PEKTI PREDSTAVLJAJU UGAONI RAZMAK IZME U DVE PLANETE, ZVEZDE ILI ZNA AJNE TA KE ZODIJAKA.

NEKADA SU ASTROLOZI ASPEKT DEFINISALI KAO UGAO KOJI SE FORMIRA U CENTRU ZEMLJE SUSRETANJEM SJAJNIH ZRAKA KOJI DOLAZE OD OVIH ZVEZDA. FORMULACIJU TEORIJE ASPEKATA DAO JE KEPLER. PREMA NJEMU POSTOJE VI I HARMONI NI ASPEKTI, VI I DISKORDINACIONI ASPEKTI I NI I ASPEKTI. OVA TEORIJA JE VREMENOM DOPUNJAVANA I USAVR AVANA TAKO DA DANAS ASPEKTE MO EMO SVRSTATI U ETIRI GRUPE.

Pravi aspekti: Prikaz realnog izgleda u heliocentri nom sistemu 1. Vi i harmoni ni aspekti (pozitivni aspekti) - konjukcija, longituda 0° - trigon, longituda 120° - sekstil, longituda 60° - polusekstil ili dodektil, longituda 30° - inkonjukcija ili kvinkunks, longituda 150° 2. Vi i diskordinacioni aspekti (negativni aspekti) - opozicija, longituda 180° - kvadrat, longituda 90° - polukvadrat, longituda 45° - kvadratipo ili seksilkvadrat, longituda 135° 3. Ni i aspekti, uglavnom su zanemareni i malo se koriste - paralel, razli ita longituda a ista deklinacija - antisa, ista longituda u odnosu na solsticijume - kontraantisa, ista longituda u odnosu na ekvinocijume - nagon, longituda 40° - decil, longituda 36°

- kvintil, longituda 72° - kvintilipo, longituda 108° - bikvintil, longituda 144° - septil, longituda 51,3/7°

Aspekti: Grafi ki prikaz ugaonog razmaka

Aspektorijum: Kosmi ka mandala

KONFIGURACIJE predstavljaju specifi ne aspekte, odnosno aspekte kojima su povezane tri ili vi e planeta ili ta aka u horoskopu. Postoje osnovne konfiguracije i specifi ne, odnosno ezoterijske konfiguracije. 1. Osnovne konfiguracije - stelijum, tri ili vi e planeta u konjukciji - veliki trougao, tri planete pod uglom od 120° - T kvadrat, tri planete (jedna opozicija, dva kvadrata) - jod, tri planete (jedan sekstil, dve inkonjukcije) - veliki kvadrat, etiri kvadrata, dve opozicije - pravougaonik (dva trigona, dva sekstila, dve opozicije)

Osnovne konfiguracije

2. Ezoterijske konfiguracije - veliki estougao (heksagram), est planeta pod uglom od 60° - Veliki petougao (pentagram), pet planeta pod uglom od 72° - bumerang (Bo iji prst), jod sa opozicijom - zmaj (Kapija Bogova), veliki trougao sa jednom opozicijom

Ezoterijske konfiguracije

ORBIS je dozvoljeno odstupanje, izra eno u stepenima, izme u planeta koje formiraju aspekt ili konfigiraciju. ORB, u orginalu, iz kojeg je izveden termin orbis zna i granicu delovanja nebeskog tela. Aspekti poja avaju pozitivan ili negativan uticaj planeta pa shodno tome postoje aspekti iji je orbis manji od polovine dozvoljenog odstupanja ili je jedanak nuli i koji se naziva partil ili aplikacioni aspekt i aspekti iji je orbis ve i od polovine dozvoljenog odstupanja i on se naziva plati ki ili separacioni aspekt. Orbisi se razlikuju i nisu isti za sve aspekte. Razli iti astrolozi koriste razli ite orbise, tako da neki ne prelaze 6° dok drugi dozvoljavaju ak i maksimalnih 14°. Tako e se smatra da je ve a tolerancija dozvoljena za planete koje se kre u br e a manja za planete koje se kre u sporije. Intuicija astrologa e u odre ivanju aspekata odigrati najva niju ulogu. APSCISIJA je fenomen koji nastaje kada su dve planete u konjukciji sa nekom orbitom, pri emu je njihov pozitivan ili negativan uticaj smanjen ako neka tre a planeta formira aspekt sa sredi tem te orbite. ELONGANCIJA je ugaoni razmak izme u jedne zvezde i Sunca koji mo e dosti i 180°, tj. jedan aspekt opozicije za sve planete, osim za Merkur i Veneru ije su maksimalne elongancije 28° i 48°. Ovaj fenomen dovodi do nemogu nosti da se ove planete na u u kvadratu, trigonu i opoziciji sa Suncem.