Dnevni avaz

Nezavisni bh. politi~ki dnevnik ponedjeljak, 4. 10. 2010. Sarajevo Godina XVI Broj 5418 1 KM, 6 kn, 40 din, 0,70 E

15 GODINA NAJTIRA@NIJA NOVINA U BOSNI I HERCEGOVINI www.dnevniavaz.ba

IZBORI 2010

CIK objavio prve nezvani~ne rezultate

MRTVA TRKA ZA PREDSJEDNI[TVO BiH
Gra|ani BiH dali veliku podr{ku Fahrudinu Radon~i}u, koji je, prema posljednjim informacijama, vodio tijesnu borbu s kandidatom SDA Bakirom Izetbegovi}em Katastrofalan rezultat Harisa Silajd`i}a

Kakanj: Izbjegnuta katastrofa u rudniku

HTJELI UKRASTI KABL ZA ZRAK RUDARIMA
14. strana

Iscjelitelji: Marokanac najavio dolazak u BiH

TOBRAVIJEVE SEANSE U DVORANI ZETRA
10. str.

Na ovim op}im izborima zabilje`ena je znatno ve}a izlaznost nego 2006. godine

rema sino}njim prvim preliminarnim rezultatima koje je oko 23 sata objavila Centralna izborna komisija (CIK) BiH, a na

P
36.-37. str.

osnovu 47 posto obra|enih bira~kih mjesta, Bakir Izetbegovi} (SDA) osvojio je 71.803 glasa, odnosno 33,49 posto, a Fahrudin Radon~i} (SBB BiH) BO@IDAR MALJKOVI]

68.039 glasova, odnosno 31,73 posto. Haris Silajd`i} (SBiH) osvojio je 57.325 glasova, odnosno 26,74 posto. 2. strana

ZLATAN MUSLIMOVI]

Treba nam pobjeda u Tirani

Jugoplastika je najbolji tim u historiji

69. str.

2

Dnevni avaz, ponedjeljak, 4. oktobar/listopad 2010.

aktuelno

CIK Objavljeni prvi preliminarni rezultati op}ih izbora

Mrtva utrka izme|u Radon~i}a i Izetbegovi}a
Mun u CIK-u: Bit }e puno posla

Patrik Mun, ameri~ki ambasador u BiH

Predsjednik SBB BiH Fahrudin Radon~i} prema CIK-u ima mali zaostatak za Izetbegovi}em, s tim da je bilo prebrojano manje od pola glasova

SAD spremne raditi s novom vladom BiH
Va`no je da BiH bude spremna na korake potrebne za napredak ka evroatlantskim integracijama
Svi smo ohrabreni i pozitivno ocjenjujemo visoku izlaznost bira~a na izbore u BiH, izjavio je ameri~ki ambasador u BiH Patrik Mun (Patrick Moon), nakon {to je Centralna izborna komisija (CIK) sino} saop}ila podatke o odzivu bira~a na op}e izbore, prenosi Onasa. - Mi smo spremni da radimo s novom vladom BiH. Smatramo da je zaista va`no da BiH bude spremna na korake potrebne za napredak ka evroatlantskim integracijama. Bit }e puno posla, mo`da }e za to biti potrebno i mnogo vremena, ali rezultat toga }e biti prosperitet, puno bolja ekonomska situacija i mnogo ~vr{}a demokratija - kazao je ameri~ki ambasador prilikom posjete privremenom sjedi{tu CIK-a u zgradi institucija BiH u Sarajevu. Ponovio je da }e SAD nastaviti pru`ati podr{ku na{oj zemlji na tom putu.
Radon~i} dolazi na glasa~ko mjesto Izetbegovi}: Stranka osvojila vi{e glasova

Visoki predstavnik Valentin Incko

Naredne ~etiri godine }e odlu~iti o budu}nosti BiH

Prema prvim nezvani~nim rezultatima izbora za ~lanove Predsjedni{tva BiH, utrka za bo{nja~kog ~lana izuzetno je neizvjesna, dok su, na osnovu podataka politi~kih stranaka, najbli`i mjestu u Predsjedni{tvu BiH iz reda hrvatskog i srpskog naroda @eljko Kom{i} i Neboj{a Radmanovi}.

Kom{i}eva prednost
Predsjednica Centralne izborne komisije (CIK) BiH Irena Had`iabdi} sino} je saop}ila da je nakon pregledanih 47 posto bira~kih mjesta Bakir Izetbegovi}, kandidat za Predsjedni{tvo BiH, imao 71.803 glasa ili 33,49 posto. Predsjednik Saveza za bolju budu}nost BiH Fahrudin Radon~i} dobio je 68.039 glasova ili 31,73 posto, dok je Haris Silajd`i}, kandidat SBiH, dobio 57.325 glasova ili 26,74 posto. Ibrahim \edovi} (DNZ) 4.261 (1,99 posto), Mujo Demirovi} (BPS - Sefer Halilovi}) 4.119 glasova (1,92 posto), Ibrahim Spahi} (GDS) 3.243 (1,51 posto), D`emaludin Lati} (A-sda) 2.906 (1,36 posto), Izudin Ke{etovi} (BOSS)

Kom{i}: Ubjedljivo prvi

je 47,33 posto, a obra|enih bira~kih mjesta 47,16 posto. Za srpskog ~lana Predsjedni{tva BiH ukupan broj glasa~a u RS bio je registriran na 1.181.386, od ~ega je ukupno va`e}ih glasova sino} pred zaklju~enje ovog izdanja na{eg lista bilo 307.496, neva`e}ih 30.616, a obra|enih glasova bilo je 53,83 posto, dok je obra|enih bira~kih mjesta bilo 50,93 posto. Iz reda srpskog naroda u utrci za Predsjedni{tvo BiH u vodstvu je Neboj{a Radmanovi} iz SNSDa sa 153.893 glasa ili 50,05 posto. Mladen Ivani} dobio je 144.988 ili 47,15 posto, na osnovu obra|enih 50,3 posto bira~kih mjesta. Rajko Papovi} osvojio je 8.115 glasova ili 2,5 posto. Izetbegovi} je sino} izjavio da, prema podacima njegove stranke, on najvjerovatnije ulazi u Predsjedni{tvo BiH.

Incko: ^lanstvo u NATO-u

Visoki predstavnik u BiH Valentin Incko (Inzko) kazao je sino} novinarima u Sarajevu da }e ove ~etiri godine odlu~iti o budu}nosti BiH. - Ove ~etiri godine }e odlu~iti o budu}nosti BiH u smislu da li }e biti br`e priklju~enje u ~lanstvo NATO-a, da li }e BiH sljede}e ~etiri godine dobiti status kandidata za EU - rekao je Incko, prenosi Fena.

Istakao je da je izlaznost bira~a jako va`na, te da je i on sam apelirao da ljudi iza|u na izbore, da glasaju o svojoj budu}nosti. - Ono {to sam do sada ~uo da je izlaznost visoka, to sam ve} osjetio, bio sam u Vare{u, na Palama, u Vogo{}i i ba{ mi je drago - kazao je sino} visoki predstavnik Valentin Incko u Parlamentarnoj skup{tini BiH gdje je privremeno smje{tena Centralna izborna komisija BiH.

152.242 glasa ili 55,64 posto. Borjana Kri{to iz HDZ-a BiH dobila je 62.659 glasova ili 22,98 posto. Martin Ragu`, kandidat Koalicije HDZ 1990 - HSP BiH dobio je 33.199 glasova ili 12,13 posto. Je-

Gra|anska podr{ka
- Mislim da se osnovano mo`e tvrditi da }u ja pobijediti. Nadam se da }e stranka, ~ak i ne{to bolje od mene pro}i - rekao je Izetbegovi}. Predsjednik Glavnog odbora SBB BiH Fehim [kalji} rekao je da je „masivan odziv gra|ana na izbore“ potvrdio njihovo opredjeljenje da mijenjaju situaciju. - Na{ politi~ki projekt ponudio je nova lica, novu BiH. Ono {to mi bilje`imo ovdje u Izbornom {tabu, govori da smo dobili gra|ansku podr{ku - kazao je [kalji}. Iz SBB BiH nagla{avaju da se radi o nepotpunim rezultatima, jer nisu u cijelosti prebrojani glasovi iz velikih gradova BiH. Izborni {tab Saveza nezavisnih socijaldemokrata (SNSD) saop}io je da je njihov kandidat za ~lana Predsjedni{tva BiH Neboj{a Radmanovi} u prednosti nad kandidatom Koalicije „Zajedno za Srpsku“ E. D. A. Mladenom Ivani}em.

Dodik vodi ispred Tadi}a za predsjednika RS
Na uzorku od 30.000 prebrojanih glasova za predsjednika RS, kandidat SNSD-a Milorad Dodik vodi u odnosu na kandidata 1.683 glasa (0,78 posto), Aida Jusi}, nezavisni kandidat, 1.039 (0,48 posto). Kandidat SDP-a BiH @eljko Kom{i}, prema onome {to je saop}ila Had`iabdi}, u ubjedljivoj je prednosti nad ostalim kandidatima za Predsjedni{tvo BiH iz reda hrvatskog naroda. - @eljko Kom{i} dobio je koalicije „Zajedno za Srpsku“ Ognjena Tadi}a sa 57 prema 43 posto glasova, saznaje Srna u Izbornom {tabu SNSD-a. rko Ivankovi} Lijanovi} dobio je 23.753 glasa ili 8,68 posto - navela je Had`iabdi}. Ovi rezultati dobiveni su na osnovu podataka da je ukupan broj registriranih glasa~a u FBiH bio 1.947.052, a u momentu objave podataka ukupan broj va`e}ih glasova bio je 488.034, neva`e}ih je bilo 34.829, obra|enih glasova bilo

www.dnevniavaz.ba

PORTAL - komentar dana
Francuska se o{tro usprotivila ukidanju viznog re`ima za BiH
- Takav odnos prema BiH najve}a je {amar~ina s obzirom na to da se ovdje toliko krvi prolilo za slobodarske i demokratske tekovine od prije 60 godina naovamo. Pa, samo u [paniji je fa{isti~ki re`im obitavao jo{ sedamdesetih godina, a ~lanica je EU, pa i jedna Njema~ka nije dovoljno ka`njena za sve zlo koje je (Sanimir Mahmutovic) po~inila u proteklim ratovima.

aktuelno

Dnevni avaz, ponedjeljak, 4. oktobar/listopad 2010.

3

Komentar dana
Pi{e: Vlastimir MIJOVI]

IZBORI 2010 Kako su u strankama ~ekali rezultate op}ih izbora

Mu~na atmosfera u [tabu Stranke za BiH
Mali broj zvani~nika stranaka razgovarao s novinarima pad stranke Harisa Silajd`i}a Evidentan

Promjena se (ni)je dogodila
Za razliku od srpskih i hrvatskih glasa~a, koji su ostali uz svoje stare miljenike, Bo{njaci su jedini odgovorili na zov politi~kih promjena
Gra|ani su, sude}i prema masovnom izlasku na glasa~ka mjesta, shvatili koliko je bitno da se izjasne na ju~era{njim op}im izborima. Izlaznost od gotovo 60 posto dala je ovim izborima visoki formalni legitimitet. O su{tinskom }e se mo}i govoriti tek nakon {to se provjeri regularnost samog glasanja, odnosno prebrojavanja prema kojem je ususret izborima ispoljavano mnogo sumnji~avosti. Rezultati izbora jo{ su enigmati~ni, jer ovaj broj na{eg lista zaklju~ujemo prije nego {to su saop}eni bilo kakvi slu`beni podaci. Jedno je, ipak, nedvojbeno: promjena o kojoj se prije izbora mnogo govorilo, kao o nasu{noj potrebi koja proisti~e iz lo{ih u~inaka dosada{nje vlasti, nije se dogodila u mjeri u kojoj je to ovoj zemlji mo`da potrebno. Prema nepotpunim, ali indikativnim rezultatima, Savez nezavisnih socijaldemokrata (SNSD) potvrdio je dominaciju u srpskom glasa~kom korpusu; miljenica hrvatskih bira~a opet je Hrvatska demokratska zajednica (HDZ). To }e re}i da }emo u postoktobarskoj vlasti imati dva stara znanca: Milorada Dodika i Dragana ^ovi}a. Oni su sa~uvali `ezlo vlasti. Ma koliko bili krnji u trenutku pisanja ovog komentara, izborni rezultati u bo{nja~kom politi~kom korpusu potvr|uju predvi|anja da }e jedino na tom terenu zov promjena nai}i na adekvatan odziv. Tradicionalno vode}e stranke, SDA i SBiH, izgubile su dosada{nje bira~ko povjerenje: u vrh su nahrupili glasa~i `eljni politi~kih inovacija, koji su svoje povjerenje ukazali Socijaldemokratskoj partiji (SDP) i Savezu za bolju budu}nost BiH (SBB BiH). Ve} sada se mo`e kazati da je ove izbore, ustvari, obilje`io izborni rezultat Saveza za bolju budu}nost BiH: u na{em pora}u nijedna nova politi~ka partija nije ostvarila ni pribli`no takav glasa~ki saldo kakav ima stranka pod vodstvom Fahrudina Radon~i}a. To je o~igledno politi~ka snaga pred kojom je ogromna perspektiva. Ova promjena vjerovatno }e biti izra`ena i u novom sastavu Predsjedni{tva BiH. Borba za bo{nja~ku stolicu bila je vrlo zanimljiva, a i krajnji ishod mogao bi biti tijesan. U svakom slu~aju, pokazalo se da Haris Silajd`i} nema popularnost ni pribli`nu onoj iz 2006. godine. Predstavnik Bo{njaka u dr`avnom vrhu, prema prvim naznakama, prije }e biti Fahrudin Radon~i} ili Bakir Izetbegovi} negoli stari umi{ljeni lider koji je u protekle ~etiri godine iznevjerio povjerenje nacije. Izborne kutije su zatvorene, ali bubanj rezultata jo{ se vrti. Kada se ovih dana zaustavi, sa kona~nim ciframa, vidjet }emo u kolikoj mjeri se o~igledna promjena u bira~kim glavama precizno dogodila.
\oko NINKOVI]

^lanovi rukovodstva SBiH

[tab SDA: Mali broj aktivista

Potpuno mrtvilo u Izbornom {tabu Stranke za BiH (SBiH), ve} neposredno nakon zatvaranja glasa~kih mjesta, bilo je jasan znak da je partija Harisa Silajd`i}a, obilje`ena brojnim kriminalnim aferama, na op}im izborima do`ivjela totalni potop!

SDP BiH ~ekao pouzdanije rezultate
Novinari koji su rezultate izbora do~ekivali u hotelu „Evropa“, gdje je bio smje{ten Izborni {tab SDP-a, do momenta pisanja ovog teksta, ne{to iza 22 sata, skoro da nisu imali nikakvih informacija o de{avanjima u tom {tabu, niti su mogli osjetiti atmosferu me|u strana~kim funkcionerima. da }e novinari to morati pitati njega. U [tabu je bilo tek nekoliko kandidata stranke, me|u kojima Pripadnici sedme sile bili su smje{teni u jednu podrumsku prostoriju, koja je fizi~ki potpuno odvojena od prostorije u kojoj su smje{teni ~lanovi stranke. [ef Pres-centra SDP-a Damir Ma{i} sino} je bio suzdr`an u izno{enju procjena, ~ekaju}i pouzdanije rezultate. bijediti, ali funkcioneri ove stranke bili su izdvojeni u strana~kim kancelarijama, gdje novinarima nije bilo pristupa.

Kratke izjave
Prema izvje{taju na{e ekipe, atmosfera je bila mu~na, a strana~ki ~elnici bili su vrlo nervozni u i{~ekivanju prvih rezultata. Mali broj novinara posjetio je Izborni {tab SBiH. Ni{ta od atmosfere koja je na istom mjestu

/ TO JE TO

Gra|ani BiH dali veliku podr{ku SBB BiH
Tokom cijele ve~eri u Savezu za bolju budu}nost - SBB BiH vladala je odli~na atmosfera. Vodstvo stranke i njeno ~lanstvo bili su odu{evljeni i slavili su. Naime, iako je rije~ o stranci koja se prvi put pojavljuje na izborima, ostvareni su fenomenalni rezultati! Iz cijele BiH pristizale su informacije da SBB BiH i njegov kandidat za Predsjedni{tvo BiH Fahrudin Radon~i} vode i da su dobili ogromnu podr{ku gra|ana Bosne i Hercegovine. Nizali su se gradovi Bugojno, Donji Vakuf, Zenica... gdje su ostvareni odli~ni rezultati. No, do trenutka pisanja ovog izvje{taja kona~ni rezultati nisu bili poznati. Ne{to kasnije, predsjednik SDA Sulejman Tihi} dao je izjavu u kojoj je ustvrdio da njihov kandidat za ~lana Predsjedni{tva BiH Bakir Izetbegovi} ubjedljivo vodi, ne navode}i na osnovu kojih rezultata. Atmosfera u Izbornom {tabu, u kojem je bila nekolicina aktivista, bila je neuobi~ajeno tiha za va`nu izbornu no}. Neki od ~lanova ove stranke samo su pro{li pored novinara, poput Bakira Alispahi}a i Farisa Gavrankapetanovi}a, te u{li u partijske E. D. A. prostorije.

Izborni {tab SBB BiH: Pobjedni~ka atmosfera

vladala 2006. godine. Stekao se utisak da su strana~ki funkcioneri jedva ~ekali da napuste Centralu svoje partije. Sino} oko 21 sat odr`ana je pres-konferencija, koja je trajala svega nekoliko minuta, a na kojoj se pojavio {ef Izbornog {taba Omer Vatri}. On je tada rekao da rezultati ispunjavaju njihova o~ekivanja, ali ih nije `elio saop}iti, pravdaju}i se malim uzorkom prebrojanih glasova. Na pitanje novinara „Avaza“ za{to predsjednik stranke Haris Silajd`i} nije do{ao u Izborni {tab, Vatri} je odgovorio

su Vahid He}o, Ramiz Kadri}, Beriz Belki} i Safet Halilovi}, Sven Alkalaj, Amer Jerlagi}, Remzija Kadri}... Svi su bili neljubazni prema novinarima.

Tihi aktivisti
Niko od zvani~nika Stranke demokratske akcije (SDA) sino} nije bio s novinarima u Pres-centru ove partije dok su se ~ekali prvi rezultati izbora, a prije zaklju~enja ovog izdanja „Dnevnog avaza“. Zamjenik predsjednika ove stranke Asim Sarajli} dao je samo kratku izjavu u kojoj je izrazio o~ekivanje da }e po-

4

Dnevni avaz, ponedjeljak, 4. oktobar/listopad 2010.

aktuelno

CIK Prema prvim nepotpunim podacima s birali{ta

Jandri}: Pacijent zadr`an

Pretu~en posmatra~ SBB BiH

Izlaznost bira~a 56,28 posto, {to je najvi{e od 2002. godine
Do sino} u 20.30 sati nisu bila zatvorena sva bira~ka mjesta zbog velikih gu`vi

Jasmin Faki} izudaran po glavi i vratu
Jasmin Faki} (27), posmatra~ Saveza za bolju budu}nost BiH - SBB BiH, pretu~en je sino} na bira~kom mjestu u Mje{ovitoj srednjoj saobra}ajnoj {koli u Vele{i}ima. Povrije|eni mladi} u 18.40 sati dovezen je u Klini~ki centar Univerziteta u Sarajevu. - Pacijent ima ozljede glave, vrata i donjeg dijela le|a. U svjesnom je stanju i komunikativan je, ali }e ipak biti zadr`an na Klinici za abdominalu hirurgiju. On je, naime, nedavno imao operaciju na donjem dijelu le|a. Udarci nogama koji su mu zadati na tom mjestu mogli bi izazvati nove tegobe - ka`e portparol KCUS-a Biljana Jandri}. O napadu na Faki}a obavije{tena je sarajevska E. Ha. policija.

ATV uputio prigovor CIK-u

SNSD zabranio rad Alternativnoj televiziji

Sa sino}nje pres-konferencije: Zahvalnost bira~ima koji su iza{li na izbore

(Foto: M. @ivojevi} i I. [ebalj)

Centralna izborna komisija (CIK) BiH na sino}njoj pres-konferenciji odr`anoj u 20.30 sati saop}ila je prve, ali podatke, prema kojima je izlaznost bira~a na ju~era{nje op}e izbore u BiH na redovnim bira~kim mjestima bila 56,28 posto, odnosno od ukupno 3.076.049 registriranih bira~a u na{oj zemlji, iza{lo je njih 1.731.229.

Bez ve}ih incidenata
Had`iabdi} je izjavila i da je ju~era{nji izborni dan protekao bez ve}ih problema, sa sporadi~nim incidentima, vi{e verbalnim, ali i pokojom tu~om, no izborni proces nigdje nije bio doveden u pitanje. Do sino} su zaprimljena i ukupno 52 prigovora, od kojih se sedam odnosi na kr{enja izborne {utnje, a 45 na prekr{aje po~injene na bira~kim mjestima.

Skender-Vakufu/Kne`evu, Rogatici, Bu`imu, Mostaru, sarajevskim op}inama Stari Grad i Novi Grad, ^elincu, Novom Travniku, Travniku, @ivinicama, ^apljini, Lukavcu, Lakta{ima, Kalesiji, Vi{egradu, Kiseljaku, Zavidovi}ima, itd.

Vi{e u Federaciji
Ina~e podaci o izlaznosti sino} su kasnili do 20.30 sati, jer u 19 nisu bila zatvorena sva bira~ka mjesta. Posebno u nekim ve}im gradovima. Razlog nezatvaranja tih bira~kih mjesta bile su velike gu`ve koje su vladale u 19 sati, u vrijeme kada je predvi|eno njihovo zatvaranje,

Faksimil SNSD-ovog dopisa ATV-u

Savez nezavisnih socijaldemokrata (SNSD) ju~er je Alternativnoj televiziji (ATV) Banja Luka zabranio izvje{tavanje iz izbornih {tabova ove stranke. Direktorica ove medijske ku}e Nata{a Te{anovi} smatra da je to grubo kr{enje prava novinara i uskra}ivanje javnosti objektivnih informacija o izbornim procesima u BiH. - Nakon niza pritisaka i ekscesa koje vladaju}a partija i njeni pojedini predstavnici sistematski vr{e nad Alterna-

tivnom televizijom, ovime je prakti~no najavljen obra~un jedne politi~ke organizacije s jednom medijskom ku}om i poku{aj da se uni{ti alternativna rije~ u Republici Srpskoj - dodaje Te{anovi}. Alternativna televizija zbog takve odluke SNSD-a uputila je prigovor Centralnoj izbornoj komisiji (CIK) BiH, a ispod odluke koja je ju~er dostavljena ATV-u nije potpisan predsjednik stranke Milorad Dodik, ve} izvr{ni sekretar SNSD-a RaV. S. jko Vasi}.

ali je odlu~eno da se i bira~ima koji kasne omogu}i da obave svoju gra|ansku du`nost. Had`iabdi} je izrazila zahvalnost svim bira~ima koji su ju~er iza{li na izbore te istakla da je njihova izlaznost do sada najve}a od 2002. godine, od kada CIK samostalno provodi izbore u BiH. Ina~e, izlaznost u Federaciji BiHbila je ne{to ve}a od one u RS i iznosila je 56,42

posto, u manjem entitetu bila je 55,44 posto, dok je u Br~ko Distriktu na birali{ta iza{lo 64,9 posto glasa~a. Zanimljivo je da je u pojedinim op}inama izlaznost iznosila ~ak izme|u 70 i 80 posto, poput Banovi}a, Trnova u RS, Kalinovika, Trnova u FBiH, Pala u FBiH, Isto~nog Mostara, Han-Pijeska. Izlaznost izme|u 55 i 60 posto bila je u [ipovu, Ribniku, Doboju, Mili}ima, Gra~anici, Doboj-Istoku,

Najmanji odziv
Najmanji odziv, izme|u 40 i 45 posto, zabilje`en je u Bosanskom Brodu, ^itluku, Bosanskom Petrovcu, Derventi, Neumu, Sanskom Mostu, dok je u Usori zabilje`ena najmanja izlaznost od 33,8 posto. Na bira~kim mjestima u sedam diplomatsko-konzularnih predstavni{tava izlaznost je iznosila 68 posto i sva su zatvorena sino} do M. KUKAN 19 sati.

Ruski ambasador Bocan-Har~enko

Sumnja PDP-a u kra|u glasova
Potpredsjednik PDP-a Branislav Borenovi} izrazio je sino} sumnju u „kra|u glasova“ na jednom glasa~kom mjestu u Krupi na Vrbasu, naselju u sastavu Grada Banja Luka, te najavio podno{enje i krivi~nih prijava. On je sino} na pres-konferenciji u Banjoj Luci iznio podatak o uo~enim nepravilnostima na tom bira~kom mjestu, prenose agencije. - Apsurdno je da je izlaznost na tom bira~kom mjestu 98 posto, a samo 100 ljudi radi u Ljubljani - rekao je Borenovi} i dodao da su, „prema rezultatima glasanja“, na tom bira~kom mjestu skoro svi glasovi za kandidate SNSD-a.

Izbori pokazali da je Najavljene krivi~ne prijave BiH stabilna zemlja
Izbori u BiH protekli su u mirnoj i stabilnoj atmosferi, {to je jo{ jedan dokaz da je „BiH stabilna zemlja“, izjavio je sino} u Sarajevu ruski ambasador Aleksandar Bocan-Har~enko, dodaju}i da se radi o ocjeni s terena, gdje su bili raspore|eni ruski posmatra~i izbornog procesa, prenosi Onasa. - [to se ti~e Rusije, to je jo{ jedan dokaz da me|unarodna zajednica i Vije}e za implementaciju mira (PIC) u BiH moraju {to prije donijeti rje{enje o zatvaranju Ureda visokog predstavnika u BiH - izjavio je Bocan-Har~enko prilikom posjete privremenom sjedi{tu Centra-

Incident u Srebreniku

Sru{io glasa~ku kutiju, pa intervenirala i policija
U op}ini Srebrenik zabilje`en je ju~er prvi slu~aj naru{avanja javnog reda i mira tokom izbornog dana, i to u MZ Jasenica. Kako su izvijestili pripadnici MUP-a Tuzlanskog kantona, jedna osoba insistirala je na obavljanju aktivnosti suprotnih Izbornom zakonu BiH, a kada joj to ~lanovi Op}inske izborne komisije nisu dozvolili, nakratko je prekinula glasa~ki proces ru{enjem glasa~ke kutije, prenosi Fena. Pripadnici MUP-a TK udaljili su ovu osobu s bira~kog mjesta i glasanje se nastavilo odvijati predvi|enim tokom, saop}ila je Federalna uprava policije.

Borenovi}: Novi izbori

Bocan-Har~enko: Stabilno i mirno

lne izborne komisije (CIK) BiH u zgradi institucija BiH.

Krivi~nu prijavu, najavio je, podnijet }e protiv svih ~lanova tog bira~kog odbora, a ako se ne poni{ti glasanje u tom glasa~kom mjestu, prijava }e i}i i protiv predsjednika i svih ~lanova Gradske izborne komisije Banja Luka.

aktuelno

Dnevni avaz, ponedjeljak, 4. oktobar/listopad 2010.

5

PROPUSTI Porodica Herac iz Sarajeva uo~ila neregularnosti

Na bira~kom spisku na{li ime sina koji je umro
Mirsada Herac strahuje da }e neko glasati na ime njenog sina Emina, koji je umro 2003. I ranije smo imali takvih slu~ajeva, ka`u u CIK-u
Redakciji „Dnevnog avaza“ ju~er oko 12.30 sati javila se Mirsada Herac iz Sarajeva i prijavila neregularnost uo~enu tokom glasanja na op}im izborima. Jo{ {okirana Mirsada ispri~ala nam je da je njen sin ju~er ujutro prilikom glasanja vidio ime svog brata Emina, koji je umro 2003. u 24. godini `ivota. Ovaj slu~aj desio se na bira~kom mjestu u O[ „Osman Naka{„ na ^engi}-Vili.
Had`iabdi}: Politi~ka poruka

Irena Had`iabdi}, predsjednica CIK-a

Nisam zabranila akciju nevladinog sektora
Piri}: Najva`nije da nema potpisa uz ime umrle osobe

[okirana majka
- Dok su ga tra`ili na spisku, moj sin vidio je Eminovo ime. Ne radi se o nekoj drugoj osobi. Imena ~lanova moje porodice bila su poredana jedno ispod drugog. Na prvom mjestu bio je rahmetli Emin, pa onda moj suprug Mustafa, drugi sin Mersudin, pa onda ja - ka`e Mirsada. ^im joj je sin ispri~ao ono {to je vidio, Mirsada je odmah oti{la na bira~ko mjesto kako bi se i sama uvjerila u njegove tvrdnje. - Vidjela sam njegovo ime i prezime. Odmah sam reagirala i tra`ila obja{njenje. Re~eno mi je da se obratim {efici bira~kog mjesta, a ona je rekla da nema veze s tim. Uputila me na CIPS. Upu}uju me jedni na druge, tako da ne znam kome da se obratim. I policiji sam prijavila neregularnost. Bojim se da neko ne}e glasati umjesto njega. Osim toga, djevojka koja radi na na{em bira~kom mjestu rekla mi je da ima mnogo takvih slu~ajeva - ka`e Mirsada. Naglasila je da njen sin Emin nije bio na spisku za lokalne izbo-

re 2004. godine, {to jo{ vi{e pove}ava njenu sumnju. - Otkud sad da je njegovo ime iskrsnulo nakon toliko godina - pita se Mirsada. O ovom slu~aju obavijestili smo portparola Centralne izborne komisije BiH Maksidu Piri}. - Mati~ni uredi trebaju dostavljati informacije o umrlim osobama kako se one ne bi na{le na bira~kom spisku. Oni su uvezani s drugim uredima i institucijama, a mi u CIK-u dobijemo finalnu informaciju koja je pro{la ovaj proces. Me|utim, svugdje u svijetu de{ava se da se na bira~kim spiskovima na|u i umrle osobe - ka`e Piri}. Prema njenim rije~ima, najva`nije je da nema potpisa na bi-

ra~kom spisku pored imena umrle osobe da je neko glasao.

Podno{enje prigovora
- Ako bi se takvo ne{to primijetilo, tada se podnosi prijava CIKu da to provjerimo. Ako bi broj takvih slu~ajeva utjecao na izborni rezultat, mo`emo ~ak i poni{titi rezultate izbora. Do sada smo na izborima imali takvih situacija. U pitanju je bio neznatan broj, tako da nije bilo potrebe zbog toga poni{tavati izbore - naglasila je Piri}. Na na{u konstataciju da se Mirsada Herac boji da }e neko glasati na ime njenog umrlog sina, Piri} je kazala da ova porodica treba odmah uputiti prigovor CIK-u ili Op}inskoj izbornoj komisiji. - U prigovoru moraju navesti sve {to se desilo na bira~kom mjestu. Rok za podno{enje prigovora je 24 sata, ali bolje {to prije. Samo treba provjeriti da li je neko ve} zloupotrijebio ovaj slu~aj - ka`e E. HALA] Piri}.

Predsjednica Centralne izborne komisije (CIK) Irena Had`iabdi} demantirala je ju~er navode nevladinog sektora da je zabranila akciju ovog sektora na dan izborne {utnje. - CIK ne mo`e zabraniti nevladinom sektoru da provodi svoje aktivnosti. Mi smo samo upozorili nevladin sektor da je izborna {utnja period koji po~inje 24 sata prije otvaranja bira~kih mjesta i traje do zatvaranja bira~kih mjesta. Svrha ovog perioda je upravo da se smire sve politi~ke strasti i bira~ima ostavi mir da bi donijeli svoju odluku o tome za koga }e glasati - kazala je Had`iabdi} na konferenciji za novinare u Sarajevu, prenosi Onasa. Prema rije~ima predsjednice CIK-a, u Izbornom zakonu BiH pravila o izbornoj {utnji i sankcioniranju u vezi s eventualnim kr{enjem izborne {utnje odnose samo na politi~ke subjekte i medije. - Kada su u pitanju politi~ki subjekti, za sankcioniranje je nadle`an CIK, za medije je nadle`na

Regulatorna agencija za komunikacije (RAK), a ako su u pitanju {tampani mediji, nadle`no je Vije}e za {tampu. Nikome nije palo na pamet da bi nevladin sektor sebi uzeo za pravo da u jednoj zemlji {tampa letak s porukom „Glasaj, o~isti parlamente!“ s ilustracijom usisiva~a koji usisava zastupnike, ~ime se direktno uti~e na bira~e da ne glasaju za zastupnike koji su trenutno u parlamentima - kazala je Had`iabdi}. Ocijenila je da se ovakvo djelovanje mo`e samo smatrati politi~kom porukom te izrazila razo~arenje ovakvom namjerom nevladinog sektora. Centri civilnih inicijativa (CCI) imali su namjeru u subotu odr`ati manifestaciju u pet gradova u BiH (Sarajevo, Banja Luka, Mostar, Tuzla i Bijeljina) tokom koje bi ulicama kru`ila vozila s ozvu~enjem s porukom bira~ima „Glasaj, o~isti parlamente!“, ali nakon upozorenja CIK-a da }e time prekr{iti izbornu {utnju, od toga su odustali.

Ljuba~evo kod Banje Luke

Oplja~kao ku}u dok je vlasnik glasao
Za sada nepoznat maskirani mu{karac ju~er je ukrao 600 franaka, 100 eura, nakit i pi{tolj iz ku}e Vuka{ina Gati}a iz Ljuba~eva kod Banje Luke dok je vlasnik obavljao svoju gra|ansku du`nost na bira~kom mjestu. Policija je odmah pokrenula akciju na ovom podru~ju, koja u prvom dijelu dana nije dala rezultate. Pretpostavlja se da je plja~ka{ pobjegao u obli`nju {umu. Mje{tani su izjavili policiji da su vidjeli nepoznatog mladi}a kako se kre}e po selu. Kada ga je policajac poku{ao legitimirati, on je pobjegao. Osumnji~eni nosi pi{tolj i policija ima podatke da se radi o provalniku koji je po sli~nim krivi~nim djelima poznat odranije i nastaV. S. njen je u FBiH.

Jo{ jedan sporan slu~aj
Na upit da li je CIK-u ju~er do 14 sati bilo prijavljeno jo{ sli~nih slu~ajeva, Piri} je kazala da je „na mail ove institucije do{lo ne{to sli~no, ali bez konkretnih podataka“.

U Br~ko Distriktu bilo otvoreno 131 bira~ko mjesto

SDA glasa~ima dijelila meso, a SDP po 20 maraka za glas
Predstavnici pojedinih politi~kih stranaka poku{avali utjecati na bira~e
U Br~kom je ta~no u sedam sati otvoreno 131 bira~ko mjesto, dok je jedno otvoreno s jednosatnim zaka{njenjem, {to }e biti nadokna|eno, potvr|eno je iz Lokalne izborne komisije (LIK) u Distriktu. Na nekoliko bira~kih mjesta zabilje`eni su manji incidenti u smislu pla}anja za glasove te verbalni sukob me|u glasa~ima. Predsjednik LIK-a u Br~kom Milenko Ze~evi} kazao je da su obavije{teni o problemima u Brki i [atorovi}ima. - Rije~ je o tome da su predstavnici pojedinih politi~kih stranaka poku{avali utjecati na bira~e i mi smo poslali svoje ljude da poku{aju rije{iti te probleme - kazao je Ze~evi}. Na pitanje „Dnevnog avaza“ ima li konkretnih prijava da se daju novac i suho meso za glasanje za odre|ene politi~ke opcije, Ze~evi} je kazao da imaju informaciju o davanju novca za glasove, a da o dijeljenju mesa nisu obavije{teni. Prema nepotvr|enim informacijama, u Brki su ~lanovi SDA glasa~ima davali suho meso, dok su na vi{e bira~kih mjesta predstavnici SDP-a davali po 20 i 30 marE. R. aka za glas.
(Foto: S. [adi})

Biv{i direktor policije RS nema dokumente

Andan najavio tu`bu protiv BiH
Nekada{nji direktor policije RS Dragomir Andan, koji {trajkuje gla|u, rekao je da }e tu`iti BiH zato {to mu je uskratila mogu}nost da ispuni gra|ansko pravo i obavezu za glasanje. - Ohrabruje me ~injenica i nedavno izre~ena presuda Suda BiH u slu~aju porodice Starovlah prema BiH, ~ime je pokazano da ni me|unarodna zajednica ni BiH nisu nedodirljive - rekao je Andan za Srnu, dodaju}i da }e BiH tu`iti posredstvom advokata. On je podsjetio da ne posjeduje identifikacioni dokument te da mu Izborna komisija ne mo`e odobriti glasanje. Andana je nekada{nji visoki predstavnik u BiH Miroslav Laj~ak smijenio 10. jula 2007. godine na zahtjev nekada{nje glavne ha{ke

Andan: Podr{ka ratnim zlo~incima

Ze~evi}: Obavije{teni o problemima

tu`iteljice Karle del Ponte (Carla) „zbog pru`anja podr{ke osobama koje su optu`ene za ratni zlo~in“.

[ta drugi pi{u

6

Dnevni avaz, ponedjeljak, 4. oktobar/listopad 2010.

mozaik

NA LICU MJESTA Kandidati obavili svoju gra|ansku du`nost

Silajd`i} zaboravio li~nu
Radon~i}a molili da glasa prekoreda Bira~i glasali da li pustiti Tihi}a da ide ispred njih Izetbegovi} se iza panoa zadr`ao du`e od ostalih bira~a
Svoju gra|ansku du`nost ju~er su obavili i kandidati na izborima te vode}i bh. politi~ari. Na birali{tu u Centru za slu{nu i govornu rehabilitaciju u sarajevskom naselju Breka glasao je Fahrudin Radon~i}, predsjednik Saveza za bolju budu}nosti BiH SBB BiH i kandidat za bo{nja~kog ~lana Predsjedni{tva BiH.
Rouling: Napisala sedam nastavaka

Spisateljica najavila

Rouling razmi{lja o novim nastavcima Harija Potera
J. K. Rouling (Rowling), britanska autorica serije knjiga o Hariju Poterru (Harry Potter), izjavila je da bi mogla eventualno o`iviti svog slavnog ~arobnjaka u nekoliko novih nastavaka iako je slu`beno okon~ala to djelo. - Sigurno bih mogla napisati osmi, deveti ili deseti nastavak izjavila je Rouling u intervjuu Opri Vinfri (Oprah Winfrey) na ameri~koj TV stanici ABC. Rouling je zavr{ila pri~u o Poteru sedmim nastavkom 2007. Sedam nastavaka prodato je u vi{e od 400 miliona primjeraka u vi{e od 200 zemalja. Filmovi snimljeni prema tom knji`evnom djelu zaradili su vi{e od 5,3 milijarde dolara u svijetu. Prema listi najbogatijih stanovnika Velike Britanije „Sunday Timesa“ iz 2009., Rouling je zaradila 499 miliona funti.

Sve~ana atmosfera
Radon~i}a su do~ekali brojne novinarske ekipe i simpatizeri. Nakon {to je stao na kraj reda, zbog velikog broja novinara koji su pratili svaki njegov korak te stvarali gu`vu na glasa~kom mjestu, redari su Radon~i}a zamolili da u|e prekoreda kako bi se izbjegla ve}a gu`va. Za razliku od Radon~i}a, Haris Silajd`i} ju~er ujutro nije uspio glasati na birali{tu u sarajevskoj Ferhadiji. Naime, nakon {to mu ostali glasa~i nisu dozvolili da pro|e prekoreda, Silajd`i} je, nakon {to je kona~no do{ao na red, „shvatio“ da je zaboravio li~nu kartu, ali i ostale dokumente, te je rekao da }e do}i kasnije. Prekoreda glasa~i nisu dali ni Lagumd`iji i njegovoj supruzi Amini, koji su glasali u sarajevskoj Drugoj gimnaziji. Oni su morali ~ekati vi{e od pola sata, a Lagumd`ija je vrijeme kratio u razgovoru s bira~ima.

Radon~i}a do~ekale brojne novinarske ekipe

(Foto: F. Fo~o)

Najva`niji dan za demokratsko dru{tvo
Ambasador Sjedinjenih Ameri~kih Dr`ava u BiH Patrik Mun (Patrick Moon) obi{ao je ju~er oko podneva bira~ko mjesto na Ekonomskom fakultetu u Sarajevu. On je poru~io da je danas (ju~er, op. a.) najva`niji dan jednog demokratskog dru{tva, jer je gra|anima data mogu}nost da biraju svoje lidere, te ponovio da }e Ameri~ka ambasada i dalje raditi s novoizabranim predstavnicima u vlasti i pru`ati podr{ku BiH na njenom putu ka Evropskoj uniji.
(Foto: S. Saletovi})

Skandal u Velikoj Britaniji

Premijer Kameron u poderanim ~arapama
Neobavezan intervju britanskog premijera Dejvida Kamerona (David Cameron) u jutarnjem programu ITV-a u prvi plan je, umjesto pri~e o njegovom poslu, „izbacio“ njegove ~arape. Premijer je na ~arapi imao rupu, {to je privuklo pa`nju gledalaca mnogo vi{e nego njegova pri~a o snala`enju na novom radnom mjestu, prinovi u porodici i stresnom `ivotu. Da muka bude ve}a, Kameronova supruga Samanta (Samantha) va`i za jednu od najbolje odjevenih `ena u zemlji, pa su premijeru mediji savjetovali da se malo ugleda na nju ili potra`i

Mun obi{ao glasa~ko mjesto

Rupa na Kameronovoj ~arapi

stru~no mi{ljenje njenih stilista. Nakon pri~e da im tek ro|ena k}erka Florens (Florence) jo{ spava u kartonskoj kutiji slu~aj poderanih ~arapa tjera na pomisao da su Kameronovi pomalo neuredni.

Slu~aj iz SAD

Pregazio pje{ake, oslobo|en jer je pio kafu
Kada je Amerikanac Denijel Nobl (Daniel Noble) pregazio dva pje{aka i poku{ao pobje}i, policija je pretpostavila da je previ{e popio. I bili su u pravu. Ali, Nobl nije bio pod utjecajem alkohola, nego kafe. Njegov advokat Mark Murer (Moorer) tvrdi da je ovaj finansijski analiti~ar na dan nesre}e popio dva vr~a kafe i ~etiri energetska pi}a i zbog toga bio pod utjecajem psihoze izazvane kofeinom. Sudija je presudio da je Nobl bio za vrijeme nezgode neura~unljiv i odbacio je sve optu`be. Ali, ~ini se da je ta presuda podstakla i druge da se koriste takvom odbranom. Na su|enju zbog ubistva `ene koju je zadavio, 33-godi{nji Vudi Vil Smit (Woody Will Smith) iz Kentakija tvrdio je da je popio toliko sokova, energetskih pi}a i tableta za mr{avljenje da nikako nije mogao znati {ta je ~inio.

(Foto: S. Jordamovi})

pro{ao do glasa~kog mjesta. Interesantno je da se iza panoa za glasanje zadr`ao mnogo du`e od ostalih glasa~a, a ~ak se konsultirao i sa ~lanicom bira~kog odbora o na~inu popunjavanja listi}a. Aktuelni ~lan Predsjedni{tva BiH iz reda hrvatskog naroda @eljko Kom{i} i kandidat Socijaldemokratske partije (SDP) BiH za jo{ jedan mandat u Predsjedni{tvu, sa suprugom je glasao u sarajevskoj Osnovnoj {koli „Vladimir Nazor“.

Dodik glasao u Lakta{ima (Foto: M. Lugi})

Silajd`i} odustao od glasanja

Pratnja porodica
Predsjednik HDZ-a BiH Dragan ^ovi} zajedno sa svojom porodicom glasao je u Prvoj osnovnoj {koli u Mostaru. Prije glasanja, ^ovi} je objasnio kakva su o~ekivanja HDZ-a BiH od ovih izbora. Kandidatkinja HDZ-a BiH za hrvatskog ~lana Predsjedni{tva BiH Borjana Kri{to glasala je u Srednjoj strukovnoj {koli Silvija Strahimira Kranj~evi}a u Livnu. Milorad Dodik, kandidat SNSD-a za predsjednika RS, glasao je na izbornom mjestu u Galeriji u Lakta{ima. U pratnji porodica, svoju gra|ansku du`nost u Banjoj Luci obavili su i kandidat DP-a za predsjednika RS Dragan ^avi}, doju~era{nji predsjednik RS Rajko Kuzmanovi}, nosilac liste SNSD-a za Narodnu skup{tinu RS Igor Radoji~i} te u Isto~nom Sarajevu predsjedni~ki kandidat SzDS-a Dragan KaliE. D. A. ni}.

Na istom mjestu glasao je i Sulejman Tihi}, predsjednik SDA, kojeg su bira~i pustili prekoreda nakon {to su o tome glasali. U Osnovnoj {koli „Nafija Sar-

ajli}“ u sarajevskoj Pionirskoj dolini glasao je i kandidat Stranke demokratske akcije (SDA) za ~lana Predsjedni{tva BiH Bakir Izetbegovi}. On je prekoreda

Reis Ceri} na glasanje do{ao sa suprugom
Svoju gra|an(Foto: M. @ivojevi}) sku du`nost obavio je i reisu-l-ulema Islamske zajednice u BiH Mustafa ef. Ceri}. On je sa suprugom Azrom glasao u Zubotehni~koj {koli u sarajevskoj ulici ^ekalu{a. Resi Ceri} i ranije je pozvao vjernike da iza|u na izbore te da se ne Reis Ceri} obavio svoju gra|ansku du`nost boje promjena.

Britanci priznali verovanje u duhove prirode
Pretkr{}anska druidska vjera priznata je kao zvani~na religija u Velikoj Britaniji. Time je postala prva paganska vjera koja je dobila takav status na Otoku. Ozvani~enje vjerskog statusa druida uslijedilo je nakon hiljada godina prakticiranja rituala. Druidi su sve}enici prve duhovne prakse u Britaniji, a postojali su i u drugim keltskim dru{tvima u Evropi. Poklonici ove religije ne vjeruju u jednog boga, ve} se mole duhovima koji nastanjuju Zemlju - duhovima planina, rijeka i {uma, kao i prirodnim silama, poput groma.

mozaik

Dnevni avaz, ponedjeljak, 4. oktobar/listopad 2010.

7
\oli: Rediteljski prvjenac

[ta ka`u poznati
Boris Tadi}

MA\ARSKA Snimanje filma An|eline \oli u strogoj tajnosti

Glumci ne `ele riskirati uloge
Nijedna televizijska ili novinska ku}a iz cijelog svijeta nije uspjela do}i na filmski set holivudske zvijezde
Iako se snimanje rediteljskog prvjenca An|eline \oli (Angelina Jolie) u Ma|arskoj ve} nekoliko dana odvija prema utvr|enom planu, bez zastoja i problema, detalji sa seta i dalje su u najstro`ijoj tajnosti. O tome najbolje govori ~injenica da do sada nijedna televizijska ili novinska ku}a iz cijelog svijeta nije uspjela do}i na filmski set holivudske zvijezde. Kako nam je rekao na{ sagovornik, koji, naravno, nije `elio da mu spominjemo ime, njemu, kao i svim ostalim kolegama, najstro`ije je zabranjeno u javnost iznositi informacije sa snimanja. Tako|er, zbog visine honorara koji su, kako isti~e, „boli glava“, glumci ne `ele riskirati svoje uloge u filmu. Podsje}amo, ve}inu uloga dobili su upravo sarajevski glumci Zana Marjanovi}, kojoj je pripala glavna uloga, Goran Kosti}, Sarajlija koji `ivi Londonu, Ermin Bravo, Alma Terzi}, Fe|a [tukan, Branko \uri}, Ermin Sijamija, Boris Ler, D`ana Pinjo, Vanesa Glo|o i A. Gr. Jasna Ornela Bery.

Nemam namjeru nositi odgovornost za tu|i nerad
- Demokratska stranka mora se reformirati pred izazovima koji se pred nju postavljaju i ciljevima koje `eli ostvariti, kako bi Srbija bila uspje{na. Nemam namjeru Tadi}: Isti nositi odgovornost za tu|i nerad. Nisam siguran da svi u intenzitet DS-u rade potrebnim intenzitetom. Ako je do sada bilo nekih popusta, od sada ih ne}e biti.
(Srbijanski predsjednik i predsjednik DS-a u „Blicu“)

Milan Lane Gutovi}

^ovjek mora biti i politi~ka li~nost
- ^im je `ivo bi}e, ~ovjek mora biti i politi~ka li~nost. Pitanje je sudbine da li }e u njoj biti kreator ili `rtva. Osje}am i neku vrstu obaveze da pomognem ako to mogu. U svakom slu~aju, vjerujem da nisam ni{ta nakaradno u~inio, jer da jesam, to bi se odrazilo na moju karijeru i druge vidove `ivota. Gutovi}:
(Glumac za „Ve~ernje novosti“) Pitanje sudbine

Mi{o Kova~

Neka ljudi pjevaju
- Neka ljudi pjevaju. Za predstavu je bitno {to su sve moje pjesme tamo izvedene ta~no na mjestima na kojima trebaju biti, a ~uo sam da glumci nisu morali u~iti stihove, jer su ih sve znali napamet, {to je skroz uredu. Stavljanje mojih skladbi u predstavu pametan je poslovan potez, ali to jo{ nije dovoljno da djelo postaKova~: (Pjeva~ za „Jutarnji list“) ne hit. Poslovni potez

[ta ka`u u narodu

☎ 033/281-393 redakcija@avaz.ba

Rade i na visini od 56 metara

Zeni~ki „Polet“ u timu ima i alpiniste
S „Messerovog“ tornja skidali „tapetu“ reklame
Zeni~ka kompanija „Polet“ obavlja molersko-farbarske radove, ali posao njenih radnika ne zavr{ava se samo na skelama objekata, nego ponekad zahtijeva i pravo alpinisti~ko znanje. Uvjerili smo se u to pro{le sedmice, kada smo na tornju kompanije „Messer“, u pogonima koji se nalaze u „@eljezari“ Zenica, mogli primijetiti trojicu odva`nih mladi}a kako rade na visini od 56 metara! Radili su vise}i oka~eni o konopce i dodiruju}i tek nogama zid tornja. Hrabri momci Naser [ehi}, Hadis Kobilica i Adnan A{}eri}, da bi radili na ovim poslovima, pro{li su alpinisti~ku {kolu legendarnog Edina Durme i njegovog Kluba ekstremnih sportova „Skorpio“. - Kada je „Messer“ napravio ovaj toranj, na{i momci su ga ofarbali, to je vi{e od 2.000 kvadrata. Sve su radili vise}i na konopcima. Druga firma postavila je „tapetu“ reklame, koju sada uklanjamo, jer je popucala, promijenila boju. Ovi momci obu~eni su za sve mogu}e izazove - kazale su nam njihove kolege, koje su obavljale „niske“ poslove, na skeli visokoj A. D`. „tek“ osam-devet metara.

Kako novca nema za narodne kuhinje, a ima za telefonske ra~une? - Broj gladnih u BiH raste, to svi znamo i nikoga ne treba iznenaditi ta ~injenica. Novca za narodne kuhinje nema, ali zato ima za ra~une za mobitele politi~ara, za njihova putovanja i prezentacije. Vrijeme je da se to promijeni i da vlast kona~no preuzme odgovornost za (^italac Kasim J.) narod i dr`avu.

Vremenska prognoza
sun~ano djelimi~no sun~ano mjestimi~no ki{a obla~no

4. 10. 2010.

promjenljivo

ki{a i snijeg

snijeg

obla~no uz snijeg

obla~no s ki{om

magla pa sun~ano

VRIJEME DANAS

BIHA] 20 20 BANJA LUKA BR^KO 22 TUZLA 22 ZENICA 20 SARAJEVO 22 GORA@DE 22
FEDERALNI METEOROLO[KI ZAVOD

Umjereno obla~no O~ekuje se promje-

„Poletovi“ hrabri mladi}i na konopcima

Nakon nekoliko ki{nih i hladnih dana

Mostarci ponovo u ljetnoj odje}i
U Starom gradu zatekli smo veliki broj turista
Neuobi~ajeno toplo vrijeme, nakon nekoliko ki{nih i svje`ih dana, ju~er je Mostarce natjeralo da iz ormara izvuku ljetnu odje}u. Tako je, prema podacima Meteorolo{ke stanice Bijeli Brijeg, temperatura ju~er u 15 sati iznosila 24 stepena, ali njene vrijednosti u gradu pribli`avale su se tridesetom podjeljku. Tako|er, ju~er smo u starom dijelu grada zatekli veliki broj turista koji su se od visokih temperatura {titili pokrivalima za glavu, a kako smo zabilje`ili, osvje`enje se tra`ilo i u sladoledu. M. Sm.

nljivo obla~no vrijeme LIVNO s du`im sun~anim intervalima. Krajem dana uz 18 ne{to vi{e obla~nosti mjestimi~no mo`e pasti i malo ki{e. U jutarnjim satima, a ponegdje i prije podne po kotlinama i uz rije~ne tokove bit }e magle ili niskih oblaka. Vjetar slab do umjeren ju`nog i jugozapadnog smjera. Jutarnja temperatura od 7 do 11, na jugu do 18, a najvi{a dnevna od 17 do 25 stepeni.

25 MOSTAR

NEUM 24

PONEDJELJAK
4. 10. 2010.

UTORAK
5. 10. 2010.

SRIJEDA
6. 10. 2010.

JUTARNJE TEMPERATURE

JUTARNJE TEMPERATURE

JUTARNJE TEMPERATURE

od 7 C do 18 C
DNEVNE TEMPERATURE

0

0

od 9 C do 18 C
DNEVNE TEMPERATURE

0

0

od 50C do 160C
DNEVNE TEMPERATURE

od 170C do 250C

od 180C do 260C

od 180C do 250C

BIOMETEOROLO[KA PROGNOZA Ugodnije nego prethodnih dana, osobito u Hercegovini, {to bi kod ve}ine stanovni{tva trebalo popraviti raspolo`enje. U centralnoj i sjeveroisto~noj Bosni, usljed ne{to du`eg zadr`avanja naoblake u prvom dijelu dana, mogu}e su slabije izra`ene tegobe kod osjetljivih osoba, dok bi poslije podne op}a slika trebala biti povoljnija.

Grad Sarajevo
Ju~er u starom dijelu grada: Obavezna pokrivala za glavu
Izlazak 06.47 Zalazak 18.22

4. 10. 2010.
Izlazak 02.26 Zalazak 16.18

Brzo - kratko
Komandant UNPROFOR-a na su|enju u Hagu

8

Dnevni avaz, ponedjeljak, 4. oktobar/listopad 2010.

teme

Majkl Rouz svjedo~i protiv Karad`i}a
Svjedo~enje britanskog generala Majkla Rouza (Michael Rose) na su|enju biv{em predsjedniku RS Radovanu Karad`i}u, optu`enom za genocid nad nesrbima tokom rata u BiH, obilje`it }e ovu sedmicu u Ha{kom tribunalu. Tu`ioci su po~etak svjedo~enja generala Rouza najavili za sutra, prenosi Onasa. Rouz je bio komandant UNPROFORa u BiH 1994. i 1995. godine i vi{e pu- Karad`i}: Teror Rouz: Susreti nad Sarajlijama sa zlo~incem ta se sastajao s Karad`i}em. Iskaz generala Rouza potrajat }e vi{e dana, jer da je Karad`i}, koji se brani sam, za unakrsno ispitivanje svjedoka zatra`io 30 radnih sati. Karad`i} je optu`en za genocid nad nesrbima u Srebrenici i jo{ osam bosanskih op}ina, teroriziranje stanovni{tva Sarajeva artiljerijskim i snajperskim napadima, etni~ko ~i{}enje Bo{njaka i Hrvata {irom BiH i uzimanje pripadnika UNPROFOR-a za taoce.

PRIJEDLOZI Navija~ke grupe ~esto koriste situaciju

Treba li zabraniti javne skupove nakon utakmica?
^ini se nevjerovatnim da se usred dana dozvoli da kolona vozila sa zastavama, glasnom muzikom, urlicima i sirenama remeti saobra}aj
Skoro da ne pro|e nijedan zna~ajniji sportski doga|aj u na{oj dr`avi, a da ga, osim sportskih uspjeha ili poraza, ne obilje`e i incidenti ili tragedije! Minulih godina bili smo svjedoci nacionalisti~kih divljanja, vandalizama i tu~a s te{kim, pa i smrtnim ishodom, iza kojeg se u ime sporta kriju osobe s poreme}ajima u pona{anju. Zbog toga se postavlja pitanje isplativosti javnih okupljanja u svako doba dana i no}i i reme}enja odvijanja saobra}aja, koje bi itekako neko morao kontrolirati.

Ove sedmice u Ha{kom tribunalu

Tu`ila{tvo izvodi nove svjedoke
U nastavku postupka protiv Jovice Stani{i}a i Franka Simatovi}a Frenkija, Pretresno vije}e trebalo bi danas sa stranama razmotriti proceduralna pitanja, najavljeno je iz Ha{kog tribunala, prenosi Onasa. Biv{i na~elnik Slu`be dr`avne bezbjednosti Srbije Stani{i} i njegov pomo}nik Simatovi} optu`eni su za zlo~ine nad nesrbima u Hrvatskoj i BiH od 1992. do 1995. U postupku protiv nekada{njih visokih zvani~nika policije RS Mi}e Stani{i}a i Stojana @upljanina, optu`enih za zlo~ine nad nesrbima 1992., nove svjedoke izvest }e Tolimir: Biv{i tu`ioci. Nove svjedoke optu`be Pretresno vije}e }e nare- general VRS dnih dana saslu{ati i na su|enju penzionisanom generalu VRS Zdravku Tolimiru, optu`enom za genocid u Srebrenici u julu 1995.

Panika i nervoza
Svjedoci smo bili i toga da mnoge navija~ke grupe bez ikakvih ograni~enja po ulicama i lokalima demonstriraju sre}u ili nezadovoljstvo?! Jednako se ~ini nevjerovatnim da se radnim danom u 16 sati, kada se mnogi vra}aju ku}i s posla, dozvoli da kolona vozila sa zastavama, glasnom muzikom, urlicima i sirenama remeti saobra}aj i ote`ava njegovo odvijanje i najzad da naru{ava javni red i mir. - To jako uti~e na voza~a u saobra}aju. Jednostavno, zamislite
Navija~ki incidenti ~esti i kod nas
(Foto: Arhiv „Avaza“)

Projekt „Rotari - medicinski centar“ Srebrenica

Oprema za ambulantu u Skelanima
Za ambulantu u Skelanima, koja radi u sastavu srebreni~kog Doma zdravlja, stigla je medicinska oprema vrijedna 33.000 KM za koju je novac osiguran u okviru projekta „Rotari - medicinski centar“ Srebrenica, koji realiziraju ~etiri rotari kluba iz Be~a u saradnji sa srebreni~kim Skelani: Bolja zdravstvena za{tita Rotari klubom. Predsjednik Rotari kluba iz Srebrenice Nedeljko Simi} rekao je za Srnu da je cilj ovog projekta osigurati bolju zdravstvenu za{titu stanovnika Skelana i okolnih sela, pedesetak kilometara udaljenih od srebreni~kog Doma zdravlja. - Ovo je druga faza na{eg projekta. U prvoj fazi obezbije|ena je vrijedna pomo} i oprema za Dom zdravlja u Srebrenici i za jo{ neke aktivnosti. U Skelane su stigla dva EKG aparata, nekoliko otoskopa, hirur{kih setova i aparata za mjerenje pritiska i holesterola - rekao je Simi}.

situaciju u kojoj vozite i neo~ekivano na vas nailazi kolona vozila koja nema jasno odredi{te u saobra}ajnom toku, glasni su, trube... Nastupa dekoncentracija, panika, a s druge strane, nema kontrole saobra}aja iako se sve to naj~e{}e odvija na najprometnijim pravcima. Takva situacija zaista mo`e biti ozbiljan faktor, odnosno uzrok te{kih saobra}ajnih nesre}a - ka`e za „Dnevni avaz“ Mladen Jankovi}, koji je vi{e od 30 godina

bio instruktor, a danas je u funkciji stru~nog nadzora pri obuci kandidata u auto{koli „Peti stepen plus“ u Banjoj Luci. Na~elnik Centra javne bezbjednosti Banja Luka Darko ]ulum tvrdi za na{ list da policija u ovakvim okolnostima u~ini sve da se izbjegnu bilo kakve nepredvi|ene situacije.

Na~in radovanja
- Ne bih mogao govoriti o tome treba li zabraniti javna okupljanja nakon utakmica i taj na~in radovanja u saobra}aju, ali mogu sa sigurno{}u kazati da mi u takvim situacijama u~inimo sve da se ne doga|aju nepovoljne stvari. Maksimalno obezbijedimo podru~ja na kojima se slavi, objekte koji su ranije bili predmet napada i kontroli{emo situaciju kako bismo izbjegli i najmanji incident - ka`e V. STEVANOVI] nam ]ulum.

Mnogo posla
- Za sada nema podataka o tome koliko je saobra}ajnih nesre}e uzrokovano okolnostima koje navodite, ali je ~injenica da su zastoji ogromni, voza~i nervozni, a samim tim, to su sve preduslovi za nesre}e. ^ak i da nesre}a nema, taj vid radovanja nije fer prema voza~ima koji `ure, mo`da i na adresu koja im je od `ivotne va`nosti - komentar je koji smo dobili u banjalu~koj Saobra}ajnoj policiji.

Op}a bolnica „Prim. dr. Abdulah Naka{„

Danas radionica „Zatvaranje trbu{nog zida“
U Sarajevu }e danas biti odr`ana radionica „Zatvaranje trbu{nog zida“, koju organiziraju Op}a bolnica „Prim. dr. Abdulah Naka{„ i „Ethicon“, prenosi Onasa. - Laparotomija predstavlja naj~e{}u proceduru u abdominalnoj hirurgiji, a zatvaranje fascije poseban izazov u hirurgiji op}enito, te je preduslov za ispravno zatvaranje trbu{nog zida - saop}ili su organizatori radionice Radionicu }e otvoriti direktor Op}e bolnice dr. Bakir Naka{ te {ef Odsjeka za op}u hirurgiju prim. dr. Hasan Leto. Radionica }e biti odr`ana u Op}oj bolnici „Prim. dr. Abdulah Naka{„, s po~etkom u 8.30 sati.

Interno raseljene osobe iz Starog Grada

Postavljanje temeljca za novi objekt
Temeljac povodom po~etka izgradnje objekta kolektivnog stanovanja za interno raseljene porodice s podru~ja op}ine Stari Grad, bit }e postavljen danas na lokalitetu Brusulje - Vasin Han u Sarajevu. Izgradnja objekta s devet stanova bit }e realizirana u okviru projekta „Izgradnja objekta kolektivnog stanovanja, lokalitet Brusulje - Vasin Han, za trajno stambeno zbrinjavanje interno raseljenih porodica“, saop}ila je Pres-slu`ba Kantona Sarajevo, prenosi Fena. Sredstva za realizaciju projekta osigurali su Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice KS, Op}ina Stari Grad i humanitarna organizacija „Hilfswerk Austria International“, koja je i implementator projekta.

teme

Dnevni avaz, ponedjeljak, 4. oktobar/listopad 2010.

9

PREVARE Nekada mo}ni „Vegafruit“ uni{ten i pretvoren u firmu za uvoz

Selimovi}i varaju bh. gra|ane i dr`avu
Vlasnici „Vegafruita“ mahinacijama ostvaruju pravo na povrat poreza
Nekada mo}ni „Vegafruit“, koji je proizvodima od vo}a i povr}a podmirivao ne samo tr`i{te BiH nego i {ire, pretvoren je u uni{tenu firmu koja porodici Selimovi}, Hilmi i Muji, koji su kriminalnom privatizacijom do{li u njen posjed, slu`i samo kao uvoznik sumnjivih proizvoda. „Vegafruit“. No, odmah ispod je barkod 387, koji ozna~ava da je BiH zemlja porijekla proizvoda. Predstavljaju}i uvezene proizvode kao doma}e, tvrdi Mesud Lakota, sekretar Udru`enja za za{titu interesa potro{a~a BiH, proizvo|a~i nelegalno koriste brojne olak{ice, ali i varaju dr`avu za velike sume novca od povrata poreza. - U ovom slu~aju zna~i da uvoznik, stavljaju}i doma}i barkod, mo`e proizvod izvoziti u tre}e zemlje, istovremeno ostvaruju}i povrat poreza, na {ta ne bi imao pravo da nije stavljena oznaka da se radi o doma}em proizvodu tvrdi Lakota. No, ovo je samo dio prevara kojima se slu`e distributeri, jer u ve}ini slu~ajeva deklaracije na proizvodima ne odgovaraju ~injeni~nom stanju. Kako ka`e Lakota, 90 posto sokova proizvede-

Propada vo}e
I dok svake godine propadaju tone vo}a i povr}a, koje stotine radnika koji su ostali bez posla prodaju na divljim {tandovima pored puta, Selimovi}i koriste prepoznatljivo ime „Vegafruit“ kako bi brojnim mahinacijama prevarili gra|ane, ali i dr`avu, predstavljaju}i im uvezene sokove kao doma}e. Samo jedan od primjera jesu sokovi „Swity“, na kojima jasno pi{e da je zemlja porijekla Hrvatska, a da je uvoznik za BiH firma

Selimovi}: Ostvaruje ekstraprofit

Smajlagi}: @ivi rukomet

Li~nost dana Irfan Smajlagi}

Na sok iz Hrvatske stavljen barkod 387

(Foto: M. @ivojevi})

Trenerskifanatik
Rukometa{i Bosne u 2. kolu Lige prvaka uzeli bod prepotentnim Zagrep~anima
Nekada najbolje desno krilo u svijetu, a sada trenerska alfa i omega Bosne Irfan Smajlagi} ~ovjek je koji naprosto `ivi rukomet. Mo`da najvi{e razloga da o njemu misle sve i sva{ta jesu novinari koji s njim moraju sara|ivati, mo`da i u rukovodstvu kluba ima onih koji bi mu {to{ta zamjerili, ali i prvi i drugi, ali i oni tre}i, koji se s njim nisu susretali, ni rije~i nikada progovorili, dakle navija~i i ljubitelji rukometa, moraju priznati jedno, pri tome najva`nije: Smajlagi} je rukometni fanatik i nesporno veliki stru~njak. Imaju}i u vidu s kakvim `arom, s kojom koli~inom energije, znanja, volje i ozbiljnosti pristupa svom poslu, Smajlagi}u mora biti opro{teno i kada se izgalami na igra~e kao na du{mane i kada nije spreman na izjavu, jer {ta bi vam mogao re}i. Irfan Smajlagi} milimetarski precizno snimio je igru Zagreba, protiv kojeg je u subotu njegov tim izborio rezultat vrijedan po{tovanja, remizirav{i 26:26. Igra~ima je utuvio gdje koji treba da stoji, {ta da radi, kako da igra... Smajlagi} je ro|en 1967. u Banjoj Luci, u igra~koj karijeri osvojio je mno{tvo trofeja. U trenerskoj, prije dolaska u Bosnu bio je pomo}nik selektoru Hrvatske Lini ^ervaru, a potom i seA. ^. lektor Egipta.

no je od geneti~ki modificiranih organizama.

Velike manipulacije
- Ono ne{to malo {to je doma}a proizvodnja, prakti~no i nije na tr`i{tu, jer zavr{ava ili u doma}oj radinosti ili u izvozu. Mi smo imali slu~ajeva da na jednom proi-

zvodu imamo sedam deklaracija. Na taj na~in trgovci peru pare, jer ista roba kola granicama - tvrdi Lakota. S obzirom na to koliko vrsta sokova ima oznaku da su proizvedeni u BiH, Lakota se pita gdje su sve te tvornice, jer se radi o velikim manipulacijama. F. KARALI]

Najbolje inovacije bh. osnovaca
Prvi institut inovatora i istra`iva~a Irana procijenio je, na 8. zagreba~koj me|unarodnoj izlo`bi inovacija i novih proizvoda „Arca 2010“, da je {tap sa signalnim priborom, ~iji su autori u~enici osnovne {kole iz Vrbanje, najbolja me|u 220 inovacija iz sedam zemalja. Nagra|eni osnovci su Milenko Savanovi}, Milo{ Ubovi} i Neboj{a @uti}, u~enici Osnovne {kole „Stanko Rakita“ iz Vrbanje kod Banje Luke, prenosi Fena. Na Zagreba~koj izlo`bi bh. inovatori dobili su i tri bronzane plakete: Milka Mate{i} iz Biha}a za mast za lije~enje psorijaze, Pavel Pavelka iz Sarajeva za organsko |ubrivo i Sa{enko Sadikovi} iz Ljubu{kog za ure|aj za bu{enje do dubina ispod 12 kilometara. Za doprinos razvoju svjetskog inovatorskog pokreta, iranski institut dodijelio je priznanje Huseinu Huji}u, generalnom sekretaru Asocijacije inovatora BiH i ~lanu Izvr{nog komiteta Svjetske federacije inovatorskih organizacija.

Veliko priznanje iz Hrvatske

Josipovi} odlikovao HKD „Napredak“
Sve~anost dodjele Povelje bit }e uprili~ena sutra u Uredu predsjednika Hrvatske
(Foto: H. ^ukle) U vili „Iriss“ u Fojnici minulog vikenda odr`ana je redovna sjednica Sredi{nje uprave Hrvatskog kulturnog dru{tva (HKD) „Napredak“, kojom je predsjedavao predsjednik „Napretka“ dr. Franjo Topi}, a prisustvovali su joj ~lanovi Uprave i „Napre- Sa sjednice Uprave „Napretka“ u Fojnici tkovih“ podru`nica. kulturnog centra u Zagrebu Topi} je kazao da je pre- kazao je da je „Napredak“ dsjednik Hrvatske Ivo Josi- primjer modela politike povi} odlikovao to dru{tvo su`ivota i ve} su te njegove Poveljom RH. rije~i veliko priznanje za nas - Ovo je od neizmjerne - rekao je Topi}. va`nosti za „Napredak“ i za Sve~anost dodjele Povesve ono {to radimo. Predsje- lje bit }e uprili~ena sutra u dnik Josipovi} i prigodom Uredu predsjednika HrvaH. ^u. otvaranja „Napretkovog“ tske u Zagrebu.

Klub poznatih

Dino Begi}

10

Dnevni avaz, ponedjeljak, 4. oktobar/listopad 2010.

teme

Moja najdra`a knjiga jo{ nije napisana
Li~ni profil fudbalera Slavije
Ime i prezime: Dino Begi}. Datum i mjesto ro|enja: 7. april 1991., Sarajevo. Gdje `ivite - s roditeljima ili imate vlastiti dom: S roditeljima. Bra~no stanje: Neo`enjen. Bitni datumi u Va{em `ivotu: Ima ih vi{e. Koji automobil vozite: „Golf 5“. Kako se odmarate: Uz sportska de{avanja na TV-u. Omiljeni muzi~ar: Te{ko mi se odlu~iti, ima ih vi{e. Volite li kuhati: Ne. Najdra`a knjiga: Jo{ nije napisana. Omiljeni pisac: Me{a Selimovi}. Umjetnik kojeg cijenite: Ivan Me{trovi}. Za koji klub navijate: @eljezni~ar. Koga biste poveli na pusti otok: Snove. Jeste li ljubomorni: U granicama. [ta najprije primje}ujete kod osoba suprotnog spola: Osmijeh. Biste li ikada oprostili nevjeru: Mislim da bih, uz svu dobru volju. Bavite li se sportom: Da, fudbalom najvi{e. Omiljena hrana i pi}e: Riba i cije|ena narand`a. Ko se brine o Va{em imid`u: Ja. Volite li i}i u {oping: Ponekad odem. Jeste li sujevjerni: Ne. Imate li ku}nog ljubimca: Vu~jaka Reksa.

SARAJEVO JU Dom zdravlja sve vi{e finansijski tone

Trnini} gubitke namiruje radni~kim toplim obrocima
Nakon {to je potro{io novac dobiven za materijalne tro{kove, Trnini} sada atakuje na li~na primanja uposlenika
Zbog Slobodana Trnini}a, kojeg je na mjesto direktora JU Dom zdravlja po tre}i put postavila Vlada Kantona Sarajevo, svjesno dovode}i u pitanje opstanak ove ustanove, domovi zdravlja i ambulante porodi~ne medicine na podru~ju KS u sve su te`oj situaciji.

Nepriznati kadar
Radnici, a i pacijenti, ve} su se, na`alost, „navikli“ da nema osnovnih sredstava za rad ove ustanove, poput od{tampanih recepata, {prica, gaza, dezinfekcionih preparata... Milionske sume koje za materijalne tro{kove Domu zdravlja ispla}uje Zavod zdravstvenog osiguranja KS direktor Trnini} tro{i na pla}e nepriznatih radnika (ima

Begi}: @ivi s roditeljima

JU Dom zdravlja u Sarajevu: Sve gora situacija

Koji je Va{ `ivotni moto: ^ini drugima ono {to bi volio da drugi tebi ~ine. Va{ najbolji prijatelj je: Ima ih vi{e, a posebno roditelji. Pratite li politi~ku situaciju: Ne. Da imate 15 minuta vlasti, {ta biste prvo uradili: Ne mo`e se ni{ta uraditi za 15 minuta. Biste li u~estvovali u {ouu realnosti: Ne.
Trnini}: Kako osigurati pla}e za nepriznati kadar

ih vi{e od 520) primljenih pod sumnjivim okolnostima.

Izba~eni sa spiska
Kada je potro{io ta sredstva, Trnini} je odlu~io otkinuti od li~nih primanja svojih uposlenika i tim novcem ponovo namiriti pla}e nepriznatog kadra, tvrde pojedini uposlenici Doma zdravlja. Ina~e, uposlenicima ove ustanove pla}e i ostala primanja ispla}uju se po Ugovoru o pru`anju zdravstvene za{tite osiguranicima KS zaklju~enim sa Zavodom zdravstvenog osiguranja. Prvi Trnini}ev atak na d`ep ra-

dnika desio se ljetos, kada je direktor odlu~io da regres ne isplati uposlenicima koji su na du`em bolovanju i porodiljskom odsustvu. U isto vrijeme, ostale zdravstvene ustanove koje finansira Zavod sa spiska nisu izbacile ni bolesne radnike ni porodilje. Novi napad na radni~ka primanja desio se ovih dana, nakon Trnini}eve odluke da ne bude ispla}en topli obrok. Prema izjavama pojedinih uposlenika, postoje obe}anja da }e topli obrok dobiti naknadno, kada se na|e novac. A kada }e to biti, radnici mogu samo E. Ha. naga|ati ili se nadati.

SMS
KU]A - POS’O Ne treba toliko ni plakati za tim bezviznim re`imom. I do sada ko je htio da putuje, putovao je, a ko nije, i dalje }e piti kafu u svojoj ~ar{iji. Ja ve} godinu imam pravo da putujem sa srbijanskim paso{em, ali se ne mo`e sti}i kada je stalno: ku}a - pos’o... PLA]AJU I MRZNU SE - Koliko bora~kih porodica u Sarajevu ne mo`e, a mora platiti „Toplanama“ dug, a opet se mrznu, jer grijanje nije dobro. I njima treba osigurati subvencioniranje. Kod nas jedni dobivaju sve, drugi ni{ta. Ovdje, kao i na mnogim drugim stvarima, ne smiju zakazati ni bora~ke vo|e i udru`enja. Sramota!

Dnevni avaz 061-142-015
pomo}i koji }e se pla}ati iz bud`eta i koji }e biti od pomo}i, a ne sve pustili stihiji i ljudi su sada nemo}ni. I to je korupcija kada nema pravnog okvira da se prona|u i kazne odgovorni za lopovluk. POTURAK I BOSNA - Subota je napokon bila lijep dan za BiH i na sportskom planu. K-1 borac D`evad Poturak ostvario je odli~nu pobjedu, rukometa{i sarajevske Bosne odigrali izuzetan me~ protiv hrvatskog {ampiona Zagreba i osvojili bod mada je Bosna prije susreta bila apsolutni autsajder. Svaka ~ast i Poturku i Bosni. Vidi se da mo`emo.

Marokanski iscjelitelj najavio dolazak u BiH

NEMA PARA BEZ MOTIKE - Ja sam, na moju `alost, jedna u nizu `rtava ovih prevara s piramidama sre}e i sada pla}am kredite koje sam podigao da bih se pridru`io toj grupi ljudi. Zato, narode, ne nasjedaj na takve ponude. Sam sam se uvjerio u onu narodnu da „nema para bez motike“, odnosno bez onoga {to ~ovjek uistinu zaradi. PRAVNA POMO] Gledam patnju radnika „Hidrogradnje“ i ne mogu vjerovati da se takvo ne{to de{ava. Jesu li radnici podnijeli krivi~ne prijave protiv onih koje smatraju odgovornim? Treba ljudima pomo}, pitam nadle`ne {to mi nemamo tim pravne

Torabijeve seanse u dvorani Zetra
Ju~era{nja pres-konferencija odgo|ena za danas Odmah }e po~eti s lije~enjem zainteresiranih ljudi, ka`u u ZOI 84
Iako je za ju~er bila najavljena pres-konferencija marokanskog iscjelitelja Mekija Torabija (Mekki) u VIP salonu u sarajevskoj dvorani Zetra, ona nije odr`ana. Kako nam je re~eno iz preduze}a ZOI 84, press je odgo|en za danas zato {to je Marokancu kasnio avion. Nakon pres-konferencije, Torabi }e po~eti u dvorani Zetra primati gra|ane koji su zainteresirani za njegove seanse i lije~enja. Prema za sada dostupnim informacijama, marokanski iscjelitelj u BiH }e ostati najvjerovatnije mjesec. Torabi, kako sam tvrdi, lije~i dodirom i vodom u koju dodirom prenosi energiju. On je u Sarajevo trebao do}i 15. septembra, ali su ga druge obaveze sprije~ile u tome. Tog dana vi{e od 150 ljudi ~ekalo ga je ispred KSC-a Skenderija, gdje se trebala biti odr`ana masovna seansa. Sude}i prema tom broju, iako ga neki priznaju, a drugi osporavaju, za Torabijem vlada veliko interesiranje i u BiH. Marokanac je do sada boravio u 22 zemlje, a ~esto dolazi u Hrvatsku, gdje je lije~io poznate sportske li~nosti i pjeva~e. E. Ha.

Torabi snimljen prije tri mjeseca u Ilija{u

teme

Dnevni avaz, ponedjeljak, 4. oktobar/listopad 2010.

11

OTKRIVAMO [ta sadr`e skandalozne odluke izvr{ne vlasti

Federalna vlada ’Krivaju’ poklanja Mujanovi}ima
U Aneksu ugovora uvedeni popust od dvadeset miliona KM, povoljan kredit, preuzimanje svih obaveza na dr`avu
Vlada FBiH, odnosno Ministarstvo industrije, poku{ava se po svaku cijenu prikazati kao spasilac 1.900 radnika zavidovi}ke „Krivaje“. Vlada je polovinom pro{le sedmice usvojila niz odluka kojima je, kako je saop}eno, „omogu}ena registracija i pokretanje proizvodnje“. No, Vlada nije saop}ila tekst Aneksa, do kojeg je do{ao „Dnevni avaz“. Odlukom o davanju saglasnosti Federalnom zavodu PIO/MIO, naime, Vlada je nalo`ila da se dugovanja od 2004. do 2008. izmire za sedam godina, i to tek nakon pravosna`nosti registracije nove firme.
D`ananovi}evi konji ~esto voze mladence na svadbama

Mirsad D`ananovi} nastavio tradiciju

[argo i Biser pla}u zarade na svadbama
Njegovi djedovi Omer i Ahmet uvijek imali konjsku zapregu i od nje su nekada `ivjeli
Poljoprivrednik iz gra~ani~kog naselja Doborovci Mirsad D`ananovi}, njegov otac Idriz, supruga, sinovi i snaha nastavili su stogodi{nju tradiciju dr`anja para konja, ne zbog zarade nego zbog zadovoljstva i hobija. Djedovi Omer i Ahmet uvijek su imali konjsku zapregu i nekada su od nje `ivjeli. Danas Mirsad podjednako voli ove `ivotinje kao i njegovi preci. - Jednog ljepotana [argu nabavio sam u Srebreniku, Bisera sam kupio u Tesli}u. Vidite, li~e jedan na drugoga kao jaje jajetu. Kao da su blizanci. Ne}u vam re}i koliko sam ih platio, oti{lo je mnogo para, a sada vrijede 8.000 maraka, ali ne `alim, kao da je cigareta duhana. Kada ~ujem njihovo jutarnje hrzanje, dan po|e dobro i nafakali. Drago mi je {to u tome imam podr{ku porodice. Svi oni ~im dobiju trenutak slobodnog vremena, tr~e da pomiluju i pomaze [arca i Bisera - pri~a nam Mirsad. Ka`e kako njegovi ljepotani nisu za oranje i vu~u, oni su kao ro|eni da na specijalno izra|enim }ezama voze mladu i mlado`enju na svadbama. Sve je vi{e mladih koji se udaju i `ene na ovakav, atraktivan i zanimljiv na~in. Na ovaj na~in i uz brojne nagrade i priznanja na izlo`bama diljem Bosne i Hercegovine, [arac i Biser sebi zarade godi{nju pla}u. Mirsad je svojim ljubimcima ve} osigurao kvalitetnu hranu za zimu, kukuruz, zob, sijeno. Uvijek je uz njih i s njima. Najradosniji je kada Biser na njegovu naredbu „pozdravi“ sko~i prvim nogama visoko ka neH. ^. bu i stoji koliko treba.

Ratna od{teta
U nizu sumnjivih olak{ica nalazi se i Odluka o utvr|ivanju izuzetka od primjene Zakona o privrednim dru{tvima, kojom je definirano da }e se neizmirena potra`ivanja povjerilaca „Krivaje“ izmirivati od dijela imovine ove kompanije koji nije uvr{ten o novu firmu koja se pravi s „Ferimpexom“, nego od „ostatka“ firme i ratnih potra`ivanja „Krivaje“. Kada se zna da je sve {to je bilo zdravo preba~eno u novu firmu, za smije{no mali iznos, pa je 80 posto kompanije privatizirano za dvadeseti dio procijenjene vrijednosti, dolazi se do zaklju~ka da potra`ioci nikada ne}e ni imati priliku naplatiti svoja potra`ivanja. Ipak, najsporniji je Aneks ugovora o zajedni~kom ulaganju izme|u „Krivaje“ i „Ferimpexa“, potpisan prije dvije godine. Navedeno je da se Vlada ZDK oba-

Faksimil Aneksa s nevjerovatnim popustima privatniku

vezuje da svakog mjeseca u narednih sedam godina nabavi „Ferimpexu“ 5.900 kubika gra|e (ukupno 495.600 kubika) uz iste uvjete kao u prethodnom ugovoru, {to zna~i uz cijenu ni`u za ~etvrtinu i popust koji }e popola snositi vlade FBiH i ZDK. Tu se privatizacijski kriminal ne zaustavlja, jer se nala`e da Vlada FBiH pla}a i ~etvrtinu komercijalne cijene gra|e koju nova firma nabavi u narednih {est godina, i to 2.000 kubika mjese~no, odnosno 144.000 kubika za {est godina, bilo gdje u BiH. Vlada FBiH tim aneksom se

Po d`epu poreznih obveznika
Vlada FBiH je Aneksom ugovora pristala da uplati u tri rate do kraja 2011. sve obaveze za radnike od 30. novembra 2009. do pravosna`nosti registracije novog preduze}a. To {to „Krivaja 1884“ radi i ne upla}uje obaveze, platit }e porezni obveznici. obavezala i da }e platiti razliku u cijeni prijevoza trupaca s lokacije udaljene 150 kilometara od Zavidovi}a. Ako se zna da dvije vlade mjese~no izdvajaju 25 KM po kubiku, zna~i da }e se, prema sada{njim cijenama drveta, u novu firmu iz d`epova poreznih obveznika u narednih sedam godina sliti oko 16 miliona KM, a s pla}enim prijevozom za trupce ta }e suma dosti}i i 20 miliona maraka!

Evropska sedmica gradova i regija

Kanton Sarajevo predstavit }e se u Briselu
Evropska sedmica gradova i regija „Otvoreni dani 2010“ bit }e odr`ana od 4. do 7. oktobra u Briselu, a organizira je Odbor regija u saradnji s Evropskom komisijom (EK) i Evropskim parlamentom (EP). O~ekuje se u~e{}e vi{e od 6.000 predstavnika lokalnih, regionalnih i dr`avnih organa te akademske zajednice, kao i zvani~nika Evropske unije (EU) i predstavnika medija, dok }e, u okviru ove manifestacije, biti odr`ano i oko 260 lokalnih doga|aja pod nazivom „Evropa u mojoj regiji/gradu“, prenosi Onasa. Kanton Sarajevo (KS) ve} ~etvrtu godinu u~estvuje na manifestaciji evropskih regija i gradova, a posjetiocima }e biti predstavljen, zajedno s regijama partnerima, u tematici „Zna~aj evropskih makroregija“, te }e izlo`iti i svoj promotivni {tand.

Velikodu{na obe}anja
Zavla~enje ruke u bud`etsku kasu omogu}ava i ^lan 6. Aneksa ugovora, u kojem se navodi da }e „Vlada FBiH, ako se javi neko ko osporava registraciju, preuzeti obaveze i zahtjeve tih osoba i pravnih subjekata“. Vlada je velikodu{no obe}ala i da }e isplatiti pla}e svim evidentiranim radnicima „Krivaje 1884“ sve do registracije nove firme. Nevjerovatnim gafom mo`e se smatrati obe}anje Vlade da }e, putem Skup{tine Razvojne banke FBiH, po registraciji preduze}a novoj privatnoj firmi osigurati hipotekarni kredit od sedam miliona KM, ~ime }e bra}a Mujanovi} iz Zavidovi}a, vlasnici „Ferimpexa“, uz poklon od dr`ave od dvadesetak miliona KM, „Krivaju“ fakti~ki dobiti d`abe. A. D@ONLI]

Opasni presedan: Izuzeta imovina za privatizaciju

Dokaz o prevari radnika
Mujanovi}i su u jo{ jednoj stavci hajrovali na ra~un radnika. U izmijenjenom ^lanu 8. alineja, umjesto ranije predvi|ene dinamike isplate zaostalih pla}a „na svaku novu pla}u jedna zaostala“, uneseno je da }e se „zaostale pla}e ispla}ivati godinu dana od pokretanja proizvodnje, i to za 12 mjeseci za one koji su potpisali, a za 24 mjeseca za one koji nisu potpisali ugovor s novom firmom, ra~unaju}i od dana pravosna`nosti rje{enja o registraciji novog dru{tva“.

063816486 062341567 036588182 063895710

12

Dnevni avaz, ponedjeljak, 4. oktobar/listopad 2010.

panorama

SREBRENICA D`evahira Efendi} iz Gornjih Poto~ara te`ak bolesnik

^ajd`inica u sklopu Centra

IZ Srebrenica otvorila ~ajd`inicu

Sva primanja od 130 KM potro{e za lijekove
Sa k}erkom Fikretom jedini stanovnici ovog nekada gusto naseljenog zaseoka
Nekoliko kilometara iznad d`amije u naselju Gornji Poto~ari, na kraju zaseoka Kula, u donacijom obnovljenom ku}erku, u jednoj sobi, kuhinji i kupatilu, ve} sedam godina `ivi bolesna D`evahira Efendi} (77) sa k}erkom Fikretom. koju „namaknu“ zavr{i u kupovini lijekova. - Majka nema penzije, jer je otac umro prije rata. Primamo pedesetak maraka kao socijalnu pomo} i ne{to novaca za brata i od toga `ivimo. Sve to iznosi 130 KM. Ja sam do 1992. godine radila, ali od kako sam se vratila vi{e ne radim- ka`e Fikreta. Isti~e da bi od tog novca mogle nekako pre`ivljavati da njena majka nije bolesna. - Majka je te`i bolesnik i da mi nije sestara koje `ive u Sarajevu, koje po{alju ne{to novaca, ne znam kako bi pre`ivjele. Jedna mi sestra sa porodicom `ivi u srebreni~kom naselju Sto`ersko - ka`e

Zaposlena dva povratnika
Islamska zajednica u Srebrenici u prostorijama Kulturnog i edukativnog centra u ovom gradu otvorila je ~ajd`inicu i zaposlila dvojicu povratnika, Fadila Ori}a i E{efa Deli}a. Alija Tabakovi}, predsjednik IZ Srebrenica, ka`e da je opremanje objekta ko{talo 15.000 KM. - Otvorili smo savremen objekt gdje na{i ljudi mogu do}i i na miru popiti kafu, ~aj ili sok. Svakim radnim danom i subotom mo`e se do}i. Objekt je zasigurno najopremljeniji u Srebrenici, a cijene najprilago|enije ovda{njem d`epu. Vjernici od sada imaju gdje popiti kafu, odmoriti se i i boraviti u atmosferu bez alkoholaka`ao je Tabakovi}, isti~u}i da su posao dobili ljudi koji su se me|u prvim s porodicama vratili u Srebrenicu i koMe. Sm. ji nisu imali zaposlenje.

Sin Mirzet poginuo
D`evahirin sin Mirzet poginuo je 1992. godine na Ru`inoj Vodi kod Kladnja, kada je zajedno sa nekoliko saboraca iz Tuzle krenuo prema Srebrenici. Njegova supruga i k}erka sada `ive u Lukavcu i povremeno je obilaze. Ove dvije `ene jedini su stanovnici ovog nekada gusto naseljenog zaseoka. Pored samo}e, bolest i neima{tina mu~e ovu porodicu. Da nije pomo}i D`evahirinih k}erki koje `ive u FBiH, te{ko bi sastavile kraj s krajem, jer svaka marka

[ta mi se (ne)svi|a u Mostaru

@ene najljep{e na svijetu
- U Mostaru mi se svi|a prelijepa klima, ali me posebno odu{evljava tradicija, koja me podsje}a na neka lijepa pro{la vremena. Najljep{i su Stari most, Stari grad i Neretva gdje sam proveo i jo{ uvijek provodim ugodne trenutke. Nezaobilazan je i Fudbalski klub Vele`, kao i Mostarke, koje su najljep{e `ene na svijetu. Jako me boli {to nam je Mensud Durakovi}, voditelj grad prljav. Pomalo me Turisti~ke zajednice pla{i u`asna zavist i mr`nja kod ljudi {to je u posljednje vrijeme neopisivo izra`eno. Jer, ljudi kao da ni{ta drugo ne rade nego ogovaraju jedni druge. To, na`alost, nema nikakve veze s nekada{njim duhom ovog grada i u svijetu prepoznatim „liskalucima“. Smeta mi {to u Mostaru `ivi puno ljudi koji nisu navikli na gradski `ivot - ka`e Mensud M. Sm. Durakovi}, voditelj Turisti~ke zajednice.

Fikreta sa majkom: Njegujem je onoliko koliko mogu

Fikreta i isti~e da sav novac koji dobiju, kao i onaj koji po{alju sestre, potro{e

Dobiju po jedan hljeb
- I{la sam u Centar za socijalni rad, me|utim nisu htjeli da joj dodjele pelene, iako su vr{ili pregled i utvrdili da joj je to potrebno. U 24 sata potro{imo paket pelena. Cijeli `ivot posvetila sam majci i njegujem je onoliko koliko mogu - ka`e Fikreta i isti~e da svakog dana dobiju po jedan hljeb i to im puno zna~i.

na kupovinu lijekova. Ovih dana medicinski tehni~ar Abaz Tabakovi} preko organizacije „Seljak poma`e seljaku“ iz Austrije, obezbijedio joj je neke lijekove. - Jedino ovaj ~ovjek do|e do moje majke i prati njeno zdravstveno stanje ka`e Fikreta i dodaje da samo za nabavku pelena ~esto zna potro{iti sve {to dobiju.
M. SMAJI]

Esmiru Suljakovi}u iz Maglaja

Potrebno 3.850 eura za operaciju oka
Ukoliko za nekoliko dana ne obezbijedi blizu 3.850 eura, Esmir Suljakovi} (21) iz Maglaja mogao bi trajno izgubiti vid na lijevom oku. Ovoliko ko{ta operativni zahvat transplantacije ro`nja~e na zagreba~koj klinici „Svjetlost“. Suljakovi} u posljednjih desetak godina ima ozbiljne zdravstvene probleme. - Vi{e vremena sam proveo bolnicama u Zenici, Sarajevu i Tuzli nego kod vlastite ku}e u Tujnici. Ro`nja~e na oba oka su stradale, a ljekari preporu~uju hitnu transplataciju lijeve ro`nja~e jer u svakom trenutku mo`e da do|e do njene perforacije - isti~e Esmir. - Ljekari su izuzetno optimisti~ni jer je mlad i vjeruju u pozitivan ishod operacije. Esmir je i sam zasnovao porodicu i otac je 15-mjese~ne k}erke. Trenutno je bez posla. Na`alost, ja mu ne mogu pomo}i jer sa pla}om zara|enom u Natron Hayatu izdr`avam porodicu - nagla{ava otac Senad. Sredstva se mogu uplatiti na ra~un otvoren kod UniCredit banke broj 402 N. B. 838 38 000.

Kakanj bio doma}in prve bh. izlo`be

Sudije ocjenjivale 80 pasa
Kinolo{ki klub „Canis“ iz Kaknja bio je doma}in prve Dr`avne izlo`be pasa svih pasmina. U katalog je bilo upisano 105 pasa, ali zbog nepovoljnih vremenskih uslova na dan izlo`be je ocijenjeno 80. Sudije na ovoj izlo`bi bili su Refet Had`i} iz Sarajeva, Damir [erak iz Tuzle i Muhamed Plasto iz Kaknja.

Esmir sa ocem: Nada se pomo}i

Digitalizacija u Osnovnom sudu u Derventi

Predmeti strankama dostupni na internetu
Najbolji u svojoj kategoriji na pobjedni~kom postolju

U kategoriji najljep{e {tene prvo mjesto zauzeo je tornjak Herta od Bobovca vlasnika Semira Mu{ija, drugi je barak Arijan - Gringo vlasnika Re|e Haski}a, dok je tre}i tornjak Hogar od Bobovca vlasnika Ese Begi}a. Najljep{i najmla|i pas je rotvajler El Diablo Br~ko Star vlasnika Alana ^atovi}a, u kategoriji I FCI najbolji je njema~ki ov~ar vlasnika Von Chipsy Taim, u II FCI prvi je tornjak Sony Tuzlanski vlasnika Envera \apa, u III FCI ameri~ki strafordski terijer vlasnika Mirze Omanovi}a, itd. Za sve nagra|ene organizator je obezbijedio pehare i diAz. S. plome.

Osnovni sud u Derventi, prvi je sud u BiH koji je u potpunosti digitalizirao svoje poslovanje. Kako ka`e Zijad Grbi}, velike zasluge za digitalizaciju rada Osnovnog suda pripadaju Visokom sudskom i tu`ila~kom vije}u BiH, koje ih je opremilo potrebnim softferima i skenerima. - Svi ulazni dokumenti optu`nice, optu`ni prijedlozi, zahtjevi za pokreta-

nje prekr{ajnog postupka, tu`be, `albe, dopisi i razna pismena sa prilozima sada }e biti digitalizirani i une{eni u sistem automatskog upravljanja predmetima. Ovim ~inom sudijama je uvelike olak{an rad jer }e na ekranima imati kompletan spis svakog predmeta. Posebno zna~ajno je da stranke, nakon predaje inicijalnog dokumenta, odnosno tu`be ili prijedloga,

uz broj dobijaju i pristupni kod koji }e im omogu}iti internetsko pra}enje statusa njihovog predmeta - navodi Grbi}. Digitalizacija rada suda posebno }e olak{ati posao advokatima zainteresiranim za odre|ene predmete koji }e se putem interneta mo}i obavje{tavati o datumima ro~i{ta, te svim drugim promjenama vezanim za njihoA.H ve predmete.

Uno{enje predmeta

unsko-sanski kanton

Dnevni avaz, ponedjeljak, 4. oktobar/listopad 2010.

13

BIHA] Miris kestena na korzu najavio jesen

Supermaratonac Sandro ve} postavio tezgu kod gelendera
Tvrdi da je najbolji kesten iz Nezira kod Male Kladu{e
Ako je prvi vijesnik prolje}a visibaba, onda je, barem u Biha}u, prvi „moderator“ jeseni prodava~ vru}eg kestena Prijedor~anin Sandro Selman. Na starom mjestu kod biha}kih gelendera, uz mali most na Kanalu, Selman je ve} postavio svoju pokretnu pe}nicu iz koje frca plamen i pucketaju kestenovi. - Nema boljih kestenova na Krajini od kestenjara u Grabovcu kod Male Kladu{e, da budem precizan, u Nezirima. Pogledaj, prijatelju - nudi na probu uvijek

Predstavnici TIKA-e kod premijera Dedi}a

Direktor TIKA-e u posjeti USK

Ljeti vadi {koljke

Ulaganja u poljoprivredu i turizam
USK posjetili su Mustafa Sahin, direktora Turske agencije za me|unarodnu saradnju i razvoj (TIKA) i njegov zamjenik Zulkuf Oru~. Time je pokazan interes Turske vlade za ulaganja u razvoj USK-a. Tokom posjete Biha}u, Cazinu i Bu`imu, ~elni ljudi TIKA-e zajedno sa [emsudinom Dedi}em, premijerom USK-a i Senadom [epi}em, zamjenikom ministra civilnih poslova, istakli su spremnost da povezivanjem stru~njaka svi projekti koji budu kandidirani budu i u fokusu TIKA-e u narednom periodu. TIKA je do sada na podru~ju USK sara|ivala jedino sa op}inom Sanski Most na projektu Musale u Kamengradu. Mustafa Sahin istakao je da taj projekat ne}e biti i zadnji koji }e TIKA realizirati u USK, s obzirom na razvojne prednosti u oblasti poljoprivrede i turizma. M. D.

U Bu`imu promoviran Mahmutovi}ev roman

„Inat bosanskog goluba“
Uvijek za {alu spremni Selman uslu`uje mu{terije

Bubnjara ru~ni rad
- Bubnjaru sam pravio sam, to je moja struka, bravarska. Poklopac sam na{ao na otpadu kao i vanjski kotao, a onda sam sve sve lijepo sklapao, napravio klapnu za zrak i dovod plina, oblo`io {amotom i staklenom vunom manjerku gdje ~uvam vru}i kesten. Tako je moj kesten i sat vremena nakon pe~enja topao - pri~a Selman.

dobro raspolo`eni i za {alu spremni Selman. Nije ni ~udo {to kestenove dovozi iz kestenjara u Nezirima, jer odatle mu je supruga, ali svejedno, radi se o dobrom proizvodu. Ve}ina kupaca kestena na biha}kom korzou i ne zna po ~emu je jo{ poznat ovaj veseli Prijedor~anin. A Sandro Selman je ~uveni supermaratonac koji je tr~ao maratonske utrke od 150 kilometara i prije i nakon rata.

Dobar afrodizijak
Selman cijeloga dana zabavlja svoje mu{terije. Ka`e, primijetio je da u ve}ini slu~ajeva mu{karci kupuju vru} kesten, pa mu je to malo ~udno. - Negdje sam ~itao da Prije ~etiri godine pretr~ao je za 17 sati 160 kilometara od sarajevske Vje~ne vatre do srebreni~kih Poto~ara. Kada uhvati vremeje kesten dobar kao i kladanjska „mu{ka voda“, pa mo`da zato Bi{}ani kupe kod mene afrodizijak i tr~e jal’ svojoj, jal tu|oj ku}i - pri~a Selman uz smijeh. na, ljeti Selman stigne i do morske obale gdje kao vrsni ronilac vadi {koljke za turiste, naravno, za novac.
M. DEDI]

U Bu`imu na Konjodoru uprili~ena je promocija romana „Inat bosanskog goluba“ knji`evnika i dopisnika „Dnevnog avaza“ iz [vedske Muhameda Mahmutovi}a. Autor u svom osvrtu govori kako su Bo{njaci u logoru Omarska le`ali na asfaltu, a iznad njih letjeli golubovi, u koje su ~etnici pucali samo zato {to su te ptice na ove prostore donijeli Osmanlije. Muhamed Mahmutovi} je o svom romanu govorio veoma

Malonogometna ekipa SSRI Cazin

Nakon uspjeha cazinskih plesa~a u Posu{ju

Prijem i ~estitke za medalje
^lanovi Sportskog plesnog kluba „Enigma“ postigli su zapa`ene rezultate na Dr`avnom prvenstvu i kvalifikacijskom turniru u standardnim i latino plesovima, koji je odr`an u Posu{ju, pa je za njih po povratku uprili~en prijem kod ca plesa Suzana Sabljakovi}, kao i roditelji plesa~a koji su osvojili medalje na pomenutom takmi~enju. Podsje}anja radi, najve}i uspjeh na prvenstvu postigli su Zinedin Ra~i} i Danina Omanovi}, koji su osvojili titulu dr`avnih pr-

Sa promocija romana na Konjodoru

kratko isti~u}i da sve {to nije napisano nije se ni dogodilo, te da mu je drago {to ba{ promovira roman na Konjodoru, mjestu prekaljenih najhrabrijih boraca za BiH. Muhamed N. V. Mahmutovi} je ro|en u Kraka~i kod Cazina.

Sanskim studentima koji nisu dobili stipendije

Jednokratna pomo} od 150 maraka
Predstavnici Op}ine Sanski Most uru~ili su jednokratnu nov~anu pomo} u iznosu od po 150 maraka za 33 studenta iz ove op}ine ~iji su zahtjevi za stipendiranje odbijeni. Kako ka`e pomo}nik na~elnika za op}e poslove Mirsad Sadi}, na konkurs za dodjelu stipendija u toku ove {kolske godine javilo se 88 studenata. - Kako je Op}ina u mogu}nosti da stipendira samo 50 studenata, odabrali smo one studente koji su ispunjavali uslove konkursa. Ipak, odlu~ili smo da nov~ano pomognemo i druge studente, ~iji su zahtjevi za dodjelu stipendije odbijeni - ka`e Sadi}. Dodao je kako }e ovakve vrste pomo}i za pomenute stuM. D. dente biti organizovana i u narednom periodu.

Cazinjani koji su u Bugojnu bili najbolji

[esti put najbolja u dr`avi
Malonogometna ekipa SSRI Cazin {esti je put postala prvak BiH u malom nogometu za invalidna lica. [esta titula osvojena je na prvenstvu u Bugojnu, gdje su Cazinjani bili prvi u konkurenciji jo{ {est ekipa iz pet kantona. Cazinska ekipa, koju ve} niz godina vodi iskusni trenerski znalac Ibrahim Baja Topi}, bila je nosilac prve grupe, gdje je bez ve}ih pote{ko}a savladala Travnik sa 8:0 i Gora`de sa 2:0. U polufinalu su cazinski nogometa{i bili bolji od Zenice sa 2:0, da bi u finalu pobijedili drugog predstavnika USK -a u ovom takmi~enju -ekipu Biha}a sa 5:3. ^lan ove ekipe Samir Feli} progla{en je najboljim igra~em prvenstva. Za malonogometnu ekipu SSRI Cazin na prvenstvu u Bugojnu nastupili su: golmani Asim Mujad`i} i Sanel Muri}, te igra~i Samir Feli}, Samir [abi}, Jasmin Topi}, Emir Dautovi}, Ramo Lipovi}, Ramiz Sivi}, Mirsad Kli~i}, Hamdija Mu{i}, Ibrahim Topi}, Muhamed Hod`i} i Mirsad Nuhanovi}.
S. J. Na~elnik Cazina sa ~lanovima SPK Enigma

na~elnika op}ine Cazin. Iako egzistira tek godinu i po, SPK „Enigma“ je svojim dobrim rezultatima pokazao da je uz redovan i ozbiljan rad ve} stasao u renomiran sportski kolektiv. Pored u~esnika takmi~enja u Posu{ju, prijemu su prisustvovali i predsjednik SPK „Enigma“ Elvis Mulali}, instruktori-

vaka u kategoriji pionira. Mla|i plesni par Haris Pozderac i Evelina Kajtazovi} osvojili su visoko ~etvrto mjesto u kategoriji pioniri 2. je~ je Tarik Kapi} i Alma Badi} osvojili su {esto mjesto u kategoriji omladinaca, gdje su se takmi~ili sa parovima internacionalnog iskustva.
S. J. Uru~ivanje nov~ane pomo}i studentima

14

Dnevni avaz, ponedjeljak, 4. oktobar/listopad 2010.

crna hronika

ALARMANTNO Izbjegnuta katastrofa u Rudniku Kakanj

Poku{ali ukrasti kabl pomo}u kojeg rudari dobivaju svje` zrak
Prodavnica „Hiperlink“: [teta oko 6.000 maraka
(Foto: H. ^ali})

Glavni industrijski elektrokabl koji napaja strujom Rudnik o{te}en na vi{e mjesta
Nepoznate osobe preksino} su presjekle glavni industrijski elektrokabl koji napaja Rudnik Kakanj u neposrednoj blizini stadiona FK Rudar. Prema informacijama s mjesta doga|aja i u razgovoru s radnicima Radne jedinice „Elektro“ Kaknja, saznajemo da je kabl u poku{aju kra|e o{te}en na vi{e mjesta. Po~inici ovog te{kog kriv~nog djela nisu bili ni svjesni kakvu su {tetu nanijeli i kakvu su katastrofu mogli izazvati. - Rudari koji rade u jamama putem ovog kabla dobivaju svje` zrak u jamama. Zamislite {ta bi se desilo da ja Stara jama jo{ u pogonu i da je rudarima nestalo struje - ka`e nam jedan

Provala u Gra~anici

Lopovi odnijeli ~etiri laptopa
Nepoznate osobe provalile su nedavno u prodavnicu ra~unarske opreme „Hiperlink“ u Gra~anici koja se nalazi u ulici Bosanskih kraljeva i odnijele velike koli~ine skupe tehni~ke robe. Rije~ je o ~etiri laptopa i drugoj robi. Prema izjavama vlasnika ove trgovine Saliha Durmi}a i Agima [abi}a, {teta koju su po~inili lopovi ve}a je od 6.000 maraka. Uvi|aj su obavili inspektori Odjela kriminalisti~ke policije Policijske stanice iz Gra~anice koji rade na rasvjetljavanju ovH. ^. og slu~aja.

Mjesto na kojem je poku{ana kra|a kabla

(Foto: A. Salihbegovi})

Sudar kod Banje Luke

Te{ko povrije|ena Zora Bjelajac
U saobra}ajnoj nesre}i koja se dogodila u subotu oko 11.15 sati u Stri~i}ima kod Banje Luke te{ko je povrije|ena Zora Bjelajac (63) iz Banje Luke, dok je lak{e tjelesne povrede zadobio @arko Bjelajac (73). On je upravljao vozilom „renault“ s kojim se pod za sada neutvr|enim okolnostima direktno sudario s automobilom kojim je upravljao Ostoja Paji}. V. S.

od uposlenika Rudnika Kakanj. Slu`benici Policijske stanice Kakanj odmah po

dojavi o poku{aju kra|e osigurali su mjesto, a tokom dana uspostavljena je nor-

malna isporuka elektri~ne energije za postrojenja u Az.S. Rudniku Kakanj.

[okantan zlo~in u mostarskom naselju Bijeli Brijeg

Pretukao i silovao ~etrnaestogodi{njaka
Mostarska policija ju~er je uhapsila 43-godi{njeg Sabahudina Gazi}a iz Bugojna zbog sumnje da je u naselju Bijeli Brijeg silovao 14-godi{njeg dje~aka. Nakon vi{esatnog ispitivanja u Policijskoj stanici, Gazi} je oko 14 sati priveden na saslu{anje u Kantonalno tu`ila{tvo, potvrdila nam je Mirjana \eri}, de`urna kantonalna tu`iteljica, koja nam je kazala da se osumnji~eni branio {utnjom. - Istraga o ovom gnusnom ~inu je u toku i mi intenzivno radimo na rasvjetljavanju ovog djela. Dje~ak je u bolnici i zbrinut je - kratko nam je kazala \eri}, dodav{i da }e od Kantonalnog suda za Gazi}a zatra`iti mjeru pritvora. Nezvani~no saznajemo da je Gazi}, koji privremeno boravi u Mostaru, poznavao dje~aka i njegovu majku te ga je u subotu pozvao da zajedno obave neki posao, nakon ~ega su se biciklima uputili prema Bijelom Brijegu. Prema nepotvr|enim informacijama,

Trim staza: Mjesto gnusnog ~ina

kada su do{li na trim stazu, Gazi} je dje~aka pretukao,

nakon ~ega ga je u grmlju M. Sm. silovao.

crna hronika

Dnevni avaz, ponedjeljak, 4. oktobar/listopad 2010.

15

SARAJEVO Policija reagirala zbog ozbiljnih incidenata

Ranjen u pucnjavi na Ilid`i, izboden no`em u Ilija{u Za po`ar krive lo{e
Zgrada u kojoj je izbila vatra

Nakon uvi|aja u Banjoj Luci

Amel Cokovi} (22) hicem iz pi{tolja pogo|en u nogu Bu~a (25) uboden no`em u stomak i grudi

Ned`ad

Policija MUP-a Kantona Sarajevo preksino} je dva puta intervenirala i izlazila na uvi|aje, jednom zbog pucnjave, a drugi put zbog ranjavanja no`em.

elektroinstalacije
Po`ar u prizemlju zgrade u centru Banje Luke u subotu je izbio usljed problema na elektri~nim instalacijama. - Tokom uvi|aja utvr|eno je da je po`ar nastupio usljed pregrijavanja prigu{nice koja slu`i za paljenje halogene sijalice u rasvjetnoj armaturi - saop}ila je banjalu~ka policija. Kako navode u saop}enju, uslijedilo je preno{enje po`ara na drvene grede stropa stomatolo{ke ordinacije, koji se preko me|uspratne kontrukcije pro{irio na dio poda u kancelariji - sali za sastanke Srpske demokratske stranke. Ukupna materijalna {teta, prema izjavi vlasnika, odnosno odgovornih osoba, iznosi oko 1.500 KM. Povrije|enih osoba nije bilo, saop}eno je iz CJB Banja Luka.

Zadr`an u bolnici
Na ilid`i, u ulici Mustafe Pintola, oko 23 sata do{lo je do upotrebe oru`ja. Policija je obavije{tena da je nepoznati po~inilac iz pi{tolja u lijevu natkoljenicu ranio Amela Cokovi}a (22) iz Sarajeva pa su se patrole dale u potragu za osobom koja je pucala. Povrije|eni je prevezen u Klini~ki centar bolnice Ko{evo gdje je zbrinut, a ljekari su konstatirali lak{e tjelesne povrede. Mladi} je zadr`an na daljnjem lije~enju na Klinici za ortopediju KCUS-a. Samo petnaest minuta nakon pucnjave policajci su uhapsili J. A. (33), koji je osumnji~en da je upucao u nogu mladi}a na Ilid`i. Kod njega je prona|en pi{tolj „hekler and coh“ kalibra devet milimetara s okvirom u kojem je bilo dvanaest metaka. O eventualnim motivima ranjavanja nismo mogli saznati ne{to vi{e iz MUP-a Kantona Sarajevo.

Uhap{en krivotvoritelj
Pripadnici Sektora kriminalisti~ke policije MUP-a Kantona Sarajevo uhapsili su M. E. (27) iz Sarajeva zbog sumnje da je krivotvorio dokumente. O svemu je obavije{ten kantonalni tu`ilac, a krivotvoritelj je nakon saslu{anja pu{ten.
Patrole uspjele prona}i izgrednike

Biljana Jandri}, portparol KCUS-a, ka`e da se povrije|eni mladi} koji je u bolnicu dovezen oko 23.25 sati uspje{no oporavlja.

Tukla se petorica
O svemu je obavije{ten kantonalni tu`ilac koji nije izlazio na mjesto doga|aja , a uvi|aj su obavili pripadnici MUP-a Kantona Sarajevo.

Samo dvadesetak minuta nakon pucnjave na Ilid`i, u Kakanjskoj ulici do broja 15 u Ilija{u do{lo je do tu~e izme|u ~etvorice mladi}a u kojoj su sijevali i no`evi. Akteri su bili B. N. (25) i C. M (23), s jedne, i H. T (18), B. A (19) i D. A (19), s druge strane. Ubodne rane od no`a u predjelu stomaka i grudnog

ko{a zadobio je 25-godi{nji Ned`ad Bu~a. On je prevezen u Klini~ki centar bolnice Ko{evo gdje je zbrinut i zadr`an na lije~enju na Klinici za torakalnu hirurgiju. Oko tri sata poslije pono}i policajci su uhapsili H. T. kod kojega su prona{li no` na preklapanje, a koji je osumnji~en da je zbo Ad. A. 25-godi{njaka.

Presuda za te{ki udes u Trebinju

Deli}u sedam godina zatvora zbog smrti supru`nika [apuri}
Dejan Deli} (27) iz Trebinja osu|en je prvostepenom i nepravosna`nom presudom Okru`nog suda u Trebinju na sedam godina zatvora zbog izazivanja te{ke saobra}ajne nesre}e koja se desila {estog maja ove godine u ulici Vuka Mi}unovi}a u Trebinju, a u kojoj su smrtno stradali supru`nici Mirjana (40) i Miroslav (44) [apuri}. Bra~ni par [apuri} tog kobnoga dana vra}ao se s posla kada je na njihov automobil „ford fiesta“ naletjelo vozilo „passat“ za ~ijim je upravlja~em bio Deli}. On se kretao iz pravca Bile}e, vozio je neprilago|enom brzinom i prvo je udario u stijenu pored puta, a zatim se odbio i udario u „ford fijestu“ u kojoj su bili [apuri}i. Supru`nici su na mjestu ostali mrtvi, a Deli} je pro{ao s lak{im povredama jer se u njegovom „passatu“ aktivirao zra~ni jastuk. Nezvani~no smo saznali da je Deli} i prije osu|ivan zbog raznih krivi~nih djela te da je odre|eno vrijeme proveo P M. . i u zatvoru.

Automobil u kojem su poginuli Mirjana i Miroslav [apuri}

Divlja~ki ~in u Vogo{}i

Dva psa izgorjela u namjerno zapaljenoj ku}ari
U parku u Jo{ani~koj ulici do broja 96 u Vogo{}i preksino} su u po`aru izgorjela dva psa nakon {to je vatra zahvatila njihovu drvenu ku}aru. Po`ar je izbio oko 21.40 sati, a ugasili su ga gra|ani koji su se slu~ajno zatekli u blizini. Uvi|aju je prisustvovao i vje{tak protivpo`arne za{tite koji je do{ao do zaklju~ka da je pse}a ku}ica namjerno zapaljena. Policija traga za po~iniocima.

16

Dnevni avaz, ponedjeljak, 4. oktobar/listopad 2010.

biznis

RAZGOVOR Senad Olov~i}, direktor ASA Auta

Zadr`ali smo u~e{}e na tr`i{tu BiH od 40 posto
Krizu smo prepoznali kao {ansu za uspjeh, ka`e prvi ~ovjek kompanije Sposobnost radnika da odgovore svim potrebama

Uprava kompanije sigurna u dobre rezultate

FIAT }e 2010. zavr{iti s profitom
Italijanski FIAT ovu }e godinu zavr{iti s neto profitom, a jo{ bolji dani o~ekuju se nakon zavr{etka ekonomske krize i priprema za mogu}e udru`ivanje, kazao je ~elnik navedenog automobilskog diva Ser|o Markione (Sergio Marchionne), prenose agencije. - Analizirao sam brojke i mislim da postoje vrlo dobre {anse da ostvarimo svoje ciljeve, pa ~ak i da podignemo o~ekivanja - kazao je Markione. On je tako|er izjavio da FIAT-ova prodaja u septembru nije bila dobra u Italiji i Evropi, ali da je bila zadovoljavaju}a u Latinskoj Americi. Markione je najavio i da je grupacija otvorena za udru`ivanje kako bi oja~ala svoju novu poslovnu jedinicu FIAT Industrial, koju kontroliraju italijanski proizvo|a~ kamiona Iveco i ameri~ka kompanija CNH, koja se bavi proizvodnjom poljoprivrednih ma{ina i vozila.

ASA Auto, ~lanica ASA grupacije, u kriznom periodu zadr`ala je 40-postotno u~e{}e na tr`i{tu automobila u BiH. Ova kompanija ovakve rezultate pripisuje, prije svega, jakim i kvalitetnim brendovima koje prodaje ([koda, Volkswagen, Audi, SEAT i Porsche), te pristupa~nim cijenama, ali i ljudskim resursima.

Finansijski sektor
- Imamo 40 ovla{tenih trgovaca u BiH. U ASA Autu radi 85 uposlenika i svi
ASA Auto: Kompanija upo{ljava 85 radnika

Markione: Slaba prodaja u Evropi i Italiji

Raste broj problemati~nih banaka

Olov~i}: Novi modeli

U devet mjeseci zatvoreno 129 ameri~kih zajmodavaca
Ameri~ki regulatori pro{le sedmice zatvorili su jo{ dvije manje banke, ~ime je broj propalih zajmodavaca u SAD u ovoj godini pove}an na 129. Regulatori su zatvorili banke u saveznim dr`avama Florida i Va{ington, prenosi AP Na listi Agencije za . osiguranje depozita (FDIC) na kraju drugog kvartala bilo je 829 zajmodavaca s ukupnom imovinom od 403 milijarde dolara, te }e gotovo sigurno biti nadma{ena lanjska brojka od 140 propalih finansijskih institucija. Ina~e, krajem pro{le godine na listi problemati~nih banaka bila su 702, a na kraju 2008. samo 252 zajmodavca.

Veliki jubilej
ASA Auto ove godine slavi jubilej sa prodatih 30.000 automobila marke „[koda“ za 14 godina, koliko je ova kompanija prisutna na tr`i{tu BiH. - Ovo je odli~an rezultat s obzirom na to da je BiH malo tr`i{te gdje se godi{nje proda 10.000 vozila - ka`e Olov~i}.

su pro{li dodatne obuke. Imamo sposoban kadar koji je spreman odgovoriti svim potrebama tr`i{ta - ka`e za „Avaz“ Senad Olov~i}, direktor ASA Auta. Koliko se ra~una vodi o ljudskim resursima u ovoj kompaniji, najbolje govori podatak da je njema~ki koncern Volkswagen certificirao prvog trenera za netehni~ko {kolovanje. Jedini u svijetu trener s ovakvim kvalifikacijama je Elmir Tali}, zaposlenik kompanije ASA Auto. Govore}i o odgovoru na negativne efekte ekonomske krize koja je sna`no pogodila autoindustriju, Olov~i} nagla{ava da su oni krizu prepoznali kao {ansu, pa su uspjeli omogu}iti kupovinu automobila na jednom mjestu kroz finansijski sektor kao {to je lizing i osiguranje. - U narednom periodu

na{im kupcima ponudit }emo nove modele automobila i mislimo da }e oni svakako privu}i pa`nju klijenata i omogu}iti nam da jo{ vi{e rastemo kao kompanija - ka`e Olov~i}.

Proces homologacije
On je jo{ jednom skrenuo pa`nju i na nesprovo|enje Pravilnika o homologaciji vozila, dijelova ure|aja i opreme vozila koji je donijelo Ministarstvo komunikacija i prometa BiH krajem aprila 2008. - Ovo pitanje je regulirano u na{em okru`enju kroz usvajanje odgovara}uje legislative i izbor nadle`nih tijela. BiH, uz Albaniju, ostaje izoliran slu~aj gdje je ugro`ena sigurnost svih sudionika u prometu, kao i zdravlje gra|ana kroz mogu}e pove}anje emisije {tetnih plinova - ka`e Olov~i}.
I. [MIGALOVI]

AIG vra}a 182,3 milijarde dolara
Ameri~ki osiguravateljski div AIG postigao je s Vladom SAD sporazum o otplati 182,3 milijarde dolara dr`avnog zajma pomo}u kojeg je izbjegao kolaps. Ova finansijska institucija pomo} je dobila prije ne{to vi{e od dvije godine, na vrhuncu kreditne krize, prenosi Reuters.

Podupire eurozonu i Atinu

Kineske investicije spa{avaju Gr~ku
Gr~ka, koja se bori da iza|e iz te{ke finansijske krize, primila je znatnu finansijsku pomo} Kine, koja }e zauzvrat pro{iriti svoj utjecaj nad infrastrukturom u toj zemlji od koje `eli na~initi svoja vrata za ulazak u Gr~ka: Kina }e kupiti obveznice ju`nu Evropu i na Balkan. - Kina }e ulo`iti veliki napor kako bi poduprla zemlje eurozone i Gr~ku radi izlaska iz svjetske ekonomske krize. Kina }e sudjelovati u kupovini novih gr~kih obveznica kada se Gr~ka vrati na finansijska tr`i{ta - rekao je kineski premijer Ven D`ijabao (Wen Jiabao) u Atini. Ova odluka dolazi u pravi trenutak za Gr~ku, koja je proljetos, pritisnuta golemim dugom i pove}anjem kamatnih stopa, morala zatra`iti finansijsku pomo} i kojoj nu`no trebaju strana ulaganja. Atina razmi{lja da 2011., nakon provedbe plana drasti~ne {tednje, na tr`i{te ponovo plasira svoje obveznice.

Kursna lista Centralne banke BiH
EMU Australija Kanada Hrvatska Èeška R Danska Maðarska Japan Litvanija Norveška Švedska Švicarska Turska V.Britanija USA Rusija Srbija 978 036 124 191 203 208 348 392 440 578 752 756 949 826 840 643 941 EUR AUD CAD HRK CZK DKK HUF JPY LTL NOK SEK CHF TRY GBP USD RUB RSD 1 1 1 100 1 1 100 100 1 1 1 1 1 1 1 1 100 1,955830 1,382274 1,385120 26,718623 0,079891 0,261790 0,712413 1,707457 0,565032 0,242654 0,211638 1,453431 0,982544 2,248663 1,421347 0,046673 1,834085 1,955830 1,385738 1,388591 26,785587 0,080091 0,262446 0,714198 1,711736 0,566448 0,243262 0,212168 1,457074 0,985007 2,254299 1,424909 0,046790 1,838682 1,955830 1,389202 1,392062 26,852551 0,080291 0,263102 0,715983 1,716015 0,567864 0,243870 0,212698 1,460717 0,987470 2,259935 1,428471 0,046907 1,843279

oglasi

Dnevni avaz

ponedjeljak, 4. oktobar/listopad 2010.

17

18

Ponedjeljak, 4. oktobar/listopad 2010.

Dnevni avaz

oglasi

Na osnovu Odluke o odobrenju Plana specijalizacija i subspecijalizacija zdravstvenih kadrova Federalnog ministarstva zdravstva broj: 06-34-5379/10 od 14. 9. 2009. godine, a u skladu sa odredbama Pravilnika o specijalizacijama zdravstvenih radnika i saradnika, Javna ustanova Bolnica Travnik, raspisuje KONKURS ZA DODJELU SPECIJALIZACIJA ZA 2010. GODINU 1. NEUROPSIHIJATRIJA 2. ANESTEZIOLOGIJA SA REANIMACIJOM 3. PEDIJATRIJA 4. INFEKTOLOGIJA 5. MEDICINSKA BIOHEMIJA 6. DIJAGNOSTI^KA RADIOLOGIJA 7. OP]A HIRURGIJA 8. INTERNA MEDICINA Kandidati trebaju da ispunjavaju slijede}e uslove: A Dr`avljanstvo BiH B Pod ta~kama 1, 2, 3, 4, 6, 7 i 8 - Zavr{en medicinski fakultet, polo`en stru~ni ispit, jedna godina radnog iskustva nakon polo`enog dr`avnog ispita, da je mla|i od 35 godina i da aktivno poznaje jedan strani jezik, i pod ta~kom 5 - Zavr{en medicinski, medicinsko-biohemijski ili farmaceutski fakultet, polo`en stru~ni ispit (samo za medicinski i farmaceutski fakultet), jedna godina radnog iskustva nakon polo`eng dr`avnog ispita, da je mla|i od 35 godina i da aktivno poznaje jedan strani jezik. Kandidati su du`ni dostaviti: - Prijavu na konkurs sa {irom biografijom, - Ovjereni prepis ocjena za sve godine studija, - Ovjerenu kopiju diplome o zavr{enom medicinskom fakultetu (pod ta~kom 7 ovjerenu kopiju diplome o zavr{enom medicinskom, medicinsko-biohemijskom ili farmaceutskom fakultetu), - Ovjerenu kopiju uvjerenja o polo`enom stru~nom ispitu, - Uvjerenje o aktivnom poznavanju jednog stranog jezika, - Potvrdu ili uvjerenje o jednoj godini radnog iskustva u struci - Uvjerenje o dr`avljanstvu ne starijem od {est mjeseci i - Odobrenje za samostalan rad. Kandidati se mogu prijaviti i konkurisati za jednu, dvije ili vi{e specijalizacija. U slu~aju kada konkuri{u za vi{e specijalizacija, potrebno je opredijeliti se tako {to }e numerisati `eljene specijalizacije. Sa kandidatima pod svim ta~kama sa dodjelom specijalizacije vr{it }e se istovremeno i prijem na rad na neodre|eno vrijeme u JU Bolnica Travnik. Konkurs ostaje otvoren do popune, tj. za sve vrijeme va`enja odobrenih specijalizacija po Planu za 2010. godinu. Prijave sa dokazima o ispunjavanju uslova ponovnog konkursa dostaviti na adresu: Javna ustanova Bolnica Travnik, sa naznakom za „Kadrovsku slu`bu“ Kalibunar bb Travnik. Mole se kandidati da na prijavi nazna~e svoj broj telefona. Nepotpune i neblagovremene prijave ne}e biti razmatrane. 2 specijalizacije 4 specijalizacije 2 specijalizacije 1 specijalizacija 1 specijalizacija 1 specijalizacija 1 specijalizacija i 2 specijalizacije

biznis

Dnevni avaz, ponedjeljak, 4. oktobar/listopad 2010.

19

FINANSIJE @an-Klod Tri{e, prvi ~ovjek ECB-a

EU ne treba porez na banke
Postoji opasnost od bijega zajmodavaca u druge dijelove svijeta, kazao je Tri{e Oporezivanje transakcija moglo bi donijeti milijarde eura
Bila bi velika gre{ka ukoliko bi Evropska unija (EU) odlu~ila samostalno uvesti porez na bankarske transakcije, kazao je predsjednik Evropske centralne banke (ECB) @an-Klod Tri{e (Jean-Claude Tichet).
Prijevoz drveta za italijansko tr`i{te

Sve spremno za po~etak poslovanja

Danas kre}e prvi voz `eljeznica SHS
Promocija prvog me|unarodnog teretnog voza zajedni~kog `eljezni~kog preduze}a Srbije, Hrvatske i Slovenije Cargo 10 bit }e odr`ana danas. Rije~ je o vozu sa 32 teretna vagona, kojima }e iz Para}ina za Se`anu biti prevo`eni briketi drveta, namijenjeni italijanskom tr`i{tu. Svake sedmice saobra}at }e po jedan voz na ovoj relaciji, a godi{njim ugovorom predvi|en je prijevoz 50.000 tona ove robe. Kako je ranije najavljeno, sjedi{te kompanije Cargo 10 bit }e u Ljubljani, jer je Slovenija ~lanica Evropske unije. Jedan od ciljeva nove kompanije je skra}enje carinske procedure na grani~nim prijelazima, kako bi vozovi zajedni~ke `eljeznice br`e saobra}ali. @eljeznice Srbije, Hrvatske i Slovenije imat }e po tre}inu udjela u kompaniji Cargo 10, a u istom procentu }e biti dijeljen i profit. Zajedni~ka `eljeznica raspolagat }e s pet posto od ukupnih vozova `eljeznica tri dr`ave.

Negativne posljedice
Prvi ~ovjek ECB-a navodi da bi to dovelo do bijega banaka u druge regione svijeta. Tri{e je rekao da bi finansijski porez, ako ga bude, trebao biti uveden u cijelom svijetu ili, u suprotnom, ne}e biti efikasan. - Oporezivanje finansijskih transakcija ima niz negativnih posljedica s ekonomske i finansijske ta~ke gledi{ta i {to se ti~e tehni~ke primjene - rekao je Tri{e i dodao da je izuzetno zna~ajno da ukoliko se o tome donese odluka, ono bude uvedeno apsolutno svuda u svijetu. U suprotnom, dodao je Tri{e, to bi jedino dovelo do izmje{tanja transakcija van onih zemalja koje su te poreze uvele. Njegovi komentari prakti~no isklju~uju mogu}nost uvo|enja bilo kakvog je-

Tri{e: Isklju~uje mogu}nost jednostranog oporezivanja

dnostranog poreza na trgovinu banaka u EU, s obzirom na to da bi evropske vlade bile krajnje obazrive pri odlu~ivanju da djeluju suprotno vije}u ECB-a, jednog od najva`nijih evropskih kreatora politike koji utvr|uje kamatne stope za 16 ~lanica eurozone. Uvo|enje poreza na bankarske transakcije podr`ale su nevladine organizacije, radni~ki sindikati i neki politi~ari EU kao na~in za pribavljanje milijardi dolara

od bankarskog sektora koji je potonuo u najdublju ekonomsku recesiju od Drugog svjetskog rata.

Vladini dugovi
Glavni razlog za pozive na uvo|enje poreza na finansijske transakcije je visina prihoda koja mo`e biti ostvarena iz dnevnog trgovanja banaka koja se mjeri bilionima dolara. ^ak i mali porez na cjelokupnu trgovinu mogao bi do-

nijeti milijarde koje bi, kako ukazuju zagovornici, mogle biti upotrijebljene za pomo} svijetu u borbi protiv klimatskih promjena, iskorjenjivanje siroma{tva ili eliminiranje ogromnih vladinih dugova. Porez na finansijske transakcije po prvi put je predlo`io jo{ po~etkom sedamdesetih godina pro{log stolje}a dobitnik Nobelove nagrade za ekonomiju D`ejms Tobin (James) i stoga se on ~esto naziva i Tobinov porez.

Javni dug Srbije dostigao 36,3 posto BDP-a
Javni dug Srbije krajem avgusta iznosio je 10,94 milijarde eura, {to je 36,3 posto bruto doma}eg proizvoda (BDP), objavilo je Ministarstvo finansija. Na kraju pro{le godine, javni dug bio je 9,85 milijardi eura, {to zna~i da je u prvih osam mjeseci ove godine pove}an za 1,1 milijardu. Javni dug Srbije u julu iznosio je 10,74 milijarde eura, {to zna~i da je u avgustu pove}an za 200 miliona eura.

Ukratko

20

Dnevni avaz, ponedjeljak, 4. oktobar/listopad 2010.

globus

AUSTRIJA Afera „Hypo“ nastavlja se pred gra|anskim sudom

Brazil: Prvi put glasanje za regionalni parlament

(Foto: AP)

Brazilci birali novu vlast
BRAZILIJA - Brazilci su ju~er iza{li na op}e izbore, na kojima se o~ekuje uspjeh stranaka i kandidata koji slijede kurs odlaze}eg predsjednika Luisa Inasija Lule de Silve. Skoro 136 miliona bira~a od vi{e od 200 miliona Brazilaca imalo je pravo glasa u prvom krugu glasanja za predsjednika, za guvernere u 26 dr`ava i u federalnom distriktu, za senatore i poslanike u lokalnim i u federalnom parlamentu. Prvi put u historiji glasat }e i za predstavnike u novoformiranom Parlasulu, parlamentu saveza Merkosur, koji je ekonomski i politi~ki blok Argentine, Brazila, Urugvaja, Paragvaja i Venecuele, a svako ima pravo na po 18 izabranih zastupnika.

Proces protiv Kulterera po~inje u novembru
Jo{ je neizvjesno kada }e po~eti kazneni proces i ho}e li do njega uop}e do}i
Sudski proces protiv biv{eg {efa Hypo banke Volfganga Kulterera po~et }e u novembru, ali }e on prvo iza}i pred gra|anski sud, gdje }e morati odgovarati na od{tetni zahtjev svojih biv{ih poslodavaca. Poslije toga, u Klagenfurtu }e se voditi proces zbog od{tetnog zahtjeva Hypo Groupa protiv Kulterera. Hypo od svog biv{eg {efa tra`i malo vi{e od dva Hypo je ranije najavio da }e od svog biv{eg menad`erskog tima tra`iti ukupno deset miliona eura od{tete. Prema navodima „Standarda“ i „Kurira“, biv{i ministar Diter Bomdorfer pridru`it }e se Kultererovom obrambenom timu zajedno s trenutnim advokatom Ferdinandom Lankerom. Jo{ je neizvjesno kada }e po~eti kazneni proces i ho}e li do njega uop}e do}i. Dr`avno tu`ila{tvo u Klagenfurtu jo{ se nije oglasilo o datumu kada bi moglo podnijeti kona~nu, dugoo~ekivanu optu`nicu.

Sru{ila se zgrada u izgradnji
PEKING - Osam radnika je poginulo, a trojica su povrije|ena kada se na sjeverozapadu Kine sru{ila ~etverospratna zgrada u izgradnji, izvijestili su ju~er kineski mediji. Nesre}a se dogodila preksino} u Sjijanu, glavnom gradu provincije [ansji, prenio je AP . Na mjesto nesre}e upu}eno je vi{e od 300 vatrogasaca, policajaca i medicinskih radnika. Uzrok nesre}e jo{ nije utvr|en, ali istra`ioci smatraju da se zgrada mo`da sru{ila zbog kori{tenja nekvalitetnog gra|evinskog materijala prilikom gradnje. Policija traga za dvojicom izvo|a~a radova, koji su pobjegli sa mjesta nesre}e.

Hypo grupacija: O~ekuje se podizanje optu`nice

Zainteresirala se i CIA
Afera u vezi s Hypo grupacijom, koja ve} mjesecima zadaje brigu austrijskim i njema~kim istra`nim organima, prema svemu sude}i, interesira i ameri~ku CIA-u. Pod velom tajne, ali primije}en od strane medija, zamjenik direktora Agencije Majkl Morel (Michael) posjetio je nedavno Be~. Tada se nije znalo zbog ~ega je na nekoliko sati doputovao u glavni grad Austrije, ali je, prema tvrdnji be~kih medija, razlog bio slu~aj Hypo banke. Samo nekoliko dana poslije, Morel je ponovo do{ao u Be~, ovog puta neprimije}en od strane medija, a tada je razlog bila Hypo banka. Za vrijeme sastanka s austrijskim istra`nim organima zamjenik direktora CIA-e predao je, navodno, dokumentaciju i informacije u vezi sa slu~ajem Hypo banke.

Uhap{en biv{i premijer Fid`ija
SUVA - Biv{i premijer Fid`ija Mahendra ^adri uhap{en je zbog navodnog kr{enja propisa vojne vlade za vanredne situacije, javili su ju~er lokalni mediji. Vo|a opozicione Laburisti~ke partije ^adri pritvoren je s jo{ pet osoba zbog odr`avanja javnih skupova, ~ime su prekr{ili propise uvedene pro{le godine, prenijela je britanska televizijska mre`a BBC. ^adri se pojavio u julu na sudu po drugim optu`bama, me|u kojima su pranje novca i nepla}anje poreza.
Kulterer: Ve} mjesecima u istra`nom zatvoru

Turisti~ki izlet zavr{io tragi~no
LIMA - Mali avion tipa „cesna“ sru{io se u Peruu u pustinji Naska, pri ~emu je poginulo ~etvero britanskih turista i dvoje Peruanaca pilot i kopilot. Avion je, prema svemu sude}i, imao problem sa motorom, {to je dovelo do njegovog pada na zemlju, rekao je {ef lokalne policije Alfredo Koronel. Avion se sru{io u turisti~koj oblasti pustinje Naska, skoro 380 kilometara jugoisto~no od prijestonice Lime, gdje se nalaze geoglifi - figure `ivotinja i ljudi za koje se vjeruje da su nastali u periodu izme|u 200. i 700. godine prije nove ere. Figure se u potpunosti mogu prepoznati samo iz zraka, a nadlijetanja su veoma omiljena me|u turistima. Naska linije su 1994. uvr{tene na UNESCO-vu listu svjetske ba{tine.

miliona eura od{tete. Proces }e biti vo|en i protiv biv{eg {efa austrijskog Hypa Gerta Ksandera, kao i protiv Albina Ruhdorfera.

