MIFTAHUL KULUB

Ključ srca

MIFTAHUL KULUB

Ključ srca
Šejh Mehmed-Nuri Šemsuddin Nakšibendi k.s.

MIFTAHUL KULUB –

Ključ srca

Biografija
Dersovi u tekiji na Mlinima u Sarajevu od 13.01.1977. god. u vremenu od 5. mjeseci i 3 dana. Preveo šejh kaderijskog tarikata hadži Fejzullah ef. Hadžibajrić. Prepisao 14.02.1990. god. šejh nakšibendijskog tarikata hadži Omer Bukurević u Visokom. U turbetu Kutbul-arifina Mevlana Jahja ef. kaddesallahu sirrehu, bio je turbedar poznati šejh hadži Mehmed-Nuri Šemsuddin Nakšibendi, kaddesallahu sirrehu, pa ćemo prvo kazati nešto o njegovoj biografiji. MEHMED-NURI ŠEMSUDDIN NAKŠIBENDI kadesallahu sirrehu, bio je petnaesti potomak kaderijskog pira, hazreti ABDUL KADIRA GEJLANIJE kadesallahu sirrehu. Otac mu je doselio iz turske provincije KAZAN, u mjesto TAŠ-KJUPRI (Ajvali), gdje je bio šehid. Rodio se u Istambulu 1801.god. ili 1216. god. po hidžri, a bilo mu je ime Sejjid Husein ef. Mehmed-Nuri pohađao je mekteb "Merdžan Aga", gdje je potegao prvo BISMILLE i učio KUR'AN. 1230. godine kada je imao 14. godina počeo je ezbelejsavati Kur'an. Kada je završio hifz (hafizluk) pošao je ići u medresu na Bajazidu. U džamiji na Bajazidu je išao na dersove pred Baltadži Hasan ef. pred kojim je savladao: Arapsku gramatiku, sintaksu i logiku. 1232 god. je obavio hadž, a po povratku sa hadža je nastavio naukovanje u Sulejmaniji džamiji, pred Šehri hafiz Mehmed ef. gdje je slušao dersove iz više nauke. Zatim je učio arapsku stilistiku pred Bulbul Danijalom. Fikh šerijatsko pravo je učio pred Dasi Ali efendijom. Usul - osnovi šerijatskog prava je učio pred hodžom Šehri hafiz Mehmed efendijom. Husni-hat tj. lijepo pisanje učio je pred Kabedži zade Mehmed Vasvi efendijom. Dok je Mehmed - Nurija učio u Istambulu, u to doba u KAJSERIJI je živio nakšibendijski šejh SEJJID MEHMED efendija koji je slovio kao evlija. U istom mjestu u Kajseriji je živio i njegov šejh Elhadži Ahmed Behdžet Kajseri. Njih dvojica su odlazili u Istambul na poziv Cara da
1

MIFTAHUL KULUB –

Ključ srca

kazuju vazove uz Ramazan. Tako se jednog Ramazana pružila prilika Mehmed Nuriji da se sretne sa starijim Šejhom iz Kajserije šejh Behdžetom. Sreli su se na jednoj od stanbolskih ulica. Stariji šejh Behdžet ef. rekao je mlađem šejhu Sejjid Mehmed ef. (evliji): «Ovog mladića iršad učini i budi mu šejh, a od njega će mnogi od današnjeg hazreti Pejgamberova ummeta, pomoću njega, stići do istine». Tako je Mehmed Nurija postao muridom svoga velikog šejha Sejjid Mehmeda, koji ga je podučavao i iršad činio punih 8 godina. Nakon toga pošto se pojavio zuhur, primio je od njega inabu 1236. godine. Sejjid Mehmed je preselio iz Kajserije u Istanbul 1244. godine i oženio se majkom svoga derviša Mehmed Nurije (koja je bila udovica) i tako mu je sada postao i šejh i očuh. 1252. godine dao mu je halifet. 1256. godine šejh Sejjid Mehmed je bio određen od strane sultana Mahmuta II da ide u Kirk-šehid u centralnu tekiju hadži Bektaš Velije. Sultan Mahmut II je u to doba uvodio regularnu vojsku a ukidao janičarsku, koja se uvlačila u bektašijske redove. Da ne bi u tim tekijama došlo do nereda postavljen je u smislu komesara u jednoj od najglavnijih tekija - bektašijskih. Tu su bila oba šejha, šejh Sejjid Mehmed i šejh Mehmed Nurija, u trajanju od 3 mjeseca. I pored državnih poslova, radi kojih su bili poslani ovamo, oni su u toj bektašijskoj tekiji proveli erbein skupa. Kada su se vratili iz Kirk - šehida u Istanbul i on je počeo iršad činiti u jednoj privatnoj kući. Nakon što je 1252. god. dao halifet Mehmed Nuriji, šejh Sejjid Mehmed je bio postavljen za turbedara u turbetu Mevlana Jahja efendije. Dužnost turbedara, do tada je obavljao Arifi-Billah šejh Elhadži Ali efendija, koji je tada preselio. U ova vremena služba turbedara je bila počasna dužnost, koju su vrlo često obavljali šejhovi, a pogotovo šejhovi koji nisu imali svojih tekija. Uz turbe se obično nalazila i odaja turbedara. Ovo turbe Mevlana Jahja ef. se nalazilo kod Nusretije džamije. I sultan Mahmut II je dolazio na dersove koje je održavao mladi šejh Mehmed Nuri ef. 1257. godine po drugi put odlazi na hadždž, a 1274. god. odlazi u namjeri samo da posjeti Medinu Munevveru.

2

i vanjskim i unutrašnjim ponašanjem strogo pazio na šeriat. jako pobožan. godine je šejh Sejjid Mehmed efendija preselio na ahiret. a bio je potpuni MURŠIDI KJAMIL. za turbedara u turbetu Mevlana Jahja efendije. vrlo darežljiv. šeriati-Muhammediju. Vrijedno je pomena da je šejh Mehmed Nuri Šemsuddin ef. a poslije preseljenja našli su mu u rukopisu dva kitaba: «MIFTAHUL KULUB» i «MURAKABA». Za svoga života izdao je kitab. 3 . Bio je vrlo lijepe i blage naravi. On je ukopan u istom turbetu do Mevlana Jahja efendije. Pripisivali su mu otvoreni keramet. gdje je obavljao turbedarsku dužnost. koji se zove «VASIJETNAMA». Svakog je rado primao i lijepo kontaktirao. bio je postavljen šejh Mehmed Nuri Šemsuddin efendija. Razgovori sa njim bili su svečani.MIFTAHUL KULUB – Ključ srca 1282. Poslije preselenja svoga očuha.

ovaj od šejh Elhadži Ahmed Behdžet Kajserije a on je primio hilafet od hadždži Mahmut Kajseri Nakšibendi Uvejsije. nego odstupaju od njega. sadici i svi oni koji žele doživljaj sa Allahom dž. a preko hazreti Hidra alejhisselama. Drugog rebiul-evella. Napamet su naučili ono što su im napisali njihovi vrijedni predhodnici.h a r i d ž i j a. nego to čine samo radi ćejfa. U mome ummetu ašici. moraju se moga puta pridržavati . Postavljaju se kao da su preživjeli ono što je napisano ali oni nemaju veze s. Svi abidi. Čak šta više.š. ašici.. niz) Šejh Mehmed . ali oni hodaju po skupovima i pokazuju 4 . Svezali su pasove i obukli tadževe. Na ovaj način oni varaju sebe i svijet. Ovaj je dobio hilafet od šah MUHAMMED BEHUDDIN NAKŠIBENDUE (nakšibendijski pir).š. Ako ne žele ovaj put i ako im to nije u ime Allaha dž.š.s. tim.a. ti ovo napiši da bi se riješili svoga neznanja.sunneta. Ovakvih robova ima mnogo. Ko jedan korak bude izvan moga puta izostao ili skrenuo ustranu on je odmetnik . ali ne paze na moj šeriat i sunnet. jer su se pojavile mnoge "sofije" koje su se obukle u dervišku odjeću i zaogrnuli u odjeću ehlullaha. Da se opašu sabljom približenja Allahu dž. ne samo da se ne pridržavaju moga šeriata. Ja želim da im ti olakšaš ovaj put. ali vole. Šejh Mehmed . Sami su muhtač muršidu.Nuri Šemsuddin Nakšibendi primio je hilafet od velikog šejha Sejjid Mehmed ef. da uspiju na ovome putu do ovakvog cilja. pa hodaju po skupovima i predstavljaju se kao prave sofije. da osjete Njegovu blizinu.Nuri Šemsudin Nakšibendi piše: Uzrok da napišem ovu risalu 1259. Nasuprot ovima ima ljudi iz moga ummeta koji nisu učeni.. salihi koji žele mene. oni mene neće naći i daleko su od mene. Oni ostaju u uzaludnom tapkanju u mjestu. Ima ih dosta među mojim ummetom koji su sposobni da postignu dosta. i to im nije hrana duši.v. pa radi njih neukih. god. Opet želim da ti pokažeš moj pravi put. godine po hidžri ili 1843. ali nemaju hala (stanja) pa ostanu na nepreživjelim riječima i izjavljuju da su muršidi. odjednom mi se pojavio hazreti Pejgamber s.MIFTAHUL KULUB – Ključ srca Tarikatska silsila (stablo. i ovako mi se obratio: «Moje dijete Nurija! U zemanu se svega dogodi. sjedio sam u svojoj odaji. Govore da su ehli-zevk i ehli-hal da bi kod svijeta stekli čast.

pokoran je i Allahu". To piće je zikrullah. smatrao sam dužnošću koju nisam mogao izostaviti.v."Nema upute osim od Allaha. Pred ovom hazreti Pejgamberovom naredbom sageo sam glavu i uzeo pero u ruke». on mora izvršiti."Ko bude pokoran hazreti Pejgamberu. Šejh Mehmed Nuriji."Preko zikira se srca smiruju". Allah će ga napojiti jednim čistim pićem. neka se vladaju po ovoj brošuri. "Men jutii-rresule fe kad etae-llahe" . oprostiće vam grijehe. "Kul in kuntum tuhibune-llahu ve jagfirlekum zunubekum. miljenik Allahov dž. samo je upozorenje onome ko se bude bojao". Ovim se završava hazreti Pejgamberova direktiva. tarikat.š."Ključ srca"». . Poslije toga on (šejh Mehmed Nurija) nam preporučuje: «Ko je ašik. "Ela bi zikrillahi tatmeinul-kulub". na Njega se oslanjamo i Njemu se vraćamo". ILLA TEZKIRETEN LIMEN JAHŠA" . ni hladnim utisnutim žigom koji ostavlja stalno utisnute tragove u svojoj duši i srcu. Car pejgambera. jer On je milostiv i oprašta"."(O Muhammede) Mi nismo poslali tebi Kur`an da ti bude teško i neizvodljivo. Da li je ovo moguće izvršavati? Odgovor je sadržan u ovom ajetu: "TA HA MAA ENZELNA ALEJKEL KUR`ANE LI TEŠKAA.a."Ako volite Allaha mene slijedite i vas će Allah voliti. 5 . Zatim donosi neke ajete kerime: "Vema tevfiki illa billah aleji tevekeltu ve ilejhi unib" . vallahu gafuru-rrahim" . hakikat i ma'rifet. Zato ti napiši jednu risalu (brošuru) i daj joj naslov "Miftahul kulub" . pa sam napisao ovu risalu (brošuru). Oni nemaju potvrde da su muršidi. sadik i oni od ummeta koji traže doživljaje.. zagovornik na Sudnjem danu. da bi mogli naučiti kako se putuje. hazreti Muhammed s. da donesem na mjesto njegovu želju i naredbu. Ko bude išao ovim putem: "Sekahum rabbuhum šeraben tahura". Kome je naređeno.MIFTAHUL KULUB – Ključ srca se da su muršidi.. Treba da poznaju šerijat.s.

"Ovu sam brošuru (risalu) napisao prijateljima i mojoj čistoj braći.MIFTAHUL KULUB – Ključ srca Izreka: "Šeribtul-hubbeke `sen be`de ke`sin fema nefize šerabu ve la revitu kanallahu ve lem jekun lehu meahu šej`un el ane kema kane lejse lil in kani abden mimma kane". u tome će bez sumnje uspjeti"."Uzdišem za aškom i njegovim stanjem. koji je spržio moje srce svojom vatrom". kao što je od početka bio. Gornji bejtovi ukazuju na ašk. U njoj nema ni jednog slova van dozvoljenog. bez sumnje će ići pravim putem. Pisac ove risale kaže: . koja sagorijeva sve osim Allaha i onoga koji Allaha voli". . I ako još bude pomoć od Allaha. Allah je bio kad ničeg nije bilo On je i danas. vječitu žeđ za Allahom. Ašci su izrekli: "Ah minel ašk ve halatihi ahreka kalbi bi haratihi" . (što znači): Pio sam ljubav (prema Allahu) sve čašu po čašu ali piće nije nestajalo niti mi se gasila žeđ."Ljubav je božanstvena vatra. A zatim: "El ašku narun illahijun juhrika masivallah". 6 . Nju treba shvatiti dobro i ko se nje (risale) bude pridržavao.

Bez muršidi . U ostvarenju i spoznaji istine LA ILAHE ILLALLAH. Isto tako je 7 . Biti predvođen . Ovo treba jezikom izgovarati i srcem potvrđivati. jer bez vodiča ići na put i pronaći pravi put je vrlo teško.kjamila putovati. treba da znate da je LA ILAHE ILLALLAH najvažnija istina koja postoji na svijetu. koji tražite Allahovo zadovoljstvo i koji želite slijediti hazreti Pejgamberov put. kao u mrkloj noći krenuti na nepoznati put. kao preduslov je pronaći muršidi . ako si iskren u svojim namjerama i to želiš svim svojim srcem. uputit će vas ova risala. će te pomoći. očistiš i potrudiš da ga primiš. a koji se ovdje objašnjava.MIFTAHUL KULUB – Ključ srca MIFTAHUL KULUB Ključ srca *** KAKO SE TRAŽI MURŠIDI KJAMIL KAKO SE NAĐE MURŠIDI KJAMIL KAKO SE RASPOZNAJE MURŠIDI KJAMIL O prijatelji i braćo. put je siguran i hod sa njegovim svjetionikom je bez tumaranja. kome je poznat put danju i noću. Kada srce primi LA ILAHE ILLALLAH. spletke i drugo. Ašici i sadici koji žele i imaju sposobnosti da idu ispravnim putem. koji želite razlikovati istinu od neistine. Da bi našao. Allah dž. Svoju srčanu kapiju treba da otvore kako bi mogao u srce ući nur. ličilo bi. šehvet. Da bi zauzeo pravilan smjer i na njemu uspio.š. treba da znaju i vjeruju šta je LA ILAHE ILLALLAH. sa muršidi .na putu. I na običnom putu je potreban vodič. Kako se čini.kjamilom. ono je zatvoreno za koje kakve nepoželjne poroke kao što su: pohlepa. odanost ovome svijetu. treba da se osposobiš.kjamila.

Da li na tom putu ima provalija? Ko to ne pozna nemože praviti razlike između ispravnog puta od neispravnog. donekle je tačno i objektivno ali ako budeš razmišljao i stvarno se predao Allahu. a da mu on dovu učini. 2)Riječi koje su mu kao biser.MIFTAHUL KULUB – Ključ srca potreban vodič do velike spoznaje LA ILAHE ILLALLAH. bez predomišljanja i zastajkivanja budi mu teslim. Čini 8 . tako da nećeš poželjeti da napustiš njegovo društvo. Može li se Muršidi – kjamil naći u ovom vremenu? Znati naći muršidi . ali ti dobro slušaj a ja ću ti kazati tri glavna znaka za raspoznavanje: 1)U vrijeme kada mu pristupiš. iskrenog roba na ovom putu. Ako si pripreman i na riječi istinit. U tamnoj noći ne vidi se kuda se korača. Možeš se upitati . Ko bude imao ova tri znaka pri sebi. predaj mu se kao mejit gasalu. 3)Ko god mu ode na razgovor. Ako u nekog vidiš ova tri znaka. Allah neće ostaviti tebe. Zato je potreban neko ko poznaje taj put. bez muke pored mogućih provalija. i svaka njegova riječ će u tebi povećati ljubav prema njemu. U protivnom ne reci "nema muršida". Budi mu sasvim pokoran i pred njim umrtvi sve svoje osjete. Ko je njime prolazio pa da i nas povede.kjamil. nego nisi se pripremio i ne postoji želja u tebi da ga pronađeš. a da ti ne udovolji. pojavit će ti se ljubav za razgovor."kako ću ga prepoznati kad na sebi nema nikakvih znakova?" On ima na sebi znakove. Zato je potreban muršidi . momentalno će ti brige otpasti. Ko ovako kaže. od puta po noći i bez vodiča.kjamila je teška ali i vrlo vrijedna stvar. neće biti problema. želi da ga u ruku poljubi. strah ga hvata od tumaranja. Budeš li ga iskreno tražio vidjet ćeš da ti je blizu i gotovo te za ruku drži. Ko na ovo pomišlja. vidjet će se da ima po svemu hazreti Pejgamberovo ponašanje.

Poslije ovoga 9 . hizmet mu čini. nadati se onima koji slijede. a i neznaju šta je to iršad. Dvojica slijepaca ne mogu ići na put. pogleda u muridovo srce. Oni izlaze među narod i kažu . smatraj se počašćenim da si mu na službi. što ne traje duže od jedne minute. te se tako pokazuju kao zreli arifi. takav će i hizmet dobiti". Kako se od muršida uzima Inaba? U knjizi "Istina o tesavvufu" od šejha Abdulkadir ef. on svojim pronicljivim očima.š. sve njegove zapovijedi izvršavaj. a to će mu u jednom času naići ispred njega. Da osjetiš mir kad sa njim razgovaraš. bez i predomišljanja mu nijaz učini."Mi smo šejhovi". Svijet upućuju i iršad čine. rekao sam mu da klanja istihare namaz i kako mu se tamo pojavi. Još nešto vrlo važno. i dobrim djelima. na svoj način. Ovakvi su ćoravi. iznose se tri tačke koje su slične opisu koje daje i ovdje Mehmed Nurija u svojoj brošuri. Pošto si uvidio ova tri znaka pri njemu. Da govori o spoznaji Allaha dž.kjamila. 3. Kada nađeš jednog ovakvog muršidi . a i oni koji ih slijede su ćoravi. 2. Ukoliko murid u tom času ništa ne osjeti. On će te prozreti. a te tačke su sljedeće: 1. Postupiće se po istihari ako je pohvaljeno onda sjeda murid prema muršidu i gleda mu 10-15 minuta u čelo.MIFTAHUL KULUB – Ključ srca kako ti on kaže. Kada mu se pristupi. muršid će mu predložiti da klanja istiharu namaz. Bojati se da se oba ne strovale. pa po naslijeđu i oni ga održavaju i žele postići (ustoličeno šejhovsko mjesto u tekiji i mihrabu). što god ti naredi izvrši sa zadovoljstvom. Oni nemaju pravih znakova na sebi. Oni se obuku u kisbet ehlullaha i uče neke risale iz tesavvufa. One su znaci raspoznavanja šejha koji slijedi hazreti Pejgambera. Da isto govori pred tobom i iza tebe. a uz sve to. Ima ljudi kojima je ostao neki dergah od njihovih predaka. Muršid će lično uzeti na tevedždžuh hazreti Pejgambera i obratiti mu se: "Ja Resulallah! Jedan od tvoga ummeta (pod tim i tim imenom) želi od mene inabu. priđi mu bez sumnje i predomišljanja. Poslije ovih znakova.

jer sa malim može mnogo pokvariti u svom suluku. Laž i "rekla kazala" maksimalno izbjegavati. i Ne biti ni protiv koga. farzove što više da klanja u džematu i sunnete da ne izostavlja. (putnike koji su krenuli na ovaj put) dijelimo u tri kategorije i to: Muktedija = početnik Mutevessit = srednji 10 . onaj koji mu daje utjehu i zadovoljstvo a to može biti Evradi fethija. u sehur ili poslije sabah namaza. muršid će mu dati ders. a pored toga mora se pridržavati naprijed navedenih pet uslova. Sa ovim murid mora biti zadovoljan. Sve dužne namaze i post. kome predhodi fatiha hazreti Pejgamberu i hazreti Piru. Uz to. naklanjati i napostiti. prema muridovim sposobnostima. istigfar. Farz namaze na vrijeme klanjati. Derviš svoj vird obavlja tako što sjede u određeno doba na čisto i usamljeno mjesto. salavati ili koji Allahov isum. ni jedan dan da ne prođe a da ne prouči svoj vird. okrene se prema kibli i počinje učiti svoj vird.MIFTAHUL KULUB – Ključ srca muršid uzme muridovu desnu ruku i objasni mu glavne šartove. koji se obavlja kako je muršid naredio. Tevedždžuh i Rabita Salike. U salikovom dersu može biti pored spomenutog i tehedždžud namaz. na vrijeme izvršavati i biti redovit u obavljanju dersa. Pošto mu je kazao uslove. Šartovi su sadržani u pet tačaka i to: Biti što više pod abdestom. ne smije pogriješiti. dok mu još nije dao inabu. u pola noći. Salik koji uzme idžazet i inabu. nego gledati svoje mane i nedostatke.

Rabita Rabita je još jača veza i trajnija. a šejhovosrce kao jedno veliko more. onaj koji je najpogodniji saliku te po njemu postupa. između Šejha i derviša koja se provodi u mislima. on mora imati stalno svoga muršida na umu. I ona kao i tevedždžuh ima tri načina izvođenja i to: 1. Tevedždžuh. Tevedždžuh se vrši na tri načina: Salik može zamisliti da sjedi prema muršidu koljena uz koljena. tada se ne razmišlja ni o čemu drugom. Da šejhov ruhanijjet zamisli velik kao more. nastoji da stigne do Allaha dž. i da je svoje srce donio do mora. Da ga puni Allahovim darovima.š. okrenut prema kibli. Jedan od njih se izabere. a sebe kao da sjedi u tom šatoru i da mu sa sve četiri strane šatora dolazi fejzi-illahi preko šejha. (razmišljanje o šejhu sa potpunom prisutnošću misli i duha) se izvodi van zikira. preko svoga šejha i tako se voda prelijeva iz mora u njegovo srce (čanak). I da njim (tim čankom) crpi vodu iz mora. Derviš će svoj vird proučiti poslije tevedždžuha. Zamisli da ti šejh drži ruku u svojoj ruci i tako te vodi. tako i kod obavljanja svoga virda. od tevedždžuha. 11 . a sebe kao jednu kap koja se pomiješala sa morem i utopila se u more. Da zamisli šejha kao šator. pa i sliku njegova lika u mislima. tj. ta se veza zove tevedždžuh i treba da je prisutna kroz sve tri etape salikova napredovanja. Na ova tri načina se sprovodi tevedždžuh prema šejhu. Pored ostalih obaveza.MIFTAHUL KULUB – Ključ srca Muntehi = napredni salik Muktedija. (od riječi iktedi = slijediti) kao i ostale dvije kategorije. a treba da je stalno prisutna bilo što da se radi. a treba da predhodi zikiru.Na ovom razmišljanju se salik zadržava 16 – 60 minuta. zamišlja svoje srce kao jedan čanak.

pira i hazreti Pejgambera s. On obavlja sve isto kao i prvi i drugi samo što je razlika što on svoj tevedždžuh i rabitu prenosi preko svoga šejha. On je utopljen svojom ljubavlju u hazreti Pejgambera i kad o njemu razmišlja. Zatim možeš zamislit da se nalaziš pod skutovima šejhove hrke ili pokriven rukavima hrke. Mutevessit je srednje uznapredovani salik. Muntehi je već napredni salik koji je poodmakao na svome putu. kao što ti je hrka bliska i da je stalno prisutan šejhov ruhanijet. je što je još više ponizan i pokoran. Muktedija se nalazi u početnom stadiju i on je strogo vezan za svog šejha. Ovako treba da se ponaša salik koji je u rabiti . ali se sada uključuje i vezivanje za hazreti Pejgambera preko šejha. čvršća je i nepokolebljiva. Jedni od znakova uspješnog salikovog duhovnog napredovanja. srednje uznapredovani salik je "fena fi-rresul". u trajanju od 15-60 minuta. On se u svome fikru (razmišljanju na jedan od tri izabrana načina) što više veže za Allaha dž. Što god doživi ili vidi na bilo koji način neće nikome kazivati osim svome šejhu.a. Na ovaj način se salik približava hazreti Pejgamberu. U ovom (neposrednom) napredovanju salik što god vidi i doživi neće nikome kazivati osim svome šejhu. na ovom putu. zamišlja ga na jedan od tri opisana načina. bez sumnji. I da ti je šejh tako blizak. od ljubavi. kao i u prva dva slučaja. U ovom stadiju salik se osjeća prijatno napojen pa se na njega primjenjuje ovaj ajeti kerim: 12 . Zamisli da si obukao šejhovu hrku i kud god ideš da si u njoj. a kad hoće da spava onda zamisli da je spustio glavu na šejhove noge i tako će zaspati.v. U ovom kao i prvom načinu se provodi tevedždžuh i rabita.stalnoj vezi sa svojim šejhom dokle god je budan. 3. Mutevessit tj. utopljen u šejha. samo što je mnogo jača koncentracija misli na šejha.MIFTAHUL KULUB – Ključ srca 2. Ovo obavlja istim redom i načinom. tj.š. i veže za Allaha dž. te se za njega kaže da je "fena fi šejh". U ovom stadiju se primjenjuje ista tehnika vezivanja mislima za šejha kao i kod muktedije u tevedždžuhu i u rabiti.s.š.

saznanja i stanja o savršenom čovjeku koji se približio Allahu dž.. je stvoritelj svemu ovome. To je džuz i kjul.MIFTAHUL KULUB – Ključ srca "Ve sekahum rabbuhum šeraben tehura". ve ene fil ahfa" . u srcu ima srce (fuad). Svako će sebi predstaviti i tako osjetiti Allaha dž. Ovaj drugi Mutevessit iz aška i zevka.š. na jedan od tri opisana načina. tj. Jedni tarikati idu odgojnom disciplinom koja se zove terbijje i nefs. Pri ovome treba paziti da je Allah dž. te da se ne zamisli neko oblikovano božanstvo. dio i cjelina. mogu samo halom postići krajnji cilj i u tome su saglasni svi tarikati. Allah dž. . samo spominje.š. Velikani nam nisu u tančine objasnili ova pitanja.š. zamisliti sebi Allaha dž. sve dao.š. Oni koji su ovisni o svojim željama o tarikati Muhammediji.š. ve fi-ssirre hafijjen. Ja sam u tom najskrivenijem"! O ovim tajnovitostima je teško govoriti kao što je teško shvatiti stepen i čovjeka koji ih razumi i nalaze se na njemu. zat izvan svega ovoga i nemože se opisati. Jedino je Allahov dž. Nemamo uzorka da opišemo ovih pet faza približavanja Allahu dž. Svaki pojedinac će prema sposobnosti svojih misli i razvijenosti misli tj. 13 . Sejri suluk Hadis: "Ela inne fil džesedi kalbe ve fil kalbe fuade. Ali biti Vasil-illallah. ve fil fuade sirre.š. Ali to se ipak doživljava. na svoj način. ne samo izjavama nego stvarnim stanjem. u tom srcu ima tajna."Allah ih napaja čistim pićem". prema istidadu i kabilijjetu."U tijelu ima srce. Bilo kojim metodom da se putuje.š. na duhovnom putu koji uzdiže muridi se moraju čuvati provalija koje ih susreću u životu kao spoticanje o sitno kamenje. odnosno o čovjeku koji je Vasil-illallah. ve fil hafijji ahfa. misli i pjeva hazreti Pejgamberu. u toj tajni ima nešto skriveno. u tom skrivenom ima još nešto skrivenije. dok drugi tasfijje i kalbom ili tasfijje i ruhom.

pa Allaha dž. tj.š. fina stanja duše. pa salavate. (tj. a koji mu je odredio njegov šejh. dva prsta ispod lijeve sise) djelovanje od učenja ismi dželala . ali svima je cilj i svrha zajednička i nađu se na kraju na istom mjestu. na izvjesno vrijeme. U srcu 14 . nose na mezar. a opusti svaki mišić. i tako zamišlja svoga muršida. Zamišlja da je došao pred Allaha dž. Došao je čas kada mora sve napustiti. Salik zamisli da je umro i da mu nema pomoći ni od koga. Pri ovom zikru treba sve zaboraviti a misliti na ono kako je ovdje opisano. Ova disciplina takođe pripada nakšibendijskom tarikatu. Onaj koji putuje i traži letaifi kalb. pa dalje pira. osjeti se u predjelu srca.š. Ovako pripremljen i udubljen zatraži himmet od šejha da izdrži u ovom stanju. koji njemu najbolje odgovara. ni od rodbine.MIFTAHUL KULUB – Ključ srca Nakšibendije su sebi odabrali sistem TASFIJJE I KALBA te se tim putem i odgajaju. Ako je ovo izvedeno kako treba.Mevt Rabita i mevt je veza sa smrću. a niti od imetka. Sada će sebi predočiti i muršida od koga je uzeo ders (vird). nefs koji govori. Rabita – i . Vrlo bliska pravoj smrti koja se vrši kroz duboko razmišljanje i ide tako daleko da u ovim mislima čovjek pomalo odumire. treba da zna da kada mu šejh da dozvolu za učenje virda. Nakšibendije čiste i uređuju svoj ruh i nefsi-natik tj. Ni od prijatelja. Ovo je polazno u rabita i mevtu.š. razdvaja tijelo od duše. opremaju."Allah" i to veličine sjemenke od jele. i da mu niko drugi nemože pomoći. umiri se svaki dio tijela. tada treba da se povuče na jedno čisto i usamljeno mjesto da sjede na koljena i uzme jedan od tri opisana načina. Ostali idu linijom terbijje i nefsa. zakopavaju itd. onda uči ismi dželal "Allah" i to zatvorenih očiju. a to je spoznaja Allaha dž. Zamišlja kako je ispustio dušu. Prouči se 100 istigfara. vrate se ruhu i njegovoj spoznaji. Zatim počinju učiti uobičajeni ders koji se praktikuje kod nakšibendija. U ovakom postignutom stanju potrebno je izgovoriti 3000 puta "Allah". a to je najsitnija sjemenka što postoji. U tome se udubi. Misli u koje se udubi ne treba kvariti. pa hazreti Pejgambera. a to traje 15-60 minuta. tj. kupaju ga na teneširu.

a nekada je to cio splet boja. dadne zahvaljujući ovakvom zikru. neće nikome kazati osim šejhu. a u istoj visini prsa. Salik će osjetiti da mu svaki dio tijela viče "Allah". te se na njih primjenjuje kur'ansko aje: "Vezkur Rabbeke iza nesite" . Uz svako ovo pomjeranje mogu se primijetiti i promjene boja koje dolaze sa istoka ili sa zapada. ihfa a ujedno to su nazivi za ta stanja i osjete. Unutra je šator i zelena kapija oko šatora je svjetlost Allahova koju do sada nisu videle oči sve ovo sam vidio sebe gledajući. pogledao. Posebno nesmije dozvoliti da mu se ovo izgubi ispred očiju. Nakšibendije koje uspješno ustraju na ovakvom zikru. presjajno da ga oko jedva gleda gledao i dalje neprestano.MIFTAHUL KULUB – Ključ srca će se poslije uzbuđenja osjetiti smirenje. jedni mogu vidjeti crveno svjetlo sa istoka. One osjete koje mu Allah dž. pridodavati zikir ili mu mijenjati ismove. Poslije ovih osjeta. a on će mu. Salik će svoj vird obavljati svakodnevno i neizostavno. Salik će ovo ispričati svome šejhu. Otišao sam dalje i vidio predjele pa sve unutra viče Allah Allah 15 . tj. sirr. Zatim će se ove ugodnosti pomicati prema vrhu prsa do u grlo. Osjet veličine sjemenke će mu se pomaknuti prema desnoj strani. kad ocijeni njegovo stanje u uzdizanju i pomjeranju i promjenama na srcu. tako se desi da salik osjeti pravi rad srca na opisanom mjestu prsa. osjeti se da je srce oživilo i da je "veledi-kalb" . Pisac u stihu izražava ovo što je pisao: U srcu mi je građa od dragulja vidio sam jednu kapiju odjakuta ušao sam tamo. slijede viši osjeti. Pri ovim pojavama salik ne treba da se uplaši nego i dalje da ustraje na zikru.oživjelo srce. Mjesto ovim stanjima je u kalbu ruhu. Pored ovih mogu se pojaviti još neki znaci. a neki sa zapada. hafi. Taj zikir se čuje posebnim čulom. Vidio sam i još skrivenije to je bilo narančasto svjetlo. prema sredini prsa. To je kod onih koji ustraju. i dvorac vidio."Sjeti se Rabba kad sve drugo zaboraviš".š.

ukoliko što ne pogriješi.MIFTAHUL KULUB – Ključ srca ko želi vidjeti ovaj suluk neka postupi po ovom kitabu. Ovo će mu se svaki dan dešavati. illallah . a to je vrhunac poslije uređenja srca. La ilahe illallah se počinje učiti sa "La" iz dna grudi. 2. isti režim kao i kod ismi dželala. 3.š. Šejhovom dozvolom. Salik i dalje uči ismi dželal istim redom po 3 000 puta. I ovaj ima svoja tri značenja a objašnjava se pomoću ovo troje: 1. koje se postižu pomoću ismi Allah. I kod ovog učenja potrebna je saliku osamljenost i čisto mjesto. koja u pokretu. okrećući glavu s desna na lijevo prema srcu. onda sa dozvolom šejha prelaziš na NEFJI-ISBAT tj. izražava to nijekanje. "La" je kao stablo sa dvije grane. onda će ismi dželal osjećati na vrh tjemena glave. Salik će sav utonuti u to i sebe će vidjeti u ogledalu i u svjetlosti. S desna se počinje učiti La ilahe . i sve oko njega. nakon što si se osposobio sa ismi dželalom. koje treba da ga vode iz faze u fazu. Ovo je letaifi kalb sa svojih pet faza skrivenosti i tajnosti. Nefji Isbat U nakšibendijskom tarikatu. Salik kada predoči šejhu šta je sve vidio i šta mu se sve pojavilo učeći Allah.osim Allaha..La ilahe illallah. će mu vikati "Allah". desna i lijeva. Svaki njegov dio tijela. La mevdžude illallah = Niko ne postoji osim Allah dž. onda mu šejh kao osposobljenom daje da ustrajno uči nefji isbat . kad pređe sve faze. Pošto je salik prešao latifei seba.. Pri ovom izgovaranju potrebno je i tehniku disanja i izdisanja podesiti. La maksude illallah = Jedini je cilj i namjera Allah. a zatim slijedi). La mabude illallah = Nikome se ne ibadeti osim AIlahu. Salik će sa muršidovom dozvolom uz njegov nadzor preći ovih pet latifa (skrivenosti) i doći u šesti stepen letaifi nefs u kojem se obično pojavi naranđasta svjetlost saliku pred očima. Prvih pet latifa bile su u srcu a ova šesta se ogleda na čelu.Nema Boga (i to se glavom. 16 . učenje "LA ILAHE ILLALLAH".

koja se zasniva na hadisu: "Tefekeru satin hajrun min ibadeti sebine sereten" ."Bolji je jedan čas razmišljanja nego 70 godina ibadeta". te u tome slučaju mora se odmah obratiti svome šejhu. Ko ne vrši farzove. Tako će sa 21 udisajem po 7 esmi izgovoriti 147 puta La ilahe illallah."Ljudi dođu na jedan stepen kad ne zavodi ni trgovina od zikra". Ovaj način zikra se ne može na ovaj način. Ako mu je sve u redu osjetiće kao da pliva u moru i u tome halu će nijaz učiniti i ponovo izgovoriti Illahi ente maksudi ve ridake matlubi. obavljati pred svijetom ili na zajedničkom zikru.Ti si mi želja i samo Tvoje zadovoljstvo tražim". učenje srcem bez izgovora. muršid će mu reći da ostavi zikir i pređe u MURAKABU. Džezba se može doživiti u učenju ismi Allah ako je on DŽEZBEI-MAIJE I ZATIJE. kao i ostale faze u razvoju. Murakaba Do sada smo objasnili učenje ismi Allah i La ilahe illallah i to zikri kalb tj. tj. Tako će napraviti 21 udisaj a 63 puta izgovoriti La ilahe illallah. Zakir će osjetiti u prsima i srcu neke znakove koje će kazati muršidu. Između udisaja salik treba da misli na "Illahi ente maksudi ve ridake matlubi" . 17 . znak je da se od nečeg nije predhodno očistio. Ovdje se može podesiti zikir i fikr pa se u kelimei-tevhidu doživi džezba. džezbe neće doživjeti. Kur'ansko aje: "Ridžatun la tulhihim tidžaretun ve la bejun an zikrullah" . S pravilno izgovorenim "La" sa salika sve spadne od neba do zemlje. da Allah sebi privuče roba javno ili tajno tj.MIFTAHUL KULUB – Ključ srca Potrebno je da ono bude postupno i nastojati da se tri puta izgovori nefji-isbat u jednom dahu . kad salik gubi svijest i ne zna za sebe. Pošto je salik prešao u nefji isbat. Ako u salika nema nikakvih promjena onda nešto nije u redu sa njegovom čistoćom ili u tehnici zikra. Ako salik ne postigne uspjeh. Na ovome će devamiti i nešto kasnije će moći najviše 7 puta izgovorili La ilalie illallah sa jednim udisanjem. Druga je džezba u ismi Kajum. pa eventualno uskladiti hušu i hudu i podesiti ilum i amel. S njim se posavjetovati.na jedan dušak. skriveno.

(ovdje se razmišlja kao do sada o samom umiranju. Aje: "Limenil mulku jevme?" . Ovdje se razmišlja o tome.O dušo smirena.MIFTAHUL KULUB – Ključ srca Salik. U ovom razmišljanju se provodi 15-60 minuta iz dana u dan.) Bejt: "Ašiku. 18 . vrati se svome prvobitnom položaju . kao da ništa nije stvoreno i ničega nema (nefj-ništa). osjetio u prsima i srcu pomicanje osjećaja prema grlu. kao da sam odumro. Zatim poznati ajet: "Ja ejjetu hennefsul metme-inneh irdžii ila rabbiki radijeten merdijjeh" . Motivi o kojima se u murakabi razmišlja su trojaki. osjetiti smrt. kao da je bilo pa nestalo – postojalo tj. osjetit će se bez riječi. uzmi dušu a daj mu Rabba on neće ni duše ni tijela svoga ". odnosno.Kome pripada vlast danas? "Lillahi vahidil kahar" -Jedinom Allahu dž. nego je ovo umiranje prije smrti. sa novim prijatnijim doživljajima. U ovom stepenu se misli samo na Rabba i za njega se misli isključivo vežu. pa se nešto kasnije osjeti priključivanje Allahu dž.š. (tj. pa se i oni dijele na tri stepena: Što se razmišlja. postojao sam ali me sada nema.š. vrati se svome Gospodaru Zadovoljna. kako je već u tevedždžuhu (posmatranju) navikao da u osami zikir čini i preživio mušahedu (osvjedočenje) i prešao sedam latifa. pa se ovaj postupak naziva MURAKABA.mjestu. Ovdje se osjeti vuslet (približavanje) i rahmet. ovo nije rabita i mevt). vidio razne boje i doživljaje koje donosi nefji-isbat. Sada će ponovo na isti način tj. na čistom i usamljenom mjestu razmišljati (fikr) i to na jedan dublji način. U ovom razmišljanju će se sjetiti značaja ovog ajeti-kerima. Ovaj treći stepen je i najjači.

nego će ga lično muršid preispitati da nema neki propust koji je on napravio kod sebe. Za ovo se mora potruditi da lično odstrani od sebe. kako bi i sam mogao druge muride voditi. Tevedždžuh i sa one 3000 ismi Allah osjeti djelovanje. znak je da salik nije u redu. nemože druge voditi i nema nikakvih činova. ide dalje pa prolazi one latife. ono što mu smeta. onda se za ovakve kaže "ostao je na pazaru u ezelu". Muršid je dužan da ovakvim bude susretljiviji i da im veću pomoć ukaže (a prevariti ga nemogu jer je muršid prešao te faze). pa ako ni pored ovoga truda ne napreduje. Nakon svakog uloženog truda ovaj treba da se kani svega. a dalje prema fazi murakabe. Ima bistrih i nadarenih murida koji svoj put brže prelaze nego ostali. Da ga može dovesti na stepen muršida ali da on nije ni muršid ni halifa. ali mogu bar dobiti neke osnove. On jede ili pije ono što nije halal lokma (dozvoljeno). pa da i on može biti muršid. Ako to nije u stanju odstraniti sam. Ali ima salika koji teže shvatanju pa nemogu napredovati. Oni će je izvršiti i šejh će ga u svim tim fazama pratiti neodvojeno. Ova vrsta ljudi treba da se trudi na svaki način da dođe do mešaheda.MIFTAHUL KULUB – Ključ srca Tarikatske finese O moji prijatelji! Neka vam je znano. 19 . Muršid može dovesti svoga murida do mekama na kome je on i obično se dijele na ove tri grupacije: Da ga dovede do stepena i oslobodi ga. a cio staž je završio. on će se obratiti muršidu koji će ga uzeti sa sobom da skupa zikir čine. ljut je itd. pa ako treba i murakabu da skupa vrše. ako nemože dospjeti treba da odustane. Ali ako u salika nema nikakvih osjeta. nego je haram ili ima nečijih tuđih hakkova pri sebi. opet će mu šejh pomoći. Ako salik ne osjeti ništa ni pored muršida. da salik svoj suluk počinje dovom i himmetom svoga šejha. Muršid ga još neće tako jednostavno napustiti. ili ima nešto više pri sebi: narav. pa da i oni nekada postanu njegove halife.

To sve Allah dž. da to nije od njega nego samo preko njega. znaj da su uzde u muršidovim rukama. sam sebe. se iz vršenja ovoga dvoga pojavi. Vidjet će da sve što je na ovome svijetu da Allaha dž. Salik u suluku treba da gleda na svoj selamet i da se on smatra od svakog niži. hakikatu mnogo više propasti. Poznato vam je da Allahovo zadovoljstvo i slijeđenje hazreti Pejgamberova puta ko traži. koliko se uzdigao toliko će u tarikatu tj. govori i zvukove daje. u razgovoru pri oslovljavanju.š. biće zaslužan Allahove pomoći i dobrote. izgleda kao da zikir čini ili Kur`an uči. to se čuje pomoću jednog drugog osjeta. pa mu sve što šumi. začudih se Zastadoh tu i čuh jedan glas: "IRDŽII" Rastavila mi se duša od tijela moga Više nisam vidio svoje vlastito tijelo Ono što vidim istina je. Salik je samo prevodioc riječi koje Allah dž.š. vrlo mu je opasno i sedam mora ga oprati ne može. Bejtovi: Posmatrao sam jednu tvrđavu iznutra Vidio sam jednu siluetu i ništa više Pojavio mi se dim bijeli. Vidjeće da sav ovaj zikir i fikr i ono što mu. pa još dušom i srcem postupi po uputi pri murakabi. a uz to je iskreni derviš koji je ašik i sadik. zikir čini. Prema svome šejhu da ima husni mehabbet. I u svakom slučaju mu treba biti teslim. zikir čini preko svojih prevodioca terdjumana. Ako bi se salik uzoholio i umislio sebi da je svoga šejha prešao. nazove halifom.š. O ti saliku! Ako ti se pruži prilika da se uzdigneš do arša. 20 . ali sebe ne vidim Čuo sam glasove ali ni glas ni riječi nisu mi iste Pojaviše se jedne haljine u kojima se nađoh Tako je Nurija nestao i opet se pojavio.MIFTAHUL KULUB – Ključ srca Ukoliko se jedan iz ove treće serije ili neki koji nije ni dotle došao. U nakšibendijskom tarikatu se svome šejhu kaže "Aziz" a ime se ne spominje. izgovara. Salik se na ovo privikne.

. niti vesvesom. Tada salik dolazi u jedan hal "tedželli ef`al" kada se on osjeća kao jedna mala stabljika koja se njiše izložena vjetru. Poslije ovoga dolazi stadij "fenaa fillah i bekaa billah"."Esselamu alejne ve ala ibadillahi-ssalihin. dok su evlijullahi ljudi evlije. Salik ima tada i dunjalučko zanimanje. čiji je duhovni stepen velik. Ovdje se riječ evlija prevodi kao Allahov prijatelj. ali mu srce vuče na drugu stranu tj. Kutbul Ula.čeljad).š. a evlije su. KUTBUL AKTAB je velika ličnost sa visokom službom . Tada salik preživljava ettehijjatu. Gavsul azam i Kutbul ula). ali ima ljudi koji nisu u tarikatu. a to su oni koji ne znaju za strah osim od Allaha dž."O ti smirena dušo!" Na ovoj se mertebi ide prema mutmeinni. pa će svim svojim dijelima na tu stranu i naginjati. čini. ali ovo je viša istina o kojoj čovjek nije zaveden šejtanom. Ova trojica koji su u naslovu (Kutbul aktab. Slika je jedna. ta osoba Allahovom dobrotom 21 . radi čega je Mensur Haladž izgubio glavu. . a on da je sifatullah. a ono je u namazu. Sve što čini zna da Allah dž. Kutbul Aktab.MIFTAHUL KULUB – Ključ srca Nekim se salicima na ovom stepenu pojavi poznata riječ "Irdžii" . a on da je samo jedno materijalno sredstvo preko kojeg se to čini. kojeg je hazreti Pejgamber na miradžu učio od ushićenja. koji je na visokom mekamu tj. Aje: "Ela inne evlijaellah la havfun alejhim ve la hum jahzenun". Ehlullahi mogu biti i evlije pa je to još bolje. Ettehijjatu će učiti halom jer u njemu je mu`minov miradž. prema Rabbu. U svakom stoljeću ta se počast daje jednom zatu.hizmetom. (Ehl. U ovim halovima se osjeća "Ennel Hakk". a boje su razne. Položaji i stupnjevi ehlullaha Ehlullah su ljudi koji su ehli tarikat. Allahova čeljad i Njegovi pozvaoci.." čuje kao odgovor. su ehlullahi tj.š. Gavsul Azam.

Kad dođe vrijeme kutbul aktabu da seli na ahiret. zvanično postavljeni.JEDILERI. On je odmah sljedeći čin poslije kutbul aktaba. KUTBUL ULA (EVVEL) . Smatra se da na svijetu svakog momenta ima 124. Svaki od njih je na stepenu kutba i može ga zamijeniti. kome dođe ilham da ode do gavsul azama i zatraži mu muštuluk i kaže da mu se predaje kurbijjet uz selam od hazreti Pejgambera. Za njih ne postoji razlika u blizini i daljini.tajno nasljedstvo (tajnog cara na svijetu-kutba). jer nisu vezani za prostor ni vrijeme.000 evlija i tako će do kijameta ostati. sve njih javno iskupi i imenuje koji će među njima biti kutbul aktab. daje uvid i upravljanje na oba svijeta.MIFTAHUL KULUB – Ključ srca postaje halifetullah tj. To obavlja Hidr alejhisselam. pa četrdesetorica . Svi su u službi kutbul aktaba.š. Ova trojica koje smo opisali prestavljaju UČLERE. Za svakog od njih postoje znakovi. Ko je Muršidi – kjamil i šta mu je dužnost 22 . a mogu biti dalje ili bliže. a po hazreti Pejgamberovu šerijatu. Ehlullahi su Allahovi zastupnici na zemlji i svoj posao obavljaju u ime Allaha dž. Osim njih postoje sedmorica . Njemu Allah dž. Zatim su grupacije evlija 300. GAVSUL AZAM je takođe visoka osoba sa visokim položajem. Oni znaju stanje svakog čovjeka. Allahov zastupnik na zemlji.je prvi kutb među ostalim kutbovima. On ima takođe široka ovlaštenja. ali ne djeluje ništa bez kutbul aktaba. Svaki ima svoje područje na kome djeluje. bolje nego on što on poznaje lično sebe. Ovo je sirri hilafet . kutbijjet prelazi na gavsi azama. ali u svakom momentu ima uvid u nju. Hazreti Pejgamber. 500 i 1000. Pokrajina na kojoj on upravlja ne mora biti u mjestu u kome on živi. On ima moć da upravlja događajima na svijetu. Postupa maksimalno onako kako je hazreti Pejgamber postupao. samo nisu označeni kao kutbovi.š.KRKLERI.

Njih objedinjuje njihov zajednički i istovjetni postupak. Za ovakvog čovjeka se kaže da je muršidi kjamil. Znači nema puta bez muršida. dok druge rijetko poziva i prema njima je strožiji. jednim naredi savmi Davud. To je obrazovan čovjek koji se pojavi u svakom predjelu. jednima neće dati ništa. Onaj koji je zadužen za iršad. što sa njima bolje postupa. a drugima da poste ejjamu lbejdi (posti se 13. Oni su natakli sebi taj tadž i to su uzeli sebi u zadatak.pet. Kad murid uzme od šejha inabu. Ni ovi. on ima vrijeme kad murid od njega prima INABU. to je taj refik bez koga se ne može na put. i da je pred njim kao mrtvac pred gasalom. jednim lakša drugim teža. (Davudov post. Ona se daje kad šejh vidi da je murid sazrio i osnažio za inabe i tarikate. osim što će im naglasiti. 14 i 15 dan u svakom mjesecu po hidžri). da se čuvaju. svakodnevno i u slast. išrak ili tehijetul mesdžid. nego obavljati ono što mu je dato. Neke muride Šejh češće poziva na razgovore i s njima u raspoloženju priča. a postupaju onako. Ove druge. Uvijek su u pripravnosti srca. on ga dovede do stepena do koga se može doći. Šta će šejh primjeniti na pojedinim muridima ovisi o samom muridu. opet nekom više nekom manje. kada se posti svaki drugi dan). Šejh jednim dervišima može narediti da redovno poste. a drugom viši. Pored ovih ibadeta Šejh može zadužiti murida sa zahirskim hizmetom. jer u tarikatskoj odgojnoj praksi se ne primjenjuje razredna nastava tj. uredno. jer je to veliko zaduženje. kako je hazreti Pejgamber postupao.odan šejhu. a zastupa hazreti Pejgambera. a nekim abdest namaz (kada se na svaka dva rekjata nafile namaza uzima novi abdest). Šejh će jednom muridu dati mali vird. ne treba da nervira i odvodi u kritiku. Prema potrebi i prilikama njih ima u gradovima i u drugim mjestima. ovakav Šejhov postupak prema njima. Sve nije jednako. Treba da znaju da ovakvom 23 .MIFTAHUL KULUB – Ključ srca Po Allahovom naređenju u svakom stoljeću pojavi se čovjek koji po ilumu amel čini (vlada se po ispravnom znanju). Može ih biti četiri . on mora biti potpuno teslim . nego se provodi individualna nastava. ne treba da se zavode i da smatraju da su privilegirani kod Šejha. Kod nekih se derviša pojave prigovori: "Meni je dao malo virda a onome više!" Derviš se mora čuvati ovakvih prigovora. Ovakav muršidi kjamil kad uzme murida da ga vodi kroz suluk. Muršidi kjamilu se učini bej`at i on vodi salika. Da čuvaju farz pa čak i bez sunneta. grupna. okrenutog prema hazreti Pejgamberu. niti režim prema svakome može biti jednak. Nekim dodijeli tehedždžud namaz.

nego u sebi kaže: "Oni su Šejhovi.MIFTAHUL KULUB – Ključ srca šejhovom ponašanju. i kad ga upita na to će odgovorit. ti nećeš biti oštećen. nego izvjesnog vremena mora zatražiti izun. ljepota i oštrina. kuca se na vrata i čeka se odobrenje za ulazak. Derviš ne treba da se čudi ako Šejh na njega ne obraća pažnju. ali svoga ponajviše jer on mene najbolje poznaje!" Ako murid dobije neki uzur (nagon. Ako se muridu pojavi neki hal dok je još u društvu. Kad ga upita. on će srcem uzeti destur (dozvolu) i mirno izaći van. ja ih poštujem. Allah će ti to mnogostruko namiriti. pljune. pravo i uljudno. bez i da bilo šta kaže muridu o tome. Da ih prizna i počast im ukaže. Ako u jednom društvu. Od ovih postupaka brzo će uvidjeti rezultate. ali sa odgovorom se mora zadovoljiti. Dok stoji na nijazu. Šejhu u tekiji i na drugom mjestu. njima se otvaraju novi pejzaži i ulaze u jedno novo posmatranje. U ovim Šejhovim postupcima se vidi Džemal i Dželal. poslije svog Šejha. u svakom slučaju se nađe sreća. Šejhove 24 . Ako se u jednom društvu povede kritika prema jednom Šejhu. potrebu) u društvu na primjer kihne. da mu krv poteče ili abdest da promijeni. Ako mu Šejh dozvoli da sjede. to mora cijeniti. Svaki murid treba da obrati pažnju na sljedeće: "Da se čuva edeba i erkjana". murid se sam mora sjetiti i pomoći ga prikladnom hedijom. Ovako treba da postupa i u tekiji i van tekije. i ove naše kratke pameti je nemogu razumjeti. a Šejh ga materijalno pomaže. poljubiti ga u ruku i stvar mu kazati.š. neprimjetno će prići svom Azizu. kad mu se ulazi. može ga zaobići ako misli da mu nemože. Pristupajući Šejhu sa edebom. Šejh se ljubi u ruku i čeka se na nijazu. Ako je murid siromašan. Murid treba da nastoji da vazda postupa po adabu. Ako murid na ulici sretne Šejha. Prijatelj s prijateljem kada se nađe. a ako ga Šejh zaustavi. makbul. koristi se uobičajenim tevedždžuhom. Murid ne smije dugo sjediti sa Šejhom. a zatim kad se uđe u sobu. da svoj jezik prema njima očuva. Ehlullah su tajna. tj.Šejh mene bolje poznaje nego ja sam sebe. pa ako ih pomogneš. on treba da pomisli . sljedeće naređenje. Oni zatovi koji su kod Allaha dž. on sjede. posvetiti dovoljno pažnje. postoji poseban razlog. onda će i dalje sjediti. Ako se Šejh nađe u materijalnoj nevolji. da ih ne bi čime uvrijedio. pravi derviš u tome neće učestvovati. ima više Šejhova i ostale treba da poljubi u ruku. na ulici.

a ako radi kako je hazreti Pejgamber radio. Oni sjedu u halku na tevedždžuh prema šejhu. vladati se po onom kako je hazreti Muhammed a. i to u svojoj tekiji ili nekoj drugoj odajii. Na primjer: Po šeriatu čovjek može izostaviti neke namaske sunnete.(Riza). hazreti Pejgamberov šeriat. mubah. Zikir će tu obaviti. On treba da se trudi. Šejh uzima svakog pojedinačno na tevedždžuh. i što više da približi svoj način života. Sa svojim Šejhom treba nastojati da se što češće vidiš. srednji i napredni derviši. i da se ne brine kako će šta ispasti u njegovom životu. harem. a on prema njima. 2. kako hazreti Pejgamber ponašao. Na njih se odnosi ajet: "Nahnu kasemna bejnehum meišetehum fil hajati-ddunja. TESLIM da bude šejhu i postupa po njegovim riječima i savjetima. 3. Glavni tadž da mu je u životu.dvaput nedeljno. Šejh okuplja svoje muride.š. koji su mu pristupili. mekruh i mufsid. Kad sjedu u halku treba da prođe 5-6 minuta dok se skoncentrišu. Da se što više oslanja na Allaha dž. pa da to objasnimo. Mu'min se ne treba ubiti radi nekih briga. radi upućivanja i duhovnog odgoja i uzdizanja." . a što te zadesi u životu sve treba da ti je kao dar od Allaha dž. 5. a ne po šeriatu. PONAŠANJE svoje da podesi onako. RIDA .MIFTAHUL KULUB – Ključ srca treba posjećivati i ti da budeš počašćen što ti se ukazala prilika da posjetiš jednog od Šejhova. da će šejh svoje muride sabirali na jednom mjestu jedno vrijeme. takođe na tevedždžuh. O prijatelju! Neka ti je poznato. Šejh hadždži Mehmed Šemsuddin Nakšibendi kaže. kako će se postaviti prema kojem dervišu to je njegova stvar. MAKSIMALNI TEVEKKUL u svemu. Takođe ni 25 . njegovom životu. a prema trećima neka sredina između ovo dvoje. nego će te sunnete klanjati i još možda više ih nakititi nekim salavatima i si. jednom . 4. Ovi zadnji kroz cio svoj život treba da se pridržavaju ovoga: 1. a šejh.š. sunnet.Sve je određeno i predviđeno na ovome svijetu. radio. mustehab.s. Rekli smo da imaju: početni. A to su: farz. on to neće učiniti. biti zadovoljan. vadžib. da po njemu mjeri i da se pridržava osam efali-mukellefina. ŠERIAT maksimalno da primjenjuje. Oni se predhodno pripreme za taj razgovor.

potrebna je uljudnost. potrebna je uljudnost. uvijek i svugdje lijepo ponašanje prema svakome.s.MIFTAHUL KULUB – Ključ srca mustehabi po šeriatu nisu pod moranje. Neke iznimke se mogu tolerisati. potrebna je uljudnost. U GAFLETU nikada da ne bude.razmišljanje je bolje kudikamo od zikira. jer mi treba da smo ruhom .razmišljanje se mnogo praktikuje i to samo o lijepim stvarima. Da se vazda prisjeća Allaha dž.hajretullahu-zaneseno diveći se Allahu dž. Ko bude ispunjavao ovih šest tačaka. U TEKMILI-SULUKU . a hazreti Muhammed s. Ovome ajetu je hazreti Pejgamber bio dosljedan. brzo će osjetiti napredak. je svakome dao ravnice i čvorove po putu. i vidio ga nešto zabrinuta. ali u njega se brzo uplete šejtan. Šeriat ne brani najesti se. I ako ih izvede dokle treba. O prijatelju! Muršid može tri do pet murida upućivati.v. se nije nikada najeo niti prejeo. jer on će i njega brzo ostaviti. a hazreti Pejgambera salavatima i ponašanjem.š. 6. Fikr . hazreti Pejgambera šta je 26 . jer odmah uz to je i bi namaz. i tako da stignemo do Njega. Šejtan se može uplesti čovjeku i u zikiru.s."Ponašaj se kako je naređeno". a tijelo da nam je u stalnom pokretu -hizmetullah . Na ovom dunjaluku Allah dž. hazreti Muhammedu s. U svakom tarikatu je zacrtano lijepo ponašanje. ali pravi sljedbenik hazreti Pejgamberov ih neće izostaviti. Za početnike smo kazali da je potrebno da su što više pod abdestom.a. i sve u tarikatu je od lijepa ponašanja.v.vasil illallah . Upitao je Džibril a.prema Allahu dž. Murid ne smije biti bi nijaz. jer ko svede sebe na minimalan grijeh.privučeni Allahu dž. ali u fikru mnogo lakše. Nekom prilikom je došao Džibril a.s. sasvim mu je dovoljno. zikrom. U halidijskom tarikatu muvadžeha .š.. njemu se može čestitati. Aje: "Festekim kema umirte" .š. jer se na njih može oslanjati u daljem radu sa drugim muridima. pa da čak uzimaju abdest i pred spavanje.š.završnom putovanju. Srce muridovo treba da je u .a. ali na to se ne treba obazirati i putem treba voljom gaziti.s.š.

a onda volju da se ide hazreti Pejgamberovim stopama. Hazreti Pejgamber mu je odgovorio: "Moji unuci Hasan i Husejn su urečeni. 300 ili 500. ovako će postupiti: .š. će mu poslati muršida. 100 salavata. nakon čega prouči fatihu i potare se po licu. na 200." Hazreti Pejgamber je ovo proučio i unuci su ozdravili. ako je još uz ovo i s a d i k. Ako ima ljubav prema Allahu dž. Ko ne nađe Muršida šta da radi? Opisali smo znakove koje muršid treba da nosi u sebi i na sebi. tako Ti Tvog plemenitog lica i tako Ti riječi koje su potpune.s. Mojoj braći po dinu. Allah dž. u vrijeme koje sam odabere. Zatim je Džibril a. kako mu odgovara neka postupi. Ako je ovaj muhib sadik. ozdravi Hasana i Husejna od džinnskih zadaha i ljudskih pogleda. sa ovim brojem može ići na više. vlasniče velikog carstva i dobrote. Ko za ovim bude imao želju možemo mu reci da je muhib. Proučiti 100 istigfara. ako su ovakvi. biće nasib da dođu do muršida. Ako se neko trudi a ipak ne dođe do muršida. tako Ti dova koje su kabul. "O Ti Gospodaru. i hazreti Pejgamberu ili hazreti Piru. podučio hazreti Pejgambera ovoj dovi: "Allahume zesultanil azim ve min kadim vel vedžhil kerim ve kelimatil tamat ve davati mustedžabati afil Hasane vel Husejn urin enfusil džinni ve ajnul innsi". i u mislima o njima. na koji način želi. Hazreti Pir Šah Muhammed Behauddin Nakšibend je ovako izgledao: 27 . Skrenuta je pažnja hazreti Pejgamberu da je urok istina "Inel ajne hakkun" . okrenuti se kibli i sa abdestom sjesti na koljena i sam sebe uzeti na tevedždžuh da je umro.Urok je istina. lako mu se može dogoditi da mu se Pir pokaže u snu ili u hejula. Prije svega treba tražiti Allahovo zadovoljstvo. U mislima može imati Pira Šah Muhammed Behauddin Nakšibenda.MIFTAHUL KULUB – Ključ srca uzrok njegovom neraspoloženju. Ovo je visoki tarikat.š.On će sam u svojoj sobi.

naravno. pa se ne mogu slijediti. on će se obraćati hazreti Piru uz srčani nijaz hazreti Piru. iako ne vidi nekih rezultata od svojih ibadeta. ali sami ne postupaju po tome i ono što im je na jeziku nije u praksi. nego mora ustrajati i nadati se. kao vird će mu to biti sve do vusleta . pa da kaže: "Ja ništa ne postigoh". a na drugom Kul huvallahu. jer salik sada traži sebi muršida pa mu ni od koga ne treba izun tražiti. govore o zabranama. Red koji su pirovi uspostavili trajaće do kijameta. u licu je bio blijedolik sa crvenim jagodicama. Imao je razmaknute obrve jednu od druge. a sada nekoliko napomena: Kako je rekao hazreti Pejgamber: "Neke stvari su date u zalog vremenu. njegovo će vrijeme doći do mekama. na prvo mjesto staviti.približenja Allahu dž. provesti bez ičije dozvole.š. Ako neko drugačije preporuči. Vidjet će u snu ili hazreti Pira ili nekog od evlija. Muridu ne smije dosaditi hizmet. Koja god mu poteškoća iskrsne. taj se ne treba ničemu nadati. i nijedan nije rekao da se ide na neki drugi način i mimo šeriata. ali se red ne bi smio remetiti i u tarikat unositi novotarije. pa reći da šejh uopće ne treba. ali u principu načela su 28 . Kad mu se pojavi hazreti Pir. Ko postupa kako nije postupao hazreti Pejgamber. i bez šejha može postati halifa. To kitabi ne bi mogli ni obuhvatiti. Na prvom rekatu se uči Elem nešrahleke. Ovo do sada je bilo općenito. evradi fedhiju stavi pod jastuk i okrene se na desnu stranu. Pored ovog se može sa istim nijjetom učiti evradi fethija i to se uoči petka klanjaju dva rekjata istihare namaza sa nijjetom. kestenjastih očiju. Ima mnogo tesavvufskih kitaba i svi preporučuju hazreti Pejgamberov šeriat. brada mu je bila više bijela nego crna. nastaviće se učenjem ismi Allah. Ko ovako postupi i bude sadik na ovom putu. Ovaj gore opisani postupak se može. Taj će mu dati neki znak i salik će po njemu postupiti.MIFTAHUL KULUB – Ključ srca Bio je srednjeg rasta. te da ostavi tarikat i svoj vird. taj se je udaljio od šeriata. Ne postoji kitab hala u kome svačije vanredno stanje bi bilo opisano. Ako mu ne uspije opet će uzimati Pira na tevedždžuh i postupak ponavljati. Zahirska ulema koja nije u tarikatu. s tim da se ne udalji od šeriata. pa će mu doći olak šanje inšallah. pa ih treba sačekati". Ako je u ezelu određeno da neko bude evlija.

U nekim tarikatima se dogodi da postoji posni-šin. ovakvom otići u medžlis i uzeti inabu od njega nije daleko od koristi. Iz ovoga se vidi da muršid nesmije biti bez izuna. Da Allah dž. Nepropisan izun nije ni vrijedan. Događa se da se neki šejhovi obuku u šejhovske kijafete a ni šeriat ne poznaju. Muršida sebi potražiti. Ja Rabbi sačuvaj me ovoga tako Ti Tvoga ismi Azzama! (Ovom dovom moli pisac ove risale).š. nekoga preko tebe okrene na pravi put vrijednije ti je od neba i zemlje. Ako bi bio uzrok da nekoga zavedeš teško je djelo. 29 . nego samo upotrebljavaju "hu-hu" i nastupaju kao erenleri.MIFTAHUL KULUB – Ključ srca poznata. Svi su ljudi Allahov amanet na zemlji. Naučiti djecu u Kur'anu. Ajet: "Huden lil muttekin. Ajet: "Ja ejjuhennebiju inna erselnake šahiden munira". Možeš ako si dosljedan šeriatu. Zato za svoj slučaj svako napose treba od Allaha dž. odnosno da se zna od koga je šejha murid uzeo izun. Ne zaboravite da jedan čovjek ako nekoga okrene na pravi put.. jer mi smo dobili iz Kur'ana ono što je lijek i rahmet za mu'mine. kao da si dunja zapalio. dobro pazi na sunnet. pa tek 3... sevab mu je kao daje cio svijet oživio. malom i velikom ilmihalu. a pogotovo tarikat. a dobar je i pobožan čovjek. da se zna čije je dijete i koga ono nasljeđuje." da budeš upučivać pobožnim. Ko postupa mimo Kur'ana on je skrenuo. pa zar neko smije taj amanet na krivo uputiti.š.. koji nije stekao potrebna znanja. niti prešao put potreban za jednog šejha i nije dobio hilafetnamu. 2. da traži pomoć i uputu. Svoje roditelje slušati. Muršid kada primi murida za njega je odgovoran. s kim ima vezu. Zadatak jednog murida u krugu svoje porodice je: 1. i taj je izun od hazreti Pejgambera. on će mu pomoći putem manevijata i neće ostati bez pomoći ruhanijjeta. kome se ima zahvaliti i ko je odgovoran za njega. To može biti od koristi jer ako je iskren prema svome piru. Zato šeriatsko vjenčanje i uzimanje izuna su javni činovi.

nemoj više tamo ići"! Ovoga se treba dobro čuvati i paziti se odgovora.." Kad murid uđe u neku drugu tekiju. Nekorisnih riječi se treba čuvati.Oni koji Me žele upoznati. Ovoga se posebno moraju paziti muktedije. pa sam sve ovo stvorio. Ja sam im stavio ljubav u srca. nekog su murida pitali na kojem mu je mekamu šejh!? Rekao im je: "On je jedan obični čovjek. Ako imaš namjeru otići u neku drugu tekiju na mukabelu. a murid treba da je pristojan i terbijetli. Pazi šta kupuješ! Uzmi istinu. Ne zadržavaj se tamo gdje nema istine. da bi Me upoznali. pa to nije tvoja tekija i tarikat. treba da je posjet smatran nimetom. Ovakav govor je za nepotpune ljude. 30 . treba da učini ikram. U dane kada oni imaju svoju mukabelu treba im otići. i još doda: . tamo nema fejza. "Kuntu kenzen mahfije.Bio Sam skrivena riznica. ja se nadam da dobro djelo činim i svoj posjet smatram nimetom. Eto brate moj. Zamisli da je došlo vrijeme da svoju dušu nahrani u ovom drugom dergjahu. tekija se napusti sa adabom. neka vam je svima znano! Allah dž. voli istinu. volio sam da se o Meni zna. a to su oni ljudi koji govore "vaš tarik" i "naš tarik". da ne bi tvoje mišljenje se udružilo sa njegovim kad mu odgovaraš. više nemoj ići da ne bi te sukobe izazvao.MIFTAHUL KULUB – Ključ srca I ovim ljudima treba ukazivati pažnju i pri susretu im ruku poljubiti. isto kao i svome šejhu. Ako ga neko upita gdje je bio. ako ideš u kaderijsku: "Danas idem u dergah hazreti Abdulkadira. Sjede u prikrajak i prouči 3 ihlasa i fatihu. ako murid muridu ili šejh šejhu ove riječi upotrijebi oni su manjkavi. bilo kome oni tarikatu pripadali. Sirri Kader i Levhi Mahfuz O moj prijatelju.Začudo mi je. prije toga nijjet učini na primjer.š..š. Zatečenom posi-šinu.. o tome mogu samo visoki ljudi raspravljati. to pokloni svome piru i ostalim kubovima.. Ako ćeš biti napadnut od svojih prijatelja što si išao u drugu tekiju. Njihovu mukabelu treba slušati uhom i srcem. vidi istinu. Svrha od ove hedije je da srce ne bude okupirano dunjalukom. mora postojati i On je oduvijek i biće zauvijek. Kad se dova završi. rob na ovoj zemlji"! U svim tarikatima treba da je glavna svrha da se vidi Allah dž. Radi provokacije.

kojima je Allah dž. Ovo je islamsko ehli sunnetsko vjerovanje. Glava našeg mezheba IMAMI AZAM EBU HANIFE je rođen 80 godine po hidžri. Pošto smo mi ehli sunnet i držimo se hazreti Pejgamberova puta. Allahova je naredba bila samo "BUDI" i pojavio se svijet onakav kakav je imao u Svojoj zamisli i kakvog je upisao u levhi mahfuzu. bio skrivena riznica. ali se upitaj da li je Allah dž.ja. odredbom. to je bio zati akdes . U zahirskim stvarima potpuni tevekul. U batinskim stvarima potpuni tevekul.nepoznat. U svom kitabu "Fikhi ekber" kaže: "Nema ništa ni na dunjaluku ni na ahiretu da postoji osim Allaha dž. zadovoljan. 2. Javno iskazivati da slijede hazreti Pejgambera.š. zadovoljan od toga ili nije. Oni se kreću među nama i nemaju svoje "ene" . i sve ostalo što je bilo potrebno za upoznavanje Rabba. U svim ilmovima uči se o ajani-sabiti . a njihovi su uvjeti teški i imaju sedam kapija: 1. a onda se dao upoznati .š. sam odluči o tome.zati mukaddes. 3. Iradei džuzija je ono što ti dođe na um pa hoćeš da sprovedeš u radnju.š. ne oduzme snagu da se uradi bilo šta.. kojih se mi trebamo pridržavati.osnovnom bitku stvari (sjemenki) koje je Allah u ezelu odredio. Allah dž. za razliku od šerra. Dok je Allah dž. Nije rečeno "ve bil kadai".. znanjem. Zatim sve što je bilo zapisano u Levhi mahfuzu stvoreno je kao svemir. da probere šta će učiniti. To su stvari o kojima treba da se zna. Ehlullah su evlije.š. svojom hočom. učiniti to i to. Allah je zadovoljan samo sa hajrom. Allah dž. Ako bi neko rekao pa šta ću ja kad je tako određeno!? Hajr je ono čime je Allah dž. a na dunjaluku sve slijedi onako kako je bilo u ilmullahu od ezela.š. otkrio perdu i viši su od ehli sunheta i ne rade ništa što nije od ehli sunneta.š. nego je rečeno "ve bil kaderi".š. je odredio da će taj i taj rob. Čovjeku je dato i vrijeme i pamet. Ko ovo ne vjeruje u srcu mu je neka bolest. i ljudi ehlullaha. sve je to opisano u Levhi mehfuzu. a kader je momenat u kome se jedna ovakva stvar dogodi.MIFTAHUL KULUB – Ključ srca Ove visoke riječi su hadisi-kudsija. a preselio 150 godine po hidžri. 31 . rasporedom i drugim. Na primjer. Uz ovo ide i Kur'ansko pravilo "Vema remejte iz remejte. i On će mu omogućiti da to učini i za ovo mi kažemo kada.

Halom iskazivati da slijede hazreti Pejgambera. Utopiti se u hazreti Pejgambera. 5. Zajedno sa hazreti Pejgamberom ući u ehadijjet . Naći hazreti Pejgambera.jedinstvo. Halovi koje imaju ehlullahi se zovu i h s a n. 32 . 7. 6.MIFTAHUL KULUB – Ključ srca 4.

voljenje. zadovoljan neka je uzvišeni Allah dž. D 33 . ibn Muhammed ibn Davud. . ibn Musa ibn Abdillah ibn Musa el-Džun. . koji je spoznao istinu.Aršu-Rahman. vjernost. U hijerarhiji evlija. ljubavni zanos od pretjeranog voljenja.Abdul-Kadir Gejlani. . Allahov rob.MIFTAHUL KULUB – Ključ srca Riječnik imena i pojmova A . Istinski ašk . dobar poznavalac. sa njima svima. mjesto pojave hazreti Rahmanove svemoći i veličine. povjerena vrijedna stvar. zaljubljen. koji gori od ljubavi. rođen 470/1077.š. Musa ibn Abdullah el-Gejlani. dragocjen. pobožan čovjek. i 2. hazreti Hakkovo prijestolje. evlija. uzvišeno mjesto na nebu. do koje može čovjek doći. ostvarena pojava koja je bila u Allahovom znanju. ugovor. ushićen i zanesen veličanstvenom ljepotom hazreti Hakka.Ajni-sabit. Poznat je kao Imam svoga vremena i najznačajnija ličnost Bagdada. vjernost. strofa. primjena i izvršavanje vjerskih obreda. moćan. upućen u Božanske tajne. muršid. radnja. . koji tačno zna i razumije suštinu stvari.Aziz.Ašk. pir-osnivač kaderljskog tarikata.ljubav prema AIlahu dž.Arif-billah. stih. . .š. šejh. Prolazni ašk.Ašik.š. ibn Jahja Ez-Zahid. B . gdje je i ukopan.š. znalac.. ibn Abdillah el-Muhd ibn Hasan el-Musena ibn Ali ibn Ebi Talib. onaj koji je upoznao i shvatio hazreti Hakka i to do one najviše granice. Ebu Muhammed Abdul-Kadir ibn Ebi Salih. godine u gradu Gilan (Rast). .Amanet. povjerenje.kad čovjek osjeća ljubav za izvjesnom osobom.Bej'at. . godine u Bagdadu. ljubav. vječitost sa Allahom dž. preselio 562/1166. postupak. .Bejt. gorjeli u ljubavi za Hakkom. . obećanje. derviš. Svi mutesavvifini daju veliku važnost ašku i dijele ga ne dvoje: 1.Beka-billah. .Amel. preporuka. čežnja. Puno mu je ime Muhjuddin. . istinski poznavalac Allaha dž.Abid.Arif. šejh Abdul-Kadir je poznat kao Gavs.

Džezba. E . lijek. . Numan sin Sabitov učio je pred čuvenim učenjakom Hammadom. spas.Ders.š. životinje. smatraju se opravdanim. a njegova tri učenika: Ebu Jusuf. a umro u Bagdadu gdje mu je i turbe. vrata velikaša. djela pripadaju Allahu dž. koja kao bljesak traje. Muhammed i Zufer su svojim djelima osigurali opstanak i širenje ove pravne škole.Ebu Hanife.Ehadijet.osoba koja je pristupila jednom od 12 derviških redova radi duhovnog uzdizanja. Prema tesavvufu. uljudnost. pa ako im se nešto pojavi u govoru ili djelima čak i suprotno šeriatu. 34 . kontemplacija Veličanstvenosti Božije. pristojnost.Ehli-hal. skromnost. djela. Onaj koji je privučen naziva se medžzub.š.Destur. odobrenje.Dergah. . ekstaza. Dž . skroman i pobožan čovjek koji žudi za spoznajom istine. Ako stanje džezbe potraje kroz namaska vremena. tekija. . . čovjek koji se do besvijesti zanio u ašku prema Allahu dž. što čine ljudi. koji privlači . Ljudi koji padnu u džezbu su obično van sebe i u zaboravu. Allahovom voljom.Džemal. predavanje. izlaz. saliki-medžzub će poslije tog stanja propuštene namaze naklanjati. Sve što se vidi i ne vidi.Dželal. opreznost. Ebu Hanife nosi časni naziv Imami Azam (Najveći imam). snaga. lekcija.š.. pomoć. osnivač hanefijskog mesheba.Edeb. bez truda roba-čovjeka.Derman.Ef`al. . privlačenje roba Allahu dž.Džazib (AllahdLš.).MIFTAHUL KULUB – Ključ srca . . nadahnuće Milostivoga. obrazovanost. zaneseno stanje u ljubavi. . ..š. Zanesen od ljubavi prema Allahu dž. . pa on od silnog oduševljenja bude zapanjen i ushićen skoro do ludila usred neposredne blizine Njegove sveobuhvatne ljepote. Njegovo djelo "El-fikhul-ekber" izlaže glavna načela akaida. djelovanje. visoko moralan čovjek. Jedno od 99 Allahovih imena. nastava. godine po hidžri u Kufi. čista Božanska ljepota. Džezba se javlja u četvrtom mekamu. Hanefijski mezheb je najrašireniji u svijetu.Derviš. ... osoba koja je sebe i svoje poslove prepustila Allahu dž. Doživljaj ove istine je u sferi prvog mekama tarikatskog uzdizanja. rođen 80.š. prostor pred vratima velikaša. . biljke sva zbivanja u kosmosu su rezultat Božijeg djelovanja. jedinstvo Božanske Biti. dozvola. vrijedno stanje. jer nisu u tim momentima mukellef (opterećeni i zaduženi šeriatskim propisima).

Po tradiciji nakšibendijskog tarikata El-ev-radu-l-fethijje se uči u sehur vakta tj. molitve. sveti ljudi. u svojstva Istinitog i u djela Istinitog. odgoja i čistoće Poslanikove. Allahov prijatelj. od veli). svojstvima. Stapanje svoga djelovanja sa djelovanjem.Evlija (mn. rečenica zbog koje je Mensur Haladž. utapanje u Poslaniku Muhammed Mustafi s. Tu spada i oponašanje šejha (taklid). Prva tri mekama su mekami fenafillah. veliki sufija.Ezbelejsavati. dar. sreća.MIFTAHUL KULUB – Ključ srca . oslonac. vječnost.Fena-fillah. .Evradu-l-fethijje.Ezel. nestati u Božijem jedinstvu. hipnozom ili sugestijom.š.Erkan. prošlo. dobri čovjek. potpora. već stvarni čin kao dar od Allaha dž. najvažnija pravila. G . Bogougodnik. dove koje otvaraju vrata Allahove milosti i koje otkrivaju istine duhovnog doživljavanja. Bogougodnik čije eventualno vidljivo čudo nema veze sa nekakvim čarolijama. svojstvima Resula. . . pogubljen.Ehlullah. F . . a ostvaruje se rabitom (vezom sa Poslanikom).š. On je odmah sljedeći čin poslije Kutb-ulAktaba. . ali ne djeluje ništa bez Kutb-ulAktaba. Allahov blagoslov. Čovjek koji se od svega pa i od svoga "ja" u potpunosti prošao. red. .Fejzi-illahi. pred zoru kada se očekuje rađanje novog dana.š. a sve to dovodi do poprimanja osobina. Oni koji Božja djela i svojstva i imena upoznaju. nestajanje u šejhu. bića sa djelovanjem. naziva se još i Kutbul-Gavs.Gavs-ul-azam.Erenleri. čovjek koji kupa (gasuli) mrtvaca (mejita). . prijatelj (evlija). praiskonsko. Allahov dž. načina života. . a ostvaruje se rabitom (vezom sa šejhom). vrijeme koje nema početka. te se utopio u moru Allahova dž. a zove se keramet. .v. svojstva. jedinstva. . stapanje svoga djelovanja."Enel Hakk". i koji svoja djela i svojstva i biće svoje utope u Biće Istinitog. čiji je duhovni stepen velik. svet čovjek. Ovo je nužno za napredovanje u tarikatu.Gasal. pa bi se moglo prevesti i riječima: Molitve pred rađanje novog dana. Ovo je nužno za napredovanje u tarikatu. A to dovodi do poprimanja osobina.vjernika po svojoj vidljivosti. H 35 . učiti napamet. načina života. .a.Fena-fi rresul. Oni koji su stigli Hakkovoj blizini. Allahov dž. dobri.š. ljudi počašćeni nadahnućem oni koji su odabrani između običnih ljudi . (Fena-illallah). terbijeta (odgoja) i čistoće šejhove.s.Fena-fiššejh. osoba sa visokim položajem.Ja sam Istina. bićem šejha. On ima takođe široka ovlaštenja.

gornja haljina od raznih tkanina. . pejgamber ili evlija. konačište salikova sejrisuluka kada se on nalazi u istini i nastupa sa istinom. kao hazreti Musaov a.Idžazet. je kutb jednog vremena ili Gavs. . .s.Hejula. nasljednik.š. srž. 36 . koji je izašao iz šeriata i Muhammedo-vogsunneta.š. bez slova.Husni-mehabbet. zauzimanje erenlera (evlija). nastojanje. zauzimanje. . i onima koje si ti odabrao da ti zapovijedaju). dopuštenje za obavljanje zikra. Halifom postaje i onaj salik koji se osposobi za šejha. "Umi ledunski" upučivać rob (abd) zvani Hidr. posluživanje.Haridžija. sveti. riječi i glasa. a tih halki može biti jedna ili više. tajanstveno Hakkovo znanje koje samo Njemu pripada.s. skriven. titula za počast i poštovanje.s. dvorba. koji je u silsili nakšibendijskoj. vrhovni poglavica svih muslimana u svijetu. zamjenik. .s. . stanje. . a on je tu misao svojim riječima izgovorio.Hafi. bitka. Hizmet potpada pod šeriat Hizmet je arapska riječ i znači: služba. . Evlija koji se napio "Abu hajata".Hizmet. šta je dobro a šta nije. .Hal.Hadisi-kudsi. u Turskoj. nadahnuće.MIFTAHUL KULUB – Ključ srca . potvrda. Dostignuće ovome cilju se postiže kroz hizmet (ulaganje napora) i to kao prvo vršenje svih emrova (poslušnost i odanost zapovijedima Muhammed a.Halkai-zikr. je rekao: "Hakikat je dostignuće cilja i mušaheda tedželijatskog nura (osjetiti i doživjeti prisutnost i pojavu Nuri-ilahijje). trud.Hakikat. . od Allaha dž. mistični zanos. diploma o završenim teološkim naukama. veliko poštovanje i svetost. nečujan. Dinska zvijezda šejh Muhjuddin Arebi k.Ilham. . i to kao prvo: vršenje svih emrova (poslušnost i odanost zapovijedima Muhammed a. vječno živi..s. dozvola. ulaganje napora. lijepo pisanje. halifa na Zemlji. . tajanstven. naklonjenost. .Hazreti.Halifa. neposredno (bez posrednika) kazati misao od Allaha dž. jedan od dvanaest tarikatskih pirova. po kome je nastao bektašijski tarikat. unutrašnji osjećaj šta treba činiti. šejhovo zauzimanje za murida.Hadždži Bektaš Veli. I . kaligrafija. ushićenje. otpadnik od vjere. istinitost.Ilmullah. Muhammed a. uslužnost. naložena pamukom i proštepana.Husni-hat.š. zavisno od džemaata. . a halifa Muhammedov a. u odsustvu duhovnog halife. . usluga. je Allahov dž. . .z. preuzvišenost.Himmet. bit. imati lijepo mišljenje o nekome. Muhammedu a. zajednički zikr koji se obavlja u krugu (halki). Ilham se posti'e u trećem stupnju sejri suluka (nefsimulhime). odmetnik. diploma.Hidr. bitnost. Božije znanje. lijepo govoriti o nekome. i onima koje si odabrao da ti zapovijedaju). i u tom slučaju se radi o šejhovom nasljedniku (halifi) i Hilafetu na iršadišejhluk. stvarnost.s.Hrka.s. visoko poštovanje. onaj koji je zadobio vječiti život. h.

Kijafet. srednji namaz.Kijamet. Proces vođenja i odgajanja murida (salika) od strane šejha-muršida. .S. pristanak. . za razliku od esmai-kullije koja ih svodi na određen broj. . probuditi nekoga iz gafletskog sna.Povrati se! Kuranski ajet: "Povrati se svome Rabbu". . smak svijeta. hipnozom ili sugestijom.š.Kalb. dolazi iza imena pirova i evlijullaha i Imama. prava i čitava volja. imena.Istidad. . . volja. zovu ga još u tesavvufu i Bejtullah stanište Allaha dž.š. . nisu ograničena brojem. podobnost za nešto. Irade. Znači Irade-i-Džuzijja jeste volja Allaha dž. četrdeset evlijullaha koji imaju visok duhovni rang. diploma sa kojom salik može da obavlja vird ili diploma kojom se potvrđuje daje salik osposobljen za vođenje zikra.Irdžii .š. nalaze se iza učlera ijedilera.š. Džuzijje.Kutbul-aktab je velika ličnost sa visokom službom-hizmetom. .Krkleri. kuća.svih tajni. dobrotom postaje halifetullah tj. odjeća. dopuštenje. Njemu Allah dž. uzbuna.Izun. sposobnost. Pored ove tajne. a koje se ne zna. U svakom stoljeću ta se počast daje jednom zatu. vanjski izgled. . prosvjeta. J . pravi put pokazati. U tarikatskom napredovanju se postepeno gubi ( svoja volja i želje te se stapaju u volju Allahovu.MIFTAHUL KULUB – Ključ srca . . ta osoba Allahovom dž. potvrda.Irade-i Džuzijja. zastupnik na Zemlji. K.Iršad. uputstvo.š. . .š.Kabilijjet. K . koji je na visokom mekamu tj. jedan od uslova za primanje u tarikat (drugi je istidad-podobnost). sposobnost nošenja obaveza (terikata). neka je prosvjećena njegova tajna. dar pojedinim evlijama. figurativno . mnoštvo svijeta okupljenog na jednom mjestu. daje uvid i upravljanje na oba svijeta. stvarni čin protivan zakonima prirode.Inaba.š. pojedinačna Allahova dž. . srce. Allahov dž. najveće ime koje se nalazi među Allahovim dž. momenat kad je dova primljena na džumi i dr. 37 . dozvola. ostalo je nepoznato još nekoliko stvari: Lejletul-kadr. hitnja.Kaddesallahu sirrehu. Kutb kutbova.Ismi-azam.š.š.Keramet. Allahova dž. uputstvo u derviški red.nesreća. Sudnji dan. sedam evlijullaha koji imaju visok duhovni rang i dolaze odmah poslije trojice učlera. diploma. On ima moč da upravlja događajima na svijetu. To je Allahov dž.Jedileri. središte svega . nema nikakve veze sa nekakvim čarolijama. čiji je duhovni stepen velik.. lijepim imenima.

preklinjanje. onaj koji nešto moli. zadnji odozgo. . ugodan. potreba. određeno. uči i vodi salika. skup. Izrekao je rečenicu zbog koje je nad njim izvršena smrtna kazna. .hazreti Mehdija koji će se pojaviti pred Kijametski dan. pa makar to bila sušta istina. i pošto je šeriat preči. Mensuri Haladž je bio u pravu i šeriat je bio u pravu.Murid. . savršeni vođa koji vodi salika kroz tesavvufske tajne sfere. Hakkov svijet vidjeti. skrušeno molenje. Allaha dž. vođa. .Munkir.Makbul. smrtna kazna nad njim je izvršena. cijenjen.a. mjesto. . pokazivač pravog puta.Muhtadž.Murakaba. Kutbul-ula (evvel) .MIFTAHUL KULUB – Ključ srca stožer evlija. . derviš. ovisan. suđeno. bio je van sebe.Nijaz. učenik. On je bio u hali-džezbi i izrekao što se ne smije javno kazati. Stvarni halifa svog vremena.Mušaheda. jasno nešto očima vidjeti. . odbor. posmatrati i doživljavati. To se dešava ljudima koji izvršavaju Kurbi-feraiz i završni Kurbi-nevaf. ko ne vjeruje. . utapanje svoga "JA" u postojanje Njega. želja. sjedište. .Muhib. primljen uva'en. savršeni šejh. koji poriče i niječe. koji uvodi čovjeka u tesavvufske tajne.š. stepen jednog evlije. upučivač.. sve do hazreti Abdul-Kadira Gejlanije koji je poznat kao javni i Srednji Gavs u vremenskom razdoblju između prvog Gavsa i posljednjeg Gavsa . mekam znači i kabur.Nasib. poslije njega gavsijjet je bio tajan. 38 .Mekam. osoba koja iz ljubavi obavlja neke poslove.to je prvi kutb među ostalim kutbovima tj.Muršid. veliki suflja koji je došao u stanje u kojem ga je malo ko razumio. duboko razmišljanje. potreban. s užitkom. Ovo je stanje Fena-fillah. stepen u sejri suluku kojih ima sedam. Prvi javni kutbul-aktab bio je hazreti Husein r. koji ne poznaje istinu. vijeće.Medžlis. Van ta tika ta.Muršidi kjamil.merteba. M .Mensur Haladž. zaljubljenik. šejh. . stati na nijaz šejhu. pristalica jednog od tarikata. zasniva se na hadisu: "Tefekeru sažatin hajrun min ibadeti sebine seretten". "Bolji je jedan čas razmišljanja nego 70 godina ibadeta". salik. . N . evlija. nešto što se čovjeku događa bez njegove volje. . Njih trojica prestavljaju učlere. Kutbul-aktab se naziva i Kutbul-Gavs. te način harmoničkog učenja Kur'ana ili ilahija (kasida). ili Kutbularifin. .

privola. duhovna veza sa Allahom dž. posmatra-nje Allahovog dž. saputnik. Hazreti Husejnovi potomci se nazivaju Sejjidi-ma. 39 .). . osoba koja se nalazi na određenom stadiju.Ruhanijet. kao drugi elementi. tajno. naslijediti nekoga u tajnosti da niko ne zna.Salik.š. šejh. glavešina.Sadik. u Alemi halk (Svijet stvaranja). veoma pobožan čovjek. pregrada.Suluk. tajanstvenost. je duhovna veza sa smrću. R . osoba koja napreduje u mekamima sejri suhi-ka. Ima dvanaest pirova. . vjeronaučni udžbenik. privoliti se Allahovoj odredbi pa bilo to dobro ili zlo. pokazivač puta. Kod derviša to je osoba preko koje se pristupa šejhu i derviškim obredima.Silsila. povezivanje. . a tim putem i sa Pejgamberom s.Perda.š. bol ili patnja.v. Bliska je pravoj smrti koja se vrši kroz duboko razmišljanje i ide tako daleko da u ovim mislima čovjek pomalo odumire tj. . poslanica. pristaša tesavvufskog učenja.Sifatullah. . u največoj tajnosti i u dubini svoga srca sakriti svoja saznanja koja su se čovjeku pomoću ilmi ledunna otkrila. prijatelj. pripadnik mističke filozofije. a hazreti Hasanovi Šerifijama. tajna. gospodin. putnik (Allahu dž. zadovoljstvo. diskrecija. manje napisano djelo. svijeta. silsila je stablo ili lanac koji vodi od šejha do Poslanika. starješina duhovni vođa muslimana. duhovno stanje dobrih. derviš.Rida.Refik.Rub. prolaz kroz mekame tarikata. ili sa šejhom. . . . šejh.Sufija (sofija).š. veza između derviša i šejha. . prvak.MIFTAHUL KULUB – Ključ srca P . svojstva i atributi. duša. pokazivač puta.š. sa Pejgamberom.Risala. jedini element koji spada u Alemi emr (Svijet naredbe) a ne. put derviša. niz. Sejjidu-sekalejn (Gospodar dvaju svjetova) zove se dika vasione Muhammed a.Rehber.s.Pir. tajno saznanje dobrih ljudi. .Sejjid. Allahova dž. zavjesa. tražiti naklonost od evlija. osnivač derviškog usulskog reda.Sirr.s. brošura.a. duh. mjesto gdje se pojavljuje (mušaheda). pismo.Rabita-i-mevt. . sa pirom. Inače Rabita je veza.Sirri-hilafet. loza. prva tri mekama. S . tajanstveno nasljeđivanje. razdvaja tijelo od duše. zastor. lanac. . . . sufi pripadnik tesavvufa. . istinoljubivi.

3. . kruna.Neposredno saznanje. Tesavvufsko učenje odnosi se na sljedeće predmete: 1. odredbi. Mudžahedat-Borba da se nefs uništi. jasne pojave. put. duhovnog približavanja Gospodaru-Allahu dž. . Tevedždžuh (razmišljanje o šejhu sa potpunom prisutnošću misli i duha) se izvodi van zikra.Tedželli. . Postoji dvanaest glavnih tarikatskih uslula. . u kome su sadržane upute i zabrane i zove se Kur'an a. odnosno uništenje svoga "JA". pojaviti se. tj. potpuni oslonac na Allaha dž. znanost i mudroslovlje. Božanski zakon. T . zakon objavljen cjelokupnom čovječanstvu. 2.Neozbiljne izreke. duhovni vođa muslimana..Tevekkul.š. prosvjetitelj koji se bavi prosvjećivanjem i naučavanjem derviša usulu i tesavvufskom učenju bilo u tekiji ili drugom mjestu. ili koji prima u tarikat. ružan posao. kao idealnom uzoru. derviški red. osnovu tesavvufskog učenja. nauka unutrašnjih značenja spoljnog svijeta. Allahov dž. pokazati se.š.š.š. Tesavvuf pridaje veću važnost stanju (halu) nego govoru. jedino se kod primjene u usulima donekle razlikuju.v.š. pa i sliku njegova lika u mislima.Tenešir. vođa učitelj. put i privrženost onih koji su se posve naklonili i sebe posvetili duhovnim stanjima. Šathijjat .MIFTAHUL KULUB – Ključ srca Š . .Šejh. .Tarikat. Keramet-Natprirodna svojstva svetih ljudi. kao stoje stanje (hal) jedinstva (vahdet) i nestanak (fena). skrušeno se predati Allahovoj dž.Šeriati-Muhammedija.Tadž.Šer. Tesavvuf nije filozofija jer polazi od Allaha dž. biti odan. tada se ne razmišlja ni o čemu drugom. islamska nauka kojoj je cilj odgajanje i moralno usavršavanje muslimana kako bi se što više približio Resulullahu Muhammedu s.Tesavvuf. 4.s. Intuitivni metod .š. onaj ko zlo čini. udostojen biti doživljajem i pojavom Allahove dž. Derviš će svoj vird proučiti poslije tevedždžuha.Teslim. put kojim se neko hazreti Allahu dž.Tevedždžuh. . a treba da predhodi zikru. uzdanje i oslanjanje na Allaha dž.a. Tesavvuf je temelj svih uzvišenih tarikata.š. u tarikatu onaj koji vodi zikr. sufizam. derviški usulski red. muršid. daska na kojoj se kupa (gasuli) mrtvac (mejit). starješina. učenjak. starješina jednog derviškog reda. imati stalno svoga šejha (muršida) na umu. dborote. Tarikati se u svom cilju ujedinjuju. bez pogovora izvršavati nečije naredbe. Tajanstvena mudrost. pojava istine. starješina tekije. predosjećanje. približuje. zlo. put usavršavanja na. . treba da je prisutna kroz sve tri etape salikova napredovanja.š. šejhova službena kapa. .š. staza. 40 .

pripadnik jednog derviškog reda.Zahir. Suprotno batinu. postojanje.Vird. ličnost.Zikir. to su prva trojica u hijerarhiji evlija a to su: Kutbul aktab. . osoba koja se brine o turbetu. osoba koja obavlja zikir. vanjski. pogotovo šejhovi koji nisu imali svojih tekija.Zat. vrijeme. potpuno Jedinstvo.Vuslet.Vudžud. dobri čovjek koji je stigao Hakkovoj blizini.š. jezikom). . salik koji teži da se približi Allahu dž. zikri-kalbi (zikir koji se čini srcem). Zikir može biti skupni i pojedinačni.Turbe. Služba turbedara bila je počasna dužnost. spoznaja Hakka i njegovih sifata do granice mogućnosti.š. . samoća. duhovno stanje jednog svetog čovjeka.š. tarikatski kodeks ponašanja. tijelo. Obično je to čovjek koji je imao otvoreni keramet (evlija) ili šehid. pravilo. . vladanje. imena. sastati se. To su ehlullahi. derviška pravila.Velajet. spominjanje. vidan. osama. prijatelj. derviš. jasno. V . pozvaoci. . Uz tekiju se obično nalazila i odaja turbedara.Usul. osjećanje tvoga nestajanja u vječnom postojanju. podsjećanje. može biti natkriveno a i ne mora. Najčešći oblici zikira (zikrullaha) su: zikri-džehri (zikir visokim glasom). salavate.Učleri. koju su vrlo često obavljali šejhovi. sjećanje.Turbedar.š. Jedno od Allahovih dž. svetost..MIFTAHUL KULUB – Ključ srca . obaveza preuzeta od svog šejha da u određeno vrijeme prouči određenu dovu ili odlomke iz Kur"ana a. zikr-da spominje (slavi) Allaha dž. mjesto gdje leži dobri čovjek (evlija). zikri-lisani (glasan zikir. čeljad. . prijateljevanje. . osobina četvrtog mekama Sejrisuluka. derviško zajedničko učenje u slavu Boga dž. hizmet čini za određeno turbe u svakom pogledu. . U . osoba. Sjećanje na Hakka.š. .. velija-miljenik. zaljubljenik koji nastoji da se približi voljenoj. Allahova dž.š. Gavsul azam i Kutbul ula. spominjati Božije ime. murid ili muršid. vilajet. princip. sastanak. odlična ličnost.š. 41 . biće (odnosi se na Allaha) . Z .Veli. prijatelj.Zeman. .Vahdet. sveti čovjek. Allahovi dž. zikri-hafij (skriveni zikir). jedini biti. načelo.Zakir.

.................. niz) .....................................................................16 Murakaba ........21 42 .................................................................................14 Nefji Isbat ....................................................10 Rabita............................................................Mevt.......... 1 Tarikatska silsila (stablo............................... 9 Tevedždžuh i Rabita ....................................................................................................................19 Kutbul Aktab............. 4 Ključ srca .....11 Sejri suluk ......... Gavsul Azam........................... Kutbul Ula................................. 8 Kako se od muršida uzima Inaba?............. 7 Može li se Muršidi – kjamil naći u ovom vremenu? ..MIFTAHUL KULUB – Ključ srca Sadržaj: Biografija ................................................17 Tarikatske finese ....................................................... Položaji i stupnjevi ehlullaha...13 Rabita – i ............................

.............................27 Sirri Kader i Levhi Mahfuz ....................................................MIFTAHUL KULUB – Ključ srca Ko je Muršidi – kjamil i šta mu je dužnost ....................30 Riječnik imena i pojmova ........................33 43 ................................22 Ko ne nađe Muršida šta da radi?..

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful