Cijena: 1 KM/6 KN

OSLOBO\ENJE
BH NEZAVISNI DNEVNIK • Sarajevo • www.oslobodjenje.ba

VI[E INFORMACIJA NA 15. STRANI

SRIJEDA, 13. 10. 2010.

Godina LXVII • Broj 22.916

Hillary Clinton otvorila novu zgradu Ambasade SAD-a u Sarajevu

BiH sama odlu~uje
2-3. strana

Foto: D`enan KRIJE[TORAC

o te{kim reformama
Ispovijest Ilije Juri{i}a

Borio sam se za moju Bosnu i Hercegovinu
5. strana

DANAS PRILOG

U @I@I
Predsjedni{tvo BiH
Foto: D. TORCHE

2

srijeda, 13. oktobar 2010. godine

OSLOBO\ENJE

Hillary Clinton otvorila novu

SAD `ele vidjeti uspjeh
Hillary Clinton, dr`avni sekretar SAD-a, u Predsjedni{tvu BiH Radmanovi}: OHR je kontraproduktivan Kom{i}: Ta~ka na stolje}a sukoba Silajd`i}: Prioritet je NATO
Predsjedatelj Predsjedni{tva BiH dr. Haris Silajd`i} i ~lanovi Predsjedni{tva BiH Neboj{a Radmanovi} i @eljko Kom{i} primili su ameri~kog dr`avnog sekretara Hillary Clinton. Clinton je iskazala ~ast i zadovoljstvo ponovnimdolaskom u Sarajevo i naglasila spremnost SAD-a da pomognu euroatlantsku integraciju Bosne i Hercegovine. Prema njenim rije~ima, punopravno ~lanstvo BiH u EU i NATO-u je u najboljem interesu gra|ana BiH, ali je i podsjetila bh. vlasti na obaveze koje BiH mora samarealizirati, stoji u zajedni~komsaop}enju Predsjedni{tva BiH koje prenosimo u cijelosti.

SAD spremne da pomognu eurointegracijama BiH

Neophodne reforme
Clinton je prenijela poruku da ameri~ka administracija sna`no podupire evropsku i euroatlantsku integraciju zemalja regije i spremnost da radi s doma}im vlastima na uspostavi pozitivne i stabilne budu}nosti. Istodobno, ukazala je na potrebu provedbe neophodnih reformi, osobito rje{avanja pitanja imovine u BiH koja je preduvjet za punopravno priklju~enje NATO-u i pozvala na pronala`enje prihvatljivih rje{enja koje zadovoljavaju standarde NATO-a. Tako|er je kazala da su ustavne promjene odgovornost doma}ih politi~ara i trebaju biti rezultat unutarnjeg dogovora. Clinton je potvrdila ameri~ku privr`enost BiH i otvorenost za pomo} na politi~kom, ali i ekonomskom planu. Iskazala je o~ekivanje za skoro formiranje nove dr`avne vlasti, koja }e donijeti odluke neophodne za priklju~enje BiH NATO-u i Evropskoj uniji. Ona je kazala da je `elja SAD da BiH uspije, te da }e oni u~initi sve {to je u njihovoj mo}i da nam u tome pomognu. ^lanovi Predsjedni{tva BiH su zahvalili SAD-u za sve {to su u~inili za narode i gra|ane u BiH, te su osobito pozdravili kontinuiranu prijateljsku i aktivnu potporu koju SAD pru`aju BiH. Slo`ili su se da je budu}nost BiH i cijele regije u NATOu i EU. Istodobno su istaknuli da je dobrodo{la ameri~ka pomo} na in-

tenzivnijem ispunjavanju neophodnih uvjeta za priklju~enje euroatlantskim integracijama. ^lan Predsjedni{tva BiH Neboj{a Radmanovi} je iznio mi{ljenje da treba iskoristiti eurooptimizam na ovom prostoru kako bi BiH dobila status kandidata i onda unutar zemlje rje{avati nerije{ena pitanja. Prema njegovom mi{ljenju, djelovanje Ureda visokog predstavnika ve} du`e vrijeme je kontraproduktivno i ocijenio je da postojanjem OHR-a ne mo`e o~ekivati napredak, ~ak je i stav Evropske komisije da je zatvaranje OHR-a klju~ni uvjet za napredovanje BiH ka EU. ^lan Predsjedni{tva BiH @eljko Kom{i} je kazao da je bitno da budu}a vlast na|e snagu i dogovori se oko klju~nih stvari u BiH, da stanje u zemlji ne treba zanemarivati, osobito na ekonomskom i socijalnom planu, te da na tom planu treba odgovoriti nadama ljudi, {to je, prema njegovim rije~ima, povezano s vanjskopoliti~kim ciljevima. Potrebno je staviti ta~ku na stolje}a sukoba na ovom prostoru i tu }e nam pomo}i ~lanstvo u EU i NATO-u, kazao je Kom{i}, te je dodao da je potpora Evrope, posebno SAD-a, od ogromne va`nosti za BiH.

BiH sama odlu~uje o te{kim reformam
Sjedinjene Dr`ave spremne pomo}i Bosni i Hercegovini da ostvari zajedni~ki cilj punopravno ~lanstvo u Evropskoj uniji i NATO-u Niko ne mo`e osporiti stabilnu i prosperitetnu budu}nost, potpiruju}i stara neprijateljstva, kazala je ameri~ka dr`avna tajnica
Sat vremena je Hillary Clinton tokom svoje posjete Sarajevu izdvojila kako bi sa srednjo{kolcima, studentima i predstavnicima civilnog dru{tva u Narodnom pozori{tu u Sarajevu razgovarala o stanju u Bosni i Hercegovini i reformskim koracima koje je potrebno u~initi kako bi BiH postala punopravna ~lanica Evropske unije i NATO-a. U uvodnom obra}anju, kako je istakla, budu}im liderima u Bosni i Hercegovini dr`avni sekretar SAD-a je kazala kako vjeruje u budu}nost BiH, podsjetiv{i da je Dejtonski sporazum prije 15 godina omogu}io mir, te da su SAD u poslijeratnu obnovu BiH ulo`ile, po gruboj procjeni, oko milijardu i pol dolara. “Istu poruku mogu prenijeti svim dr`avama u regionu: Sada je vrijeme da se oja~aju demokratske institucije, prodube veze me|u susjedima. Potrebno je usvojiti reforme kako bi dr`ava bila sposobna da privu~e strane investitore kojima treba sigurnost tr`i{ta“ kazala je Clintonova, a studenti i pred, stavnici civilnog sektora najvi{e su se interesirali za reformu obrazovnogsistema, ustavnereforme, te ukazivali na opasnosti secesionisti~ke politike. “Pitanje BiH je za mene i veoma li~no pitanje. Moj mu` Bill i ja sna`no vjerujemo da vi mo`ete uspjeti bez obzira na sve konflikte iz historije. Va{a je budu}nost u transatlantskim povezivanjima“ kazala je Clinton, koja je potcrtala kako nika, kva podjela BiH ne dolazi u obzir i da “SAD ne}e podr`ati separatizam“ . Dr`avnisekretar SAD-a je studentimagovorila o vlastitimiskustvima u Belfastu, o odnosu sa predsjednikom SAD-a Barackom Obamom, o multietni~nosti SAD-a i New Yorka, koja niF. B. je do{la preko no}i nego kroz dugu i upornu borbu.

Dr`avni sekretar SAD-a sa budu}im liderima u BiH

Daniel OMERAGI]

Zahvalnost SAD-u
Predsjedatelj Silajd`i} je istaknuo da BiH zavre|uje posebnu pozornost SAD-a, jer predstavlja jedinstven model pluralizma koji se mora o~uvati i afirmirati. Silajd`i} je rekao da gra|ani BiH `ele mir, sigurnost i prosperitet, te da je integracija BiH u NATO i EU klju~ni korak u ostvarivanju tih ciljeva. Stoga je istaknuo da BiH treba {to prije postati punopravna ~lanica NATO-a i da je to strate{ki prioritet za na{u zemlju. U ime ~lanova Predsjedni{tva BiH jo{ jednom iskazao zahvalnost vladi i gra|anima SADa za svu dosada{nju pomo} i potporu BiH, a posebno obiteljima onih koji su izgubili svoj `ivot za na{u zemlju, rekav{i da se gra|ani BiH njih s pijetetom sje}aju, uva`avaju i po{tivaju.

Budu}nost Bosne i Hercegovine le`i u integriranoj i demokratskoj Evropi. U to smo vjerovali prije 15 godina, kada su trojica Amerikanaca - Robert Frasure, Joseph Kruzel i Nelson Drew - poginuli na Igmanu, dolaze}i u Sarajevo pod opsadom u misiji gradnje ideala mira i prosperiteta u Evropi, i vjerujemo i danas. Ovu poruku ju~er je u Sarajevu prenijela ameri~ka dr`avna tajnica Hillary Clinton, nakon {to je otvorila novu zgradu Ambasade Sjedinjenih Ameri~kih Dr`ava u BiH. Clinton je naglasila da su Sjedinjene Dr`ave spremne pomo}i Bosni i Hercegovini da ostvari zajedni~ki cilj - punopravno ~lanstvo u Evropskoj uniji i NATO-u.

Foto: D`. KRIJE[TORAC

Potreban kompromis
- Ali, svi znamo da samo narod i lideri ove zemlje mogu to omogu}iti. Za to }e trebati marljivi rad, liderstvo, volja da se postigne kompromis, odlu~nost da se provedu te{ke reforme, a isto tako i shvatanje da demokracija nije nikada jedan dobitnik koji uzima sve sa stola, kazala je ona. Obra}aju}i se pred brojnim doma}im i stranim zvani~nicima - uz direktan prenos na BHRT-u - Clinton je posavjetovala sve gra|ane BiH da odbi-

OSLOBO\ENJE godine srijeda, 13. oktobar 2010.

U @I@I Odvojen susret s Izetbegovi}em

3

zgradu Ambasade SAD-a u Sarajevu

a

Sa sve~anog otvorenja Ambasade SAD-a i imenovanja ulice Roberta Frasurea

Foto: A. KAJMOVI]

O~evici tvrde da je Hillary Clinton u sali gdje je odr`ala govor natjerala predsjednika SDP-a Zlatka Lagumd`iju i premijera RS-a Milorada Dodika da se rukuju. Lagumd`ija je potvrdio da su se njih dvojica tom prilikom zadr`ali u kra}em razgovoru sa ameri~kom dr`avnom tajnicom. - Ovaj govor koji ste ovdje ~uli i ono {to je rekla meni gospo|a Clinton dok smo tamo stajali i {to je rekla gospodinu Dodiku, jasna je poruka da ne treba razmi{ljati o secesionisti~kim scenarijima i nedjelovanju ju la`na obe}anja i slu`enje nacionalisti~kim programima, “jer oni slu`e samo sebi i jo{ ve}em nepovjerenju, razjedinjenju, stagnaciji i siroma{tvu“ . - Niko ne mo`e osporiti stabilnu i prosperitetnu budu}nost, potpiruju}i stara neprijateljstva. Jedini na~in da se ostvari napredak le`i u ostvarenju zajedni~ke aspiracije da se kre}e naprijed i posti`e zapo{ljavanje, privla~enje stranih investicija i stvaranje boljeg `ivota, rekla je Clinton. Prvikorak ka tomenapravljen je 3. oktobra na, kako ih je nazvala, povijesnim izborima. Ameri~ka dr`avna tajnica je pozvala novo-

Rukovanje Lagumd`ije i Dodika

me|unarodne zajednice. Gospodin Dodik je vrlo jasno, u mom prisustvu, rekao da njemu nikakav secesionizam ne pada na pamet, pa ne vidim {to bismo dalje razgovarali o tome, rekao je Lagumd`ija, koji je vrlo ohrabren istupom Hillary Clinton. Iz onoga {to je ju~er re~eno, Lagumd`ija je zaklju~io kako je jasno da }e BiH dobiti svaku podr{ku za ustavne promjene koje bude tra`ila i da je na doma}im liderima da poku{aju da to urade zajedno. - Veliko ohrabrenje za nas je da SAD ne vide nikakav drugi alternativni scenario za ovu zemlju, osim onog {to je re~eno - jedna

zemlja, zemlja slobodnih ljudi, multietni~ka zemlja BiH, kazao je Lagumd`ija. Dodik je naglasio kako ga raduje ono {to je ~uo od Hillary Clinton da SAD `ele ovdje vidjeti stabilnost i dogovor doma}ih politi~ara. - Od dr`avnog sekretara sam tra`io da se situacija u BiH relaksira na na~in da se zatvori OHR, jer je on remetila~ki faktor bilo kakvog dijaloga, kazao je Dodik, istaknuv{i da }e u eventualnim ustavnim promjenama tra`iti da se odredi da konstitutivni narodi u BiH imaju pravo na samoopredjeljenje. mo te{ke odluke. - Neka ova nova ambasada postane trajni simbol vrijednosti koje na{e zemlje dijele o prosperitetnoj budu}nosti, a isto tako i obavezama koje zajedno imamo prema svojoj djeci i unucima da oni mogu imati mir i prosperitet koji svako zaslu`uje, kazala je Clinton, istaknuv{i da Sjedinjenje Dr`ave imaju puno povjerenje u budu}nost BiH.

Sve~anosti otvaranja nove zgrade Ambasade SAD-a nije prisustvovao predsjednik HDZ-a BiH Dragan ^ovi}. Zamjenik predsjednika HDZ-a BiH Niko Lozan~i} je kazao da ^ovi} ima zdravstvenih problema i da zbog toga nije mogao do}i. Lozan~i}ka`e da je Hillary Clinton uputila o~ekivane poruke u Sarajevu i nada se da }e SAD pomo}i BiH da br`im koracima ide ka ustavnim promjenama.

^ovi} nije do{ao

izabrane zvani~nike da se kre}u naprijed i po{tuju volju glasa~a te stvore funkcionalnu vladu i okrenu se ustavnim reformama. - SAD }e raditi sa evropskim saveznicima, nastavljaju}i ohrabrivati jedinstvo, stabilnost i teritorijalni integritet Bosne i Hercegovine, a nastavi}emo s vama raditi na ja~anju demokratskih institucija, koje }e omogu}iti ovoj zemlji da cvjeta. Ali, krajnji ishod je u va{im rukama. Sigurna sam da bi Bob Freuser, Joe Kruzel i Nelson Drew `eljeli vi{e nego i{ta da ova zemlja uspije, kazala je ona. Clinton je istakla zadovoljstvo {to je bila u prilici da prisustvuje otvaranju nove zgrade Ambasade SAD-a, koja predstavlja svjedo~anstvo opredijeljenosti Sjedinjenih Dr`ava prema BiH. - Vjerujem da je ona, sa svojim dizajnom i novom lokacijom u srcu Sarajeva, prikladan simbol prijateljstvaizme|una{ihzemalja. Ameri~ka dr`avna tajnica je podsjetila i da je prijateljstvo izme|u dvije zemlje po~elo nezavisno{}u BiH prije skoro 20 godina, prisjetila se i zajedni~kih `rtava i odala po{tu trojici zvani~nika SAD-a Frasureu, Drewu i Kruzelu. Posebno se obratila ~lanovima porodice Frasurea i zahvalila im {to prisustvuju otvaranju zgrade Ambasade.

- Ambasador Frasuer i njegove kolege su do{li ovdje da bi pomogli da se zaustavi konflikt u kojem je izginulo mnogo ljudi. Glavna cesta je bila blokirana, ali umjesto da odustanu, oni su odlu~ili da krenu preko Igmana, iako su znali da je ta ruta vrlo riskanta. Bila je to odluka nesebi~nosti i hrabrosti. To nije bio izolirani akt, nego dio ameri~keopredijeljenosti ka Evropi koja je slobodna, cjelovita i sigurna. Ovo opredjeljenje i obaveza se prote`e na Prvi svjetski rat, Drugi svjetski rat, hladni rat i balkanske ratove i generacije Amerikanaca, kazala je ona. Naglasila je da donosi najbolje `elje u BiH, opredijeljenost SAD-a da bude uz nas i da radi s nama, da nudi pomo} kakvu god mo`e, ali i da mi preuzima-

Ameri~ka dr`avna tajnica Hillary Clinton, tokom boravka u Sarajevu, odvojeno se sastala sa novoizabranim bo{nja~kim ~lanom Predsjedni{tva BiH Bakirom Izetbegovi}em. Kako je novinarima otkrio Izetbegovi}, pri~ali su pet-{est minuta o glavnim temama u BiH i pomo}i SAD-a na{oj zemlji. - Oni su privr`eni BiH i `ele da se ovajprojekatdovr{i na valjan na~in, da ima svoj hepiend, od funkcionalne dr`ave koju }emo ostvariti krozustavnureformu, preko relaksacije odnosa. Zadovoljni su izborima i time {to sam izabran. Misle da i ja mogupomo}i da se ta atmosfera popravi u BiH, da se okrenemo pitanjima od kojih ve}ina svijeta ima koristi, da ne idemo na temekoje nas sva|aju, kazao je Izetbegovi}. Rekao je i da je porodica Clinton spremna, li~no biv{i predsjednik SAD-a Bill Clinton, da se dalje anga`uje i pomogne BiH. - Nismoulazili u detaljeustavne reforme. Oni o~ekuju vi{e inicijative od nas. To se moglovidjeti iz govoraHillary Clinton. O~ekuju da to bude doma}i proizvod u kojem bi oni u~estvovali, ohrabrivali, pomogali. Mislim da bi pametni ljudi, lideri, trebali da protuma~e{ta je interesonih koji su za njihglasali. Nikome nisu u interesu neki ru`ni, crni scenariji kakvi se povremeno nagovje{tavaju. Nije nam interes da imamoponovo probleme u BiH, da imamo sukobe, da time odbijemo investicije, da onda nemamopenzije i pla}e, izjavio je Izetbegovi}. samo cigle i cement. Namm je rekao da cijenipomo} koju je prilikom izgradnje dobio od vlade BiH, Grada i Kantona Sarajevo, op}ina Novo Sarajevo i Centar, ambasadoru Moonu i njegovom prethodniku na toj funkciji Charlesu Englisu i svim drugima koji su omogu}ili da do toga do|e. - Stotine lokalnih graditelja su bili ovdje uposleni i veoma cijenimonjihov rad. Veliki dio ovogprojekta, vrijednog 120 miliona dolara, potro{en je u lokalnoj ekonomiji. Ova ambasada pokazuje, tako|er, opredijeljenost SAD-a na ~uvanje okoline. U njoj su 63 umjetni~karadaameri~kih i lokalnih umjetnika, koji }e biti stalno izlo`eni, kazao je Namm. Nakon ceremonije Hillary Clinton se iz Sarajeva zaputila u Beograd, gdje }e razgovarati sa predsjednikom Srbije Borisom Tadi}em. Balkansku turneju ameri~ka dr`avna tajnica zavr{ava sutra posjetom Kosovu, a potom odlazi u Bruxelles, u kojem }e se susresti sa ~elnicima Evropske unije i NATO-a.

Zahvalnost na pomo}i
Na ceremoniji se obratio i v. d. direktora Biroa za poslove izgradnje objekata u inostranstvu Adam Namm, ko ji di rek tno nadzire proces izgradnje na 265 mjesta {irom svijeta i, kako je rekao Moon, jako dobro razumije da te zgrade ne simboliziraju

Tihi}: Podr{ka umjerenoj politici

Predsjednik SDA Sulejman Tihi} izjavio je ju~er da je poruka Hillary Clinton pokazatelj da SAD ostaju s na{om zemljom i nastavljaju joj pomagati. - Ali, mi moramo preuzeti odgovornost i rje{avati probleme u BiH. Izborna temperatura je jo{ visoka i sa~ekajmo da se spusti na jednu normalu. Nakon toga }e svima biti jasno - i nama u BiH i Evropskoj uniji i Americi - ko ho}e BiH u EU i NATOu, a ko ne}e. Izbori koji su u FBiH dali podr{ku umjerenoj, realnoj politici, jer dvije tre}ine gra|ana su ipak glasale za SDP i SDA, predstavljaju podr{ku koja nas obavezuje da radimo na rje{avanju problema, a ne uslo`njavanju, kazao je Tihi}.

4

DOGA\AJI

srijeda, 13. oktobar 2010. godine

OSLOBO\ENJE

Juri{i} prilikom prvog susreta sa novinarima

IZJAVA DANA
Kad sam pi{tolj stavio za pas, za le|ima, do{lo je do opaljenja, metak mi je pro{ao kroz debelo meso stra`njice

Sa slobode je lak{e: Juri{i} u dru{tvu Ali}a, Imamovi}a i Arnauta

Ne bojim se istine,

idemo do kraja!
Drugostepeno vije}e profesionalno uradilo posao [etnja Trgom slobode
Prvo pojavljivanje Ilije Juri{i}a pred tuzlanskim novinarima po~elo je ta~no u deset sati. U prepunu salu za sastanke Op}ine Tuzla, Juri{i} je u{ao u pratnji na~elnika Op}ine Jasmina Imamovi}a, predsjednika Fondacije Istina, prav da, po mi re nje Si na na Ali}a i ambasadora BiH u Srbiji Bori{e Arnauta. Na kon krat kog Ali}evog uvoda, ambasador Arnaut se obratio novinarima, isti~u}i da je ured na ~ijem se ~elu nalazi, poma`u}i Juri{i}u, ustvari, “radio svoj posao“. Ambasador BiH u Srbiji Bori{a Arnaut ju~er nam je potvrdio da se u srbijanskim zatvorima nalazi jo{ jedan Tuzlak, uhap{en po Interpolovoj potjernici prilikom povratka iz Afganistana u Tuzlu, preko beogradske zra~ne luke “Nikola Tesla“. Rije~ je o Jasminu Rendi}u, koji je uhap{en zbog navodne pronevjere po~injene u Kabulu, mada nikada zvani~ne vlasti Afganistana nisu zatra`ile njegovo izru~enje. godina zatvora zbog navodnog ratnog zlo~ina po~injenog 15. maja 1992. na Br~anskoj Malti u Tuzli. Novinarima se potom obratio i na~elnik Jasmin Imamovi}, isti~u}i veliku hrabrost advokata \or|a Dozeta i Stevana Proti}a, branilaca Ilije Juri{i}a, koji su u svojoj zemlji ukazivali na sve gre{ke njenog pravosu|a. Imamovi} je nakon svega nekoliko re~enica, zamolio Juri{i}a da se obrati okupljenim novinarima.
Foto: Amer KAJMOVI]

Vahid Halilhod`i}

trener

Jo{ jedan Tuzlak u zatvoru!

DOBAR

LO[
TUZLA

ZAO

Do~ekav{i svog sugra|anina Iliju Juri{i}a u velikom broju, bez jeftinog politi~arenja i dostojanstveno, Tuzlaci iznova pokazali za{to je i u ratu njihova Tuzla bila druk~ija od ve}ine BiH.

Hrabrost advokata
- Na{a je bila obaveza da pru`imo svu pravnu pomo} pravnom timu Ilije Juri{i}a i samom Iliji. U tome smo uspjeli. Drugostepeno vije}e je zaista profesionalno uradilo ono {to je trebalo uraditi i {to je bitno – vra}eno je sve na prvos te pe ni pos tu pak, ali pred izmijenjenim Vije}em. Zna~i drugostepeno vije}e je na neki na~in reklo da Iliji Juri{i}u nije bilo fer i po{teno su|enje pred prvostepenim vije}em, pojasnio je ambasador Arnaut odluku Apelacionog suda u Beogradu kojom je uki nu ta pre su da Okru`nog suda na osnovu koje je Juri{i} osu|en na 12

KURT BASSUENER
Vi{i saradnik Vije}a za politi~ku demokratizaciju u autorskom tekstu za Oslobo|enje precizno analizirao kontekst posjete ameri~ke dr`avne tajnice Bosni i Hercegovini.

- Nijedan od svjedoka koje je predlo`io tu`ilac, a izveo je 83 svjedoka, nije govorio protiv mene. Optu`nica je napisana na 153 strane, a napisana je tako da se moje ime samo na tri mjesta spominje. Sve ostalo je kvazidokumentacija, koju su dobijali ne znam odakle, jer ja je nisam do bi jao, a imao sam pravo po zakonima Srbije da je pogledam, prou~im i da se o njoj o~itujem. Naravno, nisam je imao u rukama, niti sam je kada ranije vidio. Sa slo bo de je la k{e, ali ja se opet nadam da }e meni moji Tuzlaci i Bosanci i Hercegovci pomo}i da mi do kraja istjeramo ovo, kazao je Juri{i}, isti~u}i da je u svojim zavr{nim rije~ima govorio da je “zbog istine spreman `rtvovati sebe i svoj `ivot, jer istine se ne boji“.

Ljekarski pregled
Juri{i} je nakon kra}eg susreta sa novinarima obavio ljekarski pregled na Univerzitetsko-klini~kom centru u Tuzli, a po tom se u dru{ tvu na~elnika Imamovi}a pro{etao Trgom slobode, pozdravljaju}i se srda~no sa prolaznicima i sugra|anima, koji su mu pru`ali podr{ku.
A. [E]KANOVI]

TANJA TOPI]
Analiti~arka Fondacije “Friedrich Ebert“ u intervjuu za Oslobo|enje argumentirano se bavila rezultatima tre}eoktobarskih izbora zaklju~iv{i da se u Republici Srpskoj jo{ glasa po nacionalnoj matrici.

MILOMIR KOVA^EVI] STRA[NI
Glasoviti sarajevski fotograf nedavno je obradovao sve ljubitelje umjetnosti izlo`bom “Stra{ni izbori“ u Umjetni~koj galeriji BiH. Sino} je, me|utim, u klubu Underground ve} otvorena nova izlo`ba Milomira Kova~evi}a Stra{nog. ^estitke.

VIJEST U OBJEKTIVU
Ambasada SAD-a
Ambasador SAD-a u BiH Patrick Moon rekao je da }e u Ambasadi raditi 450 namje{tenika iz SAD-a i BiH. Ambasada je smje{tena na prostoru nekada{nje kasarne “Mar{al Tito“, u ulici koja je dobila ime Roberta Frasurea. - Ova prekrasna Ambasada je spomenik dugogodi{njoj opredijeljenosti SAD-a prema narodu BiH, rekao je ameri~ki ambasador. @elim zahvaliti svim ljudima iz obje zemlje koji su marljivo radili da je izgrade, rekla je na otvorenju Hillary Clinton.

VIJEST U

BROJU

posto glasova u Ljubljani na lokalnim izborima osvojila je neovisna lista Zorana Jankovi}a.

66

OSLOBO\ENJE godine srijeda, 13. oktobar 2010.

INTERVJU

5

Ilija Juri{i}, Tuzlak i zato~enik beogradskog zatvora

Borio sam se za moju Bosnu i Hercegovinu
Mogao sam odmah nakon izricanja presude oti}i u BiH na izdr`avanje kazne, ali nisam! Rekao sam da ostajem i borim se za istinu i pravdu. Citirao sam i Me{u Selimovi}a: Ubiti jednoga ~ovjeka zna~i ubiti cijeli svijet! Neko mora odgovarati za smrt tih ljudi, ali neka to bude neko ko je stvarno kriv, a ne Ilija Juri{i}, koji je najmanje u tome u~estvovao
Razgovarao: Almir [E]KANOVI]

• U protekle tri i po godine postali ste bosanski Jozef K, nevino ste osu|eni i poslani u tamnicu. - Po~etak i kraj boravka u zatvoru su bili najte`i. Po~etak zbog toga{to nikadnisam bio u zatvoru, niti sam uop{te poznavao ambijent zatvora, tako da je to jednostavno bio grom iz vedra neba. Kraj mi je bio te`ak, posebno posljednji dan, ~ekaju}iodluku i razmi{ljaju}ikroz ono pravnoznanje, koje sam stekao i ukrao od svojih branitelja, a na osnovu kojeg sam znao da nemaju osnova da me osude ili potvrde presudu. Pla{io sam se onoga{to se desilo na samom po~etku – uticaja politike i da ljudi koji presu|uju, uz du`no po{tovanje njihove dostojnosti i profesionalnosti, ne}e smjetinapravitipotezonakavkakav im razumnala`e. No, prevario sam se i hvala Bogu da sam se prevario! Moram sve najljep{erije~i da ka`em o ljudima koji su imali i hrabrosti, odva`nosti i ljudskosti da istinigledaju u o~i. • Srbijansko pravosu|e je ovom presudom pokazalo novo lice. Prvo su u Okru`nom sudu, na osnovu la`i i podvala, donijeli presudu kojom ste progla{eni krivim i osu|eni na dvanaest godina zatvora. Apelacioni sud je godinu poslije ukinuo tu presudu. Kako gledate na taj zaokret? - Tu razliku vidim u jednom izuzetnom, ljudskom naporu mojih branilaca. Mnogi pritvorenici u beogradskom zatvoru prenosili su jedni drugima utiske o braniocima i vije}ima, ali moji branioci su imali i hrabrosti, odlu~nosti i volje da me brane. Izme|u ostaloga, dovoljno je ka-

da jedan od mojih branilaca ka`e: ja da znam da je ovaj ~ovjek bio neprijatelj JNA, ne bih sjedio ovdje gdje sjedim, ne bih ga branio. To zna~i da je imao apsolutno povjerenje da govorim istinu i da se istine ne bojim! Ta istina mora, da li sada ili za nekoliko godina, iza}i na svjetlo dana.

San ili java
• Kako ste se osje}ali u trenutku kada je sudija Sini{a Va`i} rekao da mo`ete ku}i?

zaokru`enu BiH, onakvu BiH za koju su se najpo{teniji Bosanci i Hercegovci borili. Dakle, jedinstvenu BiH! Jednako cijenim ljude koji su mi se javljali iz ~itave BiH, ali moram malo biti i subjektivan – najvi{e su mi na srcu moji Tuzlaci. • No, dr`avne institucije su se u protekle tri i po godine umnogome ma}ehinski odnosile prema Vama. Tek je imenovanjem ambasadora BiH u Srbiji Bori{e Arnauta do{lo do pozitivnih pomaka.

• Tuzlaci su do~ekom pokazali koliko im zna~ite? - Svima zahvaljujem. Ne volim da izdvajam pojedince, ali moram ovog Sinana Ali}a koji je toliko ulo`io napora u ovaj predmet. Nije morao, ali je imao neku ljudsku potrebu da u~ini sve da nepravda ne pobijedi, odnosno da nepravda ustupi mjesto istini i pravdi. Hvala mu, ali hvala i ~itavoj Fondaciji. Nije to mogao sam Sinan. Bilo je tu anga`ovano dosta ljudi! Hvala i Damiru Arnautu, koji je pomogao odbrani. - Kako sam se osje}ao? Kao bokser kad je u knock downu. Nisam bio svjestan da li je to san ili realnost. Da li je to java?! Bojao sam se da ne sanjam. Onda sam se {tipkao i vidio da je to zaista realnost. A onda kada sam vidio jednog od branilaca kako me gleda~udno, jer je ocijenio da sam se izgubio, rekao mi je: Pa, ~ovje~e, ti si slobodan! To me tako podiglo, dalo mi krila, da sam bio ptica, poletio bi prema Bosni. • U Bosni je u ~ast Va{eg dolaska pjevala pjesma: “Bosno moja” . - To je bilamoja`elja. Mnogonarodnih pjesama volim, ali iz mladosti mi je ta pjesma kao najdra`a. Ima to i jedno drugo osje}anje i obilje`je - po svojoj prirodi ne volim dijeliti ljude po gradovima, regijama ili ne~em tre}em. Ja vidim - Vrlo sam realan! Ne}u da ka`em da su ti ljudi mogli vi{e ili manje, ali na njima je da prosu|uju koliko su dostojni da se bore za svakog svoga gra|anina. U tom kontekstu moram pohvaliti ambasadora Arnauta, koji nije ni u{ao u kancelariju, kada je postavljen, a ve} me posjetio. To su mu prigovarali i jo{ uvijek to rade. Napadaju ga zbog toga! Znate koliku mi je snagu on davao – nemjerljivo je kada ima{ osje}aj da neko razmi{lja o meni i da nisam ba{ tako odba~en od svoje zemlje. Ne mogu se, ipak, oteti utisku da sam `rtva neke politike koja nije ni realna, ni objektivna, te koju treba {to prije zaboraviti i okrenuti se budu}nosti. Evo, i Sulejman Tihi} je govorio da je to politi~ki montiran proces (gostuju}i u televizijskoj

Sinan i Damir

emisiji koja se reprizirala u vrijeme razgovora sa Juri{i}em op. a). • Apelacioni sud je odlu~io da se pred novim vije}em Okru`nog suda odr`i ponovljeni postupak. Iako Vas ni{ta ne obavezuje da odete u Beograd, mnogo puta ste rekli da }ete oti}i? - Mislim da }e i politi~ki i pravosudniorgani i jedne i drugedr`avenapravitizaokret i da }e na sopstvenim gre{kama, koje su napravili u nekim sudskim procesima, poku{ati da se oslobodeljudikoji su te gre{kepravili. Drugo, idemo i jedni i drugi ka Evropi, kojane}esva|alice, ve} sklad ljudi i dr`ava. Ukoliko to i Srbija i BiH `ele, onda se to moradesiti na svim poljima, ne samo na politi~kom. To me hrabri i vjerovatnone}ebiti ni potrebe da tu`ilacpodi`enovuoptu`nicu, jer on nemanovihargumenata. Naprotiv, ja imam vi{e vremena i prostora da do|em do novih i jo{ ubojitijih argumenata koji }e pobiti njihove tvrdnje.

Muha i medvjed
• Optu`eni ste, a potom i osu|eni u poni{tenoj presudi, zbog navodnog ratnog zlo~ina na Br~anskoj Malti u Tuzli. Vi ste tada prenijeli naredbu “na vatru odgovori vatrom“, koja je u svojoj sadr`ini defanzivna naredba. Da li biste i danas isto uradili, odnosno stali na branik grada i dr`ave? - Na`alost, Vije}e u Okru`nom sudu~inile su dvije`ene i jedanmu{karac koji nije slu`io vojsku, pa se ne razumiju u taj dio posla. Oni su anga`ovalijedan dio vje{takakanalisanimpremanjima, koji}e od muhe praviti medvjeda. Vje{taci su izvodilizaklju~kekoji su zadovoljavalisudije. No, generalnogledaju}i kakva je ta komandnalinija, de`ur-

ni operativni u bilo kojem MUP-u na svijetu je ~lan neformalne organizacije. To je skupinamalostru~nijih ljudi koji su rje{avali probleme organaunutra{njihposlova. Ovo {to se desilo na Br~anskoj Malti do{lo je iz vedra neba. Stotine kolona je pro{lo, pa smo to rje{avali. No, ovo je bio zadnji trzaj te vojske, u kojoj je devedesetpostoljudibilo iz rezervnogsastava, kojimanijemogaokomandovati komandant. Da je on mogao komandovati, ne bi pobjegao na ~elukolone. Dobio sam naredbu od svog pretpostavljenog! Vojska je vojska– valjaizvr{avatinaredbu. Naravno da to nisammogao izbje}i. Kao gra|anin i patriota tada nisam branio samo svoga komandanta i pretpostavljenog, nego i sebe, svoju porodicu, svoj grad i svoju Bosnu i Hercegovinu. Opet bih postupio na isti na~in. • I u Beogradu ste se borili za BiH. - Naravno! Mogao sam odmah nakonizricanjapresudeoti}i u BiH na izdr`avanje kazne, ali nisam! Rekao sam da ostajem i borim se za istinu i pravdu. Citirao sam i Me{u Selimovi}a: Ubiti jednoga ~ovjeka zna~i ubiti cijeli svijet! Neko mora odgovarati za smrt tih ljudi, ali neka to bude neko ko je stvarno kriv, a ne IlijaJuri{i}koji je najmanje u tome u~estvovao.

TAKORE]I... [ENGENSKI
U proteklih devet mjeseci pripadnici Grani~ne policije BiH terenske kancelarije Sjeveroistok Bijeljina otkrili su 329 lica po potragama, rekao je na~elnik ove kancelarije Novo Blagojevi}. On je na ju~era{njoj konferenciji za novinare istakao da su posebno zadovoljni detaljnim kontrolama na grani~nim prelazima, {to je va`no za viznu liberalizaciju. “Tako|e smo na{e grani~ne prelaze opremili ~ita~ima biometrijskih paso{a, {to je bitno za viznu liberalizaciju“ na, veo je Blagojevi}.

6

DOGA\AJI

srijeda, 13. oktobar 2010. godine

OSLOBO\ENJE

VIJESTI

Zasjedalo Vije}e naroda RS-a

Korektni izbori
^lan Predsjedni{tva BiH Neboj{a Radmanovi} i ruski ambasador Aleksandar Bocan Har~enko ju~er su u Sarajevu izrazili zadovoljstvo uspje{no provedenim op{tim izborima u BiH. Konstatovali su da je izborni proces protekao u korektnoj i demokratskoj atmosferi, te da je sada potrebno konstituisati organe vlasti na svim nivoima. Razgovarali su i o aktuelnoj politi~koj situaciji u BiH, odnosima u regionu, procesu evropskih integracija, kao i o odnosima BiH i Rusije. Zaklju~eno je da su odnosi dvije zemlje dobri i prijateljski, te da je u obostranom interesu dalje unapre|enje ekonomske, kulturne i svih drugih vidova saradnje.

Bez konsenzusa o Zakonu o dr`avnoj imovini u RS-u
Slijedi zajedni~ka sjednica predsjedni{tava Vije}a naroda i Narodne skup{tine RS-a. Ukoliko dogovor ni tada ne bude postignut, Klub Bo{njaka obratit }e se Ustavnom sudu RS-a
Vije}e naroda Republike Srpske nije postiglo konsenzus o pokretanju pitanja za{tite vitalnog nacionalnog interesa bo{nja~kog naroda na Zakon o statusu dr`avne imovine koja se nalazi na teritoriji RS-a i pod zabranom je raspolaganja, koji je Narodna skup{tina usvojila u septembru ove godine. Osman~evi}. Dodao je da predstavnicibo{nja~kognarodasmatraju da je dr`avna imovina ne{to {to su u kontinuitetu stvarali svi gra|ani BiH, {to zna~i da se o statusu te imovine moraju pitati svi gra|ani u na{oj dr`avi!. Kako ostali klubovi konstitutivnih naroda i klub iz reda ostalih nisu prihvatili obrazlo`enje bo{nja~kih delegata, pojasnio je Osman~evi}, iako je Vije}e naroda u tehni~kom mandatu, sada slijedi zajedni~ka sjednica predsjedni{tava Vije}a naroda i Narodne skup{tine RS-a. Ukoliko dogovor ni tada ne bude postignut, Klub Bo{njaka obratit }e se Ustavnom sudu RS-a. Tomislav Tomljanovi}, predsjednik Kluba delegata hrvatskog naroda kazao je da je, iako ovaj klub nije postavio pitanje vitalnog nacionalnog interesa, njegov “osobni stav da dr`avnom imovinom ne mo`e da raspola`e entitet“ . “I iz Ministarstva pravde RSa stiglo je saop{tenje da jo{ nije ra{~i{}eno pitanje {ta je ~ija imovina u BiH, pa je onda nejasno kako entitet mo`e raspolagati tom imovinom. Stoga je ovdje klju~no, {to se treba utvrditi, pitanje ustavnosti Zakona o dr`avnoj imovini RS-a, a ne povrede nacionalnih interesa“ naglasio je Tomljanovi}. ,
Osman~evi}: Sudske presude

Strana~ke kampanje 6 miliona KM
Transparency International BiH sa~inio je zavr{ni izvje{taj monitoringa predizborne kampanje za odabranih deset politi~kih stranaka, uzimaju}i u obzir ogla{avanje u elektronskim i {tampanim medijima. Stranke su na ogla{avanje na tv i u {tampi utro{ile vi{e od 3,5 miliona KM, gdje su ponovo u zavr{noj sedmici kampanje udvostru~ile tro{kove ogla{avanja, potro{iv{i gotovo dva miliona KM za samo sedam dana. S prethodno procijenjenim tro{kovima za vanjsko ogla{avanje od vi{e od dva miliona KM, ukupni tro{kovi iznose gotovo {est miliona KM. Na ogla{avanje u {tampi i na tv najvi{e je utro{ila SDA, gotovo 900,000 KM, zatim SBBBiH oko 800,000, te SNSD oko 500,000 hiljada KM. U istra`ivanje nisu uklju~eni tro{kovi predizbornih skupova, gdje se, podsje}anja radi, za nastupe estradnih zvijezda izdvajalo i vi{e od 100.000 eura.

Prekr{en Ustav
Predsjedavaju}i Vije}a naroda D`evad Osman~evi}, nakon sjednice odr`ane ju~er u Banjoj Luci, kazao je da je Klub bo{nja~kog naroda kao razlog za povredu nacionalnih interesa naveo da se dono{enjem ovakvog zakona u RS-u kr{e temeljni principi ustavnog poretka BiH, odredbe Ustava BiH i me|unarodni sporazum o sukcesiji imovine biv{e SFRJ. - U prilogovojtvrdnji idu i presudeSuda BiH koji je raspravljaju}i o tu`bi BiH protivFederacije BiH potvrdio da imovina pripada dr`avi BiH, izjavio je

Neutemeljeni zahtjevi
S druge strane, predsjednik Kluba delegata srpskog naroda Sta{a Ko{arac ponovio je da su zahtjevi bo{nja~kih delegata neutemeljeni, jer Zakon o raspolaganju dr`avnom imovinom u RS-u ne vrije|a nacionalne interese nijednog konstitutivnog naroda. “Ovaj zakon nije ni antiustavan jer su Vlada RS-a kao predlaga~ i Naroda skup{tina RSa, koja je usvojila ovaj zakon, njegov ustavni osnov temeljili na amandmanu 31 stav 6 Ustava RS-a“ zaklju~io je Ko{arac. ,
G. KATANA Tomljanovi}: Ustavnost zakona

Svjedok balisti~ar na su|enju Karad`i}u

Djecu na sanjkanju ubile

su granate iz Ned`ari}a
Nekada{nji forenzi~ki balisti~ar ju~er je svjedo~io o nekoliko granatiranja u Sarajevu u kojima su stradali civili
Prvi predsjednik Republike Srpske Radovan Karad`i} ju~er je pred Ha{kim tribunalom ponovno ustvrdio kako je masakr na pijaci Markale u Sarajevu, iz februara 1994, skrivila Armija Bosne i Hercegovine kako bi izazvala intervenciju me|unarodnih snaga. Karad`i} je ju~er nastavio unakrsnoispitivatiMirzuSabljicu, nekada{njegforenzi~kogbalisti~ara u Centru slu`bi bezbjednosti, koji je tokomratavodioistrage o desetinama snajperskih incidenata i granatiranja u Sarajevu. ti svoj posao profesionalno. Karad`i} je svjedokaju~erunakrsnoispitivao i o masakrukoji se dogodio u sarajevskom naselju Dobrinja, 4. februara1994. godine, kada su me|utamo{njecivileispaljene tri minobaca~kegranate. Jedna je granatapalame|u ljude koji su ~ekali u redu za humanitarnu pomo}, a druge dvije me|u civile okupljene na “pijaci“ u ulicama Mihajla Pupina i Oslobodilaca Sarajeva. Svjedok je rekao da se radilo o granatamakalibra120 milimetara, a da su se na mjestu masakra mogli vidjeti dijelovi tijela, lokve krvi, o{te}enevre}e sa bra{nom, te komadi odje}e i obu}e. Prema optu`bi, te su granate ispaljene sa polo`aja Vojske Republike Srpske, smje{tenih isto~no od Dobrinje, no Karad`i} tvrdi da su prilikom istrage o ovom masakru napravljene tehni~ke gre{ke. Karad`i} je potom pitao svjedoka je li mu poznatincidentkoji se desio 22. januara 1994.

Danas nastavak
Sabljica je kazao da se radi o sanjkanjudjece, kada su u park iza stambenih zgrada u nekada{njim ulicama Cetinjska i Klare Cetkin na Alipa{inom Polju pale tri minobaca~kegranate, ubiv{ipritom{esteromaloljetnika i raniv{i nekoliko odraslih osoba. - Dvije granate, kalibra 88 milimetara, pale su na zemlju, a tre}a, kalibra 120 milimetara, pala je na zgradu, ta~nije na krov zgrade. Obra|ivali smo te dvije granate i utvrdili da su one do{le iz pravca Ned`ari}a, ispri~ao je svjedok. Su|enje Radovanu Karad`i}u, optu`enom za dva genocida i najte`e zlo~ine protiv civilnog stanovni{tva, nastavlja se danas. J. F.

Josipovi}: Sustavno, ali nije dobro
Predsjednik Republike Hrvatske Ivo Josipovi} izjavio je kako mo`da sustav, koji je omogu}io da iz hrvatskog naroda bude izabran @eljko Kom{i}, a za kojega nije glasovala ve}ina hrvatskog naroda, nije dobar, ali da je kontraproduktivno sada raspravljati o tome. “Sustav je takav i potpuno je kontraproduktivno i za Bosnu i Hercegovinu i za odnose u regiji sada lamentirati o tome. Treba raditi na ustavnim promjenama pa }emo vidjeti tko }e u nekom novom sustavu imati vi{e uspjeha“ re, kao je Ivo Josipovi}, prenosi Hina.

Bez garancija
On je ju~er ispri~ao da se tokom rata u Sarajevu nikada nije osje}aosigurnim, te da ni za vrijemeprimirjanikonijemogaogarantovati da ne}ebitipucnjave, ali i da su se on i njegove kolege usprkostomeuvijektrudiliobavlja-

Karad`i} i dalje tvrdi kako je Armija RBiH izazivala incidente

OSLOBO\ENJE godine srijeda, 13. oktobar 2010. Sjednica Parlamenta FBiH i u tehni~kom mandatu

DOGA\AJI

7

Vlada predlo`ila

VIJESTI

Radi se o izmjenama Zakona o dr`avnoj slu`bi, Zakona o organizaciji organa uprave u FBiH kojim se uvode mandati direktorima federalnih uprava i samostalnih upravnih organizacija, te izmjenama ili dopunama Zakona o Poreznoj upravi
Iako je nakon op}ih izbora u BiH prakti~no ve} po~eo tehni~ki mandat starog saziva Parlamenta FBiH, oba doma najvi{eg zakonodavnog organa odr`at }e po jo{ jedno zasjedanje. Ovo je ju~er potvr|eno u Parlamentu FBiH u koji je 7. oktobra stigao dopis federalnog premijera Mustafe Mujezinovi}a u kojem se tra`i da oba doma odr`e vanredne sjednice u toku ovog mjeseca.

13 zakona

Zlonamjeran potez Srne
Predsjednik SDP-a je u izjavi za Times jasno dao do znanja svima u BiH da, ukoliko Milorad Dodik bude poku{ao silom prekr{iti Dejtonski mirovni sporazum i pocijepati dr`avu BiH, a to ne bude sprije~ila me|unarodna zajednica u skladu sa njenim obavezama proisteklim iz tog sporazuma, onda }e legalne i legitimne vlasti BiH Dodikov poku{aj sprije~iti svim raspolo`ivim sredstvima, uklju~uju}i i silu. Takav legitiman odgovor na Dodikovo kr{enje Ustava je jedini na~in da se sprije~e gori scenariji u BiH i regionu. Povod za jasno navo|enje Lagumd`ijine izjave je pogre{no i zlonamjerno preno{enje i interpretacija novinske agencije Srna, ka`e se u saop}enju SDP-a.

Redovna sjednica
Kolegij Predstavni~kog doma Parlamenta FBiH, koji je ju~er odr`ao sjednicu ovim povodom, nije prihvatio ideju Vlade FBiH za odr`avanjem vanrednog zasjedanja. - Umjesto toga, odlu~ili smo da 20. oktobra odr`imo nastavak 33. redovne sjednice Predstavni~kog doma, koja je posljednja nezavr{ena sjednica ovog saziva. Dogovoreno je da na toj sjednici poslanici odlu~e da li }e istog dana biti otvorena vanredna sjednica koju tra`i Vlada, kazao je ju~er predsjedavaju}i Predstavni~kog doma FBiH Safet Softi}. U pismu upu}enom rukovodstvima oba domaParlamenta FBiH, federalni premijer predlo`io je da se na vanrednimsesijama razmotri 13 zakonskih prijedloga i dopuna zakona koje je ranije utvrdila Vlada.

Sjednica Vlade FBiH: Neki od zakona me|u uvjetima koje BiH mora ispuniti na putu ka EU

Kako saznajemo, radi se o izmjenama Zakona o dr`avnoj slu`bi, Zakona o organizaciji organa uprave u FBiH kojim se uvode mandati direktorima federalnih uprava i samostalnih upravnih organizacija, te izmjenama ili dopunama zakona o Poreznoj upravi, Finansijskoj policiji, Agenciji za privatizaciju, inspekcijama, policijskim slu`benicima, Agenciji za bankarstvo, kao i izmjeni zakona o bankarstvu i mikrokreditnim organizacijama. Mujezinovi} tra`i od Parlamenta da usvoje i prijedloge izmjena Zakona o izvr{enju krivi~nih sankcija i Krivi~nog zakona, o visini stope zatezne kamate na neizmirena dugo-

DOPIS STIGAO, ^EKA SE ODLUKA U Domu naroda FBiH ju~er su potvrdili da su dobili premijerov dopis, ali jo{ nisu donijeli odluku o tome da li }e i kada taj dom odr`ati sjednicu
vanja, kao i izmjenu Zakona o prekr{ajima. U proceduru je dostavljen i prijedlog zakona o mati~nim knjigama u FBiH, koji je novi zakonski projekt, a njime se

uvodi neograni~en rok va`nosti mati~nih dokumenata u FBiH. Sli~an zakon ve} je na snazi u RS-u.

Uvjeti za EU
U pismu Parlamentu premijer je naveo da su neki od nabrojanih zakona obaveza BiH na putu ka integracijama EU, kao i sastavni dio procedure uskla|ivanja entitetskih propisa sa dr`avnim strategijama borbe protiv korupcije i spre~avanja pranja novca. U Domu naroda FBiH ju~er su potvrdili da su dobili premijerov dopis, ali jo{ nisu donijeli odluku o tome da li }e i kada taj dom odr`ati sjednicu.
S. [e.

Siroma{ni za borbu protiv siroma{tva
Regionalna konferencija o sektoru socijalne isklju~enosti i siroma{tva, koja se odr`ava u Beogradu, pomo}i }e BiH da prona|e na~in kako da {to efikasnije preuzme pravno naslje|e EU u ovoj oblasti, rekao je za Srnu Halid Genjac, predsjedavaju}i Zajedni~ke komisije za evropske integracije Parlamenta BiH. Genjac ka`e da je BiH prihvatila odre|eni broj me|unarodnih povelja i akata iz ove oblasti, ali da je za njihovo provo|enje potrebno bogato dru{tvo, te prili~no veliki fondovi, {to BiH nema. “Jo{ ne mo`emo biti zadovoljni sa onim {to je do sada ura|eno u ovoj oblasti. Prakti~no smo na po~etku“, dodao je Genjac.

Sastanak u Mostaru povodom pro{lotjednog incidenta

Huligani krivi za tu~u
Istraga utvrdila da nije rije~ o me|unacionalnoj netrpeljivosti
U~estale tu~njave maloljetnika na mostarskim ulicama posljedica su huliganstva, a ne me|unacionalne netrpeljivosti, zaklju~ak je ju~era{njega sastanka gradona~elnika Mostara Ljube Be{li}a sa zapovjednikom PU Mostar Centar Hasanom Leri}em, ravnateljem mostarske Gimnazije Bakirom Krpom i njegovom zamjenicom Ankicom ^ovi}. Be{li} je ujedno najavio i kako }e od sljede}e godine u Mostaru biti postavljen videonadzor na gradskim ulicama ka ko bi se gra|ani ma za jam~ila sigurnost. - Pro{lotjedne tu~njave maloljetnika u Mostaru su djelo huligana i tu se ne radi o me|unacionalnom sukobu. Grad Mostar }e u idu}oj prora~unskoj godini osigurati sredstva za videonadzor gra-

Idu}e godine videonadzor u gradu
taru je huliganstvo i maloljetni~ka delikvencija. Ove incidente rade maloljetnici, koji nemaju nikakvog razloga da rade to {to rade. Zato bih poru~io roditeljima da vi{e vode ra~una o svojoj djeci, da kontroliraju njihove izlaske jer osnovni uzrok svih ovih problema le`i u obitelji, naveo je Leri}. Ravnatelj Krpo tako|er je rekao kako se maloljetni~ka delinkvencija i posljednja doga|anja ne smiju stavljati u kontekst me|unacionalnih sukoba. Podsje}amo, pro{loga tjedna su se na ulicama Mostara do go di le tri bru tal ne tu~njave u kojima su sudjelovali srednjo{kolci, a koje su bile stavljene u kontekst sukoba motiviranih me|unacionalnom netrpeljivo{}u.
J. GUDELJ

Cikoti} na sastanku SEDM-a
Delegacija MOBiH koju je predvodio ministar odbrane Selmo Cikoti} u~estvovala je na ministarskom sastanku Organizacije ministara odbrane zemalja jugoisto~ne Evrope (SEDM) u Tirani. Tokom sastanka razgovarano je o rezultatima i planiranim aktivnostima u okviru SEDM-a. Cikoti} je informirao u~esnike o napretku BiH u reformama odbrane, te nastojanjima za potpuno evroatlantsko integriranje, u ~emu je SEDM istaknut kao va`an forum za dostizanje ovog cilja. Cikoti} je posebno informirao skup o rje{avanju vi{ka naoru`anja i municije, te u~e{}u MO i OSBiH u aktivnostima SEDM-a. Cikoti} se sastao s ministrima odbrane Albanije, Crne Gore, Hrvatske i Srbije s pomo}nikom dr`avnog sekretara za odbranu SAD-a Alexanderom Vershbowom.

da. Napravit }emo, dakle, jedan sustav videonadzora po cijelom gradu, ne samo zbog mogu}ih sukoba maloljetnika ve} i ra di si gur nos ti gra|ana i imovine, izjavio je Be{li}. Dodao je tako|er, kako `eli da Mostar bude siguran grad za sve njegove stanovnike i da se pravim imenom nazove

sve ovo {to se doga|alo posljednjih dana. Za po vje dnik PU Mos tar Centra Leri} je istaknuo kako prvi rezultati istrage nedvosmisleno ukazuju da su incidente napravili huligani, te je pozvao roditelje da povodu vi{e ra~una o svojoj djeci. - Uzrok pro{lotjednih napada koji su se dogodili u Mos-

8

OGLASI

srijeda, 13. oktobar 2010. godine

OSLOBO\ENJE

OSLOBO\ENJE godine srijeda, 13. oktobar 2010.

ANALIZA

9

Ko su izborni pobjednici, a ko gubitnici

VIJESTI

SDP najvi{e dobio,

SNSD pada
Uspjeh NSRB-a na svim nivoima Najvi{e mandata u odnosu na ranije izbore izgubila SBiH - 60, slijede SDA 25, te HDZ 1990 - 12
Socijaldemokratska partija (SDP) BiH sa 30 osvojenih mandata vi{e (u odnosu na 2006) najve}i je izborni dobitnik netom odr`anih op}ih izbora u BiH. Naime, SDP }e imati tri poslanika vi{e u PS-u BiH (ukupno osam), te ~ak 11 mandata vi{e u Parlamentu FBiH (28 ukupno).

Krah BPS-a, SDU i BOSS-a
Potpuni izborni krah do`ivjela je Bosanskohercegova~ka patriotska stranka (BPS). Ova stranka izgubila je {est mandata - jedan u PS-u BiH, te sva ~etiri u Parlamentu FBiH. BPS je izgubio i dva mandata u ZDK-u (os tao na je dnom), te jedinog zastupnika u HNK-u kojeg je imao, dok je u KS-u ostao na istom nivou dva poslanika. Istovremeno po jednog poslanika vi{e BPS }e imati u TK-u i BPK-u - ukupno po dva. Gu bi tnik je i SDU i to ukupno ~etiri mandata - dva u Parlamentu FBiH, te dva u KS-u (os tao na je dnom). HSS-NHI izgubio je tri mandata - jedan u Parlamentu FBiH, te po je dan u PK-u i SBK-u gdje je opstao sa po je dnim zas tu pni kom, dok je u Kantonu 10 zadr`ao isti nivo jednog poslanika. I Bo san ska stran ka (BOSS) je izborni gubitnik sa ukupno tri mandata - jednim u Parlamentu FBiH, oba u TKu, a istovremeno je dobila jednog poslanika u KS-u. DNZ sa dva manda ta ma nje u USK-u, (osvojio) ~etiri tako|er, gubitnik je izbora. 12 mandata. Iako }e HDZ 1990 i to u koaliciji sa HSPom BiH zadr`ati isti broj poslanika u PS-u BiH - dva, izgubit }e dva zastupnika u Parlamentu FBiH (ostaje na pet). Najvi{e mandata, po ~etiri HDZ 1990 kao ranija ~el ni ca Ko ali ci je hrvat sko zajedni{tvo izgubit }e u ZHKu (ostaje na ~etiri), te u NHKu - tri gdje }e tako|er ubudu}e imati ~etiri zastupnika. U Kantonu 10 izgubit }e dva mandata (imat }e ~etiri), te u SBK-u je dnog (os ta je joj dva). Sa pet zastupnika u PK-u ostaje na istom nivou kao i ranije. Kada je u pitanju RS, ve} sada je sasvim izvjesno da }e gubitnik biti SNSD koji }e prema sa da{ njim re zul ta ti ma u NSRS-u imati tri poslanika manje nego ranije (trenutne procjene mu daju 38), a taj pad }e biti i zna~ajniji kada se zbroje svi rezultati, prvenstveno glasovi putem po{te i sa birali{ta u odsustvu.
Almir TERZI]

Zavidno kori{tenje tehnologije Interpola
Zamjenik predsjedavaju}eg Vije}a ministara i ministar sigurnosti BiH Sadik Ahmetovi} ju~er je u Sarajevu otvaraju}i seminar Interpola kazao da on ima za cilj unapre|enje znanja i obavije{tenosti o funkcijama, ulozi i aktivnostima Interpola kao najve}e organizacije kriminalisti~ke policije na svijetu. “Putem Ureda Interpola Sarajevo, BiH je jedna od dvadeset i jedne zemlje u Evropi, uklju~uju}i i dvanaest u Schengenu, koja je instalirala tehnologiju Interpola. Sada se na grani~nim prelazima mogu vr{iti provjere u bazi podataka o ukradenim i izgubljenim putnim ispravama, {to predstavlja jedan od najvi{e kori{tenih sistema” kazao je Ahme, tovi} i dodao da je BiH {esti najve}i korisnik baze podataka o ukradenim motornim vozilima i sedamnaesti najve}i korisnik baze podataka o ukradenim i izgubljenim putnim ispravama.

Uspjeh u kantonima
Najve}i uspjeh u kantonima SDP je napravio u ZDKu gdje }e imati pet poslanika vi{e (ukupno deset), po tri vi{e u SBK-u ({est) i KS-u (deset), po dva vi{e u HNK-u (~etiri) i TK-u (ukupno 13), te po jednog poslanika vi{e u USK-u (sedam), BPK-u (sedam), dok }e u LK-u zadr`ati isti nivo - jednog poslanika. SDP je izgubio jednog poslanika u PK-u, pa }e tako ostati na jednom. Izborni dobitnik je i Hrvatska demokratska zajednica (HDZ) BiH sa osvojenih 20 mandata vi{e. Ova stranka ostat }e na istom broju zastupnika u PS-u BiH (tri), ali }e oja~ati u Parlamentu FBiH i to za pet mandata (imat }e ukupno 13). Po ~eti ri man da ta vi {e HDZBiH imat }e u ZHK-u (ukupno 13) i HNK-u (11) nego ranije, te tri vi{e u PK-u (uku pno 10). U SBK-u HDZBiH }e imati jedan mandat vi{e nego ranije (sedam), a sa jednim mandatom u~i }e i u Skup{tinu TK-a (do sada nije imao poslanika), dok }e u ZDK-u zadr`ati dva mandata kao i ranije. Zna~aj ni ji izbor ni do bi tnik je i Na ro dna stran ka Radom za boljitak (NSRB). Ova stran ka oja~ala je za uku pno de vet man da ta u odnosu na ranije. Tako }e NSRB dobiti jednog poslanika vi{e u PS-u BiH (ukupno dva), kao i jednog zastupnika vi{e u Parlamentu FBiH (imat }e ~etiri). Po dva po sla ni ka NSRB imat }e vi{e nego ranije u ZDK-u, BPK-u i Kantonu 10 (Livanjskom) - ukupno po tri, te u koaliciji sa LDS-om i E 5 u USK-u (do sada nisu imali nijednog), dok }e po jednog poslanika vi{e stranka imati u ZHK-u (tri), te KS-u i HNK-u gdje }e NSRB dobiti po jednog

Za kvalitetniju socijalnu sigurnost
Ministar civilnih poslova BiH Sredoje Novi} u~estvovao je u Budvi u radu tre}e ministarske konferencije o koordinaciji i reformi socijalne sigurnosti na kojoj je potpisana zajedni~ka deklaracija. Novi} je rekao da je dokument prihva}en kao kvalitetna i jasna smjernica za sve kreatore politika u ovoj oblasti, prvenstveno zdravstvenog i penzionog osiguranja, s ciljem obezbje|ivanja sveobuhvatne i kvalitetne socijalne sigurnosti i uspostavljanja odgovaraju}ih sistema koordinacije i protoka prava u skladu sa me|unarodnim standardima i dokumentima Vije}a Evrope i EU.

Zlatko Lagumd`ija: 30 mandata vi{e nego 2006.

Milorad Dodik: Tri poslanika manje u NSRS-u

HDZBiH Po ~etiri mandata vi{e HDZBiH imat }e u ZHK-u (ukupno 13) i HNK-u (11) nego ranije, te tri vi{e u PK-u (ukupno 10). U SBK-u HDZBiH }e imati jedan mandat vi{e nego ranije (sedam), a sa jednim mandatom u~i }e i u Skup{tinu TK-a (do sada nije imao poslanika), dok }e u ZDK-u zadr`ati dva mandata kao i ranije
poslanika - do sada nije imao. U TK-u }e stranka zadr`ati isti broj poslanika - dva, dok }e oba zastupnika izgubiti u PK-u. Savez za bolju budu}nost (SBB) koji se prvi put pojavljuje na izborima osvojio je na svim nivoima vlasti ukupno 35 mandata. Najve}i izborni gubitnik je Stranka za BiH koja }e ostati bez ~ak 60 mandata u odnosu na do sa da{ nje sta nje. Osim ~lana Predsjedni{tva BiH, SBiH je izgubila {est mandata u PS-u BiH (imat }e dva), te ~ak 15 u Parlamentu FBiH (imat }e devet). Najvi{e mandata po kantonima SBiH }e izgubiti u KS-u - devet (imat }e ~etiri), ZDK-u sedam (osvojila ~etiri), SBK-u pet (ostala na dva), po ~etiri gubi u TK-u (imat }e tri) i NHK-u (ostaje joj jedan), te tri u USK-u (osvojila tri), kao i po jednog u PK-u i Kantonu 10 (Livanjskom). Drugi najve}i izborni gubitnik je Stranka demokratske akcije (SDA) koja je izgubila ukupno 25 mandata. Tako }e SDA u PS-u BiH imati dva poslanika manje (sedam), a Parlamentu FBiH pet manje (ostaje na 23).

SNSD lo{iji
Naj vi {e man da ta SDA u odnosu na op}e izbore 2006. izgubila je u USK-u - ~etiri (osvojila osam), ali je identi~an broj poslanika - ~etiri osvo ji la A-SDA ko ja se u me|uvremenu u toku pro{log mandata odvojila od mati~ne stranke. SDA je po tri mandata izgubila u ZDK-u (osvojila sedam) i BPK-u (imat }e {est), te KSu (ostaje na sedam), po dva u TK-u (imat }e deset) i SBK-u (spala na {est), a jedan manje }e imati u HNK-u (pet), te jednog u Kantonu 10 (Livanjskom) - ostat }e na jednom. Isti broj poslanika SDA }e zadr`ati u PK-u - dva. Izborni gubitnik je i HDZ 1990 koji je u odnosu na raniji period izgubio ukupno

Stambeno zbrinjavanje Roma
Ministar za ljudska prava i izbjeglice BiH Safet Halilovi} i sekretar Ministarstva prostornog ure|enja FBiH Adnan Efendi} potpisali su Memorandum o razumijevanju za implementaciju Akcionog plana BiH za rje{avanje problema Roma u oblasti stam be nog zbri nja va nja, vri je dan 312.800 KM. Nakon potpisivanja ovog memoranduma, ukupna udru`ena sredstva za stambeno zbrinjavanje Roma u BiH u ovoj godini iznose 2.312.800 KM, od ~ega je za ovu populaciju na podru~ju Federacije BiH predvi|eno 1.566.000 KM. Ove godine za pomo} u stambenom zbrinjavanju Roma aplicirala je 31 op}ina s podru~ja cijele BiH.

10

KOMENTARI

srijeda, 13. oktobar 2010. godine

OSLOBO\ENJE

Bosna, izme|u ostalog P
Pi{e: Josip VRI^KO josip.vricko@oslobodjenje.ba

Moj omiljeni trener Vahid Halilhod`i} rastuma~io je ovoga tjedna Slobodnoj Dalmaciji za{to je odbio biti izbornik nogometne reprezentacije na{e, a i njegove zemlje: Kako bih ja tu radio kad za sastav mora{ pitati {to misle pop, fratar i hod`a. Ma, bje`i... rezignirano }e Vaha, sugeriraju}i, inteligentan kakvog ga je Bog dao, da iza pobrojanih pastira (ili obratno) stoje i pripadaju}i im nacionalni vo`d, sto`ernik... i... zbilja ne znam kako bi se to u Bo{njaka zvalo?! Va`no je, ~ini mi se, da se ne zaleti tornjak. A da se (ve}) zaletio, zaletio se!

o mo}nik ame ri~ke dr`a vne taj ni ce za europske i euroazijske po slo ve Phi lip Gordon navijestio je uo~i polaska Hillary Clinton na balkansku turneju kako ona ne}e donijeti novi bosanskohercegova~ki ustav u Sarajevo. Nije to, dakako, nikakva ekskluzivna informacija, mada je, mo`da, slijedom dejtonskih iskustava, umiruju}a. Ali, ve} i to {to je visoki ameri~ki du`nosnik imao potrebu naglasiti kako njegova {efica ne kani za kratkoga posjeta `urno pospremati prokletu avliju, sugerira kako su ovdje iznova - uskrsnule takve nerealne nade. Istina, a to je jo{ prakti~ki u nastupnom govoru naglasio i Barack Obama, BiH (i Kosovo) jeste ameri~ki prioritet na brdovitom Balkanu; No, pitanje je li trenuta~no Balkan (uop}e) u fokusu va{ingtonskoga interesovanja. A ako doista i jeste jedna od prvih plo~a u simultanki {to je Washington igra diljem svijeta, temeljno je pitanje: Imamo li mi - ovakvi kakvi jesmo - pravo o~ekivati da nam se netko - nakon svega - ozbiljno posveti?! Mo`da je (nisam, dodu{e, vjerovao da }u ovo ikad napisat!) najrealniji u svojim o~ekivanjima uo~i posjete prve dame svjetske diplomacije bio Milorad Dodik, otkrivaju}i {to o~ekuje od

I

posjete Clintonove. O~ekujem da je vidim, kazao je eresovski vo`d, tako da je ostavio prostora da mislimo ka ko je - o~eki va no prepotentan, ali i da ga je (ma lo) strah. [to, na ime, ako ga upi ta {to je ov dje vje~no, a {to dokle mora?! kad sam vas ve} prisilio da ~ujete ovu lakta{ku dosko~icu, evo i jedne mostarske, koja - ba{ kao {to se od liski i o~ekuje - zorno oslikava u kakvu, zapravo, dr`avu dolazi supruga predsjednika koji je u velikoj mjeri (ipak!) pacifizirao Balkan. Moj omiljeni trener Vahid Ha lil hod`i} ras tu ma~io je ovoga tjedna Slobodnoj Dalma ci ji za {to je odbio bi ti izbornik nogometne reprezentacije na{e, a i njegove zemlje: Kako bih ja tu radio kad za sastav mora{ pitati {to misle pop, fratar i hod`a. Ma, bje`i... rezignirano }e Vaha, sugeriraju}i, inteligentan kakvog ga je Bog dao, da iza pobrojanih pastira (ili obratno) stoje i pripadaju}i im nacionalni vo`d, sto`ernik... i... zbilja ne znam kako bi se to u Bo{njaka zvalo?! Va`no je, ~ini mi se, da se ne zaleti - tornjak. A da se (ve}) zaletio, zaletio se! Slijedom ~ega golemu nelagodu kod nas domoro da ca iza zi va ju po ru ke me|unarodnih poklisara kako doma}i politi~ari moraju obaviti glavni dio posla.

M

Uostalom, i Gordon je jasno i glasno objasnio kako Clintonova na Balkan dolazi naglasiti trajno opredjeljenje SAD-a u podr`ava nju balkanskih dr`ava na putu gradnje prosperitetnih, miroljubivih i demokratskih dru{tava i njihove napore da zauzmu mjesto punopravnih ~la ni ca europ ske i euroa tlantske zajednice. Akcent je, naime, na - podr`avanju. Nama, dva desetlje}a vo|enim, pa, dakle, i isfrustriranim plemenskim vodstvom, ova se poruka mo`e doimati kao di plo mat ska fra za. Ona, me|utim, oslikava to~no ono {to mo`emo o~ekivati. Drugim rije~ima, a da se - opet - vratim Vahinim pastirima, pomozite si, pa }e vam i Ame ri ka po mo}i, (ne)izravno poru~uje Washington. Koliko su izborni pobjednici to razumjeli, vidjet }emo kad po~nu - a dojma sam kako su samo Clintonovu ~ekali - dijeliti izborni plijen. o`da je, posebice, dakako, {to je Hillary ju~er s Butmira poletjela ka Sur~inu, edukativan slu~aj Srbija. Jasno, niti u Beogradu ne treba o~ekivati naro~itu dramu; SAD su davno Tadi}u obja sni le {to se od nje ga o~ekuje kada je o Kosovu rije~. Istina, to je pri~a koja }e trajati jo{ neko vrijeme, ali

B

epilog joj se zna. Pred Srbijom je, me|utim, 25. listopada u Luksemburgu sjednica Vije}a EU na kojoj }e se odlu~ivati o proslje|ivanju zahtjeva ove zemlje Europskoj komisiji za ~lanstvo u europskoj obitelji. Pro{loga tjedna u Haagu su o ovoj temi nizozemski parlamentarci, takav im je obi~aj, propitivali Sergea Brammertza i [tefana Filea. Glavni ha{ki tu`itelj dr`i kako Beograd treba dr`ati ispred briselskih vrata sve dok se iza Mladi}a ne zalupe ona {eveningenska; komesar za pro{irenje je (ne{to) mek{ega srca i misli kako je desetogodi{njica (beogradske oktobarske revolucije) otkako je “Srbija okrenula stranicu povijesti“ pravo , vrijeme da se (slu`beno) pripusti u ~ekaonicu. ^ak i po srbijanskim izvjestiteljima, Brammertz je bio uvjerljiviji. ez obzira na epilog u ovom slu~aju, nema dvojbe kako svaka zemlja pretendentica na EU (i NATO, dakako) ima svoj paket uvjeta koje mora ispuniti. Vrijeme humanitarne, naro~ito politi~ke pomo}i je pro{lo. Ako to u Bosni nije shva}eno ni nakon aktualne vizite Clintonove, onda je nedvojbeno kako Vahid Halilhod`i} nikada ne}e biti izbornik no go me tne mom~adi BiH; Ma, {to to (!) - ne}e biti ~ak ni selektor istoimene fudbalske reprezentacije!

BLIC

FOKUS

U OBJEKTIVU
dinaca, dva, tri solidna, ali da jo{ ima previ{e slabih mjesta da bi se nosila sa najkvalitetnijim evropskim ekipama. Ne treba biti preveliki stru~njak pa i lai~kim okom vidjeti da u igri ove selekcije ima jo{ dosta propusta i da }e trebati jo{ mnogo rada da se formira jedna zaista kvalitetna ekipa. Potencijala ima, me|utim, potrebno je jo{ vremena da bi se to i ostvarilo. Toga je svjestan i selektor Su{i}. Naravno da je za to potrebno i mnogo utakmica, pa smo i ovo okupljanje mogli iskoristiti da se odigra prijateljski susret u utorak kada su se ve} svi igra~i na{li na okupu. Tada bi se mogle provjeriti i neke druge varijante, jer kvalifikacione utakmice nisu ba{ prigoda za eksperimentiranje. Za to, vjerovatno, nije bilo sredstava. Sve u~estalijim napadima na Su{i}a mo`da su doprinijeli i njegovi potezi da novinarima uskrati mogu}nosti svakodnevnog vr{ljanja po prostorijama gdje odsjedaju reprezentativci prilikom kratkih priprema. Naglabanja uz kaficu, kao u ]irino doba, ko bi mogao igrati, a ko ne, da li je bolja ova ili ona takti~ka varijanta, postala su pro{lost. Da li je to dovoljan razlog da se mijenja Su{i}a? Treba ga, ipak, pustiti da radi ili predlo`iti nekog kvalitetnijeg od njega. Na kraju treba pojasniti i to da niko nema ~arobni {tapi}.
B. MAJSTOROVI]

@elje iznad mogu}nosti
Safet Su{i} do{ao je na mjesto selektora nogometne reprezentacije BiH mo`da u najnezgodnijem trenutku. Ne za reprezentaciju, naravno, nego za njega. Nakon niza sretnih okolnosti u pro{lom kvalifikacionom ciklusu i plasmana na{e najbolje selekcije pod vodstvom ]ire Bla`evi}a u bara` za odlazak na Svjetsko prvenstvo u Ju`noafri~koj Republici, apetiti su porasli do neslu}enih visina. Najmanje {to se moglo o~ekivati od Su{i}a je da pro{eta kroz ove kvalifikacije, i{amara sve protivnike i na le|ima navija~a bude odnesen do Var{ave ili Kijeva, gdje }e se igrati finalni dio Evropskog prvenstva 2012. No, kako su `elje obi~no iznad mogu}nosti, prve kontrolne utakmice, a zatim i relativno skroman po~etak novog ciklusa kvalifikacija, odmah su pokrenuli i prve optu`be na ra~un selektora, a bilo je ~ak i poziva da selektor da ostavku. Nakon samo tri odigrana susreta, sa skorom od tri jedinice: pobjeda, poraz i remi te ~etiri osvojena boda. Premalo? Mo`da je moglo i vi{e, ali ni ovakav start nije nas nimalo udaljio od onog cilja koji je objektivno postavljen na startu: drugo mjesto (naravno iza nedodirljive Francuske) i ponovo bara`, ili u najsretnijim okolnostima - direktan plasman kao najbolja drugoplasirana ekipa u devet kvalifikacionih grupa. Ve} smo pisali o tome da u ovoj reprezentaciji igra pet, {est kvalitetnih poje-

Ma|arski Armagedon
Radnici u za{titnim odijelima idu ulicom prekrivenom otrovnim crvenim mu ljem u ma|ar skom gra du Deveczeru, scena koja podsje}a na onu iz filma “Armagedon“. Dok se radnici bore da o~iste crveni mulj i spase ma|arske gra|ane ovog otrovnog otpa da, ma|ar ska po li ci ja je ve} uhapsila direktora aluminijske kompanija odgovorne za izlijevanje crvenog mulja koji je do sada ubio osam osoba.

OSLOBO\ENJE godine srijeda, 13. oktobar 2010.

ZABILJE@ENO

11

Dana 23. 9. 2010. godine u organizaciji Akademije nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine i Federalnog ministarstva obrazovanja i nauke, odr`ano je nau~no savjetovanje:

Zastava BiH na koti Bobatov kuk

Gorski spasioci iz Gora`da osvojili vrh Durmitora

Nezaboravna

avantura na 2.523 metra

„STANJE I PERSPEKTIVE RAZVOJA NAU^NO-ISTRA@IVA^KE I ISTRA@IVA^KO-RAZVOJNE DJELATNOSTI U FEDERACIJI BOSNE I HERCEGOVINE“
~iji je potpun materijal publikovan u pripadnom Zborniku sa savjetovanja. Savjetovanje je odr`ano u Akademiji nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine, a pozivi za u~e{}e upu}eni su svim relevantnim ministarstvima, univerzitetima i privrednim organizacijama. Na osnovu prezentiranih materijala i rasprava provedenih tokom savjetovanja, na savjetovanju su usvojeni slijede}i:

Penjanje 16-~lane ekipe do vrha trajalo je du`e od 12 sati

Z A K LJ U ^ C I
1. U 2009. godini EU je u oblast nauke i tehnolo{kog razvoja ulo`ila cca 2% svoga GDP. U 2009. godini Bosna i Hercegovina je u oblasti nauke i tehnolo{kog razvoja ulo`ila ukupno (dr`ava, entiteti, kantoni) 0,08 % GDP. Akademska zajednica to ocjenjuje neprihvatljivim zanemarivanjem nauke i tehnolo{kog razvoja na nivou dr`ave, entiteta i kantona.
Naporan put do vrha

^lanoviGorskeslu`bespa{avanja iz Gora`da pro{log vikenda su u potpunosti upoznali~ariDurmitora te se uspjelipopeti na sam vrh ove planine. Uspon je trajao du`e od 12 sati da bi se na kotiBobatov kuk, visokoj ~ak 2.523 metra, zavihorila zastava BiH.

2. Akademska zajednica zahtijeva od svih dr`avnih organa da preuzmu svoju odgovornost u financiranju nauke i tehnolo{kog razvoja u skladu sa normama EU i u roku sljede}e 4 godine dostignu (u zbiru) 2% GDP u toj djelatnosti.* 3. U tome smislu je potrebno donijeti: - statusne zakone o nau~no-istra`iva~koj i istra`iva~ko-razvojnoj djelatnosti na nivou dr`ave, entiteta i kantona; - zakone o formiranju Fondova** (kao pravnih lica) za nau~noistra`iva~ke i istra`iva~ko-razvojne djelatnosti na nivou dr`ave, entiteta i kantona, usagla{ene sa praksom EU. 4. U cilju mjerenja i pra}enja efekata ulaganja, agencije za statistiku*** trebaju pratiti nau~no-istra`iva~ku i istra`iva~ko-razvojnu djelatnost u skladu sa standardima EUSTAT-a i OECD-a. 5. Znanstvene i tehnolo{ke rezultate u privredi agencije trebaju pratiti na osnovu broja patenata, komercijalizacija izvozno sposobnih proizvoda, usluga i tehnologija, nastalih na vlastitom know how, te na osnovu broja prodatih licenci. 6. Potrebno je osnovati centar za scienciometriju BiH (npr. u okviru Nacionalne i univerzitetske biblioteke Bosne i Hercegovine), koji }e pratiti znanstvene i tehnolo{ke rezultate na univerzitetima. 7. Potrebno je izvr{iti klasifikaciju nau~nih i istra`iva~kih institucija u skladu sa pozitivnom praksom EU, te uvesti kategoriju „izvrsnosti“; ove institucije trebaju imati povoljnije uslove finansiranja. 8. Neophodno je zakonski regulirati i obezbijediti sistemsko dugoro~no obrazovanje nau~nog podmlatka i investicije u institucije kako bi se osposobile za istra`iva~ke projekte. 9. Po`eljna je izmjena Zakona o Vladi FBiH i formiranje Ministarstva za visoko obrazovanje, nauku i tehnologiju.
*Participacija pojedinih nivoa dr`avnih vlasti treba biti po klju~u koji proizilazi iz PRAVA NA POTRO[NJU JAVNIH PRIHODA ** Fondovima trebaju upravljati savjeti sa ve}inskim ~lanstvom istra`iva~a i sa punim pravom odlu~ivanja. O svojim aktivnostima savjeti trebaju izvje{tavati vlade koje obezbje|uju fondove ***Federalni zavod za statistiku Agencija za statistiku BiH

Nezaboravni prizori
Iako su gorskispasioci iz Gora`da~esto u obilasku planina, {to je za njih uvijek posebno, nekima od njih ovo je bilo i prvo putovanje, te su poput mlade Adele Gazap do`ivjeli to kao novoiskustvo. Iz Gora`da su na put krenuli oko dva sataujutro, sretni{to idu u osvajanjenovogvrha,ali znaju}i da put ne}e biti lagan. - Kadado|emona jezero, prvo}emodoru~kovati da prikupimosnagu i nakontoga se penjemo na vrh i idemo do ledenespilje. Ako ima neko {ta da pita, neka pita odmah, ina~e pokret, zvu~ao je tog jutra vrlo autoritativno Hazim U{anovi}, jedan od najstarijih~lanovagorskeekipe. Za one kojipoznajuovogvrsnogplaninara i spasioca,to je sasvimuobi~ajno,no Adeli,ali i snimateljugora`danske televizije Safetu Devli}u, koji se odlu~io na ovajpohod, `ele}inapravitiprekrasnekadrove, glasU{anovi}asvakako je ulijevao povjerenje, jer je to bio njihov prvi alpinisti~ki pohod. Hazim, ina~e predsjednik UOGorskeslu`bespa{avanja iz Gora`da, sigurnim je koracimapoveokolonutaman kad se negdje iza planinskih vrhova pojavilo sunce. Prizori koji su se redali pred putnicimabili su prelijepi i svakomaloSafetu je zastajao dah pred onim {to je vidio. - Divljinom {etaju tek divokoze, a put do kote je prili~no dug i naporan. Putovanje je trajaloprili~nodugo,a spasiocimadodatni napor je teret na le|ima. Neki su usput govorili da su znali da je ovako te{ko, ostavili bi ruksak kod ku}e. No svako malo ja sam stajao da snimam, a oni su i{li i prebrzo, tako da sam moraotr~ati da ih stignem, pri~a Safet. Dodaje da je na putu do vrha bilo i tu`nihprizora, pa je napravio i nekolikokadrova kod spomen-plo~epodignute u znak

Ledena {pilja: Ostala tek pokoja ledena figura

Snimatelj Safet Devli}

sje}anja na Hasana Kopi}a iz Tuzle, zaljubljenika planina, ~ije srce na`alost nije izdr`alo te{ku stazu Durmitora. Kolona iz Gora`da je hrabrokora~alanaprijed u`ivaju}i, a kod samog cilja malo su zastali da odahnu. Pri tomeHuseinBiser, komandir GSS-a, nije krio zadovoljstvo.

Novi izazovi
- Odavno nam je bila `elja da osvojimo ovaj vrh, ali trebalo je vremena da se odlu~imo na to. Put je te`ak i naporan, ali, hvala Bogu, sve je dobro pro{lo, svih 16 ljudi je stiglo bez ve}ih problema, ka`e Biser, dodaju}i da je `eljaspasilaca da osvoje i neke druge planinske vrhove poput Triglava. Najuzbudljiviji je ipak bio obilazak ledene {pilje od koje je ostala tek pokoja ledena figurakoja je uspjelapre`ivjetiklimatskepromjene. Gorski spasioci vratili su se stazom poredCrnogjezera,a nakontogaku}i u Gora`de, prili~no umorni, ali zadovoljni i sretni zbog neobi~nog putovanja. - Moja o~ekivanja su ispunjena, do`ivjela sam zaista ne{to posebno lijepo, nisam znala da je ovako i sretna sam.Po`eljela bih svakome da se upusti u ovakvuavanturu, kazala je mlada Adela Gazap. A. HAMZI]

12

CRNA HRONIKA
U restoranu Mladost ]i}o, u vlasni{tvu M. V. u Bosanskom [amcu, preksino} je izbio je po`ar u kojem nije bilo povrije|enih, ali je pri~injenave}amaterijalna{teta. Vatru su lokalizovali pripadnici lokalne Vatrogasne jedinice, a uvi|ajem, koji su izvr{ili policijski slu`benici i inspektor za protivpo`arnu za{titu, utvr|eno je da je po`arnajvjerovatnije prouzrokovala preoptere}ena i o{te}ena elektroinstalacija.

srijeda, 13. oktobar 2010. godine

OSLOBO\ENJE

Po`ar u restoranu

Provalnici odnijeli 2.500 KM

Za sada nepoznate osobe obile su u Mokrom, op{tina Pale, porodi~nu ku}u u vlasni{tvu S. \. te odnijele odre|enu svotu novca. Ka ko je sa op}eno iz CJB-a Isto~no Sarajevo, iz ku}e je odne se no oko 2.500 KM. Policija je na mjestu doga|aja izvr{ila uvi|aj i ra di na ras vje tlja va nju ove te{ke kra|e te identifikaciji i pronalasku provalnika.

SUD BiH Po~eo proces za {verc 108 kilograma skanka

^etvorica priznala krivnju, Peri}u i [utalu }e se suditi
^itanjem optu`nice i informacijom da su ~etvorica od {estorice optu`enih za me|unarodni {verc marihuane - skanka sklopili sporazume o priznanju krivnje, ju~er je u Sudu BiH po~elo su|enje Zvonku Peri}u, zvanom Cota (32) iz Stoca, biv{em v.d. predsjedniku Mlade`i HDZ 1990i ~lanuPredsjedni{tva te stranke i ostalim. Nakon {to je dr`avni tu`ilac Dubravko^amparaobavijestiopredsjedavaju}u Sudskog vije}a Suda BiH Biljanu ]ukovi} da su policijski slu`benik PU ^apljina Vedran Falak(31), automehani~ar i reli-voza~ @eljko Rebac, zvani @elja (40), Crnogorac Dragan Orbovi} (40) i Banjalu~anin Stanko Savi} (41) sklopili nagodbe, sutkinja je postupak protiv njih razdvojila. Sporazumi o priznanju krivnje }e biti razmatrani 22. oktobra, dok }e
Dragan Orbovi} Stanko Savi} @eljko Rebac Vedran Falak

Nagodbom Vedran Falak pristao na dvije i po, @eljko Rebac i Stanko Savi} na po godinu i osam, a Dragan Orbovi} na godinu i po zatvora
su|enje Peri}u i Miri [utalu (36), profesoru filozofije, psihologije i sociologije u Srednjoj {koli Stolac biti nastavljeno 28. oktobra saslu{anjem prvih svjedoka Tu`ila{tva. ^ampara je jo{ dodao da }e Tu`ila{tvo BiH dokazati da su Peri} i [utalo po~inili krivi~na djela opisana u optu`nici. Kako je saop}eno iz Dr`avnog tu`ila{tva, Falak se nagodio na dvije i po godine zatvora, Savi} i Rebac na po godinu i osam mjeseci, a Orbovi} na godinu i po zatvora. Osim o visini kazne, optu`eni su se s Tu`ila{tvom BiH nagodili i da }e u nastavku procesa protiv Peri}a i [utala biti svjedoci. Peri}a i Falaka su pripadnici SIPA uhapsili po~etkom juna na podru~ju Mostara tokom primopredaje 30 kilograma skanka. Policija je tada u vozilu prona{la 30 paketa od po kilogram droge koja na tr`i{tu vrijedi oko 200.000 eura. U optu`nici se navodi da je Peri}organizovaogrupuradineovla{tene me|unarodne prodaje, prenosa, dr`anja i prevoza supstanci ili preparata koji su propisom

SVJEDOCI Osim o visini kazne, optu`eni su se s Tu`ila{tvom BiH nagodili i da }e u nastavku procesa protiv Peri}a i [utala biti svjedoci

Zvonko Peri}

Miro [utalo

Foto: Arhiv Suda BiH

progla{eni drogama. Falak, Rebac, [utalo, Orbovi} i Savi} postali su ~lanovi organizovane grupe, te na taj na~inu~estvovali u nabavci, krijum~arenju, prevozu i pro-

daji droge. Ova grupa je iz Crne Gore preko BiH u Hrvatsku u nekoliko navrata pro{vercovala ukupno oko 108 kilograma droge.
Dk. O.

Banovi}i

U stanu na|eni droga i naoru`anje
Banovi}ki policajci uhapsili su N. H. (35) iz tog mjesta, nakon {to je tokom pretresa njegovog stana prona|eno 5,26 kilograma marihuane, kao i 21 gram sjemena indijske konoplje, saop{teno je iz MUP-a TK-a. Pored toga, policija je u stanu prona{la i ru~nu bombu, protivpje{adijsku minu i 20-ak metaka. Pretres stana izvr{en je u ponedjeljak po naredbi Op}inskog suda iz @ivinica. Prona|eni predmeti su oduzeti, droga je poslana na vje{ta~enje, a o ovom slu~aju upoznat je kantonalni tu`ilac.

Nakon hap{enja kod Grada~ca

Krivotvoritelji ostaju u pritvoru
Sud BiH odredio je jednomjese~ni pritvor Brani (46) i njegovom sinu Bojanu Lazi}u (21) iz Bosanskog Broda, koji su uhap{eni na Novoj grada~a~koj pijaci u Porebricama kod Grada~ca pod sumnjom da su poku{ali staviti u promet falsifikovane nov~anice. Lazi}i su privedeni nakon {to su jednom nov~anicom od 100 konvertibilnih maraka platili d`emper, te drugom nov~anicom od 100 maraka poku{ali da kupe jo{ jedan. U tom momentu prodava~ d`empera je posumnjao u ispravnost nov~anice, te pozvao policiju. Ispri~ao je kako mu je bilo sumnjiv kvalitet papira nov~anica, kao i njihova boja. Otac i sin su, vidjev{i policiju, odbacili u grmlje po dvije nov~anice od po 100 i 20 KM. Policija je u pretresu Brane i Bojana Lazi}a i njihovog BMW-a prona{la jo{ 13 falsifikovanih nov~anica od po 100 i 16 u apoenu od 20 maraka, te tome dodala jo{ dvije od po 100 maraka, koje su prona|ene u grmlju. Osim nov~anica, policija je u njihovom domu na{la i kompjutersku opremu za izradu i {tampanju nov~anica, dio nov~anica i papir za nov~anice.
Nov~anice oduzete od Lazi}a Dk. O.

OSLOBO\ENJE godine srijeda, 13. oktobar 2010.

CRNA HRONIKA
U Za hum skoj uli ci u Tre bi nju pre ksi no} je izbio po`ar na jaguaru vla sni{ tvo \oke Ko va ~evi}a iz ovog grada, javila je Srna. Vatra je uga{ena oko tri sata poslije pono}i, nakon ~ega su pripadnici kriminalisti~ke policije izvr{ili uvi|aj. Rad na rasvjetljavanju ovog doga|aja je u toku, a uzroci po`ara bi}e poznati nakon {to vje{tak protupo`arne za{tite dostavi svoj stru~ni nalaz.

13

Gorio jaguar

Potraga za Borislavom Ma~arom

Policajci CJB-a Isto~no Sarajevo i dalje tragaju za Borislavom Ma~arom, vezistom u Policijskoj stanici Trnovo, osumnji~enim da je u subotu, ispred kafi}a Omerta na Palama poku{ao ubiti Danila Cicovi}a. Prema rije~ima osoba bliskih Ma~aru, on je pucao u samoodbrani jer mu je na semaforu ispred kafi}a pripremljena zasjeda u kojoj su u~estvovale osobe naoru`ane dugim cijevima.
D. P.

Policijska akcija u Posu{ju

Br~ko

Zatra`eno pritvaranje plja~ka{a sa ceduljicom
Tu`ila{tvo Br~ko distrikta ju~er je, nakon saslu{anja, zatra`ilo odre|ivanjepritvoraDejanuRiki}u(33), ro|enom u Be~u, nastanjenom u Br~kom, koji je uhap{en u ponedjeljak zbog sumnje da je 23. juna i 13. jula oplja~kao dvije kladionice u Br~kom. Kao {to smo pisali, ovaj ro|eni Be~lija privo|en je u nedjelju nave~er u Bijeljini nedugo nakon {to je oplja~kao kladionicu Meridian u tom gradu. Za razliku od drugih razbojnika, Riki} ima specifi~an metod. Dok drugirazbojnici za ovajposaokoristepi{tolje, no`eve i sli~no, on je koristiolist papira i olovku. U ve~ernjim satima vrebao je kladionice u kojima su radile `ene. Kada bi ostale same u kladionici, on bi ulazio i iz d`epa dukserice vadio papir i predao ga iznena|enim radnicama. Na papiru je pisalo: “Ovo je plja~ka, daj sve pare“ Prepla{ene radnice, misle}i da u drugoj . ruci koju je dr`ao u d`epu dukserice dr`i oru`je, Riki}u su davale dnevni pazar. On bi im potom zaprijetio da nikoga ne smiju zvati, nakon ~ega je bje`aos novcem. Riki} je na ovajna~in23. junau sportskojkladionici u Ulicibra}eRibnikaruzeovi{e od 200 KM, a 13. jula od prepla{eneradnicekladionice u Klosterskoj ulici u Br~kom oplja~kao vi{e od 300 maraka. Policija jeprikupiladovoljnodokaza da je Riki}po~inio ova krivi~nadjela. Ju~er su ga predali Tu`ila{tvu Br~ko distrikta BiH. D. P.

Goran Bara} uhap{en u ku}i

Ivica Manduri} nije prona|en

Jure Markota uspio pobje}i

Uhva}en jedan od trojice bjegunaca
Akcija bila djelimi~no uspje{na jer je policiji u ruke pao samo Goran Bara}, dok se za Ivicom Manduri}em i Jurom Markotom i dalje traga
Pripadnici PU Posu{je ju~er su na tri lokaliteta izveli koordiniranu akciju kako bi uhapsili Gorana Bara}a, Ivicu Manduri}a, zvanog [iti} i Juru Markotu, zvanog Andri}, za kojima su raspisane potjernice. Akcija je bila djelimi~no uspje{na jer je policiji u ruke pao samo Bara}. Naime, policija je raspolagala podacima da se sva trojica bjegunaca ve} izvjesnovrijeme kriju u svojim ku}ama. Ju~er u {est sati ve}i broj policijskih slu`benika tra`io je ove bjegunce u njihovim ku}ama, odnosno na njihovim obiteljskim posjedima. Tom prilikom Manduri} nije prona|en, dok je Markota uspio pobje}i i za njim se traga. Bara} kojeg su policajci uspjeli uhapsiti pravomo}no je osu|en na ~etiri godine zatvora zbog zloupotrebe polo`aja ili ovlasti. Nezvani~no se moglo saznati da je osu|en jer je kao biv{i {ef poslovnice Unicredit Zagreba~ke banke u Posu{ju omogu}io supru`nicima cembra 2001. izbjegli platiti porez i bud`et FBiH o{tetiti za 962.788 KM. Za Markotom, koji `ivi u mjestu Rakitno kod Posu{ja, 13. juna 2008. potjernicu je izdao Op}inski sud u [irokom Brijegu. On je pravomo}nom presudom Op}inskog suda [irokiBrijegosu|en na kaznu od osam mjeseci. Za Manduri}em iz ^itluka potjernica je na snazi od 29. oktobra 2008. zbog zloupotrebe ovlasti u gospodarstvu. Tokom ju~era{njeg dana Bara} je sproveden u KPZ Zenica na izdr`avanje kazne. Iz policije su zamolili gra|ane da im ustupe informacije o boravku i kretanjuosoba za kojima su raspisali potjernice te ih pozovuna besplatnitelefonD. P. ski broj 122.

Bosanska Dubica

Donio bombu u {kolu
Policija iz Bosanske Dubice od maloljetnog Mileta [, u~enika prvog razreda Srednje {kole “Nikola Tesla“ u tom gradu, u ponedjeljak je oduzela ru~nu bombu M-57, koju je donio u {kolu i pokazivao svojim {kolskim kolegama. Nakon pronalaska bombe, na osnovu naredbe Osnovnog suda Prijedor, policijski slu`benici su u mjestu [evarlije, op{tina Bosanska Dubica, u porodi~noj ku}i Zorana [. (43), oca maloljetnog Mileta, tokom pretresa prona{li i privremeno oduzeli sedam ru~nih bombi, i to tri M-52R i ~etiri komada M-50 P3. Prema Zoranovim rije~ima, njegov sin ponio je bombu u {kolu kako bi je prodao {kolskom drugu Nemanji B. Bombu je sakrio u parku pored {kole, a kada se pro~ulo da je jedan od u~enika donio bombu u {kolu, nastavnici su obavijestili policiju.

POTRAGA Ju~er u {est sati ve}i broj policijskih slu`benika tra`io je bjegunce u njihovim ku}ama, odnosno na njihovim obiteljskim posjedima
Stani (49) i Stjepanu (53) Kolobari}u, vlasnicima preduze}a Jastreb komerc, da bez dokumentacije otvore ra~une za pet fiktivnih firmi. Supru`nici Kolobari} su na taj na~in od 1. januara do 31. de-

[kola “Nikola Tesla“: Rukovodstvo bez komentara

[iroki Brijeg: Rasvijetljena kra|a vozila u Mokrom

Sa golfa skinuli dijelove i zapalili ga
Hap{enjem i saslu{anjemMate Begi}a zvanog [tefovi} i KristijanaJa`e, {irokobrije{kapolicija je rasvijetlilakra|ugolfaukradenog 14. septembra u Mokrom. Prema saop{tenju policije tog dana je ukraden golf koji je otklju~an bio ispred jedne ku}e, a u no}i s 14/15. septembra na|en je zapaljen u mjestu Studena Vrila kod Posu{ja. “Operativnimradomistra`itelji PU [irokiBrijegdo{li su do saznanja da su mogu}i po~inioci ovogdjela M. B. (20) iz Graca kod Posu{ja i K. J. (20) iz Posu{ja“ na, vedeno je u saop{tenju policije. K. J., odnosno Kristijan Ja`o uhap{en je i saslu{an1. oktobra, dok je M. B. (odnosnoMateBegi}) bio nedostupan. Me|utim, posu{kapolicija je Begi}auhapsila u ponedjeljak i predala ga pripadnicimaPU [irokiBrijegna saslu{anje. Krim-obradom do{lo se do saznanja da su Begi} i Ja`a ukrali golf u Mokrom, s njega skinuli vrijedne dijelove (sjedala, novegume s aluminijskimfelgama), te zapalilivozilo. Nakon obrade, Begi} je pu{ten, a protivnjegai Ja`e}e Tu`ila{tvu biti podnesen izvje{taj. Nezvani~no se moglo saznati da je Mate Begi}, mla|i brat mnogopoznatijegMarijaBegi}a, koji je bio osu|en na 18 mjesecizbogte{kihkra|a i kra|a. Nakon izdr`avanja kazne, u aprilu 2008. je organizovao grupu koja se bavila kra|ama vozila. Policajci MUP-a TK-a uhapsili su ga u januaru2009. zbogsumnje da njegova grupa stoji iza kra|a 30-ak vozila. Interesantno je da je i Marinko Begi}, zvani [tef, otac Mate i Marija Begi}a {est mjeseci le`ao u zatvoru zbog utaje poreza.
D. P.

