zamijeniti u ta~no odre|enom trenutku u skladu s preporukom proizvo|a~a. Posebnu pa`nju trebalo bi posvetiti svakodnevnim malim inspekcijama, odnosno kontroli nivoa ulja, rashladne, servo i ko~ione te~nosti, pritiska u gumaS. Pa. ma i sli~nom. Pionir svih porodi~nih karavana, inovativna Ascona Voyage, bila je vrlo popularan dodatak Opelovoj ponudi. Karavanska izvedba s dvoja vrata nije bila klasi~ni karavan, nego vi{e

Karavan i reli
automobil za slobodno vrijeme, savr{en za mlade porodice. Ascona se oku{ala i u automobilskom sportu. Valter Rerl (Walter Röhrl) i Johen Berger (Jochen) izvedbom Rallye, pokretanom 2,0-litarskim motorom od 200 KS, 1974. pobijedili su u {est utrka i osvojili Evropsko reli prvenstvo, a sljede}e godine uzeli i Akropola reli, {to je bila prva Opelova pobjeda u Svjetskom prvenstvu.

Vitalne komponente
No, jedno je sigurno, automobil zahtijeva redovan servis kako prije tako i nakon 100.000 km. Obi~no se u rasponu izme|u 90.000 i 120.000 km obavljaju veliki servisi i mijenjaju sve vitalne komponente motora. Mjenja~, amortizeri, ispu{ni sistem i sli~no mogu jo{ dugo izdr`ati ukoliko je

Hyundai otvorio novu fabriku u Rusiji

Ascona Voyage: Pionir porodi~nih karavana

Ascona Rallye: Veliki sportski uspjesi

odi~ni automobil, odnosno u posebnoj izvedbi kompaktni karavan. Manta je predstavljena u septembru 1970. Oblikovana prema takozvanim

pony-automobilima, tada popularnim u SAD, bila je moderna i pogodna za svakodnevne potrebe porodice. U prvoj polovini 1971. godine, Opel je prodao ~ak

55.399 Manti. Dinami~an nastup pratili su i solidni benzinski motori, osnovni 1,2-litarski sa 60 KS, 1,6-litarski sa 68 i 80 KS, te 1,9 litarski sa 90 KS,

odnosno 105 KS (Manta GT/E). Opel je proizveo 498.553 primjerka Mante A.

Premijera u Torinu
Ascona A je nakon premijere na Torinskom sajmu 1970. godine odmah bila prozvana „automobilom za tehni~ku budu}nost“. Bila je pozicionirana izme|u Kadetta i Rekorda ciljaju}i na sve ve}i segment kupaca, te je bila dostupna kao limuzina s dvoja i ~etvera vrata u standardnoj i luksuznoj verziji. Podvozje, ovjes i pogonski sistem Ascone i Mante bili su posve jednaki. Do marta 1975. proizvedeno je S. Pa. 691.438 Ascona A.

Fabrika u Sankt Peterburgu: Ulo`eno pola milijarde dolara

U ruskom gradu Sankt Peterburgu Hyundai je sve~ano otvorio novu fabriku, koja }e s radom krenuti 1. januara 2011. godine. Supermoderna fabrika, u koju je ulo`eno vi{e od pola milijarde dolara, u prvoj godini prM. T. oizvest }e 105.000 vozila.

Manta: Kupe s porodi~nim ambicijama

Kraj proizvodnje Xsare Picasso
Kona~an kraj za neobi~ni francuski minivan. Citroen je prekinuo proizvodnju modela Xsara Picasso, koji se u 11 godina postojanja pokazao kao vrlo uspje{an, {to potvr|uje i brojka od 1.737.727 primjeraka. Osim neobi~nog jajastog oblika i zvu~nog imena, Xsara Picasso je kupcima nudila odli~nu prakti~nost, bogatu opremu i izdr`ljive motore. Iako se ve} izvjesno vrijeme uspje{no prodavala paralelno sa svojim nasljednicima, modelima C4 Picasso i C4 Grand Pi- Citroenov minivan: Proizvedeno casso, bila je zrela za kraj. S. Pa. 1.737.727 primjeraka

sveznadar

Dnevni avaz, utorak, 28. septembar/rujan 2010.

45

Ta~no Neta~no
uni{ten 1.Herkulanum jei Stabija?u erupciji kad i Pompeja 2.Maks [meling progla{en je u Njema~koj sportistom stolje}a? 3.Hekuba je po gr~koj legendi `ena trojanskog kralja Prijama i Hektorova majka?
1. TA^NO

LJEPOTA I ZDRAVLJE Ko`a oslikava kako se trenutno osje}ate

Sedam lo{ih navika koje uni{tavaju ten
Cigarete veoma brzo boraju lice - deset godina pu{enja donosi dodatne tri godine na va{e lice
Ko`a nepogre{ivo oslikava kako se trenutno osje}ate. Naro~ito je ten odraz va{eg op}eg zdravstvenog stanja. Da biste povratili lijep i njegovan ten, za po~etak se oslobodite lo{ih navika. Krema bez za{titnog faktora. Najbolji na~in da sprije~ite bore, fleke i o~uvate blistav ten jeste da koristite kreme sa za{titnim faktorom 30. Pu{enje. Nijedna navika ne uni{tava tolikom brzinom ko`u kao pu{enje. Cigarete veoma brzo boraju lice - deset godina pu{enja donosi dodatne tri godine na va{e lice. Suvi{e alkohola. Ako pijete vi{e od jednog koktela dnevno - va{a ko`a pati. Pogre{ni preparati. Odabir pogre{ne kreme, korektora ili tonera je naj~e{}a gre{ka. Prljave ~etkice. Ako ne perete povremeno ~etkice kojima nanosite {minku, dobit }ete ~udne boje po licu, za~epljene pore i bakterijsku infekciju. Bez umivanja u krevet. Ako ne skidate {minku prije odlaska u krevet, a preska~ete i redovno umivanje, pore }e se lak{e zatvarati i pojavit }e se bubuljice. Lo{a ishrana. Izbjegavajte {e}er, masnu hranu, naro~ito vje{ta~kog porijekla.

Otkopavanje pepelom zatrpanog Herkulanuma
Herkulanum, anti~ki grad u Kampanji, Italija, nalazi se na sjeverozapadu podno`ja Vezuva, uni{ten je kad i Pompeja i Stabija, u erupciji 79. godine. Bio je zatrpan pod gomilom pepela na dubinu oko 15 do 18 metara, {to je ote`alo iskopavanje, ali sa~uvalo mnoge osjetljive predmete. Istra`ivanje je zapo~elo u 18. stolje}u, otkriveni su mnogi predmeti, uklju~uju}i slike i namje{taj. Kasniji radovi otkrili su palestru (sportsko igrali{te) i veliki centralni bazen.
2. TA^NO

Odabir pogre{ne kreme ili tonera je naj~e{}a gre{ka

Rezultati ameri~kog istra`ivanja

Zapo{ljavanje dr`avnih slu`benika
Da li se kod zapo{ljavanja u dr`avnim ministarstvima primjenjuje Zakon o radu i ako ne primjenjuje, postoji li neki poseban propis jer znam da se na dr`avne slu`benike, tj. zapo{ljavanje dr`avnih slu`benika, primjenjuje Zakon o dr`avnoj slu`bi u institucijama BiH, pita S. H. iz Sarajeva. Zakonom o radu u institucijama BiH ure|uju se prava, obaveze, odgovornost, pla}e i druge naknade, kao i druga pitanja iz ugovora o radu, odnosno regulira se radni odnos zaposlenika u institucijama BiH i njenim organima koji nisu dr`avni slu`benici, zaposlenika u institucijama BiH koji su izri~ito izuzeti iz Zakona o dr`avnoj slu`bi u institucijama BiH („Slu`beni glasnik BiH“, broj 19/02 i 35/03), zaposlenika koji su zaposleni u javnim preduze}ima, udru`enjima i fondacijama, me|uentitetskim korporacijama i drugim institucijama za obavljanje dodatnih nadle`nosti ako drugim zakonom nije druga~ije odre|eno. Ovaj zakon primjenjuje se i na dr`avne slu`benike ukoliko nije u suprotnosti sa Zakonom o dr`avnoj slu`bi u institucijama BiH.
Dipl. pravnica Enisa Hod`i}

Djeca ne piju dovoljno vode
„American Journal of Clinical Nutrition“ objavio je rezultate istra`ivanja provedenog u SAD koji pokazuju kako veliki broj djece pije ma- I blaga dehidracija utje~e na niz fiziolo{kih funkcija Uz to, neodgovaraju}a hinje vode od preporu~ene kodracija povezana je sa slabljeli~ine. Ovisno o dobi, manje od njem kognitivnih i mentaminimalnih dnevnih prepo- lnih sposobnosti. U istra`ivanju je utvr|eno ru~enih koli~ina vode pije 40 do 85 posto dje~aka i 46 do 90 i kako djeca veliki dio vode unose putem zasla|enih naposto djevoj~ica. Nau~nici upozoravaju ka- pitaka te da mali{ani koji piju ko ve} blaga dehidracija mo`e najvi{e vode u prosjeku piju utjecati na niz fiziolo{kih fu- najmanje ovakvih napitaka te nkcija te prouzrokovati umor, jedu najmanje tzv. brze hrane bogate kalorijama. slabost i glavobolje.

Maks [meling njema~ki sportista stolje}a
Bokser Maks [meling (Max Schmeling) progla{en je u Njema~koj sportistom stolje}a. Bio je svjetski profesionalni prvak u te{koj kategoriji. Proslavio se u me~evima protiv crnoputog ameri~kog prvaka D`oa Luisa (Joe Louis). Nakon pobjede u Njujorku 1936. godine, nacisti~ka propaganda iskoristila je njegovu veliku popularnost u reklamne svrhe. U profesionalnoj karijeri ostvario je 56 pobjeda, ~etiri nerije{ena rezultata i deset poraza. Dokazano je da je za vrijeme vladavine nacizma spa{avao @idove i bio antifa{ist. Ro|en je 28. novembra 1905. a umro 2. februara 2005. godine.
3. TA^NO

Kupon za odgovore
Obavezno prilo`ite kupon iz novina. Na koverti nazna~ite: “Za kontakt stranu”. Pitanja mo`ete slati i na e-mail: redakcija@avaz.ba

NEOPHODNOST IMANJA ^EGA STRASNO, PUNO PO@UDE ZARAZNA BOLEST SLUZNICE NOSA

ATMOSFERA

FI]FIRI], UDVARA^

UJEDINJENE NACIJE

PJEVA^ TOPI]

NEUTRON

”Organization of American States” PTICA GRABLJIVICA SO STANIJEVE KISELINE

STEPENI RAZVOJA

PAMET, RAZUM

SORTA, RASA

Kako je Hekuba osvetila sina Polidora
Hekuba je po gr~koj legendi `ena trojanskog kralja Prijama i Hektorova majka. Na kraju Trojanskog rata odvedena je u ropstvo. Prema Euripidu, njen najmla|i sin Polidor bio je pod za{titom tra~kog kralja Polimestora. Kad je ona stigla u Trakiju, saznala je da je Polidor ubijen. Osvetila se tako {to je oslijepila Polimestora i ubila njegova dva sina. U drugim verzijama te legende, kasnije je pretvorena u psa, i njen grob kraj Helesponta postao je orijentir za brodove.

PLU]NA BOLEST SVE^ANA CRKVENA ODJE]A DOVOLJNO SEKUNDA VRSTA MAJMUNA GLUMAC SANDLER OMLADIN. RADNA AKCIJA URE\AJI ZA O^ITANJE DESETINKI KONJSKA SNAGA VELIKI REKLAMNI OGLAS

BODLJA

RAZDEROTINA

RJE[ENJE IZ PRO[LOG BROJA KREMATORIJI, OI, OPAL, MAG, NOA, ESAD, LR, T, VILA, VATA, ERATA, HARA^, SUZAN BOJL, K, ASISTENTICA 2298

MJESTO U VOJVODINI

PJEVA^ICA NA SLICI

NAUKA O RAVNOTE@I PLINOVA

46

Dnevni avaz, utorak, 28. septembar/rujan 2010.

show biz

SKANDALI Majka Irme Nici u stanju te{ke depresije

Nadija Nezirovi} mislila da joj je k}erka dadilja
Irma porodicu lagala godinama u stara~kom domu
Pri~a Irme Nezirovi} alijas Nici, elitne prostitutke koja tvrdi da je imala seksualnu aferu s nogometni superstarom Dejvidom Bekamom (David Beckham), jo{ uredno puni novinske stupce {irom svijeta. Kako je „Dnevni avaz“ ve} pisao, Irma je 26-godi{nja Bosanka koja je `ivjela u Sarajevu s roditeljima i mla|im bratom. Tokom agresije na na{u zemlju, s majkom Nadijom i bratom Damirom oti{la je u Holandiju, da bi se potom preselila u London, te na koncu u Njujork. Majka i brat i dan-danas `ive u Holandiji, te ne `ele pri~ati za medije o Irmi.

Bekam: Tra`i 16 miliona funti

Njena majka je njegovateljica

Karda{ijan: Sama i sretna

@eli biti slobodna

Kim ne treba mu{karca
Kim Karda{ijan (Kardashian) ne treba mu{karca da bi bila sretna. Ameri~ka starleta smatra kako mo`e biti zadovoljna i sama iako vjeruje da }e jednog dana prona}i ljubav svog `ivota, jer je to ono {to `ivot ~ini zanimljivijim. - Osje}am da ne trebam mu{karca da bih bila sretna, ali sam isto tako beznadni romantik - ka`e Kim. Karda{ijan, koja je nedavno prekinula vezu sa igra~em ameri~kog nogometa Majlsom Ostinom (Miles Austin), planira biti slobodna neko vrijeme, ali ako prona|e onog pravog, ne}e bje`ati od toga da se s njim skrasi. - Sretno sam slobodna i odli~no se zabavljam. Mislim da svako mo`e na}i vremena za nekoga, samo ako ti se zaista svi|a. Htjela bih se zaljubiti, ali ne tako brzo, imam toliko stvari kojima se sada bavim, a najvi{e sam koncentrirana sama na sebe - govori starleta.

[okirana familija
Tek je 23-godi{nji Damir prije nekoliko dao kra-

Na snimanju novog spota

Brojne reakcije
^lanak o Irmi Nezirovi} ju~er objavljen u „Dnevnom avazu“ izazvao je brojne reakcije kako u na{oj zemlji tako i regionu. Na{u redakciju tokom ju~era{njeg dana zvali su ~itaoci, ljudi koji poznaju Nezirovi}e raspituju}i se o Irmi i njenoj porodici. Interesiranje za pri~u pokazale su i na{e kolege, koje su od nas tra`ile informacije o Irmi i njenoj pro{losti.

Irma: U sredi{tu afere

Riana naru~uje samo crne stvari

Ho}e li Bekam skinuti hla~e?
Britanski mediji objavili su ju~er nove detalje skandala u ~ijem je sredi{tu njihova nogometna zvijezda Dejvid Bekam. Navodno je Bekam u tu`bi protiv magazina „In Touch“, koji je prvi objavio pri~u o njegovoj aferi s Irmom, potku izjavu kako nije znao ~ime se njegova sestra bavi te da s njom nije u kontadigao visinu od{tete. Umjesto prvobitnih pet miliona funti, Bekam sada od ovog lista tra`i 16 miliona funti zbog „izno{enja neistina o njegovom privatnom `ivotu“. S druge strane, britanski „The Sun“ je objavio kako ktu ve} godinu. Njegovu ku}u u holandskom gradi}u Velpu ve} danima opsjedaju holandski i britanski novinari. Majka Nadija je, prema rije~ima njenih prijatelja, posljednjih dana u stanju te{ke depresije upravo zbog afere u ~ijem se sredi{tu nalazi njena k}erka. je Irma Nezirovi} brzo reagirala na Bekamove tvrdnje da je cijelu pri~u o seksualnoj aferi izmislila. Irma je, navodno, rekla kako }e dokazati da je spavala s nogometa{em ako Bekam bude imao hrabrosti „skinuti hla~e pred sudom“. ndala i ~injenicu da se njena k}erka bavi prostitucijom jo{ od 17. godine. - Posljednjih nekoliko dana i ne radi. Ta vijest o Irmi sve nas je iznenadila. Nadija je jako fina gospo|a, dru{tvena, voli `ivotinje, ona je mislila da Irma radi u Americi ili Engleskoj kao dadilja. Nju zaista sada treba po{tedjeti svega. Nadija, ina~e, u Holandiji zara|uje kao njegovateljica u stara~kom domu. Trebala je ovih dana do}i u Sarajevo na odmor. Me|utim, nakon {to se ovo desilo, ~isto sumnjam da }e to uraditi govori Nadijina prijateljica koja je zamolila da se njeno ime ne objavljuje. Nadija i njena majka su, ina~e, radile prije rata u „Valteru Peri}u“, {to su nam potvrdile njihove biv{e kolege, a {pekulira se da su `ivjeli u naselju Grbavica. Nezvani~no, Irmin otac Zahid je umro neposredno nakon rata. - On nije `iv. Umro je ubrzo nakon rata, poslije njihovog izlaska iz logora u kojem je Nadija bila zato~ena sa djecom - dodaje A. I. - H. P. prijateljica.

Majka na bolovanju
Riana: Precizna uputstva za produkciju

Riana (Rihanna) je u{la u crnu fazu. Popularna pjeva~ica je na snimanju novog spota „What’s My Name“ zahtijevala da sve stvari u njenoj sobi budu crne. Riana je `eljela crne svije}e, pe{kire, namje{taj, apsolutno ni{ta nije smjelo biti u nekoj drugoj boji. - U svojim je zahtjevima bila vrlo odlu~na i tra`ila je da ih se produkcija strogo pridr`ava - rekao je jedan izvor. Iako ima pomalo neobi~ne zahtjeve, Riana je ipak u jednom restoranu

dokazala da se ne pona{a kao razma`ena diva. Kada je s prijateljima stigla u restoran na ru~ak, dvije tinejd`erke po`eljele su da se s njom fotografiraju. [ef restorana po`urio je prema njima `ele}i ih udaljiti da ne dosa|uju pjeva~ici, no ona mu je rekla da ih pusti. - One su moji fanovi, bez njih bih bila niko i ni{ta. Zato sam sretna {to se mogu fotografirati - rekla je pjeva~ica, koja je spremno pozirala s djevojkama i podijelila im autograme.

Nadija sa k}erkom: Istina je {okirala

Kako je za „Dnevni avaz“ otkrila njena bliska prijateljica, koja `ivi u BiH i u redovnom je kontaktu sa 57-godi{njom Nadijom, Irmina majka jo{ je u stanju {oka i nevjerice nakon {to je saznala detalje ska-

Prestani naru~ivati prostitutke
Dejvid Bekam nema problema samo s tabloidima koji mu ne daju mira. Napadaju ga i navija~i koji su bijesni jer je njegov tim Los An|eles Galaksi opet izgubio i to kod ku}e sa 0:2 od Njujorka. Nakon tog poraza jedan se bijesni navija~ sjurio u miks zonu i kada je ugledao Dejvida po~eo vikati: - Prestani naru~ivati prostitutke! - urlao je navija~ prema nogometa{u, a kada se ve} ~inilo kako }e Dejvid oti}i u svla~ionicu on se okrenuo i pri{ao navija~u, te mu kazao da mu ponovi u lice {to je maloprije rekao. Bekam mu je uputio i nekoliko psovki i zatim oti{ao pod tu{.

oglasi

Dnevni avaz utorak, 28. septembar/rujan 2010. 47

48

Utorak, 28. septembar/rujan 2010.

Dnevni avaz

oglasi

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE KANTON SARAJEVO OP]INSKI SUD U SARAJEVU Broj: 65 0 P 061738 09 P 2 Sarajevo, 04. 08. 2010. godine Op}inski sud u Sarajevu i to sudija ^au{evi} Du~i} Mirsada, u pravnoj stvari tu`itelja E{pek Dragomira iz Sarajeva ul. Doglodi br. 71, protiv tu`enih Radan Ljiljane i dr., radi utvr|enja, v.s.p. 8.000,00 KM, objavljuje sljede}i:

NAPOMENA: Stranke su du`ne najkasnije na pripremnom ro~i{tu iznijeti sve ~injenice, na kojima zasnivaju svoje zahtjeve i predlo`iti sve dokaze koje `ele izvesti u toku postupka, te na pripremno ro~i{te donijeti sve zahtjeve i predlo`iti sve dokaze koje `ele upotrijebiti kao dokaz (~l. 77. ZPP-a). Na pripremnom ro~i{tu }e se raspravljati o pitanjima koja se odnose na smetnje za dalji tok postupka, o prijedlozima stranaka i ~injeni~nim navodima kojima stranke obrazla`u svoje prijedloge (~l. 79., 80 ZPP-a). Tu`eni mo`e najkasnije na pripremnom ro~i{tu podnijeti protivtu`bu (~l. 74. st. 1 ZPP-a). Ako na pripremnom ro~i{tu ne do|e tu`ilac, a bio je uredno obavje{ten, smatrat }e se da je tu`ba povu~ena, osim ako tu`eni ne zahtjeva da se ro~i{te odr`i (~l. 84. st. 1 ZPP-a). Ako na pripremno ro~i{te ne do|e uredno obavije{ten tu`eni, ro~i{te }e se odr`ati bez njegovog prisustva (~l. 84. st. 2. ZPP-a). Dostava se smatra objavljenom u roku od 15 dana od dana objavljivanja u jednim dnevnim novinama na podru~ju FBiH.

POZIV
Za: Radan Ljiljanu, Simeunovi} Nadu, Kre{talica Radmilu, Vukovi} Stanu, [u}ur Zoru, Bogdanovi} Nata{u, Bogdanovi} Stojanku i Bogdanovi} Radeta Pozivate se kao stranka NA PRIPREMNO RO^I[TE za dan 22. 11. 2010. godine u 10,00 sati pred ovaj sud, soba broj 338/III. SUDIJA ^au{evi}-Du~i} Mirsada

oglasi

Dnevni avaz
BOSNA I HERCEGOVINA REPUBLIKA SRPSKA OSNOVNI SUD U BIJELJINI Broj: 80 0 Mal 007989 08 Mal Bijeljina, 27. 8. 2010. godine

utorak, 28. septembar/rujan 2010.

49

OSNOVNI SUD U BIJELJINI, sudija Sekuli} Cvijeta, u pravnoj stvari tu`ioca Telekom Srpske, IJ Tranzitni Telekom Bijeljina, protiv tu`enog Omerovi} Fikreta iz Bijeljine, Marka Miljanova 19, radi duga po osnovu pru`enih usluga telefonskog saobra}aja na osnovu ~lana 348. stav 3. Zakona o parni~nom postupku („Sl. glasnik RS“ br. 58/03, 85/03, 74/05 i 63/07, u daljem tekstu: ZPP), budu}i da tu`eni ne stanuje na adresi posljednjeg poznatog boravi{ta, objavljuje sljede}i:

OGLAS
Dana 9. 10. 2008. godine tu`ilac Telekom Srpske, IJ Tranzitni Telekom Bijeljina je podnio tu`bu protiv tu`enog Omerovi} Fikreta, radi duga, v.s.p. 934,58 KM. Tu`bom tra`i da Sud donese presudu kojom }e tu`enog obavezati na isplatu duga sa zakonskim zateznim kamatama od dana podno{enja tu`be i tro{kova parni~nog postupka. Obavje{tava se tu`eni da se dostava pismena smatra obavljenom protekom roka od 15 dana od dana objavljivanja ovog pismena u dnevnim novinama Dnevni avaz i na oglasnoj tabli Suda, te da priloge dostavljene uz tu`bu mo`e da podigne u zgradi Suda. Obavje{tava se tu`eni da je na osnovu ~lana 70. stav 1. ZPP-a du`na najkasnije u roku od 30 dana da dostavi Sudu pismeni odgovor na tu`bu. Odgovor na tu`bu mora biti razumljiv i sadr`avati: oznaku Suda, ime i prezime, odnosno naziv pravnog lica, prebivali{te ili boravi{te, odnosno sjedi{te stranaka, njihovih zakonskih zastupnika i punomo}nika, ako ih imaju, predmet spora, sadr`aj izjave i potpis podnosioca (~lan 334. ZPP-a). U odgovoru na tu`bu tu`eni }e da istakne mogu}e procesne prigovore i izjasni se da li priznaje ili osporava postavljeni tu`beni zahtjev (~lan 71. stav 1. ZPP-a). Ako tu`eni osporava tu`beni zahtjev, odgovor na tu`bu mora da sadr`i i razloge iz kojih se tu`beni zahtjev osporava, ~injenice na kojima tu`eni zasniva svoje navode, dokaze kojima se utvr|uju te ~injenice, te pravni osnov za navode tu`enog (~lan 71. stav 2. ZPP-a). Tu`eni mo`e u odgovoru na tu`bu, a najkasnije na pripremnom ro~i{tu, da podnese protivtu`bu (~lan 74. stav 1. ZPPa). Ukoliko tu`eni, kome je uredno dostavljena tu`ba u kojoj je tu`ilac predlo`io dono{enje presude zbog propu{tanja, ne dostavi pismeni odgovor na tu`bu u zakonskom roku, Sud }e da donese presudu kojom se usvaja tu`beni zahtjev (presuda zbog propu{tanja), osim ako je tu`beni zahtjev o~igledno neosnovan (~lan 182. stav 1. ZPP-a). Odgovor na tu`bu sa prilozima predaje se Sudu u dovoljnom broju primjeraka za Sud i protivnu stranku, pozivom na broj predmeta. Sudija Cvijeta Sekuli}

U PRODAJI JE NOVI BROJ

Alternativni lijek za va{u du{u

50 Utorak, 28. septembar/rujan 2010. Dnevni avaz
BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE KANTON SARAJEVO OP]INSKI SUD U SARAJEVU Broj: 65 0 P 103832 09 P Sarajevo, 15. 09. 2010. godine

oglasi

Op}inski sud u Sarajevu, i to sudac Nada Papo, rje{avaju}i u pravnoj stvari tu`itelja Mikrokreditna organizacija „EKI“ Sarajevo, Ulica D`emala Bijedi}a do broja 133, koju zastupa punomo}nik Adina Buzurovi}, advokat iz Sarajeva, protiv tu`enika: 1. Re{ada Sijari} iz Sarajeva, Ulica Asima Behmena broj 15. 2. Miftara Mehovi} iz Vogo{}e, Ulica Partizanskog odreda Zvijezda broj 52, 3. Mirze Valjev~i} iz Sarajeva, Ulica Vahide Maglajli} broj 23, i „Lesko“ d.o.o. Sarajevo, Ulica Pofali~ka broj 28, radi duga, v.s. 8.167,00 KM, izvan ro~i{ta, dana 15. 09. 2010. godine, donio je:

PRESUDU
(zbog propu{tanja) I-tu`enik Re{ad Sijari}, II-tu`enik Miftar Mehovi}, IIItu`enik Mirza Valjev~i} i IV-tu`enik „Lesko“ d.o.o. Sarajevo, du`ni su tu`itelju Mikokreditnoj organizaciji „EKI“ Sarajevo na ime duga isplatiti iznos od 8.167,00 KM, sa zakonskom zateznom kamatom po stopi predvi|enoj Zakonom o visini stope zatezne kamate po~ev od 03. 07. 2009. godine kao dana podno{enja tu`be pa do isplate, kao i nadoknaditi tu`itelju tro{kove postupka u visini od 853,95 KM, sve u roku od 30 dana od dana od dana prijema presude. SUDAC Nada Papo, s.r. POUKA: Protiv ove presude mo`e se podnijeti prijedlog za povrat u prija{nje stanje u roku o 8 dana, od dana prijema. Prijedlog se podnosi ovom sudu u dovolnom broju primjeraka za sud i protivnu stranku.
BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE ZENI^KO-DOBOJSKI KANTON OP]INSKI SUD U ZENICI Broj: 43 0 Ps 026357 09 Ps Zenica, 31. 8. 2010. godine Op}inski sud Zenica, sudija Had`iomerovi} Enida, u pravnoj stvari tu`itelja: „IM-TRANSPORT“ DOO @EP^E, protiv tu`ene: „METAL-TEHNIK TALE“ DOO USORA, @ABLJAK, radi: isplate duga v.s. 3.455,82 KM, na osnovu ~lana 348 stav 3 ZPP-a:

OGLAS
Dostava tu`be na odgovor tu`enom: „METAL-TEHNIK TALE“ DOO USORA, @ABLJAK. U pravnoj stvari po tu`bi tu`itelja „IM-TRANSPORT“ DOO @EP^E, protiv tu`enog: „METALTEHNIK TALE“ DOO USORA, @ABLJAK, dostavljamo Vam primjerak tu`be sa prilozima na odgovor. Du`ni ste u roku od 30 dana dostaviti sudu pismeni odgovor na tu`bu, ista}i mogu}e procesne prigovore, izjasniti se da li priznajete ili osporavate postavljeni tu`beni zahtjev. Navedenom tu`bom tu`itelj tra`i da sud donese presudu kojom je tu`eni „METAL-TEHNIK TALE“ DOO USORA, @ABLJAK, du`an isplatiti tu`itelju iznos glavnog duga od 3.455,82 KM, sa zateznom kamatom po stopi utvr|enoj Zakonom o visini stope zatezne kamate po~ev od dana dospije}a do isplate, kao i tro{kove postupka sve u roku od 15 dana pod prijetnjom prinudnog izvr{enja. Nakon objave tub`e i tu`benog zahtjeva, obzirom da je predlo`ena presuda zbog propu{tanja, sud }e ukoliko izostane dostava odgovora na tu`bu donijeti presudu zbog propu{tanja, koju }e objaviti u dnevnim novinama. Po proteku roka od 15 dana od dana objave ovog oglasa u dnevnim novinama, smatrat }e se da je dostavljena tu`ba na odgovor. SUDIJA Enida Had`iomerovi}, s.r.

BOSNA I HERCEGOVINA Federacija Bosne i Hercegovine Zeni~ko-dobojski kanton OP]INSKI SUD U TE[NJU Zemlji{noknji`ni ured Broj: 039-0-Dn-10-001 070 Sarajevo, 22. 09. 2010. godine Op}inski sud u Te{nju, zemlji{noknji`ni ured, na osnovu ~lana 63 i 67. a u skladu sa ~lanom 88 stav 2 Zakona o zemlji{nim knjigama F BiH („Sl. novine F BiH“, br. 19/03 i 54/04),

NAJAVLJUJE USPOSTAVLJANJE ZEMLJI[NOKJI@NOG ULO[KA
BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE ZENI^KO-DOBOJSKI KANTON OP]INSKI SUD U ZENICI Broj: 43 0 Mals 011174 08 Mals Zenica, 05. 01. 2010. godine OP]INSKI SUD U ZENICI i to sudija Enida Had`iomerovi}, rje{avaju}i u pravnoj stvari tu`itelja Jp Grijanje Doo, Zenica protiv tu`enog „Magi-Ms“ D.P .U. Doo Zenica Kanal broj 38 radi Isplata potra`ivanja v.s. 1.533,66, u postupku pripremanja glavne rasprave, dana .P 05. 01. 2010. godine, donio je slijede}u: zbog propu{tanja Tu`eni je du`an tu`iocu isplatiti nov~ani iznos od 1533,66 KM sa zateznom kamatom po stopi utvr|enoj Zakonom o visini stope zatezne kamate, kao i tro{kove postupka u iznosu od 120,00 KM sve u roku od 15 dana pod prijetnjom prinudnog izvr{enja. Pouka o pravnom lijeku: Sudija Protiv ove presude nije dozvoljena `alba. Enida Had`iomerovi} U zemlji{noknji`nom predmetu br. 039-0-Dn-10-001 070 a po zahtjevu VF-KOMERC DOO SARAJEVO, po punomo}niku Halep D`evadu, advokatu iz Te{nja, u toku je postupak uspostavljanja zemlji{noknji`nog ulo{ka. Nekretnine za koje se uspostavlja zemlji{noknji`ni ulo`ak su upisane po novom premjeru u posjedovni list br. 551 k.o. Kra{evo, ozna~ene kao k.~. broj 191/1 Baretak, livada 3 kl. u pov. 1539 m2 k.~. broj 191/2 Baretak, livada 3 kl. u pov. 240 m2 i livada 4 kl. u pov. 1225 m2 k.~. broj 191/3 Baretak, livada 4 kl. u pov. 1503 m2 k.~. broj 191/4 Baretak, livada 3 kl. u pov. 1474 m2 k.~. broj 191/1 Baretak, prist. put u pov. 279 m2 k.~. broj 191/6 Baretak, livada 3 kl. u pov. 54 m2 k.~. broj 191/7 Baretak, livada 4 kl. pov. 54 m2 k.~. broj 193 Trgova~ko-prodajni centar, ku}a i zg. u pov. 1161 m2, ek. dvori{te u pov. 984 m2 i tra-

PRESUDU

fostanica u pov. 5 m2, k.~. broj 194 Bare, trafostanica u pov. 11 m2 i livada 4 kl. u pov. 1339 m2 a {to prema podacima starog premjera odgovara nekretninama upisanim u zk. ul. broj 499 i 500 K.O. SPKRA[EVO ozna~enim kao k.~. broj 354/2 Baretak, livada u pov. 1539 m2 k.~. broj 354/5, Baretak livada u pov. 1465 m2 k.~. broj 354/6 Baretak livada u pov. 1503 m2 k.~. broj 354/7 Baretak, njiva u pov. 1474 m2 k.~. broj 354/8 Baretak, prist. put u pov. 279 m2 k.~. broj 354/9 Baretak, livada u pov. 54 m2 k.~. broj 354/10 Baretak, livada u pov. 54 m2 k.~. broj 268/3 Trgova~ko-prodajni centar, ku}a i zg. u pov. 1161 m2, ek. dvori{te u pov. 984 m2 i trafostanica u pov. 5 m2 i k.~. 268/4 Bare, trafostanica u pov. 11m2 i livada 4 kl. u pov. 1339 m2. Prema podacima Katastra op}ine Te{anj posjednik nekretnina je VF-KOMERC DOO SARAJEVO, dok su prema podacima starog premjera ZK ureda Op}inskog suda Te{anj, kao suvlasnici navedenih nekretnina upisani Be}ar Osman, Be}ar Umihana, Peri} Stjepan, Peri} An|a i drugi. Pozivaju se sva lica koja pola`u pravo vlasni{tva ili neko drugo pravo na navedenim nekretninama da svoje pravo prijave u roku od 60 dana od dana najave podneska u dva primjerka i to doka`u, a u suprotnom njihovo pravo ne}e biti uzeto u obzir prilikom uspostave zemlji{noknji`nog ulo{ka. Lica koja pola`u pravo na toj nekretnini mogu navedeni rok na zahtjev produ`iti za najmanje slijede}ih 90 dana, kako bi im se dala mogu}nost da pribave potrebne dokaze. Ukoliko u produ`enom roku ne uslijedi prijava, zemlji{noknji`ni ulo`ak }e se uspostaviti na osnovu da tada pribavljenih dokaza. Zemlji{noknji`ni referent, Ned`ad Ljevakovi}

oglasi

Dnevni avaz

utorak, 28. septembar/rujan 2010.

51

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE KANTON SARAJEVO OP]INSKI SUD U SARAJEVU Broj: 65 0 P 1055609 08 P Sarajevo, 16. 9. 2010. godine Op}inski sud u Sarajevu, i to sudija Nermina Sijer~i}, u pravnoj stvari tu`itelja NLB TUZLANSKA BANKA DD TUZLA, ul. Mar{ala Tita br. 34, protiv tu`enih Katana Enes iz Sarajeva, ul. Zmaja od Bosne br. 59, Maga{ Ljiljana iz Sarajeva, ul. D`emala Bijedi}a br. 115 i Salihspahi} Ines iz Sarajeva, ul. Grdonj br. 35 radi duga v.s.p. 5.095,05 KM objavljuje sljede}i

OGLAS
Pozivaju se tu`eni Katana Enes iz Sarajeva, ul. Zmaja od Bosne br. 59, Maga{ Ljiljana iz Sarajeva, ul. D`emala Bijedi}a br. 115, da u roku od 30 dana dostave odgovor na tu`bu od 22. 8. 2008. godine kojom je tu`itelj predlo`io da se nalo`i prvotu`enom, drugotu`enom i tre}etu`enom da tu`itelju isplate glavni dug u visini od 5.095,05 KM sa pripadaju}im zakonskim kamatama od dana 22. 8. 2008. godine do dana kona~ne isplate duga zajedno sa sporednim potra`ivanjima u ukupnom iznosu od 1.537,68 KM kao i da nadoknade tro{kove parni~nog postupka, a sve u roku od 30 dana pod prijetnjom izvr{enja. Odgovor na tu`bu mora biti razumljiv i sadr`avati oznaku suda, ime i prezime, naziv pravne osobe, prebivali{te ili boravi{te, odnosno sjedi{te stranke, njihovih zakonskih zastupnika i punomo}nika ako ih imaju, predmet spora, sadr`aj izjave i potpis podnositelja (~l. 334 ZPP-a). Ako tu`eni osporava tu`beni zahtjev, odgovor na tu`bu mora da sadr`i razloge osporavanja, ~injenice na kojima zasniva svoje navode, dokaze kojima se utvr|uju te ~injenice, te pravni osnov. U odgovoru na tu`bu tu`eni }e ista}i mogu}e procesne prigovore i izjasniti se u skladu sa ~l. 71. stav 1. ZPP-a. Tu`eni mo`e u odgovoru na tu`bu, a najkasnije na pripremnom ro~i{tu, podnijeti protivtu`bu u skladu sa ~lanom 74. stav 1 ZPP-a. Odgovor na tu`bu sa prilozima se predaje sudu u dovoljnom broju primjeraka za sud i suprotnu stranku s pozivom na broj gornji. Dostava se smatra obavljenom protekom roka od 15 dana od dana objavljivanja. Sudija Nermina Sijer~i}, s.r.

52

Utorak, 28. septembar/rujan 2010.

Dnevni avaz
SJE]ANJE

NA MOJU JEDINU I VOLJENU

MERSIHU
Dan Tvog ro|enja... Mila, nisam tu`na samo danas, tu`na sam uvijek... S Tobom je nestao i osmijeh, sre}a, planovi, radost... Ne mogu Te zagrliti, poljubiti i re}i TI: „Sretan Ti ro|endan“... Ne mogu ~uti Tvoj neobi~an komentar na poklon koji bih Ti dala... Danas mogu samo jauknuti do beskona~nosti... S najve}om ljubavlju, ponosom i vje~nom tugom Tvoja mama
1033-1tz

SJE]ANJE

SJE]ANJE

na na{u voljenu na na{u voljenu

MERSIHU MERSIHU
Prisutna si u na{im mislima i u na{im srcima, Na Dan Tvog ro|enja `elimo Ti re}i da Te volimo, Bila si i osta}e{ neraskidivi dio nas, Najljep{i cvijete, uvijek }e{ blistati u na{im sje}anjima, Topli plamen ljubavi koji si nam podarila, zauvijek }e grijati na{a srca, Tvoji: tetka Bisa i tetak Zuka
1034-1tz

Vrijeme prolazi i bez Tebe je sve druga~ije, Nedostaje{ nam u svakom novom danu, nedostaje nam Tvoj veseli smijeh, Nedostaje nam Tvoje cvrkutanje jedne vesele pti~ice, Tu`ne smo na Dan Tvog ro|enja, ali pune ljubavi za Tebe, Bila si jedinstvena, jedna i jedina... Vole Te Tvoje sestre Aida i Alma
1035-1tz

SJE]ANJE

SJE]ANJE

na voljenu sestricu

na na{u voljenu

MERSIHU
Danas bi bio Tvoj 30. ro|endan... Nismo ih ovako planirali... Jedan tren je promijenio sve, `ivot, snove... Ali ti si i dalje tu... Postoji{ voljena svakog trena, u mislima i srcima, u sje}anjima i snovima... Zauvijek Vole te beskrajno brat Ismar i sestra Jasmina
1036-1tz

MERI
Danas je dan tvog ro|enja. Veliki dan za nas. Nekada dan ispunjen sre}om, rado{}u, veseljem... Sada je to dan ispunjen suzama, tugom i velikom ljubavi prema tebi. Uvijek }e{ biti zvijezda na nebu koja najja~e sija, ru`a u ba{ti koja najljep{e miri{e, uvijek }e{ biti na{e voljeno i lijepo dijete. Volimo te ZAUVIJEK Tetka Sana, tetak Tasim, sestra Jaca i brat Ismar
1037-1tz

Dana 28. 9. 2010. navr{ava se 40 dana kako je oti{ao suprug, otac i najbolji dedo

NUSRET (MUSTAFA) BIJEDI]
U~imo `ivjeti s tu`nom istinom i istinom koja jako boli, ali bol nije u suzama, niti u ovim rije~ima, ona je duboko u srcu i du{i gdje }e{ ostati vje~no voljen i nikada zaboravljen. Hatma dova }e se pokloniti i prou~iti u petak, 1. 10. 2010. u d`amiji u Opinama - Mostar. Tvoji najmiliji: supruga Ismeta, sin Admir, k}i Amela i tvoja dva unuka Tarik i D`enan
12722-1nd`

Dnevni avaz
POSLJEDNJI SELAM POSLJEDNJI SELAM

utorak, 28. septembar/rujan 2010.

53

ISMETU JOHI ISMETU JOHI
Haris, Damir, Almedina i Nusret ^au{evi}
N

Uposlenici i Menad`ment „LOK“ MKF
N

Dana 27. 9. 2010. navr{ava se 7 (sedam) godina od kako nije sa nama na{a voljena

POSLJEDNJI POZDRAV

DRAGOM PRIJATELJU

Dana 28. 9. 2010. godine navr{ava se {est mjeseci od prerane smrti na{eg dragog supruga i oca

TU@NO SJE]ANJE Dana 28. 9. 2010. navr{avaju se tri godine od smrti dragog supruga, oca i dede

Dana 28. 9. 2010. navr{ava se pet godina otkako nije sa nama na{a draga majka, nana i sestra

SJE]ANJE

SALIHA ZUKI], ro|. SLINI]
Ovaj svijet u kome mi `ivimo je `alostan za nas, jer u njemu nema tebe koju smo toliko voljeli. Jer tvoj vedri lik je uvijek pred na{im o~ima, a plemenita du{a u na{im srcima. Tvoje rodice: Bedra i Biba 12719-1nd` D`evad

NIHAD - ^ARA TAHIROVI]
Robert, Zerina, Alan i Ivan
289-1tr

MUJO (MEHMEDA) PRIBI[I]
Neka ti Allah d`.{. podari lijepi d`enet i vje~ni rahmet. Tvoji: supruga Fatima i sin Belmin
14832-1tt

NADA (ASIM) ^OLI], ro|. PADALO AVDO (OSMAN) MRDI]
S ljubavlju uvijek ostaje{ u na{im srcima. Neka ti dragi Allah podari lijepi d`enet i rahmet du{i. Tvoji najmiliji: supruga i k}erke sa porodicama
12702-1nd`

VASVIJA ADEMOVI]
Neka ti dragi Allah d`.{. podari lijepi d`enet i vje~ni rahmet. Porodica
14817-1tt

(28. 9. 1996 - 28. 9. 2010.)
Tuga u na{im srcima je vje~na kao i uspomena na tvoj lik, tvoju dobrotu. Zahvalni smo i ponosni {to smo te imali. Molimo dragog Allaha d`.{. da ti oprosti grijehe, podari lijepi d`ennet i vje~ni rahmet. Suprug Izudin, djeca: Haris, Anisa, Adnan 14827-1tt

Dana 28. 9. 2010. navr{avaju se 52 dana od preseljenja na ahiret na{e drage supruge, mame i nene

Dana 29. 9. 2010. navr{avaju se 52 tu`na dana od kako nas je napustio na{ dragi suprug, otac, brat i deda

POSLJEDNJI POZDRAV

MULA (IBRO) GU[O, ro|. FAZLI]
Te{ko je na}i rije~i da se opi{e koliko nam nedostaje{, kao i svu tugu koja je u na{im srcima. Nismo te mogli sa~uvati od smrti, ali }emo te zauvijek sa~uvati u na{im srcima. Neka ti Allah d`.{. podari lijepi d`enet i vje~ni rahmet. Tvoji: suprug had`i [ahin, djeca Zehra, Zuhra, Ibro, Jasmina i [efika, snaha, zetovi, unu~ad i praunuka Tevhid je prou~en 26. 9. 2010. godine.
12703-1nd`

ADEM ([ABO) RADON^I]
S ponosom i ljubavlju ~uvamo te u na{im srcima. Hvala ti za svu ljubav i tvoju dobrotu koju si nesebi~no pru`ao. Neka ti dragi Allah d`.{. podari lijepi d`enet i sve d`enetske ljepote tvojoj plemenitoj du{i. Tvoji najmiliji: supruga Rabija, sin Mensud, k}erka Mediha, brat Kadrija sa porodicom, unuka Selma, snaha D`enana i zet Samir. Tevhid }e se prou~iti u srijedu, 29. 9. 2010. u 13 sati u ku}i, ul. Prijedorska 25/III. 12705-1nd`

na{em prijatelju, saradniku, dobrom ~ovjeku

NIHADU TAHIROVI]U ^ARI

Mediacentar - Sarajevo
12712-1nd`

POSLJEDNJI POZDRAV

POSLJEDNJI POZDRAV

SJE]ANJE

HASIBA HAMZI]
26. - 28. 9. 2003 - 28. 9. 2010.

ISMET JOHA
Alden, Alma, Sanja, Aida
14821-1tt

ISMET JOHA
Kari} Mustafa, [a}ira, Aida, Haris
14821-1tt

Navr{ava se 7 godina od kad smo te izgubili. Tvoji najmiliji: Adnan, Amra i Asim
14825-1tt

SJE]ANJE

Dana 28. 9. 2010. godine navr{ava se 7 dana od kako nije sa nama na{a draga medicinska sestra

POSLJEDNJI SELAM

MUNEVERA (AHMET) ZAHIROVI]
Neka Ti Allah d`.{. podari lijepi d`enet i vje~ni rahmet, a porodici sabur. Kolektiv Klinike za plu}ne bolesti i tuberkulozu „Podhrastovi“ KCUS
14830-1tt 14829-1tt

majci na{e uva`ene profesorice Dijane Huskovi}

PSTROCKI D@OR\E
1992 - 2010.
S ljubavlju, va{a djeca

i

PSTROCKI VERA
2008 - 2010.

FATIMI HUSKOVI], ro|. TRTAK

KOLEKTIV I U^ENICI SREDNJE ZUBOTEHNI^KE [KOLE
N

54

Utorak, 28. septembar/rujan 2010.

Dnevni avaz
POSLJEDNJI POZDRAV POSLJEDNJI SELAM

DRAGOM PRIJATELJU

NIHAD - ^ARA TAHIROVI] NIHAD - ^ARA TAHIROVI]
S ljubavlju, ponosom i lijepim uspomenama rado }emo te se sje}ati i nositi zauvijek u na{im srcima. Samir, Elvedin, Amel, Sefa, Red`o, Sanja, \enana, Faika, Lejla, Mustafa i ostala raja iz SBB BiH O.O. Travnik
N

Duki} Sa{a i Stefan
288-1tr

Dana 28. 9. 2010. navr{ava se 7 godina od smrti na{eg dragog

POSLJEDNJI POZDRAV

velikom ~ovjeku i prijatelju

HALID SMAILBEGOVI]
iz Te{nja Ne postoji utjeha ni zaborav, samo beskrajna praznina, tuga i sje}anje. Uvijek }e{ `ivjeti u na{im srcima i biti dio na{ih najljep{ih uspomena. Tvoji najmiliji
14812-1tt

NIHAD - ^ARA TAHIROVI]
Amir Rizvanovi} i Edim Had`ialagi}
14813-1tt

POSLJEDNJI POZDRAV

SJE]ANJE

ocu na{e kolegice

HRUSTI \EDOVI]U
Porodici \edovi} i Smajlovi} izra`avamo na{u iskrenu i duboku su}ut. Kolege i prijatelji iz Federalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i {umarstva
N

DIANA (RAMIZ) DERVI[EVI]
27. 9. 1992 - 27. 9. 2010.
Tvoji najmiliji
12725-1nd`

Dana 28. 9. 2010. godine navr{ava se 6 mjeseci od kako je preselila na ahiret na{a draga majka i nana

SJE]ANJE

TU@NO SJE]ANJE

na roditelje

NURA ^U^AK, ro|. MERI]

IMAMOVI] NEVZETA HAMED
4. 12. 2000 - 28. 9. 2010. 28. 9. 2009 - 28. 9. 2010.

Hvala ti za sve... Neka ti je vje~ni rahmet i neka ti Allah d`.{. podari lijepi d`enet. K}erke Dijana i D`enana i unuka Nad`a
12520-1nd`

HA[A MUHI], ro|. DOLOVAC
28. 9. 1989 - 28. 9. 2010.
S ljubavlju te spominjemo. Suprug i k}erke s porodicama

Molimo Allaha d`.{. da vas obaspe milo{}u, da vam otvori d`enetska vrata, smjesti na najljep{e mjesto jer vi zaslu`ujete lijepi d`enet i vje~ni rahmet. O`alo{}eni: djeca Omer, Sulejma, Zineta, unu~ad Sanel, Amer, Dino, snaha Sena, zetovi Munib, Haris
14803-1tt 14805-1tt

POSLJEDNJI POZDRAV

POSLJEDNJI POZDRAV

dragom prijatelju

ocu na{eg radnog kolege

ISMETU - ]U[ (MEHMEDA) MULAMUHI]U
16. 2. 1936 - 27. 9. 2010.
iz Travnika S velikom ljubavlju i po{tovanjem uvijek }emo se sje}ati tvoje dobrote i plemenitosti. Tvoji prijatelji i suigra~i: MI]A, IZET - GRMALJ, MESUD - DRVENI, MERZUK, 287-1tr IVO, @ELJO, SOFTA, PE]KO, HARE, BRICO, LOSKO

had`i [EMSO ([E]O) ZORNI]
KOLEGE IZ JEDINICE ZA PROFESIONALNE STANDARDE MINISTARSTVA UNUTRA[NJIH POSLOVA KANTONA SARAJEVO
14826-1tt

Dnevni avaz
Dana 28. 9. 2010. godine navr{ava se godina dana otkako je prestalo da kuca veliko i plemenito srce dragog sina, supruga i oca

utorak, 28. septembar/rujan 2010.

55

FADIL (ZAHID) DELI]
1955 - 2009.
Fadile, Kada je te{ko da nam pomogne{, tebe nema... Na{oj sre}i da se raduje{, opet te nema... No}i kada su hladne da nas ugrije{, tebe opet nema, nema... Bolna istina s kojom se nikada ne}emo pomiriti, a s druge strane velika snaga koju si nam ostavio da idemo dalje. Bogatstvo je bilo `ivjeti sa tobom. Kada izgubi{ koga si volio, `ivi{ da se sje}a{ koga si izgubio. @ivim za susret iza koga ne slijedi rastanak... Hvala puno svima koji su s mislima i djelima uz nas. Neka je vje~ni rahmet tvojoj plemenitoj du{i. Tvoji najmiliji: majka Fadila, supruga Jasminka, k}erka Irma i sin Jasmin Hatma dova }e se pokloniti u d`amiji Kova~i i prou~iti tevhid prije d`ume namaza, dana 1. 10. 2010. godine.
12694-1nd`

Dana 28. 9. 2010. navr{ava se 7 dana otkako je preselio na ahiret na{ dragi

ZAHVALNICA

ALIJA (HALILA) KULOGLIJA
Postoji ne{to {to nikada ne umire, a to je sje}anje na neizmjernu toplinu, ljubav i topli osmijeh kojim si uvijek zra~io. Molimo Allaha d`.{. da ti podari lijepi d`enet i vje~ni rahmet. Tvoje najdra`e supruga Almasa i k}erka Mirela

Neizmjernu zahvalnost dugujemo dr. Seadu @elji sa Odjeljenja urologije Op}e bolnice, velikom humanisti, koji nam je pru`ao svesrdnu pomo} i podr{ku u najte`im trenucima. Tako|er i medicinskim sestrama Majdi i Du{ki sa KCUS-a, i Melihi ^ulov
12699-1nd`

Dana 28. 9. 2010. godine navr{ava se deset godina kako je na ahiret preselila na{a draga i voljena

Dana 28. 9. 2010. godine navr{ava se pola godine od kada nije sa nama na{a draga majka

HAFIFA - FIFA KRILI], ro|. FEJZI]
I danas kao i prije deset godina isto je bolan ovaj `ivot bez tebe. S ljubavlju koju smrt ne prekida ~uvamo uspomenu na tvoj plemeniti lik. Neka ti je vje~ni rahmet. Tvoji najmiliji
14806-1tt

NAFIJA ([AKOVI]) KURSPAHI]
I najobi~nije trenutke u `ivotu htjela je i umjela je da bez ~arobnog {tapi}a pretvara sve u lijepo, protkano nitima ljubavi. Njena htijenja su na{a neprekidna sje}anja na na{u zajedni~ku ljubav koju njegujemo i sada ponaosob. Nedostaje nam. Njena djeca Istog dana prou~i}e se hatma dova u Begovoj d`amiji u 13.20 sati.
14125-1tt

Dana 28. septembra navr{ava se tu`na godina dana od prerane smrti na{eg dragog supruga i oca

Dana 28. 9. 2010. godine navr{ava se 18 godina od smrti na{e drage i nikad pre`aljene supruge, majke, svekrve i nane

SJE]ANJE

ALIJA KAKRIN
28. 9. 1995 - 28. 9. 2010.

Dragi na{, i danas poslije 15 godina isto boli. Tvojim unucima pri~amo o tebi.

HAMIJETA (SALKO) ^ANO, ro|. BIBOVI]

Volimo te i nedostaje{ nam. S ljubavlju i po{tovanjem, Supruga Zahida, k}erka Mubera i sin Elmir sa porodicama
14793-1tt

KEMALA MUMINOVI]A
Njegov plemeniti lik i dobrota osta}e zauvijek u na{im srcima, a ljubav prema njemu i sje}anje na njega nikada ne}e umrijeti. Neizmjerno nam nedostaje{, Kemo, nedostaje nam tvoj osmijeh i zagrljaji, tvoje prisustvo i pa`nja, ali smo presretni {to smo te imali i zahvalni za svu ljubav i mudrost koju si nam dao. Tvoji: Zvjezdana, Sanja i Sa{a
14717-1tt

Postoji ljubav koju smrt ne mo`e prekinuti, postoji tuga koju vrijeme ne mo`e lije~iti, ali ne postoje rije~i kojima se bol mo`e iskazati. Neka ti dragi Allah d`.{. podari lijepi d`enet i vje~ni rahmet. Tvoji: suprug Ibrahim, sin Nermin, snaha Izeta, unuk Benjamin i unuka Hamijeta
12700-1nd`

Dana 28. 9. 2010. godine navr{ava se godina dana od preseljenja na ahiret na{eg

FAHRUDIN MULI]
Sje}anje na tebe je dio na{eg `ivota u kojem }e{ nam vje~no nedostajati. Molimo Allaha d`.{. da ti podari lijepi d`enet i d`enetske ljepote. Tevhid }e se prou~iti dana 29. 9. 2010. godine (srijeda) u 16.30 sati u d`amiji Lu~evica u ul. O~aktanum. Tvoji najmiliji: supruga Hava, sinovi Elvedin i Ajdin, snaha Ajsela, unuke Naida i Lamija
14760-1tt

Dana 28. 9. 2010. navr{ava se 6 godina od kada je preselila na ahiret na{a draga

Dana 28. 9. 2010. navr{ava se {est godina od smrti na{e drage

MULIJA IMAMOVI]
Utjehe nema, zaborav ne postoji, samo ogromna tuga, beskrajna ljubav onih koji te vole. Neka Allah d`.{. podari lijepi d`enet i vje~ni rahmet tvojoj plemenitoj du{i. Tvoji: Bajro, Indira, Omo, Dalila i Adna
12696-1nd`

MULIJE IMAMOVI]
Nikada ne}e prestati sje}anje na tebe, koja nam u svakom trenu nedostaje{. Tvoji: Branko i Hajra
12696-1nd`

SJE]ANJE

Dana 28. 9. 2010. godine navr{avaju se tri godine od smrti na{e sestre

Dana 27. septembra 2010. godine navr{ava se 5 tu`nih godina od preseljenja na ahiret na{eg dragog djevera i amid`e

HAMED ([EMSO) BULJUBA[I]

[EVALE ^I]KO, ro|. FEJZI]
Neka joj dragi Allah d`.{. podari lijepi d`enet i vje~ni rahmet. Sestra Dika Joldo i Hasiha Kova~evi}
14808-1t

FADIL (OSMANA) OMERBEGOVI]
Tvoja dobrota i plemenitost ostat }e zauvijek u nama. S po{tovanjem ~uvamo uspomenu na tvoj plemeniti lik. Neka ti Allah d`.{. podari lijepi d`enet. Snaha Hajrija (Kika), brati~na Bahra sa djecom i brati~na Amela

S ponosom i ljubavi ~uvamo te od zaborava. Neka ti Allah d`.{. podari sve d`enetske blagodati i vje~ni rahmet. Otac [emso, sestre Zehra i Mirzeta, brat Ibrahim sa svojim porodicama
14802-1tt 14807-1tt

56

Utorak, 28. septembar/rujan 2010.

Dnevni avaz
TU@NO SJE]ANJE

Dana 28. 9. 2010. godine navr{ava se 11 (jedanaest) najtu`nijih godina od kada nas je napustila na{a najdra`a

FERIDA (OSMANA) EMINOVI]
iz Stoca Zauvijek }emo Te se sje}ati po tvojoj dobroti, plemenitosti i ~uvat }emo najljep{e uspomene na tebe, moja draga Ferida, na{a draga majko, punice, svekrvo, Tvoji dragi unuci Neka ti Allah d`.{. podari d`enet i sve d`enetske ljepote. Tvoji najdra`i: suprug Hasan (Hasa), sin Sulejman, k}erka Milada, nevjesta Bri`it, zet Premilovac Nead, unuci Benjamin i Tarik, unuka Mila te ostala rodbina i prijatelji Hatma }e se prou~iti dana 1. oktobra (petak) u 12 sati u Carevoj d`amiji u Stocu.
1393-1mo

POSLJEDNJI POZDRAV

na{em dragom kolegi, prijatelju i saradniku

SENADU BALI]U
Uz lijepa sje}anja na godine zajedni~kog rada i dru`enja. Porodici na{eg dragog Senada, izra`avamo na{e sau~e{}e u boli i tuzi koju osje}aju. Kolege i prijatelji iz Energoinvesta d.d. Sektor IEE i poslovne jedinice Al`ir i Libija

N

POSLJEDNJI SELAM

POSLJEDNJI SELAM

prijatelju i saradniku

na{em prijatelju i poslovnom partneru

NIHAD - ^ARA TAHIROVI]
1960 - 2010.
Povodom preseljenja na ahiret molimo Allaha d`.{. da mu podari d`enet. UPOSLENICI „TRGOTEN“ TRAVNIK
284-1tr

NIHADU (SEADA) TAHIROVI]U - ^ARI
Od: Hajrudina i Daniele Huseinbegovi} i svih zaposlenih firme KARBON-NOVA d.o.o. Sarajevo
12710-1nd`

Dragom suprugu, najboljem tati i najdra`em dedi

Dana 28. 9. 2010. navr{ava se 7 dana od kada je na ahiret preselila na{a draga

EMIRU MRGANU

MUNEVERA (AHMET) ZAHIROVI]
Tuga i bol se ne mjere vremenom, nego prazninom {to ostaje iza tebe. Tebe nema, a mi poku{avamo da `ivimo, misle}i da si tu negdje sa nama. Uvijek }e te voljeti tvoj sin Adnan, majka Harija, sestra Minka, sestri} Ismir. Tevhid sedmina }e se prou~iti u d`amiji Bjelave u 15 sati, ul. Bjelave 109.
14814-1tt 14823-1tt

S tobom nam nikad i ni{ta nije nedostajalo. Sada i zauvijek nedostaja}e{ nam samo Ti. S ljubavlju i zahvalno{}u, Tvoja Amra, tvoja Amela i tvoja mezimica Atea

POSLJEDNJI SELAM

Dana 24. 9. 2010. navr{ile su se dvije godine otkako je preselila na ahiret

TU@NO SJE]ANJE

dragom

MAJDA (AVDE) GERIN, ro|. PAJO ISMETU JOHI
Sa ljubavlju i lijepim sje}anjima, Tvoji: Zijo, Mirsada, Amer i Adis
12701-1nd`

NED@AD (D@EVADA) UGLJEN
28. 9. 1996. - 28. 9. 2010.

Tvoji: suprug Dervo, sin Denis, k}erka Elma, zet @eljko, nevjesta Nermina i unu~ad Alen, Ajdin i Adna
PTT

S ljubavlju i po{tovanjem, Majka Rabija, brat Senad, snahe Sanja i Svjetlana, brati}i 1399-1mo Miran i Damir, brati~ne Mirna i Nina Dana 28. 9. 2010. navr{ava se pet godina otkako nije sa nama na{ voljeni suprug i otac

Dana 28. 9. 2010. nav{ava se 29 godina od smrti na{eg dragog

SJE]ANJE

OMER (MEHO) GOSTO
28. 9. 1981 - 28. 9. 2010.

MERSIHA MURATAGI] - MERY Danas je tvoj ro|endan, nedostaje{ nam... Uvijek }emo te neizmjerno voljeti. Marija, Selma, Sabina
14820-1tt

SENADIN - SENO [KORI]
1954 - 2005.
Jo{ uvijek isto boli, i jo{ uvijek nam isto nedostaje{. Nije bol manja, nisu sje}anja blije|a, nakon proteklog vremena praznina je jo{ ve}a. I nakon pet godina na{e misli su s Tobom, a sje}anja `ive duboko u na{im srcima. Tvoje najdra`e: supruga Biba i k}erka Mirela
459-1ze

Tvoji: majka Mu{kija, brat Huso, sestre Eneza i Umica, zetovi Asim i Ramiz, nevjesta \enana, brati}i i sestri}i
1387-1mo

Dnevni avaz

utorak, 28. septembar/rujan 2010.

57

Dragi

^AKI

Bilo je privilegija dru`iti se s tobom! Tvoji: Nik{a, D`eki, Ado i Sini{a
14835-1tt

POSLJEDNJI POZDRAV

POSLJEDNJI POZDRAV

dragom prijatelju

dugogodi{njem prijatelju i saradniku

ISMETU - ]U[ (MEHMEDA) MULAMUHI]U
16. 2. 1936 - 27. 9. 2010.
iz Travnika PENZIONERI - UMIROVLJENICI OP]INE TRAVNIK
286-1tr

SENADU (ABDULAHA) BALI]U
D`email Vlahovljak sa porodicom
N

POSLJEDNJI POZDRAV POSLJEDNJI SELAM

dragom prijatelju

NIHAD - ^ARA TAHIROVI]

NIHAD - ^ARA (SEAD) TAHIROVI]

Od JANE i GAGCA
289-1tr

S dubokim po{tovanjem, Uposlenici firme „ZAIMOVI]“ doo Kakanj
N

POSLJEDNJI SELAM

POSLJEDNJI SELAM

MIRSAD ZELI] MIRSAD ZELI]
Sa du`nim po{tovanjem, uvijek }emo se rado sje}ati svog strana~kog kolege i prijatelja, na{eg Mirsada Zeli}a. Neka ti je vje~ni rahmet. Tvoji SBB-ovci BiH Op}inski odbor SBB-a Mostar
1406-1mo

Sa du`nim po{tovanjem, uvijek }emo se rado sje}ati svog strana~kog kolege i prijatelja, na{eg Mirsada Zeli}a. Neka ti je vje~ni rahmet. Tvoji SBB-ovci BiH Kantonalni odbor HNK SBB BiH
1405-1mo

POSLJEDNJI POZDRAV

TU@NO SJE]ANJE

Dana 28. septembra 2010. godine navr{ava se 14 godina od nikad rasvijetljnnog ubistva na{eg dragog supruga i oca ocu na{eg radnog kolege

SENADU BALI]U
a porodici izrazi iskrenog sau~e{}a Energoinvest, d.d. Sarajevo Biro za marketing i zajedni~ke komercijalne poslove

NED@AD UGLJEN
28. 9. 1996 - 28. 9. 2010.

Vrijeme prolazi, a bol i ljubav ostaju.
14834-1tt

Tvoji najmiliji: supruga Davorka, k}erka Arna i sin Arman

12709-1nd`

58

Utorak, 28. septembar/rujan 2010.

Dnevni avaz

Dana 28. 9. 2010. godine navr{ava se ~etrdeset tu`nih dana od preseljenja na ahiret na{e drage majke

Dana 29. 9. 2010. godine navr{ava se godina dana od preseljenja na ahiret na{eg prijatelja, uva`enog kolege i jednog od osniva~a Grafi~kog fakulteta u Kiseljaku

SADETE DURADBEGOVI], ro|. ALIBEGOVI]
Hatma dova }e se prou~iti u subotu, 2. oktobra 2010. godine u Sultan Ahmedovoj d`amiji u Bugojnu, iza podne namaza. Ovim putem `elimo da se zahvalimo svima koji su bili uz nas u najte`im trenucima. Porodica
12735-1nd`

POSLJEDNJI POZDRAV

dragom prijatelju i radnom kolegi

KEMAL LAGUMD@IJA
29. 9. 2009 - 29. 9. 2010.
Uspomenu na Va{ lik s ponosom ~uvamo u djelima koja su ostala iza Vas i koja su utkana u na{e misli i vrijeme, a koja }e sa nama i budu}im generacijama `ivjeti vje~no. Tim povodom, u srijedu, 29. 9. 2010. godine u 16.00 sati okupit }emo se u prostorijama Grafi~kog fakulteta u Kiseljaku na adresi Kraljice mira b.b., Kiseljak. RADNI KOLEKTIV I STUDENTI GRAFI^KOG FAKULTETA U KISELJAKU
N

SENADU (ABDULAHA) BALI]U
Maida i Mihad Hajro sa porodicom
N

Obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je pro{lo 7 dana od kako nije s nama, na{a draga mama

SABINA (ALJO) BANDA, ro|. HALILAGI]
Draga mama, samo da zna{ da nam nedostaje{ puno i da stalno mislimo na tebe. Puno te volimo i uvijek }emo te voljeti i ponosno spominjati. Za tvoj nezamjenjiv odlazak utjehe nema, a zaborav ne postoji. Tvoji najmiliji: sin Elvis, k}erka Elvisa, suprug Vahid, sin Naser Tevhid }e se obaviti danas u ku}i o`alo{}enih u 11 h.
12728-1nd`

Dana 28. 9. 2010. godine navr{ava se 7 dana od preseljenja na ahiret na{e drage

Dana 28. 9. 2010. godine navr{ava se 7 bolnih i tu`nih dana od kako nije sa nama na{a draga

SABINA (ALJO) BANDA, ro|. HALILAGI] HAJRE SULEJMANOVI], ro|. BA^VI]
Ne mo`e se iskazati rije~ima bol i tuga koju osje}amo za tobom, na{a voljena. Molimo dragog Allaha da ti podari lijepi d`enet i vje~ni rahmet. Tvoji: k}erka Senada, unuka Alma, sestra Safeta, zet Enver, sestri}i Elvin - Nino, Bakir, snaha Sabrina sa k}erkama Jasminom i Majdom
12730-1nd`

Oprosti na{im suzama, rana je duboka. Svojim preranim odlaskom ostavila si veliku tugu, bol i prazninu, ali bol nije u rije~ima, nego u srcu gdje }e{ vje~no ostati. Tugu i bol ne mjerimo vremenom, nego prazninom koja je ostala poslije tebe... Kad vi{e nisi s nama, ni{ta vi{e nije isto. Iza tebe su ostale samo drage uspomene koje ne}e oti}i u zaborav. Ponosni smo {to smo te imali, a beskrajno tu`ni {to smo te izgubili. S ljubavlju i po{tovanjem, Brat Nezir, snaha Hana (Dika), Elvira, Nermina, Nejra, Nermin
12729-1nd`

POSLJEDNJI POZDRAV

Dana 28. 9. 2010. godine navr{ava se 17 godina od pogibije na{eg

Dana 28. 9. 2010. godine navr{ava se deset godina od smrti na{eg dragog oca i dede

na{oj dragoj prijateljici

FERID (ALIJA) [ALAKA
28. 9. 1993 - 28. 9. 2010.
Jutro me doti~e svjetlo{}u, toplinom, plavetnilom, a u meni jo{ crni tragovi no}i u kojoj sam bila s tobom, babo, kad god si me ranije pohodio bu|enje je donosilo dvije tuge - jednu {to je sve bio san, a drugu, ako je ve} tako, za{to nije trajalo du`e. Jutros je bu|enje donijelo tuge vi{e nego obi~no. Tvoji najmiliji: k}erka Ferida, supruga Muamera, majka Sevda, sestra Hamida i zet \emo Cibra sa djecom Ire14853-1tt nom i Almirom

AMIRI (MIRI) ALISPAHI]

MU[ANA (AVDE) MUTILOVI]A

Hvala ti Tajo za sve {to si u~inio za nas. S ljubavlju i po{tovanjem. Tvoja djeca: Nermina i Samir sa Sanelom i Hanom
14840-1tt

Od cvje}ara s Markala: Nerma, Safet, Hule, Senada, Jasna, Jela, Agim, D`evad, Edita, Amir, Zejnil, Jasmina
14854-1tt

Dnevni avaz
Dana 28. 9. 2010. godine navr{ava se {est mjeseci od smrti na{eg dragog

utorak, 28. septembar/rujan 2010.

59

[UKRIJE - [U]RE ([ERIFA) SALKOVI]A
S ponosom i po{tovanjem }emo ~uvati uspomenu na tvoj plemeniti lik. Hvala ti na mudrosti i plemenitosti koju si nam podario. Neka ti dragi Allah d`.{. podari sve d`enetske ljepote i vje~ni rahmet. Supruga Ifeta, sinovi Edin, Adnan i Amer, snahe Zineta, Meliha i Mirela, unuci Zlatan, Mirza, Ajla, Irfan, Kanita i Azur
14849-1tt

POSLJEDNJI SELAM POSLJEDNJI POZDRAV

dragoj tetki

doc. dr. EMIRU PA[ALI]U

AMIRI ALISPAHI]

OLIMPIJSKI KOMITET BiH
N

Dijana sa djecom i kolektiv „MBM“ doo
N

SJE]ANJE

IN MEMORIAM

Dana 27. 9. 2010. godine navr{ava se godina dana od kada je preselila na ahiret na{a majka i supruga

Pro{la je najtu`nija godina dana kako nije sa nama na{ voljeni otac, djed, punac i brat

SABIHA BAJRAKTAREVI], ro|. KARAMAN
iz Vi{egrada Tevhid i hatma-dova }e se prou~iti u srijedu, 29. 9. 2010. godine u Carevoj d`amiji u Vi{egradu sa podne-namaza. Tvoji: suprug Rasim Bajraktarevi} sa djecom, snahama i unu~adima
PTT

MARINKO JAKOVAC
1938 - 2009.
Iako je stvarnost mnogo bolnija, jo{ uvijek preovladava osje}aj u na{im srcima da si otputovao i da }e{ se svakog ~asa vratiti me|u nas. Uvijek }emo te se sje}ati po dobroti, plemenitosti i ~uvati najljep{e uspomene na tebe. Tvoji najmiliji: Goca, Minja, Denis, Izo i Joso
1012-1tz

POSLJEDNJI POZDRAV

POSLJEDNJI SELAM

Danas se opra{tamo od kolegice Vesne. Neka joj du{a smiraj na|e.

majci moje najbolje prijateljice

NA[OJ DRAGOJ

VESNA PERI]
14. 8. 1958 - 26. 9. 2010.

MUAMERA KUDRA
Hvala vam {to ste mi podarili i ostavili najbolju prijateljicu s kojom sam dijelila i mogu da podijelim te{ke i lijepe trenutke u `ivotu. Mirzeta sa porodicom
14847-1tt

NAFIJI KURSPAHI]
Kolektiv BH Telecoma Regionalna direkcija Tuzla Zauvijek }e{ ostati u na{im srcima i biti dio na{ih lijepih uspomena. Tvoji unuci Amer i Niska
14839-1tt

Sindikat BH Telecoma RD Tuzla
PTT

POSLJEDNJI POZDRAV

POSLJEDNJI SELAM

POSLJEDNJI SELAM

DRAGOM PRIJATELJU SPORTA Danas je 7 dana od kako nisi s nama draga na{a seko

DRAGOM TETKU DRAGOM ZETU I TETKU

NIHAD - ^ARA TAHIROVI]

SABINA (ALJO) BANDA, ro|. HALILAGI]
Neizmjerna je na{a ljubav, tuga, bol prema tebi, ipak ti si bila i ostat }e{ duboko u na{im srcima. OD KO[ARKA[A - KO[ARKA[ICA I ^LANOVA UPRAVE KO[ARKA[KOG KLUBA TRAVNIK
290-1tr

ISMETU (MEDE) JOHI
Neka ti dragi Allah d`.{. podari lijepi d`enet i vje~ni rahmet. Dino, Naca, Amina, Anida i Ilma
14842-1tt

ISMETU (MEDE) JOHI
Neka ti dragi Allah d`.{. podari lijepi d`enet i vje~ni rahmet. Munevera, Ahmed, Belma, Faris i Amna
14841-1tt

Pamtit }emo te po dobroj, plemenitoj, veseloj du{i. Neka ti dragi Allah podari sve d`ennetske ljepote. Od srca ti `ele: braco Amir, snaha Alma, majka Pa{a i Mirsada s porodicom
12739-1nd`

POSLJEDNJI POZDRAV

mom dragom

Dana 28. 9. 2010. godine navr{avaju se tri godine od smrti moje drage mame

SENAD (ABDULAHA) BALI] HAZIM [OJKO
2005 - 2010.
Posljednji pozdrav na{em dragom Senadu. Tvoj plemeniti lik i tvoju dobrotu zauvijek }emo pamtiti. Ba}o, Sena, Adna i Haris
12736-1nd` 14845-1tt

[EVALA ^I^KO, ro|. FEJZI]
Draga mama, molimo Allaha d`.{. da ti podari lijepi d`enet i vje~ni rahmet. Porodica @ivojevi}: k}erka Envera, unuk Narcis i zet Adnan
14843-1tt

^ARI

Postoji ne{to {to nikada ne mo`e umrijeti, a to su ljubav, po{tovanje i sje}anje na tebe. Sin Ahmed, unuka Lejla i tvoja Emi

Azra Kreho
14836-1tt

60

Utorak, 28. septembar/rujan 2010.

Dnevni avaz
SJE]ANJE

Dana 28. 9. 2010. navr{ava se godina dana od kako nije sa nama na{ dragi

Obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{a draga

Obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{a draga

AMIRA ALISPAHI], ro|. JUSI]
preselila na ahiret u ponedjeljak, 27. septembra 2010. godine, u 65. godini. D`enaza }e se obaviti u utorak, 28. septembra 2010. godine u 15.00 sati na Bakijskom mezarju Faleti}i 2. O@ALO[]ENI: suprug Me{a, sin Kemal, k}erka Sevdana, snaha Alema, zet Masanobu, unu~ad Alis, Adisa i Emir, njeni Dika sa suprugom Mustafom i sinovima Irfanom i Fuadom, te Esad sa k}erkom Ajlom, sestra Fatima sa suprugom Brankom i djecom, sestri~na Aldijana sa suprugom Kemalom i sinovima Adnanom i Arminom, daid`a Adil sa porodicom, djever Haso sa porodicom, zaova Hasiba sa porodicom, te porodice Alispahi}, Jusi}, Chisaka, Sara~evi}, Mujkovi}, Mahi}, Vra`alica, Cuplov, ]esko, Kova~evi}, Husi}, Be{irevi}, Hamzi}, kao i ostala brojna rodbina, prijatelji i kom{ije Tevhid }e se prou~iti istog dana u 15.00 sati u ku}i `alosti u 111 ulici Nova br. 28 - Skenderija.

BAHRIJA PROZORAC, ro|. HROMAD@I]
preselila na ahiret u nedjelju, 26. septembra 2010. godine, u 62. godini. D`enaza }e se obaviti u utorak, 28. septembra 2010. godine u 14.00 sati na mezarju Grli}a brdo. O@ALO[]ENI: suprug Selver, sinovi Almir i Emir, snaha Nihada, unu~ad Adnan i Adna, sestra Behija, sestri} Muharem, sestri~ne Hatid`a i Aida sa porodicama, djeverovi Nedib, Fahrudin i Mirsad sa porodicama, zaova Fatima sa suprugom, teti}i, daid`i}, daid`i~ne, te porodice Prozorac, Hromad`i}, Abazovi}, Jajetovi}, Muminagi}, Hand`ar, ^izmi}, Tuzlak, Mi~ivoda, Mulahuseinovi}, Beganovi} i ostala mnogobrojna rodbina i prijatelji Tevhid }e se prou~iti istog dana u 14.00 sati u ku}i `alosti u ulici Akifa [eremeta br. 21/VPR.
111

EFRAIM BA[I] FADIL (ZAHID) DELI]
Po dobroti }emo te se sje}ati, sa ljubavlju spominjati i nikada zaboraviti. Tvoji: brat Mujo, snahe Mirsada i Mediha i mali Enis
12733-1nd`

28. 9. 2007 - 2010.
Puno mi nedostaje{. Neka ti dragi Allah d`.{. podari lijepi d`enet i vje~ni rahmet. Tvoj sin Almir sa suprugom Ajselom
12727-1nd`

Dana 28. 9. 2010. navr{ava se godina od preseljenja na ahiret moje drage majke

ALMASA (HAMIDA) HAD@I], ro|. VITE[KI]
Najdra`a majko, tu`na je istina da vi{e nisi sa nama, ali ti si bila i ostat }e{ vje~no u na{im srcima. Znala si koliko te volim i koliko si me voljela, a samo ja znam koliko mi nedostaje{. Molimo dragog Allaha d`.{. da ti podari lijepi d`enet i vje~ni rahmet tvojoj plemenitoj i ~istoj du{i. Tvoj sin Sead i Hermina Tevhid }e se prou~iti istog dana, 28. 9. 2010. (utorak) u 13 sati u mesd`idu u Hrasnici, ul. [ehitluci br. 22.
12718-1nd`

SJE]ANJE

Voljenoj sestri, svastici i tetki
POSLJEDNJI SELAM I POZDRAV

na na{e drage roditelje, dedo i nana

AMIRA ALISPAHI], ro|. JUSI]
10. 5. 1946 - 27. 9. 2010.

SEID (MEHMED) MULALI]
27. 3. 2010 - 27. 9. 2010.

MEJRA (ABID) MULALI]
27. 9. 2007 - 27. 9. 2010. Sestra Fatima - Mima, zet Branko, sestri~ne Almedina, Sanja, Berina, Tamara i Rialda sa porodicama
14857-1tt

Najdra`i na{i Sjetni su i tu`ni svi mjeseci, babo, bez tebe, a godine, majko, poslije tebe. Nedostaje nam va{a ljubav, toplina, nje`nost, ali plemenitost va{eg srca, ~isto}a du{e, snaga razuma i mo} vjere je Amanet kojeg nosimo mi i na{a djeca. Molimo dragog Allaha d`.{. da vam podari lijepi D`ennet i vje~ni rahmet. Amin. Va{a neutje{na djeca sa porodicom Tevhid }e se prou~iti 1. 10. 2010. godine u d`amiji u Trnovu prije d`ume namaza i pokloniti hatma dova. 12734-1nd`

POSLJEDNJI POZDRAV

Dana 28. 9. 2010. godine navr{avaju se tri godine od kada je preselila na ahiret na{a draga

POSLJEDNJI SELAM

na{em aktivisti i istaknutom ~lanu

POSLJEDNJI SELAM

na{em aktivisti i istaknutom ~lanu

na{oj prijateljici

AMIRI (MIRI) ALISPAHI]
Od piljara s Markala: Ramiza, Dino Dizdar, D`ono, Dinka, Neno, Hare i Dino
14855-1tt

MUNIRA (AGAN) KOMARICA, ro|. HARBINJA
Utjeha ne postoji, tuga ne prestaje, a ponos {to smo te imali zauvijek ostaje jer vrijeme nije lijek ve} nijemi svjedok na{e tuge i boli. Tvoji: Neska, Ejub, Nirmela, 12732-1nd` Selim i Rijad

MIRSADU ZELI]U
Molimo Allaha d`.{. da ti podari d`ennet i vje~ni rahmet, a familiji sabura. RAHMETULLAHI ALEJHI RAHMETEN VASIAH OO SBB BiH Stolac
1409-1mo

MIRSADU ZELI]U
Molimo Allaha d`.{. da ti podari d`ennet i vje~ni rahmet, a familiji sabura. RAHMETULLAHI ALEJHI RAHMETEN VASIAH OO SBB BiH Konjic
1408-1mo

Dana 28. 9. 2010. godine navr{avaju se 3 tu`ne godine od kada nije sa nama na{ voljeni

POSLJEDNJI SELAM

mojoj

SENADI (IZET) KRNI] EFRAIM BA[I]
12. 7. 1954 - 28. 9. 2007.
Dragi moj Efraime, uvijek }e{ mi nedostajati dok `ivim. Vi{a sila rastavi nas da vje~no tugujemo. Tugu i bol u mom srcu nemogu}e je izbrisati. Te{ko je `ivjeti bez tebe, jer ti si mi bio sve. Osta}e{ vje~no voljen i cijenjen, a sje}anje na tebe ne}e nestati sve dok `ive oni koji te vole. Neka ti je vje~ni rahmet i lijepi d`enet. Voli te tvoja spruga Delva, djeca i unuk Armin
12697-1nd`

Draga moja teta Seno, Bili ste ne{to posebno u mom `ivotu. Zauvijek ostaje tuga za Vama, ali i ponos {to sam Vas poznavala. Vje~no }ete biti u mom srcu. Molim Allaha d`.{. da Vam podari lijepi d`ennet. Berina Polimac
12726-1nd`

Dnevni avaz
Dana 23. septembra 2010. u Torontu u Kanadi, preselila je na ahiret u 64. godini, na{a draga

utorak, 28. septembar/rujan 2010.

61

HAFA - VASVIJA (ABID) AVDIBEGOVI], ro|. CURI]
O@ALO[]ENI: k}erke D`ermanina - Nina i Amna, sestra Fatima, bra}a Fikret, Nusret i Mevsud, zetovi @eljko i Elvedin, unu~ad Denis, Anita, Emir i Aida, zet Mujo Kafed`i} i sestri} Zlatko Petrovi}, snahe Namka, Jasmina, Mensura, Suada i Ai{a, zaova Rabija, jetrve Munira i Vahida, djever D`emal, brati}i i brati~ne, sestri}i i sestri~ne, porodice: Avdibegovi}, Curi}, [iki}, Humi}, Kafed`i}, Petrovi}, Kursar, Kne`evi}, Bradara, Ku~uk, Topalbe}irevi}, Zup~evi}, Pa{agi}, Fejzi}, te ostala mnogobrojna rodbina, prijatelji i kom{ije Vrijeme i mjesto d`enaze i ukopa, bi}e naknadno objavljeno.
14828-1tt

Obavje{tavamo rodbinu i prijatelje da je dana 27. 9. 2010. godine na ahiret preselio na{

Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{a draga

AN\A TOKMAD@I] prof. dr. EMIR PA[ALI]
Mjesto i vrijeme d`enaze bi}e objavljeni naknadno. O`alo{}ena porodica
14848-1tt

preminula 25. 9. 2010. godine u 77. godini. Sahrana drage nam pokojnice obavit }e se u utorak, 28. 9. 2010. godine u 14.30 sati, na gradskom groblju Vlakovo. O@ALO[]ENI: unuci Dina i Alen, zet Jasmin, brat Stipo, sestra Kata, te porodice: Tokmad`i}, Dobri}, Rendi}, te ostala rodbina, prijatelji i kom{ije
12711-1nd`

Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{ dragi

Obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{a draga

Veoma tu`ni i potreseni objavljujemo vijest o smrti na{eg dragog mu`a, oca, djeda, brata i prijatelja

ISMET (MEDO) JOHA
preselio na ahiret u nedjelju, 26. septembra 2010. godine, u 66. godini. D`enaza }e se obaviti u utorak, 28. septembra 2010. godine u 16.30 sati na mezarju Grli}a brdo. O@ALO[]ENI: k}erka Amela, zet Ensad, unu~ad Dino i Iman, te porodice Joha, Kari}, D`eko, Hebib, Memi}, Veli}, Ak{amija, Tuzlak, Tahmi{~ija i ostala mnogobrojna rodbina, prijatelji i kom{ije Tevhid }e se prou~iti istog dana u 16.30 sati u ku}i `alosti u ulici Sepetarevac br. 38. 111

DIKA HURLA, ro|. BABI]
preselila na ahiret u ponedjeljak, 27. septembra 2010. godine, u 87. godini. D`enaza }e se obaviti u utorak, 28. septembra 2010. godine u 14.00 sati na Bakijskom mezarju Faleti}i 2. O@ALO[]ENI: sin Kemal, k}erke Izeta i Azra, sestre Zekija i Sabaheta, zetovi Enes, Jusuf, Salem i Vanja, snahe Fatima i Amra, unu~ad Rijad, Nihad, Kerim, Kenan i Aldijana, praunu~ad, sestri}i i sestri~ne, Suada Turki}, te porodice Hurla, Babi}, Selimovi}, Dru{ki}, Grahi}, ^engi}, te ostala mnogobrojna rodbina, prijatelji i kom{ije Tevhid }e se prou~iti istog dana u 14.00 sati u ku}i `alosti u ulici Branilaca Sarajeva. br. 27/I. 111

SENADA (ABDULAHA) BALI]A
23. 9. 1949 - 26. 9. 2010.
Posljednji ispra}aj bi}e na gradskom groblju „Bare“ iz Komemorativnog centra u utorak, 28. septembra 2010. godine u 14.15 sati. O@ALO[]ENI: supruga Mirsada, k}erka Lejla, sinovi Amir i Adnan, sestra Aida Gotovu{a sa porodicom, unuci Farah - Margita sa mamom Aidom, Fe|a, Dunja i Ida, porodice Sabita i Mevlide Hasanbegovi}, zet Bakir Had`iomerovi}, snaha Anisa, te porodice Bali}, Hasanbegovi}, Ferizbegovi}, Ibri{imovi}, Toromanovi}, Bajramovi}, Po{kovi}, Bakamovi}, Bo{kailo i [etka Ku}a `alosti: ul. Ko{evo 19/IV.
111

Obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{a draga

HATID@A BE]AR, ro|. POPOV^EVI]
preselila na ahiret u subotu, 25. septembra 2010. godine, u 84. godini. D`enaza }e se obaviti u utorak, 28. septembra 2010. godine u 14.00 sati na Gradskom groblju Vlakovo. O@ALO[]ENI: k}erka Zejneba - Amira, sinovi Amir i Nihad, snahe Besima i Ginera, unu~ad Adnan, Nejra, Lejla i Dino, praunu~ad Haris i Lejla, bra}a Omer i Jakub sa porodicama, sestre Hasija, Safija i [efika sa porodicama, te porodice Be}ar, Popov~evi}, Hani}, Ki{ija i ostala mnogobrojna rodbina, prijatelji i kom{ije Tevhid }e se prou~iti istog dana u 14.00 sati u ku}i `alosti u ulici Edhema Eke D`ubura br. 11/I 111

Obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i poznanike da je na{ dragi

POKOPNO DRU[TVO

"BAKIJE" BAKIJE"
ISMET - ^U[ (MEHMED) MULAMUHI]
1936 - 2010.
preselio na ahiret u nedjelju, 26. 9. 2010. godine u 74. godini. D`enaza }e se obaviti u utorak, 28. 9. 2010. godine poslije ikindije namaza na mezarju Derventa - Plava Voda.
OSNOVANO 1923
tel. 00387 (0)33 533-763 mobitel 00387 (0)61 131-788 00387 (0)33 233-062 fax 00387 (0)33 447-122
mobitel za inostranstvo 0049(0)16093427808

SARAJEVO

www.bakije.com

Tu`nim srcem javljamo da je na{ dragi

RIFAT (ABDULAH) IBRAHIMEFENDI]
dana 27. 9. 2010. godine preselio na ahiret u 76. godini. D`enaza rahmetlije }e se klanjati ispred Gornje d`amije 28. 9. 2010. u 16.10 u Doboju -ukop mezarluci Humka. Sin Senad, k}erka Sabina, snaha Ana, zet Zijad, unu~ad Alen, Ena i Enan, sestra Jasminka, bra}a Muhamed, Vedad, Salim, brati}i, sestri}i, porodice: Turki}, Cerovi}, Musli}, Be{lagi}, te mnogobrojni prijatelji, kom{ije i poznanici
14856-1tt

D`enaza kre}e ispred [arene d`amije. RAHMETULLAHI ALEJHI RAHMETEN VASIAH! O@ALO[]ENI: supruga Azra, k}erka Dijana, sin Sanjin, bra}a Besim, Kasim, Mujo i Ibrahim, sestre Besima i D`ana, zet Neboj{a, nevjeste Edina, Lejla i Fadila, unu~ad Denis, Azra, Mahir, Una, Nenad i Donald, praunuk Aner, te ostala mnogobrojna rodbina, prijatelji i kom{ije
285-1tr

Pokopno dru{tvo "BAKIJE" vr{i prevoz umrlih iz Zapadne Europe specijalnim pokopnim vozilima i organizuje d`enaze na teritoriji BiH. OBJAVLJUJEMO SMRTOVNICE NA INTERNETU

Sa velikom tugom u srcu obavje{tavamo rodbinu i prijatelje da je na{a draga
za pogrebne usluge, trgovinu i proizvodnju Sarajevo

MUAMERA KUDRA, ro|. SOFTI]
iznenada preminula 26. 9. 2010. godine u 69. godini. Sahrana }e se obaviti 29. 9. 2010. godine u 14.30 sati na gradskom groblju „Vlakovo“. O@ALO[]ENI: suprug Zijah, k}erka Nermina, bra}a [akir i [ekib, zet D`emal, snaha Amela, unuke Selma i Alma, brati~ne Lamija i Dina, porodice Kudra, Softi}, Land`o, Mahi}, ^engi}, Pr{te, ^u~kovi}, Mrkonji}, Huma~ki}, Hrapovi} iz Konjica, Vranki}, Deliba{i}, Ajanovi}, Delali}, Peki}, Porobi}, te ostala mnogobrojna rodbina i prijatelji Ku}a `alosti: Trg solidarnosti 7/IV, Alipa{ino Polje.
111

MED@LIS ISLAMSKE ZAJEDNICE SARAJEVO
71000 Sarajevo, Bistrik do broja 8

Duboko o`alo{}eni javljamo rodbini, prijateljima i poznanicima da nas je na{ dragi

Pokopno dru{tvo „Jedileri“ - Sarajevo, pru`a pogrebne usluge po najpovoljnijim cijenama, omogu}ava brzu, kvalitetnu i jednostavnu organizaciju d`enaze na podru~ju Kantona Sarajevo i Bosne i Hercegovine, te najpovoljnije uslove za prijevoz umrlih iz inozemstva. Cjelokupna organizacija d`enaze (posljednjeg ispra}aja umrlog) obavlja se na jednom mjestu, atraktivnoj i u Gradu prepoznatljivoj lokaciji - Turbe sedam bra}e, u neposrednoj blizini trolejbuske okretnice na Austrijskom trgu, ul. Bistrik do br. 8. Svakim danom od 0-24 sata, Vama dostupan telefon: 033 712-800, fax: 033 712 801.

ILIJA ROLJI]
nakon duge i te{ke bolesti zauvijek napustio u nedjelju, 26. septembra 2010. godine u 59. godini. Ispra}aj }e se obaviti u utorak, 28. septembra 2010. godine u 13,00 sati ispred Komemorativnog centra u Tuzli, a sahranit }e se na gradskom groblju Trnovac. O`alo{}ena obitelj
1029-1tz

62

Utorak, 28. septembar/rujan 2010.

Dnevni avaz
tu`itelj, smatrat }e se da je tu`ba povu~ena, osim ako tu`eni ne zahtijeva da se ro~i{te odr`i (~l. 84. st. 1. ZPP-a). Ako na pripremno ro~it{e ili na ro~i{te za glavnu raspravu ne do|e uredno obavije{teni tu`eni, ro~i{te }e se odr`ati bez njegovog prisustva (~l. 84. st. 2. ZPP-a). Najkasnije na pripremnom ro~i{tu stranke su du`ne iznijeti sve ~injenice na kojima zasnivaju svoje zahtjeve i predlo`iti sve dokaze koje `ele izvesti u toku postupka, te na pripremno ro~i{te donijeti sve isprave i predmete koje `ele upotrijebiti kao dokaz (~l. 77. ZPP-a). Na pripremnom ro~i{tu sud }e rje{enjem odrediti dan i sat odr`avanja glavne rasprave, pitanja o kojima }e se raspravljati, dokaze koji }e se izvesti i koje osobe }e biti pozvane na glavnu raspravu (~l. 94. st 1. ZPP-a), pri ~emu se stranke upozoravaju da sud mo`e odrediti da se glavna rasprava mo`e odr`ati odmah nakon pripremnog ro~i{ta (~l. 94. st. 3. ZPP-a).

oglasi
BOSNA I HERCEGOVINA Federacija Bosne i Hercegovine KANTON 10 OP]INSKI SUD U LIVNU Odjeljenje suda u Drvaru Broj: 068-1-Ip-09-000 053 Drvar, 2. 8. 2010. god.
PRAVNA STVAR: TRA@ITELJ OVRHE: Raiffeisen bank d.d. BiH, glavna filijala Mostar, Kneza Domagoja bb, po punomo}nici Mireli ]ori}, dipl. iur OVR[ENIK: „B.E.K. PROM“ d.o.o. DRVAR, Hrvatskih branitelja 21 - Drvar

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE H E R C E G O VA ^ KO - N E R E T VA N S K I KANTON OP]INSKI SUD U KONJICU Broj: 56 0 P 027340 09 P Konjic, 7. 9. 2010. godine Tu`itelj: Bora{nica DD Konjic Tu`eni: Kasim Zalihi} i Zeljkovi} Nermin Radi: Poni{tenja i ni{tavost ugovora Vsp: 15.000,00 KM

OGLAS

POZIV
Za ZELJKOVI] NERMIN sin Mehmeda iz Sarajeva Pozivate se kao stranka na pripremno ro~i{te zakazano za 17. 11. 2010. godine u 9,00 sati pred ovaj sud u sobu broj 17. Sudija Senada Brkan NAPOMENA: Ako na pripremno ro~i{te ili na ro~i{te za glavnu raspravu ne do|e uredno obavije{teni

RJE[ENJE O OVRSI
1. Na osnovu ovr{nog naslova - Potvrde registracije broj A-20081027-252 od 27. 10. 2008. godine koju je izdao Registar zaloga pri Ministarstvu pravde Bosne i Hercegovine, te ovjerio dana 15. 10. 2009., pod brojem I: 20091014-55, te Ugovora o zalogu zaklju~enog 24. 10. 2008. godine izme|u Tra`itelja ovrhe i ovr{enika, radi naplate ukupnog dospjelog nov~anog potra`ivanja Tra`itelja ovrhe prema ovr{eniku u iznosu od 26.322,67 KM sa pripadaju}om zateznom kamatom obra~unatom u skladu sa Zakonom o visini stope zatezne kamate, po~ev od dana podno{enja prijedloga pa do kona~ne isplate, kao i tro{kove ovr{nog postupka, koliko budu iznosili,

Odre|uje se ovrha
na registriranom zalogu na pokretnim stvarima vlasni{tvo ovr{enika „B.E.K. PROM“ d.o.o. Drvar Hrvatskih branitelja 21, Drvar, prema Ugovoru o zalogu od 24. 10. 2008. zaklju~enog u Mostaru izme|u Tra`itelja ovrhe i ovr{enika, registriranog kod Registra zaloga pri Ministarstvu pravde Bosne i Hercegovine na osnovu Potvrde registracije broj A-20081027-252 od 27. 10. 2008. godine, ovjerene dana 15. 10. 2009. pod brojem I: 20091014-55 od Registra zaloga pri Ministarstvu pravde Bosne i Hercegovine i to: A) OPREMA: 1. Kontejner manji - proizvo|a~ nepoznat, volumen 2,5 x 2,5 x 2,5 m, materijal ~elik, masa 1000 kg, s jednim prozorom i jednim vratima, procijenjene vrijednosti 520,00 KM. 2. Pe} - 3 kom. proizvo|a~a SUSLER, tip stroja TS-4900, godina proizvodnje 2006, snaga 5500 kcal, procijenjene vrijednosti 912,00 KM. 3. Kontejner ve}i - proizvo|a~a -, volumen 5,5 x 2,4 x 2,5 m, materijal ~elik-PVC-stakl. vuna, s 1-vratima i 2-prozora, procijenjene vrijednosti 3.445,00 KM; 4. Tele-fax-kopir, proizvo|a~a PANASONIC, tip stroja KX-FP363FX, tvorni~ki broj 4EBBB011694, godina proizvodnje 2002, procijenjene vrijednosti 135,00 KM. 5. Klima ure|aj - proizvo|a~a ARISTON, tip stroja A-MW18-HOA, tvorni~ki broj 7063952320203001331, godina proizvodnje 2003., procijenjene vrijednosti 875,00 KM. 6. Paletar - 2 kom. - proizvo|a~a CROWN, JUNGHEINRICH, kapaciteta 1000 kg, 2000 kg, procijenjene vrijednosti 300,00 KM. 7. Agregat za elektri~nu energiju - proizvo|a~a -, tip stroja AP-85 J609A, tvorni~ki broj 62845E, godina proizvodnje 2002., procijenjene vrijednosti 375,00 KM. 8. Rashladna vitrina - proizvo|a~a LA[KO, tip S-76, tvorni~ki broj 588650, godina proizvodnje 2001., kapaciteta 380 lit., procijenjene vrijednosti 400,00 KM. 9. Hladnjak - proizvo|a~a COLD MASTERS, tip CMV 395, tvorni~ki broj 501-263-302, kapaciteta 395 lit., procijenjene vrijednosti 440,00 KM. 10. Rashladna vitrina - proizvo|a~a WKL-MOLKEREI, tip 150, tvorni~ki broj -, kapaciteta 3500 lit., procijenjene vrijednosti 2.700,00 KM. 11. Agregat za elektri~nu energiju - proizvo|a~a -, tip stroja AP-85 J609A, tvorni~ki broj 62845E, godina proizvodnje 2002., procijenjene vrijednosti 375,00 KM. 12. Rashladna vitrina - proizvo|a~a SOKO-MOSTAR, tip ZV-413, tvorni~ki broj 0126, godina proizvodnje 2003., kapaciteta 1332 w/650 lit., procijenjene vrijednosti 1.100,00 KM. 13. Rashladna vitrina - kapaciteta 500 lit., procijenjene vrijednosti 840,00 KM. 14. Trgova~ka stala`a 50 m - tip 5-eta`na, tvorni~ki broj -, kapaciteta 50 m duljine, procijenjene vrijednosti 4.400,00 KM. 15. Trgova~ka stola`a - kapaciteta 8 m duljine, materijal ~elik, 8 kom., dimenzije: 2 x1 x 0,5 m, procijenjene vrijednosti 448,00 KM. 16. Rashladna vitrina - proizvo|a~a FRIGOREX-Gr~ka, tip stroja FV 1200, tvorni~ki broj GR120646070, godina proizvodnje 2007., procijenjene vrijednosti 2.115,00 KM. 17. Vaga-digitalna - do 30 kg, s dvostranim display pokazivalom to~nost 5 g, procijenjene vrijednosti 122,50 KM. 18. Hladnjak-{krinja-proizvo|a~a AHT-Njema~ka, tip B 824, tvorni~ki broj 2631920000026, kapaciteta do 30 kg, procijenjene vrijednosti 2.056,25 KM. 19. Kasa - proizvo|a~a SIGMA, tip CR 840, tvorni~ki broj 80506848, procijenjene vrijednosti 157,50 KM. 20. Ra~unalo-komplet: ra~unalo P3, igli~ni trg. printer, ~ita~ bar koda, mouse, tastatura, monitor, procijenjene vrijednosti 325,00 KM. 21. Trgova~ki pult - s pogonskom trakom za korpu, proizvo|a~a Harrr GmbH/Co, tip ZWATISCH MP , tvorni~ki broj 21007/93/251, godina proizvodnje 1993., procijenjene vrijednosti 742,50 KM. 22. Samoposl. kolica - 20 kom. od nehr|aju}eg ~elika, procijenjene vrijednosti 1.800,00 KM. Sve ukupno procijenjene vrijednosti u iznosu od 24.335,75 KM B) VOZILA: 23. Teretni automobil - marke FIAT, tip vozila: 290-L, godina proizvodnje 1992, broj {asije ZFA29000000308761, broj motora: -, oblik karoserije: furgon, vrsta motora: 03, snaga motora 70 KW, obujam motora 2500 m3, registarskih oznaka 845-J-174, procijenjene vrijednosti 5.918,52 KM. 24. Vili~ar - proizvo|a~a POBJEDA - Novi Sad, tip stroja TU 20, broj {asije 07.85-333, godina proizvodnje 1985., oblik karoserije-otvoreno-vili~ar, dopu{tena nosivost 2 t, procijenjene vrijednosti 5.031,00 KM. - Sve ukupno procijenjene vrijednosti 10.949,52 KM Ukupno procijenjene vrijednosti u iznosu od 35.305,27 KM prema Elaboratu o procjeni vrijednosti strojne opreme (vozila i strojne opreme trgovine) poduze}a B.E.K.PROM d.o.o. DRVAR sa~injen od strane stalnog sudskog vje{taka strojarske struke Ivana Doli} iz Livna, 08-09.10.2008. god. koji je sastavni i neodvojivi dio Ugovora o zalogu. Prema Elaboratu stalnog sudskog vje{taka od 8.-09.10.2008. godine pokretne stvari se nalaze na adresi sjedi{ta ovr{enika, Drvar, Hrvatskih branitelja 21. Ovrhu na pokretnim stvarima - registriranom zalogu provest }e Op}inski sud Livno - Odjeljenje suda u Drvaru, u svemu prema odredbama ~lanka 26. i ostalim odredbama Okvirnog zakona o zalozima („Slu`beni glasnik BiH“ broj 28/04) - na na~in da sudski ovr{itelj oduzme i proda osiguranje koje je identificirano i procijenjeno u Elaboratu o procjeni vrijednosti strojne opreme (vozila i strojne opreme trgovine) preduze}a „B.E.K.PROM“ d.o.o. DRVAR sa~injen od strane stalnog sudskog vje{taka strojarske struke Ivana Doli} iz Livna, 08.-09.10.2008. god. i Ugovora o zalogu od 24. 10. 2008. godine, te da se novcem dobijenim prodajom osiguranja, a koji }e biti upla}en na poseban depozitni ra~un otvoren u banci suglasno Pravilniku o zalozima („Slu`beni glasnik BiH“ broj 53/04 i 28/05) namiri dospjelo potra`ivanje Tra`itelja ovrhe, odnosno zalo`nog vjerovnika, sa pripadaju}om zateznom kamatom i tro{kovima postupka, uplatom na ra~un Tra`itelja ovrhe broj: 1610000000000011 poziv na partiju broj 250012956-0 Otu|enje pokretnih stvari u korist tre}eg lica nema utjecaja na pravo Tra`itelja ovrhe, odnosno zalo`nog vjerovnika na namirenje. TRA@ITELJ OVRHE: RAIFFEISEN BANK D.D. BOSNA I HERCEGOVINA GLAVNA FILIJALA MOSTAR Sud putem Dnevnog avaza dostavlja navedeno rje{enje o izvr{enju ovr{enika „B.E.K. PROM“ d.o.o. DRVAR, Hrvatskih branitelja 21 - Drvar, pa pou~ava kako slijedi: Protiv rje{enja o ovr{eniku, ovr{enik ima pravo podnijeti prigovor protiv Rje{enja o izvr{enju (~l. 47 Zakona o izvr{nom postupku) i prigovor ne zadr`ava izvr{enje rje{enja. Prigovor se podnosi u roku od 8 dana od dana prijema rje{enja o izvr{enju za sud i protivnu stranku. Prigovor se podnosi ovom sudu. Dostava se smatra obavljenom protekom roka od 15 dana od dana objavljivanja ovog oglasa. SUDAC Dragan ^ampara

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE ZENI^KO-DOBOJSKI KANTON OP]INSKI SUD U ZENICI Broj: 43 0 Mals 012218 08 Mals Zenica, 2. 9. 2010. godine Op}inski sud Zenica, sudija Had`iomerovi} Enida, u pravnoj stvari tu`itelja „ALBA“ ZENICA DOO, protiv tu`ene: „MONZA CAFFE“ ZENICA, Ku~ukovi}i br. 1 Zenica, radi: isplate duga v.s. 885,12 KM, na osnovu ~lana 348 stav 3 ZPP-a:

Du`ni ste u roku od 30 dana dostaviti sudu pismeni odgovor na tu`bu, ista}i mogu}e procesne prigovore, izjasniti se da li priznajete ili osporavate postavljeni tu`beni zahtjev. Navedenom tu`bom tu`itelj tra`i da sud donese presudu kojom je tu`eni „MONZA CAFFE“ ZENICA, Ku~ukovi}i br. 1 Zenica, du`an isplatiti tu`itelju iznos od 885,12 KM sa zateznom kamatom po stopi utvr|enoj Zakonom o visini stope zatezne kamate po~ev od dana dospije}a do isplate, kao i tro{kove postupka, sve u roku od 15 dana, pod prijetnjom prinudnog izvr{enja. Nakon objave tu`be i tu`benog zahtjeva, obzirom da je predlo`ena presuda zbog propu{tanja, sud }e ukoliko izostane dostava odgovora na tu`bu, donijeti presudu zbog propu{tanja koju }e objaviti u dnevnim novinama. Po proteku roka od 15 dana od dana objave ovog oglasa u dnevnim novinama, smatrat }e se da je dostavljena tu`ba na odgovor. SUDIJA Enida Had`iomerovi}, s.r.

Dostava tu`be na odgovor tu`enom: „MONZA CAFFE“ ZENICA, Ku~ukovi}i br. 1 Zenica. U pravnoj stvari po tu`bi tu`itelja „ALBA“ ZENICA DOO, protiv tu`enog: „MONZA CAFFE“ ZENICA, Ku~ukovi}i br. 1 Zenica, dostavljamo Vam primjerak tu`be sa prilozima na odgovor.

OGLAS

OP]INSKI SUD U MOSTARU Broj: 07 58 Mal 032686 07 Mal Datum: 07. 09. 2010. godine Pravna stvar: Tu`ba u Mal, prezentat suda od 18. 06. 2007. Tu`ilac: JP HT Mostar Tu`eni: Elvira Vidovi}, Fra Lucijana Kordi}a 19, Mostar v.sp. 1841,74 KM

OGLAS

TU@BENI ZAHTJEV

Tu`ena Elvira Vidovi} du`na je tu`itelju isplatiti na ime nepla}enih telefonskih ra~una iznos od 1841,74 KM sa zateznom zakonskom kamatom po dospije}u svakog iznosa pa do kona~ne isplate, i to: - na iznos od 1.651,74 KM od 16. 09. 2006. godine do kona~ne isplate, - na iznos od 190,00 KM od 16. 02. 2007. godine do kona~ne isplate, te naknaditi tro{kove parni~nog postupka, sve u roku od 15 dana pod prijetnjom prinudnog izvr{enja. Ukoliko tu`eni ne dostavi pismeni odgovor na tu`bu, sud }e donijeti presudu zbog izostanka (~lan 182. st. 1 ZPP-a). Poziva se tu`eni da u roku od 30 dana dostavi sudu OBAVEZNI PISMENI ODGOVOR NA TU@BU (~l. 70. st. 1. ZPP-a) u dovoljnom broju primjeraka za sud i protivnu stranku (~l. 334 st. 5 ZPP-a). Tu`eni je obavezan ista}i prigovore i izja{njenja da li osporava ili priznaje tu`beni zahtjev (~l. 71. st. 2 ZPP-a). Odgovor mora biti razumljiv (~l. 334. st. 1. ZPP-a). Odgovor na tu`bu mora biti u pismenoj formi (~l. 334. st. 1 i 4. ZPP-a). Stru~ni suradnik Pavle Crnogorac

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE H E R C E G O VA ^ KO - N E R E T VA N S K I KANTON OP[TINSKI SUD U MOSTARU Broj: 58 0 P 039986 08 P Mostar, 16. 8. 2010. godine Op{tinski sud u Mostaru, sudija Tatjana Mijatovi}, u parni~nom postupku tu`ioca UniCredit Bank d.d. kao pravni sljednik Zagreba~ke banke BH d.d. sa sjedi{tem u Mostaru, protiv tu`ene Tihane (Stanko) Soldo iz Mostara, ul. Splitska broj 9, radi isplate, v.sp. 20.723,62 KM, dana 16. 8. 2010. godine, donio je sljede}u:

Obrazlo`enje
Tu`bu podnesenu 22. 2. 2008. godine sud je dostavio tu`enoj na odgovor, putem objave oglasa u „Dnevnom avazu“, 22. 6. 2010. godine i na oglasnoj tabli suda. Tu`ena nije u zakonskom roku od 30 dana dostavila odgovor na tu`bu. Obzirom da je u tu`bi predlo`eno dono{enje presude zbog propu{tanja i da dostavljeni dokazi nisu u suprotnosti sa navodima tu`be, primjenom ~l. 182. st. 1. ZPP-a, sud je donio presudu kojom se usvaja tu`beni zahtjev. Odluka o tro{kovima donesena je u skladu sa odredbom ~l. 386. st. 1. ZPP-a, a tro{kovi se sastoje od takse na tu`bu u iznosu od 622,00 KM i takse na presudu u iznosu od 90,00 KM, tro{kova objave oglasa u novinama u iznosu od 80,00 KM. Pouka o pravnom lijeku: Protiv ove presude nije dozvoljena `alba. Sudija Tatjana Mijatovi}

PRESUDU
zbog propu{tanja Du`na je tu`ena isplatiti tu`iocu 20.723,62 KM, uz zakonsku zateznu kamatu po~ev{i od 22. 2. 2008. godine, pa do isplate i nadoknaditi parni~ne tro{kove u iznosu od 792,00 KM, uz zakonsku zateznu kamatu po~ev{i od 16. 8. 2010. godine, pa do isplate, sve u roku od 30 dana.

oglasi
BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE ZAPADNOHERCEGOVA^KI KANTON OP]INSKI SUD U [IROKOM BRIJEGU Broj: 64 0 Ip 010643 07 Ip [iroki Brijeg, 24. 08. 2010. godine

Dnevni avaz

utorak, 28. septembar/rujan 2010.

63

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE SREDNJOBOSANSKI KANTON OP]INSKI SUD U KISELJAKU Broj: 49 0 1 007172 08 I (stari broj 049-0-I-08-006 662) Kiseljak, 14. 07. 2010. godine Op}inski sud u Kiseljaku po sudiji Ned`adu Bakovi}u izvr{noj stvari tra`itelja izvr{enja Bor banka d.d. Sarajevo, Obala Kulina bana br. 18, Sarajevo, koju zastupa punomo}nik Emina Fazli}, protiv izvr{enika Josip Ivi~evi} iz Kre{eva, Kre{evski Kamenik bb, radi izvr{enja na nekretnini, v.sp. 483.887,56 KM, dana 14. 07. 2010. godine donio je:

ZAKLJU^AK
U ovr{noj stvari tra`itelja ovrhe Bor Banka d.d. Sarajevo Obala Kulina Bana 18 protiv ovre{nika „KIBO KOMERC“ d.o.o. [iroki Brijeg radi naplate nov~ane tra`bine, prodajom nekretnine zalo`nog ovr{enika, zbog neprijavljivanja na drugu javnu dra`bu zakazanu za dan 27. 08. 2009. godine ODRE\UJE E PONOVNO JAVNA DRA@BA ZA DRUGU PRODAJU nekretnine zalo`nog ovr{enika i to: 1. ozna~ene kao k.~. 2781/1 u naravi ku}a i dvori{te upisana u zk. ul. broj 1881 k.o. Mokro, utvr|ene vrijednosti od 482.375,25 KM prema procijeni vje{taka gra|evinske struke Nenada Kr~uma iz Mostara, ZA DAN PETAK, 01. LISTOPAD 2010. GODINE, U 11,00 sati, u zgradi Op}inskog suda u [irokom Brijegu soba broj 16. Na drugom ro~i{tu za prodaju nekretnine, ista mo`e biti prodata za najmanje 1/3 vrijednosti u odnosu na utvr|enu vrijednost nekretnine. Zainteresirane stranke - kupci, mogu kod ovog suda soba broj 16 dobiti podrobnije informacije o predmetnoj nekretnini izvr{iti uvid u vlasni~ki list, nalaz vje{taka gra|evinske struke i sl. Na javnoj dra`bi, mogu u~estvovati osobe, izuzev osoba navedenih u ~l. 88 ZIP-a, u koliko prije po~etka javne dra`be, uplate jamstvo u visini od jedne desetine u odnosu na utvr|enu vrijednost nekretnine s tim {to jamstvo ne mo`e biti ve}e od 10.000,00 KM (^l. 86. stavak 3. ZIP-a). Jamstvo se dokazuje primjerkom uplatnice, a isto se pla}a na depozitni ra~un ovog suda broj 3060280000005194 kod Hypo Alpe-Adria-Bank dd Poslovnica [iroki Brijeg. Kupac predmetne nekretnine du`an je platiti porez na kupljenu nekretninu. Kupac je du`an, najdalje u roku od 30 dana, od dana prodaje na dra`bi, polo`iti ukupnu kupoprodjanu cijenu, umanjenu za upla}eno jamstvo, a ukoliko kupac ne uplati odnosno polo`i kupoprodajnu cijenu, sud }e zaklju~kom prodaju proglasiti neva`e}om i novim zaklju~kom odrediti da je nekretnina prodata drugom po redu ponu|a~u na dra`bi (~l. 92. stavak 2. ZIP-a). Ovaj zaklju~ak, dostavlja se tra`itelju ovrhe, ovr{eniku, zalo`nom ovr{teniku te na oglasnu plo~u suda. Sudac: Ivanka Kopila{

ZAKLJU^AK O PRODAJI NEKRETNINE
1. Odre|uje se prvo ro~i{te za prodaju nekretnina izvr{enika i to: Nekretnine upisane u zemlji{noknji`nom uredu Op}inskog suda u Kiseljaku u k.k. izvatku br. 1436 K.O. Dra`evi}i, na k.p. br. 3058 u naravi stambeno poslovna zgrada povr{ine 786 m2 i zemlji{te uz zgradu povr{ine 6.071 m2 procijenjeno na iznos od 1.310.386,50 KM prema nalazu stalnog sudskog vje{taka Kre{imira Filipovi}a od 14. 12. 2006. godine. Prodaja }e se obaviti usmenim javnim nadmetanjem. DANA, 07. 10. 2010. GODINE U 11,00 sati. Ro~i{te za prodaju ovih nekretnina }e se odr`ati u zgradi Op}inskog suda Kiseljak u sobi broj 6. 2. Na nekretninama iz ta~ke 1 ovog zaklju~ka postoji teret odnosno potra`ivanje vjerovnika Bor banka d.d. Sarajevo prema du`niku Josipu Ivi~evi} iz Kre{eva, Kre{evski Kamenik bb, na osnovu sudskog rje{enja broj: 049-0-Ip-06-000 215 od 22. 12. 2006. godine u iznosu od 500.000,00 KM u korist Bor banke. 3. Vrijednost nekretnine iz ta~ke 1 utvr|ena je nalazom i mi{ljenjem stalnog sudskog vje{taka Kre{imira Filipovi}a iz Sarajeva od 14. 12. 2006. godine na iznos od 1.310.386,50 KM. 4. Na prvom ro~i{tu za prodaju nekretnina, nekretnine iz ta~ke 1. ovog zaklju~ka ne mogu se prodati ispod polovine utvr|ene vrijednosti, na drugom ro~i{tu ispod jedne tre}ine utvr|ene vrijednosti, dok na tre}em ro~i{tu iste se mogu prodati bez ograni~enja najni`e cijene u odnosu na utvr|enu vrijednost. 5. Porez i takse u vezi sa prodajom snosi kupac. 6. Na javnoj prodaji mogu u~estvovati sva fizi~ka i pravna lica, osim lica navedenih u ~l. 88. ZIP-a, uz uvjet da prije ro~i{ta za prodaju na ime osiguranja polo`i iznos od 1/10 utvr|ene vrijednosti nekretnine, {to isti ne mo`e iznositi vi{e od 10.000 KM. Prije po~etka ro~i{ta, sudu treba prilo`iti uplatnicu iz koje je vidljivo da je osiguranje polo`eno. Osiguranje se pola`e na ra~un Op}inskog suda u Kiseljaku broj: 3060470000028513 kod HYPO ALPE ADRIA BANK, sa naznakom predmeta broj: 49 0 I 007172 08 I (stari broj 049-0-I-08-006 662) Od polaganja osiguranja oslobo|ene su osobe utvr|ene ~l. 86 Zakona o izvr{nom postupku. 7. Kupac je du`an polo`iti cijenu u roku od 30 dana od dana objavljivanja Zaklju~ka o prodaji nekretnine najpovoljnijem ponu|a~u. Ako kupac u odre|enom roku ne polo`i cijenu, sud }e rje{enjem prodaju tom ponu|a~u proglasiti neva`e}om i odrediti da je nekretnina prodata drugom po redu ponu|a~u, koji treba u roku koji mu odredi sud, deponovati cijenu. Navedene odredbe primjenjivati }e se na tre}em ponu|a~u u slu~aju da drugi ne deponuje u utvr|enom roku prodajnu cijenu. U slu~aju da sva tri ponu|a~a sa najvi{im ponudama ne ispune svoje obveze, sud mo`e oglasiti da ro~i{te nije uspjelo i zakazati novu prodaju. Iz polo`enog osiguranja namirit }e se tro{kovi nove prodaje. 8. Sud }e obustaviti izvr{enje ako se nepokretnost ne mo`e prodati ni na tre}em ro~i{tu. Obustava izvr{enje ne sprije~ava pokretanje novog izvr{nog postupka radi naplate tog potra`ivanja na istoj nepokretnosti. Zaklju~ak o prodaji objaviti }e se na oglasnoj tabli Suda, a stranka mo`e o svom tro{ku, objaviti Zaklju~ak o prodaji u sredstvima javnog informisanja, odnosno da o Zaklju~ku obavijesti lica koja se bavi u posredovanju prodaje nekretnina. Od dana objavljivanja ovog Zaklju~ka na oglasnoj tabli suda do dana prodaje mora pro}i najmanje 30 dana. Zaklju~ak se dostavlja strankama i nadle`nom organu poreske uprave. Sudija Ned`ad Bakovi} PRAVNA POUKA: Protiv ovog zaklju~ka nije dozvoljen pravni lijek.

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE KANTON SARAJEVO OP]INSKI SUD U SARAJEVU Broj: 65 0 Ps 067106 08 Ps Sarajevo, 31.08.2010. godine OP]INSKI SUD U SARAJEVU, sudkinja Tatjana Arapovi}, u pravnoj stvari tu`ioca MEDIMPEX D.O.O. SARAJEVO,ul.Igmanska 38,Vogo{}a, koga zastupa Temin [emso advokat iz Sarajeva, protiv tu`enog „PENAVA“ LJEKARNA VL. VESELKO PENAVA, ulica Batin bb, radi duga, v.sp.3.173,40, na osnovu ~lana 348. Stav 3. Zakona o parni~nom postupku („Sl. Novine FBiH“br.53/03,73/05 i 19/06), objavljuje:

„Penava“ Ljekarna, vl. Veselko Penava, ulica Batin bb, Posu{je, radi isplata potra`ivanja, v.s.p. 3.173,40 KM, u postupku pripremanja glavne rasprave, dana 24.08.2009. godine, donio je slijede}u:

PRESUDU
zbog propu{tanja Obavezuje se tu`eni da tu`iocu isplati iznos od 3.173,40 KM sa pripadaju}im zateznim zakonskim kamatama na navedeni iznos po~ev od dana dospjelosti potra`ivanja, tj. 20.01.2007. godine pa do isplate, te mu nadoknaditi tro{kove parni~nog postupka u iznosu od 190,39 KM, sve to u roku od 30 dana od dono{enja Presude. Pouka: Protiv ove presude nije dozvoljena `alba.Protiv ove presude mo`e se podnijeti Prijedlog za povrat u pre|a{nje stanje ovom sudu najkasnije u roku od 60 dana od dana kada je podnositelj saznao za u~injeno propu{tanje, u dovoljnom broju primjeraka za sud i strane u postupku.

OGLAS
OP]INSKI SUD U SARAJEVU i to sudkinja Tatjana Arapovi}, rje{avaju}i u pravnoj stvari tu`itelja Medimpex d.o.o. Sarajevo, ulica Igmanska br. 38, Vogo{}a, koga zastupa Temin [emso, advokat iz Sarajeva, protiv tu`enog

O B A V J E [ T E NJ E
Na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu u ponedjeljak, 01. novembra 2010. godine u 17,00 sati odr`at }e se javna odbrana magistarskog rada kandidatkinje Edite Bukva, na temu:

Upravljanje operativnim rizicima u bankarskom poslovanju u kontekstu Bazel II sporazuma
Magistarski rad se mo`e pogledati u biblioteci Fakulteta. Pristup odbrani je slobodan.

64

Utorak, 28. septembar/rujan 2010.

Dnevni avaz

oglasi

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE KANTON SARAJEVO OP]INSKI SUD U SARAJEVU Broj: 65 0 P 118098 09 P Sarajevo, 07. 04. 2010. godine
Na osnovu odredbe ~lana 348. stav 3. 4. i 5. Zakona o parni~nom postupku, (Sl. novine Federacije broj 53/03) Op}inski sud u Sarajevu i to sudija Merdita Tufo, u pravnoj stvari tu`itelja EFENDI] HANKA iz Sarajeva, ulica Trg heroja br. 32, koju zastupaju punomo}nici Jahi} Edina i Had`agi} Tanja, advokati iz Sarajeva, protiv tu`enih Efendi} Rusmir iz Sarajeva, ulica Tuzlanska b.b. i Op}ina Novo Sarajevo, koje zastupa Pravobranila{tvo Op}ine Novo Sarajevo, radi utvr|enja, v.s.p. 10.001,00 KM, objavljuje

OBJAVLJUJE SLJEDE]I

OGLAS
Poziva se tu`eni EFENDI] RUSMIR iz Sarajeva, ulica Tuzlanska b.b. da u roku od 30 dana dostavi odgovor na tu`bu od 23. 11. 2009. godine kojom je predlo`eno da sud donese presudu: I. Raskida se Ugovor o do`ivotnom izdr`avanju zaklju~en dana 06. 01. 2000. godine izme|u tu`iteljice, kao primaoca izdr`avanja i tu`enog, kao davaoca izdr`avanja, ovjereni pred Op}inskim sudom II Sarajevo broj RO-357/00 dana 23. 05. 2000. godine. II. Utvr|uje se da je ni{tava saglasnost tu`iteljice od 11. 09. 2003. godine data tu`enom za otkup stana koji se nalazi u ulici Trg heroja broj 32/19 ovjerena pred Op}inom Novo Sarajevo pod brojem Ov. Broj 69119 dana 11. 09. 2003. godine. III. Utvr|uje se da je ni{tav Ugovor o kupoprodaji stana na kojem postoji stanarsko pravo broj 05-23-OS-1412 zaklju~en dana 21. 10. 2003. godine izme|u I-tu`enog kao kupca i II-tu`enog kao prodavca, ovjeren od strane Pravobranila{tva Op}ine Novo Sarajevo dana 10. 12. 2003. godine, pa se shodno tome nala`e Zemlji{no knji`nom uredu Op}inskog suda u Sarajevu, Odsjek KPU da izvr{i brisanje prava vlasni{tva I -tu`enog na nekretnini upisanoj u podulo`ak broj 17147 KPU Novo Sarajevo. IV. Utvr|uje se da je tu`iteljica Efendi} Hanka, JMBG 0401931177650, stekla pravo da u svojstvu nosioca stanarskog prava kupi stan, koji se nalazi u Sarajevu, ulica Trg heroja broj 32/19, ukupne povr{ine 45 m2, jednosoban stan sa kuhinjom i ostalim nusprostorijama, ~iji je nosilac prava raspolaganja Op{tina Novo Sarajevo, kao i pripadaju}i dio zajedni~kih prostorija, ure|aja i zemlji{ta ispod zgrade, uz obavezu tu`iteljice da II-tu`enom plati u certifikatima kupoprodajnu cijenu stana u iznosu od 19.602,00

KM, pa su tu`eni du`ni priznati ovo pravo tu`iteljici i trpiti da nakon {to tu`iteljica uplati navedenu kupoprodajnu cijenu u roku od 30 dana od dana pravosna`nosti ove presude u Zemlji{no knji`nom uredu Op}inskog suda Sarajevo u Knjizi polo`enih ugovora u podulo`ak broj 17147 Op}ina Novo Sarajevo izvr{i upis prava vlasni{tva na opisanom stanu na ime tu`iteljice 1/1 i prava vlasni{tva na pripadaju}em dijelu zajedni~kih prostorija, ure|aja i zemlji{ta ispod zgrade. V. Na osnovu ove presude Zemlji{no knji`ni ured Op}inskog suda Sarajevo, Odsjek Knjiga polo`enih ugovora izvr{it }e upis prava vlasni{tva na stanu opisanom u stavu IV ove presude na ime tu`iteljice 1/1 i prava vlasni{tva na pripadaju}em dijelu zajedni~kih prostorija, ure|aja i zemlji{ta ispod zgrade. VI. Obavezuje se tu`eni da solidarno naknade tu`iteljici tro{kove parni~nog postupka a sve uroku od 30 dana, pod prijetnjom prinudnog izvr{enja. Podneskom od 15. 03. 2010. godine tu`iteljica je podnijela prijedlog za osiguranje dokaza, te predlo`ila da sud u smislu ~lana 172. ZPP-a odredi izvo|enje dokaza saslu{anjem tu`iteljice. Odgovor na tu`bu mora biti razumljiv i sadr`avati: oznaku suda, ime i prezime, odnosno naziv pravne osobe, prebivali{te ili boravi{te, odnosno sjedi{te stranaka, njihovih zakonskih zastupnika i punomo}nika, ako ih imaju, predmet spora, sadr`aj izjave i potpis podnositelja (~lan 334 ZPP-a). U odgovoru na tu`bu tu`eni }e ista}i mogu}e procesne prigovore i izjasniti se da li priznaje ili osporava postavljeni tu`beni zahtjev (~lan 71. stav 1. ZPP-a). Ako tu`eni osporava tu`beni zahtjev, odgovor na tu`bu mora sadr`ati i razloge iz kojih se tu`beni zahtjev osporava, ~injenice na kojima tu`eni zasniva svoje navode, dokaze kojima se utvr|uju te ~injenice, te pravni osnov za navode tu`enog (~lan 71. stav 2. ZPP-a). Tu`eni mo`e u odgovoru na tu`bu, a najkasnije na pripremnom ro~i{tu podnijeti protiv tu`bu (~lan 74. stav 1. ZPP-a). Kad tu`eni, kome je uredno dostavljena tu`ba u kojoj je tu`ilac predlo`io dono{enje presude zbog propu{tanja, ne dostavi pismeni odgovor na tu`bu u zakonskom roku, sud }e donijeti presudu kojom se usvaja tu`beni zahtjev (presuda zbog propu{tanja), osim ako je tu`beni zahtjev o~igledno neosnovan (~lan 182. stav 1. ZPP-a). Odgovor na tu`bu sa prilozima se predaje sudu u dovoljnom broju primjeraka za sud i protivnu stranku, pozivom na broj predmeta. Dostava se smatra obavljenom protekom 15 dana od dana objavljivanja. Tu`eni je du`an dostaviti odgovor na tu`bu u dva primjerka, pozivom na broj predmeta 65 0 P 0118098 09 P . SUDIJA Tufo Merdita

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE KANTON SARAJEVO OP]INSKI SUD U SARAJEVU Broj: 65 0 P 042448 05 P Sarajevo, 16. 07. 2010. godine PRAVNA STVAR Tu`itelj: Cbs Bank D.D. Sarajevo Tu`eni: Bahrudin Muminovi} Radi: Isplata duga VSP: 34.265,13

POZIV
Za stranku SAFET ]ATI] Pozivate se kao stranka na ro~i{te za glavnu raspravu zakazanu za dan ^ETVRTAK, 09. 12. 2010. godine u 10.00 sati, pred ovaj sud u subu br. 336/III. Sudija Mirsada Heli} NAPOMENA: Ako na pripremno ro~i{te ili na ro~i{te za glavnu raspravu ne do|e uredno obavije{teni tu`itelj, smatrat }e se da je tu`ba povu~ena, osim ako tu`eni ne zahtijeva da se ro~i{te odr`i ^lan 84. stav 1. ZPP-a. Ako na pripremno ro~i{te ili na ro~i{te za glavnu raspravu ne do|e uredno obavije{teni tu`eni, ro~i{te }e se odr`ati bez njegovog prisustva ^lan 84. stav 2. ZPP-a. Najkasnije na pripremnom ro~i{tu stranke su du`ne iznijeti sve ~injenice na kojima zasnivaju svoje zahtjeve i predlo`iti sve dokaze koje `ele izvesti u toku postupka, te na pripremno ro~i{te donijeti sve isprave i predmete koje `ele upotrijebiti kao dokaz ^lan 77. ZPP-a. Pripremno ro~i{te mo`e se provesti kao glavna rasprava. ^l —- ZPP-a.

sport

Dnevni avaz, utorak, 28. septembar/rujan 2010.

65

REPREZENTACIJA Safet Su{i} objavio spisak za Albaniju

U Tiranu bez Zlatana Muslimovi}a
Pozvano dvadeset igra~a
Selektor nogometne reprezentacije BiH Safet Su{i} ju~er je objavio spisak kandidata za me~ sa Albanijom koji }e biti odigran 8. oktobra u Tirani na stadionu Kemal Stafa. Do sada je uobi~ajena praksa bila da selektor na konferenciji za novinare objavi spisak, ali ovoga puta je ona prekinuta.

Okupljanje 4. oktobra

Bajevi}: Nije bilo smisla ostati u AEK-u

Du{an Bajevi} napustio AEK

Jedna izmjena
Spisak igra~a koje je pozvao Su{i} objavljen je na internet-stranici NSBiH uz {turo saop}enje da }e okupljanje reprezentacije biti 4. oktobra u hotelu „Hercegovina“ na Ilid`i. Spisak je, ina~e, gotovo identi~an onome koji smo najavili pro{le sedmice. Na njemu je tek jedna izmjena, jer nema Zlatana Muslimovi}a, koji je nakon operacije bruha po~eo trenirati, ali se jo{ nije

Trebao sam oti}i jo{ u avgustu
Su{i}: Na redu Albanija

Tenzije su rasle, odlazak je bio neminovan, ka`e Princ s Neretve
Evropskoj ligi i prvenstvu, zvat }u ga. On je igra~ koji nam treba - ka`e Su{i}. Ermin Zec se zbog povrede nije na{ao u sastavu Gen~lerbirligija koji je u subotu sa 1:0 savladao Ankaragud`u. Prema informacijama iz turskih medija, Zec bi trebao igrati u narednom kolu, u kojem njegov tim 2. oktobra gostuje kod Fenerbah~ea. - To je problem. ^uo sam da je povrije|en. Ako je ne{to ozbiljnije, sigurno }e se javiti. Dobra vijest je da se potpuno oporavio Emir Spahi} koji je za Monpelje protiv Arlea odradio svih 90 minuta i bit }e spreman za nastup u Albaniji. - To je ohrabrenje za nas. Iz razgovora s njim saznao sam da povreda nije toliko ozbiljna. I sa njim ekipa je odmah bolje zaigrala i pobijedila - govori Su{i}.

na{ao u sastavu PAOK-a. - Nije bio ni me|u 18 igra~a. Kada bih htio, mogu dodati jo{ tri igra~a. ^im bude igrao, ra~unat }u na njega. Ukoliko bude igrao u

Ne izgubiti
Pape smatra da se utakmica u Albaniji ne smije izgubiti. Nada se da }e igra~i biti u mnogo boljem izdanju nego protiv Francuske na Ko{evu. - Objektivno govore}i, samo su najve}i optimisti mogli ra~unati da }emo dobiti Francusku. Nadali smo se bodu. Sada nam je najva`nije utakmicu u Albaniji ne izgubiti. Poraz nas udaljava od drugog mjesta. Svjestan sam toga, a siguran sam i igra~i. Protiv Francuza su, uz izuzetak dvojice-trojice, odigrali daleko ispod svojih mogu}nosti i morat }e pru`iti mnogo vi{e u Tirani kako bismo izvukli povoljan rezultat - smatra A. NOVALIJA Su{i}.

Su{i}ev izbor
GOLMANI: Kenan Hasagi} (Istanbul BB, Turska), Asmir Begovi} (Stouk, Engleska). ODBRANA: Mensur Mujd`a (Frajburg, Njema~ka), Ognjen Vranje{ ([erif, Moldavija), Safet Nadarevi} (Eski{ehirspor, Turska), Boris Pand`a (Mehelen, Belgija), Emir Spahi} (Monpelje, Francuska), Adnan Mravac (Vesterlo, Belgija), Sanel Jahi} (AEK, Gr~ka), Muhamed Suba{i} (Olimpic). VEZNI RED: Haris Medunjanin (Makabi Tel Aviv, Izrael), Miralem Pjani} (Lion, Francuska), Elvir Rahimi} (CSKA, Rusija), Senijad Ibri~i} (Hajduk, Hrvatska), Zvjezdan Misimovi} (Galatasaraj, Turska), Senad Luli} (Jang bojs, [vicarska), Semir [tili} (Leh, Poljska). NAPAD: Ermin Zec (Gen~lerbirligi, Turska), Vedad Ibi{evi} (Hofenhajm, Njema~ka), Edin D`eko (Volfsburg, Njema~ka).

Princ s Neretve rekao je dosta. Du{an Bajevi} napustio je klupu gr~kog prvoliga{a AEK-a podnijev{i ju~er neopozivu ostavku, a sve nakon nedjeljnog poraza (1:3) na gostovanju u Volosu protiv Olimpijakosa, gdje su navija~i atinskog kluba nakon utakmice bacali stolice s tribina u pravcu trenera i igra~a. Iako bi mnogi na njegovom mjestu bili mrzovoljni ili se jo{ vjerovatnije ne bi ni javljali na telefonske pozive, legenda bh. fudbala bio je i ostao gospodin.

Najbolja odluka
- Takav je posao, ne samo trenera. Nekad te slave, nekad te otjeraju, a nekad procijeni{ da nema smisla ostati. Kada si toga svje-

Sastanak predstavnika NSBiH i CIK-a

Nema odgode 9. kola Premijer lige BiH
Utakmice 9. kola Premijer lige bit }e odigrane u subotu, 2. oktobra, kako je bilo i planirano. Nogometni savez BiH nije prihvatio prijedlog Centralne izborne komisije BiH da se naredne subote ne igraju utakmice zbog mogu}eg naru{avanja predizborne {utnje. Ovo je epilog sastanka koji su imali predstavnici Centralne izborne komisije BiH Vedran Had`ovi} i Goran Cicovi} sa generalnim sekretarom NSBiH Jasminom Bakovi}em. - Odlaganja utakmica ne}e biti, jer nema zakonske zabrane za odr`avanje javnih skupova tokom predizborne {utnje. Dat }emo preporuku klubovima da preduzmu neophodne mjere kako ona ne bi bila naru{ena. Naro~ito }emo paziti da se to ne dogodi na derbi susretu @eljezni~ar ^elik, koji }e se prenositi na televiziji. Ista uputstva dostavit }emo i Nogometnom savezu Federacije BiH i Fudbalskom savezu Republike Srpske, da ih primijene na utakmicama prvih liga Federacije BiH i RS - rekao A. N. nam je Bakovi}.

[to prije u Mostar
- Imam nekoliko neizostavnih obaveza u Gr~koj, a nakon toga spremam se na put. Namjeravam {to prije do}i u Mostar, obi}i drage ljude, odmoriti se uz Neretvu... stan, ni{ta ti ne}e biti posebno te{ko. @ivot te~e dalje rekao je Bajevi} na po~etku telefonskog razgovora za „Dnevni avaz“. Proslavljeni napada~ Vele`a, kasnije i uspje{ni trener „Ro|enih“, koje je predvodio u osvajanju Kupa Jugoslavije 1986. godine, zvu~ao je kao neko kome je „planina“ nestala s le|a. - Ustvari, trebao sam

oti}i jo{ u avgustu kada sam se na travnjaku morao braniti od fizi~kih nasrtaja navija~a AEK-a. Me|utim, ostao sam na insistiranje predsjednika kluba Stavrosa Adamidisa. Posljednjih nekoliko sedmica tenzije su rasle iz utakmice u utakmicu i to se moralo rije{iti. Mislim da je ovo najbolja odluka kako za mene tako i za AEK - istakao je na{ proslavljeni stru~njak. Bajevi} je u bogatoj trenerskoj karijeri ~ak osam puta bio prvak Gr~ke. Po ~etiri titule s AEK-om i Olimpijakosom su sjajan bilans, ali mo`da je vrijeme za promjene. - @ivim i radim u Gr~koj decenijama i zaista se osje}am ugodno u ovoj zemlji. Izuzimaju}i kratak period u Crvenoj zvezdi, nakon odlaska iz Vele`a sve sam napravio na relaciji Atina - Pirej - Solun. Nisam siguran da }u, ako i bude ponuda, napustiti Gr~ku. I kada sam osvajao trofeje glatko sam odbijao pozive iz ja~ih liga.

Promjena statusa
Sanel Jahi} ostao je bez trenera koji ga je trenirao u Arisu i na ~ije je insitiranje postao ~lan AEK-a. Da li Va{ odlazak mo`e zna~iti promjenu statusa reprezentativca BiH? - Ne vjerujem. Jahi} je kvalitetan igra~ i u AEK-u su zadovoljni s njim. Naravno, najvi{e zavisi od njega. Uostalom, to pravilo va`i za svakog od nas - poru~io je na kraju Bajevi}.
A. DRINJAKOVI]

Sa sastanka: Nije prihva}en prijedlog CIK-a

(Foto: N. Bo`ovi})

Sarajevo

3:1

Olimpic

Olimpijski stadion „Asim Ferhatovi} Hase“ u Sarajevu. Gledalaca: 3.000. Sudija: Midhat Arnautovi} (Tuzla) 6,5. Pomo}nici: Adnan Alispahi} (Zenica) i Toni Bandi} (Grude). Delegat: \or|e Star~evi} (Bosanska Gradi{ka). Strijelci: 0:1 - Kreser (4, Andrade), 1:1 - Jahovi} (66, penal), 2:1 - D`akmi} (69), 3:1 Jahovi} (81). @uti kartoni: [}epanovi} (Sarajevo), ]ulov, Had`anovi} (Olimpic). Igra~ utakmice: Adis Jahovi} (Sarajevo) 7.

SARAJEVO: Hamzi} 7, Arsenijevi} 6, Muharemovi} 6 (90. Trebinjac -), D`akmi} 6,5, Guti} 6, Torlak 6, Hamzagi} - (34. Ihtijarevi} 6), Avdi} 6, [}epanovi} 6 (85. ^ampara -), Koja{evi} 6, Jahovi} 7. Trener: Mirza Vare{anovi}. OLIMPIC: Bukvi} 6,5, Suljevi} 6 (90. Maturna -), Kolarov 6, Je{e 6,5, Suba{i} 6, [adi} 6 (53. Velagi} 5,5), Kreser 6,5, Andrade 6 (62. Had`anovi} 5,5), ]ulov 5,5, Rodrigo 6, Durak 5,5. Trener: Edin Prlja~a.

66

Dnevni avaz, utorak, 28. septembar/rujan 2010.

sport

Premijer liga BiH u nogometu

Vele`

1:3

@eljezni~ar

Statistika 8. kola
Lista strijelaca
6 - Nikoli} (Borac), Zeba (@eljezni~ar) 5 - Tosunovi} (Zvijezda) 4 - Roskam ([. Brijeg), Faji} (Travnik), Lendri} (Zrinjski)...

Stadion Vrap~i}i u Mostaru. Gledalaca: 700. Sudija: Robert Zrili} (Banja Luka) 5. Pomo}nici: Ratko Kuni} (Banja Luka) i Senad Ibri{imbegovi} (Travnik). Delegat: Hi{am Islambegovi} (Zenica). Strijelci: 1:0 - Velagi} (15), 1:1 - Zeba (31, penal), 1:2 E. ^oli} (68), 1:3 - Vi{}a (89). @uti kartoni: As. [kalji}, Zaimovi}, Kazazi}, Velagi} (Vele`), ]ulum, Markovi} (@eljezni~ar). Crveni kartoni: Zlatko Kazazi} i Muamer Svraka u 38. minuti zbog ko{kanja, D`enan Zaimovi} u 69. minuti - drugi `uti.

Igra~ utakmice: Elvir ^oli} (@eljezni~ar) 6,5. VELE@: Bori} 5,5, Memi} 5 (78. Stupac -), As. [kalji} 6, Kazazi} -, Kajtaz 5,5, Zaimovi} 5,5, Kodro 6, Velagi} 6, Durakovi} 6 (72. Ar. [kalji} -), Iveti} 5,5 (87. ]emalovi} -), Oki} 5,5. Trener: Demir Hoti}. @ELJEZNI^AR: [ehi} 6, ]ulum 6, Popovi} 6, Zeba 6,5 (75. Vi{}a 6,5), Me{i} 6, Markovi} 6, Svraka -, Kerla 6, Stani} 6, E. ^oli} 6,5 (90. H. Be{lija), Savi} 6. Trener: Amar Osim.

Asistenti
5 - Zeba (@eljezni~ar) 4 - [iljak (Travnik), [ili} ([iroki B.) 2 - Stan~eski, Staji}, Puziga}a (Borac), Zrnanovi} (Budu}nost), Brkovi} (^elik), Hamzagi} (Sarajevo), Oki} (Vele`), @i`ovi} (Zrinjski), Tosunovi}, Nuhanovi} (Zvijezda), Popovi}, Be{lija (@eljezni~ar)...

Budu}nost
Stadion u Banovi}ima. Gledalaca: 2.000. Sudija: Vladimir Dominkovi} (Ora{je) 6,5. Pomo}nici: Dalibor Dra{kovi} (Lukavica) i Rusmir Ba{i} (Sarajevo). Delegat: Dubravko Mi{kovi} (Livno). Strijelac 0:1 Stan~eski (84, Miki}). @uti kartoni: ^ergi}, Jahi}, Boji} (Budu}nost), Puziga}a (Borac). Igra~ utakmice: Perica Stan~eski (Borac) 7,5.

0:1

Borac
Zeba: Izjedna~io se sa Nikoli}em

BUDU]NOST: Husi} 6, Jahi} 6,5, Omi} 7, ^ergi} 7, Zrnanovi} 7, Sarajli} 7, Sli{ko 6,5, Boji} 7 (83. Smaji} -), Haski} 6, Slomi} 6,5 (58. Halilovi} 6,5), [migalovi} 6,5. Trener: Munever Rizvi}. BORAC: Avduki} 7, ]ori} 7, Stupar 6,5, Puziga}a 6,5, Nikoli} 7, Raspudi} 6,5, Sakan 6,5 (85. Petri} -), Trivunovi} 7, Staji} 6,5 (72. Miki} -), Stan~eski 7,5, Maleti} 7. Trener: Vlado Jagodi}.

Zrinjski

1:0

Rudar
Junak Tragi~ar Potez

Stadion Pod Bijelim brijegom u Mostaru. Gledalaca: 300. Sudija: Denis Begovi} (Grada~ac). Pomo}nici: Stevo Peri} (Bijeljina) i Dalibor Hrsti} (Ljubu{ki). Delegat: Muharem Kuri} (Donji Vakuf). Strijelac: 1:0 - Dragi~evi} (86, Sal~inovi}). @uti kartoni: Grabus, D`idi}, Lendri} (Zrinjski), Jevti}, Kova~evi}, Ku{lji} (Rudar). Igra~ utakmice: Adnan Had`i} (Zrinjski) 6,5.

ZRINJSKI: Had`i} 6,5, Grabus 6, D`idi} 6, Stjepanovi} 6, Sal~inovi} 6 (88. Zovko -), Selimovi} 6 (81. \uri} -), Pehar 6 (72. Dragi~evi} 6), Zadro 6, Lendri} 6, Rizvanovi} 6, M. Ani~i} 6. Trener: Marijan Bloudek. RUDAR: Tripi} 6, [odi} 6 (88. Stijepi} -), Dragi} 6, Staki} 6, Jevti} 6, Kiki} 6, D`afi} 6, @eri} 6, Despotovi} 6 (45. Ku{lji} 6), Kova~evi} 6, Kantar 6. Trener: Boris Gavran.

Dejan Bandovi}
Golman [irokobrije`ana je bio nesavladiv na Tu{nju i bio najzaslu`niji {to je njegova ekipa odnijela sva tri boda. Bandovi} je odbranio sve poku{aje igra~a Slobode i sa~uvao vodstvo koje je donio Roskam.

D`enan Durak
Igra~i Olimpica su kod vodstva 1:0 protiv Sarajeva imali nekoliko izglednih prilika da postignu gol, ali nisu uspjeli po drugi put zatresti protivni~ku mre`u. U 58. minuti Durak je iza{ao sam pred golmana Sarajeva i proma{io, a ubrzo zatim bordo tim je preokrenuo rezultat u svoju korist.

Adis Jahovi}
Napada~ Sarajeva je u 81. minuti postigao rijetko vi|en gol na bh. stadionima. Sa oko 30 metara izveo je slobodan udarac i strahovitim {utem loptu zakucao u gol Olimpica za kona~an rezultat od 3:1 za Sarajevo.

Slavija

2:0

Zvijezda

SRC Slavija u Lukavici. Gledalaca 300. Sudija: Vedran Zovko (Mostar) 7. Pomo}nici: Sini{a Janji} (Bijeljina), Asmir Budimli} (Biha}). Delegat: Mile Mandi} (Kozarska Dubica). Strijelci: 1:0 - Ra{evi} (53, Kokot), 2:0 - Todorovi} (74). @uti kartoni: Lackanovi} (Slavija), Kne`evi} (Zvijezda). Igra~ utakmice: Dejan Ra{evi} (Slavija) 7,5. SLAVIJA: Dujkovi} 7,5, Popovi} 7, Regoje

7, Lackanovi} 7, Stankovi} 6,5, Ra{evi} 7,5 (84. Ogle~evac -), Simi} 7, Kokot 7, B. [e{lija 7, N. [e{lija 6,5 (73. Peri{i} -), I. Radovanovi} 6 (59. Todorovi} 7). Trener: Dragan Bjelica. ZVIJEZDA: Had`i|ulbi} 7, Jusi} 6, Nezi} 6, Vasiljevi} 6,5, Moranjki} 6, Niki} 6, Hamzi} 6 (85. Bedak -), Nuhanovi} 6,5 (79. [est -), \ori} 6,5 (68. Husi} -), Kne`evi} 6, Tosunovi} 6,5. Trener: Zoran ]urguz.

Sloboda

0:1

[iroki B.
Zrinjski Olimpic [iroki B. Borac @eljezni~ar Drina Rudar Leotar Sarajevo Sloboda Slavija Zvijezda Vele` Travnik Budu}nost ^elik `uti 10 17 15 18 16 17 23 24 22 27 23 26 26 26 31 33

Stadion Tu{anj u Tuzli. Gledalaca: 300. Sudija: Tomislav ^uji} (Tomislavgrad) 5,5. Pomo}nici: Drago ^ule (Kre{evo), Edin Imamovi} (Sarajevo). Delegat: Radislav Kunda~ina (Trebinje). Strijelac: 0:1 - Roskam (14). @uti kartoni: Smajlovi}, Raca, Gavari}, Malki} (Sloboda), Bandovi}, Ko`ul ([iroki Brijeg). Igra~ utakmice: Dejan Bandovi} ([iroki Brijeg) 7,5.

SLOBODA: Mujki} 6, Ristani} 5 (18. Muji} 5, 70. Malki} -), Jogun~i} 6, Raca 5,5, Efendi} 5,5, Gavari} 6, Vukomanovi} 5 (65. Halilovi} 5,5), Zoleti} 5,5, Daji} 6, Smajlovi} 6, ]ehaji} 5,5. Trener: Vlatko Glava{. [IROKI BRIJEG: Bandovi} 7,5, Marki} 6,5, Bari{i} 6, Brekalo 6,5, ]utuk 6,5, Ko`ul 6, Renato 6,5, Vagner 7, [ili} 7 (87. Hrka~ -), Zakari} 6,5 (69. Weitzer -), Roskam 7. Trener: Ivo I{tuk.

Kartoni
crveni 0 0 1 0 1 3 0 0 1 0 2 1 2 2 0 5 ukupno 10 17 17 18 18 23 23 24 24 27 27 28 30 30 31 43 Borac Budu}nost ^elik Drina Leotar Olimpic Rudar Sarajevo Slavija Sloboda [iroki B. Travnik Vele` Zrinjski Zvijezda @eljezni~ar za -/-/-/1/0 1/0 -/-/3/2 2/2 -/-/1/1 -/-/1/1 1/1

Penali
doma}in protiv 1/1 -/-/-/-/1/1 -/-/1/1 1/1 1/1 2/2 -/-/-/-/za -/-/-/-/1/1 -/-/1/1 -/-/1/1 -/1/1 -/-/3/3 gost protiv 1/0 1/1 -/-/2/2 -/-/-/-/2/2 1/0 1/0 -/-/-/2/2

Drina

2:1

Leotar

Stadion u Zvorniku. Gledalaca 400. Sudija: Ognjen Valji} (Banja Luka) 6. Pomo}nici: Zikrija Pa{ali} (Zenica), Rodoljub Topi} (Prijedor). Delegat: Krunoslav D`ijan (Bok). Strijelci: 1:0 - Risti} (61, ]ulum), 1:1 Vu~ini} (63), 2:1 - Obradovi} (90). @uti kartoni: Sredojevi}, A}imovi}, Nini} (Drina), ^orlija, Milutinovi}, Mandi} (Leotar). Crveni karton: Darko Vojvodi} (Drina, 90. minuta, prigovor). Igra~ utakmice: Dragan Risti} (Drina) 7,5.

DRINA: Maksimovi} 7, Obradovi} 7, Karvaljo 7, Mihajlovi} 7, Sredojevi} 7, Nini} 6,5 (52. A}imovi} 6,5), Kikanovi} 7, Krezovi} 7, ]ulum 6,5 (66. Lazarevi} -), \elmi} 6,5 (83. Vasi} -), Risti} 7,5. Trener: Darko Vojvodi}. LEOTAR: Milenkovi} 6,5, Vu~ini} 7, ^orlija 7, Radovi} 7, Komneni} 6,5, Mandi} 6,5 (76. Koki} -), Andri} 6, Milutinovi} 6,5, Mijailovi} 6,5 (66. Marjanovi} -), Rajovi} 6, Vrane{evi} 6,5 (85. Ze~evi} -). Trener: Vuka{in Vi{njevac.

Tabela
1. Borac 2. Sarajevo 3. @eljezni~ar 4. Zrinjski 5. Olimpic 6. Slavija 7. Zvijezda 8. Travnik 9. [iroki 10. Vele` 11. ^elik 12. Rudar 13. Sloboda 14. Leotar 15. Budu}nost 16. Drina 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 6 5 5 4 4 4 4 4 4 3 2 2 2 2 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 0 1 3 3 2 2 4 1 1 2 3 3 3 3 3 4 4 4 3 3 4 4 3 6 14:5 12:6 19:9 9:7 7:7 13:12 10:11 13:9 12:11 10:15 7:7 6:11 5:7 5:14 6:9 5:13 19 16 15 13 13 13 13 12 12 10 9 9 8 8 7 4

Doma}in
1. Zrinjski 2. Slavija 3. Sarajevo 4. Zvijezda 5. @eljezni~ar 6. Travnik 7. Borac 8. Sloboda 9. [iroki 10. Vele` 11. ^elik 12. Rudar 13. Leotar 14. Olimpic 15. Budu}nost 16. Drina 5 5 5 4 3 3 4 4 3 4 4 4 3 4 5 4 4 4 4 3 3 3 2 2 2 2 2 1 2 1 0 1 1 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 3 0 1 3 0 0 1 1 0 0 0 1 1 1 2 2 0 1 2 2 3 8:2 10:4 8:2 6:3 12:0 11:2 9:5 5:2 8:3 7:7 4:3 4:3 2:1 1:3 3:5 3:7 13 12 12 10 9 9 7 7 6 6 6 6 6 4 3 3 1. Borac 2. Olimpic 3. @eljezni~ar 4. [iroki 5. Sarajevo 6. Budu}nost 7. Vele` 8. ^elik 9. Zvijezda 10. Travnik 11. Rudar 12. Leotar 13. Drina 14. Slavija 15. Sloboda 16. Zrinjski

Gost
4 4 5 5 3 3 4 4 4 5 4 5 4 3 4 3 4 3 2 2 1 1 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 3 0 0 0 2 1 1 1 0 0 1 3 3 1 1 2 1 4 4 3 3 3 2 3 3 5:0 12 6:4 9 7:9 6 4:8 6 4:4 4 3:4 4 3:8 4 3:4 3 4:8 3 2:7 3 2:8 3 3:13 2 2:6 1 3:8 1 0:5 1 1:5 0

^elik

2:0

Travnik

Stadion Bilino polje u Zenici. Gledalaca: 700. Sudija: Radoslav Vukasovi} (Trebinje) 6. Pomo}nici: Hrvoje Turudi} (^itluk) i Zikret Kuljaninovi} (Banovi}i). Delegat: Mersim Me{i} (Grada~ac). Strijelci: 1:0 Milo{evi} (56, Brkovi}), 2:0 - Smriko (87, Sadikovi}). @uti kartoni: Brkovi}, Milo{evi} (^elik), Terzi}, Ribi}, Zatagi} (Travnik). Crveni karton: Brkovi} (^elik) u 81. minuti - dva `uta. Igra~ utakmice: Semjon Milo{evi} (^elik) 7.

^ELIK: Bilobrk 6,5, Brkovi} 6, ^ovi} 6,5, Milo{evi} 7, Sadikovi} 6,5, Puri} 6,5 (83. Jusi} -), Zahirovi} 6,5, Jamak 6, Kapetan 6, D`afi} 5,5 (58. Dilaver 6), Isakovi} 5,5 (62. Smriko 6,5). Trener: Abdulah Ibrakovi}. TRAVNIK: Adilovi} 6, Terzi} 6,5, Helvida 5,5, Rizvi} 5, Varupa 5, [iljak 5,5, Badrov 5,5, ^uri} 5, Zatagi} 5,5 (39. Eri} 6), Mukaki} 5,5 (63. N. Varupa 5), Hajri} 5 (46. D`afi} 5). Trener: Ned`ad Selimovi}.

sport

Dnevni avaz, utorak, 28. septembar/rujan 2010.

67

Predsjednik Slobode Salih [abovi}

SARAJEVO Dobili Olimpic, ali nisu odu{evili

Nije prijetnja nego posljednje upozorenje
Tra`im od trenera odgovornost i garanciju za bolje rezultate
Predsjednik Slobode Salih [abovi} te{ko je podnio poraz svoje ekipe u Tuzli od [irokog Brijega. Leotar je prije dva kola na~eo Tuzlake na Tu{nju (1:1), a [iroki ih je, takore}i, dokraj~io pobjedom od 1:0. - Od trenera Vlatka Glava{a i njegovih pomo}nika tra`im odgovornost. Sada{nja pozicija nas nimalo ne zadovoljava. Na{e ambicije se ti~u samog vrha i to do petog mjesta. Veoma brzo }emo se sastati i razgovarati o de{avanjima u klubu. Ovo nije prijetnja nego upozorenje. Ne{to se mora mijenjati. Od trenera tra`im garanciju za bolje rezultate. Sve smo im na vrijeme obezbijedili i zato tra`imo odgovornost. Navija~ima poru~ujem da

D`akmi}: Na po~etku smo igrali bolje
O~ekujem da vremenom budemo sve bolji, ka`e kapiten, koji je Olimpicu zabio gol s napuklim rebrom
Svi su znali da }e utakmica Sarajeva protiv Olimpica biti te{ka, ali da }e formalni gosti na Ko{evu u prvom poluvremenu propustiti da bordo timu zabiju makar tri gola, to niko nije mogao ni pretpostaviti. Ipak, Sarajevo se izvuklo. Kona~nih 3:1 za tim s Ko{eva djeluje mnogo bolje od onoga {to je vi|eno na terenu.

[abovi}: Izvu}i }emo se iz krize

Veliki pritisak
Kapiten Sarajeva Muhamed D`akmi} igrao je s napuklim rebrom, ali mu to nije zasmetalo da postigne lijep gol za 2:1. - Olimpic je sigurno jako kvalitetna ekipa, {to su pokazali naro~ito u prvom poluvremenu, u kojem su imali prilike da postignu nekoliko golova. Me|utim, u drugom smo zaigrali bolje, bili smo mnogo konkretniji i opasniji i zaslu`eno pobijedili - ka`e D`akmi}.

}emo se izvu}i iz krize E. M. rekao je [abovi}.

Zrinjski u Tesli}u u Kupu BiH

Marijan Bloudek `eli pobjedu
D`akmi} posti`e gol: Va`no je biti blizu vrha
(Foto: S. Jordamovi})

Igra Sarajeva varira. Protiv Borca nije bilo lijeka, u Prijedoru je bordo tim trebao pobijediti, da bi protiv Olimpica ponovo nai{ao

na probleme. [ta je uzrok tome?

@al za bodovima
- ^ini mi se da smo na po~etku sezone igrali bolje nego sada. Te{ko je re}i za{to, treba izvr{iti analizu, ali je ~injenica da je na igra~ima veliki pritisak. Osim toga, ekipa je pretrpjela dosta promjena, a sigurno je da se nekoliko igra~a jo{ nije potpuno adaptiralo. Ipak, o~ekujem da vremenom budemo sve bolji - tvrdi kapiten Sarajeva. Sarajevo se vratilo na dru-

Nema lakih pobjeda
Sarajevo sutra igra prvu utakmicu osmine finala Kupa Bosne i Hercegovine. @rijeb je pomazio ekipu s Ko{eva, pa joj je dodijelio Slobodu iz Novog Grada. - Imali smo sre}e, ali trebamo se sjetiti utakmice protiv Sloge iz {esnaestine finala, koja je potvrdila da je svaki me~ te`ak, naro~ito ako se u|e s mi{ljenjem da }emo lako pobijediti. Me|utim, lakih pobjeda vi{e nema rekao je D`akmi}.

go mjesto. Bilans od pet pobjeda iz osam me~eva je zadovoljavaju}i, ali D`akmi} `ali {to nije jo{ bolji. - Moglo je biti bolje. U Prijedoru smo izgubili u posljednjoj minuti, a ne mo`emo zaboraviti ni poraz od Borca na na{em terenu. S tim bodovima bili bismo na vrhu. Me|utim, mislim da ni ovako nije lo{e. Va`no je biti blizu vrha, a potrudit }emo se da u narednim utakmicama odigramo bolje - zaklju~io je M. T. D`akmi}.

Igra~ Rudara Budimir Despotovi} u subotu je u Mostaru slomio nogu, ali nije on bio jedina `rtva ogleda Pod Bijelim brijegom. Kako se i pretpostavljalo, povreda Vernesa Selimovi}a je ozbiljnije prirode, tako da }e veznjak Zrinjskog sljede}ih desetak dana hodati s longetom na nozi. Osim njega, Marijan Bloudek danas u Tesli}u, gdje Zrinjski igra prvu utakmicu osmine finala Kupa BiH, ne}e mo}i ra~unati ni

na Marija Ivankovi}a i Pavla Su{i}a. - Povrede su prorijedile kadar, ali protiv Proletera }emo tra`iti pobjedu s kojom bismo ve} u prvoj utakmici rije{ili pitanje putnika u ~etvrtfinale. Utakmica u subotu je sigurno ostavila traga, ali ne smijemo tra`iti alibi u umoru - izjavio je Bloudek. [est utakmica osmine finala na programu je sutra, dok u ~etvrtak igraju Olimpic i Vogo{}a. Ma. P.

Nakon operacije slomljene noge

Bajro Spahi} iza{ao iz bolnice

Orli} nastavlja evropski pohod

Omladinska Premijer liga BiH - 8. kolo

U Ukrajinu po iznena|enje

Sjever
KADETI: Sloboda - Travnik 3:1, ^elik - Kozara 0:1, Zvijezda - Borac 2:1, Modri~a - Budu}nost 1:0, Drina - Rudar 1:3. Poredak: Sloboda 22, Borac 16, Zvijezda 15, Kozara 15, Rudar 12... JUNIORI: Sloboda - Travnik 2:0, ^elik - Kozara 2:1, Zvijezda - Borac 4:1, Modri~a - Budu}nost 1:1, Drina - Rudar 2:0. Poredak: Sloboda 18, Zvijezda 15, Kozara 13, ^elik 13, Drina 12...

Jug
Ekipa Orli}a: @ele me|u 16 u Evropi

Spahi}: Uspje{an oporavak

(Foto: M. Kadri})

Malonogometni klub Orli} evropsku odiseju nastavit }e u ukrajinskom Lvivu, gdje }e se na turniru u konkurenciji tri jake ekipe boriti za jedno od prva dva mjesta u grupi 2 i plasman me|u 16 najboljih klubova kontinenta. Sarajevski tim turnir drugog kruga Lige prvaka u malom nogometu otvorit }e susretom sa Atinom u ~etvrtak, 30.

septembra. Narednog dana sastat }e se s doma}inom Lvivom, a 3. oktobra }e igrati protiv Ararat Nikozije sa Kipra. Ambicije su im da postignu jo{ ve}i uspjeh, budu}i da su i samim plasmanom me|u 24 najbolje evropske ekipe napravili iskorak u odnosu na dosada{nje nastupe bh. predstavnika u Ligi prvaka. - Igramo protiv vrlo jakih

protivnika. Ukrajina je velesila u malom nogometu, a Lviv, tako barem ka`u, grad u kojem su zalu|eni ovim sportom. Nikozija ima legionarsku ekipu, sastavljenu od Brazilaca, Portugalaca i [panaca. U tako jakoj konkurenciji, poku{at }emo napraviti iznena|enje i osvojiti jedno od prva dva mjesta - ka`e direktor kluba D`enan Muminovi}.

KADETI: Rudar - Sarajevo 0:3, Zrinjski - [iroki Brijeg 5:1, Olimpik - Slavija 2:0. Utakmice Radnik @eljezni~ar i Leotar - Vele` su odgo|ene. Poredak: @eljezni~ar (-) 21, Sarajevo 19, Zrinjski 14, Radnik (-) 13... JUNIORI: Rudar - Sarajevo 0:0, Zrinjski - [iroki Brijeg 4:1, Olimpik - Slavija 3:2. Utakmice Radnik @eljezni~ar i Leotar - Vele` su odgo|ene. Poredak: Zrinjski 19, Olimpik (-) 15, Rudar 13, Sarajevo 13... S. A.

Fudbaler @eljezni~ara Bajro Spahi}, kojem je slomljena noga na utakmici protiv Kre{eva, ju~er je iz Klini~kog centra Univerziteta u Sarajevu otpu{ten na ku}no lije~enje. Spahi}a su pro{le sedmice operirali dr. Edin Kulenovi} i dr. Amir Zjaki} sa Klinike za ortopediju i traumatologiju. Prema rije~ima dr. Kulenovi}a, fudbaleru @eljezni~ara tokom operacije uspje{no je

sanirana povrije|ena kost ugradnjom metalne plo~ice. - Zadovoljni smo njegovim oporavkom. Gipsanu ~izmu nosit }e dvije sedmice i postepeno }e biti uklju~en u fizikalni tretman. Radit }e vje`be za ja~anje kvadricepsa da ne bi izgubio natkoljenu muskulaturu. Za dva mjeseca bi se trebao vratiti na teren - ka`e dr. Kulenovi}, koji je ujedno i doktor u FK E. Ha. @eljezni~ar.

Bazel - Bajern
U Bazel ne}e putovati lijevi bek Dijego Kontento (Diego Contento), kojeg ~eka {est sedmica oporavka. Ova informacija svidjet }e se samo Danijelu Pranji}u, koji }e ponovo dobiti mjesto u prvom timu Bavaraca. Trener Bajerna Luis van Gal (Louis van Gaal) odranije ne ra~una na Franka Riberija (Franck Ribery), Arjena Robena (Robben) i Davida Alabu. S druge strane, Breno je nakon Pranji}: Ponovo u prvih 11 oporavka po~eo trenirati. Ekipa Bazela, koju vodi biv{i igra~ Bajerna Torsten Fink (Thorsten), bit }e kompletna.

68
LIGA PRVAKA Ve~eras utakmice drugog kola

Dnevni avaz, utorak, 28. septembar/rujan 2010.

sport

Roma - Klu`
Prije dvije godine, Klu` je {okirao Romu i u Rimu je golovima Huana Kulija (Juan Culio), koji je {est godina ranije radio kao gra|evinski radnik na argentinskim zgradama, pobijedio sa 2:1. Roma do~ekuje me~ bez Filipa Meksesa (Philippe Mexes), Jona Arnea Risea (John Riise), Marka Borijela (Marco Borriello) i Paola Kastelinija (Castellini).

Okr{aj giganata u Amsterdamu
Ajaks i Milan su zajedno osvojili deset titula prvaka Evrope
[lag programa u utorak bit }e okr{aj dva velikana evropskog fudbala, Ajaksa i Milana. Ova dva kluba u svojim vitrinama imaju ~ak deset titula evropskih prvaka, od ~ega su Italijani osvojili {est, a Holan|ani ~etiri. Me~ }e imati poseban zna~aj za igra~e „rosonera“ Klarensa Zedorfa (Clarence Seedorf) i Zlatana Ibrahimovi}a, koji su svoje puteve ka zvijezdama zapo~eli upravo iz Amsterdama. Zlatan je u dresu Ajaksa odigrao tri me~a protiv Milana i nije postigao nijedan gol.

Murinjo tra`i lijek za neefikasnost

^elzi - Marsej
Osim Didijea Drogbe, ^elzi do~ekuje Marsej i bez Salomona Kalua (Kalou) i Josija Benajuna (Yossi Benayoun), koji su povrije|eni od utakmice Liga kupa protiv Njukasla pro{le srijede. Karlo An~eloti (Carlo Ancelotti) ne ra~una ni na Frenka Lamparda (Frank). U ekipu se vra}a E{li Kol (Ashley Cole), koji je bio po{te|en puta u Slova~ku u prvom kolu. Kod Marseja, De{ampa mo`e obradovati {to je Sulejman Dijavara (Souleymane Diawara) pro{log vikenda u duelu sa So{oom pokazao da se potpuno oporavio od povrede.

[est iz 105
Madridski Real je iz 105 udaraca u Primera ligi ove sezone zabio samo {est golova, pa ne ~udi {to je trener @oze Murinjo (Jose Mourinho) zabrinut golgeterskom (ne)sposobno{}u svojih fudbalera.

Spartak - @ilina
Spartak i @ilina nikada se nisu sastali u evropskim kupovima. Moskovski klub, koji nije dobio nijednu od posljednjih 11 utakmica Lige prvaka na svom terenu, nema povrije|enih i suspendiranih igra~a, dok takvih problema nemaju ni gosti.

Okser - Real Madrid
Okseru najve}i problem predstavlja odsustvo Entonija Le Taleka (Anthony Tallec), koji }e zbog povrede ~lanka na treningu propustiti naredna dva mjeseca. Trenera francuske ekipe @ana Fernandeza (Jean) mo`e utje{iti {to se vra}a poljski napada~ Ireneu{ Jelen (Ireneusz), koji nije igrao u subotu protiv Nansija. Trener Reala @oze Murinjo (Jose Mourinho) nema problema s povredama, ako izuzmemo odsustvo ne ba{ previ{e zna~ajnog Serhija Kanalesa (Sergio Canales) i odranije povrije|enog Fernanda Gaga, koji je tek po~eo trenirati.

Murinjo: Ne krivi napada~e

De{amp du`nik ^elziju
Ne}e lako biti ni treneru Marseja Didijeu De{ampu (Didier Deschamps), koji je pri kraju igra~ke karijere proveo jednu sezonu u ^elziju. Francuskom stru~njaku ovo nije prvi put da igra protiv londonskog kluba. PriUtakmica drugog kola Lige prvaka koju Real igra u Okseru, mo`da je prilika da Real kona~no prilike po~ne pretvarati u golove. Murinjovi zahvati ve} su vidljivi. Odbrana je sve ~vr{}a (jedan primljen gol u {est me~eva), ali problemi su u napadu. Ako Madri|ani `ele do}i do desete titule evropskog prvaka, to se mora promijeniti. - Bilo bi apsurdno kriviti napada~e, mada se mora priznati da u nekim utakmicama nisu imali potrebnu preciznost pred protivni~kim golom. Ovaj klub svake godine predstavlja novi projekt. Mo`da ovo zvu~i kao izgovor, ali treba nam vremena, po{to smatram da smo na dobrom putu - rekao je Alvaro Arbeloa. je {est godina je kao trener Monaka izbacio ^elzi iz Lige prvaka. - Ovo vi{e nije isti ^elzi kao onaj u kojem sam ja igrao. Tada, to je bio dobar engleski klub, a sada je postao velik - rekao je De{amp. Kada je rije~ o Okseru, francuski klub me~ ne do~ekuje u sjajnom raspolo`enju, po{to je u subotu protiv Nansija prokockao dva gola prednosti (2:2).

Ajaks - Milan
Ajaks i Milan do sada su igrali ~ak deset puta, a Italijani su uspje{niji s jednom pobjedom vi{e (5-4). Me|utim, zanimljivo je da amsterdamski tim na trijumf nad Milanom ~eka jo{ od finala 1995. godine, kada je slavio sa 1:0. Milan }e u Amsterdamu biti li{en usluga Masima Amborsinija (Massimo) i Alehandra Pata (Alexandre)

^elzi bez Drogbe
Engleski prvak ^elzi, kojem su dva poraza u ~etiri dana oduzela epitet neranjivog, igra protiv Marseja, a u postavi ponovo ne}e biti suspendiranog Didijea Drogbe (Didier). Me|utim, napada~u iz Obale Slonova~e ovo }e svakako biti emotivna ve~er, jer je u ^elzi do{ao upravo iz Marseja 2004. godine za 24 miliona funti. Mada je u francuskom klubu bio samo godinu, Drogba je zaslu`io poseban status kod navija~a Ma(M. T.) rseja.

Partizan - Arsenal
Partizanu je upitan nastup kapitena Mladena Krstaji}a. Menad`er Arsenala Arsen Venger (Wenger) u Beograd dolazi s ekspedicijom u kojoj ne}e biti kapitena Seska Fabregasa (Cesc), Tea Volkota (Theo Walcott), Robina van Persija (Persie), te golmana Manuela Almunije (Almunia). Mada engleske novine {pekuliraju da je [panac izostavljen zbog slabog nastupa protiv Vest Bromvi~a, Venger ka`e da je ra- Almunija: Povreda lakta zlog Almunijinog izostanka povreda lakta. Na golu Arsenala bit }e Lukas Fabijanski (Fabianski).

Sevilja promijenila trenera

Braga - [ahtjor
Braga ukrajinskog predstavnika do~ekuje bez problema s povredama. [ahtjor putuje u Portugal li{en usluga Fernandinja (Fernandinho), ali svi ostali su spremni za nastup.

Mancano umjesto Alvareza
Uprava Sevilje otpustila je Antonija Alvareza i na mjesto trenera postavila Gregorija Mancana (Manzano). Alvarez je bio pod pritiskom jo{ otkako nije uspio uvesti Sevilju u grupnu fazu Lige prvaka, a ~a{u je prelio nedjeljni poraz od Herkulesa od 0:2. Mancano je {panskoj javnosti poznat po uspjehu sa Majorkom, koju je pro{le sezone doveo do petog mjesta, nakon ~ega je podnio ostavku. On }e na klupi debitovati u ~etvrtak u okr{aju Evropske lige protiv Boru(M. T.) sije Dortmund.

sport

Dnevni avaz, utorak, 28. septembar/rujan 2010.

69

Uspje{an nastavak karijere

RUKOMET U subotu u Skenderiji gostuje Zagreb CO

Praznik u Sarajevu
Vjerujemo da }e Skenderija biti ispunjena jer se u ovoj dvorani dugo nije igrala jedna ovakva utakmica, ni rukometna ni ko{arka{ka, ka`e direktor Bosne BH-Gasa Kenan Magoda
Rukometni zaljubljenici u na{em glavnom gradu u subotu }e, nakon du`e vremena, imati priliku u`ivati u utakmici koja se slobodno mo`e nazvati velikom. Dugogodi{nji prvak BiH i osvaja~ Kupa, Bosna BH-Gas, u okviru drugog kola Lige evropskih prvaka ugostit }e nekada{njeg giganta Zagreb Croatia osiguranje (za kojeg od ove sezone igra i na{ Adnan Ja{ki}), {to bi svakako trebao biti mamac za gledaoce, pogotovo {to ne}e biti TV prijenosa.

Tre}a pobjeda Memnuna Had`i}a
Bosanskohercegova~ki bokser Memnun Had`i} zabilje`io je tre}u pobjedu u profesionalnoj karijeri u superte{koj kategoriji. U glavnoj borbi ve~eri u sklopu Kik-boksing memorijala „Bra}a Ba{ovi}“ u dvorani KSC Ilid`a, na poene je pobijedio Ferenca Zeleka iz Ma|arske jednoglasnom odlukom sudija. U izjedna~enom me~u Had`i} je bio bolji u tri od ~etiri runde i zaslu`eno je slavio nad ma|arskim borcem. U amaterskoj karijeri 29-godi{nji Had`i} bio je osvaja~ bronze na Evropskom prvenstvu u Liverpulu.

Had`i}: Dobio Ma|ara Zeleka na poene

Mamac za gledaoce
Osim {to hrvatski prvak predstavlja kremu evropskog rukometa, gledaoci }e ponovo na djelu mo}i vidjeti najboljeg rukometa{a svih vremena, harizmaNakon ~etiri godine Ivano Bali} se vra}a u Skenderiju

[ahovska olimpijada u Hanti Mansijsku

Porazi obje selekcije BiH
mo da nam u goste sti`e najbolji rukometa{ svijeta. I ne samo on, imena poput Val~i}a, \ule Gala (Gyula)... garantiraju spektakl kazao nam je direktor Bosne Kenan Magoda.

ti~nog Ivana Bali}a. U klubu se nadaju da }e posjeta u prvoj doma}oj utakmici u

Bosna pobijedila 2006.
Hrvatski prvak u na{em glavnom gradu zadnji put je igrao 2006. u Prvoj memorijalnoj utakmici „Goran ^engi}“. Bilo je to 30. maja, na kraju sezone koju su „Studenti“ trijumfalno zavr{ili vrativ{i titulu u svoje vitrine. Za Zagreb su u toj utakmici igrali Slavko Golu`a, Vlado [ola, Alem Toski}, Mirsad Terzi}... Tim koji je sa klupe predvodio Halid Demirovi}, a u kojem su briljirali Enid Tahirovi}, Adnan Harmandi}, Muhamed Toromanovi}... slavio je sa 32:28, a to je bila uvertira pred ono {to }e se doga|ati malo kasnije. Iste godine, u okviru Lige prvaka, gostovao je Portland San Antonio upravo sa Ivanom Bali}em, Kasperom Hvitom (Hvidt), Ratkom Nikoli}em... U toj sezoni Bosna je napravila historijski uspjeh, plasirav{i se u polufinale Kupa kupova, gdje je u dvije utakmice pora`ena od Hamburga. U drugom polufinalu Zagreba je nadvisio Ademar Leon.

elitnom dru{tvu biti zadovoljavaju}a. - U prodaju su ju~er pu{tene ulaznice po cijeni od 5 KM, a mo}i }e se kupiti na standardnim prodajnim mjestima, na platou Skenderije, u ulici Ferhadija te u dvorani „Ramiz Sal~in“ na Mojmilu. Od{tampano je 4.000 karata, a veliki broj bit }e podijeljen sponzorima i prijateljima kluba. Smatramo da }e ovoga puta Skenderija biti ispunjena budu}i da se u ovoj dvorani dugo vremena nije igrala jedna ovakva utakmica, ni rukometna ni ko{arka{ka, te da je mnogo zahvalnija za gledaoce nego {to je to pro{le godine bila Zetra. Povod je zaista lijep, dolazi ekipa s prostora biv{e Jugoslavije, {to bi trebao biti mamac, a da ne govori-

Smajlagi} ljut
[to se ti~e ekipe, igra~i trenera Irfana Smajlagi}a nakon povratka iz Sankt Peterburga rade po {est sati dnevno (dva puta po tri sata). Smajlagi}, ljut zbog poraza od Rusa (27:32), podvrgnuo je igra~e drilu, pa su tako ju~er nakon dvosatnog treninga, za kaznu, tr~ali uz tribine deset serija po deset sprinteva. Posljednju provjeru pred Zagreb imat }e sutra od 19 sati, kada se u zaostaloj utakmici 2. kola na Mojmilu sastaju sa GoA. ^ULI] ra`dem.

Mu{ka i `enska {ahovska reprezentacija Bosne i Hercegovine pora`ene su u 6. kolu 39. {ahovske olimpijade, koja se odr`ava u ruskom Hanti Mansijsku. [ahisti BiH izgubili su od Kube sa 3:1. Poraze su pretrpjeli Borki Predojevi} i Dalibor Stojanovi}, dok

su Ivan Sokolov i Emir Dizdarevi} izborili remije. Istim rezultatom `enska reprezentacija BiH pora`ena je od Norve{ke. Mira Dedijer i Dijana Dengler su pora`ene, dok su Aleksandra Dimitrijevi} i Sanja Dedijer remizirale sa svojim protivnicama.

PLBiH u sjede}oj odbojci
Utakmicama prvog kola po~ela je Premijer liga BiH u sjede}oj odbojci. Rezultati: Sinovi Bosne - Zavidovi}i 3:0, ^elik 07 - Fantomi 0:3, Zenica 92 - Iskra 3:0, Maglaj Index - Tigar 119 3:0. Odgo|en je susret Drina - Spid. Parovi 2. kola (29. i 30. septembar): Zavidovi}i - Tigar 119, Iskra - Maglaj Index, Fantomi - Zenica 92, Spid - ^elik 07, Sinovi Bosne - Drina.

SP u kik-boksu za juniore i kadete

POTRA@ITE NA KIOSCIMA

Adna Stamboli} i Mersid Tahirovi} zlatni
Juniori Adna Stamboli} i Mersid Tahirovi} osvojili su zlatne medalje na Svjetskom omladinskom prvenstvu u kik-boksu u Beogradu. Adna, ~lanica sarajevskog „Golden Fighting“ kluba, bila je najbolja u lou kiku u kategoriji vi{e od 70 kilograma, dok je Mersid iz sarajevske Bosne pobijedio u ful kontaktu u kategoriji vi{e od 91 kg. U konkurenciji vi{e od 1.800 kadeta i juniora iz 70 zemalja, na{i su predstavnici osvojili jo{ devet medalja. Jedino srebro pripalo je Emi Teskered`i} (ful-kontakt, do 70), dok su plasmanom u polufinale bronzane medalje osvojili [ejla Had`iefendi} (u dvije discipline), Aida Mehi}, Zejd D`ananovi}, Semir Deli}, Semir Musi}, Sa{a Sekuli} i Mustafa Teskered`i}.

Stamboli} i Tahirovi} u Beogradu: Veliki uspjeh

Ko{arka{ke kvalifikacije za evropske kupove

Borba za 24 upra`njena mjesta u tri takmi~enja
Danas i sutra na programu su kvalifikacijski me~evi za tri evropska klupska takmi~enja u ko{arci - Euroligu, Eurokup i Euro~elend` kup. Pretendenti za Euroligu ve~eras }e igrati prve me~eve drugog kola, a revan{i su u petak, kada }e biti poznati i parovi finala kvalifikacija, iz kojih }e pobjednici popuniti grupu A i grupu B Eurolige. [est klubova koji ispadnu takmi~enje }e nastaviti u Eurokupu. Drugo kolo kvalifikacija za Euroligu: Grupa A: Alba - Hemofarm, [arloa - Uniks; Grupa B: Le Man - Asvel i Budiveljnik - Himki. V. B.

UTORAK 28. 9. 2010.

17.45
EMISIJA, ALFA

BHT1

FTV

OBN

HAYAT TV

PINK BH

21.00

IL DIVO

20.10

LOTO

21.50

DEJANA SHOW

22.20

SEKS I GRAD

18.30

INFO TOP

Intervju dana
Gost Intervjua dana TV Alfa je Anel Kljako, mladi i uspje{ni student Fakulteta za poslovni menad`ment u Mostaru i sportista. 2004 godine izabran je kao najmla|i u~esnik Youth leadership programmea u izvedbi Legacy International {to je trofazni program koji se odvija dijelom u BiH dijelom u SAD-u i obuhvata rad sa najboljim svjetskim profesorima iz oblasti liderstva i preduzetni{tva. Jedan je iz plejade mladih koji je preuzeo sudbinu u svoje ruke i krupnim koracima kora~a prema uspjehu.

20.30
NOGOMET, FTV,RTRS

Liga prvaka: PartizanArsenal
TV Alfa
07.00 08.00 08.45 09.00 09.15 09.30 09.45 10.30 11.30 12.00 12.30 12.40 13.15 13.30 13.33 14.30 14.35 15.30 15.35 16.30 16.35 17.30 17.45 18.40 Alfa mozaik - jutarnji program Kursad`ije - repriza EPP muzika Sponzorisani program [to da ne?, revijalni program, repriza Vijesti Alfa mozaik - jutarnji program Vijesti Vijesti (Alfa mozaik) Poznati Vijesti Sponzorisani program Muzika Vijesti JUKEBOX i EPP Vijesti JUKBOX i EPP Vijesti JUKEBOX i EPP Vijesti Muzika Vijesti Intervju dana Centralna informativna emisija

07.00 Dobro jutro Program za djecu i mlade, r. 09.05 Be Ha Te bebe 09.10 Mini school 09.15 Japanske pri~e, animirana serija 09.25 BHT vijesti 09.30 Den Haag: Su|enje Radovanu Karad`i}u, prijenos 12.00 BHT vijesti 12.15 Ljubavna oluja, igrana serija, 188/313 13.05 Moja mala kuhinja, r. 13.10 Op{ti/op}i izbori 2010, debatna emisija r. 14.15 BHT vijesti 14.25 Jelouston, strana dokumentarna serija, 2/3, r. Program za djecu i mlade 15.15 Be Ha Te bebe 15.20 Mini school 15.25 Japanske pri~e, animirana serija 15.35 Tamar, dokumentarni film 15.50 Misliti zeleno, strana dokumentarna serija 16.15 BH info 16.45 Ples `ivota, igrana serija, 95/124 17.30 Moja mala kuhinja 17.35 Dru{tvo znanja, dokumentarna serija 18.05 Putovanja, putovanja, strana dokumentarna serija, 12/13 18.30 Business News 18.40 Frenderi, animirana serija 18.55 Moj prvi izbor, reporta`a 19.00 Dnevnik Sport Vrijeme 19.35 Boje u nizu, strana dokumentarna serija, 9/10 20.00 Lifestyle reporta`a. [panija, 3/3 21.00 Il Divo - Live at the Greek, koncert 21.55 Zgo{}anski ste}ak, reporta`a 22.05 BHT vijesti 22.15 Op{ti/op}i izbori 2010, debatna emisija 23.15 Business News 23.25 Nogomet. Liga {ampiona. Ajax - Milan, snimak 01.10 Il Divo - Live at the Greek, koncert, r.
19.15 20.00 20.45 21.30 21.40 22.00 22.15 22.30 [to da ne?, revijalni program Sportske legende Muzika i EPP Vijesti Jukebox Izborna hronika Intervju dana - repriza Jukebox

07.00 Dobro jutro, jutarnji program 09.00 Vijesti 09.05 Gospo|a Barbara, igrana serija, 13. epizoda, r. 10.00 To je prava Raven, serija za djecu, 60. epizoda 10.30 Fantasti~na ~etvorka, crtana serija, 11. epizoda 11.00 CSI. Miami, igrana serija, 23. epizoda 12.00 Dnevnik 1 12.15 Gospo|a Barbara, igrana serija, 14. epizoda 13.10 60 minuta, r. 15.10 Vijesti 15.20 Crna hronika, doma}a igrana serija, 7. epizoda 15.55 Dolina sunca, igrana serija, 143. epizoda 17.00 Federacija danas, informativni program 17.25 Ne daj se, Nina, igrana serija, 12. epizoda 17.50 Dnevnik, najava 18.15 Lud, zbunjen, normalan, igrana serija, 23. epizoda 18.45 Lud, zbunjen, normalan, igrana serija, 24. epizoda 18.50 Dnevnik, najava 19.10 Tomica i prijatelji, crtani film 19.15 ^arli i Mimo, crtani film Finansijke novosi 19.30 Dnevnik 2 20.10 Loto, prijenos izvla~enja 20.30 Nogomet. Liga prvaka. Partizan - Arsenal, prijenos 22.44 Loto, dobitna kombinacija brojeva i dva jokera 22.50 Dnevnik 3 Finansijske novosti 23.25 Nogomet: Liga prvaka, pregled 00.50 Izborna hronika 01.20 Federacija danas, r. 01.45 Dnevnik 3 02.15 Pregled programa za srijedu

06.35 Jutarnji program, kola`ni program 08.30 Skrivena kamera, zabavna emisija 09.00 Ludo srce, telenovela 09.55 Top Shop 10.10 A la Carte, kulinarski show 10.45 Stol za 4, kulinarski show 11.20 Otvorena vrata, serija 11.55 OBN Info 12.10 Top Shop 12.10 Sumnja, talijanska telenovela 13.05 Top Shop 13.30 Kralj Queensa, zabavna emisija 13.55 Vremenska prognoza 14.00 C.S.I. Las Vegas, kriminalisti~ka serija 15.00 Vremenska prognoza 15.05 Top Shop 15.30 Vremenska prognoza 15.35 Gumus, turska telenovela 17.00 Vremenska prognoza 17.05 Vox Populi 17.05 A la Carte, kulinarski show 17.45 Stol za 4, kulinarski show 18.20 Otvorena vrata, serija 18.50 Vremenska prognoza 18.55 OBN Info 19.20 Exkluziv, zabavna emisija 20.00 Gumus, turska telenovela 21.40 Vremenska prognoza 21.45 Vox populi 21.50 Dejana Show, talk Show 22.50 Nikad se nisam poljubila, film 00.05 C.S.I. Las Vegas, kriminalisti~ka serija

06.30 Dobro jutro svima, jutarnji program 08.30 Hayatovci, dje~iji program 09.00 Fifi i cvjetno dru{tvo, crtani film, 16 . epizoda 09.20 Graditelj Bob, crtani film, 16. epizoda 09.20 Timmy, crtani film, 16. epizoda 09.30 Jagodica Bobica, crtani film, 16. epizoda 10.00 Ninja kornja~e FF, crtani film, 16. epizoda 10.30 Winx, crtani film, 31. epizoda 11.00 Winx, crtani film, 32. epizoda 11.20 Aladin, crtani film, 16. epizoda 11.45 Vijesti 11.58 Biometeorolo{ka prognoza 12.00 Indija, igrana serija, 24. epizoda 13.00 1001 no}, igrana serija, 25. epizoda 14.00 Nema vi{e. Zeko rek’o, informativni program 14.30 Glam blam, zabavni program 15.49 Sport centar 15.50 Pali an|eo, igrana serija, 22. epizoda 16.50 Indija, igrana serija, 25. epizoda 18.00 Kazali{te u ku}i, igrana serija 2. epizoda 18.43 Biometeorolo{ka prognoza 18.45 ZMBT Profili 19.00 Vijesti u 7, informativna emisija 19.27 Vremenska prognoza 19.29 Stanje na putevima 19.30 Sport 19.40 Horizonti 20.00 1001 no}, igrana serija, 26. epizoda 21.00 Hayat production show, zabavno-muzi~ki program 22.20 Seks i grad, igrana serija, 18. epizoda 23.00 Kazali{te u ku}i, igrana serija, 17. epizoda 23.40 Sport centar 23.45 Pali an|eo, igrana serija, 22. epizoda 00.30 Dokumentarni program r.
23.30 Glas Amerike 00.00 Odjava programa

08.00 Ru`i~asto jutro, jutarnji program 10.00 Farma, u`ivo 11.00 Gre{ne du{e, serija 12.00 Info top, informativni prog. 12.10 Grand hitovi 13.00 Farma, u`ivo 14.00 Info top, informativni prog. 14.10 Slomljeno srce, serija 15.00 Danijela, serija 15.50 Info top, informativni prog. 16.00 Gre{ne du{e, serija 16.55 Savr{eno skladna i originalna BiH 17.00 Farma, u`ivo 18.00 All about, zab. emisija 18.30 Info top, informativni prog. 18.55 Savr{eno skladna i originalna BiH 19.00 ^ini, serija 20.00 Farma vtr 21.00 Farma, izbor sluga i zabava 01.00 Kameni vrtovi, film 03.00 Ameri~ki jakuza, film
21.00 Strana~ka hronika 22.30 Pregled dana

20.00 Izbori 2010 - predstavljanje politi~kih partija i saop{tenja Bonaventura 21.30 Balkandisc 23.00 Dnevnik, r. 23.30 Glas Amerike

20.30 Extra plus, kontakt emisija 21.20 FIS SHOP 21.25 Film: Sirovo zlato

TV Zenica
16.00 Za svaku bolest trava raste, repriza 16.15 Muzi~ki spotovi 16.45 Zona kantona, r. 17.30 Dje~iji program 17.50 Ze sport plus 18.00 Frej`er, humoristi~ka serija 19.00 Zenica danas Izborna hronika 20.00 Izbori 2010. - debata 21.00 TV Liberty 21.30 TV izlog

TV Kakanj
18.00 19.30 20.00 20.25 20.50 21.00 Druga strana ljubavi, serija Dnevnik FTV Vijesti IC [etnja turskom Izborni blok Glasajmo za bolju budu}nost 21.30 TV Liberty 22.00 Saga, serija

HIT TV
18.30 19.00 19.25 20.00 21.00 22.00 22.35 23.00 23.30 00.00 00.05 Vremeplov Objektiv I Triumph Zabranjena ljubav Utorkom u`ivo - muzi~ka emisija Objektiv II Put oko svijeta Glas Amerike Triumph Tri minuta Film

TV Bugojno
18.10 Izbori - neposredno obra}anje - Demokratska Stranka invalida BiH 18.40 Muzika 19.00 Informator 20.00 1001 no} - igrana serija 21.00 Igrani film 22.20 Seks i grad, igrana serija 23.00 Pozori{te u ku}i, igrana serija 23.40 Sport centar

TV Visoko
18.30 19.30 20.05 20.30 20.50 21.05 21.50 22.20 Klinika - igrana serija r. Dnevnik FTV Sje}anja Aktuelnosti Izborna hronika Klinika - igrana serija TV Liberty Aktuelnosti, r.

TV TK
18.00 19.00 19.30 19.35 20.05 21.00 21.30 22.15 22.30 ^etiri `ene, serijski program Dnevnik RTV TK Bestseller TV Dje~iji program Bluz za Mendelu, strani dokumentarni program Izbori 2010: Neposredno obra}anje Mega katastrofe, strani dokumentarni program Vijesti Prvi talas, zabavni program

TV USK
17.50 TV izlo`ba 18.00 TV {kola obrazovni program 19.00 Dnevnik 1 TV USK 19.30 Muzi~ki program 20.05 TV intervju 20.50 Veterani danas 21.30 Dnevnik 2 TV USK 22.00 Gordost

TV Cazin
18.00 Razgovor s povodom, repriza 19.30 Muzi~ki program, repriza 20.00 TV panorama 20.30 Da se ispri~amo... zabavni program 21.00 Igrani program 21.45 Sportski mozaik, sportski program 22.15 Igrani program

TV KISS
16.50 Neverin `enska klapa, reporta`a, r. 18.15 FIS SHOP 18.30 IZBORI 2010 19.00 DNEVNIK KISS 19.25 Sportski pregled i vrijeme 19.30 DNEVNIK HRT 20.15 Izbori 2010.

BN
16.25 Igrani film: Kraj igre 17.50 Vremenska prognoza 18.00 Danas u Srpskoj, informativni program 18.30 Monitoring 19.00 Sport fle{ 19.30 BN monitor 20.10 TV serija: Jelena

TV HEMA
18.15 Vremenska prognoza i stanje na putevima Izvje{taj iz MUP-a KS 19.00 Narodna muzika - muzi~ki program 20.00 Na{i razgovori - intervju sedmice 21.00 Turizam plus - emisija o turizmu

TV Gora`de
17.05 SMS Chat 19.00 Dnevnik

SATELITSKIS TV PROGRAM
RTS Eurosport Eurosport 2 Sportklub National G. MTV Adria RTL PRO 7

20.00
FILM, HRT 2

21.10

TABLOID

20.00

BOKS

21.30

AUSTRALIJSKI FUDBAL

11.00

WEST HAM - TOTTENHAM

21.00 NAJTE@I POPRAVCI

22.20

SCREAM QUEENS

20.15

CSI. MAJAMI

21.15 DVA I PO MU[KARCA

16.00 Ovo je Srbija 16.35 Datum 16.40 Vjerski kalendar 17.00 Dnevnik 17.20 Slagalica 17.45 Beogradska hronika 18.25 Oko magazin 19.00 Srbija na vezi 19.30 Dnevnik 19.50 Selo gori, a baba se ~e{lja 20.40 TV mre`a 21.10 Tabloid

16.30 Fudbal 18.00 Dizanje tegova 19.00 Fudbal 19.10 Fudbal 20.00 Boks. Svjetska Wbo titula Njema~ka. M. Huck - M. Godfrey 22.00 Konji~ki skokovi. Svjetske konji~ke igre Kentaki

16.30 Reli. Intercontinental Rally Challenge San Remo 17.00 Motokros 18.00 Superbike 18.30 Vazdu{ne trke 19.30 Vijesti 20.00 Kriket 21.30 Australijski fudbal 23.00 Surfing 23.15 Tenis. Wta Turnir Tokio

11.00 Premier League. West Ham - Tottenham 13.00 Pregled belgijske lige 13.30 Pregled argentinske lige 14.30 Pregled ruske lige 15.00 Pregled Championship 15.30 Pregled Premier League 16.30 Pregled holandske lige

16.00 Kraljica hijena 17.00 Zato~eni u inozemstvu 18.00 [apta~ psima 19.00 Pecanje ~udovi{ta golim rukama 20.00 Megatvornice 21.00 Najte`i popravci 22.00 Zato~eni u inozemstvu 23.00 Megatvornice

17.00 The Chalenge. Fresh Meet 17.50 3 From 1 18.00 Brand new 18.30 Jukebox 19.00 Videography 19.30 Just See MTV 20.40 MTV Express Connect 21.10 Hip Hop Chart 21.50 3 From 1 22.00 Blue Mountain State 22.20 Scream Queens

17.00 [kolski istra`itelji 17.30 Me|u nama, serija 18.00 Explosiv 18.30 Exclusiv 18.45 RTL aktuelnosti 19.05 Sve {to je va`no, serija 19.40 Dobra vremena, lo{a vremena, serija 20.15 CSI. Majami, serija

15.00 Mi smo porodica 17.00 Taff 18.00 Vijesti 18.10 Simpsonovi, crtani film 19.10 Galileo 20.15 Simpsonovi 20.45 Simpsonovi 21.15 Dva i po mu{karca, serija 21.45 Dva i po mu{karca, serija

Suci izvan zakona
Sudac Stiven Hardin zgro`en je nemo}i zakona da doka`e krivicu dvoje zlo~inaca. Njegov kolega, sudac Kolfild, obavje{tava ga o tajno osnovanoj organizaciji sudaca koja je unajmila pla}enog ubojicu da ubija one kriminalce koji su iz istih razloga uspjeli ostati na slobodi. Uloge: Majkl Daglas, Hol Holbruk, Jafet Koto Reditelj: Piter Hjams

UTORAK 28. 9. 2010.
RTRS HRT 1 HRT 2 Nova TV

[APAT ZVIJEZDA
Priprema: Hedija MEHMEDI]
Ljubav: Budite svjesni onoga {to vas u vezi usre}uje i jo{ vi{e radite na tome. Izbjegnite nemir i nezadovoljstvo. 21. III - 20. IV Posao: @elje i planove morate zatomiti. Barem one ambicioznije, jer dan nije najpovoljniji na poslovnom polju. Zdravlje: Pazite na prehranu.
OVAN BIK

18.05

BROJEVI

18.48 ODMORI SE, ZASLU@IO SI

17.30

MOJA @ENA I DJECA

19.15

DNEVNIK

09.10 Karmelita, TV novela (20./170) **.** Mala TV 10.00 Naruto, crtana serija (37./52) 10.25 Moja `ivotinja i ja, program za djecu (9./26) 10.40 Konstruktorske katastrofe, dokumentarni program (6./16) 11.35 Izborna hronika, repriza 12.00 Vijesti 12.20 Profajler, serija (71./81) 13.00 Dolina sunca, TV novela (72. i 73./210) 14.35 Mts magazin, muzi~ka emisija 15.00 Pakov svijet, serija (48.) **.** Izvje{taj sa Banjalu~ke berze 16.30 Srpska danas **.** RTRS preporu~uje 17.05 Karmelita, TV novela (21./170) 17.50 50. me|unarodni sajam knjige u Banjoj Luci, reporta`a 18.05 Brojevi, serija (52./79) 18.50 Fantasti~na ~etvorka, crtana serija (17./26) 19.25 Finansijske novosti 19.30 Dnevnik 20.02 Sport 20.10 Liga {ampiona, sportski program 20.35 Fudbal - Liga {ampiona, Partizan - Arsenal, direktan prijenos 22.50 Vijesti 22.57 Sport 23.02 Finansijske novosti 23.05 Izborna hronika 23.30 Fudbal - Liga {ampiona, pregled 00.40 Megakatastrofe, dokumentarni program (5./11) 01.30 Hag - su|enje Radovanu Karad`i}u - snimak

09.07 10.00 10.09 10.10 10.15 11.00 11.10 12.00 12.11 12.13 12.15 12.27 12.32 13.17 14.05 14.14 14.20 15.00 15.40 16.15 16.25 17.50 18.33 18.48 19.22 19.30 19.56 20.01 20.04 20.10 21.30 22.30 22.35 23.00 23.03 23.05 23.15 00.05

^arolija 10, serija (55/80)* Vijesti Vrijeme danas Vijesti iz kulture Overland 3 - Od Cape Towna do Nord Kappa: Etiopija, dokumentarna serija (6/13)* Kod Ane, emisija pod pokroviteljstvom Oprah show (1243.)* Dnevnik Sport Vrijeme TV kalendar @ivjeti zdravije, emisija pod pokroviteljstvom More ljubavi, telenovela (53/165)* Sutra je novi dan 2, serija (19/28)* Vijesti s prijevodom za gluhe Vrijeme sutra Me|u nama: Autohtone doma}e sorte i pasmine Luda ku}a 2, humoristi~na serija (17/32)* Znanstvena petica Vijesti Hrvatska u`ivo 8. kat, talk-show Kod Ane, emisija pod pokroviteljstvom Odmori se, zaslu`io si 1 - TV serija (7/14)* Minuta zdravlja iz Dietpharma, emisija pod pokroviteljstvom Dnevnik Sport Vrijeme ZABA - 90 sekundi, emisija pod pokroviteljstvom Dr`ava, selo, grad Apokalipsa - Drugi svjetski rat: Pakao, dokumentarna serija (6/6)* @ivjeti zdravije, emisija pod pokroviteljstvom Dnevnik 3 Sport Vrijeme Vijesti iz kulture Lica nacije CSI: Las Vegas 9, serija (12) (3/24) (R)*

06.30 More ljubavi, telenovela (52/165) (R)* 07.15 101 dalmatinac, crtana serija (65/65)* 07.35 @deronja, crtana serija (18/20)* 07.55 Mala TV TV vrti}: Plivanje Ninin kutak: Nogomet na puhanje Patuljkove pri~e: Jabuka kanu, crtani film Danica: Danica i morska spu`va 08.25 Dvorac igra~aka 2, serija za djecu (7/20)* 08.50 [kolski program: Internet Navrh jezika: Japanke Kratki spoj: ^uvanje podataka 09.35 Na prvi pogled, serija za djecu (25/26)* 10.00 Beverly Hills 3, serija (17/30)* 10.45 Globalno sijelo 11.20 Prizma, multinacionalni magazin 12.00 U istom loncu, kulinarski show 12.35 Euromagazin 13.05 Proces 13.30 Galactica 4, serija (3/21)* 14.15 [kolski program 15.00 G|a Lambert sje}a se ljubavi, ameri~ki film (89’)* 16.30 Cocco Bill, crtani film* 16.45 Veronica Mars 1, serija za mlade (5/22) 17.30 Moja `ena i djeca 5, humoristi~na serija (5/26)* 17.50 4 zida, emisija pod pokroviteljstvom 18.30 @upanijska panorama 19.00 Overland 3 - Od Cape Towna do Nord Kappa: Etiopija, dokumentarna serija (6/13) (R)* 19.45 Hit dana 19.57 Ve~eras... 20.00 Suci izvan zakona, ameri~ki film* 21.50 CSI: Las Vegas 9, serija (12) (3/24)* 22.35 24 (7), serija (12) (4/24)* 23.25 Bez traga 6, serija (12) (14/18)* 00.05 Retrovizor: Dva i pol mu{karca 4, humoristi~na serija (18/24)* 00.25 Retrovizor: Dr. House 3, serija (12) (21/24)*

05.50 Hitni slu~aj, serija 06.50 Na{a mala klinika, serija 07.35 Bumba, serija 07.50 Fifi, serija 08.20 Roary, serija 08.45 Dona Barbara, serija 10.45 U ime ljubavi, serija 12.45 IN magazin, doma}a produkcija 13.29 PBZ Pitanje dana, 13.30 Najbolje godine, doma}a serija 14.30 Dona Barbara, serija 16.10 U ime ljubavi, serija 17.00 Vijesti Nove TV, informativni program 17.25 U ime ljubavi, serija 18.20 IN magazin, doma}a produkcija 19.09 PBZ Pitanje dana 19.15 Dnevnik Nove TV, info. program 20.05 Najbolje godine, doma}a serija 20.40 Liga prvaka - utakmica, sportska emisija 22.45 Ve~ernje vijesti, informativni program 23.00 Mr. Bean, serija 23.30 Sa`eci Lige prvaka, sportska emisija 00.00 Rambo 4, igrani film 01.25 Seks i grad, hit serija 01.55 Ezo TV (18), tarot show 02.55 Bra~ne vode, serija 03.20 BESKRAJAN DAN, igrani film 05.00 Doma}a produkcija 05.40 Kraj programa

Ljubav: Ljubavni odnosi su skladni i harmoni~ni. Razumijete se sa partnerom kada se radi o 21.IV - 22.V va`nim pitanjima. Posao: U planiranju aktivnosti na dulje staze pokazujete veliki optimizam. Ipak, budite realniji u svemu tome. Zdravlje: Izbjegnite debljanje!
BLIZANCI Ljubav: Udvara vam se jedna atraktivna osoba.

Ma koliko vam to godilo, oprez! Ima i skrivene namjere... Posao: Mo`ete o~ekivati zna~ajnu pomo} prijatelja. Radi se o ne~emu {to dugo pri`eljkujete i inicirate. Zdravlje: Ne precjenjujte fizi~ku snagu.
23.V - 22.VI

Ljubav: Va{a veza mo`e o`ivjeti novom stra{}u. Naro~ito ako planirate sa partnerom romanti~no 23.VI - 22.VII putovanje. Posao: Pazite da ne pretjerate! S vremena na vrijeme, osvrnite se na vlastite rezultate i nau~ite u`ivati u njima. Zdravlje: Umorni, ali sretni. Ljubav: Posebno ste analiti~ni, pa }ete shvatiti neke svoje gre{ke iz pro{losti. I tako se veza 23.VII - 22.VIII u~vr{}uje. Posao: Ne pretjerujte, jer se pona{ate kao da eventualna kriza ne postoji. Ne poduzimajte velike korake. Zdravlje: [etajte i rekreirajte se vi{e. Ljubav: Raspolo`eni ste za flert, uspje{ni u svim metodama zavo|enja. Ipak, izbjegnite avanturu, 23.VIII - 22.IX kako znate. Posao: Potrebno je da se organizirate tako da ne trpi posao zbog privatnog, ali ni privatnost zbog posla. Zdravlje: Oscilacije u raspolo`enju. Ljubav: Osje}ate kako se sve vi{e, i ne htiju}i, udaljavate od partnera. Treba vam samo mali znak pa`nje... 23.IX - 22.X Posao: Uvedite vi{e reda i sistemati~nosti u svoj rad. Ne dozvolite manje sposobnim da vas preteknu. Zdravlje: Odmarajte se vi{e.
VAGA [KORPIJA Ljubav: Va{a veza nije potpuno onakva kakvu DJEVICA LAV

RAK

01.00
FILM, PINK BH

Kameni vrtovi
U ovoj dirljivoj, ratnoj pri~i, veteran-narednik, uzima pod svoje okrilje mladog vojnika, sina svog starog prijatelja, kojeg poku{ava pripremiti za smrtno opasne ratne situcije, uprkos ~injenici da veteranu zabranjuju podu~avanje i preno{enje svog iskustva iz Vijetnama mladim vojnicima. Uloge: D`ejms Kan, An|elika Hjuston, D`ejms Erl D`ons Reditelj: Frensis Ford Kopola

22.50 Nikad se
FILM, OBN

`elite. Shvatite da dolazi pravo vrijeme za ljubav. Posao: Zaboravite na sve obaveze. Barem poslijepodne i ve~er neka budu samo va{i, za opu{tanje, izlazak... Zdravlje: Pripazite na stomak.
23.X - 22.XI

nisam poljubila

STRIJELAC Ljubav: Kod partnera otkrivate samo mane. Ne

@ele}i do}i do so~nog, zanimljivog ~lanka iz prve ruke urednik ^ikago Sana se obra}a samozatajnoj, povu~enoj 25-godi{njoj urednici D`osi Geler, te je {alje undercover u srednju {kolu gdje bi trebala glumiti u~enicu i tako do}i do zanimljivih pri~a o tome {to se doga|a na hodnicima. Uloge: Dru Berimor, Majkl Vartan, Moli [enon, Dejvid Arket Reditelj: Raja Gosnel

znate radi li se o monotoniji u vezi ili `elji za promjenom. Posao: Puni ste energije. @elite da {to vi{e uradite, ali imate i potrebu za pauzom, odmorom, opu{tanjem. Zdravlje: Nagla{ena je nervoza.
23.XI-22.XII

Ljubav: Ako vam se posebno svidi jedna nova osoba, nemojte oklijevati. Upoznajte je bolje, i to {to prije. 23.XII-21.I Posao: Posebno }ete biti uspje{ni ako se bavite poslovima vezanim za komunikaciju, medije, sport. Zdravlje: U odli~noj ste formi.
JARAC

1001 no}

20.00
SERIJA, HAYAT TV
Kerem i Benu piju u njegovom autu. Baka Kanu pri~a o ocu. Burhan uvi|a da je Ali Kemal pre~esto odsutan s posla. Onur priznaje majci kakve osje}aje gaji prema [eherzadi, ali ona ne}e ni da ~uje za tu ljubav. Kerem je iznena|en kada njegova majka podr`i Onurovu.

Lifestyle reporta`a: [panija

20.00
REPORTA@A, BHT1
U mondenskom mjestu Mijas `ive umjetnici, a bogati [panci imaju rezidencije. Sa oko pola miliona stanovnika Kordoba je u 10. stolje}u bila najve}i grad u Zapadnoj Evropi, a vjerovatno i u svijetu. U Malagi smo posjetili crkvu gdje je kr{ten Pablo Pikaso, te muzej u kojem se nalazi neke od njegovih prvih slika. Jedan od najimpresivnijih lokaliteta je Alhambra u Granadi, jedina islamska srednjevjekovna pala~a koja je ostala nedirnuta.

Ljubav: Ve} neko vrijeme osje}ate kao da se nalazite u za~aranom krugu. Od danas, nazire se 22.I-19.II izlaz, rje{enje. Posao: Bliska osoba ne odobrava va{e poslovne aktivnosti. Kao da sumnja u va{ uspjeh, ne cijeni to {to radite. Zdravlje: Kontrolirajte krvnu sliku. Ljubav: Vrlo ugodan i harmoni~an dan. Postoji niz sjajnih prilika za ljubavne u`itke i dru`enje sa 20.II-2O.III partnerom. Posao: Trebate se potpuno baciti na posao. Tako }ete na najbolji na~in iskoristiti povoljne uticaje. Zdravlje: Zra~ite snagom.
RIBE

VODOLIJA

Dnevni avaz
Prvi broj „Avaza“ od{tampan je 15.9. 1993. Bosanskohercegova~ki politi~ki dnevnik; Izdava~: "avaz-roto press" Glavni i odgovorni urednik: Sead Numanovi} Ure|uje redakcijski kolegij: zamjenik glavnog urednika Indira ]ati}, pomo}nik glavnog urednika Fadil Mandal, DESK Muriz ^engi}, Globus Ibrahim Sofi}, Biznis Ismar [migalovi}, Crna hronika Re{ad Ljubovi}, Sport Oleg Lokmiæ, Kultura i Sarajevski kanton Mladen Daki}, Dopisni~ka mre`a Fatma Tihi},

Sveznadar Zrinka Ili}, RTV Extra Aleksandar Toma{evi}, Panorama D`enana Burek, Prilozi Miodrag Ili}, no}ni urednik Sead Hasovi}, Oglasi Izet Dropi} DTP: Damir Hasanovi} Grafi~ki urednici: Jadranka Le{i}, Jasmin Dautbegovi} Menad`ment “avaz-roto press”: Sanja Isanovi}, direktor Dru{tva DTP: Studio "avaz-roto press" [tampa: GIK “OKO” d.d Sarajevo, D`emala Bijedi}a 185, tel: 033/455-333. TELEFONI: Generalni direktor: 281- 391, glavni i odgovorni urednik: 281- 490, Unutra{nja rubrika: 281- 388,

281- 398 i 281- 411, Panorame i dopisni~ka mre`a: 281- 409, Sarajevska hronika: 281-380, 281- 419 i 281-442, Crna hronika: 281413, RTV extra: 281- 421, Kultura: 281-355, Sportska : 281- 417 i 281-418, Fax: 281- 406, e-mail: sportska@avaz.ba , DTP: 281-424, e-mail: redakcija@avaz.ba, modem: 281- 412, faxovi: 281- 414 i 281- 415, Marketing: 281- 356, Fax: 281-441, e-mail:marketing@avaz.ba, Oglasna: 281-717, 281-718, Fax: 281-412, e-mail: umrlice@avaz.ba, Plasman i prodaja: 281-364, Finansije: 281- 357. DOPISNI[TVA: ZENICA: Marjanovi}a put bb (zgrada Jabuka), 032/424-440, tel/fax: 424-441; TUZLA: Turalibegova 22 (poslovnozanatski centar Korzo-pasa`), tel: 035/ 257-277 i 257-477; BR^KO: Bosne srebrene br. 3 (Kvadrant), tel: 049/215-648, BIHA]: Biha}kih

branilaca br. 2, tel: 037/310-363; MOSTAR: Husnije Repca bb, tel: 036/558-891; tel/fax: 036/558-890; GRA^ANICA: Ahmed pa{e Budimlije br. 23 (zgrada Ozrenka), tel: 035/706-043; TRAVNIK: @itarnica F Travnik, tel: 030/512-718, BANJA LUKA: Ekvator tr`ni centar, ulica Kralja Petra Prvog Kara|or|evi}a b.b.tel: 051/215-885, 215-887; GORA@DE: [ukrije Kukavice 12, tel: 038/222-251; BIJELJINA: Me{e Selimovi}a 2, tel: 055/209-753 Adresa: Te{anjska 24 a List je upisan u evidenciju javnih glasila u Ministarstvu obrazovanja, nauke, kulture, sporta i informiranja RBiH pod brojem 529 od 28. 9. 1995. god. u skladu sa Zakonom o javnom informiranju. PDV ID BR. 200934630002. CIJENA: 1 KM

TOP VIJESTI

LJUDI I DOGA\AJI

Stjuart: Veliki dug

Tu`ba protiv pjeva~a
LOS AN\ELES - Modna dizajnerica Karen Metjuz (Mathews) podnijela je tu`bu protiv britanskog pjeva~a Roda Stjuarta (Stewart, 65) koji joj je ostao du`an vi{e od 8.000 dolara za odijelo koje je 2007. godine sa{ila za njegovo vjen~anje sa Peni Lankaster (Penny). Metjuz je u tu`bi navela da pjeva~ nikada nije izmirio cijeli dug, niti je vratio odje}u.

Kraljica Ranija: Operacija pro{la bez ikakvih problema

(Foto: AFP)

Zdravstveni problemi poznate vladarke

Sukob s Kremljem

KRALJICI RANIJI OPERIRALISRCE
Prisustvovala Generalnoj skup{tini UN-a i sesiji Klintonove globalne inicijative
NJUJORK - Jordanska kraljica Ranija uspje{no je podvrgnuta operaciji u njujor{koj bolnici zbog nepravilnog rada srca, prenose agencije saop}enje kraljevske ku}e iz Amana. Ranija (40) doputovala je u ameri~ki grad sa mu`em, kraljem Abdulahom II (Abdullah) kako bi se obratila Generalnoj skup{tini UN-a, te prisustvovala sesiji Klintonove globalne inicijative. - Procedura je pro{la bez ikakvih problema i Njeno viso~anstvo je dobro i veoma raspolo`eno. Ostat }e u bolnici dvije no}i da se oporavi - stoji u saop}enju pala~e. O~ekuje se da }e kraljica Ranija otputovati ku}i krajem sedmice.

[pekulacije o Lu`kovu
MOSKVA - Gradona~elnik Moskve Jurij Lu`kov rekao je ju~er da ne planira podnijeti ostavku uprkos nizu medijskih izvje{taja da }e zbog sukoba s Kremljem to morati u~initi. Sve se u~estalije {pekulira da bi Lu`kov mogao biti otpu{ten u narednim danima.

Iskosa

Uskoro aukcija Hitlerovih akvarela
LONDON - Nedavno otkrivena kolekcija akvarela nacisti~kog vo|e Adolfa Hitlera, koja }e krajem mjeseca biti stavljena na licitaciju, mogla bi dosti}i cijenu vi{u od 150.000 funti, smatraju stru~njaci jedne od rijetkih aukcijskih ku}a koje su pristale organizirati prodaju. Akvareli, uglavnom seoski prizori, nastali su oko 1908. godine kada se tada jo{ nepoznati Adolf Hitler poku{avao etablirati kao slikar, no dva puta se bezuspje{no poku{ao upisati na Likovnu akademiju u Be~u.
Harat Lunajir: Pukotina od osam kilometara

Zazidao ulaz u banku
LONDON - Kameron Houp (Cameron Hope, 59) iz protesta je zazidao ulaz u banku koja mu je odbila dati kredit, a podr`ale su ga i kolege gra|evinari. Zazidao je 2,4 metra visok i 1,2 metra {irok ulaz banke u britanskom Burnemautu jer smatra da je, s obzirom na krizu u privredi, „bila nepo{tena“ prema njemu.

Uvod u nastanak novog vulkana
VA[INGTON - Grupa istra`iva~a upozorila je da se u jednoj zaba~enoj oblasti na sjeverozapadu Saudijske Arabije u`arena lava uspjela probiti do same povr{ine tla, izazivaju}i niz umjerenih potresa, {to bi mogao biti uvod u nastanak novog vulkana. U oblasti Harat Lunajir od maja do juna pro{le godine registrirano je 30.000 potresa koji su doveli do stvaranja osam kilometara duge pukotine, naveo je tim geologa u ~asopisu „Nature Geoscience“. Zabrinuta saudijska vlada evakuirala je tada 40.000 stanovnika, ali im je u me|uvremenu dozvolila da se vrate, no sada im ponovo prijeti opasnost.

Jedno od djela nacisti~kog vo|e