MIFTAHUL KULUB

Ključ srca

MIFTAHUL KULUB

Ključ srca
Šejh Mehmed-Nuri Šemsuddin Nakšibendi k.s.

MIFTAHUL KULUB –

Ključ srca

Biografija
Dersovi u tekiji na Mlinima u Sarajevu od 13.01.1977. god. u vremenu od 5. mjeseci i 3 dana. Preveo šejh kaderijskog tarikata hadži Fejzullah ef. Hadžibajrić. Prepisao 14.02.1990. god. šejh nakšibendijskog tarikata hadži Omer Bukurević u Visokom. U turbetu Kutbul-arifina Mevlana Jahja ef. kaddesallahu sirrehu, bio je turbedar poznati šejh hadži Mehmed-Nuri Šemsuddin Nakšibendi, kaddesallahu sirrehu, pa ćemo prvo kazati nešto o njegovoj biografiji. MEHMED-NURI ŠEMSUDDIN NAKŠIBENDI kadesallahu sirrehu, bio je petnaesti potomak kaderijskog pira, hazreti ABDUL KADIRA GEJLANIJE kadesallahu sirrehu. Otac mu je doselio iz turske provincije KAZAN, u mjesto TAŠ-KJUPRI (Ajvali), gdje je bio šehid. Rodio se u Istambulu 1801.god. ili 1216. god. po hidžri, a bilo mu je ime Sejjid Husein ef. Mehmed-Nuri pohađao je mekteb "Merdžan Aga", gdje je potegao prvo BISMILLE i učio KUR'AN. 1230. godine kada je imao 14. godina počeo je ezbelejsavati Kur'an. Kada je završio hifz (hafizluk) pošao je ići u medresu na Bajazidu. U džamiji na Bajazidu je išao na dersove pred Baltadži Hasan ef. pred kojim je savladao: Arapsku gramatiku, sintaksu i logiku. 1232 god. je obavio hadž, a po povratku sa hadža je nastavio naukovanje u Sulejmaniji džamiji, pred Šehri hafiz Mehmed ef. gdje je slušao dersove iz više nauke. Zatim je učio arapsku stilistiku pred Bulbul Danijalom. Fikh šerijatsko pravo je učio pred Dasi Ali efendijom. Usul - osnovi šerijatskog prava je učio pred hodžom Šehri hafiz Mehmed efendijom. Husni-hat tj. lijepo pisanje učio je pred Kabedži zade Mehmed Vasvi efendijom. Dok je Mehmed - Nurija učio u Istambulu, u to doba u KAJSERIJI je živio nakšibendijski šejh SEJJID MEHMED efendija koji je slovio kao evlija. U istom mjestu u Kajseriji je živio i njegov šejh Elhadži Ahmed Behdžet Kajseri. Njih dvojica su odlazili u Istambul na poziv Cara da
1

MIFTAHUL KULUB –

Ključ srca

kazuju vazove uz Ramazan. Tako se jednog Ramazana pružila prilika Mehmed Nuriji da se sretne sa starijim Šejhom iz Kajserije šejh Behdžetom. Sreli su se na jednoj od stanbolskih ulica. Stariji šejh Behdžet ef. rekao je mlađem šejhu Sejjid Mehmed ef. (evliji): «Ovog mladića iršad učini i budi mu šejh, a od njega će mnogi od današnjeg hazreti Pejgamberova ummeta, pomoću njega, stići do istine». Tako je Mehmed Nurija postao muridom svoga velikog šejha Sejjid Mehmeda, koji ga je podučavao i iršad činio punih 8 godina. Nakon toga pošto se pojavio zuhur, primio je od njega inabu 1236. godine. Sejjid Mehmed je preselio iz Kajserije u Istanbul 1244. godine i oženio se majkom svoga derviša Mehmed Nurije (koja je bila udovica) i tako mu je sada postao i šejh i očuh. 1252. godine dao mu je halifet. 1256. godine šejh Sejjid Mehmed je bio određen od strane sultana Mahmuta II da ide u Kirk-šehid u centralnu tekiju hadži Bektaš Velije. Sultan Mahmut II je u to doba uvodio regularnu vojsku a ukidao janičarsku, koja se uvlačila u bektašijske redove. Da ne bi u tim tekijama došlo do nereda postavljen je u smislu komesara u jednoj od najglavnijih tekija - bektašijskih. Tu su bila oba šejha, šejh Sejjid Mehmed i šejh Mehmed Nurija, u trajanju od 3 mjeseca. I pored državnih poslova, radi kojih su bili poslani ovamo, oni su u toj bektašijskoj tekiji proveli erbein skupa. Kada su se vratili iz Kirk - šehida u Istanbul i on je počeo iršad činiti u jednoj privatnoj kući. Nakon što je 1252. god. dao halifet Mehmed Nuriji, šejh Sejjid Mehmed je bio postavljen za turbedara u turbetu Mevlana Jahja efendije. Dužnost turbedara, do tada je obavljao Arifi-Billah šejh Elhadži Ali efendija, koji je tada preselio. U ova vremena služba turbedara je bila počasna dužnost, koju su vrlo često obavljali šejhovi, a pogotovo šejhovi koji nisu imali svojih tekija. Uz turbe se obično nalazila i odaja turbedara. Ovo turbe Mevlana Jahja ef. se nalazilo kod Nusretije džamije. I sultan Mahmut II je dolazio na dersove koje je održavao mladi šejh Mehmed Nuri ef. 1257. godine po drugi put odlazi na hadždž, a 1274. god. odlazi u namjeri samo da posjeti Medinu Munevveru.

2

Poslije preselenja svoga očuha.MIFTAHUL KULUB – Ključ srca 1282. godine je šejh Sejjid Mehmed efendija preselio na ahiret. šeriati-Muhammediju. Vrijedno je pomena da je šejh Mehmed Nuri Šemsuddin ef. Svakog je rado primao i lijepo kontaktirao. gdje je obavljao turbedarsku dužnost. a bio je potpuni MURŠIDI KJAMIL. a poslije preseljenja našli su mu u rukopisu dva kitaba: «MIFTAHUL KULUB» i «MURAKABA». On je ukopan u istom turbetu do Mevlana Jahja efendije. jako pobožan. Razgovori sa njim bili su svečani. 3 . i vanjskim i unutrašnjim ponašanjem strogo pazio na šeriat. za turbedara u turbetu Mevlana Jahja efendije. Za svoga života izdao je kitab. vrlo darežljiv. Bio je vrlo lijepe i blage naravi. bio je postavljen šejh Mehmed Nuri Šemsuddin efendija. koji se zove «VASIJETNAMA». Pripisivali su mu otvoreni keramet.

god. Oni ostaju u uzaludnom tapkanju u mjestu. Postavljaju se kao da su preživjeli ono što je napisano ali oni nemaju veze s. moraju se moga puta pridržavati .a. niz) Šejh Mehmed . Sami su muhtač muršidu. Čak šta više. ali vole. Ja želim da im ti olakšaš ovaj put. da osjete Njegovu blizinu. U mome ummetu ašici.s. a preko hazreti Hidra alejhisselama. Ko jedan korak bude izvan moga puta izostao ili skrenuo ustranu on je odmetnik . nego to čine samo radi ćejfa. i ovako mi se obratio: «Moje dijete Nurija! U zemanu se svega dogodi. oni mene neće naći i daleko su od mene.h a r i d ž i j a. i to im nije hrana duši.Nuri Šemsudin Nakšibendi piše: Uzrok da napišem ovu risalu 1259. Šejh Mehmed .š. Ovakvih robova ima mnogo. ašici. jer su se pojavile mnoge "sofije" koje su se obukle u dervišku odjeću i zaogrnuli u odjeću ehlullaha. odjednom mi se pojavio hazreti Pejgamber s. ali ne paze na moj šeriat i sunnet. pa hodaju po skupovima i predstavljaju se kao prave sofije.Nuri Šemsuddin Nakšibendi primio je hilafet od velikog šejha Sejjid Mehmed ef. nego odstupaju od njega.š. pa radi njih neukih. Govore da su ehli-zevk i ehli-hal da bi kod svijeta stekli čast. Drugog rebiul-evella. Na ovaj način oni varaju sebe i svijet. salihi koji žele mene. Ako ne žele ovaj put i ako im to nije u ime Allaha dž. ti ovo napiši da bi se riješili svoga neznanja. Napamet su naučili ono što su im napisali njihovi vrijedni predhodnici. Svezali su pasove i obukli tadževe. sadici i svi oni koji žele doživljaj sa Allahom dž.. godine po hidžri ili 1843. sjedio sam u svojoj odaji.MIFTAHUL KULUB – Ključ srca Tarikatska silsila (stablo. da uspiju na ovome putu do ovakvog cilja. ne samo da se ne pridržavaju moga šeriata. ali oni hodaju po skupovima i pokazuju 4 . ovaj od šejh Elhadži Ahmed Behdžet Kajserije a on je primio hilafet od hadždži Mahmut Kajseri Nakšibendi Uvejsije. Nasuprot ovima ima ljudi iz moga ummeta koji nisu učeni. Svi abidi. Ima ih dosta među mojim ummetom koji su sposobni da postignu dosta. Opet želim da ti pokažeš moj pravi put.š. Da se opašu sabljom približenja Allahu dž.. Ovaj je dobio hilafet od šah MUHAMMED BEHUDDIN NAKŠIBENDUE (nakšibendijski pir).sunneta. tim. ali nemaju hala (stanja) pa ostanu na nepreživjelim riječima i izjavljuju da su muršidi.v.

hazreti Muhammed s. da donesem na mjesto njegovu želju i naredbu. pa sam napisao ovu risalu (brošuru).MIFTAHUL KULUB – Ključ srca se da su muršidi. ni hladnim utisnutim žigom koji ostavlja stalno utisnute tragove u svojoj duši i srcu.s. "Men jutii-rresule fe kad etae-llahe" . "Ela bi zikrillahi tatmeinul-kulub".š. Šejh Mehmed Nuriji. Poslije toga on (šejh Mehmed Nurija) nam preporučuje: «Ko je ašik. sadik i oni od ummeta koji traže doživljaje. vallahu gafuru-rrahim" ."Ako volite Allaha mene slijedite i vas će Allah voliti. ILLA TEZKIRETEN LIMEN JAHŠA" . "Kul in kuntum tuhibune-llahu ve jagfirlekum zunubekum. 5 . miljenik Allahov dž. oprostiće vam grijehe. da bi mogli naučiti kako se putuje. . pokoran je i Allahu". jer On je milostiv i oprašta". Car pejgambera. on mora izvršiti. samo je upozorenje onome ko se bude bojao"."Nema upute osim od Allaha. Treba da poznaju šerijat. Oni nemaju potvrde da su muršidi. hakikat i ma'rifet. Ovim se završava hazreti Pejgamberova direktiva. na Njega se oslanjamo i Njemu se vraćamo". Ko bude išao ovim putem: "Sekahum rabbuhum šeraben tahura". Zato ti napiši jednu risalu (brošuru) i daj joj naslov "Miftahul kulub" ..v. Allah će ga napojiti jednim čistim pićem. Da li je ovo moguće izvršavati? Odgovor je sadržan u ovom ajetu: "TA HA MAA ENZELNA ALEJKEL KUR`ANE LI TEŠKAA."Preko zikira se srca smiruju". zagovornik na Sudnjem danu. To piće je zikrullah."Ključ srca"»."(O Muhammede) Mi nismo poslali tebi Kur`an da ti bude teško i neizvodljivo.a. Zatim donosi neke ajete kerime: "Vema tevfiki illa billah aleji tevekeltu ve ilejhi unib" .. Pred ovom hazreti Pejgamberovom naredbom sageo sam glavu i uzeo pero u ruke»."Ko bude pokoran hazreti Pejgamberu. Kome je naređeno. smatrao sam dužnošću koju nisam mogao izostaviti. tarikat. neka se vladaju po ovoj brošuri.

"Ljubav je božanstvena vatra. Nju treba shvatiti dobro i ko se nje (risale) bude pridržavao. koji je spržio moje srce svojom vatrom". Ašci su izrekli: "Ah minel ašk ve halatihi ahreka kalbi bi haratihi" . kao što je od početka bio. 6 ."Uzdišem za aškom i njegovim stanjem. I ako još bude pomoć od Allaha. vječitu žeđ za Allahom. . Pisac ove risale kaže: . koja sagorijeva sve osim Allaha i onoga koji Allaha voli". Gornji bejtovi ukazuju na ašk. bez sumnje će ići pravim putem. Allah je bio kad ničeg nije bilo On je i danas. (što znači): Pio sam ljubav (prema Allahu) sve čašu po čašu ali piće nije nestajalo niti mi se gasila žeđ. u tome će bez sumnje uspjeti". U njoj nema ni jednog slova van dozvoljenog.MIFTAHUL KULUB – Ključ srca Izreka: "Šeribtul-hubbeke `sen be`de ke`sin fema nefize šerabu ve la revitu kanallahu ve lem jekun lehu meahu šej`un el ane kema kane lejse lil in kani abden mimma kane"."Ovu sam brošuru (risalu) napisao prijateljima i mojoj čistoj braći. A zatim: "El ašku narun illahijun juhrika masivallah".

Biti predvođen . jer bez vodiča ići na put i pronaći pravi put je vrlo teško. kome je poznat put danju i noću. uputit će vas ova risala.kjamilom. odanost ovome svijetu. Da bi našao. Ašici i sadici koji žele i imaju sposobnosti da idu ispravnim putem. Bez muršidi . Da bi zauzeo pravilan smjer i na njemu uspio. I na običnom putu je potreban vodič. kao u mrkloj noći krenuti na nepoznati put. Svoju srčanu kapiju treba da otvore kako bi mogao u srce ući nur. Kako se čini. ono je zatvoreno za koje kakve nepoželjne poroke kao što su: pohlepa. sa muršidi . Allah dž.na putu. treba da znate da je LA ILAHE ILLALLAH najvažnija istina koja postoji na svijetu.kjamila putovati. Ovo treba jezikom izgovarati i srcem potvrđivati. koji želite razlikovati istinu od neistine.š. Kada srce primi LA ILAHE ILLALLAH. U ostvarenju i spoznaji istine LA ILAHE ILLALLAH. će te pomoći. šehvet. treba da znaju i vjeruju šta je LA ILAHE ILLALLAH. kao preduslov je pronaći muršidi . put je siguran i hod sa njegovim svjetionikom je bez tumaranja. spletke i drugo. koji tražite Allahovo zadovoljstvo i koji želite slijediti hazreti Pejgamberov put. ako si iskren u svojim namjerama i to želiš svim svojim srcem. Isto tako je 7 . a koji se ovdje objašnjava.MIFTAHUL KULUB – Ključ srca MIFTAHUL KULUB Ključ srca *** KAKO SE TRAŽI MURŠIDI KJAMIL KAKO SE NAĐE MURŠIDI KJAMIL KAKO SE RASPOZNAJE MURŠIDI KJAMIL O prijatelji i braćo. treba da se osposobiš. ličilo bi.kjamila. očistiš i potrudiš da ga primiš.

Možeš se upitati . Zato je potreban neko ko poznaje taj put. pojavit će ti se ljubav za razgovor. momentalno će ti brige otpasti. strah ga hvata od tumaranja. a da mu on dovu učini. nego nisi se pripremio i ne postoji želja u tebi da ga pronađeš. 3)Ko god mu ode na razgovor. Ko na ovo pomišlja. ali ti dobro slušaj a ja ću ti kazati tri glavna znaka za raspoznavanje: 1)U vrijeme kada mu pristupiš. Ko bude imao ova tri znaka pri sebi. Allah neće ostaviti tebe. Ko ovako kaže."kako ću ga prepoznati kad na sebi nema nikakvih znakova?" On ima na sebi znakove.MIFTAHUL KULUB – Ključ srca potreban vodič do velike spoznaje LA ILAHE ILLALLAH. Zato je potreban muršidi . Može li se Muršidi – kjamil naći u ovom vremenu? Znati naći muršidi . tako da nećeš poželjeti da napustiš njegovo društvo. donekle je tačno i objektivno ali ako budeš razmišljao i stvarno se predao Allahu. iskrenog roba na ovom putu. 2)Riječi koje su mu kao biser. želi da ga u ruku poljubi. bez muke pored mogućih provalija.kjamil. vidjet će se da ima po svemu hazreti Pejgamberovo ponašanje. Ako si pripreman i na riječi istinit. i svaka njegova riječ će u tebi povećati ljubav prema njemu. neće biti problema. Čini 8 . od puta po noći i bez vodiča.kjamila je teška ali i vrlo vrijedna stvar. U tamnoj noći ne vidi se kuda se korača. Ako u nekog vidiš ova tri znaka. Ko je njime prolazio pa da i nas povede. predaj mu se kao mejit gasalu. U protivnom ne reci "nema muršida". Budeš li ga iskreno tražio vidjet ćeš da ti je blizu i gotovo te za ruku drži. bez predomišljanja i zastajkivanja budi mu teslim. Budi mu sasvim pokoran i pred njim umrtvi sve svoje osjete. Da li na tom putu ima provalija? Ko to ne pozna nemože praviti razlike između ispravnog puta od neispravnog. a da ti ne udovolji.

Svijet upućuju i iršad čine. a te tačke su sljedeće: 1. a to će mu u jednom času naići ispred njega. Da isto govori pred tobom i iza tebe. Ima ljudi kojima je ostao neki dergah od njihovih predaka. Postupiće se po istihari ako je pohvaljeno onda sjeda murid prema muršidu i gleda mu 10-15 minuta u čelo. Da osjetiš mir kad sa njim razgovaraš. rekao sam mu da klanja istihare namaz i kako mu se tamo pojavi. a uz sve to. Oni se obuku u kisbet ehlullaha i uče neke risale iz tesavvufa. One su znaci raspoznavanja šejha koji slijedi hazreti Pejgambera. Oni nemaju pravih znakova na sebi. On će te prozreti. Oni izlaze među narod i kažu . Poslije ovoga 9 ."Mi smo šejhovi". hizmet mu čini. priđi mu bez sumnje i predomišljanja. na svoj način. on svojim pronicljivim očima. pa po naslijeđu i oni ga održavaju i žele postići (ustoličeno šejhovsko mjesto u tekiji i mihrabu). što ne traje duže od jedne minute. Poslije ovih znakova. nadati se onima koji slijede. Ovakvi su ćoravi. 3. te se tako pokazuju kao zreli arifi. bez i predomišljanja mu nijaz učini. što god ti naredi izvrši sa zadovoljstvom. Dvojica slijepaca ne mogu ići na put. Pošto si uvidio ova tri znaka pri njemu. iznose se tri tačke koje su slične opisu koje daje i ovdje Mehmed Nurija u svojoj brošuri. Da govori o spoznaji Allaha dž.kjamila. a i neznaju šta je to iršad. pogleda u muridovo srce. Još nešto vrlo važno.MIFTAHUL KULUB – Ključ srca kako ti on kaže.š. i dobrim djelima. Bojati se da se oba ne strovale. Ukoliko murid u tom času ništa ne osjeti. sve njegove zapovijedi izvršavaj. Kako se od muršida uzima Inaba? U knjizi "Istina o tesavvufu" od šejha Abdulkadir ef. Kada nađeš jednog ovakvog muršidi . 2. Kada mu se pristupi. Muršid će lično uzeti na tevedždžuh hazreti Pejgambera i obratiti mu se: "Ja Resulallah! Jedan od tvoga ummeta (pod tim i tim imenom) želi od mene inabu. a i oni koji ih slijede su ćoravi. takav će i hizmet dobiti". muršid će mu predložiti da klanja istiharu namaz. smatraj se počašćenim da si mu na službi.

U salikovom dersu može biti pored spomenutog i tehedždžud namaz. Sve dužne namaze i post. na vrijeme izvršavati i biti redovit u obavljanju dersa. salavati ili koji Allahov isum. ni jedan dan da ne prođe a da ne prouči svoj vird. (putnike koji su krenuli na ovaj put) dijelimo u tri kategorije i to: Muktedija = početnik Mutevessit = srednji 10 . Farz namaze na vrijeme klanjati. naklanjati i napostiti. jer sa malim može mnogo pokvariti u svom suluku. Pošto mu je kazao uslove. Sa ovim murid mora biti zadovoljan. ne smije pogriješiti. Derviš svoj vird obavlja tako što sjede u određeno doba na čisto i usamljeno mjesto. Šartovi su sadržani u pet tačaka i to: Biti što više pod abdestom. Uz to. Laž i "rekla kazala" maksimalno izbjegavati. istigfar. Tevedždžuh i Rabita Salike. prema muridovim sposobnostima. u pola noći. okrene se prema kibli i počinje učiti svoj vird. farzove što više da klanja u džematu i sunnete da ne izostavlja. Salik koji uzme idžazet i inabu. u sehur ili poslije sabah namaza. kome predhodi fatiha hazreti Pejgamberu i hazreti Piru. muršid će mu dati ders. koji se obavlja kako je muršid naredio.MIFTAHUL KULUB – Ključ srca muršid uzme muridovu desnu ruku i objasni mu glavne šartove. a pored toga mora se pridržavati naprijed navedenih pet uslova. dok mu još nije dao inabu. nego gledati svoje mane i nedostatke. onaj koji mu daje utjehu i zadovoljstvo a to može biti Evradi fethija. i Ne biti ni protiv koga.

(od riječi iktedi = slijediti) kao i ostale dvije kategorije. pa i sliku njegova lika u mislima. nastoji da stigne do Allaha dž. tako i kod obavljanja svoga virda. onaj koji je najpogodniji saliku te po njemu postupa. Tevedždžuh se vrši na tri načina: Salik može zamisliti da sjedi prema muršidu koljena uz koljena. a sebe kao da sjedi u tom šatoru i da mu sa sve četiri strane šatora dolazi fejzi-illahi preko šejha. Pored ostalih obaveza. i da je svoje srce donio do mora. on mora imati stalno svoga muršida na umu. Rabita Rabita je još jača veza i trajnija.š. Zamisli da ti šejh drži ruku u svojoj ruci i tako te vodi. a sebe kao jednu kap koja se pomiješala sa morem i utopila se u more. 11 . Na ova tri načina se sprovodi tevedždžuh prema šejhu. preko svoga šejha i tako se voda prelijeva iz mora u njegovo srce (čanak). ta se veza zove tevedždžuh i treba da je prisutna kroz sve tri etape salikova napredovanja. I da njim (tim čankom) crpi vodu iz mora. Da šejhov ruhanijjet zamisli velik kao more.Na ovom razmišljanju se salik zadržava 16 – 60 minuta. a treba da predhodi zikiru. tada se ne razmišlja ni o čemu drugom. a treba da je stalno prisutna bilo što da se radi. Derviš će svoj vird proučiti poslije tevedždžuha. (razmišljanje o šejhu sa potpunom prisutnošću misli i duha) se izvodi van zikira. tj. okrenut prema kibli.MIFTAHUL KULUB – Ključ srca Muntehi = napredni salik Muktedija. I ona kao i tevedždžuh ima tri načina izvođenja i to: 1. Tevedždžuh. Jedan od njih se izabere. od tevedždžuha. a šejhovosrce kao jedno veliko more. Da ga puni Allahovim darovima. Da zamisli šejha kao šator. između Šejha i derviša koja se provodi u mislima. zamišlja svoje srce kao jedan čanak.

Zamisli da si obukao šejhovu hrku i kud god ideš da si u njoj. U ovom stadiju salik se osjeća prijatno napojen pa se na njega primjenjuje ovaj ajeti kerim: 12 . od ljubavi. utopljen u šejha. i veže za Allaha dž. u trajanju od 15-60 minuta. On obavlja sve isto kao i prvi i drugi samo što je razlika što on svoj tevedždžuh i rabitu prenosi preko svoga šejha. On je utopljen svojom ljubavlju u hazreti Pejgambera i kad o njemu razmišlja. bez sumnji. Mutevessit tj. zamišlja ga na jedan od tri opisana načina. Ovo obavlja istim redom i načinom. Što god doživi ili vidi na bilo koji način neće nikome kazivati osim svome šejhu. pira i hazreti Pejgambera s. Mutevessit je srednje uznapredovani salik. Na ovaj način se salik približava hazreti Pejgamberu. Muktedija se nalazi u početnom stadiju i on je strogo vezan za svog šejha. na ovom putu. ali se sada uključuje i vezivanje za hazreti Pejgambera preko šejha. 3. Muntehi je već napredni salik koji je poodmakao na svome putu.š. kao i u prva dva slučaja. tj. On se u svome fikru (razmišljanju na jedan od tri izabrana načina) što više veže za Allaha dž. te se za njega kaže da je "fena fi šejh". srednje uznapredovani salik je "fena fi-rresul".š. Jedni od znakova uspješnog salikovog duhovnog napredovanja.stalnoj vezi sa svojim šejhom dokle god je budan. je što je još više ponizan i pokoran. Zatim možeš zamislit da se nalaziš pod skutovima šejhove hrke ili pokriven rukavima hrke. čvršća je i nepokolebljiva. I da ti je šejh tako blizak. U ovom kao i prvom načinu se provodi tevedždžuh i rabita.s. U ovom stadiju se primjenjuje ista tehnika vezivanja mislima za šejha kao i kod muktedije u tevedždžuhu i u rabiti. samo što je mnogo jača koncentracija misli na šejha. a kad hoće da spava onda zamisli da je spustio glavu na šejhove noge i tako će zaspati. Ovako treba da se ponaša salik koji je u rabiti . kao što ti je hrka bliska i da je stalno prisutan šejhov ruhanijet.MIFTAHUL KULUB – Ključ srca 2.a. U ovom (neposrednom) napredovanju salik što god vidi i doživi neće nikome kazivati osim svome šejhu.v.

Oni koji su ovisni o svojim željama o tarikati Muhammediji. ve fil fuade sirre. To je džuz i kjul. Pri ovome treba paziti da je Allah dž. zat izvan svega ovoga i nemože se opisati. Bilo kojim metodom da se putuje. samo spominje.š. saznanja i stanja o savršenom čovjeku koji se približio Allahu dž. sve dao. Svako će sebi predstaviti i tako osjetiti Allaha dž. ve ene fil ahfa" .š. je stvoritelj svemu ovome. Svaki pojedinac će prema sposobnosti svojih misli i razvijenosti misli tj. ne samo izjavama nego stvarnim stanjem. Nemamo uzorka da opišemo ovih pet faza približavanja Allahu dž. prema istidadu i kabilijjetu. u toj tajni ima nešto skriveno. 13 . na jedan od tri opisana načina. zamisliti sebi Allaha dž. Ovaj drugi Mutevessit iz aška i zevka."Allah ih napaja čistim pićem". Jedni tarikati idu odgojnom disciplinom koja se zove terbijje i nefs. u tom srcu ima tajna. ve fi-ssirre hafijjen.MIFTAHUL KULUB – Ključ srca "Ve sekahum rabbuhum šeraben tehura".š. odnosno o čovjeku koji je Vasil-illallah. tj. te da se ne zamisli neko oblikovano božanstvo. misli i pjeva hazreti Pejgamberu. mogu samo halom postići krajnji cilj i u tome su saglasni svi tarikati. Ali biti Vasil-illallah. . ve fil hafijji ahfa."U tijelu ima srce. dio i cjelina. Jedino je Allahov dž.š.š.š.š. dok drugi tasfijje i kalbom ili tasfijje i ruhom. na svoj način. Velikani nam nisu u tančine objasnili ova pitanja. Sejri suluk Hadis: "Ela inne fil džesedi kalbe ve fil kalbe fuade. Ja sam u tom najskrivenijem"! O ovim tajnovitostima je teško govoriti kao što je teško shvatiti stepen i čovjeka koji ih razumi i nalaze se na njemu. u tom skrivenom ima još nešto skrivenije. na duhovnom putu koji uzdiže muridi se moraju čuvati provalija koje ih susreću u životu kao spoticanje o sitno kamenje. Ali to se ipak doživljava.. u srcu ima srce (fuad). Allah dž.

Salik zamisli da je umro i da mu nema pomoći ni od koga. ni od rodbine. pa dalje pira. (tj. fina stanja duše. Onaj koji putuje i traži letaifi kalb. a opusti svaki mišić. Zamišlja da je došao pred Allaha dž. Ostali idu linijom terbijje i nefsa. Prouči se 100 istigfara. treba da zna da kada mu šejh da dozvolu za učenje virda. tj. i da mu niko drugi nemože pomoći. a koji mu je odredio njegov šejh. nefs koji govori. Ni od prijatelja.š.š. Ova disciplina takođe pripada nakšibendijskom tarikatu. U tome se udubi.MIFTAHUL KULUB – Ključ srca Nakšibendije su sebi odabrali sistem TASFIJJE I KALBA te se tim putem i odgajaju. tj. kupaju ga na teneširu. onda uči ismi dželal "Allah" i to zatvorenih očiju. osjeti se u predjelu srca. U srcu 14 . pa salavate. Misli u koje se udubi ne treba kvariti. Ovo je polazno u rabita i mevtu. U ovakom postignutom stanju potrebno je izgovoriti 3000 puta "Allah". tada treba da se povuče na jedno čisto i usamljeno mjesto da sjede na koljena i uzme jedan od tri opisana načina. zakopavaju itd. na izvjesno vrijeme. Došao je čas kada mora sve napustiti. Zatim počinju učiti uobičajeni ders koji se praktikuje kod nakšibendija. opremaju. pa hazreti Pejgambera. Rabita – i . i tako zamišlja svoga muršida. koji njemu najbolje odgovara. Ako je ovo izvedeno kako treba. Vrlo bliska pravoj smrti koja se vrši kroz duboko razmišljanje i ide tako daleko da u ovim mislima čovjek pomalo odumire. Sada će sebi predočiti i muršida od koga je uzeo ders (vird). Zamišlja kako je ispustio dušu.Mevt Rabita i mevt je veza sa smrću. a to je spoznaja Allaha dž. vrate se ruhu i njegovoj spoznaji. razdvaja tijelo od duše.š. nose na mezar."Allah" i to veličine sjemenke od jele. a to je najsitnija sjemenka što postoji. Nakšibendije čiste i uređuju svoj ruh i nefsi-natik tj. ali svima je cilj i svrha zajednička i nađu se na kraju na istom mjestu. dva prsta ispod lijeve sise) djelovanje od učenja ismi dželala . Ovako pripremljen i udubljen zatraži himmet od šejha da izdrži u ovom stanju. pa Allaha dž. a niti od imetka. a to traje 15-60 minuta. umiri se svaki dio tijela. Pri ovom zikru treba sve zaboraviti a misliti na ono kako je ovdje opisano.

To je kod onih koji ustraju. Otišao sam dalje i vidio predjele pa sve unutra viče Allah Allah 15 . Osjet veličine sjemenke će mu se pomaknuti prema desnoj strani. Pored ovih mogu se pojaviti još neki znaci. Pisac u stihu izražava ovo što je pisao: U srcu mi je građa od dragulja vidio sam jednu kapiju odjakuta ušao sam tamo. Nakšibendije koje uspješno ustraju na ovakvom zikru. ihfa a ujedno to su nazivi za ta stanja i osjete.MIFTAHUL KULUB – Ključ srca će se poslije uzbuđenja osjetiti smirenje. a nekada je to cio splet boja. Poslije ovih osjeta. Unutra je šator i zelena kapija oko šatora je svjetlost Allahova koju do sada nisu videle oči sve ovo sam vidio sebe gledajući."Sjeti se Rabba kad sve drugo zaboraviš". pogledao. neće nikome kazati osim šejhu. a neki sa zapada. a on će mu. Salik će ovo ispričati svome šejhu. Uz svako ovo pomjeranje mogu se primijetiti i promjene boja koje dolaze sa istoka ili sa zapada.oživjelo srce. jedni mogu vidjeti crveno svjetlo sa istoka. osjeti se da je srce oživilo i da je "veledi-kalb" . slijede viši osjeti. prema sredini prsa. sirr. Zatim će se ove ugodnosti pomicati prema vrhu prsa do u grlo.š. Pri ovim pojavama salik ne treba da se uplaši nego i dalje da ustraje na zikru. Salik će svoj vird obavljati svakodnevno i neizostavno. Posebno nesmije dozvoliti da mu se ovo izgubi ispred očiju. a u istoj visini prsa. Salik će osjetiti da mu svaki dio tijela viče "Allah". Vidio sam i još skrivenije to je bilo narančasto svjetlo. kad ocijeni njegovo stanje u uzdizanju i pomjeranju i promjenama na srcu. pridodavati zikir ili mu mijenjati ismove. presjajno da ga oko jedva gleda gledao i dalje neprestano. hafi. i dvorac vidio. tako se desi da salik osjeti pravi rad srca na opisanom mjestu prsa. One osjete koje mu Allah dž. tj. Taj zikir se čuje posebnim čulom. te se na njih primjenjuje kur'ansko aje: "Vezkur Rabbeke iza nesite" . Mjesto ovim stanjima je u kalbu ruhu. dadne zahvaljujući ovakvom zikru.

a to je vrhunac poslije uređenja srca. La mevdžude illallah = Niko ne postoji osim Allah dž. onda sa dozvolom šejha prelaziš na NEFJI-ISBAT tj. Ovo će mu se svaki dan dešavati. Prvih pet latifa bile su u srcu a ova šesta se ogleda na čelu. Salik kada predoči šejhu šta je sve vidio i šta mu se sve pojavilo učeći Allah. Salik će sa muršidovom dozvolom uz njegov nadzor preći ovih pet latifa (skrivenosti) i doći u šesti stepen letaifi nefs u kojem se obično pojavi naranđasta svjetlost saliku pred očima. ukoliko što ne pogriješi. onda mu šejh kao osposobljenom daje da ustrajno uči nefji isbat . I kod ovog učenja potrebna je saliku osamljenost i čisto mjesto. S desna se počinje učiti La ilahe . Nefji Isbat U nakšibendijskom tarikatu. Pri ovom izgovaranju potrebno je i tehniku disanja i izdisanja podesiti.Nema Boga (i to se glavom. Šejhovom dozvolom. će mu vikati "Allah". kad pređe sve faze. a zatim slijedi). koja u pokretu. La mabude illallah = Nikome se ne ibadeti osim AIlahu. "La" je kao stablo sa dvije grane. 2.osim Allaha.MIFTAHUL KULUB – Ključ srca ko želi vidjeti ovaj suluk neka postupi po ovom kitabu. isti režim kao i kod ismi dželala. Ovo je letaifi kalb sa svojih pet faza skrivenosti i tajnosti.š. La ilahe illallah se počinje učiti sa "La" iz dna grudi. koje se postižu pomoću ismi Allah. 16 . Svaki njegov dio tijela. okrećući glavu s desna na lijevo prema srcu. Pošto je salik prešao latifei seba.. onda će ismi dželal osjećati na vrh tjemena glave.. I ovaj ima svoja tri značenja a objašnjava se pomoću ovo troje: 1. illallah . učenje "LA ILAHE ILLALLAH". 3. izražava to nijekanje.La ilahe illallah. i sve oko njega. nakon što si se osposobio sa ismi dželalom. Salik i dalje uči ismi dželal istim redom po 3 000 puta. Salik će sav utonuti u to i sebe će vidjeti u ogledalu i u svjetlosti. La maksude illallah = Jedini je cilj i namjera Allah. koje treba da ga vode iz faze u fazu. desna i lijeva.

"Bolji je jedan čas razmišljanja nego 70 godina ibadeta". Tako će napraviti 21 udisaj a 63 puta izgovoriti La ilahe illallah.na jedan dušak."Ljudi dođu na jedan stepen kad ne zavodi ni trgovina od zikra". Ovaj način zikra se ne može na ovaj način. pa eventualno uskladiti hušu i hudu i podesiti ilum i amel. koja se zasniva na hadisu: "Tefekeru satin hajrun min ibadeti sebine sereten" . Ko ne vrši farzove. Druga je džezba u ismi Kajum. muršid će mu reći da ostavi zikir i pređe u MURAKABU. Zakir će osjetiti u prsima i srcu neke znakove koje će kazati muršidu. Na ovome će devamiti i nešto kasnije će moći najviše 7 puta izgovorili La ilalie illallah sa jednim udisanjem. Tako će sa 21 udisajem po 7 esmi izgovoriti 147 puta La ilahe illallah. te u tome slučaju mora se odmah obratiti svome šejhu. da Allah sebi privuče roba javno ili tajno tj. kao i ostale faze u razvoju. obavljati pred svijetom ili na zajedničkom zikru. Ako u salika nema nikakvih promjena onda nešto nije u redu sa njegovom čistoćom ili u tehnici zikra. znak je da se od nečeg nije predhodno očistio. Pošto je salik prešao u nefji isbat. Kur'ansko aje: "Ridžatun la tulhihim tidžaretun ve la bejun an zikrullah" . skriveno. kad salik gubi svijest i ne zna za sebe. S pravilno izgovorenim "La" sa salika sve spadne od neba do zemlje. 17 . Ovdje se može podesiti zikir i fikr pa se u kelimei-tevhidu doživi džezba. S njim se posavjetovati.MIFTAHUL KULUB – Ključ srca Potrebno je da ono bude postupno i nastojati da se tri puta izgovori nefji-isbat u jednom dahu . Murakaba Do sada smo objasnili učenje ismi Allah i La ilahe illallah i to zikri kalb tj. džezbe neće doživjeti. tj.Ti si mi želja i samo Tvoje zadovoljstvo tražim". Između udisaja salik treba da misli na "Illahi ente maksudi ve ridake matlubi" . učenje srcem bez izgovora. Džezba se može doživiti u učenju ismi Allah ako je on DŽEZBEI-MAIJE I ZATIJE. Ako salik ne postigne uspjeh. Ako mu je sve u redu osjetiće kao da pliva u moru i u tome halu će nijaz učiniti i ponovo izgovoriti Illahi ente maksudi ve ridake matlubi.

odnosno. vidio razne boje i doživljaje koje donosi nefji-isbat. Ovdje se osjeti vuslet (približavanje) i rahmet.O dušo smirena. Ovaj treći stepen je i najjači. osjetiti smrt. na čistom i usamljenom mjestu razmišljati (fikr) i to na jedan dublji način. kako je već u tevedždžuhu (posmatranju) navikao da u osami zikir čini i preživio mušahedu (osvjedočenje) i prešao sedam latifa.š.) Bejt: "Ašiku. U ovom razmišljanju će se sjetiti značaja ovog ajeti-kerima.MIFTAHUL KULUB – Ključ srca Salik. vrati se svome prvobitnom položaju . Sada će ponovo na isti način tj. Ovdje se razmišlja o tome. 18 . kao da je bilo pa nestalo – postojalo tj. vrati se svome Gospodaru Zadovoljna. Motivi o kojima se u murakabi razmišlja su trojaki. ovo nije rabita i mevt).mjestu. kao da sam odumro. pa se ovaj postupak naziva MURAKABA. Zatim poznati ajet: "Ja ejjetu hennefsul metme-inneh irdžii ila rabbiki radijeten merdijjeh" . Aje: "Limenil mulku jevme?" . nego je ovo umiranje prije smrti.š. pa se i oni dijele na tri stepena: Što se razmišlja. sa novim prijatnijim doživljajima. osjetit će se bez riječi. (ovdje se razmišlja kao do sada o samom umiranju. uzmi dušu a daj mu Rabba on neće ni duše ni tijela svoga ". U ovom stepenu se misli samo na Rabba i za njega se misli isključivo vežu. postojao sam ali me sada nema.Kome pripada vlast danas? "Lillahi vahidil kahar" -Jedinom Allahu dž. kao da ništa nije stvoreno i ničega nema (nefj-ništa). osjetio u prsima i srcu pomicanje osjećaja prema grlu. (tj. pa se nešto kasnije osjeti priključivanje Allahu dž. U ovom razmišljanju se provodi 15-60 minuta iz dana u dan.

MIFTAHUL KULUB – Ključ srca Tarikatske finese O moji prijatelji! Neka vam je znano. ono što mu smeta. kako bi i sam mogao druge muride voditi. ljut je itd. Ova vrsta ljudi treba da se trudi na svaki način da dođe do mešaheda. a dalje prema fazi murakabe. Da ga može dovesti na stepen muršida ali da on nije ni muršid ni halifa. Ima bistrih i nadarenih murida koji svoj put brže prelaze nego ostali. da salik svoj suluk počinje dovom i himmetom svoga šejha. onda se za ovakve kaže "ostao je na pazaru u ezelu". on će se obratiti muršidu koji će ga uzeti sa sobom da skupa zikir čine. Ako salik ne osjeti ništa ni pored muršida. a cio staž je završio. Muršid ga još neće tako jednostavno napustiti. Ali ima salika koji teže shvatanju pa nemogu napredovati. Oni će je izvršiti i šejh će ga u svim tim fazama pratiti neodvojeno. ili ima nešto više pri sebi: narav. pa ako treba i murakabu da skupa vrše. Ako to nije u stanju odstraniti sam. Za ovo se mora potruditi da lično odstrani od sebe. ali mogu bar dobiti neke osnove. nego će ga lično muršid preispitati da nema neki propust koji je on napravio kod sebe. ako nemože dospjeti treba da odustane. Nakon svakog uloženog truda ovaj treba da se kani svega. pa da i oni nekada postanu njegove halife. pa da i on može biti muršid. ide dalje pa prolazi one latife. On jede ili pije ono što nije halal lokma (dozvoljeno). znak je da salik nije u redu. Tevedždžuh i sa one 3000 ismi Allah osjeti djelovanje. nemože druge voditi i nema nikakvih činova. Ali ako u salika nema nikakvih osjeta. opet će mu šejh pomoći. Muršid je dužan da ovakvim bude susretljiviji i da im veću pomoć ukaže (a prevariti ga nemogu jer je muršid prešao te faze). Muršid može dovesti svoga murida do mekama na kome je on i obično se dijele na ove tri grupacije: Da ga dovede do stepena i oslobodi ga. 19 . nego je haram ili ima nečijih tuđih hakkova pri sebi. pa ako ni pored ovoga truda ne napreduje.

pa mu sve što šumi. u razgovoru pri oslovljavanju. pa još dušom i srcem postupi po uputi pri murakabi. Salik u suluku treba da gleda na svoj selamet i da se on smatra od svakog niži. Prema svome šejhu da ima husni mehabbet. vrlo mu je opasno i sedam mora ga oprati ne može. 20 .š. nazove halifom. To sve Allah dž. Bejtovi: Posmatrao sam jednu tvrđavu iznutra Vidio sam jednu siluetu i ništa više Pojavio mi se dim bijeli. I u svakom slučaju mu treba biti teslim. se iz vršenja ovoga dvoga pojavi. Ako bi se salik uzoholio i umislio sebi da je svoga šejha prešao. sam sebe. zikir čini preko svojih prevodioca terdjumana. koliko se uzdigao toliko će u tarikatu tj. hakikatu mnogo više propasti. izgleda kao da zikir čini ili Kur`an uči. Vidjet će da sve što je na ovome svijetu da Allaha dž. Poznato vam je da Allahovo zadovoljstvo i slijeđenje hazreti Pejgamberova puta ko traži. Salik se na ovo privikne. U nakšibendijskom tarikatu se svome šejhu kaže "Aziz" a ime se ne spominje.š. biće zaslužan Allahove pomoći i dobrote. znaj da su uzde u muršidovim rukama. Salik je samo prevodioc riječi koje Allah dž. ali sebe ne vidim Čuo sam glasove ali ni glas ni riječi nisu mi iste Pojaviše se jedne haljine u kojima se nađoh Tako je Nurija nestao i opet se pojavio. O ti saliku! Ako ti se pruži prilika da se uzdigneš do arša. da to nije od njega nego samo preko njega. zikir čini. Vidjeće da sav ovaj zikir i fikr i ono što mu.MIFTAHUL KULUB – Ključ srca Ukoliko se jedan iz ove treće serije ili neki koji nije ni dotle došao. začudih se Zastadoh tu i čuh jedan glas: "IRDŽII" Rastavila mi se duša od tijela moga Više nisam vidio svoje vlastito tijelo Ono što vidim istina je. govori i zvukove daje. a uz to je iskreni derviš koji je ašik i sadik.š. izgovara. to se čuje pomoću jednog drugog osjeta.

hizmetom. Tada salik dolazi u jedan hal "tedželli ef`al" kada se on osjeća kao jedna mala stabljika koja se njiše izložena vjetru. Kutbul Aktab. . kojeg je hazreti Pejgamber na miradžu učio od ushićenja. Ehlullahi mogu biti i evlije pa je to još bolje. a evlije su. Poslije ovoga dolazi stadij "fenaa fillah i bekaa billah". Ovdje se riječ evlija prevodi kao Allahov prijatelj.š. U svakom stoljeću ta se počast daje jednom zatu. koji je na visokom mekamu tj. Aje: "Ela inne evlijaellah la havfun alejhim ve la hum jahzenun". ali mu srce vuče na drugu stranu tj. (Ehl. pa će svim svojim dijelima na tu stranu i naginjati.čeljad). radi čega je Mensur Haladž izgubio glavu. Slika je jedna... Allahova čeljad i Njegovi pozvaoci. niti vesvesom. U ovim halovima se osjeća "Ennel Hakk". ali ovo je viša istina o kojoj čovjek nije zaveden šejtanom."O ti smirena dušo!" Na ovoj se mertebi ide prema mutmeinni."Esselamu alejne ve ala ibadillahi-ssalihin. Ova trojica koji su u naslovu (Kutbul aktab. KUTBUL AKTAB je velika ličnost sa visokom službom . čini. Gavsul azam i Kutbul ula). Položaji i stupnjevi ehlullaha Ehlullah su ljudi koji su ehli tarikat. su ehlullahi tj. a on da je sifatullah. a ono je u namazu. a on da je samo jedno materijalno sredstvo preko kojeg se to čini. Gavsul Azam. Kutbul Ula. a to su oni koji ne znaju za strah osim od Allaha dž. Salik ima tada i dunjalučko zanimanje.š. dok su evlijullahi ljudi evlije. Tada salik preživljava ettehijjatu. a boje su razne. čiji je duhovni stepen velik. ta osoba Allahovom dobrotom 21 . ali ima ljudi koji nisu u tarikatu." čuje kao odgovor.MIFTAHUL KULUB – Ključ srca Nekim se salicima na ovom stepenu pojavi poznata riječ "Irdžii" . Sve što čini zna da Allah dž. prema Rabbu. Ettehijjatu će učiti halom jer u njemu je mu`minov miradž.

Allahov zastupnik na zemlji. jer nisu vezani za prostor ni vrijeme.KRKLERI. Svaki od njih je na stepenu kutba i može ga zamijeniti. a mogu biti dalje ili bliže. daje uvid i upravljanje na oba svijeta. Svaki ima svoje područje na kome djeluje.JEDILERI. Za njih ne postoji razlika u blizini i daljini. Smatra se da na svijetu svakog momenta ima 124. kutbijjet prelazi na gavsi azama. Njemu Allah dž. Svi su u službi kutbul aktaba. ali ne djeluje ništa bez kutbul aktaba. sve njih javno iskupi i imenuje koji će među njima biti kutbul aktab. Za svakog od njih postoje znakovi. KUTBUL ULA (EVVEL) . Oni znaju stanje svakog čovjeka. 500 i 1000. To obavlja Hidr alejhisselam. Pokrajina na kojoj on upravlja ne mora biti u mjestu u kome on živi. Zatim su grupacije evlija 300. On ima moć da upravlja događajima na svijetu. Ova trojica koje smo opisali prestavljaju UČLERE.tajno nasljedstvo (tajnog cara na svijetu-kutba). kome dođe ilham da ode do gavsul azama i zatraži mu muštuluk i kaže da mu se predaje kurbijjet uz selam od hazreti Pejgambera. pa četrdesetorica . Hazreti Pejgamber.je prvi kutb među ostalim kutbovima.MIFTAHUL KULUB – Ključ srca postaje halifetullah tj. On je odmah sljedeći čin poslije kutbul aktaba. bolje nego on što on poznaje lično sebe.š. Osim njih postoje sedmorica . ali u svakom momentu ima uvid u nju. samo nisu označeni kao kutbovi. Postupa maksimalno onako kako je hazreti Pejgamber postupao.š. GAVSUL AZAM je takođe visoka osoba sa visokim položajem.000 evlija i tako će do kijameta ostati. a po hazreti Pejgamberovu šerijatu. Ko je Muršidi – kjamil i šta mu je dužnost 22 . On ima takođe široka ovlaštenja. zvanično postavljeni. Ovo je sirri hilafet . Kad dođe vrijeme kutbul aktabu da seli na ahiret. Ehlullahi su Allahovi zastupnici na zemlji i svoj posao obavljaju u ime Allaha dž.

dok druge rijetko poziva i prema njima je strožiji. a nekim abdest namaz (kada se na svaka dva rekjata nafile namaza uzima novi abdest). Uvijek su u pripravnosti srca. Pored ovih ibadeta Šejh može zadužiti murida sa zahirskim hizmetom. svakodnevno i u slast. da se čuvaju. 14 i 15 dan u svakom mjesecu po hidžri). on ga dovede do stepena do koga se može doći. a drugima da poste ejjamu lbejdi (posti se 13.MIFTAHUL KULUB – Ključ srca Po Allahovom naređenju u svakom stoljeću pojavi se čovjek koji po ilumu amel čini (vlada se po ispravnom znanju). niti režim prema svakome može biti jednak. jer je to veliko zaduženje. Treba da znaju da ovakvom 23 . Ni ovi. To je obrazovan čovjek koji se pojavi u svakom predjelu. jednima neće dati ništa. ne treba da nervira i odvodi u kritiku. Ove druge.pet. a postupaju onako. Šejh će jednom muridu dati mali vird. i da je pred njim kao mrtvac pred gasalom. Znači nema puta bez muršida. Može ih biti četiri . (Davudov post. on ima vrijeme kad murid od njega prima INABU. kako je hazreti Pejgamber postupao. jer u tarikatskoj odgojnoj praksi se ne primjenjuje razredna nastava tj. Šejh jednim dervišima može narediti da redovno poste. Neke muride Šejh češće poziva na razgovore i s njima u raspoloženju priča. Njih objedinjuje njihov zajednički i istovjetni postupak. Šta će šejh primjeniti na pojedinim muridima ovisi o samom muridu. Da čuvaju farz pa čak i bez sunneta. Ovakav muršidi kjamil kad uzme murida da ga vodi kroz suluk.odan šejhu. Oni su natakli sebi taj tadž i to su uzeli sebi u zadatak. grupna. jednim naredi savmi Davud. ovakav Šejhov postupak prema njima. Za ovakvog čovjeka se kaže da je muršidi kjamil. Kod nekih se derviša pojave prigovori: "Meni je dao malo virda a onome više!" Derviš se mora čuvati ovakvih prigovora. Sve nije jednako. nego obavljati ono što mu je dato. Onaj koji je zadužen za iršad. Ona se daje kad šejh vidi da je murid sazrio i osnažio za inabe i tarikate. opet nekom više nekom manje. kada se posti svaki drugi dan). to je taj refik bez koga se ne može na put. što sa njima bolje postupa. okrenutog prema hazreti Pejgamberu. on mora biti potpuno teslim . osim što će im naglasiti. nego se provodi individualna nastava. jednim lakša drugim teža. Muršidi kjamilu se učini bej`at i on vodi salika. a drugom viši. Nekim dodijeli tehedždžud namaz. ne treba da se zavode i da smatraju da su privilegirani kod Šejha. išrak ili tehijetul mesdžid. a zastupa hazreti Pejgambera. Prema potrebi i prilikama njih ima u gradovima i u drugim mjestima. uredno. Kad murid uzme od šejha inabu.

Ako se muridu pojavi neki hal dok je još u društvu. posvetiti dovoljno pažnje. pravo i uljudno. Šejhu u tekiji i na drugom mjestu. koristi se uobičajenim tevedždžuhom. murid se sam mora sjetiti i pomoći ga prikladnom hedijom. U ovim Šejhovim postupcima se vidi Džemal i Dželal. Da ih prizna i počast im ukaže.MIFTAHUL KULUB – Ključ srca šejhovom ponašanju. ali sa odgovorom se mora zadovoljiti. pa ako ih pomogneš. Pristupajući Šejhu sa edebom. sljedeće naređenje. da svoj jezik prema njima očuva. poljubiti ga u ruku i stvar mu kazati. Ako murid na ulici sretne Šejha. pravi derviš u tome neće učestvovati. onda će i dalje sjediti. makbul. to mora cijeniti. nego u sebi kaže: "Oni su Šejhovi. Murid treba da nastoji da vazda postupa po adabu. poslije svog Šejha. ti nećeš biti oštećen. u svakom slučaju se nađe sreća. ljepota i oštrina. Derviš ne treba da se čudi ako Šejh na njega ne obraća pažnju. postoji poseban razlog. Ako mu Šejh dozvoli da sjede.š. pljune. Oni zatovi koji su kod Allaha dž. može ga zaobići ako misli da mu nemože. Od ovih postupaka brzo će uvidjeti rezultate. Allah će ti to mnogostruko namiriti. tj. neprimjetno će prići svom Azizu. nego izvjesnog vremena mora zatražiti izun. Svaki murid treba da obrati pažnju na sljedeće: "Da se čuva edeba i erkjana". i kad ga upita na to će odgovorit. potrebu) u društvu na primjer kihne. Ehlullah su tajna. kad mu se ulazi. Ako se u jednom društvu povede kritika prema jednom Šejhu. Šejhove 24 . on treba da pomisli . Kad ga upita. a ako ga Šejh zaustavi. Ovako treba da postupa i u tekiji i van tekije. on sjede. ima više Šejhova i ostale treba da poljubi u ruku. njima se otvaraju novi pejzaži i ulaze u jedno novo posmatranje. da ih ne bi čime uvrijedio. Dok stoji na nijazu. kuca se na vrata i čeka se odobrenje za ulazak. Murid ne smije dugo sjediti sa Šejhom. da mu krv poteče ili abdest da promijeni. Ako je murid siromašan. on će srcem uzeti destur (dozvolu) i mirno izaći van. bez i da bilo šta kaže muridu o tome. a Šejh ga materijalno pomaže. ja ih poštujem. Prijatelj s prijateljem kada se nađe. Šejh se ljubi u ruku i čeka se na nijazu. a zatim kad se uđe u sobu. ali svoga ponajviše jer on mene najbolje poznaje!" Ako murid dobije neki uzur (nagon.Šejh mene bolje poznaje nego ja sam sebe. na ulici. Ako se Šejh nađe u materijalnoj nevolji. Ako u jednom društvu. i ove naše kratke pameti je nemogu razumjeti.

PONAŠANJE svoje da podesi onako. i što više da približi svoj način života. TESLIM da bude šejhu i postupa po njegovim riječima i savjetima. vadžib. Šejh uzima svakog pojedinačno na tevedždžuh. harem. radi upućivanja i duhovnog odgoja i uzdizanja. Rekli smo da imaju: početni. radio. 3. hazreti Pejgamberov šeriat. sunnet. Na primjer: Po šeriatu čovjek može izostaviti neke namaske sunnete. a ne po šeriatu. ŠERIAT maksimalno da primjenjuje. nego će te sunnete klanjati i još možda više ih nakititi nekim salavatima i si. On treba da se trudi. 4. a ako radi kako je hazreti Pejgamber radio. jednom . on to neće učiniti. Oni se predhodno pripreme za taj razgovor. Na njih se odnosi ajet: "Nahnu kasemna bejnehum meišetehum fil hajati-ddunja. Oni sjedu u halku na tevedždžuh prema šejhu. kako će se postaviti prema kojem dervišu to je njegova stvar. Šejh okuplja svoje muride. 2. biti zadovoljan. a prema trećima neka sredina između ovo dvoje.š. da po njemu mjeri i da se pridržava osam efali-mukellefina. i da se ne brine kako će šta ispasti u njegovom životu. kako hazreti Pejgamber ponašao.š. Da se što više oslanja na Allaha dž. mubah. Takođe ni 25 .Sve je određeno i predviđeno na ovome svijetu. Zikir će tu obaviti. O prijatelju! Neka ti je poznato.(Riza).dvaput nedeljno. pa da to objasnimo. i to u svojoj tekiji ili nekoj drugoj odajii." . a šejh. RIDA .s. 5. a on prema njima. mustehab. a što te zadesi u životu sve treba da ti je kao dar od Allaha dž. Šejh hadždži Mehmed Šemsuddin Nakšibendi kaže. Mu'min se ne treba ubiti radi nekih briga.MIFTAHUL KULUB – Ključ srca treba posjećivati i ti da budeš počašćen što ti se ukazala prilika da posjetiš jednog od Šejhova. mekruh i mufsid. Glavni tadž da mu je u životu. njegovom životu. Ovi zadnji kroz cio svoj život treba da se pridržavaju ovoga: 1. srednji i napredni derviši. vladati se po onom kako je hazreti Muhammed a. Kad sjedu u halku treba da prođe 5-6 minuta dok se skoncentrišu. Sa svojim Šejhom treba nastojati da se što češće vidiš. takođe na tevedždžuh. koji su mu pristupili. A to su: farz. MAKSIMALNI TEVEKKUL u svemu. da će šejh svoje muride sabirali na jednom mjestu jedno vrijeme.

a. pa da čak uzimaju abdest i pred spavanje. U TEKMILI-SULUKU .v.š.. U svakom tarikatu je zacrtano lijepo ponašanje. O prijatelju! Muršid može tri do pet murida upućivati."Ponašaj se kako je naređeno". Srce muridovo treba da je u . i vidio ga nešto zabrinuta. potrebna je uljudnost. Na ovom dunjaluku Allah dž. Ko bude ispunjavao ovih šest tačaka.privučeni Allahu dž. jer odmah uz to je i bi namaz. je svakome dao ravnice i čvorove po putu.v. Neke iznimke se mogu tolerisati. jer mi treba da smo ruhom . I ako ih izvede dokle treba. njemu se može čestitati. ali u fikru mnogo lakše. Ovome ajetu je hazreti Pejgamber bio dosljedan.s. potrebna je uljudnost.prema Allahu dž. ali na to se ne treba obazirati i putem treba voljom gaziti.s. U halidijskom tarikatu muvadžeha .hajretullahu-zaneseno diveći se Allahu dž. zikrom. Da se vazda prisjeća Allaha dž. hazreti Muhammedu s. Šeriat ne brani najesti se. a hazreti Muhammed s. ali pravi sljedbenik hazreti Pejgamberov ih neće izostaviti.š. hazreti Pejgambera šta je 26 .vasil illallah .š. Upitao je Džibril a. Šejtan se može uplesti čovjeku i u zikiru. i tako da stignemo do Njega.razmišljanje je bolje kudikamo od zikira.a. a tijelo da nam je u stalnom pokretu -hizmetullah .završnom putovanju. brzo će osjetiti napredak. sasvim mu je dovoljno. jer ko svede sebe na minimalan grijeh. ali u njega se brzo uplete šejtan.razmišljanje se mnogo praktikuje i to samo o lijepim stvarima. potrebna je uljudnost. jer se na njih može oslanjati u daljem radu sa drugim muridima. se nije nikada najeo niti prejeo.s. a hazreti Pejgambera salavatima i ponašanjem. Za početnike smo kazali da je potrebno da su što više pod abdestom. 6. U GAFLETU nikada da ne bude. Fikr . Aje: "Festekim kema umirte" . Murid ne smije biti bi nijaz. Nekom prilikom je došao Džibril a.s. jer on će i njega brzo ostaviti.MIFTAHUL KULUB – Ključ srca mustehabi po šeriatu nisu pod moranje.š. i sve u tarikatu je od lijepa ponašanja. uvijek i svugdje lijepo ponašanje prema svakome.š.

MIFTAHUL KULUB – Ključ srca uzrok njegovom neraspoloženju. 300 ili 500. Ako se neko trudi a ipak ne dođe do muršida. na koji način želi. i hazreti Pejgamberu ili hazreti Piru. Hazreti Pejgamber mu je odgovorio: "Moji unuci Hasan i Husejn su urečeni. Ako ima ljubav prema Allahu dž. i u mislima o njima.š. ako je još uz ovo i s a d i k. Ovo je visoki tarikat.s. Hazreti Pir Šah Muhammed Behauddin Nakšibend je ovako izgledao: 27 .š. 100 salavata. ako su ovakvi. Ako je ovaj muhib sadik. okrenuti se kibli i sa abdestom sjesti na koljena i sam sebe uzeti na tevedždžuh da je umro. Allah dž. Proučiti 100 istigfara. a onda volju da se ide hazreti Pejgamberovim stopama. tako Ti Tvog plemenitog lica i tako Ti riječi koje su potpune. Ko ne nađe Muršida šta da radi? Opisali smo znakove koje muršid treba da nosi u sebi i na sebi. Ko za ovim bude imao želju možemo mu reci da je muhib. Skrenuta je pažnja hazreti Pejgamberu da je urok istina "Inel ajne hakkun" .Urok je istina. kako mu odgovara neka postupi. će mu poslati muršida. Mojoj braći po dinu. podučio hazreti Pejgambera ovoj dovi: "Allahume zesultanil azim ve min kadim vel vedžhil kerim ve kelimatil tamat ve davati mustedžabati afil Hasane vel Husejn urin enfusil džinni ve ajnul innsi". sa ovim brojem može ići na više. tako Ti dova koje su kabul.On će sam u svojoj sobi. biće nasib da dođu do muršida. u vrijeme koje sam odabere. nakon čega prouči fatihu i potare se po licu. U mislima može imati Pira Šah Muhammed Behauddin Nakšibenda. Prije svega treba tražiti Allahovo zadovoljstvo. lako mu se može dogoditi da mu se Pir pokaže u snu ili u hejula. Zatim je Džibril a. "O Ti Gospodaru. vlasniče velikog carstva i dobrote. ozdravi Hasana i Husejna od džinnskih zadaha i ljudskih pogleda. ovako će postupiti: ." Hazreti Pejgamber je ovo proučio i unuci su ozdravili. na 200.

Taj će mu dati neki znak i salik će po njemu postupiti. Koja god mu poteškoća iskrsne. njegovo će vrijeme doći do mekama. pa reći da šejh uopće ne treba. Ovaj gore opisani postupak se može. pa će mu doći olak šanje inšallah. kao vird će mu to biti sve do vusleta . na prvo mjesto staviti. Ko postupa kako nije postupao hazreti Pejgamber. Imao je razmaknute obrve jednu od druge. iako ne vidi nekih rezultata od svojih ibadeta. govore o zabranama. jer salik sada traži sebi muršida pa mu ni od koga ne treba izun tražiti. Na prvom rekatu se uči Elem nešrahleke. ali u principu načela su 28 . Ovo do sada je bilo općenito. brada mu je bila više bijela nego crna. pa ih treba sačekati".MIFTAHUL KULUB – Ključ srca Bio je srednjeg rasta. taj se je udaljio od šeriata. Ako je u ezelu određeno da neko bude evlija. a na drugom Kul huvallahu. Muridu ne smije dosaditi hizmet. taj se ne treba ničemu nadati. Zahirska ulema koja nije u tarikatu. naravno. Red koji su pirovi uspostavili trajaće do kijameta. Pored ovog se može sa istim nijjetom učiti evradi fethija i to se uoči petka klanjaju dva rekjata istihare namaza sa nijjetom. u licu je bio blijedolik sa crvenim jagodicama. Ako mu ne uspije opet će uzimati Pira na tevedždžuh i postupak ponavljati. s tim da se ne udalji od šeriata. ali sami ne postupaju po tome i ono što im je na jeziku nije u praksi. pa se ne mogu slijediti. te da ostavi tarikat i svoj vird. Vidjet će u snu ili hazreti Pira ili nekog od evlija. on će se obraćati hazreti Piru uz srčani nijaz hazreti Piru. i bez šejha može postati halifa. nego mora ustrajati i nadati se.š. kestenjastih očiju. evradi fedhiju stavi pod jastuk i okrene se na desnu stranu. Ne postoji kitab hala u kome svačije vanredno stanje bi bilo opisano. a sada nekoliko napomena: Kako je rekao hazreti Pejgamber: "Neke stvari su date u zalog vremenu. To kitabi ne bi mogli ni obuhvatiti. Ko ovako postupi i bude sadik na ovom putu. ali se red ne bi smio remetiti i u tarikat unositi novotarije. Ako neko drugačije preporuči. Kad mu se pojavi hazreti Pir. i nijedan nije rekao da se ide na neki drugi način i mimo šeriata. nastaviće se učenjem ismi Allah. Ima mnogo tesavvufskih kitaba i svi preporučuju hazreti Pejgamberov šeriat.približenja Allahu dž. pa da kaže: "Ja ništa ne postigoh". provesti bez ičije dozvole.

2. malom i velikom ilmihalu. nego samo upotrebljavaju "hu-hu" i nastupaju kao erenleri. Svi su ljudi Allahov amanet na zemlji. Naučiti djecu u Kur'anu. pa zar neko smije taj amanet na krivo uputiti. Zadatak jednog murida u krugu svoje porodice je: 1. ovakvom otići u medžlis i uzeti inabu od njega nije daleko od koristi. Muršid kada primi murida za njega je odgovoran.. Ne zaboravite da jedan čovjek ako nekoga okrene na pravi put. Možeš ako si dosljedan šeriatu." da budeš upučivać pobožnim. jer mi smo dobili iz Kur'ana ono što je lijek i rahmet za mu'mine. Nepropisan izun nije ni vrijedan. dobro pazi na sunnet. Iz ovoga se vidi da muršid nesmije biti bez izuna.š. s kim ima vezu. Ajet: "Huden lil muttekin.MIFTAHUL KULUB – Ključ srca poznata. i taj je izun od hazreti Pejgambera. da se zna čije je dijete i koga ono nasljeđuje.. 29 . nekoga preko tebe okrene na pravi put vrijednije ti je od neba i zemlje. Ako bi bio uzrok da nekoga zavedeš teško je djelo... Svoje roditelje slušati. Ajet: "Ja ejjuhennebiju inna erselnake šahiden munira". niti prešao put potreban za jednog šejha i nije dobio hilafetnamu. a pogotovo tarikat. Zato šeriatsko vjenčanje i uzimanje izuna su javni činovi. da traži pomoć i uputu. on će mu pomoći putem manevijata i neće ostati bez pomoći ruhanijjeta. sevab mu je kao daje cio svijet oživio. Ja Rabbi sačuvaj me ovoga tako Ti Tvoga ismi Azzama! (Ovom dovom moli pisac ove risale). U nekim tarikatima se dogodi da postoji posni-šin. Da Allah dž. To može biti od koristi jer ako je iskren prema svome piru. Muršida sebi potražiti. a dobar je i pobožan čovjek. Zato za svoj slučaj svako napose treba od Allaha dž. odnosno da se zna od koga je šejha murid uzeo izun. Događa se da se neki šejhovi obuku u šejhovske kijafete a ni šeriat ne poznaju. koji nije stekao potrebna znanja. kome se ima zahvaliti i ko je odgovoran za njega. Ko postupa mimo Kur'ana on je skrenuo.š. kao da si dunja zapalio. pa tek 3.

isto kao i svome šejhu. nemoj više tamo ići"! Ovoga se treba dobro čuvati i paziti se odgovora. tekija se napusti sa adabom. Ako ga neko upita gdje je bio. Kad se dova završi. bilo kome oni tarikatu pripadali. ja se nadam da dobro djelo činim i svoj posjet smatram nimetom. Ne zadržavaj se tamo gdje nema istine. o tome mogu samo visoki ljudi raspravljati. tamo nema fejza. mora postojati i On je oduvijek i biće zauvijek.. Eto brate moj. Svrha od ove hedije je da srce ne bude okupirano dunjalukom. "Kuntu kenzen mahfije. Nekorisnih riječi se treba čuvati.š." Kad murid uđe u neku drugu tekiju.Bio Sam skrivena riznica. Ja sam im stavio ljubav u srca. a murid treba da je pristojan i terbijetli. Ako imaš namjeru otići u neku drugu tekiju na mukabelu.Oni koji Me žele upoznati. više nemoj ići da ne bi te sukobe izazvao. to pokloni svome piru i ostalim kubovima. da ne bi tvoje mišljenje se udružilo sa njegovim kad mu odgovaraš... Sjede u prikrajak i prouči 3 ihlasa i fatihu. ako murid muridu ili šejh šejhu ove riječi upotrijebi oni su manjkavi. da bi Me upoznali. U dane kada oni imaju svoju mukabelu treba im otići. i još doda: . Zamisli da je došlo vrijeme da svoju dušu nahrani u ovom drugom dergjahu. treba da učini ikram.MIFTAHUL KULUB – Ključ srca I ovim ljudima treba ukazivati pažnju i pri susretu im ruku poljubiti. 30 . Njihovu mukabelu treba slušati uhom i srcem. pa to nije tvoja tekija i tarikat. Ako ćeš biti napadnut od svojih prijatelja što si išao u drugu tekiju.. neka vam je svima znano! Allah dž. volio sam da se o Meni zna. ako ideš u kaderijsku: "Danas idem u dergah hazreti Abdulkadira. Ovoga se posebno moraju paziti muktedije. Radi provokacije. Sirri Kader i Levhi Mahfuz O moj prijatelju. nekog su murida pitali na kojem mu je mekamu šejh!? Rekao im je: "On je jedan obični čovjek. Pazi šta kupuješ! Uzmi istinu.Začudo mi je. Ovakav govor je za nepotpune ljude. treba da je posjet smatran nimetom. vidi istinu. a to su oni ljudi koji govore "vaš tarik" i "naš tarik".š. voli istinu. Zatečenom posi-šinu. prije toga nijjet učini na primjer. pa sam sve ovo stvorio. rob na ovoj zemlji"! U svim tarikatima treba da je glavna svrha da se vidi Allah dž.

U svom kitabu "Fikhi ekber" kaže: "Nema ništa ni na dunjaluku ni na ahiretu da postoji osim Allaha dž. Nije rečeno "ve bil kadai". Dok je Allah dž. a njihovi su uvjeti teški i imaju sedam kapija: 1. Ehlullah su evlije.š. i On će mu omogućiti da to učini i za ovo mi kažemo kada. rasporedom i drugim. 31 . nego je rečeno "ve bil kaderi". Javno iskazivati da slijede hazreti Pejgambera. za razliku od šerra. i ljudi ehlullaha. učiniti to i to.š. zadovoljan od toga ili nije. To su stvari o kojima treba da se zna.š.zati mukaddes. a na dunjaluku sve slijedi onako kako je bilo u ilmullahu od ezela.nepoznat. Čovjeku je dato i vrijeme i pamet. kojima je Allah dž. znanjem. Allah dž.š.š. otkrio perdu i viši su od ehli sunheta i ne rade ništa što nije od ehli sunneta. a kader je momenat u kome se jedna ovakva stvar dogodi. zadovoljan. sve je to opisano u Levhi mehfuzu.ja. sam odluči o tome. a preselio 150 godine po hidžri..š. Ako bi neko rekao pa šta ću ja kad je tako određeno!? Hajr je ono čime je Allah dž. 3. Glava našeg mezheba IMAMI AZAM EBU HANIFE je rođen 80 godine po hidžri. U svim ilmovima uči se o ajani-sabiti . to je bio zati akdes . odredbom. a onda se dao upoznati . 2. bio skrivena riznica. Allah je zadovoljan samo sa hajrom. Oni se kreću među nama i nemaju svoje "ene" .š. Allahova je naredba bila samo "BUDI" i pojavio se svijet onakav kakav je imao u Svojoj zamisli i kakvog je upisao u levhi mahfuzu.osnovnom bitku stvari (sjemenki) koje je Allah u ezelu odredio. je odredio da će taj i taj rob.. ali se upitaj da li je Allah dž. Ovo je islamsko ehli sunnetsko vjerovanje. svojom hočom. ne oduzme snagu da se uradi bilo šta. i sve ostalo što je bilo potrebno za upoznavanje Rabba. kojih se mi trebamo pridržavati. da probere šta će učiniti. Uz ovo ide i Kur'ansko pravilo "Vema remejte iz remejte. Ko ovo ne vjeruje u srcu mu je neka bolest. Iradei džuzija je ono što ti dođe na um pa hoćeš da sprovedeš u radnju. U zahirskim stvarima potpuni tevekul. Pošto smo mi ehli sunnet i držimo se hazreti Pejgamberova puta. Zatim sve što je bilo zapisano u Levhi mahfuzu stvoreno je kao svemir. Na primjer. U batinskim stvarima potpuni tevekul. Allah dž.MIFTAHUL KULUB – Ključ srca Ove visoke riječi su hadisi-kudsija.

5.jedinstvo. 7. Naći hazreti Pejgambera. 6. 32 .MIFTAHUL KULUB – Ključ srca 4. Zajedno sa hazreti Pejgamberom ući u ehadijjet . Utopiti se u hazreti Pejgambera. Halovi koje imaju ehlullahi se zovu i h s a n. Halom iskazivati da slijede hazreti Pejgambera.

š. radnja. ibn Jahja Ez-Zahid. ibn Muhammed ibn Davud.Ašik. ljubav. ljubavni zanos od pretjeranog voljenja. koji gori od ljubavi. istinski poznavalac Allaha dž. dragocjen.Amel.Amanet. Istinski ašk . gdje je i ukopan. derviš.Bej'at. do koje može čovjek doći. D 33 . znalac. . ibn Musa ibn Abdillah ibn Musa el-Džun.Abid. . i 2. primjena i izvršavanje vjerskih obreda. . povjerenje. pobožan čovjek..š. dobar poznavalac. moćan. Ebu Muhammed Abdul-Kadir ibn Ebi Salih. . . . zaljubljen. uzvišeno mjesto na nebu. povjerena vrijedna stvar.Arif-billah. . vjernost. šejh.kad čovjek osjeća ljubav za izvjesnom osobom. muršid. Svi mutesavvifini daju veliku važnost ašku i dijele ga ne dvoje: 1. ostvarena pojava koja je bila u Allahovom znanju. Prolazni ašk.Aziz. evlija. Allahov rob. godine u Bagdadu.š. zadovoljan neka je uzvišeni Allah dž. ugovor.Aršu-Rahman. .Ajni-sabit. preporuka. strofa.Beka-billah. godine u gradu Gilan (Rast). rođen 470/1077. upućen u Božanske tajne.MIFTAHUL KULUB – Ključ srca Riječnik imena i pojmova A . ibn Abdillah el-Muhd ibn Hasan el-Musena ibn Ali ibn Ebi Talib. B . mjesto pojave hazreti Rahmanove svemoći i veličine. gorjeli u ljubavi za Hakkom. šejh Abdul-Kadir je poznat kao Gavs.š. . onaj koji je upoznao i shvatio hazreti Hakka i to do one najviše granice. U hijerarhiji evlija. sa njima svima. Poznat je kao Imam svoga vremena i najznačajnija ličnost Bagdada. vjernost. stih.ljubav prema AIlahu dž.Ašk. . ushićen i zanesen veličanstvenom ljepotom hazreti Hakka. . postupak.Bejt. hazreti Hakkovo prijestolje. Musa ibn Abdullah el-Gejlani. obećanje. koji je spoznao istinu. vječitost sa Allahom dž. čežnja. preselio 562/1166. koji tačno zna i razumije suštinu stvari.Arif. pir-osnivač kaderljskog tarikata. . Puno mu je ime Muhjuddin. voljenje.Abdul-Kadir Gejlani.

visoko moralan čovjek. godine po hidžri u Kufi. čovjek koji se do besvijesti zanio u ašku prema Allahu dž. koji privlači . vrijedno stanje. Njegovo djelo "El-fikhul-ekber" izlaže glavna načela akaida. . rođen 80. saliki-medžzub će poslije tog stanja propuštene namaze naklanjati. kontemplacija Veličanstvenosti Božije. djela. nadahnuće Milostivoga. . Ebu Hanife nosi časni naziv Imami Azam (Najveći imam). skroman i pobožan čovjek koji žudi za spoznajom istine. dozvola. čista Božanska ljepota. . izlaz.Ebu Hanife. a umro u Bagdadu gdje mu je i turbe. Ako stanje džezbe potraje kroz namaska vremena.Ders.Ehadijet. .).Dergah. E . smatraju se opravdanim.š. ekstaza. . odobrenje. 34 .š. obrazovanost. prostor pred vratima velikaša. bez truda roba-čovjeka.Džazib (AllahdLš. uljudnost.Ehli-hal.MIFTAHUL KULUB – Ključ srca .Derman. zaneseno stanje u ljubavi. Dž . Allahovom voljom..Džezba. predavanje. vrata velikaša. nastava. pristojnost. pa ako im se nešto pojavi u govoru ili djelima čak i suprotno šeriatu. snaga. djela pripadaju Allahu dž.Džemal. . . jer nisu u tim momentima mukellef (opterećeni i zaduženi šeriatskim propisima). Hanefijski mezheb je najrašireniji u svijetu. Jedno od 99 Allahovih imena. privlačenje roba Allahu dž.Dželal.š. što čine ljudi. . Doživljaj ove istine je u sferi prvog mekama tarikatskog uzdizanja. Zanesen od ljubavi prema Allahu dž.Destur. jedinstvo Božanske Biti.Edeb.š. spas.. Prema tesavvufu. pomoć..osoba koja je pristupila jednom od 12 derviških redova radi duhovnog uzdizanja.Ef`al. lekcija. Ljudi koji padnu u džezbu su obično van sebe i u zaboravu.Derviš. osnivač hanefijskog mesheba. a njegova tri učenika: Ebu Jusuf. životinje.š. .. Muhammed i Zufer su svojim djelima osigurali opstanak i širenje ove pravne škole. koja kao bljesak traje. skromnost. djelovanje. biljke sva zbivanja u kosmosu su rezultat Božijeg djelovanja. opreznost. osoba koja je sebe i svoje poslove prepustila Allahu dž. Sve što se vidi i ne vidi. tekija. Džezba se javlja u četvrtom mekamu. Numan sin Sabitov učio je pred čuvenim učenjakom Hammadom. Onaj koji je privučen naziva se medžzub. pa on od silnog oduševljenja bude zapanjen i ushićen skoro do ludila usred neposredne blizine Njegove sveobuhvatne ljepote. lijek. . .

Fejzi-illahi. a ostvaruje se rabitom (vezom sa Poslanikom). Oni koji su stigli Hakkovoj blizini.MIFTAHUL KULUB – Ključ srca . . a zove se keramet. pred zoru kada se očekuje rađanje novog dana.Fena-fillah. On je odmah sljedeći čin poslije Kutb-ulAktaba. . od veli). svojstvima.š. . učiti napamet. Allahov dž.Ezbelejsavati. On ima takođe široka ovlaštenja.š. Allahov prijatelj. Oni koji Božja djela i svojstva i imena upoznaju. praiskonsko. načina života. najvažnija pravila.š. rečenica zbog koje je Mensur Haladž. sreća.Fena-fiššejh. Allahov dž. . svojstvima Resula. hipnozom ili sugestijom.Evradu-l-fethijje.s. .a. H 35 . terbijeta (odgoja) i čistoće šejhove. vječnost. svet čovjek. bićem šejha. naziva se još i Kutbul-Gavs. .vjernika po svojoj vidljivosti. pogubljen. pa bi se moglo prevesti i riječima: Molitve pred rađanje novog dana. veliki sufija. vrijeme koje nema početka. Bogougodnik čije eventualno vidljivo čudo nema veze sa nekakvim čarolijama. čiji je duhovni stepen velik. osoba sa visokim položajem. prošlo. a ostvaruje se rabitom (vezom sa šejhom). odgoja i čistoće Poslanikove. G .Erkan.Gasal. prijatelj (evlija). molitve. svojstva. red. dobri čovjek. jedinstva.Gavs-ul-azam.š. ljudi počašćeni nadahnućem oni koji su odabrani između običnih ljudi .Evlija (mn. ali ne djeluje ništa bez Kutb-ulAktaba. nestati u Božijem jedinstvu. Ovo je nužno za napredovanje u tarikatu. već stvarni čin kao dar od Allaha dž. Allahov blagoslov.Erenleri. stapanje svoga djelovanja. Čovjek koji se od svega pa i od svoga "ja" u potpunosti prošao. Stapanje svoga djelovanja sa djelovanjem. sveti ljudi.v.Ezel. Po tradiciji nakšibendijskog tarikata El-ev-radu-l-fethijje se uči u sehur vakta tj. te se utopio u moru Allahova dž. dobri. (Fena-illallah).Ehlullah. dar. bića sa djelovanjem. čovjek koji kupa (gasuli) mrtvaca (mejita). . u svojstva Istinitog i u djela Istinitog. Bogougodnik. potpora. oslonac.Ja sam Istina. Tu spada i oponašanje šejha (taklid).Fena-fi rresul. . . . nestajanje u šejhu. dove koje otvaraju vrata Allahove milosti i koje otkrivaju istine duhovnog doživljavanja. . A to dovodi do poprimanja osobina. F . Ovo je nužno za napredovanje u tarikatu. Prva tri mekama su mekami fenafillah."Enel Hakk". načina života. a sve to dovodi do poprimanja osobina. i koji svoja djela i svojstva i biće svoje utope u Biće Istinitog. utapanje u Poslaniku Muhammed Mustafi s.

š. posluživanje. nadahnuće. Muhammed a. konačište salikova sejrisuluka kada se on nalazi u istini i nastupa sa istinom. . diploma. dozvola. a on je tu misao svojim riječima izgovorio. onaj koji je zadobio vječiti život. naložena pamukom i proštepana.MIFTAHUL KULUB – Ključ srca . bitnost. ushićenje. .s.Halifa. lijepo pisanje. a tih halki može biti jedna ili više.s. . odmetnik. tajanstven. vječno živi. nečujan. vrhovni poglavica svih muslimana u svijetu. . titula za počast i poštovanje. koji je u silsili nakšibendijskoj. kaligrafija. u Turskoj.z. zajednički zikr koji se obavlja u krugu (halki). . dvorba. koji je izašao iz šeriata i Muhammedo-vogsunneta. Halifom postaje i onaj salik koji se osposobi za šejha. lijepo govoriti o nekome. u odsustvu duhovnog halife. Muhammedu a.Hejula. . . po kome je nastao bektašijski tarikat. Hizmet potpada pod šeriat Hizmet je arapska riječ i znači: služba. kao hazreti Musaov a. zauzimanje erenlera (evlija). riječi i glasa.Halkai-zikr.Ilmullah. usluga. Evlija koji se napio "Abu hajata".Haridžija. preuzvišenost. "Umi ledunski" upučivać rob (abd) zvani Hidr. srž.Hal. Ilham se posti'e u trećem stupnju sejri suluka (nefsimulhime).Idžazet. je Allahov dž.s. skriven. bit. bez slova. uslužnost. . zamjenik. jedan od dvanaest tarikatskih pirova. gornja haljina od raznih tkanina. i onima koje si ti odabrao da ti zapovijedaju).Hazreti.Hadisi-kudsi. šejhovo zauzimanje za murida. unutrašnji osjećaj šta treba činiti. i onima koje si odabrao da ti zapovijedaju). visoko poštovanje.š. . stvarnost. zavisno od džemaata. halifa na Zemlji. .Himmet. pejgamber ili evlija. šta je dobro a šta nije. zauzimanje. I . nasljednik. a halifa Muhammedov a.Hadždži Bektaš Veli.s.Hrka.Husni-mehabbet.s.Hizmet. ulaganje napora.š. . sveti. potvrda. otpadnik od vjere. . . i to kao prvo: vršenje svih emrova (poslušnost i odanost zapovijedima Muhammed a. Dinska zvijezda šejh Muhjuddin Arebi k.Husni-hat. je kutb jednog vremena ili Gavs.Hafi. imati lijepo mišljenje o nekome. trud. mistični zanos. Božije znanje. veliko poštovanje i svetost. Dostignuće ovome cilju se postiže kroz hizmet (ulaganje napora) i to kao prvo vršenje svih emrova (poslušnost i odanost zapovijedima Muhammed a. od Allaha dž. . h. .s. bitka.Ilham..Hakikat. 36 . istinitost. i u tom slučaju se radi o šejhovom nasljedniku (halifi) i Hilafetu na iršadišejhluk. naklonjenost. nastojanje. tajanstveno Hakkovo znanje koje samo Njemu pripada. je rekao: "Hakikat je dostignuće cilja i mušaheda tedželijatskog nura (osjetiti i doživjeti prisutnost i pojavu Nuri-ilahijje). .Hidr. . neposredno (bez posrednika) kazati misao od Allaha dž. stanje.s. dopuštenje za obavljanje zikra. diploma o završenim teološkim naukama.

. vanjski izgled. prava i čitava volja. nalaze se iza učlera ijedilera. Proces vođenja i odgajanja murida (salika) od strane šejha-muršida. Znači Irade-i-Džuzijja jeste volja Allaha dž. J . uputstvo. 37 .š. diploma. dopuštenje.Izun. . zastupnik na Zemlji. ta osoba Allahovom dž.Kijamet.š. . . odjeća. U svakom stoljeću ta se počast daje jednom zatu. koji je na visokom mekamu tj.š.. mnoštvo svijeta okupljenog na jednom mjestu.Istidad. Sudnji dan.Irade-i Džuzijja.š. središte svega . momenat kad je dova primljena na džumi i dr. srce.Iršad. pravi put pokazati. uzbuna. daje uvid i upravljanje na oba svijeta. srednji namaz. podobnost za nešto. najveće ime koje se nalazi među Allahovim dž.š. U tarikatskom napredovanju se postepeno gubi ( svoja volja i želje te se stapaju u volju Allahovu.š. nisu ograničena brojem. nema nikakve veze sa nekakvim čarolijama. K .Ismi-azam. .Kalb. figurativno .š. . K. smak svijeta. . neka je prosvjećena njegova tajna. dar pojedinim evlijama.S. probuditi nekoga iz gafletskog sna.Kutbul-aktab je velika ličnost sa visokom službom-hizmetom.MIFTAHUL KULUB – Ključ srca .Krkleri. imena. . . potvrda.Irdžii . pristanak.š.Kijafet. dozvola. sposobnost nošenja obaveza (terikata). sedam evlijullaha koji imaju visok duhovni rang i dolaze odmah poslije trojice učlera. . sposobnost. . volja. On ima moč da upravlja događajima na svijetu. jedan od uslova za primanje u tarikat (drugi je istidad-podobnost). kuća. To je Allahov dž. stvarni čin protivan zakonima prirode. hipnozom ili sugestijom. čiji je duhovni stepen velik. zovu ga još u tesavvufu i Bejtullah stanište Allaha dž. Džuzijje. Irade. uputstvo u derviški red.Kaddesallahu sirrehu. lijepim imenima. diploma sa kojom salik može da obavlja vird ili diploma kojom se potvrđuje daje salik osposobljen za vođenje zikra. Njemu Allah dž. dobrotom postaje halifetullah tj. Kutb kutbova. a koje se ne zna. pojedinačna Allahova dž. četrdeset evlijullaha koji imaju visok duhovni rang. hitnja.Povrati se! Kuranski ajet: "Povrati se svome Rabbu". . Allahova dž.nesreća.Inaba.Keramet. Allahov dž. prosvjeta. za razliku od esmai-kullije koja ih svodi na određen broj. ostalo je nepoznato još nekoliko stvari: Lejletul-kadr. .š.Jedileri.Kabilijjet. dolazi iza imena pirova i evlijullaha i Imama. Pored ove tajne.svih tajni.

zaljubljenik. suđeno. "Bolji je jedan čas razmišljanja nego 70 godina ibadeta". nešto što se čovjeku događa bez njegove volje.Muhib. mjesto. Ovo je stanje Fena-fillah.Murid. ili Kutbularifin.Murakaba. Hakkov svijet vidjeti. Stvarni halifa svog vremena. veliki suflja koji je došao u stanje u kojem ga je malo ko razumio. On je bio u hali-džezbi i izrekao što se ne smije javno kazati. šejh. zadnji odozgo. Kutbul-aktab se naziva i Kutbul-Gavs.Muhtadž.to je prvi kutb među ostalim kutbovima tj. Kutbul-ula (evvel) . posmatrati i doživljavati. sjedište. potreba. Izrekao je rečenicu zbog koje je nad njim izvršena smrtna kazna.a. jasno nešto očima vidjeti. 38 . stati na nijaz šejhu. potreban. te način harmoničkog učenja Kur'ana ili ilahija (kasida). preklinjanje.merteba. . . . skup. salik. duboko razmišljanje. cijenjen. odbor.. sve do hazreti Abdul-Kadira Gejlanije koji je poznat kao javni i Srednji Gavs u vremenskom razdoblju između prvog Gavsa i posljednjeg Gavsa . evlija. Njih trojica prestavljaju učlere. ovisan. N .Nasib. .Muršidi kjamil. određeno. stepen jednog evlije. poslije njega gavsijjet je bio tajan. . Prvi javni kutbul-aktab bio je hazreti Husein r. Mensuri Haladž je bio u pravu i šeriat je bio u pravu. . M .Makbul.Medžlis. mekam znači i kabur.Munkir. savršeni vođa koji vodi salika kroz tesavvufske tajne sfere. . ko ne vjeruje. . To se dešava ljudima koji izvršavaju Kurbi-feraiz i završni Kurbi-nevaf. zasniva se na hadisu: "Tefekeru sažatin hajrun min ibadeti sebine seretten".Mekam. i pošto je šeriat preči. ugodan. s užitkom.hazreti Mehdija koji će se pojaviti pred Kijametski dan. uči i vodi salika.Nijaz. . . savršeni šejh. pristalica jednog od tarikata. bio je van sebe. stepen u sejri suluku kojih ima sedam.Mušaheda. želja. vijeće. utapanje svoga "JA" u postojanje Njega. derviš. Van ta tika ta. . koji uvodi čovjeka u tesavvufske tajne. skrušeno molenje.Mensur Haladž. osoba koja iz ljubavi obavlja neke poslove. koji poriče i niječe. primljen uva'en. pokazivač pravog puta.MIFTAHUL KULUB – Ključ srca stožer evlija. smrtna kazna nad njim je izvršena. .Muršid. koji ne poznaje istinu. vođa. upučivač.š. pa makar to bila sušta istina. Allaha dž. . učenik. onaj koji nešto moli.

. brošura.Silsila. kao drugi elementi. R . . lanac. veoma pobožan čovjek. . saputnik. .v. šejh. prvak. .Rub. pregrada.Salik. pokazivač puta. svijeta. prva tri mekama.Sifatullah. povezivanje.š. loza. pismo. duša. svojstva i atributi. 39 .Suluk.š. . . glavešina.s. bol ili patnja. Kod derviša to je osoba preko koje se pristupa šejhu i derviškim obredima. privoliti se Allahovoj odredbi pa bilo to dobro ili zlo. Inače Rabita je veza.Sirri-hilafet.Rehber. put derviša. .Perda. u največoj tajnosti i u dubini svoga srca sakriti svoja saznanja koja su se čovjeku pomoću ilmi ledunna otkrila. diskrecija. prolaz kroz mekame tarikata. S . tajno. osnivač derviškog usulskog reda. zavjesa.š. posmatra-nje Allahovog dž. Ima dvanaest pirova. silsila je stablo ili lanac koji vodi od šejha do Poslanika. sa pirom.Pir. pokazivač puta. derviš. duhovna veza sa Allahom dž. . osoba koja napreduje u mekamima sejri suhi-ka.Sufija (sofija). prijatelj. putnik (Allahu dž. niz. istinoljubivi. osoba koja se nalazi na određenom stadiju.Rabita-i-mevt. jedini element koji spada u Alemi emr (Svijet naredbe) a ne.Refik.Risala. poslanica. zastor. pripadnik mističke filozofije. a tim putem i sa Pejgamberom s. šejh. duhovno stanje dobrih.Sadik. tajna. sufi pripadnik tesavvufa.MIFTAHUL KULUB – Ključ srca P . Sejjidu-sekalejn (Gospodar dvaju svjetova) zove se dika vasione Muhammed a.a. . tajno saznanje dobrih ljudi. sa Pejgamberom. tražiti naklonost od evlija. zadovoljstvo. . pristaša tesavvufskog učenja. manje napisano djelo. . a hazreti Hasanovi Šerifijama.š. tajanstvenost. mjesto gdje se pojavljuje (mušaheda). tajanstveno nasljeđivanje. gospodin.Sejjid. duh. je duhovna veza sa smrću. vjeronaučni udžbenik.Ruhanijet. Bliska je pravoj smrti koja se vrši kroz duboko razmišljanje i ide tako daleko da u ovim mislima čovjek pomalo odumire tj. . . privola. veza između derviša i šejha.). Allahova dž. u Alemi halk (Svijet stvaranja).Rida. . razdvaja tijelo od duše. Hazreti Husejnovi potomci se nazivaju Sejjidi-ma. ili sa šejhom.s. naslijediti nekoga u tajnosti da niko ne zna.Sirr. starješina duhovni vođa muslimana.

ili koji prima u tarikat.Tedželli. treba da je prisutna kroz sve tri etape salikova napredovanja. Tevedždžuh (razmišljanje o šejhu sa potpunom prisutnošću misli i duha) se izvodi van zikra. pa i sliku njegova lika u mislima.š. šejhova službena kapa. . osnovu tesavvufskog učenja. udostojen biti doživljajem i pojavom Allahove dž. Derviš će svoj vird proučiti poslije tevedždžuha. starješina tekije. učenjak.MIFTAHUL KULUB – Ključ srca Š . starješina. Tarikati se u svom cilju ujedinjuju. vođa učitelj. derviški usulski red. . sufizam. biti odan. Tesavvuf je temelj svih uzvišenih tarikata. zlo. potpuni oslonac na Allaha dž. .Neozbiljne izreke.Tenešir.Tevedždžuh. kao idealnom uzoru. .Tevekkul. znanost i mudroslovlje. jedino se kod primjene u usulima donekle razlikuju. pojaviti se. duhovnog približavanja Gospodaru-Allahu dž. . prosvjetitelj koji se bavi prosvjećivanjem i naučavanjem derviša usulu i tesavvufskom učenju bilo u tekiji ili drugom mjestu. 4.Tadž.. put usavršavanja na. onaj ko zlo čini.š.v.š. Allahov dž.a. uzdanje i oslanjanje na Allaha dž. . Tesavvuf pridaje veću važnost stanju (halu) nego govoru. skrušeno se predati Allahovoj dž. . nauka unutrašnjih značenja spoljnog svijeta. bez pogovora izvršavati nečije naredbe. u kome su sadržane upute i zabrane i zove se Kur'an a. u tarikatu onaj koji vodi zikr. 3. dborote. zakon objavljen cjelokupnom čovječanstvu. tada se ne razmišlja ni o čemu drugom.Šer. .š. tj.š. put. kruna.š. jasne pojave. Keramet-Natprirodna svojstva svetih ljudi. starješina jednog derviškog reda.s. . ružan posao. islamska nauka kojoj je cilj odgajanje i moralno usavršavanje muslimana kako bi se što više približio Resulullahu Muhammedu s. staza. T . daska na kojoj se kupa (gasuli) mrtvac (mejit). odnosno uništenje svoga "JA".š. Tesavvufsko učenje odnosi se na sljedeće predmete: 1. predosjećanje. Šathijjat . 2.Teslim. Mudžahedat-Borba da se nefs uništi. pokazati se.š. Intuitivni metod . odredbi. muršid.š. približuje.Tarikat.Šejh. kao stoje stanje (hal) jedinstva (vahdet) i nestanak (fena). put kojim se neko hazreti Allahu dž. duhovni vođa muslimana. derviški red.Šeriati-Muhammedija. pojava istine. a treba da predhodi zikru.Tesavvuf. Tajanstvena mudrost. Božanski zakon. put i privrženost onih koji su se posve naklonili i sebe posvetili duhovnim stanjima.Neposredno saznanje. 40 . Tesavvuf nije filozofija jer polazi od Allaha dž. imati stalno svoga šejha (muršida) na umu. Postoji dvanaest glavnih tarikatskih uslula.

Zikir. spoznaja Hakka i njegovih sifata do granice mogućnosti. svetost. pripadnik jednog derviškog reda.Zeman. .š. dobri čovjek koji je stigao Hakkovoj blizini. . jedini biti. osobina četvrtog mekama Sejrisuluka. obaveza preuzeta od svog šejha da u određeno vrijeme prouči određenu dovu ili odlomke iz Kur"ana a.š. postojanje.Zahir. . pozvaoci.. Suprotno batinu. osoba. ličnost. sjećanje. pravilo.Vudžud.Veli.š.š. osoba koja se brine o turbetu. Obično je to čovjek koji je imao otvoreni keramet (evlija) ili šehid. osjećanje tvoga nestajanja u vječnom postojanju. biće (odnosi se na Allaha) .š. mjesto gdje leži dobri čovjek (evlija). princip. pogotovo šejhovi koji nisu imali svojih tekija. zikri-kalbi (zikir koji se čini srcem). vidan..Velajet. prijatelj. derviško zajedničko učenje u slavu Boga dž. .Usul. . Najčešći oblici zikira (zikrullaha) su: zikri-džehri (zikir visokim glasom). hizmet čini za određeno turbe u svakom pogledu.Vird. sastati se. . 41 . prijatelj. čeljad. to su prva trojica u hijerarhiji evlija a to su: Kutbul aktab.Turbe. Jedno od Allahovih dž. derviška pravila. spominjati Božije ime. prijateljevanje. Služba turbedara bila je počasna dužnost. Z .Zakir. može biti natkriveno a i ne mora.š.Zat.Vahdet. V . zikr-da spominje (slavi) Allaha dž. Allahova dž. velija-miljenik.Vuslet. vilajet. Uz tekiju se obično nalazila i odaja turbedara. salavate. osoba koja obavlja zikir. samoća. spominjanje. Sjećanje na Hakka. jasno. murid ili muršid. salik koji teži da se približi Allahu dž. . Gavsul azam i Kutbul ula. vanjski. . imena. derviš. tijelo.Učleri. zikri-hafij (skriveni zikir). . vrijeme. tarikatski kodeks ponašanja. odlična ličnost.Turbedar. Zikir može biti skupni i pojedinačni. vladanje. načelo. potpuno Jedinstvo. U . sastanak. zikri-lisani (glasan zikir. zaljubljenik koji nastoji da se približi voljenoj. Allahovi dž.š. . duhovno stanje jednog svetog čovjeka. jezikom). koju su vrlo često obavljali šejhovi. To su ehlullahi.MIFTAHUL KULUB – Ključ srca . podsjećanje. osama. sveti čovjek.

..........17 Tarikatske finese ....16 Murakaba .............................................................................. niz) ..................... 7 Može li se Muršidi – kjamil naći u ovom vremenu? .14 Nefji Isbat .............................. 1 Tarikatska silsila (stablo........................................................................................................................13 Rabita – i ................... 8 Kako se od muršida uzima Inaba?....................11 Sejri suluk ..............21 42 ....19 Kutbul Aktab.................. Položaji i stupnjevi ehlullaha........................................................................ 4 Ključ srca .................................. Gavsul Azam............................................................. 9 Tevedždžuh i Rabita ..MIFTAHUL KULUB – Ključ srca Sadržaj: Biografija ................ Kutbul Ula............................................................................................................................Mevt.................10 Rabita................

....22 Ko ne nađe Muršida šta da radi?...........33 43 ................30 Riječnik imena i pojmova ..............................................................MIFTAHUL KULUB – Ključ srca Ko je Muršidi – kjamil i šta mu je dužnost ...........27 Sirri Kader i Levhi Mahfuz .......................................................

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful