MIFTAHUL KULUB

Ključ srca

MIFTAHUL KULUB

Ključ srca
Šejh Mehmed-Nuri Šemsuddin Nakšibendi k.s.

MIFTAHUL KULUB –

Ključ srca

Biografija
Dersovi u tekiji na Mlinima u Sarajevu od 13.01.1977. god. u vremenu od 5. mjeseci i 3 dana. Preveo šejh kaderijskog tarikata hadži Fejzullah ef. Hadžibajrić. Prepisao 14.02.1990. god. šejh nakšibendijskog tarikata hadži Omer Bukurević u Visokom. U turbetu Kutbul-arifina Mevlana Jahja ef. kaddesallahu sirrehu, bio je turbedar poznati šejh hadži Mehmed-Nuri Šemsuddin Nakšibendi, kaddesallahu sirrehu, pa ćemo prvo kazati nešto o njegovoj biografiji. MEHMED-NURI ŠEMSUDDIN NAKŠIBENDI kadesallahu sirrehu, bio je petnaesti potomak kaderijskog pira, hazreti ABDUL KADIRA GEJLANIJE kadesallahu sirrehu. Otac mu je doselio iz turske provincije KAZAN, u mjesto TAŠ-KJUPRI (Ajvali), gdje je bio šehid. Rodio se u Istambulu 1801.god. ili 1216. god. po hidžri, a bilo mu je ime Sejjid Husein ef. Mehmed-Nuri pohađao je mekteb "Merdžan Aga", gdje je potegao prvo BISMILLE i učio KUR'AN. 1230. godine kada je imao 14. godina počeo je ezbelejsavati Kur'an. Kada je završio hifz (hafizluk) pošao je ići u medresu na Bajazidu. U džamiji na Bajazidu je išao na dersove pred Baltadži Hasan ef. pred kojim je savladao: Arapsku gramatiku, sintaksu i logiku. 1232 god. je obavio hadž, a po povratku sa hadža je nastavio naukovanje u Sulejmaniji džamiji, pred Šehri hafiz Mehmed ef. gdje je slušao dersove iz više nauke. Zatim je učio arapsku stilistiku pred Bulbul Danijalom. Fikh šerijatsko pravo je učio pred Dasi Ali efendijom. Usul - osnovi šerijatskog prava je učio pred hodžom Šehri hafiz Mehmed efendijom. Husni-hat tj. lijepo pisanje učio je pred Kabedži zade Mehmed Vasvi efendijom. Dok je Mehmed - Nurija učio u Istambulu, u to doba u KAJSERIJI je živio nakšibendijski šejh SEJJID MEHMED efendija koji je slovio kao evlija. U istom mjestu u Kajseriji je živio i njegov šejh Elhadži Ahmed Behdžet Kajseri. Njih dvojica su odlazili u Istambul na poziv Cara da
1

MIFTAHUL KULUB –

Ključ srca

kazuju vazove uz Ramazan. Tako se jednog Ramazana pružila prilika Mehmed Nuriji da se sretne sa starijim Šejhom iz Kajserije šejh Behdžetom. Sreli su se na jednoj od stanbolskih ulica. Stariji šejh Behdžet ef. rekao je mlađem šejhu Sejjid Mehmed ef. (evliji): «Ovog mladića iršad učini i budi mu šejh, a od njega će mnogi od današnjeg hazreti Pejgamberova ummeta, pomoću njega, stići do istine». Tako je Mehmed Nurija postao muridom svoga velikog šejha Sejjid Mehmeda, koji ga je podučavao i iršad činio punih 8 godina. Nakon toga pošto se pojavio zuhur, primio je od njega inabu 1236. godine. Sejjid Mehmed je preselio iz Kajserije u Istanbul 1244. godine i oženio se majkom svoga derviša Mehmed Nurije (koja je bila udovica) i tako mu je sada postao i šejh i očuh. 1252. godine dao mu je halifet. 1256. godine šejh Sejjid Mehmed je bio određen od strane sultana Mahmuta II da ide u Kirk-šehid u centralnu tekiju hadži Bektaš Velije. Sultan Mahmut II je u to doba uvodio regularnu vojsku a ukidao janičarsku, koja se uvlačila u bektašijske redove. Da ne bi u tim tekijama došlo do nereda postavljen je u smislu komesara u jednoj od najglavnijih tekija - bektašijskih. Tu su bila oba šejha, šejh Sejjid Mehmed i šejh Mehmed Nurija, u trajanju od 3 mjeseca. I pored državnih poslova, radi kojih su bili poslani ovamo, oni su u toj bektašijskoj tekiji proveli erbein skupa. Kada su se vratili iz Kirk - šehida u Istanbul i on je počeo iršad činiti u jednoj privatnoj kući. Nakon što je 1252. god. dao halifet Mehmed Nuriji, šejh Sejjid Mehmed je bio postavljen za turbedara u turbetu Mevlana Jahja efendije. Dužnost turbedara, do tada je obavljao Arifi-Billah šejh Elhadži Ali efendija, koji je tada preselio. U ova vremena služba turbedara je bila počasna dužnost, koju su vrlo često obavljali šejhovi, a pogotovo šejhovi koji nisu imali svojih tekija. Uz turbe se obično nalazila i odaja turbedara. Ovo turbe Mevlana Jahja ef. se nalazilo kod Nusretije džamije. I sultan Mahmut II je dolazio na dersove koje je održavao mladi šejh Mehmed Nuri ef. 1257. godine po drugi put odlazi na hadždž, a 1274. god. odlazi u namjeri samo da posjeti Medinu Munevveru.

2

3 . a poslije preseljenja našli su mu u rukopisu dva kitaba: «MIFTAHUL KULUB» i «MURAKABA». jako pobožan. Poslije preselenja svoga očuha. Razgovori sa njim bili su svečani. On je ukopan u istom turbetu do Mevlana Jahja efendije. koji se zove «VASIJETNAMA». godine je šejh Sejjid Mehmed efendija preselio na ahiret. Vrijedno je pomena da je šejh Mehmed Nuri Šemsuddin ef. Za svoga života izdao je kitab. bio je postavljen šejh Mehmed Nuri Šemsuddin efendija. a bio je potpuni MURŠIDI KJAMIL. za turbedara u turbetu Mevlana Jahja efendije. i vanjskim i unutrašnjim ponašanjem strogo pazio na šeriat. Pripisivali su mu otvoreni keramet. vrlo darežljiv. šeriati-Muhammediju. Svakog je rado primao i lijepo kontaktirao.MIFTAHUL KULUB – Ključ srca 1282. Bio je vrlo lijepe i blage naravi. gdje je obavljao turbedarsku dužnost.

Oni ostaju u uzaludnom tapkanju u mjestu.š. Na ovaj način oni varaju sebe i svijet. godine po hidžri ili 1843. sadici i svi oni koji žele doživljaj sa Allahom dž.MIFTAHUL KULUB – Ključ srca Tarikatska silsila (stablo. da osjete Njegovu blizinu. Drugog rebiul-evella. oni mene neće naći i daleko su od mene. Ovakvih robova ima mnogo.. Ovaj je dobio hilafet od šah MUHAMMED BEHUDDIN NAKŠIBENDUE (nakšibendijski pir). ašici.š.š. da uspiju na ovome putu do ovakvog cilja. Da se opašu sabljom približenja Allahu dž. ovaj od šejh Elhadži Ahmed Behdžet Kajserije a on je primio hilafet od hadždži Mahmut Kajseri Nakšibendi Uvejsije. Nasuprot ovima ima ljudi iz moga ummeta koji nisu učeni. nego to čine samo radi ćejfa. U mome ummetu ašici.a. Ja želim da im ti olakšaš ovaj put. odjednom mi se pojavio hazreti Pejgamber s. ali oni hodaju po skupovima i pokazuju 4 .sunneta. Šejh Mehmed .h a r i d ž i j a. Ko jedan korak bude izvan moga puta izostao ili skrenuo ustranu on je odmetnik . pa radi njih neukih.s. Postavljaju se kao da su preživjeli ono što je napisano ali oni nemaju veze s.Nuri Šemsudin Nakšibendi piše: Uzrok da napišem ovu risalu 1259. Ima ih dosta među mojim ummetom koji su sposobni da postignu dosta. Svezali su pasove i obukli tadževe. ti ovo napiši da bi se riješili svoga neznanja. Napamet su naučili ono što su im napisali njihovi vrijedni predhodnici. ali nemaju hala (stanja) pa ostanu na nepreživjelim riječima i izjavljuju da su muršidi. Govore da su ehli-zevk i ehli-hal da bi kod svijeta stekli čast. god. pa hodaju po skupovima i predstavljaju se kao prave sofije. Sami su muhtač muršidu. nego odstupaju od njega. a preko hazreti Hidra alejhisselama. Opet želim da ti pokažeš moj pravi put. jer su se pojavile mnoge "sofije" koje su se obukle u dervišku odjeću i zaogrnuli u odjeću ehlullaha.Nuri Šemsuddin Nakšibendi primio je hilafet od velikog šejha Sejjid Mehmed ef. salihi koji žele mene. i to im nije hrana duši. Ako ne žele ovaj put i ako im to nije u ime Allaha dž. Čak šta više. sjedio sam u svojoj odaji. ne samo da se ne pridržavaju moga šeriata. ali vole. niz) Šejh Mehmed . Svi abidi.. tim. i ovako mi se obratio: «Moje dijete Nurija! U zemanu se svega dogodi.v. moraju se moga puta pridržavati . ali ne paze na moj šeriat i sunnet.

v. Zato ti napiši jednu risalu (brošuru) i daj joj naslov "Miftahul kulub" . pokoran je i Allahu"."(O Muhammede) Mi nismo poslali tebi Kur`an da ti bude teško i neizvodljivo. "Men jutii-rresule fe kad etae-llahe" . smatrao sam dužnošću koju nisam mogao izostaviti. Ovim se završava hazreti Pejgamberova direktiva. hazreti Muhammed s. To piće je zikrullah. Da li je ovo moguće izvršavati? Odgovor je sadržan u ovom ajetu: "TA HA MAA ENZELNA ALEJKEL KUR`ANE LI TEŠKAA. na Njega se oslanjamo i Njemu se vraćamo". 5 . ILLA TEZKIRETEN LIMEN JAHŠA" ."Ko bude pokoran hazreti Pejgamberu.MIFTAHUL KULUB – Ključ srca se da su muršidi. vallahu gafuru-rrahim" . Poslije toga on (šejh Mehmed Nurija) nam preporučuje: «Ko je ašik. ni hladnim utisnutim žigom koji ostavlja stalno utisnute tragove u svojoj duši i srcu. Allah će ga napojiti jednim čistim pićem. oprostiće vam grijehe.. Kome je naređeno."Ako volite Allaha mene slijedite i vas će Allah voliti. tarikat. samo je upozorenje onome ko se bude bojao". Car pejgambera. hakikat i ma'rifet. Zatim donosi neke ajete kerime: "Vema tevfiki illa billah aleji tevekeltu ve ilejhi unib" . "Kul in kuntum tuhibune-llahu ve jagfirlekum zunubekum.a. . da donesem na mjesto njegovu želju i naredbu. Ko bude išao ovim putem: "Sekahum rabbuhum šeraben tahura"."Nema upute osim od Allaha. Šejh Mehmed Nuriji. sadik i oni od ummeta koji traže doživljaje."Preko zikira se srca smiruju". Treba da poznaju šerijat. zagovornik na Sudnjem danu.š. pa sam napisao ovu risalu (brošuru). neka se vladaju po ovoj brošuri. "Ela bi zikrillahi tatmeinul-kulub". Oni nemaju potvrde da su muršidi.s."Ključ srca"». da bi mogli naučiti kako se putuje. Pred ovom hazreti Pejgamberovom naredbom sageo sam glavu i uzeo pero u ruke».. jer On je milostiv i oprašta". miljenik Allahov dž. on mora izvršiti.

"Ljubav je božanstvena vatra. bez sumnje će ići pravim putem.MIFTAHUL KULUB – Ključ srca Izreka: "Šeribtul-hubbeke `sen be`de ke`sin fema nefize šerabu ve la revitu kanallahu ve lem jekun lehu meahu šej`un el ane kema kane lejse lil in kani abden mimma kane". Nju treba shvatiti dobro i ko se nje (risale) bude pridržavao. A zatim: "El ašku narun illahijun juhrika masivallah". U njoj nema ni jednog slova van dozvoljenog. Allah je bio kad ničeg nije bilo On je i danas. . (što znači): Pio sam ljubav (prema Allahu) sve čašu po čašu ali piće nije nestajalo niti mi se gasila žeđ. Pisac ove risale kaže: . vječitu žeđ za Allahom."Ovu sam brošuru (risalu) napisao prijateljima i mojoj čistoj braći. Gornji bejtovi ukazuju na ašk. koja sagorijeva sve osim Allaha i onoga koji Allaha voli". I ako još bude pomoć od Allaha. 6 ."Uzdišem za aškom i njegovim stanjem. kao što je od početka bio. Ašci su izrekli: "Ah minel ašk ve halatihi ahreka kalbi bi haratihi" . koji je spržio moje srce svojom vatrom". u tome će bez sumnje uspjeti".

će te pomoći. Kako se čini. odanost ovome svijetu. Biti predvođen . uputit će vas ova risala. a koji se ovdje objašnjava. koji tražite Allahovo zadovoljstvo i koji želite slijediti hazreti Pejgamberov put.š. Allah dž. kao preduslov je pronaći muršidi . kao u mrkloj noći krenuti na nepoznati put. koji želite razlikovati istinu od neistine.kjamilom. treba da znaju i vjeruju šta je LA ILAHE ILLALLAH. Bez muršidi . Da bi našao. Kada srce primi LA ILAHE ILLALLAH. treba da znate da je LA ILAHE ILLALLAH najvažnija istina koja postoji na svijetu. kome je poznat put danju i noću.kjamila. Ašici i sadici koji žele i imaju sposobnosti da idu ispravnim putem. treba da se osposobiš. U ostvarenju i spoznaji istine LA ILAHE ILLALLAH.na putu.MIFTAHUL KULUB – Ključ srca MIFTAHUL KULUB Ključ srca *** KAKO SE TRAŽI MURŠIDI KJAMIL KAKO SE NAĐE MURŠIDI KJAMIL KAKO SE RASPOZNAJE MURŠIDI KJAMIL O prijatelji i braćo. šehvet. Svoju srčanu kapiju treba da otvore kako bi mogao u srce ući nur. put je siguran i hod sa njegovim svjetionikom je bez tumaranja. Ovo treba jezikom izgovarati i srcem potvrđivati. Da bi zauzeo pravilan smjer i na njemu uspio. ako si iskren u svojim namjerama i to želiš svim svojim srcem. I na običnom putu je potreban vodič.kjamila putovati. očistiš i potrudiš da ga primiš. spletke i drugo. ličilo bi. Isto tako je 7 . ono je zatvoreno za koje kakve nepoželjne poroke kao što su: pohlepa. sa muršidi . jer bez vodiča ići na put i pronaći pravi put je vrlo teško.

momentalno će ti brige otpasti. strah ga hvata od tumaranja. Allah neće ostaviti tebe. U tamnoj noći ne vidi se kuda se korača. Možeš se upitati . Ko je njime prolazio pa da i nas povede. Može li se Muršidi – kjamil naći u ovom vremenu? Znati naći muršidi . Ko ovako kaže. a da mu on dovu učini. Ako u nekog vidiš ova tri znaka. Ako si pripreman i na riječi istinit. Čini 8 . bez muke pored mogućih provalija. želi da ga u ruku poljubi. Budeš li ga iskreno tražio vidjet ćeš da ti je blizu i gotovo te za ruku drži. Budi mu sasvim pokoran i pred njim umrtvi sve svoje osjete.kjamil. Zato je potreban neko ko poznaje taj put. ali ti dobro slušaj a ja ću ti kazati tri glavna znaka za raspoznavanje: 1)U vrijeme kada mu pristupiš. U protivnom ne reci "nema muršida". od puta po noći i bez vodiča."kako ću ga prepoznati kad na sebi nema nikakvih znakova?" On ima na sebi znakove. donekle je tačno i objektivno ali ako budeš razmišljao i stvarno se predao Allahu. i svaka njegova riječ će u tebi povećati ljubav prema njemu. 2)Riječi koje su mu kao biser. tako da nećeš poželjeti da napustiš njegovo društvo.kjamila je teška ali i vrlo vrijedna stvar. 3)Ko god mu ode na razgovor. a da ti ne udovolji. Zato je potreban muršidi .MIFTAHUL KULUB – Ključ srca potreban vodič do velike spoznaje LA ILAHE ILLALLAH. nego nisi se pripremio i ne postoji želja u tebi da ga pronađeš. Da li na tom putu ima provalija? Ko to ne pozna nemože praviti razlike između ispravnog puta od neispravnog. predaj mu se kao mejit gasalu. Ko na ovo pomišlja. pojavit će ti se ljubav za razgovor. Ko bude imao ova tri znaka pri sebi. neće biti problema. vidjet će se da ima po svemu hazreti Pejgamberovo ponašanje. iskrenog roba na ovom putu. bez predomišljanja i zastajkivanja budi mu teslim.

Još nešto vrlo važno. iznose se tri tačke koje su slične opisu koje daje i ovdje Mehmed Nurija u svojoj brošuri. a te tačke su sljedeće: 1. pogleda u muridovo srce. on svojim pronicljivim očima. te se tako pokazuju kao zreli arifi. hizmet mu čini. One su znaci raspoznavanja šejha koji slijedi hazreti Pejgambera. Muršid će lično uzeti na tevedždžuh hazreti Pejgambera i obratiti mu se: "Ja Resulallah! Jedan od tvoga ummeta (pod tim i tim imenom) želi od mene inabu. Svijet upućuju i iršad čine."Mi smo šejhovi". Poslije ovih znakova. 2. Pošto si uvidio ova tri znaka pri njemu. Ima ljudi kojima je ostao neki dergah od njihovih predaka. i dobrim djelima. priđi mu bez sumnje i predomišljanja. smatraj se počašćenim da si mu na službi. Kada nađeš jednog ovakvog muršidi . Oni nemaju pravih znakova na sebi.š. a i neznaju šta je to iršad. 3. na svoj način. pa po naslijeđu i oni ga održavaju i žele postići (ustoličeno šejhovsko mjesto u tekiji i mihrabu). Poslije ovoga 9 . a uz sve to. Kada mu se pristupi. Oni izlaze među narod i kažu . Ovakvi su ćoravi. Bojati se da se oba ne strovale. Oni se obuku u kisbet ehlullaha i uče neke risale iz tesavvufa. Da govori o spoznaji Allaha dž. rekao sam mu da klanja istihare namaz i kako mu se tamo pojavi. Da osjetiš mir kad sa njim razgovaraš.kjamila.MIFTAHUL KULUB – Ključ srca kako ti on kaže. što god ti naredi izvrši sa zadovoljstvom. što ne traje duže od jedne minute. a i oni koji ih slijede su ćoravi. muršid će mu predložiti da klanja istiharu namaz. a to će mu u jednom času naići ispred njega. On će te prozreti. Ukoliko murid u tom času ništa ne osjeti. bez i predomišljanja mu nijaz učini. sve njegove zapovijedi izvršavaj. takav će i hizmet dobiti". Kako se od muršida uzima Inaba? U knjizi "Istina o tesavvufu" od šejha Abdulkadir ef. nadati se onima koji slijede. Da isto govori pred tobom i iza tebe. Dvojica slijepaca ne mogu ići na put. Postupiće se po istihari ako je pohvaljeno onda sjeda murid prema muršidu i gleda mu 10-15 minuta u čelo.

muršid će mu dati ders. Salik koji uzme idžazet i inabu. Derviš svoj vird obavlja tako što sjede u određeno doba na čisto i usamljeno mjesto. farzove što više da klanja u džematu i sunnete da ne izostavlja.MIFTAHUL KULUB – Ključ srca muršid uzme muridovu desnu ruku i objasni mu glavne šartove. ne smije pogriješiti. Sve dužne namaze i post. jer sa malim može mnogo pokvariti u svom suluku. salavati ili koji Allahov isum. dok mu još nije dao inabu. Pošto mu je kazao uslove. a pored toga mora se pridržavati naprijed navedenih pet uslova. Uz to. istigfar. ni jedan dan da ne prođe a da ne prouči svoj vird. u pola noći. Laž i "rekla kazala" maksimalno izbjegavati. (putnike koji su krenuli na ovaj put) dijelimo u tri kategorije i to: Muktedija = početnik Mutevessit = srednji 10 . u sehur ili poslije sabah namaza. i Ne biti ni protiv koga. onaj koji mu daje utjehu i zadovoljstvo a to može biti Evradi fethija. Sa ovim murid mora biti zadovoljan. nego gledati svoje mane i nedostatke. okrene se prema kibli i počinje učiti svoj vird. prema muridovim sposobnostima. Šartovi su sadržani u pet tačaka i to: Biti što više pod abdestom. koji se obavlja kako je muršid naredio. naklanjati i napostiti. na vrijeme izvršavati i biti redovit u obavljanju dersa. Farz namaze na vrijeme klanjati. U salikovom dersu može biti pored spomenutog i tehedždžud namaz. kome predhodi fatiha hazreti Pejgamberu i hazreti Piru. Tevedždžuh i Rabita Salike.

tako i kod obavljanja svoga virda. Pored ostalih obaveza. Tevedždžuh. 11 . I da njim (tim čankom) crpi vodu iz mora. Da šejhov ruhanijjet zamisli velik kao more.Na ovom razmišljanju se salik zadržava 16 – 60 minuta. Derviš će svoj vird proučiti poslije tevedždžuha. on mora imati stalno svoga muršida na umu. Da ga puni Allahovim darovima. preko svoga šejha i tako se voda prelijeva iz mora u njegovo srce (čanak). pa i sliku njegova lika u mislima. Tevedždžuh se vrši na tri načina: Salik može zamisliti da sjedi prema muršidu koljena uz koljena. i da je svoje srce donio do mora. a treba da je stalno prisutna bilo što da se radi. I ona kao i tevedždžuh ima tri načina izvođenja i to: 1. Zamisli da ti šejh drži ruku u svojoj ruci i tako te vodi. zamišlja svoje srce kao jedan čanak. (od riječi iktedi = slijediti) kao i ostale dvije kategorije. a sebe kao jednu kap koja se pomiješala sa morem i utopila se u more.MIFTAHUL KULUB – Ključ srca Muntehi = napredni salik Muktedija. okrenut prema kibli. tj.š. Rabita Rabita je još jača veza i trajnija. ta se veza zove tevedždžuh i treba da je prisutna kroz sve tri etape salikova napredovanja. od tevedždžuha. a treba da predhodi zikiru. a šejhovosrce kao jedno veliko more. a sebe kao da sjedi u tom šatoru i da mu sa sve četiri strane šatora dolazi fejzi-illahi preko šejha. Na ova tri načina se sprovodi tevedždžuh prema šejhu. (razmišljanje o šejhu sa potpunom prisutnošću misli i duha) se izvodi van zikira. tada se ne razmišlja ni o čemu drugom. između Šejha i derviša koja se provodi u mislima. onaj koji je najpogodniji saliku te po njemu postupa. nastoji da stigne do Allaha dž. Jedan od njih se izabere. Da zamisli šejha kao šator.

On je utopljen svojom ljubavlju u hazreti Pejgambera i kad o njemu razmišlja.v. Mutevessit tj. U ovom stadiju salik se osjeća prijatno napojen pa se na njega primjenjuje ovaj ajeti kerim: 12 . Muktedija se nalazi u početnom stadiju i on je strogo vezan za svog šejha.MIFTAHUL KULUB – Ključ srca 2. Zamisli da si obukao šejhovu hrku i kud god ideš da si u njoj. kao i u prva dva slučaja.š. na ovom putu. On se u svome fikru (razmišljanju na jedan od tri izabrana načina) što više veže za Allaha dž. od ljubavi. 3. utopljen u šejha. čvršća je i nepokolebljiva. Ovo obavlja istim redom i načinom. Muntehi je već napredni salik koji je poodmakao na svome putu. zamišlja ga na jedan od tri opisana načina. Mutevessit je srednje uznapredovani salik. srednje uznapredovani salik je "fena fi-rresul". Zatim možeš zamislit da se nalaziš pod skutovima šejhove hrke ili pokriven rukavima hrke.š.s. Što god doživi ili vidi na bilo koji način neće nikome kazivati osim svome šejhu. U ovom (neposrednom) napredovanju salik što god vidi i doživi neće nikome kazivati osim svome šejhu.a. a kad hoće da spava onda zamisli da je spustio glavu na šejhove noge i tako će zaspati. Ovako treba da se ponaša salik koji je u rabiti .stalnoj vezi sa svojim šejhom dokle god je budan. samo što je mnogo jača koncentracija misli na šejha. pira i hazreti Pejgambera s. U ovom stadiju se primjenjuje ista tehnika vezivanja mislima za šejha kao i kod muktedije u tevedždžuhu i u rabiti. te se za njega kaže da je "fena fi šejh". Na ovaj način se salik približava hazreti Pejgamberu. Jedni od znakova uspješnog salikovog duhovnog napredovanja. I da ti je šejh tako blizak. je što je još više ponizan i pokoran. bez sumnji. U ovom kao i prvom načinu se provodi tevedždžuh i rabita. ali se sada uključuje i vezivanje za hazreti Pejgambera preko šejha. On obavlja sve isto kao i prvi i drugi samo što je razlika što on svoj tevedždžuh i rabitu prenosi preko svoga šejha. kao što ti je hrka bliska i da je stalno prisutan šejhov ruhanijet. i veže za Allaha dž. tj. u trajanju od 15-60 minuta.

u srcu ima srce (fuad). ve ene fil ahfa" . Velikani nam nisu u tančine objasnili ova pitanja.š. ne samo izjavama nego stvarnim stanjem. u toj tajni ima nešto skriveno.š. Ali to se ipak doživljava.š. zamisliti sebi Allaha dž. Svako će sebi predstaviti i tako osjetiti Allaha dž. u tom srcu ima tajna.š. Ovaj drugi Mutevessit iz aška i zevka. Pri ovome treba paziti da je Allah dž. Jedni tarikati idu odgojnom disciplinom koja se zove terbijje i nefs. Svaki pojedinac će prema sposobnosti svojih misli i razvijenosti misli tj. To je džuz i kjul.š. je stvoritelj svemu ovome. Nemamo uzorka da opišemo ovih pet faza približavanja Allahu dž. u tom skrivenom ima još nešto skrivenije. te da se ne zamisli neko oblikovano božanstvo. odnosno o čovjeku koji je Vasil-illallah. Jedino je Allahov dž. saznanja i stanja o savršenom čovjeku koji se približio Allahu dž. na svoj način.š.. na duhovnom putu koji uzdiže muridi se moraju čuvati provalija koje ih susreću u životu kao spoticanje o sitno kamenje. ve fil fuade sirre. mogu samo halom postići krajnji cilj i u tome su saglasni svi tarikati. 13 . .MIFTAHUL KULUB – Ključ srca "Ve sekahum rabbuhum šeraben tehura". Sejri suluk Hadis: "Ela inne fil džesedi kalbe ve fil kalbe fuade. samo spominje. Ja sam u tom najskrivenijem"! O ovim tajnovitostima je teško govoriti kao što je teško shvatiti stepen i čovjeka koji ih razumi i nalaze se na njemu."Allah ih napaja čistim pićem". zat izvan svega ovoga i nemože se opisati. sve dao. Allah dž. prema istidadu i kabilijjetu. dok drugi tasfijje i kalbom ili tasfijje i ruhom. tj. Ali biti Vasil-illallah.š. ve fil hafijji ahfa. dio i cjelina."U tijelu ima srce. Bilo kojim metodom da se putuje. na jedan od tri opisana načina. Oni koji su ovisni o svojim željama o tarikati Muhammediji. ve fi-ssirre hafijjen. misli i pjeva hazreti Pejgamberu.

pa hazreti Pejgambera. a to je najsitnija sjemenka što postoji. Ako je ovo izvedeno kako treba. pa dalje pira. Ostali idu linijom terbijje i nefsa. a to traje 15-60 minuta.š. vrate se ruhu i njegovoj spoznaji. a niti od imetka. Zamišlja da je došao pred Allaha dž. a opusti svaki mišić. Nakšibendije čiste i uređuju svoj ruh i nefsi-natik tj. Zatim počinju učiti uobičajeni ders koji se praktikuje kod nakšibendija. ni od rodbine."Allah" i to veličine sjemenke od jele. razdvaja tijelo od duše. a to je spoznaja Allaha dž. nose na mezar. tada treba da se povuče na jedno čisto i usamljeno mjesto da sjede na koljena i uzme jedan od tri opisana načina. tj. Salik zamisli da je umro i da mu nema pomoći ni od koga. U tome se udubi. (tj. tj. Ovako pripremljen i udubljen zatraži himmet od šejha da izdrži u ovom stanju. Pri ovom zikru treba sve zaboraviti a misliti na ono kako je ovdje opisano. ali svima je cilj i svrha zajednička i nađu se na kraju na istom mjestu. a koji mu je odredio njegov šejh.š. Rabita – i . Ova disciplina takođe pripada nakšibendijskom tarikatu. Ovo je polazno u rabita i mevtu. koji njemu najbolje odgovara. Misli u koje se udubi ne treba kvariti. Zamišlja kako je ispustio dušu. umiri se svaki dio tijela. osjeti se u predjelu srca. i tako zamišlja svoga muršida. U ovakom postignutom stanju potrebno je izgovoriti 3000 puta "Allah". nefs koji govori. i da mu niko drugi nemože pomoći. U srcu 14 . fina stanja duše. dva prsta ispod lijeve sise) djelovanje od učenja ismi dželala . Sada će sebi predočiti i muršida od koga je uzeo ders (vird). pa Allaha dž.š. treba da zna da kada mu šejh da dozvolu za učenje virda.MIFTAHUL KULUB – Ključ srca Nakšibendije su sebi odabrali sistem TASFIJJE I KALBA te se tim putem i odgajaju. zakopavaju itd. kupaju ga na teneširu. pa salavate. opremaju. Došao je čas kada mora sve napustiti. Vrlo bliska pravoj smrti koja se vrši kroz duboko razmišljanje i ide tako daleko da u ovim mislima čovjek pomalo odumire. Prouči se 100 istigfara.Mevt Rabita i mevt je veza sa smrću. Ni od prijatelja. na izvjesno vrijeme. Onaj koji putuje i traži letaifi kalb. onda uči ismi dželal "Allah" i to zatvorenih očiju.

jedni mogu vidjeti crveno svjetlo sa istoka. Unutra je šator i zelena kapija oko šatora je svjetlost Allahova koju do sada nisu videle oči sve ovo sam vidio sebe gledajući. dadne zahvaljujući ovakvom zikru. a neki sa zapada. Salik će svoj vird obavljati svakodnevno i neizostavno. te se na njih primjenjuje kur'ansko aje: "Vezkur Rabbeke iza nesite" . a nekada je to cio splet boja. Posebno nesmije dozvoliti da mu se ovo izgubi ispred očiju. a u istoj visini prsa. Pored ovih mogu se pojaviti još neki znaci.š. pogledao."Sjeti se Rabba kad sve drugo zaboraviš". ihfa a ujedno to su nazivi za ta stanja i osjete. tako se desi da salik osjeti pravi rad srca na opisanom mjestu prsa. Osjet veličine sjemenke će mu se pomaknuti prema desnoj strani. Nakšibendije koje uspješno ustraju na ovakvom zikru. One osjete koje mu Allah dž. Vidio sam i još skrivenije to je bilo narančasto svjetlo. Salik će osjetiti da mu svaki dio tijela viče "Allah". sirr. kad ocijeni njegovo stanje u uzdizanju i pomjeranju i promjenama na srcu. hafi. Taj zikir se čuje posebnim čulom. tj. a on će mu. neće nikome kazati osim šejhu. Uz svako ovo pomjeranje mogu se primijetiti i promjene boja koje dolaze sa istoka ili sa zapada. slijede viši osjeti. Poslije ovih osjeta. osjeti se da je srce oživilo i da je "veledi-kalb" . To je kod onih koji ustraju. pridodavati zikir ili mu mijenjati ismove. Otišao sam dalje i vidio predjele pa sve unutra viče Allah Allah 15 . Pisac u stihu izražava ovo što je pisao: U srcu mi je građa od dragulja vidio sam jednu kapiju odjakuta ušao sam tamo. Zatim će se ove ugodnosti pomicati prema vrhu prsa do u grlo. presjajno da ga oko jedva gleda gledao i dalje neprestano. Salik će ovo ispričati svome šejhu. i dvorac vidio.MIFTAHUL KULUB – Ključ srca će se poslije uzbuđenja osjetiti smirenje. prema sredini prsa.oživjelo srce. Mjesto ovim stanjima je u kalbu ruhu. Pri ovim pojavama salik ne treba da se uplaši nego i dalje da ustraje na zikru.

Šejhovom dozvolom. Prvih pet latifa bile su u srcu a ova šesta se ogleda na čelu.La ilahe illallah. će mu vikati "Allah". 16 . okrećući glavu s desna na lijevo prema srcu. I ovaj ima svoja tri značenja a objašnjava se pomoću ovo troje: 1.. koja u pokretu.MIFTAHUL KULUB – Ključ srca ko želi vidjeti ovaj suluk neka postupi po ovom kitabu. onda sa dozvolom šejha prelaziš na NEFJI-ISBAT tj. a to je vrhunac poslije uređenja srca. "La" je kao stablo sa dvije grane. illallah . La mevdžude illallah = Niko ne postoji osim Allah dž. ukoliko što ne pogriješi. koje se postižu pomoću ismi Allah. La ilahe illallah se počinje učiti sa "La" iz dna grudi. S desna se počinje učiti La ilahe . učenje "LA ILAHE ILLALLAH". Pri ovom izgovaranju potrebno je i tehniku disanja i izdisanja podesiti. La maksude illallah = Jedini je cilj i namjera Allah. desna i lijeva. I kod ovog učenja potrebna je saliku osamljenost i čisto mjesto. 2. Salik i dalje uči ismi dželal istim redom po 3 000 puta.Nema Boga (i to se glavom. a zatim slijedi).š.. Ovo će mu se svaki dan dešavati. La mabude illallah = Nikome se ne ibadeti osim AIlahu. Ovo je letaifi kalb sa svojih pet faza skrivenosti i tajnosti. Pošto je salik prešao latifei seba. i sve oko njega. Nefji Isbat U nakšibendijskom tarikatu. onda će ismi dželal osjećati na vrh tjemena glave. 3. onda mu šejh kao osposobljenom daje da ustrajno uči nefji isbat .osim Allaha. Salik će sa muršidovom dozvolom uz njegov nadzor preći ovih pet latifa (skrivenosti) i doći u šesti stepen letaifi nefs u kojem se obično pojavi naranđasta svjetlost saliku pred očima. Salik će sav utonuti u to i sebe će vidjeti u ogledalu i u svjetlosti. kad pređe sve faze. izražava to nijekanje. nakon što si se osposobio sa ismi dželalom. Svaki njegov dio tijela. isti režim kao i kod ismi dželala. Salik kada predoči šejhu šta je sve vidio i šta mu se sve pojavilo učeći Allah. koje treba da ga vode iz faze u fazu.

Ako salik ne postigne uspjeh. Murakaba Do sada smo objasnili učenje ismi Allah i La ilahe illallah i to zikri kalb tj. S pravilno izgovorenim "La" sa salika sve spadne od neba do zemlje. skriveno.Ti si mi želja i samo Tvoje zadovoljstvo tražim". Kur'ansko aje: "Ridžatun la tulhihim tidžaretun ve la bejun an zikrullah" . tj. znak je da se od nečeg nije predhodno očistio. Džezba se može doživiti u učenju ismi Allah ako je on DŽEZBEI-MAIJE I ZATIJE.MIFTAHUL KULUB – Ključ srca Potrebno je da ono bude postupno i nastojati da se tri puta izgovori nefji-isbat u jednom dahu . 17 . koja se zasniva na hadisu: "Tefekeru satin hajrun min ibadeti sebine sereten" ."Bolji je jedan čas razmišljanja nego 70 godina ibadeta". Ko ne vrši farzove. pa eventualno uskladiti hušu i hudu i podesiti ilum i amel.na jedan dušak. Između udisaja salik treba da misli na "Illahi ente maksudi ve ridake matlubi" . Ovdje se može podesiti zikir i fikr pa se u kelimei-tevhidu doživi džezba. Tako će sa 21 udisajem po 7 esmi izgovoriti 147 puta La ilahe illallah. učenje srcem bez izgovora. muršid će mu reći da ostavi zikir i pređe u MURAKABU. da Allah sebi privuče roba javno ili tajno tj. obavljati pred svijetom ili na zajedničkom zikru."Ljudi dođu na jedan stepen kad ne zavodi ni trgovina od zikra". Ovaj način zikra se ne može na ovaj način. Tako će napraviti 21 udisaj a 63 puta izgovoriti La ilahe illallah. Zakir će osjetiti u prsima i srcu neke znakove koje će kazati muršidu. Na ovome će devamiti i nešto kasnije će moći najviše 7 puta izgovorili La ilalie illallah sa jednim udisanjem. džezbe neće doživjeti. Druga je džezba u ismi Kajum. te u tome slučaju mora se odmah obratiti svome šejhu. Ako mu je sve u redu osjetiće kao da pliva u moru i u tome halu će nijaz učiniti i ponovo izgovoriti Illahi ente maksudi ve ridake matlubi. kao i ostale faze u razvoju. S njim se posavjetovati. Ako u salika nema nikakvih promjena onda nešto nije u redu sa njegovom čistoćom ili u tehnici zikra. Pošto je salik prešao u nefji isbat. kad salik gubi svijest i ne zna za sebe.

O dušo smirena. na čistom i usamljenom mjestu razmišljati (fikr) i to na jedan dublji način. nego je ovo umiranje prije smrti.MIFTAHUL KULUB – Ključ srca Salik. Zatim poznati ajet: "Ja ejjetu hennefsul metme-inneh irdžii ila rabbiki radijeten merdijjeh" . ovo nije rabita i mevt). pa se ovaj postupak naziva MURAKABA.š. kao da sam odumro. osjetiti smrt. vidio razne boje i doživljaje koje donosi nefji-isbat. U ovom razmišljanju se provodi 15-60 minuta iz dana u dan.mjestu. kao da ništa nije stvoreno i ničega nema (nefj-ništa). osjetit će se bez riječi. osjetio u prsima i srcu pomicanje osjećaja prema grlu.) Bejt: "Ašiku. (tj. U ovom razmišljanju će se sjetiti značaja ovog ajeti-kerima. Aje: "Limenil mulku jevme?" . Sada će ponovo na isti način tj. vrati se svome prvobitnom položaju . postojao sam ali me sada nema.Kome pripada vlast danas? "Lillahi vahidil kahar" -Jedinom Allahu dž. Ovaj treći stepen je i najjači. odnosno. (ovdje se razmišlja kao do sada o samom umiranju. Motivi o kojima se u murakabi razmišlja su trojaki. U ovom stepenu se misli samo na Rabba i za njega se misli isključivo vežu. pa se i oni dijele na tri stepena: Što se razmišlja. sa novim prijatnijim doživljajima. uzmi dušu a daj mu Rabba on neće ni duše ni tijela svoga ". 18 . kao da je bilo pa nestalo – postojalo tj.š. Ovdje se osjeti vuslet (približavanje) i rahmet. pa se nešto kasnije osjeti priključivanje Allahu dž. vrati se svome Gospodaru Zadovoljna. kako je već u tevedždžuhu (posmatranju) navikao da u osami zikir čini i preživio mušahedu (osvjedočenje) i prešao sedam latifa. Ovdje se razmišlja o tome.

znak je da salik nije u redu. nego je haram ili ima nečijih tuđih hakkova pri sebi. On jede ili pije ono što nije halal lokma (dozvoljeno). ono što mu smeta. ili ima nešto više pri sebi: narav. 19 . ako nemože dospjeti treba da odustane. onda se za ovakve kaže "ostao je na pazaru u ezelu". Muršid je dužan da ovakvim bude susretljiviji i da im veću pomoć ukaže (a prevariti ga nemogu jer je muršid prešao te faze). Muršid ga još neće tako jednostavno napustiti. a dalje prema fazi murakabe. Ima bistrih i nadarenih murida koji svoj put brže prelaze nego ostali. Ali ako u salika nema nikakvih osjeta. a cio staž je završio. da salik svoj suluk počinje dovom i himmetom svoga šejha. pa da i oni nekada postanu njegove halife. Nakon svakog uloženog truda ovaj treba da se kani svega.MIFTAHUL KULUB – Ključ srca Tarikatske finese O moji prijatelji! Neka vam je znano. opet će mu šejh pomoći. ali mogu bar dobiti neke osnove. Ako salik ne osjeti ništa ni pored muršida. pa da i on može biti muršid. ljut je itd. Ali ima salika koji teže shvatanju pa nemogu napredovati. on će se obratiti muršidu koji će ga uzeti sa sobom da skupa zikir čine. ide dalje pa prolazi one latife. Muršid može dovesti svoga murida do mekama na kome je on i obično se dijele na ove tri grupacije: Da ga dovede do stepena i oslobodi ga. nemože druge voditi i nema nikakvih činova. pa ako ni pored ovoga truda ne napreduje. pa ako treba i murakabu da skupa vrše. kako bi i sam mogao druge muride voditi. nego će ga lično muršid preispitati da nema neki propust koji je on napravio kod sebe. Da ga može dovesti na stepen muršida ali da on nije ni muršid ni halifa. Tevedždžuh i sa one 3000 ismi Allah osjeti djelovanje. Ova vrsta ljudi treba da se trudi na svaki način da dođe do mešaheda. Za ovo se mora potruditi da lično odstrani od sebe. Ako to nije u stanju odstraniti sam. Oni će je izvršiti i šejh će ga u svim tim fazama pratiti neodvojeno.

Prema svome šejhu da ima husni mehabbet. to se čuje pomoću jednog drugog osjeta. Salik se na ovo privikne. I u svakom slučaju mu treba biti teslim. Bejtovi: Posmatrao sam jednu tvrđavu iznutra Vidio sam jednu siluetu i ništa više Pojavio mi se dim bijeli. hakikatu mnogo više propasti. znaj da su uzde u muršidovim rukama.MIFTAHUL KULUB – Ključ srca Ukoliko se jedan iz ove treće serije ili neki koji nije ni dotle došao. ali sebe ne vidim Čuo sam glasove ali ni glas ni riječi nisu mi iste Pojaviše se jedne haljine u kojima se nađoh Tako je Nurija nestao i opet se pojavio. nazove halifom. 20 . govori i zvukove daje.š. biće zaslužan Allahove pomoći i dobrote.š. sam sebe. Salik je samo prevodioc riječi koje Allah dž. vrlo mu je opasno i sedam mora ga oprati ne može. Salik u suluku treba da gleda na svoj selamet i da se on smatra od svakog niži. Ako bi se salik uzoholio i umislio sebi da je svoga šejha prešao. O ti saliku! Ako ti se pruži prilika da se uzdigneš do arša. zikir čini. koliko se uzdigao toliko će u tarikatu tj. u razgovoru pri oslovljavanju. To sve Allah dž. začudih se Zastadoh tu i čuh jedan glas: "IRDŽII" Rastavila mi se duša od tijela moga Više nisam vidio svoje vlastito tijelo Ono što vidim istina je. Vidjet će da sve što je na ovome svijetu da Allaha dž. zikir čini preko svojih prevodioca terdjumana. a uz to je iskreni derviš koji je ašik i sadik. se iz vršenja ovoga dvoga pojavi. pa mu sve što šumi. izgleda kao da zikir čini ili Kur`an uči. da to nije od njega nego samo preko njega.š. izgovara. Poznato vam je da Allahovo zadovoljstvo i slijeđenje hazreti Pejgamberova puta ko traži. pa još dušom i srcem postupi po uputi pri murakabi. Vidjeće da sav ovaj zikir i fikr i ono što mu. U nakšibendijskom tarikatu se svome šejhu kaže "Aziz" a ime se ne spominje.

Allahova čeljad i Njegovi pozvaoci. a on da je samo jedno materijalno sredstvo preko kojeg se to čini. Poslije ovoga dolazi stadij "fenaa fillah i bekaa billah". U svakom stoljeću ta se počast daje jednom zatu. Aje: "Ela inne evlijaellah la havfun alejhim ve la hum jahzenun". U ovim halovima se osjeća "Ennel Hakk".š." čuje kao odgovor. Gavsul azam i Kutbul ula). ali ovo je viša istina o kojoj čovjek nije zaveden šejtanom. koji je na visokom mekamu tj.. čiji je duhovni stepen velik. a on da je sifatullah. (Ehl. niti vesvesom."O ti smirena dušo!" Na ovoj se mertebi ide prema mutmeinni. Ovdje se riječ evlija prevodi kao Allahov prijatelj. Salik ima tada i dunjalučko zanimanje.MIFTAHUL KULUB – Ključ srca Nekim se salicima na ovom stepenu pojavi poznata riječ "Irdžii" . Kutbul Aktab. pa će svim svojim dijelima na tu stranu i naginjati.š. Gavsul Azam. a evlije su.hizmetom. KUTBUL AKTAB je velika ličnost sa visokom službom .čeljad). Ettehijjatu će učiti halom jer u njemu je mu`minov miradž. ali ima ljudi koji nisu u tarikatu. ali mu srce vuče na drugu stranu tj. Ehlullahi mogu biti i evlije pa je to još bolje.. Kutbul Ula. a to su oni koji ne znaju za strah osim od Allaha dž. su ehlullahi tj."Esselamu alejne ve ala ibadillahi-ssalihin. Tada salik preživljava ettehijjatu. čini. radi čega je Mensur Haladž izgubio glavu. Položaji i stupnjevi ehlullaha Ehlullah su ljudi koji su ehli tarikat. Ova trojica koji su u naslovu (Kutbul aktab. prema Rabbu. Sve što čini zna da Allah dž. . Tada salik dolazi u jedan hal "tedželli ef`al" kada se on osjeća kao jedna mala stabljika koja se njiše izložena vjetru. kojeg je hazreti Pejgamber na miradžu učio od ushićenja. Slika je jedna. a boje su razne. dok su evlijullahi ljudi evlije. ta osoba Allahovom dobrotom 21 . a ono je u namazu.

Za njih ne postoji razlika u blizini i daljini. ali u svakom momentu ima uvid u nju.JEDILERI.je prvi kutb među ostalim kutbovima. Zatim su grupacije evlija 300. bolje nego on što on poznaje lično sebe. On je odmah sljedeći čin poslije kutbul aktaba. sve njih javno iskupi i imenuje koji će među njima biti kutbul aktab. a mogu biti dalje ili bliže.tajno nasljedstvo (tajnog cara na svijetu-kutba). jer nisu vezani za prostor ni vrijeme. pa četrdesetorica . On ima moć da upravlja događajima na svijetu. Oni znaju stanje svakog čovjeka. Hazreti Pejgamber. Njemu Allah dž. Za svakog od njih postoje znakovi. samo nisu označeni kao kutbovi. GAVSUL AZAM je takođe visoka osoba sa visokim položajem. Svi su u službi kutbul aktaba. 500 i 1000. daje uvid i upravljanje na oba svijeta.MIFTAHUL KULUB – Ključ srca postaje halifetullah tj. To obavlja Hidr alejhisselam. a po hazreti Pejgamberovu šerijatu. Allahov zastupnik na zemlji.000 evlija i tako će do kijameta ostati. Kad dođe vrijeme kutbul aktabu da seli na ahiret.š.KRKLERI. Ko je Muršidi – kjamil i šta mu je dužnost 22 .š. Svaki ima svoje područje na kome djeluje. Osim njih postoje sedmorica . Svaki od njih je na stepenu kutba i može ga zamijeniti. kome dođe ilham da ode do gavsul azama i zatraži mu muštuluk i kaže da mu se predaje kurbijjet uz selam od hazreti Pejgambera. ali ne djeluje ništa bez kutbul aktaba. Postupa maksimalno onako kako je hazreti Pejgamber postupao. zvanično postavljeni. Smatra se da na svijetu svakog momenta ima 124. kutbijjet prelazi na gavsi azama. On ima takođe široka ovlaštenja. KUTBUL ULA (EVVEL) . Ovo je sirri hilafet . Ova trojica koje smo opisali prestavljaju UČLERE. Pokrajina na kojoj on upravlja ne mora biti u mjestu u kome on živi. Ehlullahi su Allahovi zastupnici na zemlji i svoj posao obavljaju u ime Allaha dž.

a drugima da poste ejjamu lbejdi (posti se 13. dok druge rijetko poziva i prema njima je strožiji. Ni ovi. Šta će šejh primjeniti na pojedinim muridima ovisi o samom muridu. on mora biti potpuno teslim . Za ovakvog čovjeka se kaže da je muršidi kjamil. Onaj koji je zadužen za iršad. Kod nekih se derviša pojave prigovori: "Meni je dao malo virda a onome više!" Derviš se mora čuvati ovakvih prigovora. to je taj refik bez koga se ne može na put. Oni su natakli sebi taj tadž i to su uzeli sebi u zadatak. Neke muride Šejh češće poziva na razgovore i s njima u raspoloženju priča. što sa njima bolje postupa. uredno. Uvijek su u pripravnosti srca. a zastupa hazreti Pejgambera. Šejh jednim dervišima može narediti da redovno poste. a drugom viši. Pored ovih ibadeta Šejh može zadužiti murida sa zahirskim hizmetom. Ove druge. grupna. jer u tarikatskoj odgojnoj praksi se ne primjenjuje razredna nastava tj. Prema potrebi i prilikama njih ima u gradovima i u drugim mjestima. kada se posti svaki drugi dan). i da je pred njim kao mrtvac pred gasalom. okrenutog prema hazreti Pejgamberu. a postupaju onako. išrak ili tehijetul mesdžid. ovakav Šejhov postupak prema njima. Ovakav muršidi kjamil kad uzme murida da ga vodi kroz suluk.MIFTAHUL KULUB – Ključ srca Po Allahovom naređenju u svakom stoljeću pojavi se čovjek koji po ilumu amel čini (vlada se po ispravnom znanju). Treba da znaju da ovakvom 23 . Ona se daje kad šejh vidi da je murid sazrio i osnažio za inabe i tarikate. 14 i 15 dan u svakom mjesecu po hidžri).pet. nego se provodi individualna nastava. Muršidi kjamilu se učini bej`at i on vodi salika. svakodnevno i u slast. kako je hazreti Pejgamber postupao. To je obrazovan čovjek koji se pojavi u svakom predjelu. (Davudov post. on ga dovede do stepena do koga se može doći. Znači nema puta bez muršida. ne treba da nervira i odvodi u kritiku. niti režim prema svakome može biti jednak. Kad murid uzme od šejha inabu. Da čuvaju farz pa čak i bez sunneta. jednim naredi savmi Davud. jednima neće dati ništa. nego obavljati ono što mu je dato. da se čuvaju. ne treba da se zavode i da smatraju da su privilegirani kod Šejha. osim što će im naglasiti. jer je to veliko zaduženje. opet nekom više nekom manje. a nekim abdest namaz (kada se na svaka dva rekjata nafile namaza uzima novi abdest). Nekim dodijeli tehedždžud namaz. on ima vrijeme kad murid od njega prima INABU. Šejh će jednom muridu dati mali vird. jednim lakša drugim teža. Sve nije jednako.odan šejhu. Može ih biti četiri . Njih objedinjuje njihov zajednički i istovjetni postupak.

na ulici.MIFTAHUL KULUB – Ključ srca šejhovom ponašanju. nego izvjesnog vremena mora zatražiti izun. makbul. koristi se uobičajenim tevedždžuhom. da ih ne bi čime uvrijedio. U ovim Šejhovim postupcima se vidi Džemal i Dželal. ja ih poštujem. i kad ga upita na to će odgovorit. postoji poseban razlog. neprimjetno će prići svom Azizu. a Šejh ga materijalno pomaže. ti nećeš biti oštećen. Da ih prizna i počast im ukaže. Svaki murid treba da obrati pažnju na sljedeće: "Da se čuva edeba i erkjana". kad mu se ulazi. bez i da bilo šta kaže muridu o tome. može ga zaobići ako misli da mu nemože. pa ako ih pomogneš. murid se sam mora sjetiti i pomoći ga prikladnom hedijom. potrebu) u društvu na primjer kihne. Derviš ne treba da se čudi ako Šejh na njega ne obraća pažnju.š. a zatim kad se uđe u sobu. Ako se muridu pojavi neki hal dok je još u društvu. Ako se Šejh nađe u materijalnoj nevolji. Od ovih postupaka brzo će uvidjeti rezultate. Šejhu u tekiji i na drugom mjestu. Ako se u jednom društvu povede kritika prema jednom Šejhu. Allah će ti to mnogostruko namiriti. Ehlullah su tajna. poljubiti ga u ruku i stvar mu kazati. nego u sebi kaže: "Oni su Šejhovi. Oni zatovi koji su kod Allaha dž. sljedeće naređenje. on sjede. Šejhove 24 . u svakom slučaju se nađe sreća. Ovako treba da postupa i u tekiji i van tekije. da svoj jezik prema njima očuva. to mora cijeniti. pravi derviš u tome neće učestvovati. ima više Šejhova i ostale treba da poljubi u ruku. Ako mu Šejh dozvoli da sjede. ali sa odgovorom se mora zadovoljiti. ljepota i oštrina. a ako ga Šejh zaustavi. i ove naše kratke pameti je nemogu razumjeti. Murid ne smije dugo sjediti sa Šejhom.Šejh mene bolje poznaje nego ja sam sebe. Prijatelj s prijateljem kada se nađe. njima se otvaraju novi pejzaži i ulaze u jedno novo posmatranje. tj. da mu krv poteče ili abdest da promijeni. Murid treba da nastoji da vazda postupa po adabu. pljune. on treba da pomisli . Ako murid na ulici sretne Šejha. Dok stoji na nijazu. onda će i dalje sjediti. on će srcem uzeti destur (dozvolu) i mirno izaći van. Pristupajući Šejhu sa edebom. posvetiti dovoljno pažnje. ali svoga ponajviše jer on mene najbolje poznaje!" Ako murid dobije neki uzur (nagon. kuca se na vrata i čeka se odobrenje za ulazak. Šejh se ljubi u ruku i čeka se na nijazu. Kad ga upita. poslije svog Šejha. pravo i uljudno. Ako je murid siromašan. Ako u jednom društvu.

i što više da približi svoj način života. PONAŠANJE svoje da podesi onako. TESLIM da bude šejhu i postupa po njegovim riječima i savjetima. Oni sjedu u halku na tevedždžuh prema šejhu. vadžib. Šejh okuplja svoje muride. mubah. on to neće učiniti. RIDA .MIFTAHUL KULUB – Ključ srca treba posjećivati i ti da budeš počašćen što ti se ukazala prilika da posjetiš jednog od Šejhova. Rekli smo da imaju: početni. njegovom životu. Sa svojim Šejhom treba nastojati da se što češće vidiš. kako hazreti Pejgamber ponašao. pa da to objasnimo. a ako radi kako je hazreti Pejgamber radio. Ovi zadnji kroz cio svoj život treba da se pridržavaju ovoga: 1. da po njemu mjeri i da se pridržava osam efali-mukellefina. jednom . MAKSIMALNI TEVEKKUL u svemu.Sve je određeno i predviđeno na ovome svijetu. takođe na tevedždžuh. sunnet. O prijatelju! Neka ti je poznato. 3.š. Kad sjedu u halku treba da prođe 5-6 minuta dok se skoncentrišu. vladati se po onom kako je hazreti Muhammed a. srednji i napredni derviši. i da se ne brine kako će šta ispasti u njegovom životu. Zikir će tu obaviti. a on prema njima. da će šejh svoje muride sabirali na jednom mjestu jedno vrijeme. nego će te sunnete klanjati i još možda više ih nakititi nekim salavatima i si. Šejh hadždži Mehmed Šemsuddin Nakšibendi kaže. a prema trećima neka sredina između ovo dvoje. Mu'min se ne treba ubiti radi nekih briga. Oni se predhodno pripreme za taj razgovor. Na primjer: Po šeriatu čovjek može izostaviti neke namaske sunnete. 2. ŠERIAT maksimalno da primjenjuje. a ne po šeriatu." . radio. Šejh uzima svakog pojedinačno na tevedždžuh. 4. biti zadovoljan. koji su mu pristupili. Glavni tadž da mu je u životu.(Riza). i to u svojoj tekiji ili nekoj drugoj odajii. On treba da se trudi. kako će se postaviti prema kojem dervišu to je njegova stvar. A to su: farz. mekruh i mufsid. Na njih se odnosi ajet: "Nahnu kasemna bejnehum meišetehum fil hajati-ddunja.š. mustehab.s. 5. a što te zadesi u životu sve treba da ti je kao dar od Allaha dž. hazreti Pejgamberov šeriat. a šejh.dvaput nedeljno. Takođe ni 25 . Da se što više oslanja na Allaha dž. harem. radi upućivanja i duhovnog odgoja i uzdizanja.

Ko bude ispunjavao ovih šest tačaka.a. U GAFLETU nikada da ne bude. se nije nikada najeo niti prejeo.s. ali na to se ne treba obazirati i putem treba voljom gaziti. i vidio ga nešto zabrinuta.s. a hazreti Pejgambera salavatima i ponašanjem.razmišljanje se mnogo praktikuje i to samo o lijepim stvarima.s. potrebna je uljudnost. ali pravi sljedbenik hazreti Pejgamberov ih neće izostaviti. sasvim mu je dovoljno. Da se vazda prisjeća Allaha dž.š. I ako ih izvede dokle treba.v.MIFTAHUL KULUB – Ključ srca mustehabi po šeriatu nisu pod moranje.prema Allahu dž. Srce muridovo treba da je u . Šejtan se može uplesti čovjeku i u zikiru. jer ko svede sebe na minimalan grijeh.š.razmišljanje je bolje kudikamo od zikira. Aje: "Festekim kema umirte" . pa da čak uzimaju abdest i pred spavanje. Murid ne smije biti bi nijaz. je svakome dao ravnice i čvorove po putu.s.š. jer se na njih može oslanjati u daljem radu sa drugim muridima. ali u fikru mnogo lakše.a. U halidijskom tarikatu muvadžeha . Nekom prilikom je došao Džibril a. Fikr . 6. brzo će osjetiti napredak. a hazreti Muhammed s."Ponašaj se kako je naređeno". i tako da stignemo do Njega. uvijek i svugdje lijepo ponašanje prema svakome. jer odmah uz to je i bi namaz.privučeni Allahu dž. jer mi treba da smo ruhom . a tijelo da nam je u stalnom pokretu -hizmetullah . U TEKMILI-SULUKU .hajretullahu-zaneseno diveći se Allahu dž. Neke iznimke se mogu tolerisati.š. O prijatelju! Muršid može tri do pet murida upućivati. Ovome ajetu je hazreti Pejgamber bio dosljedan. hazreti Muhammedu s. Šeriat ne brani najesti se.v.vasil illallah . Upitao je Džibril a. i sve u tarikatu je od lijepa ponašanja. potrebna je uljudnost. zikrom. hazreti Pejgambera šta je 26 .. jer on će i njega brzo ostaviti. ali u njega se brzo uplete šejtan. Za početnike smo kazali da je potrebno da su što više pod abdestom. U svakom tarikatu je zacrtano lijepo ponašanje. potrebna je uljudnost. Na ovom dunjaluku Allah dž.š.završnom putovanju. njemu se može čestitati.

Ako je ovaj muhib sadik. Hazreti Pir Šah Muhammed Behauddin Nakšibend je ovako izgledao: 27 . Ko ne nađe Muršida šta da radi? Opisali smo znakove koje muršid treba da nosi u sebi i na sebi.On će sam u svojoj sobi. 100 salavata. ako je još uz ovo i s a d i k. tako Ti dova koje su kabul. biće nasib da dođu do muršida. kako mu odgovara neka postupi.š." Hazreti Pejgamber je ovo proučio i unuci su ozdravili. u vrijeme koje sam odabere. a onda volju da se ide hazreti Pejgamberovim stopama. i u mislima o njima. ovako će postupiti: . 300 ili 500. sa ovim brojem može ići na više.š. Prije svega treba tražiti Allahovo zadovoljstvo. Ovo je visoki tarikat. podučio hazreti Pejgambera ovoj dovi: "Allahume zesultanil azim ve min kadim vel vedžhil kerim ve kelimatil tamat ve davati mustedžabati afil Hasane vel Husejn urin enfusil džinni ve ajnul innsi". Hazreti Pejgamber mu je odgovorio: "Moji unuci Hasan i Husejn su urečeni.Urok je istina. okrenuti se kibli i sa abdestom sjesti na koljena i sam sebe uzeti na tevedždžuh da je umro. i hazreti Pejgamberu ili hazreti Piru. ozdravi Hasana i Husejna od džinnskih zadaha i ljudskih pogleda. ako su ovakvi.MIFTAHUL KULUB – Ključ srca uzrok njegovom neraspoloženju. nakon čega prouči fatihu i potare se po licu.s. tako Ti Tvog plemenitog lica i tako Ti riječi koje su potpune. na 200. Mojoj braći po dinu. Ko za ovim bude imao želju možemo mu reci da je muhib. Zatim je Džibril a. lako mu se može dogoditi da mu se Pir pokaže u snu ili u hejula. U mislima može imati Pira Šah Muhammed Behauddin Nakšibenda. Allah dž. Ako se neko trudi a ipak ne dođe do muršida. će mu poslati muršida. vlasniče velikog carstva i dobrote. Ako ima ljubav prema Allahu dž. "O Ti Gospodaru. Skrenuta je pažnja hazreti Pejgamberu da je urok istina "Inel ajne hakkun" . na koji način želi. Proučiti 100 istigfara.

ali se red ne bi smio remetiti i u tarikat unositi novotarije. pa će mu doći olak šanje inšallah. kestenjastih očiju. pa ih treba sačekati". naravno. iako ne vidi nekih rezultata od svojih ibadeta. brada mu je bila više bijela nego crna. nego mora ustrajati i nadati se. on će se obraćati hazreti Piru uz srčani nijaz hazreti Piru. i bez šejha može postati halifa. Ako je u ezelu određeno da neko bude evlija. Ko ovako postupi i bude sadik na ovom putu. Ovaj gore opisani postupak se može. te da ostavi tarikat i svoj vird. a na drugom Kul huvallahu. Pored ovog se može sa istim nijjetom učiti evradi fethija i to se uoči petka klanjaju dva rekjata istihare namaza sa nijjetom. Koja god mu poteškoća iskrsne. u licu je bio blijedolik sa crvenim jagodicama. pa da kaže: "Ja ništa ne postigoh". jer salik sada traži sebi muršida pa mu ni od koga ne treba izun tražiti. ali u principu načela su 28 . Ako mu ne uspije opet će uzimati Pira na tevedždžuh i postupak ponavljati. govore o zabranama. pa reći da šejh uopće ne treba. Muridu ne smije dosaditi hizmet. na prvo mjesto staviti.približenja Allahu dž. Ako neko drugačije preporuči. Imao je razmaknute obrve jednu od druge. Ima mnogo tesavvufskih kitaba i svi preporučuju hazreti Pejgamberov šeriat. s tim da se ne udalji od šeriata. Ko postupa kako nije postupao hazreti Pejgamber. Ovo do sada je bilo općenito. a sada nekoliko napomena: Kako je rekao hazreti Pejgamber: "Neke stvari su date u zalog vremenu. To kitabi ne bi mogli ni obuhvatiti. Vidjet će u snu ili hazreti Pira ili nekog od evlija. Taj će mu dati neki znak i salik će po njemu postupiti. provesti bez ičije dozvole.š. Na prvom rekatu se uči Elem nešrahleke. Red koji su pirovi uspostavili trajaće do kijameta.MIFTAHUL KULUB – Ključ srca Bio je srednjeg rasta. taj se ne treba ničemu nadati. ali sami ne postupaju po tome i ono što im je na jeziku nije u praksi. evradi fedhiju stavi pod jastuk i okrene se na desnu stranu. Ne postoji kitab hala u kome svačije vanredno stanje bi bilo opisano. pa se ne mogu slijediti. kao vird će mu to biti sve do vusleta . Zahirska ulema koja nije u tarikatu. i nijedan nije rekao da se ide na neki drugi način i mimo šeriata. nastaviće se učenjem ismi Allah. njegovo će vrijeme doći do mekama. taj se je udaljio od šeriata. Kad mu se pojavi hazreti Pir.

To može biti od koristi jer ako je iskren prema svome piru. Ajet: "Ja ejjuhennebiju inna erselnake šahiden munira". Svoje roditelje slušati. Ko postupa mimo Kur'ana on je skrenuo. i taj je izun od hazreti Pejgambera. kome se ima zahvaliti i ko je odgovoran za njega. Događa se da se neki šejhovi obuku u šejhovske kijafete a ni šeriat ne poznaju. malom i velikom ilmihalu. nekoga preko tebe okrene na pravi put vrijednije ti je od neba i zemlje. nego samo upotrebljavaju "hu-hu" i nastupaju kao erenleri. ovakvom otići u medžlis i uzeti inabu od njega nije daleko od koristi.š. Svi su ljudi Allahov amanet na zemlji. U nekim tarikatima se dogodi da postoji posni-šin. kao da si dunja zapalio. s kim ima vezu. Zato šeriatsko vjenčanje i uzimanje izuna su javni činovi. Zato za svoj slučaj svako napose treba od Allaha dž. da traži pomoć i uputu. Ne zaboravite da jedan čovjek ako nekoga okrene na pravi put... Iz ovoga se vidi da muršid nesmije biti bez izuna. a pogotovo tarikat. 2. niti prešao put potreban za jednog šejha i nije dobio hilafetnamu. Možeš ako si dosljedan šeriatu. Muršida sebi potražiti. Ajet: "Huden lil muttekin. koji nije stekao potrebna znanja. Ja Rabbi sačuvaj me ovoga tako Ti Tvoga ismi Azzama! (Ovom dovom moli pisac ove risale).. Zadatak jednog murida u krugu svoje porodice je: 1. da se zna čije je dijete i koga ono nasljeđuje. pa zar neko smije taj amanet na krivo uputiti. dobro pazi na sunnet.MIFTAHUL KULUB – Ključ srca poznata. pa tek 3. Da Allah dž. on će mu pomoći putem manevijata i neće ostati bez pomoći ruhanijjeta. Ako bi bio uzrok da nekoga zavedeš teško je djelo. 29 . sevab mu je kao daje cio svijet oživio. Muršid kada primi murida za njega je odgovoran.š." da budeš upučivać pobožnim.. jer mi smo dobili iz Kur'ana ono što je lijek i rahmet za mu'mine. odnosno da se zna od koga je šejha murid uzeo izun. Nepropisan izun nije ni vrijedan. a dobar je i pobožan čovjek. Naučiti djecu u Kur'anu.

neka vam je svima znano! Allah dž. treba da je posjet smatran nimetom.. a murid treba da je pristojan i terbijetli. Zamisli da je došlo vrijeme da svoju dušu nahrani u ovom drugom dergjahu. Kad se dova završi. da bi Me upoznali. nekog su murida pitali na kojem mu je mekamu šejh!? Rekao im je: "On je jedan obični čovjek. o tome mogu samo visoki ljudi raspravljati..MIFTAHUL KULUB – Ključ srca I ovim ljudima treba ukazivati pažnju i pri susretu im ruku poljubiti." Kad murid uđe u neku drugu tekiju. bilo kome oni tarikatu pripadali. Sjede u prikrajak i prouči 3 ihlasa i fatihu. 30 . Sirri Kader i Levhi Mahfuz O moj prijatelju.š. voli istinu. tekija se napusti sa adabom. Ne zadržavaj se tamo gdje nema istine. Eto brate moj. da ne bi tvoje mišljenje se udružilo sa njegovim kad mu odgovaraš. pa to nije tvoja tekija i tarikat. Ovoga se posebno moraju paziti muktedije. Ja sam im stavio ljubav u srca. isto kao i svome šejhu. prije toga nijjet učini na primjer. nemoj više tamo ići"! Ovoga se treba dobro čuvati i paziti se odgovora. Svrha od ove hedije je da srce ne bude okupirano dunjalukom. rob na ovoj zemlji"! U svim tarikatima treba da je glavna svrha da se vidi Allah dž. ako ideš u kaderijsku: "Danas idem u dergah hazreti Abdulkadira. Ako ga neko upita gdje je bio. to pokloni svome piru i ostalim kubovima. Zatečenom posi-šinu. tamo nema fejza. U dane kada oni imaju svoju mukabelu treba im otići. ja se nadam da dobro djelo činim i svoj posjet smatram nimetom.. više nemoj ići da ne bi te sukobe izazvao. vidi istinu. volio sam da se o Meni zna.Bio Sam skrivena riznica. Nekorisnih riječi se treba čuvati. Radi provokacije. pa sam sve ovo stvorio. Pazi šta kupuješ! Uzmi istinu. i još doda: . Ako ćeš biti napadnut od svojih prijatelja što si išao u drugu tekiju.. treba da učini ikram. Ako imaš namjeru otići u neku drugu tekiju na mukabelu. Ovakav govor je za nepotpune ljude. Njihovu mukabelu treba slušati uhom i srcem. a to su oni ljudi koji govore "vaš tarik" i "naš tarik". ako murid muridu ili šejh šejhu ove riječi upotrijebi oni su manjkavi. "Kuntu kenzen mahfije.Oni koji Me žele upoznati.Začudo mi je. mora postojati i On je oduvijek i biće zauvijek.š.

svojom hočom. Uz ovo ide i Kur'ansko pravilo "Vema remejte iz remejte. otkrio perdu i viši su od ehli sunheta i ne rade ništa što nije od ehli sunneta. učiniti to i to. U svim ilmovima uči se o ajani-sabiti . je odredio da će taj i taj rob. Ovo je islamsko ehli sunnetsko vjerovanje.š. Ko ovo ne vjeruje u srcu mu je neka bolest. ali se upitaj da li je Allah dž. 3. Allahova je naredba bila samo "BUDI" i pojavio se svijet onakav kakav je imao u Svojoj zamisli i kakvog je upisao u levhi mahfuzu. da probere šta će učiniti. a onda se dao upoznati .š. znanjem. Nije rečeno "ve bil kadai". To su stvari o kojima treba da se zna. Ehlullah su evlije. Allah dž. Čovjeku je dato i vrijeme i pamet. za razliku od šerra. Oni se kreću među nama i nemaju svoje "ene" . odredbom. a na dunjaluku sve slijedi onako kako je bilo u ilmullahu od ezela.š. 31 . ne oduzme snagu da se uradi bilo šta. zadovoljan..š. kojih se mi trebamo pridržavati.š.osnovnom bitku stvari (sjemenki) koje je Allah u ezelu odredio. Zatim sve što je bilo zapisano u Levhi mahfuzu stvoreno je kao svemir. Ako bi neko rekao pa šta ću ja kad je tako određeno!? Hajr je ono čime je Allah dž. Na primjer. U batinskim stvarima potpuni tevekul. a preselio 150 godine po hidžri. bio skrivena riznica. Allah dž. i ljudi ehlullaha. a njihovi su uvjeti teški i imaju sedam kapija: 1. i sve ostalo što je bilo potrebno za upoznavanje Rabba. rasporedom i drugim. Iradei džuzija je ono što ti dođe na um pa hoćeš da sprovedeš u radnju. U zahirskim stvarima potpuni tevekul. i On će mu omogućiti da to učini i za ovo mi kažemo kada. Glava našeg mezheba IMAMI AZAM EBU HANIFE je rođen 80 godine po hidžri. 2.ja. sam odluči o tome. sve je to opisano u Levhi mehfuzu.zati mukaddes.nepoznat.MIFTAHUL KULUB – Ključ srca Ove visoke riječi su hadisi-kudsija. nego je rečeno "ve bil kaderi". to je bio zati akdes .š. a kader je momenat u kome se jedna ovakva stvar dogodi. Pošto smo mi ehli sunnet i držimo se hazreti Pejgamberova puta. Allah je zadovoljan samo sa hajrom.. kojima je Allah dž.š. Javno iskazivati da slijede hazreti Pejgambera. zadovoljan od toga ili nije. U svom kitabu "Fikhi ekber" kaže: "Nema ništa ni na dunjaluku ni na ahiretu da postoji osim Allaha dž. Dok je Allah dž.

Naći hazreti Pejgambera.jedinstvo. 6. 7.MIFTAHUL KULUB – Ključ srca 4. Halom iskazivati da slijede hazreti Pejgambera. Halovi koje imaju ehlullahi se zovu i h s a n. 32 . Utopiti se u hazreti Pejgambera. Zajedno sa hazreti Pejgamberom ući u ehadijjet . 5.

Musa ibn Abdullah el-Gejlani. Poznat je kao Imam svoga vremena i najznačajnija ličnost Bagdada. vječitost sa Allahom dž. vjernost. znalac. mjesto pojave hazreti Rahmanove svemoći i veličine. . ugovor. povjerenje. povjerena vrijedna stvar. koji tačno zna i razumije suštinu stvari. dragocjen. uzvišeno mjesto na nebu. dobar poznavalac. godine u Bagdadu. i 2. . pir-osnivač kaderljskog tarikata. ibn Muhammed ibn Davud. primjena i izvršavanje vjerskih obreda.š. zadovoljan neka je uzvišeni Allah dž.š. . Svi mutesavvifini daju veliku važnost ašku i dijele ga ne dvoje: 1. . ljubav. vjernost. . koji gori od ljubavi.Arif-billah. ibn Musa ibn Abdillah ibn Musa el-Džun. . zaljubljen. ljubavni zanos od pretjeranog voljenja. čežnja. Puno mu je ime Muhjuddin.Abid.Ašik.Ajni-sabit. . moćan. Istinski ašk .Bejt. gdje je i ukopan. strofa. godine u gradu Gilan (Rast).Amanet.š.Bej'at. istinski poznavalac Allaha dž.Arif.Amel.Aziz. ibn Abdillah el-Muhd ibn Hasan el-Musena ibn Ali ibn Ebi Talib. . evlija. D 33 . radnja. preporuka. onaj koji je upoznao i shvatio hazreti Hakka i to do one najviše granice.kad čovjek osjeća ljubav za izvjesnom osobom. U hijerarhiji evlija. gorjeli u ljubavi za Hakkom.Abdul-Kadir Gejlani. do koje može čovjek doći.MIFTAHUL KULUB – Ključ srca Riječnik imena i pojmova A . . rođen 470/1077. šejh Abdul-Kadir je poznat kao Gavs. pobožan čovjek. postupak. Prolazni ašk.ljubav prema AIlahu dž. .. koji je spoznao istinu. Ebu Muhammed Abdul-Kadir ibn Ebi Salih. . B . sa njima svima. preselio 562/1166. hazreti Hakkovo prijestolje.Aršu-Rahman. . ushićen i zanesen veličanstvenom ljepotom hazreti Hakka.Beka-billah. derviš. Allahov rob.Ašk. muršid. ostvarena pojava koja je bila u Allahovom znanju. stih. upućen u Božanske tajne. šejh.š. ibn Jahja Ez-Zahid. voljenje. obećanje.

Derman. kontemplacija Veličanstvenosti Božije.Džazib (AllahdLš. a njegova tri učenika: Ebu Jusuf. .Ef`al.osoba koja je pristupila jednom od 12 derviških redova radi duhovnog uzdizanja.. skromnost. osoba koja je sebe i svoje poslove prepustila Allahu dž. snaga.Derviš. ekstaza. . vrijedno stanje. dozvola. bez truda roba-čovjeka. pomoć. Prema tesavvufu. .Dželal. obrazovanost.. lijek.š. Allahovom voljom. . životinje.. djela. godine po hidžri u Kufi. . Zanesen od ljubavi prema Allahu dž. tekija. nadahnuće Milostivoga. visoko moralan čovjek. saliki-medžzub će poslije tog stanja propuštene namaze naklanjati. odobrenje. E . vrata velikaša. čista Božanska ljepota. Doživljaj ove istine je u sferi prvog mekama tarikatskog uzdizanja. .Ehli-hal. čovjek koji se do besvijesti zanio u ašku prema Allahu dž. djelovanje. . 34 . pa ako im se nešto pojavi u govoru ili djelima čak i suprotno šeriatu. predavanje. koji privlači . jedinstvo Božanske Biti. Jedno od 99 Allahovih imena.š.. izlaz.Edeb. .Ebu Hanife. djela pripadaju Allahu dž.Dergah. skroman i pobožan čovjek koji žudi za spoznajom istine. Numan sin Sabitov učio je pred čuvenim učenjakom Hammadom. smatraju se opravdanim.š. uljudnost. Sve što se vidi i ne vidi. osnivač hanefijskog mesheba.Džezba. privlačenje roba Allahu dž.š. . spas. .MIFTAHUL KULUB – Ključ srca . jer nisu u tim momentima mukellef (opterećeni i zaduženi šeriatskim propisima). Onaj koji je privučen naziva se medžzub. opreznost. pristojnost. nastava.Destur. koja kao bljesak traje.). a umro u Bagdadu gdje mu je i turbe. Ebu Hanife nosi časni naziv Imami Azam (Najveći imam).Džemal. Dž .Ders. pa on od silnog oduševljenja bude zapanjen i ushićen skoro do ludila usred neposredne blizine Njegove sveobuhvatne ljepote. . Muhammed i Zufer su svojim djelima osigurali opstanak i širenje ove pravne škole. biljke sva zbivanja u kosmosu su rezultat Božijeg djelovanja. Džezba se javlja u četvrtom mekamu. što čine ljudi. prostor pred vratima velikaša. Hanefijski mezheb je najrašireniji u svijetu. rođen 80. Ljudi koji padnu u džezbu su obično van sebe i u zaboravu. lekcija.š.Ehadijet. Njegovo djelo "El-fikhul-ekber" izlaže glavna načela akaida. zaneseno stanje u ljubavi. Ako stanje džezbe potraje kroz namaska vremena.

G . pred zoru kada se očekuje rađanje novog dana. . H 35 . Tu spada i oponašanje šejha (taklid). Oni koji Božja djela i svojstva i imena upoznaju.š. red.Fejzi-illahi. nestati u Božijem jedinstvu. . Allahov prijatelj. (Fena-illallah). . rečenica zbog koje je Mensur Haladž. vrijeme koje nema početka. prijatelj (evlija). . a ostvaruje se rabitom (vezom sa Poslanikom). vječnost. Prva tri mekama su mekami fenafillah."Enel Hakk". . . sreća. Ovo je nužno za napredovanje u tarikatu.MIFTAHUL KULUB – Ključ srca . veliki sufija. . čiji je duhovni stepen velik.Evlija (mn. u svojstva Istinitog i u djela Istinitog.š. a sve to dovodi do poprimanja osobina. stapanje svoga djelovanja.vjernika po svojoj vidljivosti. . ljudi počašćeni nadahnućem oni koji su odabrani između običnih ljudi . On ima takođe široka ovlaštenja.š. Po tradiciji nakšibendijskog tarikata El-ev-radu-l-fethijje se uči u sehur vakta tj. čovjek koji kupa (gasuli) mrtvaca (mejita). A to dovodi do poprimanja osobina. bićem šejha. dove koje otvaraju vrata Allahove milosti i koje otkrivaju istine duhovnog doživljavanja.a. ali ne djeluje ništa bez Kutb-ulAktaba. F . hipnozom ili sugestijom. načina života. te se utopio u moru Allahova dž. potpora.Ezbelejsavati. Allahov blagoslov. naziva se još i Kutbul-Gavs. osoba sa visokim položajem. načina života.s.Ja sam Istina. molitve. terbijeta (odgoja) i čistoće šejhove. Ovo je nužno za napredovanje u tarikatu.Fena-fillah. pogubljen.Ehlullah. od veli).Evradu-l-fethijje. dobri čovjek. . sveti ljudi. dobri. . i koji svoja djela i svojstva i biće svoje utope u Biće Istinitog.Erkan. nestajanje u šejhu. . Bogougodnik čije eventualno vidljivo čudo nema veze sa nekakvim čarolijama. Allahov dž.Fena-fi rresul. bića sa djelovanjem.Gavs-ul-azam. već stvarni čin kao dar od Allaha dž. Čovjek koji se od svega pa i od svoga "ja" u potpunosti prošao. pa bi se moglo prevesti i riječima: Molitve pred rađanje novog dana. svojstvima Resula. praiskonsko. dar. Stapanje svoga djelovanja sa djelovanjem. odgoja i čistoće Poslanikove. svojstva. najvažnija pravila.v. učiti napamet. oslonac. jedinstva.Gasal. Allahov dž. prošlo. a zove se keramet. utapanje u Poslaniku Muhammed Mustafi s. Bogougodnik.Ezel.Fena-fiššejh. svojstvima. Oni koji su stigli Hakkovoj blizini. svet čovjek.Erenleri. On je odmah sljedeći čin poslije Kutb-ulAktaba. a ostvaruje se rabitom (vezom sa šejhom).š.

Halifom postaje i onaj salik koji se osposobi za šejha. pejgamber ili evlija. po kome je nastao bektašijski tarikat. zamjenik. sveti.Hadždži Bektaš Veli. neposredno (bez posrednika) kazati misao od Allaha dž.s. zajednički zikr koji se obavlja u krugu (halki). vječno živi. . srž. mistični zanos. tajanstven. a halifa Muhammedov a. zavisno od džemaata. Hizmet potpada pod šeriat Hizmet je arapska riječ i znači: služba. .MIFTAHUL KULUB – Ključ srca .š. diploma. titula za počast i poštovanje.Ilmullah.s. i onima koje si ti odabrao da ti zapovijedaju). je rekao: "Hakikat je dostignuće cilja i mušaheda tedželijatskog nura (osjetiti i doživjeti prisutnost i pojavu Nuri-ilahijje). .Hrka. . lijepo pisanje. bez slova. koji je izašao iz šeriata i Muhammedo-vogsunneta. od Allaha dž. zauzimanje erenlera (evlija)..Ilham. bit. . posluživanje. odmetnik.s. . 36 .Hazreti.Hizmet. kao hazreti Musaov a. bitka. Dostignuće ovome cilju se postiže kroz hizmet (ulaganje napora) i to kao prvo vršenje svih emrova (poslušnost i odanost zapovijedima Muhammed a. a tih halki može biti jedna ili više.š. I .s. Dinska zvijezda šejh Muhjuddin Arebi k.Hafi.Husni-mehabbet. kaligrafija. . naložena pamukom i proštepana.Husni-hat. dozvola. šta je dobro a šta nije. u Turskoj. lijepo govoriti o nekome.Halkai-zikr. . usluga. naklonjenost.Halifa. koji je u silsili nakšibendijskoj. nečujan. "Umi ledunski" upučivać rob (abd) zvani Hidr. je kutb jednog vremena ili Gavs. zauzimanje. h. jedan od dvanaest tarikatskih pirova. Muhammed a. uslužnost.Himmet.s. nadahnuće. vrhovni poglavica svih muslimana u svijetu. unutrašnji osjećaj šta treba činiti. . šejhovo zauzimanje za murida. ulaganje napora. preuzvišenost.š. .Hejula. . i onima koje si odabrao da ti zapovijedaju). stvarnost.z. je Allahov dž. . onaj koji je zadobio vječiti život.Hadisi-kudsi. u odsustvu duhovnog halife. Evlija koji se napio "Abu hajata". stanje.Haridžija. halifa na Zemlji. diploma o završenim teološkim naukama. dvorba. .s. gornja haljina od raznih tkanina. nasljednik. konačište salikova sejrisuluka kada se on nalazi u istini i nastupa sa istinom.s. trud. veliko poštovanje i svetost. tajanstveno Hakkovo znanje koje samo Njemu pripada. . dopuštenje za obavljanje zikra. a on je tu misao svojim riječima izgovorio.Hal. i to kao prvo: vršenje svih emrova (poslušnost i odanost zapovijedima Muhammed a. ushićenje.Hidr. visoko poštovanje. istinitost. imati lijepo mišljenje o nekome. .Hakikat. otpadnik od vjere. i u tom slučaju se radi o šejhovom nasljedniku (halifi) i Hilafetu na iršadišejhluk. Ilham se posti'e u trećem stupnju sejri suluka (nefsimulhime). potvrda. Muhammedu a. bitnost. skriven.Idžazet. . Božije znanje. . nastojanje. riječi i glasa.

U tarikatskom napredovanju se postepeno gubi ( svoja volja i želje te se stapaju u volju Allahovu. prava i čitava volja. . K . stvarni čin protivan zakonima prirode. K.Irade-i Džuzijja. nema nikakve veze sa nekakvim čarolijama. dobrotom postaje halifetullah tj. kuća. hipnozom ili sugestijom. imena. . Pored ove tajne.Irdžii . nalaze se iza učlera ijedilera.Iršad.š.Kijamet. pravi put pokazati. . dopuštenje. srednji namaz.š.š. Allahov dž. pojedinačna Allahova dž. To je Allahov dž.Krkleri. za razliku od esmai-kullije koja ih svodi na određen broj. najveće ime koje se nalazi među Allahovim dž.Ismi-azam. . . koji je na visokom mekamu tj. jedan od uslova za primanje u tarikat (drugi je istidad-podobnost). On ima moč da upravlja događajima na svijetu. lijepim imenima. . daje uvid i upravljanje na oba svijeta. probuditi nekoga iz gafletskog sna.Kijafet.Kaddesallahu sirrehu. sposobnost nošenja obaveza (terikata). srce. sposobnost. hitnja. ta osoba Allahovom dž. diploma. .svih tajni.š. Njemu Allah dž. četrdeset evlijullaha koji imaju visok duhovni rang. momenat kad je dova primljena na džumi i dr.Kabilijjet. Znači Irade-i-Džuzijja jeste volja Allaha dž. .S. dar pojedinim evlijama.š.š.Keramet. odjeća. . U svakom stoljeću ta se počast daje jednom zatu. sedam evlijullaha koji imaju visok duhovni rang i dolaze odmah poslije trojice učlera.Povrati se! Kuranski ajet: "Povrati se svome Rabbu". podobnost za nešto. uzbuna. . mnoštvo svijeta okupljenog na jednom mjestu. . volja.š. neka je prosvjećena njegova tajna.Istidad. ostalo je nepoznato još nekoliko stvari: Lejletul-kadr. . J . središte svega . uputstvo u derviški red. čiji je duhovni stepen velik. diploma sa kojom salik može da obavlja vird ili diploma kojom se potvrđuje daje salik osposobljen za vođenje zikra. Proces vođenja i odgajanja murida (salika) od strane šejha-muršida. dolazi iza imena pirova i evlijullaha i Imama. figurativno . a koje se ne zna.Inaba. Sudnji dan. .. Kutb kutbova.MIFTAHUL KULUB – Ključ srca . Džuzijje. potvrda. uputstvo. vanjski izgled. dozvola.nesreća. prosvjeta. zovu ga još u tesavvufu i Bejtullah stanište Allaha dž. smak svijeta.š.Kalb. Allahova dž.Kutbul-aktab je velika ličnost sa visokom službom-hizmetom. nisu ograničena brojem.Izun. Irade. zastupnik na Zemlji. pristanak.Jedileri. 37 .š.

.Munkir. "Bolji je jedan čas razmišljanja nego 70 godina ibadeta". ili Kutbularifin.Muršid. . To se dešava ljudima koji izvršavaju Kurbi-feraiz i završni Kurbi-nevaf.Nijaz. . mekam znači i kabur.Medžlis.Muršidi kjamil. .Mušaheda. upučivač.š.Makbul. Hakkov svijet vidjeti. . . određeno. 38 . Stvarni halifa svog vremena. veliki suflja koji je došao u stanje u kojem ga je malo ko razumio. ugodan.. potreban. . savršeni šejh.hazreti Mehdija koji će se pojaviti pred Kijametski dan. . i pošto je šeriat preči. On je bio u hali-džezbi i izrekao što se ne smije javno kazati. . .Nasib. zadnji odozgo. Van ta tika ta. koji uvodi čovjeka u tesavvufske tajne.MIFTAHUL KULUB – Ključ srca stožer evlija. Ovo je stanje Fena-fillah. jasno nešto očima vidjeti. te način harmoničkog učenja Kur'ana ili ilahija (kasida). Mensuri Haladž je bio u pravu i šeriat je bio u pravu. Prvi javni kutbul-aktab bio je hazreti Husein r. poslije njega gavsijjet je bio tajan. . koji poriče i niječe. smrtna kazna nad njim je izvršena. Njih trojica prestavljaju učlere.Muhib.merteba. s užitkom. bio je van sebe. cijenjen. salik. vijeće. utapanje svoga "JA" u postojanje Njega. učenik. Allaha dž. skrušeno molenje. sve do hazreti Abdul-Kadira Gejlanije koji je poznat kao javni i Srednji Gavs u vremenskom razdoblju između prvog Gavsa i posljednjeg Gavsa .Mensur Haladž. suđeno. stepen u sejri suluku kojih ima sedam. pa makar to bila sušta istina. sjedište. nešto što se čovjeku događa bez njegove volje. onaj koji nešto moli. pristalica jednog od tarikata. M . savršeni vođa koji vodi salika kroz tesavvufske tajne sfere.Murid. .to je prvi kutb među ostalim kutbovima tj. skup. uči i vodi salika. duboko razmišljanje. šejh. odbor. stati na nijaz šejhu. zasniva se na hadisu: "Tefekeru sažatin hajrun min ibadeti sebine seretten". zaljubljenik. stepen jednog evlije. evlija. želja. derviš. pokazivač pravog puta. primljen uva'en. ko ne vjeruje. preklinjanje. koji ne poznaje istinu.Muhtadž.Mekam. Izrekao je rečenicu zbog koje je nad njim izvršena smrtna kazna.Murakaba. Kutbul-aktab se naziva i Kutbul-Gavs. Kutbul-ula (evvel) . posmatrati i doživljavati. potreba. osoba koja iz ljubavi obavlja neke poslove. . N .a. mjesto. vođa. ovisan.

tražiti naklonost od evlija. jedini element koji spada u Alemi emr (Svijet naredbe) a ne. saputnik. sa pirom. istinoljubivi. .MIFTAHUL KULUB – Ključ srca P . duša. . . Hazreti Husejnovi potomci se nazivaju Sejjidi-ma. pregrada.Rida. . R .Sirr. svijeta. .Sadik.š. loza. . bol ili patnja. sufi pripadnik tesavvufa. osnivač derviškog usulskog reda. razdvaja tijelo od duše. a tim putem i sa Pejgamberom s. svojstva i atributi. zavjesa.v. duhovno stanje dobrih. poslanica.Suluk. S . pokazivač puta.Sufija (sofija). osoba koja napreduje u mekamima sejri suhi-ka. niz. . duhovna veza sa Allahom dž.š. putnik (Allahu dž. u Alemi halk (Svijet stvaranja). osoba koja se nalazi na određenom stadiju. pismo. šejh. veza između derviša i šejha. gospodin. privola. manje napisano djelo. posmatra-nje Allahovog dž. šejh. brošura. lanac.Pir. Ima dvanaest pirova. .Rabita-i-mevt.Sirri-hilafet.Salik. zastor. vjeronaučni udžbenik. put derviša. mjesto gdje se pojavljuje (mušaheda). glavešina. prva tri mekama. povezivanje. tajna.s. u največoj tajnosti i u dubini svoga srca sakriti svoja saznanja koja su se čovjeku pomoću ilmi ledunna otkrila.).š. tajanstvenost. 39 . . kao drugi elementi. prolaz kroz mekame tarikata. . tajno saznanje dobrih ljudi. Allahova dž. . pripadnik mističke filozofije. Bliska je pravoj smrti koja se vrši kroz duboko razmišljanje i ide tako daleko da u ovim mislima čovjek pomalo odumire tj. naslijediti nekoga u tajnosti da niko ne zna. starješina duhovni vođa muslimana.s. pristaša tesavvufskog učenja. a hazreti Hasanovi Šerifijama. tajanstveno nasljeđivanje. veoma pobožan čovjek.š.Refik.Risala.Silsila. sa Pejgamberom. tajno. Kod derviša to je osoba preko koje se pristupa šejhu i derviškim obredima. prvak. Inače Rabita je veza. zadovoljstvo.Sifatullah. . derviš.Sejjid. ili sa šejhom.Ruhanijet. je duhovna veza sa smrću.Perda. duh.a. prijatelj.Rub.Rehber. diskrecija. pokazivač puta. . . Sejjidu-sekalejn (Gospodar dvaju svjetova) zove se dika vasione Muhammed a. silsila je stablo ili lanac koji vodi od šejha do Poslanika. . privoliti se Allahovoj odredbi pa bilo to dobro ili zlo.

.š. . zlo.š. osnovu tesavvufskog učenja. Derviš će svoj vird proučiti poslije tevedždžuha. put i privrženost onih koji su se posve naklonili i sebe posvetili duhovnim stanjima.Teslim.š. šejhova službena kapa.s. Allahov dž. znanost i mudroslovlje. dborote.v. islamska nauka kojoj je cilj odgajanje i moralno usavršavanje muslimana kako bi se što više približio Resulullahu Muhammedu s.Šeriati-Muhammedija. a treba da predhodi zikru. prosvjetitelj koji se bavi prosvjećivanjem i naučavanjem derviša usulu i tesavvufskom učenju bilo u tekiji ili drugom mjestu. daska na kojoj se kupa (gasuli) mrtvac (mejit). kao stoje stanje (hal) jedinstva (vahdet) i nestanak (fena). derviški red.Šer.Tenešir. nauka unutrašnjih značenja spoljnog svijeta. starješina jednog derviškog reda. . put kojim se neko hazreti Allahu dž.š. pa i sliku njegova lika u mislima. T .a. Tesavvuf nije filozofija jer polazi od Allaha dž. sufizam. Tevedždžuh (razmišljanje o šejhu sa potpunom prisutnošću misli i duha) se izvodi van zikra. . 4. bez pogovora izvršavati nečije naredbe. u tarikatu onaj koji vodi zikr. starješina.. put. u kome su sadržane upute i zabrane i zove se Kur'an a. imati stalno svoga šejha (muršida) na umu.Tevedždžuh.š. . tada se ne razmišlja ni o čemu drugom.Neposredno saznanje. Šathijjat . Intuitivni metod .Tevekkul. kao idealnom uzoru. staza. 2. uzdanje i oslanjanje na Allaha dž. učenjak. muršid.Neozbiljne izreke. Tesavvuf je temelj svih uzvišenih tarikata. . zakon objavljen cjelokupnom čovječanstvu.Tadž. Tesavvufsko učenje odnosi se na sljedeće predmete: 1. onaj ko zlo čini. pojava istine.š.Tedželli. skrušeno se predati Allahovoj dž. pojaviti se. Tesavvuf pridaje veću važnost stanju (halu) nego govoru. odredbi. Božanski zakon. vođa učitelj. derviški usulski red. starješina tekije.MIFTAHUL KULUB – Ključ srca Š . Tarikati se u svom cilju ujedinjuju. ružan posao. kruna.Šejh. .Tarikat. predosjećanje. udostojen biti doživljajem i pojavom Allahove dž. potpuni oslonac na Allaha dž. biti odan.š. 3. Keramet-Natprirodna svojstva svetih ljudi. jasne pojave. . put usavršavanja na. Mudžahedat-Borba da se nefs uništi. Tajanstvena mudrost.Tesavvuf. duhovni vođa muslimana. približuje. Postoji dvanaest glavnih tarikatskih uslula. .š. jedino se kod primjene u usulima donekle razlikuju. treba da je prisutna kroz sve tri etape salikova napredovanja. pokazati se. 40 . ili koji prima u tarikat.š. tj. duhovnog približavanja Gospodaru-Allahu dž. odnosno uništenje svoga "JA".

tijelo.Zeman. načelo.š. Suprotno batinu. biće (odnosi se na Allaha) . osjećanje tvoga nestajanja u vječnom postojanju.š. osoba.Zikir. spominjanje. vrijeme. tarikatski kodeks ponašanja. vidan.. Služba turbedara bila je počasna dužnost. hizmet čini za određeno turbe u svakom pogledu. Zikir može biti skupni i pojedinačni. . Gavsul azam i Kutbul ula. jedini biti. spominjati Božije ime. pogotovo šejhovi koji nisu imali svojih tekija. zikri-kalbi (zikir koji se čini srcem). 41 . . . derviška pravila.Vird.Zat. to su prva trojica u hijerarhiji evlija a to su: Kutbul aktab.š. prijatelj. zikri-hafij (skriveni zikir). osama. samoća.Zakir. sveti čovjek. Allahova dž.Učleri. jasno. salik koji teži da se približi Allahu dž. postojanje.Turbedar. pripadnik jednog derviškog reda. dobri čovjek koji je stigao Hakkovoj blizini. Sjećanje na Hakka. osobina četvrtog mekama Sejrisuluka.Turbe. potpuno Jedinstvo. imena. derviš. mjesto gdje leži dobri čovjek (evlija).Vuslet. Najčešći oblici zikira (zikrullaha) su: zikri-džehri (zikir visokim glasom). derviško zajedničko učenje u slavu Boga dž. To su ehlullahi. Allahovi dž. Z . U . osoba koja se brine o turbetu. vanjski.Vudžud. vladanje. zikri-lisani (glasan zikir. svetost. prijatelj.š. vilajet. duhovno stanje jednog svetog čovjeka.Zahir. ličnost. . obaveza preuzeta od svog šejha da u određeno vrijeme prouči određenu dovu ili odlomke iz Kur"ana a. . zikr-da spominje (slavi) Allaha dž. podsjećanje. pravilo. sastanak. . jezikom). čeljad. koju su vrlo često obavljali šejhovi.š. Obično je to čovjek koji je imao otvoreni keramet (evlija) ili šehid.Velajet. prijateljevanje. pozvaoci. sjećanje. salavate.Veli. osoba koja obavlja zikir. odlična ličnost. princip. Uz tekiju se obično nalazila i odaja turbedara. .. .š. Jedno od Allahovih dž.Vahdet. .Usul. zaljubljenik koji nastoji da se približi voljenoj. spoznaja Hakka i njegovih sifata do granice mogućnosti. velija-miljenik.š. . sastati se. V .MIFTAHUL KULUB – Ključ srca . može biti natkriveno a i ne mora. murid ili muršid.

................................................................................................11 Sejri suluk .......19 Kutbul Aktab...........................................Mevt........................................................ 9 Tevedždžuh i Rabita ......................................................... Položaji i stupnjevi ehlullaha............................................................17 Tarikatske finese .................................16 Murakaba .. niz) ...... 8 Kako se od muršida uzima Inaba?.......... Gavsul Azam................................................ 1 Tarikatska silsila (stablo.............................14 Nefji Isbat ......21 42 ..................MIFTAHUL KULUB – Ključ srca Sadržaj: Biografija ............ 4 Ključ srca .13 Rabita – i ..................................... 7 Može li se Muršidi – kjamil naći u ovom vremenu? ................. Kutbul Ula.........................................................................................10 Rabita......................................................

..................MIFTAHUL KULUB – Ključ srca Ko je Muršidi – kjamil i šta mu je dužnost .............22 Ko ne nađe Muršida šta da radi?....................................................................................30 Riječnik imena i pojmova .27 Sirri Kader i Levhi Mahfuz ..........................33 43 .................

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful