r::nn:ti,=,i-:;:'i';i;ru::*#'r':::,.ffiflii.fifl*f;fir*j$l-ti' ffi11ii",:'ir:iiridfi?i i;6;;iG 'piiiJip" ?

i"ri;;ll'tJnii$,;i:i::i:iirnr*ilii$iffit'+iF$T,E##,8#i*iffili{*#lE;Ti#it I,tf,.'stitBiI:,ljl1lt"?,ri1_1i^t l i rjepse neso rjudskije stvari sto
suprotni suprotnimenta|itetu";i;d-'i;[j.$i;'i::;il:iiii[ffiH#H-.l.ffilr'**$,P.93,|judskijeiI:t::^:,yil1:9:5:: mentariteru #it='U"'1,"'iE'. iiiiiiiiiil#'ffiHil8.-ft;.fli#ftif;#.-$$lT$t1$.ffi*li$ji,i*',-4$,f.n^:
tematskiunistavaprivredna, kulturna, ljubavp,rema Bogni!H"r"ug:"*"''liiT''r+r;':iiir::U$t?:',ri,Y:'":::f-:j,t:.:":^9:*l:
mu kotrp ni m rad o m dece n ij ama sti cdli;,ii:..i$Lrot

w,sj'**'*:,,ffi ;if

CIKAHJA NffiMA! Vn$ffi ilfl#.i#il{ti'f ffii-i*,*-?trmH xh*w.+ffifricff Hffiffi$fl

V

V

pobj ede proci j eni tiko j e kol iko i 5t a

ffiffi$fl$ffi $r*qiffi iifii*#rld{#iii

;tli;:i:;v;,"'"l,il;;1T$]1iffi$$ffiW!ii:rfi:'"'%.H:fft,i.?i:
vrij:'n"".111X,:: -.e i izsradivari. a.rtiljerijom..tato+i.1,#$$li.tt'iTestllii:ilffniilttis:iittt*"uStlp.fUE;i0,"'"""'"r oni izgradivali' Svojom Svolom-a';ii1[;ij;-lH*iii.#-$!l$'ii[ii"${$iifi#Ti}fn"#iflff,$tffifiF$f,l;iiiiiiiosto ::::'':.1:1: privremeno 'F1gfrti.*#iiii$,eilli,q'l$:rsineS,r druga6ijenego su teritorija. "t#{rTF.l.tHr .okupiranih ;;",,;;;" zacrtari'
boboja,resri6a,oirena, ;";j";;i;;-; o"'/$Hii_IiT,#"sTfr. ilFj$iidi*r+.$El*i:$ai'$;' tu pjesadijom unistava i llt"l3"-'j'u"i- iiii,&'l'ifii#Fjio]"*'-qE$#ffi**$Hifll.i vi, odpriliku to uraditi na ve6 li ^^l:'. imate kojih odekujemo pomoc.

;j;;;;;'fi;;'i;ei!,lii;;=ii*"[tffifi#r#]i+$lg-Ji#fiiiHg.EliifiXlfi::il':i
ra+a ariia+aXar, ?iijilifirir* poq:iB.S.ftteni#Lvota iritE+Tlj^" nostovozemaljskog Zivota, dijete-6ov- ^^_r;nrFi[+.;ii*!:rua,^+_ iittilfi$$tih d*'ti.Sfbiima. I::^:^":" otvo.rene u bi6e. su ieka-tiudsko Sada inaiiZivoti Nii?t*iilifl#.fi*,iri;Ti.#,ifr""lTfrE[,]#"'t,i iiro-radune inostranstvu'

;;;i" ;;;t;';';;;;;;;;;;rj;';;

;"';:ri:*r';i::l*r*;im*n: *F,F*iit#$ffi*l$ffii*:iima manjierekat i:rii:::ii:qlijli,"i{iltir i ;;;hi.$K$ff'[*ffiifiq'ffiil"wgfl*'et''"ll:""ku mnoso sredstva :::T ta
pokorJenjima F' "'v1r':i::::lei::!ijl.l:r:i:!i:rjlr!elst:::iil!{vr:.:i...q:-'.^L:l ,:lj,i.T:3 :["-^",-: kojoj budu6im Zere ouez- p'i"""lft,iiiiiihlfrrr,,#ilfu#i:,Ap"tdi+rr,b, i"i l:9: uSmjeravala planSki. budu
bijediti slobodan, demokratski, ljudski agrese--r.iEilttriifi.*jriifU.r1fiii$$fu u$i$.tevanja
R E P U B L I K A O S N AI H E R C E GOVIN A B jer posraje bezvrijedno nistavno, su 'hffi{,'ll'Iff",.*ivurji1lr$ffi*i*iii-Eo i _A RMr.JA RB|H" $.ft$i;;;;,11tri goj strani vandaIi koji ne pr ezaju Ltgtlm'" tu,'b.u+$.fr'ftii$.fi-ip.vbc prezaju tta+ij'#no nadrugoj na dru strani vandali ne koji t u,'q'$+u..t.llii+jffi,vb e dd$iiit;ida o opsrrrusxr reiaN.J Sraa

Zivot dostojan 6ovjeka. Sve to danas Svi

Krajnje je vrijeme, vi5e nema deka#:iii"' j a , d a pok uS am o sa d u v a ti k o ze ml j ek oji im am o,jer a g re s o rs v a k i m danom sve viSe poja6avasvoju ofanzivu. Mi, stanovici op5tineTeSanjkoji se tu n a l az im o k ojiv odi m o n e ra v n o p ra v i n u bor bu pr ot iv d a l e k o b o l j e n a o ruZ anog nepr ijate l j au o v u j e s e n , , Go sp o dnje1992.god i n e ,p o z i v a m o , a ujedno i zahlijevamood svakog 6ovjeka koji boravi na ovim prostorima, koji je tu boravio i koji misli tu boraviti,

ni od BoZijeg od ljudskogzakona. .,11i!td ni n&.gozvoliniu;'tilij6'e,mb znat 'rn...rrs

TESANJSKE NATNE NOVINE

S. oktobar/tlstopad

a992.

LIGE RASTIZNACAJPATRIOTSKE BiH/2 SWARANJE,

narodas too podrudia. Treba imati u vidu da su u to vrijeme ve6 bili Raditogiiu i zadacivojnih Stabova postojalizvanidnikrizni Stabovidiji dlanovi usmiereni na dielatnostikoie 6e ometati funkcija i bu bili nosioci najistaknutijih cilieva i ostvbrenje agresbrskih teroristidkih predstavnici politidkihpartija i stranaka, te naroda. muslimanskog bio da je osnovniciljtih Stabova popuStanie i umanjitistradanje Ti zadacisu: medunacionalnihtenzija i spredavanje -upoznavanje naroda sa situacijom u sukoba,ier su se odredenioblici sukoba iz istog na6iianimiranje kojofie sevjerovatno i ved manifestovali kod Slovenii6i Hrvatske nas. JNA je preuzela oruije teritorijalne za odbranu. odbrane, te kartoteke i druge evidenciie le vojnih obveznikaiz skoro svih sekretarijata narodne odbrane. .,r;ii: Si*oda,.rgi Udestali su pokreti jedinica JNA(ll{*i-ii# Musliman r rezervista)od istoka prema zapadu i dobt#jiiii',,i..Fi. znani ekscesi u Tuzli, Visegradu, M-e*$gqiiiiiiiilfgi znanieksbesi Tuzli,Vi5egradu, M.9i$gqliiiiiii:'lgt

lavenstvo kao najidealnije druStvenopolitidkoi drlavno uredenje, Tita smatrao a za tvorca 'Driave blagostanja' i n a j ve 6 e g nepogreSivog driavnika svjetskog kalibra. Ova moja konstatacija ubzo je i formalno potvrdena,jer sam jedn o m p r i l i k o m 'u z d a 5 i c u r a zg o vo r a ' spomenuo Goli otok, poluge i briljante, rezidencije,jahte i iene,.te prijatelje od Selasiia i ldi Amina do Cau5eskuai bio presrdtan se sve zavr5iloobedanjem da Sto b i t i t u i e n i p r e s t an ko m n e ki h je onda dudo Sto se jo5 :eljstava. Zar k moZe i od akademskiobrazovanih kao i od djece, u Te5njuduti da se

U takvoj situaciji i laiku postaje jasno da je na pomolu joS jedno uni5tavanie svega Eto-pristupa ie muslimansko,pa i samog naroda,te osnivanju ilegalnih vojnih se kao organikoji 6e Madazami5ljeni Stabova. okup liati is k r ene pat r iot e i pobor nik e iedinstvene,suverenei nedjeljiveBosne i Herceoovine.bez obzira na nacionalnui Sto vierskl pripadnost, su oni zaistau nekim i o-pCinaind bili,teSanjskivojni Stab je zapravo bio Stab sastavljen od predstavSto nilia samo jedne (muslimanske)naciie ako oostaieshv-atliivo se ima u vidu da se hrvatit<i nar6d, oslonjen na Republiku Hrvatsku,u okviru HDZ ve6 znatno ranije podeoorganizovati naoruiavati,dok su se i prip ad nici s r ps k og nar oda dijelom ?v. SAO oprediielili za prisajedinjavanje Krajini, dijelom pritajili i dekali priliku da svoiim suqradanimazabodu noI u leda, a diielom simoinicijativnotraiili moguinost da so ukljude u neki oblik borbe protiv aoresiiei za opstanakiedinstveneBosne i H-e rce oo vi ne. ldeini ins pir at or i i SDSorgani2acije teroristidke snabdjEvadi Srbiia, Crna Gora, te JNA-bile su joj i neisirpan izvor oruija, opreme, municije, sredstava,kadrova i minsko-eksplozivnih svih drugih potrep5tina za dugotrajno narod, pak, vodenje agresije.Muslimanski rczoruian i ostavljen sam sebi,bio ie svjeslan {q je tada ak t uelna agr es ija na Republiku Hrvatsku i sasvim izvijesna predstoleiaagresijana RepublikuBosnu i Hercegovinu u stvari borba za teritorije, koiu -6e agresori i teroristi nastoiati

Li5tici, Sarajevu i drugim ml"i$tlffili+'" -,:-u dUbl JNA Nekada5nja je ve6 postalaarmiie::ii*iliii'ji rf,,ini, nog naroda kojeg masovno naoruZa.riHilil:;r BiH SSfi'' jitic Skupstini opiema i obudava.U donoSenjrl$ilo ?.i;-#, laniciSDSi SPOspredavaju jF$Si za od odluke interesa BiHitd,itd. kakve

koga

poslu,l krenuo
taviouslov idealne

u
srecem, sebi pos-

za morajuorganizovati odbranu. Dodao le d a s i l e z l a t o l i k o i e l e ra t d a j e o n ali neminovan. da nemamovremenadekati jer i dato spoznajui relormisti komunisti, je d a b i t a d a i o n i , n a 6 e l u sa siguran dinili to isto 5to mi sada Durakovi6em. dinimo, ali da bi to tada bilo prekasno. Preporudio je Seju,Ra5ui Ekukao saradmi nike koji jo5 iz predizborne aktivnosti u svakomnaseljuznaju ljude kojimase moie vjerovatii sa kojima se ovai zadatak moZe da sa izvrSiti velikom vierovatno6om ne6e U do6i do "provale". razgovorusa Sejom i Ra5om(Eko je bio odsutan)upoznao sam ih sa znaiajem posla kolem pristupamoi opasnostima kojim izlaiemo sebe i druge u sludaju "provale",te dao zadatak da za jednu ili podetak, svakomselu organizuju u viSe trojki, po mogu6nosti od mladih i neoienjenihljudi. (nastavak slijedi) 'Hatid HAFtZowe

tom se i Bosnu i mora imati u vidu da kao svoju jedinu Hercegovinudo2ivljavaju Sto domoVinu, ona i jeste,da je,htjeliili ne, moraju i braniti,bez obzira na irtve koje u toi borbi moralu podnijeti.Agresijaietnidko teritorija,stradanjemuslimanskog di56enje i hrvdtskog stanovniStva koje na tim sa iivi, izmijeSano Srbima,nije teritorijama se mog lo .s pr ijedit i, ali. s u s e m or ale preduzetimjeie da se broj irtava umanji i ne d ozvo li os t v ar enje k onadnog agresorskog cilja-sfuaranjesrpske drlave na svakom podrudju gdje iivi ma i jedan Srbin i istrebljenjepripadnika svih drugih

zbog ratnihdjejstava U proteklih14 dana (od 19. do 3.10.'92) Na branihu domovine Bosne I Hercegovine poloiila suiivot, nepriiatelia na podrudju op5tine TeSanj i slobodnih teritorila uz dosadainie domoliube, T pripadnlka Armtle Republike BIH jo5 je, i Dobojai Tesli6a,'ranjen6 uz dosadaSnje, 124 braniteija 19 i 7 clvlla. adekvatne civila.Ve6inaih ie lak5eraniena,pasu nakon ukazane Rodblni poginulih branitelja izraiavamo najtskreniie liekarskepomoii mogli oii6i kudi,ponekiod njih i u jedinicu. saueeice i zavjet da Ce sje6anje na njih biti dovijeka, a amanet Nekoliiina ranjenih je morala ostati u bolnici na liiedenjui niihovtzvrift t:t"o"o$^f,.^F{j^f, rvtnuosisurcti! oporavku. "^f::f

TESANJSKE RATNE NOIrINE

5. oktobar/listopad

199r.

POSTOVANA GOSPODO EVROPO

STRANI RAz,UiM?
Umoran od uzaludnognadania i vjerovanjau tebe, gospodo Evropo, u OUN, u Amerikance, umoran o d o v o g v i 5 e m l e se 6 n o gp a co vsko g 2ivota, od ovog bijednog i apsurdnog 2ivota iz m et lu d v a n e m i l o s r d n a g r a n a tir a n ja , d va avionska bombardovanja, umoran od svih ovih smrtibliskihi dragih ljudi,od toliko prolivenekrvi, uzaludne patnje, beskrajne strepnje za svoje tri djevojdiceko zna gdje u izbjegli5tuu, beskrajno razo6aran u tvoju neprihvatljivu i neobia5niivu neodlu6nost, moZdai namjernu,u tvoju nespremnost, nesnalaienje i odugovlaienje, u tvole, sto to ne reii otvoreno,licemjerje,piSemti ovo pismo, osudu,vapaj,molbu, shvatikako hoieS. Ovo je pismo 6ovjeka koga vi5e nije strah sopstvenesmrti,jer nama, Eosancima, danas je smrt jedini i najbolji drug ba5 zbog tvog kurvanjskogcutanja,ona nam ie ledini put za bijeg iz ovog bosanskog vrtlogai, zamisli,prihvatljivija od bijegau Evropu. Ne ljuti se, Evropo, zbog ovakvog tona, mozda i neuvidavnosti, da li si se od poietka rata u ali, BiH, i lo5 prije,u Slovenijiili Hrvatskoj, upitalana ;ijoi .iestrani BAZUMu ovom suludom ratu? Da si se to upitala,ovo besmislenoubijanie, ovaj bosnacid bi moZda prestao. Ali nisi, i zato, zajedno sa Amerikancima i OUN, organizaciji kojoj ie Bosna '92, znaditi podetak nienog ras pada , u p o r n o , p o z i r a i u u lo zi za 5 titn ika slabijegod jaiega, (a moida i obrnuto),a da ga stvarnone stitis. Tvoji istraZivadi istine na ovim surovim prostorima vjerovatno su ti odavno poslali na.jstrahotnije sliketragediiebosanskognaroda,slike smrti nevidene i nezmislive, tebi ituoiim uspavanim ali gradanimaneprihvatljivim, nepotrebnimda vam pomute svakodnevni ugodni mir vaSe demokratije,vaseg licemjerja. Shvati,Evropo:danasie izboru tuojimrukama. Od toga izbora, Evropo,zavisitvoja buduinost. Mi smo odludili:osvoiit iemo slobodu i bit iemo ie dostojni, uprkos tvoiol 6utnii, tvome zavaravanjui sebe i nas. je Evropo, fa5izam opet na sceni.na ovim prostorima nestaleJugoslaile,a ti uporno nameie5 k omprom i s . E v r o p o , k o m p r o m is u Bo sn i je nepotreban,ali je tebi, Evropo, potreban da bi mogla mirno da spava5,dok se ovdje u Bosni ne sredisve samo od sebe. Ali, fadizam kuca i na tvoja vrata, Evropo. Bar to moZeSshvatiti. U mojoj Bosni,ne znam viie da li je to i koliko viSe i Hercegovina,bjesni pravi pravcati rat. Znai li ti to, Evropo? Slu5a5li vijesti? Hat-nezapamien po okrutnosti i bestijalizmu, u tvojoj evropskoj i opStesvietskoi istoriji, upavo se odigrava u Bosni i Hercegovini. Gospodo Evropo, probudi napokon svoju uspavanu saviesl,otvori svoie zatvorene odi! Ponovose upitai,samose upitaj:u ovom surovom ratu na dijoj ie strani RAZUM? I smogni dostajanstua i hrabrosti i prekini svoje licemlerno 6utanje. Moja domovina, Bosna i Hercegovina, danas ie beskrajno more vrele ljudske krvi, po najljepiim proplancimai livadamarazbacanesu izvadene ljudske o6i, smrvljene ljudske glave diece, mladida, staraca, izgoriela ljudska tlelesa, rasut ljudski mozak, rilekom plivaju le5evi umjesto riba... Ovdje je skupljajedna cigaretaod bilo diieg Zivota,moZei li ti to shvatiti, Evropo? Evropo,shvati,bar vierujem da tolikog lludskog dostoianstva Voii gradani ipak mogu iskopati u svojoj uspavanojsavjesti,moja zemlja, moj narod, moja Bosnadanas krvari, lagano umire sa svakim danom tv o j e n e o d l u 6 n o s ti,tvo je p o d m u kle , sramotnei neobjainjiveneodludnosti. Uzalud su o6i naie prestra5enedjece uprte u tebe, uzalud odekujuii spasenje od tebe, koja moida uskoro neieS mo6i ni samu sebe spasiti. Evropo,da li su nase nade uzaludne? Evropo, da li te je svah? VidiSli, Evropo, 5ta se zaistazbiva? Po sm a tr a 5 smrt ve6 preko 200.000 l i udi , ubiienih u ovom zvjerskom ratu, nas Bosanaca,i Muslimanai Hrvata i Srba, ako ie nacionalnost uop5te vi5e bitna. lli tek postaie bitna? Zamisli, Evropo, 200.000.vei ubiienih, i veiinom civila:' djece,'Zena staraca.I to, na.2alost, nije konadna brojka. Strah me le da 6e ta broika biti jos tragi6nija. Je li, te strahrEvroporte stravidnebrojkesmrti nas Eosanaca?!' MoZda te je ipak strah priznati i prihvatiti odgovornost, ubijetlensam da osieiad krivicu, ali svoju krivicu, Evropo, pa, kao dar iskupljenju ovom polumrtvom ali dostojanstuenom narodu, Saljei konzerve, land-paketemlijeko u prahu, b r a in o ... M o Z d a u o vom pi smu, pi smu nade, i ma i previsepatetikenakupliene ovom bosanskom po vilajetu, mozda sam i pretjerao u tvoioi osudi, mo2dasi li zaistanevina5ce, moZdasam se udaljio od tvolih standarda dobrog ukusa, ali, Evropo, shvati:ovdjese umire,u njedrimaEvrope, Bosni u koja je odavno vei Evropa sama, na raskrsnici viekova.lti iuti5 igrajuii se Zivotaismrti. Evropo,ti nisi vidielanaSe Svakidan sprovode. u gradiiima poput TeSnjabude ih desetaki vi5e. ldem na sprovode svojim prijateljima,rodbini, nepoznatim borcima,ipitam se: ho6e li imatisutra dovoljanbroi ljudi da me bar ukopa, ako se oval rat nastavi? smrtije danas u Bosnivi6e nego Jer iivota. Ti ne zna5,Evropo,Staznaii ukopavati dovjeka dokte gadajugranatama105 ili 155mm, namaje to danas gotovo svejedno, i dok kosti davno ukopanihletesvudaoko tebezajednosa gelerima noseii novesmrti,ili dokizavionamitraljiraju ljude dok se mole za duSuubijenog. Mnogo toga ti.Evropo,ne znas . Mozda zbog toga i 6uti5?lli pak iuti5 ba5 zbog toga Stosve ovo zna5. jate jos ne optuZujem, Evropo, iako imampuno moralno pravo za to, ,er tvoie krivice u naioj tagedijiima i previ6e, ti ima5svogaudjelau ovom i haosu Bosne. OsjeiaS li to? Evropo, na5e bosanske majke, one jo5 preiivlele, imaju znatno vise suza nego Stotreba za ovu na5u patniu,da parafraziram Evropljanina Gijoa, ali pomozinam da bar tu patniuprekinemo. U;ini to, Evropo, ti to moZes. Pitanje ie samo da li i hoieS? MoraSEvropo, da se sutra ne bi stidjela svoga ne6inienja,svoga nedovoljnog dinjenja,ali i zbog toga da se sutra bosanska tragedija ne bi i tebi, Evropo,i svim na5imdu6ebri2nicima, vratilakao bumerang. Ovaj krvavi rat u Bepublici Bosni i Hercegovini rezultat je i tvoie ravnodu5nosti i kukavi6luka i na5e beskrajne naivnosti i vjere u zapad, u evrposku demokratiiu Bosna92. i niena krvavatragedijajedan je od promaSaja tvoie demokratije. Njen proma5ai, opomena ili poral? I na kraju, Evropo,upitaj se po treii put: u ovom b o sa n sko m r a tu na 6i i oj strani i e R A ZU M? Odgovori5li na ovo pitanie, moida iei uspjeti. S postovaniem Safet TUMLIC

