www.glassrpske.

com

^etvrtak
15. jul 2010.

Broj 12.261 Godina LXVII Cijena

0.80 KM
DNEVNI LIST REPUBLIKE SRPSKE BAWALUKA

BIZNIS

Ruske kompanije u Bawaluci na dogovoru o koncesijama
странa 11

DRU[TVO

Stanovnike Republike Srpske zahvatio toplotni talas
странa 7

KROZ RS

Vodu za pi}e dobija tri hiqade stanovnika Petrova
странa 9

PREDSTAVNI^KI DOM I SAVJET MINISTARA O TERORISTI^KOM NAPADU U BUGOJNU
FOTO: GLAS SRPSKE

Poslije usvajawa Nacrta zakona o statusu dr`avne imovine u Skup{tini RS

Xerard Selman istakao da nijednom svojom odredbom Nacrt zakona ne naru{ava temeqe Dejtonskog mirovnog sporazuma, a Haris Silajxi} da ovaj nacrt predstavqa direktan nasrtaj na ustavno ure|ewe BiH definisano Dejtonom странa 5

Bawaluka
Posqedice teroristi~kog napada u Bugojnu

[teta od poplava 5,8 miliona maraka
странa 18

DANAS

Pro{le godine se manipulisalo cifrom od 500 terorista, a ove od 3.000. Stawe ozbiqnije i treba ga sasje}i u korijenu. Ovaj problem, ako adekvatno ne reagujemo, bi}e najve}i problem u budu}nosti kako BiH tako i Evrope, istakao @ivkovi}

U BiH postoji opstrukcija borbe protiv terorizma i ne postoji politi~ka voqa da se sa wim obra~una. Sada je teret na FBiH kada je rije~ o teroristima i sa tim teretom treba da se suo~i, a ne da ga opstrui{e, naglasio Kalabi}

Bawalu~ki fudbaleri ve~eras (19.30 RTRS) gosti Lozane

странa 3
FOTO: ROJTERS

U Londonu zavr{en glavni pretres o zahtjevu Srbije za izru~ewe Ejupa Gani}a

Borac pi{e novu stranicu istorije
странe 44 i 45

Odluka o izru~ewu za najmawe {est mjeseci
странa 2

Ejup Gani}

Verujemo u ono {to smo radili i nadamo se da }emo u Lozani ostvariti dobar rezultat. Pred nama je samo prvo poluvreme. Drugo je 22. jula na na{em stadionu, rekao trener Zoran Mari}

2 ~etvrtak, 15. jul 2010. GLAS SRPSKE

Vijesti dana
Zajedni~ka komisija NSRS i Vije}a naroda RS

Ne smije se dozvoliti da qudi rovare po kontejnerima, {to je mogu}e da se desi i parlamentarcima ako ne rije{e svoje pitawe. Ilija Filipovi}, zamjenik predsjedavaju}eg Doma naroda Parlamenta BiH

Zakon o popisu u RS pred Ustavnim sudom
BAWALUKA - Zajedni~ka komisija Narodne skup{tine i Vije}a naroda RS nije ju~e postigla saglasnost u vezi sa Zakonom o popisu stanovni{tva, doma}instava i stanova u 2011. godini u RS, a o wegovoj sudbini odlu~i}e Ustavni sud RS, javila je Srna. Predsjednik parlamenta RS Igor Radoji~i} kazao je da obrazlo`ewe amandmana koje su podnijeli delegati Kluba Bo{waka izlazi iz okvira nadle`nosti Vije}a naroda RS. - Predlo`io sam da se amandmani usaglase u dijelu u kojem je to prihvatqivo, ali Klub Bo{waka nije prihvatio nikakvo usagla{avawe. Predsjedavaju}i Komisije Yevad Osman~evi} rekao je da je Klub Bo{waka u Vije}u naroda, koji je i pokrenuo pitawe vitalnog nacionalnog interesa na ovaj zakon, podnio pet amandmana, ali da nije bilo konsenzusa u vezi sa wima.

FOTO: ROJTERS

Emina i Ejup Gani} u Londonu

Zavr{en glavni pretres o zahtjevu Srbije za izru~ewe Ejupa Gani}a

Slobodan Homen

Ustav BiH ne dozvoqava sporazum o izru~ewu

Slobodan Homen

FOTO: GLAS SRPSKE

BEOGRAD - Dr`avni sekretar Ministarstva pravde Srbije Slobodan Homen izjavio je ju~e u Beogradu da Ustav BiH ne dozvoqava da se potpi{e sporazum o izru~ewu dr`avqana osumwi~enih i osu|enih za organizovani kriminal i korupciju, javile su agencije. Predstavnici ministarstava

pravde Srbije i Crne Gore danas }e po~eti razgovore o zakqu~ewu sporazuma o izru~ewu svojih dr`avqana. - Eventualno sklapawe takvog sporazuma sa BiH nije razmatrano - naglasio je Homen i dodao da je predlo`eno Crnoj Gori da se sporazum pro{iri na sva djela za koja se mo`e izre}i kazna du`a od godinu.

Sarajevo

SARAJEVO - NATO je za BiH bitan zbog borbe protiv terorizma, ocijeweno je ju~e na okruglom stolu o beneficijama pristupawa NATO-u odr`anom u Sarajevu. Na okruglom stolu je istaknuto da izolacija ~ini BiH samo slabijom, jer nema individualnu mogu}nost odbrane od terorizma, a ekstremizam je danas prisutan u svakoj zemqi svijeta. Portparol NATO {taba u Sarajevu Derek ^epel ocijenio je da je najboqa odbrana od takvih prijetwi da BiH bude dio grupe prijateqa koji raspola`u informacijama, obavje{tajnim podacima, koji je mogu podr`ati i koji }e napad shvatiti kao napad na sebe. Dodao je da su ekstremizam, organizovani kriminal i terorizam pojave koje prelaze granice, pa borba protiv wih mora biti multinacionalna.

NATO bitan za BiH u borbi protiv terorizma

nadali da }e u prilog Gani}u i}i to {to je jedan od sudija LONDON, SARAJEVO - trebalo da bude penzionisan, Pred sudom u Londonu ju~e je ali on je ostao do okon~awa zavr{en glavni pretres o slu~aja - re~eno je u Timu. Gani}ev advokat Edvard zahtjevu Srbije za izru~ewe Ficyerald rekao je ju~e u suratnog ~lana Predsjedni{tva RBiH Ejupa Gani}a koji dnici da “Srbija ne posjeduje se tereti za ratni zlo~in su{tinski nove dokaze koji nad vojnicima JNA u Dobro- bi opravdali izru~ewe Ganivoqa~koj ulici u Sarajevu }a“. Ficyerald je una krsno 1992. godine. “Glasu Srpske“ u timu ko- ispitivao Milana Petrovi}a, ji zastupa Srbiju u “slu~aju zamjenika srpskog tu`ioca za Gani}“ re~eno je da poslije ratne zlo~ine, tokom posqedgla vnog pre tre sa odlu ka o weg dana izno{ewa dokaza. I dok su u Britaniji tuizru~ewu Gani}a ne}e biti donesena u sqede}ih {est mje- `ila{tvo i odbrana iznosiseci, a mogu}e i godinu, jer u li zavr{ne rije~i u “slu~aju zakonu nije propisano do kada Ga ni}“, u Pred sje dni{ tvu se donosi odluka o ekstradi- BiH u dru{tvu predsjedavaju}eg Harisa Silajyi}a wegov ciji. pravni savjetnik i ~lan Gani- To ne ide u prilog Gani}u i wegovoj odbrani. Oni su }eve odbrane Damir Arnaut optu`io je MUP RS da “djese ~ak luje kao agent strane dr`ave“, da “radi na nelegalan na~in“, te da se “slu`i korumpiranim metoOdluka dama i pritiskom“. Arnaut je opPoslije odluke londonskog suda o tu `io ~la no ve zahtjevu Srbije za izru~ewe Gani}a, Tima za istra`ipredmet }e biti proslije|en minisvawe ratnih zlotru unutra{wih poslova Velike Bri~ina MUP-a RS tanije koji donosi odluku o Simu Tu{evqaka ekstradiciji, a potvr|uje je parlai Radovana Peji}a ment. da su licu, koje je u

PI[E: GORAN MAUNAGA g.maunaga@glassrpske.com

“Glasu Srpske“ u timu koji zastupa Srbiju re~eno da poslije glavnog pretresa odluka o izru~ewu Gani}a ne}e biti donesena u sqede}ih {est mjeseci, a mogu}e i godinu, jer zakon ne propisuje rok za weno dono{ewe
slu ~a ju zah tje va Srbi je za izru~ewe Gani}a pred londonskim sudom ozna~eno kao za{ti}eni svjedok, nudili posao u MUP-u ukoliko svjedo~i u korist Beograda.

Odluka o izru~ewu za najmawe {est mjeseci
ARNAUT optu`io MUP RS da djeluje kao agent strane dr`ave
On tvrdi da mu je ta osoba u mar tu re kla da su mu Tu {evqak i Peji} u septembru pro{le godine nudili posao u MUP-u RS ukoliko da izjavu u korist zahtjeva Beograda. Arnaut je rekao da se u dokumentaciji koju je Srbija dos ta vi la su du u Lon do nu nalazi i svjedo~ewe tog lica koje je ozna~eno kao za{ti}eni svjedok “A”, a koje je na ve lo da je Ar na ut od wega tra`io da odustane od iskaza. Ra do van Pe ji} je re kao “Glasu Srpske“ da Arnautovi navodi nisu ta~ni i da MUP Srpske i Tim za istra`ivawe ratnih zlo~ina postupaju u skladu sa pozitivnim zakonskim propisima BiH. - Tim za istra`ivawe ratnih zlo~ina MUP-a RS radi profesionalno u skladu sa po li cij skim stan dar di ma. Postupamo po svim zahtjevima i nalozima Tu`ila{tva BiH, okru`nih i kantonalnih tu`ila{tava - ka`e Peji}. On je rekao da ne zna na ~iji iskaz i na kog svjedoka je Arnaut mislio. - Ne znam o kojem konkretno slu ~a ju se ra di. Tim u svim slu~ajevima kada ga svjedoci obavijeste da su uznemiravani od odbrane, o{te}enih ili prijavqenih lica, o tome odmah obavje{tava Tu`ila{tvo. Takvih slu~ajeva smo prijavili nekoliko - ka`e Peji} i dodaje da o tome da li }e neko biti za{ti}eni svjedok ne odlu~uje MUP RS, nego sudovi na prijedlog nadle`nih tu`ila{tava.

REIS
Reis-ul-ulema Islamske zajednice u BiH Mustafa Ceri} trebalo je ju~e da se sastane u Londonu sa Ejupom Gani}em, prenijele su agencije. Reis Ceri} boravi u Londonu gdje je predsjedavao sastanku Izvr{nog odbora me|unarodne organizacije “C1 - World Dialogue“.

Srbija i Hrvatska omogu}ile uvid u spiskove optu`enih i osu|enih za ratne zlo~ine

www.glassrpske.com
Vjerujem zamjeniku javnog tu`ioca Srbije za ratne zlo~ine Milanu Petrovi}u da bi Ejup Gani} imao po{teno su|ewe u Srbiji. Wega bi trebalo {to prije izru~iti Srbiji, koja }e mu suditi za ubistvo mladih vojnika JNA. Email: mirkom.omk@gmail.com Stvarno nevjerovatno zvu~i podatak da u BiH ima vi{e od 3.000 terorista, a jo{ nevjerovatnije podatak da se neki od wih nalazi u najvi{im institucijama vlasti. Email: draga.grab@yahoo.com

Spiskovi i u hrvatskom konzulatu u RS
BAWALUKA, BEOGRAD Hrvatski ambasador u BiH Ton~i Stani~i} rekao je “Glasu Srpske“ da }e stanovnici Srpske u Konzulatu Hrvatske u Bawaluci uskoro imati uvid u spiskove lica koja su u Hrvatskoj optu`ena ili osu|ena za po~iweni ratni zlo~in. Stani~i} je kazao da }e sve osobe imati mogu}nost da provjere da li se wihovo ime nalazi na spisku. Generalni konzul Srbije u Bawaluci Jadranka Deraji} rekla je da jo{ nisu dobili informaciju o tome kada bi u Konzulatu Srbije mogli da budu omogu}eni uvidi u spiskove lica koja su optu`ena ili osu|ena za ratne zlo~ine. Ministar pravde Srbije Sne`ana Malovi} saop{tila je da je uvid u spiskove lica koja su u Hrvatskoj i Srbiji osu|ena, optu`ena ili su predmet istrage zbog sumwe da su po~inila ratni zlo~in od sutra mogu}e ostvariti i u ministarstvima pravde u Beogradu i Zagrebu.

SVE OSOBE mo}i }e da provjere da li je wihovo ime na spisku
Prema wenim rije~ima, mogu}nost da se uvid u spiskove obavi, na osnovu li~nog pisanog zahtjeva, u ministarstvi ma prav de Srbi je i Hrvatske umnogome }e dopri-

nijeti gra|anima da br`e i jednostavnije do|u do podataka i da utvrde da li su eventualno na spisku lica koja su osu|ena, optu`ena ili protiv kojih se vodi istraga za krivi~na djela ratnih zlo~ina. Svi zainteresovani gra|ani na veb stranici Ministarstva pravde Srbije mogu da se obavijeste o na~inu na koji mogu da ostvare uvid u spiskove, objasnila je Malovi}eva. D. K.

GLAS SRPSKE ~etvrtak, 15. jul 2010. 3

Ukwi`iti perspektivnu vojnu nepokretnu imovinu na BiH
SARAJEVO - Generalni sekretar NATO-a Anders Fog Rasmusen pozvao je ju~e organe vlasti u BiH da u~ine dodatni napor da bi {to prije bila ukwi`ena perspektivna vojna nepokretna imovina na BiH, javila je Srna. Rasmusen je u razgovoru sa ministrom inostranih poslova BiH Svenom Alkalajem izrazio zadovoqstvo {to je sprovedena ve}ina planiranih aktivnosti u vezi sa Individualnim partnerskim akcionim planom.

Pro{le godine se manipulisalo cifrom od 500 takvih osoba, a ove godine od 3000. Svaki dan stawe ozbiqnije i treba ga sasje}i u korijenu. Ovaj problem, ako adekvatno ne reagujemo, bi}e najve}i problem u budu}nosti kako BiH tako i Evrope, istakao @ivkovi}
PI[E: @EQKA DOMAZET glasss@teol.net

Vehabije i terorizam sramota za BiH

Predstavni~ki dom i Savjet ministara o teroristi~kom napadu u Bugojnu

SARAJEVO - Vehabije i terorizam su sramota BiH, koju Evropa zbog toga tretira kao stalnu prijetwu miru, a svakog gra|anina BiH kao potencijalnog teroristu. Za to }e mo tra `i ti za branu svih organizacija koje se na bilo koji na~in dovode u vezu sa terorizmom. Rekao je to ju~e zamjenik predsjedavaju}eg Predstavni~kog do ma Par la men ta BiH Mi lo rad @iv ko vi} to kom rasprave o teroristi~kom napadu u Bugojnu i akciji “Svjetlost“ u Mao~i u Parlamentu BiH. - Moraju se ispuniti tri preduslova da bi se razgovaralo o konkretnim mjerama: poli ti ~ka voqa, za ko no da vni okvir i efikasniji instrumenti za sprovo|ewe zakona. Kako vidimo, politi~ke voqe u BiH nema da se to rije{i, zakonodavni okvir bi morao da pro is te kne iz te po li ti ~ke voqe, a sve organizacije koje se bave borbom protiv ovog zla u BiH govore da nemaju ni materijalne ni qudske resurse da mu se su prot sta ve - ka zao je @ivkovi}. Dodao je da }e SNSD uskoro u proceduru uputiti prijedlog iz mje na i do pu na Krivi~nog zakona BiH kojim se zabrawuje djelovawe organizacija poveza nih na bilo koji na~in sa terorizmom. @ivkovi} je kazao da veoma brine to {to broj osoba spre mnih za te ro ris ti ~ke akcije u BiH rapidno raste. - Pro{le godine se manipulisalo cifrom od 500 takvih osoba, a ove godine od 3.000. Sva ki dan je stawe ozbiqnije i treba ga sasje}i u korijenu. Ovaj problem, ako adekvatno ne reagujemo, bi}e najve}i problem u budu}nosti

Vehabije izvele teroristi~ki napad na policijsku stanicu u Bugojnu

FOTO: GLAS SRPSKE

kako BiH tako i Evrope - istakao je @ivkovi}. Dodao je da tre ba raz dvo ji ti pi tawe dobijawa bezviznog re`ima od pitawa bezbjednosti i puta BiH ka EU. - Liberalizaciju viznog re`ima su svi dobili, a mi smo ispunili sve uslove i nismo - smatra @ivkovi}.

IZETBEGOVI]: ^au{evi} biv{i roker pod stresom
Naglasio je da je pitawe terorizma pitawe `ivota i su`ivota svih u BiH, koje je te`ak bolesnik koji treba da se suo~i sa problemom. Obrazla`u}i zbog ~ega srpski poslanici ne}e podr`ati Zakon o za{titi tajnih podataka za koji su bo{wa~ki politi~ari rekli da je uslov za EU i liberalizaciju viznog re`ima, @ivkovi} je kazao da “ni~im izazvani neki politi-

~a ri sa mi di `u qes tvicu i postavqaju nove uslove“. [ef klu ba po sla ni ka SNSD-a Drago Kalabi} rekao je da je rasprava o problemu terorizma u BiH vo|ena bez uva`avawa ~iwenica i da je wen rezultat “duplo golo“. - U BiH postoji opstrukcija borbe protiv terorizma i ne postoji politi~ka voqa da se sa wim obra~una. Ministarstvo bezbjednosti nas je nedavno obavijestilo da u BiH ne postoji opasnost od terorizma, a sada dobijamo podatke da u BiH postoji vi{e od 3.000 qudi koji su potencijalni teroristi. To je jasan pokazateq da postoje opstrukcije - istakao je Kalabi}. Dodao je da je RS nosila te{ki teret zbog ha{kih optu`enika i sa tim se suo~ila. - Sada je teret na FBiH kada je rije~ o teroristima i sa tim teretom treba da se suo~i, a ne da ga opstrui{e - re-

kao je Kalabi}. Poslanik SDA Bakir Izetbegovi} kazao je da je Haris ^au{evi}, koji je izveo teroris ti ~ki na pad u Bu goj nu, “biv{i roker i ~ovjek koji se nalazi u stresu“. Konstatovao je da je rije~ o “benignom slu~aju i da od toga ne treba praviti maligni problem“ i da mu “nije jasno kako se od jednog slu~aja pravi 3.000 slu~ajeva“. - Da nisam pro~itao izvje{taj direktora OBA, slu{a ju }i ras pra vu po je di nih poslanika pomislio bih da je uzrok terorizmu u BiH i teroristi~kom napadu rokenrol - ka `e po sla nik SNSD-a @eqko Kuzmanovi}. Po sla nik SDS-a Mir ko Okoli}, koji je i predsjedavaju}i Komisije za kontrolu nad radom Obavje{tajno-bezbjednosne agencije, kazao je da podatak da u BiH ima oko 3.000 lica koja su u svakom trenutku spremna da naprave teroristi-

~ki akt nije iznena|uju}i. - Taj broj je ve}i od onog koji smo dobijali od nadle`nih dr`avnih institucija kazao je Okoli}. Dodao je da poslije Bugojna BiH mora biti svjesna da je terorizam ovdje prisutan i da se sa tim problemom mora pozabaviti. - Te ro ri zam su uve zli bo{wa ~ki po li ti ~a ri, sa Alijom Izetbegovi}em na ~elu, tokom i neposredno poslije rata. On se uvozio i preko susjedne Hrvatske i odre|enih me|unarodnih institucija koje

su omogu}ile dolazak muyahedina, pripadnika “Al-Kaide“ i drugih radikalnih islamskih organizacija. Trebalo je da napuste BiH po potpisivawu Dej ton skog spo ra zu ma, ali ta dejtonska stavka nikada nije implementirana i oni su jo{ ovdje - konstatovao je. Komentari{u}i podatak da su sada u BiH za terorizam spremni i qudi koji su odavde, tj. bh. dr`avqani, Okoli} je kazao da je rije~ o velikom problemu. - Osobe afroazijskog porijekla zavr{ile su svoj posao na tom planu. Wihov posao je upravo i bio da dovedu qude afroazijskog porijekla koji se bave regrutacijom novih kadrova u BiH jer se oni izgledom ne razlikuju od Evropqana - konstatovao je Okoli}, dodav{i da je nedopustivo da policijske, bezbjednosne i pravosudne institucije javno govore kako ta lica ne priznaju zakone i nemaju dokumenta BiH, a ne ~ine ni{ta da ih kazne. Savjet ministara BiH ju~e je ra zma trao zakqu ~ke Predstavni~kog doma povodom ras pra ve o in for ma ci ji o stawu bezbjednosti u BiH u 2009. godini i za realizaciju zakqu~a ka za du `io Mi nis tarstvo bezbjednosti i Ministarstvo pravde BiH. Ko le gi jum Pred sta vni ~kog doma ranije je zatra`io od Savjeta ministara BiH detaqnu informaciju o napadu u Bugojnu.

Zakon o za{titi podataka
Bo{wa~ki poslanici koji su u Predstavni~kom domu BiH u~estvovali u raspravi o Prijedlogu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o za{titi tajnih podataka zauzeli su se za wegovo dono{ewe, uz ocjenu da bi to pomoglo borbi protiv terorizma. Okoli} je negirao ove tvrdwe, navode}i da su to “pri~e za malu djecu“. Ukazuju}i na potrebu dosqednog sprovo|ewa postoje}ih zakona, on je istakao da ne mo`e neko biti bez dokumenata, kao {to je to slu~aj sa vehabijama u BiH, a da ne bude uhap{en.

Jeremi}: Ocjena MSP nije kraj borbe za Kosovo
BEOGRAD - Ministar spoqnih poslova Srbije Vuk Jeremi} izjavio je ju~e da izricawe savjetodavnog mi{qewa Me|unarodnog suda pravde (MSP) o legalnosti progla{ewa nezavisnosti Kosova, najavqeno za 22. jul, nije posqedwa faza borbe za o~uvawe teritorijalnog integriteta i suvereniteta Srbije, prenose agencije. - Srbiji predstoji jo{ `e{}a borba. Moramo biti svesni da }emo biti izlo`eni `estokoj i dobro pla}enoj albanskoj propagandi - rekao je Jeremi}. On je naveo da MSP savjetodavno mi{qewe prosqe|uje Generalnoj skup{tini UN, gdje Srbiju o~ekuje borba za osvajawe ve}ine koja }e biti daleko te`a nego do sada.

“Peri{i} i Savovi} sudije `ivota i smrti“
HAG - Osu|eni na do`ivotnu kaznu zatvora Milan Luki} ju~e je na konferenciji o stawu u `albenom postupku u Ha{kom tribunalu izrazio nadu da }e se, umjesto wega i wegovog brata Sredoja, koji su, kako ka`e, “nevini osu|eni“, na optu`eni~koj klupi na}i Risto Peri{i}, profesor srpskog jezika koji je tokom rata bio na~elnik policije u Vi{egradu i Branimir Savovi}, lokalni lider SDS-a. Luki} je Peri{i}a i Savovi}a ju~e nazvao “sudijama `ivota i smrti“ u Vi{egradu, prenosi Sense.

[ukalo predsjednik Dru{tva Matice srpske RS
BAWALUKA - Mladen [ukalo izabran je ju~e u Bawaluci za predsjednika Dru{tva Matice srpske u Republici Srpskoj, javila je Srna. Osni va ~ka skup {ti na Dru{ tva Ma ti ce srpske u RS iza bra la je na ju ~e ra{wem za sje dawu u Bawalu ci or ga ne Dru{ tva i ~la no ve Upra vnog i Nad zor nog odbo ra. Za zamjenika predsjednika izabran je Miqko [indi}, predsjednika Skup{tine Sne`ana Savi}, potpredsjednike Dru{tva Ranko Risojevi} i Zoran Peja{inovi}, a za generalnog sekretara Drago Brankovi}. Sjednici je prisustvovao predsjednik RS i predsjednik Organizacionog odbora Rajko Kuzmanovi}.

4 ~etvrtak, 15. jul 2010. GLAS SRPSKE
FOTO: GLAS SRPSKE

Komentar dana
Pi{e: Goran MAUNAGA

VRANKI] upozorio parlament prije glasawa

Terorizam, vlast i politika
Teroristi i vehabije u BiH infiltrirani su u institucije vlasti i u policiju, a za rje{avawe tog goru}eg problema u BiH ne postoje politi~ka voqa i odluka. ^ak ni po sli je alar man tnog iz vje {ta ja di re kto ra OBA Almira Xuve o 3.000 terorista koji su u svakom momentu spremni za napad nije bilo o~ekivanih i neophodnih reakcija predstavnika bo{wa~kih politi~kih partija. Iznio je Xuvo i saznawa koja je OBA prikupila o teroristi Harisu ^au{evi}u i wegovim namjerama, o ^au { e v i } e v i m Otkud sad odjednom ro dbin skim ve za ma u vehabije, teroristi policiji pomo}u kojih i terorizam? je adaktirano niz prijava protiv wega. NaNaravno da nije odjednom i naravno veo je on i da je OBA na vrijeme o svemu toda je to otud {to me oba vi jes ti la na ih i danas {tite i dle `ne in sti tu ci je, prikrivaju isti oni MUP FBiH, Tu `i koji su ih ovdje i la{tvo BiH, EUFOR. dovodili za vrijeme Predsjednici Strani poslije rata u BiH ke za BiH Haris Silajxi} i SDA Sulejman Tihi} o svemu tome nisu rekli ni rije~i, {to se potpuno uklapa u raniju tvrdwu ministra bezbjednosti Sadika Ahmetovi}a da u BiH uop{te nema terorizma. A taj i takav wegov izvje{taj o BiH bez terorista prihvatila su oba doma Parlamenta BiH. Otkud sad odjednom vehabije, teroristi i terorizam? Naravno da nije odjednom i naravno da je to otud {to ih i danas {tite i prikrivaju isti oni koji su ih ovdje i dovodili za vrijeme i poslije rata u BiH. Ako ti wihovi pokroviteqi zaista vjeruju da }e zbog toga oni biti po{te|eni posqedica teroristi~kih napada koji, po svim predvi|awima, tek slijede u BiH, uskoro }e se uvjeriti da su grdno pogrije{ili. Na uda ru ve ha bi ja i te ro ris ta prvo }e da se na |u Bo{waci, to su ve} pokazali slu~ajevi u #FIS Vitezu#, Gorwoj Ma o~i i u Bu goj nu, i to zna sva ki ra zu man Bo{wak. Zato je tom prosje~nom Bo{waku te{ko da shvati postupke svog politi~kog rukovodstva, vlasti, te{ko, jer nije stimulisan ogromnim sumama islamskog novca i jer nije ideolo{ko-vjerski indoktriniran, kao oni. Ali, i na tome se ubrzano radi. I to je potvrdio Xuvo, naglasiv{i da novac koji sti`e za teroriste nigdje nije evidentiran, a da se Bo{waci za radikalne islamske ciqeve vrbu ju ta ko {to se tim nov cem fi nan si ra ju wihova djeca. Zato }emo se po svoj prilici uskoro uvjeriti da }e nespre~avawe finansirawa terorista i nepostojawe politi~ke odluke za obra~un s terorizmom, BiH i wene stanovnike skupo da ko{ta. Osim ako ne{to ne uradimo.

Dragan Vranki}

Dragan Vranki}, ministar finansija i trezora BiH

Nema smisla usvajati zakon za koji u buxetu nisu predvi|ena sredstva. I da je rije~ o jednoj marki, a ne o milionima maraka, takvo ne{to ne mo`e da se radi na polovini fiskalne godine, kazao Vranki}
PI[E: @EQKA DOMAZET glasss@teol.net

Zakon o slu`bi u OS poguban za buxet BiH
a, bilo pogubno za buyet i fi nan sij sku sta bil nost BiH Vran ki} je naj di rek tni je upo zo rio par la ment prije glasawa. - Ne ma smi sla usva ja ti zakon za koji u buyetu nisu pre dvi |e na sred stva. I da je rije~ o jednoj marki, a ne o milionima maraka, takvo ne{to ne mo`e da se radi na polovini fiskalne godi ne - re kao je ju ~e Vran ki}. U mi{qewu o ovom zakonu, koje je potpisao 2. jula, naveo je da predlo`eni zakon nije prihvatqiv sa finansijskog aspekta i da bi wego vo spro vo |ewe pred stavqalo opasnost po fiskal nu odr`i vost buyeta institucija ~iji prihodi su izuzetno ograni~eni. Istakao je da obrazlo`ewe ovog zakona koje se odnosi na finansijska sredstva, a koje je dalo Ministarstvo odbrane, ni je ade kva tno sa aspe kta kvaliteta i vjerodostojnosti podataka. Vranki} dodaje da predlo`eni zakon sadr`i elemen te so ci jal ne po li ti ke koja je iskqu~ivo u nadle`nos ti en ti tet skih vla da te je sto ga fi nan si rawe ovog zakona iz buyeta institucija BiH sporno. Pred sje da va ju }a Do ma naroda BiH Du{anka Majki} ka`e da bi se, ukoliko bi se usvo jio ovaj za kon, vr{ilo penzionisawe mimo entitetskih zakona o penzijsko-invalidskom osigurawu i da bi se na taj na~in nastavilo sa daqim privilegijama pojedinim kategorijama u FBiH koje su skoro dovele do finansijskog sloma federalnog buyeta. Ona je podsjetila da je za hvaquju }i [a ra bi za kon pro{ao u prvom ~itawu. - SNSD ima tri delegata u Do mu na ro da, a da bi ne{to bilo odbijeno treba da ima ~etiri glasa. O~ekuje mo da }e mo do bi ti je dan glas, nadamo se od Mladena Iva ni }a, da se taj za kon odbaci, dodala je.

SARAJEVO - Ministar finansi ja i trezo ra BiH Dra gan Vran ki} re kao je “Glasu Srpske“ da je nelogi~no da Dom naroda Parla men ta BiH usva ja Prijedlog zakona o dopunama Zakona o slu`bi u Oru`a nim sna ga ma BiH na polovini fiskalne godine. Da bi usva jawe Pri je dloga zakona, koji je u utorak usvojen u prvom ~itawu, zahvaquju}i glasu delegata Demokratske partije Slobodana [arabe, a protiv koga su glasali delegati SNSD-

U BUXETU za 2010. godinu nisu planirana sredstva za ove namjene
- U buyetu institucija BiH za 2010. go di nu ni su pla ni ra na sred stva za ove namjene u okviru buyeta MO ni ti je mo gu }e pro na }i sred stva za ove na mje ne even tu al nim res tru ktu ri sawem buyeta Ministarstva odbrane. Pored toga, za ove na mje ne ni su ra spo lo `i va ni sredstva u buyetskoj rezervi za 2010. godinu - decidno sto ji u mi{qewu Ministarstva finansija.

Prevara
- Zakon o dopunama Zakona o slu`bi u OS BiH usvojen je u prvom ~itawu, zahvaquju}i glasawu Slobodana [arabe. Taj zakon su izmislili Bo{waci. Predstavni~ki dom je prevaren jer je zamjenik ministra finansija Fuad Kasumovi} iz SDA prevario ~lanove Parlamenta, kada je rekao da za sprovo|ewe zakona treba 1,6 miliona. U pismu Ministarstva finansija Ministarstvu odbrane jasno stoji da predlo`eni zakon nije prihvatqiv iz mnogo razloga, pa je dato negativno mi{qewe. Radi se o nasrtaju na buxet i na entitetske zakone - kazala je Majki}eva.

Slobodan Homen, dr`avni sekretar Ministarstva pravde
Sve izjave koje idu u pravcu da u Srbiji ne postoje uslovi za fer i pravi~no su|ewe su ~ista politizacija “slu~aja Gani}“ i onemogu}avawe da se ratni zlo~inci izvedu pred lice pravde.

Rok za prodaju vi{ka naoru`awa isti~e 31. decembra 2011. godine

Nisu raspisani tenderi za prodaju
BAWALUKA - Tenderi za prodaju vi{ka naoru`awa jo{ nisu raspisani, jer Komi si ja ko ju je for mi ra lo Ministarstvo odbrane BiH ni je oba vi la sve po tre bne procedure. Re kao je to “Gla su Sr pske“ za mje nik mi nis tra od bra ne BiH @iv ko Ma r janac. Prema wegovim rije~ima, ~lanovi Komisije, koju ~ine predstavnici Ministarstva i entiteta, treba da obave sve procedure koje prethode raspisivawu tendera.

Sowa Biserko, predsjednik Helsin{kog odbora za qudska prava u Srbiji
Zahtev Srbije za izru~ewe Gani}a je politi~ki motivisan, jer Beograd `eli da doka`e da su Bo{waci, a ne JNA izazvali rat u BiH.

SRPSKA }e dobiti 80 odsto novca od prodaje
- Planirano je da se za pro da ju vi {ka na oru `awa raspi{u dva tendera - naveo je Marjanac, ali nije precizirao kada }e oni biti raspisani. Rok za prodaju vi{ka na-

oru`awa isti~e 31. decembra 2011. godine. Marjanac je kazao da bi 20 od sto od pro da je vi {ka naoru`awa dobilo Ministarstvo odbrane BiH, dok bi ostalih 80 odsto pripalo entitetima. RS i FBiH dobi}e 80 odsto novca samo od onog naoru`awa koje su unijele u OS BiH. - U procesu prodaje naoru`awa nema diobe, jer se zna {ta je ~ije. Prema pro-

cjenama, ne{to vi{e oru`ja pripada RS - istakao je Marjanac. Napomenuo je da ako ni za je dan od dva pla ni ra na tendera ne bude zainteresovanih, oru`je }e biti uni{teno. - Kada je rije~ o doniranom oru`ju i municiji, poput onoga od NATO {taba, ono ne}e i}i u prodaju, nego }e biti uni{teno - rekao je Marjanac. V. [.

GLAS SRPSKE ~etvrtak, 15. jul 2010. 5

Silajxi} nije pro~itao ni Ustav, ni Dejton
Xerard Selman istakao da nijednom svojom odredbom Nacrt zakona ne naru{ava temeqe Dejtonskog mirovnog sporazuma, a Haris Silajxi} da ovaj nacrt predstavqa direktan nasrtaj na ustavno ure|ewe BiH definisano Dejtonom

Poslije usvajawa Nacrta zakona o statusu dr`avne imovine u NSRS

Tawa Fajon

Ukidawe viza za BiH do kraja godine
KELN, BEOGRAD - Specijalni izvjestilac Evropskog parlamenta za viznu liberalizaciju za BiH i Albaniju Tawa Fajon izjavila je da bi ukidawe viza za gra|ane tih zemaqa moglo da se o~ekuje ove jeseni, a sigurno prije kraja godine. - Ako se ispune uslovi, mislim da je realno da o~ekujemo tu odluku. U BiH to bi trebalo da se dogodi poslije izbora i te{ko da }e to biti prije novembra - smatra Fajon, prenosi wema~ki radio Doj~e vele. Ona u svom posqedwem na crtu iz vje {ta ja pod sje }a sve evropske institucije da su se prilikom odobravawa bezviznog re`ima za Srbiju, Makedoniju i Crnu Goru obavezale da }e se pitawem vizne liberalizacije za BiH i Albaniju baviti pod oznakom “hitno“.
FOTO: GLAS SRPSKE

Tawa Fajon

Institut za nestale Nevesiwe
Xerard Selman, ministar pravde Republike Srpske PI[E: VEDRANA KULAGA vedranak@glassrpske.com FOTO: GLAS SRPSKE

BAWALUKA - Predsjeda va ju }i Pred sje dni{ tva BiH Haris Silajyi} treba do bro da pro ~i ta Dej ton ski mirovni sporazum, dejtonski Ustav BiH i zakone ko je je na me tnuo vi so ki pred sta vnik i vi dje }e da RS apsolutno ima ustavni i svaki drugi osnov da donese zakon o statusu dr`avne imovine koja se nalazi na wenoj teritoriji. Kazao je ovo ju~e “Glasu Srpske” mi nis tar prav de

RS Yerard Selman, komenta ri {u }i sta vo ve ko je je Silajyi} iznio ju~e na vanrednoj pres-konferenciji. Silajyi} je rekao da Nacrt zakona koji je u utorak uve~e usvo ji la NSRS pred stavqa direktan nasrtaj na ustavno ure|ewe BiH koje je definisano Dejtonom. - Haris Silajyi}, bez obzira na to {to je bio u Dejtonu, ne poznaje Dejtonski mirovni sporazum i Ustav. Nijednom svojom odredbom Nacrt zakona koji je usvojen u Narodnoj skup{tini RS ne

naru{ava temeqe Dejtona rekao je Selman. Na ju ~e ra{woj kon fe ren ci ji za no vi na re u Sa ra je vu Si lajyi} je izja vio da je Na crt za ko na o sta tu su dr`a vne imo vi ne ko ja se na la zi na te ri to ri ji RS “di re ktan na srtaj na us ta vno ure |ewe BiH ko je j e d e f i n i sa no De j t on skim spo ra zu mom“ i po zvao OHR da re agu je.

SPORAZUM o sukcesiji nije osnov za pravo vlasni{tva
Silajyi} tvrdi da ~lan 1. Ustava BiH ostavqa svu imo vi nu biv {e RBiH, SRBiH i svih drugih pretho dni ca BiH kao imo vi nu sada{we BiH. Selman, naprotiv, isti~e da Sporazum o sukcesiji nije osnov za sticawe prava vlasni{tva.

ZAKON
NSRS usvojila je u utorak uve~e Nacrt zakona o statusu dr`avne imovine koja se nalazi na teritoriji Srpske i pod zabranom je raspolagawa, ~ijim odredbama je predvi|eno da se imovina na teritoriji entiteta smatra wegovim vlasni{tvom. Nacrt zakona omogu}ava da Vlada RS, u sporazumu sa Savjetom ministara BiH, imovinu Srpske da na kori{}ewe bez naknade institucijama BiH radi obavqawa poslova iz wihove nadle`nosti.

- U Dej ton skom mi ro vnom spo ra zu mu BiH je stvo re na ta ko da je ~i ne dvije teritorijalne jedinice, RS i FBiH i na osnovu tu ma ~ewa Spo ra zu ma o su kcesiji imovina koja se nala zi na te ri to ri ji RS i FBiH pripada tim teritori jal nim je di ni ca ma - re kao je Selman. OHR je saop{tio da se Na crtom za ko na o sta tu su dr`avne imovine ne ukidaju odre dbe odlu ka vi so kog predstavnika o privremenoj zabrani raspolagawa dr`avnom imovinom. - Pre dlo `e ni za kon predstavqa jednostran potez koji bi mogao da ugrozi postizawe odr`ivog rje{ewa navode iz OHR-a. Ocjewuje se da bi dono{ewe ovog zakona zna~ajno zakomplikovalo sprovo|ewe Pro gra ma “pet plus dva”, {to bi prolongiralo proces tranzicije OHR-a.

Jo{ uvijek se traga za 108 nestalih Srba
NEVESIWE - Na podru~ju Hercegovine jo{ uvijek se traga za 108 lica srpske nacionalnosti koji su nestali tokom proteklog rata u BiH, potvr|eno je Srni u terenskoj kancelariji Instituta za nestala lica BiH u Nevesiwu. U posqedwem ratu u Hercegovini je nestalo 431 lice srpske na ci onal nos ti, od ~ega su 142 vojnika i 289 civila. Klasi~nom i DNK meto dom iden ti fi ko va ne su 323 osobe, a u spomen-kosturnici u Nevesiwu nalazi se jo{ 60 posmrtnih ostataka koji ~ekaju utvr|ivawe identiteta. Pred sje dnik Op {tin ske organizacije zarobqenih i poginulih boraca i nestalih civila Predrag Kova~evi} ka`e da je ovih dana iz laboratorije stiglo pet pozitivnih DNK nalaza koji }e kra jem mje se ca bi ti stavqeni u proces identifikacije.

Sadik Ahmetovi}

Policijske agencije odli~no obavile posao
SARAJEVO - Zahvaquju}i napornom radu i veoma dobroj saradwi svih policijskih agencija u BiH, obiqe`avawe 15 godina stradawa u Srebrenici proteklo je u najboqem redu, {to je omogu}ilo dostojanstven ukop za 775 `rtava u Poto~arima, javila je Srna. Izjavio je to ju~e u Sarajevu ministar bezbjednosti Sadik Ahmetovi}, koji je pohvalio rad svih policijskih agencija u BiH zbog odli~no obavqenog posla u oblasti bezbjednosti. On je istakao da je bezbjednosna situacija 12. jula u Bratuncu bila na visokom nivou i da nije zabiqe`en nijedan incident.

Na konkurs stiglo 13 prijava
BAWALUKA - Predsjednik Komisije za izbor jednog sudije Ustavnog suda BiH Rado van Vu ko vi} izja vio je “Glasu Srpske“ da je na javni poziv za izbor jednog sudije Ustavnog suda BiH iz RS, koji je objavila Narodna skup{tina RS, do sada stiglo 13 prijava. On je istakao da se mo`e o~e ki va ti da, iako je kon kurs zatvoren u petak, 9. jula, sqede }ih da na sti gne jo{ prijava i da }e uskoro biti saop{tena imena kandidata koji su podnijeli aplikacije na raspisani poziv.

Imenovawe sudije Ustavnog suda BiH iz Republike Srpske

SUD MO@E da funkcioni{e bez jednog sudije iz RS
- Poslije toga ima}emo vi{e detaqa u vezi sa kandidati ma, kao i o ugo va rawu intervjua sa wima - rekao je Vukovi}.

Nije precizirao ka da bi konkursna procedura mogla da bude zavr{ena. - Prema Ustavu BiH i Pravilima Ustavnog suda BiH ne postoji ta~an rok za po~etak rada izabranog sudije, ali bi bilo po`eqno da se izbor okon~a {to br`e da bi sud radio u punom sastavu re kli su u Us ta vnom su du BiH. Istakli su da sudija mo`e po ~e ti sa ra dom ~im bu de

imenovan i da sve~anu izjavu, te da ne postoji pravna pre pre ka da Sud funkcioni{e u slu~aju nedostatka jednog sudije iz Srpske. Prema utvr|enom protokolu, Ustavni sud BiH se sastoji od devet ~lanova, od kojih dva ~la na bi ra Na ro dna skup{tina RS. Novi sudija iz RS bira se jer je Ustavni sud ra zri je {io du `nos ti Krstana Simi}a. V. K.

Jedan Novozelan|anin se oporavqa od operacije nakon {to ga je wegov pas upucao u zadwicu, prenose agencije. Policija vjeruje da je pas slu~ajno nagazio na oroz pu{ke svog vlasnika i upucao ga u nezgodno mjesto. Vlasnik psa se sa pu{kom u ruci spu{tao na zadwe sjedi{te automobila kada je wegov qubimac usko~io pored wega i aktivirao oru`je. Nastradali Novozelan|anin se zajedno sa jo{ trojicom prijateqa vra}ao iz lova kada se nesre}a dogodila. Oni su izjavili policiji da ih je pucaw iznenadio, jer su vjerovali da je pu{ka prazna.

6 ~etvrtak, 15. jul 2010. GLAS SRPSKE

Raskid ugovora sa “[trabagom” ove sedmice

Dru{tvo
Saradwa RTRS-a i UNICEF-a

BAWALUKA - Premijer RS Milorad Dodik izjavio je da je projekat mre`e autoputeva u RS vlasni{tvo Vlade koja trenutno ima mandat, da ostaje primaran projekat i u budu}nosti iako }e ove sedmice biti potpisan ugovor s austrijskom kompanijom “[trabag” o istupawu iz zajedni-

~kog akcionarskog dru{tva “Autoputevi RS“ uz nadoknadu od 200.000 evra, prenose hrvatski portali. - Dogovorili smo se da “[trabag” iza|e iz zajedni~kog akcionarskog dru{tva u kojem je ve}inski vlasnik i da mu podmirimo tro{kove koje je do sada imao - rekao je Dodik.
FOTO: V. STOJAKOVI]

Potpisan sporazum za dobrobit djece
BAWALUKA - Generalni direktor Radio-televizije Republike Srpske Dragan Davidovi} i predstavnica UNICEF-a za BiH Florens Bauer potpisali su trogodi{wi sporazum o saradwi pod nazivom “Partnerstvo za dobrobit djece“, saop{teno je ju~e iz UNICEF-a. Svrha ovog spo ra zu ma je ja ~awe sa radwe UNI CEF-a i RTRS-a kako bi udru`ili i povezali svoje kapacitete i doprinosili promociji ispuwewa dje~ijih prava u BiH. - Saradwom se `eli oja~ati svijest stanovni{tva o standardu i uslovima `ivota djece u BiH, te ohrabriti u~e{}e djece i mladih u odlu~ivawu i tra`ewu wihovih prava - navodi se u saop{tewu. D. K.

Mladen Ivani} i Ogwen Tadi}

Vjeruju u pobjedu na predstoje}im izborima
BAWALUKA - Kandidati Koalicije “Zajedno za Srpsku“ za ~lana Predsjedni{tva BiH Mladen Ivani} i predsjednika RS Ogwen Tadi} izja vi li su ju ~e da je wihov “ciq na oktobarskim izborima u BiH pobjeda korupcije u RS i politi~kog ekstremizma u BiH”. Ivani} je na konferenciji za novinare rekao da je Sarajevu potreban aktivan ~lan Predsjedni{tva, a ne, kako je naveo, spava~. - U Sarajevu treba neko ko }e raditi svoj posao, a ne u Bawaluci samo “kukati“ da ga niko u Sarajevu ne razumije - rekao je Ivani}, prenose agencije. Tadi} je rekao da je veoma va`no da gra|ani u idu}em periodu daju podr{ku kreirawu novog imiya RS, tako da ona bude prepoznata kao bogata, slobodna i obrazovana, a ne da se “pretvara iz jednog ekstremnog, politi~kog kriminalnog oblika u drugi“.

Avion }e letjeti ~etiri puta sedmi~no

Sa aerodroma “Mahovqani“ odletio prvi avion za Sloveniju

Avionom od Bawaluke do Qubqane za 55 evra
Na ovaj na~in Srpska }e turistima, poslovnom svijetu i svima onima koji ovdje dolaze i odavde odlaze omogu}iti da lako putuju. Qubqanski aerodrom je frekventan i omogu}ava konekciju sa mnogim destinacijama u svijetu, rekao Dodik
PI[E: MARIJANA MIQI] marijanam@glassrpske.com

Zavr{ena Biskupska konferencija BiH

Poziv Hrvatima da iza|u na izbore
BAWALUKA - ^lanovi Biskupske konferencije BiH pozvali su sve Hrvate da iza|u na izbore i glasaju po svojoj savjesti za one kandidate koji }e raditi za op{te dobro svih, a posebno obespravqenih i ugro`enih. Poslije dvodnevnog zasjedawa Biskupske konferencije u Bawaluci od 12. do 14. jula upu}en je apel hrvatskim strana~kim predstavnicima u BiH na jedinstvo, me|usobnu saradwu i prevladavawe strana~kih i li~nih interesa zbog dobra i budu}nosti hrvatskog naroda i svih drugih sa kojima `ivi u BiH. D. K.

BAWALUKA - Promotivnim letom Bawaluka Qubqana sa bawalu~kog aerodroma “Mahovqani“ ju~e je uspostavqena redovna avionska veza kojom }e putnici mo}i putovati ~etiri puta sedmi~no, a povratna karta ko{ta 55 evra. Ova aviolinija uspo stavqena je zahvaquju}i sara-

dwi aviokompanija “Skaj Srpske“ i “Adria ervejsa“ iz Qubqane. Premijer Srpske Milorad Dodik izrazio je nadu da }e projekat dvije aviokompanije uspjeti. - Na ovaj na~in Srpska }e turistima, poslovnom svijetu i svima onima koji ovdje dolaze i odavde odlaze omogu}iti da lako putuju. Qubqanski aerodrom je frekventan i omogu}ava konekciju sa mn-

ogim destinacijama u svijetu rekao je Dodik i dodao da }e Vlada RS podr`ati sve aktivnosti da bude odr`an projekat i da }e zajedni~kim naporima sa “Adria ervejsom“ uspostaviti trajnu i funkcionalnu aviovezu sa Evropom i svijetom.

LET Bawaluka - Qubqana traje 45 minuta
Dodik je naglasio da ova aviolinija ima veliki zna~aj i za slovena~ke privrednike koji u Bawaluci imaju fabrike. Direktor “Skaj Srpske“ Zoran Iwac kazao je da su uspostavili strate{ko partnerstvo sa najve}om aviokompanijom u okru`ewu, koja je ujedno i stanica najve}e vazduhoplovne alijanse.

DESTINACIJE
Tadi Tufek je istakao da }e kompanija “Adria ervejs“ putnicima preko Qubqane omogu}iti ve} tradicionalno dobre veze sa evropskim gradovima Amsterdamom, Briselom, Be~om, Kopenhagenom, Frankfurtom, Londonom, Minhenom, Parizom, Stokholmom, Var{avom, Cirihom i drugim gradovima, a u saradwi sa ~lanovima udru`ewa “Star alajens“ i sa vi{e od 1.100 destinacija na svijetu.

- Cijena leta je promotivna, a povratna karta ko{ta 55 evra. Letje}e se avionom “kanader regional yet CRJ 200“ sa 48 sjedi{ta - kazao je Iwac i dodao da }e putnici konekcije mo}i da ostvare prema najmawe 20 kona~nih destinacija, kao {to su London, Pariz, Be~ i Amsterdam. Iwac je naglasio da je ovo tek prvi mali korak u razvoju doma}eg aviosaobra}aja u Srpskoj. Izvr{ni direktor “Adria ervejsa“ Tadi Tufek izrazio je uvjerewe da }e se linije uspje{no razvijati te da }e ~etiri leta sedmi~no dodatno zbli`iti dva prijateqska grada. - Let avionom traje 45 minuta i proti~e uz komfor i qubaznost zaposlenih u avionu - kazao je Iwac.

Dragan Kalini}, lider Saveza za demokratsku Srpsku

SDS uz pomo} stranaca sprema prevaru
Konferencija u Bawaluci FOTO: SRNA

Davor ^orda{

Va`an odziv Hrvata
BAWALUKA - ^lan Predsjedni{tva Hrvatske demokrat ske za je dni ce BiH Davor ^orda{ rekao je da je odziv Hrvata na predstoje}im op{tim izborima posebno va`an za kredibilitet i snagu hrvatske politike ne samo na izborima, nego i poslije wih u fazi pregovora o ustavnom ure|ewu BiH, saop{teno je iz ove stranke, javila je Srna. - Od go vor nost za bu du }nost hrvat skog na ro da u BiH i ovaj put je disperzovana u svaki hrvatski glas ocijenio je ^orda{.

BAWA LUKA - Srpska demo krat ska stran ka (SDS) sprema veliku politi~ku prevaru bira~ima, a to radi uz pre}utno odobravawe nekih faktora iz me|unarodne zajedni ce, izja vio je ju ~e u Bawaluci lider Saveza za demo krat sku Srpsku (SzDS) Dragan Kalini}. - Ogwen Tadi}, Mladen Bosi} i drugi dresirani ~lanovi SDS-a dobili su ovaj put od me|unarodne zajednice zadatak da obore vlast Milorada Dodika - naglasio je Kalini}. Dodao je da upravo zbog toga Tadi} ne}e biti sankcioni san za ve li ke i pra zne rije~i da “RS, ukoliko ne na|e

saglasnost sa drugim entitetom i druga dva naroda, jedini izlaz predstoji u izglasavawu ne za vi snos ti, odno sno ot cjepqewa“.

USKORO rehabilitacija [arovi}a i Bjelice
Tvrdi da }e zbog toga {to su pristali da ru{e Dodika, me|unarodna zajednica uskoro da rehabilituje i tako nagradi Mirka [arovi}a i Milovana Cicka Bjelicu. - Dogovor je postao jasan poslije glasawa o imovini u Narodnoj skup{tini RS, kada su poslanici SDS-a nestali

kada je trebalo glasati. SDS ponovo baca pra{inu narodu u o~i uz pre}utnu saglasnost nekih faktora iz me|unarodne zajednice, a posqedice }e najvjerovatnije biti tra`ewe novih ustupaka od RS u odnosu na ustavna rje{ewa i Dejtonski sporazum - rekao je Kalini}.

SzDS je na sjednici Glavnog odbora izabrao dekana Pravnog fakulteta u Bawaluci Vi to mi ra Po po vi }a za predsjednika Politi~kog savje ta SzDS-a. Pred sje dnik Ekonomskog savjeta SzDS-a je Goran Popovi}. V. K.

Alkalaj
Kalini} je istakao da je nevjerovatno da se nijedna politi~ka stranka u RS i BiH nije osvrnula na izjavu ministra inostranih poslova Svena Alkalaja koji je nedavno saop{tio preporuku Evropske unije da “ne predajemo aplikaciju za punopravno ~lanstvo jer }e takva aplikacija biti odba~ena“. - Poslije izbora neophodno je odgovoriti na najva`nije pitawe da li ova zemqa ima budu}nost u EU - rekao je Kalini}.

GLAS SRPSKE ~etvrtak, 15. jul 2010. 7

Za obnovu stanovni{tva u Srpskoj nedostaje 30 odsto djece
BIJEQINA - U Republici Srpskoj je od 2002. godine evidentan pad nataliteta i za obnovu stanovni{tva nedostaje 30 odsto djece, rekla je Srni predsjednica Savjeta za djecu RS Jovanka Vukovi}. Vukovi}eva je istakla da dru{tvena kriza uti~e na porodicu i dovodi do izmjena u strukturi i funkciji klasi~ne porodice, zbog ~ega se pojavquju alternativni oblici socijalnog `ivqewa. - U odnosu na brak, danas u dru{tvu imamo celibate, u odnosu na ra|awe imamo pojavu kasnog ra|awa, te pojavu homoseksualizma, zatim jednoroditeqske porodice, a to sve zna~ajno ostavqa trag na funkciju klasi~ne porodice - rekla je Vukovi}eva.

@iva na termometru u pojedinim op{tinama RS dostigla 35 stepeni Celzijusa
Dnevna temperatura danas }e se kretati od 34 do 36 stepeni Celzijusa, dok }e na jugu temperatura dosti}i i 38 stepeni. Jo{ ve}i porast temperature o~ekuje se sutra te za dane vikenda, kada bi `iva u termometru mogla dosti}i i 39 stepeni
PI[E: MARIJANA MIQI] marijanam@glassrpske.com

Vijesti
Urbanisti~ki zavod

Srpsku zahvatio toplotni talas

Radnicima zabrawen ulazak
BAWALUKA - Direktor Urbanisti~kog zavoda RS Goran Vajki} ponovo je ju~e poku{ao da zabrani radnicima koji {trajkuju da u|u u zgradu Zavoda, ali su ra dni ci po sli je in ter vencije policije uspjeli da u|u. Predsjednik Sindikalne organizacije Zavoda Igor Kqaji} rekao je da je direktor od radnika tra`io identifikacione kar ti ce, ka ko bi ih pustio da u|u. M.^.

“Medicinska elektronika“

BAWALUKA - Republiku Srpsku zahvatio je “toplotni talas“, a `iva na termometru u pojedinim op{tinama dostigla je 35 stepeni Celzijusa. Stanovnike idu}ih dana o~ekuju temperature i do 40 stepeni. U Republi~kom hidrometeorolo{kom zavodu RS kazali su da }e se danas dnevna temperatura kretati od 34 do 36 stepeni Celzijusa, dok }e na jugu temperatura dosti}i i 38 stepeni. - Jo{ ve}i porast temperature o~ekuje se sutra, te za dane vikenda, kada bi `iva u termometru mogla dosti}i i 39

Ste~aj te~e od 12. jula
BAWALUKA - Preduze}u “Medicinska elektronika“ iz Bawaluke od ponedjeqka, 12. jula, te~e ste~ajni postupak u skladu sa rje{ewem Okru`nog privrednog suda, potvrdio je ju~e ste~ajni upravnik Lazo Tomi}, javila je Srna. Tomi} je istakao da je sqede}i korak da povjerioci u roku od 30 dana prijave svoje potra`ivawa kod bawalu ~kog privrednog suda, poslije ~ega }e biti ura|ena revizija tih potra`ivawa radi utvr|ivawa validnosti.

Boravak na suncu treba izbjegavati od deset do 17 ~asova

FOTO: ARHIVA

stepeni - kazali su u Republi~kom hidrometeorolo{kom zavodu RS. U ovom zavodu dodali su da se u ve~erwim ~asovima mo`e o~ekivati pojava pquskova pra}enih grmqavinom u planinskim predjelima.

Prema prognozama meteorologa, zahla|ewe bi moglo nastupiti u nedjequ uve~e, odnosno u ponedjeqak, a temperatura }e pasti za {est do osam stepeni Celzijusa. Qekari savjetuju stanovnicima da ne izlaze na sunce u pe-

riodu od deset do 17 ~asova.

ZAHLA\EWE se o~ekuje u nedjequ uve~e
- U vrijeme velikih temperatura treba izbjegavati masnu, pr`enu i visokokalori~nu hranu. U dnevne obroke treba ubaciti {to ve}e koli~ine vo}a i povr}a. Pored toga, stanovnicima se savjetuje da piju oko dva litra te~nosti, kako vode, tako i vo}nih sokova - ka`u qekari. Qekari isti~u da visoke temperature najte`e podnose starije osobe te hroni~ni bolesnici i radnici koji rade te{ke fizi~ke poslove na otvorenom. - Hroni~ni i sr~ani bolesnici treba da redovno posje}uju svog porodi~nog qekara i da se pridr`avaju propisane terapije, kao i da izbjegavaju boravak na suncu - ka`u u domovima zdravqa u Srpskoj. Stanovnicima koji rashla|ewe tra`e na bazenima i kupali{tima qekari savjetuju da

obavezno koriste odgovaraju}e kreme za za{titu od sunca.

UV zra~ewe
UV indeks ju~e je bio visok i predstavqao je opasnost od UV zra~ewa. U Hrvatskoj je UV indeks ju~e bio osam, na jugu Jadrana devet, dok je u Istri i Primorju ovaj indeks iznosio sedam. Za za{titu od sunca preporu~uje se no{ewe {e{ira sa {irokim obodom, sun~anih nao~ara i odje}e dugih rukava, te kori{}ewe za{titnih krema. Od visokog UV zra~ewa djeca mogu dobiti opekotine za mawe od deset minuta, dok UV zra~ewe mo`e prodrijeti kroz odje}u od rijetkog tkawa i na{tetiti ko`i.

VREMENSKA PROGNOZA ZA RS ^ETVRTAK 15. Jul PETAK 16. Jul SUBOTA 17. Jul NEDJEQA 18. Jul
Sun~ano Vjetar: 5 km/h Vla`nost: 54% Vjerovat. padavina: 0% Sun~ano Vjetar: 10 km/h Vla`nost: 53% Vjerovat. padavina: 0% Sun~ano Vjetar: 10 km/h Vla`nost: 54% Vjerovat. padavina: 0% Pquskovi sa grmqavinom Vjetar: 10 km/h Vla`nost: 68% Vjerovat. padavina: 40% Vedro Vjetar: 5 km/h Vla`nost: 74% Vjerovat. padavina: 0% Vedro Vjetar: 5 km/h Vla`nost: 69% Vjerovat. padavina: 0% Uglavnom vedro Vjetar: 5 km/h Vla`nost: 69% Vjerovat. padavina: 20% Pquskovi sa grmqavinom Vjetar: 3 km/h Vla`nost: 82% Vjerovat. padavina: 30%

Op{tina Glamo~

Zaposleni primili prvu platu
GLAMO^ - Zaposleni u op{tinskoj administraciji Glamo~a, ukqu~uju}i i ~elnike izvr{ne i zakonodavne vlasti, primili su prvu platu u 2010. godini za januar, potvrdio je na~elnik ove op{tine Radovan Mar ko vi}, ja vi la je Srna.

Savez sindikata

Poqoprivrednici u Srpskoj ove godine ima}e minimalni dohodak

BAWALUKA - Poqoprivrednici u Srpskoj ove godine od za si ja nih usje va o~ekivali su prihod od 600 miliona maraka, ali }e oni zbog nepovoqnih vremenskih uslova biti umaweni za najmawe 60 odsto. Re kao je ovo “Gla su Srpske” predsjednik Udru`ewa poqoprivrednih proizvo |a ~a i sto ~a ra RS Vladimir Usorac. On je naglasio da }e ove godine dosta ratara u Srpskoj ostati bez prihoda jer su

Prihodi od sjetve mawi za 60 odsto
usjeve prvo uni{tile obilne padavine, a sada na wih negativno uti~u i vru}ine.

Politi~ari marginalizuju sindikate
BAWALUKA - Predsjednik Saveza sindikata RS Ran ka Mi {i} re kla je Srni da po li ti ~a ri na nivou BiH marginalizuju sindikate u procesu integracija BiH u EU. - Na{a uloga se ne prepoznaje u procesu integraci ja BiH u EU. Intenzivno radimo na tome i spre mni smo da se izbo ri mo za mjes to ko je nam pri pa da jer su ta ko uradile i na{e kolege iz zemaqa biv{e Jugoslavije - istakla je Mi{i}eva.

USJEVE prvo uni{tila voda, pa su{a
- Biqke koje su ostale u `ivotu poslije poplava, vru}i na }e sa da u po tpu nos ti uni{titi jer }e do}i do hvatawa po vr{in ske ko re, zemqa }e se spe}i i ono malo biqaka }e bi ti ugu {e no kazao je Usorac.

On je naglasio da }e vru}ine nanijeti veliku {tetu svim poqoprivrednim usjevima osim strnim kulturama koje se sada nalaze u fazi sazrijevawa i `etve.

- Najve}u {tetu }e pretrpjeti kukuruz, soja i gra{ak, a ve} sada se primijeti da su prinosi ovih kultura umaweni za vi{e od 60 odsto - kazao je Usorac i dodao da

Otpisivawe duga
Usorac je kazao da su poqoprivrednici u Srpskoj zahvalni {to im je Vlada RS otpisala dug za mineralno |ubrivo, te dodao da su insistirali i na otpisivawu duga za gorivo. - Pored otpisanog duga, poqoprivrednici }e opet ostati na nuli i ne}e imati novca za sqede}u sjetvu - kazao je Usorac.

su i kod strnih kulture koje su pretrpjele poplave prihodi umaweni za 50 odsto. Poqoprivrednik iz Lijev~a Dra{ko Bawac kazao je da ratari u posqedwih 50 godina ne pamte da su vremenski uslovi ovako uni{tili urod. - Na mom imawu uni{teno je oko pet dunuma krompira, kukuruza i paprika. Su{a koja je zahvatila uni{ti}e i pre os ta le usje ve - ka zao je Bawac. M. Mi.

8 ~etvrtak, 15. jul 2010. GLAS SRPSKE

Stola~ki orkestar limene muzike odu{evio Trebiwce

Kroz RS
Poqoprivreda u Berkovi}ima

TREBIWE - ^etrdeseto~lani stola~ki orkestar Gradske limene muzike odr`ao je u Trebiwu koncert pod dirigentskom palicom Zvonka Kne`evi}a. - Na{im susjedima u Trebiwu odlu~ili smo podariti jedan koncert kao znak sje}awa na pro{la vremena i mnogobrojne

nastupe na{eg orkestra u ovom prelijepom gradu - rekao je predsjednik Gradske limene muzike Stolac Jusuf Elezovi}. Na~elnik op{tine Trebiwe Dobroslav ]uk rekao je da bi ovaj grad morao da ima kapaciteta da se vrati unazad dvadesetak i vi{e godina i ponovo formira gradsku muziku. R. Mi.

Stvarala{tvo akademskog grafi~ara Riste Antunovi}a iz Berkovi}a

Umawen rod `ita za 40 odsto
BERKOVI]I - Ovogodi{wi prinosi `ita koje su berkovi}ki ratari posijali umawen je za oko 40 odsto u odnosu na pro{logodi{wi. Najvi{e je ra`i i je~ma, dok je p{enica posijana u mawim koli~inama. Prosje~ni prinosi ra`i kre}u se oko dvije tone po hektaru, a uzrok ovako niskog roda poqoprivrednici obja{wavaju {tu ro{ }u zrna. Oni sma tra ju da je to posqedi ca toplotnog udara koje je zadesilo Hercegovinu pro{log mjeseca kada je sazrijevala biqka. Mnogi ratari iz susjednog Nevesiwa, gdje se tek kasnije zbog nadmorske visine sakupqa `ito, do{li su u berkovi}ki kraj sa svojim kombajnima. Cijena sakupqawa `ita po jednom dunumu kre}e se od 20 do 30 maraka. Z. [.
FOTO: Z. [UKI]

Risto Antunovi}

Miris Mediterana na grafikama ~arobwaka
U grafikama Riste Antunovi}a predstavqeni su kamen, hercegova~ka zemqa, miris Mediterana, pa mnogi za ovog umjetnika ka`u da je ~arobwak iz Hercegovine
PI[E: ZORAN [UKI] krozrs@glassrpske.com

Nevesiwci kombajnima poma`u berkovi}kim ratarima

Kako Derven}ani provode qeto

Spas od vru}ina tra`e na bazenima
DERVENTA - Prave tropske temperature natjerale su veliki broj Derven}ana da spas od vru}ina potra`e u hladovini i vodi. Ukrina, ~i je pla `e su ne kad bi le glavno stjeci{te svih koji su tra`ili osvje`ewe, izgubila je trku sa bazenima izgra |e nim u ne po sre dnoj blizini wenih obala. Najpoznatija gradska pla`a Patkova~a jo{ uvijek je muqevi ta, vo da je mu tna i hladna, tako da se samo rijetki posjetioci odva`e da nekoliko trenutaka provedu u vodi. Sli~na je situacija i na dru gim pla `a ma, Prqa~i u Dowim Ceranima, kod Stevi}a mlina u Drijenu, Ra p}an skog mos ta i u Mi{kovcima. Ako ve} ne mo`e na Ukrini, onda mora na bazenima, onim mawim i plasti~nim kod ku }e, ili na je di nom grad skom ba ze nu u par k u upravo pored Ukrine. ^. V.

BERKOVI]I - U grafikama Riste Antunovi}a, umjetnika iz Berkovi}a, uvijek se pronalazi ne{to novo. Ipak, uglavnom su predstavqeni kamen, hercegova~ka zemqa, miris Mediterana... Tra di ci onal ne mo ti ve ovaj umetnik prevodi u moderan likovni jezik pa mnogi za Antunovi}a ka`u da je ~arobwak iz Hercegovine. Okupiran sobom i svojim djetinstvom, u kojem su brazde te{kog `eqeznog rala, drvenog to~ka i pukotine zemqe oranice bile duboko utisnute u svakodnevno bivawe, Antunovi} je to prenosio u svoje grafike `ele}i da iznese qepotu tamo gdje je to bilo te{ko na}i. Motivi petrolejki, pluga i to~ka ukazuju na ne{to arhai~no. Paleta ovog gra-

fi ~a ra je ogra ni ~e na na zemqane boje. Na ne da vnoj izlo `bi Riste Antunovi}a u Galeriji “Stara kapetanija” u Zemunu, kwi`evnik Radoslav Brati} istakao je da umjetnik poti~e iz malog mjesta Berkovi}i iz Hercegovine.

PONOSAN na korijene odakle poti~e
Zavr{io je Likovnu akademiju, pa ~ak i postdiplomske studije. Wegove radove odlikuje nekoliko simbola krug, krst, to~ak i plug. - To su sve simboli podnebqa iz kojeg poti~e autor. Mo `da se tim sim bo li ma mogu jo{ jedino dodati Sunce i kamen, ali u simbolici to~ka su petrolejke i stare hercegova~ke pe}i koje imaju

sulundare {to spajaju zemqu s nebom - rekao je Brati}. On je dodao da su krug ili to~ak princip samostalnosti, vje~nosti, bez po~etka i kraja. - Krug je oli~ewe samog Boga, s tim {to dowa povr{ina predstavqa kov~eg i dowe vode, a gorwa voda dugu. Ovo s vodom nije slu~ajno jer u Hercegovini nema vode. Ispucala je zemqa kao i qudska usta - rekao je Brati}. Her ce go va ~ki umje tnik ka`e da je veoma zadovoqan svojim radovima i posjetama publike. - Kada sam imao izlo`bu u Kraqevu, ti qudi su me tako primili kao da sam wihov najro|eniji. Najvi{e sam baziran na slike iz Hercegovine. U galeriji ULUS izlo`io sam vi{e od 30 radova pod nazivom “Dabarpoqe” i ponosim se korijenima odakle poti~em

- rekao je Risto, koji je zavr{io Likovnu akademiju u Sarajevu, a postdiplomski studij grafike na Akademiji likovnih umjetnosti u Qubqani.

Priznawa
Osim mnogih samostalnih izlo`bi koje je imao od Sarajeva, Tuzle, Zenice, Mostara, Novog Sada, Kraqeva, Beograda, Risto je i dobitnik mnogih diploma, nagrada i plaketa. Svoju prvu diplomu za grafiku dobio je davne 1980. godine u Puli, zatim nagradu za crte` Gradskog muzeja Karlovac, plaketu za grafiku sertifikate iz Turske i mnoge druge.

Realizacija Programa kapitalnih investicija u Rogatici

Gradski bazen u Derventi

FOTO: ^. VUJI^I]

Srebrenica
STRUJA Snabdijevawe strujom uredno. VODA Snabdijevawe vodom uredno. HITNA POMO] U Slu`bi hitne pomo}i pregledano je 12 pacijenata i obavqene tri ku}ne posjete.

ROGATICA - Programom kapitalnih investicija u 2010. predvi|eno je da se realizuje 12 projekata, za {ta }e iz buyeta op{tine biti izdvojeno 650.000 maraka. Ovo je istakao na~elnik op{tine Rogatica Radomir Jovi~i}. - Zimski period i ne{to slabije puwewe buyeta bili su razlog {to je u prvih pet mjeseci samo rije{eno pitawe grijawa u Sredwoj {koli u Rogatici, ali je zato u junu nagovije{ten zaokret u ovoj oblasti i ostvarewe planiranog rekao je Jovi~i}. On je istakao da predstoje ranije ugovoreni poslovi sa “Romanija-putevima“

Za 12 projekata 650.000 maraka
u vezi sa rekonstrukcijom i asfaltirawem puteva. - Rije~ je o dionici puta Toplik - La|evine u du`ini od 300 metara pri samom izlazu iz grada, asfaltirawu puta u nasequ Bora~ i sanaciji lokalnog puta u nasequ Pqe{evica. Projektna vrijednost ovih radova je 717.000, a iz buyeta }e biti utro{eno 150.000 maraka naglasio je Jovi~i}. koju je na ste~ajnoj licitaciji kupila Vlada Srpske i predala op{tini. Jovi~i} dodaje da je po~ela i realizacija projekta “Sanacija i rekonstrukcija vodovodnog sistema“ u Rogatici. - S javnim preduze}em “Vodovod i kanalizacija“ ugovo-

rena je sanacija prvih 500 metara magistralnog cjevovoda od izvori{ta u Seqanima do Gra~enice na ulazu u Rogaticu. Ciq je smawewe gubitka vode, a iz buyeta op{tine za ovaj projekat bi}e izdvojeno 58.000 maraka - rekao je Jovi~i}. S. M.

VIDEO-NADZOR
Jovi~i} je rekao da je u toku i realizacija projekta “Video-nadzor u`eg gradskog podru~ja“, vrijedonog 30.000 maraka. Izvo|a~ radova, koji predvi|a ugradwu kamera sa le`e}im sistemom na pet mjesta na kojima su postavqeni semafori, ve} je odabran i ovih dana treba da po~nu radovi. On je dodao da je po~ela realizacija petog projekta. - Rije~ je o po~etku izgradwe gradskog kupatila na Rakitnici, za koje je iz op{tinske kase predvi|eno ulagawe od 50.000 KM istakao je Jovi~i}.

PUTEVI }e biti obnovqeni i asfaltirani
Prema wegovim rije~ima, po~ela je i realizacija projekta druge faze izgradwe sportske dvorane u biv{oj proizvoidnoj hali “Roteksa“,

GLAS SRPSKE ~etvrtak, 15. jul 2010. 9

Ku}e za bora~ke kategorije u Vlasenici
VLASENICA - Ministar za qudska prava i izbje glice BiH Safet Halilovi} uru~io je kqu~e ve od obnovqenih ku }a za deset povratni~kih porodica u op{tini Vlasenica. Ku}e su obnovqene po sistemu “kqu~ u ru ke“ u okviru projekta “ZP08“, koji je sufinansiralo Ministarstvo sa 350.000 KM. Halilovi} je istakao da }e uskoro kqu~eve dobiti i preostalih devet porodica, ~ije stambeno zbriwavawe je predvi|eno ovim projektom. G. P.

Program “Panorama“ u Doboju

Uskoro obuka za budu}e preduzetnike
DOBOJ - Na podru~ju op{tine Doboj registrovano je 430 preduzetnika, a uskoro bi moglo da ih bude i vi{e, ako se zainteresovani za to blagovremeno obrazuju. Ovo je re~eno ju~e u Doboju na sastanku predsjednika Republi~ke agencije za razvoj malih i sredwih preduze}a Slobodana Markovi}a i predstavnika ove op{tine. - Razgovarali smo o aktivnostima iz programa “Panorama“ za stvarawe novih radnih mjesta, koji obuhvata obuku za budu}e preduzetnike i ~iji je zadatak da pomogne zainteresovanima, prije svega mladim qudima, da savladaju osnovne preduzetni~ke vje{tine i znawa - rekao je Markovi}. Pro{le godine, prema wegovim rije~ima, u Srpskoj je odr`ano 15 seminara, koje je pro{lo oko 300 qudi. Di re ktor Agen ci je za ma la i sredwa pre du ze }a Do boj @ivko Erceg je rekao da }e obuka biti organizovana kada se javi 20 zainteresovanih qudi. Sl. P.

Po~iwe obnova izvori{ta Volujak i vodovodne mre`e

Vodu dobija 3.000 stanovnika Petrova
Posebno je va`no {to }emo ovim projektom obnoviti glavni vod u du`ini od oko 2,5 kilometra, ~ime }e biti zamijewene kancerogene azbestne cijevi koje su u upotrebi od 1969. godine, istakao Blagojevi}
PI[E: SLA\ANA LAZAREVI] krozrs@glassrpske.com

Potpisan memorandum o razumijevawu

PE TRO VO - Obno va izvori{ta Volujak i vodovodne mre`e u mjesnim zajednicama Petrovo i Kakmu` po~e}e sqede}ih dana, ~ime }e za oko tri hiqade stanovnika ovih naseqa kona~no biti rije{en problem snabdijevawa vodom za pi}e. Ovo je istaknuto ju~e u Petrovu poslije potpisivawa ugovora izme|u ove op{tine i Projekta upravne odgovornosti (GAP), koji }e izdvojiti po 125.000 maraka. Tako }e biti omogu}ena sanacija dijela vodovodne mre`e u ovoj nerazvijenoj lokalnoj zajednici. - Ovo su prva sredstva namijewena za realizaciju projekta vodosnabdijevawa koji ima izuzetni zna~aj za na{u lokalnu zajednicu. Posebno je va`no {to }emo ovim projektom obnoviti glavni vod u du`ini od oko 2,5 kilometra, ~ime }e biti zamijewene kancerogene azbestne cijevi koje

Za odr`iv povratak 5,5 miliona maraka
PRIJEDOR - Memorandum o razumijevawu za realizaciju projekata odr`ivog povratka u 2010. godini ju~e su u op{tini Prijedor potpisali predstavnici 23 op{tina regionalnog cen tra Bawa Lu ka i ministar za qudska prava i izbjeglice BiH Safet Halilovi}. On je potvrdio da je rije~ o 67 projekata koji su vrijedni oko 5,5 miliona maraka. - Rije~ je u finansirawu projekata obnove komunalne i socijalne infrastrukture i projekata zapo{qavawa koji su u funkciji odr`ivosti povratka. ^iwenica je da qudi koji se vrate trebaju osim obnovqenih ku}a da imaju i infrastrukturu, zdravstvenu za{titu i obrazovawe - rekao je Halilovi}. Memorandum su potpisali predstavnici op{tina Gradi{ka, Jajce, Kozarska Dubica, Novi Grad, Prwavor, Prijedor, Sanski Most Biha}, Bosan ka Kru pa, Bo san ski Pe tro vac, Gra ho vo, Drvar, Glamo~ i Tesli}. Zamjenik na~elnika op{tine Prijedor Milenko \akovi} potvrdio je da je samo za op{tinu Prijedor ovim memorandum predvi|eno ulagawe oko 360.000 KM iz Fonda za povratak, a bi}e realizovana ~etiri od 14 kandidovanih projekata. S. T.

Stanovnici Petrova imaju velikih problema sa vodosnabdijevawem

FOTO: S. LAZAREVI]

su u upotrebi od 1969. godine - istakao je na~elnik op{tine Petrovo Zoran Blagojevi}, poslije potpisivawa ugovora o saradwi sa GAP-om. On je dodao da }e obno-

vom izvo ri {ta ka pa ci tet biti pove}an sa {est na 11 litara u sekundi. Prema wegovim rije~ima za rje {a vawe pro ble ma vodosnabdijevawa na teritoriji cijele op{tine neophodno je oko milion maraka.

ZA RJE[AVAWE vodosnabdijevawa potrebno milion maraka
- Mi smo, sa jo{ 23 op{tine, u{li u projekat Ujediwenih na ci ja vri je dan 12,5 mi li ona do la ra, i na rje {a vawu pro ble ma vo do snabdijevawa cijele op{tine intenzivno }e se raditi naredne dvije godine - naglasio je Blagojevi}. [ef odsjeka za razvoj u

Sa potpisivawa ugovora u Petrovu

op{tini Petrovo Dragica Peji} naglasila ja da je projekat rekonstrukcije vodovoda nastavak dobre saradwe sa GAP-om. - Zanimqivo je da je ovaj projekat, u izradi programa kapitalnih investicija, dobio najvi{e bodova od svih ~lanova koordinacionog tima, koji ~ine predstavnici stranaka, mjesnih zajednica, nevladinih udru`ewa i mnogi drugi. To je pokazalo da su prave vrijednosti iznad politike ali i svih drugih razli~itosti - naglasila je Peji}eva. GAP projekat finansira ju Ame ri ~ka agen ci ja za me|unarodni razvoj USAID, [vedska agencija za me|unarodni razvoj i saradwu SIDA i Mi nis tar stvo za razvojnu saradwu Holandije.

Kotor Varo{

Spomen-obiqe`je na Vasiqevi}a visu

Osve{tawe spomen-obiqe`ja

FOTO: D. KEREZOVI]

Stambeno zbriwavawe bora~kih kategorija u ^ajni~u

Kqu~eve dobilo 15 porodica
^AJ NI ^E - Pred sje dnik Vla de Re pu bli ke Srpske Milorad Dodik uru~io je ju~e u ^ajni~u kqu~eve sta no va za 14 po ro di ca poginulih boraca i jednom ra tnom voj nom in va li du u no vo iz gra |e noj stam be noj zgradi, javila je Srna. U izgradwu ovog stambenog objekta Vlada Srpske je ulo`ila 595.000 KM, a op{tina ^ajni~e 101.000 KM. Dodik je naglasio da }e Vlada u~initi sve da obezbijedi razvoj ove lokalne zajednice u sqede}em periodu. On je naglasio da je prioritet zavr{etak rekonstrukcije regionalnog puta koji vodi kroz ^ajni~e do grani~nog prelaza Metaqka.

VLADA RS nastavqa da poma`e bora~kim porodicama
- Vlada RS }e podr`ati i otva rawe Fa bri ke vo de, {to bi trebalo ubrzo da se desi - najavio je Dodik. Premijer Srpske je naglasio da je dobar znak da se u vrijeme ekonomske krize u ma lim sre di na ma otva ra ju nova radna mjesta i kao primjer istakao da je na podru~ju ove op{tine broj od 850

nezaposlenih smawen za 70. Ministar rada i bora~ko-invalidske za{tite RS Ra de Ris to vi} na gla sio je da }e Vlada RS svojim aktivnostima nastojati da poma`e po ro di ca ma po gi nu lih boraca, ratnim vojnim invali di ma i de mo bi li sa nim borcima. - Vi to zaslu`ujete, jer va{i najmiliji su ugradili `ivote u RS. Na{a obaveza je da damo sve od sebe da biste imali {to boqi `ivot naglasio je Ristovi}. Na ~el nik op {ti ne Branko Roqi} rekao je da je dodjela stanova veoma zna-

~ajna za ^ajni~e i bora~ku populaciju.

Pomo}
Osim kqu~eva stanarima u novoizgra|enoj zgradi, Ministarstvo rada i bora~ko-invalidske za{tite RS obezbijedilo je i jednokratnu nov~anu pomo} od po 500 KM za lije~ewe osam pripadnika bora~ke populacije i deset socijalno ugro`enih demobilisanih boraca.

KOTOR VARO[ - U prisustvu rodbine, sve{tenika SPC, predstavnika lokalne zajednice i Bora~ke organizacije ju~e je na Vasiqevi}a visu mjestu gdje su prije 18 godina mu~ki ubijeni borci Radovan Berak, Jovan Vasiqevi}, Stanislav @ari}, Sa{a Lazarevi} i Radomir Sakan, osve{tano spomen-obiqe`je. Djeca poginulih boraca Tawa Vasiqevi} i Igor Berak otkrili su spomenik, a protonamjesnik Dragomir Maleti} slu`io parastos i osve{tao spomen-obiqe`je. Predsjednik op{tinske Bora~ke organizacije Gosto Trivunovi} je rekao da je iz op{tine Kotor Varo{ poginulo 305 boraca, a jo{ se traga za dva nestala borca. Tawa Vasiqevi} je imala {est i po godina, a sestra Vawa ~etiri godine kada im je poginuo otac Jovan. Do{la je sa majkom Radosavom da upali svije}e i polo`e cvije}e na spomen-obiqe`je. D. K.

Prijedor
STRUJA Uredno snabdijevawe strujom. PORODILI[TE Ro|en jedan dje~ak i dvije djevoj~ice. POLICIJA Zabiqe`ena dva naru{avawa javnog reda i mira i jedna saobra}ajna nesre}a. HITNA POMO] U slu`bi hitne pomo}i pregledana 32 pacijenta. VODA Uredno snabdijevawe vodom.

10 ~etvrtak, 15. jul 2010. GLAS SRPSKE

Rast industrijske proizvodwe evrozone u maju

Biznis
ZVANI^NA KOTACIJA
Dioni~ko dru{tvo BOSNALIJEK D.D. SARAJEVO
Sredwi Promjena Vrijednost kurs kursa

BRISEL - Industrijska proizvodwa u evrozoni pove}ana je u maju za 0,9 odsto u odnosu na mjesec ranije, {to je mawe od o~ekivawa, objavila je ju~e Agencija za statistiku EU (Evrostat), prenijele su agencije.
FOTO: GLAS SRPSKE

Iz Evrostata navode da je industrija bila glavni pokreta~ umjerenog oporavka ekonomije evrozone iz recesije jer su izvoznici ~lanica monetarne unije koristili pogodnost slabijeg evra, zbog ~ega je wihova roba bila jeftinija na me|unarodnom tr`i{tu.

15.44

1.66

3.088,00

KOTACIJA FONDOVA
Dioni~ko dru{tvo ZIF BONUS DD SARAJEVO ZIF CROBIH FOND DD MOSTAR
Zvani~ni Promjena kurs kursa Vrijednost

2,50 5,00

0.33 0,00

3.060.25 2,500.00

SLU@BENO BERZANSKO TR@I[TE
Dioni~ko dru{tvo BH TELEKOM D.D. SARAJEVO
Sredwi Promjena Vrijednost kurs kursa

21.45

FABRIKA DUHANA SARAJEVO DD SARAJEVO 81.83 IK BANKA DD ZENICA 74.00 JP ELEKTROPRIVREDA BIH DD SARAJEVO RMU BANOVI]I DD BANOVI]I SOLANA DD TUZLA VISPAK DD VISOKO BAZNA HEMIJA D.D. VITKOVICI

25.95 40.00 13.00

7.00 1.49 10.05 BIHA]KA PIVOVARA D.D. BIHA] BORAC PROIZVODWA OBU]E D.D. TRAVNIK 0.10

-0.21 -3.72 0.00 3.78 -0.05 8.33 0.00 24.55 11.67 -44.44

2,252.70 6,955.20 5,920.00 6,434.41 2,600.00 650.00 1,400.00 1,189.44 18,090.00 1,622.30

Sa sjednice Narodne skup{tine RS

NSRS usvojila Izvje{taj o stawu u bankarskom sistemu RS u 2009.

, “Prodaja ,Droge Kolinske je gre{ka“
QUBQANA - Pro da ja “Dro ge Ko lin ske“ hrvat skoj “Atlantik grupi“ bila je gre{ka, jer se nacionalni interes pomije{ao sa tajkunizacijom, rekao je biv{i slovena~ki predsjednik Milan Ku~an, pi{e list “Finance“. Ku~an je, kritikuju}i prodaju slovena~ke kompanije, kazao da poslije takvih prodaja Slovencima ne}e ostati ni{ta, prenijele su agencije. Hrvatska “Atlantik grupa“ kupila je nedavno, za 382 miliona evra, “Drogu Kolinska“, te postala vlasnik najve}e slovena~ke prehrambene firme, u ~ijem vlasni{tvu se nalaze srpski “Soko [tark“, “Grand Prom“ i “Palana~ki kiseqak“. U vlasni{tvo “Atlantika“ tako su pre{li brendovi “Kokta“ i “Barkafe“, te “Smoki“ i “^okoladna bananica“. Vlasnik “Atlantik grupe“ Emil Tedeski rekao je da }e ovom kupovinom hrvatska kompanija postati jedna od najve}ih prehrambenih grupa u jugoisto~noj Evropi, sa prihodima od prodaje ve}im od 650 miliona evra.

Milan Ku~an

Nemamo nikakve rezerve da se takvi slu~ajevi sankcioni{u i procesuiraju nadle`nim organima, ali osloba|awe jemaca od obaveze koje su preuzeli potpisivawem ugovora izazvalo bi dodatne probleme, rekao Xombi}
PI[E: MARINA ^IGOJA marinacigoja@glassrpske.com BAWALU KA - Ni je dna finansijska institucija ne mo`e biti oslobo|ena odgovornosti, ako je bilo falsifikovawa dokumenata ili bilo kojih drugih prevara prilikom podizawa kredita, te ne treba odustajati od kategorije jemstva. Rekao je ovo ju~e ministar finansija Republike Srpske Ale ksan dar Yom bi} na kon {to je Naro dna skup{ti na RS usvojila Izvje{taj o stawu u ban kar skom sis te mu RS u pro{loj godini. Istakao je da je nedvosmislen stav Vlade RS i Agencije za bankarstvo RS da se svi pojedina~ni slu~ajevi kazne, ako se utvrdi da je neko od `iranata ili du`nika bio prevaren. obrazla`u}i Izvje{taj rekla je da je bankarski sektor RS lani bio stabilan i likvidan. - Devet banaka pro{le godine ostvarilo je ukupnu neto dobit od 21,7 miliona, jedna banka imala je gubitak od 4,3 miliona, a jo{ jedna banka je iskazala gubitak poslije pla}awa poreza od 0,3 miliona maraka - rekla je Iwac i dodala da je oko 2.500 `iranata vra}alo kredite umjesto du`nika u mikrokreditnim or-

Kreditne prevare bi}e sankcionisane
ganizacijama. Taj broj u bankama bio je skoro 1.500. Poslanik DNS-a Spomenka Stevanovi} pitala je {ta Agencija za bankarstvo RS namjerava da uradi s ciqem za{tite prevarenih `iranta uz u~e{}e slu`benika banaka i mikrokreditnih organizacija. Predsjednik NSRS Igor Radoji~i} prekinuo je 38. redo vnu sje dni cu par la men ta RS, a wen nastavak zakazao za po~etak septembra.

BANKARSKI sektor lani bio likvidan
- Nemamo nikakve rezerve da se takvi slu~ajevi sankcioni{u i procesuiraju nadle`nim or ga ni ma, ali osloba|awe jemaca od obaveze koje su pre uze li po tpi si vawem ugovora izazvalo bi dodatne probleme - kazao je Yombi} i dodao da bi osloba|awem jemaca wihovih obaveza banke u{le u gu bit ke i bi le bi primorane da prestanu da daju kredite onim klijentima koji to zaslu`uju. Di re ktor Agen ci je za bankarstvo RS Slavica Iwac

Ministarstvo finansija SAD

Buxetski deficit dostigao bilion dolara
VA[INGTON - Ameri~ki buyet ski de fi cit u de vet mje se ci te ku }e fis kal ne go di ne, ko ja je po ~e la 1. oktobra 2009. godine, dostigao je bilion dolara, saop{ti lo je Mi nis tar stvo finansija SAD. Iz Ministarstva obja{wavaju da ovi po da ci po ka zu ju da u SAD jo{ uvijek dominira uticaj duboke recesije. - Deficit od bilion dolara od po ~et ka fis kal ne 2010. go di ne do kra ja ju na mawi je za 7,6 odsto od 1,09 biliona dolara mawka u istom periodu godinu ranije na vo de iz Mi nis tar stva, prenijele su agencije. Ame ri ~ke vlas ti o~e ku ju da }e buyet ski de fi cit zemqe u teku}oj fiskalnoj godini dosti}i rekordnih 1,6 bi li ona do la ra, kao posqedica vladinih ulagawa u o`ivqavawe eko nom skog rasta i zapo{qavawa. Mawak u buyetu je u prvih devet mjeseci ove fiskalne go di ne izno sio 9,2 od sto bruto dru{tvenog proizvoda, dok je u is tom pe ri odu lani bio 10,2 odsto BDP-a.

RUDNIK “MIQEVINA“
NSRS usvojila je i informaciju o privatizaciji dr`avnog kapitala u Akcionarskom dru{tvu Novi rudnik mrkog ugqa “Miqevina“ Fo~a, ~iji je kupac fo~ansko Preduze}e za unutra{wu i spoqnu trgovinu, transport, turizam, zanatstvo i li~ne usluge “Pavgord“. Pomo}nik ministra industrije, energetike i rudarstva RS Slavica Bogdanovi} rekla je da je “Pavgord“ ponudio kupoprodajnu cijenu za akcije dr`avnog kapitala od {est miliona, investicije u opremu i ostalu infrastrukturu tokom tri godine poslije preuzimawa Rudnika od deset miliona maraka, te preuzimawe postoje}ih i zapo{qavawe 100 novih radnika u periodu investirawa.

Plata
Slavica Iwac je rekla da su plate zaposlenih u Agenciji za bankarstvo RS poslovna tajna i da zato nisu navedene u Izvje{taju o poslovawu Agencije. Kazala je da je plata direktora Agencije pro{le godine bila “ne{to ispod 5.000 maraka“.

, , "Ne prodajemo kompaniju Agrokoru "
BEO GRAD - In ves ti ci oni fond “Sal ford“ ne pre go vo ra sa hrvat skom kom pa ni jom “Agro kor“ o pro da ji bi lo ko je svo je kom pa ni je, re kao je di re ktor za korporativne i regu la tor ne po slo ve “Dewub fuds grupe“ Rade Pribi}evi}. Pribi}evi} je demantovao pre tpos tav ku ko ja je ju ~e objavqena u jednom dnevnom listu o eventualnoj zainteresovanosti “Agrokora“ za srpske kompanije.

Rade Pribi}evi}, direktor za korporativne poslove “Dewub fuds grupe“

FTSE 100 INDEX MEMBERS
Naziv kompanije
LLOYDS BANKING BP PLC ROYAL BK SCOTLAN VODAFONE GROUP BARCLAYS PLC

DOW JONES INDUS. AVG MEMBERS
Cijena
62.51 395.9 45.7 145.4 309

Promjena
-1.38 -14.45 -0.7 -0.7 -3.6

Naziv kompanije
INTEL CORP BANK OF AMERICA MICROSOFT CORP CISCO SYSTEMS GENERAL ELECTRIC

Cijena
21.93 15.47 25.5 23.56 15.22

Promjena
0.92 -0.2 0.37 0.47 0.01

GLAS SRPSKE ~etvrtak, 15. jul 2010. 11

Ruski “Surgutweftegaz“ tu`i ma|arski “MOL“
BUDIMPE[TA - Ruska kompanija “Surgutweftegaz“, koja u naftnom divu “MOL“ ima 20 odsto akcija, podnijela je tu`bu protiv ma|arske firme, tra`e}i da bude uvr{}ena u “MOL“ovu kwigu akcija, javile su agencije. Iz ma|arske kompanije saop{teno je da je tu`ba “Surgutweftegaza“ poku{aj poni{tavawa odluke kojom se odbija zahtjev za uvr{tewe te kompanije u kwigu akcija “MOL“-a. Ruski energetski div kupio je pro{le godine petinu “MOL“-a od austrijskog “OMV“-a.

SLU@BENO BERZANSKO TR@I[TE
Naziv emitenta Prosje~na cijena 27,10 1,29 Promjena Promet 0,00 1,57 33.171,29 11.747,35 9.381,00 7.809,05 3.830,78 Република Српска - измирење ратне штете 4 Република Српска - измирење ратне штете 3 Телеком Српске а.д. Бањалука Република Српска - измирење ратне штете 2 ХE на Требишњици а.д. Требиње

Delegacije “Zarube`wefta“, “Gaspromwefta“ i NIS-a sutra u Bawaluci

28,65 -0,05 28,07 -0,02 0,34 6,58

Dio aran`mana nije samo davawe koncesije za ispitivawe naftnih nalazi{ta u RS, nego i stvarawe uslova za izgradwu kraka gasovoda “Ju`ni tok”, ili bilo kog drugog projekta, rekao Dodik
PRIREDILA: MARINA ^IGOJA marinacigoja@glassrpske.com

Dogovori o koncesijama za naftna nalazi{ta

FONDOVI
Naziv emitenta ЗИФ Актива инвест фонд а.д. Бањалука ЗИФ Балкан инвестмент фонд а.д. Бањалука ЗИФ БЛБ - профит а.д. Бањалука ЗИФ Борс инвест фонд а.д. Бањалука ЗИФ Еуроинвестмент фонд а.д. Бањалука ЗИФ Инвест нова фонд а.д. Бијељина ЗИФ Јахорина Коин а.д. Пале ЗИФ Кристал инвест фонд а.д. Бањалука ЗИФ Полара инвест фонд а.д. Бањалука ЗИФ Привредник инвест а.д. Бањалука ЗИФ Униоинвест а.д. Бијељина ЗИФ ВБ фонд а.д. Бања лука ЗИФ ВИБ фонд а.д. Бањалука ЗИФ Зептер фонд а.д. Бањалука Prosje~na Promjena Promet cijena 3,60 5,30 2,70 2,50 6,12 0,04 2,80 4,50 3,60 1,51 1,00 2,70 3,20 4,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -0,36 0,00 0,00 0,00 107,50 0,00 6.000,00 344,57

2,04 49.351,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Izvje{taj MMF-a
U avgustu finalizacija dogovora Vlade RS i “Gasproma“

Spoqni dug Srbije bi}e 77 odsto BDP-a
VA [ I N G TON - Me | u n a r o d n i mo ne t a r n i f on d (MMF) oci je nio je da }e spoqni dug Srbi je ove go di ne dos ti }i 77,5 od sto bru to dru{ tve nog proi zvo da (BDP). MMF u iz vje {ta ju o Srbi ji, objavqenom po sli je ~et vrte re vi zi je kre di tnog aran `ma na, na vo di da }e ni vo spoqnog za du `ewa Srbi je po ~e ti da se smawuje od 2011. go di ne, ako bu de nas tavqen pos te pe ni eko nom ski rast. - Spoqni dug u 2015. godini smawi}e se na 66,3 odsto BDP-a ocijenio je MMF. Procjewuju da }e inflacija u Srbiji na kraju godine biti oko {est odsto, prenijele su agencije.

BAWALUKA - Predstavni ci kom pa ni ja “Za ru be`weft“, “Gaspromweft“ i Naftne industrije Srbije (NIS) su tra do la ze u Bawaluku, gdje }e sa predstavnicima Vlade RS razgo va ra ti o za je dni ~kim pro je kti ma, pot vr|e no je “Gla su Srpske“ u Mi nis tarstvu industrije, energetike i rudarstva RS. Pre mi jer Re pu bli ke Srpske Milorad Dodik rekao je agen ci ji Ona sa da delegacije ruskih kompanija “Za ru be`weft“ i “Gas promweft“ u RS sti `u sa na mje rom da za je dni ~ki apliciraju za koncesiju za ispitivawe nalazi{ta sirove nafte u Srpskoj. Dodao je da bi ovo trebalo da bude finalizovano u sqede}ih nekoliko dana, prenijeli su portali. - Dio aran `ma na ni je sa mo da vawe kon ce si je za ispitivawe naftnih nalazi{ta u RS, nego i stvarawe

uslova za izgradwu kraka gasovoda “Ju`ni tok”, ili bilo kog dru gog pro je kta. Ve oma je va `no da Srpska dobije kvalitetan gasovod iz pravca Zvornika, preko Bijeqine, do Bawaluke, Prijedo ra i No vog Gra da, sa krakovima {irom RS, kako bi bila oja~ana energetska stabilnost - naglasio je Dodik.

PRIMARNI ciq da RS dobije garantovanu koli~inu gasa
On je precizirao da se u avgustu o~ekuje finalizacija pro to ko la izme |u Vla de RS i ruskog “Gasproma“ za izgradwu gasovoda kroz RS, bez obzira na to da li }e on biti dio mre`e “Ju`nog toka“ ili nekog drugog projekta. Dodik je podsjetio da je izgradwa kraka “Ju`nog toka“ kroz Srbi ju bi la dio aran`mana u privatizacionom poslu NIS-a sa ruskom dr`avnom kompanijom, te da

do sada nije ~uo da se od toga odustalo, iako je o~igledno da se di na mi ka ne ubrzava, imaju}i u vidu odre|ene geostrate{ke i geopoli ti ~ke pro ble me ko je projekat nosi. - Na{ primarni ciq od po~etka bio je da dobijemo odre|enu garantovanu koli~inu gasa za vlastite potrebe, koja mo`e biti dovoqna za stanovni{tvo i privredu. Namjera nam je da bude izgra |en krak ga so vo da kroz RS, koji bi primarno bio u funkciji zadovoqavawa na{ih potreba, a koji bi mogao da po slu `i i kao tran zi tni krak ili dio

prstena za Hrvatsku i daqe naveo je Dodik. On je ocijenio da RS nije zna ~a jan ge opo li ti ~ki fa ktor i da ne mo `e da uslovqava bilo {ta, ve} da mo`e samo da skrene pa`wu na sebe, na bazi razvoja dobrih i prijateqskih odnosa. - RS u bilo kom drugom smislu, geopoliti~kom, finansijskom, infrastukturnom, ni je fa ktor ko ji bi mogao da privu~e bilo kakav glo bal ni pra vac i upra vo zbog toga, kontaktima koje ostvarujemo, mi osiguravamo primarno snabdijevawe gasom ili tranzit - naglasio je Dodik.

Svjetske berze

Nafta pojeftinila na 76 dolara za barel
WUJORK, LONDON - Siro va naf ta na ber zi u Wujorku pojeftinila je ju~e na 76 do la ra za ba rel, po slije informacije da su zali he ener ge na ta u SAD neo~ekivano porasle, javile su agencije. Ci je na ame ri ~ke “la ke“ nafte za terminsku isporuku u av gus tu je na Wujor {koj ro bnoj ber zi pa la za 38 centi, na 76,77 dolara za ba rel, dok je evrop ska “brent“ nafta na Me|unaro dnoj ber zi pe tro le ja u Londonu pojeftinila za 19 cen ti, na 76,49 do la ra za barel. Analiti~ari navode da bi na cijene nafte u budu}em periodu trebalo i daqe najvi {e da uti ~u eko nom ski podaci.

“JU@NI TOK”
Tokom posjete delegacije RS Moskvi po~etkom ove godine, sa predstavnica “Gasproma“ dogovorena je izgradwa kraka gasovoda “Ju`ni tok”, koji }e iz Srbije i}i u Republiku Srpsku, a zatim i u FBiH. U razgovoru premijera RS Milorada Dodika i predsjednika “Gasproma“ Aleksandra Medvedeva dogovoreno je da najprije bude izra|ena studija o izvodqivosti, a da potom budu potpisani odgovaraju}i sporazumi.

Mladen Zirojevi}, ministar spoqne trgovine BiH

Gasni sektor mora biti ure|en
SARAJEVO - Ministar spoqne trgovine i ekonomskih odnosa BiH Mladen Zirojevi} rekao je ju~e da gasni sektor u BiH mo`e i treba biti organizovan u skladu s me|unarodnim obavezama i normama, koje ostavqaju dovoqno prostora da se sve specifi~nosti us ta vnog ure |ewa i na dle `nosti u BiH uzmu u obzir. - Svako rje{ewe koje ne uva`ava ovu ~iwenicu i koje nema podr{ku iz cijele BiH nije prihvatqivo i ne mo`e biti usvojeno kao kona~no rekao je Zirojevi}, prenijela je Srna. Dodao je da u gasnom sektoru u BiH ne postoje usagla{eni razvojni projekti. - Gasovod Brod - Zenica je pri je dlog “BH - Ga sa“ i u FBiH ima karakter strate{kog projekta, dok s druge strane Vlada RS ima druga~ije stavove i druga~ije prioritete - kazao je Zirojevi} i dodao da usagla{eni prijedlozi, koji se odnose na gasni sektor, mo gu bi ti ko na ~no usvojeni i u Parlamentarnoj skup{tini BiH.

Kursevi iz ove liste primjenjuju se od 15.7.2010. godine. Kursevi u konvertibilnim markama (BAM)

KURSNA LISTA
Kupovni za devize
1.955830 1.354350 1.482816 27.043060 0.076598 0.261864 0.701726 1.734323 0.565032 0.246144 0.207286 1.452890 0.994769 2.338416 1.535811 1.872900

Zemlja
EMU Australija Kanada Hrvatska ^e{ka R. Danska Ma|arska Japan Litvanija Norve{ka [vedska [vajcarska Turska V. Britanija USA Srbija

Oznaka za devize i efekt. valutu
EUR AUD CAD HRK CZK DKK HUF JPY LTL NOK SEK CHF TRY GBP USD RSD

Jedinica za devize
1 1 1 100 1 1 100 100 1 1 1 1 1 1 1 100

Srednji za devize
1.955830 1.357744 1.486532 27.110837 0.076790 0.262520 0.703485 1.738670 0.566448 0.246761 0.207806 1.456531 0.997262 2.344277 1.539660 1.877594

Prodajni za devize
1.955830 1.361138 1.490248 27.178614 0.076982 0.263176 0.705244 1.743017 0.567864 0.247378 0.208326 1.460172 0.999755 2.350138 1.543509 1.882288

ZIF Kristal invest fond
Cijena (KM) Promjena

Kozaraprevoz a.d. Novi Grad
Cijena (KM) Promjena

Veselina Masle{e 6, 78000 Banjaluka; Tel: 051/244-700 i 051/244-777. fax 051/244-710,
SWIFT: KOBBBA 22 E-mail: office@kombank-bl.com Web: www.kombank-bl.com

4,50

2,04%

0,12 -20,00%

12 ~etvrtak, 15. jul 2010. GLAS SRPSKE

Otu|ili pa bacili pumpu koja vodom snabdijeva ambulantu

Hronika
Gacko

DOBOJ - Nepoznati lopovi su u Sjenini Rijeci, u op{tini Doboj, tokom no}i izme|u 12. i 13. jula ukrali vodenu pumpu pomo}u koje se vodom snabdijeva ambulanta u tom nasequ, kazali su ju~e u policiji.

Utvr|eno je da su nepoznata lica nasilno otvorila ve} dotrajala drvena vrata pomo}nog objekta, odakle su iznijela vodenu pumpu. Pumpa je prona|ena nedaleko od objekta, a u toku je rad na pronalasku po~inilaca ovog krivi~nog djela. Sl. P.
FOTO: GLAS SRPSKE

Poginuo prilikom prevrtawa traktora
GACKO - Radomir Markovi} (54) iz Gacka poginuo je prilikom prevrtawa traktora kojim je upravqao, potvr|eno je ju~e u Centru javne bezbjednosti Trebiwe. Nesre}a se dogodila u utorak oko 19 ~asova u mjestu Nadani}i kod Gacka kada je nastradali poku{avao da traktorom izvu~e sijeno iz wive na seoski put. U trenutku nesre}e Markovi} je bio sam u traktoru. Na podru~ju isto~ne Hercegovine od po~etka godine ovo je prva nesre}a sa smrtno stradalim licima koja se desila na traktoru. G. O.

MEMAGI] i Stojakovi} prevezeni u KC Bawaluka

Samoubistva kod Srpca i Gradi{ke

Teodor Jovi~i} pucao sebi u glavu
BAWALU KA - [ez de se t{estogodi{wi Teodor Jovi ~i} iz mjes ta Si tne {i kod Srpca ubio se hicem iz pi {toqa, dok je Si ni {a O`egovi} (39) u mjestu Jakupovci kod Gradi{ke oduzeo sebi `ivot vje{awem, potvr|eno je u policiji. Jovi~i} je uzeo slu`beni pi{toq svog sina Novaka, pripadnika Policijske stani ce u Srpcu, i ubio se u porodi~noj ku}i tako {to je pucao sebi u glavu. Pri pa dni ci po li ci je i tu`ila{tva obavili su uvi|a je u oba slu ~a ja i konstatovali da nije bilo nasiqa. G. O.
Nijaz Memagi} nastradao na putu u Dowem Vodi~evu

Dvije te{ke saobra}ajne nesre}e na podru~ju koje pokriva CJB Bawaluka

Pelagi}evo

Izgorjela {tala sa sviwama i sijenom
PELAGI]EVO - U po`aru koji je ju~e oko 9.15 ~asova izbio na {tali vlasni{tvo Ranka \uki}a iz Pelagi}eva izgorjelo je osam sviwa i 250 bala sijena. Po`ar su primijetile kom{ije, jer vlasnik nije bio u ku}i, prilikom izbijawa, a prve indicije govore da su uzrok po`ara elektri~ne instalacije. [tala je u potpunosti izgorjela i za sada je te{ko govoriti o visini nastale {tete. - Nisam bio kod ku}e kad se po`ar desio, a u ovom trenutku te{ko je govoriti o visini {tete. Ono {to za sada znam jeste da je izgorjelo osam sviwa te`ine do 30 kilograma i 250 bala slame - ka`e Ranko \uki}, penzioner iz Pelagi}eva. V. S.

Memagi} poginuo za upravqa~em "jamahe"
Motociklista Nijaz Memagi} nastradao u sudaru sa automobilom “reno“. U mjestu Kola Grad sudarila se tri automobila, a ~etiri osobe su povrije|ene
PI[E: GORAN OBRADOVI] gorano@glassrpske.com

Vatrogasci gase zapaqenu {talu

FOTO. V. SAJLOVI]

BAWALUKA - Jedno lice je poginulo, a ~etiri su povrije|ena u saobra}ajnim nesre}ama koje su se u utorak do go di le na po dru ~ju koje pokriva Centar javne bezbjednosti Bawaluka. Na ma gis tral nom pu tu No vi Grad - Kos taj ni ca u utorak oko 14.30 ~asova do{lo je do saobra}ajne nesre}e u kojoj je poginuo Nijaz Memagi} (46) iz Biha}a. - Do nesre}e je do{lo u mjes tu Dowe Vo di ~e vo kod Novog Grada, kada su se suda ri li nas tra da li Me ma gi}, koji je vozio motocikl “jamaha“, i Milan Stojakovi}, koji je upravqao automo bi lom “re no“ - re kao je izvor blizak istrazi. Odmah po sli je ne sre }e na lice mjesta je do{la ekipa Hitne pomo}i, koja je po-

vrije|ene voza~e prevezla u Klini~ki centar Bawaluka. - Memagi} je zadobio te{ke povrede od kojih je kasni je pre mi nuo u Kli ni ~kom centru, dok je Stojakovi} pro{ao s lak{im tjelesnim povredama - dodali su u policiji.

va“, a Nedeqko Milosavi} automobil “yeta“. Te{ke tjelesne povrede zadobio je Zoran Ma li} (41), ko ji se nalazio u “{kodi“, a sa lak{im povredama pro{li su Dra gi {a Mi {i} (32), te wegov suvoza~ Miladin Mi{i} (76) i Nedeqko Milosa vi} (31) - re kli su u

policiji. U Kli ni ~kom cen tru Bawalu ka su is ta kli da je Zoran Mali} zadobio otvoreni prelom potkoqenice, zbog ~ega }e biti operisan. Tre nu tno je wego vo zdrav stveno stawe stabilno i nala zi se van `i vo tne opasnosti.

ZORAN Mali} van `ivotne opasnosti
Istog dana, oko 20.10 ~asova, do{lo je do jo{ jedne saobra}ajne nesre}e, u kojoj su tjelesne povrede zadobile tri osobe. Na re gi onal nom pu tu Bawaluka - ^a|avica u mjestu Kola Grad sudarila su se tri automobila. - Dragi{a Mi{i} vozio je automobil “{koda“, Drago Mi {i} auto mo bil “zas ta -

PRONA\EN AUTOMOBIL
Bawalu~ka policija u utorak je u nasequ Lazarevo prona{la “fijat punto“ plave boje, koji je u ponedjeqak uve~e udario Bawalu~anku Irenu [. (31). Na “tipu“ se nisu nalazile registarske tablice, tako da policija ju~e nije utvrdila ko je vlasnik automobila mada postoji sumwa o kome je rije~. Irena [. te{ko je povrije|ena kada je u ponedjeqak uve~e udario automobil u ulici Mladena Stojanovi}a. Voza~ je pobjegao sa mjesta saobra}ajne nesre}e. O~evici su rekli da su se u automobilu nalazila dva mladi}a, starosti izme|u 25 i 30 godina, koji se, kada su udarili djevojku, nisu zaustavili nego su dali glas i pobjegli.

Rad Centra javne bezbjednosti Bawaluka u prvih {est mjeseci ove godine

Pad krivi~nih djela za 20 odsto
BAWALUKA - Broj krivi~nih djela u prvom polugodi{tu ove godine na podru~ju Cen tra ja vne bez bje dnos ti Bawaluka mawi je za oko 20 odsto u odnosu na pro{lu godinu, a policija je uspjela da razrije{i 60 odsto po~iwenih krivi~nih djela. Za prvih {est mjeseci na podru~ju CJB Bawaluka otkriveno je i 81 krivi~no djelo privrednog kriminaliteta, {to je za oko 84 odsto vi{e nego u istom periodu pro{le godine.

ISTRAGA u slu~aju Ratka Makari}a se nastavqa
Ukupna materijalna {teta pri~iwena ovim krivi~nim

dje li ma je oko osam mi li ona maraka, a pribavqena imovinska korist je 7,4 miliona KM. Na~elnik CJB Bawaluka Darko ]ulum na ju~era{woj konferenciji za novinare je rekao da je od te`ih slu~ajeva ostalo samo nerije{eno ubistvo Ru{ka Paji}a, ali i tu ima pomaka u istrazi. - Policija o ubistvu Paji-

}a ima odre|ena saznawa, ali ne `eli da ih iznosi u javnost - naglasio je ]ulum. On je, predstavqaju}i {estomjese~ni izvje{taj o radu CJB, rekao da je bezbjednosno stawe na podru~ju ovog centra dobro, te da se nadaju da }e se trend pada kriminaliteta nastaviti. U prvoj polovini ove godine prijavqeno je i evidentira-

no 18,7 odsto mawe krivi~nih djela, dok je stopa op{teg kriminaliteta u padu za 21,8 odsto. Na~elnik Sektora grada CJB Bawaluka Dra`en Arbutina je rekao da policija Centra daje sve od sebe da smawi broj krivi~na djela, {to je umawilo broj razbojni{tava za 21 odsto. Kada je rije~ o “slu~aju

Makari}“, ]ulum je istakao da se ~ekaju rezultati DNK-a analize, kojom }e biti utvr|eno da li su nedavno prona|ene kosti dje~aka ostaci nestalog mali{ana Ratka Makari}a. ]ulum je kazao da se istraga u ovom slu~aju nastavqa i da, prema dosada{wim rezultatima, na pro na |e nim os ta ci ma ne ma tragova nasiqa. N. T.

GLAS SRPSKE ~etvrtak, 15. jul 2010. 13

Opqa~kana po{ta u Dowim Brezikama kod Br~kog
BR^KO - Nepoznati razbojnik ju~e je oko osam ~asova ujutro opqa~kao po{tu u Dowim Brezikama kod Br~kog odakle su ukrali neznatnu koli~inu novca, saop{teno je iz “Po{ta Srpske“. Razbojnik je u{ao u prostorije po{te i prijete}i radnici oteo pare, kqu~eve od kase i wen mobilni telefon. Ovo je do sada tre}i napad na objekat po{te u Dowim Brezikama, koja je u decembru 2008. godine dva puta bila na meti pqa~ka{a. G. O.

Policija

Negirao poku{aj ubistva poslanika Tatjane Ni{i}
Jankovi} optu`en da je 23. aprila u kafi}u “Toskana“ poku{ao da ubije Ni{i}evu, poslanika u NSRS i ekolo{kog inspektora, koja je u kafi} do{la po pozivu gra|ana da izmjeri buku. Natjerao je da u|e u kafi} i tu je zadr`ao dok nije stigla policija koja ga je uhapsila

U Okru`nom sudu Bawaluka po~elo su|ewe Sveti Jankovi}u za napad na Tatjanu Ni{i}

Vijesti
Bawaluka

Uhva}eni u kra|i sladoleda
BAWALUKA - Bawalu~ka policija u utorak je oko 5.45 ~asova zatekla {ezdesetdvogodi{waka i pe tna es to go di{wake A. P, S. R. i B. \. u ulici Cara Lazara u Bawaluci kako kradu sladoled, potvr|eno je ju~e u CJB Bawaluka. Prilikom privo|ewa oduzeta im je ve}a koli~ina otu|enog sladoleda. G. O.

[amac

Obmana pri dobijawu kredita
[A MAC - Po li cij ska sta ni ca [a mac u pe tak je Okru `nom tu `i la{ tvu u Doboju podnijela izvje{taj pro tiv tri li ca, svi nas taweni na podru~ju [amca, zbog osnovane sumwe da su po ~i ni li kri vi ~no dje lo obmana pri dobijawu kredita ili drugih po go dnosti, sa op {te no je ju ~e iz CJB Doboj. G. O.

Zvornik

Lopovi odnijeli most
Napad se dogodio u kafi}u “Toskana“ PI[E: NEBOJ[A TOMA[EVI] ntomasevic@glassrpske.com FOTO: GLAS SRPSKE

BAWALU KA - Sve to Jankovi} (26) iz Bawaluke negirao je ju~e pred Vije}em bawalu~kog Okru`nog suda da je poku{ao da ubije eko lo {kog in spe kto ra i

Rje{ewe
Ni{i}eva je prije ovog doga|aja zbog primjedbi gra|ana 28. februara donijela rje{ewe kojim je zabranila rad ugostiteqskom objektu “Toskana“.

poslanika u Narodnoj skup{ti ni Re pu bli ke Srpske Tatjanu Ni{i}. Jankovi} je, osim za poku{aj ubistva, optu`en i za protivpravno li{ewe slobo de, a op tu `ni ca pro tiv wega potvr|ena je 17. juna i on se nalazi u pritvoru. Ni{i}eva je napadnuta 23. aprila u kafi}u “Toskana“ koji je zakupio optu`eni Jankovi}, nakon {to je sa komunalnim policajcima do{la da izmjeri buku u kafi }u, po `al bi gra |a na. Prema optu`nici, Jankovi} je Ni {i }e vu na pao u tre nutku kada je ona htjela da od wega uzme izjavu povodom

izmjerene buke u kafi}u. - On joj je tada rekao da je drska i nekorektna, da mu otima hqeb iz ruku te da je vje{tica koja ga maltretira bez razloga, te bijesno zgrabio iz wenih ruku zapisnik i istrgao ga - pi{e u optu`nici.

OPTU@NICA potvr|ena 17. juna
Daqe je na ve de no da je Ni {i }e va uz po mo} ko mu nal nih po li ca ja ca us pje la da Jan ko vi }u otme za pi snik, a on joj je tada uputio pri jetwe i re kao: “Za ovo }e neko platiti, vidje}e{,

nekome }u se osvetiti“. Ras pra va se tu ni je za vr{i la i Jan ko vi} je iza po ja sa izva dio pi {toq te kre nuo pre ma Ni {i }e voj govore}i: “Ubi}u te”. Komunalni policajci Branko Sari} i Va so Jan ko vi} poku{ali su da ga sprije~e, ali je on ni{anio Ni{i}evu i opa lio. Jan ko vi} je uspio da skre ne ci jev pi {toqa i metak je proma{io Ni{i}evu i pogodio prostor izme|u wenih nogu. Ni {i }e va je ta da po tr~a la ka ula zu u ka fi} i pala, a optu`eni Jankovi} joj je pri{ao sa oru`jem i uperio joj ga u glavu natje-

ZVORNIK - U Zvorniku su u toku no}i izme|u ponedjeqka i utorka nepoznata lica ispred vikendice vlasni{tvo M. [. ukrala improvizovani most vrijedan oko 1.500 maraka, potvr|eno je ju~e u CJB Bijeqina. G. O.

Bile}a

Prijavqen za kra|u nov~anika
Tatjana Ni{i}

rav{i je da u|e u kafi}. Unutra je nastavio da joj prijeti, a kada je ugledao da je stigla policija, ostavio je oru`je na {ank, podigao ruke i u tom trenutku je uhap{en.

BILE]A - Policiji u Bile}i prijavqeno je da je na obali Bile}kog jezera A. M. ukrao nov ~a nik u ko me se nalazio novac i li~na dokumenta, mobilni telefon i na ru kvi cu vla sni{ tvo E. A., navodi se u ju~era{wem saop{tewu iz CJB Trebiwe. G. O.

Voza~ i saputnik nastradali u “pe`ou 205”
TUZLA - Voza~ Abid Voki} (37) i saputnik Denis Muratovi} (26) iz @ivinica poginuli su u saobra}ajnoj nesre}i koja se dogodila preksino} na dijelu regionalnog puta Lukavac - [ekovi}i, u mjestu Ciquge, dok je saputnica Bekira K. (43) iz @ivinica povrije|ena, javila je ju~e Srna. Iz policije je navedeno da je do saobra}ajne nesre}e do{lo kada je Voki}, upravqaju}i automobilom “pe`o 205”, izgubio kontrolu i udario u betonsku ogradu. Bekira K. prevezena je u Univerzitetski klini~ki centar Tuzla na lije~ewe. Uvi|aj su obavili kantonalni tu`ilac i policija iz @ivinica.

Prijedlog za pritvor Srpka Pustivuka
SARAJEVO - Tu`ila{tvo BiH uputilo je Sudu BiH prijedlog za odre|ivawe pritvora Srpku Pustivuku (47), osumwi~enom za ratni zlo~in nad civilima 1992. godine u op{tini Ilija{, potvrdio je ju~e Srni portparol Tu`ila{tva Boris Grube{i}. Pripadnici SIPA u utorak su u Bijeqini uhapsili Pustivuka. On se tereti da je kao pripadnik Interventnog voda policije u Ilija{u tokom maja i juna 1992. godine u~estvovao u napadu na civile i u zarobqavawu Bo{waka. Tu `i la{ tvo na vodi da je Pusti vuk pos tu pao su pro tno odredbama @enevske konvencije.

Apelaciono vije}e o “predmetu Matkovi} i drugi“
SARAJEVO - U Sudu BiH danas }e biti odr`ana sjednica Apelacionog vije}a Odjeqewa za organizovani kriminal, pri vre dni kri mi nal i ko rup ci ju u “pre dme tu Matkovi} i drugi“, javila je Srna. Sud je 26. februara izrekao prvostepenu presudu kojom su op tu `e ni Ale ksan dar Mat ko vi}, Du {ko Jo vi ~i} i Vawa Matkovi} progla{eni krivim za krivi~no djelo falsifikovawe novca. Sud je Aleksandra osudio na kaznu zatvora u trajawu ~etiri godine, Du{ka na dvije godine zatvora, dok je Vawa Matkovi} osu|en na jedinstvenu kaznu zatvora u trajawu od godinu i ~etiri mjeseca.

14 ~etvrtak, 15. jul 2010. GLAS SRPSKE

Srbija
Ivica Da~i} i Tomislav Nikoli}

Koristim priliku da se li~no izvinim za pojedine sopstvene nervozne nastupe u javnosti. Razlog je {to sam ~ovek koji se istinski bori da se popravi situacija u zdravstvu i u jednom trenutku mi se ~inilo ne samo da to niko ne uva`ava, nego da ni ne `eli da razume. Tomica Milosavqevi}, ministar zdravqa Srbije

MSP odlu~uje o legalnosti jednostrano progla{ene nezavisnosti

Policija i daqe ~uva lidera napredwaka
BEOGRAD - Ministar unutra{wih poslova Srbije Ivica Da~i} upoznao je ju~e lidera napredwaka Tomislava Niko li }a sa do sa da{wim sa znawima MUP-a i dru gih dr`avnih organa o wegovoj ugro`enosti i istakao da policija ozbiqno shvata prijetwe koje su upu}ene lideru SNS-a. U saop{tewu se isti~e da }e MUP nastaviti da obezbje|uje Nikoli}a i dodaje da je sastanak sa predsjednikom SNS-a odr`an ju~e u zgradi MUP-a na Da~i}evu inicijativu. U saop{tewu MUP-a se navodi da je zadatak policije da za{titi Nikoli}a i zajedno sa drugim dr`avnim organima provjeri istinitost svih navoda, te preduzme mjere protiv svih koji u tome u~estvuju.

Ha{ko tu`ila{tvo

Za \or|evi}a tra`e do`ivotnu kaznu
BEO GRAD, HAG - Ha {ko tu`ila{tvo zatra`ilo je da se pen zi oni sa ni ge ne ral MUP-a Srbi je Vlas ti mir \or|evi} osudi na 35 godina zatvora ili na do`ivotnu za tvor sku ka znu, prenijele su agencije. \or|evi} je pred Ha{kim tribunalom optu`en za ratne zlo~ine nad Albancima na Kosovu 1999. Zahtjev tu`ila{tva izvje{ta~ima je ju~e, na redovnoj konferenciji za {tampu u Hagu, preni je la pred sta vni ca Tribunala Nerma Jela~i}. U zavr{noj rije~i na su|ewu, tu`ilac ^ester Stemp ju~e nije predlo`io primjerenu kaznu, ali je zatra`io od sudskog vije}a da \or|evi }a pro gla si kri vim po svim ta~kama optu`nice.

Sne`ana Malovi}, ministar pravde Srbije

FOTO: AGENCIJE

Mogu} uvid u spisak optu`enih za zlo~ine

BEO GRAD - Me |u na ro dni sud prav de (MPS) u Hagu objavi}e mi{qewe o le gal nos ti je dnos tra no pro gla {e ne ne za vi snos ti Ko so va i Me to hi je u ~et vrtak, 22. ju la, sa zna je RTS. Ka ko Ra dio-te le vi zi ja Srbije saznaje u diplomatskim krugovima Me|unarodni sud prav de u Ha gu obja vi }e svo je mi{qewe o je dnos tra no pro gla {e noj ne za vi snos ti Kosova i Metohije sqede}e sedmice. Pitawe Kosova i Metohi je do spe lo je pred sud u Ha gu na zah tjev Srbi je, a po sli je odlu ke Ge ne ral ne skup{tine Ujediwenih naci ja u okto bru 2008. go di ne. Rasprava pred Me|unarodnim sudom pravde u Hagu po ~e la je 1. de cem bra pro {le go di ne. Tokom devet dana rasprave svo je mi{qewe o le gal nosti samoprogla{ene neza vi snos ti Ko so va iznijelo je 29 delegacija. Pra vni tim Srbi je sa op {tio je ta da da je za do voqan ras pra vom pred MSP-om. - Ni ka da do sa da u ne kom savetodavnom postupku

Odluka o Kosovu sqede}e sedmice
Nikada do sada u nekom savetodavnom postupku pred ovim sudom nije postojala ovolika podeqenost dr`ava koje su u~estvovale u raspravi, rekao Obradovi}

pred ovim su dom ni je pos tojala ovolika podeqenost dr`ava koje su u~estvovale u raspravi. Mislim da smo u~inili sve {to smo mogli - re kao je pred sta vnik Srbije Sa{a Obradovi}.

PITAWE Kosova u Hag dospjelo na zahtjev Srbije
Ocje nu da je pro gla {ewe nezavisnosti Kosova u suprotnosti sa me|unarodnim pravom, osim Srbije, izni je le su Ki na, Ru si ja, [panija, Rumunija, Kipar, Ar gen ti na, Bra zil, Vi je -

tnam, Bolivija, Venecuela, Azerbejyan i Belorusija. Suprotan stav, uz predsta vni ke Ko so va, ima le su SAD, Ve li ka Bri ta ni ja, Fran cus ka, We ma ~ka, Ho lan di ja, Aus tri ja, Nor ve {ka, Dan ska, Fin ska, Bu gar ska, Hrvat ska, Al ba ni ja, Jor dan i Sa udij ska Arabija.

Sa{a Obradovi}

DEBATA U UN
Profesor me|unarodnog prava i nekada{wi {ef pravnog tima Srbije Tibor Varadi rekao je za beogradske medije da bi, ako bi zakqu~ak bio da je nezavisnost suprotna me|unarodnom pravu, to podstaklo debatu u Generalnoj skup{tini Ujediwenih nacija. U tom slu~aju Srbija mo`e da ra~una na znatnu podr{ku u svjetskom parlamentu. Varadi ka`e da je pitawe postavqeno Me|unarodnom sudu prili~no konkretno, pa je te{ko zamisliti da odgovor ne bude takav. I pored toga {to o~ekuje jasan savjet Suda, Varadi vrlo vjerovatnim smatra da neke sudije o kosovskom pitawu daju izdvojena mi{qewa. Ipak, nagla{ava on, savjet se donosi ve}inom sudskih glasova i tako sro~eno mi{qewe bi}e ono zvani~no. Neobavezuju}e, ali s politi~kom te`inom.

Stanovnici mogu da provjere da li su optu`eni za ratni zlo~in

BEOGRAD - Gra|ani Srbije i Hrvatske mo}i }e u ministarstvima pravde dvije zemqe da provjere da li se protiv wih vodi postupak za ratne zlo~ine. Srbija i Hrvatska formirale su mje{ovitu komisiju za ratne zlo~ine, ~ime je omogu}en uvid u spiskove qudi koji su optu`eni, osu|eni ili se protiv wih vodi istraga za zlo~ine. - Uvid u spiskove bi}e omogu}en ve} od danas u ministarstvima pravde u Beogradu i Zagrebu, na osnovu li~nog zahteva - potvrdila je Tanjugu ministar pravde Srbije Sne`ana Malovi}. Ona je dodala da je uvid u ove spiskove do sada bilo mogu}e ostvariti iskqu~ivo u diplomatsko-konzularnim predstavni{tvima.

Sudije Me|unarodnog suda pravde

FOTO: AGENCIJ

Zvani~nik Evropske komisije za pro{irewe Pjer Mirel u Beogradu

Podr{ka napretku Srbije
BEO GRAD - Di re ktor Direkcije za zapadni Balkan u Generalnom direktora tu za pro {i rewe EU Pjer Mirel pozdravio je ju~e u Beogradu napredak koji je Srbi ja os tva ri la u sprovo|ewu reformi, borbi pro tiv or ga ni zo va nog kri mi na la i re gi onal noj saradwi, prenijele su agencije. Vi so ki zva ni ~nik Evropske komisije za pro{irewe je me|utim od Beograda za tra `io kon stru kti van pristup problemu carina na Kosovu. Na konferenciji za novi na re po sli je sas tan ka Unaprije|enog stalnog dijalo ga EU-Srbi ja u pa la ti Srbija, Mirel je pohvalio i dono{ewe Statuta Vojvodine, obrazovawe nacionalnih sa vje ta, akti vnos ti om bud smana i povjerenika za informacije od javnog zna~aja.

DOBRA VIJEST

TRGOVI[TE
^opor vukova zaklao je ju~e stado ovaca u doma}instvu Cvete i Radosava Stanojkovi}a iz Kozjeg Dola kod Trgovi{ta, a {teta je procijewena na vi{e od 160.000 dinara. Vukovi su zaklali 15 ovaca, tri koze i tri jareta. Uni{teno stado Stanojkovi}ima je bilo jedini izvor prihoda.

ZREWANIN
Samo pribrano{}u i hrabro{}u slu~ajnih prolaznika koji su {~epali Stevana S. (58) u momentu kad je htio da zapali pumpu u Zrewaninu, sprije~ena je katastrofa neslu}enih razmjera, prenijela je ju~e Srna. Prolaznici su uspjeli da zadr`e Stevana S. do dolaska policijske patrole.

KONSTRUKTIVAN pristup problemu carina na Kosovu
Pot pred sje dnik Vla de Srbije Bo`idar \eli} naglasio je da postoje “otvorena pitawa dubine i brzine reformi“, ali da }e Srbija nas ta vi ti da spro vo di re Pjer Mirel i Bo`idar \eli}

LO[A VIJEST

for me ra di po boq{awa `ivotnog standarda svojih gra|ana i evropske integracije. Sadr`aj sastanka Unaprije|enog stalnog dijaloga

EU i Srbije, prema \eli}evim rije~ima, bi}e ukqu~en u izvje{taj Evropske komisije koji }e biti podnesen 10. novembra.

GLAS SRPSKE ~etvrtak, 15. jul 2010. 15

Region

Slu~ajno sam se u Budvi sreo sa Ha{imom Ta~ijem, koji je svratio na pi}e u isti restoran u kojem sam i ja bio sa prijateqima. Milo \ukanovi}, predsjednik Vlade Crne Gore

Primjer bahatosti hrvatskog pravosu|a
Norac ne samo da je isplanirao i naredio ubistva, ve} je i sam u~estvovao u likvidacijama i dobio je 12 godina, a Srbi su dobijali maksimalne kazne za {amare hrvatskom vojniku ili civilu, istakao [trbac
ZA GREB, BEO GRAD Direktor Dokumentacionoin for ma ci onog cen tra “Veritas“ Savo [trbac rekao je da je smawewe kazne za ratne zlo~ine hrvatskom ge ne ra lu Mir ku Nor cu za tri go di ne pri mjer ba ha tosti hrvatskog pravosu|a. - Ni{ta novo na zapadu, kod bra}e Hrvata kada je rije~ o ratnim zlo~inima. I daqe su na snazi dvostruki stan dar di - re kao je Srni [trbac, ko men ta ri {u }i odluku Vanraspravnog vije}a @upanijskog suda u Rijeci o objediwavawu Nor~eve kazne za ratne zlo~ine u Gospi}u i Meda~kom yepu na 15 godina zatvora. [trbac je re kao da je prva pre su da Nor cu pred @upanijskim sudom u Rijeci, kada je dobio 12 godina zatvora za zlo~ine u Gospi}u, u me|unarodnoj zajednici ocijewena kao ne{to veoma pozitivno za Hrvatsku. - Na po dru ~ju Go spi }a 1991. godine, prema hrvatskoj presudi, likvidirano je vi{e od 50 qudi, a prema na{im podacima, vi{e od 120 civila je ubijeno. Norac je bio glavnokomanduju}i u Gospi}u i ne samo da je isplanirao i naredio ubistva, ve}

@upanijski sud u Rijeci smawio kaznu zatvora Mirku Norcu

Zagreba~ki mediji o “zemuncu“

Kalini} nije priznao krivi~na djela
ZAGREB - Jedan od osu|enih za ubistvo premijera Srbije Zorana \in|i}a, Sretko Kalini}, u iskazu hrvatskoj policiji nije priznao u~e{}e u krivi~nim djelima, ali je tra`io dogovor u zamjenu za informacije, pi{e zagreba~ki dnevni list “Vjesnik“. Iako su se do sada u medijima pojavqivale razne verzije wegovog navodnog iskaza policiji poslije rawavawa u Zagrebu po~etkom juna, “Vjesnik” objavquje navode slu`bene zabiqe{ke sa~iwene 8. juna, u kojoj Kalini} direktno ne priznaje u~e{}e u ubistvima. - Ako bi mi bila obezbije|ena amnestija od krivi~nog progona i odgovaraju}a za{tita, mo`da bih ne{to i rekao rekao je Kalini}, koji u zatvorskoj bolnici u Zagrebu ~eka izru~ewe Srbiji.

Trilateralni sastanak u Trstu

Predsjednici iskazali `equ za novim po~etkom
ZAGREB, TRST - Predsjednici Hrvatske, Slovenije i Ita li je Ivo Jo si po vi}, Danilo Tirk i \or|o Napolitano odr`ali su u utorak u Trstu trilateralni prijateqski su sret ko ji je za vr{en ve~erwim koncertom prijateqstva mladih muzi~ara iz tri zemqe, uz dirigenta Rikarda Mutija. Josipovi} je poslije susreta s novinarima rekao da }e “istorija re}i da li je to bio istorijski susret“, prenijele su agencije. - U svakom slu~aju, bio je od izuzetne va`nosti jer se upravo na ovakav na~in prvi put ozna ~i la i is ka za la `eqa za je dnim no vim po ~etkom - rekao je hrvatski predsjednik, navode}i da se na sastanku raspravqalo i o is to ri ji i ut vrdi lo ono {to je u woj bilo lo{e.

Mirko Norac

FOTO: AHIVA

je i sam u~estvovao u likvidacijama i dobio je 12 godina, a Srbi su do bi ja li maksimalne kazne za {amare hrvatskom vojniku ili civilu - istakao je [trbac. On je naglasio da se i u Meda~kom yepu zaista desio zlo~in, jer su tri sela i devet za se la ka uni {te na po sistemu “spr`ena zemqa“, 88 qudi je ubijeno i tamo vi{e niko ne `ivi. - Ta ~no je da se u ovom na{em kontinentalnom pravnom sistemu, gdje spadaju i Srbija i Hrvatska, ne sabi-

raju kazne kao u anglosaksonskom pravu kad dolazi do nepravog ponavqawa postupka, a to je kad postoje dvije ili vi{e pravosna`nih presuda koje se ujediwuju ili objediwuju u jednu i nikad to nije matemati~ki zbir - istakao je [trbac.

[TRBAC: U Hrvatskoj na snazi dvostruki standardi
On je dodao da je, prema wegovom mi{qewu, ova odluka suda u Rijeci “malo previ {e u odno su na matemati~ki zbir i u odnosu na djela koja su po~iwena i u jednom i u drugom slu~aju“. - Za ovakva dva doga|aja, a oba su godinama bila pre dmet istra`ivawa i optu`ivawa Ha{kog tribunala, na kra ju ispa da neo zbiqno i o~ito da tu nema pravde za `rtve - poru~io je [trbac. Vanraspravno vije}e @upanijskog suda u Rijeci objedini lo je ju ~e Mir ku Nor cu kazne za ratne zlo~ine u Go-

spi}u i Meda~kom yepu na 15 godina zatvora. Prijedlog za objediwavawe kazni uputili su Nor~evi advokati, po{to je u martu presuda za Meda~ki yep postala pravosna`na. Hrvatski mediji su prije odluke suda spekulisali da bi objediwavawe kazni Norcu bilo temeq za wegov br`i izlazak iz zatvora, za pomilovawe i zahtjev za prevremeno otpu{tawe nakon {to izdr`i ve}i dio kazne. Krugovi bliski Norcu nadaju se da bi on mo gao da bu de na slobodi ve} za godinu-dvije.

Filip Vujanovi}, predsjednik Crne Gore

Krivokapi}eve optu`be besmislene
POD GO RI CA Crno gor ski pred sjednik Filip Vujanovi} ocijenio je kao besmislene optu`be predsjednika crnogorskog parlamenta Ranka Krivoka pi }a da se taj no sastao sa Tadi}em i zakqu~io da je to uvredqivo za wega i za pred sje dni ka Srbije, javila je ju~e Srna. Vu ja no vi} je za Kri vo ka pi }e ve op tu `be da se taj no sreo sa Tadi}em re- Filip Vujanovi} FOTO: ARHIVA kao da ni je du `an da pola`e ra~une predsjedniku Skup{tine, kao {to ni on nije du`an da pola`e ra~une wemu. On je naglasio da nikad nije pitao Krivokapi}a s kim se sastaje, za{to se sastaje, gdje se sastaje, jer je imao povjerewe u wega.

GOSPI] I MEDA^KI XEP
Norac je 2003. godine za ratne zlo~ine u Gospi}u, gdje je ubijeno ~etrdesetak civila, na sudu u Rijeci osu|en na 12 godina zatvora, a poslije toga optu`en je i osu|en za ratne zlo~ine u Meda~kom xepu na jo{ {est godina, prvobitno na sedam. Za ratne zlo~ine u Meda~kom xepu po komandnoj odgovornosti Norcu se sudilo zajedno sa Rahimom Ademijem, ali je on oslobo|en, jer je utvr|eno da je na terenu bio jo{ jedan komandant, admiral Davorin Domazet Lo{o, koji je bio izaslanik na~elnika Glavnog {taba Janka Bobetka.

Savo [trbac

Optu`uju Trifunovi}a za zlo~in
QUBQANA - Okru`no tu`ila{tvo u Murskoj Soboti podiglo je optu`nicu protiv ofi ci ra biv {e JNA, generala Vlada Trifunovi}a i pukovnika Berislava Popova za ratni zlo~in nad civil nim sta no vni{ tvom, prilikom intervencije JNA u Slo ve ni ji 1991. go di ne, prenijele su ju~e agencije. Glavna rasprava protiv Trifunovi}a i Popova bi}e odr`ana pred okru`nim sudom u Murskoj Soboti, 28. i 29. oktobra ove godine, re~eno je u Okru`nom javnom tu`ila{tvu u Murskoj Soboti.

U Sloveniji podignuta optu`nica protiv oficira biv{e JNA

DOBRA VIJEST

ZAGREB
Biv{i predsjednik Op{tinskog suda u Gvozdu Zvonimir Josipovi} ju~e je pred @upanijskim sudom u Zagrebu nepravosna`no u odsustvu osu|en na {est godina zatvora zbog primawa mita, prevare i zloupotrebe polo`aja i ovla{}ewa. Josipovi} je osu|en i na petogodi{wu zabranu obavqawa sudijske du`nosti.

GENERAL Trifunovi} optu`en i u Srbiji i Hrvatskoj
Trifunovi} i Popov su optu`eni na osnovu komandne od go vor nos ti, ka da je general Trifunovi} kao komandant Vara`dinskog korpu sa iz dao na re |ewe

podre|enom pukovniku Popo vu, ko man dan tu ka sar ne “Kalni~ki partizani” u Vara`dinu, da zaposjedne grani~ne prelaz sa Austrijom na te ri to ri ji Slo ve ni je. General Vlado Trifunovi} bio je optu`en i u Srbiji i Hrvatskoj. U Srbi ji je, odlu kom Vi {eg su da u Beo gra du od 18. marta, obustavqen krivi~ni postupak protiv generala Trifunovi}a, nakon

{to je Vrhovni sud Srbije u ja nu aru ove go di ne uki nuo pre su du ko jom je Tri fu no vi}, biv{i komandant Vara`din skog kor pu sa, zbog pre da je ka sar ne osu |en na vi{egodi{wu zatvorsku kaznu. U Hrvat skoj je to kom devedesetih godina general Tri fu no vi} pra vo sna `no osu|en na 15 godina zatvora zbog ratnih zlo~ina protiv ci vi la, odno sno ra za rawa Vara`dina.

SPLIT
Predstavnici Vlade, sindikata i poslodavaca ju~e su dogovorili za sqede}u sedmicu sastanak na kojem }e se razgovarati o obnovi rada Gospodarsko-socijalnog vije}a (GSV). Ako se postigne dogovor, GSV mo`e po~eti da radi odmah, rekao je ministar saobra}aja i mora Bo`idar Kalmeta dodav{i da je Hrvatska “na korak do ponovnog rada GSV-a”.

LO[A VIJEST

16 ~etvrtal, 15. jul 2010. GLAS SRPSKE

TOP STORIES CNN

Svijet
Francuska obiqe`ila nacionalni praznik

[est hitaca je ispaqeno na policiju tokom tre}e no}i protesta, koji su izbili poslije mar{a oran`ista u sjevernom dijelu Belfasta. Katoli~ki nacionalisti bacali su na polici-

ju Molotovqeve koktele i bombe ku}ne izrade, a oko stotinu policajaca je odgovorilo vodenim topovima. Demonstranti su postavili ve}i broj zapaqivih barikada, ali u neredima niko nije povrije|en.

Venecuelanske vlasti isporu~ile jednog od najtra`enijih krijum~ara kokaina

Vojna parada povodom Dana pada Bastiqe
PARIZ - Vojnom paradom, koju su ove godine predvodili vojnici afri~kih zemaqa koje su nekada bile francuske kolonije, Francuska je ju~e zapo~ela obiqe`avawe nacionalnog praznika, Dan pada Bastiqe, javile su agencije. Ozlogla{eni zatvor zauzet je 14. jula 1789. i taj doga|aj simboli~ki je ozna~io po~etak Francuske revolucije. Gra|ani su se okupili da obiqe`e dan kada je 1789. godine pariski narod sru{io Bastiqu i time utro put doga|ajima koji }e promijeniti lice Evrope. Revolucija se smatra prekretnicom u istoriji zapadne Evrope. Francuski predsjednik Nikola Sarkozi na ceremoniji je ugostio brojne afri~ke predsjednike budu}i da se ove godine navr{ava pola vijeka otkako je 14 nekada{wih francuskih kolonija na Crnom kontinentu steklo nezavisnost.

"Posqedwi bos" isporu~en SAD
Renterija predat Amerikancima na glavnom venecuelanskom aerodromu blizu Karakasa, gdje ga je ~ekao ameri~ki avion
KA RA KAS - Je dnog od najtra`enijih krijum~ara ko ka ina Kar lo sa “Be toa“ Renteriju (65), koji je optu`en za izvoz 500 tona kokaina u SAD, venecuelanska vlada predala je ju~e ameri~kim zvani~nicima, javio je RTS. Ren te ri ja je bio posqedwi lider kolumbij skog nar ko-kar te la Nor te del Va le, ko ji je ko ka in izvozio devedesetih godina u Ameriku. Renterija je uhap{en 5. jula u zajedni~koj operaciji vojnika venecuelanske Naci onal ne gar de i bri tan skih age na ta za bor bu protiv trgovine narkoticima, u okolini Karakasa.

Roza Otunbajeva, predsjednik Kirgizije

Formirana tehni~ka vlada u Bi{~eku
BI[^EK - Predsjednica Kirgizije Roza Otunbajeva formirala je ju~e u Bi{~eku te hni ~ku vla du, ko ja }e obavqati du`nosti do parlamentarnih izbora u oktobru, javile su agencije. Novu vladu nazivaju tehni~kom, bu du }i da su do sa da{wi vo de }i ~la no vi vla de po dni je li os tav ku, `ele}i da se posvete izborima u svojim partijama. Poslije izbora, pobjednici }e formirati novi kabinet mi nis ta ra, dok }e se Otunbajeva povu}i sa mjesta pri vre me nog pre mi je ra, a nas ta vi }e do 31. de cem bra 2011. godine da obavqa funkciju {efa dr`ave. Prema rije~ima Otunbajeve, tehni~ka vlada ima}e zadatak da osigura energetsku i pre hram be nu sta bil nost zemqe i da rje{ava socijalno-eko nom ske pro ble me do izbora nove vlade.

Industrijska zona u Mumbaju

RENTERIJA izvozio kokain u SAD devedesetih godina
SAD su ponudile nagradu od pet miliona dolara za informaciju koja bi im pomogla u hvatawu Renterije, posqedweg li de ra ko lum bijskog narko-kartela Norte del Vale koji je bio na slobodi. Kartel je u Va{ingtonu op tu `en da je izvo zio 500 tona kokaina u SAD devedese tih go di na, ali je osla -

Hap{ewe Karlosa “Betoa” Renterije po~etkom mjeseca

FOTO: AGENCIJE

Zbog trovawa hlorom 90 qudi u bolnici

bio po sli je ha p{ewa ili smrti svih svojih vo|a. Ren te ri ja je pre dat Amerikanci ma na gla vnom ve ne cu elan skom aero dro mu bli zu Ka ra ka sa, gdje ga je ~ekao ameri~ki avion, prenijela je agencija Rojters. - Kao ni ka da do sa da, za da li smo uda rac ma fi ji i kri mi nal nim or ga ni za -

cijama koje se bave ilegalnim krijum~arewem narkotika - izjavio je ministar unutra{wih poslova Venecuele Tarek al Aisami, dodaju}i da se wegova zemqa na la zi po red naj ve }eg svjetskog proizvo|a~a narkotika - Kolumbije i najve}eg svjet skog po tro {a ~a droge u SAD.

Kri ju m~a ri nar ko ti ka koriste susjede Kolumbije, posebno Venecuelu, kao teritorije preko kojih krijum~are narkotike. Venecuela je saop{tila da je ove godine deportovala 12 osumwi~enih za krijum~arewe narkotika, a 49 od 2006. go di ne, ugla vnom u Kolumbiju i SAD.

OPTU@BE
Vatrogasci curewe hlora dr`e pod kontrolom FOTO: AGENCIJE

MUMBAJ - Vi{e od 90 qudi je zavr{ilo u bolnici, od ~ega je osam u kriti~nom stawu, zbog trovawa hlorom koji je iscurio iz cilindra u industrijskoj zoni indijskog Mumbaja. Ve}ina povrije|enih zadobila je povrede o~iju i disajnih organa, a wih 14 pu{teno je ku}ama poslije ukazane qekarske pomo}i, prenijele su agencije. Hlor je iscurio iz skladi{ta u luci, a mnoge stambene zgrade u ~etvrti u kojoj se dogodio incident su evakuisane. Vatrogasci su odmah iza{li na teren i curewe hlora stavili pod kontrolu.

Venecuela tranzitni put za kokain

Ameri~ki i kolumbijski zvani~nici stalno optu`uju vladu venecuelanskog predsjednika Uga ^avesa da ne ula`e dovoqno napora u borbi protiv krijum~arewa droge, kao i da je dozvolila da Venecuela postane “sigurna luka“ za kolumbijske narko-bosove. ^aves je to opovrgao, navode}i da wegova vlada ~ini sve

{to je u wenoj mo}i da stane na put krijum~arima droge u Venecueli. U izvje{taju koji je pro{log mjeseca objavila kancelarija UN za drogu i kriminal, Venecuela je ocijewena kao zemqa iz koje kre}e vi{e od polovine ukupnih brodskih po{iqki kokaina namijewenih Evropi.

DOBRA VIJEST

^ILE
Zemqotres ja~ine 6,5 stepeni Rihterove skale pogodio je ju~e centralni dio obale ju`noameri~ke dr`ave ^ile, saop{tila je Ameri~ka geolo{ka observatorija. Epicentar zemqotresa bio je 98 kilometara sjevernosjeverozapadno od grada Temuko, na obali Tihog okeana na dubini od 28 kilometara. Zasad nema informacija o pri~iwenoj materijalnoj {teti.

MEKSIKO
Stru~waci “Briti{ petroleuma“ postavili su novi poklopac na bu{otinu na dnu Meksi~kog zaliva u nadi da }e u potpunosti uspjeti da zaustave izlivawe nafte. Radnici su po~eli testove koji }e pokazati da li poklopac mo`e da izdr`i pritisak nafte i gasa, a obalska stra`a je uvjerena da }e poduhvat biti uspje{an.

Rusi isporu~uju gorivo Iranu uprkos sankcijama
MOSKVA - Ruske kompanije spremne su da isporu~uju gorivo Iranu uprkos jednostranim sankcijama SAD i EU u naftnim i gasnim sektorima, rekao je ju~e ruski ministar za energetiku Sergej [matko. - Ruske kompanije spremne su da dostave naftne proizvode Iranu. Mogu}nost isporuke naftnih proizvoda Iranu postoji, ako bude i trgovinskog interesa - rekao je [matko. Rusija je ve} izrazila nezadovoqstvo zbog sankcija sa kojima su se tokom proteklog mjeseca saglasili SAD i EU kako bi se kaznio Iran zbog sporne namjene nuklearnog programa. [matko je poslije sastanka sa iranskim ministrom za naftu Masudom Mir Kazemijem rekao da “ih ne ometaju sankcije“.

Dva napada “Al-Kaide“ na slu`be u Jemenu
SANA - Ekstremisti “Al-Kaide“ izvr{ili su ju~e dva koordinirana napada na sjedi{te Generalne bezbjednosne agencije i kancelarije obavje{tajne slu`be u Zanyibaru na oba li In dij skog oke ana, a agen ci je javqaju da ima mrtvih na ulicama. To je drugi napad “Al-Kaide” u Jemenu za mawe od mjesec, po{to je u junu u ju`nom regionalnom sjedi{tu policijsko-bezbjednosne agencije u Adenu ubijeno 11 qudi, u znak osvete za napad jemenskih vlasti. O~evici navode da ima pet ubijenih na ulici ispred sjedi{ta Agencije i kancelarije obavje{tajne slu`be koja se bavi politi~kom bezbjedno{}u u prestonici ju`noj provinciji Abyan.

LO[A VIJEST

GLAS SRPSKE ~etvrtak, 15. jul 2010. 17

Najni`a ta~ka povjerewa Baraku Obami
VA[INGTON - Predsjednik Sjediwenih Ameri~kih Dr`ava Barak Obama u`iva najmawe povjerewe javnosti otkako je prije godinu i po postao prvi ~ovjek Bijele ku}e, javile su ju~e agencije. Prema anketi, ~ak 58 odsto Amerikanaca ne vjeruje da }e Obama donijeti prave odluke za zemqu. Na po~etku wegovog mandata situacija je bila potpuno obrnuta, sa oko 60 odsto onih koji su vjerovali Obami.

Francuska zabranila no{ewe vela
FOTO: AGENCIJE

Vijesti
Egipat

Sru{ila se zgrada u Kairu
KA IRO - Se dam li ca poginulo je ju~e kada se u starom dijelu Kaira sru{ila stambena zgrada, javi la je Srna. Ra dni ci spasila~kih ekipa izvukli su sedam tijela iz ru{evina zgrade u oblasti Darb el Amar. Jedno lice je spaseno i zadobilo je bla `e i te `e fra ktu re, navodi agencija.

@ena koja velom potpuno skriva lice i tijelo bi}e ka`wena sa 150 evra, a kazna od godinu zatvora i 30 hiqada evra predvi|ena za onog ko `enu primorava da nosi takvu odje}u
PARIZ - Zakon o zabrani no{ewa burke, vela koji pokriva lice i tijelo muslimanskih `ena, dobio je zeleno svjetlo u Dowem domu fran cus kog par la men ta, {to je izazvalo o{tra reago vawa mu sli ma na u toj zemqi, pre ni je le su ju ~e agencije. Mnogi su zabrinuti da }e zakon ugroziti prava pet miliona muslimana u zemqi. Do pri je ne ko li ko go di na no{ewe burke bilo je gotovo nepoznato u Francuskoj, ali je u posqedwe vrijeme uzelo maha. Integralni veo danas no si oko 2.000 `e na u toj zemqi. - Ne}u promijeniti na~in `ivota. Nosi}u hiyab. Vlasti to ne moraju da prihvate. To nije protiv zakona. Ba{ da vidim da li }e me policija kazniti - mi{qewa je Kenza Drider iz Aviwona. Akt je podr`ao predsjednik Nikola Sarkozi, a o~ekuje se da Senat u septembru ratifikuje zakon, poslije ~ega }e stupiti na snagu. Kao novi korak u potpunoj zabrani no{ewa burke u Francuskoj, 336 od 557 poslanika podr`alo je zakon o zabrani muslimanskog vela, po kojem }e `ena koja wime potpuno skriva lice i tijelo biti ka`wena sa 150 evra.

Teheran
Muslimanke u Francuskoj tvrde da }e i daqe nositi veo

Nau~nik na putu za Iran
TE HE RAN - Iran ski nau~nik [ahram Amiri, koji je nestao prije godinu i na tajanstven na~in se u utorak pojavio u Va{ingtonu, na putu je ka Iranu preko tre}e zemqe, izjavio je ju~e portparol Ministarstva inostranih poslova Ira na Ra min Mehmanparast. Uz napore Ira na i efi ka sne sa radwe pakistanske ambasade u Va{ingtonu, Amiri je napustio ameri~ku teritoriju i vra}a se u Iran, rekao je Mehmanparast.

Amnesti interne{enel
Amnesti interne{enel osudio je odluku francuskog parlamenta da zabrani no{ewe na javnom mjestu vela koji prekriva lice, uz ocjenu da to kr{i pravo na slobodu izra`avawa i vjerske slobode. Organizacija sa sjedi{tem u Londonu pisala je svim francuskim parlamentarcima i apelovala da odbiju prijedlog zakona, koji }e se u septembru na}i na raspravi u Senatu. - Potpuna zabrana pokrivawa lica kr{i prava slobode izra`avawa i vjerske slobode onih `ena koje nose burku ili nikab, ~ime izra`avaju svoje identitet ili vjerovawa - izjavio je Xon Dalhuisen, Amnestijev stru~wak za diskriminaciju u Evropi. nose taj dio odje}e, koji nema nikakve veze sa religijom reka oje Olijer. Stav desni~ara da burka ugro`ava principe Pete republike ne dijele socijalisti, ko ji ni su gla sa li za zakon, jer kako ka`u, kr{i slobodu izra`avawa i vjeroispovijesti. Muslimanska zajednica u Francuskoj, ina~e najbrojnija u Evropi, duboko je podijeqena. Po sla nik UMP-a u Dowem do mu Na ci onal ne skup{tine Beren`er Poleti smatra da se usvojenim zakonom ne stigmatizuje islam. - Ovaj zakon ne stigmatizuje islam, nego osu|uje burku, koja nije s religijom povezana odje}a, ve} simbol represije ka`e Poletijeva. Zakon je usvojen sa samo jednim glasom protiv. Prije toga, po sla ni ci opo zi ci one Socijalisti~ke partije su napustili zasjedawe u znak neslagawa, ali ne zato {to se protive zabrani, ve} se protive obimu zabrane - oni tra`e da se zabrana odnosi na ja vne in sti tu ci je, {ko le, dr`avne objekte, bolnice. Belgija i [panija ve} su usvojile sli~ne zakone, a nacrt za ko na pri pre mi le su [vedska, Italija i Holandija.

POSLANICI: Burka ugro`ava dostojanstvo `ene
Go di nu za tvo ra i 30 hiqada evra pre dvi |e no je kao ka zna za onog ko `e nu primorava da nosi takvu odje}u, a suma se udvostru~uje ako je rije~ o maloqetnici. Poslanici desnice, koji su podr`ali zakon, wegovo izglasavawe u Dowem domu smatraju pobjedom demokratije i francuskih vrijednosti. Pa trik Oli jer, pri pa dnik de sni ce, sma tra da “burka ugro`ava dostojanstvo `ene. - Gla sawem za za bra nu burke, odnosno hiyaba, `elimo da za {ti ti mo `e ne od onih koji ih primoravaju da

Brazil

Uni{teno 500 miliona stabala
RIO DE @ANEIRO Prema rezultatima istra`i vawa, sna `na olu ja uni{tila je 2005. godine oko pola milijarde stabala u Amazonu i utvr|eno je da su svjet ske {u me ugro`ene sve te`im vremenskim nepogodama, ~iji su uzrok kli mat ske pro mjene, javila je Srna.

Pomo} za Gazu

Akt o ukidawu burki podr`ao Nikola Sarkozi

Sna`ni vjetrovi “oduvali“ Filipine

Tajfun "Konson" odnio najmawe 20 `ivota
MANILA - Najmawe 20 lica je poginulo kada je tajfun “Konson“ zahvatio Fili pi ne, pre ni je le su ju ~e agencije. Taj fun je ju `no azij ski arhipelag zahvatio u utorak uve ~e, dok su to kom ci je le no }i na gus to na seqenom os trvu Lu zon du va li sna `ni vje tro vi ma ksi mal ne ja ~i ne do 120 ki lo me ta ra na ~as. Vjetrovi su pojedine ku}e u siroma{nim naseqima du` obale podizali u vazduh i ba ca li, po sli je ~e ga su prepla{eni stanovnici morali da prave improvizovana skloni{ta. Fi li pin ske vlas ti sa op{tile su da je potvr|eno da je nevrijeme odnijelo 20 qudskih `ivota, dok se 11 ribara vodi kao nestalo. komunikacionim sistemima. Dovod elektri~ne energije pre ki nut je {i rom os trva Luzon, ukqu~uju}i i Manilu. Elektrokompanija “Meral ko“ sa op {ti la je da je vi{e od 90 odsto od 12 miliona stanovnika Manile i daqe bez elektri~ne energije. Dr`avna elektroenergetska kompanija upozorila je da nor ma lan do tok stru je mo `da ne }e bi ti uspos tavqen i u sqede}a ~etiri dana. Grad ski `eqe zni ~ki saobra}aj tako|e je u prekidu zbog nestanka elektri~ne

Brodovi u me|unarodnim vodama
JE RU SA LIM - Brod “Amaltea“ sa humanitarnom pomo}i namijewenoj po ja su Ga ze, a ko ji je iznajmila Libija, nalazi se u me|unarodnim vodama po{to je izraelska morna ri ca obja vi la upo zo rewe da ne mijewa kurs, izjavio je ju~e portparol izraelske vojske. Humanitar na or ga ni za ci ja, na ~ijem ~elu je sin libijskog lidera Moamera el Gadafija, Saif al Islam Gadafi, i koja je iznajmila brod, saop{tila je da }e to var od 2.000 to na hrane i medicine sti}i na svoje odredi{te u pojas Gaze.

VJETROVI duvali i do 120 kilometara na ~as
Vojska je saop{tila da se u ju `nom di je lu fi li pinske prestonice Manile 11 ribara vodi kao nestalo, nakon {to je nabujala voda odnijela wihove kolibe. Tajfun je uzrokovao i prekid u

Stanovnici ostali bez domova

FOTO: ROJTERS

ener gi je, dok su za tvo re ne osno vne i sredwe {ko le. Filipini se nalaze u takozvanom pacifi~kom tajfun-

skom pojasu. Godi{we Filipine zahvati do 20 tajfuna, pri ~e mu po gi ne vi {e stotina lica.

18 ~etvrtak, 15. jul 2010. GLAS SRPSKE

VIJESTI IZ PORODILI[TA

Bawaluka
GRADSKI VODI^

2

dje~aka

7

djevoj~ica

Sjednica Skup{tine grada Bawaluka

[teta od poplava 5,8 miliona maraka
Uze}emo kreditna sredstva od banaka. Po obezbje|ewu sredstava prioritet }e biti sanacija saobra}ajnica koje su potonule i propale ili je na wima napravqen prekid. Daqa sanacija obavqa}e se po prioritetu, kada za to budu obezbije|ena sredstva, istakao Davidovi}
PI[E: NIKOLA LUGI] nikolal@glassrpske.com Na Skup{tini se raspravqalo o izmjenama regulacionih planova i nazivima ulica FOTO: ARHIVA

Va`ni telefoni
Informacije 1185 Hitna pomo} 124, 230- 620 Vatrogasci 123 CJB 122, 337-100 Ta~no vrijeme 1373 Meteorolo{ka stanica 307-943 S.O.S. telefon 1264 (Linija za pomo} `rtvama nasiqa u porodici)

bolnice
Paprikovac Poliklinika 342-100 247-333

ordinacije
Deamedika Euromedik Intermedik Jelena Firena 309-221 216-875 216-661 324-310 437-222

apoteke
"Nova" "Neven" "Tempo" 218-264 281-017 310-044

prevoz
Autobuska st. 090/513-000 @eqezni~ka stanica 301-229 Aerodrom Bawa Luka 535-210 Biletarnica (centar) 315-867

taxi
"A" taksi Bawalu~ki taksi Bel taksi Euro taksi Maksi taksi Patrol taksi Ideal taksi Mobil taksi 1500 1544 1550 1555 1551 1533 1545 1566

Na 24. redovnoj sjednici Skup {ti ne gra da, ko ja je odr`ana ju~e, razmatrana je Informacija o posqedicama prouzrokovanim elementarnom nepogodom u periodu od 21. do 23. juna, u kojoj je ukupna {teta procijewena na 5,8 miliona maraka. Izja vio je ovo “Gla su Srpske“ gradona~elnik Ba-

Privatni fakulteti
- Iz Odluke o dodjeli stipendija mora se ukloniti i ~lan po kojem pravo na stipendije nemaju studenti privatnih fakulteta. Zvani~no po zakonima nema diskriminacije me|u fakultetima, svi su ravnopravni i mi ne mo`emo da pravimo selekciju - rekao je Dragoqub Davidovi}.

hoteli
"Bosna" 215-681 "Palas" 218-723 "Ideja" 217-444 "Vidovi}" 217-217; 245-800 "Cezar" 326-400 "Grand" 380-105 "Meriot" 222-870; 217-801

walu ke dra goqub Da vi do vi}. - Sred stva po tre bna za sanaciju {tete nisu planirana buyetom, planirana je buyet ska re zer va ko ja se odre|uje prema mogu}nostima. Trenutno ta buyetska rezer va izno si oko mi li on maraka, {to je apsolutno nedovoqno i za druge potrebe, a kamoli za sanaciju {tete rekao je Davidovi}. Do dao je da }e grad ska upra va ko ris ti ti je dan od mogu}ih izvora za sanaciju {tete. - Uze}emo kreditna sredstva od banaka. Po obezbje|ewu sredstava prioritet }e biti sanacija saobra}ajnica koje su potonule i propale ili je na wima napravqen prekid. Daqa sana ci ja }e se obavqati po prioritetu, kada za to budu obezbije|ena sredstva - istakao je Davidovi}. Pri je dlog odluke o do dje li sti pen di ja gra da

Bawaluka sredwo{kolcima i studentima izazvao je veliku raspravu i na kraju je povu~en sa dne vnog reda Skup {tine.

STIPENDIJE skinute sa dnevnog reda
- Iako je odluka od usvajawa pro{la kroz skup{tinske ko mi si je i kroz svu ostalu propisanu proceduru, ipak su se na za sje dawu Skup{tine pojavile neke dileme. Zato smo se dogovorili da se ta ta~ka povu~e - rekao je Davidovi}. Prema wegovim rije~ima grad Bawaluka je dosad zastupao stav da svi studenti i |a ci ko ji ispuwava ju odre|ene uslove dobiju stipendiju. - Nije bilo selekcije ni rang-lis ta. Sti pen di je iznose 70 maraka za sredwo{kolce, 100 maraka za studente prve i druge godine,

te 130 ma ra ka za stu den te tre}e i ~etvrte godine. One imaju socijalnu dimenziju, a koriste ih studenti koji su u stawu socijalne potrebe i koji imaju dobar prosje ke ocje na. Tre nu tno se stipendira oko 1.600 studenata i |aka - izjavio je Davidovi}. Prema wegovim rije~ima, postoji i drugi pristup dodjeli stipendija, a to je da se prave odre|ene rang-liste. - Ta kav pris tup mo `da bi dao mogu}nost da stipendi je bu du ne {to ve }e. U odluci je bilo predlo`eno da se za neke fakultete, kao {to su Elek tro te hni ~ki, Ma {in ski, Gra |e vin ski, zbog te`ine studija snizi prosjek ocjena potreban za do bi jawe sti pen di je. Ne treba se upu{tati u to koji je fakultet te`i, jer svaki ima svoju te`inu, ve} u odre|ivawu stipendista treba da se orijenti{emo na defici-

tarna zanimawa - naglasio je Davidovi}. Davidovi} je istakao da taj proces mora da kontroli{e dru{tvo. - Treba prikupiti bitne podatke od na{eg biroa rada i drugih institucija, te ustanoviti koja su to deficitarna zanimawa i da za ta zanimawa stimuli{emo studente - rekao je Davidovi}. U Klu bu odbor ni ka PDP-a slo `i li su se da Odluku treba povu}i sa dnevnog reda. - Stav na{eg kluba je da je ova odluka dosta nedore~ena, konfuzna i neprecizna, te smo insistirali da se detaqnije uredi - rekao je To mi slav Gra bo vi ca, predsjednik Kluba odbornika PDP-a. Na sje dni ci je jo{ ra zmatrano vi{e prijedloga o iz mje na ma re gu la ci onih planova, te prijedlozi o utvr|i vawu na zi va ne ko li ko ulica.

inspekcija
Sanitarna 244-475 Tr`i{na 348-710 Inspekcija rada 348-730 Prosvjetna 466-346 Komunalna 306-464 Republi~ka uprava za inspekcijske poslove 213-624 Republi~ki devizni inspektorat 300-434

REPERTOAR
BIOSKOPI MULTIPLEKS “PALAS“ AVATAR - SF spektakl re`ija: Xejms Kameron uloge: Sem Vortington, Zoi Saldana, Sigurni Viver termini: 21.30 ~asova ALISA U ZEMQI ^UDA - avantura re`ija: Tim Barton uloge: Xoni Dep, Mia Vasikovska termini: 19.15 22 METKA - akcija re`ija: Ri~ard Beri uloge: @an Reno, Gabrijela Rajt, Ked Merad termini: 20.30, 22.40 STRAVA U ULICI BRIJESTOVA horor re`ija: Samjuel Bajer uloge: Xeki Irl Heli, Kejti Kesidi, Runi Mara termini: 18, 20, 22 ~asova SUMRAK SAGA: POMRA^EWE horor /fantazija re`ija: Dejvid Slejd uloge: Robert Patinson, Kristen Stjuart termini: 18 ~asova PRI^A O IGRA^KAMA 3 animirani/sinhronizovan re`ija: Li Unkrih glasovi: Dragoqub Qubi~i}, Gordan Ki~i}, Dubravko Jovanovi} termini: subotom i nedjeqom u 12 ~asova [REK SRE]AN ZAUVIJEK - animirani/sinhronizovan re`ija: Majk Mi~el glasovi: Dragan Vuji}, Anica Dobra, Goran Jevti}, Boris Milivojevi} termini: 17.15, subotom i nedjeqom u 14.15 DJE^IJE POZORI[TE RS Muzej lutaka, svakim danom od deset do 20 ~asova, ulaz slobodan Izlo`ba plakata, svakim danom od deset do 20 ~asova, ulaz slobodan MUZEJ REPUBLIKE SRPSKE Stalna izlo`bena postavka - “Od praistorije do savremenog doba“ Multimedijalna izlo`ba - “Jasenovac“ Izlo`ba “Ban i Bawaluka - ambijentalni i gra|anski identitet“ BAWALU^KO STUDENTSKO POZORI[TE “ROCKY HORROR SHOW“ rok mjuzikl, prva repriza, podrum scena Gospodska ulica, ve~eras u 22 ~asa

kvarovi
Prijava kvarova 300-384 Kvarovi na telefonima 1275

GLAS SRPSKE ~etvrtak, 15. jul 2010. 19

Takmi~ewe gluvih i nagluvih u lovu ribe
Udru`ewe gluvih i nagluvih regije Bawaluka bi}e doma}in republi~kog takmi~ewa u lovu ribe udicom na plovak, koje }e se odr`ati 18. jula na gradskoj pla`i invalida u Vrbawi sa po~etkom u deset ~asova. - O~ekujemo goste, odnosno takmi~are iz deset gradova Republike Srpske. Ovo takmi~ewe je dio redovnih godi{wih aktivnosti Saveza gluvih i nagluvih RS, izjavio je predsjednik gradskog udru`ewa gluvih i nagluvih Vladimir [olaja.

Realizacija projekta “Snabdijevawe vodom i uklawawe otpadnih voda“

GRADSKE VIJESTI

Akcija “Sprije~imo utapawe djece“
U okvi ru pro je kta “Bawalu ka si gur na za je dni ca“ bawalu ~ko Udru `ewe gra |a na “Sva dje ca svi je ta“ u sa radwi sa Mi nis tar stvom po ro di ce, omla di ne i spor ta i Grad skom upra vom po kre nu lo je akci ju “Spri je ~i mo uta pawe dje ce“, ko ja tre ba da upo zo ri ro di teqe na sve opa snos ti ko ji ma su ma li {a ni izlo `e ni u vodi i po red we. Ovo je “Gla su Srpske“ izja vio pred sje dnik Udru `ewa “Sva dje ca svi je ta“ Zo ran Ra{qi}. - To kom ove akci je ko ju smo za po ~e li ju ~e di je li }e mo pro mo ti vni ma te ri jal u ko jem }e ro di teqi, ali i os ta li, mo }i da pro ~i ta ju ne ke pre po ru ke i sa vje te ka ko bi svo ju dje cu za {ti ti li od ni za opa snos ti ko je vre ba ju u vo di - is ta kao je Ra{qi}. S. J.

U planu detaqna rekonstrukcija vodovodne mre`e

I daqe bez autobuske linije do grada
Ne dos ta tak re do vne auto bus ke li ni je naj ve }i je problem mje{tana mjesne zajednice Pavi}i. Izja vio je ovo za “Glas Srpske“ pred sje dnik Sa vjeta gra|ana ove MZ Milorad Aqeti}. - Ni {ta do dan-da nas ni smo ri je {i li, iako se go di na ma obra }a mo na dle `ni ma u grad skoj upra vi. Na `a lost, sva k i p u t do b i j e m o i s t i od go vor da uvo |ewe li n i j e n i j e o p r a v d a no . Vi {e ne zna mo ko me da se obra ti mo. Ovaj pro ble m j e po s e b no i z r a `e n u Pa v i } i m a i Vi lu si ma, gdje u du `i ni od 20 ki lo me ta ra ne ma ni ka kvog pre vo za ka `e Aqeti}. Do da je da je is ta si tu acija i na prioritetnom pravcu od podru~ne {kole “Petar Ko~i}“ u Pavi}ima, a koji vodi preko zaseoka [ip ke do dru ge istoimene podru~ne {kole u Stri~i}ima. - Ovaj put u du `i ni od deset kilometara povezuje oko 60 doma}instava i neophodno ga je kategorisati kao lokalni, da bi na taj na~in bio i odr`avan - istakao je Aqeti}. S. J.

za obnovu vodovoda
PI[E: NIKOLA LUGI] nikolal@glassrpske.com

Projekat sanacije i izgradwe infrastrukture vodosnabdijevawa i odvo|ewa otpadnih voda u gradu Bawaluka implementira}e se u periodu od 2010. do 2013. godine, rekla Pipi}-Manojlovi}
U sklopu trogodi{we realizacije projekta “Snabdije vawe vo dom i uklawawe otpadnih voda“ mnogi dijelovi grada dobi}e novu ili u potpunosti rekonstruisanu vodovodnu mre`u dok bi rijeka Vrbas trebalo da bude za{ti}ena od otpadnih voda. Cijeli projekat }e ko{tati oko 17 miliona evra. Potvrdila je ovo “Glasu Srpske“ koordinator za analitiku i odno se s javno{ }u u Administrativnoj slu`bi grada Danira Pipi}-Manojlovi}. - Projekat sanacije i izgradwe infrastrukture vodosnab di je vawa i odvo |ewa otpadnih voda u gradu Bawaluka implementira}e se u periodu od 2010. do 2013. godine rekla je Pipi}-Manojlovi}. Ona je dodala da su sredstva obezbije|ena iz raznih fondova i donacija. - Putem kredita obezbije|en je iznos od deset miliona evra. Donacijom Evropske ko[ar gov ca, te da }e po sli je programa izgradwe uslijediti rekonstrukcija. - Poslije izgradwe pristupi}e se zamjeni primarnog cjevo vo da od No vo se li je do Gradskog mosta u du`ini od 5,2 kilometra i izgradwi sekundarnog cjevovoda na istoj lokaciji u du`ini od 4,3 kilometra - dodala je Pipi}-Manojlovi}. Prema wenim rije~ima, radi}e se i rekonstrukcija sekundarne mre`e u nasequ Ko~i}ev vijenac. - Druga komponenta sadr`i sanaciju i izgradwu sistema odvo|ewa otpadnih voda odnosno izgradwu kolektora od Karanovca prema gradu i to lijeva strana dionicu od Karanovca do spoja sa kanalizacijom u Kozarskoj ulici u du`ini od deset kilometara, te desna strana od Karanovca do mosta u Srpskim toplicama u du`ini od devet kilometara – istakla je Pipi}Manojlovi}.

Sprije~iti ulivawe otpadnih voda u Vrbas

FOTO: ARHIVA

PA@WA
Dijelovi naseqa bez struje
Zbog planiranih radova na elektroenergetskim objektima danas }e do}i do povremenih prekida u snabdijevawu elektri~nom energijom u dijelovima naseqa Pavlovac, Motike, Sara~ica, Jo{ikova voda, Bistrica, Borkovi}i, Gorwa Piskavica u periodu od sedam do 17 ~asova. Iz “Elektrokrajine” obavje{tavaju da je u toku sveobuhvatna akcija iskqu~ewa struje du`nicima. S. J.

misije dobili smo dva miliona evra, a od Vlade Wema~ke ~etiri miliona evra. Grad je izdvojio 600 hiqada evra, i sve zajedno iznosi 16,6 miliona evra - istakla je Pipi}-Manojlovi}. Prema wenim rije~i ma, projekat ~ine dvije komponente. - Prva komponenta je sanacija i izgradwa sistema vodosnab di je vawa, a dru ga podrazumijeva sanaciju i izgradwu sistema odvo|ewa otpa-

dnih voda u gradu - naglasila je Pipi}-Manojlovi}. Jo{ je kazala da }e se u sklopu prve komponente pro{iriti vodovodni sistem “Tuwice“.

PROJEKAT vrijedan 17 miliona evra
- Izgradi}e se rezervoar “Tuwice I“, dovodni cjevovod du`ine dva kilometra, prepumpna stanica, potisni cjevovod du`ine 4,2 kilometra, rezervoar “Tuwice II“ za drugu visinsku zo nu, te se kun dar na vodovodna mre`a ~ija }e ukupna du`ina iznositi 15 kilome ta ra re kla je Pipi}-Manojlovi}. Pipi}-Manojlovi} je istakla da }e ovim biti rije{eno vo do snab di je vawe po dru ~ja

RADOVI
- Do sada je izra|ena urbanisti~ka dokumentacija, plan parcelacije i projektna dokumentacija, odnosno glavni projekti za sve objekte. U postupku je rje{avawe imovinsko-pravnih odnosa, a u maju 2011. godine je planiran po~etak izvo|ewa radova, koji treba da se zavr{e u septembru 2013. godine rekla je Pipi}-Manojlovi}.

MATI^NI URED
Ro|eni:
Eldina Ali}, k}i Eldina i Arnele; Maksim Marja no vi}, sin Sla vi {e i Sandre; Lana Majki}, k}i Zorana i Sawe; Luka Popovi}, sin Sretana i Zorice; Tamara Trnini}, k}i Mladena i Marije; Katarina Lu`ija, k}i Miodraga i Qubin ke; Mi lo{ ^iki}, sin Bojana i Branke; \or |e Ve le mir, sin Slavka i Vere; Pavle Beni}, sin Zorana i Slavice; La na Pe le mi{, k}i Bo`idara i Gorice.

20 ~etvrtak, 15. jul 2010. GLAS SRPSKE

OGLASI

OGLASI
AD “GUBER” SREBRENICA Na osnovu ~lana 268. stav 1. ta~ka a) i 272. stav 4. Zakona o privrednim dru{tvima (“Slu`beni glasnik Republike Srpske” broj 127/08 i 58/09), ~lana 42. stav 1. alineja 1. i ~lana 76. stav 1. alineja 3. Statuta Akcionarskog dru{tva AD “Guber” Srebrenica broj: 221/2010 i OPU broj: 395/10 i Odluke Upravnog odbora AD “Guber” Srebrenica broj: III- 72/10 od 13.7.2010. godine, Upravni odbor AD “Guber” Srebrenica objavquje ZA I VANREDNU SJEDNICU SKUP[TINE AKCIONARA AD “GUBER” SREBRENICA SKUP[TINA ]E SE ODR@ATI DANA 30.7.2010. godine (PETAK) SA PO^ETKOM U 10 ~asova, U SREBRENICI, CRNI GUBER B.B. SREBRENICA, UPRAVNA ZGRADA DRU[TVA Za ovu sjednicu Skup{tine predlo`en je sqede}i: DNEVNI RED 1. Izbor radnih tijela za I vanrednu sjednicu Skup{tine akcionara Akcionarskog dru{tva “Guber” Srebrenica a) Komisije za glasawe, b) Predsjednika Skup{tine, c) Zapisni~ara i ovjeriva~e zapisnika 2. Razmatrawe i usvajawe zapisnika sa VI redovne sjednice Skup{tine akcionara Akcionarskog dru{tva “Guber” Srebrenica 3. Dono{ewe Odluka o zakqu~ewu posla sticawa i raspolagawa imovinom velike vrijednosti za a. kreditno zadu`ewe b. za ukwi`bu zalo`nog prava na nekretninama Dru{tva Odsutni akcionari mogu glasati putem pismene izjave o glasawu. Izjava o glasawu treba da sadr`i: Ime i prezime akcionara, JMBG ili mati~ni broj pravnog lica, pun naziv ta~ke dnevnog reda i izjavu da li glasa “Za” ili “Protiv” prijedloga odluke, ili je “uzdr`an od glasawa” sa potpisom akcionara, odnosno potpisom zakonskog zastupnika, Izjava o glasawu, kao i punomo} koju daje akcionar - fizi~ko lice, treba da su ovjereni kod nadle`nog dr`avnog organa. Za akcionara - pravno lice Izjavu o glasawu i punomo} ovjerava nadle`ni dr`avni organ ili ovla{}eno lice sa pe~atom tog pravnog lica. Punomo} za zastupawe se mo`e dati sposobnom punoqetnom fizi~kom licu ili pravnom licu. Punomo}nik akcionara zaposlenih u AD “Guber” Srebrenica ne mo`e biti direktor, ~lan Upravnog odbora i ~lanovi Izvr{nog odbora. Punomo} za zastupawe na skup{tini akcionara obavezno sadr`i sqede}e podatke: Podatke o vlasniku akcija i punomo}niku (puno ime i prezime, JMBG ili mati~ni broj pravnog lica i adresa stanovawa odnosno sjedi{te), podatke o broju, vrsti i klasi akcija za koje se daje punomo}, granice ovla{}ewa i vrijeme trajawa punomo}i. Izjava o glasawu dostavqa se na adresu: Skup{tina akcionara “Guber” AD Srebrenica (za komisiju za glasawe) Srebrenica ili direktno u Upravi dru{tva, najkasnije do po~etka sjednice. Materijal za I vanrednu sjednicu Skup{tine dostupan je na uvid akcionarima svakim radnim danom u periodu od 8 do 15 ~asova u sjedi{tu Dru{tva, kao i na internet stranici AD “Guber” Srebrenica: www.termeguber.com U slu~aju nemogu}nosti odr`avawa sjednice Skup{tine akcionara u zakazano vrijeme, ponovqena sjednica Skup{tine akcionara Dru{tva odr`a}e se istog dana, na istom mjestu sa po~etkom u 11 ~asova, sa istim dnevnim redom. Broj: 249/2010 Dana, 13.7.2010. godine UPRAVNI ODBOR

GLAS SRPSKE ~etvrtak, 15. jul 2010. 21

Dru{tvo za ograni~enom odgovorno{}u za transport, trgovinu, uvoz-izvoz “Ili}-Komerc” Stanari - u ste~aju-, (D.O.O. “Ili}-Komerc” Stanari - u ste~aju-,). Doboj: 12.7.2010. godine. Na osnovu Odluke Skup{tine povjerilaca od 8.7.2010. godine, D.O.O. “Ili}-Komerc” Stanari - u ste~aju-, objavquje

POZIV

OGLAS
D.O.O. “Ili}-Komerc” Stanari - u ste~aju-, prodaje putem usmenog javnog nadmetawa sqede}e nekretnine: 1. - Nedovr{en pomo}ni gra|evinski objekat - skladi{te veli~ine 22,00 h 8,00 m, izveden do drugog horizontalnog zatvarawa na zemqi{tu ozna~enom kao k.~. broj 2561/1 dio - odnosno na k.~. broj 2561/18, (koja parcela je nastala nakon cijepawa k.~. broj 2561/1) sa sqede}om raspolo`ivom dokumentacijom: Situacionim planom, Geodetskim snimkom, Zapisnikom o iskol~ewu objekta, Urbanisti~kom saglasno{}u, Rje{ewem o dodjeli gradskog gra|evinskog zemqi{ta za izgradwu pomo}nog objekta - skladi{ta, Gra|evinskom dozvolom i drugom raspolo`ivom dokumentacijom ukqu~uju}i i projektnu i drugu raspolo`ivu prate}u dokumentaciju sa placem - zemqi{nom parcelom ozna~enom kao k.~. broj 2561/18, ^ivkovi}a brijeg - {uma 3. klase, povr{ine 668 m2, upisana u Pl. broj 590/1, K.O. Ostru`wa Dowa, posjednik - dr`alac “Ili}-Komerc” D.O.O. Stanari - u ste~aju- sa 1/1. Navedene nekretnine iz ta~ke 1. oglasa prodaju se sa posjedovnim stawem i bez regulisanog prilaznog puta, po po~etnoj cijeni od 428.516,00 KM. Usmeno javno nadmetawe za prodaju nekretnina iz ta~ke 1. u ovome oglasu odr`a}e se dana 23.8.2010. godine u poslovnim prostorijama D.O.O. “Ili}-Komerc” Stanari - u ste~aju-, koje poslovne prostorije se nalaze u Doboju - Usora, ulica Nikole Tesle broj 153, sa po~etkom u 12 sati. Pravo u~e{}a na javnom nadmetawu imaju sva fizi~ka i pravna lica koja uplate kauciju u iznosu od 10% od po~etne cijene na `iro ra~un D.O.O. “Ili}-Komerc” Stanari - u ste~aju-, broj 552 016 0002553871 koji se vodi kod Hipy Alpe Adria bank i to dan prije odr`avawa licitacije i o uplati kaucije dostave dokaz na javnom nadmetawu. Ste~ajni upravnik zadr`ava pravo da odbije bilo koju ili sve ponude. Rok uplate postignute cijene na javnom nadmetawu je 30 dana od dana odr`anog usmenog javnog nadmetawa, a u protivnom prodavac }e zadr`ati upla}eni iznos kaucije. Nekretnine se prodaju u vi|enom stawu, pravnom i fakti~kom statusu i sa pravima koja ste~ajni du`nik ima u momentu prodaje, a iste se mogu pogledati, kao i dobiti na uvid svu raspolo`ivu dokumentaciju iz oglasa, svakim radnim danom od 9 do 14 sati, s tim da se jave u prostorije D.O.O. “Ili}-Komerc” Stanari - u ste~aju-, koje poslovne prostorije se nalaze u Doboju - Usora, ulica Nikole Tesle broj 153. Porez na promet nepokretnosti i prava, PDV-a, kao i sve tro{kove prenosa vlasni{tva sa prodavca na kupca, kao i tro{kove notara, snosi kupac. Napomena: Prodaja ogla{enih nekretnina i pokretne imovine u ovom oglasu }e se izvr{iti i ukoliko se na licitaciju prijavi samo jedan u~esnik. Ste~ajni upravnik \ur|evi} Lazo, dipl. ecc

22 ~etvrtak, 15. jul 2010. GLAS SRPSKE

Kultura
Dom omladine Beograd

Dejvid Gibins, KRSTA[KO ZLATO

Havijer Sijera, NAPOLEONOVA EGIPATSKA TAJNA
FOTO: D. JOVI^I]

Film Dane Komqena
BEOGRAD - Kratkometra`ni film scenariste i rediteqa Dane Komqena “Ja ve} jesam sve ono {to `elim da imam“, koji je osvojio tre}u nagradu na ovogodi{wem Kanskom filmskom festivalu, bi}e prikazan u Domu omladine Beograd u subotu, poslije ~ega }e biti uprili~en razgovor sa autorom, najavqeno je iz DOB-a, prenosi Tanjug. Film je Komqenov ispitni rad na tre}oj godini filmske re`ije na Fakultetu dramskih umetnosti, u klasi profesora Slobodana [ijana i asistenta Stefana Arsenijevi}a. Pored nagrade u Kanu, u presti`nom programu “Cinefondation“, osvojio je i Specijalno priznawe za re`iju na novosadskom “Cinema City“-ju u okviru programa “Up to 10 000 Bucks“, kao i Specijalno priznawe - “Sounds and Vision Majdanpek“. Projekcija filma je zakazana za 20 ~asova, a ulaz je slobodan.

Mihailo Gligori}

Mihailo Gligori} Gli{a, akademski slikar iz [apca

Dane Komqen

Filmski festival u Puli
BEOGRAD - Film “Besa“ Sr|ana Karanovi}a bi}e ve~eras premijerno prikazan na 57. filmskom festivalu u Puli, prenio je B92. Film }e biti prikazan van konkurencije, u okviru Me|u na ro dnog pro gra ma tog festivala. U filmu igraju Miki Manojlovi}, Neboj{a Dugali}, Ra {a Bu kvi} i slo ve na ~ka glu mi ca Iva na Kraj nc, a hrvatski koproducent i direktor fotografije je Slo-

“Besa“ premijerno
bodan Trnini}. Film “Besa“ je drama smje{tena na jug Srbije za vrijeme Prvog svjet skog ra ta. Mobilisani mu`, Srbin, zakliwe prijateqa Azema, Alban ca, da mu ~u va su pru gu Leu, Slovenku, dok se on ne vrati iz rata. Dvoje qudi razli~itih kultura i navika prolaze kroz ra zli ~i te fa ze odno sa, od netrpeqivosti, tolerancije, neobi~nog prijateqstva i na kraju do qubavi.

Barda~a presjek modernog slikarstva
Bogatstvo flore i faune, a naro~ito plavetnilo barda~kih jezera, dalo mi je nevidqivu snagu da uradim ~ak sedam crte`a, pet akvarela i tri akta
PI[E: DEJAN JOVI^I] krozrs@glassrpske.com

SRBAC – Likovno-ekolo{ka kolonija na Barda~i je je din stve na na ovim pros to ri ma, jer u svom fun du su ima vi {e od 500 li ko vnih de la ko ja ~i ne svo je vrsnu kul tur no-ume tni ~ku ba {ti nu i pred stavqaju pre sek mo der ne istorije slikarstva. Ovako je barda~ku koloni ju do `i vio is to ri ~ar umje tnos ti i po zna ti aka -

dem ski sli kar Mi ha ilo Gligori} Gli{a iz [apca, koji je proteklih deset dana zajedno sa jo{ 11 slikara iz pet zemaqa u~estvovao u radu 27. saziva slikarske kolonije u poznatom barskom rezervatu kod Srpca.

BARDA^A pru`a posebnu inspiraciju
U svojoj vi{edecenijskoj karijeri Mihailo Gligori} je u~estvovao na vi{e od 350 gru pnih i pre ko 30 sa mos talnih izlo`bi u zemqi i inostranstvu. Izla gao je u Aus tri ji, Italiji, Gr~koj, Wema~koj, Poqskoj, a wegova djela krase zidove renomiranih kultur nih us ta no va na go to vo svim kontinentima. Iako je obi{ao gotovo cijeli svijet, qubav prema Bar da ~i i wenim pri ro dnim qepotama mu pru`a posebnu inspiraciju.

- Bo gat stvo flo re i fa une, a na ro ~i to pla ve tnilo barda~kih jezera, dalo mi je ne vidqivu sna gu da ura dim ~ak se dam crte `a, pet akva re la i tri akta. Jedan od aktova nosi naziv “Vila sa Barda~e“ i ra |en je po se bnom sli kar skom te hni kom “er bra{“, {to u pre vo du zna ~i “vaz du{na ~etka“. U pitawu je akrilna boja koja se ispu-

ca va iz ma log pi {toqa i to sve na platnu izgleda jako neobi~no, ali qudima se veoma svi|a - pri~a Mihailo, koji je i ~lan Asocijaci je pro fe si onal nih umjetnika Evrope. Po povratku sa Barda~e, u~estvova}e u radu slikarske ko lo ni je u Prwavo ru kod [apca od 3. do 10. avgusta, gdje je postavqen za umjetni~kog direktora.

Pejza`i
Gligori}eva u`a specijalnost su pejza`i, a upravo jedan od wih uradio je na Barda~i za potrebe humanitarne akcije, kao pomo} petogodi{wem Aleksandru Goran~i}u iz Bijeqine, koji pati od pervazivnih poreme}aja razvoja, {to za posqedicu ima i gubitak mo}i govora.

Film “Besa“

“Art simpozijum Jahorina 2010“

Milovan ^iki} i Mihailo Gligori}

Umjetnici iz devet zemaqa
JAHORINA - Osma me|unarodna likovna manifestacija “Art simpozijum Jahorina 2010“, na kojoj }e do 24. jula u~estvovati 20 slikara i vajara iz devet zemaqa, bi}e otvorena u 20 ~asova u hotelu “Bistrica“. - Imena kao {to su Milan - Cile Marinkovi}, Milivoje Unkovi}, Zoran Jovanovi} Dobrotin, Branka Lu~i}, Stefan Hayinikolov, Velija ^au{eva uveli~a}e svojim prisustvom ovogodi{wi simpozijum i stvarati svoje umjetni~ke radove na taverni hotela “Bistrica“ - rekao je organizator manifestacije i slikar Lazo Savi}. On je naglasio da je na dosada{wim sazivima u~estvovalo vi{e od 200 umjetnika iz 20 zemaqa i da je iza wih ostalo oko 300 umjetni~kih djela. M. P.

Otkri}e restauratora Spaske kule moskovskog Kremqa

Freska sa likom Nikole ^udotvorca
MOS KVA - Po sli je Spas ke ku le mos kov skog Kremqa, gdje restauratori rade na obnovi nedavno otkri ve ne fres ke Hris ta Spasiteqa - po~eli su radovi i na dru goj, Ni koqskoj ku li, gdje je pro na |e na freska sa likom svetog Nikole ^udotvorca, javqa Tanjug. Freska datira s kraja 15. ili po~etka 16. vijeka. Ni ko la ^u do tvo rac je omiqen sve tac u Ru si ji i ~e{}e od drugih svetaca je predstavqan na ikonama, a wemu su vi{e nego bilo kome dru gom po sve }i va li crkve. U je dnoj od wih, u po dmoskovskom gradu Mo`ajsk, na|ena je i skulptura: u jednoj ruci svetac dr`i ma~, spreman da se spusti na glave Tatara i Mongola koji su dr`a li grad u op sa di, a u drugoj grad ~iji je bio za{titnik.

NIKOLA ^udotvorac omiqen svetac u Rusiji
Ovako prikazan svetac je nazvan - Nikola Mo`ajski i upravo takva slika sveca sa ma~em u jednoj ruci i gradom u dru goj, pro na |e na je nad

kapijom Nikoqske kule moskovskog Kremqa. Re li kvi ja je, pre nio je Glas Rusije, mnogo toga pre`i vje la. Ka da su se 1812. Napoleonove trupe povla~ile iz Moskve, minirale su Nikoqsku kulu. Pukotina se zaustavila ba{ na nivou freske: u ~emu su vjernici vidjeli predskazawe - da }e francuska armija propasti u Rusiji.

GLAS SRPSKE ~etvrtak, 15. jul 2010. 23

Kaliwingradski }ilibar na izlo`bi u Luvru
MOSKVA - U godini kulturne saradwe Rusije i Francuske umjetnici Kaliwingradske oblasti za obradu }ilibara prikaza}e svoja djela u Luvru, na Salonu nacionalnog kulturnog nasqe|a, koji se svake godine odr`ava u novembru, javio je Tanjug. U ovoj oblasti na obali Balti~kog mora koncentrisano je 90 odsto svjetskih rezervi sun~evog kamena, koji se jo{ naziva i “suze mora“. U Kaliwingradu je 1979. godine otvoren Muzej }ilibara, najve}i ne samo u Rusiji, ve} i svijetu.

Stefan Milenkovi}, violinista, za “Glas Srpske“

Vijesti
Los An|eles

Svoj `ivot gledam kao film
Biti violinista je ne{to dosta neobi~no i uzak je krug qudi koji se time bave, a jo{ u`i onih koji se time bave dugo. Bitno mi je da mi je zabavno dok sviram
Stefan Milenkovi} RAZGOVARALA: ALEKSANDRA RAJKOVI] aleksandrar@glassrpske.com FOTO: S. ILI]

Grafiti na Xeksonovom mauzoleju
LOS AN\ELES - Mauzolej u Los An|elesu u kojem po~iva Majkl Yekson osvanuo je i{aran grafitima koje su napisali obo`avaoci “kraqa popa“, prenijele agencije. Na sajtu koji se bavi slavnima objavqeno je nekoliko snimaka grafita, me|u kojima su “Nedostaje{ nam, mali an|ele“ i “Volim te, Majkl, uvijek }u te nositi u srcu“.

Dag Liman

Film o amazonskom plemenu
LOS AN\ELES - Ameri~ki re `i ser Dag Li man sni mi }e film po kwizi “The Last of the Tribe: The Epic Quest to Save a Lone Man in the Amazon“ Montija Rila, objavio je list “Varajeti“. Ril, dopisnik “Va{ington posta“ iz Ju`ne Amerike, opisao je potragu za posqedwim `ivim pripadnikom jednog amazonskog plemena.

@i vot je pre kra tak da bih ga provodio rade}i ne{to {to ne volim i u ~emu ne u`ivam. U trenutku kada mi bavqewe muzikom i svirawe violine prestane biti u`i vawe, ne }u vi {e bi ti

Prvi nastup
Prve ~asove violine Stefanu Milenkovi}u je davao otac jo{ kad je imao tri godine. Tri godine kasnije imao je prvi nastup kao solista sa orkestrom. Godine 1984. otpo~ela je wegova intenzivna muzi~ka karijera. Svirao je za ameri~kog predsjednika Ronalda Regana na bo`i}nom koncertu u Va{ingtonu 1987. i za sovjetskog predsjednika Mihaila Gorba~ova u Beogradu 1988. godine. Svoj hiqaditi nastup imao je 1993. godine u Montereju u Meksiku.

violinista - rekao je u intervjuu za “Glas Srpske“ violi nis ta svjet skog gla sa Stefan Milenkovi}. On je do{ao u Bawaluku povodom koncerta za koji je sve bi lo spre mno do zakqu~ewa ovog bro ja na {eg lista. Zajedno za Milenkovi }em, na ve li koj qetwoj turneji je i gitarista Edin Karamazov. GLAS: Ka ko do `ivqavate Va{e susrete sa publikom na koncertima? MILENKOVI]: Divno je do}i u Bawaluku. Prvi put sam ov de svi rao ka da sam bio klinac, a tog nastupa se dobro ni ne se}am. Znam da smo uvek imali mnogo prijateqa ovde i da je Bawaluka nu di la do bar pro vod. Bawalu~ka publika je topla, voli muziku i ceni to {to ra dim. Dos ta je opu {te na, nije u{togqena. Edin Karamazov i ja volimo da napravi mo je dan kon takt sa publikom, a da to ne bude samo zavesa izme|u scene i gledalaca, nego da se upravo to

po ve `e i on da je ener gi ja boqa. To je sa bawalu~kom publikom uvek bio slu~aj.

SVET violine dosta sku~en
GLAS: Da li je optere}uju}e to {to prave pore|ewa izme|u Vas kao “~uda od djeteta“ na po~etku karijere i sada? MILENKOVI]: Ranije me to mnogo vi{e doticalo, ali sada ne. U jednom prelaznom periodu sam o tome razmi{qao, ali u su{tini sam to li ko dru ga ~iji od onoga {to sam bio pre u sva kom smislu, pa i u muzi~kom. Kada ~ujem te pri~e o meni kao detetu, imam ose}aj da to nisam ja i kao da slu{am da govore o nekom drugom. Pro{lo je to li ko vre me na i mnogo sam stariji, pro`iveo sam mno go stva ri. Na svoj `ivot od ranije gledam kao na ne ki film. Do `ivqavam ga kao drugi `ivot.

GLAS: Gdje ste pro na {li svoje mjesto kao jedno od najve}ih imena iz svijeta muzike? MI LEN KO VI]: Bi ti violinista je ne{to dosta neobi~no i uzak je krug qudi koji se time bave, a jo{ u`i onih koji se time bave dugo. Iza toga stoji jedan ogroman rad. Uvek se oslawam na rad i rezultate koji dolaze posle. Nije to samo rezultat u smislu dobrog svirawa na koncertu. Bitno je da mi je

zabavno dok sviram. GLAS: Kuda Vas vode putevi muzike i da li se okre}ete novim pravcima? MI LEN KO VI]: Vo lim da istra`ujem u muzici. Klasi~na muzika i svet violine su dosta sku~eni. On me kao takav, sam za sebe, ne in te re su je. In te re su je me svet uop{te i razna iskustva. Kroz violinu i klasi~nu muziku se iskazujem, ali svet je raznovrstan i nudi mnogo mogu}nosti.

London

Grafika za milion i po evra
LONDON - Grafika norve{kog umjetnika Edvarda Munka prodata je na aukciji u Londonu za milion i po evra, saop{tila je aukcijska ku}a “Bonams“. Grafi ku “Mado na“, ra |e nu u tehnici litografije, kupio je ameri~ki kolekcionar. Svjet ski re kord za neku Munkovu grafiku postavio je rad “Vampyr II“ koji je 2007. u Oslu pro dat za 1,256 miliona funti.

Beograd

Nastupaju “Beltango“ i Buono
Nastavak kwige “Tajna“
BEOGRAD - Na koncertu Kalemegdanskih sutona Muzi~ke omladine Beograda, ve~eras }e na platou ispred Zavoda za za{titu spomenika kulture grada Beograda nastupiti kvintet “Beltango“ i specijalni gost Karlos Buono, bandoneonista iz Argentine, prenio je Tanjug. Jedini balkanski tango orkestar koji u svom sastavu weguje i zvuk bandoneona, na koncertu Kalemegdanskih sutona, kao gosta ima}e Buona, najpoznatijeg argentinskog bandoneonistu.

Poklon ~itaocima “Glasa Srpske“

Ulaznice za “Avatar“
BAWALUKA - Multipleks “Palas“ i “Glas Srpske“ poklawaju najbr`im ~itaocima tri puta po dvije ulaznice za 3D spektakl “Avatar“ u terminu u 21.30 ~asova. Najbr`i filmoqupci treba da se jave u devet ~asova u redakciju “Gla sa“ na broj te le fo na 051/342-900, ka ko bi osvo ji li ulaznice za film. Rije~ je o epskoj pri~i koju je re`iser Yejms Kamerun smjestio u 2154. godinu na Pandori, fiktivnom svijetu u dalekom planetarnom sistemu. Qudi se bave iskopavawem Pandorinih rezervi dragocjenog minerala, dok se Na’vi – rasa uro|enih humanoida – opiru pro{irewu kolonista, koji prijete opstanku Na’vi ja i eko sis te ma sli ~nog onom na Zemqi. Naslov filma odnosi se na genetski modifikovanog ~ovjeka – Na’vi tijela, koja koriste qudski likovi kako bi kontaktirali i boravili sa uro|enicima. M. P.

“Mo}“ Ronde Birn
SIDNEJ - Svi oni kojima je kwiga “Tajna“ uveliko pomogla da shvate univerzalne zakone, zakone privla~nosti i mo} pozitivnog mi{qewa, sigurno }e biti odu{evqeni informacijom da sqede}e sedmice autor Ronda Birn objavquje i nastavak kwige nazvan “Mo}“, prenijele su agencije. Ba{ kao i kwiga “Tajna“, nasta vak je vo di~ za os tva rewe `eqe, kwiga koja }e vam otkriti mo} pozitivnog mi{qewa i pokazati da je svako predodre|en da ima izvanredan `ivot na Zemqi. Na tr`i {tu }e se pojaviti dva miliona kwiga. Podsje}amo, Ronda Birn je Australijanka koja je radila kao tele vi zij ski i fil mski pro ducent. U kwizi “Tajna“, prema ko joj je sni man i is to ime ni film, kao glavna teza provla~i se tvrdwa da zakon privla~nosti upravqa svemirom.

24 ~etvrtak, 15. jul 2010. GLAS SRPSKE

Feqton
FOTO: ARHIVA

ONI MORAJU UMRETI (Ubijawe na smjenu)

(17)

@rtvovali `ive da bi smirili du{e pokojnih
DANIJEL P. MANIKS

- Mi `rtvujemo `ive da bismo nahranili mrtve - tu`io se Karakala, misle}i pri tome na ~iwenicu da su se igre prire|ivale da bi smirile du{e pokojnih Neizbje`an kraj igara nije se mogao odga|ati zauvijek. Rim je bio preplavqen strancima. Hiqade Gala, Germana i Par}ana `ivjelo je u gradovima. Ovi “varvari“ nisu imali interesa za igre, koje su ipak iziskivale specifi~an ukus, da bi se u wima moglo u`ivati

Ekonomske i vojni~ke prilike u carstvu bile su i suvi{e zamr{ene da bi ih svetina razumela; nije to ni poku{avala, ve} se okretala jedinoj stvari koju je mogla razumeti areni. Ime nekog velikog generala ili sposobnog dr`avnika, za wih nije predstavqalo ni{ta vi{e nego {to nama danas predstavqa ime nekog velikog zaslu`nog nau~nika. Prose~ni Rimqanin mogao je u detaqe ispri~ati sve o posledwim odr`anim igrama, ba{ kao {to danas obi~ni qudi znaju sve pojedinosti o `ivotu filmskih zvezda, dok vrlo malo wih ima uop{te pojma {to je to npr. NATO. Iole ambiciozan ~ovek koji se `eleo probiti u javnom `ivotu morao se zanimati za igre i imati udela u wihovim pripremama. Car Vitelije je nekada bio kowu{ar kod Plavih i za nagradu neki politi~ar-navija~ Plavih imenovao ga je upravnikom Germanije. Kada je Vitelije postao car, dao je da se pogubi svako ko se usudio da kudi Plave. Car Komod je poha|ao gladijatorsku {kolu i borio se u areni kako bi stekao {to ve}u popularnost. Car Hakrinije je i sam bio profesionalni gladijator. Pronala`ewe dovoqnog broja `rtava koje su trebale umreti u areni, predstavqalo je za dr`avu sve ve}i teret.

Igrama nikad kraja
Mi `rtvujemo `ive kako bi nahranili mrtve - tu`io se Karakala, misle}i pri tome na ~iwenicu da su se igre prire|ivale kako bi smirile du{e pokojnih. Igre su se i daqe odr`avale uprkos svim neprilikama. Bez wih bi svetinu bilo nemogu}e kontrolisati, a ~ita-

va nacionalna privreda bila je tada ve} ~vrsto vezana za te velike spektakle. Prestati s igrama zna~ilo bi izazvati vrlo ozbiqne krize. Ipak, neizbe`an kraj se nije mogao odlagati zauvek. Rim je bio preplavqen strancima. Hiqade Gala, Germana i Par}ana `ivelo je u gradovima u koje su dovedeni kako bi poduprli carstvo koje je sve vi{e slabilo. Ovi “varvari“ nisu imali interesa za igre, koje su ipak iziskivale specifi~an ukus kako bi se u wima moglo u`ivati. Jedan par}anski princ oti{ao je iz cirkusa i s ga|ewem primetio: - Ne ~ini mi ni najmawi u`itak da posmatram ubijawe bespomo}nih qudi. Svetina mu je ogor~eno dovikivala: - Glavowo! Za{to si uop{te dolazio!... Idi nazad u Partiju, gdje ti je mesto. Ali i ti “varvari“ su s vremenom postali mo}ni. Carevi su zavisili od tih stranih pomo}nika, a smirivawe rimske svetine postajalo je sva kim da nom sve mawe va `no. Mo} hri{}ana rasla je iz dana u dan i oni su ~inili sve mogu}e kako bi obustavili prikazivawe igara; 325. godine n.e. Konstantin je poku{ao zauvek da obustavi igre, ali bez uspeha; 365. godine n. e. Valentinijan je zabranio `rtvovawe qudi pri borbama sa `ivotiwama. Wegov zakon se nekim ~udom uspeo odr`ati na snazi i time je uveliko smawio u`itak koji su pru`ale igre; 399. godine n.e. gladijatorske {kole su prestale s radom zbog pomawkawa u~enika. Posle toga, 404. godine, monah Telemah sko~io je u arenu prekliwu}i qude da prekinu s igrama. Kao odgovor, pobesnela svetina ga je na licu mesta kamenovala; to je u isti ~as ozna ~i lo i ko na ~an kraj iga ra. Ca ra Onorije je Telemahovo lin~ovawe toliko razbesnelo da je zatvorio sve arene koje od tada vi{e nikada nisu ponovo otvorene. Posle pada Rima 549. godine n.e.

|u Plavih i Zelenih i poprimili tolike razmere da je u pitawe do{ao opstanak ru{evina Rimskog carstva. Car Justinijan je ~ak morao pozvati vojsku da uspostavi mir, a u borbama je poginulo vi{e od trideset hiqada qudi.

Tu~e i navija~ke strasti
Jedini ostaci ovih velikih spektakala su grube slikarije na zidovima gladijatorskih stanova, nekoliko napuklih nadgrobnih spomenika, neki odlomci iz kwi`evnosti toga vremena i ru{evine amfiteatara {irom Evrope i Male Azije. Gde god su rimski legionari bili utaboreni sigurno je postojao i cirkus. Rimski guverneri su gradili arene ubrzo posle svog dolaska u novu provinciju, duboko uvereni da su igre jedini mogu}i na~in za odr`avawe zadovoqstva stanovni{tva. U mnogim pismima su Rimqani izra`avali svoje ~u|ewe kako su Grci, Gali ili Britanci bili daleko vi{e okupirani problemima prehrane, nego igrama. …Tako su {irom ~itavog Rimskog carstva nicali veliki amfiteatri, ponekad ne zaostaju}i za veli~anstveno{}u onih u samom Rimu. Bilo ih je u: Kapui, Pompejima, u Pocuoli i Veroni u Italiji, u Arlu i Nimu u Francuskoj, u Seviqi u [paniji, u Antiohu u Palestini, u Aleksandriji u Egiptu, u Silsesteru u Britaniji i u El Dienu u Tunisu. Ru{evine mnogih od tih amfiteatara postoje jo{ i danas… Najve}i postoje}i amfiteatar je, dakako, Koloseum. Kako je Rim postojao vode}a oru`ana sila koja je pokoravala sve pred sobom, ludi su postojale krvave, bezobzirne i divqe, premda su jo{ uvek zadr`avale smisao za “fer plej“ i sportski duh. To je bilo doba kad je Avgust bio prisiqen da izda zakon kojim zabrawuje patricijama skakawe u arenu, gde bi se i oni borili s profesionalnim gladijatorima. Kada je Rim zavr{io sa svojim borbenim pohodima i postao iskqu~ivo despotska snaga, igre su postale bezrazlo`no okrutne. [to se vi{e bli`ila wihova propast, to su one vi{e postajale egzibicija i razmetawe sadizma. Ubrzo posle toga perioda carstvo je propalo. (Kraj) (Od sutra novi feqton “Glasa Srpske“: TAJNA DRU[TVA VLADARI SVETA autora Nika Hardinga. On detaqno i bez misti fi ka ci je is tra `u je ova dru{ tva i wihove nastrane obi~aje.)

Igre i glad
Za vladavine imperatora Nerona raspadalo se Rimsko carstvo. Odr`avawe ogromne rimske vojne sile mnogo je ko{talo narod koji je ve} gladovao. Nema vi{e na~ina da se zaustave pobune. Tribun je povikao: Moramo da odvratimo misli naroda od porazne stvarnosti… Za~as sve je zaboravqeno. Veliki stadion koji je mogao da primi 385.000 posjetilaca bio je ve} prepun. Igre su po~ele... Gozba...

[IROM RIMSKOG CARSTVA nicali su veliki amfiteatri za borbe, kao oni u samom Rimu
Got Tolila priredio je posledwe trke kola. U~inio je to iz puke znati`eqe, hteo je i sam da vidi kako je to nekada izgledalo. Ali, duh igara uvukao se qudima “duboko pod ko`u“, pa su oni i daqe “navijali“ za svoje Plave, Crvene, Zelene ili Bele, premda mnogi nisu imali ni pojma {ta one zna~e. 532. godine n.e. izbili su neredi i tu~e izme-

15. jul 1606. godine

15. jul 1904. godine

15. jul 1974. godine

Ro|en slikar Rembrant
1606 - Ro|en holandski slikar Harmens van Rajn Rembrant, jedan od najve}ih u istoriji slikarstva. Uradio je oko 650 uqanih slika, oko 300 gravira i skoro 2.000 crte`a, ukqu~uju}i remek-djela, kao {to su “No}na stra`a“, “Izgubqeni sin”, “^as anatomije doktora Tulpa“, “Hristos kao ba{tovan“, “Dobri Samari}anin“, “Hodo~asnici u Emausu“, “Suknari“, “Vitsavej“, “Jakov blagosiqa unuke“, “Venera i Kupidon“, “Vjerenici“, “Flora“, “Danaja“, “Starica“, “Jevrejska nevjesta“, “Porodi~ni portret“...

Umro Anton Pavlovi~ ^ehov
1904 - Umro ruski pisac Anton Pavlovi~ ^ehov, ~iji se stil odlikuje jednostavno{}u, izvanrednim talentom zapa`awa i specifi~nom atmosferom, bliskom impresionisti~kom postupku. Pozori{tu je otvorio nove puteve i sam stvorio novi dramski oblik - lirsku dramu i izvr{io ogroman uticaj na svjetsku literaturu, posebno dramu. Djela: drame “Galeb“, “Tri sestre“, “Ujka Vawa“, “Vi{wik“, novele i pripovijetke “^ovjek u futroli“, “Arhijerej“, “Ku}a na sprat“, “Du{ica“, “Tri godine“, “Ogrozd“, “Paviqon broj 6”, “Stepa“, “Seqaci“, “^inovnikova smrt“, “U uvali“...

Svrgnut arhiepiskop Makarios
1974 - Na Kipru oficiri iz Gr~ke i pripadnici kiparske Nacionalne garde, na podsticaj vojne hunte u Gr~koj, u dr`avnom udaru oborili predsjednika arhiepiskopa Makariosa Tre}eg, koji je uspio da iza|e iz opkoqene predsjedni~ke palate i privremeno napusti Kipar. Udar je izazvao veliku me|unarodnu napetost i zao{trio odnose Gr~ke i Turske, {to je Ankara iskoristila da ve} 20. jula 1974 - pod izgovorom “za{tite“ turske zajednice na tom mediteranskom ostrvu - iskrca trupe koje su okupirale tre}inu Kipra.

OGLASI

GLAS SRPSKE ~etvrtak, 15. jul 2010. 25

Na osnovu Odluke o komunalnom redu (“Sl. glasnik Grada Bawaluka”, broj 16/07) i Odluke Gradona~elnika Grada Bawaluka o raspisivawu javnog oglasa broj 12-S-1406/10 od 6.7.2010. godine, Komisija imenovana rje{ewem Gradona~elnika Grada Bawaluka broj 12-S-1433/10 od 9.7.2010. godine, objavquje

JAVNI OGLAS
o dodjeli privremenih lokacija za zauzimawe javne povr{ine na podru~ju grada Bawaluka prema kriterijumu BODOVAWA
PREDMET DODJELE : LOKACIJE u ulicama kako slijedi: a) za porodice poginulih boraca VRS 1. Bana Milosavqevi}a – lokacije broj 1, 5, 9, 13, 35, 31, 27 i 23. 2. Dragi{e Vasi}a (N. Varo{) – lokacija broj 2. 3. Cara Lazara (Obili}evo) – lokacija broj 1. b) za ratne vojne invalide VRS 1. Bana Milosavqevi}a – lokacije broj 2, 6, 10, 14, 17, 34, 30 i 26. 2. Dragi{e Vasi}a (N. Varo{) – lokacija broj 1. 3. Cara Lazara (Obili}evo) - lokacije broj 2, 5 i 9. v) za borce VRS 1. Bana Milosavqevi}a – lokacije broj 3, 7, 11, 15, 18, 33, 29 i 25. 2. Dragi{e Vasi}a (N. Varo{) – lokacija broj 3. 3. Cara Lazara (Obili}evo) – lokacija broj 3, 6 i 10. g) za ostale 1. Bana Milosavqevi}a – lokacije br. 4, 8, 12, 16, 19, 32, 28 i 24. 2. Dragi{e Vasi}a (N. Varo{) – lokacija broj 4. 3. Cara Lazara (Obili}evo) - lokacije broj 4, 7, 8, 11 i 12. NAMJENA LOKACIJA : Grupa A : Prodaja kwiga, ~asopisa, razglednica, suvenira i nao~ala. Grupa B : Prodaja kokica Za sve lokacije se predvi|a prodaja robe iz grupe A ili grupe B. VRSTA PRIVREMENOG OBJEKTA : a: {tand, stalak. b: aparat VELI^INA LOKACIJA : - 1,20h0,80m (povr{ina: 0,96m2). CIJENA : - 1,00 KM/1m2 za 1 dan za lokacije u Ul. Cara Lazara, - 1,50 KM/1m2 za 1 dan za sve ostale lokacije. NA^IN DODJELE: - prema kriterijumu bodovawa. PRAVO U^E[]A: Nezaposlena fizi~ka lica sa mjestom prebivali{ta u Bawaluci sa statusom: - porodica poginulih boraca VRS, - ratnih vojnih invalida VRS, - boraca VRS, - ostalih. od javnog nadmetawa }e biti iskqu~eni ponu|a~i koji zakqu~no sa 24.7.2010. godine ne izmire svoje obaveze po ovom osnovu i dokaze ne predo~e u sobu 226/II. PRAVILA NADMETAWA : - u ponudi za javno nadmetawe u~esnik je obavezan uz PRIJAVU (PRIJAVE) prilo`iti kopiju li~ne karte, uvjerewe dokaz o nezaposlenosti (Zavod za zapo{qavawe RS, BIRO Bawaluka) ne starije od mjesec dana i dokaze o tra`enom statusu. U PRIJAVI je obavezno navesti konkretnu lokaciju (ulica i broj lokacije) i namjenu lokacije (grupa), te lokacije po prioritetu. - Svi prilozi u ponudi moraju biti ORIGINAL ili OVJERENA KOPIJA. - na odobrenoj lokaciji se mo`e vr{iti prodaja najvi{e dvije vrste roba iz grupe A (namjena lokacije), ili roba iz grupe B (namjena lokacije). - na istoj lokaciji ne mogu se prodavati robe iz obe grupe. - jedno lice se mo`e prijaviti na jednu ili vi{e lokacija po osnovu samo jedne kategorije. - jednom licu se mo`e dodijeliti samo jedna lokacija. - lokacije koje eventualno ostanu slobodne (nedodijeqene) u prvom krugu, dodijeli}e se u drugom krugu na sqede}i na~in: prioritet birawa }e imati lice iz kategorije porodica poginulih boraca VRS (a) koje po ve} utvr|enoj listi ima najvi{e bodova od lica koja nisu dobila lokaciju, drugi po redu izbora je lice iz kategorije ratnih vojnih invalida VRS (b), tre}i po redu izbora je lice iz kategorije boraca VRS (v), te lice iz kategorije ostali (g) po gore navedenom sistemu i tako u krug dok se ne dodjele sve lokacije. - lokacije se dodjequju na period od 1 (jedne) godine po~ev{i od avgusta 2010. godine. - na~in pla}awa }e naknadno odrediti nadle`ni organ. - lice koje dobije lokaciju u postupku javnog nadmetawa je du`no da u roku od 8 (osam) dana od dana objavqivawa zakqu~ka na oglasnoj tabli, podnese zahtjev nadle`nom organu radi izdavawa rje{ewa o zauzimawu javne povr{ine za predmetnu lokaciju. - po preuzimawu rje{ewa lice je obavezno pribaviti odobrewe za rad. Nosilac rje{ewa odobrenu lokaciju ne mo`e prodavati, poklawati, a ni davati (ustupati) drugim licima na kori{tewe. Za godi{wu prodaju su obezbije|eni jednoobrazni {tandovi. Lice koje u postupku javnog nadmetawa ostvari pravo na lokaciju zadu`i}e {tand i biti u obavezi da ga ~uva i u ispravnom stawu razdu`i. Nadle`ni organ }e naknadno odrediti postupak zadu`ewa i razdu`ewa {tandova. NAPOMENA: U slu~aju potrebe i na tra`ewe nadle`nog organa nosioci rje{ewa se obavezuju da prestanu sa radom i uklone postavqene sadr`aje sa dodijeqenih lokacija i prije isteka nazna~enog roka. PREUZIMAWE PRIJAVA I UVID U URBANISTI^KOTEHNI^KE USLOVE LOKACIJA: Obrazac za podno{ewe prijave se preuzima u Administrativnoj slu`bi Grada Bawaluka, kancelarija broj 226/II, u vremenu od 8 do 10 ~asova i od 12 do 15 ~asova. Uvid u urbanisti~kotehni~ke uslove lokacija se mo`e izvr{iti u istoj kancelariji i u istom terminu. KRITERIJUM BODOVAWA ZA DODJELU PRIVREMENIH LOKACIJA: - PORODICE POGINULIH BORACA VRS 1. Status ~lana porodice poginulih boraca, sa dva ili vi{e poginulih boraca - 600 bodova (dokaz je rje{ewe o tra`enom statusu). 2. Status ~lana porodice poginulih boraca sa jednim poginulim borcem - 300 bodova (dokaz je rje{ewe o tra`enom statusu). 3. Za svaki dan prijavqen kod Zavoda za zapo{qavawe RS, BIRO Bawaluka (ra~unaju se samo dani neprekidnog javqawa od posqedwe prijave) - 0,02 bodova (dokaz je uvjerewe Zavoda za zapo{qavawe RS, BIRO Bawaluka). RATNI VOJNI INVALIDI VRS I 1. stepen invalidnosti : - RVI VRS - RVI VRS I kategorije - 120 bodova, II kategorije - 100 bodova, RVI VRS RVI VRS RVI VRS RVI VRS RVI VRS RVI VRS RVI VRS RVI VRS III kategorijeIV kategorije V kategorije VI kategorije VII kategorije VIII kategorije IX kategorije H kategorije80 bodova, 70 bodova, 60 bodova, 50 bodova, 40 bodova, 30 bodova, 20 bodova, 10 bodova.

2. status korisnika dodatka za wegu i pomo} : I stepen 60 bodova, II stepen 50 bodova, III stepen - 40 bodova. 3. status korisnika ortopedskog dodatka : I stepen 30 bodova, II stepen 25 bodova, III stepen - 20 bodova, IV stepen - 10 bodova, Dokaz o statusu pod 1, 2. i 3. je rje{ewe o invalidnosti. II Status borca poslije 17.8.1990. godine - 0,1 bod za svaki dan u~e{}a u ratu (dokaz je rje{ewe o kategorizaciji borca). III Za svaki dan prijavqen kod Zavoda za zapo{qavawe RS, BIRO Bawaluka (ra~unaju se samo dani neprekidnog javqawa od posqedwe prijave) - 0,02 bodova (dokaz je uvjerewe Zavoda za zapo{qavawe RS, BIRO Bawaluka). - BORCI VRS 1. Status borca poslije 17.8.1990. godine - 0,1 bod za svaki dan u~e{}a u ratu (dokaz je rje{ewe o kategorizaciji borca). 2. Za svaki dan prijavqen kod Zavoda za zapo{qavawe RS, BIRO Bawaluka (ra~unaju se samo dani neprekidnog javqawa od posledwe prijave) - 0,02 bodova (dokaz je uvjerewe Zavoda za zapo{qavawe RS, BIRO Bawaluka). - OSTALI 1. Za svaki dan prijavqen kod Zavoda za zapo{qavawe RS, BIRO Bawaluka (ra~unaju se samo dani neprekidnog javqawa od posledwe prijave) - 0,02 bodova (dokaz je uvjerewe Zavoda za zapo{qavawe RS, BIRO Bawaluka). PRIJAVA NA OGLAS I DATUM JAVNOG NADMETAWA: Ponude se predaju u Administrativnu slu`bu Grada Bawaluka, kancelarija broj 14, zakqu~no sa danom 26.7.2010. godine do 14 ~asova. Ponuda se sastavqa tako {to se u jednu kovertu za odre|enu kategoriju (jedna koverta - jedna kategorija) za koju se konkuri{e stavi jedna originalna dokumentacija (ili ovjerena kopija) koja se boduje i pojedina~ne potpisane PRIJAVE za lokacije na koje se konkuri{e. Na koverti obavezno nazna~iti: PONUDA ZA GODI[WU PRODAJU – NE OTVARAJ, /navesti KATEGORIJU: a, b, v ili g/ - (na jednoj strani), te IME i PREZIME (na drugoj strani). Neblagovremene, nepotpune i neta~no popuwene prijave se ne}e razmatrati i bi}e odba~ene. Rezultati javnog nadmetawa (bodovawa) }e se objaviti zakqu~kom na oglasnoj tabli Administrativne slu`be u roku od 8 dana od dana zakqu~ewa oglasa. INFORMACIJE: Sve ostale informacije vezane za postupak javnog nadmetawa mogu se dobiti li~no u kancelariji broj 226/II ili putem telefona broj: 244-526.

Izdaje se kancelarijski i skladi{ni prostor u centru grada, uz fizi~ko obezbje|ewe, video-nadzor. Telefon 051/231-077,
zvati do 16 ~asova.

26 ~etvrtak, 15. jul 2010. GLAS SRPSKE

Razbibriga
Od tra~a do istine

Raz go va ra ju dvi je ba be. Je dna ka `e onoj dru goj ka ko je u da na{we vri je me me di ci na zna tno na pre do va la u odno su na ne ka da i obja{wava: - Ka da sam bi la mla da i kad bih oti {la kod

do kto ra, na pre gled on bi re kao da se ski nem go la. Kad sam ima la oko 40 do 50 go di na, do ktor bi mi re kao da se ski nem do po ja sa. - A {ta ti ka `e sa da? - pi ta daqe dru ga ba ba. - E, sad ka `e: Ne ula zi ba ba znam {ta ti je.

Bora otkazao svadbu
Bora \or|evi}, lider grupe “Ribqa ~orba“ i wegova 28 godina mla|a supruga Aleksandra \or|evi} otkazali su svadbeno veseqe planirano za 17. jul u hotelu “Neda“ na Rudniku, prenijeli su pojedini mediji u Srbiji. Po{to su neki od gostiju ve} bili obavije{teni, po~ela su naga|awa zbog ~ega je par koji, po mi{qewu svih prijateqa, u`iva u harmoni~nom braku donio ovakvu odluku. I dok su zli jezici spekulisali, novinari su do{li do saznawa da je razlog veoma obi~an - gra|evinski radovi. Naime, sre|ivawe ku}e koju Bora i Aleksandra grade na toj `ivopisnoj planini oteglo se kao gladna godina, pa je Aleksandra, koja nadgleda majstore, odlu~ila da je boqe da odlo`e svadbu za maj sqede}e godine. U prilog toj odluci i{lo je i to {to je wen suprug ionako zauzet koncertima koje ima zakazane do kraja avgusta, zbog ~ega su pomjerili i termin za godi{wi odmor, pa jo{ ne znaju da li }e i kuda otputovati na qetovawe. - Sve su nam majstori poremetili, mislili smo da }e biti sve zavr{eno do kraja juna, ali eto, neplanirano se produ`ilo, pa sam odlu~ila da je boqe da pomerimo svadbu za maj, tad je lepo prole}no vreme, nije previ{e toplo, a veseqe planiramo na istom mestu - potvrdila je Aleksandra. Recepata s tjesteninom postoji zaista mnogo, jer se pri pripremi umaka uvijek mo`e biti kreativan i prilagoditi ga svom ukusu. Evo recepta, koji }e vam se zasigurno svidjeti, a jelo je pogodno za vegetarijance. Ako se odlu~ite za ovaj recept, za pripremu ~etiri porcije tjestenine na mediteranski na~in bi}e vam potrebno oko 30 minuta.

Tjestenina na mediteranski na~in

Sudoku
U prazna poqa rasporedite brojeve od 1 do 9 ali tako da u svakom redu i koloni budu razli~iti brojevi, a isto tako i unutar svakog kvadrata 3h3.

RJE[EWE: GSB, JUG, USPON, LARSEN, BTO, NA, ELOIZ, VAJT[IR, NO]NE MORE, TLA, DN, GRADI[KA, T, EI, LOJITI, ULA, J, TOLSTOLOBIK, LA, VATINAC, PRIMORAC, LOE, IRA, O, ISTINITOST, STARC, BEK, KORMILARKA, ELDA, POTEZ.

GLAS SRPSKE ~etvrtak, 15. jul 2010. 27

Jednog dana pita supruga svog mu`a: - Dragi, ne mogu da pro|em pored ogledala, a da sa zadovoqstvom

ne primijetim koliko sam lijepa! Ka`i mi je li to grijeh? - Ne draga moja, nije to grijeh, ve} je to tvoja velika zabluda.

Momak i djevojka sjede u baru sami, kad ulazi revolvera{ Xon. Izvu~e revolver i bez upozorewa upuca momka, do|e do dje-

vojke, sjedne na momkovo mjesto, i upita: - [ta ovako zgodna dama ovdje radi sama?

Sastojci
( za 4 osobe) 500 g 200 g 2 2 1 1 1 2 doma}e tjestenine umaka od paradajza glavice crnog luka tikvice crvena paprika zelena paprika patlixan ka{i~ice mediteranske mje{avine za~ina ekstra djevi~ansko maslinovo uqe so biber

Priprema
1. Svo povr}e o~istite, tikvice nare`ite na kolutove i prepolovite ih, papriku i luk na kockice, a patlixan isto na kockice, te ga stavite u zdjelu s posoqenom vodom i limunovim sokom da ne potamni. 2. U tavu, na tri ka{ike ugrijanog maslinovog uqa, dodajte papriku, luk, posolite ih i pr`ite na sredwe jakoj vatri, dok povr}e malo na omek{a. 3. Poslije ~etiri minute povr}e izvadite na stranu, u tavu ulijte jo{ maslinovog uqa, dodajte ocije|ene patlixane, tikvice i pr`ite tri, ~etiri minute na sredwe jakoj vatri, po potrebi podlijevaju}i maslinovim uqem. 4. Zatim, u tavu, vratite luk i papriku, dodajte mje{avinu mediteranskih za~ina, posolite i pobiberite, ulijte umak od paradajza, promije{ajte i kuvajte na laganoj vatri. 5. Za to vrijeme, u lonac s vrelom i posoqenom vodom, dodajte tjesteninu i kuvajte otprilike osam minuta. 6. Gotovu tjesteninu ocijedite i umije{ajte u umak s povr}em.

Cijene u KM
tjestenina umak luk tikvice paprike patlixan za~ini uqe 1,5 0,6 0,3 0,8 0,6 0,6 0,4 0,4

HOROSKOP
Ovan
(21.3 - 20.4) ^im ne{to mnogo `elite, do toga }ete te{ko do}i. To se odnosi na qubav i nastojawa da partner padne pod va{u totalnu dominaciju. Po{to on nikako ne mo`e da se slo`i sa va{om burnom romanti~nom naravi, ili promijenite partnera, ili narav, ili na~in opho|ewa.

Vaga
(23.9 - 22.10) Idealan dan za qubav. Okru`eni ste osobama koje vas vole i koje ~ine sqede}e trenutke jo{ qep{im. ^im se na|ete u sli~noj atmosferi, postajete popustqiviji, a samim tim se javqa mogu}nost da u tome pretjerate, kao i sa konzumirawem cigareta na primjer.

Bik

[korpija
(23.10 - 22.11) Skloni ste pretjeranoj osjetqivosti u dru`ewima, ali i razmi{qawu o tome kako su se svi okomili na vas. Mnoga prijateqstva ste zanemarili, a svaqujete krivicu na drugu stranu. Niste u stawu da primijetite svoj dio odgovornosti u me|uqudskim odnosima.

CIJENA RU^KA

(21.4 - 20.5) Posjedujete izuzetne potencijale za izra`avawe u sferi qubavi, umjetnosti i dru{tvenog `ivota. Dodu{e, preosjetqivost i ~esta promjena raspolo`ewa ne}e vas dugo dr`ati. Sa Strijelcima }ete ostvariti sklad i od wih mo`ete o~ekivati plimu emocija.

Poslu`ivawe
Na tawir stavite malo povr}a, preko wega tjesteninu i poslu`ite.

5,2

Blizanci
(21.5 - 20.6) Planirate putovawe. Mnogi Blizanci ovu ideju konkretizuju, dok }e izvjestan broj pripadnika znaka sve svesti na puka ma{tawa. Ukazuje vam se idealna prilika da istra`ujete podsvijest. Ima tu puno materijala za rad, pa je pravi momenat da odmah krenete u akciju .

Strijelac
(23.11 - 20.12) Razmi{qate na ispravan na~in, uspje{no se bore}i sa trenutnom situacijom. Zastoji su po~eli da vas optere}uju, ali ste svjesni da za koji dan sve treba da krene. Zahvaquju}i preduzima~kom duhu, ostvari}ete nemogu}e. Bi}e vremena i za li~ni napredak.

Trudnica u qetnom periodu
Tropske temperature svima te{ko padaju, a trudnice kojima je i ina~e vru}e, bez obzira ne vrijeme, nervoznije su, sporije se kre}u, oti~u im stopala i znoje se - za dvoje
Temperatura `ene koja je u blagoslovenom stawu je ne{to vi{a nego kod drugih qudi, prije svega zbog djelovawa hormona progesterona, a uticaja ima i pove}ana te`ina. I po red to ga {to im dru go stawe za is ta ~i ni `i vot zna tno dru ga ~i jim, ginekolog Slobodanka Petkovi} iz ordinacije “Paste ro va“ ka `e da tru dno }a nije bolest i da za budu}e mame va`e sli~na pravila kao i za sve ostale, prenio je portal “Mondo“. - One mo ra ju bi ti ne {to pa`qivije od ostalih zdravih i aktivnih osoba i da se pona{aju, recimo, kao sta ri ji qudi na vi so kim temperaturama. Mogu da rade sve {to im prija, pa ~ak i da se sun ~a ju i ku pa ju, osim ako voda nije prqava – izjavila je doktorka. U trudno}i treba izbjegavati odlazak u solarijum i upotrebu sredstava za samo po tamwivawe, jer jo{ nema dovoqno saznawa kako oni uti~u na majku i nero|eno dijete. Zbog izlagawa suncu i djelovawa hormona, ~esto se na ko`i trudnice pojavquju pi gmen ta cij ske pro mje ne, naj ~e{ }e na ~e lu i no su. Mrqe se naj ~e{ }e iz gu be poslije poro|aja, a de{ava se i da se ne povuku. Plivawe se ~esto prepo ru ~u je tru dni ca ma kao odli~na qetna rekreacija, jer pored prijeko potrebnog rashla|ivawa, rastere}uje kukove i zglobove. Stavove nekih qekara, da vru}ina mo`e ostaviti veoma lo{e posqedice na razvoj bebe dok je jo{ u stomaku i da mo`e uticati na neurolo{ki razvoj ploda, doktor-

Rak
(21.6 - 20.7) Prijateqi su u prvom planu. Dru`ite se sa wima ne zbog wih, ve} zbog sebe. Va`no je da se dobro osje}ate i da ste zadovoqni. Planirate da svoje ideje sprovedete u djelo, jer, kao po obi~aju, niste neko ko sjedi skr{tenih ruku i vodi prazne razgovore. ka Petkovi} jasno odbacuje. “Beba je veoma dobro za{ti}ena u stomaku i na wu ne mo`e uticati vru}ina kojoj je majka izlo`ena, osim ako se ona ne onesvesti i padne, {to bi moglo da ostavi posledice na bebu. Sve drugo je neta~no“, tvrdi doktorka. {titnim faktorom. Budu}e mame mogu sebi da ola k{a ju qe tne da ne ta ko {to }e koristiti komotnu garderobu od prirodnih materijala “koji di{u“, a iz ormara izbaciti elasti~ne majice i pantalone, jer one po pra vi lu ima ju li kru i druge vje{ta~ke tkanine. Naravno, preporu~uje se odje}a svijetlih i pastelnih tonova. Jedan od problema koji redovno “ide“ uz trudno}u, posebno u vrijeme `ega, jeste i oticawe nogu i ruku. To mo `e da se ubla `i polu~asovnim le`awem sa blago podignutim nogama. Ukoliko je mogu}e, i tokom no}i bi bilo dobro pod noga ma dr`a ti uro la ni pe {kir. U vri je me vru }i na budu}e mame bi trebalo da nose pola ili cijeli broj ve}u obu}u, a prstewe, ukoliko im oti~u i ruke, trebalo bi da skinu do poro|aja.

Jarac
(21.12 - 19.1) Nude se povoqne {anse. Na vama je ho}ete li ih prepoznati ili }ete se kolebati i ne}kati. Sa Strijelcima imate idealnu saradwu jer ste sli~ni. Smatrate da ste boqi i tolerantniji, ali ste u stvari isti i u manama.

Lav
(21.7 - 21.8) Toplo vam je oko srca jer vas grije ono bez ~ega va{ `ivot nema smisla - qubav. Sre}ni ste i zadovoqni u dru{tvu voqenih bi}a, `ene, djece, unu~adi. Postavqa se pitawe zbog ~ega neuroti~no konzumirate slatki{e, posebno sladoled, kad je sve tako idealno?

Vodolija
(20.1 - 18.2) Bolesno stawe tijela i duha normalna je pojava koja se s vremena na vrijeme javqa. Umjesto {to ga potiskujete, bilo bi po`eqno preispitati uzrok i preduzeti ne{to konkretno. Bavqewe okultnim temama pomo}i }e vam da do|ete do unutra{weg mira.

VA@NO je unositi mnogo te~nosti i minerala
Prekomjerno izlagawe sun cu kod tru dni ca, kao uostalom i kod svih ostalih, mo`e da dovede do sun~anice i toplotnog udara. ^es to se javqaju i to plotni gr~e vi. Za to je ve oma va `no uno si ti mno go te ~nosti i minerala, kako bi se smawila mo gu }nost od de hi dra ci je i po di zawa tjelesne temperature, ali je neophodno i da ko`u ma`u kremama sa {to vi{im za-

Djevica
(22.8 - 22.9)
Kontaktirate sa inostranstvom i to uspje{no. Ukoliko vam to ne po|e za rukom, bar }ete ma{tati. Po{to ste stvarala~ki nadareni, ne dozvolite sebi taj luksuz da budete pasivni, ve} krenite u akciju. Ako ni{ta drugo, poka`ite svoje kreativne talente voqenoj osobi.

Ribe
(19.2 - 20.3)
Prelazite sa rije~i na djela. Odlu~ili ste se za konkretnu akciju i veliko spremawe vlastitog `ivota. Postavqa se pitawe dokle }e vas dr`ati ovo stawe? Po{to je odgovor neizvjestan, nastavite ovim tempom. U~inite maksimum, jer vas ve} sutra mo`e napustiti ideja.

28 ~etvrtak, 15. jul 2010. GLAS SRPSKE BOSNA I HERCEGOVINA REPUBLIKA SRPSKA OSNOVNI SUD U BIJEQINI Broj: 80 0 P 007464 08 P Bijeqina, 13.7.2010. godine

OGLASI

OGLAS
Broj: 04-02-2563-1/10 U skladu sa ~lanom 17. stav 1. ta~ke 1., 2. i 30. i ~lanom 36. Zakona o Visokom sudskom i tu`ila~kom savjetu Bosne i Hercegovine (“Slu`beni glasnik BiH“, br. 25/04, 93/05, 48/07 i 15/08 u daqem tekstu:“ Zakon o VSTS BiH“), odnosno sa ~lanom 4. stav 2. Zakona o platama i ostalim naknadama sudija i tu`ilaca u Federaciji BiH (“Sl. novine FBiH” br. 72/05) i ~lanom 4. stav 2. Zakona o platama i ostalim naknadama sudija i tu`ilaca u RS (“Sl. glasnik RS“ br. 115/05 i 118/07), Visoki sudski i tu`ila~ki savjet (u daqem tekstu “Savjet“) o b j a v q u j e: U sporu koji se vodi kod Osnovnog suda u Bijeqini, pod poslovnim brojem 80 0 P 007464 08 P po tu`bi tu`ioca Raiffeisen bank d.d. BiH-Glavna filijala Tuzla, protiv tu`enih Terzi} Dragana sina Vase iz Br~kog, Maksimovi} Radana sina ^ede iz Bijeqine i Peji~i} Jovana sina Radoslava iz Bijeqine, radi isplate duga u iznosu od 22.711,27 KM sa kamatom i tro{kovima postupka po Ugovoru o dugoro~nom kreditu od 06.11.2006. g. i Ugovoru o jemstvu od 06.11.2006. g. dostavqa se tu`enome TERZI] DRAGANU, sinu Vase iz Br~kog, ul. Dra`ena Petrovi}a br.5, a sada na sudu nepoznatoj adresi, tu`ba s prilozima na obavezan odgovor. Tu`eni je du`an pismeni odgovor na tu`bu dostaviti sudu u roku od 30 dana od dana dostave, uz upozorewe da }e u protivnom sud donijeti presudu zbog propu{tawa kojom se usvaja tu`beni zahtjev tu`ioca, a ~ije je dono{ewe tu`ilac u tu`bi predlo`io. U pismenom odgovoru na tu`bu, tu`eni se mo`e izjasniti da li priznaje ili osporava tu`beni zahtjev, iznijeti razloge osporavawa tu`benog zahtjeva, iznijeti ~iwenice na kojima zasniva svoje navode i predlo`iti dokaze kojima se te ~iwenice utvr|uju. Tu`ba s prilozima objavqena je i na oglasnoj tabli Osnovnog suda u Bijeqini, a dostavqawe iste se smatra izvr{enim protekom roka od 15 dana od dana objavqivawa ovoga oglasa u dnevnim novinama. SUDIJA Gu`vi} Bo`ana

JAVNI KONKURS
ZA UPRA@WENA MJESTA
U sudovima i tu`ila{tvima kako slijedi: Privredni sudovi: 1. Jedan (1) sudija Vi{eg privrednog suda u Bawaluci 2. Jedan (1) sudija Okru`nog privrednog suda u Bawaluci 3. Jedan (1) sudija Okru`nog privrednog suda u Bijeqini Rukovode}e pozicije: 1. Glavni tu`ilac Tu`ila{tva Republike Srpske 2. Predsjednik Kantonalnog suda Novi Travnik 3. Predsjednik Osnovnog suda Mrkowi} Grad Sudije/Tu`ioci: 1. Pet (5) sudija Suda BiH 2. Troje (3) sudija Vrhovnog suda FBiH 3. Troje (3) sudija Vrhovnog suda Republike Srpske 4. Jedan (1) sudija Kantonalnog suda u Gora`du 5. Jedan (1) sudija Kantonalnog suda u Novom Travniku 6. Jedan (1) sudija Okru`nog suda u Bawaluci 7. Jedan (1) sudija Op}inskog suda u Bosanskoj Krupi 8. Jedan (1) sudija Op}inskog suda u Cazinu 9. Jedan (1) sudija Op}inskog suda u Sanskom Mostu 10. Jedan (1) sudija Op}inskog suda u Ora{ju 11. Jedan (1) sudija Op}inskog suda u Visokom 12. Jedan (1) sudija Op}inskog suda u Zavidovi}ima 13. Jedan (1) sudija Op}inskog suda u Zenici 14. Dvoje (2) sudija Op}inskog suda u Travniku 15. Jedan (1) sudija Op}inskog suda u Kowicu 16. Jedan (1) sudija Op}inskog suda u [irokom Brijegu 17. Jedan (1) sudija Op}inskog suda u Sarajevu 18. [est (6) sudija Osnovnog suda u Bawaluci 19. Dvoje (2) sudija Osnovnog suda u Bijeqini 20. Jedan (1) sudija Osnovnog suda u Zvorniku 21. Jedan (1) sudija Osnovnog suda u Trebiwu 22. Jedan (1) sudija Osnovnog suda u Sokocu 23. Jedan (1) sudija Osnovnog suda Br~ko Distrikta 24. Jedan (1) tu`ilac Kantonalnog tu`ila{tva u Zenici 25. Dvoje (2) tu`ilaca Kantonalnog tu`ila{tva u Travniku 26. Jedan (1) tu`ilac Kantonalnog tu`ila{tva u [irokom Brijegu 27. ^etvoro (4) tu`ilaca Kantonalnog tu`ila{tva u Sarajevu 28. Dvoje (2) tu`ilaca Okru`nog tu`ila{tva u Bawaluci 29. Jedan (1) tu`ilac Okru`nog tu`ila{tva u Bijeqini 30. Dvoje (2) tu`ilaca Okru`nog tu`ila{tva u Doboju 31. Jedan (1) tu`ilac Okru`nog tu`ila{tva u Isto~nom Sarajevu 32. Jedan (1) tu`ilac Specijalnog tu`ila{tva u Bawaluci Dodatne sudije: 1. Jedan (1) dodatni sudija Kantonalnog suda u Novom Travniku 2. Jedan (1) dodatni sudija Kantonalnog suda u Sarajevu 3. Dvoje (2) dodatnih sudija Okru`nog suda u Bawaluci 4. Jedan (1) dodatni sudija Osnovnog suda u Doboju 5. Jedan (1) dodatni sudija Osnovnog suda u Trebiwu 6. Jedan (1) dodatni sudija Osnovnog suda Br~ko Distrikta Stru~ni saradnici: 1. Jedan (1) stru~ni saradnik Vi{eg privrednog suda u Bawaluci 2. ^etiri (4) stru~na saradnika Okru`nog privrednog suda u Bawaluci 3. Jedan (1) stru~ni saradnik Okru`nog privrednog suda u Bijeqini 4. Jedan (1) stru~ni saradnik Okru`nog privrednog suda u Doboju 5. Jedan (1) stru~ni saradnik Okru`nog privrednog suda u Isto~nom Sarajevu 6. Jedan (1) stru~ni saradnik Okru`nog privrednog suda u Trebiwu 7. Dva (2) stru~na saradnika Okru`nog suda u Bawaluci 8. Jedan (1) stru~ni saradnik Op}inskog suda u Bosanskoj Krupi 9. Jedan (1) stru~ni saradnik Op}inskog suda u Sanskom Mostu 10. Jedan (1) stru~ni saradnik Op}inskog suda u Ora{ju 11. Jedan (1) stru~ni saradnik Op}inskog suda u Te{wu 12. Dva (2) stru~na saradnika Op}inskog suda u Zenici 13. Jedan (1) stru~ni saradnik Op}inskog suda u Kiseqaku 14. Dva (2) stru~na saradnika Op}inskog suda u Travniku 15. Jedan (1) stru~ni saradnik Op}inskog suda u ^apqini 16. ^etiri (4) stru~na saradnika Osnovnog suda u Bawaluci 17. Jedan (1) stru~ni saradnik Osnovnog suda u Prijedoru 18. Jedan (1) stru~ni saradnik Osnovnog suda u Bijeqini 19. Jedan (1) stru~ni saradnik Osnovnog suda u Sokocu Puni tekst konkursa bi}e objavqen u prvom narednom broju “Slu`benog glasnika BiH“. Konkurs je otvoren 15 dana od dana objavqivawa u “Slu`benom glasniku BiH“. Puni tekst konkursa, kao i kompletan prijavni materijal nalaze se na web stranici Savjeta: www.hjpc.ba; u prostorijama Savjeta u Ulici Kraqice Jelene br. 88 u Sarajevu; pri Ministarstvu pravde BiH i entitetskim ministarstvima pravde; vrhovnim sudovima entiteta i Apelacionom sudu Br~ko Distrikta Bosne i Hercegovine, te entitetskim, okru`nim i kantonalnim tu`ila{tvima. Savjet zadr`ava pravo popune ve}eg ili maweg broja pozicija od raspisanog, na osnovu ~lana 33. stav 4. Poslovnika Savjeta (“Sl. glasnik BiH“ br. 44/09)

BOSNA I HERCEGOVINA REPUBLIKA SRPSKA OSNOVNI SUD U BIJEQINI Broj: 80 0 P 003974 08 P Bijeqina, 13.7.2010. godine

OGLAS
U sporu koji se vodi kod Osnovnog suda u Bijeqini, pod poslovnim brojem 80 0 P 003974 08 P po tu`bi tu`ioca Nova banka a.d. Bawaluka, protiv tu`ene Popovi} Milke iz Ugqevika, Kraqa Petra I, a sada na sudu nepoznatoj adresi, radi isplate duga u iznosu od 9.711,21 KM sa ugovorenom i zateznom kamatom te tro{kovima postupka, po osnovu Ugovora o kratkoro~nom kreditu od 30.04.2004. g. dostavqa se tu`enoj Popovi} Milki, tu`ba s prilozima na obavezan odgovor. Tu`eni je du`an pismeni odgovor na tu`bu dostaviti sudu u roku od 30 dana od dana dostave, uz upozorewe da }e u protivnom sud donijeti presudu zbog propu{tawa kojom se usvaja tu`beni zahtjev tu`ioca, a ~ije je dono{ewe tu`ilac u tu`bi predlo`io. U pismenom odgovoru na tu`bu, tu`eni se mo`e izjasniti da li priznaje ili osporava tu`beni zahtjev, iznijeti razloge osporavawa tu`benog zahtjeva, iznijeti ~iwenice na kojima zasniva svoje navode i predlo`iti dokaze kojima se te ~iwenice utvr|uju. Tu`ba s prilozima objavqena je i na oglasnoj tabli Osnovnog suda u Bijeqini, a dostavqawe iste se smatra izvr{enim protekom roka od 15 dana od dana objavqivawa ovoga oglasa u dnevnim novinama. SUDIJA Gu`vi} Bo`ana

OGLASI “GRADSKA TOPLANA” a.d. DOBOJ Na osnovu ~lana 6. Zakona o javnim preduze}ima (“Slu`beni glasnik Republike Srpske” broj 75/04), ~lana 8. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovawima Republike Srpske (“Slu`beni glasnik Republike Srpske” broj 41/03) i Odluke Skup{tine akcionara “Gradska toplana” a.d. Doboj sa {este redovne sjednice odr`ane dana 30.6.2010. godine, raspisuje se za izbor ~lana Nadzornog odbora ispred Akcijskog fonda Republike Srpske a.d. Bawaluka i Fonda za restituciju Republike Srpske a.d. Bawaluka. 1. Raspisuje se konkurs za izbor jednog ~lana Nadzornog odbora “Gradska toplana” a.d. Doboj ispred Akcijskog fonda Republike Srpske a.d. Bawaluka i Fonda za restituciju Republike Srpske a.d. Bawaluka. 2. Izbor ~lana Nadzornog odbora se vr{i do isteka mandata teku}eg sastava, radi popune ~lanova Nadzornog odbora u skladu sa Statutom. 3. Standardi i kriteriji: a) op{ti uslovi: - da su stariji od 18 godina, - da imaju op{tu zdravstvenu sposobnost, - da nije otpu{ten iz dr`avne slu`be na osnovu disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti u BiH ili entiteta u periodu od tri godine, prije dana objavqivawa konkursa, - da se protiv kandidata ne vodi krivi~ni postupak i da nije osu|ivan za krivi~no djelo koje ga ~ini nepodobnim za obavqawe poslova u Nadzornom odboru, - da se na kandidata ne odnosi ~lan IX 1 Ustava BiH. b) posebni uslovi: - zavr{ena visoka stru~na sprema, Fakultet tehni~kog ili dru{tvenog smjera, - najmawe 5 godina radnog iskustva u struci, - poznavawe sadr`aja i na~ina rada Nadzornog odbora, - da posjeduje op{te i posebno stru~no iskustvo vezano za rad preduze}a komunalne djelatnosti naro~ito proizvodwe i isporuke toplotne energije. 4. Kandidati ne mogu obavqati du`nosti, aktivnosti ili biti na polo`aju koji dovodi do sukoba interesa, kako je to propisano odredbama Zakona o sukobu interesa, Zakona o javnim preduze}ima i Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovawima Republike Srpske. 5. Potrebna dokumenta: Uz prijavu na konkurs kandidati su du`ni dostaviti dokaz o ispuwavawu op{tih i posebnih uslova. - kra}a biografija - izvod iz mati~ne kwige ro|enih, - ovjerenu kopiju diplome o zavr{enoj {koli, - uvjerewe o radnom iskustvu, - uvjerewe da se ne vodi krivi~ni postupak i da kandidat nije osu|ivan za krivi~no djelo, - potvrdu da nije otpu{ten iz dr`avne slu`be radi disciplinske mjere ili izjavu da nije bio zaposlen u dr`avnoj slu`bi, - izjavu da nije pod optu`nicom Me|unarodnog suda za ratne zlo~ine u biv{oj Jugoslaviji, - izjavu o nepostojawu sukoba interesa. 6. Objavqivawe konkursa. Ovaj konkurs se objavquje u Slu`benom glasniku Republike Srpske i dnevnom listu “Glas Srpske”. 7. Rok za podno{ewe prijava: Rok za podno{ewe prijava je 15 dana od dana objavqivawa. Rok po~iwe da te~e od dana posqedweg objavqivawa. Prijave se dostavqaju li~no ili preporu~eno putem po{te na adresu “Gradska toplana” a.d. Doboj ul. \enerala Dra`e br. 25 sa naznakom “Konkursna komisija za izbor ~lana Nadzornog odbora”. Broj: 1698/10. Dana, 9.7.2010. god. PREDSJEDNIK SKUP[TINE AKCIONARA Drago Risti}, dipl. pravnik

GLAS SRPSKE ~etvrtak, 15. jul 2010. 29

Bijeqina, 14.7.2010. godine. Broj: 02-SK-Van-02-VII/10 Na osnovu ~lana 304. stav 1. ta~ka v. a u vezi sa ~lanom 268. i 272. Zakona o privrednim dru{tvima (“Slu`beni glasnik Republike Srpske”, broj 127/08 i 58/09), ~lana 24. Statuta Profi Nove a.d. Bijeqina, odluke Skup{tine akcionara Profi Nove a.d. Bijeqina sa IV sjednice, odr`ane dana 29.6.2010. godine o sazivawu vanredne skup{tine akcionara, Upravni odbor Dru{tva, d o n o s i II VANREDNE SJEDNICE SKUP[TINE AKCIONARA PROFI NOVE AD BIJEQINA II vanredna sjednica Skup{tine akcionara Profi Nove a.d. Bijeqina (u daqem tekstu: Dru{tvo), odr`a}e se dana 31.7.2010. godine, sa po~etkom u 10 ~asova, u Bijeqini, u prostorijama Dru{tva u ulici Trg Kraqa Petra I Kara|or|evi}a broj 1. Za II vanrednu sjednicu Skup{tine akcionara, predla`e se sqede}i DNEVNI RED 1. Izbor radnih tijela Skup{tine Dru{tva, 1.2. Izbor predsjednika Skup{tine akcionara, 1.3. Verifikacija spiska prisutnih i/ili zastupanih akcionara u~esnika IV sjednice Skup{tine akcionara. a) imenovawe Komisije za glasawe od tri ~lana, u skladu sa ~lanom 279. Zakona, za verifikaciju mandata i utvr|ivawe kvoruma, kao i rezultata glasawa po ta~kama dnevnog reda, b) podno{ewe i usvajawe izvje{taja Komisije za glasawe o prisutnosti i ukupnom broju glasova akcionara, 1.4. Imenovawe zapisni~ara i dva akcionara ovjeriva~a zapisnika, 2. Razmatrawe i usvajawe zapisnika sa prethodne-IV redovne sjednice Skup{tine Dru{tva, 3. Razmatrawe i dono{ewe odluke o prihvatawu Izvje{taja o radu Upravnog odbora Dru{tva, za 2009. godinu, 4. Razmatrawe i usvajawe 4.1. Odluka o razrje{ewu Upravnog odbora 4.2. Odluka o izboru i imenovawu Upravnog odbora 5. Dono{ewa odluke o uskla|ivawu op{tih akta Dru{tva u skladu sa Zakonom o privrednim dru{tvima Republike Srpske 6. Teku}a pitawa. NAPOMENA: 1. Pravo da u~estvuju u radu zasjedawa Skup{tine imaju svi akcionari li~no ili zastupani po punomo}niku koji mora imati ovjerenu punomo} za zastupawe akcionara potpisanu od strane akcionara-fizi~kog lica ili zastupnika akcionara- pravnog lica i ovjerenu od nadle`nog organa ili Dru{tva. 2. Akcionar mo`e da glasa i pismenom izjavom, ako se opredijelio da glasa pismenim putem, koja mora biti potpisana od strane akcionara i ovjerena od strane nadle`nog organa ili Dru{tva a wegov glas se uzima u obzir u odlu~ivawu ako putem preporu~ene po{iqke ili drugih tehni~kih sredstava komunicirawa stigne do po~etka zasjedawa Skup{tine. 3. Akcionari imaju mogu}nost uvida u materijale za sjednicu Skup{tine Dru{tva u radnom vremenu u prostorijama sjedi{ta Dru{tva. 4. Akcionar ili grupa akcionara s najmawe 10% ukupnog broja akcija s pravom glasa imaju pravo pismeno predlo`iti dopunu dnevnog reda uz navo|ewa razloga, Upravnom Odboru Dru{tva, najkasnije sedam dana od dana objavqivawa obavje{tewa o sazivawu Skup{tine Dru{tva. 5. Ugovor o udru`ivawu glasova akcionara i zajedni~kom punomo}niku mora biti ovjeren. 6. Oglas o sazivawu Skup{tine objavi}e se na oglasnoj tabli Dru{tva i u dnevnom listu “Glas Srpske“ 7. U slu~aju da se II vanredna sjednica Skup{tine ne odr`i u zakazano vrijeme, zbog nedostatka kvoruma ponovqena sjednica }e se odr`ati istog dana u 11 ~asova na istom mjestu i sa istim dnevnim redom. PREDSJEDNIK UPRAVNOG ODBORA
Profi Nova AD 76300 Bijeljina, Kralja Petra I Karađorđevića 1. lok 231/II, Tel/fax. 055/213-339; lice ovlašćeno za zastupanje: Aleksandar Čolić, E-mail:aleksandar.colic@profinova.net, Web: www.profinova.net, Matični broj: 11001394, Šifra djelatnosti: 74.120, Broj sudskog rešenja: 080-0-Reg-09-000 414, PDV:402201860003; JIB: 4402201860003, Osnovni kapital Društva: 333.000,00 KM, ŽR: 555-001-00555555-55 Nova Banka AD Banja Luka-Filijala Bijeljina

JAVNI KONKURS

OBAVJE[TEWE O SAZIVAWU

30 ~etvrtak, 15. jul 2010. GLAS SRPSKE

OGLASI

OGLASI OKRU@NI PRIVREDNI SUD BAWALUKA Broj: 57 0 Ps 014384 08 Ps Bawaluka, 12.7.2010. godine OKRU@NI PRIVREDNI SUD U BAWALUCI, sudija Nata{a Bo{kovi} u pravnoj stvari tu`ioca CENTRALNI REGISTAR HARTIJA OD VRIJEDNOSTI A.D. Bawaluka, Ul. Bana Milosavqevi}a br. 6., protiv tu`enog “NISKOGRADWA” a.d. iz Doboja, Kolubarska 9, radi duga, na osnovu ~lana 348. stav 3. Zakona o parni~nom postupku RS, objavquje sqede}i

GLAS SRPSKE ~etvrtak, 15. jul 2010. 31

OGLAS
Dana 14.04.2008. godine tu`ilac je podnio tu`bu protiv tu`enog “NISKOGRADWA” a.d. iz Doboja, Kolubarska 9, radi duga u iznosu od 4.264,41 KM. U tu`bi je naveo da je sa tu`enim zakqu~io ugovor o registraciji hartija od vrijednosti i vo|ewa ra~una emitenta, kojim ugovorom je utvr|ena obaveza pla}awa naknade za usluge Centralnog registra, u skladu sa odredbama Odluke o visini naknade koja se pla}a za usluge Centralnog registra. Kako tu`eni nije u cjelosti izmirio svoje ugovorene obaveze tu`ilac je predlo`io da sud nakon provedenog postupka donese presudu kojom }e obavezati tu`enog “NISKOGRADWA” a.d. iz Doboja, da isplati tu`iocu CENTRALNI REGISTAR HARTIJA OD VRIJEDNOSTI A.D. Bawaluka, na ime duga iznos od 4.264,41 KM sa zakonskom zateznom kamatom po~ev od 14.04.2008. godine pa do isplate uz naknadu tro{kova postupka a sve u roku od 15 dana od dana dono{ewa presude pod prijetwom izvr{ewa. Obavje{tava se tu`eni da se dostava pismena smatra obavqenom protekom roka od 15 dana, od dana objavqivawa ovog pismena u dnevnim novinama RS, i na oglasnoj tabli suda, te se isti obavje{tava da priloge dostavqene uz tu`bu mo`e podi}i u zgradi suda. Obavje{tava se tu`eni da na osnovu ~l. 70 stav 1. ZPP-a RS tu`eni je du`an najkasnije u roku od 15 dana dostaviti sudu pismeni odgovor na tu`bu. Odgovor na tu`bu mora biti razumqiv i sadr`avati: oznaku suda, ime i prezime, odnosno naziv pravne osobe, prebivali{te ili boravi{te, odnosno sjedi{te stranaka, wihovih zakonskih zastupnika i punomo}nika, ako ih imaju, predmet spora, sadr`aj izjave i potpis podnositeqa (~l. 334 ZPP-a RS). U odgovoru na tu`bu, tu`eni }e ista}i mogu}e procesne prigovore i izjasniti se da li priznaje ili osporava postavqeni tu`beni zahtjev. (~l. 71. stav 1. ZPP-a RS). Ako tu`eni osporava tu`beni zahtjev, odgovor na tu`bu mora sadr`ati i razloge iz kojih se tu`beni zahtjev osporava, ~iwenice na kojima tu`eni zasniva svoje navode, dokaze kojima se utvr|uju te ~iwenice, te pravni osnov za navode tu`enog. (~l. 71. stav 2. ZPP-a RS). Tu`eni mo`e u odgovoru na tu`bu, a najkasnije na pripremnom ro~i{tu podnijeti protivtu`bu (~l. 74. stav 1. ZPP-a RS). Kad tu`eni, kome je uredno dostavqena tu`ba u kojoj je tu`ilac predlo`io dono{ewe presude zbog propu{tawa, ne dostavi pismeni odgovor na tu`bu u zakonskom roku, sud }e donijeti presudu kojom se usvaja tu`beni zahtjev (presuda zbog propu{tawa), osim ako je tu`beni zahtjev o~igledno neosnovan. (~l. 182. stav 1. ZPP-a RS). Odgovor na tu`bu sa prilozima se predaje sudu u dovoqnom broju primjeraka, za sud i protivnu stranku, pozivom na broj predmeta. Sudija Nata{a Bo{kovi}

32 ~etvrtak, 15. jul 2010. GLAS SRPSKE

Dana 17. jula 2010. godine navr{ava se godina otkako u na{oj ku}i stanuje tuga Toga kobnoga dana nepovratno je oti{ao na{ an|eo

Sje}awe

MILO[ MRDI]
Oti{ao, ali je ostavio svijetli trag zvijezde, ostalo je sje}awe na dobrotu i na{u qepotu, ostao je `al za naprasno prekinutom mlado{}u, ostali su nedosawani sni... Na{a ga qubav nije mogla sa~uvati, ali ga ni mermerna plo~a od nas ne mo`e odijeliti. U svakoj je na{oj misli, u svakoj na{oj minuti, u svakom je na{em pokretu, u svakom na{em uzdahu. Toplina na{e qubavi neka mu grije hladnu kamenu postequ, a bo`anska svjetlost neka podari vje~ni mir. Spavaj svoj sanak me|u an|elima, an|ele na{. Obavje{tavamo rodbinu, kumove i prijateqe da }emo u subotu, 17. jula, u 10 ~asova na grobqu u Podgqivu otkriti bistu na{em Milo{u, polo`iti cvije}e i wegovu vje~nu ku}u zaliti suzama. Neutje{ni: otac Miodrag, majka Mira, bra}a Mitar, Blagota i Ugqe{a, sestra Miomira, snaha Jelena, brati} Stefan i brati~ne Anastasija i Marija B-5 UP
Tu`nim srcem javqamo rodbini, prijateqima i kom{ijama da je dana 13.7.2010. godine u 63. godini `ivota preminula na{a draga Tu`nim srcem javqamo rodbini, prijateqima i kom{ijama da je dana 13.7.2010. godine u 70. godini `ivota preminuo na{ dragi

MILO[ MRDI]
17.7.2009 - 17.7.2010.

Nedostaje nam tvoja dobrota i qudskost, tvoja sportska vje{tina i plemenitost, tvoja qubav i bezazlenost. Hvala ti, dragi Milo{e, {to si svojim kratkim `ivotom, jedinstvenim sportskim darom i neobi~nom dobrotom, u na{em klubu i svima nama, ostavio neizbrisiv trag. Bi}e{ u na{im srcima i sje}awima sve dok imadnemo sposobnosti da od zaborava spa{avamo ono {to ~ovjeka ~ini dostojnim wegovog lika na zemqi. Po~ivaj u miru na nebu i na{im srcima. Yudo klub “Leotar“ Trebiwe B-5 UP
Posqedwi pozdrav dragom ocu Posqedwi pozdrav dragom ocu

DOBROSLAVU

DOBROSLAVU
od k}erke Vesne, unuka Maje i Nata{e 3244 A-3 G Posqedwi pozdrav dragom ocu

RADANA (ro|. Savi}) ZRNI]
Sahrana drage nam pokojnice obavi}e se 15.7.2010. godine u 14 ~asova na grobqu Zrni}i u Gorwoj Bistrici. Ispra}aj iz ku}e `alosti u Omarskoj bi}e u 13 ~asova. O`alo{}eni: suprug Milorad, sinovi Bojan i Zoran, snaha Milanka, unuci Milo{ i Marko, te ostala rodbina i prijateqi 3246 A-8 G Dana 15.7.2010. godine navr{ava se 40 tu`nih dana od kada nas je zauvijek napustio na{ dragi

DOBROSLAV - SI]O DOWAK
Sahrana dragog nam pokojnika obavi}e se 15.7.2010. godine na mjesnom grobqu Rami}i, povorka kre}e ispred ku}e `alosti u 15 ~asova. O`alo{}eni: supruga Miqa, k}erke Jadranka i Vesna, sin Zlatko, zet ^edo, snaha Mladenka, unu~ad i ostala mnogobrojna rodbina i prijateqi 3243 A-8 G Dana 15.7.2010. godine navr{avaju se tri tu`ne godine od smrti na{e drage

od k}erke Jadranke, zeta ^ede, unuka Sanele i Bojane 3244 A-3 G Tu`no sje}awe na jedinu i nikad pre`aqenu k}erku

MILODARKU
Majka Rista 3211 A-1 G Tu`no sje}awe na dragu sestru

DOBROSLAVU
od sina Zlatka, snahe Mladenke, unu ~a di Adri ja ne, \o le ta i Lane 3243 A-2 G

STOJAN EV\I]
Toga dana u 18 ~asova obavi}e se pomen na mjesnom grobqu u Kru{kovom Poqu. O`alo{}ena porodica, rodbina i prijateqi A-8 UP

MILODARKE [AVIJA
Nedostaje{ nam u svakom trenutku na{eg `ivota. I sre}ni i tu`ni trenuci, uspjesi i neuspjesi mnogo su te`i bez tebe. Znamo jedino to da nas ti iz boqeg i plemenitijeg nebeskog svijeta ~uva{ i voli{ kao i mi tebe. Tvoji: Nikola, Jovana i Mirjana 3211 A-8 G

MILODARKU
Brat Mile sa porodicom 3211 A-1 G

GLAS SRPSKE ~etvrtak, 15. jul 2010. 33
In memoriam In memoriam Tu`nim srcem javqamo rodbini, prijateqima i kom{ijama da je dana 14.7.2010. godine u 87. godini `ivota preminula na{a draga Tu`nim srcem javqamo rodbini i prijateqima da je dana 14.7.2010. godine, u 54. godini `ivota, nakon kra}e bolesti preminula na{a draga

GOJKO - BAJA RADANOVI]
Sestra Desanka i ne}akiwa Qiqana Vu~eti} 3241 A-1 G In memoriam

GOJKO (Nikole) RADANOVI]
15.7.2003-15.7.2010. Supruga Munevera 3229 A-1 G In memoriam

MILICA SOLDAT
Sahrana drage nam pokojnice obavi}e se 16.7.2010. godine u 14 ~asova na mjesnom grobqu “Brdo“ Mrkowi} Grad. O`alo{}eni: sinovi Vitomir i Miroslav 3250 A-8 G Posqedwi pozdrav voqenoj majci

1956 - 2010. Sahrana }e se obaviti 15.7.2010. godine u 15 ~asova na mjesnom grobqu ^ifluk - [ipovo. O`alo{}eni: k}erka Rajka, sin Davor, otac Bogdan, suprug Branko, bra}a Dragan i Du{ko sa porodicama, te mnogobrojna rodbina i prijateqi 3248 A-8 G Draga na{a

RADA (Bogdana) MIJI]

GOJKO - BAJA RADANOVI]
Ne}ak Mirko, Gordana, Sawa i Desanka Vu~eti} 3241 A-1 G In memoriam

GOJKO (Nikole) RADANOVI]
15.7.2003-15.7.2010. Melisa 3229 A-1 G In memoriam

RADO
GOJKO (Nikole) RADANOVI]
15.7.2003-15.7.2010. Bra}a Desimir i Ilija 3229 A-1 G

GOJKO (Nikole) RADANOVI]
15.7.2003-15.7.2010. Hasan, Nada i Tijana 3229 A-1 G

MILICI
od sina Vitomira, snahe Dragice, unuka Marka i Nenada i Tine. 3250 A-8 G Posqedwi pozdrav voqenoj majci

Ti si bila posebna svjetlost u na{im `ivotima, ali svjetlost koja se tvojom smr}u ne}e ugasiti. Hvala Gospodu {to nam je ba{ tebe podario za majku i suprugu. Jer ti si najplemenitija i najboqa osoba koju smo upoznali u `ivotu. Najdra`a na{a, qubav i u ovom momentu, tugo na{a, najve}a hvala, hvala ti na svemu i oprosti za sve {to smo pogrije{ili prema tebi. Neka te Gospod ~uva i podari ti vje~ni mir. Tvoji: Buba, Dado i Brane 3255 A-8 G Dragoj sestri, tetki i zaovi posqedwi pozdrav

Dana 19.7.2010. godine navr{ava se ~etrdeset dana od smrti na{eg dragog supruga, oca, svekra i djeda

RADA
Izgubili smo je samo prividno, ona }e zauvijek ostati s nama u na{im srcima, mislima i du{ama. Takva dobrota, plemenitost, odanost rijetko se ra|a, a jo{ te`e zaboravqa. Brat Dragan, snaha Verica sa djecom Majom i Borisom 3253 A-6 G

JOVE (Nikole) BARO[A
^etrdesetodnevni pomen obavi}emo u subotu 17.7.2010. godine na mjesnom grobqu u Crnom Lugu, op{tina Bosansko Grahovo, sa po~etkom u 11 ~asova. Pozivamo rodbinu i prijateqe da nam se pridru`e. S tugom i po{tovawem Wegovi najmiliji 3246 A-8 G Posqedwi pozdrav djeveru i stricu Posqedwi pozdrav jedinom stricu

MILICI
od sina Miroslava, snahe Irene, unuka Olega i Miroslava, Ivane i Gordane, praunuka Teodore, Irine i Vasilise. 3250 A-8 G Posqedwi pozdrav dragom stricu Draga

Draga na{a

RADICE

Voqeli smo te i ta qubav }e zauvijek ostati u na{im srcima. Jer ti si ih oplemenila i ispunila svojim postojawem, dobrotom i qubavqu. Ponosni smo i zahvalni Gospodu {to nas je udostojio da nam bude{ prijateq. Po~ivaj u miru, drugarice na{a. Tvoji: Da~o, Boki, Swe`ana i Ceca 3254 A-6 G Posqedwi pozdrav dragoj majci Posqedwi pozdrav Rajkinoj mami

SI]I
od snahe \uje, sinovca Ranka i sinovke Bo`ane. 3250 A-1 G

SI]I
od sinovca Radinka, Gordane i Milana. 3250 A-1 G

SI]I
od sinovca Dragana, An|elke, Vladimira i Anamarije. 3250 A-1 G

RADO
Hvala na svemu. Vje~na slava Gordana Risti} 3248 A-1 G

RADI
Neka ti bog podari vje~ni mir i otvori dveri nebeske. Rajka i Dado 3248 A-2 G Posqedwi pozdrav dragoj

RADI
od radnih kolega iz “Plive“. 3249 A-1 G S neizmjernim bolom i tugom obavje{tavamo rodbinu i prijateqe da je nakon du`e bolesti, 12.7.2010. godine, preminuo na{ mu`, otac, djed, pradjed i prijateq

RADI
od Tawe Musi} sa porodicom. 3251 A-1 G

NIKOLA - KONI ANDRIJEVI]
O`alo{}eni: porodice Andrijevi}, Masnikovi}, Gani}, Yuni}… A-3 3247 G

34 ~etvrtak, 15. jul 2010. GLAS SRPSKE
Dana 18.7.2010. godine navr{ava se ~etrdeset tu`nih dana od smrti na{eg dragog

RADOVANA DRINI]A
U subotu, 17.7.2010. godine u Hramu Hrista Spasiteqa u 11 ~asova odr`a}e se ~etrdesetodnevni parastos, a potom }emo posjetiti wegovu vje~nu ku}u na grobqu “Sveti Pantelija”, u 11.30 ~asova, polo`iti cvije}e i zapaliti svije}e. Pozivamo rodbinu, prijateqe i kom{ije da nam se pridru`e. O`alo{}ena porodica 3247 A-8 G Tu`no sje}awe na dragog supruga Tu`no sje}awe na dragog zeta i tetka

RADOVANA
Supruga Radenka 3248 A-1 G Tu`no sje}awe na dragog tatu

RADOVANA
Svastika Rajka sa porodicom 3248 A-1 G Tu`no sje}awe na dragog zeta i tetka

RADOVANA
K}erka Ivona 3248 A-1 G Tu`no sje}awe na dragog tatu

RADOVANA
[urjak Branko sa porodicom 3248 A-1 G Tu`no sje}awe na dragog zeta

RADOVANA
Sin Ogwen 3248 A-1 G Tu`no sje}awe na dragog sina

RADOVANA
Punac Krstan 3248 A-1 G Tu`no sje}awe na dragog brata

RADOVANA
Otac \or|o 3248 A-1 G Tu`no sje}awe na dragog zeta i tetka

RADOVANA
Sestra Radojka sa porodicom 3248 A-1 G Tu`no sje}awe na dragog brata

RADOVANA
[urjak Radojica sa porodicom 3248 A-1 G

RADOVANA
Sestra Nedeqka sa porodicom 3248 A-1 G

GLAS SRPSKE ~etvrtak, 15. jul 2010. 35

Oglasi
KU]E
PRODAJA

Oglase, reklame i ~ituqe mo`ete predati dopisni{tvu GLASA SRPSKE

www.glassrpske.com

DNEVNI LIST REPUBLIKE SRPSKE

BAWALUKA

Hitno i povoqno prodajem ku}u, [ibovi, Bawa Luka, nova gradwa, povoqno, tel. 38765/256-838, 065/758-680. Prodajem novu, predivnu ku}u u Velikom Bla{ku, plac 1.000 m2 ogra|en, ku}a sre|ena i ukwi`ena 1/1, tel. 387 65/513-928. Prodajem novu ku}u, useqiva, ul. Gavrila Principa, veliki dnevni boravak, ni{a, tri sobe, centralno, 600 m do pla`e, tel. 387 65/572-929. Prodajem ku}u u ulici Ranka [ipke (Paprikovac), tel. 065/685-800 Prodajem ku}u, povoqno, tel. 065/631-613. Prodajem stariju ku}icu na 1.400 m2 placa, Sara~ica 435 uz glavni put, cijena 50.000 evra, tel. 065/935-191. Prodajem imawe u Staroj Gradi{ci, blizu grani~nog prelaza, objekti trebaju renovirawe, cijena 27.000 evra, tel. 066/891-792. Na prodaju ku}a, potkrovqena, 10 h 9 m, sa 800 m2 placa, prikqu~ena sva infrastruktura, ul. Jove Cvijeti}a bb, ^elinac, tel. 065/616-778. Prodajem ku}e u Bawaluci od 45.000 do 2.500.000 KM, tel. 065/549-687. Prodajem ku}u u Krfskoj ulici br. 12, pitati na broju 70, Obili}evo, tel. 0763560318. Prodajem ku}u u Kuqanima 11h10, sve uplaweno, struja, voda, asfalt, na 1.150 m 2 placa, vlasnik 1/1, tel. 065/351-431. Prodajem izgorjelu ku}u u Sarajevu, Pofali}i na lijepom mjestu iznad ”Fabrike duvana”, tel. 065/206-060. Prodajem ku}u u Trnu sa posl. prostorom, povoqno, tel. 065/585-824. Prodajem plac 355 m2, nalazi se u ^esmi - Ma|iru, kod stadiona ”Sin|eli}”, tel. 065/395-901; 051/312-360. Presa~e, prodajem u ul. Te{ana Podrugovi}a sa prate}im objektima ku}u, 10h9, na placu od 2.700 m2, cijena 170.000 KM, tel. 065/935191. Prodajem nedovr{enu ku}u u Rami}ima na devet dunuma zemqe, cijena 50.000 evra, mo`e i zamjena za stan u Bawaluci, tel. 065/935-191. Prodajem ku}u na sprat sa dva stana po 80 m2, sa dvori{tem,

gara`om, po~etak ulice Jovice Savinovi}a ili mijewam za mawi stan uz dogovor, tel. 065/636-545; 065/939-969. Prodajem na glavnom putu u Trnu novu ku}u P+1+M (11h10) u prizemqu, poslovni prostor, na placu od 750 m2, cijena 200.000 evra, tel. 065/516-927. Prodajem u Prije~anima kod {kole useqivu ku}u 8,5h9,5 (P+1+M) na placu 500 m 2 , cijena 70.000 KM, tel. 065/371-611. Prodajem ku}u na podru~ju Bawaluke, hitno, tel. 065/671-420. Prodajem u centru Trna spratnicu sa dvije gara`e, centralno grijawe, dvori{ni objekat na placu 500 m 2 , cijena 120.000 KM, tel. 065/671-420. Prodajem ku}u 9h10, nedovr{ena novogradwa, prizemqe poslovni prostor, sprat i potkrovqe, stanovi, tel. 051/317-719. Prodajem ku}u na po~etku Trna, povoqno, tel. 065/671964. Prodajem polovinu nedovr{enog dupleksa P+I+II+P, 220 m2 korisnog prostora, 212 m 2 placa, uredni papiri, tel. 065/011065. Prodajem vilu sa {est soba, dvije kuhiwe, dva kupatila, pet balkona i gara`u u Varawici kod Trogira, 80 m do mora, tel. 051/303-038; 051/307-514. Prodajem kod Zavoda distrofi~ara sre|enu ku}u P+1+M sa tri odvojena stana, gara`om, kotlovnicom i ostavom na placu od 330 m2, cijena 300.000 KM, tel. 066/165-323. Prodajem ku}u u centru Kre{eva, cijena povoqna, tel. 065/795-091. Prodajem ku}u, 50 m2 stambenog prostora, sanirana, sa dvori{tem 120 m 2 , ul. Gavrila Principa, tel. 065/636-545; 065/939-969. Prodajem ku}e u Lazarevu (Buyak) 150.000 KM do 850.000 KM, tel. 065/549-687. Prodajem u Buyaku ku}u 65 m2 + dvori{ni objekat 25 m2, plac 440 m 2 cijena 160.000 KM, tel. 065/582-223. Prodajem ku}u u ulici Kwaza Milo{a, lokacija je idealna za poslovni prostor, cijena po dogovoru, uz mogu}nost kompenzacije, tel. 065/601-789. Prodajem dvije totalno sanirane ku}e, gara`a,

ogra|eno, sa placem od 3.500 m2, blizina petqe, asfalt do ku}e, struja, voda, useqiva, ul. Blagoja Parovi}a, tel. 065/636-545; 065/939-969. Prodajem ku}u na sprat sa potkrovqem, tri trosobna stana sa gara`om, oku}nicom 330 m 2 , vlastito centralno grijawe, kod Zavoda distrofi~ara, ul. Dr Velimira ^ovi}a, papiri 1/1, odmah useqiva, tel. 065/636-545; 065/939-969. Prodajem hitno uz svaki dogovor ku}u na sprat + poslovni prostor - pekara sa dvori{nom zgradom, sa placem od 500 m 2 kod ”Alibabe”, ul. Koste Vojinovi}a, tel. 065/636-545; 065/939-969. Prodajem useqivu ku}u u Trnu kod Pe{tana na placu od 600 m 2 , tel. 065/560-386; 065/596-526. Prodajem dvije ku}e na placu od 2.000 m 2 , iza Incela, ul. Vladislava [kari}a, zavr{en regulacioni plan, cijena 145.000 KM, tel. 065/935-191. Prodajem ku}u na sprat s potkrovqem i oku}nicom oko 900 m2, ogra|eno, pod vo}em, vlastito grijawe, preko puta ”Glasa”, Hiseta, tel. 065/636545; 065/939-969. Prodajem ku}u, 120 m2, u ul. Gavrila Principa, sa oku}nicom od 500 m2, hitno, povoqno, uz put, tel. 065/636545; 065/939-969. Prodajem ku}u na sprat sa dva poslovna prostora, gara`om i oku}nicom, 500 m2, u Krfskoj ulici, papiri 1/1, tel. 065/636-545; 065/939969. Prodajem stariju ku}u sa 1.800 m 2 zemqi{ta u Drago~aju, cijena 30.000 KM, tel. 051/437-934; 065/763-941. Prodajem ku}u visoku prizemnicu u dupleksu sa dva dvosobna stana, dva podruma, 340 m 2 ba{te, voda, struja, telefon ili mijewam za stan ili ku}u, sve po dogovoru, tel. 065/458-621. Prodajem ku}e u Bawaluci i okolini, tel. 065/355-359, 065/939-969. Prodajem ku}u na sprat, po~etak Gorweg {ehera, kod Turbeta, tel. 065/636-545. Prodajem ku}u u Kqu~u, poslovni prostor, gara`a, stambeni prostor ili zamjena za ku}u ili stan u Bawaluci, M. Gradu, Prijedoru, Gradi{ci, tel. 065/644785. Prodajem ku}u visoku prizemnicu, 12 h 11, sa

poslovnim prostorom i oku}nicom, 600 m2, kod gorwe kapije "Kosmosa", ulica Trla, tel. 051/437-934; 065/763-941. Prodajem ku}u i zemqi{te, oko 3.000 m 2 , u ^elincu dowem preko puta mosta, hitno i povoqno, tel. 065/636-545. Prodajem ku}u na Paprikovcu na 640 m 2 , 10h9, prizemqe, sprat, potkovqe, nije izgra|eno na lijepom mjestu, tel. 065/448-763. Prodajem ku}u 9h8 na sprat sa oku}nicom na 4.650 m 2 zemqe u Osje~anima (kod {kole) op{tina Doboj, tel. 051/464-478; 065/582-340. Prodajem ku}u 10h10 m u Bawaluci, ul. 1300 kaplara br. 65, voda, struja, put, tel. 061/241-527. Prodajem ku}u u Obili}evu iznad ”Alibabe”, povoqno, tel. 065/314-562. Prodajem ku}u visoku prizemnicu 10 h 9, tri eta`e plus gara`a, plus 350 m 2 placa, novosagra|ena, Paprikovac, tel. 065/567-725. Prodajem ku}u u centru grada, neseqe Dolac, tel. 065/732-818. Super ku}a, dva kompletna stana sa velikim kuhiwama, dva kupatila centralno, papiri 1/1, Buyak, Dervi{i, cijena samo 150.000 evra, tel. 051/388-189. Prodajem ku}u na sprat u Rosuqama sa dva posebna ulaza, tel. 065/988-590. Prodajem ku}u 9,5 h 8, podrum, sprat, potkrovqe, 531 m 2 oku}nice nedovr{ena, Srbac, tel. 051/280-037; 065/677-138. Prodajem ku}u sa 4.900 m 2 zemqe, ogra|eno, pomo}ni objekti, vo}wak, struja, voda, oko 2 km od Lakta{a, tel. 065/437-574. Prodajem useqivu ku}u v.p. kod ”Kosmosa”, uredni papiri, tel. 065/528-247. Prodajem imawe, starija ku}a i oku}nica u jednoj cjelini, povr{ine 16 dunuma u Kuqanima (pola povr{ine po regulacionom planu sa devet placeva), tel. 051/437934; 065/763-941. Prodajem ku}u na parceli na kojoj je predvi|ena izgradwa lamela u nizu, kod semafora, ul. Ranka [ipke, tel. 051/303-038, 065/180-753, 051/307-514. Gradi{ka - Drageqi prodajem imawe ku}a sa prate}im objektima i oku}nicom 22 dunuma, tel. 065/569-294.

Prodajem mawu ku}u i deset dunuma zemqe na magistralnom putu Bawaluka - Prijedor, preko puta ”Petog neplana” ili mijewam za mawi stan u Bawaluci, tel. 066/626-734. Bawaluka - Veri}i, 26 km od Bawaluke, ku}a 9h8 + dvije gara`e na placu 1.000 m2, voda, struja, tel. 065/569294. Prodajem ku}u devastiranu, sa 1.160 m2 zemqi{ta u Trnu kod jezera, ulica Omladinska, cijena 110.000 KM, tel. 051/437-934; 065/763-941. Prodajem ku}u na sprat, na placu od 400 m 2 , Trive Amelice, Rosuqe, tel. 051/318-239. Prodajem ili mijewam ku}u sa dva stana (80 m2) u Vrbawi za stan sa centralnim grijawem u Bawaluci, tel. 051/423-138; 065/497-711; 065/649-225. Prodajem ili mijewam ku}u u Karanovcu 9h8 P+S+P1 na 500 m2 oku}nice za mawi stan u Bawaluci, tel. 051/212-357. Prodajem odmah useqivu ku}u sa visokim potkrovqem i prate}im objektom na placu od 1.300 m 2 , voda, struja, sa gra|evinskom dozvolom, Ko~i}evo Gradi{ka, tel. 065/417-581. Hitno prodajem u ^elincu kod benzinske pumpe ”Nafta trans” mawu useqivu ku}u sa gara`om na placu od 300 m2, 1/1, cijena 36.000 KM, tel. 066/307-643,065/906356,051/214-368. Prodajem ku}u 9h8 na sprat sa oku}nicom na 4.650 m 2 zemqe u Osje~anima (kod {kole), op{tina Doboj, tel. 051/464-478; 065/582-340. Izdajem sprat ku}e 80 m2 u Trnu kod mlina ul. Vrbaska bb prizemqe polunamje{teno cijena 200 KM, tel. 065/620-577; 065/403-377. Prodajem ku}u sa podrumom i useqivom dvori{nom zgradom na placu 1.200 m2, ul. Srpskih rudara 27, Lau{, cijena 120.000 KM, tel. 065/935-191. Prodajem povoqno useqivu ku}u 1/1 u Drakuli}u blizu {kole, tel. 066/953-807. Prodajem ku}u brvnaru na Paprikovcu, povoqno za etno-naseqe, 10 h 6, stara brvna, hitno, tel. 065/442965. Prodajem ku}u 9h9 sa dvije eta`e, dva balkona, podrum za zimnicu, gara`u, uz gara`u jedna prostorija 3h3

36 ~etvrtak, 15. jul 2010. GLAS SRPSKE

OGLASI

u Prije~anima, tel. 051/385370. ZAMJENA Mijewam ku}u 9h10, tri odvojene eta`e, pokrivena, uvedena struja, vl. 1/1 ul. Stevana Bulaji}a bb, za dvosoban ve}i stan, bli`e centru grada, zvati poslijepodne, tel. 051/216-931; 066/449-749. Mijewam komfornu ku}u u Kru{evcu za stan ili ku}u u Bawaluci uz dogovor, tel. 065/663-203. IZDAVAWE Izdajem dvori{nu ku}u i namje{tenu sobu, tel. 387 65/224-551 i 354-543. Izdajem sprat ku}e, poseban ulaz, ul. Natalije Jovi} br. 6, zaposlenim licima, zvati od 18 do 20 ~asova, tel. 066/495414. Izdajem luksuzno opremqenu ku}u, povoqno, tel. 065/631613. Izdajem veoma povoqno namje{tenu ku}u u Motikama, uz malu pomo} i doma}insko odr`avawe, tel. 065/644-500. Izdajem namje{ten sprat ku}e u Prwavoru, tel. 065/491921.
STANOVI
PRODAJA

Prodajem stan, 68 m2, Nova varo{, Bawaluka, tel. 38765/837-504. Prodajem dvosoban stan, 62 m 2 , drugi sprat, Obili}evo, Krfska, tel. 38765/208-318. Prodajem garsoweru, 28 m2, drugi sprat, lift, novogradwa, useqiv, Bawaluka, Borik, ul. @ivojina Mi{i}a 49A, tel. 38765/518-567. Prodajem stan u ulici Skendera Kulenovi}a, 53 m 2 preko puta ”Glasa Srpske”, renoviran, kuhiwa, ameri~ki ormar, klimatizovan, tel. 387 65/732-203. Bawaluka - Borik, trosoban stan 76 m2, osmi sprat, Reqe Krilatice (blizu supermarketa), dobar raspored, tel. 38765/773-777. Prodajem dvosoban stan (baraka) u Lazarevu 3, tel. 387 65/328-695. Prodajem dvosoban stan na Star~evici, tel. 065/809-391. Prodajem stan u nasequ Garsije Lorke kod ”^ajaveca”, prvi sprat, tel. 065/636-545. Prodajem dvosoban komforan stan, 58 m 2 , Bulevar cara Du{ana ili mijewam za mawi uz dogovor, tel. 065/636545. Prodajem dvosoban stan u Bawaluci, Milo{a Obili}a 52, 50 m 2 95.000 KM, tel. 065/881-644. Prodajem na Paprikovcu luksuzno namje{ten dvosoban stan 56 m2, VP, renoviran sa gara`om, cijena 110.000 KM, tel. 066/165-323.

Prodajem u Bawaluci dvoiposoban stan, ul. \ure \akovi}a, peti sprat, potpuno renoviran sa ili bez gara`e, tel. 066/165-323. Prodajem dvosoban stan, blizu centra, na mjese~ne rate po dogovoru, Bawaluka, tel. 065/609-893. Prodajem nov, useqiv ~etvorosoban stan, 100 m 2 , centar grada, drugi sprat, cijena 2.250 KM/m2 sa PDVom, tel. 065/524-505. Prodajem dvosoban stan u Mejdanu, ul. B. Jugovi}a, 60 m 2 , tre}i sprat, ima lift, tel. 065/355-359, 065/939-969. Prodajem na Rebrovcu dvosoban stan, 62 m2, ~etvrti sprat, dobro o~uvan, useqiv odmah, tel. 066/165-323. Prodajem dvosoban stan povr{ine 62 m2, tre}i sprat na Star~evici, ul. Sime Miqu{a, predivan pogled na grad, tel. 051/437-934; 065/763-941. Prodajem nov dvosoban stan, 55 m2, useqiv, ul. Stepe Stepanovi}a (kod fakulteta), cijena 2.150 KM/m2 sa PDV-om, tel. 065/524-505. Prodajem trosobne stanove od 63 m2 i 76 m2 u ul. Stepe Stepanovi}a, odmah useqiva, tel. 065/562-426. Prodajem stan u Boriku, prvi sprat, 56 m2, uredni papiri 1850 KM po m 2 , tel. 065/011-065. Prodajem jednosoban stan 36 m 2 kod ambulante u Mejdanu, tel. 065/562-426. Prodajem mawi stan, 36 m2, podno`je Star~evice, drugi sprat, tel. 065/355-359, 065/939-969. Prodajem stan dvoiposoban 58 m2, ~etvrti sprat kod CSB Bawaluka, tel. 065/516-927. Prodajem kod Muzi~ke {kole dvosoban stan 61 m2, tre}i sprat, renovirana kuhiwa i kupatilo, tel. 065/371-611. Prodajem stan 56 m2 na Mejdanu, tre}i sprat, sre|en, lift, ulica Milo{a Obili}a, tel. 065/636-545. Prodajem trosoban stan 89 m 2 , ~etvrti sprat, saniran, odmah useqiv, vojno naseqe Pentagon, tel. 063/904-603. Prodajem jednosoban stan 44 m2 vp. saniran, useqiv kod restorana ”Ogwi{te” u nasequ Star~evica, cijena 1.850 KM/m2, tel. 063/904-603. Hitno prodajem namje{ten dvoiposoban stan, 78 m2, peti sprat, novogradwa, cijena 1.500 KM/m2, tel. 065/097-158. Prodajem stan u centru 40 m2, novogradwa, tel. 065/514541. Prodajem dvosoban stan 54 m2, u Jevrejskoj ulici, centar, tel. 062/148-081. Hitno prodajem namje{ten dvoiposoban stan, 78 m2, peti

sprat, novogradwa, tel. 065/097-158. Prodajem ve}u garsoweru od 36 m 2 , cijena 55.000 KM, hitno, tel. 065/562-426. Prodajem dvosoban komforan stan, 57 m2, @ivojina Mi{i}a 43, ili mijewam za mawi uz dogovor, do 30 m 2 , Borik, tel. 065/419-294. Prodajem jednosoban stan, 41 m2, prizemqe, tel. 065/163209; 065/010-159. Prodajem stan 69 m2 u centru, prvi sprat, Nikole Pa{i}a, povoqno, tel. 065/549-687. Prodajem nov, useqiv trosoban stan, 79 m2, ul. Romanijska, tre}i sprat (lift - grijawe), cijena 1.850 KM/m 2 sa PDV-om, tel. 065/524-505. Prodajem stan 82 m 2 , ul. Cara Du{ana 4, u centru, papiri uredni 1/1, cijena po dogovoru, mo`e zamjena za mawi do 40 m2, tel. 065/986453. Prodajem stan 71 m 2 namje{ten i stan 46 m 2 , Obili}evo, tel. 065/549-687. Prodajem stanove u 86 i 91 m 2 , tre}i sprat na Star~evici i stan 94 m 2 , ~etvrti sprat u Pentagonu, tel. 065/549-687. Prodajem stan 46 m2, drugi sprat, Obili}evo - Mejdan, povoqno, tel. 065/549-687. Prodajem stan, 65 m2, drugi sprat, ulica Majke Jugovi}a 38, iznad "Centruma", kvalitetne plo~ice, keramika i sanitarije, tel. 065/540-298; 065/933-981. Prodajem garsoweru 34 m 2 prizemqe ima dvori{te, podrum, centralno grijawe, renovirana, u`i centar, ul. Skendera Kulenovi}a 55, tel. 065/764-628. Prodajem baraku totalno sre|ena u Buyaku sa centralnim grijawem + gara`a i dodatni objekat, tel. 065/355359, 065/939-969. Prodajem dvosoban stan u Boriku, totalno sre|en, ul. Majke Kne`opoqke, tel. 065/355-359, 065/939-969. Prodajem namje{ten stan 74 m2, povoqno, na trgu u centru Prwavora, tel. 065/636-733. Prodajem stan 61 m2 u centru renoviran, papiri uredni, 1/1, cijena po dogovoru, tel. 065/986-453. Prodajem dvoiposoban stan u nesequ Sunca i u podno`ju Star~evice, tel. 065/355-359, 065/939-969. Prodajem jednosoban stan, tre}i sprat, ulica Save Quboje, Star~evica, tel. 065/355-359, 065/939-969. Prodajem jednosoban nov stan 43 m 2 u Kozarskoj kod ”Glasa Srpske”, prvi sprat, tel. 065/355-359, 065/939-969.

Prodajem stan, 58 m2, u centru, ul. Jevrejska, povoqno, tel. 066/148-420. Prodajem stan, 65 m 2 , u Boriku, u Titaniku, hitno, tel. 065/636-545. Prodajem dvoiposoban komforan stan, novija gradwa, 71 m2, u blizini {kole i ambulante u Rosuqama, tel. 065/491-400ÄŒ 051/309-814. Prodajem dvosoban stan, 66 m 2 , drugi sprat u kuli kod {kole u Novoj varo{i, tel. 051/303-038; 065/180-753; 051/307-514. Prodajem stan, 64 m2, dobar raspored, ul. Kne`opoqska, Borik, Bawaluka, tel. 066/952-302. Prodajem dvosoban stan u Novoj varo{i, drugi sprat, 61 m2, u Krfskoj ulici, tel. 065/636-545. Prodajem hitno stan u nasequ Sunca, totalno sre|en, tel. 065/636-545. Prodajem komforan stan, 105 m 2 , klimatizovan, halogeno osvjetqewe, ameri~ki plakar 5 m, cijena 1.900 KM/m2, ul. Gunduli}eva, tel. 065/636-545. Prodajem u Jevrejskoj jednosobne, dvosobne i garsowere u izgradwi, useqewe oktobar 2010., tel. 065/355359, 065/939-969. Prodajem mawi jednosoban stan, drugi sprat, strogi centar, kod ”Adrije”, 37 m2, tel. 065/355-359, 065/939-969. Prodajem ili mijewam za mawi troiposoban useqiv stan, 94 m 2 , Obili}evo, gradwa 1986, {esti sprat, 1.000 evra/m 2 , tel. 051/460840. Prodajem sre|en, trosoban komforan stan, 79 m 2 , u Novoj varo{i, sa gara`om, Masarikova ulica, prvi sprat, tel. 065/636-545. Prodajem trosoban stan u Boriku, dva lifta, hitno, tel. 065/636-545. Prodajem nov useqiv dvosoban stan 37 i 49 m 2 , Petri}evac, `ute zgrade, cijena 1.750 KM/m2 sa PDV-om, tel. 065/524-505. Prodajem stan 84 m2, pogodan za poslovni prostor, cijena 140.000 KM , Star~evica, Bawaluka, tel. 065/937-860; 066/750-396. Prodajem stan 44 m 2 ul. Kolubarska 4, Hiseta preko puta restorana "Orhideja", tel. 066/742-581. Prodajem useqiv stan, 94 m2 ili mijewam za mawi, izgra|en 1986. godine, Obili}evo, blizina vrti}a, {kole i fakulteta!, tel. 066/729-675. Prodajem stan 69 m2 kod Rebrova~ke crkve, tel. 065/621017, 051/303-378. Prodajem trosoban stan, totalno sre|en, podno`je

Star~evice, 86 m 2 , tel. 065/355-359, 065/939-969. Prodajem nov, useqiv dvosoban stan, 46 m 2 , prvi sprat, ul. Stepe Stepanovi}a (fasadna cigla), kod fakulteta, tel. 065/524-505. Prodajem ku}u na tri eta`e na [ibovima ili mijewam za stan uz doplatu, tel. 065/562-426. Prodajem dvoiposoban stan, 55 m 2 , prvi sprat, novogradwa, lift, odmah useqiv, ul. Starine Novaka, cijena 2.100 KM po m2, tel. 063/904603. Prodajem jednosoban stan, u Boriku, Reqe Krilatice 15, useqiv od 1. avgusta, tel. 061/760-439. Prodajem dvosoban stan 53 m 2 , novogradwa kod parka ”Mladen Stojanovi}”, povoqno, tel. 065/562-426. Prodajem mawi dvosoban novi stan, na Lau{u, drugi sprat, 45 m 2 , povoqno, tel. 065/355-359, 065/939-969. Prodajem dvosoban stan sa trpezarijom i ni{om 50 m 2 +3 na drugom spratu, terase+{upa, 15 minuta busom od centra u Beogradskom nasequ, renoviran, cijena 53.000 evra, Beograd, tel. 062/504-127; 00381643016897. Prodajem trosoban stan na Star~evici, ulica Ogwena Price, tre}i sprat, tel. 051/437-934; 065/763-941. Prodajem dvosoban stan u strogom centru, preko puta Gimnazije, tel. 065/355-359, 065/939-969. Prodajem dvosoban stan u Mejdanu, ul. Carice Milice, tre}i sprat, tel. 065/355-359, 065/939-969. Prodajem stan, novogradwa, 61,00 m 2 , 1.300 KM/m 2 , tel. 051/456-130; 450-281. Prodajem dvosoban stan 63 m 2 , ul. Marka Kraqevi}a, Mejdan, tel. 065/524-505. Prodajem trosoban stan 79 m 2 u Novoj varo{i, blizu {kole, cijena po dogovoru, tel. 066/424-390. Prodajem dvije barake 52 m2 i 58 m2 u Buyaku, tel. 065/549687. Prodajem ~etvorosoban stan 116 m 2 , drugi sprat, novogradwa, ekstra ure|en, odmah useqiv, naseqe Rebrovac, tel. 065/511-121. Prodajem dvosoban stan 64 m2 kod restorana ”Ogwi{te”, cijena 110.000 KM, hitno, tel. 065/562-426. Bawaluka ul. Rajka Bosni}a - Star~evica, prodajem novu garsoweru, 36 m 2 , tel. 065/569-294. Prodajem jednosoban stan povr{ine 45 m 2 , prizemqe kod mesnice ”Sakib”, cijena 1.850 KM/m2, tel. 051/437-934; 065/763-941.

OGLASI

GLAS SRPSKE ~etvrtak, 15. jul 2010. 37

Prodajem troiposoban stan 71 m 2 , tre}i sprat, ure|en, namje{ten, odmah useqiv, naseqe Obili}evo, tel. 065/511-121. Prodajem trosoban stan, 80 m 2 , Novice Cerovi}a 13, Borik, cijena po dogovoru, tel. 051/308-686. Prodajem dvosobne stanove od 49 i 51 m2 kod Olimpijskog bazena u Bawaluci, tel. 065/562-426. Prodajem stan 61 m2 u centru, renoviran, papiri uredni, 1/1, cijena po dogovoru, tel. 065/986-453. Prodajem na Lau{u stan 50m 2 1500 po KM/m 2 prvi sprat kod Ko`are, tel. 065/820-586,065/402-222. Prodajem jednosoban stan 40 m, u strogom centru grada, ul. Gajeva 14, vlasni{tvo 1/1, tel. 051/217-554. Prodajem stan, povoqno, tel. 065/631-613. Prodajem dvosoban stan 45 m 2 u Novoj varo{i, novogradwa u izgradwi, cijena povoqna, tel. 065/562-426. Prodajem dvosoban stan u prizemqu 64 m 2 , ulica Rajka Bosni}a 1, prodaje se i spava}a soba, tel. 051/308-447; 065/566-898. Prodajem dvosoban stan 58 m2, ~etvrti sprat, novogradwa, lift, odmah useqiv, cijena 2.000 KM/m2, naseqe Mejdan, tel. 065/511-121. Prodajem stan, ku}u, Star~evica, 125 m 2 , dvije eta`e, poseban ulaz, tvrda gradwa (Marlesova), 1.450 KM/m2, tel. 065/825-393. Prodajem stan u Bawaluci, naseqe Lazarevo, kod O[ ”Borisav Stankovi}”, nova gradwa, drugi sprat, povr{ine 45 m2, cijena 1.750 KM sa ukqu~enim PDV-om, tel. 387 65/896-422. Prodajem trosoban stan (93 m 2 ), prvi sprat + podrum, gara`a u centru Bawaluke, cijena po dogovoru, tel. 051/219-798; 065/979-805. Prodajem stan u centru grada kod hotela ”Bosna”, 43 m 2 , drugi sprat, cijena 3.000 KM/m2, tel. 066/264-693. Prodajem stan visoko prizemqe, 59 m2, ul. Ogwena Price, Star~evica, cijena 47.000 evra, tel. 065/935-191. Prodajem mawi dvosoban stan 41 m 2 drugi sprat u Obili}evu, Cara Lazara (preko puta Gale), cijena 80.000 KM, tel. 065/935-191. KUPOVINA Kupujem stan u Slatini ili u gradu, tel. 066/752-301. Kupujem dva trosobna stana u u`em centru grada, od 75 do 85 m2, na prvom, drugom i tre}em spratu, tel. 065/585-883. ZAMJENA Mijewam mawi stan u potkrovqu, ima lift, u

podno`ju Star~evice, za ve}i do 50 m2, uz doplatu, dogovor, lokacija tako|e sli~na, zvati poslije 16 ~asova, tel. 465-603. Mijewam dvosoban stan 47 m2 u Br~kom za Bawaluku, tel. 065/889-959. Mijewam stan u Sarajevu 64 m2 za stan u Bawaluci, jednosoban po dogovoru, stan se nalazi na Dobriwi 1, Federacija BiH, tel. 065/355540. Mijewam stan u Sarajevu 64 m2, za stan u Bawaluci, jednosoban po dogovoru, stan se nalazi na Dobriwi 1, Federacija BiH, tel. 065/355540. IZDAVAWE Izdajem dvosoban namj{ten stan na Obili}evu, blizu fakulteta, fiksni telefon, kablovska TV i internet, tel. 38765/171-522. Izdajem namje{tenu garsoweru u ulici Stojana Novakovi}a 12, tel. 38765/534-684. Izdajem dvoiposoban stan na du`i period, prazan, novogradwa, drugi sprat, Borik, ul. @ivojina Mi{i}a 49A, tel. 38765/518567. Iznajmqujem potpuno namje{ten stan 40 m 2 , lamele, M.Jugovi}a, Bawaluka, tel. 387 65/079083. Izdajem trosoban stan u ul. Maksima Gorkog 27, tel. 051/214-169. Izdajem garsoweru u Mejdanu, 33 m 2 , u novogradwi. Cijena 350 KM plus re`ije, tel. 065/520-202. Izdajem sobe i garsoweru u Novoj varo{i, slobodne od 15.7.2010, tel. 065/567-535 i 051/304-038. Izdajem prazan stan, dvori{na, tel. 352-707. Izdajem nov jednosoban namje{ten stan sa centralnim grijawem na Paprikovcu (kablovska, satelitska, kompjuter), ul. Vojvode Sin|eli}a (300 m od Klini~kog centra), tel. 065/611-441. Izdaje se namje{ten dvosoban stan na po~etku Star~evice, tel. 065/768-858. Izdajem starijem ili mla|em bra~nom paru mawi dvosoban namje{ten stan, tel. 354-327; 065/532-395. Izdajem prazan jednosoban stan, centar, parking, tel. 051/218-435; 065/220-925. Izdajem dvosoban namje{ten stan u centru, Bulevar cara Du{ana br. 2, 400 KM plus re`ije, ne studentima, tel. 066/251-153. Izdajem namje{ten jednosoban stan, poseban ulaz, grijawe (jednoj osobi) Isto~no Novo Sarajevo, kod

stadiona, tel. 057/321-540. Izdajem prazan stan 80 m2, visoko potkrovqe, poseban ulaz, ul. Podgrme~ka br. 40, Lau{, tel. 051/280-028; 051/280-632. Izdajem namje{tenu garsoweru sa grijawem, Ranka [ipke 48, Bawaluka, tel. 065/931-333. Izdajem prazan dvosoban stan, Carice Milice 39, zvati od 14 do 17 ~asova, tel. 051/413-538. Izdajem jednosoban namje{ten stan 50 m2, struja, odvojena kupatilo, zasebno, Lazarevo 1, kod ambulante, Save Tekelije 1,5, tel. 051/372-040. Stan u Boriku, prvi sprat, za dvije u~enice, bez prisustva vlasnika, tel. 065/337843. Izdajem potpuno namje{ten stan 60 m 2 , vi{e~lanoj porodici, centar Borika, cijena vrlo povoqna, tel. 051/319-370. Izdajem dvosoban stan, ul. Stojana Novakovi}a 16, Bawaluka, tel. 065/371-983. Izdajem stan povoqno za jednu `enu ili stari bra~ni par, tel. 051/312-588. Izdajem namje{ten jednosoban stan na du`i period, mladom bra~nom paru, tel. 065/179-764. Izdajem jednosoban stan sa dva kreveta za studente, centralno grijawe, ul. Gavrila Principa 32, Obili}evo, tel. 065/900-474. Izdajem nenamje{ten dvosoban stan kod osnovne {kole, tel. 065/489-288. Izdajem dvosoban stan, privatna ku}a, prazan, cijena povoqna, Starog Vujadina 51, Star~evica, tel. 051/460534. Izdajem trosoban stan, lijepo namje{ten u nasequ Petra Preradovi}a, kod ”Medicinske elektronike”, tel. 354-327. Izdajem dva stana 80 i 100 m 2 u centru Bawaluke, tel. 065/549-687. Izdajem dvosoban nenamje{ten stan, novogradwa, kod O[ ”Branko Radi~evi}”, tel. 065/489-288. Izdajem namje{tenu garsoweru sa posebnim ulazom, tel. 051/216-786. Izdajem djevojkama jednosoban stan sa grijawem, poseban ulaz, blizu centra, tel. 051/351-680; 065/450-544. Izdajem namje{ten komforan stan 40 m2, Bra}e Jugovi}a 70, Obili}evo, zvati od deset do 16 ~asova, tel. 062/181-603. Izdajem dvosoban namje{ten stan za zaposlene `ene, Rosuqe, tel. 312-181; 066/628-337.

Izdajem namje{ten dnevni boravak, kuhiwu i kupatilo zaposlenim dvjema ili jednoj osobi, tel. 051/436-619. Izdajem trosoban namje{ten stan u centru, tel. 065/733-555. Izdajem dvosoban namje{ten stan, ul. Poqski partizanski bataqon 10, Lazarevo, Bawaluka, tel. 051/352-751. Izdaje se mawi komforan stan za studente ili |ake, cijena povoqna, tel. 065/530030. Izdajem dvosoban stan s gara`om, zvati od 13 do 17 ~asova, tel. 437-353. Izdajem nenamje{ten stan od 36 m2, ul. Majke Jugovi}a, nova gradwa, tel. 066/808-273. Izdajem namje{tenu garsoweru, prvi sprat, u stambenoj zgradi, Srpski Milanovac, tel. 328-220. Izdajem namje{ten dvosoban stan za dvije studentkiwe Bulevar Stepe Stepanovi}a, tel. 065/902520. Izdajem u centru trosoban namje{ten stan, tel. 065/733555. Izdajem stan u ku}i u Prwavoru, tel. 065/491-921. Izdaje se namje{ten dvosoban stan na po~etku Star~evice, tel. 065/768-858. Izdajem namje{ten stan, tel. 051/305-892. Garsowera za dva studenta, novogradwa, Cerska 55, drugi sprat, tel. 065/471-281. Izdaje se dvosoban stan blizu fakulteta, djevojkama (jedna je u stanu), tel. 066/369-864. Izdajem u centru grada dvosoban stan, renoviran u potpunosti, drugi sprat, tel. 066/264-693. Izdajem useqiv trobosan stan, poseban ulaz, na spratu, centralno grijawe, kablovska, dvori{te za parking u Zelengorskoj, tel. 218179. Izdajem garsoweru na du`i period, novogradwa, blizu fakulteta, tel. 051/436-125. Izdajem stan, centar, 70 m2, kompletno namje{ten, gradsko grijawe, parking osiguran, kablovska, tel. 065/636-397. Izdajem namje{tenu garsoweru u novoj zgradi, na du`i period, Bulevar S. Stepanovi}a, tel. 066/754280. Izdajem nenamje{ten dvosoban stan sa grijawem, privatna ku}a, centar grada, tel. 065/450-428. Izdajem namje{ten stan 42 m2 u novoj zgradi iznad ”Centruma”, ul. Majke Jugovi}a, u blizini Univerziteta, tel. 065/514-873.

Izdajem namje{ten dvosoban stan, tre}i sprat, na du`i period, naseqe Obili}evo, ul. Milo{a Obili}a, useqiv od 1.7.2010., tel. 065/491-112. Izdaje se stan u ku}i u ul. Srpskih ustanika br 70, Star~evica, tel. 051/467-104. Izdajem stan na Lau{u, tel. 066/280-731. Izdajem dvosoban stan sa dnevnim boravkom, tel. 051/371-263 ; 065/696-426. Izdajem garsoweru, 34 m 2 , praznu ili namje{tenu, namjena kancelarija ili za stanovawe, Du{ka Ko{~ice 22, tel. 065/526-532; 051/213177. Izdajem namje{tenu garsoweru u privatnoj ku}i na Paprikovcu, ulica Jovana Ra{kovi}a 55, tel. 065/832566. Izdajem jednosoban prazan stan, prizemqe ku}e, tel. 051/281-948. Izdajem jednosoban namje{ten stan za dvije osobe, privatna ku}a poseban ulaz, Lau{, cijena 150 KM, tel. 051/281-218. Izdajem trosoban namje{ten stan u u`em centru Bawaluke, tel. 065/457409. POSLOVNI PROSTORI
PRODAJA

Prodajem ili izdajem halu u Trnu, povoqno, tel. 065/631613. Hitno prodajem - izdajem novi poslovni prostor, 255 m 2 , u centru Bawaluke iza Transfuzije, u suterenu, povoqno, tel. 066/999-451. Prodajem kafi} u Rosuqama u stambenoj zgradi, tel. 066/165-323. Kotor Varo{, poslovni objekat 3.276 m2, sa zemqi{tem 10.000 m2, tel. 065/896-422. Izdajem poslovni prostor 13 m 2 u centru grada (kod Ferhadije), tel. 065/472-386. Prodajem-izdajem poslovni stambeni objekat 700 m 2 u Bawaluci - Dervi{i na staroj gradi{koj cesti P+P+S, tel. 065/514-851. Prodajem izdajem poslovni prostor 300 m 2 P+S+P na placu 130 m 2 u Bawaluci - Dervi{i, tel. 065/404-644. Prodajem poslovne prostore 68 m 2 , 72 m 2 i 82 m 2 , povoqno, tel. 065/549-687. Prodajem poslovni prostor u Bawaluci, 175 m2, kod poliklinike, tel. 065/881-644. Prodajem poslovni prostor u strogom centru Bawaluke, cijena po dogovoru i vi|ewu, tel. 065/562-426. IZDAVAWE Izdajem povoqan prostor za prodaju vozila u povr{ini

38 ~etvrtak, 15. jul 2010. GLAS SRPSKE

OGLASI

1.800 m2, sa kancelarijom, na glavnom putu u Trnu, tel. 387 65/539-888. Izdajem poslovni prostor 15 m2, centar ”Olimpus”, namjena trgovina, tel. 38765/208-318.

Izdajem kancelarijski prostor u centru grada, uz fizi~ko obezbje|ewe, video-nadzor, higijeni~arsku slu`bu i kantinu. Telefon 051/231-077, zvati do 16 ~asova.
Iznajmqujem 110 - 210 m 2 kancelarijskog prostora, Bawaluka, centar, {est parkinga, klima, alarm, centralno, upotrebna dozvola, tel. 387 65/666-435. Izdajem poslovni prostor, 32 m 2 , ulica Stojana Novakovi}a 12, nova zgrada, pogodno za prodavnicu mje{ovite robe, tel. 38765/534-684. Izdajem razra|eno stovari{te gra|evinskog materijala sa svom prate}om opremom u Trnu na glavnom putu, tel. 387 65/539-888. Nova varo{, izdajem vi{enamjenski poslovni prostor 46 m2, centralno grijawe, klima, parking, na du`i period, tel. 387 65/621-248. Izdajem poslovni prostor od 50 m2 kod kafe-bara ”Cirih”, @. Mi{i}a 1/3, cijena po dogovoru, tel. 065/519-670. Izdajem poslovni prostor, 40-50 m 2 , po~etak ulice Novaka Piva{evi}a, na po~etku, uz ulicu, hitno i povoqno, tel. 065/636-545. Iznajmqujem 170 m2 sre|enog kancelarijskog prostora (klima, grijawe, ~etiri parking mjesta, ogra|eno dvori{te) kod glavnog MUPa, cijena 1.600 KM + re`ije, tel. 065/371-611. Izdajem - prodajem poslovni prostor u Novoj varo{i, 27 m 2 , sa upotrebnom dozvolom, tel. 065/525-010. Izdajem poslovni prostor sa upotrebnom dozvolom za ordinacije i kancelarije, ul. Jovana Ra{kovi}a 7, tel. 051/303-722; 065/367-413. Izdajem vi{enamjenski lokal 35 m 2 u centru Bawaluke, kod ”Lovca”, tel. 065/624-169. Izdajem povoqno poslovni prostor 30 m 2 vi{e namjena Branka Popovi}a 97, tel. 051/371-527; 065/566-527.

Izdajem poslovni prostor 50 m2, ulica 1.300 kaplara br. 6, tel. 051/462-535. Iznajmqujem kancelarijski prostor, povr{ina 33 m2, u sklopu prodajnog centra ”Centrum” Lakta{i, namje{teno, sa grijawem i hla|ewem, tel. 065/896-422. Izdajem poslovni prostor na glavnoj ulici, Kraqa Petra Prvog Kara|or|evi}a 33 (Hani{te), tel. 066/253490. Izdajem nov vi{enamjenski poslovni prostor sa upotrebnom dozvolom i centralnim grijawem, na du`i period, povoqno, Majevi~ka ulica br. 20 E, Bawaluka Petri}evac, tel. 065/784-849. Izdajem poslovni prostor mo`e za sve namjene ul. Cara Lazara, Oblili}evo, tel. 051/464-158; 065/911-611. Izdajem poslovni prostor 22 m 2 , cijena 150,00 KM, Kara|or|eva 445, Bawaluka, tel. 051/282-106; 065/635-449. Izdajem lokal preko puta dvorane Borik, Aleja Svetog Save, tel. 065/567-011. Izdajem poslovni prostor od 40 m2 sa dokumentacijom, prazan, ulica Petra Pecije 48, tel. 051/370-298. Izdajem poslovni prostor 30 m2, ulica Bra}e Ma`ar i majke Marije, tel. 065/588889. Izdajem lokal, `uta zgrada, kod Mqekare, tel. 065/538602. Izdajem poslovni prostor u Novoj varo{i, 140 m2, pogodan za razne djelatnosti, tel. 065/527-849. Izdajem poslovni prostor 100 m 2 + 100 m 2 (mo`e i odvojeno), vi{enamjenski, ul. Bra}e Podgornika 47, tel. 065/217-909. Iznajmqujem skladi{te u Lakta{ima 160 m2, upotrebna dozvola, obezbije|en ~uvar, povoqna cijena, tel. 065/294606. Izdajem poslovni prostor, centar 1, 51 m2, nov parking, uz "Simano", za sve namjene, tel. 065/418-777. Izdajem namje{tenu mesnicu u Novoj varo{i, povoqno, tel. 066/935-000, 051/303-212. Izdajem poslovni prostor namjena: apoteka, predstavni{tvo, kancelarije ili ambulante, Du{ka Ko{~ice 22, tel. 213-177; 065/526-532. Izdajem poslovni prostor 38 m2 sa toaletom - grijawe, klima, prvi sprat, Jevrejska, kod ”Boske”, tel. 066/897-405; 051/427-123. Izdajem poslovni prostor u krugu ”^ajaveca”, Jovana Du~i}a 23 a, tel. 051/217-259. Izdajem poslovni prostor kod Ekonomske {kole, 23 m2, pogodan za kancelariju, tel.

051/355-830; 065/754-152. Izdajem poslovni prostor 20 m2 u Tr`nom centru ”Tom” Isto~no Sarajevo, tel. 065/952 - 967; 065/396 - 736 ; 066/789-504.
GARA@E
PRODAJA

Prodajem gara`u, ul. Vilsonova, tel. 051/654-398. Prodajem gara`u, zidana, Star~evica, naseqe Marlesi, tel. 065/014-409. Prodajem gara`u kod CJB Bawaluka, tel. 065/549-687. Prodaje zidanu gara`u u centru Bawaluke, Du{ka Ko{~ice, cijena 6.500 evra, tel. 051/307-200. IZDAVAWE Izdajem zidanu gara`u u ulici S. Kulenovi}a 69, tel. 466-455. Izdajem gara`u u B. Luci, ul. Ive Andri}a, 70 KM, tel. 065/471-260. Izdajem gara`u od 1.8.2010. gara`a je povr{ine 20 m 2 , ispod zgrade, tel. 354-327; 065/532-395.
PLACEVI
PRODAJA

Prodajem osam dunuma zemqe u Novoj Topoli, 1/1, zvati od 10 do 20 ~asova, tel. 0038552/543-601. Prodajem plac u Kuqanima 540 metara kvadratnih, 200 metara od po{te, kontakt, tel. 38765/306-147. Prodajem plac u Lakta{ima u blizini bazena, dozvoqena gradwa, tel. 38765/493-216, 051/351478. Prodajem pet dunuma zemqe u Bakincima, struja, voda, put. Pogodno za vikendicu i ribwak, tel. 387 66/264-113 i 051/580-138. Prodajem plac u Glamo~anima, 586 m 2 , sa gra|evinskom dozvolom i ura|enim temeqom i plo~om, tel. 065/640-146. Prodajem 9 dunuma zemqe i 4 dunuma {ume uz asfalt u Kolima (8 kilometara od Bawaluke). Telefon: 065/613113. Prodajem plac u nasequ Ada, V prigradski put od 700 m 2 , tel. 00381112336007 i 065/530-578. Prodajem zemqi{te u Kolima, 10 km od Bawaluke, 20 metara od glavnog puta, telefon, voda, struja, pogodno za ku}u, vikendicu, vo}wak. Tel. 065/202-157, 065/473-476. Prodajem vi{e placeva u Sara~ici (^okorska poqa), tel. 065/200-279. Prodajem placeve u Rami}ima od 500 m2 i 1000 m2, tel. 065/569-294.

Prodajem 1.650 m2 zemqe kod {kole u Motikama, pored potoka, cijena 30.000 KM, tel. 065/516-927. Prodajem dva placa u [argovcu (kod prodavnice "Jabuka", 1.300 m2 i 1.200 m2, tel. +38544/535-503. Prodajem ~etiri placa u Kuqanima iznad kasarne, struja, voda, asfalt, vlasni{tvo 1/1, tel. 065/351431. Prodajem placeve u ul. Blagoja Parovi}a, povr{ine 365 i 667 m2, vlasni{tvo 1/1, tel. 065/279-619. Plac u Sumbulovcu, 905 m2, voda, urbanisti~ka saglasnost, sun~ana strana, prodajem ili mijewam za KS, tel. 061/827-715. Prodajem kod ”Roguqi}” pumpe plac od 2.000 m 2 sa gra|evinskom dozvolom za stambeno-poslovni objekat, tel. 065/785-526. Prodajem plac, 1.000 m2, u Krminama, pod borovima i plac od 1.900 m2 u Velikom Bla{ku, tel. 065/636-545; 065/939-969. Prodajem plac u Glamo~anima, put, struja, mogu}nost kori{}ewa kontejnera, povoqno, tel. 066/159598. Prodajem 3.000 m2 placa na Jeli}a brdu, Jakupovci, Lakta{i i plac od 1.000 m2 na Kr~maricama, blizina vode i struje, tel. 065/636545; 065/939-969. Prodajem dva placa u Karanovcu od {est i sedam dunuma zemqe, tel. 066/242-599. Prodajem plac, nalazi se u ^esmi - Ma|iru kod stadiona ”Sin|eli}”, tel. 065/395-901; 312-360. Prodajem zemqi{te u Kolima, deset km od Bawaluke, 20 m od glavnog puta, telefon, voda, struja, pogodno za ku}u, vikendicu, vo}wak, tel. 065/202-157; 065/473-476. Prodajem 16 dunuma zemqe u Lakta{ima uz Vrbas 1/1, tel. 066/839-737. Prodajem plac u Drakuli}u od spomenika 1000 m, sa gra|evinskom dozvolom i projektom, cijena 16.500 KM, tel. 065/588-889. Prodajem plac 450 m 2 sa mawom neupotrebqivom ku}om u Desnoj Novoseliji, ul. Mileti}a 2, tel. 065/923213. Prodajem 20 dunuma zemqe pokraj magistralnog puta Prijedor - Bawaluka, podesno za industrijski pogon, tel. 051/317-719. Prodajem plac u Bawaluci, tel. 065/671-420. Prodajem dva placa u [argovcu, jedan 560 m2, drugi 940 m 2 , dozvoqena gradwa, 1/1, tel. 066/252-990; 051/388-094.

Prodajem plac u Lakta{ima 1.000 m 2 , ima gra|evinska dozvola, tel. 051/470-088; 065/815-527. Prodajem zemqu i {umu u Han Kolima pored glavnog puta, voda, struja, tel. 065/613-113. Prodajem plac u Lakta{ima 600 m2, 6.000 KM na brdu, okru`en {umom, tel. 065/719-875. Prodajem plac 1.700 m 2 , u Desnoj Novoseliji, kraj glavnog puta, 800 m od ”Vodovoda”, tel. 065/605-445; 051/413-257. Prodajem placeve za individualnu izgradwu na vi{e lokacija, tel. 065/562-426. Prodajem plac u nasequ Ada, ul. Bra}e Kukrika, tel. 065/921-900. Prodajem plac 1.500 m 2 , Rami}i zaselak Dowaci, asfalt, 13 km od centra Bawaluke, tel. 065/014-409. Prodajem u Rebrovcu plac, 750 m2, tel. 065/733-555. Prodajem plac u Dablinu gorwem 4000 m2 cijena 30.000 KM, tel. 065/711-058. Prodajem plac u Drago~aju, stara prijedorska cesta, 500 m2 uz asfalt, struja, voda i telefon, tel. 065/612-983. Prodajem plac 470 m 2 kod igrali{ta u Drago~aju, tel. 065/462-366. Prodajem plac 1.700 m 2 , naseqe Pavlovac, za gradwu ku}e, vikendice, voda, struja, povoqno, tel. 051/282-106; 065/635-449. Prodajem plac povoqno 3.648 m2, asfalt, struja, voda i telefon u Kuqanima (kod raskrsnice za Ram}e), tel. 051/464-360; 066/408-4999. Prodajem plac u Rije~anima (Lakta{i), voda, struja, ogra|eno, prizemqe, gra|evinska dozvola, poto~i}, tel. 066/266-629. Prodajem gra|evinsku parcelu povr{ine 1.487m2 sa UT uslovima, urbanisti~ka saglasnost za izgradwu poslovnog objekta, tel. 051/211-885. Prodajem plac 796 m 2 , 1/1 vlasni{tvo, dozvoqena gradwa kod ”Pe{tana” Glamo~ani, tel. 065/805.815. Prodajem placeve za hale i stambeno-poslovne objekte, tel. 065/549-687. Prodajem dva dunuma zemqe, Prijakovci, uli~na rasvjeta, voda, struja, povoqno, tel. 051/385-951. Prodajem gra|evinski plac sa UT uslovima za stambenoposlovnu zgradu kod novog Incelovog mosta, tel. 065/528-555. Prodajem placeve 867 m 2 , 930 m2 u Debeqacima, papiri ~isti, cijena 10 KM/m2, tel. 051/437-934; 065/763-941.

OGLASI

GLAS SRPSKE ~etvrtak, 15. jul 2010. 39

Prodajem plac u Karanovcu, 623 m2 uz Vrbas, tel. 065/978775. Prodajem plac na moru 227 m2 Milna, Bra~, cijena povoqna, papiri uredni, put, voda, struja, tel. 051/482-249; 066/286-594. Prodajem 9 dunuma zemqe uz asfaltni put Prwavor ^elinac, 5 km od Prwavora, tel. 065/636-733. Prodajem placeve uz autoput kod Prijedorske petqe za hale i stambene objekte, tel. 065/549-687. Prodajem plac u [argovcu, prije okretnice busa, predvi|en objekat za izgradwu povr{ine 500 m 2 , cijena 13.000 KM, tel. 065/530-064; 066/497-777. Prodajem povoqno plac povr{ine 700 m 2 , asfalt, voda, kanalizacija, u blizini trofazna struja, ul. Franca [uberta, naseqe Lau{, tel. 051/437-862. Prodajem dunum zemqe, a mo`e i vi{e na Star~evici, ul. Starog Vujadina, 2,5 km od kafi}a "Voks", povoqno za vikendicu, tel. 065/666-197. Prodajem devet dunuma zemqe u Tro{eqima od Topole, 3 km, tel. 051/755-436; 066/360-888. Prodajem plac povr{ine 740 m 2 u Kuqanima u nasequ Domi}i, cijena 15.000 KM, tel. 051/437-934; 065/763-941. Prodajem zemqi{te, 1.200 m2 na asfaltu u ^esmi Gorwoj, tel. 051/437-934; 065/763-941. Prodajem plac 1.000 m 2 sa dva monta`na objekta, zelena ograda, vo}e, 500 m od bazena Lakta{i, tel. 051/308-686. Prodajem mawe placeve na po~etku Jakupovaca, blizu novog autoputa, cijena povoqna, tel. 066/467-752. Veoma povoqno prodajem mawe placeve u Jablanu, hitno, mo`e dogovor, tel. 065/613-849. Prodajem 1,5 dunama zemqe sa podumentom cijena 30,000 KM nalazi se u Kla{nicama blizu novog autoputa, tel. 00381 62/593-027. Prodajem mawi plac u Lazarevu, blizu ”Intereksa”, cijena 60.000 KM, tel. 065/288-628. Prodajem plac kraj Vrbasa 650 m2 i devastiran objekat, cijena 35.000 KM, tel. 066/264-138. Prodajem vi{e lokacija za gradwu stambeno-poslovnih i poslovnih objekata u u`em i {irem podru~ju grada, tel. 065/511-121. Prodajem gra|evinske placeve u naseqima Trn i Zalu`ani, tel. 065/511-121. Prodajem plac u [u{warima i 1.605 m 2 i sedam dunuma zemqe u Jakupovcima, voda, struja,

telefon i asfalt, tel. 051/539-006, 065/650-289. Prodajem plac za ku}u, 500 m2, 1/1, sa papirima, kraj asfalta, Tuzlanska 76, Star~evica, Bawaluka, tel. 051/424-876, 066/449-920. Prodajem plac pored puta 1/1, Ma|ir, tel. 051/312-588. Prodajem gra|evinske placeve od 700 do 1000 m 2 asfalta, struja, voda, u nasequ Prije~ani, tel. 065/511-121. Prodajem plac 1200 m2 plus 600 m2 sa gara`om i 16 m2 stambenog prostora u [u{warima, tel. 066/752301. Prodajem plac od 700 m 2 , naseqe Tuwice u Bawaluci, 40 m od Prijedorske ceste sa projektom i prikqu~cima, tel. 065/288-628. Prodajem plac u Trnu, vlasni{tvo 1/1, dozvoqena gradwa, tel. 065/251-263. Prodajem plac na Paprikovcu 450 m 2 sa UT uslovima, papiri uredni, tel. 065/251-544. Prodajem 2 dunuma zemqe 1/1 Lau{ (Ko`ara), mo`e najmawe 1/2 dunuma, tel. 066/897-469. Prodajem, mijewam sedam placeva u Kuqanima (770950m2) struja, voda, telefon 1/1, tel. 065/632-874; 065/839-767. Prodajem plac, 1.000 m2, u Kla{nicama, blizu novog autoputa, cijena povoqna, tel. 065/803-315. ZAMJENA Vla{i} (Babanovac - selo Mudrike) zemqi{te 3.000 m2 i 16.000 m 2 , zamjena za okolinu Bawaluke, mo`e i prodaja, tel. 051/437-934; 065/763-941. Mijewam 16 dunuma zemqe u Lakta{ima, uz rijeku Vrbas, za stan u Bawaluci ili Lakta{ima, tel. 066/839-737.
KIOSCI
PRODAJA

Prodajem kiosk, {irina 2,10 du`ina 1,60 visina 2,40 ima izolaciju, lako prenosiv, cijena 1000 KM, tel. 066/302-372. Prodajem ili izdajem kiosk u tr`nom centru ”Kastel” u Boriku, tel. 065/989-126, 065/826-945.
SOBE
IZDAVAWE

Izdajem namje{tenu sobu, poseban ulaz, tel. 051/355288. Od 1. jula slobodna jednokrevetna soba u Boriku kod "Merkatora" za zaposlene mladi}e ili djevojke, tel. 051/350-753; 066/834204. Izdajem namje{tenu jednokrevetnu i dvokrevetnu sobu sa kupatilom, Obili}evo, tel. 066/636-693. Izdajem namje{tenu sobu, poseban ulaz sa kupatilom, Obili}evo, tel. 065/513-795. Izdajem djevojkama dvokrevetnu sobu sa cen. grijawem blizu Pravnog i Ekonomskog fakulteta, tel. 065/821-399; 066/817-939. Izdajem dvokrevetnu sobu studentkiwama, upotreba kuhiwe i fri`idera, tel. 051/464-458. Izdajem namje{tene sobe nova gradwa, centralno grijawe, kablovska TV, tel. 051/214-120; 065/192-221. Izdajem sobu sa kupatilom dvojici studenata nepu{a~a, naseqe Borik, tel. 065/878614. Izdajem sobu sa kupatilom, poseban ulaz, Rosuqe, tel. 051/351-062. Izdajem sobu sa kupatilom, poseban ulaz, centralno grijawe, Nova varo{, tel. 065/663-429; 051/303-073. Izdajem sobu na kra}e vrijeme u Obili}evu, tel. 051/453-017; 066/996-002. Izdajem jednokrevetnu sobu |aku ili studentu (nepu{a~u) u centru grada, tel. 066/785-849. Izdajem mu{karcu sobu sa grijawem, poseban ulaz, centar, Obili}evo, tel. 051/462-986. Izdajem dvokrevetnu sobu za dvije djevojke, upotreba kuhiwe i kupatila - stambena zgrada naseqe Obili}evo, tel. 065/846-196. Izdajem dvjema djevojkama dvokrevetnu sobu u stambenoj zgradi (cijena po osobi 135 KM) Obili}evo, tel. 065/846-186. Izdajem dvjema u~enicama namje{tenu sobu u stanu sa centralnim grijawem i upotrebom kuhiwe, tel. 065/773-403; 051/437-794. Izdajem lijepo namje{tenu dvokrevetnu sobu sa odli~nim grijawem u nasequ Nova varo{, tel. 065/530-861; 051/315-890.
VIKENDICE
PRODAJA

(Bo{kovi}i), Lakta{i, tel. 051/314-535; 066/683-034. Prodajem nedovr{enu vikendicu sa 11.600 m 2 zemqi{ta (wiva i {uma) na glavnom putu kroz Kr~marice, tel. 051/437-934; 065/763-941. Jeftino prodajem useqivu vikendicu kod Bronzanog Majdana, tel. 436-213. Prodajem vikendicu, ^elinac-[trbe, tel. 065/466-503. Prodajem vikend ku}u, u ^elincu, Tukovi bb, tel. 066/679-335; 216-806. Prodajem vikendicu na glavnom putu BawalukaJajce, prije mosta u Karanovcu, tel. 065/955-895. Prodajem vikendicu, dunum zemqe, struja, asfalt, voda, 8 km od grada Bawaluke, papiri uredni, tel. 051/318829. Prodajem vikendicu na glavnom putu Bawaluka Jajce, prije mosta u Karanovcu, tel. 051/303-038; 051/307-514. IZDAVAWE Izdajem vikendicu u Kne`evu 4+1, le`aj, cijena 50 KM dnevno, tel. 065/811058. MOTORNA VOZILA
PRODAJA

Izdajem sobu jednoj ili dvjema djevojkama, tel. 065/546658. Izdajem mu{karcu sobu, grijawe, poseban ulaz, kupatilo, centar Obili}evo, B. Luka, tel. 051/462-986; 066/617-682.

Prodajem mawu vikendicu i dunum zemqe, 1/1, Drago~aj - Gradina, tel. 065/097-158. Prodajem vikend ku}u, dva dunuma zemqe, vo}e, sve u ogradi, Aleksi}i

Hitno prodajem ”krajsler” limuzinu crne boje, automatski mjewa~, ko`na sjedi{ta, potpuno ispravan, registrovan, odli~no izgleda, cijena 1.000 evra, tel. 387 66/397-497. Prodajem “golf 2” TD, god. proizvodwe 1989, u dobrom stawu, registrovan 23.3.2010, tel. 065/428-446. “Mercedes 220” CDI 2000. god., ful oprema, ekstra stawe, mo`e i pod garanciju, tel. 065/510-186. Prodajem autoprikolicu “sabatijer” sa poklopcem, tel. 065/971-583 i 065/410485. , “Golf 2” 83 godina, istekla registracija, u dobrom stawu 2000 km, Prwavor, tel. 065/037-119. Prodajem nov trka}i bicikl ”rog” deset brzina, tel. 065/491-112. Prodajem ”opel tigru” 1.4 2005. crvena, dvosjed, kabriolet, kao nov, prvi vlasnik, ful operma klima, tel. 065/040404. Prodajem ”zastavu 128”, godi{te '90, u voznom stawu, bijela boja, tel. 051/306-834; 065/931-333. Prodajem kompletan ”reno 4 GTL”, motor sa mjewa~em, u odli~nom stawu, dajem garanciju, tel. 066/896-438. Prodajem ”reno lagunu” 2004, 19 BCI, ful oprema,

na stranim tablama, 11.000 KM - hitno, tel. 065/567030. ”Fijesta 3” dizel, g. p. 86, cijena po dogovoru, zvati svaki dan od 21 do 23 ~asa, tel. 051/660-163; 066/540042. Prodajem ”reno megan” 15, dci 2004. sivi metalik kao nov, klima registrovan godinu 11.300 KM, tel. 065/040404. Prodajem ”golf 1.83”, 1.100 kubika, benzin, povoqno, tel. 065/696-407. Prodajem nov skuter, tel. 065/491-112. Prodajem o~uvanog ”juga” sa ugra|enim plinom, registrovan prije 30 dana, tel. 051/532-426. Prodajem ”reno 9” dizel, u odli~nom stawu, registrovan do 25.5.2010. godine, tel. 066/752-301. Skuter ”jamaha 125”, 94. istekla registracija, 110 KS, o~uvan, 850 KM, tel. 065/696-380. Prodajem ”reno” 18 (1983) registrovan 2009. registracija istekla, zvati oko 20 ~asova, tel. 051/300-551. Prodajem ”ford fijestu”, novembar 93. malo havarisana, registrovana do novembra 2010. godine, cijena 2.000 KM, tel. 065/875135. Prodajem ”golf 2”, 1300 kubika benzin + gas, registrovan, crvena boja u odli~nom stawu, papiri uredni, cijena 2.800 KM, tel. 065/620-577; 066/810487. Prodajem nov skuter, tel. 065/491-112. Prodajem ”ford fijestu”, g. p. 1991, crna, troja vrata, 1,1, benzin, u dobrom stawu, registrovana, Bawaluka, tel. 066/469-299. Prodajem ili mijewam za jeftinije ”pe`o 307” hdi, dizel, 2002. godine, tel. 065/528-247. Prodajem (mijewam) ”lan~u temu” 2.0, '88. g. p., metalik, cijena 1.950 KM, tel. 065/938-401. Prodajem ”opel omegu” 2.2, 2002. g. pr. registrovana, ful oprema, mo`e i zamjena za gra|evinski materijal, tel. 065/513-795. Prodajem ”fijat uno” 1986, 1.300 cm3, 48 KW, tel. 051/225.240; 065/537-290. Prodajem ili mijewam ”mercedes 124” 250 D, godina 1987. u ekstra stawu, tel. 065/464-969. Prodajem mercedes 124, 250 D, 1987. godi{te u ekstra stawu, tel. 065/464-969. Prodajem ”fijat” 126 ”bis” reg. do 17.7.2010. peglica, tel. 066/863-909.

40 ~etvrtak, 15. jul 2010. GLAS SRPSKE

OGLASI

Prodajem ”mercedes 190”, dizel u dijelovima, tel. 065/218-600. Prodajem gume 255-55-R19, tel. 065/931-383. Prodajem van brodski motor "tomos - 18 duga OS", kompletan, 91. g.p., ispravan, Gradi{ka, cijena 600 evra, tel. 065/891-792. Prodajem ”pe`o 405” benzinac, stranac, u dijelovima, tel. 065/218-600. Prodajem kuku za ”golf 2” , obi~na, tel. 065/742-388. Prodajem gume 215-65-R 16, osam komada, povoqno, tel. 065/931-383. MA[INE I ALATI
PRODAJA

namje{taj, elektroagregat za struju, hidrofor za vodu, motornu prskalicu, sto sa dva brenera i drugi alat za doma}instvo, tel. 051/532426. Prodajem profesionalni ugostiteqski {poret, "igo" Qubqana, kombinacija plin - struja, tel. 065/588889. Profesionalni kafe aparat "Prodeks", 3-grupe, ispravan, hitno 600 KM, Bawaluka, tel. 066/532-379. Izdajem u centru vi{enamjenski lokal 40 m2 + 10 m2, terase, tel. 066/264-693.
GRA\EVINARSTVO
PRODAJA

cijena po dogovoru, tel. 051/314-046; 066/285-525. Prodajem ko`nu garnituru u odli~nom stawu, tel. 065/537-298. Prodajem dva {poreta na drva "smederevac", tel. 066/641-405. Prodajem ve{-ma{inu uvoz iz Wema~ke, tel. 065/931383. Prodajem vise}e kuhiwske elemente (tri dupla i jedan ladi~ar), 250 KM, tel. 065/360-724; 052/233-550.
USLUGE
OSTALO
Ovla{teni prevodilac stalni sudski tuma~ za engleski i ruski jezik. Prijem dokumenata od 8 do 20 ~asova, tel. 38765/535-820, 063/988-650.

Prodajem magnet za plo~asto `eqezo, tel. 065/931-383. Prodajem i servisiram nove privredne i poqoprivredne ma{ine za vo}e i povr}e, kombinovane stolarske ma{ine i druge alate za doma}instvo, tel. 051/532426. Punionica ”koka-kole”, ”fante”, ”radenske”, ”{vepsa”, 200 l/~, kompletna, original, recepti, 2.700 KM, Bawaluka, tel. 065/518-850. Prodajem grafi~ku presu, {irina vaqka 70 cm, du`ina prese 100 cm, tel. 065/621017. Prodajem trofazni el. motor sa prirubnicom 7,5 KW, 2.900 obrtaja, tel. 065/931-383. Prodajem ma{inu za spajawe slikarskih lajsni i ma{inu za isijecawe kartonskog paspartua, tel. 065/074826. Prodajem cirkular za rezawe - motor 3 KW, tel. 065/621-017. Prodajem tokarski stroj morando "potisje ada" i alat, tel. 065/646-013. Prodajem osovinu sa le`ajevima za veliki cirkular, tel. 051/303-378. Prodajem ma{inu za ma{insko malterisawe, tel. 065/034-768. Prodajem stubnu bu{ilicu za metal ”Metalac” SB'26 profesional, ispravna, ”MK-2”, kao nova, tel. 061/473-481. Prodajem pumpu za cisternu preko kardana, tel. 065/931383. Prodajem prevrta~ za sijeno, tel. 065/931-383. Prodaje nov cjepa~ za drva, osam tona, trofazni, tel. 065/566-954.
UGOSTITEQSTVO
PRODAJA

Prodajem armiranobetonske stubove raznih du`ina za mre`u i bodqikavu `icu, tel. 051/388-094; 066/252-990. Prodajem gradili{te 920 m2, u Vrbawi blizu Zelenog vira, tel. 464-458. Prodajem polovnu stolariju, dva prozora, 140h140 i dvoje balkonskih vrata, tel. 051/454-524. MOBILNI TELEFONI
PRODAJA

Pronala`ewe podzemnih voda, bu{ewe bunara, rad na podru~ju BL, KD, Prijedora, Gradi{ke, Prwavora, Dervente, dvadesetogodi{we iskustvo u radu, tel. 38765/952-183.
Intenzivni kursevi engleskog i ruskog jezika, tel. 38765/535820, 066/497-868.

Mobilni telefoni, polovni, o~uvani, dijelovi, displeji, servis, garancija, baterije, maske, puwa~i, Bawaluka, tel. 066/138-032. Nokija E66I, klizni skoro nov, i samsung emporio armani, ekskluzivac, povoqno, tel. 066/659-817.
MUZIKA
PRODAJA

Prodajem harmoniku 96 basova, osam registara i harmoniku "veltmajster" 60, 8 registara u ispravnom stawu, tel. 065/206-060. APARATI ZA DOMA]INSTVO
KUPOVINA

Kupujem mawi zamrziva~ ili konbinovani fri`ider, tel. 065/442-965.
NAMJE[TAJ
PRODAJA

Prodajem stvari -

vi{e novih ugostiteqski

Prodajem dva masivna kau~a, regal i stoli} sobni, tel. 051/463-204. Prodajem namje{taj (dvokrilni ormar, regal i sto), zvati poslije 15 ~asova, tel. 051/301-132. Prodajem ugaonu garnituru za le`awe i sjedewe, fri`ider, {poret elektri~ni, tel. 051/354-543. Prodajem dvije ekskluzivne stilske ko`ne garniture, bivoqa ko`a, tik drvo, ru~ni rad, tel. 065/896-422. Prodajem dvosjed od eko ko`e, nije na razvla~ewe,

Izvodimo molerske radove profesionalno, 25 godina iskustva, tel. 38765/773-852, 051/311-263. Stolar na licu mjesta radi popravke stolarije, namje{taja i roletni. Staklim stolariju, tel. 051/281470, 065/562-149. Kucam maturske, seminarske, diplomske i magistarske, kwige, {tampam, narezujem na CD, tel. 065/984-971. Kucawe seminarskih i drugih stru~nih radova, priprema za {tampu kwiga, bro{ura, priru~nika, stru~nih ~asopisa i novina, izrada kalendara, vizitkarti i sl., tel. 065/930031 ili 066/119-221. Postavqawe kerami~kih plo~ica i kompletna sanacija kupatila, povoqno i brzo, tel. 066/338-840. Povoqno kucam diplomske, seminarske, magistarske i maturske radove, tel. 065/615-028. Dimwa~ar, ~istim dimwake i pe}i za centralna grijawa, povoqno, tel. 051/483-144 i 065/670639. Profesor engleskog jezika daje ~asove i prevodi tekstove, tel. 065/229-553, 051/467-148. Tapetar - presvla~im kau~e, ugaone garniture, kafi}e i sav tapacirani namje{taj, povoqno, tel. 065/817-021. [kola ra~unara ”Giga Computers” organizuje sve

vrste kurseva za rad na ra~unarima. Organizujemo i kurs za kwigovodstvo. Ulica Save Mrkaqa 2, kod Biroa za zapo{qavawe. Zvati svaki dan, tel. 051/213-088; 065/520-223. Dajem instrukcije iz matematike i engleskog osnovcima i sredwo{kolcima, povoqno, tel. 051/437-407; 065/895-931. Nastavnik engleskog jezika daje ~asove djeci i odraslima, tel. 066/129-558. Mawe ku}ne poprvke na inst. i aparatima, dolazim po pozivu, Gradi{ka, tel. 065/891-792. Profesor engleskog jezika daje ~asove i instrukcije, prevod tekstova i dokumenata, sudski tuma~ prevodilac, tel. 065/938401. Izvodim sve vrste masa`a i kineziterapijskih procedura kod hroni~nih i degenerativnih stawa, tel. 066/268-938. Popravqam okvire nao~ara, svih vrsta, brzo i kvalitetno Aleja svetog Save br. 16, tel. 051/318-227. Elektri~ar vr{i zamjenu dotrajale elektroopreme, popravqa stare i ugra|uje nove elektroinstalacije, tel. 065/418-878.
Potrebna mla|a `enska osoba za spremawe stana, peglawe ve{a, sve ostalo po dogovoru, tel. 065/245-613; 3238 G.

Dajem instrukcije iz matematike, informatike, engleskog jezika svim uzrastima, povoqno, tel. 051/437407; 065/895-931. Autoprevoznik vr{i usluge prevoza kombi vozilom, tel. 065/034-768. Popravak i nadogradwa gumenih PVC poliesterskih ~amaca, kajaka, povr{inskih bazena, jogija, ribarskih odijela, tel. 065/990-944. Prevoz selidbe kaminom u zemqi i inostranstvu sa radnicima ili po dogovoru, odgovorno i povoqno, tel. 065/317-840; 063/541-688. Profesor matematike daje ~asove sredwo{kolcima i studentima ekonomije, priprema maturante za prijemni ispit za fakultet, tel. 051/217-260; 065/837295. Dajem ~asove na harmonici i sintisajzeru, na programu su narodne pjesme i kola, Bawaluka, tel. 051/303-011. Pravim sve od gvo`|a, cerade, tende, stela`e, natkrivam balkone, gara`na vrata, za{titne re{etke itd., tel. 065/600-993. Dajem ~asove iz matematike u~enicima i studen-

tima, vr{im pripreme za popravne, prijemne ispite i takmi~ewa, tel. 051/465553,066/430-105. Potreban majstor metaloprera|iva~ radi izrade prese od niklovanog materijala za cije|ewe suncokretovog uqa, zapremine 6 kg, namjena ku}noj radioni~koj proizvodwi, tel. 053/224819. [vajcarska kompanija treba predstavnike za svoje proizvode (tema zdravqe) podru~je Bawaluka, Gradi{ka, Lakta{i, Kozarska Dubica, tel. 065/642-094. Vodoinstalater izvodi sve sitne vodoinstalaterske radove, tel. 065/875-684. Usluga prawa i su{ewa svih vrsta tepiha, po potrebi prevoz obezbije|en, tel. 051/371-700; 065/885944. VKV moler brzo, kvalitetno i povoqno kompletan moleraj, tel. 051/482249, 066/286-594. Pravim sve od `eqeza, ograde nadstre{nice, stala`e, gara`na vrata, za{titne re{etke, natkrivam balkone, tel. 065/600993. Vodo i elektrousluge, radovi, popravke, interfoni, od~epqavawe odvoda, moleraj, tel. 065/882-511, 438-116. Hidrobiolog vr{i usluge u ribarstvu, ispitivawa kvaliteta vode i koli~ine prirodne hrane, tel. 065/597-029.
GARDEROBA
PRODAJA

Prodajem mu{ku i `ensku ko`nu jaknu, dobro o~uvane, cijena 30 KM po komadu, tel. 065/462-880; 051/433222. Prodajem i izdajem vjen~anice sa kompletnom opremom, tel. 065/491-942; 065/642-920.
RAZNA ROBA
PRODAJA

Prodajem P4 sa LCD monitorom cijena 160KM. Instaliran windows XP i prate}i programi. Garancija tri mjeseca, tel. 38766/814-691. Prodajem OSB plo~e debqine 18 mm, tel. 387 65/539-888. Prodajem aluminijumski radijator 20 ~lanaka, tel. 352-707. Prodajem pe} za grijawe, tel. 352-707. Prodajem kasa pultove za markete sa komplet instalacijom, pokretna traka, bijela boja, tel. 065/896-422.

OGLASI

GLAS SRPSKE ~etvrtak, 15. jul 2010. 41

Prodajem grobnicu sa {est mjesta, "Sveti Pantelija", tel. 051/319-451; 065/514-227; 051/216-067. Radim metalne ograde, kapije, gara`na vrata, nadstre{nice, zatvaram balkone i ostalo od metala, tel. 051/463-329; 066/257-534. Prodajem auto-prikolicu, ru~na izrada, tel. 065/411222. Prodajem komplet svu opremu za p~ele sa sanducima i vrcalicom, tel. 065/955431. Prodajem stolariju, crijep, oluke, gra|u, ogradu i ostali materijal na ku}i 7,5h8,5 i 10h4 koju treba sru{iti, tel. 065/534-727. Prodajem strelice, pera i {piceve za pikado, veoma kvalitetno, tel. 066/469-299. Prodajem alkatan cijevi, dva cola, osam bari, za vodu, za dovod ili odvod, po povoqnoj cijeni, prodajem trofazni motor, jedan i po KW, 2.800 obrtaja, tel. 065/206060. Prodajem kamp prikolicu i {ator za ~etiri osobe, tel. 065/805-530. Prodajem "Cepterov" bioptron - svjetlosna terapija za brojna oboqewa, primjewiv u ku}i, kozmeti~kom salonu, ordinaciji - 50 odsto jeftiniji, tel. 057/321-540. Prodaje se betonska grobnica za ~etiri sanduka na grobqu u Drakuli}u, tel. 051/380-798. Prodajem lova~ku pu{ku marke ”{up” kal. 12h70 tip ”haperles”, tel. 065/396-584. Prodajem dobro o~uvana dje~ija kolica, cijena 70 KM, tel. 065/462-880; 051/433-222. Prodajem nov trka}i bicikl ”rog”, deset stepenskih brzina, tel. 065/491-112. Prodajem boksove za pra{ewe krma~a, tel. 065/931-383. Prodajem pelene za odrasle do 70 kg, pet paketa po 30 pelena = 150 komada, tel. 051/463-204. Zbog selidbe prodajem sav namje{taj, veoma jeftino, tel. 066/257-465. Prodajem bagremovo koqe za ograde i vinovu lozu, vo}e, paradajz i pulceve za gra|evinare, Bawaluka, tel. 065/206-060. Prodajem dje~iji krevetac mo`e se pakovati za vo`wu u automobilu, tel. 066/679-335; 216-806. Prodajem su|e, stolove i {ator za izdavawe, tel. 066/266-629. Prodajem pi{toq {est italijanska "bereta", na dozvolu, tel. 065/009-593. Prodajem gliser sa prikolicom i motorom, tel.

065/927-086. Prodajem plasti~ni ~amac sa motorom od ~etiri "kowa", tel. 051/371-172. Prodajem baletanke, ”Jugoplastika” - Split, crne i bijele, brojevi od 27 do 41, veoma povoqno, tel. 065/794702. Prodajem staru gra|u du`ina do 9 m jelova, hrastova, ne{to rogova, 5 prozora, du`ina 180h125, krilo na krilo, cijena po dogovoru, tel. 051/428-163; 065/468-312. Prodajem pleksigas, staklo, veli~ina 60h76, 5 mm debqina, providno, tel. 065/773-403; 051/437-794. Puwa~i za video-kamere, digitalne fotoaparate, mobitele sa problemom puwewa, 30 KM, Bawaluka, tel. 066/345-056. Prodajem prikolicu za motokultivator, povoqna cijena i nekori{}ena je, tel. 065/364-007; 050/213-587. Prodajem dva polovna prozora, ku}na vrata sa {tokom, dva kau~a, dvije foteqe, hrastovo bure za rakiju, 85 l, TA pe}, ormari} za kupatilo sa dva ogledala, nov drveni {ah, {oqu za kupatilo, umivaonik, tri nove ~esme, novo crijevo sa tu{ baterijom, tel. 051/216-358; 066/437-725. Prodajem dva grobna mjesta na grobqu Pavlovac, Bawaluka, tel. 065/566-996. Prodaje se kamp ku}ica sa tendom, {est metara, registrovana, ful oprema, tel. 065/513-795. Televizor "Elit" ekran 70 cm, daqinski, i digitalni resiver, "Technikus", skoro nov, daqinski, tel. 065/023467. Prodajem lova~ku pu{ku nova, cijena 300 KM, tel. 051/424-797. Prodajem kafe aparat i fiskalnu kasu, tel. 065/429104. Prodajem grobnicu sa {est mjesta u Lazarevu Perduvovo grobqe, tel. 051/308-686. Prodjem nov putni~ki kofer ”Pjer Karden” 20 evra, tel. 065/304-187. Prodajem punilicu za kreme i masti, Du{ka Ko{~ice 22, tel. 065/526532; 051/213-177. Prodajem aluminijumske cijevi F 30 mm du`ina 3 m, tel. 066/216-765. Prodajem ”vitafon” kori{}en {est mjeseci, tel. 051/355-288. Prodajem grobnicu betonsku sa dva, tri i ~etiri mjesta, pravoslavno grobqe Borik, Bawaluka, tel. 066/494-024.

Prodajem slike Omer i Mersad Berber crte` ' 72, 84 god., tel. 066/897-469. Prodajem komplet stru~ne literature "In`ewerskotehni~ki priru~nik" (6 kwiga, izdawe "Rad" Beograd), 100 KM, tel. 065/819-819; 052/233-550. Prodajem {ator za 130 osoba i {ator za 150 osoba, tel. 051/280-912. KU]NI QUBIMCI
PRODAJA

Prodajem {tenad wema~kog ov~ara od odli~nih roditeqa ili mijewam za {to mi treba, tel. 066/829-204. Prodajem mu{ku {tenad bijeli ameri~ki eskimo, jedinstven u RS, sli~ni samojedu, star dva mjeseca, tel. 065/535-737; 051/307685. Prodajem {tence bernskog planiskog psa, Bawaluka, tel. 065/902-087.
ZAPO[QAVAWE
POTRA@WA

`enske osobe radi ~uvawa djece na du`i period u Bawaluci, tel. 065/412-112. Potrebni saradnici za anketirawe tr`i{ta, oblast osigurawe, tel. 065/932-539. Potrebne radnice za prodaju kozmetike, tel. 065/564003. Potreban maniker i frizer sa najmawe pet godina radnog iskustva, plata na procenat, tel. 066/277987. Potrebne radnice za rad u kafi}u. Plata po dogovoru, tel. 065/976-375. Potreban konobar u kafebaru u centru, tel. 051/212410. Potreban konobar ili konobarica u kafe baru u centru Bawaluke, tel. 065/949-750. Potrebna radnica picamajstor za rad u piceriji u centru, sa iskustvom, tel. 065/540-309. PONUDA Tra`im hitno konobaricu u kafe-baru u Bawaluci, tel. 066/727-752.
TURIZAM
IZDAVAWE

Kompanija ”Cepter” tra`i saradnike za kancelarijsku prodaju, profesionalna obuka besplatna, tel. 387 65/179-750. “Cepter” internacionalna kompanija tra`i saradnike koji su komunikativni, uporni, kreativni, samouvjereni za prodavace, tel. 065/656-907. Ozbiqna `ena zainteresovana za ~uvawe djece, tel. 065/677-483. Tra`im ozbiqnu `enu za ~uvawe djece, Derventa, tel. 065/734-554. Potrebna tri saradnika za marketing obezbije|ena je obuka, napredak u karijeri, ekonomska i li~na nezavisnost, tel. 066/247-277. Potrebne djevojke koje `ele pjevati narodne i starogradske pjesme, primaju se i po~etnice, Bawaluka, tel. 051/303-011. Organizaciji ”Dobri medo” potrebne odgovorne

Qetovawe: Vodice, sobe sa upotrebom kuhiwe, tel. 0038522440383 Ana. Izdajem turistima, |acima, studentima, radnicima povoqno apartman i sobe u Igalu, mo`e i na du`i period, zvati ujutro i popodne, tel. 0038231335144. Izdajem sobe i apartman u Igalu, 50 m od mora, cijena sedam evra po le`aju, tel. 00382/696145231. Iznajmqujem apartman u Tivtu (5 le`ajeva) vrlo povoqno, tel. 003823268392; 003826299128. Izdajem apartman u Vodicama za ~etiri osobe 35 evra, 4+1 40 evra, dr Zdravko Bursa}, tel. 00385917834961; 0038522443739. IZDAVAWE Vodice sobe u centru, upotreba kuhiwe, deset evra

po osobi, tel. 00385/22-440282. Pravi izbor, apartmani "Bijela" sa 4 zvjezdice, 5 m od pla`e, vlastiti parking, TV satelit, klima, kompletno opremqeni, tel. +38268/257-743. Vodice ( kod [ibenika) povoqno izdajem apartman za dvije do pet osoba u centru Vodica, pet minuta do pla`e, povoqno, tel. 38751437880; 065/996-090. Vodice kod [ibenika, izdajem sobe sa upotrebom kuhiwe, blizu pla`a, centar grada, veliki parking, cijena 80 kuna ili 10 evra, tel. 00385/22-440-469. Izdajem sobe i apartmane u Bijeloj iza hotela ”Delfin”, voda non-stop, parking, klima i niz drugih pogodnosti, tel. +382/31-683-379; +382/69079-527. Izdajem apartmane u Meqinama kod Herceg Novog, udaqeno od pla`e 150 m sa cijenom od osam evra po osobi, tel. 0 0 3 8 2 3 1 3 4 8 1 2 5 , 0038268678840. Povoqno izdajem apartmane i sobe u Igalu, obezbije|en parking, tel. 00382-31-332-547; 067/421805. Izdajem vikend ku}u Zelenika pet minuta do mora automobilom. Le`aj {est evra, sobe, kuhiwa i kupatilo, tel. 065/ 952 -967; 065/ 396-736; 066/789-504. PONUDA Turisti~ka organizacija Hilandar rganizuje pokloni~ko putovawe u Ostrog sa trodnevnim boravkom u Budvi 23.7.2010. godine, tel. 051/465-210; 065/644-500.
LI^NI KONTAKTI
OSTALO

Tra`i se voza~ plave ”{kode” koji je 5.7. oko 15 ~asova kod Poqoprivredne {kole vidio saobra}ajnu nesre}u radi pravednog svjedo~ewa, tel. 065/542-032.

KUPON ZA BESPLATNE MALE OGLASE
Mo`ete predati u svim na{im objektima (kwi`arama - kioscima), putem po{te na adresu: "Glas Srpske" AD, Kraqa Petra I Kara|or|evi}a 59, Bawa Luka Tekst:

Telefon:

42 ~etvrtak, 15. jul 2010. GLAS SRPSKE

Sport

Povreda me je omela da u proqe}nom dijelu sezone poka`em koliko mogu, ali zato je sqede}a sezona moja. Nemawa Bilbija, fudbaler Vojvodine

Debakl prvaka BiH u drugom kolu kvalifikacija za Ligu {ampiona
FOTO: AGENCIJE

Na najnovijoj rang-listi FIFA reprezentacija Srbije je napredovala dvije pozicije i sada se nalazi na 13. mjestu sa 969 bodova, ~ime je izjedna~en najboqi dosada{wi plasman. Prva je [panija sa 1.883 boda, druga je Holandija sa 1.659, a tre}i Brazil, koji je dosad bio na prvoj poziciji. “Karioke“ imaju 1.536 bodova.

“Orlovi“ napredovali dva mjesta

Radost fudbalera Hapoela Tel Aviv

Srbija pora`ena od Bugarske
Reprezentacija Srbije u kriketu pora`ena je u drugom kolu “Euro 20” turnira koji se igra u Skopqu od Bugarske sa 110:123. Bugari su iskoristili prisustvo devetorice Indijaca u svojoj ekipi da do|u do pobjede. Srbija je u prvom kolu pora`ena od Velsa, a sqede}i rival je Rusija.

Sarajevski @eqezni~ar u prvom me~u drugog kola kvalifikacija pora`en u Tel Avivu od {ampiona Izraela sa 0:5
TEL AVIV - Prvak BiH @eqe zni ~ar pre trpio je pravi debakl u prvoj utakmici drugog kola kvalifi ka ci ja za Li gu {ampiona. Sarajlije su na stadionu “Blumfild“ u Tel Avivu pora`ene od izraelskog {ampiona Hapoela sa 0:5 i sa malim {ansama ~ekaju revan{ koji }e se odigrati 21. jula na stadionu “Ko{evo“. Osim ovog susreta odigrano je jo{ deset utakmica, a najve}a iznena|ewe priredila je Birkirkara sa Malte, koja je pobijedila slova~ku @ilinu sa 1:0. Re zul ta ti i stri jel ci: Inter Baku (Azerbejyan) Leh Po znaw (Poqska) 0:1 (Vi{warek 47), Birkirkara (Malta) - @ilina (Slova~ka) 1:0 (Vukanac 2), Metalurgs Lijepaja (Letonija) Spar ta Prag (^e {ka) 0:3 (Kadlec 37, Vilfrid 51, 58), Salcburg (Austrija) - Tor{aun (Farska Ostrva) 5:0 (Zarate 21, Jan~er 43, Ulmer 46, Valner 63, Hirlender 80). Re no va (Ma ke do ni ja) 3:0 (Konstantinu 7. penal, 63, Mo ra is 31), Ha po el Tel Aviv (Izrael) - @eqezni~ar (BiH) 5:0 (1:0 Lala 10, 31, 38, [ivon 12, Be{lija autogol 28), Dinamo Zagreb (Hrvatska) - Koper (Slovenija) 5:1 (Manyuki} 31, 63, Slepi~ka 38, Samir 77, Eto 82’ - Bubawa 11), Bohemijans Dablin (Republika Irska) TNS (Vels) 1:0 (Brenan 66), si no} su igra li: Akto be (Kazahstan) - Olimpi Rustavi (Gruzija), BATE Borisov (Bjelorusija) - Hafnarfjordur (Island), Ekranas (Litva ni ja) - HJK Hel sin ki (Finska), [erif Tiraspoq (Moldavija) - Dinamo Tirana (Al ba ni ja), Par ti zan (Srbi ja) - Pju nik Je re van

HAPOEL TEL AVIV 5 (5) @EQEZNI^AR 0 (0)
Strijelci: 1:0 Lala u 10, 2:0 [ivon u 12, Be{lija autogol u 28, 4:0 Lala u 31, 5:0 Lala u 38. minutu. Stadion: Blumfild u Tel Avivu. Gledalaca: 12.000. Sudija: Mark Klatenburg (Engleska) 7. @uti kartoni: Bogi~evi}, Gan~ev (@eqezni~ar). Igra~ utakmice: Maran Lala (Hapoel Tel Aviv) 8. HAPOEL TEL AVIV: Ben [anan -, Da Silva 7 (od 65. minuta Fransman -), [ivon 7,5 (od 74. minuta Mare -), [ehter 7,5, Badir 6,5, Vermut 7, Zehavi 7, Lala 8 (od 56. minuta Roki), Ben Dajan 7, Kende 7, Xadin 7. Trener: Eli Gutman. @EQEZNI^AR: [ehi} 6, Radovanovi} 5, Bogi~evi} 5, Savi} 5, Zeba 5 (od 46. minuta Gan~ev 5), Stani} 5, Vi{}a 5, ]ulum 5 (od 46. minuta [vraka 5), Be{lija 5, Mesi} 5, Popovi} 5 (od 88. minuta Rov~anin -). Trener: Amar Osim.

Fudbalski reprezentativac Srbije Ivica Dragutinovi} odlikovan je ordenom Svetog Save drugog stepena. Wemu je to priznawe dodijelio Sveti arhijerejski sinod Srpske pravoslavne crkve, na prijedlog episkopa mile{evskog Filareta. Brazilac Aleks Dionisio de Karvaqo nalazi se na probi u Crvenoj zvezdi. Kako sada stvari stoje, on se na Pohorju ve} nametnuo {efu stru~nog Crvene zvezde Ratku Dostani}u i o~ekuje se da sqede}ih dana potpi{e ugovor.

SARAJLIJE deklasirane za 28 minuta
Levadija Talin (Estonija) - Debrecin (Ma|arska) 1:1 (Nemelo 58 - Reze{ 90), AIK ([ved ska) - @e nes E{ (Lu ksem burg) 1:0 (En gblom 57), Li teks Lov ~e (Bugarska) - Rudar Pqevqa (Crna Gora) 1:0 (Popov 8), Omonija Nikozija (Kipar) -

Foto dana

(Jermenija), Linfild (Sjever na Ir ska) - Ro zen borg (Norve{ka).

[teta za Zvornik i Srpsku
U Komisiji za sport i kulturu sa `aqewem smo primili informaciju o odustajawu Fudbalskog kluba Napredak iz Doweg [epka od u~estvovawa u Prvoj fudbalskoj ligi Republike Srpske. Smatramo da je to velika {teta za fudbal ne samo u zvorni~koj i okolnim op{tinama ve} i za Republiku Srpsku u cjelini. S obzirom na to da Zvornik ove godine obiqe`ava zna~ajan jubilej - 600 godina postojawa, bilo je posebno va`no da uz ekipu Drine, koja je prvi put osvojila titulu prvaka Republike Srpske, i Napredak, kao drugi klub po zna~aju i rezultatima u op{tini, zaigra u Prvoj ligi. Komisija je prilikom raspodjele sredstava iz op{tinskog buxeta dodijelila Napretku onoliko koliko je objektivno mogla, uva`avaju}i priliv i dosada{we rezultate kluba i rang takmi~ewa. O~igledno je da taj iznos nije bio dovoqan da ekipa iz Doweg [epka zapo~ne jo{ jednom takmi~ewe u najve}em rangu Republike Srpske. Op{tinski #kola~# od 500 hiqada maraka ni izbliza ne zadovoqava zahtjeve sportskih organizacija i klubova u Zvorniku. Treba znati da u na{oj op{tini egzistira ~etrdesetak klubova iz raznih sportova. Imamo prvoliga{e u rukometu, ko{arci, odbojci, {ahu, kuglawu... U xudu, tekvondou, karateu, klubu sportova na vodi i atletskom klubu imamo odli~ne takmi~are, kako ekipno tako i pojedina~no, a malo je sredstva da se svima pomogne. [to se Napretka ti~e, {teta je da ovaj klub ne}e po tre}i put zaigrati u Prvoj ligi. U Dowem [epku postoji odli~an teren, me|u najboqima u Republici Srpskoj, dosta fudbalskih entuzijasta, zadovoqavaju}i infrastrukturni objekti. Organizacija kluba je na najvi{em nivou, ali je jedino limitiraju}i faktor onaj, finansijski. U Op{tinskoj komisiji i mi svi qubiteqi sporta i fudbala posebno se nadamo da }e do}i boqi dani za finansirawe sportskih klubova, pa i Napretka i da }e se ovaj renomirani klub ponovo boriti i izboriti za status prvoliga{a Republike Srpske i dugo ostati u ovom rangu takmi~ewa.

Milan \oki}, predsjednik Komisije za sport i kulturu op{tine Zvornik
U glavnom gradu Urugvaja prire|en je veli~anstven do~ek za nacionalni tim, koji je na Svjetskom prvenstvu osvojio ~etvrto mjesto. Najve}e ovacije dobio je najboqi igra~ Mundijala Diego Forlan.

Op{tinski "kola~" od 500 hiqada maraka ni izbliza ne zadovoqava zahtjeve sportskih organizacija

GLAS SRPSKE ~etvrtak, 15. jul 2010. 43

Fudbaleri bawalu~kog BSK-a u punom trena`nom procesu

U prelaznom roku napustila su nas {estorica igra~a, ali, s druge strane, u klub su stigle novajlije koje }e poku{ati da se uklope u sistem rada i, ako zadovoqe, s wima }emo dogovoriti saradwu, rekao Zoran Dragi{i}
PI[E: MILAN ZUBOVI] milanz@glassrpske.com

Dragi{i} radi sa 25 igra~a

BAWALUKA - Fudbaleri BSK-a po~eli su s pripre ma ma za pred sto je }u sezonu koja po~iwe 14. avgusta, a {ef stru~nog {taba Zo ran Dra gi {i} trenutno ima na raspolagawu 25 igra~a, od kojih bar za petoricu ne}e biti mjesta u timu. - Zasad radimo bazi~ni dio priprema. Prvenstveni ciq je sticawe snage, a ono {to je najva`nije je to da nemamo povrije|enih igra~a i svi su u punom trena`nom procesu - izjavio je Dragi{i}. “Romanti~are“ su u prelaznom roku napustila {esto ri ca igra ~a: Si ni {a Mar~eti} (oti{ao u Borac), Nenad Novakovi} (Rudar, Velewe), Nik{a Dimitrijevi} (Suhopoqe), Danijel \uri} (@u pa Mi lo sav ci), Sa vo Milojevi} (Qubi}), dok je Milenko Devu{i} zatra`io ispisnicu iz kluba.

SR\AN Karanovi} trener golmana
- U prelaznom roku napus ti la su nas {es to ri ca igra~a, ali, s druge strane, u klub su stigle novajlije koje }e poku{ati da se uklope u sistem rada i ako zadovoqe, s wima }emo dogovoriti saradwu - dodao je Dragi{i},
Milenko Devu{i} zatra`io ispisnicu FOTO: GLAS SRPSKE

Kontrolne utakmice
U toku priprema za predstoje}u sezonu planirano je da fudbaleri odigraju nekoliko kontrolnih utakmica, a potvr|eno je i u~e{}e na turnirima u Gradi{ci i Bawaluci. Prvu provjeru “romanti~ari“ bi trebalo da imaju sqede}e sedmice protiv gradskih rivala Naprijeda ili Vrbasa.

kojem u radu s golmanima poma`e nekada{wi ~uvar mre`e BSK-a Sr|an Karanovi}. U tim sa “^aira” stigli su Kremenovi}, Malinovi} i Gruji} iz bawalu~kog Borca,

Savki} i Male{evi} iz Modri~e te Balaban iz Qubi}a. Trenutno nije planirano da na pripreme odu izvan grada. - Iako je postojala naznaka da }emo otputovati na

pripreme van Bawaluke, od toga zasad nema ni{ta te }emo sav posao odraditi u gradu, gdje treniramo dva puta dnevno na na{em stadionu zakqu~io je Dragi{i}.

U prijateqskoj fudbalskoj utakmici Rudar Prijedor savladao novogradsku Slobodu sa 1:0

Nenad Kutla~i}

Qeqak donio pobjedu
NOVI GRAD - Prvoliga{ Republike Srpske Slobo da u prvoj pro vje ri do`ivjela je minimalan poraz (0:1) od premijerliga{a Rudar Prijedora. Po sparnom vremenu igralo se otvoreno i stvoreno je nekoliko prilika na obje strane. “Rudari“ sa Sane do{li su do pobjede u 88. minutu, kada je SLOBODA RUDAR PRIJEDOR 0 (0) 1 (0)

U potrazi za anga`manom
BIJEQINA - Biv{i fudbaler Modri~a Maksime Nenad Kutla~i} vratio se u rodnu Bijeqinu. Sada je slobodan igra~, a karijeru }e najvjerovatnije nastaviti u nekom od klubova Premijer lige BiH. - Istekao mi je ugovor s Modri~anima. Nalazim se u zrelim igra~kim godinama i mogu jo{ mnogo da pru`im, a nadam se da }u ka ri je ru nas ta vi ti u ne kom od klu bo va Premijer lige BiH. Bilo je nekih razgovora, ali jo{ ni{ta konkretno nisam dogovorio. Me|utim, do kraja prelaznog roka ima jo{ dosta vremena i nadam se da }e biti prilike da ostvarim sada{we planove - rekao je Kutla~i}. On je karijeru po~eo u Radniku, odakle je pre{ao u beogradski Partizan. Kao pozajmqeni fudbaler igrao je Premijer ligu BiH u ugqevi~kom Rudaru i Super ligu Srbije u Banatu. Nekoliko sezona proveo je u rumunskom prvoliga{u Panduriju i drugoliga{koj ekipi Vl~a, a zatim je branio boje Modri~ana. I. S.

Strijelac: 0:1 Qeqak u 88. minutu. Stadion: “Mlakve“ u Novom Gradu. Gledalaca: 100. Sudija: Du{ko Buva~a (Novi Grad). SLOBODA: Drqa~a, Tica, Keranovi}, Luka~, Ilin~i}, [udi}, Jelisavac, Mustedanagi}, [adi}, Kolunxija, Zdjelar. Jo{ su igrali: Majki}, Elijazovi}, Mar~eta, Popovi}, Zec, Dizdarevi}, Umi}evi}, Antoni}, Babi}, Krivaja, Bundalo. Trener Zlatko Jelisavac. RUDAR PRIJEDOR: Tripi}, [odi}, Drqa~a, Staki}, Dragi}, Kova~evi}, Kiki}, @eri}, Ba{i}, Kantar, Kecman. Jo{ su igrali: Rodi}, Podunavac, Pekija, Goli}, Muzgowa, Radivojac, Despotovi}, Pavi}, Stijepi}, Rokvi}, Marinovi}, Brki}, Qeqak. Trener Boris Gavran. Neboj{a [odi} (Rudar Prijedor) FOTO: ARHIVA

Darjan Todorovi} tra`i novi klub
poslije akcije koju je zapo~eo Arnes Brki} Anel Qeqak sa desetak metara iskosa s lijeve strane pogodio suprotan ugao gola doma}ina. - Ova utakmica nam je do{la rano, na po~etku pripre ma, ali ni smo mo gli odbiti sportske prijateqe. Za do voqan sam igrom u prvom po lu vre me nu, dok u drugom igra~i koji su dobili {ansu nisu je iskoristili, pri je sve ga na pla nu odnosa prema igri - istakao je {ef stru~nog {taba Slobode Zlatko Jelisavac. tan da je pred wegovim igra~i ma jo{ mno go pa kle nih treninga. - U fazi smo rada u kojoj je ovaj susret pokazao da se na igra~ima jo{ osje}a umor. Pru`ili smo priliku svim kandidatima, a o~ekujem da }emo u narednom periodu, kada se os vje `i mo, pru `a ti mnogo boqe igre - naglasio je Gavran. N. \.

Pravac inostranstvo
MODRI^A - Doju~era{wi fudbaler Modri~a Maksime Darjan Todorovi} tra`i novi anga`man. On je ranije nastupao za @eleznik, Srem, Radni~ki iz Novog Beograda, podgori~ku Budu}nost, dobojsku Slogu, a u redovima Modri~ana je proveo pola godine. - Istekao mi je ugovor i sada razmi{qam kojim putem da krenem. Bilo je ponuda, ima

“RUDARI” do trijumfa stigli u fini{u susreta
Kormilar Rudar Prijedora Boris Gavran je svjes-

ih i danas, ali `elim izabrati najboqe rje{ewe. Trenutno sam u krugu porodice u Bijeqini i ovih dana o~ekujem da }u potpisati ugovor s jednom ekipom iz inostranstva. Uslovi su primamqivi, a razgovori su u zavr{noj fazi i zasad sve te~e po planu na gla sio je To do ro vi}, ne `e le }i da ka `e o ko jem je klubu rije~. S. J.

44 ~etvrtak, 15. jul 2010. GLAS SRPSKE

Bawalu~ki fudbaleri ve~eras (19.30, RTRS)
Pi{e: Slavko BASARA

Borac je strast!
Kona~no smo do~ekali i taj dan! Fudbalski klub Borac poslije vi{e od 18 godina ponovo }e zaigrati na me|unarodnoj fudbalskoj sceni. Duel Lozana - Borac ima prefiks istorijskog jer }e prvi put poslije ratnih de{avawa bawalu~ki fudbaleri zaigrati na najve}oj sceni. Potpuno zaslu`no kao pobjednici Kupa BiH i tre}eplasirani u Premijer ligi. Prema renomeu i ugledu koji je gradio vi{e od osam decenija mukotrpno, Borcu je objektivno mjesto u Evropi. Pro{lo je mnogo vremena od kada grad na Vrbasu nije bio na fudbalskoj mapi Starog kontinenta. Qeto 2010. godine je posebno. Euforija se osje}a na svakom koraku, Borac je tema svih razgovora: u kafi}ima, parkovima, na ulici, u ku}ama, na sportskim borili{tima... To mo`e samo Borac! Bawalu~ka fudbalska strast je probu|ena. Borac ide uzlaznom linijom rehabilitacije, a Bawaluka dobija novi sportski brend i imix. U vremenu neima{tine i globalne svjetske krize, poreme}enih vrijednosti i qudske osionosti FK Borac je, zahvaquju}i grupi ozbiqnih i odgovornih qudi, uz pomo} grada Bawaluka i Vlade Republike Srpske uspio da #isko~i# iz prosjeka i #zagolica# fu dbal sku Evro pu. Evrop ska vi za je evo ci ra la uspomene, pa mnogi sada pri~aju o klubu koji je nekada pobje|ivao Anderleht, Zvezdu, Partizan, Hajduk, Dinamo... I najavquju novi uzlet. Eh da ne bje{e rata... Borac je klub evropskih manira i kao takav zaslu`uje da bude ~lan fudbalske porodice na{eg kontinenta! Naprijed Borac!

Borac otvara novu istorije
Pred nama je utakmica u kojoj mo`emo mnogo da dobijemo. Protivnika ne potcjewujemo, znamo svoj ciq. Imamo `equ da zatresemo bar jednom gol Lozane kako bi posao u revan{u na na{em terenu bio olak{an, rekao Trivunovi}
PI[E: SLAVKO BASARA basara@glassrpske.com

BAWALUKA - Poslije 18 godina pauze fudbaleri Borca }e danas (19.30 ~asova) u Lozani napisati novo poglavqe evropske pri~e. “Crveno-plavi“ }e igrati prvu utakmicu drugog kola kvalifikacija protiv Lozane. Bi}e to dvoboj osvaja~a Kupa BiH i finaliste najma so vni jeg ta kmi ~ewa [vajcarske. Pred polazak za [vajcarsku ~arter letom Bawaluka @eneva optimizam je vladao u taboru bawalu~kog premijerliga{a. Svi fudbaleri bili su raspolo`eni za pri~u. - Pred nama je utakmica u kojoj mo`emo mnogo da dobije mo. Pro ti vni ka ne pot -

cjewujemo, znamo svoj ciq. Imamo `equ da zatresemo bar jednom gol Lozane kako bi posao u revan{u na na{em terenu bio olak{an. @elimo da ispi{emo novu stranicu klup ske is to ri je. Svje sni smo situacije jer je ovo prilika za afirmaciju kako kluba, Bawalu ke i Re pu bli ke Srpske, tako i nas fudbalera - istakao je defanzivac Vule Trivunovi}. Poja~awe Borca iz Sarajeva Milan Muminovi} je tako|e bio optimisti~an prije polijetawa za @enevu s aerodroma u Mahovqanima. - Bez obzira na to {to je utakmica izuzetno va`na, ne smi je mo da stvo ri mo se bi breme optere}ewa. Poku{a}emo da ono {to smo uvje`bavali na pripremama u Novom

Fudbaleri Borca ju~e ispred hotela u [vajcarskoj

Sadu na terenu pretvorimo u djelo. Nije tragedija ni izgubiti minimalno pod uslovom da postignemo gol ili dva rekao Muminovi}.

Parovi drugog kola, prve utakmice
16.00: Vit Tbilisi (Gruzija) - Bawik Ostrava (^e{ka) 16.00: Atiraj (Kazahstan) - \er (Ma|arska) 17.00: Rabotni~ki (Makedonija) - Mika Jerevan (Jermenija) 17.00: Tauras (Litvanija) - Apoel Nikozija (Kipar) 17.00: Valeta (Malta) - Ruh Kor`ov (Poqska) 17.30: OFK Beograd (Srbija) - @odino (Bjelorusija) 18.00: Ventspils (Letonija) - Teteks (Makedonija) 18.00: Baku (Azerbejxan) - Budu}nost (Crna Gora) 18,00: Zestafoni (Gruzija) - Dukla (^e{ka) 18.00: Honka (Finska) - Bangor (Vels) 18.00: Dinamo Minsk (Bjelorusija) - Silame (Estonija) 18.00: Austrija Be~ (Austrija) - [iroki Brijeg (BiH) 18.00: Elfsborg ([vedska) - Iskra [tal (Moldavija) 18.00: Olimpija Balti (Moldavija) - Dinamo B. (Rumunija) 18.00: Mipa Milikoski (Finska) - Santa Hulija (Andora) 18.00: Gorica (Slovenija) - Randers (Danska) 19.00: Stabek (Norve{ka) - Dwepr Mogiqev (Bjelorusija) 19.00: Molde (Norve{ka) - Jelgava (Latvija) 19.00: Gefle ([vedska) - Dinamo Tbilisi (Gruzija) 19.00: Anortozis (Kipar) - [ibenik (Hrvatska) 19.30: Lozana ([vajcarska) - Borac (BiH) 19.30: Kalmar ([vedska) - Da~ija Ki{iwev (Moldavija) 19.30: Diferdan` (Luksemburg) - Spartak Zlatibor (Srbija) 19.45: Levski (Bugarska) - Dandalk (R. Irska) 19.45: Serkl Bri` (Belgija) - TPS Turku (Finska) 20.00: Siauliai (Litvanija) - Visla Krakov (Poqska) 20.00: Zriwski (BiH) - Tre Pene (San Marino) 20.00: Be{ikta{ (Turska) - Vikingur (Island) 20.00: Makabi Tel Aviv (Izrael) - Mogren (Crna Gora) 20.00: Brondbi (Danska) - Vaduz (Lihten{tajn ) 20.00: Utreht (Holandija) - Tirana (Albanija) 20.15: Suduva (Litvanija) - Rapid Be~ (Albanija) 20.30: Videoton (Ma|arska) - Maribor (Slovenija) 20.30: Besa (Albanija) - Olimpijakos (Gr~ka) 20.45: Portdaun (Sjeverna Irska) - Karabag (Azerbejyan) 20.45:Kliftonvil (Sjeverna Irska) - Cibalija (Hrvatska) 20.45: Madervel ([kotska) - Breidablik (Island) 20.45: Maritimo (Portugal) - Sporting Fingal (R. Irska) 21.00: [amrok Rovers (Irska) - Bnei Jehuda (Izrael) 21.15: KR Rejkjavik (Island) - Karpati (Ukrajina)

Malba{i}: Dobar i remi
Pomo}ni trener Borca i ~lan generacije koja je posqedwi put nastupila u evrokupovima 1988. godine kao pobjednik Kupa SFRJ (ako se izuzmu nastupi u Mitropa kupu) pred polazak u [vajcarsku je rekao: - ^eka nas izuzetno te{ka utakmica u kojoj }e biti mnogo nadmudrivawa, nijanse }e da odlu~uju. Iskreno, bio bih zadovoqan i nerije{enim rezultatom. Neka bude 0:0. Ali to ne zna~i da }emo mi igrati na “iks”, naprotiv... Tra`i}emo na{u {ansu - kazao je Malba{i}.

OTPUTOVALI ~arter letom Bawaluka - @eneva
Golman Asmir Avduki} djelovao je smireno i stalo`eno prije puta za “zemqu sira, ~okolade i satova“. - Moj zva ni ~ni de bi u Borcu bi}e u Evropi. Radostan sam zbog toga, ali ujedno to je i dodatna obaveza. Da}u

sve od sebe, cijela ekipa mora da pru`i maksimum kako bi ostvarila povoqan rezultat jer }e u revan{u biti spektakl. Ipak, ne preska~emo obaveze i u [vajcarskoj }emo nastojati da odigramo najboqe {to znamo i umijemo. Vaqda }e i rezultat biti dobar - istakao je ~uvar mre`e Borca. Povratnik u Borac iz dalekog Irana Boris Raspudi} ima mo`da najboqu formu jer je prije desetak dana zavr{io profesionalne obaveze u Aziji. - [vajcarci su za nas ne-

Premijer Republike Srpske ispratio igra~e u [vajcarsku

Dodik po`elio dobar rezultat
PREDSJEDNIK Vlade Re pu bli ke Srpske Mi lo rad Dodik po`elio je sre}an put i do bar re zul tat fu dba le ri ma Bor ca u Lo za ni. On je is ta kao da je Bo rac fu dbal ski po nos Bawalu ke i Re pu bli ke Srpske i izra zio je na du da }e Bawaluka biti doma}in vi {e od je dne evrop ske utakmice. - @e lim vam sve naj boqe, a po se bno mno go sportske sre}e protiv Loza ne i da se vra ti te kao po bje dni ci. Pred va ma je ve li ki ispit, ali ne sumwam da ga mo`ete poziti vno ri je {i ti. Na vi ja }u za vas - rekao je Dodik ekspe di ci ji FK Bo rac na aero dro mu u Ma hovqani ma nadomak Bawaluke.

BORAC fudbalski ponos Srpske
U ime Fudbalskog kluba Bo rac pre mi je ru Do di k u se za hva lio Sta no je [trbac, koji je istakao da }e svi u ek spe di ci ji da ti sve od se be ka ko bi se iz [vajcarske vratili sa dobrim rezultatom. - Mnogo nam zna~i Va{a po dr{ka, pred na ma je ve li ki iza zov, ali i oba veza. Igramo za klub, grad i Re pu bli ku srpsku i `e limo {to du`e da ostanemo u Evro pi. Da }e mo ma ksi mum da se iz [vaj car ske vra ti mo uz di gnu te glave i ponosni - kazao je [trbac. S. B.

Milorad Dodik sa ekspedicijom FK Borac

FOTO: V. STOJAKOVI]

GLAS SRPSKE ~etvrtak, 15. jul 2010. 45

Sti`e signal iz Lozane

stranicu klupske
Hotel, pa trening
Poslije 90 minuta leta od Bawaluke do @eneve i pre|enih dvadesetak kilometara autobusom u pravcu Lozane ekspedicija Borca smjestila se u hotelu “Centre de formation DU Leman“ u mjestu Leman, nedaleko od @eneve. Poslije smje{taja Bawalu~ani su sino} odradili, u vrijeme utakmice (19.30 ~asova), trening na stadionu “Olimpik de la Ponte“, na kojem }e ve~eras igrati protiv finaliste Kupa [vajcarske.
FOTO: A. ^AVI]

gostuju u Lozani u kvalifikacijama za Evropsku ligu

Prenos na RTRS-u
U posqedwi ~as je dogovoren televizijski prenos utakmice iz Lozane, u kojoj se sastaje istoimeni {vajcarski drugoliga{ i bawalu~ki Borac. Kamere sa stadiona “Olimpik de la Ponte“ bi}e ukqu~ene u 19.25 ~asova uz komentar iz studija Dragana Novakovi}a. - Na radost svih qubiteqa fudbala u Republici Srpskoj uspjeli smo da obezbijedimo TV prenos iz Lozane, tako da }e i na{i qubiteqi fudbala mo}i da vide de{avawa sa trave stadiona “Olimpik de la Ponte“ - kazao je urednik sportskog programa RTRS-a Dragan Novakovi}. U Lozanu je otputovao i reporter Radija Republike Srpske Dalibor Dafin~ev, koji }e prenositi utakmicu na talasima ovog radija.

Milan Tegeltija, ~lan UO FK Borac

“Pobijedi}emo 1:0”
NA PUT u [vaj car sku otputovala je ve}ina ~lanova Upravnog odbora Fudbalskog klu ba Bo rac, a me |u wima je i Milan Tegeltija. On je izrazio zadovoqstvo {to se fu dbal u gra du na Vrbasu probudio. - Ovo je odli~no. Svi `ive i di{u za Borac. Fudbal se vratio u Bawaluku. Qep{i osje}aj odavno nisam imao kazao je Tegeltija. Na pitawe {ta o~ekuje da bude na utakmici u Lozani kao iz pra}ke je odgovorio: - Ostvari}emo dobar rezultat. Pobijedi}emo 1:0!

poznanica, ali bez obzira na to mi smo Borac i u skladu sa imenom nastupi}emo u Lozani. Kod svakog igra~a se vidi velika `eqa. Ova generacija ima veliku {ansu da bude upisana zlatnim slovima u klupsku istoriju - rekao je Raspudi}. [ef stru ~nog {ta ba

Borca Zoran Mari} bio je veseo pred polazak za [vajcarsku. Nije krio optimizam. - Sve je lako dok utakmica ne po~ne. Kada krene 90 minuta, bi}e to na{a velika avantura, nadam se sa hepiendom. Verujemo u ono {to smo radili i nadamo se da }emo u Lozani ostvariti dobar rezultat. Pred

nama je samo prvo poluvreme. Drugo je 22. jula na na{em stadionu. Nadam se da }emo u tih 180 minuta na}i put za prolazak daqe - rekao je Mari}. Fudbaleri Borca iz @eneve, koja je 35 kilometara udaqena od Lozane, vrati}e se ~arter letom u petak poslijepodne.

LOZANA BORAC
Kvalifikacije za UEFA Evropsku ligu, prvi me~, drugo kolo. Stadion: “Olimpik de la Ponte“ u Lozani. Kapacitet: 15.850 Sudija: Vladimir Petaj (Rusija). Po~etak: 19.30 ~asova (prenos RTRS). LOZANA: Favr, [tedelman, Selestini, Kac, [tubl, Ru, Borhes, Avancini, Maraci, [ukaj, Silvio. Trener: Martin Rueda. BORAC: Avduki}, Stupar, Petri}, Trivunovi}, Benovi}, Stan~eski, Raspudi}, Vukeqa, Muminovi}, Miki}, Nikoli}. Trener: Zoran Mari}.

Bawalu~ki navija~i otputovali u Lozanu

FOTO: ARHIVA

O~ekuje se velika podr{ka s tribina

“Le{inari“ stigli u Lozanu
GRUPA od oko 40 najvatrenijih i najvjernijih navija~a Borca, potpomognuta s nekoliko ~lanova simpatizera Vojvodine, pod nazivom “Red firm“, u utorak ve~e autobusom je krenula iz Bawaluke za [vajcarsku. Oni }e danas dati podr{ku svojim qubimcima sa tribina stadiona “Olipik de la Ponte“. Prespavali su u jednom hotelu u Bernu, odakle }e se danas zaputiti u Lozanu na me~. Prema informacijama iz [vajcarske, Bawalu~ani }e imati veliku podr{ku u Lozani jer je interesovawe na{ih iseqenika u ovoj zemqi za dana{wi me~ veliko. Kako pretpostavke ka`u, Borac }e imati podr{ku oko 1.000 navija~a.

Qubojevi}: Nikad ve}i optimista
Biv{i kapiten Borca, a danas ~ovjek zadu`en za takmi~arski aspekt na Gradskom stadionu, bio je raspolo`en i optimisti~an. - Vjerujte, kada sam bio igra~, nikada nisam imao ovoliko optimizma. Sada, kada sam na funkciji u klubu, “pucam“ od optimizma. Zaista vjerujem da mo`emo mnogo da uradimo u Lozani i pri`eqkujem da ostanemo nepora`eni. Ne}e biti lako, ali ne potcjewujemo svoj kvalitet. Imamo dobar tim - kazao je Qubojevi}.

I ~lanovi uprave kupuju ulaznice
ODLU KOM Upra vnog odbo ra Fu dbal skog klu ba Borac nikakve propusnice niti ulaznice, osim karata {tam pa nih za re van{ uta kmicu protiv Lozane i uredno zatra`enih novinarskih akreditacija, ne}e va`iti. - I ~la no vi Upra vnog odbora kluba }e kupiti karte za utakmicu koja }e biti odigrana na Gradskom stadionu u Bawaluci 22. jula. Trebo vawe ka ra ta mo `e da se iz vr{i sva ki dan u klup skim prostorijama. Apelujemo na sve one ko ji su za in te re so va ni da gle da ju utakmicu da na vrijeme obezbijede ulaznice zbog ograni ~e nog bro ja - re kao je di re ktor Bor ca Ra dmi lo [ipovac. Uta kmi ca }e bi ti na programu od 20.45 ~asova, a prvi ope ra ti vac “crve noplavih“ isti~e da sezonske ulaznice ne}e vrijediti. - Tek poslije susreta sa Lozanom u prodaju }emo pusti ti se zon ske ula zni ce. Obezbje|ewe na stadionu }e biti rigorozno, po propisima o evropskim kupovima pod okriqem UEFA, i ne}e biti ni ka kvog “gle dawa kroz prste“ bilo kome. Za sve }e va`iti ista pravila jer su pra vi la vi {e ne go ja sna kazao je [ipovac.

Za revan{ ne}e va`iti propusnice ni sezonske karte

Martin Rueda, trener Lozane

Pohvale Borcu

POO[TRENE mjere bezbjednosti u Bawaluci
On se na kraju osvrnuo i na predstavnike “sedme sile“ pred me~ za koji vlada veli ko in te re so vawa u najve}em gradu Srpske. - Novinari }e ta~no da dobiju uputstva gdje mogu da budu prisutni, a gdje ne. Poslije me~a bi}e organizovana konferencija za {tampu u trofejnoj sali na kojoj ne}e mo }i ni ko da pri sus tvu je osim aktera i predstavnika “sedme sile“ - jasan je [ipovac. S. B.

Martin Rueda

Radmilo [ipovac

FOTO: ARHIVA

STRATEG Lozane Martin Ru eda, ko ji ima {pan ske krvi, pohvalio je na klupskom saj tu ri va la u prvom me~u drugog kola kvalifika ci ja za UEFA Evrop sku ligu. On nije `elio da prognozira rezultat. - O Bor cu sam ~uo dos ta li je pih stvari, a osvo ji ti Kup i biti tre}i u prvenstvu mo`e samo ekipa koja

posjeduje kvalitet. Bawalu~ani imaju tehni~ki potkova ne fu dba le re, a pre ma onome {to sam saznao, mnogo boqe igraju kod ku}e nego na stra ni. U me ~u ko ji se igra na na{em terenu moramo da budemo agresivni kako bi smo obe zbi je di li rezultat koji nam garantuje miran revan{ - rekao je Rueda. S. B.

46 ~etvrtak, 15. jul 2010. GLAS SRPSKE

Mihail Duda{ se sprema za EP

Ciq “kota 8.200”
BEOGRAD - Desetobojac Mihail Duda{ bi}e jedna od nada srpskog tima na predstoje}em Evropskom prvenstvu u Barseloni. Uz Ivanu [panovi}, Biqanu Topi}, Asmira Kola{inca, Tatjanu Jela~u, Duda{ bi mogao da ostvari zavidan rezultat. - Mislim da mogu da ostvarim rezultat iznad 8.200 bodova, mo`da i 8.300 {to bi me ukqu~ilo u borbu za medaqu. Spreman sa za tako ne{to, vremenski uslovi u Barseloni }e biti idealni, tako da je sve otvoreno - izjavio je Duda{. Mihail je dodao da vjeruje }e se umije{ati u borbu za najvi{i plasman i zato {to konkurencija, vjerovatno, ne}e biti na najvi{em nivou, s obzirom na to da u ovoj sezoni nema Svjetskog prvenstva ili Olimpijskih igara.

Iskusni sredwi bek odlazi u Francusku

Doki} digao sidro
Potpisao sam dvogodi{wi ugovor s mogu}no{}u da ga i produ`im. Klub se zove Aurilak i pro{lu sezonu zavr{io je u sredini tabele, poru~io Doki}
PI[E: SLOBODAN PUHALO sl.puhalo@gmail.com

Nikola Pili} poru~io

“Sre}an zbog Srbije“
MINHEN - Savjetnik sele kto ra Dej vis kup re pre zen ta ci je Srbi je Ni ko la Pili}, kao ro|eni Spli}anin iz razumqivih razloga ni je bio ~lan “or lo va“ u “Spa la di ju mu“, ali je ~et vrtfi nal ni dvo boj sa Hrvat skom po sma trao iz svog stana u Minhenu. Na kraju, Srbija je rezultatom 4:1 eliminisala Hrvatsku, ko ja je upra vo sa Pili}em na ~elu 2005. bila {ampion. - Drago mi je zbog Srbije, ali je i Hrvatska moja reprezentacija. Emocije su mi pomije{ane. Nije to neo~ekivan uspjeh, iako je u ovom takmi~ewu sve mogu}e - izjavio je Pili}. Pre ma wego vim re ~i ma, eki pa ko ja u svom sas ta vu ima Novaka \okovi}a i Nenada Zimowi}a mo`e da pobijedi bilo koga. - Sada je Srbija doma}in ^e si ma i na la zi se u ja ko dobroj poziciji za finale op ti mis ta je le gen dar ni stru~wak.

Soko~anke blistale na MOSI-u

Tre}a titula zaredom
SOKOLAC - Odbojka{ice Sokoca bile su ubjedqivo naj boqa eki pa na 47. me |u op {tin skim omla din skim sportskim igrama, koje su odr`ane u ^ajetini. - Ovo je na{a tre}a uzastopna titula. Ne znam da li je to do sada, na ovim igrama, po{lo za rukom ijednoj drugoj ekipi u `enskoj odbojci. Najte`e je, naravno, bilo u finalnoj utakmici protiv Prijepoqa. Odbojka{ice iz tog grada bile su nam glavni konkurent za prvo mjesto i na prethodnim igrama, koje su odr`ane u Mojkovcu - istakao je Marko Obrenovi}, trener sokola~ke ekipe koja nije izgubila set. Me|u najboqim igra~icama pobjedni~kog sastava bila je Ana Renovica, a wena, kao i izdawa ostalih sokola~kih odbojka{ica, dobra su najava za predstoje}u sezonu u Premijer ligi BiH. B. G.

DOBOJ - Prvi rukometa{ koji je i zvani~no napustio Slogu je sredwi bek Nikola Doki}. Poslije izuzetno uspje{ne sezone u kojoj je bio jedan od najboqih pojedinaca, organizator Slogine igre karijeru nastavqa u Francuskoj. - Po tpi sao sam dvo go di{wi ugovor s mogu}no{}u da ga i produ`im ako gazde budu za do voqne. Klub se zo ve Aurilak i pro{lu sezonu zavr{io je u sredini tabele najja~e francuske lige. Me|utim, zbog nekih problema oduzeti su im bodovi pa su se preselili u drugoliga{ko dru{tvo. Po{to su se `alili na kaznu, postoji mogu}nost da im bodovi budu

Nikola Doki}

FOTO: GLAS SRPSKE

vra}eni, a time i prvoliga{ki status - rekao je Doki}. Osim wega, klub je u prelaznom roku anga`ovao pet novih igra~a od kojih su trojica sa prostora biv{e Jugoslavije. - Pouzdano znam jedino za

Nikicu Maksi}a iz Srbije. U svakom slu~aju, klub je dobrostoje}i i to je ono {to je najva`nije. Upravo zbog toga sam i oti{ao u Francusku, a ne u

Afirmacija
Najve}i razlog {to se Nikola odlu~io na ovaj korak je u tome {to `eli novu afirmaciju. - Moram svoj li~ni interes da stavim iznad qubavi prema klubu u kome sam ponikao. Odlazim u Francusku da napredujem, da kvalitet koji posjedujem nadogradim. Slogi `elim sve najboqe i bi}e mi drago da opet zaigram pred dobojskom publikom - poru~io je Doki}.

SLOGA stvorila dobru ekipu
[paniju, gdje mi je bilo dobro po{to sam savladao jezik i upoznao dosta qudi. Ali, na Pirinejskom poluostrvu klubovi vi{e nisu stabilni kao {to su doskora bili – objasnio je Doki}. @ao mu je, ka`e, {to odla-

zi iz Doboja, iz svog mati~nog kluba, koji je u protekloj sezoni ostvario odli~ne rezultate. - Prije samo godinu dana Sloga je u posqedwi ~as obezbijedila opstanak, a ove godine bila je tre}a. Pru`ali smo dobre partije, ~ak dva puta smo savladali {ampiona, sarajevsku Bosnu, jedanput i na wihovom terenu, {to nije po{lo za rukom nijednoj ekipi iz BiH. Stvoren je dobar tim i sa dva-tri poja~awa ove godine mogli bismo da konkuri{emo i za titulu. I pored toga, ipak, odlazim - zakqu~io je Doki}.

I ove godine bogat nagradni fond u Svjetskoj ligi

Bitke za slavu i bogatstvo
LOZANA - U argentinskoj Kordobi 22. jula po~iwe XXI finalni turnir Svjetske lige za odbojka{e. Srbi ja star tu je u no }i izme|u petka i subote (2.00 ~asa), a protivnik je Brazil. Dan prije toga, u istoj grupi “E“ sasta}e se doma}in Argentina i Brazil, dok “orlovi“ drugi duel igraju u subotu tako|e u dva ~asa poslije pono}i protiv doma}ih “gau~osa“ Prve dvije ekipe iz svake grupe, a u drugoj se nalaze Italija, Rusija i Kuba, plasira}e se u polufinale “Fajnal-si ksa“. Sve uta kmi ce bi }e odi gra ne u dvo ra ni “Orfeo superdom“, koja ima 10.000 mjesta, a pobjedniku 21. izdawa pripa{}e nagrada od milion dolara. Po ra `e nom fi na lis ti ide 500.000, tre}e mjesto dono si 300.000, a ~et vrto 200.000 dolara. Samo u~e{}e na “F6“ na gra |u je se sa 100.000 dolara.

Odbojka{ice Sokoca

FOTO: B. GAJEVI]

Alpinisti Srpske “napadaju“ Alpe

Kruna rada Saveza
BAWALU KA - Gru pa od 56 pla ninara iz 38 planinar skih dru {ta va Re pu bli ke Srpske kre nu }e sqede }e se dmi ce u ek spe di ci ju na Gros glo kner (3.798 me ta ra), u aus trij skim Al pi ma, i na vrh Mar mo la da (3.342 me ta ra) u Italiji. - O~ekujem da }e ve}i dio planinara uspjeti da osvoji barem jedan od vrhova i da uspon pro te kne bez bje dno, {to je ciq svake ekspedicije - rekao je za Srnu predsjednik Pla ni nar skog sa ve za Srpske Qubi{a Aramanda. Vo |a ek spe di ci je Du {ko Bla`i} smatra da je pohod “Al pe 2010“ kru na sve ga {to je Pla ni nar ski sa vez RS uradio. - Ovakve masovnije pohode tre ba pod sti ca ti. Ima mo gru pu od tri de se tak qudi koji su spremni da se pewu na najvi{e vrhove. Krenuli smo od ekspedicija sa Balka na ka Evro pi, a po sli je }emo i u svijet - naglasio je Bla`i}.

Milo{ Terzi} (Srbija)

FOTO: AGENCIJE

FIVB je obezbijedio novac i za najboqeg igra~a turni ra (30.000 do la ra), najboqeg poentera (20.000), dok }e najboqi napada~, bloker, server, tehni~ar i libero dobiti po 10.000 dolara. Polufinalni dueli su u subotu 24. jula od 22.30, odnosno u nedjequ, 25. jula u 2.00. Me~ za tre}e mjesto je u ne-

djequ od 22.30, a finale u ponedjeqak od 2.00 po sredweevropskom vremenu.

POBJEDNIKU pripada milion dolara
Srbija je, {to kao SR Jugoslavija, {to kao Srbija i Crna Go ra, u~es tvo va la 13 puta u Svjetskoj ligi, {est

puta je igrala na zavr{nim smotrama, ~etiri puta osvojila srebro, a dva puta bronzu. Posebno vrijedi izdvojiti finale 2003. u Madridu, kada su “plavi“ izgubili od Brazila 2:3 (16:25, 25:21, 25:19, 23:25, 29:31), a FIVB je kasnije taj me~ proglasila za najboqi u is to ri ji Svjet ske lige.

GLAS SRPSKE ~etvrtak, 15. jul 2010. 47

Trener enigma, \urkovi} ostaje
I dok se potraga za nasqednikom trenera Drage Karali}a nastavqa, u Aleksandrovcu bi trebalo da ostane krilni centar Marko \urkovi}
PI[E: DEJAN MARI] dejanm@glassrpske.com

Burno u Ko{arka{kom klubu Igokea

Dobra vijest za KK Partizan

"A" licenca sve bli`e
BARSELONA - Prema novom sistemu bodovawa koji je uvela Evroliga, KK Partizan je u prethodne tri sezone sakupio 107 bodova, a najbli`i pratioci u trci za “A“ licencu su Valensija, Himki i Lijetuvos Ritas. Ako Evroliga ostane dosqedna bar do qeta 2012. godine, kada isti~u sada{wi petogodi{wi ugovori za “A“ licencu, “crno-bijeli“ bi mogli da se nadaju da }e kona~no dobiti status povla{}ene ekipe. Da bi to ostvarili, u sqede}e dvije sezone moraju da ostvare plasman u drugu fazu takmi~ewa. Trenutno Partizan ima 15 bodova vi{e od jedanaestoplasirane Valensije, 23 od Himkija, 27 od Lijetuvos Ritasa... U ovom trenutku “A“ licencu ima 13 klubova: CSKA (134 boda), Barselona (129), Olimpijakos (120), Kaha Laboral (119), Montepaski (112), Makabi (110), Panatinaikos (110), Real (108), Unikaha (90), Fenerbah~e (73), Efes (69), Lotomatika (69) i @algiris (66).

Majami doveo iskusnog centra

Ilgauskas kod Xejmsa
MA JA MI - U po tra zi za klasi~nom peticom Majami je prona{ao rje{ewe u ko{arka{u koji je 12 sezona proveo u Klivlendu. Na insistirawe Lebrona Yejmsa, koji je u ulozi neke vrste posrednika prili~no aktivan u ovom prelaznom roku, Hitsi su an ga `o va li li tvan skog ve te ra na Zi dra una sa Ilgauskasa (35), koji je potpisao dvogodi{wi ugovor. Ilgauskasa su Kavsi draftovali 1996. godine, a on im je bio vjeran vi{e od decenije, za to vrijeme postav{i rekorder kluba po broju odigranih utakmica, blokada i skokova. Dolazak u Majami bi}e mu svakako posqedwa prilika da ka ri je ru zao kru `i i {ampionskim prstenom. - Vo lim Kli vlend, ali shva tio sam da je Ma ja mi naj boqe mjes to da osvo jim titulu - rekao je Ilgauskas.

ALEKSANDROVAC - U Ko{arka{kom klubu Igokea ovih dana je burno. Dra go Ka ra li} odla zi sa klupe, jo{ uvijek se ~eka wegov nasqe dnik, @ar ko Rako~evi} i Branko Mitrovi} su parafirali saradwu, a o~ekuje se da wihovim stopama krene i Marko \urkovi}. Rije~ je o krilnom centru (205 centimetara), koji je pro {le se zone nastupao za Ale ksandrov~a ne. Dvi je strane su na~elno dogovorile saradwu, a kako nezvani~no sa zna je mo, no vi {ef stru ~nog {ta ba tre bao bi dati “zeleno svjetlo“. U dok su u Aleksandrovcu predstavqena prva poja~awa, in ten zi vno se tra ga za nasqednikom Drage Karali}a, koji je pre{ao u redove “pivara“. Je dna od op ci ja bio je Ve li mir Ga {i}, me |u tim, on je daleko od preuzimawa kormila. Iskusni stru~wak ima na~elan dogovor sa ~elnicima Metalca iz Vaqeva, {to, ipak, ni je pred -

Srpski as ostaje u Minesoti

Mili~i} i zvani~no

Marko \urkovi} (desno)

FOTO: GLAS SRPSKE

stavqalo problem da pregovora sa Igokeom.

RAKO^EVI] i Mirkovi} stavili paraf
No, Ga{i} je tra`io da potpi{e ugovor na dvije sezone, {to Aleksandrov~ani nisu mogli da prihvate, pa

je sve izvjesnije da do dogovora ne}e do}i. - Trenutno su male {anse da Ga{i} preuzme klupu. On je pred nas pos ta vio uslove koji nam nisu bili pri hvatqivi, ta ko da smo daleko od dogovora sa wim. Mada, ne mo`emo re}i da su pre go vo ri za vr{e ni, ali moramo da se okrenemo dru-

gim rje{ewima. O imenima je rano govoriti, a sve }e, na da mo se, bi ti mno go ja snije za nekoliko dana - rekao je ~lan upra ve Igo kee Mirko Dobri}. Ale ksan drov ~a ni }e u predstoje}oj sezoni prvi put nastupati u NLB ligi, a na premijeri ih o~ekuje gostovawe kod Olimpije.
Darko Mili~i} FOTO: AGENCIJE

Porazom u ~etvrtfinale
ZADAR - Mlada ko{arka{ka reprezentacija Srbije izgubila je od Ukrajine sa 64:66, u dru gom ko lu dru ge faze na {ampionatu Evrope u Hrvatskoj. U veoma neizvjesnoj zavr{nici pobjedu Ukrajini donio je Ruslan Otver~enko, koji je 40 sekundi prije kraja pogodio trojku za 65:64. Na dru goj stra ni Zvez din plej Nemawa Nedovi} je izgubio loptu, ali je Srbija do bi la jo{ je dnu pri li ku jer ni Ukrajinci nisu realizovali na pad. Ipak, bek Partizana Aleksandar Mitro vi} pro ma {io je dvi je sekunde prije kraja za tri, i to je bio kraj. Najefikasniji u srpskoj se le kci ji bi li su upra vo Mitro vi} sa 15 i Nemawa Jaramaz sa 12 poena. - Na kraju poluvremena smo sa “plus osam“ oti{li na “minus osam“, {to nam se ina~e de{avalo zbog neregulisanih odnosa u odbrani. Potpuno isto je bilo i na kraju. U pitawu su sve isti igra~i. Nemam racionalno obja{wewe za{to. Zavr{nicu prvog i drugog poluvremena kao da su igrali neki drugi momci za koje reprezen ta ci ja Srbi je ne zna ~i ni{ta. Osim mo`da {kole ko{arke i geografskog pojma - qutito je poru~io selektor Bo {ko Do ki}, ko ji nije `elio da imenuje igra~e koji su ga razo~arali.

Druga faza Evropskog prvenstva za mlade ko{arka{e

MINEAPOLIS - Darko Mili~i} potpisao je ~etvorogodi{wi ugovor sa Minesotom vrijedan 20 miliona dolara, od ~ega 16 miliona garantovanih. Posao dogovoren ranije ovog mjeseca nije mogao da bude ozvani~en prije 8. jula. Drugi pik iz 2003. godine u februaru je sti gao u Mi ne apo lis i na 24 me ~a pro sje ~no biqe`io 8,3 poena i 5,5 skokova. “Vukovi“ su peti tim u Mili~i}evoj sedmogodi{woj NBA karijeri. Po~eo je u Detroitu, sa kojim je osvojio prsten 2004, a nastavio u Orlandu, Memfisu i Wujorku. - Mislimo da bi Darko mogao biti startni centar i drago nam je {to smo ga dobili. Otkako je do{ao u februaru, pokazao je veliku `equ - rekao je agent Mark Korn{tejn, koji je dodao da se crnogorski centar Nikola Pekovi} ozbiqno name}e za startnu postavu.

Promjene u redovima CSKA

Dule renovira “armiju“
MOSKVA - Poslije dolaska Sergeja Bikova i Bobana Mar ja no vi }a, na re du su i odlasci iz CSKA. U koncepciju novog trenera Du {ka Vu jo {e vi }a ne uklapaju se Anton Ponkra{ov i Viktor Kejru. Sa druge stra ne, u Mos kvi }e ostati krilo Nikita Kurbanov (23 godine, 202 centimetra). Reprezentativac Rusije potpisao je novi ugovor na dvije plus jednu godinu. - Nikita je kvalitetan ko{arka{, {to je potvrdio vi{e pu ta u pret ho dnim sezonama. Zna svoju ulogu na te re nu i va `an je igra~ u ro ta ci ji. Re kao bih da je kqu~ni igra~ ekipe - istakao je Du{ko Vujo{evi}.

“ORLI]I“ poklekli protiv Ukrajine
U susretu koji je odlu~ivao koju poziciju }e zauzeti pred ~etvrtfinale, Srbi su se sino} sastali sa nepora`enom Gr~kom.

Dejan Musli (Srbija)

FOTO: AGENCIJE

48 ~etvrtak, 15. jul 2010. GLAS SRPSKE

Liga {ampiona rukometa{ica

Zaje~arke saznale imena protivnika

Po~eo zavr{ni turnir Svjetske lige u vaterpolu

"Delfini"

ubjedqivi
Rukometa{ice Zaje~ara FOTO: AGENCIJE

BE^ - Rukometa{ice Zaje~ara u kvalifikacijama za Ligu {ampiona igra}e u grupi sa Korveksom iz Ma|arske, Vejenom iz Danske i Lublinom iz Poqske. Kvalifikacioni turnir bi}e odigran od 17. do 19. septembra, a pravo da ga organizuje dobio je Lublin. Ukoliko poqski klub odustane, drugi kandidat je Korveks, a ako ni Ma|ari ne budi bili zainteresovani, organizacija }e biti ponu|ena Zaje~aru. U elitu }e se plasirati samo pobjednik grupe. Ukoliko Zaje~ar uspije da trijumfuje, u grupnoj fazi presti`nog evropskog klupskog takmi~ewa igra}e protiv ekipa Hipo iz Austrije, wema~kog Lajpciga i {panske Navare.

Slobodan Niki}

FOTO: AGENCIJE

38. Internacionalna regata

Va`no je da smo pobedili na po~etku turnira, protivnik nije bio te`ak, ali je svaki po~etak va`an. Nije lako igrati protiv ovakvog rivala, ali smo pokazali respekt prema takmi~ewu i publici, izjavio Udovi~i}
NI[ - Va ter po lo re pre zen ta ci ja Srbi je ubjedqivo je pobijedila Ju`nu Afriku rezultatom 22:0 na star tu za vr{nog tur ni ra Svjetske lige u Ni{u. Se le ktor Srbi je De jan Udo vi ~i} re kao je po sli je pobjede nad Ju`noafrikancima da je wegov tim pokazao respekt prema takmi~ewu. - Va`no je da smo pobedili na po~etku turnira, protivnik nije bio te`ak, ali je svaki po~etak va`an. Nije lako igrati protiv ovakvog rivala, ali smo pokazali respekt prema takmi~ewu i publi ci. Okre }e mo se sqede}im me~evima, idemo korak po korak - izjavio je Udovi~i}. ekipa iz Ju`ne Afrike uputi la je tri {u ta na gol Srbi je, ali ni je dnom ni je ozbiqnije ugrozila Slobodana Sora. “Delfini“ su pove li go lom Fi li pa Filipovi}a iz peterca, a zatim su pre ci zni bi li Niki}, Udo vi ~i}, Ale ksi} i Prla ino vi}. Iza bra ni ci De ja na Udo vi ~i }a u dru goj ~et vrti ni nas ta vi li su sa atraktivnom igrom i poslije lo {ih na pa da pro ti vni ka ugla vnom iz kon tra na pa da postizali golove. Dva gola u tom periodu postigli su Udovi ~i} i Ra |en, a mre `u su po go di li i Fi li po vi} i Prlainovi}. Selektor Srbije je to kom me ~a ~es to mi jewao pos ta vu, a u tre }oj ~etvrtini razigrao se Pijetlovi}, koji je postigao dva gola. Ekipa Dejana Udovi~i}a si no} je igra la pro tiv Hrvatske, dok }e ve~eras od 20 ~asova snage odmjeriti sa Australijom. U prvom kolu u grupi A selekcija SAD pobi je di la je vi ce {am pi ona svijeta [paniju sa 7:3 (2:0, 2:2, 0:0, 3:1), dok je branilac titule u Svjetskoj ligi Crna Gora bila boqa od Kine sa 16:4 (1:0, 3:3, 6:0, 6:1). U grupi B Australija je savladala Hrvatsku rezultatom 10:7. SRBIJA J. AFRIKA 22 0

Tijana Dap~evi} uveli~ava smotru
NO VI GRAD - Tra di ci onalna, 38. Internacionalna tu ris ti ~ka re ga ta ove godine }e se odr`ati u subotu, 24. jula, u Novom Gradu. Do~ek i okupqawe u~esnika regate zakazano je za 17 ~asova na gradskoj Adi. Dva sata kasnije na istom mjestu

odr`a}e se koktel za takmi~are, dok }e manifestaciju uve li ~a ti kon cert Ti ja ne Dap~evi}, koji }e se odr`ati u 22 ~asa, na Trgu Mladena Oqa~e. Me dij ski pokroviteq regate je “Glas Srpske“. V. G.

AUSTRALIJA savladala Hrvatsku
Reprezentativac Srbije Boris Vapenski rekao je da je zadovoqan zbog ubjedqive pobjede. - Utakmica nije bila te{ka, protivnik nije bio na visokom nivou, ali smo igrali ozbiqno - rekao je Vapenski. Svjet ski {am pi oni iz Rima u Ju`noj Africi nisu imali ozbiqnog protivnika, pa je duel prvog kola poslu`io vi{e kao solidan trening. U prvoj ~et vrti ni

NAKON VI[E OD DVIJE DECENIJE VELIKI FUDBALSKI SPEKTAKL U BAWALUCI

(6:0, 6:0, 4:0, 6:0) Bazen: “^air“ U Ni{u. Gledalaca: 1.000. Sudije: Fernandez ([panija), Vang Jagi (Kina). Iskqu~ewa: Srbija 4, Ju`na Afrika 2 Peterci: Srbija 1 (1). SRBIJA: Soro, Avramovi}, Goci} 1, Udovi~i} 4, Vapenski 2, D. Pijetlovi}, 2 Niki} 3, Aleksi} 2, Ra|en 3, Filipovi} 2, Prlainovi} 3, Mitrovi}, G. Pijetlovi}. Selektor: Dejan Udovi~i}. JU@NA AFRIKA: Belher, Kard, Sjuart, Mekarti, Manson, Kit, Sejmuel, Bel, Daun, Nedo, Moline, Spenser, Kemp. Selektor: Rou

Otvoreno balkansko prvenstvo u kajaku i kanuu na divqim vodama

Prvi zvani~ni trening
FK BORAC ^etvrtak, 22. jula

FC LAUSANNE-SPORT
2010. godine u 20.45

Zbog ograni~enog broja ulaznica u slobodnoj prodaji FK Borac poziva navija~e i prijateqe kluba da putem telefona 051/301-793 (od 8 do 15 ~asova) izvr{e rezervaciju za utakmicu drugog pretkola UEFA Lige Evrope koja }e se igrati na Gradskom stadionu u Bawaluci u ~etvrtak 22. jula 2010. godine od 20 ~asova i 45 minuta. Cijena ulaznica za sve utakmice Borca u UEFA Ligi Evrope na Gradskom stadionu su:

· VIP ZONA (lijevo i desno od centralne lo`e) 20 KM · ZAPADNA TRIBINA 15 KM · ISTO^NA TRIBINA 10 KM
Rezervisane ulaznice mo}i }e se podi}i na dan odigravawa utakmice na prodajnim mjestima Gradskog stadiona od 8 ~asova.

BAWALUKA - Na Otvorenom balkanskom prvenstvu u kajaku i kanuu na divqim vodama odr`an je prvi zvani~ni trening, na kojem su se osim doma}ih takmi~ara po ja vi li re pre zen ta tiv ci Srbije, Hrvatske i Makedoni je, ko ji ni su kri li odu {evqewe sta zom za no }nu trku u kawonu Ti je sno na rijeci Vrbas. Prva ime na ta kmi ~ewa bi}e Makedonac Atanas Nikolovski i Hrvat Dinko Muli}, koji su u~estvovali na posqedwim Olim pij skim igrama u Pekingu.

O~ekuje se dolazak 200 takmi~ara

FOTO: GLAS SRPSKE

STAZA duga 350 metara
- Staza za no}nu trku je odli~na, dobro pripremqena i, {to je jako va`no, dobro osvijetqena. Imali smo priliku da se takmi~imo u Brati sla vi, ali ta sta za ni je bila dovoqno osvijetqena, tako da je bilo mawih pro-

BU DI BO RAC!

blema sa vidqivo{}u - istakao je Nikolovski. Na prvenstvu bi trebalo da u~estvuje oko 200 takmi~ara u juniorskoj i seniorskoj konkurenciji iz sedam dr`ava, ali bugarska i turska selekcija nisu ni potvrdi le ni ot ka za le svoj dolazak i svi takmi~ari tokom dana treba da stignu u grad na Vrbasu. Ceremonija sve ~a nog otva rawa prven stva predvi|ena je za petak u

21 ~as u raf ting cen tru Kawon u Ka ra nov cu, a ta kmi~ewe bi trebalo da otvori mi nis tar za po ro di cu, omladinu i sport Republike Srpske Pro ko Dra go savqevi}. Staza je duga 350 metara te ima 24 kapije. U subotu tokom trajawa {ampionata od osam do 24 ~asa saobra}aj }e biti zatvoren kroz Novoseliju i Karanovac. M. Z.

GLAS SRPSKE ~etvrtak, 15. jul 2010. 49

"Orlovi" slavili protiv Kazahstana
Poslije poraza od Irana u prvom kolu “orlovi“ savladali selekciju Kazahstana rezultatom 3:0 (25:17, 25:22, 25:12) i izborili plasman u osminu finala takmi~ewa
Detaq sa otvarawa prvenstva FOTO: GLAS SRPSKE

Svjetsko prvenstvo u sjede}oj odbojci u SAD

Otkazi
Svoje u~e{}e na Svjetskom prvenstvu otkazale su selekcije Iraka, Kenije i Poqske. Irak je imao problema sa vizama, jer za SAD predstavqaju zemqu visokog rizika i podlije`u posebnim procedurama, a nisu na vrijeme aplicirali za wih, tako da ih nisu ni mogli dobiti na vrijeme. Kenija je otkazala zbog finansijskih problema, dok je Poqska jo{ ranije odustala. u prethodna dva zabiqe`ili poraze od Irana i Ukrajine izjavio je kapiten Srbije Zoran Je{i}. Pobjedom nad Kazahstanom, a zahvaquju}i nedolasku Iraka i Kenije, reprezentativ ci Srbi je izbo ri li su plasman u osminu finala, a sino} su igrali tre}i me~ u grupi protiv Ukrajine. zilom, a ako izgubimo bi}emo tre }i i igra }e mo sa Hrvat skom. Obje va ri jan te nam daju objektivne {anse da pro|emo daqe - dodao je Je{i}.

Vrijeme
Kada je rije~ o vremenskim prilikama u Edmondu Je{i} je naglasio da tamo vladaju u`asne vru}ine. - Vrijeme ovdje je izuzetno toplo i sparno, a najve}i problem su nam prevelike temperaturne razlike, jer napoqu vlada pravi “pakao“, a svi zatvoreni prostori su klimatizovani do te mjere da je ponekad i neprijatno hladno, pa su se neke ekipe ~ak i `alile i tra`ile da se dvorane ne rashla|uju u tolikoj mjeri. Me|utim, za wih je to uobi~ajeno i mora}emo svi da se na to priviknemo - istakao je kapiten reprezentacije Srbije.

SINO] igrali sa Ukrajinom
- Prve tri ekipe iz svake od ~etiri grupe nastavqaju borbu za medaqe. Tih 12 ekipa ~ine diviziju A svjetskog prvenstva, a mi smo ovom pobjedom protiv Kazahstana uspjeli da se plasiramo u tu grupu ekipa. To je ve} zaista veliki rezultat, ali da}emo sve od sebe da izborimo {to boqi plasman. Ako pobijedimo Ukrajinu bi}emo drugi u gru pi i u bor bi za ~et vrtfinale igra}emo sa Bra-

Reprezentativci Srbije PI[E: MILAN ZUBOVI] milanz@glassrpske.com

FOTO: GLAS SRPSKE

BAWALUKA - Reprezenta ci ja Srbi je u sje de }oj odbojci zabiqe`ila je prvu pobjedu u drugom kolu grupe B, na Svjetskom prvenstvu u SAD.

Poslije poraza od Irana u prvom kolu “orlovi“ su savladali selekciju Kazahstana re zul ta tom 3:0 (25:17, 25:22, 25:12) i izborili plasman u osmi nu fi na la ta kmi~ewa. - Malo smo se pribojavali ovog su sre ta, jer je ova

ekipa za nas bila prili~na nepoznanica, a u martu ove go di ne na Svjet skom ku pu odr`anom u Egiptu osvojili su izuzetno ~etvrto mjesto. Ipak, kada je po~ela utakmica ni je bi lo ra zlo ga za strah, jer su u na{oj ekipi svi odigrali dosta dobro, a

za nijansu se izdvojio jedan od na{ih tehni~ara koji je igrao u ovoj utakmici Radomir Boji}. Kazahstanci su pru`ili ja~i otpor samo u drugom setu, ali to je bilo ne do voqno da ne {to vi {e u~ine u ovom susretu, koji je za wih bio odlu~uju}i, jer su

www.glassrpske.com

Sun~ano
Bijeqina Tuzla Zvornik

DNEVNI LIST REPUBLIKE SRPSKE

BAWALUKA

Beograd
Subotica

Bawaluka

Doboj

Tropska no}
U Republici Srpskoj jutro }e biti vedro, samo ponegdje u planinama sa umjerenom obla~no{}u, toplo, a na jugu i na sjeveru ponegdje tropska no}. Tokom dana sun~ano i vru}e uz malu obla~nost. Poslijepodne samo u brdsko-planinskim predjelima mogu}i vrlo rijetki kratkotrajni pquskovi, naro~ito na jugozapadu. Duva}e slab, ponegdje umjeren, prete`no zapadni, poslijepodne sjeverni vjetar. Minimalna temperatura vazduha od 12 na planinama i u kotlinama na istoku, u ostalim krajevima od 16 do 23, a najvi{a dnevna od 28 na planinama, u ve}ini krajeva od 30 do 37 stepeni Celzijusa.

Zenica Sarajevo

U Srbiji }e u ve}ini krajeva biti prete`no sun~ano, a tokom dana mogu}a je kra}a obla~nost. Minimalne temperature kreta}e se od 13 do 16 na planinama, a u ni`im krajevima od 17 do 24 stepeni Celzijusa. Najvi{e dnevne temperature bi}e u intervalu od 21 do 29 na planinama, odnosno od 33 do 35 stepeni Celzijusa u ni`im krajevima.

Maks. Min.

35 oC 24 oC

Boris DMITRA[INOVI] direktor Mirjana KUSMUK glavni i odgovorni urednik
Perica PE]ANAC (zamjenik glavnog i odgovornog urednika) Sandra MILETI] (novosti) Dragana ]OSI] (dopisnici, dru{tvo, Glas plus) Daliborka SEKULI] (biznis) Vawa POPOVI] (kroz Republiku Srpsku) Tawa MILAKOVI] (Srbija, region) Milenko KINDL (svijet) Neda SIMI]-@ERAJI] (kultura) Darko GRABOVAC (Bawaluka) Slavko BASARA (sport) Tihomir GA^I] (tehni~ka)
Prvi broj "Glasa" iza{ao je kao organ NOP-a za Bosansku Krajinu u @upici kraj Drvara, 31. jula 1943. godine. Od 15. septembra 1992. godine odlukom Narodne skup{tine RS izlazi kao dnevni list Republike Srpske. Pod imenom "Glas Srpske" izlazi od 5. maja 2003. godine.

Novi Sad

Beograd

Mostar

Novi Pazar

Ni{

Nik{i}

Bawaluka
Trebiwe

Maks. Min.

37 oC 19 oC

Podgorica

Pri{tina

Evropske metropole
Amsterdam Atina Berlin Be~ Bratislava Brisel 16 37 26 35 36 19 Budimpe{ta Bukure{t Dablin Istanbul Kopenhagen Lisabon 35 28 14 26 20 24 London Madrid Minhen Moskva Oslo Pariz 15 28 25 34 15 21 Prag Rim Sofija Stokholm Var{ava @eneva 30 35 33 23 28 20

e-mail: dopisnik@glassrpske.com marketing@glassrpske.com

Izdava~: AD "Glas Srpske" Bawaluka, Redakcija: Bra}e Pi{teqi}a 1, 78000 Bawaluka, tel. (051) 342-900, faks 342-910, e-mail: dopisnik@glassrpske.com, Direkcija: Skendera Kulenovi}a 93, Bawaluka, tel (051) 231-077, Marketing: Skendera Kulenovi}a 93, Bawaluka, tel.(051) 231-081, e-mail:marketing@glassrpske.com, Dopisni{tva: Isto~no Sarajevo 057/340-114, Doboj 053/242-304, Srebrenica 056/410-418, @iro ra~uni: Nova bawalu~ka banka 551001-00016019-84, NLB Razvojna banka 562099-00016587-09, Komercijalna banka 571010-00000340-14, Zepter komerc bank 567162-11005289-71, Hypo Alpe Adria bank 552002-00016396-53

50 ~etvrtak, 15. jul 2010. GLAS SRPSKE

Antena
KABLOVSKA
B 92
7.00 10.00 10.30 11.20 11.50 13.00 13.30 14.00 Jutarwi program Vijesti Sve }e biti dobro, serija Top {op Indija, serija Vijesti Sve o `ivotiwama Bibliotekar: O{trica sudbine, film 16.00 Vijesti 16.30 Nacionalna geografija 17.30 Najopasnije bande svijeta 18.30 Vijesti 19.00 Dora istra`uje, crtani film 19.30 Trnav~evi}i u divqini, serija 20.00 Dolina sunca, serija 21.00 Xindabajn, film 23.00 Najopasnije bande svijeta 0.00 Vijesti 0.30 Indija, serija 1.30 Nacionalna geografija Info kanal

Xindabajn

2100
B 92

Uloge: Gabrijel Birn, Laura Lini, Kris Hejvud Re`ija: Rej Lorens

21

[ta je najgore {to se mo`e desiti 00
Uloge: Martin Lorens, Deni de Vito, Xon Leguizamo Re`ija: Sem Vajsman

PINK BH

Stjuart i Kler su sredovje~ni australijski bra~ni par, koji dr`e benzinsku pumpu i brinu se o svom sinu Tomu. Jednog dana, Stjuart sa dvojicom prijateqa odlazi na pecawe, ali u jezeru nailaze na tijelo mlade Aboriyinke. Ne `ele}i da upropaste svoje dugo planirano pecawe, odlu~uju da le{ prijave tek sqede}eg jutra, kada se vrate u grad. Ali, tada ve} postaju osumwi~eni za ubistvo.

Foks
6.50 Ninxa ratnici 7.40 Opasne igre, serija 8.40 Srce na dlanu, serija 9.30 ^ari, serija 10.20 Seks i grad, serija 11.10 Prilike u Kvinsu, film 13.00 Direktan pogodak, film 15.00 Vijesti 15.20 ^ari, serija 16.10 Hiqadu i jedna no}, serija 17.00 Seks i grad, serija 18.00 Vijesti 18.30 Ludi kamen 19.00 Ninxa ratnici 20.00 Hiqadu i jedna no}, serija 21.00 Klopka za generala, film 23.00 Vatrena Rouz 1.00 Opasne igre, serija 4.00 Srce na dlanu, serija U uvrnutoj komediji luksuzna vila na pla`i je obijena i opqa~kana, milioner hvata provalnika i krade mu prsten amajliju. Kada provalnik poku{a da povrati prsten, de{ava se preokret i wih dvojica shvataju da imaju mnogo toga zajedni~kog.

RTRS
6.00 Sestrice, serija 7.00 Jutarwi program 9.00 Vijesti 9.10 Brojevi, serija 10.00 @ivot i vrijeme Grizlija Adamsa, serija 10.50 Heroji i fenomeni 11.30 MTS magazin 12.00 Vijesti 12.10 Fantasti~na ~etvorka, crtani film 12.40 Gamboce 13.00 Bajke 13.20 Muzika za djecu 13.40 Pjesni~ko ve~e u Kalinoviku 14.00 Profajler, serija 14.50 Upori{te, serija 16.30 Srpska danas 17.00 Brojevi, serija 17.40 Pakov svijet, serija 19.00 Demo fest 19.10 Miniskule, crtani film 19.30 Dnevnik 20.10 Tajne rata 21.00 Pe~at 22.00 Grad svingera, serija 22.50 Info profil 23.10 Sjednica Narodne skup{tine RS, pregled 23.20 Neko da me ~uva, serija 0.10 Upori{te, serija 1.40 Profajler, serija 2.30 MTS magazin 3.00 Srpska danas 3.30 Dnevnik 4.00 Tajne rata 4.50 Muzika 5.10 @ivot i vrijeme Grizlija Adamsa, serija

ATV
7.00 Ple{i ple{i, serija 8.00 Jutarwi program 9.00 Bajkeri s Marsa, crtani film 9.30 Timi, crtani film 9.35 Fifi, crtani film 10.00 Aladin, crtani film 10.20 Vinks, crtani film 10.50 Vinks, crtani film 11.10 Spektakularni Spajdermen, crtani film 12.00 Ple{i ple{i, serija 13.00 Najboqe godine, serija 14.00 Muzika 14.30 Vizita 15.50 Vijesti 16.10 Moje drage kom{ije, serija 17.40 Kulinarski qetopisi 18.00 Luda ku}a, serija 18.30 Potraga 19.00 Vijesti 20.00 Najboqe godine, serija 21.00 Ispuni mi `equ 22.00 Moje drage kom{ije, film 23.30 Nijemi svjedok, serija 0.30 Zauvijek susjedi, serija

RTS 1
6.00 Vijesti 6.05 Jutarwi program 8.00 Dnevnik 8.10 Jutarwi program 9.00 Varqivo qeto, serija 10.00 Vijesti 10.05 Sasvim prirodno 10.30 Svijet ribolova 11.00 Vijesti 11.05 Povratak na novo, serija 12.00 Dnevnik 12.10 Sport plus 12.20 U zdravom tijelu 12.30 Mjesto zlo~ina: Wujork, serija 13.20 Ninxa korwa~e 2, film 15.00 Vijesti 15.10 Vrijeme je za bebe 15.50 Vijesti 16.00 Sti`u dolari, serija 17.00 Dnevnik RT Vojvodina 17.20 Evronet 17.30 Beogradska hronika 18.20 Razglednica 18.50 Slagalica 19.30 Dnevnik 20.00 Sti`u dolari, serija 21.00 Tom Jum Gung, film 23.00 Vijesti 23.05 Mjesto zlo~ina: Wujork, serija 23.50 Dnevnik 0.10 Vremeplovac, serija 1.00 Predskazawe, film 2.50 Vijesti 3.00 UNHCR - povratak: Kosovo 3.30 @ivot i standardi 4.10 Razglednica 4.30 Sasvim prirodno

RTS 2
5.50 Koncert za dobro jutro 6.40 U zdravom tijelu 7.00 Kuvati srcem 7.30 Gomboce 7.50 Mali medvjed Mi{a, crtani film 8.10 Ozi Bu, crtani film 8.20 Kineski obrazovni filmovi 8.50 Matemati~ke zagonetke 9.00 Stepeni{te 10.00 Igraj fudbal budi sre}an 10.30 U svijetu 11.00 Ekologija 11.30 Trag u prostoru 12.00 Muzika 12.50 Trezor 13.50 Kineski obrazovni filmovi 14.30 Matemati~ke zagonetke 14.40 Stepeni{te 15.20 Tehnologija danas 15.50 Ovo je Srbija 16.30 Biciklizam 17.30 Bardovi teatra 18.30 Spomenar 19.00 Gomboce 19.30 @ivot i standardi 19.50 Vaterpolo 21.00 Povratak na novo, serija 21.50 Metropolis 22.20 Obrazovni program 22.50 Ad libitum 23.20 Biciklizam 23.40 Tehnologija danas 0.10 Trezor 1.00 Vaterpolo 2.10 Spomenar 2.40 Bardovi teatra 3.30 Muzika 4.10 Trag 4.40 Metropolis 5.00 Obrazovni program 5.30 Ad libitum

Fox Life
7.00 [ta je sa Brajanom, serija 7.50 Vil i Grejs, serija 8.10 Slobodni strijelci, serija 8.40 @ivot po Ximu, serija 9.00 @ivot po Ximu, serija 9.20 Mentalno, serija 10.10 Sudija za Stil, serija 10.40 [ta je sa Brajanom, serija 11.30 Reba, serija 12.20 Vil i Grejs, serija 12.40 O~ajne doma}ice, serija 13.30 Prqavi seksi novac, serija 14.10 Slobodni strijelci, serija 14.40 Darma i Greg, serija 15.00 Uvod u anatomiju, serija 15.50 O~ajne doma}ice, serija 16.40 Sofi Parker, serija 17.30 Vil i Grejs, serija 18.00 @ivot po Ximu, serija 18.50 Reba, serija 19.30 Slobodni strijelci, serija 20.00 Darma i Greg, serija 20.20 O~ajne doma}ice, serija 21.10 Ko `iv ko mrtav, serija 22.00 Svita, serija 22.50 Vil i Grejs, serija 23.20 Uvod u anatomiju, serija 0.00 Prqavi seksi novac, serija 0.50 @enske pri~e, serija

Radio RS
6.00 Jutarwi program 10.00 Vijesti 10.05 Zajedni~ki talas 11.00 Vijesti 12.00 Podnevne novosti 12.10 Zapjevajmo pjesme stare 13.00 Vijesti 13.05 U ritmu dana 14.00 Vijesti 14.05 Svilen konac 15.00 Vijesti 16.00 Dnevnik 16.20 Muzi~ka kutija 17.00 Vijesti 17.05 Mozaik radija 18.00 Vijesti 19.00 Ve~erwe novosti 19.10 Zaigrajmo, zapjevajmo 20.00 Vijesti 20.05 Higijena `ivota 21.00 Vijesti 21.05 Ve~e uz radio 22.00 Hronika dana 22.10 Melodije zvu~nih boja 23.00 Oaza 0.00 Pono}ne vijesti 0.10 No}ni program
Frekvencije: Bawaluka - 90,9; Bawaluka, Prijedor, Gradi{ka - 92,7; Doboj - 90,7; Petrovo - 93,5; Bijeqina - 89,9; I. Sarajevo - 92,8; Han Pijesak - 90,3; Fo~a - 87,3.

GLAS SRPSKE ~etvrtak, 15. jul 2010. 51

23

Urbane legende 3: Krvava Meri 30
Uloge: Kejt Mara, Robert Vito, Tina Liford Re`ija: Meri Lambert

Okupqawe

Nova
6.20 Na{i najboqi dani, serija 7.20 Xeki ^en, crtani film 7.40 Bratz, crtani film 8.00 Pepa, crtani film 8.30 Dona Barbara, serija 10.30 U ime qubavi, serija 12.30 In magazin 13.00 Baywatch, serija 14.00 Dona Barbara, serija 16.00 U ime qubavi, serija 18.20 In magazin 19.10 Dnevnik 20.00 Provjereno 21.00 Navy CIS, serija 23.00 Vijesti 23.20 Nestali, serija 0.20 Seks i grad, serija 0.50 Bra~ne vode, serija 1.20 Ezo TV 2.20 Post mortem, serija 3.20 Ubojita osveta, film 4.50 Seks i grad, serija 5.20 Bra~ne vode, serija 5.40 In magazin

13

30

PINK BH

OBN

Uloge: Kristina Ri~i, Xoan Grufud, Stiven Dilejn, Keri Foks Re`ija: Brajan Gilbert

Jedne no}i, tri {kolske drugarice dozva}e zlog duha iz pro{losti, {to }e imati smrtonosne posqedice. Te iste no}i, djevojke otima banda huligana. Nakon {to su spasene, wihovi mu~iteqi jedan po jedan po~iwu da umiru jezivom smr}u, a svaka od wih ima bizarni pe~at. Da li je u pitawu {ala koja se otela kontroli ili se Krvava Meri vratila iz groba kako bi se osvetila?

Marion Kir kman je automobilom udarila besku}nicu Kejsi, dok je pje{a~ila ka gra du E{bi Vejk. Budu}i da Kejsi nema ni ko ga, Ma ri on je dovodi svojoj ku}i na oporavak. Kejsi se zbli`i sa sinom Marioninog mu`a iz prvog braka i provodi dosta vremena sa wim istra`uju}i nedavno otkrivene ostatke mjesne crkve, zapaqene jo{ u prvom vijeku. Kejsi se tokom boravka u crkvi po~iwu privi|ati razli~ite stvari, te ona shvata da je obdarena natprirodnim mo}ima.

K3
9.30 9.40 10.00 10.30 11.00 12.00 12.05 13.10 15.00 15.05 16.00 16.30 16.40 Vijesti Top form Kad priroda podivqa Hrana i vino Rebelde, serija Vijesti Dok. program SMS Party Vijesti Zemqa izvor `ivota Dok. program Hrana i vino Scena 17.50 18.40 19.30 20.10 21.00 22.00 22.30 Dok. program Novosti Dnevnik RTS Rebelde, serija Dobro ti ve~e Novosti Ludi za oru`jem, film 0.30 Astrologija 2.30 Vijesti 3.00 Most sudbine, film RTS

PINK BH
6.20 Sarajevo na liniji 6.30 Mejd in Bawaluka 6.40 Sportisimo 7.00 Anali, serija 8.00 Gre{ne du{e, serija 9.00 Ru`i~asto jutro 11.00 ^ini, serija 12.00 Info 12.10 Sve za qubav 13.30 Sarajevo na liniji 13.40 Mejd in Bawaluka 13.50 Sportisimo 14.00 Info 14.10 Alo alo, serija 15.00 Anali, serija 15.50 Info 16.00 Gre{ne du{e, serija 17.00 Slomqeno srce, serija 18.00 Info 18.20 Seks i grad, serija 19.00 ^ini, serija 20.00 Sva ta ravnica, serija 21.00 [ta je najgore {to se mo`e desiti, film 23.00 Alo alo, serija 23.30 Urbane legende 3: Krvava Meri, film 1.30 Sarajevo na liniji 1.40 Mejd in Bawaluka 1.50 Sportisimo 2.00 Gold ekspres 4.30 Film 6.00 Xuboks

BHT 1
7.00 Dobro jutro 9.00 Mumijevi, crtani film 9.30 Su|ewe Radovanu Karaxi}u 12.00 Vijesti 12.10 Qubavna oluja, serija 13.00 Moja mala kuhiwa 13.10 U sjeni dinosaurusa 14.10 Vijesti 14.30 Na terapiji, serija 15.00 Mumijevi, crtani film 15.20 Be Ha Te bebe 15.30 Mini {kola 15.35 Slagalica 16.00 Redakcija D 16.10 Info 16.40 Ples `ivota, serija 17.30 Moja mala kuhiwa 17.35 Muzika 17.40 U me|uvremenu 18.10 Blaga civilizacije 18.50 Frenderi, crtani film 18.55 Moj prvi izbor 19.00 Dnevnik 19.30 Policijska inspektorka Irene Hus, serija 21.10 Najopasnija droga na svijetu 22.00 Vijesti 22.20 Na terapiji, serija 22.50 Backstage, film 0.40 Policijska inspektorka Irene Hus, serija 1.10 U sjeni dinosaurusa 2.00 U me|uvremenu

HRT 1
6.00 Moj grijeh, serija 7.00 Dobro jutro, Hrvatska 9.10 Dolina sunca, serija 10.00 Vijesti 10.10 Put oko svijeta kroz 80 vrtova 11.10 Opra {ou 12.00 Dnevnik 12.30 Moj grijeh, serija 13.20 Qetna slagalica 14.10 Vijesti 14.30 Mekleodove k}erke, serija 15.10 Crvenokosa `ena, film 17.00 Vijesti 17.10 Hrvatska u`ivo 18.10 Kod Ane 18.30 Dolina sunca, serija 19.30 Dnevnik 20.10 Dome slatki dome, serija 20.50 Otvoreno 21.50 Kratki susreti 22.30 Dnevnik 23.00 Doktor Haus, serija 0.00 Otkucaj koji je moje srce presko~ilo, film 2.00 Zvjezdane staze, serija 2.30 Reprizni program 4.40 Kratki susreti 5.00 Moj grijeh, serija

OBN
6.30 Jutarwi program 8.10 Mu}ke, serija 8.40 Udri mu{ki 9.40 Na{a mala klinika, serija 10.40 Kulinarski {ou 11.20 Sto za 4 11.50 Info 12.30 ^uvari planete 13.30 Okupqawe, film 15.10 Na{a mala klinika, serija 16.00 Skrivena kamera 16.50 Info 17.00 Skrivena kamera 17.30 Kulinarski {ou 18.20 Sto za 4 18.50 Info 19.10 Ekskluziv 20.00 Seka Aleksi} 21.00 Mjesto zlo~ina: Las Vegas, serija 22.00 Kraq Kvinsa, serija 22.40 Seka Aleksi} 23.40 Mu}ke, serija 0.10 Okupqawe, film 1.50 Plejbojeve djevojke 2.20 Seksist 2.40 Mjesto zlo~ina: Las Vegas, serija 3.40 Kraq Kvinsa, serija 4.10 Mu}ke, serija 4.30 ^uvari planete 5.30 Ke~eri

HRT 2
8.00 TV vrti} 8.20 Na kraju ulice 8.30 101 dalmatinac, crtani film 9.00 [aolinski obra~un, crtani film 9.20 Garfild, crtani film 9.40 Igrajmo se 10.00 Sjednica Hrvatskog sabora 13.20 Kod Ane 13.40 Simpsoni, serija 14.00 Crveni patuqak, serija 14.40 Zvjezdane staze, serija 15.30 Blaga svjetske civilizacije 16.00 Skrivena Azija 17.00 Debeli Albert, film 18.40 Xivs i Vuster, serija 19.30 Gara`a 20.00 Tra~erica, serija 20.50 Vijesti 21.00 Bitange i princeze, serija 21.40 Nova policijska pri~a, film 23.40 [apta~ica duhovima 0.30 Zovem se Erl, serija 0.50 @ivot na Marsu, serija 1.30 Kineska pla`a, serija

RTL
7.20 Mifi, crtani film 7.30 Joho i prijateqi, crtani film 7.50 Ritam zona 10.10 Nestala, serija 11.20 K.T. 2, serija 11.50 Magazin 12.10 Punom parom 12.30 Bibin svijet, serija 13.10 Los Vistorinos, serija 14.00 Najqep{i urok, serija 15.40 Nestala, serija 16.30 Pod istim krovom, serija 17.00 Kraq Kvinsa, serija 17.20 Rejmond, serija 17.50 Bibin svijet, serija 18.30 Vijesti 18.50 Magazin 19.00 Ne daj se Nina, serija 20.00 ^ak, serija 20.50 CSI, serija 22.30 Mjesto zlo~ina: Wujork, serija 23.30 Vijesti 23.50 L.A. Dragnet, serija 0.30 Kosti, serija 1.20 Astro {ou 2.20 Kosti, serija

BN
6.30 Jutarwi program 8.30 Slu~ajni partneri 10.00 Novosti 10.05 Emisija za mlade 10.30 Free Time 11.00 ^etiri `ene, serija 12.00 Novosti 12.05 Dobre vibracije 13.00 Slu~ajni partneri 13.40 Sport fle{ 14.00 Novosti 14.05 Su|ewe Radovanu Karaxi}u 16.00 Novosti 16.10 Film 18.00 Danas u Srpskoj 18.20 Monitoring 19.00 Sport fle{ 19.30 Monitor 20.00 ^etiri `ene, serija 21.00 Miroslavqevo jevan|eqe 22.00 Manastiri 22.30 Pregled dana 23.00 Film 0.40 Astro~et 3.00 Satelitski program

Vlasnik "Pinka" odbio saradwu sa An|elinom

Luda planeta

Koko{ka starija od jajeta
Otkrivena je stara misterija: [ta je starije, koko{ka ili jaje? Koko{ka je starija, po{to je, kako su stru~waci saop{tili, za formirawe quske jajeta neophodan protein koji se nalazi iskqu~ivo u jajnicima koko{ke. Jaje mo`e da nastane samo ukoliko se nalazilo u organizmu koko{ke. - Dugo se vjerovalo da je jaje starije, ali sada imamo nau~ni dokaz da je prvo nastala koko{ka - rekao je Kolin Friman sa Univerziteta [efild. Vlasnik kompanije “Pink Films International“ (PFI) @eqko Mitrovi} odbio je da sara|uje u novom projektu holivudske glumice An|eline Yoli, saop{tio je ju~e PFI. - Imao sam ve li ke sim pa ti je pre ma woj i veoma po{tovao weno delo i lik. Na`alost, ona je prepuna predrasuda o Srbima. Znam da saradwa s wom otvara vrata velikog filmskog biznisa, ali ne `elim da budem deo ne~ega {to ko zna koji put predstavqa Srbe kao ve~ite lo{e momke, izjavio je Mitrovi}. PFI je saop{tio da se Mitrovi} u utorak sastao sa ~etvoricom producenata iz tima slavne glumice kako bi razgovarali o u~e{}u wegove kompanije u stvarawu filma koji treba da se snima u Srbiji i dijelom u BiH. - Kako je radwa filma smje{tena na pros to re biv {e Jugo sla vije i ne ka da ratom zahva}ena podru~ja, i kako je srpski narod stavqen u negativnu konotaciju, Mitrovi} je odbio da na bilo koji na~in u~estvuje u snimawu ovog filmskog projekta, ka`e se u saop{tewu. Dodaje se da je Mitrovi} odlu~io da ni na koji na~in ne u~estvuje “uprkos veli~ini projekta i {ansi da se ostvari saradwa sa najpopularnijom i najtra`enijom glumicom na planeti“. Kako su ranije objavili mediji, holivudska zvijezda je trebalo da doputuje u Srbiju po~etkom avgusta kako bi sa Mitrovi}em dogovorila snimawe svog rediteqskog prven ca, ~i ja je te ma rat u Bosni. U tom filmu ona je trebalo da igra glavnu ulogu muslimanke iz BiH koju je silovao Srbin, u kojeg se kasnije zaqubquje.

Tu~a Betmena i Supermena
A da glumi{ Osaminu qubavnicu?
Mitrovi} je, iznena|en scenarijom koji Srbe opisuje kao monstrume, zamolio wen tim da pozove glumicu. Kada je uspostavqena veza, Mitrovi} je poru~io An|elini: “Gospo|o, imam novi predlog za vas - ulo`i}u 30 miliona dolara u film o qubavnici Osame bin Ladena u kojem biste vi imali glavnu ulogu!“ Dva najpoznatija superheroja dana{wice, Betmen i Supermen, odmjerili su snage u me|usobnom dvoboju u Wujorku, ali je wihovu tu~u nemilo prekinula policija kada ih je uhapsila. Wujor{ka policija uhapsila je dvojicu dvadesetogodi{waka, koji su, obu~eni u svoje superheroje, izveli pravu tu~u u centru Wujorka. Maksim Katsnelson (Supermen) i Frenk Frisoli (Betmen) priredili su prolaznicima neobi~no iznena|ewe, koje je zavr{ilo dolaskom policije.

Robert zavr{io romansu sa Kristen
Glumac Robert Patinson je “kao novi“ od kada je prekinuo vezu sa koleginicom iz filma o vampirima “Sumrak saga“, prenosi ameri~ki “National Enquirer“. Ro bert je, na vo dno, sa svo jim prijateqima podijelio vijest o prekidu i rekao im da je zbog toga jako sre}an. - Napokon je donio odluku da napravi rez, pravi prekid. Sada se pona{a jako veselo i izgleda kao da se rije{io velikog tereta. Nije mu bilo la ko, ali je svjes tan da je ova ko boqe. On i Kristen i daqe su prijateqi - otkrio je neimenovani izvor. Glumca je poslije prekida tje{ila koleginica sa snimawa novog filma Riz Viterspun. Rekla mu je da je donio pravu odluku i da u`iva u mladosti, popularnosti i u tome {to je samac.

Koncert pod vodom
Producent i podvodni snimateq “Nacionalne geografije“ bez ikakve za{titne opreme, samo sa gitarom, ronio je u okru`ewu nekoliko morskih pasa. Ina~e qubiteq morskih pasa, toliko je zabrinut za sudbinu velikih bijelih psina da je napisao pjesmu o tim velikim morskim grabe`qivcima i odlu~io da je otpjeva ba{ me|u wima, u blizini meksi~ke obale.

NEKAD BILO...
Kanal Moskva - Volga pu{ten je u saobra}aj 1937. godine. Kanal je dug 128 kilometara, dubok 5,5 metara i {irok 85 metara. Time je regulisana rijeka, a Moskva je postala luka povezana sa pet mora. Volga je najdu`a rijeka Evrope, duga~ka 3.534 kilometara. Proti~e kroz Rusiju. Stari Grci su je zvali Ra. Izvire u Valdajskom gorju, a uliva se u Kaspijsko more. U cijeloj svojoj du`ini Volga ima pad samo od 156 metara. U Volgu uti~e oko 200 rijeka, a ~itav sliv ima oko 151.000 rijeka, rje~ica, potoka i drugih vodotokova. Ukupno slivno podru~je Volge obuhvata povr{inu od 1,36 miliona kvadratnih kilometara. Volga kao vodeni put povezuje sjever i zapad Evrope sa Kaspijskim morem i Sredwom Azijom. Sredwa godi{wa koli~ina vode iznosi 258 milijardi kubnih metara.

POSQEDWA
Fabricio izbacio Belen iz stana
Odmor na Ibici u dru{tvu biv{eg momka Marka Boriela ko{tao je lijepu Belen Rodrigez krova nad glavom. Kako prenose italijanski mediji, Belen je na Ibici, navodno, prevarila Fabricija Koronu sa Borielom, a qutiti Korona je poslije povratka u Italiju izbacio iz zajedni~kog stana. Sve je zapo~elo pro{log vikenda, dok su se Belen i Fabricio nalazili na odmoru na Formenteri, najmawem od Balearskih ostrva. Lijepa Argentinka je do`ivjela jo{ jedan u nizu qubomornih ispada i oti{la na oko {est kilometara udaqenu Ibicu, gdje je srela Boriela, napada~a Milana, sa kojim je bila u vezi prije nego {to je pala u Koronin zagrqaj. Belen i Borielo navodno su zajedno proveli no}.

Pu{ten kanal Moskva - Volga

dodatak za kladioni~are:

kvote, tabele, statistike, prognoze...

Derbi nedjeqe: ruska Premijer liga, Spartak Moskva - Rubin, subota (14 ~asova)

Derbi kola Spartak M. - Kazan

2.65 3.10 2.65
Veliton (Spartak Moskva) Aleksandar Bukarov (Rubin) FOTO: AGENCIJE

"Tatari" osvajaju prestonicu
Aktuelni {ampion Rusije `eli da novom pobjedom ostane u vrhu nacionalnog {ampionata, a i Moskovqanima potreban trijumf za prodor u vrh

Lagano
Valerenga - Kongsvinger Helsinki - KuPS Kruzeiro - Gojas 1 (1,40) 1 (1,45) 1 (1,55) Lokomotiva M. - Alanija 1 (1,40) Sonderjiske - Kopenhagen 2 (1,50) Tomsk - An`i Trnava - Senica Galvaj - [amrok Odenze - Esbjerg

Realno
Grashopers - Ksamaks 1 (1,65) 1 (1,60) 1 (1,65) 2 (1,70) 1 (1,65) Terek - Amkar

Rizi~no
Santos - Fluminense Lucern - St. Galen Horsens - Midtjiland 1 (1,85) 1 (1,85) 1 (1,80) 2 (1,90) Magna - Lask

Izazovno
1 (2,00) 2 (2,20) 2 (2,20) 2 (2,25) Nordsjeland - Silkeborg 1 (2,10) Belincona - Sion Krivbas - Karpati Mipa - Honka

Mjalbi - Bromapokajarna 1 (1,80)

KVOTA

KVOTA

KVOTA

KVOTA

6.60

12.21

21.06

45.73

2 ~etvrtak,15. jul 2010. GLAS SRPSKE TIKET

Ruska Premijer liga, 13. kolo

Spartak M. - Rubin

DERBI KOLA

2.60 3.10 2.60

Ibson (Spartak M.)

FOTO: AGENCIJE

Vode}i tim je apsolutni favorit u predstoje}em me~u po{to ekipa iz Novosibirska zauzima 14. poziciju na tabeli i bori se za opstanak, ali bodove spasa te{ko da mogu izvu}i na ovako te{kom gostovawu Rusija - Prva liga
1. Vorskla 2. [ahtjor 3. Arsenal 3. Dwipro 3. Metalist 6. Dinamo 6. Ili~ivec 6. Metalurg D. 6. Obolon 6. Sevastopoq 6. Zorja 12. Karpati 12. Metalurg Z. 12. Tavrija 15. Krivbas 16. Volin 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 4:0 2:0 1:0 1:0 1:0 2:2 1:1 1:1 2:2 0:0 0:0 0:1 0:1 0:1 0:2 0:4 3 3 3 3 3 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0

Poslije 13. kola takmi~ewa u ruskoj Premijer ligi prvo mjesto na tabeli zauzima ekipa Zenita iz Sankt Peterburga sa 30 bodova, ispred ekipe CSKA. U pro{lom kolu lider je slavio na gostovawu kod Alanije u Vladikavkazu rezultatom 3:1 i pokazao da je najve}i kandidat za osvajawe titule {am pi ona Ru si je. Klub iz Sankt Peterburga ima {est bodova prednosti u odnosu na prvog pra ti oca CSKA iz Moskve, a u narednom kolu do~ekuju ekipu Sibira. Vode}i tim je apsolutni favorit u predstoje}em me~u po{to ekipa iz Novosibirska zauzima 14. poziciju na tabeli i bori se za opstanak, ali bodove spasa te{ko da mogu izvu}i na ovako te{kom gostovawu. Prvi pra ti lac li de ra gostova}e kod pretposqedweg tima na tabeli Krila Sovjetov i o~ekuje se da upi{u novu po bje du sa ko jom bi zadr`ali korak u borbi za titulu, dok bi eventualnim porazom do kraja prvenstva to prakti~no bila nemogu}a misija. Klub za koji igraju srpski reprezentativci Zoran To{i} i Milo{ Krasi} ne bi trebalo da ima ve}ih problema iako gostuju ta ko da wihov trijumf ne dolazi u pitawe. Aktu el ni {am pi on Ru bin ostvario je veoma va`nu pobjedu u pro{lom kolu kada je savladao Krila Sovjetov i za dr`ao ko rak za vo de }im dvojcem. Sqede}e kolo dono-

Tabela
1. Zenit 2. CSKA 3. Rubin 4. Spartak N. 5. Rostov 6. Lokomotiv 7. Tomsk 8. Spartak M. 9. Dinamo M. 10. Terek 11. Alanija 11. Amkar 13. An`i 14. Sibir 15. Krila S. 16. Saturn 12 12 12 12 12 12 12 11 12 12 12 12 12 11 12 12 9 7 6 6 6 5 5 4 3 3 3 3 2 2 2 1 3 3 5 4 1 3 3 4 6 5 3 3 4 2 2 5 0 2 1 2 5 4 4 3 3 4 6 6 6 7 8 6 18:5 20:10 12:3 16:10 12:16 15:12 15:14 14:12 12:11 12:12 13:18 9:14 11:15 14:22 8:21 6:12 30 24 23 22 19 18 18 16 15 14 12 12 10 8 8 8

Pro{lo kolo
Spartak N. - Terek 2:1, Sibir - Dinamo M. 2:2, Rubin - Krila Sovjetov 3:0, Alanija - Zenit 1:3, Rostov - Spartak M. 1:0, CSKA - Saturn 1:1, Amkar - Tomsk 2:1, Lokomotiv - An`i 2:1. Datum 17. 7 17. 7. 17. 7. 18. 7. 18. 7. 18. 7. 19. 7. 19. 7. satnica 14.00 16.45 19.00 12.15 14.35 16.45 12.00 18.45 par na{ tip Spartak M. - Rubin 1H Zenit - Sibir 1, 3+ Dinamo M. - Rostov 1 Tomsk - An`i 1 Lokomotiv - Alanija 1 Terek - Amkar 1 Krila S. - CSKA 2 Saturn - Spartak N. 1H prijeko potrebni i jednima i drugima. Prednost Spartaka svakako je doma}i teren, dok se gosti ne}e sigurno unaprijed predati, tako da je neri je {en re zul tat re al na opcija.

si im izuzetno te{ko gostovawe u Moskvi kod Spartaka. Moskovqani, kao i tim iz Ka zawa, ne pru `a ju do bre partije ove sezone, ali je sigurno da }e me~ biti veoma neizvjestan po{to su bodovi

Ukrajinska Premijer liga, 2. kolo

[ahtjor gostuje kod Metalurga
Utakmicama prvog kola po~elo je takmi~ewe u ukrajinskoj Premijer ligi, a trenutno u najboqoj po zi ci ji na la zi se Vor skla, ko ja je u prvom kolu deklasirala Volin s ubjedqivih 4:0. Klub iz Poltave u sqede}em kolu odmjeri}e snage sa Ili~ivecom, koji je u premijernom kolu izvu kao bod u su sre tu s Me ta lur gom iz Dowecka. Vorskla je favorit u predstoje}em me~u, prvenstveno zbog ~iwenice da su doma}ini, ta ko da bi tre ba lo da upi {u no va tri bo da. Aktuelni {ampion Ukrajine, ekipa [ahtjora iz Dowecka, opravdala je ulogu favorita u prvom kolu i lako iza{la na kraj sa Krivbasom, kojeg je ispratila sa dva komada u mre`i. “Rudari“ }e u sqede}em kolu na te{ko gostovawe Metalurgu u Zaporo`je, koji va`i za ekipu koja mnogo boqe igra na doma}em terenu nego u gostima, tako da }e ~eta Mir~ee Lu~eskua imati te`ak zadatak. Veliko poja~awe za [ahtjor svakako je povratak u domovinu Dimitrija ^igrinskog, koji je proveo godinu u Barseloni, ali se nije uspio uklopiti u wihov sistem rada, i povratak u klub u kojem je stekao punu afirmaciju bio je neminovan. “Vje~iti“ rival [ahtjora, Dinamo Kijev, odmah na startu {ampionata napravio je kiks odi grav {i sa Obo lo nom ne ri DERBI KOLA je {e no 2:2. U Metalurg Z. - [ahtjor dru gom ko lu na svom sta di onu do~eka}e Tavriju, ko ja je na do ma }em terenu pora10.00 5.00 1.20 `e na od

Pro{lo kolo
Zorja - Sevastopoq 0:0, Arsenal - Metalurg Z. 1:0, Ili~ivec - Metalurg D. 1:1, Obolon - Dinamo 2:2, Volin - Vorskla 0:4, Tavrija - Metalist 0:1, Dwipro - Karpati 1:0, [ahtjor Krivbas 2:0. Datum 16. 7. 17. 7. 17. 7. 17. 7. 18. 7. 18. 7. 18. 7. 18. 7. satnica 18.00 15.00 17.00 19.00 15.00 16.00 17.00 19.00 par na{ tip Metalurg D. - Obolon 1 Sevastopoq - Metalist 1H Vorskla - Ili~ivec 1 Dinamo - Tavrija 1, 3+ Zorja - Arsenal 1 Dwipro - Volin 1 Metalurg Z. - [ahtjor 2 Krivbas - Karpati 1

Fernandiwo ([ahtjor)

FOTO: AGENCIJE

TIKET GLAS SRPSKE ~etvrtak, 15. jul 2010. 3

Norve{ki Tipeligen, 17. kolo

Nakon {to je u pro{loj rundi uspje{no pro{ao gostovawe kod Lilestrema, aktuelni {ampion i lider ne bi trebalo da ima ve}ih problema protiv Od Grenlanda, koji ne blista ove sezone

Tipeligen
1. Rozenborg 2. Valerenga 3. Tromso 4. Alesunds 5. Viking 6. Lilestrem 7. Stabak 8. Stromsgodset 9. Start 10. Haugesund 11. Od Grenland 12. Bran 13. Molde 14. Honefos 15. Kongsvinger 16. Sandefjord 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 10 9 9 8 7 5 6 7 6 5 5 4 4 3 3 1 6 4 4 3 5 8 5 2 4 6 6 5 5 4 2 3 0 3 3 5 4 3 5 7 6 5 5 7 7 9 11 12 29:8 33:17 20:13 25:18 24:16 27:19 25:22 24:31 29:29 24:22 26:27 21:25 26:33 10:28 12:31 11:27 36 31 31 27 26 23 23 23 22 21 21 17 17 13 11 6

Parovi 17.7. 18.7. 18.7. 18.7. 18.7. 18.7. 18.7. 19.7. 17.00 18.00 18.00 18.00 18.00 18.00 20.00 19.00 Valerenga - Kongsvinger Bran - Stabak Molde - Sandefjord Start - Alesunds Stromsgodset - Haugesund Viking - Honefos Rozenborg - Od Grenland Tromso - Lilestrem

Na{ tip 1 H2 1, 3+ 1H, 3+ 1 1 1 1H

Pro{lo kolo
Od Grenland - Valerenga 1:2, Kongsvinger - Stromsgodset 0:2, Haugesund - Bran 1:1, Honefos - Tromso 2:2, Lilestrem - Rozenborg 1:2, Sandefjord - Start 1:2, Stabak - Viking 2:3, Alesunds - Molde 0:0. rem zbog ~iwenice da igra pred svojom publikom, bli`i bodovima. Va le ren ga je, uz Ro zen borg, tre nu tno u naj boqoj formi, probila se na “kotu dva”, gdje bi tre ba lo i da ostane poslije ovog kola, u ko jem do ~e ku je sla ba {ni Kongsvinger. Alesunds igra odli~no, ali }e u ovoj rundi biti na ozbiqnom ispitu, jer gostuje kod Star ta. Do ma }in igra sigurno na svom “buwi{tu“, gdje je do`ivio samo jedan po raz, pa se o~e ku je da i ovog puta bar ne izgubi, a nije iskqu~eno da “padnu“ i barem tri gola. Viking dr`i poziciju u gorwem di je lu ta be le, a i poslije ove runde bi morao da zadr`i korak sa vode}im, jer mu na noge dolazi Honefos, koji je do sada na gosto vawima sku pio sa mo ~etiri boda.

DERBI KOLA
Roar [trand (Rozenborg) FOTO: AGENCIJE

Aktuelni lider i norve{ki {ampion Rozenborg kru pnim ko ra ci ma gra bi ka odbrani titule, a sqede}a pre pre ka na tom pu tu bi}e mu Od Grenland. Ekipa sa “Lerkendala“ igra u sjaj noj for mi. U

posqedwih devet me~eva, ra~u na ju }i sva ta kmi ~ewa, upisala je devet pobjeda, pa se o~ekuje da ostvari i jubilarno, deseto slavqe, protiv ri va la ko ji ne blis ta ove sezone. Epitet derbija ove run-

de nosi okr{aj izme|u Tromsa i Lilestrema. Ni je dan tim ne briqira u posqedwe vrijeme, doma}in je ne tako davno dr`ao tron, a sada je tek tre}i. Pobjednika je, zato, nezahvalno

2.10 3.35 3.30
prognozirati, a Tromso je, ba-

Adekoligen
1. Sogndal 2. Ranhajm 3. Sarpsborg 4. Brine 5. Fredrik{tad 6. Nibergsund 7. Bodo/Glimt 8. Stromen 9. Tromsdalen 10. Mos 11. Lov-Ham 12. Mjondalen 13. Alta 14. Sandnes 15. Folo 16. Lin 12 13 11 13 11 13 12 13 12 13 13 13 13 12 13 11 8 8 6 7 6 5 6 4 4 4 5 3 4 2 3 2 2 1 2 1 3 4 2 5 2 2 1 4 3 5 5 2 2 4 3 5 2 4 4 4 6 7 7 6 6 5 5 7 25:11 21:18 23:18 34:24 19:13 21:26 22:11 22:18 20:24 20:31 20:21 18:24 16:24 15:18 14:18 16:27 26 22 20 19 18 18 17 16 14 14 13 13 12 11 11 8

Norve{ki Adekoligen, 14. kolo

Sogndal odmi~e konkurenciji
Fudbaleri Sogndala polako, ali sigurno, odmi~u konkurenciji u drugoliga{kom dru{tvu Norve{ke. Bez obzira na ishod sino}weg gostovawa kod Fredrik{tada, ~eta Haralda Abreka }e u 14. rundi u~vrstiti lidersku poziciju, po{to joj na noge sti`e Folo, sastav koji zauzi ma pre tposqedwu po zi ci ju na ta be li Adekoligena. S obzirom na sve navedeno, sve osim sigurnog “keca“ na “Foshaugane kampusu“ bilo bi ravno senzaciji. Sjajna serija Ranhajma neo~ekivano je zavr{ena u pro{lom kolu, doma}im porazom od Lov-Hama. Ovog puta, slijedi gostovawe kod ne ugo dnog Mo sa, pro tiv ko jeg je Ran hajm, ipak, favorit. Sarpsborg je, tako|e, sino} igrao odgo|eni me~, rival je bio Bodo/Glimt, a eventual ni tri jumf “po gu rao“ bi ga na dru go mjesto. U 14. kolu o~ekuje ga te`i ispit, gostovawe kod Stromena, protiv koga je barem blagi favorit. Uzbudqivo }e biti u okr{aju Fredrik{tada i Brinea, ekipa koje zauzimaju petu, odnosno ~etvrtu poziciju. O~ekuje se neizvjestan duel u kojem }e odlu~ivati nijanse i u kojem je doma}in, zbog svog terena, blagi favorit.

Parovi 18. 7. 16.00 18.7. 18.00 18.7. 18.00 18.7. 18.00 18.7. 18.00 18.7. 18.00 18.7. 18.00

Fredrik{tad - Brine Bodo/Glimt - Tromsdalen Lov-Ham - Alta Mos - Ranhajm Nibergsund - Sandnes Sogndal - Folo Stromen - Sarpsborg

Na{ tip 1H 1, 1H 1 H2 1 1 H2

Pro{lo kolo
Alta - Mos 3:1, Brine - Sogndal 2:5, Mjondalen - Stromen 0:0, Ranhajm - Lov-Ham 1:3, Sandnes - Bodo/Glimt 1:1, Tromsdalen - Nibergsund 1:2, Folo - Fredrik{tad 1:2.

Terje Skjeldestad (Sogndal)

FOTO: AGENCIJE

4 ~etvrtak, 15. jul 2010. GLAS SRPSKE TIKET

Republika Irska, Premijer liga, 22. kolo

Tabela
1. [amrok Rovers 2. Sent Patriks 3. Sporting Fingal 4. Bohemians Dablin 5. Dandalk FC 6. Sligo Rovers 7. UC Dablin 8. Galvej junajted 9. Drogeda junajted 10. Brej Vonderers 21 20 20 19 20 21 21 21 20 19 10 11 8 9 9 7 7 5 3 1 8 3 4 5 9 3 6 4 4 7 9 5 5 9 7 9 6 11 4 14 25:15 31:13 27:17 26:16 25:25 32:19 24:23 21:30 18:40 12:43 38 37 33 33 31 30 26 22 15 7

Lider na ispitu
U najzanimqivijoj utakmici ovog kola Galvej junajted }e u nedjequ od 21.05 ~asova na stadionu “Terilend park“ u Galveju ugostiti vode}i [amrok Rovers
DERBI KOLA

Galvej junajted - [amrok Rovers

Parovi 18. 7. 21.15 16. 7. 20.45 16. 7. 20.45 18. 7. 20.00 18. 7. 21.05 19. 7. 20.45 Bridablik - Stjarnen Bohemians D. - Sligo R. UC Dublin - Brej V. Dandalk - St. Patriks Galvej J. - [amrok R. S. Fingal - Drogeda j.

Na{ tip 1 1H,1 1 1H H2, 2 1

4.50 3.30 1.70

Pro{lo kolo
[amrok Rovers - Dandalk FC 4:0, Brej Vonderers - Sporting Fingal 0:3, Sligo Rovers - Galvej junajted 3:0, Sent Patriks - UC Dablin 2:1, Drogeda junajted - Bohemians Dablin 0:0 (prekid poslije prvog poluvremena zbog nestanka elektri~ne energije). Dandalk FC }e u nedjequ na svom sta di onu “Ori el park“ od 20 ~asova ugostiti dru go pla si ra ni Sent Pa triks. Doma}in, koji se trenutno nalazi na petom mjestu u pro{lom kolu je visoko pora`en na gostovawu kod [amrok Roversa sa 0:4, dok je Sent Patriks kod ku}e bio uspje{niji od UC Dablina i slavio je sa 2:1. Tre}eplasirani Spor ting Fin gal }e u posqedwoj utakmici 22. kola u ponedjeqak od 20.45 ~asova na stadionu “Morton“ u Dablinu ugostiti Drogedu junajted, koja je trenutno na devetoj poziciji. Doma}in ne bi trebalo da ima te`ak zadatak, a u pro{lom kolu je bio ubjedqiv na gostovawu kod Brej Vonderresa, gdje je slavio sa 3:0. S dru ge stra ne me~ 21. ko la izme|u Drogede junajted i Bohemiansa Dablin prekinut je poslije prvog poluvremena zbog nes tan ka elek tri ~ne energije na stadionu, a rezultat u tom trenutku bio je 0:0.

Enda Stivens ([amrok Rovers)

FOTO: AGENCIJE

Najzanimqivija utakmica 22. kola Premijer lige Republike Irske bi}e odigrana u nedjequ od 21.05 ~aso-

va na sta di onu “Te ri lend park“ u Galveju. Snage }e odmjeriti doma}i Galvej junajted, koji se trenutno nalazi

na osmom mjestu i vode}i [amrok Rovers. U pro{lom kolu Galvej junajted je pora`en na gosto-

vawu kod Sligo Roversa sa 0:3, dok je [amrok Rovers na svom terenu deklasirao Dandalk FC sa 4:0.

Island, Landsbankadeild liga, 12. kolo

Keflavik testira Breidablik
Tabela
1. Breidablik 2. Vestmaneja IBV 3. Keflavik IBV 4. Hafnarfjordur 5. Valur 6. Fram Rejkjavik 7. Stjarnan Gardabe 8. KR Rejkjavik 9. Filkir 10. Selfos UMF 11. Grindavik 12. Haukar Parovi 18. 7. 21.15 17. 7. 16.00 18. 7. 21.15 18. 7. 21.15 18. 7. 21.15 18. 7. 22.00 19. 7. 21.15 11 11 11 11 11 11 11 10 10 11 11 11 7 7 5 5 4 4 3 3 3 2 2 0 2 2 4 3 5 5 4 3 3 2 1 6 2 2 2 3 2 2 4 4 4 7 8 5 26:13 18:9 12:11 20:17 19:17 18:16 20:19 14:15 18:20 13:21 11:21 12:22 23 23 19 18 17 17 13 12 12 8 7 6

DERBI KOLA

Keflavik - Breidablik

2.35 3.00 2.65
idablik. Keflavik IBV je u pro {lom ko lu po ra `en na gos to vawu kod Ves tma ne je IBV sa 1:2, dok je Breidablik na svom terenu ubjedqivo pobijedio Stjarnar Gardabe 4:0. Drugoplasirana Vestmane ja IBV }e na sta di onu “Hasteinvolur“ u Vestmaneji ugostiti Fram Rejkjavik. Bi}e ovo premijerni me~ 12. kola koji se igra u subotu od 16 ~asova. Vestmaneja IBV je u pro{lom kolu na svom terenu pobijedila Keflavik IBV sa 2:1, dok je Fram Rejkjavik pora`en na gostovawu kod Hafnarfjordura sa 1:4. ^et vrto pla si ra ni Ha fnarfjordur }e u nedjequ od 21.15 ~a so va na sta di onu “Kaplakriri“ ugostiti petoplasirani Valur. Hafnarfjordur je u pro{lom kolu kod ku }e pre sli {ao Fram Rejkvjavik sa 4:1, dok je Valur na svom terenu igrao samo 2:2 sa “fewera{om“ Haukarom.

Na{ tip Bridablik - Stjarnen 1 Vestmaneja IBV - Fram R. 1H,1 Filkir - Selfos UMF 1 Hafnarfjordur - Valur 1H, 1 Haukar - KR Rejkjavik 1H Keflavik IBV - Breidablik1H Grindavik - Stjarnan G. 1H

Pro{lo kolo
Hafnarfjordur - Fram Rejkjavik 4:1, Breidablik - Stjarnan Gardabe 4:0, Grindavik - Selfos UMF 1:1, Valur - Haukar 2:2, Vestmaneja IBV - Keflavik IBV 2:1, Filkir - KR Rejkjavik odgo|eno za 22. jul. Derbi 12. kola islandske Landsbankadeild lige odigra}e se u nedjequ od 22 ~asa na stadionu “Keflavikurvolur“ u Keflaviku, gdje }e isto ime ni do ma }in, ko ji se trenutno nalazi na tre}em mjestu ugostiti vode}i Bre-

Kristin Steindorson (Breidablik)

FOTO: AGENCIJE