1.

001

Raščišćavanje terena pre početka građenja sa skidanjem šiblja i korova i iskopom
površinskog sloja humusa.
—————————————————————————————————
———————————

1.002

Mašinski iskop zemlje IV kategorije u širokom iskopu sa utovarom zemlje u
kamione i odvozom na
gradsku deponiju.
—————————————————————————————————
———————————

1.003

Nabavka, nasipanje, razastiranje i nabijanje tampon sloja šljunka ispod temelja i
podnih ploča.
—————————————————————————————————
———————————

1.004

Nasipanje zemlje iz iskopa u slojevima od 20 cm sa nabijanjem do potpune
zbijenosti i kvašenjem
po zahtevu nadzornog organa.
—————————————————————————————————
———————————

1.005

Odvoz viška iskopane zemlje van gradilišta na gradsku deponiju sa utovarom i
istovarom zemlje
iz vozila i grubim planiranjem zemlje na deponiji.
—————————————————————————————————
———————————
—————————————————————————————————
———————————
—————————————————————————————————
———————————

2.000 BETONSKI I ARMIRANO BETONSKI RADOVI
2.001

Betoniranje tampon sloja nearmiranog betona MB 10 ispod armirano betonskih temelja.
———————————————————————————————————————
—————

2.002

Betoniranje armirano betonskih trakastih temelja betonom MB 30.
———————————————————————————————————————
—————

2.003

Betoniranje armirano betonskih temelja samaca betonom MB 30.
———————————————————————————————————————
—————

Beton MB 30. ——————————————————————————————————————— ————— 2.010 Izrada lako montažne tavanice od montažnih rebara i glinenih punioca visine 16 cm sa betoniranjem ploce debljine 4 cm. ——————————————————————————————————————— ————— 2.5-18/28 cm ——————————————————————————————————————— ————— 2. Beton MB 30. ——————————————————————————————————————— ————— 2.004 Betoniranje armirano betonske temeljne ploce betonom MB 30.009 Betoniranje armirano betonskih kosih stepenišnih ploča.008 Betoniranje armirano betonskih ravnih ploča u glatkoj oplati.2. stepenici dimenzija 17. Beton MB 30.006 Betoniranje armirano betonskih greda. sa istovremenom izradom stepenika.005 Betoniranje armirano betonskih stubova pravougaonog preseka u glatkoj oplati. debljina ploče d=15 cm.007 Betoniranje armirano betonskih ravnih ploča u glatkoj oplati. ——————————————————————————————————————— ————— . Beton MB 30. ——————————————————————————————————————— ————— 2. debljina ploče d=15 cm. Ukupna debljina tavanice d=20 cm. ——————————————————————————————————————— ————— 2. debljina ploče d=20 cm. Beton MB 30.

000 ZIDARSKI RADOVI 4.cišcenje. —————————————————————————————————————— —————— —————————————————————————————————————— —————— —————————————————————————————————————— —————— 4.001 Nabavka. . savijanje.011 Betoniranje armirano betonskih zidova. secenje. ——————————————————————————————————————— ————— ——————————————————————————————————————— ————— ——————————————————————————————————————— ————— 3. tacne kolicine dobice se posle završenih statickih detalja. montaža i ugradivanje glatke (GA 240/360). Kolicine armature uzete su aproksimativno. rebraste (RA 400/500) i mrežaste (MAG 500/560) armature.001 Zidanje zidova giter blokovima u produžnom malteru razmere 1:2:6.000 ARMIRAČKI RADOVI 3.2. Beton MB 30.

——————————————————————————————————————— ————— 4.002 Zidanje zidova giter blokovima u produžnom malteru razmere 1:2:6. ——————————————————————————————————————— ————— 4. Zidanje prvog reda blokova izvesti u produžnom malteru razmere 1:2:8. ——————————————————————————————————————— ————— 4.20 m od poda. Gornja površina uglačana do crnog sjaja. punom opekom debljine d=7 cm u produžnom malteru razmere 1:2:6 sa istovremenom izradom horizontalnog armirano betonska serklaža na visini 2. uzengije fi 6/25. ——————————————————————————————————————— ————— 4. Košuljica rabicirana armaturnom mrežom Q-84. Delove od betona prethodno isprskati cementnim mlekom. Delove od betona prethodno isprskati cementnim mlekom. dalje zidanje se izvodi u tankoslojnom malteru odnosno lepku predviðenom za gas betonske blokove.008 Malterisanje plafona u dva sloja produžnim malterom razmere 1:3:9. dimenzija serklaža 7/15 cm.Debljina zidova d=24 cm. Beton MB 20. ——————————————————————————————————————— ————— 4. debljina košuljice d=10 cm ——————————————————————————————————————— ————— .obzidivanje dimnjackih i ventilacionih kanala u tavanu i iznad krova šupljom fasadnom giter opekom u produžnom malteru razmere 1:2:6.003 Zidanje zidova gas betonskim (YTONG) blokovima d=10 cm. ——————————————————————————————————————— ————— 4.004 Zidanje ventilacionih "Šunt" kanala zidanih u cementnom malteru razmere 1:3.006 Zidanje .007 Malterisanje zidova od opeke u dva sloja produžnim malterom razmere 1:3:9. Prilikom zidanja zidovi od gas betonskih blokova se na svakom trećem redu ankerišu za noseću konstrukciju a za tavanicu na svakom drugom bloku poslednjeg zidanog reda.005 Zidanje (obziðivanje) zidova.009 Izrada cementne košuljice razmere 1:3 kao završnog poda. a sa plafonskom nosećom konstrukcijom d=2 cm i spojevi se naknadno zapunjavaju poliuretanskom masom. Debljina zida d= 12 cm. Debljina zidova d=19 cm. ——————————————————————————————————————— ————— 4. Zid se dilatira u spoju sa bočnom nosećom konstrukcijom d=1 cm. armatura 2 fi 8 mm. ——————————————————————————————————————— ————— 4. postavljenom obavezno u sredinu sloja.

Gornja površina glatko perdašena. sa dužinom strane max 5 m1 i po obodu prostorija. Gornja površina glatko perdašena.011 Izrada cementne košuljice razmere 1:3 kao sloja za pad .4.podloge za postavljanje hidroizolacije u mokrim čvorovima. Širina spojnice 1 cm ispunjena stiroporom. Dilatacione spojnice se postavljaju na polja max 25 m2.2 cm ——————————————————————————————————————— ————— 4. postavljenom obavezno u sredinu sloja. debljina košuljice d=5 cm ——————————————————————————————————————— ————— debljina košuljice d=6.010 Izrada cementne košuljice razmere 1:3 kao podloge za podove.5 cm ——————————————————————————————————————— ————— ——————————————————————————————————————— ————— ——————————————————————————————————————— ————— . debljina košuljice d=3. Košuljica rabicirana armaturnom mrežom Q-84. Košuljica rabicirana armaturnom mrežom Q-84. postavljenom obavezno u sredinu sloja.

Dimenzije elemenata krova prema statickom proracunu. za pokrivanje falcovanim crepom.002 Izrada dašcane oplate na krovovima od jelove daske debljine d=24 mm.001 Izrada krovne konstrukcije od camove grade po Jugoslovenskom standardu. na razmaku od 33 cm. Način pričvršćivanja i izrade u svemu prema detaljima.003 Letvisanje krova letvama 24/48 mm. Krov sa badžama ——————————————————————————————————————— ————— 5. izrada prema projektu i detaljima.000 TESARSKI RADOVI 5. preko daske postaviti jedan sloj Kondor bitumenske trake ——————————————————————————————————————— ————— 5.5. Drvenu graðu zaštiti fungicidnim sredstvom protiv crvotočine i truljenja. ——————————————————————————————————————— ————— ——————————————————————————————————————— ————— ——————————————————————————————————————— ————— . Dasku postaviti na dodir i pričvrstititi za drvenu konstrukciju.

000 POKRIVAČKI RADOVI 6.6.001 Nabavka i postavljanje crepa kao tip "Bramac" preko podašcanog i letvisanog krova. ——————————————————————————————————————— ————— ——————————————————————————————————————— ————— ——————————————————————————————————————— ————— . vodeci racuna o nagibu krovnih ravni i obezbedenju spojeva. Crep postaviti u svemu prema uputstvu proizvodaca.

vruc premaz bitumenom 85/25.002 Izrada horizontalne hidroizolacije mokrih cvorova . Izvodi se u slojevima od tampon sloja betona kako sledi: . ——————————————————————————————————————— ————— 7.bitumenska traka sa uloškom od alu. Obrada oko slivnika TRIFLEX-om. ——————————————————————————————————————— ————— 7.7.001 Izrada horizontalne hidroizolacije podova na tlu protiv vlage i procedne vode.hladan premaz bitulitom . koji se lepi na spoljašnje površine fasadnog zida graðevinskim lepkom i dodatno ankeruje specijalnim tiplovima.hladan premaz bitulitom "A" . Izrada u svemu prema elaboratu termičke zaštite.004 Izrada termoizolacije fasadnih zidova. Površina mineralne vune se zaštićuje graðevinskim lepkom u koji se utiskuje staklena mrežica po celoj površini i nanosi se završni sloj graðevinskog lepka.vruc premaz bitumenom 85/25 . delovi fasade obloženi kamenom ——————————————————————————————————————— .000 IZOLATERSKI RADOVI 7. Izvodi se u slojevima od sloja za pad: .tri premaza poliazbitolom sa dve mrežice. Radove izvoditi prema uputstvu projektanta. ——————————————————————————————————————— ————— 7. Izvodi se pločama mineralne vune TP 120 debljine d=5 cm kaširane sa aluminijumskom folijom. Kao toplotni izolator služi mineralna vuna d=5 cm. folije ( GRALBIT II-1/10 ) .003 Nabavka i postavljanje fasadne obloge.

——————————————————————————————————————— ————— 7.009 Izrada termoizolacije plafona prema negrejanom prostoru. c) bitumenizirana traka TRABIS N d) sloj za pad. sa podizanjem zvucne izolacije uz zidove za visinu poda.5 cm ——————————————————————————————————————— ————— 7.010 Izrada termoizolacije poda na tlu. Termoizolacija se izvodi dvoslojnim pločama tarolita koje se lepe za ploču i dodatno pričvršćuju šrafovima i tiplovima.006 Izrada termoizolacije erkera. ——————————————————————————————————————— ————— 7. Izvodi se u sastavu od armirano betonske ploce: a) sloj za izjednacavanje pritiska i parna brana b) termoizolacija . Izvodi se plocama stirodura (3031s).STIRODUR 3035 S d=10 cm.Preko izolacije postaviti jednu PVC . Izvodi se mineralnom vunom (50 kg/m3) debljine d=8+4 cm. Termoizolacija se izvodi dvoslojnim pločama tarolita koje se lepe za zidove i dodatno pričvršćuju šrafovima i tiplovima. Termoizolacija se izvodi dvoslojnim pločama tarolita koje se lepe za tavanicu i dodatno pričvršćuju šrafovima i tiplovima.005 Izrada termoizolacije unutrašnjih zidova prema negrejanom prostoru.————— 7. košuljica 3 cm e) hidroizolacija f) PE folija Završna obrada ravnog krova je posebno obračunata. Preko termoizolacije se postavlja rabic mreža preko koje se izvodi sloj maltera. Preko termoizolacije se postavlja rabic mreža preko koje se izvodi sloj maltera.011 Izrada zvucne izolacije (plivajuaih) podova. Izvodi se plocama mineralne vune debljine d=3 cm. ——————————————————————————————————————— ————— 7. debljina izolacije d=5 cm ——————————————————————————————————————— ————— 7. rabicirana cem.008 Izrada hidro i termo izolacije ravnog krova. gornji sloj mineralne vune kaširan staklenim voalom. Preko termoizolacije se postavlja rabic mreža preko koje se izvodi sloj maltera. debljina izolacije d=10 cm ——————————————————————————————————————— ————— 7. Preko termoizolacionih ploca postaviti usuvo PVC foliju. debljina izolacije d=7.007 Izrada termoizolacije krova. Izrada u svemu prema detaljima i elaboratu termičke zaštite.

.003 Opšivanje uvala (vandiksna) pored zidova i dimnjaka pocinkovanim limom d=0. Finalna obrada i zaštita lima osnovnim premazom i boje nje dvokomponentnom bojom u tonu po izboru projektanta. razvijene širine 40 cm (fi 12 cm). razvijene širine 50 cm. ——————————————————————————————————————— ————— 8. Finalna obrada i zaštita lima osnovnim premazom i boje nje dvokomponentnom bojom u tonu po izboru projektanta. razvijene širine 50 cm.foliju.55 mm.002 Izrada i montaža odvodnih okruglih olucnih cevi od pocinkovanog lima d=0.55 mm.55 mm.000 LIMARSKI RADOVI 8. ——————————————————————————————————————— ————— ——————————————————————————————————————— ————— ——————————————————————————————————————— ————— 8.001 Izrada i montaža ležecih cetvrtastih oluka pocinkovanim limom d=0. Finalna obrada i zaštita lima osnovnim premazom i boje nje dvokomponentnom bojom u tonu po izboru projektanta. ——————————————————————————————————————— ————— 8.

001 Poplocavanje podova podnim glaziranim keramickim plocicama klase "A". Fuge zaptiti fugen masom. boje i dimenzije prema izboru projektanta. Plocice se polažu fuga na fugu u sloju cementnog maltera.000 KERAMIČARSKI RADOVI 9. —————————————————————————————————————— —————— .——————————————————————————————————————— ————— ——————————————————————————————————————— ————— ——————————————————————————————————————— ————— 9.

Plocice se polažu fuga na fugu u sloju cementnog maltera ili lepe za podlogu lepkom po preporuci proizvodaca plocica. —————————————————————————————————————— —————— 9. Plocice se polažu fuga na fugu u sloju cementnog maltera. —————————————————————————————————————— —————— 9.9. boje i dimenzije prema izboru projektanta. Priprema podloge je obaveza izvodaca. Fuge zaliti cementnim mlekom.5-18/28 cm —————————————————————————————————————— —————— —————————————————————————————————————— —————— —————————————————————————————————————— —————— .004 Izrada sokle glaziranim podnim keramičkim pločicama.002 Poplocavanje podova podnim protivkliznim glaziranim ke ramickim plocicama klase "A". dimenzije stepenika 17. Plocice se polažu fuga na fugu u sloju cementnog maltera Fuge zaliti cementnim mlekom. boje i dimenzije prema izboru projektanta. —————————————————————————————————————— —————— 9. Fuge zaptiti fugen masom.003 Oblaganje zidova zidnim glaziranim keramickim plocicama klase "A". Visina sokle h=15 cm. Pločice se lepe za podlogu lepkom predvidenim za ovu vrstu radova.005 Oblaganje cela i gazišta glaziranim keramickim plocicama "A" klase boje i dimenzije prema izboru projektanta sa fazonskim elementima.

—————————————————————————————————————— —————— —————————————————————————————————————— —————— —————————————————————————————————————— —————— . Pored zidova postaviti profilisane hrastove lajsne.10. Parket se lepi za podlogu lepkom predvidenim za ovu vrstu radova.001 Nabavka i polaganje hrastovog parketa I klase debljine d=22 mm. Finalna obrada parketa hoblovanje i lakiranje tri puta parket lakom.000 PARKETARSKI RADOVI 10.

a razmak izmeðu nosećih CD profila je 100 cm. bandažiraju trakom i gletuju pomoću ispunjivača. vešaljke sa federom ili nonius držača. Izrada u svemu prema detaljima i uputstvu proizvodača plafona.11. Spojevi ploča se ispunjavaju. Preko spuštenog plafona se postavlja sloj mineralne vune d=2 cm. Razmak CD profila na koje se kače ploče je 50 cm. Kačenje profila za plafon može biti izvedeno preko držaca (distancera).001 Izrada spuštenog plafona od gips kartonskih ploča. Izvodi se sa CD/UD potkonstrukcijom i gipskartonskim pločama debljine 12. —————————————————————————————————————— —————— —————————————————————————————————————— —————— —————————————————————————————————————— —————— . Na U-profile lepi se zvučno izolaciona traka.000 SPUŠTENI PLAFONI 11. koje se pricvršćuju vijcima.5 mm.

000 MOLERSKO .001 Bojenje zidova i plafona disperzionom bojom u jednom tonu po izboru projektanta.12.FARBARSKI RADOVI 12. —————————————————————————————————————— —————— —————————————————————————————————————— —————— —————————————————————————————————————— —————— .

001 Bojenje fasadnih zidova fasadnom bojom u tonu po izboru sa gletovanjem površina. —————————————————————————————————————— —————— —————————————————————————————————————— —————— —————————————————————————————————————— —————— 14.002 Montaža i demontaža cevaste fasadne skele visine do 15 m1 sa razmakom stubova 2.5-3 m1.000 OBLAGANJE KAMENIM PLOČAMA 14. —————————————————————————————————————— —————— 13. Ploce se polažu u sloju cementnog maltera sa ankerovanjem celicnim ankerima za fasadne zidove.13. a gletovanje izvršiti fasadnim gletom. Pre gletovanja i završnog bojenja fasadu premazati podlogom. Fasadna boja se nanosi u dva sloja u tonu po izboru projektanta. cišcenjem elemenata skele i uze mljenjem. komplet sa prenosom materijala do 50 m.000 FASADERSKI RADOVI 13.001 Oblaganje zida lomljenim kamenom boje i vrste po izboru investitora debljine do 5 cm. —————————————————————————————————————— —————— —————————————————————————————————————— —————— —————————————————————————————————————— —————— .

dimenzije 90/220 cm —————————————————————————————————————— —————— tip J3 i J3a . Okov od eloksiranog aluminijuma sa tri anuba šarke fi 16 mm ukopavajucom bravom sa dva kljuca.001 Nabavka i ugradivanje jednokrilnih i dvokrilnih duplošperovanih vrata u čamovom bojenom dovratniku sa PVC dih tungom u falcu dovratnika i gumenim odbojnikom.000 STOLARSKI RADOVI 15. Ugradivanje vrata preko slepih štokova postavljenih u zidove. tip J1 . Dovratnici i plotovi se isporučuju ofarbani.15. finalno obraðeni i upakovani.dimenzije 80/220 cm —————————————————————————————————————— —————— tip J2 .dimenzije 100/220 cm —————————————————————————————————————— —————— —————————————————————————————————————— —————— —————————————————————————————————————— —————— .

Širina profila je oko 7cm. Širina profila je oko 6cm.16.dimenzije 70/90 cm —————————————————————————————————————— —————— .001 Izrada i ugradivanje pvc prozora. Prozori snabdeveni Pvc roletnama. Način otvaranja. Zastakljenje termoizolacionim staklom 4+14+4 mm. Primarna konstrukcija prozora vuceni PVC profili sa čeličnim ojačanjem i prekinutim termičkim mostom. mehanizam za otvaranje (makaze) i bravicu.krovni prozori tip K1. sa svim potrebnim čeličnim ojačanjima i vezama sa osnovnom konstrukcijom zgrade. Prozori se otvaraju oko donje horizontalne ose i verikalne ose (održavanje). fiksirani za zid. tip P1 .dimenzije 100/180 cm —————————————————————————————————————— —————— tip P3 . Sekundarna konstrukcija prozora od vucenih PVC profila sa celicnim ojacanjem i prekinutim termickim mostom. Okov obuhvata šarke.dimenzije 78/140 cm —————————————————————————————————————— —————— . raspored elemenata u svemu prema šemama bravarije.dimenzije 100/160 cm —————————————————————————————————————— —————— tip P2 .dimenzije 130/160 cm —————————————————————————————————————— —————— tip P4 .dimenzije 170/160 cm —————————————————————————————————————— —————— tip P5 .000 PVC BRAVARIJA 16.

dimenzije 300/250 cm —————————————————————————————————————— —————— tip V8 .krovni prozori tip K2.dimenzije 130/250 cm —————————————————————————————————————— —————— tip V3 .dimenzije 180/250 cm —————————————————————————————————————— —————— tip V5 .dimenzije 170/250 cm —————————————————————————————————————— —————— tip V4 . Širina profila je oko 7cm.. Pregrade snabdevene Pvc roletnama.ugaona pregrada. dimenzije 180+120/250 cm —————————————————————————————————————— —————— tip V9 . dimenzije 120+60/250 cm —————————————————————————————————————— —————— tip V10 . Sekundarna konstrukcija od vucenih PVC profila sa celicnim ojacanjem i prekinutim termickim mostom. Primarna konstrukcija vuceni PVC profili sa čeličnim ojačanjem i prekinutim termičkim mostom. Širina profila je oko 6cm. Način otvaranja. tip V1 .ugaona pregrada.dimenzije 90/250 cm —————————————————————————————————————— —————— tip V2 . Okov obuhvata šarke. sa svim potrebnim čeličnim ojačanjima i vezama sa osnovnom konstrukcijom zgrade.dimenzije 170/330 cm —————————————————————————————————————— —————— . mehanizam za otvaranje (makaze) i bravicu.002 Izrada i ugradivanje pvc pregrada sa vratima.dimenzije 190/250 cm —————————————————————————————————————— —————— tip V6 .dimenzije 240/250 cm —————————————————————————————————————— —————— tip V7 .dimenzije 98/140 cm —————————————————————————————————————— —————— 16. raspored elemenata u svemu prema šemama bravarije. Vratase otvaraju oko donje horizontalne ose i verikalne ose (održavanje). Zastakljenje termoizolacionim staklom 4+14+4 mm. fiksirani za zid.

fiksna pregrada. Sve vidne metalne delove zaštititi osnovnim premazom i bojiti sintetskom lak bojom u tonu po izboru projektanta. dimenzije 240/250 cm —————————————————————————————————————— —————— unutrašnje pregrade tip Z1 .002 Izrada i ugraðivanje stepenišne ograde. tip G1 . Horizontalna podela od tri drvene talpe obostra no postavljene bojene transparentnim premazom u tonu po izboru projektanta. Visina ograde h=110 cm. Rukohvat od drvenog masiva prečnika 6 cm.dimenzije 300/220 cm —————————————————————————————————————— —————— unutrašnje pregrade tip Z3 . Ugraðivanje u svemu prema preporuci proizvoðača vrata.dimenzije 120/220 cm —————————————————————————————————————— —————— —————————————————————————————————————— —————— —————————————————————————————————————— —————— 17. —————————————————————————————————————— —————— —————————————————————————————————————— —————— —————————————————————————————————————— —————— .tip V8 .000 BRAVARSKI RADOVI 17.dimenzije 230/350 cm —————————————————————————————————————— —————— 17.001 Nababka i ugraðivanje segmentnih garažnih vrata. Nosaci ograde od celicnih kutijastih profila ankerovanih u betonsku plocu.dimenzije 180/270 cm —————————————————————————————————————— —————— unutrašnje pregrade tip Z2 . Vrata predviðena za daljinsko otvaranje.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful