P. 1
uzemljenje

uzemljenje

|Views: 968|Likes:
Published by Milan Misic

More info:

Published by: Milan Misic on Sep 28, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

04/17/2013

pdf

text

original

PRAVILNIK O TEHNIČKIM NORMATIVIMA ZA ZAŠTITU NISKONAPONSKIH MREŽA I PRIPADAJUĆIH TRANSFORMATORSKIH STANICA

("Sl. list SFRJ", br. 13/78 i "Sl. list SRJ", br. 37/95) I OPŠTE ODREDBE Član 1 Ovim pravilnikom propisuju se tehnički normativi za zaštitu niskonaponskih mreža za napajanje i razvod električne energije i pripadajućih transformatorskih stanica visoki/niski napon (u daljem tekstu: trafostanice) od previsokog napona dodira, strujnog preopterećenja, od požara i mehaničkih i dinamičkih naprezanja. Član 2 Odredbe ovog pravilnika ne primenjuju se na elektroenergetska postrojenja i niskonaponski razvod u podzemnim rudnicima, u elektrohemijskoj industriji, na nadzemna mesta ugrožena od eksplozivnih smeša, na električne železnice, uključujući i uređaje na vozilima i kontaktne vodove, kao i na elektroenergetska postrojenja za posebne namene kao što su: postrojenja za napajanje antenskih uređaja na planinskim vrhovima, postrojenja elektrofiltera, i slično. Član 3 Niže navedeni izrazi, u smislu ovog pravilnika, imaju sledeća značenja, i to: 1) zemlja je pojam za opštu masu tla svake vrste, kao i za tekuće i stajaće vode; 2) uzemljiti znači ostvariti električnu provodnu vezu između metalnog dela postrojenja i zemlje; 3) uzemljenje je skup međusobno provodno povezanih uzemljivača, zemljovoda i sabirnih zemljovoda; 4) zaštitno uzemljenje je uzemljenje metalnih delova električnih postrojenja koji ne pripadaju strujnom kolu, radi zaštite ljudi od previsokog napona dodira i napona koraka; 5) radno (pogonsko) uzemljenje je uzemljenje metalnih delova koji pripadaju strujnom kolu električnog postrojenja; 6) združeno uzemljenje, u smislu ovog pravilnika, je uzemljenje koje se postiže spajanjem radnog i zaštitnog uzemljenja u trafostanici, ili kada se isto uzemljenje koristi kao radno i kao zaštitno; 7) uzemljivači su metalni delovi koji se nalaze u zemlji i ostvaruju električnu provodnu vezu uzemljenih delova postrojenja sa zemljom, kao i neizolovani provodnici koji služe za spajanje postrojenja sa zemljom na delu u kome su položeni u zemlji; 8) otpornost rasprostiranja uzemljivača je otpornost zemlje između uzemljivača i referentne zemlje; pod referentnom zemljom podrazumeva se područje zemljišta, a naročito njegova površina, koje je od pripadajućeg uzemljivača udaljeno toliko da se između ma kojih tačaka tog područja ne pojavljuju značajnije potencijalne razlike;

9) otpornost uzemljenja je zbir otpornosti rasprostiranja uzemljivača i otpornosti zemljovoda; 10) temeljni uzemljivač (uzemljivač u temelju) je uzemljivač od pocinkovane čelične trake ili okruglog gvožđa koji se ugrađuje u sloj betona u temelju objekta (zgrade); armiranobetonska konstrukcija objekta (zgrade) može i sama da se koristi kao temeljni uzemljivač pod uslovom da su elementi ove konstrukcije međusobno galvanski povezani (npr. zavarivanjem); 11) oblikovanje potencijala je postupak pri rasporedu uzemljivača kojim se utiče na raspodelu potencijala, da bi se smanjio napon dodira i napon koraka; 12) napon uzemljenja je napon koji pri struji zemljospoja nastaje između uzemljenja i referentne zemlje; 13) napon dodira je deo napona uzemljenja koji čovek može premostiti dodirom; 14) napon koraka je deo napona uzemljenja koji čovek može premostiti korakom dužine 1 m; 15) napon prema zemlji je pri uzemljenoj nultoj tački napon između faznog provodnika i uzemljene nulte tačke (neutralnog provodnika); 16) napon greške je napon koji se pri kvaru pojavljuje između provodnih delova koji normalno nisu nad naponom, ili između tih metalnih delova i referentne zemlje (koja ima potencijal približno jednak nuli); 17) naponski levak je prostorna raspodela potencijala oko uzemljivača prikazana dijagramom; 18) struja greške je struja koja protiče kroz oštećenu izolaciju; 19) struja zemljospoja je struja koja teče u zemlju na mestu zemljospoja; 20) kapacitivna struja zemljospoja je struja koja nastaje pri zemljospoju u elektroenergetskoj mreži koja nije uzemljena; 21) struja dozemnog kratkog spoja je struja zemljospoja u mrežama sa direktnim uzemljenjem ili uzemljenjem preko dopunske otpornosti za ograničenje struje zemljospoja; 22) dozemni kratak spoj je zemljospoj u elektroenergetskoj mreži uzemljenoj direktno ili preko dopunske otpornosti za ograničenje struje zemljospoja; 23) izjednačavanje potencijala je mera koja se postiže galvanskim povezivanjem vodovodnih i drugih instalacija (grejanje, instalacije za gas, metalna kanalizacija, lift, gromobranska instalacija, itd.) sa uzemljenjem objekta (zgrade); 24) zaštitno izolovanje je dopunsko izolovanje metalnih delova pogonskog uređaja koji ne pripadaju pogonskom strujnom kolu, a mogu se dodirnuti; 25) zaštita pomoću uzemljenja je neposredno uzemljenje provodnih delova koji normalno nisu pod naponom, radi zaštite od previsokog napona dodira; 26) nulovanje je zaštita od previsokog napona dodira koja se postiže povezivanjem provodnih delova koji mogu usled kvara doći pod napon sa nultim provodnikom;

Zaštita od previsokog napona dodira Član 4 Previsok (opasan) napon dodira je napon dodira koji je veći od dozvoljenog napona dodira (Udoz ). 37) zatvorene električne pogonske prostorije su prostorije u zgradama ili otvoreni prostori. zemljovodi i temelji. konzole. koji su u toku pogona tih postrojenja zaključani i u njima je povremeno pristup dozvoljen samo za to ovlašćenim licima. koji ne pripadaju strujnom kolu. ostalim licima pristup u takve prostorije može biti dozvoljen samo pod stručnim nadzorom. 32) visokonaponski vod je vod čiji je nazivni napon veći od 1000 V. došli pod previsoki napon dodira. 30) nulti provodnik je direktno uzemljen neutralni provodnik u mrežama u kojima se. kao zaštitni sistem protiv opasnog napona dodira. čije su vrednosti date u članu 5 ovog pravilnika. 31) niskonaponski vod je vod čiji nazivni napon ne prelazi 1000 V. 35) samonosivi kablovski vod je nadzemni vod čiji su provodnici izolovani sintetičkim materijalom i složeni u obliku snopa. računaju se prema sledećim izrazima: . izolatori. II ZAŠTITNE MERE U NISKONAPONSKOJ MREŽI I PRIPADAJUĆIM TRAFOSTANICAMA 1. 28) zaštita pomoću strujne zaštitne sklopke (ZS sklopka) je zaštitna mera pri kojoj zaštitna sklopka isključuje sve provodnike električnog uređaja na način opisan u tački 27 ovog člana. kad se pojavi struja greške koja odgovara struji isključenja te sklopke.27) zaštita pomoću naponske zaštitne sklopke (ZN sklopka) je zaštitna mera pri kojoj sklopka neposredno ili posredno isključuje sve provodnike električnog uređaja čiji su provodni delovi. 29) neutralni provodnik je provodnik niskonaponske mreže koji je u trofaznom sistemu priključen na neutralnu tačku transformatora snage. kojim su obuhvaćeni: provodnici (goli ili izolovani) stubovi. određeni isključivo za smeštaj i pogon električnih postrojenja. 33) nadzemni vod je skup svih delova koji služi za nadzemno vođenje provodnika koji prenose i razvode električnu energiju. Član 5 Dozvoljeni napon (Udoz ) dodira. primenjuje nulovanje. uzemljivači. 36) električne pogonske prostorije su prostorije u zgradama ili otvoreni prostori određeni prvenstveno za smeštaj i pogon postrojenja u kojima je dozvoljen pristup samo licima koja održavaju takva postrojenja ili njima rukuju. 34) mešoviti vod u smislu ovog provodnika je vod u kome se na istim stubovima nalaze visokonaponski i niskonaponski vod. u zavisnosti od vremena (t) trajanja zemljospoja (kvara). zaštitna užad.

Udoz = 1000 V za t A 0. napon merenja ne sme da pređe 65 V. Pri zemljospoju u transformatorskoj stanici naponi dodira koji se javljaju unutar i izvan transformatorske stanice. koje se priključuju na niskonaponsku mrežu moraju takođe biti izvedene u skladu s važećim propisima. pri izgradnji i rekonstrukciji trafostanica i niskonaponskih mreža moraju se upotrebljavati samo naprave. Član 7 Radi sprečavanja nastanka i održavanja previsokog napona dodira. Član 6 Uslovi za dimenzionisanje uzemljenja transformatorske stanice prema naponima dodira određeni su vrstom uzemljenja neutralne tačke mreže i vrstom primenjene zemljospojne zaštite. i zajedno sa trošilima moraju se pravilno i redovno održavati.5 s.075 s 75 Udoz = --------. na primer merenjem na poslednjem spratu objekta (zgrade). Član 8 Radi sprečavanja pojave previsokih napona dodira u instalacijama objekata (zgrada). Efikasnost mera izjednačavanja potencijala proverava se merenjem.5 s. Izjednačavanje potencijala je uspešno sprovedeno ako se merenjem otpornosti između zaštitnog kontakta električne instalacije i metalnih delova drugih instalacija dobije vrednost manja od 2 W u ma kojoj prostoriji objekta (zgrade).153 s t Udoz = 65 V za t > 1. Član 9 Kao zaštitne mere od previsokog napona dodira u niskonaponskoj mreži primenjuju se: . Za veće objekte (zgrade) dovoljno je izvršiti merenja u prostorijama koje su najudaljenije od mesta gde je izvršeno galvansko povezivanje. uređaji.153 s Vreme trajanja zemljospoja t u sekundama određuje se za uslove normalnog delovanja zaštitnih uređaja i prekidača. Električne instalacije u objektima (zgradama). vreme t se dobija kao zbir pojedinačnih vremena trajanja zemljospojeva ako pauze između ponovnih uspostavljanja struja nisu duže od 0. pri čemu struja merenja treba da bude veća od 5 A. ne smeju da budu veći od dozvoljenih napona dodira. vodovi i ostali elementi koji su izrađeni u skladu sa važećim propisima. usled unošenja opasnih potencijala. potrebno je u objektima (zgradama) sprovesti mere izjednačavanja potencijala. u niskonaponskoj mreži i instalacijama potrošača (na primer: iznošenjem potencijala preko neutralnog provodnika niskonaponske mreže). Pri merenju otpornosti U/1 metodom. U slučaju uzastopnog uspostavljanja struje zemljospoja (na primer: zbog automatskog ponovnog uključenja). uzima se vreme trajanja t jednog zemljospoja.075 s At A 1. Ako su te pauze duže od 0.V za 0.

25 za automatske prekidače sa elektromagnetnim okidačima.zaštitno uzemljenje. . koja je nulovanjem zaštićena. sa nultim provodnikom. Struja isključenja (Ii ) zaštitnog uređaja treba da obezbedi dovoljno brzo isključenje kvara. Impendansa petlje treba da zadovolji uslove: Uf Uf Zk A ---------. odnosno instalacije. .k B 1. a usled neke greške ili kvarova mogu doći pod napon.nulovanje. koji normalno nisu pod naponom.zaštitne naponske sklopke.zaštitno izolovanje. . uključujući kućni priključak i instalacione osigurače glavnih razvodnih vodova u glavnom razvodnom ormanu. 2. Član 11 Osnovni uslov za nulovanje je da struja greške (Ik ) koja nastaje pri potpunom kratkom spoju faznog provodnika sa nultim provodnikom ili sa delom naprave. bude veća ili bar jednaka struji isključenja (Ii ) pripadajućeg instalacionog osigurača.= ---------Ii KIa gde je: Zk = impendansa (W ) Uf = napon faznog provodnika prema zemlji (V) Ii = kIn . Faktor (k) odnosi se na spoljne vodove (vazdušne i kablovske). Opšti uslovi za nulovanje u niskonaponskoj mreži Član 10 Nulovanje se postiže povezivanjem provodnih delova štićenog uređaja. i ima vrednosti: .struja isključenja (A) In = nominalna struja osigurača (topljivog ili automatskog) ili podešena struja okidača automatskog prekidača (A). automatskog osigurača. odnosno zaštitnog prekidača: Ik B Ii Član 12 Pri određivanju struje greške (Ik ) uzima se impendansa cele petlje kratkog spoja zajedno sa prelaznim otpornostima.zaštitne strujne sklopke ili . ..

. 1.45 0.k B 2.45 0.34 0.34 . Ova provera vrši se na objektima koji su najviše udaljeni od trafostanice.+ -------)2 + B Sf So gde je: L = granična dužina voda (m) Uf = napon faznog provodnika prema zemlji (V) Ii = kIo = struja isključena u smislu člana 12 (A) Sf i So = preseci faznog. 1 Kablovski vod Bakarni provodnici (Cu) A 19 B 0. bez obzira na veličinu procenjene granične dužine (L) niskonaponskog voda proračunate prema uslovu iz člana 13 ovog pravilnika.5 za osigurače (topljive ili automatske). odnosno nultog provodnika (mm2) A i B = parametri koji imaju vrednosti prema tabeli br.01 Nadzemni vod Aluminijumski Bakarni provodnici provodnici (Cu) (Al) Sf A 35 Sf > 35 Sf A 35 Sf > 35 mm2 mm2 mm2 mm2 19 19 32 32 0." 102 A A kIo (-----.01 Član 14 Proveru osnovnog uslova za primenu nulovanja treba izvršiti merenjem impendanse petlje (Zk ) na mestu priključenja nulovanih objekata. Tabela br. Član 13 Granična dužina niskonaponskog voda do koje je zaštita nulovanjem efikasna može da se orijentaciono proceni iz uslova: Uf L < --------------------------------. Član 15 Nulti provodnik niskonaponske mreže treba obavezno uzemljiti kod napojne trafostanice i na više mesta u niskonaponskoj mreži. Član 16 Aluminijumski provodnici (Al) 32 0.

i čija otpornost uzemljenja pojedinačno ne sme biti veća od 10 W . Za nulti provodnik vezuju se i svi uzemljivači objekata (zgrada) nulovane niskonaponske mreže. pod uslovom da su preseci nultih provodnika jednaki. Član 17 Dozvoljeno je povezivanje nultih provodnika susednih niskonaponskih izvoda iste trafostanice. po pravilu.metalni plaštovi i armature kablova i metalne kablovske glave. Član 19 (Brisan) Član 20 U napojnoj trafostanici i u glavnim razvodnim ormanima potrošača treba staviti vidno upozorenje da je kao zaštitna mera primenjeno nulovanje. .metalni kablovski razvodni ormani van zgrade ili u zgradi i priključne kutije. ako ono mora da bude odvojeno od zaštitnog uzemljenja. ili da imaju vrednosti dva susedna standardna preseka.Svaki novi objekat (zgrada) treba. Član 23 . Posebni uslovi za nulovanje u kablovskoj niskonaponskoj mreži Član 21 Nulti provodnik kablovske niskonaponske mreže vezuje se za združeno uzemljenje trafostanice. kao i povezivanje nultih provodnika niskonaponskih mreža susednih trafostanica. 3. a koji nemaju izvedene temeljne uzemljivače i sprovedene mere izjednačavanja potencijala. Raspored ovih uzemljivača u odnosu na uzemljivač trafostanice. Član 18 Izbor minimalnog preseka nultog provodnika niskonaponskog voda u odnosu na presek faznog provodnika vrši se u skladu s važećim propisima o izvođenju elektroenergetskih instalacija u zgradama. Izuzetak su samo objekti (zgrade) koji se nalaze na kraju nekog voda sa jednostranim napajanjem nultog provodnika. Član 22 U kablovskoj niskonaponskoj mreži nuluju se: . kao i vrednost njihovih otpornosti rasprostiranja nisu strogo ograničeni.metalni i armiranobetonski stubovi javnog osvetljenja i saobraćajne signalizacije. odnosno za radno uzemljenje. čime se dobija mala ukupna otpornost uzemljenja i pri nepovoljnim električnim karakteristikama tla. . da ima temeljni uzemljivač sa kojim se povezuje nulti provodnik niskonaponske mreže.

Nadzemna niskonaponska mreža izvedena sa samonosivim kablovima treba da zadovolji iste uslove za nulovanje kao i podzemna kablovska mreža. ako se elementi niskonaponske mreže navedeni u stavu 1 ovog člana nalaze na površinama kao što su kupališta. 4. i sl. školska dvorišta. otpornost uzemljenja iz stava 1 ovog člana može biti i veća od 10 W ako se na krajevima radijalnih ogranaka nalaze objekti (zgrade) u kojima su izvedeni temeljni uzemljivači i ako je sprovedena mera izjednačavanja potencijala. Posebni uslovi za nulovanje u nadzemnoj niskonaponskoj mreži Član 24 Nulti provodnik nadzemne niskonaponske mreže uzemljuje se kod trafostanice i na svakom radijalnom ogranku dužem od 200 m. niti se primenjuju druge zaštitne mere. tada se u ovoj mreži može primeniti nulovanje ako su u objektima na pomenutom delu mreže primenjene zaštitne strujne ili zaštitne naponske sklopke. Član 28 Gde god je to moguće. igrališta. ne sme biti veća od 5 W . Član 29 Metalni stubovi niskonaponske mreže. Član 26 Ako u jednom delu niskonaponske mreže nisu ispunjeni uslovi za nulovanje. Pri tome ukupna otpornost uzemljenja nultog provodnika niskonaponske mreže. Izuzetno. Pri tome ukupna otpornost uzemljenja ovih uzemljivača ne sme biti veća od 10 W . Izuzetno. ne nuluju se. kampovi. Član 25 Uzemljenje svakog radijalnog ogranka mreže dužeg od 200 m izvodi se pomoću jednog uzemljivača na kraju ogranka. gledano od kraja ogranka. ili sa više uzemljivača raspoređenih na dužini od najviše 200 m. provodnici opšte potrošnje i javnog osvetljenja vode se na istim stubovima pri čemu se upotrebljava zajednički nulti provodnik. Član 27 Raspored provodnika na glavi stuba treba da je takav da nulti provodnik bude u istoj ravni ili ispod faznih provodnika. Isti raspored provodnika i isti položaj neutralnog provodnika na glavi stuba treba da bude i kod nenulovanih niskonaponskih mreža. merena u trafostanici bez odvajanja uzemljenja trafostanice. Isto važi i u slučaju da se u niskonaponskoj mreži i instalacijama potrošača primenjuje zaštitno uzemljenje pomoću pojedinačnih uzemljivača. primenjuje se jedna od sledećih zaštitnih mera: . priključne kutije i kablovske glave na kablovskim priključcima na nadzemnu mrežu.

metalni cevovod (vodovod).zaštitno izolovanje (korišćenjem kablovskih priključnih kutija. .zaštita pomoću strujnih zaštitnih sklopki na delu niskonaponskog voda u kome se nalaze ovi elementi. bez obzira da li je u niskonaponskoj mreži primenjeno nulovanje ili neka druga zaštitna mera. koje treba zaštiti od previsokog napona dodira. kablovskih glava i sl.uzemljenje pomoću zajedničkog uzemljivača. . . sa zaštitnim uzemljivačem. . . Član 34 . . Član 32 Zaštitno uzemljenje se izvodi kao: . Član 30 Ako se na istim stubovima nalaze provodnici visokog i niskog napona. zaštitne mere od previsokog napona dodira i koraka primenjuju se u skladu s važećim propisima o tehničkim normativima za izgradnju nadzemnih elektroenergetskih vodova tretirajući stubove kao delove visokonaponskog voda.oblikovanje potencijala (polaganjem uzemljivača na razdaljini od 1 m i na dubini od 0.vezivanje za neki bliski zajednički uzemljivač.25 m (asfaltiranjem ili posipanjem krupnim slabo provodnim šljunkom). sa sintetičkom izolacijom). U napojnoj trafostanici mora se uzemljiti neutralni provodnik niskonaponske mreže..posebno položen uzemljivač. Primena zaštitnog uzemljenja u niskonaponskoj mreži Član 31 Zaštitno uzemljenje se izvodi spajanjem svih provodnih delova objekata. odnosno uzemljivačima.metalni plašt kabla. Član 33 Uzemljivanje pomoću zajedničkog uzemljivača ostvaruje se direktnom vezom zaštitnog uzemljivača objekta i radnog uzemljenja trafostanice namenski izvedenim spojem.izolovanje stajališta širine najmanje 1. 5.5 m). . Kao zajednički uzemljivač upotrebljava se: .uzemljenje pomoću pojedinačnih uzemljivača.

u smislu člana 12 ovog pravilnika.k " Ik . vrši se prema važećim propisima za izvođenje elektroenergetskih instalacija u zgradama. zaštita treba da obezbedi brzo isključenje struje dozemnih kvarova u zaštićenom objektu.otpornost zaštitnog uzemljenja pojedinačnog uzemljivača (W ). automatskog osigurača odnosno zaštitne sklopke: Ik B Ii Član 35 Ako se objekti niskonaponske mreže štite zaštitnim uzemljenjem pomoću pojedinačnih uzemljivača treba da budu ispunjeni sledeći uslovi: 65 Ru A -------Ii 65 Ro A -----------Ii max gde je: Ru . Ii = . kablovske priključne kutije. bez obzira na mesto ugradnje. Zato se za ove elemente niskonaponske mreže primenjuje jedna od zaštitnih mera predviđenih odredbama člana 29 stav 2 ovog pravilnika.struja isključenja (A). Uslovi primene nulovanja i zaštitnog uzemljenja u istoj niskonaponskoj mreži Član 38 U istoj niskonaponskoj mreži dozvoljen je rad objekata štićenih nulovanjem i objekata štićenih zaštitnim uzemljenjem. kao i korišćenje strujnih zaštitnih i naponskih zaštitnih sklopki. Primena ostalih zaštitnih mera u niskonaponskoj mreži Član 37 Zaštitno izolovanje elemenata niskonaponske mreže. 6. Ro . Osnovni uslov za primenu ove zaštitne mere je da struja greške (Ik ) bude veća ili jednaka struji isključenja (Ii ) pripadajućeg instalacionog osigurača. Ii .U slučaju primene zaštitnog uzemljenja pomoću zajedničkog uzemljivača. ne mogu se uspešno zaštititi zaštitnim uzemljenjem pomoću pojedinačnih uzemljivača.najveća od struja isključenja štićenih objekata u niskonaponskoj mreži (A).ukupna otpornost radnog (pogonskog) uzemljenja (W ). pod uslovom da se pri dozemnom spoju u bilo kojem objektu štićenom zaštitnim uzemljenjem na nultom provodniku niskonaponske mreže ne pojavi napon veći od 65 . stubovi javnog osvetljenja i saobraćajne signalizacije. Član 36 Kablovski razvodni ormani. 7.

Ako su u jednom transformatorskom rejonu niskonaponske mreže objekti štićeni nulovanjem. pri čemu preseci nultog i neutralnog provodnika treba da budu jednaki ili da imaju vrednosti dva susedna standardna preseka.20 W . a u susednom transformatorskom rejonu objekti štićeni zaštitnim uzemljenjem pomoću pojedinačnih uzemljivača.5 gde je: Ro = ukupna otpornost uzemljenja nultog provodnika celokupne niskonaponske mreže. Rumin = najmanja od svih otpornosti uzemljenja objekata štićenih pomoću pojedinačnih uzemljivača. Član 41 Ako ukupna otpornost uzemljenja nultog provodnika iznosi Ro A 0.4 Rumin 2.20 W . Član 40 U istoj niskonaponskoj mreži dozvoljen je rad objekata štićenih nulovanjem i objekata štićenih uzemljenjem pomoću pojedinačnih uzemljivača ako je ispunjen uslov: Rumin Ro A-----------. Uslovi iz stava 1 ovog člana važe za niskonaponske mreže nazivnog napona 3 X 360/220 V. Član 39 U istoj niskonaponskoj mreži dozvoljen je rad objekata štićenih nulovanjem i objekata štićenih zaštitnim uzemljenjem pomoću zajedničkog uzemljivača. u istoj niskonaponskoj mreži dozvoljen je rad objekata štićenih nulovanjem i objekata štićenih zaštitnim uzemljenjem pomoću pojedinačnih uzemljivača bez provere veličine otpornosti uzemljenja pojedinačnih uzemljivača. Ako su u jednom transformatorskom rejonu niskonaponske mreže objekti štićeni nulovanjem. Ovaj uslov mora biti ispunjen pre povezivanja nultog i neutralnog provodnika na granici transformatorskih rejona.V. ovaj nulti provodnik može se vezati za neutralne (nulte) provodnike susednih transformatorskih rejona nezavisno od toga kakav je sistem zaštite u njima primenjen. a ukupna otpornost uzemljenja nultog provodnika iznosi Ro A 0. a u susednom transformatorskom rejonu objekti štićeni zaštitnim uzemljenjem pomoću zajedničkog uzemljivača. nulti i neutralni provodnik ova dva rejona se mogu međusobno povezati. do isključenja strujnog kola delovanjem osigurača (topljivog ili automatskog) ili zaštitnog prekidača. ukoliko su njihovi preseci jednaki ili imaju vrednosti dva susedna standardna preseka. tj. nulti i neutralni provodnik ova dva transformatorska rejona se mogu međusobno povezati. a ako se pojavi da će se održati samo najkraće vreme.= 0. Ako su u jednom transformatorskom rejonu niskonaponske mreže objekti štićeni nulovanjem. ako su preseci nultih (neutralnih) provodnika jednaki ili imaju vrednost dva susedna standardna preseka. . zajedno sa uzemljivačima transformatorskih stanica i svim ostalim uzemljivačima koji se vezuju na nulti provodnik. ako je ispunjen uslov iz stava 1 ovog člana.

vrši se zavisno od parametara visokonaponske i niskonaponske mreže. Član 43 Ako nije ispunjen ni jedan od uslova navedenih u čl. zavisno od vrste uzemljenja neutralne tačke visokonaponske mreže. onda se na istu mrežu mogu pojedinačno priključiti objekti u kojima je zaštita izvedena nulovanjem. Ovaj deo struje se dobija množenjem ukupne struje dvostrukog zemljospoja sa redukcionim faktorom. niskonaponskoj mreži i instalacijama potrošača.da je instalacija u svakom nulovanom objektu izvedena sa posebnim zaštitnim provodnikom. Član 42 Ako su u jednoj niskonaponskoj mreži objekti štićeni zaštitnim uzemljenjem pomoću pojedinačnih uzemljivača. Primena zaštitnih mera u trafostanicama Član 44 Izbor uzemljenja i uzemljivača. i da je sprovedena mera izjednačavanja potencijala.ako se svaki dvostruki zemljospoj ne isključuje delovanjem zaštite bez vremenskog odlaganja.da svaki nulovani objekat ima temeljni uzemljivač na koji se vezuje nulti provodnik.ako vreme trajanja jednostrukog zemljospoja nije ograničeno na najviše 2 h. 40. ako svaki nulovani objekat ispunjava sledeće uslove: . 41 i 42 ovog pravilnika. Član 45 Uzemljivači trafostanica treba termički da podnesu struje različitih kratkih spojeva u visokonaponskoj i niskonaponskoj mreži. kojim se obuhvata uticaj metalnih plaštova . Član 47 Proračun uzemljivača trafostanice prema termičkom naprezanju u slučajevima navedenim u članu 46 ovog pravilnika vrši se prema veličini dela struje dvostrukog zemljospoja koji prolazi kroz uzemljivač trafostanice i zemlju. vodeći računa o termičkoj stabilnosti uzemljivača i o zaštiti od previsokih napona dodira u trafostanicama.20 W mora biti ispunjen pre povezivanja nultog provodnika sa neutralnim (nultim) provodnicima susednih transformatorskih rejona. kao i njihovo dimenzionisanje. .Uslov Ro A 0. 8. Član 46 Računska provera i dimenzionisanje uzemljivača prema termičkim naprezanjima vrši se za slučaj pojave dvostrukog zemljospoja (koji je moguć jedino u visokonaponskoj mreži čija je neutralna tačka izolovana ili je primenjena kompenzacija struje zemljospoja). tada se u niskonaponskoj mreži i instalacijama potrošača u kojima je sprovedeno nulovanje. i zavisno od načina izvođenja uzemljenja trafostanica. zabranjuje upotreba zaštitnog uzemljenja pomoću pojedinačnih uzemljivača bez spoja nultog provodnika sa tim zaštitnim uzemljenjem. u sledećim slučajevima: . .

ako se zaštitno uzemljenje koristi kao združeno uzemljenje. .sekundarna strujna kola mernih transformatora. u trafostanicama sa armiranobetonskim ili metalnim spoljnim zidovima može se upotrebljavati uzemljivač u temelju trafostanice. . . radno i zaštitno uzemljenje izvode se posebno i naknadno međusobno povežu. uzima se vrednost struje koja je jednaka 80% od struje tropolnog kratkog spoja. Kao ukupna struja dvostrukog zemljospoja. izvodi združeno uzemljenje. . Za nadzemne visokonaponske vodove bez zaštitnog užeta redukcioni faktor iznosi r = 1. na raspodelu struje kvara u trafostanici.svi metalni delovi visokonaponskih i niskonaponskih naprava i kućišta transformatora snage. kao i rezultati merenja izvršenih u sličnim uslovima. Izuzetno.ostali uzemljivači koji mogu da utiču na smanjenje ukupne otpornosti zaštitnog uzemljenja. . radno i zaštitno uzemljenje izvode se kao posebna uzemljenja. .uzemljenje visokonaponskih namotaja jednopolno izolovanih naponskih transformatora. izvodi sa jednom ili dve pravougaone konture i cevnim uzemljivačima (sondama) na uglovima spoljne konture. u trafostanicama sa nadzemnim vodovima visokog i niskog napona (na primer: trafostanice u obliku "kule" ili na stubu). . po pravilu. ako postoje uslovi za korišćenje združenog uzemljenja. Za kablovske vodove i nadzemne vodove za zaštitnim užetom je r < 1. Tačna vrednost redukcionog faktora određuje se merenjem.neutralni (nulti) provodnik niskonaponske mreže.visokonaponskih kablova i ostalih metalnih delova koji se vezuju na uzemljenje trafostanice. Član 51 Ako se trafostanica izvodi kao poseban slobodno postavljeni objekat. Umesto unutrašnje konture. onda se uzemljivač zaštitnog (združenog) uzemljenja. Član 49 Ako su ispunjeni uslovi za korišćenje združenog uzemljenja onda se. u trafostanici izvodi samo zaštitno uzemljenje i na njega priključuje neutralni (nulti) provodnik. Za proračun redukcionog faktora kablova mogu se uzeti i podaci proizvođača kablova. Član 48 U trafostanici se. u smislu ovog pravilnika. po pravilu. Izuzetno.metalni plaštevi i ekrani energetskih kablova. po pravilu.ventilni odvodnici prenapona. Član 50 Zaštitno uzemljenje trafostanice sastoji se od uzemljivača zaštitnog uzemljenja na koji se vezuju: .

Pored toga moraju biti ispunjeni i sledeći uslovi: 1) niskonaponski kablovski priključci iz trafostanice do prvog stuba.Ako iz tehničkih i ekonomskih razloga nije opravdano postavljanje cevnih uzemljivača (sondi) iz stava 1 ovog člana (na primer: na kraškom zemljištu). Ako objekat (zgrada) u koji se smešta trafostanica ima izveden temeljni uzemljivač. Radno uzemljenje se. povezuje sa zaštitnim uzemljenjem (združeno uzemljenje). uzemljivač zaštitnog (združenog) uzemljenja izvodi se na način koji najviše odgovara lokalnim uslovima. a izuzetno se izvodi kao posebno uzemljenje. onda nije dovoljno samo fizičko odvajanje ovih uzemljenja. Za proračun može se koristiti analogija sa trakastim uzemljivačima. Član 52 Ako se trafostanica izvodi u sklopu nekog drugog objekta (zgrade). uzemljivač zaštitnog (združenog) uzemljenja se izvodi u zavisnosti od lokalnih uslova. kao i činjenici da se uticaj kabla kao uzemljivača ispoljava na dužini od najviše 500 m od trafostanice. s tim što uzemljivači ova dva uzemljenja treba da budu međusobno udaljeni najmanje 20 m. 2) u instalaciji za sopstvene potrebe trafostanice ne sme se primeniti nulovanje. uzimajući da metalni plašt kabla ima oko dva puta veću otpornost rasprostiranja od otpornosti rasprostiranja trakastog uzemljivača iste dužine. Smatra se da su radno i zaštitno uzemljenje efikasno razdvojeni ako se na jednom uzemljenju ne može pojaviti potencijal veći od 40% potencijala drugog uzemljenja. pri proračunu otpornosti zaštitnog (združenog) uzemljenja treba uzeti u obzir ulogu ovih plaštova kao uzemljivača. Član 55 Ako je odvajanje radnog i zaštitnog uzemljenja uslov za sprečavanje pojave i održavanja opasnih napona dodira u trafostanici i niskonaponskoj mreži. odnosno priključne kutije. a kablovske glave na ovim priključcima u trafostanici moraju biti od izolacionog materijala. 3) neutralni provodnik u trafostanici mora biti postavljen izolovano u odnosu na metalne delove vezane na zaštitno uzemljenje. Član 53 Ako se trafostanica napaja pomoću visokonaponskih kablova sa metalnim plaštovima provodnim prema zemlji. raspoloživog prostora i ekonomičnosti gradnje. . moraju biti izvedeni sa kablovima sa izolovanim plaštom. Član 54 U niskonaponskoj mreži nazivnog napona 3 X 380/220 V neutralnu tačku mreže treba direktno uzemljiti spajanjem sa radnim uzemljenjem. onda se taj uzemljivač koristi i za zaštitno (združeno) uzemljenje trafostanice. U tom slučaju vodi se računa o pravcima polaganja kablova. već treba merenjem utvrditi da između njih ne dolazi do prenošenja električnog potencijala. po pravilu.

kd = sačinilac koji određuje odnos napona uzemljenja transformatorske stanice i napona dodira na mestu dodira. Član 58 (Brisan) Član 59 . lk = ukupna struja zemljospoja. izvodi združeno uzemljenje. mora da iznosi: kd " Udoz Rzdr A ------------------r " lk gde je: Udoz = dozvoljeni napon dodira.pomoću uzemljivača kod stubova ili objekata niskonaponske mreže u području prečnika 200 m oko trafostanice. ili . tada se radno uzemljenje. po pravilu. 10 do 35 ovog pravilnika. u A.Član 56 Ako radno uzemljenje treba da bude odvojeno od zaštitnog uzemljenja (iz čl. Dimenzionisanje uzemljivača radnog uzemljenja vrši se saglasno čl. kao i uticaj uzemljivača susednih transformatorskih stanica i objekata (zgrada) koji su vezani za neutralni provodnik niskonaponske mreže. u transformatorskoj stanici se. a u posebnim uslovima rada visokonaponske mreže navedenim u članu 64 ovog pravilnika mora biti ispunjen i uslov iz stava 2 tog člana. u vidu trougla sa sondama u temenima trougla) koji se pomoću kabla sa izolovanim plaštom spaja sa neutralnim provodnikom na niskonaponskoj razvodnoj tabli u trafostanici. 59 i 64 ovog pravilnika). u V.pomoću jednog posebnog uzemljivača (npr. izvodi: . Ukupna otpornost združenog uzemljenja (Rzdr ). uključujući i uticaj kablova kao uzemljivača. Dimenzionisanje uzemljenja trafostanica ako je neutralna tačka visokonaponske mreže uzemljenja preko male otpornosti Član 57 Ako je neutralna tačka visokonaponske mreže na koju je priključena transformatorska stanica uzemljena preko male otpornosti. i ima vrednost: kd = 2. po pravilu. 9. r = redukcioni faktor visokonaponskog voda koji napaja transformatorsku stanicu.

napon veći od 60% ispitnog napona izolacije elemenata niskonaponskog dela trafostanice i priključnih vodova. ili . radno uzemljenje treba izvesti posebno i razdvojeno od zaštitnog uzemljenja. .stajališta za rukovanje uređajima treba da se izoluju za najmanje dvostruki napon uzemljenja. ili . na koji su priključeni svi metalni delovi konstrukcije i aparata u trafostanici.ukupna otpornost radnog uzemljenja (Ro ).oblikovanje potencijala (poleganjem uzemljivača na razdaljini od 1 m od zida na dubini od 0. u trafostanici mora biti sprovedena jedna od sledećih dodatnih zaštitnih mera: . moraju se u slučaju odvajanja radnog i zaštitnog uzemljenja preduzeti i posebne zaštitne mere u transformatorskoj stanici i oko nje. merena u trafostanici bez odvajanja uzemljivača zaštitnog uzemljenja od drugih uzemljivača koji su vezani na njega. Izolovanje tla oko trafostanice ili oblikovanje potencijala je obavezno i u slučaju da je izveden uzemljivač u temelju. 55 i 56 ovog pravilnika. tako da vrednosti napona dodira ne budu veće od dozvoljenih napona dodira.Ako u nekoj trafostanici nije moguće ispuniti uslov iz člana 57 ovog pravilnika. treba da zadovolji uslov da se pri dozemnom kratkom spoju u visokonaponskom delu trafostanice na zaštitnom uzemljenju ne može pojaviti.25 m.5 m). saglasno čl.25 m oko trafostanice (asfaltiranjem ili posipanjem krupnim slabo provodnim šljunkom).ukupna otpornost zaštitnog uzemljenja (Rs ). kao i spoljni uzemljivač zaštitnog uzemljenja. treba da zadovolji uslove primenjene zaštite od previsokih napona dodira u niskonaponskoj mreži i instalacijama potrošača.izolovanje tla širine 1.stajališta za rukovanje treba da su od metala i da se povežu sa ostalim provodljivim delovima. odnosno treba da bude ispunjen uslov: 1200 1200 Rs A-----------. merena u trafostanici bez odvajanja neutralnog (nultog) provodnika niskonaponske mreže od uzemljivača radnog uzemljenja zajedno sa svim uzemljivačima objekata (zgrada) i ostalim uzemljivačima koji se vezuju za neutralni (nulti) provodnik niskonaponske mreže. . Smatra se da su ti uslovi zadovoljeni. U tom slučaju se dimenzionisanje ovih uzemljenja vrši na sledeći način: . ako je u trafostanici sa metalnim ili armiranobetonskim spoljnim zidovima položen uzemljivač u temelju. Ako nije izveden uzemljivač u temelju trafostanice. Oko trafostanice sa metalnim ili armiranobetonskim spoljnim zidovima izvodi se jedna od sledećih dodatnih zaštitnih mera: . pri čemu svi metalni delovi koji se mogu dohvatiti sa mesta za rukovanje treba da budu međusobno povezani.= ------------Is r " Is Član 60 Pored ispunjenja uslova iz člana 59. pri čemu pristup do stajališta treba da bude omogućen izolovanom stazom širine najmanje 1.

Ako nije moguće izvesti uzemljenje prema članu 57 ovog pravilnika. U suprotnom. i ima vrednost: kd = 2. Izuzetno. u V. kd = sačinilac koji određuje odnos napona uzemljenja transformatorske stanice i napona dodira na mestu dodira. 10. itd. sačinilac kd ima vrednost: kd = 1. Član 61 Ako se trafostanica nalazi na području urbanizovanog dela naselja. Dimenzionisanje uzemljenja trafostanice ako je visokonaponska mreža sa izolovanom neutralnom tačkom ili sa kompenzovanom strujom zemljospoja Član 62 Ako visokonaponska mreža na koju se priključuje transformatorska stanica radi sa izolovanom neutralnom tačkom ili sa kompenzovanom strujom zemljospoja. Član 63 (Brisan) . po pravilu.).5 m i povezuje se sa svim metalnim delovima koji mogu da se dohvate sa mesta za rukovanje. u transformatorskoj stanici se. kablovi sa provodnim plaštom. kao i sa zaštitnim uzemljivačem trafostanice. izvodi združeno uzemljenje. uključujući i uticaj kablova kao uzemljivača. a zemljospoj se isključuje najkasnije za 2 h. ako vreme isključenja zemljospoja u visokonaponskoj mreži prelazi 3 s.Kod stubnih trafostanica uzemljivač se postavlja na razdaljini od 1 m od stuba i na dubini od 0. Ukupna otpornost združenog uzemljenja (Rzdr ). kao i uticaj uzemljivača susednih transformatorskih stanica i objekata (zgrada) koji su vezani za neutralni provodnik niskonaponske mreže. trafostanica se ne može priključiti na visokonaponsku mrežu koja je uzemljena preko male otpornosti. u A. mora da iznosi: kd " Udoz Rzdr A -----------------Iz gde je: Udoz = dozvoljeni napon dodira. odnosno preostala struja zemljospoja visokonaponske mreže sa kompenzovanom strujom zemljospoja. a u električnim instalacijama niskog napona se paralelno koristi TN i TT sistem ili se koristi samo TN sistem pri čemu pojedine zgrade nemaju izveden temeljni uzemljivač i sprovedene mere izjednačavanja potencijala prema propisima za električne instalacije niskog napona. uzemljivači zgrada. Iz = ukupna kapacitivna struja zemljospoja galvanski povezane visokonaponske mreže sa izolovanom neutralnom tačkom. moraju se preduzeti mere tako da se u visokonaponskoj mreži struja dozemnog kratkog spoja ograniči na nižu vrednost. u trafostanici se izvodi združeno uzemljenje. gde nije moguće izvršiti efikasno odvajanje radnog i zaštitnog uzemljenja zbog velike gustine metalnih podzemnih instalacija (cevovodi.

zatvorenim kućištima. 11. treba da ima vrednost koja obezbeđuje da se. na način propisan ovim pravilnikom. limovima. odnosno preostala struja zemljospoja. 2) radno uzemljenje treba da zadovolji uslove primenjene zaštite od opasnih napona dodira u niskonaponskoj mreži i instalacijama potrošača. pomoću prečaga. a ova trafostanica se može priključiti samo na visokonaponsku mrežu u kojoj je trajanje zemljospoja ograničeno na najviše 2 časa. ukupna otpornost radnog uzemljenja. pločama i sl. Pored toga. Ako se dvostruki zemljospoj ne isključuje delovanjem zaštite bez vremenskog odlaganja. Član 67 Metalni delovi pod naponom. izvodi se združeno uzemljenje. Član 68 .Član 64 Ako zemljospoj u visokonaponskoj mreži traje duže od 2 časa. zidovima. Član 65 Ako se trafostanica nalazi na području urbanizovanog dela naselja gde nije moguće izvršiti odvajanje radnog i zaštitnog uzemljenja. merena u trafostanici bez odvajanja neutralnog (nultog) provodnika od uzemljivača radnog uzemljenja i ostalih uzemljivača u niskonaponskoj mreži. U slučaju iz stava 1 ovog člana treba izvršiti odvajanje radnog i zaštitnog uzemljenja. saglasno članu 60 ovog pravilnika. koji su postavljeni na razvodnoj niskonaponskoj tabli ili u ormanu. koji može izazvati velika termička naprezanja uzemljivača trafostanica i veoma visoke napone dodira. moraju biti zaštićeni od slučajnog dodira. Zaštita od dodira delova naprava i vodova pod naponom u trafostanici Član 66 Zaštita od dodira delova naprava i vodova koji su pod naponom u trafostanici. mreža. mora biti ostvarena pogodnom konstrukcijom kao: izolovanjem. odnosno mora da bude ispunjen i uslov: 65 Ro A --------Is gde je Is = ukupna kapacitivna. mora se izvršiti računska provera preseka elemenata zaštitnog uzemljenja u odnosu na termička naprezanja. na tom uzemljenju ne može pojaviti i održati napon od 65 V. ako postoji posebna opasnost od takvog dodira. u slučaju proboja izolacije visokog napona prema radnom uzemljenju. vrata i sl. zidova. pri čemu moraju biti ispunjeni sledeći uslovi: 1) zaštitno uzemljenje mora se izvesti kao uzemljenje u teškim uslovima. pregradama. smatra se da su stvoreni uslovi za pojavu dvostrukog zemljospoja.

zidovi. 4) 15 mm. pregrada od lima) i delova koji su postavljeni iza tih pregrada. 3) 40 mm. i da se istovremeno obezbedi nesmetan izlaz licima koja se nalaze u toj prostoriji. bez upotrebe ključa ili alata. Izuzetno. i lokalnim uslovima na mestu primene. Član 70 Razmak između metalnih delova pod niskim naponom i delova koji nisu pod naponom (npr. delovi metalne konstrukcije i sl. dozvoljeni su i manji razmaci u prefabrikovanim postrojenjima. Otvaranje vrata sa unutrašnje strane mora biti lako izvodljivo. ako se koriste mreže otvora 20 do 60 mm. mreža. čija su izolaciona svojstva ispitana i zadovoljavaju propisane uslove. metalne cevi. mora iznositi najmanje: 1) 200 mm. ako se koriste prečage. 2) 100 mm.) mora iznositi najmanje 15 mm.Razmak između pregrada (prečaga. Član 69 Prečage se mogu koristiti kao zaštita od slučajnog dodira samo u električnim pogonskim i zatvorenim električnim pogonskim prostorijama. Član 71 Na ulazima i prilazima u zatvorene električne pogonske prostorije moraju se postaviti natpisi koji upozoravaju na opasnost od električne struje. kao i zaštita od strujnog preopterećenja vodova niskonaponske mreže (nadzemnih i kablovskih). 13. Član 72 Ulaz u zatvorene električne pogonske prostorije dozvoljen je samo kroz vrata koja se zaključavaju. a nalaze se pod niskim naponom. moraju biti od izolacionog materijala. ako se koristi puni lim debljine najmanje 1 mm. Zaštita od strujnog preopterećenja Član 73 Zaštita od strujnog preopterećenja uređaja i opreme u trafostanici. izvodi se u skladu sa važećim propisima i standardima. a brava mora biti ugrađena tako da se onemogući ulaz neovlašćenim licima. Prečage koje se mogu ukloniti bez upotrebe alata. 12. ako se koriste krute mreže otvora do 20 mm sa prečnikom žice od najmanje 2 mm. Vrata se moraju otvarati u pravcu izlaza. Zaštita transformatora snage od strujnog preopterećenja .

pri uključenju). da ne bi došlo do isključenja transformatora iz rada i pri dozvoljenim preopterećenjima i kratkotrajnim strujnim udarima (npr. uk (%) 2. 2 1. 2 prema jugoslovenskom standardu N. Tabela br.visokoučinski osigurači koji se. Za ovu zaštitu primenjuje se jedan od sledećih zaštitnih uređaja: a) kontaktni termometar. ili .7 14 Nazivna struja (A) 3. Nazivna struja zaštitnog uređaja odabira se tako da zaštita deluje i u slučaju kratkog spoja na sabirnicama niskog napona u trafostanici.H1. tk (s) Ia 1. Dozvoljeno trajanje kratkog spoja. Vreme isključenja zaštitnog uređaja mora biti kraće od vremena dozvoljenog trajanja kratkog spoja posle trajnog opterećenja nazivnom strujom transformatora snage u tabeli br. transformator snage može biti i bez navedenih zaštitnih uređaja ako je obuhvaćen nekom efikasnom zaštitom na visokonaponskom izvodu preko koga se napaja trafostanica.Član 74 Uređaji za automatsku zaštitu transformatora snage od električnog preopterećenja i od unutrašnjih ili spoljašnjih kvarova treba da budu u skladu sa veličinom transformatora i njegovim značajem. postavljaju na visokonaponskoj strani transformatora snage. Član 76 Nazivna struja visokonaponskih osigurača ili releja treba da bude veća od nazivne struje transformatora. Napon kratkog spoja. Trajna struja kratkog spoja (A) Ik 4 5 6 7 25 20 16. i da isključi transformator snage ako preopterećenje po veličini i trajanju prelazi dozvoljenu granicu. Član 75 Za zaštitu transformatora snage od kratkih spojeva i dozemnih kratkih spojeva služe: . . po pravilu. Izuzetno.8 2.5 Član 77 Zaštita transformatora snage od preopterećenja treba da upozori na nastanak preopterećenja.primarni ili sekundarni prekostrujni releji.010.0 5.8 4.

i u niskonaponskoj mreži (na primer: na mestima promene preseka. Smatra se da je zaštita od preopterećenja efikasna. kao i o uslovima primenjene zaštite od previsokog napona dodira.b) bimetalni releji. Član 79 Transformatori snage koji u pogonu treba da rade paralelno sa drugim transformatorima. uslovima odvođenja toplote. a po potrebi. moraju ispunjavati uslove za takav pogon (odnosi transformacije. Svi odvodi niskonaponskih vodova treba da budu obeleženi odgovarajućim nazivima u razvodnom ormanu. Tabela br. 14. odnosi snaga). Član 82 Trajno dozvoljeno opterećenje strujom golih provodnika nadzemnih vodova uzima se prema tabeli 3. 3 . pri maksimalnoj temperaturi mirnog vazduha od +40oC. ako se u toku eksploatacije preduzimaju mere kojima se sprečava preopterećenje transformatora snage. sprege. termičkoj čvrstoći provodnika pri kratkom spoju. uzimajući u obzir dozvoljenu temperaturu provodnika od 80oC. v) uređaj za termičko preslikavanje (termički relej ili termička slika). na kućnim priključcima i sl). kao i o ekonomičnosti. upotrebljavaju se topljivi osigurači ili automatski zaštitni prekidači. Zaštita niskonaponskih vodova od strujnog preopterećenja izvodi se na odvodima u trafostanici. Član 81 Pri izboru karakteristika niskonaponskih osigurača ili automatskih prekidača treba voditi računa o trajnom dozvoljenom strujom opterećenju provodnika voda. ako omogućuje maksimalno iskorišćenje snage transformatora bez bitnog uticaja na skraćenje njegovog veka trajanja. Član 78 Primena uređaja za zaštitu transformatora snage od preopterećenja nije obavezna za svaki transformator. Zaštita niskonaponskih vodova od strujnog preopterećenja Član 80 Za zaštitu niskonaponskih vodova od strujnog preopterećenja i kratkotrajnog strujnog opterećenja u slučaju kratkog spoja. ili tromi topljivi osigurači. sa oznakama preseka. Pri izboru uređaja za zaštitu transformatora snage od preopterećenja treba voditi računa o njihovoj stvarnoj efikasnosti u realnim pogonskim uslovima. naponi kratkih spojeva. kao što je precizno planiranje i kontinualno praćenje razvoja dela potrošnje koji se napaja iz trafostanice.

4: Tabela br.12 1. dozvoljeno je opterećenje provodnika veće od vrednosti navedenih u tabeli br. 3. od temperature sredine u kojoj se nalazi kabl. treba tako dimenzionisati da njihovo trajno dozvoljeno strujno opterećenje odgovara dozvoljenom opterećenju nadzemnog voda navedenog odvoda.6 m/s. Član 85 Trajno dozvoljeno opterećenje strujom provodnika niskonaponskih kablovskih vodova bira se zavisno od konstrukcije kabla (vrsta izolacije i provodnika. Član 84 Ako je odvod od niskonaponskog razvodnog ormana do zateznih izolatora izveden pomoću izolovanih provodnika ili kablova. ove provodnike.41 Član 83 Trajno dozvoljeno opterećenje strujom golih provodnika nadzemnih vodova može se povećati za 8% u odnosu na vrednosti iz tabela br. Ove vrednosti dozvoljenih opterećenja golih provodnika nadzemnih vodova dobijaju se tako što se odgovarajuće vrednosti iz tabele br. specifična toplotna otpornost izolacije.5 25/4 35/6 50/8 70/12 95/15 120/21 150/25 185/32 A 90 125 145 170 235 290 345 400 450 Ako je temperatura vazduha niža od + 40oC. broj i raspored provodnika u kablu). plašta i sredine u kojoj se nalazi kabl. od uslova odvođenja toplote sa kabla (način polaganja kabla. ako se na osnovu meteoroloških podataka može pouzdano zaključiti da će u vreme najvećeg opterećenja strujom brzina vetra iznositi najmanje 0. 4 Temperatura mirnog vazduha oC 30 20 10 Koeficijent k 0 1. 3 i 4.Presek Bakar Aluminijum A mm2 A 16 25 35 50 70 95 120 150 185 115 151 174 231 282 357 411 477 544 92 121 149 185 226 283 329 382 435 Alučelnik 6:1 mm2 16/2.22 1. 3 pomnože koeficijentom "k" prema tabeli br. .30 1. odnosno kablove.

Član 88 . odnosno isključenja zaštite (s) S = presek provodnika (mm2) Ik = struja kratkog spoja (kA) a = koeficijent. koji za parametre navedene u tabeli br. Tabela br.015 0. broj paralelno položenih kablova). 5 Vrsta voda Parametri Temperatura provodnika pre kratkog spoja (oC) Temperatura provodnika u kratkom spoju (oC) Koeficijent "a" Nadzemni vod sa bakarnim provodnicima sa aluminijumskim provodnicima sa bakarnim provodnicima Kabl sa aluminijumskim provodnicima 50 70 170 160 160 0. 5 ima vrednosti date u istoj tabeli.007 0. izvodi se u skladu sa važećim propisima za specijalnu zaštitu elektroenergetskih postrojenja od požara.017 0. kao i od aktivne otpornosti provodnika kabla. i određuje se iz uslova: S t a " (--------)2 Ik gde je: t = vreme pregorevanja osigurača.porast temperature provodnika u odnosu na okolinu. kao i objekata u blizini tih postrojenja i uređaja.005 15. Član 86 Vreme pregorevanja topljivih osigurača. odnosno isključenja zaštite pri kratkom spoju treba da je toliko da se obezbedi termička čvrstoća provodnika. Zaštita od požara Član 87 Zaštita od požara elektroenergetskih postrojenja i uređaja.

Ako se trafostanica nalazi u sklopu nekog drugog objekta. a čije izvođenje otpočne u roku od šest meseci od dana stupanja na snagu ovog pravilnika. tako i pri kratkim spojevima i ostalim lokalnim uslovima dodatnih naprezanja (led.).Celokupna oprema. prodiranje vode itd. Zaštita od mehaničkih i dinamičkih naprezanja Član 92 Celokupna oprema. Član 91 U trafostanici koja se nalazi u sklopu nekog drugog objekta vazduh mora da izlazi neposredno napolje. i da gasovi koji mogu nastati u trafostanici mogu nesmetano odlaziti. Član 93 Za zaštitu od mehaničkih i dinamičkih naprezanja elemenata trafostanica i niskonaponskih mreža primenjuju se važeći propisi o tehničkim normativima za elektroenergetska postrojenja nazivnog napona iznad 1000 V i tehnički normativi za izgradnju nadzemnih elektroenergetskih vodova. Član 90 Trafostanica se mora tako izgraditi da se obezbedi zadovoljavajuće hlađenje. ni ugroziti susedne objekte i objekte u kojima ili na kojima su montirani.). odvajanje se vrši pomoću pregradnih zidova. kako u normalnim uslovima. III PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE Član 94 Odredbe ovog pravilnika ne primenjuju se na trafostanice i niskonaponske mreže koje su izgrađene pre stupanja na snagu ovog pravilnika. ugrađivanjem vrata od čvrstog i nezapaljivog materijala. i sl. trafostanica mora biti odvojena od ostalih objekata. zidovi. Elementi trafostanica i niskonaponskih mreža ne smeju ugrožavati objekte. vetar. Član 89 Da bi se sprečilo širenje požara. nosivost tla. na kojima su ovi elementi montirani. uređaji i ostali elementi trafostanice i niskonaponske mreže treba da su tako konstruisani i montirani da ne mogu izazvati požar većeg obima. odnosno delove objekata (temelji. krovne konstrukcije. itd. Otvori za ventilaciju moraju biti tako izgrađeni da na prometnim mestima ne ugrožavaju prolaznike. uređaji i ostali elementi u trafostanici i u niskonaponskoj mreži moraju biti konstruisani i montirani tako da mogu da izdrže sva dinamička i ostala mehanička naprezanja predviđena važećim propisima i standardima. 16. mogu se primenjivati odredbe Pravilnika o tehničkim normativima za zaštitu . Član 95 Na trafostanice i niskonaponske mreže za čije je građenje izdato odobrenje pre dana stupanja na snagu ovog pravilnika.

093. Član 98 Danom stupanja na snagu ovog pravilnika prestaju da važe čl. 11/74 i 20/74). 7. 43/66). 7.091.47 Tehničkih propisa za izvođenje elektroenergetskih instalacija u zgradama.094. Član 99 Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom listu SFRJ".095. 11/74 i 20/74). br. 7.092.1. 7. br.36 i 8. br. 144 i 145 Pravilnika o tehničkim normativima za elektroenergetska postrojenja nazivnog napona iznad 1000 V ("Službeni list SFRJ". Član 96 Danom stupanja na snagu ovog pravilnika prestaje da važi Pravilnik o tehničkim normativima za zaštitu niskonaponskih mreža i pripadajućih transformatorskih stanica ("Službeni list SFRJ". 8.112. 7. 143. 7. Član 97 Danom stupanja na snagu ovog pravilnika prestaju da važe tač.niskonaponskih mreža i pripadajućih transformatorskih stanica ("Službeni list SFRJ". br.11. . 7. koji su sastavni deo Pravilnika o tehničkim merama i uslovima za izvođenje elektroenergetskih instalacija u zgradama ("Službeni list SFRJ". 4/74). 7.111.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->