“Nikad ni sa jednim djetetom nisam imao problema. Presjeklo me kada me nazvala njegova nastavnica. Pomislio sam da nisu aktivirali bombu... Ne znam {to je trebala bomba tom njegovom drugu, samo mi je re~eno da je policija bombu na{la u parku gdje ju je ovaj moj sakrio“ ispri~ao je Zoran [. , Poku{ali smo do}i do direktora ili pedagoga {kole, no, na telefon nam se javila ~ista~ica koja je tvrdila da niko od rukovodstva nije tu (?!) D. P.

Na putu Pe} - Ro`aje

Bh. dr`avljanin uhap{en s pet kg heroina
Dr`avljanin BiH Haris S. uhap{en je prekju~er na administrativnom prelazu Kula, na putu Pe} – Ro`aje, kada je kosovska policija u rutinskoj kontroli u njegovom automobilu prona{la pet kilograma, kako se pretpostavlja, heroina, javila je Srna. “Opojna supstanca na|ena je skrivena ispod zadnjeg sjedi{ta golfa crnogorskih registarskih oznaka. Voza~ automobila je uhap{en i njemu je odre|eno 48-satno zadr`avanje“ saop{teno je policije iz koje navode da , nije poznato kojem tr`i{tu je bio namijenjen heroin.

14

OGLASI
BOSNA I HERCEGOVINA MINISTARSTVO CIVILNIH POSLOVA BiH

srijeda, 13. oktobar 2010. godine
Na osnovu ~lana 23. Zakona o namje{tenicima u organima dr`avne slu`be u Federaciji Bosne i Hercegovine (''Slu`bene novine Federacije Bosne i Hercegovine'', broj 49/05), ministar poljoprivrede, {umarstva i vodoprivrede u Vladi Tuzlanskog kantona o b j a v lj u j e

OSLOBO\ENJE

Na osnovu ~lana 4. Odluke o utvr|ivanju kriterija i na~inu raspodjele sredstava iz bud`etske rezerve za vrhunske rezultate u oblasti sporta u Bosni i Hercegovini u 2010. godini, koju je Vije}e ministara Bosne i Hercegovine, VM broj 252/10, donijelo na 133. sjednici odr`anoj 14. septembra 2010. godine, Ministarstvo civilnih poslova Bosne i Hercegovine objavljuje

za popunu upra`njenog radnog mjesta namje{tenika u Ministarstvu poljoprivrede, {umarstva i vodoprivrede 1. Pomo}ni radnik — kafe-kuharica - sprema~ica - 1 izvr{ilac, na neodre|eno vrijeme Opis poslova: - pripremanje i poslu`ivanje kafom i drugim napicima u Ministarstvu; - odr`avanje higijene poslovnih prostorija u Ministarstvu; - obavljanje drugih poslova po nalogu sekretara Ministarstva; - za svoj rad odgovoran je sekretaru Ministarstva. 2. Kandidat koji se prijavljuje na javni oglas mora ispunjavati sljede}e op}e uvjete: - da je dr`avljanin Bosne i Hercegovine; - da je punoljetan; - da ima op}u zdravstvenu sposobnost za obavljanje poslova navedenog radnog mjesta; - da ima vrstu i stepen {kolske spreme potrebnu za obavljanje poslova navedenog radnog mjesta, prema Pravilniku o unutra{njoj organizaciji Ministarstva poljoprivrede, {umarstva i vodoprivrede; - da u posljednje dvije godine od dana objavljivanja javnog oglasa nije otpu{ten iz organa dr`avne slu`be kao rezultat disciplinske kazne na bilo kojem nivou vlasti u Federaciji Bosne i Hercegovine, odnosno u Bosni i Hercegovini; - da nije obuhva}en odredbom ~lana IX 1. Ustava Bosne i Hercegovine. 3. Pored op}ih uvjeta, kandidat koji se prijavljuje na javni oglas mora ispunjavati i sljede}e posebne uvjete: - zavr{ena osnovna {kola. 4. Uz prijavu kandidat treba prilo`iti slijede}u dokumentaciju (original ili ovjerenu fotokopiju): 1. kratku biografiju; 2. uvjerenje o dr`avljanstvu (ne starije od 6 mjeseci); 3. izvod iz mati~ne kniige ro|enih (ne starije od 6 mjeseci); 4. dokaz o zavr{enoj osnovnoj {koli; 5. ovjerenu izjavu o ispunjavanju uvjeta iz ta~ke 2. alineja 5. ovog oglasa; 6. ovjerenu izjavu o ispunjavanju uvjeta iz ta~ke 2. alineja 6. ovog oglasa. Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti du`an je dostaviti kandidat koji bude izabran. Javni oglas }e biti objavljen u dnevnim listovima „San“, „Dnevni avaz“ i „Oslobo|enje“. Nepotpune, neuredne i neblagovremene prijave ne}e se razmatrati. Prijava sa tra`enom dokumentacijom dostavlja se najkasnije u roku od 15 dana od dana posljednjeg objavljivanja u dnevnim listovima, putem po{te, preporu~eno, na slijede}u adresu: TUZLANSKI KANTON Ul. Slatina br. 2. 75 000 Tuzla sa naznakom: ''Za Komisiju za provo|enje javnog oglasa za prijem pomo}nog radnika — kafe-kuharica - higijeni~ar u Ministarstvu poljoprivrede, {umarstva i vodoprivrede''.

J AV N I O G L A S

za dodjelu sredstava iz bud`etske rezerve za vrhunske rezultate u oblasti sporta u Bosni i Hercegovini u 2010. godini 1. Predmet javnog oglasa Predmet javnog oglasa je dodjela sredstava iz bud`etske rezerve za vrhunske rezultate u oblasti sporta u Bosni i Hercegovini u 2010. godini u iznosu od 300.000,00 KM. 2. Korisnici sredstava Pravo na dodjelu sredstava iz bud`etske rezerve, a u skladu sa Zaklju~kom Predstavni~kog doma Parlamentarne skup{tine Bosne i Hercegovine sa 71. sjednice, imaju sportski savezi registrirani na nivou BiH ~ije su reprezentacije postigle uspjeh na me|unarodnim takmi~enjima kao i pomo}i reprezentacijama radi u~e{}a na me|unarodnim takmi~enjima. 3. Kriteriji Izdvojena sredstva u iznosu od 300.000,00 KM dodjeljuju se Olimpijskom komitetu Bosne i Hercegovine i sportskim savezima Bosne i Hercegovine ~ije su reprezentacije ostvarile rezultate na takmi~enjima svjetskog i me|unarodnog karaktera u 2010. godini i to: a) Sportskim savezima Bosne i Hercegovine ~ije su reprezentacije nastupale na me|unarodnim takmi~enjima u 2010. godini i ostvarili I, II, III mjesto na olimpijskim igrama, svjetskim i evropskim takmi~enjima; b) Sportskim savezima Bosne i Hercegovine ~ije su reprezentativne selekcije u~estvovale u kvalifikacijama za svjetska i evropska takmi~enja u 2010. godini; c) Olimpijskom komitetu Bosne i Hercegovine i sportskim savezima Bosne i Hercegovine za u~e{}e reprezentativnih selekcija Bosne i Hercegovine na me|unarodnim sportskim takmi~enjima u organizaciji Me|unarodnog olimpijskog komiteta, mati~nih, svjetskih i evropskih federacija i asocijacija. 4. Postupak Prijava na javni oglas podnosi se Ministarstvu civilnih poslova Bosne i Hercegovine. Kandidati su du`ni dostaviti sljede}u dokumentaciju: 1. Prijava na javni oglas (sa potpisom i pe~atom); 2. Rje{enje o registraciji podnosioca zahtjeva ili potvrda nadle`ne institucije da je podnesen zahtjev za registraciju (ovjerena kopija); 3. Uvjerenje o poreskoj registraciji - identifikacioni broj (ovjerena kopija); 4. Kopija ugovora s bankom o otvaranju transakcijskog ra~una (ovjerena kopija); 5. Podaci o ostvarenim sportskim rezultatima u 2010. godini, tj. dokaz o ispunjavanju navedenih kriterijuma, a u skladu sa ovim oglasom i ~lanom 3. Odluke o utvr|ivanju kriterija i na~inu raspodjele sredstava iz bud`etske rezerve za 'vrhunske rezultate u oblasti sporta u Bosni i Hercegovini u 2010. godinu' (ovjerena izjava); 6. Izvje{taj o finansijskom poslovanju za 2009. godinu (Bilans stanja i Bilans uspjeha). 4.1. Podno{enje prijave Prijave sa navedenom dokumentacijom dostavljaju se u zape~a}enim kovertama na adresu Ministarstva civilnih poslova Bosne i Hercegovine, Trg Bosne i Hercegovine 3, sa naznakom za „Javni oglas za vrhunske rezultate u oblasti sporta u Bosni i Hercegovini u 2010. godini“. Komisija }e razmatrati prijave koje su podnesene u roku sa kompletnom dokumentacijom. Javni oglas ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja oglasa u sredstvima informisanja. Nakon isteka roka prijave se ne}e primati. 5. Ostale napomene Kona~nu odluku o dodjeli sredstava donosi Vije}e ministara Bosne i Hercegovine i ista }e biti objavljena na web stranici Ministarstva civilnih poslova BiH — www.mcp.gov.ba i u Slu`benom glasniku BiH. Subjekti koji budu dobili sredstava du`ni su Ministarstvu civilnih poslova BiH i Ministarstva finansija i trezora BiH u rokovima propisanim ~lanom 22. Zakona o finansiranju institucija Bosne i Hercegovine (''Slu`beni glasnik BiH'', br. 61/04 i 49/09) dostaviti izvje{taje o namjenskom utro{ku sredstava.

J AV N I O G L A S

OBAVJE[TENJE ZA KORISNIKE
Obavje{tavamo korisnike da }e 14. 10. 2010. godine od 9 do 18 sati do}i do prekida rada BH Line i BH Mobile mre`e na podru~ju Janji}i (op}ina Zenica) i La{va (op}ina Zenica) zbog radova na preseljenju opreme u novi objekat. Zahvaljujemo korisnicima na razumijevanju. BH Telecom

OSLOBO\ENJE godine srijeda, 13. oktobar 2010.

OGLASI

15

Za u~e{}e u nagradnoj igri potrebno je da u~esnik, ukoliko nakon skidanja emulzije s nagradnog kupona otkrije naziv nagrade i kontrolni broj nagradnog kupona, istog dana, pozivom na tel. broj 033 94 33 00, Prire|iva~u saop{ti podatke: kontrolni broj nagradnog kupona, vrstu nagrade i svoje li~ne podatke (ime i prezime, adresu, JMBG i kontakt telefon). Cijena telefonskog poziva je redovna cijena telefonskog saobra}aja. Pozivi se primaju svakim radnim danom isklju~ivo u vremenu od 08,00 - 16,30 sati. Neradnim danima pozivi se ne primaju. Neradnim danom u smislu ovih Pravila smatraju se subota, nedjelja i praznici. Za slu~aj da u~esnik ne prijavi nagradu istog dana u vremenu od 08,00 - 16,30 sati, istu mo`e prijaviti naredni radni dan. Ukoliko se radi o neradnim danima, u~esnik prijavljuje nagradu prvi radni dan nakon neradnog dana. Prijave pristigle nakon utvr|enih rokova ne}e se uva`avati.

16

REGION

srijeda, 13. oktobar 2010. godine

OSLOBO\ENJE

VIJESTI

Ivo Sanader pred saborskim istra`nim povjerenstvom za Inu

Predsjedni{tvo HDZ-a,

Crvenkovski tra`i vanredne izbore
Socijaldemokratski savez, najve}a opoziciona stranka u Makedoniji, na mitingu u Prilepu zatra`io je raspisivanje vanrednih parlamentarnih izbora zbog nezadovoljstva ekonomskom situacijom i prezadu`eno{}u dr`ave. Lider SDSM-a Branko Crvenkovski izjavio je da ova stranka iz Prilepa otpo~inje “bitku protiv la`nog patriotizma“ optu`iv{i lide, ra vladaju}eg VMRO-DPMNE i premijera Nikolu Gruevskog “da se stidi istinske istorije makedonskog naroda i izmi{lja novu“ Crvenkovski, biv{i predsjednik . Makedonije, optu`io je vladaju}i VMRODPMNE i za prezadu`enost dr`ave, za vladin dug prema preduze}ima od 650 miliona eura i zato {to je Makedonija danas “dr`ava koji `ivi na kredit“ Na mitin. gu u Prilepu Crvenkovski je priznao da je kriminala bilo i u vrijeme dok je on bio na vlasti i pozvao Gruevskog da odgovori da li je i koliko makedonska Vlada uspje{na u borbi protiv kriminala, podsje}aju}i na to da je Makedonija od lidera u regionu ostala posljednja na putu ka EU i NATO-u.

VLADA I KOALICIJSKI partneri su sve znali
Sanader je svjedo~io kako su prije svake velike politi~ke odluke Vlade koju je vodio, raspravljali Predsjedni{tvo HDZ-a i koalicijski partneri, u radu u`eg kabineta Vlade sudjelovali su svi ministri, dok je za dana{nju premijerku, a tada{nju potpredsjednicu Vlade Jadranku Kosor, potvrdio da je bila uklju~ena u pregovore s ma|arskim Molom oko privatizacije Ine
(Od na{e stalne dopisnice iz Zagreba)

O regionalnoj saradnji u Tirani
Regionalna saradnja jedan je od bitnih uslova stabilnosti kojem zna~ajan doprinosdajeProcessaradnjeministaraodbrane jugoisto~ne Evrope, ocijenio je crnogorski ministar odbrane Boro Vu~ini}. Vu~ini} je, u~estvuju}i na skupu SEDMa u Tirani, istakao zna~aj ~lanstva Crne Gore u ovoj inicijativi, kao jo{ jedan korak u ja~anju regionalne saradnje, saop{teno je iz crnogorskog Ministarstva odbrane. “Crna Gora }e biti odgovoran partner u ispunjavanjuobaveza u ovojorganizaciji“ rekao je Vu~ini}. ,

Svatko za sebe najbolje zna to {to radi, ja znam da sve ovo {to sam napravio - napravio sam za boljitak Hrvatske. Ponosan sam na sve ono {to smo ostvarili u vrijeme mandata dvije vlade, a sve ovo drugo, ima puno tu folklora i, na koncu konca, ima i ona izreka: Tko pod drugim jamu kopa, sam u nju pada. Ovo je, me|u ostalim, rekao u svom iskazu biv{i hrvatski premijer Ivo Sanader koji je ju~er svjedo~io pred saborskim is tra`nim po vje ren stvom za utvr|ivanje ~injenica u vezi s privatizacijom naftne kompanije Ina. Spomenutu re~enicu izgovorio je odbijaju}i komentirati pitanje jednog od ~lanova povjerenstva, a koje je otprilike glasilo: je li vam ~udno da va{i doju~era{nji najbli`i suradnici koji su vas bespogovorno slu{ali, poku{avaju na vas i biv{eg potpredsjednika Vlade RH Damira Polan~eca prebaciti najve}u odgovornost oko svih odluka vezanih za privatizaciju Ine?

u~injeno najbolje {to se moglo, a odbacio je tvrdnje da je Vlade dala Ini zeleno svjetlo za nepla}anje tro{arina, zbog ~ega je ova kompanija 2008. ostala du`na dr`avi dvije milijarde kuna.

Trgovina teritorijem
Me|u ostalim, spomenuo je i razlog svog nikad obja{njenog odlaska, rekav{i da je premijersku funkciju napustio jer nije htio trgovati dr`avnim teritorijem. Svjedo~enje biv{eg premijera izazvalo je medijsko opsadno stanje. Toliko velika gomila novinara, fotoreportera i televizijskih snimatelja vi|ena je na zagreba~kom Trgu sv. Marka, gdje su sjedi{ta hrvatske Vlade i Sabora, jedino na dan Sanaderove iznenadne ostavke u julu pro{le godine. Doga|aj dana u Hrvatskoj poneki su nazivali „premijerom biv{eg premijera u Saboru“ i senzacijom atraktivnijom od svakog Red Carpeta. Iako se tvrdilo da ne}e biti tv-prijenosa iz Sabora, HTV je od 12.35 po~eo emitirati tzv. odlo`eni prijenos, odnosno tzv. sirovi, nemon ti ra ni ma te ri jal svje do~enja biv{eg premijera koji je na drugom programu HTV-a emitiran u nekoliko uzastopnih, zasebnih cjelina. Ina~e, Sanader se pojavio u Saboru 4 minuta do 12 sati, kada je po~eo svjedo~iti. Do{ao je sam u sivkasto-plavom odijelu, nose}i fascikl jarkoplave boje, a le`ernost i dobro ra spo lo`enje ex-pre mi je ra uo~ili su svi predstavnici medija. Izvijestili su ne samo o Sanaderovoj samouvjerenosti nego ~ak i sklonosti {alama za vrijeme davanja iskaza. Odmah nakon zavr{etka svjedo~enja, premijerka Kosor je odbi la i{ta ko men ti ra ti, a predsjednik dr`ave Ivo Josipovi}, kako se isti~e, na insistiranje novinara, rekao je da je sve stvar dokazivanja. “Bit }e na kraju kako }e sud odrediti“, kazao je Josipovi}. Saborsko istra`no povjerenstvo za Inu svoj rad treba zavr{iti 23. oktobra, a prema prijedlogu predsjednice povjerenstva, svi iskazi i dokumentacija bit }e proslije|eni Dr`avnom odvjetni{tvu RH.
Jadranka DIZDAR

Biv{i premijer svjedo~io gotovo tri sata, u igru uvukao i HDZ i Jadranku Kosor

Desna ruka
Iako je poneko od pitanja za vrijeme svjedo~enja ostavio bez odgovora, biv{i premijer je potvrdio da su svi ~elni ljudi Predsjedni{tva HDZa i tada{nje Vlade sve znali o onome {to se doga|alo oko Ine. Kako je pojasnio, prije svake velike politi~ke odluke Vlade koju je vodio, raspravljali su Predsjedni{tvo HDZa i koalicijski partneri, u radu u`eg kabineta Vlade sudjelovali su svi ministri, dok je za dana{nju premijerku, a tada{nju potpredsjednicu Vlade Jadranku Kosor, potvrdio da je bila uklju~ena u pregovo re s ma|ar skim Mo lom oko privatizacije Ine. Kako je rekao, sada{nja premijerka Kosor bila je tada njegova neslu`bena, prva zamjenica i desna ruka. “O svemu, kada je rije~ o Ini, u nekoliko navrata je rasprav lja lo Pred sje dni{ tvo HDZ-a i davalo smjernice Polan~ecu i ostalima, koji su sudjelovali u pregovorima, kako da idu naprijed. I o tome dvoj-

O Paradi ponosa nakon posjete Clinton
Nakon zavr{etka posjete Beogradu ameri~kog dr`avnog sekretara Hillary Clinton bi}e zakazano zasjedanje Savjeta za nacionalnu bezbjednost Srbije na kojem }e biti razmotreni neredi na beogradskim ulicama tokom odr`avanja Parade ponosa, re~eno je za list Danas u kabinetu srbijanskog predsjednika. Prema nezvani~nim informacijama, ~lanovi Savjeta su tokom nemira u nedjelju, 10. oktobra, bili u stalnoj komunikaciji i pratili de{avanja u Beogradu. Programski direktor Me|unarodnog instituta za bezbjednost Zoran Dragi{i} rekao je za Danas da je policija, iako svi zamjeraju da je reagovala blago, svoj posao odradila primjereno i profesionalno.

be nema. Zna~i, svi oni koji su onda na Vladi glasovali, {to je logi~no u svakoj Vladi“, rekao je biv{i premijer, dodaju}i da nema te Vlade i nema tog ministra, jer bi to bio ministar bez integriteta, koji bi za ne{to digao ruku, a da ne zna o ~emu se radi. “Definitivno, nijedan ~lan Vlade ne mo`e glasovati o onome {to nije pro~itao“, kazao je Sanader. Rekav{i da se oko Ine raspravljalo i na samom Predsjedni{tvu HDZ-a i u samoj vladi, potvrdio je ono {to je tvrdio i biv{i ministar gospodarstva u njegovoj vladi Polan~ec u svom iskazu pred istim povjerenstvom prije mjesec dana. Premda je odbio izravno re}i je li aktualni ministar financija Ivan [uker lagao kada je u svjedo~enju u Saboru rekao da dodatak dioni~kog ugovora izme|u Ine i Mola nije vidio prije glasovanja na sjednici Vlade, direktno je odgovorio na pitanje je li sada{nja premijerka Kosor sudjelovala na sastanku s ministrima [ukerom i Polan~ecom u finalnoj fazi pregovora s Molom po~etkom 2009.

Politi~ka utakmica
“To je istina. Ali ja u tome ne vidim ni{ta ~udno. Ja sam procijenio da je dobro da se potpredsjednica Kosor zaista uklju~i u zavr{noj fazi i da im pomogne da se do|e do pravog rje{enja“. “Ni ja ne vidim {to je tu ~udno, osim {to mi je ~udno da sada{nja premijerka to opovrgava priop}enjem iz

Vlade, ali trebalo bi pitati premijerku zbog ~ega to radi“ , komentirao je ~lan povjerenstva, esdepeovac Gordan Maras koji je biv{em premijeru postavio pitanje u vezi s premijerkom. Biv{i premijer je svjedo~io neprekidno gotovo tri sata pred istra`nim povjerenstvom od devet ~lanova (tri ~lana oporbenog SDPa, ~etiri ~lana vladaju}e stranke HDZ-a i po jedan ~lan iz HSS-a i HNS-a). Odgovaraju}i na pitanja ~lanova povjerenstva, Sanader je u nekoliko navrata istaknuo kako se vi{e ne bavi politikom pa o temi kao {to je privatizacija Ine mo`e govoriti, a ~esto je koristio i engleske skra}enice iz poslovne terminologije. Komentiraju}i postavljena pitanja, nekoliko puta je konstatirao da se pred istra`nim povjerenstvom vodi “politi~ka utakmica“. Na pitanja koja su oporbene ~lanove povjerenstva najvi{e zanimala, o tome kako je 2009. do{lo do izmjene dioni~kog ugovora s Molom iz 2003. premda se za to nisu stekli uvjeti, pa je ma|arski Mol preuzeo upravlja~ka prava nad Inom, Sanader je uglavnom od go va rao tu ma~enjem kronologije doga|aja. Kako je isticao, kasniji tok doga|aja bio je uvjetovan ugovorom o privatizaciji koji je potkraj svog mandata s Molom sklopila prethodna Vla da po koj nog Ivi ce Ra~ana. Rekao je da su sporne izmjene ugovora inicirane iz resornog ministarstva, da sma tra da je iz mje na ma

srijeda, 13. oktobar 2010. godine

OSLOBO\ENJE

SVIJET

17

Iran kritikuje Catherine Ashton i Bruxelles

Teheran (ne)spreman

VIJESTI

ZA RAZGOVORE
Analiti~ari isti~u da sve dok Iran odbija da suspenduje program oboga}enja uranijuma, ~ime kr{i nekoliko rezolucija Vije}a sigurnosti Ujedinjenih nacija, uzaludan je svaki ulazak u pregovore
Iran je ju~er saop{tio da Zapad, posebno {ef evropske diplomatije Catherine Ashton, ne shvata dovoljno ozbiljno nastavak pregovora o spornom nuklearnom programu. “Na{ predsjednik Mahmud Ahmadined`ad i ministar inostranih poslova Manu~er Motaki izrazili su svoju spremnost za nastavak pregovora i ~ak su objavili i datume u oktobru ili novembru. Ali, ako je druga strana ozbiljno zainteresovana za razgovore, onda treba da postepeno postane aktivnija“, rekao je portparol iranskog ministarstva inostranih poslova Ramin Mehmanparast.

U Poljskoj 17 mrtvih
Sedamnaest ljudi poginulo je u saobra}ajnoj nesre}i u centralnom dijelu Poljske kada je minibus, usljed guste magle, pre{ao u suprotnu saobra}ajnu traku i udario u kamion. “Prema na{im podacima, 16 lica poginulo je na licu mjesta, dok je dvoje preba~eno u bolnicu. Jedno lice je podleglo povredama“ rekao je portparol policije i , dodao da je minibus pre{ao u suprotnu traku i da je udario u kamion marke volvo. On je istakao da je prerano govoriti o uzroku nesre}e, koja se dogodila nedaleko od naselja Nove Mjasto nad Pilicom, udaljenom oko 80 kilometara ju`no od Var{ave.

Miroljubivi projekti
On je optu`io Ashton da je neaktivnija u te`njama za nastavak pregovora od njenog prethodnika na funkciji Javiera Solane. Analiti~ari isti~u da sve dok Iran odbija da suspenduje program oboga}enja uranijuma, ~ime kr{i nekoliko rezolucija Vije}a sigurnosti Ujedinjenih nacija, uzaludan je svaki ulazak u pregovore. Iranski predsjednik i drugi zvani~nici isti~u da u razgovorima prvo treba da se prizna legitimno pravo Teherana da nastavi sa miroljubivim nuklearnim projektima u koje spada i oboga}enje uranijuma.

Novi protesti zbog penzija
Ahmadined`ad optu`uje Bruxelles za neaktivnost

Vije}e sigurnosti UN-a, SAD i pojedine ~lanice EU uvele su ekonomske sankcije Iranu zbog oboga}enja uranijuma i sumnje da u tajnosti poku{ava da proizvede atomsko naoru`anje, {to Teheran negira.

Pet plus jedan
Iran je izrazio spremnost za nastavak pregovora kako na politi~kom, tako i na tehnolo{kom nivou.

U politi~ke razgovore uklju~en je i dijalog sa predstavnicama grupe Pet plus jedan - Velika Britanija, Kina, Francuska, Rusija, SAD i Njema~ke - koje predstavlja Ashtonova. Tehnolo{ki razgovori ti~u se razmjene iranskog slabo oboga}enog uranijuma za nuklearno gorivo preko Rusije i Francuske za medicinski reaktor u Teheranu.

Globalni izvje{taj o jazu me|u polovima

Island na prvom mjestu,

Francuski radni~ki sindikati ju~er su tre}i put u ovom mjesecu najavili nove demonstracije i obustave rada u znak protivljenja zbog reforme penzionog sistema. Francuski ministri `ele da podignu starosnu granicu za odlazak u penziju sa 60 na 62 godine, a za dobijanje dr`avne penzije sa 65 na 67 godina. Administracija za civilni vazdu{ni saobra}aj saop{tila je ju~er da je zbog {trajka otkazana polovina odlaznih i dolaznih letova. [trajkovi }e biti organizovani uz obavje{tenje o cjelodnevnoj obustavi rada i ~lanovi sindikata glasa}e na kraju dana da li su za nastavak obustave rada. Me|u onima koji su se ve} izjasnili da su za {trajk na neodre|eno vrijeme su radnici dr`avne `eljeznice (SBCF), te gasne i elektrokompanije.

^ad i Jemen na za~elju
Nordijske zemlje u vrhu dr`ava koje su izjedna~ile mu{karce i `ene • Francuska je u 2009. zabilje`ila najve}i pad sa 18. na 46. mjesto i VEF isti~e da je to zbog pada broja `ena na ministarskim funkcijama u vladi
Island je drugu godinu zaredom na prvom mjestu liste zemalja sa najve}om jednako{}u izme|u mu{karaca i `ena, navodi se u godi{njem iz vje {ta ju Svjet skog ekonomskog foruma (VEF). U go di{ njem iz vje {ta ju pod nazivom “Globalni jaz izme|u polova“ na listi od 134 zemlje dominiraju nordijske zemlje. Norve{ka je na drugom, Finska na tre}em mjestu, potom slijedi [vedska, a na petom je Novi Zeland. U izvje{taju je mjerena jednakost u oblastima politike, obrazovanja, zapo{ljavanja i zdravlja. “Nordijske zemlje i dalje nastavljaju da predvode eliminaciju u nejednakosti polova. Manji jaz izme|u polova u direktnom je odnosu sa ve}om ekonomskom efika{le na 19. zbog ve}eg bro ja `ena u admi nis tra ci ji ame ri~kog pred sje dni ka Baraka Obame i smanjenja ra zli ke u pla ta ma izme|u po lo va. Time su SAD na listi pre{le Kanadu i postale dr`ava koja je najbolje provela politiku jednakosti izme|u polova u Sjevernoj ili Ju`noj Americi. Na dnu liste od 134 zemlje su Pakistan (132), ^ad (133) i Jemen (134). VEF isti~e da su u ispitanim ze mlja ma ra zli ke izme|u mu{karaca i `ena manje u oblasti zdravstva i obrazovanja, ali su najve}e kada je u pitanju ekonomsko u~e{}e i pru`anje prilike. Najbolje rangirana afri~ka zemlja je Lesoto osam, dok Filipini predvode zemlje Azije jer su i u pro{loj godini ostali na devetom mjestu.

Italija se povla~i iz Afganistana
Italija planira da sljede}eg ljeta zapo~ne povla~enje svojih snaga iz Afganistana, izjavio je {ef italijanske diplomatije Franko Fratini. “Italija razmi{lja o povla~enju snaga u pravi momenat i u punoj koordinaciji sa saveznicima. Vremenska odrednica se polako nazire - to je ljeto 2011. godine kada bi trebalo da po~ne po~etak pos te pe nog po vla~enja, ko je bi lo okon~ano do 2014. godine“, ka`e Fratini. Fratinijeva izjava je objavljena na isti dan kada se u Rimu odr`ava sahrana za ~etiri vojnika ubijena tokom vikenda iz zasjede u Afganistanu. Sahrani prisustvuju vi{erangirani zvani~nici, uklju~uju}i i predsjednika \or|a Napolitana. Italija u Afganistanu ima oko 3.400 vojnika i o~ekuje se da }e taj broj biti pove}an na 4.000 do kraja godine. Od raspore|ivanja italijanskih snaga u Afganistanu 2004, `ivot su izgubila 34 vojnika.

Island na prvom, Norve{ka na drugom, Finska na tre}em, a [vedska na ~etvrtom mjestu

sno{}u. @ene i djevojke moraju imati isti tretman, ukoliko zemlja `eli da raste i napreduje,” rekao je osniva~ i predsjedavaju}i VEF-a Klaus Schwab.

Francuska je u 2009. zabilje`ila najve}i pad sa 18. na 46. mjesto i VEF isti~e da je to zbog pada broja `ena na ministarskim funkcijama u vladi. SAD su sa 31. mjesta do-

18

OGLASI

srijeda, 13. oktobar 2010. godine

OSLOBO\ENJE

Bosna i Hercegovina Federacija Bosne i Hercegovine Kanton Sarajevo Grad Sarajevo Op}ina Novi Grad Sarajevo Op}inski na~elnik

Bosnia and Herzegovina Federation of Bosnia and Herzegovina Canton Sarajevo Town Sarajevo Novi Grad Municipality Sarajevo Mayor of Municipality

United Nations Development Programme

da je u „Slu`benim glasniku BiH“, br. 81/10 od 4. 10. 2010. godine objavljeno

O B A V J E [ T A VA

Bosnia and Herzegovina

OBAVJE[TENJE O NABAVCI
Predmet javne nabavke: "Izvo|enje radova na izgradnji sportskog igrali{ta u Ulici bratuna~ka - Novi Grad Sarajevo". Broj obavje{tenja: 1-13-14617-10 Vrsta postupka: otvoreni postupak Otvaranje ponuda: 3. 11. 2010. godine u 14 sati, u zgradi Op}ine Novi Grad Sarajevo, sala 242/II. Kontakt-telefon: 033/291-247 i 033/291-227. Pozivaju se svi ponu|a~i koji su registrovani za obavljanje predmetne djelatnosti da dostave ponude u skladu sa uslovima datim u "Obavje{tenju o nabavci".
BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE KANTON SARAJEVO OP]INSKI SUD U SARAJEVU Broj: 65 0 P 126356 10 P Sarajevo, 6. 10. 2010. godine

United Nations Development Programme (UNDP) is the UN's global development network, advocating for change and connecting countries to knowledge, experience and resources to help people build a better life. If you are highly motivated, pro-active, energetic, enjoy challenges, enthusiastic, capable of working independently in a complex environment, we strongly encourage you to apply for the following national consultancy position in Sarajevo:

Rapeseed Feasibility Study Consultant
Detailed job description is available at UNDP Reception or at www.undp.ba. Please send your most recent curriculum vitae by 26 October 2010 quoting Vacancy No. 10096 to UNDP Reception, 48 Mar{ala Tita Street, 71000 Sarajevo, phone: 033/563-800, fax: 033/552-330 or at registry@undp.ba.

OGLAS

Na osnovu ~lana 348. stav 3. ZPP-a, 3, 4. i 5. Zakona o parni~nom postupku ("Sl. novine Federacije Bosne i Hercegovine", broj 53/03), Op}inski sud u Sarajevu, sudija Jasmina Muratovi}, u pravnoj stvari tu`itelja RAIFFEISEN BANK DD Bosna i Hercegovina, Ul. Zmaja od Bosne bb, protiv tu`enog Muj~inovi} Harisa iz Sarajeva, Ul. Huremu{a broj 14, radi duga, v.s.p. 20.653,32 KM

DOSTAVA TU@BE NA ODGOVOR
Dana 3. 2. 2010. godine kod ovog suda podnesena je tu`ba tu`itelja Raiffeisen Bank, Sarajevo, protiv tu`enog Muj~inovi} Harisa iz Sarajeva, Ul. Huremu{a broj 14, radi duga, v.s.p. 20.653,32 KM. U tu`bi je navedeno da je tu`itelj Raiffeisen Bank d.d. Bosna i Hercegovina na osnovu zahtjeva za kredit od 30. 6. 2008. godine zaklju~io sa tu`enim Muj~inovi} Harisom ugovor o dugoro~nom nenamjenskom kreditu, broj 2800680247 - od 20. 6. 2008. godine, te je odobrio tu`enom Muj~inovi} Harisu dugoro~ni nenamjenski kredit u iznosu od 19.000,00 KM. Visina kamate i na~in obra~una kamate kao i ostali uslovi kori{tenja kreditne kartice, utvr|eni su ugovo-

rom broj 2800680247 od 20. 6. 2008. godine. Kako tu`eni nije izvr{avao svoje obaveze na ugovoreni na~in, to je tu`itelj pozivao tu`enog da izmiri dug, {to nije u~inio, tako da ukupna dospjela nenapla}ena potra`ivanja tu`itelja na dan 7. 12. 2009. godine iznose 20.653,32 KM. Kako tu`eni Muj~inovi} Haris nije izmirio navedeno nov~ano potra`ivanje, tu`itelj je tu`bom predlo`io da sud donese presudu kojom se obavezuje tu`eni da tu`itelju izmiri cjelokupno dospjelo nenapla}eno potra`ivanju u novcu u iznosu od 20.653,32 KM sa pripadaju}im zateznim kamatama obra~unatim u skladu sa Zakonom o visini stope zatezne kamate za period od dana podno{enja Sudu ove tu`be, tj. od 3. 2. 2010. godine pa do kona~ne isplate, uz naknadu tro{kova parni~nog postupka. Tu`bom je predlo`eno da ukoliko tu`eni u zakonom predvi|enom roku ne dostavi pisani odgovor na ovu tu`bu, tu`itelj predla`e da sud donese presudu zbog propu{tanja kojom }e usvojiti tu`beni zahtjev u cijelosti (~lan 182. ZPP-a). Ovim putem se tu`enom MUJ^INOVI] HARISU dostavlja tu`ba na odgovor u smislu odredbe ~lana 62. stav 2. Zakona o parni~nom postupku („Slu`bene novine FBiH“, broj 53/03) da u skladu sa odredbom ~lana 70. i ~lana 71. ZPP-a tu`eni u roku od 15 dana od dana objave pismena (kada se dostava ima smatrati objavljenom), sudu mo`e dostaviti pisani odgovor na tu`bu u roku od 30 dana. U protivnom }e se odluka donijeti u smislu ~lana 182. Zakona o parni~nom postupku. SUDIJA JASMINA MURATOVI]

UNIVERZITET „D@EMAL BIJEDI]“ MOSTAR GRA\EVINSKI FAKULTET Nau~no-nastavno vije}e Gra|evinskog fakulteta Univerziteta „D`emal Bijedi}“ u Mostaru daje

O BAVJE[TENJE
mr. sc. Majudin Muratovi}, dipl. ing. gra|., branit }e doktorski rad pod naslovom:

„DISIPACIJA ENERGIJE MEHANI^KIM PUTEM PRI CIKLI^NOM OPTERE]ENJU GRA\EVINSKIH KONSTRUKCIJA“
13. 11. 2010. godine u 11 sati na Gra|evinskom fakultetu Univerziteta „D`emal Bijedi}“ u Mostaru. Odbrana je javna, a rad se mo`e pogledati u Univerzitetskoj biblioteci.

OSLOBO\ENJE godine srijeda, 13. oktobar 2010.
Belgijski biznismen kontra velikih gasovoda

SVIJET FINANSIJA

19

Nabucco i Ju`ni tok

BiH

EU

gube monopol?
Koen Min izjavio da se Enex i konzorcij neimenovanih energetskih kompanija iz EU pripremaju tokom idu}eg mjeseca iznijeti posljednju ponudu Turkmenistanu
Malo poznati belgijski biznismen Koen Min izjavio je da se njegova kompanija priprema da postigne dogovor s Tur kme nis ta nom o kompresiranom prirodnom gasu, {to bi moglo osujetiti planove za projekte gasovoda Na buc co EU i rus kog Ju`nog toka. U krugovima Evropske unije malo ko je ~uo za 40-godi{njeg Belgijanca, koji je direktor in`injerij ske kom pa ni je Enex i obavlja funkciju po~asnog kon zu la Tur kme nis ta na u Belgiji i EU. On je za internetportal EUobserver rekao da se Enex i konzorcij neimenovanih energetskih kompanija iz EU pripremaju tokom idu}eg mjeseca iznijeti posljednju ponudu A{gabatu. - Mislim da }emo u novembru posti}i sporazum. Ako sve bude teklo po planu, imat }emo prijedlog za Turkmenistan, kazao je Min. Direktor Enexa je u veoma dobroj poziciji kako bi znao kakve su namjere A{gabata, jer ima redovne telefonske kontakte sa zamjenikom premijera Turkmenistana Jag{igeldijem Kakajevim i ministrom vanjskih poslova Ra{idom Me re do vim. Sa mo u ovoj godini imao je sedam direktnih sastanaka s predsjednikom Gurbangulijem Berdimuhamedovim. Mino-

Izazovi evropskih integracija
Trasa gasovoda Nabucco

Mirko Pejanovi}

430 MILIONA EURA Minova kompanija je u posljednjih nekoliko godina isposlovala oko 430 miliona eura stranih investicija u energetski sistem Turkmenistana
va kompanija je u posljednjih nekoliko godina isposlovala oko 430 miliona eura stranih investicija u energetski sistem te dr`ave. Prema projektu CNG, predvi|eno je prebacivanje brodom izme|u tri i ~etiri milijarde kubnih metara turkmenistanskog gasa preko Kaspijskog mora u Azerbejd`an i potom preko gasovoda Baku - Tbilisi - Erzurum u Tursku. Jo{ nije poznato ko }e izgraditi cjevovodnu vezu iz Erzuruma na tr`i{te EU, kao ni da li }e Tur kme nis tan u~es tvo va ti u tran zi tnom kon zor ci ju pre dvo|enom Enexom, ili }e jednostavno prodavati gas na svojoj granici. Me|utim, Min planira da prve isporuke krenu 2013. ili 2014. godine. Analiti~ari navode da se A{gabat ne}e saglasiti s gradnjom novih cjevovoda ka Turkmenistanu ukoliko bude izgra|ena veza CNG. Min je naglasio da nije namjera Tur kme nis ta na da bu de kon ku ren ci ja sop stve nom gasu i da ne vjeruje da }e se A{ga bat sa gla si ti s ispo ru~enjem gasa Ju`nom toku ili Nabuccou.

Parlamentarna ve}ina koja ne mo`e preuzeti historijsku odgovornost da BiH za kratko vrijeme - godinu dana - postane kandidat za ~lanstvo u Evropskoj uniji ne}e ispuniti o~ekivanja gra|ana, smatra dekan Fakulteta politi~kih nauka u Sarajevu Mirko Pejanovi}. U~es tvu ju}i u ra du Me|unarodne konferencije Panevropske unije BiH, na kojoj je predstavljen i kao nekada{nji ~lan Predsjedni{tva Republike BiH, kazao je da parlamentarna ve}ina koja se uspostavlja nakon oktobarskih izbora ne mo`e izbje}i programsko definiranje reformi koje }e osigurati uspje{no zatvaranje pregovora s EU o sva 33 poglavlja do 2014. godine. Konferencija se bavila jugoisto~nom Evropom pred vratima EU i izazovima za BiH, a Pejanovi} je u panelu posve}enom politi~kim aspektima tog priklju~ivanja govorio o stabilnoj parlamentarnoj ve}ini kao politi~koj pretpostavci ubrzanja integracije BiH u EU.

promjene strategije EU prema razvoju dr`avnosti BiH i njene integracije u EU, podsjetio je na to da organi EU naspram integracije BiH, u osnovi, imaju isti odnos kao {to ga imaju i prema drugim zemljama u jugoisto~noj Evropi: Albaniji, Crnoj Gori, Makedoniji, Srbiji. Temeljno polazi{te je da se moraju ispuniti svi uslovi predvi|eni za stjecanje ~lanstva u EU. Dakako, ispunjavanje tih uslova se ne mo`e ni reducirati, ni odlagati.

Sankcije za destrukcije
Ali, ne mo`e se dopustiti ni usporavanje toka stjecanja uslova za prijem BiH u ~lanstvo EU. Za{to? Ponajvi{e zato {to uspje{an tok integracijskog procesa za BiH zna~i stabilizaciju politi~kog i ekonomskog razvoja. Zna~i i jo{ ne{to, a to je izlazak iz historijskog stanja u kome je mogu}a obnova aktivnosti za etni~ku podjelu i kretanje zemlje u nove sukobe na etni~koj osnovi. Budu}i da je izvo|enje integracije BiH u EU i NATO historijska odgovornost demokratskih institucija dr`ave BiH i da u tome svoj udio imaju i sama EU i me|unarodna zajednica kroz ovla{tenja u provo|enju Dejtonskog mirovnog sporazuma, javlja se potreba problematizacije funkcioniranja odnosa specijalnog predstavnika EU naspram provo|enja reformi i cjeline integracijskog procesa. S tim u vezi smatra da historijski projekt integracije BiH u EU pretpostavlja istovremeno i usagla{eno djelovanje demokratskih institucija dr`ave BiH i odgovaraju}ih tijela Evropske komisije. - Nedopustivo je udaljavanje EU od BiH. Nedopustivo je ~ekanje nekog novog scenarija etni~kih podjela i sukoba, kazao je Pejanovi} u zaklju~ku te sugerirao da Vije}e za provedbu mira sankcionira organe i nosioce funkcija koji pokre}u i provode aktivnosti destrukcije dr`avnosti BiH i procesa njene integracije u EU.
Pripremio: H. ARIFAGI]

Zbog podvala i lukavstava

Anga`man EU
U odnosu na sve ranije predizborne dogovore i koalicije stranaka, nakon izbora 2010. godine, obrazovanje ve}ine u Parlamentu BiH postaje presudno za nastavak i ubrzani tok integracije BiH u EU. U definiranju sadr`aja koalicionog sporazuma nu`nim smatra anga`iranje EU posredstvom visokog predstavnika u BiH. - Ako }e koalicioni sporazum za obrazovanje parlamentarne ve}ine ostati na ravni partnerstva stranaka i podjele ministarskih resora, kao {to je bilo u prethodnom vremenu, onda }e BiH, umjesto ubrzanog provo|enja reformi, zapadati u jo{ ve}u krizu funkcioniranja. Zbog toga se ne mo`e pravdati izgubljeno vrijeme u proteklom mandatu Parlamenta BiH u odnosu na tok evropskog integracijskog procesa, nagla{ava Pejanovi}. Fokusiraju}i se na nu`nost

Poljaci prodaju rafineriju Orlen Lietuva
Poljska kompanija PKN Orlen spremna je prodati rafineriju Orlen Lietuva ruskom holdingu Gazprom ili bilo kom drugom kupcu, nezadovoljna svojim investicijama u Litvaniji, izjavio je poljski ambasador u toj zemlji Jerzi Ma rek Nowakowski. On je istakao da bi Litvanija morala organizirati poslovnu saradnju s Poljskom bez ikakvih sivih i crnih pravnih podvala i lukavstava, ukazuju}i da je Poljska umorna od litvanskih gre{aka. Poljska je posebno nezadovoljna ~injenicom da je litvanska dr`avna `eljeznica za Orlen Lietuva odredila vi{e cijene transporta nego za lokalne kompanije, uprkos ~injenici da je PKN Orlen me|u najve}im stranim investitorima privrede ove zemlje. Poljska kompanija kupila je 2006. godine Orlen Lietuva, jedinu rafineriju na teritoriji Pribaltika, pri ~emu su je tro{kovi kupovine, uklju~uju}i i modernizaciju, ko{tali oko tri milijarde dolara. Isporuke nafte za ovu rafineriju naftovodom Dru`ba iz Rusije su obustavljene iste godine, zbog ~ega su se Poljaci morali okrenuti skupljem dopremanju sirovina iz Primorska. Ruske kompanije ve} du`e izra`avaju zainteresiranost za ovu rafineriju, koja je do 2006. godine bila u vlasni{tvu Jukosa, nekada najve}e naftne kompanije u Rusiji. Po~etkom 2010. godine pregovore o kupovini Orlen Lietuva najavljivala je ruskobritanska naftna kompanija TNK-BP.

Orlen Lietuva

20

BIZNIS I EKONOMIJA

srijeda, 13. oktobar 2010. godine

OSLOBO\ENJE

FBiH: Skuplji
ulje, puter i hljeb
Na nivou Federacije BiH u sep tem bru je do {lo do po ve}anja cijene ulja za 14 indeksnih poena, hljeba za {est, a putera za tri indeksna poena. Na osnovu analize cijena `ivotnih namirnica po kantonima i za Federaciju BiH, koju mjese~no pra vi fe de ral no Mi nis tar stvo trgovine, najvi{a cijena bra{na tip 500 je u Livanjskom kantonu, a najni`a u Zeni~ko-dobojskom kantonu. Cijene hljeba su najvi{e u Kantonu Sarajevo, a najni`e u Hercegova~ko-neretvanskom kantonu. Hljeb je u septembru poskupio u LK-u, Tuzlanskom, Srednjobosanskom kantonu i ZDK-u. Cijena mlijeka je u septembru bila najni`a u TK-u, a najvi{a u LK-u. Cijena ulja je bila najvi{a u Posavskom Kantonu, a najni`a u Zapadnohercegova~kom kantonu. Cijena putera je najvi{a u ZHK-u, a najni`a u Hercegova~ko-neretvanskom kantonu. Najvi{a cijena {e}era u septembru bila je u Bosanskopodrinjskom kantonu Gora`de, a najni`a u HNK-u. Cijena soli je opala za pet indeksnih poena u KSu, a porasla za ~etiri indeksna poena u HNK-u. Cijena deterd`enta je pala za {est indeksnih poena u LK-u, a porasla za 10 poena u KS-u i SBK-u.

Vidovi} se sastao s entitetskim ministrima

Radna grupa za
izmjene Pravilnika
Ministar komunikacija i prometa BiH sigurno mo`e staviti na ~ekanje ili van upotrebe sporni pravilnik do dono{enja novog, ka`e resorni ministar RS-a
Prevoznici iz Republike Srpske nastavili su proteste u blizini grani~nih prelaza i na carinskim terminalima, koje su po~eli 7. oktobra, nezadovoljni primjenom Pravilnika o izdavanju licenci za obavljanje me|unaro dnog drumskog prevoza. Zbog novonastale situacije vezane za {trajk autoprevoznika iz RS-a, a koji za posljedicu ima ote`an promet i prekid komunikacije u RS-u, ministar komunikacija i prometa BiH Rudo Vidovi} razgovarao je s ministrom prometa i komunikacija Federacije BiH Nailom [e}kanovi}em i ministrom saobra}aja i veza RS-a Nedjeljkom ^ubrilovi}em. Na sastanku je istaknuto da je Ministarstvo komunikacija i prometa BiH uputilo informaciju o stanju u oblasti licen ci ra nja pre vo zni ka u me|unarodnom cestovnom prijevozu, tra`e}i da Vije}e ministara BiH na vanrednoj sjednici produ`i primjenu Protokola izme|u Ministarstva komunikacija i prometa BiH, Grani~ne policije BiH, Inspektorata RS-a i Inspektorata Federacije BiH. Dr`avni i entitetski ministri su dogovorili i formiranje radne skupine koja }e utvrditi eventualne manjkavosti i pokrenuti postupak izmjena i dopuna postoje}eg Pravilnika o uvjetima i postupku izdavanja licenci

GUBITAK 15 MILIONA KM Nedopustivo je da BiH zbog ove obustave rada gubi najmanje 15 miliona KM dnevno od indirektnih poreza
za obavljanje me|unarodnog cestovnog prevoza. Radnu skupinu ~inili bi predstavnici Ministarstva komunikacija i prometa BiH (tri ~lana), Ministarstva prometa i komunikacija Federacije BiH (dva ~la na), Mi nis tar stva sao bra}aja i veza RS-a (dva ~lana) i tri pred sta vni ka ko mo ra (Vanjskotrgovinska komora BiH, Privredna komora RS-a i Privredna/Gospodarska komora Federacije BiH). ^ubrilovi} je nakon sastanka kazao da Vidovi}ev prijedlog oko prolongiranja primjene Pravilnika nije rje{enje te je tra`io da se {to hitnije odr`i sastanak sa {trajka~ima. - Nedopustivo je da BiH zbog ove obustave rada gubi najmanje 15 miliona KM dnevno od indirektnih poreza. Tako|er, dobili smo nekoliko telegrama u kojima privredni subjekti nagla{avaju da je njihovo poslovanje ugro`eno zbog obustave saobra}aja, rekao je resorni ministar RS-a. On je dodao da Vidovi} sigurno mo`e staviti na ~ekanje ili van upotrebe sporni pravilnik do dono{enja novog, jer postoje}i sadr`i mnogo zahtjeva koji nisu ba{ u skladu sa zakonom.
A. Pe.

TE Kakanj: U pogonu blok 7
Blok 7 u Termoelektrani Kakanj pu{ten je u pogon nakon {to su u ponedjeljak okon~ane sve aktivnosti koje su se odnosile na sanaciju ma{inske i elektroopreme rashladnih tornjeva tog bloka. Realizaciji projekta pristupilo se u maju 2009. godine, a poslove je obavio sarajevski Energoinvest, u konzorciju s ~e{kom firmom FANS. Naru~ilac ovog projekta vrijednog 7,5 milona KM bila je Elektroprivreda BiH. Cilj projekta bio je pove}anje efekata hla|enja na rashladnom tornju i pove}anje stepena iskori{tenja bloka u cijelosti da bi se smanjio negativan utjecaj na okolinu. Izvr{ena je zamjena nepouzdane i zastarjele ma{insko -tehnolo{ke opreme i sanacija o{te}ene be ton ske kon stru kci je ras hla dnog tornja i ugra|ena savreme na ma {in sko-te hno lo {ka oprema.

Dani jabuke 14. oktobra
Sve je spre mno za odr`avanje tradicionalne privredno-kulturne manifestacije Dani jabuke u Gora`du, koja }e ove godine okupiti veliki broj izlaga~a te, uz sajam, ponuditi i druge sadr`aje, re~eno je na konferenciji za novinare Udru`enja privredno-kulturne manifestacije Dani jabuke. - Prvog dana manifestacije, 14. oktobra, u hotelu Behar s po~etkom u 15 sati bit }e uprili~ena promocija knji ge “Auto hto ne sor te vo}aka is to~ne Bo sne“ autora magistra poljoprivrede Kenana Kanli}a, izjavio je potpredsjednik Organizacionog odbora Dana jabuke Nihad Had`iahmetovi}. Dio ovogodi{njih Dana jabuke su prezentacija gastro-enolo{ke ponude, stru~na savjetovanja i zasjedanje komisije koja }e izabrati najbolji vo}njak. Zvani~no otvaranje sedmih Dana jabuke, u prisustvu brojnih zvani~nika, izlaga~a i gra|ana, predvi|eno je u

CENTRALNA BANKA BOSNE I HERCEGOVINE
Kursna - te~ajna lista - broj 201 - 13. 10. 2010. godine.
Kursevi u konvertibilnim markama /BAM/
Zemlja [ifra valute Oznaka valute Jedinica valute Kupovni za devize i efek.valutu Srednji za devize Prodajni za devize

EMU Australija Kanada Hrvatska Ceska R Danska Maðarska Japan Litvanija Norveska Svedska Svicarska Turska V.Britanija SAD Rusija Srbija

978 036 124 191 203 208 348 392 440 578 752 756 949 826 840 643 941

EUR AUD CAD HRK CZK DKK HUF JPY LTL NOK SEK CHF TRY GBP USD RUB RSD

1 1 1 100 1 1 100 100 1 1 1 1 1 1 1 1 100

1.955830 1.386005 1.391243 26.635089 0.079553 0.261629 0.712413 1.721165 0.565032 0.240145 0.211004 1.467093 0.992391 2.233219 1.410352 0.046808 1.837191

1.955830 1.389479 1.394730 26.701844 0.079752 0.262285 0.714198 1.725479 0.566448 0.240747 0.211533 1.470770 0.994878 2.238816 1.413887 0.046925 1.841795 USD BAM

1.955830 1.392953 1.398217 26.768599 0.079951 0.262941 0.715983 1.729793 0.567864 0.241349 0.212062 1.474447 0.997365 2.244413 1.417422 0.047042 1.846399 1.56775 2.210068

~etvrtak u 11.30 sati na platou ispred gradske dvorane “Mirsad Huri}“, dok }e sajam biti zatvoren 16. oktobra.
A. H.

Edukacija za poljoprivrednike
U organizaciji Nezavisnog udru`enja poljoprivrednih proizvo|a~a gornjovrbaske regije i preduze}a H&H Fruit iz Bugojna, u tom gradu uprili~ena je edukacija za poljoprivredne proizvo|a~e. O perspektivama visoko`bunaste borovnice i zasnivanju novih nasada maline govorili su ekspert za proizvodnju sadnog materijala iz Holandije Adrianus Nagel i asistent na Poljoprivrednom fakultetu Sarajevo Adnan Mali~evi}. Na predavanjima je bilo rije~i o jesenjim radovima u malinjacima, za{titi maline i proizvodnji u plastenicima.

SDR (Special Drawing Rights) na dan 08. 10. 2010 = SDR (Special Drawing Rights) na dan 08. 10. 2010 =

OSLOBO\ENJE godine srijeda, 13. oktobar 2010.

BIZNIS I EKONOMIJA
Prvi regionalni Virtualni dan karijera i znanja

21

Finansijska policija Federacije BiH

Od planiranih 1.557,

u VW Sarajevo radi 312 radnika
U prigovoru koji je Prevent dostavio na rje{enje Finansijske policije ka`e se da ova kompanija nije odgovorna za neispunjavanje obaveze zapo{ljavanja radnika
Prevent Sarajevo du`an je na ra~un Volkswagena Sarajevo uplatiti 21,7 miliona KM za neizmirene obaveze iz ugovora o privatizaciji, od toga 10,1 milion KM za neupla}ene obaveze i 11,6 miliona KM zateznih kamata, ka`e se u rje{enju Finansijske policije Federacije BiH. Ugovorom o osnovama saradnje u VW Sarajevo i ugovorom o osnivanju ovog preduze}a, Prevent Sarajevo se obavezao da }e prodavcu UNIS holdingu uplatiti tri miliona KM te investirati 15 miliona KM na ime pove}anja kapitala VW Sarajevo do kraja 2001. godine u tran{ama koje se dogovore s VW AG iz Njema~ke, u skladu s dinamikom razvoja projekata.
Dan karijera i znanja bi}e odr`an na adresi www.dankarijera.com

Poticanje mobilnosti na tr`i{tu rada
Prvi regionalni Virtualni dan karijera i znanja u organizaciji portala Posao.ba (BiH), MojPosao (Hrvatska) i Infostud.com (Srbija) bit }e odr`an od 13. do 20. oktobra. Regionalni Virtualni dan karijera i znanja bit }e odr`an na adresi www.dankarijera.com, na kojoj }e biti postavljen 3D virtualni izlo`beni prostor koji omogu}ava interaktivnu komunikaciju izme|u posjetilaca te poslodavaca i edukativnih ustanova. Organizatori iz portala Posao.ba najavili su da }e se na Virtualnom danu karijera i znanja predstaviti najuspje{nije kompanije iz BiH, Hrvatske te Srbije koje nude mogu}nost zaposlenja, odnosno edukativne ustanove koje nude programe dodatnog obrazovanja i profesionalnog usavr{avanja. Cilj projekta je ja~anje me|usobne saradnje kompanija i edukativnih ustanova sa ovih prostora, ali i poticanje mobilnosti na tr`i{tu rada, a predvi|anja organizatora su da bi ovaj prvi regionalni virtualni sajam trebao po broju posjetilaca prema{iti sve do sada odr`ane sajmove u tri zemlje u~esnice. U sklopu regionalnog Virtualnog dana karijera i znanja bit }e organizirane radionice i okrugli stolovi u sve tri zemlje, a sve s ciljem osiguranja direktnog kontakta s poslodavcima.
A. Pe.

Reinvestiranje dobiti
Finansijska policija je utvrdila da je od ukupno 18 miliona KM preuzetihobaveza za finansijska ulaganja u osnovni kapital VW Sarajevo Prevent ulo`io 7,9 miliona KM. Osim toga, ugovorom se kupac obavezao na zadr`avanje postoje}eg broja radnika, njih 57, zatim do kraja 2001. primanje novih 100 radnika, a do kraja 2002. godine jo{ 1.400 radnika. Prema nalazima Finansijske policije, krajem augusta ove godine VW Sarajevo je imao 312 radnika, {to zna~i da premakupoprodajnom ugovoru kupac ima obavezu upo{ljavanja jo{ 1.245 radnika. U prigovoru koji je Prevent dostavio na rje{enje Finansijske policije ka`e se da ova kompanija nije odgovorna za neispunjavanje obaveze zapo{ljavanja

OBAVEZE I ULAGANJE Od ukupno 18 miliona KM preuzetih obaveza za finansijska ulaganja u osnovni kapital VW Sarajevo Prevent je ulo`io 7,9 miliona KM
radnika, jer je to trebao u~initi VW Sarajevo, u skladu s ciljevima projektne studije, zavisno od dinamike ulaganja i monta`e opreme i uz dogovor s VW AGNjema~ka. Tako|er, u prigovoru se navodi da Finansijska policija nije vodila ra~una o reinvestiranju ostvarene dobiti u VW Sarajevo, koja je u periodu 2004 -07. iznosila 13,9 miliona KM, a koja je odlukama Skup{tine dru{tva unesena u rezerve dru{tva i upotrijebljena za nove investicije. Istovremeno, navodi se kako Prevent,kao vlasnikmanjinskog

udjela u VW Sarajevo (42 posto), ne mo`e samostalno donositi odluke o investiranju, ve} mora pratiti odluke ve}inskog vlasnika VW AG Njema~ka, koji je vlasnik 58 posto udjela. Na kraju, u prigovoru pi{e kako je bilo koji zahtjev koji proizilazi iz ugovora zastario, tako da ne obavezuje na izvr{enje.

Zastara 10 godina
U rje{enju Finansijske policije pi{e da upotrebljavanje poreza na dobit za investicije u razvoj i pro{irenje proizvodnje ne predstavlja ulaganje vlastitih sredstava u osnovni kapital, kako je predvi|eno odredbama ugovora u kupoprodaji preduze}a. Istovremeno, u rje{enju je navedeno kako potra`ivanja nisu zastarjela, jer je ugovor izme|u UNIS holdinga i Preventa Agencija za privatizaciju u Federaciji BiH ovjerila 17. oktobra 2001. godine, a prema zakonu o obligacionim odnosima, potra`ivanja zastarijevaju za 10 godina.

Akcija Bihpaka

Otpad pod zvonom
Projekt su zajedni~ki pokrenuli Rad i Ministarstvo prostornog ure|enja i za{tite okoli{a Kantona Sarajevo, a Bihpak }e ga podr`ati u skladu s opredjeljenjima i mogu}nostima. U svim {kolama bi}e postavljena tzv. zvona - plavih za papir i `utih za plastiku te organizirane radionice posve}ene {tednji prirodnih resursa i energije, smanjivanju koli~ina otpada te o~uvanju okoli{a. - Ova aktivnost je jedna u nizu koje Bihpak provodi s ciljem da se uspostavi sistem upravljanja ambala`om i ambala`nim otpadom u BiH koji }e biti u skladu s EU Direktivom 94/62, potpuno transparentan, po tro{kovima efikasan i odr`iv, a rezultirat }e pozitivnim utjecajem na okoli{, isti~e Amela Hrbat. Bihpak ovim povodom isti~e da sa ministarstvima okoli{a u oba bh. entiteta, kao i drugim zainteresiranim, radi na kreiranju jedinstvene pravne osnove za sistem prikupljanja, obnove i recikla`e ambala`nog otpada.
H. A.

Priznanje za Garden City - Hotel and Resort Konjic
Vije}e Me|unarodne smotre turizma, filma, krajobraza i Evropske federacije turisti~kih novinara, sa sjedi{tem u Rimu, izvijestili su menad`ment Garden Citya Hotel and Resort Konjic da je ovaj objekt nominiran za me|unarodnu turisti~ku nagradu Zlatni INTERSTAS 2010 - Za doprinos razvoju turizma. Povelje F.E.S.T. i Zla tni IN TER STAS, pres ti`ne me|unarodne nagrade, od 2002. godine dodjeljuju se u Splitu, u okviru INTERSTAS-a, najuspje{nijim pojedincima i firmama za zasluge razvoja turizma, time i doprinos turizmu. U prijedlogu kandidature projekta Garden City - Hotel and Resort Konjic navedeno je da taj kompleks predstavlja zna~ajan doprinos razvoju turizma tog atraktivnog podru~ja. Razvojem kongresnog i doprinosom razvoju vjerskog turizma, zapo{ljavaju}i zna~ajan broj uglavnom mladih ljudi, uz obilje prirodnih i kulturnih ljepota, stvarate temeljni preduvjet za dovo|enje {to ve}eg broja stranih gostiju, s ciljem da se zadr`e u Konjicu, a ne samo da ga posjete u tranzitu, navedeno je u prijedlogu kandidature. ZlatniINTERSTAS, povelje F.E.S.T.a te festivalske nagrade i Grand prix pojedincima firmama te autorima bit }e dodijeljeni na zavr{noj ceremoniji u Splitu 15. oktobra.

Podr{ka projektu odvojenog prikupljanja ambala`nog otpada
Udru`enje za upravljanje ambala`om i ambala`nim otpadom Bihpak i Kantonalno javno komunalno preduze}e Rad iz Sarajeva nastavljaju saradnju odvojenog prikupljanja ove vrste otpada u osnovnim {kolama. Generalni sekretar Bihpaka Amela Hrbat, nakon sastanka s direktorom Rada Selimom Babi}em, kazala je da je cilj ovih aktivnosti uklju~ivanje u~enika u primarnu selekciju ambala`nog otpada te njihova edukacija o va`nosti pravilnog postupanja s otpadom.

22 BERZANSKI IZVJE[TAJI
1.458,46
BIFX

srijeda, 13. oktobar 2010. godine

OSLOBO\ENJE
675,56
ERS10

884,55

SASX-10

944,65

SASX-30

863,56

BIRS

1.430,20

FIRS

Banjalu~ka berza

Trgovanje na SASE

Bez prometa na
kotaciji kompanija
Na Sarajevskoj berzi ju~er je ostvaren ukupan promet od 86.659,30 KM. U sklopu 40 transakcija ukupno je prometovano 71.190 vrijednosnih papira. Promet na kotaciji iznosio je 52.409,33 KM, u sklopu 27 transakcija prometovan je 67.331 vrijednosni papir. Na kotaciji kompanija nije bilo zaklju~enih transakcija. Na kotaciji fondova ostvaren je promet od 9.883,39 KM, u sklopu pet transakcija prometovano je 2.515 dionica. Na kotaciji fondova najve}i dnevni promet ostvaren je dionicama ZIF CROBiH fond d.d. Mostar od 6.242,99 KM. Kurs ovog fonda iznosio je 4,98 KM. Na kotaciji obveznica ostvaren je promet u ukupnoj vrijednosti od 42.525,94 KM, u sklopu 22 transakcije prometovano je 64.816 obveznica. Obveznicama ratnih potra`ivanja Federacije BiH trgovalo se od 10.084,42 KM, dok je obveznicama stare devizne {tednje FBiH ostvaren ukupan promet od 32.441,52 KM. Na primarnom slobodnom tr`i{tu ostvaren je promet od 5.572,30 KM, u sklopu {est transakcija prometovano je 355 dionica. Na primarnom slobodnom tr`i{tu najve}i dnevni promet ostvaren je dionicama emitenta Fabrika duhana Sarajevo d.d. Sarajevo od 2.840,50 KM. Kurs ovog emitenta iznosio je 71,01 KM. Na sekundarnom slobodnom tr`i{tu ostvaren je promet od 28.677,67 KM, u sklopu sedamtransakcijaprometovane su 3.504 dionice. Na sekundarnom slobodnom tr`i{tu najve}i dnevni promet ostvaren je dionicama emitenta Plin Sarajevo od 14.520,00 KM. Kursovogemitentaiznosio je 10,00 KM. Najve}i dnevni porast vrijednosti zabilje`ile su dionice emitenta Poljooprema d.d. Sarajevo od 50,00 posto i dostigle su cijenu od 3,00 KM, dok je najve}i dnevni pad registrirao emitent ZIF Big Investiciona grupa d.d. Sarajevo od 3,77 posto i dostigao cijenu od 2,89 KM.

Ukupan promet obveznicama 68.245,62 KM

U minusu akcije preduze}a Progres
Na ju~era{njem trgovanju na Banjalu~koj ber zi os tva ren je pro met od 82.570,20 KM, kroz 52 transakcije. Od akcija na slu`benom berzanskom tr`i{tu, lista B, najve}i promet je ostvaren akcijama Telekom Srpske a.d. Banja Luka, trgovalo se od 8.417,25 KM, po prosje~noj cijeni od 1,35 KM po akciji. Uku pan pro met ob ve zni ca ma na ju~era{ njem trgo va nju izno sio je 68.245,62 KM. Od obveznica najvi{e se trgovalo obveznicama Republika Srpska - izmirenje ratne {tete 3 u vrijednosti od 33.661,21 KM. Prosje~na cijena ovih obveznica ostvarila je rast od 1,47 posto. Od akcija zatvorenih investicionih fondova najve}i promet je ostvaren akcijama ZIF Zepter fonda a.d. Banja Luka, trgovalo se od 378,00 KM, po prosje~noj cijeni od 3,60 KM, {to predstavlja pad cijene za -2,70 posto. Akcije jednog fonda su ostvarile pad prosje~ne cijene, a gubitnik dana me|u fondovima su akcije ZIF Zepter fonda a.d. Banja Luka (-2,70 posto), i ovim akcijama se trgovalo po prosje~noj cijeni od 3,60 KM. Od hartija od vrijednosti na slobodnom berzanskom tr`i{tu najve}i promet je ostvaren akcijama Progres a.d. Bijeljina, trgovalo se od 2.611,51 KM, po prosje~noj cijeni od 0,664 KM, ~ime je ostvaren pad u odnosu na pro{lo trgovanje za -20,00 posto. Od akcija na slobodnom berzanskom tr`i{tu pad cijena akcija zabilje`ile su akcije samo jednog emitenta, od ~ega su akcije preduze}a Progres a.d. Bijeljina ostvarile pad od -20,00 posto i trgovalo se po cijeni od 0,664 KM po akciji, u vrijednosti od 2.611,51 KM.
Promet na kotaciji fondova 9.883,39 KM

Sarajevska berza/burza Kursna lista za 12. oktobar/listopad 2010.
Dioni~ko dru{tvo Zvani~ni Promj. slu`beni kursa kurs (KM) (%) Max. cijena Min. cijena Koli~ina (dionice) Vrijednost (KM) Broj transakcija

KOTACIJA FONDOVA ZIF BIG INVESTICIONA GRUPA DD SARAJEVO ZIF CROBIH FOND DD MOSTAR KOTACIJA OBVEZNICA FBiH 2,89 4,98 -3,77 0,57 2,90 4,98 2,85 4,97 1.261 1.254 3.640,40 6.242,99 3 2

Banjalu~ka berza Kursna lista za 12. oktobar 2010.
Dioni~ko dru{tvo Srednji kurs (KM) Promj. kursa (%) Max. cijena Min. cijena Koli~ina (dionice) Vrijednost (KM)

BERZANSKA KOTACIJA - KOTACIJA Hidroelektrane na Trebi{njici a.d. Trebinje Rafinerija ulja a.d. Modri~a Telekom Srpske a.d. Banja Luka BERZANSKA KOTACIJA - KOTACIJA PIF-ova ZIF VB fond a.d. Banja Luka ZIF Zepter fond a.d. Banja Luka 3,3 3,6 0 -2,7 3,3 3,6 3,3 3,6 20 105 66,00 378,00 0,437 0,096 1,35 8,98 0 0 0,437 0,096 1,35 0,437 0,096 1,35 66 29.406 6.235 28,84 2.822,98 8.417,25

FBIH OBVEZNICE RATNA POTRA@IVANJA SER. A FBIH OBVEZNICE RATNA POTRA@IVANJA SER. B FBIH OBVEZNICE RATNA POTRA@IVANJA SER. C FBIH OBVEZNICE RATNA POTRA@IVANJA SER. D FBIH OBVEZNICE RATNA POTRA@IVANJA SER. E FBIH STARA DEVIZNA [TEDNJA SERIJA C FBIH STARA DEVIZNA [TEDNJA SERIJA D FBIH STARA DEVIZNA [TEDNJA SERIJA H FBIH STARA DEVIZNA sTEDNJA SERIJA I PRIMARNO SLOBODNO TR@I[TE BH TELECOM D.D. SARAJEVO FABRIKA DUHANA SARAJEVO DD SARAJEVO JP HT DD MOSTAR PLIN SARAJEVO D.D. SARAJEVO SEKUNDARNO SLOBODNO TR@I[TE POLJOOPREMA D.D. SARAJEVO [UME TK DD KLADANJ SIPOREX D.D. TUZLA

37,80 35,45 33,01 31,54 30,31 96,00 91,00 96,00 91,50

-0,18 0,14 0,03 0,03 0,04 0,00 0,93 0,00 0,00

37,80 35,46 33,01 31,54 30,32 96,00 91,00 96,00 91,50

36,50 35,45 33,01 31,54 30,31 96,00 91,00 96,00 91,50

7.177 6.260 5.502 5.502 5.526 8.080 16.458 6.075 4.236

2.638,20 2.219,67 1.816,21 1.735,33 1.675,01 7.756,80 14.976,78 5.832,00 3.875,94

2 2 3 3 4 1 3 3 1

SLOBODNO BERZANSKO TR@I[TE - TR@I[TE AKCIJA Progres a.d. Bijeljina Republika Srpska - izmirenje ratne {tete 1 Republika Srpska - izmirenje ratne {tete 2 Republika Srpska - izmirenje ratne {tete 3 Republika Srpska - izmirenje ratne {tete 4 0,664 34,1 33,01 34,0023 31,5881 -20 0 1,26 1,47 0,26 0,664 34,1 33,01 34,101 32 0,664 34,1 33,01 34 31,51 3.933 35.664 5.060 98.966 65.687 2.611,51 12.161,42 1.670,31 33.661,21 20.752,68

18,12 71,01 8,20 10,00

0,11 -1,23 -3,53 0,00

18,12 71,10 8,20 10,00

18,12 71,00 8,20 10,00

15 40 300 1.452

271,80 2.840,50 2.460,00 14.520,00

1 4 1 1

3,00 50,00 22,00 -2,22 30,03 0,00

3,00 22,00 30,03

3,00 22,00 30,03

1.753 10 289

5.259,00 220,00 8.678,67

2 1 3

NAFTA

PLIN

ZLATO

SREBRO

ALUMINIJ

P[ENICA

KUKURUZ

83,46

$ 0,31 %

3,567

$ 0,94 %

1.348,50

$ 0,44 %

23,19

$ 0,68 %

2,425

$ 0,75 %

705,50

$ 0,53 %

558,75

$ 0,54 %

OSLOBO\ENJE godine srijeda, 13. oktobar 2010.
Djelimi~na presuda Ustavnog suda Federacije BiH

SARAJEVSKA HRONIKA 23

GRAD VRA]A NADLE@NOSTI
Prenos nadle`nosti sa Kantona na Grad u dijelu kori{tenja javnih povr{ina, utvr|ivanja lokalnih cesta, pla}anja naknada za reklamne panoe... • Osnovno obrazovanje i dalje briga Kantona
Ustavni sud Federacije BiH ju~er je donio djelimi~nu presudu u korist Grada Sarajeva, kojom se utvr|uje da je zakonskim propisima o privremenom kori{tenju javnih povr{ina u Kantonu Sarajevo, potom o srednjem obrazovanju, zatim u odluci o utvr|ivanju lokalnih cesta od interesa za op}ine Kantona Sarajevo te Pravilnika o visini i na~inu pla}anja naknada za postavljanje reklamnih panoa i znakova informiranja u za{titnom cestovnom pojasu u KS-u, povrije|eno pravo Grada na lokalnu samoupravu. Vra}anje dijela nadle`nosti sa Kantona na Grad Sarajevo treba da se uskladi u narednih {est mjeseci, nakon {to pomenuta presuda bude objavljena u Slu`benom listu FBiH.

u narednih {est mjeseci
PRIHODI SU NAJVA@NIJI Ni u kojem slu~aju ne mo`e do}i do prenosa nadle`nosti bez prenosa prihoda, koji }e se koristiti za finansiranje nadle`nosti, napomenuo dogradona~elnik @ivanovi}
Sa ju~era{njeg objavljivanja presude u Sudu

Na pravom putu
Kako je istakla predsjednica Suda mr. Kata Senjak, ovom djelimi~nom presudom nije povrije|eno pravo Grada Sarajeva na lokalnu samoupravu u Zakonu o osnovnom odgoju i obrazo-

vanju, Zakonu o odr`avanju zaje dni~kih di je lo va zgra da i upravljanja zgradama dok se odbacuje zahtjev gradona~elnika za utvr|ivanje povrede prava na lokalnu samoupravu u Zakonu o vodama Kantona Sarajevo jer je osporeni zakon prestao da va`i. Miroslav @ivanovi}, zamjenik gra do na~el ni ka, na kon objavljivanja presude, istakao je kako je Grad sa djelimi~nom

odlukom veoma zadovoljan te da je ovo historijska situacija za Gradsku upravu jer }e joj se oduzete nadle`nosti postepeno vra}ati. O~ekuje da }e i ostatak odluke i}i u korist Grada Sarajeva jer se, tako|er, radi o dva vrlo bitna zakona. “Nakon objavljivanja presude, smatramo da smo na pravom putu te da imamo dobar osnov za prenos nadle`nosti i vra}anje u posjed imovine Gra-

du {to }e nas kona~no dovesti u poziciju da vratimo Sarajevu ono mjesto koje mu i pripada kao glavnom gradu BiH i FBiH, pa i Kantona“, kazao je @ivanovi}.

Odnos snaga
Na pitanje o~ekuju li opstrukcije vezane za odluku Suda, @ivanovi} je odgovorio kako je Grad spreman na maksimalnu saradnju i koordinaciju i sa Kantonom i gradskim, ali i op}inama koje teritorijalno ne pripadaju Gradu.

“Ne}emo ni u jednom trenutku voditi aktivnosti koje bi mogle ugroziti funkcionisanje javnih slu`bi, a imamo obavezu da se u roku od {est mjeseci uskladi zakonodavstvo sa ovom odlukom. Me|utim, nadamo se da }e se i u Kantonu promijeniti odnos politi~kih snaga i da }emo ranije krenuti u realizaciju onoga {to smo danas ovdje zaklju~ili“, rekao je zamjenik gradona~elnika te naglasio kako ni u kom slu~aju ne mo`e do}i do prenosa nadle`nosti bez prenosa prihoda, koji }e se koristiti za finansiranje nadle`nosti. Gradska uprava je po zakonu jedinica lokalne samouprave, i op}ine i Grad su bli`e gra|anima nego Kanton, objasnio je @ivanovi}, i gra|ani ne `ele i}i u kantonalna ministarstva da bi rje{avali pitanja iz domena lokalne samouprave. “Sa vra}anjem nadle`nosti na Grad gra|ani }e br`e i jednostavnije do}i do servisa, koji im po pravu na lokalnu samoupravu i pripadaju“, istaMr. BABI] kao je @ivanovi}.

^lanovi kantonalne Vlade o slu~aju Arzije Mahmutovi}

Sutkinja svezala ruke Vladi
Nakon {to je ro~i{te na Op}inskom sudu, u predmetu tu`be Arzije Mahmutovi} protiv Vlade Kantona Sarajevo, jo{ jednom odgodila sutkinja Ivana Kr`elj, ministar nauke i obrazovanja Safet Ke{o za Oslobo|enje tvrdi kako bi bio sretan da se “ta pri~a {to prije zavr{i“ dok premijer Besim , Mehmedi} ka`e da su “Vladi svezane ruke“ . - Ne znam za{to bi sad skup{tinski zastupnici trebali odlu~ivati o zastupniku Arzije Mahmutovi} na Sudu, kada je ta Skup{tina za to ovlastila Ministarstvo. Jedino {to mo`emo uraditi kako JU Djeca Sarajeva ne bi bila bez direktora, jeste da po{aljemo dopis da Mahmutovi} ostane na tom mjestu dok se situacija ne rije{i, a {to }e se, nadam se, desiti veoma brzo, ka`e Ke{o. No, premijer Mehmedi} isti~e kako se nikad nije `elio mije{ati u sudske odluke, ali da se pita kako rije{iti problem, kada vam je neko blokirao rad. - Samo kod nas Ustav nije iznad zakona. Insistirao sam na potvr|ivanju nove direktorice, ali ~ekanje je slika rada resornog ministarstva tokom posljednje ~etiri godine. Sudinica dr`i privremenu mjeru koju je davno trebala razrije{iti i to pokazuje kako nam sudstvo radi. Ne mo`emo ni{ta uraditi dok nam Sud ne odve`e ruke, a ja ovu sapunicu nisam smislio, napominje Mehmedi}. Premijer dodaje da bi najve}i nonsens bio da MahmuMahmutovi}: Na ~elu vrti}a, pod sudskom zabranom

tovi} nastavi obna{ati du`nost direktorice, pod sudskom zabranom i nakon isteka tehni~kog mandata, te da joj on to rje{enje ne}e potpisati. J. M.

POZIV ZA PRETKVALIFIKACIJU: GASIFIKACIJA SREDNJOBOSANSKOG KANTONA
Ref. jav. nab: 6223-PRE-38770, Zemlja: BiH, Sektor: prir. resursi, Broj projekta: 38770, Finansiranje: EBRD, Tip ugovora: Dobra, radovi i usluge, Obavijest: poziv za pretkvalifikaciju, Datum: 12. 10. - 27. 11. 2010. godine

Ovaj poziv za pretkvalifikaciju slijedi op}u obavijest o javnoj nabavci za ovaj projekat, koji je objavljen na Procurement Opportunities 8. aprila 2010. godine. BH-Gas d.o.o. Sarajevo (Investitor) namjerava da koristi kreditna sredstva Evropske banke za obnovu i razvoj (Banka) u kontekstu Gasifikacije Srednjobosanskog kantona. Investitor namjerava da pretkvalificirane firme i zajedni~ka ulaganja, konzorcije i asocijacije u~estvuju na tenderu za sljede}i ugovor koji se finansira iz dijela kreditnih sredstava: UGOVOR 38770/02 IZGRADNJA CJEVOVODA: ugovor uklju~uje izgradnju cca 37 km gasovoda visokog pritiska DN400 (16 inch) i cca 7 km DN200 (8 inch) ~eli~nih odvojaka s ciljem gasifikacije ~etiri op}ine u Srednjobosankom kantonu radi snabdijevanja gasom gradova: Busova~a, Vitez, Novi Travnik i Travnik. Cijevi (u skladu sa API 5L) bi}e obezbje|ene u Zenici od strane Investitora kao tzv. besplatni materijal; ostatak opreme i materijala bi}e osiguran kroj ovaj ugovor za radove. Ugovor }e biti kombinacija ponovo mjerljivih stavki i pau{alnih cijena shodno FIDIC-MDB Harmonised Edition of the Conditions of Contract for Construction Mart 2006, sve definisano tenderskim dokumentom za izgradnju. Tenderska dokumentacija bi}e standardna tenderska dokumentacija banke za radove, mart 2010. godine. Investitor ostaje odgovoran za kvalitet tzv. besplatnog materijala isporu~enog izvo|a~u radova, kako je u nastavku opisano u podacima za pretkvalifikaciju, paragraf 1.2. Mo`e biti odlu~eno da ponu|a~i mogu podnijeti alternativne ponude. O~ekuje se da ugovor mo`e biti dodijeljen u martu 2011. godine i izgradnja zavr{ena nakon 12 mjeseci, period odgovornosti za defekte bi}e 12 mjeseci. Prijava za pretkvalifikaciju za ugovor, koji }e se finansirati iz kreditnih sredstava banke, otvorena je firmama i zajedni~kim ulaganjima (JVCA) iz bilo koje zemlje, a koji su kupili pretkvalifikacijsku dokumentaciju. Shodno va`e}oj legislativi Federacije BiH, konkretno Uredbi o ure|enju gradili{ta, obaveznoj dokumentaciji na gradili{tu i sudionicima u gra|enju (www.fmpu.gov.ba), izgradnja i odre|eni radovi i aktivnosti vezani za izgradnju mogu biti izvr{eni samo od pravnih lica koji su registrovani za izvo|enje takvih aktivnosti i posjeduju licencu resornog federalnog ministarstva. Ova legislativa se odnosi pojedina~no na svakog ~lana zajedni~kog ulaganja, asocijacije ili konzorcijuma. Kompanije, uklju~uju}i sve ~lanove zajedni~kih ulaganja, konzorcija ili asocijacija (JVCA) koje ispunjavaju kvalifikacijske zahtjeve, ali bez licence resornog ministarstva mogu biti uklju~ene u listu firmi koje se pozivaju na tender za radove; me|utim, uspje{nim ponu|a~ima ne}e biti dodijeljen ugovor ukoliko ne posjeduju relevantnu licencu u vrijeme podno{enja tendera. Pretkvalifikacijska dokumentacija se mo`e dobiti po podno{enju pisane prijave i pla}anju nepovratne naknade od 50 eura ili ekvivalentnog iznosa u konvertibilnoj valuti (dostava SWIFT-a). Instrukcije za pla}anje: Naziv banke i ra~un: INTESA SANPAOLO BANKA DD BiH u korist BH-Gasa d.o.o. Sarajevo, SWIFT kod: UPBKBA22, IBAN: BA 39 1549212000667287 (KM), Rn. br: 50101-200-504932 (EUR). Dokumenti }e biti dostavljeni brzom po{tom, ali se ne preuzima odgovornost za gubitak ili kasnu isporuku, alternativno dokumenti se mogu preuzeti na dolje navedenoj adresi. U oba slu~aja, pretkvalifikacijska dokumentacija }e tako|er biti dostavljena i elektronskim putem. Pretkvalifikacijska dokumentacija mora biti uredno popunjena i dostavljena na dolje navedene adresu ne kasnije do 27. novembra 2010 u 14 sati (lokalno vrijeme). Dokumenti koji nisu primljeni blagovremeno mogu biti odbijeni i vra}eni neotvoreni. Zainteresovane firme mogu dobiti daljne informacije, te dobiti uvid i pregledati pretkvalifikacijske dokumente na sljede}oj adresi: Jednica za implementaciju projekta, BH-Gas d.o.o. Sarajevo, Hamdije ^emerli}a br. 2, 71 000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina, Tel: 033/724-220, Fax: 033 661 621, E-mail: finansije@bh-gas.ba, razvoj@bh-gas.ba.

24 SARAJEVSKA HRONIKA
Kad je stopostotni invalid prepu{ten sam sebi

srijeda, 13. oktobar 2010. godine

OSLOBO\ENJE

GRAS Autobusi na plin za gradsko jezgro

Safiji jo{ godina `ivota
Na{oj sugra|anki ukinuta socijalna davanja, srce oslabilo, a zvala je i Sigurnu ku}u...
O na{oj sugra|anki, invalidu prve gru pe sa sto pos to tnim o{te}enjem organizma, Safiji Bajrovi} sa Trga Ote{kog bataljona 38, pisali smo nekoliko puta. Prvi put kada su je birokrate iz federalnog Ministarstva rada i socijalne politike skinule sa spiska korisnika civilnih invalidnina, ~ime je izgubila naknadu od 276 KM mjese~no, koju je dobijala od avgusta 2006. Vi{e od 40 godina je dijabeti~ar I tipa, ovisna o inzulinu dva puta na dan, a koristi lijekove za jetru, osteoporozu, osteoartritis, antidepresive... Bez obzira na to, resorno ministarstvo skinulo je sa spiska, kazav{i da ne postoji potreba ni za njegom drugog lica, kao ni za ortopedskim dodatkom. - Zbog slabog srca doktor mi je nedavno kazao da }u `ivjeti jo{ najvi{e godinu. Kad bi me neko pitao {ta mi sada treba - rekla bih smrt. Ne mogu vi{e ovakvog `ivota. Imam problema sa mu`em i ve} sam zvala Sigurnu ku}u, jer ja s njim vi{e ne mogu. Da mi je barem majku odavde izvu}i. Sada ho}e i neku romsku porodicu da usele u stan na petom spratu gdje

Poziv za nabavku
Stanari Ulice branilaca Sarajeva jo{ 12. juna ove godine uputili su peticiju Ministarstvu prometa i komunikacija Kantona i KJKP Gras u kojoj zahtijevaju, a o ~emu je Oslobo|enje ve} i pisalo, da se ukine autobusko stajali{te kod Narodnog pozori{ta, a dotrajala vozila izbace iz upotrebe. Stanari ulaza 10, 12, 13, 14, 15, 19a i 19b uz potpise su naveli kako nemaju mira od {est do 23 sata svakog dana, te da “zaslu`uju kvalitetniji, mirniji i zdraviji `ivot“. Direktor Grasa Hasan Ba{i} tada nam je najavio kako ovo preduze}e ima u planu nabavku autobusa na gas, koji }e se koristiti isklju~ivo u gradskoj jezgri, ta~nije na linijama u kojima vozila prolaze ulicama Zelenih beretki, Branilaca

deset vozila
Stanarima smetaju buka i zaga|enje kojima su izlo`eni

Safija Bajrovi}: Samo da se izvu~em

`ivim. Tek to ne}u mo}i izdr`ati, jer }e ih do}i dvadeset. Molila bih gra|ane da mi jave, ako nekome treba ~uvati ku}u ili stan. To bih radila, samo da se izvu~em odavde, o~ajna je Safija. Svi koji joj `ele pomo}i mogu se javiti na broj telefona 062/ 651-293 ili putem Raiffeisen banke na `irora~un 1610000000000011, odnosno 09-00-51229-4. E. H.

Sarajeva, Mula Mustafe Ba{eskije... - Javni poziv za nabavku autobusa je raspisan i on bi se u narednim danima trebao zatvoriti. U pitanju je kupovina deset novih autobusa na gas, koji }e se u saradnji sa Ministarstvom prometa finansi-

rati putem kreditnih sredstava, kazao nam je Ba{i}. Ba{i} je dodao da }e nabavkom ovih vozila biti rije{en problem aerozaga|enja ulica u centru grada, kao i buke na koju su se stanari Ulice branilaca Sarajeva `alili.
J. M.

Op}ina Novi Grad izdvojila 200 hiljada KM

Na~elnik Be}irevi} i vije}nici Centra u akciji

Nova stolarija na O[ “Osman Naka{“
Op}ina Novi Grad izdvojila je 200 hiljada maraka za zamjenu dotrajale stolarije na objektu O[ “Osman Naka{“ na ^engi}-Vili. - Cilj Op}ine je ulaganje u obezbje|enje uslova za kvalitetno obrazovanje, odnosno da svi u~enici imaju jednake uslove za rad, kvalitetno obrazovanje, sigurne {kole... Trenutno se priprema tehni~ka dokumentacija za zamjenu fasadne stolarije za Osnovnu {kolu “Osman Naka{“ nakon , ~ega }e biti raspisan tender, re kao je na~el nik Da mir Had`i}, dodaju}i da je ulaganje u ljude i obrazovanje ulaganje u vlastiti razvoj i bolju budu}nost. Osnovna {kola “Osman Naka{“ izgra|ena je prije 43 godine, ta~nije 1967, a koju sada poha|a 612 u~enika. Prema rije~ima direktora {kole Sre}ka Zeki}a, zahvaljuju}i Op}ini ko ja je osi gu ra la nov~ana sredstva, bi}e zavr{en projekat koji je bitan za u~enike zbog njihove sigurnosti. Pored navedenog problema, Zeki} je istakao i problem izmje{tanja instalacija centralnog grijanja koje prolaze ispod {kolskog objekta. Za sufinansiranje izgradnje i dogradnje {kolskih objekata u novogradskoj op}ini u bud`etu je planirano 950 hiljada maraka. Do sada je za izgradnju objekta Gimnazije na Dobrinji utro{eno 500 hiljada KM, a ostatak sredstava bit }e usmjeren za sufinansiranje dogradnje {kola Dobro{evi}i i “Behaudin Selmanovi}“, te po~etak izgradnje {kole na Aneksu.
S. Hu.

Posa|ene mladice jasena, javora i lipe

Park Jezero uljep{an sa 40 novih sadnica
Akcija sadnje drve}a u parku Jezero na padinama ispod gradskog porodili{ta “Zehra Muidovi}“ odr`ana je ju~er uz podr{ku Op}inskog vije}a Centar, a na inicijativu koju je povodom Dana planete Zemlje pokrenula Komisija za ekologiju i za{titu prirodnog i kulturnog naslije|a. Sadnju mladica jasena, javora i lipe predvodili su na~elnik Centra D`evad Be}irevi} i predsjedavaju}i Op}inskog vije}a Slaven Kova~evi}. Ovom prilikom vije}nici iz Centra i ~lanovi Komisije za ekologiju, uz pomo} radnika KJKP Park, zasadili su 40 sadnica drve}a. Pozivu za u~e{}e u akciji odazvali su se vije}nici: Zora Ostoji}, Suad Kerla, Muhamed Cocali}, Eso Tucakovi}, Samir Fazli} i Mirza Zekovi} i tako dali svoj doprinos u oplemenjivanju prostora u Centru. U okviru projekta izgradnje i ure|enja gradskog parka Jezero do sada su na povr{ini od oko sedam hektara, zahvaljuju}i vi{egodi{njim finansijskim ulaganjima Op}ine, radnici preduze}a Park o~istili i poravnali zemlji{te, a potom izgradili pje{a~ku, trim i biciklisti~ku stazu dugu 1.200 metara, posadili vi{e stotina sadnica srednjeg i visokog rastinja, zasadili travu na povr{ini od 3.680 kvadrata. U parku su uredili dje~ije igrali{te sa klackalicama i toboganom te postavili klupe za odmor. Za nastavak ure|enja parka Op}ina Centar je u svom bud`etu za 2010. izdvojila 122 hiljade maraka.
S. Hu. U pripremi tehni~ka dokumentacija za obnovu stolarije

Novi brojevi Dispe~erskog centra
Iz KJKP Sarajevogas obavje{tavaju korisnike da je do{lo do promjene brojeva dispe~erskog centra ovog preduze}a, zbog prebacivanja priklju~aka na novu centralu. Novi brojevi dispe~erskog centra Sarajevogasa su 033/ 592-095, 592-096 i 592-097.

Isklju~enja struje i vode
Zbog odr`avanja postrojenja danas }e bez napajanja elektri~nom energijom ostati trafopodru~ja: od 9 do 15 sati Donja Ra{telica, Gornja Ra{telica, Gornja Ra{telica 2, Gornji Male{i}i, Ivan-sedlo 1 i 2, Kamenja~a, Adema Bu~e 3, Vukovi}i 2, Osjek 2 i 6, Trnovo, Trnovo 2, Trzanj 1, 2 i 3, Vukovi}i i Kor~a, a od 9 do 11 Lutkarsko pozori{te. Od 9 do 15.30 sati struje ne}e imati Bistrik potok i Petrakijina, od 8.30 do 15 sati Drinska, Kasindolska 2, Kova~i, i Ragiba D`inde, dok }e od 9.30 do 14.30 sati bez napajanja ostati Rakovica rudnik. Zbog opravke kvarova na mre`i od 9 do 16 sati do}i }e do poreme}aja u vodosnabdijevanju sljede}ih ulica: Pehlivanu{a, Zagreba~ka, Vi{njik, Skenderpa{ina, Salke Lagumd`ije, Remzije Pehlivanovi}a i Tvorni~ka.

OSLOBO\ENJE godine srijeda, 13. oktobar 2010.

SARAJEVSKA HRONIKA 25
Predstavnici sindikata o uskla|ivanju Zakona o platama
DE@URNI TELEFON

276-982

Rasprava o
naknadama
U sindikalnim organizacijama o~ekuju poziv iz Vlade

VA@NIJI TELEFONI
MUP

Smanjenje plata samo nakon njihovog izjedna~avanja sa primanjima federalnih slu`benika
Predsjednik Sindikata srednjo{kolskog obrazovanja Kantona Sarajevo Faruk Be{li} istakao je kako uposlenici u ovoj oblasti imaju potpisan kolektivni ugovor te da se na njih Zakon o platama ne odnosi. - Ukoliko su u Vladi raspolo`eni da raspravljaju o izmjenama i dopunama Zakona, mi }emo to prihvatiti, jer se tu govori i o visini naknada. Me|utim, oni su imali rok od 90 dana da to urade, {to nisu ispo{tovali, podsjetio je Be{li}. Be{li} je napomenuo kako ovaj sindikat ne}e prihvatiti bilo kakvu raspravu o smanjenju plata. - Tra`imo da se visina plata najprije izjedna~i sa onima na federalnom nivou, pa da tek onda pri~amo o umanjenjima. I tada bismo imali ve}a primanja od sada{njih, naglasio je Be{li}. J. M.

Nakon {to je iz kantonalne Vlade najavljen po~etak uskla|ivanja Zakona o platama sa onim na federalnom nivou, iz sindikalnih organizacija Kantona kazali su nam kako o~ekuju poziv na pregovore. - Za ka zao sam sje dni cu Ekonomsko-socijalnog vije}a KS-a na kojoj }e jedno od glavnih pitanja biti pomenuti zakon, a na vezi smo i sa predstavnicima Sindikata bud`et-

skih korisnika. Vidje}emo {ta trebamo raditi, jer su plate zadnje tri-~etiri godine u Kantonu svakako manje u odnosu na one na nivou FBiH. Kada dobijemo poziv iz Kantona, odr`a}emo raspravu po tom pitanju, kazao nam je ju~er pred sje dnik Kan to nal nog odbora Saveza samostalnih sindikata i predsjednik Ekonomsko-socijalnog vije}a KSa Franjo Rener.

Mje{tani Derebenta ogor~eni netom zavr{enom obnovom

Festival Djeca pjevaju sevdalinke 2010.

