P. 1
Istorija Umetnosti IV - Skripte

Istorija Umetnosti IV - Skripte

|Views: 1,898|Likes:
Published by Ana Dimitrijevic

More info:

Published by: Ana Dimitrijevic on Oct 02, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

09/29/2014

pdf

text

original

NABISTI

Proroci ili Nabisti (nabi – prorok, na jevrejskom), su najavili po~etak MODERNE. Grupa mladih se 1888 god. okupila u Pont Avenu slede}i GOGENA. Jedina izlo`ba koju su napravili bila je1889 god. u periodu kada je GOGEN dolazio razo~aran sa Martinika i odlu~io da ponovo potre`i raj na Tahitiju. Zatim grupa mladih umetnika iz Pariza do{la je u Pont Aven predvo|ena Polom SERIZJEOM. Gogen ih ube|uje u vezu forme i umetni~kog do`ivljaja tj. onoga {to se da videti i onoga {to se mora izraziti. Umetnost mora sintetizovati formu i podrazumeva tajanstvenost boje koja ima specijalne mogu}nosti delovanja. Boja ima sakrivene emotivne naboje, kao {to i muzika deluje na emocije.

Pol SERIZJE:
- Talisman – slika nastala na pakli cigareta, veli~ine dlana. Pejza`, put, jezero, ku}a, slika nastala u toku jednog razgovora Gogena i Serizjea. Slika se mo`e gledati sa razli~itih strana, a bilo je va`no da se boja mo`e naneti ~ista iz tube, ne mora se me{ati niti koristiti sa belom. Slika ne mora deskriptivno ponoviti vidljivi svet, ona nije samo neposredna ilustracija. Crveni put, okolo jezero, plava kuca... Boja ovde deluje na emocije, nije samo imitacija vidljivog sveta. (Aristotel je zahtevao da se imitira (mimezis), ali sada taj princip otpada)

Pol GOGEN:
- Vizija posle propovedi – Slika nastala kao manifest svaga {to se de{ava. Insistirao je na ~istoj, ravnoj povr{ini. Crveno je jedan nedefinisan prostor, vizija je odvojena dijagonalom, `ene predstavljaju jedan vidljivi deo sveta, a iznad je borba jakova sa An|elom – scena iz snovi|enja, sve je u jednoj slici na ravnoj povr{ini. Jakov i An|eo su skoro na glavama `ena, lebde u prostoru. Prime}ujemo ~istu, ravnu povr{inu i matemati~ku preciznost. Za Gogena i ostale savremenike va`nu ulogu imala je japanska grafika. 1890 god. de{ava se velika izlo`ba koja je doprinela dvodimenzionalnom shvatanju prostora.. Gogen je prvi oti{ao na jug Francuske da bi upoznao primitivne korene Francuske umetnosti (vitra`). Klju~na slika iz tog perioda je `uti hrist. Gogen propagira gledanje srednjovekovnog slikarstva, vitra` predstavlja naj~istije boje opasane i zaustavljene crnom konturom. Metod razdvajanja boja crnom konturom se naziva kloazonizam.

Emil BERNAR:

Jedan od Nabista, dobro informisan slikar koji prvi koristi kloazonizam i smatra da je Gogen to preuzeo od njega, te su se oko toga sporili (istori~ari su pripisali tu metodu Gogenu) - @eteoci heljde - Crvene konture. Bernar, se ina~e podu~avao u Kairu i sa DENI-em se bavio teoretisanjem. Bio je zna~ajan teoreti~ar, objavio je nove estetske stavove i imao je `ivu prepirku sa Sezanom u kojoj saznajemo o mnogim Sezanovim idejama. Ideolog, ali ne mnogo interesantan likovno. Nabisti su bili neobi~no bratstvo. Okupljali su se kod Pola RONSANA koji je imao veliku ku}u i istra`ivali su svetsku umetnost i okultisti~ke sfere. Apatija (bolest) kraja veka gde ljudi upadaju u raspolo`enja proro{tva i sl.

Moris DENI:
- April – delo puno simbolike, Deni se divio Pivi De [AVANU (Ribar) i usvojio je kolorit Fra AN\ELIKA. Nama analize prostora, povr{ine sa belim refleksima. Vidimo `ene u belom na zelenoj pozadini i plava reka pozadi. DENI je najve}i teoreti~ar moderne umetnosti, a smatra da je slika jedna povr{ina pokrivena bojama. Sezan je zahtevao od slike harmoniju paralelnu prirodi, ne mora ponavljati prirodu. Ovde je nagla{en dekorativni kvalitet. DENI se bavio primenjenom umetno{cu, scenografijom itd.

Pjer BONAR:
Slikao je po uzoru na japanske slikare, ~ak se tako i potpisuje, napravio je i pe~at sa inicijalima: PB - Vojnici – - Paravan – predstavlja godi{nja doba: jesen, prole}e, leto, zimu. Pime}jemo izra`en Japanski uticaj. Nabisti su se delom nazivali i simbolistima i impresionistima i poku{avali su da uravnote`e ta dva odnosa. Razumeli su povr{inu, istisnuli su iluziju prostora i oslobodili boju.

Eduar VIJAR:
- U krevetu – slika je maksimalno proci{}ena, ~itavu povr{inu defini{u konture. Nagla{en krst u gornjem delu slike. - U radionici – Jedan `ivotni ambijent. Majka mu je ina~e bila kroja~ica, po ku}i je uvek bilo {arenih krpica, te je uvek na slikama zadr`avao bledu atmosferu. Prvo je sve fotografisao, pa onda slikao. Pozadina je ta~kasta, tapete se stapaju sa haljinom `ene i pejza`em kroz otvoren prozor, previ{e dekorativnih vrednosti, ali je zna~ajno napu{tanje ustaljenog principa

predstavljanja prostora. Ove slike su malih dimenzija sa po{tovanjem likovnih ideja, ali nisu moderno agresivne kao {to }e to biti kod Fovista, umereno se prihvata ideja Moderne – samo se napu{ta prostor.

SECESIJA
Javlja se krajem 19-og i po~etkom 20-og veka. Nastaje po~etkom prvog svetskog rata. To je stil koji se raspoznaje u ~itavoj Evropi, ali pod razli~itim nazivima. - ART NOUVOE – u Francuskoj (gde i nastaje) - JUGEN STIL – u Nemackoj - LIBERTI STIL – u Engleskoj Bur`oasko dru{tvo krajem 19-og veka vrlo je bogato i razvijeno – ubrzana industrijalizacija – {to vrlo pla{i umetnike. ^ini im se da dela koja proizvode fabrike ogoljavaju predmete. Sve je mumificirano, jednoli~no, dosadno. Umetnici poku{avaju da na|u inspiraciju u srednjovekovnoj umetnosti – pogotovo gotici. Zadatak koji su sebi zadali je bio – ujediniti industriski napredak sa onim {to se zvalo umetni~ki zanat. Materijal koji je kori{}en je staklo, gvo`|e, armirani beton (odre|ena vrsta), metal, mesing, aluminijum itd.

Secesija – zna~i odpadni{tvo, odvajanje, raskidanje sa osnovnim
telom. U Be~u je secesija obele`ila pokret mladih studenata koji odbijaju da rade po akademskim kanonima. Isto se de{ava i u Minhenu, s tim {to iza njih staje profesor Franc fon [tul, i osnivaju ~asopis ''JUGEN''. U Francuskoj ''ART NOUVOE''¸ tako se zvala jedna prodavnica razli~itih predmeta za ku}u. Tako|e u Engleskoj: ''LIBERTI''¸isto po prodavnici razli~itih rukotvorina. Za Englesku je karakteristi~no {to je i pre kraja 19-og veka postojao jedan krug oko umetnika ^arlsa Morisa – udru`enje ARTS & KRAFTS. Moris je tvrdio da je ~ovek krajem 19-og veka i kao proizvo|a~ i kao potro{a~ u slu`bi ma{ine – potpuno otu|en, pora`avaju}e pot~injen ma{ini. ^ovekova prirodna potreba je potreba za ornamentom, ~ovek se mora vratiti

starom srednjevekovnom iskustvu. U tom novom duhu mo`e se proizvoditi sve: od lonca do lokomotive. Ornament mora biti prirodan, oslonjen na organsku formu, stilizacija cve}a, li{}a... vijugavo, pretvara se iz jednog oblika u drugi. Biljni ornamenti su: perunika, lale, razne vrste orhideja, zvon~i}i, |ur|evak... Stil mora biti totalni – sve se mora praviti. Secesija dakle predstavlja jedan totalni i internacionalni stil – podstcala je i negovala jedan internacionalni duh, razli~iti predstavnici me| usobno su se vi|ali i pose}ivali i organizovali jedni drugima izlo`be. Evropa je bila kao jedna ku}a.

^arls MEKINGTO[ ( iz Glazgova):
Engleski arhitekta, prestavnik secesije. Insistirao na geometrizaciji. Name{taj sveo na crnu i belu boju.

GIMAR (Francuska):
Veliki arhitekta, dizajnira sve ulaze u metro stanice u Parizu. Pariz 1900 god. treba da postane svetska prestonica. Odr`ava se ''Svetska izlo`ba''¸ na ovoj izlo`bi ina~e u~estvovala je i Srbija, predstavnici su bili \or|e Jovanovi} i Paja Jovanovi} – nagrada za Du{anov Zakonik. - Ajfelov toranj – uradjen 1899 god., samo od gvo`|a. - Metro – 1900 god., dizajnira ga u duhu novog stila, sve je od livenog gvo`|a i stakla, stilizovano i izuvijano (svetiljke, dr`a~ i natpise za metro dizajnirani kao neke d`inovske biljke). GIMAR je jako voleo i poznavao botaniku i biologiju (teoriju ^arlsa Darvina). Ima istra`iva~ki odnos prema prirodi. Osim livenog, za secesiju je tipi~no i kovano gvo`|e koje se lako oblikuje. Karakteristi~na je i upotreba najrazli~itijih plo~ica od majolike. - Hotel - GIMAR je projektovao sve – od stolice do dr`a~a za ~a~kalice i salvete. Francuzi su prednja~ili u oblikovanju najrazli~itijih ku}nih predmeta, kao na primer GIMAROVA: - Tifani lampa – sa irisima - Stona lampa – pe~urke, oko 1900 god. koju je projektovao GALE – ~uveni francuski staklar. Nasledio je od oca fabriku i odlu~io sve da promeni... Sve radi po ugledu na prirodu. Veliki pronalaza~, izmislio je i razli~ite staklene smese.

Rene LALIK:
Jo{ jedan poznati francuski slikar, kao i veliki dizajner nakita, ne samo od zlata, nego i od razli~itih stakli}a, koristi ~ak i krlju{ti od riba.

Franc Fon [TUK:
- Ose}ajnost – On je bio na ~elu nema~ke grupe (grupe mladih umetnika koji su sa velikim skandalima otvarali izlo`be – ljubav prema prirodi shvatali su kao religiju. (Nade`da Petrovi} to preuzima od njih). Takozvano ushi}enje prema prirodi. U ateljeu Franca Fon [TUKA prvi put je zabele`eno ime Vasilija KANDINSKOG.

Gustav KLIMT:
Najve}i predstavnik u Austriji. Radi dekorativno i dvodimenzijalno. Slikao je simboli~ke kompozicije, portrete i pejza`e ispunjavaju}i povr{inu slike {arenim kvadratima. Izazivao je skandale u jednoj miliciskoj zemlji, kakva je bila Austrija po~etkom 20-og veka (u vreme kada KLIMT stvara, bila je tvrda militarna sredina). On i grupa umetnika odbijaju poslu{nost akademiji i institucijama. Napravili su PAVILJON SECESIJA (po ugledu na njih Beogradski umetnici su posle rata napravili Paviljon Cvjete Zuzori}). Odre|ena sloboda i samostalnost razlikuje ih u odnosu na akademiju. Paviljon je projektovao Jozef OLBRIH. Zgrada ima oblik kocke, beli kubus na koga je postavio jednu zlatnu kuglu. Klimt je u paviljonu napravio zidne slike. Paviljon je bio pravi ambijent umetnosti, kao da ste kro~ili u jedno umetni~ko delo. Klimt je uradio i veliki broj kompozicija za univerzitete (Medicinski i Pravni Fakultet). Za Medicinski fakultet uradio je sliku na kojoj bolest razara telo – potresno. Klimt je optu`ivan od savremenika da preteruje u erotici, da je vulgaran. Njegova dela se danas ve}inom nalaze u Umetni~kom istorijskom Muzeju u Be~u. - Poljubac - Osim mozaika, dobro je poznavao i ikonopis, divio se pravoslavnim, naro~ito ruskim ikonama. Divio se lepoti linije, smatrao je da linija sadr`i energiju onoga koji ju je povukao, to je kao udarac bi~em, nema odstupanja, kad jednom povu~e{ - to je to! Pomera estetske standarde i kriterijume toga doba (naslikao je golu trudnicu – prvi put takav `enski akt).

Jozef HOFMAN:
- Vila Stohlet – projektovao sve u njoj, od pribora do same zgrade, sve je u jednom duhu. KLIMT je u terpezariji uradio friz. Koristi zlatne listi}e. Koristio je komadi}e stakla u svojim zidnim slikama, koje zato izgledaju kao mozaici. To nije slu~ajno, radio je kao dekorater u severnoj Italiji, tamo je video Ravenu i Vizantiske mozaike {to mu je poslu`ilo kao inspiracija.

NAJAVA EKSPRESIONIZMA
Na~elno gledano ekspresionizam je pokret koji se javlja kao reakcija na impresionizam, zna~i totalna suprotnost. Ekspresionizam je okrenut unutra{njem svetu, unutra{njem do`ivljaju. Glavne karakteristike se vezuju za severne narode (Skandinavce). Na kraju 19-og veka nastaju velike krize, dru{tvo se ogledalo u korupciji, nastaje industriska

. Nikada vi{e ne}e biti formiran jedan kompaktan stilski jezik. Ipak ovo delo nije impresionisti~ki ise~ak `ivota. a podrazumeva jedan pre svega. Vrlo izazovna. zato ih ~esto slika sa le|a ili iz profila.. prati savremenike. film. ne iznosi svoj sud.. tj. . Anri TULUZ-LOTREK (1864-1901) Francuski slikar i grafi~ar. .Igranka u kafeu – Slu~ajna i fragmentalna kompozicija. `ene tra`e pravo glasa. Ljudi na slici su odsutni. Uzori su mu bili ENGR i DEGA a sa druge strane bili su mu poznati radovi impresionista (od njih nasle| uje samo ljubav prema japanskim drvorezima i svetlu boju. Neki smatraju da ekspresionizam nije samo karakteristi~an za kraj 19-og veka. slika portrete i zabave po no}nim restoranima. Smelo koristi najrazli~itije tehnike i me{a ih. Rembrant. ali on koristi no}no osvetljenje). Pripadao je bogatoj plemi}koj porodici i zahvaljuju}i naporima svoje okoline privatno je u~io crtanje u klasicistickom stilu. Ose}aj za krupni kadar (njegov do`ivljaj) bio je fantasti~an. Kada je sazreo odlu~io je da njegov tematski repertoar ostane klasi~an tj.. SNA`AN INDIVIDUALAN IZRAZ. cirkusima. pozori{te. ali dobro i pa`ljivo iskazuje svoju emociju. Fizi~ki je bio odvratan kepec ali i umetnik izvrsnog talenta koji je vodio raspusan `ivot po no}nim lokalima Pariza. uglavnom pojave na margini klasicnog dru{tva.. a ne kao sistemska odrednica. itd. Liniju koristi sa velikim ume}em. a ~ovek se prirodno okre}e sam sebi. veliki majstor litografije. Jo{ kao dete imao je nesre}u da padne sa konja i ostane bogalj te kao takav nije mogao da pose}uje zvanicne {kole. slika prijatelje. Vi{e ne postoji jedan sveobuhvatni stil niti ~vrsti kanoni.U Mulen Ru`u – dosta podse}a na DEGAOVU „^a{u Apsinta“.Guli ulazi u Mulen Ru` – Guli je njegova prijateljica. ^esto slika male formate na krilu. kasnije se prenosi na sve vidove umetnosti. Veliki poklonik DEGAA i njegovih slika. za razliku od Emila Zole on ne `eli da kritikuje drup{tvo. AUTORSKI PE^AT. ve} da je to i pojava koja se mo`e pratiti kroz ~itavo ~ove~anstvo (Pe}ina Altamira. LOTREK kroz veselu povr{inu prizora posmatra nemilosrdno o{trim okom.. Ekspresionizam se mo`e posmatrati kao kategorija. Egipat. iako prvo vezan za knji`evnost. Jedna vrsta autodidakta. igra~ica i od nje pravi veliko ime. mo`da ~ak i nepristojna poza. koristi je i onda kad koristi boju.revolucija. Njen izvorni termin odre|en je tek na kraju 19-og veka.. kako izvo|a~e ... Ekspresionizam. Kao nenadma{an crta~ umeo je da s malo poteza zabele`i brz pokret ili do~ara atmosferu. Na slici vidimo anonimne osobe i prijatelji. slikarstvo.). na kartonu.

vrlo komplikovan proces koji LOTREK brzo savladava (jedan od prvih koji ovu tehniku koristi za plakat). Za `ivota je uradio malo plakata. Ostale teme koje su ga zaokupljale su bile seksualne `elje i `ena (nevino dete ili vampirica).Bal u Mulen Ru`u – litografija. Samo za pijatelje. {to dovodi do revolucije u oblasti plakata.. oko 32 komada. Vi{e }e uticati na umetnike 20-og veka nego na svoje savremenike. Iako je do`iveo 80-tu.Mej Milton – isto ra|en na japanski na~in. nakon njegove smrti njegova porodica u rodnom Albiju osniva Fondaciju Tuluz Lotreka. veoma pobo`an ~ovek. Uvodi figuru (ranije je na plakatima bio samo tekst). uklju~uju}i i sebe. Izlo`bom u Berlinu 1892 god. na severu. pripadao je dobrostoje}oj porodici koji nisu podr`avali njegovu sklonost ka umetnosti. genijalan i originalan. Lotrek koristi potpis u duhu japanskog pe~ata. Zato su mu teme ve} na samom po~etku mra~ne. U vreme kada po~inje da stvara. le~io je najsiroma{nije slojeve dru{tva. Bolest je na neki na~in uvek bila prisutna u njegovom okru`enju. portrete i pejza`e.tako i same goste.Kafe Ambasador – plakat kao uzor jednostavnosti i ubedljivosti. me|utim ve} u 14-oj godini gubi majku i sestru. crnu. `utu. On je onaj mali bradati ~ovek pored jedne vrlo visoke osobe u dnu odaje. {to }e u velikoj meri uticati na njegov odnos prema svetu u kome `ivi. PLAKATI: . aveti. On komunicira vizuelno a ne tekstom. Edvard MUNK (1863-1944) Veliki Norve{ki slikar i graver. koristi intezivne boje (crvenu. divan – odjek tada aktuelne secesije. Studirao je slikarstvo. Putovao je u Belgiju i Pariz {to je veoma uticalo na njegov dalji rad. Jedan od vo|a norve{kih modernih slikara. . koje umiru od tuberkuloze.@ana Avril – ra|en na japanski na~in. Njegovo delo nije pobu|ivalo nikakvu pa`nju savremenika. Iako je akademski {kolovan. u Norve{koj. izaziva takvu guru da se ~lanovi liberalnog dru{tva na ~elu sa Maks Libermanom povla~e iz organizacije i osnivaju Berlinsku secesiju. . plavu). Radio je kompozicije. ulazi u kategoriju umetni~kog dela. Otac mu je bio lekar. . MUNK se nakon ovoga seli neko vreme u Nema~ku i vr{i veliki uticaj na Nema~ki ekspresionizam. Smelo i sasvim novo vizuelno sredstvo. Frojd je za njega govorio da je on u svojoj . on razvija vlastiti pristup zasnovan na impresionizmu i simbolizmu. jako redukovanim sredstvima govori jednu poruku.. U njegovim plakatima se ~esto sre}u karikature. bolesti i smrt pratili su ga ceo `ivot.

Postoje dve verzije. opasna.`ene i mu{karci sede i pri~aju i sli~no. nema ni prozore ni vrata. koje mo`da predstavljaju smrt. On to poku{ava da predstavi ritmom. vra}a se ku}i i vi{e ne slika tako sna`ne teme. soba je totalno prazna. vi{e nema snage. Desno je starija `ena – sve ovo predstavlja `ivotno doba jedne `ene. Usamljena. insistira na do`ivljaju usamljenosti. voli dvodimenzijalnost i japansku umetnost. . Sna`na psiholo{ka poruka postignuta kompozicijom i linijom.opsednutosti seksom i smr}u klasi~an primer problema koje je on analizirao. Seksualni simbol je sunce koje zalazi. Pri~a slike ide sa leva na desno. otu| enost. a ne ono {to je repertoar slikarstva do tada. MUNK je svoja saznanja o umetnosti najpre formirao u rodnom gradu. pada i to ne samo jedanput. iza je neki drugi `ivot (~amac). crno – plavo (crno-bele dirke klavira). ~e`nje. MUNK pre`ivljava jedan u`asno sna`an nervni slom. predstavlja nevino. Kod ekspresionista forma je deformisana. MUNK u prirodi poznaje svoj unutra{nji emotivni naboj. na gore. Kod MUNKA nema otvorenih emocija. Levo je mlada devojka u belom. Kao npr. . mu{karac sa ne{to starijom devojkom. ima psiholo{ki pozitivan efekat. Kod MUNKA ona ide na dole. a u crnom sama scena je dopunjena parovima koji groteskno ple{u. a u sredini je par. Ve} 1908 god. Dijagonalu zavr{ava sa dve nepoznate tamne siluete. ali je ubila umetnika u njemu. psihoterapija je pomogla njegovoj li~nosti.Glas – Vrlo te{ka tema. U to vreme prvi put ~uje za Van GOGA {to mu daje smelost u izra`avanju svog unutra{njeg sveta. . frustriranost. Sama je u {umi. MUNKOVE slike nose puno simbolike. On ima jedan novi odnos prema pejza`u. kad stremi u vis. Do tada je radio ve} oko 10 god. Ima crveni oreol. bol i patnju“. udata. zgrabila je mu{karca. potom odlazi u Pariz koji je osamdesetih godina 19-og veka bio grad no}nih barova i boemskog `ivota. On je jedan od prvih savremenika koji se divi LOTREKU. . dok se mrtvac na slici ne vidi. i ima izlo`bu u Minhenu. . deformisana figura u prvom planu. uljana slika i grafika.Krik – Nastaje 1893 god. Dok je u belom. . On ka`e: „Ja `elim da slikam krik. u slici: . Falusni simbol se javlja u mnogim njegovim delima. Dijagonala.Igra `ivota – 1900 god. Religiozan koncept prene{en u li~nu koncepciju (mlada devojka u ekstazi).Bogorodica – Predstavljena na jedan revolucionaran i smeo na~in. Ova slika predstavlja kraj jednog ciklusa (friz `ivota).Soba umrlog – Prikaz kako porodica i okolina reaguju na smrt bli`njeg. stub zalaska sunca. @ensa osoba krajnje stilizovana u prvom planu (personifikacija glasa) glas usamljenosti. U crvenom. Negove uobi~ajene teme su: strah. svako od aktera na slici mora sam da se suo~i sa smr}u.

koju je ina~e vratio u upotrebu GOGEN. Njegov rad se menja sa upoznavanjem Francuskog impresionizma koji je tada jo{ uvek bio svetogr|e me|u akademicima. Bio je dobar grafi~ar. ali se razlikovao od Norve`anina po tome {to je bio naslednik Flamanskog i Holandskog slikarstva. primljen na Briselski salon. Slikao je `ene sa dna lestvice ljudskog dru{tva. Stari tip drvoreza. ENSOR uvodi brutalni. {koljki. .Susret u univerzumu – Mu{karac i `ena – dva komplementarna principa. Ro|en je u Ostendenu. studija) iako se ~inilo da je autodidakt. Njegova karijera mo`e se predstaviti i kroz njegove fascinantne auto-portrete. a njegov savremenik je bio D`ejms ENSOR. pokazuje da nikada nije gubio vezu sa novim eksperimentima. Zavr{io je Briselsku akademiju (3 god. Maskirane figure vode poreklo iz flamanskih karnevala.Izme|u sata i postelje – je njegov poslednji auto-portret. D`ejms ENSOR (1860-1949) Njegov `ivot tekao je uporedo sa MUNKOVIM. na Belgijskoj obali. One su bile oli~enje razvrata i nemorala. Vrlo ~esto slika ljude sa maskama na licu (pokriva njihova prava lica). MUNK je mnogo uticao na nema~ke majstore. Oboje su sle|eni ugledav{i jedno drugo. .Sabla`njene maske – prikazuje porodi~ni ambijent sobe sa maskiranom figurom koja sedi za stolom a druga maskirana figura ulazi na vrata. crveno i zeleno. na Pariski. Divio se @or`u SERI. linearna. . . Ova uznemiruju}e fantasti~na slika otkriva poja~anos umetnikove unutra{nje uznemirenosti. paletama i razli~itim stilovima ctanja. gde su njegova majka i njeni ro|aci dr`ali prodavnicu suvenira punu igra~aka. . MUNK rado koristi takvu tehniku. sigurna za apstraktnu boju. On je kroz svoje slike kritikovao korumpiranost ljudskog dru{tva u kojem je `iveo.Tri devojke na mostu – . podsme{ljiv sadr`aj. On je ne polira jer se uklapa u njegov sadr`aj. MUNK je veoma plodan i ceo `ivot eksperimenti{e sa raznim temama. surovo autenti~ne slike bednih i pijanih skitnica i neobja{njive susrete maskiranih figura. brodskih modela u bocama i grotesknih maski popularnih na flamanskim karnevalima (koje }e bitno uticati na njegova budu}a dela). Njegovo lepo i mladala~ko lice ve} mu~e sumnja u sebe i nervira napregnutost.Na mese~ini – tako|e drvorez. {ovinisti~kim potezima ~etke i boje.. Prikazuje se kako lebdi na rubu ve~nosti ali njegova ruka.U plavom odelu – rani auto-portret ra|en {irokim. apstraktnim. Njegove tradicionalne realisti~no-romanti~arske slike su bile toliko dobre da je 1881 god. a od 1882 god. vidi se i struktura drveta. prikazuju umetnika kao intelektualca.

Tek pola veka kasnije. On ka`e: „ljudi su dvoli~ni.ENSOROVA nova dela nisu zadovoljila `iri Briselskog salona i sva su odbijena. Predstavnik primitivnog toka. Sjedinjavao je ~udnu imaginaciju sa na~inom gledanja. vedri brkovi i brada. . Ima sasvim individualan odnos prema figuri. .Ulazak Hrista u Brisel – 1888 god. ve} vi{e predstavljaju neku li~nu reakciju na svet koji mu se zgadio. Celog `ivota slikao je i crtao mrtve prirode i pejza`e koji nas podse}aju na rad amatera ili folklornih umetnika. Nema odnos prema prostoru.Spletke – Ruga se savremenicima. portreti prijatelja i suseda. @eleo je da imitira stare majstore i pravi kopije u Luvru. li{}e i `ivotinje.Portret umetnika okru`en maskama – na ovoj slici predstavlja sebe kao RUBENSA. 19-og veka on prelazi iz religiozne teme (hristove muke). Naj~e{}e teme su mu Pariske scene. kasnije. Gleda pravo u posmatra~a. razobli~uje ih u najotvorenijem smislu. To ose}anje kulminira ovom slikom. isto tako bi razapeli Hrista kao {to su uradili u Jerusalimu“. najmorbidnijih i najjezivijih crte`a i bakroreza. Na njega uti~u romantizam i simbolizam. Koristio je debeo nanos boje i jak kolorit. RUSO je fascinantan spoj naivnosti. Sve dok se nije povukao sa polo`aja carinskog inspektora bio je ne{kolovani umetnik.Kosturi se bore za telo obe{enog . ENSOR i RUSO. mrtve prirode. prljavi. kompoziciji. . Ove teme nisu interpretirane u usko religioznom smislu. ENSOR predstavlja najzna~ajnijeg pionira fantasti~ne umetnosti. Savremenici ga ne razumeju.ose}anje smrti je kod njega bilo vrlo sna`no i ispoljeno u mnogim slikama. Drama se odigrava na uskoj pozornici. bio je prou~avan od strane DIFIJA. . moralno labavih na~ela. nevinosti i mudrosti. nastaju neki od njegovih najsjajnijih. Maske se i dalje ~esto pojavljuju a negde su i vrlo li~ne kao na slici: . potpuno samouk. Krajem 80ih god. Hrist ulazi na magarcu. Njegov uticaj je vrlo sna`an jer je stvorio individualan svet fantasti~nih tema izra`en disonatnom bojom i treperavom linijom. Kasnije se sve vi{e posve}uje slikarstvu. veseli {e{ir sa perom. ljudi oko njega su sa grotsknim maskama. Odbijena ali javno izlo`ena tek 40 god. detalji biljaka. Po~inje da slika tek u ~etrdesetoj godini `ivota. Anri RUSO (Carinik): Glavni prelaz sa romantizma 19-og veka na fantaziju 20-og veka omogu}ili su REDON. Jedna mala crta ekspresionizma javlja se i u primitivnoj umetnosti. 90-ih god.

`ivotinje i bilje koje je posmatrao u zoolo{kom i botani~kom vrtu. Boja je prigu{ena {to i prili~i no}noj smeni ali osvetljene daleke planine izme|u tamnog neba i jo{ tamnijeg drve}a stvaraju u prednjem planu ose}anje tajanstvene bele mese~ine. . U sred divlje d`ungle sa lavovima i slonom u senci. Gajio je legendu da je bio u Meksiku.Portret Pjera Lotija – Ne robuje {emama i nikakvom u~enju . U prednjem delu slike stoji tajanstvena figura bradatog umetnika obu~enog u crno sa beretkom na glavi. U levoj ruci mu je paleta na kojoj su ispisana imena njegovih biv{ih `ena i tada{nje `ene.Ja: Portret-pejza` . To je fantazija na kojoj su mu nadrealisti zavideli. Ova kompozicija ima ne{to ~udno i apstraktno (mandolina i boca prikazuju neizbe`ne rekvizite kubisti~kog slikarstva).Pesnik i muza – Pravio je sliku kao {to kroja~ {ije odelo. Ono {to je znao o biljkama nau~io je u botani~koj ba{ti. Sliku je objasnijo kao san te dame koja se (u svom snu) na{la u sred d`ungle. bledim mesecom i tamnoputim frula{em le`i bujan ali nakazan akt na viktorijanskoj sofi. Ambijent svake slike je masa lisnatog rastinja i d`ungle.San – to je njegovo poslednje delo naslikano 1910 god. . RENOAR I dr. LOTREK. ali su se za njegova dela sve vi{e interesovali ozbiljni umetnici kao {to su REDON. . Prikazuje Ajfelov toranj. balon. Vrhunac njegove slikarske karijere je slika: . .auto-portret koji je dostigao slavu na velikoj Pariskoj izlo`bi 1889 god. egzoti~nog vo}a i upla{enih `ivotinja. . Pejza` je beskrajan i pust.Karnevalsko ve~e – njegova prva slika. Te iste godine je i umro. Gajio je strast za dalekim d`unglama. preobra`enje i prizore tropskog tajanstva. Zoo vrtu i atlasima. Genije pre nego naivac. DEGA. Na ovim slikama prikazuje li{}e koje je skupljao.Oluja u d`ungli – slika sa njegovom omiljenom tematikom . Dve sitne figure u arlekinskim kostimima su u prednjem planu. brod ukra{en zastavama i gvozdeni most preko Sene. ali nikad nije putovao. Slika je zami{ljena kao duboki prostor ~iji su svi elementi tretirani frontalno i plo{no. Remek-delo. Merio je figuru i stavljao tubu pored lica da uporedi boju-inkarnat. BRAKOM i MATISOM prvu generaciju velikih umetnika 20-og veka.Usnula ciganka – najzanosnija i naj~arobnija slika moderne umetnosti. predstavlja sa PIKASOM.RUSO je uporno radio i izlagao iako su ga ismevali i publika i kriti~ari.

Usvajaju se ideje SEZANA i Van GOGA. a ime je dobio po revolucionarnom stavu svojih predstavnika (fovizamdivlja{tvo). 1905 god. ve} za {kolu. Sa naturalisti~ke tehnike koju razvija pomo}u chiaroscura (odnos svetlosti i boja) prelazi na gotovo zvu~nu upotrebu ~iste boje. Fovizam najpre insistira na kvalitetima boje.ravna. Najstariji u grupi fovista. nakon {to je pro~itao jednu raspravu o umetnosti. odr`ava se jesenji salon na kome izla`u umetnici inspirisani predhodnom Van GOGOVOM izlo`bom. postaje direktno sredstvo kreacije. Ovakvi stavovi bili su naro~ito primamljivi nakon organizovanja velike izlo`be Van GOGA u Parizu. povezuju ih isti stavovi. dvodimenzionalna povr{ina. Nisu imali ni manifest ni program. Upisuje se u MOROOV atelje i poha|a akademije. tada ima ve} tridesetak godina. dolazi do razbijanja formi. To je bio stav Pola GOGENA o sintetizmu. Slika nema za uzor stvaran i vidljiv svet. Zato se Fovisti ne smatraju za pokret. `elim da naslikam ono {to ose}am“. Na slikarstvo prelazi 1890 god. MARKE. ideje i prijateljstvo. kada je ovaj umetnik rehabilitovan.FOVIZAM Slika ili bilo koja druga kompozicija je samo povr{ina. Studirao prvo u Parizu. Svi predstavnici se pojavljuju na salonu. Anri MATIS: Francuski slikar. Naglo je prekinuo naturalisti~ku tradiciju i svesno je deformisao modele koje je uzimao iz prirode slu`e}i se ~istim bojama. Glavni predstavnici su MATIS. Van GOG je rekao: „Pre nego {to naslikam ono {to vidim. Uticao je na slikare u celoj Evropi. slika . Foviza. DEREN i dr. okre}e se samoj sebi. Ve} ima desetogodi{nje iskustvo u traganju u slikarstvu. Na po~etku je bio . Iskustvo egipatske umetnosti (GOGEN) i sna`an uticaj japanske umetnosti. VLAMENK. Vremenom njegova boja postaje jasnija i individualizira se sve vi{e sa slikom tj. Nova zna~enja i upotreba boje. klju~noj sadr`ini. Zajedno rade od 1905 do 1910 god. je dakle slikarski pokret ponikao u Francuskoj 1905 god.

Susre}e se sa delima Pola GOGENA koje je ovaj radio na Tahitiju. Senke na licu su debele tamne linije (kloazonizam). nezavisnu funkciju. U~estvovao je i na izlo`bi secesije u Berlinu. jako je postojana. Boja ide direktno iz tube. Prou~ava i SEZANA. ona dobija novi intezitet. crna~ka skulptura i persijska keramika. Bio je najsmeliji od svih fovista. Izvori MATISOVE poetike bili su orijentalna umetnost. Moris De VLAMENK: Suprotan slikar od MATISA. 50-ih god. Bio je kolekcionar japanskih drvoreza. Njegova noga nikad nije kro~ila u Luvr. On unutra{nje do`ivljaje izra`ava spontano i smelo. po{to su svi ostali bili jako mla|i. vrlo rano kupuje jednu od verzija SEZANOVIH kupa~ica i ne odvaja se od ove slike do kraja `ivota.vezan za neoimpresionizam. Da bi definisao povr{ine on ih uokviruje debelom tamnom konturom. dva raspolo`enja i karaktera.Madam Matis 1 – bila je na salonu. Fovisti prihvataju standardni tematski repertoar (mrtve prirode. on slobodno (prvi put) pravi novi tip portreta. ~ak i u najve}oj bedi. Dve polovine lica razli~ito su obra|ene. pa oblikovana tamnim konturama. pomo}u grafike otkriva upotrebu decoupage (dekupa`) kojom iz akvarel-papira re`e slike veoma ~iste boje. Bio je veoma liberalan profesor na akademiji (@or` RUO je tako|e bio kod njega u ateljeu). jedno vreme tako i radi ali ne zadugo. Kriti~ar Vozel je na to rekao: „Donatelo me|u divljim zverima“ Inace fovel zna~i divlja `ivotinja – fovisti. konstrukcija. povr{inski naneta. . VLAMENK veruje u ~ist slikarski instikt. Sam portret je zapostavljen. Ina~e je otvoren za nova re{enja. MATIS je slobodu izraza usvojio od Gistava MOROA. boja je dominantna (velike ~iste. pa se razmazuje po platnu. pod uticajem je Pola SINJAKA. a u sredini prostorije bila je postavljena jedna klasi~na statua. Izlo`ba je bila tako napravljena da su slike visile po zidovima salona. pred samoubistvo. To je slika koja mu je otvorila neka nova iskustva. Dok je MATIS prou~avao staro. Na slici je najva`niji {e{ir koji je prilika da se poka`e kako boja ima autonomnu. zadivljen je ~isto}om kolorita i jednostvnim re{enjima.Madam Matis 2 – Portret sa zelenom crtom. Podse}a fizionomijom na japanku. Boja je ~ista. bojene povr{ine). Postoji razlikovanje svetla. Prostora nema. Boja nije deskriptivno upotrebljena. kao da se radi o dve `ene. portrete). Na ovom portretu zelena crta je nose}i stub. pejza`e. Kako nema prostora na slici. Zelena crta deli sliku na dve simetri~ne polovine. Motiv je sasvim tradicionalan. . misli se da je jedna grupa slikara bila u njegovom ateljeu. Dugo je razmi{ljao o slici. Matis to preuzima od GOGENA i Nabista. . Bio je dakle vo|a ove grupe. Bavio se jo{ i scenografijom i grafikom.

do Fransisa BEJKONA. razmi{ljaju {ta se posti`e intuicijom. . Slika ku}e na selu. @or` BRAK: . Ideje fovizma ostaju u telu moderne umetnosti. Ka`e: „[ta je slika i {ta ona dalje mora biti?“ Na po~etku 20-og veka. Po~etak 20-og veka je period intezivnog modernizma (do I svetskog rata) i nove i ozbiljne analize. Radi kompoziciju sa figurama i bira razli~ite ta~ke posmatranja. VLAMENK je imao jeftin atelje u baraci. Fovizam predstavlja najve}u prekretnicu u slikarstvu 19-og veka. Njegova dubina je odre|ena logikom linearne perspektive. i posle stagnira. Njega ne interesuje prostor ve} boja. Njegov uticaj se prati do duboko u 20 vek. VLAMENK je `iveo alternativnim `ivotom. tj. povr{ina. Gradi kretanje u slici. ritam.Bato Lavoar – Ovo je ~itav grad. svirao je i zara|ivao po kafeima. Sve je pot~injeno koloristi~kom tretmanu. bojene povr{ine. On slobodno sla`e boju. VLAMENK napreduje prvih 10 god. zamenjuje kubizmom. Bio je neobi~an i po pona{anju. violinista. Andre DEREN: DEREN je kao sasvim mlad prihvatio fovizam. ali su se njegovi doprinosi brzo izgubili. Slikari ipak ne mogu neiscrpno tro{iti svoj talenat. Naslikan 1905. Raul DIFI: . .Toliko je slobodan da mu je bilo `ao {to njegov prodavac kod koga je kupovao boje nije imao jo{ intenzvnije boje. onim unutra{njim. BRAK ideje fovizma ve} od 1908 god. . Sam kolorit nije bitan.Obala Sene – Ovde postoji prostor. esteti~ari (Benedeto Kro~e). Sve je izlomljeno. deo Pariza kraj Sene. ve} vatromet boja. Ose}a se ritam drve}a.Grupa – Ignori{e anatomsku preciznost. ma koliko on kratko trajao. . Radio je samo jedan period po ideji fovista. god. kontura je tamno plava ili tamno ljubi~asta. ritam. nema planova niti analize prostora.Sve~anost – ^iste. mozai~ne strukture. Bio je biciklista. zna~i osloba|anje slike i ostavlja traga na ekspresioniste. Fovizam. On ne po{tuje koherentnost tela (ruku oblikuje na vi{e na~ina). Nosio je kravate od drveta koje sam pravi u boji.Pogled na luku – Struktura izlomljenih poteza preuzeta od neoimpresionizma. Ponovo tamna kontura. Za razliku od njega MATIS usavr{ava svoje slikarstvo. Jezik slike su: linija.

Tri akta – Rade}i na ovoj slici on analizira tri razli~ita tela ne dovodeci ih u me|usobnu komunikaciju. Sve je prenagla{eno. Ku}a Gistava MOROA je muzej a RUO je bio ina~e njegov prvi kustos.Portret gospodina X – Odnos prema modelu je u prvom planu . ^vrsto je stegao {aku u kojoj dr`i ne`an cveti}. Usvaja od LOTREKA fragmentalni kadar. zlatno. pona{a se slobodno u odnosu na formu. U~i kod Gistava MOROA. Nagla{ava ekspresivan intezitet boja u svojim slikama i jaku konturu. RUO zanemaruje ~injenice i smatra da su ovo korumpirani povr{ni ljudi. Sasvim disproporcionalno. NEMA^KI EKSPRESIONIZAM – Grupa MOST . @or` RUO: Nije isklju~ivo vezan za fovizam. Svi umetnici su vodili ka tome da se slika na autonomnim zakonima. usvajaju}i tehniku vitra`a i religiozne teme.Glava Hrista – Bojom i linijom poku{ao je izraziti sebe. Kralj kao da je li~nost iz svetog pisma. On je `eleo da spali mnoga dela. portreti) i religiozne teme. Crkva me|utim nije spremna da naru~i bilo {ta od ovako ekspresivnog umetnika. svojstven stil. Time se posti`e ekspresivnost slike. Sunce je npr. ima tamne debele konture (Petar KONJOVI] mnogo prati RUOA i usvaja neke njegove ideje). RUO je majstor linije. a vatikanski muzej kasnije otkupljuje neka dela. . Slabo sara|uje sa trgovcima. Intenzivna mu je boja. u dno slike stavlja crkvu. Bio mu je najomiljeniji u~enik. Kralja radi vi{e od 20 god. . On ovim portretom pokazuje svoj odnos prema patnji i bolu. .`uto. nalik Sumerima.Jovanka Orleanka – Hrist se pojavljuje u ambijentu modernog Pariskog kvarta. i jeste spalio mnogo toga. . RUO. Rodom iz Holandije. RUO je obele`io prvu polovinu 20-og veka i trudi se da napravi novi.Kes Van DONGEN: Ne pripada grupi fovista. On radi vitra`e za male kapele. `eli da obnovi religisku umetnost 20-og veka. Radi portrete iz kafana. Obnavlja religioznu umetnost 20-og veka. On je priu~en slikar koji radi poznate teme (aktovi. Ovo je jedan od najpotresnijih portreta Hrista.Tri studije – Zdepaste figure.Stari kralj – RUO radi slike godinama (ima debele namaze bojom). . da ljudi trpe i fizi~ke deformacije. RUO smatra da se lo{e moralno vladanje ~oveka vidi na njegovom licu. RUO isti~e da je on prona{ao odnos crvenog sa crnom konturom tako {to je gledao vitra`e.

slikarstvo.Suncokreti – Uticaj Van GOGA. Francuski ekspresionisti su se vi{e zanimali formom nego temama.. (Po~etkom 20-og veka izlo`be Van GOGA i GOGENA organizovane su u svim ve}im gradovima Evrope). crte`om. Zavladao je jedan nihilizam. naro~ito u umetni~kim i intelektualnim krugovima. samo proglas urezan u drvorezu. sistem ~lanova. Grupa MOST je negovala razli~itost u disciplinama (grafika. Nisu postojale direktne veze izme|u Nema~kih i Francuskih umetnika iako su bili vrlo sli~ni. Pored Ni~ea. Grupa je {iroko poznata sve do I svetskog rata kada se sasvim raspada. . ono {to ih razlikuje od drugih grupa je to {to su bili jako dobro organizovani (izlo`be. ali na jedan noviji na~in. Ernst Ludvig KIHNER: Naja~a li~nost u grupi MOST. Inspiraciju tra`e u primitivnom izrazu (GOGEN). ne odbacuju}i staro iskustvo). nasuprot njima. Primitivan crte`. Drvorez je u nema~koj umetnosti tradicija (DIRER). veliki uticaj je imao i Frojd (podsvest. . Tada se udru`uje grupa umetnika koji zastupaji iste ideje. U Nema~koj je bila sna`no rasprostranjena ideja Ni~ea da je BOG MRTAV.Grupa MOST je osnovana je 1905 god. GOGEN. Na njemu je pisalo: „Grupa umetnika koji streme novoj umetnosti” ( koja }e odgovarati savremenom `ivotu. Oni su dela primitivne umetnosti videli u Drezdenskom muzeju afri~ke umetnosti (kolonije). Oni se vra}aju drvorezu. to vi{e ne li~i na goti~ki drvorez. ali napu{taju fakultete smatraju}i da }e vi{e nau~iti sami. japanska umetnost i naro~ito ideja da se napusti model tradicionalne umetnosti. ^inili su jedno jezgro vrlo obave{tenih i imu}nih mladih ljudi iz dobrostoje}ih porodica. koji je uradio HEKEL. to nije klasi~an portret. Poza li~i na Gogena.. nanosi se direktno u velikim povr{inama. insistira na novom sadr`aju. Oni nisu imali manifest. Kontura razdvaja i defini{e bojene povr{ine – princip kao kod fovista. Dok grupa MOST. @ena je anonimna osoba. iracionalno). ilustracije). MUNKA.Devojka na plavoj sofi – Stilizovan akt u pozadini. neka vrsta etnolo{kog obele`ja. prostorom na slici a pre svega bojom (formalna revolucija). @ele da premoste krizu i naprave jedan „most“ ka modernoj umetnosti i novoj slici. a do toga je dovelo to {to su imali iste uzore i izvore. npr. [ire svoje ideje i organizuju zajedni~ki rad u zajedni~kom prostoru. Grupa MOST ima simboli~an naziv. debeo nanos boje. ^ovek koji nije optere}en evropskom kulturom (slobodniji u izrazu). Van GOGA. . boja se ne modeluje. uz pomoc uzora – GOGENA. uglavnom su studirali arhitekturu ili likovnu akademiju. Za sredi{te je imala Nemacki grad Drezden. Mislili su da je bolje da deluju kao grupa a ne kao pojedinci. nema volumena. Deluje kao pe}insko slikarstvo. donatora). govori o savremenom dru{tvu i to onom najni`em sloju.

Maks PEK[TAJN: .Le`e}i akt – Linorez. ovoj tehnici koja nikada nije imala neke velike popularnosti. Nisu u{li u probleme apstraktne slike. Nema nagove{taja prostora. on suprotstvalja jedan ~ak renesansan predeo (prikazan naravno na jedan sasvim novi na~in). Oni otvoreno govore o moralnom padu nema~kog dru{tva.Drvorez – Pokazuje kako je izgledao katalog koji je pravio za Kihnerovu izlo`bu. Namerno prese~en kadar.@ene na ulici – grupa {eta~a. U~inio je da drvorez postane jedna samostalna tehnika oslobo|ena narativnosti – deluje samo bojom i crte`om. ne zna se da li je devojka iza paravana ili je to slika na paravanu. Siluete. radio sa grupom.Le`e}i akt – Smelo deformi{e formu. . . KIHNER je 1938 god. Uzimali su samo takve modele (nekad bi se one samo u njihovim ateljeima mogle ugrejati). ^isto beloj povr{ini (devoj~ica). Vidi se veliki uticaj MUNKA.Devoj~ica – Jedna od onih koje su jo{ od rane mladosti na ulici. bitan je odnos umetnika prema motivu. uticaj kubizma. ne robuje tradicionalnim estetskim kriterijumima. Zbunjuju}a figura u drugom planu. rado su je koristili. U grupi MOST de{avaju se promene (uticaj kubizma). Oto MILER: . Namerno se igra sa konfuzijom. ne nosi neke psiholo{ke odrednice. Razbijen apstraktni proctor. bio je odlican grafi~ar..Bista sa {e{irom – Smelo formiran jedan novi tip portreta. Karl [mit ROTLUF: . .Auto portret – Bio je jevrejin. Erih HEKEL: Obnavlja tehniku drvoreza. tamni ritam vertikalnih senki na `utoj pozadini (fovizam). Zavr{io `ivot samoubistvom. Odnos silueta.Krovovi – Govori povr{inom intenzivnih boja. ~ak namerno i preteruju. daju novu vrednost. Kombinuje konveksne i konkavne forme (smenjivanje ritma). nagla{ava pojedine delove. Jedna varijacija plave sofe jedna plava povr{ina uokvirena crvenom. . vrlo intenzivan kolorit. Pojave koje je dru{tvo `elelo da pre}uti. . gotovo su identi~ne. ostali su vezani za sadr`aj ali odlaze daleko u deformaciju. nema neke posebne individualizacije.

ali prihvata saradnju sa njima (idejna srodnost). `eli da ka`e da se duhovno posrtanje odra`ava i na fizi~ki izgled. Bele`i razli~ite no{nje.Stuzana i starci – Telo ove lepotice je jako deformisano kao i lice. godine). . Starci su prikazani kao mornari. On je umetnik izrazite individualnosti. NOLDE je naro~ito stekao to ube|enje posle svog velikog puta (od Nema~ke do Pacifika) sa ekspedicijom koja je prou~avala `ivot ljudi od Pacifika do Sibira. Rado je radio kupa~ice i `ivotinje.. vera u duhovnost. treba ga izmisliti“. .Najmanje agresivan od svih ~lanova grupe MOST. Smatrao da se ideje ekspresionizma mogu bolje predstaviti ako se izlo`e u grupi. sa novim temama (zabranjenim temama). ne kao ljude ravne Hristu. Sti~e uvid u veru. Govorio je: „Ako nema boga. . izdvaja se belom ko{uljom i crvenim d`emperom (stradanje) i dr`i pehar (po bibliji) i naravno ima u`asavaju}i bol na licu.Sveti duh dolazi kod apostola – Scena kada duh dolazi kod apostola da bi mogao da propoveda veru. prevarantski. on je tada imao ve} 40 godina. deformisan odnos prema Hristu i ~itavom u~enju. Drugi likovi su podmukli. kao i RUO. NOLDE. insistirao na vra}anju religioznoj umetnosti (reakcija na Ni~ea). Pravi se izlo`ba degenerativne umetnosti da se poka~e {ta to nije dobro u nema~koj umetnosti i njihova dela se prodaju {akom i kapom u bescenje (1939. Grupa MOST progla{ena je degenerativnom grupom. Dobro je poznavao velike luke u kojima je mogao videti taj moralni pad dru{tva. Hrist je u centru. ve} kao gre{nike (sa maskama). govorili su na jedan vizuelno novi na~in. jer sa dolaskom Hitlera. To je jedna od najtragi~nijih grupa u istoriji. Apostoli kao pijanci. obi~aje. Nekad su mu slike ~ak i dosadne jer koristi isti motiv u razlicitim kompozicijama.. .Tajna ve~era – 12 apostola. direktno iz tube. Gust namaz boje i intenzivan kolorit. u to da je ~oveku jako potreban bog. mo`da kao RUO. Apostole pokazuje u jednom drugom svetlu. u nematerijalni svet. Emil NOLDE: Pridru`uje se grupi na njihov zahtev. Grupa MOST utrla je jedan smeo novi put.

Londonu. Sistem birokratije bio je neverovatno slo`en i razvijen. @iveo je u Be~u. Berlinu. Austrijski slikar. Sve je funkcionisalo pod jednom lupom nadzora. Ulazi u Berlinski umetni~ki krug i tada po~inju njegova putovanja po Evropi. Austija je do I svetskog rata bila policijska dr`ava. U mladim danima pripadao je pokretu secesije. Bio je upisan na umetni~ku akademiju ali su ga izbacili jer je radio na svoj na~in. Na svojim putovanjima radio je portrete svojih prijatelja. U vreme nastanka JUGEN stila (1910 god. Pragu i Parizu. grafi~ar i pisac. Oskar KOKO[KA: Jedan od predstavnika ekspresionizma. Ovi umetnici smatrali su da je to neprihvatljivo.) zainteresovao se za slikarstvo. nau~nika i igra~a pri ~emu ga interesuje psiholo{ka strana . Bio je ve} poznat pisac kad je po~eo da slika.AUSTRIJSKI EKSPRESIONIZAM Ekspresionizam se sa Nema~kim paralelno javlja i u Austriji. raznih pesnika i muzi~ara.

kada je iz psiholo{ke faze u{ao u autobiografski analizam. Radio je portrete svojih savremenika. Slikao je urbane sredine kao {to su Drezden. Kada izbija II svetski rat.Razbojnici.Vitez lutalica – auto-portret nastao 1914 god. Pariz. Tada ulazi u fazu interesovanja za gradove. . Slova su tako|e jako agresivna. o{tru liniju. U Salcburgu je imao svoju slikarsku {kolu 1954 god. godine svojim plakatom za predstavu koja se zvala : .). dole pi{e drama. Vra}a se u Nema~ku tek posle rata. 2/3 bela.Nevesta vetra – Autoportret sa Almom Maler. a po{to je bio delimi~no jevrej. ali jeste. Na svim njegovim portretima obavezno je slikao i ruke i posvetio je veliku pa`nju tom detalju.portreta vi{e od problema boje. Vidimo nervoznu. Ima se utisak da slika nije zavr{ena. Kada se zaratilo. ali sa druge strane portret je deformisan. boja je obavezno razre|ena (struktura tela. velika {aka. Slike su mu postajale sve svetlije u koloritu i sna`nije u boji. pobegao je u London gde se izdr`avao prodajom svojih slika i tekstova. postavlja se pitanje da li su to dva mu{karca ili mu{karac . Uticaj secesije vidi se po pozadini slike. uvodi ljudsku strast). Izaziva pravi skandal 1908. Slikao je gradove sa istom analizom kao i portrete. Le~io se od trauma rata. `ivi siroma{no u izbegli{tvu u Finskoj. Slika i malo raspe}e. Ekspesionisti~ka linija sve vi{e ja~a u njegovom izrazu. kombinovana tehnika. Smelo deformi{e telo – telo jednog novog Hrista. Nekoliko godina je `iveo i radio (kao profesor na akademiji) u Drezdenu. -Autoportret – ra|en 1922 god. . mesa). Imao je interesantan i raznovrstan potez.Ljubavnici – Te{ko se mo`e svrstati i u sliku ili u crte`. nedefinisana povr{ina. Posle toga [ILE poku{ava da se oporavi. Jako mnogo agresivnih poruka. Putuje po selima. Smele deformacije. Sunce i mesec zna~e katastrofu koja se pojavljuje u kosmosu. radost za `ene – @ena koja dr`i ogoljen le{ (pieta). Na barokni na~in smestio ih je u jedan uski prostor. koja je bila njegova velika ljubav kada je umro Gustav MALER (imaginacija i stvarnost. mogla bi biti majka. Boja i linija. revoltiran {to Nema~ka opet u~estvuje. `ena koja tuguje. Policija je spalila veliki broj njegovih crte`a i dela jer su ga prijavili da je slikao golog mladi}a. Egon [ILE: Kao mlad dolazi u atelje Gustava KLIMTA. krajnje melanholi~no i te{ko. susre}e se sa malim kapelicama i nalazi sebi inspiraciju u ovakvim motivima. prenagla{en (o~i npr. Apstraktan prostor (skoro da ga nema). Lion i dr. savremenici se protivili tome. kasnije je putovao po Evropi i radio pejza`e. komedija – suprotnost. . Toledo.

Po~etkom rata mora da je napusti.Krovovi – .Slepa majka.Upoznaje devojku u koju se zaljubljuje. koju dobija u jednom ratnom logoru `elev{i da pobegne od rata. za to vreme ona je ~ekala bebu. povbr{inskog i narativnog. Sam [ILE umire od kolere. Dete poku{ava da na|e dojku majke. On koji za to vreme ne zna {ta }e se desiti slika ovu sliku. Deformisan akt. . Pravi sliku na principu dekorativnog. Nisu do~ekali dete.i `ena. Dvostruki odnosi i do`ivljaji sveta. ruke su u polo`aju kao da moli. Inace `ena mu je umrla od stra{nog gripa. . kao da razmi{lja o ljubav i ima u podsvasti mr`nju – kao dva pola ljubavi.

pokazivao je samo prijateljima (to je radio svesno). Tema: Radio je mnogo studija za ovu sliku. . U `argonu su ih zvali „gospo| ice iz Avinjona“. To je slika koja nastaje kao grom iz vedra neba. pada sa slike. Jednako se nanosi boja. Kubisti su hteli da prika`u jednu novu realnost smatraju}i da renesansa jeste bila realan pravac. Oni sada slikaju tu pole|inu ali su zbog toga primorani da otvaraju predmet.) ANALITI^KA FAZA – je prva faza kubizma. programski rad koji najavljuje kubizam. nema prostora. On ovu sliku temelji na standardima umetnosti tog vremena (vidi se uticaj SEZANA). napu{ta sve ono {to je do tada bio princip u jednoj slici (prve decenije 20-og veka. u Parizu na inicijativu PIKASA i BRAKA. Predpostavljamo da je PIKASO hteo da ne{to ostane od lepog slikarstva. Misli se da je on to uradio zato {to je `eleo da slika komunicira sa posmatra~em (na . Tada uvode kola`. Kubizam se deli na dve faze: ANALITI^KI KUBIZAM (1908–11 god.) i SINTETI^KI KUBIZAM (1912–15 god. Ostala je i mrtva priroda. kao sa~injeni iz malih povr{ina koje li~e na kube. Ovo delo je PIKASO ~uvao u ateljeu. FAZA SINTEZE – je druga faza. sve je na povr{ini. na salonu u Parizu (kupuje je muzej Moderne umetnosti iz Njujorka koji po~inje da kolekcionira i preuzima vo|stvo dok Pariz pada u drugi plan). Nema planova. sve je jednako va`no. od starog slikarstva. Kubizam stvara jednu sasvim novu sliku. ozbiljan i najtemeljniji revolt moderne umetnosti. Teme slika su mrtve prirode a portreti su kao predmeti. Pre toga je PIKASO pro{ao kroz plavu i ru`i~astu fazu. na mnogim od njih su mornari koji se vesele u luci (Barselona).Gospo|ice iz Avinjona – PIKASO – najrevolucionarnije i najzna~ajnije delo moderne umetnosti sa kojim avangarda ulazi u svoju po~etnu fazu. Oni su predmete na svojim slikama usitnjavali i vremenom su postali toliko mali. Velike povr{ine jo{ vi{e usitnjavaju i one sve vi{e li~e na povr{inu dijamanta.KUBIZAM Kubizam je pravi. Kasnije ih totalno izbacuje a ostaju samo devojke. to je istoriska avangarda nema veze sa kasnijim pokretom). jer svaki predmet je imao pole|inu koja se na slikama ne vidi. Kubizam nastaje 1906-07 god. ali nedovoljno. Gospo|ice su manifestno delo. Oni su bili za~etnici ovog pravca kojem su kasnije pri{li mnogi umetnici. Konstantnim mrvljenjem do{li su do skoro potpune apstrakcije. ali mrtva priroda je jedina u inverznoj perspektivi – ona odlazi. javno ih je prikazao tek posle 20 god. Ne zanima ih psiholo{ka strana a kolorit je neinteresantan (preovla|uju mrke oker boje). Prva avangarda. U nju su u{li kada su sve izmrvili i potpuno izgubili predmet. jednako se lome forme – pozadina i figura se ne razlikuju.

Napravio je jednu veliku sintezu – programski po~etak moderne umetnosti @or` BRAK: Francuski slikar. kao da umetnik kru`i oko predmeta. Ima dve dijagonale kao krst.Devojka koja svira – Nestaje i boja. Simbol: `ena. Devojke su se~ene ne po{tuju}i fizi~ki princip. Predmet je analiziran. @ena u donjem desnom uglu je u nepristojnom polo`aju (prekolumbiska umetnost).Portugalac. sinteza razli~itih uglova. cifre na slici. Imaju mnogo uglova i ise~enih povr{ina. plodnost.Pojavljuju se slova. BRAK je dosta radikalniji (intenzivniji kolorit). Zajedno je radio sa PIKASOM. Analiti~ki period kubizma. Izvr{io je veliki uticaj na savremeno Evropsko slikarstvo. Jedan od glavnih predstavnika i tvorac je avangardnog pokreta. ona je najintenzivnija. Neki smatraju da je kubizam njoj teorijski sli~an. to su fragmenti. nemaju nijedne prave crte. Zna~i. To je novi princip predstavljanja ljudskog lica. . kao afri~ka plastika. Najvi{e je radio mrtve prirode. anfas.Devojka koja sedi – Slika iz1909 god. pojavljuje se dislokacija odre| enih delova tela. ustuknula je pred formom. Egipatski na~in prikazivanja tela (o~i. Kubizam je boju sasvim ignorisao (sivo mrki tonovi). Slikali su slike sa istom temom. ali bez nekog smisla. kubizma. Figure se me|usobno preklapaju. to je princip da se predstavljaju dva pogleda istovremeno – jedan predmet gledamo sa dve ta~ke: jedan put anfas. udubljen. Provodi jedno leto sa Raulom DIFIJEM. u boji. Doslovno sve u prirodi svodi na geometriske forme. ne posmatra sve iz istog ugla. pora|anje. a unutar slike je geometriska struktura. do iste ideje. Pablo PIKASO (slike iz KUBISTI^KE faze): .to ga inspiri{e srednjevekovno crkveno slikarstvo). Lica su ura|ena pod uticajem afri~kih maski. podela masa (anatomski). mrtva priroda je ta~ka oslonca na slici. Nos je konkavan. PIKASO je po{tovao matemati~ki princip neoimpresionizma (u nano{enju boje). Brak je jedno vreme pripadao fovistima (dosta umereno). I PIKASO i BRAK do{li su nezavisno jedan od drugog. jedan put sa boka (egipatsko iskustvo) to rade kubisti. . Kompozicija se sastoji od tri pravougaona polja koja se sukcesivno pro{iruju. Prolazio je kroz mnoge faze ali uvek je sa~uvao punu originalnost. imaju . U svakom polju Su 1 ili 2 figure. se~en. o~i nisu simetri~ne. Jako slobodno ih deformi{e. glava iz profila). ali i pejza`e i aktove. dematerijalizovan. opa`anja. Ajn{tajnova teorija relativiteta: Prostor i vreme kao krajnje relativne kategorije.

Kubizam je otvorio i 4-tu dimenziju – VREME. realnosti ali na jedan novi. Do ovakvog rigoroznog eliminisanja i redukcije kubizam je do{ao vrlo naglo (za svega 3 god. iako su do{li do same ivice. Huan GRIS: [panski slikar. . tapeta i novina na sliku. . Me|utim. Sada. tako da slobodno kombinuje tehnike. slika vi{e nije ulje na platnu. ve} se pribli`ava materijalnom svetu. jedna nova tehnika u koju se unose stvarni materijali. {ta ma{ine mogu doneti modernom slikarstvu.) i to zahvaljujuci intenzivnom radu i BRAKA i PIKASA. . Pikaso nije `eleo da u~estvuje u zajedni~kim izlo`bama jer je smatrao da se kubizam akademizuje {to mu se nije dopadalo.Mrtva priroda sa vo}em i fla{om – koristi razli~ite vizure. bukvalan na~in. na samoj ivici apstrakcije. . Fernan LE@E: Ma{inska estetika. Otkriva {ta je to lepo u ma{inama. mo`da su vrlo rano oti{li tako daleko te su se ipak vratili predmetu. Kubizam je rasprostranjen sve vi{e. Uklju~uje se kad je kubizam ve} u sintetickoj fazi. Unose komadi}e trske. Cenio je ono {to je PIKASO radio.Mrtva priroda: @ivela Francuska – Pojavljuje se kola`. sa kubizmom.Klarinetista – Dematerijalizovano do neprepoznavanja. PIKASO je smatrao da slika ne mo`e da `ivi pez predmeta. Do sinteti~kog kubizma slika je uvek imala jedan izolovani repertoar sredstava kojim je bila odre|ena.zajedni~ki do`ivljaj sveta i kosmosa (dematerijalizacija predmeta i prostora).

sada su u sklopu umetni~kog dela. . gotovo da nije izlagao ni jednu skulpturu. Radio je za sebe u ateljeu. Sve stavove slikarstva prenosi i na skulpturu. Potpuno novi materijali u skulpturi: kartoni. bojeni metali (sekundarno upotrebljeni). Pablo PIKASO (skulpture): . Dr`ao ih je kod sebe u ateljeu.Glava `ene – iz 1908 god.VAJARSTVO KUBIZMA Na prve kubisti~ke skulpture uticalo je najvi{e kubisti~ko slikarstvo ali i otkri}e afri~ke primitivne skulpture. .Reljef: gitara – iz 1914 god. `ice.

Crni sede}i torzo – tipi~an primer njegovog ranog stvarala{tva. Sa njom se gubi tre}a dimenzija. Tada je video ovaj reljef. izra|uju}i konstrukcije od razli~itog materijala. Metalna ka{ika (prava). Ro|en je u Kijevu gde je i po~eo da studira ali je studije nastavio u Moskvi. . On daje jo{ jedan doprinos primenjiju}i novu tehniku „kola` na skulpturi“. Otac PIKASA je bio profesor umetnosti. vajar.Skulptura je uvek do sada ra~unala sa ve~nim i trajnim materijalom. Izvajana figura pretvorila se u niz {upljina uobli~enih ~vrstim odnosima. Ona ima sasvim nezavisnu funkciju od volumena. koristi jedva nagove{tenu geometrijsku strukturu koja celoj figuri daje ~vrstinu. Kubisti vra}aju boju skulpturi i to nije obi~na boja nego vrlo intenzivna boja. Poreklom [panac. U svojim najranijim radovima koji su bili ve} pod uticajem kubizma. PIKASO razvija svoje konstrukcije ili asambla`e kako su se one zvale. To vr{i veliki uticaj na konstruktivisti~ku skulpturu . kocka {e}era. Pablo PIKASO (1881-1973) Slikar. Otac je insistirao na njegovom crte`u (ve} sa 15 god. imao je kompletno .^a{a apsinta – Jedna od najduhovitijih Pikasovih skulptura. dekorater i kerami~ar. Takve su njegove mnogobrojen Medrano figure koje su zna~ajne za nastaju}u tradiciju skulpture kao konstrukcije sastavljene vi{e od prostora nego od mase. Ugledaju}i se na njih. lim i drvo. . Kasnije otvara {upljine u masi figure potpuno menjaju}i istorijsku koncepciju skulpture kao ~vrstog tela okru`enog prostorom. Najavljuje ASAMBLA` (kola` sa tre}om dimenzijom). Aleksandar ARHIPENKO: Prvi pionir kubisti~ke skulpture. Kasnije ide u Pariz gde osniva svoju vajarsku {kolu. Vladimir TATLJIN dolazi u Pariz da vidi dela PIKASA.@ena koja sedi – Princip geometrizacije slobodno se koristi u skulpturi ne prate}i anatomsku ta~nost. gips. te je tako on dobio umetni~ko vaspitanje. .Reljef – Novi materijali.

neizvesna sudbina. prostora. Mesen`er. Pro{ao je kroz zvani~nu {kolu u Madridu. ali se ubrzo razboleo i nije zavr{io ni prvi semestar. RIVERU i dr. PIKASO u to vreme ne izla`e vi{e sa kubistima (kruta dogma). Najvi{e je pod uticajem TULUZLOTREKA i Pivi De [AVANA (simbolizam). Otac mu donosi golubove kao modele (savladao je i mnoge grafi~ke finese). To je bio nagli okret ka kubizmu. Nazivali su ga RAFAELOM 20-og veka. Pikaso je i dalje usamljen. 1900 god. pijanci – Ljudi sa margine. gr~ke vaze i skulpture i dr. ide na dvodimenzijalnost slike.Dva ~oveka u plavom. . radi po ugledu na LOTREKA. Ni~eu i sl.Korida – Prvi radovi su mu u tradiciji ekspresionizma. Dosta pose}uje Luvr... Vidljiv svet se mora sa~uvati u umetnosti.crta~ko obrazovanje). ZURBARANA. Teoreti~ari tog vremena su bili Apoliner. Gertruda [tajn ga naziva velikim sinteti~arem razli~itih stavova. li~na i umetni~ka. II Faza – RU@I^ASTA FAZA: Trajala je od 1904 god. Za nedelju dana je uradio prijemni ispit koji je ina~e trajao mesec dana. Od rane mladosti `iveo je i radio u Parizu. ^est je posetilac velikih spektakala sa dosta ljudi (Cirkus MEDRANO.). Ve`ba opa`anje i vizuelizaciju. Debela kontura. dolazi u Pariz i slede}ih 4 god. savladava egzistencijalne probleme.Arlekin koji sedi – U prvoj fazi je pod uticajem gotike. Kopira VELASKEZA (jo{ dok je bio u Madridu). Kod nas se o Pivi De [AVANU pi{e u ~asopisu „Nove Iskre“. I Faza . Kod ku}e se kretao u boemskim krugovima gde se raspravljalo o nihizmu. Ni ru`i~asta faza ne odi{e veseljem..PLAVA FAZA: Trajala je od 1901 god. U Parizu `ivi boemski. Do kraja `ivota je bio otvoren za razli~ite uticaje. ali gleda radove po podrumima kao {to su egipatska plastika. zatim uz BRAKA osnovao kubizam. slike ne idu. po kafi}ima. do 1906 god. te`i ka trajnom i ve~nom kao {to je egipatska umetnost. Kabare i sl. oslobodio se iluzija. Vratio se ku}i i zaklju~io da mu i ne treba akademija i dalje nastavio da samostalno prikuplja znanje. do 1904 god. bar na asocijativnom nivou misli. nagla{ena vertikala. U ovoj fazi nastaje njegovo ~uveno delo „Gospo|ice iz Avinjona“. Pro{ao je kroz klasi~nu fazu. ko{~atost. u barakama.. . Ceni svoj individualizam. Otkriva su{tinu predmeta. Slede ANALITI^KI KUBIZAM koji je trajao od 1907 do 1912 god. i SINTETI^KI KUBIZAM koji je trajao od 1912 god. pa se ponovo vratio kubizmu i pribli`io apstraktnoj umetnosti. Tu . . do 1915 god. tako da nije oti{ao totalno u apstrakciju. Po~eo je kao postimpresionist.

Po{tovao je svoju individualnost. Vlastitim individualnim simbolima dopunio je naraciju mitologije. Linija je bitno izra`ajno sredstvo. . mnoga njegova dela su nastala u duhu nadrealnog. U vreme I svetskog rata skroz napu{ta kubizam i okre}e se gr~koj skulpturi. senke i figure nisu logi~no povezane. uvek u momentima razmi{ljanja. Meko te~e. Radio je mape i ilustracije za klasi~ne tekstove (Aristofan. suprotstavlja mu se devoj~ica sa svetiljkom i cve}em i tu su dva goluba (obavezni element njegovih slika). Imao je liniju sli~nu lepoti ENGROVE linije. Maks @akab je bio PIKASOV prijatelj i pesnik.Portret Stravinskog – Pikaso je ljubitelj muzike Stravinskog. se~e prostor. do 1924 god.se zaustavlja. Ovidije).Na pla`i – iz 1924 god. koje je uradio 1921 god. a na stepenicama je ~ovek. Odli~no razume poetiku nadrealnog a i sam voli poetiku snova. III Faza – KLASI^AN PERIOD: Trajao je od 1916 god. Otvoren za razli~ite ideje. konj koji be`i sa grudima `ene. . Jedan veliki grafi~ki list. . Boja je naneta plakatski. . hvata unutra{nji `ivot modela. . U to vreme se `eni ruskom balerinom Olgom Koklovom koja mu ra|a sina Pavla. Desno je bik. Govorio je: „Koje su to slike koje bivaju sadr`aj sna jednog umetnika“? U periodu od 1924 god. pa i nadrealizam.Tri igra~ice – uradio 1925 god. bio je i veliki ilustrator. Odu{evljen je bio Pompejom i Herkulanumom. ali nikada nije bio potpisnik nadrealisti~kog manifesta. Monumentalni `enski aktovi. kao majke. Nikad nije prestajao da crta.Minotauromahije – Uporedo sa idejama nadrealizma. Psihoanaliti~ari. Mo} opservacije.Dva `enska akta – Ove monumentalne `enske aktove prikazivao je imaju}i u vidu ideju materinstva. Neposredan crte`. . Disproporcionalne. Dislokacija je obavezna. . . Prime}ujemo slobodnu igru anfasa i profila. linija u jednom dahu. razli~ito ga ~itaju. {rafira po svom senzibilitetu. do 1930 god. U to vreme ide u Rim i za jednog majstora baleta radi scenografiju za balet Parada. Ovde se vidi da se nije tek tako lako oprostio od kubizma. a devoj~ica predstavlja . vi{e kao simboli `ena. a ne realan prostor. (Frojdovci) dokazuju da je PIKASO {izofrenik. Mnogi misle da je najve}i doprinos moderni dao u svojoj kubisti~koj fazi. PIKASO je izlagao sa nadrealistima. Jungovci tvrde da je ova slika arhietipska predstava bekstva iz Hida.Seljaci i seljanke – Krupne figure. @iveli su zajedno u da{~arama lo`e}i pe} PIKASOVIM crte`ima. Bitan mu je ritam kompozicije. Ovo je zagonetan bakropis iz 1935 god. Sve je pot~injeno ritmu.Arlekini – pod uticajem cirkusa. slobodno sen~i. povr{inski nema volumena. Grafika ga je uvek privla~ila.Tri muzi~ara – Zaklju~no kubisti~ko delo.

Dokumentarac ima snagu {tampe. kada je Franko pao. Slika je crno–belo siva. Slikao je tanjire u gr~kom stilu (povr{ina tanjira kao slikano platno) . ne zna se da li je slikano u ku}i ili na trgu. Posetio je izlo`bu mogulske skulpture koja ga je inspirisala. njen brat Leo i Rusi bili su prvi kupci MATISOVIH i PIKASOVIH dela. Bio je protiv Franka.Ma~ka i ptica – . Anri MATIS (faza posle FOVIZMA): Kada je napustio fovizam. Radio je vaze u obliku `enskih tela. Napisao je MOJ DNEVNIK. Za 6 nedelja uradio je jako malo skica. .6x3. Gertruda [tajn. shvatio je da je najva`niji individualizam. U toku II svetskog rata PIKASO je ovakvim scenama izra`avao protest. Umire 1973 god.Gernika – iz 1937 god. Slika je kao udobna fotelja gde }e se ~ovek odmoriti. svuda se strada. . 20-og veka. dekorativna. . . . Predstavljene su tri razli~ite agonije. njegova }erka Paloma. ali oli~ava bespomo}nost. Ovo ga je stra{no pogodilo. Dislokacija. kad ju je uradio. Ovu sliku je dobila [panija. ^est je i konj koji mo`da zna~i personifikaciju ~oveka. Konj se ponavlja. rodio mu se sin Klod a 1949 god. ali zbog dimenzija. noga sa strane. ve} uskladiti svoje emocije sa koloritom slike.Igra – Cikli~ni ritam. do nje je pali borac (polomljen ma~) {to predstavlja agoniju. Bik je ~est motiv.@ena na terasi – iz 1910 god. Dora Mar fotografisala je faze ove slike. 1947 god. Dole je ranjena `ena. fokusira tradiciju. Bik (Franko) predstavlja opasnost za majku i dete. Nije bitna tema. Konj prenosi bol na pticu i sve zavr{ava majkom sa detetom. To su bili MATISOVI stavovi o slikarstvu. sve je u jednom trouglu {to je i zaplet drame.5m). Sa desna na levo je ku}a u plamenu i `ena koja vri{ti upomo} i druga koja be`i iz goru}e ku}e. Gore je sunce i sve}a da bi to naglasio. Studenti su bili razo~arani MOROOVOM {kolom (MATIS je tu studirao). na strani seljaka. Slika se ~ita sa desna na levo. Radio je u jednoj radionici keramike u Sevru. PIKASO je bio jako apoliti~an.@ena sa kolicima – ura|ena 50-tih god.umetnikovu savest. zatvoreni repertoar simbola. Nedu`ne `rtve malog bombardovanog {panskog sela.Konj iz Sevra – imao je 60 god. Tehnika je livenje u bronzi (neodadisti koristili su asambla` – slobodno kombinovanje razlicitih materijala – kola`). kraljica Sofija i kralj su za ovu sliku napravili posebnu prostoriju (slika je ogromna . borbu kroz `ivot. soba nije imala ba{ najbolju distancu za sagledavanje. Kod PIKASA je uni{tena granica zatvorenog i javnog prostora. a po zavr{etku rata ona je preba~ena u Ameriku.Mrtva priroda sa skulpturom – . da bi se shvatila kao dokument o stradanju.

Za svaki segment umetnosti postojao je po jedan manifest. Slova se dislociraju i stavljaju u novi kontekst. . Manifest je politi~ki orijentisan. Javlja se `elja da Italija izadje iz provinciske senke. va`no im je da se ne postavljaju stare kategorije u prvi plan.@ena u narodnoj no{nji – FUTURIZAM 1909 god. Igra je lepo prihva}ena ali muzika nije (nejasna banalna pitanja pola i sli~no). ^asopis „SLOBODA RE^I“ bio je oficijalno glasilo futurista. Zabele`io je vreme. Va`an je vizuelni izgled stranice. Zato opet odlazi u Maroko. Stranica je kao ~isto polje i zna~enje re~i nije u prvom planu. Latinska kultura je u osnovi evropske kulture. Jedna noga je podignuta da se telo shvati kao da ima masu (uticaj MIKELAN\ELA i Bogorodica iz Bri`a). u ~asopisu FIGARO.Sto~i} – Nagla{eno dekorativno . tipi~no obele`je moderne. po jednoj isto~nja~koj umetnosti. ali tu prostora nema. ve} ga organizuju kao sliku.. Tomazo Marineti. Ideja je da futurizam svojom pojavom napravi skandal. Italiju su smatrali grobljem u kojem se uvek ne{to samo kopa.Pogled kroz prozor – . Figure su raspore|ene kao note u notnom sistemu. Gledajuci ove figure mo`e se vizuelizovati zvuk. Tradicija je mrtva. Imamo do`ivljaj prostora.Akt u prostoru – mre`a. Predstavnici su vizuelne poezije. Ne po{tuju strukturu teksta. Poni{ten prostor. Jedno krilo futurista je uz Musolinija i `ele da Italija procveta i povrati istorisko mesto. naslikao je ritam. To je bila veoma bu~na pojava. . oni su `eleli da novo doba u Italiji povrati staru poziciju u svetu umetnosti. moderan umetnik mora se okrenuti vremenu u kome `ivi. futurizam je najavljen manifestom. pesnik iz severne Italije. potpisnik je prvog manifesta (literature).Muzika – Jednostavno. .Crvena soba – Potire sve predmete iz sobe .

Mnoga dela su nestala za vreme rata. Linijama se mora pot~initi struktura slike da bi se predstavila brzina. Glavno pitanje je bilo: „kako postaviti brzinu“? Kombinuju se pro{la iskustva. Te iste god. prikazuju ubrzan gradski `ivot. tj. [ta je linija sila? Trascidencija fizi~kih pojava. . . poentilista. Kasnije dolazi asambla`. . 1909 god. Zami{ljao je pokretanje mi{i}a. nikada ni jedan predmet nije izolovan iz sredine. Umberto BO^ONI: Italijanski vajar i slikar.. a ne po{tuje tradicionalne principe. Prihvatili su i znanja kubista (izlomljen potez). Avion je preleteo Laman{. pogotovo osnove fizike.Me|u novim umetnicima vlada mi{ljenje da je – trka~ki automobil – lep{i od Nike sa Samotrake. Futuristi su simultano predstavljali razne projekcije. .Bekstvo u kafe – Preuzima ne{to od neoimpresionista. Pretapaju jedan predmet u drugi. napisao je manifest skulpture zasnovan na istim principima dinamizma klasi~nih formi u pokretu. Prihvata izlomljenost kubizma. Javlja se i ku}a i majka.Materija – `ena koja sedi (njegova majka). ~itav niz asocijacija koje se povezuju. Nove ideje. prate sliku. desila se velika senzacija. Jedan od osniva~a futurizma. vreme.Jaha~i – predstavljena je brzina. a 1915 god. vidimo novi tip predstavljanja boje a svetlost dematerijalizuje. Futurizam je izazvao senzaciju svojom pojavom i ni{ta kao to nije tako brzo primljeno niti prihva}eno. novu formu prikazivanja stvarnosti (brzina. BO^ONI je napravio manifest slikarstva i skulpture. Kod Kubista brojevi i slova su bez funkcije. ali futuristi unose kolorit (boja mora dobiti odre|eni zvuk).Razvoj boce u prostoru –Nekoliko stvari se istovremeno pro`imaju. U drugom delu manifesta skulpture govori se o materijalu. organizovao je prvu Futuristi~ku izlo`bu u Parizu. Studirao je u Rimu i Milanu. ono {to je u slikarstvu najva`nije. estetiku ma{ine. Teorija relativiteta vrlo je va`na za slikarstvo koje napu{ta dotada{nji model prikazivanja i gradi novu strukturu. tu se de{ava pokret masa. Italijanski umetnici odu{evljeni su svim sa polazi{ta ma{ina. jer je on izraz modernog doba. Futuristi su promenili tematiku slike. ma{ina) . Nova estetika je u prvom planu. O~ekuje se da se vajar oslobodi uniformisanosti i ve~nosti kamena i da prihvati estetiku svog vremena. sve se sliva jedno u drugo. . Moraju se pratiti linije sila. Postoje 2 principa: ma{ina i brzina. Majka kao izvor novog `ivota. Izlagali su svuda po Evropi.Opra{tanje – Brojevi vezani za slike.. karton).Konjanik i ku}a – Izri~ito se tra`i da je skulptura u heterogenom materijalu (drvo. Ova umetnost zastupa estetiku ma{ine. ~ak i u San Francisku. Futuristima je mnogo pomagala savremena nauka. . sfera mentalnog. 1912 god.

Devojka `uri na balkon – . \ino SEVERINI: Ima kaleidoskopski pristup. Boja ima va`nu ulogu. Futuristi su uticali na mnoge pravce.Balerina. \akomo BALA: . Umetnik treba da u|e u su{tinu predmeta i sintetizuje istovremeno nekoliko uglova opa`anja.Dinamizam automobila – Kretanje uz pomo} linija sila.. Novi i druga~iji odnos prema prikazivanju sveta. metal i boja.godine). LUSOLO ka`e: „muzika futurizma je buka“. . Slika potpuno gra|ena od slova.Milanski bife – konfuzni enterijer kafi}a. Boja na slici mo`e biti i forma i kompozicija i prostor. Karlo KARA: . Aluminijum. ona sama je slika. Antonio Sant ELIJA: . insistira na deskriptivnom sadr`aju.Centrala – Tvorac manifesta arhitekture. MANIFEST INTERNACIONITA – kao disk na kojem se sve pretapa i kre}e. npr.Ruka violiniste – koristio je to zapa`anje. Orfizam. ta ideja dolazi iz slikarstva i skulptura prihvata mnogo od tog progresa. Orfizam (direktnim spajanjem). more i vaza sa cve}em – Slika razmi{lja o energiji i kvalitetima odre|enih pojava.Linija sile BO^ONIJEVE pesnice – Apstraktni sadr`aj koji je BALA poku{ao da materijalizuje. sadr`aj slike. KARA je 1916 god. kao u muzici (Orfej). ali je ostavio gomile skica po kojima su japanci pravili razne .Dinamizam psetanceta na lancu – Futuristi su puno gledali fotografiju i film i `ele da naprave sintezu razli~itih stilova. Boja ispunjava sve zahteve prema slici. Giom Apoliner je dao nov naziv. . Ne realizuje svoje projekte i ideje. . BO^ONI je bio mobilisan i poginuo je u ratu. jer se u ovom slikarstvu potpuno odvaja od vidljivog sveta i ide u apstrakciju.Elasti~nost – Slikar mora u svesti imati i ono {to vidi i ono {to zna i na taj na~in se gradi celovitost. Nikad se predmet ne mo`e posmatrati izolovano. a KARA sa \or|om De KIRIKOM organizuje metafizi~ko slikarstvo. Multiplikovane linije forme. napustio futurizam (koji i traje negde do 1916. . Predmet kod njegovih skulptura gotovo da je nestao.

u vi{e nivoa. Polirana povr{ina. to treba dopustiti mladim generacijama da bi se postigao najve}i prosperitet u kulturi i arhitekturi. DELONE ka`e: Boja je klju~ni princip slike i slika se mo`e temeljiti u boji. . Poginuo je u II svetskom ratu. Na njega uti~e RODEN ali brzo prelazi u Kubiste. radila je tapiserije i slike. ^vrsto i nedeskriptivno prikazivanje volumena. To je bila zanimljiva sinteza. Rajmond DI[AN: Jedan od prvih Kubisti~kih vajara.projekte. gde se istovremeno odvija vi{e funkcija. Poku{ao je da pove`e konjsku glavu i ne{to od principa ma{ine.Ajfelova kula – Sonja DELONE: Supruga Roberta DALONEA. Robert DELONE: . neprestano se osloba|aju}i nepotrebnih detalja BRAGALA: Eksperimentisao sa fotografijom. Njegov konj i jaha~ postaju apstraktna svemirska ma{ina. nagove{tavao je izgled modernog grada. . .Forme koje kru`e oko sunca – iz 1913 god. Nagove{tavao je pravac novih arhitektura. jer uklapanje u stare ideje zna~i ograni~avanje arhitekte. Nastavila rad posle Robertove smrti. kao BRANKUSI. Te`i su{tini. Tvrdio je da svaka generacija treba da gradi grad ispo~etka. 1914 god. Brat Marsela Di{ana. To je kasnije poslu`ilo i slikarima.Disk – Francuzi su bili ponosni na ovo delo koje je bilo bez ikakvog principa podra`avanja.

egejskoj umetnosti (kikladski idoli) i gotici. MAJOL se ina~e bavio i slikarstvom i scenografijom. Predstavlja ~oveka na poni`avaju}i na~in. nema analize svetlosti. Na povr{ini tog zatvorenog volumena se ni{ta ne de{ava. .Leda – Izlo`ena po~etkom 20-og veka. izazvala je veliku pa`nju mladih. Sreten STOJANOVI] je preko svog u~itelja BURDELA video ovo delo). Zatvorena je u sebe da se ne bi ni{ta nametalo. Napravio je sintezu forme i sadr`aja. Poreklom je sa severa Nema~ke iz ni`eg dru{tvenog sloja (otac mu je bio rudar). ali skulptura dobija emotivan i li~an odraz prema svetu. jer je ponudila ne{to novo u odnosu na RODENA. podsticao je i mnoge vajare (~ak i na{e. I sam RODEN je prihvatio to delo. jedno vreme je i radio kod njega u ateljeu. a koristi kamen i bronzu. a ne atributima. njegovo shvatanje je stoga prili~no konzervativno. Odlu~io je da napusti uzore skulpture 19-og veka i okrene se pro{losti. Tako je i stekao smelost za izdu`ivanje figura. evropskoj pro{losti (MIKELAN\ELO). @eleo je da istra`uje tihi svet emocija. . Svojim delima daje asocijativne i simboli~ke nazive. Vra}a se nekim po~etcima skulpture. Glava pada.No} – `enska figura – Spu{tene glave i ruku koje su polo`ene na noge. Po~etkom 20-og veka odlazi u Luvr i divi se primitivnoj kulturi. ~etvorono{ke.Jako izdu`ena figura. Poznaje RODENOV rad. Skulptura govori isklju~ivo formom. . Poreklom je sa juga Francuske i otuda taj ose}aj za volumen forme. Vilhelm LEMBRUK: Opredelio se za modelovanje. U skulpturi je bilo veoma te{ko realizovati koncept ekspresionizma.SKULPTURA NA PO^ETKU 20-og VEKA Arstid MAJOL: Bio je pandan nabistima i po{tovalac GOGENOVOG rada. . Uglavnom su to `enske figure koje nose neku poruku do koje se mo`e do}i samo dugim posmatranjem.Oboren (sru{en) . zato {to su naru~ioci dela mnogo uticali na skulptore. tanke ruke i noge.

Do svog izraza je do{ao kada je putovao na jug Rusije. Pravi figure od gipsa i bronze. i tako ostavlja utisak siluete. Zapazio ga je RODEN i pozvao ga da do|e u njegov atelje. BRANKUSI je odbio poziv i rekao: „Ispod kro{nje velikog drveta nema `ivota“.Osvetnik – Figura je u pokretu. Dolaskom u Pariz otvara nove vidike i interesuje se za apstraktnu umetnost. Tako se i od LEMBRUKA javljaju nepravilnosti na povr{inama. U jednoj ruci dr`i slomljen ma~. Njegovo delo je apstrakcija na prirodnim formama. Smatrao je da RODEN previ{e insistirana povr{inskim efektima. 1908 god. ve} oblikuje masu. Poti~e sa severa Nema~ke iz kraja gde je negovano grn~arstvo. posebno za vreme I svetskog rata kada je izvr{io samoubistvo. Verovao je da je tamo sa~uvan iskonski `ivot prirode. kada ostavlja vidljiv trag na teksturi i povr{ini. pa je prve skulpture pravio od terakote koristeci no`.Poljubac – sli~na skulptura ura|ena je posle njegove smrti u Peruu. zatvorenim formama koje su pune unutra{nje energije. Po dolasku Hitlera njegovo delo je zabranjeno kao degenerativno i morao je da se povu~e iz javnosti. U Pariz je do{ao je zbog Luvra i Pariske umetni~ke scene. To prenosi na Henri MURA. Sa sobom je doneo neke radove koje je izlo`io. Prisutan je i melanholi~an i elegi~an stav. Kada je do{ao u Pariz ve} je poznavao vajarske tehnike i bio je obrazovan. U svojoj skulpturi tra`i i nalazi ne{to iskonsko. posebno mu je interesantan Ruski seljak. Posle I svetskog rata dobija narud`bine za velike spomenike. Volumen je potpuno ignorisan jer se figura gleda samo iz profila. Sa njim zapo~inje razvoj apstraktne skulpture u Evropi. tapiserije i dr. radio drvoreze. Istra`uje pokret i oblik na granici prirodnog (pod uticajem gotike). Poreklom je Rumun. Skulpture su mu obi~no malih dimenzija. Ernst BARLAH: Bio je vi{e klesar. Prepoznatljiv je po kompaktnim. ali deluju vrlo monumentalno. Bio je svestran. ali iz kasnijeg perioda. Konstantin BRANKUSI: Ne pripada ni jednom pravcu. Pisao je drame. Karijeru je po~eo na akademiji u Bukure{tu. Posle smrti njegova dela su poklonjena gradu Duzburgu. dvodimenzijalnog crte`a. On je `eleo da otkrije su{tinu forme. Ne zadr`ava se na detaljima. dobija porud`binu za Parisko groblje za koje je uradio skulpturu: . . . LEMBRUK odlazi u Italiju da vidi MIKELAN\ELA. dakle on je slomljeni gubitnik.{to nam ote`ava da zaklju~imo da li figura pada ili se di`e. ura|ena u bronzi. Posle Francuske.

Lirsku (glavni predstavnik Vasilij KANDINSKI – osniva~ grupe Plavi Jaha~) i 2. . . ^ak je i sam fotografisao svoja dela. Ostavlja materijal da govori sam o sebi. Uvek razmi{lja o vrednosti postupka i materijala. Njegova skulptura uvek ima otvorene poruke i uglavnom govori o plodnosti.Po~etak sveta – jajastog oblika. Moderan odnos prema formi. npr. univerzalna forma od koje sve poti~e. VRETENASTI – radi ga od metala (metal je fantasti~no ispoliran). Izgleda kao totem. . U to vreme bilo je te{ko u tom materijalu posti}i tako visoku poliranost. Na njega je uticala i folklorna. ve} i o njenom postamentu koji sam pravi. Koristi nove materijale.Adam – Vretenasta skulptura dd visoko poliranog metala. tradicionalna umetnost Rumunije. On ne razmi{lja samo o skulpturi.Vremenom upro{}ava forme i zadr`ava se na 2 oblika: 1. Sa druge strane bio je pod uticajem drevne egipatske skulpture (stroga stilizacija). ima i geometriske i organske elemente koji ~ine celinu. presa za vino). . O ovome je vi{e puta razmi{ljao i stalno je ponavljao ovaj lik (i to u serijama). JAJASTI – radi ih u drvetu i mermeru. ornament na stolicama i dovratnicima i alatke koje su pravili seljaci. a prvenstveno drvodeljstvo (ukrasi za ku}u. Geometrijsku (glavni predstavnik je Pit MONDRIJAN). bore}i se sa istim problemom. 2. PLAVI JAHA^: .General Popesku – reprezentativni portret koji je uradio za akademiju u Bukure{tu. {to je bilo neuobi~ajeno u to vreme. Insistira na perfekciji da bi postigao efekat ogledala. Stilizovana je. APSTRAKCIJA Apstraktnu umetnost delimo na: 1. Postament je sastavni deo skulpture. .Danaida – Organski spoj skulpture i postamenta. Sam je deljao i klasao.Adam i Eva – Jedno od njegovih najkontraveznijih dela. od drveta.

Ova grupa nastaje iz uspe{ne saradnje KANDINSKOG i Franca MARKA. . Oni su okupili ljude koji grade jezik moderne umetnosti.razbijeno 1920 god. . S po~etkom I svetskog rata 1914 god. Nemaju manifest. Odlazi i na Svetu Goru. Skoro uvek tema je ili princ na konju ili Sv. Umetnici i pored grupe zadr`avaju svoju individualnost. sre}e Franca MARKA kada je iza sebe ve} imao nekoliko umetni~kih udru`enja (Falauks . Ideja KANDINSKOG je bila vezana za Sv. Omiljeni motiv su mu bile `ivotinje. Prpu{teno novoj izgradnji – boja. \or|a. August MAKE: . inovatore. Znatno je uticao na Nema~ke slikare izme|u dva svetska rata.@ivotinje u pejza`u – Fovizam. neobrazovani ljudi i na zahtev KANDINSKOG izla`e i Anri RUSO. za razliku od fovizma. KANDINSKI je zaintresovan za studije umetnosti u Minhenu. kataloga. Mnogo je voleo `ivotinje. ova grupa nastala u Nema~koj. futiurizma i ekspresionizma. \or|e. jer se ~inilo da tradicija potpuno nestaje. kubizma. PLAVI JAHA^ poku{ava da nasuprot realnog toka konstruktivizma. I na ovoj i na drugoj izlo`bi bili su izlo`eni samo grafi~ki radovi. futurizam. Zato se dosta cene radovi dece (neoptere}eni. jer se u njihovom delu vidi prirodni nagon za kreacijom. naivaca). vrlo rano se interesuje za onostrano i misti~no. Franc MARK je zanimljiva li~nost koja je imala samo nekoliko godina da se iska`e. Uz KANDINSKOG. 1911 god. nije bila kompaktna i me|usobno srodna (deca neobrazovanih ljudi). i tada je zvani~no i istupila. prvi put izla`u i deca. ritam. 1912 god. Manje je prepoznatljivo. prestaju sa radom. forma. tu je bilo i japanskih radova. jedan od osniva~a grupe PLAVI JAHA^. izla`u ponovo. prorodni do`ivljaj koji dete saop{tava vizuelno). Oni uklju~uju Ruske primitivne grafike.@uti konji – Prepoznatljivo ali halucinantno. 1910 god. pri~a i religioznih tema. Franc MARK: Nema~ki slikar.Grupa PLAVI JAHA^. PLAVI JAHA^ je okupio razne umetnike. a i radova grupe MOST. kubizam.). smatrao je da ako slika konje mora da u|e u psihologiju tih `ivotinja i `ivi njihovim svetom (`uti konji). po{to nisu imali nov~anih mogu}nosti. 1911 god. publikacije. . ponudi sve druge umetnosti gde se insistira na spontanom (radovi dece. Oni su zbog toga vrlo napadni {irom Evrope.Naslovna strana almanaha – Plavi Jaha~ – vrsta zbornika. On radi mnogo slika na temu ruskih bajki. Bio je samo jedan broj. MARK je ro|en u porodici slikara.

Vasilij KANDINSKI: Ruski slikar koji je poput ve}ine radio u klasi~nom stilu dok se u Nema~koj nije upustio u apstraktno slikarstvo. U tom periodu se desilo razbijanje atoma. KANDINSKI jo{ 1910 god. taj atelje je nudio velike slobode umetniku. KANDINSKI je neuobi~ajena figura u krugovima tradicionalne i moderne umetnosti. on napu{ta titulu doktora prava. sre}emo i KLEA. Muzika mu poma`e da postane slikar.). Sve je samo boja i uzaludno je tra`iti predmet. KANDINSKI mnogo razmi{lja na teoriskom planu. Bio je profesor i u Moskvi. kako ka`e KLE „kada sam postao slikar“. Duhovni svet je ne{to {to se ne menja. „To je trenutak“.Neguje ljubav za fovizam. PLAVI JAHA^ ostavlja dubok trag na sve pravce. `ivota. U tom krugu se vode rasprave {ta i koliko ~ovek mo`e saznati o svetu u kome `ivi. a u principu je nepoznat. poreklom je iz imu}ne porodice. Ova grupa otvara novo polje istra`ivanja i napu{ta ideju o tome da je slika prozor. odnosi me|u ljudima i duhovnost mo}ni i da }e se sve sjediniti u jednu du{u. Bavio se teorijom u umetnosti. Taj sku~eni krug vodi [tajner Rudol. KANDINSKI se osloba|a tradicije. tamo je bila i Nade`da Petrovi}). Make je uradio dosta akvarela. boja. okulisti~ko u~enje odabranih. ali da su ideje. Napisao je knjigu „O duhovnom u umetnosti“ gde obja{njava da se treba osloniti na instinkt a ne na razum. u~enja i sl. Bio je i odli~an muzi~ar. . Bio je profesor {kole BAUHAUS. Iz Sankt Petersburga ide u atelje Antona A@BEA (Minhen.Mrtva priroda – Ostao je izraziti fovista. Bili su sme{teni u [vajcarskoj. Posle ove grupe mo`e se govoriti o slikarstvu koje je autonomno i istra`uje vlastiti jezik. energija. Muzika je najapstraktnija umetnost. Madam Lavacki je bila istaknuti teozof. Na fizi~koj ravni stalno se mo`e dolaziti do novih saznanja. Na izlo`bi PLAVOG JAHA^A. Nezavisno od toga. veza im je bio KANDINSKI. Unosi elemente Ruske folklorne umetnosti i intenzivne boje. U PLAVOM JAHA^U je bilo dosta Rusa. Njegove slike podse}aju na eksplozije u kosmosu. kubizam i futurizam. pi{e studiju „O Duhovnom u umetnosti“. On ide na ~asove kod Franca Fon [TUKA (secesija). KANDINSKI ulazi u svet umetnosti i ide neizvesnim i mukotrpnim putem. Aleksej Van JAVLJENSKI: . U 30-oj god. On u Minhen donosi i svoje mesto istaknutog teozofa (u~enje popularno oko 1910 god. Po povratku u Rusiju formirao je 22 muzeja i Rusku Akademiju Nauka i Umetnosti. On je jedan od osniva~a grupe PLAVI JAHA^. a susret izme|u MAKEA i KLEA je urodio putovanjem u Tunis (svetlost. U teozofskoj teoriji se misli da je na{ svet neka vrsta senke. sunce). Smatrao je da boja mo`e da izrazi emociju pa je tako i slikao.

. Svoje manje radove deli na impresije i improvizacije. 1926 god. pa u Rusiju i ukljuc~uje se u krug va`nih umetnika. Ona prou~ava kako se osloboditi sveta imitiranja realnosti. Deseta je skoro potpuno okrenuta kosmosu. crvena-fanfare. Slika nema centar. Kompozicije su za njega najslo`enije forme.Crni luk – Crvena i plava kao pandan. Naslikao ih je svega deset. Improvizacije predstavljaju vizuelizacije sopstvenih ose}anja. On je bio glavni komesar revolucionarnih muzeja. . `uta-`enski princip i dr. Slika ima mogu}nost da se dr`i iako nema sve zakone tradicije. Apstraktna slika zahteva obrazovanog.Kompozicija 7 – Nagove{taj prirode i arhitekture. jo{ uvek neznaju}i. Prve tri kompozicije su bile vezane i asocijativno se mo`e prepoznati realan svet. hieroglifi (ono {to je bitno za svaku civilizaciju). crni luk kao most. konjanici. a to je ono {to umetnik treba da upozna.. ne{to {to je zadato posmatra~u. kao re~enica. Forme i boje se formiraju po zakonitostima. . Sitlizovano i geometrizovano. Svaka slika je malo stvaranje univerzuma (duhovnost. on odlazi u Skandinaviju. nema vode}eg kretanja. Ova slika deluje na posmatra~a na osnovu instikta. objavljuje delo „Ta~ka i lunija u ravni“ knjiga o principima i zakonima po kojima nastaje apstraktna slika.Skica za kompoziciju 2 – Pejza`. Njemu je taj glas ostao u se}anju i pravi ovu sliku za svoju. Mnogi se sla`u da njegov period BAUHAUSA postaje geometrizovan pod uticajem industrijalizma i sa druge strane MALJEVI]A. ku}ice. kosmos koji ne prepoznajemo je crn. rade}i u BAUHAUSU. budu}u `enu. pripremljenog posmatra~a. Imresije nastaju pod neposrednim uticajem prirode. . KANDINSKI ina~e boje vezuje za zvuk. Slika treba da se gradi na sintaksi. Javlja mu se mlada Nina telefonom u `elji da ga intervjui{e. On slobodno organizuje lete}e forme. govori celinama koje imaju mogucnost komunikacije.^udan zvuk – Kada je po~eo I svetski rat. razum). . KANDINSKI misli da na njegovim slikama predmeti odvla~e pa`nju. Koristi transparentne forme.Kompozicija 10 – Umesto bele podloge ima crnu. povorka ljudi. npr. ljubi~asto kao sinteza.Kada je ovo pisao imao je muziku za uzor. . Ostalih {est su pod uticajem supermatizma..

koji je dobio ime po Holandskom ~asopisu koji je zastupao njegove ideje. U Parizu 1920 god. To se vidi na slici: . Jedan od osniva~a grupe „DE STIL“ 1917 god. U Pariz je do{ao 1912 god. Uravnote`eni plasticizam (pre nego harmonija). kompozicija. Pod uticajem kubizma.Drve}e u cvatu – grane ~ine mre`u tamnih linija na ru`i~asto plavo-sivoj pozadini. Tamne linije povezuju . njegovo slikarstvo trpi potpunu promenu. plava postavljene u suprotnosti sa crnom. objavljuje TEORIJA NEOPLASTICIZMA – sredstvo pomo}u koga se promenljivost prirode mo`e svesti na plasti~an izraz odre|enog odnosa. sivom i belom). Sve je krenulo iz kubizma. kao zreli ekspresionista u tradiciji Van GOGA i Fovista. je te`nja da se potpuno oslobodi predmeta i da sliku postavi kao ~iste plasti~ne vrednosti (boja. osnovne i ~iste boje (crvena. Pozadina je sastavljena od cvetova i neba i ima jaku tendenciju ka deljenju na posebne }elije. `uta. Posmatranjem prirode mo`e se videti {ta se sastoji iz koje forme i to denaturalizacijom forme.Pit MONDRIJAN (1872-1944) Holandski slikar i teoreti~ar. ritam) Bio je najradikalniji apstraktni slikar na{eg doba.

`ivot. Postepeno dolazi do jednobojnosti.Plavo drvo – iz 1910 god. Slika je i{la na redukciju. MONDRIJAN je Holan|anin. lukovi (sve zajedno asocira na crkvu). MONDRIJAN je u toku narednih 10 god. Forma se mo`e prepoznati u nekim nagove{tajima. A tre}i veliki Holan|anin bi}e upravo on.da upozna kubizam. ali sa jasnim planom . Zahtevali su od njega da se odrekne umetnosti (ta{tina). Grane se postepeno ispravljaju. Upro{}avaju}i sve vi{e ove elemente. obreo se u onim ~uvenim barakama gde su se sakupljali umetnici. potekao iz veoma ~vrsto religiozne porodice. Ose}ao je stegu takve porodice. pa onda sa ostatkom porodice.Sivo drvo – iz 1911 god. materija. stvorio jedan potpuno apstraktni stil koji je on nazvao NEOPLASTICIZAM. Van GOGA). . Ve} od 1916 god. princip rasta (duhovni aspekt `ivota). U ovim slikama vi{e nije mogu}e prepoznati predmet. Odlazi u Pariz. izrazito kalvinisti~ke orijentacije (insistiranje na jednoj krajnje redukovanoj formi `ivota). Pravi i redukciju kolorita. Usvaja sve {to mo`e nau~iti od kubista. Obojena polja uokvirena tamnom konturom. Su{tina deformacija je po REMBRANTU. Za razliku od KANDINSKOG. Tvrdio je da je njegov cilj „~ista stvarnost“. . Sada taj odnos pronalazi izme|u ravnice i zvonika crkve u Holandiji. Klju~ni odnos sudara 2 osnovne sile – vertikale i horizontale. VERTIKALA je osnovni princip prirode. njegove slike obavezno se zovu kompozicije. U trenutku kada je ve} dosta napredovao u istra`ivanjima tih osnovnih kretanja u prirodi. obavezno je pod pravim uglom (temelj za gra|enje odnosa). [koluje se u provinciskim {kolama. krstovi. U to vreme rata radi mnogo tih slika (pravougaoni kadrovi). Kasnije je bio pod uticajem tradicije. Pravi studije drveta i to na desetine njih. gotike ili baroka. Prekida odnos prvo sa ocem. Odri~u se deskriptivnih i evokativnih naslova (po ugledu na muziku). to je za njega bilo vrlo traumati~no. Imao je ideju ~istog odnosa (princip horizontale i vertikale). Vrlo su zanimljive. izbija I svetski rat i on odlazi u Amsterdam.ove }elije kao {to ramovi dr`e prozorska okna od obojenog stakla. . Jasni odnosi horizontala i vertikala pod pravim uglom plus polukru`ne forme. Najvi{e u~i gledaju}i velika dela Holandske umetnosti (iskustvo REMBRANTA. on nije te`io za ~istim lirskim ose}anjem. HORIZONTALA je zemlja. Bio je ~lan teozofskog dru{tva (odredjene ideje teozofije insistirale su na vertikalnom usavr{avanju `ivota). na njima se mo`e pratiti kako je MONDRIJAN postepeno ispravljao grane.Kompozicija – asocijacije su vitra`. nastala u trenutku kada je Pit MONDRIJAN do{ao u Pariz. i napu{ta kvadratni odnos na slici i pravi elipsu (oblik slike). Zaklju~io je da se taj odnos vertikala i horizontala mo`e na}i i u prirodi. ali istovremeno neguje svoje ideje. . Interesovao se samo za odnose i nije `eleo nikakve elemente koji bi skretali pa`nju niti bilokakve slu~ajne asocijacije.

Namerno izbacuje sivu (nejasno}a. Dujsburg hteo da i dijagonalu uvede u sliku. nego i tekstom. koji je nezavisno od MODRIJANA do{ao na istu ideju i Teo Van DUJSBURG koji tako|e analizira geometriske forme i njihov odnos sa bojom. sugeri{e perspektivu {to nije hteo). crvenu. Njima se pridru`uju i dvojca arhitekata OUD i VILS. sve u cilju da ~ovek `ivi u jednom savr{enom. 30-tih god. ve}inom iz Amerike. . ali sa druge strane pokazalo se da je ipak mogu}e izgraditi ku}u koja je potpuno preneta neoplasticisti~ka slika ([REDER). kada grupa nestaje. I{ao je tom idejom da se vezuju koncentri~ni krugovi za odre|ene povr{ine boja. Odlazi u Njujork gde kona~no postaje slavan (nastaje interesovanje . Centar je prazan. Ispostavilo se da je to utopija. Pokupio je sve slike. ne samo delom. sre}e jo{ nekoliko ljudi koji slicno razmi{ljaju: Bert Van Der LEK. Sve sfere `ivota podvrgnuti takvim zahtevima. Poku{ali su da ravnopravno. Crna linija nije svuda zavr{ena. harmoni~nom ambijentu kada vi{e ne bi postojali umetnici. objavljuju MANIFEST NEOPLASTICIZMA u kome ove grupa umetnika konstatuje da umetnost neoplasticizma mora biti zasnovana samo na ~vrstim elementima plasti~kog jezika. belu i sivu. harmoni~noj energiji kosmosa. Bio je odu{evljen idejom da se od nekoliko elemenata mo`e napraviti toliko slika. ^ovek bi bio mnogo bli`e savr{enoj. zbivanja su na periferiji.1917 god. samo sugeri{e. potpuno ~ista i oslobo|ena individualnog rukopisa i uvek odgovara odre|enom ritmu. tj. (to je bila nau~na osnova). plavu i `utu i 3 ne-boje odnosno crnu. te mistifikatorske ideje o inspiraciji. Nastavljamo kretanje koje sugeri{e linija. napu{ta Pariz. Kada je 1930 god. on daje ideju o re{etki ali ne crta re{etku. ali jednim drugim putem. Umetnost se mora odre}i individualnosti. Sara|ivali su i sa BAUHAUSOM. Mora se temeljiti na 3 boje. opravdaju svoja iskustva. Odnosi me|u bojama moraju biti odnosi horizontala i vertikala pod pravim uglom jer se smatra da je savr{ena forma. Mondrijan odbacuje ideju i mogu}nost da se uvede jo{ jedna vrsta kretanja u sliku (dijagonala se mo`e posti}i i ako sliku postavimo pod uglom od 45 sterpeni). su u njegov atelje dolazili razni umetnici. Tako|e su zahtevali da ti principi budu primenjeni i usvojeni u svim granama stvarala{tva (od aviona do ~ajnika na stolu). tako se analizira teorija boja.Kompozicija – {ta se obi~no de{ava kod MONDRIJANA. 1938 god. U Parizu je upoznao velikog predstavnika orfizma Roberta DELONEA. @iveo je na ivici bede ali dosledan svojim stavovima. zatim kratko boravi u Londonu. nadahnu}u i sl. „DE STIL“ je branio i objavljivao svoja umetni~ka iskustva u istoimenoj reviji sve do 1938 god. forma kocke u trodimenzialnoj projekciji. Svi zajedno osnivaju grupu „DE STIL“ i istoimeni ~asopis u kome 1918 god. svako bi mogao to da bude. Boja je intenzivna.

sve sa automobil~i}ima i sl. Umetnost okrenuta {irokim slojevima ljudi koji `ele da koriste jednostavne predmete. ^inilo mu se da je upravo JAZZ muzika ponudila taj klju~ koji je isti kao u njegovom slikarstvu. MONDRIJAN je bio odu{evljen Njujorkom. a u to vreme je to bila popularna ali ne i zvani~na muzika. Ovu sliku porede sa velegradom. ^ak su i neke njegove utopisti~ke ideje ostvarene (grafi~ki dizajn. i sl. . dizajn name{taja. pre svega JAZZ–a. Ideje „DE STILA“ i Pita MONDRIJANA nastavile su da `ive i posle njegove smrti. ali u Americi njegove slike dobijaju na vedrosti i sve`ini. . boje zidova u enterijeru kao IKEA npr. i u drugoj polovini 20-og veka.kolekcionara i muzeja). Nije hteo da napusti svoje osnovne principe. U Americi dolazi do promena u njegovim slikama. RITAM mu je nose}a struktura slike. Nestaju crne linije. perspektiva iz vazduha.Brodvejski bugi–vugi – Slika koja je ozna~ila bitne ideje koje je stekao u Americi na temeljima muzike. Odnos `uto–plavo–crveno.). Postaju obojene.

osnovao je u ^ikagu „Novi BAUHAUS“ sa starim programom. a zatim u Berlin gde je i raspu{tena po dolasku nacista 1933 god. da ti veliki tira`i udovlje ukusu modernog ~oveka. 1925 god. Insistira se na novom ure| enju dru{tva. Ku}a je krajnji cilj svih umetnosti sve one se mogu upotrebiti pri gra|enju ku}e. velike krize i inflacije. u Nema~koj su delovali veliki umetnici i desilo se dosta zna~ajnih stvari. arhitekturu i zanatstvo. Rodile su se nove ideje. Pokret –Werkbundpo~etkom 20-og veka zala`e se da se potrebe dru{tva prilagode industriskoj proizvodnji. BAUHAUS je bila {kola za oblikovanje. [LEMER. [kola se poklapa sa vremenom koje pripada Vajmarskoj republici. kada je opkoljena milicijom i nacional-komunisti~kom omladinom. To su dve sinhronizovane pojave. MEJER. Obrazovanje se nije ograni~avalo samo na umetni~ko zanatstvo ve} i na izvo|enje modela za industrijsku masovnu proizvodnju. Valter GROPIJUS: . Pokret se zala`e za obnovu zanatstva ignori{u}i tipiziranu proizvodnju. ona je iz Vajmara preme{tena u Desau u objekat koji je projektovao GROPIJUS. U {koli je negovan timski na~in rada pri proizvodnji predmeta vezanih za arhitekturu. [kola je nastala sjedinjavanjem {kola za primenjenu i likovnu umetnost. Valter GROPIjUS je bio osniva~ ove grupe. novi pravci u muzici i sl. Kroz ovu {kolu pro{lo je dosta umetnika kao {to su: KANDINSKI. Bauhaus govori o kompleksnom pristupu gra|enja ku}e. Ovo je period sna`nih previranja. KLE. a pogotovu name{taja. 1937 god. posle I svetskog rata. i radila je do 1933 god. U periodu od 10 god. BAUHAUS je {kola koja je nastala u Vajmaru 1919 god. Treba na}i meru. GROPIJUS je oti{ao u SAD i sa FAJNINGEROM i MoholiNA\OM. Nastavni plan {kole imao je dva paralelna kursa: nastavu o proizvodnji i nastavu o oblicima.BAUHAUS Obuhvata dvadesete godine 20-og veka. BROJER. BAUHAUS je dru{tvo neimara Nema~ke. Miis Van Der ROE i dr.

ve} su boravili i u fabrikama. Svi su bili na ivici bede. Postojali su svi uslovi za veliku dru{tvenu krizu. Pored zgrada BAUHAUSA u Nema~koj. Uklju~io je u rad ljude bez arhitektonskog iskustva. Ku}e su sa dva ulaza (KANDINSKI i KLE su npr. Svi treba da se skupe i sara|uju na izgradnji ku}e. To je dovelo do ogromnih ekonomskih problema. Profesori su me|usobno sara|ivali i razmenjivali ideje.GROPIJUS je projektovao i {kole i stambene visoke blokove u SAD. prvenstveno slikare bez dobre reputacije. To je bile njegova vizija primenjenih umetnosti. Na naslovnoj stranici njihovog manifesta je katedrala. Nema~ka je bila pora`ena u I svetskom ratu i trebalo je da plati veliku od{tetu. Za sve je bio najzaslu`niji Valter GROPIJUS. `iveli zajedno). Amerikanac Lajonel FAJNINGER. Sve {to zadovoljava funkciju je prihvatljivo. ura|eno u njihovom stilu. Pol KLE. internat. Na izgradnji katedrale su sara|ivali najrazli~itiji profili umetnika. Gradio je novim materijalima kao {to su staklo i gvo`|e. predava~i i profesori. vile i stanovi profesora i radionice. Na jednom mestu su {kola. KANDINSKI koji je va`io za ludog sa onakvim slikarstvom. Ideja BAUHAUSA je bila {kolovanje stru~njaka za pravljenje predmeta za industrisku proizvodnju sa motoom „lepo je ono {to je funkcionalno“. Oskar [LEMER i dr. radio je kao profesor na Harvardu u SAD. Od 1938 god. 1925 i 1926 god. Sve je funkcionalno i prilago|eno potrebama {kole. @iveo je i radio u Nema~koj i SAD. razmenjuju}i ideje. Studenti nisu radili samo u radionicama. Lajonel FAJNINGER: Ameri~ki slikar i karikaturista nema~kog porekla. Svi su zajedno 24h. arhitekta otvoren za nove ideje i uticaje koji se uklapaju u njegov plan. pa je trebalo preorijentisati dru{tvene potencijale sa ratnih na mirnodopske uslove. Svima je bio potreban novi program za proizvodnju. Stvarao je u duhu kubizma i apstraktne umetnosti zbog ~ega je iz Nema~ke emigrirao u SAD i tamo sa GROPIJUSOM osnovao {kolu „Novi BAUHAUS“. Imao je viziju kako umetnost 20-og veka treba da se uklju~i u nove tokove dru{tva i njegove nove potrebe. . Divili su se umetnosti gotike i uzor im je graditeljstvo tog perioda. Vrlo zna~ajno je bilo i njegovo teoretsko delo „Sinteza u arhitekturi“. Ceo {kolski kompleks je delo u~enika i profesora.Nema~ki arhitekta zna~ajan kao jedan od pionira moderne arhitekture. Sve je to bila vrsta zatvorenog sveta (mala utopija). Austrijanac Johan ITEN. Preselili su se u Desau jer u Vajmaru nisu imali takve uslove. Ne interesuje ih preterano tradicija. u Desauu dobijaju prostor i GROPIJUS projektuje {kolu. diskutuju}i o njima i sl.

7 – Isprepletani oblici. kupa (trougao). tapiseriju. pitanjima boja. obradu stakla i sl. . Kakva je boja i kog spektra odgovara kojoj povr{ini. I{li su u radionice. boju zamenjuje svtlo{}u.krug i kvadrat. Skulptura je postala mobilna. Ma{ina za scenografiju je proizvodila i zvuk. Ina~e u Bauhausu nema skulpture. Mohonji-NA\ i dr. Analiza je koja boja ide uz koju formu i koji se efekat posti`e. Nisu po{tovali odre|ene dogme i principe. Napravljena je od vrlo sjajno poliranog metala. dobija elektromotor. kocka (kvadrat). vajarstvo.Kula u Trepentou – Postojali su razni odseci koji su podrazumevali lepe i primenjene umetnosti kao {to su slikarstvo. ali idu i kod profesora koji im predstavljaju principe i zahteve predmeta. KLE. objavili su svoja teorijska razmi{ljanja. Vajar koristi predmete u sekundarnoj funkciji. BAUHAUS se izdr`avao od projekata za industriju. Izdavali su i ~asopis sve do 1933 god. Mnogo su izlagali i pripremali razli~ite publikacije. Herbert BAJER: Grafi~ki dizajner. koji je predavao tapiseriju. Kroz re{etku se prelama svetlost tako {to se ona okre}e. Stela GUNTA: . Profesori su objavljivali svoje teorijske tekstove. Spektar sa dva sredi{ta . keramiku. Bavio se pitanjima spektra. Laslo Moholji-NA\: Pet godina je vodio pripremni te~aj za BAUHAUS. Tri savr{ene forme su lopta (krug). tj. Va`no je da ponuda bude prihvatljiva finansiski i da materijali nisu skupi. Zainteresovan za sve mogu}nosti skulpture. Kvadrat mora biti u su{tini svakog predmeta. Postojali su odseci po materijalima. Interesuje ga svetlo. Ova struktura preuzeta je u mnogim {kolama u Evropi.. Svi u~esnici su izvodili svoje projekte. vec studije stati~kodinami~kih odnosa. mobilna skulptura. knjige i kataloge. .Delo br.Tapiserija – Ona je bila saradnik KLEA. U~enik prvenstveno mora da savlada zanat. Studenti su prvo i{li kod ITENA na pripremni kurs koji je trajao 6 meseci a za to vreme prolazili bi kroz sve radionice i nakon toga sami procenjivali {ta im najvi{e odgovara. Student mora da nau~i sve {to jedan predmet mora da zadovolji. Uradio je projekat ma{ine za scenografiju sa novim principima.

I danas postoji kao obnovljen. Pokrenuli su mnoge ideje. Ro|en je u Bernu. negovao ih je podjednako. Odr`avaju se letnji seminari i pripada svetskom vrhu. Bio je {iroko obrazovan ~ovek. Slobodno je menjao stil i rime. istra`uje. mada vizuelno privla~na. sajamske {tandove i sl. „Slikar je kao pesnik“. Umetnici sagledavaju sve potrebe. ovo je jedna od prvih {kola sa ~asovima fotografije. svesno ih redukuju. a `ena mu je bila pijanistkinja. Rusi i ~lanovi „DE STILA“. BAUHAUS je imao {irok i zna~ajan uticaj na sve oblasti dizajna danas. bio je violinista. Pol KLE: [vajcarski slikar nema~kog porekla. nije samo tekst u centru pa`nje. atipi~an umetnik. Bio je profesor u BAUHAUSU. ili TOTAL DIZAJN. ne otkriva svoje puno svojstvo tj. To je bio najcelovitiji sistem. On isto tako zna da u svakom konvencionalnom sistemu znak ne predstavlja vi{e nego jedan . je proveo u toj {koli. Svoje iskustvo je preneo u SAD. stranica deluje kao forma. a ^ikago je postao najzna~ajniji umetni~ki centar. Radili su projekte za izlo`be.Kvadrat – Prou~avao je odnose boja i intezitete boja. BAUHAUS je pre`iveo i Hitlera i II svetski rat i opet ponovo o`iveo kada je po~ela obnova. ka`e on. 1914 god. poznavalac poezije i filozofije. U likovnoj umetnosti se obreo kao zreo ~ovek. sliva koja idu vertikalno i sl. Lomio se izme|u muzike i likovne umetnosti. 15 god. Mnogi umetnici su odlazili u ^ikago sredinom 30-tih god. Njihove ideje se i danas mogu koristiti (odnos horizontala i vertikala.U~estvovali su i drugi umetnici kao npr. On je iz nejednakih elemenata skovao svoj li~ni slikarski jezik. do`ivljava se kao jedan sistem. To je bio jeftin na~in oblikovanja. Paralelno sa slovima mnogo se koriste i grafi~ki elementi. Jednostavna {tampa bez mnogo boja.). ne robuje sistemu. U dnevniku pi{e: „Boja me je osvojila i ja sam postao slikar“. Radio je tako da sama slika. Za njega je umetnost bila „jezik znakova“. je putovao sa MAKEOM u Tunis. Ceo list je komponovan kao celina. Fotografija je vrlo va`na. Neki proizvodi su ve~ni. funkcije. To je bilo presudno putovanje. Prva obrazovanja dolaze od muzike po{to poti~e iz muzi~ke porodice. ostali su i do danas nezamenjivi. Stalno imrovizuje. materijale i cene. {irio se uticaj po celom svetu. Jozef ALBERS: . Stekao je krug prijatelja. Ponovo okupljeni stvorili su novi BAUHAUS. da u nama budi predstave iako nam umetnik ne ka`e {ta ona zna~i. Otvorio je novi pristup u oblikovanju u svim disciplinama koje su uklju~ene u stvaranje jedne ku}e.

Radio je akvarele. . @eli da poka`e zvu~ni ton njegove slike. KLE je izuzetno plodan. . ali KLE je ipak vrlo zna~ajan za apstraktne umetnike posle II svetskog rata jer pru`a mogu}nost istra`ivanja. Bojena polja mogu davati isti zbir. ~ije znakove predstavljaju vizuelne predstave kojima se mo`e preneti poruka prepoznatljiva i za ~oveka 20-og veka. Neki su mislili da je to po ugledu na {ah.Jesen u selu – Niz ku}a koje evociraju uspomenu na jesen. jer imaju jesenje boje. Slabo je razumljiv. 1923-24 god. pastele na staklu. {to je klju~no za ~ovekovu civilizaciju. nailazi ciklus po principu {ahovskih polja i magi~nog kvadrata. Umetnik mo`e da se izra`ava u svemu {to mu do|e pod ruku. Na kontrastu se dobija ose}aj prostora. U BAUHAUSU je vodio {kolu tapiserije.Pastorala–ritmovi – pejza`. Pri vrhu je horizont i traka neba. KLE je hteo da njegovi znaci deluju na na{u svest kao vizuelne ~injenice ali ida imaju svojstvo okida~a.Stari zvuk – Magi~an kvadrat. . materijale i podloge. KLE ima do`ivljaj zvuka kao i KANDINSKI. potpuna sloboda. Razli~ite civilizacije i slojevi. Prou~avao je staro pismo. ali za harmoniju boja. .Svetlost i jo{ mnogo toga – Zahteva od posmatra~a da se uklju~i u igru. takva skala boja daje harmoniski zvuk. Ne stavlja boje jednu pored druge. Pejza` sa ku}ama i drve}em. ali raspore| eni na druga~iji na~in. Ose}a se dubok uticaj DELONEA i orfizma (boja je slika). da prihvati i u~estvuje u re{avanju rebusa. Koristi boje i ritmove da evocira odre|ene sadr`aje. nepo{tuju}i nikakve standarde i kanone. Zainteresovan za prou~avanje pisma. automatski mu pridajemo njegovo zna~enje ne razmi{ljaju}i dalje o njegovom obliku. Poznavao je i kubizam. ne uklapa se u sistem prirode.Pun mesec – iz 1914 god. Vizuelizuje [enbergovu deseto–tonsku lestvicu. stilizacijom i geometrizacijom. Prihvata i na~in rada poentilista. U trakama su saop{tavali odre|ene poruke. kao da je gledano arheolo{kom sondom. crvenu i `utu. Knjiga postojanja je prototip stvaranja. ve} zato {to ono nudi otvoreno polje komunikacije. lesonitu. jer ona stvaraju dela bez presije. . menjao tehnike. slobodni nau~nici koji sami grade fantaziju. ve} samo koristi plavu. ^esto je radio dela malog formata. ne samo zbog komunikacije dvoje ljudi. geometrizaciju. .„okida~“. ne ograni~ava ga materijal.. svaka strana isti zbir. jer pismo to prevazilazi. .Genije – je gre{ka u univerzumu. naro~ito de~ije koje podrazumevaju vizuelne predstave.. drevno iskustvo. Ne razmi{lja da li je apstraktno ili figurativno. tako i umetnik treba da stvara svoje delo. KLE je voleo igre. kao {to je Bog stvorio svet. Koristio je i radove dece. Radio je 20-ak god. Usvojio je i neke ideje kubista kao npr. U trenutku kada ga opazimo. Smatrali su da je on zalutao.

Van GOGA. na nivou pojmova. U svojoj ljubavi prema umetnosti [ukin nije bio egoista. Predmet treba da se posmatra simultano. GOGENA. U vreme kada nijedni drugi kolekcionari za to nisu bili zainteresovani. Ideja kubizma je bila veoma va`na za Ruse. Apoliner je u svojoj knjizi predstavio ideje kubizma. ali nisu je prihvatili kao recept. a u drugoj polovini 20-og veka javlja se kao neoavangarda. kupovao MATISA. pre svega. Rusi su me|u prvima prihvatili futurizam i MARINETIJA. Kubizam je doneo odlu~uju}i raskid sa starom umetno{cu. 1912 god. do 30-tih.RUSKA AVANGARDA Naziva se i kao istoriska avangarda ili ruski eksperiment. Ruska sredina je u prvoj polovini 20-og veka bila vrlo burna i dinami~na i u takvom . Rusija je odr`avala konstantne veze sa Italijom. Obuhvata prve godine 20-og veka. Ni{ta manji nije ni uticaj Francuske (simbolizam). Ivan Morzov). Oni su kupovali MATISA. Ovaj eksperiment je malo gde mogao da se primeni. SEZANA i dr. sa druge strane MARINETI je bio odu{evljen prijemom u Rusiji (izvanredna sinhronizacija). zatim PIKASA. Italija je za Ruse pojam lepote.Svetlosti ulice – od BO^ONIJA kao da je najavila ovaj pravac. Nedeljom je otvarao svoj salon i sam je sprovodio zainteresovane posetioce i tuma~io im radove. [ukin je. GOGENA (danas se sva ta dela nalaze u muzeju u Sankt Petersburgu). Ozbiljno su razmi{ljali o predmetu i prostoru. . To su bili uglavnom ugledni bankari (Sergej [ukin. Grupa velikih Ruskih kolekcionara omogu}avala je Ruskim umetnicima da se upoznaju sa delima velikih svetskih slikara. To sve je bilo od velikog zna~aja za Ruske umetnike jer su i bez odlaska u Pariz mogli da vide i prate sva savremena kretanja. Imao je izuzetnu recepciju u Rusiji. Tradicionalno je obo`avaju. udu`enje Mir iskustva (Svet umetnosti) izve{tavalo je o svim va`nim de{avanjima u Parizu. Oni su razmi{ljali konceptualno.

licio (lat. mo`da je to video od njih). Na nekim predstavama Ruskog baleta sara|ivali su i PIKASO i MATIS.) – svetlo. Bila im je ~ast da sara|uju sa jednom takvom umetni~kom trupom. Slikalo se po vojnim zgradama (grafiti po zidovima vojnih WC–a i sl. ~isto bojene povr{ine (kao fovisti). Mihajlo LARIONOV: . Natalija GONCAROVA: . zra~enja. pojavljuje na izlo`bama u Sankt Peterzburgu. Usvojio multicipaciju oblika da bi do~arao njihovo kretanje.burnom previranju jednako je u~estvovao i slikar i muzi~ar i pesnik i pisac (grupe su ~esto multidisciplinarne). Linije svetla. MALJEVI^ predstavlja ne{to u su{tini ja~e od `ivota.Svetlost ulice – apstraktno komponovano delo. Insistirao je na dekorativnosti i intenzivnom koloritu. Kazimir MALJEVI^: Iako se jo{ 1910 god. Uticaj PLAVOG JAHA^A (KANDINSKI) i ~itava njihova ideja je bila jako bliska Ruskoj kulturnoj sredini jer su mnogi Ruski umetnici u~estvovali na izlo`bama PLAVOG JAHA^A zajedno sa KANDINSKIM. LARIONOV je namerno i svesno koristio dela primitivnih umetnika. Ne{to {to }e biti .Pobeda nad suncem – Sunce predstavlja `ivot na na{oj planeti. Nagla{ene linije sila (svetla).Zelena i `uta {uma – Ima jedan bojeni ritam. i to projektom pod nazivom: . Izlagali su mnogi umetnici: Vladimir MALJEVI^. . Intenzivan kolorit. Odlu~io je da svoj pokret nazove lucizam (rejonizam). Organizovane su razli~ite izlo`be i razli~ita udru`enja (jedna od izlo`bi je bila 1912 god. To je jako vre|alo tada{nju vlast i ljude od ukusa. Ruski tekstovi. koreografija.Devojka na ulici – usvojio stvaove futurista. To se moglo videti na Ruskim ikonama i delima folklorne umetnosti.). muzika. scenografija i kostim. Pojavljuju se slova na slici (ikone – to su upotrebljavali i PIKASO i BRAK. LARIONOV i dr. Sergej JAR\INJEV: Ruski balet. Dok je bio u vojsci slikao je na na~in primitivnih majstora. Koncentracija je bila u dva grada: Moskva i Sankt Peterzburg. i ona je bila {amar dru{tvenom ukusu). Umetnica GONCAREVNA odmah mu se pridru`uje (kasnije mu postaje supruga). on se ozbiljno predstavlja tek 1913 god.

Vra}a se istra`ivanju prauzroka.Bespredmetno slikarstvo koje se ne}e baviti obi~nim. Istra`ivao je razli~ite bojene odnose i kompoziciju u istom smislu. Situaciju u kojoj }e `ivot izgledati druga~ije (futuristi~ka i utopisti~ka ideja). MALJEVI^ je napisao manifest u kome ka`e da njegov posao (posao umetnika) nije da od `ivih predmeta pravi mrtve stvari tako {to }e ih slikati. Vrlo je va`an ritam jer prostora nema (zato {to je apstraktan). 4tu su uveli futuristi i kubisti za vreme kada je An{tajn izveo teoriju relativiteta. Ovde se vidi sinteza dva stila. Neprihvatljivo je da umetnost ima samo jedan ugao posmatranja. Govori se da je slikarstvo jezik. KVADRAT. Slikarstvo mora uzeti u obzir i 5-u dimenziju.@ena sa vedrima – Na poluzi su dve kante sa vodom (na dva kraja) koje su `ene stavljale preko ramena. efemerno. Sa supermatizmom zavr{ava se jedna vekovna tendencija umetnosti. Supermatizam predstavlja jedan trascedentalan pojam. SUPERMATIZAM . Jedan novi po~etak. {to mu je pomoglo da na|e taj univerzalni klju~ tj. Zala`e se za jedan sistem. . Radio je scenografije koje }e ga izvu}i iz kubo-futurizma. Mora postojati jedna unutra{nja struktura jezika umetnosti. klju~nim formama. Uticaj Ruskih lingvista koji su povezivali znak sa zna~enjem (radili su istra`ivanja tipa kako funkcioni{u bajke) imalo je uticaja i na umetnike. Za{to crn? Zato {to je hteo da poka`e da je to kraj himeri~kog odnosa umetnika prema prirodi. . Zala`e se za prevlast ose}ajnog i duhovnog nad predmetnim u slikarstvu. Ve} u prvim scenografijama koristio je taj crni kvadrat. Ogroman broj studija je napravio analizirajuci SEZANOVE „Karta{e“. vidljivim predmetima.Crni kvadrat (na beloj osnovi) – postoji i „belo na belom“ . Futurizam vra}a boju koja se uklopila u taj ritam izlomljenih kubisti~kih formi. ali on je naslikao sliku za koju su rekli da predstavlja kraj umetnosti (dalje se od toga ne mo`e ni{ta uraditi). ali tek godinu dana kasnije razmi{lja o tome kako da to i naslika. Razli~ite energije zna~e razli~ite boje i forme. Umetnik mora da uo~i odnose izme|u razli~itih energija u prostoru. Taj rad ni{ta ne prikazuje ve} govori o nekim univerzalnim. 1915 god.O{tra~ – Poku{ava da nao{tri no` (ili makaze) na tocilo. Peta dimenzija je dimenzija energije.sna`nije od na{e ontolo{ke veze sa Suncem. Postavlja novi zahtev pred umetnika. da ima svoju sintaksu. . ali to je u slede}oj fazi. nadmo}nost (nad Suncem). Da je ostao samo na ovome MALJEVI^ bi bio samo jedan od pripadnika kubo-futuristi~kog stila. kubizma i futurizma. SUPERMACIJA – Nadvisivanje. koja postoji u ose}anjima. ve} umetnik mora da gradi jednu nad-stvarnost. Mo`da je ovde jo{ vi{e usvojio ideje futurizma jer insistira na brzini. . To je prolazno. koji je do tada negovao.

Od velike je va`nosti kao i MALJEVI^.Od 1915 do 1920 god. a to je SOCREALIZAM. Priklju~io se folklornoj trupi (svirao je harmoniku). MALJEVI^ je bio na strani revolucije. dok je TATLJIN bio anga`ovan najvi{e od svih. Ve} kao mlad ukrcao se na brod i putovao je po svetu (zbog porodi~nih okolnosti). ali je bio po strani de{avanja. TATLJIN sledi njegov primer i sakuplja razli~ite predmete. propagandni materijali). a jo{ vi{e nivoa ako imate i duhovnu misao). PIKASO je koristio predmete sekundarno. ali je i PIKASO tada bio siroma{an i nije bio u mogu}nosti da hrani jo{ jedna usta. U PIKASOVOM ateljeu najvi{e se divio reljefima.Crni kvadrat – . Vladimir TATLJIN: Bio je veliki vajar. jako je mnogo pisao i to jednim zaumnim jezikom (ne koristi se obi~nim recima). Koristio je ono {to je video kod PIKASA. Tako je i do{ao do PIKASA i ponudio se da radi u njegovom ateljeu ( da pere i ~isti).Maketa – ra|ena je za spomenik tre}oj internacionali. jer nije imao novca. On ih je nazivao kontrareljefi. Predvi|ena su de{avanja u . spektakle ne trgovima. Revolucija je u po~etku podr`avala ovakva revolucionarne ideje (putuju}e izlo`be vozovima. ali na `alost revolucija jede sopstvenu decu i ve} je 1930 god. ve} ih koristi onakve kakvi jesu (vernost materijalu). . . . Koristi se simboli~nim porukama (kao Biblija.Spomenik tre}oj internacionali – Najve}e njegovo delo. Umetnici su dali sna`an pe~at novoj vlasti (plakati. Zami{ljeno je da bude visoko oko 400m. Druga bitna stvar je vernost ideji (skulptura ne treba da imitira prirodu. ali i jedan umetnik svestranog interesovanja.Ljubi~asti trougao – . ali svaki materijal on po{tuje i ne prera|uje. pre svega. zato {to delimi~no izlaze u slobodan prostor i te`e slobodnom prostoru.).Crveni konjanici – slika koju je uradio pred kraj `ivota. Postoji samo jedna umetnost. Umro je u 40 i nekoj god. Sve to zajedno konstrui{e. godi{njicu ulaska u zimski dvorac i sl. razli~ite materijale. Oslanja se na Rusku teolo{ku misao. zabranjen svaki vid udru`ivanja. a ako ste vi{e obrazovani razume}ete drugi nivo. Tako da je TATLJIN povremeno dolazio kod njega u atelje. Neva`no je bilo da li se oni sla`u jedni sa drugima. a ostatak vremena je bio na ulici. @eli supermatizam da predstavi kao jednu novu religiju. zbog ~ega je i imao sukob sa MALJEVI^EM. MALJEVI^ je razvijao teoriju supermatizma. ^elicna konstrukcija dr`i forme od stakla. `ivota {to zna~i da je stvarao samo oko 10 god. Zato se prevac zove KONSTRUKTIVIZAM. ve} da bude objekat sama za sebe). razumete samo prvi nivo ako ste malo obrazovani. Sve je po~elo tako {to je on odlu~io da mora oti}i u Pariz i upoznati PIKASA. Svaki od spratova (prostora) ima odre|enu funkciju (jasna dru{tvena uloga). Ovaj projekat zami{ljen je u vreme burnih revolucionarnih de{avanja.

posebno je zapa`en. Naravno. ^isto i jednostavno graficko re{enje. Iz domena primenjene umetnosti. El LISICKI: Poznatiji kao ELEAZAR. propagandni plakat. Radio je analize razli~itih vrsta krila (kako lete vilini konjici. Pre ili posle njega o tome sli~no ni{ta nije predlo`eno.3. Napravio je arhitektonsku postavku za Rusku izlo`bu u Berlinu. crveni trougao. projektovao i takve stvari kao {to je odelo za Rusku zimu (telesna toplota kru`i i greje telo kao pe}). . drugi nivo (piramida) za mesec dana..20. polulopta na vrhu.). cilindar za nedelju dana a loptica tj. Ovo je militantan. za jedan dan. Zamisao je bila da se donji nivo (kocka) okrene oko sopstvene ose za godinu dana (kao zemlja). pokazao je da estetika supermatizma ne mora biti daleko od stvarnosti.. Na vrhu su predvidjene radio stanice (za emitovanje parola tipa „danas smo svi sre}ni“). nije uspeo to da smisli.. Bio je ruski jevrejin. On je autor koji je napravio sintezu izme|u MALJEVI^EVOG supermatizma i TATLJINOVOG konstruktivizma.. Beli krug.kongrasnim dvoranama... 1922 god. Ovo je bila vrlo smela ideja. radio je plakate. insekti.Ledi Mar{ (super tipografski).30. Dva pola istog naroda sukobljavaju se u gra| anskom ratu..Beli i crveni – Beli je ostatak ruske carske vojske koja je poku{ala da zaustavi prodor revolucije.) – su nazivi njegovih dela. partiskim prostorijama.2. TATLJIN je npr. . 20 poslednjih godina svog `ivota posvetio je pravljenju ma{ine za letenje. Jedan od njih je bio: . bibliotekama. Radio je i ilustracije za knjigu Majakovskog .4..Proun (1. jedan vizionarski spomenik.

Ova {kola traje izmedju 1910 i 1920 god. KIRIKO `eli da otkrije ne{to iznad fizike (meta). Sve to dokazuje {irokim teoriskim radom. Njegovi tekstovi su tekstovi filozofa. On ozbiljno analizira program i estetiku. On je osniva~ {kole i ~itavog koncepta. U analizi luka uvek je imao ose}aj neizvesnosti. Otac mu je bio gra|evinski in`enjer i bio je u Gr~koj. Smatra da je metafizika odvajanje od sveta imitacije. Vra}a se iskustvima tradicionalne umetnosti. On prihvata realnost. Delimi~no re{enje za njega je . MORANDI i KARA ni{ta novo nisu doneli. kao prauzrok sveta – pravilni poluluk). Metafizika odbacuje ideje avangardnog pokreta. KIRIKO stoga poznaje antiku. Koristi semioti~ke grupe simbola (analizira osnovne geometriske forme. ne{to trascedentalno. Ne zala`e se za revolucionarne stavove (slika je dvodimenzionalna povr{ina koja gradi svoj svet). Poku{ava da izgradi ne{to {to je u duhu tradicije. KIRIKO je nekoliko godina studirao filozofiju u Minhenu. Slikarstvo metafizi~ke umetnosti zahteva osobitu senzualnost. Pominje se u njegovim spisima. jednu vrstu vidovitosti. ali KIRIKO slika do 1930 god. ali `eli da je prevazi|e (kao nema~ki filozofi romanti~ari . Metafizi~ko slikarstvo se od samog po~etka smatra kao izolovana {kola.Kant). On ide daleko. prilago|eno novim potrebama. Ne u~estvuje u umetni~kim promenama kao ve}ina pokreta. Njegovi naslednici.METAFIZI^KO SLIKARSTVO \or|o De KIRIKO: Metafizika – termin \or|a De KIRIKA.

U grafici koristi veliku gradaciju tonova (ima nekoliko desetina mapa). Slika podse}a na `eleznicku stanicu.sova. Tu su i jedra. . forma koju treba koristiti u slikarstvu. mrtva priroda i manikine (kroja~ke lutke. predmet pro{losti koji asocira na daleku arheologiju. .Enigma sati – Prvu podr{ki KIRIKU dao je Apoliner Gijom koji mu je pozirao. se dru`i sa Kubistima (sinteti~ki kubizam). Sve kao da je sme{teno na scenu. Ne zna se kako je organizovan trg zbog velike senke. odlika su njegovih dela. Proporcije torzoa su pomerene. To je vrsta proro~kog. koji ~ine zatvoreni sistem. Osnovni uticaj kubizma je geometrizacija. ravnomerno organizovani. Trudi se da uhvati drugu stvarnost. Prisustvo apsurdne arhitekture se ose}a. Karlo KARA: Napu{ta futurizam krajem I svetskog rata kada. On ga deformi{e. Banane. Uz torzo i banane pojavljuje se i arhitektura sa lukovima. od nekog mekog materijala. Imamo utisak melanholije. Ne postoji deformacija usled prisustva perspektive. Izgleda kao da je od gume. [panski trg je za njega inspirativan. Svakodnevi geometrizovani predmeti. Senke su previ{e tvrde. Po povratku iz Pariza. kopno ili more? EFEKAT KIRIKO je me{anje stvari koje se u prirodi ne sre}u zajedno. . Ova igra senki je bila interesantna KIRIKU koji se ne dr`i predmeta.Prorok – Neki italijanski istori~ari smatraju da je KIRIKOV brat imao jednu predstavu u kojoj jedan glumac niti govori. sre}e KIRIKA koji je u to vreme tako|e u vojsci. Dosledan je starim si`eima kao {to su arhitektura trga (kvatro}ento).luk. niti se kre}e. ima jedno oko (kao kiklop). ljudskog pona{anja. . u Firenci. ima krajnje neuobi~ajene forme tela.Mrtva priroda – iz 1913 god. dok je mobilisan. ne{to {to pripada prirodi (1913 to je bilo egzoti~no. Senke su nelogi~ne i nema senke od table. KIRIKO je {iroko obrazovan. Efekat je bio iznena|enje i nelagodnost. Sama mrtva priroda je alogi~na. Tu se nalazi i zagonetan predmet . Taj efekat prihvataju i razra| uju nadrealisti. te je KIRIKO bio inspirisan tom idejom. biva odu{evljen \OTOVIM radovima i italijanskim izborom boja. retko vo}e. Ova lutka je izgubila ruke. Imitira slikarstvo freski. KIRIKO se divi arhitekturi (posebno ure|enju rimskih gradova i Egipta). Ne `eli da menja ne{to bitno po pitanju sadr`ine. \or|o MORANDI: Jedan od najve}ih italijanskih grafi~ara 20-og veka. Linija je ugravirana preko debelih slojeva boje. 1912 god. nema informacija o du`ini ni veli~ini. natprirodnog. retko vi|eno u Evropi). Ne znamo {ta je iza zida. 1910 ide u Pariz. Lutka dr`i lenjir i sedi pred jednim arhitektonskim planom. U pozadini je voz a prostor se preseca njim.

On ne prihvata ideje kubizma.PARISKA [KOLA (1911-1915) Amadeo MODILJANI: PARISKA [KOLA – Termin koji se pojavljuje odmah posle I svetskog rata. Haim SUTIN: . MODILJANI se odli~io da sve te pojave nazovu Pariska [kola (kod nas isto tako nastaje Beogradska [kola). Taj prostor je mesto dru`enja i pomaganja. Njegovo slikarstvo nije sistemati~no. Crte`e menja za pi}e za kafanskim stolom. Parisku [kolu ~ine razli~iti autori. a nisu Francuzi. Uvek koristi debelu. Vidljiv je izlomljen potez. Linija ne defini{e forme do kraja. MODILJANI je umro od tuberkoloze. . sa kom i deli atelje. Bio je jevrejin. Vi{e se okre}e ekspresionistima i neoimpresionistima. Mnogo njegovih dela je izgubljeno. kao i ve}ina umetnika Pariske [kole. sre}e se sa BRANKUSIJEM. MODILJANI u Pariz dolazi ve} na~et tuberkolozom.Akt koji le`i – Smatralo se da su ovakvi aktovi neprihvatljivi (naro~ito le`eci akt). 1920 god. . naj~e{ce jevreji odnosno isklju~eni. Kombinuje tehnike. Danas se on vrlo ceni zbog nenametljive ekspresivnosti.Maks @akob – Radio ga je i Pikaso.Portret devojke koja sedi – Osetan je uticaj japanske umetnosti. MODILJANI dolazi iz Italije. Po~inje sa vajarstvom. Po dolasku. meki crte` koji defini{e formu. Mnogo usvaja od ENGRA i to usvaja njegov precizni. . odba~eni i prognani umetnici. Bio je veoma obrazovan i dosta je putovao. Tamo je ve}ina njih siroma{nih. MODILJANI `eli da predstavi svoj do`ivljaj.Pesnik Zborovski – Najuspe{nija njegova dela su dela prijatelja. . Podseca na de~iji crte`. a njegova poslednja ljubav @ana se ubila malo posle toga. Bilo je te{ko definisati razli~ite pojave koje u~estvuju u umetni~koj sceni Pariza. Odlu~io je da do| e u Pariz da sam obezbedi umetni~ku karijeru. tamnu konturu koja defini{e velike povr{ine boja (kao neoimpresionisti). Umetnici se okupljaju na obali Sene i idu do Sen Mi{ela. Pripada uglednoj dobrostoje}oj porodici bankara. Interesuje ga primitivna plastika. ali ve} po~etkom 20-og veka otac je bankrotirao i ubio se te on ostaje sam sa majkom. U pozadini se vidi uticaj Sezana i u modulaciji (valersko zasi}enje). pogotovo {to su prese~eni i agresivno upu}eni posmatracu. Vrlo ~esto su to deformisani portreti.

De~ak sa ciglom – Vi{e li~i na starca. prostor je slobodno kombinovan) me|utim. an|ele i proroke.Dolazi iz Rusije. fantasti~no. Posle II svetskog rata ide da slika tavanicu. kod njegovog slikarstva se govori o ekspresionizmu. kroz prozor mu se vidi ajfelova kula. Vezan je za rodni grad. bojena povr{ina. Daje nelogi~an ose}aj. Imao je `elju da upozna dela Van GOGA.Autoportret sa sedam prstiju – Broj sedam je magi~an broj. Kada je prvi put napustio Pariz i oti{ao u provinciju 30tih. to su njegove slike. Svi su o~ekivali da } e postati rabin. boji direktno iz tube (vidi se trag). Vidi se raspe}e. jevrejski kultni broj. Deluju kao apokalipti~ne vizije. slo`ena psihologija. Poeti~no. bila je presudna za BEJKONA. Koristi debele slojeve paste. ^esto je koristio herbejske izraze. . njega odlikuje sna`an kolorit ({to nije karakteristika kubista). te dolazi u Pariz ali tu `ivi u oskudici. se~enje planova. Bio je vrlo obrazovan. odnosa u oblicima. Prisutna je namerna naivnost izraza. Bio je zatvoren umetnik. Dekadencija i melanholija. . radnje. On je izraziti ekspresionista. Oprobao se i u zidnom slikarstvu i u ilustracijama (La Fontena i Biblije). . pored crte`a i ulja.@ena i riba – Grafika.Pad an|ela – Insistira na jevrejskim tekstovima. stvarno-nestvarni svet. [AGAL prihvate ideje kubizma (geometrizacije. prostora. Kolorit mu je intenzivan. . .Zeleni violinista – Nema kontinuiteta vremena. Sna`an kolorit. Slika je mala pri~a o smislu sveta. Mark [AGAL: [AGAL dolazi iz Vitebska. deformisana je i igra~ka. Rusko selo. . u~male palanke iz Ruske nedo|ije. kao i ve}ina iz Pariske [kole. . skoro da ne izlazi iz ateljea. deformisana figura sa ogromnim rukama. jevrejin.Autoportret – Kao da slika sa ove strane platna. Izraziti je figurativac. ne po{tuje lokalni ton. tamo su dolazili Amerikanci i do SUTINA dolazi jedan kolekcionar i kupuje sva njegova dela (preko 100 radova). Intenzivna crvena. a na platnu je motiv iz zavicaja. njegova omiljena disciplina.

Organizuju ve~eri posve}ene odre|enim temama. Ruga se svim vrednostima gra|anskog kapitalistickog dru{tva. najrazli~itiji eksperimenti i kombinacija razli~itih umetnosti (muzika. to je predmet ismevanja tj. u kome su se pojavile. ^emu stvarati nova umetni~ka dela ako ih ratovi stalno iznova ru{e? Dadaizam je suo~en sa takvom moralnom krizom da odlu~uje da druga~ije deluje. smatrao je da se autor naziva DADA (drveni konji}. Svesno su insistirali na odre| enoj agresivnosti. Drugi su smatrali da je to univerzalna re~ koja se izgovara isto na svim jezicima. predlagali su da se poru{e sve institucije dru{tva a akademije su bile prve na udaru. demistifikacija umetni~kog dela. Prvi put se Americka scena uklju~uje u umetni~ke tokove. Tristan CARA. Zagreb. Vrlo ~esto svesno su organizovali skandale (crna~ki bubnjevi. Svesno zalaganje za apsurd. igra~ka). ilustracije po zidovima). scena. Ljubljanu i kona~no se stacionira u Parizu i tu se i zavr{ava. Dadisti su bili me|usobno vrlo razli~iti. oblici vizuelne poezije. Sam termin DADA nije bio strogo ograni~en na sam naziv grupe. DADISTI U CIRIHU: Ciri{ka grupa DADA osnovala je ~asopis ''Der Dada'' 1918 god. zatim u [paniju. Oni ne odri~u postojanje stvarala{tva (umetnosti). Umetni~ko delo mogu}e je realizovati u bilo kom trenutku od strane bilo koje li~nosti. to je cilj (u tom smislu nije antiumetnost). ne samo ilustracije. Vi{e je predstavljao simbol otpora. Smatrali su da je sve to podlo`no propadanju. poezija. jedan od protagonista dadista u Cirihu. ^e{ku (Prag) ~ak i u Beograd. Zala`u se za primitivizam. Odatle se {iri u Nema~ku. pevanje. Krajnje jasan revolt u odnosu na sve institucije dru{tva. malogra|an{tina. ve} i literarni radovi. Hans ARP: . paradoks (to je bio osnovni postulat). ali sam ~in stvaranja. Koncept DADE je ne{to potpuno druga~ije. vri{tanje) {to je izazivalo veliko negodovanje u javnosti. ali se zala`u za demistifikaciju tog zavr{nog umetni~kog projekta.DADAIZAM Dadizam je antiumetnost.

Kvadrati. njegov brat. Rajmon Binon DI[AN. Sa njima oni postaju ravnopravni sa bojom.@ena od {ibica – Koristio je {ibice i ukosnice. Koristio je i poznate predmete.Parada ljubavnika – Dve ma{ine kao de~ak i devoj~ica. spontano. parodira. Prostor je nedefinisan. bio je skulptor. ali i neke koje samo asociraju na ma{inski svet. pripadnik bogate kubanske porodice.Cvet i ~eki} – Sa slikarstva prelazi na kola`. pa reljef (strukturalni). To ga nije spre~ilo da formuli{e interesantne ideje koje se baziraju na ma{inskoj tehnici. Zainteresovani su za ideje {irenja apstrakcije.Organska apstrakcija. On se ruga.Dete karburatora – Uvodi vrlo zanimljive ideje. Potpuno obi~ne predmete. Marsel DI[AN je bio jedan od najzna~ajnijih me|u grupom umetnika koji su stigli u Ameriku (pored njega su bili i PIKABIJA. . Mnogi umetnici odlaze u Ameriku. . Oni su poznavali ideje PLAVOG JAHA^A (Minhen. . Hobi mu je skupljanje automobila.Portret kao fotografska kamera – Portret ~uvenog ameri~kog fotografa Alfreda [TIGLICA. pravougaonici. Imao je sedmoro dece i svi su bili umetnici. Slova su namerno izvo|ena de~ijim rukopisom. Imamo sukob. lukovi i krugovi – Namerno daje ovakav naziv. Koristi natpise u slikama. Man REJ i dr. Koristi jednu vrstu reljefa koja se koristi organskim formama koje on u odre|enoj meri geometrizuje. jer ne `eli da naslovi imaju preneseno zna~enje. KANDINSKI). a sestra slikarka. Frensis PIKABIJA: Poreklom Kubanac. Pojavljuje se na slici pored naziva. . Dendi u krilu dadista. Ma{inska estetika.). . ali on obavezno stavlja na slike. namerno koristi jezik pro{losti stavljajuci odrednice prostora. Dadisti u sliku unose materijale koji po svojoj prirodi nikada nisu pripadali umetni~kom stvaranju. De{avaju se prve velike migracije preko Atlantika. Neki su smatrali da je dadaizam kona~an kraj umetnosti. . Neka vrsta grafema (odre|enih grafi~kih znakova). Stalno putuje po svetu. Skice radi bacaju}i komadi}e papira na sto. da bi od njih napravio umetni~ko delo. obi~no su nazivi slika stajali van slike. Marsel DI[AN: Pripada umetni~koj porodici. Sofija Tauber ARP: Supruga Hansa Arpa. . nema jedinstva prostora. a u stvari ni{ta ne zna~e.

Kasnije u jednom intervjuu rekao je da mu je podsticaj za ovu sliku bila jedna fotografija. Umetnik samim ~inom odluke ve} stvara umetni~ko delo. U su{tini pripada kubizmu.Stavljao je svoj potpis na ve} gotove proizvode (npr. Pustio ih je da propadnu. kona~no je gotovo“! Cenio je tu slu~ajnost. njegova je postala podjednako popularna kao i LEONARDOVA. Ova slika tj. Umetnik treba da bude filozof. mada koristi multiplikovanje forme (futurizam) da bi do~arao kretanje. Po{to DI[AN nije hteo da mistifikuje umetni~ko stvarala{tvo. Na njemu se uvek ogledaju odre|ene pojave.oli~enje kristalizacije tj. Sve {to je naslikano. Preterano je agresivna i ulazi u svet umetnosti na velika vrata. Gore je nevesta. slobodna a dole je ne`enja podveden njoj. Slika koja je izazvala skandal. i sam je kostruisao predmete sa odredjenom funkcijom koja je besmislena. Kada se krene u analize ovog predmeta vidi se koliko je nelogi~an i kako nema nikakvu funkciju. Ono {to se danas mo`e videti po svetu su kopije (prve kopije su ura|ene 1964 god. Nevestina vizuelna imaginacija. Preneto u galeriju ili muzej i sa odre|enim teoriskim delovanjem. a ne majstor. O ovom DI[ANOVOM delu napisane su knjige i knjige (alhemija. stvara se umetni~ko delo. umetnost je odluka! . .Akt koji silazi niz stepenice – iz 1912. .Za{to ne kinuti – kantar.Portret Mona Lize sa brkovima – Postoje i neka slova. misaonog procesa). Posle se posvetio igranju {aha. Prilikom transporta u jednu galeriju u Filadelfiji (gde se i sad nalazi) staklo je puklo. . Prezire po{tovanje zanata u umetnosti. ^esto je tvrdio da ne}e da bude glup kao slikar. Skoro svi njegovi predmeti su propali.) pa bi ih izlo`io kao umetni~ka dela. nekad {e}er . Najzna~ajnija njegova delovanja su skulpture koje se nazivaju REDIMEJD. Tako je i „doterao“ jednu reprodukciju LEONADROVE Mona Lize. kao i same predmete.Drobilica za ~okoladu – Osim {to je radio redimejd.Pisoar – Izlo`io je u Njujorku i nazvao fontana. nije gajio strahopo{tovanje prema svojim delima. u tira`u). . staklo uvek je druga~ije. To je {ifra na francuskom za neki uvredljivi izraz. on je rekao: „odli~no.Sa tajnim zvukom – Klupko kanapa i metalna polica ali u umetni~kom kontekstu. . obi~an mali kavez u kome su poslagane male kocke (nekad je za ovakve kockice koristio mermer. uliveno je u staklu. delo koje ve} postoji. . Ruga se toj ve~itoj impresioniranosti ljudi ovom slikom.Tun – Njegova poslednja slika. filozofija). Kad su mu javili ovu vest sa tugom. . polica za boce. lopata za sneg i dr. 1913 god. .Veliko staklo – Radi od 1913 do 1923 god.To~ak na kuhinjskoj stolici – skulptura . potpuno odbacuje sliku na platnu. Zato mu je LEONARDO bio veliki uzor. Me|utim. ve} je slu`ilo odre|enoj funkciji.

Man REJ: Zna~ajan je jer je prona{ao jednu foto-tehniku (bez fotoaparata) koju nazivamo rajograf (fotogram). . sa~uvala zakopav{i ih u svojoj ba{ti. ^ovek je robot. Hana je svoja. istrajala je u pravljenju kriti~kih slika (kola`a) koji govore o savremenom dru{tvu.Rez kuhinskim no`em – aludira na sam nastanak ovakvih kola`a (seckanje papira. Nema~ka je u ozbiljnoj krizi posle izgubljenog II svetskog rata.Autoportret – . . Hana HAREG: Veoma uporna. ~asopisa) zajedno sa tekstom tj. razvije i fiksira. Nastaje vreme velikih inflacija te su koristili i nov~anice u kola`ima.Koristio je razne pseudonime. DADISTI U BERLINU: Formira se jedna grupa mladih umetnika nagla{eno politi~ki anga`ovana. . Kristijan [AD: Tako|e koristio fotograme u odre|enim dadaisti~kim izdanjima (Cirih). Georg GROS: . li{en samostalnog rasu|ivanja. Koristi razli~ite predmete (uglavnom transparentne) kako bi svetlost samo delimi~no pro{la kroz njih. slovima. novina.Dnevnik – Ova vrsta umetnosti sa pojavom Hitlera osu|ena je kao degenerativna ume-nost. Raul HAUSMAN: .Mehani~ka glava – Skulptura koja ukazuje na ljude koji se pona{aju kao lutke (roboti) koji trpe razli~ite torture od strane vlasti. Misli se da je pre Man REJA koristio ovu tehniku.. kao i dela svojih savremenika..TATLJIN – Foto kola` koji predstavlja Vladimira TATLJINA (Ruski konstruktivizam) u njegovom prostoru sa letelicom (koju je ovaj poku{avao da napravi).Glava – Jedan ovakav kola` . Preparirani papir se osvetli.). Prvi put koriste foto-kola`e (iz novina.

DADISTI U KELNU: Maks ERNST: Delovala je jedna grupa zahvaljuju}i Hansu ARPU. Gradi i ku|u na taj na~in (zove se MERCBAU) od razlicitih predmeta. Nacizam ga primorava na begstvo u Ameriku.Kola` – koji predstavlja in`injera Hartfelba.Dobro sklopljeno – tako|e koristi predmete kojima daje jedno novo zna~enje i zove ih MERC. . ali kasnije pravi novu. MERCBAU je sru{en.MERCBILT . Radio je karikature i to crte` i akvarel.Tako|e pripada Berlinskoj Dadi. Sa dolaskom Hitlera.Malo bolestan konj – Koristi ise~ke iz razlicitih anatomskih atlasa koje slobodno kombinuje. . Inspirisala ga je mr`nja. On upoznaje mladog Maksa ERNSTA koji pravi jedan skandalozan nastup u Kelnu gde je publiku uvodio kroz WC u soare. Tamo je doziveo totalnu metamorfozu. . . DADISTI U HANOVERU: Kurt [VITERS: .slika od razli~itih materijala.

I postmoderna prihvata neke principe avangarde. Racionalnost i podsvest su ravnopravni. Treba gledati elasti~no na projekte avangarde. Psihoanaliza mo`e doprineti da se umetnikova ma{ta razvije ukoliko se mozak oslobodi racionalnog. Video je va`nost toga da se ljudi oslobode strahova i to su radili psihoanalizom. imao je uvid u podsvesnu stranu misli. Podrazumeva se poznavanje psihoanalize. U raznim situacijama neku pravci su vode}i. kao i tradicionalna umetnost. posle rata. Tok misli ne}e biti podre|en racionalnom rasu|ivanju. iako nisu ostvareni) i neki od pojmova avangarde su ipak {iroko prihva}eni. vide izvan stvarnosti i za to koriste odre|ene metode. skriveni svet. Nadrealizam se zasniva ne principu automatizma misli. zahtevale su da se dru{tvo promeni u skladu sa njihovim zahtevima. De KIRIKO je insistirao na nadprirodnim elementima. ve} }e se jasno ispoljiti podsvest. Frojd isti~e va`nost sna. Ona poti~e jo{ od De KIRIKA i njegovog metafizi~kog slikarstva. ali je to internacionalni pokret i ne nastaje svuda iz Dadaizma. Rasprostranjen je {iroko po Evropi. Potenciraju se halucinacija. 1924 god. Ideje avangarde prisutne su i u drugim tekovinama umetnosti. vi|enju sveta na metafizi~ki nacin. ostale su bez poverenja u principe ~ove~nosti i umetnosti. Ova tema je postala ravnopravna sa drugim. Efekat De Kiriko je zna~io druga~ije gledanje na stvarnost. izgubili su veru u stvarala{tvo. Ruska avangarda je oti{la najdalje poku{avaju}i da oblikuje nove istitucije (princip je paradoksalan – umetnost gradi utopisti~ko dru{tvo i stoga se kre}e u novi svet). Ti sukobi doveli su do toga da se avangarda ne zaboravi (a i ne mo`e se re}i da su neuspe{ni i proma{eni. Nadrealizam nastaje u Francuskoj i vezuje se za Dadaizam (isti ljudi – Filip Supo.NADREALIZAM Jo{ jedan avangardni pokret koji traje od 1924 do 1933 god. pesnik. vizija i san. ~ak zauzima vode}e mesto. Andre Breton (lekar. Breton. multidisciplinarni umetnik) napisao je MANIFEST NADREALIZMA koji se pre svega odnosi na knji`evnost. ^ak su svesno koristili halucinacije i neka stimulativna sredstva da bi do{li do novih otkri}a. a neki prate}i. Andre Breton). Umetnost obostrane realnosti je podsvest. zahvaljuju}i iskustvu (za vreme rata radio je kao lekar u bolnici). kako bi se lak{e pratio razvoj ideja. iznad fizi~kog. ali ti izvorni principi nazivaju se istoriskom avangardom. ali i u Americi (mnogi umetnici su . Ona je imala {irok uticaj tokom 20og veka i ekspresionizam koji neki smatraju avangardom i apstrakcija traju ceo 20 vek. Osloba|aju se od malogra|anskih tendencija. Ne treba odbacivati snove jer su to slike podsvesti koje poma`u re{avanju bitnih problema li~nosti. Avangarda odbacuje akademski pristup umetnosti i sve su avangarde imale lo{u komunikaciju sa dru{tvenom zajednicom. Izgubljene generacije mladih.

ali ovaj je od metala tj. Proces slikanja zahteva vreme gde se mo`e pratiti tok misli. sada dobija naziv umetni~kog rada. Maks ERNST: On se mo`e uvrstiti u oba toka (dadaizam i nadrealizam) jer je jednako eksperimentisao u njima. Sama ideja nadrealisti~kog slikarstva je do`ivela velike otpore. 1925 god. Rene MARGIT). Razli~iti predmeti iz razli~itih konteksta su zajedno. Salvador DALI. . Posle se papir razvije i zajedno ti crte`i daju celinu. Slici daje karakter nadrealizma. tome su se protivili i umetnici. Ova metoda omogu}ava da se sa~uvaju novi kvaliteti predmeta tj. po{to se insistira na automatizmu misli. pa savije papir da se to ne vidi. Frota` je tehnika koju je izmislio ERNST. pa se Nadrealizam ne razlikuje samo od sredine do sredine. Kola`. Breton Nadrealizam karakteri{e kao konvulzivnu (gr~evitu) lepotu. Papir je pao na pod. Breton ka`e: „slika mora da donese takvo iznena|enje. Kori{}eno je mnogo novih tehnika. kao kad se igla za {ivenje i ki{obran na|u na stolu za seciranje“! ERNSTOVE slike upravo tako deluju. ASAMBLA@ (Vane @IVADINOVI] – kese sa peskom u boji). Slobodna {etnja kroz razli~ite kontekste stvara novi svet – efekat De Kiriko – smelo igranje sa poznatim stvarima koje u ovom kontekstu postaju neprepoznatljive. ERNST ga je pritisnuo i na njemu se dobija struktura drveta. onda neko drugi nacrta ne{to na istom papiru itd. ali su i stare uklju~ene u kontekst umetnosti. iz drugog konteksta. ali se izdvajaju dva toka: 1. ERNST izla`e u Parizu. Te{ko je sistematizovati ovaj pokret.) figurativni ili metafori~ki (Iv TANGI. Ne vode se u radu nikakvim moralnim principima. Slucaj ili igra? Ono {to je ranije postojalo kao igra. jer ono kao disciplina ne mo`e pratiti tok misli. Ako je automatizam misli dozvoljen u poeziji.Slon – pripada organskom svetu. to se ne mo`e dozvoliti u slikarstvu. ve} i od umetnika do umetnika. Ovo je izrazito individualisti~ki pokret.) apstraktni (Huan MIRO. rad podsvesti je razli~it kod svakog umetnika. Umetnik nacrta ne{to. i bila je vrlo va`na za njegov rad.tokom II svetskog rata oti{li u Ameriku). jer se sve moglo kola`irati. . Andre MASON) i 2. Nadrealisi su vi{e cenili nove tehnike koje su se zasnivale na slu~aju. otisci prirodnih struktura (ERNST je to koristio u boji).

Oni su odre|eni i prepoznatljivi elementi. ^ini jezgro [panije u nadrealizmu. U^ELA. Radio je slike. jer nema mesta za prozor po{to nema ni prostora.Portret – Vidimo dislokacije. Uspeo je da ostvari novi repertoar znakova i simbola. Slova. dok nije podstaknuo imaginaciju. ali je imao distancu prema njemu (sve se zna). ali sve su noge razli~ite.Fotelja Luj XVI – Delo stvareno za razne uticaje. Novi elementi su zmijolike forme. . . pa kasnije u Ameriku. Inspirisan je [panskom tradicijom te se seli u [paniju.Deca jedu ribu – po{tovao je asocijativnost (riba se prepoznaje.Karneval arlekina – Deli prostor na dva polja (imaginarni rascep). Inspiracija su mu bile Sunce i boje [panije. MOROA i dr. Cenio je svet de~ijih radova. Na njegovim radovima nema senki. grafike. muzi~ki zapisi i ~udovi{ta kao iz kutije. . Jedan element na slici (od mnogih) asocira na prozor (gornji desni ugao) i dovodi nas u zabunu. keramiku (slobodna forma) i mnoge murale. Odu{evljen je kubizmom. forma tela. Mason se oslanja na intenzivno slikarstvo. Prenosi na platno slobodni tok misli. Dete ima neposredan odnos. MASONOV atelje je bio pored MOROOVOG. ilustracije. MIRO je tvrdio da nema potpuno apstraktne forme. a tu su i Salvador DALI kao i BUNJUEL. Forme prelaze iz jednog u drugi svet. kao npr. Plodan autor neiscrpne ma{te. Nema koheretnosti vremena i prostora. Po~eo je od fotelje. To je kola`na slika na kojoj se smenjuju asocijacije. sve ima uzor u organskom ili neorganskom svetu i uvek se mo`e otkriti temelj apstraktne ideje. ali koriste}i simbole organskog sveta. simboliste. Nadrealisti su imali spisak dela i autora koje su po{tovali kao npr. U Americi do`ivljava veliko priznanje i vr{i veliki uticaj na tamo{nje umetnike. . Oni kao da se menjaju na na{e o~i. Fragmenti figure grade novu celinu. pejza`. Podsticao je ma{tu sla`u}i na papir predmete i posmatraju}i komunikaciju izme|u njih i njihovih senki. Oblici na njegovim slikama `ive svojim sna`nim `ivotom. MIROOV stil nazvan je „Bimorfna Apstrakcija“ jer su njegovi crte`i vi{e fluidni i krivolinijski nego geometrijski. na D`eksona POLOKA. Zahteva se novi odnos prema slici.APSTRAKTNI NADREALIZAM: Andre MASON: . ve} postoje forme koje to mogu da budu. jer nema ni prostora. I{ao je ka vlastitom izrazu (svojevitost li~nosti i po{tovanje tradicije). Tu je glavni element stvrala{tva. brojevi i rukopis ~ine izlomljen sistem slike. ali nisu. Huan MIRO: [panac iz okoline Barselone. ali je malo te`e na}i decu). spontano prenosi plod imaginacije.

Pri~alo se da je kao mladi} imao vidovnja~ke i nadprirodne sklonosti. Koristi forme koje se ne vezuju za postoje}e. me|utim sumnja se da je to samo deo njegove mediske kampanje. . . Nadrealisti su 1924 god. Crte` mu je u svim fazama izveden do perfekcije. izba~en je iz pokreta nadrealista. Nalazi se u delirijumu (paranoi~kom).Sunce i njegova {irina – Ne zna se da li je to organska forma. jer insistira na luda~koj strani li~nosti. posle sukoba sa BRETONOM. To {to je radio je bio pravi nadrealizam. on je rekao da nema razlike. 1929 god. kao i da poseduje veliku energiju. on `eli da slika ono iza brda. odlazi u Pariz. a neki misle da prodire duboko u misli ~oveka. DALI je preterano insistirao na svom egu. To sve izaziva veliku pa`nju kolekcionara i pravi fantasti~ne cifre za njegova dela. Riznice lepog koje se ponekad mogu izraziti u odsustvu kontrole razuma. te komercijalizuje i ru{i nadrealizam. kubizma i apstraktnog racionalizma da bi se utvrdio kao protagonista nadrealizma u Francuskoj i u SAD. Najotvorenije prestavlja figuralni i metafori~ki tok nadrealizma. Pod uticajem razvoja psihoanalize (Frojd). Njegove slike su rukom slikane fotografije misli. formulisali estetiku nesvesnog. MASON ga je po{tovao. u snovima ili u imaginaciji uop{te.^etiri sata sunca – Neka dela se uop{te ne mogu vezati za inspiraciju. otkrili su 4 oblasti nesvesnog. Izaziva senzacije koje prodaje. DALI gradi veliku medisku atrakciju i do krajnjih granica komercijalizuje svoje ideje. iracionalnog i automatskog. Gradi svet koji nije ni svet `ivota ni svet industrije niti mehanike Neki ga do`ivljavaju kao kosmi~ki svet. prepu{tao se slobodnom izra`avanju ne vode}i ra~una o znanjima i slikarskoj tradiciji. {to se ne vidi i ne poznaje. . ~ak i podsti~e taj delirijum. Pro{ao je kroz faze futurizma. 1942 god. DALI slika iracionalan i fantasti~an svet snova i halucinacija vrlo jednostavnim postupkom. sem {to on nije lud. njegovi snovi. Nazivi su vezani za svetlost. vizije i halucinacije. `eleo je da prenese efekte svetlosti.METAFORI^KI NADREALIZAM: Iv TANGI: Samouk. u procesu stvaranja. Salvador DALI (1904-1989) [panski slikar. Ne `eli da defin{e prostor. Kada su ga pitali za razliku izme|u njegovih slika i slika ludaka.

Naslikao je nekoliko satova koje mi znamo kao predmete. 1930 god. I drugi nadrealisti su imali svoje ~asopise jer nadrealizam podrazumeva javni oblik delovanja. ali on im daje jezive oblike ljigavih. a koliko manipulacija. Radio je i u filmovima ~uvenog re`isera Luisa Bunjuela „Andaluzijski Pas“ i „Zlatno Doba“ kao scenograf i kostimograf. Perspektiva `ivota je smrt. npr. Svi|ale su mu se ideje nadrealista. ali umesto nje stavlja mrtva~ki sanduk. pa ih razvija na svoj na~in. Zaokupljen je srednjovekovnim problemima: {ta je prvo nastalo. drugi je preba~en preko odrane ko`e a sve je to predstavljeno u perspektivi dubokog prostora ostvarenog nijansiranim bojama i o{tro povu~enom linijom horizonta. . MARGIT se bavi igrom . Rene MAGRIT: Radio je ilustracije za „Minotaur“.Ovo nije lula – Naslikana lula ispod koje pi{e – ovo nije lula. Restaurira ideje moderne. Slobodna sinteza ve} ra|enih stvari. Bio je slepo zaljubljen u Galu. Antonija – iz 1946 god.@irafa u plamenu – Smele kombinacije. ve} udatu `enu koju je on zaveo a {to je dovelo do raskida odnosa sa njegovim ocem. nove ideje. pojam pa pojava ili obrnuto? Bavio se analizom predmeta i njihovih imena. njegove slike ru{e tabue.Crvena kula – Koristi seksualne simbole. odvratnih ko`a i dovodi ih u neo~ekivan dodir sa ostalim predmetima. Seksualnost je skrivena u podsvesti. Ostavio je dubok trag na umetnost fantazije. Simboli~ko umetni~ko delo ne mo`e nad`iveti smrt. Vodio je prepiski sa Vanom @IVADINOVI]EM. Zaklju~io je da nekim predmetima ne odgovaraju imena koja imaju i pravio je igre i zagonetke u vezi toga. organska forma iz koje se pojavljuju neorganski elementi i to gradi jednu napetost i iznenadjenje. Slika nije {to i stvarni predmet.Upornost se}anja . Radio je i neke jasno socijalno i politicki tonirane slike. Jedan ~asovnik je obe{en o granu ogolelog drveta. ona }e morati da prestaje da traje. . saradjivao je sa BUNJELOM. ~asopis Nadrealista u Parizu. Ovakvim postupkom slikanja prepoznatljivih detalja. Smatra se da se umetnost nalazi izme|u imana i pojave. . posvecene ratnim stradanjima(Predskazanje gradjanskog rata) Uvek postoji granica izmedju toga koliko je to {to prikazuje istina. . Iz ovih alogi~nosti ro|ene su ideje postmoderne. .Na slici je superrealisti~an. . DALI je ostvario nadrealnu atmosferu kakvu ponekad do`ivljavamo u snovima. izlazi almanah „Nemogu}e“. MARGIT je Belgijanac. Posle II svetskog rata radio je u [paniji komercijalizovane slike u duhu katoli~kog misticizma. ali stavljenih u nelogi~an me|usobni odnos.Isku{enje Sv.Perspektiva Madam Rekamije od Davida – Preno pone{to od ambijenta.Interesuje se za medije.

Uti~e na mnoge vajare druge polovine 20-og veka. Otac je hteo da on bude muzi~ar. Kamen je obavezan materijal. Pripada nadrealizmu. a prva zapa`ena izlo`ba je bila1936 god. . U tehni~kom smislu on smatra (nau~en od MIKELAN\ELA) da je skulptura klesanje. Inovativan u razli~itim igrama. treba je razumeti. Rod`er Fraj pi{e o njima i podsti~e MURA na ljubav prema njima. on ga je video tek u ~asopisima. Navodi uspomenu iz najranijeg detinjstva kada je redovno i{ao u crkvu i voleo obrede zbog propovedi koje je slu{ao. Tu pose}uje muzeje i ~ita. Od po~etka pokazuje sklonost prema umetnosti. {to je hteo da prenese i na sina. Po muzejima on gleda najvi{e arhajski period i skulpture Acteka i Maja koje su tada prvi put predstavljene.Ostvarenje – Da li se slika mo`e odvojiti od konteksta stvarnosti. Ro|en je kao sedmo dete u porodici rudara.^ovekov raspored . on je mobilisan. postupak vajanja. on pravi napredak u tehni~kom smislu i stilski. Biva praba~en u Francusku i biva otrovan gasnim bombama. vitalnost. posebno propoved o MIKELAN\ELU (radionica MIKELAN\ELA je bila otvorena na ulici. Vra}a se u London pred kraj rata i radi kao profesor. tj. Gertruda [tajn je tako|e ~itav svoj opus bazirala na tautologijama . a na ~ovekovu primedbu MIKELAN\ELO faunu izbija zube). Henri MUR: Veliki vajar. MUR ide u umetni~ku {kolu u Licu. Kasnije se interesuje i za romanti~ku skulpturu. MUR je slo`en autor. On sam je nau~io da svira violinu. Inspirisan je bio Van GOGOM i drugim ekspresionistima. Ro|en je 1898 god. kao gips i glinu. izla`e sa njima i prihvata ne{to od njihove koncepcije. Pogled je uko~en (sumerska skulptura). Po izbijanju I svetskog rata. krajem 40–tih. a kasnije i kao vajar (od njega uzima princip ugla~anog oblika). Kao na praistoriskim figurama. Prvi put izla`e 1929 god. neki ~ovek je prolazio dok je ovaj radio glavu Fauna i pitao za Faunove god. ali i drvo. nagla{ene su njene polne odlike.Mlada devojka – Stilizovana kao totem. Ali godinama. ali prvo ide u London. On zaklju~uje da forma mo`e da se stilizuje. ali po{to dolazi iz sumorne porodi~ne sredine. MIKELAN\ELO je odgovorio da je star. Njegova karijera je atipi~na (Herbert Rid – Knjiga o Henriju MURU). . mo`da prozor. . {ta znaci slika. MUR koristi i stare tehnike kao {to je ume}e kamena u kamen (umesto o~iju).uljana slika je uljana slika. ^vrsto se dr`i nau~enog (anti-klasi~an ideal skulpture). on napu{ta ovakvo stanovi{te i usvaja bronzu. ve} kao radost `ivota.tautologija. MURA je to podstaklo na prou~avanje MIKELAN\ELA. ne kao portret. Jednom je anonimno posetio BRANKUSIJEV atelje.

Da bi do ovoga do{ao. Li~i na neki `i~ani instrument. MUR `eli da se ova skulptura pona{a u skladu sa prirodom.Kralj i kraljica – U parku. ali je govorio da. Ta ideja rupe je izazovna za vajare. Radi modele u gipsu i makete. Ne postoji vi{e samo jedan – anfas pogled. . On ga uvek oblikuje tako da pobu|uje ma{tu. on usvaja. Postaje ~lan na{e Akademije Umetnosti (imao je izlo`bu u Beogradu 1959 god. on je tu formu obarao. Neki ka`u da MUROVA figura govori slikarski. Izgledaju kao brda. . Nekada ih radi iz delova. Za{iljena. stilizovana forma. ve} se gleda okolo. Njegovi le`e}i aktovi naro~ito ovako deluju. kao i RJEPIN. I neki na{i vajari idu 50-tih u njegov atelje i usvajaju ovu {kolu koja je bila na granici apstraktnog (Oto LOGO. kao svaki Englez.MUR poku{ava da u skulpturu unese slojeve podsvesti – arhetipove (model dobijen genetski koji delimo svi). ali on i defini{e figuru. On se bavi problemom kako predstaviti klicu `ivota. Bavi se prirodnom formom koja asocira na larvu (leptir se ra|a iz slojeva ~aure). One su visoke oko 6 do 7m.). Na njega uti~e PIKASO preko reprodukcija jer nije video originale. ali on nagla{ava da se u su{tini u njegovim skulpturama mo`e na}i pravi `enski akt. Oblikovano po pricipu asocijacija. nabijeni snagom `ivota. On za~inje VITALISTI^KU SKULPTURU. JAN^I]). Njega zbog nadrealista optu`uju da je levi~ar. Ta ideja o {upljini zaokuplja MURA. On napu{ta taj posao i `ivot vezuje isklju~ivo za skulpturu. MUR na tome insistira jer radi na problemu {upljine. a naro~ito je fasciniran materinstvom. On poznaje re{enja ARHIPENKA (rupa u stomaku). govore o tajni ra|anja.Kavez za ptice – Kvalitetno drvo. Taj princip arhetipa – pramodela pona{anja. a ne ilustruje za o~evid. One. organske skulpture koja poku{ava da o`ivi arhetip. {upljina. U njegovoj skulpturi se pojavljuje praznina. To je mo`da klju~ni pojam koji se provla~i svuda. MUR je vajar koji je obele`io tokove vitalisti~ke. pri~ali su javno. Neki ka`u da je ove ideje mogao da dobije gledaju}i egipatske sarkofage. a vajarski samo konturama. nadrealna. nikada nije izgubio pejza` iz vida. Kada se forma probije dobija se slobodni prostor. U bronzi uve}anu formu pa onda kombinuje bronzu i drvo. Vrlo bitna su njegova ispitivanja: ''Klju~na i unutra{nja forma''. Ove javno izlo`ene figure 30–tih su izazvale jak revolt. . izgleda druga~ije. oble forme pune unutra{nje energije koja im daje `ivot. ^ak i njegovi studenti pi{u da ga ne}e za profesora. Nastavlja da istra`uje zatvorene. razvijao.

. O tome govori umetnost nove objektivnosti. ali se posle I svetskog rata opredeljuje za novi objektivizam.NEMA^KO SLIKARSTVO NOVE OBJEKTIVNOSTI Oni su kao mladi}i ratovali i iz rata izlaze sa sna`nim kriti~kim stavom.Smrt pesnika Anice – kubizam. ekspresionizam. . GROS je zapam}en po odli~nim grafikama i ciklusu ''Ecce homo''. a ne za nadrealiste. fovizam. Georg GROS: On je svoj prvi bunt izrazio u okvirima DADE. To su godine kada cvetaju dru{tvene anomalije. nered i korupcija. Oni umetni~kim delima izra`avaju poruke svetu.

obnovi simboli~ku i estetsku stranu slike. On svoje poliptihe (ima ih 9) naziva ''Zlatno runo'' i ''Odlazak'' (I go now). Lica su kao maske. Putovao je po Italiji i poku{ava da pored nema~ke tradicije. Oto DIKS: . Vrlo su agresivni. nervozan. Njegov crte` je vrlo va`an. Oto DIKS je bio profesor u Frankfurtu i po dolasku Hitlera. ljudi u pro{losti uspeli da savladaju.Pri~a o mornaru Mileru – Vra}a se folkloru. Ovde je opet. ali samo nekoliko dana nakon toga umire. iskidan. On je posle II svetskog rata ponovo otkriven.Prevaspitanje Toma – Oficiri koji maltretiraju mladi}e u luci gde je i GROS bio. On je skoro svake godine uradio po jedan autoportret. . @eleo je da poka`e da su patnje koje oni imaju. Prsti su joj kao kand`e. preuveli~ane ruke. Sa dolaskom Hitlera na vlast be`i u Ameriku 1932 god. on na neumoljiv na~in prikazuje svu tragediju mukotrpnog rada (depresivan pogled na `ivot). Kralj i kraljica na ~amcu sa detetom i . Oni pokazuju ja~anje samodiscipline. . govori neposredno i jasno. DIKS je izvanredan portretista.. kao de~iji crte`. vra}a se tradiciji. Bankar) i prevazilazi Silvijin portret. Maks BEKMAN: On je tako|e do{ao iz rata. i o~ekivalo se da }e kao veliki levi~ar i satiri~ar i u Americi nastaviti istu karijeru. jako va`na linija.Portret Silvije fon Halten – Ona je bila kriti~ar i to vrlo anga`ovana u raskrinkivanju svih ru`nih afera. GROS je javno eksponiran i prvi napu{ta Nema~ku.Autoportret sa cvetom – On kritikuje ali sa `eljom da se obnovi i uzdigne Nema~ki duh. vrlo kriti~ki. ''nemoralni i prljavi''. sabija ih kao krpene lutke bez mogu}nosti odlu~ivanja.Autoportret – Stisnute usne. Deluje pomalo kao ikona. on se povla~i u jedno malo mesto i skoro da radi u ilegali. ali on je umoran i radi pejza`e o megalopolisu na melanholi~an i depresivan na~in. . . On predstavlja jedan tip li~nosti (kao kod ENGRA.Otac i majka – Depresivan pogled. svaka dlaka. vidi se svaki konac. On se vraca DIRERU i GRINEVALDU (gotici). on ljude deformi{e. Sve defini{e linijom. ni{ta se ne mo`e pre}utati. On se odmah posle II svetskog rata vra}a u Nema~ku. . Sa druge strane. -Odlazak – Sredi{nji pano: Alegorija putovanja modernog duha kroz agoniju modernog sveta. O`ivljena je neka vrsta naturalizma (Lajbl). Ljudi su kao pajaci u scenama iz bordela. On govori crte`om. tvrda jaka kontura. tvrdog i isklju~ivog karaktera.Karneval – Pijanstvo i transformacija ljudi koji piju. Na ekspresivan na~in deformi{e njeno telo.

Iz straha. Kralj je okrenut le|ima. neodlu~nost. .njihovim d`elatom. uvek na pole|ini pi{e da je sliku radio po [ekspiru.Sredina: Kralj i kraljica su se oslobodili.Levo krilo: Sadizam. ^ovek nosi svoj le{ (svoje grahe). on be`i u Holandiju. ~ovekovo samomu~enje. a dete ozna~ava slobodu u krilu. . . on je posmatrac – kralj je svako od nas. ~ovekovo mu~enje drugih. Upravo po zavr{etku ove slike. .Desno krilo: Izjalovljenost.

Oba pravca se ~esto zajedno zovu – ENFORMEL. KLEU je mnogo va`niji sam ~in kreacije od kona~nog umetni~kog dela. koji je mahom pustinja. To je prilika da se prvi put proslave i pojave umetnici u Americi.. Tamo odlaze i pisci i muzi~ari. ide u {kolu slikanja u Los An|eles. POLOK je bio najmla|i od petoro dece. Klju~na figura za nova istra`ivanja je Vasilij KANDINSKI (u Parizu je osnovano dru{tvo apstraktnih umetnika). On dolazi iz tipi~no americke porodice (obala je kulturno prosve}enija. Pol KLE je bio dosta po strani. Krenulo je opet od iskustva kubizma. retrospektivu su dobili BRAK i LE@E. Te{ko je nastaviti utopisti~ke ideje. divlja zemlja). odakle POLOK poti~e. a Evropljani su okrenuti vi{e KANDINSKOM. Pa`nja javnosti je na kubizmu jer se mislilo da je on sinteza 19-og veka (SEZAN) i svedenosti (geometriske forme). DALI. Evropa je razru{ena vi{e nego posle I svetskog rata. Tu su i nadrealisti (~ak i BRETON. Misli se da umetnost mora napustiti predmetnost i da se treba okrenuti boji. Marks ERNST uz svoju budu}u `enu Beti GRUGCUHAJM ima muzej u Njujorku i Veneciji). Amerikanci kupiju jo{ u 19-om veku dela velike umetnosti. Vajarstvo je u odnosu na slikarstvo omogu}avalo da do|u do izra`aja . njegova primitivna umetnost (radovi dece. formi i liniji. Pit MONDRIJAN je tamo. Sa nacional-socijalizmom. ali se mislilo da kubizam nije zavr{io sa svojim idejama. ve} se traba upustiti u apstrakciju. Osim PIKASA. zavr{en je II svetski rat. ali je va`an njegov spontani pristup umetnosti. natur{~i}i). Ideja da se delo spontano stvara jako je va`na posle II svetskog rata. Sa 13 god. Klju~ne izlo`be su posve}ivane PIKASU.ENFORMEL APSTRAKTNI EKSPRESIONIZAM I LIRSKA APSTRAKCIJA 1945 god. Otac mu je bio poljoprivrednik. neskandalozan. odnosno be`e u Ameriku. Amerikanci su imali sna`an izraz (uticaj Frojda). Tamo se ipak najvi{e usredsredio na vajarstvo.. mnogi umetnici (cela BAUHAUS {kola) se sele. Otac mu je umro dok je bio vrlo mlad. Rat pradstavlja prekretnicu i za umetnost. Po prvi put se de{ava da Pariz gubi prvenstvo i centar umetnosti se preme{ta u Njujork (u MOMA – Muzej Moderne Umetnosti). APSTRAKTNI EKSPRESIONIZAM D`ekson POLOK: Najve}i predstavnik apstraktne ekspresivnosti (njen pandan u Evropi je lirska apstrakcija). za razliku od zapada. D`ekson POLOK se rodio u Vajomingu 1912 god.

POLOK kao kop~u sa lokalnim tlom nalazi kod Indijanaca. Tada je bio u dodiru sa velikim prostranstvima ameri~kog zapada i verovatno se odatle javlja ona uporna `udnja za beskrajnim koja }e biti epska osnova ~itavog njegovog umetni~kog stvarala{tva. On igra oko platna. dela bez naslova ili opisnog naslova: . POLOK je do`iveo tragi~an kraj. To ga je pokrenulo i shvatio je da umetnost podrazumeva spontan naboj koji treba osloboditi (umetnost je slobodan diktat misli. ^itao je Frojda i Juinga.Plave palice – Dripling je tehnika koja podrazumeva industrisku. POLOK misli da jedan slika u slici. U njujorku je imao dosta izlo`bi. jako je frustriran i nezadovoljan sobom i na kraju u napadu destruktivnih impulsa. ve} krajem 30-tih. Od profesora prihvata tehniku sna`nih i dinami~kih pokreta ~etkom u baroknom stilu. Ve} po~etkom 40-tih (ta~nije od 1943 do 1950 god. Tada je po~eo da pije i postaje alkoholi~ar. U me|uvremenu se o`enio slikarkom Le KRASNER i seli se na Long Ajlend gde ostaje ceo `ivot. neposredne i impulsivne li~nosti. u automobilskoj nesre}i. Njegov temperament i nerazumevanje ameri~ke publike za njegov rad doveli su ga do potpunog sloma. POLOK dolazi u Njujork (za vreme ekonomske krize) na studije kod profesora Bentona koji nije mnogo uticao na njega i postaje pravi marginalac. .Srebrno sa zelenim. platno je dole. Osim slikarstva. Pr{i ~etkicu i njom pravi najzamr{eniji splet linija. kao ve} zreo ~ovek. Tu pravi samostalne izlo`be i do`ivljava veliki uspeh. Zbog toga se ose}ao neshva}enim u dru{tvu.crte njegove neugla|ene. Nakon 1935 god. Upoznaje meksi~ke slikare i zahvaljuju}i dugotrajnim diskusijama upoznaje barok. pod alkoholom.). najvi{e ga inspiri{e PIKASO i nadrealisti. staklo. POLOK kre}e u ~itanje Frojda i Junga.) po~inje seriju dripling slika. Umro je u 44-oj god. necenzurisan nikakvim kriterijumima). Alkohol ga je potpuno savladao i nikada nije na{ao du{evni mir iako je imao ekonomsku sigurnost i slavu. 1929 god. Bio je zatvoren u sebe i nije bio sklon razgovoru. ubio se u saobracajnoj nesreci 1956 god. `utim i plavim – .. On u svojoj prvoj fazi slika blisko El GREKU. Nekad je tu i ono oko slike (pesak. razre|enu boju. Bavio se geolo{kim i topografskim ispitivanjima u velikom kanjonu i celoj Kaliforniji. zanimala ga je i filozofija. Kriticar Grindberg insistira na izra`ajnosti.. Presudno je {to Indijanci slikaju po pesku (to je bila komunikacija sa duhovima).Mu{karac i `ena – Uticaj PIKASA. Misli se da je to preuzeo od Masona. a ne ono . a neki kasniji ovo slikarstvo (apstraktni ekspresionizam) nazivaju akciono slikarstvo. a potom je odu{evljen PIKASOM. Zadovoljavao je `elju u ne~em opipljivom. psihoanaliza i Indija. on se intenzivno dru`i sa [pancima i uklju~an je u ideju o automatizmu (nadrealizam). ali ubrzo.

pravi izlo`bu – “[OK”. Platna su ogromna. Ona je izazvala potres jer VOLS nudi nepretenciozan stav prema umetnosti . iluzije prostora. On nije `eleo da postane profesionalni slikar. Neki misle da su to VOLSOVE vizije i halucinacije. on dolazi u Pariz. bol i strahove. veli~ine dlana. ali njegova namera nije postoje}a forma ve} revolt. on mu pravi izlo`bu. muzi~ar. sna`ni i emotivni naboji podsvesti. Antoni TAPIES: . Vilijem De KUNING: Holan|anin koji je emigrirao u Ameriku 1926 god. Pisao je intimne bele{ke u kojima saop{tava napetost. U slici vi{e nema kompozicionih zahteva.bez stava. ali kad je po~eo rat. On pred kraj `ivota `ivi samo na rumu. Za njega nije va`no {to prikazuje telo. Smatra se da je slika gotova kada se iscrpi sva energija. Radi seriju posve}enu `enama.oko nje. Neki ovakav `ivot povezuju sa filozofijom `ena. ne{to opasno (po u~enju Frojda). Slika se svela na boju. LIRSKA APSTRAKCIJA Oto VOLS: Oto VOLS je ro|en u Berlinu. Uglavnom se pojavljuju biomorfne forme na njegovim slikama (cvr~ci. boravio je po logorima. galerista mu donosi platna i on 1947 god. geologiju i sl. VOLS je bio zoolog. gusenice). Po dolasku Hitlera. Otac mu je bio jedan od najva`nijih dr`avnih ~inovnika. Koristi i velike ~etke na {tapovima. ve} je za njega `ena i predmet divljenja i demon. Njegova platna su ogromna (3x3m) i De KUNINGOVI gestovi su agresivni. ili ispred nje. Posle velikog uspeha. spontano i ~isto. energiju i prihvataju}u povr{inu. Jedan galerista preko veza saznaje za njega i 1945 god. Za njega je jako va`an gest. Prijatelj je sa mnogim slikarima BAUHAUSA. da bi posle intervencije prijatelja bio spasen. ali on ih opseca. poznavao je botaniku. On u logorima radi mala dela (crte`e i akvarele).

vide}ete ~itave bitke”). crveno i u tim formama tra`i imaginarne pejza`e. Oni prihvataju figuraciju. 60–tih god. Po~inje da pravi 3D objekte – crno. DIBIFEOVA slika postaje reljef. Dugo godina mu je slu`ila kao podsticaj i nadahnu}e. DIBIFE ~esto izla`e dela dece. prljavu umetnost. velikom KLEU i MUNKU. belo. oblake. Umetnici posle II svetskog rata u Parizu. bitumen i smolu. njegove slike su prestale da se brinu o estetskom i lepom. Dado \URI] ga je sreo 50tih i DIBIFE mu je pomogao da se probije. se okre}e apstrakciji i eksperimentu. Grupa Kobra je nastala spajanjem naziva gradova: Kopenhagen. dobija nagradu na bijenalu i njegovo delo je podstrek za na{e umetnike (Mi}u POPOVI]A). Pou~en VOLSOM. Trebalo je umetnost vratiti istinskom stvarala{tvu. GRUPA KOBRA ENFORMEL je za mnoge nihilizam. smatraju da umetnost treba vratiti iskonu. umobolnih i amatera. ali se ne vra}aju na tradicionalan izraz. a i posmatra~ treba da gradi i na|e nove forme. Karel APEL: .[panac koji dolazi iz Barselone u Pariz. 1956 god. @an DIBIFE: Autor koji je stvorio kolekciju slika ludaka i nepismenih ljudi tzv. nespokoj. Koristi lepak. ali taj isti izraz se pojavljuje u KOBRI. a onda sledi grebanje (vra}anje LEONARDU – “zagledajte se u neki stari zid. Slogan KOBRE bi je: “U umetnosti nema pristojnosti. Slikari treba da gledaju stari zid. Platno je podloga za slaganje razli~itih masa. Brisel. Umetnost. art brut – ru`nu. Slikar pred slikom. to je neukrotiva `elja”. Amsterdam.

Ova spontana doga|anja umetnik ne sputava. Ovde vidimo biomorfne forme. to ja izraz automatizma. koristi industrisku. Vidljivi su svi potezi ~etkom.Glava – Galerije jo{ uvek `ele male formate.. ALE[INSKI insistira na crta`ima dece. Izla`u i misle da rukopis nosi specifi~no obele`je. most. dinami~ko slikarstvo. ALE[INSKI kasnije prihvata da rukopis bude objektivan izraz. veliko platno. energija itd. Azgern JORN: . FIGURACIJA POP ART (NEODADIZAM) . 60-tih su moderni smisleni ili besmisleni tekstovi. ku}ice). Pjer ALE[INSKI: . Evokativnost je prisutna i ona podsti~e posmatra~a.Zeleni balet – Ova platna podrazumevaju debeli pastu. Jako je va`no iskustvo SARTRA i filozofija egzistencijalizma (apsurd ~ovekovih napora u ovom svetu).Daleko od iza – 50-tih god. APEL je smatrao da je najva`nije sa~uvati izvor. spontanost. intenzivnu boju u velikim povr{inama. ALE[INSKI koristi i de~ije oblike igara ({kolice. KOBRA se raspada posle nekoliko godina. KOBRA radi velike formate.

prestao da slika. Napravio je izlo`bu gde je predstavio razli~ite oblike masovne kulture. U SAD nije isklju~ivo dominantna apstrakcija. strip). Umetnici kre}u od svima dobro poznatih vrednosti (kao npr. . cveta ideologija filmskih zvezda (Merlin Monro je jedna od takvih zvezda). Mada.^uveni kola`. Poku{ava da bude kriti~an. masovnu histeriju.Ona – Alen D@ONS: Isto britanac. Prva faza engleskog pop-arta po~inje u intervalu od 1953 do 1958 god. Tada Amerikanci stupaju na umetni~ku scenu. NEODADIZAM je sna`na figurativna koncepcija. Slava DI[ANA krenula je sa Ameri~kog tla. Zadr`ava distancu u odnosu na masovne ikone. Pionir je Ri~ard HAMILTON sa svojom izlo`bom „^ovek. filmovi. kao kola`. Termin Pop-art nastao je u Engleskoj i odnosi se na grupu umetnika koji su bili mnogo predaniji svesti o svom sopstvenom dru{tvenom nemiru i ose}anju potreba za izmenom ustanovljenih vrednosti. On po~inje u Engleskoj u periodu izme|u 1949 i 1951 god. Jedan od za~etnika engleskog pop-arta.). U ~emu ljudi nalaze smisao? – njihovo je pitanje. pod nazivom „Ovo je sutra{njica“ koja dovodi do razvoja engleskog pop-arta.Radoznala `ena – Koristi razli~ite fragmente. .Umetnost konstatacije i statisti~kog popisa stvarnosti. ne ide do kraja sa poistove}ivanjem sa masovnom kulturom. da uka`e na dru{tvene anomalije. Svesno se oslanjaju na lokalni tradicionalni izraz. .[ta je to {to moderan stan ~ini razli~itim od drugih? . Govorio je isto {to i HAMILTON. . Tvrdio je da se umetnost mora uklju~iti u te tokove ako ho}e da opstane (1956 god. Ma{ine. Pop ART kao konceptualna umetnost i novi realizam su srodni pravci jer se bave figuracijom. ma{ina i pokret“. Uzor izaziva divljenje. stripovi. Ri~ard HAMILTON: Britanac. Tada je Frensis BEJKON po~eo da upotrebljava fotografije u svojim delima {to je dovelo do velike promene u pristupu umetni~kom delu. do`ivela procvat. Neodadisti po{tuju ideje anarhizma. inspirisana DADOM. Delovi dobijaju trodimenzialnost. Njujork je va`no mesto u kulturi. i bila je povezana sa tehnolo{kim temama. U Americi su se stvari potpuno promenile. ali je 20–tih god. ~uveniji doga|aj u engleskoj umetnosti bila je izlo`ba iz 1956 god. nisu toliko nihilisti~ki orjentisani ali jasno stoje iza toga da su svi ~ove~iji napori sme{ni i uzaludni. Figuralni tok u umetnosti razvija se paralelno sa apstraktnim i naizmeni~no nadvladavaju jedan drugog. masovna kultura je tih 50-tih god.

Delo nije povla{}en predmet. U Evropi vlada ~vrsto saznanje o klasi~noj tradiciji. Radio je i scenografije i filmove. ostalo je marginalizovano. Svi poku{avaju da razre{e te probleme. D@ONS od najobi~nijih predmeta pravi skulpturu. tradicija je kratka. Radio je i slikao mete. Obnovio je tehniku enkaustike. Prvo u Engleskoj.Bez naslova – U kombinovanu sliku mo`e da u|e sve {to umetnik. pre svega neslikarski materijal. RAU[ENBERG koristi sve {to mu do|e pod ruke. Figuracija je imala neo~ekivani prodor.Robert RAU[ENBERG: Prou~ava odnos umetnosti i `ivota. ni asambla`. ali kao kreativni impulsi. Radio je zastave. Glorifikuju se svi oblici `ivota. ni skulptura. Koristi iskustvo kombinovanog slikarstva gde su svi materijali mogu}i. . D`asper D@ONS: Tvrdio je da Leo Kasteli. Masovna je popularnija. Neki tvrde da se trendovi u umetnosti razvijaju sa ukusom i interesom kupaca. tapete. Najvi{e doprinosi glorifikaciji potro{a~kog dru{tva. Lorens Alovej. Masovna kultura nije u srazmeri sa oficijalnom. uravnote`enost). Ovo je prostorna instalacija. U Americi. shodno ideologiji ovog pravca koristi (jastu~e za igle. razglednice). sve je slobodno sklapanje. D@ONS je dva puta ro|en kao umetnik. ako je ona umetni~ko delo. Razglednice su u to vreme totalni ki~. papir. . Slika nije povla{}en predmet (sklad. ne prime}uje lokalnu tradiciju. Ni{ta nije naknadno ude{avano. Roj LIHTEN[TAJN: . Najve}i procvat do`ivljava u americkom dru{tvo koje je zainteresovano za svaku robu. mo`e prodati sve. U Engleskoj. ne{to {to ne odgovara i ne uklapa se u kontekst. Ne odgovara odre|enim konvencijama. Nema koherentnog sistema. arhitekte i slikari poku{ali su da premoste jaz izme|u umetnosti i masovne kulture koja se {irila zahvaljuju}i medijama. ona je otvorena za razli~ite materijale. pa 60-tih god. Asambla` ne re{ava problem volumena ni mase. U kojoj meri je ne{to umetnost je stvar odluke. u Americi i za nju se vi{e vezuje. bez cilja. Sve zajedno je organizovano bez estetskog kriterijuma. Kod njega je nagla{ena vitalisti~ka ideja.Monogram – Ni slika.u gornjem delu slike su lica i to zajedno sa licem deluje nelagodno. Slika mo`e da podrazumeva najrazli~itije upotrebne predmete. boja koja nema kvalitet koji se o~ekivao u uljanom slikarstvu.Meta . ve} izraz stvarnog izvora. . galerista. Bilo {ta {to je u galerijama je umetnost. Deluje na posmatra~a.

Prvi put je govorio o elektri~noj stolici. Bele`io je sate u ateljeu a da se ni{ta ne de{ava. Mit o Merlin Monro razvio je do fascinantnih razmera. Skulptura glorifikuje ideologiju besmislenih fraza. POP ART je umetnost samoposluge. Napravio je veliki prodor u film i slikarstvo.Umetnik koji uveli~ava strip na enormno velike dimenzije (3-5m).[pahtla . anga`ovan na humanisti~ki na~in. Endi VORHOL: Kontradiktoran umetnik koji izaziva odu{evljenje ili prezir. Potpuno industriski se prenosi raster stripa i umetnikova intervencija je mala. jer vreme kao ma{ina to o~ekuje od umetnika.. ali od po~etka je imao jasan smisao za uspeh i kako ga ostvariti. o saobra}ajnim nesre}ama (radio je serigrafije na tu temu.Kembel supa – Re|ao u galerijama. sve to postoji oko njega. Fernan LE@E je predlagao da umetnik izdvoji jedan predmet i da mu ogromne dimenzije.Sladoled . Veliki manipulator. Roj LIHTEN[TAJN tvrdi da umetnost pop-arta `eli da . Po njegovom mi{ljenju to se ne razlikuje od umetnosti. Njegov potpis supu prevodi iz konteksta supe u umetni~ko delo. Neverovatno uzbudljivi elementi javljaju se u pop-artu koji odr`ava estetiku stereotipa.. To je izazvalo veliki strah kod ljudi. dominantno mesto). monumentalnog i grandioznog izgleda. mnogobrojna dela. Mnogo vi{e koristi ideologiju zvezda. prosta~ko dru{tvo uva`ava multiplikaciju).Oguljena banana . Sve {to napravi umetnik je umetni~ko delo. nova vrsta torture. Umetnik ne izmi{lja nove predmete i prostore. pravio reklame i firme. kao i VORHOL. Ukinuta je mistifikacija koja je vezana za ime umetnika i tajnu umetni~kog dela. a sada koristi i tekstil {to je krajnje neprilago|eno skulpturi koja dobija ambijentalna obele`ja. Cilj je delo dovesti do potro{a~a a da ono bude jednako popularno. koristi tr`i{te za promociju i sticanje bogatstva. Sa ovom umetno{}u nestaje pitanje originala. Klas OLDENBURG: . . tu su mnogobrojni umetnici. Imao je mogu}nosti za rad. LIHTEN[TAJN je. Do sada je skulptura koristila trajne materijale. uvek isto. [tampa njeno lice na panou u raznim bojama – multiplikuje njen lik (ina~e. a stvara se pitanje tira`a.Vodopad pomfrita – . On odabira ikonu koju uveli~ava i postavlja u kontekst galerije. Atelje mu je fabrika. kao u prodavnici. Tradicionalno je vaspitan. Pro{ao je umetni~ke {kole. instalacije. Roditelji su mu Poljaci. Naklonjen je kolektivnom radu. Ovu tehniku preneo je i u tre}u dimenziju. Govorio je o tipi~nim modernim spravama za mu~enje.Sve su to obi~ni predmeti monstruoznih dimenzija.

gleda u `ivot, prihvati ga i poistoveti se sa njim. Ova umetnost glorifikuje potro{a~ko dru{tvo.

@or` SEGAL:
- Izlazak iz autobusa – Rekonstruisani ~itavi ambijenti. Pravi metalni delovi autobusa, a putnik je od ~istog belog gipsa. Insistira na figurama i tipi~nim gestovima. Umetnost tipi~na za industrisko doba, odgovara potro{a~kom dru{tvu i ne kritikuje dru{tvo u kome nastaje, nego ga prihvata i predstavlja u veselom svetlu.

NOVA FIGURACIJA
Druga figuracija nastala posle pop-arta vezana za Evropu posle II svetskog rata. Nova figuracija je imala tendenciju savremenog slikarstva da u vreme velike avanture apstraktne umetnosti, ponovo otkrije snagu izraza ljudske figure i lika. Na njenu pojavu uticala su izvesna nadrealisti~ka ostvarenja, {to se videlo na izlo`bi „Figuracija i defiguracija“ odr`anoj 1965 god. Kontinuitet interesovanja za ljudsku figuru i lik se ne prekida {to vidimo u delima \AKOMETIJA i DIBIFEA, ali se nagla pojava nove figuracije vezuje za ime Frensisa BEJKONA.

Frensis BEJKON:
Irac. Svaki umetnik koji je negovao figuraciju nastojao je da joj da individualna obele`ja. Va`na je bila grupa KOBRA koja govori da figuracija ima snage da stvori poverenje. 1946 god. BEJKON je krenuo na velika platna.

Inspiracija su mu VELASKEZ, TICIJAN, RAFAEL i dr. On usvaja kompozicione {eme koje su oni predlo`ili, ali ih deformi{e. Izrazito ekspresivno je orijentisan. Uticaj fotografije je osetan u njegovim delima, posebno Mejbrid`a (fotografije pokreta), kao i dela Man REJA (prona{ao tehniku fotograma - Rejogram). Ostavio je bele{ke o tome. Tek kad gleda fotografije on shvata su{tinu predstavljenog i razliku vidljivog i predstavljenog. Ono {to je predstavljeno je model za predstavljanje, on predstavlja predstavljeno. Bio je vezan i za nadrealizam, bio je usamljenik. Insistira na iracionalnom bolu koji se javlja u sukobu mesa i kostiju, kao {to otvorena ~eljust (~esto je vidimo na njegovim slikama) govori o tom bolu i patnji. „Kad ulazite u mesaru, sa`alite se na meso“ tako je govorio. Slika REMBRANTOVOG vola i druge takve slike da bi na potresan na~in saop{tio krik i bol tipi~an za modernog ~oveka. Radio je u serijama. - Raspe}e – kao stara tema. ^ovek koji kretanjem postaje deformisan, koristi postupke uvijanja (sukob normi i zahteva). U ateljeu je imao tone razli~itog materijala (kao MERC–BAU). @ivot i umetnost se sa`imaju, potiru. - Gove|e polutke – motiv koji se ponavlja (REMBRANT).

NOVI REALIZAM
Ovaj pravac nastao je 1960 god. Tvorac je teoreti~ar Pjer RESTANIA. Koristi predmetnost u novom kontekstu. Ideja na primerima dela Iv KLAJNA - plamen zlatno plave mase (azbest sa pigmentom, sagoren plamenom). Bojio `enska tela i otiskivao ih na platna, i svojim telom je pravio hepeninge i akcije. Novi realizam te`i za novim tuma~enjem predmetne realnosti (posebno u gradskoj sredini), putem asambla`a odba~enih stvari, neodadaisti~kih objekata, pokretne skulpture i oblika figurativnih

predstava. On stavlja naglasak na zasi}enosti predmetima industrijske civilizacije i potro{a~kim mentalitetom.

Pjero MANSONI:
Italijan. U Milanu predstavlja novi realizam. Sve {to iza|e iz umetnika je umetni~ko delo. U konzervu je spakovano govno umetnika. Inzvaredno duhovit. @eleo je da ideju realizma dovede do apsurda. Novi realisti su imali nekoliko izlo`bi. Najzna~ajnija izlo`ba zvala se ''40 stepeni iznad DADE''. @eleli su da neke principe dovedu do kraja.

Fernandez ARMAN:
(poetika kvantiteta) Francuz. Dovodi se u vezu sa pop-artom, jer su hronolo{ki bliski. Novi realisti po{tuju ideje realista, imaju kriti~ki stav prema realnosti. Ideja kvantiteta je bitna. Koristio je brojne predmete da bi se video apsurd. Sekao je i lomio intrumente i ulivao ih u pleksiglas. U Fijatu je napravio spomenik od starih automobila ulivenih u pleksiglas.

SEZAR:
(poetika kompresije) Govorio je: „Ja sam ma{ina“. Prihvatio je estetiku nove industriske ere. Koristio svojstva tada{njih ma{ina. Odu{evljen je presom. Za njega je to impresivna tehnika. Njegovi radovi po{tuju taj princip.

KRISTO:
50-tih oti{ao u Francusku. Imresioniran pakovanjem u vi{e slojeva. - Pakovanje Rajstaga – Trebalo je mnogo posla i novca, a zid kratko traje. Lend Art je bio njegov koncept.

Jan TINGILI:
Vajar. Koristio je razne stvari sa otpada, uglavnom ono {to je odbacila industrija (to~kovi, sajle, zup~anici) i povezivao ih elektromotorom. U ~ast Njujorka, ispred muzeja je napravio ma{inu koja je tandrkala i na kraju se raspala pred publikom, {to joj je i bio program. @eleo je da se naruga Amerikancima. Njegove konsrukcije su uglavnom fantasti~no radile, iako su izgledale kao da }e se raspasti svakog trenutka. Iz njega je iza{la neka nova celina, ne{to poeti~no i sklono igri.

OPTI^KA UMETOST (OP ART)

Novina je u njegovoj nereprezentativnosti. slika.({tampan na `utom papiru). VAZARELI je 1959 god. nazvali su svoju umetnost opti~kom. . problem figure i pozadine. Bavili su se odnosima crnog i belog na slikama. raspored i odnosi grade osnovnu strukturu. Ra~una na preplet i apstraktne ritmove.Vega – slika je dobila ime po najsjajnijoj zvezdi u sazve`|u LIRE. Insistira na zakonitostima i principima nauke. jer se bavi pitanjima vizuelnog opa`anja (kako se slika ili skulptura mogu uklopiti i kako se mogu dobiti zakonitosti opa`anja). slavi nauku. Op-art je bli`i egzaktnim naukama nego umetnosti. @UTI MANIFEST . postao dr`avljanin Francuske. Treba koristiti matemati~ku i geometrisku progresiju da bi se usvojio princip modula. Ono {to je nauka ponudila ~ovek treba da usvoji. otkrio je da je dovoljno koristiti tri osnovne forme: kvadrat. Variraju}i ih i grade}i sistem mre`a. od praistorije pa do danas. U svakoj umetnosti. krug. a posmatra~ se {eta. Sve je stati~no. Gradi se racionalno. Napisali su manifest. Do{ao je na ideju da modul izgradi precizno. Do{li su do zaklju~ka da je fon glavna ideja. ali je ovo matemati~ki precizno sa ~vrstim sistemima. U Parizu 1955 god. Autor je plakata. ima opti~kih varki u ovom ili onom smislu. u zavisnosti od ugla posmatranja. Radi u duhu apstraktne umetnosti. ali je i{ao na akademiju u Francuskoj. . Radi niz radova bliskih VAZARELIJU. a suprotno tome nastojanju da pro{iri polje opti~ke varke {to je vi{e mogu}e. oni su imali svoju prvu izlo`bu.Ovaj projekat obuhvata ve}i krug umetnika koji su stasali posle II svetskog rata. Koristio je zakonitosti perspektive i projektovanja u kojima se stalno ~ini da se gradi ispup~enje. 40-tih god. kao u {ahu a to i jeste ideja. Tamo je zavr{io {kolu. vidi razli~ite slike. Posmatra~. Variraju}a boja. [ah je savr{enstvo vizuelne predstave. od jasnih stavova a nije stvar impulsa i trenutne imaginacije. trougao. dobio je bezbrojan univerzum i stalno nove mogu}nosti. Viktor VAZARELI: Prou~avao je MONDRIJANA i NA\A. Slicno MONDRIJANOVOM Bugi-Vugi-ju. Koristi preparirane kartone i platno i pravi harmonike velikih dimenzija i na njima varira razli~ite bojene pravougaonike. Jakov ADAM: Rodom iz Palestine. u skladu sa programima avangardnih grupa tzv. da uvek bude kvadrat ili trougao. instalacija igre forme i boje. Neguje apstraktnu umetnost. Smatrali su da se u novo iskustvo ~oveka moraju uneti zakoni fizike i optike. Zahteva da posmatra~ bude aktivan i da gleda iz razli~itih uglova. Ima precizan sistem nano{enja boje. to je zakon koji ka`e da se takvi predmeti najlak{e uo~avaju.

raditi. NJUMAN: Umetnik ameri~ke geometriske umetnosti tzv. Koristio je nove materijale i bojio ih je intenzivnim bojama. Rafael SOTO: Majstor za takve ambijente. a svetlost se odbija i u svakom ~asu druga~ije izgleda. Insistira na ogromnim dimenzijama.Ovo je bilo plodotvorno otkri}e. Ve{ao ih uz zid. Dobro je prihva}en. ambijentalne celine). Delo komunicira sa industriskim dru{tvom koje je verovalo u progres. . ne{to u ~emu }e ljudi `iveti. Koristio je tanke cev~ice od pleksiglasa. razli~ito obojene. kuvati. racionalne umetnosti. Radio je moderne detalje. Uradio je mnoga dela {irom sveta (kongresne dvorane.

Svi }e se baviti filozofijom. na prvom mestu u SAD. i potpunoje ignorisan svaki subjektivan damr (jednoli~no obojeno). Slika se ograni~ava samo na povr{inu boje. Na odre|enim ritmovima vidimo samo ravne linije (ni{ta subjektivno). forme. Identifikovanjem realnosti forme i materijala nastavlja se tradicija ~istog konstruktivizma sa prilago|avanjem savremenoj arhitekturi. Esfort KELI: . crne i `ute – Slike nazivana i po brojevima. krajnja redukcija. ona je iznad umetnosti. Bez slu~ajnosti..Crni kvadrati – Prete~a minimalisti~kog stava u umetnosti tj. Slika je velikih dimenzija (4-5m).Ko se boji crvene. Moris LUIS: ^etke sa bojom i jednoli~nim potezima.MINIMAL ART Minimal Art je orijentacija u likovnoj umetnosti koja je stupila na scenu 1965 god. Ona insistira na istra`ivanju osnovnih geometrijskih oblika i ~istih odnosa i namaza bojenih povr{ina. u slikarstvu ili vajarstvu. Umetnost poteza i insistira se na tautolo{kom stavu.) kao antiteza li~nom izrazu autora.. napregnuti ~elik. Ad RAJNHARD: . . Tvrde ivice. automatizma. gla~ani bakar i sl. Ni{ta izvan slike se ne unosi u sliku. odsustvo svakog individualizma i li~nog obele`ja. Poznatija je i kao „umetnost ABC“ a u vajarstvu kao „primarna struktura“. pa su neki mislili da je to kraj umetnosti. ~etke. Dela Minimal Arta se izra|uju po ve} utvr|enom programu umetnika u fabrikama (galvanizovano gvo`|e. kompozicije.

Antoni KARO: . Nastojali su da delo oslobode manualnog rada. princip modula (multiplikuju razli~ite module). Pravi predstavnik u izradi kubastih povr{ina je Donald D@AD. Ne zahteva se da je delo unikat. Minimalisti~ka umetnost se odrekla narativnosti. nove forme. predstavlja varijantu ~istih formi. crte` u prostoru. . Kocke je bojio ili ostavljao u priprodnoj boji.60-tih godina. Karl ANDRE: Poreklomje Englez. sa svih strana. Koristi industriske ma{ine sa kojima dobija ve}u preciznost. Skulptura je rukopis. Dejvid SMIT: . Sna`an preokret na principima modula. Grade sisteme a ostalo je zadatak industrije. . Obja{njavali su principe minimalisti~ke skulpture. Smit je ~ovek {iroke kulture. Umetnici minimal arta su vrlo zna~ajni kao teoreti~ari. Grade umetni~ke tokove.Nosiljka – Koristi gotove polufabrike i od njih pravi dela tj. Obja{njena je i ideja o boji i svetlu. aluminijum).Kengur – Amblem Australije. Uvek radi kocke od razli~itog materijala (~elik. Tako je dobijao uvek druga~ije delo. odgovara joj ta~no odre|en polo`aj gledanja. samo linija defini{e prostor.Pesma irskog kova~a – Polazi od nadrealizma (njihov rad i izlaganje delovali su na skulpturu).Bez naziva – {uplje kocke. a ne kao nekad. Ovo je navelo slede}e generacije da se okrenu industriskim na~inima proizvodnje i livenja. Jako insistira na boji i izdvaja se u ambijentu a ~esto su odricali i potrebu postamenta. Sve je rupa. Insistira na arheotipima.Pejza` pored reke Hadson – Asocijativni nazivi. Koristio je razli~ito obojene fluo–cevi i stavljao ih je ispred metalne cevi. Sol Le VIT: . gradi novu vrstu skulpture. . Isto se de{ava i u skulpturi 60-tih. masu. Skulptura je izgubila volumen. Gradi se po principu automatizma. kada ovo slikarstvo dosti`e vrhunac. organizuju ih grade}i druge strukture. na tome gradi kompletna dela. ali prednost je sa one strane okeana. Sa NINBERGOM se ustoli~io kao vo|a trendova. Koristi aluminijum ili fini ner|aju}i ~elik. Skulptura deluje dvodimenzionalno.

1965 god.).. minimal art i konceptualna umetnost nastale 70-ih god. Jozef KO[UT: Prvi konceptualni umetnik. Reakcija na enformel i pop art je umetnost koja je po{la sa suprotnih pozicija. lend art). fotografiju stolice i tekst iz re~nika o tome {ta je to . pribli`ila se dobu u kome stvara. Svaka pojava se javlja kao reakcija na neku predhodnu.Moduli – Koristio je 144 jednake plo~ice i u svakoj galeriji od njih pravio razli~ite skulpture. izlo`io je stolicu u tri oblika: obi~nu stolicu. a druga je kontrapozicija (op art. pravi se tira`. To se primenjuje sa dve strane: jedna je figuracija (nova figuracija. KONCEPTUALNA UMETNOST Konceptualna umetnost je raznorodan pokret koji je obuhvatao razli~ite tipove delovanja (bodi art. KONCEPTUALNA umetnost – nije va`no ko }e {ta i od ~ega napraviti. pop art). racionalnu struju. Umetnost se okrenula prema zbivanjima u savremenom dru{tvu. Odbacuju popularisti~ki stav pop arta tj.

ostaje na nivou skice. zamisli. Razli~ite ideje i stavovi se ra|aju. Joko ONO: Imaginarna mapa. Bio je profesor koji je propagirao konceptualnu umetnost. Jozef BOJS: . Izvodio je performans bodi art. Va`an je koncept. Delo je vi{e opisivano nego gledano. Delo je dematerijalizovano. umetnost i `ivot umetnika su identi~ni. a da li se i razumemo? Delo razumemo posredstvom re~i. \ina PEJM: Povredjivala se u umetnosti bodi arta.Kako mrtvom zecu objasniti sliku – Koristio je dostignu}a raznih nauka. ideja a umetnik je taj koji je ima i nije va`no u kom mediju i kako }e se realizovati. Umetnik sam treba da objasni koncept umesto kriti~ara i niko ne treba da sudi insistira na tautologiji (isto u svim varijantama). Govorimo. U osnovi je pojam. Prava komunikacija sa umetni~kim delom opet zahteva jezik. malo kasnimo za svetom. Dolazi do demistifikacije umetnika i dela. Ni{ta izvan onog {to vidimo ne treba da zaklju~imo. slikamo. pona{ao se kao prorok. 1973 god. LEND ART Umetnik mo`e da deluje u svakoj sredini i ne mora se dr`ati ode|enih granica.stolica (pitanje me|usobnog odnosa). Umetni~ka dela koriste se vizuelnim jezikom. BODI ART Bansen NJUMAN: Vezan za uspeh. Ovaj problem je vrlo inspirativan. Samo telo umetnika koristi se u umetni~koj produkciji Marina ABRAMOVI]: Serija ritmova 70-ih godina. imao je performans u SKC–u. a ne sama materijalizacija i sve je stvar jezika. Ri~ard SMITSON: . iako je slikano. Pravio je publikacije. rado koristi tehni~ke mogu}nosti. Pravi umetnik. nacrta. a mi prevodimo na govorni jezik. ni{ta izvan toga nije slika.

Spiralni jeti – . Voda u jezeru je nado{la i spirala je potopljena. SRPSKO SLIKARSTVO . U Meksiku je postavljao mnogo ogledala i odre|ene strukture zemlje i pratio je reflekse. Nasip visok je oko 46m. du`ine preko 40km. SMITSON je poginuo snimaju}i za jedno svoje delo..Spiralni nasip – Nalazi se daleko od civilizacije.

koji }e ovekove~iti sve te patnje i stradanja. Ura|ena je samo maketa. da se na|e donator koji bi ga {kolovao. Ubrzo postaje jasno da je ME[TROVI]samouki genije. On je znao da pove`e ta dva znanja. Odlazi u Be~. da glorifikuje dinastiju. Uglavnom klesarski zanat. te je od svega toga ostala samo ideja i maketa. upoznaje RODENA i razmenjuju svoja znanja u njegovom ateljeu. talasasta. To se i desilo ali kasno jer je ME[TROVI] bio prestar za {kolovanje. Tada je radio i u~io u splitskoj radionici Pava Bilini}a. oni prelaze okvire fontane. ali je dela slao i u Jugoslaviju. . Roden je rekao da je on najve}i vajar malih slovenskih naroda. a prvi me|unarodni uspeh posti`e u Rimu 1911 god. Zapa`en je bio na izlo`bama secesije u Be~u. Fontana. Tamo je i umro.Vidovdanski hram . da je grandoman.Izvor `ivota – Nalazi se u Zagrebu. izradio je veliki broj reljefa u kamenu. inspirisan MIKELAN\ELOM. On je progla{en za nacionalistu. gotskom i crna~kom skulpturom). 1912 god. nagih figura i portreta. za Vidovdanski Hram. u Rim i u srpskom paviljonu je predstavio sve velike skulpture posve}ene Kosovskom ciklusu. Posle II svetskog rata `iveo je u SAD i radio za internacionalnu publiku. Hram je mogao biti gotov da su studenti i profesori generacijama radili i ulagali. Posle rata `iveo je u Zagrebu i bio je prvi rektor novoosnovane Umjetni~ke Akademije. koje je prete`no dao upro{}ene u drvetu (bio je inspirisan vizantijskom. Ro|en je uVrpolju. Vajar i svetski umetnik. Me{tani su to primetili. nepravilnog oblika. odlazi u Italiju. Mnogi su se upla{ili.Ivan ME[TROVI]: (1883-1962) Predstavnik secesije kod nas. ni da nastavi sa {kolovanjem te radi najrazli~itije poslove. 1907 i 1908 god. ME[TROVI] ve} po~etkom 20-og veka dobija veliko priznanje od RODENA za veoma dobro poznavanje arhitekture i skulpture. Za vreme I svetskog rata napustio je realisti~ki stil dotada{njih skulptora punih poleta i senzualnosti i pre{ao na izradu celog niza religioznih tema. Vezujemo ga za Be~ku secesiju zato {to je {kolovan u Be~u kod Ota VAGNERA. Izme|u dva rata. Nema novca ni da se vrati ku}i. ali njegov be~ki finansijer ubrzo odustaje. te radi kao {egrt. u Sant Bendu ta~nije.Kraljevi} Marko 1 – Prime}ujemo treperavost po ugledu na . Upornim radom dolazi u atelje Ota VAGNERA. @eleo je da o`ivi kosovski ep. Figure raznih ljudi koji su jako `edni. ali dok je do{ao do njega pre{ao je mukotrpan put. njegovo prvo veliko delo. pa je Bilini} poslao njegove radove u Split.Nalazi se u muzeju u Kru{evcu. . Poreklom je iz Splita. koji je ina~e sara|ivao sa Gustavom KLINTOM. a u Slavoniju dolazi sa roditeljima. Kasnije govori da je to bio najte`i period njegovog `ivota. . Oni su radili kao sezonski radnici a on je ~uvao stoku i goveda a usput je radio ne{to od kamena i drveta. Stubovi su simboli junaka.

. Kralj Aleksandar Kara|or|evi} bio je njegov veliki mecena.Milo{ Obili} – Ravan RODENOVOM ~oveku koji hoda. “Impresije iz Rusije” i “Biste”. Bio je potresen ~injenicom da je Austrija anketirala BiH. Portret je linearan kao da zna kako je junak izgledao. . . Jedan je od osnivaca i dugogodi{nji rektor Akademije Likovnih Umetnosti u Beogradu. .Glava Kraljevi}a Marka – Smatrao je da sve pesme kosovskog ciklusa pripadaju kolektivnom nasle|u. ali za razliku od RODENA. nije se oslobodio kamena (bloka). Pravo umetni~ko delo.Indijanci na konjima – spomenik u ^ikagu.Odmor – . Reljef u kamenu. mitologije i religije. . U kamenu. Uradio je na stotine portreta istaknutih li~nosti iz na{eg i svetskog javnog i umetni~kog `ivota. . Poznavao je ne samo RODENA nego i radove MIKELAN\ELA. a posle u Pariz kod u~itelja Burdela.RODENA. Burdel nije ostavio dublji trag na njegovom izrazu ali ga je usmerio na pravi put u gra|enju forme sa ~vrstom konstrukcijom. bronzi i drvetu stvorio je ogromna dela sa figurama i reljefima sa temama iz narodne poezije.Glava Milo{a Obili}a – . Jako je visoko podignut i dekoratvan. ^ovek i konj izgledaju kao jedna masa. istorije. Grafizam koji je primenio po ugledu na Asirsku i Sumersku skulprturu koju je najvi{e posmatrao u Luvru u donjem nivou. Vlada sigurno i kompozicijom i skulpturom. Posle I svetskog rata. Unosi sve`inu i raznolikost u na{u savremenu plastiku. Ne odgovara mu okolina. Bio pripadnik srpske revolucionarne omladine u Bosni. Velike zasluge ima u stvaranju modernog psiholo{kog profila. Za vreme rata bio je u vojnim zatvorima i tamo je bio zaposlen u radionici za izradu predmeta u duborezu. Izdao je knjige “O umetnosti i umetnicima”.Pobednik – Projektovao je i podigao po pozivu u ^ikagu (ve} kao zreo i iskusan majstor). gde je po~eo da se bavi rezanjem skulpture u drvetu. Konje je uradio u pokretu ali u bloku kao kod Egipatske umetnosti. Torzo je bez ruku.Sr|a Zlopogle|a – . Ep i `elja da se povrati sloboda.Kosovka devojka – Nova i vrlo smela interpretacija. kao i umetni~kom kritikom. On putuje po Evropi i bavi se pedago{kom delatno{}u u Beogradu. Junak je namerno deformisan. ali je narocito sna`an u portretima. Umro je u Beogradu. Sreten STOJANOVI]: (1898-1960) Vajar.Kraljevi} Marko 2 – Nova i dramati~na forma. odlazi u Be~ na studije. . bio je odli~an klesar. ME[TROVI] je pokazao da zna {ta je spomenik a {ta skulptura.

U Gorskom vencu je tra`io tragicnu romantiku.^e`nja – .Lav – .\akometi – Sa`imanje mase u {iroke i odlu~no izmodelirane povr{ine.Devojka sa cvetom – U po~etku svoje karijere neguje uglavnom reljef u drvetu. Tek u kasnijem periodu se vra}a realisti~koj formi. Du{an JOVANOVI] – \UKIN: (1891-1945) Vajar. se pojavljuje u grupi radova u kojima je crta~ki element u stilizaciji doveo do izrazite dekorativnosti i prenagla{enog pokreta. Bio je me|u prvim skulptorima izme|u dva svetska rata. ve} stvara . kao kod RODENA. Njegovi portreti u granitu. . naro~ito `enske aktove u bronzi: .Le`e}i `enski akt – sa izvanrednim ose}ajem za formu. @iveo i umro u Beogradu. bez individualnog karaktera. Ra|en u Burdelovoj tradiciji. ve} za op{tim.Moja mati – .Moj otac – i . Taj se na~in vremenom pretvara u ugla~ane i o{tre forme. a sa reljefa u drvetu prelazi na reljefe u bronzi u kojima ispoljava ose}anje za monumentalnost koje se razvija u brojnim spomenicima koje je uredio.Iguman Stefan – . mermeru i bronzi se odlikuju punim izrazom i kompaktnom formom.Devojka sa draperijom .Rob – Sa podjednakim uspehom negovao i sitnu plastiku. Studirao je arhitekturu u Nema~koj ali se opredeljuje za vajarstvo koje studira u Firenci. Ro|en je u Beogradu gde je i zavr{io gimnaziju. kao uticaj kod njega. kolektivnim psihi~kim osobinama.Igra~ica . ra{~lanjuju}i volumen u duhu {ire shva}ene kubisti~ke discipline.. u `enskom telu ~ulnost i poeziju a u `ivotinjama ~ednost i neposrednost.Knez Bajko – u njima nije i{ao sa individualizacijom konkretnog lika. On ne vaja u drvetu. Raskida sa gra| anskim realizmom. gde je on izrazio su{tinu svog skulptorskog postupka – Sublimiranje pokreta i unutra{njeg `ivota sa relacijama objektivne forme. .Nikola Vuli} – U grozni~avom impresionistickom postupku. @ensko telo kod njega je nezgrapno i nespretno u pokretu. . gde je problem osvetljenja tesno povezan sa iznijansiranom psihologijom. `ensko telo i `ivotinje. .Pop Mi}o . Njihova ~ulnost je duboko u njima i pojavljuje se samo kao nagove{taj ili te`nja. .Labudova smrt – . fragmentarno.Bez ruku. Predstavnik kubizma kod nas.Kupa~ica – . Usiljen pokret i velika glava. .Igra~ica – Njega su tokom dugog umetni~kog `ivota interesovale najvi{e tri teme: Gorski venac. Secesija.

. stilizovane forme i poetski razvijena linija predstavljaju osnovna formativna obele`ja njegovog vajarstva. U BJELI]EVOM stvaranju jasno se uo~avaju 3 perioda: 1. (PLAVI JAHA^). GOGENA. Da bi skupio novac. portreti{e devojke u nacionalnim no{njama (Krakovijanke) prema kojima se kasnije {tampaju dopisnice. 3. Njegova skulptura je skulptura zatvorenih i stati~nih ritmova. . 2. Otkriva SEZANA.do`ivljaj sna. U~estvovao je na ULUS-ovim izlo`bama. . zatim studije nastavlja na Krakovskoj akademiji.2 super portreta – .Akt s' le|a – nastao oko 1932 god. Dru`i se sa umetnicima i pose}uje izlo`be. Njegove `ivotinje imaju iznijansiran psiholo{ki profil i neki svoj neobi~an svet. Asocijativne veze sa davno do`ivljenim stvarima . Slikarstvo prvo u~i u Bosni (Sarajevu . Zatvoreni stati~ki ritam. KANDINSKOG. Izlo`be je imao u Zagrebu i Sarajevu. ^lan je grupe “OBLIK”. Uticaj [AGALA. BONARA i RENOARA. Po~inje rat i on odlazi u Krakov. {e{ir kao zup~anik. Kubizam (do 1925). Van GOGA.Glava – ~ista analiza forme (afri~ka skulptura) i grafizam (ARHIPENKO). i kada je lio u bronzi.Devojka sa mandolinom – Se~e planove (kao PIKASO). . naro~ito prema RENOARU.Apstraktni predeo – Najvi{e li~i na MAKEA.Violinista – . gde i ostaje da `ivi. Op~injen je SEZANOM a ne kubizmom koji je tada cvetao. idealizovan oblik. – faza fovizma Milan KONJOVI]: (1898-1993) . Postaje scenograf u narodnom pozori{tu u Beogradu. zatim odlazi u Pariz i Prag. pa kasnije i u Prag.Cve}arka – Neguje asimetri~nost. Njegova ljubav prema francuskim impresionistima.Devoj~ica u kolicima . Realizam (od 1925 do1930). uticala je na prva opredeljenja mladog BIJELI]A koji slika mu{ke i `enske aktove i mrtve prirode u tom duhu. Jovan BIJELI]: (1886-1964) Jedan od najzna~ajnijih ~lanova avangardne srpske savremene umetnosti. isti kolorit i isti si`e. U Parizu pose}uje Luvr i druge muzeje. .3 godine). Imao je vi{e samostalnih izlo`bi.Borba dana i no}i – Usvojio je ideje PLAVOG JAHA^A. On nikada. nije te`io osvajanju prostora i njegovom uklju~ivanju u oblik. Fovizam (od 1930 pa na dalje).oblike drveta i sva veli~ina i jednostavnost je u tome da unutra{nju igru tkiva i materije oslobodi i minimalnim korekturama pretvori u `ensko telo. .

Rane slike radi u impresionisti~kom duhu dok su mu slike sa akademije izrazito ekspresionisti~kog temperamenta. njeni pejza`i i plodovi. osnovana galerija s njegovim imenom kojoj je poklonio 500 radova. osvetljena do`ivljajem mora sa putovanja u Dubrovnik i okolinu. U Somboru je 1966 god. Od 1953 god. uz pejza` i mrtve prirode.Mrtva priroda 53 – pod uticajem PIKASA. koje napu{ta i radi sam. Odu{evljava se El GREKOM i KOKO[KOM. @iveo neko vreme u Parizu gde pod uticajem SEZANA . i tada nastaju njegova prva uljana dela na tlu Vojvodine. Stvaraju}i i razvijaju}i svoju slikarsku viziju zamahom i ekspresionisti~kom emotivno{}u.Sombor – pejza`. vrelo sunce. Dela mu se nalaze u Narodnom Muzeju u Beograd. Parisku plavu fazu zamenjuje topla gama `ute i crvene faze. Njegovi stalni motivi su Vojvodina. posle rata (od 1945 do 1952) koja donosi seriju vojvo|anskih portreta.Slikar. Kolorit i oble forme usvaja od LE@EA. ~ime se pribliava apstrakciji. . Njegova slikarska zrelost zapo~inje “plavom fazom” (od 1926 do 1931). Odlazi u Pariz gde prolazi kroz LOTOV atelje i do`ivljava fazu Neoklasicizma. Uskoro. . Ro|en u Somboru.Radi u svim slikarskim tehnikama. kroz njegovu geometrizovanu formu. Sve vi{e upro{}ava i pretvara u likovni simbol. . Studirao na Akademiji u Be~u i Pragu. Imao je sna`an temperament i strasan kolorit. njeni ljudi i njihovi domovi. Na red dolazi “siva faza” . pa radi seriju slika sa kubisti~kim obele`jem. bez deskripcije. ponovo vlada boja u intenzivnim hromatskim orkestracijama a dominantna tema je i dalje pejza` intimnog `ivota. Petar DOBROVI]: (1890-1942) Slikarstvo u~io u Budimpe{ti. njegov je osnovni element boja u gustom namazu i tamni koloriti (faktura vitra`a). Slika predele. SEZAN i PIKASO podsti~u njegovu radoznalost. {to ukazuje na ekspresionisti~ku dispoziciju njegovog slikarskog temperamenta. kompozicije iz savremenog `ivota.Plavi atelje . Pripadao je grupo “OBLIK” pre II svetskog rata. oboga}ena bojama prole}nog i letnjeg vojvo|anskog pejza`a. mrtve prirode i enterijere. Radi ~ak i tapiseriju. zazvu~ala je fovisti~ki smela i ~ista boja.

pariski i {idski predeo i mrtvu prirodu. [UMANOVI] je pro{ao kroz tri slikarska perioda: ljudsku figuru (akt najvi{e). . Njegovo slikarstvo je intenzivnog kolorita i jasnog ekspresivnog crte`a. dekorativnost. Uspe{no u~estvuje na doma}im i stranim izlo`bama. . Razvija izuzetno ose}anje za prirodu i rasvetljen predeo. Sava [UMANOVI]: (1896-1942) Veliki slikar aktova. u Vinkovcima. . Vrlo mu je smetala humanisti~ka tradicija. Odra`ava sna`an temperament i impulsivni zamah. ni analiti~ke ni sinteti~ke. .Seoska mesarnica – .Skulptor u ateljeu – pribli`io se analiti~kom kubizmu PIKASA.Dubrova~ka luka .Akt plave devojke . Prvi njegov boravak u Parizu je u znaku interesovanja za konstruktivisti~ku teoriju. Studirao u Zagrebu i u Parizu gde je dugo i `iveo.Mali maslinjak – .Crte` – Crte`i su vi{e kao eksperimenti. tamna kontura. Poslednje godine `ivota proveo je u [idu. 1. nego kao rezultati. Slika se pretvara u ~istu koloristi~ku viziju u kojoj se gube vrednosti objekata i forme. pojavilo se kod njega kolebanje izme|u racionalnog i emotivnog. Zagreba~ki period. Posle 1922 god. Svoje slike predela podelio je na 2 celine. . 2. Put do kubizma je pre{ao u svojim crte`ima.Odmor venere – Iz ciklusa mitolo{kih slika. Ro|en je u Sremu. Sliku nikada nije do kraja shvatio kao ravnu povr{inu pokrivenu linijama i bojom. Pored ve}eg broja `enskih aktova.usavr{ava svoj crte` i formu. . Njegova poetika je bila vi{e akademska nego kubisti~ka – bez analize forme. slikao je i mrtvu prirodu i pejza`e iz Pariza i iz rodnog Srema. Mnogo ubedljiviji postaje kada linearan crte` zamenjuje modelacijom. . izme|u forme i boje. @ivot je zavr{io na mitrova~kom groblju gde je bio streljan od strane usta{a. sa nagla{enom ulogom svetlosti. Pariski period.Stara luka u Dubrovniku – Boja dovedena do punog inteziteta i koloristi~ki uravnote`ena.Stari Bepo sa Hvara – Human odnos prema ~oveku.Leda sa labudom – pokazuje te`nju da ostvari monumentalni stil 20og veka. U po~etku je bio pod jakim uticajem kubizma i LOTOVE {kole kojeg se posle oslobodio. . Veoma va`an element DOBROVI]EVOG izraza jeste linija.Veliki maslinjak – ima dekorativnih povr{ina. ritam u slici. Sunce dalmatinskih pejza`a u~inilo je da dugo sputavana emocija progovori svojim jezikom: ~ista boja. pariskih i {idskih predela.Dubrova~ki {tradun – . so~nog je kolorita. {to je primetno na njegovim ranijim delima.

Zatim sa majkom kre}e u nova lutanja po svetu: [panija. kriti~ar i pesnik. pozajmljena od @ERIKOOVOG “Meduzinog splava”. i Italijana Bruna BARILIJA. Zavr{ila je umetni~ku {kolu u Beogradu. Prvo i jedino dete Danice PAVLOVI] ugledne srpkinje. od slobodne transpozicije se okre}e ka akademskoj stilizaciji i hladnoj paleti. Ro|ena 1909 god. Prva dva razreda zavr{ava u Nici i tu u~i francuski. Ona je svoje pesme objavljivala u Italijanskim ~asopisima. kasnije pada sa konja i ponovo dolazi do ozle|enja ki~me. U~estvuje na raznim izlo`bama. Italija. Milena je bila i pesnik.. Prelazi iz linearnog perioda u klasi~ni renesansni poetski izraz. Po`arevac.. Slika serije aktova. Od rane mladosti ona putuje po svetu i u~i razne jezike. Imala je operaciju na ki~mi.Sa povratkom u Zagreb.Pijani brod – Dijagonalna kompozicija. Radi sa nejednakim uspehom i velike kompozicije u ciklusima. i oslobo|enje od prazne forme. kasnije poznati italijanski muzi~ar. Iz gimnazije opet ide za Italiju. zatim u Nema~ki manastir ne bi li nau~ila i nema~ki jezik. zavr{ena pred sam kraj njegovog `ivota. zatim dolazi u Srbiju. a vec slede}e godine (1945) iznenadno umire. Milena PAVLOVI] – BARILI: (1909-1945) Srpska slikarka koja spada me|u mali broj nadrealista u periodu izme| u dva rata. . . Usled bolesti vra}a se u [id. u Po`arevcu. Posle njenog uspeha na izlo`bama upoznaje ~itav niz intelektualaca i umetnika. Boravi u Veneciji gde nastaju platna najve}e . Ponovo se vra}a u Beograd gde zavr{ava nastavni~ki kurs. po~inje njeno sanjarsko metafizi~ko slikarstvo i njen linearan period gde u~estvuje na izlo`bama zajedno sa De KIRIKOM. gde intenzivno radi sve do smrti.Doru~ak na travi .Drum zimi – jedna slika iz te serije.Koncert u polju – Drugi Pariski boravak predstavlja vra}anje koloristi~kom slikanju i napu{ta neoklasicisti~ku strogost forme i prihvata sve`u. Odlazi opet u Minhen ali da studira i u~i kod Franc Fon [TUKA. . poku{avajuci da uradi monumentalni stil: – [idske kupa~ice – su iz tog ciklusa Radi i seriju de~ijih likova i nekoliko sne`nih pejza`a: . U tom periodu slika u akademskom maniru i to naj~e{}e portrete i figuralne kompozicije. Engleska.Kraj prozora . Vra}a se u Po`arevac i postaje ~lan udru`enja LADA.Bera~ice – njegova poslednja slika. sa kojim i ostaje prijatelj putem pisama sve do njegove smrti. so~nu paletu. a zavr{ava kompozicijama koje predstavljaju njegovo najvece ume}e. 1932 god. nastoje}i da bojom i sve`inom poka`e [idske lepote. mrtvih priroda. Vra}a se realizmu. Boravi u Italiji neko vreme.

Uglavnom su se bavili . Jovana RISTI]A. a zbog po~etka rata nije mogla da se vrati u Evropu. Ro|en 1902 god. Njeno slikarstvo se mo`e podeliti na dva perioda: 1. 1922 god. To je slikarstvo sna. prevodilac. Odlazi u Ameriku. [kolovao se u Beogradu i [vajcarskoj. nose obele`je mlakog impresionizma. Vane @IVADINOVI] – BOR: Umetnici su imali svoj manifest.Za~arana lepotica – . upoznao je BRETONA i francuske nadrealiste za vreme boravka u Parizu. sa an|elima i 2. Rani anti~ki period svetlog kolorita. on je prvi najdosledniji nadrealista u jugoslovenskom slikarstvu.vrednosti: . Radoica @IVANOVI] – NOE: (1903-1944) Najzna~ajniji period njegovog stvaranja je doba njegove pripadnosti nadrealisti~kom pokretu. 1926 god. Nadrealizam je pokret koji se kona~no odvja sinhrono sa svetskim tokovima. Taj period je veoma te`ak. tamnog kolorita. . Nadrealisti~ku fazu smenjuje slikanjem mrtvih priroda na SEZANOV na~in i realisti~kih portreta. Zatim postaje anga`ovana kao ilustrator ~asopisa VOGUE. nadrealno misti~ko. . Zajedno sa Sevom kupio je sliku Maksa Ernsta “Sova” (Ptica u kavezu) koja je sada u muzeju savremene umetnosti. u staroj i uglednoj porodici.Privi|enje u dimu – slika iz nadrealisti~ke faze. gde je nastao i ciklus kola`a La vie mobile. Radi dekore za predstave: Sebastijan. Renesansni preiod. Marko RISTI]: (1902- ) Pristalica nadrealizma.Kola`i – Mislio je da je nadrealizam vezan za kni`evnost. pesnik. Njujork. umire. Njegove poslednje slike koje je radio za vreme okupacije. Jedan je od osniva~a beogradske grupe nadrealista i potpisnik manifesta. Posle nje u Po`arevcu na mestu njene ku}e se nalazi galerija njenih radova. Udaje se i ubrzo 1945 god. Beograd. maniristi~ko i imaginativno. San letnje no}i (koja nije realizovana). Sara|ivao je u pariskom ~asopisu “Minotaure”. Rodio se u Beogradu a poginuo tokom njegovog oslobo|enja. pokrenuo je ~asopis “Putevi”.Devojka sa lampom – itd. akademika i dr`avnika.

Posle oslobo| enja. Taman period .fotografijom. knjigama. 2. . pejza`e i aktove u intenzivnim bojama. slu`i se {irokim povr{inama. crte`.Enterijer – 3. Vajarstvo je u~io kod BURDELA. Pred II svetski rat po~inje njegov tre}i impresionisti~ki period koji traje sve do oslobo|enja (analiza svetlosti). ^esto se pojavljuje po neka grafi~ka arabeska. tepisima i vazama.Pesak – Automatizam misli. te`i {to svedenijoj transpoziciji. 1. U njegovom stvaranju izme|u 2 rata. kao posledice duhovne krize jednog dru{tva koje je zamorno i povuklo u svoje sumorne polumra~ne prostorije. Za vreme II svetskog rata bio je ~lan Francuskog pokreta otpora. zapo~inje njegov savremeni period. veliki valerski registri: . ~istu figuru i pejza`.bogata skala svih tonova. Kod njega uvek preovla|uje arhitektonska kompozicija. Od 1926 god. zelen i svetao period. Od 1919 do 1922 god. Forma je stro`ija u naizmeni~nom se~enju horizontale i vertikale. Milo MILUNOVI]: Privatno studira slikarstvo u ateljeu Djakometija u Firenci. enterijer sa figurom. jer ga je to prvo zanimalo. u tamnoj gami. Njegova tada{nja platna karakteri{u sme| ili zelenkast tonalitet. I{~ezava prvobitna neoklasicisti~ka strogost.hladan. predstavnik intimisti~kog slikarstva. sa starim foteljama. u tamnobraon periodu.velike svetlosne povr{ine. i silazi u svet obi~nih stvari i pojava. masa i . Slika neoklasicisti~ki. posle isklju~ivo slika.Advokati – . Savetnik ambasade u Parizu. pro{arane jakim akcentima. Svetao period . Zeleni period . U tome ima ne~eg duboko ljudskog i potresnog (nota nostalgije). uravnote`en hladnim bojama i izvanrednom lirskom tanano{}u. Marko ^ELEBONOVI]: Pored Mila Milunovi}a. Izranja u pune sve`e prostore. je u Parizu. gde se pojavljuje njegova ekspresionisti~ka nota. Radi i kao slikar i kao javni radnik tj. Oko 1950 god. Njegovo slikarstvo se prema evoluciji njegovog kolorita mo`e podeliti na taman . on napu{ta ovaj za njega karakteristi~an ambijent ispunjen odre| enom atmosferom. Slika mrtve prirode. kasnije profesor na FLU. Boja se rasvetljuje i postaje fluidna. tanak i gladak namaz boje. On ima le`eran crte` i lako deformisan predmet i kompoziciju koja nije optere}ena aran`iranjem. boravi u Parizu gde upoznaje dela SEZANA.Porodica – slika iz tog perioda. ose}a se izvesna melanholija. . Naj~e{}e slika mrtvu prirodu.

Posle toga se orijenti{e na socijalnom slikarstvu sa . Pristupa grupi “@IVOT” 1934 god.Ribari na Kapriju – slika iz tog perioda Od 1927 god. fino modelovano. MILOVANOVI]A u umetnickoj {koli u Beogradu. nastaju dela koja podse}aju na Van GOGA po svojim namazima. i sve se vi{e orijenti{e na socijalnom slikarstvu i u Beogradu postaje njen najizrazitiji predstavnik. .Nojev balon – Ignjat JOB: U Zagrebu zavr{ava vi{u {kolu za umetnost. upro{}nih oblika. . ali od njega ne prihvata izraziti ekspresionizam ali zato sa fresaka prihvata maslinasti ton.Dva lebde}a akta – Estetika ru`nog kao trag vremena. ali kolorit je znatno `ivlji. . sklono{}u za grotesknom deformacijom. .Mrtva priroda sa gipsanim modelom i violinom – estetski racionalisti~ka. . u{u{kan. on ostvaruje vlastitu varijantu ekspresionizma u na{em slikarstvu izme|u dva rata. U periodu izme|u 1920i 1921 god.Sanjarenje – . ekonomi~ne palete. . Stalno proganjan kao aktivan politi~ki i kulturni radnik. Na po~etku radi jednostavno.Bahanal – Zora PETROVI]: Predstavnica na{eg fresko slikarstva.Vrca (Mre`a) - Predrag Pe|a MILOSAVLJEVI]: Intimisti~ko slikarstvo. \or|e ANDREJEVI] – KUN: Bio je |ak Petra DOBROVI]A i M.Kvalitet boje.svuda dolazi do izra`aja prevlast tona nad ~istom bojom. boravi na Kapriju i u Rimu. Bila je kod LOTA. U uznemirenom ritmu kompozicije.

ni zbog provinciskog konzervatizma. za harmoniju neutralnog tona i jake ~iste boje kao i ilustrativnost. ve} zbog upornosti da se ide svojim putem. Susret sa rodnim krajem. Njegov izraz je gra|en originalno na postulatima koncepcije BONARA i VIJARA. U poslednjoj fazi uvodi pleh. {ljunak i gvo`|e koji u kontekstu slike dobijaju nov pikturalni i sadr`ajni smisao.Stra{ilo – .Kamen i gvo`|e – .Majka – Petar LUBARDA: LUBARDA je kao ^ELEBONOVI]. realisti~ko uop{tavanje.preovla|uju}om naracijom. a pojedine njegove vizije imaju ne{to i od SUTINA. je bio u Parizu. od postimpresionisti~ki shva}enih enterijera kompozicija i mrtvih priroda.Konji – Mi}a POPOVI]: Bavi se i knji`evno{}u. Od 1926 do 1932 god. gde je istan~an kolorit. Crnom Gorom. Njegov rad delimo u nekoliko faza.Mrtva priroda sa zelenom draperijom – . @eleo je da prvo izu~i zanat i da savlada primarnu materiju. tako da je njegovo li~no ose}anje pretvarano u ose}anje vremena u odre|enom trenutku.Osnova – . usmerenom na osnovu biv{eg poretka. sve do apstraktnih kompozicija u kojima dominira tema materije i njene strukture. realan predmet i njegovo postojanje u prostoru. To postaje jedan od osnovnih faktora njegove umetnosti. . ose}anje za dramu svetlo-tamnog. Karakteristike njegovog izraza su: egzaktan izraz. je bio od izvrsnog zna~aja za njega.Veliki sinteti~ki predeo - . . upu}en starim majstorima u Luvru u potrazi za svojim nadahnu}em. odnosno predmetnost. ali ne zbog straha od novog. . suprotno svima. filmskom i pozori{nom re`ijom. On svoj odnos prema prirodi gradio i do`ivljava kao odnos prema epohi.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->