Volfgang Kulterer ve} mjesecima sjedi u istra`nom zatvoru. Dr`avno tu`ila{tvo smatra ga glavnim krivcem za finansijske malverzacije Hypo grupacije, jer je uvjereno da bez njegovih naloga i znanja nijedna od velikih sumnjivih transakcija ne bi mogla biti provedena. Kulterer je bio jedan od klju~nih ljudi prilikom sumnjivog preuzimanja Hypa od bavarske dr`avne banke BLB, a navodno je imao kontakte i s ljudima iz vrha hrvatske vlasti. Puni razmjer tih kontakata vjerovatno }e se saznati kada po~ne kazneni proces.

Zbog najnovijih prijetnji El-Kaide

Oprez Amerikanaca prilikom putovanja u Evropu
Ameri~ka administracija razmatra mogu}nost da ameri~kim dr`avljanima koji putuju u Evropu, i zvani~no preporu~i oprez zbog najnovijih prijetnji El-Kaide, javili su ju~er ameri~ki mediji. Mediji javljaju da Evropljani o~ekuju da preporuka bude neodre|ena, odnosno da se ne odnosi na posebnu zemlju niti objekt. Stejt department redovno objavljuje preporuke ameri~kim dr`avljanima koji namjeravaju putovati u odre|ene dr`ave. Razlog za to mo`e biti to {to je konkretna zemlja zahva}ena ratom ili lokalnim pobunama, zato {to je tamo poja~ana politi~ka napetost ili, jednostavno, zato {to tamo{nji re`im nije prijateljski raspolo`en prema Sjedinjenim Ameri~kim Dr`avama. Vlada je obavezna da upozori ameri~ke gra|ane na potencijalnu opasnost ako posjeduje takve informacije bez obzira na kvalitet odnosa neke zemlje sa SAD i tu ne va`e nikakvi dvostruki standardi. Preporuka Amerikancima da budu oprezni ipak je slabija od upozorenja da ne putuju u neke dr`ave. U Evropi se u svakom trenutku nalaze stotine hiljada Amerikanaca, uklju~uju}i turiste, studente i poslovne ljude.

Teroristi~ke organizacije prijete novim napadima

Haiti: ^este prirodne nepogode

(Foto: AP)

Pet osoba izgubilo `ivot
PORT-O-PRENS - Pet osoba je izgubilo `ivot, a jedna se vodi kao nestala nakon {to je oluja zahvatila ju`ni dio Haitija, saop}ili su ju~er zvani~nici. [ef slu`be za civilnu za{titu naveo je da je pet ljudi izgubilo `ivot u klizi{tima i nabujalim rijekama u zapadnim planinskim oblastima i na jugu, prenijela je agencija AP . Klizi{ta su odnijela vi{e od deset ku}a, a vi{e od 300 ljudi je evakuirano zbog poplava, dok je lokalni radio javio da je nevrijeme pri~inilo {tetu na farmama i putevima. Hai}anski zvani~nici izdali su upozorenje na mogu}e nove poplave {irom zemlje.

Okon~ani parlamentarni izbori u Latviji

Vladaju}a koalicija osvojila apsolutnu ve}inu glasova
Stranke vladaju}e koalicije desnog centra u Latviji, koje predvodi premijer Valdis Dombrovskis, osvojile su apsolutnu ve}inu glasova na parlamentarnim izborima, pokazuju objavljeni preliminarni rezultati nakon {to su prebrojani skoro svi glasovi. Koalicija latvijskog premijera osvojila je vi{e od 57 posto glasova i time dobila od 60 od 100 poslani~kih mjesta, prenijela je agencija AP . Partija Jedinstvo premijera Dombrovskisa s osvojenih 31 posto glasova zauzela je prvo mjesto, a iza nje je proruska opoziciona partija Centar harmonije, za koju je glasalo 26 posto gra|ana. Na tre}em i ~etvrtom mjestu na{li su se koalicioni partneri Dombrovskisa Savez zelenih i seljaka za domovinu, koji je osvojio 20 posto glasova, i Nacionalisti~ki savez sa sedam posto glasova. Latvijska ekonomija opala je za ~etvrtinu za dvije godine, {to je najgora recesija u nekoj dr`avi ~lanici Evropske unije.

globus

Dnevni avaz, ponedjeljak, 4. oktobar/listopad 2010.

21

AFERE Biv{i premijer ju~er sletio na zagreba~ki aerodrom

Sanader se vratio u Hrvatsku!
Nije `elio davati izjave za medije
Nakon mjesec i po boravka u Sjedinjenim Ameri~kim Dr`avama, biv{i premijer Ivo Sanader vratio se ju~er u Hrvatsku. Sletio je na zagreba~ki aerodrom Pleso, a pratili su ga brojni novinari, kojima nije htio davati komentare, prenijeli su mediji iz te zemlje. Odmah nakon slijetanja, Sanader i njegova supruga Mirjana sjeli su u automobil i uputili se u svoju ku}u u Kozar~evoj ulici u Zagrebu, a biv{i premijer kratko je poru~io kako ne namjerava davati izjave. Biv{i premijer trebao bi svjedo~iti pred saborskom komisijom za hrvatsku naftnu kompaniju „Inu“, koja }e se sastati u utorak, a to je svjedo~enje jednom izbjegao. Sanader je u Njujorku dobio posao gostuju}eg predava~a na Univerzitetu Kolumbija, gdje }e se baviti istra`ivanjem me|unarodnih politi~kih odnosa s naglaskom na eurointegracije balkanskih zemalja. Mediji podsje}aju da je u Hrvatskoj nedavno uhap{en Mladen Bari{i}, biv{i glavni

Svjedo~it }e pred komisijom za „Inu“

Irinej (lijevo): Izabran 22. januara

(Foto: AP)

U hramu Svetih Apostola na Kosovu

Patrijarh Irinej sve~ano ustoli~en
U hramu Svetih Apostola u Pe}koj patrijar{iji, na Kosovu, ju~er je, u prisustvu nekoliko hiljada zvanica i vjernika, sve~ano ustoli~en patrijarh srpski Irinej, prvi u Srbiji nakon raspada nekada{nje Jugoslavije. Njega su u tron 45. vrhovnog poglavara Srpske pravoslavne crkve uveli mitropolit crnogorski primorski Amfilohije i zagreba~ko-ljubljanski Jovan. Patrijarh Irinej izabran je 22. januara ove godine. On je na tron patrijarha srpskog izabran „apostolskim `rijebom“ nakon dvije decenije mona{kog `ivota. Patrijarh Irinej je arhiepiskop pe}ki, mitropolit beogradsko-karlova~ki i aktuelni episkop ni{ki. Sve~anom ustoli~enju prisustvovao je predsjednik Srbije Boris Tadi}.

Prilikom prelaska grani~nog prijelaza
Sanader: Optere}en aferama
(Foto: Index.hr)

Ubijen palestinski radnik
Izraelski grani~ni policajac ubio je ju~er jednog palestinskog radnika, koji je poku{ao da bez dozvole pre|e iz Zapadne obale u isto~ni Jerusalem. Tridesetsedmogodi{nji stanovnik Hebrona pogo|en je metkom dok je poku{avao da otme pi{tolj policajca, saop}io je policijski portparol. Izraelska organizacija za ljudska prava Becelem navodi, me|utim, da je Palestinac ubijen dok je poku{avao da pobjegne, prenio je Reuters.

blagajnik HDZ-a i {ef Carinske uprave. Bari{i} se sumnji~i da je varao dr`avu na nebrojene na~ine, a kao klju~na karika u tom lancu, spominje se firma „Fimimedija“, s kojom se povezuje i Sanader.

Damir Polan~ec, koji je trenutno na sudu, ve} je rekao da ima popis afera i da }e povu}i dobar dio HDZovaca sa sobom ako mu se ne omogu}i po{ten proces. Mnogi se pitaju je li jedan od onih koje }e Polan~ec

povla~iti i sam Sanader. Biv{i {ef HEP-a Ivan Mravak, koji se sumnji~i za prevaru u vezi s prodajom struje {ibenskom TLM-u i mostarskom „Aluminiju“, kao jednog od svjedoka pozvao je i Sanadera.

22

Dnevni avaz, ponedjeljak, 4. oktobar/listopad 2010.

kiosk

REVOLUCIONARNO U Rimu izvedena komplicirana operacija

Dje~aku ugra|eno trajno mehani~ko srce
To je kompaktan aparat dug ~etiri centimetra i te`ak 400 grama koji u redovnim razmacima ubacuje krv iz lijeve komore u aortu
Umjetno srce ugra|eno je 15-godi{njaku u rimskoj dje~ijoj bolnici „Bambin Gesu“, ~iji je vlasnik Katoli~ka crkva. Antonio Amodeo vo|a je kardiohirur{kog tima koji je izveo zahvat. To je prvi put da je mehani~ko srce ugra|eno kao trajno rje{enje, a ne kao privremeno, do presa|ivanja drugog ljudskoga. \uzepe Profiti (Giuseppe), predsjednik bolnice „Bambin Gesu“ precizira, me|utim, da je to prvi takav zahvat na pedijatrijskom pacijentu, {to u Italiji zna~i mla|em od 16 godina. Zapravo, nije ugra|eno cijelo novo srce, nego hidrauli~na pumpa i elektri~na mikroturbina. To je kompaktan aparat dug ~etiri centimetra i te`ak 400 grama koji u redovnim razmacima ubacuje krv iz lijeve komore u aortu. Cjelokupni aparat je u prsnom dio, presa|ivanje srca s umrle osobe, pa je umjetno srce bilo jedino rje{enje. Ta~na dijagnoza oboljenja nije iznesena.

Razgovor s majkom
Dje~ak je izvrsno podnio operaciju koja je trajala od 8 do 18 sati u ~etvrtak. U petak se probudio, a omogu}en mu je telefonski razgovor s majkom. Nakon razgovora, opet je uspavan, ali je u subotu ponovo bio budan. Iako je rezultat zasad odli~an, ljekari se ne usu|uju iznijeti prognoze o oporavku. Prema rije~ima dr. Profitija, pacijent sada mo`e ra~unati na jo{ 20-25 godina `ivota, dok bi mu, bez mehani~kog srca, dani bili odbrojani. Zahvat je zasad razrije{io problem sa srcem, ali nije uklonio osnovnu degenerativnu bolest koja je ugrozila mi{i}e, pa i sr~ani mi{i}.

Operacija je trajala deset sati

ko{u, {to smanjuje na minimum mogu}nosti infekcije.

Jedino rje{enje
Elektri~ni vod, koji izlazi iz tijela iza pacijentovog lijevog uha, povezuje aparat s baterijom koja se mo`e nositi za pojasom. Baterija se mo`e lako mijenjati i puniti preko no}i. Traje 8-10 sati, ovisno o naporima koji-

ma }e pacijent biti izlo`en. Ljekari o~ekuju da }e opet mo}i hodati i baviti se osnovnim fizi~kim aktivnostima. Mladi pacijent je, naime, `rtva te{ke sistemske mi{i}no-skeletne bolesti koja ga je posljednjih 11 mjeseci prikovala za invalidska kolica, pa i zbog slabosti srca, i koja onemogu}ava, ka`e Amo-

Mladi}i iz Velike Britanije bore se s predrasudama

Najbolji gej-nogometni klub postoji ve} deset godina
Osvojili su brojna prvenstva, izme|u ostalih, ove godine su odnijeli ve} tre}u pobjedu na Gej-olimpijadi u Kelnu

Ekipa Stonvola: Igraju u kvalitetnoj ligi

Britanski Stonvol postoji vi{e od deset godina. Va`i za najuspe{niji nogometni tim na svijetu u kojem igraju samo homoseksualci. Put do uspjeha bio je mukotrpan, a ekipa se okupila 1991. javiv{i se na oglas u gej-~asopisu. Iako ni sam autor nije vjerovao da }e se na oglas javiti toliki broj ljudi, ovaj kratki tekst ozna~io je po~etak

pokretanja nogometnog kluba za one druga~ijeg seksualnog opredjeljenja. Samo nekoliko dana nakon objavljivanja, desetak mladi}a po~elo je trenirati na igrali{tu u isto~nom dijelu Londona. Trener i golman ekipe Erik Najib (Erick) ka`e da kada se uporedi dana{nja situacija s onom od prije 10 ili 20 godina, razlika je kao nebo i zemlja. On ka`e da su neki od igra~a prvi put potr~ali za loptom, ali ve}ina se u pro{losti

bavila nogometom. Iako su na po~etku na utakmicama do`ivljavali poni`enja svih vrsta kako od publike tako i od suparni~kog tima, mladi}i nisu odustali. Danas Stonvol igra u ligi iznad koje igraju ve} samo poluprofesionalci. Osvojili su brojna prvenstva, izme|u ostalih, ove godine su odnijeli ve} tre}u pobjedu na Gej-olimpijadi u Kelnu i tako postali najuspje{niji homoseksualni nogometni klub na svijetu.

kiosk

Dnevni avaz, ponedjeljak, 4. oktobar/listopad 2010.

23

Roditelji tu`e ljekare

STRAVI^NO Istraga u Domu za odgoj djece i mlade`i u Puli

Dvojica dje~aka pretukla i silovala {ti}enika
Vri{tanje nesretnog dje~aka niko nije ~uo, pa ni iskusni de`urni odgajatelj, jer su mu nasilnici usta za~epili jastukom
Cigo, smrdi{, povikala su dvojica {ti}enika Doma za odgoj djece i mlade`i u Puli te se zatr~ali prema dje~aku (13), njihovom domskom kolegi. Dje~aka su po~eli udarati ~ime god su stigli. @ele}i mu pokazati ko je glavni, batinama su ga natjerali da pije njihovu mokra}u, ne prestaju}i ga vrije|ati. Maltretiranje je trajalo satima, a dje~aka su u jednom trenutku skinuli te ga silovali dr{kom metle. Na kraju su mu tu{em i iglom na le|ima istetovirali natpis „Cigo“. Vri{tanje nesretnog dje~aka niko nije ~uo, pa ni iskusni de`urni odgajatelj, jer su mu nasilnici usta za~epili jastukom. Za nezapam}eno zlostavljanje policija sumnji~i 15-godi{njaka iz Zagreba i 13godi{njaka iz Pule. Povrije|eni dje~ak preba~en je u drugi dom. Slu~aj zlostavljanja otkrili su u ~etvrtak ujutro, kada su svi odgajatelji do{li na posao, direktorica doma sve je prijavila pulskoj policiji, kao i Ministarstvu zdravstva i socijalne skrbi. - O~ajna sam. Te{ko mi je. Ovo je stra{no nasilje. Kao ~ovjek i kao direktor ovo nikako ne mogu opravdati. Poduzela sam sve da se slu~aj razjasni do kraja i da utvrdimo je li neko od odgajatelja odgovoran za nasilje. Ovdje su djeca iz razorenih porodica i mi im nastojimo biti sve, majka i otac, brat i sestra. Sve do prije nekoliko dana bila sam ponosna jer je u domu vladao mir. I evo, uz sve napore, samo u jednom trenu desio se u`as. Djeca su u svom pona{anju potpuno nepredvidiva. Za{to su to uradili jo{ ne znamo, a vjerovatno ni sami to ne znaju. Htjeli su biti frajeri - rekla je direktorica doma Bla`enka Butorac.

Mozak mladi}a izlo`ili u mrtva~nici
Endrju (Andrew) i Kori{a [ipli (Korisha Shipley) iz Njujorka tu`e ljekara koji je obavio obdukciju na tijelu njihovog sina jer su do{li do u`asavaju}eg otkri}a kako je njegov mozak izlo`en u gradskoj mrtva~nici. D`es [ipli (Jesse, 17) poginuo je u automobilskoj nesre}i u januaru 2005. godine. Uz saglasnost roditelja, obavljena je obdukcija te je utvr|eno kako je D`es preminuo zbog brojnih povreda glave. Sahrana mladi}a obavljena je tri dana nakon obdukcije. Nekoliko D`esovih prijatelja iz srednje {kole, dva mjeseca nakon njegove sahrane, oti{li su u mrtva~nicu gdje im je odr`ano predavanje iz biologije. Izme|u ostalog, vidjeli su i mozak u jednoj od staklenki, na kojoj je pisalo D`esovo ime.

D`es je poginuo u saobra}ajnoj nesre}i

Roditelji su tu`ili ljekare za nano{enje psihi~ke boli, a oni su se pravdali time da su ~ekali {est ljudskih mozgova kako bi mogli napraviti istra`ivanje.

Rumuni najvi{e povjerenja imaju u vatrogasce
Rumuni najvi{e povjerenja imaju u vatrogasce, crkvu i vojsku, a najmanje u predsjedni{tvo, parlament, vladu i politi~ke partije, pokazuju rezultati ankete koju objavljuje TV Realitatea. Istra`ivanje javnog mnijenja ura|eno je krajem septembra, kada su Rumuni ve} konkretno osjetili posljedice drasti~nih mjera {tednje uvedenih od 1. jula, pa je zbog toga povjerenje u dr`avne institucije na najni`em nivou do sada.

Dom strave u Puli

24

Dnevni avaz, ponedjeljak, 4. oktobar/listopad 2010.

kultura

FESTIVALI Predstava „Zovem se Crvena“ pred publikom

Jedan od izlo`enih radova

Uspje{na gostovanja u Sloveniji i Italiji Svoja djela izlo`ili
Na manifestaciji „Nuit Blanche“ u Parizu

i umjetnici iz BiH
U okviru manifestacije „Nuit Blanche 2010“ u Parizu, otvorena je kolektivna izlo`ba videoinstalacija „Video Box“, a svoje radove predstavili su umjetnici iz 30 zemalja, me|u kojima se nalaze i umjetnici iz na{e zemlje: Igor Bo{njak, Leila ^maj~anin, Nela Hasanbegovi}, Ibro Hasanovi}, Adela Ju{i}, Nenad Male{evi}, Miodrag Manojlovi}, Mladen Miljanovi} te Damir Nik{i}. Ovaj projekt realizira se uz pomo} pariske galerije „Patricia Dorfmann“. Selekciju videoradova iz kolekcije Galerije „Duplex/10m2“ iz Sarajeva vr{io je Pjer Korten (Pierre Courtin) i Baptist Debombourg, a sva djela izlagana su od 2005. godine kao dio postavke videoumjetnosti, koja se u ovoj galeriji odr`ava svake A. Ke. godine.

Makedonska premijera u Bitolju Na drugom mjestu po ocjenama publike na Festivalu „Ex Ponto“ Me|u akterima sarajevski glumci Omerovi}, Haskovi} i \eki}

Pozori{na predstava „Zovem se Crvena“, koju je prema romanu nobelovca Orhana Pamuka re`irao Makedonac Martin Ko~ovski, nakon uspje{ne makedonske premijere u Bitolju, nastavila je jednako uspje{an svoj festivalski `ivot.

Mladi glumci
Podsje}amo, ova velika i zahtjevna predstava ra|ena je u velikoj regionalnoj koprodukciji, u kojoj su potpisani Mal dramski teatar Bitolj iz Makedonije, Me|unarodni teatarski festival „Ex Ponto“ iz Ljubljane, sarajevski MESS i Crnogorsko narodno pozori{te iz Podgorice. U ovom pozori{nom spektaklu uloge su uspje{no ostvarili mladi sarajevski glumci Aldin Omerovi}, Adnan Haskovi} i Vedran \eki}, zatim Bojana Kne`evi} i Kristina Stevovi} iz Crne Gore te Bajru{ Mjaku, Ilina ^orevska, Ognen Drangovski, Jelena Rusjan, Zdravko Stojmirov, Ur{ka Vohar i

U Mostaru odr`an koncert „Tri `ene“

Jedinstvena interpretacija tradicionalnih pjesama
U Omladinskom kulturnom centru „Abra{evi}“ preksino} je odr`an koncert „Tri `ene“ kao dio projekta „Zlatna ruta - stopama Evlije ^elebija“, a koji se odr`ava u okviru manifestacije „Istanbul, evropski grad kulture 2010“. Prema rije~ima konzula Republike Turske u Mostaru Metina Ergina, ovaj projekt koji se odvija prema bilje{kama putopisca Evlije ^elebija je veoma zna~ajan i bit }e predstavljen u jednom dijelu Evrope. Tako je publika u Mostaru mogla u`ivati u sjajnim izvedbama ove grupe koju ~ine tri pjeva~ice Ozlem Taner, Yasemin Goksu i Imran Turkoglu, a koje na jedinstven na~in interpretiraju tradicionalne pjesme Balkana. Njihove nastupe prate vrsni muzi~ari koji sviraju tradicionalne turske instruM. Sm. mente.

Detalj s premijere

Sarajevska premijera na MESS-u
[to se ti~e daljnjih planova, „Zovem se Crvena“ 14. oktobra gostovat }e na Festivalu u Podgorici. Prema Haskovi}evim rije~ima, sarajevska premijera bit }e uprili~ena na Internacionalnom teatarskom festivalu MESS. - Jo{ ne mogu ta~no re}i, ali u planu je da se predstava jednom do dva puta mjese~no izvede i na sceni sarajevskog Narodnog pozori{ta - ka`e Haskovi}.

Stefanija Zisovskana iz Makedonije. Na „Ex Pontu“ u Sloveniji pripala im je ~ast da zatvore ovaj festival.

Zahtjevan komad
- Publika je bila i vi{e nego zadovoljna, {to je nama i bilo najva`nije. Da je tako bilo, potvr|uje ~injenica da smo drugi po ocjenama. Pored toga, mo`emo se pohva-

liti i uspje{nim gostovanjem na festivalu u Kopru - isti~e za „Avaz“ Haskovi}. Ovaj veoma zahtjevan komad tako|er je u nedjelju nave~er gostovao i na Festivalu teatra NETA u Trstu u Italiji, a prema rije~ima Haskovi}a, publika je reagirala gotovo na identi~an na~in kao i na prethodna dva festiA. KENDI] vala.

Povodom 100 godina od ro|enja bh. knji`evnika

Izlo`ba u rodnoj ku}i Skendera Kulenovi}a
Bit }e postavljeni panoi, fotografije, dokumenti, knjige... bila izuzetno posje}ena u Galeriji „Mak“ Ista postavka

Sarajevska premijera predstave „Mali princ“
Sarajevska premijera lutkarske predstave „Mali princ“, u produkciji Studija lutkarstva Sarajevo, „Altteatra“ i KSC iz Bugojna, bit }e odr`ana ve~eras u 20 sati na sceni Franjeva~kog me|unarodnog studentskog centra. Predstavu je re`irala Dubravka Zrn~i}-Kulenovi}, a likovna rje{enja i izradu lutaka, scenografije i videoanimacije potpisuju Naida Begovi}, Adisa Vatre{, Anja Peri{i} i Irma Vatri}, dok je izbor muzike i monta`a djelo glumca Jasenka Pa{i}a. U predstavi igraju Sonja GoroA. Gr. nja, Slaven Vidak i Jasminka Po`ek-Bo`uta.

Povodom 100 godina od ro|enja Skendera Kulenovi}a, jednog od najve}ih bh. knji`evnika, bit }e otvorena velika izlo`ba o njegovom `ivotu. Otvaranje je zakazano

KULT/ART TELEKS
ME\UGORJE - U etno-selu „Herceg“ promovirana je nova zbirka poezije „La|ar sa Aheronta“ Gradimira Gojera. Ovo djelo koje je autor pisao skoro deceniju iza{lo je u izdanju Hrvatskog leksikografskog insti(A. Ke.) tuta iz Mostara.

Sarajli}-Slavni}: Kustosica izlo`be

za 15. oktobar i to u Kulenovi}evoj rodnoj ku}i u Bosanskom Petrovcu. Ovu izlo`bu organizira Muzej knji`evnosti i pozori{ne umjetnosti BiH. Kako nam je kazala direktorica Muzeja Medhija Maglajli}, ova postavka u aprilu je bila u sarajevskoj Galeriji „Mak“ gdje je zabilje`ena velika posje}enost. - U Bosanskom Petrovcu }e biti nekoliko stotina eksponata u vidu panoa, fotografija, dokumenata, knjiga, fotokopija rukopisa, diploma te Kulenovi}evog rodnog lista - kazala nam je kustosica izlo`be Tamara Sarajli}-Slavni}. Ona ka`e da jo{ nije posjetila Kulenovi}evu rodnu ku}u, tako da }e na licu mje-

Detalj sa postavke u Sarajevu

sta prije izlo`be odlu~iti kako i na koji na~in }e postaviti eksponate. - U pripremi mi je mnogo pomogla knjiga „Skenderova trajanja“ koju je napisala njegova supruga

Vera Crven~anin. @alim {to li~no nisam mogla do}i do nje, kao ni do Kulenovi}evih sina i k}erke za koje samo znam da `ive u Beogradu - poja{njava Sarajli}A. Ke. Slavni}.

oglasi
Bosna i Hercegovina Federacija Bosne i Hercegovine SREDNJOBOSANSKI KANTON/KANTON SREDI[NJA BOSNA
BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE UNSKO-SANSKI KANTON OP]INA BIHA] OP]INSKI NA^ELNIK

Dnevni avaz ponedjeljak, 4. oktobar/listopad 2010. 25

INTERNACIONALNI UNIVERZITET TRAVNIK
U skladu sa sugla{no{}u Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta SBK broj 03-38-931/10-2 od 23.09.2010.godine za upis studenata na postdiplomski studij u akademskoj 2010/2011.godini, r a s p i s u je s e :

Na osnovu ~lana 38. Statuta op}ine Biha} (“Sl. glasnik op}ine Biha}’’ br. 9/08) i ~lana 11. Odluke o privremenom kori{tenju javnih povr{ina (“Sl. glasnik op}ine Biha}’’ br. 9/08, 09/10 ), op}inski na~elnik op}ine Biha}, raspisuje

OGLAS
ZA PRIVREMENO KORI[TENJE JAVNE POVR[INE Predmet oglasa su lokacije koje su Planom lokacija za kori{tenje javnih povr{ina na podru~ju op}ine Biha}, Op}inskog vije}a op}ine Biha} br.02-02-8041/08 od 30.06.2008.godine („Sl. glasnik op}ine Biha}’’ br. 9/08), odre|ene za postavljanje privremenog monta`nog objekta tipa KIOSK. 1. LOKALITET “E’’ 1.1. Ul. V. Korpusa a) lokacija br. 2

KONKURS/NATJE^AJ
za upis studenata na postdiplomski studij u akademsku 2010 / 2011 prema Bolonjskom procesu

SAOBRA]AJNI FAKULTET Studijski programi : MENAD@MENT U SAOBRA]AJU BEZBJEDNOST U SAOBRA]AJU TRANSPORTNO-LOGISTI^KI MENAD@MENT DRUMSKO GRADSKI SAOBRA]AJ GRADSKI SAOBRA]AJ I TRANSPORT EKONOMSKI FAKULTET Studijski programi : EKONOMIJA, MENAD@MENT I BIZNIS FINANSIJE, BANKARSTVO I OSIGURANJE RA^UNOVODSTVO I REVIZIJA PREDUZETNI[TVO I SAMOZAPO[LJAVANJE MARKETING MENAD@MENT I TRGOVINA EKOLO[KI FAKULTET Studijski programi : EKOLOGIJA I OKOLINSKO UPRAVLJANJE IN@ENJERSTVO ZA[TITE @IVOTNE SREDINE O^UVANJE BIODIVERZITETA Potrebni dokumenti za upis na postdiplomski studij: - diplomu ili uvjerenje o diplomiranju sa fakulteta na kojem su zavr{ili dodiplomski studij - uvjerenje o polo`enim ispitima sa prosjekom ocjena ostvarenim tokom dodiplomskog studija - dokaz o poznavnju jednog stranog jezika (uvjerenje, potvrda) - uvjerenje o dr`avljanstvu (ne strije od {est mjeseci) - rodni list (ne striji od {est mjeseci) - ljekarsko uvjerenje (dostavlja se nakon upisa) - dvije fotografije 6 x 4 Pravo upisa imaju i kandidati koji ispunjavaju sljede}e kriterije : - zavr{en dodiplomski studij prema modelu 3 + 2 ili 4 + 1 na fakultetima srodnog usmjerenja - ostvarena prosje~na ocjena u toku dodiplomskog studija minimlno 7,5 ili ni`e uz preporuku najmanje jednog univerzitetskog profesora - poznavanje jednog stranog jezika Kandidati mogu podnijeti molbu za upis, predati dokumenta i dobiti sve informacije na sljede}u adresu :

- privremeni objekat tipa kiosk, - dimenzija objekta 2,00 x 3,00 m - po~etni iznos naknade za privremeno zauzimanje javne povr{ine 12,00 KM/m2 mjese~no - namjena - uslu`na djelatnost - vrijeme trajanja kori{tenja javne povr{ine - tri godine sa mogu}nosti produ`enja - po~etak kori{tenja javne povr{ine odre|uje se rje{enjem o privremenom kori{tenju javne povr{ine kojeg izdaje nadle`na Slu`ba po pravosna`nosti zaklju~ka o rezultatima javnog oglasa. Odabrani privremeni korisnik javne povr{ine obavezan je pribaviti svu potrebnu dokumentaciju za privremeni objekat tipa kiosk i to: rje{enje o urbanisti~koj saglasnosti, odobrenje za gra|enje, rje{enje o upotrebi objekta. 2. LOKALITET “H’’ 2.1. Ul. Muhsina Rizvi}a b) lokacija br. 11 - privremeni objekat tipa kiosk, - dimenzija objekta 3,60 x 2,40 m - po~etni iznos naknade za privremeno zauzimanje javne povr{ine 12,00 KM/m2 mjese~no - namjena - uslu`na djelatnost - vrijeme trajanja kori{tenja javne povr{ine - tri godine sa mogu}nosti produ`enja - po~etak kori{tenja javne povr{ine odre|uje se rje{enjem o privremenom kori{tenju javne povr{ine kojeg izdaje nadle`na Slu`ba po pravosna`nosti zaklju~ka o rezultatima javnog oglasa. Odabrani privremeni korisnik javne povr{ine obavezan je pribaviti svu potrebnu dokumentaciju za privremeni objekat tipa kiosk i to: rje{enje o urbanisti~koj saglasnosti, odobrenje za gra|enje, rje{enje o upotrebi objekta. PRAVO U^E[]A: Pravo sudjelovanja na oglasu imaju pod jednakim uvjetima fizi~ke osobe koje su dr`avljani BiH i pravne osobe koje imaju sjedi{te i obavljaju djelatnosti u Bosni i Hercegovini. SADR@AJ PRIJAVE: Prijava za sudjelovanje u nadmetanju mora da sadr`i: 1. Naziv i ta~nu adresu ponudja~a 2. Osnovne podatke ( rje{enje za obavljanje djelatnosti za fizi~ke osobe, rje{enje o upisu u sudski registar za pravne osobe) 3. Pisanu ponudu sa ponudjenom cijenom sa izra`enim slovima i brojkama 4. Potvrdu porezne uprave o podmirenim obavezama sa 30.09.2010. godine 5. Potvrdu o izmirenim obavezama po osnovu doprinosa penzijsko - invalidskog osiguranja sa 30.09.2010. godine 6. Potvrdu o izmirenim obavezama po osnovu doprinosa za zdravstveno osiguranje sa 30.09.2010. godine 7. Potvrdu Slu`be za bud`et, ra~unovodstvo i javne nabavke op}ine Biha} da nema neizmirenih obaveza na ime naknade za kori{tenje javne povr{ine i komunalne takse. 8. Potzvrdu JU“Zavod za prostorno ure|enje“ Biha} da nema neizmirenih obaveza na ime naknade za ure|enje gradskog gra|evinskog zemlji{ta. 9. Dokaz o izmirenju dospjelih obaveza prema Op}ini Biha} na ime taksa i naknada NA^IN DOSTAVLJANJA PRIJAVA: Prijavu na oglas treba dostaviti u zape~a}enoj koverti sa naznakom “Za oglas za privremeno kori{tenje javne povr{ine za privremene monta`ne objekte tipa kiosk - ne otvaraj“ li~no na protokol Op}ine Biha} ili na adresu Op}ina Biha}, ul. Bosanska br. 4. Pisane prijave se podnose u roku od 7 (sedam) dana od dana objavljivanja. Na pole|ini koverte napisati naziv i adresu kandidata, kontakt osobu i telefon. Nepotpune i neblagovremene prijave ne}e se uzimati u razmatranje. TRO[KOVI:

- INTERNACIONALNI UNIVERZITET TRAVNIK
Ul. Bunar bb, 72270 Travnik , BiH svakim radnim danom od 8.00 do 16.00 h Informacije na brojeve telefona : Tel/fax: 00 387 30 540 586 Mob: 061 556 867 Tel/fax - Info centar Sarajevo: 00 387 33 717 010 E-mail : studentska@iu-travnik.com www.iu-travnik.com

Op}ina Biha} ne}e snositi tro{kove kandidata u postupku nadmetanja, te zadr`ava pravo prihvatiti ponudu, odbiti ponudu, poni{titi oglas i pri tome ne snosi nikakvu odgovornost prema kandidatima, niti je obavezna objasniti razloge takve odluke. Prijave fizi~kih i pravnih osoba koji imaju dugovanja prema Op}ini Biha} po osnovu neizmirenih obaveza na ime naknade za kori{tenje javne povr{ine i komunalne takse i dugovanja prema JU“Zavod za prostorno ure|enje“ Biha} po osnovu neizmirenih obaveza na ime naknade za ure|enje gradskog gra|evinskog zemlji{ta ne}e se razmatrati. Broj:_______________ Biha}:______________ OP]INSKI NA^ELNIK dr. sc. Hamdija Lipova~a

26

Dnevni avaz, ponedjeljak, 4. oktobar/listopad 2010.

tv serija

jet set

Dnevni avaz, ponedjeljak, 4. oktobar/listopad 2010.

27

„Jazz Fest Sarajevo 2010“

Danas po~ela rezervacija ulaznica
Popust od 20 posto svima onima koji kupe ulaznice u pretprodaji
Danas po~inje rezervacija ulaznica za 14. me|unarodni muzi~ki festival „Jazz Fest Sarajevo 2010“, koji }e se odr`ati od 2. do 7. novembra, kada }e glavni grad BiH ugostiti neke od najzna~ajnijih muzi~ara svjetske scene. Ulaznice za koncerte po cijenama od 12 do 28 KM mogu se rezervirati na zvani~noj festivalskoj stranici www.jazzfest.ba. Umjesto studentskog popusta, koji je prethodnih godina studentima omogu}avao kupovinu ulaznica po 20 posto ni`im cijenama, „Jazz Fest“ je ove godine popust od 20 posto omogu}io svima onima koji ulaznice kupe u pretprodaji. - Na ovaj na~in `eljeli smo da u jo{ jednoj godini recesije i besparice iza|emo ususret posjetiocima kako

Plakat Me|unarodnog muzi~kog festivala

U Zenici sjajna svirka i animacija publike

(Foto: J. Had`i})

TURNEJA Sjajni koncerti sve popularnijeg benda

Deset hiljada Tuzlaka Karolina Go~eva u „Playboyu“ horski pjevalo s „Dubiozom“
Goli{ava Makedonka
Njihove prepoznatljive pjesme u potpunosti su odu{evile publiku
„Dubioza kolektiv“ fantasti~nim koncertima u Zenici i Tuzli zavr{io je mini turneju po BiH u sklopu kampanje „Predizborno zagrijavanje“, ~iji je cilj bio animirati mlade ljude da u {to ve}em broju iza|u na izbore i glasaju za promjene. Jedan od najpopularnijih bh. bendova nastupio je pred nekoliko hiljada ljudi u Zenici, iz koje potje~e polovina benda, na nekada kultnom okupljali{tu mladih i sportista, rukometnom stadionu „Papirna“. Na fantasti~an {timung i atmosferu te horsku pratnju momci iz „Dubioze“ uzvratili su sjajnom svirkom i animacijom publike. Nakon Zenice, uslijedio je jo{ posje}eniji nastup u Tuzli, u parku do Muzi~ke {kole, na kojem je u`ivalo vi{e od deset hiljada ljudi! Poseban stil, mje{avina regea, daba i roka, uz jake politi~ke poruke u tekstovima pjesama, po ~emu su prepoznatljivi, preksino} je u potpunosti odu{evilo publiku, koja je nakon koncerta bila zadovoljna i puna rije~i hvale. Tuzlaci su horski pjevali pjesme „Walter“, „Recesija“, „Kokuz“... „Dubioza kolektiv“ dobio je tokom septembra 100.000. fana u svojoj Facebook grupi pa s pravom isti~u kako je „muzika postala najbolji izvozni proizvod na{e umorne A. D`. - A. Mu. dr`ave“. Makedonska pjeva~ica Karolina Go~eva snimila je set atraktivnih fotografija za makedonsko izdanje magazina „Playboy“. Na naslovnoj strani prvog broja planetarno popularnog mu{kog magazina atraktivna pjeva~ica na{la se odjevena u ne{to malo krpica, koje nagla{avaju sve njene obline. Popularna Makedonka izgleda odli~no na svim fotografijama, a njena zemlja je 26. u svijetu koja je dobila licencu da ~uveni magazin objavljuje na svom Go~eva: Krasi naslovnu stranu jeziku.

bismo im omogu}ili da lak{e do|u na koncerte, posebno onima koji planiraju pogledati ve}i broj koncerata. Ulaznice po punoj cijeni prodavat }e se samo na dan koncerta - ka`e \ana Karavdi} iz „Jazz Fest SaraD. Z. jeva 2010“.

Posjetioci u Tuzli pjevaju s „Dubiozom“

(Foto: A. Bajri} Blicko)

Nakon dva mjeseca renoviranja

Sve~ano otvoren „Metropolis“
Novi izgled osmislio arhitekta Sead Golo{
U prisustvu vi{e od 100 zvanica, preksino} je sve~ano otvorena poznata sarajevska kafe-slasti~arna „Metropolis“. Dva mjeseca trajalo je renoviranje ovog omiljenog okupljali{ta Sarajlija, kojima je, kako se moglo ~uti, u me|uvremenu veoma nedostojalo dru`enje uz kafu i nadaleko ~uvene poslastice. Zvanice su bile prezadovoljne novim izgledom „Metropolisa“, koji je osmislio arhitekta Sead Golo{. Vlasnik Nasih Ra{idagi} primio je dosta ~estitki i svi su mu po`eljeli da jo{ dosta
S otvorenja „Metropolisa“
(Foto: M. @ivojevi})

Al’Dino me|u zvanicama

Ra{idagi} prima ~estitke

godina uspje{no vodi ovaj objekt. - Svi su s nestrpljenjem ~ekali otvorenje. Ljudi su stalno dolazili i raspitivali se kada }emo ponovo po~eti raditi. „Metropolis“ je uvijek bio mjesto gdje su se svi rado okupljali, jer je

svima pristupa~an - ka`e Ra{idagi}. Nazif Gljiva, Eldin Huseinbegovi}, Al’Dino, D`ena Zeni~anin, Mirsad Ibri}, Amel Meki}... samo su neke od poznatih li~nosti koje su prisustvovale sve~D. Z. anom otvorenju.

28

Ponedjeljak, 4. oktobar/listopad 2010.

Dnevni avaz

oglasi

show biz

Dnevni avaz, ponedjeljak, 4. oktobar/listopad 2010.

29

Ultimatum D`ord`u Kluniju

GLUMICE D`esika Alba nakon poroda nezadovoljna tijelom

Kanalis: Ili ja ili brod!
D`ord` Kluni (George Clooney), nekada vje~iti ne`enja, postaje pravi papu~ar. Naime, njegova zaru~nica Elizabeta Kanalis (Elizabetta Canalis) natjerala ga je da se odrekne jedne od svojih omiljenih stvari - glisera. ^etrdesetdevetogodi{nji glumac otkrio je prijateljima kako mu je Kanalis rekla da bira izme|u nje i Kanalis i Kluni: Dragocjeno vrijeme slobodno vrijeme voli plobroda. - D`ord` nema mnogo viti svojim brodom, Elisaslobodnog vremena pa im beta je D`ord`u jasno dala je vrijeme koje provode za- do znanja {ta `eli - otkrio je jedno dragocjeno. Iako u izvor za strane medije.

Sve mi je mlohavo i obje{eno...

Britni ukrasila vrat leptiri}ima
Alba: Nikada se ne}u sasvim skinuti

Svaka druga glumica ljep{a je od mene, rekla je za ~asopis GQ
Iako je predmet `elja i ma{tanja mnogih mu{karaca na svijetu, D`esika Alba (29, Jessica) tvrdi da joj je tijelo prije bilo u mnogo boljoj formi. Ka`e da joj, nakon {to je prije dvije godine rodila k}erku Onor Meri (Honor Marie), vi{e ni{ta na tijelu ne stoji kako treba. - Grudi su mi mlohave, guza mi se opustila, bokovi su mi ve}i, imam celulit... Svaka druga glumica ljep{a je od mene - rekla je za ~asopis GQ, za koji je oskudno odjevena pozirala u seksi pozama. No, iako joj tijelo vi{e nije utegnuto kao nekada, Alba je zadovoljna svojim izgledom. Ipak ostaje pri odluci da se nikada ne}e sasvim skinuti za potrebe filma. - Nikada se ne}u sasvim skinuti. Mogu biti oskudno odjevena i seksi, ali sasvim gola, to nikada ne}u napraviti - odlu~na je u svojoj odluci glumica. Nedavno su se njeni fanovi odu{evili vidjev{i je golu pod tu{em u filmu „Machete“, ali je poslije objavljeno da je glumica na sebi sve vrijeme imala donje rublje, koje je u filmu poslije digitalno izbrisano.

Britni Spirs (Britney Spears) ju~er je sa momkom D`ejsonom Trevikom (Jason Trawick) posjetila du}an s dje~ijim igra~kama i tamo pokupila stvari koje }e zabaviti njene sinove [ona (Sean) i D`ejdena (Jayden). Osim da je bri`na majka, Britni je Spirs i Trevik: Skupa u kupovini pokazala i da je pravi fan tetova`a pa je tako objelodanila slatke leptiri}e na svom vratu.

VREMEPLOV

4. oktobar 2010.

DOGODILO SE
1883. - U prvu vo`nju krenuo poznati voz „Orient express“. 1913. - Zemaljski muzej u Sarajevu sve~ano je po~eo raditi u svojoj novoj (dana{njoj) zgradi. 1970. - Od prekomjerne doze droge, u 27. godini umrla ameri~ka pjeva~ica D`enis D`oplin (Janis Joplin), najpoznatija bijela pjeva~ica bluza. 1992. - Ameri~ki predsjednik D`ord` Bu{ Stariji (George Bush) predlo`io mirovni plan za BiH u sedam ta~aka. 1993. - U Moskvi ugu{ena oru`ana pobuna raspu{tenog Vrhovnog vojnog savjeta Rusije, pod vodstvom Aleksandra Ruckoja i Ruslana Hazbulatova. U borbama oko zgrade ruskog parlamenta 1977. - UN proklamirale Op}u deklaraciju o za{titi `ivotinja; 4. oktobar progla{en Svjetskim danom za{tite `ivotinja. poginulo oko 500 ljudi, a Ruckoj i Hazbulatov su se predali vlastima. 1996. - Nakon ~etiri godine pauze, u saobra}aj pu{tena pruga Tuzla - Zvornik. Ratom te{ko o{te}enu prugu obnovili su pripadnici italijanske in`injerije u sastavu IFOR-a, uz saradnju s ameri~kim i ma|arskim in`injercima. 1999. - Komandant usta{kog logora u Jasenovcu u Drugom svjetskom ratu Dinko [aki} osu|en u Zagrebu na 20 godina zatvora. U tom koncentracionom logoru ubijeno je nekoliko stotina hiljada ljudi, uglavnom Srba, Jevreja i Roma, kao i hrvatskih antifa{ista. 2000. - Ustavni sud SR Jugoslavije poni{tio predsjedni~ke izbore odr`ane 24. septembra, na kojima je kandidat opozicije Vojislav Ko{tunica pobijedio kandidata ljevice i dotada{njeg predsjednika SR Jugoslavije i optu`enog ratnog zlo~inca Slobodana Milo{evi}a. Na poziv Demokratske opozicije Srbije (DOS) da se 5. oktobra okupe u protestu zbog toga ispred Savezne skup{tine, stanovnici iz cijele Srbije krenuli su prema Beogradu probijaju}i policijske blokade na putevima. 1957. - Po~ela je era kosmonautike. Tog dana s kosmodroma Bajkonur u Kazahstanu lansiran je prvi vje{ta~ki satelit. Bio je to Sputnjik 1.

30
UPOZORENJE Prijatelji li~e jedni na druge

Dnevni avaz, ponedjeljak, 4. oktobar/listopad 2010.

sveznadar

Debljanje mo`e postati zarazno
Sli~no kao kod {irenja klica, pojave vezane za zdravstvo mogu se {iriti od osobe do osobe
Poznato je da ljudi me|usobno sna`no utje~u jedni na druge. Taj utjecaj ide ~ak toliko daleko da mo`emo re}i da je i debljanje zarazno. Upravo o tome pi{u Nikolas A. Kristakis (Nicholas A. Christakis) i D`ejms H. Foul (James H. Fowle) u svojoj knjizi „Povezani“. [ta se sve {iri me|u ljudima? Zarazne klice, navike, na~in prehrane i odijevanja, muzi~ki ukus i jo{ mnogo toga. Osim ljudi koje dobro poznajemo, na nas mogu utjecati i neznanci. Ako sjednete kraj neznanca koji mnogo jede, vrlo vjerovatno }e i va{ idu}i objed biti puno obilniji. Sli~no kao kod {irenja klica, pojave vezane za zdraNezdrave navike se prenose

vstvo mogu se {iriti od osobe do osobe te od osobe do osobe prema drugoj osobi i dalje. Na sli~an na~in {iri se i debljanje. U prosjeku je kod pretile osobe ve}a {ansa da ima pretile prijatelje, da prijatelji imaju pretile prijatelje, kao i da su prijatelji prijateljevih prijatelja pretili, nego {to bi bilo o~ekivano da se radi o slu~ajnosti. Ako jedan od dvojice prijatelja razvije pretilost, kod drugoga se gotovo utrostru~uje rizik od pretilosti, ka`u stru~njaci. Kod osoba koje se me|usobno smatraju prijateljima utjecaj je dvostruko ve}i nego kod onih koji nekoga navedu kao prijatelja, a ovaj ne navede njega.

ORDINACIJA

Mo`dani udar

Mjerenje {e}era u krvi
Suprugu je dijagnosticiran dijabetes tipa 2. Jutarnjom prPrim. dr. etragom krvi u laboratoriju Mirsad \ugum, izmjerena je vrijednost 16,4. internista dijabetolog Nakon sedam dana provedene dijete ujutro je izmjereno 11, a nakon obroka 13,5. Propisana mu je dijeta i kontrola za tri sedmice. Zanima me koliko puta tokom dana treba mjeriti nivo {e}era u krvi?
Va{em suprugu je postavljena dijagnoza {e}erne bolesti tipa 2, preporu~ena adekvatna prehrana, te terapija. Dovoljno je mjeriti GUK jednom dnevno (nata{te) te vrijednost zapisivati i donijeti dijabetologu na kontrolu. Na sljede}oj kontroli lije~nik }e na Poliklinika osnovu tih izmjerenih vrijednosti {e}era u krvi Atrijum te na osnovu drugih prAvaz Business Center etraga dobiti uvid u reD`emala Bijedi}a 185, Sarajevo gulaciju dijabetesa i dati Tel/fax:+387 33 467 444 +387 33 768 768 upute o daljnoj terapiji www.poliklinika-atrijum.com te potrebi samokontrole ...put do zdravlja nikad nije bio kra}i... {e}era u krvi.

Akupunktura ne ubrzava oporavak
Primjena akupunkture ne poma`e pri oporavku osoba koje su pretrpjele mo`dani udar, pokazala je analiza 10 testiranja ove metode tradicionalne kineske medicine. Ju`nokorejski nau~nici upore|ivali su djelovanje pravilno izvedene akupunkture s djelovanjem ubadanja akupunkturnih igala na nasumi~no odabrana mjesta na tijelu. U testiranjima je u~estvovalo 711 pacijenata te je utvr|eno da akupunktura ne pobolj{ava sposobnost samostalnog svakodnevnog funkcioniranja osoba koje su pretrpjele mo`dani udar. Uz to, akupunktura nije dovodila niti do boljih rezultata na testovima neurolo{ke funkcije. Nedavna istra`ivanja kori{tenjem istog obrasca pokazala su da akupunktura ne utje~e na izglede za uspjeh in vitro fertilizacije (IVF).

RO\ENI
1892. - Ro|en austrijski dr`avnik Engelbert Dolfus (Engelbert Dollfuss), kancelar od 1932. do 1934. godine, koji se protivio pripajanju Austrije nacisti~koj Njema~koj. Zbog upornog odupiranja Hitlerovoj namjeri, austrijski nacisti su ga ubili u Be~u u julu 1934. godine. 1905. - U Bosanskom Petrovcu ro|en slikar Hakija Kulenovi}.

Upitan u~inak

Nova li~na karta
Supruzi je u tramvaju ukraden nov~anik u kojem se pored li~nih dokumenata nalazila i li~na karta, pa me interesuje {ta je du`na u~initi u vezi s tim? Sticajem okolnosti, ja sam borave}i u Republici Hrvatskoj izgubio svoju li~nu kartu pa i mene zanima {ta da radim, pita D. H. iz Sarajeva.
Prema Zakonu o li~noj karti dr`avljana BiH, dr`avljanin koji je izgubio li~nu kartu ili mu je li~na karta ukradena, uni{tena ili je na bilo koji drugi na~in ostao bez nje, du`an je da tu ~injenicu bez odlaganja li~no prijavi najbli`oj policijskoj stanici ili nadle`nom organu. Policija je du`na da o tome odmah obavijesti nadle`ni organ. Dr`avljanin koji je prema ovom zakonu du`an posjedovati li~nu kartu, a koji je izgubio li~nu kartu tokom boravka u inostranstvu, du`an je obavijestiti najbli`e Kancelarije diplomatsko-konzularnih predstavni{tava BiH u inostranstvu (DKP) i podnijeti zahtjev (MCPK) o gubitku, a u skladu s tim, MCPK o istom obavje{tava nadle`ni organ koji je licu izdao li~nu kartu. Nadle`ni organ tom licu izdaje novu li~nu kartu putem MCPK i DKP-a. U slu~aju kada dr`avljanin u navedenim okolnostima vi{e ne posjeduje li~nu kartu, du`an je da u roku od 30 dana od dana prijavljivanja slu~aja policiji, podnese zahtjev za izdavanje nove li~ne karte. Uz zahtjev se prila`e izvje{taj iz policije, dokaz o identitetu, dokaz o dr`avljanstvu BiH, i ako se to tra`i, dvije fotografije koje prikazuju lice podnosioca zahtjeva.

Pravo na naknadu
Da li pravo na nov~anu naknadu zbog fizi~ke onesposobljenosti mogu da ostvare lica koja nisu osiguranici u trenutku podno{enja zahtjeva za utvr|ivanje postojanja fizi~ke onesposobljenosti, pita U. O. iz Gora`da.
Odredbom ~lana 72.a. Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju, pravo na nov~anu naknadu zbog fizi~ke onesposobljenosti stje~e osiguranik ~ija je fizi~ka onesposobljenost, u iznosu od najmanje 30 posto, nastala kao rezultat povrede na radu ili bolesti prouzrokovane radom. Prema tome, pravo na nov~anu naknadu za fizi~ku onesposobljenost stje~e samo osiguranik kod koga je fizi~ka onesposobljenost nastala u toku osiguranja kao posljedica povrede na radu ili bolesti prouzrokovane radom. To pravo ne mogu ostvariti lica koja nisu u osiguranju.
Federalni zavod PIO

UMRLI
1669. - Umro holandski slikar Harmens fan Rajn Rembrant (Harmenszoon van Rijn Rembrandt), jedan od najve}ih majstora u historiji slikarstva. Uradio je oko 650 slika u ulju, oko 300 gravura i oko 2.500 crte`a, uklju~uju}i remek-djela svjetske ba{tine kao {to su „No}na stra`a“, „Izgubljeni sin“, „^as anatomije doktora Tulpa“. 1947. - Njema~ki fizi~ar Maks Plank (Max Planck), osniva~ kvantne teorije, umro u Getingenu. 2001. - Ruski avion tupoljev-154, koji je iz Izraela letio u Moskvu, pao u Crno more pogo|en raketom koju je gre{kom ispalila ukrajinska vojska na vojnoj vje`bi. Poginulo je 78 putnika i ~lanova posade.

Kupon za odgovore
Obavezno prilo`ite kupon iz novina. Na koverti nazna~ite: “Za kontakt stranu”. Pitanja mo`ete slati i na e-mail: redakcija@avaz.ba

sveznadar

Dnevni avaz, ponedjeljak, 4. oktobar/listopad 2010.

31

Ta~no Neta~no
je odre1.Mogu}ekad veoma preciznosmatra diti od se Francuska zasebnom zemljom? od tri 2.Antverpen je jednasvijetu? „dijamantske oblasti“ u triremama 3.Pomorske bitkeratova? su bile obilje`je gr~kih
1. NETA^NO

DOKAZANO Socijalni kontakti su va`niji nego {to se mislilo

Odbijanje doslovno zaustavlja srce
Isto preskakanje rada srca zabilje`eno je i kad su studenti mislili da ih drugi procjenjuju starijima nego {to jesu
Izronio je jo{ jedan dokaz da su ljudi izuzetno dru{tvena stvorenja. Odbijanje utje~e toliko sna`no na na{ centralni nervni sistem da se to mo`e izmjeriti ure|ajima za skeniranje. Ve} se du`e zna da u~esnici laboratorijskog ispitivanja koji su gledali fotografije na kojima su odba~eni od drugih - ~ak i kad su znali da je rije~ o fotomonta`i - do`ivjeli ne samo emocionalne ve} i fizi~ke posljedice. Nivo kortizola, hormona stresa, raste dok mislite da vas odbacuju. Nova studija pokazuje da fizi~ke reakcije idu i dalje. Odbijanje doslovno zaustavlja srce, tvrde tri autora istra`ivanja koje je vodio psiholog sa Univerziteta Amsterdam Bre` Ginter Mur (Bregtje Gunther Moor). Kod 22 studenta mjerili su otkucaje srca dok su gledali fotografije na kojima ih drugi prihvataju ili odbijaju. Elektrokardiogram je doslovno zabilje`io preskakanje rada srca u
Sna`ne fizi~ke reakcije

Od kada je Francuska zasebna zemlja
Nije mogu}e veoma precizno odrediti od kad se Francuska smatra zasebnom zemljom. Iako se osnutak francuskog kraljevstva obi~no smje{ta u 5. stolje}e, Francuska se kao zasebna zemlja prepoznaje od 9. stolje}a, kad se frana~ko kraljevstvo Karla Velikog podijelilo na isto~ni i zapadni dio. Isto~ni dio je bio za~etak dana{nje Njema~ke, a zapadni Francuske. Granice dana{nje Francuske podudaraju se s drevnom Galijom, koju su nastanjivali Gali, keltski narod. Galiju su osvojili Rimljani u prvom stolje}u prije nove ere, pa su Gali usvojili romanski jezik i kulturu. Isto~ne granice Galije uz Rajnu osvojila su germanska plemena u ~etvrtom stolje}u, prvenstveno Franci, od kojih dolazi staro ime zemlje, „Francie“.
2. TA^NO

trenutku kad su gledali odbijanje.

Isto preskakanje rada srca zabilje`eno je i kad su studenti

mislili da ih drugi procjenjuju starijima nego {to jesu.

Zimnica

Krastavci u slanoj vodi
Potrebno je: 10 kg krastavaca, korijen hrena, nekoliko strukova timijana, 50 g bijelog bibera u zrnu, malo sjemena sla~ice, pola kg soli, prokuhana voda sa sodom bikarbonom, li{}e hrasta, loze i vi{nje. Na~in pripreme: 1. Krastavce dobro oprati i obrisati platnenom krpom. Naslagati ih u tegle i posoliti. Ostaviti da stoje u soli 24 sata, a za to vrijeme ih povremeno protresti da se dobro izmije{aju. 2. Nakon {to odstoje jedan dan krastavce izvaditi i izbrisati. Tada na dno tegli staviti li{}e i za~ine pa na to red krastavaca. Sve posoliti i redati dalje, red za~ina i red krastavaca pa so. Kada krastavci ispune teglu pritisnuti ih sa dvije ukr{tene da{~ice. 3. Vodu prokuhati sa sodom bikarbonom, ostaviti da se ohladi i slegne pa procijediti kroz gazu. Vodom preliti krastavce. Tegle poklopiti tanjiri}ima i ostaviti ih na osun~anom, mjestu desetak

dana. Tek tada zatvoriti tegle. 4. Tegle staviti na mjesto gdje ima propuha. 5. Dok se krastavci kisele povremeno protresti tegle da bi povr}e ravnomjerno upijalo so.

Nova studija otkrila je kako je ni`i nivo folata u krvi povezan s pove}anim rizikom od razvoja simptoma depresije, posebno kod `ena. Osobe s najve}im nivoom folata u krvi imaju upola manju {ansu da }e patiti od depresije u pore|enju s osobama koje imaju najni`i nivo folata u krvi. Ranija istra`ivanja zabilje`ila su kako je visok nivo homocisteina u krvi te nizak nivo folata i vitamina B12 povezane s depresijom kod odraslih. Rezultati ove studije podr`avaju tezu da je prehrana va`an faktor za mentalno zdravlje te kako u slu~aju lije~enja depresije valja uzeti u obzir i uzimanje dodataka prehrani u svrhu otklanjanja nutritivnog deficita.

Antverpen „dijamantska oblast“
Antverpen (Antwerpen) je kroz historiju u kulturnom i ekonomskom smislu bio jednim od najva`nijih gradova Belgije i Nizozemske. Uz „dijamantsku oblast“ Njujoka i Ju`nu Afriku predstavlja jedan od tri glavna centra trgovine dragim kamenjem u svijetu, s tim da tom trgovinom tradicionalno dominiraju lokalni hasidski @idovi, ~ija je lokalna populacija najve}a nakon one u Njujorku. Antverpen je isto tako vrlo va`na luka koju posje}uje veliki broj brodova, i u kojoj se nalazi veliki broj rafinerija nafte. Odnedavno je poznat i kao sredi{te modne industrije. Zbog svoje ekonomske i strate{ke va`nosti, Antverpen je bio popri{tem ratnih operacija u Napoleonskim ratovima, Prvom svjetskom ratu i Drugom svjetskom ratu. Godine 1920. su u Antverpenu odr`ane Olimpijske igre.
2. TA^NO

MUSAV DJE^AK IME TURSKOG PJEVA^A NA SLICI JAPANSKA KRATKA PJESMA VRSTA SOSA, GORU[ICA

TEG

PREZIME TURSKOG PJEVA^A NA SLICI

TONA

ANKONA

INDIJSKI MAG

RIJE^NI OTOK NEPOZNATA U MATEMATICI CIRKUSKI UMJETNIK

ISMET ODMILJA

SASTAV OD OSAM ^LANOVA

STARIJI ^LANOVI

Trirema osoben gr~ki ratni brod
Plovidba morem bila je glavni na~in transporta starih Grka, jer je zemlja bila planinska sa mnogo ostrva. Putovanja, trgovina i ratovi obi~no su bile glavne pomorske aktivnosti u kojima su Grci bili odli~ni moreplovci. Mnogi gradovi-dr`ave su imali vojne flote. Od oko 700. godine prije nove ere ratovi su se vodili triremama. Trirema, koja je bila opremljena sa 170 mu{kih vesla~a, bila je glavna pomo} gr~kim vojnim flotama nekoliko stotina godina. Kasnije su i Rimljani prihvatili triremu. Svaka trirema je imala pet oficira. U bitkama su vesla~i postizali ogromnu brzinu i udarali svojim brodom u neprijateljski, nanose}i mu {tetu svojim metalnim bojnim ovnom na prednjem dijelu.

IZNAD SVEGA (prilog) SOBNI CVIJET RU@ ZA USNE METALNI UKRAS NA NO[NJI KO[ARKA[ KUKO^ POKLON SAZVU^JA TONOVA TORINO TANTAL AMERI^KI PLESA^ I GLUMAC FRED GRAM NAKUPLJATI NA GOMILU

ZASIPATI AGDOM

RJE[ENJE IZ PRO[LOG BROJA
VANADIJ

N, DAVIDENKO, I[ARANO, ERP, KIM, DESNO, A, OKAPI, TANIT, LO, AMBAR, LI, AKIN, OVARIJ, JUGOSLAVIJA 2304

PAMET, RAZUM TE[KI RAD

VODITELJ MLAKAR

32

Ponedjeljak, 4. oktobar/listopad 2010.

Dnevni avaz

oglasi

Bosnin najve}i bod u Ligi prvaka
SAFET SU[I] ZIJAD BLEKI] [AH

Savi} prolazi Horvata: „Studenti“ su u drugom kolu remizirali s velikim Zagrebom (26:26)

Iskupiti se za poraz od Francuske

Napravit }u klub ili me ne}e biti

Ukrajina zlatna, na{i tek 66.

(Foto: I. [ebalj)

Rukomet

34

Dnevni avaz, ponedjeljak, 4. oktobar/listopad 2010.

sport

RUKOMET Bosna BH-Gas senzacionalno remizirala sa Zagrebom

Najve}i bod u Ligi prvaka
Ovaj remi pokazao je da mo`emo, da smo na pravom putu, ali nam treba vremena i strpljenja, ka`e Danijel Ri|i} U subotu s Flensburgom
Be{irovi}: Zaustavio 20 udaraca

Veliki uspjeh `ivini~kih rukometa{a

Konjuh izborio tre}e kolo ^elend` kupa
Dobili bjeloruski Arkatron Raspolo`eni Selman Be{irovi}
Rukometa{i Konjuha ispunili su cilj. Ve} nakon prva dva od tri kola na turniru u @ivinicama izborili su plasman u tre}e kolo ^elend` kupa. Za to su im bile dovoljne pobjede nad engleskim Man~esterom (36:18) i bjelodvorane u @ivinicama, izabranici trenera Nikole Markovi}a su u vrlo dobroj utakmici tek u fini{u slomili `ilavi otpor gostiju iz Bjelorusije. Briljirao je golman Selman Be{irovi}, koji je imao ~ak 20 odbrana. U napadu su

Konjuh - Arkatron 30:29
Gradska dvorana u @ivinicama. Gledalaca 900. Sudije: Dimitar Mitrevski i Blagoj~e Todorovski (Makedonija). Delegat: Josip Posavec (Hrvatska). Sedmerci: Konjuh 4 (3), Arkatron 1 (1). Isklju~enja: Konjuh 10 minuta, Arkatron 6. Rezultat: Konjuh Arkatron 30:29 (17:13). KONJUH: Kamberovi}, Had`iomerovi} 8, Ivani{evi}, Memi} 1, Alji} 2, ruskim Arkatronom (30:29) tako da se u sino}njem me~u izme|u na{eg predstavnika i beogradskog Partizana odlu~ivalo samo o tome ko }e biti prvi u grupi, ali su obje ekipe imale zagarantiran prolaz u idu}i krug ovog evropskog takmi~enja. Bodreni s prepune tribine ^irak, A. Muhi} 9, Be{irovi} (20 odbrana), Smaji} 2, M. Muhi}, Jagodi} 2, Husi} 1, Mujanovi}, Zild`i} 5. Trener: Nikola Markovi}. ARKATRON: Tabolin (3 odbrane), Pacikailik 3, ^arnou, Strelec 8, Jurkevi~, Kami{ik 8, U{al 6, Lukjan~uk 1, Ahej~uk 1, Mar~anka 1, ^ikun 1, Kalijarovi~, Lanin, Mackevi~ (12 odbrana). Trener: Uladzimir Azov. neumoljivi bili Gafar Had`iomerovi} i Amel Muhi}. Klju~ni moment dogodio se kod rezultata 27:27. Had`iomerovi} i Alji} pogodili su za dva razlike, {to je Konjuh zadr`ao do kraja. U prvoj utakmici drugog kola Partizan je deklasirao E. M. Man~ester s 41:10.
Kapisoda i Bali}: Va`an bod u borbi za ~etvrtu poziciju
(Foto: I. [ebalj)

Trijumf nad njema~kim Hamburgom 2007. godine u polufinalu Kupa pobjednika kupova (20:18) sigurno je najve}i u novijoj, a mo`da i u cjelokupnoj historiji Rukometnog kluba Bosna. Bod koji su izabranici Irfana Smajlagi}a u subotu osvojili protiv Zagreba CO, najzna~ajniji je osvojen u Ligi evropskih prvaka.

[est sezona
[est sezona se sarajevski tim takmi~i u elitnom razredu evropskog rukometa, za to vrijeme dolazile su u Skenderiju i Zetru gromade poput Sijudad Reala, Portland San Antonija, Vesprema, RN Levena, ali su svi oni predstavljali prevelik zalogaj za na{eg prvaka. Zagreb je prvi velikan, ekipa u ~ijim redovima nastupa najbolji rukometa{ svih vremena Ivano Bali}, od kojeg Bosna nije izgubila. Bod nije zna~ajan samo s tog historijskog aspekta, bitan je i iz perspektive u kojem je vremenu izvojevan. Lakomisleni stru~njaci i sa-

PLBiH za rukometa{ice

Borac - Katarina 33:23
Dvorana Borik u Banjoj Luci. Gledalaca: 100. Sudije: Sanja Jevti} i Tanja Kam{ak (Prijedor). Sedmerci: Borac 4 (2), Katarina 9 (6). Isklju~enja: Borac 8 minuta, Katarina 14. Crveni karton: Mikuli} (Katarina, 34 - tre}e isklju~enje). Rezultat: Borac - Katarina 33:23 (14:14). BORAC: Gudelj (7 odbrana, 3 sedmerca), Prusina 4 (1), Keki} 8, Goji}, Joli~i} 3, Radi}, Bogojevi} 2, Rajili} 3, Mari}, Kne`evi} 12 (1), Majstorovi}, Tatar, Kova~evi}, Ostoji}, Babi} (13 odbrana), Arsi} 1. Trener: Rade Un~anin. KATARINA: Knezovi} (1 odbrana), Bili}, Mili{i} 1, Pensa, Ljolje 2, Pehar 2, Keki} 10 (2), Arapovi}, Mikuli} 4 (4), ^obanovi}, Mi~ijevi} 2, Vran~i}, ^uljak 2, ^arapina (16 odbrana, 2 sedmerca). Trener: Milenko S. K. Avdalovi}.

mozvani poznavaoci po~etkom sezone jedva su do~ekali da ustvrde kako je aktuelna ekipa Bosne najslabija u proteklih pet godina. U ovaj tim, koji je po~etkom sezone ostao bez tri ponajbolja igra~a, nosioca Damira Doborca, Neboj{e Grahovca i Fahrudina Meli}a, vjerovali su samo Irfan Smajlagi}, koji je insistirao da mu se dovedu upravo ovi, ne pretjerano poznati igra~i, te malobrojni neumorni entuzijasti, ~lanovi uprave, koji ~e{}e nailaze na nedovoljnu podr{ku onih koji bi im mogli pomo}i nego na konkretnu pomo}. Igra i osvojeni bod protiv hrvatskog prvaka, u ~iji bud`et samo Grad Zagreb upumpava vi{e novca nego {to iznosi ~itav godi{nji prora~un Bosne, potvrdili su neumitnu razliku izme|u stru~njaka i laika. A Irfan Smajlagi} je, neosporno, dokazao koliki je stru~njak. Nakon jednog od najglupljih poraza koje je Bosna do`ivjela tokom njegovog sta`a na klupi, u Rusiji

Grupa D
1. Sijudad 2. Zagreb 3. St. Petersburg 4. Flensburg 5. Bosna 6. Konstanca 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 1 1 2 59:42 59:49 55:59 48:49 53:58 45:62 4 3 2 2 1 0

Prvo kolo: Sankt Petersburg - Bosna BH-Gas 32:27, Sijudad Real - Flensburg 27:19, Konstanta - Zagreb CO 23:33. Drugo kolo: Sankt Petersburg - Sijudad Real 23:32, Flensburg - Konstanca 29:22, Bosna BH-Gas - Zagreb CO 26:26. Tre}e kolo: Sankt Petersburg - Zagreb CO (7. oktobar), Bosna BH-Gas - Flensburg (9. oktobar), Sijudad Real - Konstanca (10. oktobar). od Sankt Petersburga, gdje je realnije bilo da je Bosna pobijedila s pet razlike, a izgubila je s 27:32, uspio je pripremiti ekipu protiv neuporedivo ja~eg protivnika. litetom i kvantitetom rada. - ^estitao bih na{im igra~ima na ovom velikom bodu. Ponovo se, kao i u Rusiji, pokazalo, zapravo, da smo jo{ neiskusni, ali o~ekujemo da }emo rasti iz dana u dan. I pro{le godine zapravo smo najbolje igrali tek kako je sezona odmicala, kada su se kockice polako slagale. Ove godine imamo novu ekipu, veoma perspektivnu i o~ekujemo da }e se sli~no ponoviti. Ovaj remi pokazao je da mo`emo, da smo na pravom putu, ali nam treba vremena i strpljenja. Tako|er, nadamo se da }e ovaj bod na kraju biti od presudne va`nosti u borbi s Konstancom i Sankt Petersburgom za ~etvrtu poziciju u grupi i plasman u top 16 - izjavio je Smajlagi}ev pomo}nik Danijel Ri|i}. Sada, ako su ve} Zagrebu pokazali da nisu bezveze, to bi trebao biti jasan znak i ostalim ljubiteljima sporta i rukometa da ve} predstoje}e subote jo{ vi{e napune Skenderiju. Flensburg je veoma jak, ali su i „Studenti“ sposobni za jo{ jedno izneA. ^ULI] na|enje.

Pravi put
O tome koliko i kako „Studenti“ treniraju, vi{e nema smisla ni govoriti ni pisati, potrebno je do}i jednom na trening i sablazniti se kva-

Kljaji}eve „sudijske nepravde“
Nenad Kljaji} pokazao nam je kakvi smo i sami kada dopustimo da nas obuzme neobjektivnost. Njegova ekipa sa {est reprezentativaca Hrvatske koji su na posljednjem EPu u Austriji osvojili srebro (Bali}, Val~i}, [trlek, Kopljar, Gojun, Mari}), ne da je favorit protiv Bosne nego je, prema apsolutno svim parametrima, morala pobijediti s barem pet razlike. Nije, ali je zato Kljaji} dok je bio jo{ vru} zaklju~io da su ga o{tetile sudije. - Posljednjih 15 minuta konstantno su vra}ali Bosni loptu na devet metara, isklju~enje [trleka ne}u ni da komentiram. Poznajem ove sudije, to je stari perfidni sudijski par, koji nas je vratio u ono vrijeme kada su oni krojili rezultate - kazao je Kljaji} poslije nesvjesno otkriv{i istinu: - Pona{ali smo se non{alantno ~itavu proteklu sedmicu. Po~ev{i od izjava „lako }emo“, kao da idemo na izlet u Sarajevo. Ja sam na to upozoravao, ali nije bilo efekta. Kada smo do{li u petak, nismo imali trening nego su me igra~i molili da idu na Ba{~ar{iju na }evape. Odobrio sam im sat i evo {ta se desilo. Da su ostali sat i po, izgubili bismo i ovaj bod. Obilo nam se o glavu to {to smo ve} ranije bili upisali pobjedu, a onda smo dozvolili da nam sudije odlu~uju o sudbini - zaklju~io je Kljaji} ne pohvaliv{i, za razliku od njegovog golmana, Me|ugorca Marina [ege, borbenost „Studenata“.

Tabela
Rezultati 3. kola: Borac Katarina 33:23, Ilid`a - Kne`opoljka 26:21, Ljubu{ki Lokomotiva 37:20, Jedinstvo Vulkan - Zrinjski 28:21, Mira - Gora`de (6. oktobar). Slobodne su @ivinice. Parovi 4. kola (8. i 9. oktobar): Katarina - Gora`de, @eljezni~ar - Mira, Zrinjski @ivinice, Lokomotiva - Jedinstvo, Kne`opoljka - Ljubu{ki LO, Borac - Ilid`a.
1. Borac 2. Ilid`a 3. Ljubu{ki 4. Jedinstvo 5. Mira 6. Gora`de 7. @ivinice 8. Katarina 9. Kne`opoljka 10. Zrinjski 11. Lokomotiva 3 3 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 113:57 0 88:66 0 69:44 0 55:43 0 58:48 1 49:53 1 50:56 2 74:88 2 66:91 3 65:92 3 60:109 9 9 6 6 6 1 1 1 1 0 0

oglasi
AUTOSERVIS IGMAN DD SARAJEVO Ilid`a, ul. Samira ]atovi}a Kobre 10
Na osnovu ~lana 241. i ~lana 269. stav 1. ta~ka 10. Zakona o privrednim dru{tvima, ~lana 41. Statuta dru{tva objavljuje se

Dnevni avaz ponedjeljak, 4. oktobar/listopad 2010. 35
Bosna i Hercegovina Federacija Bosne i Hercegovine Bosansko-podrinjski kanton Gora`de Skup{tina Bosansko-podrinjskog kantona Gora`de Nezavisni odbor za izbor i reviziju policijskog komesara Broj: 01-04-808/10 Gora`de, 1. oktobra 2010. godine Na osnovu ~lana 35. Zakona o unutra{njim poslovima Bosansko-podrinjskog kantona Gora`de („Slu`bene novine Bosansko-podrinjskog kantona Gora`de“, broj: 9/10 i ~lana 10. Poslovnika o radu Nezavisnog odbora („Slu`bene novine Bosansko-podrinjskog kantona Gora`de“, broj: 13/10, Nezavisni odbor, raspisuje:

OBAVJE[TENJE
O SAZIVANJU III SKUP[TINE DIONI^ARA AUTOSERVIS IGMAN DD SARAJEVO Obavje{tavaju se dioni~ari AUTO SERVIS IGMAN DD SARAJEVO da }e se III Skup{tina dioni~ara odr`ati dana 26. 10. 2010. godine (utorak) sa po~etkom u 10 sati u prostorijama restorana Dru{tva. Za Skup{tinu se predla`e slijede}i DNEVNI RED 1. Usvajanje zapisnika sa II Skup{tine dru{tva. 2. Usvajanje godi{njeg izvje{taja dru{tva, koji uklju~uje: 3. Izvje{taj o finansijskom poslovanju dru{tva za 2009. godinu 4. Izvje{taj vanjskog revizora o izvr{enom pregledu finansijskog izvje{taja dru{tva za 2009. godinu, 5. Razrje{enje predsjednika i ~lanova Nadzornog odbora, 6. Razrje{enje predsjednika i ~lanova Odbora za reviziju, 7. Imenovanje ~lanova Nadzornog odbora, 8. Imenovanje Odbora za reviziju, 9. Ugovor o mandatu i naknadama ~lanova Nadzornog odbora i ~lanova Odbora za reviziju, 10. Razno. Skup{tini dru{tva mogu prisustvovati dioni~ari ili punomo}nici dioni~ara koji su se prijavili odboru za glasanje prije po~etka rada Skup{tine u roku od jedan sat prije dana odre|enog za odr`avanje Skup{tine. Sve materijale za Skup{tinu dioni~ari ili njihovi punomo}nici mogu pregledati u sjedi{tu dru{tva. UPRAVA DRU[TVA

JAVNI KONKURS
ZA IZBOR POLICIJSKOG KOMESARA MINISTARSTVA UNUTRA[NJIH POSLOVA BOSANSKO-PODRINJSKOG KANTONA GORA@DE I Pozicija policijskog komesara uspostavljena je Zakonom o unutra{njim poslovima Bosansko-podrinjskog kantona Gora`de. Policijski komesar je rukovodni slu`benik koji rukovodi Upravom policije Ministarstva unutra{njih poslova Bosansko-podrinjskog kantona Gora`de. II Policijski komesar rukovodi i nadgleda sve policijske aktivnosti u Bosansko-podrinjskom kantonu Gora`de vezane za javnu sigurnost gra|ana, prevenciju i otkrivanje kriminaliteta. Opis poslova i ovla{tenja Policijskog komesara u rukovo|enju Upravom policije: 1) Policijski komesar je rukovodilac Uprave policije. 2) Pod nadzorom ministra, policijski komesar rukovodi Upravom policije i odgovoran je za svoj rad ministru i Vladi. 3) U rukovo|enju Upravom policije, policijski komesar: a) predstavlja Upravu policije; b) nadgleda i usmjerava aktivnosti Uprave policije; c) odlu~uje u upravnim stvarima iz nadle`nosti Uprave policije; d) predla`e ministru nacrte i prijedloge propisa ili izmjene i dopune postoje}ih propisa iz nadle`nosti Uprave policije; e) odlu~uje o pravima, obavezama i odgovornostima iz radnog odnosa policijskih slu`benika, dr`avnih slu`benika i namje{tenika uposlenih u Upravi policije; f) odlu~uje o disciplinskoj odgovornosti policijskih slu`benika za lak{u povredu slu`bene du`nosti; g) priprema prijedloge potrebnih finansijskih i drugih sredstava za rad Uprave policije; h) odlu~uje o kori{tenju sredstava i vr{i nabavku opreme i materijalno-tehni~kih sredstava za namjene odre|ene bud`etom Uprave policije u skladu sa ~lanom 6. Zakona o unutra{njim poslovima Bosansko-podrinjskog kantona Gora`de; i) priprema tromjese~ne izvje{taje i preporuke u vezi sa realizacijom bud`eta, koje podnosi ministru; j) predla`e ukupan broj uposlenika u Upravi policije; k) obrazuje stru~ne komisije i odgovaraju}a radna tijela; l) vr{i nabavku opreme, naoru`anja i materijalno-tehni~kih sredstava za potrebe Uprave policije; m) utvr|uje potrebe, odre|uje i implementira programe stru~nog osposobljavanja i usavr{avanja uposlenika Uprave policije; n) organizuje jedinstven sistem izvje{tavanja i obrade podataka neophodnih za vr{enje nadle`nosti Uprave policije; o) raspisuje kantonalne potrage i ogla{ava raspisane potrage; p) osigurava saradnju sa drugim policijskim organima i agencijama za sprovo|enje zakona u BiH; q) priprema programe, informacije, analize i druge materijale iz djelokruga rada Uprave policije na zahtjev ministra Vlade Kantona ili na vlastitu inicijativu; r) redovno izvje{tava ministra o poduzetim aktivnostima Uprave policije; s) obavje{tava javnost o radu Uprave policije; t) podnosi informacije i statisti~ke podatke Federalnom ministarstvu, u vezi sa poslovima i zajedni~ke nadle`nosti Kantona i Federacije, kao i poslova iz nadle`nosti Federacije koji su povjereni Ministarstvu; u) odlu~uje o na~inu osiguranja odre|enih li~nosti i objekata, i v) vr{i druga ovla{tenja koja su mu ovim Zakonom i drugim propisima data u nadle`nost. Mandat policijskog komesara traje 4 (~etiri) godine, uz mogu}nost produ`enja za jo{ jedan mandat, u skladu sa Zakonom. III Kandidat treba da ispunjava slijede}e uvjete: a) da je dr`avljanin BiH; b) da je zdravstveno sposoban za vr{enje poslova; c) da ima VII stepen stru~ne spreme; d) da ima najmanje tri godine radnog iskustva u ~inu glavnog inspektora ili vi{em ~inu; e) da mu nije pravomo}nom presudom izre~ena krivi~na pravna sankcija, osim za krivi~na djela iz oblasti bezbjednosti saobra}aja, po~injena iz nehata; f) da protiv njega nije pokrenut krivi~ni postupak u skladu sa Zakonom o krivi~nom postupku u BiH; g) da se na njega ne odnosi odredba ~lana IX 1. Ustava BiH; h) da ne ispunjava uslove za penzionisanje predvi|ene Zakonom, u toku mandata; i) da nije bio ~lan politi~ke stranke, nakon stupanja na snagu Zakona o policijskim slu`benicima ili odgovaraju}eg zakona koji propisuje prava i obaveze policijskih slu`benika u policijskom organu gdje je zaposlen u vrijeme prijavljivanja na konkurs; j) da nije, niti je bio na bilo kojoj poziciji u politi~koj stranci na bilo kojem nivou, niti je bio postavljen na bilo koju poziciju od strane politi~ke stranke nakon stupanja na snagu Zakona o policijskim slu`benicima ili odgovaraju}eg zakona koji propisuje prava i obaveze policijskih slu`benika u policijskom organu gdje je zaposlen u vrijeme prijavljivanja na konkurs; k) da nije, niti je bio ~lan izvr{nog ili zakonodavnog tijela na bilo kojem nivou vlasti u BiH nakon stupanja na snagu Zakona o policijskim slu`benicima ili odgovaraju}eg zakona koji propisuje prava i obaveze policijskih slu`benika u policijskom organu gdje je zaposlen u vrijeme prijavljivanja na konkurs. l) da nije disciplinski ka`njavan za te`e povrede slu`bene du`nosti. IV Uz prijavu na Javni konkurs kandidati su du`ni dostaviti slijede}e dokumente (original ili ovjerena kopija); 1) Uvjerenje o dr`avljanstvu (ne starije od 6 mjeseci) 2. Izvod iz mati~ne knjige ro|enih (ne starije od 6 mjeseci) 3. Dokaz o {kolskoj spremi (diploma); 4. Dokaz o radnom iskustvu u ~inu glavnog inspektora ili vi{em ~inu od najmanje tri godine; 5. Uvjerenje o neka`njavanju (ne starije od 3 mjeseca) 6) Uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi krivi~ni postupak (ne starije od 3 mjeseca - Op}inski i Kantonalni sud); 7) Izjava da se na njega ne odnose odredbe ~lana IX 1. Ustava BiH; 8) Uvjerenje o radnom, odnosno penzionom sta`u; 9) Ovjerena izjava o ispunjavanju uslova iz ta~ke III Javnog konkursa pod g), h), i) j) i k); 10. Uvjerenje da mu nije izre~ena disciplinska sankcija za te`e povrede slu`bene du`nosti. V Kandidati koji se pozovu na razgovor dostavljaju slijede}u dokumentaciju kojom dokazuju: a) akademska zvanja; b) stru~no usavr{avanje; c) godine policijskog iskustva na rukovode}im radnim mjestima; d) ocjenu rada u posljednje 3 godine; e) dokazanu sposobnost rukovo|enja slo`enim policijskim operacijama; f) ostale kvalifikacije koje odgovaraju potrebama radnog mjesta; g) ljekarsko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za vr{enje poslova i zadataka Policijskog komesara (ne starije od 6 mjeseci). Kandidati koji budu u{li u u`i izbor dostavljaju prijedlog Plana i Program rada za vrijeme trajanja mandata. VI Konkurs }e biti objavljen u „Slu`benim novinama FBiH“, dnevnim listovima „Dnevni avaz“ i „Oslobo|enju“. Prijave sa potrebnim dokumentima dostavljaju se u roku od 15 dana od dana posljednje objave Javnog konkursa, li~no ili preporu~eno putem po{te sa naznakom: „Prijava na Javni konkurs za izbor policijskog komesara Ministarstva unutra{njih poslova Bosansko-podrinjskog kantona Gora`de - ne otvarati“ na adresu: Skup{tina Bosansko-podrinjskog kantona Gora`de, ul. Mar{ala Tita br. 13. Gora`de. VII Neblagovremene i nepotpune prijave ne}e biti uzete u razmatranje. NEZAVISNI ODBOR

OP]INSKI SUD U @EP^U Zemlji{noknji`ni ured Broj: 044-0-Dn-10-000131 @ep~e, 22. 9. 2010. godine Na osnovu ~lana 63. i 67. Zakona o zemlji{nim knjigama FBiH („Slu`bene novine FBiH“ broj 19/03 i 54/04), Op}inski sud u @ep~u

NAJAVLJUJE
USPOSTAVLJANJE ZEMLJI[NOKNJI@NOG ULO[KA U zemlji{noknji`nom predmetu broj 044-0-Dn-10-000131, po zahtjevu Katava Vinka sina Pere iz Ponijeva, u toku je postupak za uspostavljanje zemlji{noknji`nog ulo{ka. Nekretnine za koje se uspostavlja zemlji{noknji`ni ulo`ak upisane su u Posjedovni list broj 1590 katastarska op}ina @ep~e-van, ozna~ene sa: - katastarska ~estica broj 718/7 naziv parcele „Podovi“ kulture privredna zgrada povr{ine 513 m2 i ekonomsko dvori{te povr{ine 797 m2 Prema podacima iz katastra posjednik navedenih nekretnina je Katava Vinko, sin Pere iz Ponijeva, Op}ina @ep~e, JMBG: 2301967122634, sa dijelom 1/1. Pozivaju se lica koja pola`u pravo vlasni{tva ili neko drugo pravo na tim nekretninama da svoje pravo prijave u roku od 60 dana od dana najave podneskom u dva primjerka i da podnesu dokaze za to, u suprotnom njihovo pravo ne}e biti uzeto u obzir prilikom uspostave zemlji{noknji`nog ulo{ka. Lica koja pola`u pravo na tim nekretninama mogu navedeni rok na zahtjev produ`iti za najmanje slijede}ih 90 dana, kako bi im se dala mogu}nost da pribave potrebne dokaze. Ukoliko u produ`enom roku ne uslijedi prijava, zemlji{noknji`ni ulo`ak }e se uspostaviti na osnovu do tada pribavljenih dokaza. Zemlji{noknji`ni referent Edina Mem~i}

INTERVJU Predsjednik FK Sarajevo Zijad Bleki} o 100 dana na ~elu

Napravit }u klub ili me ne}e biti!
Ovo je bilo vrijeme u kojem se hvatao zalet Ne bje`im od odgovornosti i ne kajem se {to sam prihvatio ovu du`nost
Razgovarao: Muamer TANOVI]
Da ste navija~ Sarajeva i da ste proljetos oti{li na Antarktik, pa se iznenada vratili i u septembru oti{li na Ko{evo da gledate ekipu zbog koje ste ne tako davno ~upali kosu i razbijali stadion, ostali biste zate~eni onim {to biste vidjeli. Jednostavno, na Ko{evu je sve druga~ije. Sve je po~elo na sjednici Skup{tine FK Sarajevo prije ta~no 100 dana. Imenovanje Zijada Bleki}a za predsjednika djelovalo je potpuno iznena|uju}e, ali se novi ~elnik kluba odlu~no uhvatio uko{tac s problemima od kojih skoro svi ostali `ele pobje}i te dao hrabra obe}anja o boljoj budu}nosti kluba kojem su mnogi okrenuli le|a. Nakon 100 dana na du`nosti, Bleki} je za „Dnevni avaz“ otvorio du{u. sedam novoprido{lih igra~a koji se moraju me|usobno upoznati i uklopiti. S dosada{njim rezultatima oni su mo`da u~inili i vi{e od onog {to se, objektivno, moglo o~ekivati.

36

Dnevni avaz, ponedjeljak, 4. oktobar/listopad 2010.

sport

37

REPREZENTACIJA Danas po~inju pripreme za me~ u Albaniji

Iskupiti se za Francusku
Kada se opet budemo okupili u nastavku kvalifikacija na prolje}e, me|u nama mo`e biti novih igra~a, govori Su{i}
Nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine okuplja se danas i zapo~inje pripreme za me~ s Albanijom 8. oktobra u Tirani. Selektor Safet Su{i} nije dao igra~ima odre|eni rok do kojeg se moraju pojaviti u bazi, u hotelu „Hercegovina“ na Ilid`i.
Muslimovi}: Ponovo na terenu

Mo`e li Sarajevo biti prvak?
- Na{ imperativ je izlazak u Evropu, kroz prvenstvo ili kroz Kup. Uvjeren sam da }emo se do posljednjih kola boriti i za naslov prvaka. U stanju smo svakoga pobijediti, i na Ko{evu i van njega, a mislim da nismo ekipa koja mo`e ~esto da kiksa. Ako popravimo i vansportske elemente, prvenstveno u punjenju prazne klupske blagajne, mislim da se mo`emo nadati i tituli. Ovi igra~i imaju potencijal.

Promjene u Tirani
- Prema informacijama koje imam, do 19 sati trebali bi do}i svi osim Harisa Medunjanina i Zlatana Muslimovi}a - rekao je Su{i}. Pape je svjestan da ambicije BiH u kvalifikacijama umnogome zavise od ishoda duela na stadionu „Kemal Stafa“. Nakon poraza od Francuske, BiH treba bodove iz Albanije. - Takva su i o~ekivanja. Moramo se iskupiti za poraz i lo{u igru protiv Fra-

Zlatan Muslimovi} uo~i okupljanja reprezentacije

Treba nam pobjeda
Jedva sam ~ekao da zaigram
Zlatan Muslimovi} je, nakon dvadesetak dana pauze zbog operacije bruha, opet u pogonu. U ~etvrtak je proveo 90 minuta na terenu u utakmici protiv zagreba~kog Dinama (1:0), koja je odigrana u okviru Evropske lige.

Ve~eras se priklju~uje suigra~ima
uo~i me~a u Albaniji pun samopouzdanja. - Nema se {ta o~ekivati i pri~ati. Treba nam pobjeda, kratko i jasno. Kao {to uvijek ka`em, koliko damo od sebe, toliko }emo i dobiti. Zna~i, moramo biti najbolji kako bismo osvojili tri boda.

Podr{ka navija~a
Bleki}: Do{ao sam da doprinesem klubu, a ne sebi

Proces reorganizacije
Kako biste ocijenili 100 dana na funkciji prvog ~ovjeka FK Sarajevo?
- Ovo je bilo vrijeme u kojem se hvatao zalet. U tom smislu sam zadovoljan. Drugi smo na tabeli i, realno, mo`emo o~ekivati da se u nastavku domognemo mjesta koje vodi u evropska takmi~enja i da se borimo za {ampionsku titulu. Drugo, aktivirali smo ve}inu ljudi iz novog Upravnog odbora, koji klubu posve}uju ogroman dio slobodnog vremena i poklanjaju mu svoje stru~no znanje. Tre}e, vratili smo navija~e, koji su ponovo na sjevernoj tribini. Umjesto nereda, gledamo freneti~no navijanje i predivno pona{anje na stadionu. FK Sarajevo ima najbolje navija~e na svijetu, koji su motivacija i igra~ima, i upravi, i administraciji. Pokrenuli smo i proces reorganizacije u marketin{kom, medijskom i svakom drugom domenu.

- Gledaju}i sa strane, kao navija~, mislio sam da su problemi manji i lak{e rje{ivi. Sada vidim da mnogo toga ne {tima te da je FK Sarajevo ostavljen i od dru{tvene zajednice, finansijera i od sponzorskih izvora. Klub grca u dugovima i mnogim drugim problemima. No, ja sam po prirodi uporan borac i ulo`it }u sve svoje sposobnosti da te probleme za po~etak ubla`imo, a na kraju i potpuno rije{imo. Ne bje`im od odgovornosti i ne kajem se {to sam prihvatio ovu du`nost.

gato, kako to javnost misli.

Stalno se pri~a o dugovima kluba. Koliki su oni zapravo?
- Radi se o tri miliona KM iz prvog dijela ove decenije, kao i o pola miliona operativnih dugova iz prvog dijela ove godine, prije nego {to sam do{ao na ~elo

Na kraju, jedna moja konstatacija i Va{ komentar: Navija~i Vas vole zbog otvorenog, odlu~nog, hrabrog i direktnog na~ina komunikacije, {to je u potpunoj suprotnosti s dosada{njim vodstvom kluba.
- Na ~elo Sarajeva do{ao sam da doprinesem klubu, a ne sebi. Imam ogromnu `elju da klub unaprijedim i ne patim od `elje za brzim rezultatima. A da bi se to ur-

Su{i}: Dva treninga do odlaska u Albaniju

Su{i}ev izbor
GOLMANI: Kenan Hasagi} (Istanbul BB, Turska), Asmir Begovi} (Stouk, Engleska). ODBRANA: Mensur Mujd`a (Frajburg, Njema~ka), Ognjen Vranje{ ([erif, Moldavija), Safet Nadarevi} (Eski{ehirspor, Turska), Boris Pand`a (Mehelen, Belgija), Emir Spahi} (Monpelje, Francuska), Adnan Mravac (Vesterlo, Belgija), Sanel Jahi} (AEK, Gr~ka), Muhamed Suba{i} (Olimpic). VEZNI RED: Haris Medunjanin (Makabi Tel Aviv, Izrael), Miralem Pjani} (Lion, Francuska), Elvir Rahimi} (CSKA, Rusija), Senijad Ibri~i} (Hajduk, Hrvatska), Zvjezdan Misimovi} (Galatasaraj, Turska), Senad Luli} (Jang bojs, [vicarska), Semir [tili} (Leh, Poljska). NAPAD: Zlatan Muslimovi} (PAOK, Gr~ka), Vedad Ibi{evi} (Hofenhajm, Njema~ka), Edin D`eko (Volfsburg, Njema~ka).

Vijesti iz Niona ~ekaju se sa zebnjom
Poput svih ljubitelja nogometa, i Su{i} }e sa zebnjom ~ekati vijesti iz Niona, gdje danas zasijeda Izvr{ni odbor Evropske fudbalske unije (UEFA). Prijetnja sankcijama zvu~i, zaista, zloslutno. Prema informacijama koje smo ju~er dobili, vjerovatni rasplet ncuske. Nije sramota izgubiti od Francuza, ali imati osje}aj da su nas totalno nadigrali i nadtr~ali nije u redu. Oni koji ho}e da igraju, moraju to imati na umu. Ukoliko u Tirani ne vidim promjene, neki }e se zamisliti. Kada se opet budemo okupili u nastavku kvalifikacija na prolje}e, me|u nama mo`e biti novih igra~a - upozorava Su{i}. Selektor je odlu~io da do putovanja u Tiranu, koje je zakazano za ~etvrtak, odr`i dva treninga s igra~ima. - U utorak smo u Hrasnici od 10.30 sati, a u srijedu oko 17. Podrazumijeva desit }e se 28. oktobra, kada }e se sastati Izvr{ni odbor Svjetske federacije (FIFA). Danas }e sastanak imati i Izvr{ni odbor Nogometnog saveza BiH. U zgradi NSBiH ~lanovi nogometne vlade zasijedat }e od 11 sati. se da pravila za novinare ostaju ista. Petnaest minuta imat }ete mene i igra~e na raspolaganju. U Tirani ne}emo trenirati u vrijeme utakmice, koja po~inje u 20.30 sati. Nema potrebe da maltretiram igra~e. Trening dan uo~i me~a ne}e po~eti poslije 18 sati - dodaje na{ sagovornik.

Grupa D
1. Albanija 2. Bjelorusija 3. BiH 4. Francuska 5. Rumunija 6. Luksemburg 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 0 0 1 1 0 0 2 0 0 0 1 1 0 2 2:1 1:0 3:2 2:1 1:1 0:4 4 4 3 3 2 0

Sve u redu
- Jedva sam do~ekao da zaigram i nema govora o nekakvom naporu. Radujem se {to sam napokon u pogonu i {to mogu igrati. Operacija je dobro pro{la. Sve je bilo onako kako su doktori najavili i sada je sve u redu - rekao je Muslimo-

Klub siro~e svog grada
- FK Sarajevo je svojevrsno siro~e svog grada koji za ovaj klub izdvaja svega 150.000 KM godi{nje, manje nego {to male op}ine u Republici Srpskoj izdvajaju za svoje drugoliga{e. Da nije ogromnog razumijevanja koje Op}ina Centar pokazuje prema nama u kori{tenju terena na Ko{evu, ne znam kako bismo uop}e u~estvovali u takmi~enjima. Sponzorski i reklamni prihodi su, tako|er, posljednjih godina veoma niski, a u vremenu velikog pada na tr`i{tu ogla{avanja i kluba. Pogled na na{ `irora~un krajnje je depresivan novca nema i male su {anse da ga u kratkom roku bude, ne samo za teku}e tro{kove nego i za saniranje vi{egodi{njih gubitaka i zate~enih dugova. sponzoriranja prijetnja je da budu jo{ ni`i. Za na{u katastrofalnu finansijsku situaciju najzna~ajnije je to {to ova dr`ava i dru{tvo apsolutno nemaju sluha za fudbal i sport uop}e. Oni nas guraju u potpunu propast. Vi{e se iz bud`eta, naprimjer, dodijeli jednom filmu koji }e vidjeti samo nekoliko hiljada ljudi nego Sarajevu i @eljezni~aru zajedno za godinu. A mi iza sebe imamo armiju simpatizera, kao i stotine dje~aka i omladinaca koji djeluju u na{em podmlatku, u kojem se i ljudski i sportski odgajaju. adilo, od problema ne treba okretati glavu. Insistiram na tome da se svi iznesu na tapet, da se zna sve ono {to u klubu i oko njega ne valja. Nisam od ljudi koji zavla~e glavu u pijesak. Kritiziram druge i neka oni kritiziraju mene, ali FK Sarajevo ne smije biti na onako niskim granama na kojima smo ga nova uprava i ja zatekli. Od Sarajeva }u napraviti pravi klub ili me ne}e biti. Veoma sam sretan {to u tome imam podr{ku onih koji bordo boju vole najvi{e - navija~a sa sjevera.

Rekli ste da je finansijska situacija u FK Sarajevo gora nego {to ste mislili. Koliko i {ta ste do sada uspjeli uraditi na konsolidaciji?
- Za tri mjeseca, uspjeli smo podijeliti tri pla}e igra~ima, ali oni i dalje potra`uju ~etiri prethodne. Klub je njihov veliki du`nik i moramo im skinuti kapu. Oni igraju kao da su uredno i u potpunosti ispla}eni iako bi se prije moglo re}i da `ive siroma{no, a ne fudbalerski bo-

Bez novih otkaza
Utakmice tokom vikenda donijele su dobre vijesti za Su{i}a. Ve}ina pozvanih je igrala za svoje klubove, i to dobro. Lo{ih vijesti nije bilo. - Nadam se da ne}e biti.

1. kolo: Luksemburg - BiH 0:3, Rumunija - Albanija 1:1, Francuska - Bjelorusija 0:1. 2. kolo: BiH - Francuska 0:2, Bjelorusija - Rumunija 0:0, Albanija - Luksemburg 1:0. 8. oktobar: Albanija - BiH, Luksemburg - Bjelorusija. 9. oktobar: Francuska - Rumunija. 12. oktobar: Bjelorusija - Albanija, Francuska - Luksemburg. 25. mart 2011: Luksemburg - Francuska. 26. mart: BiH - Rumunija, Albanija - Bjelorusija. 29. mart: Rumunija - Luksemburg. 3. juni: Rumunija - BiH, Bjelorusija - Francuska. 7. juni: BiH - Albanija, Bjelorusija - Luksemburg. 2. septembar: Bjelorusija - BiH, Albanija - Francuska, Luksemburg - Rumunija. 6. septembar: BiH - Bjelorusija, Rumunija - Francuska, Luksemburg - Albanija. 7. oktobar: BiH - Luksemburg, Francuska - Albanija, Rumunija - Bjelorusija. 11. oktobar: Francuska - BiH, Albanija - Rumunija. Ne trebaju nam novi otkazi nakon Zecovog. Mada odbija o tome govoriti, slabo izdanje protiv Francuza vjerovatno }e natjerati Su{i}a na promjenu ekipe i formacije. - Vidjet }u jo{. Rano je sada o tome govoriti.
A. NOVALIJA

vi} za „Dnevni avaz“. To bi trebalo da bude dovoljno i selektoru Safetu Su{i}u, koji je odmah nakon utakmice uputio Muslimovi}u poziv za me~ s Albanijom 8. oktobra u Tirani. Robusni napada~ PAOK-a tek }e se ve~eras pridru`iti suigra~ima. - Malo }u kasniti, jer je bilo problema da me klub pusti zbog kasnijeg poziva. Nisam mogao na}i mjesto u avionu pa }u, vjerovatno, autom do Beograda, a onda onim kasnim avionom do Sarajeva. Muslimovi} ka`e da je

Zna Bogdanija
Na{ napada~ je iz svojih italijanskih dana prijatelj s albanskim reprezentativcem Erjonom Bogdanijem, koji sada igra za ^ezenu. - Dobri smo prijatelji, ali se nismo ~uli i pri~ali o predstoje}oj utakmici. O ostalima znam kao i svi, iz novina i s televizije. Prvi su, igraju ku}i. Sigurno kod njih vlada euforija i o~ekuju najmanje jedan bod. To nama ne ide naruku. Moramo gledati svoj interes, ne obazirati se na protivnika i uraditi sve {to mo`emo da pobijedimo - zaklju~io je na{ A. N. sagovornik.

Ne treba se vra}ati u pro{lost
Muslimovi} je u Minhenu operisao bruh 3. septembra, na dan pobjede BiH nad Luksemburgom, a propustio je poraz od Francuske. - Joj, nemoj me vra}ati unazad. Bilo je kako je bilo. Svi smo sve vidjeli. Ali, to je pro{lost, u koju se ne treba vra}ati. Pred nama je Albanija, novi protivnik, novi izazov, i treba razmi{ljati samo o njoj.

Dario Puri} uo~i derbija na Grbavici

@eljo je slabiji nego pro{le sezone
U ^eliku ne mogu ra~unati jedino na Milo{evi}a
Najbolji igra~ ^elika Dario Puri} ka`e da je {teta {to zeni~ki fudbaleri u srijedu u Kupu BiH nisu uspjeli pobijediti Slaviju (1:1) i tako dodatno podi}i samopouzdanje, ali nagla{ava da njegov tim i pored toga ima dovoljno motiva uo~i sutra{njeg prvenstvenog derbija na Grbavici. - To je jedan od najve}ih derbija na{eg fudbala i siguran sam da mo`emo ne{to napraviti. @eljo je, prema mome mi{ljenju, slabiji nego pro{le sezone, kada nas je pobijedio s 4:1. Smatram da nisu uspjeli nadoknaditi odlazak veoma bitnih igra~a Bekri}a i Bu~ana. Mi, tako|er, imamo problema, ali i to mora pro}i - ka`e

Iz ove perspektive gledaju}i, biste li se opet prihvatili mjesta predsjednika?

Novi detalji u „slu~aju Stani{a Nikoli}“

Podr{ka Vare{anovi}u
Kakvo je Va{e mi{ljenje o radu trenera Mirze Vare{anovi}a?
- Vare{anovi} je sigurno najperspektivniji fudbalski stru~njak u BiH, koji kao trener mo`e dosegnuti i svoje velike igra~ke domete. Svjesni smo njegovog neiskustva u vo|enju ekipe, ali smo spremni ~ekati njegovo sazrijevanje. Prema ovome {to do sada pokazuje, on je to zaslu`io. Predano radi, pun je znanja, `eljno ga nadopunjava i ima dobar odnos s igra~ima. Mi mu pru`amo punu podr{ku.

Slovaci se sada `ele nagoditi
Poslali pismo u kojem `ele mirnim putem dogovoriti raskid ugovora
Kona~no su se ~elnici slova~kog DAC-a iz Dunajske Strede smilovali u slu~aju Stani{e Nikoli}a. Prije nekoliko dana, poslali su mu pismo u kojem je navedeno da su spremni dogovoriti raskid ugovora. - O~igledno su protesti koje smo poslali UEFA-i urodili plodom. Dobio sam njihovo pismo u kojem tra`e da se dogovorimo o svemu bez tu`bi i odugovla~enja. @ele sada da se mirnim putem rije{i ovaj slu~aj, u kojem najvi{e ispa{tam ja. Pismo sam proslijedio advokatu. [to se mene ti~e, ja sam za sporazum, samo da se sve {to prije rije{i i da kona~no steknem pravo nastupa za Slobodu - rekao nam je Nikoli}. On je, podsjetimo, od prvog dana ljetnih priprema u pogonu sa Slobodom, ali jo{ nije dobio ispisnicu iz DAC-a, za koji je igrao E. M. do sada.
Nikoli}: Spreman za sporazum

Koliku slobodu on ima u radu?
- Osim {to ja prije svake utakmice u|em u svla~ionicu i pozdravim igra~e, ne mije{amo mu se u vo|enje ekipe.

Koliko ste zadovoljni dosada{njim predstavama ekipe?
- Prili~no sam zadovoljan. U igri smo za najvi{i plasman i pored ogromnih objektivnih problema u poslovnom dijelu. Na{a ekipa tek je u stvaranju, sa {est-

Puri}: Imamo {ansi protiv prvaka

(Foto: J. Had`i})

^elikov napada~. U konkurenciji za sastav uo~i duela s aktuelnim prvakom jedino nije iskusni stoper Semjon Milo{evi} zbog tri `uta kartona, dok je kaznu zbog crvenog odra-

dio Zoran Brkovi}. U tim se vra}aju Mehmedalija ^ovi}, koji je odmarao u Kupu protiv Slavije, te, vjerovatno, Adin D`afi}, koji je pauzirao zbV. B. og lak{e povrede.

INTERVJU Predsjednik FK Sarajevo Zijad Bleki} o 100 dana na ~elu

Napravit }u klub ili me ne}e biti!
Ovo je bilo vrijeme u kojem se hvatao zalet Ne bje`im od odgovornosti i ne kajem se {to sam prihvatio ovu du`nost
Razgovarao: Muamer TANOVI]
Da ste navija~ Sarajeva i da ste proljetos oti{li na Antarktik, pa se iznenada vratili i u septembru oti{li na Ko{evo da gledate ekipu zbog koje ste ne tako davno ~upali kosu i razbijali stadion, ostali biste zate~eni onim {to biste vidjeli. Jednostavno, na Ko{evu je sve druga~ije. Sve je po~elo na sjednici Skup{tine FK Sarajevo prije ta~no 100 dana. Imenovanje Zijada Bleki}a za predsjednika djelovalo je potpuno iznena|uju}e, ali se novi ~elnik kluba odlu~no uhvatio uko{tac s problemima od kojih skoro svi ostali `ele pobje}i te dao hrabra obe}anja o boljoj budu}nosti kluba kojem su mnogi okrenuli le|a. Nakon 100 dana na du`nosti, Bleki} je za „Dnevni avaz“ otvorio du{u. sedam novoprido{lih igra~a koji se moraju me|usobno upoznati i uklopiti. S dosada{njim rezultatima oni su mo`da u~inili i vi{e od onog {to se, objektivno, moglo o~ekivati.

36

Dnevni avaz, ponedjeljak, 4. oktobar/listopad 2010.

sport

37

REPREZENTACIJA Danas po~inju pripreme za me~ u Albaniji

Iskupiti se za Francusku
Kada se opet budemo okupili u nastavku kvalifikacija na prolje}e, me|u nama mo`e biti novih igra~a, govori Su{i}
Nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine okuplja se danas i zapo~inje pripreme za me~ s Albanijom 8. oktobra u Tirani. Selektor Safet Su{i} nije dao igra~ima odre|eni rok do kojeg se moraju pojaviti u bazi, u hotelu „Hercegovina“ na Ilid`i.
Muslimovi}: Ponovo na terenu

Mo`e li Sarajevo biti prvak?
- Na{ imperativ je izlazak u Evropu, kroz prvenstvo ili kroz Kup. Uvjeren sam da }emo se do posljednjih kola boriti i za naslov prvaka. U stanju smo svakoga pobijediti, i na Ko{evu i van njega, a mislim da nismo ekipa koja mo`e ~esto da kiksa. Ako popravimo i vansportske elemente, prvenstveno u punjenju prazne klupske blagajne, mislim da se mo`emo nadati i tituli. Ovi igra~i imaju potencijal.

Promjene u Tirani
- Prema informacijama koje imam, do 19 sati trebali bi do}i svi osim Harisa Medunjanina i Zlatana Muslimovi}a - rekao je Su{i}. Pape je svjestan da ambicije BiH u kvalifikacijama umnogome zavise od ishoda duela na stadionu „Kemal Stafa“. Nakon poraza od Francuske, BiH treba bodove iz Albanije. - Takva su i o~ekivanja. Moramo se iskupiti za poraz i lo{u igru protiv Fra-

Zlatan Muslimovi} uo~i okupljanja reprezentacije

Treba nam pobjeda
Jedva sam ~ekao da zaigram
Zlatan Muslimovi} je, nakon dvadesetak dana pauze zbog operacije bruha, opet u pogonu. U ~etvrtak je proveo 90 minuta na terenu u utakmici protiv zagreba~kog Dinama (1:0), koja je odigrana u okviru Evropske lige.

Ve~eras se priklju~uje suigra~ima
uo~i me~a u Albaniji pun samopouzdanja. - Nema se {ta o~ekivati i pri~ati. Treba nam pobjeda, kratko i jasno. Kao {to uvijek ka`em, koliko damo od sebe, toliko }emo i dobiti. Zna~i, moramo biti najbolji kako bismo osvojili tri boda.

Podr{ka navija~a
Bleki}: Do{ao sam da doprinesem klubu, a ne sebi

Proces reorganizacije
Kako biste ocijenili 100 dana na funkciji prvog ~ovjeka FK Sarajevo?
- Ovo je bilo vrijeme u kojem se hvatao zalet. U tom smislu sam zadovoljan. Drugi smo na tabeli i, realno, mo`emo o~ekivati da se u nastavku domognemo mjesta koje vodi u evropska takmi~enja i da se borimo za {ampionsku titulu. Drugo, aktivirali smo ve}inu ljudi iz novog Upravnog odbora, koji klubu posve}uju ogroman dio slobodnog vremena i poklanjaju mu svoje stru~no znanje. Tre}e, vratili smo navija~e, koji su ponovo na sjevernoj tribini. Umjesto nereda, gledamo freneti~no navijanje i predivno pona{anje na stadionu. FK Sarajevo ima najbolje navija~e na svijetu, koji su motivacija i igra~ima, i upravi, i administraciji. Pokrenuli smo i proces reorganizacije u marketin{kom, medijskom i svakom drugom domenu.

- Gledaju}i sa strane, kao navija~, mislio sam da su problemi manji i lak{e rje{ivi. Sada vidim da mnogo toga ne {tima te da je FK Sarajevo ostavljen i od dru{tvene zajednice, finansijera i od sponzorskih izvora. Klub grca u dugovima i mnogim drugim problemima. No, ja sam po prirodi uporan borac i ulo`it }u sve svoje sposobnosti da te probleme za po~etak ubla`imo, a na kraju i potpuno rije{imo. Ne bje`im od odgovornosti i ne kajem se {to sam prihvatio ovu du`nost.

gato, kako to javnost misli.

Stalno se pri~a o dugovima kluba. Koliki su oni zapravo?
- Radi se o tri miliona KM iz prvog dijela ove decenije, kao i o pola miliona operativnih dugova iz prvog dijela ove godine, prije nego {to sam do{ao na ~elo

Na kraju, jedna moja konstatacija i Va{ komentar: Navija~i Vas vole zbog otvorenog, odlu~nog, hrabrog i direktnog na~ina komunikacije, {to je u potpunoj suprotnosti s dosada{njim vodstvom kluba.
- Na ~elo Sarajeva do{ao sam da doprinesem klubu, a ne sebi. Imam ogromnu `elju da klub unaprijedim i ne patim od `elje za brzim rezultatima. A da bi se to ur-

Su{i}: Dva treninga do odlaska u Albaniju

Su{i}ev izbor
GOLMANI: Kenan Hasagi} (Istanbul BB, Turska), Asmir Begovi} (Stouk, Engleska). ODBRANA: Mensur Mujd`a (Frajburg, Njema~ka), Ognjen Vranje{ ([erif, Moldavija), Safet Nadarevi} (Eski{ehirspor, Turska), Boris Pand`a (Mehelen, Belgija), Emir Spahi} (Monpelje, Francuska), Adnan Mravac (Vesterlo, Belgija), Sanel Jahi} (AEK, Gr~ka), Muhamed Suba{i} (Olimpic). VEZNI RED: Haris Medunjanin (Makabi Tel Aviv, Izrael), Miralem Pjani} (Lion, Francuska), Elvir Rahimi} (CSKA, Rusija), Senijad Ibri~i} (Hajduk, Hrvatska), Zvjezdan Misimovi} (Galatasaraj, Turska), Senad Luli} (Jang bojs, [vicarska), Semir [tili} (Leh, Poljska). NAPAD: Zlatan Muslimovi} (PAOK, Gr~ka), Vedad Ibi{evi} (Hofenhajm, Njema~ka), Edin D`eko (Volfsburg, Njema~ka).

Vijesti iz Niona ~ekaju se sa zebnjom
Poput svih ljubitelja nogometa, i Su{i} }e sa zebnjom ~ekati vijesti iz Niona, gdje danas zasijeda Izvr{ni odbor Evropske fudbalske unije (UEFA). Prijetnja sankcijama zvu~i, zaista, zloslutno. Prema informacijama koje smo ju~er dobili, vjerovatni rasplet ncuske. Nije sramota izgubiti od Francuza, ali imati osje}aj da su nas totalno nadigrali i nadtr~ali nije u redu. Oni koji ho}e da igraju, moraju to imati na umu. Ukoliko u Tirani ne vidim promjene, neki }e se zamisliti. Kada se opet budemo okupili u nastavku kvalifikacija na prolje}e, me|u nama mo`e biti novih igra~a - upozorava Su{i}. Selektor je odlu~io da do putovanja u Tiranu, koje je zakazano za ~etvrtak, odr`i dva treninga s igra~ima. - U utorak smo u Hrasnici od 10.30 sati, a u srijedu oko 17. Podrazumijeva desit }e se 28. oktobra, kada }e se sastati Izvr{ni odbor Svjetske federacije (FIFA). Danas }e sastanak imati i Izvr{ni odbor Nogometnog saveza BiH. U zgradi NSBiH ~lanovi nogometne vlade zasijedat }e od 11 sati. se da pravila za novinare ostaju ista. Petnaest minuta imat }ete mene i igra~e na raspolaganju. U Tirani ne}emo trenirati u vrijeme utakmice, koja po~inje u 20.30 sati. Nema potrebe da maltretiram igra~e. Trening dan uo~i me~a ne}e po~eti poslije 18 sati - dodaje na{ sagovornik.

Grupa D
1. Albanija 2. Bjelorusija 3. BiH 4. Francuska 5. Rumunija 6. Luksemburg 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 0 0 1 1 0 0 2 0 0 0 1 1 0 2 2:1 1:0 3:2 2:1 1:1 0:4 4 4 3 3 2 0

Sve u redu
- Jedva sam do~ekao da zaigram i nema govora o nekakvom naporu. Radujem se {to sam napokon u pogonu i {to mogu igrati. Operacija je dobro pro{la. Sve je bilo onako kako su doktori najavili i sada je sve u redu - rekao je Muslimo-

Klub siro~e svog grada
- FK Sarajevo je svojevrsno siro~e svog grada koji za ovaj klub izdvaja svega 150.000 KM godi{nje, manje nego {to male op}ine u Republici Srpskoj izdvajaju za svoje drugoliga{e. Da nije ogromnog razumijevanja koje Op}ina Centar pokazuje prema nama u kori{tenju terena na Ko{evu, ne znam kako bismo uop}e u~estvovali u takmi~enjima. Sponzorski i reklamni prihodi su, tako|er, posljednjih godina veoma niski, a u vremenu velikog pada na tr`i{tu ogla{avanja i kluba. Pogled na na{ `irora~un krajnje je depresivan novca nema i male su {anse da ga u kratkom roku bude, ne samo za teku}e tro{kove nego i za saniranje vi{egodi{njih gubitaka i zate~enih dugova. sponzoriranja prijetnja je da budu jo{ ni`i. Za na{u katastrofalnu finansijsku situaciju najzna~ajnije je to {to ova dr`ava i dru{tvo apsolutno nemaju sluha za fudbal i sport uop}e. Oni nas guraju u potpunu propast. Vi{e se iz bud`eta, naprimjer, dodijeli jednom filmu koji }e vidjeti samo nekoliko hiljada ljudi nego Sarajevu i @eljezni~aru zajedno za godinu. A mi iza sebe imamo armiju simpatizera, kao i stotine dje~aka i omladinaca koji djeluju u na{em podmlatku, u kojem se i ljudski i sportski odgajaju. adilo, od problema ne treba okretati glavu. Insistiram na tome da se svi iznesu na tapet, da se zna sve ono {to u klubu i oko njega ne valja. Nisam od ljudi koji zavla~e glavu u pijesak. Kritiziram druge i neka oni kritiziraju mene, ali FK Sarajevo ne smije biti na onako niskim granama na kojima smo ga nova uprava i ja zatekli. Od Sarajeva }u napraviti pravi klub ili me ne}e biti. Veoma sam sretan {to u tome imam podr{ku onih koji bordo boju vole najvi{e - navija~a sa sjevera.

Rekli ste da je finansijska situacija u FK Sarajevo gora nego {to ste mislili. Koliko i {ta ste do sada uspjeli uraditi na konsolidaciji?
- Za tri mjeseca, uspjeli smo podijeliti tri pla}e igra~ima, ali oni i dalje potra`uju ~etiri prethodne. Klub je njihov veliki du`nik i moramo im skinuti kapu. Oni igraju kao da su uredno i u potpunosti ispla}eni iako bi se prije moglo re}i da `ive siroma{no, a ne fudbalerski bo-

Bez novih otkaza
Utakmice tokom vikenda donijele su dobre vijesti za Su{i}a. Ve}ina pozvanih je igrala za svoje klubove, i to dobro. Lo{ih vijesti nije bilo. - Nadam se da ne}e biti.

1. kolo: Luksemburg - BiH 0:3, Rumunija - Albanija 1:1, Francuska - Bjelorusija 0:1. 2. kolo: BiH - Francuska 0:2, Bjelorusija - Rumunija 0:0, Albanija - Luksemburg 1:0. 8. oktobar: Albanija - BiH, Luksemburg - Bjelorusija. 9. oktobar: Francuska - Rumunija. 12. oktobar: Bjelorusija - Albanija, Francuska - Luksemburg. 25. mart 2011: Luksemburg - Francuska. 26. mart: BiH - Rumunija, Albanija - Bjelorusija. 29. mart: Rumunija - Luksemburg. 3. juni: Rumunija - BiH, Bjelorusija - Francuska. 7. juni: BiH - Albanija, Bjelorusija - Luksemburg. 2. septembar: Bjelorusija - BiH, Albanija - Francuska, Luksemburg - Rumunija. 6. septembar: BiH - Bjelorusija, Rumunija - Francuska, Luksemburg - Albanija. 7. oktobar: BiH - Luksemburg, Francuska - Albanija, Rumunija - Bjelorusija. 11. oktobar: Francuska - BiH, Albanija - Rumunija. Ne trebaju nam novi otkazi nakon Zecovog. Mada odbija o tome govoriti, slabo izdanje protiv Francuza vjerovatno }e natjerati Su{i}a na promjenu ekipe i formacije. - Vidjet }u jo{. Rano je sada o tome govoriti.
A. NOVALIJA

vi} za „Dnevni avaz“. To bi trebalo da bude dovoljno i selektoru Safetu Su{i}u, koji je odmah nakon utakmice uputio Muslimovi}u poziv za me~ s Albanijom 8. oktobra u Tirani. Robusni napada~ PAOK-a tek }e se ve~eras pridru`iti suigra~ima. - Malo }u kasniti, jer je bilo problema da me klub pusti zbog kasnijeg poziva. Nisam mogao na}i mjesto u avionu pa }u, vjerovatno, autom do Beograda, a onda onim kasnim avionom do Sarajeva. Muslimovi} ka`e da je

Zna Bogdanija
Na{ napada~ je iz svojih italijanskih dana prijatelj s albanskim reprezentativcem Erjonom Bogdanijem, koji sada igra za ^ezenu. - Dobri smo prijatelji, ali se nismo ~uli i pri~ali o predstoje}oj utakmici. O ostalima znam kao i svi, iz novina i s televizije. Prvi su, igraju ku}i. Sigurno kod njih vlada euforija i o~ekuju najmanje jedan bod. To nama ne ide naruku. Moramo gledati svoj interes, ne obazirati se na protivnika i uraditi sve {to mo`emo da pobijedimo - zaklju~io je na{ A. N. sagovornik.

Ne treba se vra}ati u pro{lost
Muslimovi} je u Minhenu operisao bruh 3. septembra, na dan pobjede BiH nad Luksemburgom, a propustio je poraz od Francuske. - Joj, nemoj me vra}ati unazad. Bilo je kako je bilo. Svi smo sve vidjeli. Ali, to je pro{lost, u koju se ne treba vra}ati. Pred nama je Albanija, novi protivnik, novi izazov, i treba razmi{ljati samo o njoj.

Dario Puri} uo~i derbija na Grbavici

@eljo je slabiji nego pro{le sezone
U ^eliku ne mogu ra~unati jedino na Milo{evi}a
Najbolji igra~ ^elika Dario Puri} ka`e da je {teta {to zeni~ki fudbaleri u srijedu u Kupu BiH nisu uspjeli pobijediti Slaviju (1:1) i tako dodatno podi}i samopouzdanje, ali nagla{ava da njegov tim i pored toga ima dovoljno motiva uo~i sutra{njeg prvenstvenog derbija na Grbavici. - To je jedan od najve}ih derbija na{eg fudbala i siguran sam da mo`emo ne{to napraviti. @eljo je, prema mome mi{ljenju, slabiji nego pro{le sezone, kada nas je pobijedio s 4:1. Smatram da nisu uspjeli nadoknaditi odlazak veoma bitnih igra~a Bekri}a i Bu~ana. Mi, tako|er, imamo problema, ali i to mora pro}i - ka`e

Iz ove perspektive gledaju}i, biste li se opet prihvatili mjesta predsjednika?

Novi detalji u „slu~aju Stani{a Nikoli}“

Podr{ka Vare{anovi}u
Kakvo je Va{e mi{ljenje o radu trenera Mirze Vare{anovi}a?
- Vare{anovi} je sigurno najperspektivniji fudbalski stru~njak u BiH, koji kao trener mo`e dosegnuti i svoje velike igra~ke domete. Svjesni smo njegovog neiskustva u vo|enju ekipe, ali smo spremni ~ekati njegovo sazrijevanje. Prema ovome {to do sada pokazuje, on je to zaslu`io. Predano radi, pun je znanja, `eljno ga nadopunjava i ima dobar odnos s igra~ima. Mi mu pru`amo punu podr{ku.

Slovaci se sada `ele nagoditi
Poslali pismo u kojem `ele mirnim putem dogovoriti raskid ugovora
Kona~no su se ~elnici slova~kog DAC-a iz Dunajske Strede smilovali u slu~aju Stani{e Nikoli}a. Prije nekoliko dana, poslali su mu pismo u kojem je navedeno da su spremni dogovoriti raskid ugovora. - O~igledno su protesti koje smo poslali UEFA-i urodili plodom. Dobio sam njihovo pismo u kojem tra`e da se dogovorimo o svemu bez tu`bi i odugovla~enja. @ele sada da se mirnim putem rije{i ovaj slu~aj, u kojem najvi{e ispa{tam ja. Pismo sam proslijedio advokatu. [to se mene ti~e, ja sam za sporazum, samo da se sve {to prije rije{i i da kona~no steknem pravo nastupa za Slobodu - rekao nam je Nikoli}. On je, podsjetimo, od prvog dana ljetnih priprema u pogonu sa Slobodom, ali jo{ nije dobio ispisnicu iz DAC-a, za koji je igrao E. M. do sada.
Nikoli}: Spreman za sporazum

Koliku slobodu on ima u radu?
- Osim {to ja prije svake utakmice u|em u svla~ionicu i pozdravim igra~e, ne mije{amo mu se u vo|enje ekipe.

Koliko ste zadovoljni dosada{njim predstavama ekipe?
- Prili~no sam zadovoljan. U igri smo za najvi{i plasman i pored ogromnih objektivnih problema u poslovnom dijelu. Na{a ekipa tek je u stvaranju, sa {est-

Puri}: Imamo {ansi protiv prvaka

(Foto: J. Had`i})

^elikov napada~. U konkurenciji za sastav uo~i duela s aktuelnim prvakom jedino nije iskusni stoper Semjon Milo{evi} zbog tri `uta kartona, dok je kaznu zbog crvenog odra-

dio Zoran Brkovi}. U tim se vra}aju Mehmedalija ^ovi}, koji je odmarao u Kupu protiv Slavije, te, vjerovatno, Adin D`afi}, koji je pauzirao zbV. B. og lak{e povrede.

38

Ponedjeljak, 4. oktobar/listopad 2010.

Dnevni avaz
ime glavnice (glavno potra`ivanje), KM 34,58, na ime redovne kamate (sporedna potra`ivanja). Predla`e da sud donese presudu kojom }e obavezati tu`enog da isplati glavni dug u visini od KM 300,00 sa pripadaju}im zakonskim kamatama od dana podno{enja tu`be pa do dana kona~ne isplate duga, zajedno sa sporednim potra`ivanjima - kamatama u ukupnom iznosu od KM 34,58 i tro{kovima parni~nog postupka i to sve u roku od 30 dana, pod prijetnjom prinudom izvr{enja. Protekom roka od 15 dana od dana objavljivanja ove Objave na oglasnoj plo~i Op}inskog suda u Gora`du i dnevnim novinama koje se distribuiraju u Federaciji BiH ima se smatrati da je dostavljanje tu`be tu`enom izvr{eno. Tu`enom kojem se dostava obavlja, bi}e obavije{ten o objavi slanjem pismene obavijesti preko po{te obi~nom po{iljkom na adresu posljednjeg boravi{ta. U isto vrijeme tu`eni kojim se ovom objavom vr{i dostavljanje tu`be, obavje{tava se da je na osnovu ~lana 70. i 71. ZPP du`an sudu dostaviti pismeni odgovor na tu`bu u roku od 30 dana po prijemu tu`be. U svom odgovoru du`an je navesti mogu}e procesne prigovore, da li prizna ili osporava postavljeni tu`beni zahtjev, te druge podatke iz ~lana 334. ZPP-a. Ukoliko tu`eni u navedenom roku ne da odgovor na tu`bu, sud }e na prijedlog tu`ioca donijeti presudu zbog propu{tanja. Sudija Balti} Radija s.r.

oglasi
BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE SREDNJOBOSANSKI KANTON OP]INSKI SUD U KISELJAKU Broj: 49 0 P 004902 09 P Kiseljak,15. 9. 2010. godine Op}inski sud u Kiseljaku, po sudiji Suvadu Beganovi}u, u pravnoj stvari tu`itelja Intesa Sanpaolo banka d.d. BiH Sarajevo, ul. Obala Kulina bana 9a, zastupana po direktoru i zakonskom zastupniku Almiru Krkali}, a ovaj po punomo}niku Nevenki Serdarevi}, protiv tu`enih Bo{ka Nikoli} iz Kre{eva, ul. Troska bb, \enite Nogi} iz Sarajeva, ul. Sara~ Ismailova br. 13. i Hurem Fatime iz Sarajeva, ul. Terezije br. 60., radi isplate duga, v.sp. 14.781,08 KM, nakon odr`ane glavne usmene i javne rasprave, zaklju~ene dana 31. 8. 2010. godine, u prisustvu punomo}nika tu`itelja i tre}etu`ene, a u odsustvu uredno pozvanih prvo i drugotu`enog, donio je dana 15. 9. 2010. godine

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE BOSANSKO-PODRINJSKI KANTON GORA@DE OP]INSKI SUD U GORA@DU Broj: 45 0 Mal 014454 09 Mal Gora`de, 30. 09. 2010. godine Op}inski sud u Gora`du po sudiji Balti} Radiji u pravnoj stvari tu`ioca NLB Tuzlanka banka dd Tuzla, M. Tita broj 34 Tuzla, protiv tu`enog Smreka Kemala, Mevsuda Baji}a Baje 11 Gora`de, radi duga, vsp. 300,00 KM, van ro~i{ta

OBJAVLJUJE
Tu`enom Smreka Kemalu se dostavlja tu`ba podnesena od strane tu`ioca NLB Tuzlanska banka dd Tuzla, radi duga. Potpisivanjem pristupnice za Master Card Standard tu`eni je 21. 12. 2005. godine postao korisnikom navedene kartice tu`itelja, a po Op}im uvjetima poslovanja s Master Card karticama koji su sastavni dio pristupnice na koje je tu`eni potpisuju}i pristupnicu pristalo. Na temelju tako potpisane i ovjerene pristupnice tu`itelj je tu`enom kao vlasniku ra~una omogu}io da u granicama raspolo`ivih sredstava mo`e vr{iti podizanje gotovine i vr{iti pla}anja fizi~kim i pravnim licima. Kako je tu`itelj ispunio svoje obaveze i tu`enom izdao Master Card karticu otvaraju}i mu ra~un sa pravom kori{tenja odobrenog limita, a tu`eni nakon kori{tenja istog ne vra}a iskori{tena sredstva na na~in na koji se obavezao, iako je tu`itelj u vi{e navrata pisanim putem i vi{e puta usmeno opomenuo tu`enog, koji tu`itelju na dan 16. 09. 2009. godine duguje KM 300,00 na

PRESUDU
Obavezuju se tu`eni: Bo{ko Nikoli}, \enita Nogi} i Fatima Hurem da tu`itelju solidarno isplate dug u iznosu od 14.781,08 KM sa zakonskom zateznom kamatom po~ev od 13. 11. 2006. godine kao dana dospije}a mjenice, pa do kona~ne isplate, te mu naknaditi tro{kove postupka u iznosu od 873,60 KM, a sve u roku od 30 dana, pod prijetnjom izvr{enja. SUDIJA Suvad Beganovi} NAPOMENA: Dostava presude se smatra obavljenom Bo{ku Nikoli} i \eniti Nogi} protekom roka od 15 dana od dana objavljivanja u Dnevnom listu (~l. 348. st. 4. ZPP-a). Tu`eni Bo{ko Nikoli} i \enita Nogi} presudu mogu preuzeti u Pisarnici Op}inskog suda u Kiseljaku. POUKA: Protiv ove presude dopu{tena je `alba Kantonalnom sudu u Novom Travniku. @alba se podnosi putem ovog suda u tri primjerka u roku od 30 dana od dana dostave, shodno (~lanu 348. st. 4. ZPP-a).

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE KANTON SARAJEVO OP]INSKI SUD U SARAJEVU Broj: 65 0 I 109775 09 I Sarajevo, 27. 9. 2010. godine Op}inski sud u Sarajevu i to sudija Mehudin Durakovi} u pravnoj stvari tra`ioca izvr{enja INTESA SANPAOLO BANKA d.d. Bosna i Hercegovina, ul. Obala Kulina bana br. 9a, protiv izvr{enika 1. Kupusovi} Himzo, ul. Presjenica bb Trnovo, 2. Kadri} Sulejman ul. Godinja bb Trnovo, 3. Kulovi} Nihad ul. Pendi~i}i bb, 4. Malki} Avdo ul. Trnovo bb Trnovo, radi izvr{enja, na osnovu ~lana 348. stav 3. Zakona o parni~nom postupku.

OBJAVLJUJE
RJE[ENJE O IZVR[ENJU Dozvoljeno dana 2. 10. 2009. godine na osnovu vjerodostojne isprave - mjenice izdate u Dej~i}ima 5. 11. 1999. godine, radi naplate nov~anog potra`ivanja u ukupnom iznosu od 6.000,00 KM sa zakonskom zateznom kamatom od 2. 7. 2009. godine pa do isplate. Tro{kovi izvr{nog postupka odre|eni su u iznosu od 200,00 KM. Izvr{enje }e se provesti pljenidbom, procjenom i prodajom pokretnih stvari izvr{enika. Sudija Mehudin Durakovi}, s.r. POUKA: Protiv ovog rje{enja stranke mogu izjaviti prigovor ovom sudu u roku od 8 dana od dana prijema, u dovoljnom broju primjeraka za sud i stranke. Dostavljanje rje{enja o izvr{enju izvr{eniku Malki} Avdi smatra se izvr{enim protekom roka od 15 dana od dana objavljivanja.

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE KANTON SARAJEVO OP]INSKI SUD U SARAJEVU Broj: 65 0 P 050521 08 P Sarajevo, 30. 8. 2010. godine Op}inski sud u Sarajevu i to sudija [eta Altijana, u pravnoj stvari tu`itelja - protiv tu`enog DEMIROVI] BAJRO iz Sarajeva, ul. Gornje ~ebed`ije br. 15, kojeg zastupa advokat Kosovac Be}ir iz Sarajeva, protiv tu`enih - protivtu`itelja KULI] SENIJA iz Sarajeva, ul. Behd`eta Muteveli}a br. 4, KULI] ALDIJANA iz Sarajeva, ul. Gornje ~ebed`ije br. 15, DEMIROVI] ANIS iz Sarajeva, ul. Gornje ~ebed`ije br. 15, DEMIROVI] MIRZA iz Sarajeva, ul. Kold`ina br. 1., DEMIROVI] ATIF iz Sarajeva, ul. [efika Dori}a br. 9, FERHATOVI] MULA iz Sarajeva, ul. Gornje ~ebed`ije br. 15, GOGALIJA HASNIJA, GOGALIJA FADIL i GOGALIJA NAHIDA, radi utvr|enja vanknji`nog vlasni{tva, po osnovu gradnje vsp. 10.001 KM, u predmetu broj 65 0 P 050521 08 P dana 30. 8. 2010. godine objavljuje ,

POZIV
Za ro~i{te za glavnu raspravu ALIMANOVI] MURADIF, GOGALIJA HASNIJA, GOGALIJA FADIL i GOGALIJA NAHIDA pozivaju se u svojstvu tu`enih - protivtu`itelja na RO^I[TE ZA GLAVNU RASPRAVU u predmetu broj 65 0 P 050521 08 P za dan srijeda, 29. 12. 2010. godine sa po~etkom u 12 sati, u sobu broj 319/III. Ako tu`ilac bez opravdanog razloga ne do|e na ro~i{te za glavnu raspravu, a bio je uredno pozvan, smatrat }e se da je povukao tu`bu, osim ako se tu`eni na tom ro~i{tu upusti u raspravljanje (~l. 97. st. 3. ZPP-a). Ako na ro~i{te za glavnu raspravu bez opravdanog razloga ne do|e tu`eni, a bio je uredno pozvan, rasprava }e se odr`ati bez njegovog prisustva (~l. 97. stav 4. ZPP-a). Sud }e shodno odredbama ~lana 406 i 407 ZPP-a kazniti nov~anom kaznom od 100 do 1.000 KM: - stranku, zakonskog zastupnika, punomo}nika ili umje{a~a koji svojim parni~nim radnjama, te`e zloupotrijebe prava priznata odredbama ZPP-a. - osobu koja u podnesku vrije|a sud, stranku ili drugog sudionika u postupku - osobu koja je kao slu{atelj prisutna raspravi, a vrije|a sud ili druge sudionike u postupku, ometa rad ili se ne pokorava naredbama suda za odr`avanje reda, a mo`e ga udaljiti. Dostavljanje se smatra izvr{enim 15 dana od dana objavljivanja. SUDIJA [eta Altijana

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE KANTON SARAJEVO OP]INSKI SUD U SARAJEVU Broj: 65 0 I 109213 09 I Sarajevo, 28. 9. 2010. godine Op}inski sud u Sarajevu i to sudija Mehudin Durakovi}, u pravnoj stvari tra`ioca izvr{enja INTESA SANPAOLO BANKA d.d. Bosna i Hercegovina ul. Obala Kulina bana br. 9a, protiv izvr{enika 1. Jovo Male{evi} iz Ilid`e, ul. Buhotina br. 22-A, Rakovica, 2. Bo{ko Male{evi} iz Ilid`e, ul. Buhotina br. 5, Rakovica, 3. Ramo Smajlovi} iz Ilid`e, ul. Kobilja~a br. 161, Rakovica, 4. Abid Husi} iz Ilid`e ul. Buhotina br. 5, Rakovica, radi izvr{enja, na osnovu ~lana 348. stav 3. Zakona o parni~nom postupku

OBJAVLJUJE
RJE[ENJE O IZVR[ENJU Dozvoljeno dana 2. 10. 2009. godine na osnovu vjerodostojne isprave-mjenice izdate u Ilid`i 24. 12. 1999. godine, radi naplate nov~anog potra`ivanja u ukupnom iznosu od 6.000,00 KM sa zakonskom zateznom kamatom od 2. 7. 2009. godine pa do isplate. Tro{kovi izvr{nog postupka odre|eni su u iznosu od 200,00 KM. Izvr{enje }e se provesti pljenidbom, procjenom i prodajom pokretnih stvari izvr{enika. Sudija Mehudin Durakovi}
BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE KANTON SARAJEVO OP]INSKI SUD U SARAJEVU Broj: 65 0 I 091876 09 I Sarajevo, 13. 9. 2010. godine OP]INSKI SUD U SARAJEVU i to sudija Sabina Had`izulfi}, u izvr{nom predmetu izvr{enja „Intesa SanPaolo bank“ DD BiH Sarajevo, protiv izvr{enika Ba{inac Mirze iz Sarajeva, radi izvr{enja, na osnovu ~l. 10. i ~l. 21. Zakona o izvr{nom postupku („Slu`bene novine FBiH“, br. 32/03 i 33/06) u vezi sa ~l. 348. st. 3. Zakona o parni~nom postupku („Slu`bene novine FBiH“, br. 53/03) stupka u iznosu od 167,88 KM i to: 1. zapljenom na nov~anim sredstvima - stalnim primanjima u skladu sa odredbama zakona do izmirenja cjelokupnog duga koje izvr{enik ostvaruje kod NTV „Hayat“, ul. Avdage [ahinagi}a br. 14, imaju}i u vidu odredbe ~l. 138. Zakona o izvr{nom postupku, i uplatom istih na transakcijski ra~un tra`ioca izvr{enja. U slu~aju nemogu}nosti naplate nov~anog potra`ivanja izvr{enje }e se provesti: 2. zapljenom, procjenom i prodajom pokretnih stvari u vlasni{tvu izvr{enika koje se nalazi u mjestu njegovog prebivali{ta, shodno ~l. 114-135 Zakona o izvr{nom postupku, i namirenjem tra`ioca izvr{enja iz iznosa dobijenog prodajom uplatom nov~anog iznosa na transakcijski ra~un tra`ioca izvr{enja. Sudija Sabina Had`izulfi} POUKA: Protiv ovog rje{enja izvr{enik mo`e izjaviti prigovor ovom Sudu u roku od 8 dana od dana dostave istog. Prigovor se podnosi u dovoljnom broju primjeraka za sud i stranke. Dostavljanje rje{enja o izvr{enju izvr{eniku smatra se obavljenim protekom roka od 15 dana od dana objavljivanja.

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE KANTON SARAJEVO OP]INSKI SUD U SARAJEVU Broj: 09 65 Mals 092051 09 Mals Op}inski sud u Sarajevu, stru~ni saradnik Emina Burgi} u pravnoj stvari tu`itelja „IN TIME“ d.o.o. Sarajevo, ul. Bosne Srebrene broj 127., zastupan po Kemalu Ale~kovi}u advokatu iz Sarajeva, protiv tu`enog „DALBI“ d.o.o. Sarajevo, ul. Patriotske lige broj 35., radi duga od 639,50 KM, na osnovu ~lana 348. stav 3. Zakona o parni~nom postupku („Sl. novine FBiH“ broj 53/03, 73/05 i 19/06 - u daljem tekstu ZPP-a)

OBJAVLJUJE
- dostavu tu`be na odgovor Dana 11. 05. 2009. godine tu`itelj je kod ovog suda podnio tu`bu protiv tu`enog, a radi isplate duga u iznosu od 639,50 KM na ime duga po ra~unu broj 11376/07 od 28. 05. 2007. godine. Kako tu`eni nije izvr{io obavezu pla}anja duga, to je predlo`eno da sud nakon provedene rasprave, ili u toku pripremanja glavne rasprave, donese odluku kojom }e obavezati tu`enog da tu`itelju isplati iznos od 639,50 KM, sa zakonskom zateznom kamatom po~ev od 05. 06. 2007. godine pa sve do isplate kao i da tu`itelju nadoknadi tro{kove parni~nog postupka. Ovim putem tu`enom se dostavlja tu`ba od 11. 05. 2009. godine na odgovor u smislu odredaba ~lana 62. stav 2. ZPP-a, pa je tu`eni du`an da u skladu sa odredbama ~lana 70. i ~lana 71. ZPP-a najkasnije u roku od 30 dana od dana prijema tu`be, dostaviti sudu pismeni odgovor na tu`bu. U odgovoru na tu`bu tu`eni mo`e ista}i procesne prigovore i izjasniti se da li priznaje ili osporava postavljeni tu`beni zahtjev, te navesti i druge podatke koje u skladu sa odredbama ~lana 334. ZPP-a mora imati svaki podnesak. Ako tu`eni osporava tu`beni zahtjev, odgovor na tu`bu mora sadr`avati i razloge iz kojih se tu`beni zahtjev osporava, ~injenice na kojima tu`eni zasniva svoje navode, dokaze kojima se utvr|uju te ~injenice, te pravni osnov za navode tu`enog. Tu`eni mo`e u odgovoru na tu`bu, a najkasnije na pripremnom ro~i{tu, podnijeti protivtu`bu. Ukoliko tu`eni u roku od 30 dana sudu ne dostavi pismeni odgovor na tu`bu, sud }e donijeti presudu zbog propu{tanja u smislu odredbi ~lana 182. ZPP-a. Odgovor na tu`bu sa prilozima se predaje sudu u dva primjerka, za sud i protivnu stranku, pozivom na broj predmeta. Obavje{tava se tu`eni da se dostava tu`be smatra obavljenom protekom roka od 15 dana od dana objavljivanja iste u dnevnim novinama koje se distribuiraju u Federaciji BiH. Stru~ni saradnik Emina Burgi}

OBJAVLJUJE
RJE[ENJE O IZVR[ENJU
odre|eno dana 4. 11. 2009. godine, po prijedlogu tra`ioca izvr{enja od 11. 5. 2009. godine, na osnovu vjerodostojne isprave - protestirane mjenice broj AF0949307 od 9. 2. 2005. godine koja je dospjela za pla}anje dana 28. 1. 2009. godine protiv izvr{enika Ba{inac Mirze iz Sarajeva, radi naplate nov~anog potra`ivanja u iznosu od 3.117,51 KM sa zakonskim zateznim kamatama po~ev od 28. 1. 2009. godine do isplate i tro{kova izvr{nog po-

oglasi

Dnevni avaz

ponedjeljak, 4. oktobar/listopad 2010.

39

40

Dnevni avaz, ponedjeljak, 4. oktobar/listopad 2010.

sport

[AHOVSKI MOZAIK Zavr{ena 39. olimpijada u Hanti-Mansijsku

Karpov i Iljum`inov: Nema promjena na predsjedni~kom mjestu

Ukrajina zlatna, na{i tek 66.
Poraz od Bugara u posljednjem kolu uzrokovao pad od ~ak 19 pozicija Rusija najbolja u `enskoj konkurenciji
Priprema: Muhamed BORI], me|unarodni majstor
U ruskom Hanti-Mansijsku zavr{ena je 39. olimpijada. Uzbu|enja u obje konkurencije bilo je napretek, a deset odigranih kola donijelo je mnogo odli~nih partija, vrhunskih dostignu}a i teoretskih osvje`enja. Kod mu{karaca, zlatnu medalju osvojila je Ukrajina, ~iji su sastav ~inili Vasilij Ivan~uk, Ruslan Ponomarjov, Pavel Eljanov i Zahar Efimnenko. Ponajprije je to zasluga fenomenalnog Ivan~uka. kom svijeta Vladimirom Kramnikom, bila im je glavna konkurencija, ali je Ukrajina ipak uspjela zadr`ati minimalnu prednost. Bronzana medalja pripala je Izraelu. Na{a reprezentacija, 32. po rangu u Hanti-Mansijsku, bez Sokolova u tri partije (zbog anga`mana za vrijeme predsjedni~kih izbora), zavr{ila je na slabom 66. mjestu. U posljednjem kolu igrali smo s vrlo neugodnim Bugarima, izgubili minimalnim rezultatom (poraz Borkija Predojevi}a od Kirila Georgijeva) i pali za ~ak 19 pozicija u plasmanu. Na Olimpijadi je bilo mnogo interesantnih pojedina~nih rezultata. Po zlu }e ovo takmi~enje pamtiti
Ivan~uk: Vodio Ukrajince do zlata

Nakon pobjede na izborima

Iljum`inov ponudio Karpovu pomirenje
Karpov }e predstavljati FIDE u MOK-u, UNICEF-u i UNESCO-u
U ruskom Hanti-Mansijsku zavr{en je 81. kongres FIDE. Rad ovog najvi{eg tijela Svjetske {ahovske federacije trajao je devet dana, a 160 delegata, koji su predstavljali zemlje ~lanice, donijelo je mnogo va`nih odluka. No, ono po ~emu }e ovaj Kongres ostati upam}en su izbori predsjednika FIDE. @estoka borba vodila se izme|u Kirsana Iljum`inova, koji je na poziciji predsjednika jo{ od 1995. godine, te njegovog oponenta Anatolija Karpova, jednog od najve}ih igra~a u {ahovskoj historiji.

Olimpijada 2014. u Tromsu
Od drugih va`nih odluka Kongresa, vrlo je bitna da }e Tromso (Norve{ka) biti doma}in Olimpijade 2014. godine. Norve`ani su dobili 95 glasova, a bugarska Albena svega 47 glasova. ~ela ruske pokrajine Kalmikije, ostati lider FIDE i u naredne ~etiri godine. Iako je i prije, a i za vrijeme Kongresa, bilo niskih udaraca s jedne i s druge strane (posebno je citirana izjava Kasparova da su za vrijeme njegovih duela s Karpovom za titulu svjetskog prva-

Odsustvo Sokolova
Ekipa Rusije 1, predvo|ena nekada{njim prva-

Kona~ni poredak
MU[KARCI: 1. Ukrajina 19 me~-poena, 2. Rusija 1 18, 3. Izrael 17 (367,5 Olimpijski Soneborn-Berger pokazatelj), 4. Ma|arska 17 (355,5)... 66. BiH 11... @ENE: 1. Rusija 1 22, 2. Kina 18, 3. Gruzija 16 (384), 4. Kuba 16 (348), 5. SAD 16 (336)... 33. BiH 11... prvi rejting-igra~ svijeta, Norve`anin Magnus Karlsen (Carlsen), koji je izgubio ~ak tri partije pa }e ostati bez 15 rejting-poena. Ni Bugarinu Veselinu Topalovu, drugom na rejti-

ng-listi, ne cvjetaju ru`e. On je izgubio dvije partije i u minusu je 17 rejting-poena. Veteran Ivan~uk je, pak, na prvoj ukrajinskoj plo~i osvojio 7,5 poena iz devet partija i u plusu je 18 poena. Odli~no su igrali i Aleksej [irov te na{ Ivan Sokolov, koji je iz 7 partija osvojio 5,5 poena i zaradio 17 rejting-poena.

Tajno glasanje
Nakon {to je pred sami po~etak rada Kongresa Me|unarodni sportski sud u Lo-

Dobile Austriju
U `enskoj konkurenciji, pitanje zlatne medalje rije{eno je kolo prije kraja. Ekipa Rusije 1 (Tatjana Kosinceva, Nade`da Kosinceva, Aleksandra Kostenjuk, Valentina Gunina) osvojila je prvo mjesto. Pobjedom u posljednjem kolu nad ekipom Austrije bh. {ahistkinje plasirale su se na solidno 33. mjesto.

Danailov predsjednik ECU-a
Na izborima predsjednika Evropske {ahovske unije (ECU) pobjedu je odnio bugarski predstavnik Silvio Danailov, ina~e menad`er Veselina Topalova. On je u drugom krugu zani ([vicarska) odbio zahtjev Karpova da se Iljum`inov diskvalificira zbog navodne nezakonitosti u kandidaturi, kona~nu rije~ o novom predsjedniku dali su delagati. Iako je jo{ jedan veliki {ahista, legendarni Gari Kasparov aktivno u~estvovao u borbi Karpova za mjesto predsjednika, rezultati tajnog glasanja bili su pora`avaju}i za njih dvojicu. ^ak 95 delagata glasalo je za Iljum`inova, uklju~uju}i i glas Bosne i Hercegovine, a samo 55 za Karpova, dok je 13 listi}a progla{eno neva`e}im. Tako }e kontroverzni bogata{ Iljum`inov, koji je prije mjesec odstupio s glasanja bio uspje{niji od Alija Nihata Jazi~ija (Turska). Danailov je dobio 30, a Jazi~i 24 glasa. Nakon ovih izbora, Ivan Sokolov je kandidat za ~lana Danailovog Predsjedni{tva. ka „{ahovske prijestonice bili Pariz i Njujork, a sada su Nal~ik, Astrahan i Elista”), Iljum`inov je nakon pobjede predlo`io pomirenje.
Sokolov: Iz 7 partija 5,5 poena

Izabrane partije
Meknab - Sokolov (Engleska)
1.c4 e5 2.Sc3 Lb4 3.Sd5 Lc5 4.Sf3 c6 5.Sc3 d6 6.e3 De7 7.d4 Lb4 8.Ld2 Lg4 9.Da4 Lxc3 10.Lxc3 e4 11.Sd2 Sf6 12.h3 Lh5 13.g4 Lg6 14.Le2 h6 15.0-0-0 Sbd7 16.Sf1 a5 17.Sg3 d5 18.c5 De6 19.Tdg1 Sg8 20.Sh5 Lxh5 21.gxh5 Df6 22.Tg4 Se7 23.Tf4 De6 24.Tg1 Tg8 25.Db3 Ta7 26.Dd1 f5 27.De1 Sf6 28.Th4 Kf7 29.f3 Taa8 30.Lxa5 exf3 31.Lxf3 Txa5 0-1 22.Txb7 Dxb7 23.Sd2 Sc7 24.h3 Ta8 25.Db2 Ta6 26.g4 Ld3 27.Txa6 Dxa6 28.Lc2 Lxc2 29.Dxc2 Da4 30.Dd3 Dd1+ 31.Kg2 g5 32.Df1 Dc2 33.Da1 Da4 34.Db1 Se6 35.Sf3 h6 36.h4 gxh4 37.Lxh6 Dc4 38.Le3 De2 39.Df5 Kg7 40.g5 Sf8 41.Sxh4 Sg6 42.Sf3 Db2 43.e6 fxe6 44.Dxe6 Dc2 45.Se5 De4+ 46.f3 Sh4+ 47.Kf2 Dc2+ 48.Kg3 Sf5+ 49.Kh3 Kh7 50.Dg6+ 1-0 h5 23.Td2 Sf6 24.Tc1 Se8 25.Sa4 Sd6 26.Ke3 Sab5 27.Se5 Sc7 28.f3 Sce8 29.Sb6 Ta6 30.Sbd7 Taa8 31.Sc5 Sc7 32.Tcd1 Ta7 33.Tc1 Taa8 34.Sed3 Tab8 35.Sf4 Th8 36.Tcc2 Sde8 37.Kf2 Sf6 38.Sfd3 Sfe8 39.Se5 Sd6 40.Sed7 Tbd8 41.Sb6 The8 42.Ke3 Scb5 43.a4 Sc7 44.Tb2 Te7 45.b4 axb4 46.Txb4 Sa6 47.Tbb2 Sc7 48.Tdc2 Kh6 49.Kf2 Sa8 50.Sc4 Sxc4 51.Txc4 b6 52.Sd3 c5 53.a5 Txd4 54.Txd4 cxd4 55.axb6 Tb7 56.Se5 Txb6 57.Ta2 Sc7 58.Ta7 Tb2+ 59.Kg3 Tc2 60.Sxf7+ Kg7 61.Se5 Kf6 62.Kf4 Ke7 63.g3 Tc5 64.Tb7 Kd6 65.Tb6+ Ke7 66.g4 hxg4 67.fxg4 g5+ 68.hxg5 Tb5 69.Tc6 Tb7 70.Tc4 Sb5 71.Tc8 Sc3 72.Th8 Se2+ 73.Kf3 Tb5 74.g6 Sg1+ 75.Kg2 Txe5 76.g7 Tg5 77.g8D Txg8 78.Txg8 d3 79.Ta8 d2 80.Ta1 Se2 81.Td1 Sc3 82.Txd2 Sxe4 83.Te2 Sg5 84.Kg3 Kf6 85.Kh4 Kg6 86.Te3 Kh6 87.Ta3 Kg6 88.Ta8 Sf3+ 89.Kg3 Se5 90.Ta6 Kg5 91.Ta5 1-0

Ambasador FIDE
Ponudio mu je, naime, mjesto potpredsjednika FIDE, a Karpov je svoju kona~nu odluku odgodio isti~u}i da prihvata da bude do`ivotni ambasador FIDE i obe}av{i svoj poseban anga`man u organizaciji te u razvoju dje~ijeg {aha. Iljum`inov je, tako|er, istakao odluku da }e Karpov predstavljati FIDE u MOK-u, UNICEF-u i UNESCO-u.

[irov - Jobava (Carro-Kan)
1.e4 c6 2.d4 d5 3.e5 Lf5 4.Sf3 e6 5.Le2 Se7 6.0-0 Lg6 7.Sbd2 Sf5 8.g4 Se7 9.Sh4 c5 10.c3 Sbc6 11.Sb3 c4 12.Sd2 h5 13.g5 Sf5 14.Sdf3 Le7 15.Kh1 b5 16.Sxf5 Lxf5 17.Sh4 Le4+ 18.f3 Lh7 19.Tg1 b4 20.g6 Lxh4 21.gxh7 g6 22.cxb4 Db6 23.Le3 Sxe5 24.b3 cxb3 25.axb3 Sd7 26.b5 Txh7 27.Ta6 Db7 28.Dc2 Sb8 29.Txg6 fxg6 30.Txe6+ Kd8 31.Dxg6 Df7 32.Lg5+ Lxg5 33.Dxg5+ Kc8 34.Dxd5 Tg7 35.Lc4 Dg8 36.Tc6+ Sxc6 37.Dxc6+ Kb8 38.Dd6+ Kc8 39.Lxg8 Txg8 40.d5 h4 41.Dc6+ Kb8 42.d6 Tc8 43.Dd5 h3 44.Kg1 1-0

Problem broj 484

Studija broj 484

G. Zahodjakin, 1968.

L. Kubbel, 1922.

Mat u tri poteza Bijeli vuèe i dobiva

1.e4 e5 2.Sf3 Sc6 3.Lb5 a6 4.La4 Sf6 5.0-0 Le7 6.Te1 b5 7.Lb3 d6 8.a4 Tb8 9.axb5 axb5 10.c3 0-0 11.d4 exd4 12.cxd4 d5 13.e5 Se4 14.Sc3 Sxc3 15.bxc3 Lf5 16.Ta6 Dd7 17.De2 Sd8 18.Da2 c6 19.Le3 Se6 20.Ta7 Tb7 21.Ta1 Tfb8

Ivan~uk - Va~ijerStojanovi} - Burns Lagriv (Grinfeldova indijka) ([panjolka) 1.Sf3 Sf6 2.c4 g6 3.Sc3 d5
4.cxd5 Sxd5 5.Db3 Sb6 6.d4 Lg7 7.Lf4 Le6 8.Da3 0-0 9.e3 S8d7 10.Td1 a5 11.Sg5 Ld5 12.e4 Lc4 13.h4 Lxf1 14.Kxf1 Sf6 15.Dc5 c6 16.Sf3 e6 17.Dd6 Sc4 18.Dxd8 Tfxd8 19.b3 Sa3 20.Le5 Sg4 21.Lxg7 Kxg7 22.Ke2

Memorijal „Mustafa [ehovi}“ u Gora`du

Muratovi} ispred Obu}e i Pe{teka
Problem 483: 1.Tb2 d2 2.T5b3 d1D 3.Ta2# 1-0 Studija 483: 1.Ld7 Ke3 (1...Kf3 2.h4 Kf4 3.Kd4) 2.h4 Ke4 3.h5 Ke5 4.h6 Kf6 5.Le8 1-0

U organizaciji [ahovskog kluba Gora`de, odr`an je 14. tradicionalni memorijalni turnir „Mustafa [ehovi}“. Nastupilo je 14 igra~a, koji su igrali po Bergerovom

sistemu uz tempo igre od 5 minuta i primjenu pravila za brzopotezni {ah. Najvi{e uspjeha imao je Efim Muratovi}, koji je uvjerljivo osvojio prvo mje-

sto s 12,5 poena. Drugo i tre}e mjesto podijelili su Bajro Obu}a i Elvis Pe{tek sa po 10 poena. Sudijski dio posla uspje{no je obavio Nijaz Obar~anin.

Muratovi}: Uvjerljivo prvi

oglasi

Dnevni avaz ponedjeljak, 4. oktobar/listopad 2010. 41

42

Ponedjeljak, 4. oktobar/listopad 2010.

Dnevni avaz

oglasi

oglasi

Dnevni avaz

ponedjeljak, 4. oktobar/listopad 2010.

43

44

Ponedjeljak, 4. oktobar/listopad 2010.

Dnevni avaz

oglasi

Dnevni avaz

ponedjeljak, 4. oktobar/listopad 2010.

45

LOTO

6/42

GARANTOVANI JACK POT ZA 80. KOLO JOKER-a 50.000,00 KM
PRIVREMENI IZVJE[TAJ 79. KOLA JOKERA OD 02. 10. 2010.godine

GARANTOVANI JACK POT ZA 80. KOLO LOTO-a 350.000,00 KM
PRIVREMENI IZVJE[TAJ 79. KOLA LOTO-a OD 02. 10. 2010.godine

BROJEVI PO REDOSLIJEDU IZVLAÈENJA

DOBITNA KOMBINACIJA 79. KOLA LOTO-a

34

39

11 08

29 04
491894 618998

04 08

11

29 34 39
JACK POT SE PRENOSI U NAREDNO KOLO

PRVI DOBITNI BROJ JOKERA
DRUGI DOBITNI BROJ JOKERA

6

POGODAKA DOBITAKA NEMA POGODAKA DOBITAKA IMA 5 POGOTKA DOBITAKA IMA 476 POGOTKA DOBITAKA IMA 7.718

5 4 3

6
1.334,30 KM 18,70 KM 2,30 KM

BROJEVA DOBITAKA NEMA
BROJEVA DOBITAKA

JACK POT SE PRENOSI U NAREDNO KOLO

5 4
3 2 1

NEMA
BROJA DOBITAKA

295,90 KM 32,90 KM 4,30 KM 1,00 KM

DOBICI SA 4 BROJA
ZASTUPNIK : 00319 4040017 S 1x4 ZASTUPNIK : 00687 4060061 S 1x4

IMA 2
BROJA DOBITAKA

IMA 27
BROJA DOBITAKA

IMA 205
BROJ DOBITAKA

U 79. KOLU UPLA]ENO JE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .88.951,80 KM UKUPNI NAGRADNI FOND JE 50% . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .44.475,90 KM FONDOVI DOBITAKA: FOND ZA DOBITAK PRVE VRSTE 25% (11.119,00 + JP 320.540,80 ) . . . . . . . . .331.659,80 KM FOND ZA DOBITAK DRUGE VRSTE 15% . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6.671,40 KM FOND ZA DOBITAK TRE]E VRSTE 20% . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8.895,20 KM FOND ZA DOBITAK ^ETVRTE VRSTE 40% . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .17.790,40 KM

IMA 2.042

U 79. KOLU UPLA]ENO JE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11.024,00 KM NAGRADNI FOND JE 50% . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5.512,00 KM FOND ZA DOBITAK PRVE VRSTE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1.102,40 KM FOND ZA OSTALE DOBITKE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4.409,60 KM

L U T R I J A B i H S A R A J E V O 03. 10. 2010.godine
L U T R I J A B i H S A R A J E V O 03.10.2010.godine

DOBICI SA 5 POGODAKA
ZASTUPNIK : 00210 4050105 S 2x5 5x4 ZASTUPNIK : 00257 4040300 R 1x5 ZASTUPNIK : 00327 4060051 R 1x5 ZASTUPNIK : 00572 4060138 R 1x5

KONA^AN IZVJE[TAJ 77. KOLA LOTO-a OD 25.09.2010.godine
NA OSNOVU PRIVREMENOG IZVJE[TAJA I ZAPISNIKA O OSNOVANIM I NEOSNOVANIM PRIGOVORIMA L U T R I J A B i H OBJAVLJUJE KONA^AN IZVJE[TAJ ZA 77. KOLO LOTO-a OSNOVANIH I NEOSNOVANIH PRIGOVORA SA 6 POGODAKA NIJE BILO U 77. KOLU UPLA]ENO JE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .81.896,40 KM UKUPNI NAGRADNI FOND 50% . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .40.948,20 KM FOND ZA DOBITAK PRVE VRSTE 25% ( 10.237,00 + JP 295.968,20 ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . .306.205,20 KM FOND ZA DOBITAK DRUGE VRSTE 15% . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6.142,20 KM FOND ZA DOBITAK TRE]E VRSTE 20% . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8.189,60 KM FOND ZA DOBITAK ^ETVRTE VRSTE 40% . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16.379,30 KM

OBAVJEŠTENJE ZA IGRAÈE
SMS PORUKE ZA LOTO IGRU IGRA^-GOST SLATI OD SRIJEDE DO UTORKA NA SLIJEDE]E BROJEVE TELEFONA: BH TELECOM: 091/412-602 - cijena poruke 0,50 KM + PDV HT MOBILNE KOMUNIKACIJE: 063/ 88-872 - cijena poruke 0,50 KM + PDV L U T R I J A B i H S A R A J E V O 03. 10. 2010.godine

SA 6 POGODAKA SA 5 POGODAKA SA 4 POGOTKA SA 3 POGOTKA

BROJ DOBITAKA I IZNOSI DOBITAKA DOBITAKA NEMA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . JACK POT SE PRENOSI U NAREDNO KOLO DOBITAKA IMA 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1.228,40 KM DOBITAKA IMA 438 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .18,70 KM DOBITAKA IMA 7.785 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2,10 KM

ZADNJI DAN NAPLATE DOBITAKA ZA 77. KOLO LOTO-a JE 02.11.2010.GOD.
L U T R I J A B i H S A R A J E V O 03.10.2010.godine KONA^AN IZVJE[TAJ 77. KOLA JOKERA OD 25.09.2010.godine NA OSNOVU PRIVREMENOG IZVJE[TAJA I ZAPISNIKA O OSNOVANIM I NEOSNOVANIM PRIGOVORIMA L U T R I J A B i H OBJAVLJUJE KONA^AN IZVJE[TAJ ZA 77. KOLO JOKERA OSNOVANIH I NEOSNOVANIH PRIGOVORA ZA PRVI I DRUGI DOBITNI BROJ JOKERA NIJE BILO U 77. KOLU UPLA]ENO JE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10.322,00 KM NAGRADNI FOND 50% . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5.161,00 KM FOND ZA DOBITAK PRVE VRSTE ( 1.032,20 + JP 13.695,20) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .14.727,40 KM FOND ZA OSTALE DOBITKE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4.128,80 KM BROJ DOBITAKA I IZNOSI DOBITAKA SA 6 BROJEVA SA 5 BROJEVA SA 4 BROJA SA 3 BROJA SA 2 BROJA SA 1 BROJEM DOBITAKA NEMA . . . . . . . . . . . . . . . .JACK POT SE PRENOSI U NAREDNO KOLO DOBITAKA NEMA DOBITAKA IMA 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .188,50 KM DOBITAKA IMA 18 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .47,10 KM DOBITAKA IMA 179 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4,70 KM DOBITAKA IMA 1.867 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,00 KM

ZADNJI DAN NAPLATE DOBITAKA ZA 77. KOLO JOKERA JE 02.11.2010.GOD.

46

Ponedjeljak, 4. oktobar/listopad 2010.

Dnevni avaz

oglasi

Dnevni avaz

ponedjeljak, 4. oktobar/listopad 2010.

47

MALI

OGLASI
Prodaja
Mercedes 190 dizel, automatik, 1988., registrovan. Tel. 061 500 037. Nove i polovne dijelove za Opel Korsa, Astra, Vektra, Omega, Frontera. Tel. 061 200 203. Opel Astra 2001. 1.6 g, benzin, siva met. Tel. 062 419 347. Opel Astra 2001., benzin 1.6 G. Tel. 062 419 347. Opel-kadet suza, 1.4, 1990. god., tek registrovan, cijena fiksna 2.500 KM. Tel. 061 551 317. Pasat karavan, 1997. god., TDI, 110 konja, reg. do 12. 8. 2011. god. Cijena 9.600 KM. Tel. 061 146 187. Pe`o 206 HDI, 1.4 proizv. 2004., sva oprema, cijena 8.500 KM. Tel. 061 667 187, Tuzla. Povoljno Audi 80 („jaje“), 1991. god., benzin, metalik plavi. Tel. 062 682 185. Prodajem Golf 3 GTD, 1992. u odli~nom stanju, cijena 5.000 KM. Tel. 061 180 144. Prodajem i ugra|ujem za sva auta ogledala za retrovizore, povoljno! Tel. 061 382 478. Prodajem ili mijenjam Audi A6, 2.5 TDI, 1998. g. Tel. 061 820 107. Prodajem za Golfa alnaser, altenator 2,3,4 i za ostala vozila, mo`e i monta`a. Tel. 033 531-996, 063 639 176. Renault Megane 1.5 dci, 2003. god., full oprema. Tel. 061 247 399. Reno 25, god. 1988, povoljno, 400 EUR-a. Tel. 061 268 207. Reno 5 1.1 B, 88. god., reg. do 5. 2011. odli~no o~uvan, hitno, povoljno. Tel. 062 315 616. Renault Scenic 1,5 dci. 2006, 105 konja, top stanje, metalic, cijena 14200KM. 062 111 110. Reno Clio 1.2, plave boje, 1996. god. Tel. 062 105 871. Reno Kangu 2005., zatvoreni. Tel. 062 916 907. Reno Klio 1.2 benzin, 2000. god., 4 vrat,a registrovan, 5.200 KM. Tel. 061 478 572. Reno Laguna DCI, 2,200, proizv. 2003., sva oprema, pla}ena carina i porez. Tel. 061 667 187 (Tuzla). Reno Laguna, god. 2004., dizel, karavan, cijena povoljna. Tel. 033 420606, 062 390 579. Reno Megane 1.4 16 V, Cllasic, 1999., nekompletan, stranac, cijena 1.500 KM. Tel. 063 121 447. Retrovizorska ogledala za sve vrste auta, 5 KM. Tel. 061 512 799. Solidne auto gume po cijeni 10 KM po kom. Tel. 033 544-194, 066 722 932. [ofer{ajbe nove i polovne za sve tipove vozila. Tel. 061 749 462. TAMI] kiper, extra stanje, mo`e zamjena. Tel. 062 801 499. Toyota Corola 2006. god., full oprema, crne boje, pre{la 66.000 km, cijena 15.900 KM. Tel. 062 600 111. VW Kedi, 1999. god., bijele boje, dizel, u extra stanju. Tel. 061 253 VW Polo, 2008. god., 1.9 SDI, pr{ao 21.000 km. Tel. 061 962 073. VW T4 1997/8. god., limuzina, prodajem povoljno. Tel. 061 177 598. Izdajem fino opremljen jednosoban stan 45 m2, D. Ciglane i dvosoban lijepo namje{ten D. Ciglane Mehremi}a Trg 60 m2. Tel. 062 465 466 15188-1tt Apartmani u Tivtu, ljeto i u septembru idealno za djecu. Tel. 00382 32 683-392, 00382 69 299 128. Apartmani, sobe, dnevni boravak, sa parkingom, blizina Wise. Tel. 061 267 264. Apartmansko preno}i{te iznad Katedrale, parking, kablovska, 15 KM po osobi. Tel. 061 339 647. Ba{~ar{ija-Budakovi}i, jednosoban namje{ten stan, poseban ulaz, 200 KM. Tel. 061 365 690, 033 653-311. Centar - Papagajka, nudim no}enje u luksuzno opremljenim apartmanima. Tel. 061 724 725. Centar, tros. stan u Sarajevu, kompl. namje{ten, na du`i period, zvati iza 16 h. Tel. 062 692 777. ^etiri le`aja radnicima na terenu ili preno}i{te, priv. ku}a, pos. ulaz, Ilid`a-Otes. Tel. 629-054. Dobrinja 5, izdajem univerzalnu radnju, mo`e trgovina, ugostiteljstvo, kancelarija i ostalo ili prodajem. Tel. 033 638-006. Dvije dvokrev. sobe, upotreba kuhinje, centralno grijanje, lokacija Grbavica. Tel. 062 994 704. Dvije sobe sa parnim grijanjem studentima-cama sa upotrebom ostalih prostorija, D. Malta. Tel. 033 521566. Dvoipos. stan Al. Polje, B faza. Tel. 062 841 539. Dvoipos. stan namje{ten, Breka, c.g., plin, kablovska, internet. Tel. 061 545 441. Dvokrev. soba centralno grijanje, Ciglane. Tel. 062 253 440. Dvokrev. soba u strogom centru, `enama, grijanje, kuhinja. Tel. 061 383 809. Dvos. namje{ten stan. Tel. 033 522-753. Dvos. prazan stan, sprat ku}e, povoljno. Tel. 522-715. Dvos. stan Grbavi~ka, centralno. Tel. 061 214 117, 033 703-409. Dvos. stan Grbavi~ka, kod pijace, soliter. Tel. 061 214 117, 070 206 843. Dvos. stan namje{ten, ^. Vila II sp., blind vrata. Tel. 061 190 662. Dvos. stan, sprat u priv. ku}i, namje{ten u Starom Gradu. Tel. 033 236-679, 062 591 376. Dvosoban namje{ten stan, ul. B. Begi}, Ko{. Brdo. Tel. 062 330 610. Extra namje{tena soba studentu ili samcu kod Islamskog fakulteta. Tel. 061 958 368. Gara`u u Lukavici, 50 KM. Tel. 061 047 960. Garsonjera blizu novog Avaza za studentice. Tel. 033 667-396, 061 916 309. Garsonjera [vrakino, Prvomajska. Tel. 062 932 850, 032 784 597. Garsonjera u B. Potoku, 100 KM. Tel. 061 047 960. Grbavica, pos. prostor 16 m2, za sve namjene. Tel. 061 493 323. Hrasno brdo, Posavska 128, izdajem sprat ku}e. Tel. 062 422 405. Hrasno, Trg heroja 32, jednoiposoban namje{ten stan ozbiljnoj zaposlenoj `enskoj osobi. Tel. 063 487 813. Izdaj. poslovni prostor, Tina Ujevi}a 13, centar. Tel. 061 033 953. Izdajem ~etverosoban stan u strogom centru Sarajeva, sa ba{tom, povoljno. Tel. 061 382 261. Izdajem dvoiposoban polunamje{ten stan u priv. ku}i, poseban ulaz. Tel. 033/454-424. Izdajem dvokrevetnu sobu u centru po mogu}nosti zaposlenim ili strancima. Tel. 061 911 928. Izdajem dvosoban stan namje{ten sa grijanjem, pos. ulaz, Safeta Zajke. Tel. 061 149 442, 061 233 948. Izdajem dvosoban stan u zgradi, Grbavi~ka. Tel. 062 437 583. Izdajem gara`u u Zagreba~koj ul., pored [umarskog fakulteta. Tel. 061 867 579. Izdajem ili prodajem 4-soban stan u centru. Tel. 061 206 946. Izdajem ili prodajem gara`e, Bare[ip, novogradnja. Tel. 061 358 229. Izdajem ili prodajem radnju na Siranu. Tel. 062 917 009. Izdajem jednok. sobu studentu u blizini Medic. i Gra|. fakulteta, naselje N. Breka. Tel. 033 443-282, 062 147 525. Izdajem jednokrevetnu i dvokrevetnu sobu sa upotrebom kuhinje studentima, Bjelave. Tel. 061 802 958. Izdajem jednokrevetnu sobu sa manjom kuhinjom, poseban ulaz, upotreba kupatila, mu{karcu. Tel. 033 532-035. Izdajem jednosoban namje{ten stan u privatnoj ku}i. Tel. 033 655329. Izdajem jednosoban namje{ten stan, Pofali}i. Tel. 061 279 387. Izdajem jednosoban stan 50 m2, namje{ten, strogo poseban ulaz, cen. grijanje, sa parking mjestom, kablovska TV, internet, sve posjeduje. Zvati od 12-20 h. Tel. 033 458-323. Izdajem ku}u na Skenderiji, 250 m2, opremljena, 1.000 KM. Tel. 061 214 306. Izdajem manji poslovni prostor na D. Malti pored {kole. Tel. 033 614628, 061 357 634. Izdajem namje{ten dvosoban stan sa gara`om, cen. grijanje, kablovska i sat., poseban ulaz. Tel. 033 667 008, 062 972 326. Izdajem namje{ten stan sa grijanjem u Butmiru. Tel. 033 680-001. Izdajem p. prostor 240 m2 za sve namjene sa parkingom uz glavnu cestu, Saraj polje. Tel. 061 545 358. Izdajem pos. prostor 100 m2, za vi{e namjena, kod Stupske petlje. Tel. 061 902 795. Izdajem pos. prostor 35 m2 u Pofali}ima kod benzinske pumpe, pogodan za kancelarije. Tel. 061 132 268. Izdajem pos. prostor na [ipu (nov) od 35 m2. Tel. 062 320 648. Izdajem poslovni prostor 32 m2, ul. Bolni~ka, povoljno za zanatstvo, usluge, ili kancelariju. Tel. 061 203 367. Izdajem namje{ten apartman, sprat ku}e, ulica Travni~ka 28 iznad OHR-a.Tel. 061 509 746. Izdajem poslovni prostor kod @eljinog stadiona 32 m2, vrlo povoljno. Tel. 062 972 512. Izdajem prazan stan 65 m2, c. grijanje, sa parkingom, I sprat, Saraj polje. Tel. 061 545 358. Izdajem sobe za spavanje na Ba{~ar{iji do Sebilja, cijena 20 (15) KM. Tel. 061 192 073. Izdajem sobu studentici ili zaposlenoj djevojci - ^. Vila. Tel. 649 152. Izdajem sprat ku}e Ilid`a, kompletno namje{ten, strancima ili pos. ljudima. Tel. 033 637-494, 061 257 567. Izdajem stan Alipa{ino polje A-faza. Tel. 061 349 669. Izdajem stan-kancelarijski prostor 70 m2, III sprat, kod Katedrale. Tel. 062 812 183. Izdajem stanove, ku}e na Ilid`i. Tel. 061 288 999. Izdajem studentici jednokrevetnu sobu kod Pivare. Tel. 033/441-476. Jednokrevetna soba sudentici kod Filozofije, upotreba kuhinje, cen. grijanje. Tel. 033 202-729. Jednos. namje{ten stan. Tel. 033/440-727, 061 740 293. Jednos. stan namje{ten, ulaz poseban, mo`e i bra~ni par. Tel. 033 657566. Kanc. prostor 400 m2, na Koreji kod Interexa, I sprat, parking. Tel. 061 214 306. Kanc. prostore u pos. objektu u Sarajevu-Ned`ari}i. Zvati od 16-20 h. Tel. 061 130 504. Kobilja glava Sarajevo, izdajem jednosoban stan studentima. Tel. 062 940 227. Kod Vije}nice u Sarajevu, izdajem dvosoban stan studenticama ili zaposlenoj `eni, poseban ulaz. Tel. 062 682 185. Kompletno namje{ten stan 70 m2, centr. grijanje, telefon, kablovska TV. Tel. 657-697, 061 507 240. Ko{. Brdo, dvos. namje{ten stan, A. Hangija. Tel. 033 442-998 i 062 139 085. Mejta{, jednokrevetna soba sa upotrebom kuhinje i grijanjem studentici. Tel. 207-425. Namje{ten jednos. stan studentima, Vele{i}i, pos. ulaz. Tel. 033 201239. Namje{ten stan studenticama. Tel. 033 203-887. Namje{ten stan u centru grada. Tel. 061 357 846. Namje{tena soba `enskoj osobi, upotreba kuhinje i kupatila. Tel. 033 541-365. Ned`ari}i, izdajem kompletno opremljenu auto-praonu. Tel. 061 244 166. Neum - povoljno izdajem apartmane smje{tene neposredno uz more. Mob. 063 327 098. Tel. 036/884169.

Aluminijske 4 felge trineske, 175/70/13. Tel. 061 548 447. Aparat za izduvne gasove benzinskih motora prodajem. Tel. 061 200 203. Audi A-4, 1.9 TDI, 2004. god., 20.000 KM, mo`e i zamjena. Tel. 061 531 130. Audi A6 2.5 TDI, 1998. god., ura|en veliki servis, 6 brzina, pre{ao 210.000 km, 12.400 KM. Tel. 061 715 746. Auto gume polovne: 4 kom. 245/70/16, 4 kom. 205/95/16, 4 kom. 195/60/16 C, 199/65/15. Tel. 061 209 057. Auto kuke sa atestom, golf II 40 KM, ostale 20 KM i auto gume. Tel. 033/544-194, 066 722 932. Auto limar, radim sve vrste autolimarskih radova, brzo, jeftino, kvalitetno. Tel. 061 270 427. Auto ogledala za retrovizore za sve vrste auta, 5 KM. Tel. 061 149 190. Auto radar detektori Cobra i Whisteer, xenon kompleti i navigacije za automobile, garancija 1 god. Tel. 066 271 815. Autostakla „Rule“ original {ofer{ajbe i bo~na stakla sa ugradnjom. Garancija 5 godina, Stup, Bojni~ka 109. Tel. 063 851 759, 061 413 317. BMW 324 dizel, 1988. god., registrovan do 11. mjeseca, automatik, 2.300 KM. Tel. 061 438 446. BMW R 1100 S, 2004. god., motor je u extra stanju, vrlo povoljno. Tel. 061 715 746. Chrysler Sebring 2001. god., automatik, benzin, full oprema, cijena 8.800 KM. Tel. 062 600 111. Citroen C2, 1.4 HDI, 2005. god., reg. god. dana. Tel. 061 144 162. Citroen C2, 1.4 HDI, 2006., ABS, 2x airbag, centralno daljinsko, servo, 60.000 km pre{ao, do regist. 6.900 KM. Tel. 061 214 813. Dacija Logan 1.4, karavan, 1+6, nova, 2008., registrovan, 11.500. Tel. 062 319 589. Dijelove za Fronteru, 2000. god., motor dizel 2.2 DTI, 16V, mjenja~, limarija i ostalo. Tel. 033 659-281, 062 279 743. Dijelove za Zastavu 101 farove, letvu volana, kineti~ke zglobove, prednje le`ajeve. Tel. 061 250 763. \ip Hunday Santate 2.0 4+4, 2001. god. dizel, pre{ao 116.000 km, registrovan. Tel. 061 490 570. Fiat Brava, 2000. god., 1.6 benz., ful oprema, pre{ao 100.000 km, u odli~nom stanju. Tel. 061 276 207. Ford Mondeo 98 god., limuzina, full oprema, reg. do 26. 6. 2011., hitno. Tel. 061 145 175. Golf 2, 1989. god., turbo dizel. Tel. 061 100 237, Hrasnica. Golf 2 1,3 benzin, 1985. god. ispravan, ne registrovan, fiksno 1500 KM.Tel. 061 542 493 Golf 3, 1996., 3 vrata, nije registrovan, prodajem. Tel. 061 829 191. Golf 4, kabriolet, tvrdi krov, 2000. god. Crn, crna ko`na sjedi{ta, motor 85, benzin. Plus aluminijske felge „racer“. Sve 10.000 KM. Tel. 033 281 370. Golf 5 1.9 TDI, 2 vrata, met. srebreni, str. table, 2005. god., povoljno. Tel. 061 244 051, 061 561 034. Golf 87. god., dizel, u dijelovima. Tel. 061 504 190. Hitno Reno Megan coupe, 2001. g., metalik sive boje, benzin, ful oprema. Tel. 061 338 433. Hunday Gec 1.1, benzin, kraj 2006., dvoja vrata, 7.000 KM. Tel. 061 478 572. Kadet 86., registrovan 6. 6. 2011. Tel. 061 066 965. Kadet karavan 1.6 B, 88. god., registr. 5. 2011., bez ulaganja, 1.600 KM. Tel. 061 571 842. Kamion korpa 12 m Iveco 35-10, god. pr. 1999., plava. Tel. 033 553-865, 061 895 017. Ljetne gume interkontinental od Golfa 4 karavana, iz Njema~ke. Tel. 061 159 507. Mercedes 1.7 CDI, 200. god., ili mijenjam za Fiat Punto. Tel. 061 262 976. Mercedes 190 dizel, automatik, 1988., registr. u odli~nom stanju. Tel. 062 316 992.

Novu, lijepo opremljenu garsonjeru na ^. Vili. Tel. 062 367 447. Otok Hvar-Su}uraj, apartmani 35 osobni, uz pla`u izdajem. Tel. 00385 21 773-305, 00385 99 683 0611. Podhrastovi-okretaljka, izdajem namje{ten stan, 2 studenta-nepu{a~i. Tel. 061 219 013. Pos. prostor 70 m2, kod stud. domova Bjelave. Tel. 061 144 370. Pos. prostor od 26 m2, na Ilid`i (mala aleja). Tel. 061 260 598. Poslovni prostor u „Papagajci“ od 25 m2, izdajem, ulaz sa ulice Hamdije Kre{evljakovi}a. Tel. 061 147 336. Poslovni prostor u zgradi „Papagajka“, 25 m2, izdajem, ulaz sa ulice Hamdije Kre{evljakovi}a. Tel. 061 147 336. Povoljno, jednos. namje{ten ili prazan stan sa pos. ulazom, priv. ku}a, sve odvojeno, Otes-Ilid`a. Tel. 629054. Prazan stan u priv. ku}i, sve posebno. Tel. 061 572 742. Prostor izdajem u Vrazovoj ulici, prizemno. Tel. 033 445-4341, 061 203 042. Samcima namje{tenu garsonjeru Ciglane, p. ulaz. Tel. 033 485-934. Saraj polje, ul. S. M. Dende, trosoban potpuno namje{ten stan u zgradi, III sprat, na du`i period. Tel. 062 943 493. Skenderija, extra lux. namje{ten tros. stan u zgradi, 1.000 KM. Tel. 061 925 649. Soba na Ko{evu, centralno, uz bolnicu, zvati iza 16 h. Tel. 033 217-185. Soba sa grijanjem, nepu{a~u. Tel. 523-462. Socijalno, izdajem sobu `enskoj osobi. Tel. 641-885. Stan 120 m2, sve novo, parking, strancima u B. Potoku. Tel. 033 654717. Stan namje{ten 80 m2, extra, kod Holiday Ina, M. Dvor. Tel. 061 897 959. Stan studentima na Grbavici. Tel. 063 641 860. Stanove i pos. prostor izdajem, Zabr|e, Grbavica. Tel. 061 546 074. Studenticama izdajem kod Holiday inna dvokrevetnu i jednokrevetnu sobu. Tel. 033 214-595, 062 279 428. Studentima namje{ten jednos. stan, Vele{i}i. Tel. 033 201-239. Tri namje{tena kreveta studentima, cijena povoljna, Vele{i}i. Tel. 061 836 879. Tros. stan za 2 ili 3 studentice, 3 kat, eta`no grijanje, kablovska TV. Tel. 061 557 239. Tros. stan, Ko{. Brdo. Tel. 221109. U Ned`ari}ima izdajem namje{tenu jednokrev. sobu, kuhinju, pos. ulaz. Tel. 062 205 008. Vi{e kanc. prostora razli~itih kvadratura na svim lokacijama. Tel. 061 214 306. Vi{e stanova strancima u centru. Tel. 601 214 306. Zenica - centar, izdaje se pos. prostor pogodan za mikrokreditne banke, urede, predstavni{tva, apoteke, zubne, salone i sl. Tel. 061 189 895. www.nekretnine.ba

Prodaja
Prodajem poslovni prostor u Sarajevu, povr{ine 220 m2, ima 12 prostorija, pogodan za obdani{te, igraone, apoteke i sjedi{te kompanija. Tel. 062 335 381. 12724-1Nd` Mostar, Lu~ki most, novogradnja 1-sobni i 2-sobni 50 m2 do 76 m2. Gratis gara`no mjesto i ugra|ene kuhinje. Od 2.200 KM sa PDV-om. Tel. 061 499 229. 1420-1Mo Dobrinja novogradnja, stanovi od 25, 45, 52, 60, 63 m2, uknji`eni. www.ahaeti.ba Tel. 061 398 786. 15053-1tt HITNO I VRLO POVOLJNO prodajem ku}u sa oku}nicom, i 1.500 m2 oku}nice, Ahatovi}i Djevoja~ke vode. Tel. 061 207 921. 12945-1Nd` Adaptiran jednosoban stan 36 m2 u centru Vogo{}e, 54.000 KM. Tel. 062 993 253. Al. polje A-faza, dva stana po 70 m2 I i IX spr. i jedan 40 m2 VIII spr. Tel. 066 445 203. Alipa{ino polje C-faza, prodajem stan 42 m2, zatvoreni balkon - 65.000 KM. Tel. 546-226. Aneks, prodajem ku}u, papiri 1/1. Tel. 062 156 982. Bare-[ip, gara`a novogradnja, iza Sam-shopa, 15,5 m2. Tel. 061 358 229. Ba{~ar{ija, prodajem pos. prostor 27,5 m2. Tel. 061 143 296. Biha} stan 92 m2 + gara`a, prodajem ili mijenjam za manji. Tel. 061

Kupovina
Vr{imo otkup rabljenih dotrajalih i havarisanih vozila. Tel. 061 716 013. Kupujem Golfa 2, stranca, crvene boje. Tel. 061 504 190. Kupujem ispravna i havarisana vozila. Tel. 062 915 635. Kupujem razne dijelove za Reno Scenic 2000 godina.Tel. 061 719 786. Kupujem havarisana vozila. Tel. 061 206 689. Kupujem havarisana i ostala vozila. Tel. 061 274 441. Otkupljujem vozila na bh. tablama, mla|a godi{ta, isklju~ivo isopd tr`i{nih cijena, isplata odmah. Tel. 061 315 798.

Izdavanje
Izdajem namje{ten stan u Aerodromskom naselju. Tel. 061 156 052. 12936-1Nd` Otoka - dvosoban namje{ten extra, 5 sprat, extra lokacija (kod Mercur centra). Tel. 061 493 323. 15161-1tt

483 448 i 061 144 086. Bos. Krupa, naselje Donje Kr~ane, 8.500 m2, vlasni{tvo 1/1, cijena 40 KM/m2. Tel. 061 156 886. Bos. Krupa, Sokak 210 m2, sa svim komunalijama, 120 KM/m2. Tel. 061 156 886. Breka, stan 48 m2 + 10 m2 terasa + 70 m2 ba{ta, 150.000 KM. Tel. 061 143 036. Breka, trosoban 80 m2, I sprat, potpuno adaptiran, sve novo, sa dosta nove opreme. Tel. 061 106 424. Centar - 40 m2, jednosoban, F. Zvizdovi}a 8. Tel. 061 715 543. Centar, prodajem pos. prostor 157 m2, prizemlje, parking, pogodno za sve namjene. Tel. 061 304 599, 033 665-419. Centar, ul. Avde Jabu~ice, prodajem stan 67 m2. Tel. 062 789 512. Centar-Dalmatinska, stan 121 m2, visoko prizemlje, upotrebljiv i za pos. prostor. Tel. 033/221-533. Centar-Mejta{, prodajem jednosoban stan. Tel. 061 243 923. Dobrinja 3, III sprat, 74 m2, dvostrano orijentisan, 3 sobe, kupatilo, WC, dva balkona, 113.000 KM. Tel. 061 804 298, 061 308 689. Dobrinja 3, III sprat, 74 m2, dvostrano orijentisan, useljiv, cijena 113.000 KM. Tel. 061 308 689, 061 804 298. Dobrinja, prod. pos. prostor 16 m2, stamb. zgrada, c.g., mokri ~vor. Tel. 061 438 446. Dubrovnik, prodajem dvosoban stan u Gru`u, V sprat, ustakljen balkon sa pogledom na Gru{ku luku. Tel. 00385 20 418-192. Faleti}i, zbog selidbe prodajem ku}u 10x12, sa oku}nicom 1.200 m2, uz rijeku Mo{}anicu. Tel. 061 304 599, 033 665-419. Hitno prodajem adaptiran jednoiposoban stan 45 m2, 13. sprat, Hrasno, Trg heroja, 86.000 KM fiksno. Tel. 061 811 144. Hrasno brdo, Posavska 128a, prodajem ku}u sa prate}im objektima, povoljno. Tel. 062 422 405. Hrasno, dvosoban stan 57 kvadrata, prvi kat, bez posrednika. Tel. 062 978 560. Ilid`a-Tre{evina, parcela 1.900 m2, 20 KM/m2. Tel. 637-266. Ispod [aminog Gaja uz glavnu cestu dun. zemlje, vrlo povoljno. Tel. 062 138 905. Isto~no Sarajevo, parcela sa svim komunalijama. Tel. 062 437 558. Konjic, prodajem stan 62 m2, vrlo povoljno. Tel. 062 715 872. Lijepa manja ku}a kod Vje}nice, cijena 105.000 EUR-a. Tel. 033 239910. M. Dvor, prodajem stan 40 m2. Tel. 062 724 003. Nahorevska (iza Pionirske) ku}u 10x11 sa tri stana na tri eta`e, poseban ulaz za svakis tan. Tel. 061 304 599, 033 665-419. Neum, Tiha luka, stan 40 m2 sa terasom i pogledom na more, kompletno namje{ten, cijena na upit. Tel. 061 147 336. Nova Breka, dvosoban stan, potpuno opremljen, parking obezbije|en. Tel. 033 233-776. Op}ina Trnovo, selo Gra~anica, FBiH, ~etiri i po dunuma zemlje, 100 metara kroz imanje te~e ~ista rijeka, a izvor je 50 m od imanja, sa~uvana priroda, udaljenost od sela 800 m. Sve zagra|eno. Zadnja cijena 8.000 po dunumu. Tel. 061 686 095. Otoka, stan 76 m2, vl. 1/2, prodajem, a mo`e i zamjena za more uz razliku novca. Tel. 062 422 290. Pofali}i blizu FDS i OBN-a ku}a p+s, dva tros. stana, pos. ulazi, dvije gara`e, sve komunalije, oku}nica 441 m2. Tel. 033 645-156, 062 439 329. Pofali}i, novogradnja, ve}a ku}a, 3 pos. pr., useljiva odmah, na placu od 822 m2, vl. 1/1. Tel. 062 227 122. Porodi~na ku}a 8x7,5 m2, sa 1.500 m2 zemlji{ta, sun~ana strana, PaleBrij`d`a bb. Tel. 033/563-834. Povoljno prodajem ku}u sa oku}nicom, visoko prizemlje, sprat, Radni~ka 122. Tel. 061 201 700. Prodaje se ku}a na Bistriku pov. 250 m2, udaljena 1,2 km od Ba{~ar{ije ili 10 minuta hoda. Prelijep pogled na grad. Ku}a se sastoji od 3 zasebna stana sa odvojenim ulazima. Uz ku}u se nalaze 2 gara`e sa 3 gara`na mjesta. Svi papiri uredni 1/1. Ku}a je upravo potpuno renovirana. Ima ba{tu. Tel. 062 451 110. Prodajem dva stana u Ferhadiji, veli~ine 80 m2 i 47 m2, stanovi su uknji`eni. Tel. 061 220 541. Prodajem dvosoban stan 1/1, 71 m2, III sprat, Otes-Ilid`a, povoljno. Tel. 061 172 053. Prodajem dvosoban stan u dobrom stanju, III sprat, ul. Dervi{a Numi}a - Grbavica, 116.000 KM. Tel. 063 191 201, 00385 91 177 4627. Prodajem ili izdajem super kompletno opremljen restoran, mo`e biti konoba, taverna, vinoteka, na Ilid`i, povoljno. Tel. 061 172 516.

48

Ponedjeljak, 4. oktobar/listopad 2010.

Dnevni avaz
zavisnosti za sli~an od ^. Vile do Vije}nice. Tel. 061 210 811. Vikend ku}a 100 m2 stamb. prostora, u Ljubini, za stan u Sarajevu. Tel. 061 249 155.

Prodajem ili mijenjam ku}u u Sreseru-Pelje{ac, za Sarajevo. Tel. 061 262 337. Prodajem jednoiposoban adaptiran 44 m2, Ko{. brdo, blizu svih fakulteta. Tel. 033 206-046, 066 763 588. Prodajem jednosoban stan 47 m2, 36.900 EUR-a, Alipa{ino, Semira Fra{te. Tel. 454-579. Prodajem ku}u Sutina-Mostar, 57 m2 + terasa 24 m2, vo}njak 1.250 m2, ima sve dozvole. Tel. 033 215-199, 063 722 002. Prodajem lijepu bosansku ku}u u blizini Vije}nice. Tel. 061 935 062. Prodajem plac na Crnogorskom primorju, \enovi} kod H. Novog. Tel. 033 638 125. Prodajem povoljno zemlju u Bu}a Potoku i Hladivodama. Tel. 033 659756, 062 178 832. Prodajem stan 50 m2, A-faza, A. polje, Ante Babi}a, cijena po dogovoru. Tel. 451-594. Prodajem poslovni prostor 23m2 1/1 vlasni{tvo, Aerodromsko naselje, Andrije Andrejevi}a 37, mogu~nost dogradnje, pogodno za ugostiteljstvo, cijena 35 000 KM.Tel. 061 509 746. Prodajem stan 54 m2, Obala kulina bana 21/II, Stari Grad. Tel. 062 920 191. Prodajem stan 86 m2 u Novom Sarajevu, austrougarska gradnja, sre|en, 195.000 KM. Tel. 061 489 542. Prodajem stan bez posrednika, na Grbavici I, 61 m2, XIV sprat, adaptiran, 2.400 m2 fiksno. Tel. 061 438 855, 033 610-550. Prodajem stan novogradnjaNed`ari}i od 37,20 m2, parking mjesti ispod zgrade. Tel. 062 170 897. Prodajem stan od 40 m2, II prat, M. Dvor. Tel. 061 715 543. Prodajem zemlju blizu Vije}nice stara Dariva, ul. Obhod`a 32. Tel. 062 504 781. Prodajem-iznajmljujem posl. objekat 1.000 m2 + 4.000 m2 oku}nice, sa asvaltiranim parkingom, uz magistralni put Sarajevo-Mostar, na 17. kilometru, ili vr{im zamjenu za stamb.-posl. prostor u Sarajevu. Tel. 061 249 249. Radni~ka 122, ku}u, dva podruma, vis. prizemlje, sprat, 450 m2 oku}nice. Tel. 065 185 108. Stari Grad, devastirana ku}a, 330 m2 zemlji{ta, ul. Brusulje 77, 12.000 EUR-a, papiri uredni. Tel. 061 543 853. Vogo{}a, prodajem stan. Tel. 062 993 253. Vogo{}a-dupleks: jednosoban, garsonjera, gara`a, ostava, terasa, 6x5,5, mogu}nost pro{irenja, 62.000 KM. Tel. 436-322. Zemlja 53 dun. podru~je Rogatica, prodajem ili mijenjam za Kanton Sarajevo. Tel. 062 321 088.

„VIAGRA-PFIZER“ ORIGINAL! 50 i 100 MG. CIALIS 20 MG, KAMAGRA GEL 100 MG. ZA BOLJI I DU@I SEX. DOSTAVA. UPUTSTVO. DISKRECIJA. POUZE]EM. TEL. 061 702 404. 12851-1ND@

MIKADO AKCIJA. Aluminijske `aluzine, trakaste zavjese, VANJSKE PVC i ALUM. ROLETNE, BLINDO, gara`na, rolo i harmonika vrata, pletnene roletne. Tel. 062 170 248, 033/613-584. 14951-1tt KANALIZACIJA - SUBA[I] Pro~epljenje i ispiranje kanalizacije (vozilo, 150 bari) - Ispitivanje i pregled kontrolnom kanal-kamerom. Brze intervencije, popravke, odr`avanje... Tel. 033/223-560, 061 100 078. 1504-1tt Profesionalno rje{avanje svih kompjuterskih probl., povoljno. Ugradnja i zamjena komponenti, antivirusna za{tita. Instal. windowsa, umre`avanje, dolazak na adresu. Tel. 061 170 085. 15147-1tt SZR TV servis vr{i opravke svih vrsta TV aparata, besplatan dolazak, ra~un i garancija. Mob: 061 139 093, tel. 719 790. 12996-1nd` Instrukcije iz hemije, studentima i u~enicima, dolazim na adresu. Tel. 615-901. Vodoinstalater - svi vodoinstalaterski radovi - kvalitetno, brzo, precizno, ~isto. Tel. 061 199 442, 033/621733. Bravarski radovi, dolazim na adresu. Tel. 061 233 078. Instrukcije engleski, njema~ki i prevod. Tel. 061 339 306. Rigips majstor, potkrovlja, pregrade, spu{teni plafon. Tel. 061 818 732. Instruiram matematiku za sve {kole i fakultete, uspje{no i povoljno. Tel. 061 549 242. Servis ra~unara „Majo“, instalacija windowsa, internet konekcija, antivirusna za{tita ra~unara, ~i{}enje virusa, hardwerski i softverski problemi, itd. Tel. 062 118 202. Kirby dubinsko usisavanje iu pranje }ilima, etisona i sjede}ih garnitura, najkvalitetnijim kirbijevim {amponima. Tel. 062 118 202. Namje{tam strunu, `eludac, lije~im stru~no, bezbolno, uspje{no. Tel. 061 504 986. Postavljanje, bru{enje svih vrsta parketa, laminata, podova, uz garanciju. Tel. 062 921 100. Vr{im sve stolarske usluge, popravak starog, izrada novog. Tel. 208-435, 061 905 734. Radim vodoinstalaterske poslove i elektro poslove, uz garanciju. Tel. 062 715 005. Staklar radi sve vrste staklarskih usluga dolazim na adresu. Tel. 061 609 947. Kvalitetno i povoljno postavljanje, bru{enje i lakiranje svih vrsta parketa i podova kao i laminata. Tel. 061 134 260. Klimatiziranim kombijima prevoz na more sa smje{tajem, grupna putovanja kao i selidbe po bih i u regionu. Tel. 033 511 492 i 061 899 883. Rigips majstor, radim sve od rigipsa. Tel. 061 504 338. Kerami~ar postavlja sve vrste keramike. Tel. 061 182 097. Molerske usluge uredno i kvalitetno. Tel. 062 127 525. Stolarske usluge po povoljnim cijenama. Tel. 061 336 541. Mol. farb. usluge. Tel. 062 823 902. Tapetar-dekorater presvla~i povoljno namje{taj u radioni ili kod vas. Tel. 033 718-405, 061 156 728. Molersko farbarske usluge. Tel. 061 926 333. Izvodimo sve vrste gra|evinskozanatskih radova sa garancijom. Tel. 061 740 127. Bravar - izra|ujem i montiram sve od `eljeza, usluge savijanja cijevi. Tel. 061 709 382. Zidarsko tesarski radovi, adaptacija i gradnja. Tel. 062 434 929. Radim molersko-farbarske poslove brzo, ~isto i povoljno, radno iskustvo preko 20 god. Tel. 061 174 192, 033 210-791. Lektori{em i korigujem sve vrste tekstova. Dugogodi{nje iskustvo. Tel. 033/658-707, 062 165 429. Kerami~ar, rigips i moleraj. Tel. 061 202 713. Zubne proteze, izrada, popravka, dodatak zuba, poliranje i podlaganje zubnih proteza, radimo vikendom. Tel. 061 141 544, 033 677-845. Popravljam sve vrste fri`idera, rashladnih ure|aja, uz garanciju. Dolazak besplatan. Tel. 061 156 309. Povoljno dajem instrukcije iz matematike i informatike. Tel. 061 358 339. Moler-majstor, kre~i, gletuje, farba stolariju. Tel. 062 282 243. Kombi prevoz namje{taja, selidbe, odvoz kabastog otpada, povoljno, obez. radna snaga. Tel. 062 139 453. Prekucavam na ra~unaru sve tekstove. Tel. 061 520 972.

VELIKA AKCIJA!!! U prodaji su bukova cijepana drva 60 KM, ~okovi, metrice. Ugalj (Banovi}i) kocka, orah 150 KM. (Kreka) drveni 80 KM. Bukovi briketi 200 KM. Isporuka isti dan. Tel. 061 247 186, 062 552 323. 12863-1Nd` VELIKA AKCIJA: U prodaji su sve vrste drva kao i kameni (Banovi}i) i drveni (Kreka) ugalj. Cijene su veoma povoljne, a prijevoz je besplatan. Omogu}ena nabavka na rate za penzionere. Tel. 061 670 068. 12897-1Nd` TOTALNA RASPRODAJA OGRIJEVA: Drva (}utci i cijepana). ]umur (kameni i drveni). Briketi (bukovi). Cijene su veoma povoljne, a prijevoz je ura~unat u cijenu. Tel. 063 553 531. 12897-1Nd` Zbog preseljenja lagera u toku je TOTALNA RASPRODAJA OGRIJEVA: sa veoma povoljnim cijenama. Drva - 60 KM/m3. ]umur - 80 KM/tona. Koli~ina zagarantovana, penzioneri na 4 rate bez kamata. Tel. 062 543 688. 12897-1Nd` „Ku}e snova“ - katalog projekata najljep{ih ku}a na 165 stranica. Cijena 18 KM + po{tarina. Tel. 070 202323, 062 180 957. Harmonika vrata prodaja i ugradnja svih modela i dimenzija. Tel. 061 512 294. Podajem fri`ider staklena vrata, ve{ ma{ine, {porete struja plin, fri`idere, 120-150 KM. Dostava besplatna. Tel. 033 533-631. Prodajem Braunove mre`ice za brijanje i el. aparate. Tel. 061 323 906. Prodajem dobro o~uvane polovne fri`idere i zamrziva~e. Tel. 061 156 309. Prodajem starije foto aparate i muz. liniju. Tel. 061 548 447. Prodajem klavir (Belarusd) puno, lakirano, sme|e drvo, nova klavijatura, 2.000 KM. Tel. 062 946 642. Nove originalne dijelove za industrijske {iva}e ma{ine, povoljno. Tel. 062 876 691. Prodajem povoljno tri ormara mali, veliki, srednji, jedan sa ladicama.Tel. 061 556 761 Prodajem cvijet fikus. Tel. 062 146 540. Mediven ~arape za vene `enske, duge i kratke, povoljno. Tel. 061 052 033. Prodajem polovan ugao radi selidbe. Tel. 659-358. Prodajem kremu neven za otoke, opekotine i srce. Tel. 033 663-847. Prodajem sobni bar: {ank, dvije zidne police, dvije barske stolice. Tel. 033 463-489. Bosanska vunena tkanica 6 boja, {irina 55 cm, 7 m - 50 KM. Tel. 210736. Nove rekete za stoni tenis, bolje kvalitete. Tel. 061 159 507. Lim sudoper, lavabo, bojler od 50 litara, prozor dupli 140x120. Tel. 061 159 507. Karabin lova~ki 8x57, Kranj. Tel. 061 958 001. Stolovi ugost. 6 kompleta, 2 vitrine, 1 kasa oliveti. Tel. 061 958 001. Pe} za burek plin 2 rerne, 6 stolova kompl., kasa oliveti, 2 vage, 2 vitrine, 2 tende 6x3 m.. Tel. 061 958 001. Prodajem fasadnu plinsku pe}, cijena 50 KM. Tel. 061 244 290. Fri`ider 280 l, televizore Filips i AOC, regal 5-djelni, bra~ni i francuski le`aj, komoda. Tel. 065 097 899, 033/201-051. Print ma{ina rodin solvet 6184A, {irine {tampe 180 cm. Tel. 033 553865, 061 895 017. Prodajem ma{inice (koturove) za {tap za ribolov. Tel. 062 525 981. Fiskalne registar kase, fiskalni printeri, prodaja, programiranje odr`avanje. Tel. 061 251 809. Po~iteljski sirup za jetru, hepatitis, esh. cooli, holesterol, trigliceride, imunitet. Tel. 033 646-912. Prodajem drvene prozore 2 kom. 140x120, 2 kom. 180x120, sve 100 KM. Tel. 061 244 290. Prodajem govorni aparat servoxdigital za one koji nose kanilu, nov. Tel. 061 838 188, Sarajevo. Prodajem ma{inu za hemijsko ~i{}enje i ku}u u Sarajevu. Tel. 062 185 366. Stari crijep i prozore krila, ustakljena.Tel. 521-618, 061 529 838. Vojnovi}, Lach, Mi{evi}, Zec, Ra-

„ZA SUPER SEX + NAJBR@I EFEKAT + ZA SUPER BIZNIS (VPC 4 KM). VIAGRA + CIALIS + LEVITRA + BILJNA = HIT + PODESNA I ZA BOLESNE! TEL. 061 807 485.“ 15185-1TT mi}, Mikuli} i dr. autori, prodaja, zamjena, kolekcionar.Tel. 066 894 511. Bife (kolica) za dnevni boravak, [vicarska. Tel. 066 894 511. Drva prodajem, dovozim ku}i, odli~an kvalitet. Tel. 061 546 074. Lmapa 1898. mesing-drvo cca 100 cm, 3000 KM. Tel. 066 894 511. Kafe aparat Faama 2 sa mlinom, 1000 KM. Tel. 066 894 511. Bilijar 6 ili mijenjam za polovne radijatore. Tel. 066 894 511. Ma{ine za flex {tampu, kompresor. Tel. 065 435 050. Ugao, trosjed, dvosjed, ugao skoro nov, 140 KM. Tel. 033 645-550. Dvosjed, le`aj, cijena 100 KM. Tel. 061 913 404. Kvalitetne police za trgovinu ili butik. Tel. 062 841 539. od rosvajda veliki pult i sudoper. Tel. 061 367 103. Bayerove trakice za mjerenje {e}era u krvi. Tel. 063 190 935. Vertikalni trgova~ki fri`ider 290 KM. Tel. 063 190 935. Kazan prodajem za pe}enje rakije. Tel. 061 367 103. Chicco kolica, le`aljka i nosiljka u kompletu. Tel. 062 570 826. Nov {ider kamin kapafire 80 postavljen u Konjicu, veoma povoljno. Tel. 062 570 826. Karate kimono Kaiten Monarch WKF, 175 cm i IWKE masku. Tel. 033 453-355. Polukru`nu sofu za sjedenje i sobni sto, dobro sa~uvano, pogodno za vikendicu. Tel. 063 848 252, 063 887 680. Ko`nu vre}u za borila~ke sportove i 2 daske za dizanje tegova i rabljenu obu}u za jesen i zimu na veliko i malo. Tel. 061 511 779, Sarajevo. Stari crijep i prozorska krila ustakljena. Tel. 521-618, 061 529 838. Lijek prodajem za bolesno srce. Tel. 033 616-211. Me|unarodni tel. razgovori do 5 puta jeftinije, bespl. priklju~ak. Tel. 061 191 935. Prodajem fasadnu plinsku pe} „Emina“. Tel. 062 548 896.

Potra`nja
Potrebno vi{e praznih i namje{tenih stanova u zgradi za izdavanje i prodaju. Tel. 033/203127, 061 214 306. 15149-1tt Potrebno vi{e manjih stanova, praznih i namje{tenih za izdavanje (Agencija). Tel. 061 031 330. Strancu potreban manji stan do 60 m2 u zgradi za izdavanje na du`i period (Agencija). Tel. 061 522 190. Kupujem stan do 50 m2, na relaciji Vojni~ko, Alipa{ino, Dobrinja. Tel. 061 237 344. Hitno kupujem gara`u u naselju C-5 na Dobrinji, ul. Rudija Alva|a. Isplata novca odmah. Tel. 061 108 889. Sarajevo, kupujem garsonjeru, jednosoban ili dvosoban stan u centru i okolini. Tel. 061 700 642. Potrebno vi{e manjih stanova za iznajmljivanje i prodaju. Tel. 061 214 306, 033 203-127. Agenciji potrebno vi{e stanova i pos. prostora za prodaju i izdavanje. Tel. 061 437 732, 033 203-127. Potrebno vi{e praznih i namje{tenih stanova u zgradi za iznajmljivanje. Tel. 062 28 28 70. Agencija kupuje manji stan za studenta, isplata odmah. Tel. 062 762 572.

Najpovoljnije, najkvalitetnije aluminijske `aluzine 20 KM, trakaste zavjese, vanjske roletne, harmonika vrata, blindo vrata, PVC prozori. Tel. 061 501 401. 12917-1Nd` Servis: ve{ ma{ina (Gorenje, Ei Ni{, Kon~ar, Obodin, Kandi, Zanusi, Iberna), {poreta, bojlera. Dolazak besplatan! Garancija! Mob. 061 171 666. 13873-1tt „KIRBY“ - Dubinsko usisavanje, pranje, ispiranje svih vrsta tepiha, namje{taja, auta, pranje portala, generalna ~i{}enja stanova i firmi. Itisoni 1 m2/1 KM. Firma „GLANZ“. Tel. 061 350 688. 12715-1Nd` Alu `aluzine 20 KM/m2. Trakaste zavjese 20 KM/m2. Alu i PVC roletne. Harmo vrata i tende. Cijene sa monta`om. Tel. 033 211-484, 033 767-995, 061 131 447. 11797-1Nd` TV VIDEO DVD SERVIS svih marki i modela aparata. Garancija, dolazak na ku}nu adresu, novi daljinski za TV. Sa povjerenjem. Tel. 033/650-400, 033/610-000. PTT „HIGIJENA“ - Dubinsko pranje tepiha, 1 m2 - 1 KM i namje{taja, ugao - 20 KM. Sarajevo: 061 141 944. Tuzla: 061 587 721. 14977-1tt ELEKTRI^AR sa VODOINSTALATEROM sve vrste popravki vodo. i el. instalacija, sanitarija, bojlera, pe}i, t. baterija i sl. Tel. 061 222 228. 12756-1Nd` TV VIDEO SERVIS vr{i popravku svih TV aparata i videorekordera. Dolazak na adresu besplatan. Garancija 12 mjeseci. Tel. 033/451-778. Mob. 061 148 042. 12811-1Nd`

Zamjena
Mijenjam ku}u u centru Zvornika, za stan u Sarajevu. Tel. 061 817 960. Kvalitetan dvosoban stan, Dobrinja 4, RS, 4. sprat, mijenjam za Sarajevo ili prodajem. Tel. 061 220 179. Zamjena 30 duluma zemlje u RS, za 12 na Sarajevskom kantonu. Tel. 033/634-300. Hrasnica, mijenjam stan 53 m2, suteren, plinsko cent. grijanje, za manju ku}u u Kantonu Sarajevo. Tel. 061 867 880, 033 514-170. Sarajevo-Zagreb, mijenjam ~etverosoban stan u centru Sarajeva za trosoban centar Zagreba. Tel. 033 214-595, 062 279 428. Mijenjam stan 40 m2 na Trgu ne-

Stolar, izrada i monta`a kuhinja, plakara, predsoblja, zamjena baglama. Tel. 062 944 952. Kombi prevoz putnika 1+8 i selidbe, povoljno. Tel. 061 223 343. Peremo }ilime rainbow ma{inom u va{em stanu, ili ru~no u praonici sa dostavom na adresu: Tel. 061 202 630, 033/673-284. Povoljan prijevoz putni~kim kolima, automobilom, more, planine, banje. Tel. 063 943 445. Dajem ~asove iz matematike i statike |acima i studentima, uspje{no. Tel. 526-945. Vodoinstalater odr`ava staru i postavlja novu instalaciju, ~isti bojlere, sve uz garanciju. Tel. 061 497 622. Profesor daje instrukcije iz francuskog, latinskog, ruskog i bosanskog. Tel. 033 526-521. Instruiram |ake i studente iz matematike na Alipa{inom Polju, ~as 6 KM. Tel. 061 157 991. Instruiram |ake i studente iz matematike i fizike na Ilid`i, ~as 6 KM. Tel. 033 621-976. Profesorica engleskog jezika daje ~asove i prevodi. Tel. 061 556 700, 033/657-038. Kvalitetno i uz garanciju postavljanje, bru{enje i lakiranje parketa, {ipoda i laminata. Tel. 061 244 183 Adaptacija stanova i ku}a, postavljanje plo~ica, laminata, kre~enje i drugo. Tel. 061 510 373. Kombijem prevozim kabastu robu. Tel. 061 204 061. Rigips majstor radi potkrovlja, plafone, pregradne zidove. Tel. 061 511 503. Rainbow dubinsko pranje }ilima, namje{taja, generalke u stanu, ozbiljna `ena. Tel. 061 311 276, 033 666275. Kvalitetno i povoljno postavljanje, bru{enje i lakiranje svih vrsta parketa i podova kao i laminata. Tel. 061 321 289. Povoljno i kvalitetno ~istim stanove i poslovne prostore. Tel. 062 401 619. Ugradnja blind vrata, stolarije, regips, laminat,moleraj i sve vrste adaptacija. Tel. 061 542 493. ^istim ku}e i poslovne prostore, pranje tepiha, }ilima i drugo. Tel. 061 580 063. Povoljno vr{imo bru{enje i lakiranje svih vrsta parketa i {ipoda uz garanciju. Tel. 061 967 229 i 061 262 868 Staklar - radimo sve staklarske radove, dolazimo na adresu. Tel. 061 842 343. Profesorica dr`i instrukcije iz matematike i fizike. Tel. 522-016. Prevoz stvari, namje{taja i ostalog ve}im kombijem, radna snaga, povoljno. Tel. 061 268 442, Saraj. Vr{imo servis i monta`u rashladne i klima tehnike. Tel. 062 375 977, 061 438 689. Stolar kvalitetno vr{i stolarsko-lakirerske poslove, dolazim na adresu. Tel. 062 332 702. Nastavnik matematike priprema osnovce za prijemni ispit u srednju {kolu. Tel. 061 233 342. Ve}a grupa majstora radi stiropor fasade sa svojom skelom. Tel. 061 270 729. [ivanje trajnih autopresvlaka za sva vozila, popravak sjedi{ta, tapacirunga neba. Tel. 061 215 658, B. Begi} 90. VKV kre~enje stanova, pouzdano i stru~no, molerski majstor [erbo. Tel. 062 921 864. Kombi prevozom vr{im selidbe, prijevoz putnika, odvoz {uta, cijena povoljna. Tel. 061 817 424. Bravar, povoljno radi sve bravarske usluge. Tel. 062 940 731, 033 691260. Stolar-tapetar, povoljno radi popravke stolarske i tapetarske. Tel. 061 606 651, 066 620-342. VKV moler - radi molersko-farbarske poslove, povoljno. Tel. 061 507 683. Iznajmljujem play station 2 i 3 sa igricama. Tel. 061 201 341. Prevoz putnika na sve destinacije sa VW bus, sjedi{ta 1+8. Tel. 062 606 611. Prevoz putnika sa kombijem po BiH, SCG i HRV. Tel. 061 209 935. Bravar radi ograde, kapije, gelendere ulazna i gara`na vrata, zatvara balkone. Tel. 061 526 205. Elektri~ar: el. instalacije, automatski osig., indikatori za banju, el. bojler, el. {poret i drugo. Tel. 061 312 435. Molerske usluge. Tel. 062 922 323, 066 205 151. Popravljam TV svih modela, profesionalno i na va{oj adresi. Tel. 061 365 690, 033 653-311. Autoprevoznik manjim kamionom vr{i prevoz kabastog otpada, pjeska, {ljunka. Tel. 061 268 847. Prevodim engleski 5 KM/str. i povoljno dajem instrukcije. Tel. 643990.

Tapetar sa iskustvom presvla~i ku}anski i kancelarijski namje{taj. Tel. 061 620 057. Servis ra~unara „Aki“, popravka, nadogradnja, instalacija, internet konekcija, antivirusna za{tita, dolazak na ku}nu adresu. Tel. 061 545 375. Instrukcije iz matematike, fizike, i elektrotehnike za u~enike osnovnih i srednjih {kola. Tel. 061 812 528. Vr{im selidbe modernim kombijem sa radnom snagom u dr`avi i vani. Tel. 061 227 189. Vodoinstalater, radim nova kupatila, brzo, povoljno, ~isto, garancija. Tel. 061 349 294. Vr{im prevoz robe, ljudi i stvari, radna snaga po potrebi. Tel. 062 385 762. Extra povoljno! Kombi prevoz i selidbe. Tel. 061 147 361. Elektri~ar VKV za ku}ne el. instalacije i ure|aje. Pozovite. Tel. 618-907. Vr{im selidbe i sve vrste prevoza kombijem, povoljno. Tel. 061 165 009. Molerski radovi. Tel. 061 579 971. Prevoz robe, selidbe kombijem, povoljno, radna snaga po dogovoru. Tel. 061 513 948. Central. grijanje, plin. instalacije, zamjena konvektora itd., radimo kvalitetno i povoljno, uz garanciju. Tel. 061 500 037. Povoljno i kvalitetno radim grijanje, mijenjam konvektore radijatorima i ostale popravke - povoljno. Tel. 033 800-514, 061 922 476. Radim centralno grijanje i prepravke grijanja. Tel. 062 316 826. Centralno grijanje, vodoinstalacije, popravka i monta`a povoljno i kvalitetno. Tel. 061 105 425. Prevoz putnika luksuznim mercedesovim kombijem na sve destinacije. Tel. 061 862 323. Profesor matematike sa iskustvom daje instrukcije |acima i studentima tokom godine. Tel. 033 473574, 061 382 301. Molersko farbarski radovi, gletovanje, molovanje, lakiranje stolarije. Tel. 061 262 895. Radim povoljno sve molersko-farbarske radove, uklju~uju}i i stolariju. Tel. 061 397 187. Vr{im prevoz putnika sa klimatiziranim kombi vozilom, {irom BiH i dalje. Tel. 061 222 310. Profesorica instruira matematiku, fiziku i hemiju sve {kole i prvu godinu fakulteta, brzo i uspje{no. Tel. 033 235-141, 061 188 451. Iskusna profesorica daje instrukcije iz engleskog i arapskog jezika. Tel. 033 611-023. Rigips, el. instalacije i moleraj radim povoljno. Tel. 066 205 286. Elektri~ar - usluge el. instalacija, interfoni, alarmi, gromobrani, el. usluge. Tel. 061 132 991, 033 418-086. Instruiram matematiku uspje{no. Tel. 061 841 439. Vr{im prijevoz putnika po BiH i na more. Tel. 061 434 374. Vodoinstalater obavlja sve vrste vodoinstalaterskih usluga, opravke, adaptacije. Tel. 061 696 133. Kompletnu adaptaciju, moleraj, rigips, prezide, keramiku, laminat. Tel. 062 226 904. Iscjeljenje duhovnim putem po o~enju Brune Groninga, medicinski dokazano. Tel. 062 256 376. Kvalitet i garancija, sve vrste bravarije, jeftino i povoljno. Tel. 062 522 901. @ohare, stjenice, `ute mrave i mi{eve uni{tavamo uz garanciju. Tel. 061 184 796. Lije~im mo`dane udare i druge bolesti. Tel. 033 616-211. Vodoinstalater sa dugogodi{njim iskustvom vr{i popravku, monta`u i pro~epljenje vod. instalacija. Tel. 061 348 717. Vodoinstalaterski i kerami~arski radovi, centralno grijanje, uz garanciju i povoljno. Tel. 061 182 737. Kerami~arski radovi uz garanciju kvaliteta. Tel. 061 083 369. Radim sa |acima Me|unarodne {kole Sarajevo, po nastavnom planu na engleskom kao i konverzaciju, informatiku. Tel. 062 293 688, Sarajevo. KV vodoinstalater, de`urni 24 h. Tel. 061 861 635. Ozbiljan tesar, zidar, kerami~ar, vodoinstalater, itd. Tel. 061 269 385. Sudski tuma~ za njem., engl., holand. jezik, ul. Ko{evo 36, Sarajevo. Tel. 061 108 144. Stolar - izrada i monta`a kuhinja, ameri~kih plakara, enterijera, stepenica. Tel. 061 512 663. Parket, {ipod, postavljamo, brusimo i lakiramo. Postavljamo sve gotove parkete i laminate. Tel. 062 828 306. Superefikasno uni{tavamo `ohare, moljce, mrave, stjenice, u{i, buba-{vabe, mi{eve... Tel. 061 928 535.

Dnevni avaz
Rainbow sistem ~i{}enja u va{em domu ili pos. prostoru. Brzo, povoljno i efikasno. Tel. 061 990 082. Rainbow dubinsko usisavanje tepiha, sjede}ih garnitura. Tel. 061 916 272. Instrukcije iz matematike uspje{no i povoljno. Tel. 466-736, 061 506 755. Popravljam sve vrste fri`idera i rashladne tehnike uz besplatan dolazak. Tel. 061 156 825. Prevoz putnika u svim pravcima, prema moru, kombi Hyundai H1. Tel. 061 210 832. Autoprevoznik kamionom-grajferom i mini bagerom 5 T, sve vrste iskopa i prevoza. Tel. 061 100 268. Staklar radi sve vrste stolarskih usluga. Tel. 061 609 947. Mini bagerom radimo ono {to veliki ne mo`e, iskop kanala, razbijanje betona, SZR Mulavdi}. Tel. 061 219 946. Ku}ni majstor. Tel. 061 708 798. Prijevoz putnika Sarajevo-more, novim kombijem, klimatizovano, dolazim na adresu. Tel. 061 213 645. Organizujem izlete u prirodu Igman, Bjela{nica, Jahorina, udobnim Mercedes kombijem. Tel. 033 235199. Servis - programiranje, prodaja registar kasa i el. vaga. Tel. 061 251 809. Serviser rashladne tehnike, popravljam fri`idere, zamrziva~e, rashladne vitrine, komore. Tel. 061 143 019. Izuzetno povoljno ru{imo stare objekte, renoviramo stanove sa vlastitim prevozom. Tel. 062 423 123. Kamionom povoljno prevozim sve vrste gra|evinskog materijala, pijeska, {ljunka, {uta. Tel. 062 423 123. Ku}na dostava DVD filmova i serija, 2 KM po DVD, zvati od 11-19 h. Tel. 063 191 701, Sarajevo. Voda, keramika, centralno grijanje, zidane kade, uz garanciju i povoljno. Tel. 061 182 737. Postavljamo parket, {ipod, brusimo bezpra{inskom ma{inom i lakiramo. Tel. 061 431 810. Kompletna adaptacija stana. Tel. 062 316 911. Elektri~ar otklanja kvarove. Tel. 062 316 911. Iskusan prof. (simult. prev.), prevodi na engleski stru~nu literaturu i tehni~ku dokumentaciju. Tel. 062 757 808. Njema~ki jezik - instrukcije i prevod, kucanje radova na ra~unaru. Tel. 523-998, 061 863 559. Povoljno prevozim sve vrste roba, usluge selidbi, odvoz kabastog otpada. Tel. 061 170 886, 033 472-954. Kerami~ar - ugra|uje sve vrste kerami~kih plo~ica, brzo i kvalitetno. Tel. 062 909 460. Mercedes kombijem organizujem putovanja i prijevoz grupa na izlete, seminare. Tel. 061 366 684. Zidarski radovi, adaptacija, gradnja. Tel. 062 536 204. Povoljno i kvalitetno radim grijanje, mijenjam konvektore radijatorima i ostale popravke. Tel. 033 800514, 061 922 476. Rainbow dubinsko ~i{}enje. Tel. 061 274 144. Staklar radi sve vrste staklarskih usluga, dolazim na adresu. Tel. 061 609 947. Serviser rashl. tehnike popravljam fri`idere, zamrziva~e, rashladne vitrine, komore. Tel. 061 143 019. Povoljno prevozim sve vrste roba, usluge selidbe, odvoz kabastog otpada. Tel. 061 170 886, 033 472-954. Vr{im prevoz robe, stvari, selidbe, povoljno, kombi Iveco, nosivost 1,5 t, na svim destinacijama sa i bez radnika. Tel. 061 811 115. Vodoinst. vr{i opravke i adaptacije kupatila, brzo, jeftino od 8-22 h. Tel. 061 233 517. VKV bravar radi ugradnju brava, PTT sandu~adi, ormara, kani{li, ramova, povoljno. Tel. 061 507 683. Stolar, opravka, izrada i monta`a kuhinja, namje{taja i gra|. stolarije, postavljanje laminata, lamperije i podova. Tel. 061 502 739. Elektroinstalaterski radovi te opravka elektroinstalacija. Tel. 033 611542. Moler VKV radi mol. farb. poslove, povoljno. Tel. 061 507 683. Iskusna prof. engleskog, njema~kog i francuskog daje ~asove i prevodi. Tel. 061 702 873, 033 200-616. Vr{im prevoz kombijem, ljudi, stvari, radna snaga po potrebi obezbije|ena. Tel. 062 385 762. Instrukcije iz hemije, studentima i u~enicima, dolazim na adresu. Tel. 615-901. Radim sve vrste limarsko gra|. radova. Tel. 062 151 468. Kiroprakti~ar-fizioterapeut uspje{no lije~i oboljelu ki~mu, uko}enost, u{takljenje `ivca, diskus patiju, diskus hermiju, spondilozu, oko{tavanje i glavobolju. Tel. 061 172 516, 033 227-182. Va{ majstor rje{ava sve va{e elektro kvarove u va{em stanu, opravka teh. ure|aja kao i ugradnja. Tel. 061 262 411. Izvodim sve vrste radova u gra|evini, sitne i krupne, zamjena prozora, vrata, uz popust 20%. Tel. 061 501 835. Pomo} u u~enju djeci od 7-9 godina, Hrasno, Aleja lipa 63. Tel. 061 926 361. Zidar - izvodim zanatske radove: malterisanje, zidanje, poslove, itd. Tel. 062 941 894. Kirby dubinsko usisavanje i pranje tepiha, etisona i tapac. namje{taja, najkvalitetnijim kirbijevim {amponima. Tel. 062 118 202. Vr{im ugradnju svih vrsta parketa sa bru{enjem i lakiranjem, laminata, rigipsa, {ipoda i keramike. Tel. 033 659-573. Detaljno izra|ujem natalne horoskope za 2009. god. (ljubav, posao, novac i zdravlje). Tel. 062 104 226. Vr{imo presvla~enje i popravku svih vrsta namje{taja uz garanciju. Tel. 061 210 832, 033 459-539. Kvalitetno i povoljno uni{tavamo `ohare i druge insekte uz garanciju. Tel. 063 503 408. Instalacija sistema, programa, antivirusna za{tita, prekucavanje tekstova, ugradnja novih komponenti. Tel. 062 204 541. Knauf - ugradnja rigipsa i amstronga. Tel. 061 531 888. Termofasade - rigips, {panski zidovi, molraj, veoma povoljno uz garanciju. Tel. 061 270 971. Kombi prevoz, selidbe, dovoz materijala itd., odvoz {uta. Tel. 061 27 94 05. Radim rigips, zidove, stropove, obloge, moleraj, laminat. Tel. 061 904 895, 062 672 562. Ve}a ekipa majstora radi stiropor fasade sa na{im ili va{im materijalom. Posjedujemo svoje skele. Tako|e radimo od temelja do krova. Tel. 061 270 729, 062 216 268. Presvla~im kau~e i sve opravke, dolazim na lice mjesta. Tel. 544-932, 062 522 986. Opravka b. tehnike, grijalica, usisiva~a, bojlera i ostalo, kao i ugradnja novih ure|aja, rasvjete i ostalo povoljno. Tel. 061 262 411. Laminate, gotove parkete i moleraj, radimo povoljno. Tel. 033 645-664, 063 189 116. Ameri~ko - dubinsko usisavanje, pranje tepiha i kau~a. Tel. 061 522 239. Obavljam adaptacije i ostale gra|. radove, vrlo povoljno. Tel. 061 442 263. Prof. daje sate gitare. Tel. 063 930 078. Postavljam laminate, panel parkete i ostale vrste parketa. Tel. 061 828 391. VK moler, radim sve vrste molersko-farbarskih radova, garantujem kvalitet. Cijena po dogovoru. Tel. 061 308 922. Sve vrste brav. radova povoljno. Tel. 062 389 567. Servis ku}. el. instalacija, ugradnja bojlera, napa, lusteri i ostalo. Tel. 061 205 109. Povoljno uz garanciju radimo termo fasade, moleraj, {panski zid. Tel. 061 278 188. Mol. farb. poslovi, povoljno, kvalitetno i ~isto. Tel. 061 262 973. U~enicima, srednjo{kolcima instrukcije iz matematike, fizike, mehanike, ma{inskih elemenata. Tel. 033 625-196, Ilid`a. ^asovi engleskog jezika za djecu i odrasle, vikendom dvo~as (90 min.) 10 KM. Tel. 061 334 895. Njema~ki jezik - instrukcije i prevod, kucanje svih radova na ra~unaru. Tel. 523-998, 061 863 559. Profesorica dr`i ~asove iz matematike i fizike. Tel. 033 219-559. Radimo termo fasade, profesionalno i povoljno. Tel. 061 102 126. Radimo zidanje, {alovanje i krovove kvalitetno i povoljno. Tel. 033 673-645. Zidam dimnjake za cent. grijanje, profesionalno, moja skela. Tel. 061 102 126. Ovla{teni prevodilac za engleski. Tel. 061 530 346. Dajem ~asove iz engleskog jezika veoma povoljno. Tel. 061 323 474. Majstor povoljno malta, betonira, {aluje plo~e, stepeni{ta i krov. Tel. 061 269 883. Vr{im pranje tepiha i itisona, besplatna ku}na dostava. Tel. 061 922 937. Elektri~ar, odr`avanje postoje}ih i ugradnja novih elektroinstalacija. Tel. 062 522 014. Iskusan profesor daje instrukcije iz matematike za osmo{kolce, a radi upisa u srednju {kolu! Tel. 062 467 237. Instrukcije gitare, violine i solfe|a. Tel. 066 845 342. Rigips majstor - potkrovlja, pregrade, spu{teni plafoni. Tel. 061 818 732. Molujemo stanove u 1 danu, cijena za garsonjere 150, jednosoban 200, dvosoban 300, trosoban 400 KM. Tel. 061 965 054. Elektri~ar, izvodim sve vrste el. radova, kvarovi, nove instal., itd. Tel. 061 398 483. Instrukcije - matematika - uspje{no i povoljno. Tel. 061 571 973. VKV stolar vr{i popravku vrata, prozora, zamjena baglama, svih vrsta na kuhinjama, plakarima. Tel. 033 677-549. Uni{tavamo `ohare, moljce, mrave, muhe, stjenice, buhe i mi{eve. Tel. 061 928 535. Student Muzi~ke akademije daje privatne ~asove klavira i teorije muzike. Tel. 062 105 906. Postavljam sve vrste podova, bru{enje i lakiranje. Tel. 061 032 059. Profesorica klavira daje ~asove i instrukcije. Tel. 063 214 599. Student Muzi~ke akademije dr`i instrukcije harmonike, klavira, sat 10 KM. Tel. 063 639 915. Instrukcije iz engleskog i bosanskog za djecu i odrasle, prevodi. Tel. 065 572 966. Mijenjam o{te}ene radijatorske ~lanke i vr{im ostale popravke na grijanju. Tel. 645-475. Laminate, brodski pod postavljamo povoljno i kvalitetno. Tel. 061 311 622. Postavljam, brusim i lakiram sve vrste parketa. Tel. 634-147, 062 423 025. Renoviranje stamb. prostora, molerski, elektro, vodoinst., podopolaga~ki, kerami~arski, stolarski radovi. Tel. 061 357 201. Moler VKV, radi kvalitetno, uredno i jeftino. Tel. 062 214 519. Moler radi kre~enje, gletovanje, kvalitetno i povoljno. Tel. 061 235 190. Kerami~arske i vodoinstalaterske radove radimo kvalitetno i povoljno. Tel. 062 165 539 i 061 182 737. Edelpuz od 2,5 KM, gletovanje 1 KM, moleraj 0,50 KM, garancija za posao, Meho. Tel. 065 061 422. Potrebni radnici na ameri~kim kruzerima, engleski jezik obavezan, starosna dob do 35. godina. Tel. 061 355 710. Potrebna djevojka za rad u kafi}u, u centru. Tel. 062 320 648. Profesionalno ~i{}enje stanova, pos. prostora, tepiha i namje{taja. Tel. 061 210-017. Potreban momak sa radnim iskustvom za rad u kafeu u centru grada. Tel. 061 278 917. ^istim stanove i poslovne prostore. Tel. 063 191 977. ^istim stanove i poslovne prostore. Tel. 033 645-439. Elektri~ar vr{i sve vrste opravki i monta`u el. instalacija, uti~nica, prekida~a. Tel. 063 233 526. Mladi}u sa iskustvom, konobar{anker, potreban posao. Tel. 062 670 040. ^i{}enje ku}a, stanova, pos. prostora, po{teno i pedantno. Tel. 061 289 900. Njega starih i bolesnih osoba, veliki niz usluga. Tel. 061 083 802. Voza~-instruktor obu~ava opu{teno i korektno. Tel. 061 338 085. Apsolventica knji`evnosti i bos. jezika daje instrukcije i lektori{e, pi{e lektire, seminarske. Tel. 061 865 068, 063 190 722. Registrirate firmu i trebate pomo}, javite se pravniku sa iskustvom. Tel. 063 190 722. Tu`be, `albe, molbe, prigovori i svi ostali pravni poslovi. Tel. 033 463306, 061 387 856. Ugost. objektu potreban no}ni ~uvar i radnica. Tel. 062 644 055. Ozbiljan, odgovoran, pazio bi stariju iznemoglu osobu i pomagao u ku}nim poslovima. Tel. 033 524-543, zvati od 20-22 h. Potreban kuhar ili kuharica i radnica na poslu`ivanju u restoranu. Tel. 061 514 017. Nudim pomo} starim i bolesnim osobama: obilazak, odlazak u prodavnicu, apoteku uz nov~. naknadu. Tel. 062 760 012. Dugogod{nji pravnik u penziji, dobar poznavalac prava iz vi{e oblasti, `eli se uklju~iti u razne aktivnosti. Tel. 062 321 732. Potreban samo ozbiljan radnik sa iskustvom za rad u autopraonici i vulkan. radnji, plata po dogovoru. Tel. 061 209 057, 062 213 732. Potreban radnik za ku}nu dostavu u buregd`inici na Stupu, radno vrijeme od 13-18 h. Tel. 061 207 921. Friz. salonu za `ene i mu{karce potrebna u~enica redovna ili vanredna. Tel. 061 244 181, centar, Sarajevo. Popravljam kompjutere, instalacije windowsa i sl. Tel. 061 257 187. Tra`im partnerku za ugost. djelatnost, motel na planini. Tel. 066 894 511. Nudim knjigovodstvene usluge pravnim i fizi~kim licima. Tel. 061 800 816.

ponedjeljak, 4. oktobar/listopad 2010.

49

Kupujem staru deviznu {tednju, obveznice, ratna od{teta (dionice). Isplata i dolazak odmah u FBiH i RS, najpovoljnije. Mob. 061 175 237. 15155-1tt Kupujem stare njema~ke marke i austrijske {ilinge. Tel. 061 323 906. Umjetni~ke slike, filateliju, stari nakit, satove, zidne, d`epne, ru~ne, ordenje, zna~ke i ostalo kupujem. Tel. 033 456-505, 061 214 405. Kupujem suvenire Sarajevske olimpijade. Tel. 033 456-505, 061 214 405. Kupujem lomljeno zlato, dukate, zlatne satove i ostala od zlata. Tel. 061 965 126. Kupujem lomljeno i zubarsko zlato, dukate, {orvane i ostalo, najvi{e pla}am. Tel. 033 655-598, 061 553 640. Kupujem staru deviznu {tednju, ratnu od{tetu, dionice, certifikate, isplata odmah. Tel. 061 337 593. Kupujem staru dev. {tednju, ratne od{tete i dionice, prodajem neulo`ene certifikate, isplata odmah. Tel. 061 140 521. Kupujem staru dev. {tednju, dionice, prodajem certifikate, isplata odmah. Tel. 061 192 036. Kupujem dionice, staru dev. {tednju, i ratnu od{tetu. Tel. 062 358 344. Poklanjam rasne ma~i}e ozbiljnoj porodici. Tel. 203-717. Kupujem dionice, staru dev. {tednju, ratna potra`ivanja, isplata odmah. Tel. 061 863 224. Kupujem dev. {tednju i ratnu od{tetu, isplata odmah. Tel. 061 271 935. Kupujem zidne satove, mo`e i u kvru, }ilime Sarajevske i Pirot, sard`ade. Tel. 061 159 507. Kupujem ~avrme, jagluke, suhozlatice, vez sa `icom i pe{kire. Tel. 061 159 507. Kupujem demirlije, mangale, pe{kune, sahane, ibrik, |ugum. Tel. 061 159 507. Kupujem gramofonske plo~e strani rock i ex yu rock i magazin D`uboks. Tel. 061 244 290. Kupujem sve vrste opreme za ugostiteljstvo. Tel. 065 903 989. Kupujem staru dev. {tednju, obveznice, ratnu o{tetu, dionice. Tel. 061 279 971. Kupujem staru dev. {tednju i ratnu od{tetu, isplata odmah. Tel. 063 804 124. Izdajem kazan za pe}enje pekmeza. Tel. 061 367 103. Serd`ade kupujem i }ilime stare sarajevske i pirot. Tel. 061 159 507. Najjeftinije u gradu iznajmljujem stolice 20 kom. i vi{e 1 kom/1 KM. Tel. 061 563 292. Kupujem kru{ke i jabuke za rakiju. Tel. 061 367 103.

Ponuda-potra`nja
Poznatoj buregd`inici i novootvorenoj piceriji na stadionu Grbavica, potrebne 3 ozbiljne djevojke na poslovima prodaje i poslu`ivanja. Kontakt tel. 061 546 443. 15022-1tt Italijanski restoran-picerija u Vogo{}i - potrebni sljede}i radnici: - KV kuhar sa iskustvom, - pic majstor na kru{noj pe}i sa iskustvom. Info tel. 061 130 545. 15025-1tt Sarajevskoj firmi NK MARKETING potrebno 3 radnika i 4 radnice. Tel. 033/454-200. 12906-1Nd` Potreban konobar za rad u caffeu. Tel. 061 313 277. 12962-1nd` SUR „Bistro kod Avde“. Potrebna kuharica sa iskustvom. Tel. 061 271-844. 12964-1nd` Potrebna radnica za rad u trgovini na pijaci „Ciglane“. Tel. 062 358 597; 062 294 601. 15184-1tt Primaju se mla|e `enske osobe na obuku i radni odnos u Doglodima kdo Stupa. Tel. 066 857 420. 12991-1nd` Pobolj{ajte ili zapo~nite posao bro{urom „Kreditne linije“. Sadr`i 320 biznis kredita. Tel. 032 244-417. Zaposlenje i useljenje {irom svijeta, bro{ura „Informator“, na na{em jeziku. Tel. 032 244-417. Proizvodnja eteri~nih ulja, mirisa, parfema, raznih proizvoda. Bro{ura „Eteri~na ulja“. Tel. 032 244417. Hemijska ~istionica ~isti odjevne predmete od: ko`e, krzna i tekstila, najjeftinije u gradu, tradicija od 1947. god. Tel. 063 638 955. ^uvala bih dijete u svom stanu na Grbavici kod @eljinog stadiona. Tel. 642-458. Trebate dodatnu zaradu? Nutricionisti~ka kompanija bira suradnike, prijave pon-petak od 14-18 h. Tel. 062 992 812. Agencija „Meka“ ku}na njega i pomo} starim i bolesnim, povoljno. Tel. 061 237 641. Potrebni saradnici iz cijele BiH za prodaju kozmetike, zarada min. 30 posto+kreditiranje+stimulacija. Tel. 033 644-178, 061 225 424. Fast-fudu potrebna radnica na poslovima poslu`ivanja, dnevnica 35 KM, isplata svaku no}. Tel. 062 670 734. Peremo sve vrste }ilima, itisona, tepiha, mokro pranje 2-3 KM/m2, dolazimo po }ilime. Tel. 033 659-250, 062 213 732. Poma`em osnovcima u u~enju i savladavanju svih {kolskih premeta, uklju~uju}i strane jezike. Tel. 061 670 078, Novo Sarajevo.

Kupon za besplatne male oglase - do 10 rije~i

Dnevni avaz
Tekst................................................................................. ........................................................................................... ..........................................................................................

T elefon/adresa........................................................... .
Kupon predati/poslati na adresu: „Dnevni avaz“(za Male oglase), Te{anjska 24b, 71000 Sarajevo

50

Ponedjeljak, 4. oktobar/listopad 2010.

Dnevni avaz

oglasi

oglasi

Dnevni avaz ponedjeljak, 4. oktobar/listopad 2010. 51

VRANICA d.d. SARAJEVO

OGLA[AVA
Prodaju betonare proizvo|a~a „AMAN“, koja se nalazi u krugu Vranica d.d. na lokalitetu Stupa, ulica Kurta [orka b.b. Sarajevo. Godina proizvodnje betonare je 1978. Pogon betonare se sastoji od dvije linije: mije{alica zapremine 2 x 1000 litara, kapaciteta 140 m3/h svje`e betonske mase, radnih silosa za cement kapaciteta 2 x 100 tona, te linije za agregat vezane za AB silos sa 8 komora zapremine 1400 m3. Betonara trenutno nije u funkciji. Betonara se prodaje u vi|enom stanju, kao cjelina ili kao materijal Ponude za kupovinu treba dostavljati na adresu: Vranica d.d. Sarajevo, ulica Antuna Branka [imi}a br. 8 Sarajevo, ili na fax +387 33 715 221 Ponude se mogu dostaviti 8 dana od dana objavljivanja ovog oglasa. Pogon se mo`e pogledati svakog radnog dana uz prethodnu najavu na tel. 061 789 784, kontakt osoba Elmin Duri}.
BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE KANTON SARAJEVO OP]INSKI SUD U SARAJEVU Broj: 65 0 I 093977 09 I Sarajevo, 22. 9. 2010. godine Op}inski sud u Sarajevu, i to sudija Nermana Muteveli}, u izvr{nom predmetu tra`ioca izvr{enja INTESA SANPAOLO BANK D.D. BiH SARAJEVO, Obala Kulina bana 9a, protiv izvr{enika PLEHO RIZVAN IZ ILIJA[A, Mrakovo 48., KOLA[INAC MEHMED IZ ILIJA[A, Popovi}i bb, NAHI] FAZIL IZ ILIJA[A, Sokolovi}i bb i NAHI] FEHEMED IZ ILIJA[A, Mrakovo bb, radi izvr{enja na osnovu ~lana 348. stav 3. Zakona o parni~nom postupku

OBJAVLJUJE
RJE[ENJE O IZVR[ENJU Dozvoljeno dana 30. 6. 2009. godine, na osnovu vjerodostojne isprave vlastite mjenice izdate u Ilija{u od 24. 11. 1999. godine radi naplate nov~anog potra`ivanja, u ukupnom iznosu od 3.000,00 KM sa zakonskom zateznom kamatom po~ev od 14. 5. 2009. godine, do isplate. Tro{kovi izvr{nog postupka odre|eni su u iznosu od 120,00 KM. Ovim putem se izvr{eniku Kola{inac Mehmedu iz Ilija{a, Popovi}i bb, dostavlja rje{enje o izvr{enju u smislu odredbe ~lana 348. stav 3. Zakona o parni~nom postupku, a u vezi sa ~lanom 21. zakona o izvr{nom postupku. Izvr{enje }e se provesti pljenidbom, procjenom i prodajom izvr{enikovih pokretnih stvari na adresi stanovanja izvr{enika i namirenje tra`ioca izvr{enja iz iznosa dobivenog prodajom i prijenosom nov~anog iznosa na transakcijski ra~un tra`ioca izvr{enja broj 1540010000001910, otvorenog kod INTESA SANPAOLO BANKE D.D BiH SARAJEVO. SUDIJA Nermana Muteveli} POUKA: Protiv ovog rje{enja izvr{enik Kola{inac Mehmed mo`e izjaviti prigovor ovom sudu, u roku od 8 dana od dana prijema istog. Prigovor se dostavlja u dovoljnom broju primjeraka za sud i stranke. Dostavljanje rje{enja o izvr{enju izvr{eniku Kola{inac Mehmedu smatra se izvr{enim protekom roka od 15 dana od dana objavljivanja.

Na osnovu Odluke Senata Univerziteta u Zenici od 29.09.2010. godine JU Univerzitet u Zenici daje slijede}u:

DELTA FERITA KOD NEHR\AJU]EG AUSTENITNOG ^ELIKA NITRONIC 60“ dana 12.11.2010. godine s po~etkom u 11,00 sati u sali broj 10 Fakulteta za metalurgiju i materijale Univerziteta u Zenici, Ul. Travni~ka cesta broj 1, Zenica. Doktorska disertacija mo`e se pogledati svakog radnog dana u Biblioteci Fakulteta za metalurgiju i materijale Univerziteta u Zenici. REKTORAT JU UNIVERZITET U ZENICI

OBAVIJEST
Mr.sc. Almaida Gigovi}-Geki}, iz mjesta Gornji Vakuf-Uskoplje, javno }e braniti doktorsku disertaciju pod naslovom: „KVANTIFIKACIJA UTICAJA ALFAGAMA OBRAZUJU]IH ELEMENATA NA MEHANI^KE OSOBINE I POJAVU

52

Ponedjeljak, 4. oktobar/listopad 2010.

Dnevni avaz

oglasi

INTERNISTI^KA ORDINACIJA
Dr. Harun Bilalovi}, spec. internista

BOLESTI SRCA I UNUTRA[NJIH ORGANA
internisti~ki i kardiolo{ki pregled Ultrazvuk, laboratorija, EKG NOVO! Ultrazvuk u ku}noj posjeti Pozivi za ku}ne posjete i najave na telefon 710-550; mobitel 061 177-630
GRBAVICA, ul. B. Muteveli}a 30

Dnevni avaz
Dvije su godine od kad nije s nama na{ dragi

ponedjeljak, 4. oktobar/listopad 2010.

53

Dana 4. oktobra 2010. godine navr{ava se {est tu`nih mjeseci od preseljenja na ahiret na{eg dragog

SLOBODAN MIOKOVI]
(4. 10. 2004 - 4. 10. 2010)
Tvojim odlaskom ostala je velika bol, praznina i tuga u srcu i du{i. I vrijeme koje je pro{lo nije umanjilo ni izbrisalo ono {to boli i ono {to nedostaje. I danas je bol ista kao i onog dana kada si oti{ao i nisi se vratio ku}i. Samo oni koji te vole znaju koliko im nedostaje{ i kako je te{ko `ivjeti bez tebe. Tvoji najmiliji: supruga Envera, sinovi Alen i Goran, snaha Aida i unuk Sandi
12840-1nd`

RA[IDA PRA[OVI]A
Hatma dova }e se prou~iti u pondjeljak, 4. oktobra 2010. godine na podne namazu u Alipa{inoj d`amiji u Sarajevu. Porodica
14955-1tt

TU@NO SJE]ANJE

Dana 4. 10. 2010. godine navr{ava se osam godina od smrti na{eg

ESAD (BE]IR) GI^EVI]
4. 10. 2003 - 4. 10. 2010.
Kako u jednoj re~enici iskazati bol koju si ostavio iza sebe i koju ni vrijeme ne mo`e izlije~iti? Ljubav prema tebi je vje~na i smrt je nije prekinula. Puno nam nedostaje{. Tvoji najmiliji: Porodice Gi~evi} i Lokmi}
15051-1tt

SELVINA (NED@AD) BRA[NI]A
27. 8. 1982 - 4. 10. 2002.
Rije~i zastaju, pitanje za{to, za{to, za{to... a na{a ljubav i sje}anje su dio na{ih `ivota. Puno nam nedostaje{. Tvoji: otac Ned`ad, mama Sabaheta, brat Sedin - Din~e, sestre Senvila i Senida, mali Selvin i dedo Numo Hod`i}
15170-1tt

POSLJEDNJI POZDRAV

POSLJEDNJI SELAM

dragoj majci i baki

Dana 5. 10. 2010. godine navr{ava se 7 tu`nih dana otkako je na ahiret preselila na{a voljena supruga, majka, punica, nana i pranana

SAFIJA (SALIH) TANOVI], ro|. ]EBI] ZORKA MANDI]
Hvala ti za svu ljubav i pa`nju koju si nam neizmjerno poklanjala. O`alo{}eni: k}erke Marica, Mirjana i unuk Adi
12990-1nd`

Na dunjaluku smo se poselamili od tebe, a na ahiretu }emo se sastati s tobom! Molimo Allaha d`.{. da tvoje vje~no boravi{te bude lijepi d`ennet. Tevhid }e se prou~iti u ku}i `alosti Gornje ]ebed`ije br. 27 u utorak, 5. 10. 2010. u 13 sati. O`alo{}ena porodica
15186-1tt

POSLJEDNJI SELAM

na{oj dragoj nani

AMIRA ALISPAHI]
Bolna je istina da te vi{e nema s nama, tvojim preranim odlaskom ostala je praznina u du{i, tuga u srcu. Vje~no }e `ivjeti u nama sje}anje na tebe. K}erka Sevdana, zet Masanobu i unuka Alis
12974-1nd`

AMIRA ALISPAHI]
S velikom ljubavlju i po{tovanjem uvijek }emo se sje}ati na{e Lale, njene dobrote i plemenitosti. Suprug Me{a, sin Kemal, snaha Alema, unuci Adisa i Emir Sedmina }e se prou~iti u ponedjeljak, u ulici Nova 28, u 15 sati.
12973-1nd`

SAFIJI TANOVI]
Ako je smrt ja~a od `ivota, draga na{a nano, nije mo}nija od sje}anja na tebe, tvoju dobrotu, plemenitost i sve ono {to si nam podarila. Da te na{a ljubav mogla spasiti `ivjela bi vje~no. Neka je vje~ni rahmet tvojoj du{i i neka te dragi Allah nagradi d`enetskom ba{~om. Tvoje: Lejla, Ziba i Belma
15186-1tt

SJE]ANJE POSLJEDNJI SELAM

na na{eg dragog

Dana 4. 10. 2010. godine navr{ava se 6 mjeseci od smrti mog voljenog brata

na{oj dragoj

FATI KOLAR AMIRA ALISPAHI]
U ponedjeljak se navr{ava 7 dana Sve rije~i su suvi{ne, ne mo`emo vjerovati da te nema. S po{tovanjem, Nina sa Almom i Alemom
12975-1nd`

AMIRA ALISPAHI]
Uvijek }e{ biti u na{im srcima i biti dio na{ih lijepih uspomena. Sestri~na Dijana sa porodicom
12976-1nd`

Neka ti dragi Allah d`.{. podari sve d`enetske ljepote. Kolar Muhamed, Fehrija, Muamer, D`akmi} Elmedin, Aida i Kamer
12989-1nd`

VEDRAN (@ELJKO) PULJI]
1985 - 2009.
Za mrtve je pomen, za legende je vje~nost. Vje~no }e{ `ivjeti u na{im sje}anjima, u na{im srcima. S ljubavlju: Aldijana, Tijana, Edita, Helena i Sanela
15176-1tt

RED@O REMZIJA
Postoji ljubav koju smrt ne mo`e prekinuti i tuga koju vrijeme ne lije~i. Puno ti hvala na svemu {to si nas nau~io. Za ljubav koju si nam pru`io i sre}u koju si podario. Pamtimo te po dobru, od srca te spominjemo i ne zaboravljamo te nikada. Da ti Allah d`.{. podari lijepi d`enet i vje~ni rahmet. Tvoji najmiliji: sestra Zilka, sestri~na Amela, sestri} Amel i unu~ad Armin, Ilda, Emina i Anel
15168-1tt

SJE]ANJE

Dana 4. 10. 2010. navr{ava se 5 godina otkako je preselila na ahiret na{a draga mama

Dana 4. 10. 2010. godine navr{ava se godina dana od preseljenja na ahiret na{e drage

FUAD RAMI]
iz Br~kog

PEMBA KAHRI], ro|. DRNDA
Draga mama, `ivot s tobom bio je ispunjen ljubavlju, pa`njom i sigurno{}u jer uvijek si bila uz nas i `ivjela za nas. Uvijek }emo se sje}ati tvog blagog pogleda i topline tvoga srca. S velikim po{tovanjem, Tvoji: sin Ermin i k}erka Anesa sa porodicama
12983-1nd`

Dana 4. 10. 2010. godine navr{ava se 10 godina od kada je preselio na ahiret na{ dragi suprug, otac, dedo i punac

ENISE - TAUZE MUTAP^I], ro|. BEHMEN
Na{ bol i suze ne mogu te vratiti, ali na{a ljubav i sje}anje vje~no }e trajati. Tvoji: suprug Nihad, sinovi Ahmed i Edin i unuke Elma i Ena
466-1ze

4. 10. 2007 - 4. 10. 2010.
S ljubavlju i dubokim po{tovanjem, Refija, Sida i Senad sa obiteljima
12908-1nd`

SMAJO (OMERA) RAZI]
Sa ponosom i ljubavlju ~uvamo tvoj plemeniti lik, dobrotu i ljubav koju si nam pru`io. Neka ti Allah d`.{. podari lijepi d`enet i vje~ni rahmet. Tvoji najmiliji: supruga Nura, k}erke Jasminka, Fatima i Haska, unu~ad Sanjin, Rijad, Aner, Armin, Sanja i Irna 1430-1mo sa porodicama i zetovi Sead i Zahid

54

Ponedjeljak, 4. oktobar/listopad 2010.

Dnevni avaz
SJE]ANJE

na na{eg brata sa sjevera

VEDRAN (@ELJKO) PULJI]
1985 - 2009.
SJEVER PAMTI TE! ISTINA ZA VEDRANA! Guinness Boys - Horde Zla
12981-1nd`

TU@NO SJE]ANJE

Dana 4. 10. 2010. godine navr{ava se sedam godina od smrti na{eg voljenog

JOSIP (KARLA) VI[ATICKI
S ljubavlju i po{tovanjem, Tvoja porodica
15141-1tt

POSLJEDNJI SELAM

majci moga najboljeg druga

Dana 4. oktobra 2010. godine navr{ava se sedam tu`nih dana od preseljenja na ahiret na{eg

FATA KOLAR
Jutro je meni i svim tvojim najdra`im donijelo tu`an dan, bol i nevjericu. Oti{la si... A nadao sam se i silno molio da }e{, Ti, druga Majko, izdr`ati, snagom svoje ljubavi pobjediti sve. Oti{la si... Uz Allaha d`.{. milost u d`enetske ljepote. Ja te nikada ne}u zaboraviti... Tvoj Malik sa mamom E{efom i bratom Tarikom

ISMETA (MEDO) JOHA
Tevhid }e se prou~iti u ponedjeljak, 4. oktobra 2010. godine u 17.00 sati u ulici Sepetarevac 38. Ovim putem `elimo da se zahvalimo svima koji su bili uz nas u najte`im trenutcima. Amela, Ensad, Dino i Iman
12971-1nd` 15152-1tt

POSLJEDNJI POZDRAV

SJE]ANJE

majci na{eg prijatelja

Dana 3. 10. 2010. godine navr{ile su se 2 godine od smrti na{eg dragog

HUSO (OMER) LEME[ HAJRIJA AVDI]
S po{tovanjem, Kolege iz Pravnog sektora MKF „SUNRISE“
12982-1nd`

Tuga za tobom je vje~na. S ljubavlju i po{tovanjem ~uvat }emo uspomenu na tvoj dragi lik. Neka ti Allah d`.{. podari lijepi d`ennet. Tvoji: supruga Safija, k}eri Munira i Sabina, zetovi [emso i Avdo, unu~ad Amar, [emsudin, Selma i D`ana
12949-1nd`

SJE]ANJE

SJE]ANJE

SJE]ANJE

na na{u najdra`u

na majku

na na{u dragu majku

SELMA KARAMAN, ro|. IMAMOVI]
4. 10. 2004 - 4. 10. 2010.
Najdra`a na{a, dok `ivimo mi `ivje}e{ i ti u nama. Tvoji majka Dragija, brat Selmir
12988-1nd`

DIKA MEHI^EVI], ro|. DAJD@I]
4. 10. 1985 - 4. 10. 2010.
S ljubavlju, Ibro i Bahra sa porodicama
12956-1nd`

HAFIZA HOD@I], ro|. ELEZOVI]
iz Rogatice S ljubavlju i po{tovanjem, Tvoja djeca Sin Amir Hod`i}, k}erke Amira Habibovi} i Merima Durmi{evi} sa porodicama
12987-1nd`

SJE]ANJE

SJE]ANJE

POSLJEDNJI SELAM

na dragu mamu

na na{u najdra`u

na{oj dragoj Fati

SELMA KARAMAN
4. 10. 2004 - 4. 10. 2010.
Molimo Allaha d`ele{anuhu da ti podari lijepi d`enet i vje~ni rahmet. Tvoji sin Muhamed i k}erka Fatima
12988-1nd`

SELMA KARAMAN, ro|. IMAMOVI]
4. 10. 2004 - 4. 10. 2010.
Zauvijek si u na{im srcima. Tetka Sabaheta, tetak Nesib, teti}i Ervin i Elvis
12988-1nd`

FATA KOLAR
Uvijek }e{ biti u na{im srcima. Neka ti dragi Allah podari lijepi d`enet i vje~ni rahmet. Amra i Nefa sa porodicama
15158-1tt

Dnevni avaz

ponedjeljak, 4. oktobar/listopad 2010.

55

Dana 4. 10. 2010. navr{ava se 5 godina od prerane smrti na{eg BABE

D@AFER (HASAN) VUKAS
Dragi BABO, nema utjehe, nema zaborava, samo tuga i bol za tobom, ali tje{e nas rije~i da dobri ljudi kratko `ive, a dugo se pamte, jer znamo da }e Tebe svi uvijek pamtiti. Sigurni smo da postoji ne{to {to nikad ne}e umrijeti, a to je ljubav, ponos i sje}anje na Tebe, jer malo je bilo ljudi kao {to si Ti, koji je svojom ljubavlju i dobrotom obogatio na{e `ivote i na{a srca. Svaki pomen na Tebe i pomisao da nisi vi{e sa nama, budi suzu u oku i neizmjernu tugu u srcu. Neka Ti dragi Allah d`.{. podari lijepi d`enet i vje~ni rahmet Tvojoj dobroj i plemenitoj du{i. Tvoji najmiliji: suprug Fikret, sinovi Muamer, Amel, snahe Zehra, Enida, k}erka Muamera, zet Hajrudin Omerbegovi}, unu~ad, Asad, Armin, Ismar i Afan
15124-1tt

Dana 4. 10. 2010. godine navr{ava se sedam tu`nih godina od smrti na{eg dragog supruga, oca, dede i punca

POSLJEDNJI SELAM

na{em dragom ocu, puncu i dedi

ZULFIKARA VAJZOVI]A
Zaborav ne postoji, utjehe nema jer voljeni nikad ne umiru. Tvoji najmiliji: supruga Srbijanka, k}erke Jasmina, Alma, Amira i Selma sa porodicama
15150-1tt

had`i IZET MUSLIJEVI]
Ponosni {to smo te imali, a tu`ni {to smo te izgubili. Molimo Allaha d`.{. da ti podari lijepi d`enet i vje~ni rahmet. Tvoja k}erka Sabina, zet Jasminko i unuka Nermina
15137-1tt

Dana 4. 10. 2010. godine navr{ava se sedam godina od smrti na{e drage

Dana 4. 10. 2010. godine navr{ava se tu`nih godinu dana kako je ubijen na{ brat sa tribine

Dana 4. 10. 2010. godine navr{ava se tu`na godina kako je ubijen na{

VJERE - VERE SILAJD@I], ro|. MIRKOVI]
Bila si i ostala dio na{eg `ivota u kojem }e{ nam uvijek nedostajati. Tvoji: sestra Nada, zet Mustafa, sestri~na Lejla, sa suprugom Nihadom i djecom
12948-1nd`

VEDRAN (@ELJKO) PULJI]
@ivjet }e{ vje~no u nama, obe}ava ti bordo armija. HORDE ZLA I UNFKS
15172-1tt

VEDRAN (@ELJKO) PULJI]
Uvijek s nama! Bordo prijatelji 1946
15172-1tt

TU@NO SJE]ANJE

na na{eg jedinog sina i brata

Dana 4. 10. 2010. navr{ava se godina dana od smrti na{eg supruga, oca, svekra, djeda i pradjeda
SJE]ANJE

Dana 4. 10. 2010. godine navr{avaju se ~etiri godine od kada nije sa nama na{a

had`i ALDIN HOD@I]
Pet godina, srce pla~e, du{a prazna i boli! I poslije pet godina, ne mo`emo da prihvatimo istinu, istinu bolnu, da Te nema, Tebe, tvog osmijeha, tvoje muzike, tvoje pjesme! Molimo Allaha d`.{. da ti podari lijepi d`enet i sve d`enetske ljepote. Tvoji: tajo Senad, majka Amra, sestra Arijana, 12968-1nd` zet Mustafa i sestri~na Sajra

na

BEDIJA - BEBA PA[I], ro|. FILIPOVI]
4. 10. 2006 - 4. 10. 2010.
Vrijeme nije ubla`ilo bol. Puno, puno nam nedostaje{... K}erke Sanja i Nela, unuke Tajra i Lajla, zetovi Senad i Saud, brat Bakir s porodicom
12965-1nd` 12986-1nd`

ABIDA ([EMSE) POD@I]A
Zaborava i utjehe nema, voljeni uvijek `ive. Neka ti dragi Allah d`.{. podari lijepi d`enet i vje~ni rahmet. Tvoja porodica

56

Ponedjeljak, 4. oktobar/listopad 2010.

Dnevni avaz
Danas se navr{ava 40 tu`nih dana od kada je na ahiret preselila

SADIKA - DIKA DELJKI]
Draga Diko, pamti}emo te dok na{a srca kucaju i sje}ati se sa ljubavlju upu}uju}i dove Allahu d`.{. da ti kabur u~ini svijetlim i prostranim, bude milostiv, molimo Allaha d`.{. da ti podari lijepi d`enet i vje~ni rahmet. Tvoji: Reuf, Nermina, Vedina, unuka Arnela, praunuk D`an Hatma }e se prou~iti u d`amiji Grbavi~ka I u ponedjeljak, 4. 10. 2010. u 16.30 h.
15021-1tt

Dana 4. 10. 2010. godine navr{ava se sedam godina od prerane smrti na{e drage, voljene i nikad pre`aljene supruge, majke, bake i punice

IN MEMORIAM

VJERA SILAJD@I], ro|. MIRKOVI]
S ljubavlju i po{tovanjem, Zauvijek tvoji: suprug Naim, k}erka Amela, zet Darko i unuka Tea
15143-1tt

ELDIN (FERIZA i BEGAJETE) MIROJEVI]
12. 11. 1972 - 4. 10. 1992.
Zaborav ne postoji, samo praznina i tuga u srcima onih koji te vole. Tvoji mama, tata i nana
15138-1tt

POSLJEDNJI POZDRAV

TU@NO SJE]ANJE

majci na{eg kuma i prijatelja Harisa

na na{eg dragog

VEDRANA PULJI]A HAJRIJI (ALIJA) AVDI]
Tarik i Arleta Had`imuratovi}, Rijad i Nermina Hamidovi}, Kenan i Lejla Ibrahimpa{i}, i Belmir i Edisa Br~i}
12979-1nd`

4. 10. 2009 - 4. 10. 2010.
Svaki dan ove te{ke godine pro`et je sje}anjem na Tebe. Ne}emo dozvoliti vremenu koje dolazi da izblijedi uspomenu na sve dane koje si posve}ivao Tvom voljenom klubu bordo boje. Neka Ti je laka ova zemlja bosanska. FK „SARAJEVO“
15102-1tt

POSLJEDNJI SELAM

POSLJEDNJI SELAM

POSLJEDNJI SELAM

majci na{eg dragog Harisa

na{em prijatelju

HAJRIJI AVDI]
majci na{eg Harisa Da ti dragi Allah podari sve d`enetske ljepote. Kari} Muhamed, Hasena, Adnan i Halil Od porodice Hajdarevi} Od: Envera, Saime, Elmedine i Ermine
12977-1nd` 12977-1nd` 15159-1tt

HAJRIJI AVDI]
Da ti Allah d`.{. podari lijepi d`enet i vje~ni rahmet.

ISMETU JOHI

Dana 4. 10. 2010. godine navr{ava se {est tu`nih godina od preseljenja na ahiret na{eg dragog

Dana 4. 10. 2010. godine navr{ava se godina dana od kada je preselio na ahiret na{ dragi

Dana 4. 10. 2010. godine navr{ava se godina dana od kad nije sa nama na{a draga majka

TEUFIK (HASAN) JA[AREVI]
15. 9. 1931 - 4. 10. 2004.
Dragi na{ djede, vrijeme koje prolazi ne mo`e ubla`iti bol i prazninu koja je iza tebe ostala. Neka ti Allah d`.{. podari lijepi d`enet i vje~ni rahmet. Tvoji: supruga Hasiba, sinovi Mirsad i Senad, snahe Elmasa i Maksida, unuke Lejla, Merisa, Zerina i Edna, zet Elvis i praunuk Tarik
12-1b~

ALDIN HUJI]
Neka ti Allah d`.{. podari lijepi d`enet i vje~ni rahmet.

SMLATI] (HUSELJI]) AZRA
Neka ti je vje~ni rahmet.

Porodica
12950-1nd`

S ljubavlju i po{tovanjem, Sin Senad, k}i Sanda s porodicom
287-1bi

Dnevni avaz
SJE]ANJE

ponedjeljak, 4. oktobar/listopad 2010.

57

Dana 4. 10. 2010. navr{ava se godina od kada je preselio na ahiret na{ voljeni suprug, otac i djed

Dana 4. 10. 2010. navr{ava se 7 tu`nih dana otkad nije sa nama na{a mila majka, sestra i nana

SULJO KUDUZOVI] SUVAD [AKRAK - CRNI
Zaborav ne postoji, samo tuga i lijepe uspomene. Tvoji: Memen, Sa{a i Danijela
15180-1tt

DIKA HURLA, ro|. BABI]
Tog dana prou~it }e se tevhid u 15 sati u ku}i `alosti u ulici Branilaca Sarajeva. Ovom prilikom izra`avamo zahvalnost direktoru i osoblju Op}e bolnice „Prim. dr. Abdulah Naka{„. Njena djeca
15079-1tt

Uvijek }e{ ostati u na{im mislima i srcima. Hvala ti za sve {to si nam pru`io i ~emu si nas nau~io. Neka ti Allah d`.{. podari lijepi d`enet i rahmet tvojoj plemenitoj du{i. Tvoji: Zumra, Edin, Fata i Alma
1002-1tz

Dana 4. 10. 2010. navr{ava se 1 godina od kada nas je napustio na{ voljeni

TU@NO SJE]ANJE

had`i SALIH (ORHANA) NEZI]
iz Donjeg Vakufa O`alo{}eni: supruga Seida, sin Esned, k}erke Zlata, Efendira, Elmedina i Anida, brat Raif, sestra Red`ifa, snahe, zetovi, unu~ad te ostala mnogobrojna rodbina, kom{ije i prijatelji
1049-1tz

HAD@ERA AVDI], ro|. ]ATOVI]
4. 10. 2009 - 4. 10. 2010.
Pro|e godinu dana, ali ovu bol i prazninu rije~i ne mogu opisati. Koliko nam nedostaje{ to samo na{a srca znaju. Neka ti Allah d`.{. podari lijepi d`enet. Vole te tvoji: Otac Had`o, majka Azra, sestra Zlata, zet Mirsad, sestri}i Emin i Ermin
1417-1mo

Dana 4. 10. 2010. navr{ila se godina dana otkako je preselila na ahiret na{a draga majka i supruga

HAD@ERA AVDI], ro|. ]ATOVI]
Utjehe nema, zaborav ne postoji, samo ogromna tuga, beskrajna ljubav onih koji te vole. Neka ti Allah d`.{. podari lijepi d`enet i vje~ni rahmet tvojoj plemenitoj du{i. Suprug Alija, k}erka Amela i sin Haris
1417-1mo

Dana 4. 10. 2010. godine navr{avaju se ~etiri godine kako je preselila na ahiret

Dana 4. 10. 2010. godine navr{avaju se ~etiri godine od preseljenja na ahiret

Dana 4. 10. 2010. navr{ava se 9 godina od kako nema na{e voljene

JASMINA zv. NEGRA HEMI], ro|. ABAZOVI]
Neka ti dragi Allah d`.{. podari lijepi d`enet i vje~ni rahmet. Majka D`emila i brat Alija sa porodicom
PTT

JASMINA zv. NEGRA HEMI], ro|. ABAZOVI]
Neka ti dragi Allah d`.{. podari lijepi d`enet i vje~ni rahmet. Tvoji: suprug Mugdim, sinovi Muhidin i Faris, te svekar i svekrva
PTT

HAMIDE ISAKOVI], ro|. D@UBUR
Ljubav prema tebi, voljena na{a, ostat }e vje~no. Bila si vi{e od supruge, majke i nene i zato ti uvijek velika hvala. Tvoji NAJMILIJI
1047-1tz

Dana 4. 10. 2010. godine navr{avaju se ~etiri godine od preseljenja na ahiret

SJE]ANJE

SJE]ANJE na na{e drage roditelje

JASMINA zv. NEGRA HEMI], ro|. ABAZOVI]
Godine ne umanjuju bol, uvijek si u mojim mislima. Neka ti dragi Allah d`.{. podari lijepi d`enet i vje~ni rahmet. Tvoja sestra Hasnija, zet Ismet, djeca Adna i Adnan
PTT

SUAD (SULEJMAN) SOFTI]
Voljeni na{, danas je evo {est godina i sve rije~i su suvi{ne. Neka ti dragi Allah d`ele{anuhu podari lijepi d`enet. Tvoji: Jasna, Dina, Aida, Hame, Mirza i Tarik
1046-1tz

EMIN RAMA[
12. 10. 1996 - 12. 10. 2010.

SAMIJA RAMA[, ro|. KALFI]
12. 9. 2000 - 12. 9. 2010.

Uvijek }ete biti u na{im srcima i mislima. Va{i najmiliji: sinovi Nihad i Muhamed, snahe Narcisa i Almedina, unu~ad Azur i Tarik 1046-1tz

POSLJEDNJI POZDRAV POSLJEDNJI POZDRAV

na{em dragom bratu, daid`i i {uri

Dana 4. 10. 2010. godine navr{avaju se tri godine od smrti na{eg dragog oca i supruga

ZAHVALNICA
Ovim putem se zahvaljujem svojoj firmi „AWG GROUP“ agenciji „ALARM WESTA“ na ~elu sa dir. Ja`i} Valdinom i Zlatkom Prndeljom, na izlasku u susret i razumijevanju kada mi je bilo potrebno.

EMIRU [AKOVI]U
Njegovi Had`iahmetovi} Lejla, Amra i Edin
15177-1tt

ISMET - ]U[ MULAMUHI]
1936 - 2010.
Zajedno smo zapo~eli bitku za bolji `ivot. Pru`ili ste nam „RUKU SPASA“, kada nam je to najvi{e trebalo. Rano ste nas napustili, ali mi vam nikada ne}emo zaboraviti {ta ste za nas u~inili. GOGA i BILJA
302-1tr

Hasanbegovi} Jasmin

15183-1tt

POSLJEDNJI POZDRAV

POSLJEDNJI POZDRAV

MUHAMED OMERBEGOVI]
Uvijek u srcu i mislima, Tvoje: Nizama, Mela i Elma
1051-1tz

SJE]ANJE

dragom prijatelju

Dana 3. 10. 2010. godine navr{ilo se 5 godina od kako nije sa nama na{ dragi otac, svekar i deda

SUAD (SULEJMANA) SOFTI]
Dana 4. 10. 2010. navr{ava se 6 godina od kako nisi sa nama. Zauvijek }e{ `ivjeti u na{im srcima. Tvoji: bra}a Sead i Faruk i sestre Samija i Suada

POSLJEDNJI SELAM

HASAN BEZDROB
Vrijeme prolazi, ali tuga ostaje i sje}anje na tvoj plemeniti lik, dobrotu, pa`nju i ljubav koju si nam darivao. Neka ti dragi Allah d`.{. podari lijepi d`enet i vje~ni rahmet. Uvijek }emo te se sje}ati, tvoji: Sin Remzo - Bezi, snaha Brankica i unu~ad Ilva, Raif i Nedim 680-1go

EMIRU [AKOVI]U
Od Had`iahmetovi} [abana i Rase
15178-1tt

EMIRU [AKOVI]U
Od [ljivo Mirsada, Dijana i Nejre
15179-1tt

na{oj dragoj

FATI KOLAR
Neka ti dragi Allah d`.{. podari sve d`enetske ljepote. Kolar [a}ir, Almasa, Dino, Amra, Amar i Lamija
12989-1nd`

15145-1tt

58

Ponedjeljak, 4. oktobar/listopad 2010.

Dnevni avaz
SJE]ANJE na na{eg dragog POSLJEDNJI POZDRAV Dana 4. 10. 2010. godine navr{ava se devet godina od kako je preselio na ahiret na{ voljeni TU@NO SJE]ANJE

SJE]ANJE

MALI] - MALKAN (JUSO) D@UBUR
9. 11. 1929 - 4. 10. 1993.
Sa ljubavlju i po{tovanjem ~uvamo uspomenu na tebe. Neka ti dragi Allah podari d`enet i neka ti je veliki rahmet i selam. Tvoja sestra Nazifa i sestri} Enver Hasanbegovi}
15081-1tt

SUADA FADIL HAMZI]
4. 10. 2007 - 4. 10. 2010.
S ljubavlju, tugom i po{tovanjem ~uvamo uspomenu na tebe. Neka ti Allah d`.{. podari lijepi D`ennet. Supruga Razija, sinovi Samir i Amir, k}erka Rusmira, snahe Edina i Amira, unu~ad Harun, Salina i Ajna
465-1ze

EMIRU [AKOVI]U
Moj dragi Hemingveju, na ovom si svijetu knjigu napisao a na onom novu stranicu otvorio. Amer i Sija Ljubovi} sa djecom
15181-1nd`

VEDRAN PULJI] SMAIL [VRAKA
Ne postoje rije~i dovoljno sna`ne da opi{u prazninu koju osje}amo bez Tebe. Neka ti Allah d`.{. podari lijepi d`enet i vje~ni rahmet. Tvoji: sin Amer, snaha Ramiza, unuci Ammar i Senad
15142-1tt

Dragi VEDO, Tvoj osmjeh, tvoj plemeniti i vedri lik, zauvijek }e ostati u mom sje}anju. Dinkica
15135-1tt

Prije 3 godine oti{la je ~ista du{a, sa protkanim najplemenitijim Bo`ijim darom, dobrotom, posijanim mnogo dobra oko sebe. U svemu {to ima vrijednost, VIDIM TEBE, boli, boli, boli sve ja~e i ja~e. Vje~ni rahmet i Bo`ji blagoslav. Nosim Te u du{i i molitvi, suosje}am u boli sa tvojom porodicom. Slavica 15067-1tt

Danas se navr{ava 40 dana od prerane smrti na{e drage

Dana 4. oktobra 2010. godine navr{ava se 17 bolnih godina otkad nisi sa nama, na{a draga mama

SJE]ANJE na na{eg dragog

SJE]ANJE na na{eg dragog

Danas se navr{ava 40 tu`nih dana od tvoje prerane smrti

SJE]ANJE

FETIHE DELI] JAHI]
Neka ti dragi Allah d`.{. podari lijepi d`enet jer si to zaslu`ila. Zauvijek }e{ biti u na{im srcima i nikad te zaboraviti ne}emo, jer te puno volimo. Tvoji roditelji, Fetah i Azijada Deli}
1052-1tz

MUJESIRA DRAGOLJ, ro|. ZORLAK
Zauvijek u na{im srcima. Tvoji: k}erka Elvira, zet Jasmin, unuci Vedad, Adi i Edvin, te porodice Zorlak, Korda, Osmanagi}, Be{lija, Hubjer i ostala rodbina
683-1go

had`i HASANA BEZDROBA
3. 10. 2005 - 3. 10. 2010.
Uvijek }e{ biti u na{im srcima i biti dio najljep{ih uspomena. Neka ti dragi Allah d`.{. podari lijepi d`enet i vje~ni rahmet. Tvoji: k}erka Sehija, zet Alija i unuk Kerim
682-1go

had`i HASANA BEZDROBA
3. 10. 2005 - 3. 10. 2010.
S ponosom i ljubavlju ~uvamo uspomenu na tvoj dragi i plemeniti lik, mole}i Uzvi{enog Allaha d`.{. da te nagradi lijepim d`enetom. Tvoji: supruga had`i Behija, sin Husein i snaha Medina
682-1go

FETIHA DELI] JAHI]
Bez tebe ni{ta vi{e nije isto. Puno mi nedostaje{. Neka ti dragi Allah podari sve d`enetske ljepote. Tvoja sestra sa porodicom
1052-1tz

ELDIN MIROJEVI]
4. oktobar 1992 4. oktobar 2010.
S mnogo ljubavi, Tvoji: Jasna, Eno, Aida i Adi
15182-1tt

Danas se navr{ava 40 mojih bolnih dana otkako su ti se otvorila vrata d`eneta

POSLJEDNJI SELAM POSLJEDNJI SELAM POSLJEDNJI SELAM POSLJEDNJI SELAM

na{em

dragoj kolegici

na{oj dragoj

Dana 4. 10. 2010. navr{ava se godina dana od tvog odlaska

FETIHA DELI] - JAHI]
Uvijek si mi bila i osta}e{ najva`nija osoba u `ivotu. Tvoja jedina k}erka Meliha
1052-1tz

had`i IZET MUSLIJEVI]
Mirsad, Dada, Damir Zubanovi}
12997-1nd`

FATI KOLAR
Kolari}u, Bila si ono {to drugi ne znaju biti. Emira i Mujo Smaji}
12994-1nd`

had`i IZET (TAHIR) MUSLIJEVI]
Po dobru }u te pamtiti i moliti dragog Allaha d`.{. da ti podari lijepi d`enet. Tvoj ahbab dr. S. Nahit Karabeyoglu sa familijom iz Istanbula
15197-1tt

FATI KOLAR
Dok `ivimo uvijek }emo te se sje}ati. Tvoje radne kolegice Fata, Mejrima i Vahida
15194-1tt

ZINETA IMAMOVI], ro|. KR[LAK
Za svu tvoju ljubav veliko HVALA! Porodica
13008-1nd`

HAJRIJA (ALIJE) AVDI]
17. 11. 1954 - 1. 10. 2010.
Napustila si nas u petak, 1. 10. 2010. godine. Ne mo`emo TE nikada zaboraviti! HVALA TI ZA SVE! Tvoji: sin H. Haris, bra}a Sabrija - Sare, Sabit - Cajo
12995-1nd`

POSLJEDNJI POZDRAV

POSLJEDNJI POZDRAV

na{oj dragoj na{em prijatelju

Danas se navr{ava tu`na godina od tragi~ne smrti na{eg dragog i nikad pre`aljenog

DRAGAN BRKAN
Porodica Ga~anovi}
12992-1nd`

FATA KOLAR, ro|. HAMZI]
Zauvijek }e{ nam ostati u sje}anju po prelijepim trenucima koje si nam priu{tila. Ponosni i sretni {to su te poznavali Tvoji: Sanjin, Sanja i Silva
15187-1tt

VEDRANA PULJI]A
4. 10. 2009 - 4. 10. 2010.
Uvijek si u na{im mislima i srcima. Volimo te i nikad te ne}emo zaboraviti. Tetka Hikmeta i tetak Asim sa porodicom
12998-1nd`

Dnevni avaz
Dana 4. 10. 2010. godine navr{ava se 7 dana od preseljenja na ahiret na{eg dragog supruga, oca, svekra, deda

ponedjeljak, 4. oktobar/listopad 2010.

59

had`i [EMSO ([E]O) ZORNI]
Molimo dragog Allaha d`.{. da mu podari lijepi D`enet i vje~ni rahmet. Vje~no zahvalna porodica Supruga had`i Mejrema, k}erka D`emila, sinovi Jusuf, Nazif, Muhamedali, zet Faruk, snahe Amira, [emsa, Sabina, unu~ad Aladin, Aldina, Ajla, Adna, Aida, Adi, Adela, Anesa, Adel, Amina

15198-1tt

POSLJEDNJI POZDRAV

na{oj dragoj radnoj kolegici

FATI KOLAR
KOLEKTIV „BOSNALIJEK DD“ SARAJEVO
15193-1tt

POSLJEDNJI SELAM POSLJEDNJI SELAM

na{em ocu i dedi

dobrom i dragom ~ovjeku

IZETU MUSLIJEVI]U
Neka ti Allah d`.{. podari lijepi d`enet, porodici iskreno sau~e{}e. Senad Pehlivanovi} sa porodicom
12993-1nd`

POSLJEDNJI POZDRAV

had`i IZET (TAHIR) MUSLIJEVI]
Tvoju plemenitost, po{tenje, dobra djela i ljubav koju si nam nesebi~no pru`ao vje~no }emo pamtiti, prenositi tvojim praunucima i moliti dragog Allaha d`.{. da ti podari d`enetske ljepote i rahmet vje~ni. Tvoja Mihana, Lejla, Mirza - Mehmed, Semir i praunuka Aj{a
15190-1tt 15197-1tt

FATA KOLAR
na{oj dragoj kolegici Sa ljubavlju i po{tovanjem, Tvoje radne kolege (Galensko odjeljenje)

POSLJEDNJI SELAM

POSLJEDNJI SELAM

mom dragom dedi

na{em ocu, puncu, dedi i pradjedu

had`i IZET (TAHIR) MUSLIJEVI]
Hvala ti na bezgrani~noj ljubavi koju si mi darivao, na prelijepom djetinjstvu koje sam s tobom provodila. Ponosna {to su te moja djeca mogla zvati dedom molim dragog Allaha d`.{. da ti podari sve d`enetske ljepote koje samo ti zaslu`uje{. Tvoja unuka Elma sa suprugom Adnanom, djecom Farisom, Kenanom i Aylin
15197-1tt

had`i IZET (TAHIR) MUSLIJEVI]
Po neizmjernoj dobroti i dobrim djelima pamti}emo te do kraja `ivota. Neka ti dragi Allah podari lijepi d`enet. K}erka Mersija i zet Sakib Moje bezbri`no djetinjstvo pro{lo je s tobom, puno emocija i ljubavi. Hvala ti na svemu. Tvoj unuk Ermin
15197-1tt

SJE]ANJE

Dana 4. 10. 2010. navr{ava se osam tu`nih godina otkada je preselio na{ drug

Dana 4. 10. 2010. godine navr{ava se 5 godina od smrti na{e majke

na na{u dragu suprugu, mamu i majku

SELVIN
Neizmjerna bol ostaje nakon tvog odlaska, ali ljubav prema tebi zauvijek }e ostati u na{im srcima. Tvoji drugovi: ]ata, Amigo, Pigi, Aldin, Gale, Amer, Goran, Di{a, Cile, @uti
13005-1nd`

SADIKE TELAREVI], ro|. [EHOVI]
4. 10. 2005 - 4. 10. 2010.
Neka ti Allah d`.{. podari lijepi D`enet i vje~ni rahmet. Vole te tvoja djeca
13001-1nd`

KADIRU HAD@IMEHMEDAGI], ro|. BE]AREVI]
4. 10. 2005 - 4. 10. 2010.
Vole te tvoji: suprug Ibrahim, k}erke Lejla i Edina i unuke Minela i Tijana
15196-1tt

60

Ponedjeljak, 4. oktobar/listopad 2010.

Dnevni avaz
SJE]ANJE POSLJEDNJI POZDRAV

na{oj dragoj

had`i MEVLA-hanuma ^OLI], ro|. EMINOVI]
4. 10. 2008 - 4. 10. 2010.
Draga majko, nano, nedostaje{ nam. Ponosni smo {to smo te imali i neizmjerno zahvalni {to si dio na{ih `ivota. Pamtimo te po dobru, spominjemo s ljubavlju! Hatma dovu ti poklanjaju: Suprug had`i Rasim, k}erka Mersida, sin Asim, zet Munib, snaha Armina, unuka Aida, 13002-1nd` unuci Ervin i Vedad

FATI KOLAR
Amela, Ajla, Goran, Majda, Ogi i Dinela, Mirso, Aljo i Mira, Fuad i Elvira, Zina, Samir Pahuljica, Neira, Sanela, Sudo General, Nedim
15191-1tt

POSLJEDNJI SELAM

sestri

POSLJEDNJI SELAM

POSLJEDNJI SELAM

FATA (HAMID) KOLAR, ro|. HAMZI]
Tuga i bol se ne mjere vremenom nego prazninom koja je ostala iza tebe, a uspomene na tebe `ivjet }e dok `ive oni koji te vole. Neka ti dragi Allah d`.{. podari lijepi d`enet i vje~ni rahmet. Tvoj brat Adil s porodicom
12999-1nd`

sestri

sestri

FATA (HAMID) KOLAR, ro|. HAMZI]
S ljubavlju, ponosom i neizmjernom tugom nosimo te u srcima. Tvoja sestra [emsa s porodicom
12999-1nd`

FATA (HAMID) KOLAR, ro|. HAMZI]
Vje~no }emo ~uvati uspomenu na tvoju plemenitost i dobrotu. Tvoja sestra Esma s porodicom
12999-1nd`

POSLJEDNJI SELAM POSLJEDNJI SELAM POSLJEDNJI SELAM

sestri

mojoj tetkici

k}erki

FATA KOLAR
... da te moja ljubav mogla spasiti, `ivjela bi vje~no. Poslije tebe sve je druga~ije... za sve {to dolazi nedostaje{. Neka ti dragi Allah d`.{. podari vje~ni rahmet i sve ljepote d`enneta. Tvoja Edita
12999-1nd`

FATA (HAMID) KOLAR, ro|. HAMZI]
Neka ti Allah d`.{. podari lijepi d`enet i vje~ni rahmet tvojoj plemenitoj du{i. Tvoj babo Hamid
12999-1nd`

FATA (HAMID) KOLAR, ro|. HAMZI]
Draga sekice, smrt nije pitala koliko te volim, ugasila je tvoj mladi `ivot i sa tobom odnijela dio mene. Hvala ti za svu sestrinsku ljubav koja }e kao vje~ni plamen zauvijek sijati u mom srcu. Neka ti dragi Allah d`.{. podari lijepi d`enet i vje~ni rahmet. Tvoj brat Zijo s porodicom
12999-1nd`

SJE]ANJE

POSLJEDNJI SELAM

POSLJEDNJI SELAM

ALMIR (RED@EPA) HAD@IOMEROVI]
2005 - 2010.
Ljubavi na{a, U svakom otkucaju na{eg srca si ti. Vole te: mama i sestra
13003-1nd`

FATA (HAMID) KOLAR
Svi mi koji smo te voljeli znamo koliko nam nedostaje{. Zauvijek }emo sa~uvati najljep{e uspomene na tebe. Neka ti Allah d`.{. podari sve d`enetske ljepote. Tvoji: djever Bajro, jetrva Bahra, Alena i Elma
13000-1nd`

FATI KOLAR

Porodica [aban
4781-1nd`

POSLJEDNJI POZDRAV SJE]ANJE

na na{eg brata

VEDRANA (@ELJKO) PULJI]A
Biti srcem vezan u tom le`i snaga. Tvoji prijatelji: Dolja, Zeka, Meli}, Pero, Sida, Mida i Benjo
15195-1tt

FATA KOLAR
POSLJEDNJI SELAM SJE]ANJE

na{em dragom dedanu

S ljubavlju, ponosom i lijepim uspomenama nosimo te u na{im srcima. Osta}e{ uvijek voljena i nikada zaboravljena. Molimo dragog Allaha d`.{. da ti podari lijepi d`enet i vje~ni rahmet. Tvoji koji te vole Esma, Selim, Hari i Dado Hamzi}
13004-1nd`

had`i IZET MUSLIJEVI]
S tugom u srcu rastajemo se od na{eg slatkog dedana. Ponosni {to smo te imali, zauvijek }e{ biti u na{im srcima. Vole te tvoja unuka Nina i unuk Mimi
15200-1tt

ZIJAD OKERI]
POSLJEDNJI SELAM

SJE]ANJE

na moju voljenu sestru

dragoj sestri, tetki i svastici

AMIRU - MIRU
@ivot je prolazan, sje}anja traju. Neka ti je vje~ni rahmet. Fajko i Alma sa djecom
13010-1nd` 13009-1nd`

NURIJA HASANBEGOVI]
Neka ti dragi Allah d`.{. podari lijepi d`enet. Sestra Subhija sa porodicom

Tebi, voljena moja, tvojoj velikoj ispa}enoj du{i, jer si uvijek mislila vi{e na druge nego na sebe, tebi koju nisam tokom na{ih sretnih trenutaka, zajedni~kih putovanja, iskrene bliskosti, nezaboravnih ~avrljanja, uspjela ubijediti da barem malo povede{ ra~una o sebi i svome zdravlju, samo bih tebi skinula zvijezdu sa neba, ali nije ti potrebna jer si ve} na nebu me|u zvijezdama. Ostaje{ voljena svakog trena u mome srcu i mojim mislima, u sje}anju i snovima zauvijek. S najve}om ljubavlju, ponosom i vje~nom tugom Tvoja sestra Fatima - Mima sa porodicom
15192-1tt

Dnevni avaz
Navr{ava se godina od kada je otrgnut od `ivota, od nas... na{ voljeni sin i brat

ponedjeljak, 4. oktobar/listopad 2010.

61

VEDRAN PULJI]
Samo mi koji Te volimo znamo {ta smo izgubili i kako je te{ko `ivjeti bez TEBE. Rije~i su siroma{ne i nemo}ne da iska`u svu bol, tugu i prazninu... za TOBOM voljeni na{, VEDRANE. Neka Te u ti{ni vje~nog svijeta prati na{a ljubav koja ne da vremenu da Te baci u zaborav. Volimo Te. Mama i brat
15201-1tt

365 dana tuge, bola i suza

VEDRAN PULJI]
Nikad Te ne}emo pre`aliti. Tvoji: baba Dragica, tetka Vesna, tetak Goran, Irena i Nata{a
1520-1tt

TU@NO SJE]ANJE

VEDRAN PULJI]
Ne mo`e se tuga na papir prenijeti, ni vrijeme ranu izlije~iti. Ne postoji zaborav, samo bol i sje}anje na TEBE. Dok `ivim ja, `ivjet }e{ i TI u mom srcu. Voli te tvoj ro|ak Alija
15201-1tt

Dragi na{

EMIRE
Zauvijek }e{ ostati u na{im du{ama - vedar, dobar, topao, kakav si bio. Vole te: Amra, Lida, Sejo, Mirza i Alma
15202-1tt

POSLJEDNJI SELAM

Dragi
POSLJEDNJI POZDRAV

na{em drugu

ELDINE
Jo{ uvijek si u na{im srcima, nikad zaboravljen.

FARUK - BEGA BEGI]

Ponosni smo {to smo te imali, a tu`ni {to smo te izgubili. Ajdin, Aldijana, Meho
15203-1tt

FATA KOLAR
Od Merd`e, Amre i Harisa supruzi na{eg kolege i prijatelja Neka ti Allah d`.{. podari lijepi d`enet. OP]INSKI SAVJET SBiH TRNOVO
13014-1nd`

POSLJEDNJI SELAM

na{oj dragoj

FATI KOLAR
Vje~no }e{ `ivjeti u na{im srcima.
13013-1nd`

Neka ti dragi Allah d`.{. podari lijepi d`enet i vje~ni rahmet tvojoj du{i. S ljubavlju i po{tovanjem, Kolar Fuad, Advija, Novali} Memka, Mehmedagi} Hamdo i Zineta
13011-1nd`

62

Ponedjeljak, 4. oktobar/listopad 2010.

Dnevni avaz
Obavje{tavamo rodbinu i prijatelje da je na{ dragi otac, svekar, djed, amid`a, tetak i zet

SADIKOVI] FEKA SINAN
preselio na ahiret dana 3. 10. 2010. godine. D`enaza }e se obaviti u Prijepolju na groblju Kosovac dana 4. 10. 2010. godine u 16 sati. Neka mu dragi Allah d`.{. podari lijepi d`enet i vje~ni rahmet. Porodica Sadikovi}
15199-1tt

Obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{ dragi

BEJTO (ADEM) HAJRADINOVI]
preselio na ahiret u subotu, 2. oktobra 2010. godine, u 79. godini. D`enaza }e se obaviti u ponedjeljak, 4. oktobra 2010. godine u 14.00 sati na gradskom groblju Vlakovo. O@ALO[]ENI: supruga Sabiha, k}erke Ramiza, Jasmina, Latifa i Fatka, zetovi Faruk, Ned`ib, Hidajet i Izudin, unu~ad Enes, Emir, Amina, Elma, Elida, Ilma, Amil, Anida, Amar i Dino, sestra Hafiza, snahe [efka i Zurifa, zet Omer, amid`i}i i amid`i~ne, daid`i}i i daid`i~ne, teti}i i teti~ne, brati}i i brati~ne, sestri}i i sestri~ne, punica Mu{a, {ure Ahmo, Rasim i Jusuf sa porodicama, te porodice Hajradinovi}, Halilovi}, Zeki}, ^av~i}, ]osovi}, Kadri}, Pljaki}, Tahirovi}, Papi}, Muhovi}, Ga{anin, Bajrovi} i ostala rodbina, prijatelji i kom{ije. Ku}a `alosti: Ibrahima Perviza br. 132.
111

...za ovaj trenutak - pripremajte se - (hadis) Sa velikim bolom i tugom obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{ dragi

...za ovaj trenutak - pripremajte se - (hadis) Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{ dragi

FERID (SALKO) SARAJLIJA
preselio na ahiret u petak, 1. 10. 2010. godine u 75. godini. D`enaza }e se obaviti u ponedjeljak, 4. 10. 2010. godine u 14.00 sati na mezarju Grli}a brdo. O@ALO[]ENI: supruga Vildana, k}erka Naida, brat D`emil, brati} Irfan, brati~ne Emira i Amila, snahe Fadila i Hatid`a, te porodice: Sarajlija, Sarajli}, Obrali}, Kapo, Kordi}, Alendar, Nevesinjac, Tanovi}, kao i ostala brojna rodbina, prijatelji i kom{ije. Tevhid }e se prou~iti istog dana u stanu rahmetlije u 14.00 sati, Trg djece Dobrinje 26/I. RAHMETULLAHI ALEJHI RAHMETEN VASIAH 111

MUSTAFA (RAHMAN) D@INDO
preselio na ahiret u subotu, 2. 10. 2010. godine u 84. godini. D`enaza }e se obaviti u ponedjeljak, 4. 10. 2010. godine u 14.00 sati na mezarju Vlakovo. O@ALO[]ENI: k}eri ]amka, Fata i Hanka, sin Huso, snahe Sadika i [uhra, unuke Meliha, Mersiha, Jasminka, Elvira i praunuk Adnar, sestre [efa i D`emila, brati}i Muamer, Mehmedalija i Sejdalija, brati~ne Amra, Alija, Amira i Zekira, sestri}i i sestri~ne, te porodice: D`indo, Sejfovi}, ]esko, Vatre{, Kuli}, Bogilovi}, Br|anin, He}o, Bala{, Alispahi}, Solak, Rami}, Musli}, Dumanji}, Su}eska, Demirovi}, Trivun, [o{ovi}, Gu{i}, kao i ostala brojna rodbina, kom{ije i prijatelji. Tevhid }e se prou~iti istog dana u ku}i rahmetlije u 14.00 sati, ul. Otona @upan~i~a 5, Bu~a Potok. RAHMETULLAHI ALEJHI RAHMETEN VASIAH 111

Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{ dragi Obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{a draga

MAKBULA (AHMED) KOLAR, ro|. KARI]
preselila na ahiret u 80. godini. D`enaza }e se obaviti u ponedjeljak, u 14.30 sati na mezarju u Kijevu (na Polju). O@ALO[]ENI: sinovi Azem i Ahmica, snaha Feriha, unu~ad Kenan, Amela, Edin, Samina, te porodice Kolar, Kari}, Bunar, Ba{i}, Stamboli}, Mulahasanovi}, Krupalija, Hajdarpa{i}, Zolota, Belko, Prasko, Ni{i} Tevhid }e se prou~iti istog dana u 14.30 sati d`amiji u Kijevu. Molimo dragog Allaha d`.{. da joj podari lijepi d`ennet i vje~ni rahmet. Amin 12946-1nd`

NURUDIN (HUSEIN) KATAD@I]
preselio na ahiret u nedjelju, 3. 10. 2010. godine u 81. godini. D`enaza }e se obaviti u ponedjeljak, 4. 10. 2010. godine u 14.00 sati na mezarju Vlakovo. O@ALO[]ENI: supruga [emsa, sin Mirsad, k}erka Majda, zet Fadil, sestre Sadeta, Vahida i Nevzeta, unuke D`enita, Aida, Belma, Edina i Emina, praunu~ad, te porodice Katad`i}, Namgalija, Omer~evi}, Musi}, Sal~inovi}, Kobiljak, ^erimagi}, Serdarevi}, Avdi}, Dolarevi}, Imamovi}, kao i ostala brojna rodbina, kom{ije i prijatelji. Tevhid }e se prou~iti istog dana u stanu rahmetlije u 14.00 sati, Omladinska 7/II, Vogo{}a. RAHMETULLAHI ALEJHI RAHMETEN VASIAH
111

...za ovaj trenutak - pripremajte se - (hadis) Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{a draga

MAKBULA (AHMED) KOLAR, ro|. KARI]
preselila na ahiret u petak, 1. 10. 2010. godine u 80. godini. D`enaza }e se obaviti u ponedjeljak, 4. 10. 2010. godine u 14.30 sati na mezarju Polje Kijevo. O@ALO[]ENI: sinovi Azem i Ahmica, snaha Feriha, unu~ad Kenan, Amela, Edin i Samina, brati}i, brati~ne, sestri}i, sestri~ne, djever Avdija sa porodicom, djeveri}i, djeveri~ne, zaovi}i, zaovi~ne, te porodice: Kolar, Kari}, Belko, Stamboli}, Bunar, Ni{i}, Mulahasanovi}, Ba{i}, Prasko, Zolota, kao i ostala brojna rodbina, kom{ije i prijatelji. Tevhid }e se prou~iti istog dana u 14.30 sati u d`amiji Kijevo. RAHMETULLAHI ALEJHA RAHMETEN VASIAH
111

SJE]ANJE na voljene roditelje

SJE]ANJE

na na{eg kuma

... za ovaj trenutak - pripremajte se - (hadis) Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{a draga

ISMETA (MUHAMED) KRKBE[EVI] ZDENKO RAGU@ MARON
4. 10. 2009 - 4. 10. 2010.
Porodice Veselinovi} i Mandi}
13012-1nd`

HAKIJA AJANOVI]
4. 10. 2002 - 4. 10. 2010.

ADVIJA AJANOVI], ro|. GARAGI]
26. 8. 2002 - 4. 10. 2010.

Godine prolaze, ali vrijeme ne bri{e tragove duboke boli koja vje~no ostaje u nama. Sa velikom ljubavlju i po{tovanjem, zauvijek }ete `ivjeti u na{im srcima. K}erke Amela i Arma sa porodicama 13015-1nd`

preselila na ahiret u subotu, 2. 10. 2010. godine u 81. godini. D`enaza }e se obaviti u ponedjeljak, 4. 10. 2010. godine u 16.00 sati na mezarju Hambina carina - [iroka~a. O@ALO[]ENI: k}erka Indira, zet Adnan, unuci Omar, Muamer i Armin, rodice Nura, Fikreta, Nuna i Kira, te porodice Krkbe{evi}, Himzanija, \ipa, \inali}, Leti}, kao i ostala rodbina, prijatelji i kom{ije. Tevhid }e se prou~iti istog dana u stanu merhume u 16.00 sati, ul. Semira Fra{te 5/VII. Prijevoz do mezarja i nazad obezbije|en ispred ku}e `alosti sa polaskom u 15.00 sati. RAHMETULLAHI ALEJHA RAHMETEN VASIAH
111

POSLJEDNJI POZDRAV

na{em radnom kolegi

FARUKU BEGI]U
Zauvijek }e{ ostati u na{im sje}anjima. Uposlenici Odjela prozvodnje CCHBC
15204-1tt

Dnevni avaz
Obavje{tavamo rodbinu, kumove i prijatelje da je na{ dragi

ponedjeljak, 4. oktobar/listopad 2010.

63

... za ovaj trenutak - pripremajte se - (hadis) S tugom i bolom obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{ dragi

RADOMIR (PETAR) MU[IKI]
(1934 - 2010)
preminuo u 77. godini. Sahrana na{eg supruga, oca, djeda i svekra obavi}e se u ponedjeljak, 4. 10. 2010. u 14.00 sati na gradskom groblju Miljevi}i u Isto~nom Sarajevu. O@ALO[]ENI: supruga Jovanka, sin Dragan, unuke Marija i Anja, snaha Neda i 13806-1nd` ostala rodbina i prijatelji

had`i IZET (TAHIR) MUSLIJEVI]
preselio na ahiret u petak, 1. oktobra 2010. godine. D`enaza }e se obaviti u ponedjeljak, 4. oktobra 2010. godine u 14.00 sati na mezarju Grli}a brdo. O@ALO[]ENI: supruga Hiba, k}erke Mersija, Jasmina, Mihana i Sabina, zetovi Bajro, Re{ad i Jasminko, unu~ad Elma, Belma, Ermin, Selma, Lejla, Amina, Nermina i Mirza - Mehmed, praunu~ad Muhamed, Faris, Kenan, Asim - Ali, Hamza, Aylin i Aj{a, prazetovi Adnan, Sabahudin, Amel, Semir i Amar, amid`i}i Hakija, Muslija i Mustafa, svastika Hafa, {ura Adil, rodica Zehra Turkmanovi}, prijatelj Vahid Behri}, porodice Muslijevi}, Memi}, Halilovi}, Grbo, Resi}, Zubanovi}, Behluli, Kreziu, Bilalbegovi}, \ini}, Matoruga, Hasagi}, Drinjak, Tutun, Lutvikadi}, Kalota, Arnautovi}, Hod`i} i ostala mnogobrona rodbina, prijatelji i kom{ije. Tevhid }e se prou~iti istog dana u 14.00 sati u ku}i rahmetlije u ulici Omera Stupca br. 14.
15136-1tt

Obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{ dragi

SAFET (IBRAHIM) BOJI]
preselio na ahiret u nedjelju, 3. oktobra 2010. godine, u 77. godini. D`enaza }e se obaviti u ponedjeljak, 4. oktobra 2010. godine u 14.00 sati na gradskom groblju Vlakovo. Prijevoz obezbije|en ispred ku}e `alosti iz ulice Vitkovac br. 157 sa polaskom u 13.00 sati, do groblja i nazad. O@ALO[]ENI: sin Mirsad, k}erka Hata, snaha Alma, zet Nusret, unu~ad Lejla, Seada, Sead i Amela, brat Hasan, sestre Safeta i Mina, snaha Musa, brati}i i brati~ne, sestri}i i sestri~ne, {ura Safer sa porodicom, svastike Led`iba, Nura, Han}a i Pa{una sa porodicama, te porodice Boji}, Sarajli}, ^avali}, Nuhanovi}, Gegi}, Ati}, Islamovi} i ostala mnogobrojna rodbina, prijatelji i kom{ije. Tevhid }e se prou~iti istog dana u 14.00 sati u d`amiji Vitkovac.
111

...za ovaj trenutak - pripremajte se - (hadis) Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{a draga

Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{a draga majka, nana, pranana, sestra, strina i tetka

FATA (HAMID) KOLAR, ro|. HAMZI]
preselila na ahiret u subotu, 2. 10. 2010. godine u 48. godini. D`enaza }e se obaviti u ponedjeljak, 4. 10. 2010. godine u 16.00 sati na mezarju Pogledi - Kijevo. O@ALO[]ENI: otac Hamid, suprug Zijad, sin Ervin, k}erka Irma, svekrva Zlatka, djever Bajro, bra}a Adil i Zijo, sestre [emsa i Esma, jetrva Bahra, zetovi Alija i Atif, snahe Sejda i Zlatka, brati}i, brati~ne, sestri}i, sestri~ne, te porodice: Kolar, Hamzi}, Kukan, Bijelonja, Bjelica, Mahmutovi}, Hurla, Kolakovi}, Kari}, Gobelji}, Kalaba, D`ubur, Hand`i}, [ahovi}, Silajd`i}, Sa~i}, Kova~evi}, Pind`o, Herenda, Bunar, [ukali}, Demir, [aban, Spahija, [e}erovi}, Ibri~i}, Rami}, ^omor, Hod`i}, Oru~evi}, kao i ostala brojna rodbina, kom{ije i prijatelji. Tevhid }e se prou~iti istog dana poslije ikindije namaza (16.00 sati) u d`amiji Kijevo. Prijevoz do mezarja i nazad obezbije|en sa autobuskog stajali{ta Ned`ari}i sa polaskom u 14.30 sati, sa usputnim zaustavljanjem na stajali{tima: terminal Ilid`a i Hrasnica. RAHMETULLAHI ALEJHA RAHMETEN VASIAH 111

NURIJA (MAHMUT) HASANBEGOVI], ro|. ]ERIMAGI]
preselila na ahiret u subotu, 2. oktobra 2010. godine, u 76. godini. D`enaza }e se obaviti u ponedjeljak, 4. oktobra 2010. godine u 14.00 sati na gradskom groblju Vlakovo. O@ALO[]ENI: k}erka Mila, unuka Jasmina, unuk Jasmin, praunuk Eman, bra}a i sestra sa porodicama, te ostala rodbina, prijatelji i kom{ije. Tevhid }e se prou~iti istog dana u 14.00 sati u ku}i `alosti u ulici Hasana Su}eske br. 12/II. 111

... za ovaj trenutak - pripremajte se - (hadis) Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje, kom{ije i poznanike da je na{a draga majka i sestra

HAJRIJA (ALIJA) AVDI]
preselila na ahiret u petak, 1. oktobra 2010. godine, u 56. godini. D`enaza }e se obaviti u ponedjeljak, 4. oktobra 2010. godine u 14.00 sati na gradskom groblju Vlakovo. Prijevoz obezbije|en ispred RTV Doma sa polaskom u 13.00 sati, do groblja i nazad. O@ALO[]ENI: sin Haris Hajdarevi}, bra}a Sabrija i Sabit sa porodicama, te porodice Avdi}, Hajdarevi}, Hota, Muhi}, Ba`darevi}, Eri}, ^ampara, Pa~ariz i ostala mnogobrojna rodbina, prijatelji, kom{ije i poznanici. Ku}a `alosti: Br~anska br. 11/VI, Sarajevo. RAHMETULLAHI ALEJHA RAHMETEN VASIAH.
111

...za ovaj trenutak - pripremajte se - (hadis) Obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{ dragi

Tu`nim srcem javljamo rodbini, prijateljima i kom{ijama da je na{a draga

FARUK (ABID - ZAHO) BEGI]
preselio na ahiret dana 3. 10. 2010. godine u 40. godini. D`enaza }e se klanjati u ponedjeljak, 4. 10. 2010. godine u 16.00 sati, ispred d`amije @unovnica, a ukopat }e se na mezarju Grahori{}e - @unovnica. O@ALO[]ENI: supruga Alma, otac Abid - Zaho, sestra Lejla, pomajka Senada, zet Sr|an, punica Majda, porodice: Begi}, Softi}, Mazgi}, Vuleti}, Maglajlija, Tanovi}, [ehi}, Makarevi}, Islamovi}, Halvad`ija, Hara~i}, Calvert, Memi}, Merd`ani}, te ostala rodbina, prijatelji, kom{ije i poznanici. Tevhid }e se prou~iti istog dana u d`amiji @unovnica u 16.00 sati. RAHMETULLAHI ALEJHI RAHMETEN VASIAH
13013-1nd`

ZORKA MANDI]
preminula 2. 10. 2010. godine u 80. godini. Sahrana }e se obaviti 5. 10. 2010. godine u 14.30 sati na gradskom groblju Vlakovo. O@ALO[]ENI: k}erke Marica i Mirjana, unuk Adi i ostala mnogobrojna rodbina, prijatelji 111 i kom{ije.

Dnevni avaz
UZ NAJVE]I TIRA@
NAJPRISTUPA^NIJE CIJENE za pogrebne usluge, trgovinu i proizvodnju Sarajevo

Osmrtnice, sje}anja, posljednji pozdravi...
033/281 - 451; Fax: 281- 461; E-mail: smrtovnice@avaz.ba
SARAJEVO: Tešanjska 24A, 033/ 281 - 717 D`emala Bijedi}a br. 185, 033/ 281 - 451 ZENICA: Marjanovi}a put bb (zgrada Jabuka) /fax: 032/ 424 - 441; TUZLA: Turalbegova 22 (poslovno zanatski centar Korzo-pasa`) /fax: 035/ 257 - 277; 257-477 GRA^ANICA: Ahmed Pa{e Budimlije 23 (zgrada Ozrenka) 035/ 706 - 043; MOSTAR: Husnije Repca bb /fax: 036/ 558-890; BIHA]: Biha}kih branilaca 2 , /fax: 037/ 310 - 363; TRAVNIK: @itarnica F /fax: 030/ 512 - 718; BR^KO:

MED@LIS ISLAMSKE ZAJEDNICE SARAJEVO
71000 Sarajevo, Bistrik do broja 8

Pokopno dru{tvo „Jedileri“ - Sarajevo, pru`a pogrebne usluge po najpovoljnijim cijenama, omogu}ava brzu, kvalitetnu i jednostavnu organizaciju d`enaze na podru~ju Kantona Sarajevo i Bosne i Hercegovine, te najpovoljnije uslove za prijevoz umrlih iz inozemstva. Cjelokupna organizacija d`enaze (posljednjeg ispra}aja umrlog) obavlja se na jednom mjestu, atraktivnoj i u Gradu prepoznatljivoj lokaciji - Turbe sedam bra}e, u neposrednoj blizini trolejbuske okretnice na Austrijskom trgu, ul. Bistrik do br. 8. Svakim danom od 0-24 sata, Vama dostupan telefon: 033 712-800, fax: 033 712 801.

Bosne srebrene 3
049/ 215 - 648; BANJA LUKA: Kralja Petra I Kara|or|evi}a bb . /fax: 051/ 215 - 887 BIJELJINA: Me{e Selimovi}a 2 /fax: 055/ 209 - 753

POKOPNO DRU[TVO

""BAKIJE" BAKIJE
OSNOVANO 1923
tel. 00387 (0)33 533-763

SARAJEVO

424 - 440;
GORA@DE: [ukrije Kukavice 12 038/ 222 - 251;

Pokopno dru{tvo "BAKIJE" vr{i prevoz umrlih iz Zapadne Europe specijalnim pokopnim vozilima i organizuje d`enaze na teritoriji BiH.
mobitel 00387 (0)61 131-788 00387 (0)33 233-062 fax 00387 (0)33 447-122 mobitel za inostranstvo 0049(0)16093427808 www.bakije.com

64

Dnevni avaz, ponedjeljak, 4. oktobar/listopad 2010.

sport

FUDBAL Sarajevski premijerliga{ i dalje podstanar

U Olimpicu opet prizivaju Otoku
Nadamo se da }e stvari kona~no krenuti, ka`u u klubu
Bh. fudbaleri remizirali s ^e{kom
(Foto: I. [ebalj)

Kvalifikacije za EP za juniore

Odluka protiv Makedonije
Stadion „Asim Ferhatovi} Hase“ u Sarajevu. Gledalaca 200. Sudija: Efung Nzolo (Belgija). @uti kartoni: Grahovac, Aganspahi} (BiH), Jano{, Krej~i (^e{ka). BOSNA I HERCEGOVINA: Jajalo, Huseinspahi}, Sesar, @upari}, Salihovi}, Grahovac, Travan~i} (65. Aganspahi}), Popara, Seferovi} (87. Kvesi}), Zakari}, [iv{i} (65. Abdi}). Selektor: Zoran Bubalo. ^E[KA: Zapletal, Jugas, Jano{ (72. Kaderabek), Kr~, [u{tr, Skalak (53. [tipek), Fanti{ (46. Boha~), Vidra, Krej~i, Prikril, Hala. Selektor: Jaroslav Hrebik. U drugom kolu kvalifikacionog turnira za Evropsko juniorsko prvenstvo, koji se igra u Sarajevu, bh. fudbaleri remizirali su s ^e{kom (0:0), dok je Bjelorusija pobjedom od 3:0 nad Makedonijom na stadionu Grbavica osigurala drugi krug. Tri ostale ekipe i dalje imaju {anse za drugo mjesto, koje, tako|er, vodi u nastavak kvalifikacija. Poredak: Bjelorusija 6, Makedonija 3, BiH 1, ^e{ka 1. Tre}e kolo (srijeda, 15 sati): BiH - Makedonija (Grbavica), ^e{ka - Bjelorusija („Asim Ferhatovi} Hase“).
S. Sp.

Prva ~etvrtina Premijer lige BiH ostala je za nama. Ekipa Olimpica je na {estoj poziciji i u klubu su zadovoljni ostvarenim. Plasman u gornjem dijelu tabele za neke je iznena|enje, ali je ve}ina i ranije znala da se radi o kvalitetnoj ekipi, koja }e mnogima pomrsiti ra~une. Ambicije Olimpica su visoke, `ele biti u samom vrhu, ali za to }e im, prije svega, trebati bolje igre na doma}em terenu. U dosada{nje ~etiri utakmice ostvarili su po jednu pobjedu i remi te dva poraza. U klubu smatraju da bi skor

bio mnogo bolji da su igrali na svom stadionu, na Otoci, umjesto na Olimpijskom stadionu „Asim Ferhatovi} Hase“. - Nadamo se da }e stvari kona~no krenuti u pravom smjeru. Mislim da su dobri rezultati razlog vi{e da se pomogne klubu tako {to }e se ulo`iti u stadion. Imamo neke naznake da }e ne{to krenuti i stalno to i{~ekujemo. Da smo kao doma}ini igrali na Otoci, sigurno bismo imali vi{e bodova, jer je to na{ stadion i na njemu se osje}amo najbolje - ka`e direktor Olimpica Hamdija Spahi}.
Stadion Otoka: Neuvjetan za treniranje i igranje utakmica

Na Ko{evu jedini gostuju}i poraz
Da doma}i teren nije prednost Olimpica, govore i igre na gostovanjima. U ~etiri ogleda na strani „Vukovi“ su tri puta pobijedili i jednom izgubili. Jedini gostuju}i poraz nanijelo im je Sarajevo, i to na stadionu „Asim Ferhatovi} Hase“, na kojem i „Vukovi“ ove sezone igraju doma}e utakmice.

Prva liga RS

Podrinje - Radnik 1:0
Ekipa Orli}a, koja ove sezone u Ligi prvaka u malom fudbalu predstavlja BiH, nije se uspjela plasirati u narednu rundu ovog takmi~enja. Za takav poduhvat bila im je potrebna pobjeda nad kiparskim predstavnikom Araratom iz Nikozije, ali su ju~er u susretu odigranom na turniru u ukrajinskom Lvivu pora`eni rezultatom 2:4. Orli} je igrao dobro prvo poluvrijeme pa je u 16. minuti na{ predstavnik imao prednost od 2:1. Na odmoru je bilo nerije{eno, a u nastavku su Kiprani bili spretniji i sretniji. Uspjeli su iskoristiti dvije {anse i do}i do veoma N. D. vrijedne pobjede.

Poznato je da je stadion Otoka, koji je u vlasni{tvu Op}ine Novi Grad, neuvjetan za treniranje i odigravanje utakmica. Rekonstrukcija se stalno najavljuje, ali radova nema. Dok se to ne desi, Olimpic ostaje podstanar,

malo se trenira na Grbavici, malo na Ko{evu, neko vrijeme i u Butmiru. Ova pri~a neopisivo podsje}a na pri~u nekada{njeg ~lana elitnog ranga, sarajevske Vrbanju{e, koja je trenirala i igrala van N. D. Kantona Sarajevo.

Liga prvaka u malom fudbalu

Orli} pora`en od Kiprana

Susret u Janji pratilo je 1.500 gledalaca

(Foto: G. Bobi})

Stadion Podrinja u Janji. Gledalaca: 1.500. Sudija: ^edomir Vi}i} (Ugljevik) 7,5. Strijelac: 1:0 - Vu~i} (52). @uti kartoni: D. Arnautovi}, Jusufovi}, Sajtanovi}, Meri} (Podrinje), Sapanjo|, Ostoji}, Krsti} (Radnik). Igra~ utakmice: Dejan Vu~i} (Podrinje) 7,5. PODRINJE: Mileti} -, A. Arnautovi} 7, Arsenovi} 6,5, D. Arnautovi} 7 (46. Me-

ri} 7), Milki} 6,5, \oki} 7,5, Jusufovi} 6, Had`i} 6 (62. Avdi} -), Niki} 6, Sajtanovi} 6,5, Sofi} 6 (46. Vu~i} 7,5). Trener: Bo~ko Tonkovi}. RADNIK: Sabo 5,5, Joki} 5,5 (46. Vasi} 5), Jovanovi} 6,5, Takovac 6 (46. \uri} 6), Sapanjo| 6, Lazi} 6, Jevti} 5,5 (54. Vuji} 6,5), Ostoji} 6, Jefti} 6,5, Krsti} 5,5, Vukovi} 5. Trener: NiD. T. kola Bala.

S turnira u Ukrajini: Sarajlije nisu uspjele

Predsjednik UEFA-e upozorava klubove na finansijsku kontrolu

Zamislite se nad primjerom Majorke
Predsjednik UEFA-e Mi{el Platini (Michel) rekao je u razgovoru za italijanski list „Sole 24 Ore“ kako se boji za finansijsku sigurnost evropskog nogometa. - Pro{le godine smo uo~ili te{ku situaciju u kojoj pola vode}ih klubova posluje s gubitkom. Nakon {to smo pregledali ra~une iz 2009., situacija se ne popravlja, a gubici rastu. To nam ka`e da je energi~na intervencija postala neophodna, jer ova situacija poga|a klubove u sve 53 evropske asocijacije - rekao je Platini. UEFA je ve} donijela nova pravila, kojima poku{ava prisiliti klubove da naprave balans izme|u prihoda i tro{kova, a Platini nagovje{tava da }e poduzeti striktnu kontrolu od idu}e godine te da }e o klubovima odlu~ivati izvr{na i disciplinska tijela. - Va`no je da klubovi stave tro{kove pod kontrolu ako ne `ele da za nekoliko godina imaju problema. Kontrola je ve} po~ela i bit }e veoma striktna. Samo se zamislite nad primjerom Majorke, koja je izba~ena iz Evropske lige zbog dugova - dodao je Platini. (A. N.)

Tabela
Rezultati 8. kola: Sloboda - Modri~a Maxima 1:0, Sloga - Kozara 2:1, Sutjeska - BSK 5:0, Podrinje - Radnik 1:0, Proleter - Sloboda (MG) 2:1, Lakta{i - Drina HE 2:1, Mladost - Famos 2:1. Parovi 9. kola (9. oktobar): Famos - Sloboda (BN), Drina HE - Mladost, Sloboda (MG) - Lakta{i, Radnik - Proleter, BSK - Podrinje, Kozara Sutjeska, Modri~a Maxima - Sloga.
1. Kozara 8 2. Podrinje 8 3. Sutjeska 8 4. Sloboda (NG) 8 5. Lakta{i 8 6. Proleter 8 7. Sloga 8 8. Mladost 8 9. Modri~a 8 10. Drina HE 8 11. Radnik 8 12. Sloboda (MG) 8 13. BSK 8 14. Famos (-3) 8 5 4 4 4 4 4 3 4 3 3 2 2 2 3 0 2 2 2 2 0 3 0 1 1 2 2 1 0 3 11:6 2 15:9 2 10:4 2 10:8 2 9:9 4 11:8 2 13:12 4 9:11 4 13:10 4 10:11 4 6:7 4 10:13 5 4:17 5 9:15 15 14 14 14 14 12 12 12 10 10 8 8 7 6

Platini: Staviti tro{kove pod kontrolu

sport

Dnevni avaz, ponedjeljak, 4. oktobar/listopad 2010.

65

(Foto: AFP)

ENGLESKA Jo{ jedna te{ka povreda u Premijer ligi

De Jong slomio nogu Ben Arfi
U derbiju ^elzi bolji od Arsenala
Iako je 7. kolo engleskog prvenstva donijelo veliki londonski derbi izme|u ^elzija i Arsenala, skoro svi izvje{taji koji govore o Premijer ligi, po~eli su susretom Men~ester siti - Njukasl, u kojem su doma}i pobijedili s 2:1. Igrala se 4. minuta kada je doma}i Najd`el de Jong (Nigel) startao na Francuza

Poraz Liverpula
Wenger), postigao Arsenalu 13. gol u me|usobnim ogledima. Pred kraj utakmice Aleks (Alex) je ovjerio pobjedu. Rezultatima Liverpula vi{e niko se ne ~udi. Sada su na doma}em terenu pora`eni od novajlije u ligi Blekpula. Rezultati 7. kola: Vigan Vulverhempton 2:0 (Gomez 65, Rodaljega 86), Birmingem - Everton 0:2 (D`onson 54 autogol, Kejhil 90+3), Stouk - Blekburn 1:0 (Volters 48), Sanderlend - Man~ester junajted 0:0, Totenhem - Aston vila 2:1 (Van der Vart 45+2, 75 Albrajton 16), Vest Bromvi~ - Bolton 1:1 (Morison 78 Elmander 64), Vest Hem Fulem 1:1 (Pikijon 51 - Dempsi 33), Man~ester siti Njukasl 2:1 (Tevez 18 penal, D`onson 75 - Gutijeres 24), Liverpul - Blekburn (Kirgijakos 53 - Adam 29 penal, Vorni 45), ^elzi - Arsenal 2:0 (Drogba 39, Aleks 85).

Kitambala u duelu s Fernandom: Lorijen i Bordo su remizirali

FRANCUSKA Lion kona~no pobijedio

Tabela
1. ^elzi 7 2. Man. s. 7 3. Man. j. 7 4. Arsenal 7 5. Totenhem 7 6. Vest B. 7 7. Stouk 7 8. A. vila 7 9. Blekpul 7 10. Fulem 7 11. Sanderlend 7 12. Bolton 7 13. Blekburn 7 14. Vigan 7 15. Njukasl 7 16. Birmingem 7 17. Everton 7 18. Liverpul 7 19. Vulverhempton 7 20. Vest Hem 7 6 4 3 3 3 3 3 3 3 1 1 1 2 2 2 1 1 1 1 1 0 2 4 2 2 2 1 1 1 6 5 5 2 2 1 4 3 3 2 2 1 1 0 2 2 2 3 3 3 0 1 1 3 3 4 2 3 3 4 4 23:2 9:3 16:9 16:9 8:6 9:12 8:9 9:12 11:15 8:7 7:7 10:11 7:8 4:13 10:10 7:10 6:7 7:10 7:12 5:14 18 14 13 11 11 11 10 10 10 9 8 8 8 8 7 7 6 6 5 5

Nansi se vratio nakon 0:2, ali na kraju ipak izgubio
Miralem Pjani} ponovo nije bio u prvom sastavu nego je u igru u{ao u 78. minuti Lion je nakon dugog Tabela su{nog perioda i turbulentnih
nekoliko sedmica, tokom kojih su navija~i izri~ito zahtijevali smjenu trenera Kloda Puela (Claude), tek u osmom kolu uspio do}i do druge pobjede u Prvenstvu Francuske. Utakmica u Nansiju izme|u ekipe s najslabijom statistikom na svom terenu s jedne strane i ekipe s najslabijom gostuju}om statistikom s druge, zavr{ena je slavljem „Lavova“, koji su dobili s 3:2. Gosti su vodili golovima Lisandra Lopeza u 37. i @imija Brijana (Jimmy Briand) u 55. minuti, ali Nansi nije odustajao. U 57. minuti Andre Luiz je smanjio, a u 70. @ulijen Fere (Julient Feret) izjedna~io na 2:2. Ipak, Lionu je tri boda donio novi gol Brijana, koji je iskoristio neopreznost doma}e odbrane. Miralem Pjani} u{ao je u igru u 78. minuti. Dolazak Faruka Had`ibegi}a nije donio pozitivan {ok igra~ima Arl-Avinjona, fenjera{ je izgubio i osmu utakmicu uzastopno, ovog puta od Oksera s 0:4, i opasno se pribli`ava pro{logodi{njem rekordu Grenobla, koji je, pod vodstvom drugog na{eg stru~njaka Mehmeda Ba`darevi}a, izgubio 11 u nizu. Okser je do~ekao prvu pobjedu u svim takmi~enji1. Sent Etjen 2. Ren 3. Lil 4. Tuluz 5. Brest 6. So{o 7. PSG 8. Marsej 9. Kaen 10. Bordo 11. Monpelje 12. Valensijen 13. Nica 14. Okser 15. Monako 16. Lorijen 17. Lion 18. Nansi 19. Lens 20. Arl-Avinjon 8 7 8 7 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 5 4 3 4 4 4 3 3 3 3 3 2 2 1 1 2 2 2 1 0 2 3 5 2 2 1 3 3 3 2 2 4 4 5 5 2 2 2 2 0 1 0 0 1 2 3 2 2 2 3 3 2 2 2 2 4 4 4 5 8 13:7 9:3 11:5 9:4 7:4 16:9 11:6 14:10 8:8 8:7 7:9 8:8 7:10 11:10 7:7 7:9 7:11 9:15 7:17 3:20 17 15 14 14 14 13 12 12 12 11 11 10 10 8 8 8 8 8 5 0

Ben Arfu odnose s terena: Povreda na po~etku utakmice

u dresu Njukasla Hatema Ben Arfu. Epilog je nova te{ka povreda u ovom fudbalskom takmi~enju. Ben Arfa je iznesen s terena, a kako je objavljeno, slomljena mu je noga. S druge strane, De Jong nije dobio ni `uti karton.

U ve} spomenutom derbiju ^elzi je nadigrao Arsenal i tako se u~vrstio na vode}oj poziciji. Prvo je Didije Drogba (Didijer), koji je prije nekoliko dana objelodanio da umalo, umjesto u ^elziju, nije zavr{io u timu Arsena Vengera (Arsene

NJEMA^KA Poraz bavarskog sastava u Dortmundu

Bajern nokautiran za osam minuta
Novi doma}i kiks slabog [tutgarta
Samo osam minuta trebalo je sastavu Borusije iz Dortmunda da rije{i sve dileme u utakmici protiv minhenskog Bajerna. Lukas Bario{ (Lucas Barrios) pogodio je u 52. minuti, a Nuri [ahin ([ahin) postavio je kona~nih 2:0 u 60. minuti susreta. Tako je sastav iz Dortmunda zadr`ao drugu poziciju i korak za vode}im Majncom, dok }e Bavarci imati o ~emu misliti u narednim danima. Nalaze se na 12. poziciji na tabeli i kasne ni manje ni vi{e nego 13 bodova za Majncom. U jo{ dvije ju~era{nje utakmice [tutgart je jo{ vi{e zaglibio na dnu tabele, jer je pora`en na doma}em terenu od Ajntrahta, dok su Bajer i Verder podijelili bodove. Rezultati 7. kola: Hanover - Sent Pauli 0:1 (Ebers 6), Hamburg - Kajzerslautern 2:1 (Ka~ar 69, ^upo Moting 84 - Laki} 3), Majnc Hofenhajm 4:2 (Alagui 2, Salai 47, Holtbi 59, [urle 74 penal - Ba 41, Sigurdson 64), Borusija M. - Volfsburg 1:1 (Marks 65 - Kalenberg 27), Frajburg - Keln 3:2 (Rozen-

Tabela
1. Majnc 7 2. Borusija D. 7 3. Hanover 7 4. Frajburg 7 5. Bajer 6 6. Hofenhajm 7 7. HSV 7 8. Volfsburg 7 9. Sent Pauli 7 10. Ajntraht 7 11. Nirnberg 7 12. Bajern 7 13. Kajzerslautern 7 14. Verder 6 15. Borusija M. 7 16. Keln 7 17. [alke 7 18. [tutgart 7 7 6 4 4 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 1 1 1 1 0 0 1 0 2 2 2 1 1 0 3 2 1 1 3 2 1 0 0 1 2 3 1 2 2 3 3 4 2 3 4 3 3 4 5 6 18:7 18:5 11:8 11:11 13:10 13:10 12:11 12:11 8:8 11:9 7:8 5:8 9:13 9:14 11:20 7:13 8:14 12:14 21 18 13 12 11 11 11 10 10 9 9 8 7 7 6 5 4 3

Bario{ posti`e vode}i gol za Borusiju

(Foto: AP)

tal 4, 11, Sise 70 - Mohamad 22, Matu{ik 50), Nirnberg [alke 2:1 (Franc 62, Volf 84 Huntelar 74), [tutgart Ajntraht 1:2 (Pogrebnjak 90 - Gekas 18, Kris 68), Bajer Verder 2:2 (Helmes 16, Derdijok 78 - Almeida 53, Marin 62), Borusija D. - Bajern 2:0 (Bario{ 52, [ahin 60).

ma nakon slavlja protiv Zenita 25. avgusta u bara`u Lige prvaka. Jedini remi kola na uzavrelom stadionu Gefri-Gi{ar odigrala su dva najtrofejnija francuska kluba Sent Etjen i Marsej. Rezultati i strijelci osmog kola: Arl - Okser 0:4 (Traore 18, Pedreti 44, Konto 58, Birsa 82), Monako - Brest 0:1 (Grugi 71), Bordo - Lorijen 1:0 (Cijani 26), Nansi - Lion 2:3 (Ruiz 57, Fere 70 - Lopet 37, Brijan 55, 75), So{o - Lens 3:0 (Maiga 13, Braun 44, Perki 73), Valensijen - Kaen 2:1 (Pujol 24, Samasa 29 - El-Arabi 71), Lil - Monpelje 3:1 (Sou 19, 31, @ervinjo 80 - @iro 23 penal), PSG - Nica 0:0, Ren - Tuluz (sino}). (A. ^.)

Erikson preuzeo Lester siti
Biv{i selektor Engleske Sven Goran Erikson (Eriksson) preuzeo je engleskog drugoliga{a Lester siti i potpisao dvogodi{nji ugovor. Erikson je gledao subotnji me~ Lestera protiv Skantorpa u dru{tvu predsjednika Milana Mandari}a, koji je u petak otpustio Portugalca Paola Sousu (Paolo Sousa) zbog serije slabih rezultata. Erikson, koji je vodio Obalu Slonova~e na pro{lom Svjetskom prvenstvu u Ju`noj Africi, danas }e po~eti s (A. N.) novim poslom.

Trener Majnca ~vrsto na zemlji

Tuhel: Na pravom smo putu
Trener lidera Bundeslige Majnca Tomas Tuhel (Thomas Tuchel) insistira na tome da ~vrsto, s obje noge, stoji na zemlji uprkos sjajnom startu i rekordnom nizu od sedam pobjeda. Mali klub sa zapada dr`ave {okirao je Njema~ku sa maksimalnim 21 poenom i pobjedama nad Bajernom i Verderom. Mlade zvijezde Luis Holtbi (Lewis Holtby) i Andre [urle (Schurrle) zadivili su i selektora Njema~ke Joahima Leva (Joachim Loew), koji ih planira pozvati za prijateljski me~ sa [vedskom 17. novembra. - Na{ cilj je da postanemo stabilan bundesliga{ i mislim da smo na pravom putu. Sretan sam {to na{i navija~i misle o Ligi prvaka ili tituli Bundeslige - rekao je Tuhel. Sa sedam pobjeda na startu lige, Majnc se izjedna~io s Bajernom iz 1995. godine i s Kajzerslauternom iz 2001., koji su napravili isti poduhvat. - Sedam pobjeda nije slu~ajnost nego rezultat te{kog rada. Igra~i su zaslu`ili ovaj uspjeh, ali nismo upla{eni padom na zemlju, jer to nije na{ na~in razmi{ljanja - govori Tuhel. Najmla|i trener u Bundesligi u`iva u ovom trenutku, a svoju sre}u pokazao je u subotu, kada se, nakon pobjede nad Hofenhajmom (4:2), popeo na ogradu tribine s najvjernijim navija~ima i sa megafonom (A. N.) vodio navijanje.

Salvatore Skila~i gine kao mafija{ki bos
Nekada slavni napada~ „Azura“ Salvatore Skila~i (Schillaci), koji je na Svjetskom prvenstvu 1990. godine u Italiji bio najbolji strijelac Mundijala, po~inje karijeru glumca, a prva uloga koju }e dobiti, bit }e mafija{kog bosa u jednoj italijanskoj seriji. Uloga mu ne bi trebala biti te{ka, jer Italijani ka`u da }e Skila~i pogi(M. T.) nuti ve} u drugoj sceni.

[PANIJA

66
ITALIJA Napoli nadigrao Romu

Dnevni avaz, ponedjeljak, 4. oktobar/listopad 2010.

sport

Aduriz posti`e prvi gol za Valensiju

(Foto: AP)

Lacio se ne {ali
Fiorentina pora`ena na doma}em terenu
Kona~no su navija~i Lacija do{li na svoje. Njihov tim, koji u posljednjem prijelaznom roku opet nije doveo spektakularna poja~anja, u ovoj sezoni igra kao preporo|en. Epilog je da su nakon ju~era{nje pobjede zaposjeli lidersku poziciju na tabeli i{~ekuju}i sino}nju utakmicu Inter - Juventus. „Lacijali“ su golom Stefana Maurija minimalno savladali Bre{u. Radost navija~a Lacija je dvostruka. Dok „Nebeskoplavi“ igraju sve bolje,

„[i{mi{i“ ostali na ~elu

Valensija i preko Atletika
Viljareal nastavio potjeru za liderom
Valensija se oporavila od poraza u Ligi prvaka, koji joj je na Mestalji nanio Man~ester junajted, te je s 2:1 savladala Atletik Bilbao i tako ostala na ~elu {panske Primere. „[i{mi{i“ u novoj sezoni igraju odli~no, a za trijumf nad neugodnom baskijskom ekipom trebali su im golovi Aduriza i Visentea (Vicente). I bez dvojice Davida, Vilje (Villa) i Silve, Valensija se izdigla iznad finansijske krize koja trese klub i obilje`ila je po~etak prvenstva. Pet pobjeda i remi doseg je koji je malo ko o~ekivao od ove ekipe, kojoj su predvi|ali te`ak {ampionat. - Dugo nismo uspijevali slomiti otpor protivnika i tek smo na kraju postigli drugi gol. Ide nam dobro i nadam se da }emo nastaviti u ovom stilu - rekao je Aduriz. Da u Valensiji nemaju najmirniji san, trude se u

Tabela
1. Lacio 6 2. Napoli 6 3. Milan 6 4. Inter 5 5. Kijevo 6 6. Bre{a 6 7. Palermo 6 8. Katanija 6 9. \enova 6 10. Bari 6 11. Le~e 6 12. Juventus 5 13. Kaljari 6 14. Sampdorija 6 15. Bolonja 6 16. ^ezena 6 17. Fiorentina 6 18. Parma 6 19. Roma 6 20. Udineze 6 4 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2 2 1 1 0 2 2 2 2 2 1 4 4 4 1 2 2 2 1 1 1 1 1 2 3 2 2 2 2 2 2 1 1 1 3 3 3 3 4 8:5 12:8 8:4 8:3 8:5 7:8 10:9 7:6 6:7 6:9 5:8 12:9 7:5 7:6 7:8 4:7 6:7 5:7 5:11 3:9 13 11 11 10 10 9 8 8 8 8 8 7 7 7 7 7 5 5 5 4

Tabela
1. Valensija 6 2. Viljareal 6 3. Barcelona 5 4. Real 5 5. Sevilja 6 6. Hetafe 6 7. Atletiko 6 8. Espanjol 6 9. Malaga 6 10. Atletik 6 11. Erkules 6 12. Majorka 5 13. Sosijedad 6 14. Almerija 6 15. Osasuna 6 16. Sporting 6 17. Levante 6 18. Rasing 6 19. Deportivo 5 20. Saragosa 6 5 5 4 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 0 0 1 0 0 2 2 1 1 0 1 1 1 1 1 3 2 2 2 1 3 3 0 11:4 1 12:4 1 9:4 0 6:1 1 10:6 2 11:8 2 10:7 3 5:9 3 12:12 3 9:9 3 5:6 2 4:5 3 6:9 2 5:5 3 4:6 3 6:11 3 5:11 4 3:8 2 2:5 3 5:10 16 15 12 11 11 10 10 9 7 7 7 7 7 6 5 5 5 4 3 3

Lista strijelaca
5 - Samjuel Eto (Inter), Edison Kavani (Napoli) 4 - Alesandro Matri (Kaljari), Serhio Pelisije (Kijevo), Marko di Vajo (Bolonja) 3 - Antonio Kasano (Sampdorija), Milo{ Krasi} (Juventus)

Lista strijelaca
4 - Nilmar (Viljareal) 3 - Fernando Ljorente (Atletik), Dijego Forlan (Atletiko), David Trezege (Erkules), Salomon Rondon (Malaga), Raul Tamudo (Real Sosijedad), Aduriz (Valensija), \uzepe Rosi (Viljareal) 2 - Lionel Mesi, David Vilja (Barcelona), Simao (Atletiko).

ekipi Viljareala. U ovom kolu savladali su Rasing i ostali samo na bod zaostatka za liderom. Rezultati i strijelci: Valensija - Atletik 2:1 (Aduriz 11, Visente 90+1 - Gabilondo 90+4), Real Sosijedad Espanjol 1:0 (Forlin 85 autogol), Saragosa - Sporting 2:2 (Pongole 56, 61 - Obradovi} 32 autogol, Kastro 48 penal), Hetafe - Erkules 3:0 (Pareho 20, Moral 42, Miku 81), Osasuna - Levante 1:1 (Pandijani 72 - Sre|o 79), Sevilja - Atletiko 3:1 (Negredo 29, 38, Kanute 52 - Kosta 59), Almerija - Malaga 1:1 (U~e 76 - Ovusu-Abeje 50), Viljareal - Rasing 2:0 (Nilmar 8, Rosi 13), Barcelona - Majorka, Real Madrid - Deportivo (sino}). (A. N.)

njihove kom{ije iz ekipe Rome na velikim su mukama. Pristalicama „vu~ice“ nadu je donijela pobjeda nad Interom, ali kao da je to bio samo trenutni bljesak. Ju~er su s 0:2 pora`eni

Mauri: Donio bodove Laciju

(Foto: AP)

na gostovanju kod Napolija, koji se s nova tri boda probio u sam vrh tabele.

Rezultati 6. kola: Udineze - ^ezena 1:0 (Benatija 90), Parma - Milan

0:1 (Pirlo 25), Le~e - Katanija 0:0, Kjevo - Kaljari 0:0, Fiorentina - Palermo 1:2 (\ilardino 58 - Ili~i} 20, Pastore 37), Bolonja Sampdorija 1:1 (Britos 65 - Portanova 45 autogol), \enova - Bari 2:1 (Palasio 36, Toni 90 - Bereto 52 penal), Lacio Bre{a 1:0 (Mauri 45), Napoli - Roma 2:0 (Ham{ik 72, Burdiso 83 autogol), Inter - Juventus (sino}).
(N. D.)

Evropa na dlanu
Austrija
Rezultati 10. kola: Austrija - [turm 2:3, LASK Materzburg 0:1, Vijener Vaker 1:0, Kapfenberger Rapid 0:0. Poredak: Vaker 20, [turm 19, Rid 18, Vijener 17, Austrija 15, Rapid 13, Salcburg 9... 2:0, Crvena zvezda - Metalac 2:0. Poredak: Crvena zvezda 19, Partizan 16, Vojvodina 15, Spartak 13, Rad 11, Sevojno 11, Smederevo 10, Borac 10...

[kotska
Rezultati 7. kola: Seltik Hamilton 3:1, Harts - Rend`ers 1:2, Invernes Aberdin 2:0, Kilmarnok Dandi 1:2, Modervel - St. Miren 3:1, St. D`onston Hibernijan 2:0. Poredak: Seltik 21, Rend`ers 21, Modervel 13, Dandi 11, Invernes 10, Harts 8...

Engleski klub `eli Barcinog stopera

Siti nudi 57 miliona eura za Pikea
Man~ester siti priprema nevjerovatnu ponudu Barceloni, pi{u britanski mediji navode}i da su „Gra|ani“ spremni isplatiti {panskom prvaku 57 miliona eura obe{te}enja za @erara Pikea (Gerard Pique). Prema istim izvorima, {panski reprezentativac potpisao bi petogodi{nji ugovor, vrijedan 9,1 milion eura po sezoni, ali isti izvori dodaju da je posao pod velikim upitnikom, jer je neizvjesno da li bi Barcelona pristala da se odrekne jednog od najboljih svjetskih stopera. Engleski fudbal nije nepoznanica za Pikea (23 godine), koji je 2004., po odlasku iz mladog tima Barcelone, pristupio Man~ester junajtedu. No, na Old trafordu nisu mu previ{e vjerovali pa je 2006. ustupljen

Belgija
Rezultati 10. kola: Kortrijk - Eupen 3:1, Lijers Serkl Bri` 0:1, Lokeren @erminal 1:0, STVV - Vesterlo 1:2, Varegem - [arlroa 1:1, Mehelen - Genk 2:2 (Boris Pand`a strijelac za Mehelen), FK Bri` Gent 3:2, Standard Anderleht 5:1. Poredak: Genk 26, Anderleht 21, Standard 20, Gent 19, Mehelen 18, Bri` 16, Kortrijk 16, Serkl Bri` 16, Lokeren 15...

Huper posti`e pogodak za Seltik protiv Hamiltona

(Foto: Reuters)

Utreht 12, Den Hag 11, NEC 10, Ekscelzior 10...

Hrvatska
Rezultati 10. kola: Rijeka - Lokomotiva 3:0, Split Osijek 1:0, Slaven Belupo - Cibalija 1:1, Varteks Zagreb 0:0, Zadar [ibenik 1:4, Hrvatski dragovoljac - Inter 0:0, Karlovac - Hajduk 1:1, Dinamo - Istra 4:0. Poredak: Dinamo 23, Hajduk 22, Split 22, Rijeka 19, Zagreb 17, Slaven Belupo 16, Cibalija 15...

Holandija
Pike: Povratak u Man~ester?

na posudbu {panskoj Saragosi prije nego {to se 2008. vratio u Barcu. Ovaj transfer bio bi u suprotnosti i s najavama iz Sitija da }e smanjiti ulaganja u igra~ki pogon nakon {to je pro{lu sezonu poslovao sa 121 milionom funti minusa (pribli`no 139 mi(E. J.) liona eura).

Rezultati 8. kola: Ajaks Utreht 1:2, Ekscelzior Roda 1:2, Breda - NEC 2:0, Vitese - Viljem II 0:0, AZ - Herakles 2:1, Graf{ap - Fejenord 1:1, Tvente - Groningen 4:2, Herenven - Den Hag 0:0, PSV - Venlo 3:0. Poredak: PSV 18, Ajaks 17, Groningen 15, Roda 15, Tvente 13, Breda 13,

Amkar - Dinamo 0:1, Terek - Tomsk 1:0, Sibir - Rubin 2:2, CSKA - Rostov 2:0, An`i - Spartak Moskva 0:1, Spartak Nal~ik Zenit 2:3. Poredak: Zenit 53, Rubin 46, CSKA 42, Spartak Nal~ik 36, Rostov 33, Spartak Moskva 33, Terek 31, Lokomotiv 30, Dinamo 29...

Turska
Rezultati 7. kola: Ankaragu~u - Konaspor 4:1, Fenerbah~e - Gen~lerbirligi 3:0, Manisasport - Kajzerispor 0:2, Bu~aspor Eski{ehirspor 0:0, Karabukspor - Galatasaraj 2:1, Istanbul BB - Bursaspor 0:0, Sivasspor - Gazijantepspor 1:1, Antalijaspor Kasimpa{a 3:1, Trabzonspor - Be{ikta{ 1:0. Poredak: Bursaspor 15, Kajzerispor 14, Fenerbah~e 13, Be{ikta{ 13, Karabukspor 13, Galatasaraj 12, Trabzonspor 14, Ankaragu~u 11, Istanbul BB 9...
(A. N.)

Srbija
Rezultati 7. kola: Borac OFK Beograd 1:1, BSK Javor 1:0, Jagodina ^ukari~ki 1:1, Smederevo - Sevojno 0:0, Spartak Hajduk 1:0, Rad - In|ija 2:0, Vojvodina - Partizan

Rusija
Rezultati 23. kola: Alanija - Krilja sovjetov 2:3,

sport

Dnevni avaz, ponedjeljak, 4. oktobar/listopad 2010.

67

RELI Dvije dionice prije kraja rije{eno Svjetsko prvenstvo

Sebastijan Leb osigurao sedmi naslov zaredom
Pobjedom u Francuskoj stekao nedosti`nih 60 bodova prednosti
Sebastijan Leb (Sebastien Loeb) osigurao je ju~er sedmi uzastopni naslov svjetskog prvaka u reliju nakon {to je na takmi~enju u Francuskoj vodio od po~etka do kraja. Dvije dionice do zavr{etka sezone voza~ Citroena je nedosti`an na ~elu generalnog poretka sa
Resi}: Doma}a uzdanica

Uo~i me|unarodnog turnira u bilijaru

Li~na karta
Sebastijan Leb (Francuska)
Ro|en: 26. februara 1974. Bra~no stanje: U braku sa Severinom, ima k}erku Valentinu. Visok: 171 cm. Te`ak: 70 kg.

U Sarajevu ~ak 245 igra~a
Pobjedniku }e pripasti 4.000 eura Dolaze najve}i asovi dana{njice
Pripreme za 3. me|unarodni sarajevski turnir u bilijaru „Dynamic Sarajevo Open 2010“ u zavr{noj su fazi, a organizatori najavljuju kako }e turnir nadma{iti prethodna dva i biti istinski bilijarski spektakl. U velikoj Kongresnoj dvorani hotela „Radon Plaza“ po~ela je monta`a stolova, koji su namjenski stigli, a do sada je prijavljeno 245 igra~a iz 23 zemlje. Najve}i asovi bilijara, poput dvostrukog evropskog prvaka Ralfa Sukea (Ralf Souqet), svjetskog prvaka u „osmici“ Karla Bo}e odigran „ring game“. Zvani~ni me~evi, u disciplini „10“, po~inju 8. oktobra u 9 sati u hotelu „Radon Plaza“. Organizatori su odlu~ili da ulaz bude slobodan na svim danima turnira, a polufinalni i finalni direktno }e prenositi TV Sarajevo 10. oktobra. Prva nagrada iznosi 4.000 eura, druga 2.000, a tre}a i ~etvrta po 1.000 eura. Nov~ane nagrade planirane su za 32 najbolja igra~a. Velika popularnost bilijara u BiH u posljednjih nekoliko godina mogla bi na ovogodi{njem turniru
Leb: Veliko slavlje na doma}em tlu
(Foto: AFP)

Karijera
Prvi reli: Katalonija 1998. (Citroen Saxo). Titule: 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010. Broj nastupa: 136. Broj pobjeda: 60. Prva pobjeda: Njema~ka 2002.

{est pobjeda i jo{ ~etiri plasmana na podiju na 11 dosada{njih takmi~enja. Najuspje{niji reli voza~ u historiji proslavio je svoj sedmi naslov na doma}em tlu, u Strazburu. - Fantasti~no je pobijediti ovdje. Znao sam da to mogu uraditi, ali je bila nevjerovatno te{ka utrka. Ni-

sam o~ekivao ovoliko ljudi, nisam znao da se reli ovdje do`ivljava u takvoj dimenziji - kazao je Leb. On je otvorio sezonu drugim mjestom u [vedskoj, iza Fordovog Finca Mike Hirvonena (Mikko). Zatim je izborio tri pobjede zaredom, u Meksiku, Jordanu i Turskoj. Nakon kratkog pr-

edaha, bio je najbolji i u Bugarskoj, a potom i u Njema~koj. Nakon Francuske, na vrhu poretka ima 226 bodova, 60 vi{e od sunarodnjaka i imenjaka O`ijea (Ogier). Do kraja sezone vozit }e se utrke u [paniji (22. oktobar) i Velsu (12. novembar).

Prijem u Evropski savez
Bilijarski savez Federacije BiH primljen je u punopravno ~lanstvo Evropskog bilijarskog saveza (EPBF). ^lanstvo na{eg Saveza po~elo je od 1. jesa (Carl Boyes) te Davida Alkaidea (Alcaide), Brune Muratorija, Darena Apletona (Darren Appleton), Mad`ida Imrana (Majid), Ivice Putnika, potvrdili su svoj dolazak. Izvla~enje parova bit }e obavljeno 7. oktobra u 19 sati u „Hit Coloseumu“, koji je i zlatni sponzor turnira, a nakon izvla~enja, bit oktobra 2010. godine. Sarajevski turnir jo{ je ranije dobio svoje mjesto u zvani~nom kalendaru EPBF-a te }e se bodovati za ranking Evropskog saveza. donijeti i zna~ajan rezultat nekog od na{ih igra~a. Damir Resi} osvojio je izuzetno jak turnir u povodu godi{njice SBK Predator, gdje je u finalu savladao pobjednika prvog sarajevskog Opena, Slovenca Matja`a Er~ulja pokazav{i da se doma}i igra~i mogu nositi s najkvalitetnijim protivniZ. [. cima.

Stoner najbr`i u Japanu
Australac Kejsi Stoner (Casey Stoner) pobjednik je MotoGP utrke Svjetskog prvenstva u motociklizmu za Veliku nagradu Japana u Motegiju. Stoner je 24 kruga (115,224 kilometra) pre{ao za 43 minute i Stoner: Tre}i u ukupnom poretku 12,266 sekundi. Drugo i tre}e mjesto zauzeli su Italijani Andrea Doviciozo (Dovizioso, zaostatak 3,868 sekundi) i Valentino Rosi (Rossi, 5,707). U generalnom poretku vodi [panac Horhe Lorenco (Jorge Lorenzo) s 297 bodova, ispred zemljaka Danija Pedrose s 228 i Stonera sa 180.

68

Dnevni avaz, ponedjeljak, 4. oktobar/listopad 2010.

sport

RUKOMET Tri utakmice tre}eg kola Premijer lige BiH

Izvi|a~ tri od tri
Ljubu{aci uvjerljivo savladali viso~ku Bosnu
Gijom @il: HSV nemo}an protiv Ma|ara
(Foto: AFP)

Uspje{ni doma}ini

Liga prvaka za rukometa{e

Odigrane su tri utakmice tre}eg kola Premijer lige BiH za rukometa{e

Terzi}ev Vesprem bolji od Hamburga
RN Leven slavio na gostovanju kod Serdaru{i}evog Celja
U jednom od derbija 2. kola Lige prvaka rukometa{i Vesprema, me|u njima i kapiten na{e reprezentacije Mirsad Terzi}, savladali su tim Hamburga, koji ove godine ima ambicije da se dokopa i naslova. U pobjedi od 33:30 na{ internacionalac proveo je na terenu 25 minuta i postigao jedan gol. Briljirao je srbijanski reprezentativac, desni bek Marko Vujin, koji je ~ak 13 puta bu{io mre`u gostiju. U jednom od tri derbija grandiozni RN Leven je u paklu dvorane Zlatorog bio bolji s 32:28 od Celja PL, koje predvodi Zvonimir Noka Serdaru{i}. Najvi{e se istaklo lijevo krilo Uve Genshajmer s 12 golova. Kod doma}ina, Uro{ Zorman i Dragan Gaji} dali su po osam. Ju~er su se sastali i pro{logodi{nji finalisti Kil i Barcelona. Bilo je 28:28. Grupa A: Celje PL - RN Leven 28:32, [amberi - Vive Kielce 27:26, Kil - Barcelona 28:28. Poredak: RN Leven 4, Kil 3, Celje 2, Barcelona 1, [amberi 0, Kielce 0. Grupa B: Vesprem HSV 33:30, Monpelje - Savehof 33:21, Tatran Pre{ov Kolding 29:31. Poredak: Kolding 5, Vesprem 4, HSV 2, Monpelje 2, Tatran Pre{ov 0, Savehof 0. Grupa C: Dinamo Minsk - Pik Seged 33:29, Valjadolid - ^ehovski medvjedi 26:26, Olborg - [afhauzen 30:30. Poredak: ^ehovski medvjedi 3, Valjadolid 3, Dinamo Minsk 2, Pik Seged 2, [afhauzen 1, (A. ^.) Olborg 1.

Izvi|a~ MI Grupa 35 Bosna Prevent 26
Dvorana u Ljubu{kom. Gledalaca: 1.000. Sudije: Vejsil Be{irovi} (Biha}) i Emir Dautovi} (Cazin). Sedmerci: Izvi|a~ MI Grupa 6 (5), Bosna Prevent 6 (4). Isklju~enja: Izvi|a~ MI Grupa 10 minuta, Bosna Prevent 12. Rezultat: Izvi|a~ MI Grupa - Bosna Prevent 35:26 (11:10). IZVI\A^ MI GRUPA: B. Buri} (18 odbrana), Bumbak, Mili~evi}, Malinovi} 2, Zelji} 2, Herceg 2, Mati}, Muci} 2, Boras 6, Zadro, Bo{njak, Ili} 6, D`eba 2, Lovrinovi} 1, Grui~i} 7, S. Buri} 5. Trener: Silvijo Ivandija. BOSNA PREVENT: Tatar (15 odbrana), Hod`i}, [ap~anin, Geko 5, Limo, Ze~evi} 1, Sir}o 4, San~anin 2, Ahi} 2, Omanovi}, Lasica 2, Mustafi} 4, Buri}, Omerovi} 4, Begi} 2. Trener: AleM. Kr. ksandar Savi}.

Izvi|a~ i Borac su, uz sarajevsku Bosnu, nepora`ene ekipe

Sloga Prijedor

37 25

(3), Andrija{evi} 2, [abanovi} (19 odbrana, 2 sedmerca), Pni} 1, Stanojevi}, Manji} 4, Belji} 3. Trener: Zoran Doki}. PRIJEDOR: Ran|elovi} (5 odbrana), [kori} 6, Stani} 1, Mandi} 2 (2), Bibi}, Vuji~i}, Davidovi} 1, Te{i} 2, Prole 8 (2), Blagojevi} 1, Balti},
Tre}e kolo: Izvi|a~ MI Grupa - Bosna Prevent 35:26, Sloga - Prijedor 37:25, Krivaja Grada~ac 31:29, Gora`de - Konjuh (13. oktobar). Utakmice Gra~anica Index - Bosna BH-Gas i @eljezni~ar Extrem in`injering - Borac M:tel igrat }e se na kraju jesenjeg dijela prvenstva. Parovi 4. kola (8. i 9. oktobar): Konjuh Borac M:tel, Grada~ac @eljezni~ar Extrem in`injering, Prijedor - Krivaja, Bosna Prevent Sloga, Bosna BH-Gas Izvi|a~ MI Grupa, Gora`de - Gra~anica Index.

Jokanovi} (3 odbrane), Radakovi} 1, Un~anin 3. Trener: G. S. Aleksandar Milju{.

Krivaja Grada~ac Tabela

31 29

Dvorana Krivaja u Zavidovi}ima. Gledalaca: 700.

1. Izvi|a~ 3. Borac 4. Krivaja 5. Bosna P . 6. Sloga 7. Grada~ac 8. Prijedor 10. Gora`de 11. Gra~anica 12. Konjuh

3 2 3 3 3 3 3 2 2 2

3 2 2 2 1 1 1 1 1 0 0 0

0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0

0 0 0 1 1 2 2 2 1 1 2 2

94:74 57:42 65:53 67:61 80:86 92:87 78:87 80:90 27:33 53:61 45:53 40:51

9 6 6 6 4 3 3 3 2 1 0 0

Karate-turnir u Zagrebu

Suljkanovi} stigla do finala
Na Top-ten turniru u Zagrebu, na kojem je nastupilo deset najboljih karatistkinja svijeta, takmi~arka Kluba borila~kih sportova Tuzla Sinbra Mirsada Suljkanovi} osvojila je srebrenu medalju i nagradu od 1.500 eura. Suljkanovi} je u finalu izgubila od aktuelne viceprvakinje Evrope Ane Marije ^elan s 0:1, a prethodno je pobijedila Petru Volf (3:0) i Azru Sale{ (3:0). U isto vrijeme, na turniru Beogradski pobjednik u~estvovala je `enska seniorska reprezentacija BiH (Merima Softi}, Amila Fazli}, Tanja Umi~evi} i Larisa Berber) i tako|er osvojila srebro. U pojedina~nom dijelu turnira u Beogradu Softi} i Fazli} osvojile su E. M. zlatne medalje.

Dvorana Srednjo{kolskog centra u Doboju. Gledalaca: 200. Sudije: Adnan Muhtarevi} i Jasenko Omerefendi} (@ivinice). Sedmerci: Sloga 3 (3), Prijedor 8 (4). Isklju~enja: Sloga 16 minuta, Prijedor 14. Crveni karton: Milan Pavlov (Sloga, 43 - tre}e isklju~enje). Rezultat: Sloga - Prijedor 37:25 (15:11). SLOGA: Kati~i}, Risti} 1, Radi} 3, Kuzman, Buljugija 6, Antonovi} 6, Mandari} 4, Doki} 4, Radulovi}, Pavlov 3

2. Bosna BH-Gas 2

9. @eljezni~ar (-1) 2

Sudije: Damir Gad`o (Ilid`a) i Samir Me{i} (Sarajevo). Sedmerci: Krivaja 9 (6), Grada~ac 6 (5). Isklju~enja: Krivaja 10 minuta, Grada~ac 10. Crveni karton: Amir Ali} (Krivaja, 58). Rezultat: Krivaja - Grada~ac 31:29 (15:17). KRIVAJA: Had`ihasi} (11 odbrana), Selimbegovi} (2 odbrane), Puri} 5, [anti} 6 (4), Avdi} 5, Tursi}, Brki} 8 (2), Pekmi}, [porer, Muratovi} (1 sedmerac), Ali} 2, Bjelobrkovi} 4, ^amd`i} 1. Trener: Adnan Ba{i}. GRADA^AC: [e~i}, Had`iosmanovi}, Osmanovi} 1, Puljizovi} 1, [arenac 10, [ijakovi} 7 (4), Halilkovi} 1, Ignji} 2, Kadi}, Stojanovi} (1 sedmerac), \uri} (13 odbrana, 2 sedmerca), Be{irovi}, Doborac 5 (1), Isi}, Sarajli} 2, [ahdanovi}. Trener: MeI. I. hmed Doborac.

Ju`ni slavio u Kuala Lumpuru
U finalu teniskog ATP turnira u Kuala Lumpuru, koji je igran za nagradni fond od 850.000 dolara, Rus Mihail Ju`ni pobijedio je Kazahstanca Andreja Golubjeva sa 6:7 (7:9), 6:2, 7:6 (7:3). Ju`ni je bio ~etvrti nosilac, a osvojio je sedmu ATP titulu u karijeri.

Holden mora na operaciju srca?
Sjajni ruski reprezentativac i ~lan moskovskog CSKA, naturalizirani ameri~ki ko{arka{ D`ej Ar Holden (J. R. 34 godine, 185 centimetara) mogao bi ve} u narednim danima biti podvrgnut operaciji srca. Holdenu su prije mjesec u Sjedinjenim Ameri~kim Dr`avama ustanovljene sr~ane smetnje. Po povratku u Moskvu, podvrgao se detaljnim pregledima, a jo{ nije odlu~eno ho}e li morati na operaciji ili }e biti primijenjena neka druga metoda li(V. B.) je~enja.

PLBiH u odbojci
Odbojka{ice, prvo kolo: Jahorina - Hercegovac 3:0 (25:16, 25:13, 25:17), Gacko - Radnik 3:2 (21:25, 17:25, 25:22, 25:13, 15:9), Bosna (K) - Tuzla 3:0 (25:21, 27:25, 25:22), Biha} - Jedinstvo 0:3 (13:25, 12:25, 18:25), Kula Grada~ac - Glasinac (5. oktobar). Odbojka{i, prvo kolo: Br~ko Jedinstvo - Napredak 3:0 (25:18, 25:9, 25:20), 7 Lukavac - Mladost 3:1 (25:21, 23:25, 25:21, 25:21), Modri~a Optima - Student BO 0:3 (13:25, 15:25, 20:25), Ljubinje - Domaljevac 1:3 (25:21, 21:25, 22:25, 19:25), Radnik - Kakanj (7. oktobar).

Garsija-Lopez osvojio Bangkok [panski teniser Giljermo Garsija-Lopez (Guillermo)
osvojio je 608.500 dolara vrijedan ATP turnir u Bangkoku nakon {to je u finalu sa 6:4, 3:6, 6:4 savladao Finca Jarka Nijeminena (Jarkko Nieminen). Ovo je Garsija-Lopezu prvi ATP naslov u sezoni i drugi u karijeri.

sport

Dnevni avaz, ponedjeljak, 4. oktobar/listopad 2010.

69

KO[ARKA Bo`idar Maljkovi}, trener s ~etiri evropske titule

Moja Jugoplastika je najbolji tim u historiji
Kada bismo poveli s pet poena razlike, niko nas nije mogao dobiti, prisje}a se 58-godi{nji stru~njak
Razgovarao: Emir JESENKOVI]
Ne de{ava se ~esto da imate priliku razgovarati s trenerom koji je osvojio ~etiri titule prvaka Evrope u ko{arci. Bo`idar Maljkovi} boravio je u Sarajevu, gdje je odr`ao predavanje na seminaru u organizaciji Ko{arka{kog saveza BiH, i nije bilo druge nego mu postaviti pitanje: U ~emu je tajna uspjeha ~ovjeka koji je naslov najboljeg na Starom kontinentu (Kup {ampiona i Euroliga) osvajao sa splitskom Jugoplastikom (dva puta), s francuskim Limo`om i s gr~kim Panatinaikosom. - Moram priznati da mi je prostor za rad su`en, barem prema mojim kriterijima. U [paniji sam vodio ~etiri najve}a kluba, a kao jedini trener u historiji, i Real i Barcelonu. U Gr~koj sam bio u Panatinaikosu, {to automatski zna~i da ne mogu u Olimpijakos. Rusija je neko vrijeme isko~ila, ali sada se povla~i zbog recesije... Italija je nekada bila magnet za najve}e trenere i igra~e, kao Holivud za glumce, me|utim, i ta liga je zna~ajno pala. Sve to ne zna~i da ponuda nema, ali ne}u da prihvatam sva{ta pa makar ne radio. Zato mogu u`ivati u zadovoljstvima kakvo je i ova posjeta Sarajevu.

Teletovi}: Brani titulu u [paniji

Bh. ko{arka{i u Evropi

Teletovi} otvorio sezonu s 15 poena
Kaha Laboral na plus 45 protiv Alikantea
[panski ko{arka{ki prvak Kaha Laboral na startu nove sezone u ACB ligi deklasirao je Alikante sa ~ak 92:47. Na{ reprezentativac Mirza Teletovi} imao je 15 poena i ~etiri skoka za 25 minuta u dresu Kahe. Biv{i centar [irokog Stanko Bara} imao je 17 ko{eva. Evropski prvak Barcelona, tako|er, nije imala problema protiv Gran Kanarije (83:58). Sjajan start u njema~kom prvenstvu ostvario je Elvir Ov~ina. U senzacionalnoj pobjedi Gisena nad Telekomom Bona (75:70) 34-godi{nji centar zabilje`io je po pet poena i asistencija, osam skokova i tri blokade. Odli~an je u drugoj {panskoj ligi bio i Ned`ad Sinanovi}, ina~e igra~ euroliga{a Unikaha Malage, koji je za Malaginu filijalu Rinkon postigao 16 poena uz 11 skokova u pobjedi nad Orenseom (71:69). Zanimljiv pripremni turnir igra se u poljskom Gdanjsku, gdje je doma}i Prokom pora`en od slovenske Union Olimpije (70:78), ali je na{ reprezentativni centar Ratko Varda s 18 poena bio najbolji u timu Prokoma. [ampion Italije Montepaski Sijena na istom turniru savladala je litvanskog prvaka Litvos ritas (83:63). Bh. kapiten Kenan Bajramovi} imao je ~etiri poena kod Litvosa. (V. B. - E. J.)

Isti tretman
- Tajna je u velikom ko{arka{kom obrazovanju i posve}enosti poslu, ali i naizgled malim detaljima. Recimo, ne mo`e{ o~ekivati respekt igra~a ako neuredan do|e{ na trening ili ako prema njima ima{ razli~it tretman. Od zvijezda kao {to je Toni Kuko~ pa do najmla|eg juniora, prema svima imam isti odnos. ^ak prema starijima treba biti i ne{to stro`iji, jer oni nemaju pravo da ne{to ne znaju. I jo{ ne{to, igra~u uvijek mora{ u lice re}i istinu, kakva god da je. Igra~ mora znati da mu ne}u govoriti

NBA kao izazov
U evropskoj klupskoj ko{arci osvojili ste, prakti~no, sve. Je li Vas ikada povukla `elja da se oku{ate u najja~oj svjetskoj ligi, ameri~koj NBA?
Maljkovi}: Bitni su i mali detalji
(Foto: I. [ebalj)

Turnir u Mrkonji}-Gradu

iza le|a - ka`e 58-godi{nji stru~njak iz Beograda.

- To bi bio izazov, ali bi mi bila potrebna barem go-

Borcu prvo mjesto
Ko{arka{i Borac Nektara pobjednici su turnira u Mrkonji}-Gradu. Banjalu~ki „Pivari“ savladali su u finalu doma}u Mladost sa 79:72 nakon produ`etka (regularni tok 64:64). Tre}e mjesto pripalo je Serviciumu iz Bosanske Gradi{ke, ~lanu Prve lige Republike Srpske, koji je bio bolji od debitanta u najvi{em rangu bh. ko{arke, vi{egradske Drine HE (70:68). Prvog dana Borac je savladao Vardu (101:69), a Mladost Servicium (84:57). Najboljim igra~em turnira progla{en je centar Mladosti Milo{ Komatina. Najbolji strijelac je Dejan SaS. K. vi} (Servicium).

S tada{njom Jugoplastikom, a dana{njim Splitom, dva puta zaredom pokorili ste Evropu (1989, 1990). Splitski tim progla{en je najboljim u historiji Eurolige. Je li i za Vas to zaista najbolja grupa

Nije bilo uvjeta da preuzmem BiH
Va{e se ime spominjalo ljetos kao mogu}e rje{enje za selektorsku poziciju reprezentacije BiH?
- Bilo je nekih razgovora, ali do konkretnih nije do{lo. ^uo sam da je situacija te{ka. Pri~ao sam o tome i s Bo{om Tanjevi}em, ali smatram da nisu postojali uvjeti za takav anga`man - ka`e Maljkovi}. dina da vidim kako taj sistem funkcionira izbliza prije nego {to bih se upustio u avanturu. Mislim da bi oni imali {ta nau~iti od evropskih trenera, kao {to i mi u~imo od njih. [to se ti~e ponuda, nikada nisam dobio nijednu konkretnu. Najbli`e {to sam bio NBA jesu rije~i tada{njeg generalnog menad`era ^ikago bulsa D`erija Krausa (Jerry Krause), kojeg sam upoznao dok je nastojao dovesti Kuko~a u NBA. U mojoj ku}i u Atini, a tada sam ve} vodio Panatinaikos, rekao mi je: „Boz, ako bih ikada doveo nekog trenera u NBA, doveo bih tebe.“

No}arenja u Sarajevu
U ranijem razgovoru rekli ste nam da u Sarajevo ~esto dolazite zbog privatnih razloga? [ta Vas to ve`e za ovaj grad?
- Sarajevo je specifi~an grad, otvoren, multinacionalan, a to su najbolje sredine. U politiku ne ulazim. A {ta me direktno ve`e za Sarajevo? Pa to su, prije svega, prijateljstva, najvi{e s Bogdanom Tanjevi}em. @ao mi je {to vi{e nisu s nama Mirza Deliba{i} i Davorin Popovi}. Imam lijepe uspomene, pamtim, kako ih ja zovem, no}arenja, odnosno no}na dru`enja, ne u smislu derneka nego boemske, pikantne pri~e. To mogu samo interesantni ljudi, a to su veliki umjetnici, pisci, pjeva~i, glumci, sportisti... Znam da bi me Mirza, kada bi ~uo da sam stigao na Igman na pripreme s Jugoplastikom, pozvao i rekao: „[to se ne javlja{, hajde dolazi.“ Tada mi je najve}i problem bio naspavati se i biti spreman za jutarnji trening nakon tih no}arenja ka`e Maljkovi}.

igra~a s kojom ste radili?
- Prema imenima, mo`da je bilo kvalitetnijih, ali je Jugoplastika neprevazi|ena. Za{to? Izme|u ostalog, zato {to nas niko nije mogao dobiti kada bismo poveli s pet poena razlike. Stara je to pri~a, ali istinita. Svaka lopta bila je vrijedna zlata. Ljudi koji su tada igrali, bili su potpuno posve}eni ko{arci. Bilo je to mojih 12 komandosa.

Po~ela Balkanska liga

Zrinjski na startu protiv Ulcinja
Regionalna Balkanska liga za ko{arka{e (BIBL), u kojoj nastupa deset klubova iz Bugarske, Rumunije, Hrvatske, Srbije, Crne Gore, Makedonije i Bosne i Hercegovine, startala je utakmicom grupe A, u kojoj je OKK Beograd u gostima porazio Svjetlost iz Slavonskog Broda (72:66). Liga je podijeljena u dvije grupe od po pet klubova, a bh. predstavnik Zrinjski u prvom duelu (27. oktobra) bit }e doma}in crnogorskom Ulcinju. U grupi A, uz OKK Beograd (Srbija), Svjetlost (Hrvatska), Zrinjski i Ulcinj, igrat }e i bugarski Levski, dok su u grupi B Balkan i Rilski sport (Bugarska), Feni industrija (Makedonija), Mornar (Crna Gora) i Mure{ (RumV. B. unija).

Skoro nevjerovatno zvu~i da trener Va{eg kalibra nema anga`man jo{ od 2007., kada ste napustili {panski Kaha Laboral?

Mostarci savladali Leotar
Sportska dvorana „Milo{ Mrdi}“ u Trebinju. Gledalaca 400. Sudije: Dragan Kralj, Dragan Komar, Bo`idar Radanovi} (Trebinje). Pet li~nih gre{aka: \urasovi} (Leotar), Hajri}, Peraica, Simonovi} (Zrinjski). Rezultat: Leotar - Zrinjski 57:59 (16:9, 16:16, 16:17, 9:17). LEOTAR: Kova~evi}, Jovanovi} 4, Aleksi} 7, Pelki} 15, Vukovi}, Palali} 3, Crnogorac, \urasovi} 7, Markovi} 10, Seten~i} 1, Milanovi}, Josipovi} 10. Trener: Radomir Kisi}. ZRINJSKI: Bodiroga, Ma{i}, Dragovi} 2, Kahrimanovi} 3, Prce 2, Tomi}, Simonovi} 8, Hasanovi} 5, Peraica 13, Hajri} 7, Peljto 7, [aki} 12. Trener: Ivan Vuji~i}. M. P.

Sloboda traga za centrom

Mr|an Mrkovi} nije pro{ao probu
Stru~ni {tab Slobode jo{ je u potrazi za ko{arka{em na centarskoj poziciji. Na probi je boravio Mr|an Mrkovi} iz fo~anske Sutjeske, ali se nije uspio nametnuti treneru Senadu Muminovi}u. Tako je ova pozicija i dalje upra`njena, a ono {to mo`e radovati struku Slobode jeste oporavak centra Dra{ka Albijani}a, koji je imao problema sa stopalom. Danas bi s treninzima trebao nastaviti i plej Darko Kastratovi}, poja~anje Tuzlaka u prijelaznom roku. Tokom sedmice u Slobodi su planirali odigravanje najmanje jedne test-utakmice, ali jo{ nije poznato ime E. M. mogu}eg rivala.

PONEDJELJAK 4. 10. 2010.

20.00
SERIJA, OBN

BHT1

FTV

OBN

HAYAT TV

PINK BH

19.00

BUSINESS NEWS

17.00

FEDERACIJA DANAS

00.05

CSI LAS VEGAS

21.00

SLU^AJEVI X

18.30

INFO TOP

Gumus
Berk se posva|ao s djedom Mehmetom Fikrijem, jer se njegova djevojka Tug~e na{la polugola na naslovnici jednih novina. Berk napu{ta ku}u Sadogluovih, a Gumu{ nastoji omek{ati djeda. Mehmet i Gumu{ u`ivaju u novootkrivenim simpatijama. Gumu{ promovira svoju prvu kolekciju, a nakon revije bit }e uprili~en gala prijem. Defne otimaju banditi koji proganjaju Onura.

22.55
SERIJA, FTV

Otok smrti
Ebi se vra}a na Harperovo ostrvo kako bi prisustvovala svadbi najboljeg prijatelja Henrija Dana i njegove vjerenice Tri{ Velington. Ebi nije bila kod ku}e sedam godina, otkako je D`on Vejkfild ubio njenu mamu i jo{ petero ljudi.

07.00 Dobro jutro 09.00 Izbori 2010, pres-konferencija CIK-a 10.00 BHT vijesti 10.10 Ljubavna oluja, igrana serija, 192/313 11.00 Moja mala kuhinja, r. 11.05 Ples `ivota, igrana serija, 98/124, r. 12.00 BHT vijesti 12.15 Global, emisija o zbivanjima u svijetu, r. 12.45 Muzi~ki program 13.00 Jelouston, strani dokumentarni program, 3/3 13.50 BHT vijesti 14.00 Izbori 2010, pres-konferencija CIK-a 15.00 Odli~an, 5+, edukativna serija, 2/66 Program za djecu i mlade 15.05 Nema problema 15.30 Aleksandar se seli, dokumentarni film 15.45 Muzi~ki program 16.15 Misliti zeleno, strana dokumentarna serija 16.40 Ples `ivota, igrana serija, 99/124 17.30 Sve u svemu, dnevni magazin 18.45 Du{ko Dugou{ko, animirani film 18.55 Moj prvi izbor, reporta`a 19.00 Dnevnik Kultura Sport Vrijeme Business news 20.00 Jago{ i Uglje{a, drama 21.00 Dimenzija vi{e, program iz kulture 22.00 BHT vijesti 22.10 Tema dana 23.00 Mjesto zlo~ina - New York, igrana serija, 46/70 23.40 Imagine, Imagine - John Lennon, muzi~ko -dokumentarni program 00.35 Sve u svemu, dnevni magazin, r. 01.50 Pregled programa za utorak
21.30 21.40 22.15 22.30 Vijesti Jukebox Intervju dana, r. Jukebox

07.00 Dobro jutro, jutarnji program 09.00 Izbori 2010, pres-konferencija, prijenos 09.30 Gospo|a Barbara, igrana serija, 18. epizoda 10.30 To je prava Raven, serija za djecu, 64. epizoda 11.00 S onu stranu re`ima: Borko, 1. emisija 11.30 Rezovi, igrana serija, 1. epizoda 12.00 Dnevnik 1 12.15 Gospo|a Barbara, igrana serija, 19. epizoda 13.05 Koncert: Leb i sol 14.00 Izbori 2010, pres-konferencija, prijenos 15.10 Vijesti 15.20 Crna hronika, doma}a igrana serija, 11. epizoda 16.00 Dolina sunca, igrana serija, 147. epizoda 17.00 Federacija danas 17.25 Ne daj se, Nina!, igrana serija, 16. epizoda 17.50 Dnevnik 2, najava 18.15 Lud, zbunjen, normalan, humoristi~ka serija, 31. epizoda 18.50 Dnevnik 2, najava 19.05 Upitnik, kviz 19.20 ^arli i Mimo, crtani film Finansijske novosti 19.30 Dnevnik 2 20.10 60 minuta, politi~ki magazin 21.20 Osma ofanziva, doma}a igrana serija, 1. epizoda 21.30 Dnevnik, najava 22.30 Dnevnik 3 Finansijske novosti 22.55 Otok smrti, igrana serija, 1. epizoda 23.35 Hayd u park, program za mlade 00.05 60 minuta, r. 01.10 Federacija danas, r. 01.35 Dnevnik 3, r. 02.00 Pregled programa za utorak

06.35 Jutarnji program, kola`ni program 08.30 Skrivena kamera, zabavna emisija 09.00 Ludo srce, turska telenovela 09.55 Top Shop 10.10 A la Carte, kulinarski show 10.45 Stol za 4, kulinarski show 11.20 Otvorena vrata, serija 11.50 Vremenska prognoza 11.55 OBN Info 12.10 The Border, kriminalisti~ka serija 13.05 Top Shop 13.30 Kralj Queensa, zabavna emisija 13.55 Vremenska prognoza 14.00 C.S.I. Las Vegas, kriminalisti~ka serija 15.00 Vremenska prognoza 15.05 Top Shop 15.30 Vremenska prognoza 15.35 Gümüº, turska telenovela 17.00 Vremenska prognoza 17.05 Vox Populi 17.05 A la Carte, kulinarski show 17.45 Stol za 4, kulinarski show 18.20 Otvorena vrata, serija 18.50 Vremenska prognoza 18.55 OBN Info 19.20 Exkluziv, zabavna emisija 20.00 Gümüº, turska telenovela 21.40 Vremenska prognoza 21.45 Vox populi 21.50 Ke~eri, sportski program 22.40 Super brzina, film 00.05 C.S.I. Las Vegas, kriminalisti~ka serija
19.30 20.00 20.25 20.50 21.00 22.00

06.30 Dobro jutro svima, jutarnji program 08.30 Hayatovci, dje~iji program 09.00 Fifi i Cvjetno dru{tvo, crtani film, 20. epizoda 09.10 Graditelj Bob, crtani film, 20. epizoda 09.20 Timmy, crtani film, 20. epizoda 09.30 Jagodica Bobica, crtani film, 20. epizoda 10.00 Ninja kornja~e FF, crtani film, 20. epizoda 10.30 Winx, crtani film, 39. epizoda 11.00 Winx, crtani film, 40. epizoda 11.20 Aladin, crtani film, 20. epizoda 11.45 Vijesti 11.58 Biometeorolo{ka prognoza 12.00 Indija, igrana serija, 29. epizoda 13.00 Pali an|eo, igrana serija, 26. epizoda 14.00 Glam blam, zabavni program 15.49 Sport centar 15.50 1001 no}, igrana serija, 30. epizoda 16.50 Indija, igrana serija, 30. epizoda 18.00 Kazali{te u ku}i, igrana serija 6. epizoda 18.43 Biometeorolo{ka prognoza 18.45 ZMBT profili 19.00 Vijesti u 7, informativna emisija 19.28 Vremenska prognoza 19.30 Sport 19.37 Stanje na putevima 19.38 Horizonti 20.00 1001 no}, igrana serija, 31. epizoda 21.00 Slu~ajevi X, kriminalisti~ki magazin 22.20 Seks i grad, igrana serija, 21. epizoda 23.00 Kazali{te u ku}i, igrana serija, 20. epizoda 23.40 Sport centar 23.40 Pali an|eo, igrana serija, 21. epizoda 00.30 Sport centar 00.35 Moj dom
18.00 18.30 19.00 20.00 22.00 ZE sport Mali oglasi, obavje{tenja Zenica danas Turizam plus Plima `ivota, igrana serija

08.00 Ru`i~asto jutro, jutarnji program 10.00 Farma, u`ivo 11.00 Gre{ne du{e, serija 12.00 Info top, informativni prog. 12.10 Grand show 13.00 Farma, u`ivo 14.00 Info top, informativni prog. 14.10 Slomljeno srce, serija 15.00 Danijela, serija 15.50 Info top, informativni prog. 16.00 Gre{ne du{e, serija 16.55 Savr{eno skladna i originalna BiH 17.00 Farma, u`ivo 18.00 All about, zab. emisija 18.30 Info top, informativni prog. 18.55 Savr{eno skladna i originalna BiH 19.00 ^ini, serija 20.00 Farma vtr 21.00 Farma, izbor gazde 21.15 Grand narod pita 23.15 Farma, u`ivo 01.00 Goli pi{tolj, film 03.00 Mijau show

TV Alfa
07.00 08.00 08.11 09.00 09.05 09.30 09.35 12.00 12.30 12.40 13.15 13.30 13.33 14.30 14.35 15.30 15.35 16.30 16.35 17.30 17.45 18.40 19.15 20.00 20.20 Alfa mozaik - jutarnji program Emisija plus - repriza EPP Sponzorisani program [to da ne?, repriza emisije Vijesti Alfa mozaik (u 10.30 i 11.30 Vijesti) Poznati Vijesti Sponzorisani program Sponzorisani program Vijesti Jukebox i EPP Vijesti Jukebox i EPP Vijesti Jukebox i EPP Vijesti Muzika Vijesti Intervju dana Centralna informativna emisija [to da ne? - revijalni program Muzika Na tragu prirode

TV Gora`de
17.05 19.00 19.30 20.00 21.00 22.00 23.00 23.30 SMS CHAT Dnevnik Muzi~ki program Izbori 2010 - kontakt program Gost i ona Dokumentarni program Dnevnik, r. Glas Amerike

TV Visoko
19.30 20.05 20.30 20.50 21.30 22.15 22.45 23.00 Dnevnik FTV Sje}anja Aktuelnosti Drugo poluvrijeme - sportski program Klinika - igrana serija Sportske legende Aktuelnosti, r. TV strane

TV TK
15.00 Henrijeve zanimljive `ivotinje, dje~iji program 15.20 Bajke iz cijelog svijeta, dje~iji program 15.35 Moja `ivotinja i ja, 15.50 TV shop 16.00 Vijesti u 16 16.30 Tribunal, info. program 17.00 Skrivena kamera, zabavni program 17.30 Sve {to trebate znati, dokumentarno-zabavni program 18.00 ^etiri `ene, serijski program 19.00 Dnevnik RTV TK 19.30 Bestseller TV 19.35 Dje~iji program 20.05 Zlo~ini koji su potresli svijet, strani dok. program 21.00 Film 22.30 Vijesti 22.45 Javni agent 033, zabavni program

Dnevnik FTV Vijesti IC IC sport, serija Izborni blok Debate, Op}i izbori 2010 Saga, serija

HIT TV
19.00 19.25 19.35 20.00 21.00 21.30 22.00 22.35 23.00 23.35 23.50 00.00 00.05 Objektiv I Triumh Frame Zabranjena ljubav ^udo `ivota Vrele gume Objektiv II Put oko svijeta Glas Amerike Triumph Frame Tri minuta Film

TV USK
17.00 Koliko vam je ~ista ku}a? 12/35 17.30 Karneval na tenerifima, dok. program 18.00 O~i du{e, igrana serjia 1/10 19.00 Dnevnik 1 TVUSK 19.30 Muzi~ki program 20.00 Sportska hronika 20.15 U svemiru 4/9, dok. serija 20.45 TV izlo`ba 21.00 Kult, kult, kultura 21.30 Dnevnik 2 21.50 Musolini i ja, igrana serija 4/4 22.50 Igrani film

TV Cazin
18.00 19.00 20.00 20.30 22.00 22.50 23.00 00.00 Gost i ona, repriza Moja {kola, repriza TV Panorama, info. program Razgovor s povodom, informativni program Igrani program Bonus Glas Amerike Odjava programa

TV OSM
17.00 17.30 18.05 18.25 18.30 18.55 19.00 19.05 19.10 19.15 20.00 21.10 21.15 21.17 22.15 Serija: Edgemont Muzi~ki program Hrana i vino Marketing 6 DAN - informativna emisija Vremenska prognoza Marketing 7 Portal Game Zone SMS oglasi Otvoreni indeks Marketing 8 Vremenska prognoza Serija: Katalina i Sebastijan Muzi~ki predah

TV KISS
17.00 19.00 19.25 19.30 20.10 22.10 22.40 22.45 Sport nedjeljom Dnevnik KISS Sportski pregled i vrijeme Dnevnik HRT Film, San za `ivotom Lifestyle TV Fis shop Dnevnik Kiss

TV Bugojno
18.00 18.25 19.00 20.00 21.00 21.25 22.00 Vijesti Ovo mi je {kola Informator 1001 no}, igrana serija Potez, sportski program Auto-shop „Lokalno je primarno“, reporta`a

BN
18.00 18.30 19.00 19.30 20.10 Danas u Srpskoj Monitoring BN sport BN monitor Doma}a serija: Jelena 1. epizoda 21.00 BN koktel 22.30 Pregled programa

TV Kakanj
17.00 Flash vijesti 17.05 Saga, serija 18.00 Druga strana ljubavi, serija

TV Zenica
17.00 Bonaventura 17.30 Dje~iji program 17.55 TV izlog

SATELITSKI TV PROGRAM
RTS Eurosport Eurosport 2 Sportklub National G. MTV Adria RTL PRO 7

22.20
SERIJA, HRT2

17.20

SLAGALICA

21.00

WWE

20.15 HERTA B.-ALEMANNIA A.

21.00 MINNESOTA-LA LAKERS

16.00

DIVLJA RU@A

21.00

ROCK CHART

21.15

RAHOVA [KOLA...

20.15

FRINGE

17.00 Dnevnik 17.20 Slagalica 17.45 Beogradska hronika 18.25 Oko 19.00 Srbija na vezi 19.30 Dnevnik 20.05 Selo gori, a baba se ~e{lja 20.55 Pjesma i bingo 22.00 Vijesti 22.05 Upitnik 23.00 Vijesti 23.05 [ta radite bre 23.20 Zvuk Balkana

15.15 Biciklizam: Australija 17.00 Ski skokovi 18.15 Fudbal 18.45 Fudbal 20.00 Fudbal 20.45 Svi sportovi 20.50 Svi sportovi 21.00 Wwe 21.30 Wwe 22.25 Svi sportovi 22.30 Borila~ki sport 23.30 Fudbal

16.00 Fudbal 17.00 Tenis: Wta Turnir Peking 18.30 Spidvej 19.30 Vijesti 20.15 Fudbal: Herta Berlin Alemannia Aaachen 22.15 Fudbal 23.00 Tenis: Wta Turnir Peking 23.45 Surfing

17.00 NBA Europe: AJ Milano New York Knicks 19.00 Pregled holandske lige 20.00 Pregled Premier League 21.00 U`ivo: NBA Europe: Minnesota - LA Lakers 23.30 FullTilt Poker 00.30 Pregled Premier League

16.00 Divlja Rusija 17.00 Zato~eni u inozemstvu 18.00 [apta~ psima 19.00 Ulovljeni 20.00 Istrage zrakoplovnih nesre}a 21.00 Olujni svjetovi 22.00 Zato~eni u inozemstvu 23.00 Istrage zrakoplovnih nesre}a

16.40 High School Stories 17.00 16&Pregnant 17.50 3 From 1 18.00 Brand New 18.30 Jukebox 19.00 Spotlight 19.10 Videography Hip Hop 20.00 Music Video Premiere 20.10 Just See MTV 21.00 Rock Chart 21.50 3 From 1 22.00 Valemont

17.30 Me|u nama, serija 18.00 Explosiv 18.30 Exclusiv 18.45 RTL aktuelnosti 19.05 Sve {to je va`no 19.40 Dobra vremena, lo{a vremena, serija 20.15 Ko `eli biti milioner? 21.15 Rahova {kola ugostiteljstva 22.15 Extra

15.00 Mi smo porodica 17.00 U@IVO: Taff 18.00 Vijesti 18.10 Simpsonovi 19.10 Galileo 20.15 Fringe, serija 21.15 @iva meta, serija 22.10 Supernatural, serija 23.10 TV total

24(7)
Dubaku poku{a novi napad na hemijski pogon u Kidronu, ali planovi mu propadnu kada im D`ekov tim bane u skloni{te. D`enis ru~nim pode{avanjem postavki pogona pomogne direktoru pogona izbje}i ljudske `rtve.

PONEDJELJAK 4. 10. 2010.
RTRS HRT 1 HRT 2 Nova TV

[APAT ZVIJEZDA
Priprema: Hedija MEHMEDI]
Ljubav: Ako mislite da je va{a ljubav na kraju ili da po~iva na klimavim temeljima, oslobodite se pro{losti... 21. III - 20. IV Posao: Imate izvanrednu priliku za napredovanje. Zasu~ite rukave, vjerujte u vlastite snage. Zdravlje: Vi{e nego dobro.
OVAN
IN MAGAZIN

17.05

KARMELITA

20.15

LATINICA

23.05

KALIFORNIKACIJA

18.20

09.10 Mala tv Nodi, crtana serija Medo Rupert, crtana serija Tomica i prijatelji, crtana serija Super mi{ i vuk, crtani film Moja `ivotinja i ja, program za djecu 10.15 Konstruktorske katastrofe, dokumentarni program 11.10 Karmelita, tv novela 12.00 Dnevnik 1 12.20 U fokusu, informativni program 13.00 Pregled nedjelje za osobe sa o{te}enim sluhom 13.30 Pakov svijet, serija 15.00 Vijesti 15.10 Dolina sunca, tv novela 15.55 [arene ka`e 16.00 Re’publika - Hercegovina 16.23 Izvje{taj sa Banjalu~ke berze 16.30 Srpska danas 17.05 Karmelita, tv novela 17.55 [arene ka`e 18.00 Ustoli~enje patrijarha Irineja vjerski program 18.45 Gora bisera, crtana serija 19.05 Upitnik, kviz Finansijske novosti 19.30 Dnevnik 2 20.02 Sport 20.10 Izbori 2010., informativni program **:** [arene ka`e 22.30 Dnevnik 3 22.52 Sport 22.57 Finansijske novosti 23.00 Naslovi, dokumentarni program 23.25 Vrati}e se rode, serija 00.45 Tribunal 01.15 Profajler, serija

07.00 09.07 10.00 10.09 10.10 10.15

11.00 11.10 11.55 12.00 12.11 12.13 12.16 12.28 12.33 13.20 14.05 14.14 14.20 15.00 15.40 16.15 17.00 17.15 17.50 18.33 18.46 19.30 20.15 21.45 22.25 22.55 23.05 23.55 01.20 02.00 02.45

Dobro jutro, Hrvatska ^arolija 10, serija (59/80)* Vijesti Vrijeme danas Vijesti iz kulture Overland 3 - Od Cape Towna do Nord Kappa: Turska i Gr~ka, dokumentarna serija (10/13)* Kod Ane, emisija pod pokroviteljstvom Tre}a dob, emisija za umirovljenike Pastel, emisija pod pokroviteljstvom Dnevnik Sport Vrijeme TV kalendar @ivjeti zdravije, emisija pod pokroviteljstvom More ljubavi, telenovela (57/165)* Sutra je novi dan 2, serija (23/28)* Vijesti s prijevodom za gluhe Vrijeme sutra Normalan `ivot, emisija o obitelji Luda ku}a 2, humoristi~na serija (21/32)* Glas domovine Hrvatska u`ivo Vijesti Hrvatska u`ivo 8. kat: TV zvijezde, talk-show Kod Ane, emisija pod pokroviteljstvom Odmori se, zaslu`io si 1 - TV serija (11/14)* Dnevnik Latinica: Zlo~in iz mr`nje, Poslovni klub Dnevnik 3 Vijesti iz kulture U potrazi za svetim: Skriveno lice Boga, dok. serija (2/7) Eugen Indjic i Zagreba~ka filharmonija pod ravnanjem Pavla De{palja Galactica 4, serija (7/21) (R)* Sutra je novi dan 2, serija (23/28) (R)* 24 (7), serija (12) (7/24) (R)*

06.10 TEST 06.25 Najava programa 06.30 More ljubavi, telenovela (56/165) (R)* 07.13 Krava i pile, crtana serija (8/26)* 07.35 @deronja 2, crtana serija (2/20)* 07.55 Mala TV: TV vrti} Brlog: Kornja~e Profesor Baltazar 08.25 Dvorac igra~aka 2, serija za djecu (11/20)* 08.50 [kolski program: Istra`iva~i pro{losti Ton i ton: Ples i scenografija (3/10) Na glasu: Mi djeca s kolodvora ZOO 09.35 Mega Mindy, serija za djecu (3/39)* 10.00 Beverly Hills 3, serija (18/30)* 10.50 Rijeka: More 11.20 Lijepom na{om: Prolo`ac (1.) 12.20 Reporteri: Kostolomac (R) 13.30 Galactica 4, serija (7/21)* 14.15 [kolski program 15.00 Stocker Ice, ameri~ki film* 16.30 Cocco Bill, crtani film 16.45 Veronica Mars 1, serija za mlade (8/22) 17.25 Moja `ena i djeca 5, humoristi~na serija (8/26)* 17.50 Ritam tjedna, glazbeni magazin 18.30 @upanijska panorama 19.00 Overland 3 - Od Cape Towna do Nord Kappa: Turska i Gr~ka, dokumentarna serija (10/13) (R)* 19.40 Hit dana 19.57 Ve~eras... 20.00 TV Bingo Show 20.45 Gas do daske 2, ameri~ki film* 22.20 24 (7), serija (12) (7/24)* 23.05 Kalifornikacija 2, serija (18) (3/12)* 23.35 Retrovizor: Mu}ke 7b, humoristi~na serija (9/10)* 00.55 Retrovizor: Dr. House 3, serija (12) (24/24)* 01.40 Retrovizor: Kineska pla`a 4, serija (12) (2/17)* 02.25 Kraj programa

05.20 Hitni slu~aj, serija 06.15 Na{a mala klinika, serija 07.10 Bumba, serija 07.20 Fifi, serija 07.35 Roary, serija 08.00 Mini kviz, kviz 08.15 Mini kviz, kviz 08.25 Dona Barbara, serija 10.25 U ime ljubavi, serija 12.25 IN magazin, doma}a produkcija 13.14 PBZ Pitanje dana 13.15 Najbolje godine, doma}a serija 14.15 Dona Barbara, serija 16.00 U ime ljubavi, serija 17.00 Vijesti Nove TV, informativni program 17.25 U ime ljubavi, serija 18.20 IN magazin, doma}a produkcija 19.09 PBZ Pitanje dana 19.15 Dnevnik Nove TV, info. program 20.05 Najbolje godine, doma}a serija 21.05 Lud, zbunjen, normalan, serija 22.20 MEDALJON, igrani film 23.55 Ve~ernje vijesti, informativni program 00:10 INDIANA JONES I POSLJEDNJI..., igrani film 02.25 Seks i grad, hit serija 02.55 Bra~ne vode, serija 03.25 IN magazin, doma}a produkcija 04.05 Ezo TV (18), tarot show 05.05 Kraj programa

Ljubav: Zvoni zvono na uzbunu. Kao da ne znate razloge za to, ni kako da iza|ete iz emotivne zbr21.IV - 22.V ke. Posao: Umor i napetost samo mogu upropastiti dosada{nji rad, izazvati te{ko}e, koje vam najmanje trebaju. Zdravlje: Odmarajte se {to vi{e.
BLIZANCI Ljubav: Ako se, na bilo koji na~in, osje}ate usa-

BIK

mljeno, u situaciji ste da sasvim promijenite svoj status. Posao: Znate da je finansijska situacija prili~no haoti~na. Bez brige, sve }e uskoro do}i na pravo mjesto. Zdravlje: Ne jedite na brzinu.
23.V - 22.VI

Ljubav: Ako ne savladate unutarnji nemir, haos }e zavladati va{im emotivnim `ivotom. Izbjegavajte sva|e. 23.VI - 22.VII Posao: Ne dopustite da poslovni problemi, ni na trenutak, pre|u prag va{e intime. Dolazi da{ak novog. Zdravlje: Osje}ate popu{tanje nervoze.
RAK

Ljubav: Tokom ovog, za vas, raspjevanog i simpati~nog dana, okre}ete le|a usamljenosti. 23.VII - 22.VIII U`ivajte, opustite se. Posao: Opravdajte povjerenje i naklonost koju vam ukazuju ljudi do ~ijeg vam je mi{ljenja stalo. Zdravlje: @ivite vrlo aktivno. Ljubav: Budite po{teni i prema sebi i prema partneru. Samo vi znate jesu li va{a osje}anja iskrena. 23.VIII - 22.IX Posao: Lako se uzbu|ujete, niste strpljivi ni precizni. Savladajte se, ne reagirajte odmah, „na prvu“. Zdravlje: Stalno je prisutna nervoza.
DJEVICA

LAV

Ljubav: Mogu}a je kriza u vezi. Kao da vam je svega dosta, `elite pobje}i, mo`da bez rije~i obja{njenja?! Posao: Koliko god `elite, sami ne mo`ete uspje{no obaviti planirane poslove. Jednostavno, sara|ujte. Zdravlje: Posvetite vi{e pa`nje ishrani.
23.IX - 22.X

VAGA

22.40
FILM, OBN

Super brzina
Mladi Ralf `ivi sa nezaposlenim ocem pijanicom u siroma{nom predgra|u Londona. Svaki slobodan trenutak Ralf koristi za divlju vo`nju svojim motorom, nadaju}i se da }e jednog dana postati prvak. Ralfov najbolji prijatelj Ruben poti~e iz bogate porodice i tako|e voli motore, mada ne tako pasionirano kao Ralf. Ralfova je djevojka prelijepa Savana... Uloge: Siena Miler, Pol Nikols, Endrju Li Pots Reditelj: D`ef D`ensen

20.00
SERIJA, HAYAT TV

[KORPIJA Ljubav: „Otvorite karte“, partneru bacite u lice sve {to

1001 no}
[eherzada zajedno sa Onurovom i Keremovom majkom organizira dobrotvorne aukcije ~iji je prihod namijenjen za lije~enje djece oboljele od leukemije. Ali Kemal odlazi od ku}e. [eherzadina tetka je u bolnici i ona hitno odlazi u Ankaru. Mihribaninom bratu se de{ava nesre}a te Onur preuzima brigu za Kana. Ali Kemal odvodi k}erke iz {kole i niko ne zna gdje su.

vas mu~i. To vi{e odgovara va{em poimanju ljubavi. Posao: Danas vam posao ide najlak{e od ruke. Ovo je podru~je kojem se, bez ostatka, mo`ete posvetiti. Zdravlje: Tegobe nestaju.
23.X - 22.XI

STRIJELAC Ljubav: Niste potpuno realni, pa mo`ete donijeti

pogre{nu odluku. Stoga, odustanite od „velikih“ rje{enja. Posao: Nemojte se zalijetati, partnerstvo nije bezazlena kombinacija. Nema mjesta `urbi i brzopletosti. Zdravlje: Barem pro{etajte.
23.XI-22.XII

Sve u svemu

17.30
EMISIJA, BHT1
Novi dnevni magazin BHT 1. U`ivo u na{em studiju, razgovarat }emo o temama koje intrigiraju javnost. Uvijek na mjestu doga|aja, u komunikaciji sa gledaocima, sa javljanjima iz cijele dr`ave i {ire, te prilozima reportera iz Informativno-tehni~kih centara BHRT-a.

Mjesto zlo~ina - New York

23.00
SERIJA, BHT 1
Mek se budi u potopljenom automobilu i ne sje}a se kako je tamo dospio... Dan prije desila se velika plja~ka banke.

Ljubav: ^ini vam se da se vrtite u krug. Ne{to remeti relacije sa voljenom osobom. Nemojte prenagliti. 23.XII-21.I Posao: Nastupa izuzetno povoljno razdoblje. Posebno dobre promjene mo`ete o~ekivati na planu finansija. Zdravlje: Jo{ uvijek ste napeti.
JARAC

Ljubav: Doku~ite za{to vas privla~i neko drugi. Pogotovo, ako ste pobolj{ali odnose sa `ivotnim 22.I-19.II partnerom. Posao: Tro{ite vi{e od planiranog ili iznad realnih mogu}nosti. To vas prili~no brine, ali to nije dovoljno. Zdravlje: Osjetljiva vam je ko`a. Ljubav: Preispituju}e se, rije{it }ete neke temeljne probleme odnosa sa partnerom i provjeriti osje}anja. Posao: O~ekuju vas napetosti u odnosima sa pretpostavljenom osobom ili sa poslovnim partnerima. Zdravlje: Mu~ite sami sebe sumnjama.
20.II-2O.III

VODOLIJA

RIBE

Dnevni avaz
Prvi broj „Avaza“ od{tampan je 15.9. 1993. Bosanskohercegova~ki politi~ki dnevnik; Izdava~: "avaz-roto press" Glavni i odgovorni urednik: Sead Numanovi} Ure|uje redakcijski kolegij: zamjenik glavnog urednika Indira ]ati}, pomo}nik glavnog urednika Fadil Mandal, DESK Muriz ^engi}, Globus Ibrahim Sofi}, Biznis Ismar [migalovi}, Crna hronika Re{ad Ljubovi}, Sport Oleg Lokmiæ, Kultura i Sarajevski kanton Mladen Daki}, Dopisni~ka mre`a Fatma Tihi},

Sveznadar Zrinka Ili}, RTV Extra Aleksandar Toma{evi}, Panorama D`enana Burek, Prilozi Miodrag Ili}, no}ni urednik Sead Hasovi}, Oglasi Izet Dropi} DTP: Damir Hasanovi} Grafi~ki urednici: Jadranka Le{i}, Jasmin Dautbegovi} Menad`ment “avaz-roto press”: Sanja Isanovi}, direktor Dru{tva DTP: Studio "avaz-roto press" [tampa: GIK “OKO” d.d Sarajevo, D`emala Bijedi}a 185, tel: 033/455-333. TELEFONI: Generalni direktor: 281- 391, glavni i odgovorni urednik: 281- 490, Unutra{nja rubrika: 281- 388,

281- 398 i 281- 411, Panorame i dopisni~ka mre`a: 281- 409, Sarajevska hronika: 281-380, 281- 419 i 281-442, Crna hronika: 281413, RTV extra: 281- 421, Kultura: 281-355, Sportska : 281- 417 i 281-418, Fax: 281- 406, e-mail: sportska@avaz.ba , DTP: 281-424, e-mail: redakcija@avaz.ba, modem: 281- 412, faxovi: 281- 414 i 281- 415, Marketing: 281- 356, Fax: 281-441, e-mail:marketing@avaz.ba, Oglasna: 281-717, 281-718, Fax: 281-412, e-mail: umrlice@avaz.ba, Plasman i prodaja: 281-364, Finansije: 281- 357. DOPISNI[TVA: ZENICA: Marjanovi}a put bb (zgrada Jabuka), 032/424-440, tel/fax: 424-441; TUZLA: Turalibegova 22 (poslovnozanatski centar Korzo-pasa`), tel: 035/ 257-277 i 257-477; BR^KO: Bosne srebrene br. 3 (Kvadrant), tel: 049/215-648, BIHA]: Biha}kih

branilaca br. 2, tel: 037/310-363; MOSTAR: Husnije Repca bb, tel: 036/558-891; tel/fax: 036/558-890; GRA^ANICA: Ahmed pa{e Budimlije br. 23 (zgrada Ozrenka), tel: 035/706-043; TRAVNIK: @itarnica F Travnik, tel: 030/512-718, BANJA LUKA: Ekvator tr`ni centar, ulica Kralja Petra Prvog Kara|or|evi}a b.b.tel: 051/215-885, 215-887; GORA@DE: [ukrije Kukavice 12, tel: 038/222-251; BIJELJINA: Me{e Selimovi}a 2, tel: 055/209-753 Adresa: Te{anjska 24 a List je upisan u evidenciju javnih glasila u Ministarstvu obrazovanja, nauke, kulture, sporta i informiranja RBiH pod brojem 529 od 28. 9. 1995. god. u skladu sa Zakonom o javnom informiranju. PDV ID BR. 200934630002. CIJENA: 1 KM

TOP VIJESTI

LJUDI I DOGA\AJI

Gembala: Ubijen hicem u glavu

Prona|eno tijelo ubijenog Nijemca
JOHANESBURG - Tijelo njema~kog biznismena Uvea Gembale (Uwe Gemballa), specijaliste za redizajniranje „por{ea“ u superbrze automobile, prona|eno je u gradu Aterid`vil u Ju`noj Africi, saop}ila je ju~er lokalna policija. Gembala, ~ija je firma imala klijente me|u arapskim plemstvom, filmskim zvijezdama i bogata{ima, nestao je ubrzo po dolasku 8. februara u Ju`nu Afriku, gdje je trebao da boravi poslovno, prenio je Reuters. Gembala je, navodno, ubijen hicem u glavu, a imao je ruke vezane na le|ima.

Vojtova: Odlu~ila da `ivi u Njujorku

^e{ka manekenka u donjem rublju pozirala za kampanju poznatog {panskog brenda

LINDA SKINULA VI[AK ODJE]E
Ro|ena je u Pragu prije 25 godina, a manekenstvom se bavi od svoje desete godine
MADRID - ^ehinja Linda Vojtova je jo{ jedna atraktivna manekenka koja je skinula vi{ak odje}e i u donjem rublju pozirala za kampanju poznatog {panskog brenda. Linda je stala na svjetsku modnu pistu, gdje }e, prema rije~ima stru~njaka, zasigurno i opstati. Ro|ena je u Pragu prije 25 godina, a manekenstvom se bavi od svoje desete godine. U po~etku je, uglavnom, radila u evropskim zemljama, a uglavnom u Parizu, Milanu i Barceloni. Sa 17 je prvi put posjetila Njujork, a `ivot u tom gradu toliko joj se dopao da je odlu~ila ostati. Sara|ivala je s nekim od najslavnijih i najutjecajnijih fotografa modne industrije, a njeno prelijepo lice, zgodno tijelo i prodoran pogled krasili su brojne kampanje za „Max Maru“, „Escadu“, „Armani“, „Diesel“, „La Perlu“, „Miss Sixty“, „Dior“, MAC, „Benetton“ i „Palmers“. Krasila je i stranice „Voguea“, „Ella“, „Harpers Bazaara“...
(Foto: 24sata)

Policija privodi Kojadinovi}a

Kradljivac autobusa Papa izbjegao rije~ „mafija“ ponovo uhap{en
PALERMO - Papa Benedikt XVI, koji je ju~er posjetio Siciliju, pozvao je okupljene da otvoreno govore o svojim problemima, uklju~uju}i i organizirani kriminal, ali je, za razliku od svog prethodnika Jovana Pavla Drugog, izbjegao izgovoriti rije~ „mafija“. Benedikt, kome je ovo prva posjeta Siciliji u svojstvu pape, govorio je u Palermu pred vi{e desetina hiljada ljudi i istakao vi{e goru}ih problema na Siciliji, uklju~uju}i visoku nezaposlenost i „fizi~ke i moralne patnje gra|ana zbog organiziranog kriminala“. Benedikt je spomenuo „strahovite posljedice nasilja“ i potrebu da se ~ovjek „postidi zla“, ali vode}i aktivisti antimafija{kih udru`enja smatraju da Papin govor nije bio dovoljno o{tar kada je rije~ o ovim problemima.

ZAGREB - S autobuskog kolodvora u Donjem Miholjcu Predrag Kojadinovi} ukrao je autobus „Neoplan“ i odvezao se njime u smjeru Slavonskog Broda. Policija je bila iznena|ena {to se Kojadinovi} opet ohrabrio ukrasti autobus s obzirom na to da je to u~inio i prije desetak dana. Lako su ga uhvatili, i to u mjestu Sibinj. Tereti se za te{ku kra|u, kakvih je tokom svoje „karijere“ ve} sakupio nekoliko desetina i tako postao dobro poznat policiji u cijeloj Hrvatskoj, javljaju mediji iz te zemlje.

Njema~ka: Dr`avni vrh na sve~anoj ceremoniji

(Foto: AFP)

Sve~ano obilje`en Dan ujedinjenja
BERLIN - U Saveznoj Republici Njema~koj ju~er je obilje`en Dan ujedinjenja kada su prije dvadeset godina uklonjene vje{ta~ke granice izme|u zapadne i isto~ne Njema~ke. To je bio historijski doga|aj, ne samo za Nijemce nego i za me|unarodnu zajednicu. On je i formalno ozna~io kraj hladnog rata izme|u Zapada i Istoka, odnosno blokova. Simboli~an zaokret desio se, zapravo, godinu ranije, kada je izme|u 8. i 9. novembra 1989. godine sru{en 156 kilometara dug Berlinski zid.

Iskosa

Ukrao vlastiti automobil
[TOKHOLM - Policija je privela voza~a koji je vozio pijan. Kaznili su ga nov~ano i oduzimanjem voza~ke, ali i automobila. ^im je pu{ten iz stanice, on je pozvao taksi, uzeo rezervni klju~ automobila od ku}e i krenuo put parkinga ispred stanice policije, gdje se nalazio njegov zaplijenjeni auto, kojim se ponovo povezao. S obzirom na to da je bio pijan, do`ivio je udes pa je uhap{en.

Sicilija: Benedikt XVI sve~ano do~ekan

(Foto: AFP)