P. 1
Otkaz Ugovora o Radu

Otkaz Ugovora o Radu

|Views: 3,708|Likes:
Published by idrizovic

More info:

Published by: idrizovic on Sep 30, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

04/10/2013

pdf

text

original

OTKAZ UGOVORA O RADU, ZAŠTITA POSLODAVACA I RADNIKA U OVIM SLUČAJEVIMA UVOD Sadašnja faza radnog zakonodavstva u Republici Srpskoj

započeta je 2000-te godine, kada je donešen Zakon o radu («Službeni glasnik Republike Srpske» broj:38/00). Ovaj Zakon do sada je mijenjan četiri puta. Neposredan i osnovan cilj zakonodavca je bio da se nastavi i održi kontinuitet i razvoj radnog zakonodavstva. Poredeći ovaj kancept radnih odnosa sa ranijim, nesporno je da su značajne razlike nego sličnost. Ove razlike odražavaju promjenu samog koncepta radnog odnosa. Promjene ovog koncepta i ure ivanje radnih odnosa svakako je u vezi sa drugim promjenama u društvu, a prije svega sa prelaskom na tržišnu ekonomiju, privatizaciju preduzeća a u okviru toga uspostavljanja tržišta rada. Zakon o radu («Službeni glasnik Republike Srpske» broj: 38/00, 40/00, 47/02, 38/03, i 66/03) ure e uje način i postupak zaključivanja ugovora o radu izme u radnika i poslodavca, radno vrijeme radnika, odmore i odsustva, plate i naknade po osnovu rada, zaštitu prava iz radnog odnosa, zaključivanje i primjenu kolektivnih ugovora, rješavanje sporova izme u radnika i poslodavca, učešće radnika i sindikata u zaštiti prava, prestanak ugovora o radu, nadzor nad primjenom zakona i drugih prava i obaveza koji nastaju po osnovu radnog odnosa na teritoriji Republike Srpske. Prema osnovnom konceptu i smislu ovog zakona radni odnos je specifični ugovorni odnos izme u radnika i poslodavca. Sam ugovor o radu, odnosno zaključivanje ugovora o radu je pravni osnov zasnivanja radnog odnosa, a otkaz ugovora o radu jeste način prestanka radnog odnosa. Svaka od ugovorenih strana dužna je da izvršava ugovorena prava, ali i obaveze. U tom smislu radnik je dužan da se bez prinude angažuje u radni proces, da lično i kontinuirano ispunjava svoje radne zadatke i dužnosti u skladu sa prirodom i vrstom rada, a sve pod neposrednim uputstvima i nadzoru svog poslodavca. Sam poslodavac je dužan radniku dati posao, odrediti mu njegovo mjesto rada i način obavljanja istog, radniku redovno vršiti isplatu zara enih plata kao i obezbjediti mu druga pravo po osnovu zakona ( godišnji, sedmični i dnevni odmor, otkazni rok, otpremninu i dr.) Zakonom o radu obuhvaćeni su osnovni istituti radnog prava. Zakon prvenstveno ure uje: - zasnivanje radnog odnosa zaključivanjem ugovora o radu u pismenom obliku (član 14.-20.) - radno vrijeme (član. 35.-47.) - otpremninu ( član 127., član 152, član 35. OKU) - otkazni rok ( član 121) - kao i prestanak radnog odnosa ( član 112. –127.)

ako radnik bude osu en na bezuslovnu kaznu zatvora ili na mjeru bezbjednosti. . Zakona o radu. sa danom dostavljanja poslodavcu pravosnažnog rješenja o potpunom gubitku radne sposobnosti radnika. 2.na osnovu odluke nadležnog suda koja ima za posledicu prestanak radnog odnosa radnika – sa danom utvr enim sudskom odlukom. . 4.otkazom ugovora od strane radnika 3. odnosno sa danom početka primjene privremene mjrer zabrane rada poslodavcu izrečene od strane nadležnog suda na periodu duži od tri mjeseca. stav 1. odnosno mjere. smrću radnika. . 5. slučajeve prestanka važenja ugovora o radu možemo grupisati odnosno sistematizovati: kao: 1. U smislu ove odredbe ugovor o radu prestaje da važi: 1. . sa danom prestanka rada poslodavca. Zakon o radu taksativno normira slučajeve prestanka radnog odnosa. 2.sa danom dostavljanja poslodavcu pravosnažnog rješenja o potpunom gubitku radne sposobnosti radnika.Prestanak radnog odnosa otkazom ugovora o radu Prestanak radnog odnosa.otkazom ugovora od strane posliodavca. odnosno prestanak važenja ugovora o radu regulisan je članom 112. kad radnik navrši 40 godina penzijskog staža ili 65 godina života i najmanje 20 godina staža osiguranja. ako zbog izvršenja mjere radnik mora odsustvovati s rada. istekom roka važenja ugovora o radu na odre eno vrijeme. Posmatrajući predhodno pomenutu odredbu Zakona o radu. vaspitnu ili zaštitnu mjeru u trajanju duže od tri mjeseca – sa danom početka izvršenja kazne. slučajevi prestanka ugovora o radu po volji randika. 9.istekom roka važenja ugovora o radu na odre eno vrijeme. odnosno normira razloge za prestanka važenja ugovora o radu. 8. . na osnovu odluke nadležnog suda koja ima za posledicu prestanak radnog odnosa radnika – sa danom utvr enim sudskom odlukom. 6. sporazumom poslodavca i radnika. . slučajevi prestanka ugovora o radu po volji posodavca. odnosno sa danom početka primjene privremene mjrer zabrane rada poslodavcu izrečene od strane nadležnog suda na periodu duži od tri mjeseca. 7.sporazumom poslodavca i radnika .kad radnik navrši 40 godina penzijskog staža ili 65 godina života i najmanje 20 godina staža osiguranja. . otkazom ugovora od strane radnika ili poslodavca. slučajeve prestanka radnog odnosa po sili zakona .sa danom prestanka rada poslodavca.istekom roka važenja ugovora o radu na odre eno vrijeme . 3.

Kod sporazumnog prestanka radnog odnosa bitno je da kod ugovornih strana ne postoji činjenice koje mogu uticati na njihovu volju. poslodavac nema neke posebne obaveze prema radniku. načelo dobrovoljnosti tj. Kroz ostvarivanje prava (kao u slučaju prestanka radnog odnosa otkazom ugovora radniku od strane poslodavca). a koje su uslovno vezana za materijalnu situaciju poslodavca.obaveza. Smrt radnika Kao prvi razlog za prestanak važenja ugovora o radu. lična prava. Zakon navodi smrt radnika. . U ovoj situaciji radniku pripadaju sva prava kao u slučajevima otkaza ugovora o radu na nezkonit način od strane poslodavca. odnosno predvi a situaciju u kojoj radnik može da otkaže ugovor o radu. Član 120. sasvim je narmalno da zakon predvi a i normira slučajeve prestanka radnog odnosa a koji zavise od volje radnika. prvensteno da ne postoji bilo koji oblik prinude. 3a). bez nekog posebnog značaja. Sporazum poslodavca i radnika Radnik i poslodavac se mogu sporazumjeti oko prestanka radnog odnosa radnika.da je ta povreda takve prirode da se s osnovom ne može očekivati da radnik nastavi raditi kod poslodavca. pa je jedno od načela radnog odnosa. Imajući u vidu činjenicu da su prava iz radnog odnosa. Sama činjenica smrti radnika znači gubitak pravnog subjektiviteta. Zakon posebno ne normira šta bi sporazum treba da sadrži. neprenosiva i neotu iva. Polazeći od ove činjenice i načela dobrovljnosti. prava i načina ostvarivanja prava iz radnog odnosa.1. bilo kakav oblik prinudnog rada ne postoji. Ovaj član tako e. zakonodavac nastoji zaštiti samog radnika i osvarivanje njegovih prava iz radnog odnosa.povrede radne obaveze iz ugovora o radu od strane poslodavca. koji za posljedicu ima prestanak radnog odnosa. Otkaz ugovora o radu od strane radnika U Republici Srpskoj. Ima obavezu u skladu sa OKU. . a ugovorne strane trebale bi da se saglase oko: .dan prestanka radnog odnosa radnika kod poslodavca. prisile ili ucjene. predvi a i situaciju da radnik u svakom trenutku može otkazati ugovor o radu kod poslodavca. svaki radni odnos jeste i mora biti dobrovoljan. prava na otpremninu. . 2. prvenstveno prava na otkazni rok. Zakona o radu predvi a mogućnost prestanka radnog odnosa radnika. Da bi radnik imao pravo da otkaže ugovor o radu neophodno je da postoje sledeće pretpostavka: .

Me utim. odnosno odredba i situacija. a koji počinje teći od dana uručenja otkaza poslodavcu. Sankcije u slučaju otkazivanja ugovora o radu od strane radnika: Zakon o radu predvi a novčanu kaznu u iznosu od 1. poslodavac je u obavezi radniku isplatiti naknadu plate i priznati mu sva prava po osnovu rada kao da je radio za vrijeme do isteka otkaznog roka. u obavezi radniku za vrijeme trajanja otkaznog roka omogućiti da koristi jedan slobodan dan u sedmici radi traženja novog zaposlenja. U slučaju da poslodavac zahtjeva da radnik prestane da radi prije isteka otkaznog roka i radnik se saglasi sa tim zahtjevom. budu ispunjene. . već u svakom pojedinačnom slučaju ove činjenice moraju biti utvr ene. U situaciji da radnik otkazuje ugovor o radu iz razloga što je ispunio uslove za starosnu penziju. što je svakako jedna vrsta zaštite poslodavca. Poslodavac je tako e. poslodavac neće biti u obavezi obezbjediti prava iz radnog odnosa radniku. kao u slučajevima kad mu on otkazuje ugovor o radu. radnik nema pravo a samim tim ni poslodavac obavezu. Svakako da ovo nije generalna odredba. Radnik za vrijeme trajanja otkaznog roka ima pravo na naknadu plata.000 KM do 10. Zakonodavac štiti poslodavca propisivanjem prekluzivnog roka od 15 dana od dana saznanja radnika da je poslodavac izvršio povredu obaveze iz ugovora o radu. . u slučajevima kada radnik daje otkaz ugovora o radu predvi a otkazni rok od 15 kalendarskih dana. Ovaj otkaz radnik je dužan dostaviti poslodavcu pismeno uz obavezno navo enje razloga zbog kojih daje otkaz ugovora o radu.da su te povrede takve prirode da se s osnovom ne može očekivati da radnik nastavi rad kod poslodavca.onemogući radniku da koriti jedan slobodan dan sedmično radi traženja novog zaposlenja. .da radniku onemogući da radi za vrijeme otkaznog roka. a prvenstveno: .ne isplati radniku naknadu plate. da radniku da pravo na otkazni rok. U slučajevima da se ne dokažu odre ene pravne pretpostavke za ovaj otkaz ugovora o radu. Radnik može u svako doba po svojoj volji da otkaže ugovor (razlika je jedino u obimu prava koja mu pripadaju u tom slučaju) za razliku od poslodavca kome su tačno zakonom propisani slučajevi i mogućnosti za otkaz ugovora o radu radnika. odnosno odredba koja treba generalizovati. Otkazni rok Zakon o radu. . za ostvarivanje prava radnika nephodno je da zakonske pretpostavke normirane u ovoj situaciji. 3b) Otkaz ugovora o radu od strane poslodavca: Zakon u cilju zaštite prava radnika i poslodavca propisuje situaciju kada poslodavac može da otkaže ugovor o radu radniku.00 KM za prekršaj poslodavca u slučaju: .da je poslodavac izvršio povredu svojih obaveza iz ugovora o radu.000.

Pismena forma kao i obavezno navo enje razloga za otkaz ugovora o radu je bitna za obje ugovorne strane. poslodavac je dužan da radniku omogući saslušanje.u slučaju izvršavanja teže povrede radne obaveze od strane radnika (teže povrede su taksativno naznačene u čl. odnosno otkaza ugovora o radu od strane poslodavac.Tako e poslodavac je obavezi radniku omogući i ostvarivanje prava na koja bi radnik imao pravo propisanih Opštim kolektivnim ugovorom. 91. Zakon svakako normira ovu vrstu otkaza ugovora o radu. zbog teže povrede radne obaveze. nasilnično ponašanje. U slučaju sudskog osporavanja otkaza ugovora o radu. Po okončanju ovog postupka. Zakon poslodavcu u ovom slučaju propisuje prekluzivni rok i veže ga činjenicu saznanja za povredu i učinioca. sud će naložiti poslodavacu da radnika vrati na rad i rasporedi na poslove koje je obavljao prije otkaza ugovora ili na druge poslove koje odgovaraju njegovim radnim i stručnim sposobnostima.ako se radnik. Što se tiče ove vrste otkaza. ali otkaz ugovora u cjelosti zavisi od volje poslodavca. u roku od 5 radnih dana od dana isteka neplaćenog odsustva ili mirovanja prava iz radnog odnosa.Da bi sud donio ovakvu odluku neophodno je da postoje očigledne činjenice i dokazi koji ukazuju da je poslodavac otkaza ugovor o radu mimo zakonom predvi enih situacija. teret dokazivanja postojanja teže povrede je na poslodavcu. odavanje poslovne i službene tajne. uz pretpostavku da je sud utvrdio da je to ura eno na nezakonit način. zbog kojih se otkazuje ugovor o radu. odnosno on mora da dokaže da je radnik učinio neku od težih povreda radne obaveze koje su taksatino propisane članom 91. radnik je zaštićen u tom smislu. zloupotreba položaja i dr. da sud na njegov zahtijev može odlučiti da se privremeneo do okončanja sudskog postupka vrati na posao. obavezna je pismena forma uz navo enja razloga za otkaz. organizacionih i tehnoloških razloga ukaže potreba za prestankom rada radnika. – kra a. s obzirom na svoje stručne i radne sposobnosti ne može uspješno izvršavati radne obaveze iz ugovora o radu.ako radnik.Zakona. da iznese svoju odbranu.). odnosno osporavanje razloga za otkaz od strane radnika a radi zaštite svojih prava u slučaju nezakonitog otkaza ugovora o radu od strane poslodavca. Sem povratka na posao ranika. u slučaju da do e do sudskog spora. da eventualno ukoliko to učinjena povreda dozvoljava zatraži mišljenje sindikata ili eventualno savjeta radnika ako je on organizovan kod poslodavca.Poslodavac radniku može otkazati ugovor o radu u sledećim slučajevima: . . . poslodavac je tako e u obavezi radniku isplatit naknadu plate i obezbjediti mu ostvarivanje i svih drugih prava na koja bi radnik imao pravo da je bio u radnom osnosu. . ne vrati na rad. U slučaju otkaza ugovora radniku od strane poslodavca.ako se zbog ekonomskih. Po okončanju sudskog spora zbog otkaza ugovora o radu radniku od strane poslodavac.Ovaj prekluzivni rok iznosi 30 dana od dana saznanja za povredu i učinioca.Ovaj primjerak otkaza ugovora poslodavac je obavezan da dostavi radniku. . u slučaju pokretanja spora i osporavanja otkaza.

Zaključivanje ugovora pod izmjenjenim uslovima Zakon o radu u član 123.U ovom slučaju imamo situaciju da se radniku otkazuje postojeći ugovor o radu.Ovaj sindikalni imunitet izabrani predstavnici radnika u savjetu radnika ili u organima sindikata traje cijelo vrijeme obavljanja funkcije i jednu godinu nakon isteka funkcije. . predvi a mogućnost otkazivanja ugovora o radu od strane poslodavca sa ponudom zaključivanja ugovora pod izmjenjenim uslovima. radnik ima ravo na otkazni rok. na mjesto rada. na uslove rada i drugo. trajanje otkaznog roka kao i druga pitanja koja su u vezi sa pravima i obavezama radnika i poslodavca za vrijeme trajanja otkaznog roka. kako bi zaštitio radnike i poslodavce. pa bi u konkretnom slučaju rok od 8 dana ili 15 dana bio nekakav razuma rok za ponudu poslodavaca odnosno prihvatanje te nove ponude od strane radnika.Svakako da ponuda ne može vječno trajati i obavezivati. uživaju izabrani predstavnici radnika.U slučaju da odbije da zaključi ugovor radnik ima pravo na otpremninu i otkazni rok u skladu sa zakonom. izabrani predstavnik radnika u organima većinskog sindikata organizovanog na višem nivou.ovog člana poslodavac može otkazati otkazati ugovor o radu radniku uz istovremenu ponudu za zaključivanje ugovora o radu pod izmjenjenim uslovima.Na ovaj slučaj primjenjuju se pravila koja ure uju otkazivanje ugovora od strane poslodavac. ne može uspješno izvršavati radne zadatke iz ugovora o radu. i ako ih zakon ne pominje. U smislu stava 1. Radnik u slučaju da prihvati ponudu poslodavac. Ovi izmjenjeni uslovi. zadržava pravo da ovaj ugovor osporava kod nadležnog suda. kao i u slučaju otkaza ugovora radniku koji zbog svoje stručni radne sposobnosti . Svakako da poslodavac može da otkaže ugovor o radu izabranom predstavniku radniak uz prethodnu saglasnost ministra nadležnog za poslove rada. Postupanje suprotno ovoj odredbi jeste prekršaj učinjen od strane poslodavca. Otkazni rok U slučaju otkaza ugovora o radu radniku od strane poslodavac zbog ekonomskih. predsjednik sindikalne organizacije većinskog sindikata organizovanog kod poslodavca.) od otkaza ugovora o radu. zakon tako e ne propisuje bilo kakve rokove.Otkaz ugovora o radu izabranim predstavnicima radnika Posebnu zaštitu u smislu Zakona o radu ( član 118. Ovaj otkazni rok traje minimalno 30 kalendarskih dana i počinje teći od dana uručenja otkaza radniku. i istovremenu ponudu za zaključivanje drugog ugovora o radu pod izmjenjenim uslovima. Zakon o radu ostavlja mogućnost da se kolektivnim ugovorom. Što se tiče same ponude poslodavac i evantualnog prihvata radnika . se mogu odnosti na platu. Zakon o radu ovom odredbom odre uje minimalno trajanje otkaznog roka. pravilnikom o radu i ugovorom o radu bliže urede slučajevi i uslovi za otkazni rok. organizacionih i tehnoloških razloga.Pored ove minimalne zaštite odnosno minimalnog trajanja otkaznog roka. Izabrani predstavnici radnika u smislu zakona su: predsjednik savjeta radnika. radno mjesto.

učinjene teže povrede radne obaveze radnika propisanih članom 91. . Pravo na otpremninu radnika kojima radni odnos prestaje u slučajevima propisanim Zakonom o radu ( čl. 35.). Kao i slučaju otkaza ugovora o radu od strane radnika.152). i to: a) da radnik ima zaključen ugovor o radu na neodre eno vrijeme.pravo na otpremninu radnika kojima radni odnos prestaje u slučajevima propisanih Zakonom o radu ( čl. Opšti kolektivni ugovor propisuje sledeću dužinu otkaznih rokova: a) radniku kojem poslodavac otkazuje ugovor o radu a koji ima najmanje dvije radnog staža do 10. na zahtjev poslodavca prestane da radi prije isteka propisanog otkaznog roka. Imajući u vidu činjenicu da potpune primjene Zakona o radu nema bez kolektivnog ugovora. omogući korištenje jednog slobodnog dana radi traženja novog zaposlenja. radnik ima pravo na otkazni rok u trajanju od 45 dana.127. ukoliko radnik.Zakon o radu propisuje posebnu zaštitu u slučaju otkaza ugovora o radu za radnike sa dužim radim stažom kada je u pitanju otkazni rok. Poslodavac ima obavezu da radniku za vrijeme trajanja propisane dužine otkaznog roka.127.Zakona. ne vrati na rad. poslodavca je u obavezi radniku isplatiti naknadu plate i priznati radniku sva druga prava po osnovu rada kao da je radio do isteka otkaznog roka. tačka . Opšteg kolektivnog ugovora). b) da radnik kod poslodavca koji mu otkazuje ugovor o radu ima najmanje dvije godine neprekidnog radnog staža. radnik ima pravo na otkazni rok u trajanju od 90 dana. i u slučaju ako se radnik u roku od 5 radnih dana od dana isteka neplaćenog odsustva ili mirovanja prava iz radnog odnosa.pravo na otpremninu radnika kojima je nezakonito prestao radni odnos prije stupanja na snagu Zakona o radu ( čl. Poslodavac radniku mora odrediti prethodno navedene dužine otkaznih rokova ukoliko otkazuje ugovor o radu radniku. .) Radnik kojem radni odnos prestaje otkazom ugovora od strane poslodavca ima pravo na otpremninu uz ispunjavanje zakonom popisanih uslova. čini prekršaj u smislu Zakona o radu. g) preko 30 godina. c) da radniku radni odnos prestaje otkazom ugovora o radu od strane poslodavac. . ima pravo na otkazni rok u trajanju od 30 dana. tako i u situaciji otkaza ugovora o radu od strane poslodavca. b) od 10 do 20 godina. ova dužina otkaznih rokova je obavezujuća i za radnike i poslodavce.pravo na otpremninu radnika prilikom odlaska u penziju ( čl. Opšti kolektivni ugovor utvr uje duže otkazne rokove za radnike sa dužim radnim stažem. U slučaju da poslodavac ne postupi po ovoj odredbi. izuzev u slučajevima. v) od 20 do 30 godina. Ovo pravo zavisi od načina prestanka radnog osnosa radnika. Otpremnina Radnik ima pravo na otpremninu. radnik ima pravo na otkazni rok u trajanju od 75 dana. Tako se razlikuje: .

ko otpremninu isplaćuje i kako se obezbje uju sretstva za isplatu otpremnine. Zakon o radu odre uje minimalan iznos otpremnine koja pripada radniku u slučaju otkaza ugovora o radu. a koji smatra da mu je radni odnos prestao nezakonito kod tog poslodavca počev od tog datuma pa do dana stupanja na snagu ovog zakona.1991.ovog člana. v) za rad od 20 do 30 godina. kao i da se dogovore oko rokova i isplate same otpremnine.Nepostojanje ovih zakonom propisanih uslova. Visina otpremnine propisane Opštim kolektivnim ugovorom zavisi od dužine rada radnika kod poslednjeg poslodavca i iznosi: a) za rad od 2 do 10 godine. a zahtjevi su se podnosili ministarstvu nadležnom za poslove rada u pismnenom obliku. 40% plate iz alineje 1. ima pravo da u roku od tri mjeseca od dana stupanja na snagu ovog zakona podnese zahtjev za ostvarivanje prava na otpremninu. Zakon o radu predvi ena je mogućnost da se radnik i poslodavac dogovore oko obezbje ivanja drugog prava ili oko obezbje ivanja drugog vida naknade umjesto otpremnine.ovog člana. radnik nema pravo na otpremninu. Pravo na otpremninu radnika prilikom odlaska u penziju U skladu sa odredbom člana 35.tačka . i ona iznosi jednu trećinu prosječne mjesečne plate radnika isplaćene u poslednja tri mjeseca prije prestanka ugovora o radu. propisao iznos otpremnine. Pravo na podnošenje zahtjeva nemaju lica: . g) za rad preko 30 godina. pravilnikom o radu i ugovorom o radu. b) za rad od 10 do 20 godina.Zakon je propisao ko ima pravo na ovaj vid otprmnine. Kolektivni ugovor utvr uje veće iznose otpremnine od otpremnine poprisane Zakonom o radu na koju radnici imaju pravo u slučaju otkaza ugovora o radu od strane poslodavac iz ekonomskih. za svaku navršenu godinu rada kod poslodavca. Pravo na otpremninu radnika kojima je nezakonito prestao radni odnos prije stupanja na snagu Zakona o radu Ova otpremnina nije obaveza poslodavaca. 50% plate iz alineje 1. Kolektivnog ugovora poslodavac je u obavezi da radniku prilikom odlaska u penziju isplati otpremninu u visini do trostruke plate radnika obračunate u skladu kolektivnim ugovorom. a niti je pravo svih radnika. godine nalazio u radnom odnosu kod poslodavca čije je sjedište bilo na sadašnjoj teritoriji Republike Srpske. propisao uslove koji moraju postojati i koji se moraju u svakom pojedinačnom slučaju utvrditi.12.ovog člana. 45% plate iz alineje 1. organizacionih i tehnoloških razloga.Ovo je prekluzivni rok. 35% prosječne mjesečne plate radnika isplaćene u poslednja tri mjeseca prije prestanka ugovora o radu ili koja mu pripada u skladu sa kolektivnim ugovorom za svaku navršenu godinu rada. Veći iznos otpremnine od porisane može se utvrditi kolektivnim ugovorom. Zakon propisuje da radnik koji se na dan 31.

u slučaju da je radnik pokrenu radni spor pred nadležnim sudom. i . . radnik ima pravo samo na tačno odre enu visinu otpremnine. odnosno sindikat o sledećem: . . . ali ne manje od 5 radnika.Ova otpremnina će se isplaćivati na teret fonda formiranog za ovu svrhu a sredstva će se obezbjediti od prodaje državnog kapitala i drugih izvora. sa sindikatom koji predstavlja najmanje 10 % zaposlenih radnika. U cilju sprovo enja konsultacija. Komisija je nezavisna i samostalna u svom radu. bez prava na povezivanje staža ili nekih drugih prava iz radnog odnosa. Tako e. bez prava na povratak na posao. Zakona. ako kod poslodavca nije uspostavljen savjet radnika. ako je spor pravosnažno okončan. Znači.33 prosječne plate u Republici u poslednja tri mjeseca prije mjeseca u kome se radniku priznaje pravo na otpremninu. Zbrinjavanje viška radnika Poslodavac koji zapošljava više od 15 radnika. O zahtjevu za ostvarivanje prava na otpremninu odlučuje Komisija koju imenuje ministar nadležan za poslove rada. zavisi od dužine radnog staža radnika kod poslodavca.u visini 3. o svakom predmetu odlučuje većinom glasova. ili ukoliko je pokrenuo postupak za ostvarivanje prava na ovu otpremninu kod inspekcije rada. a koji nije okončan do dana stupanja na snagu ovog zakona. tehnološke i organizacione razloge.za radni staž preko 20 godina . prema podacima Republičkog zavoda za statistiku. i iznosi: .za radni staž od 10 do 20 godina . . tehnoloških i organizacionih razloga. pravne struke i koji imaju iskustvo u primjeni propisa o radnim odnosima. a koji u periodu od tri naredna mjeseca ima namjeru da.. Visina otpremnine po članu 152. Osnovni razlozi za otkaz vezani su prvenstveno za smanjenje obima posla i ekonomske.u visini 2.za radni staž od 5 do 10 godina .66 prosječne plate. poslodavac je dužan da u pismenoj formi. najkasnije na 30 dana prije namjeravanog otkazivanja ugovora o radu radnicima. uzimati izjave od fizičkih lica. a koja se sastoji od predsjednika i četiri člana. dužan je da se o tome konsultuje sa savjetom radnika.00 prosječne plate.00 prosječne plate. sud i inspekcija rada će obustaviti postupak i predmet ustupiti Komisiji.Protiv rješenja komisija radnik ima pravo žalbe ministru nadležnom za poslove rada u roku od 15 dana od dana dostavljanja rješenja.za radni staž do 5 godina-u visini 1.u visini 2. obavjesti savjet radnika. ili.Komisija prilikom rješavanja zahtjeva može tražiti sve neophodne informacije od radnika i poslodavaca o radu radnika. vršiti uvid u poslovne knjige i evidencije poslodavaca i preduzimati druge radnje koje su nephodne radi pravilnog i potpunog utvr ivanja činjeničnog stanja.koja su vodila radni spor pred nadležnim sudom protiv odluke o prestanku radnog odnosa. zbog smanjenja obima posla i drugih ekonomskih. otkaže ugovor o radu najmanje 10 % od ukupnog broja zaposlenih.razlozima za prestanak rada radnika.koja su ostvarila pravo na naknadu za otkazni rok ili na naknadu za vrijeme čekanja na posao.

Sankcije u slučaju otkazivanja ugovora o radu od strane poslodavac U slučaju otkazivanja ugovora o radu od strane poslodavca. Zakona.ako po provedenom zbrinjavanja viška radnika ne ponudi radnicima zaposlenje koji imaju pravo prvenstva u odnosu na druga lica. zakonom je sankcionisano kao prekršaj koji je učinjen od strane poslodavca. Ovaj prestanak ugovora o radu raegulisan je u skladu sa odredbama Zakona o radu. . moglo imati zaključen ugovor o radu. Istek roka važenja ugovora o radu Radni odnos se može zasnovati na odre eno i neodre eno vrijeme. U slučaju da se to desi. a vezan je za nastupanje zakonom propisanih slučajeva. .broju i kvalifikacijama radnika kojima treba da prestane radni odnos. .ako poslodavac radniku ne obezbjedi pravo na otkazni rok i otpremninu. Gubitak radne sposobnosti Ugovor o radu prestaje da važi dostavljanjem poslodavcu pravosnažnog rješenja o potpunom gubitku radne sposobnosti radnika. zbog kojih bi neko lice poslije navršene 65 godine života. 4.. 6. ili lice koje ima 40 godina penzijskog staža.ako radniku ne omogući povratak na posao nakon isteka mirovanja prava iz radnog odnosa. ponudi zaposlenje radnicima kojima je otkazan ugovor o radu. . Gubitak radne sposobnosti utvr uje se u skladu sa propisima o invalidskom osiguranju. . dužan je da prije zasnivanja radnog odnosa sa drugim licima . Prestanak radnog odnosa zbog godina života i staža osiguranja ili godina penzijskog staža U smislu odredaba Zakona o radu radniku prestaje radni odnos kad navrši 40 godina penzijskog staža ili 65 godina života i najmanje 20 godina staža osiguranja.mjerama kojima bi se omogućilo zapošljavanje radnika kod drugih poslodavaca. Propisi iz radno-pravne oblasti ne poznaju neke činjenice niti predvi a bilo kakve mogućnosti.Ovo rješenje donosi stručna služba Fonda penzijskog i invalidskog osiguranja Republike Srpske. Položaj radnika zbrinut kroz program zbrinjavanja viška radnika u smislu odredbe člana 124.otkaz ugovora o radu suprotno odredbama zakona. . kao prekršaji sankcionisano je: . 5. je povoljniji za jedan odre eni vremenski period ( period od godinu dana) u donosu na druga lica koja bi tražila zaposlenje iz razloga što je poslodavac u obavezi da ukoliko namjerava da zaposli odre en broj radnika sa istim stučnim kvalifikacija koje imaju radnici kojima je prestao radni odnos.mjerama kojima bi se moglo izbjeći otkazivanje ugovora o radu svim ili odre enom broju radnika. bez obzira da li će radnik ispuniti i uslove za sticanje prava na invalidsku penziju.

nakon isteka roka od dvije godine. pismene odjave od strane poslodavca. U slučaju da radnik bude osu en na kaznu zatvora kraću od tri mjeseca poslodavac mu ne može otkazati ugovor o radu. a zbog zabrane obavljanja odre enih poslova. Radni odnos zasnovan na odre eno vrijeme ne mora da prestane istekom roka iz tog ugovora. smatraće se da je radnik zasnovao radni odnos na neodre eno vrijeme. Dan početka izvršenja kazne. Prestanak ugovora o radu na osnovu sudske odluke Na osnovu sudske odluke radni odnos prestaje sa danom utvr enim u presudi. smatrati će se da je zasnovao radni odnos na neodre eno vrijema. Sud će u samoj presudi utvrditi činjenice i razloge zbog kojih utvr uje prestanak važenja ugovora. odnosno mjere. i to je trenutak kad poslodavac radniku otkazuje ugovor o radu. . 8. odnosno sa danom početka privremene mjere zabrane rada poslodavacu izrečene od strane nadležnog suda. Prestanak ugovora o radu zbog kazne zatvora. više puta zapošljava kod istog poslodavca na osnovu ugovora o radu na odre eno vrijeme. U slučaju da se kazna zatvora smanji poslije stupanja na izdržavanje kazne zatvora. 7.Ugovor o radu zaključen na odre eno vrijeme prestaje da važi istekom roka iz tog ugovora. Prestanak radnog odnosa zbog prestanka rada poslodavca Sa danom prestanka rada poslodavca. mjere bezbjednosti ili vaspitne mjere Ako radnik bude osu en na bezuslovnu kaznu zatvora. prestaje i radni odnos radnika. jednom ili više puta produži za odre eni period. 9. likvidacije. ta činjenica nema uticaja na važenje ugovora o radu. Prestanak rada poslodavca moguć je zbog: stečaja. ako se radnik i poslodavac drukčije ne sporazumiju. Poslodavac i radnik se mogu sporazumjeti da se važnost ugovora o radu na odre eno vrijeme. i na taj način ostvari 24 mjeseca rada u toku poslednje tri godine. Ako radnik. iz razloga što je poslodavac dužan radniku otkazati ugovor o radu sa danom početka izdržavanja kazne. na duži period od tri mjeseca. jeste činjenica zbog koje radnik odstustvuje s rada. nastavi da radi. uz izričitu ili prećutnu saglasnost poslodavca.U ovaj period uračunavaju se i prekidi koji su trajali do dvije sedmice. Ako se radnik. ali najduže do dvije godine od dana zaključivanja ugovora o radu na odre eno vrijeme. mjeru bezbjednosti ili vaspitnu zaštitnu mjeru u dužem trajanju od tri mjeseca. nakon prekida rada zbog isteka roka iz ugovora o radu. radniku prestaje radni odnos.

Ne samo da je pravno uredio ovaj institut. dipl.pravnik Načelnik za rad i zapošljavanje. već je u potpunosti regulisao prava i obaveze radnika i poslodavca. Borislav Radić. prvenstveno da radniku omogući pravo na otpremninu i otkazni rok zavisno od dužine njegovog radnog staža. Radniku je data mogućnost da svojom voljom otkaže ugovor o radu bez sankcije. Poslodavac u uslovima tržišne ekonomije u svakom trenutku ima mogućnos da radniku otkaže ugovor o radu. Z A K Lj U Č A K Zakon o radu normira slučajeve prestanaka radnog odnosa u potpunosti. prestanak uslova za rad.- sudskom odlukom o zabrani rada. uz obavezu da radniku omogući ostvarivanje prava koja su mu zagarantovana Zakonom o radu. Ministarstvo rada i boračko-invalidske zaštite . što je u saglasnosti sa načelom da je prinudni rad zabranjen.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->