P. 1
01 Citanka 2

01 Citanka 2

|Views: 3,101|Likes:
Published by Alen Graovac

More info:

Published by: Alen Graovac on Oct 09, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/05/2013

pdf

text

original

^ITANKA

za drugi razred osnovne {kole

Uputstvo
Pri~e i pesme tvoje ~itanke skrivaju tajna zrna lepote i ovde-onde u wima ~u~e rasuta sjajna zrna dobrote. Prona|i gde su te lepe re~i, podvuci neke slike sna`ne, objasni likove i ose}awa, zapamti wihove misli va`ne. Kada otkrije{ taj tajni svet, probaj sad i ti u svome srcu, u svojoj ma{ti i svojoj svesci da stvori{ sli~an il’ boqi cvet.

Vodi~
zadatak crtamo i bojimo seti se {ta smo nau~ili glumimo pi{emo gramatika kwi`evnost govorna ve`ba istra`ujemo re{avamo doma}i zadatak smisli, ispri~aj i napi{i re~nik

2

MOJE DRU[TVO I JA

^ITAMO pri~e i pesme o drugarstvu U^IMO I VE@BAMO ‡ basna ‡ osobine lika u pri~i ‡ poslovice TVOJ ZADATAK ]E BITI ‡ da napi{e{ ~estitku ‡ da objasni{ kako se igraju `murke ‡ da re{i{ ukr{tenice ‡ da napravi{ limunadu s medom prema receptu

dok im sre}a sija. Oboj samo ona poqa na lopti u kojima su re~i koje opisuju prijateqstvo. Navedi {ta jo{ mo`e da sija.Jovan Jovanovi} Zmaj Dobri prijateqi Prijateqi dobri {to imaju dele. [ta zna~i izraz desilo se zlo i naopako? PA@QIV ISKREN QUBAZAN SEBI^AN LUKAV DOBAR GRUB [ta zajedno rade dobri prijateqi u ovoj pesmi? 4 . zajedno s’ vesele. na primer ovako: [ta zna~i kad se ka`e sre}a sija? Navedi igre kojima se igra{ sa svojim prijateqima. A kad im se desi zlo i naopako. tad zajedno pla~u.

{u-{u-{u. Obja{wewa nepoznatih re~i mo`e{ da na|e{ u re~niku koji se nalazi na kraju ^itanke. {u-{u-{u.. Neko {apne: samo tebi. sjajne.. [u-{u-{u. moje. Potra`i u re~niku {ta zna~i re~ zbrojati. Prona}i }e{ vrlo lako i vide}e{ da je tako.. na{e. Neko lepu i beskrajnu. sve jednako mnogo zna~e.. Ba{ onamo . Al’ i druge kad se zbroje.. tvoje. Neko svoju tajnu sla`e... Smisli i napi{i kakva se tajna krije u re~ima „{u-{u-{u“ u slede}a tri stiha: Hodi bli`e: {u-{u-{u.. Neko odmah mami ka`e. Nikom drugom ‡ samo tebi pri{apnu}u jutros wu. va{e... ~udne.. Sam potra`i.. Sutra rano .. vrlo vrednu. jer ‡ ina~e za{to bi se zvale tajne? I ja imam tajnu jednu vrlo va`nu. Sutra rano: Ba{ onamo: 5 . Neko svoju tajnu ne bi ispri~ao ni u snu. kao drugu ‡ {u-{u-{u.. neko tu`nu ili sme{nu. Obi~no su tajne glavne izmi{qene i qubavne. Podvuci i objasni re~i koje kazuju kakvih sve tajni ima.. desne.. Hodi bli`e: Drugom bojom podvuci stihove u kojima se kazuje kako se pona{amo kad imamo tajnu. Ali nikom to ne ka`i. leve. neko zlu..Miroslav Anti} Tajna Svako ima neku tajnu: {u-{u-{u..

Napi{i {ta zna~i ogovarawe. 4. . Kada nekog sretne{ to je onda su . ka`em ti: de~aci su bezveze! [ta misli{. te devoj~ice! Znaju samo za lutke i sli~ne trice. . . 1. . Ama. to je onda . . 3. t Kada se s nekim rastaje{. 4. 2. Najlep{i deo biqke 7. ... slovo azbuke 6 . . ti de~aci! Samo se biju kô ludaci. koja se ose}awa kriju u ovoj pesmi? Prona|i u re~niku {ta su trice. 3. . 2. Posavetuj de~aka i devoj~icu kako da se boqe dru`e. Ama. izvode samo glupe stvari: ~upaju nam kosu ili se keze. Ko za wih mari.Toma Slavkovi} Ogovarawe Ih. ka`em ti: devoj~ice su bezveze! Ih. Objasni {ta zna~i: Ko za wih mari? Re{i ukr{tenicu. 1. Sve su to mamine maze i bakine princeze. .

‡ Ho}u da mu pozajmim kwigu. Ne}u da budem cicija. ‡ Ho}u Napi{i svom drugu ili drugarici ~estitku za ro|endan. 7 .Ho}u-ne}u [ta ne}u da uradim svom drugu ‡ drugarici (nastavi daqe): [ta ho}u da uradim za svog druga ‡ drugaricu (nastavi daqe): ‡ ‡ ‡ ‡ Ne}u otkriti wegovu tajnu. Adresiraj je. Pazi na veliko slovo. Ne}u ‡ Ho}u da mu poka`em kako da uradi zadatak. Ne}u mu podmetnuti nogu.

„Kako ti. Sad je video kad ko kome mo`e vaqati. „Neka ti bude. {ta je gotovo a {ta nije vide}emo!“. repat. urlao ‡ uzalud. re~e lav i pusti mi{a. pisnuo je mi{. Podvuci u tekstu re~i kojima se opisuje lav. Napi{i kako se lav pona{ao prema mi{u na po~etku pri~e. „nemoj me u`inati. Bli`io mu se kraj. de~ko“. 8 . E. sa {apurda~ama kao lopate. Ubrzo posle toga lovci razape{e mre`u za divqa~ i lav se zaplete u wu. me|utim. „Sa mnom je gotovo!“ „Neka. Nastavi ovu pri~u. Ovo je basna. pu{taj“. taj je jednom uhvatio oma{kom mi{a ‡ ovoli{na! „Lave. iz mre`e se nije mogao ispetqati. kidao. Mi{ je. podrugnu se lav. mo`e{ meni ovakvom biti od koristi?“ „Nikad se ne zna“. re~e mi{. besneo. Trzao se. podrugnuti se i parampar~e. Stigav{i na lice mesta. Sko~i lav veselo i izqubi mi{a kao najboqeg prijateqa. Objasni za{to se lav promenio. ovoli{ni. Smisli i ispri~aj kako je lav pomogao mi{u. odgovori mi{. bre malac. pa izgricka mre`u u parampar~ad. „samo ti miruj. Prona|i u re~niku {ta zna~e izrazi i re~i: itekako se zapetqati.@an Lafonten Lav i mi{ Bio jednom jedan lav ‡ i to kakav! Velik. ~uo lavqu riku i pohitao da vidi {ta se doga|a. jeknu lav. malac. [to je vi{e snage upotrebqavao. sve se vi{e zaplitao. rekao je: „Bogme se jedan itekako zapetqao!“ „Pro|i me se“. neka“. grivat. zubat. Basne su pri~e u kojima `ivotiwe govore i pona{aju se kao qudi. Podvuci re~enicu iz koje se vidi kako se lav pona{ao prema mi{u na kraju pri~e. mo`da }u ti nekad u `ivotu biti od koristi!“ „Ti?!“.

Kako mo`e neko ko je mr{av da pomogne debelom? 9 . Kako mo`e da pomogne nizak visokome? Kako mo`e da pomogne neko ko je debeo onome ko je mr{av? Smisli i napi{i.Kako poma`emo jedni drugima Razmisli i napi{i kako mo`e da pomogne neko ko je visok onome ko je nizak.

‡ Eno ga sjedi pred ulazom u svijet. buvolov~e @u}o. sve dok `uta lopta ne odsko~i daleko u stranu. jakako! ‡ {epurio se @u}o. `iv? ‡ pitali su vrapci. vi{e ih ne}e{ vidjeti! Poput oluje. da se ne bi osramotio pred koko{kama. dr`i ga. @u}o se sru~i do kukuruza. Tek {to su izi{li na kraj wive. `iv. wu{kao je oko rupa poqskih mi{eva i po raznim znacima. To{o. pusti me da u|em!“ Dok je to iz kukuruza prislu{kivao. jurio sve do kraja svijeta i kroz jedna vrata na granici istjerao sam ga sasvim iz svijeta i zalupio vrata. a ti se sakrij iza mojih le|a.. i nastade okretawe.. ski~awe. prevrtawe. samo wemu vidqivim. izi|i mi na megdan. pa kad @u}o jurne ovamo. [arov naprijed. Dvije lopte muwevito su se prevrtale i letjele jedna preko druge. lajawe. U istom trenutku [arov pomirisa neki trag u kukuruzima i po~e da re`i: ‡ Oprezno.. ugleda{e na maloj zaravni pred mlinom gomilu koko{aka i vrabaca i me|u wima psa @u}u. [arov prile`e na ivici kukuruza. „Ovdje `ivi poqski mi{ @ivko Brki} s familijom i s hromim ujakom Cijukalom. „Idi ovim tragom ‡ pisalo je mirisavim ze~jim {apama ‡ i ta~no gdje on prestaje.“ [to su se primicali bli`e ~i~a Tri{inom mlinu. a To{o iza wega. da samo znate kako sam jurio ma~ka To{u! Jurio sam ga. koliko su je noge nosile. 10 ‡ @iv.Branko ]opi} Do`ivqaji ma~ka To{e Ma~ak To{o i [arov raspali{e da pje{a~e uz rijeku prema onome klancu na ~ijem je ulazu bio ~i~a Tri{in mlin. pa onda.“ Ma~ak To{o. jurnu punom brzinom prema ma~ku To{i urlaju}i: ‡ Oprosti se s repom i u{ima. . . To{ino srce sve je ja~e udaralo. prase}a wu{ko! Iznena|en. grebe po vratima i mijau~e: „@u}ove-juna~ino. kotrqawe i re`awe. ‡ Aha. On se tamo ko~operio i glasno se hvalio: ‡ Au-vau. tamo po~iwe zec. Najzad se izme|u vrba i jova pokaza siv mlinski krov. ovuda je maloprije pro{ao onaj tvoj @u}o! Obojica dobro otvori{e o~i i polako krenu{e kroz kukuruze prema mlinu. ‡ Eno ga! ‡ uzviknu ma~ak To{o. strugnu niz rijeku prema selu. ~itao spisak uku}ana. @u}o od velikog ~uda proguta la` koju je upravo htio da ka`e.. pra{ewe. kradqiv~e bra{na. la`ove jedan. pretvori se u @u}u i. ali ma~ak To{o muwevitom brzinom odsko~i u stranu. ‡ @iv. a ma~ak To{o stade ispred wega i povika: ‡ Mijau. a @u}o se istog trenutka sudari s velikim [arovom i. sko~i i do~ekaj ga. ze~ja porugo. Uz put se [arov svaki ~as zadr`avao ~itaju}i pomo}u nosa ze~je tragove. dr`i ga! ‡ podrugqivo povika za wim To{o. opet. ma~ak To{o sav se nakostrije{i od velike qutine i do|e sli~an velikom je`u. ‡ [arove. pusti me naprijed.

po re~ima „[arov pomirisa neki trag u kukuruzima“ mo`e se zakqu~iti da je godi{we doba u kojem se de{ava radwa leto. Ostali likovi iz ove pri~e su: Popuni tabelu o osobinama psa @u}e. da te tvoj ~i~a zagrli! Ovamo i toga hrabrog [arova. ko~operiti se. To{o. npr. 3. hvalisav je Vreme radwe u ovoj pri~i je: (Zapazi neke detaqe koji }e ti pomo}i da otkrije{ vreme doga|awa. pra{iti. stara hajdu~ino. klanac. 2. 4.^i~a Tri{o je vidio iz mlina zavr{etak te velike borbe. bacio uvis bra{wavu kapu i povikao: ‡ Ovamo. Zna~i. sko~io je od radosti kao jarac. Opi{i borbu psa @u}e sa psom [arovom. strugnuti. pas [arov i ~i~a Tri{a prijateqi i objasni ih. poruga. la`qiv je 11 . nakostre{iti se. bilo je tu zagrqaja da se od wih naherio mlin. @u}a i [arov se bore. vreme radwe u ovoj pri~i je: leto). jakako. @u}a se hvali{e. prilegnuti. a kad je jo{ prepoznao i svog To{u. ^itawe tragova `ivotiwa. U re~niku }e{ na}i {ta zna~e re~i: raspaliti. (Odlomak iz kwige Do`ivqaji ma~ka To{e) Podvuci mesta u pri~i iz kojih se vidi da su ma~ak To{a. pona{awe osobina Mesto radwe ove pri~e je: Hvali se pred koko{kama. pa suza radosnica da se orosila ~itava ledina pred mlinom. Susret prijateqa. naheriti se i ledina. Doma}i zadatak: Prepri~aj ovu pri~u po slede}em planu: 1. Te osobine se vide iz wegovog pona{awa. bilo je uzdaha da su {umjele sve okolne vrbe i jele i toliko pri~awa da o tome i danas brbqaju svrake i vrapci. koji je protjerao kradqivca @u}u! Ehej. Glavni lik ove pri~e je: Svaki lik iz pri~e ima neke osobine.

u belancu `umance. u gnezdu jaje. u jaju belance. U desetoj ba{ti. Na {qivi gnezdo. jabuka. kru{ka. Ovde napi{i jo{ neke razbrajalice koje zna{. Navedi imena igara u kojima koristi{ razbrajalice. mnogo vo}a raste. 3.Razbrajalica za `murke 1. 5. Nau~i ovu razbrajalicu napamet. 4. 8. u `umancu pi{e „I[“ ‡ ti `muri{. 2. 12 . 6. 7. {qiva. Treba}e ti za neku igru. 9.

Kako se igraju `murke Gledaj ove slike i opi{i kako se igraju `murke. 13 .

ali ba{ sam lep de~ko!“. „Imam usta puna zdravih. ~ula je {ta je nilski kow rekao o sebi. 14 . uop{te.Radomir Putnikovi} Nilski kow i antilopa Va`nije je biti dobar i qubazan prema drugima. jakih zuba kao u kowa. Glas mi je zvu~an. {to se za tebe ne mo`e re}i. zgodan momak. Mo`da mu je slon prijateq? Wemu je neu~tivo okrenuo le|a. Moje o~i su pitome i qupke kao u `abe. jak i. A mo`da bi `aba mogla da bude wegov prijateq? Ovde se sa `aqewem priseti da je `abu pre nekoliko dana prigwe~io. Mo`da majmun? No. koja je do{la na obalu reke da se napije vode. Nilski kow je mislio i mislio i izme|u svih `ivotiwa nije mogao da na|e ni jednu koja mu je bila prijateq. podse}a na sviwsko groktawe. Noge su mi stabilne i sna`ne kao u slona. Ona mu se pribli`i i re~e: „Ti si mo`da lep kao nilski kow i verovatno simpati~an drugim nilskim kowima. kad je mislio da ga niko ne gleda. „Nije da se hvalim. Mo`e{ li mi re}i koliko prijateqa ima{?!“ Nilski kow je mislio ko mu je prijateq. re~e samom sebi. Ko jo{ mo`e da se pohvali da ima najlep{e {to imaju kow. zagazi u baru pokraj reke i zagleda se u svoj lik u vodi. Kada hodam zemqa podrhtava poda mnom. priseti se da je jednom upla{io majmuna. Obi~no se bez druga {eta{ obalom reke i govori{ sam sa sobom. Jednom. Bio neki nilski kow koji je mislio da je lep. ja mislim da nije mnogo va`no kako neko izgleda. Me|utim. sviwa i slon?!“ Jedna antilopa. `aba.

`elim da za mene u~ini{ jednu malenkost. Prijateqe sti~emo pa`wom i qubazno{}u. „Ja }u da budem tvoj prijateq. pa`wa. antilopa je stajala pred wim i ~ekala odgovor. tolerancija. Upi{i u ukr{tenicu samo re~i koje ozna~avaju prijateqstvo: Drugom bojom podvuci re~enice u kojima se govori kakva je i kako izgleda antilopa. dobrota. Molim te da vi{e ne ska~e{ u vodu kad ide{ da se kupa{. la`. Ni jedna jedina kapqica tom prilikom nije poprskala antilopu. ponos. Me|utim. Skromna i dobronamerna. drugarstvo. pravda. mr`wa. po{tovawe.“ Nilski kow je bio veoma zadovoqan {to }e antilopa da bude wegov prijateq. Prona|i i podvuci jednom bojom re~i kojima se opisuje kako izgleda nilski kow. nesebi~nost. „Zna{ {ta?“. istina.Nilski kow se zastide zbog ovoga. Za{to nilski kow nije imao prijateqe? Objasni {ta zna~i re~enica: Prijateqe sti~emo pa`wom i qubazno{}u. qubav. zakora~io je veoma polako u reku. hrabrost. p r i j a t e q s t v o 15 . re~e antilopa naposletku. Izgledala je veoma qupko. saose}awe. Da bi joj pokazao kako mo`e da bude pa`qiv.

(srpska poslovica) Objasni kako si razumeo ove poslovice. (srpska poslovica) Prijateqstvo je kao biqka: ako je ne neguje{ ‡ uvenu}e. Poslovica je kratka i mudra narodna izreka o `ivotu. [ta zna~i izraz ~uvati nekome ponos? [ta zna~i izraz vu}i nekoga za nos? 16 . Oboj istom bojom dva lista sa poslovicama koje imaju sli~no zna~ewe. (latinska poslovica) Nema zime dok ne padne iwe. (srpska poslovica) Prijateqi se ne vuku za nos. ni radosti dok ne deli{ s kime. ni prole}a dok sunce ne sine. (eskimska poslovica) Ni u {ali ne treba vre|ati prijateqa. (srpska poslovica) Prijateq se u nevoqi poznaje.Narodne poslovice o prijateqstvu Kad led po~ne da puca. zna}e{ ko ti je prijateq. ve} jedan drugome ~uvaju ponos.

3. Pripremi je i popij zajedno sa svojim drugom. 4. 4. Sipaj sok u mawi bokal i dodaj med. Limun iseci napola. Limunada s medom se lako i brzo pravi. sve dok se med i sok ne sjedine. 2. Sipaj u bokal vodu i dobro prome{aj. Dobro prome{aj. 3. 2.Limunada s medom Recept za dve osobe 1. Doma}i zadatak: Napi{i u svesci jo{ jedan recept i nacrtaj ono {to ti je bilo potrebno. (Neka ti neko stariji pomogne!) Iscedi iz wega sok. 17 . Za pripremu ove limunade potrebne su: • 2 ka{ike meda • 1 limun • 2 ~a{e vode 1.

vreme i mesto radwe Poslovice su pri~e u kojima `ivotiwe govore i pona{aju se kao qudi Proveri ta~nost svojih odgovora u re{ewu koje se nalazi na kraju ^itanke. Upi{i broj osvojenih poena. VREME RADWE u pri~i MESTO RADWE u pri~i 18 . Basne glavni lik. ostali likovi... U pri~i se odre|uje su kratke i mudre narodne izreke o `ivotu Podse}amo se GLAVNI LIK u pri~i OSOBINE LIKA vide se iz wegovog pona{awa. Pove`i po~etak re~enice sa pravim nastavkom.SETI SE {ta smo nau~ili.

[TA OSE]AM, [TA OSE]A[

^ITAMO pri~e i pesme koje govore o ose}awima U^IMO I VE@BAMO ‡ zagonetke ‡ re~i koje se rimuju ‡ re~i koje imaju sli~no zna~ewe ‡ re~enice (upitna, zapovedna, obave{tajna) TVOJ ZADATAK ]E BITI ‡ da smisli{ i napi{e{ zagonetke ‡ da napi{e{ sastav o poklonu koji te je obradovao ‡ da sastavi{ spisak za kupovinu ‡ da dovr{i{ strip ‡ da napi{e{ vic

Jovan Jovanovi} Zmaj

Mrak
Mislio bi ~ovek Kad pogleda mrak Da je stra{no mo}an, Da je silno jak. To bi bilo naopako ‡ Al’ na sre}u nije tako: Sve}icu za`e`i, Mrak od tebe be`i.

Prona|i u re~niku i napi{i {ta zna~e re~i:

Prona|i i upi{i re~i koje imaju sli~no zna~ewe.

za`e}i ‡ mo}an ‡
e je, b oji ms e , ak

Podvuci u pesmi re~i kojima se opisuje kakav je mrak.

20

s

tr

se pla{im pomr~in a {i mo}a bri n

mr

Napi{i za{to nam se ~ini da je mrak stra{no mo}an.

ah m

`i, be , jak

az i odl tam a
n sila

Kako se de~ak ose}ao u mraku?

Za{to?

Kako se de~ak ose}ao kada je upalio svetlo?

Za{to?

Kako se ti ose}a{ kada si u mraku?

Nacrtaj ovde sebe, upla{enog.

Napi{i ~ega se pla{i{.

21

da je skinu sa drveta. drveta. . pre vremena. A na kraju ‡ nije {ala ‡ sa grane je sama pala. . Kako bi kru{ka ispri~ala ovaj doga|aj? Smisli i napi{i re~i koje se rimuju. meda. poku{ali svi odreda. Al’ se kru{ka nije dala. deda. U re~niku pi{e {ta zna~i re~ prkosan. . Napi{i kako bi meda ispri~ao ovaj doga|aj. jo{ za leta. leta. {ala. Potra`i zna~ewe na kraju ^itanke. Poku{ali mali{ani. . . 22 . Sve je redom obrukala.Nikola Jeremi} Prkosna kru{ka Pored puta kru{ka `uta na visokoj stoji grani. poku{ao mrki meda. . znala.

Ko se tako ve{to krije OKLOP IMA VITEZ NIJE Setio se Miki {ta je KORWA^A JE. Smisli i napi{i zagonetke za stolicu i za prozor. nit bu{nu. Smisli i napi{i zagonetke za kru{ku i za medveda. 2. 3. Nit {u{nu. Oca nema. Vodom ide ‡ ne bu}ka. A ko li }e ovo biti IGLE IMA NE ZNA [ITI Setila se Nena sama JE@ S BODQAMA. a u ku}u do|e. majke nema. travom ide ‡ ne {u{ka. Malo te`e zagonetke Upi{i odgovaraju}i broj u kru`i} pored crte`a. a svako se jutro ra|a. Zagonetka je igra re~i koja se sastoji od neobi~nog pitawa u kojem se krije odgovor.Qubivoje R{umovi} Lake zagonetke Ko }e prvi da se seti KRILA NEMA POQEM LETI Setio se jedan Petar TO JE VETAR. 23 . 1.

„Simo. U ruci joj pun zembiq. ispravila savijene uglove i stavila me|u listove kwige. Kada se jutros probudio. odgovori Sima. mrko je {apnuo Sima.“ Ko se u pri~i inatio? U re~niku }e{ na}i zna~ewe re~i inat i zembiq. [to nisi uzeo?“ „Da mi je bar jo{ jednom ponudila. ve} mrak. svega se setio. Usne stisnuo i napu}io. ali neki wegovi drugovi ostali su i posle wega. Samo je on morao da ode ku}i. ponavqa tiho.Zlata Vida~ek Inat Sima se sino} naqutio na mamu. Sestra ga je pa`qivo ra{irila. Od we je ostao samo komad svetlog staniola. sigurno da bih uzeo. Bio je. „Uzmi! Vrlo je ukusna. Sko~io je s kreveta. I qutina se vratila. kakve ste. Ni{ta ne pita. Nije htela da ga pusti da se du`e igra u dvori{tu. Ubrzo vi{e ~okolade nije bilo. [ta je Sima trebalo da u~ini? Kako se ~ovek ose}a kada se inati? 24 . Ali ona nije htela. „Ne mogu“. samo je trepnuo. „Dobro. vaqda. istina. Namrgodio se. jo{ uvek qut?“ „Ne mogu“. Ni sa kim ne razgovara. donela sam ti ~okoladu s le{nikom“. ka`e mama tek {to se vratila sa pijace. Ni{ta mi niste ostavile!“. kad ne}e{. Nisi. A kad je pod sestrinim zubima zakrckao le{nik. Za vreme ve~ere je }utao i oti{ao na spavawe qut. „Mama ti je dvaput nudila. „Eto.“ Sima i daqe }uti. Za inat. Poje{}emo je tvoja sestra i ja.

Opi{i ga.Re~enice U pri~i „Inat“ prona|i i iz we prepi{i po jednu: upitnu re~enicu Gledaj sliku i napi{i o woj po jednu: upitnu re~enicu zapovednu re~enicu zapovednu re~enicu obave{tajnu re~enicu obave{tajnu re~enicu Na kraju svake re~enice stavi odgovaraju}i znak: . ? ! Za{to pla~e{ Ja sam se naqutila Kupi mi ~okoladu Ne vi~i na mene Gde je moja ~okolada On me je obradovao Doma}i zadatak: Seti se nekog doga|aja kada si se inatio. 25 . Smisli i napi{i naslov.

Evo tih darova! Napi{i koje nam darove daje jesen. Smisli druga~iji naslov za ovu pesmu. Od srca ti hvala! Napi{i kako razume{ stihove: [to nam cve}e obe}alo. . Zamisli da treba da ide{ na pijacu. Draga na{a jeseni. . . gro`|a bela.Jovan Jovanovi} Zmaj Hvala Evo. . Wegovih cvetova. Evo tih darova! Ove lepe darove Jesen nam je dala. . Napravi spisak onoga {to `eli{ da kupi{. draga de~ice. . 26 . . . Vo}a svakojaka: Gro`|a crna. kru{aka! Ove lepe darove Jesen nam je dala. Spisak . Draga na{a jeseni. Od srca ti hvala! Setimo se prole}a. Jabuka. [to nam cve}e obe}alo.

Pogledaj na strani 155 pravila za dobro pisawe. Pi { emo s as tav • Kada si dobio poklon? • Ko ti ga je poklonio? • Koji je to bio poklon? • Opi{i kako je izgledao.Napi{i sastav o tome kako si se obradovao poklonu. • Kako si se ose}ao kada si dobio poklon? • [ta si tada rekao? • [ta si tada pomislio? 27 . Seti se nekih detaqa.

[ta je pas pomislio kada je video senku u vodi? Jedna narodna poslovica ka`e: Ko tra`i ve}e. Objasni po ~emu su sli~ne ta poslovica i ova pri~a. Ova pri~a je: a) poslovica b) basna v) zagonetka BAQUV 28 . spazio je u vodi svoju senku. izgubi iz vre}e. pa sko~i da mu ga otme. Otkrij i napi{i re~i koje ozna~avaju ose}awa. te mu ga voda odnese. Prolaze}i pored reke. Objasni {ta zna~i re~ zavist. U~ini mu se da je u ustima onog drugog psa ve}e par~e mesa. Posle toga pas se ~udio kako u isti mah nestado{e oba komada mesa. DOSTRA TRASH SEB ]ASRE Zaokru`i odgovor za koji misli{ da je ta~an.Dositej Obradovi} Pas i wegova senka Nosio pas par~e mesa. Pri tome ispusti svoj komad. Pomislio je da je u vodi neki drugi pas.

2. 29 . 1. 4. Smisli i napi{i {ta je pas u sebi govorio.Dovr{i ovaj strip. 3.

1. Izbroj koliko ova pesma ima strofa. Napi{i u ~emu se sla`e{ sa ovim de~akom. testo. 3. 4. 30 . U ~emu se ne sla`e{ sa ovim de~akom? Izbroj koliko ova pesma ima stihova. 2. Napi{i protiv ~ega se sve de~ak buni u ovoj pesmi. rezak i java.Dragomir \or|evi} Ej kako bih Ej kako bih rado pisnô Da je prawe beskorisno I digao bune Na one sapune Ej kako bih i to smesta Zabranio ona testa I pre{ao glatko Na {nicle i slatko Ej kako bih da ne boli Rekô re~-dve i o {koli I uz zvuke reske Pocepao sveske Ej kako bih vi{e-mawe Ukinuo i spavawe I kô svaki pravi @iveo na javi Potra`i u re~niku {ta zna~e re~i pisnuti.

3. 2.Postavi tri pitawa de~aku iz ove pesme. Zavr{i ove re~enice: Dobro se ose}am kada Qut sam kada Brinem se kada Radujem se kada Re{i rebuse. (iduq) (agonots) (subotua) (a}uk) (atekar) (oatep) 31 . Objasni de~aku iz ove pesme {ta je to {to je lepo u {koli. 1.

kako mu kretwe postaju bla`e a o~i. Majka s nelagodno{}u opazi suzu u oku devoj~ice. pa uzdahnu. pa ni{ta. kad bi neko. . leta i zime kao {are s tigrovih le|a u rep. „Verovatno tigar za wom tuguje!“ ‡ pogleda jo{ jednom izmr{avelu zver. odbijaju}i hranu. pa gurnu crtanku u ladicu. tigar je le`ao. „Ako ovako nastavi. Ko zna koliko je puta devoj~ica dolazila! Koliko dugo stajala i gledala u tigra! Zvezde dane ne broje. tr`e je i odvu~e od kaveza. pomisli ~uvar ne veruju}i sopstvenim o~ima: wu{ke oslowene o {ape. Zatim je. 32 Devoj~ica je prosto bila op~iwena tim repom. Je li mogu}e da je to ona ista zver ~iji urlik ledi krv u `ilama i qudima i `ivotiwama. samo da je kavez otvoren!“. Nedeqe i meseci su prolazili ulivaju}i se u prole}a. „Pa. pa le`e. ~as gnevno udarao o re{etke. ali on je iz dana u dan postajao sve tawi i sve mawi. tajni razgovor. ‡ Pusti me da ga pomilujem! ‡ zamoli devoj~ica jednoga dana ~uvara. zapamti! ‡ pripreti qubomorno.. makar na tren. a udarac {ape ugiba re{etke kaveza? S ~u|ewem i nevericom ~uvar je gledao kako se tigar u detetovom prisustvu mewa.Grozdana Oluji} [arenorepa U buci zoolo{kog vrta mali{ani su obi~no zastajali pred kavezima s majmunima. pustio tigra iz kaveza! Devoj~ica je s tugom gledala zarobqenu zver. pru`ao {apu ka woj. Niko nije mogao da odredi od ~ega boluje. uskoro ga ne}e ni biti!“. ^ak su i crte` s tigrom stavili iznad detetovog kreveta. ^uvaru se ~inilo da i zver posmatra devoj~icu s ne`no{}u u o~ima. stajala ne`no gledaju}i u zver ~ije su se zenice pri jakoj svetlosti skupqale u o{tru crnu prugu. a te iste ve~eri otkri da je ~itava devoj~icina crtanka ispuwena crte`ima mo}ne prugaste zveri. Samo je jedna devoj~ica. on bi se kao psi} sklup~ao kraj detetovih nogu. U svom kavezu. pa odlazili da se dive slonovima i fokama. ali ~itave no}i ne sklopi oka od vatru{tine i povra}awa. ali mala je nao~igled svih sve br`e kopnela. kopneo je i tigar. kao da ne{to naslu}uje. ‡ I majka qutito zalupiv{i vratima iza|e iz detetove sobe. sve dok se vrt ne zatvori ili je roditeqi ne odvuku ku}i. re{en da sutra o svemu obavesti upravnika. ~ije je plavo teme jedva dopiralo ~uvaru do pojasa. a tigar je.. ‡ Nema vi{e odlazaka u zoolo{ki vrt. pitomije. jer se ~as umilno uvijao tigru oko {apa. „Pa. Aj. [ta sve nisu ~inili roditeqi da joj pomognu. promrmqa ~uvar setiv{i se da ve} danima kraj tigrovog kaveza nije video plavokosu devoj~icu. i preo. ‡ Dosta je meni tih gluposti. gledao u devoj~icu. pa le`e. Na trenutke mu je jedva uspevalo da ga prepozna. redovno odlazila do kaveza iza ~ijih je re{etaka `iveo tigar. uprte u devoj~icu. Zatim jo{ jednom obi|e vrt. a devoj~ica izvadi crtanku i stavi je sebi pod uzglavqe. ona tigra voli vi{e od roditeqa!“ ‡ prolete joj kroz glavu. a ovaj zadrhta od u`asa i odlu~i da je ni za trenutak ne ostavqa samu s tigrom. kao da pogledima vode neki nemi.

gorele su wene o~i. {arenorepa ma~ka sa o{trom. pravo u wu. ali tigru ni traga. detetova majka ~u devoj~icin razdragani smeh i. on potr~a ka tigrovom kavezu. Ulete u detetovu sobu i gotovo zaneme od ~uda. „Nije tigar vrabac.. pa ushi}ena detetovim sve br`im oporavkom zaboravi svoja pitawa. upita se. kao `i{ci. 33 . obradovana. „Da se nije tigar u ma~ku pretvorio?“. „Pa ona to kao pas stra`ari!“. Devoj~ica se sve ~e{}e smejala. pred samu zoru. upita se kad vide zakqu~ana vrata i prazan kavez. Sa crte`a. Kao ki{a niz oluk tekli su dani. pomisli. Devoj~ica je ve} po~iwala da ustaje sa kreveta i pomalo hoda po sobi pra}ena prugastom {arenorepom ma~kom. dobro!“ Ve} pred kraj toga dana majka opazi da devoj~ica lak{e di{e i. o~igledno. „Ma~ka je ma~ka. a ipak joj je odnekud poznata. U mraku. zaboravi i tigra i svoju zebwu. {arenorepi tigar. a [arenorepa se od we nije odvajala. a maloj je uz wu.. tr`e ga urlik tigra. „Sawam li ja ovo?“. prolete majci kroz glavu. Kraj samog detetovog uzglavqa le`ala je prugasta. ne veruju}i sopstvenim u{ima. U detetovom krevetu le`ala je ista takva prugasta. „Ne budali!“. pa da izleti kroz re{etke!“ Jo{ jednom optr~a prazan kavez. sko~i s kreveta. Otkuda ma~ka? Nikada sli~nu woj nije videla. Istoga trena. prekori samu sebe.Dugo nije mogao da zaspi. gledao je prugasti. pa odmahnu rukom. Stigav{i nadomak kaveza. on zastade kao ukopan. crnom prugom umesto zenica. pa ~itav zoolo{ki vrt. a devoj~ica se smejala. {arenorepa ma~ka i prela. a kada je zaspao. Zaboraviv{i ~ak da obu~e kaput. Od zebwe majka zadrhta. Iza prozora rumenila se zora. Majka nehotice podi`e pogled ka zidu i kriknu. I prozor i vrata bili su zatvoreni. „Kad jede? Kada spava?“.

Ona razdragano zgrabi torbu i polete niz ulicu. vatru{tina. kopneti. ladica. koje su wihove osobine. prolaze}i kraj nedeqama praznog kaveza. Opi{i kako izgledaju. neverica. iza re{etaka ugleda tigra. Lik devoj~ice: Lik tigra: Za{to se devoj~ica razbolela? Re{i rebus. kako se pona{aju. do|e i dan da krene u {kolu. zebwa. ushi}en i razdragan. Opi{i glavne likove iz ove pri~e ‡ devoj~icu i tigra. Podvuci u pri~i slede}a mesta i objasni ih: • • • • devoj~ica gleda tigra u kavezu tigar gleda devoj~icu tigar se mewa kada upoznaje devoj~icu tigar i devoj~ica postaju prijateqi Za{to je majka zabranila devoj~ici da odlazi u zoolo{ki vrt? Smisli i napi{i poruku ove pri~e. Istoga trena [arenorepe nestade. uzglavqe. `i`ak. unapred se raduju}i susretu s drugovima i drugaricama iz razreda. a ~uvar. Vidi u re~niku {ta zna~e re~i: {arenorep. Prilikom opisivawa seti se re~i kojima ih pisac opisuje i objasni kako ih zami{qa{.Kona~no. budaliti. Za koji deo pri~e mo`e{ re}i da se u stvarnosti nije mogao dogoditi? (e{ip es jat ilov es ok) 34 . op~initi.

`ubori i pu}puri~e? Kako pesnik opisuje maj~in glas? Zna~ewe re~i pu}purikati prona}i }e{ u re~niku. Mada mi svaki ne`ni zvuk prija meni je ipak najmilija Starinska svirka maj~inog glasa blaga kô `ubor re~nih talasa. Koje ose}awe u tebi izaziva ova pesma? Napi{i koji zvuci tebi najvi{e prijaju. Objasni stihove: ^uo sam kako ona pevu{i kada joj sunce sine u du{i. Sve sam ja ~uo i znam {ta zna~i kada se otac naobla~i. [ta zna~i: Kada se otac naobla~i? Objasni za{to pesnik ka`e da livada zri~e. Za{to? 35 . ^uo sam kako ona pevu{i kada joj sunce sine u du{i. ^uo sam kako majka pla~e i krije suze u maram~e. ^uo sam kako ki{a pqu{ti i kako zrela p{enica {u{ti. ^uo sam kako livade zri~u kako `ubore i pu}puri~u.Dobrica Eri} ^uo sam ^uo sam kako p~elica zuji kad med iz cveta kroz wu prostruji.

36 . ne mo`e da ga~e“. QE. C.Andra Frani~evi} Zabrinuti roditeqi Rekla guska gusku ju~e: „Gde je. V.“ A guski je bilo `ao. ^I. VU LU QU CU ^U XU \U Koja je osobina gu{~eta iz ove pri~e? Podvuci odgovor koji smatra{ ta~nim. ^A. jao. il’ prebila nogu baba {to joj jede ru`e“. a) pla{qivo je b) pa`qivo je v) neodgovorno je X. U re~niku prona|i zna~ewe re~i lola. „nema lole ve} dan celi. CO. a gde bi ina~e? Najeo se kao prasac. ka`e gusan beli. XE. \E. LO. kuku meni. \I. CA. LI. gu{~e na{e `uto?“ „Ne znam“. Za{to su roditeqi bili zabrinuti? Izgovaraj glasno vi{e puta: Napi{i kako su se roditeqi pona{ali kada su bili zabrinuti. VE. \. ^O. CI. pa ih pita: „[ta je novo. VA. QA. LA. du{o. dru`e! Pojela ga mo`da `aba. \A. pa im ka`e: „Ba{ ste guske prave! Ta eno vam va{eg lole na zelenoj bari dole. XO. VO. dve gu{~ije glave?“ A kad ~uo koga tra`e. \O. ^uo jedan leptir ovo. XA. ^E. QI. pla~e kao pqusak. no se i on rasplakao. [ta je gusan na to znao. Q. XI. jao. L. pa sve: „Jao. LE. ^. CE. Plakali su ispod duda. nasmeja se. VI. plakali su prosto svuda i guska i gusak. QO. Nekud je odlutô. na{e lu~e.

Za{to ptice u jesen lete na jug? ‡ Zato {to im je daleko da hodaju. pa podviknu: „Mir! Mo`e ona i sama da odgovori!“ Za{to mama kengur ne voli ki{ne dane? ‡ Zato {to se tada deca igraju unutra.[aqiva strana U~iteqica proziva |ake: „Neda Doki}!“ \aci u horu odgovaraju: „Nije tu!“ U~iteqica se naquti. 37 . Napi{i jedan vic koji zna{.

Proveri ta~nost svojih odgovora u re{ewu koje se nalazi na kraju ^itanke. mrak ‡ tama ‡ pomr~ina Ovo su: a) re~i sa sli~nim zna~ewem b) re~i sa suprotnim zna~ewem ^itav dan ide. Ovo je: a) poslovica b) zagonetka Podse}amo se OBAVE[TAJNE RE^ENICE ZAPOVEDNE UPITNE . ! ? RE^I KOJE SE RIMUJU 38 MEDA ‡ DEDA . iz ku}e ne izlazi...SETI SE {ta smo nau~ili. Upi{i broj osvojenih poena. Zaokru`i slovo ispred odgovora za koji misli{ da je ta~an.

KO DOBRO ^INI. DOBRIM MU SE VRA]A ^ITAMO pri~e i pesme koje govore o dobrim delima U^IMO I VE@BAMO ‡ odvojeno pisawe re~i ‡ slogovawe i rastavqawe re~i na kraju reda ‡ potvrdne i odri~ne re~enice ‡ samoglasnici i suglasnici ‡ re~i sa uve}anim zna~ewem ‡ re~i sa umawenim zna~ewem ‡ pisawe dve ta~ke i zareza TVOJ ZADATAK ]E BITI ‡ da napi{e{ pri~u o stonogi koja kupuje cipele ‡ da objasni{ kako se do~ekuju gosti ‡ da pomogne{ mravima da se mimoi|u na putu ‡ da popuni{ tabelu ‡ pesnici i pesme .

Objasni iz ~ega se vidi da je slon bio u~tiv? Upi{i u ukr{tenicu re~i u~tivosti: izvoli. Kad nekoga gurne{. Gde gleda{. Izvini. 3. Ha. 1. Molim te. Budalo. 4. some? . ne guraj me! 4. hvala. prijatno. 1. pazi malo. oprosti. to me boli! 2. 2. i z v i n i 40 Zaokru`i samo one re~enice kojima se pokazuje lepo pona{awe. @ao mi je. ha. Izvini. Uh. je l’ boli? Kad te neko slu~ajno gurne. nisam namerno.Dragan Luki} Pardon Sreo slon u {etwi stonogu i zgazi joj trideset i tre}u nogu. U~tivo surlu podigô slon i rekô: „Pardon“. molim. U re~niku na|i {ta zna~e re~i pardon i u~tivo. 3.

Daj pri~i naslov.Smisli {aqivu pri~u o tome kako je stonoga krenula sa slonom da kupi cipele. Pogledaj na strani 155 pravila za dobro pisawe. Ime pesnika Dobri prijateqi Toma Slavkovi} Mrak Qubivoje R{umovi} Hvala Naslov pesme Strana 4 20 23 30 Dobrica Eri} 40 41 . Upi{i u tabelu imena pesnika i naslove pesama koje smo dosad u~ili.

42 . ali nikako da do|e do jela. Mislila je da }e se najesti za celu nedequ dana. kume. @dral tup-tup kqunom po tawiru. pri|e mu s jedne strane. kumo. A lisica li`e li. lupkao. Po~ela lija da se vrti oko bokala. a ku}i se vratila prazna stomaka. stavio na sto i ka`e: „Jedi. ali ni{ta ne mo`e da uhvati. sama sam pripremila“. i lizne ga i omiri{e ga.Ruska narodna basna Lija i `dral Sprijateqe se lija i `dral. @dral joj odgovara: „Hvala.“ Po|e `dral na gozbu. „Do|i. kumo. i na tome. A `dral kquca li. pa veli: „Izvini. kumo. kquca. Ba{ }u te lepo po~astiti. Pojela ka{u. pa je razmazala po tawiru. pri|e s druge. do|i. vi{e nemam ~ime da te po~astim. Kako je uzajmila. nasuo u bokal s uskim grli}em. Naumila lija da po~asti `drala. jedi golubi}u. Od tog doba prestalo je prijateqstvo lisice i `drala. Do|i ti sad k meni u goste“. On pripremio ~orbu s mesom. li`e ka{u i svu je sama pojela. A lija nakuvala ka{e. Postavila i nudi: „Jedi kumi}u. tako joj se i vratilo. ne quti se. dok nije sve pojeo. ode k wemu i pozove ga k sebi u goste. kume. „Pa. vi{e nemam ~ime da te po~astim“. nemam ni{ta drugo“.“ Liji bi krivo. Sutradan do|e lija `dralu u goste. lupkao. Ne mo`e da glavu uvu~e u bokal. dragi.

Nekada se te re~i govore i iz milo{te. Nastavi daqe: kum ‡ kumi} golub ‡ golubi} Kako je `dral po~astio liju? cvet ‡ ku}a ‡ list ‡ ‡ ‡ Napi{i na koga se iz ove pri~e odnose ove poslovice? Kako poseje{. za drugi deo pri~e 43 . Za{to je prestalo prijateqstvo izme|u lisice i `drala? Podeli ovu pri~u na dve celine. Kako prostre{. Smisli i napi{i naslov: za prvi deo pri~e Za{to? Objasni za{to je ova pri~a basna. onako }e{ i le`ati. onako }e ti ni}i. Ozna~i to jednom crtom.Kako je lisica po~astila `drala? Postoje re~i kojima se ne{to umawuje.

a nisu iskrene. Napi{i pravilno ove re~enice: svu pojela lisica ka{u je se lisicu `dral na naqutio stomaka vratila praznog se lisica Re{i rebuse. samo u pet re~enica. Podvuci re~enice kojima se opisuje kako je lija poku{avala da pojede ka{u iz bokala. nasuti po~astiti 44 . Prona|i i prepi{i neke re~enice iz ove pri~e koje su kazane qubazno.Basnu „Lisica i `dral“ ispri~aj kratko. i je `drala prijateqstvo lisice prestalo Dopi{i re~i sa sli~nim zna~ewem.

Kako se do~ekuju gosti Gledaj slike i napi{i {ta ko govori. Gost: Doma}in: Gost: Doma}in: Do~ek Gost: Doma}in: Gost: Doma}in: Poslu`ivawe Gost: Doma}in: Gost: Doma}in: Ispra}awe 45 .

i{li ‡ dan. 46 . porasli i jednoga dana re{e da po|u u svet i tra`e sre}u. I{li oni tako. evo. Za to vreme pojeli su svu hranu koju su poneli. me~i}i?“ Me~i}i joj objasnili oko ~ega se sva|aju. ^ula tu sva|u lisica. ja sam mnogo gladan!“. Uze lisica sir i tresnu ga o jedan paw. na|u pove}i komad tvrdog sira. Ogladneli. Oborili glave i jedva hodaju. kazala je lisica.Ma|arska narodna pri~a Lakomi me~i}i Preko devet visokih planina ‡ u desetoj ‡ u jednoj gustoj {umi `ivela je me~ka sa dva me~eta. „Teta-lijo. „Pa zar se oko toga sva|ate? Po{to ste mi oboje dragi. I{li.. dva.“ „Ba{ ti hvala. „Ala ste sme{ni!“. Po~eli su da se sva|aju oko podele sira. par~i}i nisu isti!“. Na rastanku ih je majka zagrlila i savetovala da se u `ivotu nikada ne sva|aju i ne odvajaju jedan od drugoga. Kako su se samo obradovali {to }e koliko-toliko da utole glad! Ali im je ta radost bila kratkotrajna. ja }u da vam podelim sir. jer se svaki pla{io da wegov deo ne bude mawi. „I ja sam gladan“. pa do{la i upitala me~i}e: „Oko ~ega se to sva|ate. teta-lijo. „Bato.. teta-lijo. Obe}ali su me~i}i da }e je poslu{ati i po{li na put. nasred puta. {to si do{la da nam podeli{ sir“. kazalo je starije me~e. viknu starije me~e. re~e mla|e me~e. Me~i}i rasli. te dobi dva nejednaka par~eta. i{li i najedanput. kazalo je mla|e me~e kroz pla~.

delila dok se nije najela ‡ i pojela sve ‡ a onda im je kazala: „Evo. Lisica odlazi 9. male{no par~e tvrdog sira.„Polako. [ta je iskustvo? [ta su me~i}i nau~ili iz svog iskustva? Doma}i zadatak: Prepri~aj ovu pri~u po slede}em planu 1. slobodno pozovite mene. Me~i}i rastu pored majke 2.“ I tako je lisica nastavila da deli sir grickaju}i ~as jedan. tako da je onaj mawi komad ispao ve}i. 47 . Lisica je delila. To je kazala i pru`ila im po jedno malo. kazalo je starije me~e. dragi moji me~i}i! Znam ja svoj posao. [ta je reklo starije me~e Napi{i {ta je majka savetovala me~i}ima. ja }u vam majstorski podeliti“. ~as na drugu stranu o~ekuju}i da komadi sira budu jednaki. a me~i}i su okretali svoje crne nosi}e ~as na jednu.“ U re~niku }e{ na}i {ta zna~i re~ lakom.“ I lisica od ve}eg komada odgrize pove}e par~e. Lisica im deli sir 8. mahnula repom i oti{la. Majka ih ispra}a 4. Nalaze komad sira 6. Sva|aju se 7. „Ama. Me~i}i polaze u svet 3. „kad smo lakomi. Popravi}u ja to. dragi moji me~i}i! Ako i drugi put budete imali ne{to za deobu. ~as drugi komad. sad su komadi}i sira potpuno jednaki. viknu sada mla|e me~e. polako. Napi{i jo{ neku re~ koja ima sli~no zna~ewe kao re~ lakom. „Opet nisu jednaki!“. „Tako nam i treba“. Neka vam je prijatno. Ogladneli su 5. Ozna~i deo pri~e iz kojeg se vidi da su me~i}i bili lakomi. mili moj! Nemoj da se brine{ zbog toga. budite strpqivi.

Rekao bih: „Evo ti. Jedno slovo se nikada ne ostavqa samo na kraju reda. Tres nu o je : tras. Pove`i slogove u re~i. Rastavqawe re~i na kraju reda Re~i se na kraju reda rastavqaju crticom. 2. tor tu me si i na sto mi je do ne si. Slogovawe Prepi{i pravilno ove stihove. Dao bih mu sve i naqutio se zauvek na wega. Sir bih podelio na dva dela. a wemu {ta ostane. a onda bismo bacali nov~i} ili vukli drvce. po vi si o glas: U staj. Zaokru`i najboqe re{ewe. devoj~ica 48 u~ionica ogledalo . mi{ u ru pu tr kom. Crtica treba da se nalazi na granici sloga. 4.Predlo`i kako da se pravedno podeli sir. Mja o mrd nu br kom. Podelio bih sir na pribli`no jednake delove i pustio brata da izabere deo za sebe. Mja o. Uzeo bih koliko ja ho}u. gladnice!“ 3. Hte o je mi{ Mi {a da i ma slat ki {a. 1.

Samoglasnici i suglasnici
Na{ jezik ima pet glasova koji mogu da se pevaju i da sami ~ine slog: A, E, I, O, U. Oni se zovu samoglasnici.

BBB, MMM... Ne mo`e da se peva...

AAAAAAAA EEEEEEEE IIIIIII OOOOOOO UUUUUUUU

Ostali glasovi ne mogu da se pevaju i da sami ~ine slog, ve} slog ~ine sa samoglasnikom. Zovu se suglasnici i ima ih dvadeset pet. Ponekad R mo`e da gradi slog i tada se naziva slogotvorno R. Na primer, u re~ima: dr-vo, prvak, gr-lo.

Podeli re~i na slogove pomo}u uspravnih crta. U ku}ice upi{i koliko svaka re~ ima slogova. Dobi}e{ pravilan niz brojeva.

u na{oj ulici zapa`amo neodoqivog qubopitqivog zanimqivog ~upavog malog psa Kad se re~i na slogove ne bi delile, one bi se preko strane prel 49
Re{i rebuse.

e. il

Odvojeno pisawe re~i
Kada se li pi{e odvojeno? Li se pi{e odvojeno kad se pita: Da li? Je li? Jesi li?

Da li su me~i}i bili gladni? Je li lija podelila sir? Jesu li sada me~i}i siti?

Kada se ne pi{e odvojeno?

Ne se pi{e odvojeno kada neko ne{to: ne radi, ne peva, ne zna, ne ume.

Izuzetka ~etiri znam: ne}u, nemoj, nemam, nisam.

Napi{i pravilno ove re~enice.

Dalisusvejabukedali? Neznamdalisusvedali. Jajabukavi{enemam.
50

Potvrdne i odri~ne re~enice
Odgovori na pitawa ili potvrdnim ili odri~nim re~enicama. Ako ne zna{, odgovor potra`i u enciklopediji.

Da li je kru{ka povr}e? Mo`e li pas da se popne na drvo? Da li se papir pravi od drveta? Znaju li mravi da naprave med? Mogu li ma~ke da vide u mraku? Mo`e li voda da se pretvori u paru?
Potvrdne re~enice: 1. 2. 3.

Odri~ne re~enice: 1. 2. 3.

Dve ta~ke i zarez
Kada re|am il’ nabrajam, zarezima re~ odvajam. Ispred toga stavqam zna~ke od dve ta~ke.

Stavi : i , tamo gde je potrebno.

Najvi{e volim ovo vo}e jabuke tre{we jagode kajsije i {qive. Od povr}a volim gra{ak kupus paradajz i {argarepu.

51

Du{ko Trifunovi} Dva jarca Dva su jarca vrlo prosta po{li preko uskog mosta jedan s jedne strane a drugi s druge strane Skupili se navija~i da gledaju ko je ja~i ili jedna strana ili druga strana Stali jarci pa se mjere onda po~e da se dere jedan s jedne strane drugi s druge strane Sklawaj mi se ru`na stoko baci}u te u duboko vi~e jedna strana vi~e druga strana Kad su do{li nasred mosta jedan re~e ‡ sad je dosta i sa jedne strane i sa druge strane Vratimo se svaki sebi da do tu~e do{lo ne bi ni sa jedne strane ni sa druge strane Vrati{e se pa se smiju pusti qude da se biju i sa jedne strane i sa druge strane Vi ste ovu pri~u znali niste ni vi s kru{ke pali jedan s jedne grane drugi s druge grane 52 .

Prona|i u pesmi i zaokru`i crvenom bojom stihove kojima zapo~iwe sva|a. a da se ne posva|aju. Predlo`i kako da se mravi mimoi|u na tesnom putu. Re~i sa umawenim zna~ewem Dopuni: jarac ‡ jar~i} ruka ‡ ma~ka ‡ kamen ‡ noga ‡ buba ‡ Re~i sa uve}anim zna~ewem Dopuni: jarac ‡ jar~ina ruka ‡ ru~etina ma~ka ‡ kamen ‡ noga ‡ buba ‡ Gledaj sliku. Seti se i napi{i kako su se pona{ali jarci u narodnoj basni „Dva jarca“. 53 . Prona|i u pesmi i plavom bojom zaokru`i stihove kojima se poziva na dogovor.

54 Ja ne mogo' s kril'ma poletiti. Uze mene iz krvi juna~ke. Bog donese Kraqevi}a Marka. Planu sunce iz neba vedroga. U~inio Kraqevi}u Marko? [iri{ krila. vilo. Te zapaja rawena junaka. Car Murate i kne`e Lazare. Odnese me u goru zelenu. Kad izgibe vojska na Kosovu I obadva cara poginu{e. Doletismo i gladne i `edne. Marku ~ini lada. A u kqunu nosi vode ladne. junak do junaka. Po obrazu srmajli maramom. [iri krila. Pa me metnu na jelovu granu. mukom se zamukla! Kako m' nije dobra u~inio. sura tico orle! [to je tebi dobra u~inio. . Pade krvca kowu do strma{ca I junaku do svil'na pojasa. Poletiti po gori zelenoj. A moja se krila zakvasi{e. Quckoga se naranismo mesa I krvi se qucke napojismo. Te zapaja{ rawena junaka“. U~inio Kraqevi}u Marko? Mo`e{ znati i pametovati. Za kopqe je [arac kowic svezan. Pa me metnu za sebe na [arca. A mi tice doletismo gladne. Na kopqu je sura tica orle. A moje je dru{tvo odletilo.Narodna pesma Marko Kraqevi} i orao Le`i Marko kraj druma careva. Iz nebesa sitan da`d udari. Po woj plove kowi i junaci. Kow do kowa. Te se moja krila poopra{e I ja mogo' s kril'ma poletiti. Te me gaze kowi i junaci. Ja ostado' nasred poqa ravna. Al' besedi sura tica orle: „Mu~i. Pokrio se zelenom dolamom. te mu ~ini{ lada. ^elo glave kopqe udario. I u kqunu nosi{ vode ladne. Te se moja krila okore{e. Al' besedi iz gorice vila: „O Boga ti.

danak. Al' besedi iz gorice vila: „O Boga ti. besediti. U re~niku }e{ na}i {ta zna~e re~i: drum. Ispi{i ih na linijama. Napi{i koje osobine krase Marka Kraqevi}a. O wemu su ispevane mnoge juna~ke (epske) pesme. okoreti se. da`d. krvca. Al' besedi sura tica orle: „Mu~i. strma{ce. Za kopqe je [arac kowic svezan. U~inio Kraqevi}u Marko? [iri{ krila. ^elo glave kopqe udario. 55 . I u kqunu nosi{ vode ladne. zapajati. zamuknuti se. Pokrio se zelenom dolamom. Po obrazu srmajli maramom. [iri krila. vilo. sur. sura tico orle! [to je tebi dobra u~inio. Epska ili juna~ka pesma je narodna pesma koja govori o nekom doga|aju ili junaku. Napi{i koje osobine krase orla u pesmi. varo{. udariti. mukom se zamukla! Prona|i i podvuci stihove koji govore o tome kako se orao pona{a prema Marku Kraqevi}u. kopqe. dru`binica. Objasni ukratko koje je prvo dobro u~inio Marko orlu. Objasni {ta zna~e stihovi: Spomiwe se Kraqevi}u Marko kao dobar danak u godini. te mu ~ini{ lada. Objasni kako zami{qa{ rawenog Marka i orla koji stoji na wegovom kopqu. Prona|i pet re~i iz pesme koje u sebi imaju slogotvorno r. Na kopqu je sura tica orle. A u kqunu nosi vode ladne. Marko Kraqevi} je veliki junak. Ka`i {ta zna{ o tome u nekoliko re~enica. Ozna~i stihove koji govore o tome koje je drugo dobro u~inio Marko orlu. za{titnik slabih i branilac pravde. nedarce. Te zapaja rawena junaka. mu~ati. dolama. Marku ~ini lada. Te zapaja{ rawena junaka“. srmajli.Le`i Marko kraj druma careva.

a pas tr~i br`e i od jedne Brzonogi}ke. dobro je znao za ze~eve sa pavlakom. de{ava.Milo{ Macourek Mah i [ebestova Mah i [ebestova bili su |aci 3-b odeqewa. Xonatan je besneo kao tigar. ti{e! A stanari su izletali iz stanova ‡ {ta se to. a gospo|a Brzonogi}ka bi se izjurcala po sve`em vazduhu. a ina~e se dru`io sa Mahom i [ebestovom i povremeno je ujutru be`ao od gospo|e Brzonogi}ke. 56 Jednom. gospo|a Luki}ka je vri{tala od straha.. nek je maca milion! Xonatana je to qutilo. bio je to pravi cirkus. Xonatane. ku}i. ku}i! Samo {to Xonatana nije bilo tako lako uhvatiti ‡ Xonatan je bio pas. {to je veoma zdravo. koliko ima zuba i ostalo. kada su se Mah i [ebestova oprostili sa Xonatanom ispred {kole i seli u svoju klupu. stanovali su u istoj stambenoj zgradi i i{li zajedno u {kolu. boqe nam reci ~ime se hrani. da bi ih dopratio do {kole. Ali Mah o ze~jim zubima nije imao pojma i u~iteqica je rekla: Dovoqno. svako malo dete zna da obi~an zec ne `ivi u po{ti ili u poslasti~arnici. za{to je ma~aka malo? A ja lajem kao grom. danas }u vas ispitivati iz poznavawa prirode. Ali to tr~awe nije bilo ba{ skroz uzaludno: Mah i [ebestova su bar na vreme bili u {koli. Micika je frktala kao hr~ak.?! Zato se nemojte ~uditi {to je [ebestova ponekad zadirkivala Xonatana: Alo. gospo|a Brzonogi}ka je vikala: Xonatane. i tako je i govorio sve izokola ‡ obi~an zec `ivi u {umi. dr`’ se! . sedi. pobogu. Sutra }u ponovo da te prozovem i ako ne bude boqe. kada bi se svi ~etvoro sreli na stepeni{tu. U ku}i je `ivela gospo|a Brzonogi}ka sa psom Xonatanom i gospo|a Luki}ka sa ma~kom Micikom i. alo. svaki put je istr~avala za wim i zvala: Xonatane. Samo. `ivi u {umi. u u~ionicu je u{la u~iteqica i rekla: Deco. alo.. sve dok u~iteqica nije rekla: Slu{aj. I prozvala je Maha da ka`e {ta zna o ze~evima. Mah je o ze~evima vrlo malo znao. `ivi u {umi. Gospo|a Brzonogi}ka nije takve izlete podnosila. Mahu.

po va{oj `eqi! I Mah i [ebestova su zurili kao u privi|ewe. da je zujalo u u{ima. I [ebestova je bila zblanuta od toga. alo. alo. taj ~ovek je bio izgubio nao~are i nije ih mogao na}i. jer se svuda naokolo odjednom stvorila u`asna gomila ma~aka. za{to je ma~aka malo?. Mahu. 57 . Pa. a ja }u da sedim kod ku}e i u~im o ze~evima. toliko ma~aka! Zar je za to kriva ta slu{alica? I Mah re~e: Pa da. alo. gde je taj ~ovek? Ali [ebestova je rekla: Svejedno. Mahu. nek je maca milion! I samo {to je to rekla. Mah re~e [ebestovoj: [ebestova. belih. i stari gospodin se obradovao i rekao: Da znate. a ma~i}i na krovovima i svi su mjaukali. ali {ta }e nam ona. al’ si ti }aknuta! [to bi izigravao psa? Tako star ~ovek ne}e da izigrava psa. pa ta slu{alica ozbiqno radi. Mah imao nao~are. nego boqe mi ka`i {ta }emo s tom slu{alicom. pa je na{ao te nao~are. I Mah je rekao: [ebestova. ka`i. prasnuo je u smeh Mah i [ebestova se tako|e nasmejala i rekla u {ali: A ja lajem kao grom. ti popodne mo`e{ da se igra{ sa Xonatanom. Samo {to je. Samo {to nije imala kome. ne{to }u vam dati. da se kladimo da je taj ~ovek izgubio nao~are! I bio je u pravu. Mora da sam lud. Ma~ori su sedeli na ulici. taj ~ovek izigrava psa. ugleda jednog neobi~nog ~oveka koji je ~etvorono{ke puzio po travi i [ebestova re~e: Gledaj. blago tebi. mo`ete li ih ponovo skloniti? A iz slu{alice se za~ulo: Molim vas. to je nemogu}e. zavr{ila {kola i kad su svi oti{li ku}ama. zar nisam maler? Ali. vidi {ta radi! Ali Mah odmahnu glavom: [ebestova. kako god `elite! I u tren oka naokolo nije bilo nijedne ma~ke. I htede da je vrati. preko we ne mo`emo razgovarati. iz slu{alice za~u: Ka`ete milion ma~aka? Molim. ~udio se Mah. molim vas. mi ne znamo {ta da radimo s tim ma~kama. nijednog ma~eta. to je prosto fantasti~no! I oboje su vrteli glavom sve do ku}e. jer nao~are je bez nao~ara te{ko tra`iti. na{i }e me izbaciti. zna{ li {ta je to milion ma~aka? I [ebestova se lupila po ~elu i rekla u slu{alicu: Alo. ‡ Mo`e{ u wu da vi~e{. ma~ora i ma~i}a. Prvo je do{la k sebi [ebestova i rekla: Zna{ {ta. po{to tako lepo poma`ete starim qudima. Osmehnuo im se. ba{ lepo od vas {to nam je dajete. ali {ta sada s tim ma~kama? Ako ih povedem ku}i. pa je rekla: Pa dobro. samo {to je to izustio. sre}om. izvadio iz xepa istrgnutu telefonsku slu{alicu i pru`io je [ebestovoj.I kada se posle. ma~ke na drve}u. u podne. crnih i prugastih. nijednog ma~ora. jer je taj stari gospodin ve} bio oti{ao.

Xonatan je sedeo na prozoru. I Mah je napr}io nos: Zna{ {ta. da li bi Xonatan mogao da bude ptica? A iz slu{alice se za~ulo: Za{to da ne?! Kada `elite da bude ptica. zar ne? Ali [ebestova je rekla: Ja mislim da bez veze brine{. Izgledao je ~udno ‡ krila mu nisu ba{ mnogo pristajala. Ali Mah je prasnuo u smeh: Ha. sutra }e{ odgovarati o ze~evima. a {ta za ve~eru. Iz kwige „Mah i [ebestova“ Sa ~e{kog prevela: Slavica Markovi} 58 . ne{to tako super jo{ nisam video. i sa wima su se igrali celo popodne jurke. jo{ izdaleka ih je pozdravqao lave`om. {ta jedu za ru~ak. brojali zube i dlake. a Mah je seo i sme{io se. dok nije sleteo pravo pred [ebestovu. tako da je Mah. koliko dlaka imaju na stomaku. I dala je Mahu peticu kao vrata. a iz slu{alice se za~ulo: Polako. i Xonatan je zamahnuo krilima i po~eo da se spu{ta sve ni`e i ni`e. koliko dowih. i [ebestova je rekla: Sirotica mala. na prvom spratu. ta Brzonogi}ka ga je ponovo zatvorila. i pri tom su pri~ali o ze~jem `ivotu. koliko na le|ima. Mah. bi}e ptica. ako ho}e{. ha. doveo im je mnogo prijateqa. mi bismo stra{no hteli da se pretvorimo u tri zeca. imam ideju! Za{to ne bismo mogli da se igramo sa ze~evima? I odmah rekao u slu{alicu: Molim vas. ha. I ve} je Xonatan na prozoru imao krila. ha. ka`em ti. govorio gotovo ceo ~as o tome koliko ze~evi imaju gorwih zuba. I u~iteqica nije htela da veruje svojim u{ima i pomislila je da li je uop{te mogu}e da |ak 3-b zna o ze~evima vi{e od we. I Mah je klimao glavom: Stvarno. ne mo`e{ samo da se igra{. s takvim ~udovi{tem se ipak ne}emo igrati. bi}ete ze~evi. ta slu{alica je prava senzacija. ha. [ebestova. kako se ta deca igraju. koliko obi~no imaju dece. {ta ~eka. mora{ da u~i{. bi}e odmah dole! I uzeo slu{alicu i rekao: Molim vas. [ebestova i Xonatan bili su ze~evi i skakutali su ka {umi. kad ho}ete da budete ze~evi. kada obi~no idu da spavaju i kada opet ustaju. U tome je Mah ponovo prasnuo u smeh: Ha. tek }e{ ti videti {ta }emo sve do`iveti s wom. i [ebestova mu je {aputala: Mahu. Tamo su sreli starog zeca sa sedim brkovima i kada su mu rekli ko su. I dok si rekao keks. kada ga je u~iteqica slede}eg dana prozvala. a Mah je odozdo vikao da poleti ve} jednom.

Kako se pojavila gomila ma~aka? [ta je u~iteqica rekla Mahu kad nije znao da odgovori na weno pitawe? Re{i rebus. Pazi na veliko slovo! Za{to je stari gospodin poklonio telefonsku slu{alicu Mahu i [ebestovoj? Napi{i imena ostalih likova iz ove pri~e. 59 .Odgovori na slede}a pitawa o tekstu: Ko je tra`io izgubqene nao~are? Napi{i imena glavnih likova ove pri~e. Gde je sedeo Xonatan po{to mu gospo|a Brzonogi}ka nije dala da iza|e? Kako je Mah nau~io lekciju o ze~evima? Smisli i upi{i naslove u `ute ku}ice iznad svakog poglavqa ove pri~e.

Upi{i broj osvojenih poena. A ONO [TO NABRAJAM ODVAJAM ZAREZIMA.SETI SE {ta smo nau~ili. matematiku. 60 . strani jezik. Suglasnike plavom bojom.. muzi~ko. Oboj glasove u tabeli prema uputstvu Samoglasnike crvenom bojom. svet oko nas. likovno. A N B W V O G P D R \ S E T @ ] Z U I F J H K C L ^ Q X M [ Prepi{i pravilno re~enice: dali si zakasnio u{kolu Proveri ta~nost svojih odgovora u re{ewu koje se nalazi na kraju ^itanke.. Je silise javila mami Podse}amo se KADA NABRAJAM. PRVO STAVIM DVE TA^KE. fizi~ko i izborni predmet. U {koli imam slede}e predmete: srpski jezik.

MA [TA MI RE^E

^ITAMO pri~e i pesme o neobi~nim doga|ajima U^IMO I VE@BAMO ‡ re~i koje ozna~avaju imena ‡ imenice ‡ pisawe velikog i malog slova ‡ re~i koje ozna~avaju radwu ‡ glagoli ‡ bajka ‡ {aqiva pri~a TVOJ ZADATAK ]E BITI ‡ da napi{e{ {aqivu pri~u ‡ da napi{e{ bajku o princezi, princu i zlom ~arobwaku ‡ da napi{e{ pismo detli}u ‡ da nacrta{ detli}a

Rusomir Arsi}

Nestrpqewe
Dosta mi je zime suve, staze prazne, {ume gluve. Dosta mi je jakih slana, maglu{tina sa svih strana. Nestrpqewe ve} me ste`e, hajde po~ni jednom sne`e.
Za{to je de~ak nestrpqiv? Koja jo{ re~ ima sli~no zna~ewe kao re~ nestrpqewe? Zaokru`i.

lewost

uznemirenost

dosada

Re{i zagonetku.

Prona|i u pesmi i podvuci one re~i koje slikaju suvu zimu, to jest zimu bez snega. To su, na primer, re~i: staze prazne, jake slane i dr. Objasni kako zami{qa{ te slike.

Bele p~ele na zemqu sele.

62

Re~i koje ozna~avaju imena ‡ imenice
Re~i koje imenuju predmete, bi}a i pojave nazivaju se imenice.

Zajedni~ke imenice
• Ozna~avaju zajedni~ka imena bi}a, predmeta i pojava • Pi{u se malim slovom

Vlastite imenice
• Ozna~avaju li~na (vlastita) imena • Pi{u se velikim po~etnim slovom Marko Sawa Esma [ebestova Petrovi} @u}a Belka [arac Avala Fru{ka gora Kopaonik Sava Dunav Morava Beograd Ni{ imena i prezimena qudi nazivi zemaqa nazivi naseqa nazivi reka nazivi planina imena `ivotiwa

Bi}a
~ovek devoj~ica qudi de~ak obu}ar u~iteqica brat je` `ivotiwe pas lav koko{ka rak bumbar kopriva luk masla~ak krompir bor tre{wa biqke

Predmeti
olovka ta{na {kola ku}a put voz lopta xemper haqina lewir krov kola~

Pojave
vetar ki{a putovawe vatra poplava buka re~ duga svetlost mrak

London Kupinovo Sremska Mitrovica Srbija Francuska Ma|arska

63

64 . ‡ To je stra{ilo bo`je ‡ po~e da obja{wava La`a ‡ vi{e od ikakvog hrasta. naru~je zeqa. Parala`a uzvrati: ‡ A jesi li ti ~uo za onaj kazan {to ga mi seqani gradimo? ‡ Ne ja ‡ odgovori ‡ a kakav kazan? ‡ Kazan. a drugi Parala`a. Pogledaj u re~niku. Sve `ivo. kola zeqa itd. nego kuda }emo s wim? Mora}emo da spojimo sva dvori{ta u selu. brate. ako i kod nas nikne onoliki struk zeqa koliko kod vas. kao da iz morske pu~ine zahvati{ ~a{u vode. od wega se hrani. da ga u ovom kazanu skuvamo. Iznutra }e ga praviti sedamdeset i sedam najve{tijih majstora. [ta je tebi u woj {aqivo? U re~niku potra`i zna~ewe re~i parala`a. La`a upita: ‡ A. Jedan se zvao La`a. pobogu brate. Toliko }e biti {irok da }e majstori morati da vi~u iz sveg glasa kako bi se ~uli. {aka zeqa. tovar zeqa. a na wemu se ni{ta ne prime}uje. La`a srete Parala`u i re~e mu: ‡ Jesi li ~uo za onaj struk zeqa {to je iznikao u na{em selu? ‡ Kakvo zeqe? Ne ja ‡ odgovori Parala`a. {ta }e vam toliki kazan? ‡ Bogme. Ali sve je to lako. debqe od bilo kog jablana. Objasni razliku u zna~ewu izraza: struk zeqa. granatije od najvi{e jele. ~udo nad ~udesima! Bi}e ve}i od najve}e ku}e u selu. Ovo je jedna {aqiva narodna pri~a. Kad je to ~uo. {to zeqe jede. jer u jedno ne mo`e da stane. Ispod wega se mo`e celo selo okupiti i u hladu spavati. naramak zeqa.Narodna pri~a La`a i Parala`a Bila jednom dva ~oveka.

Ovde opi{i {aqivi doga|aj u kojem si i ti u~estvovao. Pogledaj na strani 155 pravila za dobro pisawe. • Ako je bilo drugih. Pi { • Prvo napi{i naslov. {ta su oni radili? • [ta je bilo najsme{nije? • Kako si se tada ose}ao? 65 . emo s as tav • Kada se to dogodilo? Gde? • Da li je jo{ neko bio tu? • Opi{i {ta se dogodilo.

ve~e Podeli sa dru{tvom uloge i odglumi ovu pesmu. 66 .Qubivoje R{umovi} Utorak ve~e ma {ta mi re~e U Novom Sadu svanulo ve~e Ma {ta mi re~e Ju`na Morava uzvodno te~e Ma {ta mi re~e Na svakom drvetu klikeri zve~e Ma {ta mi re~e U [tipu me~e u{tipke pe~e Ma {ta mi re~e U brzom vozu {i{ali kozu Ma {ta mi re~e I kao tre}e Zemqa se ve~eras ne okre}e Niti {ta radi Niti spava Zemqa ve~eras zabu{ava Ma {ta mi re~e Objasni za{to se u pesmi stalno ponavqa: Od slogova sastavi re~i. Dobi}e{ neke re~i iz pesme. ve zem ~e ko ke va {ti kli ra mo [ta ti je u pesmi najsme{nije? pak za qa ri u Podvuci u pesmi sme{ne slike i ispri~aj kako ih zami{qa{. Ma {ta mi re~e.

No}u svetao.Veliko i malo slovo Odgovori za{to se neke re~i pi{u velikim. Korice ima ‡ no` nije. a neke malim slovom. Novi Sad Suva planina Jovan Jovanovi} Zmaj ve~e me~e drvo voz koza u{tipak ‡ vlastito ime ‡ grad ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ zajedni~ko ime za pojavu ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ Ju`na Morava ‡ Re{i zagonetke. listove ima ‡ drvo nije. a dawu taman. 67 .

. Tako ti je u tome pro{lo pet minuta. Sve nas je zadr`ao neki ~i~a koji je vazdan prevrtao po xepovima da na|e novac. Niko nije smeo otvoriti vrata. U~iteq: Pa lepo. pa sam tra`io drugu i nisam je na{ao. ali ti si zakasnio i u utorak.. Pri~ao si nam. U~iteq: Da.. da. Mi{a: Jeste. se}am se i ja. pokidala mi se vezica na cipeli. u subotu....Gvido Tartaqa Zna on unapred (Pozornica je samo delimi~no otvorena. Tako nam je tata naredio. i mi smo ti ovde ~estitali. ti si i u ponedeqak zakasnio? Mi{a: Da. Mi{o. znam. ali i ju~e si zakasnio.. Doneli mi za doru~ak belu kafu tako vrelu da smo je morali pretakati iz jedne {oqe u drugu. Mi{a: Peticu? 68 . Mi{a: Jesam.. to su bili pekari!“ Tako je pri~ao. pa sam tu pokidanu morao vezati u ~vor. Vide se u~iteq i Mi{a. Zato nisi smeo iza}i dok se ne zavr{i sav taj xumbus. pa dok su se svi izre|ali da mi ~estitaju. a za to vreme otegao pri~u kako je hleb pre sedamdeset godina bio mnogo boqe pe~en nego danas.. pa se vidi samo sredwi deo scene koji prikazuje jedan kraj u~ionice.. Mi{a: Oprostite. ka{qawe i smeh drugih |aka koji se ne vide.. to je bilo zato {to sam se zadr`ao kod pekara. a iza wih tabla. U~iteq: Znam.. evo. imali bismo ispuwenu celu nedequ i ti bi zaslu`io peticu iz ‡ zaka{wavawa.) U~iteq: Vidim.. to je bilo prekju~e. Oprostite. Mo`e se ~uti `agor. ali i prekju~e si zakasnio.. u sredu. Kad bi nam jo{ znao re}i za{to }e{ sutra. (Zakora~i levom nogom da poka`e. Ka`i glasno da te ceo razred ~uje.. vidim.. sad znamo za{to si sve od ponedeqka zaka{wavao u {kolu.) U~iteq: Dakle.. U~iteq: Se}am se. zakasniti. Se}a{ li se? Mi{a: Se}am se vrlo dobro. da mi{ ne bi pobegao. „E. i sve tako. vidite.. Dobro. U~iteq: Lepo.. se}am se. Se}a{ li se? Mi{a: Kako da ne! U utorak smo hvatali mi{a po sobi. kako se ne bih se}ao! Jo{ me pe~e jezik koliko sam se opekao. Mi{o. A u ponedeqak? Ako se ne varam.. ka`i lepo za{to si opet zakasnio. da! U ponedeqak mi je bio ro|endan.

znam i za sutra! U~iteq: Kako to? Otkud mo`e{ znati unapred?! Mi{a: Znam. Sastavi re~enice u kojima }e{ upotrebiti zadate re~i.... znate. treba da nam stigne tetka iz Ni{a. Ne mo`e{ znati danas za sutra. Ali.. Treba da posedim s wom bar pet minuta.. Zavesa [ta misli{.U~iteq: Da.. ^itaj ga sa drugom po ulogama. naravno.. nisam se video s wom tri godine.. kako je Mi{a unapred znao da }e da zakasni? Re{i rebus. U~iteq: Tetka? Pa {ta onda? Mi{a: Pa onda... ti ne zna{ unapred da }e{ zakasniti.. ba{ pred po~etak {kole.. Uvredi}e se ako odem iz ku}e ~im do|e. peticu.. |ak ‡ ki{a pas ‡ vrata u~iteq ‡ o~i 69 .. Ujutru. Glumite Mi{ino i u~iteqevo pona{awe. Ovo je tekst za glumu. Mi{a: Znam.

“ Doktor sedi uko~en sa ozbiqnim mirom. Smisli {ta }e govoriti doktor i devoj~ica. Na osnovu ove pesme napi{i tekst za glumu. ako joj se ne pije.“ Re{i rebuse. 70 . zvala sam vas amo. pipa bilo lutkino. pa drma {e{irom: „Influenca velika. al’ umreti ne}e. Pipnite joj obraze. gledajte je samo. lutka mi je bolesna. Prona|i u re~niku zna~ewe re~i influenca. Limunadu pravite u velikim ~a{ama. pra{ak svakog sata. Nemojte je qubiti da na vas ne pre|e. uz to. meni se bar ~ini: u`asno je vrelo. nek je protrqa va{a baba Nata. Kakav je lek doktor prepisao bolesniku? Doma}i zadatak: Odglumi sa nekim ovu pesmu. pipnite joj ~elo.Jovan Jovanovi} Zmaj Pera kao doktor „Gospodine doktore. Lek }u joj propisati. vi popijte sama.

. Ako sedim. zida ozna~avaju radwu i zovu se glagoli. Podvuci glagole. gledajte . . . le~i. peva. . .Re~i koje ozna~avaju radwu ‡ glagoli [ta ko radi? Lekar Peva~ Zidar Voza~ Svira~ Lovac Pisac Glumac Slikar ^uvar Ispod svake slike napi{i {ta ko radi. peva. Re~i: le~i. 71 . zvala . zida. . da li je i to glagol? U pesmi „Pera kao doktor“ podvuci neke glagole i prepi{i ih.

. 72 U re~niku pi{e {ta zna~e re~i: ki~ica. istina. i uka`e se sle|ena reka koja kao da te~e ispod vrba pod snegom. Kako se ovim slikama bila pro~ula. kao da je neka ~arobnica. i nikne dvorac sav od biqura u kome umesto svetiqaka sijaju srebrne zvezde. biqur i skut. ali je preko leta u dokolici bila smislila da im naslika no}u po prozorima puno srebrnih {uma.Desanka Maksimovi} Slikarka zima Jedne godine slikarka Zima krete po svetu da raznese darove deci. ‡ Kuc! Kuc! ‡ pokuca na prvi prozor tiho kao kad mraz pucketa. Predve~e stigne ona u neko selo kad su deca ve} spavala. ni{ta naro~ito da im daruje. Iz sobe se ~ulo samo de~je duboko disawe. deca su joj izlazila daleko u susret. Ne sme samo mama nalo`iti pe}i. u}i }e u dvorove srebrnasta vila. ~im se po selima i gradovima saznalo da opet dolazi. ‡ Spavaju ve} ‡ pomisli Zima ‡ sad }u im na prozoru ostaviti sliku. mahne drugi put. mahne tre}i put. Slete}e na borove ptica svetlih krila. zver~ica i ku}a. istog ~asa su nicali drugi novi. Slikarki Zimi bilo je to lako: mahne jedanput svojom studenom ki~icom. jer }e slika odmah s prozora pobe}i. pa neka se raduju sutra kad se probude ‡ i po~e {arati po oknu {apu}u}i: Naslika}u borove srebrom okovane i srebrne dvorove i srebrne grane. A i {to ne bi! ^im bi ih deca iscepala i isprqala. Nije imala. Potra`i wihovo zna~ewe. Ona im je dobro}udno dozvoqavala da se vaqaju i ska~u po skutovima wene bunde. a stvori se na prozoru srebrn list paprati ili sle|ena jelova gran~ica.

na{la su po prozorima srebrne slike {to ih je no}u i{arala Zima. kako se slikarka i bojala. Usput ~u kako je zove neki vrt: Zimo. po{la je daqe. `ure}i da na{ara {to vi{e prozora i {to vi{e dece da obraduje. daj im malo svoje ode}ice bele. dobra Zimo. A kad je jutro svanulo i deca se izbudila. pogledaj na jele.Dovr{iv{i rad. na neke su de~ica naslonila noseve i svojim dahom ih izbrisala. dobra Zimo. Stvori se tad pred drugom ku}icom. ve{tice i vile. kuc! na prozor. neke vatra u pe}i. Samo deca nisu stigla da ih se dovoqno nau`ivaju. Da li je tekst „Zna on unapred“ sa strane 68 bajka? Za{to? 73 . Ukrasiv{i i tu prozore. Ona im odmah dade na glave bele {ubare i na zelene {iroke {ake navu~e im bele rukavice pa. daj mi malo svoga mekanoga skuta. Ukraj puta su stajali ~etinari i molili: Zimo. pokri vrt. Koja ti se od tih slika najvi{e svi|a? Za{to? Prona|i u bajci i podvuci slike koje je zima naslikala deci. svih wih brzo je nestalo: neke je otopilo sunce. po|e daqe. U wima se pojavquju bi}a koja ne postoje: zmajevi. a deca i tamo spavaju. nastavi put. a`daje. Po ~emu ova pri~a li~i na bajku? Bajke su pri~e o ~udesnim doga|ajima. pa po|e daqe. Ona otcepi levi skut svoje haqine. pa opet kuc!. patuqci. zadovoqna {to je u~inila dobro delo. Re{i rebus. hladno}a je quta.

Napisala je mnogo lepih kwiga za decu. Ona je. treba li lupati rukama?“ (Uo~i toga dana su mi rekli da ~iku ne smem u {koli zvati tako. U~iteq Nedeqko Savi}. nego ih polako spustiti jednu do druge da se vidi jesu li ~iste.Desanka Maksimovi} Polazak u {kolu Vidim sebe prvog dana {kole. nego u~iteqem. kao i ostala deca. pri~ala kako sam srela dve veverice. prvo zapo~iwala razgovor o tome koliko je usput videla ze~eva ili veverica i jazavaca. pa sam upitala: „U~itequ. Na odmoru sam ponaj~e{}e bivala s wom. I bila je prava sve~anost kada je preda me u dedinom bukviku isko~ila crnkasta vesela veverica. koja je u {kolu dolazila povezana `utom maramom. izjedna~ena s drugovima. koga sam do ju~e zvala ~ikom. Otkako sam postala |ak. rukama nije trebalo lupati. mene dugo nije bila poslu`ila sre}a da sretnem kakvu zver~icu.) Ne. 74 . Koga je devoj~ica `elela da vidi u {umi? Desanka Maksimovi} je na{a velika kwi`evnica. zvanom {amija. Spuznula je muwevito niz stablo i za sekund me je radoznalo pogledala. Spasenijom. Sutradan sam i ja. stoji kraj stola i zapoveda: „Spustite svi ruke na klupe!“ To mi se vaqda u~inilo odve} malo kao {kolski postupak. Ovo je jedno od wenih kazivawa o detiwstvu. U klupi sam sedela sa jedinom devoj~icom u razredu. kao i ostali |aci.

Pi { emo s as tav 75 . princu i zlom ~arobwaku Nastavi da smi{qa{ i pi{e{ zapo~etu bajku. Pogledaj na strani 155 pravila za dobro pisawe.Bajka o princezi.

Onda je ponovo prhnuo. S T A B L O B U C K [ O X P R H N U O N M I R O V A O N X S V E B S L E T E O I [ ] A T S R C I ^ N R R [ A K N V L H U D E T L I ] E N F L N P A A [ [ T P M A Imenice: Glagoli: 76 . postala nekako lepa.Zorica Bajin-\ukanovi} Detli} U zimsku ba{tu sleteo detli} {arenog repa. nastavio let. Zaokru`i ih i ispi{i. Dok je na stablu mirovao. Ba{ta odjednom sinula. Kako zami{qa{ detli}a iz ove pesme? Nacrtaj ga. li~io je na cvet. U ovoj ukr{tenici kriju se imenice i neki glagoli iz ove pesme.

Detli}evo pismo Napi{i odgovor detli}u. 77 .

Branko ]opi} Bolesnik na tri sprata Na{ega starog doktora Jana telefon zove s Kalemegdana: „Doktore dragi. znate. boli ga grlo!“ „Imate gosta? Da nije stranac?“ „Pravo ste rekli. Ka`ite samo: na koji sprat?“ „Na kome spratu? Te{ko je re}i. jeste. boli ga ~itav ‡ drugi i tre}i. to nije varka. @irafu jednu boli nam vrat. Afrikanac!“ „Do}i }u brzo. a to je ‡ drugi i tre}i sprat. Pogledaj tekst za glumu na strani 68. hitno je vrlo.“ Kako je do{lo do zabune u ovoj pesmi? Ovu pesmu je napisao Za{to je ova pesma sme{na? Ova pesma ima ^emu se doktor ~udio? strofa i stihova. 78 . Jest. Pretvori ovu pesmu u tekst za glumu (dramski tekst). zovemo.“ ^udom se ~udi na{ doktor Jan: „Kakav bolesnik?! Je l' trospratan?!“ „Doktore. iz zoo-parka. za jedan sat. imamo gosta.

jo{ sam mlad! Peti gotovan ve} je spavao. prezirati. dodade na to: Prezirem trud! Tre}i gotovan le`e pod dud: Nek radi onaj ko je lud! ^etvrti brzo prona|e hlad: Ima vremena. {esti ni glasa nije davao. bacite jedno pe~eno pile! Uto se javi gavran sa grane: Ne dajem ni{ta za gotovane! Dosta je bilo mufte davawa. Koji ti je gotovan najsme{niji? [ta je gavran poru~io gotovanima? Prona|i u re~enici re~ gotovan i napi{i {ta ona zna~i. Sedmi je sedeo budan i jadan i ponavqao: Ja sam gladan! O sveto nebo. U re~niku }e{ na}i {ta zna~e re~i: nao~it. pro{lo je vreme izmotavawa! Smisli i napi{i {ta bi rekao osmi gotovan. trud i mufte. sede pa re~e: Prezirem rad! Drugi gotovan nema{e kud. Prvi gotovan. 79 . o mo}ne sile.Qubivoje R{umovi} Jednoga dana Jednoga dana pre sedam dana srelo se sedam gotovana. Podvuci u pesmi re~i koje se rimuju. nao~it. mlad.

Napi{i potvrdnu re~enicu Ne volim da jedem spana}.. Pove`i plavom strelicom re~i koje pripadaju glagolima. 1. Pove`i zelenom strelicom re~i koje pripadaju imenicama.. Upi{i broj osvojenih poena.SETI SE {ta smo nau~ili. Podse}amo se VELIKIM SLOVOM SE PI[E: Devoj~ica Marija Petrovi} iz Kraqeva ide u drugi razred. sedimo igram IMENICE selo mrav GLAGOLI jede Petar 2. Napi{i odri~nu re~enicu I{li smo u bioskop. na po~etku re~enice li~no ime prezime 80 ime mesta . Proveri ta~nost svojih odgovora u re{ewu koje se nalazi na kraju ^itanke.

5. PORODI^NO STABLO ^ITAMO pri~e i pesme o porodici U^IMO I VE@BAMO ‡ uspavanke ‡ subjekat i predikat ‡ pisawe znaka navoda ‡ kako se recituje ‡ zaplet u pri~i ‡ zagonetke TVOJ ZADATAK ]E BITI ‡ da smisli{ dve zagonetke ‡ da napi{e{ pri~u o mla|em bratu ‡ da ilustruje{ pesmu ‡ da odglumi{ pri~u .

kao ru`a. Ova pesma je uspavanka. nek je bijel kô bijela vila. Pevana je deci pred spavawe da bi lep{e i lak{e zaspala. kao bela vila. kao jabuka. lastavica krilom pokrivala: nek je rumen kô ru`a rumena.Narodna pesma Majka Jovu u ru`i rodila Majka Jovu u ru`i rodila. nek je hitar kao lastavica. U re~niku je obja{weno {ta zna~i re~ radin. Hajde da upore|ujemo: Rumen Napi{i kakav Jova treba da postane. bela vila u svilu povila. ru`ica ga na list do~ekala. a p~elica medom zadojila. kao kao kao kao kao kao div. od koga bi sve mogla da tra`i pomo}? 82 . nek je radin kô p~ela malena. kao kao rosa. kao Rumen Beo Beo Vredan Vredan Hitar Hitar Jak Jak Sjajan Sjajan Ko mu poma`e da dobije te osobine? Kad bi majka `elela da joj Jova bude umiqat.

Subjekat i predikat Jova spava. Subjekat se odre|uje pomo}u pitawa: ‡ O kome ili o ~emu se govori? ‡ Ko vr{i radwu? Druga va`na re~ je PREDIKAT. MAJKA SEDI. Re~ majka je SUBJEKAT u drugoj re~enici. 83 . Predikat se odre|uje pitawem: ‡ [ta radi subjekat? [TA RADI JOVA? [TA RADI MAJKA? JOVA SPAVA. U re~enici MAJKA SEDI govori se o majci. Majka sedi. Predikat je ona re~ u re~enici koja kazuje {ta radi subjekat. Subjekat je ona re~ u re~enici koja kazuje o kome ili o ~emu se govori ili ko vr{i radwu. PREDIKAT u prvoj re~enici je SPAVA. U re~enici JOVA SPAVA govori se o Jovi. Re~ Jova je SUBJEKAT u prvoj re~enici. PREDIKAT u drugoj re~enici je SEDI.

„Mi imamo ne{to novo u ku}i“. Laura?“. znam!“. pevala je dok je prilazila Merinoj ku}i. pevu{ila je Laura. Da te podsetim.Odri Korn Laurina tajna „Imamo ne{to novo u ku}i“.“ „Pogre{no!“. Budi qude dok jo{ traje mrak i pije iz bo~ice. Imate nov budilnik“. I nastavi da tr~ka ulicom. . De~ak Bili igrao se loptom kada mu je Laura rekla {ta ima u ku}i: budi qude no}u. upitala je Meri radoznalo. „Pomo}i }u ti ako ti odam dve stvari. Meri je bila priredila ~ajanku za svoje lutke i one su sve bile za stolom.“ 84 „E. vikao je Bili i ‡ pogodio je. upitao je. „Imamo ne{to novo u ku}i“. To nije te{ko da se pogodi. radoznalo }e on. Laura mu je ponovila da je u wenoj ku}i ne{to novo. ba{ si sme{na. Skakutala je niz ulicu i ba{ je bila stigla do Tomijeve ku}e. „Znam. ka`u da podse}a na mene“. Tomi se igrao u pesku i gradio zamak. Ona pla~e i uz to pije iz boce. To budi qude dok je jo{ mrak“. „Psetance?“ Laura se zakikota: „Pogre{no!“ Nastavila je put niz ulicu. „A {ta imate?“. „Pogre{no“. „Pomozi mi“. re~e Laura pobedonosno. uzvrati Laura. „Ti ima{ lutku kao {to je ova moja. zamolio je David. Laura se zamisli: „U redu. „A {ta je to novo. Laura se smejala: „Pogodi!“ Tomi je zatvorio o~i i uporno mislio. vikala je dok je prolazila kraj Davidove ku}e. „Pogodi!“. „Pogodi!“. A vi? Da vas podsetimo: Laura je dobila sestru. koja je bila mama ostalim lutkama. David se ba{ quqao u dvori{tu. pije iz boce i ‡ da bi mu pomogla ‡ rekla je jo{ jednu stvar: „Pored toga {to si ~uo. uzviknu Laura. David se nasmejao: „Pa to je bar lako pogoditi.“ Meri di`e najve}u lutku. otcvrkuta Laura i po|e daqe. „A {ta to?“.

Prona|i u pri~i i ozna~i sve upitne re~enice. Drveno mi telo. Pove`i zagonetke s wihovim re{ewem na slici. Meri i Bili radili kada ih je Laura srela. da je dodirne svako se boji. a neka `uta. David. a neka quta. Navedi re~i iz kojih se vide Laurina ose}awa. Bockava lopta u travi stoji. skriveno od lista slatko zrno blista. neka je slatka. Doma}i zadatak: Smisli zagonetke za {kolsku torbu i olovku. zeleno odelo. tamo zimuje.Prona|i u pri~i i podvuci re~i kojima je Laura opisivala svoju malu sestru. Ovde letuje. 85 . Neka je crvena. kratak kquni}. Crn kaputi}. {iqat repi}. Podvuci u jednoj od zagonetki re~i sa umawenim zna~ewem. Podvuci drugom bojom re~enice u kojima se ka`e {ta su Tomi.

tata svakom je potrebna sestra i mora da ima brata. Za{to protestuje de~ak u ovoj pesmi? U re~niku }e{ na}i {ta zna~i re~ protest. Navedi neka de~ja prava koja zna{. 86 .Vladimir Andri} Protestna pesma Meni je dosadno. (Prona|i ih u uxbeniku Svet oko nas. Objasni za{to bi voleo da ima{ brata ili sestru. Na brata ja imam prava kao na ki{u trava zar da idem u kra|u da steknem sestru mla|u. mama imaj to u vidu.) Objasni za{to je travi potrebna ki{a.

Svakoj slici daj naslov. Pogledaj na strani 155 pravila za dobro pisawe.Posmatraj ove slike o de~aku koji je dobio brata. e P i{ mo sa stav 87 . a onda napi{i pri~u.

Narodna pripovetka Sedam prutova Imao otac sedam sinova. Sinovi su se nasmejali: „E. Videv{i da }e biti zlo i naopako. bi}ete sedam prutova koje. I naposletku svaki re~e da ne mo`e. slike i prilike va{e. Prona|i u re~niku {ta zna~e re~i: nazadak i snop. On odre{i uzicu kojom je bio snop vezan. to je lako! Tako bi moglo i nejako dete!“ Otac zavr{i: „Evo vam. kao {to ste sami rekli. pa im pokaza sedam prutova ~vrsto povezanih u jedan snop i re~e: „Koji od vas ovaj snop prelomi. Jedanput skupi sinove oko sebe. sedam sva|alica. jer je to sasvim lako“. mo`e slomiti i nejako dete“. Ne budete li snop. Lako je grabiti onde gde nema ko da ~uva. Napi{i kako je otac pokazao sinovima da je va`no da se ne sva|aju. A otac }e im onda: „^udim se {to ne mo`ete. Sva|aju}i se zanemari{e sav ku}ni posao i sve im po|e naopako. Svih sedam sinova poku{a da prelomi snop: probali su ovako i onako. Bilo je sebi~nih i r|avih suseda koji su se radovali wihovom sva|awu i wihov nazadak skretali su na svoju korist. otac se veoma zabrinu. {tapi}i se razmako{e i on jedan po jedan prelomi bez po muke. deco. 88 . onome }u dati deset dukata“. kad se ~uvari me|u sobom sva|aju.

8. Deca sa ove slike se sva|aju oko quqa{ke. 1.Prona|i sedam prutova. 4. Probaj da prelomi{ svaki prut posebno. 89 . 7. 2. 3. Slu{ati druge. Biti o{tar i drzak prema drugima. Razumeti druge. 5. Ne vre|ati druge. Poku{aj da ceo snop odjednom slomi{. 10. 9. a nesloga razgra|uje. Otvoreno re}i kad ti ne{to smeta. Zaokru`i ono {to misli{ da je potrebno da bi qudi bili slo`ni. Biti miroqubiv. Napi{i kako bi ti re{io problem. a }utati o svojim `eqama. Objasni {ta zna~i poslovica: Sloga ku}u gradi. Pove`i ih kon~i}em u snop. Napi{i {ta si zapazio. Pokazati drugu da ti je va`an. ]utati o problemu. 6. Slu{ati predloge drugih. Uvek da bude kako ti ka`e{.

Da li ume{ da je otpeva{? Napi{i nazive kompakt diskova ili kaseta koje rado slu{a{. 90 . pa u bunar upao i sav se okupao! Smejali se pili}i ~ulo se do neba: Ba{ si tata {eprtqa! Tako ti i treba! U re~niku pi{e zna~ewe re~i {eprtqa. Pravio se va`an krilima je lupao.Miroslav Anti} Nezgoda Kroz dvori{te ju~e sre}ni tata petao s pili}ima svojim prvi put pro{etao. Ilustruj ovu pesmu. Pro~itaj ga. Smisli za sliku druga~iji naslov. Opi{i kako se pona{ao sre}ni tata petao u dvori{tu. Za{to je tata petao bio sre}an? Na ove stihove komponovana je pesma koju peva Dragan Lakovi}.

Pro~itaj ga i zaokru`i naslov koji bi mu najvi{e odgovarao. • Siroma{na ro|aka • Ko je najja~i • Dobri prijateqi Napisao i nacrtao Dobrosav Bob @ivkovi} 91 .Ovo je strip iz de~jeg ~asopisa „Veliko dvori{te“.

re~e devoj~ica. pa nai|e na jednu ku}icu. pa }u gledati. dozivale ‡ we nema. Medved se upla{i. a korpa ostade pred kapijom. 92 . „Ja }u se popeti navrh krova. odnesi u selo mome tati i mami malo jagoda. progovori devoj~ica iz korpe. kuc! Otvarajte. Ma{a lutala. pa re~e: „Se{}u na travicu.Ruska narodna pri~a Medved i devoj~ica Jednoga dana po|e Ma{a s drugaricama u {umu po jagode. Kad je stigao u selo.“ „Gledaj!“. „Vidim. Osta}e{ kod mene“.“ Medved pristane. pa smislila. a Ma{a izlazi iz korpe i smeje se. Naberu devoj~ice jagoda. devoj~ica u|e u korpu i pokri se jagodama. Medved uprti korpu i po|e. poje{}u jagodicu“. U|e unutra i sedne. „Ali ih nemoj usput pojesti“. sad te ne pu{tam. mislila devoj~ica. I{ao medved. Dok se medved spremao za put. On pobe`e u {umu. Mislila. uprti korpu i po|e daqe. „Medo. re~e medved. lepo. Pomilova devoj~icu {apom i re~e: „E. Dozivale su je. kad ‡ nigde Ma{e. lutala. vidim!“. spusti korpu pred kapiju i zakuca: „Kuc. doneo sam vam od Ma{e jagoda!“ Psi zalaja{e i pojuri{e medveda. i{ao. Kad Ma{in tata otvori kapiju. Malo posle eto ti medveda.

Znak navoda Re~i koje izgovaraju medved i Ma{a ozna~ene su znacima navoda. Me|u navodnike stavqamo ta~no navedene ne~ije re~i. Koje su osobine medveda? 3. kad ‡ nigde Ma{e. Umesto znaka navoda nekada se pi{u i crte ‡. Proveri znawe na stranama 63 i 71.. Podvuci u pri~i „Medved i devoj~ica“ re~i koje izgovara medved. 93 . Prona|i u tekstu i napi{i: pet imenica pet glagola Sigurno si zapazio da radwa u pri~i po~iwe da se zapli}e u re~enici: . Drugom bojom podvuci re~i koje govori Ma{a. Takvo mesto u pri~i zove se po~etak zapleta. Odglumi s nekim ovu pri~u. Posle ovoga zaplet se pove}ava.Glavni likovi iz pri~e su: Pro~itaj ponovo ovu pri~u i napi{i: Vreme radwe u pri~i: Kako se Ma{a dosetila da se vrati ku}i? Mesto radwe u pri~i: Napi{i koje su Ma{ine osobine. Znaci navoda se pi{u na vi{e na~ina: „ “. 2. 4. » «. Redosled doga|aja u pri~i: 1. „ „.. 5.

Ima u tom selu jedno roze cve}e jedan junak mamin koji jesti ne}e Ja predla`em za wih dvoje da se na|u da se spoje Ne treba ih prutom biti ve} ih treba o`eniti Pa neka se cve}ka sa suprugom ne}ka. U re~niku prona|i zna~ewe re~i cve}ka i ne}kati se.Qubivoje R{umovi} Ima jedno mesto Ima jedno mesto iza sedam mora gde ceo svet spava Spavati se mora Ima u tom mestu gospo|ica prava koja nikad nikad ne `eli da spava Ima jedno selo iza sedam gora gde sva deca jedu jer jesti se mora. Spoj slova po azbu~nom redu. Koje su osobine maminog junaka? Uporedi ove dve ne}kalice sa likom Sime iz pri~e „Inat“ sa strane 24. Ispri~aj {ta si zapazio. Napi{i koje su osobine gospo|ice iz pesme. 94 . Dobi}e{ sliku.

On ne}e da jede. Ovo je jedan od predloga. }utawe. Po{to je ova pesma {aqiva. 95 . Izgovori jasno slede}e brzalice: ^etiri ~avke ~u~e na ~unu. On ne}e da jede. Svraka skaka na dva kraka. da odgrize crn vrh. kao da pri~a{ bajku. On ne}e da jede. a znak du`u pauzu. kao kad se razgovara. Tamo gde su stihovi ozna~eni sa treba da recituje{ lagano. Znak zna~i: izgovori glasnije. odlu~nije. On ne}e da jede. Otud ide crn trn. treba je recitovati na {aqiv na~in. tu`no i veselo. Pesma mo`e da se recituje na vi{e na~ina. Znak ozna~ava kra}u pauzu.Recitovawe Priprema Slede}u re~enicu izgovori na vi{e na~ina: upla{eno. besno. Pokreti ruku i tela dok se recituje treba da budu umereni.

96 ‡ Ja te se ne bojim ‡ odgovori mali skakavac {u{kavim glasom. mi vam zaista ne}emo ni{ta u~initi. (Odlomak iz kwige Bambi) Prona|i u re~niku {ta zna~e re~i: kolebqiv i tratin~ica.. pa se di`e da se poigra. Rado bi ih pogledao izbliza. Nikad se ne zna ko je taj koji dolazi. ‡ Gle ‡ kliknu Bambi ‡ onamo ska~e komadi} trave! Oho . Bambi je zadivqeno gledao za leptirom koji se ne`no odvojio od jedne stabqike i odlebdeo u kolebqivom letu. ali mu se ne pru`i prilika.Feliks Salten Eno gde leti cvet Zelena livada bila je posuta zvezdama belih krasuqaka. kako visoko ska~e! ‡ Nije to trava ‡ objasni majka ‡ to je dobri mali skakavac.. A kako ti zami{qa{ livadu? Kako zami{qa{ Bambijevu mamu? Za{to je Bambi od leptira pomislio da je cvet? Za{to je od skakavca pomislio da je trava? Navedi Bambijeve osobine. ‡ Gle. pa treba biti oprezan. eto. u igri koja ga odu{evi. Objasni kako zami{qa{ Bambija. gore-dole. danas prvi put u svom `ivotu na livadi ‡ objasni mu Bambi. ‡ Za{to on tako visoko ska~e? ‡ zapita Bambi. ‡ Jer mi ovuda hodamo ‡ odgovori majka. ‡ Ja sam se samo u prvi mah prepao.. ‡ On nas se boji. Podvuci opis livade. Sad Bambi vide da je mno{tvo takvih leptira preletalo vazduhom nad livadom.. zadivio ga je bujan `ivot koji je pr{tao pod wegovim koracima.. . naizgled brzo. Kad je zatim opet pogledao na zemqu. koje je masla~ak pru`ao uvis. Bambi je gledao za svakim leptirom. majko ‡ povika Bambi ‡ eno leti cvet! ‡ To nije cvet ‡ re~e majka ‡ to je leptir. tako bi rado bar jednog dobro razgledao.. ‡ Oh! ‡ obrati se Bambi skakav~i}u koji je sedeo nasred tawira jedne tratin~ice ‡ nemojte se bojati. Neprestano su se kome{ali. Zaista je izgledalo da je to putuju}e cve}e koje ne mo`e ostati mirno na svojoj stabqici. qubi~astim i crvenim glavicama procvetale deteline i rasko{nosjajnim zlatnim zvezdama. pa ipak polako. ‡ Ja sam.

Svaka buba od hiqadu buba. Uporedi ovu pesmu s pesmom Majka Jovu u ru`i rodila sa strane 82... Svaka buba od hiqadu buba. svaka ptica od hiqadu ptica!. ^im se ne{to uspravi nad travom ‡ lupi glavom po prostranstvu plavom.. ^im se ne{to oglasi u svetu.. u pokretu. [ta zapa`a{? Za{to je lepo sve {to je malo? Potra`i u re~niku zna~ewe re~i: bodriti.. svaka riba od hiqadu riba!.. .Du{ko Radovi} Lepo je sve {to je malo ^im se ne{to malo. ... strepeti. bi}e{ lepo kao {to su lepi. svaka klica od hiqadu klica. ~uje kroz damare slepe: ve} sam lepo kao {to su lepe. svaka pesma od bezbroj pesama!. prvi dan mu uz quqa{ku tepa: Budi lepo kao {to je lepa.... oglasiti se i damar.. glasu ili cvetu ‡ sluti.. klica.. ... Svaka zvezda od hiqadu zvezda. Dan ga bodri: rasti i ne strepi... na kamenu. svaka klica od hiqadu klica. [ta riba govori svojoj bebi? 97 . malo rodi. Kako zami{qa{ da mama buba tepa svojoj bebi? Kojim re~ima joj tepa? Smisli {ta govori mama ptica svom mladuncu kad ga mazi. svaka ptica od hiqadu ptica. grani ili vodi.

Podse}amo se ME\U NAVODNIKE STAVQAMO TA^NO NAVEDENE NE^IJE RE^I.. Proveri ta~nost svojih odgovora u re{ewu koje se nalazi na kraju ^itanke. Upi{i broj osvojenih poena. U~iteqica pi{e. „Sutra idemo u selo“.SETI SE {ta smo nau~ili. re~e tata. U prvoj re~enici re~ u~iteqica je: a) subjekat b) predikat Podvu~ena re~ u drugoj re~enici je: a) subjekat b) predikat Objasni {ta su to uspavanke. Leptir leti. Zaokru`i slovo ispred odgovora za koje misli{ da su ta~ni. 98 ..

zapovedne) ‡ pesma. ^ITAMO pri~e i pesme o tome kako se raste U^IMO I VE@BAMO ‡ rod imenica ‡ jednina i mno`ina imenica ‡ pravo i prenosno zna~ewe re~i ‡ re~enice (obave{tajne. stih ‡ pri~a.6. proza ‡ kwi`evne i nekwi`evne re~i ‡ skra}enice za mere TVOJ ZADATAK ]E BITI ‡ da napi{e{ pozivnicu za ro|endan ‡ da sastavi{ mali re~nik ‡ da izdvoji{ vest iz novina ‡ da napravi{ nevidqivo pismo ‡ da napravi{ spisak kwiga ‡ da sprovede{ anketu o povr}u ‡ da napi{e{ kratku pri~u . upitne. KAKO SE RASTE 5.

Prona|i u pesmi i ispi{i re~i koje ozna~avaju radwu ‡ glagole). 1. ustaj. Ko je pozvao visibabu? Kada ju je pozvao? Gde je tada bila visibaba? Kako ju je pozvao? Za{to ju je pozvao? 100 . pod snegom {ap}e: „Ko me to vi~e?“ Pupoqci mrki. ~itav hor. 3. 5. 2. 4.Branko ]opi} Visibaba i razvigor Razvigor zove tiho i slabo: „Budi se. Odgovori na slede}a pitawa u vezi sa ovom pesmom. visibabo!“ A cveti} ne`ni glavicu mi~e. 7. 6. tiho joj ka`u: „Razvigor!“ Prona|i u re~niku {ta zna~i re~ razvigor. o.

ta{na. peva~ica. Ma{a. M ili S . ta. Uro{. to): u~iteq. poqe. pismo. u~enik. klavir. kqu~. Mu{ki rod (taj): @enski rod (ta): Sredwi rod (to): Dopuni re~enice imenicama u odgovaraju}em rodu i u kvadrati}e upi{i @ . zima. je bio zbuwen. Uz imenice mu{kog roda mo`e da stoji re~ taj. sneg. jelka. a uz imenice sredweg roda re~ to. }ebe. igra~ka. je zakasnio u {kolu. selo. 1 2 3 4 5 6 7 je padala celog jutra. je oglasilo kraj ~asa. je bila ispisana. pero. ga je upla{ilo.Rod imenica Imenice mogu biti mu{kog. veverica. 101 . slovo. `enskog i sredweg roda. brdo. hleb. mu{ki rod (taj) ~ovek deda petao brod ma~ak medved ovan `enski rod (ta) `ena baba koko{ka stolica ma~ka me~ka ovca sredwi rod (to) dete unu~e pile dugme ma~e me~e jagwe Slede}e imenice rasporedi po rodu (neka ti pomognu re~i taj. mu je rekla da u|e u u~ionicu. uz imenice `enskog roda re~ ta.

lisica ga dvori. na kamenu. ]urka tikve nesadi. m. ‡ godina 102 .. Jesamli ~udo video? ~. ‡ minut god. ~ ili h ‡ ~as s. ‡ dan o. a }urka joj tikve sadi na drvetu. g. Na lisici perce. ‡ ovog meseca g. Skra}enice za mere se pi{u i }irilicom i latinicom bez ta~ke. Dali }uran babi vodu nosi? kilometar metar cm cm km km m m mm mm santimetar milimetar centimetar Zec kolo nevodi.[aqiva narodna pesma Sme{no ~udo Ja sam ~udo video: zec kolo vodi. Smisli jedno sme{no ~udo i napi{i ne{to o wemu. ‡ sat min. Ispravi nepravilno napisane re~i. na kurjaku zvonce. ‡ godina d. Ja sam ~udo video: }uran babi vodu nosi u re{etu na ramenu. Objasni {ta je {aqivo (sme{no) u ovoj pesmi. One koje se upotrebqavaju za pojmove koji ozna~avaju vreme pi{u se ili s ta~kom ili bez we. ‡ ove godine o.

103 . su ~ekala da pre|u su pokazali zeleno . Na drugoj ulice ~ekale su ih . ruka ‡ kow ‡ ma~ke ‡ putevi ‡ ruke medved ‡ `ena ‡ jezera ‡ ogledalo ‡ gradovi ‡ drug ‡ reka ‡ nos ‡ grad Dopuni re~enice slede}im imenicama u jednini ili u mno`ini: drugarica. Petar i Milan su pogledali u semafor i po~eli da prelaze ulicu. svetlo. Ove imenice su u mno`ini.Jednina i mno`ina imenica Napi{i imena bi}a ili predmeta sa slika: Ove imenice su u jednini. de~ak. kao {to je zapo~eto. jer ozna~avaju jedan predmet ili jedno bi}e. Slede}e imenice napi{i u jednini ili u mno`ini. semafor. dete. ulica. . jer ozna~avaju vi{e predmeta ili bi}a. strana.

Tvoja pri~a ne treba da bude u stihu. te vas zovem: Do|ite na `ur u vrbaku! Izvolite. Pa nervozu zbog toga dobila sam jaku. pri~u mo`e{ i da pro{iri{. kreketale nismo. Ako `eli{. Ona se sastoji od stihova. Po ovoj pesmi napi{i pri~u. ve} u prozi.Andra Frani~evi} Poziv na kreketawe Jutros `aba `abama uputila pismo: „Cele zime. moje gospe fine. Izbroj i napi{i koliko stihova ima u ovoj pesmi. 104 . Za{to je `aba bila nervozna? Da se podesetimo: ovo je pesma. da nas `eqa mine!“ Prona|i u re~niku {ta zna~i re~ nervoza i izraz da nas `eqa mine (vidi pod minuti). Pogledaj na strani 155 pravila za dobro pisawe. da se iskreke}emo. ro|ene. molim vas.

Ovde ispi{i pozivnicu za svoj ro|endan. Pazi na velika slova! Pozivnica Ko poziva: Koga: Za{to: Gde da do|e: Kada: 105 . Ne zaboravi da je adresira{. Mo`e{ i da je ukrasi{.

.. Tako je bilo i onog dana kada je tata doneo ku}i novine u kojima je bila pri~a o lopovu. Pravi je dave`....aaa....nnn..zo.. Kad autom idemo u grad i stojimo na semaforu.ooo.pooo.. O...}eee“.. „Ho}e{ da ti ne{to pro~itam?“ „Ne}u!“ „Ne zna{ {ta propu{ta{“. Ooopaaasaaan looopov possseee}uuuje kuu}eee..ooo.“ 106 .k..... „Pooo graaaduuu...lii.. a on i mama su oti{li kod tetka-Eme..ssseee}uu.“ „Bbaa..reee.jeeekkk. ^im negde vidi slova.sssniii. ~ita kao luda.. hotel.. Klara je smesta zgrabila novine i po~ela da ~ita.....l.. Ssssvaaakoog daaanaaa nnoovee pqqaa~kee. dok sve nas ne zaboli glava i ne po~nemo da be`imo od we.reeewe..Dimitar Inkiov Lopov Otkad Klara zna slova... Kad mama ili tata donesu novine ku}i.zo. sleti na wih kao p~ela na cvet i ~ita glasno naslove.uuu...ooo. Tata je novine ostavio na stolu.poo......hotee.wee. „[ta re~e?“ „Pooliciiijskooo uuu.. banka.ppp..cciiijss........ po~iwe iz tih stopa da ~ita.kooo uuu.l....aaa....poo.v pooo.. izjavila je i po~ela da sri~e: „Ppp. pritisne nos na prozor i po~iwe glasno da sri~e: „Hhhh..“ „Gde?“...“ Za vreme vo`we ~ita i registarske brojeve kola ispred nas. hteo sam da znam.

{aputao sam. „Klaro. hteo sam da znam.“ Kad je tako.“ „A {ta ako poku{a da pobegne?“ „Onda ga ujedi za nogu! Ti dobro ujeda{. Prevela: Sne`ana Turun~i}-Dauner Za{to je de~ak pomislio da se ispod kreveta krije lopov? Opi{i kako si se ose}ao kad ti se u~inilo da negde ne{to {u{ka. Klari je bilo stra{no krivo. Ve} dugo nisam nikog ujeo. „zubi su ti ve}i. Ispod kreveta je iza{ao [nufi. Laknulo mi je. sigurno bismo dobili nagradu i imali punu sobu `vaka“. spreman sam da pomognem. grizu}i tatinu papu~u. I dan-danas kukumav~i: „Da ispod kreveta nije bio [nufi.“ „Ma to je bilo pre.Odjednom sam se upla{io. marta ove godine u 6 ~asova i 22 minuta. predaj se! Znamo gde si! Iza|i ispod kreveta!“ Ali od lopova ni traga ni glasa. Klara je iz kuhiwe donela veliku varja~u. sigurno }emo dobiti nagradu. Bili smo sami kod ku}e. Puno para za koje }emo kupiti `vake da ne}e stati u na{u sobu. Onda smo oti{li u spava}u sobu i Klara je izdavala naredbe: „Lopove. moramo da ga uhvatimo!“ „Ali ja se stra{no pla{im!“ „Kukavice!“ „Nisam!“ „Doka`i mi to!“ „Kako?“ „Ti }e{ da dr`i{ lopova dok ga ja ne ve`em. Objasni {ta zna~i poslovica: U strahu su velike o~i. kad sam bio mali. 2) Od Ivanove ku}e do {kole ima ta~no 2 kilometra i 11 metara. ube|ivala me je. Slede}e re~enice napi{i koriste}i skra}enice. 107 . „Po na{em gradu?“ „Sad sam ti ~itala!“ „Klaro. {ta }emo ako lopov provali i kod nas?“ Rekla je kô iz topa: „Veza}emo ga!“ „A ko }e da ga dr`i dok ga ne ve`emo?“. I. „Neee.“ „Sad sigurno jo{ boqe ujeda{“. zna{ {ta. ~uje{ li? Ne{to {u{ti ispod kreveta! ’Ajde da pobegnemo!“. a ja sam se naoru`ao viqu{kom. 1) Prole}e je po~elo 21.

1. Opi{i lopova iz jednog filma. Upitne re~enice 2. Ja sam se upla{io. 3. 2. Pobegli smo. Bili smo sami kod ku}e. Objasni kakvim glasom ih izgovara{. Obrati pa`wu na koji na~in izgovara{ upitnu. Zapovedne re~enice 2.U pri~i „Lopov“ prona|i i ispi{i: tri obave{tajne. a na koji zapovednu re~enicu. 1. Obave{tajne re~enice 2. tri upitne i tri zapovedne re~enice. Doma}i zadatak: Slede}e potvrdne re~enice pretvori u odri~ne: 1. 3. 3. Kakvi su ti pokreti? Napi{i naziv nekih crtanih ili igranih filmova u kojima se pojavquju lopovi. 108 . 1. 3.

presednik odelewe Pavletov Slavicin Koje novine voli{ da ~ita{? Milicin komadant 109 . Iseci i ovde zalepi neku vest iz novina. dave` ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ dosadna osoba lep Napi{i ispravno nekwi`evne re~i: sumqiv nesnosqivo mlo{tvo Napi{i koje se novine ~itaju u tvojoj ku}i. Objasni {ta ovde zna~i re~ dave`. Napi{i jo{ neke re~i koje ti i tvoje dru{tvo upotrebqavate kad ho}ete da ka`ete da je neko dosadan.De~ak iz ove pri~e ka`e za svoju sestru da je pravi dave`. Ovde napravi mali re~nik re~i koje upotrebqava tvoje dru{tvo.

Kako obja{wava{ posledwa dva stiha ove pesme? [ta zna~i: mi{ice kô gvo`|e? 110 .Qubivoje R{umovi} Ako `eli{ mi{ice Ako `eli{ mi{ice kô gvo`|e jedi belo ili crno gro`|e Ako `eli{ snagu zbiqa mu{ku onda ne sme{ zaobi}i kru{ku Ako `eli{ na sve biti imun jedi cedi sredi `uti limun Ako `eli{ ruke kao kanxe prosto gutaj sve`e pomoranxe Ako `eli{ ve{tine sa strane okomi se na krive banane Ako `eli{ da izgleda{ be{we svakodnevno upra`wavaj tre{we Ako `eli{ biti bistre glave beri one jagode iz trave I uop{te ko god ne{to ho}e mora jesti i voleti vo}e Prona|i u re~niku {ta zna~i re~ imun.

strana . di}i sve ~etiri uvis Prona|i u sadr`aju na kraju ^itanke nazive drugih pesama Qubivoja R{umovi}a i tri pesme Jovana Jovanovi}a Zmaja i ispi{i ih. Deda ka`e da ga mlogo bolu noge. 4. dati nekome po wu{ci 8. Weno pravo zna~ewe je: napravqen od gvo`|a.Pravo i prenosno zna~ewe re~i izrazi Neke re~i mogu da imaju pravo i prenosno zna~ewe. 1. strana 111 . u~initi ne{to zabraweno izgrditi zlo pro}i udariti po licu po~eti sa odmarawem raditi potajno varati nekoga dobiti dozvolu Podvuci nekwi`evne re~i u re~enicama: 1. strana . obrati zelen bostan 7. strana . dobiti zeleno svetlo 3. strana . jak kao gvo`|e. raditi ispod `ita 2. 2. prenosno zna~ewe . 3. strana . pre}i punu liniju 4. kompir i buraniju. strana . U kvadrati} ispred odgovora upi{i broj za koji misli{ da odgovara izrazu. strana . a prenosno: ~vrst. gvozdeni mi{i}i bistra glava glava porodice kameno srce Proveri pravo i prenosno zna~ewe izraza. o~itati lekciju 6. re~ gvozden. Na pijac sam kupila {angarepu. Zoricin brat mi se falio da je ufatio neke zecove. Na primer. vu}i nekog za nos 5. Bole me glava. pa nosim {em{ir.

par~e papira. [ta }e se desiti Po{to se papir osu{i. Kako si se ose}ao posle izvedenog ogleda? Re{i rebus. poruka }e nestati. 4. 3. Tvoja zapa`awa pri izvo|ewu ogleda: Potreban materijal: ~a~kalica. Prinesite plamen sve}e papiru sa porukom. Poku{aj da izvede{ ovaj ogled uz pomo} odrasle osobe. 2. Zama~ite ~a~kalicu u sir}e ili limun dok budete pisali poruku. {ibica Kako se ogled izvodi 1.Nevidqivo pismo Napi{ite poruku koju niko ne}e mo}i da vidi ukoliko vi to ne `elite. sve}a. Prelomite ~a~kalicu ‡ wen debqi kraj koristi}ete kao olovku. 112 . poruka }e opet biti vidqiva. posuda sa vinskim sir}etom ili limunovim sokom. Ako prinesete papir plamenu sve}e. Sa~ekajte da se papir osu{i. Ovo je odlomak iz kwige „Mali ku}ni ogledi 1“ u izdawu Kreativnog centra.

3. 113 . pas. 2. 6. 4. zemqama. 5. `ivotiwama.Napravi spisak Ovde napravi spisak kwiga koje ima{ ili za koje si ~uo. torba. Napi{i kratku pri~u u kojoj }e{ pomenuti ove tri re~i: pismo. a koje govore o biqkama. Oboj broj ispred kwige koja ti se najvi{e dopada. drugim narodima i sli~no. 1. gradovima.

za mene se {argarepa bari. Za{to je de~ak nezadovoqan? [ta je u ovoj pesmi {aqivo? 114 . za me `ivot vi{e nema ~ari i ve} znadem za me nema nade. Ja priznajem praziluk i cvekle i {qivike. al’ bi suze kao ki{a tekle sve zbog one {argarepe puste. slutim kako ni~e {argarepa. Sudbo moja.Vladimir Andri} [argarepa Ja prihvatam vo}e i povr}e i kukuruz i {e}ernu repu i prihvatam orah ispred ku}e. ne prihvatam samo {argarepu. U ba{tama kad su no}i duge i kad slavuj zavija u lugu. moj ~emerni jade. na moj u`as i na moju tugu. pa i {ume guste.

3. 2. 2. a koje ne voli. 3. 6. glasova glasova glasova glasova glasova glasova Omiqene vrste povr}a su: 115 . 1. Neomiqene vrste povr}a su: 1. 5. 2. Saop{tewe o rezultatima ankete Rezultati pokazuju slede}e: 1.Mala anketa Ispitaj svoje dru{tvo iz {kole i napi{i u tabeli koje se povr}e voli. 3. 4.

Novim li{}em hrast se kiti prastari. Zraci sunca {umu celu zaliju. [umskih ptica zazvoni{e horovi i Suncu se pokloni{e borovi. Zazvi`duka kos veselu ariju. Napi{i kojim re~ima se u pesmi opisuju: drve}e u {umi ‡ srna ‡ Pobe|ena no} je crna osvankom. ptice ‡ Zraci sunca {umu celu zaliju. Protr~ala mlada srna proplankom. lastar.Mom~ilo Te{i} Prole}no jutro u {umi Na brezi se wi{u viti lastari. 116 . Pobe|ena no} je crna osvankom. sunce ‡ Podvuci u pesmi re~i koje se rimuju. Kako razume{ stihove: Zna~ewe re~i vit. osvanak i arija mo`e{ na}i u re~niku na kraju kwige.

Za{to su {kole kao veliki i ~udni dvorci? Svakog septembra kad jesen stupi po dva su borca u {kolskoj klupi. Za{to su {kolske klupe `uti mali avioni? Za{to se u pesmi ka`e da su {kole kao velike mirne ovce? Smisli i napi{i sa ~im bi ti uporedio {kolu. [kole su veliki ~udni dvorci koje osvoje hrabri osnovci svakog septembra pu{~anom paqbom i olovkama ‡ duga~kom sabqom. Za{to su {kole kao velike i dobre mame? [kola je kao 117 . stotinu dece neguju same. [kole su velike i dobre mame.Dragan Luki} [kola [kole su velike mirne ovce koje oka~e veliko zvonce pa zvone. zvone i decu gone u `ute male avione. i bajke pri~aju o mesecu. napamet znaju svu svoju decu.

Podse}amo se PRI^A JE PISANA U PROZI IMENICE MOGU BITI mu{kog `enskog sredweg roda u jednini u mno`ini PESMA JE PISANA U STIHU 118 . Upi{i broj osvojenih poena.SETI SE {ta smo nau~ili. o{tar no` bistar ~ovek zelena trava o{tar jezik bistar potok zelen momak Proveri ta~nost svojih odgovora u re{ewu koje se nalazi na kraju ^itanke.. Zaokru`i crvenom bojom primere u kojima su re~i upotrebqene u prenosnom zna~ewu.. 1. Mlogi qudi su prekqu~e nosili neke bqak majce. Podvuci nekwi`evne i razgovorne re~i u re~enici: 2.

[TA SVE UMEM ^ITAMO pri~e i pesme o tome {ta sve ~ovek mo`e i ume U^IMO I VE@BAMO ‡ pro{lost. [TA SVE MOGU.7. sada{wost i budu}nost – pisanje latinicom ‡ kako se pro{iruje re~enica ‡ re~i koje se rimuju ‡ basna TVOJ ZADATAK ]E BITI ‡ da napi{e{ pri~u o mamama i wihovoj deci ‡ da napi{e{ oglas ‡ da napi{e{ natpis za pekaru ‡ da nacrta{ mapu mesta na kojem raste zelenvil ‡ da prepri~a{ pri~u .

.. MAMA! Kad Kad 120 .. MAMA! se pewe{ .... MAMA! si gladan .... MAMA! ne zna{ {ta ho}e{ . re~ je uglavnom o mamama... MAMA! te neko juri .. MAMA! . MAMA! ne{to ne zna{ .... Objasni {ta zna~e stihovi: Kad seva . a onda nas je rodila mama. da nas podi`u i da nas vode. Najpre je bio mrak i tama. Mame su va`ne da nas rode. na svim stranama. MAMA! silazi{ . Svi {to po svetu tr~e i lete neke su dobre mame dete.... MAMA! .. MAMA! spava{ .. MAMA! se budi{ . MAMA! ne mo`e{ ... MAMA! Napi{i kada bi jo{ dozivao mamu: Kad ne zna{ {ta ho}e{ ......Du{an Radovi} Mama Kad Kad Kad Kad Kad Kad Kad Kad Kad Kad seva .. MAMA! U celom svetu.

Mame i wihova deca Posmatraj ove fotografije i smisli pri~e o wima. e P i{ mo sa stav 121 . Pogledaj na strani 155 pravila za dobro pisawe.

a u fabrici za ~okoladu. pa napi{i jedan sli~an oglas za sebe. ne pije vino.Branko ]opi} Oglasi „Kupusnog lista“ Nudi se direktor Poletan. Jedina mana – priznajem gre{an – mnogo sam je{an! Podvuci u pesmi stihove koji govore o osobinama de~aka. Prepi{i ovu pesmu latinicom. spreman de~ak osnovac. {e}erne stvari njegov su sektor. pisanim slovima. 122 . ne voli novac. zato bi rado bio direktor negde u selu ili u gradu. Prona|i u re~niku zna~enje re~i poletan i sektor. Doma}i zadatak: Razmisli o tome {ta ti voli{ i {ta ume{ da radi{.

...... Koja je vrsta kazivawa: U {umici na jednoj no`ici? 6 7 8 9 10 Na kraju zapovednih re~enica stavqa se. Kratka {ala ili dosetka zove se. Imenica ma~ke stoji u.. Kratka pri~a u kojoj se govori o `ivotiwama. 123 . Pesma kojom se uspavquju deca zove se.... Ko tra`i ve}e. Re~i koje ozna~avaju imena su.Ukr{tenica 1 2 3 4 5 Re~ u re~enici koja kazuje {ta radi subjekat... Re~ koja ozna~ava radwu zove se.... a misli se na qude je... izgubi iz vre}e je..

Tre}i se zamislio. Naposletku. i on stavi tablu na kojoj je velikim slovima napisao: Najbolji kroja~ u ovoj ulici. Prona|i i zna~enje re~i mu{terija. Drugi ne bude lenj. 124 . Prva dvojica su bila stra{no ljuta {to ih je ovaj tre}i kroja~ nadmudrio. zatvore radnje i odsele se iz grada. Smisli i ukrasi natpis za svoju pekaru. Skinu svoje firme. Sva trojica se po~nu domi{ljati kako }e privu}i {to vi{e mu{terija. pa br`e-bolje napi{e: Najbolji kroja~ na svetu. a u re~niku }e{ prona}i {ta ovde zna~i. nije odmah mogao da se seti nekog jo{ privla~nijeg natpisa. Zamisli da si pekar i da ima{ pekaru. Konkurencija je bila velika i poslovi su i{li sasvim slabo. Prvi postavi iznad svoje radnje tablu sa natpisom: Najbolji kroja~ u gradu. Pi{i latinicom. Za{to su se prva dva kroja~a odselila iz grada? Pi{i latinicom. Re~ firma ima vi{e zna~enja.Engleska narodna pri~a Tri kroja~a Tri kroja~a otvore svoje radnje u istoj ulici.

125 .Pro{lost ‡ sada{wost ‡ budu}nost Pro~itaj slede}e re~enice: Ja sam ~itao. Napi{i kako nazivamo re~i koje ozna~avaju radwu. Ma[ka je sko[ila. Sawa dolazi. Radwa u ovoj re~enici }e se de{avati u budu}nosti. Ja ~itam. Ja }u ~itati. SADA?WOST Ja pevam. To su Zavr{i zapo~etu tabelu. Radwa u ovoj re~enici se de{avala u pro{losti. Ja se /alim. BUDU}NOST Pas ]e lajati. PRO?LOST Ja sam pevao. Radwa u ovoj re~enici se de{ava sada ‡ u sada{wosti.

Napi{i koje se re~i u pesmi rimuju.Qubivoje R{umovi} Lave majka mu stara Lave majka mu stara Proglasi mene za cara Pa onda iz nekog hlada Gledaj kako se vlada Izda}u naredbe stroge Da prasci peru noge Zebre da peru zube I da se tigrovi qube Naredi}u lukavoj liji Da vi{e ne lovi patke Nisu ni patke krive [to su glupe i slatke Lave majka mu stara Proglasi mene za cara Pa onda iz nekog hlada Gledaj kako se vlada Napi{i koje }e naredbe izdati de~ak kad bude bio car. stara ‡ ‡ ‡ ‡ cara Podvuci plavom bojom re~i iz ove pesme koje ozna~avaju radwu (glagole). ‡ 126 .

e P i{ mo sa stav • [ta bi ti kao car voleo da ima{? • Kako bi `eleo da bude{ obu~en? • [ta bi sve uradio kad bi bio car? • Kako bi pomagao drugima? 127 . Pogledaj na strani 155 pravila za dobro pisawe.• Smisli i napi{i sastav pod naslovom: „Kad bih bio car“ („Kad bih bila carica“).

Reka Modravil pak te~e dolinom Travavil. Dolina Travavil se prostire izme|u Vrhovila i planine Stenovil.. – Ohoj. Ne zna{ kada su se rodili na{i baba i deda. {ta pa ti zna{?! – O.. – Pa to odavno i vrapci znaju.. De~ak se i tre}i put zamislio. pa je rekao teti: – Po{to sve znate. – Ali ti jo{ ne zna{ kako se kuva supa i pravi salata. to nije ni{ta! – pu}nula je teta. pa je upitao: – Teto. a vi. recite mi gde raste zelenvil? – Zelenvil? – zgranuto ga pogleda teta.. moram zaliti salatu! – povikala je teta i pobegla. ne zna{ kako se pravi sapun.. De~ak je nabrao ~elo i jo{ jednom se zamislio. a de~ak je nastavljao: – Planina Kopavil se podi`e iznad reke Modravil.. Raste na planini Kopavil – objasnio je ozbiljno de~ak. ja ve} znam koliko ima sati! – Ih.Leopold Suhodol~an O de~aku koji je mnogo znao Ne znam da li ste ~uli za de~aka koji je tvrdio da mnogo zna.. Ka`u da mu je rekla: – Eh. – Gde ti je ta planina Kopavil? – [ta? I to ne znate? – ~udio se de~ak.. De~ak razmisli.. On je imao tetku koja se tome glasno smejala. Ne zna{ kada je vladao najve}i austrijski car. – Na planini Kopavil?! – zinula je od ~uda teta. Sa slovena~kog prevela: Slavica Markovi} 128 ..... pa re~e: – Znam da se cipela obuva na nogu i da je rukavica pravljena za ruku. Teta je kao dete odmahivala glavom. Planina Vrhovil i planina.. – O.. – A {ta je pa to? – Ne znate? Zelenvil je zelenvil. ma {ta mi re~e! – podsmevala mu se teta. da li znate ba{ sve? – Sto puta vi{e od tebe i mnogo vi{e od toga..

.Podvuci u pri~i re~enice u kojima se tetka podsmeva de~aku. 129 . Kako zami{lja{ zelenvil? Nacrtaj mapu na kojoj se vidi kako zelenvil raste na planini Kopavil iznad reke Modravil koja te~e.. (pro~itaj u tekstu).

130 .Dragomir \or|evi} Ja sam bio sre}no dete Ja sam bio Sre}no dete O kome se Mnogi brinu Dok mi nisu Jednog dana Kupili tu Violinu Sad drugari Qu{te fudbal A ja note I solfe|a Od ve`bawa @igaju me Jadni prsti Vrat i le|a Sviram tetki I susetki Babi dedi Ujni strini Znoj se s moga Lica cedi Svi me zovu Paganini Tata smi{qa Svetsku slavu Ja tu nemam [ta da brinem Iz dvori{ta ^ujem ciku Ali ne smem Da prekinem Stru`em cvilim [kripim gudim Kako koja Zora svane Mrzim svaku Tvoju `icu Violino Moj du{mane U re~niku je obja{weno {ta zna~i re~ du{man. Napi{i {ta ti ne voli{ da radi{. Za{to je de~ak u ovoj pesmi nesre}an? Opi{i jedan posao koji najvi{e voli{ da radi{. a na}i }e{ i neobi~no zna~ewe glagola qu{titi. a mora{. Tako|e prona|i u re~niku {ta je solfe|o i ko je bio Paganini.

Gramati~ka ukr{tenica Prona|i u ukr{tenici i zaokru`i slede}e glagole: lajati. pe}i. roniti. gledati. {iti. piti. voleti. veslati. ploviti. misliti. m g l e d a t i z i l a ` f v e h v s o j ~ p e } i u l d a lj l s i { } i a t v o l e t i t t z v a t i { i i p i t i o i p e a t i m j t | r o n i t i nj i i d` c 131 . glodati. zvati. pecati. te}i. vu}i.

prijatequ! Dao bih ja rado svoju brzinu za tvoje o{tre i sna`ne rogove. Ovo je basna. Boqe ponosito se boriti s neprijateqem nego celog veka sramno pred wim be`ati. pa mu pozavide na brzini. Pogledaj na 8.Narodna basna Bik i zec Spazi bik zeca gde kao strela be`i preko poqa. Kad se jednom sastado{e. Podvuci i objasni re~enicu koja ti li~i na narodnu poslovicu. strani {ta su basne. re~e mu: ‡ Blago tebi kad si tako brz! Ti mo`e{ da umakne{ i najopasnijem neprijatequ! Ni{ta u `ivotu ne bih vi{e `eleo nego da sam i sam tako brz. ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ spor o{tar pametan neprijateq Na ~emu je zec zavideo biku? vredan ne`an svetlost 132 . Tada bih mogao da pobegnem od svakog neprijateqa. pa }e mu re}i: ‡ Luda je tvoja `eqa. Re~i sa suprotnim zna~ewem: brz jak Napi{i na ~emu je bik zavideo zecu. Nasmeja se zec ~uv{i bika.

Pro{iri re~enicu „Ki{a pada“ na svoj na~in. Kada ki{a pada? danas. na ki{obrane. Na {ta sve ki{a mo`e da pada? na drve}e. Kratka re~enica „Ki{a pada“ mo`e da se pro{iri ovako: Cele ve~eri hladna ki{a pada na krovove. dosadna. 2. pre podne. 1. . hladna. cele ve~eri. . 133 . . Razmisli. na krovove. . Kakva sve mo`e da bude ki{a? sitna. pa ka`i kako mo`e{ da je pro{iri{. prijatna. 3.Pro{irivawe re~enica Pogledaj ovu kratku re~enicu: Ki{a pada.

Dogodi se ba{ da je svaki od wih na{ao vaqanog majstora kod koga je ne{to ~estito mogao nau~iti. Onaj {to je nau~io za berberina brijao je samo otmenu gospodu i tako|e dr`ao da je ku}a ve} wegova. jer je mislio: „Ako se pla{i{ od jednog udarca. te sinovima re~e: „Po|ite u svet i oku{ajte sre}u. onome ko se poka`e kao najboqi majstor ‡ ostavi}u ku}u“. ali od imawa nema{e ni{ta do ku}e u kojoj je `iveo. pa najstariji re~e da bi hteo da postane kova~. jer je ona bila jo{ od wegovih predaka. ma~evalac. a da nekome ne u~ini na`ao. iako bi prodajom ste~eni novac mogao podeliti me|u sinovima. 134 . drugi ‡ berberin. Onaj najmla|i. To sinove zadovoqi. a tre}i ‡ ma~evalac. Svaki od sinova pri`eqkivao je da posle o~eve smrti ba{ on do|e do ku}e. ali bi stiskao zube i ne bi se qutio. ali ocu su sva trojica bila podjednako draga. Tako nije znao {ta da zapo~ne. A da proda ku}u ‡ ni to nije hteo. ku}u nikad ne}e{ dobiti“. pa krenu{e na put. Neka svaki nau~i po zanat.Bra}a Grim Tri brata Be{e neki ~ovek koji je imao tri sina. Kona~no na|e izlaz. Zatim odredi{e vreme kad }e se sva trojica vratiti ku}i. pa kad se zatim vratite. pa je za sebe mislio: „Sada ti vi{e ni{ta ne nedostaje: dobi}e{ ku}u“. Onaj {to je postao kova~ morao je da potkiva kraqeve kowe. dobijao bi poneki udarac.

re~e kova~. tako|e u trku. i najzad tako jako da je sipala kao iz kabla. o~e. On dotr~a do ko~ija. {ta ja umem“. izvu~e ma~ i zapo~e wime unakrst zamahivati nad svojom glavom.Kad je proteklo odre|eno vreme. oni se vrati{e ocu. „Eh!“. pa kowu koji je jurio odvali ~etiri potkovice. re~e otac. „To mi se dopada“. a da ga pri tom ne pose~e i ne povredi ni za dlaku. „Ti si qudina“. odjednom dojuri zec preko poqa.“ Ne potraje dugo. Ali nisu znali kako da na|u najboqu priliku i da poka`u svoje ve{tine i ume}e te sedo{e da se dogovore. a zatim ga u punom trku nasapuna i obrija mu br~i}e. o~e. te ostade tako suv kao da je bio ne~im potpuno za{ti}en. te mu. tako da na wega ne pade nijedna kap. kako je po~ela da pada ki{a. Kad otac to vide. „radi{ isto tako dobro kao i brat ti. ja ne znam kome da ostavim ku}u. zadivi se i re~e: „Ti si izveo najve}u majstoriju. „ako se drugi vaqano ne zalo`e. 135 . A kad ki{a udari ja~e. ku}a je tvoja. pa po~e praviti penu sve dok se zec ne pribli`i. kad dojuri{e jedne ko~ije u kojima je bio neki gospodin. Dok su tako sedeli. re~e otac. „dolazi kao poru~en!“ On uze pliticu i sapun. zamahivao je ma~em sve br`e i br`e. uzviknu berberin. da i ja poka`em svoju ve{tinu“ i. „Sad }ete videti. ku}a je tvoja“. ponovo prikova ~etiri nove.“ Tad re~e tre}i brat: „Dozvolite mi.

oni se dogovori{e i ostado{e sva trojica u ku}i. Ali. zaradi{e mnogo para.To zadovoqi ostalu dvojicu bra}e. ostala dvojica su toliko tugovala da se i oni razbole{e i ubrzo pomre{e. @iveli su tako zadovoqno do starosti i kad se jedan od wih razbole i preminu. bave}i se svaki svojim zanatom. [ta je otac tra`io od svojih sinova? Podvuci i objasni re~enicu iz koje se najboqe vidi da su bra}a slo`na i da se po{tuju. polo`i{e svu trojicu u jedan grob. kao {to su se ranije zavetovali i zato {to su se toliko voleli. Podvuci i objasni re~i iz kojih se vidi {ta je otac ose}ao prema svojim sinovima. A po{to su bili tako ume{ni kao majstori i tako se voleli kao bra}a. Podvuci i objasni re~i iz kojih se vidi kako se odnosio prema ku}i. i kako su bili tako dobro obu~eni i spretni majstori. (S nema~kog preveli Bo`idar Zec i Milan Tabakovi}) Potra`i u re~niku {ta zna~e re~i: plitica. Prepri~aj ovu pri~u koriste}i podsetnik: 1) bra}a polaze u svet 2) izu~avaju zanate 3) vra}aju se ku}i 4) pokazuju ocu {ta su nau~ili 5) ostaju zajedno do kraja `ivota Koje su poruke ove pri~e? 136 . zalo`iti se i zavetovati se.

Ozna~i u pesmi strofu koja ti se najvi{e svi|a i objasni je.Stevan Rai~kovi} Kad po~ne ki{a da pada Kad po~ne ki{a da pada: [ta rade deca? [ta rade stari? Gde to sa poqa nestanu stada A s krova ‡ dimni~ari? [ta rade {eta~i u parku Kad ki{a se sliva niz pru}e? Ribari: da li tad barku Okrenu u pravcu ku}e? Kad po~ne ki{a da pada I po asfaltu da zvoni: [ta radi ma~ka koja ba{ tada Uveliko mi{a goni? ^ika li pile pod strehom kopca Kad ki{a se na dvori{te sru~i? Da l' pla~e `ena kraj konopca gde prostrla je ve{ da su{i? Kad po~ne ki{a da pada svi tr~e: krov ili streha. Odgovori na pitawa koja su postavqena u pesmi: [ta rade deca kad ki{a pada? [ta tada rade stari? Za{to se Samo ribe ba{ tada / Zagrcnu pod vodom od smeha? [ta rade ribari kad pada ki{a? 137 . Samo se ribe ba{ tada Zagrcnu pod vodom od smeha.

. a b v pro{lost budu}nost sada{wost Zaokru`i naranxastom bojom subjekat slede}e re~enice. Upi{i broj osvojenih poena.. Pevao sam u horu. Zaokru`i zelenom bojom re~i u nizu koje imaju sli~no zna~ewe. Pliva}u na takmi~ewu. Proveri ta~nost svojih odgovora u re{ewu koje se nalazi na kraju ^itanke. Podse}amo se IMENICE SU RE^I KOJE OZNA^AVAJU IMENA GLAGOLI SU RE^I KOJE OZNA^AVAJU RADWU 138 . Crtam na ~asu likovnog. Upi{i odgovaraju}e slovo u kru`i} ispred re~enice. tih bistar mudar stra{an pametan Maja peva.SETI SE {ta smo nau~ili.

LETWE PUSTOLOVINE ^ITAMO pri~e i pesme o letwim pustolovinama U^IMO I VE@BAMO ‡ re~i sa umawenim i uve}anim zna~ewem ‡ narodne pri~e o `ivotiwama TVOJ ZADATAK ]E BITI ‡ da potra`i{ re~ u re~niku ‡ da napi{e{ predlog za promene u {koli ‡ da sastavi{ adresar svog dru{tva ‡ da napi{e{ razglednicu .8.

i dan i no} teku pjesme! Prepi{i ovu pesmu latinicom. 140 . Evo primera! U „Re~niku srpskohrvatskoga knji`evnog jezika“. Iz te {ume viri `bun. Za{to se ova pesma zove „^arolija“? Obele`i stihove koje }e{ recitovati glasnije i stihove koje }e{ recitovati ti{e. Potra`i u nekom re~niku srpskog jezika zna~enje nepoznatih re~i. pi{e: {éva ` zool. Podatke o ptici {evi mo`e{ da na|e{ jo{ i u re~nicima i enciklopedijama. a iz `buna {evin kljun. Vidi stranu 95. Nau~i napamet ovu pesmu. koji je izdala Matica srpska iz Novog Sada. Podvuci u pesmi stihove koji govore o tome kako {eva peva. A iz kljuna. mala poqska ptica peva~ica Alauda.Ivica Vanja Rori} ^arolija Iza le|a jednog druma izviruje jedna {uma. kô iz ~esme.

koju je napisao Javor Ra{ajski. o ptici {evi pi{e: 141 .U Prosvetinoj „Maloj enciklopediji“ o ptici {evi pi{e: U knjizi „Ptice Srbije“.

Osnovao je srpsku crkvu. putovao. nego zagledaj se u sebe. ne}e{ ni na}i. prvi srpski kwi`evnik. Mladi} se zahvali svetitequ. vrati se ku}i i u~ini kako mu svetiteq re~e. najmla|i sin srpskog vladara Stefana Nemawe. svetitequ. prijatequ? ‡ upita ga. pa }e ga i drugi tebi davati. ‡ Jesi li ga negde na{ao? ‡ E bogami. ‡ Svetitequ. tra`im dobro po svetu ‡ odgovori mu mladi}. Sveti Sava je Rastko Nemawi}.Simeon Marinkovi} Sveti Sava i mlad ~ovek Neki mlad ~ovek po{ao u svet da na|e dobro. {ta u pri~i zna~i re~ dobro? Prona|i u ^itanci naslov poglavqa koji odgovara ovoj pri~i i prepi{i ga. [ta misli{. ^esto je putovao po zemqi i savetovao qude kako da pametno i pravedno postupaju. nisam jo{. 142 . pa bi dobro i wemu i onima oko wega. pa ga susrete sveti Sava. ‡ Kuda ide{. Prona|i u sebi dobro. u onome {to radi{ i u onome {to misli{. ‡ Tako ga. sinko. Onda dobro ponudi drugima. Putovao.

U u~ionici Posmatraj sliku i napi{i da li de~aku wegovi drugovi ~ine dobro. Napi{i {ta bi ti rekao ovom de~aku da bi se on boqe ose}ao. Za{to? 143 .

Napi{i {ta ti je u ovoj pesmi sme{no. pomori}e{ pola {umskog `ivlja! Podvuci u pesmi nepoznate re~i. Prona|i ih u re~niku i ovde napi{i {ta one zna~e.Vlada Stojiljkovi} Prgav momak Na proplanku (glavnom {umskom trgu) zec lisici udario ~vrgu. Usred {ume u gustom {ipragu zec kurjaku udario {ljagu. ze~e. prgav{tino divlja. Kraj potoka svoj {umi na oku zec medvedu zviznuo frljoku. Ze~e. 144 .

a neki je poto~i}.Re~i sa umawenim i uve}anim zna~ewem Mali momak je mom~i}. a neka je {umetina. Neki medved je medvedina. Dopuni tabelu. Neka {uma je {umica. a neki je medvedi}. Legenda: Re~i sa umawenim zna~ewem Re~i sa uve}anim zna~ewem Odgovaraju}im bojama iz legende podvuci re~i u prethodnom tekstu i re~i koje se nalaze na listu. a veliki ze~ina. a neka je ~vrgetina. Neki potok je poto~ina. Neka ~vrga je ~vrgica. Mali zec je ze~i}. re~i umaweno zna~ewe uve}ano zna~ewe ma~ka olovka vu~i} ru~erda listi} kravica gran~ica ma~kica ma~ketina `aba ~etka ta{netina ~a{a planin~ina ki{a kofa zgradurina 145 . a veliki mom~ina.

tj. a. v. gospodar natovari na kowa ne samo sav teret nego i ko`u uginulog magareta. A kow ni da ~uje. Kako se ose}alo natovareno magare? Smisli i napi{i re~i kojima je magare zamolilo kowa za pomo}. pouku.Prema Dositeju Obradovi}u Kow i magare Putovali zajedno kow i magare. Neki qudi od drugih tra`e samo korist za sebe. Sad kow shvati. U nevoqi je dobro pomo}i drugome. Svaka basna ima naravou~enije. Smisli i napi{i {ta je kow odgovorio. da bi mu mnogo boqe bilo da je poslu{ao magare i da mu je pomogao. Jadno magare bilo je preko mere natovareno. Kada magare sasvim oslabi i pade mrtvo. jer }e ina~e izdahnuti. Starijem treba uvek ukazati po{tovawe. pou~an savet. Podvuci pouku koja bi najvi{e odgovarala ovoj basni. zakqu~ak. I ova pri~a je basna. ali kasno. b. 146 . Zato zamoli kowa da mu pomogne i ponese deo tereta. Smisli i napi{i re~i kojima je kow izrazio kajawe na kraju basne.

Mrtva. Jedan lovac se spremio da joj odere krzno. Zalaja{e nekoliko puta i ostavi{e je. Jo{ topla.Narodna pri~a Staro lijino lukavstvo Zimus je grupa lovaca opkolila jednu lisicu u {umarku. Iznenada sko~i lija i za~as nestade u gusti{u. Lovci se okupi{e oko we. [ta je u sebi govorila dok je smi{qala kako da se sna|e? [ta su lovci govorili kad su lisicu na{li opru`enu? Za{to narod ka`e: Ne veruj lisici ni kad je mrtva? [ta se za lisicu jo{ ka`e u narodu? 147 . A ona le`i opru`ena. Psi je owu{i{e. Jedan lovac umalo da nagazi na wu. Bili su sigurni da im ne}e uma}i. Smisli i napi{i {ta je lisica u sebi govorila kad se na{la u nevoqi. Lovci nisu stigli da ispale nijedan metak.

Slu{ale su `abe ovo krasno slovo. Prona|i u re~niku zna~ewe izraza i re~i: dr`ati slovo. 148 . Podvuci sve ono o ~emu je govorio patak ukraj bare. Sloga. slatke su mu re~i jedva do~ekale. Objasni {ta je hteo da ka`e. Slu{ale ga `abe velike i male. huqa i nitkovski. Podvuci stihove iz kojih se vidi kako su `abe prihvatale wegove re~i i objasni ih. niko ne sme tla~it one {to mu nisu krivi. mir i qubav blagoslov je pravi. zato neka niko nikoga ne gwavi. i da niko nikog ne treba da dira. Iz ovog se ne{to i nau~it' dade: huqe lepo zbore. kad patak u}uta desilo se ovo: Jedan `abac mali pobli`e je stao ‡ a patak ga zgrabi pa ga progutao. tla~iti.Jovan Jovanovi} Zmaj Patak i `abe Ako ste dokoni pro~itajte ovo: stari patak ukraj bare dr`ao je slovo. Govorio patak o vrlini mira. blagoslov. Podvuci i objasni stihove za koje misli{ da su poruka ove pesme. al' nitkovski rade. [ta je patak uradio u jednom trenutku? Doma}i zadatak: Po ovoj pesmi napi{i pri~u. Svako ima prava da slobodno `ivi.

ribo.. U ribe peraja srebrnoga sjaja. 149 . nebo. more. kad stavim taj bro{. `ivica i bro{. Lasto. ze~e. Svi~e.. Koja ti se pesnikova `elja najvi{e svi|a? Podvuci stihove koji iskazuju tu pesnikovu `elju i objasni ih. bazati. budi drug – daj peraja jedan krug! Da me `elja mine. budi drug – daj mi u{i jedan krug! Da oslu{nem i ja kako `ito klija. budi drug – daj mi krila jedan krug! Da obi|em lug.. Nastavi pesmu. Prona|i u re~niku {ta zna~e slede}e re~i i izrazi: katarka. da me `elja mine. da odem na jug. budi drug – daj mi fenjer jedan krug! Pozajmi mi mo} da osvetlim no}. svi~e. da vidim dubine. Kad mrav zrno sru{i. ~uju ze~je u{i.. Ze~e. Lasta ima krila – leti sve do Nila.... No}u kraj `ivica svetli fenjer svica. Smisli {ta bi ti tra`io od nekoga da ti da „jedan krug“.. Da oslu{nem i ja kako `ito klija. lasto. Da me `elja mine da vidim dubine.. Na nebu se zvezde kao ptice gnezde.Vladimir Andri} Daj mi krila jedan krug More ima barku. jedro i katarku.. budi drug – daj mi barku jedan krug! Tako mi se baza {irom morskih staza. Nebo. budi drug – daj mi zvezdu jedan krug! Bi}u lep{i jo{. More. Zbog ~ega? Objasni zna~enje slede}ih stihova: Tako mi se baza {irom morskih staza. Ribo.

kilo pau~ine {ta sad roditelji sa njim da u~ine Ko je bio miran dve nedelje dana njegovo je srce puno ljutih rana Njegov `ivot to su trice i ku~ine {ta sad {kolske vlasti sa njim da u~ine Takav junak mora bar do Zlatibora na zraku i travi da se oporavi Pogledaj na 111. njegovo je srce Njegov `ivot to su / / / / popanula slana kilo pau~ine puno ljutih rana trice i ku~ine 150 . Objasni prenosno zna~enje stihova: po njemu je. jade. tugo. strani {ta pi{e o pravom i prenosnom zna~enju re~i. nedelju dana po njemu je.Vladimir Andri} Predlog Ko je bio miran joj. popanula slana Na njemu je. jade. tugo. Na njemu je.

Napi{i svoj predlog. 151 . Predlog Zapazio sam da Zato predla`em da Re{i rebuse.Seti se ne~ega {to ti smeta u {koli i {to bi `eleo da se promeni.

Opi{i to mesto na razglednici koju }e{ uputiti drugu ili drugarici.Doma}i zadatak: Za`muri i zamisli mesto na kojem bi voleo da se lepo odmori{. 152 . Ne zaboravi da napi{e{ adresu.

upi{i adrese i telefonske brojeve svojih drugova i drugarica. Ne zaboravi da bi mogao da im se javi{! Ime i prezime Adresa Broj telefona 153 .Adresar moga dru{tva Pre nego {to ode{ na raspust.

a`daje. patuqci. fla{ica torbica supica sukwica sukwa supa torba fla{a fla{etina sukwetina torbetina supetina Proveri ta~nost svojih odgovora u re{ewu koje se nalazi na kraju ^itanke.. Podse}amo se kwi`evnost pesma pri~a bajka (pri~a o ~udesnim doga|ajima u kojoj se pojavquju zmajevi.. Pove`i re~ u sredini sa odgovaraju}im re~ima sa uve}anim i umawenim zna~ewem. ve{tice i vile) u prozi u stihu basna (pri~a u kojoj `ivotiwe govore i pona{aju se kao qudi) poslovica (kratka i mudra narodna izreka o `ivotu) zagonetka (igra re~i koja se sastoji od neobi~nog pitawa u kojem se krije odgovor) 154 .SETI SE {ta smo nau~ili. 1. Upi{i broj osvojenih poena.

5. sredinu i kraj. radost. Po~ni svaku re~enicu velikim slovom. upitnik ili uzvi~nik. Unesi ose}awa u svoj rad (tugu. 155 . Pro~itaj svoj rad i ispravi gre{ke koje zapazi{. Misli o tome ko }e ~itati tvoj rad. qutwu. 8. 4. 3.Pravila za dobro pisawe 1. 6. 9. Tvoj sastav treba da ima po~etak. Potrudi se da smisli{ odgovaraju}i naslov. Re~enice ne po~iwi na isti na~in (seti se re~i sa sli~nim zna~ewem). Na kraju re~enice stavi ta~ku. 10. iznena|ewe). uzbu|ewe. Nazive mesta i imena qudi tako|e pi{i velikim po~etnim slovom. Razmisli o tome {ta sve zna{ o temi o kojoj treba da pi{e{. Zabele`i {ta sve treba da pomene{ u svom sastavu. 7. 2.

od 2 do 5 poena Moglo je i vi{e da se u~i. fla{ica torbica supica sukwica sukwa supa torba fla{a fla{etina sukwetina torbetina supetina (4 poena) 156 . Da li si zakasnio u {kolu? Jesi li se javila mami? 1. Volim da jedem spana}. Nismo i{li u bioskop. strana 118 1. (1 poen) od 11 do 25 poena ^estitamo! Odli~no si savladao gradivo iz srpskog jezika za drugi razred! od 6 do 10 poena Dobro je. o{tar no` bistar ~ovek bistar potok zelena trava zelen momak 1. strana 98 1. Imenice Glagoli selo sedimo (1 poen) (1 poen) mrav igram (1 poen) (1 poen) Petar jede strana 80 (1 poen) 2. (1 (1 (1 (1 poen) poen) poen) poen) 3. ostali likovi. ali u tre}em razredu budi jo{ boqi. b) (1 poen) (1 poen) strana 60 1. a) 2. a) b) (1 poen) (1 poen) (1 poen) 2. (1 poen) A N B W V O G P D R \ S E T @ ] Z U I F J H K C L ^ Q X M [ 2. zar ne? strana 138 (1 poen) tih bistar mudar sra{an pametan strana 154 1. v) a) b) (1 poen) 2.Re{ewa strana 18 Basne Poslovice U pri~i se odre|uje su pri~e u kojima `ivotiwe govore i pona{aju se kao qudi su kratke i mudre narodne izreke o `ivotu glavni lik. vreme i mesto radwe (1 poen) (1 poen) (1 poen) strana 38 1. mlogi prekqu~e bqak majce o{tar jezik 2. Uspavanke su pesme koje se pevaju deci pred spavawe. Maja peva.

pri~ati biqur ‡ kristal blagoslov ‡ ovde zna~i: sre}a bodriti ‡ podsticati. koja mnogo gwavi dugim pri~awem da`d ‡ ki{a damar ‡ `ivac da me `eqa mine ‡ da zadovoqim svoju veliku `equ danak ‡ re~ sa umawenim zna~ewem. vrlinu dolama (turski) ‡ vrsta kaputa koji se ne zakop~ava. {vrqati. krik. dru{tvo drum (gr~ki) ‡ put izra|en za saobra}aj automobila i drugih vozila. nemir. tumarati besediti ‡ govoriti. plemenitost. govoriti dru`binica ‡ oni koji su ne~im povezani. umuknuti. drugovi. umuknuti zapajati ‡ napajati nekoga nekom te~no{}u zbrojati ‡ sabrati. gradi} vatru{tina ‡ re~ s uve}anim zna~ewem koja ozna~ava visoku temperaturu vit ‡ koji je izrastao u visinu. obmawivati. hrabriti bro{ ‡ deo nakita. prikupiti na jedno mesto zebwa ‡ briga. zabrinutost. izaziva~ki stav influenca ‡ grip itekako se zapetqati ‡ mnogo.RE^NIK A arija (italijanski) ‡ melodija. strah zembiq (turski) ‡ torba. dabome jova ‡ listopadno drvo koje raste du` reka i potoka K katarka ‡ stub za podizawe jedara na brodu. mukom (se) zamuknuti zna~i: u}utati. dru`ina. tanak vu}i nekoga za nos ‡ podvaqivati nekome. zakleti se. plami~ak Z zavetovati se ‡ zare}i se. dati zavet. nesnosna osoba. napev B bazati ‡ i}i bez ciqa. a ozna~ava dan dobro ‡ ovde ozna~ava dobrotu. skupiti. prekinuti svoj govor. koji se specijalnom iglom ka~i za ode}u budaliti ‡ govoriti ili ~initi gluposti V varo{ (ma|arski) ‡ naseqe. sve~ano obe}ati zavist ‡ ose}awe nezadovoqstva {to drugi ima ne{to {to sam nema{ i `eqa da se to ima za`e}i ‡ zapaliti zalo`iti se ‡ ovde zna~i: potruditi se zamuknuti (se) ‡ u}utati. cesta du{man (turski) ‡ veliki neprijateq @ `ivaq ‡ qudi koji naseqavaju neki kraj. varati nekoga D dave` ‡ dosadna. u te`ak polo`aj J java ‡ stawe onoga koji je budan. zvuk. za no{ewe namirnica s pijace I imun ‡ otporan prema zaraznim bolestima inat ‡ protivqewe ne~ijoj voqi. stanovni{tvo `ivica ‡ `iva ograda od grmqa i {ibqa `i`ak ‡ ovde zna~i: fitiq koji gori u posudici s uqem. koji ne spava jakako ‡ naravno. ve} se preklapa i opasuje pojasom dr`ati slovo ‡ dr`ati govor. naj~e{}e pletena. prkosno pona{awe. vitak. slaba svetlost. prijateqi. ponekad sa dragim kamewem. jarbol 157 . veoma se upetqati u ne{to. zapasti u te{ko}e. Izr.

pojaviti se na nekom mestu okoreti se ‡ pretvoriti se u koru. oprosti pisnuti ‡ progovoriti plitica ‡ plitka ovalna ~inija. govoriti „ne}u“ nitkovski ‡ kao nitkov. zaostajawe. mali{an minuti ‡ pro}i pored nekoga ili ne~ega. klisura klica ‡ biqni zametak u semenu iz kojeg se razvija nova jedinka kola ‡ koli~ina ne~ega (sena. ne~asno. otvrdnuti op~initi ‡ o~arati. gotovanski. potcewivawem prilegnuti ‡ ovde zna~i: zauzeti le`e}i polo`aj radi skrivawa 158 . komadi} ne~ega pardon (francuski) ‡ izvini. kosi i sl. neujedna~en kopqe ‡ oru`je koje se sastoji od duga~ke motke sa {iqkom na jednom kraju kopneti ‡ ovde zna~i: gubiti snagu. nezasit lastar ‡ mlad list koji izbija na grani. vragolan Q qu{titi ‡ ovde zna~i: mnogo i dugo igrati neku igru M malac ‡ mali. podlo O ovoli{ni ‡ ovoliko mali. tesnac. da nas `eqa mine ‡ da do`ivimo ne{to lepo. koji ima mo}. stekne {to vi{e. zapu{teno zemqi{te lola ‡ mangup. mr{aviti. pohlepan. osvojiti osvanak ‡ svanu}e. silu mufte (turski) ‡ besplatno.ki~ica ‡ slikarska ~etkica klanac ‡ uzani prolaz izme|u planina. kupac N nazadak ‡ nazadovawe. zora. zaneti. Izr. perju. venuti ko~operiti se ‡ praviti se va`an. lep. veka i nenadma{ni majstor svirawa na violini parala`a ‡ osoba koja nekome ponavqa la`. slabiti. uporedi: zamuknuti (se) mu{terija (turski) ‡ onaj koji kupuje. nakrenuti se u stranu neverica ‡ neverovawe. odri~no odgovarati. na tu| ra~un mu~ati ‡ ne govoriti ni{ta. ovolicni. ~inijica podgurnuti se ‡ narugati se. uznemirenost ne}kati se ‡ odbijati ne{to. gramziv. propadawe nakostre{iti se ‡ di}i se uvis. badava. nedra nervoza ‡ napetost. razdra`qiv prgav{tina ‡ prgav ~ovek prezirati ‡ misliti o ne~emu sa omalova`avawem.) koja mo`e da stane u jedna kola.) nao~it ‡ dopadqiv. razmetati se. xabe. stvrdnuti se po povr{ini. sumwa nedarce ‡ re~ sa umawenim zna~ewem koja ozna~ava grudi. osvit P Paganini ‡ italijanski kompozitor iz 19. zapre`no vozilo kolebqiv ‡ ovde zna~i: promenqiv. poma`e nekome u lagawu parampar~e ‡ mali deo. prijatno mo}an ‡ koji se odlikuje velikom snagom. zeqa i sl. uspraviti se. uporedi: {epuriti se (2) krvca ‡ pesni~ki: krv kurjak ‡ vuk L ladica ‡ fioka lakom ‡ koji `eli da za sebe prigrabi. izdanak ledina ‡ neobra|ena zemqa. zgodan naramak ‡ koli~ina ne~ega (ovde: zeqa) koja se mo`e poneti na ramenu naru~je ‡ koli~ina ne~ega koja se mo`e nositi u rukama naheriti se ‡ nakriviti se. naprasit. mladica. naje`iti se (o dlakama. }utati. malecki oglasiti (se) ‡ ovde zna~i: javiti se. podsmehnuti se poletan ‡ pun odu{evqewa poruga ‡ ovde ozna~ava nekog ko je postao ruglo i sramota pra{iti ‡ dizati pra{inu prgav ‡ koji se lako naquti.

ovde se misli na peciva tla~iti ‡ ugwetavati. srmajli marama ‡ marama protkana srebrnim nitima strepeti ‡ bojati se. raznobojan rep {eva ‡ mala poqska ptica peva~ica {eprtqa ‡ nespretna. rezanci. hleb ili kola~i. uporedi: ushi}en raspaliti ‡ ovde zna~i: po~eti ne{to brzo. zadu`ewe skut ‡ dowi deo haqine. Izr. koji radi po svojoj voqi. kostre{e}i perje. pe{a~iti) rezak ‡ prodoran. hodati ko~operno {ire}i. a slu`i da se u wu stavi noga pri jahawu. bez zna~aja. uzengija strugnuti ‡ pobe}i. tamnosiv. zabosti uzglavqe ‡ deo kreveta na kojem je glava ushi}en ‡ odu{evqen. dr`ati se oholo. pokvarewak. pristojno F firma (latinski) ‡ natpis nad nekom radwom frqoka ‡ }u{ka. trice i ku~ine ‡ ono {to je bez vrednosti. trapava osoba {epuriti se ‡ 1. brzo otr~ati. tvrdoglav protest ‡ izrazito neslagawe s ne~im pu}purikati ‡ ispu{tati glas pu}-puru} (kao prepelica) R radin ‡ vredan razvigor ‡ prole}ni vetar koji poma`e da biqke procvetaju i olistaju razdragan ‡ veseo. o{tar (zvuk) S sektor (latinski) ‡ glavni posao. povezanih u jednu celinu solfe|o (italijanski) ‡ melodijsko ve`bawe (bez re~i) srmajli (turski) ‡ koji je od srme. udarac {akom 159 . krasuqak trice ‡ quske od samlevenog zrnevqa `ita koje pri sejawu ostaju u situ. neva`na stvar trud ‡ napor koji se ula`e pri vr{ewu umnog ili fizi~kog rada U udariti ‡ ovde zna~i: ukucati. hodati. uma}i struk zeqa ‡ jedna stabqika zeqa studen ‡ hladan sur ‡ pepeqastosiv. udarac rukom po glavi H huqa ‡ lo{. podao ~ovek. strahovati strma{ce ‡ re~ sa umawenim zna~ewem koja ozna~ava metalnu papu~icu koja visi na kai{u sa svake strane sedla. nevaqalac. srebra. grmqe {qaga ‡ {amar. stremen. tr~ati. `buwe. dobro raspolo`en. energi~no raditi (pevati. razdragan u~tivo ‡ na u~tiv na~in. tako|e i: bezvredne stvari. hodati di`u}i glavu. mekiwe. uporedi: ko~operiti se {iprag ‡ gusto izraslo {ibqe. dlaku (o pticama i `ivotiwama) 2. tri~arije.prkosan ‡ koji ne popu{ta drugome. koli~ina robe koja se odjednom mo`e natovariti na kowa tratin~ica ‡ livadska biqka. siv T testo ‡ masa od bra{na i vode ili mleka od koje se prave pite. nitkov C cve}ka ‡ ovde: osoba koja ima mane ^ ~uvati nekome ponos ‡ brinuti da nekoga ne uvredimo [ {aka ‡ koli~ina ne~ega {to mo`e stati u {aku (ovde: zeqa) {arenorep ‡ onaj koji ima {aren. mu~iti tovar ‡ starinska mera za te`inu. radostan. razmetati se. zabiti. bezvredna. bunde ili kaputa snop ‡ skup ve}eg broja pojedina~nih predmeta.

. . . . . 3 DOBRI PRIJATEQI. . 17 SETI SE [TA SMO NAU^ILI . . . . 10‡11 RAZBRAJALICA ZA @MURKE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Jovan Jovanovi} Zmaj . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 KAKO POMA@EMO JEDNI DRUGIMA . . . . . . . . . Dobrica Eri} . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 MRAK. . . . . . . . . . . 25 HVALA. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 OGOVARAWE. . . . . . . . . . Zlata Vida~ek . . . . . . . . . . [TA OSE]A[ . . . . . . . . . . . . . . . . Andra Frani~evi} . . . 32‡34 ^UO SAM. . . . . . . . . . . . Dragomir \or|evi} . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30‡31 [ARENOREPA. . . . . . . . . . . . . 27 PAS I WEGOVA SENKA. . . . . . . . . . . . . . Miroslav Anti} . . . . . . 16 LIMUNADA S MEDOM (recept za dve osobe) . . . . . . . . . . . . Nikola Jeremi} . . . . . . . . . 23 INAT. . . 4 TAJNA. . . . . . . . . . . . . . . 7 LAV I MI[. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36 [AQIVA STRANA . . . . . . . . . . . . . . @an Lafonten . . . . . . . . . . . . . . . Qubivoje R{umovi} . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 RE^ENICE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Branko ]opi} . . . . . . Grozdana Oluji} . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 DO@IVQAJI MA^KA TO[E (odlomak). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 KAKO SE IGRAJU @MURKE . . . . . Jovan Jovanovi} Zmaj . . .SADR@AJ UPUTSTVO MOJE DRU[TVO I JA . . . 28‡29 EJ KAKO BIH. . . . Dositej Obradovi} . . . . . . . . . . . 37 SETI SE [TA SMO NAU^ILI . . . . . . . . 26 PI[EMO SASTAV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Jovan Jovanovi} Zmaj . . . . . . . . . . . . . . . 6 HO]U-NE]U . . . . . 36 160 . . . . . . . . . . . . . . . . 14‡15 NARODNE POSLOVICE O PRIJATEQSTVU . . . . . . . . . . 35 ZABRINUTI RODITEQI. . . . . . . . . . . 22 LAKE ZAGONETKE. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 [TA OSE]AM. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Toma Slavkovi} . . . . . . . . Radomir Putnikovi} . . . . . . . 20‡21 PRKOSNA KRU[KA. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 NILSKI KOW I ANTILOPA. . . . . . .

KO DOBRO ^INI, DOBRIM MU SE VRA]A . . . . . . . . . 39
PARDON, Dragan Luki} . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40‡41 LIJA I @DRAL, ruska narodna basna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42‡44 KAKO SE DO^EKUJU GOSTI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45 LAKOMI ME^I]I, ma|arska narodna pri~a . . . . . . . . . . . . . . . . . 46‡47 SLOGOVAWE, RASTAVQAWE RE^I . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48 SAMOGLASNICI I SUGLASNICI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49 ODVOJENO PISAWE RE^I . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 POTVRDNE I ODRI^NE RE^ENICE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51 DVA JARCA, Du{ko Trifunovi} . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52‡53 MARKO KRAQEVI] I ORAO, narodna pesma . . . . . . . . . . . . . . . .54‡55 MAH I [EBESTOVA, Milo{ Macourek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56‡59 SETI SE [TA SMO NAU^ILI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60

MA [TA MI RE^E . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61
NESTRPQEWE, Rusomir Arsi} . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62 RE^I KOJE OZNA^AVAJU IMENA ‡ IMENICE . . . . . . . . . . . . . . . . . 63 LA@A I PARALA@A, narodna pri~a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64 PI[EMO SASTAV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65 UTORAK VE^E MA [TA MI RE^E, Qubivoje R{umovi} . . . . . . . . . . . 66 VELIKO I MALO SLOVO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67 ZNA ON UNAPRED, Gvido Tartaqa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68‡69 PERA KAO DOKTOR, Jovan Jovanovi} Zmaj . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70 RE^I KOJE OZNA^AVAJU RADWU ‡ GLAGOLI . . . . . . . . . . . . . . . . . 71 SLIKARKA ZIMA, Desanka Maksimovi} . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72‡73 POLAZAK U [KOLU, Desanka Maksimovi} . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74 PI[EMO BAJKU . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75 DETLI], Zorica Bajin-\ukanovi} . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76 DETLI]EVO PISMO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77 BOLESNIK NA TRI SPRATA, Branko ]opi} . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78 JEDNOGA DANA, Qubivoje R{umovi} . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79 SETI SE [TA SMO NAU^ILI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80

161

5.

PORODI^NO STABLO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81
MAJKA JOVU U RU@I RODILA, narodna pesma . . . . . . . . . . . . . . . . . 82 SUBJEKAT I PREDIKAT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83 LAURINA TAJNA, Odri Korn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84‡85 PROTESTNA PESMA, Vladimir Andri} . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86 PRI^A PO SLIKAMA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87 SEDAM PRUTOVA, narodna pripovetka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88‡89 NEZGODA, Miroslav Anti} . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90 STRIP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91 MEDVED I DEVOJ^ICA, ruska narodna pri~a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 92 ZNAK NAVODA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93 IMA JEDNO MESTO, Qubivoje R{umovi} . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 94 RECITOVAWE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95 ENO GDE LETI CVET, Feliks Salten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96 LEPO JE SVE [TO JE MALO, Du{ko Radovi} . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .97 SETI SE [TA SMO NAU^ILI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98

6.

KAKO SE RASTE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99
VISIBABA I RAZVIGOR, Branko ]opi} . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 ROD IMENICA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 101 SME[NO ^UDO, {aqiva narodna pesma . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .102 JEDNINA I MNO@INA IMENICA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .103 POZIV NA KREKETAWE, Andra Frani~evi} . . . . . . . . . . . . . . . 104‡105 LOPOV, Dimitar Inkiov . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 106‡109 AKO @ELI[ MI[ICE, Qubivoje R{umovi} . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 110 PRAVO I PRENOSNO ZNA^EWE RE^I . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 111 NEVIDQIVO PISMO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 112 NAPRAVI SPISAK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 113 [ARGAREPA, Vladimir Andri} . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 114 MALA ANKETA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 115 PROLE]NO JUTRO U [UMI, Mom~ilo Te{i} . . . . . . . . . . . . . . . . . . .116 [KOLA, Dragan Luki} . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 117 SETI SE [TA SMO NAU^ILI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 118

162

7.

[TA SVE MOGU, [TA SVE UMEM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 119
MAMA, Du{an Radovi} . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 120 MAME I WIHOVA DECA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .121 OGLASI „KUPUSNOG LISTA“, Branko ]opi} . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 122 UKR[TENICA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 123 TRI KROJA^A, engleska narodna pri~a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 124 PRO[LOST ‡ SADA[WOST ‡ BUDU]NOST . . . . . . . . . . . . . . . . . 125 LAVE MAJKA MU STARA, Qubivoje R{umovi} . . . . . . . . . . . . . . . . 126 PI[EMO SASTAV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 127 O DE^AKU KOJI JE MNOGO ZNAO, Leopold Suhodol~an . . . . . 128‡129 JA SAM BIO SRE]NO DETE, Dragomir \or|evi} . . . . . . . . . . . . . 130 GRAMATI^KA UKR[TENICA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 131 BIK I ZEC, narodna basna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 132 PRO[IRIVAWE RE^ENICA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .133 TRI BRATA, Bra}a Grim . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 134‡136 KAD PO^NE KI[A DA PADA, Stevan Rai~kovi} . . . . . . . . . . . . . . 137 SETI SE [TA SMO NAU^ILI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 138

8.

LETWE PUSTOLOVINE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 139
^AROLIJA, Ivica Vanja Rori} . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 140 IZ ENCIKLOPEDIJE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 141 SVETI SAVA I MLAD ^OVEK, Simeon Marinkovi} . . . . . . . . . . . . 142 U U^IONICI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 143 PRGAV MOMAK, Vlada Stojiljkovi} . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 144 RE^I SA UMAWENIM I UVE]ANIM ZNA^EWEM . . . . . . . . . . . . . 145 KOW I MAGARE, prema Dositeju Obradovi}u . . . . . . . . . . . . . . . . . 146 STARO LIJINO LUKAVSTVO, narodna pri~a . . . . . . . . . . . . . . . . 147 PATAK I @ABE, Jovan Jovanovi} Zmaj . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .148 DAJ MI KRILA JEDAN KRUG, Vladimir Andri} . . . . . . . . . . . . . . . . . . .149 PREDLOG, Vladimir Andri} . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150 NAPI[I SVOJ PREDLOG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 151 RAZGLEDNICA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 152 ADRESAR MOGA DRU[TVA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 153 SETI SE [TA SMO NAU^ILI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 154

163

. . . . . . . . 155 RE[EWA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 160‡164 TEMATSKI SADR@AJ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .156 RE^NIK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .165‡167 164 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .PRAVILA ZA DOBRO PISAWE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 157‡159 SADR@AJ .

100 subjekat i predikat 83 znak navoda 93 rod imenica 101 skra}enice za mere 102. strofe 30. 100 napi{i naslov za svako poglavqe pri~e 59 re~i koje se rimuju 22. obave{tajna re~enica 25. budu}nost 125 pro{irivawe re~enica 133 PI[EMO ro|endanska ~estitka 7 kako se igraju `murke 13 spisak za kupovinu na pijaci 26 poklon 27 strip 29 165 . 107 jednina i mno`ina imenica 103 kwi`evne i nekwi`evne re~i 109. 85. 48 potvrdne i odri~ne re~enice 51 dve ta~ke i zarez 51 imenice 63. 85 ime pesnika ‡ naslov pesme 41 epska (juna~ka) pesma 55 pore|ewe 82 glavni lik pri~e. 76. 145 pravo i prenosno zna~ewe re~i 111. 108 dovr{i re~enice 31 slogovawe 48 samoglasnici i suglasnici 49 rastavqawe re~i na kraju reda 48 slogotvorno r 49. 126 stihovi. ostali likovi. 76. 107 zagonetke 23. 93 od slogova sastavi re~i 66 veliko i malo slovo 67 re~enice od zadatih re~i 69 glagoli 71. 85. zapovedna. 93. sada{wost. 146 razbrajalica 12 poslovice 16. 55 odvojeno pisawe re~i 50 napi{i pravilno re~enice 44. 150 upitna. 132.TEMATSKI SADR@AJ KWI@EVNOST basna 8. 34. 111 pro{lost. mesto i vreme radwe 11. 104 {aqiva narodna pri~a 64 bajka 73 pesma 104 proza 104 pri~a 134 uspavanka 82 zaplet 93 naravou~enije 146 GRAMATIKA re~i koje imaju sli~no zna~ewe 20. 93. 79. 116. 59. 43. 53. 44 re~i sa suprotnim zna~ewem 132 re~i sa umawenim i uve}anim zna~ewem 43.

princu i zlom ~arobwaku 75 odgovor detli}u 77 opis psa i ma~ke 77 zagonetke 85 pri~a o mla|em bratu 87 pri~a poziv na kreketawe 104-105 pozivnica 105 mali re~nik 109 spisak kwiga 113 kratka pri~a 113 mame i wihova deca 121 oglas 122 natpis za pekaru 124 kad bih bio car 127 posao koji voli{ da radi{ 130 ~arolija 140 predlog za promene u {koli 151 razglednica 152 adresar moga dru{tva 153 GLUMIMO utorak ve~e ma {ta mi re~e 66 zna on unapred 69 pera kao doktor 70 medved i devoj~ica 93 GOVORNA VE@BA lav i mi{ 8 objasni poslovice 16 ~uo sam ‡ objasni stihove 35 izgovaraj glasno 36 Marko Kraqevi} i orao 55 nestrpqewe 62 utorak ve~e ma {ta mi re~e 66 ima jedno mesto 94 recitovawe 95 lopov 107 tri brata 136 daj mi krila jedan krug 149 CRTAMO I BOJIMO prijateqstvo 4 oboj listove 16 nacrtaj sebe upla{enog 21 nacrtaj detli}a 76 ilustruj pesmu 90 oboj broj 113 zelenvil 129 RE[AVAMO zagonetke 23.15. 70. 62.{aqiva pri~a 41 kako se do~ekuju gosti 45 Marko Kraqevi} i orao 55 {aqivi doga|aj 65 bajka o princezi. 112. 69. 55. 34. 44. 67. 73. 151 ukr{tenice 6. 76. 123. 131 spoj slova 94 ISTRA@UJEMO mali ku}ni ogled 112 mala anketa 115 166 . 65. 85 rebuse 31. 49.

osobine lika 18 basne 18. mesto radwe. 154 rima 38 zagonetke 38. vreme. 138 glagoli 80. sada{wost. upitne re~enice 38 samoglasnici i suglasnici 60 odvojeno pisawe re~i 60 dve ta~ke i zarez 60 imenice 80. 154 bajka 154 pro{lost. 128 subjekat i predikat 98 obave{tajne. zapovedne. 154 re~i koje imaju sli~no i suprotno zna~ewe 38. 38. budu}nost 138 re~i sa umawenim i uve}anim zna~ewem 154 SMISLI I NAPI[I tajna 5 kako poma`emo jedni drugima 9 poruka pri~e 34 glavne osobine lika 34 Mah i [ebestova 59 jednoga dana 79 lepo je sve {to je malo 97 sme{no ~udo 102 objasni poslovicu 107 {kola 117 kow i magare 146 staro lijino lukavstvo 147 167 . 154 poslovice 18. pri~a ‡ proza 118.mala enciklopedija 140-141 predlog 151 DOMA]I ZADATAK prepri~aj pri~u 11 napi{i jo{ jedan recept 17 seti se nekog doga|aja kada si se inatio 25 lakomi me~i}i 47 pera kao doktor 70 bolesnik na tri sprata 78 smisli zagonetke 85 potvrdne i odri~ne re~enice 108 oglas 122 patak i `abe 148 razglednica 152 SETI SE [TA SMO NAU^ILI glavni lik. 138 predikat 138 potvrdna i odri~na re~enica 80 veliko i malo slovo 80 subjekat i predikat 98 znaci navoda 98 uspavanke 98 pravo i prenosno zna~ewe re~i 118 pesma ‡ stih.

Re~nik: str. . . .016:821. u~iteqica. januara 2006. dr @ivojin Stanoj~i}. 24 40 659 CIP ‡ Katalogizacija u publikaciji Narodna biblioteka Srbije. 38 20 483.SR-ID 130093324 ilustrovao re~nik izradila recenzenti lektor grafi~ki urednici tipografsko oblikovawe priprema za {tampu izdava~ urednik za izdava~a {tampa tira` copyright Violeta Babi} Dejan Begovi} Publikum 30.41+821(075. Marinkovi}. . 22 h 24 cm Tira` 30. Filolo{ki fakultet u Beogradu Branka Popovi}. Qiqana Marinkovi}. O[ „Veqko Dugo{evi}“ u Beogradu An|elka Ru`i}. Slavica Markovi} . Beograd 37. ilustrovao Danijel Savovi} . ISBN 86-7781-353-5 1. izd. : ilustr.2) ^itanka : za drugi razred osnovne {kole / [autori Simeon Marinkovi}.3.167 str. Simeon COBISS. 157-159. godinu re{ewem broj 6-00-2/2006-06 od 4. . 2006 Ministar prosvete i sporta Republike Srbije odobrio je izdavawe i upotrebu ovog uxbenika u drugom razredu osnovne {kole re{ewem broj 6-00-28/2005-06/04 i produ`io va`ewe re{ewa za {kolsku 2006/07. godine.000 Ÿ Kreativni centar. .Beograd : Kreativni centar. re~nik izradila Violeta Babi}].^ITANKA za drugi razred osnovne {kole tre}e izdawe autori Dr Simeon Marinkovi} Mr Qiqana Marinkovi} Slavica Markovi} Danijel Savovi} Violeta Babi} Prof./faks: 011/ 38 20 464. profesor Violeta Babi} Du{an Pavli} Neda Doki} Slobodan Miladinov Neboj{a Miti} Kreativni centar Gradi{tanska 8 Beograd Tel. 2006 (Beograd : Publikum).000.163.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->