NA er.roJ JE

...gdie ste sada?
Te5anj, skriven izmedu pitomih breiuljaka, zbijen oko drevne kamene furdave vijekovima otvara5e vrata svoja svakom dobronamjerniku. Kroz njega ne prolaZahu putevi,ve6 u njega dolaziSei ne bija5etu prolaznika, sludajnih nego onih koji se ovdje mahsuzzaputi5e.Dolazilisu tu mali i veliki ljudi,bijelii crni,i nekidrugijezik govorahu, ali su se sa Te5njacimalijepo sporazumjevali. Jedni su se vraiali sa obe6anjem ie da opet doii da osjete miris stare lipe, pogled lijepih djevojaka, da se dive pro5lostii budu6nostikoju vrijedni ljudi gradiSeza sre6an iivot pokoljenja svojih.Drugisu do5li i tu ostali,svoj novi iivot otpodeli.Do5lisu trbuhomza kruhom, putnomtorbom(ilii sa bez nje)i dijelilisa namaono kolikoje bilo za sviju. Niko ih nije pitao kada 6e otiii, postajali Te5njaci, su novisusjedi, suslanari, kolege prijatelji... i I nikome bijaSetijesno. ne Zajedno slavismo Bajrame, Uskrse i Vaskrse. sijelimai veseljimase pjevalo, Na igralo se kolo, 5ota, oro, polka, sanialo o putovanjima bez granica,iivotu bez straha i bijede. Komesve to zasmeta, prekidepjesme, ko. gasisvjetlo zatvoristazei do prvog kom5ije, usred bijeladana da se djeca u podrumu plaSe!? je onaj Sto svoje pozva u Sumei To brda,dade im topovei puSkeda pucajupo iivotu tudem i svom u ime Boga i slave junadke, bi bili sami na ovomesvijetu. da ga ZaSto i u ime dega poslu5ase koli oni opet uze5e(ili ne uzeSe)putnu torbu i bez pozdravaodoie, kriSom,vuku6i za ruku djedicuuplakanuzbog ostavljenih drugova, prijatelja, rodbine...,odoSenekudgdje ie biti stranci-do5ljaci, mi smo ih ve6 zvali a Tednjaci.I djeca znaju da im je u Te5nju matidnaknjiga, klupa, dvori5tei prijatelji za igru, da mu djed mraziz "Pobjede", 'Napretka' ili druge fabrike poSalje novogodi5nji paketi6. djecane znaju(a moZda Ali, iznaju) da neke njihovetate sada iz topova pucaju na njihovu Skolu, obdani5te,igrali5tei na svoiu do jude fabriku, uplakuju i ubijaju njihovevr5njake fineteteStoim prve korake i i slova pokaziva5ei ogladnjelim od igre pekmezom namazane kriskedijelise. Kad bi djeca saznala i mogla, dobro znam,pozvalabi sve svojetateda se odmah kuii vrate,da ih se sutra ne stide, da se ne stide svojih vrSnjaka zbog njihovih postupaka.I maloj djeci je jasno da 6e sve ovo pro6i , ali meni nije jasno gdje 6e sutra oni koji odo5e i svoja ognjiStaostaviseda ih drugi brane,a gdje 6e oni kojisejoSuhvati5e u kolo zlodinadko. VrataTeSnjaopet 6e biti otvorena, smo sada neStoi naudili!.... ali Salih BRKIC

tre zaboravlia
NEKSTE.,. Hvala, Ilobollile
Pro d i ta s moGLA S N IKS LOB OD . '1, NOG DOBOJA,broj od korica do korica. je ivainoiza danas, eestitamo,lijepo a pogotovo istoriju, za biljeZiti ljudima o i
dogadajimaovog ratnogvremena- ko Sta radi i ko je 5ta radio,5tase radi i 5taje bilo. A bilo je. Dostatoga je bilo. Bilo je, zna se u ku6i, i za sofru, i svega drugog pokebnog za hiljade Dobojlija (kojih pozadugo ne vidjesmo ni u Te5nju ni na frontu za odbranu Doboja), a ne zapisa to ovaj GLASNIK, Ako se i omaklo, mnogoje. Halalosun, Dobojlije. Nek ste!

TESANJSKE NATNE NOVINE

5. oktobarr/tistopad

1992.

IDati sve od sebe!
qodineu HuseinHANIC-kapetan, roden27.10.1964. NovomSelu.Ratnaduinost - Nadelnik bezbiiednosti u Op5tinskom Stabu ArmijeRBIHfe5ah;.
oni, znaju kada je rijeE o intervenciji vojne policije? - Dobroste to primletili. ne bih sadaspominJa iao, da ne kaZemotkrivao, ianore i nadine na koie su lludi dolazilido naoru2anja, Zelimda kaZein ali - U podetku ie bilo dosta tesko, kao i u svim da na5 rad usloZavaupravo to Sto oruZie oosjedinicama.Problemi su svuda skoro identidni: jedujuraznekategoriie ljudi,od teikih kriminalaca nedostatakkadrova, uniformi, naoruiania, vozila, koji imaju povelikidosije u organima pravosuda policijske opreme i, 5to le najvainile, piopisa po do postenihgradanaidisciplinovanih primjernih i kojima treba raditi. Podelismo odmah s padom voinika. Pored toga, ne radi se samo o pojedinD o b o i a 0 3 . 0 5 . 1 9 9 2 . g o d in e . Od a b r a d sa m cim a nego fakvi l j udi vode za sobom grupe pedeset i pet momaka iz raspoloZivearhive SeknaoruZanih ljudi i popularnoih nazivajurazliditim retariiata za narodnu odbranu, starosti do 35 "zvu6ni m"i meni ma. N aravno, j a ovdj e nei u godina, koii su dobrim dilelom bili po voinoi navoditipoimenidno sludaieve, mi ni cili.ali te niie evidenciii jti sposobnipolicaici.Dio ljudi poklekao Zelimda istaknemda je to momeni koii otelava odmah u startu,ier nisu bili spremni na napore vodenje oruZaneborbe i rad organa bezbijednoskoje.zahtijeva posao vojnog policajca. Naravno, ti. N9 mogu se tadno sjetiti ?atuma, ;li priie oni koji su ostali, uz intenzivnuobuku, voliu i etprilikeki mjeseca izaSlaie Naredba Glavnoq h t i j e n i e , s a d a su vr sn i p o lica jci i o b a vlia iu Staba OS BiH da se svo ra6poloiivonaorulani6 naisloienije policijske poslove.-Vjerovatno6e mora stavitina raspolaganje Armiji BiH. Smatrain ditaoci sjeiaju tih mladiia u crnim uniformama da se kod nas to niie u potpunostiispostovalo.lma popularno zvali "crnokoSuljaSi,,. kole su.gratl_ani A dobar dio gratlanakoji ga skrivaluradi neke lidne sada, kao 5to rekoh, to je jedna od n;,boliih zadtite. Napominjem ie to protuzakonitoda ie da i jedinicau Armiii opstineTdsa;u. se takvo oruije oduzimati. V o i n a p o l i c i ia je d o sa d a izvr Sa va la n iz problemasapripadnicimaArmiie se ne lma koji najsloZenijih zadataka, koiihiu somenutisamo pridrZavaju od naredbeo 2abranino5enja oruija van neke: jedinicaakonisunasluZbenom pase isto zadatku, predmetai - obezbjedenje komandnihlidnosti, uokebljavabez potrebe u naseljenimmjestima, dokumenata; Sto izaziva uznemirenosti strah kod oradana. po6inioca i krividnih djela Pr o ti v takvi h podi ni l aca preduzi mai u-senai . - hap5enje privotlenle iz domenavoinih sudova: rigoroznijemjere. lskoristidbih i ovu'priliku dh pozov€m sve gradane i vojnike da se pridriavaiu . - kontrola i'sprovodenje narealenihmjera bezbijednosti jedinicama;u naredbii uputa nadleZnih oroana. - kontrola vojnog putnog saobraiaja; volne policije,ona . Kadase'radipo intervenciji - obezbieClenie vojnih zarobllenika. ima ovlastenie zakonepo kolima radi. Ja ih ne i bih sada navodio,jer su veoma opsirni, ali bih . P - o r e { g o r e n a ve d e n o g , vo jn a p o licija je rzvrsavalai niz drugih zadataka koji svakako sugeriraoi graclanima vojnim licimada olak6aiu i doprinosebezbijednosti teritoriiiOpitine, odna rad organavojne plicijekad god su to u prilicii da nosno u zoni borbenih djejstava.Smatram da se bespotrebno suprostavliaju ne niihovoldjelatt r e b a d a l i e n a s ta viti r a d n a m o d e r n iza ciji i nostr,jer nan-1 svima u interesuda budemo sto le opremanju-iedinica vojne policije i organa bezbezbjedniji. Zelim istadi i to da imamo izuzetno bilednosti ArmijeopstineTesanl. dobru suradnjusa SJB Teianj, da smo do sada obaviliniz zajedniakih zadataka nadamse da ie i TRN:V-rijeme kojem se nalazimo nije nimalo u tako biti i ubuduie. naivno.Oruije nosi, kao i uniformu, sva-ki doviek. Molimo Vas da nam odgovorite k6tiko se borci. fFiJ: l\lakon skoro potpune anarhije, sadaje branitelji pridriayaiu normi ranaEanja i kodeksa s.v9 lo5 uviiek u procesu stvaranja novog pripadnika Armije BiH i Sla bi bilo dobro da svi clr2avnog aparata - sisleIna. Kroz proteklo TRN:Uz formiranje Oruianih snaga Eosne i Hercegovine kreiulo je i formirinje vojne .policije. Kako je to iilo u poietku i koia su zapaianja uodljiva u vaiem dosadainjem iadu?

F
'',f*

S

vrijeme, od kada ste na duinosti, mosli ste ianu6i i neke zakljuike za buduCe irijeie. Ob4rom da ste vi, mislim na voinu policiju, ti koji |uvaju aparat Armije BiH, p6 vai;em -miitieniu Stale potrebno uraditi u domenu te oblasfi da bi to funkcionisalo joi bolje? - Pa bio je u podetkuprisutan,da tako kazem, pravni vakuum. Jednostavno, stari propisi su odbadeni, znatevei zbog dega,a novih nije bilo. l pS k se moral o radi ti na organi z ov anj u i pripremanju narodaza odbranu. Mislimda u tom smislunismo baSpuno oriie5ili i da smo o nekim volnim propisima i5li'isfred Glavnog Staba. Sada ie stvar mnoqo jasniia. Svakodnevnostiiu upritstva i proisi-po'kojirira treba raditi i na kojima ie se zasnivatibuduia armija. Moie li6no miSljenje da treba stvarati ie jednu mladu,modernuidobro opremlienu Armiiu koja ie uspjeSno voditi borbenadjeiswana ciielbi teritorijiBepublikeBiH. U tom smisiutreba svakd da da svoj dopri nos, po6ev od poj edi nc a zakliudnosa Republikom. Kada se ti6e driavnih institucila, bih bas puno ulazio u taj dio, ier ia ne sam voinik, ali moram primiietiti kad s; ti6ehade op5tine da ipak nisu svi dali sve od sebe za odbranui opremanjeArmije. TRN: Na kraju Vas motimo i za Yaie miSljenje o ovg.qr_ratuu BiH i pilamo kako ga ito prije zavriiti? - Mislimda jeovaj rat nametnutBiH.Prostorkoii obuhvataova republikaie otprilikegranicaistoka i zapada i tu se ukrstaiu koblia dviie ideolooiie. kapitalisti6ka komunisli6ka i u'politi6komsmisiu. Situaciiana ovom prostoru veoma je sloiena i trebat ce dosta mudrosti i snaoe da se ovai rat dobije.Pomeni,ratie se dobitik;da u BiHzaviada mir, demokratiia ravnopravnost i naroda koji Zive u nioi,a, priznat6etesami,zato trebaio5vreinena i Zrtvovania. Oti6lisino malo u politiku,na kraiu ipak da se vratim na onaj dio posla koji obavljam i da ioS iednom kaiem da 6e orqani bezbiiednostiVoina i policijaArmije op5tineie5anj dati sve od sebb u borbi protiv okupatora i za Sto bezbiedniliZivot graclana vojnika na slobodnojteritoriii. i Havala!

F,H.

i o voinoi policiii
Svidami se ovaina5TRN.Mislim ie on da avastvar,kakoia naie borcetako i zi sve rdane nadeopStine. Vriiedna informaciia uvijek dobrodoSla, naroditou ovim rdta

o rfTfnfr,u

T,miie Manene sa
Jeste li hodali Mamenom ielikom. pa preko Brezika Gridevana vrh Radirse? do Nist;? E, sad je prilika.Ovako:dotlei Mujdi6akruSki,a odatte pogled pukne na sve strane.VidiSPlanje,Motajicu i dalie. Nagledati i nadisatine moZi:5. miiisi, se A a xuci?l Tu moZei zastati i ostati. a moZes produiiti i stiii Breziku. nov pogled,i opet sve Tu po s!gron!.-Krenuti moiei i desno i lijevo, ali i laprijed. Mora5 samo..paziti gdie staj65, ler na qrcu - zna se! lma zmilaUvijekle to bilo tako,-ali joSmnoqo paZliiviii sad treba biti. Sad su tamo jos neke zmije.Ljute-su-i otrovne, i to da se zna! | kad dobro pazi5 moZe5 biti pe_cnut,.garavno ako si zlonamjeran. Pa iest, to su BADUSKE ZMIJE.Jedna se zove Hasari. i a ostale imaiu imena, Samo, te zmije ne ubadaju jednom. Poskocinisu,ali ne dao ti Bog susreta 6a njima! A iedna se zove Abaz. Ostales; zovu ... I najboljeti je: budi dobar,neie ti faliti! Ali, Boga mi, i lipniadinog mirisa,neie5 se mi dobro provesti ako im se zamjeriS, jo5 gore,ako ili, se pravisda si bez hilne, a nisi. Bilo'ih i6 sto su i pa tu sreiu iskoriStavali, ni oni za nauk nisu bili dosta. Tako i detnicinisu isprvaovo razumieli. Probali jednom, dvaput, a, izgleda, nauka irir nije iSla. Probalibi izqledaioS. E, pa, nekal Ne6u ba5 sasvim da razaolitim zmije. Postajehladnije,a ni pou6avatina-mniie dosadilo..Ko bude sporo udio - njegov problerir. vecu ce crlenuptattlt. Ove zmiie imaiu vlastiiaimena.i neka ih. One rade posao, i vidi se. Kad ih budete htieli vidieti. nemojteiiigruhom. Javitese Fudiili AvAi,ili nikoi od ostalihzmiia. H

popunjavati je "rupe", avojnapolicija bilatu, uvueKprt ruct. I nema veze sto se to, po pr avi l u , d e i a v a l o i z a p o l a n o 6 i . S a r i r o pitanje:"Gdjese ide?" I tako, evo,ve6 pet mieseci. Svakodnevni zadaci udinilisu od oVih momaKaorave profesionalce. Zajednidki udinio rad ieba se podetnopoznandtvoiz prvih maiskihdana pretvoriu prvo priiatelistvo, tako da ie danas ova jediniia privi'cjeIina, spremna'da rijeii sve problemei poslovekoji se pred nju postave. ' Mujo, Ramo, eora, Beran, iamdiiia, Hamzo,Hurem,Bare,... oni nemaiub'aS svi puno slobodnogvremena,ku6i se 'rijetko rcte, ot(o toqa se ne pravi mnooo buke. ali Niko se ne iali. Da bi se irvairat doSiosvi mi moramodati sve od sebe.Ovi momci su to davno shvatili. A u onim riietkimtrenucima Dredaha. kada Hanrizo zdsvirana svoioi "ddometari". niko u tim veselim razdraqdnlm Jvijek zd i Saluspremnim mladi6ima'ne prepbznao bi one o z b i l i n e i o d l u d n e b o r c e k d i i s v o i po.ljcijski pbsao obavljaiubesprijekoino. zDog svegaloga mozemorectda su onr pravi predstavniciArmije zlatnih ljiljana. I jednoga dana, kada ovo zlo prode i kada zlotvore otieramo tamo odie im ie miesto.ne mali udio.u tome_ iqrafei piripadnici'jediriice VojnepolicijeOS Te5anj. Nermin S. UrAdiO. ALIAHI.IEKBEB!

,""HT,ffi 3:S gff.li' t ;: : ffi:13' MUH'DIN T3i3',i3?'&llll B.

W
'..:,.:,:. :' . .r ::::..

]IESANJSKE

RATNE

}IO\|INE

5. oktobar,/listopad

199t.

je zemliimogaonapisatiSta Sj e i a m s e . U poznao sam ga ti h "slobodnoi" PriEaosam mu I o p re d i z b o rni h dana na ni egovom po naciorfalnosti. Muslimana kudnompraguu Tesli6u. ZaZelio je 1983.godini,o hapSenjima mi niihovom maltretiraniu, dobrodoSlicuoozvaome u svoi stan. intelektualaca,-podmetanjima i ,t.;:,,OVih:,:il::;r:dra:4,a,:,:,r':,:SVtimr::::::t::tP:OfO,f,:lg:am:a:: laZnog tako la2nimiskazima, p o g i n u I i h Voih i k.a''. RBl .n(fiit'iie.,.', t't ''..n.a. JoS ranijeduli smo se telefononi, je ovajposlovnisastanak njimved dokaznoq materi i al a ... i druq im da sa podrudjuopSti,he';;f€Sahi:i,:podijetjEna:iri€:: nedoviednbstima koie su tada prdma b i o z a k a z a n. pomodi:,,Ela$no.,.i..po.r25i000..,Bhl,S..,'...,,....:',.,..,....,., j e pametno, nj i ma' i nj i hovi m fami l i j amardde ne. pomodi:.i[iafi no,.:l.rpo:.25i000:.,BhlD.:::i:i:::..'!:ii.i.il!'...i, D j el ovao s egova ' (Fabril+a::,,:ltonfekciie:, da NAP,n,e,9g,6 ta l o Z e n o , dobroduS no. N jpodas- Ponovoie trebalonekomepokazati supruga'skuhala je kahvui nam Musl i mdn vj erni k, i ntel ektual ac, ne bra5no,,,,,ZCllE TeSanjobeZbiijediE,,ler:, sokom. VeCtada na njegovim smije postojati na ovim prostorima. tila me TeSani:':pqrl::f resanipq,,,i5iqtp,;,BHD ,5iQqq'i.BfiD.:: I ARMTJA:::BBih{: primijetio t',ARM.tJA.:.REih{ oeima kada Poriovbie trebalo razbitioVu naciiu,ne ,:,i:,,.,, pO:;1:0,9!EiEf-lDj:!:::i:::i:::::::::::t:i:t:::::;l:::::::::::,:,:,i::,:,itiit:ii|::..:::ii:ti|::::it::::r::::::,: po 10,p@.BHDj.:.:.,,:.:':.,,:':.:.,.:.::::,,::,:::r,:.,,,,: sam iznenadenje ',.,,,i.,,,,,.,,,,,.i na njegov pi6emda sam mu, da KomiSi;fi e$a$j..l(qjar: ooeasti.rekao upitkojim u Zivotu dozvoliti-ioi bude iedinstvena. :,p4.i,9labu::Almijej:fr me da nikada Za takve'stvari koriSteni otpadnici su ',;,, vodi,;,brig*,;,0;;1po[0dieam,fi ::gqgrinuliti:ivdjr:: "liznuo" nisam aikohol. Vidiosam da ie tooa naroda. ooput tadasnieo iavnoo ijika :ovom,,plilit{osti:zatlvatjuj6;:se:;svim0:: je u 2ivotumnogo toja tufioca Edin'e'ReSidovidhidi'slidnit i to eovjekkoji ji U..i.,dO.i:r:Sq kO j,.S S,A::i,ipOmO0f .!:;t: fenF!:!.im., proSao.lmao je svoju muzidkugrupu, izdajicai pladenika. tad6 u odima Ved poginqlitri.i.:':'', o j e i n s tru mente,ozvudenj a,svoj toga divnog eovjeka primijetiosam branrtellima..i..polodicame . sv Pozivamo i ive,drllgei:koii:,Zel0 PoziVamo,i;,5V8:idingg.:kOii:Iel6.rni nb,ovai imidZ (duga kosa i nauSnica). tom iskru koia 6e kasniie. daliemnaSem u U biti naein,,.U,pulil:i::.pQrnbpi:dfl.:I0:::ulAdg::ii..i toga dana,znaoje da se zove .susretariiu. sva(im danoin sve iada. trenutku, v i m,',':.0,!i.nii'uii.fi a.::.i.pokg.Zu......da',:.rr1is Brka,da je gradanin jednelijepe Nikada rle6u zaboravitinieoov hrabri i DZevad prkosni, p=ozdrav na5 muslimanski, Eszab0.f AVl,tl.,,.,o,n.ei',::.li oiii:::::9ui....rSvojgiii..XiiV zemlje - Bosne i Hercegovine, je da je rrOrarfilitemelie u posl u, srecan ... selamu alejkum ("neka Bo2ijimir i iedine'nam. u s p j e s a n u svom ::: :.:::::: ::: spas na vas") u Zanatskom centru o*^- ^^ : u;';:;,;i;.';i*;.::::': ::: Mnogo toga je znao,ali o svojojnaciji Tbsliia. medu50-takmladihliudi.Misootovo nista. prvi limda ietai dan rahmetli D2evab put - Shvatiosam to kao normalnu stvar. iasnoi'nestidedi setoqaostalom isvbm T a , d e trd esetak i kusur godi na harodurekaoda znalo ie. Pozvaome k o m u n i s ti ni su dozvol i aval i Mus- za hastal rekav5i(a svi su qa okolo limanima spoznaiu da sebe,svoiu kul- mogli duti)da se ne trebamboiatiStose i u ru . s v o i e obi 6ai e,svoi e prazni ke, nalazim medu liudima druoihnaciia. ier U POSJETT LOGISTICKGM CENTRU svoiu vierfu. Sve ie'to bilo'orilidno sak- i on njih po5tuje,pa za5t6 i oni he'bi SPLIT riveho i'svaki riasbieZao od onoqa po5toval i ..nj ega nj egovu vj eru. Ta od ie i pri s to m u j e stol i e6i ma padal o. Jdr, nteqovaorvnavteraI prooaqrra ltuDav, s a m o ta k o mool i smo ookazati b'riglu o.kom5.rji, haroditu palnju prema druqome nismo:'nacionalisti". Samo nemusl rmanrma,meousoD no povda takoi. bacanie uz bili jerenje,i sve ono Sto je najljep5e sveoaStoie naSe. u smo uzorniqra'dani o-ve zemlie. liudskom -S retao rodu. Pri d a o s d m mu o ' 46. bodi ni . o sam D Zevada i u Jel ahu. O tome kako se rai vodi i dobija podalje AVNOJ-a] Govorio Te5njui u njegovom je cd sar,e linijefronta, Tesli6u. Osjetio ve6 srnopisali. Mnogi, Tredemzasiedaniu jod sam mu o irorazhoj dinjenicida je te r',redutim, drugu borbenulinijutedko tu on Stase nesroskomstanovnistvu tooa sa pride godineusvojengrb Jugoslaviie pet grada priprema, je teZioda kolikbshvatajuuglavnom skloniispredati i su te p l a m e n o v a - bez pl amena koj i j e toliko orqanizuie maloStaimaiusa realnoS6u. i<oie liude.da ih naoru2a -O bznadavaoBiH. Rekao sam mu i za kako ne 6i nespremno kao tolikoputa prethodno iziedenom najbolje svjedodi i prvoborcaHusaqu (Huseina) CiSiCa ranijebili zaklanipred svojim rodnim udinak lju di u Lo gistidk omc ent r u Split . je t r ans por t ia.da jedinog pra-vogBosanca koji je Z amiSlje n da org an iz u prago!'n. pomc6i, humanitarne Te5njuprijesvega, i a odludnoi usamlieno ustaoorotivtakve fnao rahmetli D2evad mnogo.A drugim mjestima, Logislidki centarSplit je cdluke. Znao i6 Husaga ba se time imaoie ie ao i veliko. liudsko srce.I samie svojusvrhu opravdao.Ve6u fazi uhocja.yan- stavljapod nogjeprethodnidogovor sa pieva6divnepi'e6me Zivioza, kalio ... ja splitski lo gistida ri ez bijedili u v r lo Drucioo zasie-dahia ob s AVNOJ-i o rav- qa je nazivao, 'SvoiTeslid", ''svoj Teslid", volio liude, volioljude, !a ie nazivao, lunkciona lnoskla diSteu hot plu "Split " i nopiaviosti 'svihrepublika.Znao ie taj daVaoim sve Stosu od nieqatra2ifi. bio otpremili Tedanj,Maglaj i Zepde preko ralrmetliia ie time BiH,zemliau koioi za da izuzetnopo5teni hrabar6oviek. bo;viet<. '100 oo5ten pomodi. cirugoj tona humanitarne U fazi se naiv6di Druqoci dio ratnihdieistavd D obro se si edam na5eq zadn ieq iada, cd 2C. jula do 31. avgusta,punkt u svjetskog rata u Jugoslavijiodviiaol videnja, divnog'iponositogo-smijehd, t6 Splitu prikupioje novih 239,'l tonu hrane, podredenpolozai u nleqove stavlienau totalno ooruKe: lijekor,ra, sredstavaza osobnu higijenu i '"SveCeto prodi, mikoii smoseborili "Sve de orodi.a odje6e, uzeli ude56a otpremi a su u 52,5tona odnosu na druoe ieoublike.a samlm tim i nien naibroiniii narod-Muslimani. za slobodu pomo6iiz drugihgradova. humanitarne Tesli6a uzdionutih 6ela Njegova NieooVa ruka,nekaje ruka.nekaie Allahnaoradi. nagradi, te modi 6emo udi u naSqra6.OstatCe qrad.ostat ce smo, prilikomnedavneposjeteLC Za'yirili moci cemo uci nas g o d i n e e d i na se orkosno gl a na di oodinejiedinase prkosno diola na mrtvi Cenasopominiati S piit , i u sp ecifika ciju pos iov ne r obe. koii ipodsiedati. odluke obiik[orba a mi.Muslimani. 6emo Sto o je Najvi5e, 86,5 tona, otpremljeno bradna. 6lasaniu'sramne didit mi, Muslimani, be smo
::r . :::::.:: :::::::::::::.:::1:::.: :::..: :::::::::'

PRIJATEIJ ffifi411$El,:l:.:,:.:., ...:..::..:.:l........ll DXU0I..,.U

0m06,:,poi.o'di:Came.iine,g'inultn,,.,,,:':, :P r:: .
,:: ,: '',1.,,,branileljd,:,1,:,::,: ,::,,::

(.i_"i on njih Poituig., pa.. zasro r ont ne D, posrovatl niega i njegovu'vjeru"...)

sevile? Moieli

Siijedegctova jela: 58 tona, razna hrana: 17,5 tona, 5e6er:14, te lijekovi:12 tona. Konzerviranog vo6a otpremljenoje 7, riie grahai mesnih 6,6 tjestenine, krompira, 5,6 konzervi po 5, i'ajdice4, ulja 3, odjede 2 r: nrlijeka prahu1,5,sapuna1, kvasca i 0,3 rneda 0, 1 tona. r)d o'roga, Tednjacimaje preko LC Split otpremileno invalidskih 12 kolica. ag!'egatamnogodruge robe. tri i Je li ovo dovoljno? li mogloviSe? li Je Da ! e sva p ob roia na ro ba doSla na s v oie bdredii€? To iu piianjaza druge.NaSlidlri poioiili utisakje da su "splitski logistidari" uspjeinc svoj ispit, a i kad ste kod njih !ijepo vas piinre,pa nekako teiki izbjeglidki dani la k5 e se p od no s e. Sv ak a das t prisutnim), i Nediacju, Anti, Emiri (stalno a drugimkojisepovremeno ukljudiSeradLC u Spiit. Ramiz ERKIC

Jugosfavije. Juooslaviie. Husaga, 2alost. na niie Husaoa. 2alost,-nije i ko smo,bit6emoponosni nikada Sto qodinu(umio nikome ni pomislili 19-6i. us6iooobekati zlo nismo". (einimi 1956. oodine) kada B-osanci mi su 1956. oodine)kadasu Bosanci{dini I ... nisammooaoda sakriiem suze se za2 mili6nadinara) "kupil.iSesti kada sam.6uo-o niegovojhrabroj za olamen.te od te qodine izborilirav- pqgibiii. lako smo bili samo znanci, hopravnosti na toni'polju. nieqova smrtnaniiela puno oriiatelii, ie U tom izlaoaniu oratiosam DZevada bola riioioi-du5i. i KaZu,ianVatiuiudi gledaodudeirje'nd njegovomlicu.Nije niemu, mnogiliudiStenjaka spasili su znaoistinu svoierodneqrude.ierie ona sb 6ethidt<e tiame. od njega,kao'i od svih nas,'pehidno Allahu draoi. DZevad biodoviek ie koii sakrivena. ie sscznao s-ebe. imei U sveoa udirii Stb Pri d a o s a m mu i o stradani i ma 2a dvoinarod podari d26nnet. mu predivnih 'tu1ladih Musiimana", ljudikoji I nekasve borceBrioade koianosi su zboo borbeza oriznanie svoienaciie ime "DZevad Brka"pratiTvolarhilost i odleZaliu komunistidkim tamnicania ranmet. 1O{akdo 15 aodina.(Nekaie rahmet Te5ani. 09.'l 29. 992.ood. onima od nii-hkoii riisu vibe medu 20npi6ano svijeCu. uz
2 i v i rn a ). p o menuosam mu i 1971. S godinukadaje napokonMusliman toj u

Priiateli

TESANJSKE RATNE NOVINE

5. oktobar/l i stopad

a992 .

PRAVOSUDNI ORGANI

KRIVCE UA$IUINXE ONNIJU KAUNE
U eri ratnih previranjapoveian je i broj krividnih djela. se u lrvom redu'misli Tu ni teroriste, Spijune,divezante, kriminalce i p eto ko lon a5 ediji je "f r ont u poz adini" veomatajanstven opasan.Organigonjeni ja i pravosudni civilni i vojni organi dine p oseb ne na por e k ak o bi s e iz v r 5ioc i krividnog djelaprimjerno kaznili. Uredbom Ratnog Predsjedni5tva BiH donesene smjernice osnivanju su o vojnih tuiilaStavai sudbva, obzirom na'to di je tren utn o n ajv e6i br oj k r iv idnih djela podinjenu raiu, pa su ti djela stavljeriau javnitu2ilac nadleZnost organa. tih Osnovni i Osnovni sud sude za ostalakrividna diela koja nisu u vezi sa krividnim djelompoSinjenimod straneoruianihsnagai od strane neprijatelja. Onog momentakada se sazna da je udinjenokrividnodjelo ili o tome "dopre glas", nadleini organi stupaju u akciju, preduzimaju potrebne mjerei radnjeda se otkrije ili uhvati udinilac i tako vei na podetku omoguii primjenapo5tivanje pozi na tog p ravila da nik o nev in ne bude osud en , da se k r iv c u iz r ek nez as lu2na kazna. U istrazi safunkcijom optuibe iodbrane postoji i istraina funkcija, bez obzira na logidkuopravdanost zapaianja i da se sve funkcije proiimaju i prostiru kod svih organa(organa poslova, unutra5njih tuiiocai suda),jer ih svi na odredennadinistraiuiu i ostvaruju sa jednom od svih glavnih funkciia. T-ai<o, rga n unut r a5njih pos lov a: o istraZuje prikuplia kad dokazeo krividnom djelu i udiniocu,podnosi krividnupriiavu javnomtuiiocu, tuiilac: istraZuje, kid'vrSi od red en e p rov jer e, nudi dok az e i prisustuuje istrainim radnjama,optu2uie kad zahiileva otvaranje iitrage, 'podile optuZbu, odbacuje prijavu oduskrividnu ili taje od zahtjevaza sprovodenjeistrageili optuZbe; sud: istraiuje, kad vodi postupak radi rasvjetljavanja stvari,vodi postupakpo optuibi, izvodidokazei na kraiusudi.kad presuduje. konadno U toku trajanja ovoga rata, protiv poznatog agresora,organi pravosudavojni i civiln i su u pu noj f unk c iji. Nar odit oje prijavama "zatrpan" krividnim Okruinivojni tuiilic, a zahtjevimi sprovodenje zi istra!e Okruinivoini-sud. Medutiir Osnovnojavno tuZila5tuoOsi novnisud imajuznatnomanjepredmeta u radu,obzirom to da su izvrSioci na krividnih djelamahomiz sastava oruZanih snaqa. Odpravosudnih organa, civilnih v6jnih, i saznali smo dosta toga Sto se ne moie obuhvatiti ovom informaciiom.ali zato 6emo biti u situaciii pratiho znadainiia da sudenja gdje se 2akoirom predvidd iiricanie kazni, Obzirom nato da je Okruinivojni tuZilac u "zatrpan" krividnim obratili smo irijavama, se istomda nam ukratkokaZeo djelovanju i radu ovog TuiilaStva. - lako su nedav no os nov ani v oini pravosudni organi istima je dostavlj-en znatan broj predmeta pa istidemo da ie Okruinom vojnomtuiilaStuupodnijetovi5e od 100 prijava protiv izvr5ilacakrividnih dje la. Prija vlje ni s u najdedie iz v r Sioc i krividnog djela sluibe u neprijateljskoj vojsci, krividnadjela ubistva,te ubistuaiz ne ha ta, za tim udr uZiv anie r adi neprijateljskedjelatnosti, neodazivanje po zivu, izb jeg av anja v ojne s luibe, protuzakonito raspolaganje oruZjem,kao i krividnadiela teie krade. Postufanie po svim predmetimaje u toku,a najve6ibroj predmeta nalaziu fazi se krividnihprijava od strane nadleZnih organa. Saradnja sa Osnovnimsudom je dobra. U osnovnomsudu Teianj saznajemo slijede6e: - U perioduod 1.5.-30.9. 1992.godine, tj. od podetka ratnihdjejstava, Osnovni sud je sedamistraZnih u Teinju zaprimio predpredmeta, meta, degaje rijeSio od detiri dok su tri ostalanerijeSena. Predmetkoji nisu je okondati istakaonam je rijeieniteSko predsjednik sudaTomislav Kulii i to iz objektivnih razloga. je da ne radi poStau Naime,poznato Teinjr.r,te je pismeno tedko dostavljati strankama, mnogisuizbjegli op6ine se sa ili trenutnonalazeu oruZanim snaoama. Od krividnih djela koja su podinjeni, mahom d o m i n i r a j u k r i v i d n a d j e l a t e 5 ke kr a d e i krividna djelaubistvaiz nehata. M i i m a m o o d l i d n u s u r a d n i u sa T u 2 i l a i t v o m i s a S l u 2 b o m sa - o p i i kriminalitet SJSTe6anj. u Medutim, kao5to s a m n a p o m e n u os a d a j e o sn o vn i te r e t sudovanja vojnimsudovima, ne stoji na te konstatacija nadelnikaSJS TeSanjda le n e z a d o v o i j a nb r z i n o m r j e S ava n j i - p r e i meta,kadate predmete vecinomrje5avaju Okru2nivojni tuiilac i Okruini vo.jnisud, je istakao predsjednik SudaTomislav Kuli6. Inade, podetka od agresije podrudju na d o b o j s k e r e g i j e u s l o v i r a d a su zn a tn o oteiani,a to iz razloga se u prostorijama 5to joi Osnovnog suda nalazi pet pravosudnih institucija. Osimtoga,moramista6i, ovaj da organod podetka agresije BiHnijedobio na ni dinara od strane Republike, koja se i obavezala f inansira da pravosudne organe, pa su samimtim i suci i radniciegzistencionalno ugroZeni. lstina, bilo je pozajmica od straneudruZenog rada, ali je to "kap vode u dlanu"za sve ono Sto treba ovoj instituciji. Pa i poredtih nedaia moie se slobodno reii da je Sud bio u punojfunkciji.Rad u pisarnicije bio takode pove6angdje se obratilo pomoi viSeod tisuiu gradana za propisanim rokovima. U p o s j e t i c i v i l n i m p r a v o s u d n i m o r - sa ove i drugihopiina. Na krajumoramistadi mnogimanije da ganimasaznajemo slijedeie: - Osnovno javno tuZila5tvo TeSnju p o z n a t o U p u t s t v o M i n i s ta r stva za u pravosudeBiH u kome se kaZe da sve svojim dosadaSnjim angaiovanjem, kao i g r a d a n s k e p a r n i c e z a v r i j e m e r a tn i h angaZovanjemratnim u uslovima, moie da miruju, kadase stvorenormalni a sluZiza primjer.Nema nezavrienihpred- dje.istava i meta.Medutim, istinabiloje nekoliko pred- uslovi i prestanegranatiranje bombarm et a u s t u p l j e n o n a n a d l e i n o s t o v o m e dovanje,i Sud 6e vriiti funkcijuu punom organu,ali zbog neprovjerenih podataka, smislukakomu i pripada. Dakle,iz razgovora pravosudnim sa orgotovosvi udinioci krividnih djela bili su u ganima moZemo sa sigurnoi6u s as t a v u o r u i a n i h s n a g a , p a s e o v o k o n s t a t o v a t i d a p r a v n a d r i ava o vd i e t uiila i t v o o g l a s i l o k a o - n e n a d l e i n o u funkcioni5e ie 6vionikojisuse ogrijeiili ida rje5avanju ovih sporova. Dakle,trebalo je i viSe obrade i provjere kod podno5enja o Zakonodgovarati da 6e ih stiii zasluina Kazna. istrage,te u fazi prikupljanjapotrebnih obavjeSlavanja. Medutim, jednogbroja kod pr ed m e t a i s t r a g aj e s p r o v e d e n a ,p a j e O k r u Z n iv o j n i t u i i l a c , n a k o n p r o v e d e n e istragepodigaooptuZnicu, bilo je i vi5e a neposrednih optuinica,pa se u najskorije v r ije m e o d e k u j e o d r Z a v a n j e g l a v n o g pr et r e s a i i z r i c a n j e z a s l u i n e k a z n e izvrSiocima krividnog djela.U razgovoru sa OkruinimvojnimtuZiocem saznali smo da je saradnjatuiilaStva organimaotkrivansa ja krividnih djela (posebnosa MUP-omi Vojnom policijom, sa Okruinim vojnim te sudom i civilnimpravosudnim organima) na zavidnomnivou.Posebnoie istaknuta saradnjasa Osnovnimsudom-u Tednjui organima SkupStine opStine Teianj koji su obezbijedili smje5tajne, materijalne sve i dr ug e u s l o v e n e o p h o d n e z a u s p j e S n o obavljanje funkcijevojnihpravosudnih organa. lz OkruZnogvojnog suda saznajemo slijede6e: je - Za vrlo kratkovrijemezapremljeno predmeti, kako idtrainih, viie krividnih talio i predmeta gdje se radi o neposrednoj opt ui b i . M e d u p r e d m e t i m ad o m i n i r a j u krividna dielasluibe u neprijateljskoj vojsii, te krividnadjela te5ke krade, ubistva, ubisfua nehatai dr. Predmeti u radu i iz su od kojihje jedan broj u zavrSnoj fazi. Kakose na podrudju ove op5tine vode intenzivna ratna djejsfua,uslovi rada su znatnooteZani, se ipak radi u skladusa ali v aiei i m z a k o n s k i m p r o p i s i m a i r . r

TUZNI MOJ KOMSIJA OSMAN
U ovihdetrdeset devet(i kusudoodina. kom5iie Osmana. kolikoza se znam.i oozriaiem koirrditut<. A rii menine bi lako. nikadtakotuiniieo.tako iadniieo. istarci. nervozJer.5taim smetaiu booomolie, nijeg(itd.)nisarh VidiokomiiiuhadZi-Os- djeca.iznemogli ...?'Koji ti dirimani?! 5u manat,rntavorca. I ovo: Godinamasmo se upitivalizazdravlie. ootovr, svakoq iutra kupovali kod Fdte Hamdine"proViricijsko" OSLOBODENJE, a u petak(25.sept.1992) samoodmahnu. l-oroduii K'o da se nikadnismovidieli! Mislim. liut.Zaraddeoa,ne znam?l Dosietih'se: duSmanisukoii sat priie toqa,ne biraiuii kqsa i Sta,iz avibna,baclli bombe i oitbtili i dARSIJSKU DZAMIJUFerhadiju,kojq je davne 1564. godine saoradio Gazi'Feihad-beo. -Eto, zato shvatih ljutiju i tugu mog

5. oktobar/tlstopad

r99t.

neprijateljskih vojnika, dok je kod nas bilo8 poginulih1s-tak i ranjenih. Poslijeovoga nastajejedan period [onfuzije,panike,sukoba u samom StqbuTO, kao i u Ratnompredsjednistvu. Vidjele se mnogsslabosti, su pocelesu prljavepolitickeigre, 2elje za Da bi se izbjegli narodkolikotoliko gana sa Stabom TO-a u zajednidkoj pojedinaca politidkomvla56u,a je kompletna naSa teritorija zauzela. To smjestioi prehranio tlu tesanjske borbiprotivneprijatelja. na sljepilo. pojedinih opstinebilo je potrebno se stvori da dlanovai je to politieko Zaslijepljenost jedinica povukli na jedan organ koji 6e sve ovo da or- vodstva HDZ-a rezultatiralislabo$6u Mi smodio na5ih su Kr5-Hatkina Niiva-Kooice i ganrzuJe. u pruzanju otporaneprijatelju i odbrani lokalitet prebaciliu a NoviSeher; nasrajeRATNOPREDSJED- na5ih slobodnih teritorija, i raduna Cobe, sjedi5te kao Tako NISryO. oslobodenjukompletnetesliCke drugi dio je ostao na tlu tesanjske opstine. predsjedni$No Ratno imalole sve teritorije. sa po5teni Takorazdvojeni, nejedinstvenom odlikesavjetodavnog organa. Brinulo Ovim je izmanipulasan sa se o pomodiizbjeglicama teslidke hrvatski muslimanski sa i Zivalj. Osim komandom, borbomza politidkom postojale islijede$e opstine, njihovom o smjestaju, ishrani ovoga, su slabosti: vla5du,na teritorijikoje nemamo, nam brzi povratak uz pomod MEHHAMETA tako lo5a koordinaciia i izmedu StabaTO i onemogudi6e i tesli6ke opstine. dalje.Par4lelno ovim.organom Ratnogpredsjbdni5tva, sa nedovoljna TesliCa Samo jedinstveni, bez prljavih stvara i STAB TESLlC.Ovajvojnielastidnost samom51abu kao i se TO u TO. igara, Teslidani osloboditi 6e organse stvara bi se narododupro Zelja pojedinacaStaOa zasamos- politickih da iz TO Teslidi njegovuopstinu,vratitise na fa5istidkoj agresiji ie izv5ena tlo talnim koja na isticanjem. teslidke opstine, strane od detnika dije Ovosve,kaoijak napad neprijatelja,svoja ognji5ta,i podeti nov Zivot, bez na su vode biraneiz ekstremnoo krila potpomognut Kninskog dilelovima kor- su2ivot obzira vjerui naciju. Ovo je moje videhje svih'ovih pusa, uz ogromna razaranja Stetu, teroristi6ke stranke SDS-a. i kojisuseodigravali prvih u 5 je je Ratno predsjeQnistvo slvoreno rezultiralogubljenjem slobodne dogadaja nase prulanjaotporaagresoru. je 1.7.1992.9od., a StabTO 1.6.1992.9.teritorije 4.8.1992.god. Neprijatelj mjeseci Sjedi5te Staba je bilou Kamenici, imao ogromnegubitke,baratase TO tu Prof. HasanOKIC je biocentar slobodne teritorije, ovog cifrom 500poginulih iz od i200 ranjenih podinje mjesta swaranje ARMIJ njeno E, llo6u zvijezde ustrojstvo ivojno djelovanje. tada Do med'Bosnui eunce su postoiale samoseoskestrazekoje da zasJaju su imale lokalnu ifunkciju. organizaciju [tlJanlod zlala Od veliketeslidketeritorije bila su slobodna samoova mjesta: Studenci, HoeuBosnu Molu Bosnu bai u mojesrce gdje CrnaRijeka, Komu5ina, Slatina, je unldtiti ne6e bio stacioniran hrvatski 2ivalj, da osjetim nl sve ruke gdje KamenicaRajseva je stacioniran kolikole volim i dulmanlna Rlete Kucal srce muslimanski Zivalj. HoCusunce lz prkosakucal! gdjeje Zivio Na tlu teslidke opstine, metlumoje ruke je hrvatskiZivalj, stvoren HVOkaovojni da grudima Grud'razbijte organ.Razlika ideologiji,kao i u dotaknem toplinu, al'Boenu ne6ete! "Bobanova struja" HDZ-u,nisu dali u Ferld MUSTAFI6 povoljnerezultate saradnjiovog oru TESLI6:RADNA SWARANJU RATNOG PREDSJEDNISWA I STABATO

BOSNU I'AM! NE

promijene svoju narav, 6uc. Ubrzosam shavtio:NISUTO MOJI SRBI, oni veseli i dobri ljudi. To su neki mutanti, proizvodizla i pakosti,zanesenabi6a koja su o Nisammogao, ni htio, u podetkuvlerovati u avlonlma da na5e,nekada je ponikla na tlu moje Srbije.A posijalaih mrlnja i ambicija pojedinaca leljnih tako drageJNA letesunarodniclSrbi! krvave slave, proma5eni politidari, bolesni umovi koji suludo iele istoriju da vrale ungroz- pojavi5e novi bogovi - bogovi rata. azad.Upla5iosam se tih i takvih Srba. iicasu im siva,odi proSirenih zjenica, pokretihtiri igrdeviti,a nidavouznemirene, Doletje5e delidnimpticama, u obasu5enas Nadam se i dekam, Nadam se da takvih refleksi animalni.Zovu ih *podrumari'. vatrenimkuglamaisvoj krvavibijesiskali5e izroda nema mnogo, i dekam da u Srbiji kolikojude bili smo obidni ljudi: radili na na5umalu ljudskusreiu, salomiSe na5e ponovo pobijedi razum,da oni pravi, moji -to5 svoje poslove, voljeli svoje porodice i skromne ambicije i uniSti5enaSe intimne Srbi shvate 5ta se u njihovo ime radi. Da komSije, imali svoje li6neambicijei pomalo snove. prestane uni$tavanje Muslimana, Hrvata i Bjtl karak"krali Bogu dqne.". smo razliditih Nisammogao,ni htio,u podetku vjerovati nas, prekodrinskih Srba. Jer, ne postoji terai vaspitqnja, imalii razlidite sklonosti, ali da u avionima naSe,.nekadatako drageJNA glorifikovana nacija,ne postoje'iber4enSi' sve.sesvodilo,uglavnom,nadobreodnose lete nroji sunarodnici- Srbi. Jer ija sam i arijevci:SVI IMAJU ISTAPMVA M ZIVOT sa iivotom: mi smo voljeli njega, a on je Srbin,te ljude dobro poznajem:rasiismo i - radamo se i umiremo isto, samo su nam iuvaona s.Svakoje pre ds t av ljaor nalim ik - dr ugov ali z a j e d n o , p i o s a m i i g r a o sudbine razlidite. rokosmos,svijet za sebe u kom smo sami 'moiavac' na'njihovim slavama i svadSad mi je lice ublijedjelo, pokreti postali sebi bili "i robovi i bogovi" i slijepo smo bama,pjevaonjihoyepjesmeiljubio mlade grdeviti i hiiri, a pogled nesigirran i vjerovali. je Usud.svestvorio. nas da da za Srbijanke. Divnaje $umadijai dobarje njen uplaSen.Postao i ja'podrumar'. sam nam glak5a putavanje po zemlji do nekog dovjek. A sada ? Sta se dogodi.lo ea tim dru-g_o_s.451!9q!rol-!9-!j1ggv_i!9t1 ljudima ? Nije mogu6e da preko no6i D. V|-AJKOV|6

Podrrullar

TESANJSKE RATNE NOYINE

5. oktsbar./tistopaii :

rtez. '.l|f,

\y

na sjedniciodrianoj OpdtNSfl STAB civilne za5tite,u stalnomzasjedaniu, podrudju teSanjske li6a povratka izbieblih na razmatrajueipitanje ZA.-g.fgg2-.goAine, je zaklludio slije$e6e: op6ine, --i.'il koja uvjeti bezbjednosni za povralak.lica bvoci miSiieniu $taba, se nisustekli ig5 s[u1t'I.9f da te Tedanj, Stabne preporuduje seto u,ovo1 su nqpustilaop6inu '-i:Ei;b-e; oruianih S.lab predsi-qdni5tvo, ':-. organimd arugim u lnatno idatie, sara<ihiisa sesteknu plilikalg ovo.T I a,i , piiifti iazvolueiu;eaono=snih obavllestqJavnosl., zakljuccima rylry.ii'il-"::I"liko o izbjeglica, svojim "nlb" okoinosti -"i:'ilffi ia'povratak iu , lzUie6iiJaizvan moiibvog 5taba aii seSiabosjeiaobaveznim F"iatia na stanja procjenu sada5njeg pruii adek-vatnu novimp5vr*nicima d;;;td;ftI"im re5anj' opdini BRATI6 Dragutin Komandant:

Nisrr

srri lirrcili - lirrdi

se za resurse ko1e liudske na5e su iscroli rata Za ovihpetmieseci dogodile nismol za naioOnuobranu, Oru2anesnage Ne, su stvari.Nepriiatelj' zna'da znatni? zaciielo se ootovodudesne je rasporedlti trebaiusamo da iskazuiusollebe, a iak6 ie rasPolagao golemom Potrebno samopravilnije teret rata.Ne branlse u Kalosevlcu S ekr' etari i ati e du2an- i j? ila2ef lo premoci,zaustavllen tehnidkbm le. i nego.iTe5anj cijela liudstvoob VES-ovimacbezDriedi.Pri je stvorena brojna' samoKaloSevid iz Bukvalno hidega lspososDnl i'ome ie'puno \-aznijasposotinost i Nesporno damlaol ie i dovoUno BiH. solidno organizirana n4Jc mlesto starosti' znanjevoinog obveznlka oni narodito do35godina kadrada se nosisa liudi, Aimiia, naoruzana u vremena t'rebajui moraiu biti iasporede,ni. stanovanta. Pit-anie samo orotivnikom. ie TeSanj, kao smo da oPCtna Ubiiedeni I su maKar ranqeolllu snaqe, i iu kad6eonatolikodar-asti, ljudskom oruZane s Aliod CZilineodieEruqdie. liudistarih, i ci i el a sl obodna B i H , rasPolaZu i smislu' i tehnidkom u oroanizacionom velike koji hespdsoonin, u CZ io5 dovblinoliudswaza stvaranje ovaj okondati tragidni ooteshitii u stanju OaO"uOe Armijesposcbne da protivniku snage modn'e Oru2'ane uraditi, moouooneStcj rat. koristi. se' nanesekonacanooraz,a ca se pnlom Oni Koliko qod su ovi rezultati ne ilrobuimatinikakve zaSiiieradni civilne i uporno saCuvaiuiedinicb sredinama ,u ni 'i zadivliuiu6i, te5kodei problemi meduti-m nekim za ostalog, vodovi sl. Preduviet to ie Lr"'eC su, Razlozi izmedu snaga anqaziraiu. Oru2anih i stvarani6narastania tereta raspodleli u odnosima tim redenoiravnomiernoi Nas' i u- meduliudskim BiH n6 smiiu se-zanemariti. SrnatraoFrdine. rata na sva podrudi€i itd. u zavisti na kakoseto reflektuje sredinama,' zanima dakafo. za u zastite vise mo da ieveddoslovriieme kvalitetan Stabcivilne na zastite nasojopCini' Opdinski civilne strukturu je or- naprebak na pol i ti organ: zovania dos- naviataupozoravao nadleZne nismo odito Ponaioriie. ie da ios Kao ! orobrane i zaStltg, da cielokuone rle5enja konkietna voiske.Popuna oanei oredlaqao tioli nivb bperativire zivota na diieiu slof,odne ali, o'anizaciie trend neoo=volini zai:stavi, Posliedica 5e ovdi karakier. ielinicaimalokalni To neCe bit do ili osimv'erbdlne riodrSke, sadanije B osne i ' H ercegovtne. kao i mncgii teret ie neravnomierni ratana rubnim i smo, moqudeukoliko-se ovaj. Ubijedeni je rezultata. podrudiima opdine.T-o. bilovidliivih bentralnim ne zaus- drudiproblemi, uodi iriie5i. ovog problema qotovonestankom rezultiralo leolnlca da bi rj-esenje [/-olamopomodi i'ubnirnpcclrudjima podiudjima. tavilo rie saho er6ziiuiedinicaCZ' u zaStite qranidnim civilne i 'at nego i MrkotiCu nego koristiloi sarhimOru2anim ne samo zdto sto ie to nasOru2anih Mllianovcima, U Kalo5evidu, kvalileti Cemo time donriniieti lica snaoama. snage Oru2ane se-u sl. mobiliziraiu snaga.i snaqa i oduvahiucivilneza5tiiekojaje, odrediOru2anih i bolesninesposob- M-edutim, od55ivi5egbdina, neophOdna, 6emo se,-ipak daliese, u zoni svoieodgovornosti' slozTt ni. St4ba CZ Op6inskog Komandant poblovima i popune, mobilizacii6 i barie se Pitamo da li to ikomekoristi, Pa BRATIC Dragutin Sekretarijata bili trebao posao iakobiito Zar snagama? smo mi veC Oru2anim
Medu prvimaJelahie bio svjedokomda slidnosprema,ave6 videno se i namaheSto u Re pu blici Hr v at s k oj. Tiiek om r ujna 91.oodine kroz Jelah prolaze konvoji one voiSke.Strah se uselio u cijelo bi6e iitella Jeiaha.Samo pojedincikojimaie jod mrena bila na o6ima,a u uiima se duo samo 5um o ce an a, p os t r oiav ali bi s e uz c es t u aplaudirajudi i odobravajudi 'misiiu' rata bivSeJN armade. Jo5 se qradani nisu uspieli ni strestiod prvog 5oki, a ve6 su podeli stizati i .prvi bozivi za rczeNu sposobnim mu5karcima, h posebno rezervriimoficirima te vojske' Dd moliu bn i m uiev i nis u s e dali iz manipJlirati. Masovno vradalu zadulene za SMB'uniformeizmiSliaiu6i to sto i jedan razloq. U stvari, oni su znali zaSto'Samo poiedinci ostali su vjerni onoj armadi. jela5kimbatalbahas nisu sa braniteljima, ionom Armije Bosne i Hercegovine'Nisu bni daleko:' ili Salju granate na Jelah ili kao da sloboda niiemosve ovo poCmatlaju D6movinestiie'sama. Cekati prikliudakna stranu braniteljadok oni nama ovu.jedinu grudu zemlje brane, sramotno je i ispod liudskoo dostoianstva. ' Podeino ne3ta2enjekako organizacije civilne vlasti u ratnim uvi€timatako i orn iza ciie ob r ane br z o s e u J elahu prevazilazilo, u nekim segmentimaiSlo dak i daleko brie od Op6ine. Tijek dogadaja traiio ie hitno presiroiavanje i stavljanje ukupnih dobari u svihu obrane. Medu prvima do m oljubi J elaha, Pot odana, Vukova, Rosulja i Jevadiiia staju u obranu opdine i Republike BiH. lako tada orgbnizirani u'postrojbama TO-e i HVO'o

li malai mltite? @ $hvaiano civilne

Zato, zaboga, Euvaise narodel GRANATE- ier ispalluiu ;e t:ilatii i bradati kad im se 6efne. METKA -ima ga sYako' Cek i 'rai komlija , na kojeg se nikada i ni u Eemu nlsmo mogti aslonltl. AVIONA-oni biiu svim i svaiit,t Niihove razorne 'lnmade" teike su i po pala tone, a nikad nisi siguftn kad 6e Pasti' IJIJDI -nisu svi liudi ' liitdi, iei da jesu ne bi ubijali, tak i diiete koie pije vodu na seoskoj Eesmi. Zato - euvai se narode! f{,B.

BRANITEL'IMA U POS.'ETI

Usora. zaiednidkisu na Kri2u,Vrelima, jelaiki bataKominu,Kilo5eviiu i dr.Danas liun ArrhiieBiH u kome su, kako kaiu u i iaooviedhiStvu Muslimanii Hrvati, no spiemhi za obranu i njih Sto se tide nema od o'pasnosti probola detnika. Kaie zapoviddnik bataliuna:'Hodiai Erco npr.razlidite 'su vjere i riacije,ali , evo, neka ih netko po k u i a r azd v o j i t i . Oni su do te mjere sigurni j e d a n u drugoga da bi i i i v o t e lrtvovali, ali ne bi jedan drugog ostavili u bilo kakvoj gpasnosti'. Sta na ovo do d a t i ? Samo, primjer je ovo za poticaj ne samo za na5e i u na5em kraju nego i diljemBiH. Kad je u pit a n j u s u radnja bata-

liuna Jelahasa postroibamaHVO-eUsora, istiduda je sukdvi redomu zapbvjedrii5zuu obrane i od zajednidke ladna potrebama Svakodnevna.ie neprijatelja. zajednidkog u medusobna koordinacr-la zalednlclllm podrSke. Na5a do djejstvima one logisti6ke ui6zanost mote biti-primjer'icivilnojvlasti kako treba u ovim uvjetima raditi.l zaista, i visokom moralu branitelja. zahvaljuju6i u komese sretnociopttnjuju zapovi-edniSfuu ml'adoit i iskustvo,jelaSki batallun svoju domovinsku obavezu odraduje iasno. uspjeSno. kakoto i treba-vojnidki lako le u ovom nametnutomnam raiu vojniks od crviia. veoma te5ko razdvojiti pogotcvo u na5im uvjetimakad je.braltte'i prvu smjenuu rovu,a drugtl na nilvl.2314, se doima da civiina vlast, ona sa vrna nije piramide one u mjesnojzaieonici, do iscrpjela sve ljudske, materiji,lttei ctganizacijske moguinostlu opskibibtanit:'' po5tenr ci ih, ali i njihovih obitelji.Ni,ie boraca .jelaikog bataijuna,ili biic h,r'e d r u o e b o s i r o'braniti e k i va ti d a l r :,;+ i b 'J , o d c,er ' i jesenlsi.:ti Krii spre-man rrr', i Radilisu oni voinidke poljocrle obaviti. poslove, raciide i u buduce.no l:onai'i; ih je vrijeme da pozvati "zec-divizijt:" se vre:', i su L o n i i m u c n i i d o m ai r . ti n c z en si ;ud r '2 n : i pruiiti ve6u potporu br:r;riteij,tt,e i 'odmah,bez odlaganial
i . ' en h-ei |{ ]

5. oktobar/ltstopad
19.9.Znak vazduine opasnosti 10,55, u avion i bo rbe no n e dieluiu, od iut r a dj^elovanje neprijateljqke'artiljerije, .PAM-q, FAr-a I snalperapo uuama,a u toKu noci nepriiate li p roSiru ie s v oia dieis t v a oo Mravi6ima, AlibegoVcima, lt4atu2i6ima, 0i. Planjama,Piljuiiiima. Ranjenadva borca i teclan ctvtl. ' 2o.9. Ponovo zradna uzbuna odmah u jutarnjimdasovima,.nadlijetanje grr;pe ve6e avrona, ne dteluiu,ponovose tuku Siie att iz svih vrsta nabru2ahia. Popodne tuku iz VBR-a i rudnih bacada. Do'no6i vatra se pro5iruje po s v im liniiam a odbrane,nepriiateli koristizapaliiveqranate izazivaiufipioiare.'Ranjenihpoginf lih nije i brlo. na _ 41.?. U toku dana,cniqg.dana op$tinu resanl pato Je preKo nttJaduproiektila. Jedan od naiteiih dana od ooietk'a rata. Poku5aji pieiadiiskoq proSoia. ali bez 'aviiaciia uspjehA. 1-1 ,30 irepriiaieliskir 'bombarduie' djeluje po Karadaglijaina, i mit raljira . Og romn e m at er iialne St et e. Poiari u reion-lma artilieriiskod dielovania. Ranjeno l2boraca itri'ciiila. 22. 9. Ve6je treii dan kako detnidka artilje,rija podrudjuOpitine. Untuie. po_cijelom aK rs no , tz u ob ola I les lt c a, uz - s t alne pokuSaje.pjgSadijskog propgjg, Zestoke p,esaoue, DorDe ogromntgubtctneprijatelja. Na naSojstrani:dva pripadnikaOSsu poginula,24 ranienai dva civila. 23.9.(SRJugoslaviia, Srbiiai CrnaGora, izbadena org. UN).Artiljeriiska iz kanonada nastavliase i dalie. Tuku neselektivno oo ciieloi ieritoriii Ob5tine. Aviiaciia tri orjta nadliie6e iiednomdieluiepoliniiama na5ih branitelia,kasetnirirborirbam'ai mitralje^zom. jedno dijete, Jedan,poginuli.borac,. rb Doraca ranleno tectan I ctvll. 24.9. Aan2iva detnika u rejonu Crnog vrhEE6 nastavlja. bez uspleha.Vei peii ali dan Armija RBiH odbija napbde nanose6i ogromne gubitke neprijatelju.Zralna uzMUHAMED (HASE) HUJDUR

r9gr.

buna u 10,00;12,25;12,55: 13,30i 15,00. Artiljerija tude civilneobjekteneselektivno ogromne meterijalneStete.Jedan civil poginuo,jedan.ranjen a sedam boraca , ArmrleHEtH ranleno.

p! Ofanzivaza spaianigTesliia i Ozrena preko Crnog vrha i N.Sehera nasse tavlja. Borci armiie BB|H i HVO Usora uspjeSnoodolijeva.ju svim napadima.Od svih diestava-kao borac ie i2qubioiivot. iedan 13 ih r-anjgno, i dva civila. ,. ?4.Cetnici i dalje pokuiavaju probiti ilnueoooranena urnom vrnu,alt sve ostaie na pokuSaiu. Tukuii sve liniie odbran'e. pokLSavald oslabitifront premaTesliiu. ali bez uspjel'ra gubitke. Ne i..uz.oqrorhne pomaze nr avilac[a Kota u tol(u dana u nekolikoputan-adliiede naSuopStinu bori benodjelujg. poginula, 21 Cetiri'borcasu a ranjen,a JosI ledan ctvtt. Je Ve6je osmi dan kako.lraje detnidka .27.9. ofanziva.Artilieriiatude iz viSe pravaca : avijacijau vi5e n-avrata nadlijede'Op5tinu i povremenodieluie po liniiAmaodbrane. Popodneie av-iiaciia tukla industriisku zonu baiaju6i izv. k-rmdde napalm-birmbe. i 16 pripadnika.ARB|Hje ranjeno,jedan civil a ooqlnuo. lrt rantena. ' 28.9. Poslijev6likih gubiiakau protekloj ofanzivi, ovajdan karakteriSe zati5ie pov: uz r em enu v at r u p o r u b n i m p o a l r u d l i m a OpStine. Svietloshi sionalisu i'dalieooiava u Te5nju.Ekipa za uiiStavanjeNUS-a'vrlo aktivna. 29. 9. Rela t i v n o m i r a n d a n p o s l i i e nepiilEtellskogkraha na Crnoni vrhi.r.

!!!. Avijacija neprijatetjskau sedam navralaiznad nasegpodrudja,od toga dva pur oJetule boroeno,Jednomsnaznomitraa. l!rr"a, drwi ,put raketom vazduh-zemlja IUCe retonHaduse. U p b p o d n e v n i m s a t i m a r e i o n Si i a agresor narodito granatira, preko 20 granata (tenkovi, haubice) i nei desetine tromblonskih mina.Provokbciie toku nodi u n a r u b n i m p o d r u d i i m a O r i S t i n e .S ti o l i precirUpisanie vi kend-detn ici, neoriiate'liskihsnaqaigomilary-e oruijair Sirem ri:jonir urnog vrna.

press-cenra, oou,,i:rlii6ih

FS
F

Sinak,

| --,

sinak!...

USORR W usT
HRVATSKOG VI.|ECAOBRANE
NA LINIJI
Rijedglavnogurednika Ve6 pet mieseci traje izravna agresiia na Usoru. Bjesni rat svom Zestinom na naSim prostorima. lJredniiko viie1e B'iltena HVO USORA pratilo je, bilieiilo i informiralo yas o naiznadainiiim dogadajimakod nas. Pwi puta izviiestili smo yas,Stovaniiitatelji,na nai em h rvats m j eziku. ko Pravili smo Bilten u uvjetima bez struje, nedostatka goriva, papira, a uz sve te nedate nag teritorii neprestanoje zasipan granatama, teikim haubicama i bombardiran zrakoplovima.Jodsmo zdravii Na poticaj vas 6itatelia, a 'itavi. zbog potrebe de56eg i potpunijeg infon mirania Sirejavnosti, HVO USORA prerasteu list HVO USORA. tistUSORA vedie u vaiim rukama i u novomie ruhu. Svjesni smo da 6e nas i dalje pratiti iste pote'ko'e u pripremi lista, no zbog vas i nas ostanimo i dalie skupa: branimo na{u USORU, pruiimo potporu listu USOFAkako svofimpilozimatako i

:::::::i,:i:i:::,'::::i::::::::,.::'::::i.';':i,::':::::i:'::t:::iitii:ii:i

da saznam ne5to viSe o Muhamedu Hujduru. prvoj Zrtvi rata na teianiskoi opstini. ypqtjo_lam s9 u Komandu op5tinskbg StatiaARMIJE RB|H- Te5anj. S njima ie od iutia do sutra provodio prve ratne dane, boravio na prvim borbenim liniiama i realiz o v a o z a d a t k e k o i i su se o d n o lili n a s pre6. a v a n j ep r o d o r a n ep r ija te lja n a n a iu teritoriiuNediellkoprida:"Do tog kobnog dana nepre+ tano ie bio sa mnom na zadacima. Zvaosam oa: sinaklBioie posebnodrag i mio mladii. Cinilo-mi se da svoiu mladaladku enerqiiu iedino moZe obuzdati radom i akciiom. lGda'sam 6uo za niegovu smrt, nikako nisam mooao sebi doii. Mlad, samo 24 godine, komunikativan.bio ie veliki potenciial.Takvi se nikada ne zaboravliaiLi!,' Esmir o ll4uhameduqovori: "Bito ie drivo zadovolistvo raditi s nlim. Znao bi s,loiim poialicama i upadicama-razveseliti svu ekibu. Toq dana smo oostavlialimine u Omaniskoi. CeStobi pri kraiu zadatka govorio da post€ivim6 pa iovu da detnikaosviietli, da idemo klopati. To je bila posljednia poieznd mina koiu ie postavio. Nesmotrenost. brzina ili neispraina mina? Ne znam ... Ne moou oa zaboraviii!" j.ednomgrije5e. Malije bio Mato govgri :nMi-neri prava rala. utnt mt se da le botovao kada ie bio na iednom miestu nista ne rade6i.Akciia i'ebila ono na sto ie energijutro5io i 5to mu ie fri6inlavalo zadovoliswo. Neko mora biti i prvi, to ie. ipak, zadesilo mladida koii ni po Semu niie zasluZiotako rano smrt. No, na nama niie da presuduiemo nego da :rastavimoput kolim [e i on krenuo. Ne zaboravliam too mladog-velikog6ovleka!" Treieg maja u Omaniskoj na svom borbenom zadatku,postavliajuii posljednjupoteznu minu, da.nepr"atelj ne prode, poginuo,je, od mine, Muhamed(Hase)Huidur i2 Piliuzrca. Rezervni potporubnik. rod-en 1968. oodine. svoi iivot ie ugradio u temelje Bosndi Herceoovtne. _ lrt:tgngd je prva Zrtva ovog rata na op5tini Te5anl.TRN ia ie zaboravlia' ,.r"U,"

Srovarur ilrRreulr

Pored menedesno, iza, ispred, lijevo, tu, gdjekaodjecaigrasmo goli, iii se jednaza drugom ginugranate. :ii!:ii (Cinimi se ip;ak OivoUir ..?1 O, zemljo, zemljo, kakolijlemnate..? prigrlio Ni dragoj nisam se 6vr56e Ni slu5ao tebe. k'o podamnom drSCeS k'otrudna mlada dekajud svate. A tu, iznad mene, granate, od mrtve k'o nevjestin vijenac, nasalipacvate..? STRIKAN

Y

destitamoosnivadu izdavadu na namleti I odlucl,UredniSwu trudu I i na uspiehu, ListunaseUsore dobro pero ldug vllek. a R edakc{l a TR N -a

TESANJSKE RATNE NOVINE

5. oktobar/tistopad

1992.

ENVER dOmrOVrc

DERIEIEUU AI.E!
OsedlajnajbrZeg ata, najoStriju sabljuopa5i, s majkom halalise brzo i kreni,Derzelezu Ale! Pra5inu otresisa ruha, podignikosu, i dupavu s odijuumrlihdavno, pa hitro izja5iiz groba u borbuza opstanak Bosne! U d2ennetu mirujviSe, ne akosi muminijunak, majdine gledajsuze, ne ako si ponosniBoSnjak. S nebeskih modrihvisina kad snesu melediamo te groba, do tvogazapu5tenog nekat te ve6osedlan deka. Potegni buzdovan sablju, i pa jurni kroz praSnjavu Bosnu igledaj,i borise,Ale! Nekte ne zadude gladni, jadni i bosi poniZeni, Bo5njaciu izlizanjaram zapregnuti, kadaih spazi5. Nekte ne zadudi, Ale, Stone6e5dar5ijena6i, ni kulebegovske, hane, nitoplehamame, niZene .t zaru,il feredZi crnoj. Nekte ne zadudikada u dZamijimjestodlemaata pronadeS konje i ovce: to naroduotetimalje kog Sejtanu dajuu danak. Tisamo razmahuj sabljom sa i jaSikrozzamrluBosnu, nekate odaj bar vidi i u tebi naslutispas. Kad prvate opazistraZa i upita:Sta ovdjetraliS, ne udriga tim buzdovanom, negomu ponizno reci: na - Na rad se javljam, prugu... Kads tvogavilenogkonja htjedne skinutidronjo, te da uzjaSe namjesto tebe, ti stisnijunadkizube, pa sja5i- i nastavi pjeSke ... Kaddu5manin zai56e sablju, buzdovan s prsati toke, i i zlatnisahat,i saruk, pa daki kosusa glavepodajmu, podajmu,Ale, pa nastavi kruZiti Bosnom... pozovu Kadte na meeting i brkeda obrije5reknu, otidiiobrij se,Ale. I plje5di, du5manin kad stane o nekojlagatti sredi, i nemojnikomere6i da time bori5se hrabro, hrabrije negosa sabljom, za novu,za sretniju Bosnu. Kadkao Sugavi prosjak u dlennetse materi vratiS, recijoj: Ne strahuj, majko, za svogasina,junaka... Vedisu, vedii jadi Derzelezi danasBo5njaci, i hrabrije danasse bore, jer 2ivei prkosevragu ljube6 mu lukavoskute, dok smrtmu opakuslute...

Rodio se 2T,svibnja 1913.godine u Budimpe5ti, Otac mu'jebio indlstrijalac Vejsil-beg Colakovid, matillona(kasa ni j e: Fati ma-Zehra),i zda nak st ar e plemiCke Mednyanszky. madarske loze U mladostipi5e lirikuna madarskom. jeziku. Od bosanskom i njemaCkom 1939.intenzivno prozu,a pi5e objavljuje i autobiografsko djelo Knjiga majci u kojem istieesvoje antifasistidko opredjeljenje i opisuje suvremenadetnidka, ustaSka i okupatorska zvjerstva nad nafodom. 1944. objavljujesvoje najboljei najpoznatije djelo,romanLegenda o Ali-paii, za koie dobiia naoradu je Maticehrvatske. Ovaj romariuvr5Ten u 25 naj bol j i h dj el a mus lim anske knj i 2evnostiX X . stol j eda . Pot puno nevin,Colakovid biva u Zagrebu1945. godine nekolikoputa uhiden.I poslije je pi5e rata u nemilosti; intenzivno, ne ali objavljujeosim prijevodapo periodici; za zivol zaraduje davanjeminstrukcija iz matematike, fizike,latinskog, povijesti. Zajedno suprugom sa pripregna Stellom niz radio-emisija povijestiglazbe.Zivi iz gotovoanonimno.Umire1976.godine od posljedica srdanogudara. U Zaorebuie 1990.qodineobiavlien piesnidke obiman-izbor CotafoViCeve lz ostavStine,1991. takoder Zagrebu, a i, u zbika pripovjedaka lokljani. U rukopi su stoj e broj na C olakovideva dj el a: romani , knj i ge pri povjedaka, poezi j a, esej i , drame, pri jevodi.Za je 2ivota pjesama objavio knjige Zo[ana C suke, a posl i j e smrti ti s kana je i nj egova_antoto!i j a madarske lir ike. Bogata Colakovidevaostavstinadeka publiciranjeizu6avanje. i PresmaDerzalezu Ale napisanaje 1950., pa alinijeobjavljivana ni 1990. u lzabranim pjesmama. Za5to - bit de jasno svakomu ko ju prodita.Koliko zl?mol u nasem listu ova se pjesma po otrjelodanjuje prvi put, A. B.

U izdanju Ratnog predsjedniStva o p 6 i ne TeS anjnedavno j e i zi 5l a audio-kazetasa stihovima i ulomcirya proznih tekstova M. Dizdara, E.Colakovida, Meiliie, Sidrana. A. W. Sh a kespearea, . C . 6ati da,' M. trl Selimovida E. Ki5evida i koje govore A m i r B ukvi d, ql umac H N K i z Zagreba i dramski pisac, i Enes pjesnik glumac. KiSeviC, i

NATNE NOVINE

5. oktobar/llstopad

rgg2.

galerist, Muzealac, znansWenik ...

jednog grije5nogpjesnika) (Pokajanje Mom pobriS. Bakamovidu Gospodg evo na sedidu ti padam, Pred vjednom tvojom klanjam se dobrotom I molttve ti u stihove skladam, Prose6 - "Oh, daj ml smisao za ljepotom' Gospode evo na sedldutl padam.

U periodu izmedu svjetska u dasopisa"Nada".Kada je, naimg, dva rata Bosnii Hercegovini djelovalisu prestala brojni "Nada" izlaziti, njezinarhiv cio poslenici su, predatje Zemaljskom kulturni znanstveni i koji muzeJu, u ara potom, ra2li6itih iz razloga, poratnom hivu se nalazio u veliki broj umjetnioki vremenu ostali sjeni: u Mnogo je koji slikaStoih je "Nada" ih reproduciiala na povudi unutarnji su se morali u egzlli svojim stranicama cijelo vriieme prestati djelovati javnojsceni, pos- izla2enja na a (1895-1902). Slike su bite smrtzaus- specijalnonarudivane ,'Nadu,,, za a znaf, la bijah nevin popttt rose toje i oni sto ih je prerana li tavilau usponu stvaraladkom i zrenju. radilisu ih najvrsniji onodobniumjett poput liera u prolje6u runom; je osvjetljavanje nici. Konadno, je Zaplata u jednoine Al [udl, med ilto pod jezikom nose, Dug na5egvremena njihova Po,qrunry pronasao arhiv,pa je broj taj Otrov ml dadoie u bokalu pjanom, ovih lidnostii vrednovanje znadaja je destou mnogodemu-slika Galerije koji Zemaljskog muzejasd Mada sam blo nevin poput rose. pionirski na$urepubliku. za Jedanod oko 150uvedan 435.On i Mazalid na je onihkojima posvedenatek neznatna, vodilisu Galeriju ikakvenaknade bez I tada s tvoga skrenuo sam ptrta jeste i prof. od osnutka do 1941. pozornost sporadidna pa godine. KonI zatrtao kroz pustoi i tamu RudolfZaplala. Devedeseta obljetnica tinuitetdjelovanja muzejske Galerije strast mi razum okova I sputa, 4h, je prilika da se,barem Sturo, predstavlja u Umjetnidka gaterija BiH Da ropski dvorl njenu crnu plamu - rodenja osnovnimnaznakama, prisjetimo ](ojaje osnovana1948.i preuzela ja sam zabasao puta. sve I s tvoga lidnosti kojaje meduratnom kulturom njezine slike. 2ivotu BosneHercegovine i davalasvoj Pored velike zasluge mu,dakle, koja Vjeru I nadu iz srca izgubih, prinosna raznim Zivii intenzivni pol- pripadaza postojanjemuzejskei I moju fiubav pomrdo je grijeh potom galerije, je Umjetnidke Jrma. Zaptatina Postadoh sarhod osorl i grubl, (u Rudolf Zaplata matidnoj stoji: neosporna knjizi va2nost u kontinuiranom i Savldeal mu s;toje vinski mijeh, RudolfAlojzija zaplara) rodenje u desetgodiSniem pritoga objavljivanju iz Ah, svoju v|eru I nadu izgubih!.. godineod oca An- prirodnih Te5nju 9.2.1901. znanostii novijepovijesti po tuna, zanimanju i majke Bosne i Hercegovine. za ovaj vid "kancelista', I I slavih Bakha kao sveto bi6e, lde,rodene Szabo, Ovaje porodica Zaplatine u pored njegova aktivnosti, Veneri pete jezikom sam lizo TeSanjdoselilaiz Vudje Vesi kod znanslvenogafiniteta i zavidne Vlastftim zubom ja sam svoje 2i6e je LjutomeraSloveniji. u Rudolf osnov- naobrazenosti, ponajvalnijimomenat po komad kao zvijer grizo, Komad nu i srednjunaobrazbu stekaou jestepronalazak arhiva, i "Nadina" kao Slaveci Bakha ko boiansko bi6,e. Sarajevu, prirodneje znanosti polo2aj a sekretara Zemaljskog muzeja. gdje studirao Zagrebu Beogradu je U arhivu naime, slikeprona5ao u je, i uz i Sva6ljl prezir pratio Je mene, godine 1925. diplomirao. 1926, Od do veliki broj valnih povijesnih dokuOd s/ene moje druzl ml bJe/ahu je godine 1929. sluZbovao kaosuplent menatakoje je strudnoobradeneobf sye rne 6lste klonule se iene... (pomo6ni predavad) Prvojmu5koj jelodanio periodici, i Muzejmu je na u a Vaj, te5ko mi le bllo siromahu, gimnaziji Sarajevu, u nakondegaje pruZao mogudnost dospije br<ijda do Jer $udskl prezir pratio je mene. presao Zemaljski u muzejkaosekretar nihvrjednih i izvora osnovukojihsu na godine. je nastajali njegovi historiografski djelovco 1941. do Potom Ja sada bjetlm pod okrilJe tvoie obnaSao du2nostdirektora je DrZavne tekstovi. Zaplata pratioi arheoloska I tvog Kur'ana, tvoje vjeine rieli, tisl(are Sarajevu, do preranesmrti iskopavanjau Bosni, i o tome u sve Gospode, grljehe odrijeii moje koja je nastupila 29.1 .1942. od izvje5tavao, 1 najde56e sarajevskom u I bolesnu mi duiu izlileii posljedica tifusa. "Jugoslavenskom listu";objavioje i TaJa se sklantam pod okrifetvo]e. Kao sekretar Zemaljskog muzeja jedanbrojpriloga prirodnih iz znanosti, ,,Ribe je Rudolf Zaplata saDokom Mazalidem medu kojimasu najvredniji Gospode, razum prosvijetli mi bio glavnirealizator m-uzejske Galerije Sarajeva okoline"(sa Zdiavkom i sada slika (28.12.1930.). Zeledi obogatiti Talerom) i "Ptice Sarajeva i okoline. obI dal mi snagq daj mi volju jaku, je zaplata tragaoza arhivom javljeni u "GlasnikuZemaljskog Demone sye 5fo moie da sav- galeriju, r_n.uzeja"; znadajne dvije bibliografije lada.... ("lnhaltsverzeichnisder WisNektvola milostsvtletti mi u mraku, senschaftlichen Mitteilungen Bosaus Gospode, razum prosvljetll mi nienund der Hercegovina" i "Pregled sadl sadr2aja Glasnika Zdmatjskog muZeja god. (tRaspirl moje stare vJere plamen, .u pgrajevuod 1889-1937, XLIX)", niz drugihaktuelnih-napisb. te veati ml ljubav t ave stare dare, Pored"Jugoslavenskog i ,'Glaslista" Datresnem iaiom o ledeni kamen nikaZemaljskog je muzeja" suradivao I nohom zgrebemVenerine i.are posti","Jutarnjem u_"Vedernjoj listri", O rasplrl mi stare vjere plamen!... "GlasnikuEtnografskogmuzeja,' (Beograd), sacra',,,,Jutru., "Croatia Gospodg evo na sedldu tl padam, Beharu", "Novom "Napretku',,,,Politici,,, I kajem grilehe pred tvojom "Gajretu", "Narodu", Jugos"Glasniku dobrotom lovenskogprofesorskogdruStla", I molttvu tl u stihove skladam, "svijesti", "Hrvatskoj smotri",,,vrbaskim Prose6:'Ah, dal mi smlsao za novinama", glasniku,,, "ZadruZnom ljepotom!'"Franjevadkom vijesniku', Njegova etc. Gospode, evo na sedidu ti bibliografija broji oko 250 j€idihica padam!... (neobjavljena, uradioju je autorovog (1e13.) tel(sta). Amtr BRKA

Uz devedesetu oblietnicu rodenfa i pedesetu smrtl

TESANJSKE RATNE NovINE

5. ofrtobar/listopad

agg'.

H'STORIJAT

JEDNE

PLJAEXE

politikau BiHu XXstoliecu Agrarna
U predratnombosanskohercegovadkom jedna od vruiih tema bila je i parlamentu d en acion alizac ija z em lji5njih pos jeda oduzetih seljakau perioduod 1945.do od obe6ava da 6e zakonskimputem dobiti 1953.godine,pitanjekojeje potencirano zemlju, kojusu ti istive6 nasilno od a zaposjeli. fa5istidkeSDS, dijim rjeSavanjem nas- Ubzo poslije,27. lebruara1919. godine, su to jali ispu niti jedno od pr ediz bor nih doni j e t e s u " P r e d h o d n e o d r e d b e z a obe6anja. tom politidki U pripremu te5komtrenutku za agrarne reforme" kojima a) rasse: BiH ovo pitanjebiloje sekundarno, 6e u kidaju,gdje postoje,uz "pla6anje ali od5tete", perspektivi nove bh. drZave morati naii feudalni odnosi; ekspropiSu, naknadu, b) uz svoje mjesto da bi se konadno rijeiilo na svi velikiposjedi, velikiSumski a kompleksi pravedannadin. Agrarni problem se javlja prelaze u vlasniStvo driave, takoder "uz kao hronidnikompleks i u prvoj i u drugoj naknadu" tadaSnjim vlasnicima. Ju go sla viji, i m ada s u ga oba r eiim a Kada se reformapodelaprovoditi,u BiH smatralarijeSenim, je ostao kao teSko je zatedeno on porodica oko 113.000 seljadkih j driavi. bremebosanskohercegovadko u kmetskom,a oko 55.000 porodica u Kad a re tros pek t iv no pogledam o, u begludkim agr. odnosima. Koriste6i stanje socijalistidkoj Jugoslaviji,nakon drugog anarhije,kmetovi su joS prije dono5enja svjetsko g ra t a, pr is t upilo s e odm ah pomenutih"Predhodnih odredbi" prestali rje5avanju seljadkogpitanja, U okvirima izvr5avati obavezei zauzimati zemliu. tada5nje politike, a na osnovu "Zakona o Gotovocinidnozvudi da se beogradski agrarnoj reformi" iz avgusta 1945. i maja reZim "Uredbom o {inansijskoj likvidaciji pristupilo nacionalizaciJi 1953. se agrarnog g. odnosau BiH"1921. obavezno zemljeod veleposjednika, banaka,crkvi, zemljorad- is pla t i t i biv6im zemljovlasnicima nikai drugih,dimeje stuoren zemljiSni fond 255.000.000 dinara, polovinu gotovom ito u

i niene posliedice
n a 6 i p o s e h a r a m a b i v S i h b e g o vski h je porodicako.je ova besprimjerna pljadka dovelana prosjadki 5tap. Agrarnu reiormu BiH,kojaje zakljudena u "Zakonomo likvidacijiagr.ref."1931 9., . p r o m a t r a j m o k a o s e g m e nt g l o b a l n e velikosrpskepolitike koja teii realizaciji plana prodora na zapad u duhu -Nadertanija". Sredstuaza ostvarenjetog plana n i s u s e b i r a l a , p a s e v e 6 p o m e n u to m otimadinomdo5lo do "gruntovnotadnih" 66% srpskezemlje u BiH, a u nesrpskim k r a j e v i m a t a j s e p l a n o stva r u j e jedinogpouzdanog kolonizacijom elementa re2imu srpskog. Takose samou Vojvodini (Juina Ugarska) 1992.kolonizira do 20.000 porodica, na Kosovui Makedoniji srpskih a porodica novih13.000 Sta loi na kraju redi'ljedino moida jo5 d i t a o c u p o n u d i t i o v a j t a b e la r n i p r e g l e d vjerske strukture stanovniStva BiH koji bi .podacima egzaktnim trebao posluZiti kao protivsuludihidejao podjeliove argurnent diave:
Muslim. 1879
Saraievo

Pravosl. Katol. 1910 1879 1910 1829 1910
8450 576 1893 3026
674 698

14444 18460 3442 4474 6421 2750
6588

17224 2725

Travni k B. Luka Mostar

t455
1066 1 366

3694
4518

4307

Jasmin MANDZUKIC

od oko 1.800.000 zemlje, ostavljaju6i ha u privatnom vlasniStvu maksimalno - 15 ha 10 obradive povr5ine.Po uzoru na sovjetsku kolektivizaciju, zemlja je podijeljenja poljop rivre dn im dobr im a, z em ljor adnidk im zadrugama i bezzemljadima. Apsolutnoje sigurno da se ovom reformomi5lo u krajnost, da su brojni seljaci, ali i vjerske institucije (poput vakufa u BiH), drastidno oStedeni, je ta driava vodila istu politiku ali prema svima, bezobzira naciju, na odnosno kon fesiju.Da k le, ov a r ef or m a je im ala ideoloSki karakter, razlikuod predhodne za 931 karak0 919-1 .) kojaje imala nacionalni ter i druge ciljeve.U novoformiranoj drlavi SHS (1918.) izvjesnim na dijelovima njenog teritorija, u BiH, Makedonijii Sandiaku, ito zatedenisu feudalni druSveno-ekonomski odnosi, Dalmaciji u kolonatski, uVojvodini a i Slavonijikapitalistidki veloposjednidki sistem. Bilo je razumljivoda ie vladaju6i krugovi u Beogradu pristupiti ukidanju feudalnihodnosa,jer su to nalagalii viSi politidkiinteresi. Ve66. januara1919. godine regentAleksa nd ar d on osi pr oglas k ojim s eljac im a

novcu, a polovinu u obveznicima 4% sa godiSnje kamate u roku od 50 godina. je Naialost, stuarnost bila drugadija,ier za bitisanjedriave Srba, Hrvata i Slovenaca, odno s n o J u g o s l a v i j e , p r e m a b i v 5 i m zemljovlasnicima finasijske obavezenikad nisuispunjene. Tek 5tose pitanjekmetskih seliita rijeSilo, ovako- na hajdudki nadin, dimeje 566.000 ha zemljepre5loiz muslimanskog uglavu nom pravoslavnovlasni5tuo,vjestadki se nametnulo pitanjebegludkih zamlji5ta. Kako je trebalozadovoljitinezasiteapetitemjesnih interesenata, dobrovoljaca 1. svj. rata iz i kolonista, blagoslovreiimskihpolitidkih uz s t r an a k a ( R a d i k a l n ei D e m o k r a t s k e ) , u SkupStinije 1928. g. proguran "Zakon o beglu d k i m z e m l j i 5 t i m au B i H ' k o j i m s e omogu6uje legalna otimadina novih400 hiljada h a z e m l j e o d M u s l i m a n a , S t o j e nezabiljeienou novijojhistoriji. Kao i proSli put., vlada se obvezalada plati oditetu u iz nos u o d 5 0 0 m i l i o n a d i n a r a , p l u s 5 0 miliona oduzete za 5ume. Kolikoje vlada drZalado svojeobavezesvjedode brojne obveznice kole se mogu

doiekao,ct; ni devetnmltu
Y.}Od prvih dana okupacijeTesliia od strane ekstremista zabranjene SDS,ratnimdjestvima ozbi l j no su bi l a zahvai ena s el a OraS i DZemilid-Planje. I upravoiz ovih selakretale su u svijet prve pride o zlodinimaSto ih i danas dini agresorska vojska. lz OraS-Planja nas do ie dopyl4vrlo brzo i priia o pogibiii AMIRA KADUSICA,prve Zrtvebezumnoo rata u ovom selu.A on, Ahir, 6ak,nije dodekaio proslavi da ni svoj 19-ti rotlendan, ler ga le reski rafal agresosrkog vojnika u reionu Vrtada pokosio, ne doanoliv5i da ovaj divni dje6ko zapodetu mladostodZivi,kao niz generacija priie niega. Sa Amirom su oti5lii svi nedosaniani snovi o ljepoti Zivota koieg ie prakti6nopo6injao. Ugasiose i tihi plami6aktek zapo6eteliubavi sa vr5njakinlomiz istog sela. Domovina ga zvala, i on joj se predao sav! LAKA MU CRNA ZEMLJA, i hvala mu za trenutke radostisto ih je svolimbliZnjim nama i danvao. R.B.

t{ijetffi

t;S/rN.rSKE ITATNE NOVINE

5. oktobar/listopad

1992.

LIST )SNU

ZA SLOBODNU I HETICEGOVINU

lz:
elLAHozc Ou$nru Akademik ttiT ERViEW:

br.2 str. 8-9

Ovai 6e rat islsovati
Bosne, da o To ljutogvo2de delik. je prirodan druge odluduju sudbini u proces, itad je svepodelo. Ovoje, dakle, proces, Sto6eprirodan kao tog b u buduc n o s t i, it i p re t v a ra n je nastavakl kontinuiteta. granice, LJILJAN:Vratimo se ratu u granica tehni6ke u etnidkih Kao Bosnii Hercegovini. i mnogo alito je daljaperspektiva. u Sto se tide Muslimana bivSoj puta do sada medu narodnisu to Jugoslaviji, je bio svijetkoji je, laktori na sebe preuzeli odredenihpitanja na tako da k a Z e m," le p r5 a o "T o rjeSavanje . koje traje od ovim prostorima.lz bosanskog njihovo"leprSanje", zajednica Prvogsvjetskograta,sastojise u ugla, medunarodna u tomeda su bilistavljeni politidke d je lu je s p o ro i n e p re v i S e da prilike, sistem, odnose koji im zaint eresirana zaStitiBosnu u u K ak o He rc e g o v in u . se nikako nisubilidopu5talida os- i Ondaje doSao obja5njavate ovakav odnos lonenasvojenoge. fizidkom koia Zapada prema ideologiie sudarkomunistidke koja istrebljivanjuMuslimanakoje i religiju nacije nijepriznavala je uzela ime. religijsko To je veliki Srbi provodeve6dule wijeme? znatida tu Morate Dr. BilandZi6: paradoks. su moram re6ida nakon postojedvije politike.S jedne E,sada, je Drugog svjetskograta u Bosni strane,Bosna i Hercegovina Jo5 Srbi,ito izrazito. do preko no6i od straneAmerike dominirali nacije, bi godine 80o/o da milicije uvedena Ujedinjene u oko 1989-1990. Bosnakao drZava. Jer, Ne5to bolji se za5titila Srba. biloje u rukama ie oaa polo2aj na Zapad jednustrategiju ima saniranMuslimanaodnosu u bio raduna ... Austrija je BiH bila sjajno Hrvate. mostarskom Balkana. Vodite da Na Partijskom ja cijelog i godine, dosadbilo desetak rjedenje, uop6eje tragedijaStose Savjetovanju 1965. Cvijetin je na Balkanu guber- ratova.i da oni Zele oduvatiove raspala.Jer, da nije bilo raspada Mijatovi6,tada5nje vrijeme u mi i Austro-Ugarske, bismo izmedu natori apsolutni drZave,Srbijusvesti vladarBiH,duv5i novostuorene granice, tendencijom sa drra rata moZda spasili Evropu od podatke tomeSta radilo pos- nate njene u se o je odvajanja Kosova. drugestrane, S katastrofe.Nestalaje, dakle, tam- lijeratnoj doslovno Jugoslaviji, je na Zapaduima ne mdo onih koji pon-dri6..,3 izniedu Rusije i rekao: re6ida moram "Kao Srbin, godina bilo teSko smatraju bi stuaranje nekevrste da Njemaike, u kojima je do5lo do ovih dvadeset bitno drZave Evropi u Muslimani su muslimanske oobjeCe krvolodnih ideologija- izdrlatii biti Hrvat". je se,datako poremetilo i Koliko i faSizma komunizma, katastrofa odnose svijetu. u malo ka2em, bili"Slepali" godine su u pravu? se oni veZunatenTu bila neizbjeZna Ne moZemo sada uz Srbe, se 1965-1966. ali pitanje. dencijufundamentalizma, 6inna govoriti, bi biio kad bi bilo,alija postavilo 5to muslimansko i sam ubijeden da je ovaj sukob u Naime,Muslimani postalireal- je n ic u d a mu s lima n s kmo d e l su je popri5te jednog lrana,ili lraka,nije kombivSoj JuEoslaviji prvenstveno nost, Bosna postajala a zbr:g Bosne i l''lercegovinei sukobaizmeduSrbijei Hrvatske. patibilan evropskimmodelima. s Kosova, i bili Dakle,tu je ta dvostrukapolitika Togasu iTito i KardeljBakari6 neke o to i su koja ne6edozvolitistvaranje duboko svjesni, savjetovali ve6 rl kontel.stu teze da je jugos- bosanskim re kojabibiladZamahirija, rukovodiocima sene drZave da jedandrugadiji ii:veristuopi'cpalo,ja sam bio sv' daju. Bio sam prisutankad je 6etraZiti to bude da jednom do5li do eakari6 kao Srbi iestan da su lt4usiimani Brki6u, Poz- modeldrZave, npr.Turska. rekao Muskao nacija. dercu Mikuli6u: dajte vama igraju tu kartu. na ZeieoptuZiti toga da su se oblikovali da i "Ne Ne 6isto islamske Ono 5to je sad norro,tc ie da ce ta vladaju, budite samostalni. dajte limaneza stuaranje biti se ni B eo g ra d un i Z a g re b u . " dr2ave, ta im kartanijejaka. svijest muslisranska no , veca poslijeovog rata, Na.ravno, nerrnc;rerlivo nije ali Zagreb vladao, su Razgovarao:do pravile. onda,oni su I ,,.--,negoStc 1" 1'r,,u ovog rata.Ovaj se paralele iskovati, iipocl6eki6dshvatilida ne treba vi5e pu5tati kao AhmedBURIC e"7"tnjih ffif
... o';aj sukob, ovaj u2asnirat ne vodi se toliko zbog konfliktaizmedu Srbije i Hrvatske, ili zbog Srba u Hrvatskoj.Ovo je rat zbog Bosne i To Hercegovine. je prida stara sto godina, moZda i vi5e. Ta je Prida aktuelizirana uodi Berlinskog kongresa kad je Turska povladila svojejediniceiz Bosne.Ondaje to kad pitanjeponovo aktualizirano je protekuspostavila Austro-Ugarska torat nad BiH.

Muslimane

TESANJSKE NATNE NOVTNE

5. oktobar,/tistopad

a992.

RAHMETULLAHI TEAI.A RAHMETEN VASIA!

tZ PROSLOSTI MOGAKRAJA /5

NESTo o PoRIJEKLU STANovNTSTvA TESANJSKOG KRAJA
U narednih nekoliko nastavaka oisal Cu o ovoj problematicikoja je veoma S i roka i mo2e bi ti predmet neke kompletne knjige (studije). Takodjer z n a d ai no, N eki mi zami ere sto o proslosti krajane pi$em moga (naseg) hronolo5ki. Mislimda bi to bilo zamorno za eitaoce, nemamni vremena a da ta k o radi m. V ri j emej e dragocj eno, kako ono pro5lotako i ovo sada5nje pogotovo. Osjedam za potrebno da jednu dogodovstinu, preprieam bitnu, dinimi,se za ovajtrenutak. Jedanpoznatitrancuski slikar(imeza ovu priliku nije bitno)na svoju prvu izlo2buslikau P a rizu pozvao j e i svoj e ugl edni j e mj e Stanei z neke provi nci j e.Lj udi , punog srca, dosli. Kada su vidjeli u galeriji se po mnogo6emurazlikuju da od drugihuzvanika, nado5e sebi mjesto u jednomuglu galerije, ispodvelike

sugradana pri mj eti da n a jednom teZakovom opanku (na slici,naravno) nema pertle. Sretanzbog dinjenice da je dovjektako detaljno pogledao sliku, 'lmajstof'ga javno pohvali.Osokoljen pohval om, 6ovj ek pode dalji, svoj komentar slici.Slikarga potap5apo o ramenui reee:"Ne daljeod opanaka". Eto, toliko o tom slikarui njegovim sugradani ma.A sada o pr edm et u pisanja. (ATTFA) sAMrR RAMtc Podrudjeop5tineTe$anjprostirese na 223 kilometra kvadratna nizinskog, Piiu6i kahvu ispred kuie oca/tifa, u biago brdovitogzemlji5ta srednjom sa Jelahu je poginuo Samir Bami6. Cetnidka nadmorskom visinom 300metara, od a granata ie ovom dvadesetsestogodisnjaku najvedom 680 metara. jednom od do U uskratila pravo na Zivot. pisanja ranijih naveosam od kad je na S pravomse za Samirau Jelahugovorilo d a l e u k r u g u p r o g r e sivn e m la d o sti ponavliati. ovom tlu bivstvovanie. NeCu bosanskohercegova6kih buduiih dana. Za ovaj broj na6eg'"Trn-a" havest'Cu Bio je zaposlen u Njemadkoj. Slu5ajuii samo rezultate distu statistiku.od tri viiesti i razgovarajuii sa svojima o stanju u Bosnii Hercegovini, tutlininijemogaonaii popisa stanovnistva.Revnosna i ozu duSevnimir. Nakon razmiSljanja, kada se u bi l j na pop isa. Nedu njemu nesto naglo prelomilo, odludio ie komentarisati. krenuti za Bosnu i tamo sa svoiima duvatitlo za budurji mir du5e svoje. Kuplo je kompler P rvi popis je iz nu ratnu spremu i po dolasku se odmah 1879.godine kadaje prijavio u 6etu koja je branila KriZi Bosnu i na podruejudana$nje Hercegovinu. oosti ne bilo 11. 340 V a l l d a p o str u ci ( za vr 5 io te h n id ko gratlevinsku i I stepen arhitekture) vi6an stanovnika. Evo kako s t v a r a n i u , n i j e m o g a o d r u g a d ile n e g o se ko izjasnio: udestvovati u stvaraniu slobodne n e ' He r ce g o vr i sasvim - Muslimana 8.'197 q r u g 1 , 6 j i 9 B osn e i nego oosadasnre- Hrvata 1.855 Samirjb volio ljude.Znam to, jer sam mu 1.288 - Srba jer ilidni prijateljbio. Ljudisu volleliSamira, popis koji Slijede6i je volio s njima pridatii ozbiljnoi Saliti se. navodim je iz 1981 . Posebnose volio druZitii ne znam Stasve niie volio ... godi ne ka da je na Kada sam mu bio na dZenazi,njegov ovom prostoruZivjelo babo Atif, grletli me, rekao je: 43.692 2itelja, i evo Pogledao sam "Nemavi5emoga Samira". u odi starca. Bile su pune suza. Njegova kakosu se tada iziasdetirisina,sadatri Ziva,pripadnici Aimije su ni l i : RBiH. 30.645 - Muslimana Znam da bi Samiru bilo krivo ako ne bih - Hrvata 8.545 napisaoda ie oti5aoAllahu na istinu i da ie bio vlernik(bio jedan od najboliihpolaznika 3. 152 - Srba vierske pouke u Jelahu). 56 - Crnogoraca Zbog toga, Samire, tvoja raja, koja ne je motivbio Rekaseoska slike,na kojoj z - Makedonaca zaboravlia raiu, Zeli rahmet tvojoj du5i. idila, a u prvom planu iedan teZak. 5 F.HRVIC - Slovenaca Slikarje, poslije otvaranjaizloZbe,po Papcima iemo stati ukraj. Tebe radi i - Albanaca 2 na5e Bosne i Herceoovine. galeriji traZiosvoje sugradane. Zalelio I - ltalijana je bio poprida. ih se. Da ih vidi i Susret 5 - Madara srdadan,priiateliski: onda ieddn od l - Niiemaca 5 - Roma 66 IZ MEHINEMAGAZE - R umuna 3 t - Slovaka 1 - Turaka - Ukrajinaca 2 Moida 6e neki poslije ditanla ovoga dlanka cigarete, je vrlo popularnacijena. Sto - ostalih 2 re6i: "Ma kakvi Miljanovdanii njihova igranka, to Cjenovnikje isti za sve, nema Mujo obzira rri : neopredijeljenih je nemogu6eu ovim uslovima, iz bezblednos- prema svom komandilu voda, a ni prema koman73 Sto nih razloga, sto zbog nedostatkaelekrike". pase klati", - nepoznatih diru 6ete. kaie simpati6ni 157 Mujo, "Plati, Mogu<!e, sigurno je moguie, ako ne vjerujetezbog koga su i prisutnemnoge od ovih dama. - Jugoslovena 939 doalite u Sakaliie u Doniim Miljanovcima.U Ne, nisu tu prisutne samo dame ima tu i Tredipopisje iz 1991.godinekad je d u b o k o u k o p a n o j M e h in o j m a g a zi, sva ko g branilaca, i starijih iena koje su poieljele da na ovom prostoruevidentirano 48.390 detvrtka i ponedielika naveder, uz romantidnu p o ig raj u kol o, da se nasmi j u novokomprigusenu svietlost sviieia, uz gitaru, harmoniku Zivihljudskihbida.Evo opet kako su se ponovanim Nihadovim tekstovima. i bubnieve, vrlo uspje5nose izvodi 6ak i audicija Ka Zu da su i m dosadi l a skl oni S ta i tada izjasnili: amatera pjevada.Tu su Nerko harmonikas,zatim sva kovedernj e l j u5r5i dbekukuruza. K ad j e - Muslimana 34.938 Nihad gitarista koji ne Zeli pustiti avaz, da bi svi komandaimalasvu pojavu na dnevnomredu, iz 8.952 - Hrvata dobro duli, a, Bogami,tu le i bubnjar Samir koli bezbjednosnih razlogasu sprije6ili okupljanje, ali po nekoliko puta za jednu zabavu slu5aopomene - Srba 3.078 kad su na lice mjesta do5li (mladi neoienjeni gazdarice Smajile da malo lakse udara, jer se, komandir 6ete i njegov bezbjedniak), nisu imali - Jugoslovena 1.038 kako to ona kaZe:"Plajhoduju ti bubnjevi", a i srca da ih ometaju nego su im se 6ak i pridru2ili. 384 - ostalih djeca joj ne mogu zaspati do dugo u noi. Rekao sam da nedu komentarisati. MoZdasve i jeste zabava u nevrijeme,ali ako Jedino da skrenempaZnjuna dinjenSretnicikojimasmlenane pada u ponedleljak branioci nemaju drugog nadinada provedu duge i detvrtaknave6ermogu slobodno, ali na svoj rizik septembarske noii, onda nek ih provode u icu da je u ovom rasponuizmedutri i bez naoruZanja,opustiti se u dfu5tvu djevojaka Mehinol magazi, uz djevojke i Nihadovu muziku popisabroistanovnika viseneoo udetkoie su ios uviiek ostale privrZene domu i bez plej-beka. Voiostrudeh. istom podrudjf. O razNa domovini. Jedina prepreka da se prisustvuie voju naseljai porjeklu- migracijama ovom spektakluie Muio koii pored vrata magazA svi smo mi sigurni da 6e vrlo bzo doii stanovni5tva idudi out, nih, sa kapom u rici, naplaiuie ulaz u magazu. vrijemeda zabavane bude, n.Eji"JXr"," Ulaz ko5ta iednu, a kad ie audicija dak dvije nastavlja se Rifat KANTIC

ZABAIrAI''

NErrRIJEME

ANJSKE

NATNE

NOVTNE

5. oktobar/llstopad

r.992.

Z E N IC A N IMA

KAPU

DOLJE

ZRACI SVJETLOSTI KROZ OBL^A,KEI'IMA
Zenica se u vrijeme domovinskog rata bas pokazalau pravom svjetlu.A, sa svim is k r en da b u d e m , n i s a m previ5ebio odu5evljenovim gradom . Smetali su mi njegovi prljavi krovovi, dima izagadenarijeka Bosna. kolutovi Uz to, Bog mi tamo nikoganijedao-ni od rodbine.Nisam se, dak, u mladosti sti g a o ni da z agle d a m u k a k v u me, A Zenieanku. nekoje, i ne pitajudi put za Sarajevojednostavnoizmjestio iz grada,tako da smo se Zenicai ja vidjeli,i po praviluostajeli ce5tosretali, na distanci.Tako jednu, dviie, pet, pa 20 ivi5e godina. I da nije bilo rata (dabogdaga nikad blokadesvih ne bilo) i komunikacijske vrsta, Zenica i ZeniCani opet bi mi bili daleko. Ovako, desi se ne2eljenirat. grad opkoli$e"Sumski razMoj prelijepi bojnici", prekidose nam uobicajene puteve i onemogudi5e veze ljudima iz drugih mjesta,a meni se ukaza put u Zenicu. lstina, u tom gradu Zivjeli su rneni neki poznati ljudi. Njih nisam tra2io. Uputio sam se ondje gdje bi svaki novinar- medu svoje.A moji su bili u RAD IO - Z E NI CI . Prvi kontakt ostvario sam sa direki toricom Medinom Delibasid toncem Pruoq dana veC Salihom Hamzidem. sarn bio"na ti sa Bogoljubomllidem, Zlatom Sehid, Jovom Dragidevidem, Se fo m t ehnik e M i rs a d o m D i z darevidem,KosavkomPetrovid...Vrlo lgora, brzo sticao sam nove prijatelje: Aidu, Nevenku, Indiru, Dijanu, lvicu, Se n a d a i n esto kasni j e pri sti gl og Adamira. Vrlo srdadnosretaosam se i te sa Azrom i Rud2ijom, Lucom. Posradijai uz redstvomtehnikezeniekog. lidno angaZovanjeuposlenih, podeo sam slatiu svijetistinuo na5emgradu. K re n u l a s u i prva gostovanj a u programu Radio-Zenice. Spojili smo z a j e d n i d k i neke poki dane veze, dovodili mnoqe Te5niakeiz Zenice u prostorove kICe. I pomagaliim. Niko od 35 uposlenihnijednom rijeejunije p ri g o v o ri o na moj u komotnost. Naprotiv, sticaosam dojam da sam za niih sve manje kolega iz tamo nekog m j e s ta , v e 6 da sam j ednostavno njihov. I ulazio sam komotno u studio sa kolegom ili bez njega,i odgovaraona ljudskeupite,dijeliosavjetei uputstva, ... informisao O broju prilogakoje sam posredstvom zenidkog studija proslijedio Radiju Bosne i Hercegovinesada razmi5liam. Znam da ih ie bilo puno i da sd mi u njihovoj redlizaciji pomagale drugezeniCk kolege. e Z e n i C k i Radi o kumovao i e tek priiatqljstvu TRN-a teSanjskog zaCetgm i NASE RlJECl. Saradnjaove dvije tek je krenula,a novinskeredakcije kolegeiz TRN-apunesu hvaleza ono Sto z a n j i h di ni ponaj pri j eR usmi ra T e rz i d ,te k ol ege i z B H M agenci j e: Zeljko,Faruk,25rko,Zlatan,Gbrdana, Tanja,Neso...Upravo pomazuda oni sve ono izredeno RadijuBiH,Radiona Radio-Zenici, BiH,ZETEL-u, ry Te5anj, ostanezapisanocrno na bijelo.

Neki 6e se, moZda,i pitatiza3toi pomaZu zbog 6egato Zenidani nama Te5njacima. menedileme, tu, Kod bar nema.Znam da to rade sto su prije svegasvi izvrsni ljudikojijoSod prije znaju. je .nevolja, onda Sto su i Sta a

. Sttuirl
fFilif'f,firil,,:.:JX

ipffinFiililils l$iii:::iitrJltiiiii$itt
::i:Isfft!iSIi:
ZCnlBefill

tlfit:Stbi

I Te5njaci ponosni su ljudi. Ho6e za li sve udinjeno znatijednogdanada se Vjerovatno, MeneSto se oduZe? da. lide - mnogo sam dobio - nove prijatelje, saznanjeda u ovom ratu i nisambio sam.Na menesu, to znam sigurno,mislilekol_ege RADIOiz zElNrcEruaSp i RrJECr. Ramiz BRKIC

VIA MIL'ANOVCI SREBRENICA

JahaEi apokalipse
Ovo je Hamletovsko'to be, or not to be", luda Jorik. lli sam ia anahroni6na lli krajanema- il'krai je blizu? Dave naSudiecu, Truju rra5umladost, Sramote nasu pamet, Krdme nase Zivote... Zvadu krvave zalogaje saturnske Opravliaju krvave sanduke crnim ma.ikama, Okrvavi5e Zagorie, Kralinu. Bosnu - jahadi apokalipse... I nile ovo knjiSki"kervavi KrleZinsan", Nije ovo nostalgidnoserpsko'tamo daleko"... Ovo je i Liban,i lrak, i Golgota... Lokve zoruSanekrvi. Odvratn-e crne muhe. lznakaiena tielesa, Razruiena stanista.,. Do5li nekakvi "idindi i birindi". Do5li grobari i skakavci, majko... Zaito smo topovska hrana? ZaStosmo kurbani? Zasto na naiim u nama devet pedata? Za5to smo u mi5jim rupama? Je li ljudski glavu u piiesak? Jesmo li bai uviiek "na gubitku"? lmamo svoje Molohe, Mi imamo svoie Arese. lmamo svoje Eriniie, svoie Sardanapale ... ali Glasaimo za razum iiivot, za mladost i llubav, za kom5ije i oNorena vrata, za liude plemenite i maslinovu grandicu, za paudinu na topovskim 2driietima, za lastino gniiezdo pod krovom, za pcelu I mrava, za miran san... Glasalmo za pun stomakl lli iemo oti6i dovraga,.. Jer ovo ie biti il' ne biti. ll'kraja nema - il'krtaj ie blizu? lli su ovo crni jahadi apokalipse?! Sefket HAD2|EFENDI6

"Zar je bitno gdie se branimo, bitno ie da se borimo i da svoiim aktivnostima doprinesemo slamanjunepriiatelja', Kaie jedanod trojicevrilednihmomakakoii su da oriie nekoliko mieseci stiqli u Milianovce. bi bdinan pristupili u redov-eArmii6 BiH. Naime, patriota ove mlade hoiu da se zna za trojicu driave, koji su, bez imalo predrasuda, i sa neiscronim moralom ukliudili se u redove u kojima su svojim doprinosom uspjeli ohrabriti mnoge M i l j a n o v d a n e . S v o jim isku stvo m i strpljivosiu uspieli su organizovati izvidadko " diverzaniskoodieljenje koje funkcioni5ekao Svajcarski sat. Dakle. ho<iuda se duie za Beou. Tifaqu i Bahrudina, tiojicu Srebreni6ana koji iu iz Frvabke krenuli u rodnu Srebrenicuda stanu na branik domov i n e i d a p r e n e s u svo ie isku stvo , pokupljenou ratu u Hrvatskoj,na'mlade i neiskusne branitelje nase domovine. Na putu do Srebrenice na5li su se u Miljanovcima,u periodu l(ada je kod nas bilo najteZe, kada se za iednu puSkunudilo pravo bogatswot kada se o vidnim borcimamoqlo samo mastati. Bego i Tifi, dva brata, su bez razmi5lianiasebe

TROJICA VETICEXSTVENIH

ponudili i sve sto su nosiliu borbenimrandevima na raspolaganieovda5njem kriznom stabu. Kad priliku da porazgovaram sa sam tih dana imao i troiicom neustraSivih odvaZnihBosnoliubaca. imio sam doiam da su Sarlataniili "nekakvi elementi".kako to naSnarod kaie. Malo smo intenzivniiepo6eli da se druZimo u tom groznom iunu 1992. koleg Miljanov6ani nikad zaboraviti neie, po6eo sam zapravo da ih shvatam.Spoznaosam dasu bra6abili pripadnici HVO-anepunih osam mieseci, dok ie Bahro bio pripadnikHOS-a,dakle - vrlo iskusnimomci. S hamjerom da stignu na dobileni godi5nli odmor, uputrltsu se u ranlenu bosnu, goorsnll lm le malo potraiao, ali oni ne mare za tim. Posto ie u to vrijeme bilo posramotno otidi iz Millanovaca odvainol osobi, rileSilisu da ostanu kod nas i s nama istraiu do kraia. Hvala im na svesrdnoi pomodi kojir su njih tioiica pruZili uplaSenim.Mill lanovcanrma,nvata lm na morarnol poorscr Kola ie za mnoge oci nas bila u to vrijeme neophodna. Hvala im na smirivanlusituaciie koiu su vrlo uspjesno svojim ostankom postigli. Esad AHMIC

tp lli

ilxlA-

I ruU.
r{.! f6 :m{6t
I J! 5a6RO. r {l^rc! w

,l:

1i

rr5ax.rsrE

RATNE NoYTNE

5. oktobar/l i stopad

499r,.

PismobivSemdrugu
jer ovo pismonemasmisla, ga Ti MoZda ali nikadane6e5proditati, ono nije niStau usporedbi sa onim 5to osje6am dok Ti pi5em,a poku5at6e ublaiiti tupi osjeiaj 5to Ti prije nisam rekla u lice da si me pre5aoi okrenulaTi lecla,moZda bi to onda neSto Sada... znadilo. Na podetku te pitam ho6e li mi tvoji bradatisunarodnjacidopustitida ostarim? Da gledam svoju djecu, radim svoj posao, gradimkudu,volimiivot, ispunjen svakoditugom i onim sadaslatnevnimradostima za5tokafa nije prokuhala kim nerviranjima: za ima li dovoljno joS ponekog, na vrijeme, na koga je red da se kod njega popije? se ...Sve vi5ebojimda mu to ne6edozvoliti, jer, dok ovo piSem,'tvoji" gadajumoj grad, mahalu,ku6u, gadaju,"moj" druie, nade koje je bilo maloje reii lijepo. djetinstvo Nisamjedina koja bi mogla da ti pi5e, raje,raje biloko od naSe mogaobito udiniti i, kojusi lagao,pa napustio evo,sadaieli5 da ubija5. Kaiu ljudi da se ona prava postajusamo prijateljstva zaboravljaju, ne jadai dublja. Takoje bilo i sa nama,nekad i djecadruZiti bi u Salireklikakoie se naSa mo6i re6i: "Na5i su starci iSli zajedno u 5 ko lu". Smijalismo se kako nas ne6emo6ipre6i. lzmiSljajuiihiljadu i jedan razlog za5to dvica iz matematikei otkud toliko broj pravneopravdanihdasova. ZavrSavajudi Nastavnikme ne danje teatralnorijedima:" ne me voli,razrednica smisliti moZe". Ne sje6amse da nas je iko od na5ih na sta vn ika ud io da ubijam o, k oljem o, pljadkamo palimo,a, eto,Ti se sadabaviS i tim uZasnimradnjama.Ako te nisu udili njima u 5koli,jesi li ih upoznao kada bi preko raspustaoti6aokod bake u Stanare, od kojesi znao doniietidivne kolade.Nema vi5e kolada iz Stanara.SaljeSmi poklone iivote kojiodnose kalibra 155mm, poklone ruSegrad za na5ihdrugova fivojih bivSih), kojeg si rekao da Zivjet' bez njega ne moie5. toliko NemaTe u Teinju ve6 pet mjeseci, si si izdrZao bez darSije. Zamijenio darSijsku krvljunevinih kaldrmu cestupoprskanu za ljudi. M o g u m i s l i t i k a k o T i o d i s j a j e mnogojadenegoonda Zivotinjskim sjajem, kada si pridao kako granate pada.juno Sje6amse da smo se onda Dubrovniku. . Bio je septembar1991 skoro posvadali. godine, gorio ie Dubrovnik, meni su bili iz Ti ispitnirokovi. si bio na odsustvu "one" vojske, nisam htjela izgubitidruga zbog i tamo nekepolitike, Ti si se sloiio da nas nije brigaza tamo nekima. 1992.godine,gadai Sadaje septembar da opetjedan starigrad.lzgleda probudena u u destrukcija tebi traZizadovoljstvo nekoi qradiniili sahalkuli. zapalienoi 'Cujem,'tiTesticu koljei si, tudei, ubijaS, ljude. Kako smijeSoduzetiiivot dovjeku, priberise, na svijetuod ljudi niko nema pravonato,davnoprijei meneiTebe,neko ie - za to odreden. j M or a m z a v r 6 i t i p i s m o , u s k l o n i S t u e Jednananapoluglasskorocijelikomdiluk, i no udi i moliAllahada nassaduva sakloni, se u jednomuglu igrase remi.Zna5,cljeca za dZeparac ne viSene igrajuklikera, troSe ovih slidice nindia-kornjada, danaskupljaju gelere, igrajuse nekeratneigre. A ia?Pi5em pismo nekom ko me lagao. Lagao d a j e dr ug. Z o v u me da budem u det v r t a r em iju , n e k o pjevapjesmu: TES A N J GRADE,STA TI PAPCI RADE! E moj bivii druZe,ba5,si
PdPd^:

ZABILJEZITI RATJE, TBEBA

Biosamna prvoi liniii borbenoi
Petije mjesecda su ljudi pod kiiom kur5umai granataiz oruclasvih vrstai kalibara. su i ljudi To i z rovova sa prue l i ni i e, ml adi brani oc i s v og zavilaia i svoje nedjeljivedomovine, Republike 8ifl. Mladost je to Kaloseviia koja odolileva nai 6etni 6koi ezdi . i i vrstb obrana na prvoi l i ni j i K al o6ev i ri a Putesiia nile nikad popustilani milimetra,mego je svaki dan dvriia i sve broinija. Sa mladim 'braniocima To tJruiims6dva mieseca. Kalo5eviia su divni momci, a kada je u pitanjuodbrana - s njima nema 5ale. Dok sam s niima u dru5tvu osiecam da sam niihov vrsniak- Poznanstvos njiha mnogo mi je ina6ilo. Liiepoje vidjetikako su svi kao jedan. momci ozbilinog shvatanjai pona5anja.Nerieiu pwog voda je Eso Mervi6, skroman,posten i odvazan.Sami su ga izabrali Za za svog starje5inu. vtijemekoje qam sa niima, pri6alose o svemu,da je prva linijaZivotili smrt. Ponudiosam da poclems njima na tu prvu borbenu liniju, da okusim Zivot branilaca u rovu, i odakle se motri neprijateli kako se vode okr5aji s njim. Rekosemi: potfi s nama ako te niie strah. Odqovorio sam im da moiaglavamanje vrijediod jdbio utana'6en i'po5ao njihove.Dogovo'r bilo"koie sam s nj i ma. K ada sam se na5ao na dogovorenom mjestu, udinllo mi se da su se pri j atno i znerradi l i .E i l o j e S al e u koloni, sve do braniocima znanog mjesta,gdie su najednomsvi za5uti el i . a nai bl i Zi me S apatom i-rpozoravao je blizu detniikaliniia. d'a S vi su me pogl eci aliis prs tom na sam ustimapokazali ti5inu.Shvatio za da je czbiljnast/at i osjetiosam kod svih.brigu za rnene.Tada sam viCioi niihovu spretnost,lako i bezbjedno prebacivanjeu vei pcznatim pravci ma. Tada sam vi d i o rani j e nasl u6enu ozbi l j nos t s v ak og brani oca. Gl edao sam i uZi v ao u niihovojspretnosti. Do5aosam i ja na red, a ipak i poredtruda nisam uspio kao oni. Pro5ao izvestionakosDretno sam sve rovove u k oj i ma j e prvi vod. Upoznalisu me rasporeden sa svi m m<;gui nosti m a6etni 6k og odbrane. nadada,a i sigurnosne ali Ne mogu vanr sve ispridati, ja i sam sada i zadovoljniji sigurniji.Bio sam na prvoj borbenojliniji.

AIma ELEZOVTC

PO D SJE CA NJA

Lw sAMtzrrnAv
To znamo: svaki grad se po necemu prepoznaje, pamti. Bei - Prater, Istanbul- Kapali-iar{ija, London po magli, Moskva - Lenjinovmauzolej... E, Telanj, ima jednu ulicu kojoj nije lijepo ime, ali, ita je - tu ie: S e r a v a. Juie rano idem niz tu Seravui sustignem dobro znanog i uievnog komiiju koji je poslije ONOG rata imao podosta nezgoda i odrapio ietiri-pet godina u reitu, to iest zavoru. - Poranio,komiija? On, ni be. Suti. Ja joi glasnije,moida nije iuo. Okrenu se, pa ie: --Staima, jesi I' dobro u ovo ratno nevriieme? Sta iu drugo: ZIV SAM I ZD4AV! Ja kad se komiija razgoropadi: - Nikadviie tako! Jesi I' 6uo? Gledam ga "bijelo", a on nastavi: - Ja sam pedeset h godina bio na Golom otoku, zadiabe,... Poslije dvije-tri hefte ispitivanja i "drugarskog" ubjedivanja, dado{e nam po iednu dopisnicu, da se javimo svojim najrodenijim,ali: napisatisamo adresu,tome i tome, a s leda samo to ito ti reie: ZIV SAMlZDqAV. E, pa, zato si me naljutio! Znaii: ponekad ne valja biti NlTl ZM NlTl zDBAv! Sm.TERZlc

TESANJSKE RATNE NOVTNE

5. oktobar/listopad

rgg2.

Autobos je grabio pra5njavim makadamskim putem od Novog Travnika prema Prozoru,ka Splitu i Zagrebu. Covleku koji le stajao iznad mene, kome je ve6 dokundisalosunce i praSina, ponudio sam miesto da sjedne. Prihvatio ie odmah, bez pogovora. Ja sam ustao i narednih desetak sati proveo stoleii. "Platio bih ti pitie , ali nemampara",redesrameZljivo smo izlazili dok na nekom parkinguradi zastolana putu.. "Ja sam iz Velike Jasenice kod Bosanske Krupe.Jedno ve6e dotlo5e u Gorice,gdle sam se tad nalazio, moje komdije, dojuderainli drugovi i rezervnimilicionari,Drago Jele6,Jovo Lidkovii, Zarko Bundavasa kokardamai uhaosi5emene. Sabita,Rediepa i Teufika.Ja gledam,ne mogu da vlerujem.lstovarise nas u Lusci Palanci,gdje smo i prenoiili i prve r, ttine dobili, jer, kako rek o 5 e ,m i s m o A l i j i n i Sp iju n i",p r i6 a o m i je . "Odatle su nas prebacili u OS "Petar Ko6ii" u BosanskuKrupu.Tu smo radilitedkefizidkeposlove (ra56i5iavaliruSevine,kopali...). Dobijali smo po lednu Snitukruha i litarvode na petoricu. S dolaskomnoii dolazilesu i prve batine, maltretiranja. Kada su se rezervisti srpski vraiali sa rati6ta, ulazilisu u Skolu,po nekolikonas iarodiliu hodnikeiz udionica itukli pesnicama,bokserima,palicama, cokulama, kundacima...Tjerali su nas da tu6emo jedan drugoga. Kasnijesu dolazili, govoreii: Ne znate vi to raditi. To se radi ovako ... Tada bi neko od nas nesretnika dobio grdne batine. Dok su nas t uk li , u k l i u d i v a l i s u m u ziku , ili poia ; a v a l i a k o j e ve ti b ila ukljudena',govorio je moj saputnik,tiho,kao da se prisjeiazlodjela svojihdrugara. "Odatlesu nas, gladne Zedne,i iz m o r e n e , p r e b a c i l i u lo g o r u Drvaru. Sjeiam se scene kada su nas transportovali. BedZepnije mogao uii u kamion,jer je bio na izmaku snaga. Ja sam mu pokuiao pomoii. Jebem ti majku usta5ku, ne dirai ga, nek crkne govnojedno,6uo sam nebijiljuti glas i istogtrena osjetiojak bol u sljepoodnici, stomaku... Kadasu kretali, ja sam leiao na cesti. Svezali su me i 6trafaliza kamionom oko 150 metara". Progutaoje pljuvadku,oborio pogled i nastavio:

Daite puotili,rnrobili,,,Sansu }|ene babu
ilDavidurt
"U Dr va r smo do5l i u sumrak i bi l i smo smie6teni u kameni6ku Skolu. U 6koli se ved nalazilooko 80 ljudi iz ol(13line BosanskogPetrovjednog ca. Tre6egdana nas postroiiSeu dvoriSte, iza drugoga,sa podignutimrukama sa tri prsta. Citav dan smo prestaiali na suncu, bez vode, je, hrane ...SedamzaNoren-ika izmorenogladu, podleglood sundanice. i RedZep Ja smo ih sahgrobnicu,nedalekood Skole. raniliu zajednidku Kada smo nosili mrtve, prialemi strazari trazi 500 DEM, a zauzvrat 6e nas osloboditi. Kada sam rekao da nemam,opsovaomi je majku i poslao m e u zb o r ni cu gdj e su me i ekal a dvoj i ca zlodinaca.Stavljalisu mi glavu, grudi, noge u Sarafluk i stezali. lmao sam osjeiaj da neiu pre2ivjeti. JoS uvijek ne mogu udahnuti punim pluiima. Od kako sam otisao, 6to ka:u , u nepoznatom pravcu, babo se raspitivao gdie sam. Od nekog pohlepnogkomandanta Kudreza300DEMdobio je informaciju gdje sam isa niim le do5aojednog dana u Drvar.

Biljeli: Hajro PLANJAC

MAJKE,SUPRUGE,SESTRE I KCERI POZIVAJU:

Gospodo (dZentlmeni) posmatradi i , sudije! jertako Pozivam vas da budetesudionici, 6ete brZe shvatiti smisao neravnopravne utakmicekoja se vodi tu oko nas! Srpsko-agresorska strana ima i oruije i orude, i sama odreduje pravilaigre i tude, optuiuje, otima i prijeti,a mi moiemo samo da dekamo dodemona red. da Gospodo (dientlmeni), dozvolite da imamo pravo na iivot, iivot dostojandovjeka. Ako ne moiete shvatitikao je iivjeti bez vode,struje,distogzrakai svegaostalog5to diniiivot normalnih ljudi,mi, majkeljiljana i pupoljaka, sestre i kierke starih i iznemoglih nena i djedova,invalida, te5ko oboljelih ranjenih, i POZIVAMO VAS,GOSPODO! Doditei sa nama provedite samo jedan mjesec. Jedan miesec u na5im skloni5timai podrumima. Jedan mjesecsa na5im"nenaoruianim" Srbima(detnicima). Shvatit6ete,gospodo,zaito traiimo da skineteembargona uvoz oruija. Shvatitiete ielju da budemo ravnopavni u ovoj utakmici.Ne zaboravite,gospodo, David moZepobijediti Golijata,samo mu ne treba oteti "PRACKU"! Envera(Nurije) MESE

Cim je do5ao pred logor, srpskimilicionari su ga uhvatilii zarobili, mene pustili.Vratilisu me a u Sanski Most.Odatlesam se sa konvojem,koii je toga dna i5ao prema Travniku, prebacio na slobodnuteritorilu. Kadasam ugledaobileluzastavu sa ljiljanima, srce mi je zaigralo. Nisammislio da 6u ikada izati iztog pakla. Za ostalu svoiu rodbinuni6tane znam.lmambrati6a Splitu.Kod u njega sam krenuo", rekao mi je ovaj tridepokazuiuii modrice po ledima, setogodisniak, kao da nisamvjerovaonlegovim rije6ima.UZasno je izgledao... nije bio Srbin,kao oni... ier

Dlis:rrn

bao, krrls'avica

nAsarn

U bi j aj ui kol j ui pal e, sto ostaneu logor zakrenu, a kad treba muSkida se brane, sakrilu se za otetu Zenu. lmao sam isestru i brata do podetka ovog sramnog rata, a sad osta bez ikoga svoga sve zbog ovog rata prljavoga. Ja sam borac iskusio rata. osveti6u i sestru i brata, oj 6etni6e,crno se pi5e, ti kad me vidi5.tebe nema vi5e! Kukavicosa Jadrana plavog, 5to na moru kraded Bogu dane, 5to ne dodle5muSkida se bori5. 5to ti ku6u sada drugi brane? U Bosni6u novi dom da gradim, vedra dela, nasmiiana lica, kroz mahalu pnosno da prodem, nisam bio,nisamkukavica. U bi i aj ui kol j ui pal e, sto ostane u logor zakrenu, a kad treba muiki da se brane. sakriju se za otetu Zenu. OmeTMAHMWOVIC

Zavid,ajni
PismoTRN-u

tt.lrrb

Doboj

Porno6 Armiii
Zavidajni klub Dobol u Zagrebu osnovan je kao udruZenle graclana, na inicijativu gradana Zagreba porijeklom iz dobojskog krala. Klub je osnovan prvenstveno radi humanitarne dielatnosti okrenute nasem kraju diji su neki dij-elovi pod neprijateliskom okupacijom. Kub koordinira s v e d j e l a t n o s t i n a p r iku p lja n ju i sla n ju pomo6iprikupliene humanitarne materiiaine i od zvani6nihorganizacila: "Caritasa", "Merhameta", CrvenogkriZai drugih,odnosno od poduzeia i poleornaca. Zavidajni klub Doboj u saradnji s Crvenim kriiom i Kriznim StabomBosanskogbroda uspio je zavidan broj svojih sugradana razmjenom izvesti iz pakla Dobol. Obezbijedilismo i transport i privremeno zbriniavanie razmijenjenihljudi. Potrebnoie istadi i to da ie otkrivanie istine o postoianiu i tami konc-logora za Muslimane i Hrvate u Bosni i Hercegovini pravovremeno potaknuto od strane aktivista naieg Kluba, u smislu organizirania interview-a novinara iz zapadnihzemalja(npr. Los AngelesTimes,The Washington Post, The Toronto Star idt.) sa

svjedocima-bivSim zatodenicimau dobojskim logorima. Saradujemo i sa zagrebadkim tiskom i radio postajama. Po r e d to ga, K l ub j e organi zi rao akci i u dobrovoljnog <lavanja krvi, prikupljanjapodataka za d o d je lu materi i al ne pomo6i i zbj egl i m u 6 e n icim a iz B i H , i zdavanl e uvj erenj a i svjedodZbiza iste, a posebno se angaiovao na upudivanju apela gradanima BepublikeHrvatske inasim zemljacima u inozemstvu,te ostalim ljudima dobre volje koli mogu pomodi svojim materilalnim, nov6animi drugim sredstvima da hitno uputimo pomo6 na5emkraju prije leseniih kiSakole bi oteZaleili gotovo onemogutiileledinu komunikaciju sa slobodnim teritorijemopiine Dobol. Naia adresa:Zavi6alni klub Doboj pav.6 Zagrebadki velesaiam. tei:522 883: taD<:527 428 Nadamo se da 6emo uspostavitisaradnju. Bosna i Hercegovinase ne da! Zavi(;,aini klub Doboj Predsjednik: RuzidTomo

TESANJSKE NAfNE NOVINE

5. oktobar/listopad

rgg2.

obezbiedivati normalniii 2ivot naroda U DOLINI RIJEKE BOSNE na5e drZave. vi5epbstaie Sve iasnoda samo zajednidkom' borbcimsvih ugroZenih, obzirana nacionalnu bez pripadnost, mo2emoostvariti zivot Na dtielufrontaodbranekoieqdr2i Jasmin Krnji6, dvadesetpetogodisnji liudi 2o. jei odred ovihdanaagresor ojadao Sije porjekla, dana dostoian na kraiu viieka. Zagrebdanin na5eg ovih joS To nisu'shvatili samoriacionalisti djejstvaiz svih naoruzanja, kako bi, je stigao dobrovoljac kao natesanjsko- i ekstremisti vode koje slijepi valjda,pokazao svu svoju nemodna teslickoratiste.Kao iskusanborac vodi koristeza svoje pojedini lidneinterese, Sijadkom rati5tu. Agresorle ofanzivom (poslijevojne obavezena ratistima u kada ih iskoriste, ostaviti ih u ovom dijeluratiSta poku5ao svojim Hrvatskojproveo je godinu dana) spremni, kao izrabljeno orude na otpadnoj snaznimdjejsWima pomjeriliniie da dobroje doSaosvojimdrugarima sa deponiji. odbrane. zlatniljiljani naSeg odreda osje kojima provodio Skolske raspuste na Neznaju Ne znr oni niza Bo2iji sud nitisud prkoseci obalama Usore. Njegovi drugari, sretni narodakoji 6eka svakogzlotvora. tali su na svojim mjestima, agresoru, idokazali i poredmo6ne da 5lo je jo5 jedan ljiljanprocvjetao u je..postojao, postoji, po-stoji,pos- tehnike sud je postojao, i ivatrene modikojuje srudio na puni su hvaleza Takavza C njihovim redovima, tojade nav|leK. ndvij'ek. na$u liniju odbrane u-spiio. nije Jasmina. poDtjeo[t Njih moramosamo pobijediti Nlrn (j uer Citava liniia odbrane dvrsto ie Kada smo ga ovih septembarskih ni5ta nemo2e ih ubiieditil snatrom Zeitie i teje dana posjetilina ratistui upitalista ga i prirodneborbe Covieka Zivot i ukopanaza51i6ena, i samagresbr za ieka ia 2ivol' uvidioda su Sijanibudnii da patriotije motivisalo da, kao dobrovoljab, suZivot. zma i Zeljeza slobodomne manjka, lagodanzagrebadki 2ivot zamijeni Borciiz sastava brigade I OS BiH I u uzavrelim bosanskim ratiStem, Te5anjodludni su i -spremnida naprotiv. sada se pokazalo, ovim agresorskim djejstvima, je voinik, da je: odgovorio odgovore svakiizazov u sadielstuu dobro ukopani na i za5ti6en, Siqurnost "Prijetri tjedna,sa grupom ljudi sa ostalim diielovima BiHistr-a[u odbrane. os do j6r SVeovo govorim, naSa je kojima BiH na srcu,do5aosam da konadnog oslobodenja domovind. jedinica poginulih, broirana pomognem. se smatramBosanJa Svoju spremnost svakodnevno jenih jenijeimala i minimalan. Svakodnevne cem,iakoimamdomovnicu dZepu, dokazuju u i drzedi dvrsto svoiepolozaie i koje ima jedinicauspje5no iz tih razlogasam doSao.Meddtim, odbijajudi svaki napadna blobodnu probleme zaprepastio je veliki me brojbosanskih teritoriju, istovremeno odludni rlesavamo. a su "zlatni ljiljani" samotrazevisesluha, papaka kojisuostali Zagrebu, u drugim uzvratitivatru po teritoriiikoiu ood odgovornosti komandii uvezivania mjestima, sve sto imaju steklisu u okupacijom agresorske a dr2e srfagb. ria Bosni.Odekuju, valjda,da im detnici Visenacionalni sastavkomandii svih jedinicau zoni odgovornosti i oslobode ognjiSte.Ponekad se iedinica nasihsnaqaiasnodaie do linijilesanjskog podruTdja,Sire,i komandi opstina.Sigurno jesamlija to vediBosanac za zapitam se iba od 2nanja kakvu BiH'borimo 6e uvezivanja priznati svi bi prijestlglicilju. dana,morati onogakojiZivi Bosni, i u alitada shvatim to, jednoga Sijaekiodred je uz samu liniiu orijentisani, BiHmora da da su to papci,neljudio kojimanije ekstremno biti Jabudi6 Polja, Trbullai priVja svijet agresora vrijedno pridati. se ovozavr5i, onakvakakvuje sav civilizirani ni Kad podrudia remeno okupiranoq Sevarliia i' 6u u Zagreb,a oni 6e iz Zagreba-u priznaje podrZava. trd2i idS SatihBRK|6 i Potodana,'Sto od branilaca Bosnu.Pitamse samo kamo-6ebez ve6u odgovornost i hrabrost'u domovnice? H.P. izvrsavanju borbenih zadalaka. Mje5tani sKtcA zA PoRTRET: Sija ponosnisu na svoie HAJRUDTNHAJRO RAZIC, KOMANDIR VODA 1. branioce poruduju 6e sve datidd 1. i da BOJNE HVOUSORA sebeda njihovi predsioje6i budu dani Mi vratili kazaljke na satu (zimsko uperenisamo odbrani,da 6e obezradunanja vremena)po evropski,a detbijediti, granicama u mogudnosti, za nici navalili vratitikazaljke evropskom na porodice njihsameStobude njihove i Od podetka majaove godine, kada satu istorije. . trebalo je srpsko-crnogorska armada aaa BajroRAKMAN okupirala Doboj, HajroRazid Milo5evii svojim detnicima pribavio stavio se u odbranu svogagradai Bosnei Her- rumunskeorahe, rumunskimed i cijele pa cegovine.Do5aoje na slobodnu Rumune(pojeftinio), dobili sraiku. gdje tesanjsku aaa teritoriju, se,sa grupom Pomodbraniteljima Bosneu svakoj U okupiranom Doboju agresor svojih drugara javio u HVO Usora. , prilicidobrodo5la- a manifestuje je, sd Hajro,sa svojim vodom, koga dine poku5ao nabrzinu sprati ljagu (konc- na svaKom korakui qotovo svakoo logore)i krv neduinog naroda, dolazeim momciizDoboja, Plana Miljkovca, i na prvoj liniji odbrane,tadnijeispod u tevizijuD. Oven iS.Vens,ali se nevina dana.Mnogoje nasifitjudikoji dajU novac, materijale razne usluge,ie i put- krv i sramotane daju oprati. zloglasnog detnickoguporista druga dobra,samo da bi bosanska aaa nrKovo oroo. vojska spremnija odbranu. bila za ..PaoPanii u Njujorku, po "Moramo svakucijenuodbraniti nrjemogao pomoct. ni lglbergermu Lijep primjerdesio se ovih dana. suvsrenuBosnu i Hercegovinu od ao. Naime, vradajudi sapoloZaja se idobro podiele. agresije, Kakvi kantoni kakve i Srbo-slavija UN-a prayo ... u NIN-a iz pripadnici odradenog dana ratnika, Bosna mora biti u posioje-Cim (neidentifikovani *Monnarodi).Zao mi Tredegbataljona brigade'Armiie I granicama, slobodna. Jedvadekamo tenegrosa'- neStokao da im se omaklo. i,nalet na Republike iznenada BiH ieli" komanduza oslobodenie Doboiai aa. obilatutrpezu,dekalaih je-vruCa praga. pobut svogkudnog Inadei borci Porudio void nekimana lsi River:"Vas teletina lanietina sve sto ide uz to. i i mojih, Nurija, Esmir, Crni,Sanel, Kiko, niko.ne_smije bije'- pa isti glasali Nesebicni dq darovatelii: SafettGDUSlc Nahili, Fahir... previ5e ved duoodekaiu protiv Rezolucije (iskljudenja).Povdvije ovce, HuseihMULARTFOVTC povr-alak ku6i. Moramo 5to prije Jerovalimu, jadni ne znaju Sta se desi takoderdviie,a Adil MU|-AR|FOV|C onome kome on ovakoobe6a. krenuti. jednuovcu, Rizamiia ie nnOf td ieOno je broj Dobojlija aa. Veliki koji se nr.ye tele, darivalisu svojojvojsci. Srcein dali Zima sve bliie, a detnicimagori pod zaustavio oti5aou Zenicu, ved Taoreb, kao znak priznania braniteliima za nogama. Rijeku se nijevratio. ijo5 Pitam sejta li hrabrost riesebidriost, i HazimHad2i6 oaa oni 6ekaju? poklonio i jednukravuza voinidku je Ctni vrh u toku borbi lidioje na crveni, HoCe linampomagatiiline?" hap kuhinju. Vojska nede smije osim ine sada se bijeli (bijele zastavedetnika). biti BOSNA MORA BITI sita i obezbijedena svhki nadin. na aao Samotakva,zapravo, U Te5njunema tu5iranja(u kadi) ima ona mo2eda vrati na najbolji nadin, CvrSCim (poljevanja londi6a) 'londiranja" iz beoem.om agresora.Vojska sve za o 'o Razvojsituacije BiH ukazuie u da paq[i i vrati, budimo uz nju svi do TBN sve viSo i duie bode (b. broil, smo svebliZe konadnom osloboileniu raste uveliko,do velikog koca - trobaC; posljednjegbezrezerye. i i uspostavi odnosa koji Ce neke nabitina njega. A.K.. HE6E

ooSlr su DAPoMocNu: JASMTN KRNJIC IZZAGREBA

TESANJSKE RATNE NOVTNE

5. oktobar/listoPad

a992.

NE DAMO TRAFO
Draga Redakcijo, Ovaj sastav lelim da proditaiu svi moii druqovi koji su sada na moru i koji od su'dateklo svoiih ku6a. Volio bih i ia da sam i sam tamo. Od dvadesetoro diece iz moje zgrade ostalo ie samo devetoro.Jedva 6ekam da se svi vrate i da sa drugovimamogu da se igram, a predvede da siedimo ispred "Trafoa". ' 'Trafo' sada'viie ne zuii kao priie, ier su nam to 1etnici "napravili".Kefo, Ma$o,Jasmina, Brka, Gela, Leila, lgor, Zoka- Pusv, Nirma, Nedim, Amila, Ztaia, Emin'ai mnogi drugi koii su ofr6/l su moji drugovi i drugarice. Otiili i ostavili za sobom svoie ku 6 e i s t anov e rodake i priiatelie, drugove i djevojke. Granate ioi fijuiu pored naie zgrade i 'trafoa".A iuju se i po nodi i po danu iake eksplozije. To nas | e tn ic i gadaju. , _a DOm az e lm olv s a j.ugoslovenska volsKe. Cuiem kako bude mnobo ranjenih i mrtvih. Nadam se da 6e poslije ovog liudi | "Y-7 r' rt" biti oprezniji zbog neeksplodiranih bombi, granata i d ruqih ietni| kih podvala. f-aj eiXa Karadii1 je mislio da 6e nas se tako lako riie|liti, ali ne6e, mi smo hrabriji od niega. Mi ostajemozaiedno, a naia armiia, "Zlatniljiljani", 6e sigurno pobiieditii osloboditiEOSNU. Vrati6ese svimoji drugovi i'Trafo'6e opet veselo da zuji. ZLATNILJILJANII
o lzbjeglica iz Tesli6a: "Tjerali nas da pievamo- Ko to kaZe,ko to laie: Srbijaje m ala?! "Nije m a l a , n i j e m a l a - t r i p u t Jedan starac,nikako da zapamti ratovala". vei: "Kadje mala,kad je mala'Stoje refren, ratovala?Zbog amnezije (slabog pam6eda ali kundak, nikako nia)dobiiao detnidki ie tuko da su mu se "boljidaci"- smijali. n'uudi, r Pala granata na Krndiji dovjeku u podrum i nije eksplodirala.Covjek je otu kopaoi ostavio podrum.Sad dekaekipu spava mirno u ku6i, a za demontiranje, mu oranata u podrumu. - Nije,valjda, tolikibaksuz,.,? o Sa Zmajevca, od tesli6ke strane, u qluho doba noii na5e borce i gradaneuzTaaan iemirava prodorankrik.To teslidki (Janu) kojaj sa dryeta

i$i:iiiiiiiiii:iiiii::::::::i::i
ostalas naSestrane,a nikakoda dode u obzirza razmienu. o lmamo iri humanitarne organizacije ("Caritas", krst'),tri kriz"Crveni "Merhamet', tesli6ki, dobojski),tri na Staba (teSanjski, oruiane formacije [fO, HVO, HOS) ..., a malo hrane i diebane. Blagonama,blagonama?! o I Haso Donlagi6 se aktivirao L0'L0te5anjske lopatom! Po strainjici animatora (mus)kul(a)ture. sa o Gospodica(NN)daje neprijateljima svog balkonadimne signale.Pardon!Na svojbl slobodnoj ieritoriji rostilja jesenje pekheze, dZemove,molotovljenekoktele ...jer u kuhinjinemastruje. golu. i ZatekaoMujo Fatuna minderluku me Ona mu se pravda:'Skinuo snajperistal' Boie moj, dobro je, Sta da je tek mitral'iezac? o Zallubljenidebil iz Dobojasvakovede sokakom i pogleda na balkone 5eta petospratnice GledaRomeo iznadapoteke. svoju Juliju i glasno uzdi5e:"Ovdje ima jedna lijepa, plava,debela- za safuna!". MUZEVIR Poitovani Eitaoci, Pod ovim naslovom zaPoEiniemo biljeiiti sve 5to, na ovakav na6in, hoCete da saop5tite, kritikujete, "ubodete"... Pozivamo vas da ie56e i viie virnete u retrovizore (koliko god ih imate) I da nam dojavite tGdle oiElt srr varlr nfirrea? ne rridleli vilesti, i radio Tesli6"emisiiu 'Srpski . Sluiaju6i '

PO DMLADAK rr^Ozo"n "t'*

c.

Kad qod se spremiSda uradiSne5to, uvijekn65todrug6 mora5da uradiSprvo! aaa ... Samo onaj koji nije vrijedan da uiiva, nije kadar pregarati. (JosiPKozarac) aaa Prepuiteni sami sebi, dogadaji se odvijajusa goregna jo5 gore! aaa svakoga, da Ukolikose trudiS zadovoljiS ... nekoie biti razodaran

I ovo smo cul l : - U posljednie vrijeme de5avaiu se sve de5ie vlasUpozoravamo kradebiciklau graduTesli6u. ni ke bi ci kl a da pri l i kom ostavl i ani a sv oi i h dvoto6kaia izvrdeobavezno zakliuiavanje! TRN se pita!"A gdje vam ie gorivo frajeri... a gdle vam je 6ast i srpsko postenie ... a gdie vam ie pamet kad ni bicikl ne znate zakliu6ati. a da vam to vlast ne kaie" U drugoj vilesti "Srpskiradio'Tesliti" obiavllule: - Mnogo roditelia se interesuieza svoie sinove koii se 6asno boreii za srpstvo, sada nalaze na u liie6eniu Beoqradu. ' ObdvjeStavimo roditelie ranienih srpskih 'vitezova" koji se nalaze na liiedeniu na VMA u Beogradu da su predstavnici politidke vlasti kao i predstavnici"Srpske vojske" nedavno boravili u posjetikod ovih mladi6a. primilenlen OsimStoje premaovim mladi6ima vrhunski medicinski treman i uodena izuzetna paZnia, koli su ih posietili, 6lanovimadelegaciie, hrabii srpski 'vitezovi" su naloiili da prenesu najdraZima u rodnoi grudi da su oni dobro i zdravo. TBN zakliu6uje! Ovakve gluposti teSkoie viSe bilo odie 6uti. Mislimo da su i ove dvile dovoljne da se uv' ierimo u sve Sto ve6 znamo o propagandnol -masineriji ? ietnika. Ko li ioi ios samo nasled.a

I... POSM AT RACI ( Hm , h m !)
Mujo i Suljo, komiile prve, u rovu. lznad >ga sela. Tako ciieli dan, a betnika- nema. iz dosade, Mul6, dalekozorom, motri unpo selu Sullo,neki nam ljudi ulazeu ku6e! nema nikoga. a LaZe!, hema nikoqa. - Dai da vidim... LaZeS. Cekai,da vidim kad ie - Dai meni. Nema?...
tztcl

Nakon pola sata: - Sulio, evo ih, izlaze, pogledal! - Dai... Pa to su, Muio, posmatradi!Vidi5, bolan,da su u bilelom. Mujo uzima dalekozor. - Hm, hm!... Moi Sulio, meni se dini da mi Dosmatra6i.. A ono bi mogli bit'.. Hm,hm!...

TESANJSKE NATNE NOVINE

5. oktobar/listopad

rggz.

urnire i izvire
Uiliani, Patrioti. Bosanci i Herceqovci. Sem IlrdjlHnici,.Pgdrinjct i Posavci, svini si llne, Bregave, Cehotlne, TrebiSniice, Vrbasa, Neretve, Bosne, usore .., svt do zacrileqa,Dezrezewe_ ,'9sne, Usore ... svi crozadhiesa, bez rezerye. 6

Gore srca!

. Ne.pladite Majkoi Sesfr.o- plaiite samo radost i 5 i molite se za dan kada.6g djeca da nam se mirna naspavaiu. radost proplaEu i isru nastave. Kudreit-iahat oikuiava zailnie dekike svom '"<ffi, 'Kaiadil6u-Pani6u .... Karadtidu - Pani6u ....." uskoro zadavidu i tebe solobrade - 6elobrade - Niuioriko-Zenevslra Se i...r zavr5iena. a boiansko kut Ienoi seihari"), ati ako , Zeneva, ode i dalje i vifie.

vrlieme za no€ i nemo6. Nife'ovo Sudnii o ,SKUSEA'JE PR'L'I<A A'ASA. Ugtanite,bra6o, ustanife i udarite 2ei6e no ' lkada. Udithnite 6vaj miris ZEMIJE EOSIVE vi lunacl i vl satleranii podrume,udahniteiubor umljte se zlatnom pjehomna nlenomizvoru- i Kreizite!

vox dei! vodenica pod bosanski sitno melie. Biti su i ki5obrahe iz Londona,i ' napalm ' preko Geneve kiia fl granata, kasetni h u25u,"29', f u bezbroi I ilaka "21", "29, i ... fioblaka (od "27", Risnemoi da nam ved veillki otocl lip{ave ulijevaju u cipele. I dasezraka cipete.da se zraka nadiSem naitisem

iil1ipl1f

#,emii na kiilu,ni djemi je ambrela, ve6

safiibi[i:.-.-_

.y3r,

Geneve - vla - Teianj

Da-m! je, sanio,

Omera
I takvih

iw

tipovima D.Ovenui S. Vensu kopredsiecirffiffffiffijli# pa konferencije) davidei 6uiuSios'epo Bosn'ff€*#96€frC rqdi,.kol-iko smo krui ,suza I boli za pola sata izvjeitaja) stradanja,genocida,zlo6ina,straha... I tako Iz sala u sat,iz no6iu dan,iz mjesecau mjesec
lma li kraia ovome?! Ima! lma! lma! Mora da ima! Mi idemo do tamo - do kraia. . Ut:no krenuli. Hajmo svi.-Prije li krenemo prije 6emo , st ctAko smo patriote zove nas MAJKA BOSTVA,ako smo vjernicl vjeia nam nalaie, djeca nam avans traie, a

Fermi6a, Ramiza

ie i pobrojati, nasrtaia podivllale ki napadi. ali niz ide - nede i6i ...
oOo

septembra godina (od 1945.) savezna driava YU izlettu Ist Riiera. Tvrda kaldrma, nisu se nadali. al' moralo se. Presedan ia presedan. a! ja odoh Vrelu u pohode ... a -.. bistre Bosne ponosne.!

MAN

. Sestog aprif.a sahrallen. pjesnjk, prevg{llag i boem Musa Cazim Catid. Roden u Odiaku 12.mat1a1878. . Spomenik mu podignut iuna 1928, a u pozivu ie pisalo da le "posietiocima sa strane obezbiieden.SOpostotni popust na driavnim ieljeznicama." 1917. Masovno pripremana proslava 1. maja. Sve je bilo u znaku "usposlavlianjamira i prekida ratnih sukoba". 1939. . N.a.tesaniskom.srezubilo ie._zaposlenih122 kvalifikovanSradnika, 58 nekvalifikovanih i 690 sezorr-aca. Krajem 1991. - preko Sesthiliada. 1941. Jedanaestog jula dlan Pokrajinskog komiteta KPJ.za BiH.Mahmut Buiatlija u Tesnju f9l.!F9 Partilskuqeliju. PrvisekretarHusein Huso Hodiiri, rotlen u Tein.ju 10. okobra 1913.,poginuo na Kozari-29. oktobra 1942, za narodnog heroja pro_g_laien27. novembra1gs3. 1944. . .9lToS na-deveti septembar po drugi put i detinitivno Te5anj oslobotten.

Grad lels

u brp.ikarna
RjeSenjem Narodnogodbora sreza,*oi11207 od 6. sep'tembra,u obliznlem naseliu Jeiah osnovana Sreska ciglana. To je prvi industri;ski oblekat u ovom kra]u. 1948. Uz Dan Bepublike u novoizgradenom bioskopu prvi put jav-noprikazan film ZAPOVUEST MAJORA BULJOCKTNA. 1954, OsnovanaSreskametalnaradionica iz kole ie se razviti,,pOBJEDA,'Fabrikapumpi i Drediitada i auto dijelova - u koloi ie do kiaia i98'9. godine, do transiformacije, iaposlen6 t.soo riunit<a. bito Dvadeset godina kasnild, 9. septembra 1974, podeta le raditi Tvornici svieiici i industrijskd keramike -"ENKER.. 1969. Dvadesetdetvrtog januara po6elo emitovanie programa Radio - Te5hia. 1b71. .FudbalskiklubrosKlezz.oxtobra,pobjedom od 2:0, izbacio iz datjgg taXmidenli zi Kup Madata Tita.saralevski'Zldljdznidar, ie u t<jj t<bii sezoni bio prvak jugoslavij6.

TESANJSKE RATNE NOVINE
INFORMATIVNO-POLITICKI DOKUMENTACIONI LIST

lfdavad: pngtj.nafg{gj--- lzvr5niodbor.(naredbabr,OZ-O12-2145- od 27.7.1992) 92 Za idavada: MirsadCEMAN,-predsiednik REDAKCIJA: AbdunahmancoLlc-- glavni i odgovorniuredniJr, lvan KATI6 - zamienik odgovornog_ulggnjLa, gl3,v-lpS_i Ahmat HUHDU-B, Boro JEL|C, Bamiz BRK|6, HiJan pflfC_, Bajruzjl H.qjp_P!4NJACtehnidkiurednik,Lektor:Amir BRI(A,iluskacije'A.HUNDUR,Fotografije: H.BRKIC petnaestodnevi-o,_Tirai: List izEz^i 3.000primjeraka.Bukopisi ifotogratije se ne vradajq. . Adresa:SO - TeSanj- PRESSCENTAR, O7 SO-022,, tel. 4ft Koiektor: tUilent<b UUAoENOV16 glPP'Na5a rijed",' priprema: studio ;BHN,|"Z;;i;;. Siilii, Kompiuterska Itamplrija Zeljezare Zeni|a