P. 1
1

1

|Views: 446|Likes:
Published by zuki45

More info:

Published by: zuki45 on Oct 06, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/09/2013

pdf

text

original

1.

001

Raščišćavanje terena pre početka građenja sa skidanjem šiblja i korova i iskopom
površinskog sloja humusa.
—————————————————————————————————
———————————

1.002

Mašinski iskop zemlje IV kategorije u širokom iskopu sa utovarom zemlje u
kamione i odvozom na
gradsku deponiju.
—————————————————————————————————
———————————

1.003 abavka! nasipanje! razastiranje i nabijanje tampon sloja šljunka ispod temelja i
podnih ploča.
—————————————————————————————————
———————————1.004

asipanje zemlje iz iskopa u slojevima od "# $m sa nabijanjem do potpune
zbijenosti i kvašenjem
po zahtevu nadzornog organa.
—————————————————————————————————
———————————1.005

%dvoz viška iskopane zemlje van gradilišta na gradsku deponiju sa utovarom i
istovarom zemlje
iz vozila i grubim planiranjem zemlje na deponiji.
—————————————————————————————————
———————————

—————————————————————————————————
———————————

—————————————————————————————————
———————————
2.000 BETONSKI I ARMIRANO BETONSKI RADOVI

2.001

&etoniranje tampon sloja nearmiranog betona M& '# ispod armirano betonskih temelja.
———————————————————————————————————————
—————2.002

&etoniranje armirano betonskih trakastih temelja betonom M& (#.
———————————————————————————————————————
—————2.003

&etoniranje armirano betonskih temelja sama$a betonom M& (#.
———————————————————————————————————————
—————2.004

&etoniranje armirano betonske temeljne plo$e betonom M& (#.
———————————————————————————————————————
—————2.005

&etoniranje armirano betonskih stubova pravougaonog preseka u glatkoj oplati. &eton M& (#.
———————————————————————————————————————
—————2.006

&etoniranje armirano betonskih greda. &eton M& (#.
———————————————————————————————————————
—————2.007

&etoniranje armirano betonskih ravnih ploča u glatkoj oplati. &eton M& (#! debljina ploče d)'*
$m.
———————————————————————————————————————
—————


2.008

&etoniranje armirano betonskih ravnih ploča u glatkoj oplati. &eton M& (#! debljina ploče d)"#
$m.
———————————————————————————————————————
—————

2.009

&etoniranje armirano betonskih kosih stepenišnih ploča! sa istovremenom izradom stepenika.
&eton M& (#.
debljina ploče d)'* $m! stepeni$i dimenzija '+.*,'-."- $m
———————————————————————————————————————
—————


2.010

Izrada lako monta/ne tavani$e od monta/nih rebara i glinenih punio$a visine '0 $m sa
betoniranjem
plo$e debljine 1 $m. 2kupna debljina tavani$e d)"# $m.
———————————————————————————————————————
—————


2.011

&etoniranje armirano betonskih zidova. &eton M& (#.
———————————————————————————————————————
—————

———————————————————————————————————————
—————

———————————————————————————————————————
—————
3.000 ARMIRAČKI RADOVI

3.001

abavka!$iš$enje! se$enje! savijanje! monta/a i ugradivanje glatke 345 "1#.(0#6! rebraste 3R5
1##.*##6 i mre/aste 3M54 *##.*0#6 armature. 7oli$ine armature uzete su aproksimativno!
ta$ne koli$ine dobi$e se posle završenih stati$kih detalja.
——————————————————————————————————————
——————

——————————————————————————————————————
——————

——————————————————————————————————————
——————

4.000 ZIDARSKI RADOVI

4.001 8idanje zidova giter blokovima u produ/nom malteru razmere '9"90.
:ebljina zidova d)"1 $m.
———————————————————————————————————————
—————

4.002

8idanje zidova giter blokovima u produ/nom malteru razmere '9"90. :ebljina zidova d)'; $m.
———————————————————————————————————————
—————


4.003

8idanje zidova gas betonskim 3<=%46 blokovima d)'# $m. 8idanje prvog reda blokova
izvesti u produ/nom malteru razmere '9"9-! dalje zidanje se izvodi u tankoslojnom malteru
odnosno lepku predvi>enom za gas betonske blokove. 8id se dilatira u spoju sa bočnom nosećom
konstruk$ijom d)' $m! a sa pla?onskom nosećom konstruk$ijom d)" $m i spojevi se naknadno
zapunjavaju poliuretanskom masom. @rilikom zidanja zidovi od gas betonskih blokova se na
svakom trećem redu ankerišu za noseću konstruk$iju a za tavani$u na svakom drugom bloku
poslednjeg zidanog reda.
———————————————————————————————————————
—————


4.004

8idanje ventila$ionih ABuntA kanala zidanih u $ementnom malteru razmere '9(.
———————————————————————————————————————
—————

4.005

8idanje 3obzi>ivanje6 zidova! punom opekom debljine d)+ $m u produ/nom malteru razmere
'9"90 sa istovremenom izradom horizontalnog armirano betonska serkla/a na visini "."# m od
poda. &eton M& "#! dimenzija serkla/a +.'* $m! armatura " ?i - mm! uzengije ?i 0."*.
———————————————————————————————————————
—————


4.006

8idanje , obzidivanje dimnja$kih i ventila$ionih kanala u tavanu i iznad krova šupljom
?asadnom giter opekom u produ/nom malteru razmere '9"90. :ebljina zida d) '" $m.
———————————————————————————————————————
—————


4.007

Malterisanje zidova od opeke u dva sloja produ/nim malterom razmere '9(9;. :elove od betona
prethodno isprskati $ementnim mlekom.
———————————————————————————————————————
—————


4.008

Malterisanje pla?ona u dva sloja produ/nim malterom razmere '9(9;. :elove od betona
prethodno isprskati $ementnim mlekom.
———————————————————————————————————————
—————


4.009

Izrada $ementne košulji$e razmere '9( kao završnog poda. 7ošulji$a rabi$irana armaturnom
mre/om C,-1! postavljenom obavezno u sredinu sloja. 4ornja površina uglačana do $rnog sjaja.

debljina košulji$e d)'# $m
———————————————————————————————————————
—————


4.010

Izrada $ementne košulji$e razmere '9( kao podloge za podove. 7ošulji$a rabi$irana armaturnom
mre/om C,-1! postavljenom obavezno u sredinu sloja. 4ornja površina glatko perdašena.
:ilata$ione spojni$e se postavljaju na polja maD "* m"! sa du/inom strane maD * m' i po obodu
prostorija. Birina spojni$e ' $m ispunjena stiroporom.

debljina košulji$e d)* $m
———————————————————————————————————————
—————

debljina košulji$e d)0." $m
———————————————————————————————————————
—————


4.011

Izrada $ementne košulji$e razmere '9( kao sloja za pad , podloge za postavljanje hidroizola$ije u
mokrim čvorovima. 7ošulji$a rabi$irana armaturnom mre/om C,-1! postavljenom obavezno u
sredinu sloja. 4ornja površina glatko perdašena.

debljina košulji$e d)(.* $m
———————————————————————————————————————
—————

———————————————————————————————————————
—————

———————————————————————————————————————
—————
5.000 TESARSKI RADOVI

5.001

Izrada krovne konstruk$ije od $amove grade po Eugoslovenskom standardu. :imenzije
elemenata krova prema stati$kom prora$unu! izrada prema projektu i detaljima.

7rov sa bad/ama
———————————————————————————————————————
—————


5.002

Izrada daš$ane oplate na krovovima od jelove daske debljine d)"1 mm. :asku postaviti na dodir
i pričvrstititi za drvenu konstruk$iju. ačin pričvršćivanja i izrade u svemu prema detaljima.
:rvenu gra>u zaštiti ?ungi$idnim sredstvom protiv $rvotočine i truljenja.

preko daske postaviti jedan sloj 7ondor bitumenske trake
———————————————————————————————————————
—————


5.003

Fetvisanje krova letvama "1.1- mm! na razmaku od (( $m! za pokrivanje ?al$ovanim $repom.
———————————————————————————————————————
—————

———————————————————————————————————————
—————

———————————————————————————————————————
—————6.000 POKRIVAČKI RADOVI

6.001

abavka i postavljanje $repa kao tip A&rama$A preko podaš$anog i letvisanog krova. Grep
postaviti u svemu prema uputstvu proizvoda$a! vode$i ra$una o nagibu krovnih ravni i
obezbedenju spojeva.
———————————————————————————————————————
—————

———————————————————————————————————————
—————

———————————————————————————————————————
—————
7.000 IZOLATERSKI RADOVI

7.001

Izrada horizontalne hidroizola$ije podova na tlu protiv vlage i pro$edne vode. Izvodi se u
slojevima od tampon sloja betona kako sledi9
, hladan premaz bitulitom A5A
, vru$ premaz bitumenom -*."*
, bitumenska traka sa uloškom od alu. ?olije 3 4R5F&I= II,'.'# 6
, vru$ premaz bitumenom -*."*.
———————————————————————————————————————
—————


7.002

Izrada horizontalne hidroizola$ije mokrih $vorova . Izvodi se u slojevima od sloja za pad9
, hladan premaz bitulitom
, tri premaza poliazbitolom sa dve mre/i$e.
%brada oko slivnika =RIHFIJ,om.
———————————————————————————————————————
—————


7.003

abavka i postavljanje ?asadne obloge. 7ao toplotni izolator slu/i mineralna vuna d)* $m! koji
se lepi na spoljašnje površine ?asadnog zida gra>evinskim lepkom i dodatno ankeruje spe$ijalnim
tiplovima. @ovršina mineralne vune se zaštićuje gra>evinskim lepkom u koji se utiskuje staklena
mre/i$a po $eloj površini i nanosi se završni sloj gra>evinskog lepka. Radove izvoditi prema
uputstvu projektanta.
———————————————————————————————————————
—————


7.004

Izrada termoizola$ije ?asadnih zidova. Izvodi se pločama mineralne vune =@ '"# debljine d)*
$m kaširane sa aluminijumskom ?olijom. Izrada u svemu prema elaboratu termičke zaštite.

delovi ?asade oblo/eni kamenom
———————————————————————————————————————
—————


7.005

Izrada termoizola$ije unutrašnjih zidova prema negrejanom prostoru. =ermoizola$ija se izvodi
dvoslojnim pločama tarolita koje se lepe za zidove i dodatno pričvršćuju šra?ovima i tiplovima.
@reko termoizola$ije se postavlja rabi$ mre/a preko koje se izvodi sloj maltera.
———————————————————————————————————————
—————


7.006

Izrada termoizola$ije erkera. =ermoizola$ija se izvodi dvoslojnim pločama tarolita koje se lepe
za ploču i dodatno pričvršćuju šra?ovima i tiplovima. @reko termoizola$ije se postavlja rabi$
mre/a preko koje se izvodi sloj maltera.

debljina izola$ije d)'# $m
———————————————————————————————————————
—————


7.007

Izrada termoizola$ije krova. Izvodi se mineralnom vunom 3*# kg.m(6 debljine d)-K1 $m! gornji
sloj mineralne vune kaširan staklenim voalom. Izrada u svemu prema detaljima i elaboratu
termičke zaštite.
———————————————————————————————————————
—————


7.008

Izrada hidro i termo izola$ije ravnog krova. Izvodi se u sastavu od armirano betonske plo$e9
a6 sloj za izjedna$avanje pritiska i parna brana
b6 termoizola$ija , L=IR%:2R (#(* L d)'# $m!
$6 bitumenizirana traka =R5&IL
d6 sloj za pad! rabi$irana $em. košulji$a ( $m
e6 hidroizola$ija
?6 @I ?olija
8avršna obrada ravnog krova je posebno obračunata.
———————————————————————————————————————
—————


7.009

Izrada termoizola$ije pla?ona prema negrejanom prostoru. =ermoizola$ija se izvodi dvoslojnim
pločama tarolita koje se lepe za tavani$u i dodatno pričvršćuju šra?ovima i tiplovima. @reko
termoizola$ije se postavlja rabi$ mre/a preko koje se izvodi sloj maltera.

debljina izola$ije d)+.* $m
———————————————————————————————————————
—————


7.010

Izrada termoizola$ije poda na tlu. Izvodi se plo$ama stirodura 3(#('s6. @reko termoizola$ionih
plo$a postaviti usuvo @VG ?oliju.

debljina izola$ije d)* $m
———————————————————————————————————————
—————

7.011

Izrada zvu$ne izola$ije 3plivajuaih6 podova. Izvodi se plo$ama mineralne vune debljine d)( $m!
sa podizanjem zvu$ne izola$ije uz zidove za visinu poda.@reko izola$ije postaviti jednu @VG
?oliju.
———————————————————————————————————————
—————

———————————————————————————————————————
—————

———————————————————————————————————————
—————

8.000 LIMARSKI RADOVI

8.001

Izrada i monta/a le/e$ih $etvrtastih oluka po$inkovanim limom d)#.** mm! razvijene širine *#
$m. Hinalna obrada i zaštita lima osnovnim premazom i boje nje dvokomponentnom bojom u
tonu po izboru projektanta.
———————————————————————————————————————
—————


8.002

Izrada i monta/a odvodnih okruglih olu$nih $evi od po$inkovanog lima d)#.** mm! razvijene
širine 1# $m 3?i '" $m6. Hinalna obrada i zaštita lima osnovnim premazom i boje nje
dvokomponentnom bojom u tonu po izboru projektanta.
———————————————————————————————————————
—————


8.003

%pšivanje uvala 3vandiksna6 pored zidova i dimnjaka po$inkovanim limom d)#.** mm!
razvijene širine *# $m. Hinalna obrada i zaštita lima osnovnim premazom i boje nje
dvokomponentnom bojom u tonu po izboru projektanta.
———————————————————————————————————————
—————

———————————————————————————————————————
—————

———————————————————————————————————————
—————


9.000 KERAMIČARSKI RADOVI

9.001

@oplo$avanje podova podnim glaziranim kerami$kim plo$i$ama klase A5A! boje i dimenzije
prema izboru projektanta. @lo$i$e se pola/u ?uga na ?ugu u sloju $ementnog maltera. Huge
zaptiti ?ugen masom.
——————————————————————————————————————
——————


9.002

@oplo$avanje podova podnim protivkliznim glaziranim ke rami$kim plo$i$ama klase A5A! boje
i dimenzije prema izboru projektanta. @lo$i$e se pola/u ?uga na ?ugu u sloju $ementnog
maltera Huge zaliti $ementnim mlekom.
——————————————————————————————————————
——————


9.003

%blaganje zidova zidnim glaziranim kerami$kim plo$i$ama klase A5A! boje i dimenzije prema
izboru projektanta. @lo$i$e se pola/u ?uga na ?ugu u sloju $ementnog maltera ili lepe za
podlogu lepkom po preporu$i proizvoda$a plo$i$a. @riprema podloge je obaveza izvoda$a.
Huge zaptiti ?ugen masom.
——————————————————————————————————————
——————


9.004

Izrada sokle glaziranim podnim keramičkim ploči$ama. @loči$e se lepe za podlogu lepkom
predvidenim za ovu vrstu radova. Visina sokle h)'* $m.
——————————————————————————————————————
——————


9.005

%blaganje $ela i gazišta glaziranim kerami$kim plo$i$ama A5A klase boje i dimenzije prema
izboru projektanta sa ?azonskim elementima. @lo$i$e se pola/u ?uga na ?ugu u sloju $ementnog
maltera. Huge zaliti $ementnim mlekom.
dimenzije stepenika '+.*,'-."- $m
——————————————————————————————————————
——————

——————————————————————————————————————
——————

——————————————————————————————————————
——————
10.000 PARKETARSKI RADOVI

10.001

abavka i polaganje hrastovog parketa I klase debljine d)"" mm. @arket se lepi za podlogu
lepkom predvidenim za ovu vrstu radova. @ored zidova postaviti pro?ilisane hrastove lajsne.
Hinalna obrada parketa hoblovanje i lakiranje tri puta parket lakom.
——————————————————————————————————————
——————

——————————————————————————————————————
——————

——————————————————————————————————————
——————

11.000 SPUŠTENI PLAONI

11.001

Izrada spuštenog pla?ona od gips kartonskih ploča. Izvodi se sa G:.2: potkonstruk$ijom i
gipskartonskim pločama debljine '"!* mm! koje se pri$vršćuju vij$ima. 7ačenje pro?ila za
pla?on mo/e biti izvedeno preko dr/a$a 3distan$era6! vešaljke sa ?ederom ili nonius dr/ača. a
2,pro?ile lepi se zvučno izola$iona traka. Razmak G: pro?ila na koje se kače ploče je *# $m! a
razmak izme>u nosećih G: pro?ila je '## $m. Lpojevi ploča se ispunjavaju! banda/iraju trakom
i gletuju pomoću ispunjivača. Izrada u svemu prema detaljima i uputstvu proizvodača pla?ona.
@reko spuštenog pla?ona se postavlja sloj mineralne vune d)" $m.
——————————————————————————————————————
——————

——————————————————————————————————————
——————

——————————————————————————————————————
——————


12.000 MOLERSKO ! ARBARSKI RADOVI

12.001

&ojenje zidova i pla?ona disperzionom bojom u jednom tonu po izboru projektanta.
——————————————————————————————————————
——————

——————————————————————————————————————
——————

——————————————————————————————————————
——————


13.000 ASADERSKI RADOVI

13.001

&ojenje ?asadnih zidova ?asadnom bojom u tonu po izboru sa gletovanjem površina. @re
gletovanja i završnog bojenja ?asadu premazati podlogom! a gletovanje izvršiti ?asadnim gletom.
Hasadna boja se nanosi u dva sloja u tonu po izboru projektanta.
——————————————————————————————————————
——————

13.002

Monta/a i demonta/a $evaste ?asadne skele visine do '* m' sa razmakom stubova ".*,( m'!
komplet sa prenosom materijala do *# m! $iš$enjem elemenata skele i uze mljenjem.
——————————————————————————————————————
——————

——————————————————————————————————————
——————

——————————————————————————————————————
——————
14.000 OBLA"AN#E KAMENIM PLOČAMA

14.001

%blaganje zida lomljenim kamenom boje i vrste po izboru investitora debljine do * $m. @lo$e
se pola/u u sloju $ementnog maltera sa ankerovanjem $eli$nim ankerima za ?asadne zidove.
——————————————————————————————————————
——————

——————————————————————————————————————
——————

——————————————————————————————————————
——————


15.000 STOLARSKI RADOVI

15.001

abavka i ugradivanje jednokrilnih i dvokrilnih duplošperovanih vrata u čamovom bojenom
dovratniku sa @VG dih tungom u ?al$u dovratnika i gumenim odbojnikom. %kov od eloksiranog
aluminijuma sa tri anuba šarke ?i '0 mm ukopavaju$om bravom sa dva klju$a. :ovratni$i i
plotovi se isporučuju o?arbani! ?inalno obra>eni i upakovani. 2gradivanje vrata preko slepih
štokova postavljenih u zidove.

tip E' , dimenzije -#.""# $m
——————————————————————————————————————
——————

tip E" , dimenzije ;#.""# $m
——————————————————————————————————————
——————

tip E( i E(a , dimenzije '##.""# $m
——————————————————————————————————————
——————

——————————————————————————————————————
——————

——————————————————————————————————————
——————


16.000 PV$ BRAVARI#A

16.001

Izrada i ugradivanje pv$ prozora. @rimarna konstruk$ija prozora vu$eni @VG pro?ili sa čeličnim
ojačanjem i prekinutim termičkim mostom! ?iksirani za zid! sa svim potrebnim čeličnim
ojačanjima i vezama sa osnovnom konstruk$ijom zgrade. Birina pro?ila je oko +$m. Lekundarna
konstruk$ija prozora od vu$enih @VG pro?ila sa $eli$nim oja$anjem i prekinutim termi$kim
mostom. Birina pro?ila je oko 0$m. 8astakljenje termoizola$ionim staklom 1K'1K1 mm. @rozori
snabdeveni @v$ roletnama.
@rozori se otvaraju oko donje horizontalne ose i verikalne ose 3odr/avanje6.
%kov obuhvata šarke! mehanizam za otvaranje 3makaze6 i bravi$u.
ačin otvaranja! raspored elemenata u svemu prema šemama bravarije.


tip @' , dimenzije '##.'0# $m
——————————————————————————————————————
——————

tip @" , dimenzije '##.'-# $m
——————————————————————————————————————
——————

tip @( , dimenzije '(#.'0# $m
——————————————————————————————————————
——————

tip @1 , dimenzije '+#.'0# $m
——————————————————————————————————————
——————

tip @* , dimenzije +#.;# $m
——————————————————————————————————————
——————

, krovni prozori tip 7', dimenzije +-.'1# $m
——————————————————————————————————————
——————

, krovni prozori tip 7", dimenzije ;-.'1# $m
——————————————————————————————————————
——————16.002

Izrada i ugradivanje pv$ pregrada sa vratima. @rimarna konstruk$ija vu$eni @VG pro?ili sa
čeličnim ojačanjem i prekinutim termičkim mostom! ?iksirani za zid! sa svim potrebnim
čeličnim ojačanjima i vezama sa osnovnom konstruk$ijom zgrade. Birina pro?ila je oko +$m.
Lekundarna konstruk$ija od vu$enih @VG pro?ila sa $eli$nim oja$anjem i prekinutim termi$kim
mostom. Birina pro?ila je oko 0$m. 8astakljenje termoizola$ionim staklom 1K'1K1 mm.
@regrade snabdevene @v$ roletnama.
Vratase otvaraju oko donje horizontalne ose i verikalne ose 3odr/avanje6.
%kov obuhvata šarke! mehanizam za otvaranje 3makaze6 i bravi$u.
ačin otvaranja! raspored elemenata u svemu prema šemama bravarije.


tip V' , dimenzije ;#."*# $m
——————————————————————————————————————
——————

tip V" , dimenzije '(#."*# $m
——————————————————————————————————————
——————

tip V( , dimenzije '+#."*# $m
——————————————————————————————————————
——————

tip V1 , dimenzije '-#."*# $m
——————————————————————————————————————
——————

tip V* , dimenzije ';#."*# $m
——————————————————————————————————————
——————

tip V0 , dimenzije "1#."*# $m
——————————————————————————————————————
——————

tip V+ , dimenzije (##."*# $m
——————————————————————————————————————
——————

tip V- , ugaona pregrada! dimenzije '-#K'"#."*# $m
——————————————————————————————————————
——————

tip V; , ugaona pregrada! dimenzije '"#K0#."*# $m
——————————————————————————————————————
——————

tip V'# , dimenzije '+#.((# $m
——————————————————————————————————————
——————

tip V- , ?iksna pregrada! dimenzije "1#."*# $m
——————————————————————————————————————
——————

unutrašnje pregrade
tip 8' , dimenzije '-#."+# $m
——————————————————————————————————————
——————

unutrašnje pregrade
tip 8" , dimenzije (##.""# $m
——————————————————————————————————————
——————

unutrašnje pregrade
tip 8( , dimenzije '"#.""# $m
——————————————————————————————————————
——————

——————————————————————————————————————
——————

——————————————————————————————————————
——————
17.000 BRAVARSKI RADOVI

17.001

ababka i ugra>ivanje segmentnih gara/nih vrata. 2gra>ivanje u svemu prema preporu$i
proizvo>ača vrata. Vrata predvi>ena za daljinsko otvaranje.

tip 4' , dimenzije "(#.(*# $m
——————————————————————————————————————
——————


17.002

Izrada i ugra>ivanje stepenišne ograde. osa$i ograde od $eli$nih kutijastih pro?ila
ankerovanih u betonsku plo$u. Morizontalna podela od tri drvene talpe obostra no postavljene
bojene transparentnim premazom u tonu po izboru projektanta. Rukohvat od drvenog masiva
prečnika 0 $m. Lve vidne metalne delove zaštititi osnovnim premazom i bojiti sintetskom lak
bojom u tonu po izboru projektanta. Visina ograde h)''# $m.
——————————————————————————————————————
——————

——————————————————————————————————————
——————

——————————————————————————————————————
——————

2.000 BETONSKI I ARMIRANO BETONSKI RADOVI 2.001 Betoniranje tampon sloja nearmiranog betona MB 10 ispod armirano betonskih temelja. ——————————————————————————————————————— —————

2.002

Betoniranje armirano betonskih trakastih temelja betonom MB 30. ——————————————————————————————————————— —————

2.003

Betoniranje armirano betonskih temelja samaca betonom MB 30. ——————————————————————————————————————— —————

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->