P. 1
Otkaz Ugovora o Radu

Otkaz Ugovora o Radu

|Views: 3,700|Likes:
Published by idrizovic

More info:

Published by: idrizovic on Sep 30, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

04/10/2013

pdf

text

original

OTKAZ UGOVORA O RADU, ZAŠTITA POSLODAVACA I RADNIKA U OVIM SLUČAJEVIMA UVOD Sadašnja faza radnog zakonodavstva u Republici Srpskoj

započeta je 2000-te godine, kada je donešen Zakon o radu («Službeni glasnik Republike Srpske» broj:38/00). Ovaj Zakon do sada je mijenjan četiri puta. Neposredan i osnovan cilj zakonodavca je bio da se nastavi i održi kontinuitet i razvoj radnog zakonodavstva. Poredeći ovaj kancept radnih odnosa sa ranijim, nesporno je da su značajne razlike nego sličnost. Ove razlike odražavaju promjenu samog koncepta radnog odnosa. Promjene ovog koncepta i ure ivanje radnih odnosa svakako je u vezi sa drugim promjenama u društvu, a prije svega sa prelaskom na tržišnu ekonomiju, privatizaciju preduzeća a u okviru toga uspostavljanja tržišta rada. Zakon o radu («Službeni glasnik Republike Srpske» broj: 38/00, 40/00, 47/02, 38/03, i 66/03) ure e uje način i postupak zaključivanja ugovora o radu izme u radnika i poslodavca, radno vrijeme radnika, odmore i odsustva, plate i naknade po osnovu rada, zaštitu prava iz radnog odnosa, zaključivanje i primjenu kolektivnih ugovora, rješavanje sporova izme u radnika i poslodavca, učešće radnika i sindikata u zaštiti prava, prestanak ugovora o radu, nadzor nad primjenom zakona i drugih prava i obaveza koji nastaju po osnovu radnog odnosa na teritoriji Republike Srpske. Prema osnovnom konceptu i smislu ovog zakona radni odnos je specifični ugovorni odnos izme u radnika i poslodavca. Sam ugovor o radu, odnosno zaključivanje ugovora o radu je pravni osnov zasnivanja radnog odnosa, a otkaz ugovora o radu jeste način prestanka radnog odnosa. Svaka od ugovorenih strana dužna je da izvršava ugovorena prava, ali i obaveze. U tom smislu radnik je dužan da se bez prinude angažuje u radni proces, da lično i kontinuirano ispunjava svoje radne zadatke i dužnosti u skladu sa prirodom i vrstom rada, a sve pod neposrednim uputstvima i nadzoru svog poslodavca. Sam poslodavac je dužan radniku dati posao, odrediti mu njegovo mjesto rada i način obavljanja istog, radniku redovno vršiti isplatu zara enih plata kao i obezbjediti mu druga pravo po osnovu zakona ( godišnji, sedmični i dnevni odmor, otkazni rok, otpremninu i dr.) Zakonom o radu obuhvaćeni su osnovni istituti radnog prava. Zakon prvenstveno ure uje: - zasnivanje radnog odnosa zaključivanjem ugovora o radu u pismenom obliku (član 14.-20.) - radno vrijeme (član. 35.-47.) - otpremninu ( član 127., član 152, član 35. OKU) - otkazni rok ( član 121) - kao i prestanak radnog odnosa ( član 112. –127.)

otkazom ugovora od strane radnika ili poslodavca. odnosno mjere. 5. smrću radnika. slučajeve prestanka važenja ugovora o radu možemo grupisati odnosno sistematizovati: kao: 1. . 6. 2. sporazumom poslodavca i radnika. sa danom prestanka rada poslodavca. sa danom dostavljanja poslodavcu pravosnažnog rješenja o potpunom gubitku radne sposobnosti radnika. vaspitnu ili zaštitnu mjeru u trajanju duže od tri mjeseca – sa danom početka izvršenja kazne. odnosno sa danom početka primjene privremene mjrer zabrane rada poslodavcu izrečene od strane nadležnog suda na periodu duži od tri mjeseca. . odnosno sa danom početka primjene privremene mjrer zabrane rada poslodavcu izrečene od strane nadležnog suda na periodu duži od tri mjeseca. ako zbog izvršenja mjere radnik mora odsustvovati s rada. U smislu ove odredbe ugovor o radu prestaje da važi: 1. stav 1.otkazom ugovora od strane radnika 3. Zakona o radu. 8. na osnovu odluke nadležnog suda koja ima za posledicu prestanak radnog odnosa radnika – sa danom utvr enim sudskom odlukom. Zakon o radu taksativno normira slučajeve prestanka radnog odnosa.sa danom prestanka rada poslodavca.otkazom ugovora od strane posliodavca.kad radnik navrši 40 godina penzijskog staža ili 65 godina života i najmanje 20 godina staža osiguranja. 3. 9. .na osnovu odluke nadležnog suda koja ima za posledicu prestanak radnog odnosa radnika – sa danom utvr enim sudskom odlukom. kad radnik navrši 40 godina penzijskog staža ili 65 godina života i najmanje 20 godina staža osiguranja. . ako radnik bude osu en na bezuslovnu kaznu zatvora ili na mjeru bezbjednosti. .Prestanak radnog odnosa otkazom ugovora o radu Prestanak radnog odnosa.istekom roka važenja ugovora o radu na odre eno vrijeme .sa danom dostavljanja poslodavcu pravosnažnog rješenja o potpunom gubitku radne sposobnosti radnika. istekom roka važenja ugovora o radu na odre eno vrijeme. slučajevi prestanka ugovora o radu po volji randika. . Posmatrajući predhodno pomenutu odredbu Zakona o radu. slučajevi prestanka ugovora o radu po volji posodavca. odnosno prestanak važenja ugovora o radu regulisan je članom 112. 2. 4.sporazumom poslodavca i radnika . . 7.istekom roka važenja ugovora o radu na odre eno vrijeme. slučajeve prestanka radnog odnosa po sili zakona . odnosno normira razloge za prestanka važenja ugovora o radu.

U ovoj situaciji radniku pripadaju sva prava kao u slučajevima otkaza ugovora o radu na nezkonit način od strane poslodavca. Imajući u vidu činjenicu da su prava iz radnog odnosa. Zakon navodi smrt radnika. odnosno predvi a situaciju u kojoj radnik može da otkaže ugovor o radu. .dan prestanka radnog odnosa radnika kod poslodavca. zakonodavac nastoji zaštiti samog radnika i osvarivanje njegovih prava iz radnog odnosa.da je ta povreda takve prirode da se s osnovom ne može očekivati da radnik nastavi raditi kod poslodavca. a ugovorne strane trebale bi da se saglase oko: . Sama činjenica smrti radnika znači gubitak pravnog subjektiviteta. Zakona o radu predvi a mogućnost prestanka radnog odnosa radnika. lična prava. Polazeći od ove činjenice i načela dobrovljnosti. svaki radni odnos jeste i mora biti dobrovoljan. Kod sporazumnog prestanka radnog odnosa bitno je da kod ugovornih strana ne postoji činjenice koje mogu uticati na njihovu volju. bez nekog posebnog značaja. prava i načina ostvarivanja prava iz radnog odnosa. koji za posljedicu ima prestanak radnog odnosa. poslodavac nema neke posebne obaveze prema radniku. neprenosiva i neotu iva. bilo kakav oblik prinudnog rada ne postoji. predvi a i situaciju da radnik u svakom trenutku može otkazati ugovor o radu kod poslodavca. sasvim je narmalno da zakon predvi a i normira slučajeve prestanka radnog odnosa a koji zavise od volje radnika. Otkaz ugovora o radu od strane radnika U Republici Srpskoj. prvenstveno prava na otkazni rok.povrede radne obaveze iz ugovora o radu od strane poslodavca. Ovaj član tako e. Kroz ostvarivanje prava (kao u slučaju prestanka radnog odnosa otkazom ugovora radniku od strane poslodavca). Sporazum poslodavca i radnika Radnik i poslodavac se mogu sporazumjeti oko prestanka radnog odnosa radnika. prvensteno da ne postoji bilo koji oblik prinude. prava na otpremninu. Smrt radnika Kao prvi razlog za prestanak važenja ugovora o radu. . Da bi radnik imao pravo da otkaže ugovor o radu neophodno je da postoje sledeće pretpostavka: . Zakon posebno ne normira šta bi sporazum treba da sadrži. prisile ili ucjene.obaveza. načelo dobrovoljnosti tj. 3a). pa je jedno od načela radnog odnosa. . 2. a koje su uslovno vezana za materijalnu situaciju poslodavca. Ima obavezu u skladu sa OKU.1. Član 120.

poslodavac je u obavezi radniku isplatiti naknadu plate i priznati mu sva prava po osnovu rada kao da je radio za vrijeme do isteka otkaznog roka. već u svakom pojedinačnom slučaju ove činjenice moraju biti utvr ene. poslodavac neće biti u obavezi obezbjediti prava iz radnog odnosa radniku. u slučajevima kada radnik daje otkaz ugovora o radu predvi a otkazni rok od 15 kalendarskih dana. odnosno odredba i situacija. a koji počinje teći od dana uručenja otkaza poslodavcu. radnik nema pravo a samim tim ni poslodavac obavezu. odnosno odredba koja treba generalizovati. Zakonodavac štiti poslodavca propisivanjem prekluzivnog roka od 15 dana od dana saznanja radnika da je poslodavac izvršio povredu obaveze iz ugovora o radu. kao u slučajevima kad mu on otkazuje ugovor o radu. Otkazni rok Zakon o radu.Me utim. Poslodavac je tako e. Ovaj otkaz radnik je dužan dostaviti poslodavcu pismeno uz obavezno navo enje razloga zbog kojih daje otkaz ugovora o radu. .000.da radniku onemogući da radi za vrijeme otkaznog roka. Radnik za vrijeme trajanja otkaznog roka ima pravo na naknadu plata.000 KM do 10. da radniku da pravo na otkazni rok.00 KM za prekršaj poslodavca u slučaju: . U slučaju da poslodavac zahtjeva da radnik prestane da radi prije isteka otkaznog roka i radnik se saglasi sa tim zahtjevom. a prvenstveno: . U slučajevima da se ne dokažu odre ene pravne pretpostavke za ovaj otkaz ugovora o radu. 3b) Otkaz ugovora o radu od strane poslodavca: Zakon u cilju zaštite prava radnika i poslodavca propisuje situaciju kada poslodavac može da otkaže ugovor o radu radniku. budu ispunjene. . Radnik može u svako doba po svojoj volji da otkaže ugovor (razlika je jedino u obimu prava koja mu pripadaju u tom slučaju) za razliku od poslodavca kome su tačno zakonom propisani slučajevi i mogućnosti za otkaz ugovora o radu radnika.da su te povrede takve prirode da se s osnovom ne može očekivati da radnik nastavi rad kod poslodavca. Sankcije u slučaju otkazivanja ugovora o radu od strane radnika: Zakon o radu predvi a novčanu kaznu u iznosu od 1.da je poslodavac izvršio povredu svojih obaveza iz ugovora o radu.ne isplati radniku naknadu plate. Svakako da ovo nije generalna odredba. u obavezi radniku za vrijeme trajanja otkaznog roka omogućiti da koristi jedan slobodan dan u sedmici radi traženja novog zaposlenja. što je svakako jedna vrsta zaštite poslodavca. za ostvarivanje prava radnika nephodno je da zakonske pretpostavke normirane u ovoj situaciji. . U situaciji da radnik otkazuje ugovor o radu iz razloga što je ispunio uslove za starosnu penziju. .onemogući radniku da koriti jedan slobodan dan sedmično radi traženja novog zaposlenja.

U slučaju sudskog osporavanja otkaza ugovora o radu.Ovaj prekluzivni rok iznosi 30 dana od dana saznanja za povredu i učinioca.Poslodavac radniku može otkazati ugovor o radu u sledećim slučajevima: . Po okončanju ovog postupka. .Pismena forma kao i obavezno navo enje razloga za otkaz ugovora o radu je bitna za obje ugovorne strane. Što se tiče ove vrste otkaza. zloupotreba položaja i dr. u roku od 5 radnih dana od dana isteka neplaćenog odsustva ili mirovanja prava iz radnog odnosa.Da bi sud donio ovakvu odluku neophodno je da postoje očigledne činjenice i dokazi koji ukazuju da je poslodavac otkaza ugovor o radu mimo zakonom predvi enih situacija.ako se zbog ekonomskih. zbog teže povrede radne obaveze. organizacionih i tehnoloških razloga ukaže potreba za prestankom rada radnika. obavezna je pismena forma uz navo enja razloga za otkaz. s obzirom na svoje stručne i radne sposobnosti ne može uspješno izvršavati radne obaveze iz ugovora o radu. nasilnično ponašanje. ne vrati na rad. . da eventualno ukoliko to učinjena povreda dozvoljava zatraži mišljenje sindikata ili eventualno savjeta radnika ako je on organizovan kod poslodavca. uz pretpostavku da je sud utvrdio da je to ura eno na nezakonit način.Zakona.ako radnik. Zakon poslodavcu u ovom slučaju propisuje prekluzivni rok i veže ga činjenicu saznanja za povredu i učinioca. . Zakon svakako normira ovu vrstu otkaza ugovora o radu.Ovaj primjerak otkaza ugovora poslodavac je obavezan da dostavi radniku. U slučaju otkaza ugovora radniku od strane poslodavca. . – kra a. odnosno otkaza ugovora o radu od strane poslodavac. sud će naložiti poslodavacu da radnika vrati na rad i rasporedi na poslove koje je obavljao prije otkaza ugovora ili na druge poslove koje odgovaraju njegovim radnim i stručnim sposobnostima. da iznese svoju odbranu. Sem povratka na posao ranika.). Po okončanju sudskog spora zbog otkaza ugovora o radu radniku od strane poslodavac. u slučaju da do e do sudskog spora.Tako e poslodavac je obavezi radniku omogući i ostvarivanje prava na koja bi radnik imao pravo propisanih Opštim kolektivnim ugovorom. poslodavac je tako e u obavezi radniku isplatit naknadu plate i obezbjediti mu ostvarivanje i svih drugih prava na koja bi radnik imao pravo da je bio u radnom osnosu.u slučaju izvršavanja teže povrede radne obaveze od strane radnika (teže povrede su taksativno naznačene u čl. odnosno osporavanje razloga za otkaz od strane radnika a radi zaštite svojih prava u slučaju nezakonitog otkaza ugovora o radu od strane poslodavca. teret dokazivanja postojanja teže povrede je na poslodavcu. da sud na njegov zahtijev može odlučiti da se privremeneo do okončanja sudskog postupka vrati na posao. zbog kojih se otkazuje ugovor o radu. 91. poslodavac je dužan da radniku omogući saslušanje. u slučaju pokretanja spora i osporavanja otkaza.ako se radnik. odavanje poslovne i službene tajne. ali otkaz ugovora u cjelosti zavisi od volje poslodavca. radnik je zaštićen u tom smislu. odnosno on mora da dokaže da je radnik učinio neku od težih povreda radne obaveze koje su taksatino propisane članom 91.

Izabrani predstavnici radnika u smislu zakona su: predsjednik savjeta radnika.Svakako da ponuda ne može vječno trajati i obavezivati. Radnik u slučaju da prihvati ponudu poslodavac.ovog člana poslodavac može otkazati otkazati ugovor o radu radniku uz istovremenu ponudu za zaključivanje ugovora o radu pod izmjenjenim uslovima. uživaju izabrani predstavnici radnika. Ovaj otkazni rok traje minimalno 30 kalendarskih dana i počinje teći od dana uručenja otkaza radniku.Ovaj sindikalni imunitet izabrani predstavnici radnika u savjetu radnika ili u organima sindikata traje cijelo vrijeme obavljanja funkcije i jednu godinu nakon isteka funkcije.Otkaz ugovora o radu izabranim predstavnicima radnika Posebnu zaštitu u smislu Zakona o radu ( član 118. Zaključivanje ugovora pod izmjenjenim uslovima Zakon o radu u član 123. zakon tako e ne propisuje bilo kakve rokove.Pored ove minimalne zaštite odnosno minimalnog trajanja otkaznog roka. kako bi zaštitio radnike i poslodavce. organizacionih i tehnoloških razloga. Što se tiče same ponude poslodavac i evantualnog prihvata radnika . na uslove rada i drugo. pravilnikom o radu i ugovorom o radu bliže urede slučajevi i uslovi za otkazni rok. radno mjesto. Otkazni rok U slučaju otkaza ugovora o radu radniku od strane poslodavac zbog ekonomskih. Zakon o radu ovom odredbom odre uje minimalno trajanje otkaznog roka. Zakon o radu ostavlja mogućnost da se kolektivnim ugovorom. . predvi a mogućnost otkazivanja ugovora o radu od strane poslodavca sa ponudom zaključivanja ugovora pod izmjenjenim uslovima. pa bi u konkretnom slučaju rok od 8 dana ili 15 dana bio nekakav razuma rok za ponudu poslodavaca odnosno prihvatanje te nove ponude od strane radnika. kao i u slučaju otkaza ugovora radniku koji zbog svoje stručni radne sposobnosti . trajanje otkaznog roka kao i druga pitanja koja su u vezi sa pravima i obavezama radnika i poslodavca za vrijeme trajanja otkaznog roka. Ovi izmjenjeni uslovi. izabrani predstavnik radnika u organima većinskog sindikata organizovanog na višem nivou. zadržava pravo da ovaj ugovor osporava kod nadležnog suda. Svakako da poslodavac može da otkaže ugovor o radu izabranom predstavniku radniak uz prethodnu saglasnost ministra nadležnog za poslove rada.U slučaju da odbije da zaključi ugovor radnik ima pravo na otpremninu i otkazni rok u skladu sa zakonom. se mogu odnosti na platu. i istovremenu ponudu za zaključivanje drugog ugovora o radu pod izmjenjenim uslovima. Postupanje suprotno ovoj odredbi jeste prekršaj učinjen od strane poslodavca.Na ovaj slučaj primjenjuju se pravila koja ure uju otkazivanje ugovora od strane poslodavac. predsjednik sindikalne organizacije većinskog sindikata organizovanog kod poslodavca.U ovom slučaju imamo situaciju da se radniku otkazuje postojeći ugovor o radu. ne može uspješno izvršavati radne zadatke iz ugovora o radu. i ako ih zakon ne pominje.) od otkaza ugovora o radu. na mjesto rada. U smislu stava 1. radnik ima ravo na otkazni rok.

Opšteg kolektivnog ugovora). tačka . Opšti kolektivni ugovor propisuje sledeću dužinu otkaznih rokova: a) radniku kojem poslodavac otkazuje ugovor o radu a koji ima najmanje dvije radnog staža do 10. Poslodavac radniku mora odrediti prethodno navedene dužine otkaznih rokova ukoliko otkazuje ugovor o radu radniku. ne vrati na rad. b) da radnik kod poslodavca koji mu otkazuje ugovor o radu ima najmanje dvije godine neprekidnog radnog staža. Imajući u vidu činjenicu da potpune primjene Zakona o radu nema bez kolektivnog ugovora.127. c) da radniku radni odnos prestaje otkazom ugovora o radu od strane poslodavac. Opšti kolektivni ugovor utvr uje duže otkazne rokove za radnike sa dužim radnim stažem.pravo na otpremninu radnika kojima radni odnos prestaje u slučajevima propisanih Zakonom o radu ( čl. ova dužina otkaznih rokova je obavezujuća i za radnike i poslodavce. v) od 20 do 30 godina. Ovo pravo zavisi od načina prestanka radnog osnosa radnika.pravo na otpremninu radnika kojima je nezakonito prestao radni odnos prije stupanja na snagu Zakona o radu ( čl. radnik ima pravo na otkazni rok u trajanju od 90 dana.127. učinjene teže povrede radne obaveze radnika propisanih članom 91. . izuzev u slučajevima. Otpremnina Radnik ima pravo na otpremninu. Kao i slučaju otkaza ugovora o radu od strane radnika. ukoliko radnik.Zakon o radu propisuje posebnu zaštitu u slučaju otkaza ugovora o radu za radnike sa dužim radim stažom kada je u pitanju otkazni rok.152). . tako i u situaciji otkaza ugovora o radu od strane poslodavca. i to: a) da radnik ima zaključen ugovor o radu na neodre eno vrijeme. 35. čini prekršaj u smislu Zakona o radu.) Radnik kojem radni odnos prestaje otkazom ugovora od strane poslodavca ima pravo na otpremninu uz ispunjavanje zakonom popisanih uslova. omogući korištenje jednog slobodnog dana radi traženja novog zaposlenja. radnik ima pravo na otkazni rok u trajanju od 75 dana. poslodavca je u obavezi radniku isplatiti naknadu plate i priznati radniku sva druga prava po osnovu rada kao da je radio do isteka otkaznog roka. Pravo na otpremninu radnika kojima radni odnos prestaje u slučajevima propisanim Zakonom o radu ( čl. . Poslodavac ima obavezu da radniku za vrijeme trajanja propisane dužine otkaznog roka. U slučaju da poslodavac ne postupi po ovoj odredbi. ima pravo na otkazni rok u trajanju od 30 dana.pravo na otpremninu radnika prilikom odlaska u penziju ( čl. Tako se razlikuje: . b) od 10 do 20 godina.). i u slučaju ako se radnik u roku od 5 radnih dana od dana isteka neplaćenog odsustva ili mirovanja prava iz radnog odnosa.Zakona. g) preko 30 godina. na zahtjev poslodavca prestane da radi prije isteka propisanog otkaznog roka. radnik ima pravo na otkazni rok u trajanju od 45 dana.

Kolektivni ugovor utvr uje veće iznose otpremnine od otpremnine poprisane Zakonom o radu na koju radnici imaju pravo u slučaju otkaza ugovora o radu od strane poslodavac iz ekonomskih. 35% prosječne mjesečne plate radnika isplaćene u poslednja tri mjeseca prije prestanka ugovora o radu ili koja mu pripada u skladu sa kolektivnim ugovorom za svaku navršenu godinu rada. za svaku navršenu godinu rada kod poslodavca. b) za rad od 10 do 20 godina. 50% plate iz alineje 1. 40% plate iz alineje 1. ko otpremninu isplaćuje i kako se obezbje uju sretstva za isplatu otpremnine. pravilnikom o radu i ugovorom o radu. 45% plate iz alineje 1.tačka . ima pravo da u roku od tri mjeseca od dana stupanja na snagu ovog zakona podnese zahtjev za ostvarivanje prava na otpremninu.ovog člana. Zakon o radu odre uje minimalan iznos otpremnine koja pripada radniku u slučaju otkaza ugovora o radu. radnik nema pravo na otpremninu.Nepostojanje ovih zakonom propisanih uslova.Ovo je prekluzivni rok. Pravo na otpremninu radnika prilikom odlaska u penziju U skladu sa odredbom člana 35. propisao uslove koji moraju postojati i koji se moraju u svakom pojedinačnom slučaju utvrditi. a koji smatra da mu je radni odnos prestao nezakonito kod tog poslodavca počev od tog datuma pa do dana stupanja na snagu ovog zakona. g) za rad preko 30 godina. organizacionih i tehnoloških razloga.ovog člana. Pravo na otpremninu radnika kojima je nezakonito prestao radni odnos prije stupanja na snagu Zakona o radu Ova otpremnina nije obaveza poslodavaca. Visina otpremnine propisane Opštim kolektivnim ugovorom zavisi od dužine rada radnika kod poslednjeg poslodavca i iznosi: a) za rad od 2 do 10 godine. i ona iznosi jednu trećinu prosječne mjesečne plate radnika isplaćene u poslednja tri mjeseca prije prestanka ugovora o radu.Zakon je propisao ko ima pravo na ovaj vid otprmnine. Zakon propisuje da radnik koji se na dan 31. a zahtjevi su se podnosili ministarstvu nadležnom za poslove rada u pismnenom obliku.1991. Kolektivnog ugovora poslodavac je u obavezi da radniku prilikom odlaska u penziju isplati otpremninu u visini do trostruke plate radnika obračunate u skladu kolektivnim ugovorom.12. Pravo na podnošenje zahtjeva nemaju lica: . Veći iznos otpremnine od porisane može se utvrditi kolektivnim ugovorom. kao i da se dogovore oko rokova i isplate same otpremnine. propisao iznos otpremnine. godine nalazio u radnom odnosu kod poslodavca čije je sjedište bilo na sadašnjoj teritoriji Republike Srpske. v) za rad od 20 do 30 godina.ovog člana. a niti je pravo svih radnika. Zakon o radu predvi ena je mogućnost da se radnik i poslodavac dogovore oko obezbje ivanja drugog prava ili oko obezbje ivanja drugog vida naknade umjesto otpremnine.

. .Ova otpremnina će se isplaćivati na teret fonda formiranog za ovu svrhu a sredstva će se obezbjediti od prodaje državnog kapitala i drugih izvora. sud i inspekcija rada će obustaviti postupak i predmet ustupiti Komisiji.u visini 2. ili. i iznosi: . pravne struke i koji imaju iskustvo u primjeni propisa o radnim odnosima. U cilju sprovo enja konsultacija. obavjesti savjet radnika. tehnološke i organizacione razloge. a koja se sastoji od predsjednika i četiri člana. dužan je da se o tome konsultuje sa savjetom radnika.00 prosječne plate. zavisi od dužine radnog staža radnika kod poslodavca. otkaže ugovor o radu najmanje 10 % od ukupnog broja zaposlenih. bez prava na povratak na posao. ili ukoliko je pokrenuo postupak za ostvarivanje prava na ovu otpremninu kod inspekcije rada. poslodavac je dužan da u pismenoj formi. bez prava na povezivanje staža ili nekih drugih prava iz radnog odnosa.koja su ostvarila pravo na naknadu za otkazni rok ili na naknadu za vrijeme čekanja na posao. zbog smanjenja obima posla i drugih ekonomskih.za radni staž do 5 godina-u visini 1.za radni staž od 10 do 20 godina . Osnovni razlozi za otkaz vezani su prvenstveno za smanjenje obima posla i ekonomske. odnosno sindikat o sledećem: .za radni staž preko 20 godina . sa sindikatom koji predstavlja najmanje 10 % zaposlenih radnika. a koji u periodu od tri naredna mjeseca ima namjeru da.u visini 2. Zakona.koja su vodila radni spor pred nadležnim sudom protiv odluke o prestanku radnog odnosa. u slučaju da je radnik pokrenu radni spor pred nadležnim sudom. Zbrinjavanje viška radnika Poslodavac koji zapošljava više od 15 radnika.. i . ali ne manje od 5 radnika. uzimati izjave od fizičkih lica. najkasnije na 30 dana prije namjeravanog otkazivanja ugovora o radu radnicima. Visina otpremnine po članu 152.u visini 3. ako je spor pravosnažno okončan. Komisija je nezavisna i samostalna u svom radu. radnik ima pravo samo na tačno odre enu visinu otpremnine.Komisija prilikom rješavanja zahtjeva može tražiti sve neophodne informacije od radnika i poslodavaca o radu radnika.33 prosječne plate u Republici u poslednja tri mjeseca prije mjeseca u kome se radniku priznaje pravo na otpremninu. vršiti uvid u poslovne knjige i evidencije poslodavaca i preduzimati druge radnje koje su nephodne radi pravilnog i potpunog utvr ivanja činjeničnog stanja. Znači. tehnoloških i organizacionih razloga. Tako e.00 prosječne plate.66 prosječne plate. . . a koji nije okončan do dana stupanja na snagu ovog zakona.Protiv rješenja komisija radnik ima pravo žalbe ministru nadležnom za poslove rada u roku od 15 dana od dana dostavljanja rješenja. prema podacima Republičkog zavoda za statistiku. o svakom predmetu odlučuje većinom glasova. O zahtjevu za ostvarivanje prava na otpremninu odlučuje Komisija koju imenuje ministar nadležan za poslove rada.razlozima za prestanak rada radnika. ako kod poslodavca nije uspostavljen savjet radnika.za radni staž od 5 do 10 godina .

ako radniku ne omogući povratak na posao nakon isteka mirovanja prava iz radnog odnosa. bez obzira da li će radnik ispuniti i uslove za sticanje prava na invalidsku penziju. 5. Gubitak radne sposobnosti Ugovor o radu prestaje da važi dostavljanjem poslodavcu pravosnažnog rješenja o potpunom gubitku radne sposobnosti radnika.broju i kvalifikacijama radnika kojima treba da prestane radni odnos. zbog kojih bi neko lice poslije navršene 65 godine života..mjerama kojima bi se omogućilo zapošljavanje radnika kod drugih poslodavaca. Položaj radnika zbrinut kroz program zbrinjavanja viška radnika u smislu odredbe člana 124. Istek roka važenja ugovora o radu Radni odnos se može zasnovati na odre eno i neodre eno vrijeme. . kao prekršaji sankcionisano je: .otkaz ugovora o radu suprotno odredbama zakona. . a vezan je za nastupanje zakonom propisanih slučajeva.Ovo rješenje donosi stručna služba Fonda penzijskog i invalidskog osiguranja Republike Srpske. . Gubitak radne sposobnosti utvr uje se u skladu sa propisima o invalidskom osiguranju. Zakona. Propisi iz radno-pravne oblasti ne poznaju neke činjenice niti predvi a bilo kakve mogućnosti. . moglo imati zaključen ugovor o radu. ili lice koje ima 40 godina penzijskog staža. . je povoljniji za jedan odre eni vremenski period ( period od godinu dana) u donosu na druga lica koja bi tražila zaposlenje iz razloga što je poslodavac u obavezi da ukoliko namjerava da zaposli odre en broj radnika sa istim stučnim kvalifikacija koje imaju radnici kojima je prestao radni odnos. 6. dužan je da prije zasnivanja radnog odnosa sa drugim licima . Prestanak radnog odnosa zbog godina života i staža osiguranja ili godina penzijskog staža U smislu odredaba Zakona o radu radniku prestaje radni odnos kad navrši 40 godina penzijskog staža ili 65 godina života i najmanje 20 godina staža osiguranja. . Sankcije u slučaju otkazivanja ugovora o radu od strane poslodavac U slučaju otkazivanja ugovora o radu od strane poslodavca. Ovaj prestanak ugovora o radu raegulisan je u skladu sa odredbama Zakona o radu.mjerama kojima bi se moglo izbjeći otkazivanje ugovora o radu svim ili odre enom broju radnika. U slučaju da se to desi. zakonom je sankcionisano kao prekršaj koji je učinjen od strane poslodavca. 4.ako po provedenom zbrinjavanja viška radnika ne ponudi radnicima zaposlenje koji imaju pravo prvenstva u odnosu na druga lica.ako poslodavac radniku ne obezbjedi pravo na otkazni rok i otpremninu. ponudi zaposlenje radnicima kojima je otkazan ugovor o radu.

a zbog zabrane obavljanja odre enih poslova.U ovaj period uračunavaju se i prekidi koji su trajali do dvije sedmice. 9. više puta zapošljava kod istog poslodavca na osnovu ugovora o radu na odre eno vrijeme. Ako radnik. ali najduže do dvije godine od dana zaključivanja ugovora o radu na odre eno vrijeme. odnosno sa danom početka privremene mjere zabrane rada poslodavacu izrečene od strane nadležnog suda. mjeru bezbjednosti ili vaspitnu zaštitnu mjeru u dužem trajanju od tri mjeseca. ako se radnik i poslodavac drukčije ne sporazumiju. prestaje i radni odnos radnika. i na taj način ostvari 24 mjeseca rada u toku poslednje tri godine. Sud će u samoj presudi utvrditi činjenice i razloge zbog kojih utvr uje prestanak važenja ugovora. . Ako se radnik. i to je trenutak kad poslodavac radniku otkazuje ugovor o radu. odnosno mjere. radniku prestaje radni odnos. Radni odnos zasnovan na odre eno vrijeme ne mora da prestane istekom roka iz tog ugovora. ta činjenica nema uticaja na važenje ugovora o radu. pismene odjave od strane poslodavca. 8. U slučaju da radnik bude osu en na kaznu zatvora kraću od tri mjeseca poslodavac mu ne može otkazati ugovor o radu. Poslodavac i radnik se mogu sporazumjeti da se važnost ugovora o radu na odre eno vrijeme. likvidacije. nakon isteka roka od dvije godine. nakon prekida rada zbog isteka roka iz ugovora o radu. Prestanak ugovora o radu zbog kazne zatvora. nastavi da radi.Ugovor o radu zaključen na odre eno vrijeme prestaje da važi istekom roka iz tog ugovora. U slučaju da se kazna zatvora smanji poslije stupanja na izdržavanje kazne zatvora. jeste činjenica zbog koje radnik odstustvuje s rada. smatraće se da je radnik zasnovao radni odnos na neodre eno vrijeme. Prestanak rada poslodavca moguć je zbog: stečaja. iz razloga što je poslodavac dužan radniku otkazati ugovor o radu sa danom početka izdržavanja kazne. na duži period od tri mjeseca. uz izričitu ili prećutnu saglasnost poslodavca. smatrati će se da je zasnovao radni odnos na neodre eno vrijema. jednom ili više puta produži za odre eni period. 7. Prestanak radnog odnosa zbog prestanka rada poslodavca Sa danom prestanka rada poslodavca. mjere bezbjednosti ili vaspitne mjere Ako radnik bude osu en na bezuslovnu kaznu zatvora. Prestanak ugovora o radu na osnovu sudske odluke Na osnovu sudske odluke radni odnos prestaje sa danom utvr enim u presudi. Dan početka izvršenja kazne.

Poslodavac u uslovima tržišne ekonomije u svakom trenutku ima mogućnos da radniku otkaže ugovor o radu. što je u saglasnosti sa načelom da je prinudni rad zabranjen.- sudskom odlukom o zabrani rada. uz obavezu da radniku omogući ostvarivanje prava koja su mu zagarantovana Zakonom o radu. dipl. prvenstveno da radniku omogući pravo na otpremninu i otkazni rok zavisno od dužine njegovog radnog staža. Z A K Lj U Č A K Zakon o radu normira slučajeve prestanaka radnog odnosa u potpunosti. Borislav Radić.pravnik Načelnik za rad i zapošljavanje. Ne samo da je pravno uredio ovaj institut. Ministarstvo rada i boračko-invalidske zaštite . Radniku je data mogućnost da svojom voljom otkaže ugovor o radu bez sankcije. prestanak uslova za rad. već je u potpunosti regulisao prava i obaveze radnika i poslodavca.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->