Dnevni avaz

Nezavisni bh. politi~ki dnevnik subota, 2. 10. 2010. Sarajevo Godina XV Broj 5416 1 KM, 6 kn, 40 din, 0,70 E

15 GODINA NAJTIRA@NIJA NOVINA U BOSNI I HERCEGOVINI www.dnevniavaz.ba

AFERE

Otvorena ponuda {vicarske kompanije

D@EMI]: IZBOR ’ALPIQA’ URA\EN JE NEZAKONITO!
Ugovara se isporuka struje Ponuda nema nikakvu obavezu ni pravnu posljedicu To treba poni{titi i poslati u historiju Od EPBiH se nastoji napraviti privatna firma Va`na novembarska sjednica Skup{tine
tvaranje ponude {vicarske kompanije „Alpiq“ AG iz [vicarske, koja za „Elektroprivredu BiH“ treba, kao strate{ki

O

partner, graditi blok 7 Termoelektrane Tuzla, predsjednik Nadzornog odbora EPBiH Zijad D`emi} smatra gre{kom. - Sve {to sada radi Uprava

kompanije, s Amerom Jerlagi}em na ~elu, naravno da ne mo`e biti obavezuju}e - kazao je u izjavi za „Dnevni avaz“ D`emi} . 9. strana

Godišnjice

Afere: Za{to je otpu{ten in`injer Ajanovi}

VLADA PRODAJE ’HIDROGRADNJU’?
Lanac sre}e: Hap{enja u Hrvatskoj
S ju~era{njeg izvla~enja dobitnika „Avazove“ nagradne igre: Obradovani brojni ~itaoci
(Foto: F. Fo~o)

10. str.

Velika nagradna igra „Avaz nagra|uje vjernost“

Penzioner dobio 5.000 KM
11. strana

BiH NA OPREZU ZBOG PIRAMIDALNE PREVARE
SUTRA POKLON U DNEVNOM AVAZU CD NAJBOLJIH PJESAMA HALIDA BE[LI]A
IZBORI 2010

REPREZENTACIJA

SLU^AJ „TURKOVI]“

Muslimovi} naknadno pozvan

67. str.

Uhap{en Muamer Zahitovi}

Kako pravilno glasati
4. str.

15. str.

11. str.

2

Dnevni avaz, subota, 2. oktobar/listopad 2010.

aktuelno

PORUKE Obra}anje ambasadora glasa~ima u BiH

Gra|anska apatija vam ne dozvoljava da se kasnije `alite
Ako `elite promjene, morate glasati, poru~ili su bh. gra|anima ambasadori Danske, Norve{ke i [vedske u BiH
Tihi} i Izetbegovi}: Autori prljavog pamfleta

Saop}enje Kolegija „Dnevnog avaza“

Nevi|eno piratstvo Tihi}a i Izetbegovi}a
@alosno je {to su neodgovorni ljudi na ~elu SDA ju~er poku{ali napraviti konfuziju na tr`i{tu {tampe
Povodom nezapam}enog piratstva koje je po~inila SDA i svoj prljavi predizborni bilten na 16 stranica „Bosanska stvarnost“ plasirala kroz ve} zakonito za{ti}eni dizajn „Dnevnog avaza“, ~ime se, uz prljavi udarac prema vi{e drugih stranaka, htjela nanijeti finansijska {teta i {teta profesionalnom rejtingu „Dnevnog avaza“, izdava~ „Avaz-roto press“ podnio je ju~er nadle`nim tu`ila{tvima krivi~ne prijave. Tako|er, s obzirom na to da je SDA oficijelno potpisana kao izdava~ tog biltena, bit }e podnesena posebna tu`ba i od{tetni zahtjev u vi{emilionskom iznosu prema toj stranci i njenom predsjedniku Sulejmanu Tihi}u i kandidatu za ~lana Predsjedni{tva Bakiru Izetbegovi}u, ~iji su politi~ki motivi i ambicije doveli do podle medijske avanture SDA, koja }e, nesumnjivo, najvi{e {tete nanijeti upravo njima. @alosno je {to su neodgovorni ljudi na ~elu SDA ju~er poku{ali napraviti konfuziju na tr`i{tu {tampe. Time je i ovo obja{njenje javnosti prakti~no iznu|en ~in, jer na{i vjerni i uva`eni ~itaoci trebaju znati istinu i sve detalje prevare koja se htjela u~initi na {tetu najtira`nije i najutjecajnije novine u BiH, saop}io je Kolegij „Dnevnog avaza“.

Ambasadori Danske, Norve{ke i [vedske u BiH uputili su bira~ima u na{oj zemlji poruku pred op}e izbore u kojoj ih pozivaju da iza|u na izbore, uz napomenu da samo tako mogu biti u poziciji da podsje}aju politi~are na njihova obe}anja. - Ako `elite promjene, morate glasati. Samo tada mo`ete dati svoj doprinos promjenama i biti u poziciji da kasnije podsje}ate politi~are na njihova obe}anja poru~ili su ambasadori Danske, Norve{ke i [vedske u svom ~lanku pred predstoje}e izbore, saop}eno je iz Ambasade [vedske u BiH. Dalje se navodi da ve}ina stanovnika i politi~kih lidera u ovoj zemlji podr`ava put evropskih integracija i nastojanja BiH da postane punopravna ~lanica Evropske unije i NATO-a. Ambasadori dodaju kako im ljudi u BiH s kojima se susre}u ~esto ka`u da u ovoj zemlji stvari nikada ne}e krenuti nabolje, da nije bitno glasate li za ovog ili onog

Prilika za promjene
- Izbori zakazani za 3. oktobar bit }e prilika za promjene, ali samo ako gra|ani BiH u~ine svoj dio posla. Pozivamo ljude BiH da u~estvuju u demokratskom procesu i iza|u na izbore - naveli su ambasadori Danske, Norve{ke i [vedske u BiH.
Ambasada [vedske u BiH: Jasna poruka

Centar za humanu politiku

Izbori ne}e biti po{teni
Centar za humanu polizakonito osiguranih sretiku mi{ljenja je da ovogodstava za finansiranje ovodi{nji izbori u BiH ne}e godi{nje predizborne kabiti po{teni zbog „korupmpanje i masovno potivne izborne kampanje, dmi}ivanje bira~a, rje{avaozbiljnog ugro`avanja njem komunalnih probleizbornih prava, strana~kih ma, zapo{ljavanjem u jaorgana za provo|enje izbovnom sektoru, nov~anim ra i jalovih tu`ila{tava“. pla}anjem i nu|enjem ne- Centralna izborna ko- Dejanovi}: ke druge li~ne koristi za misija i 20 tu`ila{tava u Sankcije protiv glasanje na izborima - ka`e BiH nisu ni{ta preduzeli odgovornih se u saop}enju Centra, koje da sprije~e i sankcioniraju je potpisao njegov predsjeodgovorne zbog 100 miliona ne- dnik Momir Dejanovi}.

politi~ara te da politi~ari ne slu{aju `elje svojih bira~a i da su suvi{e okupirani vlastitim `eljama. - Sve i da je tako, jedno je sigurno - ako ljudi odlu~e da ostanu kod ku}e i ne glasaju, onda nemaju razloga ni da o~ekuju pr-

omjene. A osim toga, gra|anska apatija ne dozvoljava vam da se kasnije `alite - upozoravaju ambasadori, izra`avaju}i nadu da }e bh. politi~ke partije mo}i sagledati {ire od svojih uskih interesa.

Poruka visokog predstavnika Valentina Incka

Prioritet za BiH je da gra|ani iza|u na izbore
To je odgovornost prema sebi i budu}im generacijama, poru~io Incko
Visoki predstavnik u BiH Valentin Incko (Inzko) poru~io je ju~er da je ovih dana prioritet za BiH da gra|ani u nedjelju iza|u na glasanje i da glasaju, jer „glasanje predstavlja jedno od najmo}nijih oru|a koje gra|ani imaju da utje~u na budu}nost svoje zemlje i vlastitu budu}nost“. - Stvarna mo} 3. oktobra ne}e biti u rukama politi~ara ili visokog predstavnika, ve} u rukama vas, glasa~a. Molim vas, iza|ite i glasajte u nedjelju! To je ne samo va{e demokratsko pravo, to je i va{a odgovornost prema Incko: Najmo}nije sebi, prema oru|e va{oj zemlji

Na podru~ju BiH 2. i 3. oktobra

Zabranjen prijevoz eksplozivnih materija
U povodu odr`avanja op}ih izbora u BiH, u skladu s rje{enjem Federalnog ministarstva prometa i komunikacija, Federalna uprava policije zabranjuje prijevoz eksplozivnih materija na podru~ju FBiH 2. i 3. oktobra. Tako|er, sutra je na podru~ju FBiH zabranjeno kretanje motornih vozila nosivosti ve}e od 3,5 tona, javila je Fena. Sli~na rje{enja za teritoriju manjeg bh. entiteta donio je i MUP RS.

Incko i Mur posjetit }e birali{ta
Visoki predstavnik u BiH Valentin Incko (Inzko) i njegov prvi zamjenik Roderik Mur (Roderick Moore) posjetit }e sutra birali{ta radi pra}enja toka izbornog procesa. Incko i Mur u 10.30 sati posjetit }e birali{te u Osnovnoj {koli „Vare{„ u Vare{u, u 12.10 sati u Osnovnoj {koli „Zahid Baru~ija“ u Vogo{}i i u 13.20 sati u Domu kulture na Palama, saop}eno je iz OHR-a. i prema budu}im generacijama naglasio je Incko, saop}eno je iz OHR-a. Incko je istakao va`nost izbora kako bi se BiH vratila na put ekonomskog oporavka i ~lanstva u EU. - Ne dozvolite da budete odvra}eni govorom koji vodi podvojenosti. Pa`ljivo pogledajte listu i siguran sam da }ete na}i kandidate koji zaslu`uju va{e povjerenje - kazao je Incko.

www.dnevniavaz.ba

PORTAL - komentar dana Umjesto grobara firme, na sud moraju radnici „Hidrogradnje“
- Pitam se samo gdje su u svemu ovome sindikati. Oni su ti koji su trebali organizovati ove radnike i odgovaraju}im akcijama prisiliti „Hidrogradnju“ da ili isplati zaostala primanja i obaveze, ili ode u ste~aj. Firma koja samo jo{ dublje tone u dugove nije nikome od koristi, kao {to ni posao koji se radi bez plate ne zna~i ni{ta radnicima koji su gladni. (albertf)

aktuelno

Dnevni avaz, subota, 2. oktobar/listopad 2010.

3

Komentar dana
Pi{e: Elvir HUREMOVI] (helvir@avaz.ba)

BRISEL Poruka Ketrin E{ton, visoke predstavnice EU

Svaki glas neophodan za svje` reformski zamah
Ve}ina gra|ana podr`ava evropski put koji zna~i ekonomski rast, nova radna mjesta i nove prilike, prenosi Maja Kocijan~i}, portparol E{ton
Ve}ina gra|ana BiH `eli integraciju u Evropsku uniju, koja zna~i podr{ku odr`ivom miru, ekonomskom rastu, novim radnim mjestima i novim prilikama, izjavila je ju~er za „Dnevni avaz“ Maja Kocijan~i}, portparol visoke predstavnice EU za vanjsku politiku i sigurnost Ketrin E{ton (Catherine Ashton). - Sutra }e gra|ani BiH ponovo izraziti svoju politi~ku volju na op}im izborima. Kao {to smo to potcrtali na sarajevskoj konferenciji 2. juna ove godine, EU potvr|uje nedvosmislenu predanost evropskoj perspektivi va{e zemlje. Unija podr`ava Dejtonski sporazum i teritorijalni integritet BiH - navodi Kocijan~i} prenose}i predizboru poruku Ketrin E{ton gra|anima BiH. Prema njenim rije~ima, BiH je postigla napredak u ispunjavanju uvjeta za ukidanje viza, ali su napori potrebni i za druge reforme u procesu integracije u EU, kako bi dr`ava mogla na~initi krupan korak naprijed. - Lideri koji budu izabrani 3. oktoba bit }e odgovorni za ostvarivanje istinskog progresa na evropskom putu. Evropska unija poziva i hrabri sve gra|ane da iza|u

Ma~ka na }ilimu
Ono {to se na{lo u ud`beniku za sedmi razred osnovne {kole, neodoljivo podsje}a na ~uvenog Ogulina ]ulibrka Oglu i njegove eksperimente
U sjajnim epizodama kultnih „Nadrealista“ Branko \uri} \uro je u ulozi Ogulina ]ulibrka Ogle izvodio eksperimente iz alternativne medicine. Besmisleni eksperimenti i predmeti potrebni za njih, uz fenomenalnu \urinu rolu, tjerali su gledaoce na smijeh do suza. U~enici sedmog razreda osnovne {kole, 14-godi{njaci, vjerovatno nikada, ili bar ve}ina njih, nisu gledali „Nadrealiste“ i legendarnog Ogulina ]ulibrka Oglu. Da im taj propust nadomjeste, pobrinuli su se autori ud`benika fizike (Aziza Skoko i Kasim Imamovi}, vrijedi zapamtiti), koji su im ilustriranim primjerom poku{ali objasniti kako izvesti stati~ki eksperiment i stvoriti elektricitet. Ni manje ni vi{e - povla~enjem ma~ke po }ilimu! Ono {to se na{lo u ud`beniku, neodoljivo podsje}a na Oglu i njegove eksperimente. Te{ko je ne zamisliti \uru kako nam obja{njava da nam je „za ovi eksperiment potrebna ma~ka s tigrastim dezenom ili neki pogodan maljavi predmet, dijete uzrasta od dvije do tri godine, uti~nica s naponom od 220 volti, vilju{ka pogodna za guranje u spomenutu uti~nicu i }ilim, {areni“. Dijete bi, onda, trebalo u mra~noj sobi povla~iti ma~ku tamo-amo po }ilimu, dok ne zavarni~i. Ma~ka, a ne }ilim ili dijete samo. Autori ud`benika, mrtvi-ozbiljni, ponudili su u~enicima ovaj eksperiment. Da stvar bude jo{ gora, nisu ga ni sami smislili, ve} su ga prepisali od nekakvih ameri~kih ogla i zafrkanata. Ovaj primjer, kao i nebrojene druge gluposti koje se nalaze u ud`benicima, poput vukova koji `ive na drvetu, najbolje oslikava trenutno stanje u bh. obrazovanju. Njime vladaju podobni strana~ki kadrovi, neznanje, java{luk i korupcija. Na kraju krajeva, za ud`benike u kojima vukovi `ive na drvetu i ma~ke povla~e po }ilimu nisu krivi (samo) polupismeni plagijatori koji se potpisuju kao autori, ve} oni koji su dozvolili da se takav ud`benik uop}e ukori~i i zavr{i u dje~ijim rukama. Ogulin ]ulibrk Oglo tjerao nas je na smijeh do suza. „Autori“ ud`benika, korumpirani recenzenti, izdava~i i ministarstva obrazovanja tako|er nas tjeraju na suze, ali gorke. Jer, ovo {to oni rade, mentalno sakate}i i raspame}uju}i budu}e generacije, nije nimalo smije{no. Naprotiv.

E{ton tokom boravka u Sarajevu: Lideri odgovorni za progres

na izbore, jer je svaki glas neophodan kako bi se osigurao svje` zamah za doma}e reforme koje bi

mogle donijeti takav progres isti~e portparol visoke predstavnie EU u izjavi za na{ list. T. L.

\oko NINKOVI]

/ TO JE TO

Konferencija o dijaspori i evropskim integracijama BiH

Kukan: Vlasti u BiH ni{ta od obe}anja nisu ispunile
To je i razlog velikog zaostajanja BiH, smatra Kukan
[ef komiteta Evropskog parlamenta za jugoisto~nu Evropu Eduard Kukan izjavio je da su partije na vlasti u BiH 2006. godine obe}ale ustavne promjene, reforme, borbu protiv kriminala i korupcije, ubrzanje povratka, smanjenje bud`etske potro{nje. - Ni{ta od toga nisu izvr{ili. To je tu`na, ali realna slika situacije u BiH pred ove izbore. To je i razlog velikog zaostajanja BiH iza svake zemlje u regionu - rekao je Kukan na briselskoj Konferenciji o dijaspori i evropskim integraciOn je dodao da je trenutak da se od politi~kih vo|a u BiH zatra`e stvarne, a ne samo deklarativne promjene, te da }e EU morati imati strategiju uvjetovanja prema BiH, o ~emu ne smije biti nikakvog kompromisa. Predsjednik socijalista u Evropskom parlamentu Hanes Svoboda (Hannes Swoboda) rekao je da se nada da }e izbori predstavljati korak naprijed, kao i da }e morati biti promijenjen Ustav, kako bi se BiH pomakla od Dejtona.

Kukan: Tu`na slika u BiH

Svoboda: Korak naprijed

jama BiH, koju je organizirala holandska ~lanica Evropskog parlamenta Emine Bozkurt, javila je Srna.

Predstavljeni rezultati istra`ivanja

Potrebna me|unarodna strategija za BiH
Nepostojanje strategije me|unarodne zajednice, institucionalizacija etni~ke podjele te slo`ena ekonomska i politi~ka situacija i dalje optere}uju ukupno stanje i odnose u BiH, neki su od zaklju~aka istra`ivanja „Nezavr{eni mir: Potreba za dugoro~nom strategijom u BiH“, predstavljenog ju~er u Sarajevu, a koje su zajedni~ki realizirali Nansen dijalog centar (NDC) Sarajevo i me|unarodna nevladina organizacija „Saferworld“. Ambasador Norve{ke u BiH Jan Bratu (Braathu) istakao je da rezultati istra`ivanja svjedo~e o tome da u percepciji bh. gra|ana preovladava osje}aj sigurnosti u svakodnevnom `ivotu, ali ne i na du`e staze, javila je Fena. Me|u preporukama za prevazila`enje aktuelnog stanja u BiH istaknuto je da se me|unarodna zajednica treba dogovoriti o jasnoj strategiji za BiH.

Bratu: Nesigurnost na du`e staze

4

Dnevni avaz, subota, 2. oktobar/listopad 2010.

aktuelno

IZBORI 2010 Sutra gra|ani BiH biraju vlast za naredne ~etiri godine

Kako pravilno glasati
Na ~etiri glasa~ka listi}a birat }e se ~lanovi Predsjedni{tva BiH, Dr`avnog, entitetskih i kantonalnih parlamenata te predsjednik i potpredsjednici RS
Testni glasa~ki listi} za izbor zastupnika u Predstavni~kom domu Parlamenta BiH: Smije se obilje`iti jedna stranka ili koalicija, zatim i stranka i kandidati koji se nalaze unutar liste te stranke

CIK tvrdi da }e izborne kra|e biti sprije~ene
^lan CIK-a Vedran Had`ovi}, koji je ujedno i ~lan Odbora za sigurnost odr`avanja ovogodi{njih izbora, potcrtao je ju~er da do sada nisu zabilje`eni ve}i incidenti u izbornoj kampanji, niti je bilo ikakvih problema prilikom {tampanja, distribucije i ~uvanja glasa~kih listi}a. Istakao je i da se provjeravaju tvrdnje koje je iznio PDP o narud`bi kineskih prstenova iz Beograda kojim se, navodno, poni{tavaju glasa~ki listi}i prilikom prebrojavanja glasova nakon zatvaranja bira~kih mjesta. ^lan CIK-a Branko Petri} saop}io je da je CIK u saradnji sa sigurnosnim agencijama i Tu`ila{tvom BiH poduzeo sve mjere na spre~avanju i sankcioniranju bilo kakvih poku{aja izbornih kra|a, pa i onih koji se ti~u dopisivanja li~nih glasova nakon zatvaranja bira~kih mjesta.

Sve je spremno za op}e izbore koji }e u na{oj zemlji biti odr`ani sutra. Saop}ili su to ju~er na pres-konferenciji ~elnici Centralne izborne komisije (CIK) BiH, podsjetiv{i da od danas u sedam sati do sutra{njeg zatvaranja bira~kih mjesta u 19 sati traje period izborne {utnje. Tada je zabranjeno bilo kakvo javno politi~ko ogla{avanje stranaka i kandidata na izborima.

Va`e}i i neva`e}i
Pozivaju}i gra|ane u BiH da iskoriste svoje pravo i u {to ve}em broju iza|u na izbore, predsjednica CIK-a Irena Had`iabdi} ju~er je prezentirala i na~in glasanja kako bi {to vi{e bio smanjen broj neva`e}ih glasa~kih listi}a napravljenih zbog nepoznavanja izbornog sistema. Naime, glasa~i u FBiH i RS glasat }e na po ~etiri glasa~ka listi}a. U FBiH jedan listi} se odnosi na izbor hrvatskog i bo{nja~kog ~lana Predsjedni{tva BiH i bit }e va`e}i onaj

S ju~era{njeg pressa: Gra|ani pozvani da u {to ve}em broju iza|u na izbore

(Foto: M. @ivojevi})

Testni glasa~ki listi} za izbor srpskog ~lana Predsjedni{tva BiH: Smije se obilje`iti samo jedno ime i prezime

Testni glasa~ki listi} za izbor predsjednika i potpredsjednika RS: Bit }e va`e}i samo ako se obilje`i jedno ime i prezime

Pobjednici za Predsjedni{tvo BiH znat }e se ve} sutra iza 21 sat
- U izbornoj no}i u nedjelju mi }emo prvi put pokrenuti i na{ novi sistem web-aplikacije s izbornim rezultatima koje }e putem tog programa dostavljati op}inske izborne komisije. Videoprezentacija rezultata bit }e pokrenuta ve} oko 21 sat, a preskonferenciju na kojoj }emo objaviti prve preliminarne rezultate za Predsjedni{tvo BiH odr`at }emo u 22.45 sati. U 23 sata predstavit }emo na~in dodjele mandata, a u jedan sat poslije pono}i odr`at }emo drugu konferenciju za novinare i objaviti preliminarne rezultate za Predstavni~ki dom Dr`avnog parlamenta. Za entitetske parlamente rezultate o~ekujemo u toku no}i oko tri ujutro, a oko {est i preliminarne rezultate za kantonalne skup{tine - pojasnila je Had`iabdi} novosti koje od ove izborne godine prvi put CIK primjenjuje. Prema njenim rije~ima, pristizanje glasa~kih listi}a iz inozemstva CIK }e ~ekati deset dana nakon odr`avanja izbora, a brojat }e se samo oni koji budu popunjeni i poslati sa svojih odredi{ta zaklju~no sa 3. oktobrom. Oni na ~ijim kovertama bude utisnut kasniji datum, ne}e biti priznati.

listi} na kojem bira~ stavi kri`i} pored samo jednog imena. Primjerice, jedan bira~ ne mo`e glasati ujedno i za hrvatskog i za bo{nja~kog ~lana. Tako|er, jedan listi} u RS }e se odnositi na izbor srpskog ~lana Predsjedni{tva, na listi }e se na}i imena kandidata samo srpske nacionalnosti, a smije se ozna~iti samo jedan od njih. Drugi glasa~ki listi} odnosi se na izbor zastupnika u Predstavni~kom domu Parlamenta BiH. Taj listi} bit }e va`e}i ako se kri`i} stavi samo pored naziva jedne stranke ili jedne koalicije, zatim ako se ozna~i i jedna stranka te jedan ili vi{e kandidata, ali samo onih koji se nalaze unutar liste te stranke za koju bira~ glasa. Ista pravila va`e i na tre}em glasa~kom listi}u, na kojem }e bira~i u RS birati zastupnike u Narodnoj skup{tini tog entiteta, a bira~i u FBiH zastupnike u Predstavni~kom domu Federalnog parlamenta. Apsolutno ista procedura je i prilikom glasanja na ~etvrtom glasa~kom listi}u za bira~e u FBiH koji biraju i zastupnike u kantonalnim skup{tinama.

Testni glasa~ki listi} za izbor bo{nja~kog i hrvatskog ~lana Predsjedni{tva BiH: Bit }e va`e}i samo ako se obilje`i jedno ime, a ne}e va`iti ako se na jednom listi}u kri`i} stavi i pored imena bo{nja~kog i imena hrvatskog kandidata

Kr{enje izborne {utnje
CIK je upozorio i da }e nevladine organizacije koje su za danas najavile odr`avanje skupova, na kojima }e dijeliti letke s pozivima bira~ima da iza|u na izbore, ali u kojima }e stajati i poruke „O~istimo parlament“, prekr{iti izbornu {utnju. ti i za druge stranke ili kandidate iz drugih stranaka ili koalicija. ^etvrti glasa~ki listi} u RS odnosi se na izbor predsjednika i potpredsjednika RS, na kojem }e se nalaziti imena svih kandidata iz svih stranaka, a glasa~ki listi} bit }e va`e}i ako se kri`i} stavi pored imena samo jednog od tih kandidata. Jedino }e glasa~i u Br~ko Distriktu koji su se opredijelili za bira~ku opciju u FBiH, odnosno registrirali su se kao bira~i s entitetskim Prema CIK-u, to na neki na~in zna~i poziv gra|anima da ne glasaju za aktuelne parlamentarce, ali je nepoznanica na koji na~in za kr{enje izborne {utnje mogu biti sankcionirane nevladine organizacije, kada se one ne spominju u Izbornom zakonu BiH. dr`avljanstvom Federacije, imati tri glasa~ka listi}a, jer oni ne mogu glasati za kantonalne skup{tine. Glasa~i iz Br~ko Distrikta s entitetskim dr`avljanstvom RS glasat }e na sva ~etiri listi}a predvi|ena za glasa~e u manjem bh. entitetu. - Svi koji `ele saznati mjesto na kojem trebaju glasati, mogu to u~initi slanjem SMS poruke na broj 091 12 12 12, ili pozivom na na{e brojeve telefoma 033/251-331 i 033/251332 - podsjetila je ju~er HaM. KUKAN d`iabdi}.

Pravila u Br~kom
Glasa~ki listi} za Dr`avni, entitetske i kantonalne parlamente, dakle, ne}e biti va`e}i ako se na njemu ozna~i vi{e razli~itih stranaka, ili vi{e kandidata iz razli~itih stranaka, ili ako se ozna~i samo jedna stranka, a na istom listi}u se kri`i} stavi i pored imena kandidata koji pripadaju listi neke druge stranke. Ako se bira~ odlu~i da glasa za nezavisnog kandidata, njegovo glasanje zavr{ava se ozna~avanjem samo jednog imena tog kandidata, a ne mo`e se osim njega glasa-

pogledi

Dnevni avaz, subota, 2. oktobar/listopad 2010.

5

BEGOVA D@AMIJA Iz hutbe hafiza Ismeta ef. Spahi}a

Glasajte za onoga kome je cilj da pomogne bo{nja~kom narodu
Imate ljudi koji vode pojedine stranke, a svako jutro kada ustanu, popiju lozu, odnosno kru{kova~u, pa zar da takve ljude podr`imo
Zamjenik reisu-l-uleme hafiz Ismet ef. Spahi} kazao je u svojoj ju~era{njoj hutbi u Begovoj d`amiji u Sarajevu da se nalazimo u trenucima `ivljenja kada, ipak, moramo donijeti va`ne odluke, one koje su „vrlo zna~ajne za na{u budu}nost“.

Daleko bje`ite od onih koji samo ho}e pare
- Poslanik, a. s., ka`e da musliman ima ~etiri neprijatelja, ~etiri du{mana. Ima vjernika, muslimana, koji mu zavidi. A zavidnost je vrlo opasna. Ima du{mana koji se protiv njega bori. Svim silama se bori da ga pobijedi. Ima {ejtana koji ga zavodi. Uvijek ho}e da nas zavede. On je obe}ao Allahu da }e zavoditi ljude. Ne}e on stalno biti u d`ehenemu. Ho}e da ima dru{tvo. Zato se bori da zavede. A on je najopasniji. Ka`e Poslanik, ~uvajte se strasti. Jer, ona te ~ini i slijepim, gluhim i nijemim. Onaj koga vodi strast, ma koliko titula imao na ovom svijetu, ma koliko ih nabrojao, ne vidi ni{ta, niti ~uje. Jer, on samo vidi svoju strast. Strast navodi ~ovjeka na zlo. I ovdje (na izborima, op. a.) postoji strast da se pare dobiju. Daleko bje`ite od takvih, bra}o moja draga - rekao je Spahi}. da taj ~ovjek ne valja, nemoj ga podr`ati. Kada bude gorio, i ti }e{ uz njega gorjeti. Zato dobro pazi kome }e{ dati glas na izborima - istakao je hafiz Spahi}. Zato su, kazao je, izbori ozbiljna stvar, jer ~ovjek treba paziti uz koga }e biti. Prema njemu, ne smije se podr`ati onaj koji je gre{nik. - Imate ljudi koji vode pojedine stranke. Svako jutro kada ustane, popije lozu, odnosno kru{kova~u. Pa, onda dalje radi. A vodi stranku!? Bra}o moja, pa zar da takve ljude podr`imo? Dakle, grijeh nas poga|a ako mu damo podr{ku. Ako se s njim udru`imo, i mi grijeh ~inimo. Onaj koji izgubi mjeru u grije{enju, protiv njega nema gibeta (ar. ogovaranja). Ne mogu ja gibetiti onoga koji ide pijan ulicom. On je ve} ogibe}en - naveo je on, napominju}i da „nije nimalo laka stvar u nedjelju“.
Had`ibegi}: Prihvatio izazov

Prosipanje la`i
- U nedjelju su izbori. Musliman treba da iza|e na izbore, da ne ka`em - mora. Jer, ako ne iza|e na izbore, onda svoj glas prepu{ta onome kojeg najvi{e ne voli. Daje njemu svoj glas. Drugo, pred nama je dilema kako i koga odabrati. Moram odmah re}i da se ne sla`em s ovim Izbornim zakonom BiH - kazao je efendija Spahi}.

Li~nost dana

Faruk Had`ibegi}

Bosanac za spas francuskog kluba
Arl nakon sedam poraza anga`irao bh. trenera
Faruk Had`ibegi}, biv{i selektor nogometne reprezentacije BiH, novi je trener francuskog prvoliga{a Arla. Sastav iz Avinjona u prvih sedam prvenstvenih kola igrao je jako lo{e, a tabela je neumoljiva. Novi prvoliga{ u dru{tvu najboljih nema pobjede i nalazi se na posljednjem mjestu bez bodova, pa su u klubu odlu~ili potra`iti spasioca u na{em stru~njaku. On }e poku{ati ostvariti nimalo lagan zadatak, zadr`ati Arl u elitnom rangu takmi~enja. Ponu|en mu je ugovor na dvije godine i prihvatio se posla, od kojeg bi mnogi zazirali, s obzirom na stanje u kojem se Arl trenutno nalazi. Pokazao je da je spreman za velike izazove, te potvrdio vjeru u sebe i veliku odlu~nost. Had`ibegi} je do sada u Francuskoj vodio ekipe Troa, Nior, Di`on i Bastiju. Ro|en je u Sarajevu 7. oktobra 1957. godine, a kao igra~ nosio je dres Sarajeva, So{oa, Tuluza i Betisa i bio je reprezentaN. D. tivac Jugoslavije.

Nalog Ustavnog suda BiH Vladi FBiH

Punjenje d`epova
Koga god zaokru`ite i izaberete, kazao je hafiz Spahi}, imajte na umu i pred o~ima da }ete s njim dijeliti ono {to on radi. - Ako radi dobro, imat }ete dobro. Ako radi nevaljalo, imat }ete grijeh. Nemojmo se zavaravati. Imate ljudi koji su na ovim i onim izborima gledali samo kako da napune svoj d`ep. [to ka`e onaj jedan, najbolji posao u ovoj zemlji je biti poslanik u Skup{tini. Ni{ta ne raditi, a imati pet-{est hiljada. A ni{ta ne radi!? Onaj kojem je cilj dinar, nemojte glasati za njega poru~io je Spahi}. Pozvao je Bo{njake da podr`e one koji su spremni da pomognu muslimane. - Onome kome je cilj da pomogne napa}enom bo{nja~kom narodu, za njega glasajte, bra}o moja mila! Njega zaokru`ujte. A ima takvih Bo{njaka. Zapamtite, ima i dobrih Bo{njaka. Sje}ate se onog Federalnog parlamenta? Kada je Dom naroda izglasao da im penzije budu od 3.000 KM, imate ljudi koji su se i tada sustegnuli, nisu digli ruku, iako je to rekla njihova stranka. Nije htio da glasa - kazao F. VELE je hafiz Spahi}.

Omogu}iti „Capingu“ da naplati 1,4 miliona KM
Ustavni sud BiH nalo`io je Vladi FBiH da izvr{i svoje ustavne obaveze i osigura po{tivanje ljudskih prava u slu~aju apelacije preduze}a „Caping“ iz Gra~anice, koja je podnesena pred ovom institucijom, a ti~e se potra`ivanja ratne {tete u FBiH. Preduze}e „Caping“ potra`uje od FBiH oko 1.353.000 KM i tro{kove parni~nog postupka od 57.700 KM, {to je dosu|eno pravosna`nom presudom Op}inskog suda u Sarajevu od 16. januara 2002. godine na ime duga koji je nastao 1994. na osnovu ugovora o proizvodnji i isporuci sredstava naoru`anja i vojne opreme. Vladi FBiH nala`e se da u~ini zakonske mjere kako bi ovaj apelant na teret bud`etskih sredsta-

Hafiz Spahi}: Dobro pazi kome }e{ dati glas na izborima

Naveo je da takav zakon moraju mijenjati oni koje izaberemo, jer je u njihovoj ruci {tap i ovla{tenje da mijenjaju zakone. Istakao je svoje ogor~enje time {to su predizborne kampanje bile prljave i nedostojne vjernika, te da ga je to zaboljelo. - Poslanik Muhammed, a. s., ka`e da munafik prosipa la`i. Nemoj mi la` prosipati. Kada obe}a, ne ispuni. Kada mu se povjeri da ne{to uradi, ne uradi. A ove na{e

kampanje su pune hvale i obe}anja. Me|unarodne organizacije utvrdile su da ovo {to je do sada obe}ano, obe}anja koja su nam davali pred pro{le izbore, 80 posto nije ispunjeno, 80 posto tih obe}anja je iznevjereno. Nadam se da }e sada biti bolje. Musliman mora dobro promisliti iza koga }e stati. Jer, Kur’an ka`e: „Nemoj stati iza onoga ko }e ~initi nepravdu.“ Nemoj biti uz njega, nemoj ga podr`ati! Ako zna{

Vlada FBiH: Zakonske mjere

Izaberimo one koji }e koristiti na{oj vjeri i narodu
Hafiz Spahi} smatra da Bo{njaci moraju glasati po svojoj savjesti. - Nemojte se bojati promjena. Nemojte se bojati da zaokru`ite i onoga ko je valjao. Ne pla{ite se, jer Allahu se treba vratiti. Allahu, podaj nam snage da izaberemo one koji }e koristiti na{oj vjeri i na{em narodu. Gledajte, bio je jedan transparent u Egiptu: „Bo`e pomozi one koji poma`u muslimane!“ Bo`e, koji ima takav nijet, pomozi mu. Koji nema takav nijet, razvali im, pobrkaj im njihove planove. Da nas Allah uputi na pravi put - kazao je hafiz Spahi}.

va FBiH naplatio svoja potra`ivanja u {to kra}em roku, javila je Srna.

Sjednica Konkurencijskog vije}a BiH

Stjepo Pranji} predsjednik
U Sarajevu je ju~er odr`ana konstituiraju}a sjednica drugog saziva Konkurencijskog vije}a BiH Stjepo Pranji}, Gordan Raspudi}, Maida ^ampara, Arijana RegodaDr`i}, Ibrica Laki{i} i Gordana @ivkovi}, javila je Fena. Usvojen je prijedlog o imenovanju Stjepe Pranji}a za predsjednika Konkurencijskog vije}a, kao i prijedlog liste ovla{tenih osoba.

[ta drugi pi{u

6

Dnevni avaz, subota, 2. oktobar/listopad 2010.

mozaik

TUZLA Incident na Filozofskom fakultetu

Ponuda profesoru: „Pi{tolj ili novac“
Dijete oblijepljeno trakom

[okantna pri~a

Policija je nakon prijave utvrdila da se radi o Zahidu Suljkanovi}u, ocu jedne studentice
Nesvakida{nji incident dogodio se ju~er poslijepodne na Filozofskom fakultetu u Tuzli, kada je otac jedne studentice profesoru na odsjeku za engleski jezik, izrevoltiran time {to k}erka ne mo`e polo`iti ispit, ponudio novac ili pi{tolj! Prema prijavi koju je profesor Damir Arsenijevi} podnio policiji, u kabinet mu je ju~er poslijepodne u{ao mu{karac koji je na jednu stranu stola stavio novac, a na drugu plasti~ni pi{tolj i ponudio mu da sam izabere {ta `eli. Sve se zavr{ilo bez ikakvih posljedica, jer se mu{karac udaljio. Policija je nakon prijave utvrdila da se radi o Zahidu Suljkanovi}u, ocu jedne studentice. Kako je „Avazu“ potvr|eno iz MUP-a TK, protiv njega }e biti podneseE. H. na prijava.

Iz zabave zalijepili dje~aka na zid
Amerikanka D`ejla Hem (Jayla Hamm, 18) iz Linkolna i njen momak Kord Honi (Corde Honea, 19) zalijepili su njenog 22mjese~nog sina na zid. D`ejla ga je dr`ala dok je Kord trakom lijepio ruke i noge dje~aka koji je vri{tao. Fotografirali su ga, a nakon toga su ga skinuli i zalijepili mu bo~icu na zid tako da je ne mo`e dohvatiti. Prijatelj je prijavio par policiji nakon {to mu je Kord pokazao slike. O~ito je mislio da }e mu to biti zabavno kao i njima. Policija je zaplijenila digitalni aparat. Zamaglili su djetetu lice, ali su rekli da je dje~ak bio vidno potresen. Otkrili su da je par bio drogiran te da su to napravili kako bi se zabavili, a ne kaznili dje~aka. Majka je osu|ena na deset dana zatvora i dvije godine uvjetne kazne.

Filozofski fakultet u Tuzli: Policija dobila prijavu

Krvavi pohod u Nju D`ersiju

Ubio dva sina, upucan nakon {to je napao policajce
Policija u Nju D`ersiju objavila je da je pomahnitali 54-godi{njak ubio dva svoja sina i ranio tre}eg prije nego {to su ga policajci ubili. D`ejson Loglin (Jason Laughlin), portparol dr`avnog tu`ila{tva iz Kejmdena, rekao je da su se ubistva dogodila u kasnim ve~ernjim satima. Loglin je ubicu identificirao kao Alfreda Motona. Rekao je da je Moton ubio 14-godi{njeg i 18godi{njeg sina te ranio 16-godi{njeg sina. Nakon toga se pomahnitali Moton zatr~ao prema grupi policajaca, dr`e}i u jednoj ruci pi{tolj, a u drugoj upalja~ i limenku benzina. Policajci nisu imali izbora i morali su pucati u njega. Ne zna se motiv ovog bizarnog krvavog pohoda.

U najnovijem broju ~asopisa „Siti UNESCO“

Objavljen tekst o vrijednostima Mostara
U ~asopisu „Siti UNESCO“, koji izdaje Udru`enje italijanskih gradova koji su na popisu UNESCO-a, prvi put je objavljen promotivni tekst o gradu na Neretvi. Vijest o tome mostarskom gradona~elniku Ljubi Be{li}u saop}io je Adrijan ^o~i (Adrian Cioci), zamjenik direktora UNESCO-ovog ureda u Asiziju i urednik ovog ~asopisa. Be{li}, koji je i dobio primjerak tog presti`nog i relevantnog ~asopisa, zahvalio se na velikoj promociji Mostara, te njegovih turisti~kih i privrednih potencijala. Tako|er, ^o~i je najavio da }e u Mostar uskoro i doputovati delegacija privrednika Asizija na ~elu s gradona~elnikom Klaudiom Ri~ijem (Claudio Ricci), a radi realizacije zajedni~kih inicijativa vezanih za Protokol o saradnji koji je nedavno potpisan M. Sm. u mostarskoj Gradskoj upravi.

Donesena odluka

Be{li} i ^o~i: Promocija grada na Neretvi

NASA otpu{ta 1.200 radnika
Me|unarodna svemirska agencija NASA otpustit }e 1.200 radnika. Ova odluka donesena je bez obzira na to {to je ameri~ki Kongres odobrio bud`et od 19 milijardi dolara za ovu ustanovu. ^etvrtak je bio posljednji dan kada su se zaposleni trebali javiti na posao, a ve}ina njih je u NASA-i radila jo{ od po~etka osamdesetih godina pro{log stolje}a, a radili su na programima izuma letjelica. Me|utim, kako je u posljednje vrijeme posla sve manje, NASA se odlu~ila na ovaj nepopularan potez koji bi trebao biti samo po~etak ve}eg masovnog otpu{tanja u ovoj ustanovi. Naime, pretpostavlja se kako }e zavr{etkom programa Me|unarodne svemir-

Projekt „Lokalizacija Evropske unije“

Ubrzati evropske integracije
U projekt „Lokalizacija Evropske unije“, koji implementira Holandska agencija za razvoj SNV u saradnji s Direkcijom za evropske integracije, uklju~eno je 40 op}ina podijeljenih u ~etiri klastera po regiji. Cilj projekta je ubrzanje procesa evropskih integracija u BiH oja~avanjem kapaciteta op}ina. - U zgradi Op}ine Zavidovi}i odr`ana je prakti~na radionica „Preduvjeti za lokalni razvoj“ s predava~em Ivanom Mili~evi}em, ekspertom za projekte EU kazao nam je Adem Lisi~i}, terenski koordinator iz UG „Ne{to vi{e“ iz Sarajeva. U „Klasteru 1“ u~estvuje 12 op}ina, i to: Novo Sarajevo, Ilid`a, Novi Grad, Centar, Ilija{, Zenica,
S radionice u Zavidovi}ima
(Foto: A. Lisi~i})

Travnik, Novi Travnik, @ep~e, VaS. [a. re{, Bugojno i Zavidovi}i.

Mikrobiolo{ki stru~njaci iz regije na skupu u Sarajevu
Ve}ina otpu{tenih radila na izradi letjelica

Bolni~ke infekcije ne treba kriti
Mikrobiolo{ki stru~njaci i infektolozi iz cijele regije okupili su se ju~er na Institutu za mikrobiologiju u Sarajevu. Na skupu je bilo govora o opasnim bolni~kim infekcijama koje se pojavljuju u svim bolnicama u svijetu. - Ovo je problem koji poga|a sve nas. Mi smo kom{ije tako da infekcija ide iz zemlje u zemlju te je jako va`no da znamo {ta se de{ava kod na{ih susjeda. Neophodan je dobar monitoring i saradnja da bismo uspjeli kontrolirati infekcije - kazala je {efica Mikrobiologije u Sarajevu prof. dr. Mirsada Huki}. Dodala je da je na skupu predstavljen i novi aparat „genexspert“, koji je firma „Biomedika“ izlo`ila za prezentaciju. - Mi, na`alost, jo{ nismo kupili ovaj aparat, ali }emo poku{ati to u~initi. Na osnovu molekularnih analiza aparat mo`e otkriti prisustvo klju~nih mikroorganizama za bolni~ke infekcije poput MRSA-e, tuberkuloze... Na njemu se radi desetak minuta, a rezultat se dobije za sat i po, {to je ogromna revolucija u dijagnostici - ka`e Huki}. Ona je ustvrdila da samo one bolnice koje ne prate infekcije mogu re}i da ih nemaju, ali je to onda la` ili neznanje. - Ne treba praviti famu ili kriti infekciju, nego je treba odmah prijaviti, intervenirati i poduzeti mjere. Mi se dobro nosimo s bakterijama i nemamo velikih epiE. Ha. demija - rekla je Huki}.

ske stanice, ~iji je `ivot produ`en do 2020. godine, bez posla ostati vi{e od 9.000 zaposlenika.

Smrtna kazna za proizvo|a~e lo{e hrane
Kineske vlasti objavile su da }e svi proizvo|a~i koji se ne budu pridr`avali propisa o sigurnosti hrane biti suo~eni sa smrtnom kaznom. Uzrok ovakve o{tre kazne je ~injenica kako se u ovoj dr`avi ~esto koriste umjetni preparati kod proizvodnje hrane {to zna dovesti do trovanja i smrtnih slu~ajeva.

mozaik

Dnevni avaz, subota, 2. oktobar/listopad 2010.

7

[ta ka`u poznati
Mirko Cvetkovi}

Vanjska politika Srbije usmjerena je ka evropskim integracijama
- Vanjska politika Vlade Srbije usmjerena je ka evropskim integracijama i `elji da Srbija ide u pravcu ulaska u EU. U tom su pravcu u~injeni ogromni napori i postiCvetkovi}: gnuti uspjesi. U prethodnom periodu ratificiran je SpoBezvizni re`im razum o stabilizaciji i pridru`ivanju sa EU, Srbija je dobila bezvizni re`im, podnesena je kandidatura za ~lanstvo u EU.
(Srbijanski premijer za „Blic“)

Daniela Trbovi}

Crnina mi je pomalo dosadila
- Godinama sam glumila zlicu odjevenu u crno, i mogu re}i da mi je crnina pomalo dosadila. U novoj emisiji }u nositi `enstvene haljine i kompleti}e pastelnih boja, a prema gostima }u biti nje`na i pa`ljiva. Jako mi je stalo do ovog projekta koji je neuporedivo zaTrbovi}: Nje`na htjevniji od „Najslabije karike“.
(TV voditeljica za „Gloriju“) i pa`ljiva Ogor~eni radnici: Ne}e odustati od sudskog spora
(Foto: N. Bo`ovi})

Ljiljana Blagojevi}

PROTESTI I ju~er ispred „Klasa“ nastavljen {trajk gla|u

Tek s godinama sam nau~ila da ne posustajem
Blagojevi}: Gra|anska katarza

Radnici na izmaku snage
Upravu „Klasa“ nije briga za na{e muke, ka`u {trajka~i
Ni ju~er se osmorici radnika „Klasa“, koji ispred kapije ovog preduze}a ve} tre}i dan {trajkuju gla|u, niko iz Uprave nije obratio. Radnici su na izmaku snage, promrzli, a neki od njih su se prehladili te razmi{ljaju da odustanu od daljnjeg {trajka jer im je zdravlje ugro`eno, a o~ito da Upravu to nije briga. Oni tra`e da se vrate na stara radna mjesta u „Klasu“ sa kojih su otjerani u za{titarsku agenciju porodice Selimovi} - „Tip Security“. Iz te agencije su nedavno otpu{teni, a kada su zatra`ili da se vrate u „Klas“, ponu|en im je prelazak u „Alarm West“, na {ta ne `ele pristati. - Imamo glavobolje, nesvjesticu, ljudi se po~inju tresti. Dan ranije su nam dva puta poru~ili da }e s nama razgovarati neko iz Uprave, najvjerovatnije Ibrahim Smailagi}, koji nam je prije tri godine obe}ao da }emo biti vra}eni u „Klas“. Ali, to se nije desilo. Ignori{u nas. Nije ih briga za na{u muku - ka`e Damir [ahi}, jedan od radnika. Ogor~eni radnici ka`u da ne}e odustati od sudskog procesa koji namjeravaju pokrenuti preko advokata Amira Ahmetspahi}a. S njima }e tu`bu podnijeti i ostali otpu{teni radnici „Tip Secutiryja“ koji tvrde da im je Hilmo SelimoE. Ha. vi} oteo zara|ene pla}e.

- Mladost je sama po sebi nestalna i nestrpljiva, zapada u krize. Iako sam se uvijek umjela kontrolirati i nisam dozvoljavala da „isko~im“, da „izletim iz sebe“, tek s godinama sam nau~ila da ne posustajem pred problemima, lo{im doga|ajima i ljudima. Odavno vi{e ne reagiram ni na ogovaranje ili, kako ja to zovem, gra|ansku katarzu.
(Glumica za „Ve~ernje novosti“)

[ta ka`u u narodu

☎ 033/281-393 redakcija@avaz.ba

Iskoristimo na{ turisti~ki potencijal
- Bh. gradovi, koji imaju itekakav turisti~ki potencijal, poprili~no su zapu{teni i neprivla~ni posjetiocima. Ulice su zapu{tene, fasade prljave, sme}e je na sve strane. Je li tako te{ko zavesti malo reda i prezentirati kulturu, povijest i tradiciju koju imamo? Zemlje s mnogo manje potencijala od turizma su napravile ~udo, a kod nas ta grana dono(^italac H. J.) si minimalne prihode.

^estitke povodom 15. godi{njice „Avaza“

Vremenska prognoza
sun~ano djelimi~no sun~ano mjestimi~no ki{a obla~no

2. 10. 2010.

Darujte ~itaocima jo{ brojna kvalitetna izdanja i projekte
Petnaestu godi{njicu „Dnevnog avaza“ ~estitali su ju~er na{i brojni ~itaoci, institucije, organizacije i udru`enja. - Vjerujem da }e naj~itanija dnevna novina u BiH „Dnevni avaz“ i nadalje biti najtira`niji list na ovim prostorima, te svojim ~itateljima darivati jo{ brojna kvalitetna izdanja i projekte - ka`e se u ~estitki koju je uputio generalni direktor „Elektroprivrede HZHB“ Matan @ari}. ^estitku je, izme|u ostalih, uputilo i Udru`enja „Gra|anski edukativni centar“. - Gospodine Radon~i}u, Vama i uposlenicima kompanije „Dnevni avaz“ od srca ~estitamo 15 godina uspje{nog i kvalitetnog rada u nadi da }ete i u narednom periodu biti najuspje{nija, najtira`nija i najutjecajnija novina u BiH - ka`e se u ~estitki koju je potpisao i izvr{ni direktor Emir Vildi}.

promjenljivo

ki{a i snijeg

snijeg

obla~no uz snijeg

obla~no s ki{om

magla pa sun~ano

VRIJEME DANAS

BIHA] 20 20 BANJA LUKA BR^KO 21 TUZLA 21 ZENICA 20 SARAJEVO 19 GORA@DE 19
FEDERALNI METEOROLO[KI ZAVOD

Umjereno obla~no satima, U jutarnjim

Rezultat razgovora visokih delegacija BiH i Slovenije

Kredit za penzionere u ’Mercatoru’
Penzioneri u FBiH od ju~er pa do 31. decembra ove godine imaju mogu}nost kupovine na beskamatni kredit u „Mercatorovim“ trgovinama. Rezultat je to razgovora visokih delegacija BiH i Republike Slovenije, a na inicijativu Slovenskog poslovnog kluba, koji su rezultirati potpisivanjem Ugovora o saradnji izme|u „Mercatora BH“, Zavoda za penziono osiguranje FBiH i Udru`enja penzionera FBiH. U akciju „Zimnica“, koja }e biti implementirana u sklopu projekta, bit }e uklju~eni samo doma}i proizvo|a~i koji izmiruju svoje doprinose prema Federalnom zavodu za PIO/MIO. Haris Kuskunovi}, direktor „Mercatora BH“ ka`e da je u pitanju kooperacija izme|u doma}ih proizvo|a~a koji kao i kompanija na ~ijem je ~elu izmirivanjem svojih obaveza pune bud`et Zavoda za penziono osiguranje FBiH. To je i bio jedan od uvjeta za u~e{}e u projektu „Zimnica 100 posto doma}e“. - U naredna tri mjeseca, do kraja godine, penzioneri }e imati priliku da svake nedjelje i pone-

po kotlinama i uz ri- LIVNO je~ne tokove, o~ekuju 20 se magla i niski oblaci, a u ostalim podru~jima sun~ano uz malu do umjerenu obla~nost. Poslije podne, prete`no sun~ano, uz prolazno naobla~enje u Hercegovini i zapadnoj Bosni. Prema kraju dana, u isto~noj Bosni postoji mala vjerovatno}a za slabu ki{u.

24 MOSTAR

NEUM 23

SUBOTA
2. 10. 2010.

NEDJELJA
3. 10. 2010.

PONEDJELJAK
4. 10. 2010.

JUTARNJE TEMPERATURE

JUTARNJE TEMPERATURE

JUTARNJE TEMPERATURE

Vi{estruka korist
Predsjednik Udru`enja penzionera FBiH Omer Omerefendi} prepoznao je vi{estruku korist projekta kao i Zijad Krnji}, direktor Zavoda za penziono osiguranje FBiH, koji je iskazao svoju podr{ku s obzirom na to da projekt na jedinstven na~in objedinjuje bh. penzionere i doma}u privredu.

od 4 C do 16 C
DNEVNE TEMPERATURE

0

0

od 5 C do 17 C
DNEVNE TEMPERATURE

0

0

od 60C do 180C
DNEVNE TEMPERATURE

od 160C do 240C

od 180C do 260C

od 190C do 270C

„Mercator“: Akcija do kraja godine

djeljka iskoriste beskamatni kredit bez `iranata u maksimalnom iznosu od 200 KM u trgovinama „Mercatora BH“ te da isti otpla}uju u ~etiri jednake rate B. T. dodao je Kuskunovi}.

BIOMETEOROLO[KA PROGNOZA Pogor{anje biometeorolo{kih prilika, izra`enije na zapadu i u centralnim dijelovima zemlje, kod hroni~nih bolesnika i meteoropata uvjetuje ja~anje tegoba vezanih uz njihove bolesti. Ne{to ugodnije bit }e u Hercegovini i sjeveroisto~noj Bosni, a do kraja dana op}a slika }e se popraviti u cijeloj zemlji.

Grad Sarajevo
Izlazak 06.45 Zalazak 18.26

2. 10. 2010.
Izlazak nema Zalazak 15.13

Brzo - kratko

8

Dnevni avaz, subota, 2. oktobar/listopad 2010.

teme

MADRID Reis Ceri} govorio na Aspenskom ministarskom forumu

BiH treba novi ustav
Vlahovi}: Osumnji~en za niz ubistava

Aspenski ministarski forum, kojim predsjedava Medlin Olbrajt, inicijativa je biv{ih ministara vanjskih poslova iz cijelog svijeta
Na poziv biv{e dr`avne tajnice SAD Medlin Olbrajt (Madeleine Albright) ju~er je reisu-l-ulema dr. Mustafa Ceri} govorio na otvaranju Aspenskog ministarskog foruma u Madridu, posve}enog tra`enju mostova za islamsko-zapadni anga`man i saradnju u rje{avanju globalnih pitanja dana{njice, javlja Mina. Aspenski ministarski forum, kojim predsjedava Olbrajt, inicijativa je biv{ih ministara vanjskih poslova iz cijelog svijeta kako bi se pravila godi{nja analiza pojava i doga|aja u svijetu radi usagla{avanja stavova za zajedni~ku akciju u korist mira i stabilnosti u svijetu. ve} u konkretnom politi~ko-vojnom savezu poput NATO-a. Svjestan sam rizika kojem se izla`em, ali ja nemam izbora nakon genocida u mojoj zemlji protiv mog naroda samo zato {to su bili muslimani, odnosno {to ih je Ratko Mladi} vidio kao Turke kojima se osvetio genocidom u Srebrenici, ve} da zagovaram stvarno partnerstvo izme|u muslimana i Zapada u o~uvanju mira i sigurnosti u svijetu. Prilika je ovo da ka`em, isto tako, da je moja zemlja Bosna i Hercegovina, koja je klju~ za mir i stabilnost na zapadnom Balkanu. Stoga, madam Olbrajt, dopustite da vam se obratim u ime mudrosti ovoga foruma da ovaj forum pomogne mojoj zemlji da do|e do demokratskog ustava, da se, uz pomo} Amerike i europskih zemalja koje su istinski dosljedne u promociji demokracije, ljudskih prava i jednakopravnosti bez diskriminacije na temelju vjere i nacije, posebno muslimana,

Su|enje monstrumu s Grbavice

Vlahovi}u jo{ dva mjeseca pritvora
Sud BiH produ`io je za dva mjeseca pritvor Veselinu Vlahovi}u zvanom Batko, koji je osumnji~en za ratne zlo~ine u sarajevskom naselju Grbavica. Vlahovi} je u pritvoru od kada je izru~en iz [panije 26. avgusta, a ova mjera mu je odre|ena zbog opasnosti od bijega, utjecaja na svjedoke i sau~esnike, kao i mogu}nosti naru{avanja reda. Osumnji~en je za niz ubistava, zlostavljanja, plja~kanja i silovanja, kao i prisilnih odvo|enja Bo{njaka i Hrvata s podru~ja sarajevskih naselja Grbavica i Vraca tokom 1992. godine, prenijela je Fena.

Odba~en zahtjev Radovana Karad`i}a

Presretnuti razgovori ostaju u dokazima
Pretresno vije}e odbacilo je zahtjev Radovana Karad`i}a da se iz dokaza izuzmu svi presretnuti razgovori koje su organi sigurnosti BiH snimili do 6. aprila 1992. godine, a kasnije ih proslijedili Tribunalu, javio je Sense. Karad`i} se u svom zahtjevu da se presretnuti razgovori izuzmu iz dokaza pozvao na ~lan 95 Pravilnika o postupku i dokazima u kojem se navodi da su neprihvatljivi svi dokazi koji su „pribavljeni metodama koji ozbiljno dovode u sumnju njihovu vjerodostojnost i ~ije bi prihvatanje naru{ilo integritet postupka“.

Poduhvat za mir
Reisu-l-ulema dr. Mustafa Ceri} govorio je na radnom ru~ku o bosanskom iskustvu u kontekstu evropske civilizacije potkraj 20. stolje}a te o historijskim primjerima te sada{njim i budu}im razlozima za zapadno-muslimanski zajedni~ki poduhvat za mir i sigurnost u svijetu. On je, izme|u ostalog, rekao: - Po~a{}en sam pozivom gospo|e Medlin Olbrajt da prisustvujem ovom va`nom forumu koji okuplja zna~ajne li~nosti od iskustva i politi~ke mudrosti koju dana{nji svijet jako potrebuje. Ovo je prilika da zahvalim madam Olbrajt za njezin osobni anga`man u administraciji predsjednika Bila Clintona (Bill Clinton) da se zaustavi srpskocrnogorska agresija na moju zemlju i sprije~i totalni genocid protiv moga naroda potkraj 20. stolje}a u Europi. Na`alost, krik „never again“ ni nakon holokausta nije spasio hiljade mojih sunarodnjaka od genocida,

U selu Podnovlje kod Doboja

Bijesne lisice napale Dragi}a Petrovi}a
Dvije bijesne lisice napale su ju~er mje{tanina sela Podnovlje kod Doboja Dragi}a Petrovi}a, izjavio je Srni veterinar Mladen Dragi~evi}. - Odmah smo intervenisali. Me|utim, rije~ je o jako opasnoj situaciji, jer je bjesnilo neizlje~ivo i bez hitnog adekvatnog tretmana za posljedicu ima smrt pacijenta - rekao je Dragi~evi} i dodao da je prvi napad bijesnih `ivotinja u Podnovlju zabilje`en ju~er ujutro, kada su lisice napale psa u dvori{tu Jovana Tubi}a.

Reis Ceri} s Medlin Olbrajt: Zahvalnost za zaustavljanje agresije na BiH

Nije bilo nikoga od biv{ih ministara vanjskih poslova BiH
^lanovi Aspenskog ministarskog foruma jesu ugledni biv{i ministri vanjskih poslova svojih zemalja, poput egipatskog Amr Muse, italijanskog Lamberta Dinija, ruskog Igora Ivanova, jordanskog Mervana Mua{era, {panskog Ane Palacio, je mu je ukazano u razvijanju demokracije i po{tivanju ljudskih prava. Nadam se da Srbija ne}e ponoviti kosovske gre{ke nad Bo{njacima u Sand`aku, koji ovih dana prolaze kroz te{britanskog Malkolma Rifkinda (Malcolm), EU Havijera Solane (Javier), poljskog Adama Rotfelda, australskog Aleksandra Daunera (Alexander Downer), kanadskog Lojda Aksvortija (Lloyd Axworthy), izraelskog [loma Ben Amija pitaju {ta je rje{enje za mostove koji }e povezati muslimanski svijet sa Zapadom kroz zajedni~ki anga`man u suradnji na putu zajedni~kog dobra za cijeli svijet. Naravno, za svaki problem postoji rje{enje ako se ima dobra volja i ako se ima iskrena namjera. Ovaj forum biv{ih ministara vanjskih poslova, ~ini mi se, pokazuje dobru volju. Ovaj forum do`ivljavam kao oazu mudrosti ljudi nakon vi{egodi{njeg iskustva politi~ke mo}i i utjecaja. Kako sam i sam u va{oj oazi mudrosti bez mo}i, dozvolite mi da vam predo~im moje vi|enje sada{njosti i budu}nosti izme|u Zapada i muslimanskog svijeta. Nema drugog puta ve} da muslimanski svijet i Zapad svjesno i odgovorno pravi novi po~etak, kao {to je to najavio ameri~ki predsjednik Barak Obama (Barack), ne u praznim dijalo{kim nadmudrivanjima i politi~kim iscrpljivanjima, (Shlomo Ben Ami), francuskog Ibera Vedrina (Hubert Vedrine) i drugih. Na`alost, niko od biv{ih ministara vanjskih poslova dr`ave Bosne i Hercegovine ne prisustvuje ovom va`nom forumu u Madridu. osigura mojoj zemlji da se oslobodi podjela na osnovu etni~ke, vjerske i plemenske pripadnosti.

Povratnik u Han-Pijesak Fadil Kre{talica

Na{ao gljivu od 7,7 kilograma
Povratnik na podru~je Han-Pijeska Fadil Kre{talica prona{ao je na svojoj njivi d`inovsku gljivu te{ku 7,7 kilograma i obima 157 centimetara. - Primijetio sam da ove godine ima vi{e gljiva puhara nego do sada. Ono {to me najvi{e zainteresiralo jeste brzi rast ovih gljiva. Za samo tri dana od puhare veli~ine oraha narasla je gljiva te{ka 7,7 kilograma, obima 157 centimetara - rekao je Kre{talica, javila je Srna. Kre{talica je istakao da mu je hobi sakupljanje gljiva od kojih pravi specijalitete za sebe i svoje uku}ane.

Zahtjev osu|enika Saboru Hrvatske

Evropski narod
Nakon genocida, gra|ani moje zemlje Bosne i Hercegovine zaslu`uju da imaju modernu europsku i demokratsku zemlju s visokim stupnjem po{tivanja ljudskih prava u multikulturalnom dru{tvu i multinacionalnoj dr`avi koja garantuje da se vi{e nikada i nikome ne}e ponoviti genocid. Mi uva`avamo ~injenicu da smo Europljani i na to smo ponosni, ali istovremeno znademo da bez ameri~kih ideala slobode i ameri~ke spremnosti da nam pomogne te{ko da bi Europa bila ono {to jeste danas. Bosna i Hercegovina je europska zemlja i zato ima pravo da bude raunopravni ~lan u porodici europskih naroda i nacija - rekao je reis dr. Mustafa ef. Ceri} na skupu u Madridu.

Glava{ tra`i poslani~ku pla}u i pau{al
Saborski odbor za izbor i imenovanje predlo`io je Upravnom sudu da odbaci tu`bu biv{eg poslanika i osu|enog za ratne zlo~ine Branimira Glava{a na rje{enje o ukidanju prava na poslani~ki pau{al i pla}u, javio je Tanjug. Glava{, koji }e u BiH slu`iti osmogodi{nju kaznu zatvora koju mu je dosudio hrvatski Vrhovni Glava{: Podigao tu`bu sud, krajem avgusta je podigao tu`bu pred Upravnim sudom, i to nakon {to je odbor odlu~io da }e Glava{u pravo na pla}u i pau{al prestati sa 2. junom 2010. kada je Vrhovni sud potvrdio pravosna`nost osu|uju}e presude za ratne zlo~ine.

Umjesto NATO-a napraviti WITO
- U interesu op}eg mira i sigurnosti u svijetu, jedini na~in je da se umjesto Organizacije sjevernoatlantskog saveza (The North Atlantic Treaty Organization - NATO) napravi organizacija zapadno-islamskog saveza (The West-Islamic Treaty Organization - WITO) za 21. prvo stolje}e. Sli~nosti su tako o~ite da je ostaviv{i tako duboke traume na cijelu jednu generaciju mog naroda. Pa ipak, `rtva Bo{njaka pomogla je da se to isto ne dogodi Albancima na Kosovu. Uvjeren sam da }e Kosovo opravdati povjerenje kodovoljno re}i da Zapad ne mo`e odr`avati globalni mir i sigurnost u svijetu, posebno na Bliskom istoku, bez aktivnog muslimanskog sudjelovanja u tom procesu na isti na~in kao {to mir i sigurnost Europe u postratnom periodu nisu bili mogu}i bez transatlantske suradnje, kako politi~ki tako i vojno, kazao je reis Ceri}. ku borbu za vjerska i nacionalna prava. Historija mo`e biti u~itelj, ali i ne mora. Zapad i muslimanski svijet danas su na najni`em stupnju povjerenja. U takvoj situaciji svi se

Okon~ana pilot-sedmica dijagnostike
Pilot-sedmica dijagnostike, u sklopu projekta „Profesionalna rehabilitacija kao metoda za integraciju osoba s invaliditetom na tr`i{tu rada u Federaciji BiH i RS“, odr`ana je u Sarajevu od 27. do 30. septembra, u organizaciji Federalnog zavoda za zapo{ljavanje i Centra za profesionalnu rehabilitaciju (BBRZ) iz Austrije, prenijela je Fena.

teme

Dnevni avaz, subota, 2. oktobar/listopad 2010.

9

AFERE Otvorena ponuda {vicarske kompanije za blok 7 TE Tuzla

D`emi}: Izbor „Alpiqa“ ura|en je nezakonito!
Ugovara se isporuka struje Ponuda nema nikakvu obavezu ni pravnu posljedicu To treba poni{titi i poslati u historiju, ka`e D`emi}
Kako je „Dnevni avaz“ i najavio, u „Elektroprivredi BiH“ (EPBiH) ju~er je otvorena ponuda {vicarske kompanije „Alpiq“ AG, jedinog ponu|a~a za strate{ko partnerstvo u izgradnji bloka 7 u TE Tuzla, instalirane snage 450 megavata.
Ba{i}: Pokretanje lavine

Presuda Kantonalnog suda u Biha}u

UniCredit nelegalno pove}avao kamate
Postupci se vode i protiv Intesa Sanpaolo banke, Hypo Alpe Adria, Raiffeisen i Volksbanke
Kantonalni sud u Biha}u potvrdio je presudu tamo{njeg op}inskog suda i proglasio krivom UniCredit banku za nelegalno pove}avanje kamata, ~ime je prekr{en Zakon o za{titi potro{a~a BiH. Ovo je prva takva presuda u Federaciji BiH i ona bi mogla odigrati zna~ajnu ulogu u stvaranju sistemskih rje{enja kojima bi se zaustavila nezakonita praksa banaka na {tetu interesa potro{a~a. `albene postupke i pravo u Upravi za inspekcijske poslove FBiH. Ba{i} isti~e da je Sud UniCredit banci potvrdio nov~anu kazna u iznosu od 4.000 KM za kompaniju i 1.000 maraka za odgovorno lice.

Osnovni principi
Kako je saop}eno iz te kompanije, ponuda je otvorena u prisustvu ~lanova Komisije EPBiH i predstavnika „Alpiqa“, te je konstatirano da je kompletna. - Time su se stvorili uvjeti da Stru~ni tim EPBiH do kraja 2010. godine detaljno pregleda i ocijeni ponudu „Alpiqa“, kao i da izvr{i kvalitativnu analizu zadovoljenja osnovnih postavki za pregovore o partnerstvu koji su navedeni u tenderskoj dokumentaciji, kao i da otvori pregovore po pojedinim elementima ponude, koji }e biti sastavni dio eventualnog ugovora o strate{kom partnerstvu - saop}eno je iz EPBiH. Dodano je da bi „ugovor trebao da sadr`i osnovne principe za budu}i rad na usagla{avanju ugovora o dugoro~noj isporuci ele-

D`emi}: Odluka Skup{tine

Jerlagi}: Niz nezakonitosti

Nove tu`be
- To nije velik novac i svakako nije bitan o{te}enim klijentima. No, presuda Kantonalnog suda u Biha}u dobiva na te`ini zato {to }e pokrenuti lavinu da i drugi kantonalni sudovi donesu sli~ne presude. To }e nam omogu}iti da podnesemo tu`be protiv svih banaka u kojima }emo tra`iti da pr-

ktri~ne energije iz bloka 7“. Time je potvr|eno pisanje na{eg lista da je osnovni cilj cijelog aran`mana da se {vicarskoj kompaniji dugoro~no osigura isporuka struje.

Gre{ka odgovornih
Predsjednik Nadzornog odbora EPBiH Zijad D`emi}, koji je i ranije Parlament FBiH upozoravao na niz nezakonitosti u postu-

Od EPBiH se nastoji napraviti privatna firma
- Ja sam upozorio Upravu da je procedura izbora „Alpiqa“ osporena i da ~eka mi{ljenje vi{eg organa, odnosno Skup{tine. S obzirom na to da je osporena, nema potrebe da se procedura dalje vodi. To je od po~etka osporeno, za{to i}i dalje? Od EPBiH se godinama ve} nastoji napraviti privatna firma. A to je javno preduze}e. To javno preduze}e mora po{tovati sijaset zakona na koje se Uprava oglu{uje - istakao je D`emi}.

pku odabira „Alpiqa“, izjavio je ju~er za „Avaz“ da je „otvaranje ponude dodatna gre{ka odgovornih u EPBiH“. - Dok odluka vi{estepenog organa, odnosno Skup{tine EPBiH ne bude donesena 4. novembra ove godine, sve {to sada radi Uprava kompanije, na ~elu s Amerom Jerlagi}em, naravno da ne mo`e biti obavezuju}e. Nema to nikakvu obavezu, ni pravnu posljedicu. O~ekujemo da Skup{tina poni{ti sve aktivnosti u vezi s izborom strate{kog partnera. Jer, sve je bazirano na proceduri za koju smatram da je nezakonita, a za to postoje dokazi. O~ekujem od Parlamenta FBiH da na Skup{tini podr`i odbijanje ponude i kompletne procedure. Sve ovo ura|eno je nezakonito. To treba poni{titi i poslati u historiju - kazao je D`emi}, isti~u}i da u ovom ima mutnog biznisa. F. V.

Bez dokaza
Sudske postupke protiv banaka pokrenula je Federalna uprava za inspekcijske poslove, koja je lani

Dvostruki ar{in kod euribora
Ba{i} podsje}a da je ve}ina banaka u BiH digla kamate na kredite polovinom 2008. pravdaju}i to pove}anjem euribora. - No, kada je u junu 2009. godine euribor pao, banke su, umjesto da ih smanje, dodatno kontrolirala deset banaka i izdala 192 prekr{ajna naloga. Op}inski sudovi su u vi{e slu~ajeva banke proglasili krivim, na {to su se one `alile, pa su predmeti zavr{ili na kantonalnim sudovima. - Kantonalni sud u Biha}u utvrdio je da ni za jedan navod iz `albe UniCredit nije imao nikakav dokaz. Banka je progla{ena krivom ne samo za jednostrano pove}anje kamatnih stopa, nego i zato {to ugovori ne sadr`e uvjete za njihovu promjenu. To zna~i da korisnici kredita nisu bili upoznati s tim da to banka mo`e u~initi - kazao je za „Avaz“ Josip Ba{i}, pomo}nik direktora za pove}ale kamate pod izgovorom da je to utjecaj recesije. To je izazvalo, potpuno opravdano, salvu prigovora na ra~un banaka, jer svaka promjena kamatnih stopa mora biti navedena u ugovoru ka`e Ba{i}. eispitaju svoje ure|enje i prestanu poslovati na {tetu klijenata obja{njava Ba{i}. Dodaje da se sudski postupci vode protiv jo{ ~etiri banke i to: Intesa Sanpaolo banke, Hypo Alpe Adria, Raiffeisen i Volksbanke. - Trenutno se osim u USK, sudski postupci vode i u Sarajevskom, Tuzlanskom, Zeni~ko-dobojskom i Posavskom kantonu. Iako su kantonalni sudovi pretrpani i imaju svoje prioritete, ipak se nadamo da }e uskoro i oni donijeti presude u predmetima o prevari banaka - zaM. AVDI] klju~uje Ba{i}.

Iz Op}inskog suda u @ivinicama

Ef. Butkovi}u pet mjeseci uvjetno zbog bludnih radnji
Kona~nu i pravomo}nu presudu donijet }e Kantonalni sud u Tuzli
Nepravomo}nom presudom Op}inskog suda u @ivinicama, Mehmed ef. Butkovi}, glavni imam Med`lisa IZ @ivinice, progla{en je krivim za krivi~no djelo bludne radnje i osu|en na pet mjeseci zatvora, uvjetno na dvije godine. Butkovi} je, kako je navedeno u presudi, 29. novembra 2008. godine u prostorijama Med`lisa, koriste}i polo`aj glavnog imama, sprema~icu Editu Husi} zagrlio, stisnuo uz sebe, ljubio po obrazima i opona{ao seksualni odnos. Kako se navodi u presudi, nakon {to se ona otrgla, Butkovi} je do{ao za njom u kuhinju i zaprijetio joj da nikome ne smije pri~ati o tome „jer je bijeda i nigdje se ne}e mo}i zaposliti“. Osu|eni ef. Butkovi} iskoristio je zakonsku mogu}nost i nije se ju~er pojavio u sudnici na izricanju presude. Njegov branilac, advokat Emin Halil~evi}, nije `elio komentirati presudu, ali je najavio da }e podnijeti `albu. Zastupnica optu`nice tu`iteljica Dijana Mili}, kao i obi~no, nije `eljela komunicirati s novinarima.

Uspostavljen NATO trust fond za BiH

Pomo} za oko 3.000 otpu{tenih vojnika
@ivinice: Na izricanju presude nije bilo Butkovi}a

S obzirom na najavljenu `albu odbrane, kona~nu i pravomo}nu presudu u ovom slu~aju donijet }e E. H. Kantonalni sud u Tuzli.

U NATO {tabu u Briselu ju~er je uspostavljen NATO trust fond za pripadnike Oru`anih snaga BiH, kojima istje~u ugovori u periodu od 2010-2012. godine, saop}ilo je Ministarstvo odbrane BiH, prenijela je Fena. Nacije - lideri u ovom procesu su Holandija, Norve{ka i Slovenija, a izvr{ni agent je Me|unarodna organizacija za migracije (IOM), koja }e u ovom procesu, uz Ministarstvo odbrane BiH,

pru`iti tehni~ku pomo} za lak{u socijalnu i ekonomsku reintegraciju za oko 3.000 pripadnika OSBiH kojima zbog zakonskih ograni~enja ugovori o slu`bi u OSBiH ne mogu biti produ`eni. NATO trust fond }e raspolagati sa oko 3.420.000 eura, a projekt }e biti podr`an i sa oko 2.100.000 ameri~kih dolara, u skladu s bilateralnim sporazumom izme|u BiH i Ameri~ke agencije za me|unarodni razvoj, ka`e se u saop}enju.

Klub poznatih

Nermin Ba{i}

10

Dnevni avaz, subota, 2. oktobar/listopad 2010.

teme

Sve se mo`e kad se ho}e
Li~ni profil nogometnog trenera iz Travnika
Datum i mjesto ro|enja: 24. novembra 1983., Travnik. Gdje `ivite - s roditeljima, podstanar ili imate vlastiti dom: Vlastiti dom. Bra~no stanje: O`enjen. Bitni datumi u Va{em `ivotu: Dan vjen~anja, ro|endan sina Damira i upis na ispit za trenersku profi licencu. Koji automobil vozite: „Opel corsu“. Kako se odmarate: S porodicom i prijateljima. Omiljeni muzi~ar: Dino Merlin. Volite li kuhati: Da. Najdra`a knjiga: „Prokleta avlija“. Omiljeni pisac: Ivo Andri}. Umjetnik kojeg cijenite: Ima ih vi{e. Za koji klub navijate: Za Barcelonu. Koga biste poveli na pusti otok: Suprugu Alisu. Jeste li ljubomorni: Ne. [ta najprije primje}ujete kod osoba suprotnog spola: Osmijeh. Biste li ikada oprostili nevjeru: Ne, nikada! Bavite li se sportom: Da. Omiljena hrana i pi}e: Pica i „koka-kola“. Ko se brine o Va{em imid`u: Sam. Volite li i}i u {oping: Da. Jeste li sujevjerni: Ne.

AFERE Za{to je otpu{ten in`injer Osman Ajanovi}

Vlada FBiH dala signal za prodaju „Hidrogradnje“?
Ova nekada superuspje{na firma namjerno je uni{tavana sve ove godine kako bi joj bila oborena cijena
In`injer Osman Ajanovi} dobio je otkaz u „Hidrogradnji“ nakon {to je progovorio o kriminalu koji je godinama prisutan u ovoj kompaniji i najavio podno{enje krivi~ne prijave protiv ~lanova Uprave, za koje je ustvrdio da su li~no krivi za milionska dugovanja radnicima.

Nelegalno rje{enje
Ba{i}: Navija za Barcelonu

Imate li ku}nog ljubimca: Ne. Koji je Va{ `ivotni moto: Sve se mo`e kad se ho}e. Va{ najbolji prijatelj je: Ima ih vi{e. Pratite li politi~ku situaciju: Da. Da imate 15 minuta vlasti, {ta biste prvo uradili: Zabranio bih uplitanje politike u sport. Biste li u~estvovali u {ouu realnosti: Da, kada bih imao vremena.

Osim toga, Ajanovi} je najavio da }e radnici tra`iti oduzimanje nelegalno ste~ene imovine direktora najve}e doma}e gra|evinske kompanije kako bi bili izmireni dugovi uposlenicima. S obzirom na to da se radi o dr`avnoj kompaniji, Ajanovi} ka`e da je nelegalno rje{enje o otkazu koje je dobio i da }e na sudu lako biti poni{teno. Iza svega se, me|utim, krije namjera Uprave da mu onemogu}i dolazak na ~elo Sindikata „Hidrogradnje“. Izbori za rukovodstvo Sindikata ove kompanije trebali bi biti odr`ani u narednih

S protesta „Hidrogradnje“: Radnici se bore za pre`ivljavanje

tridesetak dana. S obzirom na to da }e proces na sudu potrajati najmanje toliko, Ajanovi} ne}e biti u mogu}nosti da se kandidira za ovu poziciju. Upravo u njemu dobar broj uposlenika vidi svog istinskog predstavnika, pogoto-

Osveta direktora

SMS
POTEZ ZA DESET ^estitam treneru Petru Mihajlovi}u iz Ugljevika {to je stao u za{titu djece druge nacionalnosti koju je trenirao. Nacionalisti koji su se obru{ili na njega ne}e sigurno daleko dogurati, a ja bih predlo`io da Mihajlovi}a pod hitno zaposle u NSBiH, gdje mu je i mjesto. Takvih ljudina nam treba. Svaka ~ast! POSLJEDNJI POKU[AJ - Propao je poku{aj energetske mafije da do|e do energetskih resursa na{e zemlje. U normalnoj dr`avi postoji dovoljno da se alarmiraju i reagiraju istra`ni, tu`ila~ki i sudski organi, ali BiH, na`alost, jo{ nije normalna dr`ava. PRAVI TRETMAN O tretmanu u bolnicama se mnogo pi{e. Hvala Bogu da nemam puno iskustva u tome da bih mogao to ocijeniti. Moj 14-dnevni boravak na Intenzivoj klinici Op}e bolnice u Sarajevu kao hitan i veoma te`ak

Dnevni avaz 061-142-015
slu~aj protekao je kao da sam bio u bolnici najve}eg svjetskog nivoa. Tokom mog boravka u bolnici niko od osoblja nije pokazao umor niti sam ~uo ijednu ru`nu rije~. Danas sam dobro i hvala svima koji tamo rade. BEZ BRIGE - Koliko novca je Kanton Sarajevo prebacio Univerzitetu u Sarajevu za integraciju. Odgovor se ne zna, a Skup{tina KS je jo{ 31. decembra 2009. utvrdila da su du`ni implementirati dva miliona KM. Toliko se vodi ra~una o visokom obrazovanju. BI]E, BI]E - Neki dan me u Zenici napao ~opor „markiranih“ pasa. Borio sam se, ali ipak jedan me je zaka~io zubima. Nisam se zabrinuo jer je zeni~ka „[apa“ uradila sterilizaciju dobiv{i za to od dr`ave 100.000 maraka. Sada je stotinu pasa sterilno i vakcinisano te nas mogu slobodno ujedati. A, lije~enje djece? Bi}e, bi}e...

Posljednjih dana po~elo se de{avati ono {to su radnici najavljivali jo{ pro{log mjeseca, tokom protesta. Oni su tada strahovali od osvete direktora, ~im se „kamere ugase“, {to se sada i de{ava. Osim Ajanovi}a, zapo~elo je otpu{ta-

nje i drugih ljudi koji su u~estvovali u protestima, poput Muaza Zagorice. Osim toga, Uprava }e sudski od radnika tra`iti da nadoknade {tetu koja je, tobo`e, nastala tokom protesta, {to je jo{ jedna vrsta pritiska.

vo {to je jedini in`injer koji se priklju~io radnicima u nedavno odr`anom {trajku. Razlog zbog kojeg Uprava, ali i Federalna vlada, `ele po svaku cijenu sprije~iti njegov dolazak na mjesto prvog sindikaliste, prema svemu sude}i, jeste namjera da kompanija bude rastrgana na komade i rasprodata tajkunima, na krajnje netransparentan na~in.

Kriminalne radnje
- Pouzdano znam da je pripremljena privatizacija „Hidrogradnje“. Mujezinovi} je dao signal da se to u~ini u skorom periodu. Oni znaju da bih ja bio smetnja za to, ali

i za ostale kriminalne radnje koje oni provode. Zato im je veoma va`no da na ~elo Sindikata do|e njihov ~ovjek - ka`e Ajanovi}. Ako bi se njegove tvrdnje obistinile, to bi bio jo{ jedan dokaz da je ova, nekada superuspje{na firma namjerno uni{tavana sve ove godine kako bi joj bila oborena cijena te kako bi se la`no prikazalo da je njen jedini spas u privatizaciji. - BiH je na identi~an na~in ve} izgubila veliki dio zna~ajnih kompanija, a pitanje je jesmo li iz svega ne{to nau~ili, ili }emo pustiti da nam se sve ponovo desi - isti~e G. MRKI] Ajanovi}.

BiH i EBRD potpisali ugovor o kreditu

Za obnovu `eljeznice u FBiH 20 miliona KM
Direktor Ureda Evropske banke za obnovu i razvoj (EBRD) za BiH \ulio Moreno (Giullio) i ministar finansija i trezora BiH Dragan Vranki} potpisali su ju~er u ^apljini ugovor o kreditu od 20 miliona maraka. Novac }e biti iskori{ten za zavr{etak obnove ju`nog pravca `eljezni~kog koridora 5C. Rije~ je o dionici Bradina - Sarajevo. Tako|er, sredstva EBRD-a bit }e iskori{tena i za obnovu kontaktne mre`e elektrovu~nih stanica na dionici Sarajevo - ^apljina. - Kredit je dobiven na bazi sporazuma sa EBRD-om iz 2005. godine, kada je za lokomotive i vagone. @elimo da na{a `eljeznica prema luci Plo~e bude u funkciji privrede i da bude uvezana u evropski sustav - kazao je Vranki}. Moreno je rekao da }e EBRD nastojati mobilizirati i grant sredstva BiH od oko 300.000 eura, kao podr{ku za okoli{ne analize i ja~anje lokalnih komunalnih preduze}a. Ju~er je potpisan i sporazum o prihvatanju kredita za projekt vodosnabdijevanja ^apljine u iznosu od osam miliona maraka. Ovom projektu podr{ku je dala i EU kroz IPA fond u iznosu od devet miA. Du. liona maraka.

Vranki} i Moreno: S potpisivanja ugovora

osigurano 70 miliona eura za rekonstrukciju `eljezni~ke pruge ^apljina - Sarajevo. Potpisali smo i sporazume za sredstva

Du{ku Kesaru 15 godina zatvora
Odjeljenje za ratne zlo~ine Vi{eg suda u Beogradu osudilo je ju~er biv{eg pripadnika rezervnog sastava MUP-a RS Du{ka Kesara na 15 godina zatvora zbog zlo~ina nad troje bo{nja~kih civila u Prijedoru 1994. godine, javio je Tanjug. Prema optu`nici, on je u no}i sa 30. na 31. mart 1994. godine, prvo bacio bombu i zatim drugu eksplozivnu napravu na ku}u Faruka Rizvi}a. Potom je sa saborcima udarcima tupim predmetima i o{trim sje~ivom ubila Faruka i Refiku Rizvi} i Fadilu Mahmuljin.

Optu`nica protiv Slavka Lalovi}a
Tu`ila{tvo BiH podiglo je optu`nicu protiv Slavka Lalovi}a, zvanog Usta{a, koji se tereti za ratni zlo~in protiv civilnog stanovni{tva, a koji se od 20. maja nalazi u pritvoru, saop}eno je iz Tu`ila{tva BiH, prenijela je Fena. Optu`nica tereti Lalovi}a za ne~ovje~no postupanje prema zato~enim civilima bo{nja~ke nacionalnosti u O[ „Miladin Radojevi}“ u Kalinoviku tokom 1992. godine te da je li~no u~estvovao u malteretiraju i poni`avanju `ena, djece i staraca.

teme

Dnevni avaz, subota, 2. oktobar/listopad 2010.

11

Nagradna igra „Avaz nagra|uje vjernost“

AFERE Hap{enja organizatora „lanaca sre}e“ u Hrvatskoj

BiH na oprezu zbog piramidalne prevare
Pretpostavlja se da je isti krug prevaranata operirao i u na{oj zemlji, te Sloveniji i Srbiji
Nakon medijskih napisa o brojnim gra|anima koji su se uklju~ili u nekoliko takozvanih finansijskih piramida - lanaca sre}e, vjeruju}i da ula`u u trgovanje devizama na globalnom tr`i{tu putem platforme „Forex“, hrvatska policija je u ~etvrtak privela 13 osoba za koje postoji sumnja da su se udru`ile kako bi od naivnih ulaga~a izvukle novac.
S ju~era{njeg izvla~enja dobitnika „Avazove“ nagradne igre
(Foto: F. Fo~o)

Penzioner dobio 5.000 KM na debitnoj kartici
U Dubai putuje Rizo Spahi} iz Maglaja
U „Avaz Twist Toweru“ ju~er su izvu~eni dobitnici prvog kola nagradne igre „Avaz nagra|uje vjernost“. Najvi{e sre}e imao je Hajrudin Baki}, penzioner iz Tuzle, kojem je kartica s kuponima donijela 5.000 maraka na debitnoj kartici. Kada smo putem telefona stupili u kontakt sa sretnim penzionerom, on je jedva povjerovao da ga je „Avaz“ nagradio za vjernost. Srda~no smo mu po`eljeli da u zdravlju potro{i novac. Putovanje u Dubai za dvije osobe dobio je Rizo Spahi} iz Maglaja. Na`alost, nije se javio na telefon kada smo ga pozvali da bismo mu ~estitali. Napominjemo da }e sve poslate kartice koje ju~er nisu izvu~ene u~estvovati u konkurenciji za superpremiju, monta`nu ku}u „Promo“ vrijednu 86.000 KM, „{kodu fabiju“ i putovanje u Pariz za cijelu porodicu. Izvla~enje }e biti obavljeno 16. oktobra. Ad. A.

Vrtoglava zarada
Sumnja se da su se oni, od 2007. do 2009., udru`ili i po modelu lanca sre}e pretakali novac iz jedne firme u drugu, te zaradili vrtoglavih 110 miliona kuna (28,9 miliona KM). Domi{ljati „trgovci valutama“ su u Hrvatskoj imali podijeljene uloge - od posrednika do vlasnika kompanija koji su, zapravo, i mozgovi tzv. piramidalne prevare.

Prevareni mislili da ula`u u trgovanje devizama

Nekoliko prevarenih istra`iteljima je, navodno, kazalo kako ih je prevarila ekipa iz „Acron gru-

pe“, te da je i njena sestrinska kompanija „Capys Iter“ upletena u prevare. Zanimljivo je da hrvatski mediji navode kako je mogu}e da se radi tek o po~etku hap{enja u regiji, jer se pretpostavlja da je isti krug ljudi operirao i u BiH, Sloveniji i Srbiji. U izjavi za „Dnevni avaz“, portparol Tu`ila{tva BiH Boris Grube{i} kazao je da ta institucija nije uklju~ena u ovaj slu~aj. - Ako nas neko kontaktira i proslijedi nam informacije, mi }emo pru`iti pomo} - rekao nam je Grube{i}.

Dobitnici nagrada drugog kola
5.000 KM na debitnoj kartici Hajrudin Baki}, Prve tuzlanske brigade, Tuzla Putovanje u Dubai za dvoje Rizo Spahi}, Aleja ljiljana, Maglaj Bon za namje{taj 1.500 KM Naza Delihasanovi}, Trebevi}ka 61, Sarajevo Sabrina Alagi}, H. ^emerli}a, Sarajevo Ra~unar ECS Senaid Omerovi}, A. Ljubuni}a S. Ilid`a Ra~unar NETTOP Samir Vladavi}, Hasana Su}eske 10, Sarajevo Sedam dana za dvoje u „Aquareumalu“ Nisveta Had`i}, Bistua Nuova Adin Guji}, A. B. [imi}a 19, Sarajevo Amir ]enanovi}, Ilirska 177, Ilid`a Irhad Katana, Vrbovska 23, Sarajevo Aj{a Be{lagi}, B. Muteveli}a 14, Sarajevo Fotoaparat CANON Amra Re{i}, Hamzibegova bb, Sanski Most Naid Keskin, Glogo{nica Azra Boloban, 17/9 Kolonija, Konjic Bon za gorivo 200 KM Haris Bukva, Vite{ka 62b, Sarajevo Haris Omeragi}, Kevrin potok 14, Sarajevo Aida Skopljak, Trg nezavisnosti, Sarajevo Zehra ^olpa-Had`i}, Drinska 3, Biha} Ra{ida Delnezirevi}, I. Perviza, Sarajevo Asaf Po{kovi}, S. ]atovi}a, Ilid`a Sabaheta Salihovi}, Lu`ansko polje 110, Ilid`a Merim Smajlovi}, S. Novaka 5, Vlasenica Bon 300 KM Ahmed Karasalihovi}, Bilajlovac, Kiseljak Izeta Aliefendi}, 14 sept., Donji Vakuf Ridvana Begi}, Peta-2, Ora{je Suada Cokoja, Luka 7/3, Konjic Alma Be}irevi}, S. Fra{te 12, Sarajevo Televizor KPF Mediha Terovi}, Z. Imamovi}a 10, Gora`de Ermin [unje, B. Bu{i}a 4, Mostar Nedim Dizdarevi}, Bosanska 15, Sarajevo Azemina Ahmetovi}, Grada~a~ka 36, Sarajevo DVD Player D`enan Masle{a, Dra~evice bb, Mostar Sead Mahumtagi}, Stijena 8 Red`o Butkovi}, [kolska 26, @ivinice Mikrovalna pe} Samir Bunda, Osijek, Sarajevo Emir Idrizovi}, 317.B.B. 8, Gornji Vakuf Mirela [abanovi}, M. Had`ijahi}a 52, Sarajevo Haris Osmi~evi}, Kre~anska 21 A, Tuzla Zlatko Du`evi}, Lacina 40, Mostar Muzi~ka linija Aida \ozo, Grada~a~ka 24, Sarajevo Amer Ibrahimovi}, Bra}e Tokovi} 6, Sarajevo Saudin Popovi}, 31. D. brigade 48, Gora`de Usisava~ VISION Senada Zulum, Fojnica Mehmed Avdi}, I. Kapetanovi}a, Grada~ac Ibrahim Porobi}, B. Muteveli}a, Sarajevo Fahrudin [ahovi}, Pa{a bunar, Tuzla Sena Katica, S. B. Ba{agi}a 55 A Alma Maksumi}, Gojka Vukovi}a 63 B Majda Mehi}, A. Izetbegovi}a 10/39 Zavidovi}i Merima Fakovi}, Fo~anska 7, Gora`de

Brza reakcija
Ni u Federalnoj upravi policije za sada nemaju konkretnih podataka o mogu}im hap{enjima u BiH. - Upoznat sam s hap{enjima u Hrvatskoj, ali nam takve slu~ajeve niko nije prijavio. Ako do toga do|e, reagirat }emo odmah - kazao nam je ]amil Kreso, {ef kabineta direktora FUP-a, podsje}aju}i na brzu reakciju ove institucije prilikom sli~nog primjera prevare. Naime, prije pola godine, samo dan nakon dojave, u Zenici su uhapsili bra~ni par zbog karti~nog kriminala.
B. TURKOVI]

Grube{i}: Pru`it }emo pomo}

Kreso: Nema prijava

„Opelje{ili“ 2.000 ljudi
Jedan hrvatski medij je jo{ pro{le godine pisao o prevari na osnovu iskaza `rtava „lanca sre}e“, koju su putem „Acron grupe“, navodno, realizirali Goran Pavlovi} i Tomislav Prli}. Na ~elu „Capys Itera“ bili su Alan Pokup~i} i Andrea Hur~ak. Navodno su te dvije firme „opelje{ile“ najmanje po hiljadu ljudi, i to za svote od pet do 100 hiljada eura.

Presuda Dr`avnog suda po tu`bi sve{tenika

Porodici Starovlah BiH mora isplatiti vi{e od 260.000 KM
Sud BiH donio je ju~er presudu prema kojoj dr`ava BiH porodici Starovlah mora isplatiti vi{e od 260.000 KM radi naknade {tete koju su 28. marta 2007. godine prouzrokovali pripadnici NATO snaga u na{oj zemlji. Naime, pravoslavni sve{tenik Jeremija Starovlah, njegova supruga Vitorka i sin Aleksandar tu`ili su 28. marta 2007. godine dr`avu BiH. Rije~ je o predmetu koji su podnosioci tu`be pokrenuli zbog povreda koje su zadobili u akciji pripadnika tada{njeg SFOR-a provedenoj 1. aprila 2004. godine u potrazi za ha{kim optu`enikom Radovanom Karad`i}em u Parohijskom domu na Palama. U presudi se navodi da je tu`ba porodice Starovlah, u kojoj je od dr`ave tra`eno 1.610.000 KM na ime naknade {tete, djelimi~no S. R. uva`ena.

061514989 061166573 062590781
Aleksandar i Jeremija u bolnici: Te{ke povrede

062134216

12

Dnevni avaz, subota, 2. oktobar/listopad 2010.

panorama

BIHA] Strukovni sindikat ljekara u USK potvrdio

Najmla|i priredili prigodan program

(Foto:J. Had`i})

Generalni {trajk u zdravstvenim ustanovama po~inje 5. oktobra
[trajkom upozorenja poku{ali ukazati da misle ozbiljno, ali nije bilo odjeka Probleme u zdravstvu vlast prihvatala samo deklarativno
Na vanrednoj Skup{tini ljekara USK, ~lanova Strukovnog sindikata ove bran{e, odr`anoj u Biha}u, aklamacijom sa svega ~etiri glasa protiv, 60 njih izglasalo je upozorenja poku{ali smo ukazati da mislimo ozbiljno, ali nije bilo odjeka kazao je dr. Nedim Kurtagi} i dodao da nije tajna da nisu uspjeli animirati sve

U Zenici obilje`en Dan starih osoba

U Domu brinu o 70 korisnika
Me|unarodni dan starih osoba ju~er su brojnim prigodnim aktivnostima obilje`ili i u Domu za stara lica u Zenici, gdje je smje{teno 70 korisnika iz svih op}ina ZDK-a i iz drugih kantona. Direktor ove ustanove Sead Brljevac isti~e da su sretni {to ju~er nisu realizirali i jednu od planiranih aktivnosti a to je posjeta bolesnim korisnicima u Kantonalnoj bolnici. - Naime, svi na{i korisnici su zdravi i nemamo nikoga u bolnici. To je lijepo saznanje, pogotovo kada se zna o kolikom se broju starih lica smje{tenim u na{oj ustanovi radi. Svi se oni danas dru`e s u~enicima Medicinske {kole, koji su odr`ali predavanje o utjecaju „tre}e dobi“ na `ivot i zdravlje starih osoba - ka`e Brljevac, koji isti~e da u ih posjetili i djeca i vaspita~i JU „Dom porodica“, V. B. koji su izveli prigodni program.

Sa vanredne sjednice Skup{tine ljekara USK

[ta mi se (ne)svi|a u Zavidovi}ima

Sme}e u romskom naselju
- Ne svi|a mi se {to se u Zavidovi}ima putevi popravljaju i rekonstrui{u samo pred izbore. S druge strane, jedan dio grada i dalje ostaje u blatu i vodi s prvim ki{ama. Vje~no zavidovi}ko pitanje ostaje i dalje, brda sme}a u romskom naselju poznatom kao Rupin Do. Sramota je da tako izgleda ulazak u grad iz pravca Banovi}a. Smeta mi i to {to imaju samo dva obilje`ena parkinga za Zijad Horozovi}, invalide. Pravi ukras grada je penzioner kompleks nove Gradske d`amije te novosagra|eni sportski Ar. M. tereni - ka`e Zijad Horozovi}, penzioner.

Kurtagi}: Potro{eno vrijeme

Puri}: Igraju se s nama

po~etak generalnog {trajka za 5. oktobar. Time je dovr{en „statutarni krug“ oko formalnopravnog potvr|ivanja po~etka {trajka koji je rezultat kako vi{egodi{nje nebrige vlasti, tako i vi{emjese~nog „praznog hoda“ izme|u unsko-sanskih ljekara i resornog ministarstva.

[ta tra`e
Ljekari USK tra`e osnovnu pla}u za ljekare op}e prakse u visini dvije, a za specijaliste u visini tri prosje~ne pla}e u FBiH, pla}anje prekovremenog rada i de`urstava po kliznoj skali ovisno o radnom danu, vikendu i praznicima, minimalno 1.000 KM godi{nje za edukaciju ljekara, te regres od 70 posto od osnovne pla}e.

Ovo je kulminacija
- Od prvog dana nismo imali dostojnu komunikaciju sa predstavnicima vlasti, mnogo vremena je potro{eno uzalud. [trajkom

kolege ljekare na ~lanstvo u Strukovni sindikat. - Igraju se sa nama kao sa retardiranom djecom, donedavno od na{ih osam zvani~nih sastanaka sa predstavnicima vlasti tj. poslodavca nije bilo nijednog pisanog traga s njihove strane. Sve smo poku{ali da ne do|e do generalnog {trajka, ali ovo je kulminacija na{ih problema i Upravni odbor Sindikata jednoglasno je donio odluku - kazao je dr. Mirsad Puri}. Dr. Mirsad Seferovi} iz [trajka~kog odbora istakao je kako su sastanci sa vlastima proticali u deklarati-

vnom prihvatanju problema u zdravstvu, ali ne vi{e od toga. On je uporedio stanje u zdravstvu sa smje{tajnim kapacitetima u kojima djeluje Ministarstvo zdravlja USK.

Podsje}a na magacin
- Smje{teni su u biv{em Domu pilota u jednoj sobetini koja podsje}a na magacin. Tu sjede i pravnici i ministar, to je Bo`e sa~uvaj - istakao je dr. Seferovi}, uz smijeh ljekara. [trajka~ki odbor ~ine doktori Nedim Kurtagi}, Amir Muri}, Mirsad Seferovi}, Drago Poljak, Nedima Zuli} i Mirsad Puri}. M. DEDI]

Akcije CEM-a i CCI-ija u Travniku i Vitezu

Vesela atmosfera u Stara~kom domu na mostarskoj Tekiji

Animiranje mladih da iza|u na izbore
Centar za edukaciju mladih uz podr{ku Centra civilnih inicijativa organizirao je ju~er u Travniku i Vitezu akciju animiranja mladih ljudi da iza|u na izbore. Akcija pod nazivom „Ima{ izbor(e)!“ realizovana je kroz poVolonteri upu}ivali poruke i preko djelu promotivnih materijala na centra- megafona lnim gradskim trgovima ali i pozivima koje su uputili preko megafona. CEM `eli ukazati na zna~aj izlaska na izbore. - Cilj akcije „Ima{ izbor(e)!“ je animiranje {to ve}eg broja mladih ljudi da iza|u na glasanje, ali i skretanje pa`nje javnosti na potrebu implementacije nedavno usvojenog Zakona o mladima FBiH - kazala nam je Karolina Pli{o, K. K. glasnogovornica CEM-a.

Uz vi{e pa`nje i starost mo`e biti lijepa
Podr{ka akciji prikupljanja sredstava za obnovu prostorija „Ku}e otvorenog srca“
Me|u {ti}enicima Stara~kog doma na Tekiji ju~er je vladalo veselo raspolo`enje za {to su se pobrinule ~lanice Udru`enja „Ku}a otvorenog srca“, koje kontinuirano radi kao servis pomo}i i podr{ke osobama tre}e dobi s podru~ja Mostara i okoline, bez obzira na vjersku i nacionalnu pripadnost. Udru`enje je povodom Me|unarodnog dana starih osoba u ovoj ustanovi pripremilo skromnu sve~anost, ali i uprili~ilo akciju za prikupljanje sredstava za obnovu njihovih prostorija. Cilj ove kampanje, kao i manifestacije s porukom „Starimo dostojanstveno“ je, kako ka`e predsjednice

Zabilje`eno na zelenoj pijaci u Doboju

Tikva reklamira „prodaju glasova“
Da su, izbori, uz svu ozbiljnost koju nosi ovako va`na odluka gra|ana, bili inspiracija i za zbijanje {ala, ali i parodiju na kupovinu glasova o kojoj se sve glasnije govorilo tokom predizbone kampanje, potvr|uje i neobi~an prizor na dobojskoj zelenoj pijaci. Vlasnica {tanda se dobro na{alila postavljaju}i oglas kako prodaje glasove za predstoje}e izbore. Da li je rije~ o {ali ili stvarnom oglasu, cijeni i o kojoj je stranci rije~, naravno, nismo Svako je uo~io neobi~nu tikvu uspjeli doznati. M. ^a.

Prire|ena skromna sve~anost

Udru`enja Jasna Jugo, skrenuti pa`nju javnosti na probleme starih i iznemoglih

Osje}aju se kao teret
- O psihosocijalnim aktivnostima, dru`enju, emocionalnom zdravlju starijih osoba, skoro niko se ne brine. Ove osobe su prepu{tene same sebi, pa ~ak i kada su u porodici, oni svoje vrijeme ne mogu adekvatno iskoristiti. Tu`no je, ali istinito, osje}aju se kao teret, dok mi jako malo po{tovanja pola`emo prema njihovim godinama i iskustvu, a najmanje {to mo`emo u~initi je da tim osobama poklonimo osmijeh - naglasila je Jugo.

u Mostaru, ali i cijeloj BiH. - Kupovinom tradicionalnih specijaliteta, posjetioci }e mo}i podr`ati akciju prikupljanja sredstava za obnovu na{ih prostorija „Ku}e otvorenog srca“ koje smo dobili od Gradske uprave Mostar, ali ih treba renovirati i opremiti. @elja nam je da zajednica doprinese boljem i ljep{em starenju, jer mi, kao nevladina organizacija `elimo da razvijemo neke druga~ije vidove zbrinjavanja starijih

Jugo: Ljep{e starenje

osoba - rekla nam je Jugo. Ova organizacija, koja brine o 120 {ti}enica, zala`e se da stara~ki domovi budu otvoreniji prema M. Sm. dru{tvu.

panorama

Dnevni avaz, subota, 2. oktobar/listopad 2010.

13

Bh. mozaik

REKORDI Kova~ki zanat jo{ ima tradiciju u Kre{evu

Ivanova sjekira za Ginisa
Kada bi se neko javio da je skovao ovoliku ili te`u ja kujem novu od ravnih stotinu kilograma, ka`e Ivi~evi}
U Kre{evu se i danas odr`ava tradicija kova~ija i kova~kog zanata, po ~emu je stolje}ima ovaj mali bosanski gradi}, izme|u ostalog, i poznat. Prije nekoliko godina pisali smo o Ivanu Ivi~evi}u (61) iz kre{evskog naselja Polje, koji je skovao sjekiru te{ku 63 kilograma. Ivan je danas penzioner, a penziju je stekao kao kova~. I danas je jedini kova~ koji radi na starinski na~in. - Po~elo je to jednog dana kada sam u nekim novinama vidio da je ~ovjek izradio cipelu toliko veliku da se u nju sakriju tri ~ovjeka. Padne mi naum da i ja u svom zanatu poka`em {ta mogu i po~nem kovati ovu sjekiru. Bio sam sa njom i na Zagreba~kom velesajmu prije godinu. Anto Buzuk iz Kre{eva, koji je na ~elu „Dru{tva za za{titu kulturno povijesnih i prirodnih vrijednosti“, kazao mi je da tu sjekiru treba kandidirati za Ginisa. Vjerujem da }e tako i biti, kao najve}a ikada skovana sjekira, a kada bi se neko javio da je skovao ovoliku ili te`u ja kujem novu od ravnih stotinu kilograma. Slabo danas od mla|ih ko ho}e da kuje, da se dru`i sa ~eki}om i nakovnjem i mjehom za vatru. Treniraju u teretanama da se razviju, neka do|u meni da ih ja uposlim bit }e prave atlete, bolji je moj trening nego taj na spravama - ka`e Ivan Ivi~evi}.
H. ^UKLE Ivan sa sjekirom od 63 kilograma Sredstva za 96 ni{ana obezbijedilo Federalno ministarstvo

Radovi na {ehidskom mezarju Veljaci

U toku postavljanje ni{ana
Na {ehidskom mezarju Veljaci u Bratuncu nastavljeni su radovi na postavljanju 12 ni{ana. - S radom smo zapo~eli u maju ove godine i nadamo se da }e postavljanje planiranih 96 ni{ana za prvu kolektivnu d`enazu biti okon~ano krajem mjeseca - ka`e sekretar Fondacije „Mezarje Bratunac 92“ Hiba Rami}. Sredstva za postavljanje 96 ni{ana od 55.000 KM obezbijedilo je Federalno ministarstvo za izbjegla i raseljena lica u saradnji sa Fondacijom. - Fondacija nastavlja aktivnosti na iznala`enju sredstava za izgradnju dostojnih nadgrobnih spomenika ostalim I. R. `rtvama agresije - navodi Hiba Rami}.

Kupljen novi aparat za hemodijalizu
U Kantonalnoj bolnici u Livnu postavljen je novi aparat za hemodijalizu vrijedan 30.000 KM kojeg su podjednakim iznosima finansirale livanjska i duvanjska op}ina, a za ~iju je kupovinu inicijativu pokrenuo dr. Ivan Cikojevi}. Instaliranjem novog aparata 35 registrovanih bubre`nih bolesnika u Livanjskom kaA. Ka. ntonu imat }e kvalitetniju uslugu.

U~enici iz Golubi}a ni drugi mjesec nemaju prijevoz do Biha}a

Ministarstvo nije izmirilo Uklanjali uvredljive grafite u gradu dug od pro{le godine
Mladi Doboja u akciji OSCE-a Direktor „Unatransporta“ potvrdio je da golubi}ka djeca ne}e dobiti mjese~ne karte dok se dug ne izmiri
Zbog duga od 12.000 KM za pro{lu godinu, koji Ministarstvo obrazovanja USK nije izmirilo firmi „Unatransport“ iz Biha}a, koja vr{i prijevoz {kolske djece, 30-ak u~enika u MZ Golubi} do Biha}a }e i drugi mjesec putovati pje{ice ili autostopom. Direktor „Unatransporta“ Isak Junuzi potvrdio je da dug postoji i da golubi}ka djeca ne}e dobiti mjese~ne karte za prijevoz dok se dug ne izmiri. Iz „Unatransporta“ je poja{njeno da je zbog duga od 12.360 KM upu}ena i sudska tu`ba, a da je nakon toga resorno ministarstvo po~elo „na kapaljku“ vra}ati dug, koji trenutno iznosi vi{e od 5.000 KM. - Sramota je ovo {to se radi. Ve}ina roditelja nema djetetu da da marku za sendvi~, a kamoli da im pla}a prijevoz do {kole - ka`e \emil Zuberi, otac dje~aka Nedima. Zuberi dodaje da se, na`alost, u problem sa mjese~nim kartama golubi}ke djece upetljala i politika. Naime, u MZ Golubi}, po rije~ima Zuberija, ne `ele da prozivaju „svog“ ministra obrazovanja Amira Had`i}a, pa {ta god da bude. A ministar Had`i}, ~iji je ovo resor, na na{ telefonski poziv i konstataciju da roditelji djece tra`e da se ovaj problem rije{i odbija dati izjavu, ali poru~uje drsko novinaru: - Rije{i im problem ti! Premijer Vlade USK [emsudin Dedi} ka`e da je ministru Had`i}u preporu~io da izvr{i preraspodjelu sredstava u bud`etu Ministarstva i rije{i ovaj problem. M. DEDI]

Zuberi: Nemam ni za sendvi~

Tridesetak ~lanova Lokalnog volonterskog servisa (LVS) Doboj i savjeta u~enika srednjih {kola uklanjali su ju~er na pet lokacija u gradu uvredljive grafite. Akciju uklanjanja grafita pod nazivom „Reci DA lajko- Volonteri uklanjaju uvredljive grafite vanju, reci NE hejtovanju“ organizovala je kancelarija OSCE-a u Doboju. - Uvredljivi grafiti predstavljaju i verbalno nasilje i smatrali smo da za imid` na{eg grada nije dobro da postoje takvi grafiti - rekla je Tanja Danilovi}, slu`benica OSCEove kancelarije u Doboju. - Grafiti treba da krase na{ grad, da budu umjetni~ka djela, a ne pozivi na mr`nju ili da vrije|aju druge ljude. Ako }emo ve} pisati grafite, oni treba da budu lijepi, a ne ovo {to poku{avamo da prefarbamo - navela je Vanja Pa{i}, S. ^a. volonterka LVS-a.

Kako bi prikupio sredstva za odlazak na Svjetsko prvenstvo

Iz Mati~nog ureda Teo~ak

Dejan Marjanovi} odigrao simultanku
Udruga mladih „Enter’’ iz Viteza organizirala je {ahovsku simultanku koju je odigrao mladi Dejan Marjanovi}. Cilj je bio prikupljanje sredstava za odlazak vi{estrukog prvaka BiH na Svjetsko {ahovsko prvenstvo u Gr~ku. Dejan je ~lan [K „Vitez’’ i aktuelni je {ahovski prvak BiH u konkurenciji do 14 godina. Prijava po igra~u iznosila je 100 KM, a kompletan iznos koji je prikupljen ovim putem bit }e uru~en Dejanu Marjanovi}u za finansiranje tro{kova odlaska na Svjetsko prvenstvo u Gr~ku, ali i ostalih tro{kova jer Dekandidata i aktuelni sam prvak BiH. Za manje od 20 dana putujem u Gr~ku. Pripreme idu dobro i nadam se dobrom rezultatu - kazao nam je Dejan Marjanovi}. Ivan Sajevi} iz Udruge mladih „Enter“, koja je organizator simultanke, kazao nam je kako je zadovoljan odazivom privrednih i sportskih kolektiva koji su u~estvovali u ovoj akciji. Na`alost, oni koji bi trebali da brinu o finansiranju sportista koji brane boje na{e zemlje, resorna ministarstva i granski sportski savezi, svoj posao opet nisu K. K. odradili.

Brak sklopilo {est parova
Tokom septembra u Mati~nom uredu u Teo~aku brak je sklopilo {est parova. To su: Nermin D`uzdanovi} i Mirsada Mehi}, Vehid Husi} i Sabina Hori}, Edin [aba~ki} i Irma Juki}, Almir Ali} i Maida Bilali}. U zajedni~ki `ivot krenuli su i Enver D`uzdanovi} i Emina Hamidovi} te Senad Bubi} i Emina i Enver D`uzdanovi} Mirela Avdi}.

Utrka beba u Mostaru
U sklopu nedjelje djeteta, Radio Studio 88 i ove godine organizira „Utrku beba“ koja }e se odr`ati danas u Sportskoj dvorani na Bijelom brijegu, javlja Fena. Za utrku je prijavljeno 100 takmi~ara, od ~ega je 40 djece za kategoriju puzanje, a 60 za tr~anje. Cilj manifestacije je promocija prava djeteta, a ove godine naglasak je posebno stavljen na pravo na igru i zdravstvenu za{titu.

Organizatori zadovoljni odzivom

janova porodica pla}a trenera koji dolazi iz Beograda. - Ranije sam dva puta

igrao simultanku kao u~esnik i dva put kao majstor. Imam titulu majstorskog

14

Dnevni avaz, subota, 2. oktobar/listopad 2010.

crna hronika

SARAJEVO Mladi}i iz Rakovice optu`uju policiju za brutalnost

Crnjani: Optu`en za trostruko ubistvo

Dok smo le`ali na asfaltu tukli su nas nogama i Crnjani odveden u bolnicu dr{kama od pi{tolja pa vra}en na su|enje
Incidenti na ro~i{tu u Sarajevu
vrdila je da se pritvorenik posjekao, a optu`eni Crnjani je na pretresu izjavio da se poku{ao ubiti i da nije u stanju da prati su|enje. Pored toga, on je po~eo da vrije|a sud, govore}i da ima saznanja da je „s vi{eg mjesta nare|eno da on mora biti osu|en“. Iz publike je udaljen jedan mu{karac koji je optu`enom dobacio „{to se ne ubi“. Incidenti su nastavljeni i nakon pretresa, kada je jedna `ena prilikom odvo|enja optu`enoga po~ela da vri{ti govore}i „Damir nije ubica“. Sutkinja Burzi} odgodila je su|enje za ponedjeljak, 4. oktobra. Prije pretresa vje{tak neuropsihijatar obavit }e razgovor s optu`B. C. enim.

Predsjedavaju}a vije}a Kantonalnog suda u Sarajevu sutkinja Dalida Burzi} ju~er je prekinula glavni pretres na kojem su odbrana i optu`ba trebale iznijeti zavr{ne rije~i na su|enju Damiru Crnjaniju, optu`enom da je 14. jula 2007. godine u Beogradu iz koristoljublja sjekirom ubio svoje ro|ake Zorana, Gordanu i Zoricu Sitarica, a potom njihova tijela zapalio. Prekidu su|enja prethodilo je niz incidenata koje su izazvali optu`eni i publika u sudnici. Crnjani je ju~er u 7.10 sati u WC-u pritvorske jedinice KPZ-a Sarajevo porezao ruku kerami~kom plo~icom. Odvezen je u bolnicu, gdje mu je sanirana rana, a potom je vra}en na su|enje. Uprava KPZ-a ut-

Jasmin Vreto (22) i njegov brat Adis (14) tvrde da su, umjesto pomo}i nakon saobra}ajne nezgode na Mostarskom raskr{}u, bez razloga pretu~eni

Na{oj redakciji ju~er su se obratili bra}a Jasmin (22) i maloljetni Adis (14) Vreto tvrde}i da su ih dvojica policajaca MUP-a Kantona Sarajevo brutalno pretukla nakon saobra}ajne nezgode u kojoj su u~estvovali 28. septembra oko 3.30 sati ujutro.

Legli na asfalt
- Vra}ali smo se ku}i u Rakovicu. Na pro{irenju na Alipa{inom Polju poku{ao je da nas zaustavi policajcac koji nije imao prsluk na sebi, pa ga nismo primijetili i nismo se zaustavili. Pomislio sam, ako je policija, upalit }e rotaciju i sirenu pa }e nas zaustaviti. Na Mostarskom raskr{}u u Had`i}ima, poku{avaju}i da izbjegnem vozilo koje je pre{lo na moju stranu, udario sam u ivi~njak. Na mom „golfu 3“ (VI 977419) bilo je {tete, ali brat i ja nismo bili povrije|eni ka`e Jasmin. Nakon pet minuta stigla je policijska patrola i prema rije~ima maloljetnog Adisa, policajci su izvadili

Akcija SIPA-e u Jajcu

U pretresima prona|eno oru`je i vojna oprema

Jasmin i Adis Vreto s majkom Esmom

(Foto: A. Aljimi)

pi{tolje te su im naredili da legnu na asfalt gdje su im stavili lisice na ruke. - Bilo je u`asno. Bez rije~i su po~eli da nas tuku. Jasmina je jedan od njih udarao nogama u lice, {to

Ogor~ena majka
Sa bra}om Vreto u na{u redakciju je ju~er do{la i njihova majka Esma. - Ako su njih dvojica ne{to uradili, onda i trebaju za to odgovarati. Jasmin je te ve~eri pio i vozio. Mogli su ih kazniti po slovu zakona, a ne pretu}i kao `ivotinje. Mene su tek oko 5.40 sati obavijestili da su imali udes, s obzirom na to da je Adis maloljetan, trebali su to odmah uraditi. Ali, umjesto toga, oni su ih pretukli.

se mo`e vidjeti po podljevima ispod njegovih o~iju. Povrijedili su mu nos i ~elo. On ih je molio da mene ne tuku, jer sam maloljetan, ali oni nisu obra}ali pa`nju na to. Dobio sam nekoliko udaraca dr{kom od pi{tolja u glavu, obojica smo bili krvavi - ispri~ao je Adis.

Prijavili incident
Nakon {to su ih premlatili, policajci su bra}u odveli do „Petrolove“ benzinske pumpe, gdje su im kupili vodu i naredili da speru krv sa sebe. Do{la je i druga patrola iz Had`i}a,

Plijen koji je prona|en kod Elvira Muki}a

(Foto: SIPA)

Nastavljaju}i aktivnosti na spre~avanju i otkrivanju organiziranog kriminala u BiH, slu`benici Dr`avne agencije za istrage i za{titu (SIPA) prekju~er su, po naredbi Suda BiH, na podru~ju Jajca uhapsili Elvira Muki}a (31) kod kojeg su prona{li i oduzeli odre|enu koli~inu oru`ja, vojne opreme i mobilnih telefona. Automatske pu{ke kalibra 7,62 i 7,9 milimetara te pi{tolj CZ kalibra 7,65 milimetara s municijom, ru~na bomba ka{ikara, mehanizam za okidanje ru~ne kumulativne bombe BRK, ru~ni baca~ granata RPG sa

remenom, odre|ena koli~ina eksploziva, {est maskirnih vojnih takti~kih prsluka, mobilni telefoni te ve}a koli~ina nosa~a slike i zvuka prona|eni su pretresom ku}e, oku}nice i pomo}nih objekata koje je koristio Muki}. Nakon kriminalisti~ke obrade u prostorijama SIPA-e, E. M }e uz izvje{taj o po~injenom krivi~nom djelu organizirani kriminal, a u vezi s krivi~nim djelom neovla{ten promet oru`jem i vojnom opremom, biti predat na daljnje postupanje Tu`ila{tvu BiH, saop}eno je iz SIPA-e.

koja je pozvala ekipu Hitne pomo}i. - Ekipi Hitne pomo}i po`alili smo se da nas je policija tukla, a oni su nam kazali da smo povrede zadobili u saobra}ajnoj nezgodi. Zato smo odbili da idemo s njima u bolnicu Ko{evo - ka`e Jasmin. Bra}a Vreto ni ju~er nisu saznali imena policajaca koji su ih pretukli. Uredno su prijavili ovaj incident Unutra{noj kontroli MUPa Kantona Sarajevo, koja }e odlu~iti da li su policajci prekora~ili ovlasti, a obavije{ten je i kantonalni Ad. A. tu`ilac.

Iz kruga klaonice u Kalesiji

Ukradeno 37 ovaca i petero teladi
Iz kruga klaonice u Kalesiji, vlasni{tvo Hasana D`aferovi}a, ju~er poslije pono}i ukradeno je 37 ovaca i petero teladi vlasni{tvo Uprave za indirektno oporezivanje Tuzla. Stoka je ukradena iz {tale koja je slu`ila za karantin grla koja dr`avni organi oduzmu od osoba koje se bave nelegalnom trgovinom. - Imam dvije {tale, jedna u kojoj dr`im svoja grla za klanje, a druga slu`i za smje{taj oduzete stoke koja tu boravi dok nadle`ni organi ne raspi{u licitaciju i njihovu rasprodaju. Ukradena {to je pajserom razvaljen katanac na vratima. Nakon toga, stoka je odvedena u pravcu `eljezni~ke pruge, na {to su ukazivali i jasno vidljivi tragovi ovaca i teladi. S obzirom na to da iz druge {tale nije ukraden bik i tele vlasni{tvo Hasana D`aferovi}a koji su bili pripremljeni za klanje, sumnja se da su kra|u po~inile osobe od kojih je oduzeta stoka. Uvi|aj na licu mjesta izvr{ili su pripadnici Policijske uprave Kalesija, a o doga|aju je upoznat kantoF. S. nalni tu`ilac.

Ubio se Milovan Vrljamovi}
Milovan Vrljamovi} (37) iz naselja Trn u Lakta{ima izvr{io je samoubistvo pucanjem iz pi{tolja u svojoj vikendici u Barlovcima kod Banje Luke. To je prekju~er zvani~no potvr|eno iz Centra javne bezbjednosti Banja V.S. Luka.

D`aferovi} ispred {tale gdje je bila stoka

(Foto: F. Sinanovi})

stoka je bila kod mene sedam dana - ka`e D`aferovi}. Prema njegovim ri-

je~ima, u kra|i je u~estvovalo najmanje pet osoba. U {talu je provaljeno tako

crna hronika

Dnevni avaz, subota, 2. oktobar/listopad 2010.

15

Istraga u slu~aju „Turkovi}“

Uhap{en Muamer Zahitovi}
Sa Zijadom Turkovi}em navodno prisilio ~lana NO tvornice „Klju~“ da im proda dionice
Pripadnici SIPA-e u Sarajevu su prekju~er uhapsili Muamera Zahitovi}a, osumnji~enog da je ~lan organizirane kriminalne grupe Zijada Turkovi}a koja se sumnji~i za pet ubistava, plja~ku Kargo centra na Aerodromu Sarajevo, te se bavila me|unarodnom prodajom droge i nedozvoljenim prometom oru`jem i vojnom opremom. Tu`ila{tvo BiH je za Zahitovi}a zatra`ilo da mu se odredi jednomjese~ni pritvor po svim osnovama, me|u kojima je i opasnost od bijega, te utjecaj na svjedoke i krivi~ni postupak. Pritvor je zatra`en i zbog postojanja naro~itih okolnosti koje opravdavaju bojazan da bi osumnji~eni pu{tanjem na slobodu mogli ponoviti krivi~no djelo ili dovr{iti ve} poku{ano, te zbog vanrednih okolnosti kao {to su te`ina krivi~nog djela i uznemirenje javnosti. U Sudu BiH ju~er je raspravljano o ovom prijedlogu, a odluka }e biti saop}ena naknadno. U medijima je u novembru 2008. godine objavljeno da je MUP Kantona Sarajevo otvorio istragu nakon {to je jedan od

EKSPLOZIJA Dolac-Malta u Sarajevu

Nevjen~anoj supruzi bacio bombu na balkon i oteo sina
Emina Sulji} optu`uje Ferida Suljevi}a za poku{aj ubistva i otmicu njihovog ~etverogodi{njeg sina
Emina Sulji} iz Sarajeva tvrdi da ju je njen nevjen~ani suprug Ferid Suljevi}, koji je odranije poznat policiji kao vi{estruku povratnik u vr{enju krvi~nih djela, preksino} u 8.25 sati u ulici Envera [ehovi}a broj 6 na DolacMalti poku{ao ubiti bacanjem bombe na balkon stana u kojem ona stanuje kao podstanar. U momenu kada je bomba eksplodirala, Sulji} je sjedila za kompjuterom i na svu sre}u pro{la je bez povreda, a na stanu je pri~injena materijalna {teta.

Turkovi}: Vo|a grupe

Odveo dijete
Prema njenim rije~ima, bacanju bombe prethodio je sukob supru`nika oko njihovog ~etverogodi{njeg sina kojeg je Suljevi}, kako ka`e Emina, oteo i odveo sa sobom. Emina se obratila na{oj redakciji tvrde}i da je Suljevi} 25. septembra odveo njihovog sina kod sebe na nekoliko dana, te da ga nije `elio vratiti. Nakon toga su uslijedile sva|e i prijetnje u kojima je Ferid prijetio Emini da }e joj baciti bombu i da }e joj otkinuti glavu. - Prijavila sam policiji da mi je oteo dijete. Znala sam da stanuje negdje na
Policija ispred zgrade na ~iji je balkon ba~ena bomba
(Foto: S. Jordamovi})

Alipa{inom Polju, ali nisam znala u kojoj ulici. Mali je mojoj mami pri~ao ranije da je kod tate vidio ispod kreveta bombe. U policiji su mi rekli da su to sve pau{alne ocjene i da se obratim sudu i Centru za socijalni rad, a da se njima javim kada saznam Feridovu adresu - ispri~ala nam je Emina. Ona je prekju~er oti{la na Alipa{ino Polje u ulicu Ante Babi}a da tra`i Ferida i sina, ali nije otkrila gdje

borave. Nazvala je Ferida telefonom i on joj je kazao da slobodno zove policiju, jer joj on ne}e vratiti dijete.

Iza{ao iz zatvora
Poslao joj je poruku da }e je ubiti i da mu ne}e biti problem halaliti jo{ pet godina u zatvoru. Bomba joj je ba~ena na balkon pola sata nakon {to ju je majka upozorila da je vidjela Suljevi}a kako se vrti u ulici oko njene ku}e u Ned`ari}ima.

- Ferid je u martu ove godine iza{ao iz zatvora, gdje je odle`ao tri godine zbog provalnih kra|a, posjedovanja oru`ja i droge. On je vi{estruki povratnik, a sada je i otmi~ar na{eg djeteta. I ranije sam mu davala sina na nekoliko dana, jer je on njegov otac i ima pravo da ga vi|a. Uvijek ga je vra}ao, a sada me strah, jer ne znam gdje je moje dijete - kazala nam je Emina, za ~ijim suprugom policija B. C. jo{ traga.

~lanova Nadzornog odbora Tvornice ~arapa „Klju~“ Sarajevo prijavio da su ga Muamer Zahitovi} i Zijad Turkovi} prisilili da proda 49.170 dionica tvornice ~arapa „Klju~a“. Zbog ovoga slu~aja Kantonalni MUP zatra`io je od Komisije za vrijednosne papire FBiH da obustavi daljnju prodaju dionica „Klju~a“ koje su u vlasni{tvu Zijada Turkovi}a te Merima Ceri}a. Slu~aj je bio povezan s obustavljanjem dozvola brokerskim ku}ama „ICM Capital“ i „SEE Investment Solutions“ iz Sarajeva, nakon {to je utvr|eno da su realizirale nedozvoljene transakcije. B. C.

Kantonalno tu`ila{tvo Sarajevo

Poku{aj ubistva u sva|i zbog muzike

Su|enje ]ulumu i ostalima u Banjoj Luci

Odbijen zahtjev za izuze}e tu`ioca Miodraga Bukarice
Okru`ni tu`ilac Miodrag Bukarica ne}e biti izuzet iz sudskog postupka koji se pred Okru`nim sudom u Banjoj Luci vodi od 16. septembra protiv Banjalu~ana Jovana Jo{ila (27), Slavi{e ]uluma (26), Dejana ^aji}a (24) i Dejana Kosti}a (20), jer Sudsko vije}e smatra da su neosnovane optu`be zbog kojih je navedena kriminalna grupa tra`ila njegovo izuze}e. Po~etak su|enja 16. septembra Jovanu Jo{ilu, Slavi{i ]ulumu i ostalim akterima krvavog obra~una u Rakova~kim barama koji se desio u aprilu kada je ubijen 19- godi{nji Nedeljko ]ulum, obilje`io je incident jer je Slavi{a ]ulum u sudnici ga|ao mikrofonom Jo{ila, koji je optu`en za ubistvo njegovog brata. ]ulum, ali i ^aji} i Kosti}, tako|er su tada zatra`ili izuze}e okru`nog tu`ioca Miodraga Bukarice, tvrde}i da ga ne `ele u ovom predmetu zbog li~nog sukoba s njim. Postupak se ne}e odga|ati

Policija ispred objekta gdje se desila pucnjava

Kantonalno tu`ila{tvo Sarajevo podiglo je optu`nicu protiv Amera Had`iomerovi}a (35), dr`avljanina BiH i Njema~ke, zbog poku{aja ubistva Anera Husi}a u pucnjavi koja se 1. avgusta pro{le godine dogodila u ugostiteljskom objektu „The Club“. Prema navodima iz optu`nice koju je potvrdio Kantonalni sud Sarajevo, Had`iomerovi}u se stavlja na teret da je iz neposredne

blizine iz pi{tolja kalibra 6,35 milimetara ispalio ~etiri hica u pravcu Anera Husi}a. Tom prilikom nanio mu je povrede opasne po `ivot. Husi} je pogo|en u lijevu stranu grudnog ko{a, vrat, stomak i desnu slabinu. Napad je uslijedio nakon sva|e oko toga za ~ijim stolom }e svirati muzi~ari. Uskoro se o~ekuje zakazivanje ro~i{ta za izja{njenje o B. C. krivici optu`enog.

Banja Luka

Oplja~kali dvije benzinske pumpe
Dovo|enje optu`enih na prethodno ro~i{te

Optu`nica za plja~ku banke
Okru`no tu`ila{tvo u Banjoj Luci podiglo je prekju~er optu`nicu protiv Slavi{e ]uluma (26), Dragana Puzi}a (22), Bojana [ikmana (23), Nemanje Drlja~e (22) i Dejane Mitra{inovi} (24), zbog plja~ke 13.000 maraka iz ProCredit banke u banjalu~kom naselju Zalu`ani. kako bi se imenovao novi tu`ilac ve} }e su|enje biti nastavljeno u redovnom terminu, a nakon odluke vije}a o ta~nom datumu sljede}eg izja{njavanja okrivljenih. V. S.

Dvije maskirane osobe prekju~er su oplja~kale dvije benzinske pumpe u naseljima [eher i Karanovac, iz kojih su ukrale oko 4.000 KM. Kako je policija zvani~no potvrdila, nekoliko minuta iza pono}i u naselju Karanovac u Banjoj Luci maskirani plja~ka{i, prijete}i pi{toljem, upali su u be-

nzinsku pumpu „Vrbas petrol“ i oteli oko 3.000 KM. Dva sata kasnije u naselju [eher na isti na~in oplja~kali su benzinsku pumpu „Nestro“ iz koje su odnijeli oko 1.000 maraka. Policija je uvjerena da je rije~ o mladi}ima koji su po~etkom sedmice tako|er ukrali oko 3.000 maraV. S. ka iz obli`nje pumpe.

16

Dnevni avaz, subota, 2. oktobar/listopad 2010.

biznis

BOSANSKI NOVI Otvoren pogon za sklapanje uti~nica

Radna mjesta za 74 radnika
Preduze}e Gra|evinarstvo Lazi} najavljuje nova upo{ljavanja u narednom periodu Investicija vrijedna 80.000 maraka
FDS: Ostvaren promet od 136.369 maraka

Trgovanje 305.003 KM

(Foto: D. Stojni})

SASX-10 nastavio pozitivan trend
Dionice FDS-a bile najlikvidnije
Na Sarajevskoj berzi ju~er je ostvaren promet od 183.738 maraka, a u sklopu 55 transakcija prometovan je ukupno 103.371 vrijednosni papir. Promet na kotaciji kompanija iznosio je 9.766 KM, me|u fondovima 4.710, obveznicama FBiH 86.791, na primarnom tr`i{tu 174.878, a na sekundarnom 28.856 maraka. Najve}i dnevni pad vrijednosti zabilje`ila je BIG Investiciona grupa, od 1,5 posto, dok je najve}i rast registrirao Mlinpek-@itar iz Jajca, od 9,09 posto. Najlikvidnija je bila Fabrika du-

BMW: Problemi u ko~ionom sistemu

BMW povla~i 200.000 vozila
Ameri~ka filijala njema~kog proizvo|a~a automobila BMW najavila je da }e u Sjevernoj Americi opozvati 200.000 luksuznih vozila na tehni~ki pregled zbog popravke mogu}eg problema s izlivanjem te~nosti u sistemu za ko~enje na razli~itim modelima automobila. obe}ala je i novu saradnju s preduze}em Metalka Majur. Prema njenim rije~ima, ve} naredne godine u industrijskoj zoni u Poljavnicama kod Bosanskog Novog ovo preduze}e trebalo bi po~eti gradnju fabrike, koja bi, uz ulaganja od skoro osam miliona eura, trebala osigurati najmanje stotinu novih radnih mjesta. M. ZGONJANIN

Vrijednost indeksa
BIFX SASX-10 SASX-30 0,33% 0,26% 0,02% 1.466,73 896,66 940,22

hana Sarajevo, ~ijim se dionicama trgovalo u iznosu od 136.369 maraka. Vrijednost indeksa fondova BIFX opala je za 0,33 posto, na 1.466,73 poena. Indeks SASX-10 dobio je na vrijednosti 0,26 posto i iznosi 896,66 poena, dok je vrijednost indeksa primarnog slobodnog tr`i{ta SASX-30 ve}a za 0,02 posto i iznosi 940,22 poena.

Bosanski Novi: O~ekuje se po~etak gradnje nove fabrike

Kursna lista SASE na dan 1. 10. 2010.
Dioni~ko društvo Zvani~ni kurs (KM) Promjena kursa (%) Koli~ina Vrijednost Broj transakcija
ZVANI^NA KOTACIJA

Preduze}e Gra|evinarstvo Lazi} iz Bosanskog Novog od ~etvrtka posluje s novim pogonom za sklapanje prekida~a, uti~nica i automatskih osigura~a, koji zapo{ljava 74 radnika. Prema rije~ima Zorana Lazi}a, vlasnika preduze}a Gra|evinarstvo Lazi}, rije~ je o zajedni~kom projektu njegove i firme Metalka Majur iz

srbijanskog grada Jagodina, u {ta je ulo`eno 80.000 maraka. - Tokom oktobra u ovom pogonu planiramo zaposliti jo{ 22 radnika - najavio je Lazi} te je dodao da jagodinska firma do 2012. godine na podru~ju manjeg bh. entiteta planira zaposliti vi{e od 500 radnika. Snje`ana Raili}, na~elnica op}ine Bosanski Novi,

Pad maloprodaje u Njema~koj
Njema~ka je u avgustu zabilje`ila pad maloprodaje od 0,2 posto u odnosu na prethodni mjesec iako je na godi{njem nivou ostvaren rast od 2,2 posto, pokazali su preliminarni podaci njema~kog zavoda za statistiku. Prodaja namalo, ne ra~unaju}i hranu, porasla je u avgustu za ~ak 5,3 posto na godi{njem nivou, dok je prodaja odje}e i obu}e pove}ana za 8,4 posto.

Regionalne razvojne agencije u Te{nju

ZIF BIG INVESTICIONA GRUPA ZIF BOSFIN DD SARAJEVO STARA DEVIZNA ŠTEDNJA SERIJA C STARA DEVIZNA ŠTEDNJA SERIJA D STARA DEVIZNA ŠTEDNJA SERIJA H STARA DEVIZNA ŠTEDNJA SERIJA I STARA DEVIZNA ŠTEDNJA SERIJA J STARA DEVIZNA ŠTEDNJA SERIJA K BH TELECOM D.D. SARAJEVO FABRIKA DUHANA SARAJEVO IK BANKA DD ZENICA MLINPEK-@ITAR D.D. JAJCE PLIN SARAJEVO D.D. SARAJEVO UNIS DD SARAJEVO

3,10 2,55 96,00 91,39 95,89 91,00 85,80 78,69 19,05 70,03 64,00 1,20 10,00 5,40

-1,50 0,00
OBVEZNICE FBiH

1.491 31 41.549 24.413 14.819 4.220 6.658 1.056 1.921 1.947 30 112 979 3.506

4.631,10 79,05 39.887,04 22.311,67 14.209,37 3.840,20 5.712,56 830,97 36.588,21 136.369,92 1.920,00 134,40 9.790,00 18.932,40

4 1 6 4 4 1 1 1 13 6 1 1 1 2

Potreban jedinstven ekonomski prostor
Te{anj je bio doma}in sastanka mre`e razvojnih agencija jugoisto~ne Evrope, koja egzistira u okviru Evropskog regionalnog ekonomskog foruma (EREF). Mre`a je formirana kako bi se unaprijedila prekograni~na saradnja u jugoisto~noj Evropi te kako bi se olak{alo finansiranje programa u okviru fondova pretpristupne pomo}i Evropske unije. Uz doma}ina, ovom sastanku prisustvovale su i agencije iz Srbije, Hrvatske i Slovenije, koja u svemu ima najvi{e iskustva. Sve zemlje Jugoisto~ne Evrope imaju sli~ne razvojne probleme, a posebno one koje su bile, ali i danas su, jedinstven ekonomski prostor. Zbog toga je potpisan i zajedni~ki dokument o M. ^. saradnji.

-0,49 -0,48 -0,12 1,10 0,93 0,00
PRIMARNO TR@I[TE

Cijena nafte iznad 80 dolara
Sirova nafta poskupjela je ju~er u Njujorku iznad 80 dolara za barel (159 litara) zbog optimizma ulaga~a da pozitivni podaci iz privrede Sjedinjenih Ameri~kih Dr`ava ukazuju na rast apetita za sirovom naftom. Cijena ameri~ke nafte porasla je ju~er na 80,61 dolar za barel, prenose svjetske agencije.

0,51 0,05 0,00 9,09 0,00 0,00

SEKUNDARNO TR@IŠTE

Promet 154.364 marke

Progres dobitnik dana
Na Banjalu~koj berzi ju~er je kroz 89 transakcija ostvaren promet od 154.364 KM, a najve}i je obavljen obveznicama za izmirenje ratne {tete 4, u vrijednosti od 47.901 marku, uz rast cijene od 0,84 posto. Me|u fondovima, najve}i promet ostvaren je akcijama Polara invest fonda, u iznosu od 14.213 maraka, uz pad cijene za 2,77 posto. Najve}i rast cijene imao je Progres iz Bijeljine,

Vrijednost indeksa
BIRS FIRS 0,69% 2,02% 852,29 1.454,17

Slovenci prihvatili `eljeznice SHS
Slovenska vlada, osniva~ i vlasnik Slovenskih `eljeznica, prihvatila je prijedlog o osnivanju zajedni~ke srpskohrvatsko-slovenske kompanije Cargo 10. Slovenska vlada navodi da je partnerstvo nacionalnih `eljezni~kih kompanija na Balkanu neophodno kako bi se osigurali ve}a efikasnost, rast i uspjeh kompanija u regiji.

Te{anj: Potpisan dokument o saradnji

od 28,28 posto, a gubitnik dana bila je Nova banka s padom od 2,84 posto. Vrijednost berzanskog indeksa BIRS smanjena je za 0,69 posto, na 852,29 poena, dok je vrijednost indeksa fondova FIRS pove}ana za 2,02 posto i iznosi 1.454,17 poena.

Stru~ni skup „Homologacija vozila 2010“

Od 1. novembra provjera pojedina~nih uvoznih vozila
Konzorcij za obavljanje poslova homologacije vozila, dijelova i opreme u Bosni i Hercegovini stvorio je uvjete da homologacija pojedina~nih automobila po~ne 1. novembra, ~ime }e se izvr{iti provjera automobila koji se uvoze u BiH prije pu{tanja u saobra}aj, re~eno je na stru~nom skupu u sarajevskom hotelu „Radon Plaza“. [efkija ^eki}, predstavnik Instituta za saobra}aj i komunikacije Sarajevo, koji ~ini konzorcij, rekao je da homologacija vozila predstavlja veliki korak u procesu ja~anja sigurnosti saobra}aja na putevima u BiH. - Homologacijom vozila uvodi se red kada je rije~ o uvozu starih automobila u BiH, kojih se `ele osloboditi zemlje u Evropi. Kroz proces homologacije mi vr{imo direktan utjecaj na uvoz automobila koji mogu biti na na{im putevima - istakao je ^eki}, prenosi Srna. Prema njegovim rije~ima, uspostavljanjem sistema homologacije vozila BiH se ne}e vi{e braniti administrativnim odlukama od uvoza nepo`eljnih vozila nego }e stati uz rame zemalja koje se {tite zahtjevima da putevima BiH mogu saobra}ati samo sigurna i ekolo{ki prihvatljiva vozila.

Skra}ena lista Banjalu~ke berze za 1. 10. 2010.
Naziv emitenta
Nova banka a.d. Banja Luka Telekom Srpske a.d. Banja Luka ZIF Polara invest fond a.d. Banja Luka Republika Srpska - izmirenje ratne štete 3 Republika Srpska - izmirenje ratne štete 4

INA prodala Crobenz Lukoil
Naftna kompanije INA objavila je da je 30. septembra zavr{ena transakcija prodaje 100-postotnog udjela u Crobenz Lukoilu. Ina je 21. jula sklopila kupoprodajni ugovor s kompanijom Lukoil Croatia o prodaji vlasni{tva u Crobenzu.

Prosje~na cijena
0,82 1,33 3,16 32,6287 30,8507

Promjena u%
-2,84 -1,48 -2,77 -0,24 0,84

Maks. cijena
0,82 1,33 3,25 32,71 31

Min. Ukupan cijena promet (KM)
0,82 1,33 3,16 32,61 30,623 12.300,00 1.884,61 14.213,75 35.171,50 47.901,45

BERZANSKA KOTACIJA

KOTACIJA FONDOVA SLOBODNO BERZANSKO TR@I[TE I OBVEZNICE

oglasi

Dnevni avaz

subota, 2. oktobar/listopad 2010.

17

18 Subota, 2. oktobar/listopad 2010. Dnevni avaz

oglasi
BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE ZENI^KO-DOBOJSKI KANTON OP]INSKI SUD U ZENICI Broj: 43 0 Mal 001797 05 Mal (stari br. Mal: 3117/05) Zenica, 3. 9. 2010. godine

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE ZENI^KO-DOBOJSKI KANTON OP]INSKI SUD U ZENICI Broj: 43 0 Mal 007854 06 Mal (stari br. Mal: 261/06) Zenica, 3. 9. 2010. godine

OGLAS

OGLAS

Na osnovu odredbe ~lana 348 stav 3 Zakona o parni~nom postupku, Tu`enom: Helvida Edibu iz Zenice, ul. Crkvice br. 7A, dostavlja se TU@BA NA ODGOVOR Tu`itelj, ERONET pokretne komunikacije d.o.o. Mostar, predla`e se da sud donese presudu kojom }e obavezati tu`enog Helvida Ediba da tu`itelju za izvr{ene usluge isplati iznos od 266,55 KM sa zakonskim kamatama i to: - na iznos od 55,89 KM po~ev od 17. 3. 2005. god. pa do isplate, - na iznos od 151,56 KM po~ev od 17. 4. 2005. god. pa do isplate, - na iznos od 59,10 KM po~ev od 17. 5. 2005. god. pa do isplate, kao i da mu nadoknadi tro{kove parni~nog postupka, a sve u roku od 15 dana. Tu`itelj u tu`bi predla`e dono{enje presude zbog propu{tanja. Odgovor na tu`bu tu`eni mo`e dostaviti sudu u roku od 30 dana od dana dostavljanja tu`be. Smatra se da je tu`ba dostavljena protekom 15 dana od dana objavljivanja oglasa. Odgovor na tu`bu treba da sadr`i izja{njenje da li tu`eni priznaje ili osporava tu`beni zahtjev, naznaku suda, broja predmeta, imena i prezimena ili naziv stranaka, prebivali{te ili boravi{te stranaka i njihovih punomo}nika, predmet spora i potpis. U odgovoru na tu`bu, tu`eni mo`e iznijeti procesne prigovore. Ukoliko tu`eni osporava tu`beni zahtjev, du`an je u odgovoru na tu`bu navesti razloge iz kojih tu`beni zahtjev osporava, ~injenice na kojima zasniva svoje navode, dokaze kojima se utvr|uju te ~injenice, te pravni osnov za svoje navode. Ukoliko u navedenom roku tu`eni ne dostavi odgovor na tu`bu, sud }e donijeti presudu kojom se tu`beni zahtjev usvaja (~lan 182. stav 1 Zakona o parni~nom postupku). Priloge dostavljene uz tu`bu tu`eni mo`e preuzeti u pisarnici Op}inskog suda u Zenici. SUDIJA Kokor Sre}ko

Na osnovu odredbe ~lana 348 stav 3 Zakona o parni~nom postupku, Tu`enom: Koki} Admiru iz Zenice, ul. Ibrakovi}a put br. 1, dostavlja se TU@BA NA ODGOVOR Tu`itelj DD BH Telecom, Direkcija Zenica predla`e da sud donese presudu kojom }e obavezati tu`enog Koki} Admira da tu`itelju za izvr{ene usluge isplati iznos od 2.197,70 KM sa zakonskim kamatama i to: - na iznos od 48,10 KM po~ev od 8. 2. 2005. god. pa do isplate, - na iznos od 1.273,90 KM po~ev od 8. 3. 2005. god. pa do isplate, - na iznos od 875,70 KM po~ev od 8. 4. 2005. god. pa do isplate, kao i da mu nadoknadi tro{kove parni~nog postupka, a sve u roku od 15 dana. Tu`itelj u tu`bi predla`e dono{enje presude zbog propu{tanja. Odgovor na tu`bu tu`eni mo`e dostaviti sudu u roku od 30 dana od dana dostavljanja tu`be. Smatra se da je tu`ba dostavljena protekom 15 dana od dana objavljivanja oglasa. Odgovor na tu`bu treba da sadr`i izja{njenje da li tu`eni priznaje ili osporava tu`beni zahtjev, naznaku suda, broja predmeta, imena i prezimena ili naziv stranaka, prebivali{te ili boravi{te stranaka i njihovih punomo}nika, predmet spora i potpis. U odgovoru na tu`bu tu`eni mo`e iznijeti procesne prigovore. Ukoliko tu`eni osporava tu`beni zahtjev, du`an je u odgovoru na tu`bu navesti razloge iz kojih tu`beni zahtjev osporava, ~injenice na kojima zasniva svoje navode, dokaze kojima se utvr|uju te ~injenice, te pravni osnov za svoje navode. Ukoliko u navedenom roku tu`eni ne dostavi odgovor na tu`bu, sud }e donijeti presudu kojom se tu`beni zahtjev usvaja (~lan 182 stav 1 Zakona o parni~nom postupku). Priloge dostavljene uz tu`bu tu`eni mo`e preuzeti u pisarnici Op}inskog suda u Zenici. SUDIJA Kokor Sre}ko

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE UNSKO-SANSKI KANTON OP]INSKI SUD U BIHA]U Broj: 17 0 Mals 020126 10 Mals Biha}, 14. 09. 2010. godine OP]INSKI SUD U BIHA]U, sudija Fikreta Had`i}, u pravnoj stvari tu`ioca „Gipi&Sons“ DOO ^itluk, protiv tu`enog SI-TRADE DOO Biha} iz Biha}a, radi isplate duga od 1.156,92 KM, dana 14. 09. 2010. godine, donio je

PRESUDU
zbog propu{tanja Obavezuje se tu`eni da tu`itelju isplati dug od 1.156,92 KM, sa zakonskom zateznom kamatom koja se ima obra~unati od 16. 03. 2008. godine do kona~ne isplate i nadoknadi tro{kove spora u iznosu od 169,00 KM, sve u roku od 15 dana ra~unajui}i od dana prijema presude. Sudija Fikreta Had`i} Pouka o prvnom lijeku: Protiv ove presude nije dopu{tena `alba, ali tu`eni mo`e podnijeti prijedlog za povrat u prija{nje stanje (~lan 183. stav 1. ZPP-a).

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE UNSKO-SANSKI KANTON OP]INSKI SUD U BIHA]U Broj: 17 0 Ps 005267 09 Ps Dana: 31. 08. 2010. godine Na osnovu ~lana 348. stav 3, 4, i 5 Zakona o parni~nom postupku, Op}inski sud u Biha}u sudija Mesi} Dijana, u pravnoj stvari tu`itelja d.o.o. „Milan Pavlovi}“ Gornje Crnjelovo Bijeljina zastupan po punomo}niku Krnji} Sejfudinu advokatu iz Tuzle, protiv tu`enog „Fimel“ d.o.o. Velika Kladu{a ul. I. Muslimanske brigade bb. Velika Kladu{a, radi isplate duga, vsp. 44.361,14 KM, pa objavljuje slijede}i

kazano za dan ~etvrtak, 28. 10. 2010. godine sa po~etkom u 11,00 sati, pred Op}inski sud u Biha}u u sobu br. 53/III. Dostavljanje se smatra izvr{enim 15 dana od dana objavljivanja u dnevnim novinama. NAPOMENA: Stranke su du`ne najkasnije na pripremnom ro~i{tu iznijeti sve ~injenice, na kojima zasnivaju svoje zahtjeve i predlo`iti sve dokaze koje `ele izvesti u toku postupka, te na pripremno ro~i{te donijeti sve isprave i predmete koje `ele upotrijebiti kao dokaz (~lan 77. ZPP-a). Ako na pripremno ro~i{te ne do|e tu`itelj, a bio je uredno obavije{ten, smatrat }e se da je tu`ba povu~ena, osim ako tu`eni ne zahtijeva da se ro~i{te odr`i (^lan 84. stav 1 ZPP-a). Ako na pripremno ro~i{te ne do|e uredno obavije{teni tu`eni, ro~i{te }e se odr`ati bez njegovog prisustva (~lan 84. stav 2. ZPP-a). Sudija Mesi} Dijana

POZIV
Poziva se tu`eni „Fimel“ d.o.o. Velika Kladu{a ul. I Muslimanske brigade bb. Velika Kladu{a na PRIPREMNO RO^I[TE, za-

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE HERCEGOVA^KO-NERETVANSKI KANTON OP]INSKI SUD U MOSTARU Broj: 07 58 Mal 906786 05 Mal Mostar, 6. 9. 2010. godine

POZIV
Tu`eniku Mile Mikli}, Zelenci bb Banja Luka Pozivate se na pripremno ro~i{te zakazano za dan 29. 11. 2010. godine u 11,00 sati pred ovaj sud u sobu broj 303. Stru~ni suradnik Minja Belov}-^uljak NAPOMENA: Ako na pripremno ro~i{te ili na ro~i{te za glavnu raspravu ne do|e uredno obavije{teni tu`eni, ro~i{te }e se odr`ati bez njegovog prisustva (~l. 84. st. 2 ZPP-a) Najkasnije na pripremnom ro~i{tu stranke su du`ne iznijeti sve ~injenice na kojima zasnivaju svoje zahtjeve i predlo`iti sve dokaze koje `ele izvesti u toku postupka, te na pripremno ro~i{te donijeti sve isprave i predmete koje `ele upotrijebiti kao dokaz (~l. 77. ZPP-a)

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE UNSKO-SANSKI KANTON OP]INSKI SUD U BIHA]U Broj: 17 0 Mals 018070 10 Mals Biha}, 14. 09. 2010. godine OP]INSKI SUD U BIHA]U, sudija Fikreta Had`i}, u pravnoj stvari tu`ioca Mikrokreditna Fondacija Eki Sarajevo, Filijala Biha} iz Biha}a, kojeg zastupa punomo}nik advokat Ilijas Mid`i} iz Biha}, protiv tu`enih Nafka Karaji} iz Velike Kladu{e i Abazovi} Hasana, vlasnika Bistroa „AMAR“ iz Velike Kladu{e, radi isplate duga od 2.823,10 KM, dana 14. 09. 2010. godine donio je

PRESUDU
zbog propu{tanja Obavezuju se tu`enici da tu`itelju solidarno isplate dug od 2.823,10 KM, sa zakonskom zateznom kamatom koja se ima obra~unati od 08. 03. 2010. godine do kona~ne isplate i nadoknade tro{kove spora u iznosu od 450,30 KM, sve u roku do 15 dana ra~unaju}i od dana prijema presude. Sudija Fikreta Had`i} Pouka o pravnom lijeku: Protiv ove presude nije dopu{tena `alba, ali tu`eni mo`e podnijeti prijedlog za povrat u prija{nje stanje (~lan 183. stav 1. ZPP-a).

OGLAS
OP]INSKI SUD U MOSTARU, stru~ni suradnik Minja Belovi} ^uljak, u pravnoj stvari tu`itelja Zagreba~ka banka BiH dd, protiv tu`enika Vladimir Lotovi}, radi - temeljem ~lanka 348. stavak 3. Zakona o parni~nom postupku („Sl. novine FBiH“ br. 53/03, 73/05 i 19/06, u daljem tekstu: ZPP), budu}i da tu`enik ne stanuje na adresi posljednjeg poznatog boravi{ta, objavljuje sljede}i:

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE ZENI^KO-DOBOJSKI KANTON OP]INSKI SUD U ZENICI Broj: 43 0 Mal 002949 08 Mal Zenica, 12. 08. 2010. godine Op}inski sud u Zenici, stru~ni saradnik Amra Hed`i}-Had`i}, postupaju}i u pravnoj stvari tu`ioca Dioni~ko dru{tvo „BH Telecom“ Sarajevo, Direkcija Zenica, ul. Masarykova br. 46, Zenica, protiv tu`enog Mujkanovi} Edina iz Nemile, Stara Nemila br. 78, radi naplate duga, v.s. 1.527,75 KM, na osnovu ~lana 348 stav 3 ZPP-a:

godine, pa do isplate, - na iznos od 656,55 KM po~ev od 25. 09. 2007. godine, pa do isplate, - na iznos od 431,50 KM po~ev od 25. 10. 2007. godine, pa do isplate, - na iznos od 9,35 KM po~ev od 25. 11. 2007. godine, pa do isplate, - na iznos od 9,35 KM po~ev od 25. 12. 2007. godine, pa do isplate, kao i tro{kove parni~nog postupka, sve u roku od 15 dana. Tu`eni je u skladu sa ~l. 70 ZPP-a du`an u roku od 30 dana od dana prijema tu`be, dostaviti sudu pismeni odgovor na tu`bu, ista}i mogu}e procesne prigovore, izjasniti se da li priznaje ili osporava postavljeni tu`beni zahtjev. Protekom roka od 15 dana od dana objavljivanja ovog oglasa u Dnevnom avazu, smatrat }e se da je tu`ba dostavljena tu`enom na odgovor. Tu`bom je predlo`eno dono{enje presude zbog propu{tanja u skladu sa ~l. 182 ZPP-a ukoliko tu`eni u roku od 30 dana ne dostavi sudu pismeni odgovor na tu`bu. Stru~ni saradnik: Amra Hed`i}-Had`i}

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE UNSKO-SANSKI KANTON OP]INSKI SUD U BIHA]U Broj: 17 0 Mals 011862 09 Mals Biha}, 07. 09. 2010. godine OP]INSKI SUD U BIHA]U, sudija Vlatka Ivani{, u pravnoj stvari tu`ioca D.O.O. „Berlina“ Biha}, kojeg zastupa punomo}nik advokati Hod`i} Salih i Hergi} Edin iz Biha}a, protiv tu`enog Kulenovi} Samir, vlasnik SZR „AskKey“ iz Biha}a, radi isplate, v.sp. 711,53 KM, dana 07. 09. 2010. godine, donio je

PRESUDU
zbog propu{tanja Tu`eni je du`an tu`itelju na ime duga isplatiti 711,53 KM, sa zakonskom zateznom kamatom po~ev od 08. 02. 2007. godine do isplate i nadoknaditi tro{kove parni~nog postupka u iznosu 334,12 KM, sve u roku od 15 dana ra~unaju}i od dana dostavljanja presude. Sudija Ivani{ Vlatka Pouka o pravnom lijeku: Protiv ove presude nije dopu{tena `alba, ali tu`eni mo`e podnijeti prijedlog za povrat u prija{nje stanje (~lan 183. stav 1. ZPP-a).

OBJAVLJUJE
Tu`enom MUJKANOVI] EDIN dostavlja se na odgovor tu`ba, podnesena ovom sudu dana 11. 04. 2008. godine, kojom tu`ilac potra`uje dug za izvr{ene usluge mobilne telefonije i po ispostavljenim fakturama u ukupnom iznosu od 1.527,75 KM sa zakonskim zateznim kamatama po~ev od dana dospije}a, pa do isplate za svaki od ra~una i to: - na iznos od 421,00 KM po~ev od 25. 08. 2007.

biznis

Dnevni avaz, subota, 2. oktobar/listopad 2010.

19

ANALIZA Najugro`enije dr`ave ne}e koristiti antikrizni fond

Eurozona }e sama rije{iti svoje probleme Gr~ka opra{ta
Gr~ka vlada: U ovoj godini planira prikupiti 500 miliona eura

Vlada u Atini donijela novi zakon

Taj instrument spreman je za kori{tenje, ali za sada nema potrebe da bude aktiviran Najvi{e razloga za brigu imaju [panija, Irska i Portugal

Vlade Irske, [panije i Portugala uspjet }e same iza}i nakraj s finansijskim problemima, ka`e predsjednik eurozone i premijer Luksemburga @an-Klod Junker (Jeane-Claude Juncker). One za to ne}e koristiti evropski stabilizacijski fond, rekao je Junker dodav{i da uvjeti za kori{tenje sredstava tog evropskog fonda nisu sazreli.

Dablin je, me|utim, saop}io da }e ispuniti obaveze za svo|enje deficita u okvir zahtjeva eurozone, odnosno da }e ga do 2014. godine svesti na tri posto BDP-a.

porezne utaje
Skup{tina Gr~ke donijela je zakon o amnestiranju poreznih neplati{a u proteklih deset godina, kompanija i pojedinaca, ako plate pau{alnu sumu. Iznos }e biti obra~unat u skladu s njihovim prihodima i eventualnim dugovanjima, javlja B92. Vladin cilj je da odmah pove}a priliv u dr`avnu kasu ne ~ekaju}i na poreznu provjeru, koja bi mogla trajati i godinama. Ova mjera, koju je primijenilo nekoliko ranijih vlada, predvi|a da se ne vr{i kontrola knjiga kompanija i profesionalaca, du`nika za posljednjih deset godina ako plate fiksnu sumu. Vlada procjenjuje da }e, kao rezultat ovog zakona, mo}i sakupiti 500 miliona eura do kraja ove godine, a dvije milijarde eura ukupno.

Povjerenje ulaga~a
U Portugalu je, me|utim, obrnuta situacija. Lisabon je do posljednjeg trenutka odugovla~io s objavljivanjem strogih bud`etskih ograni~enja u nastojanju da izbjegne socijalne nemire. To ka{njenje ko{talo je Portugal smanjenja povjerenja ulaga~a, {to je dovelo do poskupljenja kredita za tu zemlju. Eurozona istovremeno smatra da je portugalski program ozbiljnih smanjenja bud`etskih rashoda za 2011., koji je objavila vlada te zemlje, dovoljan za stabilizaciju portugalskog finansijskog sektora. Eurozona je preporu~ila Lisabonu jedino da razradi program strukturnih reformi tr`i{ta rada radi pove}avanja produktivnosti i konkurentnosti.

^vrsta obe}anja
Takvo mi{ljenje podr`ao je i predsjednik Evropskog antikriznog fonda Klaus Regling, koji je istakao da je taj instrument potpuno spreman za kori{tenje u slu~aju da bude neophodno, ali da smatra da takve potrebe ne}e biti. Vrijednost Evropskog

Nakon {to je spa{en uz pomo} dr`ave

antikriznog fonda, koji je osnovan poslije krize u eurozoni, iznosi 750 milijardi eura, od ~ega tre}inu osigu-

[panija talac kolebanja tr`i{ta
[to se ti~e [panije, ta je zemlja postala talac kolebanja finansijskog tr`i{ta i op}e slabosti svoje ekonomije. Eurozona je, kao i agencije za rejtinge, pozitivno ocijenila {panski projekt reforme tr`i{ta rada i projekt {panskog bud`eta za 2011. godinu, koji, izme|u ostalog, predvi|a uvo|enje plafona za pla}e.

rava Me|unarodni monetarni fond (MMF), prenose agencije. Najproblemati~nija situacija je u Irskoj, ~iji }e ovogodi{nji deficit dr`avnog bud`eta dosti}i 32 posto bruto doma}eg proizvoda (BDP), {to za vi{e od dva puta prema{uje nivo gr~kog bud`etskog deficita u jeku krize jedinstvene evropske valute, kada je iznosio 14,2 posto BDP-a.

AIG s vladom postigao dogovor o otplati duga

Podaci Centralne banke Crne Gore

Ne `eli prodavati euroobveznice

Strana ulaganja manja za 12,4 posto
Neto priliv direktnih stranih investicija u Crnoj Gori od januara do jula ove godine iznosio je 350,6 miliona eura i za 9,5 posto je manji nego u istom periodu lani, pokazuju podaci Centralne banke Crne Gore (CBCG). Ukupan priliv stranih direktnih investicija iznosio je 409,8 miliona eura, {to je za 12,4 posto manje u odnosu na isti period 2009. Ukupan odliv stranih ulaganja u tom periodu iznosio je 59,2 miliona eura i bio je za 26,3 posto manji u pore|enju s istim periodom pro{le godine.
Srbija: Bankarski zajam izme|u tri i ~etiri posto AIG: Vra}a 182,3 milijarde dolara

Srbija uzima 320 miliona eura od Svjetske banke
^elnik srbijanske Agencije za upravljanje dugom Branislav Ton~i} izjavio je da }e Srbija radije posuditi 320 miliona eura od komercijalnih banaka uz garanciju Svjetske banke nego da prodaja euroobveznice, prenosi „Bloomberg“. Ton~i} je rekao za „Bloomberg“ da Srbija tra`i desetogodi{nji kredit pod uvjetima sli~nim izdavanju petogodi{nje obveznice. Naime, direktni bankarski zajam ko{tat }e Srbiju izme|u tri i ~etiri posto, dok bi euroobveznica ko{tala izme|u {est i sedam posto.

Ameri~ka me|unarodna grupacija (AIG) postigla je sporazum s vladom Sjedinjenih Dr`ava o otplati 182,3 milijarde dolara vladine pomo}i za spa{avanje. Ta finansijska institucija dobila je pomo} u vrijeme kreditne krize. Prema planu otplate, ameri~ko ministarstvo finansija konvertirat }e dio vrijednosnih papira AIG-a ko-

je posjeduje u obi~ne dionice, koje }e s vremenom prodati na otvorenom tr`i{tu. Kompanija sa sjedi{tem u Njujorku bila je jedna od najte`e pogo|enih kreditnom krizom, tokom koje je dobila vi{e od 180 milijardi dolara vrijedan paket za spa{avanje. Vlada je, zauzvrat, stekla udio od 80 posto u AIG-u.

Berzanski barometar za 1. 10. 2010. godine

Euro/dolar 1,3760 Nafta 80,61 po barelu 0,80% 0,92%

Zlato 1.314,40 $ po unci 0,37%

CBCG: Neto priliv 350 miliona eura

Kursna lista Centralne banke BiH
EMU Australija Kanada Hrvatska Èeška R Danska Maðarska Japan Litvanija Norveška Švedska Švicarska Turska V.Britanija USA Rusija Srbija 978 036 124 191 203 208 348 392 440 578 752 756 949 826 840 643 941 EUR AUD CAD HRK CZK DKK HUF JPY LTL NOK SEK CHF TRY GBP USD RUB RSD 1 1 1 100 1 1 100 100 1 1 1 1 1 1 1 1 100 1,955830 1,386596 1,386301 26,703995 0,079306 0,261805 0,707504 1,716169 0,565032 0,244847 0,213402 1,468308 0,985025 2,268667 1,429469 0,046794 1,837480 1,955830 1,390071 1,389775 26,770922 0,079505 0,262461 0,709277 1,720470 0,566448 0,245461 0,213937 1,471988 0,987494 2,274353 1,433052 0,046911 1,842085 1,955830 1,393546 1,393249 26,837849 0,079704 0,263117 0,711050 1,724771 0,567864 0,246075 0,214472 1,475668 0,989963 2,280039 1,436635 0,047028 1,846690

Najve}i italijanski zajmodavac dobio prvog ~ovjeka

Gizoni novi izvr{ni direktor UniCredit banke
Odbor direktora najve}e italijanske banke UniCredit imenovao je Federika Gizonija (Federico Ghizzoni) novim izvr{nim direktorom nakon odlaska Alesandra Profuma (Alessandro). Odluka je donesena na sastanku u glavnom poljskom gradu Var{avi i bila je jednoglasna. Gizoni je bio jedan od ~etiri pomo}nika izvr{nog direktora i ~elnik Odjela za srednju i isto~nu Evropu, a na novu du`nost dolazi nakon pro{losedmi~ne ostavke biv{eg izvr{nog direktora Alesandra Profuma. Gizonijevu kandidaturu zagovarali su, navodno, njema~ki dioni~ari zbog iskustva na ~elu Odjela za srednju i isto~nu Evropu, koji ostvaruje vi{e od ~etvrtine UniCreditovih prihoda.

20

Subota, 2. oktobar/listopad 2010.

Dnevni avaz

oglasi

globus

Dnevni avaz, subota, 2. oktobar/listopad 2010.

21

Ukratko

EKVADOR Ugu{ena pobuna nezadovoljnih policajaca

Predsjednik Korea spa{en iz zarobljeni{tva u bolnici
Tokom sukoba poginule dvije, a ranjeno 37 osoba
Predsjednik Ekvadora Rafael Korea (Corea) kao pobjednik se preksino} vratio u pala~u nakon {to su ga vojnici spasili tokom policijske pobune koju su obilje`ili pucnjave, sukobi na ulicama i najmanje dvije pogibije.

Progla{eno vanredno stanje
zgovarao s nezadovoljnim policajcima.

[ikarpur: Zapaljeno 27 kamiona s gorivom

Dva incidenta pro{la bez `rtava
ISLAMABAD - U ju`nom dijelu Pakistana ju~er su se dogodila dva incidenta sru{io se helikopter UN-a prilikom slijetanja i podmetnuta je vatra u konvoj kamiona koji su prevozili gorivo za snage NATO-a u Afganistanu, ali nije bilo `rtava, javile su agencije. Zvani~nici u Islamabadu su saop}ili da je letjelica UN-a dopremala hranu `rtvama nedavnih poplava kojih u Pakistanu ima vi{e od 1,8 miliona, a nezgoda se desila u provinciji Sind. Posada od 13 ~lanova i jo{ tri osobe zadobili su samo lak{e povrede. Pripadnici militantnih grupa zapalili su najmanje 27 kamiona s gorivom za snage NATO-a, koje se nalaze u Afganistanu. Kamioni su napadnuti ne{to nakon pono}i po lokalnom vremenu, na terminalu gdje su bili parkirani u gradu [ikarpur.

Uli~ni sukobi
No, do{lo je do eskalacije sukoba kada je predsjednik krenuo iz kasarne. Po~eo je fizi~ki sukob, a suzavac je ba~en blizu njega pa je Korea odnesen u obli`nju bolnicu. Kada su ga unijeli, ekvadorski lider nije mogao napustiti zgradu koju su okru`ili pobunjenici. Tada su po~eli sukobi na ulicama Kita, pobunjenici su zauzeli glavni aerodrom i upali u zgradu Kongresa. Desetine sljedbenika Koree uputile su se ka bolnici da ga spase, a tokom sukoba povrije|eno je na desetine osoba. Bilo je progla{eno vanredno stanje i vojsci je bilo nare|eno da uspostavi red. Nakon {to je spa{en, Korea se posebno zahvalio policijskoj jedinici za specijalne namjene koja je ostala lojalna vladi. Mnoge dr`ave Ju`ne Amerike izrazile su podr{ku predsjedniku Koreji, a najbli`i susjedi Ekvadora, Peru i Kolumbija, brzo su zatvorili granice.

Herojski do~ek
Crveni kri` je objavio, a prenio AFP kako su u pu, cnjavi poginula dva policajca, dok je 37 osoba ranjeno tokom operacije u kojoj je Korea oslobo|en iz dr`avne bolnice za policajce nakon 12-satnog zato~eni{tva u ko-

Oslobo|eno 15 kidnapovane djece
LAGOS - Petnaestero djece, koju su naoru`ani ljudi oteli u ponedjeljak u Nigeriji dok su u autobusu bila na putu za {kolu, oslobo|eno je u policijskoj operaciji, saop}io je ju~er policijski komesar D`onatan D`onson (Jonathan Johnson). D`onson je naveo da se djeca nalaze u gradu Aba, na jugu dr`ave, gdje se pretpostavlja i da su bila dr`ana od kada su naoru`ani ljudi oteli njihov autobus. Otmice su ~este u ovoj regiji, ali je otmica djece, od kojih nekoliko ima samo tri godine, izazvala zgra`avanje, a predsjednik Gudlak D`onatan (Goodluck Jonathan) rekao je da se radi o krajnje okrutnom ~inu. Otmi~ari su, navodno, tra`ili prvo otkupninu od 150.000 dolara, ali se ta suma, prema pisanju {tampe, kasnije svela na 2.600 dolara.

Kito: Obra~un pristalica predsjednika i pobunjenika

(Foto: AFP)

Korea: Prijetili da }e ga ubiti

jem su pobunjeni ~uvari sigurnosti prijetili, kako lider tvrdi, da }e ga ubiti. Okru`en vojnicima i ~lanovima interventne jedinice policije, Korea se pojavio na balkonu predsjedni~ke pala~e u herojskom do~eku koji su mu priredili gra|ani koji podr`avaju njegovu politiku. - Nikada ne}emo pregovarati pod pritiskom o bilo kojoj temi. Rekao sam onima koji su

me zarobili: „Ili }u iza}i kao predsjednik kakvog zaslu`uje ova dr`ava ili }e me iznijeti kao le{„ - kazao je Korea. Spasila~ka akcija uslijedila je nakon nasilja koje je obilje`ilo ~etvrtak kada se policija pobunila zbog planiranog smanjenja bonusa. Pobunjenici su zauzeli kasarne u glavnom gradu Kitu, Gajakvilu i Kuenki. Korea je oti{ao u zauzetu zgradu u glavnom gradu kako bi ra-

Su|enje biv{em guverneru Ilinoisa

Ubijeno najmanje 16 zatvorenika
KARAKAS - Najmanje 16 zatvorenika je ubijeno, a 35 ranjeno u ~etverodnevnoj pobuni u zatvoru u Tokoronu, na sjeveru Venecuele, izjavila je Konsuelo Kerada (Consuelo Cerrada), direktorica zatvorskih slu`bi. Nije precizirano koji su bili razlozi za pobunu. - Zatvor je u potpunosti pod kontrolom Nacionalne garde i ministarstva odbrane - precizirala je Karada i dodala da je situacija pod kontrolom. Smatra se da je zatvor u Tokoronu, u dr`avi Aragua, najopasniji u Venecueli, dr`avi u kojoj je stopa kriminaliteta najvi{a u Ju`noj Americi, s dva ubistva dnevno.

Adam ne `eli vi{e braniti Blagojevi}a
Sem Adam (Sam), glavni advokat biv{eg guvernera Ilinoisa Roda Blagojevi}a (Blagojevich), zatra`it }e od sudije da ga oslobodi obaveze da brani klijenta i u novom su|enju, predvi|enom za januar sljede}e godine, javljaju ameri~ki mediji. Porota Federalnog suda u ^ikagu odlu~ila je 17. avgusta da je biv{i guverner kriv po samo jednoj od ukupno 24 ta~ke optu`nice - zato {to je lagao federalne agente. Me|u ostalim optu`bama navode se reketiranje, prevare s ra~unima, poku{aj iznu|ivanja i podmi}ivanje. Kako je Blagojevi} bankrotirao tokom prvog su|enja, kada ga je branilo vi{e od deset advokata, sada }e njegovu odbranu platiti dr`ava, sredstvima poreznih obveznika, zbog ~ega je sudija odredio da }e on imati samo dva branioca. Porota je odlu~ila da je Blagojevi} kriv jer je lagao federalne agente kojima je rekao da nije vodio ra~una o tome ko mu daje priloge za njegovu politi~ku kampanju, kao i da je razdvajao rad u kampanji od posla guvernera. Biv{i guverner Ilinoisa bi samo zbog toga mogao biti osu|en na pet godina zatvora.

SAD ne odustaju od moratorija
Pariz: Sindikati nezadovoljni planom vlade

Najava protesta u Francuskoj

O~ekuje se dolazak dva miliona ljudi
Francuski sindikati o~ekuju da }e im se pridru`iti najmanje dva miliona ljudi, uklju~uju}i studente, na dana{njim demonstracijama protiv plana vlade da se pove}a starosna granica za odlazak u penziju, izjavio je vo|a najve}eg sindikata CFDT Fransoa [erek (Francois Sherek). Senat bi trebao o toj temi raspravljati 5. oktobra, a sindikati su zakazali za 2. oktobar jednodnevni {trajk, prenosi Reuters. Prema procjenama sindikata, 23. septembra je protestiralo oko tri miliona ljudi, dok je policija saop}ila da je bilo oko milion ljudi koji su u~estvovali u {trajku tog dana. Prema najavljenom planu, u punu starosnu penziju Francuzi }e odlaziti sa 67, a sada je ta granica 65 godina. Taj zakon je jedna od najva`nijih reformi koje predsjednik Nikolas Sarkozi (Nicolas Sarkozy) `eli provesti u posljednje dvije godine svog mandata.

VA[INGTON - Ameri~ka administracija poo{trila je pravila za podvodnu eksploataciju nafte, ne odustaju}i od moratorija na nova bu{enja morskog dna ispred obala SAD. Nova pravila reguli{u zatvaranje i cementiranje izvora, obaveznu ispravnost ure|aja za spre~avanje eksplozija, posjedovanje certifikata

za sigurnost, kao i reagiranje na vanredne situacije uz odgovaraju}u obuku radnika. Novi propisi su, zajedno s moratorijem, bili odgovor vlade na eksploziju naftne platforme BP-a 20. aprila, u kojoj je poginulo 11 radnika i koja je pokrenula najve}u ekolo{ku katastrofu u ameri~koj historiji.

Blagojevi}: Bankrotirao tokom prvog su|enja

Nova pravila nakon eksplozije platforme BP-a

22

Dnevni avaz, subota, 2. oktobar/listopad 2010.

globus

REGION Milenkovi} legalno pere „prljave“ milione

Ulemekova ku}a: Niko je ne bi smio kupiti

Oduzeta Ulemekova imovina

Bagzi upravlja Jedinicom za za{titu svjedoka
Srbijanski kriminalac odre|uje ko }e koga ~uvati i koji }e policajci njega pratiti
Za{ti}enom svjedoku Dejanu Milenkovi}u Bagziju Srbija je omogu}ila da opere „prljave“ milione, navode tamo{nji mediji. Bagzi, za kojeg se vjerovalo da je u programu za{tite svjedoka s la`nim identitetom preba~en u inozemstvo, zapravo boravi u Srbiji gdje se, sasvim legalno i pod za{titom policije, bavi gra|evinskim biznisom, ali i zelena{tvom! ukazivao na~elniku Jedinice Milo{u Perovi}u, no, nikada ni{ta nije preduzeto.

Legijina ku}a postaje vrti}
Ku}a Milorada Ulemeka Legije u beogradskom naselju Filmski Grad, koju mu je Srbija trajno oduzela, bit }e pretvorena u vrti} za smje{taj djece s posebnim potrebama, saznaju srbijanski mediji. Od prvobitnog plana da Legijina ku}a bude prodata na licitaciji odustalo se jer je procijenjeno da je niko ne bi smio kupiti. Tako }e Ulemekova ku}a od 180 kvadrata biti dodijeljena gradu Beogradu za otvaranje specijalne pred{kolske ustanove. Ulemekovu vilu u jednom od najljep{ih dijelova srbijanske prijestonice mo}i }e koristiti djeca koja imaju probleme s vidom, sluhom, djeca sa mentalnim smetnjama i autisti~na djeca.

Pla}ena ljetovanja
Izvor „Pressa“ ka`e kako se u Jedinici za za{titu svjedoka pri~a da je Milenkovi} svojim krvavim parama kupio neke od policajaca koji sada rade sve {to od njih zatra`i. - Ima ozbiljnih indicija da je Bagzi nekim ljudima iz vrha jedinice pla}ao ljetovanja, a da je sa nekima ~ak i porodi~no ljetovao. Ovog ljeta Bagzi je bio na godi{njem odmoru u inozemstvu, a treba provjeriti ko je bio s njim i ko je i kako platio tro{kove jednog od najskupljih hotela na Sredozemlju - navodi neimenovani oficir. U Tu`ila{tvu za ratne zlo~ine Srbije potvrdili su da su imali problema s Jedinicom za za{titu svjedoka srbijanskog MUP-a.

Izgradnja u Beogradu
Sve ovo za „Press“ tvrdi policijski oficir iz Jedinice za za{titu svjedoka. On otkriva da Bagzi danas kontrolira Jedinicu za za{titu svjedoka, te, kako tvrdi neimenovani sagovornik srbijanskog lista, bukvalno odre|uje ko }e koga ~uvati, bira policajce za svoje osiguranje i zna ta~ne lokacije na kojima borave svi ostali svjedoci saradnici. Milenkovi} je nekoliko
Milenkovi}: Vjerovalo se da je u inozemstvu

miliona eura ste~enih kriminalom investirao u gradnju ekskluzivnih poslovno-stambenih objekata u centru Beograda. Tako|er, pozajmljuje pare pod zelena{kom kamatom od ~ak 10 posto mjese~no. - Trebalo bi provjeriti da li za Milenkovi}a dugove

utjeruju i neki policajci iz Jedinice za za{titu svjedoka! Tako|er, valjalo bi vidjeti i kako je mogu}e da Bagzi svojim poslovnim partnerima otvoreno prijeti u prisustvu policajaca koji ga prate - kazao je oficir. On je rekao da je u vi{e navrata na ove propuste

Demanti iz Bijele ku}e

Ivo Josipovi} u Osijeku

Obama nije poslao Borba protiv organiziranog pismo Netanjahuu kriminala je obaveza dr`ave
Bijela ku}a negirala je vijest da je ameri~ki predsjednik Barak Obama (Barack) poslao pismo izraelskom premijeru Benjaminu Netanjahuu (Netanyahu), u kojem navodno predla`e garancije SAD Izraelu u zamjenu za produ`enje moratorija na izgradnju naselja na okupiranoj Zapadnoj obali za dva mjeseca. U pismu se, prema pisanju izraelske {tampe, koja se poziva na ~lanak objavljen na internet-stranici Va{ingtonskog instituta za bliskoisto~nu politiku, nude isporuke oru`ja i prisustvo izraelskih snaga u dolini rijeke Jordana i nakon stvaranja palestinske dr`ave. Palestinski pregovara~ Nabil [aat je prvi rekao da je Obamin izaslanik za Bliski istok D`ord` Mi~el U Hrvatskoj ima mafije, a borba protiv organiziranog kriminala je obaveza dr`ave, izjavio je u Osijeku predsjednik dr`ave Ivo Josipovi}. On je kazao da je u tom sklopu i njegova du`nost i obaveza da upozorava na mafiju u Hrvatskoj. Josipovi} je ponovo najavio akciju za obra~un s narko-mafijom, rekav{i da od toga ne}e odustati. - To je posebno slo`ena problematika jer u Hrvatskoj djeluje dobro organizirana i me|unarodno povezana dilerska mafija koja sigurno ima spregu i u dijelu politike i policije - primijetio je {ef dr`ave. Josipovi} je ukazao i na problem nepla}anja poreza, namje{tanja utakmica i nereda na nogometnim stadionima uz primjedbu da se „ne radi o nogometu, nego o

Josipovi}: Slo`ena problematika

Mi~el: Porekao ponudu

(Foto: AFP)

(George Mitchell), koji je trenutno u regionu u misiji spa{avanja mirovnog procesa, porekao da je Obama to ponudio Netanjahuu.

kriminalu i mafiji“. On se osvrnuo i na kritike koje su mu upu}ene nakon {to je oduzeo odlikovanja osu|enim za ratne zlo~ine, izme|u ostalih i Branimiru Glava{u i Mirku Norcu, rekav{i da je samo provodio zakon.

Informati~ki crv hara Azijom

„Stuxnet“ zarazio nekoliko miliona ra~unara u Kini
Vrlo slo`en informati~ki crv „Stuxnet“, koji „napada“ Iran, zarazio je i nekoliko miliona ra~unara u Kini, objavili su dr`avni mediji. - Taj razorni crv osmi{ljen je za sabota`u tvorni~kih i industrijskih sistema, ne toliko za kra|u li~nih podataka - citira kineski list „Global Times“ obja{njenje stru~njaka. Prema neimenovanom stru~njaku iz firme „Rising International Software“, specijalizirane za antivirusne programe, „Stuxnet“ je zarazio vi{e od {est miliona informati~kih terminala. „Stuxnet“ je napao ra~unarske sisteme i u Indoneziji, Indiji i Pakistanu, no ~ini se da je 60 posto svih njegovih zaraza zahvatilo Iran. Kako je to veoma slo`en ra~unarski crv, najsofisticiraniji do sada, stru~njaci smatraju da je usmjeren protiv iranskog nuklearnog programa koji je trn u oku Zapada. Stoga napominju da se ne treba govoriti o kiberneti~kom napadu, nego o kiberneti~kom ratu iza kojeg stoje visoki krugovi, mo`da i dr`ava.

globus

Dnevni avaz, subota, 2. oktobar/listopad 2010.

23

SIGURNOST Opasnost od teroristi~kih napada

Rast nivoa budnosti u evropskim gradovima
Direktor Europola Vejnrajt upozorio da teroristi~ke }elije i dalje aktivno planiraju napade
[vedska sigurnosna slu`ba podigla je ju~er nivo budnosti zbog mogu}ih teroristi~kih prijetnji, ali je nagla{eno kako se vjeruje da „nema neposredne opasnosti“. Policija je podigla budnost s nivoa dva na tri prema skali od pet nivoa, prenijela je agencija AP na, gla{avaju}i da se to doga|a prvi put u historiji [vedske. El-Kaide i da su potencijalne mete napada gradovi u Velikoj Britaniji, Francuskoj i Njema~koj, mo`da i u SAD. Budnost pred teroristi~kim prijetnjama o mogu}im akcijama je prije desetak dana pove}ala i Francuska. Francuski ministar unutra{njih poslova Bris Ortefe (Brice Hortefeux) kratko je saop}io novinarima 20. septembra da je od tog dana pove}ana budnost zbog teroristi~kih prijetnji, ne preciziraju}i detalje. U Velikoj Britaniji je generalni direktor britanske obavje{tajne slu`be MI5 D`onatan Evans upozorio da se zemlja suo~ava s mogu}im teroristi~kim pretnjama. Kao potencijalne mete naveo je London, zbog Olimpijade 2012, i britanske gradove gdje bi mogle djelovati disidentske grupe, koje su protiv mirovnog procesa u Sjevernoj Irskoj.
Asan`: Nepovoljni tekstovi

Asan` kritizirao medije

Kampanja diskreditacije „WikiLeaksa“
Glavni i odgovorni urednik „WikiLeaksa“, organizacije koja objavljuje anonimno dostavljene povjerljive dokumente, kritizirao je medije zbog nepovoljnih tekstova o toj organizaciji nakon objavljivanja ameri~kih obavje{tajnih dokumenata. D`ulijan Asan` (Julian Assange) je u debati na Londonskom univerzitetu optu`io ameri~ki „Wall Street Journal“ za u~e{}e u kampanji diskreditacije „WikiLeaksa“ time {to je objavio detalje njene elektronske prepiske s borcima za ljudska prava. Oni su izrazili nelagodu zbog objavljivanja izve{taja s imenima informatora u afganistanskoj tajnoj slu`bi na internet-stranici organizacije. „WikiLeaks“ je kritiziran da je ovim postupkom mo`da ugrozio `ivote civila i pripadnika vojske u Afganistanu.

Velike zavjere
Odluka o tome, kako je saop}eno, donesena je jo{ sredinom septembra i bazirana je na informacijama dobivenim iz vi{e sigurnosnih odjeljenja koja su „primijetila promjenu aktivnosti u odre|enim sredinama u [vedskoj“. Pritom je nagla{eno da se ta „aktivnost budno prati“. Podizanje budnosti u [vedskoj se doga|a u vrijeme kada na porast prijetnji upozoravaju slu`be sigurnosti u Francuskoj, Velikoj
London: Jedna od potencijalnih meta

Britaniji i Njema~koj. Direktor Europola Robert Vejnrajt (Weinwright) na konferenciji o sigurnosti upozorio je da teroristi~ke }elije i dalje aktivno planiraju napade {irom Evrope, a njegove kolege su ukazale na prijetnje koje dolaze iz Afrike i Ju`ne Amerike. Vejnrajt je naveo da su obavje{tajne slu`be „osujetile velike zavjere i skinule masku s prijetnje koja je

i dalje prisutna“, a generalni sekretar Interpola Ronald Nobl (Noble) izjavio je da je pove}anje trgovine narkoticima izazvalo ve}e nasilje i nestabilnost.

Kosovski Albanac napao konzulat
Napada~ Molotovljevim koktelima na hrvatski konzulat u njema~kom Dizeldorfu je kosovski Albanac s hrvatskim dr`avljanstvom, koji je u Njema~koj prije mjesec i po zatra`io politi~ki azil, pi{e zagreba~ki „Ve~ernji list“. Njema~ke vlasti nisu objavile ime mu{karca koji je u srijedu ga|ao konzulat, a taj dan je izvje{tavano da je konzulat napao Hrvat.

Protivnici procesa
Sredinom sedmice, ameri~ke i evropske obavje{tajne i policijske slu`be objavile su otkri}e jednog od najozbiljnijih prijete}ih planova teroristi~ke mre`e

24

Dnevni avaz, subota, 2. oktobar/listopad 2010.

kiosk

REVOLUCIONARNO Dajan Statard za dlaku izbjegla amputaciju

Mati~nim }elijama ljekari spasili Britanki nogu
U pionirskoj operaciji u bolnici u Kentu hirurzi su prvo odstranili mrtvo tkivo, a zatim spojili kosti
pa kost nije mogla zarasti. U pionirskoj operaciji u bolnici u Kentu hirurzi su prvo odstranili mrtvo tkivo, a zatim spojili kosti. Uzeli su uzorak ko{tane sr`i iz karlice i pro~istili mati~ne }elije. Pomije{ali su ih s gelom „Surgifillom“ koji dr`i }elije da se ne lome. Za samo nekoliko dana, kompjuterski kontrolirane }elije po~ele su stvarati novu kost i lije~iti prijelom. Ortopedski hirurg Anan [eti (Shetty) je optimisti~an, ali }e tek za 18 mjeseci mo}i biti siguran u to. - Ako ovo ne uspije, morat }u na amputaciju. Ne}u se prestati nadati, bilo bi predivno pro{etati ulicom bez {taka i vratiti se u neku vrstu normale - rekla je Dajan. Britanski hirurzi revolucionarnom tehnikom spasili su nogu Dajan Statard (Diane Stuttard) nakon {to ju je udario automobil. Poslije 11 operacija ljekari su mislili kako }e joj morati amputirati nogu. Me|utim, odlu~ili su prvi put poku{ati produ`iti povrije|enu nogu mati~nim }elijama. - Savjetovali su amputaciju noge, ali nasre}u, ja sam htjela sa~ekati dok ne iscrpimo sve mogu}nosti. Dobro da sam ~ekala jer su se sjetili tehnike s mati~nim }elijama - rekla je Statard. Dajan je udario automo-

Statard: Vjeruje u oporavak

bil 2001. godine. Vozio ju je na haubi oko 1.000 metara prije nego {to je pala na ce-

stu. Pretrpjela je te{ke povrede, a {est centimetara kosti noge se inficiralo i odumrlo

Majka monstrum poku{avala do}i do novca

Amerikanka drogirala sina i uvjerila ga da umire od leukemije
Optu`ili su je za zlostavljanje djeteta i prevare, a prijeti joj 14 godina zatvora
Amerikanka Kerol Lin [nufaze (Carol Lynn Schnuphase, 47) iz Rozvila uvjerila je svog sina Kristofera (Christopher, 12) da umire od leukemije kako bi prevarila dobro~initelje za novac. Stavljala mu je drogu u hranu i obrijala mu glavu i obrve kako bi izgledao kao da ide na hemoterapiju. Molila je nov~anu pomo} za lije~enje od lokalnih biznismena i crkvenih zajednica koje su organizirale razne dobrotvorne manifestacije. - Kristofer sada zna da umire - napisala je Kerol na dru{tvenoj mre`i Facebook. Rodbini je poslije rekla da je umro. [nufaze je dobila 7.000 dolara prije nego {to je prevaru otkrila njena sestra i prijavila je policiji. Otkriveno je da je dje~ak potpuno zdrav. Rekli su da zaista vjeruju da niko od porodice i prijatelja nije sumnjao u bolest. Postalo im je sumnjivo nakon {to je [nufaze rekla da je umro, ali da ne `eli da ima pogreb. Optu`ili su je za zlostavljanje djeteta i prevare. Prijeti joj 14 godina zatvora. Dje~aka su smjestili kod udomitelja.

Kristofer je smje{ten kod udomitelja

Piter Ajelo napravio drasti~nu promjenu u `ivotu

Izgubio 95 kilograma zahvaljuju}i ~okoladnoj dijeti
Amerikanac Piter Ajelo (Peter Ajello, 37) s Floride uspio je izgubiti nevjerovatnih 95 kilograma zahvaljuju}i ~okoladnoj dijeti. Nakon {to je prije dvije godine imao mo`dani udar, Piter je shvatio da treba napraviti drasti~nu promjenu u `ivotu. Prije nego {to je krenuo na dijetu imao je ~ak 190 kilograma. Unosio je 24.000 kalorija dnevno, a prosje~an mu{karac ih treba 2.500. Me|utim, strastveni ljubitelj slatkog okrenuo se nekonvencionalnom alatu za mr{avljenje - tamnoj ~okoladi, ali je izbacio alkohol i brzu hranu. - Da mi je neko prije dvije godine rekao da }u imati 95 kilograma i da }u dalje jesti ~okoladu, ne bih mu vjerovao. ^okolada mi je spasila `ivot - rekao je Piter, koji trenutno pi{e knjigu o svom neobi~nom iskustvu.

Ajelo: Mo`dani udar kao opomena

oglasi
BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE NEZAVISNI/NEOVISNI ODBOR Na osnovu ~l. 33. do 39. Zakona o unutra{njim poslovima Federacije Bosne i Hercegovine (“Slu`bene novine Federacije BiH’’, broj 49/05) i ~lana 6. Poslovnika o radu Nezavisnog/Neovisnog odbora i Odluke o raspisivanju javnog konkursa za izbor i imenovanje direktora Federalne uprave policije, broj 01,02-96/10 od 30.08.2010.godine Nezavisni/Neovisni Odbor, objavljuje priprema programe, informacije, analize i druge materijale iz djelokruga Uprave policije na zahtjev ministra, Vlade Federacije, ili na vlastitu inicijativu; odobrava i donosi odluke o finansijskim sredstvima potrebnim za rad Uprave policije, odgovoran je za utvr|ivanje obaveza u vezi sa pla}ama i naknadama zaposlenih, doprinosima poslodavca i ostalim doprinosima, tro{kovima za robe, usluge i nabavke sredstava za redovan rad u skladu sa odobrenim bud`etskim sredstvima za Upravu policije i ra~unovodstvenim politikama korisnika bud`eta i Trezora Federacije Bosne i Hercegovine i odobrava isplatu finansijskih sredstava u okviru odobrenih sredstava dodijeljenih Upravi policije; redovno obavje{tava ministra o poduzetim aktivnostima Uprave policije. III. Kandidat za direktora Federalne uprave policije treba da ispunjava sljede}e op}e uvjete: Dr`avljanstvo Bosne i Hercegovine, Da je stariji od 18 godina, Op}a zdravstvena sposobnost, Da nije otpu{ten iz institucija dr`avne slu`be u Bosni i Hercegovini kao rezultat disciplinske mjere, Da nije pokrenut krivi~ni postupak ili da nije izre~ena pravosna`na kazna zatvora za krivi~no djelo osim za krivi~na djela protiv sigurnosti saobra}aja u skladu sa krivi~nim zakonodavstvom u Bosni i Hercegovini, Da nije obuhva}en odredbom IX.1.Ustava Bosne i Hercegovine. IV. Pored op}ih uvjeta kandidat mora ispunjavati i posebne uvjete: Visoka stru~na sprema (VII stepen), ~in glavnog inspektora ili vi{i ~in i najmanje tri godine rada u tom ~inu. Najmanje 10 godina policijskog iskustva i najmanje ~etiri godine iskustva na rukovodnim radnim mjestima u policiji (isklju~uju}i period od 01. marta 1992. do 14.decembra 1995. godine), te da ima dokazanu mogu}nost rukovo|enja slo`enim operacijama. Rukovodnim radnim mjestom u policiji smatra se mjesto na~elnika policijske uprave ili zamjenika rukovodioca organizacione jedinice ili vi{i polo`aj. V. Kandidat za direktora Federalne uprave policije ne mo`e biti: ^lan politi~ke stranke, Osoba koja je ili koja je bila na bilo kojoj poziciji u politi~koj stranci na bilo kojem nivou , ili postavljena na bilo koju poziciju od politi~ke stranke, Osoba koja je ili koja je bila ~lan izvr{nog ili zakonodavnog tijela na bilo kojem nivou, Osoba protiv koje su Me|unarodne policijske snage - IPTF, dostavile izvje{taj o nesaradnji. VI. Kandidat za direktora Federalne uprave policije uz prijavu je du`an dostaviti sljede}e dokaze:

Dnevni avaz subota, 2. oktobar/listopad 2010. 25

JAVNI KONKURS
ZA IZBOR I IMENOVANJE DIREKTORA FEDERALNE UPRAVE POLICIJE I. Direktor Federalne uprave policije - broj izvr{ilaca: (jedan) II. Opis poslova Direktor Federalne uprave policije obavlja sljede}e poslove: nadgleda i usmjerava aktivnosti Uprave policije kojom rukovodi u skladu sa prioritetima koje odredi Vlada Federacije, uz konsultacije sa ministrom; planira, upravlja, nadgleda i usmjerava cjelokupni rad Uprave policije; neposredno rukovodi policijom, organiziranjem, objedinjavanjem i usavr{avanjem rada Uprave policije; nala`e upotrebu Specijalne policijske jedinice prilikom pru`anja potpore iz ~lana 23. stav 2. ovog Zakona; odobrava kona~nu listu svih kandidata nominiranih za zapo{ljavanje policijskih slu`benika, potpisuje ugovore o radu i donosi rje{enja o imenovanju, raspore|ivanju, premje{taju policijskih slu`benika, kao i raspore|ivanju policijskih slu`benika na radna mjesta za koja je propisan ni`i ~in, u skladu sa federalnim zakonom kojim su ure|ena prava i du`nosti policijskih slu`benika i obavlja druge poslove propisane tim zakonom; odlu~uje o pravima, obavezama i odgovornostima dr`avnih slu`benika i namje{tenika u skladu sa federalnim zakonima kojima su ure|ena prava i du`nosti dr`avnih slu`benika i namje{tenika; sara|uje sa tu`ila{tvima, sudovima i drugim relevantnim pravosudnim organima u pitanjima iz nadle`nosti Uprave policije; priprema prijedloge potrebnih finansijskih i drugih sredstava za rad Uprave policije, donosi odluke za sve finansijske i materijalne potrebe kojima se finansira rad Uprave policije i priprema izvje{taje i preporuke u vezi sa bud`etom, operacijama i osobljem koje podnosi ministru; uspostavlja kooperativne i zajedni~ke akcije sa drugim nadle`nim organima vlasti na svim nivoima organiziranja vlasti u Bosni i Hercegovini;

Uvjerenje o dr`avljanstvu (ne starije od tri mjeseca), Dokaz o stru~noj spremi i ~inu, Dokaz o certificiranju od strane IPTF-a, Uvjerenje o potrebnom radnom iskustvu, Ljekarsko uvjerenje (ne starije od tri mjeseca), Uvjerenje da se ne vodi krivi~ni postupak (ne starije od tri mjeseca). Uvjerenje o neka`njavanju, Ovjerene izjave kandidata da nije: ~lan politi~ke stranke, osoba koja je ili koja je bila na bilo kojoj poziciji u politi~koj stranci na bilo kojem nivou ili postavljena na bilo koju poziciju od politi~ke stranke, osoba koja je ili koja je bila ~lan izvr{nog ili zakonodavnog tijela na bilo kojem nivou, osoba protiv koje su Me|unarodne policijske snage - IPTF dostavile izvje{taj o nesaradnji i da nije obuhva}en odredbom IX.1.Ustava Bosne i Hercegovine. Pored uslova iz ta~. III., IV., V. i VI. kandidati za direktora policije moraju ispunjavati ostale op}e i posebne uvjete utvr|ene zakonima i posebne uvjete utvr|ene Pravilnikom o unutra{njoj organizaciji Federalnog ministarstva unutra{njih poslova. VII. Mandat direktora Federalne uprave policije je ~etiri godine, a mo`e se obnoviti samo za drugi uzastopni mandat na preporuku Nezavisnog/Neovisnog odbora, s tim {to }e se trajanje mandata nazna~iti u konkursu. VIII. Kandidati za direktora Federalne uprave policije koji u|u u u`i izbor obavezni su dati pisanu izjavu o svom imovnom stanju te druge izjave koje se odnose na kandidate za direktora Federalne uprave policije, a koje }e utvrditi Nezavisni/Neovisni odbor. IX. Proces selekcije i imenovanja direktora policije obuhvata: oglasnu kampanju, podno{enje aplikacijskog obrasca, provjeru, potvr|ivanje, pisani test, selekciju, imenovanje, uklanjanje sa du`nosti i certifikaciju. X. Aplikacioni obrazac kandidati mogu preuzeti na web stranici Parlamenta Federacije BiH www.parlamentfbih.gov.ba. XI. Konkurs ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja u „Slu`benim novinama Federacije BiH“. Nepotpune i neblagovremene prijave na Konkursu ne}e biti razmatrane. XII. Prijave o ispunjavanju uvjeta sadr`anih u Konkursu dostaviti li~no ili po{tom preporu~eno Nezavisnom/Neovisnom odboru sa naznakom - za izbor i imenovanje direktora Federalne uprave policije „ NE OTVARATI“ na adresu : Parlament Federacije Bosne i Hercegovine Nezavisni/Neovisni odbor Hamdije Kre{evljakovi}a 3, Sarajevo. Predsjednik Nezavisnog /Neovisnog odbora Sead Selman
nosilac najve}eg ratnog priznanja „Zlatni ljiljan“ ili „Zlatna policijska zna~ka“; 11. dokaz da je u~enik generacije; 12. izjava dva svjedoka da u~enik odnosno student nije stipendista druge institucije; 13. dokaz za roditelja koji je kao RVI i demobilisani borac umro poslije rata prirodnom smr}u. 26. Kada prijavljeni kandidati pri bodovanju imaju isti broj bodova, prednos }e imati: - u~enik - student koji imaju bolji prosjek ocjena, a ako su isti onda }e kandidati ~ija su primanja po ~lanu doma}instva ni`a. - Neblagovremene i nepotpune prijave se ne}e razmatrati. Sve dodatne informacije zainteresovani mogu dobiti u Slu`bi za bora~ko - invalidsku za{titu, li~no ili putem telefona 033/282-374. Obavijest o rezultatima konkursa dostavit }e se kandidatima u roku od 8 (osam) dana od dana dono{enja Odluke o izboru. Svaki u~esnik na konkursu mo`e, u roku od 8 dana od prijema obavje{tenja, podnijeti prigovor Op}inskom na~elniku.

Bosna i Hercegovina Federacija Bosne i Hercegovine Kanton Sarajevo Op}ina Stari Grad Sarajevo Op}inski Na~elnik

Bosnia and Herzegovina Federation of Bosnia and Herzegovina Canton Sarajevo Municipality of Old Town Sarajevo Municipality Mayor

Na osnovu ~lana 3. i ~lana 6. Pravilnika o dodjeli stipendija, koje je donijelo Op}insko vije}e Stari Grad Sarajevo, na sjednici odr`anoj 28. septembra 2010. godine, Na~elnik Op}ine Stari Grad Sarajevo raspisuje

- 15 u~enika I razreda - 15 u~enika II razreda - 20 u~enika III razreda - 20 u~enika IV razreda. b) VISOKO OBRAZOVANJE - 15 studenata I godine - 13 studenata II godine - 10 studenata III godine - 10 studenata vi{ih godina studija i magistranti. Ukoliko iz odre|enog razreda ili godine nema dovoljan broj kandidata koji ispunjavaju kriterije Pravilnika, stipendije }e se dodjeljivati u~eniku ili studentu slijede}eg, vi{eg razreda ili godine. Stipendije se dodjeljuju za jednu {kolsku - nastavnu godinu i ispla}ivati }e se za deset mjeseci (za period septembar 2010.- juni 2011. godine). Visina mjese~ne stipednije za u~enike i studente iznosi: u srednjim {kolama ..80,00 KM; u visoko{kolskim ustanovama ....................................... 120,00 KM

KONKURS
za stipendiranje u~enika i studenata za {kolsku 2010/2011. godinu Pravo u~e{}a na konkursu imaju djeca demobilisanih boraca, ratnih vojnih invalida, {ehidskih odnosno porodica palih boraca, koji su na redovnom {kolovanju u institucijama srednjeg i visokog obrazovanja na podru~ju Kantona Sarajevo, uz ispunjavanje i slijede}ih uslova: - da imaju prebivali{te na podru~ju Op}ine Stari Grad - U {kolskoj 2010/2011 godini stipendirati }e se: a) SREDNJE OBRAZOVANJE

Stipendije se ne dodjeljuju kandidatima: - ~iji roditelji, odnosno u`a porodica ima mjese~na primanja ve}a od 2 prosje~ne pla}e FBiH iz prethodne godine; - koji se ve} stipendiraju iz drugih izvora; - za dva ili vi{e u~enika - studenata iz iste porodice; - u~enicima ili studentima koji obnavljaju godinu, a koji su bili korisnici stipendije za pro{lu godinu. Kandidati za konkurs trebaju da podnesu molbu u roku od 30 dana od dana objave u dnevnom listu. Molba se podnosi obavezno, na propisanom obrazcu, (kojeg }e dobiti u {alter sali {alter broj 5), li~no na protokolu Op}ine ili putem po{te na adresu: Op}ina Stari Grad Sarajevo Slu`ba za bora~ko - invalidsku za{titu (sa naznakom - za konkurs za stipendiranje u~enika i studenata) Ulica Zelenih beretki broj 4 71 000 Sarajevo Prilikom prijave na konkurs kandidati trebaju dostaviti slijede}u dokumentaciju:

1. molbu; 2. potvrdu o upisu u narednu {kolsku godinu; 3. prosjek ocjena iz prethodne {kolske godine (u~enici mogu prilo`iti svjedo~anstvo, a studenti moraju prilo`iti isklju~ivo potvrdu o ocjenama iz prethodne godine studija); 4. rodni list za kandidate; 5. prijavnicu mjesta prebivali{ta ili kopiju li~ne karte za roditelje; 6. dokaz o u~e{}u na takmi~enju (da je osvojio - la jedno od prva tri mjesta na takmi~enju: op}inskom, kantonalnom, federalnom, dr`avnom i me|unarodnom nivou); 7. dokaz o materijalnom stanju (platna lista, ~ek od penzije, za nezaposlene potvrda Zavoda za zapo{ljavanje, potvrda da nema penziju, uvjerenje Poreske uprave za poreske obveznike sa visinom primanja, primanja iz oblasti bora~ko invalidske i socijalne za{tite); 8. ku}na lista; 9. dokaz o statusu: uvjerenje o pripadnosti najmanje godinu dana neprekidno u OS BiH (za djecu boraca), rje{enje o invalidnosti (za djecu RVI), rje{enje o porodi~noj invalidnini (za djecu {ehida odnosno palih boraca); 10. dokaz da je jedan od roditelja

26
IMOVINA Objavljena lista najimu}nijih

Dnevni avaz, subota, 2. oktobar/listopad 2010.

kiosk

Sestre su i danas fizi~ki aktivne

Ginisova knjiga rekorda

Imaju 196 godina i najstarije su blizanke
Svi najstariji ljudi u svijetu ~esto kao recept dugovje~nosti isti~u ispijanje viskija pa tako isti recept koriste i najstarije blizanke na svijetu koje imaju po 98 godina. Uz jo{ malo fizi~ke aktivnosti, kako ka`u Francuskinje Rajmod Saumad (Raymonde Saumade) i Lusijen @rare (Lucienne Grare), dugovje~nost je zagarantirana. Dvije sestre 23. septembra navr{ile su 98. godinu `ivota te tako postale i slu`beno najstarije blizanke u svijetu i bit }e uvr{tene u izdanje Ginisove knjige rekorda za idu}u godinu. Ro|ene su 1912. godine u Parizu i svjedo~ile su oba svjetska rata. Imaju trinaestero praunu~adi. Rajmodina k}erka Klaudi Saumad (Claudie) isti~e kako su obje sestre jo{ od malena njegovale kulturu tjelovje`be. - Po~ele su se baviti sportom s deset godina. Majka je igrala ko{arku do 67. godine - izjavila je Klaudi.

Najbogatiji Kinez Kinghou ima 12 milijardi dolara
Vlasnik kompanije „Vahaha“ pro{le godine bio na 12. mjestu najbogatijih
Najbogatiji Kinez ima 12 milijardi dolara i u pitanju je ^ong Kinghou, vlasnik kompanije za proizvodnju bezalkoholnih i mlije~nih napitaka „Vahaha“, objavio je list „Hurun“, kineski ekvivalent ameri~kom magazinu „Forbes“. Za njim na listi najbogatijih slijedi Li Li (36), poznat kao Kralj farmacije, s imetkom od {est milijardi dolara, a na tre}em mjestu je Kraljica papira Zang Jin sa 5,6 milijardi dolara. Prema navodima „Huruna“, Kinghou (65) u svojoj kompaniji zapo{ljava vi{e od 30.000 ljudi, a ove godine o~ekuje profit od 1,5 milijardi dolara. Najinteresantnije je to {to je ^ong pro{le godine bio 12. na listi najbogatijih Kineza i za samo 12 mjeseci do{ao je do vode}e pozicije me|u milila recikla`om. ^etvrti je Lijang Vengen (54), koji je prvi novac zaradio od prodaje lopata za rudnike zlata, a danas ima kompaniju „Sani“ koja plasira gra|evinsku opremu i imetak od 5,4 milijarde dolara. Najsiroma{niji me|u bogatim Kinezima imaju bar po 150 miliona dolara. Istovremeno, ovogodi{nja prosje~na minimalna zarada u Kini je svega 660 juana, odnosno 95 dolara. Kompletna lista najbogatijih Kineza sadr`i 1.363 imena i bit }e objavljena sredinom mjeseca. „Hurun“ je dio liste objavio povodom privatne ve~ere koju su u Pekingu imali milijarderi Voren Bafet (Waren Buffet) i Bil Gejts (Bill Gates), u sklopu turneje {irenja svjetske mre`e filantropa.

Napredni Indijac

S dvije godine visok 137 centimetara

Kinghou: Godi{nji profit 1,5 milijardi dolara

jarderima. Li Li se bavi proizvodnjom lijekova i prvi je fa-

rmaceut visoko plasiran na listi. Tre}a pozicija pripala je Zang Jin, koja se obogati-

Kanadska policija uhapsila anesteziologa D`ord`a Dudnauta

Ljekar silovao 29 pacijentica dok su bile pod narkozom
Karan s majkom

Karan Sing (Singh) dvostruko je vi{i od svojih vr{njaka, a njegova majka, koja je tako|er iznimno visoka, vjeruje da je ovo samo po~etak i da }e njen sin vjerovatno izrasti u najvi{eg ~ovjeka na svijetu. Ovaj dvogodi{nji dje~ak iz Meruta u Indiji ro|en je krupan. Kada se rodio bio je te`ak

oko {est kilograma i dug 60 centimetara, a danas je visok 137 centimetara. Ovaj dje~ak uvijek je bio znatno krupniji od vr{njaka, a ve} sada nosi odje}u za 10-godi{njake. Karanova porodica na hranu sedmi~no tro{i 124 funte, {to je tri puta vi{e od njihovih susjeda. Majka Svetlana Sing, koja je najvi{a `ena u Indiji, ka`e da dje~ak ~im otvori o~i tra`i hranu.

Kanadski anesteziolog dr. D`ord` Dudnaut (George Doodnaught, 61) iz Toronta optu`en je za seksualno zlostavljanje 29 `ena u bolnici „North York“ u periodu od osam godina. Policija vjeruje da je ljekar sve `ene silovao dok su bile pod narkozom, i to neposredno nakon operacija. Dr. Dudnaut dobio je otkaz u februaru ove godine, nakon {to je

policija po~ela istragu. Optu`ili su ga u martu za tri silovanja. Policija je molila biv{e pacijentice da se jave, a od tada su podignute jo{ 26 tu`be. Ljekar je radio kao anesteziolog od 1981. Silovao je pacijentice izme|u juna 1992. i februara 2010. godine. - Zabrinuti smo zbog velikog broja `ena koje su se javile policiji, a strahujemo da ih ima jo{ - rekao je portparol bolnice „North York“.

Dr. Dudnaut: Osam godina zlostavljao `ene

kultura

Dnevni avaz, subota, 2. oktobar/listopad 2010.

27

PREMIJERE „Don Kihot“ u Bosanskom narodnom pozori{tu Zenica

Predstava }e biti prikazana i na MESS-u
Publika i na pomo}nim sjedi{tima Na najbolji na~in po~ela 61. sezona

Glamo~ak: Nova re`ija

Pilav: Interesantna postavka

Pozori{te mladih Sarajevo

Po~ele probe za predstavu „Koko{ka“
Od narednog mjeseca repertoar Pozori{ta mladih Sarajevo bit }e bogatiji za jo{ jednu predstavu. Naime, ovo pozori{te ponovo je anga`iralo sarajevskog glumca Admira Glamo~aka koji }e re`irati komad „Koko{ka“ jednog od najpoznatijih pozori{nih pisaca savremene svjetske dramaturgije, savremenog ruskog pisca Nikolaja Koljade. Uloge su povjerene ~lanovima ansambla Pozori{ta mladih Mariju Drma}u, Mirzi T anovi}u, Damiru Kusturi, Saninu Milavi}u te gostuju}em glumcu Alenu Muratovi}u. Ovaj komediografski tekst, prema rije~ima dramaturginje Pozori{ta mladih Aide Pilav, dosta je poznat pozori{noj publici u regionu. Kako ka`e, Glamo~akova re`ija u ovom komadu veoma je interesantna jer }e neki od glumaca osim mu{kih ujedno igrati i tri `enske uloge. Premijera predstave o~ekuje se u novembru. Osim dramaturginje Pilav, u autorskom timu je i Lejla Hod`i} koja }e raditi scenografiju i kostime. Reditelj i glumci ve} su se okupili na probama koje se odr`avaju ve} nekoliA. Gr. ko dana.

Nakon predstave: Glumci zaslu`ili aplauze

Na Velikoj sceni Bosanskog narodnog pozori{ta Zenica preksino} je premijerno izvedena predstava „Don Kihot“ crnogorskog reditelja Petra Petkovi}a koju je uradio prema knji`evnom predlo{ku Miguela de Servantesa (Cervantes). Premijerom, za koju se tra`ila karta vi{e, a dio publike se smjestio na po-

mo}na sjedi{ta, na najbolji mogu}i na~in je po~ela 61. sezona BNP-a i program obilje`avanja {est decenija Dje~ije, omladinske i lutkarske scene ovog teatra.

Zadovoljni u~injenim
- Djelo smo postavili u ovo vrijeme, jer smatramo da je Don Kihot svevremenski lik, ali i njegovo djelo

je svevremensko. Zadovoljni smo u~injenim, a to se vidjelo i na publici da se njima svidio na{ koncept i pristup - kazao je nakon predstave reditelj Petkovi}. On je rekao i da je zadovoljan dugotrajnim aplauzom, uglavnom mla|e publike.

Poetski susreti „Diogenes Poetes“
U ko{evskom parku u Sarajevu danas u 17 sati bit }e odr`ani [esti poetski susreti „Diogenes Poetes“. Poeziju }e ~itati mladi pjesnici Ivona Juki}, Irena Mari}, Jasmin Hasanovi}, Dalila Krasni}, Enes Baru~ija, Ines Kadi}, Mirzeta Memi{evi}, Emina Smajevi}, Milan Stan~i}, Goran Vrhunc, Mirza Oki}, Lejla Alimanovi}, Elvir ^orbo, Melisa Lipjanki}, Sr|an Mr{i}, Aida Herceg, A. Ke. Tea Penti}, Dino Kajevi} i Nejra Gad`o.
Petkovi}: Koncept i pristup

Postigli cilj
- Nadam se da }e Don Kihot na}i svoje mjesto u razmi{ljanju ovih mladih ljudi, koji su vidjeli predstavu i ako su barem nekoliko trenutaka razmi{ljali o njoj, mi smo postigli svoj cilj kazao je glumac Adis Mehanovi}, koji je igrao lik Don Kihota u predstavi. Bosansko narodno pozori{te Zenica s ovom predstavom }e u~estvovati na 50. fe-

Autorski tim
Uloge u predstavi reditelj je povjerio Adisu Mehanovi}u, Miroljubu Mijatovi}u, I{tvanu Gaboru, Nermanu Mahmutovi}u, Faketi Salihbegovi}-Avdagi} i Lani Zablocki-D`ehverovi}. Dramaturg predstave je Zvonko Smaji}, za kostimografiju je bila zadu`ena Sabina Trnka, videoart Pe|a Kazazovi}, izbor muzike reditelj Pejakovi}, a producenti predstave su bili Hazim Begagi} i Miroljub Mijatovi}.

Uspjeh filma Sa{e Hajdukovi}a

stivalu MESS, i to u okviru programa MESS Children, 24. oktobra. Predstava }e biti izvedena u BNP-u, pred doma}om i publikom koja }e specijalno za ovu priliku do}i u organizaciji Festivala iz Sarajeva. A. D@ONLI]

„32. decembar“ na brojnim festivalima
Film „32. decembar“ mladog banjalu~kog reditelja Sa{e Hajdukovi}a sutra }e biti premijerno prikazan na britanskom Raindance Film Festivalu, a tri dana kasnije na Filmskom festivalu u Hamburgu, saznaje „Dnevni avaz“. Po povratku sa festivala, ekipa filma bit }e prisutna i na projekcijama u Francuskoj, Danskoj, Makedoniji i Indiji, gdje su tako|er pozvani na festivale. Hajdukovi} potpisuje scenarij i re`iju, a uloge tuma~e Banjalu~ani Nikolina Jelisavac, Ljubi{a

Repertoar Narodnog pozori{ta Sarajevo u oktobru

KULT/ART TELEKS

Na sceni i „Zovem se Crvena“
U Narodnom pozori{tu Sarajevo u ovom mjesecu bit }e veoma bogat i raznovrstan repertoar. Predstava „Zovem se Crvena“ bit }e prva premijera u novoj umjetni~koj sezoni. Za opernu publiku pripremljene su „Travijata“, „Rajok“ i „Gianni Schicchi“. Balet }e izvesti „Meu Amor“ i „Carmen“. Predstava „Legenda o Ali-pa{i“ na repertoaru je 7. oktobra, a publika }e mo}i pogledati i komad „Gospo|ica Julija“. Na Maloj sceni „En Face“ bit }e izvedene predstave „Drveni sanduk Tomasa Vulfa“ i „Pono}na igra“. Sa komadom „Gospo|ica Julija“ drama NPS u~estvovat }e i na Me|unarodnom festivalu malih scena „Joakim Inter Fest“ u KraU Klubu „Underground“ u Sarajevu u ponedjeljak u 20 sati bit }e otvorena izlo`ba serije fotografija performansa „Pod velom“ skulptorke Nele Hasanbegovi} koji je realiziran krajem aprila u Galeriji „Collegium artisticum“. Autor fotografija je fotograf Ivan Hrka{. Kako nam je kazala Hasanbegovi}, u performansu je u~estvovalo osam djevojaka, koje su odjevene u bijele vjen~anice. Izlo`ba je otvorena do 11. A. Ke. oktobra.

Hajdukovi}: Ekipa na projekcijama

Savanovi}, Dragana Mari}, V S. . Anja Stani}...

Postavka Adele Nurkovi} u Maglaju

Naizlo`bi„Urbani pejza`“22 slike
Nakon niza kolektivnih izlo`bi u BiH, Srbiji i Crnoj Gori, umjetnica Adela Nurkovi} postavila je svoju drugu samostalnu izlo`bu u Galeriji AB u Maglaju. Prvu je imala 2005. godine u Galeriji „Facta“ u Sarajevu. Od 2007. godine ~lan je Udru`enja likovnih umjetnika BiH. Na izlo`bi „Urbani pejza`“ predstavila je 22 slike. Ad. K.

Scena iz baleta „Meu Amor“

gujevcu. Tako|er }e u~estvovati i na ovogodi{njem Festivalu MESS s predstavom „Sarajevska pozori{na tragedija“ 17. oktobra. Na repertoaru Ku}e na obali je i koncert Sarajevske

filharmonije. Na samom kraju planirana je i izvedba poznatog teksta „Krapova posljednja traka“ Semjuela Beketa (Samuel Beckett) u interpretaciji Boba Vilsona A. Ke. (Wilson).

Nurkovi}: Drugo samostalno izlaganje

28

Subota, 2. oktobar/listopad 2010.

Dnevni avaz

oglasi

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE KANTON SARAJEVO OP]INSKI SUD U SARAJEVU Broj predmeta: 65 0 P 102530 09 P Op}inski sud Sarajevo i to sudija D`idi} Sanela u pravnoj stvari tu`itelja NLB TUZLANSKA BANKA D.D. TUZLA, protiv tu`enih 1. GOJAK NED@ADA, ul. ^ebed`ije donje do 31 Sarajevo, ]ATI] ENESA, ul. Pehlivanu{a 4 Sarajevo i RAHI] ALMIRA, ul. Trg grada Prato 26 Sarajevo, radi duga v.s.p. 7.661,29 KM na osnovu ~lana 348 ZPP-a

OBJAVLJUJE
POZIV ZA: II-TU@ENOG: ]ATI] ENESA ZA PRIPREMNO RO^I[TE ZA DAN - UTORAK, 15. 02. 2011. GODINE U 09,30 SATI, pred ovaj sud u subotu br. 340/III. uz napomenu da su stranke du`ne najkasnije na pripremnom ro~i{tu iznijeti sve ~injenice na kojima zasnivaju svoje zahtjeve i predlo`iti sve dokaze, koje `ele izvesti u toku postupka, te na pripremno ro~i{te donijeti sve isprave i predmete koje `ele upotrijebiti kao dokaz, da tu`eni mogu najkasnije na pripremnom ro~i{tu podnijeti protivtu`bu, te ako na pripremno ro~i{te ne do|e tu`itelj a bio je uredno obavje{ten, smatra}e se da je tu`ba povu~ena, osim ako tu`eni ne zahtjeva da se ro~i{te odr`i, ako na pripremno ro~i{te ne do|e uredno obavije{teni tu`eni ro~i{te }e se odr`ati bez njegovog prisustva. Ovim putem se II-tu`enom dostavlja poziv za pripremno ro~i{te i II-tu`eni se obavje{tava da se dostava poziva smatra obavljenom protekom roka od 15 dana od dana objavljivanja. SUDIJA D@IDI] SANELA

BOSNA I HERCEGOVINA Federacija Bosne i Hercegovine Zeni~ko-Dobojski kanton OP]INSKI SUD U TE[NJU Zemlji{noknji`ni ured Broj: 039-0-Dn-10-001 065 Te{anj, 27. 02. 2010. godine Op}inski sud Te{anj, zemlji{noknji`ni ured, na osnovu ~lana 63 i 67. a u skladu sa ~lanom 88. stav 2 Zakona o zemlji{nim knjigama F BiH („Sl. novine F BiH, br. 19/03 i 54/04),

NAJAVLJUJE
USPOSTAVLJANJE ZEMLJI[NOKNJI@NOG ULO[KA U zemlji{noknji`nom predmetu br. 039-0-Dn10-001 065 a po zahtjevu „FAGAT-PETROL “ DOO TE[ANJ - JELAH, po punomo}niku Mutarifovi} Arifu, advokatu iz Te{nja, u toku je postupak uspostavljanja zemlji{noknji`nog ulo{ka. Nekretnine za koje se uspostavlja zemlji{noknji`ni ulo`ak su upisane po novom premjeru u posjedovni list br. 794 k.o. Kra{evo, ozna~ene kao k.~. broj 23 Kr~evina, njiva 3 kl. u pov. 2600

m2 a {to prema podacima starog premjera odgovara nekretninama upisanim u zk. ul. broj 139 K.O.SP-KRE[EVO ozna~enim kao k.~. broj 426/1 Kr~evina, njiva 3 kl. u pov. 2600 m2 Prema podacima Katastra op}ine Te{anj posjednik nekretnina je „FAGAT-PETROL DOO “ TE[ANJ - JELAH, dok su prema podacima starog premjera ZK ureda Op}inskog suda Te{anj, kao suvlasnici „FAGAT-PETROL DOO “ TE[ANJ - JELAH, Ali~i} Ramo, Ogri} Osman, Ogri} Sejda, Muratovi} Umka, Ali~i} Ema, Ali~i} [aban, Ro{a r. Ali~i} Alija i Ali~i} Muharaem. Pozivaju se sva lica koja pola`u pravo vlasni{tva ili neko drugo pravo na navedenim nekretninama da svoje pravo prijave u roku od 60 dana od dana najave podneska u dva primjerka i to doka`u, a u suprotnom njihovo pravo ne}e biti uzeto u obzir prilikom uspostave zemlji{noknji`nog ulo{ka. Lica koja pola`u pravo na toj nekretnini mogu navedeni rok na zahtjev produ`iti za najmanje slijede}ih 90 dana, kako bi im se dala mogu}nost da pribave potrebne dokaze. Ukoliko u produ`enom roku ne uslijedi prijava, zemlji{noknji`ni ulo`ak }e se uspostaviti na osnovu do tada pribavljenih dokaza. Zemlji{noknji`ni referent, Ned`ad Ljevakovi}

jet set

Dnevni avaz, subota, 2. oktobar/listopad 2010.

29

PROJEKTI Ned`ad Salkovi} dobio ponudu Univerziteta u Sarajevu

Doajen sevdaha radit }e sa studentima
Krajem oktobra bit }e organizirane radionice „Sevdahom otkrivamo kulturnu ba{tinu BiH“
Pored brojnih obaveza koje mu je donijelo nedavno objavljivanje albuma „^e`nja - pismo sinu“, doajen sevdaha Ned`ad Salkovi} s velikim zadovoljstvom prihvatio je ponudu za rad i dru`enje sa studentima Univerziteta u Sarajevu. Krajem oktobra, u saradnji s „Art ku}om sevdaha“, trebale bi biti organizirane prve radionice „Sevdahom otkrivamo kulturnu ba{tinu BiH“. - Velika mi je ~ast {to mi se ukazala prilika da bh. kulturnu zaostav{tinu {to vi{e pribli`im na{oj omladini.
Vu~kovi}: Film postavljen na kanadskom serveru

Bregovi}: Predstava za Dubrova~ke ljetne igre

Bregovi} i Hulji} rade muzi~ki projekt

Salkovi}: Mladi }e u~iti od najboljih

Odu{evila me je ta ideja. Pozvan sam kao glavni gost u tom projektu, ali }e studenti, naravno, imati priliku da ~uju mnogo toga o sevdalinci i od drugih velikana koji su u{li u historiju bh. kulturne i muzi~ke ba{tine. Tako|er, svoju rije~ imat }e i mnogi pjesnici, etnolozi i drugi umjetnici - ka`e Salkovi}. Isti~e i da }e u sklopu ovog projekta, vjerovatno, biti organiziran i koncert u Domu mladih. - T }e biti sjajna prilika da o ponovo zapjevam sa SarajlijaA. I. ma - ka`e Salkovi}.

Re`iju }e potpisati Kupusovi}?
Goran Bregovi} i Ton~i Hulji} rade na predstavi „Ton~i Hulji} i orke{tar o man~e“, s kojom planiraju da se pojave na Dubrova~kim ljetnim igrama naredne godine. Ve} su uradili pet pjesama, a u narednom periodu tra`it }e glumce koji }e igrati u ovom muzi~koscenskom ostvarenju. U ovom projektu za sada u~estvuje ~etvero~lani ansambl, a vokal je Hulji}. - Odustali smo od prvobitne ideje da u projekt uklju~imo ~itav niz pjeva~a, jer to ne bi bilo prakti~no i, na Goranov nagovor, odlu~ili smo se za mene. Trebalo mi je malo vremena da se okura`im da preslu{am snimak, jer sam imao predrasude o sebi kao pjeva~u i zbog boje svog glasa - izjavio je Hulji} za hrvatske medije. Dodaje i da su napravili pet pjesama te da imaju i zaokru`enu zvu~nu sliku za ostatak projekta. Otkrio je da se ovaj projekt treba postaviti na pozori{ne daske, a trenutno pregovaraju s bh. rediteljem Sulejmanom Kupusovi}em, koji je ve} sara|ivao s Bregovi}em.

Za sedam dana 100.000 pregleda

Promocija parfema u klubu „Je`“

Severinin porno-film Dobra zabava uz hitove Fergi ponovo obara rekorde
Ve} pomalo zaboravljeni ku}ni porno-film jedne od najpopularnijih pjeva~ica u regionu Severine Vu~kovi} ponovo je na{ao put do kompjuterskih monitora. Na internet-stranici Pornhub.com, koja nudi besplatan pornografski sadr`aj, neko je postavio 11-minutni filmi}, ve} pomalo zaboravljen u zemljama nekada{nje dr`ave. U pet mjeseci porni} je pogledalo skoro 200.000 korisnika, a nakon {to se vijest da je ponovo dostupan pro{irila regijom, u samo sedam dana zabilje`io je novih 100.000 posjeta. Kako je u Hrvatskoj pravosna`nom sudskom presudom zabranjeno stavljati taj film na hrvatske internet-stranice, dovitljivi Severinin „fan“ postavio ga je na server koji se nalazi u Kanadi te tako izbjegao procesuiranje.

Internet-zvijezda o 11. septembru

Ekrem Jevri} svjedok teroristi~kog napada
Ekrem Jevri}, internet- de tu gdje je ova pepeljara zvijezda s njujor{kom adre- prikazuje „farmerima“ udasom, trenutno je prvo ime ljenost svog radnog mjesta od {oua realnosti „Farma“, koji u mjesta nesre}e te nastavlja na{oj zemlji emitira Pink BH. obja{njavati: Nakon dvadesetak godina `iv- Mi ~ujemo avione i odeota u Americi, Ekrem govori mo na prozor da vidimo. Ja u ~udnim crnogorsko-engle- sebi vi~em i dru{tvu vi~em, ovi skim jezikom i upravo zbog toga svi vole slu{ati njegove storije. Ekrem je tako „farmerima“ na specifi~an na~in objasnio svoju avanturu kada su se 11. septembra 2001. u Njujorku usljed teroristi~kog napada sru{ili „blizanci“, i to tri kilometra Jevri}: Prepri~ava „farmerima“ do`ivljaje od mjesta na kojem je on ra- su se spustili skroz. Kada vidi{ dio. dva aviona u dva „bildinga“, a - Septembar 11. Oti{li mi „bildingi“ visoki 107 i 105 spru sedam sati da po~nemo da atova. Sada da vidi{ koje dim, radimo. U devet sati je „kofi koje magla, gusta ona, gusti tajm“, a u 12 je „lan~“. E, pa, oni, smog, dim i izlazi „flor“ i kada je bio „kofi tajm“, avi- onaj drugi „flor“ udara u drugi oni su napali u „bildinge“. To „flor“ i pada. Mi smo samo tri su bile dvije zgrade. Velike, kilometara bili udaljeni, ali nivelike, u staklu! Mi smo bili je nam bilo ni{ta - pri~a Ekrtri kilometara odatle, a zgra- em.
Maja ^engi} s organizatorima promocije
(Foto: S. Saletovi})

U prisustvu sedamdesetak zvanica, me|u kojima je bilo najvi{e televizijskih voditeljica, preksino} je u sarajevskom klubu „Je`“ promoviran novi parfem „Avona“ pod nazivom „Outspoken by Fergie“. Maja ^engi}, Irena Barbari}, Marina Pelemi{ i drugi nisu krili odu{evljenje novim parfemom, koji }e u Bosni i Hercegovini biti u prodaji od 22. oktobra. - „Outspoken“ je svje`, moderan miris koji }e u~initi da se `ene koje ga nose, osje}aju samouvjereno i ne}e se bojati da budu primije}ene - rekla je ^engi}. Sve zvanice na ovoj promociji bile su obu~ene u ljubi~asto, a za dobru zabavu pobrinula se Jasmina Mid`i}, u~esnica „Operacije Trijumf“, koja je odu{evila posjetioce odli~nom interpretaci-

Nastup Jasmine Mid`i}

jom hitova Fergi (Fergie), kao i plesna grupa „Avant Gard“. Pohvale zaslu`uje agencija „Luna“, koja je organizirala i osmislila ovaj zaniD. Z. mljivi doga|aj.

VREMEPLOV

2. oktobar 2010.

DOGODILO SE
1878. - Kod Gora`da je uhap{en Had`i Lojo, jedan od glavnih organizatora otpora austrougarskoj okupaciji u Sarajevu. Bio je ranjen. Osu|en je na smrt, ali mu je kazna smanjena na pet godina tamnice. 1925. - Britanski in`injer D`on Lad`i (John Lagie) u Londonu izumio prvu televizijsku sliku. 1980. - Lari Holms (Larry Holmes) osvojio titulu svjetskog bokserskog prvaka pobijediv{i Muhameda Alija. 1990. - Nezadovoljni politikom nove hrvatske vlasti, Srbi iz Kninske krajine blokirali `eljezni~ki i drumski saobra}aj i time prekinuli sve veze iz Beograda i Zagreba ka jadranskoj obali.

30
Dojenje je najbolji recept za zdravu i situ djecu

Dnevni avaz, subota, 2. oktobar/listopad 2010.

sveznadar
LJEPOTA Kad niste zadovoljni svojim izgledom

43

Ta~no Neta~no
raspada Austro-Ugarske 1.Nakon Be~a se smanjuje? zna~aj je pripadnik evropske 2.Husarma|arske korpuse iz 15. lake izvi|a~ke konjice, napravljene po uzoru na stolje}a?

Jo{ prednosti tjelesne aktivnosti

Vje`ba smanjuje rizik za rak endometrija

Sedam znakova da trebate promijeniti frizuru
U posljednje vrijeme niste zadovoljni svojom kosom. Kako god napravite frizuru to nije ono {to ste o~ekivali. Mo`da je vrijeme da promijenite frizuru. Nudimo vam sedam sigurnih znakova koji ukazuju da vam hitno treba promjena. Kosa bez volumena. Ako je kosa be`ivotna, ~ak i nakon pranja, sre|ivanja ili navijanja na viklere, to zna~i da je trebate skratiti. Pramenovi se isti~u vi{e od prirodne boje kose. Razmislite o tretmanu bojom kojom }ete prekriti sve tragove starih pramenova. Boja kose se podudara sa tenom. Razmisliti o izvla~enju pramenova, ali obavezno tamnijih kako bi se istakle crte lica. Ne primate vi{e komplimente na ra~un kose. Napravite bar neku promjenu po~nite koristiti nove preparate za kosu. Prijatelji iz srednje {kole vas uvjeravaju da se niste promijenili. To zna~i da je do{ao trenutak da kona~no

3.An|eoska utvr|ava je mauzolej cara Hadrijana Rimu?
1. TA^NO

ZDRAVLJE Problemi koji se javljaju u odrasloj dobi

1608. - Holandski opti~ar Hans Liper{ej (Lippershey) demonstrirao prvi upotrebljivi durbin. 1991. - Po~eli sukobi hrvatskih snaga i biv{e JNA i srpske paravojske oko Dubrovnika. U narednim danima pripadnici JNA opusto{ili su okolicu grada, a Stari grad je granatiran i ostao je bez struje i vode. 1995. - Iza{ao prvi broj bosanskohercegova~kog dnevnog lista „Dnevni avaz“. 1996. - Armijski general Rasim Deli} imenovan za komandanta, a generalpukovnik @ivko Budimir za zamjenika zapovjednika Zajedni~ke komande Vojske Federacije BiH. 2001. - SAD u Briselu saveznicima u NATO-u pru`ile „jasne i neoborive ~injenice“ da je teroristi~ka mre`a El-Kaida saudijskog disidenta Osame bin Ladena bila vinovnik napada na Njujork i Va{ington 11. septembra. 2002. - Biv{a predsjednica RS i osu|eni ratni zlo~inac Biljana Plav{i} izjavila, putem videoveze s ICTY-jem, da se osje}a krivom po ta~ki optu`nice koja je tereti za zlo~in po~injen protiv ~ovje~nosti tokom rata u BiH, a Tu`ila{tvo je povuklo preostalih sedam ta~aka optu`nice, me|u kojima i onu za genocid. ICTY osudio je Plav{i} 2003. godine na 11 godina zatvora i ona kaznu odslu`uje u [vedskoj.

Hranjenje bebe na bo~icu uzrokuje pretilost
Bebe koje majke doje same sebi ograni~avaju unos mlijeka jer se moraju poprili~no namu~iti da do|u do njega
Najnovije istra`ivanje pokazuje da bebe koje roditelji hrane umjetnim mlijekom na bo~icu imaju puno ve}e {anse za pretilost i sr~ane bolesti u odrasloj dobi. Oko 20 posto odraslih pretilih ljudi takvo je upravo zbog hranjenja na bo~icu u dojena~koj dobi. Bebe koje majke doje same sebi ograni~avaju unos mlijeka Djeca kod kojih u genetskom kodu postoje dupliciranja ili nedostaci nekih va`nijih dijelova DNK imaju ve}e {anse za razvijanje ADHD-a. Pokazalo je to istra`ivanje u kojem je u~estvovalo 366 djece s dijagnosticiranim poreme}ajem te 1.000 zdrave djece. - Ovo je vrlo va`no otkri}e koje nam po prvi put pokazujer se moraju poprili~no namu~iti da do|u do njega. S druge strane, djeca koja se hrane putem bo~ice samo se udobno smjeste i gutaju umjetno mlijeko ~ak i kada vi{e nisu gladna. To ~ine jer im mlijeko jednostavno pristi`e, a ona ne znaju kada je ta~no dosta. Takav na~in prehrane kod djece stvara preduvjete za veje direktnu poveznicu izme|u genetike i ADHD-a. Nadamo se da }e ovo otkri}e ukloniti stigmu s roditelja takve djece. Naime, roditelje se ~esto smatra odgovornima za taj poreme}aj jer, navodno, djecu lo{e odgajaju i nezdravo ih hrane - ka`u psihijatri. Bez ikakve sumnje sada se, isti~u nau~nici, ADHD mo`e povezati s genetikom, a ne s na~inom odgoja. liki apetit u budu}nosti. Rezultat je pretilost u odrasloj dobi, ali i sve zdravstvene pote{ko}e koje idu uz vi{ak kilograma. Stru~njaci ka`u da bebe ne bi trebalo dohranjivati umjetnim mlijekom sve dok to stvarno nije potrebno. Dojenje je jo{ najbolji recept za zdravu i situ djecu.

Rizik od obolijevanja je smanjen za 30 posto

Ako je kosa be`ivotna, ~ak i nakon pranja, sre|ivanja ili navijanja na viklere, to zna~i da je trebate skratiti

Raspad Austro-Ugarske - manji zna~aj Be~a
Nakon raspada Austro-Ugarske 1918. Be~ postaje glavni grad Republike Austrije i njegovo zna~enje se smanjuje. U doba hladnog rata kao prijestonica neutralne Austrije bio je jedno od sredi{ta me|unarodne {pijunske aktivnosti. Be~ su osnovali Kelti oko 500. godine prije nove ere. Godine 15. prije nove ere postaje pograni~ni grad (Vindobona) u sastavu obrane Rimskog carstva od germanskih plemena na sjeveru. U srednjem vijeku postaje sjedi{te dinastije Babenberg, a kasnije i Habsburgovaca i posljedi~no glavni grad Svetog rimskog carstva i, kasnije, Austro- Ugarske monarhije. Grad su dva puta neuspje{no opsjedale Osmanlije (1529. i 1683.) Godine 1815. u njemu je odr`an Be~ki kongres na kojem je ustanovljen politi~ki poredak nakon poraza Napoleona, koji se odr`ao, s manjim izmjenama, sve do Prvog svjetskog rata.
2. TA^NO

@ene koje redovno vje`baju imaju u prosjeku 30 posto manje izglede za obolijevanje od raka endometrija, pokazalo je istra`ivanje provedeno u SAD. Ve} su brojna ranija istra`ivanja pokazala da tjelesna vje`ba dovodi do smanjenja izgleda za razvoj karcinoma dojke, debelog crijeva, jednjaka i bubrega.

Nau~nici dodaju kako je to barem dijelom mogu}e objasniti utjecajem koje masno tkivo u organizmu mo`e imati na nivo nekih hormona povezanih s razvojem tumora. U novoj studiji je utvr|eno kako je za smanjenje rizika obolijevanja od raka endometrija dovoljno 20 minuta vje`banja najmanje pet dana sedmi~no.

Zatra`ite od frizera da vam skrati {i{ke

Zdrave namirnice

Proizvedena soja bogata oleinskom kiselinom
Nau~nici sa Misuri univerziteta uspjeli su prirodnim kri`anjem razli~itih sorti soje proizvesti soju ~ije ulje je bogato oleinskom kiselinom, koja, osim {to ga stabilizira, ulje ~ini i zdravijim. Naime, oleinska kiselina je stabilna pa joj za spre~avanje kvarenja nije potrebna hidrogenacija. Time se izbjegava i stvaranje transmasnih kiselina, a u ulju ostanu o~uvane omega-3 masne kiseline. Sjemenke soje ina~e sadr`e do 20 posto oleinske kiseline, dok sjemenke nove sorte sadr`e i do 80 posto. Zanimljivo je da toliko oleinske kiseline sadr`i i maslinovo

napravite neku promjenu na sebi. Sve ~e{}e ve`ete kosu u rep. Pobacajte trake, zaka`ite termin kod frizera i zatra`ite od njega da vam skrati {i{ke

ili da vas o{i{a stepenasto. Tro{ite vi{e od pola sata za ure|ivanje frizure. To je jasan znak da vam frizura ne odgovara. Promijenite ili nju ili frizera.

Husar pripadnik lake izvi|a~ke konjice
Husar je pripadnik evropske lake izvi|a~ke konjice, napravljene po uzoru na ma|arske korpuse iz 15. stolje}a. Blje{tavo obojene uniforme ma|arskih husara bile su podr`avane u ostalim evropskim vojskama. Sastojale su se od visoke paradne {ubare, jakne s dosta {irita i dolamice koja im je visila s lijevog ramena. Nekoliko husarskih pukova britanske vojske preobra`eno je od lakih dragona u 19. stolje}u. Danas slu`e kao oru`ane jedinice.
3. TA^NO

Kulinarski kutak

Lijena pita
Sjemenke nove sorte sadr`e 80 posto oleinske kiseline

ulje, ~iji su blagotvorni u~inci na ljudsko zdravlje dobro prou~eni i op}epoznati.

Za tijesto: 40 dkg bra{na, 20 dkg masno}e, 17 dkg {e}era, 2 jaja, 6 ka{ika mlijeka, 1 ka{i~ica sode bikarbone. Za fil: 1 kg kiselih jabuka, 4 ka{ike griza, pola vre}ice cimeta, 15 dkg {e}era. Za posipanje: {e}er u prahu. Na~in pripreme: Bra{no i masno}u staviti u dublju zdjelu i dlanovima trljati da postane krupi~asto. Dodati {e}er, 1 jaje, 1 `umance, mlijeko i sodu bikarbo-

1

nu, pa umijesiti. Staviti ga u fri`ider na pola sata. Zatim ga podijeliti na dva dijela. Jedan dio razvaljati na pobra{njenoj dasci i prebaciti u nama{}en i pobra{njen pleh. Zatim staviti fil od naribanih jabuka, posuti grizom, cimetom i {e}erom. Odozgo staviti drugi dio razvaljanog tijesta. Premazati bjelancem i pe}i na srednjoj temperaturi oko 40 minuta. Pe~enu pitu posuti {e}erom u prahu i ohla|enu na-

2 3 4 5

rezati na kocke. Poslu`ivanje: U tijesto mo`ete dodati i 1-2 ka{ike kiselog vrhnja, ali onda toliko oduzmite masno}e.

RO\ENI
1869. - Ro|en indijski nacionalni vo|a Mohandas Karam~and Gandi, nazvan Mahatma (velika du{a), predvodnik borbe za oslobo|enje Indije od britanske kolonijalne vlasti, otac moderne Indije. 1895. - U Splitu ro|en dirigent i kompozitor Jakov Gotovac, autor popularne komi~ne opere „Ero s onog svijeta“ (1935). 1944. - U Sarajevu ro|en akademik Abdulah Sidran.

Pravo na povjerljivost informacija
Tra`ila sam u Zakonu o zdravstvenoj za{titi dio u kojem se govori o pravima pacijenata kako bih se mogla na isto pozvati jer su podaci u vezi s lije~enjem bez mog dopu{tenja dati poslodavcu koji je zbog mog dugotrajnog bolovanja tra`io od zdravstvene ustanove u kojoj se lije~im da mu se stave na uvid nalazi i druga ljekarska dokumentacija. Smatram to neeti~nim i nadasve nezakonitim, pa `elim tra`iti naknadu {tete od odgovornih zdravstvenih radnika. Gdje da prona|em ono {to me interesira, pita K. L. iz Sarajeva.
Pravo na povjerljivost informacija i privatnost, kao i pravo na tajnost podataka pacijenata, propisuje Zakon o pravima, obavezama i odgovornostima pacijenata kojim se odre|uju prava, obaveze i odgovornosti pacijenata prilikom kori{tenja zdravstvene za{tite, na~in kori{tenja tih prava, na~in za{tite i unapre|enja tih prava, kao i druga pitanja u vezi s pravima, obavezama ili odgovornostima pacijenata. Na spomenuta prava shodo se primjenjuju propisi o zdravstvenoj za{titi i zdravstvenom osiguranju ako ovim zakonom nije druga~ije odre|eno. Prema spomenutom zakonu svaki pacijent ima pravo na povjerljivost svih li~nih informacija koje je saop}io mjerodavnom zdravstvenom radniku, uklju~uju}i one koje se odnose na njegovo stanje zdravlja i potencijalne dijagnosti~ke i terapijske procedure, pa i nakon pacijentove smrti. Zabranjeno je da mjerodavni zdravstveni radnik saop}i drugima li~ne podatke o pacijentu. Pacijent ima pravo na za{titu svoje privatnosti tokom provo|enja dijagnosti~kih ispitivanja, posjeta doktoru medicine, odnosno doktoru stomatologije ili specijalisti i medicinsko-hirur{kom lije~enju u cjelini. Pregledu poslovno sposobnih i punoljetnih pacijenata i poduzimanja medicinskih mjera nad njim smiju prisustvovati samo zdravstveni radnici i zdravstveni saradnici koji su uklju~eni u njegov tretman. Podaci iz medicinske dokumentacije spadaju u li~ne podatke o pacijentu i predstavljaju slu`benu tajnu. U li~ne podatke spadaju svi identifikacijski i identificiraju}i podaci o njegovom zdravstvenom stanju, dijagnozi, prognozi i lije~enju, te podaci o ljudskim supstancama na osnovu kojih se mo`e utvrditi identitet osobe, kao i doznake za bolovanje koje se uru~uju poslodavcu u zatvorenoj koverti.
Dipl. pravnica Enisa Hod`i} RJE[ENJE IZ PRO[LOG BROJA METAMORFOZA, EGON, DRES, N, KORIDA, NASA, S, BLENTO, KB, IKA, NORMALA, KARLOS TEVEZ, OSIP, TANAKA 2302
STARORIMSKA MJERA ZA DU@INU (mn.) LITAR

FABRIKA ZA PAKOVANJE PLINA

PROSTIRKE ENERGIJA ZA OBAV- UGANDSKI LJANJE DIKTATOR NAMAZA NEZASI]ENI UGLJIKO VODIK ENG. POLIT. PEDI GOMILANJE TEKU]INE U TKIVU TURSKI PLEMI]

JEDINICE JA^INE ELEKTR. OTPORA

LITAR

NARAMENICE

VJEROVATNI POBJEDNIK

DRUGI, OSTALI

DIO DANA (mn.)

An|eoska tvr|ava pretvorena u muzej
An|eoska tvr|ava (Castel Sant’ Angelo ili Mausoleo di Adriano) je mauzolej cara Hadrijana u Rimu na obali Tibra, gra|en od 135. do 139. godine. Cilindri~nog oblika na kvadrati~nom podno`ju, nekad s vanjske strane oblo`ena mramornim plo~ama. Tokom desetoga stolje}a pretvorena je u tvr|avu. Tokom srednjega vijeka, naro~ito u doba Papinske dr`ave, slu`ila je kao kasarna, riznica, arsenal i tamnica (u njoj je bio zatvoren \ordano Bruno). Pregra|ivana je i dogra|ivana i s Vatikanom spojena dugim podzemnim hodnikom, da bi u 20. stolje}u bila restaurirana i pretvorena u muzej.

VELIKI REKLAMNI OGLAS ZBRKA

PREZIME PISCA NA SLICI ITALIJA IME PISCA NA SLICI ELVIS ODMILJA GLUMICA PATRIK RIJEKA LIJEKOVI ZA MR[AVLJENJE LITAR HRVATSKI PJEVA^ MUZI^AR BERTONCELJ I.].

UMRLI
322. godine prije nove ere - Umro gr~ki filozof Aristotel. 1973. - Umro „lete}i Finac“ Pavo Nurmi (Paavo Nurmi). Ovaj trka~ na duge staze osvojio je devet zlatnih medalja na Olimpijskim igrama (OI) 1920., 1924. i 1928. godine. Svjetske rekorde obarao je 29 puta. 1985. - Poznati filmski glumac Rok Hadson (Rock Hudson) umro na Beverli Hilsu u Los An|elesu u 59. godini.

Kupon za odgovore
Obavezno prilo`ite kupon iz novina. Na koverti nazna~ite: “Za kontakt stranu”. Pitanja mo`ete slati i na e-mail: redakcija@avaz.ba

VRSTA GU[TERA

REOMIR

u pompezne­najave­

u mobIng­

Inve­ tI­ I­ e­ s cj ne­smI­ u­bI­ I­ j t Ispla­ I­ e­ tv sa­ o­za­Ru­ e­ m s

@Rtva­ a­ m se­ su­ ­ nog­ k al uzne­ I­ ­ ­ a­ ja m Rav n nu­ e­se­I­pu­ o­ a­ ja d tvn

POLITI^KI PRILOG NAJTIRA@NIJEG BH. DNEVNIKA

2. OKTOBAR/LIsTOPAD 2010.

IzboRI­2010.­­^lanovi­ce­ tr­ ­ne­izbo­ ­ e­ko­ i­ i­e­biH­pi{u­za­„avaz“ n al rn msj

Izbo­ I­ R mo­ u­da g po^nu!­

Na ovom testu najva`niju ulogu imaju bh. bira~i l U svjetlu najave poku{aja namjernog „progla{avanja“ glasa~kih listi}a neva`e}ima od bira~kih odbora, `elim skrenuti pa`nju da ~lanovi bira~kog odbora ne smiju dr`ati olovke u toku procesa prebrojavanja listi}a. Tako|er, o~ekujem aktivnu ulogu kako doma}ih tako i me|unarodnih posmatra~a i nagla{avam da Centralna izborna komisija BiH ima mehanizme da osigura za{titu izbornog procesa i sprije~i zloupotrebe.

2

2. OKTOBAR/LISTOPAD 2010.

INTERVJU Bernar Ku{ner, ministar vanjskih poslova Francuske

S velikim interesovanjem oslu{kujemo {ta }e se dogoditi na izborima
Taj problem viza ti{ti ljude. Ja sam za ukidanje viza gra|anima BiH, zna~i i Bo{njacima. Jer, znate, Srbi iz Bosne odu u Beograd i dobiju vizu, Hrvati odu u Zagreb i dobiju isto. Jedino Bo{njaci ostaju s osje}anjem ograni~enosti
Razgovarao: Erol AVDOVI]
otovo u hodu, izme|u dva va`na sastanka, ministar vanjskih poslova Francuske Bernar Ku{ner (Bernard Kouchner), tokom zasjedanja Generalne skup{tine UN-a, odgovorio je za „Avaz“ na vi{e pitanja, uklju~uju}i i o~ekivanja Evropske unije od BiH nakon izbora.

G

Veliki napredak
[ef francuske diplomatije za na{ list komentira i mogu}nost ukidanja viza gra|anima BiH, o ~emu je, prema posljednjim navodima medija, Francuska, navodno, pokazala manju fleksibilnost od drugih zemalja EU.
Moram Vas odmah na po~etku upitati: [ta mislite o retorici u kojoj se ~esto ve`e izdvajanje Kosova iz Srbije s njegovim navodnim secesionisti~kim namjerama da se RS izdvoji iz BiH?

- To je vrlo, vrlo pogre{no. Kosovo je bilo ne{to drugo, poseban slu~aj... Mirovni proces je bio neophodan. I sada imamo dodatnu nadu, jer Tadi} je bio dovoljno mudar i dovoljno hrabar da prihvati Rezoluciju EU koja je prihva}ena u Generalnoj skup{tini UN-a. To je veoma veliki napredak. Ne budite uvijek na tamnoj ili `alosnoj strani.
Kako sada generalno gledate na situaciju u BiH?

- Ja znam da je situacija u Bosni unekoliko te{ka, ali imamo bar mir, a mir koji je Dejton donio je bolji nego rat. Sjetite se masakra, sjetite se Srebrenice, sjetite se svega i ne dozvolite sebi stalnu razo~aranost. Mi iz me|unarodne zajednice smo intervenirali, sa vama koji ste za mir u~inili smo situaciju ipak boljom. Sada, doista `elimo da otvorimo vrata Evropi za vas.
Da li to zna~i da ste Vi za viznu liberalizaciju gra|anima BiH, ili posebno vi u Francuskoj imate nekih zamjerki kako odnedavno {pekuliraju mediji?

Ku{ner: Malo upla{en, jer ponovo se u na{em dvori{tu ~uje neprihvatljiva nacionalna retorika

bi iz Bosne odu u Beograd i dobiju vizu (paso{, op. a), Hrvati odu u Zagreb i dobiju isto. Jedino Bo{njaci ostaju s osje}anjem ograni~enosti. Ovo je po~etak ne~ega, i vidjet }emo u oktobru. Korak po korak mi pravimo taj progres. Nemojte, molim Vas, da Vas zbog toga hvata bezna|e.
Koliko Vas pla{i aktuelno stanje u BiH?

oslu{kujemo {ta }e se dogoditi na izborima, koji su kao i oni prethodni va`ni za Va{u zemlju, i otuda ta strastvena retorika me|u u~esnicima u demokratskom procesu. Ostajem, me|utim, i dalje veliki optimista kada je BiH u pitanju.
Je li Rezolucija o Kosovu u Generalnoj skup{tini koju je sponzorirala EU bila ustvari taj uspje{an test zajedni~ke evropske politike, i kako uop}e gledate na razvoj doga|aja poslije njenog usvajanja.

ubijedili na{e srbijanske prijatelje, kad smo preko na{ih ministara vanjskih poslova (zemalja ~lanica EU, op. a.) napravili taj iskorak, nakon ~ega su to u Beogradu prihvatili. To je bio istinski evropski uspjeh koji pokazuje da smo u mogu}nosti takvo ne{to koordinirati.
Ali, neki ka`u da je Srbija s tom rezolucijom izgubila?

Ali, Srbija insistira da su ti novi pregovori ili „dijalog pod pokroviteljstvom EU“ koji se spominje u Rezoluciji Generalne skup{tine UN-a neki novi pregovori o statusu Kosova...

poremetila balans snaga u svjetskoj organizaciji u korist Evrope. Je li to ispravno ~itanje evropske rezolucije?

- Ne, ne. Nema vi{e statusnih pregovora uop}e. Treba sada i}i zajedni~kim koracima, polako, jer na kraju dana mir i sigurnost su va`ni za sve. Zna~i, to je pravi napredak za sve.

- Taj problem viza ti{ti ljude. Ja sam za ukidanje viza gra|anima BiH, zna~i i Bo{njacima. Jer, znate, Sr-

- Bit }e na kraju dobro, ali sam malo upla{en, jer ponovo se u na{em dvori{tu ~uje neprihvatljiva nacionalna retorika, posebno uo~i izbora. Naravno da s velikim interesovanjem

- Mogli ste se ovdje uvjeriti da na{ zajedni~ki napor donosi rezultate. Vidjeli ste kako smo uspje{no

- Ne sla`em se s Vama. To je bio uspjeh i za Srbiju. Jer, ukoliko oni (u Srbiji, op. a.) `ele u EU, a pokazuju da `ele, onda oni trebaju zapo~eti novi dijalog sa Kosovom, naravno.

Glas u UN-u
Neki su se upla{ili da bi EU stolica u UN-u, ne samo u Generalnoj skup{tini nego onda vjerojatno i u Vije}u sigurnosti UN-a, dodatno

- Nije pro{la, ali vidjet }emo. U svakom slu~aju, `ao mi je {to zemlje koje su glasale protiv ili bile ambivalentne oko na{eg prijedloga nisu shvatile na{u potrebu za zajedni~kim glasom. Recite mi, molim Vas, koliko ima nas Evropljana ...?
Nekoliko stotina miliona ...

- Pa, ima nas oko 500 miliona. I da li mi ne zaslu`ujemo taj glas u UN-u? Opet }emo o tome razgovarati u UN-u sljede}i put.

2. OKTOBAR/LISTOPAD 2010.

3

IZBORI 2010 ^lanovi Centralne izborne komisije BiH pi{u za „Avaz“

Izbori mogu da po~nu!
Na ovom testu najva`niju ulogu imaju bh. bira~i. To je prilika da daju svoj sud, da iskoriste svoje pravo i daju svoj glas onima za koje vjeruju da }e raditi kako bi postigli ono ~emu se bira~i nadaju

S

utra je 3.10. 2010. godine. Samo dan pred najva`niji test za politi~ke subjekte, bh. bira~e, a posebno za Centralnu izbornu komisiju BiH. Poku{avam analizirati sve na{e izazove i ne mogu a da ne budem zadovoljna svim segmentima pripreme. Za{to su upravo ovi op}i izbori druga~iji od prethodnih?

}emo i poja~anu za{titu podataka. Za nas u Centralnoj izbornoj komisiji BiH ovaj projekat je najve}i iskorak u pobolj{anju izbornog procesa u BiH jo{ od uvo|enja pasivne registracije 2006. godine. U njega je do sada ulo`eno oko 1,5 miliona KM, mnogo sati rada, a sve pogodnosti novog sistema }e narednih godina

pomo}i Vije}a Evrope i [vicarske ambasade.

Najljep{e iskustvo
Sve ovo do sada je bio veliki izazov za Centralnu izbornu komisiju BiH. Pripreme su zavr{ene. @elim da ovo bude moje najljep{e izborno iskustvo. Duboko vjerujem da }e tako i biti. Izbori mogu da po~nu!

Veliki trud
Ove izbore }emo bez obzira na rezultate pamtiti po pove}anom broju bira~a u zemlji (3.126,588) i van zemlje (36.649), po najve}em broju politi~kih subjekata (63) i kandidata (8.242), po najve}em broju `ena kandidata (3.035), po najve}em broju bira~kih mjesta (5.274) i ~lanova bira~kih odbora (48.000), po prvi put organizovanim izborima u sedam diplomatsko-konzularnih predstavni{tava, te najve}em iznosu sredstava planiranih za provedbu izbora (12.615.000 KM) Centralna izborna komisija BiH pripremu ovih izbora zapo~ela je odmah nakon analize lokalnih izbora provedenih 2008. godine. Cilj nam je bio u~initi izborni proces efikasnijim, izbornu administraciju profesionalnijom i istovremeno utjecati na pove}anje odziva bira~a.

Imamo mehanizme da sprije~imo zloupotrebe
Nadam se da ne}emo imati veliki broj neva`e}ih listi}a. Ovakva pojava bi mogla zna~iti da bira~i jo{ nisu savladali izazove komplikovanog izbornog sistema BiH, a to se ne bi smjelo desiti jer se radi o istom sistemu koji je u primjeni dugi niz godina. U svjetlu najave poku{aja namjernog „progla{avanja“ glasa~kih listi}a neva`e}ima od bira~kih odbora, `elim skrenuti pa`nju da ~lanovi bira~kog odbora ne smiju ra~e da iza|u na izbore, o~ekujemo da }emo „probuditi“ i onih 44 posto koji uglavnom ne glasaju. Ipak, najve}om revolucijom u izbornom periodu smatram realizaciju projekta Izgradnje jedinstvenog izbornog informacionog sistema. Zahvaljuju}i sredstvima iz bud`eta institucija BiH i sredstvima me|unarodne zajednice, prije svega USAID-a, te velikim naporima OSCE-a, uspjeli smo elektronski povezati gotovo sve op}ine sa Centralnom izbornom komisijom BiH. Ova informati~ka hardverska podr{ka }e utjecati na br`u, sigurniju i transparentniju dostavu izbornih rezultata, a kao rezultat novog sistema imat osjetiti i cijela izborna administracija, politi~ki subjekti, izabrani zvani~nici, mediji i bira~i jer se radi o vi{egodi{njem kapitalnom projektu. Vrlo je neobi~no i rizi~no uvoditi ovako va`ne izmjene u toku izborne godine. Gradili smo i testirali sistem koji je morao raditi „iz prve“. Zahvaljuju}i predanosti svih uklju~enih u ovaj projekat, stvorili smo uslove za njegovu primjenu na ovim izborima. Ulo`ili smo napore da osiguramo sredstva i za druge va`ne potrebe koje nisu bile dio odobrenog bud`eta za izbore, npr. priru~nike za bira~ke odbore i posmatra~e. U ovom dijelu ne bismo uspjeli bez finansijske dr`ati olovke u toku procesa prebrojavanja listi}a. Tako|er, o~ekujem aktivnu ulogu kako doma}ih tako i me|unarodnih posmatra~a i nagla{avam da Centralna izborna komisija BiH ima mehanizme da osigura za{titu izbornog procesa i sprije~i zloupotrebe. Na kraju, ne propustite svoju {ansu. Tre}i oktobar je dan kada vi donosite odluke. Nemojte dozvoliti da tu odluku drugi donose umjesto vas! A na ovom testu najva`niju ulogu imaju bh. bira~i. To je prilika da daju svoj sud, da iskoriste svoje pravo i daju svoj glas onima za koje vjeruju da }e raditi kako bi postigli ono ~emu se bira~i nadaju. Na kraju, zbog bira~a i ula`emo sve napore u pobolj{anje izbornog procesa, zbog bira~a politi~ki subjekti vode kampanje... Nadam se da }e sutra svi znati kako da ispune ~etiri glasa~ka listi}a koja }e im biti uru~ena na bira~kom mjestu, nakon {to prezentiraju va`e}u li~nu ispravu sa fotografijom i potpi{u se u Izvod iz centralnog bira~kog spiska na isti na~in kako su to u~inili na svojoj li~noj ispravi.

Pi{e: Irena HAD@IABDI], predsjednica CIK-a BiH
Korak ka tome cilju djelimi~no je ostvaren posljednjim izmjenama i dopunama Izbornog zakona BiH, i to skra}ivanjem rokova kod za{tite izbornog prava, te uvo|enjem testova i certifikacije za ~lanove bira~kih odbora. Bilo bi idealno da smo certificiranje budu}ih ~lanova bira~kih odbora mogli obaviti u neizbornoj godini. Sve zakonske izmjene su okon~ane tek u 2010. godini, tako da su se i op}inske izborne komisije suo~ile s nizom zahtjevnih zadataka i izazova neposredno pred izbore. Centralna izborna komisija BiH je u ovoj godini planirala ve}i iznos sredstava za ja~u informativnu i edukativnu kampanju. Fokusirali smo se na bira~e van BiH, mlade, bira~e s posebnim potrebama. Cijene}i ove na{e napore i napore drugih organizacija kako doma}ih tako i me|unarodnih koje svojim kampanjama pozivaju bi-

Samo jedan kandidat
Radi svih onih koji to rade prvi put `elim ponoviti da je va`no da na glasa~kom listi}u za Predsjedni{tvo BiH i glasa~kom listi}u za predsjednika i potpredsjednike RS ozna~e ime samo jednog kandidata. Na glasa~kim listi}ima za parlamente (dr`avni, entitetske, kantonalne) mo`ete ozna~iti samo jednu politi~ku stranku ili samo jednu koaliciju ili samo jednog nezavisnog kandidata, ali mo`ete ozna~iti i ime jednog ili vi{e kandidata unutar te politi~ke stranke, odnosno koalicije. Na bira~kom mjestu je zabranjena upotreba mobilnih telefona.

Progla{en pobjednik OHR-ovog konkursa

Nakon postavljanja kamena temeljca

Kako bi ekonomista Miodrag Prvi kilovat-sati VE Mesihovina 2013. godine Jovi~i} vodio Vije}e ministara
Visoki predstavnik u BiH Valentin Incko (Inzko) dodijelio je Miodragu Jovi~i}u (25), ekonomisti iz sjeverne Bosne, nagradu u iznosu od 1.000 KM za pobjedu na natjecanju za pisanje govora koje je ljetos organizirao OHR. OHR je gra|ane BiH, u dobi izme|u 18 i 35 godina, pozvao da napi{u kratak govor koji bi pomogao pobolj{anju politi~ke atmosfere pred op}e izbore. Od kandidata je zatra`eno da sebe zamisle na poziciji predsjedavaju}eg Vije}a ministara BiH. Govori Jasmine Ahmetovi}, Renate Radi}-Dragi} i Drage Gaji} zauzeli su drugo, tre}e i ~etvrto mjesto, prenijela je Fena. Prva vjetroelektrana u BiH, na podru~ju Mesihovine kod Tomislavgrada, za koju je kamen-temeljac postavljen sredinom sedmice, prve kilovat-sate elektri~ne energije proizvest }e 2013. godine, saop}ili su iz Elektroprivrede HZHB. Kako su naveli, VE Mesihovina imat }e 22 vjetroturbine, pojedina~ne instalirane snage od dva do tri megavata (MW). O~ekuje se da }e kompleks godi{nje

Incko: Dodijelio nagrade

@ari}: Investicija od 155 miliona KM

proizvoditi 128 do 146 gigavat-sati elektri~ne energije. - Faktorom kori{tenja kapaciteta od 33 posto, koji je iznad evropskog prosjeka, ovaj projekt predstavlja najve}i kapacitet me|u vjetroelektranama na ovim prostorima - ocijenio je generalni direktor Elektroprivrede HZHB Matan @ari}. Izgradnja prve vjetroelektrane u BiH je investicija vrijedna 155 miliona KM. A. Du.

4

2. OKTOBAR/LISTOPAD 2010.

OCJENE [ta se krije iza pompeznih najava o milionskim ulaganjima

Investicije ne smiju biti isplative samo za Ruse
Ruski investitori ra~unaju na maksimalan anga`man organa entiteta i zajedni~kih dr`avnih institucija
osna i Hercegovina nema ekonomsku mo} da sama koristi vlastite kapacitete, pa tako ni da ulo`i vrlo zna~ajna nov~ana sredstva u istra`ivanja nafte na ovom podr~ju, jer je to vrsta projekta koji tek nakon ulaganja poka`e svoju eventualnu isplativost ili ekonomski pozitivan efekt. Posljednja namjera ruskih investitora da ula`u u RS, odnosno u BiH, vrlo je pozitivna i ona sigurno ne}e ostati mrtvo slovo na papiru, ve} bi vrlo brzo ovaj projekt mogao dobiti i zeleno svjetlo od FBiH. Ovog je mi{ljenja ve}i broj stru~njaka s kojima smo razgovarali o intenziviranim aktivnostima premijera manjeg bh. entiteta Milorada Dodika kada su u pitanju ulaganja u energetski sektor, posebno ruskog kapitala. Da li su u pitanju ozbiljne namjere?

B

Partneri u projektu
^ak i oni najvi{e skepti~ni tvrde da je posao s naftom, odnosno, istra`ivanje terena, za sada u osnovici u velikom interesu Rusa. To je, naime, i jedan od osnovnih razloga za{to bi se mogao i ostvariti. Prema rije~ima ekonomiste Alekse Milojevi}a, najidealnije bi bilo kada bi

BiH bila u ekonomskom stupnju razvoja da sama koristi na{u naftu putem javne korporacije. Po osnovu vlasni{tva, dr`ava bi tako zadr`ala svoje akcionarsko ili upravlja~ko u~e{}e od 51 posto, a preostali dio prepustila bi akcionarstvu, doma}em i stranom, uz ponudu pristojne dividende, {to s obzirom na profitabilnost ne bi bio problem. Ako bi se ispla}ivale dividende i od 10 posto, {to je skoro tri puta vi{e od depozitne kamate, to bi privuklo ogroman broj i doma}ih i stranih ulaga~a. Ta sredstva, napominje Milojevi}, bila bi neuporedivo ve}a od onih kojima raspola`e bilo koji pojedinac, pa i ma kako sna`na strana kompanija. Naime, ulaganja predvi|ena u ruskim dokumentima u skladu su sa programom i interesima Vlade RS, ali i Vlade Federacije BiH, kao tako|er ravnopravnog partnera u projektu. Tako ruski investitori ra~unaju na maksimalan anga`man organa oba entiteta i zajedni~kih dr`avnih institucija, koji bi za strane investicije u BiH, odnosno ulaganja iz Ruske Federacije, ostvarili zna~ajne rezultate u privredi, pove}anje bruto proizvoda, broj radnih mjesta...

- Mi tu imamo vrlo ~istu ra~unicu. Ukoliko istra`ivanja poka`u da je rentabilno dobijati naftu sa bh. nalazi{ta, to }e dovesti do komercijalne proizvodnje nafte u BiH, {to zna~i da se prihodi koji se slijevaju u bud`et dr`ave ne}e odnositi samo na poreze koje pla}a preduze}e koje proizvodi naftu, nego i na druge vidove prihoda koji idu nama kao zemlji. Pazite, sasvim je prirodno da jedna dr`ava kao {to je Rusija ula`e u strane zemlje, trude}i se da bude sve vi{e prisutna na stranim tr`i{tima, u ovom slu~aju u BiH. Takva praksa u svijetu nije strana, jer je to jednostavno realna geopoliti~ka situacija u cijelom svijetu. Tek }e se pokazati koliko je zna~ajno {to je Rusija spremna da ula`e takva sredstva u ovaj region - kazao nam je prvi zamjenik direktora preduze}a „Optima grupa“ Slavko [}epanovi}. Posao koji je izlobiran izme|u Ruske Federacije i BiH zami{ljen je idealno, navode dobro upu}eni ekonomisti, no upitnost ovog projekta jeste da li }e se ruske investicije u BiH uistinu i upotrijebiti na pravi na~in i prva finansijska dobit najmanje udvostru~iti ili }e se svesti na krutu eksploataciju!?

kada energija nema svoja pozitivna proizvodna usmjerenja u jednoj zemlji, mogu}i su najopasniji oblici retrogradne svijesti i djelovanja. Radi se o tome da je srce svake ekonomije energetika i znanje i onaj ko upravlja energetikom, on upravlja privredom i `ivotima ljudi jedne zemlje. - Na neki na~in, mi }emo to sada zajedno raditi i dijeliti sa Rusima, ali je ogromna opasnost ovog inostranog investiranja u tome da im iz neznanja ili nestru~nosti to ne prepustimo - upozorava Milojevi}. On dodaje i da se zbog profitabilnosti mora voditi ra~una o uvjetima koncesije, kako se ne bi desilo da posao bude isplativ samo za Ruse.

Koncesione naknade
Nafta: Opasnost investiranja stranaca je u tome da im iz neznanja ne prepustimo resurse

Poznato je da strane investicije nikada ne mogu biti jedini uspje{an faktor razvoja, ve} tek mala dopuna doma}em investicionom potencijalu, ali samo pod uvjetom pouzdanog stru~nog utvr|ivanja najefikasnijeg proizvodnog ulaganja. - Toga za sada ovdje nema, ni u RS, a ni u FBiH. I u tome je problem. Mi kao

„Ju`ni tok“ i dalje ambicije
Najavljeno je da }e investicije Rusije obuhvatati izgradnju `eljezni~kih pruga, kao i ulazak ruskih `eljeznica u logisti~ku podr{ku Rafineriji nafte. Osim toga, anga`irat }e se na istra`ivanje naftnih polja u RS i FBiH, izgradnju energetskih objekata i izgradnju kraka naftovoda „Ju`ni tok“, gdje RS o~ekuje da iz magistralnog plinovoda, koji }e iz Rusije u Evropu sti}i ispod Crnog mora, dobija oko milijardu kubnih metara plina godi{nje, odnosno na sjeveru na{e dr`ave planira izgraditi dionicu plinovoda dugu 480 kilometara, kapaciteta do 1,5 milijardi kubnih metara i spojiti je sa magistralnim ogrankom „Ju`nog toka“ u Srbiji, ali i zajedni~ki raditi na projektima ZTC Jahorina i elektranama. Ove ideje, prema nekim analizama, u skorijoj budu}nosti ostat }e ~vrsta ambicija, jer se nafti, ipak, daje prednost.

„Zarube`njeft“ - isti scenarij u Iraku
Svoje prisustvo u regionu ruska kompanija „Zarube`njeft“, ve}inski vlasnik Rafinerije nafte u Bosanskom Brodu, Rafinerije ulja Modri~a i banjalu~kog „Petrola“, ostvarila je {irenjem maloprodajnih lanaca u regiji i na teritoriji BiH. Od 2007. BiH je u{la u podru~je djelovanja JSC „Zarube`njefta“, a uslijedile su rekonstrukcija i modernizacija rafinerija nafte u Brodu, te motornih ulja u Modri~i, „Petrola“, koji je vlasnik 78 benzinskih pumpi. Na gotovo isti na~in „Zarube`njeft“ je pomagao u izgradnji nacionalne naftne i plinske industrije u Iraku, Vijetnamu, Siriji, Jemenu, Libiji..., a najuspje{niji projekt „Zarube`njefta“ je ruskovijetnamski „Joint Venture Vietsovpetro“ osnovan 1981. godine, koji je danas ekonomski jedna od najprofitabilnijih kompanija u regiji jugoisto~ne Azije.

da ne raspola`emo nikakvim investicionim potencijalom, {to nije istina. Problem je u neodgovaraju}em privrednom sistemu koji se orijentisao na masovne rasprodaje i potro{nju tu|eg, a ne na proizvodnju. Molim vas, Kina, koja je pribli`ne na{e razvijenosti, uspijeva da kroz povoljna privredno-sistemska rje{enja izvu~e stopu {tednje (investicija) od ~ak 30 posto, {to je do sada nezapam}eno (dok je u razvijenoj SAD stopa {tednje nula). Kina svoje ne rasprodaje. U Kini je glavni preduzetnik i glavni investitor dr`ava, kojoj se u formi javnih korporacija pridru`uju akcionarski ulozi privatnih preduze}a, gra|ana, radnika. To privredno-sistemsko rje{enje vu~e Kinu naprijed do sada nevi|enom brzinom - obja{njava nam Milojevi}. Na koji na~in i s kojom dozom ozbiljnosti i odgovornosti }e se raditi na ovom projektu, bitno je upitati zbog ~injenice da

Primjera radi, ako se ocijeni da je dobit u energetici i do 50 posto, mi, prema ekonomskim analizama, napla}ujemo svega oko {est posto koncesione naknade od ostvarene dobiti. Na Zapadu ti procenti idu i do 85 posto (od dobiti), a ne padaju ispod 50 posto. ^ak i pod takvim uvjetima, zapadne razvijene zemlje se veoma rijetko i pod krajnje restriktivnim uvjetima odlu~uju na koncesione aran`mane. Obim ruskih investicija u BiH sada se mjeri u stotinama miliona eura. - Ruske kompanije }e u narednih nekoliko godina u energetiku i transport u RS investirati vi{e stotina miliona eura. Ne mogu vam u ovom trenutku dati ta~nu cifru, jer to zavisi od kompanija koje }e razgovarati o konkretnim investicijama, ali nijedan ugovor ne}e biti manji od 80 miliona eura, a kretat }e se do 120 miliona, pa i vi{e - rekao je Georgij Poltav~enko, opunomo}eni predstavnik ruskog predsjednika Dmitrija Medvedeva, nakon nedavnih razgovora s delegacijom RS u Banjoj Luci.
V. STEVANOVI]

STATISTIKE Zabrinjavaju}i podaci o standardu u RS

Porodici uindustrije, ugostiteljstva,umjesto785 trebalo 3.000 maraka avgustu trgovine, gra|evinarstva i poljoprivrede ne mogu pokriti ni tro{kove zimnice i ogrjeva Radnici iz prera|iva~ke
Prema podacima Saveza sindikata RS i Zavoda za statistiku, prosje~na pla}a u ovom entitetu iz mjeseca u mjesec je sve ni`a, dok se cijene hrane pove}avaju. Tako je sindikalna potro{a~ka korpa u RS za pro{li mjesec iznosila 1.625 maraka i s prosje~nom pla}om od 785 KM mo`e se pokriti sa svega 48 posto. Ovakvi podaci pokazuju da je pla}a u avgustu za marku ni`a nego mjesec ranije, a za tri u odnosu na juni, dok se u odnosu na juli potro{a~ka korpa pove}ala za oko 17 maraka. - Prosje~na pla}a u RS u avgustu je ~ak manja od prosjeka u posljednja ~etiri mjeseca, a osnovne potrebe ~etvero~lane porodice u ovom mjesecu su drasti~no porasle - upozoravaju iz Saveza sindikata RS. Sindikat posebno nagla{ava da je u avgustu jednoj porodici, osim namirnica i potreba koje podrazumijeva potro{a~ka korpa, bilo neophodno da izdvoji i dodatni novac za opremanje {kolaraca, pripremu zimnice i ogrjev. Prema njihovom istra`ivanju, za pripremu zimnice potrebno je izdvojiti minimalno 343 KM, te oko 390 KM za nabavku ogrjeva, {to ukupno ~ini dodatni tro{ak od 733 KM, dok je za opremanje djece od tre}eg do petog razreda potrebno oko 596 KM, a za starije razrede izme|u 650 i 720 maraka. Prema tome, u prosjeku su tro{kovi jedne porodice u avgustu dostizali cifru od oko 3.000 maraka. - Prema ovim podacima, prosje~no ispla}ena pla}a radnika u prera|iva~koj industriji, ugostiteljstvu, trgovini, gra|evinarstvu i poljoprivredi ne mo`e pokriti ni tro{kove zimnice i ogrjeva - isti~u u Savezu sindikata RS. B. S.

2. OKTOBAR/LISTOPAD 2010.

5

NEKRETNINE Cijene u BiH skoro pale na realan nivo

Parovi se razvode jer ne mogu otpla}ivati stanove
Kupci stanova u Sarajevu uglavnom su iz Sand`aka i dijaspore Banke po~ele tra`iti klijente
Cijene nekretnina skoro da su dostigle realan nivo, {to zna~i da se stan mo`e kupiti za 1.300 do 1.400 maraka po kvadratnom metru u sarajevskim naseljima Dobrinja, Alipa{ino Polje, Ilid`a, Vogo{}a... Cijene kvadrata u centru kre}u se od 2.500 do 3.000 maraka, a pro{le godine u ovo vrijeme dostizale su i do 4.000 KM. odgovara potvrdno, te ka`e da u takvim situacijama prili~no ~esto nastaju i ve}e komplikacija u braku. - ^ak smo imali i tri~etiri slu~aja gdje su se mladi bra~ni parovi razveli, jer, naprimjer, jedno ostane bez posla, ne mogu pla}ati ratu kredita, u nezgodnu situaciju dovedu `irante... i onda dolazi do haosa. I to se de{ava - ka`e na{ sagovornik.

Dizdarevi}: Smrt bez kazne

Mjesto gdje se desio incident: Ispade da se desila samo tu~a

Da li je Tu`ila{tvo HNK napravilo propust

Za{to nikoga ne zanima smrt nedu`nog Magdija Dizdarevi}a
Prema policijskom izvje{taju, Dizdarevi}a je Sal~in udario pesnicom, nakon ~ega je on izgubio ravnote`u i udario glavom o asfalt
Optu`nica kantonalne tu`iteljice Gordane Knezovi} o masovnoj tu~i ispred [ari}a d`amije u Mostaru, u kojoj je 15. jula pro{le godine, ni kriv du`an, `ivot izgubio vjernik Magdi Dizdarevi} (35), ostavila je bez komentara kompletnu mostarsku javnost. Naime, tu`iteljica je uspjela, nakon vi{e od pola godine odugovla~enja, jer je zakonski rok za dono{enje optu`nice {est mjeseci, u potpunosti odbaciti optu`be za ubistvo Dizdarevi}a, za koje su slu`benici kriminalisti~ke policije MUP-a HNK u svom detaljnom izvje{taju teretili vi{estrukog kriminalca Igora Sal~ina (34). snije podlegao u bolnici. Me|utim, prema policijskom izvje{taju, Sal~in je pesnicom zadao udarac nesretnom Dizdarevi}u, nakon ~ega je on izgubio ravnote`u i udario glavom o asfalt. Sal~in se, da podsjetimo, te ve~eri nalazio na 24-satnom redovnom dopustu iz mostarskog zatvora, gdje slu`i {est i po godina robije zbog trgovine ljudima i navo|enja na prostituciju. Kobni doga|aj, o kojem se u bh. javnosti govorilo du`e vrijeme, tekao je ovako: oko 22.30 sati grupa vjernika, me|u kojima je bio i Dizdarevi}, po okon~anju jacije-namaza, po~ela se razilaziti ku}ama. Paralelno je na nogometnom igrali{tu Liman, nedaleko od d`amije, trajalo neko slavlje, gdje se konzumirao i alkohol. Prvo je do{lo do verbalnog sukoba izme|u Erola Begovi}a i Harisa Dvisca, koji je izlazio iz d`amije, i to oko parking mjesta, nakon ~ega je

Manji prostor
To nam je kazao Spaho Ljalji}, direktor i vlasnik agencije za nekretnine „Sigenx“ iz Sarajeva, koji dodaje da se na nekoliko lokacija u glavnom gradu BiH mogu kupiti i dobri stanovi u novogradnji po cijeni od oko 2.000 KM. Govore}i o situaciji u drugim dijelovima zemlje, ka`e da su cijene stanova svugdje pale i da u mnogim gradovima iznose do 1.000 maraka po kvadratu. - Cijene su do{le do ne-

Nude povoljnosti
Od po~etka ove godine trgovina nekretninama {irom RS zabilje`ila je najslabije rezultate. U pore|enju sa samo dvije-tri godine ranije, prodaja stanova u ovom dijelu BiH mo`e se sada ocijeniti katastrofalnom, kazala nam je Senka Gatari}-Vasili}, jedan od najpoznatijih trgovaca nekretninama u ovom entitetu. Kvadrat novog stana u Banjoj Luci mo`e se kupiti za 2.000 maraka i skoro svaki investitor nudi odre|ene povoljnosti kupcu prilikom obrade kredita, predujma i sli~no. Kvadrat stana u staroj gradnji mo`e se na}i i za 1.500 KM, ali i za 1.900 KM, zavisno od lokacije, kvadrature, spratnosti i o~uvanoB. T. - V. S. sti.

Nije isklju~en ni nastavak pada cijena

kog „donjeg dijela“. Iako mislimo da cijene stanova vi{e ne}e padati, nije isklju~eno ni to. Na{e analize pokazuju da je potra`nja ve}a, da je promet u odnosu na lani pove}an za 20 posto. ^ak su i banke po~ele tra`iti klijente za kreditiranje, {to su izbjegava-

Stranci manje unajmljuju
Prema Ljalji}evim rije~ima, kupci zemlji{ta najvi{e tra`e lokacije uz glavne ceste, a kada je u pitanju unajmljivanje nekretnina, interesiranje je sve slabije. - Sve je manje stranaca koji unajmljuju dobre nekretnine, a kada govorimo o doma}im klijentima, oni su se uglavnom ve} obezbijedili - ka`e Ljalji}.

le pro{le godine - kazao nam je Ljalji}. Na upit koja kategorija stanovni{tva najvi{e kupuje nekretnine, on ka`e da su to uglavnom mladi, osobe koje su zaposlene i koje mogu dobiti kredit. - Kupci su uglavnom iz Sand`aka i dijaspore. Tako|er, kupci su i ljudi koji lo{ije `ive, pa prodaju ve}e stanove i kupuju manje, odnosno smanjuju svoj `ivotni prostor kako bi u ovim lo{im vremenima imali od ~ega `ivjeti - ka`e Ljalji}. Na na{ upit ima li klijenata koji ubrzo nakon kupovine prodaju stan zato {to ga ne mogu otpla}ivati,

[ta se desilo
Dakle, ne{to vi{e od 13 mjeseci trebalo je tu`iteljici da za ovaj incident, koji su isprovocirale pijane osobe koje su nasrnule na vjernike nakon njihovog izlaska iz

STANDARD @ivot u na{oj zemlji postaje sve te`i

Glavni tu`ilac ne odgovara
Iako je reakcija porodice Magdija Dizdarevi}a po ovom pitanju bila o~ekivana, ona je, na`alost, izostala. Magdijev brat Edib kazao nam je kratko da im je bol, a i u vezi s ovom optu`nicom, isuvi{e velika da bi mogli pri~ati o ovom slu~aju. On nam je kazao da i Magdijeva tetka Azra [koro ne `eli davati izjave za medije.
[ari}a d`amije, okrivi tek 11 u~esnika u tu~i?! To zna~i da za ubistvo ovog vjernika, koji se, prema optu`nici, valjda zatekao „u pogre{no vrijeme na pogre{nom mjestu“, niko ne}e odgovarati! Tako je za u~estvovanje u tu~i Knezovi} osumnji~ila Sal~ina, a zatim i Erola Begovi}a, Adnana Ivkovi}a, Harisa Dvisca, Ned`ada Klari}a, Senaida Krhana, Fadila Be}irovi}a, Skendera i Had`iju Ga{, Edina Prgudu i Zejnela Beri{u. Svi su se pro{le sedmice pred Op}inskim sudom u Mostaru izjasnili da nisu krivi. Prema optu`nici, „Dizdarevi} je u jednom trenutku pao, i lijevom stranom glave udario u ivi~njak“, {to su bile kobne povrede, od kojih je dva dana ka-

Nadle`ni ni{ta ne rade da zaustave poskupljenja
Osnovne `ivotne namirnice u odnosu na pro{lu godinu skuplje i do 40 posto
Hrana i ostale nu`ne potrep{tine znatno su skuplji u odnosu na isti period pro{le godine, zaklju~ak je Udru`enja za za{titu potro{a~a Sarajevskog kantona. Navode da su pove}ane cijene gotovo svih osnovnih namirnica iz potro{a~ke korpe. - Bra{no, hljeb, ulje i {e}er poskupjeli su u prosjeku za 10 do 40 posto, ali to nije kraj poskupljenja, jer trgovci svakodnevno di`u cijene za nekoliko feninga i tako neprimjetno ubiru sve ve}i profit - obja{njava Mesud Lakota, sekretar Udru`enja. Dodaje da institucije vlasti ni{ta ne rade da sprije~e daljnja poskupljenja koja sve vi{e optere}uju bud`et gra|ana. - Zemlje okru`enja su ve} intervenirale namirnicama iz robnih rezervi i na taj na~in su stabilizirale tr`i{te, dok se kod nas tek razmatra da li i kako plasirati zalihe. Trgovcima treba dati do znanja da je vlada spremna u svakom trenutku reagirati kako bi se sprije~ila neopravdana posku-

Suprotno sasvim razumljivoj reakciji Magdijeve porodice, glavni tu`ilac HNK Nijaz Mehmedba{i} izbjegao je dati izjavu za na{ list o optu`nici u slu~aju tu~e ispred [ari}a d`amije. Mehmedba{i} se nije javljao na mobitel, niti nam je odgovorio nakon {to mu je sekretarica ostavila poruku na{eg novinara.
Erol udario {akom Harisa, koji je pao i slomio ruku. Nakon {to je ovaj uzvratio udarac, nastala je masovna tu~a, a Erolu su u pomo} pritekli njegovi prijatelji koji su prije toga bili na igrali{tu.

Kakva gre{ka
Od tu`iteljice Knezovi}, koja se ve} du`e vrijeme nalazi na bolovanju, nismo mogli dobiti komentar. Me|utim, ona je u jednoj od ranijih izjava za na{ list, tezu da ne mo`e nikoga teretiti za ubistvo Dizdarevi}a, poku{ala opravdati tvrdnjama da ne postoje materijalni dokazi o tome da li je on podlegao od posljedica zadobivenih udaraca ili zbog ljekarske gre{ke, s obzirom na to da je dva dana proveo u bolnici. A. DU^I]

Cijene u septembru
Proizvod 2009. Bra{no 1,00 Hljeb 1,90 Ulje 2,50 [e}er 1,30 Maslac 11,50 Mlijeko 1,50 Deterd`ent 9,00 2010. 1,40 2,15 2,90 1,50 14,50 1,40 10,00

Trgovina: Zna~ajan porast cijena

pljenja - isti~e Lakota. Dodaje da je neophodno uraditi kvalitetne socijalne programe i napra-

viti strategiju ishrane stanovni{tva kako bi se pomoglo najugro`enijim kaM. A. tegorijama.

6

2. OKTOBAR/LISTOPAD 2010.

INTERVJU Nakon zasjedanja Generalne skup{tine UN-a

Ko misli da mo`e iskorijeniti siroma{tvo
Iako dr`ave zapadnog Balkana ne spadaju u skupinu ekstremno siroma{nih zemalja, i njihovi su se politi~ari naprosto utrkivali da se sa glavne govornice UN-a deklari{u kako i oni „konja za trku imaju“
(Od na{eg dopisnika iz Njujorka)

B

ez obzira koliko su se svi {efovi dr`ava i vlada zemalja ~lanica Ujedinjenih naroda s govornice tek zavr{enog prvog dijela 65. zasjedanja Generalne skup{tine trudili da doka`u kako }e njihovi naki}eni govori promijeniti svijet nabolje, a siroma{ne izvesti iz bijede, zaklju~ak desetodnevne debate mogao bi biti druga~iji.

Razvojna strategija
Direktor UN-a za politi~ko planiranje Robert Or (Orr) priznao je da je nemogu}e biti siguran kako }e milijarde dolara obe}ane na samitu posve}enom realizaciji osam milenijskih ciljeva biti doista prikupljeno, i dostavljeno onima kojima su najvi{e potrebne. Bez obzira na obe}anja, i ~vrsto zacrtane „rokove“ do 2015., svijet najvjerovatnije ne}e uspjeti iskorijeniti ekstremno siroma{tvo na svim dijelovima planete. Iako dr`ave zapadnog Balkana, uklju~uju}i sve zemlje nastale raspadom biv{e Jugoslavije, ne spadaju u skupinu ekstremno siroma{nih zemalja, poput nekih na afri~kom kontinentu, i njihovi su se politi~ari naprosto utrkivali da sa glavne govornice UN-a prethodnih dana deklari{u kako i oni „konja za trku imaju“ kada je izlazak iz siroma{tva u pitanju. Tako su bh. predstavnici u Njujorku najavili „dva strate{ka dokumenta“ za period od 2010. do 2013. Radi se o razvojnoj strategiji i strategiji za socijalnu uklju~enost BiH, s ciljem da se i u ovoj zemlje potpuno iskorijeni siroma{tvo. Predstavnici iz BiH nisu su

Sa zasjedanja: Ne treba ~ekati pomo} izvana

se izjasnili ho}e li to biti mogu}e, s obzirom na trenutno stanje ekonomije u zemlji, pa i stopu nezaposlenosti od oko 40 posto. U nekim obja{njenjima, ko-

nkretniji su bili predstavnici Makedonije. - Previ{e je optimisti~ki o~ekivati da mi iza|emo iz siroma{tva za samo pet godina, jer ono je rezultat izo-

Problem je u izostanku konkretnih reformi
Jedno od obja{njenja zbog ~ega je u okviru me|unarodnih institucija poput UN-a toliko mnogo slatkorje~ivosti, a sve manje konkretne akcije, jeste i daljnji izostanak konkretnih reformi. Simptomati~no je odsustvo reformi Vije}a sigurnosti, o kojem se govori neprestano u posljednjih 20 godina, ali uve}anje ovog 15-~lanog najva`nijeg izvr{nog organa UN-a, gotovo da nema izgleda. ^ovjek koji u ime posebnog odbora Generalne skup{tine vodi, ambasador Afganistana u UN-u Zahid Tanin ka`e da ne mo`e precizirati kad }e se to dogoditi. U isto vrijeme, ve} cijele 2010. najavljuje da }e se s tim u vezi „dogoditi historijske promjene“. No, mnogi su te rije~i spremni do~ekati s krajnjom skepsom, jer i prije je bilo bombasti~nih najava, ali se nije ni{ta desilo. „To je potpuno zale|eno pitanje“, ka`e za „Avaz“ Jan Vilijams (Ian Williams), poznati britanski novinar i kolumnista, koji ve} tridesetak godina prati rad UN-a. Tu je tek „rat svih protiv sviju“, jer Kina se protivi ulasku Japana, Pakistan sabotira Indiju, Italija je protiv Njema~ke, a Argentina uvijek ima neki kontraargument protiv ulaska Brazila u stalni sastav Vije}a sigurnosti. Iako me|u stalnih pet, Velika Britanija, pa i SAD, na~elno su za pro{irenje, a ~esto i Francuska, jer razumije afri~ke interese i stavove tzv. Elzuvani konsenzusa, po kojem ovaj kontinent, shodno svojoj populacijskoj brojnosti treba jo{ dva dodatna mjesta u Vije}u sigurnosti Kina se ~esto protivi, a Rusiji o~igledno odgovara status-quo. Analiti~ari se sla`u da sve dok kasne reforme Vije}a sigurnosti, i dok ne oja~a uloga Generalne skup{tine UN-a, Svjetska organizacija }e, u najbolju ruku, biti samo „najva`niji debatni klub“ na svijetu, onako kako je UN ironi~no nazvao biv{i Bu{ov (Bush) ambasador na Ist Riveru D`on Bolton (John).

stanka mnogih ljudi da se prilagode novim kapitalisti~kim uvjetima privre|ivanja - ka`e za „Avaz“ dr. Georgi Ivanov, predsjednik Republike Makedonije. Na{e je siroma{tvo i rezultat mu~ne tranzicije, zbog transfera kapitala i prelaska iz jednog u drugi kapitalisti~ki sistem, dodaje makedonski predsjednik, govore}i o prostoru biv{e Jugoslavije, jer, ka`e Ivanov, „tranzicija je bila samo djelimi~no uspje{na, pa je i zato mnogo ljudi ostalo bez posla“. - Neki se nisu sna{li u ovom prelasku na tr`i{nu privredu, u tom suo~enju s kapitalizmom kao jednim surovim, prepredenim, ali i uspje{nim sistemom, zato {to on stalno kreira takmi~enje u kojem svako treba da se egzistencijalno sna|e rade}i ono {to najbolje zna - ka`e on. Prema rije~ima dr. Ivanova, tek }e dio mladih generacija na Balkanu uspjeti 100 posto iza}i iz siroma{tva, „jer razumiju i pri-

mjenjuju novu kompjuterizaciju svijeta“. Za razliku od Balkana, najsiroma{niji dio svijeta jo{ se svodi na skoro sve 53 zemlje Afrike, od kojih 24 dr`ave jo{ primaju direktnu me|unarodnu pomo}. Sve u svemu, 49 od ukupno 192 zemlje ~lanice UN-a izrazile su na ovom samitu u Njujorku rezerve prema mogu}nosti da u~estvuju u davanju „~vrstih obe}anja“, a kamoli garancija da }e svojim novcem finansirati ne~iji drugi razvoj. - Sasvim je neizvjesno ho}e li se do 2015. mo}i ostvariti taj cilj potpunog iskorjenjenja siroma{tva, makar je to sad reducirano samo na ekstremni oblik siroma{tva, kojeg, eto, nema na Balkanu kao u Africi, recimo. To je tako iz prostog razloga jer niko ne mo`e sasvim precizno predvidjeti kako }e svijet izgledati kad na planeti za pet godina bude `ivjelo mo`da devet umjesto sadad{njih 7,5 milijardi ljudi - ka`e za „Avaz“ Talif Din (Thaleef Dean), novinarski

ekspert za razvoj i analiti~ar u UN-u.

Nova jedna~ina
Uostalom, i sam generalni sekretar UN-a Ban Kimun (Ki-moon) {anse za ostvarenje tog cilja opisuje kao „50 prema 50, prema 50 posto“, pokazuju}i da je to jedna potpuno nova i nepredvidiva jedna~ina - bez magi~ne formule za njeno rje{enje. Robert Or, spomenuti politi~ki direktor UN-a, tako|er tvrdi, da zemlje same trebaju izna}i „adekvatan balans iznutra, ne ~ekaju}i na pomo} samo izvana, kako bi o`ivjeli svoju privredu“. Drugim rije~ima, vrijeme velikih donacija - poklonjenih milijardi dolara, kao u posljednjih 15 godina u BiH je pro{lo. Pokazalo se, naime, da ponegdje novac nije sasvim namjenski tro{en, ~emu je doprinijela lokalna administracija, ali i neki me|unarodni me{etari u skupim odijelima promotora demokratske tranzicije. E. AVDOVI]

2. OKTOBAR/LISTOPAD 2010.

7

OCJENE Kako ja~anje radikala utje~e na pro{irenje EU

Bali}: Kvalitetan proizvod

Islamofobi~ni desni~ari postaju opasnost za evropske vrijednosti
Stranke ksenofobi~nih stavova ja~aju u Holandiji, Njema~koj, Ma|arskoj, [paniji, [vedskoj...
eliki broj evropskih dr`ava ve} se suo~io sa ~vrstim i sve sna`nijim rastom ekstremno desni~arskih politi~kih stranaka. Politolozi i mediji u Evropskoj uniji ozbiljno se bave fenomenom koji bi mogao predstavljati jedan od najve}ih izazova ne samo opstanku Unije i njenom pro{irenju nego i u cjelokupnom sistemu evropskih vrijednosti. Kada su u pitanju dr`ave koje su u procesu priklju~ivanja evropskom bloku, rast utjecaja radikalne desnice o~ita je opasnost i dodatna prepreka na tom putu, a {to je jo{ gore, u potpunosti je van njihovog doma{aja.

V

Zloupotrebe sa medikamentima

Vilders: U~enik Izraela

Saracin: Val kritika

Ima li sumnjivog lijeka iz Albanije na na{em tr`i{tu?
Nemamo saznanja da se pojavio takav lijek, ali ne isklju~ujemo ni tu mogu}nost, ka`e direktor „Plivinog“ predstavni{tva za BiH
Na bh. tr`i{tu se pojavio albanski lijek za epilepsiju kao zamjena za „tegretol“, kojeg proizvodi „Pliva“. Do sada se „Plivin“ lijek dobivao na recept uz minimalnu doplatu, a odnedavno je ona ve}a. Onaj ko nema novca primoran je da uzme jeftiniji albanski lijek ~iji je kvalitet sumnjiv. tu mogu}nost. To je pitanje za kantonalne inspekcije - ka`e Bali}.

Brisel: Koliko jo{ dugo izvan doma{aja radikala

Islam odba~en
Ekstremna desnica konstantno ja~a u Evropi, {to pokazuje uspjeh rasisti~kih, ksenofobi~nih, neofa{isti~kih ili jednostavno nacionalisti~kih stranaka na posljednjim izborima za Evropski parlament, ali i mogu}nost da islamofobi~na stranka Gerta Vildersa (Geert Wilders) u|e u koalicionu vladu Holandije. U Parlamentu EU Britanska nacionalisti~ka stranka (BNP), koja u ~lanstvo prima isklju~ivo „iskonske Engleze“, odnosno bijelce, ve} ima dva ~lana. - Ovo je kr{}anska zemlja i islam nije dobrodo{ao, jer islam i kr{}anstvo, islam i demokratija, islam i `enska prava ne idu zajedno - stav je Nika Grifina (Nick Griffin), ~elnika BNP-a. Stranka za slobodu (PVV) u Holandiji, ~iji je lider poznati islamofob Vilders, kojem je bio zabranjen ulazak u Britaniju zbog njegovih izjava o tome da je Kur’an „fa{isti~ki tekst“ i filma „Fitna“, osvojila je 17 posto glasova na izborima za Parlament EU i u Briselu }e imati ~etiri zastupnika. Istovremeno, ova stranka postala je jedan od klju~nih partnera u pregovorima o formiranju nove vlade u Holandiji. Na taj na~in prvi put se jedna ekstremno radikalna stranka poku{ava uvu}i u vladaju}u koaliciju, ~ime iz sjene izlazi na veliku politi~ku pozornicu. Koliko je poznato, Vildersova stranka pristala je „tolerirati“ novu vladu, ~ime }e joj omogu}iti da bude formirana, ali nisu poznati de-

talji dogovora niti dubina utjecaja koji }e islamofobi~na stranka imati ubudu}e. Ma|arska ekstremno desna stranka Jobbik, kojoj je jedan od glavnih ciljeva borba protiv „romskih zlo~ina“ i koja u tu svrhu ima i paravojsku Magyar gardu, zavr{ila je na tre}em mjestu na nedavnim izborima u toj zemlji, sa ~ak 14,74 posto glasova i tri zastupnika. Ultranacionalisti~ka stranka Ataka iz Bugarske tako|er }e imati tri zastu-

otkrili su da su se ksenofobi~ne ideje, protiv imigranata, stranaca i ponajvi{e muslimana, uvukle i u neke stranke koje ba{tine liberalniju politiku. Prema gledi{tima analiti~ara, ja~anje desnice u Evropi vjerovatno ne}e i}i do te mjere da takve stranke po~nu preuzimati vode}a mjesta ili vlast u nekim dr`avama. No, sama ~injenica da njihovo glasa~ko tijelo postaje sve ve}e, tjera vlade ljevice i centra u Evropi da se pod tim pritiskom, tr~e}i

Uloga Njema~ke, Britanije i Francuske
^esto populisti~ki i pretjerani stavovi, nekada marginalnih politi~ara i stranaka, privla~e i veliku pa`nji medija i na neki na~in po~inju diktirati agendu vlada i dr`ava Evropske unije. Ko malo bolje poznaje pnika u parlamentu te zemlje, nakon {to je dobila 12 posto glasova. Dok je ja~anje utjecaja radikala u Evropskom parlamentu, ~iji je utjecaj na evropsku politiku ograni~en, unekoliko predstavljalo samo indirektnu opasnost, posljednje indicije da radikalni stavovi ulaze u tzv. mainstream politiku u nekim dr`avama, govore da se radi o zabrinjavaju}em trendu. To se posebno odnosi na Holandiju, gdje Vildersova stranka postaje ozbiljna politi~ka opcija sa znatnom podr{kom, a u posljednje vrijeme i Njema~ku. Stavovi koje je iznio ugledni ~lan njema~ke Socijaldemokratske partije (SPD) Tilo Saracin (Thillo Sarazzin) karakter Evropske unije, jasno mu je da su sr` tog bloka njene ~lanice, a da evropska administracija u Briselu i Strazburu di{e po ritmu velikih dr`ava ~lanica poput Francuske, Njema~ke ili Velike Britanije. za glasa~kim tijelom, pomjeraju udesno i prihvataju na~in i teze po kojima igraju radikalni desni~ari.

Balkanski problem
Negativan odnos prema muslimanima i islamu ve} se po~eo manifestirati kroz odluke vlasti, kakva je zabrana pokrivanja lica u Francuskoj ili izgradnja munare u [vicarskoj. Iako ova druga nije ~lanica EU, to je evropska zemlja s nesumnjivim utjecajem i zna~ajem. Desni~arski pokreti i ideje u javnosti i politici ja~aju i u [paniji i [vedskoj, ~ime se lista dr`ava iz mjeseca u mjesec produ`ava. Naivno bi bilo o~ekivati da ovakve krupne politi~ke promjene, iako su one po svom karakteru druk~ije od

~lanice do ~lanice, ali po su{tini i posljedicama jednake, ne ostave traga u regionu zapadnog Balkana, kojem pripada BiH. Najve}i broj ksenofobi~nih stranaka Balkance, ne samo muslimane i Albance nego i Srbe, pa ~ak i Hrvate, ne do`ivljava kao Evropljane i protivi se njihovom priklju~enju evropskom kr{}anskom bloku. Radikalni blokovi, izme|u ostalog, i rasli su na nezadovoljstvu posljednjom rundom pro{irenja, kada su u Uniju u{le balkanske zemlje Rumunija i Bugarska. Istovremeno, koalicije vlada ljevice ili centra ~vrsto stoje na potrebi kori{tenje mehanizma pro{irenja za stabilizaciju okru`enja i razvoj Unije. Kompromis koji }e, ako se radikali nastave {iriti, vlasti u evropskim zemljama morati tra`iti mogao bi se prona}i u prihvatanju pro{irenja samo na Hrvatsku, koja je ve} vrlo blizu, i mo`da Srbiju, te razvla~enju procesa priklju~enja Makedonije, BiH i Albanije unedogled i za neka bolja vremena u Evropi. Ovakve prognoze, koje analiti~ari u EU ve} ozbiljno razmatraju, nisu ohrabruju}e i politi~ari koji jo{ kroje politiku Evropske unije bje`at }e od takvih prognoza. No, sama ~injenica da se od njih strahuje dovoljno je zabrinjavaju}a, ne samo za dr`ave zapadnog Balkana nego i EU, ~ije su vrijednosti, ljudska prava, sloboda izra`avanja i razli~itosti, temeljito ugro`ene i potkopane stavovima politi~ara koje za sada simbolizira holandski islamofob i izraelski u~enik Gert Vilders.
T. LAZOVI]

Formiranje cijena
Poja{njava da je „Plivin“ lijek na bh. tr`i{tu prisutan dugi niz godina te da on sadr`i originalnu supstancu „karbamazepin“, koja je dokazanog kvaliteta. - „Pliva“ je dugo ovaj lijek prodavala ispod cijene ko{tanja. Kada su se pojavili drugi proizvo|a~i na tr`i{tu, dobili smo mogu}nost da se cijena „tegretola“ kao kvalite-

Briga za zdravlje
Ovo tvrdi jedan od na{ih ~italaca izra`avaju}i zabrinutost za zdravlje osoba koje imaju epilepsiju. Tragom ovih tvr-

Komora nema saznanja
Predsjednik Farmaceutske komore KS Mirsad [abared`ovi} ka`e da je mogu} promet neregistriranih lijekova na na{em tr`i{tu, ali je on nezakonit i podrazumijeva drasti~ne kazne. - Iskreno, ne vjerujem da toga ima jer mi imamo malo tr`i{te. [to se ti~e konkretnog slu~aja, ovaj lijek registrovan je u BiH od vi{e proizvo|a~a, s tim da se „Plivin“ i „Hemofarmov“ nalaze na pozitivnoj listi - ka`e [abared`ovi} dodaju}i da komora u posljednjih deset godina nije imala dnji, kontaktirali smo Selena Bali}a, direktora predstavni{tva „Plive“ za BiH. - Prema Registru lijekova BiH, koji je izdala Dr`avna agencija za lijekove i medicinska sredstva, na tr`i{tu BiH ne postoji registrirani lijek „karbamazepin“ albanskog proizvo|a~a, ve} pet drugih proizvo|a~a, uklju~uju}i i „Plivu“. Nemamo saznanja da se na bh. tr`i{tu prometuje albanski lijek za epilepsiju, ali ne isklju~ujemo ni

[abared`ovi}: Drasti~ne kazne

saznanja da se prometuju neregistrirani lijekovi. tnog proizvoda formira tako {to }emo njome pokriti tro{kove proizvodnje i distribucije, a da to ne bude na {tetu pacijenata - isti~e Bali}. Prema njegovim rije~ima, proizvo|a~ka cijena „tegretola CR“ je 15,65 KM, a „tegretola“ od 200 miligrama 9,49 KM. Zavod zdravstvenog osiguranja (ZZO) Kantona Sarajevo priznaje cijenu od 10,66 KM za „tegretol CR“ te 8,55 KM za „tegretol“ od 200 miligrama, ka`e Bali}. E. HALA]

8

2. OKTOBAR/LISTOPAD 2010.

SRAMOTNO Siroma{na ulaganja u visoko obrazovanje

BiH ne mo`e pratiti propise EU, kod nas studira samo 20 posto ljudi izme|u 18 i 25 godina
Nove tehnologije
Sve zemlje EU morat }e do 2020. imati najmanje 40 posto visokoobrazovanog stanovni{tva U BiH tek {est do sedam procenata gra|ana sa spremom vi{om od srednje

B

osna i Hercegovina je na samom evropskom dnu po visokoobrazovanim kadrovima. Ono {to je jo{ tragi~nije jeste da se situacija ni u budu}nosti ne}e popraviti ukoliko se nastavi trenutna politika i ako se zadr`i dosada{nji tempo ulaganja u ovu oblast. Naime, sve zemlje Evropske unije morat }e, prema va`e}im propisima, do 2020. godine imati najmanje 40 posto visokoobrazovanog stanovni{tva. Prema podacima do kojih smo do{li, u BiH je trenutno tek ne{to vi{e od {est procenata stanovni{tva sa visokom i vi{om spremom!

Samo procjene
[to se ti~e na{eg susjedstva, za sada je u najboljoj situaciji Slovenija, koja je ve} ~lanica EU, a u kojoj ima vi{e od 22 posto osoba koje imaju spremu vi{u od sre-

dnjo{kolske. Prema relevantnim podacima, u Hrvatskoj je takvog stanovni{tva oko 15 posto. S druge strane, BiH ne samo da je na dnu ove ljestvice nego nemamo ~ak ni preciznu statistiku o ovom pitanju. - Mi nemamo preciznih podataka, nego se sve bazira na procjenama. Imamo podatke koji variraju od organizacije do organizacije. Zvani~na dr`avna statistika, koju mi koristimo, govori da mi imamo oko {est ili sedam posto ljudi sa spremom iznad srednje - kazala nam je pomo}nica ministra civilnih poslova BiH Esma Had`agi}. Da se situacija ne}e popraviti ni u narednom periodu, govori podatak da u BiH studira tek svaka peta osoba koja se nalazi u dobi od 18 do 25 godina. - Drugim rije~ima, kod nas samo 20 posto osoba koje zavr{e {kolu nastavlja obrazovanje, i mislim da smo po

- Pove}anje broja visokoobrazovanih kadrova je neminovnost. Tehnologije koje se pojavljuju zahtijevaju takav kadar. Poslovi koje danas radimo sa srednjom stru~nom spremom, za nekih deset ili 15 godina zasigurno }e tra`iti visoku spremu poja{njava Had`agi}.

tome zadnji u EU. Taj procenat se u evropskim zemljama kre}e oko 40 posto. U Kanadi on iznosi ~ak 90 procenata - upozorava Had`agi}.

Smanjena ulaganja
BiH poku{ava pratiti Evropu u ovoj oblasti, ali samo u planovima. U strategiji razvoja obrazovanja u BiH zacrtan je cilj da se do 2015. broj ljudi u spomenutoj dobi koji studiraju pove}a na 32 posto. Treba li re}i da se radi o mrtvom slovu na papiru, s obzirom na to da niko ni{ta ne ~ini da se to zaista i provede, nego se de{ava upravo suprotno. Naime, za ostvarenje ovih ciljeva potrebna su dodatna ulaganja u visoko obrazovanje, dok se kod nas posljednjih godina bud`eti za ove namjene konstantno smanjuju. G. MRKI]

Sarajevo: BiH daleko ispod evropskog prosjeka

UPOZORENJA Kako ne biste postali `rtva prevare

Bankovnu karticu ne ispu{tajte iz vida!
Prilikom kucanja PIN-a zaklonite tastaturu rukom
Posljednjih dana mailovima kru`i upozorenje o navodno novom obliku zloupotrebe bankovnih kartica. U njemu se navodi da gra|ane putem telefona kontaktira osoba koja se predstavi kao radnik u odjelu za sigurnost VISA-e, „MasterCarda“ ili „Amexa“. interneta, a nakon negativnog odgovora, od onih koje poziva tra`i da pro~itaju tri zadnja broja s pole|ine kartice, „jer mora provjeriti vlasni{tvo kartice kako bi bila sigurna da kartica nije ukradena ili izgubljena“. U mailu se upozorava da je cilj ove prevare upravo dobiti li~ni identifikacijski broj od tri cifre koji se nalazi na pole|ini. Savjet gra|anima u vezi s ovim potra`ili smo u „BamCardu“, u kojem su nam pojasnili da kao jedini certificirani procesni centar me|unarodnih karti~nih ku}a „MasterCard“ i VISA, u posljednje vrijeme nisu imali problema sa zloupotrebama kartica. - Osoblje banke ili procesnog centra nikada ne}e pozvati i tra`iti PIN - ~etverocifreni broj s kojim vlasnik kartice odobrava transakciju i koji je samo njemu poznat ili CVV2 - trocifreni broj s pole|ine kartice. Odavanje Transakcije treba raditi isklju~ivo s uglednim trgovcima

Broj s pole|ine
Ta osoba, kako se navodi, ve} raspola`e podacima kao {to su ime, prezime, adresa te dio brojeva i podataka s kartice, a vlasnika obavijesti da je zabilje`ena neovla{tena upotreba njegove kartice. Nakon toga postavlja pitanje da li je vlasnik kartice kupio odre|eni proizvod u odre|enoj trgovini ili putem

Pra}enje zloupotreba
- Posjedujemo tehni~ke mogu}nosti pra}enja bilo kakvih zloupotreba monitoringom autorizacija 24 sata. Svaka aktivnost s bilo kojom karticom koja je u sistemu „BamCarda“ zabilje`ena je u na{u mre`u ka`e Sulejmanovi}.

ovih brojeva omogu}ilo bi zloupotrebu kartice - kazao nam je Emir Sulejmanovi}, menad`er u „BamCardu“.

Internet-kupovina
Istakao je da je posebno potrebno voditi ra~una o transakcijama internet-kupovine te savjetuju da tada treba izbjegavati kori{tenje javno dostupnih ra~unara, primjerice u internet-klubovima, te

Sulejmanovi}: Monitoring 24 sata

da transakcije treba raditi isklju~ivo s uglednim trgovcima. - Prilikom obavljanja transakcije ne ispu{tajte karticu iz vida - ne treba dozvoliti da je trgovac, konobar, recepcioner... odnese u drugu prostoriju da obavi transakciju. Prilikom kucanja PIN-a zaklonite tastaturu rukom savjetuje na{ sagovornik. B. TURKOVI]

2.­OKTObaR/lISTOPaD­2010.

9

ada se stvari poredaju, izgledaju ovako: U BiH studira mali broj ljudi. Oni koji studiraju, rade to u katastrofalnim uvje tima. Kada zavr{e fakultet - nemaju posla. Primjera radi, protekle godine samo u Kantonu Sarajevo bilo je 3.558 evidentiranih nezaposlenih osoba s fakultetskom diplomom. Godinu dana kasnije, taj broj narastao je na 4.704, odnosno pove}an je za ~ak 30 posto!

K

Broj nezaposlenih osoba sa fakultetskom diplomom ove godine, u odnosu na prethodnu, u Kantonu Sarajevo pove}an 30 posto

Ispla­ i­li­se t stu­ i­ ­ ­ i? d rat
Izgu­ lje­ i­„umovi“­ b n
univerzitete, odnosno za pro{irenje njihovih kadrovskih i prostornih kapaciteta. U isto vrijeme, bolji `ivotni standard dat }e priliku ve}em broju mladih ljudi da se upi{u na fakultet. Trenutno, zbog u`asne ekonomske situacije, dobar dio njih je primoran nakon zavr{etka {kole, ili ~ak i ranije, po~eti zara|ivati koricu hljeba. Koliko je na{a zemlja na taj na~in izgubila sjajnih „umova“, koji nikada nisu imali priliku da razvijaju svoj talent, ostaje nam da naga|amo. Treba li uop}e spominjati kakve sve traume pro`ivljavaju oni koji ipak nastave obrazovanje. Sjetimo se samo studenata iz Srednjobosanskog i Hercegova~ko-neretvanskog kantona koji svake godine strahuju da li }e biti izba~eni na ulicu iz studentskih domova u Sarajevu, jer im kantoni ne `ele pla}ati smje{taj. S druge strane, ima i onih studenata kojima je osim smje{taja, {kolarine i sli~nih stvari, pla}eno i „bezbolno“ polaganje ispita. To nas dovodi do problema koji ne smije biti zaboravljeni, i s kojima se moramo ozbiljno obra~unati, a to je sveprisutni kriminal i korupcija na na{im univerzitetima.
Osman Halilovi}: Dobio pravnu bitku
(Foto: I. [ebalj)

u

POlITI^KI­PO­ I­ O­ lg n

Problem obrazovanja, dakle, ne mo`e se posmatrati izdvojeno iz ukupne bh. stvarnosti. Da bismo upo{ljavali na{e in`injere, fizi~are itd., mora se razvijati privreda: moraju se otvarati fabrike, pokretati javni radovi i sli~no. Na taj na~in ostvario bi se profit koji bi bio ulo`en u izgradnju bolnica, {kola, istra`iva~kih instituta i sli~no, {to bi samo po sebi zahtijevalo upo{ljavanje profesora i nau~nika raznih profesija. Zna~ajnijeg zapo{ljavanja obrazovanih ljudi nema bez sna`nog investicionog zamaha. Tek tada }e imati smisla upisivati zna~ajno ve}i broj studenata, jer bi se stvorila potreba za takvim kadrovi ma. Zbog ve}eg priliva u bud`et, tada bi bila mogu}a i ve}a izdvajanja za

Sve­ r­­ u­ni­kr­­ i­ a­ p is t im n l

Dr­ ­ a­vla­ ni­ a­„Citarprodukta“ am s k

Pi{e:

Goran MRKI]

Da bismo upo{ljavali na{e in`injere, fizi~are itd., mora se razvijati privreda: moraju se otvarati fabrike, pokretati javni radovi i sli~no

Sead­Ha­i­o­ i} ll v pr­ ­ a­ ­o­ro|enog ev ri br­ ­a­Osma­ a at n
Ova kompanija redovno dobiva poslove koji se finansiraju novcem poreskih obveznika
Osman Halilovi} tvrdi da ga je njegov brat Sead prevario kako bi postao jedini vlasnik gra|evinske kompnije „Citarprodukt“, ali i vrijednih nekretnina u blizini Sarajeva. Podsjetimo, ova kompanija redovno dobiva poslove koji se finansiraju od novca poreskih obveznika, ponekad na veoma sumnjiv na~in, a njen trenutni vlasnik i sam je ~lan SDA. Osman Halilovi} ka`e da su on i brat Sead bili vlasnici ove firme prije rata. - Ja tada odlazim u Njema~ku, a Sead bez mog znanja firmu 1995. u potpunosti prevodi na svoje ime. Pored toga, na sebe je preveo i na{e zemlji{te u Podlugovima, a moju ku}u je dao pod hipoteku. Ja sam za sve to saznao tek deset godina kasnije - ka`e Osmah Halilovi} za „Avaz“. On pokre}e pravnu bitku za povrat vlasni{tva, a sud u Visokom donosi pre sudu u njegovu korist. Trenutno se, kako ka`e, vodi drugostepeni postupak pred Kantonalnim sudom u Zenici. Najve}i je problem {to Osman od tada pro`ivljava konstantne neugodnosti koje mu, kako ka`e, prire|uju ljudi njegovog bra -

u

PROJEKTI

Po­ pi­ an­pr­ ­ u­ o­ or­za­pr­­e­ oz­ci­ te­ ­ a­ a­ t s ed g v ij v s rn m

Ko­r­u­pci­ja ka­nto­na­lnih­or­ga­na
Osman Halilovi} isti~e da su u korupciju koja se de{ava u BiH pored privatnih firmi umije{ani i dr`avani organi, poput Kantonalne direkcije za ceste, na ~ijem je ~elu Adem Zolj. On se nada da }e se uskoro desiti promjene i da }e za`ivjeti pravna dr`ava. ta. Kako tvrdi, u subotu je jedan od tih ljudi pozvao njegovu `enu i zaprijetio da }e joj ubiti mu`a ako do|e u BiH.

Plin­sti`e­i­do­mje­ ta­ s gdje­ne­ a­pli­ o­ o­ a­ m n v d
Tehnologija je za sada usmjerena prema privrednim dru{tvima
Pregovori izme|u „BH-Gasa“ i izraelskoameri~ke kompanije „Energtek Inc“ rezultirali su potpisivanjem predugovo ra o isporuci prirodnog plina do potro{a~a na po dru~jima u BiH na kojima nisu izgra|eni plinovodi. Prema tom predugovo ru, obaveza „BH-Gasa“ je da omogu}i izgradnju ko mpresorskih stanica na postoje}im stanicama, putem kojih bi se plin „utiskivao“ u cisterne, a na „Energteku“ je obaveza proje ktovanja i izgradnje stani ca i zaklju~ivanje ugovora s potencijalnim potro{a~ima prirodnog plina. Uz izra`avanje nade da }e uskoro biti potpisan i ugovor, Almir Be}arevi}, direktor „BH-Gasa“, ka zao nam je da se radi o pa tentiranoj tehnologiji prijevoza plina posebnim ci Be}arevi}: Plin umjesto lo`-ulja

Po­ r­ t­vla­ ni{tva va s

Pr­ ­ u`etak­ugo­ o­ ­ od v ra
Ugovor o isporuci plina na{oj zemlji va`i do kr aja godine, a u „BH-Gasu“ o~ekuju da }e ugovor s ruskim isporu~iocem usko ro biti produ`en, ~ime }e biti osigurano kontinuira no snabdijevanje ovim energentom. - Ugovor jo{ vrijedi i nema naznaka nikakvih problema. Ja se nadam da }e do produ`enja ugovora do}i tokom ovog ili slje de}eg mjeseca - kazao nam je Be}arevi}.

sternama u kojoj kompa nija na ~ijem je ~elu ne}e morati ulagati zna~ajnija sredstva. - Tehnologija je za sada prvenstveno usmjerena prema privrednim dru{tvi ma koja trenutno tro{e lo`ulje i mazut. Jedan od pr -

vih potencijalnih kupaca je „Aluminijski kombinat“ u Mostaru - kazao nam je Be}arevi}, nagla{avaju}i da je taj proces zna~ajan i sa ekolo{kog aspekta, jer }e kompanije lo`-ulje i mazut zamijeniti B. T. plinom.

Podsjetimo, Sead Halilovi} je pro{le sedmice fizi~ki nasrnuo na direktora kompanije „MiproGradnja“ iz Ilija{a Mirsada Prohi}a. Najprije ga je poku{ao udariti automobilom, potom ga je ga|ao kamenom, a na kraju ga udar ao nogama i rukama. Snimak ovog napada mo`e se pogledati na „Avazovom“ portalu. Prohi} je napadnut jer je ukazivao na kriminal u vezi s popravkom cesta, na ~emu se, kako tvrdi, svake godine pokradu i operu milioni maraka novca poreskih G. MRKI] obveznika.

Fi­ i~ki­obra~un z

10

2. OKTOBAR/LISTOPAD 2010.

IZ PRAVNOG UGLA Aktuelan dru{tveni fenomen

@iranti u okovima
Nema ni razloga ni potrebe za izmjenama, a naro~ito radikalnim, zakonskih odredaba o jamstvu
edan dru{tveni fenomen, prvenstveno pravnog sadr`aja, sa nizom pravnih i vanpravnih posljedica, izrazito aktuelan, ve} nekoliko mjeseci zaokuplja pa`nju cjelokupne bh. javnosti. To je fenomen naplate kreditnog duga od jamaca kredita. Brojni gra|ani - jamci, zbog toga {to glavni du`nici ne vra}aju kredite, uzete od banaka i mikrokreditnih organizacija, dovedeni su u izuzetno te{ko, psiholo{ki traumati~no stanje, a u finansijskom smislu, ~esto u bezizlaznu situaciju, zbog ~ega su neki izvr{ili i samoubistva. U cilju za{tite svojih finansijskih interesa, jamci su se samoorganizirali i osnovali brojna udru`enja, ~iji domet djelovanja i u~inkovitost u za{titi su zanemarivi.

J

Bajramovi}: Ultimatum `rtvama Rami}: Iskusila teror

Kada nadre|eni postanu zlostavlja~i

@rtvama seksualnog uznemiravanja nude se i putovanja
Majku ~etvero djece prebacili na radno mjesto udaljeno 20 kilometara
Od 2003. godine trpim zlostavljanje na poslu od poslodavca. Otpu{tena sam sa posla, sudskom presudom ponovo vra}ena i raspore|ena na radne zadatke koje ni u snu ne odgovaraju mojoj stru~noj spremi. Ja sam upravni tehni~ar, a rapore|ena sam na radno mjesto KV elektri~ara. zaposleni trpe mobing i {ikaniranje na poslu, ~ime su im ugro`ena ljudska prava - naveo je on u svom dopisu ovome udru`enju. Po`alila im se i majka ~etvero djece koju su premje{tali na ni`e pozicije u firmi, a zatim i na radno mjesto udaljeno ~ak 20 kilometara. Direktorica ju je pri tome upozorila - ako progovori, niko joj ne}e vjerovati, da }e ona kao poslodavca pobijediti jer je „bli`a potko{ulja od ko{ulje“. Anica Rami}, predsjednica udru`enja, objasnila nam je kako ju je na osnivanje udru`enja ponukalo vlastito iskustvo. Rami} obja{njava da

mo`e se zakonito prinudno naplatiti kreditni dug od jamca. Ako je jamstvo osigurano administrativnom zabranom isplate dijela pla}e jamca, dono{enju sudske odluke mora prethoditi parni~ni postupak na osnovu tu`be podnesene od povjerioca protiv jamca, te dokaza da glavni du`nik ne mo`e ili izbjegava vratiti krediti. Ako je jamstvo osigurano mjenicom, povjerilac ne mora podnositi tu`bu, ve} na temelju mjenice, kao vjerodostojne isprave, pokrenuti izvr{ni postupak radi dono{enja sudske odluke na temelju koje se jedino mo`e prinudno naplatiti dug.

Du`nici varalice
Pi{e: Sead HOD@I] no na dva na~ina. Potpisivanjem od jamca tzv. administrativne zabrane o obustavljanju isplate dijela njegove pla}e i uplate povjeriocu, a u slu~aju da kreditirani ne plati jednu ili vi{e rata kredita, ili cjelokupni kredit, i potpisipritom u pravilu needucirani i neobavije{teni {ta to zna~i i kakvim rizicima, te pravnim i finansijskim posljedicama se izla`u. Bez obzira o kojem obliku jamstva se radi i kojim sredstvom je ono I pored jasnih zakonskih odredaba iz Zakona o obligacionim odnosima i Zakona o izvr{nom postupku, o putu i na~inu prinudne naplate kreditnog duga od jamca, banke, i naro~ito mikrokreditne organizacije, „na prepad“, a o~ito uz saglasnost poslodavaca jamaca, a u nekim slu~ajevima i fondova za penziono osiguranje, kada se radi o penzionerima, protivzakonito stavljaju „jamce u okove“ i tako prinudno napla}uju dug glavnog du`nika. Ovo je ilustrativan primjer, u bla`oj varijanti, nepoznavanja zakona od poslodavaca jamaca, ili u realnoj varijanti, svjesnog pogodovanja kreditorima u protivzakonitoj naplati. Ako bi se i radilo „o bla`oj varijanti“, to te poslodavce kao privredna dru{tva, ne osloba|a od odgovornosti za nezakonito postupanje, a po pravnom na~elu, ignorantia juris nocet - nepoznavanje prava {kodi. Kako bilo da bilo, ostaje ~injenica da banke masovno kr{e zakon, posebno mikrokreditne organizacije, privredna dru{tva i penzioni fondovi kod kojih jamci ostvaruju pla}e, odnosno penzije, na {tetu gra|ana jamaca u ovoj izuzetno osjetljivoj, a psiholo{ki traumati~noj situaciji, sa vrlo {tetnim finansijskim posljedicama po jamce, koji su iz dobro~inskih razloga postali jamci, a temeljem toga, prevareni od varalica glavnih du`nika.

Vi{e `albi
Od svih tih postupaka oboljela sam od leukopenije i ko`ne bolesti, pa sam vi{e na bolovanju nego na poslu. Ne priznaje mi se bolovanje, tako da su pokrenuli postupak za otkaz ugovora o radu iako sam bolesna. Ovo je ispovijest Kaka-

Zamka mjenice
Pojedinci se zala`u za dono{enje zakona za za{titu jamaca (`iranata), ~ak sa radikalnim rje{enjima koja dovode u pitanje pravnu instituciju jamstva, a koju, u vi{estoljetnom neizmijenjenom sadr`aju, poznaju sva savremena zakonodavstva. Nema ni razloga ni potrebe za izmjenama, a naro~ito radikalnim, zakonskih odredaba o jamstvu, {to }e se vidjeti iz redova koji slijede. [ta je kreditno jamstvo, i koje su pravne obaveze i prava jamaca? Jamstvo je pravna institucija obligacionog prava koja se zasniva ugovorom, po kojem se jamac obavezuje preme povjeriocu (banci ili mikrokreditnoj organizaciji) da }e ispuniti punova`nu i dospjelu obavezu du`nika (kreditiranog) ako to ovaj ne u~ini. Jamstvo mo`e biti supsidijarno, po kojem povjerilac mo`e tra`iti ispunjenje obaveze od jamca, po{to prethodno bezuspje{no poku{a dug naplatiti od glavnog du`nika, te jamstvo u obliku jamac - platac, po kojem jamac preuzima odgovornost za ispunjenje obaveze kao i glavni du`nik, pa povjerilac mo`e tra`iti pla}anje duga istovremeno od glavnog du`nika i jamca - platca, ili odmah od jamca - platca. U oba oblika, jamstvo mo`e biti pravno osigura-

Zlostavlja~i s poreme}ajem li~nosti
Rami} obja{njava da je mobing po definiciji specifi~an oblik pona{anja, kada jedna osoba ili grupa sistematski psihi~ki zlostavlja i poni`ava drugu osobu s ciljem da ugrozi njen ugled, ~ast, dostojanstvo, a sve se na kraju svodi na eliminaciju s radnog mjesta. Zlostavljana njke B. S., jedne od brojnih `rtava mobinga, odnosno psiholo{kog terora na radnom mjestu. Ona je jedna od 112 `rtava mobinga u na{oj zemlji koje su pomo} odlu~ile zatra`iti u nedavno formiranom udru`enju „Stop mobbing“ iz Trebinja, jedinom te vrste u BiH. Me|u radnicima iz svih dijelova dr`ave koji su o teroru koji se nad njima vr{i na radnom mjestu odlu~ili progovoriti je i S. [. iz Sarajeva, koji se `ali na nezakonito smanjenje pla}e. - Prije nekoliko dana anga`ovao sam advokata zbog nezakonitog smanjenja pla}e, {to je ustanovila inspekcija rada. U ovoj ku}i godinama se dijele pla}e „odokativno“ i po jaranskom principu. Sindikat godinama tra`i iste pravilnike. Neoprostivo je {to osoba je pri tome nemo}na da se odbrani. - Psiholozi tvrde da su moberi - zlostavlja~i osobe s poreme}ajem li~nosti. Njima se lako pridru`uju slabi u strahu da ne postanu `rtve. Mobingom prikrivaju nemo} u nekoj drugoj sferi svoga `ivota - ka`e Rami}. udru`enje dobiva dosta prijava, ali da u razmatranje ne uzimaju anonimne. Radnici im se naj~e{}e `ale na premje{tanje na radna mjesta koja ne odgovaraju njihovoj stru~noj spremi.

Naplata tu|eg duga „na prepad“
Nije nam poznato da se povodom ovakve naplate kreditnog duga od jamaca oglasila Institucija ombudsmena na entitetskom i dr`avnom nivou. Njihovo je pravo, du`nost i odgovornost da {tite ljudska prava gra|ana, me|u kojima i pravo na zakonito ostvarenje potra`ivanja, odnosno zakonito ispunjenje obaveza, te poduzimanje aktivnosti i radnji na koje su obavezni po ustavima radi za{tite ljudskih prava gra|ana jamaca. Dakle, nedostatak svijesti o pravnosti i zakonitosti, nije rezerviran samo za gra|ane laike i poslovne subjekte, ve}, izgleda, i za institucije kojima je pravna svijest profesionalni uvjet postojanja i djelovanja. Zbog toga, gra|ani jamci, ne dozvolite da vam „na prepad“ napla}uju tu|i dug, zahtijevajte pravni put naplate duga, kojeg se, istina, ne mo`ete osloboditi, ako glavni du`nik ne mo`e ili ga izbjegava platiti. Na to ste pristali, a pravo u istoj mjeri mora {tititi i povjerioce - banke i mikrokreditne organizacije, jer se samo tako mo`e osigurati vladavina prava, kao op}e dobro, i u toj oblasti.

Razli~ite prijave
Ka`e da su u na{oj zemlji prisutni razli~iti elementi mobinga - od {ikaniranja, omalova`avanja, zakidanja na zaradi..., ali da se kod dokazivanja na sudu oni „su`avaju“, te da za sada na sudovima jo{ niko nije optu`en za vr{enje mobinga. Udru`enje je do sada imalo i pet prijava `ena zbog seksualnog uznemiravanja na radnom mjestu. - @rtvi koja nam se posljednja javila nude se slu`bena putovanja, bolje radno mjesto, poziva se u kancelariju... - kazala nam je Rami}. B. TURKOVI]

vanjem mjenice, tj. neopozivog naloga za pla}anje kredita iz pla}e ili drugih nov~anih sredstava jamca. Iz opisa oblika jamstva i sredstava njegovog pravnog osiguranja, slijedi da je jamstvo u obliku jamac - platac osigurano mjenicom, najpovoljnije za povjerioca, i najnepovoljnije za jamca. Naro~ito u posljednjih nekoliko godina, banke i mikrokreditne organizacije koriste ovaj oblik jamstva, a jamci su

pravno osigurano, ako jamac ne mo`e ili ne `eli dobrovoljno platiti dug glavnog du`nika, povjerilac ne mo`e samo na osnovu sredstva osiguranja naplatiti kreditni dug od jamca. Povjerilac prethodno mora pribaviti izvr{ni naslov, tj. ispravu, na temelju koje mo`e jedino tra`iti izvr{enje obaveze od jamca. Tu ispravu jedino i isklju~ivo mo`e izdati nadle`ni sud. Dakle, bez sudske odluke ne

2. OKTOBAR/LISTOPAD 2010.

11

KULTURA DIJALOGA Vjerodostojnost stajali{ta i osobe koja iznosi svoje mi{ljenje (II)

Moralne vrijednosti skovane od uvreda
Pored skupine intelektualaca i novinara koji su skloni da progone sve i svakoga ko ne misli kao oni i njihovi politi~ki {ti}enici neophodno je javno se zalagati za temeljne vrijednosti ljudske slobode i dostojanstva
pravo kada sam pomislila da je stav koji se u posljednje vrijeme plasira u javnosti, a glasi da je za „izvjesno mi{ljenje va`no ko ga iznosi da bi bilo vjerodostojno“, argumentima ve} sasvim odba~en kao nerelavantan, pretpoliti~ki i nedemokratski, osvanu ~lanak u sarajevskom magazinu „Start“ u kojem potpisnik pretendira da doka`e kako je nemogu}e odvojiti autora (i njegov moral) od stavova koje iznosi. Bilo bi zanimljivo analizirati brojne logi~ke propuste tog teksta, ali su one zasjenjene neobi~nim „moralnim vrijednostima“ kojima se autor di~i pred svojim ~itateljima.

U

Politi~ka zrelost
^lanak naslovljen „Bijeda King Kong filozofije“ naki}en je uvredama, ideolo{kim diskvalifikacijama, nesputanim fantazijama. Dakako, to nije ni{ta novo u skupini onih javnih li~nosti koje su sebi dale u zadatak da ponovno uspostave poljuljane vrijednosti jednopartijskog re`ima u kojem oni

koji misle druk~ije treba da budu osramo}eni i ka`njeni. Na`alost, u doba koegzistiranja vi{e politi~kih partija trebalo bi da vrijedi pravilo o pluralizmu nazora i uvjerenja. Dakako, da bi se takva krhka biljka njegovala, potreban je visok stupanj politi~ke zrelosti i kulture javnog komuniciranja, a kod nas jo{ nedostaje i elementarna pristojnost. U spomenutom tekstu se nalaze i najgori seksisti~ki stavovi, ali oni nimalo ne str{e iz cjeline satkane od negiranja osnovnih vrijednosti demokratske kulture. No eto, neka ti seksisti~ki stavovi budu izazov za brojna `enska udru`enja i njihov javni anga`man. Iskreno se nadam da u kategoriju „`ene“, u platformama `enskih udru`enja i kampanja, spadaju sve `ene bez izuzetka. Kako one koje su gra|anski tako i one koje su nacionalno opredijeljene, i obrazovane i neobrazovane, i zaposlene i nezaposlene, i crnke i plavu{e... Za{to je va`no posvetiti pa`nju ovakvom {tivu? Na-

stitutke tijelo....“ I jo{ mnogo toga navodi autor o svojim neistomi{ljenicima. E, hajdemo se malo zadr`ati kod izbora i vrste uvreda, upravo zato {to se name}u kao model „polemiziranja“ u javnom prostoru. Manjevi{e iste uvrede mo`emo na}i i kod drugih autora istog profila kada opisuju one na koje su se okomili.

Ja i mi
Biti „moralno ruinirani intelektualac“ zna~i biti u „sukobu sa samim sobom“ i svime {to je doti~ni nekada bio i {to su drugi o njemu mislili da jeste. Kada taj neko postaje ruiniran, trajno o{te}en? Valjda onoga trenutka kada do|e u sukob s onima koji su nekada o njemu mislili onako, a danas ovako. Ko su „oni“? To su pravi ljudi, moralno ~isti i neokaljani, ispravnih uvjerenja. Ko do|e u sukob s njima, onda je zasigurno i u sukobu sa samim sobom. Za{to? Jer svi oni misle isto, jednom glavom, jednom du{om, jednim tijelom. Stoga: mi to sam ja, ja to smo mi! ^im ne

Pi{e: Sanja VLAISAVLJEVI]
prosto zbog javnosti, zbog po{tivanja i uva`avanja gra|ana i njihovog prava na vlastito mi{ljenje. Danas kada u Sarajevu postoje skupine intelektualaca i novinara koji su skloni da progone sve i svakoga ko ne misli kao oni i njihovi politi~ki {ti}enici neophodno je javno se zalagati za temeljne vrijednosti ljudske slobode i dostojanstva, koliko god se to ~inilo uzaludnim. Dakle, kako autor po~inje tekst? Uvredama i omalova`avanjima. Oni koji ne sura|uju s medijima bliskim njemu su: „moralno ruinirani intelektualci, moralni odroni, intelektualni opslu`ioci, samoponi`avaju}e dvorske lude, imaju nemanja-kusturi~ki mentalitet, nalaze se u sukobu sami sa sobom, obavljaju intelektualne masturbacije, prostituiraju svoj um kao pro-

pripadam vi{e tom mi, ja vi{e nisam ja sam! Tada nastupa famozni „odron“. ^im se odvojite od skupine onih koji ispravno misle, vi ste se ve} „sunovratili“. To zna~i da oni postoje i misle u nekoj visini, koja je tolika da se s nje mo`e pasti i opasno nastradati! Otuda tolika opsesija i zavist prema „Avazovom“ tornju. Skupina slobodnih intelektualaca jednog mi{ljenja, jednog opredjeljenja, jedne partije sebe je oduvijek vidjela na vrhu najvi{eg tornja, u samim oblacima. Niste se mogli odvojiti od njih, a za to je dovoljno da druk~ije mislite, a da se ne sunovratite u bezdan. Kada druge bezo~no vrije|ate uvijek iznosite navidjelo svoje skrivene fantazije. Fantazije o „odronu“ se bude samo kod onih koji sebe vide na nekom usamljenom tornju. Nije problem {to su na tornju, nego {to ih izlu|uje pomisao o nicanju drugih tornjeva koji se propinju ka druk~ijim idealima.

OCJENE Doc. dr. Hasanovi} o poreme}aju kod 10 posto stanovni{tva u BiH

Oboljele od PTSP-a poni`avaju na razne na~ine
PTSP nije bolest nego poreme}aj koji mo`e da se izlije~i uz terapiju lijekovima
Prema procjenama Svjetske zdravstvene organizacije (WHO), posttraumatski stresni poreme}aj, poznatiji kao PTSP u BiH , ima vi{e od 10 posto stanovni{tva, odnosno oko 400.000 ljudi. Najugro`eniji su demobilisani borci i ratni invalidi, pa se procjenjuje da ~ak 40 posto ove populacije boluje od nekog od simptoma PTSP-a. Jedan do najpriznatijih bh. stru~njaka iz oblasti PTSP i suosniva~ tuzlanskog udru`enja „Ste}ak“ koje okuplja oboljele od ovog porema}aja, doc. dr. Mevludin Hasanovi} sa Klinike za psihijatriju Tuzla, isti~e da je posttraumatski stresni poreme}aj normalan odgovor na nenormalne `ivotne situacije. Navodi da se PTSP razvija kod osoba koje se u traumatskoj situaciji osje}aju bespomo}no pa moraju da „zamrznu i otupe“ trenutne emocije kako bi pre`ivjeli. - PTSP nije bolest nego poreme}aj koji mo`e da se izlije~i uz terapiju lijekovima. Najbolji lijek za takve osobe je psihoterapija i socijalna podr{ka. Udru`enja veterana i oboljelih od PTSP-a su mjesta gdje su takvi ljudi najbolja podr{ka jedni drugima, a mi nastojimo da u~imo porodice oboljelih da ih prihvate i da se nose s poreme}ajem - obja{njava Hasanovi}. ne predstavljaju opasnost sebi ni svojoj okolinu ako nemaju druge dodatne probleme, kao {to su alkoholizam, depresija i drugo. ^esto se PTSP olako pri{iva ljudima koji su izvr{ili samoubistvo ili po~inili neko krivi~no djelo. Takve izjave su neodgovorne jer ne mogu ~ar{ija i nekompetentni ljudi ocijeniti da neko ima PTSP ve} samo psihijatri i psiholozi koji su obu~eni da daju klini~ku dijagnozu - navodi Hasanovi}. Hasanovi} isti~e da se oboljeli od PTSP-a poni`avaju na razne na~ine, a da je jedan od takvih na~ina i odluka o oduzimanju voza~kih dozvola ljudima kojima je dijagnosticiran ovaj M. A. poreme}aj.

Primjeri iz okru`enja
Psihijatrica sa Klinike za psihijatriju KCUS-a, dr. Alma D`ubur-Kulenovi}, koja je magistrirala na PTSP-u, isti~e da na primjerima iz zemalja okru`enja, prije svega Hrvatske, mo`emo vidjeti da neki oblici PTSP-a, ako nisu lije~eni ili to nije u~injeno na pravi na~in, mogu dovesti do agresije prema sebi ili drugima. - ^ovjek sa PTSP-om izvr{it }e samoubistvo zato {to je bio nesretan i bolestan, ali ako je pod nadzorom i ako redovno uzima lijekove, takve stvari se ne bi trebale de{avati - ka`e D`ubur-Kulenovi}.

Hasanovi}: Socijalna podr{ka

D`ubur-Kulenovi}: Uzimati lijekove

Dodaje da je najve}i problem {to u BiH nema radnih mjesta za takve ljude, jer je

okupaciona terapija najbolji na~in da im se pomogne. - Ljudi koji imaju PTSP

12

2.­OKtObAR/LIstOPAD­2010.

iz­biografije
Per Peterson (Petterson) ro|en je 1952. u Oslu. Sa 18 godina znao je da `eli biti pisac. Nekoliko godina radio je u tvornici papira, kao i njego-

vi majka i otac. Iako on nije pisao u to vrijeme, ipak je imao naviku ~itanja, uglavnom ameri~kih autora fantastike. Njegov omiljeni autor je Rajmond Karver (Raymond Carver), glasoviti nove-

lista dvadesetog stolje}a. Nakon {to je po~eo pisati, objavio je pet romana: „Bdjenje“, „Za Sibir“, „EchoLand“, „Pepeo u njegovim ustima“ i „Pijesak u njegovoj cipeli“.

Njegov roman „Hajde da krademo konje“ dobio je IMPAC knji`evnu nagradu Dablina, nagradu Independent Foreign Fiction i Nagradu norve{kih knji`ara i kriti~ara.

Zbog­ne~eg­se­odje­ nom­izmi­e­ io­ d jn i­po­ le­ ao­me­pr­ ­ o­u­o~i,­kao­da g d av me­ni­ ad­pr­­e­ni­e­vi­ i­ k ij j d o
Go­ o­ o­je­kli­ io­s­gr­ ­ e­na­gr­ ­ u,­gle­ ao tv z an an d sam­pr­ ­ o­u­nje­ o­ u­ne­ i­ ­ u­sme|u­ av gv m rn ko­ u­a­on­ni­e­ nom­ni­e­po­ i­ ao­po­ le­ s j d j dg g d
(Izdava~ „Connectum“ Sarajevo, za izdava~a Ajet Arifi, prijevod s engleskog Nura Dika Kapi}, urednica Emina Kamenarevi}, lektura i korektura Emina Kamenarevi}, Sarajevo, maj 2010.)

u EKsKLUZIVNO Odlo­ ci­iz­knji­ e­„Hajde­da­kr­ ­ e­ o­ko­ je“­Pe­ a­Pe­ e­ ­ o­ a m g ad m n r t rs n

ze­ lju,­ne­ o­}e­se­insti­ m g nkti­ no­uzvi­ u­ i­po­ i{ta­ v n t n va­ u}i­si­ u­te`e.­Izr­ ­ ao j l ek sam­to­gla­ no. s „Do­ r­ ­ a“,­re­ ao­sam, v ag k „~udno­je­ka­ o­}e­ne{to­ta­ k ko­ma­ e­ o­o`ivje­ i­i­je­ no­ l n t d sta­ no­po­ e­ je­ i“.­A­mo`da v l t t to­i­ni­ e­bi­ o­ba{­ta­ o­li­ e­ o j l k j p re~eno,­izvje­ no­ni­dje­ i} s l od­sve­ a­onog­na­ i­ u}eg, g dr le­ r{avog­{to­sam­osje­ io­u p t se­ i.­I­u­tom­tr­ ­ u­ ku­de­ i­ b en t slo­se­ne{to­{to­ni­ am­mo­ ao s g ra­ u­ je­ i,­jer­kad­sam­po­ z m t di­ ao­po­ led­ugle­ ao­sam g g d Jo­ o­ o­li­ e,­na­ e­ o­i­po­ pu­ n v c p t t no­bi­ e­ o.­ j l

Ni­e­tr­ ­ nu­ j ep o

Pr­ ­ r­ ao­je­ja­ e­me|u ev t j pr­ ti­ a­i­pru`io­ru­ u­pr­ ­ s m k ema­me­ i­da­bih­ga­mo­ ao n g izbli­ a­vi­ je­ i.­U­gla­ i­mi z d t v se­za­ r­ je­ o­i­po­ i­ lih­ka­ o vt l ms k }e­se­za­sa­ o­ne­ o­ i­ o­ne­ m k lk dje­ ja­ova­ma­ u{na­lo­ ti­ a l j p c pr­ ­ vo­ i­ i­u­`ivu­pti­ u­s­kr­ et r­ t c i­ i­ a,­ko­ a­}e­je­odve­ ti­sa lm j s vi­ o­ ih­gr­ ­ a­i­su­ o­ r­ ­ i­ i s k an n v at t a­ipak­ni­ ad­ne}e­pa­ ti­na k s

Iz­kr­­ i­ a it k
u „Od­pr­ e­kr­ ­ ke­re~eni­ e­ovog­hi­ no­ i{u}eg­no­ ­ e{kog v at c p t rv ro­ a­ a­o­mla­ o­ ti,­sje}anju,­i­da,­kra|i­ko­ ja,­zna­ e­da m n d s n t ste­u­ru­ a­ a­ma­sto­ a­pr­ ­ o­ i­e­ a­ ja“­ k m j r ip v j d n Ne­ swe­ ­ w ek „Sa­ r{ena...­na­ e­ a­pri~a,­to­ i­ o­or­ ­ i­ a­ na­da­se­~ini­da v p t lk ig n l pro{ir­ ­ e­`ivotno­isku­ tvo­i­sa­ og­~itaoca“­ uj s m Tho­ as­McGu­ ­ e,­The­New­Yo­ k­Ti­ es­Bo­ k­Re­ i­ ­ m an r m o v ew „Pe­ te­ ­ on­vje{to­ispr­ ­ li}e­svo­ u­hr­ ­ o­ o­ i­ u,­uno­ e}i t rs ep j on l g j s ta­ ne­unu­ ar­ne­ o­ i­ o­po­ za­ le­ a­i­o`ivlja­ a­ u}i­vje~ne j t k lk d p t v j ide­ e­o­uslo­ lje­ o­ ti­i­po­ ­ ­ i~nim­ve­ a­ a.­Ali­isti­ ski j v n s rod z m n tr­ k­je­u­na~inu­na­ko­ i­sve­ko­ a~no,­vje{to­pr­ ­ a­ i­u i j n el z emo­ i­ ni­udar“­Ente­ ­ a­ ­ me­ t­We­ ­ ly tv rt in n ek

Da­li­je­to­bi­ o­zbog­ne­ l ko­ i­ o­mo­ ih­izgo­ o­ ­ ­ ih lk j v ren ri­ e~i­ili­ja­ a{ca­ko­ e­je j j j dr`ao,­ni­ ad­ne}u­sa­ na­ i, k z t ali­zbog­ne~eg­se­odje­ nom d izmi­ e­ io­i­po­ le­ ao­me­pr­ j n g d a­ o­u­o~i,­kao­da­me­ni­ ad v k pr­ ­ e­ni­ e­vi­ io.­ ij j d I­ni­ e­ nom­ni­ e­tr­ ­ j d j epnuo,­a­zje­ i­ e­su­mu­bi­ e nc l ve­ i­ e­i­cr­ e.­Po­ om­je lk n t otvo­ ­ o­{aku­i­ispu­ tio­ja­ e. ri s j Pa­ a­ o­je­niz­sta­ lo­a­ja­sam d l b ga­pr­ ­ io­po­ le­ om­i­vi­ io at g d d ka­ o­uda­ a­o­je­ nu­od k r d ni`ih­gr­ ­ a­i­pu­ a­i­ra­ i­ a an c sp se­u­si­ ne­bli­ e­ e­dje­ i}e, t j d l ko­ i­su­se­vr­ je­ i­uo­ o­ o­i j t l k l pa­ a­ i­po­ ut­pa­ u­ ji­ a,­go­ d l p h l c to­ o­bez­te`ine,­i­bla­ o­ne­ v g sta­ a­ i.­ j l Ili­ba­ ­ m­ja­to­ta­ o­pa­re k mtim­i­ne­mo­ u­se­pr­ ­ je­ i­ g is t ti­da­me­je­ikad­ne{to­to­ i­ o lk ra`alo­ ti­ o.­Po­ o­ o­sam­po­ s l n v gle­ ao­Jo­ a­i­on­se­ve}­sa­ d n gnuo­i­je­ nom­ru­ om­str­ d k gnuo­gni­ e­ do­s­gr­ ­ e, j z an dr`ao­ga­u­ispru`enoj­ru­ i­i c zgnje~io­me|u­pr­ ti­ a­sa­ s m mo­ne­ o­ i­ o­ce­ ti­ e­ a­ a k lk n m t r od­mo­ ih­o~iju.­@elio­sam j da­ne{to­ka`em,­ali­ni­ am s mo­ ao­izu­ ti­ i­ni­ri­ e~.­ g s t j Jo­ o­ o­li­ e­bi­ o­je­po­ n v c l put­ma­ ke­bi­ e­ e­kao­kre~, s j l s­otvo­ ­ ­ im­usti­ a,­a­iz ren m

`elju­da­vi­ im.­Po­ o­ o­je d n v otvo­ ­ o­{aku,­dla­ om­uda­ ri n r­ o­o­sta­ lo­i­tr­ jao­ga­o­ko­ i b l ru­a­ma­ e­pa­ u­ ji­ e­su­za­ l h l c le­ r{ale­i­na­kr­ ­ u­je­ i­ o p aj dn je­osta­ a­mr­ ja­ko­ u­ni­ am l l j s mo­ ao­po­ le­ a­ i.­ g g d t Za­ vo­ ­ o­sam­o~i­i­dr`ao t ri ih­za­ vo­ ­ ­ e,­a­kad­sam­ih t ren po­ o­ o­otvo­ ­ o,­Jon­je­ve} n v ri bio­do­ ro­odma­ ao.­Go­ o­ b k t vo­je­kli­ io­s­gr­ ­ e­na­gr­ ­ z an anu,­gle­ ao­sam­pr­ ­ o­u­nje­ d av go­ u­ne­ i­ ­ u­sme|u­ko­ u v m rn s a­on­ni­ e­ nom­ni­ e­po­ i­ ao j d j dg po­ led.­ g Po­ lje­ njih­ne­ o­ i­ o s d k lk me­ a­ a­je­ no­ ta­ no­se­pu­t r d s v stio­i­spu­ tio­na­~vrstu­ze­ s mlju­s­tr­ ­ kom,­{to­sam­~uo es go­ e­gdje­sam­sje­ io,­pao r d na­ko­ je­ a­po­ ut­pr­ ­ ne l n p az vre}e­i­uda­ ­ o­gla­ om­o­ze­ ri v mlju­i­ostao­ta­ o­skvr~en, k {to­mi­se­u~ini­ o­~itavu l vje~no­ t­i­to­ om­ci­ e­ e­te s k j l vje~no­ ti­za­ r`ao­sam­dah, s d ne­mi~u}i­se.­Ni­ am­shva­ s tao­{ta­se­de­ i­ o,­ali­sam­ossl je}ao­da­sam­ja­za­to­kr­ v. i Ali­je­ no­ ta­ no­ni­ am d s v s znao­za{to.­Na­ o­ on­se­di­ p k gao­uko~eno­i­kr­ ­ uo.­ en (Opr­ ­ a­te­ sta­je­re­ a­ em k d kci­ ska) j

Ni­ am­znao­za{to s

Na­ lo­ ni­ a­knji­ e s v c g

tih­usta­su­na­ r­ i­zvu­ i­od v l c ko­ ih­mi­se­krv­sle­ i­ a,­ni­ j dl kad­ne{to­sli~no­ni­ am s

~uo;­gr­ e­ i­gla­ o­ i­kao­u l n s v `ivotinje­ko­ u­ni­ ad­ni­ j k sam­vi­ io­i­ni­ am­imao d s

Do­ i­a­pr­ u­na­ r­ ­ u­na­svje­ skoj­­­­­ bl v g ad t izlo`bi­u­Ka­­ u­ka­ a­je­ima­a­12­go­ i­ a­ ir d l dn
Otvo­ ­ ­ a­izlo`ba­sli­ a­po­ o­ om­40­go­ i­ a­umje­ ni~kog­ra­ a­l Ra­ o­ i­na­ ta­i­u­pr­ ­ e­ lih­pet­go­ i­ a­ ren k vd dn t d dv s l ot k dn
Po­ o­ om­40­go­ i­ a v d dn umje­ ni~kog­ra­ a­li­ o­ ne t d k v umje­ ni­ e­Na­ e­Ma­ ­ i­ o­t c d rt n vi},­pr­ ksi­ o}­je­u­pr­ ­ u­e­ n ep noj­Ga­ e­ ­ ­ i­„Roman­Pe­ r­ ­ l rij t ovi}“­u­Sa­ ­ ­ e­ u­otvo­ ­ ­ a raj v ren nje­ a­izlo`ba­sli­ a­„Balkan k nska­ma­ i­ a“.­Mno­ o­ r­ ­gj g bo jnim­pr­ ­ u­ nim­pr­ ­ a­ e­ ji­ is t ij t l ma­i­po­ na­ i­ i­ a­ove z ncm umje­ ni­ e­obr­ ­ io­se­pr­ ­t c at e dsje­ nik­Udru`enja­li­ o­d k vnih­umje­ ni­ a­BiH­Admir t k Mu­ ki}.­ j -­Dr­ ­ o­mi­je­da­je­ova ag izlo`ba­upr­ ­ i~ena­po­ o­il v dom­to­ i­ o­go­ i­ a­mog­uslk dn pje{nog­ra­ a,­pr­ ­ e­sve­ a, d ij g go,­po­ i­ e­ i­ a­sam­ih­u­dva dj ll se­ me­ ta.­Pr­ i­je­izlo`en g n v sa­ a,­a­dr­ ­ u­po­ ta­ ku­}e d ug s v re­ ­ i­ i­ ­ ­ i­SKD­„Prosveta“ al z rat -­ka­ a­ a­nam­je­Ma­ ­ i­ o­ i}. z l rt n v Ona­je­do­sa­ a­ima­ a­40 d l sa­ o­ ta­ nih­i­120­ko­ e­ ti­m s l l k vnih­izlo`bi.­Ka­ o­nam­je k re­ la,­osim­{to­je­~lan­ULUk BiH-a,­akti­ no­u~estvu­e­i­u v j Udru`enju­li­ o­ nih­umje­ k v tni­ a­Cr­ e­Go­ e. k n r -­Osim­u­na{oj­ze­ lji­vr­ m lo­~esto­izla`em­i­u­[paniji. Pr­ u­na­ r­ ­ u­do­ i­ a­sam­na v g ad bl Svje­ skoj­izlo`bi­dje~ijih­ra­ t do­ a­u­Ka­ ­ u­sa­12­go­ i­ a­za v ir dn vr­ ­e­ e­mog­{kolovanja­u ij m
Ma­ ­i­ o­ i}:­U~ila­od­na­bo­jih rt n v j l

u RAZGOVORI

Li­ o­ na­umje­ ni­ a­Na­ a­Ma­ ­ i­ o­ i}­za­„Avaz“ k v t c d rt n v

izla`e­u­[paniji

Dva­se­ me­ ta g n

Sa­otvo­ ­ ­ ja­izlo`be:­Mno­ o­ r­ ­ni­pr­­a­e­ji,­po­ na­ i­ i... ren g b oj ij t l z nc

jer­}u­na­ vje­ ­ ­ a­ ni­ e j rov t j po~etkom­idu}e­go­ i­ e dn oti}i­u­pe­ zi­ u.­Izlo`eno­je n j

37­sli­ a,­ko­ e­su­na­ ta­ e­u k j s l pr­ ­ e­ lih­pet­go­ i­ a.­S ot k dn obzi­ ­ m­na­to­da­ih­je­mno­ ro -

Na­ a­Ma­ ­ i­ o­ i}­u~estvo­ a­ a­je­i­na­mno­ o­ r­ ­ nim d rt n v v l g b oj li­ o­ nim­ko­ o­ i­ a­ a,­kao­i­hu­ a­ i­ a­ ­ im­akci­ a­ a­za k v l nj m m n t rn j m po­ o}­dje­ i,­za­{ta­je­do­ i­ a­br­ ­ ne­za­ va­ ni­ e.­Ka­ o m c bl oj h l c k ka`e,­na­ zna~ajni­ e­joj­je­pr­ ­ na­ je­od­UNICEF-a. j j iz n -­Je­ no­ ta­ no­vo­ im­po­ a­ a­ i­lju­ i­ a­ko­ i­ a­je­po­ d s v l m g t dm jm mo}­ne­ ­ ho­ na,­jer­me­to­u­je­ nu­ru­ u­do­ a­ no­ispu­ op d d k d t nja­ a­-­isti~e­Ma­ ­ i­ o­ i}. v rt n v

Na­ r­ ­ a­UNICEF-a g ad

Tu­ li­-­pri~a­nam­Ma­ ­ i­ o­ z rt n vi},­ko­a­je­od­ra­ og­dje­ i­ j n tnjstva­u~ila­sli­ a­ je­kod­po­ k n zna­ ih­tu­ la­ skih­sli­ a­ a t z n k r Isme­ a­Mu­e­ i­ o­ i}a,­Me­ t j zn v nsu­ a­De­ ­ i{evi}a­i­Me­ lu­ r rv v di­ a­Ekme~i}a.­ n -­[to­se­ti~e­mo­ih­da­ j ljnjih­pla­ o­ a,­sa­tr­ ­ u­ nom n v en t po­ ta­ kom­}u­na­ r­ ­ i­ i­je­ s v p av t dan­kr­ g­po­BiH,­ka­ o­bi­i u k dr­ ­ i­vi­ je­ i­mo­e­ra­ o­ e­ug d l j d v isti~e­na{a­sa­ o­ o­ ­ i­ a­te g v rn c do­ a­e­da­sa­so­ om­uvi­ek d j b j no­ i­dva­cr­ e`a­od­svog­unu­ s t ka­Ma­ si­ a­ko­i­`ivi­u k m j [paniji­i­ko­i­joj­pru`a­po­ i­ j zti­ nu­ene­ ­ i­u. A. KENDI] v rg j

VREMEPLOV

2. oktobar 2010.

DOGODILO SE
1878. - Kod Gora`da je uhap{en Had`i Lojo, jedan od glavnih organizatora otpora austrougarskoj okupaciji u Sarajevu. Bio je ranjen. Osu|en je na smrt, ali mu je kazna smanjena na pet godina tamnice. 1925. - Britanski in`injer D`on Lad`i (John Lagie) u Londonu izumio prvu televizijsku sliku. 1980. - Lari Holms (Larry Holmes) osvojio titulu svjetskog bokserskog prvaka pobijediv{i Muhameda Alija. 1990. - Nezadovoljni politikom nove hrvatske vlasti, Srbi iz Kninske krajine blokirali `eljezni~ki i drumski saobra}aj i time prekinuli sve veze iz Beograda i Zagreba ka jadranskoj obali.

30
Dojenje je najbolji recept za zdravu i situ djecu

Dnevni avaz, subota, 2. oktobar/listopad 2010.

sveznadar
LJEPOTA Kad niste zadovoljni svojim izgledom

43

Ta~no Neta~no
raspada Austro-Ugarske 1.Nakon Be~a se smanjuje? zna~aj je pripadnik evropske 2.Husarma|arske korpuse iz 15. lake izvi|a~ke konjice, napravljene po uzoru na stolje}a?

Jo{ prednosti tjelesne aktivnosti

Vje`ba smanjuje rizik za rak endometrija

Sedam znakova da trebate promijeniti frizuru
U posljednje vrijeme niste zadovoljni svojom kosom. Kako god napravite frizuru to nije ono {to ste o~ekivali. Mo`da je vrijeme da promijenite frizuru. Nudimo vam sedam sigurnih znakova koji ukazuju da vam hitno treba promjena. Kosa bez volumena. Ako je kosa be`ivotna, ~ak i nakon pranja, sre|ivanja ili navijanja na viklere, to zna~i da je trebate skratiti. Pramenovi se isti~u vi{e od prirodne boje kose. Razmislite o tretmanu bojom kojom }ete prekriti sve tragove starih pramenova. Boja kose se podudara sa tenom. Razmisliti o izvla~enju pramenova, ali obavezno tamnijih kako bi se istakle crte lica. Ne primate vi{e komplimente na ra~un kose. Napravite bar neku promjenu po~nite koristiti nove preparate za kosu. Prijatelji iz srednje {kole vas uvjeravaju da se niste promijenili. To zna~i da je do{ao trenutak da kona~no

3.An|eoska utvr|ava je mauzolej cara Hadrijana Rimu?
1. TA^NO

ZDRAVLJE Problemi koji se javljaju u odrasloj dobi

1608. - Holandski opti~ar Hans Liper{ej (Lippershey) demonstrirao prvi upotrebljivi durbin. 1991. - Po~eli sukobi hrvatskih snaga i biv{e JNA i srpske paravojske oko Dubrovnika. U narednim danima pripadnici JNA opusto{ili su okolicu grada, a Stari grad je granatiran i ostao je bez struje i vode. 1995. - Iza{ao prvi broj bosanskohercegova~kog dnevnog lista „Dnevni avaz“. 1996. - Armijski general Rasim Deli} imenovan za komandanta, a generalpukovnik @ivko Budimir za zamjenika zapovjednika Zajedni~ke komande Vojske Federacije BiH. 2001. - SAD u Briselu saveznicima u NATO-u pru`ile „jasne i neoborive ~injenice“ da je teroristi~ka mre`a El-Kaida saudijskog disidenta Osame bin Ladena bila vinovnik napada na Njujork i Va{ington 11. septembra. 2002. - Biv{a predsjednica RS i osu|eni ratni zlo~inac Biljana Plav{i} izjavila, putem videoveze s ICTY-jem, da se osje}a krivom po ta~ki optu`nice koja je tereti za zlo~in po~injen protiv ~ovje~nosti tokom rata u BiH, a Tu`ila{tvo je povuklo preostalih sedam ta~aka optu`nice, me|u kojima i onu za genocid. ICTY osudio je Plav{i} 2003. godine na 11 godina zatvora i ona kaznu odslu`uje u [vedskoj.

Hranjenje bebe na bo~icu uzrokuje pretilost
Bebe koje majke doje same sebi ograni~avaju unos mlijeka jer se moraju poprili~no namu~iti da do|u do njega
Najnovije istra`ivanje pokazuje da bebe koje roditelji hrane umjetnim mlijekom na bo~icu imaju puno ve}e {anse za pretilost i sr~ane bolesti u odrasloj dobi. Oko 20 posto odraslih pretilih ljudi takvo je upravo zbog hranjenja na bo~icu u dojena~koj dobi. Bebe koje majke doje same sebi ograni~avaju unos mlijeka Djeca kod kojih u genetskom kodu postoje dupliciranja ili nedostaci nekih va`nijih dijelova DNK imaju ve}e {anse za razvijanje ADHD-a. Pokazalo je to istra`ivanje u kojem je u~estvovalo 366 djece s dijagnosticiranim poreme}ajem te 1.000 zdrave djece. - Ovo je vrlo va`no otkri}e koje nam po prvi put pokazujer se moraju poprili~no namu~iti da do|u do njega. S druge strane, djeca koja se hrane putem bo~ice samo se udobno smjeste i gutaju umjetno mlijeko ~ak i kada vi{e nisu gladna. To ~ine jer im mlijeko jednostavno pristi`e, a ona ne znaju kada je ta~no dosta. Takav na~in prehrane kod djece stvara preduvjete za veje direktnu poveznicu izme|u genetike i ADHD-a. Nadamo se da }e ovo otkri}e ukloniti stigmu s roditelja takve djece. Naime, roditelje se ~esto smatra odgovornima za taj poreme}aj jer, navodno, djecu lo{e odgajaju i nezdravo ih hrane - ka`u psihijatri. Bez ikakve sumnje sada se, isti~u nau~nici, ADHD mo`e povezati s genetikom, a ne s na~inom odgoja. liki apetit u budu}nosti. Rezultat je pretilost u odrasloj dobi, ali i sve zdravstvene pote{ko}e koje idu uz vi{ak kilograma. Stru~njaci ka`u da bebe ne bi trebalo dohranjivati umjetnim mlijekom sve dok to stvarno nije potrebno. Dojenje je jo{ najbolji recept za zdravu i situ djecu.

Rizik od obolijevanja je smanjen za 30 posto

Ako je kosa be`ivotna, ~ak i nakon pranja, sre|ivanja ili navijanja na viklere, to zna~i da je trebate skratiti

Raspad Austro-Ugarske - manji zna~aj Be~a
Nakon raspada Austro-Ugarske 1918. Be~ postaje glavni grad Republike Austrije i njegovo zna~enje se smanjuje. U doba hladnog rata kao prijestonica neutralne Austrije bio je jedno od sredi{ta me|unarodne {pijunske aktivnosti. Be~ su osnovali Kelti oko 500. godine prije nove ere. Godine 15. prije nove ere postaje pograni~ni grad (Vindobona) u sastavu obrane Rimskog carstva od germanskih plemena na sjeveru. U srednjem vijeku postaje sjedi{te dinastije Babenberg, a kasnije i Habsburgovaca i posljedi~no glavni grad Svetog rimskog carstva i, kasnije, Austro- Ugarske monarhije. Grad su dva puta neuspje{no opsjedale Osmanlije (1529. i 1683.) Godine 1815. u njemu je odr`an Be~ki kongres na kojem je ustanovljen politi~ki poredak nakon poraza Napoleona, koji se odr`ao, s manjim izmjenama, sve do Prvog svjetskog rata.
2. TA^NO

@ene koje redovno vje`baju imaju u prosjeku 30 posto manje izglede za obolijevanje od raka endometrija, pokazalo je istra`ivanje provedeno u SAD. Ve} su brojna ranija istra`ivanja pokazala da tjelesna vje`ba dovodi do smanjenja izgleda za razvoj karcinoma dojke, debelog crijeva, jednjaka i bubrega.

Nau~nici dodaju kako je to barem dijelom mogu}e objasniti utjecajem koje masno tkivo u organizmu mo`e imati na nivo nekih hormona povezanih s razvojem tumora. U novoj studiji je utvr|eno kako je za smanjenje rizika obolijevanja od raka endometrija dovoljno 20 minuta vje`banja najmanje pet dana sedmi~no.

Zatra`ite od frizera da vam skrati {i{ke

Zdrave namirnice

Proizvedena soja bogata oleinskom kiselinom
Nau~nici sa Misuri univerziteta uspjeli su prirodnim kri`anjem razli~itih sorti soje proizvesti soju ~ije ulje je bogato oleinskom kiselinom, koja, osim {to ga stabilizira, ulje ~ini i zdravijim. Naime, oleinska kiselina je stabilna pa joj za spre~avanje kvarenja nije potrebna hidrogenacija. Time se izbjegava i stvaranje transmasnih kiselina, a u ulju ostanu o~uvane omega-3 masne kiseline. Sjemenke soje ina~e sadr`e do 20 posto oleinske kiseline, dok sjemenke nove sorte sadr`e i do 80 posto. Zanimljivo je da toliko oleinske kiseline sadr`i i maslinovo

napravite neku promjenu na sebi. Sve ~e{}e ve`ete kosu u rep. Pobacajte trake, zaka`ite termin kod frizera i zatra`ite od njega da vam skrati {i{ke

ili da vas o{i{a stepenasto. Tro{ite vi{e od pola sata za ure|ivanje frizure. To je jasan znak da vam frizura ne odgovara. Promijenite ili nju ili frizera.

Husar pripadnik lake izvi|a~ke konjice
Husar je pripadnik evropske lake izvi|a~ke konjice, napravljene po uzoru na ma|arske korpuse iz 15. stolje}a. Blje{tavo obojene uniforme ma|arskih husara bile su podr`avane u ostalim evropskim vojskama. Sastojale su se od visoke paradne {ubare, jakne s dosta {irita i dolamice koja im je visila s lijevog ramena. Nekoliko husarskih pukova britanske vojske preobra`eno je od lakih dragona u 19. stolje}u. Danas slu`e kao oru`ane jedinice.
3. TA^NO

Kulinarski kutak

Lijena pita
Sjemenke nove sorte sadr`e 80 posto oleinske kiseline

ulje, ~iji su blagotvorni u~inci na ljudsko zdravlje dobro prou~eni i op}epoznati.

Za tijesto: 40 dkg bra{na, 20 dkg masno}e, 17 dkg {e}era, 2 jaja, 6 ka{ika mlijeka, 1 ka{i~ica sode bikarbone. Za fil: 1 kg kiselih jabuka, 4 ka{ike griza, pola vre}ice cimeta, 15 dkg {e}era. Za posipanje: {e}er u prahu. Na~in pripreme: Bra{no i masno}u staviti u dublju zdjelu i dlanovima trljati da postane krupi~asto. Dodati {e}er, 1 jaje, 1 `umance, mlijeko i sodu bikarbo-

1

nu, pa umijesiti. Staviti ga u fri`ider na pola sata. Zatim ga podijeliti na dva dijela. Jedan dio razvaljati na pobra{njenoj dasci i prebaciti u nama{}en i pobra{njen pleh. Zatim staviti fil od naribanih jabuka, posuti grizom, cimetom i {e}erom. Odozgo staviti drugi dio razvaljanog tijesta. Premazati bjelancem i pe}i na srednjoj temperaturi oko 40 minuta. Pe~enu pitu posuti {e}erom u prahu i ohla|enu na-

2 3 4 5

rezati na kocke. Poslu`ivanje: U tijesto mo`ete dodati i 1-2 ka{ike kiselog vrhnja, ali onda toliko oduzmite masno}e.

RO\ENI
1869. - Ro|en indijski nacionalni vo|a Mohandas Karam~and Gandi, nazvan Mahatma (velika du{a), predvodnik borbe za oslobo|enje Indije od britanske kolonijalne vlasti, otac moderne Indije. 1895. - U Splitu ro|en dirigent i kompozitor Jakov Gotovac, autor popularne komi~ne opere „Ero s onog svijeta“ (1935). 1944. - U Sarajevu ro|en akademik Abdulah Sidran.

Pravo na povjerljivost informacija
Tra`ila sam u Zakonu o zdravstvenoj za{titi dio u kojem se govori o pravima pacijenata kako bih se mogla na isto pozvati jer su podaci u vezi s lije~enjem bez mog dopu{tenja dati poslodavcu koji je zbog mog dugotrajnog bolovanja tra`io od zdravstvene ustanove u kojoj se lije~im da mu se stave na uvid nalazi i druga ljekarska dokumentacija. Smatram to neeti~nim i nadasve nezakonitim, pa `elim tra`iti naknadu {tete od odgovornih zdravstvenih radnika. Gdje da prona|em ono {to me interesira, pita K. L. iz Sarajeva.
Pravo na povjerljivost informacija i privatnost, kao i pravo na tajnost podataka pacijenata, propisuje Zakon o pravima, obavezama i odgovornostima pacijenata kojim se odre|uju prava, obaveze i odgovornosti pacijenata prilikom kori{tenja zdravstvene za{tite, na~in kori{tenja tih prava, na~in za{tite i unapre|enja tih prava, kao i druga pitanja u vezi s pravima, obavezama ili odgovornostima pacijenata. Na spomenuta prava shodo se primjenjuju propisi o zdravstvenoj za{titi i zdravstvenom osiguranju ako ovim zakonom nije druga~ije odre|eno. Prema spomenutom zakonu svaki pacijent ima pravo na povjerljivost svih li~nih informacija koje je saop}io mjerodavnom zdravstvenom radniku, uklju~uju}i one koje se odnose na njegovo stanje zdravlja i potencijalne dijagnosti~ke i terapijske procedure, pa i nakon pacijentove smrti. Zabranjeno je da mjerodavni zdravstveni radnik saop}i drugima li~ne podatke o pacijentu. Pacijent ima pravo na za{titu svoje privatnosti tokom provo|enja dijagnosti~kih ispitivanja, posjeta doktoru medicine, odnosno doktoru stomatologije ili specijalisti i medicinsko-hirur{kom lije~enju u cjelini. Pregledu poslovno sposobnih i punoljetnih pacijenata i poduzimanja medicinskih mjera nad njim smiju prisustvovati samo zdravstveni radnici i zdravstveni saradnici koji su uklju~eni u njegov tretman. Podaci iz medicinske dokumentacije spadaju u li~ne podatke o pacijentu i predstavljaju slu`benu tajnu. U li~ne podatke spadaju svi identifikacijski i identificiraju}i podaci o njegovom zdravstvenom stanju, dijagnozi, prognozi i lije~enju, te podaci o ljudskim supstancama na osnovu kojih se mo`e utvrditi identitet osobe, kao i doznake za bolovanje koje se uru~uju poslodavcu u zatvorenoj koverti.
Dipl. pravnica Enisa Hod`i} RJE[ENJE IZ PRO[LOG BROJA METAMORFOZA, EGON, DRES, N, KORIDA, NASA, S, BLENTO, KB, IKA, NORMALA, KARLOS TEVEZ, OSIP, TANAKA 2302
STARORIMSKA MJERA ZA DU@INU (mn.) LITAR

FABRIKA ZA PAKOVANJE PLINA

PROSTIRKE ENERGIJA ZA OBAV- UGANDSKI LJANJE DIKTATOR NAMAZA NEZASI]ENI UGLJIKO VODIK ENG. POLIT. PEDI GOMILANJE TEKU]INE U TKIVU TURSKI PLEMI]

JEDINICE JA^INE ELEKTR. OTPORA

LITAR

NARAMENICE

VJEROVATNI POBJEDNIK

DRUGI, OSTALI

DIO DANA (mn.)

An|eoska tvr|ava pretvorena u muzej
An|eoska tvr|ava (Castel Sant’ Angelo ili Mausoleo di Adriano) je mauzolej cara Hadrijana u Rimu na obali Tibra, gra|en od 135. do 139. godine. Cilindri~nog oblika na kvadrati~nom podno`ju, nekad s vanjske strane oblo`ena mramornim plo~ama. Tokom desetoga stolje}a pretvorena je u tvr|avu. Tokom srednjega vijeka, naro~ito u doba Papinske dr`ave, slu`ila je kao kasarna, riznica, arsenal i tamnica (u njoj je bio zatvoren \ordano Bruno). Pregra|ivana je i dogra|ivana i s Vatikanom spojena dugim podzemnim hodnikom, da bi u 20. stolje}u bila restaurirana i pretvorena u muzej.

VELIKI REKLAMNI OGLAS ZBRKA

PREZIME PISCA NA SLICI ITALIJA IME PISCA NA SLICI ELVIS ODMILJA GLUMICA PATRIK RIJEKA LIJEKOVI ZA MR[AVLJENJE LITAR HRVATSKI PJEVA^ MUZI^AR BERTONCELJ I.].

UMRLI
322. godine prije nove ere - Umro gr~ki filozof Aristotel. 1973. - Umro „lete}i Finac“ Pavo Nurmi (Paavo Nurmi). Ovaj trka~ na duge staze osvojio je devet zlatnih medalja na Olimpijskim igrama (OI) 1920., 1924. i 1928. godine. Svjetske rekorde obarao je 29 puta. 1985. - Poznati filmski glumac Rok Hadson (Rock Hudson) umro na Beverli Hilsu u Los An|elesu u 59. godini.

Kupon za odgovore
Obavezno prilo`ite kupon iz novina. Na koverti nazna~ite: “Za kontakt stranu”. Pitanja mo`ete slati i na e-mail: redakcija@avaz.ba

VRSTA GU[TERA

REOMIR

Mekarti: Zaista sam dobra

44

Dnevni avaz, subota, 2. oktobar/listopad 2010.

show biz

SKANDALI Robert Rudolf pi{e novu knjigu o glumcu

Travolta je spavao s najmanje {est mu{karaca!
Javilo mi se ve} momaka koji tvrde da su se seksali s njim ili da su ga vidjeli s drugima u saunama, svla~ionicama...
- Uop}e ne sumnjam da je D`on Travolta (John) ovisnik o seksu. Javilo mi se ve} mnogo mu{karaca koji tvrde da su se seksali s njim ili da su ga vidjeli kako se seksa sa mu{karcima u saunama, svla~ionicama ili ljekovitim banjama. Dobio sam ve} toliko materijala da sam po~eo pisati drugu knjigu, kojoj }u dati naslov „Prate}i Travoltu“ rekao je Robert Rudolf (Rudolph) za ameri~ki tabloid „National Enquirer“. Autor knjige „You’ll Never Spa in This Town Again“ tvrdi da mu se javilo najmanje {est mu{karaca ~ije pri~e o D`onu Travolti (56) mo`e potvrditi, a o~ekuje kako }e mu ih se javiti jo{ barem pedesetak. Ove Rudolfove tvrdnje najte`e }e, izgleda, pogo-

D`eni Mekarti puni novinske stupce

@ao mi je {to nisam snimila ku}ni porni}
Od kada je prekinula s komi~arem D`imom Kerijem (Jim Carrey), D`eni Mekarti (Jenny McCarthy) ne prestaje puniti medijske stupce. Ovog puta, biv{a „Playboyeva“ ze~ica izjavila je za „Access Hollywood“ da `ali {to i ona nema svoj ku}ni porno-uradak. - Nemam ku}ni porni} i poprili~no sam uzrujana zbog toga. Znate za{to? Jer sam zaista dobra - kazala je prsata plavu{a. D`eni je, tako|er, otkrila da je imala seksualna iskustva s `enama. - Bila sam ze~ica, naravno da sam imala. Kada si stalno okru`en golim `enama, nemogu}e je da se ne{to ne dogodi. Poigrala sam se nekoliko puta s njima - priznaje biv{a Hefnerova muza.

D`on Travolta s trudnom suprugom Keli Preston

Problemi navodne Bekamove ljubavnice

Irmi Nezirovi} prijeti zatvor

diti trudnu Travoltinu suprugu Keli Preston (Kelly). - Ovo je za nju pakao,

pogotovo zato {to je trudna. Poku{ava se sa svim nositi dostojanstveno i smireno, jer

joj je trenutno najva`nije da rodi zdravu bebu rekao je za tabloid izvor blizak paru.

Hajdi Montag povukla zahtjev za razvod

Spenser Pret pristao obrijati bradu
Nezirovi}: Ilegalni boravak u SAD

Pret: Pu{tao bradu

Nakon burnog prekida, medijskog prepucavanja i prijetnji, Hajdi Montag (Heidi) kona~no je odlu~ila da se `eli vratiti Spenseru Pretu (Spencer Pratt). Kontroverzna starleta povukla je ovih dana papire za razvod, koje je predala u julu. Kako bi udovoljio svojoj supruzi, Spenser je, pak, obrijao dugu bradu, koju je pu{tao od dana kada je oti{la iz njihovog zajedni~kog doma.

Podsjetimo, kontroverzni par snimljen je prije desetak dana na ro|endanskoj proslavi prsate starlete, gdje su, osim zaljubljenih pogleda, razmjenjivali poljupce te svoju obnovljenu vezu dobro zalili {ampanjcem. Koliko }e njihovo pomirenje trajati, nije poznato, ali mnogi naga|aju da }e vrlo brzo po~eti puniti tabloide svojim sva|ama i razmiricama te pomirenjima.

Votson: Studira knji`evnost

S Univerziteta

Votson bje`ala u pid`ami
Ema Votson (Emma Watson) do`ivjela je na Univerzitetu Braun, gdje studira englesku knji`evnost, situaciju sli~nu onoj iz filmova o Hariju Poteru (Harry Potter). Mlada glumica bila je u svojoj sobi u 22 sata, kada se uklju~io protivpo`arni alarm. Iza{la je iz sobe u pid`ami i, zajedno s ostalim studentima, istr~ala iz zgrade. Sre}om, ispostavilo se da je rije~ o la`noj uzbuni, jer je alarm aktivirala para koja je curila iz cijevi. Dvadesetogodi{njakinja je morala stajati ispred zgrade u pid`ami sve dok nisu do{li vatrogasci i isklju~ili alarm.

Bosanki Irmi Nezirovi}, alijas Nici, elitnoj prostitutki koja tvrdi da je imala seksualnu aferu s nogometa{em Dejvidom Bekamom (David Beckham), prijeti zatvorska kazna, pi{e britanski tabloid „The Sun“. Kako tvrdi izvor lista, Irma Nezirovi} u Sjedinjenim Ameri~kim Dr`avama nije pla}ala porez na zaradu koju je ostvarivala bave}i se

„najstarijim zanatom“, nije imala dozvolu za rad te bi zbog svega toga mogla zavr{iti iza re{etaka. Tako|er, djevojka koja je devedesetih s porodicom napustila Sarajevo, mogla bi vrlo lako biti i deportovana iz SAD. Navodno, Irmi je davno istekla turisti~ka viza od 90 dana, stoga je njen boravak u Americi ilegalan.

Montag: Kontroverzna starleta

oglasi

Dnevni avaz

subota, 2. oktobar/listopad 2010.

45

www.eurohaus.ba

A. [a}irbegovi} 16 71000 Sarajevo, BiH tel: +387 33 720-900 fax: +387 33 710-611 info@eurohaus.ba

U skladu sa ~l. 243 i 248 Zakona o tr`i{tu vrijednosnih papira („Slu`bene novine FBiH“ broj 85/08) PREDMET: Obavijest o posredovanju u prodaji vrijednosnih papira profesionalnog posrednika vi{e od 10 % vrijednosnih papira iste klase istog emitenta „EUROHAUS“ d.o.o. Azize [a}irbegovi} 16, 71000 Sarajevo Dana, 27. 9. 2010. godine, je izvr{io posredovanje u prodaji dionica emitenta „VISPAK DD PREHRAMBENA INDUSTRIJA P VISOKO“ sa oznakom (VSPKR) po prosje~noj cijeni od 7,00 KM. Prodaja 204.343 dionice je .O. izvr{ena za klijente ZIF „MI-GROUP“ D.D. SARAJEVO, {to ~ini 13,423210 % od ukupnog broja emitovanih dionica emitenta.

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE KANTON SARAJEVO OP]INSKI SUD U SARAJEVU Btroj: 65 0 I 080240 07 I Stari broj: 065-0-I-07-004585 Sarajevo, 22. 9. 2010. godine Op}inski sud u Sarajevu, u izvr{nom predmetu tra`ioca izvr{enja NLB TUZLANSKA BANKA DD TUZLA, protiv izvr{enika MEDINA AHMETOVI], ul. Garovci br. 36. Had`i}i, LEJLA RAMOVI], ul. Stupska bb, 3. FERID RAMOVI], ul. Stupska bb, 4. SALIHBA[I] AIDA, ul. D`emala Bjedi}a br. 37 Sarajevo, radi izvr{enja, na osnovu ~lana 348 stav 3. Zakona o parni~nom postupku, a u vezi sa ~lanom 21. Zakona o izvr{nom postupku, objavljuje

AF 1055870, protestirana u Op}inskom sudu u Sarajevu, knjiga 1, redni broj 1201/06 dana 26. 12. 2006. godine, radi naplate nov~anog potra`ivanja tra`ioca izvr{enja u ukupnom iznosu od 5.830,96 KM, sa zakonskom zateznom kamatom u skladu sa Zakonom o visini stope, zatezne kamate po~ev od 22. 12. 2006. godine pa do isplate, odre|uje se izvr{enje prema izvr{eniku, popisom i prodajom pokretnih stvari izvr{enika na adresi iz prijedloga, sve do potpunog namirenja potra`ivanja tra`ioca izvr{enja. Tro{kovi izvr{nog postupka odre|uju se u iznosu od 175,00 KM POUKA: Protiv ovog rje{enja stranke mogu izjaviti prigovor ovom sudu u roku od 8 dana od dana prijema, u dovoljnom broju primjeraka za sud i stranke. Dostavljanje rje{enja o izvr{enju izvr{eniku smatra se izvr{enim protekom roka od 15 dana od dana objavljivanja. Sudija Alisa Numi}, s.r.

RJE[ENJE O IZVR[ENJU
Broj 065-0-I-07-004585 od 18. 2. 2008. godine Na osnovu vjerodostojne isprave - mjenica, serije broj

46

Subota, 2. oktobar/listopad 2010.

Dnevni avaz

oglasi

oglasi
Aukcija i direktna prodaja }e se odr`ati na sljede}i na~in:
1) Ponu|a~i na prvoj aukciji su du`ni, na po~etku aukcije (u blagajnu Kantonalnog poreznog ureda), Odboru za prodaju, polo`iti depozit u iznosu od 10% od najni`e cijene imovine za koju su zainteresovani. 2) Kupci na aukciji su du`ni izvr{iti uplatu razlike izme|u polo`enog depozita i prodajne cijene u roku od pet dana od dana odr`avanja aukcije, u suprotnom depozit }e biti upla}en Federalnom ministarstvu finansija, bez prava na povrat, kao kompenzacija za {tetu prouzrokovanu Poreznoj upravi Federacije Bosne i Hercegovine. Ponu|a~ima na aukciji koji ne kupe nikakvu imovinu, depozit }e biti vra}en u gotovom novcu odmah nakon aukcije. 3) Druga aukcija, ako Odbor nakon procjene rezultata prve aukcije to smatra ispravnim, vr{i se pola sata nakon okon~ane prve aukcije na isti na~in i prema istim formalnim zahtjevima koji se primjenjuju na prvoj aukciji. 4) Direktna prodaja }e se izvr{iti po navedenim grupama. 5) Najni`a cijena na direktnoj prodaji ne podlije`e obavezi polaganja depozita. Ako najni`a cijena na direktnoj prodaji nije propisana Odbor mo`e odlu~iti da odbije sve ponude ukoliko ih smatra neprihvatljivim. 6) Za robu ponu|enu na direktnoj prodaji, od grupe 6 do 19.52 nije evidentirana najni`a cijena iz razloga {to je roba vi{e puta ogla{avana na prodaju putem aukcije i direktne prodaje. Pristigle ponude Odbor }e na odre|eni datum i vrijeme otvoriti i procijeniti prihvatljivost istih. 7) Odbor na utvr|eni datum i vrijeme otvara koverte i prodaje imovinu licu koje je dalo najpovoljniju ponudu. Imovina se prodaje jedino ako je lice koje je podnijelo ponudu prisutno prilikom otvaranja koverata sa ponudama. U slu~aju da lice koje nudi najvi{u cijenu nije prisutno, imovina se prodaje drugom ponu|a~u koji ponudi najpovoljniju cijenu. 8) U slu~aju da je vi{e od jednog ponu|a~a dalo najbolju ponudu na direktnoj prodaji, Odbor odr`ava aukciju izme|u ovih najboljih ponu|a~a i prodaje imovinu ponu|a~u koji ponudi najbolju cijenu. Na ovoj aukciji se ne prihvata ponuda ni`a od ponude u zatvorenoj koverti. 9) Ponu|a~i na direktnoj prodaji su du`ni dostaviti pismenu ponudu u zape~a}enoj koverti najkasnije 24 sata prije po~etka prodaje li~no u prostorije Porezne uprave Federacije Bosne i Hercegovine - Kantonalni porezni ured Tuzla, sa naznakom: Odbor za aukciju i prodaju; „Ponuda - Ne otvarati“, ul. Rudarska 72, kancelarija broj 8, ili putem po{te na istu adresu, s tim {to punuda mora biti dostavljena 24 sata prije po~etka prodaje. 10) Ponu|a~ je du`an u ponudi jasno navesti imovinu (grupu) za koju je zainteresovan i cijene koje nudi, kao i biti prisutan otvaranju koverata na dan odr`avanja direktne prodaje. 11) Navedena roba se mo`e pogledati 11.10.2010. godine u Lukavcu od 1000 do 1100 i Gra~anici od 1200 do 1430 sati, 12.10.2010. godine u Kalesiji (Me|a{, Toj{i}i i Prnjavor) od 1000 do 1130 sati i istog dana u magacinu Porezne uprave u Kalesiji od 1200 do 1400 sati, 13.10.2010. godine u Grada~cu od 1100 do 1300 sati, 14.10.2010. godine u Tuzli od 900 do 1000 sati i Kladnju od 1200 do 1300 sati, te 15.10.2010. godine u @ivinicama od 1000 do 1200 i Banovi}ima od 1300 do 1400 sati. Dokazi o vlasni{tvu nekretnina, vrsti, koli~ini i jedini~nim cijenama robe, zainteresirani kupci mogu pogledati u Kantonalnom poreznom uredu Tuzla, kod stru~nih savjetnika, dana 18.10.2010. godine u vremenu od 1200 do 1400 sati. 12) Ponu|a~i su du`ni dokazati svoj identitet li~nom kartom, paso{em i dokumentovati pravo na zastupanje. 13) Aukcija i direktna prodaja }e biti odgo|ena za poreznog obveznika za koga cjelokupni dug bude pla}en do po~etka prodaje robe (izvr{i pla}anje duga, tro{kova prinudne naplate, tro{kova zapljene, zatezne kamate i kazne). 14) Na aukciju i direktnu prodaju mogu se prijaviti sva punoljetna fizi~ka i pravna lica. Lica uposlena u bilo kojoj organizacionoj jedinici pri Federalnom ministarstvu finansija i njihovi srodnici do tre}eg stepena krvnog srodstva po direktnoj ili pobo~noj liniji ne mogu biti kupci. 15) Prodaja robe vr{i se po principu vi|eno-kupljeno, naknadne reklamacije se ne}e uva`avati. 16) U cijene robe i imovine iz ovoga oglasa nije ura~unat porez na dodanu vrijednost, pa ukoliko roba podlije`e obavezi pla}anja tog poreza, isti pada na teret kupca. 17) U cijenu nepokretnosti nije ura~unat porez na promet nepokretnosti. Isto pada na teret kupca. 18) Imovina se predaje kupcu kada se podnesu dokazi o pla}anju svih obaveza proisteklih iz kupovine. 19) Sve obaveze za kupljenu robu koje proisteknu naknadnim radnjama kupca preuzima kupac. KONTAKT TELEFONI: (035) 286-617 i 286-368 BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE SREDNJOBOSANSKI KANTON OP]INSKI SUD U KISELJAKU Broj: 49 0 1 0007180 07 1 (stari broj 049-0-I-07-000599) Kiseljak, 24. 5. 2010. godine Op}inski sud u Kiseljaku po sudiji Ned`adu Bakovi}u, u izvr{noj stvari tra`itelja izvr{enja NLB TUZLANSKA BANKA DD TUZLA, ul. Mar{ala Tita broj 34, protiv izvr{enika BO[KO NIKOLI] IZ KISELJAKA, Han Plo~a bb, radi naplate nov~anog potra`ivanja prodajom zalo`ene imovine, dana 24. 5. 2010. godine, donio je

Dnevni avaz
BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE KANTON SARAJEVO OP]INSKI SUD U SARAJEVU Broj: 65 0 P 042559 07 P Sarajevo, 01. 07. 2009. godine

subota, 2. oktobar/listopad 2010.

47

OGLAS
Na osnovu ~lana 348. stav 3. Zakona o parni~nom postupku, tu`enom DAUTOVI] EDINU iz Vogo{}e, ul. Stara cesta Jezero broj 37, dostavlja se TU@BA NA ODGOVOR Dana 22. 05. 2001. godine kod ovog Suda, prednik tu`itelja je kao povjerilac podnio prijedlog za izvr{enje na osnovu vjerodostojne isprave protiv izvr{enika, sada tu`enog, radi duga. Dana 24. 05. 2001. godine doneseno je rje{enje o izvr{enju pod brojem IP-I-10319/01 od strane Op}inskog suda I u Sarajevu, dok je dana 17. 04. 2004. godine tra`ilac izvr{enja precizirao prijedlog za izvr{enje na na~in da se navedeni precizirani prijedlog ima smatrati tu`bom u skladu sa ~l. 29. st. 2, a u vezi sa ~l. 226. Zakona o izvr{nom postupku, pa je s tim u vezi Op}inski sud u Sarajevu pod brojem I-10319/01 donio dana 05. 12. 2005. godine rje{enje kojim se obustavlja izvr{ni postupak, odnosno da se prijedlog od 22. 05. 2001. godine ima smatrati tu`bom, pa je isto nakon pravomo}nosti dostavljeno parni~nom odjeljenju na dalje postupanje. Dana 08. 08. 2007. godine po nalogu ovog Suda tu`itelj je prema pravilima Zakona o parni~nom postupku uredio tu`bu protiv tu`enog radi isplate duga, v.s.p. 4.140,50 KM. Navedenom tu`bom tu`itelj predla`e Sudu da nakon provedenog postupka obave`e tu`enog da tu`itelju na ime duga isplati nov~ani iznos od 4.140,50 KM sa pripadaju}om zakonskom kamatom, po~ev od dana podno{enja tu`be pa do kona~ne isplate kako slijedi: - na iznos od 2.481,20 KM po~ev od datuma dospjelosti 05. 08. 2000. godine do dana uplate, - na iznos od 100,00 KM po~ev od datuma dospjelosti 26. 08. 2000. godine do dana uplate, - na iznos od 1.559,30 KM po~ev od datuma dospjelosti 05. 09. 2000. godine do dana uplate, kao i da tu`itelju naknadi tro{kove parni~nog postupka, sve u roku od 30 dana, te ukoliko tu`eni ne dostavi odgovor na tu`bu u zakonski odre|enom roku od 30 dana da Sud donese presudu zbog propu{tanja u skladu sa ~lanom 182. Zakona o parni~nom postupku. Ovim putem se tu`enom DAUTOVI] EDINU iz Vogo{}e, ul. Stara cesta Jezero broj 37, dostavlja tu`ba na odgovor u smislu odredbe ~lana 63. stav 2. Zakona o parni~nom postupku („Slu`bene novine FBiH“, broj: 53/03), te tu`eni u roku od 15 dana od dana objave pismena (kada se dostava ima smatrati objavljenom) Sudu mo`e dostaviti pismeni odgovor na tu`bu u roku od 30 dana, u protivnom Sud }e, po prijedlogu tu`itelja, donijeti odluku u smislu ~lana 182. Zakona o parni~nom postupku. Odgovor na tu`bu mora biti razumljiv i sadr`avati oznaku Suda, ime i prezime, odnosno naziv pravne osobe, prebivali{te ili boravi{te, odnosno sjedi{te stranaka, njihovih zakonskih zastupnika i punomo}nika, ako ih imaju, predmet spora, sadr`aj, izjave i potpis podnositelja (~lan 334. ZPP-a). U odgovoru na tu`bu tu`eni }e ista}i mogu}e procesne prigovore i izjasniti se u skladu sa ~lanom 71. stav 1. ZPP-a. Tu`eni mo`e u odgovoru na tu`bu, a najkasnije na pripremnom ro~i{tu podnijeti protivtu`bu u skladu sa ~lanom 74. stav 1. ZPP-a. Odgovor na tu`bu sa prilozima se predaje Sudu u dva ili vi{e primjeraka za Sud i suprotnu stranku pozivom na broj predmeta. SUDIJA ARIJANA LUCA, s.r.

ZAKLJU^AK O PRODAJI NEKRETNINE
1. Odre|uje se druga javna prodaja nekretnina izvr{enika upisanih u Katastarsko-knji`nom izvatku broj kk. ulo{ka 850 PI. 1397 KO Dra`evi}i i to: - parcela k.~. 3220 zv. „Bara“ u naravi zemlji{te uz zgradu povr{ine 1.072 m2, poslovna zgrada u privredi povr{ine 489 m2, poslovna zgrada u privredi povr{ine 96 m2, pomo}na zgrada povr{ine 18 m2 i pomo}na zgrada povr{ine 35 m2 u vlasni{tvu Nikoli} Bo{ka, sin Ante iz Han Plo~e sa dijelom 1/1. 2. Prodaja navedene nekretnine odr`at }e se usmenim javnim nadmetanjem u zgradi Op}inskog suda u Kiseljaku. DANA (SRIJEDA) 6. 10. 2010. GODINE U 9.30 SATI U SOBI BROJ 6. 3. Na nekretninama iz ta~ke 1. ovog zaklju~ka postoji teret, odnosno potra`ivanje tra`itelja izvr{enja CBS Bank dd Sarajevo pravni sljednik NLB Tuzlanska banka dd Tuzla na osnovu rje{enja ovog suda broj Ip-42/04 od 15. 7. 2004. godine. 4. Vrijednost nekretnine iz ta~ke 1. ovog Zalju~ka utvr|ena je sporazumom stranaka od 13. 5. 2005. godine, a na osnovu Nalaza i procjene vrijednosti nekretnine stalnog sudskog vje{taka Danijele Muci}-Janjo{ i iznosi 750.733,92 KM. 5. Nekretnina na zakazanom prvom ro~i{tu se ne mo`e prodati ispod polovine utvr|ene vrijednosti iste, na drugom ro~i{tu ispod jedne tre}ine utvr|ene vrijednosti, dok na tre}em ro~i{tu iste se mogu prodati bez ograni~enja najni`e cijene u odnosu na utvr|enu vrijednost. 6. Poreze i takse u vezi sa prodajom snosi kupac. 7. Na javnoj prodaji mogu u~estvovati sva fizi~ka i pravna lica osim lica navedenih u ~lanu 88. ZIP-a, uz uvjet da prije ro~i{ta za prodaju na ime osiguranja polo`i iznos od 1/10 utvr|ene vrijednosti nekretnine {to isti ne mo`e iznositi vi{e od 10.000 KM. Prije po~etka ro~i{ta, sudu treba prilo`iti uplatnicu iz koje je vidljivo da je osiguranje polo`eno. Osiguranje se pola`e na ra~un Op}inskog suda u Kiseljaku za uplatu 3060170000028513 kod HYPO ALPE ADRIA BANK sa naznakom predmet broj: 49 0 I 0007180 07 I (stari broj 049-0-I-07-000599). Od polaganja osiguranja oslobo|ene su osobe utvr|ene ~lanom 86. Zakona o izvr{nom postupku. 8. Kupac je du`an polo`iti cijenu u roku od 30 dana od dana objavljivanja Zaklju~ka o prodaji nekretnine najpovoljnijem ponu|a~u. Ako kupac u odre|enom roku ne polo`i cijenu, sud }e Zalju~kom prodaju tom ponu|a~u proglasiti neva`e}om i odrediti da je nekretnina prodata drugom po redu ponu|a~u koji treba u roku koji mu je odredio sud, deponovati cijenu. Navedene odredbe primjenjivat }e se na tre}em ponu|a~u u slu~aju da drugi ne deponuje u utvr|enom roku prodajnu cijenu. U slu~aju da sva tri ponu|a~a sa najvi{im ponudama ne ispune svoje obaveze, sud mo`e oglasiti da ro~i{te nije uspjelo i zakazati novu prodaju. Iz polo`enog osiguranja namirit }e se tro{kovi nove prodaje. 9. Sud }e obustaviti izvr{enje ako se nepokretnost ne mo`e prodati ni na tre}em ro~i{tu. Obustava izvr{enja ne sprje~ava pokretanje novog izvr{nog postupka radi naplate tog potra`ivanja na istoj nepokretnosti. Zaklju~ak o prodaji objaviti }e se na oglasnoj tabli Suda, a stranka mo`e o svom tro{ku objaviti Zaklju~ak o prodaji u sredstvima javnog informisanja, odnosno da o Zaklju~ku obavijesti lica koja se bave u posredovanju prodaje nekretnina. Od dana objavljivanja ovog Zaklju~ka na oglasnoj tabli suda do dana prodaje mora pro}i najmanje 30 dana. Zaklju~ak se dostavlja strankama i nadle`nom organu poreske uprave. SUDIJA Ned`ad Bakovi} PRAVNA POUKA: Protiv ovog zaklju~ka nije dozvoljen pravni lijek.

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BiH KANTON SARAJEVO OP]INSKI SUD U SARAJEVU BROJ: 65 0 P 040871 07 P Datum: 9. 11. 2009. godine Op}inski sud u Sarajevu u pravnoj stvari tu`itelja D.D. BH TELECOM SARAJEVO, ul. Zmaja od Bosne br. 88 Sarajevo, protiv tu`ene MULAHUSEJNOVI] ALISE iz Sarajeva, ul. Bolni~ka br. 30, radi duga, v.s. 12.270,90 KM, objavljuje

POZIV
Za tu`enu: MULAHUSEJNOVI] ALISA iz Sarajeva, ul. Bolni~ka br. 30 Da u roku od 30 dana dostavi odgovor na tu`bu podnesenu 18. 4. 2008. godine u kojoj tu`itelj predla`e da sud donese presudu Tu`enom se nala`e da tu`itelju plati iznos od 12.270,90 KM sa zakonskom kamatom, po~ev od dana dospije}a obaveza, do dana isplate, kako slijedi: - na iznos od 565,20 KM po~ev od 29. 1. 2000. god. do dana uplate, - na iznos od 5940,90 KM po~ev od 28. 2. 2000. god. do dana uplate, - na iznos od 5739,80 KM po~ev od 28. 3. 2000. god. do dana uplate - na iznos od 25,00 KM po~ev od 28. 4. 2000. god. do dana uplate kao i da tu`itelju naknadi parni~ne tro{kove, sve u roku od 30 dana. Ukoliko tu`eni ne dostavi pismeni odgovor na tu`bu predlo`eno je da sud donese presudu zbog propu{tanja. Odgovor na tu`bu mora biti razumljiv i sadr`avati elemente iz ~l. 334. Zakona o parni~nom postupku, u odgovoru na tu`bu tu`eni mo`e ista}i procesne prigovore i izjasniti se da li priznaje ili osporava postavljeni tu`beni zahtjev, razloge iz kojih se osporava, ~injenice na kojima tu`eni zasniva svoje navode, dokaze kojim se utvr|uju te ~injenice, te pravni osnov za navode tu`enog (~l. 71. st. 1 i 2. ZPP FBiH). Tu`eni mo`e u odgovoru na tu`bu a najkasnije na pripremnom ro~i{tu podnijeti protivtu`bu (~l. 74. st. 1. ZPP-a FBiH). Odgovor na tu`bu sa prilozima se predaje sudu u dovoljnom broju primjeraka za sud i suprotnu stranku, pozivom na broj predmeta. Dostava se smatra obavljenom protekom roka od 15 dana od dana objavljivanja. SUDIJA Raji} Milena

48

Subota, 2. oktobar/listopad 2010.

Dnevni avaz
Izdajem sobe za spavanje na Ba{~ar{iji do Sebilja, cijena 20 (15) KM. Tel. 061 192 073. Izdajem sobu djevojci-studentici ili zaposlenoj, ^. Vila. Tel. 033 649152. Izdajem sprat ku}e Ilid`a, kompletno namje{ten, strancima ili pos. ljudima. Tel. 033 637-494, 061 257 567. Izdajem stan Alipa{ino polje A-faza. Tel. 061 349 669. Izdajem stan-kancelarijski prostor 70 m2, III sprat, kod Katedrale. Tel. 062 812 183. Izdajem studentici jednokrevetnu sobu kod Pivare. Tel. 033/441-476. Jednokrevetna soba sudentici kod Filozofije, upotreba kuhinje, cen. grijanje. Tel. 033 202-729. Jednos. namje{ten stan ~estitoj studentici, blizu [um. fakulteta. Tel. 033 237-323. Jednos. namje{ten stan strancu ili zaposlenoj osobi, Katedrala. Tel. 061 503 868. Jednos. prazan ili polunamje{ten stan na Aneksu. Tel. 033 614-652. Jednos. stan preko puta bolnice Ko{evo, centralno grijanje, studenticama. Tel. 061 252 232, 061 249 399. Jednosoban stan kod Narodnog pozori{ta, namje{ten 500 KM. Tel. 061 214 306. Jednosoban stan, namje{ten, Stari Grad. Tel. 033 440-727, 061 740 293, 062 800 583. Kanc. prostore u pos. objektu u Sarajevu-Ned`ari}i, zvati od 16-20 h. Tel. 061 130 504. Kasindolska uliuca, pos. protor 40 m2. Tel. 061 157 193. Kobilja glava Sarajevo, izdajem jednosoban stan studentima. Tel. 062 940 227. Kod Vije}nice u Sarajevu, izdajem dvosoban stan studenticama ili zaposlenoj `eni, poseban ulaz. Tel. 062 682 185. Komplet ku}a sa gara`om i plin. centr. grijanjem, 650 KM. Tel. 061 173 947. Ko{. brdo, ~etverosoban stan za 3 studenta ili zaposleni, eta`no grijanje. Tel. 061 537 239. Ko{. brdo, garsonjeru na du`i rok, 33 m2. Tel. 033 652-989. Ku}a, prizemlje, sprat i pokrovlje kod Univerziteta na Ilid`i izdajem. Tel. 061 223 119. Ku}u namje{tenu izdajem, Nevjestina. Tel. 062 123 679. M. Dvor, kod Holiday inna, namje{ten stan 80 m2, ekstra. Tel. 066 753 977. Mejta{, jednokrevetna soba sa upotrebom kuhinje i grijanjem studentici. Tel. 207-425. Na Mostarskom raskr{}u 200 m2, radna visina 6 m. Tel. 061 258 211. Namje{ten jednos. stan. Tel. 232491. Namje{ten stan studenticama. Tel. 033 203-887. Namje{tena soba, pogodna za studente i |ake. Tel. 544-231. Namje{tene dvije sobe djevojkama, pos. ulaz i re`ije, blizu kampusa Vele{i}i Donji. Tel. 619-184. Ned`ari}i, izdajem kompletno opremljenu autopraonu. Tel. 061 244 166. Ned`ari}i, namje{tene dvije sobe samcima, priv. ku}a. Tel. 061 134 920, 062 123 203. Neum - povoljno izdajem apartmane smje{tene neposredno uz more. Mob. 063 327 098. Tel. 036/884169. Otok Hvar-Su}uraj, apartmani 35 osobni, uz pla`u izdajem. Tel. 00385 21 773-305, 00385 99 683 0611. Podhrastovi-okretaljka, izdajem namje{ten stan, 2 studenta-nepu{a~i. Tel. 061 219 013. Polunamje{ten jednos. stan strogo pos. ulaz, povoljno, Breka, H. Be{irevi}a. Tel. 033 203-032, 062 214 751. Pos. prostor 26 m2, na Ilid`i (mala aleja). Tel. 061 260 598. Pos. prostor 35 m2, N. [opa, Stup. Tel. 458-506, 062 007 338. Pos. prostor 40 m2 za agencije, predstavni{tva, kancelarije, Aerodrom. naselje, sa papirima. Tel. 061 857 012. Pos. prostor 40 m2, Ilid`a-Pejton, za sve namjene. Tel. 033 622-064, 062 156 840. Pos. prostor 60 m2, do gl. ceste u B. Potoku, mo`e sve namjene. Tel. 062 154 130. Pos. skladi{nog 100 m2 i 150 m2 stamb. prostora u Doglodima. Tel. 061 561 132. Poslovni prostor u „Papagajci“ od 25 m2, izdajem, ulaz sa ulice Hamdije Kre{evljakovi}a. Tel. 061 147 336. Poslovni prostor u zgradi „Papagajka“, 25 m2, izdajem, ulaz sa ulice Hamdije Kre{evljakovi}a. Tel. 061 147 336. Povoljno, jednos. namje{ten ili prazan sa pos. ulazom, priv. ku}a, sve posebno. Tel. 629-054, Ilid`a-Otes. Priv. ku}a, [ip, namje{ten stan, pos. ulaz, odvojena struja. Tel. 061 781 073, 485-657. Rajlovac-Zabr|e do br. 7, izdajem pos. prostor 80 m2. Tel. 065 684 987. Saraj polje, ul. S. M. Dende, trosoban potpuno namje{ten stan u zgradi, III sprat, na du`i period. Tel. 062 943 493. Skenderija, extra lux. namje{ten stan, stamb. zgrada, 1.000 KM. Tel. 061 925 649. Soba namje{tena, centr. grijanje, kupatilo, kuhinja, Hrasno. Tel. 521618, 061 529 838. Sobe sa upotrebom kuhinje, kupatila, pos. ulaz, kablovska, centr. grijanje. Tel. 062 568 023. Sobe za preno}i{te i dnevni boravak. Tel. 062 644 055. Socijalno, izdajem sobu `enskoj osobi. Tel. 641-885. Stan 52 m2, Grbavica, potpuno namje{ten, 3 sprata, super lokacija, 550 KM. Tel. 061 271 102. Stan iza OBI-ja, Ilid`a. Tel. 063 461 220. Studenticama izdajem 2 jednokrev. sobe (centralno grijanje, kablovska TV). Tel. 061 869 333. Studenticama izdajem kod Holiday inna dvokrevetnu i jednokrevetnu sobu. Tel. 033 214-595, 062 279 428. [oping-vanjska strana, izajem gara`u. Tel. 657-189 i 061 912 565. Tros. namje{ten stan studenticama, zgrada sa centr. grijanjem, Otoka. Tel. 062 671 747. Tros. stan na spratu prazan, ku}a, Had`i}i. Tel. 033 981-580, 061 134 920. Tros. stan za bra~ni par, B. Potok, zas. ulaz, 145 KM. Tel. 801-599. Zaposlenim namje{ten jednos. stan 28 m2, centar-^obanija. Tel. 201670. Zenica - centar, izdaje se pos. prostor pogodan za mikrokreditne banke, urede, predstavni{tva, apoteke, zubne, salone i sl. Tel. 061 189 895. www.nekretnine.ba

MALI

OGLASI
Prodaja
Golf dizel, 1983. god., reg. do aprila 2011., bez ulaganja, cijena 1.600 KM. Tel. 061 988 697. Havarisan Isucu troper, KW 88, 90. god., 1734 cm2, mogu} popravak, cijena po dogovoru. Tel. 063 793 240, 063 793 250. Hitno Reno Megan coupe, 2001. g., metalik sive boje, benzin, ful oprema. Tel. 061 338 433. Hunday Matrix 1.5 D, 5 vrata, prvi vlasnik, 2002., registr., sme|a met., povoljno. Tel. 061 217 897, 061 172 465. Kamion korpa 12 m Iveco 35-10, god. pr. 1999., plava. Tel. 033 553-865, 061 895 017. Kombi Fiat Ducato furgon, 2003. god., ispravan i registrovan, tek registr. na firmu do 12. 2010., cijena 12.500 KM, bez PDV-a. Tel. 033 640064. Laguna, Reno dizel karavan, god. 2004., karavan, god. 2004., cijena po vi|enju. Tel. 033 420-606, 062 390 579. Lakiram auta i vr{im za{titu od korozije, kvalitetno i povoljno. Tel. 062 806 582. Limarija branici za WW, Audi, [koda, Fiat, noviji modeli. Tel. 061 227 070. Ljetne gume interkontinental od Golfa 4 karavana, iz Njema~ke. Tel. 061 159 507. Mercedes 1.7 CDI, 200. god., ili mijenjam za Fiat Punto. Tel. 061 262 976. Mercedes E klasa 220 CDI, avangard, ko`a, xenon, sivi, model 2003. Tel. 066 364 848. Mini Cooper S, 2006. god., automatik, full oprema, ko`a, 28.000 km, cijena dogovor. Tel. 062 600 111. Opel-kadet suza, 1.4, 1990. god., tek registrovan, cijena fiksna 2.500 KM. Tel. 061 551 317. Pasat karavan 2000 god., tdi, 11.200 KM, mo`e zamjena. Tel. 061 818 173 Pasat karavan, 1997. god., TDI, 110 konja, reg. do 12. 8. 2011. god. Cijena 9.600 KM. Tel. 061 146 187. Pexton Ssang Yong 2004. god., hitno. Tel. 061 137 241. Povoljno Audi 80 („jaje“), 1991. god., benzin, metalik plavi. Tel. 062 682 185. Prodaja i ugradnja alnasera, alternatora i ostalih el. ure|aja. Tel. 061 365 193. Prodajem Golf 3 GTD, 1992. u odli~nom stanju. Cijena 5.000 KM. Tel. 061 180 144. Prodajem i ugra|ujem za sva auta ogledala za retrovizore, povoljno! Tel. 061 382 478. Prodajem i ugra|ujem za sva auta ogledala za retrovizore, povoljno. Tel. 061 529 970. Prodajem ili mijenjam Audi A6, 2.5 TDI, 1998. g. Tel. 061 820 107. Prodajem kombi VW putni~ki, produ`eni, 1993. god., odli~no o~uvan. Tel. 063 996 774. Prodajem novog Fi}u, 2008., ful oprema, u garanciji. Tel. 061 143 036. Prodajem za Golfa alnaser, altenator 2,3,4 i za ostala vozila, mo`e i monta`a. Tel. 033 531-996, 063 639 176. Renault Laguna dizel karavan, 2004. god., cijena po dogovoru. Tel. 033 420-606, 062 390 579. Renault Laguna, karavan, dizel, 2004. god., siva boja, cijena 16.000 KM. Tel. 420-606, 062 390 579. Renault Megane 1.5 dci, 2003. god., full oprema. Tel. 061 247 399. Reno 11 registrovan, izvanredno stanje, met. boja bijela, cijena dogovor. Tel. 061 143 519. Reno Clio 1.2, plave boje, 1996. god. Tel. 062 105 871. Reno Kangu 2005., zatvoreni. Tel. 062 916 907. Renault Scenic 1,5 dci. 2006, 105 konja, top stanje, metalic, cijena 14200KM. 062 111 110. Retrovizorska ogledala za sve vrste auta, 5 KM. Tel. 061 512 799. Seat Cordoba 1998., full oprema, registrovan do 1. 12. 2010., 5.900 KM. Tel. 061 606 820. [koda Felicija, zelena, registrovan. Tel. 033 458-956, 061 512 874. Terena prikolica euro kuka sa poklopcem, zatvorena, vel. 100x130, novija. Tel. 061 357 786. Toyota Corola 2006. god., 1.8 t, benzin, full oprema, pre{la 66.000 km, 16.000 KM. Tel. 062 600 111. Ugradnja alarma i sistema protiv kra|e vozila, testiranje vozila. Tel. 061 365 193. Vr{im dijagnostiku za Opel vozila. Mogu} dolazak na adresu, 20 KM. Tel. 061 092 699. VW Kedi, 1999. god., bijele boje, dizel, u extra stanju. Tel. 061 253 170. VW nova „bu ba2 2003. god., 2.0 benzin, met. siva, pre{la 107.000 km, cijena 12.900 KM. Tel. 061 715 746. VW Polo, 2008. god., 1.9 SDI, pr{ao 21.000 km. Tel. 061 962 073. Za Pasat el. motor za podizanje stakla za prednje lijeva vrata. Tel. 061 260 598.

Prodajem Golf 5, ful oprema, boja karmin, 2004. godina, cijena po dogovoru. Tel. 061 514 355. 12831-1Nd` Pe`o 206, 1.4 B, 2003. god., 5 vrata, klima, pla}ena carina i PDV - 7.900 KM. Fiat Punto 1.2 B, 2003. god., 5 vrata, klima, pla}ena carina i PDV - 7.400 KM. Tel. 061 205 098. 14944-1tt Alfa 1.4, 2000. god., 1.9 JTD, reg. do 6. 2011., extra stanje, mo`e zamjena, 6.900. Tel. 062 205 698. Aluminijske 4 felge trineske, 175/70/13. Tel. 061 548 447. Astra, kraj 2008., GTC, sport cupe 1.6, 115 KS, crvena met., max oprema, reg. do 5. 2011., odli~no stanje, gara`irana. Tel. 062 156 882. Audi A-4, 1.9 TDI, 2004. god., 20.000 KM, mo`e i zamjena. Tel. 061 531 130. Audi A6 2.5 TDI, 99. god., 6 brzina, ura|en veliki servis, pre{ao 207.000 km, cijena 11.900 KM. Tel. 061 715 746. Audi oblik jaje, 1.8 S, 87. god., o~uvan, benzinac. Tel. 061 580 225, Klju~. Auto ogledala za retrovizore za sve vrste auta, 5 KM. Tel. 061 149 190. Auto radar detektori Cobra i Whisteer, xenon kompleti i navigacije za automobile, garancija 1 god. Tel. 066 271 815. Autostakla „Rule“, original {ofer{ajbe i bo~na stakla sa ugradnjom. Garancija 5 godina. Stup, Bojni~ka 109. Tel. 063 851 759, 061 413 317. BMW 324 dizel, 1988. god., registrovan 57.do 11. mjeseca, automatik, 2.300 KM. Tel. 061 438 446. BMW R 11003, 2004. god., motor u extra stanju, met. sivi, 9.900 KM. Tel. 062 600 111. Chrysler Sebring 2001. god., automatik, full oprema, benzin, pre{ao 105.000 km, 8.900 KM sa reg. Tel. 061 715 746. Citroen C2, 1.4 HDI, 2005. god., reg. god. dana. Tel. 061 144 162. Citroen C2, 1.4 HDI, 2006., ABS, 2x airbag, centralno daljinsko, servo, 60.000 km pre{ao, do regist. 6.900 KM. Tel. 061 214 813. Dijelove Opel Frontere, motor dizel 2.2, 2000. god., limariju i ostale dijelove. Tel. 062 279 743. D`eta turbo dizel, 92. god., gara`irana sa prikolicom. Tel. 061 314 549. D`ip „Isuzi“ 1999 TD, prodajem ili mijenjam za manje auto. Tel. 061 702 762. \ip Hyndai Santafe 2.0 CRD, 4 W (4x4), 2001. god., pre{ao 115.000 km, registr., o~uvan. Tel. 061 490 570. Fiat Brava, 2000. god., 1.6 benz., ful oprema, pre{ao 100.000 km, u odli~nom stanju. Tel. 061 276 207. Ford Fiesta 1.2 S life, 2006. god., pre{la 100.000 km, CD/MP3, servo, ABS, ARB, cijena 10.500 KM. Tel. 061 804 298, 062 156 312. Ford Focus karavan, 2005., reg. 21. 2. 2011., 84 KS, klima, ABS, airbag, CD, servo, centralno zaklju~avanje. Tel. 033 720-020. Ford Fokus karavan, 2005. god., reg. do 21. 2. 2011., 84 KS, klima, ABS, airbag, CD, GLE, podiza~i stakla, servo, centralno. Tel. 033 720-020. Gepek (vrata) za Audi A6, 190 KM. Tel. 061 709 956. Golf 2 dizel, 87. god., bijele boje, cijena 2.800 KM. Tel. 061 244 290. Golf III, 96. god., 1.4 benzin, 5100 KM. Tel. 061 434 867 Golf 2, 91. god., dizel, 3600 KM. Tel. 033 417 320 Golf 2, dizel, 90. god., dvoja vrata u odli~nom stanju, boja bijela, cijena 5.000 KM. Tel. 061 242 261. Golf 2 1,3 benzin, 1985. god. ispravan, ne registrovan, fiksno 1500 KM.Tel. 061 542 493 Golf 3, 1996., 3 vrata, nije registrovan, prodajem. Tel. 061 829 191. Golf 4, kabriolet, tvrdi krov, 2000. god. Crn, crna ko`na sjedi{ta, motor 85, benzin. Plus aluminijske felge „racer“. Sve 10.000 KM. Tel. 033 281 370. Golf 87. god., dizel, u dijelovima. Tel. 061 504 190.

Kupovina
Kupujem havarisana vozila. Tel. 061 206 689. Kupujem Golfa 2, stranca, crvene boje. Tel. 061 504 190. Vr{imo otkup rabljenih, dotrajalih i havarisanih vozila. Tel. 061 716 013. Kupujem vozila ni`e vrijednosti, havarisana, na stranim tablama. Tel. 061 758 217. Kupujem golf dizel, mo`e sa o{te}enom farbom. Tel. 061 255 806 Kupujem havarisana i ostala auta za dijelove. Tel. 061 249 467, 061 614887. Auto kupujem do 1000 KM, pla}am kompjuterom, nov, pla}en 1240 KM. Tel. 062 428 830.

Izdavanje
Izdajem namje{ten jednosoban stan, Donji Vele{i}i, M. Efendije Pand`e 185. Tel. 033/444708. 15099-1tt Izdajem jednosoban stan na ^engi} Vili, II kat. Tel. 062 752 598. 296-1Tr Aerodromsko naselje, iznajmljujem pos. prostor od 75 m2 u privatnoj ku}i. Tel. 061 988 697. Apartmani u Tivtu, ljeto i u septembru idealno za djecu. Tel. 00382 32 683-392, 00382 69 299 128. Apartmani, sobe, dnevni boravak, sa parkingom, blizina Wise. Tel. 061 267 264. Apartmansko preno}i{te iznad Katedrale, parking, kablovska, 15 KM po osobi. Tel. 061 339 647. B. Potok, prazan stan od 120 m2, novogradnja s parkingom. Tel. 033 654-717. Ba{~ar{ija-Budakovi}i, jednosoban namje{ten stan, poseban ulaz, 200 KM. Tel. 061 365 690, 033 653-311. Bistrik 19, pos. prostor opremljen za buregd`inicu, sa inventarom. Tel. 062 922 511. Bistrik, sprat ku}e namje{ten, sa c. grijanjem, kuhinja, dva kupatila. Tel. 061 157 197. Blizu @eljezni~ke stanice sobe, TV kabl., po osobi 20 KM. Tel. 061 135 345. Centar - Papagajka, nudim no}enje u luksuzno opremljenim apartmanima. Tel. 061 724 724. Centar, Titova ulica, izdajem stan. Tel. 061 243 923. Centar, tros. stan u Sarajevu, kompletno namje{ten, izdajem na du`i period, zvati iza 16 h. Tel. 062 692 777. ^. Vila, izdajem skladi{te i kancelarije, pristup {leperima, ima parking. Tel. 033 668-096. ^. Vila, jednoiposoban stan dvjema studenticama. Tel. 061 191 528. ^ekalu{a, izdajem prostor-trafiku. Tel. 061 149 442, 061 233 948. Dvije sobe sa parnim grijanjem za studentice, upotreba kupatila, kuhinje. Tel. 033 521-566. Dvokrev. soba studenticama. Tel. 061 378 640. Dvos. 52 m2, opremljen, plin, cabl, net, 300 EUR-a. Tel. 065 462 890. Dvos. lijepo namje{ten stan izdajem na du`i period, 580 KM. Tel. 063 530 119. Dvos. prazan stan, priv. ku}a, povoljno. Tel. 522-715. Dvos. prazan stan. Tel. 033 656057, 033 458-358. Dvos. stan u Starom Gradu. Tel. 236-679, 062 591 376. Extra namje{tena soba studentu ili samcu kod Islamskog fakulteta. Tel. 061 958 368. Garsonjera na du`i period, 33 m2,

Ko{. Brdo, Sarajevo. Tel. 033 652-989. Garsonjeru zaposlenom mu{karcu, kirija 10 mjeseci unaprijed. Tel. 061 398 380. Gradac, povoljno iznajmljujem sobe i apartmane. Tel. 00385 91 880 2134. Grbavica, dvos. potpuno namje{ten, zapos. osobi, 270 EUR-a. Tel. 061 271 102. Grbavica, izdajem dvosoban stan u priv. ku}i, I sprat, plus gara`a. Tel. 063 639 213. Hrasno brdo, Posavska 128, izdajem sprat ku}e. Tel. 062 422 405. Hrasno, izdajem kancelarijski prostor kod R. komerca. Tel. 033 535052. Hrasno, polunamje{ten dvosoban stan bra~nom paru. Tel. 065 534 126. Hrasno, Trg heroja 32, jednoiposoban namje{ten stan ozbiljnoj zaposlenoj `enskoj osobi. Tel. 063 487 813. Ilid`a, dvos. stan namje{ten, 1 sprat, extra komf. Tel. 061 493 323. Ilid`a-Pejton, garsonjera opremljena jednoj `enskoj osobi na du`i period. Tel. 033 622-064, 062 156 840. Izdaj. poslovni prostor, Tina Ujevi}a 13, centar. Tel. 061 033 953. Izdajem ~etverosoban stan u strogom centru Sarajeva, sa ba{tom, povoljno. Tel. 061 382 261. Izdajem dvoiposoban polunamje{ten stan u priv. ku}i, poseban ulaz. Tel. 033/454-424. Izdajem dvokrevetnu sobu u centru po mogu}nosti zaposlenim ili strancima. Tel. 061 911 928. Izdajem dvosoban stan namje{ten sa grijanjem, pos. ulaz, Safeta Zajke. Tel. 061 149 442, 061 233 948. Izdajem dvosoban stan u zgradi, Grbavi~ka. Tel. 062 437 583. Izdajem gara`u u Zagreba~koj ul., pored [umarskog fakulteta. Tel. 061 867 579. Izdajem ili prodajem gara`e, Bare[ip, novogradnja. Tel. 061 358 229. Izdajem ili prodajem radnju na Siranu. Tel. 062 917 009. Izdajem jednok. sobu studentu u blizini Medic. i Gra|. fakulteta, naselje N. Breka. Tel. 033 443-282, 062 147 525. Izdajem jednokrevetnu i dvokrevetnu sobu sa upotrebom kuhinje studentima, Bjelave. Tel. 061 802 958. Izdajem jednokrevetnu sobu sa manjom kuhinjom, poseban ulaz, upotreba kupatila, mu{karcu. Tel. 033 532-035. Izdajem jednosoban namje{ten stan u privatnoj ku}i. Tel. 033 655329. Izdajem jednosoban namje{ten stan, Pofali}i. Tel. 061 279 387. Izdajem jednosoban stan 50 m2, namje{ten, strogo poseban ulaz, cen. grijanje, sa parking mjestom, kablovska TV, internet, sve posjeduje. Zvati od 12-20 h. Tel. 033 458-323. Izdajem manji poslovni prostor na D. Malti pored {kole. Tel. 033 614628, 061 357 634. Izdajem namje{ten dvosoban stan sa gara`om, cen. grijanje, kablovska i sat., poseban ulaz. Tel. 033 667 008, 062 972 326. Izdajem namje{ten stan sa grijanjem u Butmiru. Tel. 033 680-001. Izdajem namje{ten stan sa grijanjem. Tel. 033 680-001. Izdajem p. prostor 240 m2 za sve namjene sa parkingom uz glavnu cestu, Saraj polje. Tel. 061 545 358. Izdajem pos. prostor 100 m2, za vi{e namjena, kod Stupske petlje. Tel. 061 902 795. Izdajem dvosoban lijepo namje{ten stan na Vracama iznad Policijske akademije u privatnoj kuæi, internet, kablovska, 450 KM. Tel. 062 587 200 Izdajem jednosoban stan u Hrasnici u privatnoj kuæi. Tel. 033 513 036. Izdajem pos. prostor 35 m2 u Pofali}ima kod benzinske pumpe, pogodan za kancelarije. Tel. 061 132 268. Izdajem pos. prostor 90 m2, uz glavnu saobra}ajnicu za sve namjene, ul. Alipa{ina. Tel. 061 228 524, 033 486-558. Izdajem pos. prostor na [ipu (nov) od 35 m2. Tel. 062 320 648. Izdajem poslovni prostor 32 m2, ul. Bolni~ka, povoljno za zanatstvo, usluge, ili kancelariju. Tel. 061 203 367. Izdajem poslovni prostor kod @eljinog stadiona 32 m2, vrlo povoljno. Tel. 062 972 512. Izdajem prazan stan 65 m2, c. grijanje, sa parkingom, I sprat, Saraj polje. Tel. 061 545 358.

Prodaja
Ekskluzivno - stan u Centru kod Katedrale 120 m2, II sprat, adaptiran. Tel. 061 206 728. 14956-1tt Mostar, Lu~ki most, novogradnja 1-sobni i 2-sobni 50 m2 do 76 m2. Gratis gara`no mjesto i ugra|ene kuhinje. Od 2.200 KM sa PDV-om. Tel. 061 499 229. 1420-1Mo Dobrinja novogradnja, stanovi od 25, 45, 52, 60, 63 m2, uknji`eni. www.ahaeti.ba Tel. 061 398 786. 15053-1tt Prodajem garsonjeru 22 m2, Ko{evsko brdo, ul. Bra}e Begi}, II sprat, grijanje: plin-struja. Tel. 066 488 818. 12902-1Nd` A. [a}irbegovi} 16/16, stan 50 m2, 1/1, cijena 1.600 KM/m2. Pogled u grad. Tel. 062 452 371. Adaptiran jednosoban stan 36 m2 u centru Vogo{}e, 54.000 KM. Tel. 062 993 253. Ahatovi}i, prodajem ku}icu sa parcelom I 42.000 KM i parcelu II sa temeljima 24.000 KM, mo`e zamjena za stan u Sarajevu. TRel. 061 203 367. Al. polje A-faza, dva stana po 70 m2 I i IX spr. i jedan 40 m2 VIII spr. Tel. 066 445 203. Alipa{ino polje C-faza, prodajem stan 42 m2, zatvoreni balkon - 65.000 KM. Tel. 546-226. Aneks, prodajem ku}u, papiri 1/1. Tel. 062 156 982. Bare-[ip, gara`a novogradnja, iza Sam-shopa, 15,5 m2. Tel. 061 358 229. Biha} stan 92 m2 + gara`a, prodajem ili mijenjam za manji. Tel. 061 483 448 i 061 144 086. Bos. Krupa, naselje Donje Kr~ane, 8.500 m2, vlasni{tvo 1/1, cijena 40 KM/m2. Tel. 061 156 886. Bos. Krupa, Sokak 210 m2, sa svim komunalijama, 120 KM/m2. Tel. 061 156 886. Breka, stan 48 m2 + 10 m2 terasa + 70 m2 ba{ta, 150.000 KM. Tel. 061 143 036. Breka, trosoban 80 m2, I sprat, potpuno adaptiran, sve novo, sa dosta nove opreme. Tel. 061 106 424. Centar - 40 m2, jednosoban, F. Zvizdovi}a 8. Tel. 061 715 543. Centar Sarajeva, stan 68 m2. Tel. 061 817 523. Centar strogi, prodajem stan 83 m2, dvoeta`ni i radnju 10 m2 Stakleni grad ili iznajmljivanje. Tel. 203494, 664-894. Centar, dvoiposoban novoadaptiran stan, II sprat, eta`no grijanje, mogu}nost kupovine gara`e. Tel. 061 432 055. Centar, prodajem pos. prostor 157 m2, prizemlje, parking, pogodno za

Dnevni avaz
sve namjene. Tel. 061 304 599, 033 665-419. Centar, ul. Avde Jabu~ice, prodajem stan 67 m2. Tel. 062 789 512. Centar-Dalmatinska, stan 121 m2, visoko prizemlje, upotrebljiv i za pos. prostor. Tel. 033/221-533. Centar-Mejta{, prodajem jednosoban stan. Tel. 061 243 923. ^. Vila, prodajem stan dvoiposoban 64 m2, III sprat, balkon, c.g., izuzetno funkcionalan, 130.000 KM. Tel. 063 876 844. Dobrinja 3, III sprat, 74 m2, dvostrano orijentisan, 3 sobe, kupatilo, WC, dva balkona, 113.000 KM. Tel. 061 804 298, 061 308 689. Dobrinja 3, III sprat, 74 m2, dvostrano orijentisan, useljiv, cijena 113.000 KM. Tel. 061 308 689, 061 804 298. Dobrinja 3, ul. Salke Neze~i}a, 4. sprat, prodajem stan 60 m2. Tel. 033 467-716. Dubrovnik, prodajem dvosoban stan u Gru`u, V sprat, ustakljen balkon sa pogledom na Gru{ku luku. Tel. 00385 20 418-192. Faleti}i, zbog selidbe prodajem ku}u 10x12, sa oku}nicom 1.200 m2, uz rijeku Mo{}anicu. Tel. 061 304 599, 033 665-419. Grbavica, troiposoban stan renoviran, sa gara`om. Tel. 033 617-742, 061 964 797. Hitno 70 m2 centar, Avaz, kompletno renoviran, osun~an, 4. sprat, gara`a, 138.000 KM. Tel. 061 186 665. Hrasno brdo, Posavska 128a, prodajem ku}u sa prate}im objektima, povoljno. Tel. 062 422 405. Hrasno, dvosoban stan 57 kvadrata, prvi kat, bez posrednika. Tel. 062 978 560. Hrasno, Trg heroja, hitno prodajem jednoiposoban stan 45 m2, 13. sprat, adaptiran, 86.000 fiksno. Tel. 061 811 144. Ilid`a-Lu`ani, stan 56 m2, III sprat, cijena po dogovoru. Tel. 033 623534. Ilid`a-Pejton, ku}a 12,5x11,5, prizemlje + 2 sprata sa grara`om, i pos. prostorom, cijena po dogovoru. Tel. 061 226 007. Ispod [aminog gaja uz glavnu cestu, dunum zemlje, vrlo povoljno. Tel. 062 138 905. Isto~no Sarajevo, parcela sa svim komunalijama. Tel. 062 437 558. Konjic, prodajem stan 62 m2, vrlo povoljno. Tel. 062 715 872. Ko{evo, ku}a 300 m2 stam. prostora + 3 gara`e + 250 m2 zemlje. Tel. 061 249 155. Lijepa manja ku}a kod Vje}nice, cijena 105.000 EUR-a. Tel. 033 239910. Lu`ani stan 60 m2, cijena 1.600 KM/m2. Tel. 033 621-023, 066 357 804. Ljubina, vikend ku}a i 1.500 m2 zemlje, mo`e i zamjena. T 061 249 155. el. M. Dvor, prodajem stan 40 m2. Tel. 062 724 003. Mojmilo, renoviran stan 56 m2, IV sprat, cijena po dogovoru. Tel. 061 206 541. Nahorevska (iza Pionirske) ku}u 10x11 sa tri stana na tri eta`e, poseban ulaz za svaki stan. Tel. 061 304 599, 033 665-419. Neum, Tiha luka, stan 40 m2 sa terasom i pogledom na more, kompletno namje{ten, cijena na upit. Tel. 061 147 336. Nova Breka, dvosoban stan, potpuno opremljen, parking obezbije|en. Tel. 033 233-776. Op}ina Trnovo, selo Gra~anica, FBiH, ~etiri i po dunuma zemlje, 100 metara kroz imanje te~e ~ista rijeka, a izvor je 50 m od imanja, sa~uvana priroda, udaljenost od sela 800 m. Sve zagra|eno. Zadnja cijena 8.000 po dunumu. Tel. 061 686 095. Orebi}: Prodajem apartman 27 m2, (II sprat), soba, kuhinja, kupatilo, TV; klima, terasa, potpuno opremljen, 35.000 EUR-a. Tel. 00385 20 713-793, 00385 98 92 46 035. Otoka, stan 76 m2, vl. 1/2, prodajem, a mo`e i zamjena za more uz razliku novca. Tel. 062 422 290. Pofali}i, novogradnja, ve}a ku}a, 3 pos. pr., useljiva odmah, na placu od 822 m2, vl. 1/1. Tel. 062 227 122. Porodi~na ku}a 8x7,5 m2, sa 1.500 m2 zemlji{ta, sun~ana strana, PaleBrij`d`a bb. Tel. 033/563-834. Povoljno prodajem ku}u sa oku}nicom, visoko prizemlje, sprat, Radni~ka 122. Tel. 061 201 700. Prodaje se ku}a na Bistriku pov. 250 m2, udaljena 1,2 km od Ba{~ar{ije ili 10 minuta hoda. Prelijep pogled na grad. Ku}a se sastoji od 3 zasebna stana sa odvojenim ulazima. Uz ku}u se nalaze 2 gara`e sa 3 gara`na mjesta. Svi papiri uredni 1/1. Ku}a je upravo potpuno renovirana. Ima ba{tu. Tel. 062 451 110. Prodajem dva stana u Ferhadiji, veli~ine 80 m2 i 47 m2, stanovi su uknji`eni. Tel. 061 220 541. Prodajem dvosoban stan 1/1, 71 m2, III sprat, Otes-Ilid`a, povoljno. Tel. 061 172 053. Prodajem dvosoban stan u dobrom stanju, III sprat, ul. Dervi{a Numi}a - Grbavica, 116.000 KM. Tel. 063 191 201, 00385 91 177 4627. Prodajem ili izdajem super kompletno opremljen restoran, mo`e biti konoba, taverna, vinoteka, na Ilid`i, povoljno. Tel. 061 172 516. Prodajem ili mijenjam ku}u u Sreseru-Pelje{ac, za Sarajevo. Tel. 061 262 337. Prodajem jednoiposoban adaptiran 44 m2, Ko{. brdo, blizu svih fakulteta. Tel. 033 206-046, 066 763 588. Prodajem jednosoban stan 47 m2, 36.900 EUR-a, Alipa{ino, Semira Fra{te. Tel. 454-579. Prodajem ku}u Sutina-Mostar, 57 m2 + terasa 24 m2, vo}njak 1.250 m2, ima sve dozvole. Tel. 033 215-199, 063 722 002. Prodajem lijepu bosansku ku}u u blizini Vije}nice. Tel. 061 935 062. Prodajem novu ku}u u Sarajevu, naselje Binje`evo. Ku}a ima tri sprata, svaki sprat ima zas. ulaz. Oku}nica povr{ine 1.000 metara kvadratnih ogra|ena zidom. Vlasni{tvo 1/1, sve uknji`eno u grunt. Tel. 062 337 813. Prodajem plac na Crnogorskom primorju, \enovi} kod H. Novog. Tel. 033 638 125. Prodajem povoljno zemlju u Bu}a Potoku i Hladivodama. Tel. 033 659756, 062 178 832. Prodajem stan 50 m2, A-faza, A. polje, Ante Babi}a, cijena po dogovoru. Tel. 451-594. Prodajem stan 54 m2, Obala kulina bana 21/II, Stari Grad. Tel. 062 920 191. Prodajem stan bez posrednika, na Grbavici I, 61 m2, XIV sprat, adaptiran, 2.400 m2 fiksno. Tel. 061 438 855, 033 610-550. Prodajem stan Mojmilo, 53 m2, sa stvarima, sve novo. Tel. 061 299 371, 061 377 898. Prodajem stan novogradnjaNed`ari}i od 37,20 m2, parking mjesti ispod zgrade. Tel. 062 170 897. Prodajem stan od 40 m2, II prat, M. Dvor. Tel. 061 715 543. Prodajem jednosoban stan 31m2, strogi centar, iznad Katedrale. Stan je jednosoban, adaptiran. Cijena 2500 KM po kvadratu, mogu}nost zamjene (u obzir dolazi Dobrinja). Tel. 061 397 861 Prodajem zemlju blizu Vije}nice stara Dariva, ul. Obhod`a 32. Tel. 062 504 781. Prodajem-iznajmljujem posl. objekat 1.000 m2 + 4.000 m2 oku}nice, sa asvaltiranim parkingom, uz magistralni put Sarajevo-Mostar, na 17. kilometru, ili vr{im zamjenu za stamb.-posl. prostor u Sarajevu. Tel. 061 249 249. Radni~ka 122, ku}u, dva podruma, vis. prizemlje, sprat, 450 m2 oku}nice. Tel. 065 185 108. Rakovica-Kakrinje, prodajem ku}u, tri duluma zemlje, vo}njak u rodu, pogodno za p~elare. Tel. 033 443-439. Sepetarovac 44, prodajem stan 46 m2, sun~an, cijena povoljna. Tel. 062 681 078. Stari Grad, devastirana ku}a, 330 m2 zemlji{ta, ul. Brusulje 77, 12.000 EUR-a, papiri uredni. Tel. 061 543 853. Stup, Bojni~ka 109, ku}a sa poslovnim prostorom od 80 m2 i stanom iznad, autopraonica i parking. Ulaz sa glavne ceste. Sve renovirano, sve komunalije uredne, vlasni{tvo 1/1. Tel. 062 735 608. [vrakino selo, prodajem dvosoban stan ili mijenjam za manji. Tel. 063 978-103, 033 612-306. Vele{i}i, novogradnja, stanje raubau, prizemlje + 15 m2 terase, zgrada ima cen. grijanje, fiksno 50.000 KM. Tel. 062 156 882. Vogo{}a, prodajem stan. Tel. 062 993 253. Vogo{}a-dupleks: jednosoban, garsonjera, gara`a, ostava, terasa, 6x5,5, mogu}nost pro{irenja, 62.000 KM. Tel. 436-322. Zemlja 53 dun. podru~je Rogatica, prodajem ili mijenjam za Kanton Sarajevo. Tel. 062 321 088. Kvalitetan dvosoban stan, Dobrinja 4, RS, 4. sprat, mijenjam za Sarajevo ili prodajem. Tel. 061 220 179. Zamjena 30 duluma zemlje u RS, za 12 na Sarajevskom kantonu. Tel. 033/634-300. Hrasnica, mijenjam stan 53 m2, suteren, plinsko cent. grijanje, za manju ku}u u Kantonu Sarajevo. Tel. 061 867 880, 033 514-170. Sarajevo-Zagreb, mijenjam ~etverosoban stan u centru Sarajeva za trosoban centar Zagreba. Tel. 033 214-595, 062 279 428. Otoka, jednos. 39 m2, 4 sp., sun~an, lift, balkon ili mijenjam za ve}i. Tel. 061 239 029. Stan 52 m2, mijenjam za manji ili garsonjeru uz doplatu. Tel. 678-733. Mijenjam dvos. stan u naselju Otoka, jako uslovan, vlas. 1/1 za garsonjeru uz doplatu. Tel. 065 463-156 od 11-22 h.

subota, 2. oktobar/listopad 2010.

49

„VIAGRA-PFIZER“ ORIGINAL! 50 i 100 MG. CIALIS 20 MG, KAMAGRA GEL 100 MG. ZA BOLJI I DU@I SEX. DOSTAVA. UPUTSTVO. DISKRECIJA. POUZE]EM. TEL. 061 702 404. 12851-1ND@

TV VIDEO SERVIS vr{i popravku svih TV aparata i videorekordera. Dolazak na adresu besplatan. Garancija 12 mjeseci. Tel. 033/451-778. Mob. 061 148 042. 12811-1Nd` „HIGIJENA“ - Dubinsko pranje tepiha, 1 m2 - 1 KM i namje{taja, ugao - 20 KM. Sarajevo: 061 141 944. Tuzla: 061 587 721. 14977-1tt Prof. dajem sate gitare. Tel. 063 930 078. Vodoinstalater - svi vodoinstalaterski radovi - kvalitetno, brzo, precizno, ~isto. Tel. 061 199 442, 033/621733. Bravarski radovi, dolazim na adresu. Tel. 061 233 078. Povoljno vanjske roletne, aluminijske `aluzine, trakaste zavjese. Tel. 061 214 303. Vr{imo snimanje sa VHS na DVD, Sarajevo. Tel. 061 389 427. Rigips majstor, potkrovlja, pregrade, sve od rigipsa. Tel. 062 941 274. Rigips majstor, radim sve od rigipsa. Tel. 061 504 338. Rigips majstor, potkrovlja, pregradni zidovi, spu{teni plafoni. Tel. 061 818 732. Ozbiljan: zidar, kerami~ar, tesar, vodoinstalater, itd., radim komplet kupatila. Tel. 061 269 385. Postavljam, brusim i lakiram sve vrste parketa. Tel. 634-147, 062 423 025. Autolimar, radim sve vrste autolimarskih radova, brzo, jeftino, kvalitetno. Tel. 061 270 427. Servis ra~unara „Majo“, instalacija windowsa, internet konekcija, antivirusna za{tita ra~unara, ~i{}enje virusa, hardwerski i softverski problemi, itd. Tel. 062 118 202. Kirby dubinsko usisavanje iu pranje }ilima, etisona i sjede}ih garnitura, najkvalitetnijim kirbijevim {amponima. Tel. 062 118 202. Iskusan prof. engleskog prevodi tehni~ku i stru~nu dokumentaciju, brzo. Tel. 062 757 808. Instruiram francuski i latinski, povoljno i uspje{no. Tel. 033 223-347. Profesor instruira matematiku sve uzraste, povoljno, uspje{no. Dolazak na adresu. Tel. 657-082, 066 329 172. Matematika za popravne, profesor sa iskustvom, uspjeh zagarantovan. Tel. 061 135 748. Radim vodoinstalaterske poslove i elektro poslove, uz garanciju. Tel. 062 715 005. Rainbow sistem ~i{}enja u va{em domu ili pos. prostoru. Brzo, povoljno i efikasno. Tel. 061 990 082. Zidarsko-zanatske radove: zidanje, maltanje, keramiku, rigips, adaptaciju stabenog prostora. Tel. 061 410 841. Servis - programiranje, prodaja registar kasa i el. vaga. Tel. 061 251 809. Profesorica hemije daje ~asove u~enicima. Tel. 061 779 269. Kombi prevoz namje{taja, selidbe, odvoz kabastog otpada, povoljno, obez. radna snaga. Tel. 062 139 453. Profesor matematike daje instrukcije. Tel. 061 534 231. Moler veoma brzo i efikasno moluje va{e stanove. Tel. 061 926 333. Dajem instrukcije iz bosanskog jezika, 1 sat - 5 KM, dolazim na ku}nu adresu. Tel. 066 360 809. Kroja~-tapetar vr{i usluge brzo i povoljno. Tel. 061 385 329. Dajem instrukcije iz engleskog jezika. Tel. 061 243 836. Sve za kompjuter! Rje{avanje problema, instalacija programa, ugradnja dijelova, kursevi. Tel. 061 827 793. Stolarske usluge po povoljnim cijenama. Tel. 061 336 541. Bravar - izra|ujem i montiram sve od `eljeza, usluge savijanja cijevi. Tel. 061 709 382. Moler sa radnim iskustvom, izvodi sve mol. farb. radove, brzo, kvalitetno, ~isto. Tel. 061 206 345. Izvodimo sve vrste radova, gradnja, adaptacije. Tel. 061 740 127. Kerami~ar - postavljam sve vrste keramike. Tel. 061 182 097. Molerski radovi uz potpunu za{titu ljepljivim trakama i podnim najlonima. Tel. 061 606 441. Instrukcije engleski, njema~ki i prevod. Tel. 061 339 306. Stolar - izrada i monta`a kuhinja, ameri~kih plakara, enterijera, stepenica. Tel. 061 512 663. Central. grijanje, plin. instalacije, zamjena konvektora itd., radimo kvalitetno i povoljno, uz garanciju. Tel. 061 500 037. Radim molersko-farbarske poslove brzo, ~isto i povoljno, radno iskustvo preko 20 god. Tel. 061 174 192, 033 210-791. Kombi prevoz putnika 1+8 i seli-

„ZA SUPER SEX + NAJBR@I EFEKAT + ZA SUPER BIZNIS (VPC 4 KM). VIAGRA + CIALIS + LEVITRA + BILJNA = HIT + PODESNA I ZA BOLESNE! TEL. 061 807 485.“ 14789-1TT ne, 2 tende 6x3 m.. Tel. 061 958 001. Prodajem fasadnu plinsku pe}, cijena 50 KM. Tel. 061 244 290. Fri`ider 280 l, televizore Filips i AOC, regal 5-djelni, bra~ni i francuski le`aj, komoda. Tel. 065 097 899, 033/201-051. Print ma{ina rodin solvet 6184A, {irine {tampe 180 cm. Tel. 033 553865, 061 895 017. Prodajem povoljno tri ormara, jedan sa ladicama.Tel. 061 556 761 Prodajem ma{inice (koturove) za {tap za ribolov. Tel. 062 525 981. Fiskalne registar kase, fiskalni printeri, prodaja, programiranje odr`avanje. Tel. 061 251 809. Po~iteljski sirup za jetru, hepatitis, esh. cooli, holesterol, trigliceride, imunitet. Tel. 033 646-912. Prodajem drvene prozore 2 kom. 140x120, 2 kom. 180x120, sve 100 KM. Tel. 061 244 290. Prodajem govorni aparat servoxdigital za one koji nose kanilu, nov. Tel. 061 838 188, Sarajevo. Prodajem za ugostiteljske objekte radne stolove rostfrajne, sudoper sa 2 korita, 4 kompleta stolova sa stolicama, fri`ideri, elektri~ni profesionalni {poret, vodopropusni tepih za ba{tu 25 m2. Sve u jako dobrom stanju. Tel. 061 988 697. Prozor 120x140, 1 kom. sa `aluzinama. Tel. 062 534 241. [iva}u ma{inu u koferu, tip „Brother“. Tel. 062 534 241. Plin pe} sedmica na dimnjak, o~uvana, povoljno. Zvati poslije 17 h. Tel. 061 200 867. Dizel elektri~ni agregat, 40 KW, Torpedo-Kon~ar. Tel. 065 512 345. Sarajevsku ambala`u pivsku, 0,5 l, 47 gajbi. Tel. 061 508 488. Ta pe} {esticu i dva lavaboa, povoljno. Tel. 061 508 488. Registar kasu Oliveti i rashladnu vitrinu Soko. Tel. 061 508 488. Plin. pe} fasadna, nova, povoljno. Tel. 061 508 488. Ski lift 5,5 KW, kapacitet 450 skija{a/h, du`ina 200 m. Tel. 063 996 774. Povoljno, kozmeti~ki le`aj kao nov. Tel. 065 88 33 99. Pe} Susler kraljica, o~uvana, malo kori{tena, povoljno. Zvati poslije 17 h. Tel. 061 200 867. Bojler Kon~ar 100 l, skoro nov, 50 KM. Zvati poslije 17 h. Tel. 061 200 867. Balkon. vrata drvena kvalitetna, vakum stakla, povoljno. Tel. 033 654491, 065 527 310. Stari crijep i krila prozora, ustakljena. Tel. 521-618, 061 529 838. Rabljenu obu}u i odje}u za jesen i zimu, na veliko i malo i ko`nu vre}u za borila~ke sportove, Sarajevo. Tel. 061 511 779. Sobni bar, {ank, dvije zidne police i dvije barske stolice. Tel. 033 463489.

VELIKA AKCIJA! Rasprodaja ogrijevnog drveta i uglja. Koli~ina zagarantovana, ku}na dostava. Odobravamo koli~inski rabat i popust kod gotovinskog pla}anja. Tel. 061 360 298. 12862-1Nd` OGRIJEV NA RATE! D.O.O. „GORI VATRA“. Prodaja ogrijevnog drveta i uglja, koli~ina i kvalitet zagarantovani. Kredit za penzionere i uposlene u javnim institucijama. Poseban popust za gotovinsko pla}anje. Tel. 061 173 949. 12862-1Nd` VELIKA AKCIJA!!! U prodaji su bukova cijepana drva 60 KM, ~okovi, metrice. Ugalj (Banovi}i) kocka, orah 150 KM. (Kreka) drveni 80 KM. Bukovi briketi 200 KM. Isporuka isti dan. Tel. 061 247 186, 062 552 323.12863-1Nd` VELIKA AKCIJA: U prodaji su sve vrste drva kao i kameni (Banovi}i) i drveni (Kreka) ugalj. Cijene su veoma povoljne, a prijevoz je besplatan. Omogu}ena nabavka na rate za penzionere. Tel. 061 670 068. 12897-1Nd` TOTALNA RASPRODAJA OGRIJEVA: Drva (}utci i cijepana). ]umur (kameni i drveni). Briketi (bukovi). Cijene su veoma povoljne, a prijevoz je ura~unat u cijenu. Tel. 063 553 531. 12897-1Nd` Zbog preseljenja lagera u toku je TOTALNA RASPRODAJA OGRIJEVA: sa veoma povoljnim cijenama. Drva - 60 KM/m3. ]umur - 80 KM/tona. Koli~ina zagarantovana, penzioneri na 4 rate bez kamata. Tel. 062 543 688. 12897-1Nd` Najkvalitetnija prodaja i ugradnja harmonika vrata svih modela i mjera. Tel. 033 225-227, 061 516 910. Prodajem Braunove mre`ice za brijanje i el. aparate. Tel. 061 323 906. Podajem fri`ider staklena vrata, ve{ ma{ine, {porete struja plin, fri`idere, 120-150 KM. Dostava besplatna. Tel. 033 533-631. Turisti~ki vodi~ „100 turisti~kih destinacija BiH“. Tel. 061 757 925. Prodajem dobro o~uvane polovne fri`idere i zamrziva~e. Tel. 061 156 309. Prodajem klavir (Belarusd) puno, lakirano, sme|e drvo, nova klavijatura, 2.000 KM. Tel. 062 946 642. Nove originalne dijelove za industrijske {iva}e ma{ine, povoljno. Tel. 062 876 691. Prodajem cvijet fikus. Tel. 062 146 540. Mediven ~arape za vene `enske, duge i kratke, povoljno. Tel. 061 052 033. Prodajem polovan ugao radi selidbe. Tel. 659-358. Prodajem kremu neven za otoke, opekotine i srce. Tel. 033 663-847. Prodajem sobni bar: {ank, dvije zidne police, dvije barske stolice. Tel. 033 463-489. Bosanska vunena tkanica 6 boja, {irina 55 cm, 7 m - 50 KM. T 210-736. el. OPREMA za samouslu`nu autopraonicu marke KARCHER, 4 boxa za pranje auta i 2 dupla usisiva~a. Tel. 062 284 443. Nove rekete za stoni tenis, bolje kvalitete. Tel. 061 159 507. Lim sudoper, lavabo, bojler od 50 litara, prozor dupli 140x120. Tel. 061 159 507. Karabin lova~ki 8x57, Kranj. Tel. 061 958 001. Stolovi ugost. 6 kompleta, 2 vitrine, 1 kasa oliveti. Tel. 061 958 001. Pe} za burek plin 2 rerne, 6 stolova kompl., kasa oliveti, 2 vage, 2 vitri-

Servis: ve{ ma{ina (Gorenje, Ei Ni{, Kon~ar, Obodin, Kandi, Zanusi, Iberna), {poreta, bojlera. Dolazak besplatan! Garancija! Mob. 061 171 666. 14873-1tt KIRBY - Dubinsko usisavanje, pranje, ispiranje svih vrsta tepiha, namje{taja, auta, pranje portala, generalna ~i{}enja stanova i firmi. Itisoni 1 m2/1 KM. Fima „GLANZ“. Tel. 061 350 688. 12715-1Nd` Alu `aluzine 20 KM/m2. Trakaste zavjese 20 KM/m2. Alu i PVC roletne. Harmo vrata i tende. Cijene sa monta`om. Tel. 033 211-484, 033 767-995, 061 131 447. 11797-1Nd` TV VIDEO DVD SERVIS svih marki i modela aparata. Garancija, dolazak na ku}nu adresu, novi daljinski za TV. Sa povjerenjem. Tel. 033/650-400, 033/610000. PTT ELEKTRI^AR sa VODOINSTALATEROM sve vrste popravki vodo. i el. instalacija, sanitarija, bojlera, pe}i, t. baterija i sl. Tel. 061 222 228. 12756-1Nd`

Potra`nja
Potrebno vi{e manjih stanova, praznih i namje{tenih za izdavanje (Agencija). Tel. 061 031 330. Strancu potreban manji stan do 60 m2 u zgradi za izdavanje na du`i period (Agencija). Tel. 061 522 190. Kupujem stan do 50 m2, na relaciji Vojni~ko, Alipa{ino, Dobrinja. Tel. 061 237 344. Hitno kupujem gara`u u naselju C-5 na Dobrinji, ul. Rudija Alva|a. Isplata novca odmah. Tel. 061 108 889. Sarajevo, kupujem garsonjeru, jednosoban ili dvosoban stan u centru i okolini. Tel. 061 700 642.

Zamjena
Mijenjam ku}u u Zvorniku za stan u Sarajevu. Tel. 033 457-166, 061 817 960.

dbe, povoljno. Tel. 061 223 343. Zubne proteze, izrada, popravka, dodatak zuba, poliranje i podlaganje zubnih proteza, radimo vikendom. Tel. 061 141 544, 033 677-845. Povoljno dajem instrukcije iz matematike i informatike. Tel. 061 358 339. Prijevoz putnika osobnim automobilom. Tel. 062 476 251. Lije~im vanjske i unutra{nje hemoroide. Tel. 061 533 146. Dajem ~asove iz matematike i statike |acima i studentima, uspje{no. Tel. 033 526-945. Vodoinstalater odr`ava staru i postavlja novu instalaciju, ~isti bojlere, sve uz garanciju. Tel. 061 497 622. Staklar sa iskustvom radi sve vrste staklarskih usluga, dolazimo na adresu. Tel. 061 609 947. Profesor daje instrukcije iz francuskog, latinskog, ruskog i bosanskog. Tel. 033 526-521. KV moler kre~i stanove, ku}e 70 KM, radim gletovanje, farbanje, postavljamo ukrasni stiropor. Tel. 062 388 242, 638-454. Instruiram |ake i studente iz matematike i fizike na Ilid`i, ~as 6 KM. Tel. 033 621-976. Strunu, `eludac namje{tam, lije~im stru~no bezbolno, uspje{no, bolove u le|ima. Tel. 061 504 986. Instruiram |ake i studente iz matematike na Alipa{inom Polju, ~as 6 KM. Tel. 061 157 991. Profesorica engleskog jezika daje ~asove i prevodi. Tel. 061 556 700, 033/657-038. Adaptacija stanova i ku}a, postavljanje plo~ica, laminata, kre~enje i drugo. Tel. 061 510 373. Ve}a ekipa majstora radi stiropor fasade sa svojom skelom. Tel. 061 270 729. Kombijem prevozim kabastu robu. Tel. 061 204 061. Rigips majstor radi potkrovlja, plafone, pregradne zidove. Tel. 061 511 503. Rainbow dubinsko pranje }ilima, namje{taja, generalke u stanu, ozbiljna `ena. Tel. 061 311 276, 033 666275. Molerske usluge uredno, kvalitetno. Tel. 062 127 525. Staklar - radimo sve staklarske radove, dolazimo na adresu. Tel. 061 842 343. Profesorica dr`i instrukcije iz matematike i fizike. Tel. 522-016. Prevoz stvari, namje{taja i ostalog ve}im kombijem, radna snaga, povoljno. Tel. 061 268 442, Saraj. Stolar kvalitetno vr{i stolarsko-lakirerske poslove, dolazim na adresu. Tel. 062 332 702. Vr{im prevoz putnika po BiH i na more. Tel. 061 434 374. VKV kre~enje stanova, pouzdano i stru~no, molerski majstor [erbo. Tel. 062 921 864. Kombi prevozom vr{im selidbe, prijevoz putnika, odvoz {uta, cijena povoljna. Tel. 061 817 424. Bravar, povoljno radi sve bravarske usluge. Tel. 062 940 731, 033 691260. Stolar-tapetar, povoljno radi popravke stolarske i tapetarske. Tel. 061 606 651, 066 620-342. Iskusna profesorica engleskog, njema~kog i francuskog daje ~asove i prevodi. Tel. 061 702 873, 033 200616. VKV moler - radi molersko-farbarske poslove, povoljno. Tel. 061 507 683. Iznajmljujem play station 2 i 3 sa igricama. Tel. 061 201 341. Prevoz putnika sa kombijem po BiH, SCG i HRV. Tel. 061 209 935. Bravar radi ograde, kapije, gelendere ulazna i gara`na vrata, zatvara balkone. Tel. 061 526 205. Elektri~ar: el. instalacije, automatski osig., indikatori za banju, el. bojler, el. {poret i drugo. Tel. 061 312 435. Molerske usluge. Tel. 062 922 323, 066 205 151. Autoprevoznik manjim kamionom vr{i prevoz kabastog otpada, pjeska, {ljunka. Tel. 061 268 847. Registracija i prevod vozila. Tel. 061 134 597. Drva re`em motornom `agom, radim i druge poslove. Tel. 061 491 463. Prevodim engleski 5 KM/str. i povoljno dajem instrukcije. Tel. 643990. Sudski tuma~ za njem., engl., holand. jezik, ul. Ko{evo 36, Sarajevo. Tel. 061 108 144. Tapetar sa iskustvom presvla~i ku}anski i kancelarijski namje{taj. Tel. 061 620 057. Servis ra~unara „Aki“, popravka, nadogradnja, instalacija, internet konekcija, antivirusna za{tita, dolazak na ku}nu adresu. Tel. 061 545 375. Instrukcije iz matematike, fizike, i elektrotehnike za u~enike osnovnih

50

Subota, 2. oktobar/listopad 2010.

Dnevni avaz
062 388 242, 638-454. Autoprevoznik kamionom-grajferom i mini bagerom 5 T, sve vrste iskopa i prevoza. Tel. 061 100 268. Kombi prijevoz robe i putnika, popust za: RVI, penzionere i sl. Tel. 033/988-015, 061 890 067. Popravljam TV svih modela, profesionalno i na va{oj adresi. Tel. 061 365 690, 033 653-311. Konverzacijski engleski, rad sa {kolarcima na engleskom iz svih predmeta, PC osnovi i aplikacije. Tel. 062 293 688, Sarajevo. Radim molersko-farbarske poslove sa dugogodi{njim iskustvom, uredno. Tel. 062 189 683, 033 664-539. Tapetar-dekorater, povoljno presvla~i namje{taj u radnji ili kod vas, uz garanciju. Tel. 033 718-405, 061 156 728. [ivanje trajnih autopresvlaka, ko`e, mjenja~a, popravak sjedi{ta, neba tapacirunga. Tel. 061 215 658. Ku}ni majstor. Tel. 061 708 798. Prevoz putnika na sve destinacije sa VW bus, sjedi{ta 1+8. Tel. 062 606 611. Prijevoz putnika Sarajevo-more novim kombijem, klimatizovano, dolazim na adresu. Tel. 062 213 645. Izvodimo gra|evinske radove: {alovanje, armiranje, betoniranje, zidanje i krovne konstrukcije. Tel. 062 119 445. Postavljanje, bru{enje svih vrsta parketa, podova, laminata. Tel. 062 921 100. Povoljno i kvalitetno ~istim stanove i poslovne prostore. Tel. 062 401 619. Instrukcije iz engleskog jezika, turskog jezika i matematike. Instruktori sa iskustvom. Tel. 061 714 367. Moler-majstor kre~i, gletuje, farba stolarioju. Tel. 062 282 243. Prijevoz putnika luxuznim kombijem na sve destinacije. Tel. 061 107 928. Izrada plo~astog namje{taja, kuhinja, plakara, stolova, polica, prema katalogu i zahtjevu. Tel. 062 466 093. Kerami~arske usluge, moleraj, postavljanje elektro instalacija i laminata. Tel. 062 466 093. Staklar radi sve vrste staklarskih usluga, dolazim na adresu. Tel. 061 609 947. Serviser rashl. tehnike popravljam fri`idere, zamrziva~e, rashladne vitrine, komore. Tel. 061 143 019. Povoljno prevozim sve vrste roba, usluge selidbe, odvoz kabastog otpada. Tel. 061 170 886, 033 472-954. Profesorica daje instrukcije iz fizike, srednjo{kocima za popravni. Tel. 061 227 439. Uspje{no i povoljno tokom cijele godine dajem instrukcije iz matematike. Tel. 220-173. Instrukcije iz engl., njema~kog i ruskog jezika. Tel. 061 803 042. Opravka ma{ina za ve{ i su|e, el. {tednjaka i TA pe}i, bojlera sa ~i{}enjem, el. instalacija. Tel. 061 803 042. Usmjeravanje analognih i dig. sat. i zemaljskih Tv i radio antena, monta`a i servis. Tel. 061 803 042. Kablovska preko satelita W2 u BiH i svijetu: FTV, RTS, OBN, Alfa, ATV, Pink BiH i drugi regionalni i strani najatraktivniji kanali u HD kvalitetu ve} od 12 KM. Tel. 061 803 042. FTV, RTRS, OBN, Alfa, TV BHT 1, Pink i dr. retg. i strani programi, direktno preko satelita, ve} od 12 KM m2. Tel. 061 803 042. [ivanje pantalona mu{kih, `enskih, `enskih suknji 10 KM, vr{imo korekcije odje}e. Tel. 033 204-093. Profesor - dajem instrukcije matematike i fizike, dolazim ku}i. Tel. 033 204-453, 061 914 014. Elektri~ar - vr{i opravke i monta`u el. instalacija, pe}i, bojlera, aut. osigura~a, itd. Tel. 061 524 123. KV vodoinstalater vr{i opravku stare vodoinstalacije, radim nanovo banje, uz garanciju. Tel. 033 643-141, 061 562 531. Vr{im prevoz robe, selidbe, kombijem, obezbije|ena radna snaga uz dogovor. Tel. 063 872 529. Vr{im usluge prevoza putnika i robe. Tel. 061 367 103. Elektromehani~ar servisira sve ma{ine, alatljike, usisiva~e. Tel. 033 213-040. Vi{i fizioterapeut obavlja rehabilitaciju nakon mo`danog udara, manuelna masa`a. Tel. 061 314 081. Kvalitetno i povoljno postavljanje, bru{enje i lakiranje svih vrsta parketa i podova kao i laminata. Tel. 061 134 260. Kvalitetno i uz garanciju postavljanje, bru{enje i lakiranje parketa, {ipoda i laminata. Tel. 061 244 183 Kvalitetno i povoljno postavljanje, bru{enje i lakiranje svih vrsta parketa i podova kao i laminata. Tel. 061 321 289. Ugradnja blind vrata, stolarije, regips, laminat,moleraj i sve vrste adaptacija. Tel. 061 542 493. ^istim ku}e i poslovne prostore, pranje tepiha, }ilima i drugo. Tel. 061 580 063. Dipl. ing. el. uspje{no instruira matematiku, fiziku, elektrotehniku. Tel. 062 327 168. Stolar - izrada i monta`a kuhinja, ameri~kih plakara, enterijera, stepenica. Tel. 061 512 663. Organizujem dnevne izlete u Dubrovnik i okolicu, udoban mercedes kombi, povoljno i nezaboravno. Tel. 061 140 572. Radimo moleraj, edel putz, rigips, keramiku, laminat, brzo i povoljno. Tel. 062 183 209. Izvodimo sve vrste gra|evinskih radova sa garancijom. Tel. 061 740 127. Kerami~arski radovi i kameni mozaik. Tel. 062 117 905. Molersko-farbarski, elektroinstalaterski itd. radovi, povoljno, kvalitetno. Tel. 061 310 141. Radim zidarske, kerami~ke radove, oblaganje kamena. Tel. 063 557 115. Kvalitetno i povoljno postavljanje, bru{enje i lakiranje svih vrsta parketa i podova kao i laminata. Tel. 061 321 289, 061 134 260. Molersko-farbarski, stiropor, rigips, i ostali radovi povoljno, kvalitetno. Tel. 062 911 078. Kre~im stanove uredno i jeftino. Tel. 062 672 723, 061 515 483. Povoljno i kvalitetno ~istim stanove i poslovne prostore. Tel. 062 401 619. Ugradnja blind vrata, stolarije, regips, laminat,moleraj i sve vrste adaptacija. Tel. 061 542 493. Klimatiziranim kombijima prevoz na more sa smje{tajem, grupna putovanja kao i selidbe po bih i u regionu. Tel. 033 511 492 i 061 899 883. Vr{im selidbe i sve vrste prijevoza sa kombijem, povoljno. Tel. 061 268 155. Ameri~ko - dubinsko usisavanje, pranje tepiha i kau~a. Tel. 061 522 239. Vr{im selidbe i sve vrste prevoza sa kombijem, povoljno. Tel. 061 165 009. Profesor instruira matematiku sve uzraste, povoljno, uspje{no, dolazim ku}i. Tel. 657-082, 066 329 172. Vla`i vam krov, gara`a, experet za hidro-termo izolacije. Tel. 033 653396, 061 098 579. Postavljanje, bru{enje i lakiranje svih vrsta parketa i podova, kao i laminata. Tel. 062 921 100. Kvalitetno i uz garanciju postavljanje, bru{enje i lakiranje parketa, {ipoda i laminata. Tel. 061 244 183 Elektri~ar - izvodi el. instalacija u stanovima i posl. prostorima, brzo i kvalitetno. Tel. 061 133 829. Stolar, opravka, monta`a, izrada kuhinja, plakara, namje{taja, vrata, prozora, brava. Tel. 062 534 123, 033 463-353. Med. sestra pru`a usluge infuzija, injekcija, ispiranje uha, obradu rana, kontrolu [UK-a, urina, tlaka. Tel. 641-144. Vr{im popravke, prepravke, montiranje, lakiranje ku}nog namje{taja i stolarije. Tel. 061 250 763. Stolar - pravim kuhinje po mjeri, ameri~ki plakari, monta`a namje{taja, posavljam laminat od 3 KM/m2. Tel. 061 267 648. Ponovo smo sa vama, ugradnja svih vrsta kamena i keramike, povoljno. Tel. 062 843 850. Moler. Tel. 061 867 007. ^istim ku}e i poslovne prostore, pranje tepiha, }ilima i drugo. Tel. 061 580 063. Povoljno vr{imo bru{enje i lakiranje svih vrsta parketa i {ipoda uz garanciju. Tel. 061 967 229 i 061 262 868 Obavljam adaptacije i dr. gra|. radove, vrlo povoljno. Tel. 061 442 263. Zidarski radovi, adaptacija, gradnja. Tel. 062 536 204. Opravka b. tehnike, grijalica, usisiva~a, bojlera i ostalo, kao i ugradnja novih ure|aja, rasvjete i ostalo povoljno. Tel. 061 262 411. Stolar, izrada i monta`a kuhinja, plakara, predsoblja, zamjena baglama, kvalitetno. Tel. 062 944 952. Nastavnica engleskog jezika daje instrukcije u~enicima osnovnih {kola. Tel. 033 642-704. Fizioterapeut sa iskustvom pru`a sve vrste usluga fizikalne terapije, rehabilitacije i masa`e. Tel. 061 538 793. Vr{im prevoz kombijem, ljudi, stvari, radna snaga po potrebi obezbije|ena. Tel. 062 385 762. Instrukcije iz hemije, studentima i u~enicima, dolazim na adresu. Tel. 615-901. Radim sve vrste limarsko gra|. radova. Tel. 062 151 468. Izvodim sve vrste radova u gra|evini, sitne i krupne, zamjena prozora, vrata, {alovanje, krovove.. Tel. 061 501 835. Zidar, gradimo ku}e od temelja do krova. Tel. 234-890. Grupa profesionalaca vr{i komp. adaptaciju stanova, posl. prostora, brzo i kvalitetno. Tel. 033 611-943, 061 965 054. Molerske usluge, tapete, ugradnja laminata. Tel. 062 315 957. Grupa stolara pravi sve po va{oj `elji. Tel. 061 134 597. Engleski jezik - instrukcije i prijevoz, kvalitetno i povoljno. Tel. 061 501 210. Profesionalno ~i{}enje stanova, poslov. prostora, tepiha i namje{taja. Povoljna cijena. Tel. 061 210 017. Radim kerami~arske, zidarske, kameno-klesarske radove. Tel. 063 557 115, 033/457-000. ^uvala bih djecu i odr`avala stan. Tel. 061 220 782. Potrebni saradnici iz cijele BiH za prodaju kozmetike, zarada minimalno 30% + kreditiranje + stimulacija. Tel. 033 644-178, 061 225 424. Fast-fudu potrebna radnica na poslovima poslu`ivanja, dnevnica 35 KM, isplata svaku no}. Tel. 062 670 734. Peremo sve vrste }ilima, itisona, tepiha, mokro pranje 2-3 KM/m2, dolazimo po }ilime. Tel. 033 659-250, 062 213 732. Poma`em osnovcima u u~enju i savladavanju svih {kolskih premeta, uklju~uju}i strane jezike. Tel. 061 670 078, Novo Sarajevo. Potrebni radnici na ameri~kim kruzerima, engleski jezik obavezan, starosna dob do 35. godina. Tel. 061 355 710. Potrebna djevojka za rad u kafi}u, u centru. Tel. 062 320 648. Profesionalno ~i{}enje stanova, pos. prostora, tepiha i namje{taja. Tel. 061 210-017. Potreban momak sa radnim iskustvom za rad u kafeu u centru grada. Tel. 061 278 917. ^istim stanove i poslovne prostore. Tel. 063 191 977. ^istim stanove i poslovne prostore. Tel. 033 645-439. Elektri~ar vr{i sve vrste opravki i monta`u el. instalacija, uti~nica, prekida~a. Tel. 063 233 526. Mladi}u sa iskustvom, konobar{anker, potreban posao. Tel. 062 670 040. Frizerskom salonu potreban mu{ko-`enski frizer. Tel. 061 812 902. Internacionalnoj kompaniji potrebno tri suradnika za direktnu prodaju, rad na terenu za potrebne ureda u Sarajevu. Tel. 061 803 042. Adaptiramo ku}e, stanove, radimo struja, voda, estrih, parket, keramika, moleraj. Tel. 061 556 494. Ozbiljna `ena 40 godina, hitno tra`i posao ~i{}enje stana, ku}e, ~uvanje djece. Tel. 062 922 095, 033 219-736. Servisiranje ra~unara, instalacija windowsa, ~i{}enje od virusa. Tel. 062 654 140. Nastavnik njema~kog i bosanskog (knji`evnik), pou~ava-instruira one koji ho}e da nau~e. Tel. 659750, 066 897 870. ^istim i odr`avam urednim va{ stamb. prostor, brzo, kvalitetno, pedantno. Tel. 062 760 012. Tu`be, `albe, prigovori i svi ostali pravni poslovi. Tel. 033 463-306, 061 387 856. ^istim stanove i pos. prostore. Tel. 063 191 977. Vr{im ugradnju krovnih prozora Velux i roto, njema~ko iskustvo. Tel. 061 359 650. Povoljno, ~i{}enje auta ker{erom. Tel. 061 107 285. Kupujem stare njema~ke marke i austrijske {ilinge. Tel. 061 323 906. Umjetni~ke slike, filateliju, stari nakit, satove, zidne, d`epne, ru~ne, ordenje, zna~ke i ostalo kupujem. Tel. 033 456-505, 061 214 405. Kupujem suvenire Sarajevske olimpijade. Tel. 033 456-505, 061 214 405. Kupujem lomljeno zlato, dukate, zlatne satove i ostala od zlata. Tel. 061 965 126. Kupujem lomljeno i zubarsko zlato, dukate, {orvane i ostalo, najvi{e pla}am. Tel. 033 655-598, 061 553 640. Kupujem staru dev. {tednju, ratne od{tete i dionice, prodajem neulo`ene certifikate, isplata odmah. Tel. 061 140 521. Vezove sa srmom, suhozlatice, pe{kire, jorgane. Tel. 061 159 507. ]ilime i serd`ade Pirot i sarajevske kupujem. Tel. 061 159 507. Kupujem: suvenire Sarajevske olimpijade ZOI-84., plakete, medalje, baklje, zna~ke i sli~no. Tel. 061 139 767. Kupujem: staro oru`je, sablje, kubure, ordene, medalje, zna~ke i sli~no. Tel. 061 139 767. Kupujem dionice, staru dev. {tednju, i ratnu od{tetu. Tel. 062 358 344. Kupujem staru dev. {tednju, dionice, prodajem certifikate, isplata odmah. Tel. 061 192 036. Kupujem staru deviznu {tednju, ratnu od{tetu, dionice, certifikate, isplata odmah. Tel. 061 337 593. Poklanjam rasne ma~i}e ozbiljnoj porodici. Tel. 203-717. Kupujem dionice, staru dev. {tednju, ratna potra`ivanja, isplata odmah. Tel. 061 863 224. Kupujem dev. {tednju i ratnu od{tetu, isplata odmah. Tel. 061 271 935. Kupujem zidne satove, mo`e i u kvru, }ilime Sarajevske i Pirot, sard`ade. Tel. 061 159 507. Kupujem ~avrme, jagluke, suhozlatice, vez sa `icom i pe{kire. Tel. 061 159 507. Kupujem demirlije, mangale, pe{kune, sahane, ibrik, |ugum. Tel. 061 159 507. Kupujem gramofonske plo~e strani rock i ex yu rock i magazin D`uboks. Tel. 061 244 290. Kupujem ve{ ma{ine neispravne Gorenje, {porete struja-plin, fri`idere. Tel. 533-631. Kupujem filigranski stari nakit, srmali vez, ~avrme, suhozlatice, pe{kune. Tel. 061 159 507. Stare satove, mo`e i u kvaru, kutije od sata, demirliju, mangalu, pe{kune. Tel. 061 159 507. Pirot i sarajevske }ilime i serd`ade, stari vez, srma, ~avrme kupujem. Tel. 061 159 507.

i srednjih {kola. Tel. 061 812 528. Vr{im selidbe modernim kombijem sa radnom snagom u dr`avi i vani. Tel. 061 227 189. Vr{im prevoz robe, ljudi i stvari, radna snaga po potrebi. Tel. 062 385 762. Extra povoljno! Kombi prevoz i selidbe. Tel. 061 147 361. Elektri~ar VKV za ku}ne el. instalacije i ure|aje. Pozovite. Tel. 618-907. Molerski radovi. Tel. 061 579 971. Prevoz robe, selidbe kombijem, povoljno, radna snaga po dogovoru. Tel. 061 513 948. Radim grijanje, mijenjam konvektore radijatorima i ostale popravke povoljno. Tel. 033 800-514, 061 922 476. Prevoz za sve destinacije putni~kim kombijem, profesionalni voza~, povoljno. Tel. 062 713 956. Vr{im sve usluge molerskih radova, gletovanje...Tel. 061 377 054 Radim centralno grijanje i prepravke grijanja. Tel. 062 316 826. Radim popravke i prepravke na sistemu grijanja, a radim i nanovo. Tel. 033 645-475, 062 225 729. Prevoz putnika luksuznim mercedesovim kombijem na sve destinacije. Tel. 061 862 323. Profesor matematike sa iskustvom daje instrukcije |acima i studentima tokom godine. Tel. 033 473574, 061 382 301. Molersko farbarski radovi, gletovanje, molovanje, lakiranje stolarije i radijatora. Tel. 061 262 895. Dajem instrukcije iz matematike tokom cijele godine. Tel. 061 777 547. Iskusan profesor instruira matematiku |acima uspje{no, povoljno, dolazi va{oj ku}i. Tel. 062 417 695. Radim povoljno sve molersko-farbarske radove, uklju~uju}i i stolariju. Tel. 061 397 187. Vodoinstalater, radim nova kupatila, brzo, povoljno, ~isto, garancija. Tel. 061 349 294. Vr{im prevoz putnika sa klimatiziranim kombi vozilom, {irom BiH i dalje. Tel. 061 222 310. Dajem instrukcije iz engleskog jezika, povoljno. Tel. 061 274 111. Rigips, el. instalacije i moleraj radim povoljno. Tel. 066 205 286. Vodoinstalater opravlja ~esme, vodokotli}e, sifone, ventile, penzionerima jeftinije. Tel. 061 205 803. Profesorica violine daje instrukcije po~etnicima i u~nicima ni`e muz. {kole. Tel. 061 033 187. Kercher aparatima ~istimo }ilime, tepihe, itisone, namje{taj, auto i bus sjedi{ta. Tel. 062 738 728. Profesor daje instrukcije iz matematika za osnovce i srednjo{kolce. Tel. 062 467 237. Iscjeljenje duhovnim putem po u~enju Brune Groninga, medicinski dokazano. Tel. 062 519 449. Kerami~arski radovi uz garanciju kvaliteta. Tel. 061 083 369. Prevoz putnika u svim pravcima, prema moru, kombi Hyundai H1. Tel. 061 210 832. Vr{im prijevoz i uno{enje robe, kombijem. Tel. 061 241 751. Mini bagerom radimo ono {to veliki ne mo`e, iskop kanala, razbijanje betona, SZR Mulavdi}. Tel. 061 219 946. Superefikasno uni{tavamo `ohare, moljce, mrave, stjenice, u{i, buba-{vabe, mi{eve... Tel. 033 219761, 061 928 535. Rainbow sistem ~i{}enja u va{em domu ili pos. prostoru. Brzo, povoljno i efikasno. Tel. 061 990 082. Nastavnik matematike priprema osnovce za prijemni ispit u srednju {kolu. Tel. 061 233 342. KV moler kre~i stanove, ku}e, 70 KM, radim gletovanje i farbanje. Tel.

Kupon za besplatne male oglase - do 10 rije~i
Ponuda-potra`nja
Italijanski restoran-picerija u Vogo{}i - potrebni sljede}i radnici: - KV kuhar sa iskustvom, - pic majstor na kru{noj pe}i sa iskustvom. Info tel. 061 130 545. 15025-1tt Grafi~ki tehni~ar grafi~ke dorade sa radnim iskustvom, tra`i posao (redovna primanja). Tel. 061 684 706. ^uvala bih dijete u svom stanu na Grbavici kod @eljinog stadiona. Tel. 642-458.

Dnevni avaz
Tekst................................................................................. ........................................................................................... ..........................................................................................

T elefon/adresa........................................................... .
Kupon predati/poslati na adresu: „Dnevni avaz“(za Male oglase), Te{anjska 24b, 71000 Sarajevo

Dnevni avaz
Dana 2. 10. 2010. navr{ava se 12 godina od kako vi{e nije sa nama

subota, 2. oktobar/listopad 2010.

51

DEVLA HALILOVI], ro|. [AHI]
(1932 - 1998) iz Ustipra~e - Gora`de
S ljubavlju i po{tovanjem, Tvoji: sin Hamed, k}erka Suada, snaha Nisveta, zet Avdo, unu~ad Naida i Adis
15095-1tt

POSLJEDNJI SELAM

na{em dragom prijatelju

RUSMIR ALA\UZ
Molimo Uzvi{enog Allaha d`.{. da tvojoj plemenitoj du{i podari lijepi d`enet i vje~ni rahmet. S po{tovanjem, Em}i, Rasim, Hubijar, Gljiva, Made, Bibe, Mirsad Ligata sa porodicama
15087-1tt

POSLJEDNJI POZDRAV

na{em drugu

ALA\UZ RUSMIRU (RULETU)
Od njegove raje: Edo, Mirza, Ne~ko, Ado ]uza, Nedim [eha, Fe|a, Emir Ahmethod`i}, Emir ^emo, Ahmed Zuba, Hajro Ko|aga, Kenan B., Sanela, Amra, Arijana, Jasminka, Sanja Da mu Allah d`.{. podari lijepi d`enet i vje~ni rahmet.
15105-1tt

POSLJEDNJI SELAM

POSLJEDNJI SELAM

POSLJEDNJI POZDRAV

ALA\UZ RUSMIR NIHADI ISANOVI]
majci na{e kolegice Ajle Muharemovi} Po dobru }emo te pamtiti, s ljubavlju spominjati, a u srcu ~uvati. Neka ti Allah d`.{. podari lijepi d`enet, a tvojoj plemenitoj du{i vje~ni rahmet. Tvoja tetka Nadija, tetak Kadrija, rodice Anela i Amila Zahvaljujemo se osoblju odjela Klinike za ortopediju i traumatologiju.
N

ALA\UZ RUSMIRU - RULETU
Njegov kum ]emo Emir sa majkom Habibom Da mu dragi Allah d`.{. da lijepi d`enet i vje~ni rahmet.
15107-1tt

Uposlenici O[ „MULA MUSTAFA BA[ESKIJA“ SARAJEVO

Porodica

15106-1tt

Dana 30. 9. 2010. na ahiret je preselila

POSLJEDNJI SELAM

POSLJEDNJI SELAM

D@EHVA KU[UND@IJA, ro|. HUBIJAR
S ljubavlju i po{tovanjem zauvijek }emo ~uvati uspomenu na tvoj lik. Neka ti dragi Allah d`.{. podari lijepi d`enet ji vje~ni rahmet. Tvoj sin Abid, snaha Mejra, unuk Admir i unuka Adisa
12905-1nd`

na{em jaranu i kolegi

na{em Rusku

ALA\UZ RUSMIRU
Molimo dragog Allaha d`.{. da ti podari lijepi d`enet i vje~ni rahmet. Kolege sa taxi {tanda MEJTA[
15098-1tt

RUSMIR (RASIM) ALA\UZ
Neka ti dragi Allah podari sve d`enetske ljepote Od tvog Edina i Harisa Halvad`ije sa porodicama
15104-1tt

POSLJEDNJI SELAM

POSLJEDNJI POZDRAV

na{oj dragoj koleginici

majci na{eg kolege Sejada

EMINI [AHINAGI]
vi{i stru~ni saradnik, dipl. ing. hemije S ljubavlju i po{tovanjem ~uvat }emo uspomenu na tebe. Federalni zavod za geologiju
N

SABRIJI (FEJZO) RED@I], ro|. RA[I]
iz Plava
Radne kolege
15097-1tt

52

Subota, 2. oktobar/listopad 2010.

Dnevni avaz

POSLJEDNJI POZDRAV

na{em prijatelju i suradniku

DRAGANU BRKANU

S po{tovanjem i ponosom ~uvat }emo uspomenu na Vas.

Uposlenici Orbico group BiH
N

Dnevni avaz

subota, 2. oktobar/listopad 2010.

53

DANA 01. 10. 2010. PRESTALO JE DA KUCA PLEMENITO SRCE NA[EG MU@A, OCA, SINA, DJEVERA I DIREKTORA

DRAGAN (JURE) BRKAN
(1969 - 2010)

ZAUVIJEK ]E[ @IVJETI U NA[IM SRCIMA

SUPRUGA VESNA, DJECA: IVONA, MIRNA I LUKA, MAJKA LUCA, BRAT JOSIP I NEVJESTA BILJA SA DJECOM, TE DJELATNICI TVRTKI: „TRGOCOMMERCE“ d.o.o. „LA[VA LIJEK ZDRAVSTVENA USTANOVA LJEKARNA - APOTEKA“ i „ORET“ d.o.o. IZ NOVOG TRAVNIKA

POSLJEDNJI ISPRA]AJ OBAVIT ]E SE 02. 10. 2010. GODINE (SUBOTA) U 16 SATI NA GROBLJU PRAULJE KOD NOVOG TRAVNIKA.
293-1tr

54

Subota, 2. oktobar/listopad 2010.

Dnevni avaz

DANA 01. 10. 2010. PRESTALO JE DA KUCA PLEMENITO SRCE MOGA KUMA I PRIJATELJA

DRAGAN (JURE) BRKAN
(1969 - 2010)
KUME, USPOMENE NE BLIJEDE, SJE]ANJA OSTAJU. KUM I PRIJATELJ NESLANOVI] EDIN SA PORODICOM

UPOSLENICI NEFAM DOO NOVI TRAVNIK I ]EVABD@INICE NESLANOVI] NOVI TRAVNIK
294-1tr

POSLJEDNJI POZDRAV MOME DRAGOM PRIJATELJU

DRAGAN (JURE) BRKAN
(1969 - 2010)
PO^IVAJ U MIRU BO@IJEM, PRIJATELJU HAD@I] FARUK - FARA SA PORODICOM UPOSLENICI FARA DOO TRAVNIK
295-1TR

Dnevni avaz
SJE]ANJE NA NA[EG SABORCA Tre}eg oktobra 2010. navr{ava se sedamnaest godina od kada je na{ kolega, heroj i gazija, nosilac Zlatnog ljiljana i Zlatne policijske zna~ke, preselio na ahiret hrabro brane}i domovinu Bosnu i Hercegovinu

subota, 2. oktobar/listopad 2010.

55

Dana 2. oktobra 2010. navr{ava se sedam dana otkako je preselila na ahiret jedna lijepa du{a i veliko srce na{e mame, nane i sestre

FATIME (ALIJE) HUSKOVI], ro|. TRTAK
(1931 - 2010)
Sve si nas zadu`ila svojom dobrotom, plemenito{}u i iskreno{}u. Uvijek }e{ biti u na{im srcima, neizmjerno voljena i po{tovana. Tvoje k}eri \enana i Dijana, unuka Orhana, bra}a Fahrija, Fazlija, Fikret, sestre Fadila i Fikreta, zet Milorad Ciganovi}
15083-1tt

OPUTA (DERVE) MUMIN 1968 - 1993.
UVIJEK ]EMO TE SE SA PONOSOM SJE]ATI OP]INA HAD@I]I UDRU@ENJE „VETERANI POLICIJE“ SJB HAD@I]I MJESNA ZAJEDNICA TAR^IN
TU@NO SJE]ANJE

12807-1nd`

Dana 2. 10. 2010. navr{avaju se dvije godine od smrti na{eg dragog supruga i oca

na na{e drage

MIRSAD BE]IROVI]
had`i MUHIDIN (MEHO) TIHI]
2. 10. 2008 - 2. 10. 2010.

MEVLUDIN - BRACO (had`i MUHIDIN) TIHI]
12. 9. 2008 - 12. 9. 2010.

Postoji ljubav koju smrt ne mo`e prekinuti i tuga koju vrijeme ne lije~i. Puno ti hvala na svemu {to si nas nau~io, za ljubav koju si nam pru`ao i sre}u koju si nam podario. Pamtit }emo te po dobru, od srca spominjati i nikad, nikad te ne}emo zaboraviti. Da ti dragi Allah d`.{. podari lijepi d`enet i vje~ni rahmet. Tvoji najmiliji: Amra, Emir, Amna
15082-1tt

Molimo Allaha d`.{. da im podari lijepi D`ennet i vje~ni rahmet. Va{i: supruga i majka had`i \ulsa, k}eri i sestre Na|a i Muniba, sin i brat Ned`ad sa porodicama
15045-1tt

TU@NO SJE]ANJE

na na{eg dragog {ehida

HARIS (MIRSAD) NOVOKMET
2. 10. 1994 - 2. 10. 2010.
Hatma dova prou~ena u mjesecu Ramazanu. S ljubavlju i tugom! Porodica
14879-1tt

[EVAL KURSPAHI]
2. 10. 1992

JUSUF KURSPAHI]
22. 4. 2007.

Volimo vas. O`alo{}ena porodica: Majka i supruga Mulija, brat i sin [efko, snaha Enisa, brati}i i unu~ad Alen i [evala
12898-1nd`

Dana 29. 9. 2010. navr{ilo se 6 mjeseci od preseljenja na ahiret na{eg brata, djevera i amid`e

Dana 2. 10. 2010. navr{avaju se 3 godine od smrti moje drage majke

SJE]ANJE

na na{u dragu

Dana 3. 10. 2010. navr{avaju se 52 dana od kada je preselila na ahiret na{a draga

MUFIKA SIRBUBALA
Neka ti dragi Allah d`.{. podari lijepi d`enet. Brat Mugdim sa porodicom
15086-1tt

[EVALE (MUSTAFA) ^ORBO
Zauvijek }e{ ostati u na{im srcima. Tvoja k}erka Asmira, unuk Admir i zet Kemal
19078-1tt

FAHRIJA (MUSTAFE) KARAMEHI]
iz Visokog 2. 10. 1988 - 2. 10. 2010.
Porodica
14253-1tt

ESMA ZE^I], ro|. BAJRAMOVI]
@ivot nestaje u trenutku, ali sje}anja ostaju zauvijek. S ljubavlju i po{tovanjem, Sin Omer i k}erka Maida Fazlagi} sa porodicama. Tevhid }e se obaviti 3. 10. 2010. u d`amiji Hrasno, Azize [a}irbegovi} br. 5 u 17 ~asova.
12895-1nd`

POSLJEDNJI SELAM

POSLJEDNJI SELAM

na{oj majci, punici i nani

ELSIN (MERIZ) KADI]
12. 4. 1983 - 13. 8. 2010.
Dana 3. 10. 2010. navr{avaju se 52 dana kako je na{ dragi i voljeni sin i brat preselio na ahiret, pa obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da }emo istog dana posjetiti mezar, iza ikindije prou~iti Jasine, a u 18 sati u ku}i, u ulici Olivera Ibrahimovi}a 57 pokloniti hatmu. Neka ti dragi Allah d`.{. podari lijepi d`enet i rahmet. Tvoji najmiliji
12896-1nd`

velikom ~ovjeku i dragom prijatelju

D@EHVI (JUSUF) KU[UND@IJA, ro|. HUBIJAR
Od: zeta Smaje, k}erke [efike, te unuka Enesa i Edine Ali} Molimo dragog Allaha d`.{. da ti podari vje~ni d`ennet.
12900-1nd`

NEDIMU ME[KINU (EDI)
Porodica Agovi}
12899-1nd`

56

Subota, 2. oktobar/listopad 2010.

Dnevni avaz
Dana 3. 10. 2010. navr{ava se 40 dana od preseljenja na ahiret na{e drage

LEJLE FADILPA[I] KONJHOD@I]
Toga dana prou~it }e se tevhid u ku}i Fadilpa{i}a, ]emerlina 16 sa po~etkom u 14 sati. Porodica
15046-1tt

SJE]ANJE

POSLJEDNJI POZDRAV

plemenitom ~ovjeku i vrhunskom umjetniku na na{eg dragog brata, djevera i amid`u

ANTI HRKA^U
Tvoja djetinja zaigranost i prostodu{nost, neizmjerna toplina i vje~iti entuzijazam, ostat }e neizbrisiv dio na{eg sje}anja. Bili smo po~astvovani {to si nas uputio u tajne lutkarstva i ovo divno umije}e prenio na nas - tvoje iskrene i vjerne u~enike. Znamo da takve kao ti ~eka neki bolji Svijet. Tvoji prijatelji iz Lutkarske radionice Dissey: Maida, Sanja, D`ana i Fahrudin
15085-1tt

MIRSAD BE]IROVI]
2. 10. 2008 - 2. 10. 2010.
Postoji ljubav koju smrt ne prekida i tuga koju vrijeme ne lije~i. Zauvijek }e{ ostati u na{im srcima i mislima. Suad, Mensur, Fata, Adin, Samija i Samila
12883-1nd`

Dana 2. 10. 2010. navr{avaju se 2 godine od preseljenja na ahiret na{e drage

ZINETA HAD@I], ro|. HAD@I]
S ljubavlju, po{tovanjem i ponosom ~uvamo uspomenu na tebe. Neka ti dragi Allah d`.{. podari vje~ni rahmet i lijepi d`enet. Tvoji: k}erka D`enana, sin D`evdet, zet Ibrahim, snaha Zlata, unu~ad Maida, Kenan, Hena
15039-1tt

Dana 2. 10. 2010. navr{avaju se 2 godine od smrti na{e majke

Dana 2. 10. 2010. navr{ava se godina od kako nas je napustio

SJE]ANJE

na na{eg dragog sestri}a

FIJE U[^UPLI]

TAHIR (MEHO) PREMILOVAC
Vrijeme polako prolazi, ali lijepa sje}anja na tebe nikada. Vole te tvoji: supruga Sonja, sin Mirsad, snaha Edita i unuka Saura
14948-1tt

MIRSAD BE]IROVI]
2. 10. 2008 - 2. 10. 2010.
Vrijeme prolazi, a sje}anje na tvoj dragi lik ostaje zauvijek u na{im srcima. Tetka Suada, daid`a Sulejman, dainica Julijana i ro|ak Goran sa porodicom
12884-1nd`

Majko, nedostaje{ nam. Nikad te ne}emo zaboraviti. Porodica U{~upli}
15084-1tt

POSLJEDNJI POZDRAV

dragom

Dana 1. 10. 2010. navr{ilo se 15 godina od smrti na{eg dragog supruga, oca i djeda

SJE]ANJE

Dana 3. oktobra 2010. navr{ava se 6 mjeseci otkako je na ahiret preselila na{a voljena supruga i majka

MIRKU RATKOVI]U

MUSTAFE HUMA^KI]A
iz Stoca
S ponosom i ljubavlju ~uvamo uspomenu na tvoj dragi i plemeniti lik.

NAFIJA ^A^KOVI], ro|. RIBI]
1936 - 2010.
Neka ti Allah podari vje~ni d`ennet i rahmet tvojoj plemenitoj du{i. O`alo{}eni: suprug Avdo, k}erke Advija, Razija i Mirsada, zetovi [a}ir, Ned`ad i Esad, unu~ad Elvis, Amir, Adnan, Edin, Aida i Damir, bra}a Hakija, Bakija i Abdulah, sestra Samija
15019-1tt

Radne kolege „Magros“ export-import d.d. Sarajevo
N

Supruga Sadeta, k}erka Silva, sin Semir, snaha Alma, unu~ad Nedim, Vi{nja i Renato.
12876-1nd`

POSLJEDNJI POZDRAV

na{em penzionisanom zaposleniku

Dana 2. 10. 2010. navr{ava se {est mjeseci od kada sa nama nije na{ dragi

Dana 3. 10. 2010. navr{ava se 6 mjeseci od dana preseljenja na ahiret na{eg supruga, oca, svekra i dede

IBRAHIM (ALIJA) HASANOVI]
Svi mi koji smo te voljeli znamo koliko nam nedostaje{. Vje~no }e{ `ivjeti u na{im srcima. Neka ti Allah d`.{. podari lijepi d`enet i vje~ni rahmet. Tvoji: supruga Suvada, sinovi Alija i Osman, snahe Edna i Lejla, unu~ad Adna, Sara, Ajdin, Ajnur, Amar i Iman Tevhid }e se prou~iti u nedjelju, 3. 10. 2010. u 13.30 sati u porodi~noj ku}i u ul. Porodice Hasagi} br. 9. u Vogo{}i.
12749-1nd`

FERIDU TIRI]U

[ABAN (HA[IMA) HATI]
Neka ti Allah d`.{. podari lijepi D`enet i vje~ni rahmet. Uvijek si i uvijek }e{ biti u na{im srcima i mislima. Tvoji: supruga Hajrija, k}erke Muvedeta i Amela, zet Muhamed i unu~ad Altijana, Adnan, Amila, Mak i Hana
15077-1tt 14960-1tt

Zaposlenici i prijatelji iz Elektroprenosa BiH, OP Sarajevo Iskreno sau~e{}e ~lanovima porodice

Dnevni avaz
SJE]ANJE

subota, 2. oktobar/listopad 2010.

57

POSLJEDNJI POZDRAV

Dana 1. 10. 2010. godine navr{ile su se dvije godine od prerane smrti na{eg kolege

dragom prijatelju

SELIMA HAVERI]A
Kolektiv JU Psihijatrijska bolnica Kantona Sarajevo
N

DRAGANU BRKANU
Obitelj Lelas
12911-1nd`

HRUSTO (HRUSTEM) \EDOVI]
1948 - 2010.
Obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da }e se prou~iti tevhid u 11 ~asova dana 3. 10. 2010. godine, a povodom sedam dana od preseljenja umrlog na ahiret. Ku}a `alosti Olimpijska br. 10/III, Mojmilo - Sarajevo. O`alo{}ena porodica
12909-1nd`

SJE]ANJE Drugog oktobra 2010. navr{ava se 9 godina od smrti na{eg dragog supruga, oca, dede i punca

Dana 2. 10. 2010. godine navr{ava se 40 dana od kada je na ahiret preselio na{ najdra`i suprug i tata

OSMANA MARI]A
iz Mostara U godinama bez tebe `ivimo sa sje}anjima na tvoj dragi i plemeniti lik, uz beskrajnu zahvalnost za ljubav i razumijevanje koje si nam nesebi~no pru`ao. Nedostaje{ nam. Supruga Alka, k}erke Alma Bili} i Adela Basari} sa porodicama
1428-1mo

RED@EP (ADILA) MUMINOVI]
Iz dana u dan sve su ja~a sje}anja na tvoju dobrotu, topli osmijeh i pozdrav od srca, kojim bi svakoga pozdravio. Neka ti je vje~ni rahmet i hvala ti za sve. Tvoja supruga Maida, sinovi Mika i Nedim Istog dana u 15.00 sati prou~it }e se Jasin na mezarju Ni{an -Jar~edoli.
12913-1nd`

POSLJEDNJI POZDRAV

Dana 3. 10. 2010. godine navr{avaju se dvije godine od kada nije sa nama na{ voljeni

na{oj radnoj kolegici

SEAD - SEJO (NE@ADA) LOGO BEJDI SEJFI]
Tvoja raja iz Ministarstva odbrane BiH
15100-1tt

Dragi na{ Sejo, svaki dan `ivi{ u na{im srcima i mislima, nedostaje{ nam beskrajno. Sje}anje na tebe, tvoju mladost, dobrotu i plemenitost poma`e nam da pre`ivimo najte`e u na{im `ivotima. Tvoji najmiliji: mama Maida, tata Ned`ad, sestra Maja i daid`a Sead
15103-1tt

POSLJEDNJI POZDRAV

TU@NO SJE]ANJE

mome dragom prijatelju

DRAGAN (JURE) BRKAN
(1969 - 2010)
Od uposlenika Notarske kancelarije Goran Halida Travnik
297-1tr

MARA [IMI]
2. 10. 2004 - 2. 10. 2010.
Tvoji najmiliji s ljubavlju ~uvaju uspomenu na tebe: Suprug Matija i sinovi Zoran i Ivica sa obiteljima
292-1tr

Danas se navr{ava 13 tu`nih godina od kako vi{e nije sa nama

Dana 2. 10. 2010. navr{ava se 6 mjeseci od smrti supruga, oca i brata

ZORAN (DRAGO) LUKAI]
1955 - 1997.
Ne mo`e{ pri~ati sa nekim koga vi{e nema. Ne mo`e{ slu{ati nekog koga vi{e nema. Ne mo`e{ se smijati sa nekim koga vi{e nema, ali mo`e{ zauvijek voljeti nekog koga vi{e nema. Tvoja supruga Mirsada, sin Dado i snaha Merima
15089-1tt

ACO (JOVO) STANKOVI]
2. 4. 2010 - 2. 10. 2010.
Zaborava i utjehe nema voljeni uvijek `ive Mira, Mirna i Biljana
N

58

Subota, 2. oktobar/listopad 2010.

Dnevni avaz
POSLJEDNJI POZDRAV POSLJEDNJI POZDRAV

na{em amid`i majci Radi{e Samard`ije, na~elnika Kabineta direktora Grani~ne policije BiH

DRAGICA SAMARD@IJA, ro|. BERIBAKA SAFETU DIZDARU
Grani~na policija Bosne i Hercegovine Tvoji: Zoran, Edina, Damir i Hana
N 15112-1tt

POSLJEDNJI POZDRAV

POSLJEDNJI POZDRAV

po{tovanom prijatelju

po{tovanom

DRAGAN BRKAN
Od Keme Huseinspahi}a
15110-1tt

DRAGAN BRKAN
Od kolektiva CORNERS INTERIERS I TOPLINE
15110-1tt

POSLJEDNJI SELAM

Dana 2. 10. 2010. godine navr{ava se 40 tu`nih dana od preseljenja na ahiret na{eg dragog mu`a, oca, svekra i dede

majci na{eg radnog kolege Abida

KLEPO AVDE
iz Jablanice

D@EHVA KU[UND@IJA
Direktorica i uposlenici JU „Centar za sport i rekreaciju“
PTT

Neka ti dragi Allah d`.{. podari lijepi d`enet i vje~ni rahmet tvojoj plemenitoj du{i. Tvoji: supruga Mirsada, sinovi Nihad i Ned`ad, nevjeste Melina i Alisa te unuka Zana
PTT

Dana 2. 10. 2010. godine navr{ava se godina dana kako nije sa nama na{ dragi suprug i otac

POSLJEDNJI SELAM

TU@NO SJE]ANJE

na{em dragom bratu, djeveru i amid`i

Dana 2. 10. 2010. godine navr{ava se deset godina od smrti mog dragog supruga

POSLJEDNJI POZDRAV

na moju dragu tetku

dragom prijatelju

RUSMIRA (MIRE) KO[ARI]A
2. 10. 2000 - 2. 10. 2010.

MAHMUT (EJUBA) DURAN
Neka ti Allah d`.{. podari lijepi d`enet i vje~ni rahmet tvojoj plemenitoj du{i. Tvoji supruga Sadeta i sin Asmir
15092-1tt

NURKI (AHMEDA) D@ANANOVI]U
Neka ti Allah d`.{. podari lijepi d`enet i vje~ni rahmet tvojoj plemenitoj du{i. Sabit D`ananovi} sa 15096-1tt porodicom

Vrijeme prolazi, zaborav ne postoji. Neka ti dragi Allah d`.{. podari lijepi d`enet i vje~ni rahmet. Tvoja supruga Alma
15109-1tt

MIRKU RATKOVI]U
S ljubavlju i po{tovanjem, Vojo, Milena, Vaso i Stana
12894-1nd`

GABELA TEMIMA - DINKA
Uvijek u srcu, mislima, previ{e voljena da bi bila zaboravljena. Tvoja sestri~na Nirma sa suprugom Dinom
679-1go

POSLJEDNJI SELAM

POSLJEDNJI POZDRAV POSLJEDJI POZDRAV

dragoj dajd`i~ni
Dana 30. 9. 2010. godine na ahiret je preselila na{a draga majka, svekrva i nena

na{em dragom prijatelju

Dana 2. 10. 2010. godine navr{ava se 40 dana od smrti moje drage sestre Dinke

NAZA (OMER) SMAJLOVI], ro|. IBRAGI]
Ako je smrt ja~a od `ivota, draga na{a majko, nije mo}nija od sje}anja na tebe, tvoju dobrotu, plemenitost i sve ono {to si nam podarila. Da te na{a ljubav mogla spasiti `ivjela bi vje~no. Neka je vje~ni rahmet tvojoj du{i i neka te dragi Allah nagradi d`enetskom ba{~om. Tvoji: [ahin, Azemina, Medina, Nafa, Anela, Zlata, Indira
15111-1tt

BEJDA ([A]IR) SEJFI]
Hiljadu pitanja po~injemo sa za{to, a nijedan razuman odgovor sa zato. Tvoje teti~ne Dina i Hajra Fuad, Amra, Berin, Arnel i Amel
12913-1nd`

VUKI EDI
Snje`a i Zlatko Od porodice Merdan
15108-1tt 12904-1nd`

GABELA TEMIMA - DINKA
Sa velikom ljubavlju i ponosom ~uvat }emo te u na{im srcima. Neka ti je vje~ni rahmet. Tvoja sestra Nura i se679-1go stri~na Neira

Dnevni avaz
POSLJEDNJI POZDRAV

subota, 2. oktobar/listopad 2010.

59

na{oj radnoj kolegici

BEJDI SEJFI]
Zauvijek }emo te se sje}ati po tvojoj dobroti i plemenitosti. OPERATIVNA KOMANDA ORU@ANIH SNAGA BOSNE I HERCEGOVINE
12915-1nd`

ZAHVALNICA
Zahvaljujemo se: Onkolo{koj klinici Klini~kog centra Ko{evo Domu zdravlja Ilid`a Ambulantama Ciglane i Stup Patrona`noj slu`bi Doma zdravlja Ilid`a Hitnoj pomo}i Sarajevo na pru`enoj pa`nji i njezi na{oj Sejfi} Bejdi Porodica
12922-1nd`

ZAHVALNICA

Zahvaljujemo se: Ministarstvu odbrane BiH Oru`anim snagama BiH Zajedni~kom {tabu OS BiH Operativnoj komandi OS BiH Glavnoj logisti~koj bazi OS BiH na pru`enoj pa`nji i pomo}i na{oj Sejfi} Bejdi. Porodica
12922-1nd`

Dvadesetdevetog septembra 2010. godine navr{ilo se 6 mjeseci od preseljenja na ahiret na{e drage mame, punice i majke

ZAHVALNICA

Zahvaljujemo se: Ned`adu, Devli, Erminu, Akifu, Aidi i Ameli na nesebi~noj brizi i pomo}i iskazanoj u najte`im trenucima prema na{oj Bejdi Sejfi}

RABIJE KRILI]
Neka joj dragi Allah d`.{. podari lijepi d`enet. Tevhid }e se prou~iti 3. oktobra 2010. godine (nedjelja) u 17 sati u ku}i `alosti u ulici Topal Osman pa{e 28/I. K}erka Bernisa, zet Salih ^ar{imamovi}, unuk Adnan sa porodicom i unuka Jasmina sa porodicom
12922-1nd` 15115-1tt

Porodica

Na{oj dragoj tetki, sestri i svastici

S ljubavlju mojoj k}erki

ZAHVALNICA

Zahvaljujemo se teti Ani Soldo na nesebi~noj pomo}i na{oj

BEJDA ([A]IR) SEJFI]
2. 2. 1968 - 30. 9. 2010.

BEJDA ([A]IR) SEJFI]
2. 2. 1968 - 30. 9. 2010.
Tvoja mama Sulejmana
12922-1nd` 12922-1nd`

BEJDA ([A]IR) SEJFI]
S po{tovanjem porodice: Sejfi}, Marki{i} i [ero
12922-1nd`

S ljubavlju tvoji: Denis, Benjamina, Timur, Fata i [emso

Na{oj dragoj tetki, sestri i svastici

TU@NO SJE]ANJE

POSLJEDNJI POZDRAV

ocu na{e Maje ^ehaji}

BEJDA ([A]IR) SEJFI]
2. 2. 1968 - 30. 9. 2010.

EMIRA HAD@I]
2. 10. 2008 - 2. 10. 2010.
Sa ljubavlju i po{tovanjem ~uvat }emo uspomene na tebe.

MIRKO (BRANKO) RATKOVI]

S ljubavlju tvoji: Armin, Naris, Tid`a i Fadil
12922-1nd`

Tvoja nevjesta Hana sa sinom Emirom i k}erkom Emirom
1407-1mo

Kolektiv Nezavisne novinske agencije ONASA
N

60

Subota, 2. oktobar/listopad 2010.

Dnevni avaz
POSLJEDNJI POZDRAV

Danas, 2. 10. 2010. godine navr{ava se 40 tu`nih dana od kada nije sa nama na{ dragi otac, dedo, svekar i punac

na{em kolegi

HUSO (MUJO) LELO prof. dr. RADOJICA JOJI]
Kolektiv Ekonomskog fakulteta u Sarajevu
N

Molimo dragog Allaha d`.{. da mu podari lijepi d`enet i vje~ni rahmet. Tvoji vje~no o`alo{}eni: sin Jasmin, k}erka Jasna, unuci Irfan i Amila, snaha \enita i zet Ahmed Obavje{tavamo familiju, kom{ije i prijatelje da }e se tevhid prou~iti u nedjelju, 3. 10. 2010. godine u 11,00 sati u ku}i rahmetlije, ul. Kromolj br. 12.
15119-1tt

POSLJEDNJI POZDRAV POSLJEDNJI POZDRAV

na{em dragom amid`i na{em dragom amid`i

SAFETU SAFI DIZDARU
Tvoji: Goran, Seka, Dino i Gorana
12923-1nd`

SAFETU SAFI DIZDARU
Dunja Kapetanovi} sa k}erkama
12923-1nd`

POSLJEDNJI SELAM

POSLJEDNJI POZDRAV

dragom babi

MUJI TUFEK^I]U
Nismo te mogli sa~uvati od smrti, ali ~uva}emo te od zaborava. Neka ti Allah podari lijepi d`enet i vje~ni rahmet. Tvoji sinovi Mirsad, Esad i Muhidin, snahe Ramzija, Amra i Samira, unu~ad Elmedin, Amel, Almir, Alma, Minela i Ajla
12916-1nd`

po{tovanom

SAFETU SAFI DIZDARU
Od Gorana Spasojevi}a sa porodicom
12923-1nd`

Dana 2. 10. 2010. navr{ava se godina dana od smrti moje drage supruge

Dana 2. 10. 2010. navr{ava se {est tu`nih mjeseci kako je na{ dragi suprug, otac, svekar i djed preselio na ahiret

JELE HUJI], ro|. BUVA^
Osje}am veliku prazninu, tugu i bol zbog tvog gubitka. Sa ljubavlju i ponosom sje}am se tvoje plemenitosti i dobrote. Tvoj suprug Ramiz - Bego
12920-1nd`

NAGIB - GENA ME[KOVI]
Vrijeme prolazi, a sve ve}u pote{ko}u kroz samo}u donosi. Dok `ivimo mi, `ivjet }e{ i ti u na{im srcima. Neka ti dragi Allah d`.{. podari lijepi d`enet. Supruga Subhija - Buba, sin Emir, snaha Edisa i unuka Mia
1041-1tz

SJE]ANJE

POSLJEDNJI SELAM

na{oj dragoj

„A ti, o du{o smirena, vrati se Gospodaru svome zadovoljna, a i On tobom zadovoljan, pa u|i me|u robove Moje, i u|i u D`ennet Moj!“ (Al-Fagr, 27, 28, 29, 30)

BEJDI
Draga Bejda, oti{la si prerano, ne postoji utjeha samo beskrajna tuga i bol {to vi{e nisi me|u nama. Uvijek }e{ `ivjeti u na{im srcima i biti dio najljep{ih uspomena. Neka ti dragi Allah podari lijepi d`enet. Tvoja Ahmija, Merka, Hasiba, Anida, Anisa i Aldin
15114-1tt 12928-1nd`

SALKO (MUSTAJBEG) ^ENGI]
1936 - 2010.

D@EMAIL GOLO[

AZRA GOLO[

2. 10. 1999 - 2. 10. 2010.
Va{a djeca Amrita i D`enan

Sestra Asima [adinlija sa porodicom
15090-1tt

Dnevni avaz
SJE]ANJE NA MOJU JEDINU I VOLJENU

subota, 2. oktobar/listopad 2010.

61

POSLJEDNJI POZDRAV

na{em dragom prijatelju i suradniku

MERSIHU
Mila, sje}am se na{ih sretnih trenutaka, Na{ih ~avrljanja, smijeha, putovanja, planova... Mila, bile smo bezbri`ne, sretne... Mila, bile smo bliske, isto razmi{ljale i nadale se... Mila, danas, bez Tebe, ni ja ne postojim... S najve}om ljubavlju, ponosom i vje~nom tugom Tvoja mama
1045-1tz

Dana 2. 10. 2010. godine navr{ava se 40 tu`nih dana kako nas je napustio na{ radni kolega i prijatelj

DRAGANU BRKANU

dr. MOAZZA KOURBAGE
1944 - 2010.
specijalista interne medicine - nefrolog {ef Centra za hemodijalizu

Vjeka i Branko Rogli}

N

Sa ljubavlju i po{tovanjem, Kolektiv JZU Dom zdravlja @ivinice
1044-1tz

POSLJEDNJI SELAM

dragom sinu i bratu

ZAHVALNICA
Dobrom i dragom prijatelju Beganovi} Abidu kao i njegovom sinu Dadi i k}erki Mimi. Hvala ti dragi prijatelju na nesebi~nom zalaganju i pomaganju.
15122-1tt

ALA\UZ RUSMIRU
Od majke Nermine, oca Rasima, brata Ismira, snahe \elile, tetki Rabije i Raze kao i sve njihove djece

POSLJEDNJI POZDRAV

POSLJEDNJI SELAM

po{tovanom profesoru i biv{em direktoru

ocu na{eg uposlenika Duranspahi} Muhameda

RADOJICI JOJI]U
KOLEKTIV LOK INSTITUTA ZA ORGANIZACIJU I EKONOMIKU SARAJEVO
N

OMER PRDAVAC
Direktor prim. Had`ihusejnovi} dr. Rusmir i uposlenici JU Op{ta bolnica Konjic
N

POSLJEDNJI SELAM

POSLJEDNJI SELAM

mom dragom bratu i dajd`i

na{em dragom zetu i dobrom ~ovjeku kojeg }emo uvijek pamtiti

Dana 2. 10. 2010. godine navr{avaju se 52 dana od prerane smrti na{e drage sestre

MEVLJUDE JASAVI], ro|. BEKTE[EVI]
Zauvijek }e{ ostati u na{im srcima i biti dio na{ih uspomena. Neka ti dragi Allah d`.{. podari lijepi d`ennet i vje~ni rahmet. Tvoji najmiliji: zetovi Alija i Mirsad, sestre Senada i Esma, sestri}i Sanela i Sanel
12937-1nd`

MEVLUDIN (ZITO) RAHI]
Tvoja sestra Sadika, sestri} Mirsad sa suprugom Eminom i k}erkom Suanom, zetom Osmanom, sestri~nom Ajkom i djecom Irhanom i Nejlom
12927-1nd`

RASIM (HASANA) BA[ALIJA
Molimo dragog Allaha d`.{. da mu podari lijepi d`enet. Od {ure Adema Kreha sa suprugom Hajrom i sinovima Adnanom i Admirom
12926-1nd`

62

Subota, 2. oktobar/listopad 2010.

Dnevni avaz
POSLJEDNJI POZDRAV

NA[EM DRAGOM PRIJATELJU

POSLJEDNJE ZBOGOM

DRAGAN (JURE) BRKAN
1969 - 2010.
ZAUVIJEK SI ME\U NAMA. SAFET, RAGIB, RASEMA, FAMILIJA ZUKI] IZ NOVOG TRAVNIKA
299-1tr

Dana 1. 10. 2010. prestalo je da kuca plemenito srce moga dragog brata

DRAGANU BRKANU
cijenjenom poslovnom partneru i prijatelju Banke

DRAGAN (JURE) BRKAN
1969 - 2010.
NEDOSTAJAT ]E[ MI ZAUVIJEK. TVOJ BRAT JOSIP
298-1tr

Hypo Alpe-Adria-Bank d.d. Filijala Vitez
N

Dana 1. 10. 2010. godine navr{ava se 40 tu`nih dana od preseljenja na ahiret na{eg dragog

Dana 2. 10. 2010. navr{ava se godina od preseljenja na ahiret na{eg dragog oca, dede i punca

POSLJEDNJI SELAM

HAMDIJE (ABAZA) KRIJE[TORCA
Vrijeme prolazi, tuga ostaje, a ti vje~no ostaje{ u na{im mislima i lijepim uspomenama. Molimo Allaha d`.{. da ti podari lijepi d`enet i vje~ni rahmet tvojoj plemenitoj du{i. Tvoji sin Selman i k}erka Fatima Tevhid }e se prou~iti u subotu 2. 10. 2010. u 13.30 sati u d`amiji na Dobrinji IIIb.
12932-1nd`

velikom ~ovjeku

AHMET (AHMET) ZAHIRAGI]
Neka Ti Allah d`.{. podari lijepi d`enet i vje~ni rahmet. Tvoji: k}erka Suada, unuci Muhamed i Ilma, zet Alen
12933-1nd`

NEDIM - EDO ME[KIN

Porodica ^ovrk
12934-1nd`

POSLJEDNJI POZDRAV

POSLJEDNJI POZDRAV

POSLJEDNJI POZDRAV

ocu na{e snahe Dijane DRAGOM PRIJATELJU zetu

DRAGAN (JURE) BRKAN
1969 - 2010.

MIRKU RATKOVI]U
Vje~no }emo ~uvati uspomenu na tvoju plemenitost i dobrotu.

MIRKU RATKOVI]U

Od Mustafe - Mukija i Suada Termonova Travnik
300-1tr

[ure Ned`ad i Re{ad Ba{i} sa porodicama Obitelj Katalini} Luka, Ljubica i Mario
15129-1tt 12935-1nd`

POSLJEDNJI POZDRAV

na{oj dragoj kolegici

ALDIN HOD@I] - ALDA
Godine prolaze, a bol i tuga ostaju u na{im srcima. Nikad te ne}emo zaboraviti. Dok mi `ivimo `ivjet }e{ i ti. Tvoji drugovi: Ado, Enver, Alen, Veca, ^elo, Pita, Hanja, Sen~o i Nedeljko...
12929-1nd`

BEJDA SEJFI]
Sa ljubavlju i po{tovanjem, tvoje radne kolege: Ljilja, Fudo, Ziba, Pe|a, Akif, Hedina, Amir D., [ele, Delva, Branka, Fako, Ermin, Amir, Miralem, Bagi, Ramona
15125-1tt

Dnevni avaz
POSLJEDNJI POZDRAV POSLJEDNJI SELAM

subota, 2. oktobar/listopad 2010.

63

dragoj kom{inici

na{oj dragoj supruzi i majci

MUNEVERI BEKTI]
Od Kate
15133-1tt

MUNEVERI BEKTI]
Tvoji: suprug Amir i djeca Adnan i Bina sa porodicama
15133-1tt

POSLJEDNJI SELAM

na{em

Dana 2. 10. 2010. navr{ava se 40 dana otkako je na ahiret preselio na{ dragi

Tu`nim srcem javljamo rodbini, prijateljima, kumovima i kom{ijama da je na{ dragi

RASIMU (HASANA) BA[ALIJA
Da mu dragi Allah d`.{. podari d`enet i sve d`enetske ljepote. Od {ure Hamida Kreha sa porodicom, Hamid, Behija, Edin, Selma, Nermina, Enes i Ahmed
12942-1nd`

JUSUF (SALKO) SVRAKA
Neka ti dragi Allah d`.{. podari lijepi d`enet i vje~ni rahmet tvojoj plemenitoj du{i. Supruga Subhija, k}erka D`id`a, unu~ad Anida, Adnan sa prodicom, Adna sa porodicom Tevhid }e se prou~iti u ku}i rahmetlije u subotu, 2. 10. 2010. u 14 sati ulica D`inina 42.

VELJKO (NIKOLE) PETRI^EVI]
preminuo dana 1. 10. 2010. u 84. godini. Sahrana }e se obaviti u subotu, 2. 10. 2010. na mjesnom groblju Jaruge Dobro{evi}i u 16 ~asova. O@ALO[]ENI: supruga Rosa, sin Dobroslav, k}erka Dobrila, bra}a Rade i Mile, unuci Igor, Ognjen i Tijana, zet Miroslav, snaha Ljubica te ostala mnogobrojna ro12941-1nd` dbina, kumovi i prijatelji

POSLJEDNJI POZDRAV

15127-1tt

POSLJEDNJI POZDRAV

POSLJEDNJI SELAM

dragom prijatelju

mojoj dragoj drugarici

NEDIMU - EDI ME[KINU
Vera Bujak sa porodicom i radnice firme „Drawer“ iz Kiseljaka
15120-1tt

IZET MUSLIJEVI]
na{em dragom had`iji

POSLJEDNJI SELAM bratu moje prijateljice

POSLJEDNJI SELAM dragom ocu i suprugu

BEJDI SEJDI]
Molimo Allaha d`ele{anuhu da mu podari sve d`enetske ljepote, a porodici sabur. Ramiz Hod`i} (Pili Vetar) sa porodicom
15101-1tt

RASIMU BA[ALIJA
Neka ti dragi Allah podari lijepi d`enet i sve d`enetske ljepote. Edin Muslim sa porodicom
12931-1nd`

1968 - 2010.
...malo je rije~i kojima bih objasnila {ta si mi zna~ila! Tvoja Amela Gad`o
15128-1tt

ENVER (MUHAREMA) SERDAREVI]
Neka ti Allah d`.{. podari lijepi d`enet i vje~ni rahmet. Veli} Naza s porodicom
12914-1nd`

ENVER (MUHAREM) SERDAREVI]
Bol nije u rije~ima ve} u na{im srcima, gdje }e{ zauvijek ostati. Sretni smo {to smo te imali, a beskrajno tu`ni {to smo te izgubili. S puno ljubavi uvijek }e{ `ivjeti u na{im srcima. Neka ti dragi Allah d`.{. podari lijepi d`enet i vje~ni rahmet. Tvoji: Edisa, Kenan i Kerim
12924-1nd`

Dana 2. 10. 2010. godine navr{ava se 5 godina od smrti moga dragog

FERIHA [LJIVO
2. 4. 2010 - 2. 10. 2010.
Jedina na{a nema te rije~i, nema tog vremena koje mo`e ubla`iti bol i otjerati tugu u na{im srcima. Vole te tvoji Izo, Azra i Sabina sa porodicom
15130-1tt

ZORANA PETROVI]A
Vrijeme prolazi, ali vje~no `ivi uspomena i ljubav prema tebi moj jedini brate. Boro sa porodicom
12938-1nd`

POSLJEDNJI POZDRAV

MIRKO RATKOVI]
Dragom prijatelju i velikom ~ovjeku. Uposlenici Sarajevotekstila Nusret, Sabaha, Izet, Salem, Nijaz - [tela
15121-1tt

POSLJEDNJI POZDRAV

POSLJEDNJE ZBOGOM

velikom prijatelju

POSLJEDNJI SELAM

mom bratu

MIRKU RATKOVI]U
Veliki ~ovjek, kao {to si ti bio zauvijek }e biti dio na{ih sje}anja.

RASIMU (HASAN) BA[ALIJA
Neka ti dragi Allah d`.{. podari lijepi d`enet i vje~ni rahmet tvojoj plemenitoj du{i, a porodici sabur. Uvijek }emo te pamtiti po dobroti. Tvoj brat Halid sa porodicom
12939-1nd`

DRAGANU BRKANU
Mijo Ban s obitelji

Anela i Sla|enko
12940-1nd`

PTT

64

Subota, 2. oktobar/listopad 2010.

Dnevni avaz
... za ovaj trenutak - pripremajte se - (hadis) Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{a draga

... za ovaj trenutak - pripremajte se - (hadis) Obavje{tavamo rodbinu, kom{ije i prijatelje da je na{a draga majka i nana

NURA (MUHAMEDA) DURMI[EVI], ro|. JUSUPOVI]
preselila na ahiret 1. 10. 2010. u 85. godini. D`enaza }e se obaviti dana 2. 10. 2010. u 14 sati na mjesnom groblju [atorovi}i - Rogatica. Prevoz obezbije|en sa stajali{ta Vije}nica sa polaskom u 11.30 sati. O@ALO[]ENI: k}erke Vasvija, Hasnija i [efika, sestra Haska sa porodicom, zetovi Kemal i Ma{o, unu~ad Amir, Elvir, Emir, Kenan, Dino, Edin, Vasvija, Emina, Amar i Anel, praunu~ad Anesa, Elmir, Melisa, Alisa i Kenan, snahe Tema, Almedina, Mersiha i Amra, djeverovi Sulejmen, Me{a i Adil sa porodicama, brati}i, brati~ne i sestri~ne sa porodicama, te porodice: Durmi{evi}, Jusupovi}, [abi}, Aziraj, Musi}, Hod`i}, Mirvi}, [abani}, Konakovi}, Ra~i}, Podrug, Gu{o, Meco, ]eskin, [i{i}, Jugo, te ostala rodbina, kom{ije i prijatelji Tevhid }e se prou~iti na Vi{njiku, Ul. Vi{njik 21 a, 2. 10. 2010. godine u 14 sati - stan [abi}. 12907-1nd`

EMINA [AHINAGI], ro|. HAFIZOVI]
preselila na ahiret u ~etvrtak, 30. 9. 2010. u 66. godini. D`enaza }e se obaviti u subotu, 2. 10. 2010. u 16.30 sati na mezarju Grli}a brdo. O@ALO[]ENI: k}erka D`elila, sin Mehmed, suprug Avdo, brat Mehmed, sestra Amra, unuka Uma, snaha Nirela, zaove Zulejha i Fevzija, prijateljica Zarifa, te mnogobrojna rodbina, prijatelji, kom{ije i poznanici Tevhid }e se prou~iti istog dana u 16.30 sati u d`amiji ^obanija. Prijevoz do mezarja i nazad obezbije|en ispred Careve d`amije sa polaskom u 16.00 sati. Ku}a `alosti: Skenderija 42/II. RAHMETULLAHI ALEJHA RAHMETEN VASIAH
12901-1nd`

Obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{ dragi

MUJO (SMAJO) TUFEK^I]
preselio na ahiret u ~etvrtak, 30. septembra 2010. u 80. godini. D`enaza }e se obaviti u subotu, 2. oktobra 2010. u 14 sati na Gradskom groblju Vlakovo. O@ALO[]ENI: supruga Latifa, sinovi Mirsad, Esad i Muhidin, k}erke Zineta i Mirzeta, snahe Ramzija, Amra i Samira, zetovi D`evad i Mujo, unu~ad Elmedin, Amel, Almir, Alma, Mirsada, Zijad, Minela, Ajla, D`enita i D`enan, zetovi Alen i Ned`ad, praunu~ad Amar, [ahin, Mensuda i Anida, sestra Tid`a, snaha Mu{a, brati}i i brati~ne, sestri}i i sestri~ne, {ure Ahmet i Azem sa porodicama, svastika Muniba sa porodicom, te porodice: Tufek~i}, Kadri}, Cero, Kazazovi}, Isi}, Kora}, Pajo, [ubo, Jamak, Fo~akovi}, D`afi}, Junuzagi}, Demir, Bahtanovi}, Hod`i}, Isakovi}, Imamovi}, Duri}, ^elik, U`i~anin, Medi}, ^an~ar, Muhi}, Ajanovi}, ^amd`i}, Be}irovi}, Tvrtkovi}, Mameled`ija, ]uprija, Sejdi}, Mulaomerovi}, Korda, Lepir i ostala rodbina, prijatelji i kom{ije Tevhid }e se prou~iti istog dana u 14 sati u ku}i rahmetlije u ulici 111 Zaulica br. 30.

... za ovaj trenutak - pripremajte se - (hadis) Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{ dragi

... za ovaj trenutak - pripremajte se - (hadis) Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{a draga

RAFET (MUSTAFA) PLJAKI]
preselio na ahiret u petak, 1. 10. 2010. u 74. godini. D`enaza }e se obaviti u subotu, 2. 10. 2010. u 16.30 sati na mezarju Kova~i - Hrasnica. O@ALO[]ENI: supruga Zekija, sin Mirsad, k}erka D`emilja, snaha Had`ira, zet Alija, unu~ad Irma, Emina, Haris, D`ejna i Ismar, bra}a Safet, Salem i ]amil sa porodicama, sestra ]amila sa porodicom, te porodice: Pljaki}, Muratovi}, Ramdedovi}, Agovi}, Rastoder, Lokvan~i}, Hod`i}, ^ohodar, Ke{ki}, Pamuk, ^oli}, kao i ostala brojna rodbina, kom{ije i prijatelji Tevhid }e se prou~iti istog dana u ku}i rahmetlije u 16.30 sati, ul. Igmanskih bataljona 169, Kova~i - Hrasnica. RAHMETULLAHI ALEJHI RAHMETEN VASIAH 111

NAZA (OMER) SMAJLOVI], ro|. IBRAGI]
preselila na ahiret u ~etvrtak, 30. 9. 2010. u 84. godini. D`enaza }e se obaviti u subotu, 2. 10. 2010. u 14 sati na mezarju Kasidoli - Priboj. D`enaza polazi ispred gradske d`amije Stari Priboj u 13.15 sati. O@ALO[]ENI: sinovi: Ibrahim, [ahin i [evket, k}erke Najla, Nazila i Nafija, sestra Smaila, snahe, zetovi, unu~ad, praunu~ad, brati}, sestri}i, sestri~ne, te porodice: Smajlovi}, Ibragi}, Beri{a, \ur|evi}, Stroil, Me{i}, Krije{torac, Sara~evi}, Kratovac, Ra{idagi}, Osmovi}, Durutli}, [ebo, Panjeta, Holjan, Hamzi}, Tvrtkovi}, Mujezinovi}, kao i ostala brojna rodbina, kom{ije i prijatelji Tevhid }e se prou~iti istog dana u 14 sati, ul. Humska 622, Pofali}i. RAHMETULLAHI ALEJHI RAHMETEN VASIAH 111

... za ovaj trenutak - pripremajte se - (hadis) Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{ dragi Obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{a draga

SABAHETA - SABA (IBRAHIM) KOVA^, ro|. BALJEVI]
preselila na ahiret u petak, 1. oktobra 2010. u 83. godini. D`enaza }e se obaviti u subotu, 2. oktobra 2010. u 14 sati na Gradskom groblju Vlakovo. O@ALO[]ENI: dr. Azra Peterschik sa k}erkama Vanesom i Verenom, brati~na Suma Kulelija sa suprugom [a}kom i djecom Edom i Dinom, zet Nikica, teti~na Sabira Mrzi} sa djecom, Suvada Kova~ sa djecom, prijateljice [uhreta, Magbula, Heda i Slavica sa porodicama, te porodice: ^aber, Mori}, Kova~ i ostala rodbina, prijatelji i kom{ije Tevhid }e se prou~iti istog dana u 14 sati u ku}i `alosti u ulici Bulevar Me{e Selimovi}a br. 33/XIII. 111

JUSUF (SALKO) SINANOVI]
preselio na ahiret u srijedu, 29. 9. 2010. u 64. godini. D`enaza }e se obaviti u subotu, 2. 10. 2010. u 15 sati na mezarju Boranje - Svrake. O@ALO[]ENI: supruga Fatima, k}erke Jasminka i Nermina, zetovi Mirzet i Halil, unu~ad Melisa, Edisa, Sabina, Semra, Hata i Amar, brat Nurija sa porodicom, sestre Mejra i Nura sa porodicama, snaha Safeta sa djecom Almira i Almir, punica Ibrima, {ure Hamdija i Mevludin sa porodicama, svastike Kadira, Mevlija, Mu{ka i Hurija sa porodicama, te porodice: Sinanovi}, Muminovi}, Omerovi}, Veli}, kao i ostala rodbina, kom{ije i prijatelji Zajedni~ki tevhid }e se prou~iti istog dana poslije klanjanja d`enaze namaza, u ku}i rahmetlije, VRANJAK 35, SEMIZOVAC. RAHMETULLAHI ALEJHI RAHMETEN VASIAH 111

... za ovaj trenutak - pripremajte se - hadis Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{a draga

D@EHVA (JUSUF) KU[UND@IJA, ro|. HUBIJAR
preselila na ahiret u ~etvrtak, 30. 9. 2010. u 87. godini. D`enaza }e se obaviti u subotu, 2. 10. 2010. u 15 sati na mezarju Pobiranovi}i - Fo~anska Jabuka. O@ALO[]ENI: sin Abid, k}erke [efika, Rasema i Sejda, unuci Enes efendija, Fahro, Senad, Fikret, Hamid, Admir i Samir, unuke Sanela, Enisa, Senada, Fikreta i Adisa, zetovi Smajo, Zajko i Suljo, te porodice: Ku{und`ija, Hubijar, Ali}, Muslim, Musi}, Hod`i}, [orlija, Baru~ija, kao i ostala brojna rodbina, kom{ije i prijatelji Tevhid }e se prou~iti istog dana u 15 sati, ul. Brezanska 79. Prijevoz do mezarja i nazad obezbije|en iz Brije{}a - „OMV“ pumpa, sa polaskom u 12 sati. RAHMETULLAHI ALEJHI RAHMETEN VASIAH 111

Obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{ dragi Obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{ dragi

RASIM (HASAN) BA[ALIJA
preselio na ahiret u petak, 1. oktobra 2010. u 62. godini. D`enaza }e se obaviti u subotu, 2. oktobra 2010. u 17 sati na bakijskom mezarju Faleti}i 2. Prijevoz obezbije|en ispred OMW pumpe u Brije{}u u 16 sati sa zaustavljanjima na autobuskim stajali{tima: Stup, Otoka i Vije}nica, do mezarja i nazad. O@ALO[]ENI: sin Almir, k}erka Sabaheta, zet Hazbo, snaha Edisa, unuke Eldina, Amira i D`enita, bra}a Suljo, Huso i Halid, sestra Rasema, snahe Devlija, Esma i Ha{ija, zet Fikret, brati}i i brati~ne, sestri} i sestri~na, tetka Pa{a, strina Mejra, amid`i}i i amid`i~ne, daid`i}i i daid`i~ne, teti}i i teti~ne, {ure Hamid, Adem i Avdo sa porodicama, svastika Meli}a sa porodicom, te porodice: Ba{alija, Kreho, Arapovi}, Ajdarpa{i}, Be{irevi}, Veli}, Kuldija, Ja{arevi}, D`aka, Jakupovi}, Tabak, Hatibovi}, Ahmethod`i}, Suba{i}, [ljivo, Hamzi}, Kurtovi}, Kolja, Grabovica, Muratovi}, Radonja, Granulo, Smailhod`i}, Biber, Bublin, te ostala mnogobrojna rodbina, prijatelji i kom{ije Tevhid }e se prou~iti istog dana u 17 sati u ku}i rahmetlije u ulici Brezanska br. 69. 111

ASIM (HASAN) KUSTURA
exhumacija iz Vi{egrada
tragi~no preselio na ahiret od zlo~ina~ke ~etni~ke ruke 4. juna 1992. godine u 60. godini. D`enaza }e se obaviti u subotu, 2. oktobra 2010. u 14 sati na Gradskom groblju Vlakovo. Prijevoz obezbije|en ispred ku}e `alosti iz ulice Alije Imamovi}a br. 9 (Rajlovac) u 13 sati sa zaustavljanjima na svim autobuskim stajali{tima, do groblja i nazad. O@ALO[]ENI: djeca Safija, Edin, Mevludin i Nermina, sestra Ajkuna, zetovi Sadija i Mehmed, snahe Nazmija i Lejla, unu~ad Damir, Elmir, Amir, Adnan, Asim, Eldina, Aida i Ahmed, brati}i, sestri}i, sestri~ne, daid`i}i i daid`i~ne sa porodicama, svastika Mina i snaha Fatima sa porodicama, te porodice: Kustura, D`indo, Fazli}, ]elovi}, Had`iosmanovi}, Omeragi}, [u}urovi}, Tri~i}, \uli}, Kadi}, Kapetanovi}, Smaji}, Mutap~i}, Turija~anin, Mujki}, Sipovi}, Hod`i}, @uni}, Ogle~evac, Karaman, D`aferovi}, Kahriman, Zuko i ostala mnogobrojna rodbina, prijatelji i kom{ije Tevhid }e se prou~iti istog dana u 14 sati u ku}i `alosti u ulici Ali111 je Imamovi}a br. 11.

... za ovaj trenutak - pripremajte se - (hadis) Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{a draga

SELIMA (HAMID) KULOGLIJA, ro|. DURGUT
preselila na ahiret u ~etvrtak, 30. 9. 2010. u 62. godini. D`enaza }e se obaviti u subotu, 2. 10. 2010. u 14.30 sati na mezarju Grahovi{te - Hotonj. O@ALO[]ENI: suprug Mujo, sinovi Senad i Samir sa porodicama, brat Samid sa porodicom, sestre Fatima i Hafiza sa porodicama, djever Adem sa porodicom, zaova Murata sa porodicom, te porodice: Kuloglija, Durgut, ^olak, Ali}, Jusufovi}, Vreto, Brajlovi}, Hamzi}, Karabegovi}, Kobiljar, Suba{i}, Kozadra, Medi}, kao i ostala brojna rodbina, kom{ije i prijatelji Tevhid }e se prou~iti istog dana u 14.30 sati u d`amiji Hotonj. RAHMETULLAHI ALEJHA RAHMETEN VASIAH
111

Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{ dragi

... za ovaj trenutak - pripremajte se - (hadis) Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{ dragi

SALKO (MUJA) ^ENGI]
preselio na ahiret u ~etvrtak, 30. 9. 2010. u 75. godini. D`enaza }e se obaviti u subotu, 2. 10. 2010. poslije podne namaza u 14 sati na mezarju Ustikolina - Cvilin. O@ALO[]ENI: supruga Esma, sin Murid, k}erke Enisa i Murisa, bra}a Smajo i Husein, sestra Asima, zetovi [efkija i Enver, unu~ad Armin, Jasmin, Dino, Medina i Merima, snahe Barbara i Jasmina, brati}, brati~ne, sestri} i sestri~na, amid`i}, amid`i~na, teti}i, teti~ne, te porodice: ^engi}, Me{i}, Popovi}, Fako, Veiz, [adinlija, Pi{mo, Hajri}, Haskovi}, Osmanspahi}, ^ardaklija, Smaji}, Babi}, ^akal, Kunovac, D`omba, Od`ak i Pa{ovi}, te ostala mnogobrojna rodbina i prijatelji Tevhid }e se prou~iti istog dana u 14 sati u ku}i `alosti na Cvilinu - Ustikolina.
12891-1nd`

RUSMIR (RASIM) ALA\UZ
preselio na ahiret u ~etvrtak, 30. 9. 2010. u 37. godini. D`enaza }e se obaviti u subotu, 2. 10. 2010. u 14 sati na mezarju Ni{an - Jar~edoli. O@ALO[]ENI: supruga Nizama, sinovi Harun i Ali, otac Rasim, majka Nermina, brat Ismir, snaha \elila, punac Juso, punica Rasema, amid`e Bakir, Midhat, Osman, Omer, Asim i ]amil, tetke Emina, Rabija, Razija i Nadija, tetci Kadrija i Safet, amid`a Aljo, dajd`a Smajo, tetak Zaim, Hasan, tetke Mirsada, D`evada, Hasiba, Sabina, Ramiza, Tima i Senija, amid`i}i Edin i Emir, ro|ak Enes efendija, te porodice: Ala|uz, [ahovi}, Hamamd`i}, Tvica, Kod`aga, Dizdarevi}, Jusi}, Gogi}, @i{ko, Neretli}, Guta, Ali}, Klino, Osmanovi}, Skaka, Osmankovi}, Ko{ari}, Zild`i}, Abdagi}, Zenuni, Beganovi}, ]emo, kao i ostala brojna rodbina, kom{ije i prijatelji Tevhid }e se prou~iti istog dana u ku}i rahmetlije u 14 sati, ul. Nalina 21 A. RAHMETULLAHI ALEJHI RAHMETEN VASIAH
111

Dnevni avaz
Obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{a draga
Sa tugom javljamo rodbini, prijateljima i poznanicima da je na{ dragi

subota, 2. oktobar/listopad 2010.

65

Obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{a draga

VUKOSAVA - VUKA VELI^KOVI]
preminula 30. 9. 2010. u 77. godini. Sahrana drage nam pokojnice obavit }e se u subotu, 2. 10. 2010. u 12.45 ~asova na gradskom groblju Bare. Prevoz obezbije|en ispred Hitne pomo}i. O@ALO[]ENI: suprug Milomir, sin Zoran, snaha Sandra, unuke Laura i Sara, porodice: Lazi}, Ljubojevi}, 111 Dedi} i ostala rodbina, prijatelji i kom{ije

OMER (MEHO) PRDAVAC
preselio na ahiret u petak, 1. 10. 2010. godine u 58. godini. D`enaza }e se obaviti u subotu, 2. 10. 2010. godine u 16.20 sati, poslije ikindije namaza, ispred Repova~ke d`amije a rahmetlija }e se ukopati na mezarju Musalla u Konjicu. Rahmetullahi alejhi rahmeten vasiah! O@ALO[]ENI: supruga Esmina, sinovi D`emal i Muhamed, nevjesta Selma, sestra Hana - Jasna, tetke Fatima i Zehra, strina Nura, punica Ai{a, {ura Asim, svastika Fatima, bad`o Ilzan, porodice Duranspahi}, [ehi}, Karali}, Hebibovi}, Rami}, Selimovi}, Golo{, Bejti}, Begi}, Ibrulj te ostala brojna rodbina, prijatelji i kom{ije Tevhid }e se prou~iti u ku}i `alosti, Kolonija broj 13.
PTT

BEJDA ([A]IR) SEJFI]
nakon duge i te{ke bolesti preselila na ahiret u ~etvrtak, 30. septembra 2010. u 43. godini. D`enaza }e se obaviti u subotu, 2. oktobra 2010. u 14 sati na gradskom groblju Vlakovo. Prijevoz obezbije|en ispred Vije}nice u 13 sati sa zaustavljanjima na autobuskim stajali{tima: Otoka, RTV Dom i Stup, do groblja i nazad. O@ALO[]ENI: majka Sulejmana, sestre Tid`a i Fatima, zetovi Fadil i [emso, sestri}i Armin, Naris, Denis i Timur, sestri~na Benjamina, dajd`a Adil, tetke Osmana i Fatima, dajd`inice Hava i Fatima, teti}i i teti~ne, dajd`i}i i dajd`i~ne, te porodice: Sejfi}, Pod`i}, [ero, Marki{i}, Ahmetspahi}, Selimovi}, Artukovi}, Omanovi}, Planja, [eta, Agi}, Tabakovi}, Dedi}, Arukovi}, Kulovac, Divovi}, [o{i}, Hod`i}, Uzunovi}, Imamovi}, ^oli}, Soldo, Halilovi}, Herenda, Mursa, Sudimac, Sinanovi} i ostala mnogobrojna rodbina, prijatelji i kom{ije Tevhid }e se prou~iti istog dana u 14 sati u ku}i `alosti u ulici Dr. Kasima Begi}a br. 70. 111

Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{ dragi Obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{ dragi otac, punac i dedo

^EDOMIR (RUDOLF) JARO[
preminuo u 83. godini. Sahrana }e se obaviti u ponedjeljak, 4. 10. 2010. u 14.15 sati na gradskom groblju „Bare“ iz ateisti~ke kapele. O@ALO[]ENI: supruga Saveta, te porodice: Stani}, Peri{i}, Fliker, ^arni}, Anti~evi}, Ere{, Terzi} i Goga, kom{ije: Tali}, Had`iavdi}, kao i ostale kom{ije i prijatelji
111

RASIM (HASAN) BA[ALIJA
preselio na ahiret 1. 10. 2010. u 62. godini. Ostaje{ zauvijek u na{im srcima voljen i nikad zaboravljen. Neka ti dragi Allah d`.{. podari lijepi d`enet i vje~ni rahmet tvojoj plemenitoj du{i. Tvoji: k}erka Sabaheta, zet Hazbo, unuke Eldina i 12925-1nd` D`enita

Obavje{tavamo rodbinu, kom{ije i prijatelje da je na{a draga

MUNEVERA (HUSO) BEKTI], ro|. PODRUG
preselila na ahiret u petak, 1. 10. 2010. u 63. godini. D`enaza }e se obaviti 2. 10. 2010. (subota) poslije ikindije namaza u 16.00 h u haremu Adil-begove d`amije na Kobiljoj Glavi. Tevhid }e se prou~iti u 16 h u ku}i `alosti, [ipska 12. O@ALO[]ENI: suprug Amir, sin Adnan, k}erka Albijana, zet Mirsad, snaha Adisa, unuke Ada i Delila, zaova Jasmina, snaha Magbula, brati}i Mu{an i Dino s porodicama, te porodice: Bekti}, Podrug, Me|useljac, Muteveli}, Kaliman, Ajdinovi}, Brkani}, @ugor, Zulumovi}, Crvenjak, Hot, Fejzi}, Krko, Hasovi}, Semi}, Smai{, ^engi}, Hasanspahi}, Pori~anin, Be{lija, Karajica, Durak i ostala mnogobrojna rodbina i prijatelji 111

POSLJEDNJI SELAM

POSLJEDNJI SELAM

POSLJEDNJI SELAM

POSLJEDNJI SELAM

na{oj dragoj majci, nani i punici

na{oj sestri

na{oj sestri

na{oj sestri

Sa velikim bolom i tugom u srcu obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{a draga

HANKA (ABID) MIZDRAK, ro|. TERZO
preselila na ahiret u petak, 1. oktobra 2010. godine, u 65. godini. D`enaza }e se obaviti u subotu, 2. oktobra 2010. godine, poslije ikindije namaza na mezarju Gra~anica u Trnovu, d`enaza polazi u 14,00 sahata ispred „Zraka“ Bu}a Potok sa stajanjem Ilid`a, Hrasnica i Kijevo. O@ALO[]ENI: k}i Mubera, zetovi Izet i Eldin, nevjesta [emsa, unu~ad Azra, Alem, Arnela, Armin, bra}a Hamdija, Abid, Ramiz i Munib, Sejo, Mirsad, Zijo sa porodicama, sestre Muniba i Suada sa porodicama, zaove Tifa, Zehra i Zahida sa porodicama, djever Fadil sa porodicom, dajd`a Mujo ]osi} i tetka Pa{a sa porodicama, jetrva Dudija, djeveri}i Senahid i Samir sa porodicama, djeveri~ne Minka i Mukelefa sa porodicama, brati}i, brati~ne, sestri}i i sestri~ne, porodice Mizdrak, Cibra, Terzo, ]osi}, Dokara, Spahi}, Kari}, Ho`bi}, Belko, Hajdarevi}, Torlak, Lindov, Me{i}, Turudija, Pobri}, Salihagi} te ostala mnogobrojna rodbina, prijatelji i kom{ije, a posebno kom{ije Pecikoze. Tevhid }e se prou~iti istog dana u 16,30 sati u mesd`idu Gra~anica, 111 Trnovo.

HANKA (ABID) MIZDRAK
Molimo Allaha d`.{. da ti podari lijepi d`enet i sve d`enetske ljepote. Tvoji: k}erka Mubera, zet Izet, unuka Arnela i unuk Armin
12943-1nd`

HANKA (ABID) MIZDRAK
Neka ti Allah d`.{. podari lijepi d`enet i vje~ni rahmet. Tvoj brat Ramiz sa porodicom
12943-1nd`

HANKA (ABID) MIZDRAK
Neka ti Allah d`.{. podari lijepi d`enet i vje~ni rahmet. Tvoj brat Munib sa porodicom
12943-1nd`

HANKA (ABID) MIZDRAK
Neka ti Allah d`.{. podari lijepi d`enet i vje~ni rahmet. Tvoji: brat Abid, Hamdija i sestra Muniba sa porodicama
12943-1nd`

POSLJEDNJI SELAM

na{oj dragoj

POKOPNO DRU[TVO

""BAKIJE" BAKIJE
OSNOVANO 1923
tel. 00387 (0)33 533-763

Dnevni avaz
UZ NAJVE]I TIRA@
NAJPRISTUPA^NIJE CIJENE
Osmrtnice, sje}anja, posljednji pozdravi...

SARAJEVO

HANKA (ABID) MIZDRAK
Molimo Allaha d`.{. da tvojim najbli`im podari sabur, a tvojoj du{i lijepi d`enet i vje~ni rahmet. Tvoji: Suljo i Ha{im sa porodicom
12943-1nd`

Pokopno dru{tvo "BAKIJE" vr{i prevoz umrlih iz Zapadne Europe specijalnim pokopnim vozilima i organizuje d`enaze na teritoriji BiH.
mobitel 00387 (0)61 131-788 fax 00387 (0)33 447-122 00387 (0)33 233-062

033/281 - 451; Fax: 281- 461; E-mail: smrtovnice@avaz.ba
SARAJEVO: Tešanjska 24A, 033/ 281 - 717 D`emala Bijedi}a br. 185, 033/ 281 - 451 ZENICA: Marjanovi}a put bb (zgrada Jabuka) /fax: TUZLA: Turalbegova 22 (poslovno zanatski centar Korzo-pasa`) /fax: 035/ 257 - 277; 257-477 GRA^ANICA: Ahmed Pa{e Budimlije 23 (zgrada Ozrenka) 035/ 706 - 043; MOSTAR: Husnije Repca bb /fax: 036/ 558-890; BIHA]: Biha}kih branilaca 2 , /fax: 037/ 310 - 363; TRAVNIK: @itarnica F /fax: 030/ 512 - 718; BR^KO:

mobitel za inostranstvo 0049(0)16093427808

Bosne srebrene 3
049/ 215 - 648; BANJA LUKA: Kralja Petra I Kara|or|evi}a bb . /fax: 051/ 215 - 887 BIJELJINA: Me{e Selimovi}a 2 /fax: 055/ 209 - 753

www.bakije.com

OBJAVLJUJEMO SMRTOVNICE NA INTERNETU

za pogrebne usluge, trgovinu i proizvodnju Sarajevo

MED@LIS ISLAMSKE ZAJEDNICE SARAJEVO
71000 Sarajevo, Bistrik do broja 8

Pokopno dru{tvo „Jedileri“ - Sarajevo, pru`a pogrebne usluge po najpovoljnijim cijenama, omogu}ava brzu, kvalitetnu i jednostavnu organizaciju d`enaze na podru~ju Kantona Sarajevo i Bosne i Hercegovine, te najpovoljnije uslove za prijevoz umrlih iz inozemstva.

Cjelokupna organizacija d`enaze (posljednjeg ispra}aja umrlog) obavlja se na jednom mjestu, atraktivnoj i u Gradu prepoznatljivoj lokaciji - Turbe sedam bra}e, u neposrednoj blizini trolejbuske okretnice na Austrijskom trgu, ul. Bistrik do br. 8. Svakim danom od 0-24 sata, Vama dostupan telefon: 033 712-800, fax: 033 712 801.

032/ 424 - 441;

424 - 440;
GORA@DE: [ukrije Kukavice 12 038/ 222 - 251;

EUROVIKEND

66

Dnevni avaz, subota, 2. oktobar/listopad 2010.

sport

NSBiH Sulejman ^olakovi} nakon povratka iz Ciriha

Bez statuta nema Saveza
Susret s Blaterom bio mnogo vi{e od kurtoaznog
Sutra londonski derbi izme|u ^elzija i Arsenala

Igra se nekoliko derbija

^elzi protiv Arsenala, Inter do~ekuje Juventus
Majnc tra`i sedmu pobjedu za ulazak u historiju
Predstoje}i vikend donosi nam nekoliko derbija u najja~im evropskim ligama. Popri{te derbija u Engleskoj bit }e Stemford brid`, gdje ^elzi do~ekuje Arsenal. Nakon furioznog starta, aktuelni prvak do`ivio je pro{log vikenda prvi poraz, od Man~ester sitija, ali je, ipak, ostao na ~elu. titula, po~ela je sezonu vrlo lo{e, ali je pobjedom nad Kaljarijem pro{log vikenda po~ela pokazivati znake o`ivljavanja.

Dan po povratku iz Ciriha predsjednik Nogometnog saveza BiH Sulejman ^olakovi} govorio je o utiscima sa sastanaka s predstavnicima FIFA-e i UEFA-e. Prvo je `elio skrenuti pa`nju na sastanak s predsjednikom FIFA-e Sepom Blaterom (Sepp Blatter), koji su iz ureda za medije Svjetske nogometne federacije okarakterizirali kao „kurtoaznu posjetu“ delegacije NSBiH.

se sazove Skup{tina. Neka prvo pro|u ovi op}i izbori. To moramo napraviti, jer ako se ne usvoji, normalno je da }e nas suspendirati. Nema druge opcije - ka`e prvi ~ovjek NSBiH.

Spasioci iz FS RS
Ponovio je ^olakovi} da je on optimista i da se nada kako }e statut biti usvojen. A novost su pohvale partnerima iz Fudbalskog saveza Republike Srpske. I dok ih je nedavno optu`ivao za ru{enje, sada ih je proglasio spasiocima. - Treba se nadati da niko ne}e ru{iti ovu instituciju. Moramo do}i do koncenzusa i nadam se da ho}emo. FS RS je u nekoliko navrata spasio Savez i za{to sada ne vjerovati da ne}emo na}i zajedni~ki jezik. Mora se znati da, ako ne usvojimo statut, ne}e biti Saveza. To moramo uraditi po svaku cijenu - ponovio je A. N. ^olakovi}.

Nema druge opcije
- Nije bilo kurtoazno nego srda~no. Blater je iz aviona kojim se vratio iz Kolumbije, prvo do{ao kod nas. Bilo je, zaista, mnogo vi{e od kurtoaznog - `elio je da pojasni ^olakovi}. U Cirihu je bilo sve po starom. Ponovo je jasno nazna~eno da su neophodne izmjene i dopune Statuta NSBiH, kojima se ukida tro~lano Predsjedni{tvo i postavlja funkcija jednog predsjednika.

Povratak Mesija
Inter do~ekuje derbi s dosta problema s povredama, kojima je platio cijenu visoke

^olakovi}: Stvoriti ambijent

Parovi i satnica
Engleska
Parovi 7. kola: SUBOTA: Vigan - Volverhempton (13.45 sati), Birmingem - Everton, Stouk Blekburn, Sanderlend Man~ester junajted, Totenhem - Aston vila, Vest Bromvi~ - Bolton, Vest Hem - Fulem (16). NEDJELJA: Man~ester siti Njukasl (14.30), ^elzi - Arsenal (17), Liverpul - Blekburn (14). (12.30), Kjevo - Kaljari, Fiorentina - Palermo, Bolonja Sampdorija, \enova - Bari, Lacio - Bre{a, Napoli - Roma (15), Inter - Juventus (20.45).

Na na{e pitanje kada }e se to desiti i razmi{lja li se o sazivanju Skup{tine, ^o-lakovi} je povisio ton.

- Tek smo se vratili iz Ciriha i kako bismo mogli odmah sazvati Skup{tinu. Treba stvoriti ambijent da

U Borcu o odga|anju kola

Da li je bilo incidenata na Ko{evu

Njema~ka
Parovi 7. kola: Sino}: Hanover - Sent Pauli. SUBOTA: Hamurg - Kajzerslautern, Majnc - Hofenhajm, Borusija M. Volfsburg, Frajburg - Keln, Nirnberg - [alke (15.30). NEDJELJA: [tutgart - Ajntraht (15.30), Bajer - Verder, Borusija D. - Bajern (17.30).

Ispa{tamo zbog Prlja~a: Protivnici ne samovolje NSBiH zaslu`uju komentar
Odluka Takmi~arske komisije Nogometnog saveza BiH o odlaganju me~eva devetog kola Premijer lige za utorak, u Banjoj Luci nije do~ekana s odobravanjem. [tavi{e, u redovima lidera prvenstva tvrde kako su postojali svi uvjeti za normalno odigravanje utakmice Borac - Sloboda. - Mislim da se radi o samovolji ljudi iz Nogometnog saveza BiH, ljudi iz Sarajeva, i da se radi o jednoj vrlo nekorektnoj odluci. Mogli su ovakvu odluku donijeti i mnogo ranije pa bi klubovi mogli planirati kako da iskoriste ovu pauzu tvrdi direktor Borca Radmilo [ipovac te isti~e: - Ministarstvo unutra{njih poslova Republike Srpske sposobno je da osigura sve utakmice na teritoriji svoje nadle`nosti. A ako je MUP Federacije BiH ili MUP Kantona Sarajevo nesposoban, ne trebaju zbog te svoje nesposobnosti da prave probleme klubovima iz RS. Na opasku da je TK NSBiH donio ovu odluku jednoglasno, {to zna~i da su za nju glasali i ~lanovi iz FS RS, [ipovac je ustvrdio da komisije ni ne donose odluke. - Komisije uop}e ni ne donose odluke nego pojedinci. Ta~nije, prvo se izme|u sebe dogovore dva ~ovjeka u Sarajevu, onda tu odluku proslijede federalnim medijima i onda samo informiraju ~lanove iz RS - smatra S. K. [ipovac. Adnan Kanti}, predstavnik vogo{}anskog kluba na kup-utakmici Olimpic UNIS (4:1), koja je odigrana u ~etvrtak, ka`e kako je napadnut u poluvremenu ovog susreta. Prema njegovim rije~ima, u tunelu Olimpijskog stadiona „Asim Ferhatovi} Hase“, nakon verbalnog, uslijedio i fizi~ki napad ljudi iz FK Olimpic. Kao osobe koje su nasrnule na njega ozna~io je prvog trenera Edina Prlja~u i sekretara Olimpica Adisa Ibi{evi}a. U sarajevskom premijerliga{u tvrde da je Kanti} sve vrijeme susreta dobacivao i psovao sudijama, ali incident, prema njihovom mi{ljenju, nije vrijedan spomena. Prvi strateg „Vukova“ Edin Prlja~a imao je zanimljiv

Francuska
Parovi 8. kola: SUBOTA: Arl Okser, Monako - Brest, Nansi - Lion, Bordo - Lorijen, So{o - Lens, Valensijen - Kaen (19), Sent Etjen - Marsej (21). NEDJELJA: Lil - Monpelje (17), Pari Sen @ermen - Nica (17), Ren - Tuluz (21).

[panija
Parovi 6. kola: SUBOTA: Saragosa - Sporting (18), Real Sosijedad - Espanjol (20), Valensija - Atletik (22). NEDJELJA: Osasuna - Levante, Hetafe - Herkules, Viljareal - Rasing, Sevilja - Atletiko, Almerija - Malaga (17), Barcelona - Majorka (19), Real Madrid - Deportivo (21). pobjede nad Verderom u Ligi prvaka. Upitni su, naime, nastupi @ulija Cezara (Julio Cesar), Lusija (Lucio), Dijega Milita (Diego), Havijera Zanetija (Javier Zanetti) i Valtera Samuela (Walter). U [paniji, Barcelona }e do~ekati Majorku ohrabrena povratkom Lionela Mesija (Messi). Lider lige Valensija, kojoj je dobar start sezone pokvaren u srijedu porazom od Man~ester junajteda u Ligi prvaka, igra na Mestalji protiv Atletika iz Bilbaa, a Realu dolazi Deportivo, koji je sezonu po~eo vrlo lo{e. Sedmicu nakon {to je savladao najve}eg rivala Lion, lider Sent Etjen suo~ava se s novim testom, jer mu u goste dolazi prvak Marsej. Lion, koji zauzima tek 18. mjesto, ide Nansiju, dok }e Faruk Had`ibegi} debitovati na klupi Arla u susretu pr(M. T.) otiv Oksera.

Italija
Parovi 6. kola: SUBOTA: Udineze - ^ezena (18), Parma Milan (20.45). NEDJELJA: Le~e - Katanija Arsenalu londonski derbi dolazi u vrlo nezgodno vrijeme, jer je van stroja skoro pola ekipe pa se menad`er Arsen Venger (Wenger) suo~ava s velikim problemima.

S utakmice na Ko{evu: [ta se doga|alo u tunelu

odgovor na pitanje o onome {to su iznijeli iz UNIS-a. - Protivnici ne zaslu`uju nikakav komentar. Zaista se time ne bih zamarao - naglaN. D. sio je Prlja~a.

Opet bez Runija
Man~ester junajted, koji je pro{log vikenda remizirao s Boltonom (2:2), putuje Sanderlendu, koji vodi njegov biv{i fudbaler Stiv Brus (Steve Bruce). „Crveni |avoli“ ponovo }e biti li{eni pomo}i Vejna Runija (Wayne Rooney). U Njema~koj, Majnc bi mogao u}i u historiju. Ako savlada Hofenhajm, postat }e tek tre}a ekipa u Bundesligi koja je dobila prvih sedam me~eva. Do sada su to ~inili samo Kajzerslautern (2001.) i Bajern (1995.). Derbi italijanske lige igra se u Milanu, gdje prvaku Interu dolazi Juventus. „Stara dama“, koja ima 27

U FBiH odgo|ene fudbalske utakmice
Utakmice Prve i Druge lige Federacije BiH ne}e se igrati ovog vikenda, odlu~ila je Komisija za takmi~enje Nogometnog saveza FBiH. Ovakva odluka donesena je nakon {to je to od Saveza zatra`ilo Federalno ministarstvo unutra{njih poslova, a razlog je odr`avanje op}ih izbora u BiH. Utakmice 8. kola Prve lige odigrat }e se u srijedu, 6. oktoN. D. bra.

Prva liga RS
Parovi 8. kola Prve lige Republike Srpske u fudbalu: BOSANSKI NOVI: Sloboda - Modri~a Maxima, DOBOJ: Sloga - Kozara, JANJA: Podrinje - Radnik, TESLI]: Proleter - Sloboda (MG), LAKTA[I: Lakta{i - Drina HE, GACKO: Mladost - Famos (svi po~inju u 15.30 sati) FO^A: G. I. Sutjeska - BSK (18.30).

Nakon incidenta na treningu

Ra{~i} raskinuo ugovor sa Sandefjordom
Biv{i napada~ @eljezni~ara i Sarajeva Admir Ra{~i} raskinuo je ugovor s norve{kim prvoliga{em Sandefjordom, ~iji je ~lan bio od pro{le godine. Raskid je iniciralo vodstvo kluba nakon {to je Ra{~i} izazvao incident na treningu ekipe i verbalno se sukobio s nekoliko suigra~a i trenerom. U 34 utakmice u dresu Sandefjorda Ra{~i} je zabio M. T. tri gola.
Ra{~i}: Zabio tri gola za Sandefjord

sport

Dnevni avaz, subota, 2. oktobar/listopad 2010.

67

REPREZENTACIJA Jo{ jedno ime na spisku za Albaniju

Su{i} pozvao i Muslimovi}a
Zec zbog povrede ne}e biti spreman za utakmicu u Tirani
Selektor nogometne reprezentacije Bosne i Hercegovine Safet Su{i} dodao je Zlatana Muslimovi}a na spisak kandidata za me~ kvalifikacija za Evropsko prvenstvo 2012. godine s Albanijom 8. oktobra u Tirani. Robusni napada~ zaigrao je od prve minute u preksino}njem me~u Evropske lige protiv zagreba~kog Dinama, a to je Su{i}u bilo dovoljno da mu uputi poziv. - Bilo mi je va`no da bude u kombinaciji kako bih ga pozvao. Gledao sam utakmicu i zadovoljan sam onim {to sam vidio. Objektivno, trebalo je biti nerije{eno, jer Dinamo nije trebao izgubiti - rekao je Su{i}. I dok je s jedne strane dobio Muslimovi}a, potpuno oporavljenog od nedavne operacije bruha, na drugoj je Su{i} ostao bez Ermina Zeca iz turskog Gen~lerbirligija, koji je otkazao dolazak na pripreme u Sarajevo. - Zec je istegao zadnju lo`u i otpao je sa spiska za Albaniju. ^uli smo se telefonom i re[tili}: Kreirao pobjedu Leha
(Foto: AP)

Semir [tili} odli~an u 2. kolu Evropske lige

S dvije asistencije sru{io Salcburg
Na{ internacionalac u poljskim novinama najbolje ocijenjeni igra~ susreta
Od kada su po~eli s evropskim takmi~enjima ove godine, prvo u Ligi prvaka, a potom i u Evropskoj ligi UEFA, fudbaleri Leha iz Poznanja svoje uspjehe baziraju na dobro oprobanoj taktici. ^ak bi se moglo re}i da svoje golove posti`u na otrcan na~in. To ide, otprilike, ovako: Semir [tili} uzme loptu ili ona nekako do njega do|e (a s obzirom na stil igre njegovih suigra~a, te{ko dolazi glo. S dvije lucidne asistencije rije{io je pobjednika. - Dobro je ispalo, a na kraju je meni pripalo to da, ako {ta mognem, uradim. Bila je tvrda utakmica, te{ko se dolazilo do prostora, ali su neke promjene dovele do toga da u drugom poluvremenu zaigramo bolje. Za nas je ovo bio bitan me~, ali kao i nakon utakmice s Juventusom (3:3), ve} se okre}emo naredni-

Muslimovi} u duelu s Dinamovim Bi{}anom: Oporavio se od operacije bruha

(Foto: AP)

kao sam mu da ne dolazi u Sarajevo nego da povredu {to prije zalije~i u Turskoj. Su{i} je gledao i pobjedu Hajduka nad Anderlehtom, a pratio je i nastupe

drugih reprezentativaca. - Hajduk je imao dosta sre}e, a Ibri~i} je odigrao solidno. Drago mi je {to su pobijedili. Nisam gledao utakmicu, ali sam vidio da je [tili}

asistirao kod oba gola Leha za pobjedu nad Salcburgom. Reprezentacija BiH okuplja se 4. oktobra u hotelu „Hercegovina“ u SaraA. N. jevu.

Kvalifikacije za juniorski EP u fudbalu

Albanski selektor prije udara objavio spisak

Prvi u grupi barem 20 dana
- Bit }emo prvi u grupi barem 20 dana, a onda nas ~eka me~ u Man~esteru protiv Sitija. Englezi su favodo njega), onda on pogleda gdje ko ima, nani{ani, ubaci, a napada~ima preostane samo da podmetnu glavu ili nogu, kako kad. Tako je bilo i u drugom kolu Evropske lige, u kojem je pred Leh na svom tek obnovljenom impozantnom stadionu, pred 42.000 gledalaca, savladao austrijskog prvaka Red bul Salcburg. To kako posti`u golove dobro je uvidio i trener gostiju Hub Stevens (Huub), koji je [tili}u namijenio flastera da ga ganja po terenu gdje god bi se ovaj na{ao, ali ni to nije pomoriti, ali i Juventus je bio, a vidjeli smo da su sada sa „starom damom“ odigrali 1:1 - [tili}eve su rije~i. ma - kazao je [tili}, koji je u dva najzna~ajnija poljska sportska lista ocijenjen igra~em utakmice dobiv{i osmicu. Ka`e da mu je ova pobjeda posebno draga, jer su obradovali svoje navija~e vi{e nego ina~e, na otvaranju stadiona. - Dok je stadion bio u fazi renoviranja za EP 2012, na{e doma}e utakmice pratilo je po 20.000 ljudi. Sada ih je bilo duplo vi{e. Euforija je vladala ~itavu sedmicu, a sve ulaznice bile su raprodane ve} u ponedjeljak - istakao je bh. reprA. ^. ezentativac.

Ku`e pozvao i Skelu
Malo prije nego {to je pretrpio mo`dani udar albanski selektor Josip Ku`e objavio je spisak igra~a na koje ra~una u predstoje}im kvalifikacionim utakmicama za Evropsko prvenstvo protiv selekcija Bosne i Hercegovine i Bjelorusije. Ku`e je odlu~io da me|u 23 fudbalera uvrsti i Ervina Skelu, koji nema klub. Na spisku su: Arjan Be~aj (Olimpijakos Nikosija), Isli Hidi, Emilijan Vila, Gjergj Muzaka, Elis Bakaj (Dinamo), Samir Ujkani (Novara), Andi Lila (Tirana), Armend Dalku (Vorskla Poltava), Kristi Van|eli (Aris), Ansi Agoli, Admir Teli (Karabak), Lorik Cana (Galatasaraj), Endrit Vrapi (Skenderbeu), Elvin Be~iri (Hazar), Ervin Bulku (Hajduk), Ervin Skela, Altin Lala (Hanover), Klodijan Duro (Linc), Jahmir Hika (Panionios), Gilman Lika (Dijarbakirspor), Erjon Bogdani (^ezena), Hamdi Salihi (Ra-

(Foto: M. @ivojevi})

Ku`e: Pretrpio bla`i udar

S utakmice na Ko{evu: Na{i juniori izgubili u prvoj utakmici

Nesretan poraz BiH
Oba gola primljena nakon na{ih gre{aka
Stadion „Asim Ferhatovi} Hase“ u Sarajevu. Gledalaca: 300. Sudija: Efong Nzolo (Belgija). Strijelci: 0:1 - Glebko (10), 1:1 - Seferovi} (32), 1:2 - Bombel (55). @uti kartoni: Jahno, Civilko, Glebko (Bjelorusija). BOSNA I HERCEGOVINA: Jajalo, Huseinspahi}, Sesar, @upari}, Salihovi}, Grahovac, Travan~i} (od 70. [iv{i}), Popara, Seferovi}, Zakari} (od 83. Avdi}), Beki} (od 52. Kvesi}). Selektor: Zoran Bubalo. BJELORUSIJA: Ignjatovi~, Bombel (od 90. Jevla{), Kruk, Glebko, Legl~ilin, Buloj~ik, Jahno (od 55. [atolov), Civilko, Anjurevi~, Kavaleski, Ka`anovski (od 84. Puhov). Selektor: Jurij Kamko. U prvoj utakmici kvalifikacija za Evropsko juniorsko (U-19) prvenstvo u fudbalu selekcija Bosne i Hercegovine nesretno je pora`ena od Bjelorusije s 1:2. Oba gola primljena su nakon gre{aka odbrane, koja je nakon kornera u 10. minuti zaboravila na usamljenog Sergeja Glebka, a on je iz neposredne blizine matirao Kristijana Jajala. U 32. minuti, nakon kornera Gorana Zakari}a, najvi{i u skoku bio je Haris Seferovi}, koji je odli~nim udarcem glavom poravnao na 1:1. U drugom dijelu, u 55. minuti, nakon nesporazuma Haruna Huseinspahi}a i golmana Jajala, Artur Bombel pogodio je za kona~nih 2:1. Makedonija je u drugoj utakmici grupe 5 savladala ^e{ku s 1:0. Utakmica 2. kola igra se u nedjelju, na Ko{evu u 15 sati igraju BiH - ^e{ka, a na Grbavici Makedonija S. SPAHI] Bjelorusija.

pid), Edmond Kaplan (Augsburg). Zdravstveno stanje Ku`ea je nepromijenjeno. Ljekari su objavili da je pretrpio bla`i mo`dani udar i da nije u `ivotnoj opasnosti, a danas bi albanskim predsjedni~kim avionom trebao biti preba~en u Zagreb na daljnje lije~enje. Kako stvari stoje, hrvatski stru~njak 8. oktobra u Tirani ne}e mo}i voditi Albance u duelu s BiH. U tom slu~aju, njegov posao mogao bi preuzeti pomo}nik D`emal MuM. T. stedanagi}.

Novi problem za Vele`

Odstupio i direktor Kalajd`i}
Nakon {to je prije nekoliko dana odlaskom Demira Hoti}a ostao bez trenera, Vele` je od ju~er i bez direktora, jer je odstupio Avdo Kalajd`i}. - Funkciju direktora obavljao sam kao vr{ilac du`nosti u trajanju od dva mjeseca. Ugovor je istekao i vi{e ne `elim obavljati ovu ulogu. Vra}am se na mjesto direktora omladinskog pogona. Nadam se da }e klub uskoro prona}i rje{enja za sva upra`njena mjesta kako bi normalno funkcionirao F. I. ka`e Kalajd`i}.

Privedeno 70 navija~a Hajduka
Splitska policija je u ~etvrtak prije, za vrijeme i nakon utakmice Evropske lige u nogometu Hajduk - Anderleht (1:0) privela ukupno 71 osobu, od kojih je jedan navija~ belgijskog kluba, a ostali su doma}i navija~i. Policija je intervenirala i u gradu pa je tako prilikom pretrage stana na Ma`urani}evom {etali{tu u vlasni{tvu 40-godi{njaka prona{la 43 „topovska udara“, 12 komada streljiva kalibra 7,62 milimetra, 23 komada streljiva kalibra 7,65 milimetara, teleskopsku palicu, {est petardi i 91 „bengalku“. U istom stanu je dan ranije prona{la i „bengalku“ te {est bljeskalica. Burno je bilo i u Bukure{tu, gdje su se tukli navija~i Steaue i (A. N.) Napolija.

Kalajd`i}: Ponovo u omladinskom pogonu

Bh. ko{arka{ u Lotomatici

Sedam poena \edovi}a
Nihad \edovi} postigao je sedam poena za gostuju}u pobjedu Lotomatike nad Teramom (63:58) u me~u koji je za oba kluba bio provjera uo~i starta italijanskog ko{arka{kog prvenstva. Bh. reprezentativni bek (20 godina, 198 centimetara) stigao je pro{log mjeseca u euroliga{a iz Rima kao posu|eni igra~ {panske Barcelone. U Lotomatici su anga`irana i dvojica bh. stru~njaka: Bogdan Tanjevi} na du`nosti direktora i Dra{ko Prodanovi} kao asistent u stru~nom {tabu. Lotomatika }e prvenstvenu sezonu otvoriti 17. oktobra protiv novog prvoliga{a Enela iz Brindizija, za koji nastupa \edovi}ev reprezentativni saigra~ (E. J.) Edin Bav~i}.

68
KO[ARKA Admir Bukva, direktor KK Bosna

Dnevni avaz, sport, 2. oktobar/listopad 2010.

sport

Bit }emo spremni za [iroki i Igokeu
Protiv Nansija bilo je iluzorno pri`eljkivati ne{to drugo izuzev ~asnog poraza, ka`e Bukva
Protiv francuskog Nansija (74:91) niko nije o~ekivao ~udo nego je cilj bio drasti~no podmla|enom sastavu Bosne ASA BH Telecoma dati {ansu da osjeti me|unarodnu scenu i vidi gdje je u odnosu na Evropu, isti~e direktor sarajevskih „Studenata“ Admir Bukva. - Protiv ekipe koja je prije dvije sezone igrala Euroligu, a sada je i po igra~koj snazi i po bud`etu, izme|u ~etiri i pet miliona eura, favorit u Euro~elend` kupu, iluzorno je bilo pri`eljkivati ne{to drugo izuzev ~asnog poraza - ka`e Bukva te nagla{ava da su Bosnini igra~i, nakon {to su se oslobodili straha, u drugom poluvremenu solidno parirali gostima. ima, prije svih Emiru Zimi}u i Ernadu Muji}u - ka`e Bukva. Ako su vrata me|unarodne scene prakti~no ve} zatvorena, {ta se od Bosne mo`e o~ekivati na doma}oj? Ho}e li „Studenti“ imati snage da pariraju tandemu iz NLB lige, [irokom i Igokei, koji }e se priklju~iti zavr{nici Prvenstva BiH (Liga 6)?
\edovi}: Trijumf nad Teramom

Iskustvo Rahimi}a
- Svjesni smo nedostataka, ali siguran sam da mnogi od na{ih igra~a imaju potencijal za zna~ajne domete. A prije nego {to po~nemo kritizirati na{ tim, ~iji je prosjek 20,5 godina, ipak treba pogle-

U ~etvrtom kontrolnom me~u

Mogu}a poja~anja
Bukva: Ekipa ima potencijal

Prva pobjeda Kaknja
Sportska dvorana u Kaknju. Gledalaca 100. Sudije: Zoran Markovi}, Ernad Karovi}, Armin Avdi} (Zenica). Rezultat: Kakanj - Slavija 102:89 (28:28, 25:24, 28:24, 21:13). KAKANJ: Suljagi} 18, Dedi} 15, Deliba{i}, Uzunali}, J. Had`i}, Muflizovi}, Mehti} 2, Muli} 16, Sulji} 2, Begovac 30, Kahrimanovi} 19, ^aluk. Trener: Irfan Hasagi}. SLAVIJA: Be{ovi}, Lazi} 12, Demi} 9, Krki} 7, Bo`i} 8, Savovi} 22, Damjanovi} 5, Radulovi} 2, Sladoje 5, Vukovi} 18, Stani} 11, Perovi}. Trener: Goran [ehovac. Nakon tri uzastopna poraza, ko{arka{i Kaknja uspjeli su da u ~etvrtoj kontrolnoj utakmici ostvare prvu pobjedu, i to nad Slavijom. Do po~etka Prvenstva BiH (16. oktobar) Kakanjci }e imati tri provjere, danas kod Viteza te na doma}em parketu protiv ^elika i Bosne ASA BH M. K. Telecoma.

Klinac tra`io garantirane minute
Bukva je `elio pojasniti da Aldin Klinac (20, 212) nije postao vi{ak dolaskom Rahimi}a nego da je upravo `elja mladog centra da ode isforsirala Rahimi}ev transfer. - Klinac je prije desetak dana rekao da }e tra`iti raskid ugovora ako mu, izme|u ostalih, ne ispunimo uvjet da mora imati garantiranih 20 minuta po utakmici. Koliko neprihvatljiv, taj je zahtjev za nas bio toliko i nelogi~an. Ako ve} vjeruje da ima kvalitet, za{to to nije poku{ao izboriti na terenu kada je, uz Emira Zimi}a, bio na{ jedini izrazito visoki igra~ u ekipi? - ka`e Bukva.

dati snagu tima protiv kojeg smo igrali - dodaje Bukva. Ne{to ~vrstine i iskustva na deficitarnoj poziciji centra donijet }e povratnik D`enan Rahimi} (36 godina, 205 centimetara), koji bi se trebao priklju~iti ekipi nakon revan{a kvalifikacija za Euro~elend` kup protiv Nansija u Francuskoj (5. oktobar). - Rahimi} }e preuzeti ulogu koju je trebao imati Aleksandar Damjanovi}, zna~i, bit }e podr{ka na{im mla|im centr-

- Prema trenutnim sastavima, oni su sigurno ispred. No, na{a ekipa u narednih nekoliko mjeseci mo`e ste}i sasvim fino iskustvo kroz doma}u ligu, u kojoj }e se pokazati ko je od igra~a sposoban, a ko ne da odgovori zahtjevima stru~nog {taba. Kada ta slika bude jasnija, ne isklju~ujem mogu}nost da na pozicijama koje se eventualno poka`u kao deficitarne posegnemo za poja~anjima kako bismo se mogli dostojno suprotstaviti rivalima u Ligi 6, uklju~uju}i i [iroki i Igokeu - rekao je Bukva. E. J.

Biv{i trener dobio spor

^itlu~ani gostovali u Sloveniji

Evropska turneja

NBA klubova

Drugi poraz Brotnja
Alpos iz [entjura, pro{logodi{nji polufinalista slovenskog plej-ofa, koji trenira Mostarac Damjan Novakovi}, i na svom terenu je savladao povratnika u elitni razred bh. ko{arke, ~itlu~ko Brotnjo, ovog puta s 80:61 (u ^itluku je nedavno bilo 74:60). Najbolji je bio biv{i krilni centar mostarskog Zrinjskog T [imovi} s 26 poena. Strijeeo lci za Brotnjo bili su Bunti} (12), Bubalo (10), Planini} (9), [arlija (9), Pinjuh (8), Bula~ . (5), Lesko (5) i Rubin (3).V B.

Jugo blokirao Zadrane
Nije nikakva tajna da ve}ina klubova iz regionalne NLB lige za ko{arka{e, pogotovo oni najzvu~niji (Cibona, Crvena zvezda, Union Olimpija...), duguju poprili~ne sume novca svojim trenerima i igra~ima. Tako je Rudolf Jugo, koji je u sezoni 2004/2005 bio trener Zadra, a sada je na klupi Kvarnera iz Rijeke, tu`io i dobio sudski spor sa zadarskim klubom zbog duga ne{to manjeg od 100.000 KM, zbog ~ega je Zadranima ponovo blokiran ra~un. Viceprvaku Hrvatske ra~un je bio blokiran i pro{le sedmice zbog duga na ime poreza, ali je ubrzo i deblokiran, dok sada Jugi nude isplatu duga u ratama. - Ukoliko Jugo ne pristane na takvu soluciju, novac za podmirenje dugovanja morat }e se prona}i kako bi klub mogao normalno raditi - rekao je direktora Zadra Zdenko Mi~i}. (V. B.)

Lejkersi protiv

Barcelone

Pripreme ko{arka{ica ^elika

Sti`e Amerikanka Graham
Ko{arka{ice ^elika, jedinog bh. predstavnika u regionalnoj IWBL ligi, odigrale su dva me~a u Hrvatskoj. U prvom duelu pora`ene su od aktuelnog prvaka Lige Gospi}a (69:97), a najefikasnije kod Zeni~anki bile su Aida Pilav (16 poena) te Aldijana Iri{ki} i Vladinka Erak sa po 14 poena. U drugom nastupu, ^elik je slavio protiv zagreba~kog Medve{~aka s 86:50 (Pilav 23, Erak 16, Amra Mehmedi} 13...). U Bosanskom Novom, u utakmici koju su igrale igra~ice sa manjom minuta`om, pobijedile su i bh. liga{a Slobodu s 82:51. Prema rije~ima trenera Mensure Andelije, zeni~ku ekipu poja~at }e ameri~ki centar Stanicija Graham (Stanecia, 24 godine, 185 centimetara), koja je igrala za crnogorsko Jedinstvo iz Bijelog Polja. Zeni~anke }e sutra protiv Vojvodine na Bilmi{}u odigrati novi kontrV. B. olni susret.

NBA prvaci Lejkersi dolaze na Stari kontinent Aktuelni prvaci Los An|eles Njujork niksi. Dan poslije, pulejkersi glavna su atrakcija ovogo- blici u Londonu predstavit }e di{nje NBA turneje, u okviru ko- se Lejkersi i Minesota timberje }e najja~i tim na planeti 7. vulfs (21), koja }e 6. oktobra u oktobra (21 sat) gostovati kod Parizu igrati protiv Niksa (20). aktuelnog prvaka Starog kontiTo ne}e biti jedini dueli nenta Barcelone. evropskih i NBA klubova, jer To }e biti posljednji me~ tu- }e {panski prvak Kaha Laborneje, koju }e sutra (19) u Mila- ral i najbolji ruski tim CSKA nu otvoriti italijanski euroliga{ gostovati u Sjedinjenim AmeArmani i biv{i NBA prvaci ri~kim Dr`avama.

Kaha, koju ove sezone kao kapiten predvodi na{ reprezentativac Mirza Teletovi}, sastaje se 14. oktobra sa Memfis grizlisima te 16. sa San Antonio sparsima. CSKA }e odigrati tri me~a, i to protiv Majami hita (12. oktobar), Oklahoma siti tandera (14.) i Klivlend kavalirsa (16). (E. J.)

sport

Dnevni avaz, subota, 2. oktobar/listopad 2010.

69

RUKOMET Bosna BH-Gas ve~eras u Ligi prvaka do~ekuje Zagreb

S respektom, ali bez straha!
Ko god do|e u Skenderiju, imat }e priliku da na djelu vidi najboljeg igra~a svijeta svih vremena Ivana Bali}a
Bosna BH-Gas u~init }e ve~eras (19 sati) sve kako bi pru`ila dostojan otpor Zagrebu Croatia osiguranju u okviru 2. kola najelitnijeg rukometnog takmi~enja u Evropi - Lige prvaka. Rukometni zaljubljenici, ljubitelji sporta, ali i svi ostali koji u sebi posjeduju trunku po{tovanja premeta, svi su svjesni da bi „Studentima“ podr{ka bila od ogromne va`nosti. Pro{le sezone, kada podr{ka i nije bila pretjerana, igra~i trenera Irfana Smajlagi}a u Olimpijskoj dvorani Zetra ravnopravno su se nosili s Vespremom, Kielceom, Gorenjem, [amberijem, a uz punu mu potrebno vrijeme. Pro{le godine smo gradili tim, a onda smo bili prinu|eni na mnoge promjene. Jo{ nismo zajedno toliko dugo da ne bi bilo oscilacija u igri i gre{aka kao {to je bilo u Rusiji (Bosna izgubila od Sankt Petersburga s 27:32 - op. a.). Koliko mo`emo protiv Zagreba? Ako pru`imo maksimum, vidjet }emo koliko mo`emo, koliko smo daleko i koliko jo{ trebamo raditi da bismo do{li na taj nivo. Ali, samo, dakle, ako pru`imo maksimum. Ovaj nam je me~, zapravo, test, kao {to }e i svaki naredni biti test. Protivnika respektujemo, ali nema straha. Svakog dana radimo i tr-

Poturak: @eli trijumf

Di Faust: Kvalitetan borac

Veliki K-1 spektakl u Seulu

Poturak spreman za Nijemca Di Fausta
Prvi bh. borac koji nastupa na ovom turniru
D`evad Poturak broji sate do me~a u Olimpijskom parku u Seulu, gdje }e se danas susresti s njema~kim borcem Halidom Arabom (Chalid), poznatijim kao Halid di Faust (Die). BH Ma{ina tako }e biti prvi takmi~ar iz Bosne i Hercegovine koji se pojavio na tradicionalnom polufinalnom turniru Svjetskog gran prija, gdje }e se na}i 16 najboljih K-1 boraca dana{njice. - Bit }e lijepo da se na{a zastava pojavi na ovom takmi~enju. Sam dolazak tu je velika stvar, ali nisam se zadovoljio time. Dobro sam radio i dat }u sve od sebe kako bih do{ao do pobjede. Protivnika veoma dobro poznajem, kvalitetan je i sigurno je da ne}e biti lako, ali mislim da mogu biti onaj pravi i da }e mi to donijeti trijumf - najavljuje Poturak. Ina~e, na{ borac imat }e superfajt borbu, a na turniru 16 najboljih pojavit }e se imena poput Alistera Overema (Alistair Overeem), Semija [ilta (Sammy Schilt), Petera Artsa (Aerts), @eroma le Banera (Jerome Le Banner), Gokana Sakija (Gokhan), Erola Cimermana (Errol Zimmerman), Reja Sefa (Ray)... Ovogodi{nji turnir zbog povreda }e propustiti Badr Hari i Remi Bonjaski (Remy BoN. D. njasky).

Bosna BH-Gas Zagreb CO
Dvorana „Mirza Deliba{i}“ u Sarajevu Kapacitet: 6.000 Sudije: Nenad Krsti} i Petar Ljubi} (Slovenija) Delegat EHF: Dragan Na~evski (Makedonija) Po~etak: 19 sati (Arena Sport 1)
BOSNA BH-GAS Uvodi} Morozov Efendi} Me|i} Arnaudovski Pucelj Kara~i} ^aki} Kapisoda Divkovi} Pa`in Vra`ali} Savi} Mesari} Neki} Rakovi} Trener: Irfan Smajlagi} ZAGREB CO [kof [ego Vuki} [trlek Bali} [piler Tarabokja Gojun Kopljar Stepan~i} Val~i} Kop~o Gal Mari} Ja{ki} Horvat Trener: Nenad Kljaji}

WTA turnir u Japanu

ma najboljima u bilo ~emu, ve~eras }e u Skenderiji imati priliku da u`ivo vide na djelu najboljeg igra~a svijeta svih vremena Ivana Bali}a.

Rukometni maestro
Posljednji susret sa sarajevskom publikom harizmati~ni maestro ovog sporta imao je 2006. godine, kada je njegov nastup za Portland San Antonio doslovno i prvi put kada je rije~ o rukometu u na{em glavnom gradu napunio ovu dvoranu.

Bali}: Velemajstor rukometa

U Bosni se nadaju da }e i ovog puta Skenderija biti puna. Pored ~injenice da gostuje klub s biv{ih jugoslavenskih prostora i da se radi o ekipi koja je godinama u vrhu evropskog ruko-

dvoranu, igra~i na{eg prvaka pru`ili bi baram 20 posto bolju predstavu. - Mislim da ne treba mnogo tro{iti rije~i na Zagreb, pri~ati o tome {ta on predstavlja. Znamo koliko su jaki te da su ekipa koja u svojim redovima ima najboljeg rukometa{a svijeta svih vremena. Na{u rukometnu javnost trebala bi vi{e zanimati Bosna, {ta to mi radimo, gdje smo, {ta smo. Igramo u najvi{em rangu takmi~enja u Evropi, gdje su bud`eti timova neuporedivo ve}i, gdje igraju najbolji rukometa{i i gdje improvizacija nema svoje mjesto. Na{a ekipa je veoma mlada i perspektivna, igra~i svakog dana postaju bogatiji za odre|ena iskustva, igra~ka, tehni~ka, takti~ka... - rekao je Smajlagi}. Strateg „Studenata“ svjestan je da je ovo jo{ jedan u nizu testova za njegovu talentiranu ekipu.

Grupa D
Prvo kolo: Sankt Petersburg - Bosna BH-Gas 32:27, Sijudad Real - Flensburg 27:19, Konstanta Zagreb CO 23:33. Drugo kolo (danas): Sankt Petersburg - Sijudad Real (12 sati), Flensburg Konstanta (15.30), Bosna BH-Gas - Zagreb CO (19). eniramo da bismo, ako ni{ta, barem uklonili strah. Vrhunski sportista ne smije osje}ati strah, jer koja je, onda, razlika izme|u njega i onoga koji nije vrhunski Smajlagi}: - istakao je Smajlagi}. Pravi test za Uprava kluba odlu~ila je „Studente“ da za ve~era{nju utakmicu pusti u prodaju 4.000 ulaznica po cijeni od 5 KM. Veliki dio ulaznica bit }e podijeljen sponzorima i prijateljima kluba. Na direktan TV prijenos pravo ima jedino televizija Arena A. ^ULI] Sport 1.
Voznjacki: Slavila u tri seta
(Foto: AP)

Dementijeva i Voznjacki u finalu
Dankinja Karolina Voznjacki (Caroline Wozniacki) i Ruskinja Jelena Dementijeva finalistice su teniskog WTA turnira u Tokiju. U polufinalu dva miliona dolara vrijednog turnira prva nositeljica Voznjacki pobijedila je Bjeloruskinju Viktoriju Azarenku sa 6:2, 6:7, 6:4, dok je Dementijeva bila bolja od Italijanke Fran~eske Skjavone (Francesca Schiavone) sa 6:4, (N. D.) 7:5.

Premijer liga za rukometa{e
Danas su na programu tri utakmice tre}eg kola Premijer lige za rukometa{e. Zbog nastupa u evropskim takmi~enjima, me~evi izme|u @eljezni~ara i Borca, odnosno Gra~anice Index i Bosne BH-Gasa, bit }e odigrani nakon zavr{etka jesenjeg dijela {ampionata, dok }e Gora`de i Konjuh svoj susret imati 13. oktobra. Danas igraju: LJUBU[KI: Izvi|a~ MI Grupa - Bosna Prevent (18 sati), DOBOJ: Sloga - Prijedor (19), A. ^. ZAVIDOVI]I: Krivaja - Grada~ac (19).

Potrebna podr{ka
- Ovom timu potrebna je podr{ka i va`no je da ljudi budu svjesni da je sve-

SUBOTA 2. 10. 2010.

01.00
FILM, PINK BH

BHT 1

FTV

OBN

HAYAT TV

PINK BH

19.25

LONDON

16.00

BEVERLY HILLS

16.30

BISERI

17.47 OTKA^ENI TELEFON OSMANA D@IHE

17.00

SHOW TIME

Tajfun smrti
U potrazi za 10 miliona dolara u igri potrage za blagom u~estvuju policajac i ~uvari kov~ega sa novcem. Na napu{tenom ostrvu, kome prijeti i uragan sazna}emo ko }e oti}i sa novcem... Uloge: Tret Vilijams, Suzan Volters, Klif De Jang Reditelj: D`im Vinorski

15.55
NOGOMET, BHT1

Premier liga: Sunderland Manchester United
TV Alfa
07.00 08.00 09.00 09.30 10.30 10.40 11.30 11.35 12.30 12.40 13.15 13.33 14.30 14.35 16.30 16.35 18.15 18.40 19.00 20.00 21.40 22.15 24.00 Dje~iji program Muzika Crtani filmovi Gostiona - repriza Vijesti Muzika Vijesti Jukebox Vijesti Poznati Na tragu prirode Jukebox i EPP Vijesti Jukebox i EPP Vijesti Jukebox Za svaku bolest trava raste repriza Centralna informativna emisija Jukebox i EPP Igrani film Muzika Vodena planeta - dokumetnarna serija Jukebox

07.00 Izvan granica, strana dokumentarna serija, 16/26 07.35 Izvan granica, strana dokumentarna serija, 17/26 08.00 BHT vijesti Program za djecu i mlade 08.10 Nema problema 08.30 Gor{tak, animirana serija, 27/30 08.55 Tik Tak, igrani film 10.00 BHT vijesti 10.05 Govor ti{ine, emisija za osobe o{te}enog sluha i govora 11.00 Festival cirkusa, revijalni program 12.00 BHT vijesti 12.15 - 17.40 - Andrea Bocelli - dijete predodre|eno da pjeva, strani muzi~ko -dokumentarni program, r. 13.15 Tribunal 13.45 16. SFF: Kafa sa Morganom Freemanom 14.15 Retrovizor, muzi~ki program 14.45 Olimpijski magazin 15.15 BHT vijesti 15.25 Engleska Premier liga, pregled 15.55 Nogomet: Engleska Premier liga: Sunderland - Manchester United, prijenos 18.00 Vremenska ma{ina, strani dokumentarni program, 3/3 19.00 Dnevnik Sport Vrijeme 19.25 London Live, muzi~ki program 20.05 Ljubav mo`e biti opasna po zdravlje, {pansko-francuski igrani film 22.10 BHT vijesti 22.20 Tajna zgo{}anskih ste}aka, reporta`a 22.30 Obitelj Borgia, {panski igrani film 00.50 Pregled programa za nedjelju

08.00 Vijesti 08.05 Gospo|a Barbara, igrana serija, 17. epizoda, r. 09.00 ZIZ Bo u pokretu - Bo i Vo}ko Zgrebi} Prozor, svijet kroz prozor Graditelj Bob - Pilot Spud Angelina balerina, prazni~ni slatki{i Ispeci pa reci Pingu, 4. epizoda [ta ste danas uradili?- Ku}ni red Tomica i prijatelji Lutkokaz Hranoljupci - avokado Mali lete}i medvjedi}i - Smradoljub 11.30 Mozaik religija, vjerski program 12.00 Dnevnik 1 12.15 Gospo|a Barbara, igrana serija, 18. epizoda 13.10 Sommersby, ameri~ki igrani film 15.00 Vijesti 15.10 Melroce Place, igrana serija, 5. epizoda 16.00 Beverly Hills 90210, igrana serija, 5. epizoda 17.00 Sarajevska hronika 17.25 Igmanski mar{, jugoslovenski igrani film 17.50 Dnevnik, najava 19.10 Loto, prijenos izvla~enja 19.20 ^arli i Mimo, crtani film 19.30 Dnevnik 2 20.10 Pri~e iz fabrike, doma}a igrana serija, 1. epizoda 21.15 Freddy je izvisio, ameri~ki igrani film 22.00 Dnevnik, najava 22.49 Loto, dobitna kombinacija brojeva 22.50 Dnevnik 3 23.05 Divlja vo`nja, ameri~ki igrani film 00.45 Melroce Place, igrana serija, 5. epizoda 01.35 Beverly Hills 90210, igrana serija, 5. epizoda 02.20 Pregled programa za nedjelju
Marketing 8 Vremenska prognoza Muzi~ki predah Film 23.15 TV strane

08.20 ^uvari planete: Odr`avanje vrsta 09.25 Otvorena vrata, serija 09.55 Otvorena vrata, serija 10.25 Otvorena vrata, serija 10.55 Otvorena vrata, serija 11.25 Otvorena vrata, serija 11.55 Vremenska prognoza 12.00 Ke~eri, sportski program 13.00 Lonci i poklopci, kulinarski show 13.50 Nogometni rivali: Ajax vs. Feynoord, sportski program 14.25 Posljednji znak, film 15.00 Vremenska prognoza 15.05 Posljednji znak, nastavak filma Nastavak filma... 16.25 Vremenska prognoza 16.30 Biseri: Bata @ivojinovi}, talk show 17.00 Vremenska prognoza 17.05 Biseri: Bata @ivojinovi}, nastavak 17.30 Nemojte {ta zamjeriti, humoristi~na emisija 18.00 Arhiv srca, talk show 18.50 Vremenska prognoza 18.55 OBN Info 19.15 Exkluziv, zabavna emisija 20.00 Filmski maraton: Kill Bill 2 22.05 Vremenska prognoza 22.10 Filmski maraton: ^etiri pera 00.10 Filmski maraton: Zlo~ina~ka veza

07.30 Bumba i Pocojo, crtani program 08.00 Graditelj Bob, crtani film, 15. epizoda 08.15 Fifi i Cvjetno dru{tvo, crtani film, 16, 17,18. epizoda 09.00 Jagodica Bobica, crtani film, 14, 15, 16, 17. epizoda 10.00 Ben 10. Alien force, crtani film, 5. epizoda 10.30 Ben 10. Alien force, crtani film, 6. epizoda 11.00 Winx, crtani film, 35, 36, 37, 38. epizoda 11.58 Biometeorolo{ka prognoza 12.00 Indija, igrana serija, 28. epizoda 13.00 Autoklub 13.25 Dokumentarni program 14.00 ^unjoglavaci, igrani film 16.00 1001 no}, igrana serija, 29. epizoda 16.50 Indija, igrana serija, 29. epizoda 17.45 Vremenska prognoza 17.47 Otka~eni telefon Osmana D`ihe 19.00 Vijesti u 7, informativna emisija 19.27 Vremenska prognoza 19.29 Biometeorolo{ka prognoza 19.31 Sport 19.40 Horizonti 20.00 1001 no}, igrana serija, 30. epizoda 21.00 Krvavi sport, igrani film 23.00 Putnik 57, igrani film 01.00 Bruce Lee, igrana serija, 49. epizoda 01.50 Vremenska prognoza
21.30 Vijesti 21.35 Misli zeleno, dok. serija 22.05 Tajanstvene pri~e Dok. serija 1/26 22.45 Igrani film

08.00 Dva jaha~a, film 10.00 Farma, u`ivo 11.00 Birajte svoj hit, zabavna muzika 12.00 Info top, informativni prog. 12.20 Gold music, muzi~ki prog. 14.00 Info top, informativni prog. 14.05 Karate kid 2, film 15.50 Info top, informativni prog. 16.00 Gre{ne du{e, serija 17.00 Show time, zabavna emisija 18.30 Info top, informativni prog. 18.50 Farma vtr 20.20 Sex i selo, serija 21.00 Zvijezde Granda 23.00 Farma, u`ivo 01.00 Tajfun smrti, film 03.00 Gold music, muzi~ki prog.
21.00 22.00 22.30 23.30 Biljana za Vas Bonaventura Folk show Trend setter

TVTK
17.00 TV reporta`a, dokumetnarno-zabavni program 17.30 Moj dom, magazin 18.00 Na selu na sijelu zabavno-dokumentarni pr. 19.00 Dnevnik RTV TK 19.30 Dje~iji program 20.00 Film 21.45 Vijesti 22.00 Fok Top 10 zabavno-muzi~ki program 23.00 Film

21.10 21.15 21.17 21.25

TV Zenica
15.00 15.10 17.00 17.30 18.00 18.30 19.00 20.00 21.00 22.45 23.00 Vijesti Plima `ivota, igrana serija Bonaventura Ljudi i vrijeme, repriza Me|ureligijski dijalog, reporta`a - repriza Mali oglasi, obavje{tenja Vijesti Koncert Igrani film Tu`na sje}anja Vijesti, r.

TV KISS
13.05 15.25 16.10 17.00 18.35 18.40 19.30 20.15 Film: San za `ivotom Vinoteka, emisija Zagrljaj ljepote Film: Kill Bill (16) FIS SHOP Reporta`a, r. Dnevnik HRT G. Gora Poigrajmo na{e kolo, snimka 23.30 FIS SHOP

TV Gora`de
17.00 Gradovi svijeta, dokumentarni program 17.55 BH veza, informativni program 18.25 Muzi~ki program 19.00 Dnevnik Muzi~ki program 20.00 Istina, dokumentarni program 20.30 Dani BPK i op}ine Gora`de 23.00 Dnevnik, r. 23.30 Bh. veza, r.

TV Cazin
16.30 Gost i ona 17.30 Autovizija, repriza 18.00 Moja {kola, program za djecu 19.00 Bonus 19.40 Muzi~ki program

BN
16.25 17.00 18.50 19.30 20.00 20.35 22.30 Paparazzo potjera, r. Doma}i film: Tu|a Amerika Pazi mogu}e je Monitor Vitafon Igrani film: Varijanov rat Pregled dana

OSM
17.20 17.30 18.25 18.30 18.55 19.00 19.05 19.10 19.15 20.00 Marketing 5 Muzi~ki program Marketing 6 DAN - informativna emisija Vremenska prognoza Marketing 7 Portal Game Zone SMS oglasi Scena

TV Kakanj
14.00 15.00 16.00 17.00 17.05 19.00 19.30 20.00 20.20 21.00 Prahistorijski park Uljep{aj svoj `ivot Imam Alija, serija Flash vijesti Veliki susret, serija Denis Napast Dnevnik FTV Vijesti IC Auto shop magazin Veliki susret, serija

TV USK
15.00 Svijet tajni 29/30 igrana serija (r) 15.40 Pismo glava 3/14, putopis 16.40 Autoshop magazin 17.10 Bonaventura 17.40 Top shop 18.00 Svijet tajni 30/30 crtani film 19.00 Dnevnik TV USK 19.30 Muzi~ki program 20.00 Igrani film

TV Bugojno
19.00 19.20 20.00 21.00 23.00 Sedmi~ni informator Muzika 1001 no} - igrana serija Film Smrtna presuda, igrani film

TV HEMA
14.00 Dokumentarni program, r. 15.00 TV Liberty - magazin Radija Slobodna Evropa - repriza 16.00 Pri~e iz na{ih krajeva - reporta`a repriza 17.00 Sve o svemu - dokumentarni program - repriza 18.00 Autoshop magazin - emisija o automobilizmu - repriza 19.00 Sevdah - muzi~ki program 20.00 Slu~ajne ubice, igrani film

TV Visoko
17.30 18.00 18.30 19.30 20.05 20.30 21.05 21.45 Dje~iji program U dru{tvu sa... r. Klinika - igrana serija Dnevnik FTV Sje}anja Aktuelnosti Turizam plus Film

HIT TV
16.25 Tri minuta 19.00 Iz dana u dan 20.00 Auto shop magazin

SATELITSKI TV PROGRAM
RTS Eurosport Eurosport 2 Sportklub National G. MTV Adria RTL PRO 7

20.05
FILM, NOVA TV

21.00

TV LICA

17.00

KONJI^KI SKOKOVI

21.45 HSV HAMBURG - KAJZERSLAUTERN

19.00 ATP MALAYSIAN OPEN

20.00 OBE]ANJE IZ DJETINJSTVA

20.00

MTV TAKE OVER

20.15

SUPERTALENT

19.10

TALK, TALK, TALK

17.05 Gra|anin 17.30 TV mre`a srpske dijaspore 17.50 Muzi~ki program 18.30 Kvadratura kruga 19.00 Slagalica 19.30 Dnevnik 20.05 Selo gori a baba se ~e{lja 21.00 TV lica 22.00 Trendseter

14.30 Tenis: Wta Turnir Tokio 16.00 Biciklizam: Australija 17.00 Konji~ki skokovi: Svjetske Konji~ke Igre Kentaki 21.45 Borila~ki sport 23.15 Biciklizam: Australija

21.00 Vijesti 21.15 Rukomet: Celje Pivovarna La{ko Rhein -Neckar Lowen 21.45 Fudbal: Hsv Hamburg Kajzerslautern

15.30 Moto GP Japan Kvalifikacije 125cc 16.45 Moto GP Japan Kvalifikacije Moto GP 17.45 Moto GP Japan Kvalifikacije Moto 2 19.00 ATP Malaysian Open 1/2 Finale

17.00 2012 18.00 U maternici 19.00 Plemenska odiseja 20.00 Obe}anje iz djetinjstva 20.30 Obe}anje iz djetinjstva 21.00 Posljedice 22.00 Istrage zrakoplovnih nesre}a 23.00 Kuran

17.20 Just See MTV 17.50 3 From 1 18.00 Top 20 19.40 Just See MTV 20.00 MTV Take Over Inna 20.30 So 90’s 21.30 Katy Pery Making Of California Gurls Feat: Snoop Dogg

15.45 Porodica u problemima 16.45 [kolski istra`itelji 17.45 Supertalent 18.45 RTL aktuelnosti 19.05 Explosiv 20.15 Supertalent 22.15 Sindi iz Marcana 23.30 4 singla

15.20 Sta`isti, serija 16.20 Zoom akademija za superheroje, film 18.00 Vijesti 18.10 Simpsonovi 19.10 Talk, Talk, Talk 20.15 Divlji zapad, film 22.10 Switch reloaded

Unakrsna vatra 2
Teroristi ukradu ure|aj za kodiranje koji koristi kontrola leta i koji spre~ava otimanje zrakoplova. Na taj na~in oni mogu upravljati zrakoplovom sa zemlje. Vojska dolazi do informacija da teroristi poku{avaju iskoristiti ure|aj za ru{enje zrakoplova komercijalnog prometa na tajnu bazu ameri~ke vojne obavje{tajne slu`be u jugoisto~noj Aziji... Uloge: Mark Dakaskos, Teresa Rendl, D`ef Fahi Reditelj: Henri Kram

SUBOTA 2. 10. 2010.
RTRS HRT 1 HRT 2 Nova TV

[APAT ZVIJEZDA
Priprema: Hedija MEHMEDI]
Ljubav: Dolazi promjena, napredak u va{im odnosima sa voljenom osobom. Iz emotivne zbr21. III - 20. IV ke izlazite mudriji. Posao: Poslovna dostignu}a mo`e vam jedino ugroziti potreba za ljen~arenjem ili kampanjski rad. Zdravlje: Bez ozbiljnijih pote{ko}a. Ljubav: Postoji velika mogu}nost da va{a veza bude kratkoga daha. Razlog nije bitan, va`no je 21.IV - 22.V da ne patite. Posao: Rezultati su vi{e nego odli~ni. Osje}ate se bolje i mnogo opu{tenije. Puni ste ideja i planova. Zdravlje: Mogu}a je prolazna glavobolja.
BLIZANCI Ljubav: Ozbiljno razmislite o svojim gre{kama. BIK OVAN
PERIFERIJA CITY

18.20

RAZOTKRIVENI

18.05

U ISTOM LONCU

23.30

SINOVI ANARHIJE

17.10

08.15 Jutro u Srpskoj I. Sarajevo Mala tv 09.00 Bajke iz cijelog svijeta, program za djecu (20. i 21./27) 09.30 Moja `ivotinja i ja, program za djecu (10.i 11.) 10.00 Miniskule, program za djecu (14. i 15./78) 10.15 Naruto - crtana serija (41./52) 10.45 Svemirski brod Zemlja, obrazovni program (40./52) 10.55 Sve {to treba da znate - Tobogani, obrazovni program 11.25 WWM magazin, muzi~ka emisija 12.00 Vijesti 12.15 Turizam plus 13.00 Dolina sunca, tv novela (79. i 80./210) 14.35 [arada, film 16.25 Vikend medjia festival - reporta`a 16.40 Ah, ta planeta 17.00 Vijesti 17.10 Pod obru~em, serija (21./21) 18.00 Kejptaun, reporta`a 18.20 Razotkriveni, zabavni program 19.10 Ma~or Feliks - neustra{ivi kralj 19.30 Dnevnik 20.02 Sport 20.10 Slomljeno cvije}e, film 22.00 Prvi talas, serija (46./66) 22.50 Vijesti 23.00 Tristana, film 00.35 [arada, film 02.25 Slomljeno cvije}e, film

07.30 S Me|unarodne smotre folklora: Istarska glazbena i plesna ba{tina (2.), emisija pu~ke i predajne kulture (R) 08.00 Vijesti 08.10 Kinoteka - ciklus klasi~nog vesterna: Lo{ dan u Black Rocku, ameri~ki film (79’)* 09.30 Jelovnici izgubljenog vremena: Polifonija pu~ke i kuhinje 09.50 Vijesti iz kulture 10.00 Vijesti 10.09 Vrijeme danas 10.10 Ku}ni ljubimci 10.45 Normalan `ivot, emisija o obitelji (R) 11.25 Opera box 12.00 Dnevnik 12.11 Sport 12.13 Vrijeme 12.15 Minuta zdravlja iz Dietpharma, emisija pod pokroviteljstvom 12.16 TV kalendar 12.30 Veterani mira, emisija za branitelje 13.20 Prizma, multinacionalni magazin 14.05 Duhovni izazovi 14.40 Fotografija u Hrvatskoj 14.50 Eko zona 15.20 @ivot: @ivotni izazovi, dokumentarna serija (1/10)* 16.15 Euromagazin 16.50 Vijesti 16.55 Vrijeme sutra 17.00 Reporteri: Kostolomac* 18.05 U istom loncu, kulinarski show 18.45 Potro{a~ki kod 19.15 LOTO 7/39 19.20 Minuta zdravlja iz Dietpharma, emisija pod pokroviteljstvom 19.30 Dnevnik 19.56 Sport 20.01 Vrijeme 20.10 Oprosti za kung fu, hrvatski film* 21.25 Vijesti 21.40 Vijesti iz kulture 21.50 Momci s Madisona 3, serija (12) (2/13)* 22.40 Slagalica strave 3, ameri~ki film (15)* 00.35 Filmski maraton: Crna knjiga, nizozemsko-njema~ko-belgijski film*

07.00 Panorame turisti~kih sredi{ta Hrvatske 07.40 Najava programa 07.45 Trolovi, crtana serija (20/26)* 08.10 Cijele note, serija za djecu (9/13)* 08.35 Vrijeme je za Disneyja: Moji prijatelji Tigar i Pooh* Vrijeme je za Disneyja: Moji prijatelji Tigar i Pooh* 09.25 Pustolovine Sare Jane 2, serija za djecu (2/13)* 09.55 Ni da ni ne: Gra|anski neposluh 10.50 Mariken, nizozemsko-belgijski film za djecu (90’)* 12.20 Briljanteen (R)* 13.00 Off Season, kanadsko-ameri~ki film* 14.30 Aerodrom 77, ameri~ki film* 16.25 KS automagazin, emisija pod pokroviteljstvom 16.55 Radojka [verko & Big Band HRT-a, snimka koncerta 18.10 Veliki manevri u tijesnim ulicama, snimka kazali{ne predstave (1. dio) 18.55 Rukomet, LP: Bosna Sarajevo - CO Zagreb, prijenos* 20.30 Ve~eras... 20.35 Nacionalno blago, ameri~ki film* 22.40 HNL - emisija 23.30 Sinovi anarhije, serija (12) (3/13)* 00.15 Sinovi anarhije, serija (12) (4/13)* 01.00 Vrijeme je za jazz: Juvavum Brass featuring James Morrison (2.) (64’)* 02.05 Kraj programa

06.25 KOJE JE BOLJE LJUBAV, igrani film 08.05 Bra~ne vode, serija 08.35 Dora istra`uje, serija 09.00 Timmy Time, serija 09.15 Winx, serija 09.40 Chuggington, serija 09.55 Ben Ten, crti} 10.25 Kinder surprise memori kviz, dje~ja emisija 10.40 Televizijska posla, hit serija 11.10 Frikovi, serija 12.10 Smallville, serija 13.10 STJUARDESE LETE U NEBO, igrani film 14.55 U NARU^JU VJE[TICE, igrani film 16.30 Periferija City, humoristi~na serija 17.00 Vijesti Nove TV, informativni program 17.10 Periferija City, humoristi~na serija 17.50 Lud, zbunjen, normalan, serija 19.15 Dnevnik Nove TV, info. program 20.05 UNAKRSNA VATRA 2, igrani film 21.45 ZMIJE U AVIONU (12), igrani film 23.45 VAN HELSING (15), igrani film 02.00 [UMA ZLA (18), igrani film 03.35 IZGUBLJENO VIJREME (15), igrani film 05.05 Ezo TV (18), tarot show 06.35 Kraj programa

Promijenite ne{to, poku{ajte opet pridobiti partnera. Posao: Jedna osoba neprijateljski je raspolo`ena. Ne dopustite da vas izazove, ne odgovarajte na provokacije. Zdravlje: Najzad se ispavajte.
23.V - 22.VI

Ljubav: Emotivni `ivot ispunjen je tajnama, nerealnim strahovima i sumnjama. Sve to budi i dozu ljubomore. 23.VI - 22.VII Posao: Nepredvi|ene okolnosti mogu u znatnoj mjeri uticati na va{ status. Imate priliku za pozitivni preokret. Zdravlje: Poradite na prevenciji zdravlja.
RAK

Ljubav: Osje}ate se po`eljno, zavodljivo. To vam omogu}ava da smireno u`ivate uz voljenu osobu. 23.VII - 22.VIII Posao: Mogu}e su prepreke, pogotovo ako poslujete s inostranstvom. Budite uporni, ne odstupajte od zahtjeva. Zdravlje: Super raspolo`enje.
LAV

Ljubav: Iskoristite priliku, jer ste motivirani da rije{ite odnos sa partnerom, da se rasteretite sumnji. 23.VIII - 22.IX Posao: O~ekuje vas kulminacija krize, ali nema razloga za preveliku zabrinutost. O~ekujte povoljnosti i preokret. Zdravlje: U~inite sve da zadr`ite psihi~ku ravnote`u.
DJEVICA

Ljubav: Kada pomislite da ste pora`eni u osvajanju osobe koja vam se dopada, ona }e vam se 23.IX - 22.X javiti. Posao: Nemojte biti brzopleti. Radije propustite priliku koja }e vam se ukazati, nego da po~inite gre{ku. Zdravlje: Posvetite se vi{e svom izgledu. Ljubav: U`ivate u svemu drugom vi{e nego u lju[KORPIJA bavi. Pazite da ne u|ete u zatvoreni krug, iz kojeg

VAGA

23.00
FILM, HAYAT TV

Putnik 57
D`on Kater je stru~njak za sigurnost koji jo{ tuguje zbog smrti svoje supruge. Prijatelj, koji radi za jednu aviokompaniju, nudi mu posao {efa osiguranja. D`on prihvata posao. Leti za Los An|eles gdje treba da ga predstave i da dobije dalje upute. Ali istim avionom u L.A. leti i ^arls Rejni, terorista kojeg je FBI kona~no uhvatio. U avionu su i Rejnijevi ljudi koji preuzimaju kontrolu nad letom. Uloge: Vesli Snajps, Brus Pejni, Tom Sajzmor, Elizabet Harli Reditelj: Kevin Huks

22.10 ^etiri pera
FILM, OBN
Sudan, 1898. godine. Britanski poru~nik napu{ta vojsku pred sami po~etak velike bitke s pobunjenicima. Njegova zaru~nica i prijatelji smatraju njegovo povla~enje u tako va`nim trenucima kukavi~kim ~inom te mu uru~uju ~etiri bijela pera, simbol kukavi~luka. No ispostavit }e se da on ima druge planove, planove s kojima }e pomo}i u bici te vratiti izgubljenu ~ast. Uloge: Hit Led`er, Kejt Hadson, Ves Bentli Reditelj: [ekar Kapur

nema izlaza. Posao: [to manje pitanja postavite, jasniji }e vam biti odgovori. Poku{ajte se vi{e posvetiti poslu. Zdravlje: Tegobe izgledaju ve}e nego {to jesu.
23.X - 22.XI

STRIJELAC

Ljubav: Jedna osoba interesira vas vi{e nego {to `elite. Ako imate partnera, to }e vas uznemiriti. 23.XI-22.XII Posao: Dosada{nja zbivanja potpuno su vas u~vrstila u odluci da postanete samostalni u poslu. Zdravlje: Jedite vi{e povr}a i vo}a. Ljubav: Sve se okre}e u va{u korist. Dolazi sre}a u ljubavi, postupno }ete rije{iti sve proble23.XII-21.I me. Posao: Nemojte ni{ta poku{avati rije{iti na brzinu i silom. Prepreke zahtijevaju strpljivost i racionalnost u svemu. Zdravlje: Nastupa olak{anje.
VODOLIJA Ljubav: Kao da imate problema sa vjerno{}u. PrJARAC

Kill Bill 2

20.00
FILM, OBN
’Volume 2’ nastavlja pri~u prethodnika o biv{oj profesionalnoj ubici znanoj pod nadimkom The Bride koja nastavlja svoj krvavi osvetni~ki pohod na Bila ex-{efa koji ju je ostavio da umre nakon {to je organizirao masakr na njenom vjen~anju. U prvom filmu Mlada se ve} obra~unala sa biv{im kolegama iz VIPER-a, a u ovom dijelu joj jo{ samo dvoje ljudi stoji na putu do kona~ne mete - Bila... Uloge: Uma Turman, Dejvid Karadin, Majkl Madsen, Deril Hana Reditelj: Kventin Tarantino

Freddy je izvisio 21.15
FILM, FTV
Gordon ima 28 godina i san mu je da postane animator. Kako bi svoje ideje prodao u Holivudu, on pronalazi posao u tvornici sendvi~a u Los An|elesu i seli se u veliki grad. Uspije do}i do producenta Dejva Dejvidsona kojem predla`e animirani film o svom junaku X Rej Ketu. Nakon {to dobije odgovor da su njegove ideje najgluplje koje su ikada ~uli, Gordon se, nesretan, vrati ku}i. Uloge: Tom Grin, Rip Torn, Marisa Kaflan, Edi Keji Tomas Reditelj: Tom Grin

evi{e isku{enja je svuda oko vas, pa vam je te{ko odoljeti. Posao: Dobar dio dana trebate iskoristiti za akciju. Kreativni ste, lako uvjeravate kolege u svoju „genijalnost“. Zdravlje: Morate se vi{e kretati. Ljubav: Zahtijevate previ{e i od sebe i od osobe koRIBE ju volite. Mogu}e je da ni sami ne znate {ta ho}ete. Posao: Dan je veoma je povoljan za poslove ve20.II-2O.III zane za komunikaciju. Naro~ito su produktivni odnosi s inostranstvom. Zdravlje: Pazite {ta i koliko pijete.
22.I-19.II

Dnevni avaz
Prvi broj „Avaza“ od{tampan je 15.9. 1993. Bosanskohercegova~ki politi~ki dnevnik; Izdava~: "avaz-roto press" Glavni i odgovorni urednik: Sead Numanovi} Ure|uje redakcijski kolegij: zamjenik glavnog urednika Indira ]ati}, pomo}nik glavnog urednika Fadil Mandal, DESK Muriz ^engi}, Globus Ibrahim Sofi}, Biznis Ismar [migalovi}, Crna hronika Re{ad Ljubovi}, Sport Oleg Lokmiæ, Kultura i Sarajevski kanton Mladen Daki}, Dopisni~ka mre`a Fatma Tihi},

Sveznadar Zrinka Ili}, RTV Extra Aleksandar Toma{evi}, Panorama D`enana Burek, Prilozi Miodrag Ili}, no}ni urednik Sead Hasovi}, Oglasi Izet Dropi} DTP: Damir Hasanovi} Grafi~ki urednici: Jadranka Le{i}, Jasmin Dautbegovi} Menad`ment “avaz-roto press”: Sanja Isanovi}, direktor Dru{tva DTP: Studio "avaz-roto press" [tampa: GIK “OKO” d.d Sarajevo, D`emala Bijedi}a 185, tel: 033/455-333. TELEFONI: Generalni direktor: 281- 391, glavni i odgovorni urednik: 281- 490, Unutra{nja rubrika: 281- 388,

281- 398 i 281- 411, Panorame i dopisni~ka mre`a: 281- 409, Sarajevska hronika: 281-380, 281- 419 i 281-442, Crna hronika: 281413, RTV extra: 281- 421, Kultura: 281-355, Sportska : 281- 417 i 281-418, Fax: 281- 406, e-mail: sportska@avaz.ba , DTP: 281-424, e-mail: redakcija@avaz.ba, modem: 281- 412, faxovi: 281- 414 i 281- 415, Marketing: 281- 356, Fax: 281-441, e-mail:marketing@avaz.ba, Oglasna: 281-717, 281-718, Fax: 281-412, e-mail: umrlice@avaz.ba, Plasman i prodaja: 281-364, Finansije: 281- 357. DOPISNI[TVA: ZENICA: Marjanovi}a put bb (zgrada Jabuka), 032/424-440, tel/fax: 424-441; TUZLA: Turalibegova 22 (poslovnozanatski centar Korzo-pasa`), tel: 035/ 257-277 i 257-477; BR^KO: Bosne srebrene br. 3 (Kvadrant), tel: 049/215-648, BIHA]: Biha}kih

branilaca br. 2, tel: 037/310-363; MOSTAR: Husnije Repca bb, tel: 036/558-891; tel/fax: 036/558-890; GRA^ANICA: Ahmed pa{e Budimlije br. 23 (zgrada Ozrenka), tel: 035/706-043; TRAVNIK: @itarnica F Travnik, tel: 030/512-718, BANJA LUKA: Ekvator tr`ni centar, ulica Kralja Petra Prvog Kara|or|evi}a b.b.tel: 051/215-885, 215-887; GORA@DE: [ukrije Kukavice 12, tel: 038/222-251; BIJELJINA: Me{e Selimovi}a 2, tel: 055/209-753 Adresa: Te{anjska 24 a List je upisan u evidenciju javnih glasila u Ministarstvu obrazovanja, nauke, kulture, sporta i informiranja RBiH pod brojem 529 od 28. 9. 1995. god. u skladu sa Zakonom o javnom informiranju. PDV ID BR. 200934630002. CIJENA: 1 KM

TOP VIJESTI

LJUDI I DOGA\AJI

Segment novog snimka

Zabrinuti Bin Laden
LONDON - Osama bin Laden u najnovijem videosnimku objavljenom na slu`benoj stranici ElKaide izra`ava brigu zbog klimatskih promjena. U 11-minutnom snimku lider terorista je u brizi, pi{e BBC, a uzrujale su ga poplave koje su pogodile Pakistan i zbog kojih su hiljade osoba bile primorane napustiti svoje domove.

Fergi: Bilo je ludo biti s D`egerom na pozornici

Energi~ni nastupi ameri~ke pjeva~ice

FERGI KOPIRA MIKAD@EGERA
Pjeva~ica „Black Eyed Peasa“ nastupila lani s veteranom roka
LOS AN\ELES - Pjeva~ica benda „Black Eyed Peas“ Stejsi En Ferguson (Stacy Ann), poznatija kao Fergi (Fergie), izjavila je da su njeni nastupi na pozornici inspirirani onima Mika D`egera (Mick Jagger). Cijelu svoju energi~nu rutinu na bini Fergi je nau~ila od veterana roka, s kojim je lani i nastupila u`ivo na proslavi 25. godi{njice „Rock’n’roll Hall Of Famea“. - Taj nastup bio mi je velika ~ast. Odrasla sam uz „Stonese“, oni su i mom tati najdra`i bend. D`egerove pokrete kopiram ve} godinama. Bilo je ludo biti s njim na pozornici, iz nas je iskakala energija, a kako smo oboje ludi, bilo je super rekla je ameri~ka pjeva~ica.

Rapo: Osumnji~en u SAD

Odluka o izru~enju
TIRANA - Sud u albanskoj prijestonici odlu~io je izru~iti Amerikancima biv{eg visokog vladinog slu`benika koji je u SAD osumnji~en za te{ka krivi~na djela. Na zahtjev FBI-ja, sud je odlu~io izru~iti Almira Rapa (Rrapo, 27), koji je u Njujorku osumnji~en za ubistvo, kidnapovanje i druga te{ka krivi~na djela.

Otkriven fosil d`inovskog pingvina
LIMA - Grupa nau~nika prona{la je u Peruu fosil d`inovskog pingvina koji je na Zemlji `ivio prije 36 miliona godina. Iz o~uvanog fosila mo`e se vidjeti da su pingvini u veoma ranoj fazi evolucije bili prekriveni perjem. Za razliku od crno-bijelog perja dana{njih pingvina, perje ovih drevnih `ivotinja bilo je sme|e i sivo. D`inovski pingvin, nazvan Inkayacu paracasensis, `ivio je u kasnom eocenu i bio je dva puta vi{i od Carskog pingvina, najvi{e i najte`e vrste od 17 danas poznatih pingvina.

Iskosa

Kazne na komemoraciji
Kori{teni i vodeni topovi
(Foto: AP)

Stotine povrije|enih demonstranata
[TUTGART - Stotine demonstranata povrije|ene su u njema~kom gradu dok su poku{avali sprije~iti buldo`ere pri sije~i stabala. Policija je u obra~unu s demonstrantima koristila sprejeve i vodene topove. Demonstranti se, naime, protive modernizaciji `eljeznice u jugozapadnom dijelu grada, a najvi{e im smeta predvi|ena sje~a stabala u [losgarten parku koja tamo stoje nekoliko stotina godina. Povrije|eno je vi{e od stotinu osoba me|u kojima ima i djece.

MILVOKI - Jedan ameri~ki policajac zaka~io je kazne za pogre{no parkiranje na pogrebno vozilo, automobil direktora pogrebne ku}e, te vozila o`alo{}enih. Svi automobili bili su parkirani ispred paba gdje se odr`avala komemoracija povodom smrti jednog biznismena. Iako mu je re~eno {ta se de{ava, policajac je ipak napisao kazne.

Drevne `ivotinje imale sme|e i sivo perje

(Foto: AP)