MIFTAHUL KULUB

Ključ srca

MIFTAHUL KULUB

Ključ srca
Šejh Mehmed-Nuri Šemsuddin Nakšibendi k.s.

MIFTAHUL KULUB –

Ključ srca

Biografija
Dersovi u tekiji na Mlinima u Sarajevu od 13.01.1977. god. u vremenu od 5. mjeseci i 3 dana. Preveo šejh kaderijskog tarikata hadži Fejzullah ef. Hadžibajrić. Prepisao 14.02.1990. god. šejh nakšibendijskog tarikata hadži Omer Bukurević u Visokom. U turbetu Kutbul-arifina Mevlana Jahja ef. kaddesallahu sirrehu, bio je turbedar poznati šejh hadži Mehmed-Nuri Šemsuddin Nakšibendi, kaddesallahu sirrehu, pa ćemo prvo kazati nešto o njegovoj biografiji. MEHMED-NURI ŠEMSUDDIN NAKŠIBENDI kadesallahu sirrehu, bio je petnaesti potomak kaderijskog pira, hazreti ABDUL KADIRA GEJLANIJE kadesallahu sirrehu. Otac mu je doselio iz turske provincije KAZAN, u mjesto TAŠ-KJUPRI (Ajvali), gdje je bio šehid. Rodio se u Istambulu 1801.god. ili 1216. god. po hidžri, a bilo mu je ime Sejjid Husein ef. Mehmed-Nuri pohađao je mekteb "Merdžan Aga", gdje je potegao prvo BISMILLE i učio KUR'AN. 1230. godine kada je imao 14. godina počeo je ezbelejsavati Kur'an. Kada je završio hifz (hafizluk) pošao je ići u medresu na Bajazidu. U džamiji na Bajazidu je išao na dersove pred Baltadži Hasan ef. pred kojim je savladao: Arapsku gramatiku, sintaksu i logiku. 1232 god. je obavio hadž, a po povratku sa hadža je nastavio naukovanje u Sulejmaniji džamiji, pred Šehri hafiz Mehmed ef. gdje je slušao dersove iz više nauke. Zatim je učio arapsku stilistiku pred Bulbul Danijalom. Fikh šerijatsko pravo je učio pred Dasi Ali efendijom. Usul - osnovi šerijatskog prava je učio pred hodžom Šehri hafiz Mehmed efendijom. Husni-hat tj. lijepo pisanje učio je pred Kabedži zade Mehmed Vasvi efendijom. Dok je Mehmed - Nurija učio u Istambulu, u to doba u KAJSERIJI je živio nakšibendijski šejh SEJJID MEHMED efendija koji je slovio kao evlija. U istom mjestu u Kajseriji je živio i njegov šejh Elhadži Ahmed Behdžet Kajseri. Njih dvojica su odlazili u Istambul na poziv Cara da
1

MIFTAHUL KULUB –

Ključ srca

kazuju vazove uz Ramazan. Tako se jednog Ramazana pružila prilika Mehmed Nuriji da se sretne sa starijim Šejhom iz Kajserije šejh Behdžetom. Sreli su se na jednoj od stanbolskih ulica. Stariji šejh Behdžet ef. rekao je mlađem šejhu Sejjid Mehmed ef. (evliji): «Ovog mladića iršad učini i budi mu šejh, a od njega će mnogi od današnjeg hazreti Pejgamberova ummeta, pomoću njega, stići do istine». Tako je Mehmed Nurija postao muridom svoga velikog šejha Sejjid Mehmeda, koji ga je podučavao i iršad činio punih 8 godina. Nakon toga pošto se pojavio zuhur, primio je od njega inabu 1236. godine. Sejjid Mehmed je preselio iz Kajserije u Istanbul 1244. godine i oženio se majkom svoga derviša Mehmed Nurije (koja je bila udovica) i tako mu je sada postao i šejh i očuh. 1252. godine dao mu je halifet. 1256. godine šejh Sejjid Mehmed je bio određen od strane sultana Mahmuta II da ide u Kirk-šehid u centralnu tekiju hadži Bektaš Velije. Sultan Mahmut II je u to doba uvodio regularnu vojsku a ukidao janičarsku, koja se uvlačila u bektašijske redove. Da ne bi u tim tekijama došlo do nereda postavljen je u smislu komesara u jednoj od najglavnijih tekija - bektašijskih. Tu su bila oba šejha, šejh Sejjid Mehmed i šejh Mehmed Nurija, u trajanju od 3 mjeseca. I pored državnih poslova, radi kojih su bili poslani ovamo, oni su u toj bektašijskoj tekiji proveli erbein skupa. Kada su se vratili iz Kirk - šehida u Istanbul i on je počeo iršad činiti u jednoj privatnoj kući. Nakon što je 1252. god. dao halifet Mehmed Nuriji, šejh Sejjid Mehmed je bio postavljen za turbedara u turbetu Mevlana Jahja efendije. Dužnost turbedara, do tada je obavljao Arifi-Billah šejh Elhadži Ali efendija, koji je tada preselio. U ova vremena služba turbedara je bila počasna dužnost, koju su vrlo često obavljali šejhovi, a pogotovo šejhovi koji nisu imali svojih tekija. Uz turbe se obično nalazila i odaja turbedara. Ovo turbe Mevlana Jahja ef. se nalazilo kod Nusretije džamije. I sultan Mahmut II je dolazio na dersove koje je održavao mladi šejh Mehmed Nuri ef. 1257. godine po drugi put odlazi na hadždž, a 1274. god. odlazi u namjeri samo da posjeti Medinu Munevveru.

2

godine je šejh Sejjid Mehmed efendija preselio na ahiret. i vanjskim i unutrašnjim ponašanjem strogo pazio na šeriat. Razgovori sa njim bili su svečani. On je ukopan u istom turbetu do Mevlana Jahja efendije. a poslije preseljenja našli su mu u rukopisu dva kitaba: «MIFTAHUL KULUB» i «MURAKABA». Pripisivali su mu otvoreni keramet. za turbedara u turbetu Mevlana Jahja efendije. Bio je vrlo lijepe i blage naravi. a bio je potpuni MURŠIDI KJAMIL. 3 . Vrijedno je pomena da je šejh Mehmed Nuri Šemsuddin ef. šeriati-Muhammediju. gdje je obavljao turbedarsku dužnost. Za svoga života izdao je kitab. bio je postavljen šejh Mehmed Nuri Šemsuddin efendija. jako pobožan.MIFTAHUL KULUB – Ključ srca 1282. koji se zove «VASIJETNAMA». Svakog je rado primao i lijepo kontaktirao. vrlo darežljiv. Poslije preselenja svoga očuha.

Svezali su pasove i obukli tadževe.s. nego odstupaju od njega.Nuri Šemsudin Nakšibendi piše: Uzrok da napišem ovu risalu 1259. Ako ne žele ovaj put i ako im to nije u ime Allaha dž. Napamet su naučili ono što su im napisali njihovi vrijedni predhodnici. god. Ko jedan korak bude izvan moga puta izostao ili skrenuo ustranu on je odmetnik . Drugog rebiul-evella. ašici.v. Postavljaju se kao da su preživjeli ono što je napisano ali oni nemaju veze s. Oni ostaju u uzaludnom tapkanju u mjestu.Nuri Šemsuddin Nakšibendi primio je hilafet od velikog šejha Sejjid Mehmed ef. ti ovo napiši da bi se riješili svoga neznanja. ali nemaju hala (stanja) pa ostanu na nepreživjelim riječima i izjavljuju da su muršidi. tim. ovaj od šejh Elhadži Ahmed Behdžet Kajserije a on je primio hilafet od hadždži Mahmut Kajseri Nakšibendi Uvejsije. Govore da su ehli-zevk i ehli-hal da bi kod svijeta stekli čast. ali vole. Nasuprot ovima ima ljudi iz moga ummeta koji nisu učeni. moraju se moga puta pridržavati . Opet želim da ti pokažeš moj pravi put.š. ali ne paze na moj šeriat i sunnet. Da se opašu sabljom približenja Allahu dž.h a r i d ž i j a. Sami su muhtač muršidu. Ima ih dosta među mojim ummetom koji su sposobni da postignu dosta. pa hodaju po skupovima i predstavljaju se kao prave sofije. i ovako mi se obratio: «Moje dijete Nurija! U zemanu se svega dogodi. Čak šta više. jer su se pojavile mnoge "sofije" koje su se obukle u dervišku odjeću i zaogrnuli u odjeću ehlullaha.š. ali oni hodaju po skupovima i pokazuju 4 . Na ovaj način oni varaju sebe i svijet. godine po hidžri ili 1843. Ja želim da im ti olakšaš ovaj put.sunneta.a. a preko hazreti Hidra alejhisselama. da osjete Njegovu blizinu. niz) Šejh Mehmed . pa radi njih neukih... Ovaj je dobio hilafet od šah MUHAMMED BEHUDDIN NAKŠIBENDUE (nakšibendijski pir). Šejh Mehmed .š. odjednom mi se pojavio hazreti Pejgamber s. U mome ummetu ašici. Svi abidi. sjedio sam u svojoj odaji.MIFTAHUL KULUB – Ključ srca Tarikatska silsila (stablo. salihi koji žele mene. da uspiju na ovome putu do ovakvog cilja. sadici i svi oni koji žele doživljaj sa Allahom dž. i to im nije hrana duši. Ovakvih robova ima mnogo. ne samo da se ne pridržavaju moga šeriata. nego to čine samo radi ćejfa. oni mene neće naći i daleko su od mene.

5 . samo je upozorenje onome ko se bude bojao"."Nema upute osim od Allaha. sadik i oni od ummeta koji traže doživljaje. miljenik Allahov dž.s. Poslije toga on (šejh Mehmed Nurija) nam preporučuje: «Ko je ašik. Kome je naređeno. oprostiće vam grijehe. da donesem na mjesto njegovu želju i naredbu. To piće je zikrullah. Treba da poznaju šerijat. jer On je milostiv i oprašta". pokoran je i Allahu". vallahu gafuru-rrahim" . Ko bude išao ovim putem: "Sekahum rabbuhum šeraben tahura". "Ela bi zikrillahi tatmeinul-kulub".v."Ko bude pokoran hazreti Pejgamberu.."Ako volite Allaha mene slijedite i vas će Allah voliti."(O Muhammede) Mi nismo poslali tebi Kur`an da ti bude teško i neizvodljivo. pa sam napisao ovu risalu (brošuru). Oni nemaju potvrde da su muršidi.MIFTAHUL KULUB – Ključ srca se da su muršidi. Car pejgambera. na Njega se oslanjamo i Njemu se vraćamo". neka se vladaju po ovoj brošuri.š. ni hladnim utisnutim žigom koji ostavlja stalno utisnute tragove u svojoj duši i srcu. da bi mogli naučiti kako se putuje.a. "Men jutii-rresule fe kad etae-llahe" . Ovim se završava hazreti Pejgamberova direktiva. Zato ti napiši jednu risalu (brošuru) i daj joj naslov "Miftahul kulub" .. hakikat i ma'rifet. Da li je ovo moguće izvršavati? Odgovor je sadržan u ovom ajetu: "TA HA MAA ENZELNA ALEJKEL KUR`ANE LI TEŠKAA. Zatim donosi neke ajete kerime: "Vema tevfiki illa billah aleji tevekeltu ve ilejhi unib" . Pred ovom hazreti Pejgamberovom naredbom sageo sam glavu i uzeo pero u ruke». ILLA TEZKIRETEN LIMEN JAHŠA" ."Preko zikira se srca smiruju". "Kul in kuntum tuhibune-llahu ve jagfirlekum zunubekum. zagovornik na Sudnjem danu. Allah će ga napojiti jednim čistim pićem. tarikat. Šejh Mehmed Nuriji. hazreti Muhammed s. ."Ključ srca"». smatrao sam dužnošću koju nisam mogao izostaviti. on mora izvršiti.

. koja sagorijeva sve osim Allaha i onoga koji Allaha voli". u tome će bez sumnje uspjeti". kao što je od početka bio. Nju treba shvatiti dobro i ko se nje (risale) bude pridržavao."Uzdišem za aškom i njegovim stanjem.MIFTAHUL KULUB – Ključ srca Izreka: "Šeribtul-hubbeke `sen be`de ke`sin fema nefize šerabu ve la revitu kanallahu ve lem jekun lehu meahu šej`un el ane kema kane lejse lil in kani abden mimma kane". vječitu žeđ za Allahom. A zatim: "El ašku narun illahijun juhrika masivallah". koji je spržio moje srce svojom vatrom". I ako još bude pomoć od Allaha. bez sumnje će ići pravim putem. Gornji bejtovi ukazuju na ašk. Pisac ove risale kaže: . U njoj nema ni jednog slova van dozvoljenog. Ašci su izrekli: "Ah minel ašk ve halatihi ahreka kalbi bi haratihi" ."Ljubav je božanstvena vatra. (što znači): Pio sam ljubav (prema Allahu) sve čašu po čašu ali piće nije nestajalo niti mi se gasila žeđ."Ovu sam brošuru (risalu) napisao prijateljima i mojoj čistoj braći. Allah je bio kad ničeg nije bilo On je i danas. 6 .

Kada srce primi LA ILAHE ILLALLAH. će te pomoći.š. jer bez vodiča ići na put i pronaći pravi put je vrlo teško. I na običnom putu je potreban vodič. Allah dž. ako si iskren u svojim namjerama i to želiš svim svojim srcem. očistiš i potrudiš da ga primiš. Bez muršidi .kjamilom. Svoju srčanu kapiju treba da otvore kako bi mogao u srce ući nur. koji tražite Allahovo zadovoljstvo i koji želite slijediti hazreti Pejgamberov put. koji želite razlikovati istinu od neistine. a koji se ovdje objašnjava. kome je poznat put danju i noću. Ovo treba jezikom izgovarati i srcem potvrđivati. ono je zatvoreno za koje kakve nepoželjne poroke kao što su: pohlepa.kjamila putovati. put je siguran i hod sa njegovim svjetionikom je bez tumaranja.MIFTAHUL KULUB – Ključ srca MIFTAHUL KULUB Ključ srca *** KAKO SE TRAŽI MURŠIDI KJAMIL KAKO SE NAĐE MURŠIDI KJAMIL KAKO SE RASPOZNAJE MURŠIDI KJAMIL O prijatelji i braćo. spletke i drugo. kao u mrkloj noći krenuti na nepoznati put.na putu. Isto tako je 7 . Da bi zauzeo pravilan smjer i na njemu uspio. Ašici i sadici koji žele i imaju sposobnosti da idu ispravnim putem. kao preduslov je pronaći muršidi . U ostvarenju i spoznaji istine LA ILAHE ILLALLAH. Da bi našao. ličilo bi. treba da znate da je LA ILAHE ILLALLAH najvažnija istina koja postoji na svijetu. uputit će vas ova risala. Biti predvođen .kjamila. odanost ovome svijetu. treba da znaju i vjeruju šta je LA ILAHE ILLALLAH. Kako se čini. sa muršidi . šehvet. treba da se osposobiš.

U tamnoj noći ne vidi se kuda se korača.kjamila je teška ali i vrlo vrijedna stvar. Zato je potreban muršidi . Ko bude imao ova tri znaka pri sebi. Možeš se upitati . predaj mu se kao mejit gasalu. Ko ovako kaže. iskrenog roba na ovom putu."kako ću ga prepoznati kad na sebi nema nikakvih znakova?" On ima na sebi znakove. i svaka njegova riječ će u tebi povećati ljubav prema njemu. vidjet će se da ima po svemu hazreti Pejgamberovo ponašanje.kjamil. strah ga hvata od tumaranja. želi da ga u ruku poljubi. Može li se Muršidi – kjamil naći u ovom vremenu? Znati naći muršidi . Zato je potreban neko ko poznaje taj put. Budi mu sasvim pokoran i pred njim umrtvi sve svoje osjete. Allah neće ostaviti tebe. a da mu on dovu učini. Čini 8 . nego nisi se pripremio i ne postoji želja u tebi da ga pronađeš. Ako u nekog vidiš ova tri znaka. donekle je tačno i objektivno ali ako budeš razmišljao i stvarno se predao Allahu. Ko je njime prolazio pa da i nas povede. a da ti ne udovolji. Da li na tom putu ima provalija? Ko to ne pozna nemože praviti razlike između ispravnog puta od neispravnog. pojavit će ti se ljubav za razgovor. U protivnom ne reci "nema muršida". bez predomišljanja i zastajkivanja budi mu teslim. momentalno će ti brige otpasti. bez muke pored mogućih provalija. od puta po noći i bez vodiča. Budeš li ga iskreno tražio vidjet ćeš da ti je blizu i gotovo te za ruku drži. Ko na ovo pomišlja. neće biti problema.MIFTAHUL KULUB – Ključ srca potreban vodič do velike spoznaje LA ILAHE ILLALLAH. 2)Riječi koje su mu kao biser. ali ti dobro slušaj a ja ću ti kazati tri glavna znaka za raspoznavanje: 1)U vrijeme kada mu pristupiš. Ako si pripreman i na riječi istinit. tako da nećeš poželjeti da napustiš njegovo društvo. 3)Ko god mu ode na razgovor.

muršid će mu predložiti da klanja istiharu namaz. Oni nemaju pravih znakova na sebi. Da isto govori pred tobom i iza tebe. One su znaci raspoznavanja šejha koji slijedi hazreti Pejgambera. Muršid će lično uzeti na tevedždžuh hazreti Pejgambera i obratiti mu se: "Ja Resulallah! Jedan od tvoga ummeta (pod tim i tim imenom) želi od mene inabu. takav će i hizmet dobiti". Oni se obuku u kisbet ehlullaha i uče neke risale iz tesavvufa. Kako se od muršida uzima Inaba? U knjizi "Istina o tesavvufu" od šejha Abdulkadir ef. te se tako pokazuju kao zreli arifi. a i neznaju šta je to iršad. a i oni koji ih slijede su ćoravi. priđi mu bez sumnje i predomišljanja.MIFTAHUL KULUB – Ključ srca kako ti on kaže.kjamila. rekao sam mu da klanja istihare namaz i kako mu se tamo pojavi. on svojim pronicljivim očima. nadati se onima koji slijede. smatraj se počašćenim da si mu na službi. i dobrim djelima. hizmet mu čini. što ne traje duže od jedne minute. Ukoliko murid u tom času ništa ne osjeti. Pošto si uvidio ova tri znaka pri njemu. Ovakvi su ćoravi. 2."Mi smo šejhovi". pogleda u muridovo srce. Svijet upućuju i iršad čine. Bojati se da se oba ne strovale. Poslije ovoga 9 .š. na svoj način. Dvojica slijepaca ne mogu ići na put. a uz sve to. Kada mu se pristupi. Poslije ovih znakova. 3. što god ti naredi izvrši sa zadovoljstvom. Postupiće se po istihari ako je pohvaljeno onda sjeda murid prema muršidu i gleda mu 10-15 minuta u čelo. Da osjetiš mir kad sa njim razgovaraš. Da govori o spoznaji Allaha dž. On će te prozreti. Još nešto vrlo važno. bez i predomišljanja mu nijaz učini. sve njegove zapovijedi izvršavaj. Oni izlaze među narod i kažu . a to će mu u jednom času naići ispred njega. pa po naslijeđu i oni ga održavaju i žele postići (ustoličeno šejhovsko mjesto u tekiji i mihrabu). iznose se tri tačke koje su slične opisu koje daje i ovdje Mehmed Nurija u svojoj brošuri. a te tačke su sljedeće: 1. Kada nađeš jednog ovakvog muršidi . Ima ljudi kojima je ostao neki dergah od njihovih predaka.

Sve dužne namaze i post. naklanjati i napostiti. Šartovi su sadržani u pet tačaka i to: Biti što više pod abdestom. (putnike koji su krenuli na ovaj put) dijelimo u tri kategorije i to: Muktedija = početnik Mutevessit = srednji 10 . Sa ovim murid mora biti zadovoljan. jer sa malim može mnogo pokvariti u svom suluku. Uz to. Pošto mu je kazao uslove. nego gledati svoje mane i nedostatke. ne smije pogriješiti. U salikovom dersu može biti pored spomenutog i tehedždžud namaz. salavati ili koji Allahov isum. Derviš svoj vird obavlja tako što sjede u određeno doba na čisto i usamljeno mjesto. na vrijeme izvršavati i biti redovit u obavljanju dersa. koji se obavlja kako je muršid naredio. dok mu još nije dao inabu. u pola noći. prema muridovim sposobnostima. ni jedan dan da ne prođe a da ne prouči svoj vird. Farz namaze na vrijeme klanjati. i Ne biti ni protiv koga. Tevedždžuh i Rabita Salike. Laž i "rekla kazala" maksimalno izbjegavati. onaj koji mu daje utjehu i zadovoljstvo a to može biti Evradi fethija.MIFTAHUL KULUB – Ključ srca muršid uzme muridovu desnu ruku i objasni mu glavne šartove. farzove što više da klanja u džematu i sunnete da ne izostavlja. a pored toga mora se pridržavati naprijed navedenih pet uslova. Salik koji uzme idžazet i inabu. kome predhodi fatiha hazreti Pejgamberu i hazreti Piru. u sehur ili poslije sabah namaza. istigfar. okrene se prema kibli i počinje učiti svoj vird. muršid će mu dati ders.

Da zamisli šejha kao šator. Derviš će svoj vird proučiti poslije tevedždžuha. a treba da predhodi zikiru. Da šejhov ruhanijjet zamisli velik kao more. zamišlja svoje srce kao jedan čanak. a sebe kao da sjedi u tom šatoru i da mu sa sve četiri strane šatora dolazi fejzi-illahi preko šejha.MIFTAHUL KULUB – Ključ srca Muntehi = napredni salik Muktedija. a šejhovosrce kao jedno veliko more.š. od tevedždžuha. Jedan od njih se izabere. Na ova tri načina se sprovodi tevedždžuh prema šejhu. onaj koji je najpogodniji saliku te po njemu postupa. ta se veza zove tevedždžuh i treba da je prisutna kroz sve tri etape salikova napredovanja. Tevedždžuh. tj. pa i sliku njegova lika u mislima. Pored ostalih obaveza. a treba da je stalno prisutna bilo što da se radi. i da je svoje srce donio do mora. Da ga puni Allahovim darovima. on mora imati stalno svoga muršida na umu. okrenut prema kibli. između Šejha i derviša koja se provodi u mislima. tako i kod obavljanja svoga virda. tada se ne razmišlja ni o čemu drugom. a sebe kao jednu kap koja se pomiješala sa morem i utopila se u more.Na ovom razmišljanju se salik zadržava 16 – 60 minuta. I da njim (tim čankom) crpi vodu iz mora. Rabita Rabita je još jača veza i trajnija. 11 . (od riječi iktedi = slijediti) kao i ostale dvije kategorije. I ona kao i tevedždžuh ima tri načina izvođenja i to: 1. preko svoga šejha i tako se voda prelijeva iz mora u njegovo srce (čanak). Tevedždžuh se vrši na tri načina: Salik može zamisliti da sjedi prema muršidu koljena uz koljena. (razmišljanje o šejhu sa potpunom prisutnošću misli i duha) se izvodi van zikira. nastoji da stigne do Allaha dž. Zamisli da ti šejh drži ruku u svojoj ruci i tako te vodi.

od ljubavi.š. pira i hazreti Pejgambera s. 3. kao što ti je hrka bliska i da je stalno prisutan šejhov ruhanijet. Muktedija se nalazi u početnom stadiju i on je strogo vezan za svog šejha. na ovom putu. kao i u prva dva slučaja. Zatim možeš zamislit da se nalaziš pod skutovima šejhove hrke ili pokriven rukavima hrke. je što je još više ponizan i pokoran. On se u svome fikru (razmišljanju na jedan od tri izabrana načina) što više veže za Allaha dž. samo što je mnogo jača koncentracija misli na šejha. U ovom kao i prvom načinu se provodi tevedždžuh i rabita.a. U ovom stadiju se primjenjuje ista tehnika vezivanja mislima za šejha kao i kod muktedije u tevedždžuhu i u rabiti. utopljen u šejha. Ovo obavlja istim redom i načinom. u trajanju od 15-60 minuta.v. On je utopljen svojom ljubavlju u hazreti Pejgambera i kad o njemu razmišlja. te se za njega kaže da je "fena fi šejh". Ovako treba da se ponaša salik koji je u rabiti . Mutevessit je srednje uznapredovani salik. Što god doživi ili vidi na bilo koji način neće nikome kazivati osim svome šejhu.MIFTAHUL KULUB – Ključ srca 2. Mutevessit tj.stalnoj vezi sa svojim šejhom dokle god je budan.š. zamišlja ga na jedan od tri opisana načina. bez sumnji. ali se sada uključuje i vezivanje za hazreti Pejgambera preko šejha. i veže za Allaha dž. a kad hoće da spava onda zamisli da je spustio glavu na šejhove noge i tako će zaspati. I da ti je šejh tako blizak. srednje uznapredovani salik je "fena fi-rresul". Jedni od znakova uspješnog salikovog duhovnog napredovanja. Zamisli da si obukao šejhovu hrku i kud god ideš da si u njoj. tj. On obavlja sve isto kao i prvi i drugi samo što je razlika što on svoj tevedždžuh i rabitu prenosi preko svoga šejha. Na ovaj način se salik približava hazreti Pejgamberu. čvršća je i nepokolebljiva.s. U ovom stadiju salik se osjeća prijatno napojen pa se na njega primjenjuje ovaj ajeti kerim: 12 . U ovom (neposrednom) napredovanju salik što god vidi i doživi neće nikome kazivati osim svome šejhu. Muntehi je već napredni salik koji je poodmakao na svome putu.

š. Nemamo uzorka da opišemo ovih pet faza približavanja Allahu dž. Ovaj drugi Mutevessit iz aška i zevka. Bilo kojim metodom da se putuje.MIFTAHUL KULUB – Ključ srca "Ve sekahum rabbuhum šeraben tehura". u srcu ima srce (fuad). Jedino je Allahov dž. zat izvan svega ovoga i nemože se opisati. Ali biti Vasil-illallah. na jedan od tri opisana načina. To je džuz i kjul.. odnosno o čovjeku koji je Vasil-illallah. ne samo izjavama nego stvarnim stanjem. ve fil hafijji ahfa.š. saznanja i stanja o savršenom čovjeku koji se približio Allahu dž.š. Sejri suluk Hadis: "Ela inne fil džesedi kalbe ve fil kalbe fuade."Allah ih napaja čistim pićem". sve dao. Svako će sebi predstaviti i tako osjetiti Allaha dž. Oni koji su ovisni o svojim željama o tarikati Muhammediji. u tom skrivenom ima još nešto skrivenije.š. ve ene fil ahfa" . te da se ne zamisli neko oblikovano božanstvo. mogu samo halom postići krajnji cilj i u tome su saglasni svi tarikati. Velikani nam nisu u tančine objasnili ova pitanja. Svaki pojedinac će prema sposobnosti svojih misli i razvijenosti misli tj.š.š. dio i cjelina. dok drugi tasfijje i kalbom ili tasfijje i ruhom. zamisliti sebi Allaha dž. ve fil fuade sirre. prema istidadu i kabilijjetu. 13 . . u toj tajni ima nešto skriveno. tj. samo spominje. ve fi-ssirre hafijjen. na duhovnom putu koji uzdiže muridi se moraju čuvati provalija koje ih susreću u životu kao spoticanje o sitno kamenje.š. na svoj način."U tijelu ima srce. je stvoritelj svemu ovome. Ja sam u tom najskrivenijem"! O ovim tajnovitostima je teško govoriti kao što je teško shvatiti stepen i čovjeka koji ih razumi i nalaze se na njemu. u tom srcu ima tajna. Jedni tarikati idu odgojnom disciplinom koja se zove terbijje i nefs. Allah dž. Ali to se ipak doživljava. misli i pjeva hazreti Pejgamberu. Pri ovome treba paziti da je Allah dž.

tj. Ostali idu linijom terbijje i nefsa. osjeti se u predjelu srca.Mevt Rabita i mevt je veza sa smrću. Onaj koji putuje i traži letaifi kalb. pa dalje pira. pa salavate. onda uči ismi dželal "Allah" i to zatvorenih očiju. Ni od prijatelja. a koji mu je odredio njegov šejh.š. Ako je ovo izvedeno kako treba. a to traje 15-60 minuta. U tome se udubi. Pri ovom zikru treba sve zaboraviti a misliti na ono kako je ovdje opisano. Rabita – i . i da mu niko drugi nemože pomoći. fina stanja duše. Ovo je polazno u rabita i mevtu. Zamišlja da je došao pred Allaha dž.MIFTAHUL KULUB – Ključ srca Nakšibendije su sebi odabrali sistem TASFIJJE I KALBA te se tim putem i odgajaju. umiri se svaki dio tijela. a to je spoznaja Allaha dž. pa hazreti Pejgambera. (tj. ni od rodbine. Misli u koje se udubi ne treba kvariti. koji njemu najbolje odgovara. Sada će sebi predočiti i muršida od koga je uzeo ders (vird). Salik zamisli da je umro i da mu nema pomoći ni od koga.š. nose na mezar. i tako zamišlja svoga muršida. Došao je čas kada mora sve napustiti. tada treba da se povuče na jedno čisto i usamljeno mjesto da sjede na koljena i uzme jedan od tri opisana načina. U srcu 14 .š. nefs koji govori. ali svima je cilj i svrha zajednička i nađu se na kraju na istom mjestu. U ovakom postignutom stanju potrebno je izgovoriti 3000 puta "Allah". Nakšibendije čiste i uređuju svoj ruh i nefsi-natik tj."Allah" i to veličine sjemenke od jele. Zatim počinju učiti uobičajeni ders koji se praktikuje kod nakšibendija. Ovako pripremljen i udubljen zatraži himmet od šejha da izdrži u ovom stanju. tj. a to je najsitnija sjemenka što postoji. opremaju. pa Allaha dž. Ova disciplina takođe pripada nakšibendijskom tarikatu. vrate se ruhu i njegovoj spoznaji. a opusti svaki mišić. Prouči se 100 istigfara. Vrlo bliska pravoj smrti koja se vrši kroz duboko razmišljanje i ide tako daleko da u ovim mislima čovjek pomalo odumire. Zamišlja kako je ispustio dušu. razdvaja tijelo od duše. a niti od imetka. na izvjesno vrijeme. zakopavaju itd. kupaju ga na teneširu. treba da zna da kada mu šejh da dozvolu za učenje virda. dva prsta ispod lijeve sise) djelovanje od učenja ismi dželala .

Taj zikir se čuje posebnim čulom. a neki sa zapada. hafi."Sjeti se Rabba kad sve drugo zaboraviš". osjeti se da je srce oživilo i da je "veledi-kalb" . kad ocijeni njegovo stanje u uzdizanju i pomjeranju i promjenama na srcu. Salik će svoj vird obavljati svakodnevno i neizostavno. Uz svako ovo pomjeranje mogu se primijetiti i promjene boja koje dolaze sa istoka ili sa zapada. a nekada je to cio splet boja. sirr. To je kod onih koji ustraju. Poslije ovih osjeta. Posebno nesmije dozvoliti da mu se ovo izgubi ispred očiju. pridodavati zikir ili mu mijenjati ismove. jedni mogu vidjeti crveno svjetlo sa istoka. Salik će osjetiti da mu svaki dio tijela viče "Allah". Pisac u stihu izražava ovo što je pisao: U srcu mi je građa od dragulja vidio sam jednu kapiju odjakuta ušao sam tamo. Mjesto ovim stanjima je u kalbu ruhu. te se na njih primjenjuje kur'ansko aje: "Vezkur Rabbeke iza nesite" .oživjelo srce. tako se desi da salik osjeti pravi rad srca na opisanom mjestu prsa. One osjete koje mu Allah dž. Salik će ovo ispričati svome šejhu. pogledao. Nakšibendije koje uspješno ustraju na ovakvom zikru. Pored ovih mogu se pojaviti još neki znaci. a on će mu. i dvorac vidio. presjajno da ga oko jedva gleda gledao i dalje neprestano.MIFTAHUL KULUB – Ključ srca će se poslije uzbuđenja osjetiti smirenje. prema sredini prsa.š. tj. slijede viši osjeti. a u istoj visini prsa. ihfa a ujedno to su nazivi za ta stanja i osjete. Osjet veličine sjemenke će mu se pomaknuti prema desnoj strani. dadne zahvaljujući ovakvom zikru. neće nikome kazati osim šejhu. Pri ovim pojavama salik ne treba da se uplaši nego i dalje da ustraje na zikru. Vidio sam i još skrivenije to je bilo narančasto svjetlo. Zatim će se ove ugodnosti pomicati prema vrhu prsa do u grlo. Unutra je šator i zelena kapija oko šatora je svjetlost Allahova koju do sada nisu videle oči sve ovo sam vidio sebe gledajući. Otišao sam dalje i vidio predjele pa sve unutra viče Allah Allah 15 .

. onda sa dozvolom šejha prelaziš na NEFJI-ISBAT tj. a to je vrhunac poslije uređenja srca.. isti režim kao i kod ismi dželala. Ovo je letaifi kalb sa svojih pet faza skrivenosti i tajnosti. ukoliko što ne pogriješi. "La" je kao stablo sa dvije grane. I kod ovog učenja potrebna je saliku osamljenost i čisto mjesto. I ovaj ima svoja tri značenja a objašnjava se pomoću ovo troje: 1. Pošto je salik prešao latifei seba.š. illallah . Salik kada predoči šejhu šta je sve vidio i šta mu se sve pojavilo učeći Allah. okrećući glavu s desna na lijevo prema srcu. učenje "LA ILAHE ILLALLAH". će mu vikati "Allah". koja u pokretu. La ilahe illallah se počinje učiti sa "La" iz dna grudi. Salik i dalje uči ismi dželal istim redom po 3 000 puta. 16 . a zatim slijedi). La mabude illallah = Nikome se ne ibadeti osim AIlahu. Prvih pet latifa bile su u srcu a ova šesta se ogleda na čelu. Nefji Isbat U nakšibendijskom tarikatu. La maksude illallah = Jedini je cilj i namjera Allah. izražava to nijekanje.osim Allaha. Salik će sa muršidovom dozvolom uz njegov nadzor preći ovih pet latifa (skrivenosti) i doći u šesti stepen letaifi nefs u kojem se obično pojavi naranđasta svjetlost saliku pred očima. 2. koje treba da ga vode iz faze u fazu. Svaki njegov dio tijela. desna i lijeva. Pri ovom izgovaranju potrebno je i tehniku disanja i izdisanja podesiti. kad pređe sve faze. nakon što si se osposobio sa ismi dželalom. Ovo će mu se svaki dan dešavati. i sve oko njega. koje se postižu pomoću ismi Allah. La mevdžude illallah = Niko ne postoji osim Allah dž. Šejhovom dozvolom.La ilahe illallah. S desna se počinje učiti La ilahe .Nema Boga (i to se glavom.MIFTAHUL KULUB – Ključ srca ko želi vidjeti ovaj suluk neka postupi po ovom kitabu. onda mu šejh kao osposobljenom daje da ustrajno uči nefji isbat . Salik će sav utonuti u to i sebe će vidjeti u ogledalu i u svjetlosti. 3. onda će ismi dželal osjećati na vrh tjemena glave.

muršid će mu reći da ostavi zikir i pređe u MURAKABU. tj. Na ovome će devamiti i nešto kasnije će moći najviše 7 puta izgovorili La ilalie illallah sa jednim udisanjem. Murakaba Do sada smo objasnili učenje ismi Allah i La ilahe illallah i to zikri kalb tj. Tako će sa 21 udisajem po 7 esmi izgovoriti 147 puta La ilahe illallah. Džezba se može doživiti u učenju ismi Allah ako je on DŽEZBEI-MAIJE I ZATIJE. te u tome slučaju mora se odmah obratiti svome šejhu."Ljudi dođu na jedan stepen kad ne zavodi ni trgovina od zikra".na jedan dušak.MIFTAHUL KULUB – Ključ srca Potrebno je da ono bude postupno i nastojati da se tri puta izgovori nefji-isbat u jednom dahu . koja se zasniva na hadisu: "Tefekeru satin hajrun min ibadeti sebine sereten" . Ovaj način zikra se ne može na ovaj način. Pošto je salik prešao u nefji isbat. S njim se posavjetovati. da Allah sebi privuče roba javno ili tajno tj. džezbe neće doživjeti. 17 . S pravilno izgovorenim "La" sa salika sve spadne od neba do zemlje. pa eventualno uskladiti hušu i hudu i podesiti ilum i amel. Druga je džezba u ismi Kajum. skriveno. Zakir će osjetiti u prsima i srcu neke znakove koje će kazati muršidu. Između udisaja salik treba da misli na "Illahi ente maksudi ve ridake matlubi" .Ti si mi želja i samo Tvoje zadovoljstvo tražim". Ako u salika nema nikakvih promjena onda nešto nije u redu sa njegovom čistoćom ili u tehnici zikra. kao i ostale faze u razvoju. kad salik gubi svijest i ne zna za sebe. obavljati pred svijetom ili na zajedničkom zikru. Ako mu je sve u redu osjetiće kao da pliva u moru i u tome halu će nijaz učiniti i ponovo izgovoriti Illahi ente maksudi ve ridake matlubi. Ovdje se može podesiti zikir i fikr pa se u kelimei-tevhidu doživi džezba. Ko ne vrši farzove. znak je da se od nečeg nije predhodno očistio."Bolji je jedan čas razmišljanja nego 70 godina ibadeta". Ako salik ne postigne uspjeh. Tako će napraviti 21 udisaj a 63 puta izgovoriti La ilahe illallah. Kur'ansko aje: "Ridžatun la tulhihim tidžaretun ve la bejun an zikrullah" . učenje srcem bez izgovora.

Ovaj treći stepen je i najjači.š.) Bejt: "Ašiku. vidio razne boje i doživljaje koje donosi nefji-isbat. U ovom stepenu se misli samo na Rabba i za njega se misli isključivo vežu. Ovdje se razmišlja o tome. kao da je bilo pa nestalo – postojalo tj. U ovom razmišljanju se provodi 15-60 minuta iz dana u dan.š. Motivi o kojima se u murakabi razmišlja su trojaki. Ovdje se osjeti vuslet (približavanje) i rahmet. vrati se svome prvobitnom položaju . sa novim prijatnijim doživljajima. 18 . pa se i oni dijele na tri stepena: Što se razmišlja. osjetiti smrt. Zatim poznati ajet: "Ja ejjetu hennefsul metme-inneh irdžii ila rabbiki radijeten merdijjeh" . Aje: "Limenil mulku jevme?" . ovo nije rabita i mevt). (tj.Kome pripada vlast danas? "Lillahi vahidil kahar" -Jedinom Allahu dž. vrati se svome Gospodaru Zadovoljna. osjetio u prsima i srcu pomicanje osjećaja prema grlu. nego je ovo umiranje prije smrti. kao da ništa nije stvoreno i ničega nema (nefj-ništa). kako je već u tevedždžuhu (posmatranju) navikao da u osami zikir čini i preživio mušahedu (osvjedočenje) i prešao sedam latifa. odnosno.O dušo smirena.MIFTAHUL KULUB – Ključ srca Salik. U ovom razmišljanju će se sjetiti značaja ovog ajeti-kerima. pa se nešto kasnije osjeti priključivanje Allahu dž. postojao sam ali me sada nema. pa se ovaj postupak naziva MURAKABA. uzmi dušu a daj mu Rabba on neće ni duše ni tijela svoga ". (ovdje se razmišlja kao do sada o samom umiranju.mjestu. na čistom i usamljenom mjestu razmišljati (fikr) i to na jedan dublji način. kao da sam odumro. Sada će ponovo na isti način tj. osjetit će se bez riječi.

pa ako treba i murakabu da skupa vrše. Ima bistrih i nadarenih murida koji svoj put brže prelaze nego ostali. Ali ako u salika nema nikakvih osjeta. pa ako ni pored ovoga truda ne napreduje. Ova vrsta ljudi treba da se trudi na svaki način da dođe do mešaheda. ako nemože dospjeti treba da odustane. Za ovo se mora potruditi da lično odstrani od sebe. ono što mu smeta. opet će mu šejh pomoći. ljut je itd. 19 . kako bi i sam mogao druge muride voditi. Muršid može dovesti svoga murida do mekama na kome je on i obično se dijele na ove tri grupacije: Da ga dovede do stepena i oslobodi ga. Muršid je dužan da ovakvim bude susretljiviji i da im veću pomoć ukaže (a prevariti ga nemogu jer je muršid prešao te faze). Da ga može dovesti na stepen muršida ali da on nije ni muršid ni halifa. on će se obratiti muršidu koji će ga uzeti sa sobom da skupa zikir čine. Oni će je izvršiti i šejh će ga u svim tim fazama pratiti neodvojeno. Nakon svakog uloženog truda ovaj treba da se kani svega. Ali ima salika koji teže shvatanju pa nemogu napredovati. Tevedždžuh i sa one 3000 ismi Allah osjeti djelovanje. a cio staž je završio.MIFTAHUL KULUB – Ključ srca Tarikatske finese O moji prijatelji! Neka vam je znano. onda se za ovakve kaže "ostao je na pazaru u ezelu". nego će ga lično muršid preispitati da nema neki propust koji je on napravio kod sebe. Ako salik ne osjeti ništa ni pored muršida. da salik svoj suluk počinje dovom i himmetom svoga šejha. ali mogu bar dobiti neke osnove. a dalje prema fazi murakabe. ide dalje pa prolazi one latife. Ako to nije u stanju odstraniti sam. nemože druge voditi i nema nikakvih činova. znak je da salik nije u redu. ili ima nešto više pri sebi: narav. pa da i on može biti muršid. On jede ili pije ono što nije halal lokma (dozvoljeno). nego je haram ili ima nečijih tuđih hakkova pri sebi. Muršid ga još neće tako jednostavno napustiti. pa da i oni nekada postanu njegove halife.

Salik u suluku treba da gleda na svoj selamet i da se on smatra od svakog niži. nazove halifom. pa mu sve što šumi. hakikatu mnogo više propasti. zikir čini preko svojih prevodioca terdjumana. u razgovoru pri oslovljavanju. izgovara. 20 . Salik je samo prevodioc riječi koje Allah dž. O ti saliku! Ako ti se pruži prilika da se uzdigneš do arša. a uz to je iskreni derviš koji je ašik i sadik. Ako bi se salik uzoholio i umislio sebi da je svoga šejha prešao. Vidjeće da sav ovaj zikir i fikr i ono što mu. To sve Allah dž. vrlo mu je opasno i sedam mora ga oprati ne može. govori i zvukove daje. sam sebe. Bejtovi: Posmatrao sam jednu tvrđavu iznutra Vidio sam jednu siluetu i ništa više Pojavio mi se dim bijeli. začudih se Zastadoh tu i čuh jedan glas: "IRDŽII" Rastavila mi se duša od tijela moga Više nisam vidio svoje vlastito tijelo Ono što vidim istina je. koliko se uzdigao toliko će u tarikatu tj. znaj da su uzde u muršidovim rukama.š. Vidjet će da sve što je na ovome svijetu da Allaha dž. pa još dušom i srcem postupi po uputi pri murakabi. da to nije od njega nego samo preko njega. I u svakom slučaju mu treba biti teslim.MIFTAHUL KULUB – Ključ srca Ukoliko se jedan iz ove treće serije ili neki koji nije ni dotle došao.š.š. U nakšibendijskom tarikatu se svome šejhu kaže "Aziz" a ime se ne spominje. Salik se na ovo privikne. Prema svome šejhu da ima husni mehabbet. izgleda kao da zikir čini ili Kur`an uči. biće zaslužan Allahove pomoći i dobrote. se iz vršenja ovoga dvoga pojavi. ali sebe ne vidim Čuo sam glasove ali ni glas ni riječi nisu mi iste Pojaviše se jedne haljine u kojima se nađoh Tako je Nurija nestao i opet se pojavio. zikir čini. to se čuje pomoću jednog drugog osjeta. Poznato vam je da Allahovo zadovoljstvo i slijeđenje hazreti Pejgamberova puta ko traži.

Salik ima tada i dunjalučko zanimanje. U svakom stoljeću ta se počast daje jednom zatu. . Položaji i stupnjevi ehlullaha Ehlullah su ljudi koji su ehli tarikat. Slika je jedna. Tada salik preživljava ettehijjatu. koji je na visokom mekamu tj. Ova trojica koji su u naslovu (Kutbul aktab. prema Rabbu. pa će svim svojim dijelima na tu stranu i naginjati. ali ovo je viša istina o kojoj čovjek nije zaveden šejtanom. Ovdje se riječ evlija prevodi kao Allahov prijatelj. a boje su razne. Poslije ovoga dolazi stadij "fenaa fillah i bekaa billah". a on da je samo jedno materijalno sredstvo preko kojeg se to čini. ta osoba Allahovom dobrotom 21 . ali ima ljudi koji nisu u tarikatu. čini.."O ti smirena dušo!" Na ovoj se mertebi ide prema mutmeinni. čiji je duhovni stepen velik. Kutbul Ula. dok su evlijullahi ljudi evlije. U ovim halovima se osjeća "Ennel Hakk"." čuje kao odgovor. su ehlullahi tj. Aje: "Ela inne evlijaellah la havfun alejhim ve la hum jahzenun". Ehlullahi mogu biti i evlije pa je to još bolje.š.hizmetom. a to su oni koji ne znaju za strah osim od Allaha dž. ali mu srce vuče na drugu stranu tj. Allahova čeljad i Njegovi pozvaoci. niti vesvesom. Kutbul Aktab. radi čega je Mensur Haladž izgubio glavu.. Tada salik dolazi u jedan hal "tedželli ef`al" kada se on osjeća kao jedna mala stabljika koja se njiše izložena vjetru.š. KUTBUL AKTAB je velika ličnost sa visokom službom . a evlije su.MIFTAHUL KULUB – Ključ srca Nekim se salicima na ovom stepenu pojavi poznata riječ "Irdžii" . Ettehijjatu će učiti halom jer u njemu je mu`minov miradž."Esselamu alejne ve ala ibadillahi-ssalihin. a on da je sifatullah. Sve što čini zna da Allah dž.čeljad). a ono je u namazu. (Ehl. Gavsul azam i Kutbul ula). kojeg je hazreti Pejgamber na miradžu učio od ushićenja. Gavsul Azam.

a mogu biti dalje ili bliže. pa četrdesetorica . Svaki ima svoje područje na kome djeluje. zvanično postavljeni. GAVSUL AZAM je takođe visoka osoba sa visokim položajem. bolje nego on što on poznaje lično sebe. Oni znaju stanje svakog čovjeka. On ima moć da upravlja događajima na svijetu. Za svakog od njih postoje znakovi. ali ne djeluje ništa bez kutbul aktaba. Ovo je sirri hilafet . Hazreti Pejgamber. Postupa maksimalno onako kako je hazreti Pejgamber postupao.JEDILERI. Svaki od njih je na stepenu kutba i može ga zamijeniti. Njemu Allah dž. Ova trojica koje smo opisali prestavljaju UČLERE. sve njih javno iskupi i imenuje koji će među njima biti kutbul aktab. jer nisu vezani za prostor ni vrijeme. On ima takođe široka ovlaštenja. Zatim su grupacije evlija 300. Pokrajina na kojoj on upravlja ne mora biti u mjestu u kome on živi. Svi su u službi kutbul aktaba. Smatra se da na svijetu svakog momenta ima 124. kutbijjet prelazi na gavsi azama. Allahov zastupnik na zemlji.je prvi kutb među ostalim kutbovima. a po hazreti Pejgamberovu šerijatu.š.š. samo nisu označeni kao kutbovi. kome dođe ilham da ode do gavsul azama i zatraži mu muštuluk i kaže da mu se predaje kurbijjet uz selam od hazreti Pejgambera. Kad dođe vrijeme kutbul aktabu da seli na ahiret.MIFTAHUL KULUB – Ključ srca postaje halifetullah tj. Za njih ne postoji razlika u blizini i daljini. KUTBUL ULA (EVVEL) . To obavlja Hidr alejhisselam. Ko je Muršidi – kjamil i šta mu je dužnost 22 . daje uvid i upravljanje na oba svijeta. On je odmah sljedeći čin poslije kutbul aktaba. ali u svakom momentu ima uvid u nju.000 evlija i tako će do kijameta ostati. 500 i 1000.tajno nasljedstvo (tajnog cara na svijetu-kutba).KRKLERI. Osim njih postoje sedmorica . Ehlullahi su Allahovi zastupnici na zemlji i svoj posao obavljaju u ime Allaha dž.

svakodnevno i u slast. okrenutog prema hazreti Pejgamberu. uredno. nego se provodi individualna nastava. Da čuvaju farz pa čak i bez sunneta. niti režim prema svakome može biti jednak. Znači nema puta bez muršida. Ove druge. ne treba da se zavode i da smatraju da su privilegirani kod Šejha. Ni ovi. Sve nije jednako. Onaj koji je zadužen za iršad. a postupaju onako. a drugom viši. Pored ovih ibadeta Šejh može zadužiti murida sa zahirskim hizmetom. jer je to veliko zaduženje. Njih objedinjuje njihov zajednički i istovjetni postupak. Nekim dodijeli tehedždžud namaz. Za ovakvog čovjeka se kaže da je muršidi kjamil. nego obavljati ono što mu je dato. opet nekom više nekom manje. ovakav Šejhov postupak prema njima. i da je pred njim kao mrtvac pred gasalom. To je obrazovan čovjek koji se pojavi u svakom predjelu. a nekim abdest namaz (kada se na svaka dva rekjata nafile namaza uzima novi abdest). Muršidi kjamilu se učini bej`at i on vodi salika. kako je hazreti Pejgamber postupao.pet.MIFTAHUL KULUB – Ključ srca Po Allahovom naređenju u svakom stoljeću pojavi se čovjek koji po ilumu amel čini (vlada se po ispravnom znanju). što sa njima bolje postupa. grupna. Oni su natakli sebi taj tadž i to su uzeli sebi u zadatak. a zastupa hazreti Pejgambera. Ovakav muršidi kjamil kad uzme murida da ga vodi kroz suluk. 14 i 15 dan u svakom mjesecu po hidžri). dok druge rijetko poziva i prema njima je strožiji. ne treba da nervira i odvodi u kritiku. da se čuvaju. kada se posti svaki drugi dan). on ima vrijeme kad murid od njega prima INABU. Šejh će jednom muridu dati mali vird. Treba da znaju da ovakvom 23 . osim što će im naglasiti. jer u tarikatskoj odgojnoj praksi se ne primjenjuje razredna nastava tj. jednim naredi savmi Davud. Kad murid uzme od šejha inabu. jednima neće dati ništa. on mora biti potpuno teslim . (Davudov post. Šta će šejh primjeniti na pojedinim muridima ovisi o samom muridu. Ona se daje kad šejh vidi da je murid sazrio i osnažio za inabe i tarikate. Prema potrebi i prilikama njih ima u gradovima i u drugim mjestima. Šejh jednim dervišima može narediti da redovno poste. Može ih biti četiri . išrak ili tehijetul mesdžid. Kod nekih se derviša pojave prigovori: "Meni je dao malo virda a onome više!" Derviš se mora čuvati ovakvih prigovora. a drugima da poste ejjamu lbejdi (posti se 13. jednim lakša drugim teža. to je taj refik bez koga se ne može na put. Neke muride Šejh češće poziva na razgovore i s njima u raspoloženju priča. Uvijek su u pripravnosti srca.odan šejhu. on ga dovede do stepena do koga se može doći.

tj. Šejhove 24 . onda će i dalje sjediti. pljune. da svoj jezik prema njima očuva. sljedeće naređenje.MIFTAHUL KULUB – Ključ srca šejhovom ponašanju. ja ih poštujem. pravi derviš u tome neće učestvovati. makbul. Šejh se ljubi u ruku i čeka se na nijazu. Ako u jednom društvu. Ako mu Šejh dozvoli da sjede. ljepota i oštrina. njima se otvaraju novi pejzaži i ulaze u jedno novo posmatranje. da mu krv poteče ili abdest da promijeni. ali svoga ponajviše jer on mene najbolje poznaje!" Ako murid dobije neki uzur (nagon. Murid ne smije dugo sjediti sa Šejhom. i ove naše kratke pameti je nemogu razumjeti. Ako se muridu pojavi neki hal dok je još u društvu. pravo i uljudno. on sjede. ali sa odgovorom se mora zadovoljiti. ima više Šejhova i ostale treba da poljubi u ruku. murid se sam mora sjetiti i pomoći ga prikladnom hedijom. da ih ne bi čime uvrijedio. na ulici. i kad ga upita na to će odgovorit. on će srcem uzeti destur (dozvolu) i mirno izaći van.š. Ovako treba da postupa i u tekiji i van tekije. koristi se uobičajenim tevedždžuhom. bez i da bilo šta kaže muridu o tome. a Šejh ga materijalno pomaže. Murid treba da nastoji da vazda postupa po adabu. Šejhu u tekiji i na drugom mjestu. nego u sebi kaže: "Oni su Šejhovi. Dok stoji na nijazu. Ako se Šejh nađe u materijalnoj nevolji. a ako ga Šejh zaustavi. neprimjetno će prići svom Azizu. Prijatelj s prijateljem kada se nađe. Da ih prizna i počast im ukaže. Od ovih postupaka brzo će uvidjeti rezultate. Kad ga upita. pa ako ih pomogneš.Šejh mene bolje poznaje nego ja sam sebe. posvetiti dovoljno pažnje. Ako murid na ulici sretne Šejha. Ehlullah su tajna. Svaki murid treba da obrati pažnju na sljedeće: "Da se čuva edeba i erkjana". kad mu se ulazi. Derviš ne treba da se čudi ako Šejh na njega ne obraća pažnju. on treba da pomisli . Ako je murid siromašan. kuca se na vrata i čeka se odobrenje za ulazak. potrebu) u društvu na primjer kihne. Pristupajući Šejhu sa edebom. nego izvjesnog vremena mora zatražiti izun. poslije svog Šejha. Oni zatovi koji su kod Allaha dž. u svakom slučaju se nađe sreća. to mora cijeniti. Ako se u jednom društvu povede kritika prema jednom Šejhu. a zatim kad se uđe u sobu. može ga zaobići ako misli da mu nemože. poljubiti ga u ruku i stvar mu kazati. Allah će ti to mnogostruko namiriti. U ovim Šejhovim postupcima se vidi Džemal i Dželal. postoji poseban razlog. ti nećeš biti oštećen.

Da se što više oslanja na Allaha dž.s. jednom . i što više da približi svoj način života. 5. A to su: farz. da po njemu mjeri i da se pridržava osam efali-mukellefina. Na njih se odnosi ajet: "Nahnu kasemna bejnehum meišetehum fil hajati-ddunja. ŠERIAT maksimalno da primjenjuje. a prema trećima neka sredina između ovo dvoje. njegovom životu. Mu'min se ne treba ubiti radi nekih briga. radi upućivanja i duhovnog odgoja i uzdizanja. Glavni tadž da mu je u životu. Šejh okuplja svoje muride. Zikir će tu obaviti. O prijatelju! Neka ti je poznato.š." . srednji i napredni derviši. On treba da se trudi. Oni sjedu u halku na tevedždžuh prema šejhu. Kad sjedu u halku treba da prođe 5-6 minuta dok se skoncentrišu. PONAŠANJE svoje da podesi onako. vadžib. a šejh. harem. a on prema njima. MAKSIMALNI TEVEKKUL u svemu. da će šejh svoje muride sabirali na jednom mjestu jedno vrijeme. pa da to objasnimo. 2. TESLIM da bude šejhu i postupa po njegovim riječima i savjetima. i to u svojoj tekiji ili nekoj drugoj odajii. Sa svojim Šejhom treba nastojati da se što češće vidiš. a što te zadesi u životu sve treba da ti je kao dar od Allaha dž.(Riza). sunnet. koji su mu pristupili. takođe na tevedždžuh. mubah. kako će se postaviti prema kojem dervišu to je njegova stvar. mustehab.MIFTAHUL KULUB – Ključ srca treba posjećivati i ti da budeš počašćen što ti se ukazala prilika da posjetiš jednog od Šejhova. 4. 3. Šejh uzima svakog pojedinačno na tevedždžuh. RIDA . Šejh hadždži Mehmed Šemsuddin Nakšibendi kaže.š. Ovi zadnji kroz cio svoj život treba da se pridržavaju ovoga: 1. mekruh i mufsid. kako hazreti Pejgamber ponašao. vladati se po onom kako je hazreti Muhammed a. Takođe ni 25 . Na primjer: Po šeriatu čovjek može izostaviti neke namaske sunnete.Sve je određeno i predviđeno na ovome svijetu. hazreti Pejgamberov šeriat. nego će te sunnete klanjati i još možda više ih nakititi nekim salavatima i si. Oni se predhodno pripreme za taj razgovor. on to neće učiniti.dvaput nedeljno. a ne po šeriatu. a ako radi kako je hazreti Pejgamber radio. radio. biti zadovoljan. i da se ne brine kako će šta ispasti u njegovom životu. Rekli smo da imaju: početni.

jer on će i njega brzo ostaviti. je svakome dao ravnice i čvorove po putu. Murid ne smije biti bi nijaz. Da se vazda prisjeća Allaha dž.razmišljanje se mnogo praktikuje i to samo o lijepim stvarima.š. njemu se može čestitati.s. potrebna je uljudnost. ali pravi sljedbenik hazreti Pejgamberov ih neće izostaviti. a hazreti Pejgambera salavatima i ponašanjem.. Na ovom dunjaluku Allah dž.s.š. ali u fikru mnogo lakše. brzo će osjetiti napredak. i vidio ga nešto zabrinuta. i tako da stignemo do Njega. potrebna je uljudnost. Neke iznimke se mogu tolerisati.v. 6. uvijek i svugdje lijepo ponašanje prema svakome.završnom putovanju. Nekom prilikom je došao Džibril a. Upitao je Džibril a. Srce muridovo treba da je u . jer mi treba da smo ruhom . sasvim mu je dovoljno. O prijatelju! Muršid može tri do pet murida upućivati. U halidijskom tarikatu muvadžeha . U TEKMILI-SULUKU .š.š. hazreti Pejgambera šta je 26 .hajretullahu-zaneseno diveći se Allahu dž.MIFTAHUL KULUB – Ključ srca mustehabi po šeriatu nisu pod moranje. ali na to se ne treba obazirati i putem treba voljom gaziti.privučeni Allahu dž. jer ko svede sebe na minimalan grijeh. se nije nikada najeo niti prejeo. Ko bude ispunjavao ovih šest tačaka."Ponašaj se kako je naređeno". ali u njega se brzo uplete šejtan. hazreti Muhammedu s. i sve u tarikatu je od lijepa ponašanja.š. zikrom. pa da čak uzimaju abdest i pred spavanje. Aje: "Festekim kema umirte" . jer se na njih može oslanjati u daljem radu sa drugim muridima.s. Fikr .vasil illallah . a tijelo da nam je u stalnom pokretu -hizmetullah . Šejtan se može uplesti čovjeku i u zikiru.a. U GAFLETU nikada da ne bude. Ovome ajetu je hazreti Pejgamber bio dosljedan.v.s. a hazreti Muhammed s.a. Šeriat ne brani najesti se. Za početnike smo kazali da je potrebno da su što više pod abdestom.razmišljanje je bolje kudikamo od zikira. U svakom tarikatu je zacrtano lijepo ponašanje. I ako ih izvede dokle treba. potrebna je uljudnost. jer odmah uz to je i bi namaz.prema Allahu dž.

tako Ti Tvog plemenitog lica i tako Ti riječi koje su potpune. "O Ti Gospodaru. Ako se neko trudi a ipak ne dođe do muršida." Hazreti Pejgamber je ovo proučio i unuci su ozdravili. okrenuti se kibli i sa abdestom sjesti na koljena i sam sebe uzeti na tevedždžuh da je umro. Prije svega treba tražiti Allahovo zadovoljstvo. Ako je ovaj muhib sadik. nakon čega prouči fatihu i potare se po licu.On će sam u svojoj sobi. Ovo je visoki tarikat. lako mu se može dogoditi da mu se Pir pokaže u snu ili u hejula. Ako ima ljubav prema Allahu dž. ako je još uz ovo i s a d i k. sa ovim brojem može ići na više.MIFTAHUL KULUB – Ključ srca uzrok njegovom neraspoloženju.š. i u mislima o njima. na koji način želi. u vrijeme koje sam odabere. Mojoj braći po dinu. Ko ne nađe Muršida šta da radi? Opisali smo znakove koje muršid treba da nosi u sebi i na sebi. kako mu odgovara neka postupi.Urok je istina. Hazreti Pejgamber mu je odgovorio: "Moji unuci Hasan i Husejn su urečeni. i hazreti Pejgamberu ili hazreti Piru. podučio hazreti Pejgambera ovoj dovi: "Allahume zesultanil azim ve min kadim vel vedžhil kerim ve kelimatil tamat ve davati mustedžabati afil Hasane vel Husejn urin enfusil džinni ve ajnul innsi". a onda volju da se ide hazreti Pejgamberovim stopama. Zatim je Džibril a. ovako će postupiti: . U mislima može imati Pira Šah Muhammed Behauddin Nakšibenda. ako su ovakvi. Proučiti 100 istigfara. 100 salavata. Ko za ovim bude imao želju možemo mu reci da je muhib. Hazreti Pir Šah Muhammed Behauddin Nakšibend je ovako izgledao: 27 . 300 ili 500.s. biće nasib da dođu do muršida. na 200. Allah dž. ozdravi Hasana i Husejna od džinnskih zadaha i ljudskih pogleda. tako Ti dova koje su kabul. će mu poslati muršida. Skrenuta je pažnja hazreti Pejgamberu da je urok istina "Inel ajne hakkun" .š. vlasniče velikog carstva i dobrote.

To kitabi ne bi mogli ni obuhvatiti. na prvo mjesto staviti. nego mora ustrajati i nadati se. kao vird će mu to biti sve do vusleta . njegovo će vrijeme doći do mekama. Zahirska ulema koja nije u tarikatu. u licu je bio blijedolik sa crvenim jagodicama. govore o zabranama. iako ne vidi nekih rezultata od svojih ibadeta. taj se ne treba ničemu nadati. Ovo do sada je bilo općenito. Red koji su pirovi uspostavili trajaće do kijameta. ali u principu načela su 28 . nastaviće se učenjem ismi Allah. jer salik sada traži sebi muršida pa mu ni od koga ne treba izun tražiti. kestenjastih očiju. ali sami ne postupaju po tome i ono što im je na jeziku nije u praksi. Ko ovako postupi i bude sadik na ovom putu. a sada nekoliko napomena: Kako je rekao hazreti Pejgamber: "Neke stvari su date u zalog vremenu. a na drugom Kul huvallahu. naravno. Ako mu ne uspije opet će uzimati Pira na tevedždžuh i postupak ponavljati. Koja god mu poteškoća iskrsne. Na prvom rekatu se uči Elem nešrahleke. ali se red ne bi smio remetiti i u tarikat unositi novotarije. Pored ovog se može sa istim nijjetom učiti evradi fethija i to se uoči petka klanjaju dva rekjata istihare namaza sa nijjetom. taj se je udaljio od šeriata. te da ostavi tarikat i svoj vird. Ne postoji kitab hala u kome svačije vanredno stanje bi bilo opisano.š. Kad mu se pojavi hazreti Pir. on će se obraćati hazreti Piru uz srčani nijaz hazreti Piru. pa da kaže: "Ja ništa ne postigoh".MIFTAHUL KULUB – Ključ srca Bio je srednjeg rasta. Ima mnogo tesavvufskih kitaba i svi preporučuju hazreti Pejgamberov šeriat. Taj će mu dati neki znak i salik će po njemu postupiti. Vidjet će u snu ili hazreti Pira ili nekog od evlija. Ako neko drugačije preporuči. evradi fedhiju stavi pod jastuk i okrene se na desnu stranu. pa reći da šejh uopće ne treba. pa će mu doći olak šanje inšallah. pa se ne mogu slijediti. i bez šejha može postati halifa. i nijedan nije rekao da se ide na neki drugi način i mimo šeriata. Ko postupa kako nije postupao hazreti Pejgamber. brada mu je bila više bijela nego crna. Muridu ne smije dosaditi hizmet. s tim da se ne udalji od šeriata. Imao je razmaknute obrve jednu od druge. Ako je u ezelu određeno da neko bude evlija.približenja Allahu dž. provesti bez ičije dozvole. pa ih treba sačekati". Ovaj gore opisani postupak se može.

Iz ovoga se vidi da muršid nesmije biti bez izuna. on će mu pomoći putem manevijata i neće ostati bez pomoći ruhanijjeta. Nepropisan izun nije ni vrijedan. Svoje roditelje slušati. s kim ima vezu. Zato šeriatsko vjenčanje i uzimanje izuna su javni činovi. pa zar neko smije taj amanet na krivo uputiti. odnosno da se zna od koga je šejha murid uzeo izun. da traži pomoć i uputu.. Svi su ljudi Allahov amanet na zemlji. Ne zaboravite da jedan čovjek ako nekoga okrene na pravi put. Ja Rabbi sačuvaj me ovoga tako Ti Tvoga ismi Azzama! (Ovom dovom moli pisac ove risale). Muršid kada primi murida za njega je odgovoran. To može biti od koristi jer ako je iskren prema svome piru. pa tek 3. malom i velikom ilmihalu. jer mi smo dobili iz Kur'ana ono što je lijek i rahmet za mu'mine.š. sevab mu je kao daje cio svijet oživio. niti prešao put potreban za jednog šejha i nije dobio hilafetnamu." da budeš upučivać pobožnim. dobro pazi na sunnet. a dobar je i pobožan čovjek. 29 . i taj je izun od hazreti Pejgambera.. a pogotovo tarikat. Ajet: "Huden lil muttekin. Naučiti djecu u Kur'anu. Ajet: "Ja ejjuhennebiju inna erselnake šahiden munira".MIFTAHUL KULUB – Ključ srca poznata.š. Da Allah dž. da se zna čije je dijete i koga ono nasljeđuje. nego samo upotrebljavaju "hu-hu" i nastupaju kao erenleri. Zadatak jednog murida u krugu svoje porodice je: 1.. ovakvom otići u medžlis i uzeti inabu od njega nije daleko od koristi. Ako bi bio uzrok da nekoga zavedeš teško je djelo. nekoga preko tebe okrene na pravi put vrijednije ti je od neba i zemlje. Muršida sebi potražiti.. U nekim tarikatima se dogodi da postoji posni-šin. Događa se da se neki šejhovi obuku u šejhovske kijafete a ni šeriat ne poznaju. Ko postupa mimo Kur'ana on je skrenuo. Zato za svoj slučaj svako napose treba od Allaha dž. 2. kao da si dunja zapalio. koji nije stekao potrebna znanja. Možeš ako si dosljedan šeriatu. kome se ima zahvaliti i ko je odgovoran za njega.

ako ideš u kaderijsku: "Danas idem u dergah hazreti Abdulkadira. Svrha od ove hedije je da srce ne bude okupirano dunjalukom. Pazi šta kupuješ! Uzmi istinu. Zatečenom posi-šinu. da bi Me upoznali.Bio Sam skrivena riznica. bilo kome oni tarikatu pripadali. to pokloni svome piru i ostalim kubovima. isto kao i svome šejhu. da ne bi tvoje mišljenje se udružilo sa njegovim kad mu odgovaraš. Ako imaš namjeru otići u neku drugu tekiju na mukabelu.MIFTAHUL KULUB – Ključ srca I ovim ljudima treba ukazivati pažnju i pri susretu im ruku poljubiti.Začudo mi je... tamo nema fejza. ako murid muridu ili šejh šejhu ove riječi upotrijebi oni su manjkavi. 30 . treba da je posjet smatran nimetom. ja se nadam da dobro djelo činim i svoj posjet smatram nimetom. "Kuntu kenzen mahfije.Oni koji Me žele upoznati. Ja sam im stavio ljubav u srca. Ovakav govor je za nepotpune ljude. više nemoj ići da ne bi te sukobe izazvao. i još doda: . tekija se napusti sa adabom. volio sam da se o Meni zna.š. prije toga nijjet učini na primjer. voli istinu. Sjede u prikrajak i prouči 3 ihlasa i fatihu. Eto brate moj. vidi istinu. Ne zadržavaj se tamo gdje nema istine. o tome mogu samo visoki ljudi raspravljati. Njihovu mukabelu treba slušati uhom i srcem. pa sam sve ovo stvorio." Kad murid uđe u neku drugu tekiju. a to su oni ljudi koji govore "vaš tarik" i "naš tarik". Ovoga se posebno moraju paziti muktedije. Sirri Kader i Levhi Mahfuz O moj prijatelju. nemoj više tamo ići"! Ovoga se treba dobro čuvati i paziti se odgovora. treba da učini ikram. mora postojati i On je oduvijek i biće zauvijek. neka vam je svima znano! Allah dž. Nekorisnih riječi se treba čuvati. Zamisli da je došlo vrijeme da svoju dušu nahrani u ovom drugom dergjahu. Ako ćeš biti napadnut od svojih prijatelja što si išao u drugu tekiju. Kad se dova završi. nekog su murida pitali na kojem mu je mekamu šejh!? Rekao im je: "On je jedan obični čovjek. U dane kada oni imaju svoju mukabelu treba im otići. a murid treba da je pristojan i terbijetli. Radi provokacije.š. Ako ga neko upita gdje je bio... rob na ovoj zemlji"! U svim tarikatima treba da je glavna svrha da se vidi Allah dž. pa to nije tvoja tekija i tarikat.

sve je to opisano u Levhi mehfuzu.š.š. Ehlullah su evlije. U zahirskim stvarima potpuni tevekul. zadovoljan od toga ili nije. i On će mu omogućiti da to učini i za ovo mi kažemo kada.ja. otkrio perdu i viši su od ehli sunheta i ne rade ništa što nije od ehli sunneta. da probere šta će učiniti. Nije rečeno "ve bil kadai".š. učiniti to i to. a onda se dao upoznati . Na primjer.MIFTAHUL KULUB – Ključ srca Ove visoke riječi su hadisi-kudsija. odredbom. 3. Pošto smo mi ehli sunnet i držimo se hazreti Pejgamberova puta.š. U svim ilmovima uči se o ajani-sabiti . Ako bi neko rekao pa šta ću ja kad je tako određeno!? Hajr je ono čime je Allah dž.š. kojima je Allah dž. Allahova je naredba bila samo "BUDI" i pojavio se svijet onakav kakav je imao u Svojoj zamisli i kakvog je upisao u levhi mahfuzu. Allah dž.š. zadovoljan. rasporedom i drugim. i sve ostalo što je bilo potrebno za upoznavanje Rabba. a kader je momenat u kome se jedna ovakva stvar dogodi. To su stvari o kojima treba da se zna. U batinskim stvarima potpuni tevekul. Ko ovo ne vjeruje u srcu mu je neka bolest.. Allah dž. znanjem.osnovnom bitku stvari (sjemenki) koje je Allah u ezelu odredio. Ovo je islamsko ehli sunnetsko vjerovanje. nego je rečeno "ve bil kaderi". U svom kitabu "Fikhi ekber" kaže: "Nema ništa ni na dunjaluku ni na ahiretu da postoji osim Allaha dž. Oni se kreću među nama i nemaju svoje "ene" . Allah je zadovoljan samo sa hajrom. Glava našeg mezheba IMAMI AZAM EBU HANIFE je rođen 80 godine po hidžri. sam odluči o tome. Iradei džuzija je ono što ti dođe na um pa hoćeš da sprovedeš u radnju.zati mukaddes. Zatim sve što je bilo zapisano u Levhi mahfuzu stvoreno je kao svemir. i ljudi ehlullaha. to je bio zati akdes . je odredio da će taj i taj rob. za razliku od šerra. ne oduzme snagu da se uradi bilo šta. 31 .š. svojom hočom.nepoznat. Uz ovo ide i Kur'ansko pravilo "Vema remejte iz remejte. Čovjeku je dato i vrijeme i pamet. a na dunjaluku sve slijedi onako kako je bilo u ilmullahu od ezela. 2. Javno iskazivati da slijede hazreti Pejgambera.. kojih se mi trebamo pridržavati. a njihovi su uvjeti teški i imaju sedam kapija: 1. Dok je Allah dž. bio skrivena riznica. ali se upitaj da li je Allah dž. a preselio 150 godine po hidžri.

Naći hazreti Pejgambera.MIFTAHUL KULUB – Ključ srca 4. 7. Zajedno sa hazreti Pejgamberom ući u ehadijjet . 32 . Halovi koje imaju ehlullahi se zovu i h s a n. 5. Utopiti se u hazreti Pejgambera. Halom iskazivati da slijede hazreti Pejgambera. 6.jedinstvo.

ibn Muhammed ibn Davud. . . čežnja.Ajni-sabit. radnja. gorjeli u ljubavi za Hakkom. . ljubav. rođen 470/1077. moćan. Puno mu je ime Muhjuddin. ljubavni zanos od pretjeranog voljenja. Istinski ašk .kad čovjek osjeća ljubav za izvjesnom osobom. ugovor. upućen u Božanske tajne.Aziz. povjerenje. zadovoljan neka je uzvišeni Allah dž. zaljubljen.Abdul-Kadir Gejlani. koji gori od ljubavi. . .Amel. ibn Abdillah el-Muhd ibn Hasan el-Musena ibn Ali ibn Ebi Talib. dobar poznavalac. hazreti Hakkovo prijestolje.š.Aršu-Rahman. .Arif-billah. istinski poznavalac Allaha dž. voljenje. znalac. preporuka.š.Bej'at. muršid.š. Poznat je kao Imam svoga vremena i najznačajnija ličnost Bagdada. ibn Jahja Ez-Zahid.Abid. ibn Musa ibn Abdillah ibn Musa el-Džun. pobožan čovjek. dragocjen. Prolazni ašk. Ebu Muhammed Abdul-Kadir ibn Ebi Salih.š.Bejt. pir-osnivač kaderljskog tarikata.Ašk. sa njima svima.ljubav prema AIlahu dž.. evlija. postupak.Beka-billah. do koje može čovjek doći. U hijerarhiji evlija. primjena i izvršavanje vjerskih obreda. obećanje. . . B . vjernost. onaj koji je upoznao i shvatio hazreti Hakka i to do one najviše granice. mjesto pojave hazreti Rahmanove svemoći i veličine.Amanet. uzvišeno mjesto na nebu. vječitost sa Allahom dž. koji tačno zna i razumije suštinu stvari. . šejh. povjerena vrijedna stvar. D 33 . vjernost. . Svi mutesavvifini daju veliku važnost ašku i dijele ga ne dvoje: 1. i 2. strofa.Arif. Musa ibn Abdullah el-Gejlani. . gdje je i ukopan. ushićen i zanesen veličanstvenom ljepotom hazreti Hakka. preselio 562/1166. stih. derviš. ostvarena pojava koja je bila u Allahovom znanju. šejh Abdul-Kadir je poznat kao Gavs. godine u Bagdadu. . Allahov rob. godine u gradu Gilan (Rast).MIFTAHUL KULUB – Ključ srca Riječnik imena i pojmova A . koji je spoznao istinu.Ašik.

Onaj koji je privučen naziva se medžzub. . a umro u Bagdadu gdje mu je i turbe. jedinstvo Božanske Biti. Džezba se javlja u četvrtom mekamu. kontemplacija Veličanstvenosti Božije.Dželal. ekstaza. Zanesen od ljubavi prema Allahu dž.).Ebu Hanife. odobrenje. Jedno od 99 Allahovih imena. Ako stanje džezbe potraje kroz namaska vremena. . što čine ljudi. . životinje. . Njegovo djelo "El-fikhul-ekber" izlaže glavna načela akaida..š. obrazovanost. dozvola.Ders. vrijedno stanje. zaneseno stanje u ljubavi. djela pripadaju Allahu dž. djela. čovjek koji se do besvijesti zanio u ašku prema Allahu dž. . snaga. nadahnuće Milostivoga. izlaz. E . 34 . osnivač hanefijskog mesheba. .š. opreznost. Doživljaj ove istine je u sferi prvog mekama tarikatskog uzdizanja. .Derman. Ebu Hanife nosi časni naziv Imami Azam (Najveći imam). biljke sva zbivanja u kosmosu su rezultat Božijeg djelovanja.Ehadijet. tekija. . Prema tesavvufu. lijek. koji privlači . visoko moralan čovjek. predavanje. saliki-medžzub će poslije tog stanja propuštene namaze naklanjati. godine po hidžri u Kufi.Ef`al. Sve što se vidi i ne vidi. skroman i pobožan čovjek koji žudi za spoznajom istine. privlačenje roba Allahu dž. djelovanje. spas.Džazib (AllahdLš. pa ako im se nešto pojavi u govoru ili djelima čak i suprotno šeriatu.Dergah. prostor pred vratima velikaša. . Muhammed i Zufer su svojim djelima osigurali opstanak i širenje ove pravne škole.osoba koja je pristupila jednom od 12 derviških redova radi duhovnog uzdizanja. vrata velikaša. .Ehli-hal. pomoć.Derviš. lekcija.š. Allahovom voljom. Ljudi koji padnu u džezbu su obično van sebe i u zaboravu. pristojnost. rođen 80. skromnost. a njegova tri učenika: Ebu Jusuf.. Dž . uljudnost. nastava. osoba koja je sebe i svoje poslove prepustila Allahu dž. jer nisu u tim momentima mukellef (opterećeni i zaduženi šeriatskim propisima).Džezba. čista Božanska ljepota.š. pa on od silnog oduševljenja bude zapanjen i ushićen skoro do ludila usred neposredne blizine Njegove sveobuhvatne ljepote. smatraju se opravdanim.MIFTAHUL KULUB – Ključ srca ..Edeb. Hanefijski mezheb je najrašireniji u svijetu. koja kao bljesak traje.Džemal. .Destur. Numan sin Sabitov učio je pred čuvenim učenjakom Hammadom.š.. bez truda roba-čovjeka.

. i koji svoja djela i svojstva i biće svoje utope u Biće Istinitog.a. a sve to dovodi do poprimanja osobina. stapanje svoga djelovanja. .Gasal.Fena-fillah.Ezel. nestati u Božijem jedinstvu. naziva se još i Kutbul-Gavs.Ezbelejsavati. Allahov dž. bićem šejha. svet čovjek. potpora. čovjek koji kupa (gasuli) mrtvaca (mejita). .v. dove koje otvaraju vrata Allahove milosti i koje otkrivaju istine duhovnog doživljavanja. red. hipnozom ili sugestijom. dar.Evlija (mn. G . od veli). . sveti ljudi.s. ljudi počašćeni nadahnućem oni koji su odabrani između običnih ljudi . svojstvima Resula. u svojstva Istinitog i u djela Istinitog. Oni koji Božja djela i svojstva i imena upoznaju. praiskonsko. Bogougodnik. odgoja i čistoće Poslanikove. . Bogougodnik čije eventualno vidljivo čudo nema veze sa nekakvim čarolijama. H 35 . Čovjek koji se od svega pa i od svoga "ja" u potpunosti prošao. Ovo je nužno za napredovanje u tarikatu. Allahov prijatelj. . pred zoru kada se očekuje rađanje novog dana.Fena-fiššejh.Evradu-l-fethijje. vječnost. terbijeta (odgoja) i čistoće šejhove. a zove se keramet. . a ostvaruje se rabitom (vezom sa šejhom).š."Enel Hakk". načina života. nestajanje u šejhu. F .Erkan. vrijeme koje nema početka. svojstvima. bića sa djelovanjem. ali ne djeluje ništa bez Kutb-ulAktaba. On je odmah sljedeći čin poslije Kutb-ulAktaba.š.Erenleri. već stvarni čin kao dar od Allaha dž. . pogubljen. prošlo. jedinstva. najvažnija pravila. Allahov blagoslov. dobri čovjek. veliki sufija.vjernika po svojoj vidljivosti.Ehlullah. A to dovodi do poprimanja osobina. a ostvaruje se rabitom (vezom sa Poslanikom). sreća. Po tradiciji nakšibendijskog tarikata El-ev-radu-l-fethijje se uči u sehur vakta tj.Fena-fi rresul. Oni koji su stigli Hakkovoj blizini.š. . načina života. prijatelj (evlija). Prva tri mekama su mekami fenafillah. On ima takođe široka ovlaštenja.MIFTAHUL KULUB – Ključ srca . utapanje u Poslaniku Muhammed Mustafi s.š.Ja sam Istina. svojstva. Ovo je nužno za napredovanje u tarikatu. Tu spada i oponašanje šejha (taklid). rečenica zbog koje je Mensur Haladž. Stapanje svoga djelovanja sa djelovanjem. (Fena-illallah). oslonac. dobri. učiti napamet.Fejzi-illahi. te se utopio u moru Allahova dž. Allahov dž. . . pa bi se moglo prevesti i riječima: Molitve pred rađanje novog dana.Gavs-ul-azam. čiji je duhovni stepen velik. molitve. osoba sa visokim položajem.

Ilmullah.Hadždži Bektaš Veli. tajanstven. mistični zanos. onaj koji je zadobio vječiti život. otpadnik od vjere. potvrda. halifa na Zemlji. jedan od dvanaest tarikatskih pirova. h. a halifa Muhammedov a. zauzimanje erenlera (evlija). kaligrafija.. kao hazreti Musaov a. dozvola. . Evlija koji se napio "Abu hajata".Halifa.s.Hazreti. . zamjenik.Hejula. stvarnost.Hadisi-kudsi. 36 . zavisno od džemaata.s. je Allahov dž. šejhovo zauzimanje za murida. u Turskoj. titula za počast i poštovanje. lijepo pisanje. i onima koje si ti odabrao da ti zapovijedaju).Hal. .Ilham. naložena pamukom i proštepana. koji je izašao iz šeriata i Muhammedo-vogsunneta. stanje. trud. bitka.š. dvorba. Ilham se posti'e u trećem stupnju sejri suluka (nefsimulhime). koji je u silsili nakšibendijskoj. nastojanje. I . imati lijepo mišljenje o nekome. ulaganje napora. od Allaha dž. gornja haljina od raznih tkanina. . bitnost. veliko poštovanje i svetost. dopuštenje za obavljanje zikra. a on je tu misao svojim riječima izgovorio. . bit. srž. unutrašnji osjećaj šta treba činiti. pejgamber ili evlija. . je rekao: "Hakikat je dostignuće cilja i mušaheda tedželijatskog nura (osjetiti i doživjeti prisutnost i pojavu Nuri-ilahijje). i onima koje si odabrao da ti zapovijedaju). i to kao prvo: vršenje svih emrova (poslušnost i odanost zapovijedima Muhammed a. bez slova. skriven. istinitost. ushićenje.Halkai-zikr. uslužnost. .MIFTAHUL KULUB – Ključ srca . . sveti.Idžazet. zajednički zikr koji se obavlja u krugu (halki). je kutb jednog vremena ili Gavs.Husni-hat. konačište salikova sejrisuluka kada se on nalazi u istini i nastupa sa istinom.s. .Hidr. Halifom postaje i onaj salik koji se osposobi za šejha. . Dinska zvijezda šejh Muhjuddin Arebi k. "Umi ledunski" upučivać rob (abd) zvani Hidr. .z. šta je dobro a šta nije. nečujan. diploma. vrhovni poglavica svih muslimana u svijetu. vječno živi. . Božije znanje. nadahnuće. Dostignuće ovome cilju se postiže kroz hizmet (ulaganje napora) i to kao prvo vršenje svih emrova (poslušnost i odanost zapovijedima Muhammed a.s. . riječi i glasa. lijepo govoriti o nekome. naklonjenost. . u odsustvu duhovnog halife. diploma o završenim teološkim naukama. . Muhammed a. . Hizmet potpada pod šeriat Hizmet je arapska riječ i znači: služba.š. a tih halki može biti jedna ili više.Hrka. visoko poštovanje.Haridžija. po kome je nastao bektašijski tarikat.s. zauzimanje. nasljednik. usluga. tajanstveno Hakkovo znanje koje samo Njemu pripada. posluživanje.s. i u tom slučaju se radi o šejhovom nasljedniku (halifi) i Hilafetu na iršadišejhluk. odmetnik.Himmet.Husni-mehabbet.Hizmet.Hakikat. Muhammedu a.Hafi. preuzvišenost.s. neposredno (bez posrednika) kazati misao od Allaha dž.š. .

š.Irdžii .Kijamet. dobrotom postaje halifetullah tj. dolazi iza imena pirova i evlijullaha i Imama. prosvjeta. dar pojedinim evlijama.S. jedan od uslova za primanje u tarikat (drugi je istidad-podobnost).Kaddesallahu sirrehu. odjeća. imena. .Iršad.nesreća. pojedinačna Allahova dž. .Izun. probuditi nekoga iz gafletskog sna. sposobnost nošenja obaveza (terikata). vanjski izgled. Njemu Allah dž.Jedileri. On ima moč da upravlja događajima na svijetu. središte svega . pravi put pokazati.Inaba. kuća. srednji namaz. U svakom stoljeću ta se počast daje jednom zatu.Kijafet. hipnozom ili sugestijom.MIFTAHUL KULUB – Ključ srca . smak svijeta.Irade-i Džuzijja. lijepim imenima.Kabilijjet. hitnja. . . Allahov dž. Sudnji dan. figurativno . čiji je duhovni stepen velik. Znači Irade-i-Džuzijja jeste volja Allaha dž. zovu ga još u tesavvufu i Bejtullah stanište Allaha dž. .š.Keramet. za razliku od esmai-kullije koja ih svodi na određen broj.Krkleri.š.Istidad. .Kalb. Pored ove tajne. srce. J . a koje se ne zna. podobnost za nešto. stvarni čin protivan zakonima prirode. momenat kad je dova primljena na džumi i dr. diploma. nalaze se iza učlera ijedilera. . sposobnost. prava i čitava volja. . Kutb kutbova.Kutbul-aktab je velika ličnost sa visokom službom-hizmetom.š. K . dopuštenje. dozvola. diploma sa kojom salik može da obavlja vird ili diploma kojom se potvrđuje daje salik osposobljen za vođenje zikra.svih tajni. volja. potvrda. To je Allahov dž. ostalo je nepoznato još nekoliko stvari: Lejletul-kadr.š. . uputstvo u derviški red. mnoštvo svijeta okupljenog na jednom mjestu. sedam evlijullaha koji imaju visok duhovni rang i dolaze odmah poslije trojice učlera. K. zastupnik na Zemlji.Povrati se! Kuranski ajet: "Povrati se svome Rabbu". najveće ime koje se nalazi među Allahovim dž. Irade. četrdeset evlijullaha koji imaju visok duhovni rang.š. daje uvid i upravljanje na oba svijeta. Allahova dž. U tarikatskom napredovanju se postepeno gubi ( svoja volja i želje te se stapaju u volju Allahovu.. uputstvo. uzbuna. . . nema nikakve veze sa nekakvim čarolijama. neka je prosvjećena njegova tajna.š.Ismi-azam. nisu ograničena brojem. pristanak. ta osoba Allahovom dž. koji je na visokom mekamu tj. . 37 . .š. Džuzijje. Proces vođenja i odgajanja murida (salika) od strane šejha-muršida.š.

. cijenjen.merteba. s užitkom. utapanje svoga "JA" u postojanje Njega. zasniva se na hadisu: "Tefekeru sažatin hajrun min ibadeti sebine seretten". . Hakkov svijet vidjeti.Muhib. jasno nešto očima vidjeti.to je prvi kutb među ostalim kutbovima tj. savršeni šejh.Muršidi kjamil. "Bolji je jedan čas razmišljanja nego 70 godina ibadeta". upučivač. vijeće. pristalica jednog od tarikata. salik. suđeno. pa makar to bila sušta istina.a. .Murakaba. pokazivač pravog puta. Allaha dž. skup. Kutbul-ula (evvel) .Makbul. mjesto. M . potreba. poslije njega gavsijjet je bio tajan.. Prvi javni kutbul-aktab bio je hazreti Husein r. bio je van sebe. . potreban.Medžlis. koji poriče i niječe. koji ne poznaje istinu. preklinjanje. ugodan. stati na nijaz šejhu. određeno. zadnji odozgo.Muhtadž. evlija. smrtna kazna nad njim je izvršena. . uči i vodi salika. 38 . i pošto je šeriat preči. onaj koji nešto moli. ko ne vjeruje.Mušaheda. Ovo je stanje Fena-fillah. N . . primljen uva'en. osoba koja iz ljubavi obavlja neke poslove. stepen jednog evlije.hazreti Mehdija koji će se pojaviti pred Kijametski dan.š. ili Kutbularifin.Mekam. ovisan. mekam znači i kabur. Izrekao je rečenicu zbog koje je nad njim izvršena smrtna kazna. Njih trojica prestavljaju učlere. učenik.Nijaz. nešto što se čovjeku događa bez njegove volje. . odbor. Kutbul-aktab se naziva i Kutbul-Gavs. te način harmoničkog učenja Kur'ana ili ilahija (kasida). . . derviš. Stvarni halifa svog vremena. .Mensur Haladž. sve do hazreti Abdul-Kadira Gejlanije koji je poznat kao javni i Srednji Gavs u vremenskom razdoblju između prvog Gavsa i posljednjeg Gavsa . . Mensuri Haladž je bio u pravu i šeriat je bio u pravu. šejh. stepen u sejri suluku kojih ima sedam.Muršid. koji uvodi čovjeka u tesavvufske tajne.Nasib. duboko razmišljanje. posmatrati i doživljavati. veliki suflja koji je došao u stanje u kojem ga je malo ko razumio.Munkir. želja. . To se dešava ljudima koji izvršavaju Kurbi-feraiz i završni Kurbi-nevaf. . sjedište. Van ta tika ta. skrušeno molenje. zaljubljenik.MIFTAHUL KULUB – Ključ srca stožer evlija.Murid. On je bio u hali-džezbi i izrekao što se ne smije javno kazati. vođa. savršeni vođa koji vodi salika kroz tesavvufske tajne sfere.

š. . saputnik.Rub. privola. u Alemi halk (Svijet stvaranja). veoma pobožan čovjek.Ruhanijet. osnivač derviškog usulskog reda. . pristaša tesavvufskog učenja.š. prvak. tajna. zastor.Suluk. poslanica. loza. mjesto gdje se pojavljuje (mušaheda). diskrecija. vjeronaučni udžbenik. Hazreti Husejnovi potomci se nazivaju Sejjidi-ma. starješina duhovni vođa muslimana. privoliti se Allahovoj odredbi pa bilo to dobro ili zlo.š. . u največoj tajnosti i u dubini svoga srca sakriti svoja saznanja koja su se čovjeku pomoću ilmi ledunna otkrila. ili sa šejhom.Sufija (sofija). .Pir.MIFTAHUL KULUB – Ključ srca P . zavjesa. sa Pejgamberom.Silsila. a hazreti Hasanovi Šerifijama. razdvaja tijelo od duše.Refik. tajanstvenost.Sirr. putnik (Allahu dž. bol ili patnja. prva tri mekama. . istinoljubivi. šejh.s.v.a. posmatra-nje Allahovog dž. Inače Rabita je veza. glavešina.Rabita-i-mevt. Ima dvanaest pirova. sufi pripadnik tesavvufa. . je duhovna veza sa smrću. povezivanje.Rida. Allahova dž.Salik. tajanstveno nasljeđivanje.Rehber. prijatelj. pregrada. sa pirom. duh. osoba koja napreduje u mekamima sejri suhi-ka. put derviša. pokazivač puta. silsila je stablo ili lanac koji vodi od šejha do Poslanika. 39 .Perda.). tražiti naklonost od evlija. osoba koja se nalazi na određenom stadiju. kao drugi elementi. jedini element koji spada u Alemi emr (Svijet naredbe) a ne. R .Sirri-hilafet. Kod derviša to je osoba preko koje se pristupa šejhu i derviškim obredima.Sejjid. lanac.Risala. naslijediti nekoga u tajnosti da niko ne zna. tajno. S . tajno saznanje dobrih ljudi. Bliska je pravoj smrti koja se vrši kroz duboko razmišljanje i ide tako daleko da u ovim mislima čovjek pomalo odumire tj. brošura. . . prolaz kroz mekame tarikata. veza između derviša i šejha. duhovno stanje dobrih. pismo. gospodin. manje napisano djelo. zadovoljstvo. . .Sadik.s. svijeta. Sejjidu-sekalejn (Gospodar dvaju svjetova) zove se dika vasione Muhammed a. pokazivač puta. . pripadnik mističke filozofije. šejh. .Sifatullah. . derviš.š. niz. duša. duhovna veza sa Allahom dž. svojstva i atributi. . a tim putem i sa Pejgamberom s. .

udostojen biti doživljajem i pojavom Allahove dž.Tevedždžuh. odredbi.Tedželli. daska na kojoj se kupa (gasuli) mrtvac (mejit). pa i sliku njegova lika u mislima.Šer. kao stoje stanje (hal) jedinstva (vahdet) i nestanak (fena). 3. pojaviti se. Tesavvuf je temelj svih uzvišenih tarikata. put usavršavanja na.š. . . jasne pojave. . u tarikatu onaj koji vodi zikr. Tarikati se u svom cilju ujedinjuju. nauka unutrašnjih značenja spoljnog svijeta. jedino se kod primjene u usulima donekle razlikuju. starješina tekije. Derviš će svoj vird proučiti poslije tevedždžuha. duhovni vođa muslimana. derviški usulski red..Tesavvuf. Postoji dvanaest glavnih tarikatskih uslula. znanost i mudroslovlje.š. derviški red. tada se ne razmišlja ni o čemu drugom. Tesavvuf nije filozofija jer polazi od Allaha dž. odnosno uništenje svoga "JA". put. . .Šejh. starješina jednog derviškog reda.Tadž. . staza. Tevedždžuh (razmišljanje o šejhu sa potpunom prisutnošću misli i duha) se izvodi van zikra.Neozbiljne izreke. Intuitivni metod .Tenešir. prosvjetitelj koji se bavi prosvjećivanjem i naučavanjem derviša usulu i tesavvufskom učenju bilo u tekiji ili drugom mjestu. Keramet-Natprirodna svojstva svetih ljudi. duhovnog približavanja Gospodaru-Allahu dž. zlo. zakon objavljen cjelokupnom čovječanstvu. u kome su sadržane upute i zabrane i zove se Kur'an a. Tajanstvena mudrost.Teslim.š.š. pokazati se.a. približuje.v. Tesavvufsko učenje odnosi se na sljedeće predmete: 1.Šeriati-Muhammedija. Mudžahedat-Borba da se nefs uništi. uzdanje i oslanjanje na Allaha dž.š.MIFTAHUL KULUB – Ključ srca Š . put kojim se neko hazreti Allahu dž. T . dborote.Tevekkul. muršid. Allahov dž. predosjećanje. imati stalno svoga šejha (muršida) na umu. ružan posao. onaj ko zlo čini. a treba da predhodi zikru. . vođa učitelj. put i privrženost onih koji su se posve naklonili i sebe posvetili duhovnim stanjima.š. treba da je prisutna kroz sve tri etape salikova napredovanja. starješina. sufizam.s. učenjak. kao idealnom uzoru. bez pogovora izvršavati nečije naredbe. . ili koji prima u tarikat. Božanski zakon. šejhova službena kapa. Šathijjat . pojava istine. kruna. skrušeno se predati Allahovoj dž. 2.Neposredno saznanje.š. . potpuni oslonac na Allaha dž. osnovu tesavvufskog učenja. tj.š.Tarikat. 40 . islamska nauka kojoj je cilj odgajanje i moralno usavršavanje muslimana kako bi se što više približio Resulullahu Muhammedu s. Tesavvuf pridaje veću važnost stanju (halu) nego govoru. biti odan. 4.š.

Zahir.š. osoba koja obavlja zikir. . duhovno stanje jednog svetog čovjeka.š. derviška pravila.Veli.š.Zat. princip. svetost. postojanje. Služba turbedara bila je počasna dužnost. . prijateljevanje. tarikatski kodeks ponašanja.š. to su prva trojica u hijerarhiji evlija a to su: Kutbul aktab. 41 .Vird. V . pozvaoci. prijatelj. obaveza preuzeta od svog šejha da u određeno vrijeme prouči određenu dovu ili odlomke iz Kur"ana a. Suprotno batinu. To su ehlullahi.š.MIFTAHUL KULUB – Ključ srca . salavate. vanjski. Uz tekiju se obično nalazila i odaja turbedara.. pripadnik jednog derviškog reda. hizmet čini za određeno turbe u svakom pogledu. salik koji teži da se približi Allahu dž. sastanak. jedini biti. Z . osama. Allahova dž.Zeman.Zikir.š. Jedno od Allahovih dž. murid ili muršid..Turbedar. samoća. . prijatelj. jezikom). Sjećanje na Hakka. zikri-kalbi (zikir koji se čini srcem). imena. . Obično je to čovjek koji je imao otvoreni keramet (evlija) ili šehid.Turbe. spoznaja Hakka i njegovih sifata do granice mogućnosti. vidan. velija-miljenik. derviško zajedničko učenje u slavu Boga dž. može biti natkriveno a i ne mora.Velajet. osoba. Gavsul azam i Kutbul ula. . osobina četvrtog mekama Sejrisuluka. sjećanje. . osjećanje tvoga nestajanja u vječnom postojanju. mjesto gdje leži dobri čovjek (evlija). Zikir može biti skupni i pojedinačni. tijelo.Usul.Vudžud. zikri-hafij (skriveni zikir). načelo. sveti čovjek.Učleri. zaljubljenik koji nastoji da se približi voljenoj. U . vilajet. dobri čovjek koji je stigao Hakkovoj blizini. Allahovi dž. koju su vrlo često obavljali šejhovi. zikri-lisani (glasan zikir. vladanje. odlična ličnost. osoba koja se brine o turbetu. pogotovo šejhovi koji nisu imali svojih tekija. .Vuslet. spominjati Božije ime. potpuno Jedinstvo.š. podsjećanje.Vahdet. biće (odnosi se na Allaha) . zikr-da spominje (slavi) Allaha dž. jasno. ličnost.Zakir. vrijeme. . spominjanje. čeljad. . pravilo. . sastati se. derviš. Najčešći oblici zikira (zikrullaha) su: zikri-džehri (zikir visokim glasom).

...................13 Rabita – i ..................16 Murakaba ......... 8 Kako se od muršida uzima Inaba?........................................ 1 Tarikatska silsila (stablo..........................................10 Rabita...17 Tarikatske finese ....................................................... Položaji i stupnjevi ehlullaha.....................................................................Mevt........................................19 Kutbul Aktab................................................................. 4 Ključ srca ............................................. 9 Tevedždžuh i Rabita ...11 Sejri suluk . Gavsul Azam............................. 7 Može li se Muršidi – kjamil naći u ovom vremenu? .....21 42 .....................................14 Nefji Isbat ............................................ Kutbul Ula......................... niz) ...................................................MIFTAHUL KULUB – Ključ srca Sadržaj: Biografija .................................................................................

...........................................................22 Ko ne nađe Muršida šta da radi?.................27 Sirri Kader i Levhi Mahfuz ..........................33 43 ..............................MIFTAHUL KULUB – Ključ srca Ko je Muršidi – kjamil i šta mu je dužnost ..........................30 Riječnik imena i pojmova .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful