MIFTAHUL KULUB

Ključ srca

MIFTAHUL KULUB

Ključ srca
Šejh Mehmed-Nuri Šemsuddin Nakšibendi k.s.

MIFTAHUL KULUB –

Ključ srca

Biografija
Dersovi u tekiji na Mlinima u Sarajevu od 13.01.1977. god. u vremenu od 5. mjeseci i 3 dana. Preveo šejh kaderijskog tarikata hadži Fejzullah ef. Hadžibajrić. Prepisao 14.02.1990. god. šejh nakšibendijskog tarikata hadži Omer Bukurević u Visokom. U turbetu Kutbul-arifina Mevlana Jahja ef. kaddesallahu sirrehu, bio je turbedar poznati šejh hadži Mehmed-Nuri Šemsuddin Nakšibendi, kaddesallahu sirrehu, pa ćemo prvo kazati nešto o njegovoj biografiji. MEHMED-NURI ŠEMSUDDIN NAKŠIBENDI kadesallahu sirrehu, bio je petnaesti potomak kaderijskog pira, hazreti ABDUL KADIRA GEJLANIJE kadesallahu sirrehu. Otac mu je doselio iz turske provincije KAZAN, u mjesto TAŠ-KJUPRI (Ajvali), gdje je bio šehid. Rodio se u Istambulu 1801.god. ili 1216. god. po hidžri, a bilo mu je ime Sejjid Husein ef. Mehmed-Nuri pohađao je mekteb "Merdžan Aga", gdje je potegao prvo BISMILLE i učio KUR'AN. 1230. godine kada je imao 14. godina počeo je ezbelejsavati Kur'an. Kada je završio hifz (hafizluk) pošao je ići u medresu na Bajazidu. U džamiji na Bajazidu je išao na dersove pred Baltadži Hasan ef. pred kojim je savladao: Arapsku gramatiku, sintaksu i logiku. 1232 god. je obavio hadž, a po povratku sa hadža je nastavio naukovanje u Sulejmaniji džamiji, pred Šehri hafiz Mehmed ef. gdje je slušao dersove iz više nauke. Zatim je učio arapsku stilistiku pred Bulbul Danijalom. Fikh šerijatsko pravo je učio pred Dasi Ali efendijom. Usul - osnovi šerijatskog prava je učio pred hodžom Šehri hafiz Mehmed efendijom. Husni-hat tj. lijepo pisanje učio je pred Kabedži zade Mehmed Vasvi efendijom. Dok je Mehmed - Nurija učio u Istambulu, u to doba u KAJSERIJI je živio nakšibendijski šejh SEJJID MEHMED efendija koji je slovio kao evlija. U istom mjestu u Kajseriji je živio i njegov šejh Elhadži Ahmed Behdžet Kajseri. Njih dvojica su odlazili u Istambul na poziv Cara da
1

MIFTAHUL KULUB –

Ključ srca

kazuju vazove uz Ramazan. Tako se jednog Ramazana pružila prilika Mehmed Nuriji da se sretne sa starijim Šejhom iz Kajserije šejh Behdžetom. Sreli su se na jednoj od stanbolskih ulica. Stariji šejh Behdžet ef. rekao je mlađem šejhu Sejjid Mehmed ef. (evliji): «Ovog mladića iršad učini i budi mu šejh, a od njega će mnogi od današnjeg hazreti Pejgamberova ummeta, pomoću njega, stići do istine». Tako je Mehmed Nurija postao muridom svoga velikog šejha Sejjid Mehmeda, koji ga je podučavao i iršad činio punih 8 godina. Nakon toga pošto se pojavio zuhur, primio je od njega inabu 1236. godine. Sejjid Mehmed je preselio iz Kajserije u Istanbul 1244. godine i oženio se majkom svoga derviša Mehmed Nurije (koja je bila udovica) i tako mu je sada postao i šejh i očuh. 1252. godine dao mu je halifet. 1256. godine šejh Sejjid Mehmed je bio određen od strane sultana Mahmuta II da ide u Kirk-šehid u centralnu tekiju hadži Bektaš Velije. Sultan Mahmut II je u to doba uvodio regularnu vojsku a ukidao janičarsku, koja se uvlačila u bektašijske redove. Da ne bi u tim tekijama došlo do nereda postavljen je u smislu komesara u jednoj od najglavnijih tekija - bektašijskih. Tu su bila oba šejha, šejh Sejjid Mehmed i šejh Mehmed Nurija, u trajanju od 3 mjeseca. I pored državnih poslova, radi kojih su bili poslani ovamo, oni su u toj bektašijskoj tekiji proveli erbein skupa. Kada su se vratili iz Kirk - šehida u Istanbul i on je počeo iršad činiti u jednoj privatnoj kući. Nakon što je 1252. god. dao halifet Mehmed Nuriji, šejh Sejjid Mehmed je bio postavljen za turbedara u turbetu Mevlana Jahja efendije. Dužnost turbedara, do tada je obavljao Arifi-Billah šejh Elhadži Ali efendija, koji je tada preselio. U ova vremena služba turbedara je bila počasna dužnost, koju su vrlo često obavljali šejhovi, a pogotovo šejhovi koji nisu imali svojih tekija. Uz turbe se obično nalazila i odaja turbedara. Ovo turbe Mevlana Jahja ef. se nalazilo kod Nusretije džamije. I sultan Mahmut II je dolazio na dersove koje je održavao mladi šejh Mehmed Nuri ef. 1257. godine po drugi put odlazi na hadždž, a 1274. god. odlazi u namjeri samo da posjeti Medinu Munevveru.

2

Svakog je rado primao i lijepo kontaktirao. Poslije preselenja svoga očuha. Razgovori sa njim bili su svečani. jako pobožan. šeriati-Muhammediju. Pripisivali su mu otvoreni keramet. Vrijedno je pomena da je šejh Mehmed Nuri Šemsuddin ef. vrlo darežljiv. koji se zove «VASIJETNAMA». On je ukopan u istom turbetu do Mevlana Jahja efendije. a poslije preseljenja našli su mu u rukopisu dva kitaba: «MIFTAHUL KULUB» i «MURAKABA». a bio je potpuni MURŠIDI KJAMIL. za turbedara u turbetu Mevlana Jahja efendije. 3 . godine je šejh Sejjid Mehmed efendija preselio na ahiret.MIFTAHUL KULUB – Ključ srca 1282. gdje je obavljao turbedarsku dužnost. Za svoga života izdao je kitab. i vanjskim i unutrašnjim ponašanjem strogo pazio na šeriat. bio je postavljen šejh Mehmed Nuri Šemsuddin efendija. Bio je vrlo lijepe i blage naravi.

ali vole. oni mene neće naći i daleko su od mene.. moraju se moga puta pridržavati . Na ovaj način oni varaju sebe i svijet. nego to čine samo radi ćejfa. da uspiju na ovome putu do ovakvog cilja.MIFTAHUL KULUB – Ključ srca Tarikatska silsila (stablo. Ako ne žele ovaj put i ako im to nije u ime Allaha dž. Ovakvih robova ima mnogo. ali oni hodaju po skupovima i pokazuju 4 . jer su se pojavile mnoge "sofije" koje su se obukle u dervišku odjeću i zaogrnuli u odjeću ehlullaha. ti ovo napiši da bi se riješili svoga neznanja.š. i ovako mi se obratio: «Moje dijete Nurija! U zemanu se svega dogodi. ali ne paze na moj šeriat i sunnet. sjedio sam u svojoj odaji.Nuri Šemsudin Nakšibendi piše: Uzrok da napišem ovu risalu 1259.. Napamet su naučili ono što su im napisali njihovi vrijedni predhodnici. Da se opašu sabljom približenja Allahu dž. niz) Šejh Mehmed . pa radi njih neukih. Govore da su ehli-zevk i ehli-hal da bi kod svijeta stekli čast. tim. Drugog rebiul-evella. Opet želim da ti pokažeš moj pravi put. Oni ostaju u uzaludnom tapkanju u mjestu. Ovaj je dobio hilafet od šah MUHAMMED BEHUDDIN NAKŠIBENDUE (nakšibendijski pir). ne samo da se ne pridržavaju moga šeriata. Šejh Mehmed . salihi koji žele mene. da osjete Njegovu blizinu. Čak šta više. Nasuprot ovima ima ljudi iz moga ummeta koji nisu učeni.s. Ja želim da im ti olakšaš ovaj put. nego odstupaju od njega.š. Svezali su pasove i obukli tadževe. sadici i svi oni koji žele doživljaj sa Allahom dž.a.v. godine po hidžri ili 1843. Postavljaju se kao da su preživjeli ono što je napisano ali oni nemaju veze s. i to im nije hrana duši.Nuri Šemsuddin Nakšibendi primio je hilafet od velikog šejha Sejjid Mehmed ef. god.š. U mome ummetu ašici.h a r i d ž i j a. pa hodaju po skupovima i predstavljaju se kao prave sofije. ovaj od šejh Elhadži Ahmed Behdžet Kajserije a on je primio hilafet od hadždži Mahmut Kajseri Nakšibendi Uvejsije. Svi abidi. ašici. Ko jedan korak bude izvan moga puta izostao ili skrenuo ustranu on je odmetnik . odjednom mi se pojavio hazreti Pejgamber s.sunneta. a preko hazreti Hidra alejhisselama. Sami su muhtač muršidu. ali nemaju hala (stanja) pa ostanu na nepreživjelim riječima i izjavljuju da su muršidi. Ima ih dosta među mojim ummetom koji su sposobni da postignu dosta.

tarikat. Da li je ovo moguće izvršavati? Odgovor je sadržan u ovom ajetu: "TA HA MAA ENZELNA ALEJKEL KUR`ANE LI TEŠKAA. miljenik Allahov dž. "Kul in kuntum tuhibune-llahu ve jagfirlekum zunubekum. Oni nemaju potvrde da su muršidi.v. Šejh Mehmed Nuriji. hakikat i ma'rifet. sadik i oni od ummeta koji traže doživljaje."Ako volite Allaha mene slijedite i vas će Allah voliti. To piće je zikrullah. vallahu gafuru-rrahim" .. Car pejgambera. na Njega se oslanjamo i Njemu se vraćamo"."Nema upute osim od Allaha. zagovornik na Sudnjem danu. ILLA TEZKIRETEN LIMEN JAHŠA" .š.. Allah će ga napojiti jednim čistim pićem. Zato ti napiši jednu risalu (brošuru) i daj joj naslov "Miftahul kulub" . pa sam napisao ovu risalu (brošuru). "Ela bi zikrillahi tatmeinul-kulub"."Ključ srca"». da donesem na mjesto njegovu želju i naredbu."Preko zikira se srca smiruju". Poslije toga on (šejh Mehmed Nurija) nam preporučuje: «Ko je ašik. .s. ni hladnim utisnutim žigom koji ostavlja stalno utisnute tragove u svojoj duši i srcu. pokoran je i Allahu". on mora izvršiti. neka se vladaju po ovoj brošuri. Ovim se završava hazreti Pejgamberova direktiva. oprostiće vam grijehe. jer On je milostiv i oprašta". "Men jutii-rresule fe kad etae-llahe" . da bi mogli naučiti kako se putuje. Zatim donosi neke ajete kerime: "Vema tevfiki illa billah aleji tevekeltu ve ilejhi unib" . Treba da poznaju šerijat. Kome je naređeno. 5 . smatrao sam dužnošću koju nisam mogao izostaviti."Ko bude pokoran hazreti Pejgamberu. Ko bude išao ovim putem: "Sekahum rabbuhum šeraben tahura". samo je upozorenje onome ko se bude bojao".a. Pred ovom hazreti Pejgamberovom naredbom sageo sam glavu i uzeo pero u ruke».MIFTAHUL KULUB – Ključ srca se da su muršidi. hazreti Muhammed s."(O Muhammede) Mi nismo poslali tebi Kur`an da ti bude teško i neizvodljivo.

(što znači): Pio sam ljubav (prema Allahu) sve čašu po čašu ali piće nije nestajalo niti mi se gasila žeđ. Ašci su izrekli: "Ah minel ašk ve halatihi ahreka kalbi bi haratihi" . kao što je od početka bio. . A zatim: "El ašku narun illahijun juhrika masivallah". Pisac ove risale kaže: ."Ovu sam brošuru (risalu) napisao prijateljima i mojoj čistoj braći. 6 ."Uzdišem za aškom i njegovim stanjem. Allah je bio kad ničeg nije bilo On je i danas. koja sagorijeva sve osim Allaha i onoga koji Allaha voli". U njoj nema ni jednog slova van dozvoljenog. bez sumnje će ići pravim putem. u tome će bez sumnje uspjeti". Gornji bejtovi ukazuju na ašk. vječitu žeđ za Allahom."Ljubav je božanstvena vatra. Nju treba shvatiti dobro i ko se nje (risale) bude pridržavao. koji je spržio moje srce svojom vatrom".MIFTAHUL KULUB – Ključ srca Izreka: "Šeribtul-hubbeke `sen be`de ke`sin fema nefize šerabu ve la revitu kanallahu ve lem jekun lehu meahu šej`un el ane kema kane lejse lil in kani abden mimma kane". I ako još bude pomoć od Allaha.

put je siguran i hod sa njegovim svjetionikom je bez tumaranja. sa muršidi . Biti predvođen . treba da se osposobiš. ako si iskren u svojim namjerama i to želiš svim svojim srcem. Da bi našao. ličilo bi. koji tražite Allahovo zadovoljstvo i koji želite slijediti hazreti Pejgamberov put. I na običnom putu je potreban vodič. kao preduslov je pronaći muršidi . Kada srce primi LA ILAHE ILLALLAH. a koji se ovdje objašnjava. Kako se čini. šehvet. Bez muršidi . kao u mrkloj noći krenuti na nepoznati put. Da bi zauzeo pravilan smjer i na njemu uspio. Isto tako je 7 . Ovo treba jezikom izgovarati i srcem potvrđivati.kjamila putovati.kjamila.š. treba da znaju i vjeruju šta je LA ILAHE ILLALLAH. Allah dž. spletke i drugo. jer bez vodiča ići na put i pronaći pravi put je vrlo teško. će te pomoći.na putu. koji želite razlikovati istinu od neistine. kome je poznat put danju i noću. ono je zatvoreno za koje kakve nepoželjne poroke kao što su: pohlepa.kjamilom. očistiš i potrudiš da ga primiš. odanost ovome svijetu. Ašici i sadici koji žele i imaju sposobnosti da idu ispravnim putem. U ostvarenju i spoznaji istine LA ILAHE ILLALLAH.MIFTAHUL KULUB – Ključ srca MIFTAHUL KULUB Ključ srca *** KAKO SE TRAŽI MURŠIDI KJAMIL KAKO SE NAĐE MURŠIDI KJAMIL KAKO SE RASPOZNAJE MURŠIDI KJAMIL O prijatelji i braćo. treba da znate da je LA ILAHE ILLALLAH najvažnija istina koja postoji na svijetu. uputit će vas ova risala. Svoju srčanu kapiju treba da otvore kako bi mogao u srce ući nur.

bez predomišljanja i zastajkivanja budi mu teslim. Zato je potreban neko ko poznaje taj put. momentalno će ti brige otpasti. strah ga hvata od tumaranja. Ko bude imao ova tri znaka pri sebi. ali ti dobro slušaj a ja ću ti kazati tri glavna znaka za raspoznavanje: 1)U vrijeme kada mu pristupiš.MIFTAHUL KULUB – Ključ srca potreban vodič do velike spoznaje LA ILAHE ILLALLAH. a da ti ne udovolji. Ako u nekog vidiš ova tri znaka. donekle je tačno i objektivno ali ako budeš razmišljao i stvarno se predao Allahu. Budi mu sasvim pokoran i pred njim umrtvi sve svoje osjete. Allah neće ostaviti tebe.kjamila je teška ali i vrlo vrijedna stvar. U protivnom ne reci "nema muršida". Ko je njime prolazio pa da i nas povede. Čini 8 . iskrenog roba na ovom putu.kjamil. 2)Riječi koje su mu kao biser. i svaka njegova riječ će u tebi povećati ljubav prema njemu. Da li na tom putu ima provalija? Ko to ne pozna nemože praviti razlike između ispravnog puta od neispravnog. pojavit će ti se ljubav za razgovor. vidjet će se da ima po svemu hazreti Pejgamberovo ponašanje. Ko ovako kaže. Ako si pripreman i na riječi istinit. od puta po noći i bez vodiča. Zato je potreban muršidi . 3)Ko god mu ode na razgovor. Može li se Muršidi – kjamil naći u ovom vremenu? Znati naći muršidi . bez muke pored mogućih provalija. tako da nećeš poželjeti da napustiš njegovo društvo. želi da ga u ruku poljubi."kako ću ga prepoznati kad na sebi nema nikakvih znakova?" On ima na sebi znakove. Možeš se upitati . Ko na ovo pomišlja. a da mu on dovu učini. predaj mu se kao mejit gasalu. neće biti problema. U tamnoj noći ne vidi se kuda se korača. Budeš li ga iskreno tražio vidjet ćeš da ti je blizu i gotovo te za ruku drži. nego nisi se pripremio i ne postoji želja u tebi da ga pronađeš.

Kako se od muršida uzima Inaba? U knjizi "Istina o tesavvufu" od šejha Abdulkadir ef. Kada nađeš jednog ovakvog muršidi . sve njegove zapovijedi izvršavaj. takav će i hizmet dobiti". na svoj način. Još nešto vrlo važno. a te tačke su sljedeće: 1. On će te prozreti. Poslije ovih znakova. Muršid će lično uzeti na tevedždžuh hazreti Pejgambera i obratiti mu se: "Ja Resulallah! Jedan od tvoga ummeta (pod tim i tim imenom) želi od mene inabu. Da osjetiš mir kad sa njim razgovaraš. iznose se tri tačke koje su slične opisu koje daje i ovdje Mehmed Nurija u svojoj brošuri. Ovakvi su ćoravi. Poslije ovoga 9 . nadati se onima koji slijede. priđi mu bez sumnje i predomišljanja. pogleda u muridovo srce. pa po naslijeđu i oni ga održavaju i žele postići (ustoličeno šejhovsko mjesto u tekiji i mihrabu).š. Oni izlaze među narod i kažu . Oni se obuku u kisbet ehlullaha i uče neke risale iz tesavvufa. Ukoliko murid u tom času ništa ne osjeti. Dvojica slijepaca ne mogu ići na put. što ne traje duže od jedne minute. Ima ljudi kojima je ostao neki dergah od njihovih predaka. hizmet mu čini. bez i predomišljanja mu nijaz učini. on svojim pronicljivim očima. a i neznaju šta je to iršad. a i oni koji ih slijede su ćoravi. što god ti naredi izvrši sa zadovoljstvom. Da isto govori pred tobom i iza tebe. Pošto si uvidio ova tri znaka pri njemu."Mi smo šejhovi". Svijet upućuju i iršad čine. i dobrim djelima. muršid će mu predložiti da klanja istiharu namaz. 2. smatraj se počašćenim da si mu na službi. 3. Bojati se da se oba ne strovale. Da govori o spoznaji Allaha dž. Oni nemaju pravih znakova na sebi. a to će mu u jednom času naići ispred njega. te se tako pokazuju kao zreli arifi. One su znaci raspoznavanja šejha koji slijedi hazreti Pejgambera.MIFTAHUL KULUB – Ključ srca kako ti on kaže.kjamila. Postupiće se po istihari ako je pohvaljeno onda sjeda murid prema muršidu i gleda mu 10-15 minuta u čelo. a uz sve to. rekao sam mu da klanja istihare namaz i kako mu se tamo pojavi. Kada mu se pristupi.

Sa ovim murid mora biti zadovoljan. Pošto mu je kazao uslove. ni jedan dan da ne prođe a da ne prouči svoj vird. U salikovom dersu može biti pored spomenutog i tehedždžud namaz.MIFTAHUL KULUB – Ključ srca muršid uzme muridovu desnu ruku i objasni mu glavne šartove. Tevedždžuh i Rabita Salike. naklanjati i napostiti. i Ne biti ni protiv koga. prema muridovim sposobnostima. Derviš svoj vird obavlja tako što sjede u određeno doba na čisto i usamljeno mjesto. dok mu još nije dao inabu. Laž i "rekla kazala" maksimalno izbjegavati. u pola noći. jer sa malim može mnogo pokvariti u svom suluku. na vrijeme izvršavati i biti redovit u obavljanju dersa. muršid će mu dati ders. istigfar. Farz namaze na vrijeme klanjati. ne smije pogriješiti. Salik koji uzme idžazet i inabu. okrene se prema kibli i počinje učiti svoj vird. salavati ili koji Allahov isum. Uz to. nego gledati svoje mane i nedostatke. u sehur ili poslije sabah namaza. onaj koji mu daje utjehu i zadovoljstvo a to može biti Evradi fethija. a pored toga mora se pridržavati naprijed navedenih pet uslova. farzove što više da klanja u džematu i sunnete da ne izostavlja. kome predhodi fatiha hazreti Pejgamberu i hazreti Piru. (putnike koji su krenuli na ovaj put) dijelimo u tri kategorije i to: Muktedija = početnik Mutevessit = srednji 10 . Sve dužne namaze i post. Šartovi su sadržani u pet tačaka i to: Biti što više pod abdestom. koji se obavlja kako je muršid naredio.

š. a sebe kao da sjedi u tom šatoru i da mu sa sve četiri strane šatora dolazi fejzi-illahi preko šejha. nastoji da stigne do Allaha dž. I ona kao i tevedždžuh ima tri načina izvođenja i to: 1. tj. Tevedždžuh. tako i kod obavljanja svoga virda. a šejhovosrce kao jedno veliko more. Rabita Rabita je još jača veza i trajnija. onaj koji je najpogodniji saliku te po njemu postupa. Da šejhov ruhanijjet zamisli velik kao more. od tevedždžuha. preko svoga šejha i tako se voda prelijeva iz mora u njegovo srce (čanak). Pored ostalih obaveza. između Šejha i derviša koja se provodi u mislima. ta se veza zove tevedždžuh i treba da je prisutna kroz sve tri etape salikova napredovanja. a treba da predhodi zikiru. Da zamisli šejha kao šator. (od riječi iktedi = slijediti) kao i ostale dvije kategorije. zamišlja svoje srce kao jedan čanak. Na ova tri načina se sprovodi tevedždžuh prema šejhu. Derviš će svoj vird proučiti poslije tevedždžuha. pa i sliku njegova lika u mislima. Zamisli da ti šejh drži ruku u svojoj ruci i tako te vodi. i da je svoje srce donio do mora. tada se ne razmišlja ni o čemu drugom. Jedan od njih se izabere. (razmišljanje o šejhu sa potpunom prisutnošću misli i duha) se izvodi van zikira. Tevedždžuh se vrši na tri načina: Salik može zamisliti da sjedi prema muršidu koljena uz koljena. okrenut prema kibli. a sebe kao jednu kap koja se pomiješala sa morem i utopila se u more.MIFTAHUL KULUB – Ključ srca Muntehi = napredni salik Muktedija. 11 . on mora imati stalno svoga muršida na umu. Da ga puni Allahovim darovima.Na ovom razmišljanju se salik zadržava 16 – 60 minuta. I da njim (tim čankom) crpi vodu iz mora. a treba da je stalno prisutna bilo što da se radi.

utopljen u šejha.s. On je utopljen svojom ljubavlju u hazreti Pejgambera i kad o njemu razmišlja. kao i u prva dva slučaja. a kad hoće da spava onda zamisli da je spustio glavu na šejhove noge i tako će zaspati.š. U ovom (neposrednom) napredovanju salik što god vidi i doživi neće nikome kazivati osim svome šejhu. zamišlja ga na jedan od tri opisana načina. Zamisli da si obukao šejhovu hrku i kud god ideš da si u njoj. je što je još više ponizan i pokoran. Muktedija se nalazi u početnom stadiju i on je strogo vezan za svog šejha. Jedni od znakova uspješnog salikovog duhovnog napredovanja. On se u svome fikru (razmišljanju na jedan od tri izabrana načina) što više veže za Allaha dž. čvršća je i nepokolebljiva. srednje uznapredovani salik je "fena fi-rresul". pira i hazreti Pejgambera s. ali se sada uključuje i vezivanje za hazreti Pejgambera preko šejha. On obavlja sve isto kao i prvi i drugi samo što je razlika što on svoj tevedždžuh i rabitu prenosi preko svoga šejha. Zatim možeš zamislit da se nalaziš pod skutovima šejhove hrke ili pokriven rukavima hrke. U ovom kao i prvom načinu se provodi tevedždžuh i rabita. Mutevessit je srednje uznapredovani salik. Što god doživi ili vidi na bilo koji način neće nikome kazivati osim svome šejhu. na ovom putu. i veže za Allaha dž. te se za njega kaže da je "fena fi šejh". 3. samo što je mnogo jača koncentracija misli na šejha. tj. I da ti je šejh tako blizak.š. Muntehi je već napredni salik koji je poodmakao na svome putu. U ovom stadiju salik se osjeća prijatno napojen pa se na njega primjenjuje ovaj ajeti kerim: 12 .MIFTAHUL KULUB – Ključ srca 2. Ovo obavlja istim redom i načinom. u trajanju od 15-60 minuta.stalnoj vezi sa svojim šejhom dokle god je budan. Na ovaj način se salik približava hazreti Pejgamberu. kao što ti je hrka bliska i da je stalno prisutan šejhov ruhanijet.a. od ljubavi. bez sumnji. U ovom stadiju se primjenjuje ista tehnika vezivanja mislima za šejha kao i kod muktedije u tevedždžuhu i u rabiti.v. Mutevessit tj. Ovako treba da se ponaša salik koji je u rabiti .

Ovaj drugi Mutevessit iz aška i zevka. ne samo izjavama nego stvarnim stanjem. Ali to se ipak doživljava. misli i pjeva hazreti Pejgamberu. dok drugi tasfijje i kalbom ili tasfijje i ruhom. Sejri suluk Hadis: "Ela inne fil džesedi kalbe ve fil kalbe fuade. te da se ne zamisli neko oblikovano božanstvo. u tom srcu ima tajna. Bilo kojim metodom da se putuje. ve fil hafijji ahfa. Svako će sebi predstaviti i tako osjetiti Allaha dž. 13 .š.š. u tom skrivenom ima još nešto skrivenije. na duhovnom putu koji uzdiže muridi se moraju čuvati provalija koje ih susreću u životu kao spoticanje o sitno kamenje.š. dio i cjelina.š. u srcu ima srce (fuad).š. Allah dž. ve ene fil ahfa" . Jedino je Allahov dž. Velikani nam nisu u tančine objasnili ova pitanja.."U tijelu ima srce."Allah ih napaja čistim pićem". saznanja i stanja o savršenom čovjeku koji se približio Allahu dž. Jedni tarikati idu odgojnom disciplinom koja se zove terbijje i nefs. je stvoritelj svemu ovome. Pri ovome treba paziti da je Allah dž. zat izvan svega ovoga i nemože se opisati.š. sve dao. na svoj način.MIFTAHUL KULUB – Ključ srca "Ve sekahum rabbuhum šeraben tehura". na jedan od tri opisana načina. Ali biti Vasil-illallah. u toj tajni ima nešto skriveno.š. To je džuz i kjul. ve fi-ssirre hafijjen. Ja sam u tom najskrivenijem"! O ovim tajnovitostima je teško govoriti kao što je teško shvatiti stepen i čovjeka koji ih razumi i nalaze se na njemu. Oni koji su ovisni o svojim željama o tarikati Muhammediji. mogu samo halom postići krajnji cilj i u tome su saglasni svi tarikati. tj. Svaki pojedinac će prema sposobnosti svojih misli i razvijenosti misli tj. zamisliti sebi Allaha dž. . ve fil fuade sirre. prema istidadu i kabilijjetu. odnosno o čovjeku koji je Vasil-illallah. samo spominje. Nemamo uzorka da opišemo ovih pet faza približavanja Allahu dž.

a niti od imetka. na izvjesno vrijeme. Vrlo bliska pravoj smrti koja se vrši kroz duboko razmišljanje i ide tako daleko da u ovim mislima čovjek pomalo odumire. tj. pa salavate.š. Ni od prijatelja. a to traje 15-60 minuta. i da mu niko drugi nemože pomoći. (tj. Zamišlja kako je ispustio dušu. osjeti se u predjelu srca. treba da zna da kada mu šejh da dozvolu za učenje virda. Onaj koji putuje i traži letaifi kalb. koji njemu najbolje odgovara. Ako je ovo izvedeno kako treba. Rabita – i . Ovo je polazno u rabita i mevtu. Došao je čas kada mora sve napustiti. ni od rodbine.Mevt Rabita i mevt je veza sa smrću. zakopavaju itd. U srcu 14 . kupaju ga na teneširu. Nakšibendije čiste i uređuju svoj ruh i nefsi-natik tj. Prouči se 100 istigfara. Sada će sebi predočiti i muršida od koga je uzeo ders (vird). Ostali idu linijom terbijje i nefsa. ali svima je cilj i svrha zajednička i nađu se na kraju na istom mjestu. Ova disciplina takođe pripada nakšibendijskom tarikatu."Allah" i to veličine sjemenke od jele. Misli u koje se udubi ne treba kvariti. Zamišlja da je došao pred Allaha dž. tada treba da se povuče na jedno čisto i usamljeno mjesto da sjede na koljena i uzme jedan od tri opisana načina. Zatim počinju učiti uobičajeni ders koji se praktikuje kod nakšibendija. nose na mezar. i tako zamišlja svoga muršida. Pri ovom zikru treba sve zaboraviti a misliti na ono kako je ovdje opisano. pa dalje pira. onda uči ismi dželal "Allah" i to zatvorenih očiju. nefs koji govori. umiri se svaki dio tijela.š. razdvaja tijelo od duše. pa Allaha dž. a opusti svaki mišić. fina stanja duše. a koji mu je odredio njegov šejh. pa hazreti Pejgambera. vrate se ruhu i njegovoj spoznaji.š. tj. opremaju.MIFTAHUL KULUB – Ključ srca Nakšibendije su sebi odabrali sistem TASFIJJE I KALBA te se tim putem i odgajaju. Ovako pripremljen i udubljen zatraži himmet od šejha da izdrži u ovom stanju. dva prsta ispod lijeve sise) djelovanje od učenja ismi dželala . U tome se udubi. U ovakom postignutom stanju potrebno je izgovoriti 3000 puta "Allah". a to je spoznaja Allaha dž. a to je najsitnija sjemenka što postoji. Salik zamisli da je umro i da mu nema pomoći ni od koga.

a nekada je to cio splet boja. te se na njih primjenjuje kur'ansko aje: "Vezkur Rabbeke iza nesite" . Taj zikir se čuje posebnim čulom. Zatim će se ove ugodnosti pomicati prema vrhu prsa do u grlo. Unutra je šator i zelena kapija oko šatora je svjetlost Allahova koju do sada nisu videle oči sve ovo sam vidio sebe gledajući. tako se desi da salik osjeti pravi rad srca na opisanom mjestu prsa. Poslije ovih osjeta. Pri ovim pojavama salik ne treba da se uplaši nego i dalje da ustraje na zikru.MIFTAHUL KULUB – Ključ srca će se poslije uzbuđenja osjetiti smirenje. pridodavati zikir ili mu mijenjati ismove. Salik će svoj vird obavljati svakodnevno i neizostavno. jedni mogu vidjeti crveno svjetlo sa istoka. prema sredini prsa. Mjesto ovim stanjima je u kalbu ruhu. One osjete koje mu Allah dž.š. a u istoj visini prsa. kad ocijeni njegovo stanje u uzdizanju i pomjeranju i promjenama na srcu. ihfa a ujedno to su nazivi za ta stanja i osjete."Sjeti se Rabba kad sve drugo zaboraviš". neće nikome kazati osim šejhu. Nakšibendije koje uspješno ustraju na ovakvom zikru.oživjelo srce. Salik će osjetiti da mu svaki dio tijela viče "Allah". Otišao sam dalje i vidio predjele pa sve unutra viče Allah Allah 15 . Salik će ovo ispričati svome šejhu. sirr. Pisac u stihu izražava ovo što je pisao: U srcu mi je građa od dragulja vidio sam jednu kapiju odjakuta ušao sam tamo. dadne zahvaljujući ovakvom zikru. Posebno nesmije dozvoliti da mu se ovo izgubi ispred očiju. Osjet veličine sjemenke će mu se pomaknuti prema desnoj strani. Vidio sam i još skrivenije to je bilo narančasto svjetlo. hafi. pogledao. a neki sa zapada. Pored ovih mogu se pojaviti još neki znaci. osjeti se da je srce oživilo i da je "veledi-kalb" . slijede viši osjeti. tj. To je kod onih koji ustraju. a on će mu. Uz svako ovo pomjeranje mogu se primijetiti i promjene boja koje dolaze sa istoka ili sa zapada. presjajno da ga oko jedva gleda gledao i dalje neprestano. i dvorac vidio.

koje se postižu pomoću ismi Allah. 16 . desna i lijeva. a zatim slijedi). Salik će sa muršidovom dozvolom uz njegov nadzor preći ovih pet latifa (skrivenosti) i doći u šesti stepen letaifi nefs u kojem se obično pojavi naranđasta svjetlost saliku pred očima.osim Allaha. Pošto je salik prešao latifei seba. I ovaj ima svoja tri značenja a objašnjava se pomoću ovo troje: 1. onda mu šejh kao osposobljenom daje da ustrajno uči nefji isbat . izražava to nijekanje. I kod ovog učenja potrebna je saliku osamljenost i čisto mjesto. a to je vrhunac poslije uređenja srca. i sve oko njega.La ilahe illallah. će mu vikati "Allah". onda će ismi dželal osjećati na vrh tjemena glave. Salik kada predoči šejhu šta je sve vidio i šta mu se sve pojavilo učeći Allah.Nema Boga (i to se glavom. Nefji Isbat U nakšibendijskom tarikatu. koje treba da ga vode iz faze u fazu. učenje "LA ILAHE ILLALLAH". La maksude illallah = Jedini je cilj i namjera Allah. Pri ovom izgovaranju potrebno je i tehniku disanja i izdisanja podesiti. La mevdžude illallah = Niko ne postoji osim Allah dž. Svaki njegov dio tijela. kad pređe sve faze. isti režim kao i kod ismi dželala. koja u pokretu. Šejhovom dozvolom. S desna se počinje učiti La ilahe . La ilahe illallah se počinje učiti sa "La" iz dna grudi. nakon što si se osposobio sa ismi dželalom. Ovo će mu se svaki dan dešavati.MIFTAHUL KULUB – Ključ srca ko želi vidjeti ovaj suluk neka postupi po ovom kitabu.. 2. "La" je kao stablo sa dvije grane. onda sa dozvolom šejha prelaziš na NEFJI-ISBAT tj. ukoliko što ne pogriješi.š. La mabude illallah = Nikome se ne ibadeti osim AIlahu. Salik i dalje uči ismi dželal istim redom po 3 000 puta.. illallah . Salik će sav utonuti u to i sebe će vidjeti u ogledalu i u svjetlosti. 3. Prvih pet latifa bile su u srcu a ova šesta se ogleda na čelu. okrećući glavu s desna na lijevo prema srcu. Ovo je letaifi kalb sa svojih pet faza skrivenosti i tajnosti.

Murakaba Do sada smo objasnili učenje ismi Allah i La ilahe illallah i to zikri kalb tj.na jedan dušak. Između udisaja salik treba da misli na "Illahi ente maksudi ve ridake matlubi" . kad salik gubi svijest i ne zna za sebe. Ovaj način zikra se ne može na ovaj način. te u tome slučaju mora se odmah obratiti svome šejhu. Ko ne vrši farzove. kao i ostale faze u razvoju.MIFTAHUL KULUB – Ključ srca Potrebno je da ono bude postupno i nastojati da se tri puta izgovori nefji-isbat u jednom dahu ."Bolji je jedan čas razmišljanja nego 70 godina ibadeta". Kur'ansko aje: "Ridžatun la tulhihim tidžaretun ve la bejun an zikrullah" . pa eventualno uskladiti hušu i hudu i podesiti ilum i amel. znak je da se od nečeg nije predhodno očistio. Ako salik ne postigne uspjeh. Tako će napraviti 21 udisaj a 63 puta izgovoriti La ilahe illallah. 17 . S njim se posavjetovati. Džezba se može doživiti u učenju ismi Allah ako je on DŽEZBEI-MAIJE I ZATIJE. koja se zasniva na hadisu: "Tefekeru satin hajrun min ibadeti sebine sereten" .Ti si mi želja i samo Tvoje zadovoljstvo tražim". Ako u salika nema nikakvih promjena onda nešto nije u redu sa njegovom čistoćom ili u tehnici zikra. Ovdje se može podesiti zikir i fikr pa se u kelimei-tevhidu doživi džezba. skriveno. obavljati pred svijetom ili na zajedničkom zikru. Pošto je salik prešao u nefji isbat. Na ovome će devamiti i nešto kasnije će moći najviše 7 puta izgovorili La ilalie illallah sa jednim udisanjem. da Allah sebi privuče roba javno ili tajno tj. Ako mu je sve u redu osjetiće kao da pliva u moru i u tome halu će nijaz učiniti i ponovo izgovoriti Illahi ente maksudi ve ridake matlubi. tj. Zakir će osjetiti u prsima i srcu neke znakove koje će kazati muršidu. muršid će mu reći da ostavi zikir i pređe u MURAKABU. S pravilno izgovorenim "La" sa salika sve spadne od neba do zemlje. džezbe neće doživjeti. Tako će sa 21 udisajem po 7 esmi izgovoriti 147 puta La ilahe illallah. Druga je džezba u ismi Kajum."Ljudi dođu na jedan stepen kad ne zavodi ni trgovina od zikra". učenje srcem bez izgovora.

š. kao da sam odumro. nego je ovo umiranje prije smrti.mjestu. Ovdje se razmišlja o tome. osjetiti smrt. ovo nije rabita i mevt). kao da je bilo pa nestalo – postojalo tj.Kome pripada vlast danas? "Lillahi vahidil kahar" -Jedinom Allahu dž. (tj.) Bejt: "Ašiku. vrati se svome prvobitnom položaju . Motivi o kojima se u murakabi razmišlja su trojaki. na čistom i usamljenom mjestu razmišljati (fikr) i to na jedan dublji način. pa se i oni dijele na tri stepena: Što se razmišlja. Ovaj treći stepen je i najjači. uzmi dušu a daj mu Rabba on neće ni duše ni tijela svoga ". kako je već u tevedždžuhu (posmatranju) navikao da u osami zikir čini i preživio mušahedu (osvjedočenje) i prešao sedam latifa. postojao sam ali me sada nema. osjetio u prsima i srcu pomicanje osjećaja prema grlu. vrati se svome Gospodaru Zadovoljna. Aje: "Limenil mulku jevme?" .š. pa se nešto kasnije osjeti priključivanje Allahu dž. vidio razne boje i doživljaje koje donosi nefji-isbat.MIFTAHUL KULUB – Ključ srca Salik. U ovom razmišljanju će se sjetiti značaja ovog ajeti-kerima. 18 . Ovdje se osjeti vuslet (približavanje) i rahmet. Zatim poznati ajet: "Ja ejjetu hennefsul metme-inneh irdžii ila rabbiki radijeten merdijjeh" . sa novim prijatnijim doživljajima. U ovom razmišljanju se provodi 15-60 minuta iz dana u dan. pa se ovaj postupak naziva MURAKABA. kao da ništa nije stvoreno i ničega nema (nefj-ništa).O dušo smirena. Sada će ponovo na isti način tj. U ovom stepenu se misli samo na Rabba i za njega se misli isključivo vežu. osjetit će se bez riječi. (ovdje se razmišlja kao do sada o samom umiranju. odnosno.

Za ovo se mora potruditi da lično odstrani od sebe. pa da i oni nekada postanu njegove halife. Ako salik ne osjeti ništa ni pored muršida. pa ako ni pored ovoga truda ne napreduje. Ali ima salika koji teže shvatanju pa nemogu napredovati. Ako to nije u stanju odstraniti sam. Ima bistrih i nadarenih murida koji svoj put brže prelaze nego ostali. pa da i on može biti muršid. Oni će je izvršiti i šejh će ga u svim tim fazama pratiti neodvojeno. nego će ga lično muršid preispitati da nema neki propust koji je on napravio kod sebe.MIFTAHUL KULUB – Ključ srca Tarikatske finese O moji prijatelji! Neka vam je znano. ili ima nešto više pri sebi: narav. pa ako treba i murakabu da skupa vrše. opet će mu šejh pomoći. znak je da salik nije u redu. onda se za ovakve kaže "ostao je na pazaru u ezelu". ono što mu smeta. Muršid može dovesti svoga murida do mekama na kome je on i obično se dijele na ove tri grupacije: Da ga dovede do stepena i oslobodi ga. a dalje prema fazi murakabe. nemože druge voditi i nema nikakvih činova. on će se obratiti muršidu koji će ga uzeti sa sobom da skupa zikir čine. On jede ili pije ono što nije halal lokma (dozvoljeno). ide dalje pa prolazi one latife. ako nemože dospjeti treba da odustane. Da ga može dovesti na stepen muršida ali da on nije ni muršid ni halifa. nego je haram ili ima nečijih tuđih hakkova pri sebi. Nakon svakog uloženog truda ovaj treba da se kani svega. ali mogu bar dobiti neke osnove. Ova vrsta ljudi treba da se trudi na svaki način da dođe do mešaheda. Ali ako u salika nema nikakvih osjeta. da salik svoj suluk počinje dovom i himmetom svoga šejha. Muršid ga još neće tako jednostavno napustiti. a cio staž je završio. Tevedždžuh i sa one 3000 ismi Allah osjeti djelovanje. kako bi i sam mogao druge muride voditi. ljut je itd. 19 . Muršid je dužan da ovakvim bude susretljiviji i da im veću pomoć ukaže (a prevariti ga nemogu jer je muršid prešao te faze).

pa još dušom i srcem postupi po uputi pri murakabi. govori i zvukove daje. Ako bi se salik uzoholio i umislio sebi da je svoga šejha prešao. izgovara. To sve Allah dž. a uz to je iskreni derviš koji je ašik i sadik.š. izgleda kao da zikir čini ili Kur`an uči. Poznato vam je da Allahovo zadovoljstvo i slijeđenje hazreti Pejgamberova puta ko traži. sam sebe. vrlo mu je opasno i sedam mora ga oprati ne može. pa mu sve što šumi.š.š. znaj da su uzde u muršidovim rukama. U nakšibendijskom tarikatu se svome šejhu kaže "Aziz" a ime se ne spominje. Salik je samo prevodioc riječi koje Allah dž. da to nije od njega nego samo preko njega. Prema svome šejhu da ima husni mehabbet. ali sebe ne vidim Čuo sam glasove ali ni glas ni riječi nisu mi iste Pojaviše se jedne haljine u kojima se nađoh Tako je Nurija nestao i opet se pojavio. Vidjeće da sav ovaj zikir i fikr i ono što mu.MIFTAHUL KULUB – Ključ srca Ukoliko se jedan iz ove treće serije ili neki koji nije ni dotle došao. biće zaslužan Allahove pomoći i dobrote. to se čuje pomoću jednog drugog osjeta. 20 . u razgovoru pri oslovljavanju. Salik u suluku treba da gleda na svoj selamet i da se on smatra od svakog niži. hakikatu mnogo više propasti. se iz vršenja ovoga dvoga pojavi. zikir čini. začudih se Zastadoh tu i čuh jedan glas: "IRDŽII" Rastavila mi se duša od tijela moga Više nisam vidio svoje vlastito tijelo Ono što vidim istina je. O ti saliku! Ako ti se pruži prilika da se uzdigneš do arša. Salik se na ovo privikne. zikir čini preko svojih prevodioca terdjumana. koliko se uzdigao toliko će u tarikatu tj. nazove halifom. I u svakom slučaju mu treba biti teslim. Bejtovi: Posmatrao sam jednu tvrđavu iznutra Vidio sam jednu siluetu i ništa više Pojavio mi se dim bijeli. Vidjet će da sve što je na ovome svijetu da Allaha dž.

. U ovim halovima se osjeća "Ennel Hakk". U svakom stoljeću ta se počast daje jednom zatu. radi čega je Mensur Haladž izgubio glavu. su ehlullahi tj. Gavsul Azam. niti vesvesom. Ettehijjatu će učiti halom jer u njemu je mu`minov miradž.MIFTAHUL KULUB – Ključ srca Nekim se salicima na ovom stepenu pojavi poznata riječ "Irdžii" . ali ima ljudi koji nisu u tarikatu. a ono je u namazu. ali ovo je viša istina o kojoj čovjek nije zaveden šejtanom. Poslije ovoga dolazi stadij "fenaa fillah i bekaa billah". . čiji je duhovni stepen velik. Allahova čeljad i Njegovi pozvaoci. prema Rabbu. Sve što čini zna da Allah dž."O ti smirena dušo!" Na ovoj se mertebi ide prema mutmeinni. ali mu srce vuče na drugu stranu tj. Gavsul azam i Kutbul ula). ta osoba Allahovom dobrotom 21 . Slika je jedna. pa će svim svojim dijelima na tu stranu i naginjati. Tada salik dolazi u jedan hal "tedželli ef`al" kada se on osjeća kao jedna mala stabljika koja se njiše izložena vjetru.š. Aje: "Ela inne evlijaellah la havfun alejhim ve la hum jahzenun". koji je na visokom mekamu tj. Položaji i stupnjevi ehlullaha Ehlullah su ljudi koji su ehli tarikat. a on da je samo jedno materijalno sredstvo preko kojeg se to čini. KUTBUL AKTAB je velika ličnost sa visokom službom .š. a to su oni koji ne znaju za strah osim od Allaha dž. Kutbul Aktab. a evlije su."Esselamu alejne ve ala ibadillahi-ssalihin. dok su evlijullahi ljudi evlije. (Ehl. Ova trojica koji su u naslovu (Kutbul aktab. a on da je sifatullah.čeljad). čini. a boje su razne." čuje kao odgovor. Kutbul Ula. Ovdje se riječ evlija prevodi kao Allahov prijatelj. Salik ima tada i dunjalučko zanimanje. Tada salik preživljava ettehijjatu..hizmetom. Ehlullahi mogu biti i evlije pa je to još bolje. kojeg je hazreti Pejgamber na miradžu učio od ushićenja.

Pokrajina na kojoj on upravlja ne mora biti u mjestu u kome on živi. Kad dođe vrijeme kutbul aktabu da seli na ahiret.š. Ova trojica koje smo opisali prestavljaju UČLERE. On ima takođe široka ovlaštenja. jer nisu vezani za prostor ni vrijeme.JEDILERI. Ovo je sirri hilafet .000 evlija i tako će do kijameta ostati. zvanično postavljeni.KRKLERI. GAVSUL AZAM je takođe visoka osoba sa visokim položajem. Svi su u službi kutbul aktaba. Ko je Muršidi – kjamil i šta mu je dužnost 22 . Za svakog od njih postoje znakovi. To obavlja Hidr alejhisselam. On je odmah sljedeći čin poslije kutbul aktaba. KUTBUL ULA (EVVEL) . Ehlullahi su Allahovi zastupnici na zemlji i svoj posao obavljaju u ime Allaha dž.tajno nasljedstvo (tajnog cara na svijetu-kutba). kutbijjet prelazi na gavsi azama. Smatra se da na svijetu svakog momenta ima 124. daje uvid i upravljanje na oba svijeta. Zatim su grupacije evlija 300. Oni znaju stanje svakog čovjeka. Svaki od njih je na stepenu kutba i može ga zamijeniti.je prvi kutb među ostalim kutbovima. 500 i 1000. a po hazreti Pejgamberovu šerijatu. Za njih ne postoji razlika u blizini i daljini. On ima moć da upravlja događajima na svijetu. Allahov zastupnik na zemlji. bolje nego on što on poznaje lično sebe. kome dođe ilham da ode do gavsul azama i zatraži mu muštuluk i kaže da mu se predaje kurbijjet uz selam od hazreti Pejgambera. pa četrdesetorica . sve njih javno iskupi i imenuje koji će među njima biti kutbul aktab. Hazreti Pejgamber. Osim njih postoje sedmorica . ali ne djeluje ništa bez kutbul aktaba. a mogu biti dalje ili bliže. Njemu Allah dž.š. Postupa maksimalno onako kako je hazreti Pejgamber postupao. Svaki ima svoje područje na kome djeluje.MIFTAHUL KULUB – Ključ srca postaje halifetullah tj. ali u svakom momentu ima uvid u nju. samo nisu označeni kao kutbovi.

i da je pred njim kao mrtvac pred gasalom. a zastupa hazreti Pejgambera. Onaj koji je zadužen za iršad. on ima vrijeme kad murid od njega prima INABU. Treba da znaju da ovakvom 23 . Oni su natakli sebi taj tadž i to su uzeli sebi u zadatak.pet. on ga dovede do stepena do koga se može doći. Sve nije jednako. Nekim dodijeli tehedždžud namaz. Muršidi kjamilu se učini bej`at i on vodi salika. Znači nema puta bez muršida. Neke muride Šejh češće poziva na razgovore i s njima u raspoloženju priča. a nekim abdest namaz (kada se na svaka dva rekjata nafile namaza uzima novi abdest). jednima neće dati ništa. on mora biti potpuno teslim . da se čuvaju. jednim lakša drugim teža. ne treba da se zavode i da smatraju da su privilegirani kod Šejha. uredno. Šejh će jednom muridu dati mali vird. Ovakav muršidi kjamil kad uzme murida da ga vodi kroz suluk. ne treba da nervira i odvodi u kritiku. Može ih biti četiri . Kad murid uzme od šejha inabu. Šejh jednim dervišima može narediti da redovno poste. Šta će šejh primjeniti na pojedinim muridima ovisi o samom muridu. grupna. niti režim prema svakome može biti jednak. Kod nekih se derviša pojave prigovori: "Meni je dao malo virda a onome više!" Derviš se mora čuvati ovakvih prigovora. što sa njima bolje postupa. Ove druge. (Davudov post. Prema potrebi i prilikama njih ima u gradovima i u drugim mjestima. svakodnevno i u slast.odan šejhu. jer u tarikatskoj odgojnoj praksi se ne primjenjuje razredna nastava tj. a drugom viši. dok druge rijetko poziva i prema njima je strožiji. to je taj refik bez koga se ne može na put. okrenutog prema hazreti Pejgamberu. osim što će im naglasiti. nego se provodi individualna nastava. Da čuvaju farz pa čak i bez sunneta. kako je hazreti Pejgamber postupao. Pored ovih ibadeta Šejh može zadužiti murida sa zahirskim hizmetom. Uvijek su u pripravnosti srca. jer je to veliko zaduženje.MIFTAHUL KULUB – Ključ srca Po Allahovom naređenju u svakom stoljeću pojavi se čovjek koji po ilumu amel čini (vlada se po ispravnom znanju). jednim naredi savmi Davud. a drugima da poste ejjamu lbejdi (posti se 13. ovakav Šejhov postupak prema njima. opet nekom više nekom manje. kada se posti svaki drugi dan). To je obrazovan čovjek koji se pojavi u svakom predjelu. išrak ili tehijetul mesdžid. Ona se daje kad šejh vidi da je murid sazrio i osnažio za inabe i tarikate. a postupaju onako. Za ovakvog čovjeka se kaže da je muršidi kjamil. Ni ovi. nego obavljati ono što mu je dato. 14 i 15 dan u svakom mjesecu po hidžri). Njih objedinjuje njihov zajednički i istovjetni postupak.

Ako se muridu pojavi neki hal dok je još u društvu. Ako mu Šejh dozvoli da sjede. Šejh se ljubi u ruku i čeka se na nijazu. Kad ga upita. nego u sebi kaže: "Oni su Šejhovi. Ako se u jednom društvu povede kritika prema jednom Šejhu. u svakom slučaju se nađe sreća. ja ih poštujem. Oni zatovi koji su kod Allaha dž. kad mu se ulazi.š. ali svoga ponajviše jer on mene najbolje poznaje!" Ako murid dobije neki uzur (nagon. postoji poseban razlog. kuca se na vrata i čeka se odobrenje za ulazak. on sjede. tj. pravo i uljudno. pljune. Šejhove 24 . i kad ga upita na to će odgovorit. posvetiti dovoljno pažnje. pa ako ih pomogneš. onda će i dalje sjediti. Ovako treba da postupa i u tekiji i van tekije. sljedeće naređenje. njima se otvaraju novi pejzaži i ulaze u jedno novo posmatranje. na ulici. murid se sam mora sjetiti i pomoći ga prikladnom hedijom. Ehlullah su tajna. Svaki murid treba da obrati pažnju na sljedeće: "Da se čuva edeba i erkjana". makbul. U ovim Šejhovim postupcima se vidi Džemal i Dželal. poslije svog Šejha.Šejh mene bolje poznaje nego ja sam sebe. Murid ne smije dugo sjediti sa Šejhom. i ove naše kratke pameti je nemogu razumjeti. on treba da pomisli . koristi se uobičajenim tevedždžuhom. ljepota i oštrina. poljubiti ga u ruku i stvar mu kazati. a ako ga Šejh zaustavi. pravi derviš u tome neće učestvovati. Ako u jednom društvu. Prijatelj s prijateljem kada se nađe. a Šejh ga materijalno pomaže. da svoj jezik prema njima očuva. a zatim kad se uđe u sobu. Ako je murid siromašan. Šejhu u tekiji i na drugom mjestu. ali sa odgovorom se mora zadovoljiti. Dok stoji na nijazu. potrebu) u društvu na primjer kihne.MIFTAHUL KULUB – Ključ srca šejhovom ponašanju. da ih ne bi čime uvrijedio. Allah će ti to mnogostruko namiriti. Pristupajući Šejhu sa edebom. on će srcem uzeti destur (dozvolu) i mirno izaći van. bez i da bilo šta kaže muridu o tome. Derviš ne treba da se čudi ako Šejh na njega ne obraća pažnju. Ako murid na ulici sretne Šejha. to mora cijeniti. nego izvjesnog vremena mora zatražiti izun. Ako se Šejh nađe u materijalnoj nevolji. neprimjetno će prići svom Azizu. ti nećeš biti oštećen. Od ovih postupaka brzo će uvidjeti rezultate. Murid treba da nastoji da vazda postupa po adabu. može ga zaobići ako misli da mu nemože. Da ih prizna i počast im ukaže. ima više Šejhova i ostale treba da poljubi u ruku. da mu krv poteče ili abdest da promijeni.

2. 5. 4. Zikir će tu obaviti.Sve je određeno i predviđeno na ovome svijetu. biti zadovoljan. njegovom životu. sunnet. Kad sjedu u halku treba da prođe 5-6 minuta dok se skoncentrišu. Oni se predhodno pripreme za taj razgovor. Šejh okuplja svoje muride. srednji i napredni derviši. jednom . on to neće učiniti. Mu'min se ne treba ubiti radi nekih briga. PONAŠANJE svoje da podesi onako. i to u svojoj tekiji ili nekoj drugoj odajii. Na primjer: Po šeriatu čovjek može izostaviti neke namaske sunnete. O prijatelju! Neka ti je poznato. Ovi zadnji kroz cio svoj život treba da se pridržavaju ovoga: 1. a ako radi kako je hazreti Pejgamber radio. Na njih se odnosi ajet: "Nahnu kasemna bejnehum meišetehum fil hajati-ddunja. vadžib. pa da to objasnimo. RIDA .dvaput nedeljno. a ne po šeriatu. i da se ne brine kako će šta ispasti u njegovom životu.š." . a prema trećima neka sredina između ovo dvoje. i što više da približi svoj način života. MAKSIMALNI TEVEKKUL u svemu.(Riza). mustehab.MIFTAHUL KULUB – Ključ srca treba posjećivati i ti da budeš počašćen što ti se ukazala prilika da posjetiš jednog od Šejhova. mubah. Oni sjedu u halku na tevedždžuh prema šejhu. koji su mu pristupili. hazreti Pejgamberov šeriat. Da se što više oslanja na Allaha dž. radi upućivanja i duhovnog odgoja i uzdizanja. Šejh uzima svakog pojedinačno na tevedždžuh. Rekli smo da imaju: početni. 3. mekruh i mufsid. On treba da se trudi. a što te zadesi u životu sve treba da ti je kao dar od Allaha dž.s. vladati se po onom kako je hazreti Muhammed a. A to su: farz. harem. nego će te sunnete klanjati i još možda više ih nakititi nekim salavatima i si. Takođe ni 25 . ŠERIAT maksimalno da primjenjuje. kako hazreti Pejgamber ponašao.š. radio. TESLIM da bude šejhu i postupa po njegovim riječima i savjetima. Glavni tadž da mu je u životu. Sa svojim Šejhom treba nastojati da se što češće vidiš. da po njemu mjeri i da se pridržava osam efali-mukellefina. kako će se postaviti prema kojem dervišu to je njegova stvar. a šejh. a on prema njima. da će šejh svoje muride sabirali na jednom mjestu jedno vrijeme. takođe na tevedždžuh. Šejh hadždži Mehmed Šemsuddin Nakšibendi kaže.

6.razmišljanje se mnogo praktikuje i to samo o lijepim stvarima.š. ali na to se ne treba obazirati i putem treba voljom gaziti.s. Fikr . sasvim mu je dovoljno. Neke iznimke se mogu tolerisati. potrebna je uljudnost. a hazreti Muhammed s.razmišljanje je bolje kudikamo od zikira. U TEKMILI-SULUKU . Ovome ajetu je hazreti Pejgamber bio dosljedan. potrebna je uljudnost. Šejtan se može uplesti čovjeku i u zikiru. potrebna je uljudnost. jer on će i njega brzo ostaviti. i vidio ga nešto zabrinuta. Upitao je Džibril a. U svakom tarikatu je zacrtano lijepo ponašanje.š. brzo će osjetiti napredak. U GAFLETU nikada da ne bude.s.š. jer odmah uz to je i bi namaz.hajretullahu-zaneseno diveći se Allahu dž.v.prema Allahu dž. I ako ih izvede dokle treba.š.završnom putovanju. Za početnike smo kazali da je potrebno da su što više pod abdestom.MIFTAHUL KULUB – Ključ srca mustehabi po šeriatu nisu pod moranje.š. a hazreti Pejgambera salavatima i ponašanjem. U halidijskom tarikatu muvadžeha . ali u fikru mnogo lakše.privučeni Allahu dž.. Aje: "Festekim kema umirte" .a.s. jer se na njih može oslanjati u daljem radu sa drugim muridima. i sve u tarikatu je od lijepa ponašanja.a.vasil illallah . jer mi treba da smo ruhom . Šeriat ne brani najesti se. njemu se može čestitati. hazreti Pejgambera šta je 26 . uvijek i svugdje lijepo ponašanje prema svakome. Na ovom dunjaluku Allah dž. zikrom. se nije nikada najeo niti prejeo. Nekom prilikom je došao Džibril a. je svakome dao ravnice i čvorove po putu."Ponašaj se kako je naređeno". i tako da stignemo do Njega. Da se vazda prisjeća Allaha dž. jer ko svede sebe na minimalan grijeh. Murid ne smije biti bi nijaz. ali pravi sljedbenik hazreti Pejgamberov ih neće izostaviti. a tijelo da nam je u stalnom pokretu -hizmetullah . Ko bude ispunjavao ovih šest tačaka. pa da čak uzimaju abdest i pred spavanje. Srce muridovo treba da je u . O prijatelju! Muršid može tri do pet murida upućivati. ali u njega se brzo uplete šejtan.s.v. hazreti Muhammedu s.

i u mislima o njima. Hazreti Pir Šah Muhammed Behauddin Nakšibend je ovako izgledao: 27 . "O Ti Gospodaru." Hazreti Pejgamber je ovo proučio i unuci su ozdravili. ozdravi Hasana i Husejna od džinnskih zadaha i ljudskih pogleda. Ovo je visoki tarikat.š. Prije svega treba tražiti Allahovo zadovoljstvo. u vrijeme koje sam odabere.MIFTAHUL KULUB – Ključ srca uzrok njegovom neraspoloženju. Ko ne nađe Muršida šta da radi? Opisali smo znakove koje muršid treba da nosi u sebi i na sebi. na koji način želi.š. Ko za ovim bude imao želju možemo mu reci da je muhib. Mojoj braći po dinu. tako Ti Tvog plemenitog lica i tako Ti riječi koje su potpune. na 200. U mislima može imati Pira Šah Muhammed Behauddin Nakšibenda.s. i hazreti Pejgamberu ili hazreti Piru. vlasniče velikog carstva i dobrote. 300 ili 500. podučio hazreti Pejgambera ovoj dovi: "Allahume zesultanil azim ve min kadim vel vedžhil kerim ve kelimatil tamat ve davati mustedžabati afil Hasane vel Husejn urin enfusil džinni ve ajnul innsi". Zatim je Džibril a. kako mu odgovara neka postupi. Proučiti 100 istigfara.On će sam u svojoj sobi. lako mu se može dogoditi da mu se Pir pokaže u snu ili u hejula. nakon čega prouči fatihu i potare se po licu. Hazreti Pejgamber mu je odgovorio: "Moji unuci Hasan i Husejn su urečeni. će mu poslati muršida. 100 salavata. a onda volju da se ide hazreti Pejgamberovim stopama. okrenuti se kibli i sa abdestom sjesti na koljena i sam sebe uzeti na tevedždžuh da je umro. Ako ima ljubav prema Allahu dž. Skrenuta je pažnja hazreti Pejgamberu da je urok istina "Inel ajne hakkun" . Allah dž. tako Ti dova koje su kabul. Ako je ovaj muhib sadik. ako je još uz ovo i s a d i k.Urok je istina. ovako će postupiti: . ako su ovakvi. Ako se neko trudi a ipak ne dođe do muršida. biće nasib da dođu do muršida. sa ovim brojem može ići na više.

on će se obraćati hazreti Piru uz srčani nijaz hazreti Piru. ali u principu načela su 28 . nastaviće se učenjem ismi Allah. Ne postoji kitab hala u kome svačije vanredno stanje bi bilo opisano. a na drugom Kul huvallahu. Koja god mu poteškoća iskrsne. a sada nekoliko napomena: Kako je rekao hazreti Pejgamber: "Neke stvari su date u zalog vremenu. Ovaj gore opisani postupak se može. Ko ovako postupi i bude sadik na ovom putu. naravno. taj se je udaljio od šeriata. iako ne vidi nekih rezultata od svojih ibadeta. Ako je u ezelu određeno da neko bude evlija. To kitabi ne bi mogli ni obuhvatiti. Taj će mu dati neki znak i salik će po njemu postupiti. ali se red ne bi smio remetiti i u tarikat unositi novotarije.š. Kad mu se pojavi hazreti Pir. pa se ne mogu slijediti. brada mu je bila više bijela nego crna. pa ih treba sačekati". Zahirska ulema koja nije u tarikatu. Vidjet će u snu ili hazreti Pira ili nekog od evlija. s tim da se ne udalji od šeriata. Na prvom rekatu se uči Elem nešrahleke. u licu je bio blijedolik sa crvenim jagodicama. Imao je razmaknute obrve jednu od druge. jer salik sada traži sebi muršida pa mu ni od koga ne treba izun tražiti. Ako mu ne uspije opet će uzimati Pira na tevedždžuh i postupak ponavljati. njegovo će vrijeme doći do mekama. evradi fedhiju stavi pod jastuk i okrene se na desnu stranu.približenja Allahu dž. nego mora ustrajati i nadati se. Ovo do sada je bilo općenito. ali sami ne postupaju po tome i ono što im je na jeziku nije u praksi. i nijedan nije rekao da se ide na neki drugi način i mimo šeriata. kao vird će mu to biti sve do vusleta .MIFTAHUL KULUB – Ključ srca Bio je srednjeg rasta. pa će mu doći olak šanje inšallah. i bez šejha može postati halifa. Ako neko drugačije preporuči. Red koji su pirovi uspostavili trajaće do kijameta. te da ostavi tarikat i svoj vird. Ima mnogo tesavvufskih kitaba i svi preporučuju hazreti Pejgamberov šeriat. pa da kaže: "Ja ništa ne postigoh". kestenjastih očiju. Ko postupa kako nije postupao hazreti Pejgamber. Muridu ne smije dosaditi hizmet. pa reći da šejh uopće ne treba. na prvo mjesto staviti. govore o zabranama. Pored ovog se može sa istim nijjetom učiti evradi fethija i to se uoči petka klanjaju dva rekjata istihare namaza sa nijjetom. taj se ne treba ničemu nadati. provesti bez ičije dozvole.

nekoga preko tebe okrene na pravi put vrijednije ti je od neba i zemlje. Ako bi bio uzrok da nekoga zavedeš teško je djelo. da se zna čije je dijete i koga ono nasljeđuje. U nekim tarikatima se dogodi da postoji posni-šin. a pogotovo tarikat. koji nije stekao potrebna znanja.. Muršid kada primi murida za njega je odgovoran. Ko postupa mimo Kur'ana on je skrenuo. jer mi smo dobili iz Kur'ana ono što je lijek i rahmet za mu'mine. pa tek 3. a dobar je i pobožan čovjek. 29 . da traži pomoć i uputu. i taj je izun od hazreti Pejgambera. Muršida sebi potražiti. Zato za svoj slučaj svako napose treba od Allaha dž.š. on će mu pomoći putem manevijata i neće ostati bez pomoći ruhanijjeta. nego samo upotrebljavaju "hu-hu" i nastupaju kao erenleri. dobro pazi na sunnet.š. Zato šeriatsko vjenčanje i uzimanje izuna su javni činovi. Ajet: "Huden lil muttekin. Svoje roditelje slušati.. Nepropisan izun nije ni vrijedan. 2. Da Allah dž. s kim ima vezu.. Ja Rabbi sačuvaj me ovoga tako Ti Tvoga ismi Azzama! (Ovom dovom moli pisac ove risale). Zadatak jednog murida u krugu svoje porodice je: 1. sevab mu je kao daje cio svijet oživio. Možeš ako si dosljedan šeriatu. Ne zaboravite da jedan čovjek ako nekoga okrene na pravi put. To može biti od koristi jer ako je iskren prema svome piru. malom i velikom ilmihalu. Iz ovoga se vidi da muršid nesmije biti bez izuna.MIFTAHUL KULUB – Ključ srca poznata. niti prešao put potreban za jednog šejha i nije dobio hilafetnamu. ovakvom otići u medžlis i uzeti inabu od njega nije daleko od koristi. kome se ima zahvaliti i ko je odgovoran za njega. pa zar neko smije taj amanet na krivo uputiti." da budeš upučivać pobožnim. odnosno da se zna od koga je šejha murid uzeo izun. Ajet: "Ja ejjuhennebiju inna erselnake šahiden munira". Svi su ljudi Allahov amanet na zemlji. Naučiti djecu u Kur'anu. Događa se da se neki šejhovi obuku u šejhovske kijafete a ni šeriat ne poznaju.. kao da si dunja zapalio.

pa to nije tvoja tekija i tarikat. Eto brate moj. treba da učini ikram.MIFTAHUL KULUB – Ključ srca I ovim ljudima treba ukazivati pažnju i pri susretu im ruku poljubiti. voli istinu. Sirri Kader i Levhi Mahfuz O moj prijatelju.. U dane kada oni imaju svoju mukabelu treba im otići.. ja se nadam da dobro djelo činim i svoj posjet smatram nimetom. Ako imaš namjeru otići u neku drugu tekiju na mukabelu. Sjede u prikrajak i prouči 3 ihlasa i fatihu. ako ideš u kaderijsku: "Danas idem u dergah hazreti Abdulkadira.Oni koji Me žele upoznati. Ovakav govor je za nepotpune ljude. ako murid muridu ili šejh šejhu ove riječi upotrijebi oni su manjkavi. Kad se dova završi. o tome mogu samo visoki ljudi raspravljati. Ako ćeš biti napadnut od svojih prijatelja što si išao u drugu tekiju. mora postojati i On je oduvijek i biće zauvijek." Kad murid uđe u neku drugu tekiju. Ako ga neko upita gdje je bio. neka vam je svima znano! Allah dž. "Kuntu kenzen mahfije. pa sam sve ovo stvorio. Zamisli da je došlo vrijeme da svoju dušu nahrani u ovom drugom dergjahu. Ja sam im stavio ljubav u srca. Nekorisnih riječi se treba čuvati. Ovoga se posebno moraju paziti muktedije. tamo nema fejza.. Ne zadržavaj se tamo gdje nema istine. isto kao i svome šejhu. Svrha od ove hedije je da srce ne bude okupirano dunjalukom. rob na ovoj zemlji"! U svim tarikatima treba da je glavna svrha da se vidi Allah dž. 30 . Radi provokacije.Začudo mi je. treba da je posjet smatran nimetom. da bi Me upoznali. tekija se napusti sa adabom. vidi istinu.Bio Sam skrivena riznica.. da ne bi tvoje mišljenje se udružilo sa njegovim kad mu odgovaraš. a to su oni ljudi koji govore "vaš tarik" i "naš tarik". nekog su murida pitali na kojem mu je mekamu šejh!? Rekao im je: "On je jedan obični čovjek. prije toga nijjet učini na primjer. volio sam da se o Meni zna. i još doda: . Njihovu mukabelu treba slušati uhom i srcem. to pokloni svome piru i ostalim kubovima. Pazi šta kupuješ! Uzmi istinu. a murid treba da je pristojan i terbijetli.š. nemoj više tamo ići"! Ovoga se treba dobro čuvati i paziti se odgovora. više nemoj ići da ne bi te sukobe izazvao. Zatečenom posi-šinu.š. bilo kome oni tarikatu pripadali.

nego je rečeno "ve bil kaderi". Ehlullah su evlije. Glava našeg mezheba IMAMI AZAM EBU HANIFE je rođen 80 godine po hidžri. da probere šta će učiniti.š. Pošto smo mi ehli sunnet i držimo se hazreti Pejgamberova puta.š. za razliku od šerra. Ovo je islamsko ehli sunnetsko vjerovanje.š. kojima je Allah dž. Uz ovo ide i Kur'ansko pravilo "Vema remejte iz remejte.MIFTAHUL KULUB – Ključ srca Ove visoke riječi su hadisi-kudsija.š. svojom hočom. bio skrivena riznica. Ako bi neko rekao pa šta ću ja kad je tako određeno!? Hajr je ono čime je Allah dž.ja. 31 .. zadovoljan. sam odluči o tome. otkrio perdu i viši su od ehli sunheta i ne rade ništa što nije od ehli sunneta. a onda se dao upoznati . je odredio da će taj i taj rob. 2.zati mukaddes.nepoznat. Na primjer. 3. U batinskim stvarima potpuni tevekul. i sve ostalo što je bilo potrebno za upoznavanje Rabba. Allah je zadovoljan samo sa hajrom. znanjem. Iradei džuzija je ono što ti dođe na um pa hoćeš da sprovedeš u radnju. rasporedom i drugim.. Allah dž. ne oduzme snagu da se uradi bilo šta. to je bio zati akdes . U zahirskim stvarima potpuni tevekul. To su stvari o kojima treba da se zna. a preselio 150 godine po hidžri. i ljudi ehlullaha. kojih se mi trebamo pridržavati. Ko ovo ne vjeruje u srcu mu je neka bolest. Dok je Allah dž. odredbom.š. a na dunjaluku sve slijedi onako kako je bilo u ilmullahu od ezela. Oni se kreću među nama i nemaju svoje "ene" . i On će mu omogućiti da to učini i za ovo mi kažemo kada.š. Nije rečeno "ve bil kadai". a njihovi su uvjeti teški i imaju sedam kapija: 1. sve je to opisano u Levhi mehfuzu. Allah dž. Čovjeku je dato i vrijeme i pamet. a kader je momenat u kome se jedna ovakva stvar dogodi. ali se upitaj da li je Allah dž. U svim ilmovima uči se o ajani-sabiti . Javno iskazivati da slijede hazreti Pejgambera.š. zadovoljan od toga ili nije. Allahova je naredba bila samo "BUDI" i pojavio se svijet onakav kakav je imao u Svojoj zamisli i kakvog je upisao u levhi mahfuzu. U svom kitabu "Fikhi ekber" kaže: "Nema ništa ni na dunjaluku ni na ahiretu da postoji osim Allaha dž. učiniti to i to.osnovnom bitku stvari (sjemenki) koje je Allah u ezelu odredio. Zatim sve što je bilo zapisano u Levhi mahfuzu stvoreno je kao svemir.

Halovi koje imaju ehlullahi se zovu i h s a n. Zajedno sa hazreti Pejgamberom ući u ehadijjet . 6. Naći hazreti Pejgambera. Halom iskazivati da slijede hazreti Pejgambera. 5. 7. 32 .MIFTAHUL KULUB – Ključ srca 4.jedinstvo. Utopiti se u hazreti Pejgambera.

š. voljenje.kad čovjek osjeća ljubav za izvjesnom osobom. preselio 562/1166. . onaj koji je upoznao i shvatio hazreti Hakka i to do one najviše granice. .Aršu-Rahman. . do koje može čovjek doći. hazreti Hakkovo prijestolje. godine u gradu Gilan (Rast). i 2. povjerena vrijedna stvar. Svi mutesavvifini daju veliku važnost ašku i dijele ga ne dvoje: 1. . šejh.Ašik. pir-osnivač kaderljskog tarikata. ostvarena pojava koja je bila u Allahovom znanju. zadovoljan neka je uzvišeni Allah dž.Abdul-Kadir Gejlani. . ushićen i zanesen veličanstvenom ljepotom hazreti Hakka. ibn Abdillah el-Muhd ibn Hasan el-Musena ibn Ali ibn Ebi Talib. ljubav.Bej'at. pobožan čovjek. postupak. ugovor. .Aziz. . Prolazni ašk. sa njima svima. šejh Abdul-Kadir je poznat kao Gavs. D 33 .MIFTAHUL KULUB – Ključ srca Riječnik imena i pojmova A . muršid. gorjeli u ljubavi za Hakkom. koji gori od ljubavi. moćan. . dobar poznavalac. . .Beka-billah. Musa ibn Abdullah el-Gejlani. zaljubljen. Poznat je kao Imam svoga vremena i najznačajnija ličnost Bagdada. evlija.š. stih.Amanet. B . Allahov rob. ibn Jahja Ez-Zahid. istinski poznavalac Allaha dž. preporuka. koji tačno zna i razumije suštinu stvari. dragocjen.. obećanje. . ibn Musa ibn Abdillah ibn Musa el-Džun.ljubav prema AIlahu dž. rođen 470/1077. upućen u Božanske tajne. strofa.Amel. Ebu Muhammed Abdul-Kadir ibn Ebi Salih. . ljubavni zanos od pretjeranog voljenja. radnja.š. mjesto pojave hazreti Rahmanove svemoći i veličine. vječitost sa Allahom dž. U hijerarhiji evlija. Istinski ašk .Bejt. godine u Bagdadu. povjerenje. derviš. primjena i izvršavanje vjerskih obreda. vjernost. koji je spoznao istinu.Arif. ibn Muhammed ibn Davud. znalac. Puno mu je ime Muhjuddin.Ašk. gdje je i ukopan. vjernost. uzvišeno mjesto na nebu.Arif-billah.Ajni-sabit. čežnja.Abid.š.

opreznost. zaneseno stanje u ljubavi. Prema tesavvufu. pristojnost. pa on od silnog oduševljenja bude zapanjen i ushićen skoro do ludila usred neposredne blizine Njegove sveobuhvatne ljepote. osnivač hanefijskog mesheba.Džezba. 34 . koja kao bljesak traje. . vrata velikaša. biljke sva zbivanja u kosmosu su rezultat Božijeg djelovanja. Muhammed i Zufer su svojim djelima osigurali opstanak i širenje ove pravne škole.)..MIFTAHUL KULUB – Ključ srca . .Ef`al. dozvola. tekija. predavanje. Zanesen od ljubavi prema Allahu dž. životinje.Džemal. . skroman i pobožan čovjek koji žudi za spoznajom istine. smatraju se opravdanim.Derviš. čista Božanska ljepota. nadahnuće Milostivoga. Numan sin Sabitov učio je pred čuvenim učenjakom Hammadom. čovjek koji se do besvijesti zanio u ašku prema Allahu dž.Destur. uljudnost. jedinstvo Božanske Biti.š. djela..š. snaga. Jedno od 99 Allahovih imena..Ebu Hanife. visoko moralan čovjek. bez truda roba-čovjeka.Edeb. . Onaj koji je privučen naziva se medžzub. saliki-medžzub će poslije tog stanja propuštene namaze naklanjati.š. . kontemplacija Veličanstvenosti Božije. osoba koja je sebe i svoje poslove prepustila Allahu dž. vrijedno stanje. izlaz. djelovanje. Ako stanje džezbe potraje kroz namaska vremena. . lekcija.š. Allahovom voljom. Ebu Hanife nosi časni naziv Imami Azam (Najveći imam).Ehli-hal. koji privlači . . jer nisu u tim momentima mukellef (opterećeni i zaduženi šeriatskim propisima).š. Hanefijski mezheb je najrašireniji u svijetu.Džazib (AllahdLš. spas. nastava. Doživljaj ove istine je u sferi prvog mekama tarikatskog uzdizanja. Dž . a umro u Bagdadu gdje mu je i turbe. rođen 80. a njegova tri učenika: Ebu Jusuf.. ekstaza.Dergah. skromnost. djela pripadaju Allahu dž.Ders.osoba koja je pristupila jednom od 12 derviških redova radi duhovnog uzdizanja. . Ljudi koji padnu u džezbu su obično van sebe i u zaboravu. pa ako im se nešto pojavi u govoru ili djelima čak i suprotno šeriatu. Njegovo djelo "El-fikhul-ekber" izlaže glavna načela akaida. E . odobrenje.Dželal. Džezba se javlja u četvrtom mekamu. pomoć. . .Derman. što čine ljudi. . obrazovanost.Ehadijet. Sve što se vidi i ne vidi. privlačenje roba Allahu dž. godine po hidžri u Kufi. lijek. prostor pred vratima velikaša.

rečenica zbog koje je Mensur Haladž. hipnozom ili sugestijom. učiti napamet. utapanje u Poslaniku Muhammed Mustafi s.š. Allahov blagoslov.Fena-fillah. odgoja i čistoće Poslanikove.Ezel. svojstva.Gasal. najvažnija pravila. terbijeta (odgoja) i čistoće šejhove. Oni koji Božja djela i svojstva i imena upoznaju.Ja sam Istina. i koji svoja djela i svojstva i biće svoje utope u Biće Istinitog. . bića sa djelovanjem. načina života. . On je odmah sljedeći čin poslije Kutb-ulAktaba.a. H 35 . sveti ljudi. bićem šejha. Allahov dž. potpora. a ostvaruje se rabitom (vezom sa šejhom). od veli). . stapanje svoga djelovanja. veliki sufija. dove koje otvaraju vrata Allahove milosti i koje otkrivaju istine duhovnog doživljavanja. vječnost. Stapanje svoga djelovanja sa djelovanjem. . pogubljen. čiji je duhovni stepen velik. A to dovodi do poprimanja osobina. nestajanje u šejhu.š. Čovjek koji se od svega pa i od svoga "ja" u potpunosti prošao. praiskonsko. Ovo je nužno za napredovanje u tarikatu. . dar. Po tradiciji nakšibendijskog tarikata El-ev-radu-l-fethijje se uči u sehur vakta tj. prošlo. (Fena-illallah). sreća. osoba sa visokim položajem.Fejzi-illahi. F . svet čovjek. nestati u Božijem jedinstvu. u svojstva Istinitog i u djela Istinitog. svojstvima Resula. ali ne djeluje ništa bez Kutb-ulAktaba. . On ima takođe široka ovlaštenja. Bogougodnik. ljudi počašćeni nadahnućem oni koji su odabrani između običnih ljudi . Bogougodnik čije eventualno vidljivo čudo nema veze sa nekakvim čarolijama.Fena-fi rresul. naziva se još i Kutbul-Gavs.s.Gavs-ul-azam.Evlija (mn. a zove se keramet. . načina života.MIFTAHUL KULUB – Ključ srca .Erenleri. prijatelj (evlija). pa bi se moglo prevesti i riječima: Molitve pred rađanje novog dana. G . već stvarni čin kao dar od Allaha dž."Enel Hakk". dobri čovjek. čovjek koji kupa (gasuli) mrtvaca (mejita). svojstvima.vjernika po svojoj vidljivosti. oslonac.š. vrijeme koje nema početka. . a ostvaruje se rabitom (vezom sa Poslanikom). pred zoru kada se očekuje rađanje novog dana. . Allahov dž. Tu spada i oponašanje šejha (taklid). red. molitve.Erkan.Ehlullah. Ovo je nužno za napredovanje u tarikatu. Oni koji su stigli Hakkovoj blizini. .v.Ezbelejsavati. a sve to dovodi do poprimanja osobina. jedinstva.Fena-fiššejh. Prva tri mekama su mekami fenafillah. dobri.š. . Allahov prijatelj. te se utopio u moru Allahova dž.Evradu-l-fethijje.

konačište salikova sejrisuluka kada se on nalazi u istini i nastupa sa istinom. diploma. dozvola.Halifa. dvorba.Hakikat. riječi i glasa.Husni-mehabbet. . Dinska zvijezda šejh Muhjuddin Arebi k.Hal.Hejula. od Allaha dž. nečujan. unutrašnji osjećaj šta treba činiti. . a halifa Muhammedov a. je rekao: "Hakikat je dostignuće cilja i mušaheda tedželijatskog nura (osjetiti i doživjeti prisutnost i pojavu Nuri-ilahijje). posluživanje. .s. . zavisno od džemaata.Hafi. Dostignuće ovome cilju se postiže kroz hizmet (ulaganje napora) i to kao prvo vršenje svih emrova (poslušnost i odanost zapovijedima Muhammed a.Hadždži Bektaš Veli. diploma o završenim teološkim naukama.Hazreti. odmetnik. i u tom slučaju se radi o šejhovom nasljedniku (halifi) i Hilafetu na iršadišejhluk.z. nastojanje.Himmet.Hrka. je Allahov dž.s.s. kaligrafija. Halifom postaje i onaj salik koji se osposobi za šejha. . . . po kome je nastao bektašijski tarikat.s. imati lijepo mišljenje o nekome. a tih halki može biti jedna ili više. Muhammed a. sveti.s.Husni-hat. .Idžazet. uslužnost. i onima koje si odabrao da ti zapovijedaju). ushićenje. gornja haljina od raznih tkanina. stanje. šta je dobro a šta nije. pejgamber ili evlija. otpadnik od vjere. . srž.Hadisi-kudsi. nadahnuće. zamjenik. zauzimanje erenlera (evlija).s. neposredno (bez posrednika) kazati misao od Allaha dž. h. koji je u silsili nakšibendijskoj. . kao hazreti Musaov a. je kutb jednog vremena ili Gavs. . ulaganje napora. bez slova. tajanstven. bitka. vječno živi. potvrda. a on je tu misao svojim riječima izgovorio. dopuštenje za obavljanje zikra. lijepo pisanje.s.Haridžija. Hizmet potpada pod šeriat Hizmet je arapska riječ i znači: služba.Halkai-zikr. mistični zanos.MIFTAHUL KULUB – Ključ srca . istinitost. i onima koje si ti odabrao da ti zapovijedaju). Božije znanje. naklonjenost. lijepo govoriti o nekome. usluga. . bit. zajednički zikr koji se obavlja u krugu (halki).Ilham. titula za počast i poštovanje.Hidr. u odsustvu duhovnog halife.Hizmet. šejhovo zauzimanje za murida. . naložena pamukom i proštepana.š. stvarnost. tajanstveno Hakkovo znanje koje samo Njemu pripada. jedan od dvanaest tarikatskih pirova. . u Turskoj. veliko poštovanje i svetost. i to kao prvo: vršenje svih emrova (poslušnost i odanost zapovijedima Muhammed a. Evlija koji se napio "Abu hajata".. skriven. . koji je izašao iz šeriata i Muhammedo-vogsunneta. .Ilmullah. bitnost. 36 . visoko poštovanje. vrhovni poglavica svih muslimana u svijetu. preuzvišenost. trud. halifa na Zemlji. "Umi ledunski" upučivać rob (abd) zvani Hidr. Ilham se posti'e u trećem stupnju sejri suluka (nefsimulhime). onaj koji je zadobio vječiti život. Muhammedu a. zauzimanje.š. nasljednik.š. I . .

nalaze se iza učlera ijedilera. sposobnost nošenja obaveza (terikata).Jedileri.nesreća. .š.Kaddesallahu sirrehu. pravi put pokazati. diploma. nisu ograničena brojem. neka je prosvjećena njegova tajna. dar pojedinim evlijama. pojedinačna Allahova dž. sposobnost.š. mnoštvo svijeta okupljenog na jednom mjestu. središte svega .š. sedam evlijullaha koji imaju visok duhovni rang i dolaze odmah poslije trojice učlera. . ta osoba Allahovom dž. vanjski izgled. prava i čitava volja.š. Allahov dž.Iršad. jedan od uslova za primanje u tarikat (drugi je istidad-podobnost). podobnost za nešto. stvarni čin protivan zakonima prirode..Kijafet. zovu ga još u tesavvufu i Bejtullah stanište Allaha dž.Kijamet. figurativno . volja. . . uputstvo. .Krkleri. hitnja. To je Allahov dž. daje uvid i upravljanje na oba svijeta.MIFTAHUL KULUB – Ključ srca . J . On ima moč da upravlja događajima na svijetu.š. uputstvo u derviški red. . imena. U tarikatskom napredovanju se postepeno gubi ( svoja volja i želje te se stapaju u volju Allahovu.Istidad.š. . probuditi nekoga iz gafletskog sna. čiji je duhovni stepen velik. K. . Sudnji dan. prosvjeta.Irade-i Džuzijja. dopuštenje. Proces vođenja i odgajanja murida (salika) od strane šejha-muršida.Keramet. Allahova dž. a koje se ne zna. ostalo je nepoznato još nekoliko stvari: Lejletul-kadr.S.Irdžii .Povrati se! Kuranski ajet: "Povrati se svome Rabbu". hipnozom ili sugestijom. . K . momenat kad je dova primljena na džumi i dr. lijepim imenima. koji je na visokom mekamu tj. pristanak.š. najveće ime koje se nalazi među Allahovim dž. Kutb kutbova. smak svijeta. diploma sa kojom salik može da obavlja vird ili diploma kojom se potvrđuje daje salik osposobljen za vođenje zikra. za razliku od esmai-kullije koja ih svodi na određen broj. Irade. uzbuna. dolazi iza imena pirova i evlijullaha i Imama.Kabilijjet. zastupnik na Zemlji. srednji namaz. 37 . Njemu Allah dž.svih tajni. . potvrda. dozvola. .š.Kutbul-aktab je velika ličnost sa visokom službom-hizmetom. Džuzijje.Inaba. nema nikakve veze sa nekakvim čarolijama. četrdeset evlijullaha koji imaju visok duhovni rang. . srce. U svakom stoljeću ta se počast daje jednom zatu. kuća.Izun. odjeća.š.Ismi-azam. Pored ove tajne. . dobrotom postaje halifetullah tj.Kalb. Znači Irade-i-Džuzijja jeste volja Allaha dž.

veliki suflja koji je došao u stanje u kojem ga je malo ko razumio. . pa makar to bila sušta istina. . Prvi javni kutbul-aktab bio je hazreti Husein r. . i pošto je šeriat preči. Stvarni halifa svog vremena.Mušaheda. zaljubljenik. učenik. Allaha dž.Munkir. Van ta tika ta. skup. bio je van sebe.Nijaz. 38 . . mekam znači i kabur. ugodan. posmatrati i doživljavati. pristalica jednog od tarikata.Muhtadž.Mensur Haladž. Izrekao je rečenicu zbog koje je nad njim izvršena smrtna kazna. savršeni šejh. ovisan.merteba.Muršidi kjamil. vođa. .Medžlis. zasniva se na hadisu: "Tefekeru sažatin hajrun min ibadeti sebine seretten".. ko ne vjeruje. . skrušeno molenje. zadnji odozgo. vijeće. osoba koja iz ljubavi obavlja neke poslove.š. sve do hazreti Abdul-Kadira Gejlanije koji je poznat kao javni i Srednji Gavs u vremenskom razdoblju između prvog Gavsa i posljednjeg Gavsa .Murid. duboko razmišljanje.to je prvi kutb među ostalim kutbovima tj.Muršid.a. mjesto. ili Kutbularifin. Hakkov svijet vidjeti. "Bolji je jedan čas razmišljanja nego 70 godina ibadeta". derviš. . .Mekam.Murakaba. On je bio u hali-džezbi i izrekao što se ne smije javno kazati. potreban. stepen u sejri suluku kojih ima sedam. . poslije njega gavsijjet je bio tajan. nešto što se čovjeku događa bez njegove volje.Nasib. te način harmoničkog učenja Kur'ana ili ilahija (kasida).Makbul. odbor. koji uvodi čovjeka u tesavvufske tajne. Njih trojica prestavljaju učlere. Kutbul-aktab se naziva i Kutbul-Gavs. koji poriče i niječe. cijenjen.Muhib. Mensuri Haladž je bio u pravu i šeriat je bio u pravu. Ovo je stanje Fena-fillah. N . šejh. smrtna kazna nad njim je izvršena. preklinjanje. pokazivač pravog puta. . određeno. želja. . . stepen jednog evlije. upučivač. suđeno.MIFTAHUL KULUB – Ključ srca stožer evlija. To se dešava ljudima koji izvršavaju Kurbi-feraiz i završni Kurbi-nevaf. koji ne poznaje istinu. uči i vodi salika. salik. evlija. stati na nijaz šejhu. M . potreba. . Kutbul-ula (evvel) . primljen uva'en.hazreti Mehdija koji će se pojaviti pred Kijametski dan. sjedište. jasno nešto očima vidjeti. s užitkom. savršeni vođa koji vodi salika kroz tesavvufske tajne sfere. utapanje svoga "JA" u postojanje Njega. onaj koji nešto moli.

privoliti se Allahovoj odredbi pa bilo to dobro ili zlo. u največoj tajnosti i u dubini svoga srca sakriti svoja saznanja koja su se čovjeku pomoću ilmi ledunna otkrila. sa pirom. gospodin.s. tajno saznanje dobrih ljudi. osoba koja se nalazi na određenom stadiju. šejh. . sufi pripadnik tesavvufa.š. sa Pejgamberom. zavjesa. posmatra-nje Allahovog dž.Pir. . osnivač derviškog usulskog reda.Risala. privola. . vjeronaučni udžbenik.Ruhanijet. loza. glavešina. . pregrada. R . ili sa šejhom.Refik. razdvaja tijelo od duše. pokazivač puta. manje napisano djelo.Perda.). Inače Rabita je veza. mjesto gdje se pojavljuje (mušaheda). jedini element koji spada u Alemi emr (Svijet naredbe) a ne. .Rida. saputnik. pismo. . a tim putem i sa Pejgamberom s. . šejh.v. duhovno stanje dobrih.Silsila. . put derviša. osoba koja napreduje u mekamima sejri suhi-ka. Bliska je pravoj smrti koja se vrši kroz duboko razmišljanje i ide tako daleko da u ovim mislima čovjek pomalo odumire tj. prva tri mekama. Ima dvanaest pirova. a hazreti Hasanovi Šerifijama. niz. tajanstveno nasljeđivanje. . pristaša tesavvufskog učenja. svojstva i atributi.Rub.š. silsila je stablo ili lanac koji vodi od šejha do Poslanika. prijatelj.Sadik.Sufija (sofija).Rehber.Sirr. tajanstvenost.Salik.š. lanac. svijeta. duša. diskrecija.Sirri-hilafet. naslijediti nekoga u tajnosti da niko ne zna.MIFTAHUL KULUB – Ključ srca P . . tajno.s. .a. povezivanje. . putnik (Allahu dž. Sejjidu-sekalejn (Gospodar dvaju svjetova) zove se dika vasione Muhammed a. tajna. duh. pokazivač puta. . zadovoljstvo. pripadnik mističke filozofije. u Alemi halk (Svijet stvaranja). veza između derviša i šejha. kao drugi elementi.Rabita-i-mevt.Suluk.š. je duhovna veza sa smrću. bol ili patnja. Allahova dž. istinoljubivi.Sejjid. . prvak. veoma pobožan čovjek. . derviš. 39 . starješina duhovni vođa muslimana. zastor. Kod derviša to je osoba preko koje se pristupa šejhu i derviškim obredima.Sifatullah. tražiti naklonost od evlija. Hazreti Husejnovi potomci se nazivaju Sejjidi-ma. poslanica. prolaz kroz mekame tarikata. S . duhovna veza sa Allahom dž. brošura.

učenjak. .MIFTAHUL KULUB – Ključ srca Š .v. imati stalno svoga šejha (muršida) na umu. . duhovni vođa muslimana.š. 3. duhovnog približavanja Gospodaru-Allahu dž. jasne pojave. put. islamska nauka kojoj je cilj odgajanje i moralno usavršavanje muslimana kako bi se što više približio Resulullahu Muhammedu s. tj.Teslim.s.a. znanost i mudroslovlje. dborote. uzdanje i oslanjanje na Allaha dž. put i privrženost onih koji su se posve naklonili i sebe posvetili duhovnim stanjima. skrušeno se predati Allahovoj dž.š. starješina.Tarikat. derviški red. 4.Šejh. kao idealnom uzoru. Tesavvufsko učenje odnosi se na sljedeće predmete: 1. ružan posao. Tajanstvena mudrost. a treba da predhodi zikru. put kojim se neko hazreti Allahu dž. Tarikati se u svom cilju ujedinjuju. u kome su sadržane upute i zabrane i zove se Kur'an a. muršid. . prosvjetitelj koji se bavi prosvjećivanjem i naučavanjem derviša usulu i tesavvufskom učenju bilo u tekiji ili drugom mjestu. bez pogovora izvršavati nečije naredbe. staza.Tenešir. Šathijjat .Šeriati-Muhammedija.š.Tedželli.Tadž. treba da je prisutna kroz sve tri etape salikova napredovanja. Postoji dvanaest glavnih tarikatskih uslula. starješina jednog derviškog reda. . odnosno uništenje svoga "JA". kao stoje stanje (hal) jedinstva (vahdet) i nestanak (fena).š. 40 . . Tesavvuf nije filozofija jer polazi od Allaha dž. put usavršavanja na. vođa učitelj. pa i sliku njegova lika u mislima.š. nauka unutrašnjih značenja spoljnog svijeta.Neposredno saznanje. daska na kojoj se kupa (gasuli) mrtvac (mejit). starješina tekije. Tesavvuf pridaje veću važnost stanju (halu) nego govoru. . onaj ko zlo čini. Intuitivni metod . . Božanski zakon. tada se ne razmišlja ni o čemu drugom..š. . predosjećanje.š. osnovu tesavvufskog učenja. kruna.Tevekkul. potpuni oslonac na Allaha dž. pojava istine. Tesavvuf je temelj svih uzvišenih tarikata. šejhova službena kapa.Tesavvuf. pojaviti se. u tarikatu onaj koji vodi zikr. zlo. biti odan. odredbi. Mudžahedat-Borba da se nefs uništi.Neozbiljne izreke.Šer. derviški usulski red. T .š. Derviš će svoj vird proučiti poslije tevedždžuha. ili koji prima u tarikat.š. 2. jedino se kod primjene u usulima donekle razlikuju. zakon objavljen cjelokupnom čovječanstvu. Keramet-Natprirodna svojstva svetih ljudi. . pokazati se. sufizam. udostojen biti doživljajem i pojavom Allahove dž. Allahov dž. Tevedždžuh (razmišljanje o šejhu sa potpunom prisutnošću misli i duha) se izvodi van zikra. približuje.Tevedždžuh.

Allahova dž. jezikom).š. odlična ličnost.š.š. tarikatski kodeks ponašanja.Zeman. Jedno od Allahovih dž. pravilo. pripadnik jednog derviškog reda.š. osjećanje tvoga nestajanja u vječnom postojanju.Vahdet. samoća. spoznaja Hakka i njegovih sifata do granice mogućnosti. potpuno Jedinstvo. osoba koja se brine o turbetu. princip. Allahovi dž. duhovno stanje jednog svetog čovjeka. salavate. Služba turbedara bila je počasna dužnost. koju su vrlo često obavljali šejhovi. osoba koja obavlja zikir. mjesto gdje leži dobri čovjek (evlija).Zat. U . sveti čovjek. jasno. biće (odnosi se na Allaha) . . vanjski. . salik koji teži da se približi Allahu dž. osama. vidan.Zikir. postojanje.Turbe. osoba. to su prva trojica u hijerarhiji evlija a to su: Kutbul aktab. obaveza preuzeta od svog šejha da u određeno vrijeme prouči određenu dovu ili odlomke iz Kur"ana a. osobina četvrtog mekama Sejrisuluka.. Zikir može biti skupni i pojedinačni.Usul. derviško zajedničko učenje u slavu Boga dž. tijelo. vilajet. načelo. . zikri-lisani (glasan zikir.MIFTAHUL KULUB – Ključ srca .Vudžud. sjećanje.Vird. prijatelj. imena. spominjanje. pogotovo šejhovi koji nisu imali svojih tekija. . može biti natkriveno a i ne mora. Z . derviš. . jedini biti.Zakir. Najčešći oblici zikira (zikrullaha) su: zikri-džehri (zikir visokim glasom). . sastanak. čeljad.Turbedar. zikr-da spominje (slavi) Allaha dž. Uz tekiju se obično nalazila i odaja turbedara. derviška pravila. 41 .Zahir. prijateljevanje. zaljubljenik koji nastoji da se približi voljenoj. Sjećanje na Hakka. . zikri-hafij (skriveni zikir).Vuslet. sastati se.. ličnost. velija-miljenik. Obično je to čovjek koji je imao otvoreni keramet (evlija) ili šehid. To su ehlullahi.Veli. podsjećanje. Suprotno batinu.š.š. Gavsul azam i Kutbul ula. V . svetost. hizmet čini za određeno turbe u svakom pogledu. dobri čovjek koji je stigao Hakkovoj blizini.Velajet. . zikri-kalbi (zikir koji se čini srcem). vladanje. prijatelj. vrijeme.Učleri.š. murid ili muršid. pozvaoci. . spominjati Božije ime. .

..21 42 ...........................................Mevt............. Položaji i stupnjevi ehlullaha................ niz) ........................................................... Kutbul Ula..................19 Kutbul Aktab................ 8 Kako se od muršida uzima Inaba?................16 Murakaba .......................................................................................................................................................... Gavsul Azam............................... 9 Tevedždžuh i Rabita ........................................................14 Nefji Isbat ................ 1 Tarikatska silsila (stablo........... 4 Ključ srca .............................................17 Tarikatske finese ..13 Rabita – i ........................................................11 Sejri suluk ...........................10 Rabita.................................. 7 Može li se Muršidi – kjamil naći u ovom vremenu? ...MIFTAHUL KULUB – Ključ srca Sadržaj: Biografija ...............................................................

...................................................22 Ko ne nađe Muršida šta da radi?........................................33 43 .....MIFTAHUL KULUB – Ključ srca Ko je Muršidi – kjamil i šta mu je dužnost .....30 Riječnik imena i pojmova ................................................27 Sirri Kader i Levhi Mahfuz ..........