1.

001

Raščišćavanje terena pre početka građenja sa skidanjem šiblja i korova i iskopom
površinskog sloja humusa.
—————————————————————————————————
———————————

1.002

Mašinski iskop zemlje IV kategorije u širokom iskopu sa utovarom zemlje u
kamione i odvozom na
gradsku deponiju.
—————————————————————————————————
———————————

1.003

Nabavka, nasipanje, razastiranje i nabijanje tampon sloja šljunka ispod temelja i
podnih ploča.
—————————————————————————————————
———————————

1.004

Nasipanje zemlje iz iskopa u slojevima od 20 cm sa nabijanjem do potpune
zbijenosti i kvašenjem
po zahtevu nadzornog organa.
—————————————————————————————————
———————————

1.005

Odvoz viška iskopane zemlje van gradilišta na gradsku deponiju sa utovarom i
istovarom zemlje
iz vozila i grubim planiranjem zemlje na deponiji.
—————————————————————————————————
———————————
—————————————————————————————————
———————————
—————————————————————————————————
———————————

2.000 BETONSKI I ARMIRANO BETONSKI RADOVI
2.001

Betoniranje tampon sloja nearmiranog betona MB 10 ispod armirano betonskih temelja.
———————————————————————————————————————
—————

2.002

Betoniranje armirano betonskih trakastih temelja betonom MB 30.
———————————————————————————————————————
—————

2.003

Betoniranje armirano betonskih temelja samaca betonom MB 30.
———————————————————————————————————————
—————

Beton MB 30. stepenici dimenzija 17. ——————————————————————————————————————— ————— 2.5-18/28 cm ——————————————————————————————————————— ————— 2. Beton MB 30. Beton MB 30. Beton MB 30.008 Betoniranje armirano betonskih ravnih ploča u glatkoj oplati. ——————————————————————————————————————— ————— 2.006 Betoniranje armirano betonskih greda. ——————————————————————————————————————— ————— 2.2. ——————————————————————————————————————— ————— 2. Beton MB 30.007 Betoniranje armirano betonskih ravnih ploča u glatkoj oplati. debljina ploče d=20 cm. debljina ploče d=15 cm. debljina ploče d=15 cm.005 Betoniranje armirano betonskih stubova pravougaonog preseka u glatkoj oplati. ——————————————————————————————————————— ————— 2. sa istovremenom izradom stepenika.004 Betoniranje armirano betonske temeljne ploce betonom MB 30. Ukupna debljina tavanice d=20 cm. ——————————————————————————————————————— ————— .010 Izrada lako montažne tavanice od montažnih rebara i glinenih punioca visine 16 cm sa betoniranjem ploce debljine 4 cm.009 Betoniranje armirano betonskih kosih stepenišnih ploča.

2.011 Betoniranje armirano betonskih zidova.000 ARMIRAČKI RADOVI 3. montaža i ugradivanje glatke (GA 240/360). savijanje. ——————————————————————————————————————— ————— ——————————————————————————————————————— ————— ——————————————————————————————————————— ————— 3. rebraste (RA 400/500) i mrežaste (MAG 500/560) armature.001 Zidanje zidova giter blokovima u produžnom malteru razmere 1:2:6.001 Nabavka. . Kolicine armature uzete su aproksimativno. —————————————————————————————————————— —————— —————————————————————————————————————— —————— —————————————————————————————————————— —————— 4. secenje. Beton MB 30.cišcenje. tacne kolicine dobice se posle završenih statickih detalja.000 ZIDARSKI RADOVI 4.

20 m od poda. armatura 2 fi 8 mm. punom opekom debljine d=7 cm u produžnom malteru razmere 1:2:6 sa istovremenom izradom horizontalnog armirano betonska serklaža na visini 2.Debljina zidova d=24 cm. Debljina zidova d=19 cm. dimenzija serklaža 7/15 cm.004 Zidanje ventilacionih "Šunt" kanala zidanih u cementnom malteru razmere 1:3.006 Zidanje .008 Malterisanje plafona u dva sloja produžnim malterom razmere 1:3:9. ——————————————————————————————————————— ————— 4. debljina košuljice d=10 cm ——————————————————————————————————————— ————— . Prilikom zidanja zidovi od gas betonskih blokova se na svakom trećem redu ankerišu za noseću konstrukciju a za tavanicu na svakom drugom bloku poslednjeg zidanog reda. Delove od betona prethodno isprskati cementnim mlekom. ——————————————————————————————————————— ————— 4. dalje zidanje se izvodi u tankoslojnom malteru odnosno lepku predviðenom za gas betonske blokove. ——————————————————————————————————————— ————— 4. Debljina zida d= 12 cm. a sa plafonskom nosećom konstrukcijom d=2 cm i spojevi se naknadno zapunjavaju poliuretanskom masom. ——————————————————————————————————————— ————— 4. Zid se dilatira u spoju sa bočnom nosećom konstrukcijom d=1 cm. ——————————————————————————————————————— ————— 4.005 Zidanje (obziðivanje) zidova.009 Izrada cementne košuljice razmere 1:3 kao završnog poda.003 Zidanje zidova gas betonskim (YTONG) blokovima d=10 cm. Gornja površina uglačana do crnog sjaja. Beton MB 20.obzidivanje dimnjackih i ventilacionih kanala u tavanu i iznad krova šupljom fasadnom giter opekom u produžnom malteru razmere 1:2:6. Košuljica rabicirana armaturnom mrežom Q-84. ——————————————————————————————————————— ————— 4. postavljenom obavezno u sredinu sloja.007 Malterisanje zidova od opeke u dva sloja produžnim malterom razmere 1:3:9. uzengije fi 6/25.002 Zidanje zidova giter blokovima u produžnom malteru razmere 1:2:6. ——————————————————————————————————————— ————— 4. Zidanje prvog reda blokova izvesti u produžnom malteru razmere 1:2:8. Delove od betona prethodno isprskati cementnim mlekom. ——————————————————————————————————————— ————— 4.

Gornja površina glatko perdašena. Širina spojnice 1 cm ispunjena stiroporom.2 cm ——————————————————————————————————————— ————— 4. Gornja površina glatko perdašena. Košuljica rabicirana armaturnom mrežom Q-84.podloge za postavljanje hidroizolacije u mokrim čvorovima. debljina košuljice d=3.010 Izrada cementne košuljice razmere 1:3 kao podloge za podove. Dilatacione spojnice se postavljaju na polja max 25 m2. sa dužinom strane max 5 m1 i po obodu prostorija. debljina košuljice d=5 cm ——————————————————————————————————————— ————— debljina košuljice d=6.4.5 cm ——————————————————————————————————————— ————— ——————————————————————————————————————— ————— ——————————————————————————————————————— ————— .011 Izrada cementne košuljice razmere 1:3 kao sloja za pad . postavljenom obavezno u sredinu sloja. postavljenom obavezno u sredinu sloja. Košuljica rabicirana armaturnom mrežom Q-84.

Drvenu graðu zaštiti fungicidnim sredstvom protiv crvotočine i truljenja. Krov sa badžama ——————————————————————————————————————— ————— 5. na razmaku od 33 cm. Dimenzije elemenata krova prema statickom proracunu. Dasku postaviti na dodir i pričvrstititi za drvenu konstrukciju.002 Izrada dašcane oplate na krovovima od jelove daske debljine d=24 mm.000 TESARSKI RADOVI 5.001 Izrada krovne konstrukcije od camove grade po Jugoslovenskom standardu. za pokrivanje falcovanim crepom. izrada prema projektu i detaljima.003 Letvisanje krova letvama 24/48 mm. ——————————————————————————————————————— ————— ——————————————————————————————————————— ————— ——————————————————————————————————————— ————— .5. preko daske postaviti jedan sloj Kondor bitumenske trake ——————————————————————————————————————— ————— 5. Način pričvršćivanja i izrade u svemu prema detaljima.

6.000 POKRIVAČKI RADOVI 6. vodeci racuna o nagibu krovnih ravni i obezbedenju spojeva. ——————————————————————————————————————— ————— ——————————————————————————————————————— ————— ——————————————————————————————————————— ————— . Crep postaviti u svemu prema uputstvu proizvodaca.001 Nabavka i postavljanje crepa kao tip "Bramac" preko podašcanog i letvisanog krova.

Izvodi se pločama mineralne vune TP 120 debljine d=5 cm kaširane sa aluminijumskom folijom.hladan premaz bitulitom .001 Izrada horizontalne hidroizolacije podova na tlu protiv vlage i procedne vode.vruc premaz bitumenom 85/25. Površina mineralne vune se zaštićuje graðevinskim lepkom u koji se utiskuje staklena mrežica po celoj površini i nanosi se završni sloj graðevinskog lepka.000 IZOLATERSKI RADOVI 7. Izvodi se u slojevima od sloja za pad: .003 Nabavka i postavljanje fasadne obloge.004 Izrada termoizolacije fasadnih zidova. Radove izvoditi prema uputstvu projektanta.vruc premaz bitumenom 85/25 .hladan premaz bitulitom "A" . ——————————————————————————————————————— ————— 7. ——————————————————————————————————————— ————— 7. koji se lepi na spoljašnje površine fasadnog zida graðevinskim lepkom i dodatno ankeruje specijalnim tiplovima.tri premaza poliazbitolom sa dve mrežice. delovi fasade obloženi kamenom ——————————————————————————————————————— . Kao toplotni izolator služi mineralna vuna d=5 cm.7. ——————————————————————————————————————— ————— 7. Izrada u svemu prema elaboratu termičke zaštite.bitumenska traka sa uloškom od alu. Izvodi se u slojevima od tampon sloja betona kako sledi: . folije ( GRALBIT II-1/10 ) . Obrada oko slivnika TRIFLEX-om.002 Izrada horizontalne hidroizolacije mokrih cvorova .

Izrada u svemu prema detaljima i elaboratu termičke zaštite.5 cm ——————————————————————————————————————— ————— 7.005 Izrada termoizolacije unutrašnjih zidova prema negrejanom prostoru. Izvodi se plocama stirodura (3031s). gornji sloj mineralne vune kaširan staklenim voalom.009 Izrada termoizolacije plafona prema negrejanom prostoru. košuljica 3 cm e) hidroizolacija f) PE folija Završna obrada ravnog krova je posebno obračunata. rabicirana cem.STIRODUR 3035 S d=10 cm.007 Izrada termoizolacije krova. Izvodi se mineralnom vunom (50 kg/m3) debljine d=8+4 cm. ——————————————————————————————————————— ————— 7. debljina izolacije d=10 cm ——————————————————————————————————————— ————— 7. Termoizolacija se izvodi dvoslojnim pločama tarolita koje se lepe za ploču i dodatno pričvršćuju šrafovima i tiplovima.011 Izrada zvucne izolacije (plivajuaih) podova. ——————————————————————————————————————— ————— 7.Preko izolacije postaviti jednu PVC . Preko termoizolacije se postavlja rabic mreža preko koje se izvodi sloj maltera. debljina izolacije d=7. Izvodi se u sastavu od armirano betonske ploce: a) sloj za izjednacavanje pritiska i parna brana b) termoizolacija . Termoizolacija se izvodi dvoslojnim pločama tarolita koje se lepe za zidove i dodatno pričvršćuju šrafovima i tiplovima.010 Izrada termoizolacije poda na tlu.————— 7. debljina izolacije d=5 cm ——————————————————————————————————————— ————— 7. Preko termoizolacije se postavlja rabic mreža preko koje se izvodi sloj maltera. sa podizanjem zvucne izolacije uz zidove za visinu poda.008 Izrada hidro i termo izolacije ravnog krova. ——————————————————————————————————————— ————— 7. Termoizolacija se izvodi dvoslojnim pločama tarolita koje se lepe za tavanicu i dodatno pričvršćuju šrafovima i tiplovima. Preko termoizolacije se postavlja rabic mreža preko koje se izvodi sloj maltera.006 Izrada termoizolacije erkera. c) bitumenizirana traka TRABIS N d) sloj za pad. Preko termoizolacionih ploca postaviti usuvo PVC foliju. Izvodi se plocama mineralne vune debljine d=3 cm.

002 Izrada i montaža odvodnih okruglih olucnih cevi od pocinkovanog lima d=0.55 mm. .foliju. ——————————————————————————————————————— ————— ——————————————————————————————————————— ————— ——————————————————————————————————————— ————— 8.001 Izrada i montaža ležecih cetvrtastih oluka pocinkovanim limom d=0. Finalna obrada i zaštita lima osnovnim premazom i boje nje dvokomponentnom bojom u tonu po izboru projektanta.55 mm. Finalna obrada i zaštita lima osnovnim premazom i boje nje dvokomponentnom bojom u tonu po izboru projektanta. Finalna obrada i zaštita lima osnovnim premazom i boje nje dvokomponentnom bojom u tonu po izboru projektanta. razvijene širine 50 cm.55 mm. ——————————————————————————————————————— ————— 8. razvijene širine 50 cm. razvijene širine 40 cm (fi 12 cm). ——————————————————————————————————————— ————— 8.003 Opšivanje uvala (vandiksna) pored zidova i dimnjaka pocinkovanim limom d=0.000 LIMARSKI RADOVI 8.

000 KERAMIČARSKI RADOVI 9. Plocice se polažu fuga na fugu u sloju cementnog maltera. Fuge zaptiti fugen masom. —————————————————————————————————————— —————— .——————————————————————————————————————— ————— ——————————————————————————————————————— ————— ——————————————————————————————————————— ————— 9. boje i dimenzije prema izboru projektanta.001 Poplocavanje podova podnim glaziranim keramickim plocicama klase "A".

dimenzije stepenika 17. Fuge zaptiti fugen masom. —————————————————————————————————————— —————— 9. Priprema podloge je obaveza izvodaca.004 Izrada sokle glaziranim podnim keramičkim pločicama. boje i dimenzije prema izboru projektanta.5-18/28 cm —————————————————————————————————————— —————— —————————————————————————————————————— —————— —————————————————————————————————————— —————— . boje i dimenzije prema izboru projektanta.9. —————————————————————————————————————— —————— 9.002 Poplocavanje podova podnim protivkliznim glaziranim ke ramickim plocicama klase "A". Pločice se lepe za podlogu lepkom predvidenim za ovu vrstu radova.003 Oblaganje zidova zidnim glaziranim keramickim plocicama klase "A". Plocice se polažu fuga na fugu u sloju cementnog maltera Fuge zaliti cementnim mlekom. —————————————————————————————————————— —————— 9. Fuge zaliti cementnim mlekom. Visina sokle h=15 cm. Plocice se polažu fuga na fugu u sloju cementnog maltera. Plocice se polažu fuga na fugu u sloju cementnog maltera ili lepe za podlogu lepkom po preporuci proizvodaca plocica.005 Oblaganje cela i gazišta glaziranim keramickim plocicama "A" klase boje i dimenzije prema izboru projektanta sa fazonskim elementima.

001 Nabavka i polaganje hrastovog parketa I klase debljine d=22 mm. Finalna obrada parketa hoblovanje i lakiranje tri puta parket lakom.000 PARKETARSKI RADOVI 10. Pored zidova postaviti profilisane hrastove lajsne. Parket se lepi za podlogu lepkom predvidenim za ovu vrstu radova.10. —————————————————————————————————————— —————— —————————————————————————————————————— —————— —————————————————————————————————————— —————— .

Izvodi se sa CD/UD potkonstrukcijom i gipskartonskim pločama debljine 12. Izrada u svemu prema detaljima i uputstvu proizvodača plafona. vešaljke sa federom ili nonius držača. —————————————————————————————————————— —————— —————————————————————————————————————— —————— —————————————————————————————————————— —————— .000 SPUŠTENI PLAFONI 11. Kačenje profila za plafon može biti izvedeno preko držaca (distancera). Razmak CD profila na koje se kače ploče je 50 cm.5 mm. Spojevi ploča se ispunjavaju.001 Izrada spuštenog plafona od gips kartonskih ploča. Preko spuštenog plafona se postavlja sloj mineralne vune d=2 cm. a razmak izmeðu nosećih CD profila je 100 cm. koje se pricvršćuju vijcima.11. Na U-profile lepi se zvučno izolaciona traka. bandažiraju trakom i gletuju pomoću ispunjivača.

FARBARSKI RADOVI 12.000 MOLERSKO .12.001 Bojenje zidova i plafona disperzionom bojom u jednom tonu po izboru projektanta. —————————————————————————————————————— —————— —————————————————————————————————————— —————— —————————————————————————————————————— —————— .

Ploce se polažu u sloju cementnog maltera sa ankerovanjem celicnim ankerima za fasadne zidove. Fasadna boja se nanosi u dva sloja u tonu po izboru projektanta. komplet sa prenosom materijala do 50 m. —————————————————————————————————————— —————— —————————————————————————————————————— —————— —————————————————————————————————————— —————— .002 Montaža i demontaža cevaste fasadne skele visine do 15 m1 sa razmakom stubova 2. cišcenjem elemenata skele i uze mljenjem.000 FASADERSKI RADOVI 13.5-3 m1.001 Bojenje fasadnih zidova fasadnom bojom u tonu po izboru sa gletovanjem površina. —————————————————————————————————————— —————— —————————————————————————————————————— —————— —————————————————————————————————————— —————— 14. —————————————————————————————————————— —————— 13.000 OBLAGANJE KAMENIM PLOČAMA 14.13. a gletovanje izvršiti fasadnim gletom.001 Oblaganje zida lomljenim kamenom boje i vrste po izboru investitora debljine do 5 cm. Pre gletovanja i završnog bojenja fasadu premazati podlogom.

finalno obraðeni i upakovani. Dovratnici i plotovi se isporučuju ofarbani. Ugradivanje vrata preko slepih štokova postavljenih u zidove. tip J1 .15.dimenzije 80/220 cm —————————————————————————————————————— —————— tip J2 .001 Nabavka i ugradivanje jednokrilnih i dvokrilnih duplošperovanih vrata u čamovom bojenom dovratniku sa PVC dih tungom u falcu dovratnika i gumenim odbojnikom.000 STOLARSKI RADOVI 15. Okov od eloksiranog aluminijuma sa tri anuba šarke fi 16 mm ukopavajucom bravom sa dva kljuca.dimenzije 100/220 cm —————————————————————————————————————— —————— —————————————————————————————————————— —————— —————————————————————————————————————— —————— .dimenzije 90/220 cm —————————————————————————————————————— —————— tip J3 i J3a .

Širina profila je oko 7cm. tip P1 . fiksirani za zid. Prozori se otvaraju oko donje horizontalne ose i verikalne ose (održavanje). Način otvaranja.dimenzije 130/160 cm —————————————————————————————————————— —————— tip P4 .dimenzije 170/160 cm —————————————————————————————————————— —————— tip P5 . raspored elemenata u svemu prema šemama bravarije.dimenzije 100/160 cm —————————————————————————————————————— —————— tip P2 .dimenzije 100/180 cm —————————————————————————————————————— —————— tip P3 .dimenzije 78/140 cm —————————————————————————————————————— —————— .000 PVC BRAVARIJA 16.krovni prozori tip K1. mehanizam za otvaranje (makaze) i bravicu. Primarna konstrukcija prozora vuceni PVC profili sa čeličnim ojačanjem i prekinutim termičkim mostom. Prozori snabdeveni Pvc roletnama.dimenzije 70/90 cm —————————————————————————————————————— —————— . Zastakljenje termoizolacionim staklom 4+14+4 mm. Sekundarna konstrukcija prozora od vucenih PVC profila sa celicnim ojacanjem i prekinutim termickim mostom. Širina profila je oko 6cm.001 Izrada i ugradivanje pvc prozora. sa svim potrebnim čeličnim ojačanjima i vezama sa osnovnom konstrukcijom zgrade.16. Okov obuhvata šarke.

dimenzije 180+120/250 cm —————————————————————————————————————— —————— tip V9 . Širina profila je oko 6cm. raspored elemenata u svemu prema šemama bravarije.dimenzije 170/330 cm —————————————————————————————————————— —————— . dimenzije 120+60/250 cm —————————————————————————————————————— —————— tip V10 . Okov obuhvata šarke.dimenzije 300/250 cm —————————————————————————————————————— —————— tip V8 .dimenzije 170/250 cm —————————————————————————————————————— —————— tip V4 . Zastakljenje termoizolacionim staklom 4+14+4 mm. fiksirani za zid. Širina profila je oko 7cm. Sekundarna konstrukcija od vucenih PVC profila sa celicnim ojacanjem i prekinutim termickim mostom.dimenzije 190/250 cm —————————————————————————————————————— —————— tip V6 . tip V1 . Vratase otvaraju oko donje horizontalne ose i verikalne ose (održavanje).ugaona pregrada..dimenzije 130/250 cm —————————————————————————————————————— —————— tip V3 . mehanizam za otvaranje (makaze) i bravicu. Pregrade snabdevene Pvc roletnama. Način otvaranja.ugaona pregrada.krovni prozori tip K2.002 Izrada i ugradivanje pvc pregrada sa vratima.dimenzije 98/140 cm —————————————————————————————————————— —————— 16.dimenzije 240/250 cm —————————————————————————————————————— —————— tip V7 .dimenzije 180/250 cm —————————————————————————————————————— —————— tip V5 . sa svim potrebnim čeličnim ojačanjima i vezama sa osnovnom konstrukcijom zgrade.dimenzije 90/250 cm —————————————————————————————————————— —————— tip V2 . Primarna konstrukcija vuceni PVC profili sa čeličnim ojačanjem i prekinutim termičkim mostom.

Nosaci ograde od celicnih kutijastih profila ankerovanih u betonsku plocu.dimenzije 180/270 cm —————————————————————————————————————— —————— unutrašnje pregrade tip Z2 . Vrata predviðena za daljinsko otvaranje. —————————————————————————————————————— —————— —————————————————————————————————————— —————— —————————————————————————————————————— —————— . Rukohvat od drvenog masiva prečnika 6 cm. tip G1 .tip V8 .002 Izrada i ugraðivanje stepenišne ograde. dimenzije 240/250 cm —————————————————————————————————————— —————— unutrašnje pregrade tip Z1 . Sve vidne metalne delove zaštititi osnovnim premazom i bojiti sintetskom lak bojom u tonu po izboru projektanta. Ugraðivanje u svemu prema preporuci proizvoðača vrata. Horizontalna podela od tri drvene talpe obostra no postavljene bojene transparentnim premazom u tonu po izboru projektanta. Visina ograde h=110 cm.fiksna pregrada.dimenzije 120/220 cm —————————————————————————————————————— —————— —————————————————————————————————————— —————— —————————————————————————————————————— —————— 17.dimenzije 230/350 cm —————————————————————————————————————— —————— 17.000 BRAVARSKI RADOVI 17.001 Nababka i ugraðivanje segmentnih garažnih vrata.dimenzije 300/220 cm —————————————————————————————————————— —————— unutrašnje pregrade tip Z3 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful