1

1.

001

Raščišćavanje terena pre početka građenja sa skidanjem šiblja i korova i iskopom
površinskog sloja humusa.
—————————————————————————————————
———————————

1.002

Mašinski iskop zemlje IV kategorije u širokom iskopu sa utovarom zemlje u
kamione i odvozom na
gradsku deponiju.
—————————————————————————————————
———————————

1.003

Nabavka, nasipanje, razastiranje i nabijanje tampon sloja šljunka ispod temelja i
podnih ploča.
—————————————————————————————————
———————————

1.004

Nasipanje zemlje iz iskopa u slojevima od 20 cm sa nabijanjem do potpune
zbijenosti i kvašenjem
po zahtevu nadzornog organa.
—————————————————————————————————
———————————

1.005

Odvoz viška iskopane zemlje van gradilišta na gradsku deponiju sa utovarom i
istovarom zemlje
iz vozila i grubim planiranjem zemlje na deponiji.
—————————————————————————————————
———————————
—————————————————————————————————
———————————
—————————————————————————————————
———————————

2.000 BETONSKI I ARMIRANO BETONSKI RADOVI
2.001

Betoniranje tampon sloja nearmiranog betona MB 10 ispod armirano betonskih temelja.
———————————————————————————————————————
—————

2.002

Betoniranje armirano betonskih trakastih temelja betonom MB 30.
———————————————————————————————————————
—————

2.003

Betoniranje armirano betonskih temelja samaca betonom MB 30.
———————————————————————————————————————
—————

006 Betoniranje armirano betonskih greda.009 Betoniranje armirano betonskih kosih stepenišnih ploča.004 Betoniranje armirano betonske temeljne ploce betonom MB 30. sa istovremenom izradom stepenika. Beton MB 30. Beton MB 30. debljina ploče d=20 cm. Beton MB 30. debljina ploče d=15 cm. ——————————————————————————————————————— ————— 2. Ukupna debljina tavanice d=20 cm.5-18/28 cm ——————————————————————————————————————— ————— 2. ——————————————————————————————————————— ————— 2. Beton MB 30.005 Betoniranje armirano betonskih stubova pravougaonog preseka u glatkoj oplati.010 Izrada lako montažne tavanice od montažnih rebara i glinenih punioca visine 16 cm sa betoniranjem ploce debljine 4 cm.008 Betoniranje armirano betonskih ravnih ploča u glatkoj oplati. debljina ploče d=15 cm. ——————————————————————————————————————— ————— 2.007 Betoniranje armirano betonskih ravnih ploča u glatkoj oplati. ——————————————————————————————————————— ————— 2. ——————————————————————————————————————— ————— . stepenici dimenzija 17. Beton MB 30. ——————————————————————————————————————— ————— 2.2.

001 Nabavka. . savijanje. tacne kolicine dobice se posle završenih statickih detalja.000 ZIDARSKI RADOVI 4.2. —————————————————————————————————————— —————— —————————————————————————————————————— —————— —————————————————————————————————————— —————— 4. secenje. rebraste (RA 400/500) i mrežaste (MAG 500/560) armature.000 ARMIRAČKI RADOVI 3. montaža i ugradivanje glatke (GA 240/360). Beton MB 30.011 Betoniranje armirano betonskih zidova. ——————————————————————————————————————— ————— ——————————————————————————————————————— ————— ——————————————————————————————————————— ————— 3.cišcenje.001 Zidanje zidova giter blokovima u produžnom malteru razmere 1:2:6. Kolicine armature uzete su aproksimativno.

20 m od poda. Gornja površina uglačana do crnog sjaja. ——————————————————————————————————————— ————— 4.009 Izrada cementne košuljice razmere 1:3 kao završnog poda. Debljina zida d= 12 cm.005 Zidanje (obziðivanje) zidova. Debljina zidova d=19 cm.007 Malterisanje zidova od opeke u dva sloja produžnim malterom razmere 1:3:9.002 Zidanje zidova giter blokovima u produžnom malteru razmere 1:2:6. ——————————————————————————————————————— ————— 4. ——————————————————————————————————————— ————— 4. Košuljica rabicirana armaturnom mrežom Q-84.003 Zidanje zidova gas betonskim (YTONG) blokovima d=10 cm. postavljenom obavezno u sredinu sloja. Delove od betona prethodno isprskati cementnim mlekom.008 Malterisanje plafona u dva sloja produžnim malterom razmere 1:3:9. Zidanje prvog reda blokova izvesti u produžnom malteru razmere 1:2:8. ——————————————————————————————————————— ————— 4.obzidivanje dimnjackih i ventilacionih kanala u tavanu i iznad krova šupljom fasadnom giter opekom u produžnom malteru razmere 1:2:6. Prilikom zidanja zidovi od gas betonskih blokova se na svakom trećem redu ankerišu za noseću konstrukciju a za tavanicu na svakom drugom bloku poslednjeg zidanog reda. punom opekom debljine d=7 cm u produžnom malteru razmere 1:2:6 sa istovremenom izradom horizontalnog armirano betonska serklaža na visini 2. dimenzija serklaža 7/15 cm. ——————————————————————————————————————— ————— 4.Debljina zidova d=24 cm. uzengije fi 6/25. Delove od betona prethodno isprskati cementnim mlekom. ——————————————————————————————————————— ————— 4. Zid se dilatira u spoju sa bočnom nosećom konstrukcijom d=1 cm. ——————————————————————————————————————— ————— 4. ——————————————————————————————————————— ————— 4.004 Zidanje ventilacionih "Šunt" kanala zidanih u cementnom malteru razmere 1:3.006 Zidanje . armatura 2 fi 8 mm. a sa plafonskom nosećom konstrukcijom d=2 cm i spojevi se naknadno zapunjavaju poliuretanskom masom. dalje zidanje se izvodi u tankoslojnom malteru odnosno lepku predviðenom za gas betonske blokove. debljina košuljice d=10 cm ——————————————————————————————————————— ————— . Beton MB 20.

postavljenom obavezno u sredinu sloja. debljina košuljice d=3. Košuljica rabicirana armaturnom mrežom Q-84. postavljenom obavezno u sredinu sloja.011 Izrada cementne košuljice razmere 1:3 kao sloja za pad . Gornja površina glatko perdašena. Gornja površina glatko perdašena. Dilatacione spojnice se postavljaju na polja max 25 m2. Širina spojnice 1 cm ispunjena stiroporom. sa dužinom strane max 5 m1 i po obodu prostorija.010 Izrada cementne košuljice razmere 1:3 kao podloge za podove.4. Košuljica rabicirana armaturnom mrežom Q-84.5 cm ——————————————————————————————————————— ————— ——————————————————————————————————————— ————— ——————————————————————————————————————— ————— . debljina košuljice d=5 cm ——————————————————————————————————————— ————— debljina košuljice d=6.2 cm ——————————————————————————————————————— ————— 4.podloge za postavljanje hidroizolacije u mokrim čvorovima.

003 Letvisanje krova letvama 24/48 mm. izrada prema projektu i detaljima. na razmaku od 33 cm. preko daske postaviti jedan sloj Kondor bitumenske trake ——————————————————————————————————————— ————— 5. Dimenzije elemenata krova prema statickom proracunu. ——————————————————————————————————————— ————— ——————————————————————————————————————— ————— ——————————————————————————————————————— ————— . za pokrivanje falcovanim crepom.5.000 TESARSKI RADOVI 5. Drvenu graðu zaštiti fungicidnim sredstvom protiv crvotočine i truljenja. Dasku postaviti na dodir i pričvrstititi za drvenu konstrukciju. Način pričvršćivanja i izrade u svemu prema detaljima.002 Izrada dašcane oplate na krovovima od jelove daske debljine d=24 mm.001 Izrada krovne konstrukcije od camove grade po Jugoslovenskom standardu. Krov sa badžama ——————————————————————————————————————— ————— 5.

001 Nabavka i postavljanje crepa kao tip "Bramac" preko podašcanog i letvisanog krova.000 POKRIVAČKI RADOVI 6. vodeci racuna o nagibu krovnih ravni i obezbedenju spojeva. Crep postaviti u svemu prema uputstvu proizvodaca. ——————————————————————————————————————— ————— ——————————————————————————————————————— ————— ——————————————————————————————————————— ————— .6.

Radove izvoditi prema uputstvu projektanta.bitumenska traka sa uloškom od alu.004 Izrada termoizolacije fasadnih zidova.001 Izrada horizontalne hidroizolacije podova na tlu protiv vlage i procedne vode. Izvodi se u slojevima od sloja za pad: . ——————————————————————————————————————— ————— 7. Izrada u svemu prema elaboratu termičke zaštite.vruc premaz bitumenom 85/25. Kao toplotni izolator služi mineralna vuna d=5 cm. Površina mineralne vune se zaštićuje graðevinskim lepkom u koji se utiskuje staklena mrežica po celoj površini i nanosi se završni sloj graðevinskog lepka. ——————————————————————————————————————— ————— 7. Izvodi se u slojevima od tampon sloja betona kako sledi: .003 Nabavka i postavljanje fasadne obloge.hladan premaz bitulitom .002 Izrada horizontalne hidroizolacije mokrih cvorova . delovi fasade obloženi kamenom ——————————————————————————————————————— .000 IZOLATERSKI RADOVI 7. koji se lepi na spoljašnje površine fasadnog zida graðevinskim lepkom i dodatno ankeruje specijalnim tiplovima. Obrada oko slivnika TRIFLEX-om. folije ( GRALBIT II-1/10 ) .hladan premaz bitulitom "A" . Izvodi se pločama mineralne vune TP 120 debljine d=5 cm kaširane sa aluminijumskom folijom.vruc premaz bitumenom 85/25 .tri premaza poliazbitolom sa dve mrežice.7. ——————————————————————————————————————— ————— 7.

Preko termoizolacije se postavlja rabic mreža preko koje se izvodi sloj maltera.STIRODUR 3035 S d=10 cm.008 Izrada hidro i termo izolacije ravnog krova.007 Izrada termoizolacije krova. ——————————————————————————————————————— ————— 7. Izvodi se plocama mineralne vune debljine d=3 cm. Preko termoizolacije se postavlja rabic mreža preko koje se izvodi sloj maltera. Izrada u svemu prema detaljima i elaboratu termičke zaštite. Termoizolacija se izvodi dvoslojnim pločama tarolita koje se lepe za ploču i dodatno pričvršćuju šrafovima i tiplovima. ——————————————————————————————————————— ————— 7. Termoizolacija se izvodi dvoslojnim pločama tarolita koje se lepe za tavanicu i dodatno pričvršćuju šrafovima i tiplovima. ——————————————————————————————————————— ————— 7. c) bitumenizirana traka TRABIS N d) sloj za pad. rabicirana cem. Izvodi se u sastavu od armirano betonske ploce: a) sloj za izjednacavanje pritiska i parna brana b) termoizolacija .005 Izrada termoizolacije unutrašnjih zidova prema negrejanom prostoru.Preko izolacije postaviti jednu PVC . Termoizolacija se izvodi dvoslojnim pločama tarolita koje se lepe za zidove i dodatno pričvršćuju šrafovima i tiplovima. Izvodi se mineralnom vunom (50 kg/m3) debljine d=8+4 cm. Izvodi se plocama stirodura (3031s).006 Izrada termoizolacije erkera.010 Izrada termoizolacije poda na tlu.009 Izrada termoizolacije plafona prema negrejanom prostoru.5 cm ——————————————————————————————————————— ————— 7. debljina izolacije d=5 cm ——————————————————————————————————————— ————— 7. Preko termoizolacije se postavlja rabic mreža preko koje se izvodi sloj maltera. gornji sloj mineralne vune kaširan staklenim voalom.————— 7. sa podizanjem zvucne izolacije uz zidove za visinu poda.011 Izrada zvucne izolacije (plivajuaih) podova. košuljica 3 cm e) hidroizolacija f) PE folija Završna obrada ravnog krova je posebno obračunata. debljina izolacije d=10 cm ——————————————————————————————————————— ————— 7. debljina izolacije d=7. Preko termoizolacionih ploca postaviti usuvo PVC foliju.

——————————————————————————————————————— ————— 8.002 Izrada i montaža odvodnih okruglih olucnih cevi od pocinkovanog lima d=0.003 Opšivanje uvala (vandiksna) pored zidova i dimnjaka pocinkovanim limom d=0. Finalna obrada i zaštita lima osnovnim premazom i boje nje dvokomponentnom bojom u tonu po izboru projektanta.55 mm.000 LIMARSKI RADOVI 8. razvijene širine 50 cm. razvijene širine 40 cm (fi 12 cm).55 mm.001 Izrada i montaža ležecih cetvrtastih oluka pocinkovanim limom d=0. Finalna obrada i zaštita lima osnovnim premazom i boje nje dvokomponentnom bojom u tonu po izboru projektanta. ——————————————————————————————————————— ————— 8.55 mm. Finalna obrada i zaštita lima osnovnim premazom i boje nje dvokomponentnom bojom u tonu po izboru projektanta. . ——————————————————————————————————————— ————— ——————————————————————————————————————— ————— ——————————————————————————————————————— ————— 8.foliju. razvijene širine 50 cm.

001 Poplocavanje podova podnim glaziranim keramickim plocicama klase "A".000 KERAMIČARSKI RADOVI 9. Plocice se polažu fuga na fugu u sloju cementnog maltera. —————————————————————————————————————— —————— . boje i dimenzije prema izboru projektanta.——————————————————————————————————————— ————— ——————————————————————————————————————— ————— ——————————————————————————————————————— ————— 9. Fuge zaptiti fugen masom.

9. dimenzije stepenika 17. —————————————————————————————————————— —————— 9. boje i dimenzije prema izboru projektanta. Plocice se polažu fuga na fugu u sloju cementnog maltera Fuge zaliti cementnim mlekom. Fuge zaliti cementnim mlekom.005 Oblaganje cela i gazišta glaziranim keramickim plocicama "A" klase boje i dimenzije prema izboru projektanta sa fazonskim elementima. Fuge zaptiti fugen masom. Pločice se lepe za podlogu lepkom predvidenim za ovu vrstu radova.5-18/28 cm —————————————————————————————————————— —————— —————————————————————————————————————— —————— —————————————————————————————————————— —————— . Plocice se polažu fuga na fugu u sloju cementnog maltera ili lepe za podlogu lepkom po preporuci proizvodaca plocica. —————————————————————————————————————— —————— 9. Visina sokle h=15 cm. boje i dimenzije prema izboru projektanta. Plocice se polažu fuga na fugu u sloju cementnog maltera. —————————————————————————————————————— —————— 9.002 Poplocavanje podova podnim protivkliznim glaziranim ke ramickim plocicama klase "A".003 Oblaganje zidova zidnim glaziranim keramickim plocicama klase "A". Priprema podloge je obaveza izvodaca.004 Izrada sokle glaziranim podnim keramičkim pločicama.

Finalna obrada parketa hoblovanje i lakiranje tri puta parket lakom. Pored zidova postaviti profilisane hrastove lajsne.000 PARKETARSKI RADOVI 10. Parket se lepi za podlogu lepkom predvidenim za ovu vrstu radova.10. —————————————————————————————————————— —————— —————————————————————————————————————— —————— —————————————————————————————————————— —————— .001 Nabavka i polaganje hrastovog parketa I klase debljine d=22 mm.

vešaljke sa federom ili nonius držača.001 Izrada spuštenog plafona od gips kartonskih ploča. —————————————————————————————————————— —————— —————————————————————————————————————— —————— —————————————————————————————————————— —————— . koje se pricvršćuju vijcima. bandažiraju trakom i gletuju pomoću ispunjivača. Izrada u svemu prema detaljima i uputstvu proizvodača plafona.5 mm.11. Izvodi se sa CD/UD potkonstrukcijom i gipskartonskim pločama debljine 12.000 SPUŠTENI PLAFONI 11. Razmak CD profila na koje se kače ploče je 50 cm. Na U-profile lepi se zvučno izolaciona traka. a razmak izmeðu nosećih CD profila je 100 cm. Preko spuštenog plafona se postavlja sloj mineralne vune d=2 cm. Kačenje profila za plafon može biti izvedeno preko držaca (distancera). Spojevi ploča se ispunjavaju.

001 Bojenje zidova i plafona disperzionom bojom u jednom tonu po izboru projektanta. —————————————————————————————————————— —————— —————————————————————————————————————— —————— —————————————————————————————————————— —————— .12.FARBARSKI RADOVI 12.000 MOLERSKO .

Fasadna boja se nanosi u dva sloja u tonu po izboru projektanta. —————————————————————————————————————— —————— —————————————————————————————————————— —————— —————————————————————————————————————— —————— 14.001 Oblaganje zida lomljenim kamenom boje i vrste po izboru investitora debljine do 5 cm.000 OBLAGANJE KAMENIM PLOČAMA 14.5-3 m1. Pre gletovanja i završnog bojenja fasadu premazati podlogom. cišcenjem elemenata skele i uze mljenjem.13.002 Montaža i demontaža cevaste fasadne skele visine do 15 m1 sa razmakom stubova 2. —————————————————————————————————————— —————— —————————————————————————————————————— —————— —————————————————————————————————————— —————— .000 FASADERSKI RADOVI 13. komplet sa prenosom materijala do 50 m.001 Bojenje fasadnih zidova fasadnom bojom u tonu po izboru sa gletovanjem površina. Ploce se polažu u sloju cementnog maltera sa ankerovanjem celicnim ankerima za fasadne zidove. a gletovanje izvršiti fasadnim gletom. —————————————————————————————————————— —————— 13.

tip J1 . Dovratnici i plotovi se isporučuju ofarbani.dimenzije 90/220 cm —————————————————————————————————————— —————— tip J3 i J3a .001 Nabavka i ugradivanje jednokrilnih i dvokrilnih duplošperovanih vrata u čamovom bojenom dovratniku sa PVC dih tungom u falcu dovratnika i gumenim odbojnikom. Okov od eloksiranog aluminijuma sa tri anuba šarke fi 16 mm ukopavajucom bravom sa dva kljuca.000 STOLARSKI RADOVI 15.dimenzije 80/220 cm —————————————————————————————————————— —————— tip J2 .dimenzije 100/220 cm —————————————————————————————————————— —————— —————————————————————————————————————— —————— —————————————————————————————————————— —————— . Ugradivanje vrata preko slepih štokova postavljenih u zidove.15. finalno obraðeni i upakovani.

dimenzije 70/90 cm —————————————————————————————————————— —————— .dimenzije 100/180 cm —————————————————————————————————————— —————— tip P3 .16. Okov obuhvata šarke. Sekundarna konstrukcija prozora od vucenih PVC profila sa celicnim ojacanjem i prekinutim termickim mostom. Primarna konstrukcija prozora vuceni PVC profili sa čeličnim ojačanjem i prekinutim termičkim mostom.000 PVC BRAVARIJA 16. Prozori snabdeveni Pvc roletnama. fiksirani za zid.dimenzije 78/140 cm —————————————————————————————————————— —————— . tip P1 . Prozori se otvaraju oko donje horizontalne ose i verikalne ose (održavanje). mehanizam za otvaranje (makaze) i bravicu.dimenzije 100/160 cm —————————————————————————————————————— —————— tip P2 .dimenzije 130/160 cm —————————————————————————————————————— —————— tip P4 .krovni prozori tip K1. Način otvaranja.001 Izrada i ugradivanje pvc prozora. Zastakljenje termoizolacionim staklom 4+14+4 mm. Širina profila je oko 6cm. raspored elemenata u svemu prema šemama bravarije. sa svim potrebnim čeličnim ojačanjima i vezama sa osnovnom konstrukcijom zgrade.dimenzije 170/160 cm —————————————————————————————————————— —————— tip P5 . Širina profila je oko 7cm.

Način otvaranja.dimenzije 190/250 cm —————————————————————————————————————— —————— tip V6 . fiksirani za zid.dimenzije 170/250 cm —————————————————————————————————————— —————— tip V4 . Zastakljenje termoizolacionim staklom 4+14+4 mm. dimenzije 120+60/250 cm —————————————————————————————————————— —————— tip V10 .. Širina profila je oko 7cm. Sekundarna konstrukcija od vucenih PVC profila sa celicnim ojacanjem i prekinutim termickim mostom. mehanizam za otvaranje (makaze) i bravicu.krovni prozori tip K2. raspored elemenata u svemu prema šemama bravarije. Okov obuhvata šarke.ugaona pregrada. dimenzije 180+120/250 cm —————————————————————————————————————— —————— tip V9 .dimenzije 90/250 cm —————————————————————————————————————— —————— tip V2 .dimenzije 240/250 cm —————————————————————————————————————— —————— tip V7 .ugaona pregrada. Širina profila je oko 6cm. Primarna konstrukcija vuceni PVC profili sa čeličnim ojačanjem i prekinutim termičkim mostom.002 Izrada i ugradivanje pvc pregrada sa vratima. Pregrade snabdevene Pvc roletnama.dimenzije 180/250 cm —————————————————————————————————————— —————— tip V5 . tip V1 .dimenzije 98/140 cm —————————————————————————————————————— —————— 16. Vratase otvaraju oko donje horizontalne ose i verikalne ose (održavanje).dimenzije 300/250 cm —————————————————————————————————————— —————— tip V8 .dimenzije 130/250 cm —————————————————————————————————————— —————— tip V3 .dimenzije 170/330 cm —————————————————————————————————————— —————— . sa svim potrebnim čeličnim ojačanjima i vezama sa osnovnom konstrukcijom zgrade.

tip G1 .dimenzije 300/220 cm —————————————————————————————————————— —————— unutrašnje pregrade tip Z3 . Visina ograde h=110 cm.dimenzije 230/350 cm —————————————————————————————————————— —————— 17.001 Nababka i ugraðivanje segmentnih garažnih vrata. Rukohvat od drvenog masiva prečnika 6 cm.tip V8 . Ugraðivanje u svemu prema preporuci proizvoðača vrata. Horizontalna podela od tri drvene talpe obostra no postavljene bojene transparentnim premazom u tonu po izboru projektanta.dimenzije 180/270 cm —————————————————————————————————————— —————— unutrašnje pregrade tip Z2 .fiksna pregrada. Vrata predviðena za daljinsko otvaranje.000 BRAVARSKI RADOVI 17. dimenzije 240/250 cm —————————————————————————————————————— —————— unutrašnje pregrade tip Z1 .dimenzije 120/220 cm —————————————————————————————————————— —————— —————————————————————————————————————— —————— —————————————————————————————————————— —————— 17. —————————————————————————————————————— —————— —————————————————————————————————————— —————— —————————————————————————————————————— —————— . Sve vidne metalne delove zaštititi osnovnim premazom i bojiti sintetskom lak bojom u tonu po izboru projektanta. Nosaci ograde od celicnih kutijastih profila ankerovanih u betonsku plocu.002 Izrada i ugraðivanje stepenišne ograde.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful