Dnevni avaz

Nezavisni bh. politi~ki dnevnik nedjelja, 10. 10. 2010. Sarajevo Godina XVI Broj 5424 1 KM, 6 kn, 40 din, 0,70 E

16. GODINA NAJTIRA@NIJA NOVINA U BOSNI I HERCEGOVINI www.dnevniavaz.ba

Istraga: Zbog umije{anosti u otmicu

24'&.1 '0 24+6814 <# $+8 ') 5&#NUNF /+0+564# 24#8&'

%'064#.0# +<$140# -1/+5+,# +<#<8#.# 0187 -10(7<+,7
Pore|enjem ju~era{njih rezultata iz Glavnog centra s prekju~era{njim preliminarnim ~ini se kao da su kandidatima oduzimani glasovi
na web-stranici CIK BiH. Prema ju~era{njim podacima Glavnog centra, s redovnih bira~kih mjesta Izetbegovi} je imao za 16.283 manje nego prekju~er, Ra-

NEJASNO]E

Opet zbrka s podacima

14. str.

N

akon informacija o oko pola miliona sumnjivih neva`e}ih glasa~kih listi}a, novu zbrku izazvali su ju~er objavljeni rezultati

don~i} za 14.288 manje, a Silajd`i} za 12.396 glasova manje. ^lan CIK-a Branko Petri} je priznao gre{ku da nije objavljen broj 3. strana obra|enih glasova.

Projekti: Rediteljski prvjenac An|eline \oli

Sudbine

5#4#,'81 524'/01 '-# '-+27 +< $7&+/2' 6'
6. strana

Afere: Poku{aj odr`avanja sjednice NO

2412#1 ,1 ,'&#0 2.#0 2.,# -' 7 '.'-64124+84'&+
Safet Su{i}: Dan poslije Tirane
9. strana

0+5#/ 64# +1 &# +)4# + 78#,7 4'/+
49. strana

Demir Herenda: Brigu o njemu i godinu dana starijem bratu Hasanu preuzela tetka Mersija Aganovi}

(Foto: N. Bo`ovi})

Imao osam dana kada mu je majka umrla od H1N1

Prvi ro|endan Demira Herende
LIGA PRVAKA

DANAS U AVAZU

Revijalni prilog Panorama

Flensburg prejak za Bosnu

51. strana

7. strana

2

Dnevni avaz, nedjelja, 10. oktobar/listopad 2010.

aktuelno

IZBORNA KRA\A Sve brojniji dokazi prevara u re`iji SDA

CIK: Rastu sumnje u regularnost izbora

Tragom sve ve}eg nezadovoljstva bira~a

U Gornjoj Dre`nici listi}i no{eni ku}ama
SDP-ov posmatra~ svjedok izbornog in`injeringa po~injenog od SDA-ovih ~lanova bira~kog odbora Glasalo se i sa ~etiri li~ne karte
Kolika je dimenzija izborne kra|e po~injene 3. oktobra u re`iji SDA, svjedo~e sve brojniji primjeri koji svakodnevno izlaze navidjelo. O tome {ta je sve na dan glasanja do`ivio u bira~kom mjestu Osnovna {kola „Gornja Dre`nica“ kod Mostara, Omer ^evra, koji je tada bio u funkciji posmatra~a ispred SDP-a, sa~inio je prijavu Centralnoj izbornoj komisiji (CIK) BiH. {tanja i do devet glasa~a na tri glasa~ka pulta, ne~itanja naglas imena i prezimena kako bi posmatra~i mogli voditi evidenciju, pa do evidentiranja ljudi koji su do{li s nekoliko li~nih karata. Uzalud su, ka`e ^evra, bila njegova protivljenja i prigovori.

Gra|ani zbog izborne kra|e najavili proteste pred CIK-om
Za{to jo{ nisu obra|eni svi glasa~ki listi}i s redovnih bira~kih mjesta
Iz Centralne izborne komisije (CIK) BiH saop}ili su nam da nemaju nikakvih zvani~nih najava iz stranaka ili nevladinog sektora o organiziranju protesta gra|ana. Naime, neke nevladine organizacije i stranke koje su o~igledno pokradene na proteklim izborima, prema nekim nezvani~nim informacijama, ozbiljno razmi{ljaju o velikim protestima ispred zgrade CIK-a u Sarajevu. - Nismo dobili takve najave, a ako to neko i organizira, to je njihovo demokratsko pravo - ka`e za „Dnevni avaz“ portparol CIK-a Maksida Piri}. Ina~e, javnost posebno zanima i zbog ~ega ve} sedmi dan od odr`avanja izbora nisu prebrojani svi glasa~ki listi}i bar s redovnih bira~kih mjesta, nego ih je ostalo neobra|enih u prosjeku jo{ oko 15 posto, dok su, s druge strane, ve} prvi dan nakon izbora bili saop}eni prvi preliminarni rezultati za vi{e od 80 posto redovnih bira~kih mjesta. - Treba znati da se sve vrijeme objavljuju prvi, preliminarni nezvani~ni rezultati i ne radi se tu samo o brojanju glasova. Obra|ene glasove u izbornoj no}i op}inske izborne komisije su elektronski unijele odmah u bazu podataka, a nama su sutradan nave~er stigli originalni obrasci s rezultatima sa svakog bira~kog mjetsa. Na osnovu tih obrazaca u Glavnom centru za brojanje vr{e se korekcije. Prvo se radi prvi unos podataka u bazu, pa onda druge osobe vr{e drugu kontrolu i drugi unos, a program je takav da on odmah prepozna neslaganja, te se u tim slu~ajevima rade nove provjere i unose ispravke - ka`e Piri}. Ona isti~e da je uporedo s ovim poslom u Glavnom centru za brojanje po~elo i brojanje glasova pristiglih putem po{te iz inozemstva, a pripremljeni su za brojanje i glasovi u odsustvu, zatim nepotvr|eni, te slijede oni koji su stigli iz diplomatsko-konzularnih predstavni{tava i od mobilnih timova. M. K.

Uvrede i prijetnje
- Sve je kuliminiralo kada je u{ao ~ovjek s ~etiri li~ne karte. ^lanovi bira~kog odbora su ga evidentirali i bez problema pustili da glasa. Ja sam odmah nazvao moje kolege iz stranke koji su do{li s policijom, nakon ~ega se situacija donekle smirila - isti~e ^evra. No, na tome se, dodaje on, nije zavr{ilo. Nakon {to je od predsjednika bira~kog odbora odbio primiti nov~anicu od 10 KM i s njim oti}i na pi}e, pred vratima ga je ~ekala grupa ljudi koji su ga po~eli vrije|ati i prijetiti mu, a onda su nekim ljudima, ka`e, ~lanovi bira~kog odbora dali glasa~ke listi}e da idu po ku}ama „tra`iti glasove“. - I tokom prebrojavanja glasova nastavili su s kr{enjem zakona. Kada su utvrdili odre|eni broj listi}a koji nisu bili popunjeni, Duli} je predlo`io da se oni podijele me|u posmatra~ima iz razli~itih stranaka i popune, {to sam energi~no odbio ka`e ^evra.
A. DU^I]

Brojni prekr{aji
Zbog sumnje da mu prijavu bira~ki odbor u ovom mjestu uo}e nije ni proslijedio CIK-u, ^evra je odlu~io istupiti i u javnost. - Odmah pri dolasku u Gornju Dre`nicu u {est sati ujutro, predsjednik bira~kog odbora Pa{an Duli} nam je „o~itao bukvicu“ o tome kako }e te}i glasanje i na {ta moramo biti spremni. On nam je ve} nagovijestio da }e dolaziti ljudi s vi{e li~nih karata, ~iji roditelji ne mogu da iza|u na izbore, jer su bolesni, tako da }e sinovi do}i i glasati za njih. Rekao je da to nije problem, jer se „mi svi me|usobno znamo“ - govori ^evra. Kako navodi, bira~ki odbor koji je ve}inski bio sastavljen od ~lanova SDA, po~inio je brojne neregularnosti, od pu-

^evra: Sa~inio prijavu CIK-u

Saop}enje BPS - Sefer Halilovi}

Izborni proces neregularan
Bosanskohercegova~ka patriotska stranka (BPS) - Sefer Halilovi} bi do utorka, 12. oktobra, trebala imati sve izjave i dokaze sa terena o nereguralnostima i zloupotrebama, kao i prevarama na bira~kim mjestima {irom FBiH, nakon ~ega }e podnijeti prigovor Centralnoj izbornoj komisiji (CIK) u vezi sa nereguralnim izbornim procesom i zatra`iti ponovno brojanje glasova u mnogim op}inama u Federaciji BiH, a negdje i ponovno prebrojavanje ~itavih kantona, saop}eno je ju~er iz ove stranke.

Ni {est dana nakon izbora u BiH

Na web-stranici nema podataka iz Vi{egrada
Uo~ili smo da ima odre|enih gre{aka i da se ne sla`u odre|eni podaci, pa su zbog toga isklju~ena neka bira~ka mjesta, ka`e Maksida Piri}
Na web-stranici Centralne izborne komisije (CIK) BiH ni do ju~er, {est dana nakon op}ih izbora nema objavljenih rezultata iz Vi{egrada za NSRS i Parlament BiH. Predsjednik Op}inske izborne komisije (OIK) Boro Ninkovi} tvrdi da je razlog vjerovatno to {to je u nedjelju nave~er prilikom slanja rezultata iz Vi{egrada pao ra~unarski izborni informacioni sistem u tom gradu. - Tokom dana sve je funkcionisalo, ali u ve~ernjim satima, kada je trebalo unijeti rezultate s bira~kih mjesta, sistem je zakazao, pa smo to morali raditi tako da smo obrasce dostavljali putem faksa u CIK, a te rezultate u sistem su unosili operateri CIK-a - ka`e Ninkovi}. On dodaje da su operateri CIKa unijeli u informacioni sistem rezultate iz Vi{egrada za nivo Predsjedni{tva BiH i nivo predsjednika i potpredsjednika RS, ali da su, iz njemu nepoznatih razloga, izostavljeni rezultati za Parlament BiH i NSRS, koji su iz OIK-a Vi{egrad spremljeni tokom postizborne no}i. Maksida Piri}, portparol CIK-a, saop}ila je da su na web-stranici CIK-a objavljeni preliminarni rezultati s redovnih bira~kih mjesta koje su op}inske izborne komisije iz BiH dostavile elektronskim putem. - Drugog dana vr{en je unos s originalnih obrazaca iz svih op}ina, i to prvi i drugi unos. Promjene su nastale jer smo uo~ili da ima odre|enih gre{aka i da se ne sla`u odre|eni podaci, pa su zbog toga isklju~ena neka bira~ka mjesta dok se ne zavr{i postupak provjere - pojasnila je Piri}. Ona ka`e da }e u narednih desetak dana biti utvr|eni kompletni

^olak tvrdi da }e Krndelj biti potpredsjednik RS
Zadovoljni smo izbornim rezultatom, jer smo ostvarili 80 do 85 posto na{ih ciljeva, a na{ kandidat Ivan Krndelj bit }e novi potpredsjednik RS, izjavio je ju~er u Sarajevu predsjednik Hrvatske selja~ke stranke - Nove hrvatske inicijative (HSS-NHI) Ante ^olak. - Ako se nastavi trend pristizanja glasova za na{eg kandidata Krndelja, onda }e on biti novi potpredsjednik RS. To potvr|uju svakodnevni izvje{taji Centra za brojanje glasova, kao i rezultati broja glasova koji pristi`u po{tom - kazao je ^olak. ^olak je poru~io da su sada zakasnjeli neki pozivi na ujedinjenje hrvatskih stranaka u BiH, a stajali{te predsjednika Hrvatske demokratske zajednice (HDZ) BiH Dragana ^ovi}a o stvaranju ju`ne federalne jedinice, ^olak je ocijenio „neodr`ivim i vrlo {tetnim projektom za Hrvate u BiH“.

www.dnevniavaz.ba

PORTAL - komentar dana BiH le`i na dvije ekolo{ke bombe
- Najbolji primjer koliko je politi~are briga za na{u dr`avu i sredinu u kojoj `ivimo su nedavni izbori. Bez imalo ekolo{ke svijesti, plakati su lijepljeni gdje se stiglo, toliko sme}a je ostalo iza njih da JKP „Rad“ ne}e ni za mjesec o~istiti. Kako uop}e i{ta (Aspire) da o~ekujemo od takvih politi~ara.

S jednog od glasa~kih mjesta u Vi{egradu (Foto: M. Andri})

izborni rezultati na koje }e svi politi~ki subjekti mo}i podnijeti `albe ili zahtjeve za ponovno brojaM. An. nje glasova.

aktuelno

Dnevni avaz, nedjelja, 10. oktobar/listopad 2010.

3

Komentar dana
Pi{e: Ismar [MIGALOVI] (ismar.smigalovic@avaz.ba)

NEJASNO]E Nakon zbrke sa neva`e}im glasa~kim listi}ima

Novi podaci CIK-a izazvali jo{ ve}u konfuziju
Pore|enjem ju~er objavljenih rezultata iz Glavnog centra za brojanje s prekju~era{njim preliminarnim ~ini se kao da su kandidatima oduzimani glasovi
Nakon informacija o oko pola miliona sumnjivih neva`e}ih glasa~kih listi}a, novu zbrku izazvali su ju~er objavljeni na web-stranici Centralne izborne komisije (CIK) BiH dopunjeni djelimi~ni rezultati iz Glavnog centra za brojanje za ~lanove Predsjedni{tva BiH, te predsjednika i potpredsjednike RS. Oni sadr`e glasove sa redovnih bira~kih mjesta, te dijelove prebrojanih glasa~kih listi}a iz odsustva i onih pristiglih po{tom iz inozemstva.

Tempirane bombe
Nadle`ne bh. institucije i resorna ministarstva ne mare za prijete}e ekolo{ke katastrofe, godinama la`no uvjeravaju}i gra|ane da su stvari pod kontrolom
Zastra{uju}e zvu~i ~injenica da se u dvije deponije u BiH nalazi 12 miliona tona crvenog mulja, da ta odlagali{ta ne zadovoljavaju ni minimalne okoli{ne standarde, te da su to, ustvari, tempirane bombe koje svakog trena mogu izazvati ekolo{ku katastrofu puno ve}ih razmjera nego ona u Ma|arskoj. Jo{ je stra{nije {to nadle`ne institucije i resorna ministarstva ne mare za ove opasnosti, uvjeravaju}i gra|ane da su stvari pod kontrolom. Da stvari nisu pod kontrolom, znaju to i oni, ali i gra|ani Mostara i Zvornika, gdje se nalaze deponije crvenog mulja. Ugro`eni su ljudi, rijeke, {ume. Sve je ugro`eno. Me|utim, nisu ovo jedine ekolo{ke opasnosti koje prijete BiH. Dok se politi~ari u oba entiteta razme}u izjavama o izgradnji novih termoelektrana, postoje}e ve} proizvode ogromne koli~ine otrovnih materija koje svakodnevno udi{emo. Za izgradnju termoelektrana dovode se u najmanju ruku sumnjivi strani investitori kojima prirodne ljepote i okoli{ BiH nisu ni najmanje bitni, ve} samo {to jeftinija izgradnja i {to ve}i profit. Ovo }e potvrditi svaki gra|anin Tuzle, Sarajeva i Zenice. Ve} du`e vremena gra|ani Tuzle optu`uju „Elektroprivredu BiH“ i Federalno ministarstvo okoli{a i turizma za ekolo{ke katastrofe koje se ~esto de{avaju u naseljima koja se nalaze u blizini Termoelektrane Tuzla. Ta naselja ~esto u potpunosti budu prekrivena kontaminiranom {ljakom koju nanosi vjetar s odlagali{ta {ljake. Gra|ani stalno upozoravaju nadle`ne institucije na taj problem, ali upozorenja uvijek odlaze u prazno. Ovakvih primjera je mnogo, a doma}e vlasti {ute li {ute. Njihova korumpiranost nema dna, pa je u takvoj situaciji po Bosni i Hercegovini lako praviti „velike“ projekte za male pare i uz nikakve ekolo{ke standarde.

Znatne razlike
Me|utim, ti podaci izazvali su jo{ ve}u konfuziju s obzirom na to da nije saop}eno o kojem procentu glasa~kih listi}a prebrojanih u Glavnom centru se radi, ali je primjetno da se taj broj glasova s redovnih bira~kih mjesta znatno razlikuje od preliminarnih, nezvani~nih rezultata objavljenih prekju~er na web-stranici CIK-a s redovnih bira~kih mjesta, odnosno ~ini se kao da su kandidatima ~ak oduzimani mnogobrojni glasovi.

Glavni centar za brojanje: Gre{ka u neobjavljivanju broja obra|enih glasova

Ju~era{nji djelimi~ni rezultati iz Glavnog centra
Kandidat Bakir Izetbegovi} Fahrudin Radon~i} Haris Silajd`i} @eljko Kom{i} Borjana Kri{to Martin Ragu` Neboj{a Radmanovi} Mladen Ivani} Primjerice, kandidat za bo{nja~kog ~lana Predsjedni{tva Bakir Izetbegovi} (SDA) prekju~er ujutro s redovnih bira~kih mjesta na osnovu 95,25 posto obra|enih glasa~kih listi}a imao je 151.495 glasova, Fahrudin Radon~i} (SBB BiH) 133.882, a Haris Silajd`i} (SBiH) 108.399. No, prema ju~era{njim podacima Glavnog centra, s redovnih bira~kih mjesta Izetbegovi} je imao 135.212 glasova (za 16.283 manje nego prekju~er), Radon~i} 119.594 (za 14.288 manje), a Silajd`i} 96.003 (za 12.396 glasova manje). Ove razlike djeluju skandaloRedovni 135.212 119.594 96.003 283.772 94.395 52.409 266.784 250.994 Inozemstvo 677 816 2.351 1.983 814 496 934 4.863 Odsustvo Ukupno 135.889 120.410 98.354 285.755 95.209 52.905 267.765 256.196

\oko NINKOVI]

/ TO JE TO

47 339

zno, a sve zbog toga {to CIK javnosti nije ponudio klju~ni podatak koliki postotak glasova je obra|en u Glavnom centru za brojanje.

Duple provjere
Ipak, na{ list je izvr{io pore|enje ju~era{njih i prekju~era{njih rezultata za Predsjedni{tvo BiH objavljenih na web-stranici CIK-a. S jedne strane, prekju~er objavljeni preliminarni rezultati dobiveni iz op}inskih izbornih komisija (OIK) govore da je za bo{nja~kog ~lana Predsjedni{tva bilo prebrojano 435.340 glasova, za hrvatskog 520.208, ~iji zbir je 955.548. S obzi-

Otvaranje vre}a s glasa~kim listi}ima
U ju~era{njoj izjavi za smo objavljivali kao prelina{ list, ~lan CIK-a Branko minarne, a sada su izvr{Petri} slo`io se s time da je eni prvi i drugi unosi u sigre{ka u tome {to Glavni stem i tamo gdje je utvr|centar nije dao podatak o eno slaganje rezultata, oni obra|enom broju glasova. su kona~ni. Posao provje- Ti djelimi~ni rezultara nije zavr{en i tamo gdje ti objavljeni iz Glavnog ceima neslaganja rade se kontra su dio kona~nih. ntrole, a sigurno je da }e Utvr|eni su nakon provje- Petri}: Priznao se i}i i na otvaranja vre}a s ra rezultata dobijenih od gre{ku glasa~kim listi}ima - izjaop}inskih izbornih komisija koje vio je Petri}.

rom na to da je neva`e}ih listi}a bilo 70.032, proizilazi da je do prekju~er iz OIK-a bilo obra|enih ukupno 1.025.580 glasa~kih listi}a za bo{nja~kog i hrvatskog ~lana. Za srpskog ~lana prekju~er je s redovnih mjesta bilo prebrojano 576.690, a neva`e}ih je bilo 60.652, {to je ukupno 637.342 glasa. S druge strane, do ju~er je u Glavnom centru za brojanje za bo{nja~kog ~lana Predsjedni{tva s redovnih bira~kih mjesta bilo prebrojano 387.577 glasova, a za hrvatskog 472.613, {to je ukupno 860.190 prebrojanih glasova. Za srpskog ~lana u Glavnom centru do ju~er su prebrojana 535.132 glasa. - Radi se o parcijalnim podacima koje mi objavljujemo radi transparentnosti, ali potcrtavamo da to jo{ nisu relevantni podaci u smislu kona~nog izbornog rezultata i da imamo situacije da s pojedinih bira~kih mjesta nisu ni uneseni rezultati. Glavni centar vr{i duple provjere onoga {to je stiglo s terena i u ovom trenutku nismo u mogu}nosti dati postotak obra|enih i validiranih rezultata, ali nastojimo i o~ekujemo da to imamo ve} sutra (danas, op. a.) i da }e on biti blizu 100 posto ka`e portparol CIK-a Maksida M. KUKAN Piri}.

4

Dnevni avaz, nedjelja, 10. oktobar/listopad 2010.

aktuelno

„Avaz“ saznaje Kakvo je raspolo`enje nakon op}ih izbora u BiH

Klinton: Susret s liderima

[tajnberg: Progresivne snage

Uo~i posjete Hilari Klinton na{oj zemlji

Spremnost da se pomogne u evroatlantskim integracijama
Ameri~ka dr`avna tajnica Hilari Klinton (Hillary Clinton) }e tokom susreta sa politi~kim liderima u BiH jo{ jednom naglasiti spremnost SAD da pomognu evroatlanskoj integraciji zemlje, ali i podsjetiti na obaveze koje BiH mora sama da realizira, izjavio je njen zamjenik D`ejms [tajnberg (James Steinberg). - Ovo je {ansa da se formira nova vlada i prilika da progresivne snage krenu naprijed, da iskoriste proces formiranja vlasti, da se me|usobno pove`u i definiraju strategiju. Mi ohrabrujemo sve stranke da razmisle o tome kako budu}a vlast mo`e doprinijeti boljoj budu}nosti njihovog naroda - rekao je [tajnberg za „Glas Amerike“, povodom predstoje}e posjete Klinton BiH.

Amerika ohrabrena Silajd`i}evim odlaskom, ali se brine zbog Dodika
Ne}e se mije{ati u formiranje vlasti, ali strahuju od blokada saveza Dodik-^ovi} Izjave o secesiji nisu samo retorika
(Od specijalnog izvje{ta~a „Dnevnog avaza“ iz Va{ingtona)
Va{ington pomno prati politi~ku situaciju u Bosni i Hercegovini nakon izbora, ne}e se direktno mije{ati u dogovore o postizbornoj koaliciji, ali }e ostati ~vrsto na braniku cjelovitosti i suverenosti dr`ave. rada Dodika, te njegove najave referenduma o secesiji i stalno dovo|enje u pitanje budu}nosti BiH vi{e ne smatraju samo retorikom i izbornom kampanjom. Dodatna zabrinutost jeste i otvoreni savez izme|u Dodika i predsjednika HDZ-a BiH Dragana ^ovi}a, koji je tako|er jedan od izbornih pobjednika.

Milorad Dodik, predsjednik SNSD-a

SAD mogu relaksirati odnose u BiH
Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik izjavio je za „Glas Amerike“ da odnose u BiH mo`e relaksirati stav SAD da ne}e upotrebljavati silu i mo} kako bi utjecale na odre|ena rje{enja, ve} da }e pomo}i odr`avanju dijaloga i prihvatiti sve ono o ~emu se doma}i lideri dogovore. - Mi nemamo problem sa SAD. To je jedna velika zemlja garant stabilnosti i mira u ogromnom dijelu svijeta. Na{i problemi su u pogledu posmatranja onoga {to su unutra{nji problemi u BiH. Mi nismo zagovornici politike jakih centralnih institucija i mislimo da BiH treba vratiti na izvorni dejtonski okvir - rekao je Dodik. On je ocijenio da se BiH, dejtonski organizirana u dva

Dublji problemi
Prema nezvani~nim diplomatskim izvorima, SAD su duboko zabrinute zbog mogu}nosti da do|e do dugotrajne blokade formiranja vlasti na dr`avnom nivou, {to bi mogao biti uvod u daljnju destabilizaciju zemlje i produbiti postoje}e probleme, saznaje „Dnevni avaz“. Sude}i po analizi dobro upu}enog izvora iz ameri~kog glavnog grada, pred posjetu ameri~ke dr`avne tajnice Hilari Klinton (Hilary Clinton), SAD su izrazito ohrabrene ~injenicom da je ovim izborima sa politi~ke scene oti{ao lider SBiH Haris Silajd`i}, ali su i zabrinute ~injenicom da }e

Promijeniti situaciju
SAD, kako je re~eno „Dnevnom avazu“, razumiju razloge zbog kojih su bh. Hrvati nezadovoljni ~injenicom da je u Predsjedni{tvo BiH ponovo izabran kandidat kojeg oni ne smatraju svojim predstavnikom i smatraju da postoji osnov za to i potreba da se takva situacija promijeni. No, ne bi htjeli vidjeti situaciju u kojoj bi Dodik i ^ovi} zajedni~ki, ali iz razli~itih pobuda, stopirali formiranje dr`avne vlasti tra`e}i da se provedu njihove politi~ke ideje, za {to }e, prema izbornim rezultatima i mandatima, vjerovatno imati mogu}nost.
Tarik LAZOVI]

Va{ington: Neupitna cjelovitost i suverenitet dr`ave

Pozitivna o~ekivanja
Izbori su, kako se ovdje isti~e, donijeli odre|ene pozitivne promjene i pokazali da gra|ani `ele druk~iji politi~ki pristup. Od stranaka koje su popravile SNSD Milorada Dodika ~vrsto dr`ati konce vlasti u RS i naredne ~etiri godine. svoj rezultat, poput SDP-a, i onih koje su nove na politi~koj sceni, Savez za bolju budu}nost BiH, o~ekuju da poka`u konstruktivan pristup i donesu novi kvalitet. Amerikanci su ozbiljno zabrinuti izjavama i politi~kom orijentacijom Milo-

Dodik: Unutra{nji problemi

entiteta i tri naroda, mo`e kretati ka Evropskoj uniji i da je nepotrebno daljnje modeliranje, te poru~io da ne prihvata „masovne ustavne promjene“.

Mandi}u vra}eni dokumenti koji mu nikada nisu oduzeti

Gre{ku napravio MUP RS, a ne OHR
Meni niko nikada nije oduzeo li~ne dokumente, ka`e Mandi} OHR ne spominje imena, navodi Radeti}
Biv{i ministar pravde RS Mom~ilo Mandi} ju~er je bio zbunjen i iznena|en odlukom Ureda visokog predstavnika (OHR) da mu, zajedno sa jo{ 13 osoba, budu vra}eni li~ni dokumenti, koji mu nikada nisu ni oduzeti. - Meni niko nikada nije oduzeo li~ne dokumente, ni OHR, ni ministarstva unutra{njih poslova RS, Crne Gore i Srbije. Nadam se da je to brisanje zabrane za putovanje u zemlje EU, jer mi je to bila jedina zabrana zbog sumnje da poma`em ha{kog optu`enika, nekada{njeg predsjednika RS Radovana Karad`i}a - prenijela je Srna Mandi}evu izjavu. Mandi} je dodao da je u nekoliko navrata putovao u Hag, s li~nim dokumentima, {to dokazuje da mu nisu

Zahtjevi Udru`enja BAAR

Budu}a vlast treba biti servis gra|ana
Smanjenje siroma{tva, kreiranje novih radnih mjesta, socijalna pravda, suzbijanje korupcije i reforma obrazovanja klju~ni su segmenti kojima se budu}e politi~ko rukovodstvo BiH treba baviti. To su zaklju~ci grupe stru~njaka Udru`enja bosansko-ameri~ke akademske razmjene (BAAR), koji su u Mostaru, u okviru projekta „Agenda za budu}e politi~ko rukovodstvo: ekonomski razvoj i EU intergracije“, prezentirali svoja istra`ivanja. Kako nam je kazala Elma Demir, analiti~arka iz ovog udru`enja, projekt je podr`ala Ameri~ka ambasada u BiH, a cilj mu je da ova, nedovoljno zastupljena pitanja u politi~koj kampanji, budu teze kojima }e se rukovoditi budu}e vlade i parlamenti u BiH. - @elimo podsta}i gra|ane da kontroliraju budu}u vlast u naredne ~etiri godine, te da ukazuju na njihove obaveze i du`nosti. Samim ~inom glasanja, gra|anska du`nost nije zavr{ena - rekla je DeS okruglog stola u Mostaru: Podr{ka A. Du. mir. Ambasade SAD

Mandi}: Napravljena gre{ka

Radeti}: Saop}enje MUP-a RS

mogli biti oduzeti. Na na{e pitanje kako je mogu}e da izdaju saop}enje prema kojem su li~ni dokumenti vra}eni ~ovjeku kojem nikada nisu ni oduzeti, portparol OHR-a Ljiljana Radeti} ju~er je za „Avaz“ izjavila da to Ured visokog predstavnika nikada nije naveo.

- To je saop{tenje MUPa RS, a ne OHR-a. [to se nas ti~e, nismo spominjali nikakva imena ni kada je donesena ta odluka, a ni sada. Mi imena ne objavljujemo - kratko je kazala Radeti}. Visoki predstavnik u BiH Valentin Incko nalo`io je u petak da li~ni dokumenti budu vra}eni za 14 oso-

ba. Srna je prenijela da se radi o Dragomiru Andanu, Stojanu Andri}u, Goranu Gari}u, Du{anu Gruji~i}u, Zoranu Ili}u, Du{ku Jevi}u, Miletu Krsti}u, Predragu Kujund`i}u, Mom~ilu Mandi}u, Vasi Petovi}u, Zoranu Tomi}u, Draganu Tri{i}u, Goranu Vesi}u i RaS. R. nku Vukovi}u.

pogledi

Dnevni avaz, nedjelja, 10. oktobar/listopad 2010.

5

INTERVJU Roland @il, ambasador Francuske u BiH

Ne protivimo se ukidanju viza za BiH
Uvjet je da svi kriteriji budu ispunjeni Zauzet }u se da ubijedim francuske investitore da se vi{e zainteresiraju za ekonomske potencijale BiH
Razgovarao: Sead NUMANOVI]
Neka stvari budu jasne! Francuska nije promijenila svoje stajali{te u vezi s pitanjem ukidanja viza. Francuska ostaje privr`ena i ona je uvijek to isticala - principu ukidanja viznog re`ima za Bosnu i Hercegovinu pod uvjetom da svi kriteriji budu ispunjeni.

Bira~i glasali za promjene
- Preuzimam du`nost u Sarajevu u klju~nom trenutku historije ove zemlje. Pratio sam predizbornu kampanju i izbore sa velikim interesovanjem. Za razliku od pesimisti~kih o~ekivanja, radujem se zbog zrelosti bosanskog naroda ovu du`nost i odmah je na po~etku razgovora za na{ list izrazio zadovoljstvo {to slu`buje u BiH. Poja{njavaju}i dalje svoj stav kada je vizni re`im s BiH u pitanju, ambasador @il isti~e da je za Francusku va`na provedba uvjeta za ukidanje viza. - Na nama svima je da izgradimo, sa prostorom slobodne cirkulacije, definitivni sigurnosni prostor. U tom smislu bi mogle biti zami{ljene garancije za pra}enje mjera koje su BiH i Albanija uspostavile. To je u interesu EU, ali i BiH. Ponavljam, ovo ne dovodi u pitanje princip liberalizacije viznog re`ima za gra|ane BiH i Albanije kojoj ostajemo privr`eni isti~e ambasador @il. koji se mobilizirao za glasanje. Mislim da mogu re}i da je izrazio volju za promjenama bez naru{avanja krhkih ravnote`a u ovoj zemlji. Ta lekcija se mora izvu}i iz izbora - isti~e ambasador @il. brojne primjere. Ova ka{njena BiH su sprije~ili njen ekonomski razvoj, obeshrabili investitore i zako~ili put prema pristupanju EU i NATO-u. Me|utim, budu}nost ove zemlje se nalazi u Evropi i pristupanje NATO-u je jamstvo za regionalnu sigurnost. U ovom kontekstu, moram re}i da nije na EU ni na Francuskoj da preuzmu inicijativu, ve} je na novoizabranim politi~kim vo|ama da odmah prionu na posao kako bi se zavr{ile osnovne reforme. O~igledno je da }e EU i Francuska podr`ati BiH u njenim naporima koji }e joj omogu}iti da {to prije u|e u evropski prostor.
Sijaobo: Ne zna se da li je saznao za priznanje
(Foto: AP)

Li~nost dana

Liju Sijaobo

Sigurnosni prostor
Smatramo da po{tivanje ovih kriterija nadilazi odre|ivanje datuma. Pariz procjenjuje posao koji je obavila BiH, pogotovo u vezi s mjerama koje su donesene u
@il: BiH se nalazi pred velikim izazovima
(Foto: I. [ebalj)

Borac za ljudska prava
Dobitnik Nobelove nagrade za mir zatvoren u kineskom zatvoru
Proteklih godina objavljivanje imena dobitnika Nobelove nagrade za mir ~esto je pra}eno opre~nim komentarima i stavovima. Lani je to bio slu~aj s liderom SAD Barakom Obamom (Barack) kada su mnogi govorili kako je rano za takav korak jer ni{ta nije konkretno stigao uraditi, no to nije pokolebalo Nobelov komitet da mu uru~i priznanje. Ove godine dobitnik je kineski disident Liju Sijaobo (Liu Xiaobo), koji trenutno slu`i 11-godi{nju zatvorsku kaznu zbog „potkopavanja“ dr`ave. Bolje re~eno, zatvoren je zato {to se zala`e da se u njegovoj domovini provedu vi{estrana~ki izbori i omogu}i sloboda govora {tampe. Zvani~ni Peking je tokom ~itave sedmice upozoravao Norve{ku da bi odluka Nobelovog komiteta, koji stoluje u Oslu, mogla pogor{ati odnose, no to nije sprije~ilo da Sijaobo dobije nagradu. Samo se jo{ ne zna da li je obavije{ten u kineskom zatvoru za odluku Komiteta. Sijaobo je ro|en 28. decembra 1955. godine u ^ang~unu i poznati je intelektualac, pisac, borac za ljudska prava i koautor „Paragrafa 08“ u kojem se tra`i vi{e sloboda za Kineze pod komunisti~kim re`imom. Nobelovu nagradu dobio je za „dugu i nenasilnu borbu za osnovna ljuI. S. dska prava u Kini“.

Odli~ni odnosi
Kakvi su bilateralni odnosi izme|u BiH i Francuske, pogotovo u ekonomskom domenu?
- Oni postoje od samog po~etka. Sa politi~kog stanovi{ta su odli~ni. Francuska ostaje privr`ena teritorijalnom integritetu i suverenitetu BiH. G. Bernar Ku{ner (Bernard Kouchner) podsjetio je na to prilikom svog govora 11. jula ove godine u Srebrenici. Razmjene posjeta na visokom nivou su ~este izme|u Francuske i Va{e zemlje. Istina je da na{i ekonomski odnosi nisu na nivou politi~kih. Zauzet }u se da ubijedim francuske investitore da se vi{e zainteresiraju za ekonomske potencijale BiH u razli~itim

[ta mora uraditi EU i pogotovo Francuska u BiH u narednom periodu?
- BiH se nalazi pred velikim izazovi-

Poslije jasnog stava Evropskog parlamenta

Vizna liberalizacija relaksirat }e odnose me|u mladima
Vijest da je BiH dobila kona~nu podr{ku Evropskog parlamenta treba se posmatrati kao jedan ogroman psiholo{ki trenutak za bh. dr`avljane i {ansa da se i odnosi unutar BiH liberaliziraju i amosfera znatno relaksira, najprije me|u mladima, mi{ljenja je politi~ka Topi}: Psiholo{ki analiti~arka Tanja Topi}. Ona je za „Dnevni avaz“ trenutak naglasila da je ekonomska nemo} dr`ave i dalje prepreka punog u`ivanja u osje}aju evropskog priznanja dr`avljana BiH, nepoznavanje zakona drugih zemalja, pa mo`da i osnovnih propisa zemalja u Evropskoj uniji, ali, kako je naglasila, sada postoje {anse da se sve to promijeV. S. ni.

Imamo privilegirani odnos s islamom
- Francuska ima privilegirani odnos s islamom i to ve} stolje}ima. Karlo Veliki i kalif Harun el-Ra{id su u devetom stolje}u razmjenjivali pisma i poklone. Fransoa Prvi je u {esnaestom stolje}u odr`avao izvrsne odnose sa „uzvi{enim vratima“ Istanbula. Islam je druga po redu religija u Francuskoj, i muslimani u na{oj zemlji imaju sva svoja prava. Milioni muslimana prakticiraju religiju potpuno slobodno. Odnosi Francuske sa muslimanskim svijetom domenu koordinacije policijskih snaga ili borbe protiv korupcije, ka`e u ekskluzivnom intervjuu za „Dnevni avaz“ novoimenovani ambasador Republike Francuske u na{oj zemlji Roland @il (Gilles). On je nedavno imenovan na su privilegirani odnosi izgra|eni na zajedni~kom uva`avanju, u isto vrijme principa svjetovnosti dr`ave i slobodnog prakticiranja religijskog vjerovanja. Isti je slu~aj i sa drugim vjeroispovijestima. Ukoliko ovim pitanjem aludirate na skora{nje izglasavanje zakona koji zabranjuje no{enje vela, koje potpuno prekriva lice, na javnim mjestima, radi se o potpuno drugoj stvari. U pitanju je zakon koji {titi integritet `ene. U zemlji kao {to je na{a, koja ma. Previ{e osnovnih reformi nije provedeno. Mislim na uskla|enost Ustava sa odlukom Evropskog suda za ljudska prava o pravima manjina. Mislim na zakon o popisu stanovni{tva koji jo{ nije izglasan. Mogao bih navesti ima svoju tradiciju i kulturu, zakonodavac je ocijenio da je no{enje vela, koje potpuno prekriva lice, prepreka za socijalizaciju `ene i njena zabrana je sigurnosna potreba. Ove mjere nisu donesene s namjerom da se stigmatizira jedna populacija ili da joj se uskrati vjerska sloboda. Uostalom, svjedoci smo razmi{ljanja koja se trenutno prisutna u nekim muslimanskim zemljama, a koja imaju za cilj da zabrane ili ograni~e no{enje vela ka`e francuski ambasador. domenima, kao {to su turizam, poljoprivredno-prehrambeni, drvoprera|iva~ki, energetski i mnogi drugi. Ali i ovdje je potrebno da unutra{nje reforme budu provedene kako bi se privukli i osigurali investitori.

Ministar finansija RS Aleksandar D`ombi}

Efektivno novih 60 miliona KM kredita
Ministar finansija Republike Srpske (RS) Aleksandar D`ombi} izjavio je ju~er za Srnu da je kredit Svjetske banke za podr{ku bud`etu tog entiteta u ovoj godini, u iznosu od oko 60 miliona KM, efektivan i da mo`e biti realiziran do kraja novembra. - Iskoristili smo priliku da na marginama redovnog godi{njeg sastanka Svjetske banke i Me|unarodnog monetarnog fonda (MMF) u Va{ingtonu obavimo niz sastanaka sa predstavnicima ove dvije me|unarodne finansijske instutucije, a posebno u kontekstu realizacije kreditne podr{ke bud`etu RS u ovoj godini. Nema nikakvih smetnji za povla~enje sredstava, kredit postaje efektivan i mo`emo ga realizovati do kraja novembra - naglasio je D`ombi}.

D`ombi}: Sredstva Svjetske banke

[ta drugi pi{u

6

Dnevni avaz, nedjelja, 10. oktobar/listopad 2010.

mozaik

PROJEKTI Snimanje rediteljskog prvjenca An|eline \oli

Protivljenje regulatorne agencije

Sarajevo spremno ~eka ekipu iz Budimpe{te
Sarajevske glumce u nekim scenama zamijenit }e kaskaderi
Dok se snimanje rediteljskog prvjenca An|eline \oli (Angelina Jolie) u Budimpe{ti odvija u punom jeku, u Sarajevu se vr{e intenzivne pripreme za dolazak ekipe sredinom novembra, a kako saznajemo, probijanja rokova ne}e biti. Ekipa „Dnevnog avaza“ prva je i jedina prisustvovala obilasku pojednih sarajevskih lokacija, izme|u ostalih, bili smo i na Bijeloj tabiji, u ~ijoj }e se neposrednoj okolini snimati odre|ene scene. rukovodstvo kompanije donijelo je zbog prakti~no nemogu}ih {ansi da se novi preparat plasira na najva`nije - ameri~ko tr`i{te. Kako ukazuju njema~ki mediji, jo{ u junu ove godine ekspertna komisija Ameri~ke agencije za kontrolu kvaliteta hrane i lijekova (FDA) usprotivila se prodaji njema~ke „ru`i~aste vijagre“ u SAD. Svoj stav FDA je, izme|u ostalog, obrazlo`ila nedovoljno preciznim nusefektima preparata.

Zbog nemogu}nosti plasiranja u SAD

Prekinuta istra`ivanja „ru`i~aste vijagre“
Njema~ka farmaceutska kompanija „Boehringer Ingelheim“ obustavila je istra`ivanja na unapre|enju „pilule strasti“ za `ensku polovinu ~ovje~anstva. Istra`ivanja preparata koji farmaceutski eksperti nazivaju jo{ i „ru`i~astom vijagrom“ ne}e biti nastavljena, izjavio je predstavnik spomenute firme. Ovakvu odluku

Opasne scene
Upravo tu smo se sastali sa izvr{nim producentom filma i „location menagerom“ Edinom Edom [arki}em, alpinistom Muhamedom Gafi}em i roniocem Rusmirom Hani}em. Gafi} i Hani} boravit }e na sarajevskom setu, da bi se, kako su nam rekli, izbjegle eventualne nezgode, a opasnih scena }e itekako biti. Sarajevske glumce na nekim mjestima zamijenit }e kaskaderi. - Tema An|elininog filma izuzetno je va`na za nas Bosance i od nas se tra`i sve {to je na granici mogu}eg. Ve}ina atraktivnih scena povezana je sa alpinisti~kom vje{tinom. Ima mnogo opasnih scena i tu je moj anga`man - rekao nam je Gafi}. Ronilac Hani} otkrio nam je da }e se neke scene snimati i u rijeci Miljacki. - Film uklju~uje i jako puno dinami~nih scena u rijeci. Treba razmi{ljati kako glumca i statistu

[arki}, Gafi} i Hani} na lokaciji gdje }e se snimati film

(Foto: N. Bo`ovi})

Golemi plavi kit nasukao se i uginuo na pla`i

U Kaliforniji prona|en le{ najve}eg bi}a na zemlji
Golemi plavi kit nasukao se i uginuo na jednoj od pla`a na sjeveru Kalifornije, a pretpostavlja se kako je razlog njegovog nasukavanja sudar s brodom. Da tragedija bude ve}a, radilo se o trudnoj `enki plavog kita, koja je ujedno i najve}e `ivu}e bi}e na Zemlji. Nau~nici prikupljaju uzorke tkiva s kita te{kog 75 tona, a ustanovili su kako je `enka umrla od posljedica sudara s ~vrstim objektom. Prona|eni kit duga~ak je gotovo 30 metara. Fetus je prona|en petnaestak metara od maj~inog le{a, a

sa~uvati od ledene vode, da se ne bi razbolio i na taj na~in prolongirali snimanje za naredni mjesec. Trenutno provjeramo gdje je rijeka pli}a, dublja. Trudimo se predvidjeti mogu}e nepredvi|ene situacije i na}i alternative - isti~e Hani}. Kako nam je otkrio [arki}, snimanje }e biti obavljeno na 15 lokacija u Sarajevu, a dio ove filmske storije snimat }e se i u Zeni~ko-dobojskom kantonu. Najve}i dio filma bit }e zavr{en u Ma|arskoj, a kod nas }e se snimati nekoliko dana.

Odli~na ekipa
- Od An|eline \oli jo{ nismo dobili posebne zahtjeve, osim {to `eli da joj obezbijedimo da je niko ne ometa. Da Sarajevo ima filmski
\oli: Tra`i da je niko ne ometa

@ivotinja duga skoro 30 metara

nau~nici i istra`ioci vjeruju kako je iz utrobe iza{ao zbog osloba|anja plinova. @enka kita nasukala se jo{ pro{le subote, a isto tako se vjeruje kako je njen le{ plutao ~etiri do pet dana po moru prije nego {to se nasukao na pla`u.

Bred Pit stigao s blizancima
Snimanju u Budimpe{ti u ~etvrtak se pridru`io i An|elinin suprug Bred Pit (Brad Pitt) sa njihovim dvogodi{njim blizancima Vivijen (Vivienne) i Noks (Knox), koje su paparaci uslikali na Me|unarodnom aerodromu „Ferihegy“ u Budimpe{ti. Ovaj 46-godi{nji glumac stigao je pravo sa seta u Bostonu, gdje je okon~ao snimanje drame „Moneyball“.

Poku{ao samoubistvo, pa otkrio neobi~an dar

„^ovjek struja“ atrakcija u Indiji
Rajmohan Nair iz Indije ~ovjek je kroz ~ije tijelo prolazi struja i do 30 puta ja~e snage nego {to je potrebno da ubije normalnu osobu. Njegovo tijelo u tom procesu ne pokazuje vidljiv napor, a on sam pritom je sasvim lucidan. History Channel zabilje`io je njegovu pri~u, a ona zvu~i kao ne{to {to samo ~itamo u stripovima. Kao dje~ak, ostao je bez majke te je iz o~aja i tuge htio po~initi samoubistvo. Odlu~io je popeti se na elektri~ni stub, ali kad je dotakao `ice, napon i struja, koji bi ina~e spr`ili obi~nog ~ovjeka, na njega nisu imali efekta. - To je bio dar od Boga - objasnio je „elektri~ni ~ovjek“ Rajmohan. On je danas atrakcija u Indiji, a osim {to pali sijalice provo|enjem struje kroz tijelo, mo`e se spojiti direktno i bez osigura~a u izvor struje i ispe}i jaje na elektri~nom grija~u. Pri izlaganju izrazito jakim strujama, Rajmohanu jedino vid oslabi. Njegovo tijelo ima otpor ve}i od 1,3 miliona oma, dok normalna osoba ima otpor od oko 150 hiljada oma.

Pit sa djecom na aerodromu

centar, studio i kvalitetnu tehniku, Ma|arska bi bila potpuno nepotrebna, a ovako }e se tamo zavr{iti najve}i dio filma. Prema mojim informacijama, na{i glumci jako su zadovoljni rediteljkom, ali i ona njima. Ina~e, An|elina ima odli~nu ekipu, direktor fotografije je oskarovac Din Semler (Dean), koji je radio i na svim filmovima Mela Gibsona, producenta oskarovca Grahama Kinga. Sa njom radi cijela ekipa Klinta Istvuda (Clint Eastwood). Ali i sarajevska ekipa je radila na filmovima oskarovca i dobitnika „Zlatnog medvjeda“ A. Gr. zaklju~uje [arki}.

Na snimanju priloga za emisiju „Glam Blam“

La`ni Onur dijelio autograme i slikao se sa Sarajlijama
Ekipa emisije „Glam Blam“ TV Hayata ju~er je gra|anima Sarajeva priredila neobi~no iznena|enje. Centrom grada pro{etao se Onur, lik iz popularne turske sapunice „1001 no}“, te tom prilikom dijelio autograme i slikao se s prolaznicima. Me|utim, nije bila rije~ o glumcu Halitu Ergin~u koji u seriji tuma~i Onurov lik, ve} o Denisu Red`epagi}u, uposleniku Hayata. - Denis veoma li~i na Onura, tako da smo to odlu~ili iskoristiti kako bismo se uvjerili koliko je „1001 no}“ popularna u Sarajevu. „La`ni“ Onur je zaista bio uvjerljiv, pri~ao na turskom i hodao u pratnji tjelohranitelja, dok je sve to snimala ekipa „Glam Blama“. Rezultat na{e male akcije bio je vi{e nego dobar, veliki broj ljudi `elio se upoznati s „Onurom“ i slikati se s njim - ka`e Fikret Hod`i}, urednik i voditelj emisije „Glam Blam“. Denis Red`epagi}, koji je ovom prilikom „glumio“ Onura, ka`e da se sjajno zabavljao tokom snimanja priloga te istakao kako nije o~ekivao da }e izazvati takvu pometnju N. G. na ulicama Sarajeva.

Nair: Pri~a kao iz stripova

Brojne Sarajke su se `eljele slikati s „Onurom“

mozaik

Dnevni avaz, nedjelja, 10. oktobar/listopad 2010.

7

[ta ka`u poznati
Nata{a Bekvalac

Plavu{e se, kao i Barbika, vremenom razvijaju
- Barbika se razvila kroz vrijeme, {to potvr|uje da se i plavu{e vremenom razvijaju. Svi ti epiteti me uop{te ne privla~e zato {to daju sliku povr{ne osobe, a sebe ne Bekvalac: smatram takvom. Ne podr`avam ni spolja{nju ljepotu Nisam povr{na kao najve}u vrijednost jer mislim da ona ipak dolazi iznutra. Ne daj, Bo`e, da moje dijete zna da me neko tim imenima na(Pjeva~ica za „Ve~ernje novosti“) ziva.

Radoman Kanjevac

Novinarstvo mi je postalo naporno
- Osjetio sam da u novinarstvu za mene vi{e ne}e biti po`eljnog mjesta. Nekako mi je sve to vremenom postalo naporno i zahtijevalo suvi{e kompromisa. Uvijek sam radio u etabliranim medijskim ku}ama, ali provokativne stvari. Najvi{e sam volio da do|em u „instituciju“ i tu radim ne{to {to }e da ih nervira. Kanjevac: Suvi{e
(Novinar i knji`evnik za „Blic“) kompromisa

Indira Vladi}

Kad si sam, ~udnovate misli prolaze kroz glavu
Mersija Aganovi} vodi brigu o dvogodi{njem Hasanu i godinu mla|em Demiru
(Foto: N. Bo`ovi})

SUDBINE Dje~acima iz Gora`da u Sarajevu prire|eno iznena|enje

Demirov prvi ro|endan bez majke
Dje~ak imao samo osam dana kada je Almina umrla od svinjske gripe O bra}i brine tetka Mersija Aganovi} Otac 70-postotni invalid nije mogao do}i
Sa dvogodi{njim Hasanom Herendom i njegovim godinu mla|im bratom Demirom roditelji ju~er nisu mogli podijeliti radost i sre}u povodom zajedni~ke proslave ro|endana u igraonici „Zanzibar“ na Ilid`i. Iz Gora`da, gdje `ive, dovela ih je tetka Mersija Aganovi}, koja se ina~e i brine o njima jer im je sudbina uskratila mogu}nost da i prve ro|endane, pa ~ak i prve dane `ivota, provedu s roditeljima. invalid, nije mogao do}i do Sarajeva. Me|utim, za pravu ro|endansku atmosferu zato su se pobrinuli mnogobrojni mali{ani ~ije su humane mame, virtuelno dru`enje na forumu portala Ringeraja prenijele u realni svijet i organizirale slavlje. Ina~e, dje~acima poma`u od najte`ih trenutaka, onih u kojima su ostali bez majke, a koliko su Hasan i Demir, koji }e prvu godinu napuniti tek u decembru, prirasli srcu foruma{ica, govori i njihov ju~era{nji gest. Ka`u da su s dje~acima uz najte`e trenutke, ali da s njima `ele podijeliti i one najsretnije. Ipak, neke od njih su nam priznale da po polasku na ro|endan nisu mogle zaustaviti suze jer, kako su i same majke, znaju da ni{ta i niko ne mo`e zamijeniti maj~in i o~ev zagrljaj.

- Naravno da i ja imam lo{ih dana. Najgore je biti sam sa sobom, previ{e ti ~udnovatih misli pro|e kroz glavu, ali njima se ne prepu{tam, samo idem dalje. Ja sam uvijek zaljubljena, u nekog posebnog, zar se to ne vidi? Vladi}: Uvijek Sad najbolje izgledam, a zadovoljna sam uvijek.
zadovoljna (Pjeva~ica za „Index“)

[ta ka`u u narodu

☎ 033/281-393 redakcija@avaz.ba

Udaranje po d`epu
- Porez na cigarete sve je vi{i, kako nam na{e vlasti obja{njavaju „zbog pribli`avanja standardima EU“. Oni nas pribli`avaju samo evropskim standardima kad nas trebaju udariti po d`epu, kad ne{to treba poskupjeti... [to nas ne pribli`e standardima u pogledu pla}a, penzija, obra(^italac E. V iz Sarajeva) zovanja, zdravstva...?

Vremenska prognoza
sun~ano djelimi~no sun~ano mjestimi~no ki{a obla~no

10. 10. 2010.

Preuzeli brigu
- Na svu sre}u, imam divnog mu`a, pa je i on Hasana i Demira prihvatio kao svoju pravu djecu. Njihova majka je umrla kada je Demir imao samo osam dana, a ve} ~etiri dana nakon toga mi smo preuzeli brigu o njima. Njihov otac, odnosno moj brat Mensur, 70-postotni je invalid i osim toga, nikada se jo{ nije u potpunosti oporavio od smrti supruge. Me|utim, svaki dan do|e i kontaktira s djecom. Sad zasad njima je lijepo, `ivot ide dalje, ali majka je majka - ka`e nam Mersija, obja{njavaju}i da su dje~aci ipak premali da bi bili svjesni sudbine koja ih je zadesila. Kako navodi Mersija, za Hasana je svaka `ena ili starija djevoj~ica majka, obja{njavaju}i da se porodica dr`i zajedno, da veliku zahvalnost pri odgoju dje~aka duguje rodbini i prijateljima, ali i humanim `enama sa Ringeraje. Posebno ju je ganuo ju~era{nji gest, jer do dolaska u Sarajevo Mersija zapravo nije znala o kakvom se iznena|enju radi.
B. TURKOVI]
promjenljivo

ki{a i snijeg

snijeg

obla~no uz snijeg

obla~no s ki{om

magla pa sun~ano

Te{ki trenuci
Naime, njihova majka Almina pro{le je godine umrla od posljedica svinjske gripe, i to samo nekoliko dana nakon {to je na svijet donijela Demira, a otac, koji je 70-postotni

VRIJEME DANAS

BIHA] 14 14 BANJA LUKA BR^KO 13 TUZLA 13 ZENICA 13 SARAJEVO 13 GORA@DE 13
FEDERALNI METEOROLO[KI ZAVOD

Sun~ano U Hercegovini

Velike emocije
Vi{nja Tomi}, administratorica portala Ringeraja, pojasnila nam je da se s dje~acima dru`e od trenutka kada su ostali bez majke, da su ima slali odje}u, novac, tako da su do{li na ideju da zajedno s njima proslave i njihove ro|endane. Tomi}: Prikupljena Rekla nam je da je ju~er skupljeno i oko nov~ana pomo} 1.000 maraka koje }e Mersiji dobro do}i.

}e preovladavati prete`no sun~ano, u Bosni }e prije poLIVNO dne biti magle i niske obla~nosti, dok }e u dr13 ugoj polovini dana preovladavati sun~ano vrijeme uz malu do umjerenu obla~nost. Vjetar slab do umjeren sjevernog smjera. Jutarnja temperatura zraka izme|u - 1 i 5, na jugu od 6 do 10, a najvi{a dnevna izme|u 9 i 15, na jugu od 18 do 21 stepen.

20 MOSTAR

NEUM 21

Akcija na Vilsonovom {etali{tu

NEDJELJA
10. 10. 2010.

PONEDJELJAK
11. 10. 2010.

UTORAK
12. 10. 2010.

JUTARNJE TEMPERATURE

JUTARNJE TEMPERATURE

JUTARNJE TEMPERATURE

Udomljena samo dva psa
Udru`enje za spre~avanje okrutnosti nad `ivotinjama SOS na Vilsonovom {etali{tu u Sarajevu organiziralo je akciju udomljavanja nezbrinutih `ivotinja. - Kako Sarajevo nema Centar za nezbrinute `ivotinje, odlu~ili smo gra|anima pru`iti priliku da udome dvadesetak pasa i ~etiri mace - kazao je Velimir Ivani{evi}, predsjednik Udru`enja. Uprkos tome {to se radilo o akciji udomljavanja `ivotinja, neko je ostavio svoje ku~e staro mjesec i oti{ao. Ali malom {tencu se posre}ilo te je privremeno udomljen, dok je samo jedan pas proS. [a. na{ao stalni dom.
Napu{teno ku~e

od -1 C do 10 C
DNEVNE TEMPERATURE

0

0

od 0 C do 10 C
DNEVNE TEMPERATURE

0

0

od 50C do 140C
DNEVNE TEMPERATURE

od 90C do 210C

od 130C do 210C

od 90C do 170C

BIOMETEOROLO[KA PROGNOZA Zadr`avanje anticiklone iznad na{e zemlje pozitivno }e djelovati na op}u sliku, stoga bi hroni~ni bolesnici i meteoropati trebali osjetiti olak{anje. S obzirom na to da }e biti hladnije, naro~ito tokom jutra, neophodno je povesti ra~una o adekvatnom odijevanju i reducirati boravak na otvorenom u ovom periodu.

Grad Sarajevo
Izlazak 06.54 Zalazak 18.12

10. 10. 2010.
Izlazak 10.16 Zalazak 19.31

Brzo - kratko

8

Dnevni avaz, nedjelja, 10. oktobar/listopad 2010.

teme

SAZNAJEMO Finansijska policija FBiH u uspje{noj kompaniji

Ko je Zuferu Dervi{evi}u nalo`io udar na ’Prevent’?
Zgrada Predsjedni{tva BiH: Na odr`avanju 95 uposlenika

Inspektori upali prije petnaestak dana Ve} du`e vremena osje}amo pravnu nesigurnost, ka`e Smailbegovi}
Kompanija „Prevent“ iz Visokog, koja upo{ljava vi{e hiljada radnika i predstavlja jednog od najve}ih doma}ih izvoznika, na{la se pod udarom Finansijske policije FBiH na ~elu sa glavnim inspektorom Zuferom Dervi{evi}em. Naime, inspektori kontroverznog Dervi{evi}a iznenada su upali u „Prevent“ prije petnaestak dana sa zahtjevom da im se da dokumentacija vezana za „Volkswagen Sarajevo“ u kojem je „Prevent“ manjinski vlasnik sa 42 posto udjela. Finansijska policija FBiH ekspresno je izdala rje{enje po kojem je „Prevent“ du`an na ra~un firme „Volkswagen Sarajevo“ uplatiti 21.732.549,34 KM.

Inicijativa prema Vije}u ministara BiH

FBiH ne `eli odr`avati zgradu Predsjedni{tva
Federalna vlada pokrenula je prema Vije}u ministara BiH inicijativu kako bi Slu`ba za zajedni~ke poslove institucija BiH od Slu`be za zajedni~ke poslove organa i tijela FBiH preuzela na upravljanje i odr`avanje zgradu Predsjedni{tva BiH i 95 uposlenika na odr`avanju i opslu`ivanju u ovoj zgradi. U obrazlo`enju ove inicijative navodi se da }e biti nu`no regulirati i refundiranje sredstava ulo`enih u opremanje zgrade Predsjedni{tva BiH kao {to su kuhinja, restoran i videonadzor.

Nikola Dereti}, ~lan UO BHRT-a

Sedam kandidata za novog direktora BHT 1
Upravnom odboru BHRT-a sutra bi trebao biti predstavljen kandidat za direktora Televizije BHT 1, izjavio je ~lan Upravnog odbora BHRT-a Nikola Dereti}, prenosi Srna. - Prema mojim saznanjima, ima sedam kandidata za poziciju direktora Televizije. Generalni direktor i ~lanovi Komisije za izbor direktora Televizije daju prijedlog novog direktora Televizije, a Upravni odbor daje saglasnost. Odluku bi UO trebao donijeti u utorak, 12. oktobra, ili na narednoj sjednici - rekao je Dereti}. Za direktora BHT1 prijavili su se i biv{a urednica Informativno-politi~kog programa FTV-a Du{ka Juri{i} i dugogodi{nji novinar i ure- Dereti}: Odluka mo`da u utorak dnik te sada{nji radnik TV Hajat Konstantin Jovanovi}.

Izmi{ljeni dug
Finansijska policija FBiH poziva se na Ugovor o kupoprodaji udjela u preduze}u „Volkswagen“ ~ije je sjedi{te u Vogo{}i, a koji su u oktobru 2001. godine sklopili „Unis Holding“ i „Prevent“. U Federalnoj finansijskoj policiji tvrde da „Prevent“ nikada nije uplatio obaveze od 10,1 milion KM. Po njihovom rje{enju, to je sada du`an u~initi. Istovremeno je zara~unata i zatezna kamata u iznosu ne{to ve}em od 11,6 miliona KM. Rje{enje se, znakovito, u isto vr-

Smailbegovi}: Mnogo sumnji

Dervi{evi}: Stari pla}enik

ijeme pojavilo u pivarskom biltenu u vlasni{tvu porodice Selimovi}, {to je dodatno pribli`ilo nalogodavce cijelog slu~aja. - Na Rje{enje smo uputili prigovor. U roku od sedam dana dobili smo Zaklju~ak da se prigovor odbija i da inspektori stoje iza svog akta. Tvrdimo da je Finansijska policija zanemarila ~injenicu da „Prevent“ nije samostalan u odlu~ivanju, te da kao manjinski ~lan mo`e i mora pratiti odluke ve}inskog ~lana. A ve}inski vlasnik

„Volkswagena Sarajevo“, sa 58 posto udjela, jeste koncern „Volkswagen“ sa sjedi{tem u Volfsburgu u Njema~koj - ka`e za „Avaz“ direktor proizvodne divizije „Preventa“ Adnan Smailbegovi}.

Nezakonita odluka
[to se „Preventa“ ti~e, nastavlja Smailbegovi}, obaveza o investiranju nije ni postojala. Nadzorni odbor njihove firme nije donio odluku da se investira u „Volkswagen Sarajevo“. - To rje{enje Finansijske policije nije izvr{no. Sve i da `elimo uplatiti taj novac, to bi sada bilo nezakonito. - isti~e on. Navodi da je cijela aktivnost istra`ioca ra|ena munjevitom brzom. - Uzeta je dokumentacija, odmah izdato rje{enje, pa i zaklju~ak. Sve je odmah zavr{ilo u medijima. To ostavlja dosta sumnji. Ve} du`e vremena mi osje}amo pravnu nesigurnost u BiH i to po vi{e osnova. Stvara se okru`enje koje je nestabilno za poslovanje. Pozivam nove vlasti u BiH da naprave dobar poslovni ambijent u BiH i da privuku strane investitore - kazao je Smailbegovi}. F. VELE

Pove}an broj revizora
Vlada FBiH je na prijedlog Federalnog ministarstva za pitanja boraca dala suglasnost na izmjene Pravilnika o formiranju i radu revizorskih timova za kontrolu i Revizorskog tima za koordinaciju. Na ovaj na~in se pove}ava broj revizorskih timova za kontrolu.

Ulo`ili smo 91 milion KM
Smailbegovi} poja{njava da se nisu stekli uvjeti za realizaciju Studije na koju se poziva kupoprodajni ugovor. - Studija je predvi|ala proizvodnju 30 hiljada automobila godi{nje, ali zbog promjene carinske politike u okru`enju, ovaj nivo proizvodnje je bio nerentabilan. Zbog toga se i ve}inski vlasnik, koncern „Volkswagen“, odlu~io za promjenu strategije poslovanja koju je „Prevent“ morao pratiti. To je podrazumijevalo i smanjenje ulaganja u proizvodnju, {to je „Preventu“ onemogu}ilo da investira u planiranom obimu. Zbog toga smo se odlu~ili sve svoje napore usmjeriti ka otvaranju novih radnih mjesta u „Preventovim“ proizvodnim pogonima. To jasno nagla{ava 91 milion KM investicija do kraja 2009. godine i 3.500 zaposlenika u BiH, kao i ovogodi{nje priznanje za najve}eg bh. izvoznika - zaklju~uje Smailbegovi}.

Sporne licence za me|unarodni saobra}aj

Prijevoznici iz RS nastavili blokade
Prijevoznici iz RS nastavili su i ju~er blokadu carinskog terminala u Gradi{ci, a nakon druge no}i provedene u kamionima, najavljuju i radikalnije mjere. Voza~i okupljeni u blizini grani~nog prijelaza i na carinskom terminalu kazali su kako su odlu~ni u svojim namjerama da ne odustanu dok se ne izmijeni, poni{ti ili stavi van snage Pravilnik o uvjetima i postupku izdavanja licenci za obavljanje me|unarodnog drumskog prijevoza. Udru`enje tra`i da se licence, koje se od ove godine izdaju na nivou BiH, ukinu i vrate u nadle`nost entiteta. Predsjednik Skup{tine Udru`enja i {trajka~kog odbora prijevoznika Nikola Grbi} rekao je da se trenutno na putevima RS nalazi oko 1.200 kamiona, koji }e ostati na grani~nim prijelazima i putevima do kona~nog rje{enja koje o~ekuju od Ministarstva traNajavljuju i radikalnije mjere nsporta i komunikacija BiH.

Zbog duga od 1,3 miliona maraka

Pokrenut ste~aj u CPM BiH Lukavac
Na funkciji direktora lice s Interpolove potjernice
Zbog duga od 1,3 milioUz to, on je protiv na KM, firma „Dva lava“ iz biv{eg direktora CPM BiH Kalesije i zvani~no je pokrLukavac D`evada Be~i}a enula zahtjev za ste~ajni podnio krivi~nu prijavu postupak u CPM BiH Luzbog zloupotrebe polo`aja i kavac, k}erci-firmi sloveovlasti. Be~i} je, naime, u nske kompanije CPM iz ime CPM-a, ~iji je i suvlaMaribora. snik, potpisao ugovor ko- Poku{ao sam posti}i s jim se obavezao isplatiti njima dogovor o naplati Be~i}: dug prema „Dva lava“. preuzetog duga ~ija je gla- Zloupotreba Od kompanije koja je vnica oko 875.000 KM, a polo`aja na tenderima vrlo lako dokoji s kamatama iznosi 1,3 bivala poslove, CPM se za miliona KM. Me|utim, od dogo- kratko vrijeme survao u poslovnu vora nije bilo ni{ta i bio sam pri- provaliju. Tako im je otkazan ponu|en na ovaj korak - ka`e dire- sao na rekonstrukciji brane ktor firme „Dva lava“ Muhamed „Modrac“, a isklju~eni su iz posloPilavd`i}. va na rekonstrukciji petlje [i}ki Brod kod Tuzle. Uz sve to, nakon {to su mediji objavili dijelove njegove biografije, Federalni MUP po~eo je istra`ivati Davorina Sadara, ~ovjeka s potjernice Interpola, koji je naslijedio Be~i}a na direktorskoj poziciji u CPM-u Lukavac. Sadar je zbog poslovnih malverzacija ve} le`ao u zatvoru. Ina~e, mariborski CPM je neposredno pred izbore od Vlade RS dobio koncesioni ugovor za izgradnju autoputa Banja Luka - Doboj. CPM-u Maribor, poput k}erke-firme u BiH, prema pisanju slovenskih medija, tako|er prijeti E. H. ste~aj.

Raditi na boljem imid`u BiH
Stereotipi koji postoje unutar Bosne i Hercegovine i njena tri konstitutivna naroda mogu se prevazi}i me|usobnim upoznavanjem, ali se istovremeno mora raditi i na boljem imid`u zemlje. Ovo je re~eno na okruglom stolu o temi „[ta mislimo jedni o drugima, a {ta o BiH - stereotipi i imid` me|u gra|anima BiH“, koji je odr`an u Banjoj Luci u organizaciji Fondacije „Friedrich Ebert“.

teme

Dnevni avaz, nedjelja, 10. oktobar/listopad 2010.

9

AFERE Poku{aj nezakonitog odr`avanja sjednice NO

Propao jo{ jedan plan SBiH za plja~ku EPBiH
Adil Trgo, Elvir ^izmi} i Zoran Mandelbaum nisu uspjeli usvojiti odluku o utro{ku 112 miliona KM u nepostoje}u HE Vranduk
Poku{aj trojice ~lanova Nadzornog odbora Elektroprivrede BiH, ina~e odanih poslu{nika federalnog ministra industrije, energije i rudarstva Vahida He}e, da nelegalno odr`e sjednicu na kojoj bi zavr{ili privatne poslove kadrova SBiH ju~er je zbog nedostatka kvoruma propao!
Ma{i}: Najavljuje stopiranje uplata

[ta je Kantonalna skup{tina usvojila pred izbore

D`emi}evo pismo
Saznajemo da su se od sedam ~lanova, koliko ~ini Nadzorni odbor (od kojih je pet potrebno za legalno odlu~ivanje na sjednici), pojavila svega tri i to Adil Trgo, Elvir ^izmi} i Zoran Mandelbaum.

Vlasti u BPK sebi pove}avaju pla}e i za vi{e od 1.000 KM
U Sindikatu ogor~eni ~injenicom da }e poslanici u Gora`du imati primanja u visini ~ak deset penzija
Sindikat metalaca BPK Gora`de o{tro je osudio odluku poslanika u Kantonalnoj skup{tini o usvajanju Nacrta zakona o pla}ama u organima vlasti BPK, kojim su planirana zna~ajna pove}anja pla}a uposlenima u administraciji, te zakonodavnoj i izvr{noj vlasti. Obabiti ve}a za oko 500 KM, ministara za blizu 700 KM, predsjedavaju}eg Skup{tine za 900, njegovog zamjenika za 1.100 KM, predsjednika klubova stranaka za 1.000, poslanika za vi{e od 1.000 KM. Istovremeno, ka`e Ma{i}, dok su pla}e poslanika na razli~itim
EPBiH: Pod kontrolom kadrova SBiH

He}o: U panici zbog kriminala

D`emi}: Nelegalno okupljanje

EPBiH Zijad D`emi}. Odmah nakon {to je saznao za nelegalno okupljanje dijela ~lanova NO EPBiH, D`emi} je poslao pismo sekretaru Uprave EP kako bi ga obavijestio da je sjednica nezakonito sazvana i da }e takve prakti~no biti i sve odluke koje budu donesene.

- O~igledno je da je u pitanju `urba da se, dok He}o jo{ sjedi u fotelji, zavr{i {to vi{e njegovih biznisa. Me|utim, He}ini borci su sa `aljenjen konstatirali da se zbog nedostatka kvoruma moraju razi}i. Sve i da je sjednica odr`ana, odluke donesene na njoj bile bi nelegalne. Predsjednik NO treba da zaka`e sjednicu, a ne ~lanovi - kazao je ju~er za „Dnevni avaz“ predsjednik NO

Nova sjednica
- Na sjednici se trebalo na}i dosta ta~aka. Me|utim, posebno su interesantne ove investicione o izgradnji hidroelektrane Vranduk za 112 miliona KM, odnosno poku{aj da donesu odluku da Uprava tro{i taj novac. Me|utim, sve i da je odluka donesena bila bi nezakonita, te bi postala predmet tretmana na-

dle`nih sudova - kazao nam je D`emi}. Sjednica je prvobitno bila zakazana za pro{li ~etvrtak. Me|utim, kako se iz opravdanih razloga nisu pojavili predsjednik i dva ~lana Nadzornog odbora, zbog nedostatka kvoruma ona nije odr`ana. Nakon toga He}ini kadrovi u NO nelegalno su zakazali novu sjednicu, ~ije je odr`avanje ponovo zbog nedostatka kvoruma propalo. Saznajemo da su He}ini poslu{nici planirali na ovoj sjednici telefonski prikupljati glasove za milionski vrijedne projekte. Nova, legalna sjednica Nadzornog odbora EPBiH, kako nam je rekao D`emi}, zakazana je u petak, 15. oktobra. S. RO@AJAC

Enormna primanja dobivat }e jo{ godinu po odlasku s vlasti!
Treba naglasiti da je Nacrt zakona o pla}ama u vlasti BPK usvojen samo nekoliko dana pred op}e izbore. Ukoliko uspostava nove vlasti bude kasnila, postoji velika mogu}nost da }e vljene su konsultacije sa sindikalnim organizacijama u gora`danskim firmama koje tra`e poduzimanje radikalnih mjera. dosada{nja u tehni~kom mandatu, dakle na odlasku, usvojiti i kona~an tekst ovog zakona koji }e im omogu}iti da ova enormna primanja nastave dobivati i narednu godinu po isteku mandata. nivoima rasle i do 200 posto, najni`a pla}a u proizvodnji ostala je na 300 KM, tako da radnici u proizvodnji ni za 40 godina, za cijeli svoj radni vijek, ne mogu zaraditi koliko federalni poslanik za jedan mandat. - To nema nigdje na svijetu. Sada }e i poslanik u Kantonalnoj skup{tini za samo mjesec dobiti deset penzija - isti~e Ma{i}.

Nacrt zakona
- Ovo {to je uradila Skup{tina je ~isti bezobrazluk. Mi u Sindikatu metalaca smo ogor~eni njihovim postupkom, jer svako „uskla|ivanje“ pla}a donosi im pove}anja. Pove}anje pla}e poslaniku sa 1.300 na 2.300 KM s pau{alom od 624 KM je deset penzija ili osam pla}a radnika u proizvodnji - kazao nam je Muhamed Ma{i}, predsjednik Sindikata metalaca BPK. Podsjetimo, pravdaju}i se obavezom uskla|ivanja svojih s primanjima kolega na federalnom nivou, poslanici u Skup{tini BPK usvojili su Nacrt zakona prema kojem bi pla}a premijera trebala

Obilje`ena 15. godi{njica pogibije komandanta Zaima Imamovi}a

Junak sa Drine uvijek prvi juri{ao prema neprijatelju

Nema solidarnosti
U BPK evidentirano je 5.300 penzionera, 4.900 radnika, ali od tog broja njih samo 1.700 proizvodi, dok su ostali na tro{ku bud`eta. Sindikat metalaca zbunjen je i pona{anjem kolega iz ostalih granskih sindikata koji ne pokazuju solidarnost prema penzionerima, radnicima i gra|anima, ve} im je osnovni cilj da i oni pove}aju svoja A. BAJRAMOVI] primanja.

Sutra sastanak o odr`ivosti Centra
Cvije}e polo`ili ~lanovi porodice ... te brojni saborci i prijatelji

Uto~i{te za vi{e od 200 djece
U prostorijama Dnevnog centra za djecu koja rade na ulicama Kantona Sarajevo sutra }e biti odr`an sastanak o zna~aju ovog centra i njegovoj odr`ivosti. Doma}in sastanka je Kantonalni centar za socijalni rad, a o~ekuje se prisustvo na~elnika svih op}ina u KS. Za samo godinu postojanja, Centar je pru`io uto~i{te za vi{e od 200 dje~aka i djevoj~ica koja prosja~e, peru prozore automobila na raskrsnicima i rade ostale poslove na ulicama. Radnici centra poma`u ovoj djeci i njihovim porodicama da dobiju identifikacione dokumente, zdravstvenu i socijalnu za{titu, da se upi{u i ostanu u {koli... Prema podacima Centra za socijalni rad, u KS je u proteklom periodu 65 djece zate~eno u proB. T. sja~enju.

Vode}i jedinicu 14. divizije koja je bila u sastavu Prvog korpusa ARBiH u proboju prema Gora`du, u mjestu ^elina na Treskavici poginuo je legendarni komadant Zaim Imamovi}. Junak sa Drine, kako su ga zvali saborci, uvijek je prvi juri{ao prema neprijatelju. - To je bio neustra{iv borac. Nije se bojao agresora, {to je stalno pokazivao u svojim akcijama. Na`alo-

st, tog dana bilo je `estoko granatiranje. Zaim je bio na prvoj liniji kada je u blizini njega pala granata. Poginuo je od gelera - pri~a njegov tada{nji saborac Kasim Musli}. Tim povodom, u mezarluku Ali-pa{ine d`amije u Sarajevu, ju~er je obilje`ena 15. godi{njica pogibije ovog velikana. Brojna udru`enja, rodbina, prijatelji i saborci polaganjem cvije}a i u~enjem

Fatihe odali su mu po~ast. - Iako je pro{lo ve} 15 godina, meni je sve jo{ svje`e. Kao da je prva godi{njica i te{ko je svaki put pro`ivljavati isto. Drago mi je samo {to je do{lo ovoliko njegovih prijatelja i saboraca, {to pokazuje koliko je moj otac u~inio za ovu zemlju - kazao nam je Ernest Imamovi}, sin komandanta ZaiN. G. ma.

Klub poznatih

Safer Grbi}

10

Dnevni avaz, nedjelja, 10. oktobar/listopad 2010.

teme

Odmaram se uz „Dnevni avaz“
Li~ni profil slikara i pisca
Ime i prezime: Safer Grbi}. Datum i mjesto ro|enja: 24. novembar 1992. godine, Te{anj. Gdje `ivite - s roditeljima, podstanar ili imate vlastiti dom: S roditeljima. Bra~no stanje: Neo`enjen. Bitni datumi u Va{em `ivotu: Najbitniji datum u mome `ivotu je dan moga ro|enja. Koji automobil vozite: Trenutno tek u~im testove - ne vozim auto. Kako se odmarate: ^itaju}i „Dnevni avaz“ na jutarnjem suncu. Omiljeni muzi~ar: Ivan Jeli}. Volite li kuhati: Samo ono {to moram. Najdra`a knjiga: Kur’an. Omiljeni pisac: Amir Brka. Umjetnik kojeg cijenite: Umjetnik je svaki ~ovjek. Za koji klub navijate: Tuluz Francuska. Koga biste poveli na pusti otok: Svoj ra~unar. Jeste li ljubomorni: Da, previ{e. [ta najprije primje}ujete kod osobe suprotnog spola: O~i Biste li ikada oprostili nevjeru: Da, ukoliko je ona nesvjesno u~injena. Bavite li se sportom: Ne. Omiljena hrana i pi}e: Bosanske pite i negazirana pi}a. Ko se brine o Va{em imid`u: Sam, jer je moj imid` dio mene. Volite li i}i u {oping: Da, to mi ~ini zadovoljstvo. Jeste li sujevjerni: Nisam, to je {irk. Imate li ku}nog ljubimca: Imao sam donedavno psa s kojim sam odrastao, ali je uginuo i ne mogu imati drugog dok svog miljenika ne prebolim. Koji je Va{ `ivotni moto: @ivot nema pravila.

SARAJEVO Kako se provodi sporazum s privatnim ordinacijama

Stariji pacijenti `ale se na kompliciranu proceduru
Iz ambulante na Grbavici {alju me u Dom zdravlja „Omer Masli}“, a odatle u ZZO, ka`e [emsa D`ubur
Provo|enje sporazuma koji su Zavod zdravstvenog osiguranja (ZZO) Kantona Sarajevo i Ministarstvo zdravstva KS potpisali s deset privatnih ordinacija, u koje mogu oti}i pacijenti sa zdravstvenim knji`icama, na terenu ne funkcionira najuspje{nije. To potvr|uju `albe na{ih ~italaca koji tvrde da je organizacija ovog aran`mana previ{e komplicirana i naporna posebno za starije pacijente.

Ugovorene usluge
Kako smo ranije pisali, ljekari op}e prakse trebali su pacijentima dati uputnicu za pregled kod privatnika za odre|ene i ugovorene usluge. S tom uputnicom pacijent zatim odlazi u ZZO gdje mu se ona ovjerava kako bi mogao oti}i u izabranu privatnu Cuplov: ordinaciju. Spora- Ministar zum je, ina~e, po- iznena|en tpisan radi smanjenja lista ~ekanja u dr`avnom sektoru. - @ivim na Grbavici. Obratila sam se ljekaru u ambulanti u mom naselju. On me je uputio u Dom zdravlja „Omer Masli}“. Re~eno mi je da }e mi direktor dati uputnicu s kojom trebam oti}i u ZZO. Tada nastaju problemi jer se ne zna ko u domu

Ambulanta: Ljekari op}e prakse daju uputnice

Grbi}: Na pusti otok s ra~unarom

Va{ najbolji prijatelj je: Knjiga. Pratite li politi~ku situaciju: Da, svakodnevno. Da imate 15 minuta vlasti, {ta bi ste prvo uradili: U~inio bih da svi ljudi u BiH budu Bosanci i Hercegovci, a ne da se dijelimo po vjeri ili ne~em drugom. Biste li u~estvovali u {ouu realnosti: Mo`da, zavisno od toga u kojem.

zdravlja izdaje uputnicu. Uz to provjeravaju koliko se ~eka na odre|eni pregled u javnom sektoru i ho}e li uop}e dati uputnicu za privatnika ka`e pacijentica [emsa D`ubur.

Ovjera uputnica
Dodaje da je upu}ena na ultrazvuk abdomena. Na kraju je morala nekoga drugog poslati u ZZO na ovjeru uputnice jer vi{e nije mogla hodati i ~ekati. Ministar zdravstva KS Mustafa Cuplov ka`e da do sada nije bilo pritu`bi s terena. Bio je iznena|en kompliciranjem dogovore-

nog posla. Obe}ao je da }e provjeriti za{to se pacijenti dodatno {alju u domove zdravlja kada im u njihovim ambulantama, gdje imaju kartone, trebaju dati uputnice. - One svakako moraju biti ovjerene u ZZO. Slanje ljudi iz ambulanti u domove zdravlja je suvi{na destinacija. Jedina novost je ovjera u ZZO-u, a ona je uvedena radi kontrole ovog procesa. Nema potrebe za komplikacijama. Ako neko nije zadovoljan ovim sporazumom, onda treba odustati od toga i neka ostane sve po starom E. Ha. ka`e Cuplov.

SMS
LA@NI MORALISTI SDA bulumenta la`nih moralista i nepismenih podobnjaka 20 godina plja~ka narod i rasprodaje ono {to je godinama stvarano. Zato me uop}e ne ~udi sve vi{e konkretnih podataka o la`iranju izbora na na~in da se na svaki mogu}i na~in, naravno nezakonito, osiguravala pobjeda Bakira Izetbegovi}a. SERVIRANO RJE[ENJE - Nejasna mi je naivnost Bo{njaka i njenih politi~ara, koji vjeruju da }e im neko iz „vana“ servirati rje{enje za probleme koje imamo u BiH. Shvatite da rje{enje problema u BiH mogu donijeti politi~ari svojim radom i nikako druga~ije.

Dnevni avaz 061-142-015
PROPAST BO[NJAKA U FBIH - Ne „propadaju“ Bo{njaci samo u RS. Pa radi SDA izdajnika, plja~ka{a i kriminalaca, Bo{njaci su „propali“ i u Federaciji. Pa danas je izdajnik Tihi} izjavio „pobijedili smo reisa Ceri}a“. ^ovjek svakom svojom izjavom unosi podjele me|u Bo{njake i uni{tava BiH. PRAVO GLASA Gra|ani moraju da shvate da ako su ovi izbori pokradeni i to pro|e bez posljedica, da }e i sljede}i izbori isto pro}i i da im je onda trajno oduzeto njihovo pravo glasa, a umjesto demokratije u kojoj gra|ani mogu kazniti lo{u vlast, dobivamo diktaturu nekolicine koja se nikoga vi{e ne}e bojati.

Delegacija Rabite otputovala u Peking

PLJA^KA AUTOPRIJEVOZNIKA Klasi~na plja~ka autoprijevoznika. Uveli licence i dali do 2014. da va`e, a sad opet ne{to novo. Fali im para u prora~unu, pojeli izbori pa sad gledaju kako pokrpati prora~un. Ova vlast ne zna druk~ije nego plja~kom namicati pare. ZALU\ENOST TORABIJEM - Kako li se samo osje}aju doktori medicine koji su se godinama obrazovali i stjecali znanja kada vide kako narod hrli na Zetru da ih dotakne neki Torabi... Mada nakon piramida, nalazi{ta nafte, vjerovanja u iskrenost SDA, a pogotovo njenog predsjednika Sulejmana Tihi}a, ova zalu|enost Torabijem nas ne smije iznenaditi.

Reis Ceri} u Kini obi{ao muslimane
Rije~ je o prvoj zvani~noj posjeti visoke muslimanske delegacije Kini
Reisu-l-ulema dr. Mustafa Ceri} otputovao je u ~etvrtak u Peking kako bi se pridru`io delegaciji Rabite (Muslimanska svjetska liga) sa sjedi{tem u Meki radi posjete muslimanskoj zajednici u Kini, javila je Mina. Rije~ je o prvoj zvani~noj posjeti visoke muslimanske delegacije Kini koju ~ine dr. Abdulah el-Turki, generalni sekretar Rabite, Abdurahman Suvar el-Zahab iz Sudana, Ahmad Muhamad Hulejl, vrhovni sudija Jordana, Muhamed Hidajet Nur Vahid, biv{i parlamentarac Indonezije, Abdulah el-Matuk, biv{i ministar vakufa Kuvajta, Mehmed Gormez, zamjenik reisu-l-uleme Turske, i reisu-l-ulema dr. Mustafa Ceri}. Prekju~er je delegacija klanjala d`umu-namaz u d`amiji Nujd`a u Pekingu, gdje su ve}ina Hui muslimani, odnosno autohtoni kineski muslimani, koji su ponosni na svoje kinesko porijeklo i svoju vjeru islam. Ina~e, u Kini `ivi nekoliko desetina miliona muslimana koji ~ine desetak razli~itih etni~kih grupa od kojih je najbrojnija etni~ka grupa Ujgur, za koju se ka`e da je prototip turske nacije. Ujguri uglavnom `ive u pokrajini

Reis Ceri} u Kini: Delegaciju primio ministar za vjerska pitanja

[ind`jang u isto~noj Kini. U ime kineske vlade delegaciju Rabite ju~er je primio ministar za vjerska pitanja Van Cu An, koji je u dvosatnom susretu govorio o napretku kineske dr`ave i dru{tva u po{tivanju vjerskih prava, posebno muslimana, te naglasio da je Kina zainteresirana za dobre odnose sa muslimanskim svijetom. Dr. Turki je ispred delegacije uputio zahvalnost i naglasio da je

Kina va`na zemlja u svijetu i da posjeta delegacije Rabite ima za cilj {irenje dijaloga i tolerancije na principu mira i sigurnosti u svijeti, kao {to je to saudijski kralj Abdulah bin Abdulaziz el-Saudi vi{e puta naglasio u svojoj inicijativi za me|uvjerski dijalog i razumijevanje u svijetu. Vi{ednevna posjeta Kini nastavljena je posjetama isto~nim oblastima Kine gdje `ivi najve}i broj muslimana.

panorama

Dnevni avaz, nedjelja, 10. oktobar/listopad 2010.

11

LIVNO Toplana spremna za novu sezonu

Uz {kole, na toplovodu i dio stambenih zgrada
I ove godine najve}i broj doma}instava grijat }e se na drva i ugalj, a manji broj na struju
Rekonstruisana livanjska toplana spremna je za ovogodi{nju sezonu grijanja, a od ove sezone na toplovod }e, uz {kole i vrti}e, biti priklju~ene i neke druge institucije, te dio stambenih zgrada. Za razliku od predratnog vremena, kad je toplana radila na te~no gorivo, ona danas radi na biomasu (otpad od drveta) ~ime se znatno smanjuje misija {tetnih plinova. Rekonstrukciju toplane je finansirala livanjska firma ESCO ECO, a izvodila firma Dvokut Pro iz Sarajeva. U toplanu je instalirano postrojenje snage 2 MW, a izgra|eno je i oko kilometer novog toplovoda. Za ovu godinu Op}insko vije}e Livno odredilo je cijenu grijanja od 0,0982 KM po kilovatu, {to je za oko 36 posto jeftinije od elektri~ne energije. Svim potro{a~ima su ugra|eni i kalorimetri, pa }e sami mo}i regulisati potro{nju, a time i {tedjeti, za razliku od predratnog perioda kad se pla}alo po metru kvadratnom stambenog prostora, bez obzira grijali se ili ne. Gradska toplana ipak

Premijer Uru~i sa svojim „zamjenicima“

Projekt „Volontiraj - kreditiraj“ u Gora`du

U~enici na ~elnim funkcijama
U okviru projekta „Volontiraj - kreditiraj“, ~iji je inicijator Asocijacija za unapre|enje informacijskih nauka - Infohouse iz Sarajeva, 46 gora`danskih srednjo{kolaca jedan {kolski dan provelo je u organima vlasti BPK Gora`de. Volontere iz ovog grada, na po~etku radnog dana, pozdravio je premijer Nazif Uru~i, kojeg su na ovoj du`nosti privremeno zamijenili u~enici Emina Adilovi} i Filip Bodiroga. Istovremeno, u op}ini Gora`de volontiralo je deset srednjo{kolaca za koje je prijem organizirao Al. B. na~elnik Muhamed Ramovi}.

[ta mi se (ne)svi|a u Tuzli

Omladina bez posla
- Kao i u svim bh. sredinama, zahvaljuju}i dugogodi{njoj garnituri vlasti, i tuzlanska omladina je bez posla, {to je prvo lo{e u ovom gradu. Moja druga zamjerka je ogroman broj bijesnih pasa lutalica, koje odgovorne slu`be posmatraju po gradu, dok gra|ani u strahu i panici bje`e po ulici. Ne svi|a mi se Hajrudin Rami}, trgovac lo{a svijest gra|ana kada je u pitanju parkiranje automobila na zelene povr{ine, kao i katastrofalne ceste pune rupa. Izgradnja Tuzle koja je do`ivjela procvat u posljednjih nekoliko godina izuzetno mi se dopada. Naro~ito u`e jezgro grada. Za sve pohvale je i kompleks Panonskih jezera, koji za malo para pru`a potpun morski ugo|aj A. Mu. ka`e Hajrudin Rami}, trgovac na pijaci.

Drva se dopremaju i na krovove zgrada

Okon~ana rekonstrukcija toplane

pokriva samo manji dio stambenih objekata, pa }e se i ove godine najve}i broj doma}instava grijati na drva i ugalj, a manji broj na struju. Kako se hladniji dani primi~u, po gradu se nailazi na

sve vi{e gomila drva, a motorke rade intenzivno. Neki na vi{im eta`ama koriste ~ak i dizalice da iscjepana drva podignu {to bli`e stanovima, pa ~ak i na ravne A. Ka. krovove zgrada.

Srebreni~ani iz Amerike poma`u povratnicima

Za djecu iz Osma~a po 150 KM
@elimo da ova djeca budu kreatori bolje sutra{njice, a samo putem obrazovanja mogu to posti}i, istakla Hajra ]ati}
Srebreni~ani nastanjeni u Americi, okupljeni oko tamo{njeg Udru`enja pre`ivjelih `rtava genocida, povratni~koj djeci u Srebrenici donirali su oko 2.000 KM. Trinaestero djece iz podru~ne {kole u Osma~ama dobilo je po 150 KM. Ovu pomo} iz Amerike u~enicima iz jednog od mnogoljudnijih srebreni~kih sela uru~ena je posredstvom biv{eg na~elnika Abdurahmana Malki}a te Hajre ]ati} i Nure Begovi} iz Udru`enja „@ene Srebrenice“. - Na{i ljudi iz dijaspore i do sada su pomagali povratnike. Uvijek su pazili na djecu i ono {to je budu}noprostorima. @elimo da ova djeca budu kreatori bolje sutra{njice, a samo putem obrazovanja mogu to posti}i - kazala je ]ati} isti~u}i da se zahvaljuje donatorima iz dijaspore koji nisu zaboravili svoj narod. Podru~nu {kolu u Osma~ama poha|a 13 u~enika iz ovog, kao i susjednih sela. [kola je prije nekoliko godina renovirana tako da su se stekli uslovi za normalno odvijanje nastave. Jedino je problem u zimskom periodu jer djeca prate nastavu u jednoj u~ionici, i griju se na drva, te {to im ova u~ionica ujedno predstavlja zbornicu, dnevni boravak, igraoniMe. S. cu...

Dje~ija nedjelja u Zvorniku

Vrti} dobio 200 kvadrata novog prostora
Obilje`avanje Dje~ije nedjelje mali{ani iz zvorni~ke pred{kolske ustanove „Na{a radost“ zapo~eli su uz pomo} zvorni~kih saobra}ajnih policajaca, upoznavanjem saobra}ajnih propisa i kretanja na ulici. - Osim sportskog dana na obali Drine, planirano je odr`avanje radionice u kojoj }e praviti razne predmete od papira i ostalih prirodnih materijala, bi}e odr`an i maskenbal kojem se najvi{e raduju, a tu je i izlet do Vukovog Tr{i}a - ka`e Vukoman Stankovi}, direktor „Na{e radosti“. Nadogradnjom postoje}e zgrade ova ustanova dobila je 200 kvadrata prostora pa se sa liste ~ekanja u vrti} moglo primiti jo{ pedesetak mali{ana, a ukupno ih u vi{e grupa kao i u produ`enom boravku trenutno ima 220. Pove}anjem djece pove}an je i broj zaposlenih pa su nedavno primljena i ~etiri M. M. vaspita~a sa visokom stru~nom spremom.

Dobili kombi vrijedan 60.000 KM
Na adresu Doma za mu{ku djecu i omladinu ometenu u razvoju u ^irkin Polju kod Prijedora, koji zbrinjava 210 {ti}enika s podru~ja BiH, Hrvatske i Crne Gore, stigao je kombi vrijedan 60.000 maraka. Sredstva za kupovinu ovog putni~kog vozila, namijenjenog prijevozu {ti}enika, obezbijedilo je resorno miM. Z. nistarstvo Vlade RS.

]ati} i Begovi} uru~uju djeci novac

st Srebrenice, jer ulaganjem u njihovo obrazova-

nje stvaramo uslove za opstanak Bo{njaka na ovim

U Vi{egradu sve~ana akademija „Andri}u u ~ast“

Pripadnost gradu svog djetinjstva
Povodom 118 godina od ro|enja bh. knji`evnika i nobelovca Ive Andri}a u Domu kulture u Vi{egradu odr`ana je sve~ana akademija pod nazivom „Andri}u u ~ast“. - Kao {to ve}ina stvari tokom ~ovjekove {etnje od ro|enja do smrti, zvane `ivot, ima svoj smisao i svrsishodnost tako i u ovim Andri}evim rije~ima oni koji su voljni i sposobni za to otkrivaju opomenu za ljude i kritiku za neljude - rekla je Danka Mitrovi}, magistar knji`evnih nauka. Govore}i o Andri}evoj pripadnosti gradu svog djetinjstva na~elnik vi{egradske op{tine Tomislav Popovi} je rekao da je nobelovac bio svjestan da je zahvaljuju}i ovom gradu postao to {to jeste, kao {to je i Vi{egrad zahvaljuju}i njegovom romanu „Na Drini }uprija“ i drugim pripovjetkama prerastao iz kulturne kasabe u kulturnu metropolu. Gimnazijsku himnu „Gaudeamus igitur“ na latinskom jeziku izvela je grupa u~enica S[ „Ivo Andri}“, a ~lanovi recitatorske sekcije govorili su misli iz Andri}evih djela „Na Drini }uprija“ i „Znakovi pored puta“. Sve~anost su uveli~ali i ma-

I u~enici su dali svoj doprinos

li{ani dje~ijeg obdani{ta „Neven“ iz Vi{egrada. M. An.

12

Dnevni avaz, nedjelja, 10. oktobar/listopad 2010.

hercegova~ko-neretvanski kanton

MOSTAR Posjeta vi{e od 500 turista iz Slovenije

Uvijek je lijepo do}i u BiH
Jako ste ljubazni i divno nas primite, stoga stvarno volimo da do|emo
Lideri, u~enici i studenti u Mostaru

U Mostaru konferencija Mladih snaga

Kako na}i rje{enje za goru}e probleme
Vi{e od 150 mladih lidera, u~enika i studenata starosne dobi od 17 do 23 godine iz cijele BiH okupilo su ju~er u Mostaru na Tre}oj konferenciji Mladih snaga, koju je organizirao Obrazovni centar za demokratiju i ljudska prava Civitas. Mladi iz nekoliko bh. gradova stekli su znanje o tome kako funkcionira vlast u na{oj dr`avi i kako rje{ava pitanja mladih. Ivana Ke{i}, program menad`er Civitasa, ka`e da se u~esnicima nudi prilika da istra`e koji su to problemi mladih u oblasti obrazovanja, zdravstva, zapo{ljavanja i socijalne politike. - Po povratku u svoje gradove ti lideri okupljaju lokalne timove koji imaju 20 do 30 ~lanova. To zna~i da }e projekt imati oko 5.000 volontera. Ti volonteri realiziraju prijedloge svojih kolega o tome kako pobolj{ati polo`aj mladih. Cilj je ja~ati gra|anski aktivizam i objasniti mladima da nije svrha gra|anske participacije isklju~ivo oti}i na izbore i glasati nego raditi sa vlastima nakon izbora da se rije{e ti problemi - kazala je Ke{i}. Ona je istakla da mladi stje~u i znanja o tome s kojim nivoom vlasti trebaju komunicirati o odre|enoj problematici. A. Du.

Vi{e od 500 turista iz cijele Slovenije u petak je vozom stiglo u, kako su rekli, prijateljsko mjesto, grad na Neretvu. Tako je na `eljezni~koj stanici u Mostaru vladala nezapam}ena gu`va, a Slovenci nisu krili odu{evljenje lijepim do~ekom kojeg su im priredili Turisti~ka zajednica Mostar i Putna agencija „Almira-travel“. U`ivaju}i u tradicionalnim igrama BiH koje je izvela folklorna grupa „Ornament“, slovenski turisti su mahali zastavicama i neumorno {kljocali fotoaparatima i kamerama kako bi ovjekovje~ili trenutak dolaska u sun~ani Mostar.

Putovanje vozom
Putovanje vozom, kako su nam kazali slovenski tu-

Biro za zapo{ljavanje Jablanica

Bez radne knji`ice 1.990 osoba
Na Birou za zapo{ljavanje u Jablanici broj nezaposlenih u septembru iznosi 1.990, {to je u odnosu na avgust vi{e za 68 osoba. Na Birou je najvi{e kvalifikovanih radnika, ~ak 816, osoba sa srednjom {kolom 527 i 465 NKV. Na spisku je 70 osoba sa fakultetskom diplomom i 40 sa V[S. Broj nezapoEl. B. slenih osoba sa VKV strukom je 12 i PKV 60.
@eljezni~ka stanica prepuna gostiju iz Slovenije

Ju~er je bio pazarni dan u Stocu

vno nas primite, stoga stvarno volimo da do|emo. Obi}i }emo Stari grad, naravno, a potom }emo na prve }evape na vrelo Bune. Obi}i }emo Me|ugorje, Po~itelj, a malo }emo se spustiti i do mora. Vra}amo se u nedjelju, ponovo vozom do Sarajeva, kako bismo obi{li i va{ glavni
Durakovi}: Produ`enje ljetne sezone

grad - rekla nam je jedna od vodi~a iz Slovenije.

Ogroman zna~aj
Zadovoljstvo njihovim dolaskom nije krio ni Mensud Durakovi}, voditelj Turisti~ke zajednice Mostar, koji nam je kazao da je rije~ o prvoj grupi te da tokom mje-

Najbolja sezona
Ljetnu turisti~ku sezonu, Durakovi} je ocijenio najboljom poslijeratnom. - O tome svjedo~i broj dolazaka, no}enja i ostvareni prihodi u ugostiteljstvu. Koliko }e drugi pokazatelji to re}i ne znam, ali mislim da smo jako dobra turisti~ka destinacija koja ima trend rasta - kazao je Durakovi}.

Pijaca u Stocu uljep{ava centar grada

risti, mnogo je druga~ije. Atmosfera je, naveli su oni, uvijek ljep{a jer ljudi osim {to razgovaraju, vesele se i pjevaju. - Uvijek je lijepo do}i u BiH. Jako ste ljubazni i di-

seca o~ekuju dolazak oko pet hiljada turista iz Slovenije. - Ovo je plan turisti~ke zajednice o produ`enju ljetne sezone. Ve} smo lani u organizaciji „Almira travel“ imali sli~an dolazak slovenskih turista i nadam se da }e ovo prerasti u tradiciju, jer zna~aj je zaista ogroman. Dovoljno je samo re}i da }e svaki dinar kojeg Slovenci potro{e ostati u HNK i Mostaru, a na ovaj na~in nastavit }emo razvoj turizma koji je u stalnom porastu - isti~e Durakovi}. Prema ocjenama turisti~kih radnika, Slovenci su jako dobri turisti.
M. SMAJKI]

Tepa opet `ivnula
Lijepo vrijeme i pazarni dan subotom na stola~ku pijacu privukli su veliki broj prodava~a, ali i kupaca koji su imali bogat izbor robe na tezgama ~uvene stola~ke Tepe. Nakon {to je pijaca u Stocu po~ela kona~no dobivati svoj nekada{nji, predratni izgled, to je i ljep{a slika iz samog sredi{ta grada gdje se pijaca nalazi. Ne{to stariji Sto~ani sa sjetom se prisje}aju vremena kad je subotom u Stocu zbog pazarnog dana znalo „vrvjeti kao u ko{nici“. ^uvene su i nadaleko poznate plahe s Hrguda, sir iz mijeha sa @egulje i iz Bitunje, vo}e i povr}e s Dubravske visoravni, {ipci iz stola~kih ba{ti. Sve se to, laganim, ali i sigurnim koracima, poN. Bi. novo vra}a u Stolac.

^lanice Udru`enja „Ba{ hanume“ iz Donjeg Vakufa u Stocu

Obnova d`amija garant je ostanka Bo{njaka
^lanice Udru`enja `ena „Ba{ hanume“ iz Donjeg Vakufa posjetile su u subotu Stolac, i tom prilikom obi{le Carevu d`amiju u tom gradu. Glavni imam Med`lisa Islamske zajednice Stolac Suad ef. Mujaki} upoznao je go{}e s prilikama u Stocu, te podsjetio na ~injenicu da su sve stola~ke d`amije koje su poru{ene i minirane tokom 1993. godine, danas obnovljene i otvorene za vjernike i posjetioce. Rije~ je o ~etiri d`amije u gradu: Careva, Ali-pa{ina, Had`i Alije Had`isalihovi}a i [ari}a d`amija, te jo{ osam d`amija u selima koja pripadaju Med`lisu IZ Stolac. - Povratak Bo{njaka u Stolac, ujedno je zna~io i obnovu svih spaljenih i miniranih d`amija. Sve te d`amije imaju ogroman zna~aj u `ivotima Sto~ana i njihovo postojanje je garant postojanja i ostanka Bo{njaka na ovom prostoru - rekao je ef. Mujaki}. Nisveta Goran, predsjednica Udru`enja `ena „Ba{

Iz mostarskih podru~nih ureda

Za sedam dana brak sklopila 23 para
Mostarski mati~ari su tokom proteklih sedam dana vjen~ali 23 para. Sudbonosno DA izgovorili su Elvedin Durakovi} i Alma Vjezovi}, Halil Gosto i Jasna Omerika, Adnan Demirovi} i Ida Maslo, D`email Hujdur i \enana Vejzovi}, Adiamin Vladavi} i Minela Bali}, Elsad Brkan i Suada ]ati}, Muharem Habul i Adisa Merdan, Adis Topi} i Adisa Memi}, Kemal Muji} i Fadila Suba{i}, Josip Ostoji} i Ivana Komadina, Mateo Milinkovi} i Josipa Tomi}. U zajedni~ki `ivot krenuli su i @eljko Peri} i Danijela ^ule, Zoran Pavlovi} i Tea Red`a, Ante Glava{ i Borka Butogan, Jakoslav Knezovi} i Marijana Lasi}, Frano Lovri} i Julijana Bo{njak, Goran Zovko i Jelena Bo{njak, Sa{a Du`evi} i D`enita Boloban, Boris Zerdeli} i Mirjana Mari}, Dra`enko Pudar i Zorica Juri}, Jurica Mijatovi} i Lidija Knezovi}, Nikola GoM. Sm. lo i Dijana Savi} te Elvin Pelo i Sanela \uderija.

Goran uru~uje ef. Mujaki}u sliku

Go{}e iz Donjeg Vakufa pred Carevom d`amijom

hanume“, uru~ila je imamu Mujaki}u umjetni~ku sliku s motivom Donjeg Vakufa. Pojasnila nam je kako je rije~ o udru`enju `ena koje se okupljaju u mektebima na podru~ju Donjeg Vakufa, gdje u~e arapsko pismo i N. BISE u~enje Kur’ana.

crna hronika

Dnevni avaz, nedjelja, 10. oktobar/listopad 2010.

13

MOSTAR Nastavlja se val maloljetni~kog nasilja

Huligani pretukli mladi}a, policajac pucao uzrak
Grupa mladi}a napala i tukla studenta, te nasrnula i na policajca koji mu je pritekao u pomo}
Val maloljetni~kog nasilja u Mostaru nastavljen je i nakon prekju~era{njeg napada trojke na ~etiri maturanta za vrijeme velikog odmora u dvori{tu Gimnazije. Naime, istoga dana, preksino} oko 23.30 sati, nedaleko od ove ustanove u Lenjinovom {etali{tu grupa huligana napala je mladi}a koji se kretao iz isto~nog dijela Mostara. Tukli su ga rukama, nogama i kamenjem.

O{te}ena vozila na mjestu udesa

Nezgoda na putu M-17

Povrije|ene dvije osobe
Jedna osoba je te`e, a druga lak{e povrije|ena u saobra}ajnoj nesre}i koja se dogodila na raskrsnici Karaula na magistralnom putu M-17. U nesre}i su u~estvovali motocikl kojim je upravljao Josip Lon~ar iz @ep~a te vozila „golf“ (189-J-612), za ~ijim upravlja~em je bio D. M. iz @ep~a, te caddy (747-E-041). Prema izjavama o~evidaca, do nesre}e je do{lo prilikom uklju~ivanja „golfa“ s parkinga Industrijske zone XP na magistralni put u kojeg je udario motociklista koji se kretao iz pravca Maglaja. Motocikl se usljed udara u „golf“ odbio i svom silinom udario u „caddy“, koji je stajao na parking pored obli`njeg restorana ~ekaju}i da se uklju~i u saobra}a. U udesu je motociklista Lon~ar zadobio te`e, a voza~ „golfa“ lak{e tjelesne povrede. Obojica su kolima Hitne pomo}i prevezena u Dom zdravlja @ep~e, gdje im je ukazana prva pomo}, nakon ~ega su preba~eni na Urgentni odjel Kantonalne bolnice Zenica. Uvi|aj na licu mjesta obavila je poliR. Ag. cija PU @ep~e.

Povrede glave
Prema rije~ima glasnogovornika Uprave policije HNK Sre}ka Bo{njaka, mladi}u je u pomo} pritekao policajac, ali su huligani nasrnuli i na njega. Policijski slu`benik, istakao je Bo{njak, bio je primoran pucati uzrak, nakon ~ega su se napada~i razbje`ali. Kako nezvani~no saznajemo, napadnuti mladi} je Bo{njak, student iz Donjeg Vakufa, a zadobio je povrede glave. Vozilom Hitne pomo}i preba~en je u Centar urgentne medicine gdje je hospitaliziran. Konstatirane su mu lak{e povrede. Bo{njak nam je rekao da policija intenzivno traga za ovih 15 napada~a, a preksino} su privedena trojica mladi}a koji se sumnji~e da su palicama nanijeli povrede maturantima hrvatske

MUP Kantona Sarajevo
Mjesto na kojem je mladi} pretu~en

nacionalnosti u dvori{tu Gimnazije Mostar.

Uznemireni gra|ani
Nova eskalacija nasilja u strogom centru grada ponovo je uznemirila gra|ane. Oni su zaprepa{teni ~injenicom da se radi o 11. incidentu koji se zbio u vrlo kratkom vremenu, a u kojem je do{lo do sukoba

Bo{njak: Apel roditeljima

maloljetnika razli~ite nacionalnosti. - Mi smo svjesni te ~injenice i zato }emo poja~ati rad policije na ulicama Mostara. S druge strane, moramo apelirati i na roditelje i na cijelu dru{tvenu zajednicu da se aktivira u rje{avanju ovog problema - kazao nam je Bo{A. DU^I] njak.

Ispisani grafiti na Katedrali
Nepoznate osobe su u petak oko 18 sati sprejem sme|e boje ispisale grafite „Legalni kriminal i ^ast“ na zidovima vjerskog objekta Katedrala u op}ini Stari Grad Sarajevo. O doga|aju je obavije{ten de`urni kantonalni tu`ilac, a uvi|aj su obavili pripadnici MUP-a Kantona Sarajevo. Slu`benici policije rade na rasvjetljavanju navedenog doga|aja, identifikaciji i pronalasku izvr{ioca.

Privedeni zbog kra|e
Slu`benici Prve PU Sarajevo uhapsili su K. M. (32) i [. N. (34) iz Sarajeva zbog sumnje da su po~inili krivi~no djelo te{ke kra|e te K. D`. (58) iz Sarajeva zbog sumnje da je po~inio krivi~no djelo spre~avanje slu`bene osobe u vr{enju slu`bene radnje. Oni su nakon hap{enja preba~eni u Odsjek za zadr`avanje, dok je K. D`. nakon saslu{anja pu{ten.

Udes u ]ehajama kod Srebrenika

Kako bi izbjegao sudar, mladi} sko~io s motocikla Starica sko~ila u rijeku Spre~u
Samoubistvo u Gra~anici
Mensur Menzildi} (27) s te{kim povredama smje{ten na UKC Tuzla
Fata Be}arevi} (69) iz Gra~anice prekju~er oko 14 sati izvr{ila je samoubistvo skakanjem sa so~kova~kog mosta u rijeku Spre~u, saop}eno je iz Ministarstva unutra{njih poslova Tuzlanskog kantona. Tragi~an doga|aj primijetio je jedan od gra~ani~kih ribara i odmah pozvao policiju i Hitnu pomo}.

Na`alost, nesretnoj starici nije bilo pomo}i jer se ve} bila utopila u talasima brze rijeke Spre~e. Prona|ena je u vodi, ispod mosta s kojeg je sko~ila. Smrt je konstatirao ljekar Slu`be hitne pomo}i gra~ani~kog Doma zdravlja, a uvi|aj su obavili slu`benici Policijske stanice Gra~anice, a o slu~aju je upoznat i kantonalni tu`ilac H. ^. u Tuzli.

Uvi|aj na mjestu nezgode

(Foto: O. Mujki})

Uni{teni motocikl

Na magistralnom putu Tuzla - Ora{je, u ]ehajama kod Srebrenika, preksino} se dogodila saobra}ajna nezgoda u kojoj je jedna osoba zadobila te{ke tjelesne povrede. U nezgodi su u~estvovali kamion „mercedes“ (188-J-712), za ~ijim upravlja~em je bio Ismet Fazli} (61) iz Srebrenika, i motocikl „kawasaki ZXG12“, kojim je upravljao Mensur Menzildi} (27) iz

[pionice kod Srebrenika. Prema izjavama o~evidaca, do nezgode je do{lo kada je voza~ kamiona, kre}u}i se u pravcu Ora{ja, poku{ao skrenuti lijevo na obli`nji parking za kamione. U tom trenutku iz suprotnog pravca nai{ao je motocikl koji se u punoj brzini zabio u zadnji to~ak prikolice. Te{ke tjelesne povrede zadobio je motociklista, a od siline udara motocikl je

u potpunosti uni{ten, o ~emu svjedo~e i razbacani dijelovi na kolovozu. Povrije|enom motociklisti prva pomo} je ukazana u Hitnoj slu`bi Doma zdravlja Srebrenik, a potom je prevezen na UKC Tuzla, gdje su mu konstatirane te{ke tjelesne povrede. Kako su nam rekli o~evici nesre}e, samo zahvaljuju}i prisebnosti i snala`ljivosti motociklista

je izbjegao skoro sigurnu smrt. Naime, procijeniv{i da se ne mo`e zaustaviti i izbje}i udar u prikolicu, Menzildi} je oko 30 metara prije udesa sko~io s motocikla koji se nastavio nekontrolirano kretati naprijed te se zabio u to~ak kamiona. Uvi|aj na licu mjesta obavili su pripadnici Odjela kriminalisti~ke policije O. M. PS Srebrenik.

Most s kojeg je sko~ila

14

Dnevni avaz, nedjelja, 10. oktobar/listopad 2010.

crna hronika

ISTRAGA Specijalno tu`ila{tvo RS

MUP KS: Privedeni na saslu{anje

Incident u Sarajevu

Predlo`en pritvor za biv{eg SDA-ovog ministra pravde zbog umije{anosti u otmicu
Saud Filipovi} sumnji~i se da je kao ~lan kriminalne grupe falsificirao notarske isprave Uhap{en organizator Bori{a Delevi}
Glavni osumnji~eni za otmicu banjalu~kog biznismena Stanislava Koljan~i}a Kolje Bori{a Delevi} iz Novog Sada uhap{en je ju~er, kako saznajemo, na podru~ju Isto~nog Sarajeva. On je tokom dana preba~en u prostorije Specijalnog tu`ila{tva RS gdje }e biti saslu{an. - Dosada{njom istragom utvr|eno je da je ova kriminalna grupa du`i vremenski period planirala otmicu Koljan~i}a radi iznude i protivpravnog pribavljanja vi{emilionske koristi - kazao je specijalni tu`ilac RS Darko Ili}.

^etvorka s Pala uhap{ena zbog pucnjave
Na raskrsnici ulica Zmaja od Bosne - Franca Lehara, u op}ini Centar Sarajevo, ju~er oko ~etiri sata do{lo je do upotrebe vatrenog oru`ja i tom prilikom nije bilo povrije|enih osoba, saop}eno je iz MUP-a Kantona Sarajevo. Kako saznajemo, iz automobila „audi 7“ u pokretu ispaljeno je nekoliko hitaca iz vatrenog oru`ja. Nakon toga, policajci su zaustavili automobil „audi“ u kojem su zate~eni Miroslav [kobo, Vladmir Duki} te An|ela i Nikolina Kremenovi}, svi nastanjeni na Palama. Oni su uhap{eni i privedeni pod sumnjom da su po~inili krivi~no djelo izazivanje op}e opasnosti. Nakon saslu{anja predati su u Odsjek za zadr`avanje MUP-a KS, a o slu~aju je obavije{ten i nadle`ni tu`ilac. Ina~e, Miroslav [kobo odranije je poznat policajcima po krivi~nim djelima, a dovodio se u vezu i sa kriminalnim grupama u Isto~nom D`. Ma. Sarajevu.

Izba~en u {umi
Prema jo{ nezvani~nom scenariju, otmicu je iz Novog Sada organizirao Delevi}, nekada{nji Koljan~i}ev partner, koji je zajedno sa njim u suvlasni{tvu dr`ao no}ni klub „Kajak“ u Banjoj Luci, a koji je prije nekoliko godina zbog sumnje u umije{anost u utaju poreza, pobjegao u Srbiju gdje se bavi izgradnjom nekretnina. Na njegovu inicijativu, D`ombi} je u utorak uve~er pozvao Koljan~i}a da se na|u u jednom banjalu~kom restoranu kako bi dogovorili prodaju spomenutog kamenoloma, nakon ~ega je grupa od najmanje ~etiri maskirane osobe, naoru`ane pu{kama, otela Koljan~i}a, strpala ga u gepek njegovog automobila, a zatim ga odvezla u naselje [eher. Me|u otmi~arima su bili [ahinovi} i Milanovi}, koji su zatim pretukli Koljan~i}a, strpali ga u gepek drugog automobila, te krvavog odveli u kancelariju notara Filipovi}a kako bi pod prisilom ovjerio kupoprodajni ugovor. B. S.

Zatvoren u gepeku
U istom tu`ila{tvu saslu{ani su i biv{i ministar SDA u Vladi RS Saud Filipovi} i

U eksploziji mine u Maglaju

Te`e povrije|eni Muriz Koki} i Esad Huseinba{i}
Na lokalitetu [ibov Vis kod Maglaja ju~er se dogodila nesre}a u kojoj su te`e povrije|eni Muriz Koki} (1970.) i Esad Huseinba{i} (1977.). Oni su, prema saznanjima do kojih smo do{li u [tabu Civilne za{tite, sjekli drva u jasno obilje`enom minskom polju. Jedno stablo je prilikom pada aktiviralo minu, ali i ubla`ilo nesre}u, jer je zadr`alo najvi{e gelera. Koki}u i Huseinba{i}u pomo} je ukazana u Domu zdravlja Maglaj, odakle su preba~eni na Urgentni blok Kantonalne bolnice Zenica. Kod njih su konstatirane te{ke tjelesne povrede donjih ekstremiteta i grudnog ko{a. Od okon~anja rata do danas na maglajskom podru~ju dogodilo se 46 nesre}a u kojima je od mina smrtno stradalo 26 osoba. @rtve su bile i djeca - petero ih je povrije|eno, a dvoje je N. B. smrtno stradalo.
Filipovi}: Nezakonit prijenos vlasni{tva

Dovo|enje Delevi}a u Specijalno tu`ila{tvo

(Foto: M. Lugi})

biv{i policajac MUP-a Unskosanskog kantona Izet [ahinovi}, koji su nakon toga, uz prijedlog za odre|ivanje pritvora, predati u nadle`nost sudije za prethodni postupak Okru`nog suda u Banjoj Luci. Filipovi} i [ahinovi} uhap{eni su preksino} pod sumnjom da su kao ~lanovi or-

ganizirane kriminalne grupe u~estvovali u otmici Koljan~i}a, dok se jo{ traga za jo{ jednim identificiranim ~lanom ove grupe, Banjalu~aninom @arkom Milanovi}em. Filipovi}, visoki funkcioner SDA u RS i nekada{nji ministar pravde u entitetskoj vladi Dragana Mikerevi}a, a sada notar u Prijedoru, sumnji~i se da je kao ~lan organizirane kriminalne grupe falsificirao notarske isprave kojima je Koljan~i} trebao da prenese vlasni{tvo na Delevi}a nad kamenolomom koji se nalazi na koridoru 5C.

Dan ranije, uhap{en je i Dalibor D`ombi} iz Banje Luke, kojem je u Okru`nom sudu u Banjoj Luci odre|en jednomjese~ni pritvor. U raskrinkavanje ove dobro organizirane kriminalne grupe, koja je u utorak nave~er otela Koljan~i}a, te ga nakon premla}ivanja skoro 20 sati dr`ala zatvorenog u gepeku, a zatim izbacila u {umi u mjestu Rami}i kod Banje Luke, uklju~eni su pripadnici Specijalnog tu`ila{tva RS, kriminalisti~ki inspektori i policija iz Banje Luke, kao i MUP FBiH, te srbijanska policija.

Nakon udesa kod ^itluka

Kantonalni sud Mostar

Starica podlegla u bolnici
Draga Ostoji} (77) iz Potpolja podlegla je povredama zadobivenim u saobra}ajnoj nesre}i koja se preksino} oko 20.15 sati dogodila na cesti ^itluk - Ljubu{ki. Nju je udario automobil „mercedes“ kojim je upravljao M. K. Od siline udara pje{akinja je odba~ena nekoliko metara s ceste. Navodno je mladi} odmah iza{ao iz automobila i po~eo zaustavljati vozila tra`e}i pomo}. Ljekari su nesretnu staricu tokom ve~eri u Centru za urgentnu medicinu prvo uspjeli reanimirati, ali je njihova borba da je spase bila uzaludna. Starica je u ovoj nesre}i zadobila te{ke prijelome kostiju po cijelom tijelu. Uvi|aj su obavili pripadnici PU ^itluk. A. Du.

Nastavljeno su|enje optu`enima za plja~ku banke
Saslu{an vje{tak i nekoliko svjedoka
Na Kantonalnom sudu u Mostaru nastavljen je glavni pretres u predmetu protiv prvooptu`enog Rajka Rosi}a (42) iz Banje Luke i drugooptu`enog Mitra Kne`evi}a (29) iz Nik{i}a za krivi~no djelo razbojni{tva koje je po~injeno 5. marta ove godine u poslovnici Intesa Sanpaolo banke u Mostaru iz koje je ukradeno 12.000 KM, prenosi Fena. Tokom dokaznog postupka saslu{an je i vje{tak koji je iz opti~kih medija, odnosno s videozapisa, utvrdio kako se radi o plja~ki banke s upotrebom oru`ja, te da je jedna dukserica, koja bi trebala pripadati jednom od plja~ka{a, biolo{kim kara-

Nastavak pretresa 27. oktobra
{esnaest svjedoka, uglavnom policijskih slu`benika koji su radili na privo|enju prvooptu`enog Rajka Rosi}a i krim-tehni~ari koji su radili na dokumentiranju dokaznih materijala prona|enih u kombiju u kojem je Rosi} istog dana uhap{en, te slu`benici Intesa Sanpaolo banke. Prema izjavama krim-tehni~ara, policija je DNK analizom dlake na odba~enoj odje}i koja je prona|ena u kombiju za ~ijim je upravlja~em bio Rosi} otkrila umije{anost drugooptu`enog Mitra Kne`evi}a, koji je uhap{en nekoliko dana kasnije. Nastavak glavnog pretresa zakazan je za 27. oktobar.

CJB Trebinje

Prijavljene dvije osobe
Slu`benici Policijske stanice Trebinje dokumentirali su i Okru`nom tu`ila{tvu u Trebinju podnijeli izvje{taje protiv L. V. iz Trebinja zbog sumnje da je iz sportske kladionice „Mocart“ ukrao mobilni telefon „Nokia“ od D. D. Drugi izvje{taj podnesen je protiv M. R., nastanjen u Trebinju, zbog sumnje da je u svojoj ku}i posjedovao tri ru~ne bombe, jednu M-75 i dvije M-52, ~ije dr`anje gra|anima nije dozvoljeno.

Istra`ioci ispred banke nakon plja~ke

kteristikama odgovarala onoj prona|enoj u kombiju i na videozapisu, dok za drugu prona|enu, koja je tako|-

er bila predmet istrage, vje{tak to nije mogao utvrditi. Na su|enju koje je po~elo 4. oktobra saslu{ano je

biznis

Dnevni avaz, nedjelja, 10. oktobar/listopad 2010.

15

BOSANSKA DUBICA Preduze}e Kozara ~eka {estu licitaciju

Imovina ne}e biti prodata ispod tri miliona maraka
To je najni`a cijena ispod koje ne mo`emo razgovarati, ka`e Kova~evi} tajkuni mjesecima poku{avaju oboriti vrijednost firme
Krajem ovog mjeseca imovina preduze}a Kozare, drvne industrije iz Bosanske Dubice, procijenjena na gotovo 11 miliona maraka, na}i }e se na {estoj licitaciji za prodaju.

Trgovanje 1.886.488 KM

Raznorazni

Fondovi popravili vrijednost prometa
Najlikvidniji je bio MI-group Glavni indeks zavr{io u minusu
Na ovosedmi~nom trgovanju na Sarajevskoj berzi ostvaren je promet od 1.886.488 maraka, a u sklopu 241 transakcije ukupno je prometovano 741.725 vrijednosnih papira. U ovom periodu minimalno jedna trgovina obavljena je dionicama 32 emitenta. Od toga deset ih je ostvarilo rast vrijednosti, dok je pad cijene zabilje`ilo 13 emitenata. Na kotaciji kompanija promet u ovoj sedmici iznosio je 135.372 KM, me|u fondovima 1.097.650, obveznicama FBiH 250.390, na primarnom tr`i{tu 178.990, a na sekundarnom 160.833 marke. Najlikvidniji ove sedmice bio je fond MI-group ~ijim se dionicama trgovalo za 859.396 maraka. Najve}i

Vrijednost indeksa
BIFX SASX-10 SASX-30 0,26% 0,18% 0,94% 1.462,91 895.06 949,06

Nova upo{ljavanja
Potvrdio je ovo za na{ list Du{an Kova~evi}, ste~ajni upravnik DIP Kozare, i naglasio da se imovina ovog preduze}a koje trenutno zapo{ljava 106 radnika ne mo`e prodati ispod tri miliona maraka. - To je najni`a cijena ispod koje ne mo`emo razgovarati. Uz polo`en depozit potencijalni kupci Kozare

Kozara: Ponu|a~ mora polo`iti depozit i imati biznis plan

(Foto: D. Stojni})

Kova~evi}: Izvoz u zemlje regiona

moraju dostaviti i biznis planove s osnovnim referencama, pro{irenjem kapaciteta, ulaganjem u proizvodnju i, naravno, novim zapo{ljavanjem. U punom kapacitetu Kozara bi mogla zaposliti najmanje 300 radnika - naglasio je Kova~evi}. Prema njegovim rije~ima, Kozara je tokom dvogodi{njeg ste~aja proizvela i zna~ajne koli~ine namje{taja

koje su plasirane uglavnom na inozemno tr`i{te.

Ostvareni prihod
- Ostvarili smo prihod od gotovo 1,8 miliona maraka i postali prepoznatljivi po liniji namje{taja koji izvozimo u Ma|arsku, Italiju, Njema~ku, Hrvatsku i Srbiju. Prodaja Kozare nas ne brine, ve} nas brinu raznorazni tajkuni koji mjese-

cima poku{avaju oboriti cijenu ovog preduze}a, {to bi, znaju}i njihove namjere, bila propast za ovu industriju - istakao je Kova~evi}. Ipak, nije `elio precizirati o kojim je to tajkunima rije~, kao ni komentirati koliko je poku{aj bagatelisanja imovine drvne industrije iz Bosanske Dubice utjecao na do sada propale licitacije ovog preduM. ZGONJANIN ze}a.

uzlet cijene imao je [ipad Export - Import iz Sarajeva od 93,33 posto, dok je gubitnik sedmice bio Uborak iz Mostara s padom cijene za 25 posto. Vrijednost indeksa fondova BIFX skliznula je za 0,26 posto, na 1.462,91 poen. Indeks SASX-10 izgubio je na vrijednosti 0,18 posto i iznosi 895,06 poena, dok je vrijednost indeksa primarnog slobodnog tr`i{ta SASX30 ve}a za 0,94 posto i na kraju ove radne sedmice iznosi 949,06 poena, saop}ila je Sarajevska berza.

Poziv za u~e{}e u projektu razvoja izvoza BiH
Agencija za promociju izvoza BiH (BHEPA) pozvala je kompanije da u~estvuju u Programu razvoja izvoza, uz finansijsku podr{ku projekta „EUEXPRO2 - Podr{ka razvoju i promociji izvoza u BiH“, koji finansira Evropska unija. Cilj programa je da pomoogne bh. kompanijama pri ulasku na nova izvozna tr`i{ta, pru`aju}i kombinaciju izvoznog savjetovanja, mentorstva, treninga i finansijske podr{ke. Krajnji rok za podno{enje aplikacija je 18. oktobar.

D`ord` Soro{, jedan od najpoznatijih svjetskih investitora

Kina treba ja~ati juan deset posto godi{nje
Jedan od najpoznatijih svjetskih investitora D`ord` Soro{ (George Soros) izjavio je za BBC Radio da Kina mora dopustiti ja~anje juana. - Jedna od osnovnih neravnote`a zbog koje je i do{lo do finansijske krize je preveliki kineski trgovinski suficit i s druge strane preveliki ameri~ki deficit - istakao je Soro{. Kina zadr`ava juan potcijenjenim kako bi vlastite izvoznike u~inila konkurentnijim na svjetskom tr`i{tu. - Svakako bi zdraviji i realniji odnos izme|u juana i dolara pomogao da se rije{i spomenuta neravnote`a sto preko no}i doveo bi do smanjenja izvoza i rasta nezaposlenosti u Kini i s tim vezanog pada potro{nje u najmnogoljudnijoj zemlji svijeta. - Ne mo`ete prilagoditi kurs nabrzinu, ali deset posto godi{nje bilo bi svakako izvodivo. To bi zna~ilo da bi u dvije godine juan mogao oja~ati 20 posto - rekao je Soro{. Juan je ove sedmice dostigao najvi{i nivo u odnosu na dolar od jula 2005. godine. Problemima na valutnom tr`i{tu ovoga se vikenda bave i na zasjedanjima Svjetske banke i Me|unarodnog monetarnog fonda.

Promet 2.088.974 KM

Blok-posao akcijama Nove banke u znaku sedmice
Na ovosedmi~nom trgovanju na Banjalu~koj berzi kroz 364 transakcije ostvaren je promet od 2.088.974 KM, a najve}i je obavljen blok-poslom akcijama Nove banke u iznosu od 975.800 maraka. Obveznicama je ostvaren promet od 343.466 maraka, {to predstavlja 16,44 posto vrijednosti ovosedmi~nih transakcija. Me|u fondovima ostvaren je promet od 71.442 marke, a najve}i je obavljen akcijama VIB fonda u vrijednosti od 30.620 maraka, uz pad cijene za 1,31 posto u odnosu

Vrijednost indeksa
BIRS FIRS 0,49% 2,94% 856,50 1.411,37

Soro{: Zdraviji odnos izme|u juana i dolara

ustvrdio je Soro{. On je dodao kako Kina

mora dopustiti aprecijaciju juana, ali skok valute od 20 po-

U Prijedoru otvoren tr`ni centar Bingo

Posao dobilo stotinjak radnika
U Tr`nom centru Bingo koji je otvoren u Prijedoru zaposleno je stotinjak radnika. U izgradnju i opremanje ovog tr`nog centra, ina~e prvog na podru~ju RS, prema rije~ima Senada D`ambi}a, vlasnika kompanije koja trenutno zapo{ljava 4.000 radnika, ulo`eno je 15 miliona maraka. - Pravilo na{e kompanije je da plasiramo robu iz doma}e proizvodnje i to pravilo primijenit }emo i u Prijedoru jer }e se u na{em tr`nom centru na}i i Mirini proizvodi, ali i proizvodi drugih prijedorskih preduze}a - kazao je D`ambi} i najavio da }e novi Bingo tr`ni centar uskoro biti otvoren i u M. Z. Modri~i.
Bingo: Prvi centar ove firme u RS

na pro{lu sedmicu. Najve}i skok cijene imao je Kristal invest fond, od 10,15 posto, a ovosedmi~ni gubitnik bio je Balkan investment fond s padom od 17,35 posto. Vrijednost berzanskog indeksa BIRS pove}ana je za 0,49 posto, na 856,50 poena, dok je vrijednost indeksa fondova FIRS opala za 2,94 posto i iznosi 1.411,37 poena.

Berzanski barometar za 9. 10. 2010. godine

Euro/dolar 1,3939 0,10%

Nafta 82,66 po barelu 1,21%

Zlato 1.345.30 $ po unci 0,77%

16

Dnevni avaz, nedjelja, 10. oktobar/listopad 2010.

biznis

PLANOVI Prema pisanju be~kog dnevnika „Der Standard“

NLB: Razli~iti stavovi oko pove}anja kapitala

Kona~na odluka o Nabuccu tek 2011. Da li je dokapitalizacija
Dioni~ari slovenske banke nisu saglasni

NLB-a uop}e potrebna
Pripreme za dokapitalizaciju Nove ljubljanske banke (NLB) traju ve} godinu, no klju~ni akteri u tom procesu jo{ nisu pribli`ili svoja stajali{ta. Naime, kako pi{e slovenski „Dnevnik“, najve}i dioni~ari NLB-a vi{e nisu saglasni ni da li je dokapitalizacija uop}e potrebna. Dok Uprava vode}e slovenske banke smatra da bi kapital trebalo oja~ati za 400 miliona eura, Ministarstvo finansija ocjenjuje da bi bio dovoljan i upola manji iznos. Belgijska bankarska i osiguravaju}a grupacija KBC pak smatra da NLB-u dokapitalizacija nije potrebna. Ina~e, slovenska vlada u NLB-u dr`i 48 posto udjela, dok je KBC vlasnik ne{to vi{e od 30 posto udjela. Stajali{te KBC-a je da bi NLB stabilnost u poslovanju mogao povratiti prodajom dijela imovine, smanjenjem tro{kova i opsega kreditiranja privrede. Smanjenje kreditiranja zasigurno nije ne{to na {to }e pristati slovenska vlada koja od svojih najve}ih zajmodavaca o~ekuje ve}e plasmane privredi. Belgijanci predla`u da bi NLB na nivou grupe trebao smanjiti kreditni portfelj za milijardu eura sa sada{njih 13 milijardi, a tako|er bi trebao ograni~iti poslovanje s najve}im komitentima kao {to su Mercator, Petrol, Telekom Slovenije, SCT i Primorje Ajdov{~ina. Tim kompanijama NLB bi, prema prijedlogu KBC-a, mogao pru`ati kredite do najvi{e 120 miliona eura.

Predugo traju pregovori s Azerbejd`anom o isporukama plina Ova zemlja spremna je prodavati energent kupcima koji ponude najbolju cijenu

Ameri~ko ministarstvo rada

U septembru bez posla ostalo 95.000 radnika

Kona~na odluka o investiranju u projekt plinovoda Nabucco najvjerovatnije da }e biti odlo`ena do 2011. godine, s obzirom na to da su se odu`ili pregovori s Azerbejd`anom o isporukama plina, prenio je be~ki dnevnik „Der Standard“, pozivaju}i se na jednog od u~esnika projekta. - Sigurno ne}emo uspjeti donijeti odluku ove godine - izjavio je za list direktor za me|unarodne projekte plinovoda austrijske kompanije OMV Mihael Ulbrih (Michael Ulbrich). On je objasnio da je plan promijenjen zbog dobavlja~a plina. Dioni~ari Nabucca, me|u kojima su i ma|arski MOL, rumunski Transgas, bugarski Bulgargas, turski Botas i njema~ka kompanija RWE, pregovaraju o ugovoru za isporuke plina na osnovu kojih }e biti donesena kona~na odluka o investicijama, prenose agencije. Nabucco bi trebao smanji ovisnost Evrope o ruskom plinu, dopremaju}i u

Dioni~ari Nabucca nemaju nijedan ugovor o isporuci plina

Evropsku uniju od 2014. godine 31 milijardu kubnih metara plina s Bliskog istoka i kaspijske regije, ali dioni~ari projekta za sada nemaju nijedan ugovor o isporuci energenta. Azerbejd`an je spreman

prodavati plin kupcima koji ponude najbolju cijenu, a ruski Gazprom smatra da je njegova ponu|ena cijena van konkurencije. Ruski holding, koji je ve} osigurao me|unarodne sporazume za izgradnju

alternativnog plinovoda Ju`ni tok, dogovorio je po~etkom septembra s Azerbejd`anom pove}anje isporuka iz ove zemlje s jedne milijarde kubnih metara u 2010. na dvije milijarde u narednoj godini.

Tekstilci imaju veliku brigu

Kineska kompanija {iri poslovanje

Kineska ulaganja u Gr~koj izazvala paniku u Turskoj
SAD: Stopa nezaposlenosti ostala na 9,6 posto

Amerika je u septembru ostala bez vi{e radnih mjesta nego {to se prognoziralo, pokazuju podaci Ministarstva rada. Tako su poslodavci u SAD srezali radna mjesta za 95.000 radnika u pro{lom mjesecu, nakon {to je broj nezaposlenih u avgustu bio pove}an za 57.000 osoba, pi{e Bloomberg. To je ve} ~etvrti mjesec zaredom da se bilje`i pad zaposlenosti. Stopa nezaposlenosti neo~ekivano se zadr`ala na 9,6 posto. Ekonomisti koje je anketirao Bloomberg procjenjuju da }e se stopa nezaposlenosti u prosjeku kretati najmanje

devet posto do 2011., {to mo`e utjecati na smanjenje li~ne potro{nje Amerikanaca koja predstavlja najve}u kariku ekonomije. Tako|er, prema preliminarnim procjenama Ministarstva rada, SAD bi u 12 mjeseci mogle ostati bez dodatnih 366.000 u odnosu na raniju prognozu od 1,7 miliona ljudi koji su ostali bez posla u tom razdoblju. Ovaj podatak slu`beno }e biti objavljen u februaru sljede}e godine. Nakon aktualne objave o neo~ekivanom pove}anju broja otkaza u septembru, kurs dolara pao je ispod 82 jena, po prvi put od 1995. godine.

Kineski planovi da od luke u gr~kom Pireju naprave prometno ~vori{te za uvoz svoje robe u Evropu, u susjednoj Turskoj izazvali su paniku me|u tamo{njim izvoznicima. Najvi{e razloga za brigu ima tekstilna industrija. Otprilike 50 posto tekstilnih proizvoda na evropskom tr`i{tu potje~e iz Kine. Turska se ve} godinama svim silama trudi zadr`ati svoj dio kola~a od osam posto tr`i{nog udjela. Turskim tekstilcima prijeti velika opasnost ukoliko kineske kompanije u Gr~koj

podignu i svoje proizvodne pogone za finalizaciju tekstilnih poluproizvoda. - Ako taj projekt podr`ava jedna velesila, ubudu}e }e se u Pirej puno jednostavnije mo}i uvoziti roba, onda Turska ima problem. Ako se u Pirej uvoze poluproizvodi i na tu robu plate niske uvozne da`bine, a onda u vrlo jednostavnoj proceduri od poluproizvoda u tvornicama u Pireju nastanu gotovi proizvodi, mi }emo se suo~iti s golemim problemima oko cijene tekstilne robe - tvrde turski tekstilci.

Opel: Belgijski pogon zapo{ljava 2.500 radnika

Geely `eli Opelovu tvornicu u Belgiji
Najve}i kineski proizvo|a~ automobila Geely, vlasnik {vedskog Volva, zainteresiran je za kupovinu Opelove tvornice u Antverpenu. Nedavno je, naime, objavljeno da je mati~na kompanija General Motors (GM) odlu~ila da do kraja godine zatvori taj belgijski pogon sa 2.500 zaposlenih. Vlasnik Geelyja Li [ufu (Lee Shufu) sastao se s lokalnim politi~arima u Antverpenu, gdje je razgovarao o mogu}im pogodnostima koje bi dobio Geely, ako odlu~i kupiti tvornicu u kojoj se izra|uje Opelov model „astra“. Volvo, kojeg je Geely nedavno preuzeo, ve} ima pogon u Gentu u Belgiji. Kompanija Geely priredila je prvorazredno iznena|enje kada je preuzela Volvo, a ponovo je {okirala svjetsku autoindustriju najavom da }e naredne godine po~eti prodavati automobile preko interneta. [ufu, osniva~ i predsjednik Geelyja, objavio je da }e njegova kompanija lansirati 42 nova modela automobila u naredne tri godine. GM je po~etkom sedmice objavio da nije mogao na}i nijednog potencijalnog ulaga~a, ali da je otvoren za sve razgovore.

Upravni odbor Po{te donio odluku

Vlada postala vlasnik 80 posto Telekoma Srbije
Generalni direktor Po{te Srbije Goran ]iri} kazao je da je Upravni odbor ovog preduze}a donio odluku o prijenosu 80 posto dionica kompanije Telekom Srbija na Vladu. ]iri} je u razgovoru za Tanjug naveo da je Po{ta samoodr`iv sistem koji iz osnovne djelatnosti ostvaruje vlastitu dobit i da odvajanje Telekoma ne}e zna~ajnije utjecati na njezino poslovanje.
Luka Pirej: Budu}e ~vori{te za uvoz robe iz Kine

oglasi

Dnevni avaz nedjelja, 10. oktobar/listopad 2010. 17

18

Dnevni avaz, nedjelja, 10. oktobar/listopad 2010.

globus

SRBIJA Danas Parada ponosa u prijestonici

Milo{evi}: Dva ordena rada

Opsadno stanje bit }e zavedeno u Beogradu Uskoro }e Milo{evi}u
^eka se Tadi}eva odluka

oduzeti odlikovanja
Predsjednik Srbije Boris Tadi} trebao bi uskoro balkanskom kasapinu Slobodanu Milo{evi}u oduzeti odlikovanja, javljaju regionalni mediji. Milo{evi} je imao Orden rada sa srebrenim vijencem i Orden rada s crvenom zastavom. Osim njega, bez odlikovanja bi trebali ostati i biv{i na~elnik General{taba Vojske Jugoslavije Neboj{a Pavkovi} te ha{ki optu`enici Sreten Luki}, Dragoljub Ojdani} i Vladimir Lazarevi}.

^ak 5.000 policajaca, od kojih 1.000 u punoj opremi za razbijanje demonstracija, osiguravat }e trasu gej-parade, koja kre}e iz parka Manje`

Zbog gej-parade u Beogradu, danas }e u srbijanskoj prijestonici doslovno biti zavedeno opsadno stanje. ^ak 5.000 policajaca, od kojih 1.000 u punoj opremi za razbijanje demonstracija, osiguravat }e trasu parade, koja kre}e iz parka Manje`.

Procesi u Ha{kom sudu

Razra|en sistem
Kako „Press“ saznaje u policiji, na osiguranju }e biti anga`irano i nekoliko stotina inspektora u civilu, koji }e „djelovati preventivno“ na prilazima centru glavnog grada Srbije. Oni }e legitimisati i, prema potrebi, na saslu{anje privoditi sve one za koje posumnjaju da bi mogli napasti u~esnike parade. - Nalog iz vrha vlasti je da ne smije biti apsolutno nikakvih incidenata. Hapsit }emo sve one koji budu poku{ali da se sukobe s u~esnicima parade, a imamo i pre-

Presude Gotovini, ^ermaku i Marka~u u decembru
Presude hrvatskim generalima Anti Gotovini, Ivanu ^ermaku i Mladenu Marka~u Ha{ki sud izre}i }e u decembru, najavio je predsjednik Tribunala Patrik Robinson (Patrick) u 17. godi{njem izvje{taju o ispunjavanju strategije zavr{etka rada, koji je podnio Generalnoj skup{tini Ujedinjenih naroda. Robinson se u izvje{taju bavio i saradnjom pojedinih dr`ava s Ha{kim sudom pa je naveo da je Hrvatska uglavnom odgovarala na potrebe Tu`ila{tva, ali da je pitanje artiljerijskih dnevnika vezano za operaciju „Oluja“ 1995. godine ostalo nerazja{njeno.

Osiguranje u~enika do ku}a

cizno razra|en sistem za osiguravanje u~esnika nakon {to {etnja bude okon~ana. Ako bude bilo potrebno, u~esnike }emo ~uvati tokom ~itavog puta do njihovih ku}a - obja{njava sagovornik „Pressa“, ina~e visoki oficir policije zadu`en za osiguranje Parade ponosa. U proteklim danima gej-parada je doslovno tre-

sla cijelu Srbiju i ~esto su se ~uli glasni protesti protiv ove manifestacije i zahtjevi da bude zabranjena. Srpska pravoslavna crkva saop}ila je da se odlu~no protivi organiziranju parade.

Kaznena politika
U saop}enju koje je potpisao portparol Sinoda, episkop ba~ki Irinej, podsje}a

se na stav SPC-a da je „protiv javnog izra`avanja i reklamiranja seksualne orijentacije ili bilo koje druge li~ne sklonosti, pogotovo ako ona vrije|a pravo gra|ana na privatnost i porodi~ni `ivot, njihova vjerska uvjerenja i neprikosnovenost dostojanstva li~nosti“. Na drugoj strani, Republi~ko javno tu`ila{tvo pozvalo je gra|ane da se uzdr`e od nasilja prije, tokom i poslije Parade ponosa te je upozorilo da }e policija snimati sve kriti~ne ta~ke i da }e svi izgrednici biti ka`njeni. - Snimci koje budu zabilje`ile sigurnosne kamere, mo}i }e se koristiti kao dokaz u krivi~nom postupku. Za izazivanje nereda na javnom skupu, poo{trenom kaznenom politikom, zaprije}ena je kazna do osam godina zatvora - kazao je portparol Tu`ila{tva Tomo Zori}.

Royal Jelly kapsule jaèaju imunitet
U svakodnevnoj ishrani, a posebno u periodu virusnih infekcija, našem su organizmu potrebne brojne hranjive i zaštitne materije koje èuvaju zdravlje i organizmu daju vitalnost. Matièna mlijeè je vrhunski koncentrat biološki aktivnih sastojaka bitnih za pravilno funkcionisanje organizma. Royal Jelly `elatinozne kapsule sadr`e matiènu mlijeè koja predstavlja izvanredan spoj vitamina, minerala i hranjivih materija i idealan je dodatak svakodnevnoj ishrani za sve generacije. Matièna mlijeè je u pravom smislu rijeèi multivitaminski proizvod jer sadr`i A, C, D, E vitamine, kao i sve vitamine B-kompleksa. Predstavlja najbogatiji izvor vitamina B6 i pantotenske kiseline (vitamin B5) koji imaju va`nu ulogu u metabolizmu masti i ugljikohidrata. U sastav matiène mlijeèi ulaze minerali kao što su kalcij, bakar, `eljezo, fosfor, kalij, silicij i

Na pomolu novi skandal u Hrvatskoj

Presudan faktor u oèuvanju zdravlja
Royal Jelly kapsule sa sadr`ajem matiène mlijeèi jaèaju imunitet i daju organizmu energiju i vitalnost. sumpor, a oni imaju va`nu ulogu u graði organizma i uèestvuju u brojnim procesima kontrole i regulacije æelijskog metabolizma. Posebno znaèajan sastojak matiène mlijeèi koju sadr`e Royal Jelly kapsule su imunoglobulini koji direktno utièu na jaèanje otpornosti organizma prema virusima koji uzrokuju prehladu i gripu. Slaba aktivnost odbrambenog sistema èini organizam podlo`nijim za nastanak virusnih infekcija poput prehlade i gripe te je jaèanje otpornosti organizma prema zaraznim bolestima (imunitet) presudan faktor u oèuvanju zdravlja i preporuèuje se kao jedna od najva`nijih preventinih mjera koje se provode u cilju spreèavanja širenja i prenosa virusa uzroènka prehlade i gripe. Royal Jelly kapsule sadr`e optimalnu koncentraciju matiène mlijeèi u liofiliziranom stanju, što je najkvalitetniji i najsigurniji oblik za primjenu matiène mlijeèi jer omoguæava odliènu apsorpciju u tkivo i najviši stepen iskoristljivosti svih M. D. A. visokovrijednih sastojaka.

Majka Tonyja Cetinskog prevarila poslovnog partnera?
U Istri je na pomolu zemlji{na afera nakon {to je advokat poduzetnika Danka Kon~ara u Puli podnio krivi~nu prijavu protiv Vinke Cetinski, majke poznatog pjeva~a Tonyja i Kon~arove dugogodi{nje partnerice u poslovima kupovine miliona kvadratnih metara zemlji{ta po cijeloj Istri. Kako neslu`beno doznaje „Jutarnji list“, Kon~ar je prijavio Cetinski za zloupotrebu ovlasti i prevaru te{ku nekoliko desetina miliona eura. koji u Ju`noj Africi ima rudnike, posumnjao da ga Cetinski vara na cijenama po kojima kupuje zemlji{ta. Kon~ar je proteklih godina ulo`io skoro 110 miliona eura u kupovinu zemlji{ta, napu{tenih maslinika i vinograda, a sada je, navodno, shvatio da to sve ne vrijedi vi{e od 30 miliona eura. U prijavi, Kon~ar, navodno, iznosi sumnju da ga je Cetinski o{tetila upravo za razliku izme|u ta dva iznosa.

Kon~ar: Potra`uje milione eura

Hrvatski list pi{e kako je Kon~ar, hrvatski iseljenik,

Kosor o aferama u Hrvatskoj

Slovenija

[utnja uo~i HDZ se ne}e pla{iti lokalnih izbora ni~ijeg svjedo~enja
U korupcijske afere ljudi se nisu uklju~ivali zato {to su ~lanovi neke politi~ke stranke nego zato {to kr{e zakone, izjavila je hrvatska premijerka Jadranka Kosor. Odgovaraju}i na pitanje misli li na biv{eg premijera i predsjednika HDZ-a Ivu Sanadera, Kosor je za RTL televiziju rekla da ne razmi{lja ni o kome pojedina~no nego o tome {ta joj je danas posao. - HDZ se ne}e pla{iti ni~ijeg svjedo~enja niti bilo koga - rekla je Kosor na podsje}anje da }e Sanader svjedo~iti pred istra`nom komisijom Hrvatskog sabora o privatizaciji Industrije nafte INA. Napominju}i da stranka prolazi „jedan kompliciran period“, Kosor je ocijenila da je to vrlo dobro za stranku te je dodala da u HDZu nema nikakvih dilema i razdora.

U Sloveniji je u pono} u no}i sa petka na subotu po~ela izborna {utnja uo~i dana{njih lokalnih izbora, koja }e trajati do zatvaranja birali{ta u nedjelju u 19 sati. Gra|ani Slovenije birat }e kandidate za gradona~elnike i ~lanove op}inskih vije}a. Izborna kampanja zvani~no je po~ela 10. septembra. Za kr{enje izborne {utnje predvi|ene su kazne od 120 do 1.200 eura, prenio je ju~er Radio Slobodna Evropa.

globus

Dnevni avaz, nedjelja, 10. oktobar/listopad 2010.

19

Ukratko

MA\ARSKA Evakuacija stanovnika kod tvornice aluminija

Veoma mogu}e novo izlivanje otrovnog crvenog mulja
Bilans poginulih pove}ao se na sedam, za jednom osobom se traga, dok je skoro 150 povrije|enih
Pripadnici ma|arske policije i vojske evakuirali su ju~er 800 stanovnika sela Kolontar nakon {to su zvani~nici objavili kako je vjerovatno novo izlivanje otrovnog crvenog mulja iz tvornice aluminija, jer su se pojavile nove pukotine na rezervoaru. po~ela gradnja nove brane, koja bi, u slu~aju novog izlivanja, trebala sa~uvati ku}e koje nisu pogo|ene prvom katastrofom, prenose agencije. Ona bi trebala biti gotova do sutra, a pravi se od zemlje i stijena.

Demonstracije u vi{e od 50 gradova

(Foto: AFP)

Italijani nezadovoljni reformom
RIM - Hiljade u~enika starijih razreda, studenti, nastavnici i predava~i na univerzitetima u~estvovali su u protestnim {etnjama {irom Italije nezadovoljni reformom obrazovanja i smanjenjem izdvajanja iz bud`eta za {kolstvo. Demonstranti s crnim {e{irima, lancima i maskama otvoreno su pokazali nezadovoljstvo u vi{e od 50 italijanskih gradova zbog reforme koju planira ministrica obrazovanja i univerziteta Marija Stele \elmini.

Nova brana
Crni bilans prve nesre}e pove}ao se preksino} na sedam, dok se jedna osoba vodi kao nestala. Me|u mrtvima je i jedna 14-mjese~na djevoj~ica. Skoro 150 je povrije|enih, mnogi od njih imaju te{ke opekotine, a me|u njima su i neki od prvih vatrogasaca koji su do{li na mjesto nesre}e. Organizacija za za{titu prirode WWF objavila je ju~er kako je otpad iz rezervoara curio mjesecima. Zaga|enje je uni{tilo sav `ivot u rje~ici Marcal, dok zvani~nici tvrde kako postoji tek mali rizik za Dunav, drugu najve}u rijeku u Evropi.

Vidljive pukotine
Kolontar se nalazi blizu rezervoara iz kojeg se u ponedjeljak izlio otpad, a tom prilikom je poginulo najmanje sedam osoba, povrije|eno ih je na desetine te je izazvana najgora ekolo{ka katastrofa u historiji Ma|arske. Upozoreno je i nekoliko hiljada stanovnika obli`njeg sela Deve~era, gdje je ve} napravljena velika {teta, kako bi bili spremni na evakuaciju. - Rezervoar je tako o{te}en da je vrlo vjerovatno novo izlivanje. Ako se to desi, skoro 500.000 kubnih metara otpada i mulja bit }e

Francuzi u penziju sa 62 godine
PARIZ - Gornji dom francuskog parlamenta Senat donio je u Parizu odluku kojom se podi`e starosna granice za odlazak u penziju sa 60 na 62 godine, dok su istovremeno sindikati najavili nove {trajkove. Sa 186 glasova „za“ i 153 „protiv“, zastupnici u Senatu izglasali su klju~ni ~lan nacrta reforme penzija. Oba doma parlamenta raspravljat }e sljede}e sedmice o reformi penzionog sistema.

Deve~er: Napravljena velika {teta

(Foto: AFP)

oslobo|eno. Nekoliko pukotina je vidljivo na sjevernoj strani rezervoara - kazao je ju~er premijer Ma|arske Viktor Orban. Prvom nesre}om u sela i rijeke oslobo|en je 1,1 kubni metar otrovnog crvenog mulja. Ju~er je ~itavo podru~je

oko tvornice na sjeveru Ma|arske posmatrano iz helikoptera, a 650 policajaca koordiniralo je operacijom evakuacije. Stanovnici Kolontara prevezeni su u Ajku, najbli`i ve}i grad, koji se nalazi 160 kilometara od prijestonice Budimpe{te. U Kolontaru je ju~er

Poginula ~etiri italijanska vojnika
KABUL - ^etiri italijanska vojnika poginula su ju~er u Afganistanu, saop}ilo je ministarstvo odbrane u Rimu ne iznose}i detalje. Italijanski mediji javili su da su vojnici poginuli u dolini u zapadnoj provinciji Farah dok su se vra}ali sa zadatka, a tom prilikom jedan vojnik je povrije|en. Ministarstvo odbrane Italije potvrdilo je pogibije vojnika, ali ne i da je jo{ jedan povrije|en.

Po`ar na litvanskom trajektu
Najmanje 21 osoba je povrije|ena u eksploziji koja se desila na litvanskom trajektu koji se zapalio u blizini njema~kog otoka Fehmarn u Balti~kom moru, a vi{e od 200 putnika i ~lanova posade je evakuirano, saop}ile su ju~er njema~ke vlasti. Eksplozija na trajektu „Lisco Gloria“, koji je isplovio iz njema~ke luke Kil i kretao se ka luci Klaipeda na zapadu Litvanije, dogodila se tokom no}i s petka na subotu, saop}ila je njema~ka uprava za vanredna stanja. Troje ranjenih helikopterom je prevezeno u bolnicu, dok su se ostali putnici i ~lanovi posade vratili u Kil drugim trajektom, prenose agencije.

Stav ministara vanjskih poslova

Povrije|ena najmanje 21 osoba SAD dobile rok od Arapske
lige da spase pregovore
Ministri vanjskih poslova ~lanica Arapske lige (AL) dali su preksino} Sjedinjenih Ameri~kim Dr`avama rok od 30 dana da poku{aju uvjeriti Izrael da obnovi zamrzavanje gradnje u jevrejskim naseljima na okupiranoj Zapadnoj obali i da spase bliskoisto~ne mirovne pregovore od kolapsa. Navedeni rok predlo`io je palestinski lider Mahmud Abas, koji je tra`io arapsku podr{ku za tu ideju na sastanku u libijskom gradu Sirtu. Arapski ministri podr`ali su njegovu odluku da ne pregovara vi{e ako Izrael ne obnovi moratorij na gradnju. Direktni pregovori, prvi u skoro dvije godine, obnovljeni su 2. septembra u Va{ingtonu, ali su ve} 26. septembra, po isteku desetomjese~nog

Bogati ne ispunjavaju obe}anja
BERLIN - Bogate dr`ave ne ispunjavaju obe}anje da }e donirati 30 milijardi dolara siroma{nim dr`avama da bi one lak{e podnijele efekte klimatskih promjena, navedeno je u izvje{taju ~ije je sastavljanje zatra`ila vlada Njema~ke. Novac je obe}an na pro{logodi{njem samitu u Kopenhagenu kako bi se izgradilo povjerenje me|u bogatim i siroma{nim zemljama. U izvje{taju se navodi da je veliki dio tog novca preusmjeren u druge programe za pru`anje pomo}i.

Zapaljeno 30 cisterni NATO-a
Abas: Predlo`io rok

Evakuirano vi{e od 200 putnika i ~lanova posade

(Foto: AP)

moratorija, zapali u krizu. Palestinci su tra`ili produ`avanje, ali je Izrael odbio udovoljiti tom zahtjevu iako je nagovje{teno da bi gradnja na zemlji na kojoj Palestinci planiraju osnovati svoju dr`avu, mogla biti ograni~ena.

Nakon objave imena dobitnika Nobelove nagrade za mir

Obama pozvao Kinu da oslobodi Sijaoboa
Predsjednik Sjedinjenih Ameri~kih Dr`ava Barak Obama (Barack) pozvao je Kinu da {to prije pusti iz zatvora dobitnika Nobelove nagrade za mir Lijua Sijaoboa (Liu Xiaobo). - Tokom posljednjih 30 godina Kina je ostvarila dramati~an napredak u privrednim reformama i pobolj{anju `ivota svojih ljudi. Ova nagrada podsje}a nas da se politi~ka reforma nije odvijala istom brzinom i da se moraju po{tovati osnovna ljudska prava svakog ~ovjeka - izjavio je Obama, pro{logodi{nji dobitnik ove nagrade. Sijaobo, profesor knji`evnosti, trenutno se nalazi u zatvoru, gdje slu`i 11-godi{nju kaznu zbog potpisivanja manifesta 2008. u kojem je, zajedno s drugim kineskim disidentima, tra`io slobodu govora i odr`avanje vi{estrana~kih izbora u Kini. Kineska {tampa osudila je ju~er dodjeljivanje Nobelove nagrade za mir disidentu, dok je, prema informacijama jedne organizacije za za{titu ljudskih prava, policija preksino} privela vi{e desetina pristalica opozicije koji su proslavljali odluku Nobelovog komiteta.
Pakistanski ekstremisti poja~ali napade

KVETA - Pakistanski ekstremisti zapalili su na jugozapadu Pakistana 30 cisterni s gorivom za jedinice NATO-a u Afganistanu. Oni su poja~ali napade na konvoje koji snabdijevaju snage NATO-a od ame-

ri~kog zra~nog napada 30. septembra na sjeverozapadu Pakistana, koji je ameri~ka ambasadorica u Pakistanu ocijenila stra{nom nesre}om. U napadu su poginula dva pakistanska vojnika.

20

Dnevni avaz, nedjelja, 10. oktobar/listopad 2010.

kiosk

IZUMI Predstavljena prva elektronska ku}a

Inteligentni ure|aji sami sve rade dok vlasnik posmatra
„EuroMillions“ se igra u devet dr`ava

Inovativna „smart-grid“ tehnologija omogu}ava veliku u{tedu elektri~ne energije tako da svi aparati putem interneta doznaju kada je najpovoljnija tarifa
Kako bi bilo da uz pomo} mobitela obavite svakodnevne radnje poput spu{tanja roleta na prozoru ili uklju~ivanja ve{-ma{ine, grijanja i rasvjete te da pritom sve to obavite u vrijeme kada je elektri~na energija najjeftinija? Ne, to nije jo{ jedna utopijska misao. To je sigurna budu}nost, tj. bliska stvarnost, koju je na nedavnom me|unarodnom sajmu elektronike IFA 2010. u Berlinu predstavilo Centralno njema~ko udru`enje za elektroniku i informacijske tehnologije (ZVEH).

Rekordni dobitak na lutriji

Britanac osvojio blizu 130 miliona funti
Jedan stanovnik Velike Britanije osvojio je rekordan dobitak od blizu 130 miliona funti u okviru lutrije „EuroMillions“ koja se igra u devet evropskih zemalja. Do preksino}njeg izvla~enja dobitnika, koji je uz {anse od jedan prema 76 miliona pogodio kombinaciju sedam izvu~enih brojeva, najve}u nagradu u okviru ove igre, oko tri i po miliona eura manju od novog rekorda, osvojio je u maju pro{le godine jedan [panac. Britanska nacionalna lutrija „Camelot“ nije saop}ila gdje je ta~no izvu~en dobitni tiket, ali je istakla da jo{ niko nije polo`io pravo na nagradu, javila je televizija „Sky News“. Od juna pro{le godine d`ekpot u okviru evropske lutrije osvojilo je 10 Britanaca. „EuroMillions“ je lutrija pokrenuta 2004. godine, a igra se u Austriji, Belgiji, Velikoj Britaniji, Francuskoj, Irskoj, Luksemburgu, Portugalu, [paniji i [vicarskoj.

Zvijezda sajma
U Berlinu su se mogla vidjeti razna tehnolo{ka ~uda budu}nosti, ali prva elektronska ku}a u kojoj sav posao obavljaju inteligentni ure|aji, a vlasnik ima ulogu nadglednika tih poslova putem mobitela ili interneta, bila je zvijezda sajma. - E-ku}a je kombinacija energije, efikasnosti, elektrotehnike i inteligencije. Umre`eno `ivljenje nije budu}nost, nego sada{njost. Drugim rije~ima, to je sada{njost koja ve} danas mo`e biti stavljena u funkciju - poru~ila je Petra [mider (Schmieder) iz ZVEH-a te dodala da su ona i njezin tim Eku}u zamislili kao moderni objekt od 100 kvadratnih metara i sedam soba.
E-ku}a: Trodimenzionalni televizori

Sve}enik sa profilom na Facebooku

Vukovi} ne prima ispovijedi preko „chata“
Vele~asni Ljubo Vukovi} (48), `upnik u Gajnicama u Hrvatskoj, jedan je od rijetkih sve}enika koji ima profil na dru{tvenoj mre`i Facebook. Na to ga je „nagovorio“ kapelan Igor Grahovac Fede{in (28), koji je otvorio internet-stranicu `upe i stranicu na Facebooku. - Imam oko 300 prijatelja, a 68 su jo{ na ~ekanju. Facebookom vodim duhovne razgovore te sam mnogima na taj na~in i pomogao objasnio je Vukovi}. Ima puno prijatelja izvan Hrvatske pa mu, kako ka`e, „fejs“ dobro do|e. Svjestan je, ka`e, da Facebook ima i svoje negativne strane, ali do sada se jo{ s njima nije susreo. Vukovi} je istakao kako mnogo voli biti na „chatu“, no dodaje da se ispovijed ipak ne mo`e obaviti na ovakav na~in. Ovaj moderni sve}enik, osim {to se slu`i popularnom dru{tvenom mre`om, snima i CD-ove duhovne muzike te trenira tenis.

Kako bi u{li u E-ku}u, prije svega morate za to biti ovla{teni, a ko je ovla{ten, ku}a raspoznaje na osnovu senzora za otisak prstiju. Za pra}enje okoline, dok je vlasnik na poslovnom putu ili godi{njem odmoru, zadu`ene su kamere kojima je ku}a opremljena. U svakom trenu se mo`e vidjeti ko stoji ispred ulaznih vrata, a mo`e se i popri~ati s tom osobom.

^esti strahovi
E-ku}a je opremljena najmodernijom tehnologijom, od trodimenzionalnih televizora u dnevnom

boravku pa sve do brojnih ekrana na zidovima, preko kojih se dodirom mo`e dobiti pregled {ta se trenutno doga|a u svim prostorijama te se tako rije{iti ~estih „ku}nih“ strahova i provjeriti, naprimjer, je li u kuhinji upaljena pe}. No, to nije sve {to ta ku}a nudi. Naime, inovativna „smart-grid“ tehnologija omogu}ava veliku u{tedu elektri~ne energije tako da svi ure|aji putem interneta doznaju kada je najpovoljnija tarifa elektri~ne energije te se prema tim informacijama uklju~uju i isklju~uju.

Prikazivanje djela {vicarskog umjetnika

U muzeju sapun od Berluskonijevog sala
[vicarski muzej u svoju postavku uvrstit }e sapun napravljen, kako tvrdi jedan doma}i umjetnik, od sala italijanskog premijera Silvija Berluskonija (Berlusconi). Prvi ~ovjek italijanske vlade podvrgao se postupku liposukcije na jednoj klinici u [vicarskoj 2004. godine, a radnik te klinike je odba~eno salo dao umjetniku \aniju Motiju (Gianni Motti), objavio je ciri{ki Muzej savremene umjetnosti „Migros“. Navedena klinika u nekoliko navrata je negirala tvrdnje umjetnika da je njen uposlenik proslijedio mast. Bijeli sapun, veli~ine obi~nog, bit }e u postavci muzeja, prenosi „Telegraph“, do 28. novembra, a ovo je njegovo prvo izlaganje otkako ga je kupio nepoznati kolekcionar. Moti je {irom svijeta postao poznat 1997. godine kada je zauzeo mjesto indone`anskog delegata tokom debate UN-a o ljudskim pravima i tako izazvao prekid zasjedanja.

Sapun }e biti dostupan javnosti do 28. novembra

Brutalno ubistvo u Subotici

Ubica djevoj~ici skoro odsjekao glavu no`em
Milicu Bara{in (16), u~enicu iz Subotice, neko je brutalno ubio 50 metara od njene ku}e, prenosi „Press“. Napada~ je djevojci u vrat nekoliko puta zabio no` i skoro joj odsjekao glavu. Njeno tijelo prona|eno je u ~etvrtak nave~er, a policija je na razgovor privela njenog biv{eg momka, ali se ne zna da li je on osumnji~en za ubistvo. Porodica ubijene kazala je da je Milica nave~er oti{la do prijateljice. Kasnije je majka nije mogla dobiti na mobitel, a uskoro je vidjela Hitnu pomo} i policiju koji su joj rekli da je njenu k}er neko ubio. Majka je dodala i kako je te
Bara{in: Na{li je nedaleko od ku}e

no}i vidjela na poljskom putu nepoznati automobil s upaljenim svjetlima, ali nije na njega obra}ala pa`nju.

kultura

Dnevni avaz, nedjelja, 10. oktobar/listopad 2010.

21

KNJI@EVNOST Tragom dodjele Nobelove nagrade Mariju Vargasu Ljosi

„Buybook“ }e objaviti i knjigu „Snovi Kelta“
Ekskluzivna prava za objavljivanje Ljosinih naslova u na{oj zemlji Objavit }e jo{ nekoliko romana
Posljednje dvije godine ekskluzivna prava za objavljivanje naslova ovogodi{njeg dobitnika Nobelove nagrade za knji`evnost Marija Vargasa Ljose (Llosa) u na{oj zemlji ima Izdava~ka ku}a „Buybook“ iz Sarajeva. Kako nam je kazao direktor ove ku}e Damir Uzunovi}, Ljosa je kod njih do sada bio zastupljen u Biblioteci „Nobelovci na ~ekanju“, a sada prelazi u Ediciju „Nobelij“.

@iga i ^olpa na otvorenju izlo`be

U Galeriji „Spa“ u Igalu

Izlo`ba 24 grafike Avde @ige
U Galeriji „Spa“ u Igalu otvorena je izlo`ba grafika Avde @ige iz Sarajeva. On se predstavio sa 24 rada koja su nastala u proteklih deset godina. Izlo`bu je pred velikim brojem posjetilaca otvorila publicistkinja Marija ^olpa, a zainteresirani mo}i }e je pogledati do 15. oktobra. Kako saznajemo, dio ove postavke bit }e predstavljen i u Galeriji „PreporA. Ke. od“ u Sarajevu.

Veliko interesiranje
- U toj ediciji ve} su zastupljeni knji`evnici koji su prije dobili nagradu, a me|u njima je Orhan Pamuk te Herta Miler (Muller) - isti~e Uzunovi}. Rekao nam je i da }e Ljosin novi roman „Snovi Kelta“ biti objavljen u izdanju ove ku}e, te da }e i u Sarajevu biti svjetsko predstavljanje ovog djela. Ljubitelji knjige do sada su imali priliku ~itati naslove „Tetka Hulija i piskaralo“ te „Avanture nevaljale djevoj~ice“, koja je izazvala veliko interesiranje ~italaca. - Vjerovatno }emo objaviti jo{ nekoliko romana, me|u kojima }e biti i njegov prvi nagra|eni „Grad i psi“, a na}i }e se i „Rat za smak svijeta“, „Razgovor u

[ejla Kameri} u [vedskoj
Samostalnu izlo`bu [ejle Kameri} „No More Drama“ mo}i }e pogledati i ljubitelji likovne umjetnosti u Galeriji „Röda Sten“ u Geteborgu. Rije~ je o prvom predstavljanju bh. umjetnice u [vedskoj. Izlo`ba „No More Drama“ sastoji se od vi{e djela koja }e zasigurno biti interesantna A. Gr. posjetiocima.

KULT/ART TELEKS

Uzunovi} u knji`ari sa Ljosinim knjigama

(Foto: A. Begovi})

katedrali“ te mnogi drugi dodaje Uzunovi}.

Veliki pisac
Ina~e, postoji mogu}nost da ovaj veliki pisac, koji je dobitnik i presti`ne literarne nagrade „Miguel de Cervantes“ 1994. godine,

Ljosa: Presti`ne nagrade

posjeti i bh. prijestonicu. - Do sada smo s njim bili u kontaktu i postoji mogu}nost da nam do|e u goste. Sada }e to biti malo te`e, nakon Nobelove nagrade, ali }emo se potruditi da to bude neko iznena|enje - isti~e A. KENDI] Uzunovi}.

Koncert Sarajevske filharmonije u Narodnom pozori{tu

Kameri}: Prvo predstavljanje

TE[ANJ - Op}a biblioteka organizator je ^etvrte konferencije bibliotekara BiH pod motom „Uloga narodnih biblioteka u razvoju dru{tva znanja“. Uz 70 predstavnika biblioteka iz cijele BiH, prisutni su i predava~i iz Hrvatske, Njema~ke i na{e zemlje. I ove godine je dodijeljena nagrada za doprinos u bibliotekarstvu „Mustafa ]eman“, koja je pripala Bebi E{efi Ra{idovi} iz M. ^a. Sarajeva.

Mirza Mu{ija re`ira u Kaknju
Komedija „Bamja s fa{iranim u ekspres loncu“, koju prema tekstu turskog pisca Mehmeta Bajdura (Baydur) na scenu Doma kulture u Kaknju postavlja glumac Mirza Mu{ija, premijerno }e biti izvedena 14. oktobra u 20 sati. Kako nam je rekao Mu{ija, u predstavi igraju ~lanovi Dramskog studija iz Kaknja Munira Beba Karahod`i}, Azra Mu{ija, Merima Ibranovi}, Mirnes Kubat, Emerin Ahmeta{evi}, Irnis Bi{}o, Harisa Bjelopoljak, Dajana Mahmutovi}, Medina Obralija, Aida VehiA. Ke. spahi} i Amina Ljubovi}.

Umjetni~ka galerija BiH u Sarajevu

Plakati Amre Zulfikarpa{i}
Izvo|a~i na sceni: Zaslu`eni aplauzi
(Foto: M. @ivojevi})

Dirigovao maestro Patrik [trub
U prepunom Narodnom pozori{tu u Sarajevu povodom 20. godi{njice ujedinjenja Njema~ke, preksino} je Sarajevska filharmonija u saradnji sa Njema~kom ambasadom odr`ala koncert klasi~ne muzike. Na bogatom repertoaru na{la su se djela Feliksa Mendelsona (Felix Mendelssohn) i Ludviga van Betovena (Ludwig van Beethoven). Orkestrom je dirigovao gost iz Njema~ke, maestro Patrik [trub (Patrick Strub). Izvo|a~i su ~esto nagra|ivani aplauzima, a nakon zavr{etka koncerta vratili su se na bis. Kako nam je kazao [trub, u bh. prijestolnici je prvi put i posebno mu je drago {to je imao priliku da diriguje i na sarajevskoj sceni. - Zbog reakcija publike tokom cijelog koncerta bio sam ispunjen veoma pozitivnom energijom. Atmosfera je bila i vi{e nego dobra. Volio bih da se ponovo vratim u ovaj grad, i na svaki poziv }u se vrlo rado odazvati - dodaje [trub. A. Ke.

U Umjetni~koj galeriji BiH od 11. do 17. oktobra bit }e otvorena izlo`ba Amre Zulfikarpa{i}, profesorice na Odsjeku za grafi~ki dizajn Akademije likovnih umjetnosti u Sarajevu. Iako djeluje u oblastima pozori{ne kostimografije i scenografije, te grafi~ke opreme knjiga, ovom prilikom Zulfikarpa{i} predstavit }e se plakatima koji se vezuju za kulturne manifestacije, kao i onima koji predstavljaju njena istra`iva-

Zulfikarpa{i}: Profesorica na ALU

nja bosan~ice, koju je redizajnirala i modernizirala A. Gr. kroz tri varijante.

VREMEPLOV

10. oktobar 2010.

DOGODILO SE
1835. - U Mostaru otvorena Tiskara katoli~kog poslanstva, prva {tamparija u Hercegovini. 1865. - D`on Vesli Hajet (John Wesley Hyatt) patentirao igru bilijar. 1913. - Probijen Panamski kanal dug 81,6 kilometara, koji je spojio Atlantski i Tihi okean. 1975. - ^uvene filmske zvijezde Ri~ard Barton (Richard Burton) i Elizabet Tejlor (Elizabeth Taylor) vjen~ali se po drugi put. Sljede}e godine ponovo su se razveli. Ukupno su se vjen~avali i razvodili pet puta.

22
OPREZ Poslovni, porodi~ni ili zdravstveni problem

Dnevni avaz, nedjelja, 10. oktobar/listopad 2010.

sveznadar
LJEPOTA [ta nam preporu~uju dermatolozi

35

Ta~no Neta~no
pitanje je problem koji se 1.Balkanskovrijeme krize Osmanskog javlja u carstva u 19. stolje}u? Artur je jedan kraljeva iz razdoblja seobe naroda 2.500. godine? od britanskih keltskih oko vo|u Atenjani nazivali Pravedni3.Nije poznato kojeg su svog vojskokom?
1. TA^NO

Neprolazni umor mo`e biti znak ozbiljne bolesti
Me|u uzrocima stalnog umora, po rije~ima ljekara, mogu biti anemija, usporen rad {titnja~e, pa ~ak i problemi sa srcem
Spavate preporu~enih sedam ili osam sati, no osje}aj umora jednostavno ne prolazi? Ne postoji li obja{njenje poput nekih poslovnih ili porodi~nih psiholo{kih optere}enja, svakako bi, preporu~uju stru~njaci trebali posjetiti ljekara. Naime, me|u uzrocima stalnog umora mogu biti anemija, rad {titnja~e, pa ~ak i problemi sa srcem. Ako umor ne prolazi vi{e od mjesec dana, a ne postoji obja{njenje za njega, posjetite ljekara, savjetuju kardiolozi. Iako su uistinu rijetki slu~ajevi kada je umor povezan s nekom ozbiljnom tegobom nije na odmet navesti nekoliko zdravstvenih problema koji se mogu skrivati iza ovog poreme}aja. Me|u prvima je anemija do koje mo`e do}i zbog nedostatka folne kiseline ili vitamina B12, no mo`e je uzrokovati i bolest bubrega. Ni{ta manje ozbiljna je hipotireoza, odnosno neaktivna {titnja~a ~iji su dodatni simptomi sporost, pa ~ak i sklonost depresiji. - Jedan od razloga umora mo`e biti i netolerancija na hranu, ka`e dr. Rudi Rivera (Rudy) objasniv{i kako ~ak i blaga netolerancija na hranu mo`e dovesti do osje}aja pospanosti. Najbolje rje{enje je test alergije na hranu te uklanjanje problemati~nih namirnica iz obroka.

Hrana za zdravu ko`u, kosu i nokte
Vitamini C i E djeluju kao antioksidansi, smanjuju o{te}enja }elija koja nastaju djelovanjem slobodnih radikala, a ima ih u vo}u i povr}u
Ako se za o~i govori da su ogledalo du{e, ko`a je ogledalo op}eg stanja zdravlja. Mnogobrojni su znaci i promjene na ko`i koji nastaju tokom `ivota i upu}uju na eventualne poreme}aje ili nedostatke vitamina i minerala. Dermatolozi savjetuju kako se hraniti da biste imali zdravu ko`u, nokte i kosu. Vitamini C i E djeluju kao antioksidansi, smanjuju o{te}enja }elija koja nastaju djelovanjem slobodnih radikala. Preporu~ene namirnice: Citrusno vo}e, brokula, paprika, karfiol. Vitamin A. U nedostatku ovoga vitamina ko`a postaje suha. Preporu~ene namirnice: Vo}e i povr}e su bogati ovim vitaminom. Kompleks vitamina B. U slu~aju nedostatka ovih vitamina dolazi do upale ko`e ili ~ak do gubitka dlake. Preporu~ene namirnice: Banane, jaja, ri`a. Selen. Ovaj mineral, vjerovatno, ima zna~ajno mjesto u prevenciji karcinoma ko`e. Preporu~ene namirnice: Selenom su bogati morska riba, rakovi i {koljke, bijeli luk, jaja. Cink je zna~ajan mineral, pogotovo ako imate problema sa aknama. Preporu~ene namirnice: Cink sadr`e ostrige i piletina. Izvorska voda sadr`i dovoljne dnevne koli~ine prirodnih minerala.

Rje{avanje balkanskog pitanja 19. stolje}a
Balkansko pitanje je problem koji se javlja u vrijeme krize Osmanskog carstva u 19. stolje}u kad se ozbiljno po~ela dovoditi u pitanje osmanlijska prisutnost na Balkanu i kada je promovirana krilatica „Balkan balkanskim narodima“. U sklopu rje{avanja tog pitanja odr`an je Berlinski kongres (na slici) i provedena austro- ugarska okupacija Bosne i Hercegovine, vo|eni su balkanski ratovi i zapo~et je Prvi svjetski rat.
2. TA^NO

Danas je Svjetski dan mentalnog zdravlja. Obilje`ava se 10. oktobra svake godine u organizaciji Svjetske federacije za mentalno zdravlje (WFMH) u vi{e od stotinu zemalja {irom svijeta. To je jedinstvena kampanja na svjetskom nivou koja nagla{ava va`nost unapre|ivanja mentalnog zdravlja i usmjerava pa`nju na probleme mentalnog zdravlja. 1998. - Tuzlanski aerodrom Dubrave otvoren za civilni saobra}aj. 2001. - Ameri~ki Federalni istra`ni biro (FBI) objavio spisak i podatke o 22 najtra`enija terorista dana{njice. 2002. - ^lanovi Me|ureligijskog vije}a (MRV) BiH potpisali u Sarajevu usagla{eni tekst za zakon o slobodi vjere i pravnom statusu crkava i vjerskih zajednica u BiH.

Ako umor traje mjesec posjetite ljekara

Cinka ima u piletini

Legendarni kralj historijski nepoznat
Artur je jedan od britanskih keltskih kraljeva iz razdoblja seobe naroda oko 500. godine. O njemu je kao o historijskoj li~nosti vrlo malo poznato, ali je nasuprot tome njegov lik izrazito dobro obra|en u legendama. Prve legende zabilje`ene su ve} tokom osmog stolje}a, a u njima je prikazan kao vo|a Britanaca u njihovom otporu anglosaksonskim osvaja~ima. U razvijenom srednjem vijeku (od 12. stolje}a) lik kralja Artura transformira se u prototip idealnoga vladara, uporediv sa Karlom Velikim iz francuskih legendi, i viteza, a njegovi velika{i u elitno dru{tvo vitezova (vitezovi okruglog stola), te je o njemu i njima sastavljen niz vite{kih romana francuskih, njema~kih i engleskih autora u kojima je definitivno oblikovana ideolo{ka pozadina srednjovjekovnog vite{tva. Zbog izra`ene simbolike dobra i zla, legende o kralju Arturu i poslije su, ve} do najnovijeg doba, predmet umjetni~kog zanimanja (knji`evnost, pozori{te, film, muzika).
3. NETA^NO

ORDINACIJA

Istra`ivanje u Milanu

Stafilokok i promjene na ko`i
Re~eno mi je da moje dijete ima stafilokok u nosu i da je to uzrokovalo promjene na ko`i. O ~emu se radi, pita G. L. iz Sarajeva.
Piodermije su bakterijske gnojne infekcije ko`e koje su uzrokovane piogenim bakterijama streptokokom i stafilokokom. Od streptokoka naj~e{}i uzro~nik piodermija je beta hemoliti~ki streptokok grupe A, a od stafiloDr. Katarina Dujmovi}, koka Stadermatovenerolog phylococcus aureus. Rezervoar ovih bakterija uglavnom je sluznica nosa, usne {upljine i analne regije. O{te}ena i vla`na ko`a, dugotrajna upotreba kortikosteroida ili citostatika, imunodeficijencija ili nizak higijenski standard dovode do poreme}aja fiziolo{ke flore ko`e {to omogu}ava nastanak bakterijskih oboljenja ko`e. Oboljenja ko`e uzrokovana stafilokokima i streptokokama veoma su ~esta u dje~ijoj dobi.

Proteinski koktel za du`i `ivot
Provedena testiranja su pokazala da mje{avina tri aminokiseline mo`e znatno produ`iti trajanje `ivota. Nau~nici s milanskog univerziteta napominju kako ovi rezultati jo{ nisu potvr|eni na ljudima. Prema njihovim nalazima, mi{evi ko- Aminokiseline koriste i bodibilderi za ji su u vodi dobivali odr`avanje mi{i}ne mase aminokiseline leuna u prevenciji i kontroli cin, izoleucin i valin su bolesti povezanih s odma`ivjeli prosje~no 12 posto klom `ivotnom dobi kod du`e, te su bili op}enito u ljudi. boljoj tjelesnoj formi. Ove aminokiseline su Stru~ni ~asopis „Cell klju~ne za izgradnju proMetabolism“ dodaje kako teina, a koriste ih i bodibije potrebno detaljnije is- lderi za odr`avanje mitra`iti ulogu aminokiseli- {i}ne mase.

Kulinarski kutak

Pilav s piletinom

I nau~no dokazano

RO\ENI
1731. - Ro|en Englez Henri Kevendi{ (Henry Cavendish), pronalaza~ hidrogena. 1831. - U mjestu Le Ronkole ro|en veliki italijanski kompozitor \uzepe Verdi (Giuseppe Verdi).

Specijalisti~ka dermatovenerolo{ka ordinacija

Dr. Dujmovi}
Tekija ~ikma 9/I, Sarajevo Tel: 033/22 55 98, 061/50 42 05 e-mail: kdujmovic@yahoo.com

UMRLI
680. - U strana~kim borbama koje su dovele do rascjepa islamskog svijeta na sunite i {iite, u bici kod Kerbele, na Eufratu, ubijen Husein, pretendent na halifski prijesto dinastije Alida. 1954. - Umro Aburahman Adil ef. ^oki}. 1981. - Umrla Mica Todorovi}, jedna od najve}ih akademskih slikarica BiH. 1985. - Umro ameri~ki filmski glumac, reditelj i producent Orson Vels (Orson Welles). Njegov prvi film, „Gra|anin Kejn“, ubraja se u najve}e klasike kinematografije. 1985. - Umro ameri~ki filmski i pozori{ni glumac Jul Briner (Yul Brynner), dobitnik Oscara za ulogu u filmu „Kralj i ja“, mjuzikl u kojem je godinama igrao i u pozori{tu. 1992. - Troje {ti}enika Doma za siro~ad „Ljubica Ivezi}“ u Sarajevu ubijeno, a 13 ih je te{ko ranjeno od granate upu}ene sa srpskih polo`aja koja je pogodila ovu ustanovu. Nakon prebacivanja povrije|enih u medicinske ustanove, ljekari su izvr{ili osam amputacija. 2000. - Umrla Sirimavo Bandaranaike (84), biv{a predsjednica vlade [ri Lanke (1960- 1977), prva `ena premijer u svijetu.

Potrebno je: 400 g pile}eg filea, 30 ml maslinovog ulja, 70 g luka, 300 g tikvica, 5 g bijelog luka, 400 g paradajza, 300 g ri`e, 10 g koko{ije kocke za supu, 600 ml vode, 100 g smrznutog gra{ka. Na~in pripreme: 1. Pile}i file narezati na tanje kockice, pa ispe}i na malo zagrijanog maslinovog ulja (sa svake strane 3 minute). Pe~ene komadi}e piletine izvaditi iz tave. 2. Na istom ulju kratko prepr`iti sitno sjeckani luk, oguljenu i na kockice narezanu tikvicu, te protisnuti bijeli luk. Dodati paradajz narezan na kockice i ri`u, te zaliti supom koju ste prethodno pripremili od ko-

Pasiflora smiruje `ivce
Sistematsko testiranje dodataka prehrani i ljekovitog bilja koje navodno ubla`ava simptome tjeskobe donosi sna`ne dokaze u korist Pasiflore i kava-kave te kombinacije L-lysina i L-arginina. Rezultati objavljeni u „Nutrition Journal“ temelje se na 24 prija{nje studije s vi{e od 2.000 osoba. [ahin Lakhan i Karen Vijeira iz „Global Neuroscience Initiative Foundation“ iz Los An|elesa, neprofitne organizacije za dobrobit mentalno oboljelih tvrde: - Na{a istraga treba pomo}i osobama koje imaju mentalne smetnje kao i onima koji istra`uju podru~je tjeskobe. Ustanovili smo da Pasiflora ili kava-kava te L-

ko{ije kocke i vode. Sve dobro izmije{ati. 3. Kad prokuha, smanjiti vatru, poklopiti i kuhati pet minuta. Umije{ati pe~ene komade piletine i smrznuti gra{ak, poklopiti i kuhati jo{ pet minuta ili dok sva teku}ina ne izlapi. 4. Lagano promije{ati, skloniti s vatre i ostaviti poklopljeno pet minuta prije poslu`ivanja.

Pasiflora: Ubla`ava simptome tjeskobe

lysin i L-arginin djeluju protiv tjeskobe, ali poznati pripravci, poput kantariona i magnezija ne, pojasnio je Lakhan.

Uvjeti za penziju
Imam 61 godinu `ivota i 29 upla}enog radnog sta`a. Poslodavac mi nudi odlazak na biro za zapo{ljavanje uz otpremninu. Kada bi to prihvatila, da li bih nakon jedne godine provedene na birou mogla i}i u penziju po osnovu za `ene 55 godina `ivota i 30 godina radnog sta`a, pita E. T. iz Bugojna.
Odredbom ~lana 31. stav 2. Zakona o posredovanju u zapo{ljavanju i socijalnoj sigurnosti nezaposlenih osoba, propisano je da se na PIO osigurava nezaposlena osoba kojoj nedostaju tri godine do stjecanja uvjeta za starosnu penziju u skladu sa Zakonom o penzijskom i invalidskom osiguranju. Radi ostvarivanja tog prava nezaposlena osoba prijavljuje se nadle`noj slu`bi za zapo{ljavanje prema mjestu prebivali{ta. Prema tome, ukoliko imate 29 godina sta`a i ukoliko je za sve godine upla}en doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje, po prekidu radnog odnosa, mo`ete se prijaviti slu`bi za zapo{ljavanje da vam vr{i uplatu doprinosa za PIO za jednu godinu koliko vam nedostaje za ostvarivanje prava na prijevremenu starosnu penziju. Nakon isteka perioda od godine dana mo`ete podnijeti zahtjev za ostvarivanje prava na penziju. Me|utim, prije prekida radnog odnosa provjerite u mati~noj evidenciji u Poslovnici penzijskog i invalidskog osiguranja u Bugojnu da li je za 29 godina sta`a upla}en doprinos.

Prava udovice
@ivjela sam sa mu`em u vanbra~noj zajednici od juna 2007. godine. Desetog septembra 2009. godine smo se vjen~ali. Nakon toga mu` je umro 16. maja 2010. Imam li pravo na mu`evu penziju iz Slovenije, pita ~itateljka iz Sarajeva.
Odredbom ~lana 110. Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju Republike Slovenije propisano je da udovsku penziju mo`e imati udova umrlog osiguranika ako je do smrti osiguranika po kojem joj ide pravo napunila 53 godine starosne dobi. Udova koja do osiguranikove smrti nije napunila 53 godine starosti, a navr{ila je 48 godina, stje~e pravo na udovsku penziju kad napuni 53 godine. Kako u pitanju niste naveli koliko godina ste imali u momentu smrti va{eg supruga, sa sigurno{}u ne mo`emo utvrditi ispunjavate li uvjete za slovena~ku porodi~nu penziju, ali to }ete iz datih podataka mo}i sami utvrditi.
Federalni zavod PIO
HUMANITARNI RADNIK K]I ZEVSA, BO@ICA PORO\AJA

IME TURSKOG KO[ARKA[A NA SLICI

DRAMA BRANKA GAVELE

MILANO

TURSKI DR@AVNIK KEMAL

LU@NA SO, NITRAT

GLUMICA AREPINA

NA TAJ NA^IN

ALT

PJEVA^ICA PANI]

@ITELJI ATINE

HRVATSKA PJEVA^ICA MERI

Atenjani su Aristida nazivali Pravednikom
Ne mo`e se re}i kako nije poznato kojeg su svog vojskovo|u Atenjani nazivali Pravednik. Bio je to Aristid, atenski vojskovo|a i dr`avnik, Lizimahov sin. Strateg u Maratonskoj bici 490. godine prije nove ere (na slici), arhont eponim 489. do 488. prije nove ere. Zbog sukoba s Temistoklom prognan je 482. ali je uo~i bitke kod Salamine 480. godine pomilovan i u njoj znatno doprinio gr~koj pobjedi. Predvodio je Atenjane u bici kod Plateje 479. godine, da bi u nastavku ratovanja protiv Perzijanaca predvodio atensku mornaricu. Ostalo je zabilje`eno da je bio i tvorac prvoga ati~koga pomorskog saveza 477. godine prije nove ere.

”OVER THE EDGE” INDIJSKI LIRSKI PJESNIK MINERAL IZ ATAKAME KOLOIDNA TVAR PRILI^NO NIZAK UTEG BIV. GEN. SEKR. UN KOFI KILOLITAR DIO TELEVIZORA (mn.) OBIM

UZ, KRAJ, PRI

Kupon za odgovore
Obavezno prilo`ite kupon iz novina. Na koverti nazna~ite: “Za kontakt stranu”. Pitanja mo`ete slati i na e-mail: redakcija@avaz.ba

RJE[ENJE IZ PRO[LOG BROJA PAUK, PLAKAR, KRASTICA, T, VO, ITAS, SKA, ALA[A, TONAC, HALILHOD@I], IDE, ARMATUR, DEFEKT, KINA 2310

SPISATELJICA KRISTI

MLIJE^NI NAPITAK

DR@AVNA BLAGAJNA PREZIME TURSKOG KO[ARKA[A NA SLICI

I.].

nedjelja, 10. oktobar/listopad 2010.

Dnevni avaz

Edin­Zub~evi}­

Na{a scena je zapu{tena

Di­ ka­Bo­ el-D`ubu­ n n r

Nezaboravan susret s Tarantinom

Ja­ na­Go­ pi}­ s s

Odlazim iz ^e{ke

Za{to mi je Sarajevo va`no
Da­ or­Go­ ac:­Mla­ i­se­ne­tr­ ­ a­u­fu­ ­ ­ i­na­nas­l Lu­ a­Mi­o­ i}:­Po­ o­ o­na­Be­ ­i­ a­eu­ v b d eb j rat n j v n v rl n l

Re­ e­ a­Dr­ ­ e­j,­ b k em l slo­ e­ ska­pje­ a~ica v n v

24
MUZIKA

Dnevni avaz, nedjelja, 10. oktobar/listopad 2010.

Jasna Gospi} uskoro izdaje novi nosa~ zvuka

Planiram da se vratim i `ivim u Sarajevu
Prag je lijep, ali nema „ono ne{to“ Kad god malo poletim i odem predaleko u sanjarenjima, suprug je tu da me spusti na zemlju
asna Gospi} jedna je od muzi~kih zvijezda koja je osamdesetih obilje`ila u to vrijeme veoma produktivnu saraje-

Trebaju nam festivali
Jasna Gospi} isti~e kako dana{nja muzi~ka scena u BiH ima {ta ponuditi, ali da mladi talenti nemaju adekvatne uvjete. - Ima ovdje dosta kvalitetnih mladih izvo|a~a, me|utim, te{ko dolaze u poziciju da se poka`u. Smatram da nam, stoga, treba vi{e kvalitetnih muzi~kih festivala, kao {to je, recimo, bio „Va{ {lager sezone“. Takve manifestacije su redovno lansirale budu}e zvijezde. Veliki problem predstavlja i nesre|ena situacija u diskografiji. Prije su diskografske ku}e snosile sve tro{kove snimanja albuma, a danas vi njima pla}ate te iste usluge - ka`e Gospi}. mista, a interesantan je spoj njegovog `ivotnog realizma i mojih ma{tarenja. Lijepa je to kombinacija, kad god ja malo poletim i odem predaleko u sanjarenjima, on je tu da me spusti na zemlju. Djeca se jo{ {koluju, k}erka ima 16, a sin 12 godina, tako da se, kao majka, pripremam za njihov pubertet - ka`e umjetnica. Nagla{ava kako je veoma vezana za Sarajevo, stoga se trudi da bar jednom mjese~no posjeti rodni grad. - Sve ~e{}e dolazim u Sarajevo i svaki put se radujem takvim prilikama. Toliko volim Sarajevo da }u se u dogledno vrijeme definitivno vratiti u rodni grad. To mi je velika `elja, jer ne `elim do~ekati starost u inozemstvu nego hodati svojim ulicama i sretati svoje prijatelje. Suprug se sla`e s idejom, s tim da }emo na neki na~in ipak ostati povezani s Pragom, jer nam se djeca tu {koluju. Prag je lijep, ali jednostavno, nema „ono ne{to“ {to Sarajevo ima, zna biti veoma hladan i mra~an - zaklju~uje Jasna H. PROLI] Gospi}.

J

MOJ STAV O...
„Ugovori {utnje“ koje su bh. glumci potpisali s An|elinom \oli

vsku pop scenu. Sredinom devedesetih karijera poznate pjeva~ice ulazi u dugu pauzu da bi se prije nekoliko godina ponovo nastavila baviti onim {to najvi{e voli - muzikom. Nakon {to je lani izdala album „Romantika“, uskoro }e u rodnom gradu promovirati jo{ jedan nosa~ zvuka.

Druge djelatnosti
- Rije~ je o maksi CD-u, na kojem }e se na}i ~etiri nove kompozicije i tri bonus-pjesme, obrade starih hitova. Naziv CD-a jo{ ni-

go sam nastavila tamo gdje sam stala. Imala sam, dodu{e, ne{to du`u pauzu, ali to je to - govori Jasna Gospi}. Vi{e od decenije pjeva~ica s porodicom `ivi u Pragu. No, iako godinama u ~e{koj prijestonici radi kao predstavnica modnih kompanija, isti~e kako muzika ostaje njeno prioritetno zanimanje. - Moje druge djelatnosti su, zaista, druge djelatnosti. Muzika }e, dakle, uvijek biti na prvom mjestu, to je, jednostavno, dio mene. [to se ti~e mode, ona

Haris Burina, glumac

- Da sam u toj situaciji, vjerovatno bih ispo{tovao iste uvjete. To su jednostavni zapadni standardi i, ko ho}e da radi vani, mora se dr`ati tih pravila. Mo`da nije ni lo{e da se na{i glumci nau~e pameti iako na{im mahalskim kanalima uvijek procure informacije. Nije mala stvar to {to glumci prije i poslije snimanja mogu sjesti s An|elinom, jer obi~no na Zapadu glumci ne vide reditelja do kraja snimanja, jer s njima radi asistent reditelja.

Nije mi se svidjelo kada se prije nekoliko godina pisalo o nekom mom „velikom comebacku“ u muziku
sam odabrala, ali }u to svakako u~initi do promocije, koja }e se desiti za nekoliko sedmica u Sarajevu. Ovim nosa~em zvuka ni{ta ne obilje`avam nego, jednostavno, odr`avam kontinuitet u bavljenju muzikom. Generalno, nisam ljubitelj nekih ceremonija tako da mi se nije svidjelo ni kada se pisalo o nekom mom „velikom comebacku“ prije nekoliko godina. Ustvari, nigdje se nisam vratila neje tek djelimi~no zamijenila moju muzi~ku karijeru. Ruku na srce, u tom poslu se ne pronalazim koliko u muzici, ali moda je nekim stjecajem okolnosti ipak odigrala ulogu u mom `ivotu - isti~e pjeva~ica.

Interesantan spoj
Tvrdi kako je veoma zadovoljna vlastitim porodi~nim `ivotom, ulogom supruge i majke dvoje odrasle djece. - Suprug Dejan je ekono-

Gospi}: Nastavljam tamo gdje sam stala

U FOKUSU
MOJ CD PLAYER OSMAN HAD@I]
1. „Mu{tuluk“ - Haris D`inovi} 2. „Svijet voli pobjednike“ - „Colonia“ 3. „Kad ~ovjek voli `enu“ - Dino Merlin 4. „Malo je dana“ - Halid Be{li} 5. „Kao moja mati“ - Zdravko ^oli}
L. K.

„Dubioza kolektiv“ za deset

Lejla Zvizdi}, novinar

- Pretjerano, napuhano, neprofesionalno. ^itava ekipa filma potpuno se zatvorila prema medijima. Za prvu emisiju magazina „Sve u svemu“ poku{avala sam na sve mogu}e na~ine dobiti izjavu bilo kojeg na{eg glumca iz Budimpe{te, ali to je bilo nemogu}e. Ne znam je li to nesigurnost An|eline \oli, kojoj je ovo rediteljski prvjenac, ili ne{to drugo, ali je izuzetno neprofesionalno.

Jesen na muzi~koj sceni definitivno proti~e u znaku grupe „Dubioza kolektiv“. Njihov album „5 do 12“ odu{evio je publiku u cijelom regionu, a pravi je bum napravio spot za numeru „Walter“. Tako se ovaj hit na{ao i na MTV-jevoj top-listi i za o~ekivati je da veoma brzo osvoji i vrh ove presti`ne ljestvice. No, ni ostale numere ne zaostaju za „Walterom“. Naprotiv, sve su za deset i sigurno L. S . R. je da }e svaka dobiti svojih pet minuta.

Dnevni avaz, nedjelja, 10. oktobar/listopad 2010.

25

DOGA\AJI

Edin Zub~evi}, direktor 14. „Jazz Festa Sarajevo 2010“

Uvijek smo spremni za crni scenarij
Nau~ili smo kako funkcioniraju, odnosno kako ne funkcioniraju nadle`ne institucije Jo{ nismo zatvorili finansijsku konstrukciju Danas slu{amo derivate derivata ili, da budem precizniji, plagijate plagijata
i{e od decenije u glavnom gradu BiH se tradicionalno odr`ava jedna od najkvalitetnijih muzi~kih manifestacija u regionu - „Jazz Fest Sarajevo“. Zahvaljuju}i ovom festivalu, u glavnom gradu BiH nastupali su velikani poput D`oa Zavinula (Joe Zawinul), Kurta Elinga (Elling), \anga Bejtsa (Django Bates)... Ove godine, „Jazz Fest“ odr`avat }e se od 2. do 7. novembra te }e ponovo ponuditi koncertne poslastice. Zasluge za to pripadaju direktoru manifestacije Edinu Zub~evi}u i njegovoj vrijednoj ekipi. U razgovoru za „Dnevni avaz“ Zub~evi} govori o stvaranju festivala, finansijskim problemima, muzi~koj sceni u BiH...

V

Incidenti se ne ra~unaju
Koliko „Jazz Fest“ uspijeva u nakani da promijeni muzi~ku sliku u BiH?

- Nikada nismo imali namjeru da bilo {ta mijenjamo osim ~injenice da u na{oj zemlji niste u prilici da prisustvujete kvalitetnom koncertu, incidenti se ne ra~unaju. Jedan festival mo`e utjecati na muzi~ku kulturu u odre|enoj sredini u kojoj se de{ava. No, nije dovoljno imati samo kvalitetan muzi~ki festival ili vi{e razli~itih muzi~kih festivala. Potrebni su razvijena diskografija, redovna koncertna produkcija, klupska scena, muzi~ari razli~itih generacija, razli~itih stilskih usmjerenja... postojimo, zato se i ove godine nadamo velikom odzivu publike. Kako vrijeme prolazi, udio publike postaje sve zna~ajniji i bitno olak{ava organizaciju „Jazz Festa“ iz godine u godinu.
Va{ komentar o trenutnom stanju na muzi~koj sceni BiH?

Zub~evi}: Na{a scena je zapu{tena Koliko je festival napredovao od prvog izdanja?

Bez kompromisa
Novo izdanje „Jazz Festa“ ponovo }e publici servirati impresivnu listu u~esnika. Kako uspijevate u tome?

- Te{ko. No, u proteklih 13 godina stekli smo mnogo iskustva i dosta smo toga nau~ili. Nau~ili smo kako funkcioniraju, odnosno kako ne funkcioniraju nadle`ne institucije tako da smo uvijek spremni za crni scenarij. Ipak, radimo program bez kompromisa i bez `elje da ispunjavamo bilo ~ija o~ekivanja.

- Zaista je te{ko porediti prvo izdanje festivala s onim u proteklih pet ili deset godina. Kada smo po~eli prije 14 godina, a i ~itav niz godina nakon toga, radili smo bez podr{ke institucija u BiH da bi se s vremenom stvari u tom smislu promijenile. Ali, najva`nije je to da smo ve} s tre}im izdanjem festivala 1999. dosegnuli odre|eni programski i produkcijski standard, koji smo u godinama nakon toga pa sve do

Kako vrijeme prolazi, udio publike postaje sve zna~ajniji i bitno olak{ava organizaciju „Jazz Festa“ iz godine u godinu
danas svaki put iznova poku{ali unaprijediti i razviti. jne muzi~are koji nemaju direktnu vezu s d`ez tradicijom. Pored toga, vrlo ~esto predstavljamo umjetnike ~ija je muzika rezultat fuzije razli~itih muzi~kih vrsta i stilova, a d`ez je samo jedan od sastavnih elemenata. Mi se zadr`avamo u okvirima umjetni~ke muzike i zaista je manje va`no da li je ne{to „vi{e ili manje d`ez“. Va`nije je prezentirati zanimljive muzi~are koji sviraju dobru muziku.
Finansije su, na`alost, nezaobilazna tema. Kako ste ove godine uspjeli zatvoriti konstrukciju?

- Scena je zapu{tena, bez infrastrukture. Mladi alternativni bendovi imaju, u prosjeku, 30 godina, a svi oni koji su zaista talentirani, zavr{avaju kao obi~ni pla}enici. S obzirom na to da na sceni dominiraju razgoli}ene „ljepotice“, koje

s {irokim osmijehom na licu pjevaju o nesretnoj ljubavi i zloj sudbini, i s obzirom na to da slu{amo derivate derivata ili, da budem precizniji, plagijate plagijata te s obzirom na to da i dan-danas ni 100 metara od Predsjedni{tva za dvije KM mo`ete kupiti piratski CD, te{ko je da }e stvari u bliskoj budu}nosti biti bolje. Bez ozbiljno organizirane diskografije kao temelja muzi~ke produkcije, te{ko je govoriti o bilo kakvoj sceni.
H. PROLI]

Razli~iti stilovi
Odre|eni broj u~esnika festivala posljednjih godina ne pripada kategoriji „~istokrvnih“ d`ez muzi~ara. Smatrate li da je to u koliziciji s nazivom manifestacije?

Izboriti mjesto
Kakav ugled festival u`iva danas u regionu i ostatku Evrope?

- Veliki je broj d`ez festivala u Evropi i nije lako izboriti svoje mjesto, jer mi smo, ipak, mali festival iako u {ali volimo re}i „najve}i mali festival“. Te{ko je u bilo kojem smislu nadmetati se s evropskim festivalima ~iji bud`eti prelaze i nekoliko miliona eura. [to se ti~e regiona, prema op}oj ocjeni, „Jazz Fest Sarajevo“ jedan je od najzna~ajnijih doga|aja te vrste. Pored sarajevskog festivala, va`no mjesto zauzimaju skopski i ljubljanski d`ez festivali.

- „Jazz Fest Sarajevo“ je me|unarodni muzi~ki festival, a imenica „d`ez“ u nazivu samo je najbli`e odre|enje umjetni~kog koncepta. Na{e definiranje d`eza u programskom smislu ne iscrpljuje se pojmom „mainstreama“ nego poku{avamo prezentirati dio onoga {to egzistira na svjetskoj sceni i nije nimalo neobi~no da jedan festival koji dr`i do sebe i do svog programa, prezentira sja-

- Nikako. Jo{ nismo zatvorili finansijsku konstrukciju. Ali, to nam se, prema pravilu, de{ava od kada

U mediteranskom projektu Bregovi}a i Hulji}a

Petar Gra{o pjeva na izumrlom jeziku
U planu je i promocija u Sarajevu
Goran Bregovi} i Ton~i Hulji}, ako je suditi prema rije~ima insajdera, pripremaju jedinstven muzi~ko-scenski projekt. Hulji} komponira muziku koji }u, kako doznajemo, izvoditi Petar Gra{o, dok je Brega producent projekta. U cijelu pri~u uklju~en je i bh. reditelj Sulejman Kupusovi}. Gra{o }e izvoditi pjesme na veoma starom jeziku koji je svojevrsna mje{avina italijanskog, dalmatinskog i turskog. Ovaj izumrli jezik iskopao je Hulji}. Ovaj mediteranski projekt, kako ga nazivaju Bregovi} i Hulji}, trebao bi biti okon~an na prolje}e, nakon ~ega }e uslijediti promocije u Sarajevu, ZagreL. S . R. bu i Beogradu.
Bregovi}: Producira projekt

PROMOCIJE

26
AUSTRALIJA

Dnevni avaz, nedjelja, 10. oktobar/listopad 2010.

31

Bh. glumica i manekenka Dinka Bonel-D`ubur gradi svjetsku karijeru

Nezaboravni susreti s Tarantinom i Fon Trirom
Trenutno u Sidneju snima triler s indijskim rediteljem Vaganijem Nastupi s Kajli Minog i D`imom Kerijem Uvijek s ciljem
Dinka Bonel-D`ubur ka`e kako se trudi da {to ~e{}e posje}uje Bosnu i Hercegovinu u pauzama izme|u brojnih filmskih i modnih projekata. - U Bosnu dolazim ~esto i uvijek s ciljem. Prvi put sam do{la 2000., kada sam, kao studentica `urnalistike, radila za SFOR kao prevodilac. Drugi put sam bila na Akademiji scenskih umjetnosti u Sarajevu 2005. u sklopu svog studija na akademiji, na odsjeku glume u Australiji. Tre}i put sam bila pro{le godine, kada sam snimala film „Male ruke“. Ina~e, smatram se dr`avljaninom svijeta, idem tamo gdje me umjetnost vodi - govori Dinka. mpijskim igrama koje su odr`ane u Sidneju, a poslije i s komi~arem D`imom Kerijem (Jim Carrey) na dodjeli priznanja „MTV Music Awards 2006“ u Los An|elesu. Proteklih godina u~estvovala je u nekoliko filmskih i televizijskih projekata, a kao model i u velikom broju reklama poznatih svjetskih kompanija. nom filmu koji }e se pozabaviti pitanjem kako represija sredine utje~e na umjetnost i umjetnike. Izme|u ostalog, u dokumentarnom filmu spominju se i neki od mojih najljep{ih trenutaka na Akademiji scenskih umjetnosti u Sarajevu 2005. godine, gdje sam provela tri ala, prikazan na filmskim festivalima u Kanu, Veneciji i Majamiju. - Imala sam sre}u da upoznam i podijelim vrijeme s genijalnim umjetnicima koji su moja inspiracija i uzor. Kventin Tarantino (Quentin), Viljem Defo (Willem Dafoe), Lars fon Trir (Von Trier), Alehandro

Drugo izdanje na na{em tr`i{tu veliki je uspjeh i na neki na~in moja knjiga je ve} progla{ena bestselerom

D

inka Bonel-D`ubur (Bonelle), svestrana umjetnica porijeklom iz Bosanskog Broda, na dobrom je putu da ostvari blistavu karijeru u svjetskim razmjerama. Kao djevoj~ica je napustila BiH i s porodicom se preselila u Australiju, gdje po~inje ispunjavati vlastite snove i gdje trenutno `ivi. Sa 16 godina postaje manekenka, a ubrzo nakon toga ulazi i u svijet glume da bi 2000. kao plesa~ica nastupila s Kajli Minog (Kylie Minogue) na Oli-

Uskoro opet u BiH

Ku~uk-Sorgu~: Suprug Fahrudin kao oslonac

RAZGOVORI Indira Ku~uk-Sorgu~, autorica

U novembru odlazim u Los An|eles, gdje se trebam pripremati za nove role

Od „Mahalu{e“ vi{e ne mogu pobje}i
Prvi tira` rasprodat za nekoliko mjeseci Nova knjiga do kraja godine
ravo osvje`enje na Me|unarodnom sajmu knjiga i u~ila, koji je polovinom aprila odr`an u Sarajevu, bilo je djelo Indire Ku~uk-Sorgu~ pod nazivom „Ja, mahalu{a“. Tira` od hiljadu primjeraka rasprodat je u rekordnom vremenu. Prije nekoliko dana, kolumne objedinjene pod nazivom „Ja, mahalu{a“ vratile su se na police u knji`arama, jer se izdava~ TKD „[ahinpa{i}“ odlu~io za {tampanje novih hiljadu primjeraka.

P

- Od „Mahalu{e“ vi{e ne mogu pobje}i, a koliko je ona postala popularna, osjetim dok {etam gradom i dok ~itam poruke na svom Facebook profilu. Na`alost, danas se ljudi najmanje bave sobom i

od prve. Zapravo, ja ne mislim praviti neka velika djela za budu}e generacije niti sam ~ovjek koji `eli da posthumno dobije priznanje. Ako i{ta trebam, onda je to reakcija odmah i sada - ka`e autorica.

Dremelj: Biv{a misica na muzi~koj sceni

Bosanska varijanta serije „Seks i grad“
Knjiga „Ja, mahalu{a“ uskoro }e biti o`ivljena i kao monodrama. - Inicijator je glumica Nela \enisijevi}, a osim nje, taj sjajni `enski tim ~ine i Alma Ferovi} kao muzi~ki saradnik i scenografkinja Marijela MargetaHa{imbegovi}. Bit }e to jedna vrsta performansa koji nije vi|en na ovim prostorima. Bit }e to na neki na~in odgovor BiH na ameri~ku seriju „Seks i grad“, a za mene, kao koautora monodrame, Sarajevo je isto {to i Njujork za Keri - ka`e Indira Ku~uk-Sorgu~. u njihovim porukama veoma ~esto osjetim kako od mene tra`e neki savjet govori Ku~uk-Sorgu~ te dodaje da u njoj neki vide psihoterapeuta. Iako isti~e da inspiraciju crpi iz svoje okoline, Indira priznaje da bi sve bilo uzaludno bez podr{ke njenog supruga, dje~ijeg pisca Fahrudina Sorgu~a. - Svu ma{tovitost i pozitivnu energiju dobivam, zapravo, od Fahrudina. Svijet je u njegovim o~ima ne{to specifi~no i, kada se sretnemo na pola puta, od njega kupim samo ono najbolje - ka`e Ku~uk-Sorgu~, koja, pored svega, priprema i odbranu magistarskog rada iz savremene historije na Filozofskom fakultetu u Sarajevu.
A. ISLAMAGI]

Dokumentarni film

Rebeka Dremelj ve~eras u „Coloseumu“

Veoma mi je va`an nastup u Sarajevu
S pjeva~icom u BiH stigli mladi} Sandi i dvije stotine gostiju iz Slovenije
Slovenska pjeva~ica Rebeka Dremelj odlu~ila je da promociju svog novog albuma „Differo“ uprili~i u Sarajevu. Tako }e ve~eras u klubu „Coloseum“ Rebeka izvoditi nove pjesme. I ne samo to. U njenoj pratnji u glavni grad Bosne i Hercegovine stiglo je skoro dvije stotine gostiju iz Slovenije. - Ovdje sam provela mnogo lijepih trenutaka rade}i s Amilom Lojom i Murisom Varaji}em na novom CD-u. U Sarajevo su do{li brojni slovenski novinari, poznati glumci i pjeva~i da mi daju moralnu podr{ku govori Dremelj te dodaje da je njena pratnja stigla jednim autobusom i jednim avionom. Svi Rebekini gosti imat }e prije promocije priliku da obi|u Ba{~ar{iju i piramide u Visokom te da pojedu nezaobilazne }evape. U Rebekinoj pratnji, osim u`ih ~lanova porodice, je i njen de~ko Sandi, s kojim je nekada{nja Miss Slovenije 13 godina u vezi. - Jako mi je bitan nastup, odnosno {ou koji }u, zajedno sa svojim bendom i plesa~icama, prirediti u „Coloseumu“. Naravno, pripremili smo i nekoliko iznena|enja. Nadam se da }emo nakon toga svi iza}i zadovoljni - govori pjeva~ica te se nada da }e je Bosanci i Hercegovci od sada vi{e slu{ati nego A. I. gledati.

- Trenutno u Sidneju snimam triler s indijskim rediteljem Ku{alom Vaganijem (Kushal Vaghani). Tako|er, vezana sam za nekoliko filmova koji se po~inju snimati sljede}e godine, a ve} u novembru odlazim u Los An|eles, gdje se trebam pripremati za nove role. Naravno, ne{to vremena namjeravam odvojiti i za dolazak u Bosnu, ~im uhvatim pauzu - govori Dinka BonelD`ubur na po~etku razgovora za „Dnevni avaz“. Ova tridesetdvogodi{nja

Bosanski humor
- Izuzetno sam sretna i zadovoljna {to su u vrijeme op}e krize ~itaoci prepoznali novitet u na{oj literaturi. Pitanja mu{ko`enskih odnosa ispri~ala sam kroz istinite sudbine uz jednu dozu tipi~nog bosanskog humora i te teme postale su centar pa`nje ~italaca. Drugo izdanje na na{em tr`i{tu veliki je uspjeh i na neki na~in moja knjiga je ve} progla{ena bestselerom u ovom literarnom `anru zadovoljno isti~e knji`evnica. Sa svih strana brojne reakcije sti`u do Indire, a ono {to je posebno fascinira je ~injenica da se, kako ka`e, veliki broj ~italaca poistovjetio s pri~ama iz njene knjige.

Bonel-D`ubur: Sara|ivala sa svjetskim zvijezdama

umjetnica uveliko priprema i jedan samostalni projekt. - Radim kao reditelj i scenarista na dokumentar-

S Vilijamom Defoom

Odbrana magistarskog
Indira Ku~uk-Sorgu~, koja je anga`irana i kao portparol pijaniste Vlade Podanyja, ovih dana u`urbano radi na svojoj novoj knjizi. Promocija bi se trebala desiti u decembru na Zimskom salonu knjige, koji se posljednjih nekoliko godina odr`ava u Sarajevu. - Drugi dio knjige „Ja, mahalu{a“ ne}e se koncepcijski mnogo razlikovati

Snala`ljivi, hrabri, po{teni...
Za sve {to je ostvarila, Dinka Bonel-D`ubur najvi{e je zahvalna svojoj porodici. - Znam da za stariju generaciju nije ba{ lako do}i i `ivjeti u stranoj zemlji, pogotovo za ljude kao {to su moji roditelji, koji su bili izvanredno priznati u svojoj domovini, BiH. Imam sre}e da mi je familija veoma snala`ljiva, hrabra i po{tena tako da oni oblikuju moju istinu, stalo`enost i na neki na~in dr`e me na tlu - ka`e Dinka Bonel-D`ubur.

mjeseca u klasi Miralema Zub~evi}a i Izudina Bajrovi}a - isti~e glumica.

Kan, Venecija i Majami
Tokom karijere Dinka je obi{la brojne manifestacije i upoznala velikane filmske industrije. Lani je kratkometra`ni film „Warning: It May Contain Subtitles“, koji je producir-

Amenabar (Alejandro)... mnogo su mi se dopali, a upoznala sam ih u Kanu pro{le godine. Lani sam, tako|er, posjetila Sarajevo Film Festival i prosto se odu{evila. Upoznala sam na{e sjajne reditelje, kao {to su Danis Tanovi}, Jasmila @bani} i Sr|an Vuleti} - govori umjetnica.
H. PROLI]

Dinka je uspje{na i kao model

10. 10. 2010.

GLUMICA NA SLICI

POLJOPRIVREDA

NEUSTRA[IVOST, HRABRO DJELO (mn.)

VRSTA @ITARICE

SIMBOL ZLA KOD ZARATUSTRE

PODI]I

DONIJETI JARE NA SVIJET

MJESTO KOD SARAJEVA

VRSTA PSA

LAGAN POSAO I SL. (poput igre)

MALI VRAG

SLOVO FENI^KOG PISMA OTOK U KARIBIMA, BLIZU VENECUELE RANO USTAJATI DAID@A

PJEVA^ UNGAR MJE[ANAC, KRI@ANAC RIMSKA ^ETVORKA IVANA ODMILJA

JOD

KRATKA [ALA SIFILIS IZ SVIH SMJEROVA UZVIK DOZIVANJA TE^ENJE VODE MU[KO IME AUSTRIJA STARICA, BAKA, NENA U]I TRKOM PRAVAC PUTA FUDBALSKI KLUB IZ ^ITLUKA DOLAZAK (lat.) BELGIJA RIJEKA U TURSKOJ KONJSKI POVODAC OKVIR POZITIVNE ELEKTRODE GORSKE NIMFE IZ GR^KOG MITA RIJEKA U FRANCUSKOJ BULJOOK NJ.K. RIJEKA KOJA SE ULIJEVA MILANO PRESUDA VATRA, OGANJ BRZINA OBRA\IVATI IZVO\ENJA ZEMLJU MUZ. DJELA PLUGOM TVRDICA PJEVA^ PESTNER [EST (tur.) SUPROTNO, PROTIVNO (tur.) UMJETNOST (lat.) NJEMA^KA SATELITS. TV STANICA FRANCUSKI TENISER JANIK DVOSJEKLI BODE@ ^AS OPAZITI

MU[KO IME

ZLATO @ENSKO IME

STRANA SVIJETA

GLASANJE DIVLJE ZVIJERI

MINERAL IZ ATAKAME SRETEN ODMILJA VANADIJ

LI^NA ZAMJENICA

SKAUT, IZVI\A^

330

SPRINTER NA SLICI [ARENA SVJETILJKA (9,58 SEK.NA 100 METARA) SKUP DIJALEKATA U KINI NA[ SLAVNI FUDBALER FERHATOVI] ^UVENA [PIJUNKA HARI

JEDINICA ZA MJERENJE TE^NOSTI

ZAMASTITI

VRSTA AMBALA@E

ME\U SPISE (lat.)

SPRINTER ENGLESKI NA SLICI (9,69 SEK. NA FUDBALSKI KLUB 100 METARA)

OTAC, BABO

SNA@NA NAPADNA AKCIJA

GUDA^KO GLAZBALO

TENISERKA MERI

OSOVINE, OSI

PRKOS, INAD RIJEKA U SIBIRU U.R. VRSTA POVR]A

ZVUK DVOJNOST ITALIJA VR[ILAC SANACIJE DANICA ODMILJA NOVINE STRANKE I SL. (mn.) NE]AKINJE PJEVA^ICA HASANOVI] DVORANA, HALA BILO KAMO PISAC, KNJI@EVNIK MALI KIP BOGA AMORA (mn.)

ODLI^NI U^ENIK

CJELOKUPNO

PODZEMNI DIO BILJKE

OSOBINA ONOG [TO JE OSKUDNO ”Low Airspeed Indicator” STARIJA GLUMICA LIV NAU^NIK NJUTN CISTERNA ITALIJANSKI MITSKI JUNAK JAP. KLIZA^ICA MIDORI CILJ TORINO GLUMAC GINIS PLESNA FIGURA U KADRILI [AHIST KASPAROV

URAN

DVORCI, ZAMKOVI PRAZAN HOD MJENJA^A U AUTOMOBILU

DALMATINSKO @ENSKO IME

MU[KO IME PJESMA ALEKSE [ANTI]A POLJSKI FUDBALER G@EGO@ SAHRANA MU[KO IME

GREDICE U VRTU

ITALIJA

I.]. CIJEV, RORA GLUMAC I TV VODITELJ FILIPOVI] DALMATIN. @ENSKO IME M.E. DOMA]IN KU]E ASTAT URAN

ZEKIJA ODMILJA

PO^INILAC ATENTATA

[KOTSKI GLUMAC (D`ems Bond)

LIJE^NIK, LJEKAR (gr~.)

NAJBR@I LJUDI NA PLANETI U SKANDINAVKAMA
MALENA [UMICA, LUG SISTEM TAKMI^ENJA KLUBOVA ^EST NAZIV HOTELA ZGRADA NA SEOSKOM IMANJU @ELATINOZNA MASA PRVO SLOVO GR^K. ALFABETA ”Root Knot Nematode” ANKONA OBITAVALI[TE MRAVKA VRSTA MORSKOG RAKA (mn.) SUMPOR @ENSKO IME IZRAZ ZA LOPTU VAN IGRALI[TA KULUK, RABOTA RUSKI GRAD (PRIJE KALINJIN) LJUBI^ASTA BOJA VOLUMEN A.NJ. NOTA SOLMIZACIJE SAKUPLJA^ TRAVA INSEKT SLI^AN P^ELI BILO KAD, IKAD PROKLETSTVO AMERI^KI GLUMAC ROBERT RIJEKA U ITALIJI INOSAVA ODMILJA NULA STARINSKO PLEMENIT, SPRINTER ORU\E ZA NA SLICI OTMJEN (9,72 SEK. NA RAZBIJANJE (franc.) 100 METARA) ZIDOVA (mn.)

POZORI[TE ZMAJEVI, U SARAJEVU A@DAHE

SPRINTER NA SLICI (9,78 SEK. NA 100 M.)

RIJEKA U AZIJI

BIV[I KO[ARKA[ ”BOSNE” PREDRAG

INDIJ

SOLI CARINSKI NORVE[KA SIR]ETNE SLU@BENIK KISELINE

VRSTA PTICE KALCIJ PRIPADNIK GERMAN. NARODA LOVA^KI PAS @I^ANI MUZI^KI INSTRUMENTI OGOVARATI ELEKTRON OGRLICE, NISKE A@DAHA, ZMAJ PA@LJIVO SIPATI TE^NOST REOMIR OTVORENO SOBNO OGNJI[TE

HLADNO ORU@JE

MU[KO IME

NAPAD, NAVALA SLAVNI PISAC ERIH MARIJA

RIBONUKLEINSKI ACID NEODRE\ENA ZAMJENICA

AMERICIJ

IZABRANI ^LAN

ZEMLJA (lat.) TUZLA ELEKTRON MLADUN^E ME^KE

AMERIKANAC U @ARGONU

GLUMICA HE^ER

TOPLI NAPITAK, KAVA NEOTU\IVI DIO IMETKA

PISAC ^EHOV

VOLUMEN [KOLA

RE[AD ODMILJA

RJE[ENJA: str. 1. LABRADOR, IGRARIJA, VRA@I^AK, TAV, MIRO, ARUBA, IV, J, RANITI, LUES, VIC, EJ, TOK, A, RAMADAN, KURS, AU, B, ADVENT, RAM, ULAR, OREADE, ^, TARN, NOA, NJK, OKAST, OSUDA, MI, TEMPO, OTO, ALTI, RIKA, ARS, ATAKAMIT, TI, SRETO, IZVIDNIK str. 2. LULU, ASIM, MATA, PIRS, INAT, OB, I, OSKUDNOST, DVORI, LAI, LER, NJUTN, I, ITAL, AG, KIJA, META, ATENTATOR, [ON KONERI; TATA, UDAR, BAJS, AKSE, TON, DANA, U, GLASILA, ANE, HAKIM, LEJE, LATO, I], MUAMER, TARIK, ORE, EKONOM, AT, TERAPEUTI, [AMPIONAT, UNION, OSA, MA^, AMBAR, ATAK, ALFA, REMARK, AN, AM, [KAMPI, KASANDRA, AUT, TVER, LILA, ANJ, V, KAFA, AKAR; KANARINAC, ALEMAN, CA, MESUD, KER, E, TRA^ATI, RNA, NEMAN, NIKO, LITI, IZABRANIK, TERA, E, TZ, AMER, TERI, A^, V, RE[O str. 3. VAHID HALILHOD@I], ENES BEGOVI], ONO, LIMA, KEROL, GAUR, IKAKO, NEPARAN, K, BIT, MUTNO, ABANA, ONOMAD, AGICA, AN, RAMIREZ, OMARIK, VV, MASAKRI, IROD, AREA, IBRETITI SE, SEDRA, OOLIT, GIM, OMI, REKVIRIRATI, VELTER, A]A, OTIM, IN, RAKEK, NJEGO, U, ]AKULON, FEDERER, MINI DRAJVER, A[A, IMELDA MARKOS, TT, KAMERMAN, ANKARA, ISAK, PRAPRAUNUK, JUN, LEONA, LAICI, EMIRI, SOLAD, LAR, VA, AKTIVATORI, A, RKUD, OMOTI, ANAT, E, GEAK, TALON, NI, MAR, KAIN, ANAKT, OLIVER KAN, IRVIN, VI, OFIS, IKS, IMI, ISKRA, TONI KUKO^, ]AMIL SIJARI], NE,
Uspravno: - AGENT - AKEFAL - ALISA - ANIKINA VREMENA - ANILIN - ANTIMON - AREAL - ATAKIRATI - ATILA - ]ORKAN - D@OANA - DB - DDR - DEMI MUR - ED - EDIL - EKAR - EN - ERKO - GABARIT - H] - HEK - HEMATOM - IKSTI - ILEK - IMITIRANJE - INU - ONO - ONOMAD - OOLIT - OTIM - PRAPRAUNUK - RAKEK - RAMIREZ - REKVIRIRATI - RKUD - SEDRA - SOLAD - TALON - TT - VA - VELTER - VI - VV

Vodoravno: - A[A - A]A - ABANA - AGICA - AKTIVATORI - AN - ANAKT - ANAT - ANKARA - AREA - BIT - ]AKULON - EMIRI - FEDERER - GAUR - GEAK - GIM - IBRETITI SE - IKAKO - IKS - IMI - IN - IROD - IRVIN - ISAK - ISKRA - JUN - KAIN - KAMERMAN - KEROL - LAICI - LAR - LEONA - LIMA - MAR - MASAKRI - MUTNO - NE - NEPARAN - NI - NJEGO - OFIS - OMARIK - OMI - OMOTI

Ove dvije kri`aljke }ete rije{iti ako ta~no upi{ete rije~i iz popisa. Rije~i su poredane abecednim redom. Da bismo rje{avanje olak{ali ozna~ili smo polja u koja }ete upisati imena i prezimena li~nosti sa slika.

POMIJE[ANE MOZAI^NE KRI@ALJKE

- IRIGATOR - ISAK - ITI - KIR - KM - KROVAK - KVIK - LIK - LILA - LORENA - MIMAR - NAKOSITI - NEMANI - NI^E - NINA - OJ - OMARA - ONISKI - PALATA - RACA - RADE - RAMPE - RANAR - ROGE - SKUA - [TRUCA - TOKARI - TRU - U] - UDESI - UGRI - VORI - VR - ZABOK

30
VIKEND Na dva to~ka po Bosni i Hercegovini

Dnevni avaz, nedjelja, 10. oktobar/listopad 2010.

Stazama brusnica i borovnica

U dobrom dru{tvu ni 60 kilometara uspona nije problem

Kolektivna fotografija za uspomenu

Vo`nja prekrasnim predjelima

Krenuli smo iz Fojnice. Zagrijali se nekoliko kilometara do Bakovi}a, a onda uspon. @estok Na Brusnici izvrsna ~orba, razgovor s doma}icom, koja se ve} priprema za narednu ski-sezonu, a potom pravac Vran-kamen
alo gdje se dvije planine toliko blizu dodiruju kao {to je to slu~aj s Vran-kamenom i Zec-planinom, {to je, i pored ~injenice da smo obje planine obilazili pojedina~no, sasvim dovoljan izazov za kru`nu turu preko ove dvije ljepotice. Osim toga, ljubazni doma}ini, biciklisti iz Fojnice, u~inili su sve da ova vo`nja ostane u sje}anju. Dobro, valjalo se malo i pomu~iti, ali u dobrom dru{tvu ni 60 kilometara ili 1.600 metara uspona, no{enje bicikla ili opasan spust nisu problem. Krenuli smo iz Fojnice, zagrijali se nekoliko kilo-

M

metara do Bakovi}a, a onda uspon. @estok. Sre}om, makadamski put, zbog ki{e koja je danima padala, nije bio pra{njav, sunce nije pr`ilo pa se koliko-toliko moglo u`ivati u vo`nji i razgovorima usput. Desetak kilometara kasnije skrenusmo na Kozovgrad, ~uvenu utvrdu u koju se sklonila kraljica Katarina prije nego {to je pobjegla u Dubrovnik.

Pe}ina sa zlatom
Legenda ka`e da je potkovala konje naopako i tako utekla turcima. Druga pri~a, koju nam je ispri~a{e doma}ini, govori o izvjesnom Konjiciji koji

je do{ao tu, na jedno tajnovito mjesto ispod Kozovgrada, otvorio skrivenu pe}inu i zgrabio zlata koliko je mogao ponijeti. Momak konju{ar ne pristade na ponudu gazde da uzme koju {aku nadaju}i se da }e do}i naknadno i sve oplja~kati, ali pe}inu vi{e nikada niko nije prona{ao. Nismo se ni mi ba{ trudili da je tra`imo, ba{ kao ni metalne halke zakovane u stijeni, za koju su se nekada vezivali brodovi. Ovo ~usmo, a ne povjerovasmo. ^uj brodovi u Bosni! A onda prebiremo po {kolskom gradivu: Panonsko more, skelet ribe (valjda ajkule) prona|en

na Trebevi}u {to i danas stoji u Zemaljskom muzeju... Pa hajde, mo`da i jesu vezivali brodove za strme stijene Kozovgrada. No, nas je put vodio dalje. Na Brusnici izvrsna ~orba, razgovor s doma}icom koja se, eto, priprema za narednu ski-sezonu, a potom pravac Vrankamen. E taj dio puta je ve} ne{to.

Nesvakida{nji ugo|aj
Nakon {ume, odjednom se otvori vidik, puko{e planine u daljini, a mahovinom pokrivene stijene Vran-kamena nagna{e nas da se zapitamo za{to se zove Vran kad je kamen zelen.

Kratka pauza, kolektivna fotografija za uspomenu i onda spust posred travnate livade. Puta nema nego se vozi preko grmova borovnice i brusnice. Nesvakida{nji ugo|aj. I bilo bi prelijepo, ali nakon spusta uslijedio je najte`i dio: guranje i no{enje bicikla na Zec-planinu. Upravo u toj kotlini, izme|u Vran-kamena i Zec-planine, nalaze se male barice, neki ih zovu i jezera, gdje jo{ `ivi triton, taj endemski repati vodozemac, a prema nekim tvrdnjama, voda je podzemnim prolazima spojena s Proko{kim jezerom.

I onda, nakon pauze na travnatim livadama Zecplanine, uslijedio je najljep{i dio. Kilometrima dugi spust. Prvo preko zemljane i travnate podloge tek nazna~ene tragovima kola, potom ne{to zahtjevniji, s kamenjem koje bje`i pod to~kovima. Nikad si}i u civilizaciju. Na kraju, povratak asfaltom od Dusine, gdje se po~astismo jabukama koje kraj puta zasadi{e doma}ini, eto, za namjernike koji po`ele da pru`e ruku. Kao u onoj pjesmi „Fild`an vi{ka“.

Vi{e na www.mtb.ba.

RIBOLOV
[aran kapitalac Mustafe Memi}a
Memi}: Vaga pokazala skoro deset kilograma

Prava ribarska sre}a poslu`ila je ovih dana Mustafu Memi}a, ~lana Sportskog ribolovnog dru{tva „Bistro“ iz Zenice, koji je iz Bosne na lokalitetu Drivu{a izvukao {arana te{kog 9,7 kilograma. Za mamac je koristio kukuruz, silk od 25 milimetara i udicu broj 4.
Pobjednici kupa

- Ulov je bio pravo iznena|enje. Nisam o~ekivao da }u upecati tako krupnu ribu. Da budem iskren, nisam uop}e o~ekivao {arana, jer sam do{ao da pecam {kobalja. No, izgleda da vrijedi ona: kad se najmanje nada{, izvu}i }e{ kapitalca - kazao nam je Memi}. I. B.
Za najbolje pehar i medalje

Takmi~enje u mu{i~arenju na Sani
Na Sani su ovih dana odr`ana zavr{na dva kola Premijer lige BiH u „fly fishingu“ mu{i~arske lige BiH za 2010. godinu. Najbolji uspjeh postigao je Sini{a Bovan iz Banje Luke. On je u konkurenciji 26 najboljih bh. mu{i~ara osvojio zlatnu medalju i {ampionsku diploma SRDBiH. Drugi je Aleksandar \uki} iz [ipova, dok je tre}e mjesto zauzeo Mile Kerkez iz Livna. I. B.

Po deveriku na Modrac
Fadil Smaji} i Zehra Ja{arevi} iz Kalesije pravi su majstori za lov {arana, deverike i smu|a. Zatekli smo ih ovih dana na jezeru Modrac kako u`ivaju u svom omiljenom hobiju. Za kratko vrijeme u ~uvarici su se na{li {aran od dva kilograma i deset deverika. - Modrac je bogat ribom. Ima i velikih primjeraka pa nije ~udo kada neko ~esto upeca {arana ili soma kapitalca - ka`e Smaji}. I. B.

Zavr{en Internacionalni kup u lovu ribe udicom na plovak
U organizaciji Sportskog ribolovnog dru{tva „Sarajevo 1906“, na ribarskoj stazi Drivu{a kod Zenice odr`an je Internacionalni kup „Sarajevo 2010“ u lovu ribe udicom na plovak. U~estvovalo je 11 ekipa iz Slovenije, Srbije, Hrvatske i Bosne i Hercegovine. U konkurenciji ekipa prvo mjesto osvojili su takmi~ari „Ptuj gastro“ iz Slovenije, drugi su bili ribari iz Jelaha kod Te{nja, a tre}i SRD „Vogo{}a“. U pojedina~noj konkurenciji prvi je bio Ermin Had`i}, ~lan SRD „Sarajevo 1906“, drugi je Slovenac Marijan Vre~ar, a tre}i Budimir Drago iz @ep~a. Sve~anost progla{avanja pobjednika odr`ana je u restoranu „Rimski most“ u Sarajevu. I. B.

U Bosnu ubacili 500 kilograma ribe
^lanovi Udru`enja sportskih ribolovaca „Bistro“ iz Zenice posebnu pa`nju poklanjaju radu sa mladima te za{titi i unapre|enju ribljeg fonda u vodama koje su im date na upravljanje. Najbolji pokazatelj toga je nedavno poribljavanje rijeke Bosne. Naime, ~lanovi ovog Udru`enja ubacili su 500 kilograma mla|i {arana u rijeku I. B. Detalj poribljavanja na lokalitetu Bajin vir.

Ribari su u`ivali u pecanju

PROMOCIJE

26
AUSTRALIJA

Dnevni avaz, nedjelja, 10. oktobar/listopad 2010.

31

Bh. glumica i manekenka Dinka Bonel-D`ubur gradi svjetsku karijeru

Nezaboravni susreti s Tarantinom i Fon Trirom
Trenutno u Sidneju snima triler s indijskim rediteljem Vaganijem Nastupi s Kajli Minog i D`imom Kerijem Uvijek s ciljem
Dinka Bonel-D`ubur ka`e kako se trudi da {to ~e{}e posje}uje Bosnu i Hercegovinu u pauzama izme|u brojnih filmskih i modnih projekata. - U Bosnu dolazim ~esto i uvijek s ciljem. Prvi put sam do{la 2000., kada sam, kao studentica `urnalistike, radila za SFOR kao prevodilac. Drugi put sam bila na Akademiji scenskih umjetnosti u Sarajevu 2005. u sklopu svog studija na akademiji, na odsjeku glume u Australiji. Tre}i put sam bila pro{le godine, kada sam snimala film „Male ruke“. Ina~e, smatram se dr`avljaninom svijeta, idem tamo gdje me umjetnost vodi - govori Dinka. mpijskim igrama koje su odr`ane u Sidneju, a poslije i s komi~arem D`imom Kerijem (Jim Carrey) na dodjeli priznanja „MTV Music Awards 2006“ u Los An|elesu. Proteklih godina u~estvovala je u nekoliko filmskih i televizijskih projekata, a kao model i u velikom broju reklama poznatih svjetskih kompanija. nom filmu koji }e se pozabaviti pitanjem kako represija sredine utje~e na umjetnost i umjetnike. Izme|u ostalog, u dokumentarnom filmu spominju se i neki od mojih najljep{ih trenutaka na Akademiji scenskih umjetnosti u Sarajevu 2005. godine, gdje sam provela tri ala, prikazan na filmskim festivalima u Kanu, Veneciji i Majamiju. - Imala sam sre}u da upoznam i podijelim vrijeme s genijalnim umjetnicima koji su moja inspiracija i uzor. Kventin Tarantino (Quentin), Viljem Defo (Willem Dafoe), Lars fon Trir (Von Trier), Alehandro

Drugo izdanje na na{em tr`i{tu veliki je uspjeh i na neki na~in moja knjiga je ve} progla{ena bestselerom

D

inka Bonel-D`ubur (Bonelle), svestrana umjetnica porijeklom iz Bosanskog Broda, na dobrom je putu da ostvari blistavu karijeru u svjetskim razmjerama. Kao djevoj~ica je napustila BiH i s porodicom se preselila u Australiju, gdje po~inje ispunjavati vlastite snove i gdje trenutno `ivi. Sa 16 godina postaje manekenka, a ubrzo nakon toga ulazi i u svijet glume da bi 2000. kao plesa~ica nastupila s Kajli Minog (Kylie Minogue) na Oli-

Uskoro opet u BiH

Ku~uk-Sorgu~: Suprug Fahrudin kao oslonac

RAZGOVORI Indira Ku~uk-Sorgu~, autorica

U novembru odlazim u Los An|eles, gdje se trebam pripremati za nove role

Od „Mahalu{e“ vi{e ne mogu pobje}i
Prvi tira` rasprodat za nekoliko mjeseci Nova knjiga do kraja godine
ravo osvje`enje na Me|unarodnom sajmu knjiga i u~ila, koji je polovinom aprila odr`an u Sarajevu, bilo je djelo Indire Ku~uk-Sorgu~ pod nazivom „Ja, mahalu{a“. Tira` od hiljadu primjeraka rasprodat je u rekordnom vremenu. Prije nekoliko dana, kolumne objedinjene pod nazivom „Ja, mahalu{a“ vratile su se na police u knji`arama, jer se izdava~ TKD „[ahinpa{i}“ odlu~io za {tampanje novih hiljadu primjeraka.

P

- Od „Mahalu{e“ vi{e ne mogu pobje}i, a koliko je ona postala popularna, osjetim dok {etam gradom i dok ~itam poruke na svom Facebook profilu. Na`alost, danas se ljudi najmanje bave sobom i

od prve. Zapravo, ja ne mislim praviti neka velika djela za budu}e generacije niti sam ~ovjek koji `eli da posthumno dobije priznanje. Ako i{ta trebam, onda je to reakcija odmah i sada - ka`e autorica.

Dremelj: Biv{a misica na muzi~koj sceni

Bosanska varijanta serije „Seks i grad“
Knjiga „Ja, mahalu{a“ uskoro }e biti o`ivljena i kao monodrama. - Inicijator je glumica Nela \enisijevi}, a osim nje, taj sjajni `enski tim ~ine i Alma Ferovi} kao muzi~ki saradnik i scenografkinja Marijela MargetaHa{imbegovi}. Bit }e to jedna vrsta performansa koji nije vi|en na ovim prostorima. Bit }e to na neki na~in odgovor BiH na ameri~ku seriju „Seks i grad“, a za mene, kao koautora monodrame, Sarajevo je isto {to i Njujork za Keri - ka`e Indira Ku~uk-Sorgu~. u njihovim porukama veoma ~esto osjetim kako od mene tra`e neki savjet govori Ku~uk-Sorgu~ te dodaje da u njoj neki vide psihoterapeuta. Iako isti~e da inspiraciju crpi iz svoje okoline, Indira priznaje da bi sve bilo uzaludno bez podr{ke njenog supruga, dje~ijeg pisca Fahrudina Sorgu~a. - Svu ma{tovitost i pozitivnu energiju dobivam, zapravo, od Fahrudina. Svijet je u njegovim o~ima ne{to specifi~no i, kada se sretnemo na pola puta, od njega kupim samo ono najbolje - ka`e Ku~uk-Sorgu~, koja, pored svega, priprema i odbranu magistarskog rada iz savremene historije na Filozofskom fakultetu u Sarajevu.
A. ISLAMAGI]

Dokumentarni film

Rebeka Dremelj ve~eras u „Coloseumu“

Veoma mi je va`an nastup u Sarajevu
S pjeva~icom u BiH stigli mladi} Sandi i dvije stotine gostiju iz Slovenije
Slovenska pjeva~ica Rebeka Dremelj odlu~ila je da promociju svog novog albuma „Differo“ uprili~i u Sarajevu. Tako }e ve~eras u klubu „Coloseum“ Rebeka izvoditi nove pjesme. I ne samo to. U njenoj pratnji u glavni grad Bosne i Hercegovine stiglo je skoro dvije stotine gostiju iz Slovenije. - Ovdje sam provela mnogo lijepih trenutaka rade}i s Amilom Lojom i Murisom Varaji}em na novom CD-u. U Sarajevo su do{li brojni slovenski novinari, poznati glumci i pjeva~i da mi daju moralnu podr{ku govori Dremelj te dodaje da je njena pratnja stigla jednim autobusom i jednim avionom. Svi Rebekini gosti imat }e prije promocije priliku da obi|u Ba{~ar{iju i piramide u Visokom te da pojedu nezaobilazne }evape. U Rebekinoj pratnji, osim u`ih ~lanova porodice, je i njen de~ko Sandi, s kojim je nekada{nja Miss Slovenije 13 godina u vezi. - Jako mi je bitan nastup, odnosno {ou koji }u, zajedno sa svojim bendom i plesa~icama, prirediti u „Coloseumu“. Naravno, pripremili smo i nekoliko iznena|enja. Nadam se da }emo nakon toga svi iza}i zadovoljni - govori pjeva~ica te se nada da }e je Bosanci i Hercegovci od sada vi{e slu{ati nego A. I. gledati.

- Trenutno u Sidneju snimam triler s indijskim rediteljem Ku{alom Vaganijem (Kushal Vaghani). Tako|er, vezana sam za nekoliko filmova koji se po~inju snimati sljede}e godine, a ve} u novembru odlazim u Los An|eles, gdje se trebam pripremati za nove role. Naravno, ne{to vremena namjeravam odvojiti i za dolazak u Bosnu, ~im uhvatim pauzu - govori Dinka BonelD`ubur na po~etku razgovora za „Dnevni avaz“. Ova tridesetdvogodi{nja

Bosanski humor
- Izuzetno sam sretna i zadovoljna {to su u vrijeme op}e krize ~itaoci prepoznali novitet u na{oj literaturi. Pitanja mu{ko`enskih odnosa ispri~ala sam kroz istinite sudbine uz jednu dozu tipi~nog bosanskog humora i te teme postale su centar pa`nje ~italaca. Drugo izdanje na na{em tr`i{tu veliki je uspjeh i na neki na~in moja knjiga je ve} progla{ena bestselerom u ovom literarnom `anru zadovoljno isti~e knji`evnica. Sa svih strana brojne reakcije sti`u do Indire, a ono {to je posebno fascinira je ~injenica da se, kako ka`e, veliki broj ~italaca poistovjetio s pri~ama iz njene knjige.

Bonel-D`ubur: Sara|ivala sa svjetskim zvijezdama

umjetnica uveliko priprema i jedan samostalni projekt. - Radim kao reditelj i scenarista na dokumentar-

S Vilijamom Defoom

Odbrana magistarskog
Indira Ku~uk-Sorgu~, koja je anga`irana i kao portparol pijaniste Vlade Podanyja, ovih dana u`urbano radi na svojoj novoj knjizi. Promocija bi se trebala desiti u decembru na Zimskom salonu knjige, koji se posljednjih nekoliko godina odr`ava u Sarajevu. - Drugi dio knjige „Ja, mahalu{a“ ne}e se koncepcijski mnogo razlikovati

Snala`ljivi, hrabri, po{teni...
Za sve {to je ostvarila, Dinka Bonel-D`ubur najvi{e je zahvalna svojoj porodici. - Znam da za stariju generaciju nije ba{ lako do}i i `ivjeti u stranoj zemlji, pogotovo za ljude kao {to su moji roditelji, koji su bili izvanredno priznati u svojoj domovini, BiH. Imam sre}e da mi je familija veoma snala`ljiva, hrabra i po{tena tako da oni oblikuju moju istinu, stalo`enost i na neki na~in dr`e me na tlu - ka`e Dinka Bonel-D`ubur.

mjeseca u klasi Miralema Zub~evi}a i Izudina Bajrovi}a - isti~e glumica.

Kan, Venecija i Majami
Tokom karijere Dinka je obi{la brojne manifestacije i upoznala velikane filmske industrije. Lani je kratkometra`ni film „Warning: It May Contain Subtitles“, koji je producir-

Amenabar (Alejandro)... mnogo su mi se dopali, a upoznala sam ih u Kanu pro{le godine. Lani sam, tako|er, posjetila Sarajevo Film Festival i prosto se odu{evila. Upoznala sam na{e sjajne reditelje, kao {to su Danis Tanovi}, Jasmila @bani} i Sr|an Vuleti} - govori umjetnica.
H. PROLI]

Dinka je uspje{na i kao model

32
MUZI^ARI

Dnevni avaz, nedjelja, 10. oktobar/listopad 2010.

Davor Gobac, lider benda „Psihomodo pop“

Manekenka \enita Dumpor

Vikendi rezervirani za Sarajevo
Nemojte se furati na nas
U moje vrijeme mladi nisu znali tako dobro svirati, ka`e ~lan `irija {oua „Rat bendova“
Iako ne bje`i od toga da se kod svakog muzi~ara barem malo osjeti ne~iji utjecaj, mladima koji se takmi~e u {ouu „Rat bendova“ ne bi preporu~io da kopiraju starije bendove. - Ako neko svira kao Zele (Lipova~a - op. a.) ili ja, ne zna~i da }e zato dobro pro}i. Ne bih volio da se neko fura na mene osim ako to ne radi odli~no. Zapravo, normalno je da se neko fura na nekoga, ali moramo biti svjesni da se to uvijek osjeti - ka`e Gobac. Od 17. oktobra, kada po~inje u`ivo emitiranje „Rata bendova“ iz sarajevske „Sloge“, Gobac }e biti ~est gost u glavnom gradu BiH. Do kraja godine svake nedjelje popularni Zagrep~anin dolazit }e u Sarajevo, ali mu to ne predstavlja nikakav problem, jer je, ka`e, navikao da bude svjetski putnik.
Gobac: Kada ne svira, onda slika

Druga ljubav
U me|uvremenu, priprema se za snimanje novog videospota, koji }e, ujedno, biti najavni singl za promociju DVD-a, kojim „Psihomodo pop“ namjerava uskoro iznenaditi svoje fanove. - U planu je snimanje spota za pjesmu „Po`ar“ i mislim da }emo u njega ubaciti i neke scene s na{e svirke u`ivo. Na{ posljednji CD, pod nazivom „Jeee, Jeeee, Jeeee...“ veoma je dobro pro{ao kod publike, samo u ovoj godini odr`ali smo vi{e od trideset koncerata. Dakle, nas ne morate pitati za krizu, kod nas je nema. Vidite to s ovima koji su na vlasti, mo`da se kod njih osjeti recesija - ka`e Gobac. Iako je nekada va`io za kontroverznu li~nost, Davor Gobac u posljednje vrijeme izbjegava ispade u javnosti. - Uglavnom sviram, a kada ne sviram, onda slikam u svom domu, jer je slikanje moja druga ljubav - dodaje A. ISLAMAGI] Gobac.

Dumpor: Po`eljela izlazak na pistu

opularni hrvatski roker Davor Gobac, zajedno sa Zeletom Lipova~om i Vinkom [tefancom, i u drugoj sezoni OBN-ovog {oua „Rat bendova“ odlu~uje o najboljem mladom bendu na ovim prostorima. Na ovaj poziv, ka`e, rado se odazvao, a posebno mu je drago {to je nova sezona, i kada je rije~ o takmi~arima, mnogo kvalitetnija u odnosu na pro{lu.

P

Nas ne morate pitati za krizu, kod nas je nema. Vidite to s ovima koji su na vlasti, mo`da se kod njih osjeti recesija
Ipak, ne mo`e se re}i da su komentari uvijek blagi. Dok je za Gopca najva`nije da se omladina dobro zabavlja, Zele Lipova~a od kandidata `eli izvu}i maksimum ozbiljnosti. - Zele nekada zna biti malo strog, ali nisu ni svi bendovi jednaki pa se ne mo`emo ni mi prema svima jednako odnositi. Kao {to sam i rekao, bendovi su dobri i u moje vrijeme tako mladi ljudi nisu znali tako dobro svirati - dodaje Gobac.

Ponovo na modnim pistama
Nakon nekoliko mjeseci pauze, na modne piste se vra}a manekenka \enita Dumpor. Novu sezonu otvorit }e revijom modne ku}e „Mona“ u Sarajevu, nakon ~ega }e s Jasminom Mihaljevi} i jo{ nekoliko ~lanova AR brenda otputovati u Ljubljanu i Minhen, gdje }e biti predstavljena kolekcija „Put svile“. - Boravila sam po~etkom sedmice u Sarajevu i sa svojom mati~nom ku}om „Studio Fashion“ i direktoricom Amelom Radan dogovorila brojne anga`mane. Pomalo sam i po`eljela piste i revije tako da sam s velikim zadovoljstvom prihvatila sve prijedloge svoje mentorice - govori Dumpor, koja u svom rodnom Mostaru krajem oktobra namjerava ponovno pokrenuti {kolu za male maneA. I. kene.

Svjetski putnik
- Veliko je zadovoljstvo sjediti u `iriju. Sjajno se zabavljamo, jer su bendovi odli~ni. U finale je pro{lo petnaest najboljih i, prema onome {to sam ja vidio, ova sezona bit }e mnogo ja~a od pro{le. Da budem iskren, u moje vrijeme s tako malo godina nije bilo toliko tehni~ki kvalitetnih muzi~ara - uvjerava nas lider benda „Psihomodo pop“.

Pop lista

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Armin Muzaferija „Gdje si ti“ Danijela i Halid „Zarobljenik uspomena“ Zdravko ^oli} „Javi se“ Eldin Huseinbegovi} „Kaldrma“ @eljko Joksimovi} „Libero“ Al’Dino „Srce se predalo“ To{e Proeski „Jo{ uvijek sanjam da smo zajedno“ Gibonni „@e|am“ Neno Muri} „Pustinja“ Almir Ajanovi} „Ostani“
Rok i alter prijedlog „Emir & Frozen Camels“ „Sad sam jak“

Pop prijedlog SMS „Kad ljubav nije su|ena“

Rok i alter lista

Folk lista

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

„Dubioza kolektiv“ „Walter“ „Letu {tuke“ „Brojevi ra~una“ Edo Maajka „Ove godine“ Elvir Lakovi} Laka „Stvorenje“ Frenkie & Damir Imamovi} „Tebi“ „Van Gogh“ „Kiselina“ „Bombaj {tampa“ „Vriska“ Gru „I dalje me `ele“ Magnifico „Zum Zum“ „Skroz“ „Regija“

Folk prijedlog Nihad Alibegovi} „Detektivi“
KUPON

Rok i alter . . . . . . . . . . . . . . Pop . . . . . . . . . . . . . . . . . . Folk . . . . . . . . . . . . . . . . . . Prijedlog . . . . . . . . . . . . . . . Ime i prezime . . . . . . . . . . . Adresa . . . . . . . . . . . . . . . .
Za svoje omiljene pjesme i interpretatore, osim kuponom, mo`ete glasati i na broj mobitela 091-410-100. Cijena po SMS-u je 0,50 KM. U poruci ispred imena pjeva~a ili grupe za koju glasate ili koje predla`ete treba navesti i top-listu kojoj pripadaju: pop, folk ili rok i alter.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Halid Be{li} „Tambura{i“ Semir Ceri} Koke „Za njen ro|endan“ [erif Konjevi} „Zlopamtilo“ Enes Begovi} „Nije mi ko tebi“ Hanka Paldum „Mojoj majci“ Haris D`inovi} „Mu{tuluk“ Ibrahim Jukan „Carica“ „Sarr e Roma“ „Imao sam deset `ena“ Emir \ulovi} „Igraj, Hano“ Adnan Jakupovi} „Mostar“

Dnevni avaz, nedjelja, 10. oktobar/listopad 2010.

33

GLUMICE

Luna Zimi}-Mijovi} ponovo na Berlinaleu

[ARENI IZLOG
Jasmin Joldi}, pjeva~
Joldi}: Uskoro „Mrva ljubavi“

@ivim sto na sat
M
lada sarajevska glumica Luna Zimi}-Mijovi} zavr{ila je ove sedmice u Njema~koj sa snimanjem filma „Dreileben-Etwas Besseres als den Tod“ poznatog njema~kog reditelja Kristijana Petcolda (Christian Petzold). Ipak, boravak kod ku}e u Sarajevu trajao je veoma kratko, jer je Zimi}-Mijovi} dobila novu ulogu u filmu koji }e biti ra|en u koprodukciji Hrvatske, Slovenije i Holandije. Rije~ je o drami radnog naziva „Nick“, a koju }e snimati mala i odabrana ekipa glumaca. Novi uspjeh - @ao mi je {to sam propustila prvo okupljanje ekipe, ali ono {to sam mogla vidjeti je da se u ovom malom timu vi{e osje}a porodi~na nego poslovna atmosfera. U filmu „Nick“ ~ak }e glumiti i prvi asistent re`ije - govori mlada glumica ne kr-

U Njema~koj zavr{ila snimanje filma „Dreileben-Etwas Besseres als den Tod“, a dva dana nakon toga osvanula na setu novog ostvarenja u Holandiji Upisala sam re`iju, jer je to ne{to ~ime se `elim dalje baviti

Stotinu bilborda najavljuje album
Zimi}-Mijovi}: U Sarajevu bila samo dva dana

spakovala je kofere i otputovala u Njema~ku, gdje je stekla sjajno iskustvo na setovima Kristijana Petcolda. U

Sre}a i trud
Iako smatra da se u `ivotu sve de{ava s razlogom, za svoj uspjeh u inozemstvu Luna Zimi}-Mijovi} prvenstveno je zahvalna svome menad`eru Georgu Georgiju. - Ima tu malo sre}e i truda. Moja je sre}a to {to sam s ~etrnaest godina upoznala svog agenta iz Berlina Georga Georgija, koji me je uputio na kasting za film Kristijana Petcolda. Zapravo, u po~etku nisam ni znala koliko je on slavan reditelj i, kada su mi svi po~eli srda~no ~estitati, shvatila sam da je rije~ o velikom znalcu - govori Luna. iju}i sre}u i zadovoljstvo zbog novog uspjeha. Ina~e, Luni, koja je postala poznata po ulozi u filmu „Grbavica“ rediteljice Jasmile @bani}, posljednjih nekoliko mjeseci kao da su se svi putevi otvorili. Nakon {to je zavr{ila srednju {kolu, me|uvremenu, film „Circus fantasticus“, u kojem je Luna, tako|er, ostvarila va`nu ulogu, odnio je ~ak sedam nagrada na 13. festivalu slovenskog filma. - Moglo bi se re}i da `ivim sto na sat, ali se ne{to posebno ne razli-

kujem od svojih vr{njaka. Dodu{e, istina je da s prijateljima rijetko razgovaram o filmu, ali to je zato {to je glumu te{ko razumjeti ako nisi glumac. Recimo, film „Circus fantasticus“, koji je ra|en na vrlo specifi~an na~in, razumjela sam veoma dobro i vjerovala sam u njegov veliki uspjeh, {to se pokazalo ta~nim - govori devetnaestogodi{nja Luna. Prepakirala kofere Ipak, najve}i rezultat kada je rije~ o ovladavanju novim gluma~kim vje{tinama mlada glumica, tvrdi, stekla je rade}i posljednji mjesec za njema~ku kinematografiju. - Iskustvo koje mi je pru`ilo snimanje filma „Dreileben-Etwas Besseres als den Tod“ je neprocjenjivo. Upoznala sam najbolje stru~njake posla kojim se i sama

`elim baviti. Dva mjeseca uzastopno zajedno smo provodili po deset sati dnevno. Svi smo se sprijateljili i mislim da }e se na filmu vidjeti koliko smo mnogo radili i zezali se na setu - ka`e Zimi}Mijovi} te otkriva da }e premijera ovog filma biti uprili~ena na Berlinaleu 2011. godine. Dva dana odmora do odlaska na snimanje novog filma u Hrvatsku i Holandiju k}erka novinarskog para Vlastimira Mijovi}a i Amre Zimi} iskoristila je da u Sarajevu prepakira kofere i da upi{e prvu godinu studija na Sarajevskoj filmskoj akademiji. - Upisala sam re`iju, jer je to ne{to ~ime se `elim dalje baviti. Kada se vratim iz Holandije krajem oktobra, potpuno }u se posvetiti fakultetu - isti~e Luna na kraju razgovora.
A. ISLAMAGI]

U bh. gradovima proteklih dana moglo se primijetiti dosta bilborda, ta~nije stotinu, s najavom novog CD-a Jasmina Joldi}a „Mrva ljubavi“. Prijateljstvo s estradnim menad`erom Almirom Bracom Berberovi}em proizvelo je izdavanje Jasminovog muzi~kog prvjenca, a objavit }e ga doma}a izdava~ka ku}a „Valentino rekords“. Pjeva~ev menad`ment, na ~elu s Berberovi}em, iza kojeg stoji organizacija niza uspje{nih koncerata Zdravka ^oli}a, @eljka Joksimovi}a, @eljka Samard`i}a i drugih, ovih dana po~inje agresivnu medijsku kampanju.

- Nijedan pjeva~ s ovih prostora nije imao ovoliko d`ambo plakata pa saradnici u {ali Jasmina zovu Mister D`ambo - govori Berberovi}. Jasmin je prvi CD snimao u saradnji sa Suadom Juki}em [uletom u studiju „In Takt“ te s Geronimom i Sr|anom Simi}em Kambom. Kako je Jasminov menad`erski tim zadu`en za organizaciju koncerata @eljka Joksimovi}a u zeni~koj Areni 30. oktobra i u Mejdanu u Tuzli 13. novembra, mo`da ga publika bude imala priliku vidjeti na nekom od L. S . R. njih.

Promocija u „Avaz Twist Toweru“

Premijera „Vulkana“ 13. oktobra

CAFE @eljko Joksimovi} u Australiji PANORAMA
Lucija [erbed`ija priprema se za premijeru bratovog filma
kengura Joksimovi} ostaje do 17. oktobra, a nakon toga ima u planu i koncerte u Bosni i Hercegovini. Glumica Lucija [erbed`ija uskoro }e pro{etati crvenim tepihom na premijeri filma „72 dana“, koji je rediteljsko-scenaristi~ki prvjenac njenog starijeg brvnom sama brine za sina Sergeja (2) i {estomjese~nu k}erku Anastaziju. Nakon {to se u petak dru`io sa svojim fanovima u Zenici, Elvir Lakovi} Laka kuje planove o nastavku turneje, na kojoj }e promovirati novi album „Stvorenje“. Harizmati~ni

@eljko Joksimovi}, pjeva~

Muzaferija na snimanju spota Elvir Lakovi} Laka, pjeva~

@eljko Joksimovi} je ve} nekoliko dana u Australiji, gdje na koncertnoj turneji predstavlja svoj aktuelni album „Ljubavi“. U zemlji

Lucija [erbed`ija, glumica

ata Danila [erbed`ije. Lucijin suprug Filip Gaji} `ivi u Beogradu, dok se ona ugla-

pjeva~ `eli da obi|e cijelu Bosnu i Hercegovinu, a u planu su i nastupi u regionu. L. S . R.

Armin Muzaferija definitivno je utvrdio vrijeme i mjesto promocije novog spota „Vulkani“ - u srijedu, 13. oktobra, u „Avaz Twist Toweru“. Mladi pjeva~ nedavno je snimao ovaj spot na atr-

aktivnim lokacijama u Istanbulu i o~ekuje se da nakon premijere osvoji publiku u cijelom regionu. Na promociji u „Avaz Twist Toweru“ Armina }e podr`ati brojni prijatelji i zvanice. A. I.

34

Nedjelja, 10. oktobar/listopad 2010.

Dnevni avaz

PRIVREMENI IZVJEŠTAJ ZA 40. KOLO TV BINGA ODR@ANO DANA 08.10.2010.godine
BROJEVI PO REDOSLIJEDU IZVLA^ENJA:
1. 16. 31. 34. 37.

LUTRIJA
BOSNE i HERCEGOVINE
13. 28.

80 60 18 85 42

2. 17. 32. 35. 38.

24 68 16 50 63

3. 18. 33. 36. 39.

14 52 78 38 35

4. 19.

56 25

5. 20.

02 21

6. 21.

55 48

7. 22.

40 45

8. 23.

41 29

9. 24.

03 43

10. 25.

39 20

11. 26.

34 07

12. 27.

70 81

01 37

14. 29.

30 26

15. 30.

23 12

40.

46

41.

49

42.

84

43.

75

BINGO 33 (JACK-POT) BINGO 36 BINGO 37+

NIJE IZVU^EN NIJE IZVU^EN IMA

OÈEKIVANI JACK POT ZA 4. VANREDNO KOLO TV BINGA 2.750.000,00 KM
BINGO IZVUÈEN NA 43. BROJU
BROJ DOBITAKA I IZNOSI DOBITAKA :
BINGO 37+ IMA DOBITAKA: 1 . . . . . . . . . . . . . . . .44.703,40 KM SA 10 POGODAKA (2 REDA ) IMA DOBITAKA: 23 . . . . . . . . . . . . . . . .1.166,20 KM SA 5 POGODAKA (1 RED ) IMA DOBITAKA: 11.606 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4,60 KM
JACK POT ZA 40. KOLO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2.515.348,90 KM UPLAÆENO JE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 344.689,50 KM NAGRADNI FOND 60% . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .206.813,70 KM FOND ZA NAGRADNU IGRU IGRAÈ-GOST . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28.000,00 KM FOND ZA BINGO 37+ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .44.703,40 KM PRENESENI IZNOS U JACK-POT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44.703,40 KM FOND ZA 10 POGODAKA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .26.822,00 KM FOND ZA 5 POGODAKA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53.684,80 KM FOND ZA GLEDAOCE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8.900,00 KM

DOBITAK BINGO 37+

SARAJEVO
ZASTUPNIK : 00228 4150395 033-3330343-84 1xB37+

DOBICI SA 10 POGODAKA (2 REDA)
ZASTUPNIK : 00044 ZASTUPNIK : 00145 ZASTUPNIK : 00220 4070123 033-1264089-29 1x2RED ZASTUPNIK : 00068 4130941 033-0236085-06 1x2RED ZASTUPNIK : 00150 4110017 033-3286147-74 1x2RED ZASTUPNIK : 00254

4070020 033-2008923-23 1x2RED ZASTUPNIK : 00085

4060359 033-2212278-51 1x2RED ZASTUPNIK : 00164

4150259 033-0887727-46 1x2RED ZASTUPNIK : 00449

DOBITNICI ULTRA PLUS PAKETA BH TELECOMA U 40. KOLU
1. ZASTUPNIK : 00126 VOGOŠÆA 4140086 033-1062989-59 2. ZASTUPNIK : 00116 KAKANJ 4150425 032-0465555-69 3. ZASTUPNIK : 00047 SARAJEVO 4110003 033-2926675-32 4. ZASTUPNIK : 00206 TUZLA 4140209 033-1919382-32

4110088 033-0870058-13 1x2RED ZASTUPNIK : 00108

4150971 033-1180821-07 1x2RED ZASTUPNIK : 00186

4130010 033-2017685-62 1x2RED ZASTUPNIK : 00624

4130002 033-1470003-39 1x2RED

4140133 032-0879750-07 1x2RED 4120100 033-3275508-18 1x2RED ZASTUPNIK : 00199 ZASTUPNIK : 00726 4150107 033-2447287-72 1x2RED ZASTUPNIK : 00746

DOBITNICI U IGRI IGRAÈ- GOST (SMS) IZ 39. KOLA
ZASTUPNIK : 00145 - ZENICA 4011396 033-0238054-91 ZASTUPNIK : 00139 - ZENICA 4020073 033-1880449-81 ZASTUPNIK : 00567 - HAD@IÆI 1.000,00 KM 3.070,00 KM 1.000,00 KM 3960154 032-1266615-25 ZASTUPNIK : 00619 - TUZLA 4010304 033-2116851-87 ZASTUPNIK : 00542 - TUZLA 4030161 033-2069157-28 4.610,00 KM 15.360,00 KM

ZASTUPNIK

: 00120

4130027 033-2761969-40 1x2RED ZASTUPNIK : 00126

4060101 032-2693141-11 1x2RED 4140562 032-2688634-00 1x2RED ZASTUPNIK : 00208

4150379 033-2771134-41 1x2RED 4150413 033-2771422-96 1x2RED ZASTUPNIK : 00132

NAGRADE U IGRI IGRA^-GOST ZA NAREDNU EMISIJU TV BINGO
1. 16.540,00 KM 5. 3.310,00 KM 2. 9.920,00 KM 6. 1.000,00 KM 3. 6.620,00 KM 7. 1.000,00 KM 4. 4.960,00 KM 8. 1.000,00 KM

4150157 033-2383051-71 1x2RED ZASTUPNIK : 00218

4140130 033-2004413-56 1x2RED ZASTUPNIK : 00783

4120710 033-2295510-49 1x2RED

4150457 033-1517570-36 1x2RED

4140425 033-0236717-10 1x2RED

DOBITNICI U IGRI IGRAÈ - GOST (SMS) U 40. KOLU
ZASTUPNIK : 00307 VISOKO 4110015 033-3389026-73 ZASTUPNIK : 00302 TEŠANJ 4120124 033-3284251-60 ZASTUPNIK : 00331 TEŠANJ
LUTRIJA BiH SARAJEVO 09.10. 2010.godine

4130059 033-1529813-06 ZASTUPNIK : 00009 SARAJEVO 4130493 033-0799650-11 ZASTUPNIK : 00399 BIHAÆ 4120193 033-3439349-01

GARANTOVANI JACK POT ZA 4.VANREDNO KOLO IGRE BING0 PLUS 50.000,00 KM
IZVU^ENI BROJEVI BINGA PLUS

1

4

7

0

2

1

KONAÈAN IZVJEŠTAJ 39. KOLA TV TOMBOLE BINGO OD 01.10.2010.god. NA OSNOVU PRIVREMENOG IZVJEŠTAJA I ZAPISNIKA O OSNOVANIM I NEOSNOVANIM PRIGOVORIMA L U T R I J A B i H OBJAVLJUJE KONAÈAN IZVJEŠTAJ ZA 39. KOLO TV TOMBOLE-BINGO: OSNOVANIH I NEOSNOVANIH PRIGOVORA ZA: BINGO 33 (JACK POT),BINGO 36 i BINGO 37+ NIJE BILO

PRIVREMENI IZVJEŠTAJ ZA 40. KOLO IGRE BINGO PLUS OD 08.10.2010.godine
U 40. KOLU UPLAÆENO JE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .72.909,50 KM NAGRADNI FOND JE 60% . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43.745,70 KM FOND ZA DOBITAK BINGO PLUS 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7.192,24 KM FOND ZA OSTALE DOBITKE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36.553,46 KM

BROJ DOBITAKA I IZNOSI DOBITAKA
BINGO 37+ DOBITAKA IMA 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .43.716,60 KM SA 10 POGODAKA (2 REDA) DOBITAKA IMA 57 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .460,20 KM SA 5 POGODAKA (1 RED ) DOBITAKA IMA 12.504 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4,00 KM JACK POT ZA 39. KOLO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.469.658,70 KM UPLAÆENO JE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .338.110,50 KM NAGRADNI FOND 60% . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 202.866,30 KM FOND ZA NAGRADNU IGRU IGRAÈ-GOST . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28.000,00 KM FOND ZA BINGO 37+ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43.716,60 KM PRENESENI IZNOS U JACK POT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43.716,60 KM FOND ZA 10 POGODAKA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .26.229,90 KM FOND ZA 5 POGODAKA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50.303,20 KM FOND ZA GLEDAOCE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10.900,00 KM

BROJ DOBITAKA I IZNOSI DOBITAKA
BINGO PLUS 6 . . . . . . . . . . . . . . DOBITAKA NEMA FOND DOBITAKA BINGO PLUS 6 SE PRENOSI U JACK POT BINGO PLUS 5 DOBITAKA IMA 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.596,10 KM BINGO PLUS 4 DOBITAKA IMA 15 . . . . . . . . . . . . . . . . . .719,20 KM BINGO PLUS 3 DOBITAKA IMA 130 . . . . . . . . . . . . . . . . . .110,60 KM BINGO PLUS 2 DOBITAKA IMA 1.340 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,00 KM BINGO PLUS 1 DOBITAKA IMA 12.889 . . . . . . . . . . . . . . . . . .0,50 KM DOBITAK BINGO PLUS 5 ZASTUPNIK : 00726 4150592 033-2447021-12 1x5

DOBICI BINGO PLUS 4
ZASTUPNIK ZASTUPNIK ZASTUPNIK ZASTUPNIK ZASTUPNIK ZASTUPNIK ZASTUPNIK ZASTUPNIK ZASTUPNIK ZASTUPNIK ZASTUPNIK ZASTUPNIK ZASTUPNIK ZASTUPNIK ZASTUPNIK : 00038 : 00107 : 00155 : 00163 : 00196 : 00308 : 00312 : 00315 : 00325 : 00346 : 00355 : 00421 : 00654 : 00738 : 00768 4140388 033-1217021-55 1x4 4110224 033-0527021-98 1x4 4150004 033-1137021-11 1x4 4150260 032-0567021-74 1x4 4130068 033-1357021-92 1x4 4140335 033-2217021-84 1x4 4140304 033-1077021-72 1x4 4060060 033-3197021-73 1x4 4150983 033-0697021-87 1x4 4140221 033-3977021-94 1x4 4150041 033-3797021-12 1x4 4140019 033-0707021-70 1x4

ZADNJI DAN NAPLATE DOBITAKA ZA 39. KOLO TV BINGA JE 08.11.2010.GODINE
LUTRIJA BiH SARAJEVO 09.10. 2010.godine

KONAÈAN IZVJEŠTAJ 39. KOLA IGRE BINGO PLUS OD 01.10.2010.god. NA OSNOVU PRIVREMENOG IZVJEŠTAJA I ZAPISNIKA O OSNOVANIM I NEOSNOVANIM PRIGOVORIMA L U T R I J A B i H OBJAVLJUJE KONAÈAN IZVJEŠTAJ ZA 39. KOLO IGRE BINGO PLUS : OSNOVANIH I NEOSNOVANIH PRIGOVORA ZA: BINGO PLUS 6 i BINGO PLUS 5 NIJE BILO

U 39. KOLU UPLAÆENO JE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .71.205,00 KM NAGRADNI FOND JE 60% . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42.723,00 KM FOND ZA DOBITAK PRVE VRSTE (6.993,40 + JP 41.098,50) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .48.091,90 KM FOND ZA OSTALE DOBITKE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .35.729,60 KM BROJ DOBITAKA I IZNOSI DOBITAKA : BINGO PLUS 6 - JACK POT DOBITAKA IMA 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .50.000,00 KM BINGO PLUS 5 DOBITAKA IMA 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3.496,70 KM BINGO PLUS 4 DOBITAKA IMA 12 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 874,20 KM BINGO PLUS 3 DOBITAKA IMA 123 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 113,70 KM BINGO PLUS 2 DOBITAKA IMA 1.266 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,00 KM BINGO PLUS 1 DOBITAKA IMA 12.980 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0,50 KM ZADNJI DAN NAPLATE DOBITAKA ZA 39. KOLO IGRE BINGO PLUS JE 08.11.2010.GODINE

4150074 033-3257021-12 1x4 4150421 033-2157021-45 1x4 4150209 033-0977021-07 1x4

SMS PORUKE ZA IGRU IGRA^-GOST SLATI NA BROJ TELEFONA 091 - 412 - 600 ( BH Telecom, cijena poruke 0,50 KM + PDV ) 063 - 88 - 870 ( HT Mobilne telekomunikacije,cijena poruke 0,49 KM + PDV ) SMS PORUKE ZA 4.VANREDNO KOLO TV BINGA SLATI NA BROJ TELEFONA 091 - 412 - 601 ( BH Telecom, cijena poruke 0,50 KM + PDV ) 063 - 88 - 871 ( HT Mobilne telekomunikacije,cijena poruke 0,49 KM + PDV )

LUTRIJA BiH SARAJEVO

09.10.2010.godine

ROK ZA PRIGOVORE : ZA DOBITAK 1. i 2. VRSTE 4 DANA OD PRVOG IDU]EG DANA PO OBJAVLJIVANJU PRIVREMENOG IZVJE[TAJA, ZA DOBITAK 3. VRSTE 10 DANA PO OBJAVLJENOM PRIVREMENOM IZVJE[TAJU

SVE [TO VAS INTERESUJE O IGRAMA NA SRE]U KOJE PRIRE\UJE L U T R I J A BiH MO@ETE SAZNATI NA tel. 090-22-00-22 * AUTOMATSKE TELEFONSKE INFORMACIJE * ILI NA NA[EM WEB SITE www.lutrijabih.ba

VREMEPLOV

10. oktobar 2010.

DOGODILO SE
1835. - U Mostaru otvorena Tiskara katoli~kog poslanstva, prva {tamparija u Hercegovini. 1865. - D`on Vesli Hajet (John Wesley Hyatt) patentirao igru bilijar. 1913. - Probijen Panamski kanal dug 81,6 kilometara, koji je spojio Atlantski i Tihi okean. 1975. - ^uvene filmske zvijezde Ri~ard Barton (Richard Burton) i Elizabet Tejlor (Elizabeth Taylor) vjen~ali se po drugi put. Sljede}e godine ponovo su se razveli. Ukupno su se vjen~avali i razvodili pet puta.

22
OPREZ Poslovni, porodi~ni ili zdravstveni problem

Dnevni avaz, nedjelja, 10. oktobar/listopad 2010.

sveznadar
LJEPOTA [ta nam preporu~uju dermatolozi

35

Ta~no Neta~no
pitanje je problem koji se 1.Balkanskovrijeme krize Osmanskog javlja u carstva u 19. stolje}u? Artur je jedan kraljeva iz razdoblja seobe naroda 2.500. godine? od britanskih keltskih oko vo|u Atenjani nazivali Pravedni3.Nije poznato kojeg su svog vojskokom?
1. TA^NO

Neprolazni umor mo`e biti znak ozbiljne bolesti
Me|u uzrocima stalnog umora, po rije~ima ljekara, mogu biti anemija, usporen rad {titnja~e, pa ~ak i problemi sa srcem
Spavate preporu~enih sedam ili osam sati, no osje}aj umora jednostavno ne prolazi? Ne postoji li obja{njenje poput nekih poslovnih ili porodi~nih psiholo{kih optere}enja, svakako bi, preporu~uju stru~njaci trebali posjetiti ljekara. Naime, me|u uzrocima stalnog umora mogu biti anemija, rad {titnja~e, pa ~ak i problemi sa srcem. Ako umor ne prolazi vi{e od mjesec dana, a ne postoji obja{njenje za njega, posjetite ljekara, savjetuju kardiolozi. Iako su uistinu rijetki slu~ajevi kada je umor povezan s nekom ozbiljnom tegobom nije na odmet navesti nekoliko zdravstvenih problema koji se mogu skrivati iza ovog poreme}aja. Me|u prvima je anemija do koje mo`e do}i zbog nedostatka folne kiseline ili vitamina B12, no mo`e je uzrokovati i bolest bubrega. Ni{ta manje ozbiljna je hipotireoza, odnosno neaktivna {titnja~a ~iji su dodatni simptomi sporost, pa ~ak i sklonost depresiji. - Jedan od razloga umora mo`e biti i netolerancija na hranu, ka`e dr. Rudi Rivera (Rudy) objasniv{i kako ~ak i blaga netolerancija na hranu mo`e dovesti do osje}aja pospanosti. Najbolje rje{enje je test alergije na hranu te uklanjanje problemati~nih namirnica iz obroka.

Hrana za zdravu ko`u, kosu i nokte
Vitamini C i E djeluju kao antioksidansi, smanjuju o{te}enja }elija koja nastaju djelovanjem slobodnih radikala, a ima ih u vo}u i povr}u
Ako se za o~i govori da su ogledalo du{e, ko`a je ogledalo op}eg stanja zdravlja. Mnogobrojni su znaci i promjene na ko`i koji nastaju tokom `ivota i upu}uju na eventualne poreme}aje ili nedostatke vitamina i minerala. Dermatolozi savjetuju kako se hraniti da biste imali zdravu ko`u, nokte i kosu. Vitamini C i E djeluju kao antioksidansi, smanjuju o{te}enja }elija koja nastaju djelovanjem slobodnih radikala. Preporu~ene namirnice: Citrusno vo}e, brokula, paprika, karfiol. Vitamin A. U nedostatku ovoga vitamina ko`a postaje suha. Preporu~ene namirnice: Vo}e i povr}e su bogati ovim vitaminom. Kompleks vitamina B. U slu~aju nedostatka ovih vitamina dolazi do upale ko`e ili ~ak do gubitka dlake. Preporu~ene namirnice: Banane, jaja, ri`a. Selen. Ovaj mineral, vjerovatno, ima zna~ajno mjesto u prevenciji karcinoma ko`e. Preporu~ene namirnice: Selenom su bogati morska riba, rakovi i {koljke, bijeli luk, jaja. Cink je zna~ajan mineral, pogotovo ako imate problema sa aknama. Preporu~ene namirnice: Cink sadr`e ostrige i piletina. Izvorska voda sadr`i dovoljne dnevne koli~ine prirodnih minerala.

Rje{avanje balkanskog pitanja 19. stolje}a
Balkansko pitanje je problem koji se javlja u vrijeme krize Osmanskog carstva u 19. stolje}u kad se ozbiljno po~ela dovoditi u pitanje osmanlijska prisutnost na Balkanu i kada je promovirana krilatica „Balkan balkanskim narodima“. U sklopu rje{avanja tog pitanja odr`an je Berlinski kongres (na slici) i provedena austro- ugarska okupacija Bosne i Hercegovine, vo|eni su balkanski ratovi i zapo~et je Prvi svjetski rat.
2. TA^NO

Danas je Svjetski dan mentalnog zdravlja. Obilje`ava se 10. oktobra svake godine u organizaciji Svjetske federacije za mentalno zdravlje (WFMH) u vi{e od stotinu zemalja {irom svijeta. To je jedinstvena kampanja na svjetskom nivou koja nagla{ava va`nost unapre|ivanja mentalnog zdravlja i usmjerava pa`nju na probleme mentalnog zdravlja. 1998. - Tuzlanski aerodrom Dubrave otvoren za civilni saobra}aj. 2001. - Ameri~ki Federalni istra`ni biro (FBI) objavio spisak i podatke o 22 najtra`enija terorista dana{njice. 2002. - ^lanovi Me|ureligijskog vije}a (MRV) BiH potpisali u Sarajevu usagla{eni tekst za zakon o slobodi vjere i pravnom statusu crkava i vjerskih zajednica u BiH.

Ako umor traje mjesec posjetite ljekara

Cinka ima u piletini

Legendarni kralj historijski nepoznat
Artur je jedan od britanskih keltskih kraljeva iz razdoblja seobe naroda oko 500. godine. O njemu je kao o historijskoj li~nosti vrlo malo poznato, ali je nasuprot tome njegov lik izrazito dobro obra|en u legendama. Prve legende zabilje`ene su ve} tokom osmog stolje}a, a u njima je prikazan kao vo|a Britanaca u njihovom otporu anglosaksonskim osvaja~ima. U razvijenom srednjem vijeku (od 12. stolje}a) lik kralja Artura transformira se u prototip idealnoga vladara, uporediv sa Karlom Velikim iz francuskih legendi, i viteza, a njegovi velika{i u elitno dru{tvo vitezova (vitezovi okruglog stola), te je o njemu i njima sastavljen niz vite{kih romana francuskih, njema~kih i engleskih autora u kojima je definitivno oblikovana ideolo{ka pozadina srednjovjekovnog vite{tva. Zbog izra`ene simbolike dobra i zla, legende o kralju Arturu i poslije su, ve} do najnovijeg doba, predmet umjetni~kog zanimanja (knji`evnost, pozori{te, film, muzika).
3. NETA^NO

ORDINACIJA

Istra`ivanje u Milanu

Stafilokok i promjene na ko`i
Re~eno mi je da moje dijete ima stafilokok u nosu i da je to uzrokovalo promjene na ko`i. O ~emu se radi, pita G. L. iz Sarajeva.
Piodermije su bakterijske gnojne infekcije ko`e koje su uzrokovane piogenim bakterijama streptokokom i stafilokokom. Od streptokoka naj~e{}i uzro~nik piodermija je beta hemoliti~ki streptokok grupe A, a od stafiloDr. Katarina Dujmovi}, koka Stadermatovenerolog phylococcus aureus. Rezervoar ovih bakterija uglavnom je sluznica nosa, usne {upljine i analne regije. O{te}ena i vla`na ko`a, dugotrajna upotreba kortikosteroida ili citostatika, imunodeficijencija ili nizak higijenski standard dovode do poreme}aja fiziolo{ke flore ko`e {to omogu}ava nastanak bakterijskih oboljenja ko`e. Oboljenja ko`e uzrokovana stafilokokima i streptokokama veoma su ~esta u dje~ijoj dobi.

Proteinski koktel za du`i `ivot
Provedena testiranja su pokazala da mje{avina tri aminokiseline mo`e znatno produ`iti trajanje `ivota. Nau~nici s milanskog univerziteta napominju kako ovi rezultati jo{ nisu potvr|eni na ljudima. Prema njihovim nalazima, mi{evi ko- Aminokiseline koriste i bodibilderi za ji su u vodi dobivali odr`avanje mi{i}ne mase aminokiseline leuna u prevenciji i kontroli cin, izoleucin i valin su bolesti povezanih s odma`ivjeli prosje~no 12 posto klom `ivotnom dobi kod du`e, te su bili op}enito u ljudi. boljoj tjelesnoj formi. Ove aminokiseline su Stru~ni ~asopis „Cell klju~ne za izgradnju proMetabolism“ dodaje kako teina, a koriste ih i bodibije potrebno detaljnije is- lderi za odr`avanje mitra`iti ulogu aminokiseli- {i}ne mase.

Kulinarski kutak

Pilav s piletinom

I nau~no dokazano

RO\ENI
1731. - Ro|en Englez Henri Kevendi{ (Henry Cavendish), pronalaza~ hidrogena. 1831. - U mjestu Le Ronkole ro|en veliki italijanski kompozitor \uzepe Verdi (Giuseppe Verdi).

Specijalisti~ka dermatovenerolo{ka ordinacija

Dr. Dujmovi}
Tekija ~ikma 9/I, Sarajevo Tel: 033/22 55 98, 061/50 42 05 e-mail: kdujmovic@yahoo.com

UMRLI
680. - U strana~kim borbama koje su dovele do rascjepa islamskog svijeta na sunite i {iite, u bici kod Kerbele, na Eufratu, ubijen Husein, pretendent na halifski prijesto dinastije Alida. 1954. - Umro Aburahman Adil ef. ^oki}. 1981. - Umrla Mica Todorovi}, jedna od najve}ih akademskih slikarica BiH. 1985. - Umro ameri~ki filmski glumac, reditelj i producent Orson Vels (Orson Welles). Njegov prvi film, „Gra|anin Kejn“, ubraja se u najve}e klasike kinematografije. 1985. - Umro ameri~ki filmski i pozori{ni glumac Jul Briner (Yul Brynner), dobitnik Oscara za ulogu u filmu „Kralj i ja“, mjuzikl u kojem je godinama igrao i u pozori{tu. 1992. - Troje {ti}enika Doma za siro~ad „Ljubica Ivezi}“ u Sarajevu ubijeno, a 13 ih je te{ko ranjeno od granate upu}ene sa srpskih polo`aja koja je pogodila ovu ustanovu. Nakon prebacivanja povrije|enih u medicinske ustanove, ljekari su izvr{ili osam amputacija. 2000. - Umrla Sirimavo Bandaranaike (84), biv{a predsjednica vlade [ri Lanke (1960- 1977), prva `ena premijer u svijetu.

Potrebno je: 400 g pile}eg filea, 30 ml maslinovog ulja, 70 g luka, 300 g tikvica, 5 g bijelog luka, 400 g paradajza, 300 g ri`e, 10 g koko{ije kocke za supu, 600 ml vode, 100 g smrznutog gra{ka. Na~in pripreme: 1. Pile}i file narezati na tanje kockice, pa ispe}i na malo zagrijanog maslinovog ulja (sa svake strane 3 minute). Pe~ene komadi}e piletine izvaditi iz tave. 2. Na istom ulju kratko prepr`iti sitno sjeckani luk, oguljenu i na kockice narezanu tikvicu, te protisnuti bijeli luk. Dodati paradajz narezan na kockice i ri`u, te zaliti supom koju ste prethodno pripremili od ko-

Pasiflora smiruje `ivce
Sistematsko testiranje dodataka prehrani i ljekovitog bilja koje navodno ubla`ava simptome tjeskobe donosi sna`ne dokaze u korist Pasiflore i kava-kave te kombinacije L-lysina i L-arginina. Rezultati objavljeni u „Nutrition Journal“ temelje se na 24 prija{nje studije s vi{e od 2.000 osoba. [ahin Lakhan i Karen Vijeira iz „Global Neuroscience Initiative Foundation“ iz Los An|elesa, neprofitne organizacije za dobrobit mentalno oboljelih tvrde: - Na{a istraga treba pomo}i osobama koje imaju mentalne smetnje kao i onima koji istra`uju podru~je tjeskobe. Ustanovili smo da Pasiflora ili kava-kava te L-

ko{ije kocke i vode. Sve dobro izmije{ati. 3. Kad prokuha, smanjiti vatru, poklopiti i kuhati pet minuta. Umije{ati pe~ene komade piletine i smrznuti gra{ak, poklopiti i kuhati jo{ pet minuta ili dok sva teku}ina ne izlapi. 4. Lagano promije{ati, skloniti s vatre i ostaviti poklopljeno pet minuta prije poslu`ivanja.

Pasiflora: Ubla`ava simptome tjeskobe

lysin i L-arginin djeluju protiv tjeskobe, ali poznati pripravci, poput kantariona i magnezija ne, pojasnio je Lakhan.

Uvjeti za penziju
Imam 61 godinu `ivota i 29 upla}enog radnog sta`a. Poslodavac mi nudi odlazak na biro za zapo{ljavanje uz otpremninu. Kada bi to prihvatila, da li bih nakon jedne godine provedene na birou mogla i}i u penziju po osnovu za `ene 55 godina `ivota i 30 godina radnog sta`a, pita E. T. iz Bugojna.
Odredbom ~lana 31. stav 2. Zakona o posredovanju u zapo{ljavanju i socijalnoj sigurnosti nezaposlenih osoba, propisano je da se na PIO osigurava nezaposlena osoba kojoj nedostaju tri godine do stjecanja uvjeta za starosnu penziju u skladu sa Zakonom o penzijskom i invalidskom osiguranju. Radi ostvarivanja tog prava nezaposlena osoba prijavljuje se nadle`noj slu`bi za zapo{ljavanje prema mjestu prebivali{ta. Prema tome, ukoliko imate 29 godina sta`a i ukoliko je za sve godine upla}en doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje, po prekidu radnog odnosa, mo`ete se prijaviti slu`bi za zapo{ljavanje da vam vr{i uplatu doprinosa za PIO za jednu godinu koliko vam nedostaje za ostvarivanje prava na prijevremenu starosnu penziju. Nakon isteka perioda od godine dana mo`ete podnijeti zahtjev za ostvarivanje prava na penziju. Me|utim, prije prekida radnog odnosa provjerite u mati~noj evidenciji u Poslovnici penzijskog i invalidskog osiguranja u Bugojnu da li je za 29 godina sta`a upla}en doprinos.

Prava udovice
@ivjela sam sa mu`em u vanbra~noj zajednici od juna 2007. godine. Desetog septembra 2009. godine smo se vjen~ali. Nakon toga mu` je umro 16. maja 2010. Imam li pravo na mu`evu penziju iz Slovenije, pita ~itateljka iz Sarajeva.
Odredbom ~lana 110. Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju Republike Slovenije propisano je da udovsku penziju mo`e imati udova umrlog osiguranika ako je do smrti osiguranika po kojem joj ide pravo napunila 53 godine starosne dobi. Udova koja do osiguranikove smrti nije napunila 53 godine starosti, a navr{ila je 48 godina, stje~e pravo na udovsku penziju kad napuni 53 godine. Kako u pitanju niste naveli koliko godina ste imali u momentu smrti va{eg supruga, sa sigurno{}u ne mo`emo utvrditi ispunjavate li uvjete za slovena~ku porodi~nu penziju, ali to }ete iz datih podataka mo}i sami utvrditi.
Federalni zavod PIO
HUMANITARNI RADNIK K]I ZEVSA, BO@ICA PORO\AJA

IME TURSKOG KO[ARKA[A NA SLICI

DRAMA BRANKA GAVELE

MILANO

TURSKI DR@AVNIK KEMAL

LU@NA SO, NITRAT

GLUMICA AREPINA

NA TAJ NA^IN

ALT

PJEVA^ICA PANI]

@ITELJI ATINE

HRVATSKA PJEVA^ICA MERI

Atenjani su Aristida nazivali Pravednikom
Ne mo`e se re}i kako nije poznato kojeg su svog vojskovo|u Atenjani nazivali Pravednik. Bio je to Aristid, atenski vojskovo|a i dr`avnik, Lizimahov sin. Strateg u Maratonskoj bici 490. godine prije nove ere (na slici), arhont eponim 489. do 488. prije nove ere. Zbog sukoba s Temistoklom prognan je 482. ali je uo~i bitke kod Salamine 480. godine pomilovan i u njoj znatno doprinio gr~koj pobjedi. Predvodio je Atenjane u bici kod Plateje 479. godine, da bi u nastavku ratovanja protiv Perzijanaca predvodio atensku mornaricu. Ostalo je zabilje`eno da je bio i tvorac prvoga ati~koga pomorskog saveza 477. godine prije nove ere.

”OVER THE EDGE” INDIJSKI LIRSKI PJESNIK MINERAL IZ ATAKAME KOLOIDNA TVAR PRILI^NO NIZAK UTEG BIV. GEN. SEKR. UN KOFI KILOLITAR DIO TELEVIZORA (mn.) OBIM

UZ, KRAJ, PRI

Kupon za odgovore
Obavezno prilo`ite kupon iz novina. Na koverti nazna~ite: “Za kontakt stranu”. Pitanja mo`ete slati i na e-mail: redakcija@avaz.ba

RJE[ENJE IZ PRO[LOG BROJA PAUK, PLAKAR, KRASTICA, T, VO, ITAS, SKA, ALA[A, TONAC, HALILHOD@I], IDE, ARMATUR, DEFEKT, KINA 2310

SPISATELJICA KRISTI

MLIJE^NI NAPITAK

DR@AVNA BLAGAJNA PREZIME TURSKOG KO[ARKA[A NA SLICI

I.].

36

Nedjelja, 10. oktobar/listopad 2010.

Dnevni avaz
Izdajem pos. prostor na [ipu (nov) od 35 m2. Tel. 062 320 648. Izdajem poslovni prostor 32 m2, ul. Bolni~ka, povoljno za zanatstvo, usluge, ili kancelariju. Tel. 061 203 367. Izdajem poslovni prostor kod @eljinog stadiona 32 m2, vrlo povoljno. Tel. 062 972 512. Izdajem poslovni prostor za razne namjene, Tibra-pacifik, Ned`ari}i. Tel. 061 221 706. Izdajem prazan stan 65 m2, c. grijanje, sa parkingom, I sprat, Saraj polje. Tel. 061 545 358. Izdajem sobu, dva le`aja na no}enje, 20 KM. Tel. 061 911 928. Izdajem stan-kancelarijski prostor 70 m2, III sprat, kod Katedrale. Tel. 062 812 183. Izdajem trosoban stan Dolac Malta, namje{ten, porodici na du`i period. Tel. 061 610 551. Jednokrevetna soba sa grijanjem 120 KM, mu{karcima iz Federacije. Tel. 062 467 823. Jednokrevetna soba sa upotrebom kuhinje i grijanjem, studentici (Mejta{). Tel. 207-425. Kobilja glava Sarajevo, izdajem jednosoban stan studentima. Tel. 062 940 227. Kod Holiday Ina namje{ten stan 80 m2, M. Dvor. Tel. 066 753 977. Kod Holiday inna, namje{ten stan 80 m2, ekstra. Tel. 061 897 959. Kod Vije}nice u Sarajevu, izdajem dvosoban stan studenticama ili zaposlenoj `eni, poseban ulaz. Tel. 062 682 185. Ko{. brdo, A. Hangija, dvosoban stan nenamje{ten, 1. sprat, eta`no grijanje, kabl. TV. Tel. 033 442-998 i 062 139 085. Lijepo ure|en kancel. protor, namje{ten, za{ti}en, u posl. centru Ko{ brdo-Robot. Tel. 061 259 968, 760355. N. Grad, namje{tenu garsonjeru, samo nepu{a~u. Tel. 061 398 380. Na Aneksu jednos. namje{ten stan blizu trolejb. stanice. Tel. 033 489002, 061 254 038. Na ^. Vili namje{ten stan. Tel. 061 183 437. Namje{ten jednos. stan, priv. ku}a, [ip, pos. ulaz, odvojena struja. Tel. 061 781 073, 485-657. Namje{tena garsonjera kod FDS studentici. Tel. 061 226 372. Namje{tena soba sa upotrebom kuhinje. Tel. 062 692 292, Dobrinja. Namje{tena soba, centr. grijanje, kupatilo, kuhinja. Tel. 521-618, 061 529 838. Namje{tenu sobu sa kuhinjom i banjom, djevojci koja studira. Tel. 544-512. Namje{tenu sobu, kupatilo, grijanje. Tel. 033 205-071. Ned`ari}i, izdajem kompletno opremljenu auto-praonu. Tel. 061 244 166. Ned`ari}i, sobe studentima i zaposlenim osobama. Tel. 062 124 318. Neum - povoljno izdajem apartmane smje{tene neposredno uz more. Mob. 063 327 098. Tel. 036/884169. Opremljen stan izdajem. Tel. 033/680-106. Pofali}i kod tramvajske stanice izdajem sobu studentu. Tel. 061 019 558, 066 681 521. Pofali}i, 1-soban polunamje{ten stan, cen. grijanje, poseban ulaz. Tel. 033 653-213. Pofali}i, blizu FDS i Kampusa, izdajem dvos. namje{ten stan, prednost studenti-ce. Tel. 033 645-156, 062 439 329. Pos. prostor 50 m2 u Hrasnom, zgrada Mali bosmal. Tel. 033 489-002, 061 254 038. Pos. prostor 60 m2 iza benz. pumpe OMV na Stupu. Tel. 061 201 574. Pos. prostor 90 m2 uz glavnu saobra}ajnicu za sve namjene, ul. Alipa{ina. Tel. 061 228 524, 033 486-558. Poslovni prostor u zgradi „Papagajka“, 25 m2, izdajem, ulaz sa ulice Hamdije Kre{evljakovi}a. Tel. 061 147 336. Povoljno, jednos. polunamje{ten ili prazan stan sa pos. ulazom, priv. ku}a, sve posebno. Tel. 629-054, Ilid`a-Otes. Prazan renoviran dvosoban stan, cen. grijanje, kablovska. Tel. 061 136 286. Prazan stan-ku}a 60 m2 sa grijanjem, Pofali}i, R. Bo{kovi}a 70. Tel. 033 641-166. Rajlovac, izdajem plac 1.000 m2, uz cestu, za auto dijelove. Tel. 063 284 672. Saraj polje, ul. S. M. Dende, trosoban potpuno namje{ten stan u zgradi, III sprat, na du`i period. Tel. 062 943 493. Soba na Ko{evu uz bolnicu, centralno, iza 16 h. Tel. 033 217-185. Soba sa grijanjem, nepu{a~u. Tel. 523-467. Sobe kod Holiday Ina za studentice prve godine studija, mu{karce ne primam. Tel. 0387 33 218-595, 0387 62 279 428. Sobe za preno}i{te i dnevni boravak, TV, kupatilo. Tel. 062 644 055. Sobe za preno}i{te i dnevni boravak, TV, kupatilo. Tel. 062 644 055. Socijalno, izdajem jednokrevetnu sobu, parno grijanje. Tel. 033 663-437. Stan na Otoci, ul. Br~anska za dva studenta-ice. Tel. 061 324 003. Stan od 70 m2 sa dvije terase, grijanje+telefon i ostalo za tri studentaice. Tel. 062 226 665, Ko{. Brdo. Stanove, ku}e izdajem na Ilid`i. Tel. 061 288 939. Studenticama izdajem kod Holiday inna dvokrevetnu i jednokrevetnu sobu. Tel. 033 214-595, 062 279 428. Studentima izdajem jednokrev. sobe sa centr. grijanjem, kablovska TV. Tel. 061 869 333. Stup kod Interexa, pos.-skladi{ni prostor 40 i 120 m2. Tel. 061 266 869. U centru grada (Mejta{), izdajem povoljno komforno namje{tenu garsonjeru u zasebnom objektu, za jednu ili dvije osobe. Tel. 061 869 396. Ustupila bih frizerski salon uz dogovor. Tel. 061 157 740. Vratnik, jednosoban namje{ten stan, prednost zaposlene osobe. Tel. 061 565 509. Zabr|e, A. Imamovi}a br. 7, pos. prostor 80 m2. Tel. 065 684 987. Zenica - centar, izdaje se pos. prostor pogodan za mikrokreditne banke, urede, predstavni{tva, apoteke, zubne, salone i sl. Tel. 061 189 895. www.nekretnine.ba

MALI

OGLASI
Prodaja
alu-f., krov nosa~i, MP3, alarm. Tel. 061 173 723. Ljetne gume interkontinental od Golfa 4 karavana, iz Njema~ke. Tel. 061 159 507. Mercedes 1.7 CDI, 200. god., ili mijenjam za Fiat Punto. Tel. 061 262 976. Mercedes A 160 avangard, 2001. god., ko`a, klima, navigacija, ABS, ESP ful oprema, servisna knjiga, regi, strovan. Tel. 061 350 093, Sarajevo. Mercedes gen~el, uba~en 300 d motor, hitno i povoljno, mo`e i zamjena. Tel. 062 843 850. Mercedes ML 320, benzin+plin, 2003. g., registrovan do 6./2011. Tel. 061 145 887. Motor za Mazdu 626 dizel, 2.0 god. 1996. Tel. 061 989 296. Nisan Altima 2007. g., I vlasnik, kupljen nov u BiH, 17.000 kil., full, mogu}a zamjena. Tel. 065 924 066. Nisan Micra 1.2 visia, prvi vlasnik, 2005. g., met. crvena. Tel. 061 526 308. Opel Astra G OPC 2000. g., 118KW, 2.0, regist. do 6. 2011., 8.000. Tel. 062 905 809. Opel dijelovi Korsa, Astra, Vektra, Omega, Frontera, Monterej. Tel. 061 200 203. Opel Korsa 89. god., registr. do 7. 2011. Tel. 061 245 601. Opel-kadet suza, 1.4, 1990. god., tek registrovan, cijena fiksna 2.500 KM. Tel. 061 551 317. Pasat karavan 2000 god., tdi, 11.200 KM, mo`e zamjena. Tel. 061 818 173 Pasat karavan, 1997. god., TDI, 110 konja, reg. do 12. 8. 2011. god. Cijena 9.600 KM. Tel. 061 146 187. Passat 1.9 TDI, 130 KS, 2004. g., kvatro, full, registrovan, ima hudini za{titu, kao nov. Tel. 061 170 308. Peugeot 607, 2.2 HDI, drugi stepen blinde, extra stanje, ful oprema, mo`e zamjena. Tel. 063 269 960. Prodajem Corsu C 2002. god., 1.0 benzin, servo, ABS, 2 vrata, crvena, 4xairbag, alu. felge, servisna knjiga, reg. do 9. 2011. Tel. 062 814 399, Sarajevo. Prodajem i ugra|ujem za sva auta ogledala za retrovizore, povoljno! Tel. 061 382 478. Prodajem ili mijenjam Audi A6, 2.5 TDI, 1998. g. Tel. 061 820 107. Prodajem Volkswagen dizel Polo clasic, registrovan, nove gume, gara`iran, 7.000 KM. Tel. 061 357 786. Prodajem za Golfa alnaser, altenator 2,3,4 i za ostala vozila, mo`e i monta`a. Tel. 033 531-996, 063 639 176. Reno 21, u voznom stanju, 800 KM. Tel. 061 350 253. Renault Scenic 1,5 dci. 2006 godina, 105 konja, top stanje, tek registrovan, cijena 13 950 KM. 062 111 110. Renault Megane, 2007 god., 2 vrata, tek reg.dizel 1,5 dci, 85 ks, cijena 12750 KM. Tel. 062 418 999. Reno Clio 1.2, plave boje, 1996. god. Tel. 062 105 871. Reno-campus, 1.100 cm3, pet. vrata, tek registrovan, 1.950 KM. Tel. 061 526 308. Retrovizorska ogledala za sve vrste auta, 5 KM. Tel. 061 512 799. Rexton 2004. god., hitno. Tel. 061 137 241. [ofer{ajbe nove i polovne za sve tipove vozila. Tel. 061 749 462. Traktor VTZ 2048, 2003. god., 4x4 servo, grijanje, kabine, 208 h, 14.700 KM. Tel. 061 731 901. VW Kedi, 1999. god., bijele boje, dizel, u extra stanju. Tel. 061 253 VW MAN dostavna cisterna 4.000 lit., mjerna grupa sa pumpom 1 komora, mogu}a zamjena. Tel. 065 924 066. VW Polo, 2008. god., 1.9 SDI, pr{ao 21.000 km. Tel. 061 962 073.

Izdavanje
Iznajmljivanje stanova i soba studentima i u~enicima u Sokolovi} Koloniji, Ilid`a, nalaze se 500 m od Univerziteta, sve novogradnja! Opremljeno. Kontakt: 061 160 896. N. Izdajem autopraonicu (dvije gara`e) sa ma{inama i kafi} pored, sve za 500 KM. Tel. 061 263 844. 13275-1Nd` Izdajem jednokrevetnu sobu samcu u trosobnom stanu. Centralno grijanje, upotreba dnevne sobe-kuhinje, kablovska TV, lokacija Grbavica - stadion @elje. Mob. 062 994 704. 13287-1Nd` A. Polje, sobu studentima. Tel. 066 237-005. Aerod. naselje, pos. prostor 40 m2, za agencije, predstavni{tva, kancelarije, sa papirima. Tel. 061 857 012. Alipa{ina 183a, pos. prostor 90 m2, uz glavnu saobra}ajnicu, za sve namjene. Tel. 061 228 524, 033 486558. Alipa{ino B-faza, jednoiposoban namje{ten stan na du`e. Tel. 065 872 662, 033 543-083. Aneks, kod Suda BiH, namje{ten stan 44 m2, bra~nom paru na du`e vrijeme, priv. ku}a, sve posebno, parking. Tel. 033 616-136. Apartman izdajem na Bjela{nici. Tel. 062 320 648. Apartmani, sobe, dnevni boravak, sa parkingom, blizina Wise. Tel. 061 267 264. Apartmansko preno}i{te iznad Katedrale, parking, kablovska, 15 KM po osobi. Tel. 061 339 647. Bare-[ip, stan 75 m2 u priv. ku}i sve odvojeno. Tel. 061 144 845. Ba{~ar{ija-Budakovi}i, jednosoban namje{ten stan, poseban ulaz, 200 KM. Tel. 061 365 690, 033 653-311. Bjelave, pos. prostor pogodan za sve namjene, 80 m2 - 500 KM. Tel. 062 747 725. Centar - Papagajka, nudim no}enje u luksuzno opremljenim apartmanima. Tel. 061 724 725. Centar grada, dvoiposoban namje{ten stan. Tel. 061 202 497. Centar, Kemal Begova, jednosoban namje{ten stan. Tel. 061 421 514, 200-473. Centar, tros. stan u Sarajevu, kompletno namje{ten, izdajem na du`i period, zvati iza 16 h. Tel. 062 692 777. Centar, trosoban stan u Sarajevu, kompletno namje{ten, na du`i period, zvati iza 16 h. Tel. 062 692 777. Centar-Katedrala, namje{ten jednosoban stan zaposlenoj osobi, 200 EUR-a. Tel. 061 503 868. Ciglane, dvokrev. soba, centr. grijanje. Tel. 062 253 440. D. Vele{i}i, namje{ten jednosoban stan djevojkama nepu{a~ima. Tel. 062 006 768. Dobrinja 5, izdajem univerzalnu radnju, mo`e trgovina, ugostiteljstvo, kancelarija i ostalo ili prodajem. Tel. 033 638-006. Dobrinja, izdajem radnju kod pijace. Tel. 033 220-406. Doglodi, 100 m2 pos. prostora i 150 m2 stambenog prostora. Tel. 061 561 132. Dvije sobe sa parnim grijanjem studentima-cama sa upotrebom ostalih prostorija, D. Malta. Tel. 033 521566. Dvokrevetnu sobu `enama sa upotrebom kuhinje, eta`no grijanje. Tel. 061 383 809. Dvos. namje{ten stan 70 m2, kablovska TV, telefon, centr. grijanje. Tel. 657-697, 061 507 240. Dvos. namje{ten stan bra~nom paru, sve posebno, priv. ku}a, 220 KM, TV, parking, kod Suda BiH, Aneks. Tel. 033 616-136. Dvos. namje{ten stan Breka, 300 KM+re`ije. Tel. 061 866 143, 033 646-812. Dvos. namje{ten stan prednost studentice blizu Kampusa. Tel. 033 645-156, 062 439 329. Dvos. namje{ten stan, Ko{. Brdo, A. Hangija. Tel. 033 442-998 i 062 139 085. Dvos. prazan stan adaptiran, cen. grijanje, kablovska TV, Ciglane. Tel. 061 136 286.

Alanser od Renola Kangu. tel. 063 963 739. Aluminijske 4 felge trineske, 175/70/13. Tel. 061 548 447. Audi A4 s-lajn, karavan 1.9 tdi, 2004. god., full oprema. Tel. 061 131 791 Audi A-4, 1.9 TDI, 2004. god., 20.000 KM, mo`e i zamjena. Tel. 061 531 130. Audi A6 2.5 TDI, 99. god., pre{ao 212.000 km, reg. do 6. 2011., ugra|en veliki servis, 11.900 KM. Tel. 061 715 746. Auto gume sa odli~nim {arama, 4 kom. 60 KM. Tel. 062 972 512. Auto limar, radim sve vrste autolimarskih radova, brzo, jeftino, kvalitetno. Tel. 061 270 427. Auto ogledala za retrovizore za sve vrste auta, 5 KM. Tel. 061 149 190. Auto radar detektori Cobra i Whisteer, xenon kompleti i navigacije za automobile, garancija 1 god. Tel. 066 271 815. Autostakla „Rule“ original {ofer{ajbe i bo~na stakla sa ugradnjom. Garancija 5 godina, Stup, Bojni~ka 109. Tel. 063 851 759, 061 413 317. BMW 324 dizel, 1988. god., registrovan do 11. mjeseca, automatik, 2.300 KM. Tel. 061 438 446. Citroen Berlingo dizel, 2002., putni~ki, registrovan. Tel. 065 908 701. Citroen C2, 1.4 HDI, 2005. god., reg. god. dana. Tel. 061 144 162. Citroen Saxo 1.1 i, 2001. god., klima, servo, ABS, el. podiza~i, c. brava, 5.900 KM. Tel. 061 731 901. Citroen Xantia 1.8 benzin, 1994. god., auto dijelovi ili kompletno, 1.350 KM. tel. 061 731 901. Dijelove za Fronteru, 2000. god., motor dizel 2.2 DTI, 16V, mjenja~, limarija i ostalo. Tel. 033 659-281, 062 279 743. Dvije ljetne gume Mi{elin 205/5516, pre{le po 5.000 km, 30 KM/kom. Tel. 061 275 436. \ip Hyndai SAnta Fe 2.0, CRDI 4+4, 2001. god., registr., pre{ao 115.000 km, o~uvan. Tel. 061 490 570. \ip Mitsubishi pajero pinin 1.8, 4x4, 3 vrata, kuka, god. 2000., cijena 10.400 KM, registrovan. Tel. 061 102 888. Fiat Tipo dizel, 90. god., tek registrovan, dobro o~uvan, povoljno. Tel. 062 315 616. Ford Escort 1.4 (55 KW), 1997., 4.500 KM, registrovan avgust 2011. Tel. 061 335 589. Ford Eskort 97. god., motor 1.4, registrovan, august 2011., 4.500 KM. Tel. 061 335 589. Golf 2 dizel, 87. god., bijele boje, {iber, cijena 2.800 KM. Tel. 061 244 290. Golf III, 96. god., 1.4 benzin, 5100 KM. Tel. 061 434 867 Golf 2, 89. god., dizel, blokada, 3400 KM. Tel. 033 417 320 Golf 4, 2005., benzin i plin, pre{ao 55.000 km. Tel. 062 127 719. Golf 4, kabriolet, tvrdi krov, 2000. god. Crn, crna ko`na sjedi{ta, motor 85, benzin. Plus aluminijske felge „racer“. Sve 10.000 KM. Tel. 033 281 370. Gume+al. felge (trokrake), 20555-15, ljetne, kao nove. Tel. 062 844 933. Hitno Reno Megan coupe, 2001. g., metalik sive boje, benzin, ful oprema. Tel. 061 338 433. Kadet 1986. dizel, registrovan do 7. 6. 2011. Tel. 061 066 965. KIA Ceed SW 2008. god., pre{ao 22.000, full oprema, garancija jo{ 5 godina, mo`e i zamjena za jeftinije vozilo. Tel. 062 857 130. Kia Rio 2004., benzin, extra stanje. Tel. 061 275 436. Kombi VW putni~ki, produ`eni, 1993. god., odli~no o~uvan. Tel. 063 996 774. Kombinovani kombi Volkswagen 1.6 dizel, 1987. god. Tel. 061 841 411. Krajzler-Sebrine, 2001., benzin, tiptronik. Tel. 062 127 719. Laguna 99., 1.9 DTI RXI, crna,

Kupovina
Kupujem Golfa 2, stranca, crvene boje. Tel. 061 504 190. Kupujem ispravna i havarisana vozila. Tel. 062 915 635. Kupujem vanjski poklopac od rezervoara za Reno Scenic 2000 godina.Tel. 061 719 786. Kupujem golf dizel, mo`e sa o{te}enom farbom. Tel. 061 255 806 Kupujem havarisana vozila. Tel. 061 206 689. Kupujem havarisana i ostala vozila. Tel. 061 274 441. Havarisana i ostala auta kupujem za dijelove. Tel. 061 614 887, 061 249 467.

Dvosoban stan 70 m2, kompletno namje{ten, cen. grijanje, kablovska. Tel. 657-697, 061 507 240. Extra namje{tena soba studentu ili samcu kod Islamskog fakulteta. Tel. 061 958 368. Gara`a Bare-[ip, novogradnja, na du`i period. Tel. 061 358 229. Garsonjera namje{tena u centru grada. Tel. 061 357 846. Grbavica, ul. Behd`eta Muteveli}a 99, izdajem pos. prostor. Tel. 033 523887. Hajrudina [abanije 31, izdajem jednosoban prazan stan u priv. ku}i. Tel. 234-118. Hrasno brdo, Posavska 128, izdajem sprat ku}e. Tel. 062 422 405. Hrasno, 50 m2 pos. prostora u zgradi, Mali Bosmal. Tel. 061 254 038, 033 663-468. Hrasno, izdajem trosoban namje{ten stan. Tel. 062 204 208. Hrasno, sobe za no}enje i boravak. Zvati poslije 17 h. Tel. 062 100 285, Sarajevo. Hrasno, stan namje{ten sa grijanjem i sobe za no}enje. Tel. 061 134 836, Sarajevo. Hrasno, stan namje{ten sa grijanjem i sobe za no}enje. Tel. 061 134 836. Hrasno, Trg heroja 32, jednoiposoban namje{ten stan ozbiljnoj zaposlenoj `enskoj osobi. Tel. 063 487 813. Ilid`a-Pejton, pos. prostor 40 m2, pogodno za mesnicu i prod. autodijelova. Tel. 033 622-064, 062 156 840. Izdaj. poslovni prostor, Tina Ujevi}a 13, centar. Tel. 061 033 953. Izdaje se jednosoban stan. Tel. 062 910 349. Izdaje se poslovni prostor na Ba{~ar{iji „Nove daire“, opremljen, pogodan za kancelarije. Tel. 033 533123. Izdajem 100 m2 pos. sklad. prostora i 150 m2 stamb. prostora u Doglodima. Tel. 01 561 132. Izdajem ~etverosoban stan u strogom centru Sarajeva, sa ba{tom, povoljno. Tel. 061 382 261. Izdajem dvoiposoban polunamje{ten stan u priv. ku}i, poseban ulaz. Tel. 033/454-424. Izdajem dvoiposoban stan namje{ten na D. Malti, porodici. Tel. 062 320 746. Izdajem dvosoban lijepo namje{ten stan na Vracama iznad Policijske akademije, internet, kablovska, 450 KM. Tel. 062 587 200 Izdajem jednosoban stan u Hrasnici u privatnoj kuæi. Tel. 033 513 036. Izdajem dvokrevetnu sobu kod BBI centra, eta`no grijanje, upotreba kuhinje. Tel. 061 383 809, 033 217158. Izdajem namje{ten apartman, sprat ku}e, ulica Travni~ka 28 iznad OHR-a.Tel. 061 509 746. Izdajem dvosoban stan namje{ten sa grijanjem, pos. ulaz, Safeta Zajke. Tel. 061 149 442, 061 233 948. Izdajem dvosoban stan u zgradi, Grbavi~ka. Tel. 062 437 583. Izdajem gara`u kod O[ Hrasno. Tel. 061 510 931. Izdajem gara`u. Tel. 033 611-519. Izdajem garsonjeru u Kova~i}ima kod Bugarske ambasade. Tel. 061 864 086. Izdajem garsonjeru, priv. ku}a. Tel. 061 202 029, 033 526-863. Izdajem ili prodajem radnju na Siranu. Tel. 062 917 009. Izdajem jednokrevetnu i dvokrevetnu sobu sa upotrebom kuhinje studentima, Bjelave. Tel. 061 802 958. Izdajem jednokrevetnu sobu sa upotrebom kuhinje i kupatila `enskoj osobi. Tel. 062 293 406. Izdajem jednosoban namje{ten stan u privatnoj ku}i. Tel. 033 655329. Izdajem kod Bosmala dvokrevetnu sobu studentma. Tel. 062 138 905. Izdajem manji poslovni prostor na D. Malti pored {kole. Tel. 033 614628, 061 357 634. Izdajem namje{ten stan u novoj zgradi, Tibra-pacifik, Ned`ari}i. Tel. 061 221 706. Izdajem p. prostor 240 m2 za sve namjene sa parkingom uz glavnu cestu, Saraj polje. Tel. 061 545 358. Izdajem pos. prostor 100 m2, za vi{e namjena, kod Stupske petlje. Tel. 061 902 795. Izdajem pos. prostor 35 m2 u Pofali}ima kod benzinske pumpe, pogodan za kancelarije. Tel. 061 132 268. Izdajem pos. prostor kod R. Komerca-Hrasno. Info. 535-052.

Prodaja
Dvoiposoban 64 m2, Dobrinja 2, c.g., 1.500 KM - 1 m2. Tel. 061 375 787. 15492-1tt Prodajem namje{tenu garsonjeru 27 m2, Zagreba~ka 73, Grbavica-Sarajevo. Cijena 50.000 KM. Tel. 062 050 064. 476-1Ze HITNO I VRLO POVOLJNO prodajem ku}u sa oku}nicom, 1.500 m2 oku}nice, svi priklju~ci, Ahatovi}i - Djevoja~ke vode. Tel. 061 207 921. 13274-1Nd` Blagaj, prodajem zemlji{te 1.935 m2, uz put za Vranjevi}e, 500 m od Vrela Bune. Tel. 036/572-392. Mob. 062 490 220. 14-1Mo A. [a}irbegovi} 16/16, stan 50 m2, cijena 1.600 KM/m2, dva balkona, pogled na grad. Tel. 062 452 371. Adaptiran jednosoban stan 36 m2 u centru Vogo{}e, 54.000 KM. Tel. 062 993 253. Alipa{ino polje C-faza, prodajem stan 42 m2, zatvoreni balkon - 65.000 KM. Tel. 546-226. Aneks, prodajem ku}u, papiri 1/1. Tel. 062 156 982. Bare-[ip, gara`a novogradnja, iza Sam-shopa, 15,5 m2. Tel. 061 358 229. Beograd, dvosoban stan 53 m2 sa terasom, u Beogradskom naselju Kote`, I kat, 53.000 EUR-a. Tel. 00381 64 301 6897. Beograd-Ripanj, blizina centra, iza Avale, ku}u 275 m2, 4 hektara i 8 ari placa, pomo}ni objekti. Tel. 00381 11 39-19-322, 00381 64 225 7932. Bla`uj, prodajem zemlji{te. Tel. 063 436 672. Blizu Ba{~ar{ije, prodajem stan, plin, lo|a, 3. sprat, novija gradnja. Tel. 033 447-825, 061 335 327. Bos. Krupa, naselje Donje Kr~ane, 8.500 m2, vlasni{tvo 1/1, cijena 40 KM/m2. Tel. 061 156 886. Bos. Krupa, Sokak 210 m2, sa svim komunalijama, 120 KM/m2. Tel. 061 156 886. Bosanska ku}a iznad Bistrika, mo`e zamjena za stan. Tel. 061 260 598. Breka, trosoban 80 m2, I sprat, potpuno adaptiran, sve novo, sa dosta nove opreme. Tel. 061 106 424. Breza, prodajem trosoban stan 72,45 m2, poseban ulaz, I sprat, dvori{te. Tel. 032 783-814. Centar blizu Skenderije, stan 42 m2, II kat, plin, lift, interfon, uknji`en, 1.950 EUR-a/m2. Tel. 061 544 182. Centar, prodajem pos. prostor 157 m2, prizemlje, parking, pogodno za sve namjene. Tel. 061 304 599, 033 665-419. Centar, prodajems tan 115 m2. Tel. 062 225 182. Centar, ul. Avde Jabu~ice, prodajem stan 67 m2. Tel. 062 789 512. Centar, ul. P Lige, pored fakulteta, . mala ku}ica u nizu 35 m2, 2 sobe i kuhinja, 65.000 KM. Tel. 061 510 964. Centar-Dalmatinska, stan 121 m2, visoko prizemlje, upotrebljiv i za pos. prostor. Tel. 033/221-533. Ciglane Donje, prodajem 3-soban

Dnevni avaz
stan 106 m2, cijena 270.000 KM. Tel. 061 911 324. D. Jo{anica, Vogo{}a, nedovr{ena ku}a sa tri stana i 700 m2 zemlji{ta. Tel. 061 260 598. Dobrinja C-5, I sprat, prodajem dvosoban stan, kod Merkatora. Tel. 061 144 162. Dobrinja, prod. pos. prostor 16 m2, stamb. zgrada, c.g., mokri ~vor. Tel. 061 438 446. Dobrinja, stan 65 m2, dvoipos., vis. prizemlje. Tel. 065 877 065. Dubrovnik, prodajem dvosoban stan u Gru`u, V sprat, ustakljen balkon sa pogledom na Gru{ku luku. Tel. 00385 20 418-192. Dvije ku}e na Ilid`i, jedna u naselju Lu`ani, a druga u naselju Pejton. Tel. 061 702 171. Dvoeta`. stan trosoban sa ba{tom na Ilid`i, S.Kolonija, papiri uredni. Tel. 062 737 207. Dvoipos. 64 m2, ^. Vila (kod Merkur-centra). Tel. 066 354 832. Dvoipos. stan 68 m2, II sp., na dobroj lokaciji, ul. Kunovska, Dobrinja, II, Sarajevo. Tel. 00381 21 6362-204. Dvos. 54 m2, Grbavica 1, v.p. Tel. 061 375 787. Dvos. stan 55 m2, Dobrinja, 1.300 KM/m2. Tel. 033 525-232. Faleti}i, zbog selidbe prodajem ku}u 10x12, sa oku}nicom 1.200 m2, uz rijeku Mo{}anicu. Tel. 061 304 599, 033 665-419. Gabelina kod Stomatologije, prodajem trosoban stan. Tel. 061 548 390. Gara`a 12 m2, centar, Kranj~evi}a do „Holiday inna“, prodajem povoljno. Vlasni{tvo 1/1. Tel. 061 869 396. Grbavica, ul. Zagreba~ka, garsonjera adapt., 27 m2, V sp. sa stvarima, 55.000 KM. Tel. 061 269 835. Hitno prodajem adaptiran jednoiposoban stan 45 m2, 13. sprat, Hrasno, Trg heroja, 86.000 KM fiksno. Tel. 061 811 144. Hitno prodajem ve}u ku}u sa 3.000 m2 oku}nice u Rakovici, vrlo povoljno. Zvati od 16-20 h. Tel. 061 702 893. Hotonj-Orahov brijeg, gra|. parcele 818 m2 i 640 m2, urbanisti~ka saglasnost, cijena po dogovoru. Tel. 061 803 715. Hrasno brdo, Posavska 128a, prodajem ku}u sa prate}im objektima, povoljno. Tel. 062 422 405. Hrasno, Trg heroja, 36 m2+balkon jednos., potpuno adaptiran, 72.000 KM. Tel. 061 269 835. Ilid`a, ku}a kod stare op{tine sa 483 m2, stamb. prostora i 676 m2 zemlji{ta. Tel. 065 877 065. Ilid`a, nov pos. prostor od 21 m2. Tel. 033 473-796. Ilid`a, Plandi{te, ul. Bos. ljiljan 17, objekat P+1+P 150 m2, ba{te 150 , m2, 1/1. Tel. 062 319 563. Ilid`a-Osjek, prodajem novosagra|enu ku}u. Tel. 01 202 713. Ispod [aminog Gaja uz glavnu cestu dun. zemlje, vrlo povoljno. Tel. 062 138 905. Isto~no Sarajevo, parcela sa svim komunalijama. Tel. 062 437 558. Jednos. stan kod Merkatora, [vrakino, 70.000 KM. Tel. 066 874 071. Juki}eva, kod Bosnalijeka, prodajem gara`u 18 m2, cijena 11.000 KM. Tel. 066 719 741, 061 224 104. Konjic, prodajem stan 62 m2, vrlo povoljno. Tel. 062 715 872. Ko{evsko, pored Avaza, 39 m2, prizemlje, kompletno sre|eno, 65.000 KM. Tel. 061 510 964. Ku}a sa ba{tom, mo`e i zamjena za stan. Tel. 062 165 566. Ku}a u Busova~i, 200 m2 sa 3 dun. zemlje, 35.000 EUR-a. Tel. 061 176 730, Zenica. Ku}a u Kasindolu 9x10 (P+S+VP) sa pomo}nim objektima i 1.400 m2 zemlje, uz cestu, papiri uredni. Tel. 062 419 252, 061 159 513. Ku}a u Neumu, 200 m2 stamb. prostora s oku}nicom, vlas. 1/1. Tel. 063 909 777. Ku}a u S. Mostu ili mijenjam za ku}u u Sarajevu. Tel. 061 105 425. Ku}a u [vrakinom sa dva trosobna stana i gara`om, kompletno ura|ena, sa dvori{tem u ekstra stanju. Prodajem ili mijenjam za trosoban stan uz dogovor, na relaciji Alipa{inoVojni~ko polje. Papiri uredni, vl. 1/1. Tel. 061 181 472 i 033/235-190. La|anica kod Glavati~eva, prodajem zemlji{te. Tel. 062 902 584. Lijepa manja ku}a kod Vje}nice, cijena 105.000 EUR-a. Tel. 033 239910. M. Dvor, prodajem stan 40 m2. Tel. 062 724 003. Manju ru{evnu ku}u do restorana „Kibe“, vl. 1/1, svi priklju~ci. Tel. 061 212 241. Mostar-Sutina, ku}a 57 m2 + terasa 24 m2 + vo}njak 1.250 m2 + gra|ena ostava - sve dozvole. Tel. 033/215-199, 063 722 002. N. Breka, stan 94 m2, I. Mujezinovi}a, II sprat, 3 balkona, 2 banje, 2 WC, odli~na lokacija. Tel. 033 612007. Na Grbavici adapt. stan. Tel. 01 867 621. Na Grbavici stan 52 m2, V sprat, 120.000 KM. Tel. 061 482 999. Nahorevska (iza Pionirske) ku}u 10x11 sa tri stana na tri eta`e, poseban ulaz za svakis tan. Tel. 061 304 599, 033 665-419. Neum, Tiha luka, stan 40 m2 sa terasom i pogledom na more, kompletno namje{ten, cijena na upit. Tel. 061 147 336. Op}ina Trnovo, selo Gra~anica, FBiH, ~etiri i po dunuma zemlje, 100 metara kroz imanje te~e ~ista rijeka, a izvor je 50 m od imanja, sa~uvana priroda, udaljenost od sela 800 m. Sve zagra|eno. Zadnja cijena 8.000 po dunumu. Tel. 061 686 095. Orebi}, prodajem ~etverokrevetni apartman 27 m2, soba, kuhinja, kupatilo, TV, klima, terasa, pogled na more, potpuno opremljen, 35.000 EURa. Tel. 00385 20 713-703, 00385 98 92 56 035. Otoka, dvosob. stan, sa odli~nim c.g., jako uslova, vl. 1/1, mo`e i zamjena za garsonjeru uz doplatu. Tel. 065 463 156, od 11-22 h. Otoka, stan 76 m2, vl. 1/2, prodajem, a mo`e i zamjena za more uz razliku novca. Tel. 062 422 290. Pofali}i blizu FDS i OBN-a ku}a p+s, dva tros. stana, pos. ulazi, dvije gara`e, sve komunalije, oku}nica 441 m2. Tel. 033 645-156, 062 439 329. Pofali}i, novogradnja, ve}a ku}a, 3 pos. pr., useljiva odmah, na placu od 822 m2, vl. 1/1. Tel. 062 227 122. Pos. prostor 230 m2, prizemlje, uz cestu, op}ina Centar, 4.000 KM/m2. Tel. 061 214 306. Povoljno prodajem ku}u sa oku}nicom, visoko prizemlje, sprat, Radni~ka 122. Tel. 061 201 700. Prodaja: Grbavica, troiposoban stan (renoviran) sa gara`om. Tel. 033 617-742, 061 964 797. Prodajem stan 75 m2 na Grbavici, Zagreba~ka 75. Tel. 033 810 400 i 061 215 214. Prodajem ~etverosoban dvoeta`ni stan 115 m2 kod bo{nje~ke gimnazije. Tel. 061 336 726. Prodajem ku}u na Poljinama. Tel. 061 856 179 Prodaje se ku}a na Bistriku pov. 250 m2, udaljena 1,2 km od Ba{~ar{ije ili 10 minuta hoda. Prelijep pogled na grad. Ku}a se sastoji od 3 zasebna stana sa odvojenim ulazima. Uz ku}u se nalaze 2 gara`e sa 3 gara`na mjesta. Svi papiri uredni 1/1. Ku}a je upravo potpuno renovirana. Ima ba{tu. Tel. 062 451 110. Prodajem poslovni prostor 23m2 1/1 vlasni{tvo, Aerodromsko naselje, Andrije Andrejevi}a 37, mogu~nost dogradnje, pogodno za ugostiteljstvo, cijena 35 000 KM.Tel. 061 509 746. Prodajem ~etveroiposoban stan 130 m2, kod BBI centra, eta`no grijanje. Tel. 066 898 703, 033 217-158. Prodajem ili izdajem super kompletno opremljen restoran, mo`e biti konoba, taverna, vinoteka, na Ilid`i, povoljno. Tel. 061 172 516. Prodajem ili mijenjam ku}u u Rudom. Tel. 062 435 767. Prodajem jednoiposoban adaptiran 44 m2, Ko{. brdo, blizu svih fakulteta. Tel. 033 206-046, 066 763 588. Prodajem ku}u na 2 sprata, posebni ulazi, 1/1, povoljno. Tel. 061 506 750. Prodajem ku}u sa ba{tom, a mo`e zamjena za stan. Tel. 062 165 566. Prodajem ku}u u Ilija{u, dim. 12x8 m, oku}nice 422 m2, novoizgra|ena, povoljno. Tel. 061 552 547. Prodajem ku}u u Tar~inu 8x9 m, i 1.960 m2 oku}nice, te 4.000 m2 zemlje, cijena 65.000 KM. Tel. 061 299 127. Prodajem plac 1.066 m2, Grabovine-Rakovica. Tel. 061 254 042. Prodajem plac na Crnogorskom primorju, \enovi} kod H. Novog. Tel. 033 638 125. Prodajem povoljno ku}u, zemlju u Crnoj Bari, Bogati}i-Srbija. Tel. 00387 61 226-645. Prodajem povoljno zemlju u Bu}a Potoku i Hladivodama. Tel. 033 659756, 062 178 832. Prodajem stan 50 m2, A-faza, A. polje, Ante Babi}a, cijena po dogovoru. Tel. 451-594. Prodajem stan 54 m2, Obala Kulina Bana 21/II, Stari Grad. Tel. 062 920 191. Prodajem stan 56 m2, Grbavica II. Tel. 061 254 042. Prodajem stan 75 m2, II spr., c.g., lift, A. polje C-faza, Trg nezavisnosti, preko puta {kole. Tel. 061 320 490. Prodajem stan 86 m2 u Novom Sarajevu, austrougarska gradnja, sre|en, 195.000 KM. Tel. 061 489 542. Prodajem stan bez posrednika, na Grbavici I, 61 m2, XIV sprat, adaptiran, 2.400 m2 fiksno. Tel. 061 438 855, 033 610-550. Prodajem stan Breka, 48 m2 + 10 m2 terase + 70 m2 ba{ta, 150.000 KM. Tel. 061 143 036. Prodajem stan novogradnjaNed`ari}i od 37,20 m2, parking mjesti ispod zgrade. Tel. 062 170 897. Prodajem u Zenici ku}u P+S+P + gara`a, 640 m2 oku}nice i dvosoban stan. Tel. 061 647 071, 061 933 833. Prodajem zemlju blizu Vije}nice stara Dariva, ul. Obhod`a 32. Tel. 062 504 781. Prodajem/mijenjam manju ku}u u centru Trebinja za odgovaraju}i stan u centru Sarajeva. Tel. 062 467 237. Prodajem-iznajmljujem posl. objekat 1.000 m2 + 4.000 m2 oku}nice, sa asvaltiranim parkingom, uz magistralni put Sarajevo-Mostar, na 17. kilometru, ili vr{im zamjenu za stamb.-posl. prostor u Sarajevu. Tel. 061 249 249. S. Grad, Mihrivode, ku}a, ba{ta, gara`a, najljep{a pozicija, vrijedi pogledati, 220.000 KM. Tel. 061 269 835. Saraj polje stan 75 m2, 5 sp. Tel. 057 225 182. Sepetarovac 44, prodajems tan 46 m2, sun~an, cijena povoljna. Tel. 220187, 062 681 078. Stan Lu`ani 54 m2, I sprat, J. Fincija. Tel. 065 645 108. Stan na Grbavici, 53 m2, balkon, II sp., potrebna adaptacija, 99.000 KM. Tel. 061 214 306. Stan na Trgu heroja. tel. 061 047 960. Stan u Ferhadiji, 120 m2, IV sp., odli~no stanje, 2.000 KM/m2. Tel. 061 214 306. Stari Grad, devastirana ku}a, 330 m2 zemlji{ta, ul. Brusulje 77, 12.000 EUR-a, papiri uredni. Tel. 061 543 853. Stari Grad, prod. dev. ku}u sa komplet dokumentacijom. Tel. 033 523423. [est dun. zemlje kod Resnika, op}ina Had`i}i. Tel. 032 785 905. [vrakino, jednosoban stan 33 m2. Tel. 061 133 597. Useljiva duplex ku}a 240 m2, na placu 600 m2, kod pijace Vrap~i}iMostar, ili zamjena za Trebinje. Tel. 061 301 772. Vikendica Ni{i}i-Jelik na parceli od 700 m2, 30.500 KM. Tel. 061 269 835. Vogo{}a, jednos. stan od 37 m2, prodajem. Tel. 065 877 065. Vogo{}a, pos. prostor 37 m2. Tel. 061 149 183. Vogo{}a, prodaje se poslovni prostor 72 m2, prostor je na 2 eta`e, povoljno. Tel. 061 275 535. Vogo{}a, prodajem stan. Tel. 062 993 253. Vogo{}a-dupleks: jednosoban, garsonjera, gara`a, ostava, terasa, 6x5,5, mogu}nost pro{irenja, 62.000 KM. Tel. 436-322. Vraca, iznad tranzita, manji dvos. stan 43 m2/I, 65.000 KM. Tel. 061 269 835. Vratnik, ku}a sa svim priklju~cima, vl. 1/1. Tel. 061 139 592. Vratnik, ku}a sa tri zasebna stana i dvije gara`e, 1/1. Tel. 061 131 268. Zemlja u Lukavici. Tel. 061 047 960. Zetra, stan 43 m2, prodajem. Tel. 061 735 313. jevo ili prodajem. Tel. 061 220 179. Sarajevo-Zagreb, mijenjam ~etverosoban stan u centru Sarajeva za trosoban centar Zagreba. Tel. 033 214-595, 062 279 428. Stan u Sarajevu 52 m2, mijenjam za Banja Luku. Tel. 033 542-668. Trosoban stan za manji ili prodaja, do|ite, po vi|enju, Ilid`a, R. Ja{ara 3, Nogo. Ku}u u Prijedoru za Sarajevo, Zenica ili u blizini. Tel. 065 835 594. Dvos. u naselju Otoka, jako uslovan vlas. 1/1, za garsonjeru uz doplatu. Tel. 065 463 156, od 11-22 h. Otes-Ilid`a, stan 60 m2 sa gara`om, mijenjam za Zemun. Tel. 033 618-384. Hrasnica, mijenjam stan 53 m2, suteren, plinsko cen. grijanje, za manju ku}u u KS. Tel. 061 867 880, 514170.

nedjelja, 10. oktobar/listopad 2010.

37

„VIAGRA-PFIZER“ ORIGINAL! 50 i 100 MG. CIALIS 20 MG, KAMAGRA GEL 100 MG. ZA BOLJI I DU@I SEX. DOSTAVA. UPUTSTVO. DISKRECIJA. POUZE]EM. TEL. 061 702 404. 12851-1ND@

Servis: ve{ ma{ina (Gorenje, Ei Ni{, Kon~ar, Obodin, Kandi, Zanusi, Iberna), {poreta, bojlera. Dolazak besplatan! Garancija! Mob. 061 171 666. 13873-1tt „KIRBY“ - Dubinsko usisavanje, pranje, ispiranje svih vrsta tepiha, namje{taja, auta, pranje portala, generalna ~i{}enja stanova i firmi. Itisoni 1 m2/1 KM. Firma „GLANZ“. Tel. 061 350 688. 12715-1Nd` „HIGIJENA“ - Dubinsko pranje tepiha, 1 m2 - 1 KM i namje{taja, ugao - 20 KM. Sarajevo: 061 141 944. Tuzla: 061 587 721. 14977-1tt ROLLEXPLAST - KVALITET alu. `aluzine, rolo, trakaste, zebra, rimske i panelne zavjese; PVC harmonika vrata, vanjske roletne, gara`na vrata, komarnici. Tel. 061 279 360. 15506-1tt Instrukcije iz hemije, studentima i u~enicima, dolazim na adresu. Tel. 615-901. Vodoinstalater - svi vodoinstalaterski radovi - kvalitetno, brzo, precizno, ~isto. Tel. 061 199 442, 033/621733. Bravarski radovi, dolazim na adresu. Tel. 061 233 078. Instrukcije engleski, njema~ki i prevod. Tel. 061 339 306. Pru`amo usluge masa`e, pedikir, manikir, tretman lica, nadogradnja noktiju. Tel. 063 790 493, 063 687 271. Rigips majstor, potkrovlja, pregrade, spu{teni plafon. Tel. 061 818 732. Instruiram matematiku za sve {kole i fakultete, uspje{no i povoljno. Tel. 061 549 242. Servis ra~unara „Majo“, instalacija windowsa, internet konekcija, antivirusna za{tita ra~unara, ~i{}enje virusa, hardwerski i softverski problemi, itd. Tel. 061 243 611. Kirby dubinsko usisavanje i pranje }ilima, etisona i sjede}ih garnitura, najkvalitetnijim kirbijevim {amponima. Tel. 062 118 202. Namje{tam strunu, `eludac, lije~im stru~no, bezbolno, uspje{no. Tel. 061 504 986. Postavljanje, bru{enje svih vrsta parketa, laminata, podova, uz garanciju. Tel. 062 921 100. Vr{im sve stolarske usluge, popravak starog, izrada novog. Tel. 208-435, 061 905 734. Radim vodoinstalaterske poslove i elektro poslove, uz garanciju. Tel. 062 715 005. Staklar radi sve vrste staklarskih usluga dolazim na adresu. Tel. 061 609 947. Rigips majstor, radim sve od rigipsa. Tel. 061 504 338. Kerami~ar postavlja sve vrste keramike. Tel. 061 182 097. Molerske usluge uredno i kvalitetno. Tel. 062 127 525. Stolarske usluge po povoljnim cijenama. Tel. 061 336 541. Mol. farb. usluge. Tel. 062 823 902. Tapetar-dekorater presvla~i povoljno namje{taj u radioni ili kod vas. Tel. 033 718-405, 061 156 728. Molersko farbarske usluge. Tel. 061 926 333. Izvodimo sve vrste gra|evinskozanatskih radova sa garancijom. Tel. 061 740 127. Bravar - izra|ujem i montiram sve od `eljeza, usluge savijanja cijevi. Tel. 061 709 382. Zidarsko tesarski radovi, adaptacija i gradnja. Tel. 062 434 929. Radim molersko-farbarske poslove brzo, ~isto i povoljno, radno iskustvo preko 20 god. Tel. 061 174 192, 033 210-791. Lektori{em i korigujem sve vrste tekstova. Dugogodi{nje iskustvo. Tel. 033/658-707, 062 165 429. Kerami~ar, rigips i moleraj. Tel. 061 202 713. Zubne proteze, izrada, popravka, dodatak zuba, poliranje i podlaganje zubnih proteza, radimo vikendom. Tel. 061 141 544, 033 677-845. Popravljam sve vrste fri`idera, rashladnih ure|aja, uz garanciju. Dolazak besplatan. Tel. 061 156 309. Povoljno dajem instrukcije iz matematike i informatike. Tel. 061 358 339. Moler-majstor, kre~i, gletuje, farba stolariju. Tel. 062 282 243. Kombi prevoz namje{taja, selidbe, odvoz kabastog otpada, povoljno, obez. radna snaga. Tel. 062 139 453. Klimatiziranim kombijima prevoz na more sa smje{tajem, grupna putovanja kao i selidbe po bih i u regionu. Tel. 033 511 492 i 061 899 883. Povoljno vr{imo bru{enje i lakiranje svih vrsta parketa i {ipoda uz garanciju. Tel. 061 967 229 i 061 262 868

„ZA SUPER SEX + NAJBR@I EFEKAT + ZA SUPER BIZNIS (VPC 4 KM). VIAGRA + CIALIS + LEVITRA + BILJNA = HIT + PODESNA I ZA BOLESNE! TEL. 061 807 485.“ 14789-1TT `eljeznom konstrukcijom. Tel. 062 272 346. Dobro o~uvane ru~no ra|ene original orjentalne (Nepal i Perzijske) }ilime i staze. Tel. 033/452-018. Sve vrste rezane gra|e, lamperiju, brodski pod. Tel. 065 689 523. Svje`a ljekovita jaja prepelica hranjene prirodnom hranom bez koncentrata, 30 kom. - 9 KM, besplatna dostava. Tel. 061 504 425. Fiskalne reg. kase, fiskalni printeri, el. vage, prodaja, servis, programiranje. Tel. 061 251 809. Zidnu rashladnu vitrinu, 1,20 m {irina. Tel. 061 156 309. Povoljno fri`ider Gorenje 170 lit., starija tipa, ispravan, o~uvan. Tel. 033 453-537. Igrica za PS 3 auta nova, zapakovana, 50 KM, Zenica. Tel. 061 027 717. Tank za lo` ulje 1000 l, 800 l i 600 l, ma{ina za su|e (ugost. namjene). Tel. 035 814 093. [krinja sa staklima „Framec“, du`. 180 cm, 300 KM. Tel. 063 335 541. Bas poja~alo Pivi 400 W sa kutijom, cijena 500 KM. Tel. 063 584 876. Okrugle grijalice za TA pe} i ventilatore, 10 KM. Tel. 062 972 512. El. grijalica 20 KM. Tel. 062 972 512. Dvodjelni sudoper du`. 2,5 m, i pult iste du`ine. Tel. 061 367 103. Graco kolica 0-36 kao nova, 100 KM. Tel. 061 803 715. Ru~nu pumpu za bunar i kapiju sa stubovima. Tel. 065 280 363. Kazan za pe}enje rakije i kazan za pe}enja pekmeza. Tel. 061 367 367. Police za trgovine 12 m. Tel. 062 841 539. Plin. bocu i dajem plin. grijalicu. Tel. 061 357 311. TA pe}, 120 KM. Tel. 062 157 704. Alpina plainske cipele br. 42 (nove). Tel. 062 609 900. Fasadna plin. pe} ispravna, 60 KM. Tel. 062 609 900. Vise}a kuhinja, bijela, malo kori{tena. Tel. 062 609 900. Prodajem 3 m3 sje~enih drva, 80 KM/m2. Tel. 062 609 900. Stari crijep M. Kikinda i ciglane blokove za zidanje. Tel. 521-618, 061 529 838. Video kasete erotske, 5 kom-10 KM, dostava u KS. Tel. 061 245 070. Harmonika vrata „Marley“ najkvalitetnija ponuda svih modela sa dvije vodilice, ve} od 60 KM/m2. Tel. 033 225-227, 061 516 910. Pelene za odrasle, 2 paketa. Tel. 061 462 395. Ugaonu garnituru u odli~nom stanju. Tel. 061 235 399. PVC cisterna za vodu od 1.000 litara. Tel. 061 184 444. PVC burad od 200, 150, 50, 25, 20 i 15 litara. Tel. 061 184 444. Limena gara`na vrata. Tel. 235235, 061 278 073. Prodajem i izdajem kazan za pe~enje rakije. Tel. 061 367 103. Trakice za mjerenje {e}era u krvi Contorur TS. Tel. 061 183 591. „Pianino“ muzejski uzorak puno drvo, te`ina oko 300 kg. T 061 804 383. el. Sobni bar: {ank, dvije zidne police, dvije barske stolice. Tel. 033 463489. Ukrasno sobno cvije}e, pogodno i za kancelarije. Tel. 033 645-608. Razne knjige. Tel. 033 645-608. Stari crijep, prozor 50x50, ciglane blokove. Tel. 521-618, 061 529 838. Ulje na prirodnoj bazi, lije~i reumu, i{ijas i sva ostala ko{tana oboljenja. Tel. 033 463-306 i 061 149 388. 100% efikasnao sredstvo za trajno uni{tenje `ohara i `utih mrava. Tel. 061 243 891. 2 kom. sobnih vrata i jedna za WC banju sa {tokovima, cijena po dogovoru. Tel. 061 819 488.

VELIKA AKCIJA!!! U prodaji su bukova cijepana drva 60 KM, ~okovi, metrice. Ugalj (Banovi}i) kocka, orah 150 KM. (Kreka) drveni 80 KM. Bukovi briketi 200 KM. Isporuka isti dan. Tel. 061 247 186, 062 552 323. 12863-1Nd` VELIKA AKCIJA: U prodaji su sve vrste drva kao i kameni (Banovi}i) i drveni (Kreka) ugalj. Cijene su veoma povoljne, a prijevoz je besplatan. Omogu}ena nabavka na rate za penzionere. Tel. 061 670 068. 12897-1Nd` TOTALNA RASPRODAJA OGRIJEVA: Drva (}utci i cijepana). ]umur (kameni i drveni). Briketi (bukovi). Cijene su veoma povoljne, a prijevoz je ura~unat u cijenu. Tel. 063 553 531. 12897-1Nd` Zbog preseljenja lagera u toku je TOTALNA RASPRODAJA OGRIJEVA: sa veoma povoljnim cijenama. Drva - 60 KM/m3. ]umur - 80 KM/tona. Koli~ina zagarantovana, penzioneri na 4 rate bez kamata. Tel. 062 543 688. 12897-1Nd` „Ku}e snova“ - katalog projekata najljep{ih ku}a na 165 stranica. Cijena 18 KM + po{tarina. Tel. 070 202323, 062 180 957. Harmonika vrata prodaja i ugradnja svih modela i dimenzija. Tel. 061 512 294. Podajem fri`ider staklena vrata, ve{ ma{ine, {porete struja plin, fri`idere, 120-150 KM. Dostava besplatna. Tel. 033 533-631. Prodajem Braunove mre`ice za brijanje i el. aparate. Tel. 061 323 906. Prodajem dobro o~uvane polovne fri`idere i zamrziva~e. Tel. 061 156 309. Prodajem povoljno tri ormara mali, veliki, srednji, jedan sa ladicama.Tel. 061 556 761 Prodajem starije foto aparate i muz. liniju. Tel. 061 548 447. Prodajem klavir (Belarusd) puno, lakirano, sme|e drvo, nova klavijatura, 2.000 KM. Tel. 062 946 642. Prodajem polovan ugao radi selidbe. Tel. 659-358. Prodajem sobni bar: {ank, dvije zidne police, dvije barske stolice. Tel. 033 463-489. Nove rekete za stoni tenis, bolje kvalitete. Tel. 061 159 507. Lim sudoper, lavabo, bojler od 50 litara, prozor dupli 140x120. Tel. 061 159 507. Pe} za burek plin 2 rerne, 6 stolova kompl., kasa oliveti, 2 vage, 2 vitrine, 2 tende 6x3 m.. Tel. 061 958 001. Televizore Filips i AOC, regal, bra~ni i francuski le`aj, komoda, lusteri razni. Tel. 065 097 899, 033/201051. Prodajem ma{inice (koturove) za {tap za ribolov. Tel. 062 525 981. Po~iteljski sirup za jetru, hepatitis, esh. cooli, holesterol, trigliceride, imunitet. Tel. 033 646-912. Prodajem drvene prozore 2 kom. 140x120, 2 kom. 180x120, sve 100 KM. Tel. 061 244 290. Prodajem povoljno troje sobnih vrata standardnih dimenzija u novogradnji i 5 prozora sa {tokovima i staklom. Tel. 061 869 396. Doma}a, svje`a, ljekovita jaja, jap. prepelica, 30 kom. - 10 KM „S“ i 9 KM „A“ klasa, bespl. dost., doma}e kozije mlijeko 1 L = 2 KM. Tel. 061 138 184, 062 134 551. 2 pult stola, TA pe}, kuhinjski sto, trpezarijski sto. Tel. 624-820. TA pe}, ve{ ma{ina, kau~, 2 fotelje, 2 se}ije, 3 ko{nice, kaca 2 m. Tel. 624-820. TA pe} 3 KW Elind, „stan“ za tkanje starinski, kau~ na izvla~enje sa

Potra`nja
Potrebno vi{e manjih stanova, praznih i namje{tenih za izdavanje (Agencija). Tel. 061 031 330. Strancu potreban manji stan do 60 m2 u zgradi za izdavanje na du`i period (Agencija). Tel. 061 522 190. Kupujem stan do 50 m2, na relaciji Vojni~ko, Alipa{ino, Dobrinja. Tel. 061 237 344. Hitno kupujem gara`u u naselju C-5 na Dobrinji, ul. Rudija Alva|a. Isplata novca odmah. Tel. 061 108 889. Kupujem manji stan, M. DvorBa{~ar{ija, u ra~un dajem auto i doplata. Tel. 061 338 433. Hitno kupujem manji stan po umjerenoj cijeni, Kanton Sarajevo. Tel. 062 762 572. Agenciji potrebno vi{e stanova za prodaju i izdavanje. Tel. 061 493 323. Kupujem na Kova~ima ku}u na sprat sa oku}nicom, sano uredni papiri. Tel. 066 876 364. Tra`im u zaku sobu blizu Katedrale, za u~enicu Muzi~ke {kole. Tel. 061 797 819. Agencija kupuje stanove u Sarajevu. Tel. 062 532 249.

Zamjena
Mijenjam ku}u u centru Zvornika, za stan u Sarajevu. Tel. 061 817 960. Kvalitetan dvosoban stan, Dobrinja 4, RS, 4. sprat, mijenjam za Sara-

Najpovoljnije, najkvalitetnije aluminijske `aluzine 20 KM, trakaste zavjese, vanjske roletne, harmonika vrata, blindo vrata, PVC prozori. Tel. 061 501 401. 12917-1Nd`

38

Nedjelja, 10. oktobar/listopad 2010.

Dnevni avaz
sva vozila, popravak sjedi{ta, tapacirunga neba. Tel. 061 215 658, B. Begi} 90. VKV kre~enje stanova, pouzdano i stru~no, molerski majstor [erbo. Tel. 062 921 864. Kombi prevozom vr{im selidbe, prijevoz putnika, odvoz {uta, cijena povoljna. Tel. 061 817 424. Bravar, povoljno radi sve bravarske usluge. Tel. 062 940 731, 033 691260. Stolar-tapetar, povoljno radi popravke stolarske i tapetarske. Tel. 061 606 651, 066 620-342. VKV moler - radi molersko-farbarske poslove, povoljno. Tel. 061 507 683. Iznajmljujem play station 2 i 3 sa igricama. Tel. 061 201 341. Prevoz putnika na sve destinacije sa VW bus, sjedi{ta 1+8. Tel. 062 606 611. Prevoz putnika sa kombijem po BiH, SCG i HRV. Tel. 061 209 935. Bravar radi ograde, kapije, gelendere ulazna i gara`na vrata, zatvara balkone. Tel. 061 526 205. Elektri~ar: el. instalacije, automatski osig., indikatori za banju, el. bojler, el. {poret i drugo. Tel. 061 312 435. Molerske usluge. Tel. 062 922 323, 066 205 151. Popravljam TV svih modela, profesionalno i na va{oj adresi. Tel. 061 365 690, 033 653-311. Autoprevoznik manjim kamionom vr{i prevoz kabastog otpada, pjeska, {ljunka. Tel. 061 268 847. Prevodim engleski 5 KM/str. i povoljno dajem instrukcije. Tel. 643990. Tapetar sa iskustvom presvla~i ku}anski i kancelarijski namje{taj. Tel. 061 620 057. Servis ra~unara „Aki“, popravka, nadogradnja, instalacija, internet konekcija, antivirusna za{tita, dolazak na ku}nu adresu. Tel. 061 545 375. Instrukcije iz matematike, fizike, i elektrotehnike za u~enike osnovnih i srednjih {kola. Tel. 061 812 528. Vr{im selidbe modernim kombijem sa radnom snagom u dr`avi i vani. Tel. 061 227 189. Vodoinstalater, radim nova kupatila, brzo, povoljno, ~isto, garancija. Tel. 061 349 294. Vr{im prevoz robe, ljudi i stvari, radna snaga po potrebi. Tel. 062 385 762. Extra povoljno! Kombi prevoz i selidbe. Tel. 061 147 361. Elektri~ar VKV za ku}ne el. instalacije i ure|aje. Pozovite. Tel. 618-907. Vr{im selidbe i sve vrste prevoza kombijem, povoljno. Tel. 061 165 009. Molerski radovi. Tel. 061 579 971. Prevoz robe, selidbe kombijem, povoljno, radna snaga po dogovoru. Tel. 061 513 948. Central. grijanje, plin. instalacije, zamjena konvektora itd., radimo kvalitetno i povoljno, uz garanciju. Tel. 061 500 037. Povoljno i kvalitetno radim grijanje, mijenjam konvektore radijatorima i ostale popravke - povoljno. Tel. 033 800-514, 061 922 476. Radim centralno grijanje i prepravke grijanja. Tel. 062 316 826. Centralno grijanje, vodoinstalacije, popravka i monta`a povoljno i kvalitetno. Tel. 061 105 425. Prevoz putnika luksuznim mercedesovim kombijem na sve destinacije. Tel. 061 862 323. Profesor matematike sa iskustvom daje instrukcije |acima i studentima tokom godine. Tel. 033 473574, 061 382 301. Molersko farbarski radovi, gletovanje, molovanje, lakiranje stolarije. Tel. 061 262 895. Radim povoljno sve molersko-farbarske radove, uklju~uju}i i stolariju. Tel. 061 397 187. Vr{im prevoz putnika sa klimatiziranim kombi vozilom, {irom BiH i dalje. Tel. 061 222 310. Profesorica instruira matematiku, fiziku i hemiju sve {kole i prvu godinu fakulteta, brzo i uspje{no. Tel. 033 235-141, 061 188 451. Iskusna profesorica daje instrukcije iz engleskog i arapskog jezika. Tel. 033 611-023. Rigips, el. instalacije i moleraj radim povoljno. Tel. 066 205 286. Elektri~ar - usluge el. instalacija, interfoni, alarmi, gromobrani, el. usluge. Tel. 061 132 991, 033 418-086. Instruiram matematiku uspje{no. Tel. 061 841 439. Vr{im prijevoz putnika po BiH i na more. Tel. 061 434 374. Vodoinstalater obavlja sve vrste vodoinstalaterskih usluga, opravke, adaptacije. Tel. 061 696 133. Kompletnu adaptaciju, moleraj, rigips, prezide, keramiku, laminat. Tel. 062 226 904. Iscjeljenje duhovnim putem po o~enju Brune Groninga, medicinski dokazano. Tel. 062 256 376. Kvalitet i garancija, sve vrste bravarije, jeftino i povoljno. Tel. 062 522 901. @ohare, stjenice, `ute mrave i mi{eve uni{tavamo uz garanciju. Tel. 061 184 796. Lije~im mo`dane udare i druge bolesti. Tel. 033 616-211. Vodoinstalater sa dugogodi{njim iskustvom vr{i popravku, monta`u i pro~epljenje vod. instalacija. Tel. 061 348 717. Vodoinstalaterski i kerami~arski radovi, centralno grijanje, uz garanciju i povoljno. Tel. 061 182 737. Kerami~arski radovi uz garanciju kvaliteta. Tel. 061 083 369. Radim sa |acima Me|unarodne {kole Sarajevo, po nastavnom planu na engleskom kao i konverzaciju, informatiku. Tel. 062 293 688, Sarajevo. KV vodoinstalater, de`urni 24 h. Tel. 061 861 635. Ozbiljan tesar, zidar, kerami~ar, vodoinstalater, itd. Tel. 061 269 385. Sudski tuma~ za njem., engl., holand. jezik, ul. Ko{evo 36, Sarajevo. Tel. 061 108 144. Stolar - izrada i monta`a kuhinja, ameri~kih plakara, enterijera, stepenica. Tel. 061 512 663. Parket, {ipod, postavljamo, brusimo i lakiramo. Postavljamo sve gotove parkete i laminate. Tel. 062 828 306. Superefikasno uni{tavamo `ohare, moljce, mrave, stjenice, u{i, buba-{vabe, mi{eve... Tel. 061 928 535. Rainbow sistem ~i{}enja u va{em domu ili pos. prostoru. Brzo, povoljno i efikasno. Tel. 061 990 082. Rainbow dubinsko usisavanje tepiha, sjede}ih garnitura. Tel. 061 916 272. Instrukcije iz matematike uspje{no i povoljno. Tel. 466-736, 061 506 755. Popravljam sve vrste fri`idera i rashladne tehnike uz besplatan dolazak. Tel. 061 156 825. Prevoz putnika u svim pravcima, prema moru, kombi Hyundai H1. Tel. 061 210 832. Autoprevoznik kamionom-grajferom i mini bagerom 5 T, sve vrste iskopa i prevoza. Tel. 061 100 268. Staklar radi sve vrste stolarskih usluga. Tel. 061 609 947. Mini bagerom radimo ono {to veliki ne mo`e, iskop kanala, razbijanje betona, SZR Mulavdi}. Tel. 061 219 946. Ku}ni majstor. Tel. 061 708 798. Povoljno vr{imo bru{enje i lakiranje svih vrsta parketa i {ipoda uz garanciju. Tel. 061 967 229 i 061 262 868 Rigips majstor, radim sve od rigipsa. Tel. 061 504 338. Ugost. objektu potrebna radnica, plata po dogovoru. Tel. 062 644 055. Tu`be, `albe, molbe, prigovori i svi ostali pravni poslovi. Tel. 033 463306. Kerami~ar tra`i firmu u Kantonu Sarajevo. Tel. 062 505 647. Va{e fotose prenosimo na CD uz popravke i natpise i pravim knjigualbum (malu fotomonografiju). Tel. 659-750, 066 897 870. Esperanto za samouke: CD-kurs, priru~nik (informator), ud`benik, putopis, sve samo 20 KM. Tel. 033 659-750, 066 897 870. @elite izdati knjigu? Vr{im kompletnu pripremu za {tampanje. Tel. 659-750, 066 897 870. Dajem ~asove njema~kog za polaganje ispita. Tel. 659-750, 066 897 870. Prof. ~i{}enje va{ih ku}a, stanova, pos. prostora i tapac. namje{taja. Tel. 061 144 899. ^istim stanove i pos. prostore. Tel. 063 191 977. Dajem instrukcije iz matematike i engleskog jezika. Tel. 062 568 023. Kerami~ar. Tel. 061 202 713. Presvla~im kau}e i sve opravke, dolazim na lice mjesta. Tel. 544-932, 062 6522 986. Ozbiljan zidar, kerami~ar, tesar, vodoinst. itd., radim komplet kupatila. Tel. 061 269 385. Dubinsko ~i{}enje auta. Tel. 061 204 169. Radim grijanje, plinske instalacije, montiram plinske pe}i, veoma povoljno. Tel. 033 800-514, 061 922 476. Instrukcije iz engleskog jezika za osnovce i srednjo{kolce, povoljno. Tel. 066 917 391. Instruiram |ake i studente iz matematike na Alipa{inom polju. Tel. 061 157 991. Molersko-farbarski radovi, izvodim kvalitetno i povoljno. Tel. 061 382 230. Tu`be, `albe, molbe, prigovori i svi ostali pravni poslovi. Tel. 033 463306 i 061 387 856. Instrukcije iz matematike i fizike, kvalitetno i povoljno, 1 h = 5 KM. Tel. 061 130 389. Certificirani ra~unovo|a vodi pos. knjige. Tel. 033 237-878, 061 482 045. Iskusan fizioterapeut, dolazak na adresu, manuelna masa`a, kvalitetno, povoljno. Tel. 033 615-675. Instrukcije za osnovnu {kolu: mat., fiz., hem., bio., engl., bos. i arapski jezik. Tel. 061 339 374. ^i{}enje ku}a, stanova, pos. prostora, po{teno, pedantno. Tel. 061 289 900. ^istim i odr`avam urednim va{ stambeni prostor, brzo, kvalitetno, pedantno. Tel. 062 760 012. Nudim pomo} stari i bolesnim osobama: obilazak, odlazak u kupovinu, apoteku i sl., uz nov~. nak. Tel. 062 760 012. Izrada i monta`a brvnara od poluoblica na rate. Tel. 061 134 597. Potreban samo ozbiljan radnik sa iskustvom za rad u autopraoni i vul. radnji, pla}a po dogovoru. Tel. 062 213 732, 061 209 057.

„TEPSER“ s.o.d. SAVREMENIM MA[INAMA ^ISTIMO: NAMJE[TAJ, TEPIHE (RESE), ITISONE I TVRDE PODOVE (ZA[TITA). TEL. 033 200-003, 061 524 461. 15455-1TT Kvalitetno i povoljno postavljanje, bru{enje i lakiranje svih vrsta parketa i podova kao i laminata. Tel. 061 134 260. Povoljno i kvalitetno ~istim stanove i poslovne prostore. Tel. 062 401 619. Prevoz za sve destinacije putni~kim kombijem, profesionalni voza~, povoljno. Tel. 062 713 956. Vr{im sve usluge molerskih radova, gletovanje...Tel. 061 377 054 Kvalitetno i povoljno postavljanje, bru{enje i lakiranje svih vrsta parketa i podova kao i laminata. Tel. 061 321 289. Kvalitetno i uz garanciju postavljanje, bru{enje i lakiranje parketa, {ipoda i laminata. Tel. 061 244 183 Ugradnja blind vrata, stolarije, regips, laminat,moleraj i sve vrste adaptacija. Tel. 061 542 493. ^istim ku}e i poslovne prostore, pranje tepiha, }ilima i drugo. Tel. 061 580 063. Prekucavam na ra~unaru sve tekstove. Tel. 061 520 972. Stolar, izrada i monta`a kuhinja, plakara, predsoblja, zamjena baglama. Tel. 062 944 952. Kombi prevoz putnika 1+8 i selidbe, povoljno. Tel. 061 223 343. Peremo }ilime rainbow ma{inom u va{em stanu, ili ru~no u praonici sa dostavom na adresu: Tel. 061 202 630, 033/673-284. Povoljan prijevoz putni~kim kolima, automobilom, more, planine, banje. Tel. 063 943 445. Dajem ~asove iz matematike i statike |acima i studentima, uspje{no. Tel. 526-945. Vodoinstalater odr`ava staru i postavlja novu instalaciju, ~isti bojlere, sve uz garanciju. Tel. 061 497 622. Profesor daje instrukcije iz francuskog, latinskog, ruskog i bosanskog. Tel. 033 526-521. Instruiram |ake i studente iz matematike na Alipa{inom Polju, ~as 6 KM. Tel. 061 157 991. Instruiram |ake i studente iz matematike i fizike na Ilid`i, ~as 6 KM. Tel. 033 621-976. Profesorica engleskog jezika daje ~asove i prevodi. Tel. 061 556 700, 033/657-038. Adaptacija stanova i ku}a, postavljanje plo~ica, laminata, kre~enje i drugo. Tel. 061 510 373. Kombijem prevozim kabastu robu. Tel. 061 204 061. Rigips majstor radi potkrovlja, plafone, pregradne zidove. Tel. 061 511 503. Rainbow-program dolazimo po narud`bi za ~i{}enje svih vrsta }ilima i tepiha na va{u adresu. Tel. 062 795 285, 061 311 276, 033 666-275. Staklar - radimo sve staklarske radove, dolazimo na adresu. Tel. 061 842 343. Profesorica dr`i instrukcije iz matematike i fizike. Tel. 522-016. Prevoz stvari, namje{taja i ostalog ve}im kombijem, radna snaga, povoljno. Tel. 061 268 442, Saraj. Vr{imo servis i monta`u rashladne i klima tehnike. Tel. 062 375 977, 061 438 689. Stolar kvalitetno vr{i stolarsko-lakirerske poslove, dolazim na adresu. Tel. 062 332 702. Nastavnik matematike priprema osnovce za prijemni ispit u srednju {kolu. Tel. 061 233 342. Ve}a grupa majstora radi stiropor fasade sa svojom skelom. Tel. 061 270 729. [ivanje trajnih autopresvlaka za

Ponuda-potra`nja
Tra`imo ozbiljnu, atraktivnu, komunikativnu i neudatu djevojku za rad u ozbiljnom kafi}u. Tel. 061 519 333. 15302-1tt Italijanski restoran-picerija u Vogo{}i - potrebni radnici: - KV kuhar sa iskustvom. - Pic majstor na kru{noj pe}i sa iskustvom. Info tel. 061 130 545. 15305-1tt 1. Recepcioner-ka. Pod ta~kom 1.: Radno iskustvo na istim poslovima. Obavezno poznavanje engleskog i turskog jezika kao i rada na ra~unaru. Prijave na adresu: Hotel HOLLYWOOD, Dr. Pintola 23, Ilid`a. Tel. +387 33 773 100. Konkurs ostaje otvoren do 12. 10. 2010. N. Pobolj{ajte ili zapo~nite posao bro{urom „Kreditne linije“. Sadr`i 320 biznis kredita. Tel. 032 244-417. Zaposlenje i useljenje {irom svijeta, bro{ura „Informator“, na na{em jeziku. Tel. 032 244-417. Italijanskom restoranu u Sarajevu potreban konobar sa poznavanjem engleskog jezika.Tel. 066 912 630. Proizvodnja eteri~nih ulja, mirisa, parfema, raznih proizvoda. Bro{ura „Eteri~na ulja“. Tel. 032 244417. Hemijska ~istionica ~isti odjevne predmete od: ko`e, krzna i tekstila, najjeftinije u gradu, tradicija od 1947. god. Tel. 063 638 955. ^uvala bih dijete u svom stanu na Grbavici kod @eljinog stadiona. Tel. 642-458. Trebate dodatnu zaradu? Nutricionisti~ka kompanija bira suradnike, prijave pon-petak od 14-18 h. Tel. 062 992 812. Agencija „Meka“ ku}na njega i pomo} starim i bolesnim, povoljno. Tel. 061 237 641. Potrebni saradnici iz cijele BiH za prodaju kozmetike, zarada min. 30 posto+kreditiranje+stimulacija. Tel. 033 644-178, 061 225 424. Fast-fudu potrebna radnica na poslovima poslu`ivanja, dnevnica 35 KM, isplata svaku no}. Tel. 062 670 734. Peremo sve vrste }ilima, itisona, tepiha, mokro pranje 2-3 KM/m2, dolazimo po }ilime. Tel. 033 659-250, 062 213 732. Poma`em osnovcima u u~enju i savladavanju svih {kolskih premeta, uklju~uju}i strane jezike. Tel. 061 670 078, Novo Sarajevo. Potrebni radnici na ameri~kim kruzerima, engleski jezik obavezan, starosna dob do 35. godina. Tel. 061 355 710. Potrebna djevojka za rad u kafi}u, u centru. Tel. 062 320 648. Potreban momak sa radnim iskustvom za rad u kafeu u centru grada. Tel. 061 278 917. ^istim stanove i poslovne prostore. Tel. 063 191 977. ^istim stanove i poslovne prostore. Tel. 033 645-439. Radila bih administrativne poslove ili u trafici. Tel. 061 106 584. ^i{}enje ku}a, stanova, pos. prostora, po{teno, pedantno. Tel. 061 289 900. Nudim knjigovodstvene usluge zanatskim i ugostiteljskim radnjama. Tel. 061 811 816. Buregd`inici potrebna radnica u kuhinji i dvije djevojke na poslu`ivanju. Tel. 062 841 539.

Kupujem stare njema~ke marke i austrijske {ilinge. Tel. 061 323 906. Umjetni~ke slike, filateliju, stari nakit, satove, zidne, d`epne, ru~ne, ordenje, zna~ke i ostalo kupujem. Tel. 033 456-505, 061 214 405. Kupujem suvenire Sarajevske olimpijade. Tel. 033 456-505, 061 214 405. Kupujem lomljeno zlato, dukate, zlatne satove i ostala od zlata. Tel. 061 965 126. Kupujem lomljeno i zubarsko zlato, dukate, {orvane i ostalo, najvi{e pla}am. Tel. 033 655-598, 061 553 640. Kupujem staru deviznu {tednju, ratnu od{tetu, dionice, certifikate, isplata odmah. Tel. 061 337 593. Kupujem staru dev. {tednju, ratne od{tete i dionice, prodajem neulo`ene certifikate, isplata odmah. Tel. 061 140 521. Kupujem staru dev. {tednju, dionice, prodajem certifikate, isplata odmah. Tel. 061 192 036. Kupujem dionice, staru dev. {tednju, i ratnu od{tetu. Tel. 062 358 344. Poklanjam rasne ma~i}e ozbiljnoj porodici. Tel. 203-717. Kupujem dionice, staru dev. {tednju, ratna potra`ivanja, isplata odmah. Tel. 061 863 224. Kupujem dev. {tednju i ratnu od{tetu, isplata odmah. Tel. 061 271 935. Kupujem zidne satove, mo`e i u kvaru, }ilime Sarajevske i Pirot, sard`ade. Tel. 061 159 507. Kupujem ~avrme, jagluke, suhozlatice, vez sa `icom i pe{kire. Tel. 061 159 507. Kupujem demirlije, mangale, pe{kune, sahane, ibrik, |ugum. Tel. 061 159 507. Kupujem gramofonske plo~e strani rock i ex yu rock i magazin D`uboks. Tel. 061 244 290. Kupujem norve{ku gusanu pe} Jotul (humanitarnu). Dobro pla}am. Tel. 061 400 190. Kupujem akcije-obveznice, devizne {tednje, isplata odmah. Tel. 065 027 864. Kupujem deviznu {tednju i ratnu od{tetu, isplata odmah. Tel. 061 526 918. Izdajem kazan za pe~enje rakije. Tel. 061 367 103. Kupujem dionice svih vrsta, staru dev. {tednju, ratnu od{tetu, pla}am odmah. Tel. 061 864 047.

Kupon za besplatne male oglase - do 10 rije~i

Dnevni avaz
Tekst................................................................................. ........................................................................................... ..........................................................................................

T elefon/adresa........................................................... .
Kupon predati/poslati na adresu: „Dnevni avaz“(za Male oglase), Te{anjska 24b, 71000 Sarajevo

oglasi
OP]INSKI SUD U MOSTARU Broj: 07 58 Mal 908251 05 Mal Mostar, 27. 8. 2010. godine

Dnevni avaz
odgovora na tu`bu (npr. Prigovor mjesne nadle`nosti ~l. 19. st. 1. ZPP FBiH), 3. Decidno se izjasniti da li priznajete ili osporavate tu`beni zahtjev, 4. Ukoliko osporavate tu`beni zahtjev du`ni ste u odgovoru na tu`bu ta~no navesti razloge zbog kojih osporavate tu`beni zahtjev, ~injenice na kojima zasnivate svoje navode i dostavite dokaze kojima se utvr|uju te ~injenice (~l. 71. ZPP FBiH). 5. Uz isprave sastavljene na stranom jeziku du`ni ste dostaviti ovjeren prijevod (~l. 134. st. 2. ZPP FBiH), 6. Ukoliko predla`ete provo|enje dokaza saslu{anjem svjedoka, du`ni ste za svakog svjedoka navesti ta~no ime, prezime, ime jedno roditelja, adresu stanovanja, na koje okolnosti predla`ete da se svjedok saslu{a (~l. 137. st. 3. ZPP FBiH), 7. Pismeni odgovor morate osobno potpisati (~l. 334. st. 2. ZPP FBiH). - Ukoliko u navedenom roku ne dostavite pismeni odgovor na tu`bu sud }e donijeti Presudu i usvojiti tu`beni zahtjev - Presuda zbog propu{tanja (~l. 182. st. 1. ZPP-a). NAPOMENA: Dostava se smatra obavljenom protekom roka od 15 dana od dana objavljivanja (~l. 348. st. 4. FBiH). Stru~ni suradnik Pavle Crnogorac

nedjelja, 10. oktobar/listopad 2010.

39

OGLAS
Pred ovim sudom u toku je parni~ni postupak tu`itelja HT doo Mostar, protiv tu`ene Bogdan Ivana, Stjepana Radi}a 29, Mostar, radi duga za telefonske usluge u iznosu od 210,94 KM pa kako sud na adresu tu`enog nije u mogu}nosti dostaviti tu`bu na odgovor, to shodno odredbama ~l. 348. st. 3. ZPP-a tu`bu na obavezni odgovor dostavlja putem dnevnih novina. Tu`itelj je predlo`io sudu da ukoliko tu`eni u zakonskom roku ne dostavi pismeni odgovor da sud na osnovu ~lana 182. ZPP-a, donese presudu usljed propu{tanja. Tu`eni je du`an u roku od 30 dana dostaviti sudu obvezni pismeni odgovor na tu`bu u dovoljnom broju primjeraka za sud i protivnu stranu-tu`itelja (~l. 454. st. 1. i 2., ~l. 70. st. 1. u svezi s ~l. 52. st. 2. ZPP-a. Pismeni odgovor na tu`bu u navedenom roku mora bit razumljiv i mora sadr`avati 1. Oznaku suda i broj predmeta, ime i prezime, prebivali{te ili boravi{te stranaka i njihovih punomo}nika, te predmet spora, 2. Procesne prigovore koje ne mo`ete isticati nakon dostavljanja

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BONE I HERCEGOVINE UNSKO-SANSKI KANTON VLADA UNSKO SANSKOG KANTONA
Na osnovu èlana 7. i 8. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine ("Slu`bene novine FBiH", br. 34/03), èlana 31. Zakona o zaštiti kulturnog nasljeða Unsko-sanskog kantona ( "Slu`beni glasnik US kantona" br. 3/04, i Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti kulturnog nasljeða ("Slu`beni glasnik US kantona" broj 15/10 od 30.09.2010. godine, Pravilnika o radu Javne ustanove "Zavod za zaštitu kulturnog nasljeða" broj:zzkn- 268-2/05 od 22.07.2005. godine i Pravilnika o unutršnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta u postupku imenovanja, odnosno nominacije za upra`njeno radno mjesto direktora Zavoda za zaštitu kulturnog nasljeða, Upravni odbor raspisuje:

KONKURS
za izbor kandidata za imenovanje direktora Zavoda za zaštitu kulturnog nasljeða Unsko-sanskog kantona I. OPIS POZICIJE DIREKTORA ZAVODA: a) Rukovodi radom Zavoda; b) Zastupa Zavod i odgovoran je za zakonitost rada Zavoda; c) Stara se o ostvarivanju plana i programa rada; d) Odluèuje o rasporeðivanju osoblja u Zavodu i vrši ocjenjivanje njihovog rada, odluèuje o pravima i obavezama iz radnog odnosa, te u sluèaju ne ispunjavanja obaveza iz radnog odnosa izvršava resorno Ministarstvo; e) Podnosi Upravnom odboru izvještaje o radu i rezultatima rada; f) Izvršava Odluke Upravnog odbora, Nadzornog odbora i osnivaèa; g) Informiše Upravni i Nadzorni odbor o finansijskom poslovanju; h) Vrši i druge poslove u skladu sa zakonom i Pravilima Zvoda; i) Mandat direktora traje èetiri (4) godine. Po isteku prvog mandata osoba koja obavlja du`nost direktora, mo`e biti ponovo imenovana na tu du`nost. OPÆI UVJETI ZA IMENOVANJE NA POZICIJU DIREKTORA ZAVODA ZA ZAŠTITU KULTURNOG NASLJE\A - Da je dr`avljanin Bosne i Hercegovine; - Da je stariji od 18 godina; - Da nije otpušten iz dr`avne slu`be kao rezultat disciplinske mjere ( bilo na nivou dr`ave ili entiteta) u periodu od tri godine prije objavljivanja upra`njene pozicije; - Da nije pod optu`bom Meðunarodnog suda za ratne zloèine u bivšoj Jugoslaviji (èlan IX.!. Ustava Bosne i Hercegovine); - Da nije osuðivan za krivièno djelo i privredni prijestup nespojiv s du`nošæu u Ustanovi u kojoj se kandidira, pet godina od dana pravosna`nosti presude, iskljuèujuæi vrijeme zatvorske kazne; - Potvrdu da nije lice kojem je pravosna`nom presudom zabranjeno obavljanje aktivnosti u nadle`noj instituciji u kojoj se kandidira (ne starije od 6 mjeseci; - Izjava da nije u funkciji u politièkoj stranci u smislu èlana 5. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije BiH ("Slu`bene novine Federacije BiH" br. 34/03); - Izjavu da nije èlan organa zakonodavne , izvršne ili sudske vlasti ili savjetnik u smislu Zakona o sukobu interesa u Federaciji BiH ("Sli`bene novine Federacije BiH" br.70/08); - Izjavu da nema privatni financijski interes u instituciji u kojoj se kandidira. POSEBNI UVJETI ZA IMENOVANJE DIREKTORA ZAVODA ZA ZAŠTITU KULTURNOG NASLJE\A - Da ima visoku struènu spremu društvenog, umjetnièkog ili tehnièkog smjera (usmjerenje graðevina i arhitektura) i radno iskustvo u struci u trajanju od pet godina, - Da posjeduje sposobnost savjesnog, odluènog odgovornog i korektnog obavljanja upra`njene pozicije, - Da ima sposobnost nepristrasnosti u donošenju odluka. Uz prijavu, koja treba sadr`avati kraæu biografiju, adresu i kontakt telefon, kandidat treba dostaviti: - Uvjerenje o dr`avljanstvu ( ne starije od 6 mjeseci), - Izvod iz matiène knjige roðenih, ( ne starije od 6 mjeseci), - Uvjerenje da nije osuðivan za krivièno djelo (izdato od nadle`nog MUP-a), - Uvjerenje o neka`njavnju za privredni prestup, pet godina od pravosna`nosti presude, iskljuèujuæi vrijeme zatvorske kazne (Opæinski sud), - Uvjerenje da nije lice kojem je pravosna`nom presudom zabranjeno obavljanje aktivnosti u nadle`noj instituciji u kojoj se kandidira (ne starije od 6 mjeseci - Opæinski sud, - Uvjerenje o neka`njavanju, (kantonalni sud) - Ovjerenu kopiju diplome o završenoj školi, - Uvjerenje o polo`enom struènom ispitu, - Uvjerenje o radnom sta`u u struci, - Kandidati mogu prilo`iti dokaze o svojoj kvaliteti prema èlanu 3. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima FBiH - Ovjerena izjava kandidata da nije otpušten iz dr`avne slu`be kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou u Bosni i Hercegovini (bilo na nivou dr`ave ili entiteta) u periodu od tri godine prije dana objavljivanja upra`njene pozicije, da se na njega ne odnosi èlan IX.!. Ustava Bosne i Hercegovine, da ne podlije`e odredbama Zakona o sukobu interesa u organima vlasti u Federaciji BiH i Zakona o moinistarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije BiH, da nema privatni interes u ustanovi u koju se kandidira. Krajnji rok za podnošenje prijava sa kompletnom dokumentacijm na raspisani Oglas je petnaest (15) dana od dana zadnje objave oglasa. Prijave se podnose preporuèenom poštom na adresu: Javna ustanova " Zavod za zaštitu kulturnog nasljeða" Bihaæ, Ulica 5. Korpusa broj 2. 77000 Bihaæ. Uz naznaku: Prijava na konkurs za nominiranje / imenovanje direktora Zavoda za zaštitu kulturnog nasljeða, ili liènom dostavom u sjedištu Zavoda. Nepotpune i neblagovremene prijave neæe se razmatrati. Podnositelji prijave s kojim se ne stupi u kontakt neæe biti uzet u razmatranje u daljem procesu imenovanja. Takvi kandidati neæe obavještavati o rezultatima konkursa.

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE TUZLANSKI KANTON OP]INSKI SUD U GRADA^CU Broj 28 0 Mal 009396 09 Mal Grada~ac, 11. 05. 2010. godine Op}inski sud u Grada~cu, sudija Alma Ali}, u pravnoj stvari tu`ioca D.D. BH Telecom Sarajevo - Direkcija Tuzla, protiv tu`enog Top~agi} Samira iz Grada~ca, ul. [ehida, radi duga v.s.p. 1.007,40 KM, gore ozna~enog dana, donio je slijede}u

PRESUDU
zbog propu{tanja Obavezuje se tu`eni Top~agi} Samir iz Grada~ca, ul. [ehida, da tu`iocu D.D. BH Telecom Sarajevo - Direkcija Tuzla, na ime duga isplati iznos od 1.007,40 KM, sa zakonskom zateznom kamatom, po~ev od dana dospije}a obaveza, pa do dana isplate, kako slijedi: - na iznos od 75,50 KM po~ev od 25. 10. 2008. godine do dana uplate - na iznos od 81,65 KM po~ev od 25. 11. 2008. godine do dana uplate - na iznos od 77,90 KM po~ev od 25. 12. 2008. godine do dana uplate - na iznos od 66,50 KM po~ev od 25. 01. 2009. godine do dana uplate - na iznos od 66,50 KM po~ev od 25. 02. 2009. godine do dana uplate - na iznos od 639,35 KM po~ev od 25. 03. 2009. godine do dana uplaate kao i da tu`iocu naknadi tro{kove parni~nog postupka u iznosu od 105,00 KM, sve u roku od 15 dana od dana prijema presude pod prijetnjom prinudnog izvr{enja. Sudija Alma Ali} POUKA: Protiv presude zbog propu{tanja nije dopu{tena `alba, ali se mo`e podnijeti prijedlog za povrat u prija{nje stanje u skladu sa odredbama ~lana 328 i 329 ZPP-a.

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE KANTON SARAJEVO OP]INSKI SUD U SARAJEVU Broj: 65 0 I 106269 09 I Sarajevo, 01. 10. 2010. godine Op}inski sud u Sarajevu i to sudija Mehudin Durakovi} u pravnoj stvari tra`ioca izvr{enja „Partner“ Mikrokreditna fondacija“ Tuzla ul. 15. Maja bb, protiv izvr{enika 1. Lejla Osmanovi} iz Sarajeva ul. Skenderija br. 22. 2. Selma Sinanovi} iz Sarajeva ul. Oslobodilaca Sarajeva br. 12, radi izvr{enja, na osnovu ~lana 348. stav 3. Zakona o parni~nom postupku, a na prijedlog tra`ioca izvr{enja od 22. 07. 2010. godine

OBJAVLJUJE
RJE[ENJE O IZVR[ENJU Dozvoljeno dana 17. 11. 2009. godine na osnovu vjerodostojne isprave-mjenice broj AB 137225 XZ izdata u Sarajevu dana 13. 08. 2008. godine, radi naplate nov~anog potra`ivanja u ukupnom iznosu od 2.655,67 KM sa zakonskom zateznom kamatom od 15. 07. 2009. godine pa do isplate. Tro{kovi izvr{nog postupka odre|eni su u iznosu od 100,00 KM. Izvr{enje }e se provesti pljenidbom, procjenom i prodajom pokretnih stvari izvr{enika. Sudija Mehudin Durakovi} POUKA: Protiv ovog rje{enja stranke mogu izjaviti prigovor ovom sudu u roku od 8 dana od dana prijema, u dovoljnom broju primjeraka za sud i stranke. Objavljivanjem rje{enja o izvr{enju u dnevnim novinama, smatra se da je dostavljeno izvr{eniku protekom roka od 15 dana.

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE KANTON SARAJEVO OP]INSKI SUD U SARAJEVU Broj: 65 0 I 075692 08 I Sarajevo, 01. 10. 2010. godine PRAVNA STVAR: Tra`ilac izvr{enja: TAMAR PAPO, zastupan po majci zak. zastupnici Asji Papo Izvr{enik: PAPO ALEKSANDAR RADI: radi odre|ivanja na~ina utvr|ivanja vrijednosti nekretnine

POZIV
Za: ASJA PAPO zak. zastupnica mldb. Tamar Papo Pozivate se da kao stranka pristupite na ro~i{te zakazano za utvr|enje vrijednosti za dan ^ETVRTAK 20. 01. 2011. u 12,00 sati u sali 412/IV IZVR[ENI ODJEL SUDIJA Ajla Papovi} Mujan, s.r.

40

Nedjelja, 10. oktobar/listopad 2010.

Dnevni avaz

MUSTAFA (HASAN) RIBAC
Jesen ove godine dolazi jo{ tu`nija. Poslije dugog niza godina prona|en je na{ Mustafa...! Dragi na{, za o~ekivati je bilo da nisi me|u `ivima, ali bol je velika kao da smo te tek izgubili. Naviru slike, sje}anja... zaista smo se voljeli. Na{ `ivot tek {to je po~eo, ali prekratko je trajalo! Istrgnu{e te iz toplog zagrljaja, iz doma koji smo tek osnovali, od nero|enog sina. Uze{e mi dio srca! Danas kada stojimo na tvom mezaru, osje}amo da si nam ponovo blizu i `elim da ti predstavim ovog divnog mladi}a pored mene. To je na{ sin Haris! Danas kada te ispra}amo na vje~ni po~inak, kada znamo za tvoj mezar `elimo ti re}i da te puno volimo i da ti dragi Allah d`.{. podari svaki hajr i najljep{e mjesto u D`ennetu!!! TVOJA SAMIRA
13235-1nd`

Danas, 10. oktobra 2010. navr{avaju se tri godine otkako je preselila na ahiret na{a najdra`a i nikad pre`aljena

ALMA ([EMSUDINA) SOFTI], ro|. HAVERI]
dr. stomatologije

10. 10. 2007 - 10. 10. 2010.
NEKA JE VJE^NI RAHMET I D@ENET TVOJOJ PLEMENITOJ DU[I. S neizmjernom ljubavlju, po{tovanjem i ponosom, neutje{ni u svom bolu: majka Anisa, suprug Sead, k}erka Edina, sin Faruk, sestra Aida, te mnogobrojna rodbina i prijatelji.
15504-1tt

SJE]ANJE

na voljenog supruga, oca i djeda Dana 10. 10. 2010. pro{le su dvije tu`ne godine od smrti na{eg dragog supruga, oca i djeda

MUSTAFA (HASAN) RIBAC
ro|. 22. 12. 1966.
Uvijek }u te voljeti i uvijek }e{ biti u mom srcu. Neka ti Allah d`.{. podari lijepi d`enet i vje~ni rahmet. Tvoj sin Haris
13235-1nd`

MUSTAFE HAD@I]A
Tuga i bol nije u suzama i rije~ima, ve} u srcima gdje }e{ vje~no ostati voljen, po{tovan i nikad zaboravljen. Supruga Emilija, djeca [eila i Sanja sa porodicama
15227-1tt

TU@NO SJE]ANJE

TU@NO SJE]ANJE Dana 10. 10. 2010. navr{avaju se dvije godine od smrti na{eg dragog

Dana 10. 10. 2010. navr{avaju se ~etiri godine od preseljenja na ahiret na{e drage supruge, mame, nane i punice

ISMET (MUSTAFE) MAHI]
10. 10. 1995 - 10. 10. 2010.
@ivi u na{im najljep{im sje}anjima, uvijek voljen, nikad zaboravljen. S ljubavlju i po{tovanjem, Tvoji najmiliji: k}erka Naila, unu~ad Edin i Mirza i zet Emir Had`ismailovi}
15499-1tt

HAZIMA (HAKIJE) ME[ANOVI]A
iz Zvornika Pro{le su dvije tu`ne godine, a svaki dan, svaki na{ trenutak u `ivotu ispunjen je prazninom, jer nisi sa nama. Puno, puno nam nedostaje{. Neka ti dragi Allah d`ele{anuhu podari lijepi D`enet i vje~ni rahmet. Tvoji: supruga Rabija, sinovi Maid i Mahir, brat Ahmet, sestra Sadeta, snaha Lejla, unuci Nejra, Tarik i Kanita i ostala rodbina, prijatelji i kom{ije 15364-1tt

SENIJE KERE[, ro|. D@EVLAN
Svake godine sve ve}i bol i praznina u na{im srcima. Hvala ti za svu ljubav, dobrotu i plemenitost koju si nam poklanjala. Neka ti Allah d`.{. podari d`enet i vje~ni rahmet tvojoj plemenitoj du{i. Tvoji najmiliji: suprug Adem, k}erke Alma i Amra, unu~ad Haris, D`ana i Nedim, zetovi \evad i Edin
15326-1tt

Dnevni avaz
TU@NO SJE]ANJE na na{eg dragog

nedjelja, 10. oktobar/listopad 2010.

41

Dana 10. 10. 2010. godine navr{ava se 6 tu`nih mjeseci od kada nije sa nama na{ dragi

Dana 10. 10. 2010. navr{ava se {est tu`nih godina od prerane smrti na{eg tate i dide

Navr{ilo se 40 tu`nih dana od kada nas je zauvijek napustio na{ dragi suprug, otac i dedo

D@EVAD - D@ERI DAUTBA[I]
Dragi na{, nikad pre`aljeni D`eri, iz na{eg srca nikad oti}i ne}e{. Uvijek }e{ biti tu, vje~no voljen i nikad zaboravljen. Zauvijek tvoji: tetka Zehra, tetak Sini{a, rodica Minja i ro|ak Daniel
12-1mo

prim. dr. ESAD (MUHAMEDA) BEGI]
MIDHAT BIJEDI] - MITO
S po{tovanjem ~uvamo uspomenu na tebe. Tvoji: Nusret, Izet, Senad, Suzana i Nina sa porodicama
15486-1tt

VANJE MASLI]A
Jesenka, Vedrana, Adi i Emir

Tvoja dobrota i plemenitost vje~no }e ostati u na{im srcima.

Tvoji najmiliji: supruga Hafija, sinovi Edin i Emir, snahe Nermina i Amina i unu~ad Mirza, Aida i Selma
15524-1tt

15512-1tt

SJE]ANJE

Danas, 10. 10. 2010. navr{ava se 20 godina od smrti mog dragog brata

Dana 10. 10. 2010. godine navr{ava se 40 dana od kako je preselila na ahiret na{a draga mama, sestra, nana, pranana i punica

SJE]ANJE

SJE]ANJE

Dana 10. 10. 2010. navr{ava se 17 godina od smrti na{e drage majke

[EMSO (RAME) BJELAK
10. 10. 1994 - 10. 10. 2010.

MUHIBA (HU[ID) FILIPOVI]
Draga majka, zauvijek }e{ biti u na{im srcima voljena i ~uvana od zaborava.
15532-1tt

MUSTAFA (SEIDA) HAMAMD@I]
Uvijek si u mom srcu. Omer, Mirjana, Alen, Zlatan, Damir i Tereza
15533-1tt

FATIMA HAMZI], ro|. ^ELIKOVI]
Nedostaje{ nam mnogo. Sa tobom je oti{lo i tvoje veliko srce u kojem je bilo mjesta za sve nas. Bila si i ostat }e{ uzor svega {to je plemenito i zauvijek }e{ ostati u na{im srcima. Neka ti Allah d`.{. podari sve d`enetske ljepote i vje~ni rahmet tvojoj du{i. Tevhid }e se prou~iti dana 10. 10. 2010. godine 15.00 sati u stanu merhume ul. Omladinska br. 23/1, Vo13273-1nd` go{}a.

S ljubavlju i po{tovanjem, Tvoja supruga Muradija i k}erke Medina i [ejla

Tvoje: k}erka [ida, unuke Amra i Amela
N

Dana 10. 10. 2010. navr{ava se 7 godina od smrti na{eg dragog

POSLJEDNJI POZDRAV I SELAM

na{em radnom kolegi

TU@NO SJE]ANJE

Dana 10. X 2010. navr{ava se 7 godina od smrti na{eg dragog sina

MUHAMED (ZAIM) PIRAGI]
S po{tovanjem i ljubavlju, Tvoji najmiliji
15393-1tt

KADIR AHMETSPAHI] - DOKA
S po{tovanjem ~uva}emo uspomenu na tebe. Kolektiv „LOVAC PROM“ doo @EP^E
478-1ze

Dana 10. 10. 2010. godine navr{ava se {est tu`nih mjeseci od preseljenja na ahiret POSLJEDNJI POZDRAV I SELAM

FAHIR (NEBIJE) HAJRULAHOVI]
iz Doboja

BEHMEN ADNANA
Te{ko se pomiriti da te nema, ali tvoj plemeniti lik i dobrota ostat }e vje~no sa nama i u na{im srcima. Neka ti je vje~ni rahmet i da ti dragi Allah d`.{. podari lijepi d`enet, to ti tvoji najbli`i `ele. Majka Minka i otac Faruk 15501-1tt Beki

SENAD (SULEJMAN) [ANJTA
Sve lijepe trenutke i tvoj dragi lik zauvijek ~uvamo u na{im srcima. Dragi tajo, neka ti Allah d`.{. podari lijepi d`enet a tvojoj du{i vje~ni rahmet. Nedostaje{ nam. Hatma dova }e se prou~iti 15. 10. prije d`ume namaza u Hrasni~koj d`amiji. Supruga Besima, k}erke Arijana i Aldijana i tvoji najmiliji
12231-1nd`

na{em dragom

10. 10. 1990 - 10. 10. 2010.
Tvoji: supruga Ferhadija Fehra, djeca Ned`ara i Ned`ad s porodicama, te ostala rodbina
15448-1tt

DOKI
Tvoji Rukija i Omer

478-1ze

Dana 10. 10. 2010. godine navr{avaju se 52 dana otkako je preselio na ahiret na{ otac, svekar i dedo

Dana 10. 10. 2010. godine navr{avaju se 52 dana otkako je preselio na ahiret na{ dedo

Dana 10. 10. 2010. godine navr{avaju se 52 dana otkako je preselio na ahiret na{ otac i dedo

Dana 10. 10. 2010. godine navr{avaju se 52 dana otkako je preselio na ahiret na{ otac, svekar i dedo

Dana 10. 10. 2010. navr{avaju se 52 dana otkako je preselio na ahiret na{ dragi babo, punac i dedo

Dana 10. 10. 2010. godine navr{avaju se 52 dana otkako je na ahiret preselio na{ babo, svekar, dedo i pradedo

SULJO (OMER) MUSI]
Neka ti dragi Allah d`.{. podari lijepi d`enet i vje~ni rahmet tvojoj plemenitoj du{i. Tvoji: sin Omer, snaha Kaduna, te unu~ad Anida i Irfan
13276-1nd`

SULJO (OMER) MUSI]
Neka ti Allah d`.{. podari vje~ni rahmet i lijepi d`enet. Tvoji: unuka Amra i zet Adis Hod`i}
13276-1nd`

SULJO (OMER) MUSI]
Mnogo nam nedostaje{... Neka ti je vje~ni rahmet i d`enet. Tvoji: k}i Samila - Cuca, te unu~ad Arijana i Anes
13276-1nd`

SULJO (OMER) MUSI]
Tuga i bol se ne mjere vremenom, nego prazninom koja je ostala iza tebe, a uspomena na tebe `ivjet }e dok `ive oni koji te od srca vole... Tvoji: sin Salko, snaha Mirsada i unu~ad Amar i Arina Tevhid }e se prou~iti 10. 10. 2010. godine u 12 sati u Vogo{}i, ul. Menjak do 45.
13276-1nd`

SULJO (OMERA) MUSI]
Neizmjerna bol ostade nakon tvog odlaska, ali ljubav prema tebi zauvijek }e ostati u na{im srcima. Tvoji: k}i Samija - Sena, zet Ejub, te unuk Admir Tevhid }e se prou~iti 10. 10. 2010. u 12 sati u Vogo{}i, ul. Menjak do 45.
13276-1nd`

SULJO (OMER) MUSI]
Neka ti Allah d`.{. podari vje~ni rahmet i sve d`enetske ljepote. Osta}e{ zauvijek u na{im srcima. Tvoji: sin Salem, snaha Safija, unu~ad Enisa, Suvada, D`enana i Kenan, praunu~ad Mirsad i Amar, te zetovi Jasko i Edin Tevhid }e se prou~iti 10. 10. 2010. godine u 12 sati u Vogo{}i, ul. Menjak do 45. 13276-1nd`

42

Nedjelja, 10. oktobar/listopad 2010.

Dnevni avaz
Dana 10. 10. 2010. godine navr{avaju se 52 dana otkako je preselio na ahiret na{ otac, svekar, dedo i pradedo SJE]ANJE na na{u majku, svekrvu, nanu i prananu

Dana 10. 10. 2010. navr{ava se 7 dana od preseljenja na ahiret na{eg dragog

FARUKA BEGI]A
Ovim putem `elimo da izrazimo svoju veliku ZAHVALNOST Fikretu - Fi}i i svim Farukovim radnim kolegama; Dr. Kemalu Dizdarevi}u, osoblju Intenzivne njege Neurohirugije, sestri Biseri; Osoblju Doma zdravlja Had`i}i, dr. D`elilovi}u, dr. Tatarevi}u i sestrama; Ekipi Patrona`ne slu`be Doma zdravlja Had`i}i, Ini i Adnanu; Dr. Sandri Vegar - Zubovi}, dr. Samiru ]ustovi}u D`evdi, Mirjani, Dijani, Aliji i Nusreti, dedi i nani, i svim prijateljima Hvala, ALMA i LELA

SULJO (OMER) MUSI]
Uvijek }e{ `ivjeti u na{im srcima i biti dio na{ih najljep{ih sje}anja. Neka ti dragi Allah d`.{. podari vje~ni rahmet i sve d`enetske ljepote.
15531-1tt

D@EMILA (SELIM) MUSI], ro|. SPAHO
14. 11. 2008 - 10. 10. 2010.
S ljubavlju, ponosom i lijepim uspomenama nosimo te u na{im srcima. Molimo Allaha d`.{. da ti podari lijepi d`enet i vje~ni rahmet.

Tvoji: sin Sulejman - Bu}a, snaha Sena, unu~ad Adis, Adisa, Haris, Imer i Elvis, praunu~ad Amina, Ali{a i Azra, snaha Mi{aela te zet Alija 13277-1nd`

POSLJEDNJI POZDRAV

POSLJEDNJI POZDRAV

na{em dragom

najboljem tetku i zetu

FARUKU BEGI]U

FARUKU BEGI]U

Tvoji Lela i Glava
15531-1tt

Ben, Zara, Beba, Gery

15531-1tt

Dana 10. 10. 2010. godine navr{avaju se tri godine od smrti na{eg dragog

Po~ivaj u miru, draga na{a sestro, tetka, svastiko i prijatelju

FERIDA (MEHE) HIDI]A
(1934 - 2010)
Vrijeme koje je pro{lo nije ubla`ilo bol i tugu koji su ostali iza tebe. Neka ti Allah d`.{. podari lijepi d`enet. Tvoji: supruga Hatifa, k}erke Suada i Senada, zetovi Rasim i Arif, unu~ad Haris, Mirza, PTT Lejla i Senad

MARIJA (GR@AN) MOSTI]
Sa dubokom tugom obavje{tavamo rodbinu i prijatelje da se 10. 10. 2010. godine navr{avaju 3 tjedna od smrti pokojne Marije Mosti}. Hvala za sve lijepe dane koje smo proveli zajedno. O`alo{}eni: sestre Lucija i Matilda, ne}aci i ne}akinje, svak Milan [tefanac, prijatelji 15348-1tt [e~i} Nafija, Habul Aida i Mirza

Dana 6. 10. 2010. godine navr{ila se godina dana od kako nije sa nama na{a draga supruga, majka, nana

MUHIDIN (MEHMEDALIJA) BRANKOVI]
{ehid

SEVDA MA[NI], ro|. PAND@O
Bol i tuga ne prolaze, a uspomene na tebe su neizbrisive. Te{ko je `ivjeti bez tvoje plemenite du{e i velikog srca. Hvala ti za sve {to si nam pru`ila i ~emu si nas nau~ila. Molimo Allaha d`.{. da te obasja svojim milostima i podari lijepi d`enet i vje~ni rahmet. Tvoji najmiliji: suprug Mehmed, sin Faruk sa porodicom, k}erke Nermina i Edina sa porodicama Tevhid }e se prou~iti dana 10. 10. 2010. u ulici Soukbunar 146 u 14 sati.
15527-1tt

10. 10. 1992 - 10. 10. 2010.
Bol i tuga za tobom je velika rana na srcu do`ivotna, a ljubav prema tebi vje~na. Nismo te sa~uvali od smrti, ali smo te sa~uvali i sa~uvat }emo te od zaborava. @ivot se zavr{ava, ali smrt ga ne mo`e izbrisati. Neka ti Allah d`.{. podari vje~ni d`enet i rahmet. Neutje{na majka Fehrija Brankovi} sa djecom
15520-1tt

Danas se navr{ava 20 godina od smrti na{eg plemenitog supruga i oca

Dana 10. 10. 2010. godine navr{ava se tu`na godina dana od prerane smrti mog voljenog oca

Dana 11. 10. 2010. navr{avaju se 3 godine od smrti na{eg dragog supruga, oca i dede

MUSTAFA MU]O HAMAMD@I]
10. X 1990 - 10. X 2010.
Sve to vrijeme nisi oti{ao iz na{ih sje}anja. Supruga Jasmina, sin Vedad i k}erka Arijana sa porodicom
15396-1tt

MEHMEDA (HIMZE) @UNI]A
Praznina u na{im srcima je velika ali voljeni ne umiru nikada. Po dobrom }emo te pamtiti, sa ljubavlju spominjati i nikad zaboraviti. Neka ti dragi Allah d`.{. podari lijepi d`enet. Tvoj sin Himzo sa porodicom
13241-1nd`

SULEJMAN (HAD@I MUSTAFE) BERBI]
Tevhid }e se u~iti 10. 10. 2010. godine na ak{am namazu u Atik (Srednjoj d`amiji) u Fojnici
15342-1tt

Dnevni avaz
SJE]ANJE

nedjelja, 10. oktobar/listopad 2010.

43

na na{u dragu i nikad pre`aljenu

Dana 10. X 2010. navr{avaju se 4 godine od kada je preselio na ahiret na{ voljeni suprug, otac i brat

MIRSADU NALI], ro|. LJUBOVI]
10. 10. 1997 - 10. 10. 2010.
Uvjek si s nama, draga na{a Mirsada, u na{im srcima i nama dragim uspomenama. Tog dana posjeti}emo njen mezar i polo`iti cvije}e. S ljubavlju i po{tovanjem, njeni najmiliji: Muhsin, Mirsad, Vildana, Maja, Dina, Selma, Alma, Edina i Hajrudin
1072-1tz

[EFIK (HAKIJE) [UNJE
S ljubavlju i po{tovanjem uvijek }emo te se sje}ati. Neka ti dragi Allah d`.{. podari lijepi d`enet i vje~ni rahmet. Familija [unje
11-1mo

POSLJEDNJI SELAM

TU@NO SJE]ANJE

voljenom ocu i svekru na{em voljenom

Dana 10. 10. 2010. godine navr{ava se 14 godina od smrti

HIMZO (MEHO) DEMIR
exhumacija

[ABANA [ABANOVI]A DANI[ (MUSTAFE) HRVI]
9. 10. 2005 - 9. 10. 2010.
S ljubavlju i po{tovanjem, Tvoji: Lejla, Sanja, Vanja, Armin, Ajla i Amer iz Stoca Pro{lo je puno vremena u kojem smo nau~ili `ivjeti bez tebe. Ali to vrijeme nije zaborav nego sje}anje na sve lijepo {to si nam kroz `ivot darivao. Supruga Sabira, sin Edin, k}erka Edina sa porodicama
13-1mo 13288-1nd` 15-1mo

Od sina Bakira i snahe Medise

SJE]ANJE

na na{eg dragog

Dana 10. 10. 2010. navr{ava se 40 tu`nih dana od kada je preselila na ahiret na{a draga

TU@NO SJE]ANJE

na na{u dragu

ESAD - EKO @UNI]
2003 - 2010.
Uz vje~no po{tovanje i ljubav Tvoja porodica
1070-1tz

FADILA (HUSEIN) SUD@UKOVI], ro|. SOKOLOVI]
Molimo Allaha d`.{. da ti podari vje~ni rahmet i lijepi d`enet. Tevhid }e se prou~iti u nedjelju, 10. 10. 2010. u 16.30 sati u Bakijskoj d`amiji. O`alo{}ena porodica
15543-1tt

AMRA HIRO[, ro|. HASE^I]
Draga Amra, nedostaje{ nam svakim danom sve vi{e, dobri ljudi kratko `ive, a dugo se pamte. Neka ti Allah d`.{. podari lijepi d`enet i sve d`entske ljepote. Porodica Mujak
13283-1nd`

Dana 10. 10. 2010. godine navr{ava se dvanaest tu`nih godina od smrti na{eg dragog

Desetog oktobra 2010. navr{ava se osamnaest godina od pogibije na{eg dragog sina

Desetog oktobra 2010. godine navr{ava se sedam dana od preseljenja na ahiret drage majke, nane, pranane, tetke, strine, sestre

ADEMA (MEHMEDA) SPAHI]A
10. 10. 1998 - 10. 10. 2010.
Po tvojoj dobroti }emo te pamtiti i s ljubavlju i po{tovanjem spominjati. Neka ti dragi Allah d`.{. podari lijepi D`ennet i vje~ni rahmet. Tvoja porodica
15544-1tt

D@EVADA - \ERIJA (SABAHUDINA) DAUTBA[I]A
10. 10. 1992 - 10. 10. 2010.
Vrijeme koje prolazi ne mijenja niti bri{e ono {to boli i ono {to nedostaje. Prete{ka je bol i tuga koja je ostala u na{im srcima. Te{ka je rana, sine, i neizlije~iva, jer si bio dio nas i ostao. Neka ti Allah d`.{. podari lijepi d`enet. Zauvijek neutje{ni majka Hava i otac Sabahudin
15549-1tt

NURIJA (MAHMUT) HASANBEGOVI], ro|. ]ERIMAGI]
Sa ljubavlju i ponosom ~uvat }emo uspomenu na tvoju dobrotu i plemenitost. Vje~no }e{ ostati u na{im srcima, du{i i mislima. Neka ti Allah d`.{. podari vje~ni rahmet i lijepi d`enet. O`alo{}eni, tvoji najmiliji Tevhid }e se prou~iti, 10. 10. 2010. godine u 14 sati ul. Hasana Su}eske 12/II Novi Grad. 13293-1nd`

POSLJEDNJI POZDRAV

mom jedinom i nikad pre`aljenom bratu

D@EVADU - \ERIJU DAUTBA[I]U
Lahko je izbrisati suze, ali je te{ko izbrisati sje}anje na tebe, kao i prazninu popuniti i bol ubla`iti. Sve {to je `ivo na ovom svijetu, znaj da je prolazno i da umire voljom Bo`ijom u ~asu sudbine, jedini braco. Upamti jedno, ni vrijeme koje }e pro}i ne}e te baciti u zaborav, dok `ivim ja koja te voli i koja ~uva u dubini du{e uspomene na tebe. Tvoja jedina sestra Lejla, sestri~na Lamija i zet Adnan 15541-1tt Halvad`ija

SJE]ANJE

Dana 10. oktobra 2010. navr{ava se 18 tu`nih godina od smrti na{e

Desetog oktobra 2010. godine navr{ava se sedam dana od smrti na{e drage kolegice

BELME - BECE AHMETOVI]

FATE KOLAR, ro|. HAMZI]

Vole te: Nune, Sutka, Ne~ko, Mirza i Ajla
13253-1nd`

S ljubavlju i po{tovanjem, Kolege i kolegice sa ^OFL-a „Bosnalijek“
15548-1tt

TU@NO SJE]ANJE Danas se navr{ava 6 tu`nih mjeseci od kad su pre{li na ahiret na{i dragi

TU@NO SJE]ANJE navr{ava se 6 tu`nih mjeseci od preseljenja na ahiret na{ih

Dana 10. 10. 2010. godine navr{ava se 6 mjeseci od kako nije sa nama na{a

MELIHA RED@I] - MELI ZEJNA HAMAMD@I] SEID HAMAMD@I] ZEJNA HAMAMD@I] SEID HAMAMD@I]
... Ljubav je sna`na. Ja~a i od `ivota i smrti. Volimo te i uvijek }e{ biti sa nama i u na{im srcima. Molimo dragog Allah d`.{. da ti podari sve d`enetske ljepote. Tvoji najdra`i
15549-1tt

Vrijeme ne ubla`ava tugu, ono nije lijek, ono je samo nijemi svjedok na{e tuge i boli prema vama. Neka vam dragi Allah d`.{. podari lijepi d`enet, a va{e kabure obasja nurom. Sin Eldin, snaha Aida, unuk Kenan sa porodicom Hrnji~i}
15550-1tt

Najdra`i na{i! Bili ste ono {to drugi ne znaju i ne mogu biti. Va{im odlaskom sve se promijenilo. Ostaju samo lijepa sje}anja na Vas, koja su dio na{ih `ivota. Hvala za sve... Nedostajete... Va{i: sin Adnan, snaha Jasminka, unuke Adna i Abela, brat i 15550-1tt {ura Husein

44

Nedjelja, 10. oktobar/listopad 2010.

Dnevni avaz
Dana 8. 10. 2010. godine u 38. godini preselio je na ahiret

Tu`nim srcem javljamo rodbini, prijateljima i kom{ijama da je na{ dragi

ALIJA (IBRO) SMAJLOVI]
Ex komandir milicije u Rogatici preminuo 9. 10. 2010. godine u 86. godini. Sahrana }e se obaviti dana 11. 10. 2010. godine u 13.00 sati na gradskom groblju Bare. O@ALO[]ENI: supruga Milanka, k}erka Soldat Mila sa porodicom, sin Braco, Novakovi} Snje`ana, unuci Branko, Sr|an i Ugrin, porodice Smajlovi}, Soldat, Novakovi}, Tali}, Skenderagi}, Had`i}, Gladanac i ostala rodbina, prijatelji i kom{ije. Ku}a `alosti: ul. Br~anska br. 6, Otoka.
111

KADIR - DOKA (RED@O) AHMETSPAHI]
D`enaza i ukop }e se obaviti u d`ematu Top~i} Polje, u nedjelju, 10. 10. 2010. godne u 13.30 sati, poslije podne namaza. Ispratna dova }e se prou~iti u ku}i o`alo{}enih u Top~i} Polju. RAHMETULLAHI ALEJHI RAHMETEN VASIAH O@ALO[]ENI: bra}a Vejsil, Red`ib, Vehid, [erif, Sefir, Dino i Faruk, sestre Kadira i Red`ija, amid`a, dajd`a, tetke, brati}i, brati~ne, sestri}i, sestri~ne, zetovi, snahe, porodice Ahmetspahi}, Sinanovi}, Fejzibegovi}, Fejzi}, Skopljak, ostala rodbina, kom{ije i prijatelji.
478-1ze

TU@NO SJE]ANJE na na{e drage roditelje i brata

Tu`nim srcem javljamo rodbini, prijateljima i kom{ijama da je na{a draga

FRANJI] ANICA (SIMO) STEGNAJI]
preminula 9. 10. 2010. godine u 80. godini. Sahrana }e se obaviti 11. 10. 2010. godine u 13.45 sati na gradskom groblju Bare.

ILIJA
16. 7. 2000.

ZORA
27. 9. 2008.

[IMUN
10. 10. 1992.

Rane na srcu ostaju i nikad se ne bri{u, kao ni uspomene na Vas i na divne dane provedene sa Vama. Te{ki su, tu`ni dani i godine bez Vas, ali dok smo mi `ivi `ivjet }ete i Vi u na{im ranjenim srcima. Dana 10. 10. u 17.00 sastat }emo se kraj Va{eg vje~nog prebivali{ta. Po~ivajte u miru Bo`ijem. S ljubavlju: Miro, Marjan, Mirjana i Zoran sa porodicama 13146-1nd`

O@ALO[]ENI: sin Mladen, snaha Mira, unuke Tijana i Bojana, brat Vitomir, brati~na Snje`ana sa suprugom Bogdanom i djecom Zakom i Mi{om, brati} Predrag sa suprugom Ivon i djecom Lukom i Nikolom, prijatelji Kova~evi} Krsto, Lenka i Ljilja, kao i ostala 111 rodbina, prijatelji i kom{ije.

SJE]ANJE

Dana 10. 10. 2010. godine navr{avaju se 52 dana otkako je preselio na ahiret na{ otac, punac i dedo

Obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{a draga

DRAGICA TOMANI], ro|. KRAJI[NIK
preminula 9. 10. 2010. godine u 80. godini. Sahrana }e se obaviti u Pazari}u, dana 10. 10. 2010. godine.

MEHMEDALIJA ^EJVANOVI]
1976 - 2010.

SAFURA ^EJVANOVI]
1998 - 2010.

MUHAMED KONJI] - @VANE
10. 10. 1977 - 10. 10. 2010.

ERVIN ^EJVANOVI]
2009 - 2010.

Povorka kre}e ispred ku}e `alosti u 15.00 sati.

iz Tuzle Mo`da je nestalo suza sa lica, ali suze u du{i }e zauvijek trajati. S po{tovanjem, zauvijek }emo ~uvati uspomenu na vas. Porodica ^ejvanovi}: Midhat - Mido, Nada i Maja

SULJO (OMER) MUSI]
Dragi babo i dedo, bol za tobom nije u rije~ima i suzama, ve} u srcu. Iza tebe su ostali oni koji te vole i dok su `ivi da pamte tvoju dobrotu i tvoj dragi lik. Tvoji: k}i Hana, zet Husko, te unu~ad Irma i Haris Tevhid }e se prou~iti 10. 10. 2010. godine u 12 sati u Vogo{}i, ulica Menjak do 45.
13276-1nd`

1071-1tz

O@ALO[]ENI: sinovi Goran i Zoran, k}erka Dana, bra}a Trivko, Ratko, sestra Vukosava, snahe Cica i Mladenka, zet Zdravko, unu~ad Tanja, Nata{a, Sanja, Neboj{a, Slobodan i Dragan, praunu~ad Jovana, Aksentije i Simeon. Porodice Tomani}, Kraji{nik, Lojanica, Moravac, Balorda, Lu~i}, Cvjetkovi}, Milanovi}, Mandi}, Lalovi}, Obu}ina i ostala rodbina, prijatelji i kom{ije.
13279-1nd`

SJE]ANJE

TU@NO SJE]ANJE POSLJEDNJI POZDRAV

IVAN ([IMUNA) FRANJI]
10. 10. 2003 - 10. 10. 2010.
S ljubavlju i ponosom ~uvamo uspomenu na tebe. PORODICA
13194-1nd`

Dana 10. 10. 2010. godine navr{ava se jedanaest tu`nih godina otkako je na ahiret preselila na{a mama

majci na{eg radnog kolege

Dana 10. 10. 2010. navr{avaju se tri godine od preseljenja na ahiret na{eg dragog

BO@ANA ANABUSI, ro|. [KORO BO@ANA ANABUSI, ro|. [KORO
Godine koje su pro{le nisu ubla`ile bol i tugu za tobom. Na{a ljubav nije bila dovoljna da te zadr`imo, ali je dovoljna da te nikada ne zaboravimo. Tvoji najmiliji
13282-1nd`

10. 10. 1999 10. 10. 2010.
Vrijeme prolazi, a uspomena na tebe ostaje trajna i nezaboravna. Tvoji najmiliji
15538-1tt

DRAGICA TOMANI]
CENTRALNO SKLADI[TE ROBOT RAJLOVAC
13295-1nd`

ASOTI] D@EMALUDIN
Neka ti dragi Allah d`.{. podari lijepi d`enet i vje~ni rahmet. Tvoji najmiliji: supruga Vezira, sinovi Munir, Munib, Enes, snahe Almedina - Dina, Hatema, unuci Anes, Haris, Omar
15517-1tt

TU@NO SJE]ANJE SJE]ANJE POSLJEDNJI POZDRAV

na dragog babuku, punca, dedu i pradedu

na{oj dragoj

IZET (TAHIR) MUSLIJEVI] SEID HAMAMD@I] ZEJNA HAMAMD@I] RAZI DUPOVAC
Voljeli smo te i po{tovali, tako }e i ostati dok `ivimo. Neka ti je vje~ni rahmet. Tvoji: k}erka Jasmina, zet Re{ad, unuke Belma, Selma i Amina, zetovi Sabahudin, Amel i Amar, praunuci Muhamed, Asim - Ali i Hamza
15530-1tt

Na{a ljubav prema vama nikad ne}e prestati, u na{im srcima `ivjet }ete vje~no. Molimo Allaha d`.{. da vam podari lijepi d`enet i vje~ni rahmet. Unuci Elmedin, Aldin i snaha Almedina 15526-1tt

Kolege ambasade Republike Italije
15537-1tt

Dnevni avaz

nedjelja, 10. oktobar/listopad 2010.

45

NUDIMO VAM I POPUST 10%
Javite se na na{e telefone: 033/ 281-364 i 033/ 281-361 ili fax: 033/ 281-435

POZIV ZA KU]NU DOSTAVU AVAZOVIH IZDANJA NA

POKOPNO DRU[TVO

"BAKIJE" BAKIJE"
OSNOVANO 1923
tel. 00387 (0)33 533-763 mobitel 00387 (0)61 131-788 00387 (0)33 233-062

Sa `alo{}u javljamo rodbini, prijateljima i poznanicima da je na{ dragi

BEKRIJA (FEHRATA) HALIL
dana 9. 10. 2010. preselio na ahiret u 84. godini. D`enaza }e se klanjati u Gora`du, dana 10. 10. 2010. u 13 sati ispred d`amije Sp. Sijer~i}a, a ukopat }e se na mezarju u Gunja~i}ima u 14 sati. RAHMETULLAHI ALEJHI RAHMETEN VASIAH! O@ALO[]ENI: k}erke Asima, Vahida, Adila, Maida, Sedina i Jasmina, snahe Fatima i Mevla, unu~ad, praunu~ad i zetovi, te porodice: Bekrija, Spahovi}, Drakovac, Pojata, Ferhatovi}, Omerovi}, Smajovi}, Ferhtovi}, Aganovi}, \uderija, Pe{tek, Karda{ te mnogobrojna rodbina i prijatelji. Tevhid }e se prou~iti u porodi~noj ku}i umrlog u 14 h 10. 10. 2010.
13291-1nd`

SARAJEVO

SVAKO JUTRO NA[E AV VA[IM VRATIM VINE O OMILJENE N

AKO STE ZAINTERESOVANI ZA OVU JEDINSTVENU PONUDU,
molimo vas da ~itko popunjenu narud`benicu dostavite na na{u adresu:

fax 00387 (0)33 447-122
mobitel za inostranstvo 0049(0)16093427808

avaz-roto press, Te{anjska 24A, 71000 SARAJEVO

www.bakije.com

SA NAZNAKOM “ZA KU]NU DOSTAVU” ili
U Oglasnu slu`bu “Twist Tower“ Te{anjska 24A, “avaz-roto press” (Avaz Bussines centar) - D`emala Bijedi}a 185


NARUD@BENICA
IZDANJE: DNEVNI AVAZ SPORT GLOBAL AZRA EXPRESS ZDRAVLJE U KU]I BEBE I MAME kom.__________________ __________ kom.___________________ _________ _________ kom.__________________ kom.______________________ _______ __ kom.__________________________ __ kom.__________________________ __ kom.__________________________

Ime i prezime ____________________________________________________________ Op}ina_________ ulica____________________________________________________ Broj telefona/mobitela ____________________________________________________ Vrijeme dostave do ________________________________________________sati Broj li~ne karte:________________________________________________ ____________ Svojeru~ni potpis __________________________________________________________

Pokopno dru{tvo "BAKIJE" vr{i prevoz umrlih iz Zapadne Europe specijalnim pokopnim vozilima i organizuje d`enaze na teritoriji BiH.
OBJAVLJUJEMO SMRTOVNICE NA INTERNETU

za pogrebne usluge, trgovinu i proizvodnju Sarajevo

MED@LIS ISLAMSKE ZAJEDNICE SARAJEVO
71000 Sarajevo, Bistrik do broja 8

Pokopno dru{tvo „Jedileri“ - Sarajevo, pru`a pogrebne usluge po najpovoljnijim cijenama, omogu}ava brzu, kvalitetnu i jednostavnu organizaciju d`enaze na podru~ju Kantona Sarajevo i Bosne i Hercegovine, te najpovoljnije uslove za prijevoz umrlih iz inozemstva. Cjelokupna organizacija d`enaze (posljednjeg ispra}aja umrlog) obavlja se na jednom mjestu, atraktivnoj i u Gradu prepoznatljivoj lokaciji - Turbe sedam bra}e, u neposrednoj blizini trolejbuske okretnice na Austrijskom trgu, ul. Bistrik do br. 8. Svakim danom od 0-24 sata, Vama dostupan telefon: 033 712-800, fax: 033 712 801.

Dnevni avaz

UZ NAJVE]I TIRA@
NAJPRISTUPA^NIJE CIJENE
Osmrtnice, sje}anja, posljednji pozdravi...

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE ZENI^KO-DOBOJSKI KANTON OP]INSKI SUD U ZENICI Broj: 43 0 Mal 000006 08 Mal Zenica, 24. 08. 2010. godine Op}inski sud Zenica, stru~ni saradnik Amela Bali}, u gra|ansko-pravnoj stvari tu`ioca DIONI^KO DRU[TVO „BH TELECOM“ Sarajevo, Direkcija Zenica, ulica Masarykova broj 46, Zenica protiv tu`ene Jovanka Brki}, ulica Tali}a brdo broj 8, Zenica, radi isplate duga v.s. 90,00 KM, objavljuje slijede}i

- na iznos od 7,00 KM po~ev od 25. 07. 2007. godine do dana uplate - na iznos od 7,00 KM po~ev od 25. 08. 2007. godine do dana uplate - na iznos od 7,00 KM po~ev od 25. 09. 2007. godine do dana uplate - na iznos od 7,00 KM po~ev od 25. 10. 2007. godine do dana uplate kao i naknadom tro{kova parni~nog postupka, a sve u roku od 15 dana pod prijetnjom prinudnog izvr{enja. Ovim putem tu`enom se dostvlja tu`ba na odgovor u smislu ~l. 62. st. 2. ZPP-a i tu`eni je du`an dostaviti u pismenoj formi odgovor na tu`bu, ista}i mogu}e procesne prigovore, izjasniti se da li priznaje ili osporava postavljeni tu`beni zahtjev, a u skladu sa ~lanom ~l. 71. ZPP-a, u roku od 30 dana od dana prijema tu`be. Ukoliko tu`eni ne dostavi odgovor na tu`bu, sud }e donijeti presudu zbog propu{tanja u skladu sa ~lanom 182 ZPP - FBiH. Obavje{tava se tu`eni da se dostava smatra izvr{enom protekom roka od 15 dana od dana objavljivanja, u skladu sa ~lanom 348. stav 4. ZPP-a. Tu`eni se obavje{tava da mo`e izvr{iti uvid u predmetnu tu`bu tu`itelja, kao i u kompletan spis broj: 43 0 Mal 000006 08, u pisarni Op}inskog suda u Zenici. STRU^NI SARADNIK Amela Bali}, s.r.

OGLAS
Tu`enoj BRKI] JOVANKI iz Zenice, ulica Tali}a brdo broj 8, dostavlja se tu`ba na odgovor, podnesena ovom sudu dana 15. 01. 2008. godine kojom tu`ilac potra`uje iznos od 90,00 KM sa zateznom kamatom i to: - na iznos od 41,00 KM po~ev od 15. 03. 2007. godine do dana uplate - na iznos od 7,00 KM po~ev od 25. 04. 2007. godine do dana uplate - na iznos od 7,00 KM po~ev od 25. 05. 2007. godine do dana uplate - na iznos od 7,00 KM po~ev od 25. 06. 2007. godine do dana uplate

033/281 - 451; Fax: 281- 461; E-mail: smrtovnice@avaz.ba
SARAJEVO: Tešanjska 24A, 033/ 281 - 717 D`emala Bijedi}a br. 185, 033/ 281 - 451 ZENICA: Marjanovi}a put bb (zgrada Jabuka) /fax: 032/ 424 - 441; TUZLA: Turalbegova 22 (poslovno zanatski centar Korzo-pasa`) /fax: 035/ 257 - 277; 257-477 GRA^ANICA: Ahmed Pa{e Budimlije 23 (zgrada Ozrenka) 035/ 706 - 043; MOSTAR: Husnije Repca bb /fax: 036/ 558-890; BIHA]: Biha}kih branilaca 2 , /fax: 037/ 310 - 363; TRAVNIK: @itarnica F /fax: 030/ 512 - 718; BR^KO:

Bosne srebrene 3
049/ 215 - 648; BANJA LUKA: Kralja Petra I Kara|or|evi}a bb . /fax: 051/ 215 - 887 BIJELJINA: Me{e Selimovi}a 2 /fax: 055/ 209 - 753

Bosna i Hercegovina Federacija Bosne i Hercegovine TUZLANSKI KANTON OP]INSKI SUD U TUZLI BROJ: 032-0-Mals-07-001523 Tuzla, 3. 9. 2010. godine Op}inski sud u Tuzli, sudija Had`i} Sead, u pravnoj stvari tu`ioca JP Hrvatske telekomunikacije DOO Mostar, Direkcija za pokretnu mre`u, Kneza Branimira bb Mostar, protiv tu`enog „DAMA“ DOO za prevoz i trgovinu @ivinice, ul. Alije Izetbegovi}a br. 51, radi naplate duga, v.sp. 1.634,06 KM na osnovu ~l. 348. st 3. do 7. Zakona o parni~nom postupku FBiH objavljuje slijede}i

424 - 440;
GORA@DE: [ukrije Kukavice 12 038/ 222 - 251;

OGLAS
Tu`ba na odgovor Dana 20. 11. 2007. godine podnesena tu`ba tu`ioca protiv tu`enog, radi naplate duga na ime nepla}enih ra~una za kori{tenje mobitel usluga. Iz tog razloga predla`e da se tu`eni obave`e da tu`itelju na ime glavnog duga isplati iznos od 1.634,06 KM sa zakonskom zateznom kamatom na iznos od 168,20 KM od 15. 3. 2007. godine, na iznos od 865,86 KM po~ev od 15. 4. 2007. godine i na iznos od 600,00 KM po~ev od 15. 9. 2007.

godine pa do isplate, kao i da mu naknadi tro{kove postupka. Kako se tu`eni ne nalazi na adresi iz tu`be, niti na adresi prijavljenoj kod nadle`nog suda, to mu se ovim putem dostavlja tu`ba na odgovor u skladu sa gore navedenim zakonskim odredbama. Poziva se tu`eni da dostavi pismeni odgovor na tu`bu u roku od 30 dana dostave uz napomenu da pismeni odgovor na tu`bu mora biti razumljiv i mora sadr`avati sve ono {to je potrebno da bi se po njemu moglo postupiti, a posebno ozna~enje suda, broj predmeta, pun naziv i adresu za pravna lica, procesne prigovore, decidno izja{njenje da li se tu`beni zahtjev priznaje ili osporava u kom slu~aju je potrebno navesti razloge zbog kojih se isti osporava i ~injenice na kojima se novodi zasnivaju. Pismeni odgovor na tu`bu mora biti potpisan od strane odgovornog lica ili zakonskog zastupnika, odnosno ovla{tenog punomo}nika. Upozorava se tu`eni da }e u slu~aju nedostavljanja odgovora na tu`bu biti ispunjeni uslovi za dono{enje presude zbog propu{tanja, a shodno odredbi ~l. 182. Zakona o parni~nom postupku. Dostava tu`be tu`enom smatra se obavljenom protekom roka od 15 dana od dana objavljivanja. SUDIJA Had`i} Sead

46

Nedjelja, 10. oktobar/listopad 2010.

Dnevni avaz
Bosna i Hercegovina Federacija Bosne i Hercegovine TUZLANSKI KANTON OP]INSKI SUD U TUZLI BROJ: 032-0-Mals-07-000332 Tuzla, 02. 09. 2010. godine

oglasi

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE HERCEGOVA^KO-NERETVANSKI KANTON OP]INSKI SUD U KONJICU Broj: 56 0 Mal 023178 09 Mal Konjic, 23. 07. 2010. godine OP]INSKI SUD KONJIC, sudija ELIS SULTANI], rje{avaju}i u pravnoj stvari tu`itelja HT ERONET, MOSTAR, protiv tu`enog: Kulagli} Elmira, nastanjenog na adresi: H.V. Hrvatini}a bb, 88440 Prozor/Rama, radi naplate nov~anog potra`ivanja, vsp: 197,04 KM, van ro~i{ta dana 23. 07. 2010., donio je slijede}u

Op}inski sud u Tuzli po sudiji Sadiji Brkovi}u u pravnoj stvari tu`ioca SKPC „Mejdan“ DOO Tuzla, kao pravni sljednik SKPC Mejdan ul. Bosne Srebrene bb, zastupan po Meliki Sara~evi} advokatu iz Tuzle, protiv tu`enog Organizacija demobilisanih pripadnika OS Zajedni~kih slu`bi kantonalnih organa Tuzla Slatina br. 2, radi duga v.s.p. 594,00 KM, odlu~uju}i van ro~i{ta, dana 02. 09. 2010. godine donio je:

PRESUDU
zbog propu{tanja Du`an je tu`eni Kulagli} Elmir nastanjen na adresi H.V. HRVATINI]A B.B. PROZOR/RAME isplatiti tu`itelju iznos glavnog duga na ime telefonskih usluga u visini od 197,04 KM, sa zakonskom zateznom kamatom i to: - na iznos od 112,49 KM po~ev od 16. 09. 2007. giodne do kona~ne isplate - na iznos od 1,23 KM po~ev od 16. 02. 2008. godine do kona~ne isplate - na iznos od 48,64 KM po~ev od 16. 07. 2008. godine do kona~ne isplate, - na iznos od 34,69 KM po~ev od 16. 08. 2008. godine do kona~ne isplate, kao i naknaditi tu`itelju tro{kove ovog postupka u iznosu od 114,30 KM, sa zateznim kamatama, sve u roku od 30 dana pod prijetnjom izvr{enja.

PRESUDU
- zbog propu{tanja OBAVEZUJE SE tu`eni da tu`iocu na ime duga isplati iznos od 594,00 KM, sa zakonskom zateznom kamatom i to: - na iznos od 396,00 KM, po~ev od 07. 05. 2004. godine, pa do isplate, - na iznos od 198,00 KM, po~ev od 07. 06. 2005. godine, pa do isplate, kao i da tu`iocu nadoknadi tro{kove parni~nog postupka u iznosu od 290 KM, sve u roku od 15 dana od dana dostave prepisa presude.

Obrazlo`enje
Dana 20. 04. 2007. godine tu`ilac je ovom sudu podnio tu`bu protiv tu`enog, radi naplate duga. U tu`bi tu`ilac navodi da je tu`enom davao u zakup dvoranu za rekreaciju a na osnovu ugovora broj 6-8/04 od 29. 03. 2004. godine kojim su i uredili svoja me|usobna prava i obaveze. Tu`ilac je tu`enom ispostavio ra~une koje je tu`eni samo djelimi~no platio. Kako tu`eni nije platio dug po ispostavljenim ra~unima u cijelosti to je tu`ilac predlo`io da sud donese presudu kojom }e obavezati tu`enog na pla}anje glavnog duga, zakonski zateznih kamata i tro{kova postupka. U tu`bi tu`ilac je predlo`io i da sud donese presudu zbog propu{tanja ukoliko tu`eni ne dostavi odgovor na tu`bu. Tu`ba sa svim prilozima i obavijesti suda o posljedicama nedostavljanja odgovora na tu`bu u Zakonom odre|enom roku dostavljena je tu`enom u skladu s odredbom ~lana 348. stav 3. do 7., odnosno putem isticanja iste na Oglasnu tablu suda dana 23. 02. 2010. godine i objavljivanjem tu`be u Dnevnom listu koji se distribuira na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine - „Dnevni avaz“ dana 19. 02. 2010. godine o ~emu je tu`eni obavije{ten dopisom od 19. 02. 2010. godine. Obzirom da tu`eni nije dostavio pismeni odgovor na tu`bu u zakonskom roku, a tu`beni zahtjev nije protivan ~injenicama navedenim u tu`bi, te kako ~injenice na kojima se zasniva tu`beni zahtjev nisu u protivnosti s dokazima koje je tu`ilac prilo`io uz tu`bu (govor br. 6-8/04 od 29. 03. 2004. godine, fakture broj 340/04 od 30. 04. 2004. godine, i 456/04 od 31. 5. 2004. godine, analiti~ka kartica od 1. 1. 2006. do 31. 12. 2006. godine,), te kako je tu`ilac predlo`io dono{enje presude zbog propu{tanja, sud je odlu~io kao u izreci ove presude, u smislu odredbe ~lana 182. stav 1. Zakona o parni~nom postupku, s tim da je tu`enog obavezao i na pla}anje zatezne kamate koje tu`iocu pripadaju u skladu sa ~l. 277. st. 1. Zakona o obligacionim odnosima i koje }e se obra~unati u skladu sa Zakonom o visini stope zatezne kamate tj. od dospije}a svakog pojedina~nog ra~una pa do kona~ne isplate. Tro{kove parni~nog postupka sud je odredio u skladu sa ~l. 383., 386. i 396. Zakona o parni~nom postupku i isti iznose 290,00 KM, tro{kovi se sastoje od tro{kova takse na tu`bu u iznosu od 60,00 KM te taksu na presudu u iznosu do 30,00 KM koja taksa je odre|ena u skladu sa vrijedno{}u predmeta spora (Sl. novine TK br. 13/97 i 5/09), te na ime tro{kova objavljivanja u Dnevnim novinama u iznosu od 200,00 KM. SUDIJA Sadija Brkovi} POUKA: Protiv ove presude nije dopu{tena `alba, ali tu`eni mo`e podnijeti prijedlog za povrat u prija{nje stanje u roku od 8 dana od dana prestanka razloga koji je uzrokovao propu{tanje, odnosno od dana saznanja za propu{tanje. Nakon proteka 60 dana od dana propu{tanja ne mo`e se tra`iti povrat u prija{nje stanje.

Obrazlo`enje

Tu`itelj u tu`bi navodi da je tu`enik vlasnik i korisnik pretplatni~kog broja mobitela 38763383061. Tu`itelj je redovito svakog mjeseca tu`eniku ispostavljao ra~une za kori{tenje usluga priklju~ka koje tu`enk nije izmirio u zakonom predvi|enom roku niti je reklamirao ra~une, pa predla`e sudu da donese presudu kojom }e obavezati tu`enika da isplati tu`itelju ukupan iznos glavnog duga sa zakonskom zateznom kamatom na pojedina~ne iznose (kako je navedeno u izreci ove presude, uz naknadu tro{kova postupka sa zateznim kamatama. Tako|er predla`e ukoliko tu`eni ne dostavi u zakonom predvi|enom roku odgovor na tu`bu da sud donese presudu kojom se usvaja tu`beni zahtjev (presuda zbog propu{tanja). Dana 19. 03. 2010. godine, prema odredbi ~l. 348. st. 3. ZPP-a, tu`ba je dostavljena tu`eniku objavom u dnevnom listu „Dnevni avaz“, iz razloga {to se ista nije mogla uru~iti na adresi tu`enikovog prijavljenog prebivali{ta - H.V. HRVATINI]A B.B. PROZOR/RAME, uz podnesak prema odredbama ZPP-a, a posebno sa naznakom ukolikko ne dostavi odgovor na tu`bu u roku od 30 dana, da }e sud donijeti presudu kojom se usvaja tu`beni zahtjev (presuda zbog propu{tanja). Prema odredbi ~l. 348. st. 4. ZPP-a tu`ba se smatra dostavljenom tu`eniku po proteku 15 dana od dana objavljivanja. Tu`ba je objavljena dana 19. 03. 2010. godine, pa se tu`ba smatra dostavljenom tu`eniku na dan: 03. 04. 2010. godine, koji nije do danas dostavio odgovor na tu`bu. Budu}i da tu`eni nije dostavio odgovor na tu`bu, a tu`itelj je predlo`io dono{enje presude zbog izostanka u slu~aju da tu`eni ne dostavi odgovor na tu`bu u zakonskm roku, to je sud temeljem nere~enog, a sukladno odredbi ~l. 182. ZPP-a rije{io kao u izreci ove presude. Sukladno odredbi ~l. 386 st. 1. Zakona o parni~nom postupku sud je obvezao tu`enka da tu`itelju naknadi i tro{kove ovog postupka koji se odnose na taksu na tu`bu u iznosu od 1,80 KM i taksu na presudu u iznosu od 22,50 (shodno odredbi ~l. 38. Zakona o sudskim taksama s tarifom, Sl. novine HNK, broj: 4/2009), kao i tro{kove objave tu`be u Dnevnom avazu u iznosu od po 45,00 KM pa su ukupni tro{kovi tu`itelja 114,30 KM. Sudija Elis Sultani} PRAVNA POUKA: Protiv ove presude nije dopu{tena `alba. Protiv ove presude mo`e se ovom sudu podnijeti prijedlog za povrat u prija{nje stanje shodno odredbi ~lanka 329. ZPP-a.

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE HERCEGOVA^KO-NERETVANSKI KANTON OP]INSKI SUD U KONJICU Broj: 56 0 Mal 021520 08 Mal Konjic, 05. 04. 2010. godine OP]INSKI SUD U KONJICU, stru~ni saradnik Irma ^agalj, u pravnoj stvari tu`ioca JP „Elektroprivreda HZ HB“ D.D. Mostar, protiv tu`enog Sre}e (Nikole) Petrovi} iz Prozor-Rame, radi duga, v.sp. 1.710,28 KM, donio je:

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE HERCEGOVA^KO-NERETVANSKI KANTON OP]INSKI SUD U MOSTARU Broj: 07 58 Mal 908495 05 Mal Mostar, 30. 10. 2009. godine OP]INSKI SUD MOSTAR po stru~nom saradniku Kemalu Maksumi}u, u pravnoj stvari tu`itelja HT d.o.o Mostar, ul. Tvrtka Milo{a bb, zastupanog po zakonskom zastupniku direktoru Stipi Prli}u, a ovaj po punomo}nici po zaposlenju Fljorini Tar~uki protiv tu`enog Skako Drago, Rado~-Ulog, Mostar, radi isplate duga v.sp. 49,10 KM vanraspravno dana 30. 10. 2009. godine, donio je slijede}u:

PRESUDU - zbog propu{tanja Du`an je tu`eni Petrovi} (Nikole) Sre}o iz Prozor/Rame platiti tu`itelju JP „Elektroprivreda HZ HB“ D.D. Mostar, dug na ime nepla}ene elektri~ne energije za period od 16. 01. 1999. - 16. 09. 2008. g., u iznosu od 1.710,28 KM sa zateznom kamatom po~ev od 19. 12. 2008. g. do isplate te tro{kovima ovog postupka u iznosu od 157,00 KM, sve u roku od 15 dana i pod prijetnjom izvr{enja. Dostava ove presude tu`enom se smatra obavljenom protekom 15 dana od objave u „Dnevnom avazu“. POUKA: Protiv ove odluke nije dozvoljena `alba, ali tu`eni mo`e podnijeti prijedlog za povra}aj u pre|a{nje stanje, u roku od 8 dana, u skladu sa odredbom ~lana 329. ZPP-a. Stru~ni saradnik Irma ^agalj

PRESUDU
zbog propu{tanja Du`an je tu`eni isplatiti tu`itelju na ime duga za kori{tenje telefona iznos od 49,10 KM sa zakonskim zateznim kamatama i to: - na iznos od 4,62 KM po~ev od 23. 01. 2004. god. pa do isplate, - na iznos od 4,62 KM po~ev od 23. 02. 2004. god. pa do isplate,

- na iznos od 4,62 KM po~ev od 10. 04. 2004. god. pa do isplate, - na iznos od 3,58 KM po~ev od 30. 05. 2004. god. pa do isplate, - na iznos od 10,42 KM po~ev od 25. 06. 2004. god. pa do isplate, - na iznos od 3,64 KM po~ev od 25. 07. 2004. god. pa do isplate, - na iznos od 3,52 KM po~ev od 23. 08. 2004. god. pa do isplate, - na iznos od 3,52 KM po~ev od 22. 09. 2004. god. pa do isplate, - na iznos od 3,52 KM po~ev od 24. 10. 2004. god. pa do isplate, - na iznos od 3,52 KM po~ev od 22. 11. 2004. god. pa do isplate, - na iznos od 3,52 KM po~ev od 20. 12. 2004. god. pa do isplate, te mu nadoknaditi tro{kove postupka u iznosu od 117,50 KM, a sve u roku od 30 dana. Stru~ni saradnik Kemal Maksumi} Pouka o pravnom lijeku: Protiv ove presude `alba nije dopu{tena, ali tu`eni mo`e podnijeti prijedlog za povrat u prija{nje stanje (~l. 183 ZPP-a FBiH).

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE ZENI^KO-DOBOJSKI KANTON OP]INSKI SUD U TE[NJU Broj: 39 0 Mal 004512 09 Mal Datum: 07. 09. 2010. godine Op}inski sud u Te{nju, stru~ni saradnik Smajo ]eman, u pravnoj stvari tu`itelja HT ERONET JP Hrvatske telekomunikacije DOO Mostar - Direkcija za pokretnu mre`u, Kneza Branimira bb, protiv tu`enog Adis (Rasim) Kanti} iz Vukova, 74264 Jelah, radi isplate duga, V.S. 871,84 KM, van ro~i{ta, dana 07. 09. 2010. godine, donio je slijede}u:

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE ZENI^KO-DOBOJSKI KANTON OP]INSKI SUD U ZENICI Broj: 43 0 Mal 016461 06 Mal Zenica, 13. 09. 2010. godine Op}inski sud u Zenici, stru~ni saradnik Koki} Edvin, postupaju}i u pravnoj stvari tu`ioca BH Telecom dd Sarajevo, Direkcija Zenica, Masarykova 46., Zenica, protiv tu`enog Kundali} Mehmed iz Zenice, Bulevar Kralja Tvrtka 9., radi isplate duga, v.s. 473,80 KM, objavljuje slijede}i

PRESUDU
- zbog propu{tanja OBAVEZUJE SE tu`eni da tu`itelju isplati, na ime duga, iznos od 871,84 KM, sa zakonskom zateznom kamatom i to: - na iznos od 304,19 KM po~ev od 16. 01. 2002. godine pa do isplate - na iznos od 567,65 KM po~ev od 16. 02. 2002. godine pa do isplate i te da tu`itelju naknadi tro{kove parni~nog postupka u iznosu od 170,00 KM, a sve u roku od 30 dana. PRAVNA POUKA: Protiv ove presude nije dopu{tena `alba. Stru~ni saradnik Smajo ]eman Tu`eni mo`e ovom sudu podnijeti prijedlog za povrat u pre|a{nje stanje shodno ~lanu 183. st. 1, a u vezi sa ~lanom 329. ZPP-a.

- na iznos od 60,90 KM po~ev od 18. 12. 2001. godine do dana uplate, - na iznos od 69,00 KM po~ev od 18. 01. 2002. godine do dana uplate, - na iznos od 107,40 KM po~ev od 18. 02. 2002. godine do dana uplate, - na iznos od 68,60 KM po~ev od 18. 03. 2002. goidne do dana uplate, - na iznos od 3,50 KM po~ev od 18. 04. 2002. godine do dana uplate, kao i naknadu tro{kova parni~nog postupka, a sve u roku od 30 dana. Dostava tu`be se smatra izvr{enom po proteku roka od 15 dana od dana objave u Dnevnom avazu. Tu`eni je du`an dostaviti odgovor na tu`bu u pismenoj formi sa elementima iz ~lana 71. Zakona o parni~nom postupku FBiH, u roku od 30 dana od dana dostave tu`be. Tu`bom je predlo`eno dono{enje presude zbog propu{tanja, ukoliko tu`eni ne dostavi odgovor na tu`bu. Tu`eni se obavje{tava da mo`e izvr{iti uvid u predmetnu tu`bu tu`itelja, kao i u kompletan spis broj 43 0 Mal 016461 06 Mal, u pisarnici Op}inskog suda u Zenici. STRU^NI SARADNIK Koki} Edvin

OGLAS
Tu`enom Kundali} Mehmed iz Zenice, Bulevar Kralja Tvrtka 9., dostavlja se na odgovor tu`ba, podnesena ovom sudu dana 09. 08. 2002. godine, ure|ena podneskom od 16. 03. 2009. godine, kojom tu`ilac potra`uje od tu`enog isplatu iznosa od 473,80 KM sa zakonskim zateznim kamatama po~ev od dospije}a obaveza, do dana isplate, kako slijedi: - na iznos od 84,80 KM po~ev od 18. 10. 2001. godine do dana uplate, - na iznos od 79,60 KM po~ev od 18. 11. 2001. godine do dana uplate,

oglasi
Bosna i Hercegovina Federacija Bosne i Hercegovine Tuzlanski kanton OP]INSKI SUD U TUZLI Broj: 032-0-Mals-07-000727 Tuzla, 2. 9. 2010. godine Op}inski sud u Tuzli po sudiji Sadiji Brkovi} u pravnoj stvari tu`ioca JP „Elektroprivreda“ BiH dd Sarajevo, Zavisno dru{tvo Rudnici „Kreka“ doo Tuzla, zastupan po punomo}niku Sarihod`i} Seadu, advokatu iz Tuzle, protiv tu`enog DOO „BEEM-COMPANY“ Tuzla, ul. XVIII Hrvatske brigade br. 45, radi duga (vsp. 254,20 KM), odlu~uju}i van ro~i{ta, dana 2. 9. 2010. godine, donio je:

Dnevni avaz nedjelja, 10. oktobar/listopad 2010. 47

U PRODAJI

PRESUDU
- zbog propu{tanja OBAVEZUJE SE tu`eni da tu`iocu na ime duga isplati iznos od 254,20 KM, sa zakonskom zateznom kamatom po~ev od 5. 10. 2005. godine pa do isplate, kao i da mu nadoknadi tro{kove parni~nog postupka u iznosu od 540,80 KM, sve u roku od 15 dana od dana dostave prepisa presude.

Obrazlo`enje
Dana 9. 8. 2007. godine tu`ilac je putem punomo}nika ovom sudu podnio tu`bu protiv tu`enog, radi naplate duga. U tu`bi tu`ilac navodi da je tu`enom isporu~io robu iz svog proizvodnog asortimana, za {ta mu je ispostavio ra~une i otpremnice. Kako tu`eni nije u cijelosti platio dug po ispostavljenim ra~unima, to je tu`ilac predlo`io da sud donese presudu kojom }e obavezati tu`enog na pla}anje glavnog duga, zakonskih zateznih kamata i tro{kove postupka. U tu`bi tu`ilac je predlo`io i da sud donese presudu zbog propu{tanja, ukoliko tu`eni ne dostavi odgovor na tu`bu. Tu`ba sa svim prilozima i obavijesti suda o posljedicama nedostavljanja odgovora na tu`bu u zakonom odre|enom roku dostavljena je tu`enom u skladu sa odredbom ~lana 348. stav 3. do 7. odnosno putem isticanja iste na Oglasnu tablu suda dana 23. 2. 2010. godine i objavljivanjem tu`be u Dnevnom listu koji se distribuira na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine - „Dnevni avaz“, dana 19. 2. 2010. godine o ~emu je tu`eni obavije{ten dopisom od 19. 2. 2010. godine. Obzriom da tu`eni nije dostavio pismeni odgovor na tu`bu u zakonskom roku, a tu`beni zahtjev nije protivan ~injenicama navedenim u tu`bi, te kako ~injenice na kojima se zasniva tu`beni zahtjev nisu u protivnosti s dokazima koje je tu`ilac prilo`io uz tu`bu (ra~un broj 01-20-401 od 20. 9. 2005. godine, sa optremnicama broj 723, 722, 698, 697, 624, 625, 658, 5659, 688, 687, 597, 596, 563, od 12. 9. 2005. godine, 562, 561 od 2. 9. 2005. godine), te kako je tu`ilac predlo`io dono{enje presude zbog propu{tanja, sud je odlu~io kao u izreci ove presude, u smislu odredbe ~lana 182. stav 1. Zakona o parni~nom postupku, s tim da je tu`enog obavezao i na pla}anje zatezne kamate koje tu`iocu pripadaju u skladu sa ~l. 277. st. 1. Zakona o obligacionim odnosima i koji }e se obra~unati u skladu sa Zakonom o visini stope zatezne kamate, tj. od dospije}a svakog pojedinog ra~una pa do kona~ne isplate. Tro{kove parni~nog postupka sud je odredio u skladu sa ~l. 383., 386. i 396. Zakona o parni~nom postupku i isti iznose 540,80 KM, tro{kovi se sastoje od tro{kova za sastav tu`be po punomo}niku shodno ~l. 12. i 13. ADV tarife u iznosu od 280,80 KM sa ura~unatih 17% PDv-a, te takse na tu`bu u iznosu od 60,00 KM, te taksu na presudu u iznosu od 30,00 KM, koja taksa je odre|ena u skladu sa vrijedno{}u predmeta spora (Sl. novine TK br. 13/97 i 5/09), te na ime tro{kova objavljivanja u Dnevnim novinama u iznosu od 200,00 KM. SUDIJA Sadija Brkovi} POUKA: Protiv ove presude nije dopu{tena `alba, ali tu`eni mo`e podnijeti prijedlog za povrat u prija{nje stanje u roku od 8 dana od dana prestanka razloga koji je uzrokovao propu{tanje, odnosno od dana saznanja za propu{tanje. Nakon proteka 60 dana od dana propu{tanja ne mo`e se tra`iti povrat u prija{nje stanje.

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE ZENI^KO-DOBOJSKI KANTON OP]INSKI SUD U ZENICI Broj: 43 0 Mal 013655 08 Mal Zenica, 24. 08. 2010. godine Op}inski sud Zenica, sudija D`enana Brkovi}, u pravnoj stvari tu`itelja BH TELECOM DD SARAJEVO DIREKCIJA ZENICA, ul. Masarykova broj 46, protiv tu`ene BEGANOVI] SANELE, iz Zenice, ul. Crkvice broj 44, radi isplate, v.s. 224,25 KM, na osnovu ~lana 348. stav 3. Zakona o parni~nom postupku objavljuje sljede}i

Du`ni ste u roku od 30 dana dostaviti sudu pismeni odgovor na tu`bu, ista}i mogu}e procesne prigovore, izjasniti se da li priznajete ili osporavate postavljeni tu`beni zahtjev. Navedenom tu`bom tu`itelj tra`i da sud donese presudu kojom se tu`ena Beganovi} Sanela obavezuje da tu`itelju isplati nov~ani iznos od 224,25 KM sa zakonskom zateznom kamatom po stopi utvr|enoj Zakonom o visini stope zatezne kamate po~ev od dana dospije}a obaveza do isplate, kao i tro{kove postupka sve u roku od 30 dana. Nakon objave tu`be i tu`benog zahtjeva, obzirom da je predlo`ena presuda zbog propu{tanja, sud }e ukoliko izostane dostava odgovora na tu`bu donijeti presudu zbog propu{tanja koju }e objaviti u dnevnim novinama. Po proteku roka od 15 dana od dana objave ovog oglasa u Dnevnom avazu, smatra}e se da je dostavljena tu`ba na odgovor. Sudija D`enana Brkovi}

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE UNSKO-SANSKI KANTON OP]INSKI SUD U BIHA]U Broj: 17 0 Mals 020124 10 Mals Biha}, 01. 10. 2010. godine TU@ITELJ: DD BH TELECOM Sarajevo, Direkcija Biha} TU@ENI: „DID“ DOO Sanski Most Radi: isplate Vrijednost spora: 645,75 KM Na osnovu ~lana 348. stav 3., a u vezi sa ~l. 349. stavom 3. ZPP-a, Op}inski sud Biha} objavljuje sljede}i:

rava postavljeni tu`beni zahtjev i druge podatke u skladu sa ~lanom 334. ZPP-a. Ako tu`eni osporava postavljeni tu`beni zahtjev, du`an je navesti razloge iz kojih se tu`beni zahtjev osporava, ~injenice na kojima zasniva svoje navode, dokaze za utvr|enje tih ~injenica. Ako tu`enik u ostavljenom roku ne dostavi odgovor na tu`bu sud }e ako su ispunjeni propisani uslovi donijeti presudu zbog propu{tanja (~lana 182. ZPP-a). SADR@AJ TU@BE: Tu`itelj je dana 04. 05. 2010. god. podnio tu`bu radi isplate duga od 645,75 KM sa pripadaju}im zakonskim zateznim kamatama. Utu`eni iznos duga odnosi se na dug za izvr{ene usluge za 05, 06, 07, 08, 09. i 10. mjesec 2009. god., a po fakturama broj 0509, 0609, 0809, 0809, 0909 i 1009. SUDIJA Had`i} Fikreta

OGLAS
Dostava tu`be na odgovor tu`enoj BEGANOVI] SANELI iz Zenice, ul. Crkvice broj 44, U pravnoj stvari po tu`bi tu`itelja BH TELECOM DD SARAJEVO DIREKCIJA ZENICA, ul. Masarykova broj 46, dostavljamo Vam primjerak tu`be sa prilozima na odgovor.

OGLAS
Poziva se tu`enik da u roku od 30 dana od dana objavljivanja ovog oglasa dostavi pismeni odgovor na tu`bu u skladu sa odredbom ~lana 70. stav 1. ZPP-a. U odgovoru na tu`bu tu`enik mo`e ista}i procesne prigovore, izjasniti se da li priznaje ili ospo-

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE ZENI^KO-DOBOJSKI KANTON OP]INSKI SUD U ZENICI Broj: 43 0 Mal 006317 03 Mal Zenica, 08. 09. 2010. godine Op}inski sud u Zenici, stru~ni saradnik Koki} Edvin, postupaju}i u pravnoj stvari tu`ioca BH Telecom dd Sarajevo, Direkcija Zenica, Masarykova 46., Zenica, protiv tu`enog Baru~ija Ibrahim iz Travnika, Kalibunar 1., radi isplate duga, v.s. 110,10 KM, objavljuje sljede}i

OGLAS
Tu`enom Baru~ija Ibrahim iz Travnika, Kalibunar 1., dostavlja se na odgovor tu`ba, podnesena ovom sudu dana 31. 10. 2003. godine, kojom tu`ilac potra`uje od tu`enog isplatu iznosa od 110,10 KM sa zakonskim zateznim kamatama po~ev od dospije}a obaveza, do dana isplate, kako slijedi:

- na iznos od 11,60 KM po~ev od 18. 04. 2003. godine do dana uplate, - na iznos od 66,00 KM po~ev od 16. 05. 2003. godine do dana uplate, - na iznos od 27,30 KM po~ev od 16. 06. 2003. godine do dana uplate, - na iznos od 2,60 KM po~ev od 16. 07. 2003. goidne do dana uplate, - na iznos od 2,60 KM po~ev od 16. 08. 2003. godine do dana uplate, kao i naknadu tro{kova parni~nog postupka, a sve u roku od 15 dana. Dostava tu`be se smatra izvr{enom po proteku roka od 15 dana od dana objave u Dnevnom avazu. Tu`eni je du`an dostaviti ovom sudu odgovor na tu`bu u pismenoj formi sa elementima iz ~lana 71. Zakona o parni~nom postupku FBiH, u roku od 30 dana od dana dostave tu`be. Tu`eni se obavje{tava da mo`e izvr{iti uvid u predmetnu tu`bu tu`itelja, kao i u kompletan spis broj: 43 0 Mal 006317 03 Mal, u pisarnici Op}inskog suda u Zenici. STRU^NI SARADNIK Koki} Edvin

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE TUZLANSKI KANTON OP]INSKI SUD U TUZLI Broj: 32 0 Ps 024526 08 Ps Tuzla, 21. 09. 2010. godine PRAVNA STVAR Tu`ilac: JOVAN \URI] iz Tolisa Tu`eni: POLJOPRIVREDNO DOBRO NAPREDAK u ste~aju i ZZ AGROZAD Grada~ac Radi: - utvr|ivanja prava vlasni{tva

Na ro~i{tu za glavnu raspravu izvest }e se dokazi uvidom i ~itanjem u: - ugovor o kupoprodaji zemlji{ta, od 28. 12. 1990. godine, - prepisa posjedovnog lista broj 44/04 KO Tolisa 1, - zk izvatka br. 52 KO Tolisa, - istorijat parcela dat od strane ZK ureda Op}inskog suda Grada~ac, - uvid i ~itanje u podneske tu`itelja odnosno, - odgovora Okru`nog privrednog suda u Doboju br. 60-0-Reg-Rz-10-000123 od 1. 6. 2010. godine, - dopis Op}inskog suda u Ora{ju broj 025-0-RegZ-10-000-164 od 17. 12. 2009. godine, - dopis Op}inskog suda Tuzla odjeljenje Registra privrednih dru{tava br. 032-0-RegZ-10001597 od 8. 4. 2010. godine. Sudija Sadija Brkovi}

POZIV
ZZ AGROZAD GRADA^AC Pozivate se kao stranka na glavnu raspravu zakazanu za dan 23. 11. 2010. godine u 9.00 sati, pred ovim sudom, soba broj 35/01.

48

Nedjelja, 10. oktobar/listopad 2010.

Dnevni avaz

oglasi

sport

Dnevni avaz, nedjelja, 10. oktobar/listopad 2010.

49

REPREZENTACIJA Safet Su{i} nakon remija u Tirani

Nisam tra`io da se ekipa povu~e u fini{u
Pla{io sam se da }emo u zavr{nici postati nestrpljivi i jurnuti naprijed s devet igra~a te da ne ostane prostor za albansku kontru
Iz Tirane smo donijeli bod, a nadali smo se punom plijenu. Nadamo se da, prema obi~aju, na kraju kvalifikacija, ovog puta za Evropsko prvenstvo u Poljskoj i Ukrajini, ne}emo plakati za dva boda iz Albanije. Selektor Safet Su{i} je dan nakon me~a pohvalio igra~e za pristup utakmici.

Hasagi}: Zvao da mu se uka`e pomo}

(Foto: J. Had`i})

Kenan Hasagi} o boli u le|ima

Luksemburg }e jo{ nekoga iznenaditi
Kako komentirate remi Bjelorusije u Luksemburgu?
- Luksemburg }e do kraja kvalifikacija iznenaditi jo{ nekoga. U Tirani su namu~ili Albance. Sada su uzeli bod Bjelorusiji. Vjerujem da }e do kraja uzeti bod od Albanije, Bjelorusije ili Rumunije. Svi }e se namu~iti da pobijede Luksemburg - rekao je Su{i}. jurnuti naprijed s devet igra~a te da ne ostane prostor za albansku kontru.

Povreda me je dekoncentrisala
Kenan Hasagi} je i ju~er pokazivao da ga bole le|a zbog ~ega je na poluvremenu utakmice s Albanijom morao napustiti igru. Povrijedio se u 44. minuti, kada je proma{io povratnu loptu od Adnana Mravca. - Zabolilo me je jako u le|ima. Barem pet puta sam zvao sudiju da prekine utakmicu kako bi mi bila ukazana pomo}. Prije izvo|enja slobodnog udarca iz kojeg smo primili gol po`alio sam se arbitru, a on mi je rekao kako }e odmah poslije udarca svirati kraj. Na`alost, povreda me je dekoncentrisala, nisam se najbolje pripremio na udarac i primio sam gol - rekao nam je Hasagi}. Povreda bi mogla odvojiti Hasagi}a od terena na sedam dana i mo`e se desiti da propusti narednu utakmicu svog Istanbul BB-a na gostovanju kod Eski{ehA. N. irspora.

Dobar ambijent
- Mislim da su igra~i dali sve od sebe i nemam prigovora na njih. Ambijent je

Drugi me~ u na{oj kvalifikacionoj grupi

Muslimovi} nije fit
Zbog ~ega niste pred kraj poku{ali izvr{iti dodatni pritisak i, mo`da, ubaciti Zlatana Muslimovi}a u igru?
- Da igram s tri napada~a?! To bi bilo previ{e riskantno. Muslimovi} jo{ nije sto posto spreman.
(1:1)

Bjelorusi bez pobjede u Luksemburgu
U drugoj utakmici na{e kvalifikacione grupe Luksemburg je ponovo Bjelorusima pomrsio planove te im remijem od 0:0 oteo dva vrijedna boda u borbi za vrh tabele. Bjelorusi, koji su u prvom kolu u gostima pobijedili Francusku s 1:0, dobro su zapamtili Luksemburg iz kvalifikacija za pro{li Euro, kada ih je selekcija ove male fudbalske nacije neo~ekivano savladala s 1:0. Odbrana Luksemburga igrala je cijeli me~ na zavidnom nivou ne dozvoliv{i gostima da postignu gol. Posao Bjelorusiji ote`alo je isklju~enje Sergeja Kornilenka, koji je zbog o{trog starta u 69. minuti dobio direktni crveni karton. (M. T.)

Su{i}: Nismo imali sre}e

(Foto: J. Had`i})

Povrije|eno pet bh. navija~a
Pet bh. navija~a povrije|eno je u petak nakon utakmice u Tirani, prenosi Fena. Navedeno je da je izbio sukob manje grupe bh. i albanskih navija~a, pristiglih iz Makedonije. I pored izrazito jakih policijskih snaga koje su osiguravale 1.600 navija~a iz BiH, u blizini stadiona Kemal Stafa desio se incident u kojem je pet bh. navija~a zadobilo tjelesne povrede te je hospitalizirano. bude desetak na utakmici. Nadoda se povreda Kenana Hasagi}a, koji bi bez problema odbranio onaj {ut, jer nije bio te`ak. To je bio te`ak udarac, od kojeg se nismo oporavili dvadesetak minuta dru-

Albanija 1
Stadion „Kemal Stafa“ u Tirani Gledalaca: 18.000 Sudija: Kristin Jakobsen (Island) 7 Pomo}nici: Sigurdur Oli Torleifson i Olafur Ingvar Gudfinson (Island) Delegat: Adrijan Titkomb (Engleska) Strijelci: 0:1 - Ibi{evi} (21), 1:1 - Duro (45) @uti kartoni: Bogdani, Dalku (Albanija), Luli}, Mravac, Spahi} (BiH) Igra~ utakmice: Lorik Cana (Albanija) 6,5

1

BiH
BiH Hasagi} (46. Begovi} -) Mujd`a 6,5 Mravac 5 (46. Pand`a 6) Spahi} 6 Luli} 6 Rahimi} 6 Medunjanin 6,5 Pjani} 6,5 Misimovi} 6 Ibi{evi} 6,5 D`eko 6 (90. Ibri~i} -) Selektor: Safet Su{i}

bio veoma dobar. No, neki su htjeli da izmisle problem na poluvremenu, {to nema veze s istinom - rekao je Su{i}.

O kakvom se problemu radi?
- Do{le su do nas takve informacije kao da je izbila sva|a u svla~ionici.

ALBANIJA Bekaj 6,5 Lila 6,5 Vangeli 6 Dalku 6,5 Cana 6,5 Agoli 6 Bulku 6 Duro 6,5 Salihi 6 (84. Hika -) Muzaka 5 (65. Lika -) Bogdani 5 (46. Skela 5,5) Trener: D`emal Mustedanagi}

Luksemburg 0:0 Bjelorusija
Luksemburg. Sudija: Aleksandar Stavrev (Makedonija). Crveni karton: Sergej Kornilenko (Bjelorusija) u 69. minuti. LUKSEMBURG: @obert, Kinciger, Blez, Hofman, [nel, Peters, Laterca, Betmer (62. Gerson), Pajal (77. Ketenmajer), Levek, Joahim (66. Da Mota). Selektor: Luk Holc. BJELORUSIJA: @evnov, Kul~i, Martinovi~, [itov, Kala~ev, Jurevi~ (87. Molo{), Tigorev (67. Putilo), Omeljan~uk, V. Hleb (67. Rodionov), Kornilenko, Ki{ljak. Selektor: Bernd Stange.

Prijateljske utakmice

gog poluvremena.

Kako dan poslije gledate na me~ s Albanijom?
- Imali smo nesre}u da primimo gol u posljednjoj minuti prvog poluvremena. Adnan Mravac je lo{e procijenio put lopte i igrao rukom. Takvih prekr{aja

Za{to ste petnaestak minuta prije kraja od igra~a tra`ili da se povuku?
- Nisam tra`io da se ekipa povu~e u fini{u nego da neki igra~i ostanu nazad. Pla{io sam se da }emo u zavr{nici postati nestrpljivi i

Moram re}i da }e na prolje}e biti velika konkurencija me|u napada~ima. S iste pozicije }e krenuti i Edin D`eko, Vedad Ibi{evi} i Muslimovi}, a igrat }e oni koji zaslu`e.

Urugvaj pobijedio Indoneziju sa 7:1
Rezultati prijateljskih utakmica: Indonezija - Urugvaj 1:7 (Solosa 16 - Kavani 34, 80, 83, Suarez 43, 54, 68, Eguren 56), Ukrajina - Kanada 2:2 (Milevski 59, Timo{~uk 80 - D`ekson 12, Ha~inson 29), Australija - Paragvaj 1:0 (Karni 53), Novi Zeland - Honduras 1:1 (Vud 13 - Martinez 64). (M. T.)

Smatrate li da smo propustili {ansu za pobjedu?
- Nismo imali sre}e. Pogodili smo dva puta pre~ku. Poni{ten nam je gol Mensura Mujd`e. Mo`da smo trebali dobiti i penal. Kada se sve uzme u obzir, bili smo bli`i pobjedi. Mene najvi{e ohrabruje pona{anje igra~a. Pokazali su veliku `elju i borili se. Uglavnom se igralo dobro. U ve}em dijelu utakmice smo dominirali.
A. NOVALIJA

Posljednji razgovor s Papetom
Ju~er smo na aerodromu u Tirani obavili, za sada, posljednji razgovor sa selektorom Safetom Su{i}em, koji je, nakon {to je pro~itao izvje{taj s utakmice u Albaniji, odlu~io da vi{e ne razgovara s potpisnikom ovih redova, jer „pi{e gluposti“. Su{i}u se nije svidjelo {to smo napisali sljede}e: - Me|utim, nismo se mogli na~uditi selektoru Safetu Su{i}u, koji je od 75. minute govorio igra~ima da se povla~e i ~uvaju 1:1. Bili su to potezi koje su i igra~i na terenu prihvatali s ~u|enjem. I prije smo imali nesuglasica sa Su{i}em, koji je, izgleda, pomno analizirao svaki redak i od muhe pravio medvjeda misle}i da ga napadamo. Na`alost, sada }e ~itaoci ostati uskra}eni za selektorova razmi{ljanja, a mi za njegove pozive, u kojima }e se buniti zbog na{ih tekstova.

Kjuel u prodoru: Australija pobijedila Paragvaj (Foto: AP)

Dvojica Kamerunaca propustila me~ zbog vru}ine
Fudbaleri Kameruna Stefan Mbija (Sstephane Mbia) i Erik ^upo Moting (Eric Chupo) bili su po{te|eni ju~era{nje kvalifikacione utakmice Afri~kog kupa nacija u Kongu, jer su ih slomile visoke temperature u toj zemlji. Umjesto da pomognu „Lavovima“ da ostvare pobjedu, (M. T.) Mbija i Moting bili su prikovani za krevet.

50
BE^: Austrija - Azerbejd`an 3:0 (Predl 3, Arnautovi} 53, 90+2), BERLIN: Njema~ka - Turska 3:0 (Klose 42, 87, Ozil 79), ASTANA: Kazahstan - Belgija 0:2 (Ogunjimi 52, 70). 1. Njema~ka 2. Austrija 3. Turska 4. Belgija 5. Azerbejd`an 6. Kazahstan 3 2 3 3 2 3 3 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 2 3 10:1 5:0 6:5 4:4 1:9 0:7 9 6 6 3 0 0 ANDORA: Andora - Makedonija 0:2 (Naumoski 42, Sikov 60), EREVAN: Ermenija - Slova~ka 3:1 (Movsesjan 23, Gazarijan 50, Mkitarjan 89 - Vajs 37), DABLIN: Irska - Rusija 2:3 (Kin 72 penal, Long 78 - Ker`akov 11, D`agojev 29, [irokov 50). 1. Irska 3 2 0 1 6:4 6 2. Rusija 3 2 0 1 5:3 6 3. Slova~ka 3 2 0 1 3:3 6 4. Ermenija 3 1 1 1 5:4 4 5. Makedonija 3 1 1 1 4:3 4 6. Andora 3 0 0 3 1:7 0 Naredni me~evi (12. oktobar): Ermenija - Andora, Slova~ka - Irska, Makedonija - Rusija. PODGORICA: Crna Gora - [vicarska 1:0 (Vu~ini} 67), KARDIF: Vels - Bugarska 0:1 (Popov 48). 1. Crna Gora 2. Engleska 4. Vels 3. Bugarska 3 3 0 0 3:0 9 BELFAST: Sjeverna Irska - Italija 0:0, BEOGRAD: Srbija - Estonija 1:3 (Kuzmanovi} 60 - Kink 63, Vasiljev 73, Lukovi} 90+1 autogol), LJUBLJANA: Slovenija - Farski Otoci 5:1 (Matavc 25, 36, 65, Novakovi} 72 penal, Dedi} 84 - Mouritsen 90+3). 1. Italija 3 2 1 0 7:1 7 2. Estonija 3 2 0 1 6:4 6 3. Slovenija 3 1 1 1 6:3 4 4. Srbija 3 1 1 1 5:4 4 5. Sjev. Irska 2 1 1 0 1:0 4 6. F. Otoci 3 0 0 4 1:10 0 Naredni me~evi (12. oktobar): Farski Otoci - Sjeverna Irska, Estonija - Slovenija, Italija - Srbija. LARNAKA: Kipar - Norve{ka 1:2 (Okas 58 - Rise 2, Karev 42), PORTO: Portugal - Danska 3:1 (Nani 29, 31, Ronaldo 85 - Karvaljo 79 autogol). 1. Norve{ka 2. Portugal 3. Danska 4. Kipar 5. Island 3 3 2 2 2 3 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 2 5:2 7:6 2:3 5:6 1:3 9 4 3 1 0

Dnevni avaz, nedjelja, 10. oktobar/listopad 2010.

sport

Naredni me~evi (12. oktobar): Azerbejd`an - Turska, Kazahstan - Njema~ka, Belgija - Austrija. TBILISI: Gruzija - Malta 1:0 (Siradze 90+1), PIREJ: Gr~ka - Latvija 1:0 (Torosidis 58). Sino}: RAMAT GAN: Izrael - Hrvatska. 1. Gruzija 2. Gr~ka 3. Hrvatska 4. Izrael 5. Latvija 6. Malta 3 3 2 2 3 2 1 1 1 1 1 0 2 2 1 1 0 0 0 0 0 0 2 2 2:1 2:1 3:0 3:1 2:4 1:5 5 5 4 4 3 0

Naredni me~evi (12. oktobar): Latvija - Gruzija, Gr~ka - Izrael.

A B C E F G H I
2 2 0 0 6:1 0:2 6 3 1 0 2 1:5 3 2 0 0 2 0 5. [vicarska 2 0 0 2 1:3 0 1. [panija 2. [kotska 3. Litvanija 4. ^e{ka 5. Lihten{tajn 2 3 3 2 2 2 1 1 1 0 0 1 1 0 0 0 1 1 1 2 Naredni me~evi (12. oktobar): [vicarska - Vels, Engleska - Crna Gora. Naredni me~evi (12. oktobar): Island - Portugal, Danska - Kipar.

BUDIMPE[TA: Ma|arska - San Marino 8:0 (Rudolf 11, 25, [alaj 18, 27, 48, Koman 60, D`ud`ak 89, Gera 90+4 penal), KI[NJEV: Moldavija - Holandija 0:1 (Huntelar 37). 1. Holandija 3 3 0 0 8:1 9 2. Ma|arska 3 2 0 1 10:3 6 3. [vedska 2 2 0 0 8:0 6 4. Moldavija 3 1 0 2 3:3 3 5. Finska 2 0 0 2 1:4 0 6. San Marino 3 0 0 3 0:19 0 Naredni me~evi (12. oktobar): Finska - Ma|arska, Holandija - [vedska, San Marino - Moldavija. PRAG: ^e{ka - [kotska 1:0 (Hubnik 70), SALAMANKA: [panija - Litvanija 3:1 (Ljorente 47, 56, Silva 79 - Sernas 54). 7:1 2:2 2:3 1:1 1:6 6 4 4 3 0

Naredni me~evi (12. oktobar): Lihten{tajn - ^e{ka, [kotska - [panija.

KVALIFIKACIJE Odigrano tre}e kolo ciklusa za Euro 2012.

Mesut Ozil uti{ao zvi`duke Turaka
Estonija priredila Beogradu hladan tu{
Odigrane su utakmice 3. kola kvalifikacija za Evropsko prvenstvo 2012. godine u Poljskoj i Ukrajini. Reprezentaciji Turske uzalud je bila podr{ka njenih navija~a, koji su popunili vi{e od polovine Olimpijskog stadiona u Berlinu. Njema~ka je u okviru grupe A pregazila Turke s 3:0, a jedan od strijelaca bio je i Mesut Ozil. Reprezentativac „Elfa“ turskih korijena tokom cijelog me~a suo~avao se sa salvama zvi`duka turskih navija~a, ali ih je u 79. minuti uti{ao i Nijemcima potvrdio pobjedu doma}eg sastava.

Klose iznad Bekenbauera
zo~arani. Ovo je naj{okantniji poraz u mojoj karijeri - rekao je Milan Jovanovi}. Za razliku od Petrovi}a, Lotar Mateus (Lothar Matthaus) uspje{no je debitirao na klupi Bugarske, koja je u Karfidu savladala Vels. U okviru iste grupe, Crna Gora je u ekstazi, jer je protiv [vicaraca ostvarila i tre}u pobjedu te tako tempirala sjajan duel s Engleskom 12. oktobra (M. T.) na Vembliju.

svjetski prvak dominirao je terenom, ali se, ipak, morao zadovoljiti jednim bodom.

Naj{okantniji poraz
Za iznena|enje ve~eri pobrinula se Estonija, koja je uti{ala Beograd i savladala Srbiju s 3:1. Ta~ku na grozan debi Vladimira Petrovi}a na klupi na{eg susjeda stavio je komi~ni autogol Aleksandra Lukovi}a u samom fini{u me~a. - Malo je re}i da smo ra-

Detalj me~a u Podgorici: Tre}a pobjeda Crne Gore

(Foto: AP)

Mateus: Debitirao pobjedom

Pitanje ~asti
Tre}om uzastopnom pobjedom Nijemci su ostali na pravom putu da osiguraju direktan plasman na Euro 2012. - Nisam o~ekivao ovako visoku pobjedu, jer su ovo uvijek te{ke utakmice, koje u Turskoj smatraju pitanjem ~asti rekao je njema~ki selektor Joahim Lev (Joachim Loew). Ostala dva gola za Njema~ku postigao je Miroslav Klose, koji je tako na najbo-

lji na~in proslavio 104. nastup za selekciju, jedan vi{e od Franca Bekenbauera (Franz Beckenbauer). Klose sada na kontu ima 57 golova, 11 manje od njema~kog rekordera Gerda Milera (Muller). Dok je [panija, uprkos dosta tvrdom otporu protivnika, ipak prili~no lako savladala Litvaniju s 3:1, a Portugal, na krilima odli~nog Nanija, istim rezultatom porazio Dansku, Italijani su u Belfastu nai{li na tvrd zid Sjevernih Iraca. ^etverostruki

Autogol Lukovi}a stavio ta~ku na krah Srbije

(Foto: AP)

Klose posti`e vode}i gol za Njema~ku protiv Turske

(Foto: AFP)

sport

Dnevni avaz, nedjelja, 10. oktobar/listopad 2010.

51

Veliki turnir u bilijaru

Svjetski prvak Karl Bojes umalo pora`en u 3. kolu
Resi}, Muji~i} i Muhi} najuspje{niji od bh. igra~a
Ljubitelji bilijara u`ivali su protekla dva dana u zaista nesvakida{njim majstorijama najve}ih zvijezda ovog sporta na turniru „Dynamic Sarajevo Open 2010“. U hotelu „Radon Plaza“ i Bilijar-klubu „Predator“, gdje su igrani me~evi, u petak i subotu naju~era{njeg programa igrali su Karl Bojes i Hrvat Marko Li{ni}. Hrvat je odli~no po~eo me~ i poveo s 5:1 protiv svjetskog prvaka, imao je i 7:6, ali je Bojes osvojio dvije posljednje partije i plasirao se u {esnaestinu finala. Od bh. igra~a, najvi{e uspjeha u po~etnim ru-

Ovacije za Pehlivanovi}a
Iako se na sarajevskom turniru nalaze svjetske zvijezde, najve}e ovacije do sada je zaradio Sanjin Pehlivanovi}. Najmla|i igra~ na turniru, devetogodi{nji Pehlivanovi} pro{ao je u 2. kolo glavnog turnira, a zatim izgubio od Matja`a Er~ulja, pobjednika 1. „Sarajevo Opena“. U repesa`u, Pehlivanovi} je u izvrsnom me~u izgubio sa 7:8 od Marija ^ori}a, ali je ispra}en gromoglasnim aplauzom publike, odakle su ga zdu{no bodrili i velikani Karl Bojes i Rad` Hundal (Raj). Pored Pehlivanovi}a, zapa`en nastup imao je jo{ jedan mladi} iz SBK Predator - Alen Muratovi} (15 godina).

S utakmice u Skenderiji: Drugi poraz bh. prvaka

(Foto: N. Bo`ovi})

RUKOMET Bosna BH-Gas uvjerljivo pora`ena od Flensburga

Nijemci ipak prejaki
Bh. {ampion nije uspio ponoviti igru protiv Zagreba
Rukometa{i Bosne BHGasa nisu uspjeli da u okviru 3. kola Lige prvaka pru`e onoliko `estok otpor Flensburgu koliko se o~ekivalo nakon dobre predstave protiv Zagreba. Njema~ki rukometa{i igrali su neprobojnu 6-0 odbranu, na koju su igra~i na{eg predstavnika znali odgovoriti tek u prvih petnaestak minuta. Utakmica je po~ela odbranom Sandra Uvodi}a, a nakon toga je na drugoj strani dva puta dobro reagirao i golman gostiju Dan Beutler. U ~vrstoj igri prvi gol za Bosnu, nakon 2:0 za Flensburg, postigao je Igor Kara~i} u 6. minuti. Od 8. do 10. minute Nijemci su iskoristili dvije polukontre i jednu kontru te poveli s 5:1. Kosta Savi} prekinuo je njihovu seriju u 11. minuti, nakon ~ega se igralo gol za gol. No, od 19. do 24. minute klju~nom se ispostavila nova serija Nijemaca od 6:1 pa je tako u 24. minuti razlika bila vi{e nego dvostruka (7:15). Bosna do kraja nije uspijevala ozbiljnije ugroziti gol protivnika pa se na odmor oti{lo s 9:18. U drugom dijelu, umjesto pogotka Petra Kapisode sa sedam metara, gol na drugoj strani postigao je Jakob Hajnl (Jacob Heinl). Nakon toga, Bosna je lak{e probijala zonu Flensburga pa su „Studenti“

Grupa D
Tre}e kolo: Sankt Petersburg - Zagreb CO 28:35, Bosna BH-Gas Flensburg 23:35, Sijudad Real - Konstanca (sutra, 19 sati).
1. Zagreb 3 2. Sijudad R. 2 3. Flensburg 3 4. Sankt Pete.3 5. Bosna 3 6. Konstanca 2 2 2 2 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 2 2 2 94:77 59:42 83:72 83:94 76:91 45:62 5 4 4 2 1 0

Bosna BH-Gas 23:35 Flensburg
Velika dvorana „Mirza Deliba{i}“ KSC Skenderija u Sarajevu. Gledalaca: 3.000. Sudije: Marek Baranovski i Bogdan Lemanovic (Poljska). Delegat EHF: Ivan Dolej{ (^e{ka). Sedmerci: Bosna 2 (2), Flensburg 6 (6). Isklju~enja: Bosna 8, Flensburg 10 minuta. Rezultat: Bosna - Flensburg 23:35 (9:18). BOSNA BH-GAS Uvodi} 11 odb Morozov 1 odb ^elica Me|i} 2 Arnaudovski Pucelj Kara~i} 7 (2) ^aki} Kapisoda Divkovi} Pa`in 3 Rakovi} 1 Vra`ali} 1 Savi} 2 Mesari} 4 Neki} 3 Trener: Irfan Smajlagi} FLENSBURG Beutler 16 odb, 1 sedm Rasmusen 1 odb Karlen 2 Sila|i 3 Mogensen 2 Egert 7 (5) Hansen 10 (1) Karlson Falgren \or|i} 2 Boesen 3 Hajnl 5 Mo~ai 1 Trener: Per Karlen

do 36. minute zabili pet golova smanjiv{i na 14:20. Tu su i stali. Sve nakon toga bilo je u znaku Flensburga. Do 48. minute Nijemci su oti{li na 10 razlike (18:28) i tu prednost su odr`avali. U posljednjim sekundama, nakon {to je proma{io Peter Pucelj, Hajnl je pogodio za najve}u razliku na utakmici i kona~ni rezuA. ^ULI] ltat - 23:35.

Bojes: Mu~io se protiv Li{ni}a

(Foto: S. Saletovi})

Nikola Markovi}, trener rukometa{a Konjuha

Jo{ ne razmi{ljamo o [ve|anima
Rukometa{i Konjuha izborili su plasman u tre}e kolo ^elend` kupa, ali trener Nikola Markovi} ka`e da jo{ ne razmi{lja o narednom protivniku, {vedskom Eskilstun Guifu. - [to se ti~e na{eg rivala, znam da su u prva ~etiri kola ostvarili tri pobjede i jedan remi. Mi se sada, ipak, okre}emo doma}em prvenstvu, jer nas o~ekuju zahtjevni me~evi, zaostali s Gora`dem pa onda kantonalni derbi protiv Gra~anice. Tek }emo se nakon toga ozbiljnije posvetiti pripremama za [ve|ane - ka`e Markovi}. Konjuh je na turniru u @ivinicama dobio dvije utakmice i izgubio od prvoplasiranog Partizana. Utakmice tre}eg kola sa {vedskim protivnikom bit }e odigrane 21. i 28. noveE. M. mbra.

stupali su aktuelni svjetski prvak Karl Bojes (Carl Boyes), aktuelni evropski i biv{i svjetski prvak Ralf Suke (Souquet) te biv{i svjetski prvaci Daren Apleton (Darren Appleton) i Daril Pi~ (Daryl Peach). Na najrenomiranijem takmi~enju koje se posljednjih godina dogodilo u na{oj dr`avi, u~estvuju i najbolji igra~i iz Bosne i Hercegovine te ~itavog regiona. Najzanimljiviji me~

ndama imali su Damir Resi}, Dejan Mihi} i Benjamin Muji~i}, koji su pro{li do 3. kola, ali je jo{ nekoliko na{ih, koji su izgubili, u prilici da kroz repesa` ipak izbori plasman za samu zavr{nicu. Danas od 9 sati po~et }e kona~ni rasplet turnira, a 32 najbolja borit }e se za trofej 3. sarajevskog turnira i nagradu od 4.000 eura. Polufinala su na programu od 15 i 17 sati, a finale od 20 sati uz direktan prijeZ. [. nos na TVSA.

Remi Slobode u Subotici
Fudbaleri Slobode gostovali su u Vojvodini, gdje su ju~er u prijateljskom susretu u Subotici remizirali protiv Spartaka (1:1). Pogodak za Tuzlake postigao je Amer Beki} u 18. minuti. Klub s Tu{nja nastupio je u sastavu: Mujki}, Jogun~i}, Efendi}, Zoleti}, Aleksi}, Gavari}, Malki}, Jaganjac, Halilovi}, Smajlovi}, Beki}. Jo{ su igrali: Divkovi}, Selimovi}, Salihovi}, Me{anovi}. Trener: E. M. Vlatko Glava{.

Markovi}: Dvije va`ne doma}e utakmice

52

Dnevni avaz, nedjelja, 10. oktobar/listopad 2010.

sport

FORMULA 1 Ki{a poremetila planove o utrci u Suzuki

Nova pobjeda Banjalu~anki

Zbog preplavljene staze, prolongirane kvalifikacije Derbi pripao Borcu
Premijer liga za rukometa{ice
Ilid`anke prikazale veliku borbenost Luis Hamilton ka`njen s pet mjesta Ipak se }e voziti VN Ju`ne Koreje
Derbi ~etvrtog kola Premijer lige BiH zaslu`eno je pripao doma}im rukometa{icama mada i go{}e s Ilid`e zaslu`uju ~estitke za veliku borbenost i ravnopravnu igru u ve}em dijelu me~a. Ilid`anke su ~ak u prvih petnaestak minuta ~e{}e bile u prednosti da bi „Osice“ tek u drugom dijelu prvog poluvremena uspjele da uspostave kontrolu nad rezultatom. U nastavku utakmice, izabranice Radeta Un~anina ~uvale se ste~enu prednost s poluvremena, a kona~na odluka pala je u posljednjih deset minuta. Nakon rezultata od 22:19 u 50. minuti, Banjalu~anke su furioznom serijom od 7:0 stigle do 29:19, a go{}e su tek u posljednjoj minuti s dva pogotka uspjele da donekle ublS. K. a`e visoki poraz.

Sportska dvorana Borik u Banjoj Luci. Gledalaca: 100. Sudije: Mladen Dragi~evi} (Doboj) i Vladimir Kri`anec (Banja Luka). Delegat: Ahmet [ehanovi} (Tuzla). Sedmerci: Borac 9 (8), Ilid`a 3 (3). Isklju~enja: Borac 10 minuta, Ilid`a 6 minuta. Crveni karton: Renata Rajili} (Borac), tre}e isklju~enje u 49. minuti. Rezultat: Borac Ilid`a 29:21 (14:11). BORAC: Gudelj (4 odbrane), Prusina 5 (5), Keki} 4, Goji}, Joli~i} 1, Radi}, Bogojevi} 2, Rajili} 1, Mari} 2 (1), Kne`evi} 13 (1), Majstorovi}, Tatar, Kova~evi}, Ostoji} 1 (1), Babi} (7 odbrana), Arsi}. Trener: Rade Un~anin. ILID@A: Boti} (10 odbrana), Pavlovi} 1, Maka{, Risti}, Brutus 6, Had`iselimovi}, Delali}, Ribi} 4, [kalji} 1, Sarajli} 8 (3), Omanovi} 1, Gusi}, Be{i}. Trener: Dominko Ili}.

Premijer liga za odbojka{ice

Kula bolja od Jahorine
Pitanje pobjednika rije{eno nakon ~etiri seta

Kvalifikacije za utrku Formule 1 za Veliku nagradu Japana ju~er nisu odr`ane zbog ki{e pa su ih organizatori prolongirali za danas, kada }e se ona i voziti. Japanci su procijenili da je mokra staza u Suzuki bila previ{e opasna za voza~e. Nastupila su samo dva pilota da bi nakon toga uslijedilo prolongiranje. Kako su meteorolozi za danas najavili mnogo bolje vrijeme, nije bilo druge nego odgoditi kvalifikacije. U Suzuki se isto desilo i 2004. godine, kada je stazu zahvatio tajfun. - Na stazi je nevjerovatno. Nemogu}e je voziti, svuda su rijeke - rekao je McLarenov voza~ Luis Hamilton (Lewis), koji je na treningu u petak do`ivio udes. Britanski voza~, jedan od pet koji su ~etiri utrke prije kraja sezone ostali u borbi za naslov, bit }e ka`njen s pet mjesta, jer su mehani~ari McLarena na njegovom bolidu morali promijeniti mjenja~. Nezavisno od toga, {ef Formule 1 Berni Eklston (Bernie Ecclestone) razbio je dileme o utrci u Seulu. Britanac je izjavio da }e se inauguralna utrka za Veliku nagradu Ju`ne Koreje ipak voziti prema planu. Nakon pro{le utrke, Eklston je izjavio da je odr`avanje utrke u Seulu upitno, jer inspekcija F-1 nije dala odobrenje za stazu. Ipak, Britanac je uo~i utrku u Suzuki rekao da je sa stazom sve u (M. T.) redu.

Staza je bila previ{e opasna za voza~e

(Foto: AFP)

Duel Huseinba{i} (Kula) i ^voro (Jahorina) na mre`i

Mercedes tra`i bolje rezultate

Sportska dvorana Grada~a~ki sajam. Gledalaca 200. Sudije: Jasmin Mahmi} (Zenica), Slavi{a Kuzmanovi} (Banja Luka). Delegat: Ivan Bartula (Breza). Rezultat: Kula - Jahorina 3:1 (25:12, 25:16, 24:26, 25:21). KULA: Sinanovi}, Osmanli}, Ja{arevi}, Had`imehmedovi}, Koji}-\uri}, Novali}, Gopo, \oki}, Huseinba{i}, Mi{i}, Savki}, Iskri}. Trener: \or|e Milo{evi}. JAHORINA: ^voro, V. Slijep~evi}, Jo. Bakmaz, Gari}, Vukovi}, Je. Bakmaz, Rajak, N. Slijep~evi}, Jasika,

Govedarica, Tabakovi}. Trener: Danilo Tadi}. Odbojka{ice Kule zabilje`ile su drugu pobjedu u Premijer ligi savladav{i ekipu Jahorine s 3:1. Iako su ekspresno zavr{ile prvi set (25:12) i dominirale u drugom, odbojka{ice trenera \or|a Milo{evi}a napravile su neo~ekivan pad u igri dopustiv{i Jahorini da osvoji tre}i set (24:26). Ipak, da je Kula kvalitetnija ekipa, pokazalo se u ~etvrtom setu, kada su doma}e igra~ice preuzele inicijativu i utakmicu privele kraju u svoju korist.
D`. D.

Mihaelu [umaheru prijete otkazom
[umaher: [efovi tra`e vi{e

Prema pisanju njema~kog „Bilda“, ekipa Formule 1 Mercedes GP dala je ultimatum sedmostrukom prvaku svijeta Mihaelu [umaheru (Michael Schumacher). Kako je objavljeno, Nijemcu je re~eno da se od njega naredne sezone o~ekuju dobri rezultati, ina~e }e, bez obzi-

ra na trogodi{nji ugovor, uslijediti otkaz. [umaher je ove sezone 10. u generalnom poretku s 46 bodova. U 15 utrka 12 puta bio je lo{ije plasiran od kolege iz ekipe Nike Rozberga (Nico Rosberg). On ima 126 bodova i u Mercedesu su zadovoljni njego(N. D.) vim nastupima.

sport

Dnevni avaz, nedjelja, 10. oktobar/listopad 2010.

53

Prekinut me~ u Kaknju

KO[ARKA @arko Vujovi}, direktor tuzlanske Slobode

Kakav nam je Savez, dobro je da uop}e imamo reprezentaciju
Pojedinci iz Upravnog odbora svjesno ru{e KSBiH, ka`e Vujovi}
Jedina smo liga na svijetu u kojoj je mogu}e da timovi formiraju kompletne sastave od stranih igra~a, tvrdi direktor Ko{arka{kog kluba Sloboda @arko Vujovi} te nastavlja: - Pomno`ite broj klubova, ukupno 15, s 12 igra~a po ekipi pa }ete vidjeti koliko je to stranaca. Kada sam govorio da }emo u Prvenstvu BiH gledati finale Srbije i Hrvatske, mnogi su se smijali. Na`alost, bio sam u pravu. Ne znam po kojem zakonu se igra~i iz ove dvije dr`ave ne smatraju strancima u BiH?

„Studenti“ se povukli s parketa
Prijateljska utakmica izme|u ko{arka{a Kaknja i Bosne ASA BH Telecoma prekinuta je u 15. minuti, kod vodstva gostiju iz Sarajeva (35:32). Od samog po~etka igralo se uz dosta grubosti, ~emu su doprinijele i zeni~ke sudije Ernad Karovi} i Ivan Bili}. U 15. minuti doma}i igra~ Ermin Sulji} laktom je udario Bo`u \urasovi}a, koji je ostao da le`i na parketu. Nakon {to mu je pomo} ukazala doktorica Hod`i} iz Zenice (majka igra~a Bosne Dine Hod`i}a), Bosnin reprezentativac napustio je teren, a rukovodstvo „Studenata“ odlu~ilo je da povu~e ekipu. - Ne opravdavamo Sulji}a, ali ne mo`e se amnestirati ni pona{anje \urasovi}a, koji je u dva navrata udario na{e igra~e Muli}a i Sulji}a. Mislim da nije trebalo prekidati me~, jer smo mogli smiriti tenzije - rekao je pre-

NLB liga je grobar
Neigranjem [irokog i Igokee u prvoj fazi Prvenstva BiH zbog u~e{}a u NLB ligi (priklju~it }e se tek u zavr{nici za prvaka) doma}e takmi~enje je degradirano, tvrdi Vujovi}. - Zbog toga ka`em da je NLB liga, pod ovim okolnostima, grobar bh. ko{arke. Kako bismo dobili odre|enu satisfakciju, moj je prijedlog bio da jedno mjesto u NLB ligi pripadne pobjedniku na{e Lige 13, koja }e uskoro po~eti. Naravno, to nije pro{lo, a mi i dalje zvani~no ne znamo kako }e se odrediti klubovi za NLB ligu - ka`e Vujovi}. komesara Lige Nadira Kored`ije. - I to je jasan znak da pojedinci iz Upravnog odbora `ele uni{titi Savez. Administracija, na ~elu s vr{iocem du`nosti generalnog sekretara Harunom Mahmutovi}em, poku{ava spasiti {to se spasiti mo`e, ali mnogi svjesno razvaljuju sve {to valja. Velike primjedbe imao sam na rad biv{eg sekretara Zdravka Kne`evi}a, mnogi su {utjeli ne `ele}i se zamjerati i zato sada imamo Savez u rasulu, a time i Ligu. Sve se negativno odra`ava na klubove izuzimaju}i tri vode}a. Zbog toga }u i ja preispitati svoju ulogu u Slobodi, to nije propast za ko{arku, ali ovako dalje ne mo`e - rekao je VujoE. J. vi}.

\urasovi}: Dobio udarac laktom

Pritisak klubova
Vujovi} glavnog krivca vidi u Upravnom odboru Ko{arka{kog saveza BiH, koji nema snage, a mo`da ni volje, da se odupre pritisku klupski obojenih pojedinaca. - Prije nekoliko mjeseci, Nihad Imamovi} i Miodrag [akoti} su nakon sastanka Upravnog odbora izjavili da je postignut dogovor o ograni~avanju broja stranaca te da }e i na{i predstavnici u NLB ligi od po~etka u~estvovati u doma}em Prvenstvu.

dsjednik KK Kakanj Mevludin Deliba{i}. Bosnin tim-menad`er Sejo Bukva izjavio je da njegov tim, zbog bojazni da bi moglo do}i do ve}ih ekscesa, nije nastavio susret. - Bilo je nekoliko nesportskih gre{aka, udaranja igra~a bez lopte i ocijenili smo da je najbolje da se povu~emo - rekao je M. K. Bukva.

Zeni~ani ni na nebu ni na zemlji

Triland kupuje mjesto ^elika?
Krizi u Ko{arka{kom klubu ^elik, koji je ostao bez predsjednika D`afera Dautbegovi}a, trenera Marka Trbi}a i kapitena Harisa Jahi}a, ne nazire se kraj. Kako smo saznali, A1-liga{ Triland iz Sarajeva `eli, navodno, da kupi mjesto Zeni~ana u Prvenstvu BiH. - Ne znam za ponudu Trilanda, ali sve i kada bi to bilo ta~no, to nije mogu}e izvesti. Mi }emo, skoro sigurno, ipak igrati Ligu 13. U tom slu~aju, ostao bi Ognjen Kuzmi}, a reprezentativac Ivan Opa~ak }e, tako|er, igrati za nas dok ne na|e inozemni anga`man. Trener }e, najvjerovatnije, ostati Benjamin Pelja - ka`e direktor kluba Alija Por~a. Zeni~ki privrednik Mirsad ^izmo, koji je doskora bio predsjednik Nogometnog kluba ^elik, prvi je na listi `elja ko{arka{a da preuzme vodstvo kluba. No, ^izmo ka`e da se ne namjerava vra}ati u zeni~ki sport. - Ne mogu vi{e u poslove u kojima samo steknem masu du{mana. @ao mi je ljudi iz kluba, ali jo{ sam ranjen nakon nogometa ka`e ^izmo. Ekipu je napustio Muris Andelija, kojeg tra`e Sloboda i Kakanj. Tuzlanski centar isti~e, me|utim, da }e do ponedjeljka ili utorka ipak ~ekati vijesti iz ^elika. V. B.

Vujovi}: Za{to igra~i iz Srbije i Hrvatske nisu stranci?

No, ~im su se ~lanovi UO-a vratili u baze, stigla je vijest da ne postoje

Pomo}ni trener o{amario Buli}a
Vujovi} je ogor~en {utnjom KSBiH kada je rije~ o incidentu koji se desio u avgustu ove godine na utakmici BiH Engleska na Evropskom juniorskom prvenstvu u Portugalu. - Pomo}ni trener Pero Pej~i} o{amario je najboljeg igra~a reprezentacije i ~lana Slobode Mirzu Buli}a. Pismenim putem, uz Buli}evu izjavu, zatra`ili smo da KSBiH provede istragu i sankcionira ovakvo pona{anje. Nikakav odgovor nismo dobili. Do sada nismo o ovome htjeli govoriti, ali neka javnost zna {ta se radi - ka`e Vujovi}.

odluke nego samo prijedlozi, koji su, naravno, odbijeni. Kada sve saberemo, dobro je da imamo ikakvu reprezentaciju, jer mnogi klubovi, mo`da ne dekretom, ali u praksi, brane svojoj djeci da igraju u dresu BiH - isti~e direktor Tuzlaka.

Liga u rasulu
Kao dodatnu potvrdu, on navodi primjer s posljednjeg sastanka UO-a, na kojem su pojedinci ultimativno tra`ili poni{tavanje Pravilnika o bodovanju, na osnovu kojeg se odre|uju bh. u~esnici u evropskim takmi~enjima, te smjenu

Zbog duga prema Slobodi
Crvena zvezda ne mo`e registrirati ameri~kog ko{arka{a D`amara Janga (Jahmar Young) zbog duga prema tuzlanskoj Slobodi, prenose agencije. Me|unarodna ko{arka{ka federacija (FIBA) zabranila je nedavno Zvezdi da dovodi igra~e iz inozemstva, odnosno van jurisdikcije doma}eg saveza zbog toga {to Tuzlacima duguje 157.000 eura obe{te}enja za transfere Elmedina Kikanovi}a i Milana Milo{evi}a. - Ko{arka{ki savez Srbije odbio je da registrira Janga. ^elnici KSS rekli su mi da postoji opasnost da }e FIBA kazniti Savez ako ga registrira - rekao je generalni menad`er beogradskog kluba Mirko Pavlovi} za portal B92. Jang zbog toga ne mo`e igrati u NLB ligi, a iz Zvezde su najavili da }e poku{ati posti}i dogovor sa Slobodom. Zvezdi je zbog ogromnih dugova (navodno 12 miliona eura) prijetio ste~aj, ali je Privredni sud u Beogradu odlu~io da se ova mjera ne odnosi na klubove, sportske (E. J.) saveze i udru`enja gra|ana.

Kenan Bajramovi} bez trenera
Slabe igre u pripremnim utakmicama te poraz na startu regionalne VTB lige od moskovskog CSKA (61:80) nagnali su vodstvo litvanskog ko{arka{kog prvaka i euroliga{a Litvos ritasa da otpusti hrvatskog trenera Dra`ena Anzulovi}a. Istog dana otkaz je dobio i njegov sunarodnjak Ivan Sunara u Perlasu, filijali Ritasa. Tako je na{ kapiten Kenan Bajramovi}, koji je protiv CSKA postigao ~etiri poena uz (V. B.) ~etiri skoka, ostao bez trenera u Litvosu.
Opa~ak: Igrat }e za ^elik

Zvezda bez ameri~kog poja~anja Litvos otpustio Anzulovi}a

Ruski tim u Euroligi

Himki eliminirao Le Man
Ruski Himki o~ekivano je izborio plasman u grupnu fazu ko{arka{ke Eurolige savladav{i i u uzvratu na svom parketu francuski Le Man (87:66, prvi me~ 70:56). Jedina je dilema u kojoj }e grupi Rusi igrati. Eliminira li njema~ka Alba u dana{njem revan{u belgijsku [arlrou, koja ima ~etiri poena zalihe iz prvog duela (81:77), Himki ide u grupu B (Broze, Olimpijakos, Real Madrid, Unikaha, Lotomatika). Alba ne mo`e u ovu grupu, u kojoj je ve} jedan njema~ki klub (Broze). Pro|e li [arlroa, Himki }e u grupu A s Kaha Laboralom, Makabijem, Partizanom, Prokomom i @algiri(V. B.) som.

Adelmo Deli} pre{ao u Mladost
Mladost iz Mrkonji}-Grada, nakon {to je prethodno dovela pro{logodi{njeg plejmejkera ^elika Armina Avdibegovi}a, anga`irala je i biv{eg krilnog igra~a zeni~kog kluba Adelma Deli}a (24 godine, 193 centimetra). Deli} je prethodno proveo nekoliko dana na probi V. B. i zadovoljio ukuse struke i ~elnika ovog kluba.

NEDJELJA 10. 10. 2010.

20.05
SERIJA, BHT1

BHT1

FTV

OBN

HAYAT TV

PINK BH

21.50

GLOBAL

16.00

BEVERLY HILLS 90210

14.00

TELERING

18.00

GLAM BLAM

20.00

FARMA

Ljudi sa Medisona
Pit i Ken su me|u uposlenicima pogo|enim akcionarskim promjenama u firmi. Sal prati Dona na poslovnom putovanju u Baltimor, gdje obojica mu{karaca podlije`u mo}ima zavo|enja... Uloge: D`on Ham, Elizabet Mos, Vinsen Kartajser, D`enjuari D`ons

00.00
FILM, PINK BH

Ona ho}e najbolje
Adam je novinar magazina Rolling Stone, a D`esi je predivna instruktorka aerobika. Kada on zapo~ne istragu o klubovima zdravog `ivota i barovima za samce 80-ih godina, iskre po~inju da varni~e i zapo~inje strastvena ljubavna veza. Uloge: Alma Beltran, D`on Travolta, An De Salvo Reditelj: D`ejms Brid`is

06.55 Katastrofe: Zemljotres u San Francisku, strana dokumentarna serija, 1/4, r. 07.45 BHT vijesti 07.55 Formula 1: Velika nagrada Japana, prijenos 09.45 BHT vijesti Program za djecu i mlade 09.50 Gor{tak, animirana serija, 30/30 10.10 Kineski moreplovac, animirana serija, 51/52 10.35 Debate o debatama, program za mlade 11.25 TV Liberty 12.00 BHT vijesti 12.10 Euroimpuls, magazin, r. 12.40 Obalska stra`a, igrana serija, 2/61 13.25 Putevi zdravlja, magazin, r. 14.00 Formula 1: Velika nagrada Japana, snimak 15.45 BHT vijesti 15.55 Smanji gas!, emisija o saobra}aju 16.25 Liga {ampiona u nogometu, magazin 16.55 London Live, muzi~ki program, r. 17.25 Vaterpolo: Sarajevo Champions Challenge 2010, finale, prijenos 19.00 Dnevnik Sport Vrijeme 19.35 Retrovizor, muzi~ki program 20.05 Ljudi sa Medisona, igrana serija, 1/13 20.55 Damar Family: Ismet Arnautali} i Ajna Zlatar 21.45 BHT vijesti 21.50 Global, emisija o zbivanjima u svijetu 22.20 BHT sport 22.35 Obalska stra`a, igrana serija, 2/61, r. 23.25 Ljudi sa Medisona, igrana serija, 1/13, r. 00.10 Damar Family: Ismet Arnautali} i Ajna Zlatar, r. 00.50 Pregled programa za ponedjeljak
21.40 Za svaku bolest trava raste 22.15 Vodena planeta - dokumentarna serija 24.00 Jukebox 18.55 19.00 20.00 21.00 23.00

08.00 Vijesti 08.05 Svakodnevnica: Humor, dokumentarni program 08.35 Pri~a bez kraja, dokumentarni program 09.00 ZIZ Crvene kapice, 2. epizoda Mala princeza - @elim sakupljati Kako to Tomica i prijatelji Anketa o razonodi Pingu, crtani film, 7. epizoda [ta ste danas uradili [kola za vampire Lutkokaz predstave Mali lete}i medvjedi}i 11.25 Sedmica, magazin iz kulture 12.00 Dnevnik 1 12.15 Zelena panorama, program za agrar 12.45 Dopunska nastava, 4. emisija, r. 13.15 Film za upucavanje, ameri~ki igrani film 15.00 Vijesti 15.10 Melroce Place, igrana serija, 8. epizoda 16.00 Beverly Hills 90210, igrana serija, 8. epizoda 16.50 Bud Spencer: Banana Joe, italijanski igrani film 17.50 Dnevnik, najava 18.35 Mali lete}i medvjedi}i, crtana serija 19.00 Crvene kapice, crtana serija 19.30 Dnevnik 2 20.10 Ranjeni orao, igrana serija, 4. epizoda 21.15 Samo jednom se ljubi, jugoslovenski igrani film 23.10 Paralele, vanjskopoliti~ki magazin 23.40 Dnevnik 3 00.05 Melroce Place, igrana serija, 8. epizoda 00.45 Beverly Hills 90210, igrana serija, 8. epizoda 01.25 Pregled programa za ponedjeljak
Game zone Astro Taksistkinja - serija @eljoteka Igrani film

08.15 Ironman, crtani program 08.40 Dejana Show, talk show 09.30 Nemojte {ta zamjeriti, humoristi~na emisija 10.00 Red Carpet, showbiz emisija 11.40 Lonci i poklopci, kulinarski show 12.35 Vremenska prognoza 12.40 Gümüº, turska telenovela 14.00 Telering, talk show 15.00 Gümüº, turska telenovela 16.30 Vremenska prognoza 16.35 Gümüº, turska telenovela 17.55 Gümüº, turska telenovela 18.50 Vremenska prognoza 18.55 OBN Info 19.20 Gümüº, turska telenovela 20.00 Rat bendova: Sarajevo 22.00 Vremenska prognoza 22.05 Arhiv srca, zabavna emisija 22.50 Nemojte {ta zamjeriti, humoristi~na emisija 23.20 Jurski park, film 01.15 Dokaz, film

07.00 Moj dom 07.30 Bumba i Pocojo, crtani filmovi 08.00 Hlapi}eve nove zgode, crtani film, 3. epizoda 08.25 Hlapi}eve nove zgode, crtani film, 5. epizoda 08.50 Graditelj Bob, crtani film, 21. epizoda 09.00 Ben 10. Alien force, crtani film, 8. epizoda r. 09.30 Talent Time, dje~iji show program 10.30 Ben 10. Alien force, crtani film, 9. epizoda 11.00 Ninja kornja~e FF, crtani film 21. epizoda r. 11.58 Biometeorolo{ka prognoza 12.00 Mala ~uda, igrani film 13.30 Policajac s Petlovog Brda, igrana serija, 6. epizoda 14.30 1001 no}, igrana serija , 31, 32, 33,34, 35, 36. epizoda 17.58 Vremenska prognoza 18.00 Glam blam, zabavni program 19.00 Vijesti u 7, informativna emisija 19.27 Vremenska prognoza 19.29 Biometeorolo{ka prognoza 19.31 Sport 19.40 Nema vi{e: Zeko rek’o, informativni program 20.10 Tesna ko`a, igrani film 22.00 Pjeva~ na vjen~anjima, igrani film 00.00 Sport centar 00.05 Kiborg, igrani film
liki dani stolje}a, r. Mali oglasi, TV izlog Autoshop Mali oglasi, obavje{tenja Dokumentarni program Obavje{tenja Selu u pohode Igrani film, r. Igrani film 21.00 Igrani film 22.30 Vijesti

08.00 Major Dandi, film 10.00 Farma u`ivo 11.00 Birajte svoj hit, narodna muzika 12.00 Info top, informativni prog. 12.10 Gold express 14.00 Info top, informativni prog. 14.10 Goli pi{tolj, film 15.50 Gusto tv 16.00 Info top, informativni prog. 16.10 Farma u`ivo 17.00 Sve za ljubav 18.30 Info top, informativni prog. 18.55 Gusto tv 19.00 Kursad`ije 20.00 Farma reality show, ulazak -izlazak 00.00 Ona ho}e najbolje, film 02.00 Grand hitovi
22.00 23.30 00.05 01.00 Iza scene Slike u oku Talk show Film

TV Alfa
07.00 08.00 08.11 09.00 09.15 10.30 10.40 11.40 12.40 12.30 12.40 13.15 13.33 14.30 14.35 15.30 15.35 16.30 16.35 17.30 17.40 18.40 Dje~iji program EPP Muzika Crtani filmovi Jukebox Vijesti Film - repriza Muzika Poznati Vijesti Sponzorisani program Sponzorisani program Muzika i EPP Vijesti Muzika i EPP Vijesti Muzika i EPP Vijesti Jukebox Vijesti Na tragu prirode Centralna informativna emisija 19.00 Jukebox 20.15 Emisija Liberti 21.00 Jukebox

TV Gora`de
18.00 Turizam plus 19.00 Dnevnik Muzi~ki program 20.00 Aktuelno 20.30 Igrani film 21.30 Dokumentarni program

TV TK
18.00 Za svaku bolest trava raste, obrazovni program 18.15 Brzi kuhar, kulinarski show 19.00 Dnevnik RTV TK 19.30 Dje~iji program 20.00 Izbori 2010: Specijalni program 20.15 Film Vijesti: Izbori 2010. 22.00 Autoshop magazin Vijesti: Izbori 2010. 22.30 Top ten stars, zabavno-muzi~ki program

TV Visoko
18.45 19.30 20.05 20.30 20.55 21.50 Turizam plus r. Dnevnik FTV Sje}anja Aktuelnosti Na{a realnost 9. kolo i nogometne lige FBiH Gradina - Bosna 23.30 Odjavni telop

17.55 18.00 18.30 19.00 19.50 20.00 21.00 22.30

TV Cazin
Program TV OBN

BN
15.20 15.30 19.30 20.10 21.00 21.30 23.00 Banja Kovilja~a Nedjeljno popodne Monitor Paparazzo, potera Preljubnici Pazi mogu}e je Filmski program

TV Bugojno
17.00 Sedmi~ni informator, r. Sje}anja 17.25 Autoshop, r. 18.05 Na{a realnost, r. 19.40 Nema vi{e Zeko reko - informativni program 20.10 Tesna ko`a, igrani film 22.00 Pjeva~ na vjen~anjima, igrani film 00.00 Sport centar

TV Kakanj
18.30 17.00 18.00 18.45 19.30 20.00 20.20 21.00 22.00 23.00 23.30 Grad, serija Veliki susret, serija Svakodnevnica Pri~e za djecu Dnevnik FTV Info IC Gimnazijalci, serija Veliki susret, serija Ekstremno Vijesti TV Sahar Ubica, film

TV USK
12.00 Vijesti 12.05 Kraji{ka zemlja, emisija za poljoprivredu 12.30 Divlja planeta 5/12 13.00 Tajanstvene pri~e 2/26, dok. serija, r. 14.00 Razmi{ljaj zeleno 14.30 Vijesti 14.35 Top shop 14.45 O~i du{e, igrana serija 5/10, r. 15.25 Vjerne `ene, dok. film 16.30 Nedjeljom zajedno 19.00 Dnevnik 1 TVUSK 19.30 Muzi~ki program 20.05 Time Out, program za mlade

TV HEMA
14.00 15.00 16.00 17.00 19.00 Na{i razgovori, r. Izaberi zdravlje, r. City lightz - repriza Obmana, igrani film, r. TV ZEHRA - emisija za `enu i porodicu 20.00 Dokumentarni program - repriza 21.00 Religija u slu`bi `ivota, r. 22.00 Pregled sedmice - informativni program

TV KISS
17.10 18.10 19.30 20.15 21.40 22.25 Tjednik, info magazin r. Autoshop HRT Dnevnik Film, Smrt i djevojka Vinoteka, emisija Film, Nikad se nisam poljubila (12) 23.50 No}ni program

TV OSM
16.15 17.15 18.05 18.30 18.50 Vikend caffe @eljoteka Crtani film Nedjelja - inf. emisija Portal

HIT
14.50 Play now 15.00 Hit nedjeljom - (nedeljno popodne) 18.20 Film 20.10 Dobro ti ve~e 21.00 Pri~am ti pri~u

TV Zenica
15.00 Koncert, repriza 16.00 Turizam plus, r. 17.00 Dokumentarni program: Ve-

SATELITSKI TV PROGRAM
RTS Eurosport Eurosport 2 Sportklub National G. MTV Adria RTL PRO 7

00.15
FILM, NOVA TV

21.45

JELEN TOP DESET

21.00 A. WARD - A. GREEN

21.00

RUKOMET

19.00 BARCELONA - LA LAKERS

22.00

ISTRA@IVANJE ...

20.30 THE HARD TIMES ...

22.10

SPIEGEL TV

20.15

LISI I LUDI CAR

17.35 Program TV Vojvodina 18.20 Sasvim prirodno 19.00 Slagalica 19.30 Dnevnik 20.05 Selo gori, a baba se ~e{lja 21.05 Balkanskom ulicom 21.45 Jelen top deset

17.00 Fudbal: Uefa Euro 2012 - Portugal - Danska 18.00 Fudbal 19.00 Konji~ki skokovi 20.15 Trka automobila 20.45 Motorsportovi 21.00 Boks: A. Ward - A. Green

18.30 Fudbal: Uefa Euro 2012 - Portugal - Danska 19.30 Fudbal: Uefa Euro 2012 - Portugal - Danska 20.30 Vijesti 21.00 Rukomet: Thw Kil Ks Vive Targi Kielce

19.00 NBA Europe: Barcelona - LA Lakers 21.00 ATP Peking Finale 23.00 Poker - Face the Pro 00.00 Moto GP Malaysia Trka 02.00 U`ivo: NHL. Caglary - LA Kings

16.00 Posljedice 17.00 Zanimanje 18.00 Arapski brod s blagom 19.00 Anti~ke megastrukture 20.00 Udar asteroida 21.00 Smrt svemira 22.00 Istra`ivanje planeta Zemlja

17.00 Spotlight 17.10 Just See MTV 17.20 Ukus Poznatih 17.50 3 From 1 18.00 Doma}ica 19.50 Spotlight 20.00 MTV Take Over Manga 20.30 The Hard Times Of Rj Berger 21.00 Buried Life

17.35 RTL isje~ak iz Biblije 17.45 Exclusiv 18.45 RTL aktuelnosti 19.05 U potrazi za k}erkom 20.15 Dosjei X@elim vjerovati, film 22.10 Spiegel TV 22.55 Velika reporta`a

17.05 Futurama 18.00 Vijesti 18.10 Simpsonovi 19.10 Galileo 20.15 Lisi i ludi car, animirani film 22.05 Kill Bill, film 00.05 Tajfun, film

Ljubavna pra{ina
Arturo Bandini je mladi pisac italijanskog porijekla. @elja za uspjehom, slavom i bogatstvom dovela ga je u pra{njavi Los An|eles. @ivotari u tro{nom hotelu pre`ivljavaju}i od teksta do teksta sve dok sre}u i strast ne prona|e tamo gdje se nije nadao, u naru~ju vatrene meksi~ke konobarice Kamile. Uloge: Kolin Farel, Selma Hajek, Donald Saterlend Reditelj: Robert Tauni

NEDJELJA 10. 10. 2010.
RTRS HRT 1 HRT 2 Nova TV

[APAT ZVIJEZDA
Priprema: Hedija MEHMEDI]
Ljubav: Omogu}eno vam je da prona|ete sre}u, `eljeno zadovoljstvo i smirenje uz voljenu osobu. 21. III - 20. IV Posao: Finansijska situacija je dobra. To vam je, u ovom trenutku, mo`da i od presudnog zna~aja. Zdravlje: Gotovo izvrsno. Ljubav: Ne povla|ujte svojoj ta{tini. Kada je ljubav u pitanju, nema potrebe za takvim 21.IV - 22.V (samo)zadovoljstvom. Posao: Finansijska situacija podlo`na je promjenama, pomalo i nestabilna. Ne brinite, na}i }ete izlaz. Zdravlje: Boravite vi{e na svje`em zraku.
BLIZANCI Ljubav: Imate priliku za strastvenu, kratkotrajnu BIK OVAN
RED CARPET

22.15

DOKTOR @IVAGO

20.10

1 PROTIV 100

19.30

GARA@A

22.55

08.15 Snop Mala tv 09.00 Nodi, crtana serija 09.25 Medo Rupert, crtana serija 09.45 Tomica i prijatelji, crtana serija 10.00 Rimske misterije, program za djecu 10.25 Miniskule, program za djecu 10.30 Moja {pijunska porodica, serija za djecu RTRS preporu~uje 11.00 Moja `ivotinja i ja, program za djecu 11.30 Sve {to treba da znate - Uragani, program za djecu 12.00 Dnevnik 1 12.20 Ognji{ta - Ponikve, dokumentarni program 12.45 Sviraj ne{to narodno, muzi~ka emisija 13.10 Pri~e o pjesmama, Kad ja po|oh na Bemba{u 13.40 [arene ka`e 13.45 Muzi~ki program 14.00 Dorotej, film 15.30 Crna guja, serija 16.00 Robin Hud, serija 16.55 [arene ka`e 17.00 Vijesti 17.10 Samo ozdravi mi ti..., otvoreni program 18.00 TNT, serija za mlade 18.50 Put vina, dokumentarni program 19.30 Dnevnik 2 20.02 Sport 20.10 Mali svijet, film 21.40 [arene ka`e 21.45 Zelena trava, serija 22.15 Doktor @ivago, serija 23.05 Dnevnik 3 23.25 Vremenska prognoza 23.30 Sportski pregled 00.00 Magazin Lige {ampiona 00.25 Crna guja, serija 00.55 Dorotej, film 1

08.00 08.05 09.00 09.40 09.55 10.00 10.05 10.08 11.38 11.53 12.00 12.11 12.13 12.15 12.16 12.25 13.15 13.20 13.50 14.00 15.05 15.40 15.45 15.50 17.00 17.40 18.45 19.15 19.20 19.30 19.56 20.01 20.10 21.10 23.10 23.45 00.00 00.10 01.55 02.55

Vijesti Prijatelji, zabavni show za djecu Nora Fora, TV igra za djecu TV kalendar Vijesti iz kulture Vijesti Vrijeme danas A.Christie: Poirot 12, serija (3/4)* Manjinski MOZAIK: Korak naprijed Pastel, emisija pod pokroviteljstvom Dnevnik Sport Vrijeme Minuta zdravlja iz Dietpharma, emisija pod pokroviteljstvom Mali savjeti za poljoprivrednike, emisija pod pokroviteljstvom Plodovi zemlje 100% hrvatsko, emisija pod pokroviteljstvom Split: More @ivjeti zdravije, emisija pod pokroviteljstvom Nedjeljom u dva Mir i dobro Vijesti Vrijeme sutra Sharpeov zadatak, mini-serija (1/2)* Zagrli me mama, dokumentarni film Lijepom na{om: Prolo`ac (2.) Globalno sijelo LOTO 6/45 Minuta zdravlja iz Dietpharma, emisija pod pokroviteljstvom Dnevnik Sport Vrijeme 1 protiv 100, kviz* Dva igra~a s klupe, hrvatski film (12)* Paralele Vijesti Vijesti iz kulture Diler 3, danski film (18)* Lijepom na{om: Prolo`ac (2.) (R) Gara`a: Angel of Fire i Rising Dream

07.00 Panorame turisti~kih sredi{ta Hrvatske 07.45 Najava programa 07.50 Suzuka: F1 za Veliku nagradu Japana, prijenos 09.55 ^akovec: Prijenos baptisti~kog bogo{tovlja (nije kod. na sat.) 11.00 Biblija 11.10 Fotografija u Hrvatskoj 11.20 Opera box (R) 11.50 Frank, ameri~ki film* 13.20 Van~a Kljakovi}: Trgovci i ljubavnici, TV drama* 14.25 Zlatne `ice Slavonije - snimka 1. ve~eri 16.00 Magazin LP 16.30 Olimp - sportska emisija 16.55 Rukomet, LP (@): Podravka - Krim, prijenos* 18.30 Olimp - sportska emisija 19.00 Suzuka: F1 za Veliku nagradu Japana, snimka 19.30 Gara`a: Angel of Fire i Rising Dream 20.00 Ve~eras... 20.05 Vjetar i lav, ameri~ki film* 22.15 Posebni dodaci: Filmovi koje smo voljeli, emisija o filmu 22.45 Filmski butik: Pazi da ne bude gu`ve, talijansko-{panjolski film* 00.25 Kraj programa

07.45 Brza blagajna, serija (2/8) 08.30 Dora istra`uje, crtana serija (52/64) 08.55 Timmy Time, crtana serija (8/52) 09.10 Winx, crtana serija (8/52) 09.35 Chuggington, serija (10/52) 09.50 Ben 10: Alien Force, crtana serija (14/26) 10.15 Kinder surprise memori kviz 10.30 Automotiv, auto-moto magazin 11.00 Magazin Lige prvaka 11.30 Novac, business magazin 12.00 Heroji, serija (11-12/26) 14.00 Posljednji templar, mini serija 17.00 Vijesti Nove TV 17.10 Posljednji templar, mini serija -nastavak 17.30 Supertalent, show 19.15 Dnevnik Nove TV 20.05 Periferija city, serija (4/14) 21.05 Tata od formata, igrani film 22.55 Red Carpet , showbiz magazin (15)* 00.15 Ljubavna pra{ina, igrani film (15)* 02.10 Posljednji ples, igrani film (12) * 03.50 Red Carpet , showbiz magazin (15)* 05.00 Kraj programa

avanturu. Poku{ajte, po svaku cijenu, izbje}i tu situaciju. Posao: Izbjegavajte posu|ivanje novca, dugoro~na ulaganja ili partnerske poslove. Okrenite se konkretnom. Zdravlje: Izbjegavajte hladna pi}a.
23.V - 22.VI

Ljubav: Lako se mo`ete zaplesti u ne~iju ljubavnu mre`u. Privla~i vas ta, neobi~na ili tajanstve23.VI - 22.VII na osoba. Posao: Opet ste puni radne energije i entuzijazma. Spremni ste za nove izazove i veoma komunikativni. Zdravlje: Negativna energija odlazi od vas. Ljubav: Ako ste ve} nekome poklonili svoje srce, danas imate priliku da shvatite da je va{ izbor odli~an. 23.VII - 22.VIII Posao: Mogu}i su veoma interesantni kontakti s inostranstvom. Sve po~inje povr{no, a na pomolu je ~vrst dogovor. Zdravlje: Osje}ate se sjajno.
LAV

RAK

Ljubav: Ukoliko partnera volite, nemojte isku{avati njegovu ljubav flertuju}i na sve stra23.VIII - 22.IX ne. Primirite se. Posao: Morate najzad svojim kolegama pokazati kako ponekad, kada vam sve prekipi, znate biti strogi. Zdravlje: Tenzije polako popu{taju. Ljubav: Opustite se u prijatnom dru{tvu. Iza|ite, mo`da i sa partnerom, na mjesto gdje se ugo23.IX - 22.X dno osje}ate. Posao: Odgovornost postaje mnogo ve}a nego do sada. To vam nimalo ne smeta, jer imate jasan cilj. Zdravlje: I dalje radite na imunitetu.
[KORPIJA Ljubav: Poku{avate ostvariti konstruktivniju i VAGA

DJEVICA

22.05
EMISIJA, OBN

Arhiv srca
Boris Bizeti}, tvorac i frontmen nekada enormno popularne grupe „Rokeri s Moravu“, veoma pa`ljivo ~uva svoju privatnost. Okru`en je `enama - ima dvije k}erke i unuku, pa ka`e da je tako za{ti}en i razma`en njihovom ljubavlju. Istovremeno, on je {ef porodi~ne produkcije koja za vi{e televizija priprema duhovite show programe. Da li je Boris posljednji romanti~ar yu estrade - saznat }ete u emisiji „Arhiv srca“.

22.00 Pjeva~ na
FILM, HAYAT TV

vjen~anjima

Robi Hart sretan je kao pjeva~ na vjen~anjima. Pred njim je i vlastito vjen~anje s dugogodi{njom djevojkom Lindom. Me|utim, na sam dan vjen~anja Linda odustane nezadovoljna {to Robi nije dovoljno ambiciozan da bi napravio pravu karijeru pjeva~ke zvijezde. Razo~aran, Robi utjehu pronalazi u dru`enju sa simpati~nom Julijom, novom djevojkom koja po~inje raditi u restoranu u kojem on pjeva. Uloge: Dru Berimor, Adam Sendler, Kristin Tejlor Reditelj: Frenk Kora~i

ljep{u vezu. Ponajprije, osvojiti osobu koju veoma volite. Posao: Ako se bavite poslovima koji su vezani za komunikaciju, dan je kao stvoren za unosne prilike. Zdravlje: Osje}ate se prili~no dobro.
23.X - 22.XI

STRIJELAC

Obalska stra`a 12.40
SERIJA, BHT1
Obalska stra`a dobija prijavu da je na moru primje}ena olupina jahte i dijelovi prtljaga. Uz brod je na|en i gumeni ~amac za spa{avanje i u njemu slika mladog para i malog djeteta. Nakon du`eg traganja na|ena su tijela jedne `ene i ~etvorice mu{karaca. Detaljna istraga pokazala je da su sve osobe bile povezane jednim nemilim doga|ajem iz pro{losti...

Ranjeni orao

20.10
SERIJA, FTV
An|elka svakog dana {eta ulicama u nadi da }e ponovo sresti svog supruga. Poslije nekoliko dana zaista se pojavio. Ali, on izgleda ne ~ezne za svojom suprugom, kao ona za njim. Kada ju je ugledao produ`io je dalje, ne `ele}i ni da je pogleda. Tada je shvatila da ne mo`e da joj oprosti. Od njega je dobila samo uvrede. I pored velike ljubavi koju osje}a prema njemu, shvatila je da je jedino rje{enje da se razvedu.

Ljubav: Razmislite dobro o svemu. Unesite `eljene promjene u ljubavni `ivota, ali neka to ne bu23.XI-22.XII de naglo. Posao: Ovaj dan mo`e donijeti priliku za ve}u zaradu, ali uz odre|eni rizik. Ipak, ne povla~ite se. Zdravlje: Opreza nikad previ{e... Ljubav: Ne upu{tajte se u avanturu s osobom JARAC koju ste tek upoznali. Poku{ajte biti strpljiviji i realniji. Posao: Zaradit }ete mnogo vi{e nego {to ste, i u 23.XII-21.I najsmjelijim snovima, o~ekivali. Imate priliku za dodatni posao. Zdravlje: Napetost popu{ta.
VODOLIJA Ljubav: Ne propustite pru`enu {ansu. Preispita-

jte svoj ljubavni `ivot i tek onda donesite definitivne odluke. Posao: Pasivnost i mala nesigurnost, u sebe i sopstvene snage, ne bi smjeli stvoriti razlog za paniku. Zdravlje: Bolje nego {to se subjektivno osje}ate.
22.I-19.II

Ljubav: Mo`ete biti vi{e nego zadovoljni razvojem doga|aja. Poznanstvo prerasta u flert, 20.II-2O.III mo`da i u vezu... Posao: U trci, u koju ste se sami uvalili, ne razmi{ljajte emotivno. Budite {to realniji i mnogo objektivniji. Zdravlje: Jedite s u`ivanjem.
branilaca br. 2, tel: 037/310-363; MOSTAR: Husnije Repca bb, tel: 036/558-891; tel/fax: 036/558-890; GRA^ANICA: Ahmed pa{e Budimlije br. 23 (zgrada Ozrenka), tel: 035/706-043; TRAVNIK: @itarnica F Travnik, tel: 030/512-718, BANJA LUKA: Ekvator tr`ni centar, ulica Kralja Petra Prvog Kara|or|evi}a b.b.tel: 051/215-885, 215-887; GORA@DE: [ukrije Kukavice 12, tel: 038/222-251; BIJELJINA: Me{e Selimovi}a 2, tel: 055/209-753 Adresa: Te{anjska 24 a List je upisan u evidenciju javnih glasila u Ministarstvu obrazovanja, nauke, kulture, sporta i informiranja RBiH pod brojem 529 od 28. 9. 1995. god. u skladu sa Zakonom o javnom informiranju. PDV ID BR. 200934630002. CIJENA: 1 KM

RIBE

Dnevni avaz
Prvi broj „Avaza“ od{tampan je 15.9. 1993. Bosanskohercegova~ki politi~ki dnevnik; Izdava~: "avaz-roto press" Glavni i odgovorni urednik: Sead Numanovi} Ure|uje redakcijski kolegij: zamjenik glavnog urednika Indira ]ati}, pomo}nik glavnog urednika Fadil Mandal, DESK Muriz ^engi}, Globus Ibrahim Sofi}, Biznis Ismar [migalovi}, Crna hronika Re{ad Ljubovi}, Sport Oleg Lokmiæ, Kultura i Sarajevski kanton Mladen Daki}, Dopisni~ka mre`a Fatma Tihi},

Sveznadar Zrinka Ili}, RTV Extra Aleksandar Toma{evi}, Panorama D`enana Burek, Prilozi Miodrag Ili}, no}ni urednik Sead Hasovi}, Oglasi Izet Dropi} DTP: Damir Hasanovi} Grafi~ki urednici: Jadranka Le{i}, Jasmin Dautbegovi} Menad`ment “avaz-roto press”: Sanja Isanovi}, direktor Dru{tva DTP: Studio "avaz-roto press" [tampa: GIK “OKO” d.d Sarajevo, D`emala Bijedi}a 185, tel: 033/455-333. TELEFONI: Generalni direktor: 281- 391, glavni i odgovorni urednik: 281- 490, Unutra{nja rubrika: 281- 388,

281- 398 i 281- 411, Panorame i dopisni~ka mre`a: 281- 409, Sarajevska hronika: 281-380, 281- 419 i 281-442, Crna hronika: 281413, RTV extra: 281- 421, Kultura: 281-355, Sportska : 281- 417 i 281-418, Fax: 281- 406, e-mail: sportska@avaz.ba , DTP: 281-424, e-mail: redakcija@avaz.ba, modem: 281- 412, faxovi: 281- 414 i 281- 415, Marketing: 281- 356, Fax: 281-441, e-mail:marketing@avaz.ba, Oglasna: 281-717, 281-718, Fax: 281-412, e-mail: umrlice@avaz.ba, Plasman i prodaja: 281-364, Finansije: 281- 357. DOPISNI[TVA: ZENICA: Marjanovi}a put bb (zgrada Jabuka), 032/424-440, tel/fax: 424-441; TUZLA: Turalibegova 22 (poslovnozanatski centar Korzo-pasa`), tel: 035/ 257-277 i 257-477; BR^KO: Bosne srebrene br. 3 (Kvadrant), tel: 049/215-648, BIHA]: Biha}kih

TOP VIJESTI

LJUDI I DOGA\AJI

Okupilo se vi{e stotina osoba

Protesti u Moskvi
MOSKVA - Vi{e stotina osoba okupilo se ju~er u centru glavnog grada Rusije protestiraju}i zbog korupcije u toj dr`avi. Svoje pristalice na tom skupu predvodili su biv{i premijer Mihail Kasjanov i biv{i zamjenik premijera Boris Nemcov, o{tri protivnici politike Kremlja. Oni su zahtijevali ve}e napore vlasti u borbi protiv korupcije.

Longorija-Parker: Pro~itala samo dio scenarija koji se odnosi na Gabrijelu Solis

Kako je Eva Longorija-Parker postala „o~ajna ku}anica“

ULOGU DOBILA JER JE SEBI^NA
Crtu njenog karaktera prvi shvatio autor popularne serije Mark ^eri
LOS AN\ELES - Eva Longorija-Parker (Longoria) otkrila je kako je ulogu u seriji „O~ajne ku}anice“ dobila, jer je bila dovoljno sebi~na. O~ito su autori smatrali da je upravo ta osobina presudna da bi mogla dobro odglumiti lik Gabrijele Solis (Gabriella) u popularnoj seriji, a to je prvi shvatio autor Mark ^eri (Marc Cherry). - Kada sam sa Markom pri~ala o scenariju, pitao me je svi|a mi li se. Objasnila sam mu da nisam pro~itala cijeli nego samo dio koji se odnosi na Gabrijelu. Rekao je da je to veoma sebi~no, a da njima upravo sebi~nost i treba - ispri~ala je lijepa glumica.
Norgrov: Poku{aj osloba|anja

Ubistvo taokinje
LONDON - Britansku humanitarnu radnicu koja je oteta pro{log mjeseca u Afganistanu, otmi~ari su ubili preksino} tokom poku{aja akcije spa{avanja, saop}io je ju~er {ef britanske diplomatije Vilijam Hejg (William Hague). Linda Norgrov (Norgrove, 36) dr`ana je kao talac od 26. septembra, kada je kidnapovana u pokrajini Kunar, koju kontroliraju talibani.

Probijen otvor do zarobljenih rudara
SAN HOZE - Spasila~ke ekipe zavr{ile su ju~er bu{enje 625 metara dubokog otvora kroz koji trebaju biti izvu~ena 33 rudara, koji su vi{e od dva mjeseca zarobljeni pod zemljom u jednom rudniku u ^ileu. Ovu vijest proslavili su spasioci i ~lanovi porodica zarobljenih radnika. ^ileanski ministar za rudarstvo Lorens Golborn (Laurence) rekao je da bi od trenutka probijanja otvora moglo biti potrebno izme|u tri i 10 dana za otpo~injanje evakuacije.

Iskosa

Pijani superheroj
Jelo na kraju bilo te{ko {est tona
(Foto: Reuters)

Rekordni omlet od 110.010 jaja
ANKARA - Turski kuhari napravili su najve}i omlet na svijetu, {to je potvrdio i Karim Valerio (Carim) iz Ginisove knjige svjetskih rekorda. Oni su tokom pripreme jela u tavi promjera 10 metara utro{ili 110.010 jaja i 432 litra ulja. Omlet je bio te`ak ukupno {est tona i tako je potukao rekord iz ju`noafri~kog Kejp Tauna, koji je bio te`ak 3,2 tone. Ova manifestacija u Ankari organizirala je kako bi se obilje`io Svjetski dan jaja, prenose agencije.
Slavlje ~lanova porodice
(Foto: AFP)

VA[INGTON - Policajci koji su do{li na mjesto gdje je prijavljena provala, iznenadili su se kada su tu prona{li „superheroja“. Naime, 28-godi{nji Amerikanac, ~ije ime nije objavljeno, bio je u kostimu „Power Rangera“, a ustanovljeno je kako je dosta popio s dru{tvom. Prijatelji su ga `eljeli dovu}i ku}i, ali su pogrije{ili adresu.