P. 1
Govor i jezik

Govor i jezik

|Views: 3,178|Likes:
Published by Miguel Collins

More info:

Published by: Miguel Collins on Sep 29, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/10/2013

pdf

text

original

Uvod

ovekova svest o potrebi komunikacije stara je koliko i nagon za opstankom, a sna na kao ose anje gladi ili ljubavi; neophodna kao hrana, voda ili vazduh. elja da se iska u misli ili ose anja, da se kome ne to saop ti, ili reakcija na ivotno okru enje i razli ite okolnosti, bili su sastavni deo svakodnevice ovekovog dalekog pretka. Iskonski nagon za spoznajom sveta i napor da se pronikne u tajne prirodnih zakona i pojava, da se o istim iska u sopstveni stavovi, ili da se saznaju reakcije drugih i do e do novih saznanja, rodili su ljudski govor koji je jo od prapo etaka ljudske civilizacije, pa do danas, bio konstantna osobenost oveka, znak njegovog raspoznavanja i superiornosti nad svim bi ima zemaljskog sveta. Jezik i govor su istorijska kategorija. Govor je satkan od glasova, koji razli itim kombinovanjem daju ve e govorne celine. Tlas je osnovni elemenat govora. Valja znati da "glas i govor predstavljaju celinu i jedinstvo, pa bez kulture glasa, ne mo e biti prave kulture govora"1. Nastanak govora vezuje se za postanak oveka. Jezik i govor su stalni pratioci oveka i dru tva u celini. Misao koju nalazimo u indijskim Upani adama: "Govor u oveku sabirno je mesto svih znanja", sugeri e stav da govor nije samo osobenost ovekove individue, nego i iskustvena vrednost ljudske civilizacije. Govor, prema tome, ima i socijalnu, kreativnu i ideolo ku vrednost. Nema govora bez jezika, niti jezika bez govora. Govor se ostvaruje posredstvom jezika, kojije po kolskoj definiciji osnovno sredstvo za sporazumevanje me u ljudima. Dodu e, ovek svoje misli i ose anja mo e iskazivati i bojama, zvi ducima, pantomimom, mimikom, ili na neki drugi na in, ali to jo uvek nije ivi jezik niti govor, ve samo neki od mnogo govora.

1

Mati , M.: Logopedija, Zavod za izdavanje ud benika, Beograd, 1968. Str 312.

1

do sada poznatim oblicima ivota.2. nego si sebe potu io. kao to je poznato. No. jezik kao zemlju. Sa gledi ta lingvistike. Ima jezika kojim se odavno ne govori.1. Uzme li tu u re . jezik signalizacije i drugi. jezik je uvek u obavesnoj. govorio je da se uvanjem jezika. kao to su algol. Valja znati da postoji i itav niz ve ta kih jezika. Osniva srpske dr ave. kojim ovek potvr uje svoju superiornost nad svim ostalim. izu ava varijetete govora u okviru istog jezika. gotski i drugi. Bolje ti je izgubiti najve i i najtvr i grad svoje zemlje. informativnoj funkciji. fortran. bez obzira da li je prirodni ili ve ta ki. znaj da je nisi osvojio. simila. mogu za tititi interesi dr ave i naroda. govor je komuniciranje "putem artikulisanih verbalnih signala proizvedenih aktivno u-govornih organa". ista i emo da u srpskom jeziku tokavski dijalekat poznaje ekavsku. Stefan Nemanja. Jezikom se oslikavaju i prenose sva dostignu a ljudske civilizacije i sva obele ja objektivnog i subjektivnog sveta. dijalektolo kog ili besedni kog aspekta. ali su ostali pisani tragovi koji svedo e o njihovom postojanju. staroslovenski. Dijalektologija. ijekavsku i ikavsku varijantu 2 . koji imaju razli ite namene u sistemu ljudske komunikacije. To su italski. Ne uzimajte tu u re u svoja usta. ali njegov su tinski smisao je uvek isti: govor je vi edimenzionalni jezi ko-akusti ki fenomen. nego najmanju i najneznatniju re svoga jezika". Istorija mnogih naroda pokazala je da se gubljenjem jezika istovremeno gubi i nacionalna samobitnost. etrurski. edo moje milo.1. Njegove re i iz Hilandarske povelje. Pojam jezika Danas u svetu ima vi e od tri hiljade ivih jezika i nekoliko hiljada dijalekata. najre itije govore o tome: " uvajte. Podse anja radi. 1. Teorijski deo 1. Pojam govora Govor se mo e osvetljavati i definisati sa isto lingvisti kog.

kako ga obi no defini u gramati ari. Jagodina. ve i simboli ka oznaka ovekove fizi ke i duhovne individualnosti. Govor je samo jedan oblik jezika u kome se upotrebljavaju artikulisani zvuci i re i da bi se saop tile misli i ose anja. Dakle. proces ra enja koji polazi od nejasnih.2 2 Ne i . Osnovi razvojne psihologije. neodre enih i slu ajno formiranih glasova do jasnih i kontrolisanih glasova.141-144. 3 .govora.B.2000. Sa gledi ta jezi kih disciplina. jezik nije samo sredstvo svakodnevne komunikacije. Razvoj govora je u stvari razvoj oblikovanja glasova. Jezik i govor nisu samo "sredstvo li nog izraza" i op tenja.. govor je psihofizi ki proces. osmi ljen do nivoa na kome se ostvaruju razli iti oblici svakodnevne komunikacije. most kojim se uspostavlja veza sa neposrednim okru enjem. str. i najkra i put do dubinskih slojeva ovekove li nosti i najudaljenijih mesta irom planete. sredstvo identifikacije i prepoznavanja ne ije individualnosti. ve i sredstvo ube ivanja i nagovaranja.

Govor i jezik u retorici Govor u retorici ozna ava zaokru enu tematsku. diskusije ili kakve prigodne informacije. ne sme biti sama sebi cilj. Govor mora imati i svoju melodiju. u kome do potpunog izra aja dolaze primarne vrednosti jezika. predavanja. Mo re i je tolika da "ni ta razborito ne nastaje bez nje". katkad. Govornik koji iskazuje neki stav ili ose anje. Lepota govora. i dr im da je moja definicija sasvim ta na". prikladan i otmen. ve i na pona anje. nastoje i da deluje ne samo na njihov razum i emocije. u nastojanju da pridobije poverenje slu alaca. do neslu enih besedni kih visina. u formi referata. Beseda je najvi i oblik usmenog izra avanja. Savremena kola. iva re deluje sna nije od pisane. govorio je Isokrat. Otuda se za besedni tvo katkad upotrebljava sinonim krasnore ije. ako govornik svoje misli ne izla e jasno i razlo no. ni odve uzvi en". Str. Pri tom se govor esto izjedna ava sa re ju beseda. koja podrazumeva posebno cenjenu formu besedni kog ume a. I Gorgija je nagla avao da se su tina retorike nalazi u re ima: "Retorika ima posla sa govorima. mora govoriti jasno.2. Jezik i stil kojim se uobli ava neki govor po mi ljenju Aristotela mora biti prevashodno jasan.112 4 . izvorne re i. Jo davno je re eno da "dobro govoriti. misaonu i kompozicionu celinu koja se sagovorniku saop tava usmeno ili pisanim putem. zna i misliti uzvi eno! "Da bi govornik ostvario svoj cilj i postigao efekte nagovaranja. Ume e govorenja je produktivno samo ako je u funkciji kakve ideje ili istine za koju se govornik zala e. Beograd. R. poku ava da uz pomo gestova i mimike izrazi sve svoje znanje. uzdi u i se. 1962. tako da kod slu alaca izaziva emotivnu reakciju i maksimalno anga ovanje svesti. ve i od uverljivosti izlaganja i lepote stilskog izraza. Koliko e govornik imati uspeha u tome. me utim. Jasnost je najva nija odlika govora. "Ono to je jasno kao sadr ina u svesti. od njega e se brzo distanicirati slu aoci.3 Otmenost je osobina svakog 3 Dimitrijevi . ton i boju. bi e jasno i kao oblik te sadr ine". ne zavisi samo od istinitosti njegovih stavova. kako bi se potpunije do arala lepota ive.: Teorija knji evnosti. jezikom koji nije "ni odve prost.

jer su ljudi skloni da se dive ne em to je udaljeno". umetni ke i druge besede iz oblasti kulture i javnog ivota. Sama sadr ina govora ne odre uje njegovu vrednost toliko. Nije dobro ako ovek previ e govori. Skoro uvek izrazi ono to nismo hteli". i temi o kojoj govore. 5 . esto se lepom re ju ostvaruje ono to ne mo e silom i tiranijom. Ve tina upotrebe re i. Aristotelov stav da "jeziku valja dati izgled ne eg neobi nog. U tom diskursu diferenciraju se razli iti govorni nivoi. Mo re i srazmerna je veli ni besedni kog ume a. sudske. ka e Andre id. Kvintilijan je isticao da "bogovi ni ta lep e nisu podarili oveku od veli anstva re i". kao to su prigodne. politi ke. O tome najre itije svedo i narodna poslovica: "Lepa re i gvozdena vrata otvara". Ovaj kvalitet besedni tva ostvaruje se neobi nim re ima i izrazima. on nije privilegija samo malog broja odabranih. esto se desi da ka e "pone to to nije trebalo re i". istine kao i la i". Kultivisan i te an govor je sredstvo kojim se sti e poverenje slu alaca. duhovne. njegova osnovna funkcija je da slu i oveku i da govori o oveku. ali samo do one mere koliko su dorasli trenutku u kome govore. funkcionalnom upotrebom stilskih figura i nesvakida njih govornih konstrukcija. U nastojanju da se nametne kao dobar govornik. pohvalne. vojni ke. lepo i ru no. "neverna misao³. do izvesne mere. dobro i zlo. Najvi i nivo govora ostvaruje se posredstvom mnogobrojnih besedni kih modela.dobrog govora. pogotovo ako nema besedni kog dara i moralnih vrlina. Govor ima svoju socijalnu i psiholo ku pozadinu. ali i na in da se spozna kultura i obrazovanje samog govornika. od jezika svakodnevne komunikacije do razli itih formi funkcionalnih stilova. odre uje nivo ostvarene komunikacije i kvalitet samog govora. njim se podjednako efikasno mogu propagirati ljubav i mr nja. Hajnc Lemermen zaklju uje da se govorni tvo "mo e na i u slu bi dobra kao i zla. anticipirao je. ve fenomen koji koriste svi ljudi. Govor mo e biti opasno ili krotko oru je. a naro ito ume e u njihovom povezivanju i stvaranju kompleksnih govornih celina. koliko na in na koji se govor interpretira. No "'re je". puteve i pravce moderne stilisti ke ideje.

u ini dostupnim ulima.4 Moderna stilistika razli ite vidove komunikacije izu ava u okviru funkcionalnih stilova koji su definisani tematskim okvirom konkretne informacije. zavisi od prirode problema o kome besednik govori. Koji e od ovih stilova biti upotrebljen. a realizacija jezika jeste govor. iz kojih se vidi za to on daje prednost usmenom govoru: 4 Diki . ili od teze koju pred slu aocima dokazuje. jezik je sredstvo za sporazumevanje me u ljudima. nave emo re i Sokrata. 33. tj. samo poznavanje jednog sistema znakova jo nije dovoljno za komunikaciju. Zato se u svim situacijama jezi kog komuniciranja jezi ki sistem stavlja u pokret i realizuje. prisutna je stalno dilema kako govoriti pred slu aocima: usmeno. 6 . ili itanjem napisanog govora? U istoriji besedni tva poznata su oba na ina govora. ali ini se da su teoreti ari uvek davali blagu prednost usmenim formama besedni ke ve tine. Me utim. pa sve do danas. iznosi svoja unutra nja ose anja i na taj na in vr i identifikaciju svoje li nosti i svoga karaktera. uz pomo gestova i mimike. publicisti ki. Beograd. 2004. knji evni. Primera radi.: Osnovi retorike. u razli itim vidovima komunikacije. Str. Jezik je u velikoj meri apstraktna pojava. Pri tom se uvek misli na odre eni nivo informacija koje se primaju ili daju. posredno ili neposredno. N. ovek koji govori pred slu aocima usmenim ili pismenim putem. dakle bez pripremljenog teksta. nesvesno govori i o sebi. A jezik je ema po kojoj se obrazuju re enice koje svakodnevno izgovaramo. Jo od vremena stare Helade. Razgovorni. Govore i. U govoru se oslikavaju i svi vidovi ivota i sva dostignu a materijalne i duhovne kulture i istorija ljudske civilizacije. mi pokre emo mehanizme jezika na kojima se zasnivaju govorni inovi. me u govornicima i teoreti arima besedni ke ve tine.3. Za verbalno op tenje je neophodno da se jezik materijalizuje. pesni ki. Usmeni i pisani govor Po kolskoj definiciji. Tako je govor skup svih pojedina nih ostvarenja jezika. administrativni i nau ni stil esto mogu biti u funkciji besedni ke ve tine.

slu i se. tematsku i emotivnu vrednost takvog govora. usmeni govor. Jednom re ju. sa aspekta govorni ke ve tine. Govornik koji pred slu aocima saop tava tu i tekst. Intonacione vrednosti ivog govora kompenzuju se u pisanom tekstu. pokazuje se svagda jedno te isto. strukturalno i kompoziciono uvek dobro uobli en i doteran. Pisani govor se mo e sa uvati. Prate i elementi usmenog 7 . a gramati ari su skloni da ih defini u kao dva analogna na ina ljudske komunikacije. ona dostojanstveno uti."Pisana re li i na sliku. menja tempo i ritam. u ini ti se da ona govori kao da ne to razume. usmeni govor ima primarni. manje ili vi e. visinu i boju glasa. Druga ija je njena ro ena sestra. a to govorniku pru a mogu nost da pode ava ja inu. znacima interpunkcije. ini ti se da je slika iva. i koliko to u datom trenutku slu aocima odgovara. ali ako je to zapita u elji da dozna ne to od onoga to ona tvrdi. a pisani. Usmeni govor se uvek ostvaruje u neposred-noj komunikaciji. gramati ki korektniji a stilski otmeniji od usmenog govora. pokretima tela i efektima gestikulacije. pravi du e ili kra e pauze. a ume sama sebe da brani i ume da govori i da uti s kim treba". mora posvetiti posebnu pa nju znacima interpunkcije. Me utim. ali ako je to zapita . Osnovni nedostatak govora koji se ita je u tome to govornik svoj pogled vi e usmerava na tekst nego na slu aoce. bar do izvesne mere. Pisani govor je stilski. da se misaono i emotivno anga uje onoliko koliko to sadr ina govora iziskuje. Tako je i s pisanom re i. iva re . jezikom koji zadovoljava knji evnu normu i koji je leksi ki bogatiji. u situaciji je da neposredno prati njihovu reakciju i prema njihovom afinitetu modifikuje svoj govor i svoje pona anje. osna en razli itim vidovima gestikulacije.. Zbog toga on nikada ne mo e ostvariti potpun. kao trajna vrednost koju mogu i drugi koristiti. tako da govorniku ostaje samo da ga pred" slu aocima korektno saop ti ili pro ita. bio jedini i najbolji na in primanja ili preno enja neke informacije. sve do pojave pisma. kako bi do arao idejnu.. do kraja otvoren i prisan kontakt sa njima. Iz istorije ljudskog dru tva zna se da je. jer ona se sa znanjem zapisuje u du i onoga koji se u i. govornik koji usmeno izla e svoj govor. sekundarni zna aj. Od tog perioda ova dva tipa govora naporedo traju. U takvom govoru sve je ura eno prema ve utvr enom planu.

valjalo bi. ili strukturom auditorijuma. jer svako od njih predstavlja i mogu -nost razli itih metodolo kih pristupa u profilisanju forme. ne mogu se pri itanju efikasno ostvariti. Zbog toga on ne mo e u pravom trenutku i na pravi na in pode avati ni intonacione vrednosti glasa i gestikulativne elemente komunikacije.izra avanja (pokreti tela. koji bi slu aoce pokrenuo iz letargije i zaokupio im pa nju efektima besedni -kih akrobacija. trebalo napisati. bez ikakvih priprema. mo da. ili napisanog koncepta? Da li. ne sme da ostavlja utisak dugo pripremanog rada. na svako pitanje se mo e dati bar nekoliko odgovora. i na ina izlaganja samog govora. Po to je govor ve napisan. pre kona nog stava. oni svoje prisustvo opravdavaju situacijom u kojoj su se na li i koja im nala e da budu korektni i strpljivi u i ekivanju trenutka kada e govornik zavr iti svoje itanje. koji nisu uslovljeni samo stavom. mo da. ili kakvog retori kog oka. Pri tom treba imati u vidu da su ova pitanja retorskog karaktera. treba govoriti sasvim slobodno. 8 . Govor mora da deluje kao da je nastao ba u trenutku istupanja pred slu aocima. ili pro itati ve napisani govor? Da li bi govor. Da li je bolje govoriti usmeno. gest. uskra ena mu je mogu nost improvizacije i bilo kakvih stilskih i tematskih zaokreta. O tome Ivan Ivanji ka e: "Pravi kontakt sa publikom mo e se posti i samo neposredno odr anim govorom koji deluje kao da je nastao na licu mesta. strukture. mimika). ve prirodom teme o kojoj se govori. treba napisati jasan koncept i osnovne podatke i prema njima improvizovati svoj govor? Ovo su samo neka od pitanja na koja bi valjalo odgovoriti pre nego to otpo ne priprema za govor. sama injenica da im se ita ne to to je ve unapred smi ljeno i napisano. Istovremeno. niti govornik mo e imati ta an uvid u pona anje i reakciju slu alaca. Ako se pa ljivo sagledaju razlozi koji su za ili protiv usmenog ili pisanog govora. odgovoriti bar na nekoliko va nih pitanja. mo da. otupljuje njihovu pa nju i znati elju. a on ga samo ita. U takvoj situaciji slu aoci su naj e e ravnodu ni i inertni. znanjem i elokvencijom govornika. nau iti ga napamet i usmeno saop titi slu aocima? Ili. ali bez pripremanja i rada on ne mo e biti zaista dobar i uspe an" .

jezik postoji i menja se uglavnom nezavisno od volje pojedinaca koji ga nasle uju od svojih predaka i predaju u nasledstvo potomcima. Jezik i govor su neraskidivo povezani. Naime. govor je jezik u akciji. i to s lako om. Govor je podlo an uticaju mnogih prakti nih inilaca koji su u vezi sa psihofiziolo kim osobinama oveka. injenica je da ovek u sebi nosi duboko ukorenjenu potrebu za op tenjem. U svakom od nas ivi i govornik. a naro ito da upotrebi. Kao dru tvena pojava. Jezik i govor Jezik i govor stoje u odnosu koda i poruke.5 Dobar govornik nije uvek i dobar pisac. i obratno.: Osnovi retorike. 9 . logi nost je atribut mi ljenja. i sagovornik. Zamuckivanje. zasnovana je na possbnim sposobnostima. ne postoje manje ili vi e logi ni jezici. Govorna re razlikuje se od pisane re i. dobar pisani tekst ne mora da bude podesan za govor. Za jedan minut govora mo e se otpremiti u proseku 100 re i. zamor. to ne zavisi od 5 Diki . i pisac. a da se prakti no ne realizuje govorom. Komunikacija je mogu a kada se u esnici slu e istim jezi kim kodom. a brzim itanjem 600 re i. niti bi govornu komunikaciju bilo mogu e ostvariti bez nekog jezika. Na svakom jeziku se mo e govoriti vi e ili manje logi no. Beograd. Niti bi mogao postojati jezik. 2004. N. Str. sistema i procesa. ve tinu organizovanog i prilago enog ko-ri enja jezi kih simbola u razli itim situacijama. Mogu nost da ovek komunicira. prvo po brzini preno enja poruke. Neki smatraju da je glavno obele je na eg doba suvi no komu niciranje. Zbog nove elektronske tehnike. za jedan minut obi nog itanja 250 re i. ali jezi ki obrasci opstaju i u ovakvim uslovima. a ne jezika. jezi ke simbole. koji obi no proisti u iz na ina ivota i neuspelog dru tvenog prilago avanja. Govor i jezik su u stalnom sadejstvu i pro imanju usled ega se menjaju i jedno i drugo. 33-38.4. i prijemnik. i italac. i oda ilja . nedostatak koncentracije nisu idealni uslovi za komunikaciju. zato postoje duboki razlozi. Ako neka osobamalo op ti. mogu nost op tenja je porasla.

samo se treba uvati da usporavanje ne dobije deklamatorski. ali to va i za sve njih i nema veze s nekomj univerzalnom vanjezi kom logikom. Drugim re ima. 10 . disanje. to ne zavisi od samih jezi kih sredstava. izve ta en. Jezik kao osnovni instrument mi ljenja omogu uje logi no rasu ivanje. Ono to je sa stanovip ta organizacije jednogjezika savr eno logi no. logi nost je atribut mi ljenja. nego od na ina mi ljenja njihovog korisnika. a ubrzavanje da se ne oseti kao brzopletost. Na ritam govora uti e fiziolo ki ritam govornika-rad srca. tu na ose anja i sumorne misli saop titi u sporom. ali on sam nije nikakva logi ka ema. Zato ga je neophodno uskladiti sa tehnikom sopstvenog disanja. a dinami na ose anja u brzom ritmu.Tako e se razlikovafi va ne i manje va ne misli. vesela i tu na ose anja. mo e iz ugla strukture nekog drugog jezika izgledati krajnje nelogi no. usporavanjem se mo e naglasiti va niji deo re enice. spori i dinami ni doga aji. nego od na ina mi ljenja njihovog korisnika. zanosi slu aoce. Govorna dinamika ne mo e ostati jednaka u toku celoga govora. Nema jezika koji su manje ili vi e logi ni. Svaki jezik ima svoju sopstvenu logiku koja proisti e iz njegovog osobenog ustrojstva i nije svodljiva na neki sveop ti vanjezi ki logi ki obrazac. Jezici u svojim strukturama ispoljavaju razne protivre nosti. a ne jezika. ve se menja prema prirodi pojedinih sadr ajnih celina i mogu nosti njihovog poimanja u trenutku saop tavanja. Zna i. Ritam u govoru i u poeziji predstavlja povremeno ravnomerno pojavljivanje i nestajanje nekih jezi kih elemenata. pa e se va ni delovi. frazerski ton. Na svakom jeziku se mo e govoriti manje ili vi e logi no. iv ritam govora osvaja.samih jezi kih sredstava. dok je umeren pogodniji za ube ivanje.

Odnos jezika i stvarnosti Odnos jezika i stvarnosti je veoma slo en. S njom je povezana saznajna ili kognitivna funkcija jezika. za usmeno predanje. imenuje i dovodi u me usobne odnose. Prvenstvo svakako pripada komunikacijskoj funkciji jezika kao osnovnoj i naj iroj. Jezik poma e u uobli avanju pojedinih vidova vanjezi ke stvarnosti time to ih izdvaja. Str. 33-38. 6 Diki . koji se oveku uveliko i otkriva upravo kroz jezik. U ivotu oveka i dru tva jezik obavlja niz zna ajnih uloga koje se mogu klasifikovati na razne na ine. Beograd. a uz to deluje i kao veza izme u mnogih pokoljenja. jer slu i za bele enje doga aja. 11 . Da nemamo jezik ne bismo mogli u punoj meri misliti niti saznavati svet. Jezik igra zna ajnu ulogu u procesima mi ljenja i oblikovanja sveta. dr avnih ugovora i drugih va nih dokumenata.: Osnovi retorike. za utvr ivanje zakonika. jezik ima i civilizacijski neophodnu kulturnu funkciju. 2004. za istorijske zapise i hronike. N. Jezik nam olak ava orijentisanje u stvarnosti. U ovoj svojoj ulozi on objedinjuje pripadnike savremenih generacija. ustava.6 Pored svoje primene u neposrednom op tenju me u pojedinim pripadnicima dru tvenih grupa. Jezik i misao nisu isto. on petovremeno obavezuje i budu e nara taje na po tovanje utvr enih dru tvenih normi. Ostavljaju i trajna svedo anstva o pro lim zbivanjima.5. ali izme u njih postoji velika mera uzajamnog podrazumevanja. raznih dru tvenih sporazuma. On tako u estvuje u izgra ivanju misaonih sadr aja koje prenosi .to zna i i u samom saznavanju sveta. pa tako ne bismo imali mnogo ta ni da izra avamo ili saop tavamo drugima.

Jezik je osobenost svake individue. Povezuju i ljude unutar i izme u generacija. ali i nacije. tradicije. kao naj iroj i najtemeljnijoj. Jezikom se mo e govoriti o svemu. simbol etni ke. Obja njavanje samih upotrebljenih jezi kih sredstava ini metajezi ku funkciju jezika. Jezik ima i va nu estetsku funkciju jer ini bit knji evnih dela koja u itaocima izazivaju estetsko zadovoljstvo. ve prirodne i spontane. Toje. ali i u sklopu istorije. 12 . jedno ose anje bliskosti i zajedni tva koje je bitan uslov dru tvenog ivota. verske ili socijalne pripadnosti. No promene u jeziku ne smeju biti nasilne. nacionalne. Upotrebom jezika stvara se i u vr uje veza me u ljudima koji su njome obuhva eni. U tom smislu se mo e govoriti o simboli koj funkciji jezika. u savremenom ivotu. Jezik se i razvio zato to su komunikacijske potrebe prevazi le sve to se moglo izraziti gestom ili krikom. Nastanak jezika nerazdvojno je povezan sa postankom oveka i mora se razmatrati u sklopu drugih sposobnosti ljudskih bi a. Zaklju ak Jezik je dru tvena i promenljiva kategorija. Govoriti o oveku zna i govoriti o bi u koje se odlikuje govorom. dakle. njen jezik postaje i merilo grupnog identiteta.6. u skladu sa evolutivnim tokovima ljudskog dru tva i civilizacije. Ovo jo jednom potvr uje da prvenstvo pripada komunikacijskoj funkciji jezika. ili drugostepeni jezik koji se javlja kada tra imo i dobijamo obja njenje neke nama nepoznate re i ili konstrukcije. to zna i i o samom jeziku. knji evnosti i kulture jedne dru tvene zajednice. jer jezik nije puki mehanizam za preno enje informacija nego visoko vrednovan inilac dru tvenog ivota za koji se vezuju sna ne kolektivne emocije. bilo u na em maternjem ili nekom drugom jeziku. jezik o jeziku. Kultura svake zajednice po iva na funkciji jezika.

112 3. Beograd. Ne i . 2004. 13 . Savremena kola. 33.141-144.B. Mati . Beograd. 1968. N.2000.: Osnovi retorike. Zavod za izdavanje ud benika. Literatura 1. Osnovi razvojne psihologije. Dimitrijevi . Str. R. M.7. 2.: logopedija.: Teorija knji evnosti. Str 312. str. 1962. Str.. Diki . 4. Jagodina. Beograd.

.................................. 5 3...........11 6........................................2 1................................................................................................................................................................................. Jezik i govor .................................................................................................... Govor i jezik u retorici .............2 1.................... ............ 3 2........ 9 5..................................................Sadr aj Uvod ............................................................ Odnos jezika i stvarnosti .............. 12 7.......................1................................13 14 ......................................... Pojam jezika .......... Teorijski deo . Literatura .............1 1........... Usmeni i pisani govor .................2...... Pojam govora ............. 6 4.................... Zaklju ak ...................................

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->