Odabrano
18 takmi~ara
Op}ina izdvojila 146 hiljada KM

Rije~no korito, a ne ulica
Postavljanjem zavr{nog sloja asfalta du` saobra}ajnice i trotoara radnici gra|evinske firme Grakop iz Kiseljaka prije planiranog roka okon~ali su sanaciju Ulice Derebent, koja pripada MZ Mejta{ Bjelave, ukupne du`ine 410 metara. Op}ina Centar za ovu namjenu izdvojila je 146 hiljada KM. Ne ulaze}i u kvalitet odra|enog posla, za {ta svakako nismo ni kompetentni, prenosimo mi{ljenje na{eg sugra|anina Osmana Brke, koji `ivi upravo u ovoj ulici i koji je razo~aran obavljenim poslom. - Evo ba{ ~itam u Oslobo|enju da je zavr{ena sanacija Ulice Derebent. @ivim u toj ulici i mogu vam re}i da je to katastrofalno odra|en posao. Kad je ki{a, vi{e li~i na rije~no korito nego na ulicu. Ne znam ko prati ove radove, ali za ovo ne bih platio izvo|a~u, ogor~en je Brka. Tokomradova na pomenutojulici, koja je smje{tena izme|u ulica Himzarina i Zaima [arca, stare kamene ivi~njake zamijenili su betonskim, nivelisali{ahtove za odvod oborinskih voda i postavili novi sloj asfalta na kolovoz i plo~nike. E. H.
Geteborg/Kopenhagen 9.45, Minhen 13, Istanbul 14.25 i 18.30, Budimpe{ta 15.20, Frankfurt 15, Ljubljana 16.25, Ankona 17.55, [tokholm 10.10, Banja Luka 12 i 21.45 Istanbul 8.50 i 13.25, Ankona 10.25, Be~ 11, 14.35 i 20.55, Cirih 11.05, Minhen 12.25, Budimpe{ta 14.50, Ljubljana 15.55, Geteborg/Kopenhagen 17.15, Frankfurt 21, Beograd 11.10, 13.45 i 21.40, Zagreb 7, 15.45 i 22, Banja Luka 6.15 i 13.30, [tokholm 9.25

Festival Djeca pjevaju sevdalinke - Op}ina Novo Sarajevo 2010, bi}e odr`an u petak u 19.30 sati, u prostorijama Me|unarodnog centra za djecu i omladinu na Grbavici. Na ~etvrtom festivalu koji organizuje Slu`ba za dru{tvene djelatnosti Op}ine predstavit }e se osamnaest takmi~ara. Na audiciju se prijavilo 30 takmi~ara iz cijele BiH, a stru~ni `iri je odabrao osamnaest inter pre ta to ra, djece do petnaest godina, koji }e se uz pratnju orkestra KUDa “Lola“ predstaviti na finalnoj ve~eri festivala. Cilj festi- Audicija je trajala dva dana vala je o~uvanje i njegovanje sevdalinke. U petak }e nastupiti: Ajla Solak, Ehlimana Krupalija, Lejla Kova~evi}, Delila Fejzovi}, Edo Jahi}, Anela Ba{i}, Azmira Mustajbegovi}, Nihad \uli}, Adna Dervi{evi}, Neira Selimovi}, Merima Berberovi}, Ornela Velad`i}, Emina Por~a, Aida Kvrgi}, Kenan Hod`i}, Nejra Pa{i}, E. H. Haris ]ato i Azra D`afer.
ti, Dor tmund, Essen, Duizburg, Dusseldorf i Keln svakim danom osim petkom u 8 sati, Frankfurt, Mannheim, Forshjam, Karlsruhe, [tutgart i Uhlm, Be~, Graz svaki dan u 8 sati, Hamburg, Hanover, Hildesheim, Got tingen i Kassel subotom u 17 sati, Ingolstadt i Nurnberg ~etvrtkom u 8, subotom u 17 sati, Minhen svaki dan u 8, subotom u 17 sati, Ljubljana utorak, ~etvrtak i nedjelja u 20.40 sati, Dubrovnik svaki dan u 7.15, Pula i Rijeka petkom i nedjeljom u 6, Split svaki dan u 10 i 21 sat, Makarska svaki dan u 7, 10 i 21 sat, Zagreb svaki dan u 6.30, 12.30 i 22 sata, Herceg-Novi svaki dan u 11 sati, Beograd svaki dan u 6 sati, Novi Pazar i Sjenica svaki dan u 7, 15, 21 i 22 sata, Pljevlja svaki dan u 16 sati, Bijelo Polje utorak, petak i nedjelja u 8 sati, Skoplje, Gostivar i Tetovo utorkom i petkom u 18.30 sati, Br~ko svaki dan u 6.30 i 15.35 sati i svakim danom osim subote u 14 sati, Banja

122, 206-666, 207-777 Vatrogasci 123, 664-115 Hitna pomo} 124, 611-111 NARKO NE 223-333 Pomo} ovisnicima 062/127-751 Porodi~no savjetovali{te 209-112 Nasilje u porodici 222- 000 033/ 223-366, 1209 Klini~ki centar 297-000 Op}a bolnica 285-100 Bolnica Podhrastovi 297-281 Veterinarska stanica 767-025 Prijava tel. kvarova 1272 Telefonski brojevi 1182 Elektrodistribucija 080 02 01 33 Vodovod 210-707, 220-435 Kanalizacija 203-059,668-259 Toplane 650-979, 650-956 Sarajevostan 276-690 KJKP Rad 658-038 Eko telefon 660-000 Ta~no vrijeme 125 [tab CZ KS 472-636, 443-720 Operativni centar Civilne za{tite 121 Prijava kvarova na javnoj rasvjeti 713-100 Dimnja~ar 616-105 Sarajevogas 592-095, 592-096, 592-097 Gras 293-333 Velepekara 648-505 Bakije 533-763 Pokop 551-370 Pogrebno dru{tvo Jedileri 712-800 Komunalna inspekcija 770-136 Tr`na inspekcija 770-100 Autobuska stanica 213-100 @eljezni~ka stanica 655-330 Aerodrom Sarajevo 289-100 Izgubljeni prtljag 289-105 Turisti~ki centar 220-724 BIHAMK, pomo} na cesti 1282 Informacije o stanju na putevima 1282 BH Telecom-podr{ka korisnicima 1444 Me|unarodni telefonski brojevi 1183 CENTROTRANS - Pozivni centar 090 292 100

DE@URNE APOTEKE
BA[^AR[IJA MARINDVOR NOVO SARAJEVO ^ENGI]-VILA ILID@A DOBRINJA ILIJA[ HAD@I]I VOGO[]A INFORMACIJE O LIJEKOVIMA 272-300 714-280 713-831 721-620 762-180 766-380 428-810 428-220 424-250 223-399

PORODILI[TA

7 4

DJEVOJ^ICA DJE^AKA
danima u 9.30 sati, Travnik svaki dan u 7.30, 9.15, 10, 13, 13.30, 14, 15.30, 17.30, 19 i 22 sata, Velika Kladu{a 15.30 sati, Zenica svaki dan 6.30, 8.30, 10.30, 12.30, 14.30, 16.30 i 18.30 autoputem,radnim danima u 7.30, 9.30, 11.30, 13.30, 15.30, 17.30 i 19.30, a preko Visokog iKaknja svakim danom u 21 sat, a radnim danom u 5.30, Vare{ svaki dan u 8.45, 10.45, 12.45, 14.45, 16.45, 18.45 i 20.45, a radnim danima u 6.45, Breza svaki dan u 7.30, 8.45, 10.45, 12.45, 14.45, 16.45, 18.45 i 20.45, a radnim danima u 6.45, 10.30, 13.30, 14.30, 15.15 i 19.30 sati, Kakanj i Visoko svaki dan u 6, 8, 8.30, 9.30, 11.30, 12.30, 13.30, 15.30, 16.30, 17.30 i 19.30, a radnim danima u 7, 10, 12, 14.30, 16, 18 i 20 sati, Visoko radnim danima u 10.45 i 15.15 sati, Busova~a radnim danima u 10.30 i 14.30 sati, Fojnica i Kiseljak svaki dan u 7.30, 9.30, 1 13.30, 15.30, 17.30 i 19.55,a radnim dani1.30, ma u 5.30, Kiseljak radnim danima u 16. 5. 1

VOZOVI

Zagreb 10.42 i 21.27, Budimpe{ta 6.55, Beograd 11.35, Plo~e 7.05 i 18.18, Zenica 4.36, 7.12, 11.52 i 19.30, Konjic 7.15, 15.40 i 19.10, Kakanj 15.37. Biha} 13.53 (u okviru ove linije; Zenica 15.13, Doboj 17.00, Banja Luka 18.57, Novi Grad 20.30) Zagreb 6.39 i 18.05, Budimpe{ta 21.16, Beograd 17.35, Plo~e 10.22 i 20.59, Zenica 6.28, 9.23, 13.19 i 20.58, Konjic 6.40, 12.50 i 18.52, Kakanj 18.45.Biha} 07.28 (u okviru ove linije; Zenica 05.50, Doboj 04.15, Banja Luka 02.18, Novi Grad 00.40)

Polasci iz Sarajeva:

Dolasci:

Dolasci u Sarajevo iz:

AUTOBUSI

AVIONI
Polasci:
Beograd 6.30, 11.30 i 16.45, Zagreb 6.30, 16.15 i 18.45, Cirih 7.15, Be~ 7.45, 8 i 15.20,

Antwerpen, Bruxselles, Liege i Breda utorkom i subotom u 8 sati, Rot terdam i Amsterdam u 8 sati utorkom i subotom, Mastricht utorkom, subotom u 8 sati, Den Hag u 8 sati utorkom, Utrecht utorkom u 8, ~etvrtkom u 16 sati, Paris, Rennes, Clermont-Ferrand petkom u 9 sati, Helsingor utorkom u 12, petkom u 13.30 sati, Berlin ~etvrkom u 8, subotom u 17 sa-

Vru}ica u 15.15 sati svaki dan, Banja Luka svaki dan u 9.15, 14.30 i 15.30 sati, Bijeljina svaki dan u 5 sati, Bosanski Brod svaki dan u 12.15 sati, Bosanska Dubica svaki dan u 14.30 sati, Hrenovica svaki dan u 7 i svaki dan osim nedjelje u 16.30 sati, Pale svaki dan u 7, 10, 14 i svaki dan osim nedjelje u 16.30 sati, Zvornik svaki dan u 15.30 sati, Srebrenica svaki dan u 7.10 sati, Biha} svaki dan u 7.30, 13.30 i 22 sata, a radnim danima u 15.30 sati, Bugojno svaki dan u 10, 14, 17.30 i 19 sati, Gora`de svaki dan u 8 sati, Grada~ac svaki dan u 8.30 i 17 sati, Novi Travnik svaki dan u 13 sati, Ora{je svaki dan u 6.30 sati (preko Tuzle), Olovo svaki dan u 5, 6.30, 8.30, 10.30, 11.30, 12.30, 13.20, 14, 15.35, 16, 17, 18, 20 i radnim danima u 9.30 sati, Sanski Most svaki dan u 15.30, Te{anj svaki dan u 7, 13.15 i 17.15 sati, Tuzla svaki dan u 5, 6.30, 8.30, 10.30, 11.30, 12.30, 13.30, 14, 15.35, 16, 17 i 18, te radnim

26

KULTURA

srijeda, 13. oktobar 2010. godine

OSLOBO\ENJE

Dino Mustafi} re`irao “Ro|eni u YU” u Beogradu

Na pragu novog

UDRU@IVANJA
Redatelj Dino Mustafi} zavr{io je rad na prvoj ovosezonskoj premijernoj predstavi u JDP-u u Beogradu, a danas }e vra}a u Sarajevo, gdje ga o~ekuju brojne obaveze u pripremi MESS-a, ~iji je direktor, jer jubilarni Festival podi`e zavjesu za tri dana. U Jugoslovenskom dramskom pozori{tu, na Velikoj sceni “Ljuba Tadi}“, sino} je premijerno izvedena predstava “Ro|eni u Yu” po ideji i u re`iji Mustafi}a , kao gosta iz Sarajeva, koji je okupio dramatur{ki tim u kome su Minja Bogavac, Maja Pelevi}, Filip Vujo{evi}, Bo`o Koprivica, Milo{ Kre~kovi} i Biserka Savi}. Svi oni su, zajedno sa glumcima Mirjanom Karanovi}, Predra gom Ej du som, Bran kom Pe tri}, Mar kom Ba}ovi}em, Slo bo da nom Be {ti}em, Ani tom Man~i}, Go ra nom Jev ti}em, An|elikom Simi}, Radovanom Vujovi}em i Milenom Va si}, pri pre mi li pred sta vu “Ro|eni u YU” . U suradni~kom timu bili su
Dino Mustafi}

Zar nas iskustvo koje imamo ne ~ini najneobi~nijim stanovnicima na planeti? Rodom iz zemlje koje nema, kako znamo da uop{te ima nas?!

Makro historija

Plakat za predstavu

- Predstava je sastavljena od razli~itih fragmenata - od lijepih scena djetinjstva, mladosti, bezbri`nosti, do onih scena kada smo otkrivali infekciju tog zla, koje je nagrnulo u na{e `ivote 90-ih godina i one velike, makro historije, velikih rije~i i datuma i godina koje su bitno uticale na na{e `ivote do dana dana{njeg, ka`e Mustafi}. Sonja Vuki}evi} (pokret). - Rije~ je o istra`iva~kom projektu koji se ne}e baviti Jugosla-

Dragutin Broz (scenograf), Maja Mirkovi} (kostimograf), Vladimir Pejkovi} (kompozitor) i

vijom, u smislu nestanka dr`avno-pravnog subjektiviteta, ve} osje}anjem. Bavimo se zapravo vremenom razdru`ivanja svjesni da smo na pra gu no vog udru`ivanja koje se zove Evropska unija, ka`e redatelj Dino Mustafi}. “Ro|eni u YU“, prvu premijeru JDP-u u novoj sezoni dramaturg Minja Bogavac, predstavio je rije~ima:

- ^ovek se navikne. Ipak, razmislite. Zar nije ~udno to {to smo svi ro|eni u zemlji koje nema?! Zar nije ~udno {to smo se na to navikli? I zar nije ova tema ne{to o ~emu ba{ svako ima {ta da ka`e? Zar nas iskustvo koje imamo ne ~ini najneobi~nijim stanovnicima na planeti? Rodom iz zemlje koje nema, kako znamo da uop{te ima nas?!
Mr. S.

Promocije

Nusmir Muharemovi} u filmu Angeline Jolie

Knjiga i ~asopis
“Mukotrpno do politi~ke moderne“ naziv je knjige Mile Lasi}a, koja }e biti promovirana ve~eras s po~etkom u 19 sati u Sarajevu, u Centru za kulturu, (Jeli}a 1). Istovremeno }e se odr`ati i promocija 14. broja Magazina za politi~ku kulturu i dru{tvena pitanja STATUS. Promotor knjige bit }e prof. dr. Ivan Cvitkovi}, a ~asopisa prof. dr. Mile Lasi}, prof. dr. Ugo Vlaisavljevi}, prof. dr. Nerzuk ]urak i knji`evnik @eljko Ivankovi}. Knjigu “Mukotrpno do politi~ke moderne“ izdala je Udruga gra|ana Dijalog Mostar, 2010. Recenzent prof. dr. Ivan Cvitkovi}, izme|u ostalog bilje`i: “Kao malo koji intelektualac danas, Lasi} – kad pi{e o doga|ajima sredinom i krajem XX. stolje}a – ponajprije kriti~ki pi{e o onome {to su radili oni koji su (za)vodili narod kojem i sam pripada. Lasi}, kao autor, ima pravo na o{trinu kritike koju izri~e, mada mo`da, ponekad, netko od ~itatelja s njim i ne}e biti suglasan. Ali, to je njegovo vi|enje ove surove balkanske stvarnosti, na koje ima pravo.“ Drugi recenzent je prof. dr. Slavo Kuki} i za njega rukopis „Mu-

kotrpno do politi~ke moderne“ intrigantan je politolo{ko-filozofsko-sociolo{ki uradak koji tretira pitanja politi~ke moderne, ali i sve ‘Scile i Haribde’ na putu do nje“: - Pri tome posebnu te`inu ima ~injenica da je autor, u funkciji pripreme rukopisa prikupio veoma bogatu teorijsku gra|u, da je koristio ve}i broj znanstvenih metoda kako bi osvijetlio temeljni predmet svoje teorijske opservacije, da je znala~ki koristio i na suvremen na~in citirao relevantnu literaturu, te da, napokon, rukopis predstavlja zna~ajan doprinos politolo{koj znanosti, isti~e dr. Kuki}.

Mladi bh. glumac u Pa{ovi}evom “Klasnom neprijatelju“

Nisam ni sanjao
Nu smir Mu ha re mo vi}, mladi bosanskohercegova~ki glumac, igrat }e ulogu snajperiste u filmu koji se snima pod radnim nazivom „Ljubavna pri~a“ a kojeg re`ira naj, popularnija glumica dana{njice Angelina Jolie. Muharemovi}, koji je ovda{njoj pozori{noj publici poznat po sjajnoj ulozi Klinje u kultnoj predstavi „Klasni neprijatelj“ reditelja Harisa Pa{ovi}a, ali i ulogama u predstavama „Op{ta bolnica“ „Bizarno“ ulogu u filmu , ..., Angeline Jolie je dobio u konkurenciji od sto glumaca. “Ovo je moja prva filmska uloga i nisam ni sanjao da }e biti ba{ u filmu koji re`ira ovako veliko ime iz svijeta filmske umjetnosti. ^ast mi je {to mi je ukazano povjerenje u izuzetno jakoj konkurenciji i nadam se da }e ovo biti moja ulaznica na veliko filmsko platno“, kazao nam je Muharemovi}. Ina~e, film Angeline Jolie se trenutno snima u velikoj tajnosti u Budimpe{ti, a u njemu igraju neki od najboljih glumaca i glumica u regionu: Zana Marjanovi}, Rade [er bed`ija, Ni ko la \uri~ko, Branko \uri}... Film je ra tna lju ba vna pri~a o Bo{njakinji i Srbinu, a snimanje u Sarajevu se o~ekuje idu}eg mjeseca.
S. K.

srijeda, 13. oktobar 2010. godine

OSLOBO\ENJE

KULTURA
15. Pusan Film Festival

27

Ve~eras zavr{avaju Dani Fedre

Gostuju Travni~ani
Me|usobno dru`enje i kontakti koji su bili sastavni dio prve kulturne manifestacije rezultirali su lijepom suradnjom, pa je za o~ekivati da budu zalogom budu}ih Dana Fedre
Posljednjeg dana kulturne manifestacije Dani Fedre, ve~eras }e u 20 sati nastupiti ansambl HAK iz Travnika s predstavom “Family“ auto, ra i redatelja Ante Bili}a. igraju Melisa Agi}, Ermina Musi}, Jusuf Hozi} Caci, Suad Velagi} i Sanel Ugarak). Treba svakako pomenuti i ansambl omladinske scene Fedre, koji je odigrao “Igru u pijesku“ M. Walczaka, u re`iji Senada Milanovi}a i Amela Ugarka, a igraju Senad Milanovi} i Amina Omerovi}.

Skupili se kokuzi...
A predstavom “Igre u pijesku“ otpo~eli su Dani u maloj sali Kulturno-sportskog centra u Bugojnu. Organizirali su ih prvi put, i to zajedni~kim snagama Teatar Fedra i Kulturno-sportski centar iz Bugojna. Zami{ljeni su kao susret prijatelja Teatra Fedra, te

Hit - “Ljubica“
Ve liki hit jastrebarskog Gradskog kazali{ta, komedija u tri ~ina - “Ljubica“ Augusta [enoe i Nine [krabea, ponovno je o`ivljen ba{ za gos-

Prizor iz filma “Na putu”

Plakat za “Ljubicu“

Pored predstavljanja filma, Jasmila @bani}

^LANICA I @IRIJA
Bh. redateljica Jasmila @bani} nalazi se u Ju`noj Koreji, gdje }e danas u gradu Busanu u sklopu 15. Pusan Film Festivala predstaviti svoj film, koji }e biti prikazan u selekciji World Cinema. Pored predstavljanja filma na Festivalu koji se odr`ava od 7. do 15. listopada, Jasmila @bani} }e biti i ~lanica `irija u jednoj od festivalskih sekcija pod nazivom Flash Forward. Pusan Film Festival predstavlja jedan od najve}ih i najzna~ajnijih azijskih filmskih festivala. Ove godine je ugostio i neke od najzna~ajnijih imena iz svijeta filma kao {to su redatelji Oliver Stone, Abbasa Kierostami, Zhang Yimou, te glumci Willem Defoe, Juliet Binosche i drugi. Glavni fokus Festivala je predstavljanje novih filmova i novih redatelja, naro~ito iz azijskih zemalja. Zna~ajna karakteristika Festivala je i veliki broj mladih ljudi koje on privla~i bilo kao publiku ili kroz razvijanje i promicanje mladih talenata. Kroz brojne sekcije ovogodi{nji Festival }e prikazati vi{e od 150 filmova od kojih su ve}ina svjetske premijere, javljaju u saop}enju za javnost iz Deblokade. Film „Na putu“ je prikazan i na ameri~kom Hamptons Film Festivalu (New York), koji se odr`ao od 7. do 10. oktobra. Pored filma na ovom presti`nom Festivalu, predstavila se i glumica Zrinka Cvite{i} u sklopu programa Breakthrough Performers, koji je organiziran u suradnji s evropskom filmskom promo-organizacijom European Film Promotion, koja je na festivalu predstavila tri glumice iz svog programa Shooting Stars 2010. kojim promovira mlade evropske glumce u usponu. Uz Zrinku Cvite{i} ostale odabrane glumice su Anaïs Demoustier („Sweet Evil“) i Phila Viitala („Bad Family“).

Bugojanski ansambl predstave “Igre u pijesku“

kao revija njihovih doma}ih predstava. - Ove godine Dani Fedre ugostili su prijatelje iz Jastrebarskog (Hrvatska) i Travnika. Iskreno se nadamo da }emo u narednim godinama uspjeti pru`iti gostoprimstvo prijateljima Fedre iz puno vi{e gradova BiH i regiona, ka`e Amel Ugarak, sekretar u bugojanskom teatru, te isti~e da je pokrovitelj Dana federalno Ministarstvo okoli{a i turizma. Bu go jan ska pu bli ka je imala priliku pogledati predstavu “Ljubica“ Gradskog kazali{ta Jastrebarsko, a Teatar Fedra je izveo jo{ tri svoje predstave: “^ekaju}i Godoa“ “@ivotinjska farma“ , i “Tamo gdje sunce zalazi“.

- U vremenu kada je jedina vrijednost novac, profit - skupilo se ne{to nas kokuza pa glumimo, pi{emo, `ivimo, veselimo se u svojoj ludosti. Svi normalni ljudi nas ~udno gledaju i zaklju~uju: vjerovatno su svi pukli u ratu dok toliko rade, a ni{ta ne zarade. Nekad neko do|e i da nas gleda! Neko nam se smije, neko nam ~estita, a mi se nakon svake odigrane predstave veselimo u svojoj ludosti. Veselimo se jer znamo da }e i u budu}nosti u na{em gradu, hvala Prirodi, uvijek biti “budala“ koje }e znati `ivjeti, glumiti, sanjati, voljeti, ludovati.., re}i }e Vahid Durakovi}, koji je re`irao bugojansku predstavu “Tamo gdje sunce zalazi“ (u kojoj

tovanje u Bugojnu. Sastav “Ljubice“ i dalje predvodi Mladen Pavli} kao doktor Radi}, tu je i “`umbera~ka Petrunjela“ Jelica u sjajnoj izvedbi Borke Lu~i}, staru Ljubicu opet je utjelovila Mia Matasi} i Iris Se~en, a svojoj debitantskoj ulozi Luje Biberovi}a vra tio se Vla di mir Ra|enovi}. Luka Tomac briljirao je opet kao Grahovac, dok se u ulozi poru~nika Mi{e, oku{ao provjereni komi~ar Igor Stankovi}. I tako, me|usobno dru`enje i kontakti, koji su bili sastavni dio ove kulturne manifestacije, rezultirali su lijepom suradnjom, pa je za o~ekivati da budu zalogom budu}ih Dana Fedre. Mr. S.

Predstavljanja

Sarajevo - moj grad...
U Domu mladih u Sarajevu za ve~eras je planirano, s po~etkom u 19 sati, predstavljanje monografije “Sarajevo - moj grad, mjesto susreta“ autora Jasminka Halilovi}a, a na tekstu je radio i Nihad Kre{evljakovi}, dok su autori fotografija Haris ^alki}, Zijah Gafi}, Milomir Kova~evi} Stra{ni i Anida Kre~o. Izradu monografije “Sarajevo moj grad, mjesto susreta“ organiziralo je Udru`enje Urban iz Sarajeva od 2007. do 2010. godine, tako da se radi o moderno dizajniranoj, dvojezi~noj, luksuzno tiskanoj fotomonografiji koja donosi druga~iju pri~u o Sarajevu u tri dijela.

Mario Vargas Llosa

Nacionalizam - najgora ljudska umotvorina
50. MESS

Miris pozori{ne avangarde na Balkanu
Barke Brace Dimitrijevi}a

Iz Venecije uplovile u Vije}nicu

28

OGLASI
O G L A S

srijeda, 13. oktobar 2010. godine Na osnovu ~lana 75. Statuta TRIGLAV BH OSIGURANJA D.D. Sarajevo, direktor TRIGLAV BH OSIGURANJA D.D. Sarajevo, r a s p i s u j e :

OSLOBO\ENJE

za prijem u radni odnos zaposlenika u Centrali Dru{tva

Na osnovu ~lana 8. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima FBiH („Sl. novine FBiH“, broj 12/03), ~lana 42. Zakona o arhivskoj djelatnosti („Slu`beni glasnik USK-a“, broj 6/99) i ~lanova 35. i 36. Pravila Javne ustanove Arhiv Unsko-sanskog kantona (89/05 od 12. 1. 2005. godine), a u saglasnosti sa ~lanovima 6, 7 Pravilnika o radu Javne ustanove Arhiv Unsko-sanskog kantona, Upravni odbor JU Arhiv USK-a na I sjednici, odr`anoj 29. 9. 2010. godine, donio je Odluku broj 788/10 od 29. 9. 2010. godine o raspisivanju konkursa za izbor direktora:

za izbor i imenovanje direktora Javne ustanove Arhiv Unsko-sanskog kantona OPIS UPRA@NJENE POZICIJE 01. organizuje i rukovodi radom Arhiva 02. zastupa i predstavlja prema tre}im licima i odgovoran je za zakonitost rada Arhiva 03. predla`e Upravnom odboru mjere za efikasno i ekonomi~no obavljanje djelatnosti Arhiva 04. predla`e unutarnju organizaciju i sistematizaciju poslova 05. predla`e osnove planova rada i razvoja 06. izvr{ava odluke Upravnog odbora 07. vr{i izbor kandidata za radna mjesta s posebnim ovla{tenjima i odgovornostima, odlu~uje o raspore|ivanju radnika na odre|ene poslove i radne zadatke, odlu~uje o disciplinskoj odgovornosti radnika u skladu sa zakonom i odlu~uje o drugim pravima, obavezama i odgovornostima radnika iz radnog odnosa 08. podnosi Upravnom odboru izvje{taj o financijskom poslovanju 09. vr{i i druge poslove u skladu sa Zakonom i Pravilima Arhiva. OP]I UVJETI 01. da je dr`avljanin BiH 02. da je stariji od 18 godina 03. da nije otpu{ten iz dr`avne slu`be kao rezultat disciplinske mjere (bilo na nivou dr`ave ili entiteta) u periodu od tri godine prije objavljivanja ovog konkursa 04. da nije pod optu`nicom Me|unarodnog suda za ratne zlo~ine u biv{oj Jugoslaviji (~lan IX. 1. Ustava Bosne i Hercegovine) 05. da nije na funkciji u politi~koj staranci u smislu ~lana 5. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima FBiH) 06. da nije ~lan zakonodavne, izvr{ne, sudske vlasti ili savjetnik u smislu Zakona o sukobu interesa 07. da nema privatni financijski interes u instituciji u kojoj se kandidira POSEBNI UVJETI 01. da ima visoku stru~nu spremu dru{tvenog smjera 02. da ima najmanje 5 godina radnog iskustva u arhivskim i sli~nim djelatnostima 03. da ima polo`en stru~ni arhivisti~ki ispit 04. da poznaje problematiku arhivske djelatnosti, {to }e se utvrditi na osnovu ponu|enog programa i ocjene prethodnog rada kandidata UZ PRIJAVU KANDIDATI SU DU@NI PRILO@ITI KAO DOKAZE O ISPUNJAVANJU PROPISANIH UVJETA: 01. kratku biografiju, adresu i kontakt-telefon 02. izvod iz mati~ne knjige ro|enih (ne stariji od 6 mjeseci) 03. uvjerenje da je dr`avljanin Bosne i Hercegovine (ne starije od 6 mjeseci) 04. uvjerenje da se protiv njega ne vodi krivi~ni postupak (ne starije od 6 mjeseci) 05. izjava da nije pod optu`nicom Me|unarodnog suda za ratne zlo~ine u biv{oj Jugoslaviji (~lan IX.1. Ustava BiH), ovjerena 06. izjava da nije na funkciji u politi~koj stranci u smislu ~lana 5. Zakona o ministarskim i drugim imenovanjima F BiH (ovjerena) 07. dokaz o radnom iskustvu 08. izjava da nije ~lan organa zakonodavne, izvr{ne ili sudske vlasti ili savjetnik u smislu Zakona o sukobu interesa (ovjerena) 09. fotokopija diplome (ovjerena) 10. uvjerenje o polo`enom stru~nom ispitu 11. izjava da nije otpu{ten iz dr`avne slu`be na osnovu rezultata disciplinske mjere (bilo na nivou dr`ave ili entiteta u periodu od tri godine od objave konkursa), ovjerena Konkurs ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja. Nepotpune i neblagovremene prijave ne}e se razmatrati. Prijave slati na adresu: JU Arhiv Unsko-sanskog kantona Ul. bosanskih banova br. 3 77 000 Biha} sa naznakom za konkurs za izbor i imenovanje direktora. Kontakt-telefon: 037/227-384.

K O N K U R S

1. Stru~ni saradnik za procjenu i likvidaciju {teta ...............................................1 izvr{ilac Uslovi: - VSS, zavr{en ma{inski ili gra|evinski fakultet; - radno iskustvo najmanje tri godine; - radno iskustvo na poslovima osiguranja; - izra`ene organizacijske sposobnosti i komunikativnost; - poznavanje rada na ra~unaru; - poznavanje jednog stranog jezika; - voza~ku dozvolu. 2. Referent na poslovima {teta osobnih osiguranja ............................................1 izvr{ilac Uslovi: - VSS ili V[S, medicinskog ( zdravstvenog) smjera; - radno iskustvo najmanje tri godine; - radno iskustvo na poslovima osiguranja; - izra`ene organizacijske sposobnosti i komunikativnost; - poznavanje rada na ra~unaru; - poznavanje jednog stranog jezika; - voza~ku dozvalu. Pri odlu~ivanju o izboru, izvr{it }e se prethodna provjera – test i razgovor sa prijavljenim kandidatima. Ostali uslovi iz radnog odnosa bit }e regulisani Ugovorom o radu izme|u poslodavca i zaposlenika. Oglas ostaje otvoren 8 dana od dana objavljivanja Oglasa. Poslodavac zadr`ava pravo da po raspisanom oglasu ne izvr{i prijem zaposlenika. Prijave sa dokazima o ispunjavanju uslova iz Oglasa, kandidati treba da dostave na adresu: TRIGLAV BH OSIGURANJE D.D., Sarajevo, ul. Dolina br. 8, 71000 Sarajevo Nepotpune i neblagovremene prijave ne}e se uzeti u razmatranje.

Broj: 022-0-DN-z-10 000 422 Dana: 2. 3. 2010. godine Na osnovu ~lana 67. Zakona o zemlji{nim knjigama (Slu`bene novine FBiH, br. 19/03 i 54/04), Op}inski sud u Sanskom Mostu

OP]INSKI SUD U SANSKOM MOSTU Zemlji{noknji`ni ured

NAJAVLJUJE USPOSTAVLJANJE ZEMLJI[NOKNJI@NOG ULO[KA
U zemlji{noknji`nom predmetu po zahtjevu Hakije [krgi}a iz Cazina, ul. Muslimanskih brigada broj 12, u toku je postupak za uspostavljanje zemlji{noknji`nog ulo{ka. Nekretnine za koje se uspostavlja zemlji{noknji`ni ulo`ak su upisane u Posjedovni list broj 0678, katastarska op}ina Sanski Most, ozna~ene sa: k.~. broj 1516/1 zvana "Alagi}a p.-Grahovi{te" njiva 2. klase povr{ine 1.051 m2 k.~. broj 1516/2 zvana "Oku}nica" Objekata ku}a i zgrada povr{ine 259 m2 dvori{te povr{ine 500 m2 njiva 2. klase povr{ine 61 m2 k.~. broj 1516/3 zvana "Alagi}a p-Grahovi{te" njiva 2. klase povr{ine 361 m2 k.~. broj 1516/4 zvana "Alagi}a p-Grahovi{te" njiva 2. klase povr{ine 135 m2 k.~. broj 1550/4 zvana "Oku}nica"Objekata ku}a i zgrada povr{ine 134 m2 dvori{te povr{ine 407 m2 k.~. broj 1618/17 zvana "Alagi}a polje" njiva 2. klase povr{ine 1.080 m2 gdje je evidentiran kao posjednik Hakija [krgi}, sin Ibrahima, iz Cazina, Ul. Muslimanskih brigada broj 12 sa dijelom 1/1. Pozivaju se lica koja pola`u pravo vlasni{tva ili neko drugo pravo na navedenim nekretninama da svoje pravo prijave u roku od 60 dana od dana najave podneskom u dva primjerka i da podnesu dokaze za to, u protivnom, njihovo pravo ne}e biti uzeto u obzir prilikom uspostave zemlji{noknji`nog ulo{ka. Lica koja pola`u pravo na tim nekretninama mogu navedeni rok na zahtjev produ`iti za najmanje sljede}ih 90 dana kako bi im se dala mogu}nost da pribave potrebne dokaze. Ukoliko u produ`enom roku ne uslijedi prijava, zemlji{noknji`ni ulo`ak }e se uspostaviti na osnovu do tada pribavljenih dokaza. Zemlji{noknji`ni referent Mirsad [abi}

MANIFESTACIJA: PARIS AUTOSHOW 2010

ZAHUKTAVA SE RAT ELEKTRIČNIM VOZILIMA
Svaki automobilski brend danas u ponudi ima i neki od štedljivih oblika pogona, koji očigledno naslućuju smjer i budućnost razvoja automobilizma...

Autosvijet
Str. 36

OSLOBO\ENJE

MOTOCIKL

srijeda, 13. oktobar 2010. godine

APRILIA DORSODURO 750 FACTORY

“ITALIJAN” PUN ADRENALINA

KAPACITETNA POSLOVNA LIMUZINA

TESTIRAMO: ŠKODA SUPERB COMBI 2.0 TDI 4X4 ELEGANCE

NEKADA JE IZ JAKO DOBROG MOTOCIKLA TEŠKO NAPRAVITI MALO BOLJI, ČAK NAPROTIV, LAKO GA JE UPROPASTITI. KADA SE PODVUČE CRTA, MOŽE SE REĆI DA JE APRILIA OPET USPJELA...
PREDSTAVLJAMO

Str. 34

FORD FOCUS

NOVI IZGLED GLOBALNOG ZAVODNIKA
DINAMIČAN KVALITET VANJŠTINE DODATNO JE NAGLAŠEN UPADLJIVIM DIZAJNOM UNUTRAŠNJOSTI. NOVI FOCUS IMA IZVANREDNO MODERAN I ELEGANTAN ENTERIJER, NALIK NA KOKPIT...

Produžena platforma pokazala se kao idealna i za stvaranje još jedne verzije, tačnije punokrvnog karavana namijenjenog poslovnim ili porodičnim osobama...

Str. 32

Str. 33

30

AUTOSVIJET
PREDSTAVLJAMO: Peugeot 508

srijeda, 13. oktobar 2010. godine

OSLOBO\ENJE

Citroen obnavlja ponudu

Kakav lav?

SNAŽAN LAV!
NOVA DEFINICIJA GAME C5
Od svog komercijalnog lansiranja po~etkom 2008. godine Citroen C5 je u limuzinskoj i karavanskoj verziji prodao oko 200.000 vozila, od kojih vi{e od tre}ine otpada na karavane. Kako bi nastavio sa tim uspjehom, predstavljena je nova definicija game C5, koja obuhvata stilske i tehnolo{ke promjene. Stilske izmjene omogu}avaju modelu C5 da u potpunosti zadr`i svoj karakter i odnose se na prednja svjetla, koja sada uklju~uju LED tehnologiju prepoznatljivog dizajna i trenutnu prepoznatljivost modela. Na tehni~kom planu se susre}u dvije najva`nije izmjene - mikro-hibridna tehnologija e-Hdi, koja kombinuje sistem Stop&Start druge generacije sa ru~no upravljanim mjenja~em i dizelskim motorom sa pro~ista~em ~estica HDi 110 FAP. Tu je i nova generacija motora HDi od 2,2 litre, koji razvija snagu od 200 ks.

U pogledu praktičnosti konstrukcija vozila omogućuje velikodušan kapacitet i prtljažnik. Svaki putnik uživa povlašteni status omogućen idealno oblikovanim prostorom, zajedno sa namjenskom opremom…

Volvo se okreće mladima

S60 I V60 U R-DESIGN VERZIJI
Volvo je nove modele S60 i V60 predstavio u R-design verziji. Radi se o sportski oblikovanim modelima sa posebno razvijenim podvozjem, ~ije dinami~ke mogu}nosti odgovaraju vizuelnom nastupu automobila. Time su novi S60 i V60 postali “najsportskiji” Volvo modeli svih vremena, a namijenjeni su mla|oj populaciji voza~a. Od R-design verzije Volvo o~ekuje udio od deset odsto od ukupne prodaje Volva S60 i V60. Novi Volvo S60 i V60 R-design isti~u se brojnim posebno razvijenim detaljima, kako izvana tako i iznutra. [to se ti~e spolja{nosti, najvi{e promjena vidljivo je na prednjem dijelu, gdje se nalazi redizajnirana maska hladnjaka, matirani detalji i spojler u donjem dijelu odbojnika. U unutra{njosti modela voza~ i suvoza~ u`ivaju u sportski profilisanim sjedi{tima sa novim jastucima koji pru`aju dodatnu bo~nu podr{ku.

Peugeot uvodi novi zna~aj marke u segmentu velikih cestovnih vozila. Novi 508 kombinuje sna`an dizajn i emocije sa tehnologijama nove generacije, rafiniranom i dinami~nom pojavom, kvalitetom i udobno{}u, te jedinstvenim iskustvom u vo`nji, koji proizlazi iz dugogodi{nje ekspertize marke.

Od samog po~etka in`enjerski izbor na kojem se temelji W2 projekat (interno kodno ime) je na osnovi platforme 3 PSA grupacije. Me|uosovinski razmak je pove}an za 9,2 cm u odnosu na prethodni 407, pa je prostor za putnike na zadnjim sjedi{tima veoma velik. Prednje vje{anje je smanjeno za 4,3 cm, a zadnje produ`eno

radi pobolj{ane ravnote`e i svakodnevne prakti~nosti (sa znatno ve}im prtlja`nikom).

Najbolje moguće performanse
Optimalna aerodinamika i smanjenje mase klju~ni su prioriteti od samog po~etka projekta, kako bi se osigurale

OSLOBO\ENJE godine srijeda, 13. oktobar 2010.

AUTOSVIJET
Novi potezi Mahindre

31

Stakleni panoramski krov daje svježinu novom modelu

INDIJCI PREUZELI SSANGYONG
Najve}i indijski proizvo|a~ komercijalnih i SUV vozila Mahindra & Mahindra preuzeo je korejskog proizvo|a~a automobila SsangYong. Cilj preuzimanja je pove}anje prodajnih rezultata u Evropi. Mahindra & Mahindra je svoj put prema uspje{nom svjetskom proizvo|a~u automobila zapo~ela 1945. godine sa licenciranom ameri~kom proizvodnjom vojnih terenaca od strane ameri~kog Willys Jeepa pod nazivom Mahindra Jeep. Danas Mahindra & Mahindra spada u top deset indijskih, te u top 200 najrespektabilnijih svjetskih kompanija. Uz proizvodnju automobila ima i proizvodnju kamiona, autobusa, motocikala, skutera, traktora, brodova te vojnih Humvee vozila.

Hyundai otkriva karte

Unutrašnjost jednostavno, ali moderno dizajnirana

najbolje mogu}e performanse. Peugeot 508 nudi odli~ne Cx i SCX vrijednosti u svom segmentu: najbolje verzije imaju SCX od 0,58 (Cx od 0,25) za limuzinu i 0,61 (Cx od 0,26) za SW, me|u najboljima u segmentu za svaku od silueta. Sli~no tome, `elja da se ”optimizuje masa” na kraju je dovela do pobolj{anja, ne samo u potro{nji goriva ve} pove}anjem pasivne sigurnosti i dinami~kih performansi. Sveukupno, emisije CO2 za 508 tako|e su ni`e. Kvalitet je jo{ jedan klju~ni prioritet vezan uz konstrukciju i dizajn novog Peugeota.

PRVE FOTOGRAFIJE IX20
pristup cilja na smanjenje ukupnog tro{ka vlasni{tva, koji je odlu~uju}i faktor pri kupovini automobila u ovom segmentu, posebno za korporativne flote. Materijali, pedantna zavr{na obrada, te osje}aj trajnosti apeluju na sva ~ula putnika u vozilu: tekstura, razli~iti ukrasi, crna lakirana centralna konzola, hromirani dijelovi... ukupni rezultat je profinjenost i napredna tehnologija bez razmetanja. U pogledu prakti~nosti, efektna konstrukcija vozila omogu}ava velikodu{an kapacitet i prtlja`nik. Svaki putnik u`iva povla{teni status omogu}en idealno oblikovanim prostorom, zajedno sa namjenskom opremom ~etvorozonski klima-ure|aj uklju~uje i putnike na zadnjim sjedi{tima, podesivo sjedi{te za voza~a i suvoza~a... Dimenzije enterijera su u rangu sa onima u 607, odnosno znatno pobolj{ane u odnosu na 407 (5,3 cm vi{e prostora izme|u koljena stra`njih putnika i prednjih sjedi{ta). Prtlja`nik na limuzini se otvara jednostavno pomo}u poluge (pritiskom na tipku PLIP smje{tenu na komandnoj tabli ili 0 na vanjskom znaku 508) i ima kapacitet od 545 litara za limuzinu i 660 litara za SW model. Hyundai je objavio prve slu`bene fotografije modela Hyundai ix20. Radi se o MPV vozilu B segmenta sportskog i dinami~nog oblika, napravljenog po dizajnerskoj filozofiji “fluidic sculpture“ po uzoru na ix35. Hyundai ix20 u prodaju kre}e krajem godine sa sna`nim prodajnim argumentima, poput izrazito bogate serijske opreme, najni`eg nivoa karbon dioksida i niske potro{nje goriva. Motori koji }e pokretati ix20 poznati su i ve} provjereni iz drugih modela „i” game. Prvenstveno se to odnosi na 1.4 benzinski i 1.4 CRDi pogonski agregat.

Kvalitet, čistoća i elegancija
Komandna tabla, kao i vanjski izgled automobila, nagla{avaju u velikoj mjeri stilske elemente: kvalitet,

Ekološki Chevrolet

Kvalitetna izrada Kvalitet je još jedan ključni prioritet vezan uz konstrukciju i dizajn novog Peugeota. To je rezultat stalne potrage za najboljim mogućnostima na svim nivoima. Novi 508 postavlja nove standarde u smislu kvalitete izrade, koji su predstavljeni i ponovno potvrđeni na najnovijim modelima
To je rezultat stalne potrage za najboljim mogu}nostima na svim nivoima. Novi 508 postavlja nove standarde u smislu kvaliteta izrade, koji su predstavljeni i ponovno potvr|eni na najnovijim modelima. Ovaj ~isto}u i eleganciju. Multipleksna sredi{nja konzola sa tehnologijom koja nadilazi tradicionalna ograni~enja ISO veli~ine opreme, potpoma`e dizajnu koji minimizuje udaljenost sastavnih dijelova.

U PROIZVODNJI ELEKTRIČNI CRUZE
Krajem novembra Chevrolet bi trebao po~eti sa razvojem flote elektri~nih vozila Cruze, a bi}e to rezultat zajedni~kog razvoja kompanija GM Daewoo, LG Chem i LG Electronics. Automobili }e se testirati u Seulu. Prema preliminarnim testiranjima predvi|a se do 160 kilometara radijus kretanja po jednom punjenju, vozila }e biti pokretana baterijama firme LG Chem i pogonskim sistemima (motor/ inverter) LG Electronicsa. Elektri~no vozilo Cruze opremljeno je 31kilovatsatnom baterijom koja daje maksimalnu snagu 150 kW, {to }e omogu}iti najve}u brzinu od 165 km/h, te ubrzavanje od 0 do 100 km/h za 8,2 sekunde.

32

AUTOSVIJET

srijeda, 13. oktobar 2010. godine

OSLOBO\ENJE

TESTIRAMO: Škoda Superb Combi 2.0 TDI 4x4 Elegance

Poslovna limuzina po diskontnoj cijeni
Produžena platforma pokazala se kao idealna i za stvaranje još jedne verzije, tačnije punokrvnog karavana namijenjenog poslovnim ili porodičnim osobama, koje često putuju i koje sa sobom po pravilu nose puno prtljaga...

Ponuditi puno za malo novca slogan je koji na najbolji na~in opisuje [kodinu najve}u i najluksuzniju limuzinu Superb, koja je u svojoj posljednjoj izvedbi debitovala prije dvije godine na `enevskom sajmu automobila. Zasnovana na za 10 centimetara produ`enoj platformi Passata, nova [koda Superb preko no}i se nametnula kao sposobna poslovna limuzina, koja po gotovo diskontnoj cijeni nudi sve ono ~ime raspola`e ~esto i dvostruko skuplja konkurencija. Produ`ena platforma pokazala se kao idealna i za stvaranje jo{ jedne verzije, ta~nije punokrvnog karavana namijenjenog poslovnim ili porodi~nim osobama, koje ~esto putuju i koje sa sobom po pravilu nose puno prtljaga. Rije~ je novom

modelu u [kodinoj gami pod imenom Superb Combi, koji smo odmah nakon bh. premijere isprobali u zanimljivoj 2.0 TDI verziji, sa najbogatijim Elegance paketom opreme i stalnim pogonom na sve to~kove.

MOTOR: ZAPREMINA MOTORA: SNAGA: MAX. OBRTNI MOMENT: UBRZANJE 0-100 km/h: MAX. BRZINA: PROSJEČNA POTROŠNJA: MJENJAČ:

4 cilindra dizel 1.968 ccm 170 KS pri 4.200 o/min 350 Nm pri 2.500 o/min 9,3 s 215 km/h 6,3 l eurodizela 6-stepeni manuelni

Jednostavan pristup prtljažniku
Kao i kod ve}ine karavanskih vozila, promjene u pore|enju sa limuzinskim modelom primje}uju se tek iza takozvanog C stuba. Prvo {to treba izdvojiti je ~injenica da je model Combi, i pored svojih impozantnih dimenzija, ta~nije du`ine od 4.838, {irine od 1.817 i visine od 1.510 mm, veoma skladno oblikovan i to tako da u vo`nji uspje{no prikriva svo-

je gabarite. Osim identi~nog prednjeg dijela, koji je u na{oj opciji bio unaprije|en ksenonskim svjetlima i maglenkama sa Corner funkcijom (pale se pri skretanju), aluminijskim krovnim nosa~ima, te bokovima uljep{anim opcionim 17colnim lakim to~kovima, zadnji dio ipak izaziva najvi{e pa`nje. Ono {to se isti~e je blago povijena linija krova, koja se fluidno nastavlja na, u na{em slu~aju, elek-

trifikovana vrata prtlja`nika. Treba napomenuti da se masivnim vratima mo`e manipulisati i putem tastera na klju~u vozila, {to posebno dobro do|e ako ste sami, a trebate u prtlja`nik utovariti neki od kaba-

funkcionalnost [kodinog karavana, a rije~ je o standardnim mobilnim svjetiljkama, te opcionom dodatku u obliku dvostrukog dna i posebnih aluminijskih {ina za u~vr{}ivanje prtljaga.

Prostrani enterijer Osim impozantnog eksterijera visoke ocjene Superb Combi dobija i za svoj gotovo nestvarno prostrani enterijer
stijih predmeta. Nizak utovarni rub i velika {irina vrata, koja su diktirala i oblik zadnjih svjetlosnih tijela sa prepoznatljivom C grafikom, rezultovali su veoma jednostavnim pristupom u prtlja`ni prostor, ~ija zapremina, u zavisnosti od konfiguracije sjedi{ta, iznosi od osnovnih 633 do maksimalnih 1.865 litara. Na{ testirani Elegance model i u ovom dijelu je imao nekoliko zanimljivih detalja, koji jo{ vi{e isti~u

Ubjedljiv pogonski agregat
Ispod Superbovog masivnog prednjeg poklopca ugra|en je 2.0litarski TDI common-rail dizela{, koji pri 4.200 o/min na sva ~etiri to~ka distribui{e okruglo 170 KS. Istovremeno, najve}i obrtni moment od 350 Nm raspolo`iv je u re`imu od 1.750 do 2.500 o/min, {to je u kombinaciji sa {estostepenim ru~nim mjenja~em sasvim dovoljno za postizanje ubjedljivih dinami~kih karakteristika. Osim impozantnog eksterijera, visoke ocjene Superb Combi dobija i za svoj gotovo nestvarno prostrani enterijer. Osim izda{nih dimenzija karoserije za njegovu komotnost najvi{e je zaslu`an i

OSLOBO\ENJE godine srijeda, 13. oktobar 2010.

AUTOSVIJET
PREDSTAVLJAMO: Ford Focus treće generacije

33

Legenda u novom ruhu

Zapremina prtljažnika “obara s nogu”

razvu~eni me|uosovinski razmak od 2.761 mm, {to je posebno osjeti na zadnjoj klupi, na koju se bez ikakvih problema mogu smjestiti i dvometra{i. U na{oj bogato opremljenoj Elegance verziji ipak se najvi{e isticalo voza~ko okru`enje, kojem je zaista te{ko na}i bilo kakav nedostatak. Osim potpuno podesivog multifunkcionalnog upravlja~a presvu~enog ko`om, te izda{nog elektrifikovanog pode{avanja sjedi{ta, adekvatnu poziciju za

Kvalitetni materijali U oči upadaju veoma kvalitetni materijali od kojih su napravljeni instrument tabla, obloge vrata, te ostali elementi
vo`nju veoma je lako na}i. Istovremeno, u o~i upadaju i veoma kvalitetni materijali od kojih su napravljeni instrument tabla, obloge vrata, te ostali elementi, kao i implantati, ovaj put ubjedljivo izra|eni u imitaciji drveta. Bogati paket opreme ne ostavljaju mjesta kritikama, jer osim uobi~ajenih elemenata tu su i Climatronic automatska dvozonska ventilacija, opcioni Bolero audio CD sistem sa displejom osjetljivim na dodir, brojni niklovani detalji, potpuni analogno-digitalni instrumenti sa putnim kompjuterom. Da{ak luksuza postignut je i [kodinim ki{obranima u oplatama zadnjih vrata, koji standardno dolaze od srednjeg paketa Ambition.

Uzorne vozne karakteristike
Na testu dinami~kih sposobnosti [koda Superb Combi 2.0 TDI 4x4 demonstrirala je osobine koje predstavljaju izvrstan kompromis

stabilnosti i sigurnosti na zahtjevnijim podlogama, ta~nije mokrom, zasnje`enom ili zale|enom putu. Izra|en na provjerenoj produ`enoj platformi Passata, Superb Combi je pokazao uzorne vozne osobine, nadgledane od strane standardnog ESP sistema stabilnosti. Tokom vo`nje izme|u ~unjeva podvozje Superba Combi pokazalo je da ima mnogo potencijala, {to sa druge strane treba zahvaliti i stalnom 4x4 pogonu, ta~nije najnovijoj generaciji Haldex sistema, kao i odli~nim Dunlop WinterSport pneumaticima dimenzija 225/45R17. Ono {to nas je kod testiranog primjerka najvi{e impresioniralo su beskompromisne performanse, koje nimalo nisu umanjene zbog karavanskog zadnjeg dijela. Ubrzanje do 100 km/h za 9,3 sekunde, te maksimalna brzina od 215 km/h i vi{e su nego dobra ostvarenja za ovakvo vozilo, koje na vagi mjeri prili~nih 1.670 kilograma. Precizni {estostepeni mjenja~, te njegova odli~na uskla|enost sa potentnim 2.0-litarskim turbodizela{em sa 170 KS ~ine zadovoljstvo u upravljanju ovim vozilom, koje }e vas i pored svega toga obradovati i pri posjeti benzinskoj pumpi, jer prosje~na potro{nja iznosi samo 6,3 litre eurodizela. Odli~ne karakteristike zaokru`ili smo i testiranjem ko~enja, gdje se Super Combi sa 100 km/h zaustavljao za odli~nih 40,6 metara, {to opet treba zahvaliti diskovima na svim to~kovima oja~anim standardnim ABS sistemom sa integrisanim MSR, ASR i MBA funkcijama. Natprosje~no dobri automobili po pravilu i vi{e ko{taju, ali kada je rije~ o [kodi Superb Combi 2.0 TDI 4x4 to nije slu~aj. Naime, sa uklju~enim brojnim opcijama cijena od 60.926 KM je i vi{e nego odmjerena, pogotovo {to konkurencija sli~ne veli~ine i opremljenosti ko{ta neuporedivo vi{e.

Sva tri modela karoserije vozila Focus su sportska i dinamična, te označavaju novu evoluciju priznatog Ford kinetičkog dizajna, koji je uveliko doprinio povećanju popularnosti novijih malih i srednjih automobila ove firme…

po kojoj je Focus ve} poznat, na novi nivo. Razvijen u Evropi, za prodaju na vi{e od 120 tr`i{ta {irom svijeta sa 80 odsto podudarnosti u dijelovima, model nove generacije vozila Focus pravi je junak stvoren na novoj globalnoj platformi vozila C segmenta firme Ford. Ova platforma bi}e konkurencija za najmanje deset vozila {irom svijeta i proizvodi}e se u koli~ini od dva miliona primjeraka do 2012. godine. Sva tri modela karoserije vozila Focus su sportska i dinami~na, te ozna~avaju novu evoluciju priznatog Ford kineti~kog dizajna, koji je uveliko doprinio pove}anju popularnosti novijih malih i srednjih automobila ove firme. Sa izbo~enim prednjim dijelom, elegantnim profilom, znatno povi{enim pojasnim dijelom i atletskim izgledom novi Focus oda{ilje jasne signale da kupce o~ekuje nezaboravno iskustvo vo`nje.

Popularni Ford Focus dobija nasljednika. Nova generacija Focusa }e se u svim ovla{tenim salonima na}i ve} po~etkom 2011. godine. Focus je globalno najpoznatiji Fordov model. Sa vi{e od deset miliona primjeraka prodanih od prvog izlaska na tr`i{te 1998. godine, Ford Focus je postao omiljeni izbor kod kupaca {irom svijeta zbog velike vrijednosti, udobnosti i sigurnosti, a prije svega zbog toga {to ga je zabavno voziti. Poslije globalnog razvojnog programa u skladu sa strategijom ONE Ford, nova generacija vozila Focus trebala bi nastaviti uspje{nu tradiciju svojih prethodnika i pokazati koliko se Ford mijenja.

Smanjena potrošnja goriva
Niski, elegantni profil sa strmo nako{enim prednjim staklom tako|e doprinosi izuzetno aerodinami~nom obliku karoserije, {to poma`e pri smanjenju potro{nje goriva. Nepravilan oblik, plus pa`ljivo optimizovani aerodinami~ni detalji po cijelom vozilu imaju istu va`nost kao i kod novog Mondea. Aktivni uvodnici vazduha, koji blokiraju proticanje vazduha kroz rashladni sistem kada to nije potrebno, doveli su do zna~ajnog smanjenja koeficijenta otpora. Evropski model sa ~etvoro vrata ima koeficijent otpora (CD) od 0,27, u odnosu na 0,30 za trenutni model. Dinami~ni kvalitet spolja{njosti dodatno je nagla{en upadljivim dizajnom unutra{njosti. Novi Focus ima izvanredno moderan i elegantan enterijer, nalik na kokpit, sa elegantnom sredi{njom konzolom, ~ije linije idu oko voza~a i osiguravaju izvanredan pristup glavnim komandama i zaslonima vozila. Najzna~ajnija inovacija u kokpitu je nova generacija povezivanja za voza~a MyFord, koja mu osigurava vrhunsku i naprednu kombinaciju komandi i displeja za prikaz upravljanja klju~nim funkcijama vozila.

Prepoznatljiv po eleganciji
Prepoznatljiv po svom elegantnom i sportskom dizajnu, novi Focus opremljen je sa vi{e tehnologija i dodatnih funkcija nego {to je to ikad dosad bio slu~aj sa nekim vozilom iz tog segmenta. Nova generacija vozila Focus nudi kupcima najvi{e standarde kvaliteta i precizne izrade, izvanrednu u{tedu goriva i podi`e legendarnu voznu dinamiku,

34

AUTOSVIJET

srijeda, 13. oktobar 2010. godine

OSLOBO\ENJE

MOTOCIKLI: Aprilia Dorsoduro 750 Factory

Fabrika adrenalina
Nekada je iz jako dobrog motocikla teško napraviti malo bolji, čak naprotiv, lako ga je upropastiti. Aprilia nije ništa upropastila - jako dobrom motociklu je dala ono što mu je nedostajalo - mrvicu više srca, bolje kočnice i vješanje, koje se može podešavati u gotovo svim mogućim parametrima…
Aprilia je 2008. godine, kada je svijetu predstavila izvorni Dorsoduro, sama skrojila svoju sre}u. Uz rastu}u popularnost velikog Supermota, fatalni dizajn i sasvim zadovoljavaju}e performanse, Dorsoduro je ubrzo pro{irio svoju groznicu i zarazio velik broj ljudi. Dvije godine kasnije Aprilia odlu~uje podi}i letvicu... A rezultat je pred nama.

Potpuno novo vješanje
^ime je Dorsoduro Factory zaslu`io svoju factory zna~ku, koja je ve} dugi niz godina oznaka za presti`ne Aprilijine modele namijenjene onima koji `ele biti malo ekskluzivniji? Kao prvo, tu su potpuno nove komponente vje{anja. Prednji dio sada krasi Sachs vilju{ka umjesto Showa komponente, koja je potpuno podesiva. Nova vilju{ka promjera 43 mm ima pode{avanje kompresije u jednom {tapu i pode{avanje povrata u drugom, {to rje{ava poneki problem kod pode{avanja. Za mirno}u zadnjeg dijela sada se brine Sachs monoamortizer sa posebnim rezervoarom plina, koji je na vilju{ku montiran direktno, u Cantilever stilu.

nosti nije. U dosta sporim krivinama Dorsoduro se pona{a kao slon u prodavnici stakla, pomalo nespretno, {to ni`im osobama predstavlja zaista veliki problem.

Težak motocikl Niži vozači će i na Factory verziji imati kojekakvih problema. Kao prvo, Dorsoduro uprkos kuri mršavljenja nije lagan motocikl, jer na vagi mjeri za ovu klasu priličnih 185 kg. Na svu sreću, Dorsoduro postaje lakši čim se krene, a najugodnije se osjeća između 80 i 130 km/h na krivudavoj cesti
Promjene ne staju samo na vje{anju: i prednja ko~nica je promijenjena, pa sada umjesto Grimeca/Aprilia ko~ionih klije{ta na prednjem to~ku diskove promjera 320 mm “grizu” Brembo ~etveroklipna radijalna klije{ta. Ni to nije sve, tu je mno{tvo komponenti od karbonskih vlakana, kao bo~ne oplate, pokriva~ kontakt brave i prednji blatobran. Okvir, koji je isti kao i na standardnoj verziji, dijelom cjevaste konstrukcije, a

drugim dijelom aluminijski, sada je crveno-crne boje, a poklopci izduvnog sistema su crni. Tu je i gel sjedi{te, koje na Factory modelu dolazi serijski.

Višak na motociklu kilogrami
Kada se podvu~e linija, mo`e se re}i da je Aprilia opet uspjela. Nekada je iz jako dobrog motocikla te{ko napraviti malo bolji, pa ~ak naprotiv, lako je upropastiti stvar.

Na krilima 92 KS
Ono {to pokre}e Dorsoduro Factory je i dalje isti V2 agregat od 750 ccm, sa ~etiri ventila po cilindru i dva bregasta vratila u glavi. On i dalje ispoljava 92 KS pri 8.750 o/min i 82 Nm pri 4.500 o/min, ali zahvaljuju}i Tri-Map Ride by Wire komandi gasa i ECU-u, ~ini se kako ih je ovaj put malo vi{e. Naime, Aprilia za svoje modele jednom u {est mjeseci revidira mape, pa mnogi motori nakon servisa idu bolje nego ikad. Ni`i voza~i }e i na Factory verziji imati kojekakvih problema. Kao prvo, Dorsoduro uprkos kuri mr{avljenja nije lagan motocikl, jer na vagi mjeri za ovu klasu prili~nih 185 kg. Na svu sre}u, Dorsoduro postaje lak{i ~im se krene, a najugodnije se osje}a izme|u 80 i 130 km/h na krivudavoj cesti, kada je svoj na svome. Iako ga krasi pravi rasni urban supermoto izgled, Dorsoduro to, na`alost, u potpu-

Aprilia nije ni{ta upropastila: jako dobrom motociklu je dala ono {to mu je nedostajalo - mrvicu vi{e srca, bolje ko~nice i vje{anje, koje se mo`e pode{avati u gotovo svim mogu}im parametrima. Jedino {to nedostaje, ili bolje re~eno, ~ega je vi{ka, su kilogrami. Ali protiv nekih stvari, kao {to su geni, se jednostavno ne mo`e. Dorsoduro Factory je za one koji `ele pomalo ekskluzivan motocikl sa kojim mogu gotovo sve. Ova fabrika proizvodi adrenalina dovoljno za izvoz.

OSLOBO\ENJE godine srijeda, 13. oktobar 2010.

AUTOSVIJET

35

Visoka škola za primijenjene i pravne nauke

PROMETEJ
z omjene! jem do pr nan
Smjerovi: - Berze i nansijska tržišta - Me unarodno poslovanje i diplomatija - Opšta poslovna ekonomija

Studijski program
POSLOVNA EKONOMIJA

za sticanje zvanja DIPLOMIRANI EKONOMISTA

www.prometejbl.com; tel: 051/315-780, 315-820 i 315-810; Knjaza Miloša 10a, Banja Luka

36

AUTOSVIJET

srijeda, 13. oktobar 2010. godine

OSLOBO\ENJE

MANIFESTACIJA: Autoshow Paris 2010

Rat električnim vozilima

Na ovogodišnjem sajmu predstavljeno je i dosta skupih, luksuznih i brzih automobila. tako da snažnih pogonskih mašina, kože i karbona ne nedostaje...

skupih, luksuznih i brzih automobila. Tako da sna`nih pogonskih ma{ina, ko`e i karbona ne nedostaje. Kako bi se uklopili u trend sajma proizvo|a~i supersportskih automobila tako|e su po~eli najavljivati ”ekolo{ki napredne tehnologije” pa se na izlo`benom , prostoru Ferrarija mo`e vidjeti California HELE (High Emotion Low Emissions). U svijetu supersportskih automobila veliki iskorak je napravio Lotus, koji je predstavio ~ak pet novih koncepta (Elite, Esprit, Eter-

Jungle, Urban Jungle-Extreme Passion, Jeep - New Wrangler, Wrangler Unlimited 2,8 CRD, Kia: Optima, Concept POP, Lamborghini - Supersport car, Land Rover: Range Rover Evoque, Lotus: Evropa, Evropa S, Mazda: Mazda 3, Mazda 5, Mazda 2 Facelift, Mercedes Benz: A Class E-CELL, New CLS 350 CGi/350 CDi/250 CDi, S Class, Mitsubishi: i-MiEV, Outlander 2,2l Di-D, Nissan: X-Trail 2011, OPEL: GTC, Astra Sport-Tourer, Peugeot: 508, 3008 Hybrid, Porsche: 911 GT2 RS, Renault - DeZir, Fluence

Oko 100 svjetskih premijera
Prije dvije godine sajam u Parizu (odr`ava se svake druge godine) posjetilo je 1.433.000 ljudi i 13.000 novinara iz vi{e od 100 zemalja, koji su bili u prilici da vide 80 svjetskih premijera. Ove godine posjetioce je do~ekalo oko 100 svjetskih premijera. Cijene ulaznica nisu mijenjane: za odrasle cijena karte je 12 eura, za one od 10 do 18 godina i za studente 6 eura, za grupne posjete (najmanje 15 osoba) ulaznica ko{ta 10 eura, dok je za djecu do 10 godina ulaz besplatan. Sem navedenih noviteta, posjetioci imaju priliku da vide i neke modele predstavljene na proteklom sajmu u Moskvi poput Renault Latitude, restilizovanu Opel Antaru, 2011 Subaru Imprezu WRX STI sedan i jo{ nekoliko zanimljivih noviteta. Posebno se izdvaja novi VW Passat, ~ija }e paleta pogonskih agregata biti standardno bogata.

Ovogodi{nji sajam automobila u Parizu je pokazao zadovoljavaju}i broj novosti, kako po pitanju modela tako i trendova. Lako se mo`e zaklju~iti da se zahuktava rat elektri~nim vozilima. Nove tehnologije glasno se najavljuju, a ko }e preuzeti po~etnu prednost u prodaji elektri~nih automobila i kada }e ona po~eti te{ko se mo`e zaklju~iti, mada mnogi ve} tvrde da je budu}nost ba{ njihova. Svaki automobilski brend danas

u ponudi ima i neki od {tedljivih oblika pogona. Bilo da je rije~ o elektri~nim vozilima, hibridima, vozilima sa Start & Stop sistemom ili sistemom kakav je BlueEFFICIENCY, o~ito se naslu}uje smjer i budu}nost razvoja automobilizma.

Cijene ulaznica Prije dvije godine sajam u Parizu posjetilo je 1.433.000 ljudi i 13.000 novinara iz više od 100 zemalja, koji su bili u prilici da vide 80 svjetskih premijera. Ove godine posjetioce je dočekalo oko 100 svjetskih premijera. Cijene ulaznica nisu mijenjane
ne, Elan i Elise), ~ime je najavio da namjerava da postane opaka konkurencija ostalim brendovima supersportskih automobila. Sajam u Parizu je i ove godine bio mjesto predstavljanja velikog broja premijera, a to su, izme|u ostalih, Audi: A7 Sportback, R8 GT, R8 V8 Spyder, Bently: New Continental GT, BMW: X3, 740d xDrive, 535d xDrive Gran Tourismo, Concept car, Cadillac: Coupe CTS-V, Chevrolet: Aveo, Orlando, Cruze, Captiva, Citroen: C4, DS4, Ford: Focus ST Concept, Fiesta RS WRC, Fokus, C-Max & Grand C-Max, Mondeo, Honda: Jazz Hybrid, 3R-C, Hyundai France: JC, Coupe Genesis, Isuzu midi: Urban Z.E, Twizy, Latitudo, Twingo Miss Sixty, Laguna phase 2, Seat: IBE, Smart: fortwo facelift, car2go edition, Vision smart e-bike, Vision smart e-scooter, Toyota - Verso S, Volkswagen: Passat, Pheaton i Volvo - V60.

Skupe i brze mašine
Na ovogodi{njem sajmu automobila predstavljeno je i dosta

srijeda, 13. oktobar 2010. godine

OSLOBO\ENJE

OGLASI

37

Na osnovu ~lana 24. Zakona o dr`avnoj slu`bi u Federaciji BiH („Slu`bene novine Federacije BiH”, br. 29/03, 23/04, 39/04, 54/04, 67/05 i 8/06), a u vezi s ~l. 1. stav 1. Zakona o preuzimanju Zakona o dr`avnoj slu`bi u Federaciji Bosne i Hercegovine („Slu`bene novine Zeni~ko-dobojskog kantona”, broj 9/10), Agencija za dr`avnu slu`bu Federacije Bosne i Hercegovine, u ime Op}ine Breza, objavljuje

Na osnovu ~lana 24. Zakona o dr`avnoj slu`bi u Federaciji Bosne i Hercegovine („Slu`bene novine Federacije BiH“, broj 29/03, 23/04, 39/04, 54/04, 67/05 i 8/06) Agencija za dr`avnu slu`bu Federacije BiH, u ime Federalnog zavoda za statistiku, objavljuje

za popunu radnog mjesta dr`avnog slu`benika u Op}ini Breza Gra|evinski inspektor — 1 (jedan) izvr{ilac

J AV N I K O N K U R S

JzaAV N I mjesta dr`avnog slu`benika uS KONKUR popunu radnog
5 / 240 Federalnom zavodu za statistiku 06 / 416 Stru~ni savjetnik za statistiku zaposlenosti i nezaposlenosti -1 (jedan) izvr{ilac Opis poslova: Opis poslova sadr`an je u tekstu javnog konkursa koji je objavljen na web stranici Agencije za dr`avnu slu`bu FBiH www.adsfbih.gov.ba. Uslovi: Pored op{tih uslova predvi|enih ~lanom 25. Zakona o dr`avnoj slu`bi u Federaciji Bosne i Hercegovine, kandidati trebaju ispunjavati i slijede}e posebne uslove, i to: - VSS/VII stepen stru~ne spreme, zavr{en ekonomski fakultet, - najmanje 3 (tri) godine radnog sta`a u struci nakon sticanja VSS Prijavljivanje na konkurs: a) Kandidati koji su evidentirani u Registru dr`avnih slu`benika Federacije BiH koji vodi Agencija za dr`avnu slu`bu Federacije BiH (postoje}i dr`avni slu`benici) prijavljuju se na konkurs dostavljanjem uredno popunjenog prijavnog obrasca Agencije (mo`e se preuzeti u prostorijama Odjeljenja Agencije za Kanton Sarajevo i Bosanskopodrinjski kanton, Ulica Hamdije Kre{evljakovi}a broj 19/V ili na web stranici Agencije www.adsfbih.gov.ba). b) Ostali kandidati du`ni su dostaviti sljede}u dokumentaciju (orginal ili ovjerene kopije): 1. fakultetsku diplomu (nostrificirana diploma, ukoliko fakultet nije zavr{en u BiH ili je diploma ste~ena u nekoj od dr`ava nastaloj raspadom SFRJ nakon 6. 4. 1992. godine) 2. potvrdu / uvjerenje o radnom sta`u u struci nakon sticanja VSS 3. uredno popunjen prijavni obrazac Agencije za dr`avnu slu`bu Federacije BiH (mo`e se preuzeti u prostorijama Odjeljenja Agencije za Kanton Sarajevo i Bosanskopodrinjski kanton, Ulica Hamdije Kre{evljakovi}a broj 19/V ili na web stranici Agencije www.adsfbih.gov.ba) Kandidati koji dostave dokaz o polo`enom stru~nom upravnom ispitu, javnom ispitu za dr`avne slu`benike u institucijama Bosne i Hercegovine ili pravosudnom ispitu izuzimaju se od polaganja ispita op}eg znanja. Napomena: U slu~aju da Agencija ne raspola`e podacima koji se odnose na pojedine uslove konkursa, kandidati koji imaju status dr`avnog slu`benika }e biti du`ni potrebne dokaze o ispunjavanju uslova konkursa dostaviti Agenciji u roku od 5 dana od dana prijema obavijesti Agencije kojom se tra`i dostavljanje dokaza. O datumu, vremenu i mjestu polaganja ispita op}eg znanja i stru~nog ispita kandidati koji ispunjavaju uslove konkursa bit }e obavije{teni putem web stranice Agencije za dr`avnu slu`bu Federacije BiH www.adsfbih.gov.ba. Izabrani kandidat je du`an u roku od 8 dana od dana prijema obavje{tenja o rezultatima konkursa dostaviti Agenciji sve dokaze o ispunjavanju op}ih i posebnih uslova konkursa. Prijavu na konkurs, odnosno sve tra`ene dokumente treba dostaviti u roku od 15 dana od objave javnog konkursa u “Slu`benim novinama FBiH”, putem po{te, preporu~eno na adresu: Agencija za dr`avnu slu`bu Federacije BiH Odjeljenje Agencije za Kanton Sarajevo i Bosanskopodrinjski kanton, Ul. Hamdije Kre{evljakovi}a br. 19 sa naznakom: „Javni konkurs za popunu rukovode}eg radnog mjesta dr`avnog slu`benika u Federalnom zavodu za statistiku“ Nepotpune, neuredne i neblagovremene prijave ne}e se razmatrati. DIREKTOR Sead Maslo, dipl. iur.

Opis poslova: Opis poslova sadr`an je u tekstu javnog konkursa koji je objavljen na web stranici Agencije za dr`avnu slu`bu Federacije BiH www.adsfbih.gov.ba. Uslovi: Pored op{tih uslova predvi|enih ~lanom 25. Zakona o dr`avnoj slu`bi u Federaciji Bosne i Hercegovine, kandidati trebaju ispunjavati i slijede}e posebne uslove, i to: - VSS, VII stepen stru~ne spreme, zavr{en arhitektonski ili gra|evinski fakultet, - najmanje 3 (tri) godine radnog sta`a u struci nakon sticanja VSS, - poznavanje rada na ra~unaru. Prijavljivanje na konkurs: a) Kandidati koji su evidentirani u Registru dr`avnih slu`benika Federacije BiH koji vodi Agencija za dr`avnu slu`bu Federacije BiH (postoje}i dr`avni slu`benici) prijavljuju se na konkurs dostavljanjem uredno popunjenog prijavnog obrasca Agencije (mo`e se preuzeti u prostorijama Odjeljenja Agencije za Zeni~ko-dobojski i Srednjobosanski kanton, Ku~ukovi}i broj 2, Zenica, ili na web stranici Agencije www.adsfbih.gov.ba). b) Ostali kandidati du`ni su dostaviti sljede}u dokumentaciju (orginal ili ovjerene kopije): 1. fakultetsku diplomu (nostrificirana diploma, ukoliko fakultet nije zavr{en u BiH ili je diploma ste~ena u nekoj drugoj od dr`ava, nastaloj raspadom SFRJ nakon 6. 4. 1992. godine) 2. potvrdu / uvjerenje o radnom sta`u u struci nakon sticanja VSS 3. dokaz o poznavanju rada na ra~unaru 4. popunjen prijavni obrazac Agencije za dr`avnu slu`bu Federacije BiH (mo`e se preuzeti u prostorijama Odjeljenja Agencije za Zeni~ko-dobojski i Srednjobosanski kanton, Ku~ukovi}i broj 2, Zenica, ili na web stranici Agencije www.adsfbih.gov.ba Kandidati koji dostave dokaz o polo`enom stru~nom upravnom ispitu, javnom ispitu za dr`avne slu`benike u institucijama Bosne i Hercegovine ili pravosudnom ispitu izuzimaju se od polaganja ispita op}eg znanja. Napomena: U slu~aju da Agencija ne raspola`e podacima koji se odnose na pojedine uslove konkursa, kandidati koji imaju status dr`avnog slu`benika }e biti du`ni potrebne dokaze o ispunjavanju uslova konkursa dostaviti Agenciji u roku od 5 dana od dana prijema obavijesti Agencije kojom se tra`i dostavljanje dokaza. O datumu, vremenu i mjestu polaganja ispita op}eg znanja i stru~nog ispita kandidati koji ispunjavaju uslove konkursa bit }e obavije{teni putem web stranice Agencije za dr`avnu slu`bu Federacije BiH www.adsfbih.gov.ba. Izabrani kandidat je du`an u roku od 8 dana od dana prijema obavje{tenja o rezultatima konkursa dostaviti Agenciji sve dokaze o ispunjavanju op}ih i posebnih uslova konkursa. Prijavu na konkurs, odnosno sve tra`ene dokumente treba dostaviti u roku od 15 dana od objave javnog konkursa u „Slu`benim novinama FBiH”, putem po{te, preporu~eno na adresu: Agencija za dr`avnu slu`bu Federacije BiH Odjeljenje Agencije za Zeni~ko-dobojski i Srednjobosanski kanton Ul. Ku~ukovi}i br. 2 72 000 Zenica sa naznakom: “Javni konkurs za popunu radnog mjesta dr`avnog slu`benika u Op}ini Breza“ Nepotpune, neuredne i neblagovremene prijave ne}e se razmatrati. DIREKTOR Sead Maslo, dipl. iur.

38 [TAMPA•TISAK•PRES

srijeda, 13. oktobar 2010. godine

OSLOBO\ENJE

Aritmetika politike

Bosanska

crna zora
BiH bi kroz naredne ~etiri godine trebala dobiti Ustav, koji bi zamijenio petnaestogodi{nji ustavni provizorij iz Daytona, ali u tom razdoblju prestat }e mo`da mandat i me|unarodnom suupravitelju, pa bi Inzko bio i zadnji me|unarodni funkcioner s pomalo plemenita{kim naslovom visokog predstavnika
Novosti, Zagreb Nikakvih iznena|enja na op}im izborima u Bosni i Hercegovini, osim donekle fijaska dosada{njeg ~lanaPredsjedni{tva BiH HarisaSilajd`i}a koji je dobio ~ak tri puta manje glasova nego na pro{lim izborima. ^ovjek je o~itopojeosamoga sebe u fanati~nim sva|ama s Miloradom Dodikom, jer nije ispunio o~ekivanja da }e zbrisati tog lidera bosanskih Srba, nego ga je jo{ oja~ao ovim izborima, a preko njega i {efa HDZ-a BiH Dragana ^ovi}a. Dodu{e, bez Silajd`i}a i njih dvojica mogli bi u dogledno vrijemeostati bez zraka, ali srpskohrvatski nacionalisti~ki tabor, barem zasad, mo`e se smatrati pobjednikom nad bo{nja~kim. Ovaj drugi sada }e se morati prestrojiti, {to se ve} i dogodilo na ovim izborima usponom Silajd`i}evog ljutog protivnika Fahrudina Radon~i}a i ja~anjem desnog krila u vladaju}em SDA, donekle ~ak i u SDP-u. To zna~i da bi dosada{nja bo{nja~ko-srpska (hrvatska) fronta brzomoglabitiobnovljena, iako su se dvije strane na ovim izborima bratski, da ne mo`e bratskije, pribli`ile u jednome. To je enormno velikbrojneva`e}ihglasova, ~ak izgleda vi{e od deset posto, {to jako miri{e na velikeizborneprevare, pa nijeisklju~eno da pokradenibira~i potra`e satisfakciju na ulici. koliko god da su ovi napravljeni od krajnje sumnjivog materijala, to ipak nije tako. Dobro to ilustriraju ~esta Inzkova prepucavanja s Miloradom Dodikom, pri ~emu ovaj drugi naj~e{}e izgleda kao bahata sva|alica, {to stvarno i jeste. Ali se zaboravlja da je pozicija RepublikeSrpske, kojuDodikstalno dr`i na rubu otvorene subverzije prema BiH, definirana kao “dr`ava u dr`avi” ne njegovom voljom, nego voljom me|unarodne zajednice. Washingtonskim sporazumom iz prolje}a 1994. bilo je, naime, predvi|eno da se osnuje Federacija BiH, kojoj bi u prvo vrijeme pristupili Bo{njaci i Hrvati, a kasnije bi se uklju~ili i bosanski Srbi. No, ovo drugo nikada nije realizirano, ~ak se o tome nikada vi{e nije razgovaralo, pa kada je godinu poslije potpisan Daytonski sporazum, Federaciji je mehani~ki prikeljena Republika Srpska. I to je BiH kakvu danas imamo. ^udovi{na kreatura, neusporediva s i~im, jer nigdje, ba{ nigdje, ne postoji dr`ava koja je napola federalna, napola unitarna. Dakle, neka vrsta kentaura, ~ovjekoliki konj. To je i glavna ko{~urina razdora danas u BiH, pri ~emu se godinama vr{io pritisak s bo{nja~ke i hrvatske strane, danas uglavnom samo s bo{nja~ke, da se ukine RepublikaSrpska, s obrazlo`enjem da je “stvorena na zlo~inu” To je . to~no, ali se ne odnosi samo na taj srpski entitet niti samo na balkanski prostor, i kada se na tome previ{einzistira – a inzistira se – kod bosanskihSrbastvaradojam da se samonjimaosporavapravo na nacionalno samoodre|enje i samoorganiziranje. To onda izaziva njihovodgovorkoji se po sistemu tuk na utuk rasprostire sve do vri{te}ih zahtjeva za odcjepljenjem od BiH, {to je neprovedivo, ali to i nije cilj, nego demonstrativno osporiti prava drugih dvaju naroda. Naime, jedna od rijetkih stvarikojima su me|unarodninadzornici BiH ubla`ili kardinalne gre{ke u Daytonskom sporazumu, bila je novaodredba po kojoj su sva tri naroda u BiH konstitutivni na cijelom prostoru zemlje. To }e re}i da Republika Srpska nije isklju~ivo srpska (pa njen naziv, ionako otpo~etka rogobatan, sada doista izgleda nakaradno), nego se o njenoj budu}nosti pitaju i Bo{njaci i Hrvati, kao {to ni Federacija BiH nije samo bo{nja~ka i hrvatska. Dakle, sve kada bi Dodik ili bilo tko drugi zbilja htio odcijepiti Republiku Srpsku, to ne bi bilo mogu}e bez grubog zatiranja prava drugih dvaju naroda, i u svakoj ure|enoj zemlji oko toga bi se smjesta anga`irale institucije zadu`ene za integritetzemlje. Ali, takvih institucija u BiH nema, ili ako postoje, kao da ne postoje, i to je glavna klica razdora izme|u trijunaroda, a sve vi{e i unutarnjih samih. U sva tri naroda traje nadglasavanje napasnih urlatora koji pretendiraju na status prvoboraca i glavnihbraniteljanacionalnog interesa i nema znakova da }e u doglednoj budu}nosti biti i{ta bolje. Zapravo, bilo je takvih znakova, ali ih je nestalo tako brzo da je jasno da se radi vi{e o prolaznoj anomalijinego o ne~emtrajnijem. U Republici Srpskoj ~ak se glavna stranka rata SDS, pod vodstvom Dragana ^avi}a toliko emancipirala od Radovana Karad`i}a da se ispri~ala za `rtve u Srebrenici, ali je onda sve to vratio natrag Dodik koji je, paradoksalno, bio najtvr|a opozicija Karad`i}u. Sli~no je s najve}om bo{nja~kom strankom SDA, koja se odmakla od stalnog otvaranja bo{nja~kih ratnih rana i danas je zacijelo najkonstruktivnija i najkoncilijantnijabo{nja~ka stranka.

Kom{i}ev pad u populizam
Ali, postojistalnaopasnost da se i stranka Sulejmana Tihi}a sunovrati, {to je izborom babinog sina, konzervativnog Bakira Izetbegovi}a u Predsjedni{tvo BiH zna~ajno olak{ano. Dodu{e, porazom Harisa Silajd`i}a i njegove Stranke za BiH ta je opasnost umanjena, jer se SDA ne}e vi{e morati s njomnatjecati za primat“najpatriotskije” strankeme|uBo{njacima. Ali, zato sada ta opasnost raste s druge strane, od Lagumd`ijinog SDP-a. Ta stranka, {to je jedno od najve}ih razo~aranja ovih izbora, otvoreno koketira s muslimanskim Berlusconijem Fahrudinom Radon~i}em i njegovom kleronacionalisti~kom strankom retardiranog naziva Savez za bolju budu}nost BiH. Rezultat tog samodeklasiranja bosansko-hercegova~kih socijaldemokrata je da se ~ak i @eljko Kom{i}, koji se dosad uspje{no ~uvao toga, sada mjesti-

Dejtonski kentaur
No, dok se ne vidi ho}e li bosanski lonac proklju~ati, hajde da malo pogledamo kakva je to vatra koja pod njim gori. Nema zemlje na prostoru ex-Jugoslavije u kojoj izborimogutolikotogapromijeniti kao u BiH, gdje snage odmjeravaju ne samo politi~ke stranke kao drugdje, nego i cijelenacije. Ali, nema ni dr`ave u kojoj izbori toliko cementiraju status quo da su ve} pre{li u rutinu obnavljanja uvijek istoga, pa ~ak ni to, jer se ti ciklusi ponavljaju na sve ni`im razinama. Uo~inedjeljnihizbora, me|unarodni gubernator u BiH Valentin Inzko umorno je izjavio da razdoblje od prethodnih izbora vidi kao “izgubljene godine” {to je nesu, mnjivo to~no, ali ne i dovoljno precizno. U izjavi se ne ka`e tko bi za to bio kriv, pa ispada da su sve upropastili bosanski politi~ari, a

mi~no otkotrljao u sirovi nacionalisti~kipopulizam. Istakao je kao jedan od svojih izbornih slogana “Srbija bez Kosova” {to je jedan od , glupljihkoji se ~uo, jer on zbiljanema blage veze s BiH i izborima u njoj ({tovi{e, u suprotnosti je s odlukom BiH da do daljnjega ne prizna Kosovo). Kom{i} je, ina~e, pod dosta opravdanim kritikama da se bo{nja~kim glasovima name}e za hrvatskog predstavnika u Predsjedni{tvu BiH, ali se dosad uvijek mogao pravdati da je on jedina ~vrsta karika me|unacionalne integracije u BiH. Sada to otpada, jer se predstavio kao politi~ar koji toj integraciji baletanski lako okre}e le|a ~im nanju{i da bi mu se to moglo politi~ki isplatiti. Da zavr{imo s ovim pregledom, nekakav put unutra{nje preobrazbe pre{ao je i HDZ BiH Dragana ^ovi}a, ali ipak pli}ega gaza, tako da je i ta preobrazba abortirana. ^ovi} je prihvatio, po mome mi{ljenju, dosad najzreliji projekt ustavne reforme BiH, po kojoj bi se ona sastojala od ~etiri regije, u kojima bi vlast na etni~kojosnovipostojala samo u op}inama, dok u regionalnom vrhu nijedna nacija ne bi imala manje, a to zna~i ni vi{e, od tre}ine dr`avnih ovlasti. No, nakon {to je Sanader raskinuo s ^ovi}em u korist vi{e probehaovskog Ljubi}evog HDZ-a 1990, ^ovi} se vratio koncepciji tri entiteta te se vezao uz Dodika, i to u tolikojmjeri da Ivan[ar~evi}, poznati franjevac i glavni urednik presti`nog ~asopisa “Svjetlo rije~i” to , naziva dovr{enjem ratnog pakta Milo{evi}-Tu|man za podjelu BiH. Dobro, mo`da [ar~evi} iz ~isto stilisti~kih razloga malo pretjeruje, jer u Dodiku i ^ovi}unemasnage i baruta da provedu ono {to nije uspjelo ni dvojici njihovih puno ja~ih prethodnika, ali to u krajnjoj liniji nije ni va`no.

BOLJE BITI NE]E Sve kada bi Dodik ili bilo tko drugi zbilja htio otcijepiti Republiku Srpsku, to ne bi bilo mogu}e bez grubog zatiranja prava drugih dvaju naroda, i u svakoj ure|enoj zemlji oko toga bi se smjesta anga`irale institucije zadu`ene za integritet zemlje. Ali, takvih institucija u BiH nema, ili ako postoje, kao da ne postoje, i to je glavna klica razdora izme|u triju naroda, a sve vi{e i unutar njih samih. U sva tri naroda traje nadglasavanje napasnih urlatora koji pretendiraju na status prvoboraca i glavnih branitelja nacionalnog interesa i nema znakova da }e u doglednoj budu}nosti biti i{ta bolje
tno gura u poziciju `rtve, {to je dosad ionako bilo najve}e optere}enje bo{nja~ke politike (posebno u slu~aju Silajd`i}a). Nema dr`ave na svijetu koja bi s takvim prtljagom sa~uvala politi~kustabilnost, {to se u slu~aju BiH spaja i s te{kom ekonomskom situacijom koja stremi kolapsu. Usto, BiH bi kroz naredne ~etiri godine trebala dobiti Ustav, koji bi zamijenio petnaestogodi{nji ustavni provizorij iz Daytona, ali u tom razdoblju prestat }e mo`da mandat i me|unarodnomsuupravitelju, pa bi Inzko bio i zadnji me|unarodni funkcionar s pomalo plemenita{kim naslovom visokog predstavnika. A koliko god Ured visokog predstavnika izgledao kao kilava babica koja je malo toga napravila da se ostvari napredak u BiH, nestanak i toga malog jamca mogao bi gurnuti zemlju u jo{ mra~nije razdoblje. Tako za ove izboremo`e{re}i da jesu novi po~etak, ali nitko ne zna ~ega, zasadnajvi{esli~e na crnuzoru grozomorno neizvjesne budu}nosti.
Marinko ^ULI]

Politi~ka stabilnost tetura pod prtljagom
Bitnije je da se njihdvojica iz petnih`ilatrude da ispune i gorapredvi|anja, pa je ^ovi} u izbornoj kampanji prenosio bira~ima pozdrave iz Haaga ratnog zlo~inca Darija Kordi}a, a Dodik usred Srebrenicezaumnoponavljaotvrdnju da ondje nije bilo nikakvog genocida. Ovim se za Bo{njake zaziva budu}nost koja je preslika stra{ne ratne pro{losti, ~ime se njih doda-

srijeda, 13. oktobar 2010. godine

OSLOBO\ENJE

[TAMPA•TISAK•PRES 39

Portret gospo|e Clinton

Na nju treba obratiti pa`nju
NIN, Beograd Obra ti te pa`nju na Hi la ri! Ovim je re~ima jo{ u julu ove godine poznati ameri~ki novinar Berni Goldberg u intervjuu za CBS televiziju govorio o izbornoj trci za predsednika Amerike 2012. godine, analiziraju}i mogu}nost da se za ne{to manje od dve godine na istom terenu ponovo „o~i u o~i“ na|u sada{nji ameri~ki predsednik Barak Obama i njegova dr`avna sekretarka Hilari Rodam Klinton.

Vremena su se promijenila i Hillary Clinton ovog puta u Beograd ne donosi prijetnje i pritiske, ve} rije~i podr{ke najavljenom dijalogu o kosovskom problemu i Evropskoj uniji koja treba da bude glavni medijator u dijalogu Beograda i Pri{tine
i posleodustajanja od prvobitnerezolucije u UN, i uz ujedinjenu Evropu, Srbija je napravilaprili~an zaokret u spoljnoj politici i to je vi{e nego jasno – ka`e Vuja~i}. Dokle }e dovesti taj zaokret, ne zavisi, me|utim, samo od Srbije. A o ulozi i budu}em zna~aju Hilari Klinton mo`da najbolje govore izjave njenih saradnika, ali i protivnika, iz ~ijih redova joj je stigla mo`da i najve}a pohvala. Septembra 2008. godine, naime, D`ozefBajden, tada jo{ samokandidatrepublikanaca za mestopotpredsednika SAD, ocenio je da bi Barak Obama mo`da trebalo da mu za protivkandidata u toj trciizaberenekogdrugogumestoguvernerke Aljaske Sare Pejlin. - Hilari Klinton je kvalifikovana kao i ja, mo`da ~ak i vi{e od mene, da budepotpredsednik SAD. Iskreno, mislim da bi ona ~ak bila i boljiizbor od mene. Ona je kvalifikovana da bude i predsednik, i to zaista mislim – rekao je tada Bajden.

Gaf
[ta bi to moglo da zna~i za Srbijusigurno je preranogovoriti, s obzirom na to da o vezama Hilari Klinton sa Balkanom i Srbijom mo`e da se sudi na osnovu doga|aja koji joj, iz srpskog ugla gledanja, ne idu u prilog. Pogotovu ocene da je uvek bila za upotrebu sile van granica Amerike, da je zagovaralavojneoperacije na Balkanu, i podr`ala Bu{ovu intervenciju u Iraku, mada je o{trokritikovala na~in na koji je ta kampanja vo|ena. Ovihdana je takoponovo prelistana knjiga „Hilarin izbor“ , autorke Gej [ihi, u kojoj pi{e da je Hilari tri dana pre po~etkabombardovanja SR Jugoslavije, 21. marta 1999. godine, u telefonskomrazgovorupo`urivalasupruga da po~ne sa napadima. - Po`urivala sam ga da naredi bombardovanje – objasnila je Hilari. On je postavljao mnoga pitanja: [ta ako bombardovanjeizazove jo{ ubistava? [ta ako dovede do raspada NATO? Ona mu je na to odgovorila: „Ne mo`e{ da dopusti{ da se ovo de{ava na kraju veka u kojem se dogodio holokaust. Za {ta nam slu`i NATO, ako ne da brani na{ na~in `ivota.“ Slede}eg dana Klinton je objavio da je upotreba sile neophodna. Za ove prostore vezuje je i jedan od njenihnajve}ihpoliti~kihgafova, koji se odnosi na njenu posetu Tuzli, 1996. godine. Tokompredsedni~ke kampanje 2008. godine, tu posetu opisala je kao izuzetno opasnu. „Se}am se sletanja (na tuzlanski aerodrom) pod snajperskom vatrom. Trebalo je da tamo bude prire|ena ceremonija dobrodo{lice, ali - bili smo primorani da povijenihglavaotr~imo do vozilakako bismo stigli do na{e baze“ - rekla je. Rat je u Bosni, me|utim, zavr{en nekoliko meseci ranije, a snimaknjenogdolaska u Tuzlu, kojeg su se dokopali ameri~ki mediji, otkrio je da je tamo do~ekana s po~astima i da ni njoj, kao ni njenim saputnicima, me|u kojima

je bila i njena }erka ^elsi, nije pretila nikakva opasnost. Ni u mandatudr`avnogsekretaranije se do sad desilo da joj se stavovi poklope sa onima koje zastupazvani~niBeograd. Hilari je jedan od naj`e{}ih pobornika kosovske nezavisnosti, a u UN aktivno je lobirala protiv srpske rezolucije koja je trebalo da bude podneta nakon mi{ljenja Me|unarodnog suda pravde.

U `i`i svjetske javnosti
Hilari Rodam Klinton (1947) je za vi{e od 30 godina na javnoj sceni postala jedna od najpoznatijih i najuticajnijih `ena na svetu. Advokat, borac za de~ja prava, `ena guvernera, prva dama, senator, dr`avna sekretarka – ukratko, impresivna karijera. Hilari Klinton je prva prva dama sa postdiplomskom titulom, a od ostalih se razlikuje i po tome {to je imala karijeru i pre dolaska u Belu ku}u. Ona je, tako|e, prva biv{a prva dama koja slu`i u predsedni~kom kabinetu. Ko god je prationjenrazvojni put mogao je da ra~una na to da }e „pucati“ na najvi{epozicije. Primetili su to jo{ po~etkom ’70-ih godina, kada je u Va{ingtonu, poredostalog, bila anga`ovana i pri komisiji za opozivtada{njegpredsednika Ri~arda Niksona zbog afere Votergejt. Prognoze su bile da }e jednog dana postati predsednik SAD. Odluka da se preseli u Arkanzas, sa tada{njim de~kom Bilom Klintonom, za kojeg se posle par godina njegovog neprekidnog insistiranja i udala, donekle je skrenula sa tog puta. Posvetila se, me|utim, reformiobrazovnogsistema ove saveznedr`ave i uspe{no ga privela kraju. U `i`u{iresvetskejavnostivra}a se po~etkom ’90-ih godina, kad Bil Klinton postaje 42. predsednik

U SVEMU PRVA Hillary Rodham Clinton (1947) je za vi{e od 30 godina na javnoj sceni postala jedna od najpoznatijih i najuticajnijih `ena na svijetu. Advokat, borac za dje~ija prava, `ena guvernera, prva dama, senator, dr`avna sekretarka – ukratko, impresivna karijera. Ona je prva dama sa postdiplomskom titulom, a od ostalih se razlikuje i po tome {to je imala karijeru i prije dolaska u Bijelu ku}u. Ona je, tako|e, prva biv{a prva dama koja slu`i u predsjedni~kom kabinetu
SAD. Period njegovog predsednikovanja Hilari donosi nekoliko te{kihudaraca. Najprenjenprojekat reforme ameri~kog zdravstvenog sistema ne dobijapodr{kuKongresa. Potom su i Bil i Hilaribili pod istragomzbogafereVajtvoter, koja se vodila zbog sumnje da su u doba dok je Bil bio guverner Arkanzasa bili ume{ani u manipulacije sa investicijama u nekretnine i nenaplativim kreditima, zbog kojih su kasnije i osu|eni njihovi partneri u tom poslu, bankariD`ejms i Suzan Mekdugal. [ta Hilari Klinton danas donosi Beogradu i Pri{tini? Poznavaoci ameri~ke spoljne politike u Srbiji veruju da su se vremena sasvim promenila i da ona ovog puta ne donosinikakvepretnje i pritiske, te da nije re~o ne~emdramati~nom, ve}pre svega o re~imapodr{kena-

javljenom dijalogu o kosovskom problemu. - Osnovni cilj je da se poka`e ameri~ka podr{ka Evropskoj uniji koja treba da bude glavni medijator u dijaloguBeograda i Pri{tine. SAD su prisutne svuda u svetu, ali ovde jo{ `ele dodatno da poka`u zajedni{tvo sa EU – ocenjuje za NIN Ivan Vuja~i}, nekada{nji ambasador Srbije u Va{ingtonu. Sli~nog je mi{ljenja i @ivorad Kova~evi}, predsednik Evropskog pokreta u Srbiji i tako|e nekada{nji ambasador SFRJ u Americi, kojika`e da, kao {to ne valja kad se dr`ava nalazi na listi prioriteta SAD, ne valja ni da se na toj listi ne nalazi. - Zato je zna~ajan dolazak HilariKlintonkoja}e, verujemisteporuke preneti i Beogradu i Pri{tini, bez nekogstajanja na jednustranu – ka`e Kova~evi} za NIN, obrazla`u}i to pre svegadelikatnompozicijom Pri{tine, nakon ostavke predsednikaFatmiraSejdiua i mogu}nosti da eventualni vanredni izbori na Kosovuodlo`epo~etakdijaloga. Posle pro{logodi{nje posete ameri~kogpotpredsednikaD`ozefa Bajdena, mnogi su ocenili da Srbijanijeiskoristila taj trenutak da se jo{ vi{e zbli`i sa SAD kako bi uspela da u re{avanju kosovskog problema izvu~e najvi{e mogu}e. Pitanje je da li dolazak Klintonove predstavljaodre|enu{ansukoju ne bi trebalo ispustiti. Vuja~i} obja{njava da Bajdenovaposetanije ni mogla da budeiskori{}ena. Srpska diplomatija u potonjemperiodubila je okupirana prikupljanjem saveznika za nastup pred Me|unarodnim sudompravde, ra~unaju}i na njegovu pozitivniju odluku, {to je bilo u direktnoj suprotnosti sa politikom koju je vodila Amerika. - Nakonmi{ljenja MSP, a potom

Nemogu}a ideja?
Obama je, me|utim, Hilari nameniodrugupoziciju i vrlobrzo joj ponudio mesto dr`avne sekretarke. Na taj potez odlu~io se uprkos tome{to je njihovunutarstrana~ki duel~estovi{eli~io na obra~undemokrate i republikanca. Tokom kampanje za predsedni~kog kandidatademokrata, Hilari je u nekoliko navrata za Obamu rekla da je „previ{e liberalan“ „tanak po pita, njunacionalnebezbednosti“ „na, ivan i neodgovoran u spoljnoj politici“ dovode}i u pitanje njegovu , sposobnost da bude vrhovni komandant, ali i iskrenost kad je u pitanju briga za srednju klasu. Naro~ito je bila„otrovna“ njenaopaska u emisiji „60 minuta“ kad je re, kla da „koliko ja znam“ Obamanije musliman. Ni Obama, naravno, nijeostajao du`an njoj, optu`iv{i je, pored ostalog, da skriva ko su joj finansijeri u kampanji. Pa, ipak, samo dvanaest sati nakon{to je po~etkomjuna2008. godine Barak Obama pobedio Hilari Klinton u unutarstrana~koj trci, njihdvoje su opu{tenorazgovarali iza scene u va{ingtonskom kongresnomcentru gde je trebalo da se obrate godi{njem skupu jevrejske lobisti~ke grupe AIPAC. Mislim da }e ona izazvati Obamu 2012. godine, ali svestan sam da do tad ima jo{ dosta vremena. Samo ka`em da to vi{e ne izgleda kao nemogu}a ideja. Prvi put su izabrali prvog crnog predsednika. Drugi put bio bi to izbor prve `ene predsednika – objasnio je Berni Goldberg svoj stav sa po~etka ovog teksta.
Marko R. PETROVI]

40

POMO] U KU]I

srijeda, 13. oktobar 2010. godine

OSLOBO\ENJE

NOVOSTI I PREPORUKE

Pravo je vrijeme za orezivanje cvije}a

Uz “meso“ hranjive i sjemenke
Tikva se za ishranu preporu~uje zbog svojih bi olo {kih i ljekovitih sastojaka. Osim “mesa” veoma su hra, njive njene sjemenke, kako za ishranu tako i za spremanje ulja za jelo, pa ~ak i cvjetovi. S obzirom na svoje hranjive sastojke, obilje vitamina i minerala i ljekovita svojstva, velika je {teta {to je tikva u na{oj ishrani relativno malo zastupljena, jer njoj je primjena {iroka: mo`e se koristiti i kao jelo i kao dodatak jelima i kao poslastica. Tikva se u ishrani koristi kuhana ili pe~ena. Sjemenke tikve mogu se jesti su{ene ili pe~ene i veoma su hranljive, ljekovite, ali i kalori~ne, a od njih se dobiva i izvrsno bu~ino ulje. Sok i pulpa od bundeve koriste se za spremanje raznih koktela i sokova. Tikva (bundeva) u sebi sadr`i razne ljekovite sastojke kao {to su: beta karoten, bjelan~evine, biljna vlakna, biljne masti, vitamin A, vitamine B1, B2, B3 i B6, vitamin C, vitamin E, `eljezo, kalij, kalcij, mangan ...

^uvajte ru`u od mraza
No}ni mrazevi ne mogu o{tetiti ru`u, ali pazite da se korijen nikada ne smrzne
Ru`e obrezujemo u vrijeme kada biljka miruje, ali nikada po mrazu. Iskoristite stoga povoljno vrijeme od oktobra do decembra. Osigurajte razvoj mladih i zdravih grana te ljep{eg grma. I za{titite ru`u od hladno}e. Stare i tanke grane ru`a obrezuju se od oktobra do decembra. Ali, prije nego po~nete s rezuckanjem, nau~ite {to je pravilan rez. Ru`ine grane uvijek re`emo ukoso, glatko i oko pet milimetara iznad izdanka koji raste prema van. Odumrle i bolesne grane uvijek skratimo sve do zdravog, bijelog drveta, a ve}e rane na biljci prema`emo smolom za cijepljenje. Idealno vrijeme za sadnju ru`a je decembar, ali mo`ete ih saditi i u rano prolje}e do aprila. No}ni mrazevi ne mogu o{tetiti ru`u. Ipak, morate paziti da se korijen nikada ne smrzne. Prve je godine posebno va`no za{tititi ih plasti~nim vre}ama i slamom. Posebno je va`no dobro obrezati mlade ru`e, jer }e tako razviti sna`ne grane i korijenje. Ve}ina modernih hibrida cvjeta na jednogodi{njim izdancima, te upravo njih treba ja~e orezati. Na svakoj grani ostavimo oko pet pupova. Postoje i iznimke od pravila. Tako ru`e penja~ice gotovo uop}e ne orezujemo prve dvije godine. Re`u se samo bolesne ili odumrle grane. Visoke i grmolike ru`e ve} krajem oktobra treba za{tititi od mraza. To je posebno bitno kod svje`e zasa|enih ru`a, ~ije grane jo{ nisu dovoljno tvrde. Dodu{e, mraz i ne {teti toliko kao zimsko sunce te hladan i suh vjetar. Vrijeme je pripreme za dugu hladnu zimu, te stoga ru`ine grane za{titite jutenim vre}ama ili granama smreke.

Saveznik zdravlja
Gljive: ukusne, ali... mogu biti zaga|ene te{kim metalima. One koje sami uberete treba provjeriti kod stru~njaka da ne bi koja bila otrovna. Bolje je ne brati gljive blizu saobra}ajnica ili industrijske zone, jer sve uvla~e u sebe. ^ak i najbolja gljiva mo`e izazvati povra}anje i bolove u trbuhu ako je organizam ne podnosi.

RECEPT DANA

MODA, STIL, TRENDOVI

LJEPOTA, KOZMETIKA

Odaberite idealan kroj
• Elegantno popunjenim osobama odgovaraju farmerke ravnog kroja, a ne strukirane koje jo{ vi{e nagla{avaju stomak. Ukoliko uz njih obujete i cipele sa visokom {tiklom, djelova}ete vitkije. • @ene koje imaju jake butine, trebalo bi da nose tamne farmerke, ravnog kroja i sa uzdu`nim {tepom ili {ire sa spu{tenim d`epovima. Nisu preporu~ljive farmerke cigaret kroja, zatim one koje imaju nogavice tri ~etvrt du`ine ili d`epove sa strane, jer se tako nagla{avaju punije butine. • Osobama {irokih kukova najbolje stoje farmerke dugih nogavica i {iri modeli, a one preuske na butinama i kukovima, kojima se nogavice su`avaju, samo isti~u u prvi plan ono {to bismo sakrili. • Kratke noge izgleda}e du`e u farmerkama na falte i koje imaju uzdu`ni {tep, a skrati}e ih {iroke farmerke sa zavrnutim nogavicama.

Musaka od patlid`ana sa sirom
Potrebno:
1 plavi patlid`an (300 g) 200 g mladog sira 1 jaje malo ulja malo soli prezle (mrvice) po `elji Za preljev: 1 jaje mlijeka po potrebi

Vizualno pove}ajte o~i
Ako nemate ba{ velike o~i, a `elite to {minkom posti}i, ovo je pravi savjet za vas. Ovakvim {minkanjem }ete o~i vizualno pove}ati i stvoriti dubinu. 1. Na gornji kapak nanesite svijetlo sjenilo (be` ili bijelo) i ravnomjerno ga razma`ite po cijelom kapku. 2. Na udubinu kapka nanesite sjenilo tamnije nijanse (najbolje sme|e). Slijedite luk oka jer }ete nijansiranjem stvoriti `eljenu dubinu. 3. Crnim tu{em ili olovkom iscrtajte gornji rub kapka. Tako }ete naglasiti sam oblik oka. 4. Nakon toga uvijte trepavice uvija~em i nanesite crnu maskaru u dva sloja.

Priprema:
Plavi patlid`an oprati i isje}i na kolutove, posoliti i ostaviti 15 minuta. Umutiti jaje sa sirom i po `elji malo posoliti. Vatrostalnu posudu uljem premazati, posuti prezlama po dnu i slo`iti prvi red plavog patlid`ana. Rasporediti po njemu umu}en sir, slo`iti drugi sloj patlid`ana i tako sve dok ne potro{ite sve sastojke. Umutiti jaje s mlijekom i preliti preko plavog patlid`ana, te posuti prezlama po `elji. Mlijeka treba staviti da plavi patlid`an bude u njemu. Pe}i na 200 stepeni dok se ne uhvati korica po vrhu, a mlijeko uvri.

srijeda, 13. oktobar 2010. godine

OSLOBO\ENJE Verbatim USB

KORAK NAPRIJED
Na GDC Online 2010 doga|aju direktor projekta za Battle.net Greg Cannesa i tehni~ki direktor servisa Matthew Versluys su govorili koliko je te`ak zadatak manipulisati milionima World of Warcraft i Starcraft II igra~a svaki dan kao i uspostavljanju novog servisa. Battle.net je originalno pokrenut 1996. godine sa igrom Diablo, ali je tek ekspanzijom {irokopojasnog interneta dobio na popularnosti koja se i dan danas uve}ava. Ljudi koji stoje iza ovog servisa su stoprocentno posve}eni svom cilju, a to je da obezbijede savr{en igra~ki do`ivljaj za korisnike koji pla}aju ovaj servis, ali i da ne dozvole varanje i nepo{tenu igru pa se takvi igra~i odmah odstranjuju.

41

Verbatim je dobio inspiraciju u dugoj istoriji nagra|ivanih trka~kih automobila i lansirao dvije nove GT USB memorije koje na sebi imaju ~uvene trka~ke ozna ke u vi du tra ka ko je mo`ete vidjeti na trkali{tima {irom svijeta. Ure|aji su kapaciteta do 4GB i idealni su za no{enje u d`epu ili ru~noj torbi. Dostupni su u crvenoj i crnoj boji. Zgodne USB memorije posjeduju ~uvene bijele trka~ke trake kao sje}anje na legendarne sportske automobile sa najpoznatijih trkali{ta {irom svijeta. USB interfejs novog Verbatim Store ‘n’ Go GT Edition USB 2.0 ure|aja je fizi~ki za{ti}en kliznim mehanizmom tako da nema potrebe za dodatnom kapicom.

Tajne Battle.neta

WoW dostigao 12 miliona

Pro{lo je pet godina otkako je Blizzard Entertainment predstavio masovnu multiplayer online igru World of Warcraft, ali je ~injenica da njena popularnost i dalje raste. Blizzard Entertainment je najavo da je baza pretplatnika ove igre prema{ila 12 miliona igra~a. Blizzard napominje da je ovaj rekordni rezultat postignut nakon {to je uslijedilo zvani~no izdavanje drugog expansion packa za ovu igru pod nazivom Wrath of the Lick King na kineskom tr`i{tu. Rast broja korisnika je ipak u posljednjih pet godina relativno ujedna~en. Od 2005. godine, kada je ovaj servis brojao pet miliona korisnika, on je lagano rastao svake godine da bi sada dostigao 12 miliona.

Nintendo 3DS konzola donosi mno{tvo unapre|enja u odnosu na originalnu DS konzolu. Tu su dva ekrana, mogu}nost gledanja 3D sadr`aja bez nao~ara, opcije za automatsko be`i~no dodavanje unapre|enja softvera, ali donosi i jednu negativnu karakteristiku, a to je skra}enje trajanja baterije. Ovo je potvrdio i sam izvr{ni direktor kompanije Satoru Iwata koji je rekao da }e Nintendo 3DS tra`iti ~e{}e punjenje baterije, pa se iz tog razloga ova konzola u prodajnom pakovanju isporu~uje sa kolijevkom za punjenje. Su{tina je da }e mo}niji ekran kao i brojne nove karakteristike bateriju isprazniti mnogo ranije, a ostaje da se vidi kako }e se korisnici sna}i sa ovim.

3DS baterija

Canon IXUS 105

Sjajna kombinacija

kvaliteta i dizajna
Canon IXUS 105 pru`a sjajnu kombinaciju jednostavnosti kori{tenja, visokog kvaliteta slike i IXUS dizajna koji se izdvaja iz mase. Dostupan je u ~etiri primamljive boje. Snimajte fotografije sa izuzetno visokim nivoom detalja, zahvaljuju}i senzoru od 12,1 megapiksela, {irokougaonom objektivu od 28 mm i inteligentnom auto mat skom re`imu (Smart Auto). Rezolucija od 12,1 megapiksela omogu}ava vam da {tampate fotografije u formatu postera ili da ih kreativno isijecate do savr{enstva. [irokougaoni objektiv od 28 mm savr{en je za snimanje pejza`a ili grupnih snimaka, a 4,0x opti~ki zum pribli`ava vas subjektu. Opti~ki stabilizator slike (Image Stabilizer) kompanije Canon daje o{tre rezultate u cijelom opsegu zuma. IXUS 105 posjeduje PureColor II LCD ekran veli~ine 6,8 cm (2,7”) za detaljno pregledanje slika, jednostavno kadriranje i intuitivnu navigaciju kroz menije. [irok

SMART AUTO Snimajte fotografije sa izuzetno visokim nivoom detalja, zahvaljuju}i senzoru od 12,1 megapiksela, {irokougaonom objektivu od 28 mm i inteligentnom automatskom re`imu Smart Auto
balans bijele – ~ime se dobijaju optimalni rezultati sa prirodnim nijansama ko`e. Tajmer sa izborom lica (FaceSelf-Timer) olak{ava snimanje grupnih fotografija tako {to fo to gra fi {e ka da detektuje jo{ jedno lice u kadru. Funkcija za automat sko ukla nja nje efe kta crve nih o~iju omo gu}ava uklanjanja ga tokom snimanja i reprodukcije. U aparat je ugra|ena i tehnologija otkrivanja pokreta koja omogu}ava otkrivanje pokreta u kadru i podrhtavanje fo to apa ra ta. Za tim se automatski postavlja optimalan ISO nivo kako bi se maksimalno smanjilo zamu}ivanje i maksimalno pove}ao kvalitet slike.

Mobilni operativni sistem

Windows Phone 7
Microsoft je slu`beno predstavio novi mobilni operativni sistem Windows Phone 7. Na predstavljanju novog OS istaknuto je da ne postoji jedan telefon koji odgovara svakome, ali da mo`e biti jedan operativni sistem. Kao ilustraciju tome prezentirano je devet mobilnih telefona temeljenih na novom operativnom sistemu koji }e biti dostupni u SAD-u, a proizvode ih Dell, HTC, Samsung i LG. U Microsoftu nagla{avaju da s Windows Phone 7 `ele ponuditi sredinu izme|u trenutno dostupnih krajnosti, odnosno vi{e fleksibilnosti od Appleovog iOS-a i vi{e stabilnosti okru`enja od Googleovog Androida. Tako|er, Windows Phone 7 nudi visoke mogu}nosti prilagodbe potrebama odre|enog korisnika, ali zadr`ava zajedni~ke karakteristike koje ga ~ine prepoznatljivim. Tu je i integracija s brojnim Microsoftovim uslugama i proizvodima, poput Officea, Binga, Xboxa i Zunea, a i integracija s Facebookom je na visokom nivou.

ugao gledanja olak{ava pregledanje slika sa prijateljima i kadriranje snimaka po jakoj sun~evoj svjetlosti. In te li gen tni auto mat ski re`im (Smart Auto) koristi tehnologiju za detekciju scene (Sce ne De tec ti on) za odre|ivanje uslova za snimanje, kao {to su osvijetljenost subjekta, kontrast, udaljenost i ukupne nijanse. Fotoaparat zatim bira odgovaraju}i scenski re`im od 18 dostupnih, pa pri mje nju je op ti mal ne

postavke – ~ime je korisniku ostavljena sloboda da samo uperi i snima. Inteligentna ekspozicija blica kontroli{e snagu i na~in kori{tenja blica, a omogu}ava vam da izbjegnete probleme, kao {to su tamne pozadine i sjenke na licima, kao i da postignete rezultate prirodnog izgleda u razli~itim uslovima. Tehnologija za prepoznavanje lica prepoznaje do 35 lica u kadru i pode{ava fokus, ekspoziciju, postavke blica i

Google

Automatizovani automobil
Google je na svom blogu objavio da ispituje automobil koji se mo`e samostalno kretati cestama bez intervencije voza~a. Googleovi predstavnici isti~u da im je ciljsprije~itisaobra}ajnenesre}e, dati ljudima vi{e vremena za sebe, te smanjiti emisiju {tetnih plinova. Automatizovani automobili koriste detaljne mape za navigaciju, videokamere, radarske senzore i laserske mjera~e udaljenosti kako bi “vidjeli“ ostale sudionike u prometu. U Googleu navode kako su ve} uspje{no ispitali mogu}nosti samostalne vo`nje takvog automatiziranog automobila ulicama San Francisca. Njihov automobil ve}je napravio oko 225.000 kilometara samostalne vo`nje, ali tu je uvijek bio i testni voza~ kako bi mogao preuzeti kontrolu u slu~aju opasnosti. Na suvoza~evu mjestu je in`enjer koji nadzire rad softvera. Cijeli sistem je u relativno ranoj fazi razvoja, ali u Googleu vjeruju da bi on jednog dana mogao prepoloviti broj udesa koje se svakodnevno de{avaju.

Nvidia

Grafi~ka karta za

nezahtjevne korisnike
Nvidia je predstavila GeForce GT 430, grafi~ku karticu za donji dio tr`i{ta i nezahtjevne korisnike. Kartica je namijenjena za ubrzavanje multimedijalnih sadr`aja poput HD videa, 3D Blu ray sadr`aja te hardversku podr{ku za prikaz web stranica. Igranje je tek na drugom mjestu, a GPU GF108 raspola`e s 96 shadera takta 1.400 MHz (GPU radi na 700 MHz), 128-bitnom memorijskom sabirnicom te gigabajtom DDR3 memorije takta izme|u 800 i 900 MHz. Gotovo sve kartice su low profil tipa i imaju nizak TDP od 49 W, {to obe}ava i tiho hla|enje.

42

FELJTON

srijeda, 5. maj srijeda, 13. oktobar 2010. godine

OSLOBO\ENJE

Ameri~ki rad` - Oslobo|enje ili dominacija (15)

Nafta uvukla SAD u islamski svijet
Odmah po zavr{etku rata Amerikanci su se dogovorili sa Saudijskom Arabijom o dugoro~nim aran`manima u pogledu nafte i sigurnosti. Ali, za Ameriku je ostatak muslimanskog svijeta bio manje ili vi{e terra incognita
Pi{e: Eric MARGOLIS

Me|u muslimanima je bio dominantan stav da kod Amerikanaca ne postoji snobizam, rasizam i neizmjerna neiskrenost Britanaca, niti pametna domi{ljatost i licemjerstvoFrancuza, ili eksploatatorska priroda Nizozemaca. Amerika }e spasiti muslimanski svijet na isti na~in na koji je oslobodila Evropu. Amerikancima se mo`e vjerovati.

Izrael
Odmah po zavr{etku rata Amerikanci su se dogovorili sa Saudijskom Arabijom o dugoro~nim aran`manima u pogledu nafte i sigurnosti. Ali, za Ameriku je ostatak muslimanskog svijeta bio manje ili vi{e terra incognita. Amerikanci jevrejskog porijekla bili su op~injeni doga|ajima u Palestini, ali, osim toga, malo je Amerikanaca imalo bilo kakvu predstavu o muslimanskom svijetu osim slika o devama, pje{~anim dinama i {eicima koje su gledali u glupim holivudskim filmovima.

Vlada predsjednika Harryja Trumana, 1947. u potpunosti usmjerena na mogu}u konfrontaciju sa Sovjetskim savezom, pokazala je malo interesiranja za Bliski istok, osim poku{aja da dobije glasove jevrejskih bira~a podr`avaju}i podjelu Palestine i nezavisnost Izraela. Ovaj, naizgled, neva`ni diplo mat ski ~in u uda lje nom mjestu nije izgledao nimalo zna~aj ni ji od uobi~aje nog vo|enja ameri~ke etni~ke politike kada bi se bacala koska irskim, italijanskim i poljskim glasa~ima. Pola stolje}a kasnije, Trumanova odluka da podr`i stvaranje Izraela duboko }e utjecati na budu}e odnose Amerike s muslimanskim svijetom. Istovremeno, a da Amerikanci nisu ni znali, a izvjesno je da nije postojao neki veliki plan njihove vlade, Sjedinjene Dr`ave su zapo~ele prve probne korake u muslimanskom svijetu, uvu~ene u taj svijet zbog naftnog biznisa a i sve ve}e `elje da zaokru`e i ograni~e opasni Sovjetski

Eric S. Margolis je istaknuti kanadski i ameri~ki novinar, kolumnista Herald Tribunea, Los Angeles Timesa, Times of Londona, Gulf Timesa, Khaleej Timesa i Dawna. Poznati je vanjskopoliti~ki komentator i vojni analiti~ar. Saradnik je Me|unarodnog instituta za strate{ke studije u Londonu i Instituta za regionalne studije u Islamabadu. Margolis je novinski i televizijski analiti~ar zbivanja na azijskom kontinentu i u islamskom svijetu. Izvje{tavao je u svojstvu ratnog dopisnika o 14 ratova u svijetu, me|u ostalima o ratu u Namibiji, Angoli, Ju`noj Africi, Mozambiku, Sinaju, Afganistanu, Ka{miru, Indiji, Pakistanu, Salvadoru i Nikaragvi. Eric Margolis je 1999. godine objavio knjigu “Rat na krovu svijeta” koja je 2005. prevedena i na na{ jezik. Progla{ena je naj, boljom knjigom o vanjskoj politici na po~etku 21. stolje}a. Koriste}i model britanske imperijalisti~ke hegemonije u Aziji, on u ovoj knjizi istra`uje da li Zapad rizikuje reprizu Britanskog rad`a ili se suo~avamo s potpuno novim svjetskim poretkom. U ovoj knjizi Margolis analizira korijene bijesa i mr`nje muslimanskog svijeta prema Zapadu. Ameri~ki rad` na na{ jezik prevela je Nazifa Dilberovi} - Sav~i} i knjiga je objavljena u izdanju izdava~ke ku}e Bookline iz Sarajeva. savez prije nego {to on krene na Bliski istok - region bez odbrambenih resursa u to vrijeme - kako bi se dokopao njegovih dragocjenih resursa. Malo je imperija u historiji krenulo na tako neodlu~an, oprezan i slu~ajan na~in. Krajem 1940ih godina, muslimanski je svijet predstavljao veliku prazninu u pogledu mo}i. Mo} mrzi prazninu, i neizbje`no je da }e krenuti da

osvoji tu prazninu. Ali, Amerikanije pojurila u muslimanski svijet kao nova pobjedni~ka sila. Njen politi~ki, ekonomski i vojni utjecaj polahko je, gotovo s oklijevanjem, prevagnuo u muslimanskim zemljama, a samo jednu deceniju kasnije, Amerikanci i njihova vlada iznenada su shvatili da su duboko anga`irani u muslimanskom svijetu. Amerika nije imala Isto~no-indijsku kompaniju koja je Britanijuneumoljivouvukla u posloveIndije, ali je zato imala mo}nu naftnu kompaniju Esso koja je izvla~ila, rafinirala, otpremala i dr`ala pod kontrolom maloprodajni lanac saudijske nafte. Ono {to je bilodobro za Esso, bilo je dobro i za Ameriku. Pisac ovih redova mogao je osjetiti mo} Esso kompanije 1957. kada je oti{ao u Kairo da `ivi kod porodice tada{njeg predsjednikaEssokompanije. U Egiptu se govorilo: “Na nebesima je Allah; na zemlji predsjednik Esso kompanije“ U Bejrutu je libanski carinik bio . neu~tiv prema meni. Kada je ~uo

„Kazniona“: Prva knjiga o zeni~kom zatvoru (2)

Od godine 1888.
Te{ko je precizno utvrditi za{to je Austro-Ugarska monarhija odlu~ila u Zenici izgraditi tako slo`enu Kaznionicu. Naj~e{}e se navodi da su na odluku o podizanju zatvora u BiH utjecali brojni ustanci, bune, hajdu~ija i bezvla{}e, {to ne obja{njava za{to je to u~injeno ba{ u Zenici
BiH je Berlinskim kongresom (13. juni- 13. juli1878. godine) u{la u sastav Austro-Ugarske monarhije. Svi gradovi su do`ivjeli zna~ajne promjene, a Zenica je u vrlo kratkom periodu izrasla iz kasabe u grad. U toku ~etiri decenije austrougarskevladavineporasla je ~ak tri i po puta, {to nije uspio nijedan grad u BiH. Zenica je 1879. godine imala tri puta manje stanovnika od Tuzle, a od Banja Luke i Mostara pet puta. Predkrajaustrougarske okupacije bila je samo dvostruko manja. Danas je te{ko precizno utvrditi za{to je monarhija odlu~ila u Zenici izgraditi tako slo`enu Kaznionicu. Naj~e{}e se navodi da su na odluku o podizanju zatvora u BiH utjecali brojni ustanci, bune, hajdu~ija i bezvla{}e, {to ne obja{njava za{to je to u~injeno ba{ u Zenici. Pretpostavlja se da su utjecali geografski polo`aj Zenice i blizina glavne `eljezni~ke pruge, kao i topografske pretpostavke mjesta na kojem je planirana izgradnja. Zemaljska vlada u Sarajevu je 1886. godine donijela odluku o kupovini zemlji{ta. U arhivima Be~a i Sarajeva sa~uvana je projektna dokumentacija za izgradnju koja datira iz 1886. i 1887. godine, a na kamen-temeljcu kod glavne kapije upisana je 1888. godina, {to je i zvani~na godina po~etka gradnje. na stra`ara. Zvonom, instaliranim s unutra{nje strane, kod kapije, ogla{avalo se bu|enje, po~etak i prekid rada, vrijeme obroka, izlazak na {etnju, pove~erje. Na kapiji su postojala troja vrata (dvoja hrastova i jedna `eljezna). Sva su imala mehani~ka zvonca. Glavna ku}a imala je tri krila. U srednjem krilu, na oba sprata i u prizemlju, nalazile su se sobe za smje{taj starijih i iznemoglih ka`njenika. Druga dva krila, na prizemlju i svakom spratu, imala su po jednu veliku salu. Svaka sala imala je po 50 }elija, raspore|enih u dva reda. ]elije su bile izgra|ene od lima i pletene `ice. Na gornjoj i prednjoj strani }elije nalazila se `ica, a ostatak je bio pokriven limom. U Staklenoj ku}i (zgrada je naziv dobila zbog toga {to je na pojedinim dijelovima bila prekrivena staklom) smje{tene su 64 samice, a u sredini su podignute spiralne stepenice od `eljeza. Na zidu iznad ulaznih vrata i danas visi bronzano zvono, koje je tu postavljeno 1888. godine. Samice su bile smje{tene u prizemlju i na prvom spratu. Svaka }elija bila je duga tri metra, visoka dva, a {iroka metar i po. Kaznioni~ka bolnica je gra|ena od 1888. do 1910. godine. Imala je devet prostorija sa 50 kreveta, odsjeke za du{evne bolesnike, o~ne bolesti, apoteku, laboratoriju, jo{ tri bolesni~ke sobe i mrtva~nicu. U tre}oj etapi izgra|eni su objekti za izu~avanje zanata i prakti~nu obuku, skladi{te za ugalj i drva, kotlovnica, mlin i mrtva~nica. Prvi va`niji privredni objekat bila je poljoprivredna ekonomija, koja je ve} po~etkom 1888. godine imala prijedlog bud`eta kojeg je odobrila Zemaljska vlada, a izgra|en je i `eljezni~ki kolosjek koji je vodio do Kaznionice. U isto vrijeme podignuta je i parna kuhinja sa deset kazana, u kojima se kuhala hrana za ka`njenike, a pored ove, posto-

Ogroman novac
Svi poslovi okon~ani su 1904. godine i stajali su 10.015.218 kruna, {to je tada bio ogroman novac. Vladin savjetnik Edmond Stix vodio je gra|evinski odsjek tokom izgradnje, a radovi su izvo|eni u ~etiri etape. U prvoj su izgra|ene Upravnazgrada, Glavnaku}a i Staklena ku}a. Upravna zgrada (koja ni do danas nije bitnije izmijenjena) smje{tena je iznad ulazne kapije. Imala je urede za upravnika, mati~nu evidenciju, protokol, sve}enike i imame, blagajnu, zapovjednika stra`e, {efa proizvodnje i kasarnu stra`e. U prizemlju je bila smje{te-

OSLOBO\ENJE godine srijeda, 13. oktobar 2010.
uvijek zvali Husni. ^im je izvr{en pu~, CIA-ini ljudi su oti{li u predsjedni~ku pala~u da ~estitaju svom novom {ti}eniku. Na njihov {ok, “Husni“ im je naredio da ga prestanu oslovljavati li~nim imenom i da mu se formalno obra}aju “Ekselencijo“ Novi . diktator Sirije ubrzo je objelodanio da }e odbaciti tutorstvo CIA-e i da }e provoditi svoju politiku, a neka se Amerika nosi k vragu. SAD su 1953. poku{ale podmititi novog lidera Egipta, Gamala Abdela Nasera, iznosom od 3 miliona dolara u gotovini (u vrijednosti oko 75 miliona dolara danas) da provodi antisovjetsku politiku. Naserov je pomo}nik uzeo novac, koji je upotrijebljen za izgradnju televizijskog tornja u Kairu - zdanja u obliku falusa, ~ija je gruba i ciljana poruka Washingtonu bila nepogre{iva na bilo kojem jeziku. Politi~ki teatar }e uskoro ustupiti mjesto veoma ozbiljnom poslu, kada je CIA krenula na zadatak svrgavanja vlada u Iranu, Iraku, Egiptu, Indoneziji, i ponovo, u Siriji. Krajem1950-ih, SAD su bile sve dublje anga`irane u muslimanskom svijetu. Strate{ke baze zra~ne komande uspostavljene su u Maroku i Libiji. Nezavisniegipatskipredsjednik Naser postao je fokus ameri~ke pa`nje i frustracije.
(Sutra: Kraj anglo-francuske i po~etak ameri~ke dominacije)

FELJTON
mro rimski car i istori~ar Klaudije I. Prema predanju, uzrok njegove smrti bile su otrovne pe~urke koje mu je dala njegova `ena Agripina da bi obezbijedila prijesto za svog sina iz prethodnog braka, Nerona. Tokom Klaudijeve vladavine, od 41. godine, podru~je ju`ne Engleske organizovano je kao rimska provincija. Napisao je istoriju Rima i autobiografiju. Predsjednik SAD-a D`ord` Va{ington polo`io je kamentemeljac Bijele ku}e, predsjedni~ke rezidencije u Va{ingtonu. Strijeljan francuski mar{al @oakim Mira, naj~uveniji me|u Napoleonovim komandantima armije, kralj Napulja od 1808. do 1815. Zarobljen je pri poku{aju da ponovo osvoji Napulj, a potom pogubljen. Prva fotografija iz vazduha napravljena je iz balona iznad Bostona u SAD-u. Londonska ~etvrt Grini~ ustanovljena je kao univerzalni (nulti) meridijan od kojeg se ra~unaju geografske du`ine i vremenske zone na Zemlji. Umro engleski glumac Henri Irving, jedan od najve}ih tragi~ara 19. vijeka, prvi glumac kojem je 1895. dodijeljena plemi}ka titula. Ro|ena Margaret Hilda Roberts, poznata kao Margaret Ta~er. Godine 1979. postala je prva `ena premijer u istoriji Velike Britanije i bila je na tom polo`aju najdu`e od svih dotada{njih premijera u 20. vijeku. Zbog nesuglasica u njenoj Konzervativnoj partiji, u novembru 1990. podnijela je ostavku. Italija je nakon kapitulacije (8. septembra) objavila rat Njema~koj, svom biv{em savezniku u Drugom svjetskom ratu. Sovjetski putni~ki avion “ilju{in 62” sru{io se u blizini moskovskog aerodroma. U do tada najve}oj avionskoj nesre}i poginulo je svih 176 putnika i ~lanova posade. Bolivijski teretni avion “boing 707”, kojem je nakon polijetanja otpao jedan motor, pao je na glavnu ulicu Santa Kruza. Poginula su tri ~lana posade i vi{e od 100 ljudi na tlu. ^etiri Palestinca otela su iznad Mediterana avion njema~ke kompanije Lufthansa, koji je letio iz Majorke, i preusmjerila ga u Mogadi{, u Somaliji. Njema~ki komandosi uspje{no su savladali otmi~are i oslobodili putnike 17. oktobra. Laboratorijsko ispitivanje pokazalo da je “Torinski pokrov“, u kojem je, prema vjerovanju mnogih hri{}ana, sahranjen Isus Hristos, la`an i da poti~e iz srednjeg vijeka. U crkvi svetog Vasilija Bla`enog, na Crvenom trgu u Moskvi, odr`ana prva liturgija poslije 73 godine. Sud u Hamburgu proglasio krivim Nijemca Gintera Parhea zbog ranjavanja no`em jugoslovenske teniserke Monike Sele{. Osu|en je uslovno na dvije godine zatvora. Britanski premijer Toni Bler susreo se sa liderom [in Fejna Gerijem Adamsom. To je bio prvi susret britanskog premijera i lidera Sjeverne Irske nakon vi{e od 70 godina. Britanski supersoni~ni automobil prvi je uspio da na tlu probije zvu~ni zid, postigav{i brzinu od 1.222,7 kilometara na sat. Inaugurirano novo Predsjedni{tvo BiH u sastavu: @ivko Radi{i}, Alija Izetbegovi} i Ante Jelavi}. Nakon sedmodnevnih intenzivnih pregovora i pod prijetnjom vojne intervencije NATO-a, predsjednik SR Jugoslavije Slobodan Milo{evi} prihvatio je dolazak Verifikacione misije OESC-a, koja }e pratiti provo|enje rezolucije Ujedinjenih nacija o Kosovu od 23. septembra i vazdu{nu posmatra~ku misiju nad Kosovom. U teroristi~kom napadu na ameri~ki vojni brod u jemenskoj luci Aden poginulo 17 mornara. SAD su za napad optu`ile saudijskog dr`avljanina u egzilu Osamu bin Ladena. NATO saop}io da je bosanski Srbin Janko Janji}, optu`en za ratne zlo~ine po~injene u BiH, u no}i izme|u 12. i 13. oktobra izvr{io samoubistvo aktiviranjem ru~ne bombe tokom poku{aja SFOR-a da ga uhapsi. Janji} je optu`en za ratne zlo~ine po~injene od aprila 1992. do februara 1993. u Fo~i. Optu`en je bio za u~estvovanje u mu~enju i silovanju ve}eg broja Bo{njakinja. Na slu`benoj web stranici Interpola objavljena me|unarodna potjernica za umirovljenim generalom Hrvatske vojske Jankom Bobetkom. Interpol potjrnicu objavio po zahtjevu Ha{kog tribunala zbog optu`bi za zlo~in po~injen protiv ~ovje~nosti i kr{enju ljudskih prava i obi~aja tokom rata. Bobetko, koji je bio te{ko bolestan, umro u Zagrebu krajem aprila 2003.

43

54. U

NA DANA[NJI DAN

1792. 1815. 1860. 1884. 1905. 1925. 1943. 1972. 1976. 1977. 1988. 1990. 1993. 1997. 1997. 1998. 1998. 2000. 2000. 2002.

Iv Montan

1921. Ro|en francuski glumac Iv Montan.

Truman: Za {aku glasova podr`ao osnivanje Izraela

da sam i ja u grupi s ljudima iz Esso kompanije, {ef bejrutske policije ispri~ao mi se li~no, a nesretnog je slu`benika poslao da ~uva hladnu stijenu na dalekoj planini Suf. Da bi se osigurao stalan dotok saudijske nafte po bagatelnoj cijeni od 8 dolara po barelu i odr`avanje novih baza, dr`e}i pri tome prijete}e Sovjete podalje od muslimanskog svijeta, podrazumijevalo je potrebu da se osigura da drugi re`imi u regionu budu prijateljski i proameri~ki nastrojeni. Ove su potrebe neizbje`no uvla~ile Ameriku sve dublje u muslimanski svijet u procesu koji

}e deceniju kasnije prikladno biti nazvan mission creep (neuspjela misija).

Televizijski toranj
Bio je to proces ~esto amaterski, {eprtljav, a i komi~an. U divnoj knjizi Igra dr`ava CIA-in bliskoisto~ni agent - veteran, Miles Copeland, opisuje kako je njegov “politi~ki akcioni tim” svrgnuo sirijsku vladu 1949. zato {to se smatralo da je nedovoljno responzivna prema potrebama Washingtona. Oni su kultivirali i obu~ili armijskog generala Husnija Za’ima za ulogu novog sirijskog lidera. CIA-in tim razvio je prisan odnos s generalom Za’imom, kojeg su

Ankara

1923. Turski parlament proglasio Ankaru, biv{u Angoru, prijestonicom Turske.

„Kazniona“ je prva knjiga o zeni~kom zatvoru, pripremana bez politi~kih direktiva, cenzure i ograni~enja zatvorske uprave. Prvi put u svom postojanju zatvorske vlasti skinule su pe~ate i oznake slu`benih tajni sa svojih dokumenata. Kompletan arhiv otvoren je autorima knjige (Muamer Spahi}, Kenan Zeki}, Selvedin Avdi}, Slavko Mari}, Salih Jalimam, Rafet Spahi}), koji su u njemu otkrili fascinantne pri~e i fotografije koje su godinama bile nedostupne javnosti. Prvo izdanje “Kaznione” izazvalo je veliki interes na podru~ju ~itave regije, pa je Izdava~ka ku}a Vrijeme iz Zenice pripremila drugo, pro{ireno i izmijenjeno izdanje knjige, koje }e se uskoro na}i u prodaji. jala je kuhinja u kojoj se pripremala posebna hrana za bolesne uznike i stra`are. Pekara sa dvije pe}i napravljena je 1894. godine. U istoj zgradi nalazilo se i kupatilo sa osam kada, dva tu{a i praonicom za ruke. Na spratu su bile tri prostorije, a dvije su slu`ile za smje{taj odje}e i obu}e. U ~etvrtoj etapi izgra|en je kameni zid visok 5,5 metara oko kaznioni~kog kruga od 32.248 kvadratnih metara. Njegova izgradnja trajala je pune tri godine. Znatno kasnije, 1911. godine, u ulici u blizini Kaznionice izgra|eni su stambeni objekti za ~inovnike. Nazvani su ~inovni~ka kolonija. U izgradnji Kaznionice u~estvovali su doma}i i majstori iz raznih krajeva Austro-Ugarske monarhije. Radovima je rukovodio izvjesni tehni~ar Plohovi}, a glavni cimerman bio je Plovi}. Obojica su ostala raditi u Kaznionici i nakon njene izgradnje. U radovima su u~estvovali i Zeni~ani, koji su sa prostora obli`njih kamenoloma Zmajevac i Mo{}anica sto~nim zapregama dovozili gra|evinski kamen.

Irski progresivni sistem
Dolinom obli`njeg potoka Moko{nica podignuta je stra`arska kolonija, a ostali prate}i objekti izgra|eni su izme|u `eljezni~ke pruge i samog grada. Do 1905. godine izgra|eno je 29 ku}a za stra`are i {est ku}a za upravno osoblje, zatim 16 stambenih objekata sa 32 stana, kao i jedna zgrada sa osam jednosobnih stanova. Osu|enici su od marta 1888. godine gradili svoj zatvor. Od samog osnivanja primjenjivao se takozvani irski progresivni sistem, koji podrazumijeva obrazovanje i rad osu|enika. Zbog toga su u planu izgra-

dnje iz 1886. godine odmah predvi|eniprostori za {kole i radionice za izu~avanje zanata. Su{tina tog sistema, koji je vrlo sli~an progresivnom engleskomsistemu, temelji se na principu stepenovanog izdr`avanja kazne. Osu|enik u toku izdr`avanja kazne prolazi kroz ~etiri faze. Prva faza je }elijski zatvor. To je apsolutna izolacija od spoljnog svijeta. Ka`njenik mora provesti osam sedmica u }eliji, a tek potom bude premje{ten u zajedni~ki zatvor. Zavisno od njegovog pona{anja, mogao je u te{koj samici boraviti i do godinu dana. ruga faza je zajedni~ki zatvor. Osu|enik je u toku dana radio s drugim osu|enicima, a no}u je bio strogo izoliran. Tre}a faza je odlazak osu|enika van zidova, kad se dobija status slobodnjaka i mogu}nost rada na vanjskom ra dili{tu. Osu|enici s tim statusom mogli su provesti i no} van zatvorskih zidova. Najve}i broj ka`njenika radio je na njivama pored obli`njeg sela Bilimi{}a za potrebe Kaznionice, ali ponekad i za potrebe grada. ^etvrta faza podrazumijevala je uslovni otpust, i to je bila najve}a pogodnost.
(Sutra: Olo{ i marva, ne~ist narodna)

An|ela Dejvis

1970. Poznatog borca za ljudska prava u SAD-u An|elu Dejvis uhapsili agenti ameri~kog Federalnog istra`nog biroa (FBI), {to je izazvalo buru protesta {irom svijeta.

Hosni Mubarak

1981. Hosni Mubarak pobijedio na predsjedni~kim izborima u Egiptu.

44

SPORT

srijeda, 13. oktobar 2010. godine

OSLOBO\ENJE
A

Kvalifikacije za Evropsko prvenstvo 2012. godine

GRUPA

Francuzi
Trikolori sa 2:0 savladali Luksemburg, identi~nim rezultatom do bodova stigla i Bjelorusija protiv Albanije • Crna Gora osvojila veliki bod na Wembleyu protiv Engleske • Neredi srbijanskih navija~a u Genovi prekinuli utakmicu izme|u Italije i Srbije
U kvalifikacionoj grupi D u kojoj se nalazi i reprezentacija BiH odigrane su dvije utakmice ~iji nas rezultati ne}e zadovoljiti. Bjelorusija je na doma}em terenu u Minsku uzela bodove protiv Albanije (2:0), dok su identi~nim rezultatom Francuzi savladali autsajdera grupe Luksemburg. Bjelorusi su poveli u desetoj minuti golom Rodionova, a kona~nih 2:0 postavio je Krivets u 77. minuti. Trikolori su u Parizu slavili golovima Benzeme iz 20. i Gourcuffa iz 79. minute. Ovo im je bila tre}a pobjeda u ovim kvalifikacijama, a nakon ~etiri utakmice izbili su na prvo mjesto grupe sa devet bodova. Drugoplasirani Bjelorusi koji }e, kako sada stvari stoje, biti glavni konkurent BiH za drugo mjesto imaju osam bodova.

i Bjelorusi izmi~u BiH
Sa utakmice Bjelorusija - Albanija
Reuters

1. Njema~ka 4 4 0 0 13:1 12 2. Austrija 3 2 1 0 9:4 7 3. Turska 4 2 0 2 6:6 6 4. Belgija 4 1 1 2 8:8 4 5. Azerbejd`an 3 1 0 2 2:9 3 6. Kazahstan 4 0 0 4 0:10 0 Rezultati: Azerbejd`an - Turska 1:0 (Sadygov 39), Kazahstan - Njema~ka 0:3 (Klose 48, Gomez 76, Podolski 85), Belgija - Austrija 4:4 (Vossen 11, Fellaini 47, Ogunjimi 87, Lombaer ts 90 - Schiemer 14, 62, Arnautovi} 29, Harnik 90).

GRUPA

B

1. Rusija 4 3 0 1 6:3 9 2. Irska 4 2 1 1 7:5 7 3. Armenija 4 2 1 1 9:4 7 4. Slova~ka 4 2 1 1 4:4 7 5. Makedonija 4 1 1 2 4:4 4 6. Andora 4 0 0 4 1:11 0 Rezultati: Armenija - Andora 4:0 (Ghazaryan 4, Mkhitaryan 16, Movsisyan 33, Pizzelli 52), Slova~ka - Irska 1:1 (Durica 36 - Ledger 16), Makedonija - Rusija 0:1 (Ker`akov 8).

GRUPA C
1. Italija 3 2 1 0 7:1 7 2. Slovenija 4 2 1 1 7:3 7 3. Estonija 4 2 0 2 6:5 6 4. Sjeverna Irska 3 1 2 0 2:1 5 5. Srbija 3 1 1 1 5:4 4 6. Farski Otoci 5 0 1 4 3:16 1 Rezultati: Farski Otoci - Sjeverna Irska 1:1 (Holst 60 - Laf ferty 76), Estonija - Slovenija 0:1 (Sidorenkov 66ag), Italija - Srbija - prekid.

GRUPA D
1. Francuska 4 3 0 1 6:1 9 2. Bjelorusija 4 2 2 0 3:0 8 3. Albanija 4 1 2 1 3:4 5 4. BiH 3 1 1 1 4:3 4 5. Rumunija 3 0 2 1 1:3 2 6. Luksemburg 4 0 1 3 0:6 1 Rezultati: Bjelorusija - Albanija 2:0 (Rodionov 10, Krivets 77), Francuska - Luksemburg 2:0 (Benzema 22, Gourcuff 76).

GRUPA E
1. Holandija 4 4 0 0 12:2 12 2. Ma|arska 4 3 0 1 12:4 9 3. [vedska 3 2 0 1 9:4 6 4. Moldavija 4 2 0 2 5:3 6 5. Finska 3 0 0 3 2:6 0 6. San Marino 4 0 0 4 0:21 0 Rezultati: Finska - Ma|arska 1:2 (Forssell 86 Szalai 50, Dzsudzsak 90), Holandija - [vedska 4:1 (Huntelaar 4, 55, Afellay 36, 59 - Granqvist 69), San Marino - Moldavija 0:2 (Bugaiov 20, Dorosh 86pen).

GRUPA F
Slavlje Francuza poslije gola Benzeme
Reuters

Njema~ka ne posustaje
Nakon {to su prije pet dana te{ko pora`eni u Berlinu od Njema~ke 0:3, reprezentativci Turske priredili su novi {ok svojim navija~ima. Na gostovanju u Bakuu Azerbejd`an je pobijedio Tursku sa 1:0, a gol odluke postigao je Ra{ad Sadihov u 39. minuti. Iako su Turci tokom cijelog me~a imali posjed lopte na svojoj strani, prema izvje{tajima su doma}i proma{ivali stopostotne prilike preko D`avadova u devetoj, ^ertoganova u 54. i Abu{eva u 76. minuti. Poslije dvije uvodne pobjede, Turska je u{la u negativnu seriju od isto toliko poraza. A da vjerovatno ne}e imati problema da se direktno plasiraju na EP iz grupe A pokazali su reprezentativci Njema~ke koji su na gostovanju u Kazahstanu do{li do ~etvrte pobjede. Bilo je 3:0 za elf, a svi golovi pali su u drugom poluvremenu - vodstvo Njema~koj donio je Klose u 48, na 2:0 povisio je Gomez u 76, a pobjedu zape~atio Podolski pet minuta prije kraja utakmice. Kazahstan je upisao ~etvrti poraz, a u statistici postignutih pogodaka stoji nula.

Utakmicu no}i u istoj grupi odigrale su Belgija i Austrija a nakon 90 minuta igre na semaforu je stajalo 4:4.

Navija~ki neredi u Italiji
Me~ izme|u Italije i Srbije prekinut je poslije sedam minuta igre zbog divljanja srbijanskih pristalica na i oko stadiona “Luigi Ferraris“ u Genovi. Utakmica je kasnila 35 minuta jer su navija~i Srbije po ulasku na stadion po~eli da ma ka za ma si je ku za {ti tnu

mre`u i ubacuju baklje na teren, pale albansku zastavu i stolicama lome ogradu od pleksi gla sa na tri bi na ma te su no go me ta {i oba ti ma po vu~eni sa terena. Treba dodati i to da je prije nereda na stadionu grupa srbijanskih navija~a napala golmana reprezentacije Srbije Vladimira Stojkovi}a, a lin~a su ga, prema pisanju srbijanskih medija, spasili saigra~i. Sudija Craig Tho mson iz [kotske odlu~io je prekinuti utakmicu,

pa }e ogled po svemu sude}i biti registriran rezultatom 3:0 za Italiju, a Srbiju sasvim sigurno o~ekuju i dodatne rigorozne kazne Evropske nog ometne federacije (UEFA).

1. Gr~ka 4 2 2 0 4:2 8 2. Hrvatska 3 2 1 0 5:1 7 3. Gruzija 4 1 3 0 3:2 6 4. Izrael 4 1 1 2 5:5 4 5. Latvija 4 1 1 2 3:5 4 6. Malta 3 0 0 3 1:6 0 Rezultati: Latvija - Gruzija 1:1 (Cauna 90 - Siradze 74), Gr~ka - Izrael 2:1 (Salpingidis 22, Karagounis 62pen - Spiropoulos 59ag).

Crnogorci vladaju grupom
Crnogorci se vi{e ne mogu smatrati senzacijom. Do velikog bo da iza bra ni ci Zlat ka Kranj~ara stigli su na Wembleyu protiv Engleske odigrav{i bez golova ~ime su nakon ~etiri utakmice i deset osvojenih bodova vode}a reprezentacija grupe G ispred Gordog Albiona koji je do sada sakupio sedam. U sjajnoj formi igra i Holandija. ^etvrtu uzastopnu pobjedu lale su izborile prili~no lako savladav{i [vedsku sa 4:1. Po dva puta u strijelce su se upisali Huntelaar i Affelay, dok je utje{ni gol za [ve|ane postigao Granqvist. Odli~an susret ponudila je i utakmica u grupi I u kojoj je [panija nakon velike borbe sa 3:2 uspjela pro}i gostovanje u [kotskoj. M. I.

GRUPA G
1. Crna Gora 4 3 1 0 3:0 10 2. Engleska 3 2 1 0 7:1 7 3. [vicarska 3 1 0 2 5:5 3 4. Bugarska 3 1 0 2 1:5 3 5. Vels 3 0 0 3 1:6 0 Rezultati: [vicarska - Vels 4:1 (Stocker 8, 89, Streller 21, Inler 82 - Bale 13), Engleska - Crna Gora 0:0

GRUPA H
1. Nor ve{ka 3 3 0 0 5:2 9 3. Por tugal 4 2 1 1 10:7 7 2. Danska 3 2 0 1 4:3 6 4. Kipar 3 0 1 2 5:8 1 5. Island 3 0 0 3 2:6 0 Rezultati: Danska - Kipar 2:0 (Rasmussen 47, Lorentzen 81), Island - Por tugal 1:3 (Helguson 17 - Ronaldo 3, Meireles 27, Postiga 72)

GRUPA I
1. [panija 3 3 0 0 10:3 9 2. ^e{ka 3 2 0 1 3:1 6 3. [kotska 4 1 1 2 4:5 4 4. Litvanija 3 1 1 1 2:3 4 5. Lihten{tajn 3 0 0 3 1:8 0 Rezultati: Lihten{tajn - ^e{ka 0:2 (Necid 12, Kadlec 29), [kotska - [panija 2:3 (Naismith 58, Puyol 66ag - Villa 44pen, Iniesta 55, Llorente 79).

Huliganizam na stadionu u Genovi

Reuters

srijeda, 13. oktobar 2010. godine

OSLOBO\ENJE

SPORT

45

Nakon sastanka igra~a i rukovodstva FK Sarajevo

Bordo tim nastavio treninge
Kako su nam rekli iz Upravnog odbora Fudbalskog kluba Sarajevo, igra~i su dobili tri plate u posljednja tri mjeseca i prioritet je njihova isplata
Fudbaleri Sarajeva nastavili su ju~e sa treninzima nakon {to dan ranije nisu vje`bali zbog toga {to im nisu ispla}ene ~etiri plate iz mandata pro{log Upravnog odbora. Na ju~era{njem sastanku ~lanovi rukovodstva ko{evskog premijerliga{a upoznali su igra~e sa te{kom finansijskom situacijom, a fudbaleri su iskazali razumijevanje za pote{ko}e sa kojim se rukovodstvo kluba susre}e. Bordo sastav }e se redovnom dinamikom

SREDSTVA OD TRANSFERA U UO bordo kluba nadaju se da }e zna~ajna sredstva osigurati obe{te}enjem od transfera Muhameda D`akmi}a u zimskom prelaznom roku
u trena`nom procesu pripremati za predstoje}e utakmice sa Travnikom i @eljezni~arom u Premijer ligi BiH i za revan{-susret osmine finala Kupa BiH protiv Slobode iz Bosanskog Novog. U narednom periodu }e se poku{ati izmiriti zaostale obaveze prema igra~ima, no nije izvjesno kada bi se to moglo desiti. Kako su nam rekli iz Upravnog odbora Fudbalskog kluba Sarajevo, igra~i su dobili tri plate u posljednja tri mjeseca i prioritet je njihova isplata. Administraciji se duguje duplo vi{e plata. Ka{njenja u isplati se odnose na prvih pet mjeseci ove godine kada je klub imao smanjene prihode jer je u tom periodu odigran i derbi sa @eljezni~arom bez prisustva gledalaca. Sada su tro{kovi ve}i nego {to se ostvaruju prihodi od ulaznica. U UO bordo kluba nadaju se da }e zna~ajna sredstva osigurati obe{te}enjem od tran-

Igra~i Sarajeva pripremaju se za utakmicu sa Travnikom

@eljezni~ar i Sarajevo odmjeri}e snage u nedjelju, 24. oktobra u 17 sati na stadionu Grbavica, u 11. kolu Premijer lige BiH. Do pomjeranja vje~itog derbija ~iji je prvobitni termin trebao biti subota, 23. oktobar u 16.30 do{lo je zbog TV prenosa. Recimo i to da }e bordo tim do~ekati u subotu Travnik u 10. kolu u kojem }e plavi sa Grbavice dan kasnije gostovati kod Slavije.

@eljezni~ar - Sarajevo 24. oktobra u 17 sati

sfera Muhameda D`akmi}a u zimskom prelaznom roku. Za njegove usluge postoji interesovanje klubova iz Turske i Rusije, pa je gotovo sigurno da }e napustiti klub sa Ko{eva. Od 2005. godine klub duguje tri miliona KM i ove obaveze su nastale u periodu izme|u 2002. i 2005, a jo{ pola miliona duga je na~injeno u prvih {est mjeseci ove godine. Kao i ve}ina premijerliga{a, tako se i FK Sarajevo susre}e sa finansijskim pote{ko}ama koje su dio na{e stvarnosti. Z. RA[IDOVI]

Zavr{nica juniorskog Kupa BiH

Sloboda do~ekuje Ora{je
U prostorijama N/FSBiH `rijebom su odre|eni parovi zavr{nice ~etvrtfinala Kupa BiH za juniore. U zavr{nici igra pet klubova iz NS Federacije i tri kluba iz FSRS. Igraju se dvije utakmice: prve 20. oktobra u 15, a revan{-susreti na programu su 3. novembra u 13.30 sati. U prvim susretima sasta}e se: KAKANJ: Rudar - Leotar, BOSANSKA GRADI[KA: Kozara - Zrinjski, TUZLA: Sloboda Ora{je, ZVORNIK: Drina - [iroki Brijeg. S. Sp.

DRUGA LIGA - CENTAR: Vratnik - Mladost 1:0 (0:0)
BOSNA I HERCEGOVINA
Druga liga Centar 8. kolo utapobnerpor d:p-g bod
1. Bosna 2. Unis 3. Usora 4. Borac 5. TO[K 6. Mladost (DK) 7. Natron 8. Ozren 9. Vratnik 10. Biser/Orli} 11. Rudar 12. Krivaja 13. Pobjeda 14. Mladost (@) 15. Famos 7 7 6 7 8 6 7 7 7 7 7 7 8 6 7 5 5 5 5 3 3 3 3 3 2 2 1 1 1 1 2 1 1 0 4 2 2 0 0 2 1 2 1 0 0 0 1 0 2 1 1 2 4 4 3 4 4 6 5 6 22:4 20:10 10:1 10:6 14:9 7:5 9:12 6:8 6:8 8:11 10:11 4:9 10:16 4:14 6:22 17 16 16 15 13 11 11 9 9 8 7 5 4 3 3 1:0 0:1 2:1 2:1 0:1 0:2 1:1

Predsjednik milanskog Intera Massimo Moratti poru~io je navija~ima svog kluba da }e im dovesti najboljeg fudbalera dana{njice Lionela Messija. Italijanska Gazzetta dello Sport pi{e da je, prilikom proslave svoje godi{njice braka, Moratti nai{ao na skupinu navija~a aktuelnog evropskog prvaka koji su od njega tra`ili poklon za januaru, na {to je Moratti uzvratio obe}anjem da }e dovesti Messija. Mo rat ti je vu izja vu ipak treba uzeti kao {alu, budu}i je te{ko vjerovati da }e Messi napustiti Camp Nou. ^ak i kad bi bio voljan promijeniti klub za koji je ugovorno vezan do 2016. godine, od{teta u slu~aju prijevremenog raskida njegovog ugovora iznosi nevjerovatnih 250 miliona eura.

Moratti obe}ao dovesti Messija

Jedan, ali vrijedan: Ismet Ali}

Ali} sa penala donio tri boda
Gradski stadion “E{ref Pustahija“ u Semizovcu. Gledalaca 200. Vrijeme i teren pogodni za igru. Delegat : Suvad Spahi} ( Sarajevo ). Glavni sudija : Mirza ]ehaja ( Gora`de ) 7, pomo}nici: Edin Forto i Almedin ^vorak ( Gora`de ). Strijelac: 1:0 Ali} (81-pen). @uti kartoni : Banji}, Jejna i Ali} ( Vratnik ), Kahriman, Hod`i} i Dedi} ( Mladost ). VRATNIK: D`anko 7,5, Mehmedi6 (od60. Had`imusi}-), Skorupan 5 (od 46. Vrane{i} 7), Dizdarevi} 6,5, Bajramovi}7, Kadi}7, Ke~o5 (od46. Jejna 7), Kru{~ica 7, Ali} 7,5, Tabak 7, Banji} 7. Trener: D`emo Kla~ar. MLADOST: S. Mamela 8, V. Mamela6,5, ^ehi}7, Muratovi}6,5, Dedi} 6, Merdi} 7, Bajtarevi} 6, Solak 6,5 (od78. Helja-), Kahriman6,5 (od 67. Mulaomerovi} 6), Hod`i} 6,5, Hasi} 6 (od 78. Avduki} -). Trener: Midhat Avduki}. Izuzetno motivisana i borbena ekipa trenera D`emala Kla~ara uspjela je do}i do tri vrlo va`na boda u duelu protiv ekipe Mladosti, koja je ~itavu utakmicu imala podr{ku preko 100 vjernih navija~a. Jedini pogodak za Vratni~ane postigao je Ismet Ali} u 81. minutu sa 11 metara, poslije opravdano dosu|enog jedanaesterca od strane danas solidnog glavnog sudije Mirze ^ehaje.
Nijaz BAJRAMOVI]

REZULTATI Vratnik - Mladost (@) Ozren - Bosna Natron - Famos Mladost (DK) - Pobjeda Rudar - Borac Krivaja - UNIS Usora - To{k Slobodan Biser/Orli} IDU]E KOLO Biser/Orli} - Vratnik TO[K - Ozren Unis - Usora Borac -Krivaja Pobjeda - Rudar Famos - Mladost (DK) Mladost (@) - Natron Slobodna je Bosna

srijeda, 13. oktobar 2010. godine

OSLOBO\ENJE

SPORT
Liga veterana, 12. kolo

47

Odluka Komiteta za sudije i su|enje N/FSBiH

Zrili} i Arnautovi}
Suspendovani su i kontrolori su|enja sa me~eva u Vrap~i}ima i na Ko{evu Ranko Mandi} i Izet ]ejvanovi}, koji zbog propusta ne}e biti delegirani na naredna tri me~a Kne`evi} nije istr~ao normu fitnes testa
Komitet za sudije i su|enje N/FSBiH suspendovao je sudije Roberta Zrili}a i Mithata Arnautovi}a na po tri utakmice zabrane su|enja. Zrili}u je suspenzijaizre~ena zbog su|enja na utakmici izme|u Vele`a i @eljezni~ara (1:3) u 8. kolu Premijer lige BiH, dok je Mithat Arnautovi} bio glavni sudija utakmice izme|u Sarajeva i Olimpica na Ko{evu (3:1) Tako|er, suspendovani su i

ka`njeni sa tri utakmice
Ko{evsko Brdo slavilo je rezultatom 3:2 protiv ^engi}-Vile
Foto: D. ]UMUROVI]

Jahi} stigao Turkovi}a
• Igra~ D`ekosa Samir Jahi} izjedna~io se na vrhu liste strijelaca sa Almirom Turkovi}em • Esmeralda iznenadila Lutriju BiH BOSNA I HERCEGOVINA
Dvanaesto kolo Lige veterana u malom nogometu donijelo je poravnanje na vrhu liste strijelaca. Naime, Samir Jahi}, igra~ D`ekosa stigao je Almira Turkovi}a (^engi}-Vila) po broju postignutih pogodaka. Obojica su protivnicima dala po 25 pogodaka, s tim {to je Jahi} u 12. kolu napravio izvrstan posao, postigav{i pet golova u pobjedi svogtima nad Paja Taxijem od 11:4. Osim njega, u listu strijelaca upisali su se jo{ i Dalibor Nedi}, koji je u tri navrata poga|ao protivni~ku mre`u, dok su preostala tri gola postigli U{~upli}, Ljubun~i} i [abi}. Za pora`ene, sva ~etiri gola postigao je Omeragi}. Iznena|enje kola napravila je Esmeralda, koja je rezultatom 4:3 savladala ekipu Lutrije. D`emal Smje~anin, napokon je podesio ni{anske sprave i postigao tri pogotka za svoj tim, a jedan je dodao i Seferovi}, dok su za Lutriju poga|ali Pa{ukan u dva navrata, te Ali}. Iznena|enjem se mo`e nazvati i pobjeda Ko{evskog Brda u duelu protiv favorizovane ^engi}-Vile. Kona~an rezultat glasio je 3:2 u korist Ko{evskog, za kojeg su pogotke postigli [akovi} (dva), te Slamnik, dok su Turkovi} i Katana bili strijelci za ^engi} Vilu. Picerija Dino i nakon 12. kola i dalje je jedina nepora`ena ekipa, a `rtva im je ovaj put bila mom~ad Vogo{}e/Oaza, koja je ispra}ena sa ~etiri pogotka u mre`i (4:1). Meki}, Radonja i u dva navrata Ad`em pogodili su za vode}u ekipu lige, dok je utje{ni gol za Vogo{}ane postigao Turkovi}.
Liga veterana uta pob ner 12. kolo por d:p-g bod

Mithat Arnautovi} ka`njen je zbog propusta na utakmici izme|u Sarajeva i Olimpica

kontrolori su|enja sa pomenutih me~eva Ranko Mandi} i Izet ]ejvanovi}, koji zbog propusta ne}e biti delegirani na naredna tri me~a. Nigdje nije pomenuto zbog kojih se propusta ka`njavaju pomenute sudije i kontrolori. Komitet za sudije i su|enje N/FSBiH izrekao je i kazne nakon utakmica Kupa BiH. Tako je Dario Primorac, pomo}ni sudac susreta izme|u ^elika i Slavije, zbog niza pro-

pusta na tom me~ususpendovan na tri utakmice, ba{ kao i kontrolor su|enja me~a u Zenici Filip Jelavi}. Na kraju pomenimo kako sudija Damir Kne`evi} nije istr~ao normu fitnes-testa za sudije, dok Dalibor Dra{kovi}, Edin Imamovi} i Almir [i{i} zbog povreda nisu do{li na testiranje, pa }e ova trojica sudija, zajedno sa Kne`evi}em, bitiuklonjena sa liste dok ne istr~e fitnes-test. J. Li.

1. Picerija Dino 12 2. D`ekos 12 3. ^engi}-Vila 12 4. Oktal Pharma 12 5. Ko{evsko B. 12 6. Lutrija BiH 12 7. Paja Taxi/Biser12 8. Spo. novinari 12 9. Vogo{}a/Oaza12 10. Esmeralda 12

10 10 6 6 5 4 4 4 3 3

2 1 2 1 0 2 0 0 1 1

0 1 4 5 7 6 8 8 8 8

66:24 32 62:29 31 60:44 20 48:38 19 29:40 15 39:38 14 35:50 12 35:57 12 33:61 10 25:41 10 6:3

Rezultati
Oktal Pharma - Spor tski novinari (Vukas, Ahmetagi}, Lukovac, Muharemovi} 3 - Ligata 2, Kolar) Vogo{}a/Oaza - Picerija Dino (Turkovi} - Meki}, Ad`em 2, Radonja) ^engi}-Vila - Ko{evsko Brdo (Turkovi}, Katana - [akovi} 2, Slamnik) Esmeralda - Lutrija BiH (Smje~anin 3, Seferovi} - Pa{ukan 2, Ali}) Paja Taxi/Biser - D`ekos (Omeragi} 4 - U{~upli}, D. Nedi} 3, Jahi} 5, Ljubun~i}, [abi})

1:4 2:3 4:3 4:11

Liga Kantona Sarajevo, 5. kolo

Pofali}ki vode}i na tabeli,
D`aferagi} na listi strijelaca
U derbiju 5. kola Pofali}ki je kao gost savladao ekipu Ilija{a rezultatom 2:0, uz dva pogotka Davida Husejinovi}a • Tri pogotka [alje nedovoljna za pobjedu Iskre
U derbiju 5. kola Lige Kantona Sarajevo, Pofali}ki je kao gost savladao ekipu Ilija{a rezultatom 2:0. Oba pogotka za pobjedni~ki tim postigao je David Husejinovi}, ~ime je svoju ekipu doveo na prvo mjesto na tabeli. Pofali}ani sada imaju 13 bodova iz pet utakmica, uz fantasti~nu gol razliku 12:2 i u narednom kolu igraju protiv Iskre, koja se nalazi u donjem dijelu tabele, tako da }e imati priliku za pove}anje svoje bodovne zalihe. Ina~e, Iskra je u susretu protiv Partizana odigrala 3:3. Sva tri pogotka za tim iz Starog Grada postigao je [alja, dok su za crno-bijele strijelci bili Musi}, te Kenan D`aferagi} u dva navrata. Napada~ Partizana ujedno je i najbolji strijelac lige sa {est postignutih pogodaka, dok se iza njega nalaze Kenan Hela~ (Ilija{), te Nermin Hrvat (Vrbanju{a) sa po ~etiri postignuta pogotka. Iako je duel protiv Ko{evskog Brda, barem po tabeli, za
BOSNA I HERCEGOVINA
Liga KS-a uta pob ner por 5. kolo d:p-g bod

Idu}e kolo, 18. oktobar
Spor tski novinari - Esmeralda D`ekos - Vogo{}a/Oaza Lutrija BiH - Oktal Pharma Picerija Dino - Ko{evsko Brdo Paja Taxi/Biser - ^engi}-Vila (17 sati) (18) (19) (20) (21)

1. Pofali}ki 2. Ilija{ 3. Butmir 4. Saobra}ajac 5. Igman 6. Jug 7. Vrbanju{a 8. Par tizan 9. Iskra 10. Omladinac 11. Ko{. Brdo

5 5 4 4 5 4 5 5 4 4 5

4 3 3 3 3 2 2 1 1 0 0

1 1 1 1 0 0 0 1 1 0 0

0 1 0 0 2 2 3 3 2 4 5

12:2 16:6 11:4 6:1 5:5 6:5 11:14 10:13 7:10 2:8 5:20

13 10 10 10 9 6 6 4 4 0 0 0:2 2:0 0:2 3:3 3:2

Oktal Pharma prekinula je niz od tri uzastopne pobjede Sportskih novinara, slaviv{i rezultatom 6:3. Prvo poluvrijeme zavr{ilo je egalom (2:2), a presudila je du`a klupa Oktal Pharme, koja je u drugom dijelu zaigrala mnogo bolje i efikasnije. Odli~an je ponovo bio D`elaludin Muharemovi}, koji je za svoju ekipu postigao tri pogotka, dok su po jedan dodali Lukovac, Ahmetagi} i Vukas, dok je dva pogotka za novinare postigao Ligata, a Kolar dodao jedan.
E. PR[E[

REZULTATI
Vrbanju{a - Saobra}ajac Igman - Omladinac Ilija{ - Pofali}ki Iskra - Par tizan Butmir - Ko{evsko Brdo Slobodna je ekipa Juga. Par tizan - Butmir Pofali}ki - Iskra Omladinac - Ilija{ Saobra}ajac - Igman Jug - Vrbanju{a Slobodna je ekipa Ko{evsko Brdo.

PAROVI 6. KOLA, 17. OKTOBAR

Nedved ponovo u Juventusu
Italijanski sportski list La Gazzetta delloSportpi{e da je ~e{kiveteranPavel Nedved (38) na pragu povratka u redove Juventusa, ~iji je igra~ bio od 2001. do 2009. godine. Nedved se ovogputane}evratiti kaofudbaler, ve} kao direktor i mogu}i ~lan Upravnog odbora kluba. Dobitnik Zlatne lopte iz 2003. godine ostao je blizak s ljudima iz torinskog kluba i nakon umirovljenja pro{le godine, a sada bi trebao preuzeti ulogu koordinatora izme|u svla~ionice i uprave. IdejapredsjednikaJuventusaAndreaAgnellija je ponuditiNedvedumjesto ~lana Upravnog odbora kluba, kao i generalnom direktoru Giuseppeu Marottiju, advokatu Micheleu Briamonteu i finansijskom direktoru Aldu Mazziju budu}i da `eli pove}ati broj ~lanova odbora sa sedam na 11 ~lanova. Spomenute ideje Agnellijeva tvrtka Exor, vlasnik 60 posto Juventusa, iznijela je na posljednjem klupskom sastanku, a o~ekuje se da }e oni biti slu`beno prihva}eni na sjednici Izvr{nog odbora 27. oktobra.

Kenan D`aferagi} (Partizan)

DRUGA LIGE KS-A, 1. KOLO
Bojnik - Mo{}anica 1:3 Dobrinja - Jedinstvo 0:2 Slobodna je bila ekipa Hrida

Butmir trebao biti lagan, kona~an rezultat ne sugeri{e tako. Butmirani su pobijedili rezultatom 3:2 i tako ostali u vrhu tabele sa 10 bodova, dok je Ko{evsko Brdo i dalje na za~elju sa pet poraza iz isto toliko utakmica. Na kraju pomenimo kako je Vrbanju{a, koja je nekad bila premijerliga{, na doma}em te-

PAROVI 2. KOLA
Jedinstvo - Bojnik Hrid - Dobrinja Mo{~anica slobodna.

renu pora`ena od Saobra}ajca rezultatom 2:0, dok je Igman, identi~nim rezultatom, na Ilid`i J. Li. savladao Omladinac.

48

SPORT

srijeda, 13. oktobar 2010. godine

OSLOBO\ENJE

ITF turnir u Torhoutu

Rukometa{i Bosne BH gas u ~etvrtak igraju sa Constantom

Reprizirati igru iz
me~a protiv Zagreba
@elimo ponoviti igru iz utakmice 2. kola Lige prvaka, protiv Zagreba. Pobjeda bi nam otvorila vrata plasmanu me|u 16 najboljih, ka`e sportski direktor Bosne BH gas Kenan Magoda
Rukometa{i Bosne BH gas danas ujutro kre}u avionom sa Sarajevskog aerodroma preko Be~a i Bukure{ta u Constantu, gdje }e u ~etvrtak igrati protiv istoimene ekipe utakmicu 4. kola grupe D Lige prvaka. Prema rije~ima sportskog direktora Kenana Magode, studenti }e juri{ati na pobjedu, iako {ef stru~nog {taba Irfan Smaj la gi} ne}e mo}i ra~unati na usluge svih igra~a budu}i da su Kosta Savi} i Ivan Divkovi} povrije|eni. “Ekipa }e u~initi sve da ostvari pobjedu. @elimo ponoviti igru koju smo prikazali u utakmici 2. kola Lige prvaka, protiv Zagreba. Pobjeda na ovom gos to va nju bi nam otvorila vrata plasmanu me|u 16 najboljih. Naravno, ne}emo potcijeniti protivnika. Rumunski prvak je zaista jaka ekipa koja odnedavno ima novog trenera pred kojim }e igra~i Constante sigurno zapeti punom snagom da se doka`u. [to se nas ti~e, nema nikakvih kalkulacija. Imamo veliki motiv. Uz to, nadamo se da se ne}e ponoviti su|enje koje smo imali protiv njePred velikim izazovom: Mervana Jugi} - Salki}

Ju gi}-Sal ki} u
~etvrtfinalu dubla
Na{a najbolja teniserka Mervana Jugi}-Salki} plasirala se u ~etvrtfinale ITF turnira u Torhoutu (Belgija), vrijednog 100.000 dolara. Ova Zeni~anka, u paru sa hrvatskom teniserkom Darijom Jurak, sa kojom je i imala najvi{e uspjeha u prethodnim turnirima, u 1. kolu ovog turnira pobijedila je {pansko-rumunsku kombinaciju Ferrer Suarez/Halep sa 6:2, 7:5. U ~etvrtfinale u{lo je jo{ pet parova, a za plasman u polufinale par Jugi}-Salki}/Jurak mora}e se boriti protiv Belgijanke Kirsten Flip kens i Po lja ki nje Ur szu le Radwanske. U pojedina~noj konkurenciji Jugi} - Salki} je zaustavljena u posljednjem kolu kvalifikacija, u kojem je pora`ena od 18-godi{nje Ruskinje Natalije Ryzhonkove sa 3:6, 2:6. Bh. teniserka Jugi} - Salki} svoj najbolji plasman na WTA listi zabilje`ila je upravo u paru sa Darijom Jurak, kada su zauzele visoko 51. mjesto, trenutno se nalaze na 86. mjestu. Ne{to slabije rezultate ova Zeni~anka postizala u pojedina~noj konkurenciji, gdje je joj je najbolji plasman 99. mjesto na WTA listi, dok se trenutno nalazi na 588. poziciji.
Al. B.

Igra~i }e dati sve od sebe za pobjedu: Kenan Magoda

Izbor sportiste BiH Nezavisnih novina

SVETLANA KITI]
predsjednica `irija
Svetlana Ceca Kiti}, proslavljena rukometa{ica, obavlja}e funkciju predsjednice `irija desetog, jubilarnog izbora najboljih sportista Bosne i Hercegovine u 2010. godini u organizaciji Nezavisnih novina i Radio-televizije BiH. @iri sa~injen od istaknutih sportskih radnika i predstavnika najuticajnijih medija u na{oj zemlji i ove }e godine odr`ati ~etiri sjednice u Sarajevu, Mostaru i Banja Luci. Prva sjednica je 27. oktobra u Sarajevu. “^ast mi je {to je upravo meni pripalo zadovoljstvo da predsjedavam `irijem u vrijeme kada ova manifestacija proslavlja jubilej. Pred `irijem je izuzetno te`ak i odgovoran zadatak, ali ne sumnjam da }e i ove godine, kao i svih prethodnih, nagrade oti}i u prave ruke i onima koji to zaslu`uju“, rekla je Svetlana Kiti}, zvani~no najbolja rukometa-

ma~kog Flensburga u pro{lom kolu. Bundesliga{u nije bila potrebna podr{ka sudija u tom me~u, a imali su je. Kada god smo hvatali priklju~ak, sudije su vidjele neke prekr{aje na{ih igra~a i na taj na~in favorizovale gostuju}i tim” kazao je Kenan Magoda , i nastavio: “Znamo da nas o~ekuje veoma neizvjestan i te`ak duel s ru mun skim prva kom, a upravo je Constanta uz ruski St. Petersburg na{ najve}i ri-

val u bici za osvajanje ~etvrtog mjesta u grupi D i plasman me|u 16 najboljih evropskih ekipa. Rumunski tim ima tri i po puta ve}i bud`et od na{eg, dok je bud`et ruskog tima ~ak sedam puta ve}i u odnosu na Bosnu BH gas. To puno govori, ali igra~i su uprkos svemu odlu~ni da maksimalnim izgaranjem svih 60 minuta izbore povoljan rezultat“, zaklju~io je sportski direktor Bosne BH gas Kenan Magoda.
G. V.

Obavljen `rijeb parova 3. kola Kupa EHF-a

Banjalu~ki Borac protiv Tatabanye
Danski Bjerringbro-Silkeborg bh. reprezentativca Adnana Harmandi}a odmjeri}e snage protiv norve{kog Drammena
U sjedi{tu Evropske rukometne federacije u Be~u, uz prisustvo generalnog sekretara EHF-a Michaela Wiederera, ju~er je obavljen `rijeb parova Kupa EHF-a za rukometa{e. Voljom `rijeba ekipa banjalu~kog Borca, koja brani boje bh. rukometa u ovom evropskom Kupu, igra}e protiv Tatabanya Carbonex KC iz Ma|arske. Prvu utakmicu 3. kola puleni trenera Borca Dragana Markovi}a igra}e na svom terenu, u dvorani Borik, u terminu 20/21. novembar, a revan{ je na rasporedu sedam dana kasnije u Tatabanyi. U ostalim me~evima 3. kola sastaju se: Naturhouse La Rioja ([pa) - Metaloplastika Zorka Keramika (Srb), Pelister 08 (Mak) - Reale Ademar ([pa), Esch (Luks) - Amicitia Zürich ([vi), Zaporozhye (Ukr) - Saint Raphael Var Handball (Fra), Grosswallstadt (Njem) - Haukar (Isl), Lemgo (Njem) KRAS/Volendam (Hol), Alingsas ([ve) - Frisch Auf Göppingen (Njem), Hapoel Rishon Le Zion (Izr) - Nordsjaelland (Dan), Zarya KaTe`ak zadatak: Svetlana Kiti}

{ica svijeta svih vremena. Manifestacija izbora najboljih sportista BiH odr`a}e se 15. decembra u sarajevskom hotelu Holiday Inn uz direktan TV prijenos na BHT 1. Partner Izbora je Olimpijski komitet BiH.

Rukometa{i Borca bi}e doma}ini ekipi Tatabanye u prvom me~u 3. kola

ATP Challenger u Tiburonu

Amer Deli} pora`en
Bosanskohercegova~ki teniser Amer Deli} zaustavljen je na startu ATP Challenger turnira u Tiburonu (SAD), vrijednog 50.000 dolara. Deli} je u prvom kolu sa 7:6, 2:6, 3:6 pora`en od osmog nosioca Marinka Mato{evi}a, ro|enog Jaj~anina, koji nastupa za Australiju.

spiya (Rus) - Besiktas (Tur), Gorenje Velenje (Slo) - Nexe (Hrv), Dunaferr SE (Ma|) - Porto/Vitalis (Por), Madeira (Por) - Bregenz (Aust), SKIF-Krasnodar (Rus) - Crvena zvezda (Srb), Bjerringbro-Silkeborg (Dan) - Drammen HK (Nor), Metalurg (Mak) - Ivry (Fra). @rijeb parova 4. kola, u koje }e se plasirati 16 najboljih ekipa, bi}e obavljen 30. novembra.

srijeda, 13. oktobar 2010. godine

OSLOBO\ENJE

SPORT
NLB
Regionalna liga

49
1. kolo

NLB Igokea do~ekuje Zagreb

[iroki gostuje Ciboni
O Ciboni ne treba previ{e tro{iti rije~i. O~ekuje nas te{ka utakmica u kojoj nam ne preostaje ni{ta drugo nego da poku{amo odigrati najbolje {to mo`emo, ka`e trener bh. prvaka Ivan Veli}
Drugo kolo NLB lige bh. predstavnicima [irokom i Igokei donosi utakmice protiv hrvatskih timova. Prvak BiH gostova}e u Dra`enovom domu protiv Cibone, dok }e viceprvak u novoj dvorani u Lakta{ima do~ekati Zagreb. Da }e ovo biti mukotrpna sezona za oba bh. tima, pokazalo je prvo kolo - [iroki je na Pecari pora`en od Krke, dok je Igokea skupo prodala ko`u u Ljubljani izgubiv{i od Union Olimpije. „Znali smo da nas o~ekuje te{ka sezona, no uprkos tome smo se odlu~ili da igramo sa mladom ekipom. Kada je ve} tako, mora}emo istrpiti tu mladost kojoj o~igledno nedostaje iskustva, a timu par kvalitetnih igra~a. Prva utakmica je pokazala da smo prezeleni za ovakvu ligu, ali {ta je tu je. Bori}emo se da ostvarimo {to bolji rezultat“ kazao , je trener [irokobrije`ana Ivan Veli}. Sukladno ovim izjavama ni na gostovanje Ciboni se ne ide sa prevelikim o~ekivanjima. Cibona je uvijek jedan od favorita za Final-four, ako ne i za titulu. Pro{le sezone ona joj je nesretno izmakla u finalu protiv Partizana. „O Ciboni ne treba previ{e tro{iti rije~i. U Vr{cu su pokazali da su i dalje mo}ni, bez obzira na to {to su dobrano promijenili ekipu. O~ekuje nas te{ka utakmica u kojoj nam ne preostaje ni{ta drugo nego da poku{amoodigratinajbolje {to mo`emo“ istakao je Veli}. , S druge strane, trener Igokee Slobodan Klipa nada se da u prvoj slu`benoj utakmici u novoizgra|enoj dvorani njegovi igra~i mogu odigrati bolje nego u Ljubljani.

1. Nymburk 2. Krka 3. Olimpija 4. Zagreb 5. Hemofarm 6. Cedevita 7. Budu}nost 8. Par tizan 9. Zadar 10. Cibona 11. Radni~ki 12. Igokea 13. [iroki 14. C. zvezda

1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 Parovi Budu}nost - Crvena zvezda Zadar - Union Olimpija Krka - Cedevita Srijeda Radni~ki - Nymburk Cibona - [iroki Par tizan - Hemofarm Igokea - Zagreb

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

94:73 72:62 61:54 82:76 86:80 70:66 79:78 78:79 66:70 80:86 76:82 54:61 62:72 73:94

2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 sino} sino} sino} (17:00) (18:00) (19:00) (19:30)

[iroki u prvoj utakmici pora`en od Krke

„Moramo bolje i `elimo na svom parketu pokazati {to znamo i koliko mo`emo. Zagreb je spoj talenta i iskustva, sa jakom vanjskom linijom, igraju brzu ko{arku pa nas o~ekuje te`ak posao“ kazao je Klipa. , Utakmica izme|u Cibone i [irokog igra se u 18 sati, dok Igokea i Zagreb po~inju u 19:30.
M. I.

Grand cup Sarajevo u ritmi~koj gimnastici

NBA predsezona

U~estvuju takmi~ari iz 12 zemalja
Klub ritmi~ke gimnastike Bosna od 15. do 17. oktobra organizira me|unarodni turnir u ritmi~koj gimnastici Grand cup Sarajevo ‘89 - 2010. O~ekuje se u~e{}e klubova iz 12 zemalja: Bugarske, Crne Gore, Hrvatske, Ma|arske, Njema~ke, Norve{ke, Rusije, Slovenije, Srbije, Ukrajine, Velike Britanje i BiH, a takmi~enje }e biti odr`ano u dvorani “Juan Antonio Samaranch“. Posebna go{}a turnira bit }e Maria Petrova, najtrofejnija ritmi~arka u historiji ovog sporta, apsolutna svjetska prvakinja s tri titule u ukupnom poretku i po svim rekvizitima, ~ime je u{la u Ginisovu knjigu rekorda, saop}eno je iz KRG Bosna.

Clevelandu ide i bez Jamesa
Tre}u pobjedu u pripremnom periodu konjanici ostvarili u Dallasu rezultatom 85:79
U tri utakmice NBA predsezone dvije su pripale gostima. Detroit je u svojoj dvorani ugostio Atlantu, a uprkos nedostanku petorice igra~a uklju~uju}i i Tracya McGradya koji je drugu utakmicu zaredom odmarao zbog povrede koljena, Pistonsi su slavili pobjedu 94:85. Rodney Stuckey postigao je 16 ko{eva, dok je novajlija Greg Monroe dodao 15 poena uz sedam skokova u pobjedi Detroita. Uprkos odlasku LeBrona Jamesa u Miami, Cleveland Cavaliersi za sada nemaju problema. Tre}u pobjedu u pripremnom periodu ostvarili su u Dallasu rezultatom 85:79, a trener Mavsa Rick Carlisle dao je priliku svim od 14 igra~a. Neizvjesno je bilo tokom svih 48 minuta a susret je sa {est poena u posljednjih 120 sekundi odlu~io Clevlandov Leon Powe. Daniel Gibson ubacio je 15 poena, dok je kod doma}ina Dirk Nowitzki sa 13 ko{eva bio jedini dvocifreni igra~. Utah Jazz upisala je i drugu pobjedu nad Blazersima u samo pet dana. Ovoga puta slavili su u Me mo ri al Co li se umu ko ji je dom Portlanda bio od 1970. godine pa sve do 1994. i prelaska u Rose Garden. Predvodio ih je Deron Williams sa 15 ko{eva, dok su Al Jefferson i Kirilo Fesenko dodali po 14. LaMarcus Aldridge ubacio je 22 poena za Blazerse. Rezultati: Detroit - Atlanta 94:85, Dallas - Cleveland 79:85, Portland - Utah 100:109.
Al Harford poentira pored Bena Wallacea

Stonoteniseri Novog Grada spremni za Premijer ligu BiH

Po pobjede na startu
Sto no te ni se ri STK No vi Grad iz Sarajeva debitova}e u Premijer ligi BiH, me~evima protiv CM iz Viteza i STK Vitez, 16. i 17. oktobra. Igra~i Novog Grada sastaju se sa ekipom CM iz Viteza u 1. kola u dvorani “Ramiz Sal~in” u subotu (19 sati), a u nedjelju }e igrati protiv Viteza (11 sati) u 2. kolu. Tre ner STK No vi Grad Mid hat Ka pe ta no vi} re kao je da je cilj klu ba u no voj sezoni odbrana statusa premi jer li ga {a: “Ekipa nam je minimalno promjenjena u odnosu na pro{lu sezonu. Damir Marini} vratio se u svoj mati~ni klub STK Kreka, dok je u na{e redove do{ao mladi Mirko Kova~ iz STK Fo~a, koji }e igrati na dvojnu registraciju. Ostatak ekipe ~ine Mustafa Ferhatovi}, Dino Kapetanovi} i Alija Ramezi}. Pozvao bih ljubitelje stonog tenisa da prisustvuju na{im me~evima na otvaranju sezone. Ubije|en sam da }e gledati kvalitetan stoni tenis, kojeg nisu imali priliku do sada vidjeti na teritoriji Novog Grada. Od predstoje}ih me~eva o~ekujem pobjede i osvajanje prvih bodova“,kazao je trener STK Novi Grad Midhat Kapetanovi}. On je najavio da }e uskoro po~eti sa radom i {kola stonog tenisa za dje~ake i djevoj~ice. Detaljnije informacije zainteresovani mogu od subote dobiti u dvorani “Ramiz Sal~in” na Mojmilu. G. V.

Igre Commonwealtha

Samuel Okon pao na doping-testu
Nigerijski atleti~ar Samuel Okon pao je na doping-testu na Igrama Commonwealtha u New Delhiju. Testiranje nigerijskog sprintera pokazalo je da je koristio iste stimulanse kao i njegova sunarodnjakinja Osayemi Oludamola, osvaja~ica zlatne medalje na 100 metara. Okon, koji je zavr{io na {estom mjestu utrke na 110 metara s preponama, tra`io je da se testira jo{ jednom nakon {to je u njegovom organizmu prona|en Methylhexaneamin. Svjetska antidoping agencija dodala je Methylhexaneamin na listu zabranjenih sredstava tek ove godine. Rezultati Oudamolinog B testiranja bit }e poznati u srijedu, nakon ~ega }e se znati ho}e li joj biti oduzeta zlatna medalja.

50

OGLASI

srijeda, 13. oktobar 2010. godine

OSLOBO\ENJE

Naziv po{te

Adresa

Radno vrijeme
pon-pet. subota nedjelja 07-20 07,30-19,00 07,30-15,30 08-16,30 07,30-19,00 07,30-15,30 07,30-19,00 07,30-15,30 07,30-19,00 07,30-15,30 07-16 07-16 07-20 08-15 08-15 08-18 08-20 08-16 08-18 08-18 07-20 08-16 07-20 08-16 08-16 08-15 07-20 07-20 09-16 08-16 08-16 08-16 09-16 08-15 08-16 07-20 07 20 07-20 08-16 08-18 08-16 08-20 08-15 08-20 08-15 08-16 08-18 07-20 08-15 08-18 08-15 08-17 08-16 07-17 08-19 08-16 07-17 08-17 08-17 08-17 08-17 07-20 07-20 08-20 08-19 08-19 08-18 08-18 07:30-19 08-16 08-17 08-18 07-14 07-14 08-15 08-15 08-18 08-18 08-15 08-18 07-20 07-20 08-15 07-20 07-20 09-16 09-16 08-15 07-20 07 20 07-20 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 07-15 08-15 08-15 08-15 08-15 08-16 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 07,30-19,00 07,30-15,30

Biha} Bosanska 3 Biha} Bosanskih Kraljeva Cazin Trg zlatnih ljiljana Velika Kladuša Ibrahima Mržljaka bb Bosanska Krupa Trg oslobo|enja 1 Bosanski Petrovac Bosanska 115 Sanski Most Banjalu~ka 2 Klju~ Kulina bana 11 Goražde Ferida Dizdarevi}a 3 Ustikolina Ustikolina Pra~a Trg Kemala Hrve bb Mostar Tekija bb Mostar Bra}e Feji}a bb Mostar Željezni~ka stanica Konjic Maršala Tita bb Jablanica Pere Bili}a 24 Sarajevo Obala Kulina bana 8 Sarajevo Maršala Tita 12 Sarajevo ^emaluša bb Sarajevo Patriotske lige 40 Sarajevo Bra}e Begi} 1 Sarajevo Višnjik 40 Sarajevo Zmaja od Bosne 88 Sarajevo Put života bb Sarajevo Grbavi~ka 1 Sarajevo Behdžeta Muteveli}a bb Sarajevo Džemala Bijedi}a 37 Sarajevo Safet bega Bašagi}a bb Sarajevo Mustafe Dovadžije 17 Sarajevo Trg solidarnosto 37 Sarajevo Safeta Hadži}a 107 Sarajevo Trg ZAVNOBIH-a 17 Sarajevo B.branilaca Dobrinje bb Ilidža Rustempašina 13 Hadži}i Hadželi 116 Vogoš}a Jošani~ka 32 Ilijaš Bogumilska 4 Travnik Prnjavor 11 Novi Travnik Trg Zlatnih ljiljana bb Bugojno Nugle II Gornji Vakuf Mehmed bega Sto~anina bb Fojnica Doktora Raljevi}a bb Donji Vakuf Ul. 14. Septembra Tuzla Aleja bosan. vladara 29 Tuzla Zlatarska 12 Tuzla A. Herljevi}a 10 Tuzla Rudarska 37 Tuzla Univerzitetska bb Kalesija Oslobodilaca bb Živinice Maršala Tita bb Kakanj Alije Izetbegovi}a 44 Banovi}i Banovi}i Lukacav Borisa Kidri}a bb Gra~anica M.Vehbi ef. Šemsekadi}a Srebrenik Kulina bana bb Grada~ac H.kapet.Gradaš~evi}a 23 Br~ko Bulevar mira bb Zenica Masarikova 46 Zenica Kralja Tvrtka I br. 2 Zenica Londža 83 Zavidovi}i Patriotske lige bb Kakanj Alije Izetbegovi}a 44 Maglaj S. Omerovi}a - Cara 8 Tešanj Trg Alije Izetbegovi}a Visoko ^aršijska 75 Vareš Put mira 15 Olovo H.kapet.Gradaš~evi}a bb Breza Hasana Kjafije 6

srijeda, 13. august 2010. godine nedjelja, 8. oktobar2010. godine

OSLOBO\ENJE

MALI OGLASI
STROGI centar, izdajemo ve}i kancelar. prostor, I i II sprat, cen. grij. inform. infra struktura, parking, ~ajna kuhinja. Tel. 225-281, od 9-14 sati. VI[NJIK, izdajem namje{ten stan sa gara`om. Mob. 061/185-718. IZDAJEM stan u Gora`du, kod bolnice. Hasanovi} Enisa, D. Bolnice 8/7, Sarajevo. IZDAJEM komplet ku}u kod Avazovog tornja, plinsko eta`no, mo`e na du`i period, 650 KM. Mob. 062/156882. IZDAJEM poslovni prostor 17,5 m2 na platou Skenderija. Mob. 061/365563. IZDAJEM gara`u na du`i period, Marijin Dvor. Tel. 062/253-712, 667994. IZDAJEM gara`u, Soukbunar 7, kod servisa Im{ir. Mob. 062/529-878. IZDAJEM adaptiran i komplet opremljen sa centralnim grijanjem ekstra lokacija na du`e vrijeme. Tel. 061/214856. IZDAJEM jednosoban stan zaposlenoj `enskoj osobi ili studenticama blizu Katedrale. tel. 061/926-212. IZDAJEM poslovni prostor 30m2 u centru, Valtera Peri}a 11. Tel. 061/205235. IZDAJEM trosoban namje{ten stan u centru, ul. ^ekalu{a 600KM+re`ije. Tel. 061/205-235. IZDAJEM ili prodajem stan 140m2, Trg mer he mi}a 8 Ci gla ne. Tel. 063/419-296. MAGACINSKI prostor 24 x 6, pogodan za gajenje gljiva, Rajlovac — Zabr|e. Mob. 061/375-627 i 616-238. IZDAJEM namje{ten stan kod Inat ku}e-Alifakovac 250KM. Tel. 061/160439. CENTAR, trosoban stan, kompletno namje{ten, izdajem na du`i period. Mob. 062/692-777, iza 16 sati. OPREMLJEN biro sa antreom i ~ajnom kuhinjom blizu stanice, 30m2, ventilacija, centralno, 650 KM. Mob. 061/170-461. IZDAJEM dvosoban namje{ten stan u centru. Tel. 033/442-556. IZDAJEM jednokrevetnu sobu studentima, Zagreba~ka 2C kod OHRa.Tel. 033/444-192. IZDAJEM trosoban namje{ten stan, Dobrinja C5 kod Merkator centra. Mob. 061/188-129. IZDAJEM jednosoban stan, blizu Ba{~ar {i je, Pi rin bri jeg 38. Tel. 033/534-368. IZDAJEM poslovni prostor, Ko{evsko brdo, 5 izloga, mokri ~vor, mini kuhinja, 74m2. Mob. 061/259-831, 061/183-645. IZDAJEM dvokrevetnu sobu, studenticama-studentima, Stari Grad, kod hotela Evropa, poseban ulaz. Mob. 061/530-598. SOBE kod hotela Holyday Inna, studenticama I god. mu{karce ne primam. Tel. 0038733214595, 0038762279428. IZDAJEM jednosoban stan, zaposlenoj `enskoj osobi, blizu Katedrale. Mob. 061/926-212. IZDAJEM pos. prostor, razne namjene, Ned`ari}i. Mob. 061/221-706. IZDAJEM namje{tenu dvokrevetnu sobu sa upotrebom banje i kuhinje. Tel. 062/920-856. IZDAJEM namje{ten stan u novoj zgradi, Ned`ari}i. Mob. 061/221-706. IZDAJEM sobu na Ciglanama, isklju~ivo djevojkama. Tel. 666-506. IZDAJEM dvosoban namje{ten stan, za dvije studentice, Centar. Tel. 534992. IZDAJEM gaarsonjseru u privatnoj ku}i, Vrbanju{a 30m2, stan na Grbavici 80m2 namje{ten. Tel. 061/906-923. IZDAJEM pos. prostor 76m2, Obala Kulina Bana, I sprat svi priklju~ci, klima, video nadzor. Tel. 061/906-923. HRVATSKA, ku}a na u{}u Neretve uz more, 200 m od pla`e, 70 mandari na, vez za bro di ce, ja hte. Tel. 0038520671943, 00385995769874. IZDAJEM trosoban stan u strogom centru grada. Mob. 062/332-151. IZDAJEM pos. prostor, pogodan za sve namjene, Ul. Bjelave, 80m2. Mob. 062/747-725. IZNAJMLJUJEM stan 70m2 u strogom centru, ul. Buka, prizemlje, nov, adaptiran, prazan, prilago|en za poslovnu djelatnost, na du`i period, cijena po dogovoru. Mob. 061/222295. IZDAJEM jednokrevetnu sobu, kuhinja i kupatilo, strogi centar. Tel. 445306. IZDAJEM jednokrevetnu sobu, kuhinja i kupatilo, strogi centar. Tel. 445306. IZDAJEM prazan renoviran dvosoban stan, stambena zgrada, cen. grij. kablovska. Mob. 061/136-286. IZDAJEM povoljno trosoban namje{ten stan u privatnoj ku}i, Ilid`a — Lepeni~ka. Mob. 061/426-705. GRBAVICA, jednosoban renoviran, namje{ten stan, 400 KM pla}anje unaprijed. Mob. 061/550-916. IZDAJEM jednosoban manji stan, sve zasebno, Stari grad — Babi}a ba{ta. Tel. 033/447-691 i 061/809-763. IZDAJEM jednosobni stan u Vele{i}ima. Tel. 033/666-492. IZDAJEM poslovni prostor 52m2 na Ba{~ar{iji. tel. 236-936. IZDAJEM gara`u na Marin Dvoru. Tel. 062/383-040, 445-515. IZDAJEM namje{ten stan 50 m2 na Dobrinji V. Tel. 00385 98 416-553. IZNAJMLJUJEM sobu sa upotrebom kuhinje, Gornji Kova~i}i, ul. Trebevi~ka. Mob. 062/712-991. IZDAJEM dvoiposoban stan, namje{ten na Dolac Malti, porodici. Mob. 061/610-551. IZDAJEM sobu sa 2 le`aja studentici ili radnici poseban ulaz, Hrasno. Tel. 654-883. IZDAJEM gara`u, Ul. Fetaha Be~irbegovi}a 27 - Kvadrant. Tel. 677-582. IZDAJEM stan dvoiposoban namje{ten, II sprat, Nova Breka. Tel. 442175. IZDAJEM ili prodajem stan na M. Dvoru 69m2, I sprat, 1/1, poslovni prostor Obala Kulina Bana 76m2, I sprat sa svim priklju~cima internet — klima. tel. 063/374-707. IZDAJEM dvosoban namje{ten stan sa gara`om i parkingom, Sedrenik. Tel. 033/236-661, 063/284-933. IZDAJEM gara`u na Marijin Dvoru. tel. 445-515. IZDAJEM dva polunamje{tena stana u naselju Breka. Tel. 061/145744. U NAJ^ISTIJEM i mirnijem dijelu Sarajeva izdajem stan, dvije jednokrevetne sobe, za studente. Tel. 033/225-074, 061/252-782. IZDAJEM namje{ten stan, 75m2, Centar - Ko{evo, V sprat. Mob. 061/228IZDAJEM pos. prostor 170m2 na Dobrinji. Tel. 061/968-986. DVOSOBAN namje{ten stan, Hrasno, bra~nom paru ili studenticama. Mob. 061/420-208. IZDAJEM gara`u, Ul. Grada~a}ka 70, ^engi} Vila 2. Tel. 647-564. IZDAJEM jednokrevetnu sobu, Novo Sarajevo. Tel. 033/657-092. IZDAJEM namje{ten dvosoban stan u zgradi, Alipa{ino Polje. Tel. 532-800. IZDAJEM namje{ten dvosoban stan, parking, kod stadiona Ko{evo. Tel. 223-957 i 061/360-278. IZDAJEM jednokrevetnu namje{tenu sobu u blizini direkcije Energoinvesta, centralno grijanje, kablovska TV. Tel. 033/652-293. IZDAJEM gara`u na Marijin dvoru, 15m2, ul. Te{anjska (zgrada Viza za budu~nost). Mob. 061/273-995. IZDAJEM gara`u u Kranj~evi}evoj ulici (za manje automobile). Tel. 612956. IZDAJEM gara`u, privatna ku}a, Grbavica. Tel. 063/639-213. IZDAJEM poslovni prostor 32m2, na Grbavici. Mob. 061/865-158, 649851. IZDAJEM garsonjeru na Alifakovcu, poseban ulaz. Mob. 061/809-763, 238142. IZDAJEM jednosoban namje{ten stan samcu ili samici, centralno grijanje, u blizini ekonomije i prava. tel. 033/444-843. IZDAJEM poslovni prostor, 40m2, Sarajevo. Tel. 062/760-139. IZDAJEM poslovni prostor 42m2, Dolina sunca, Mostar. Mob. 061/522815. IZDAJEM konfornu namje{tenu garsonjeru u zasebnom objektu u centru grada - Mejta{, plin za jednu ili dvije osobe. Tel. 061/869-396. IZDAJEM sobu studentu sa centr. grijanjem, tv kablovska kod @eljinog stadiona. Tel. 033/649-482. IZDAJEM adaptiran i opremljen stan, 65m2, kod hotela “Bristol“. Tel. 065/225-420. IZDAJEM gara`u, ul. Dr. Fetaha Be}irbegovi}a 27, pla}anje unaprijed. Tel. 677-582, 061/559-090. GARSONIJERA - centar, zaseban ulaz, kompletno opremljena. Tel. 061/150-362. IZDAJEM jednosoban namje{ten blizu centra, privatna ku}a. Tel. 212563 od 16 do 20 sati. IZDAJEM prazan stan, 85m2, I sprat, centar. Tel. 611-882 od 19 do 21 sati. IZDAJEM super namje{tan dvosoban stan u centru. Mob. 061/812-046. IZDAJE se prostor na Vojni~kom Polju, 60m2 pogodan za sve namjene. Tel. 061/864-248. POSLOVNI prostor, Jezero, 160m2, sve novo, parking. Tel. 033/667-727. IZDAJEM namje{ten trosoban stan, Vratnik, I kat u privatnoj ku}i, 650 KM. Tel. 061/526-343. CIGLANE, poslovni prostor, 46m2, na dvije eta`e. Tel. 061/905-498. IZDAJEM namje{ten stan u ku}i, studenticama ili zaposlenim, Ba{~ar{ija. Mob. 062/857-389 i 534-667. IZDAJEM dvosoban stan, eta`no grijanje, Mejta{, cijena po dogovoru. Tel. 061/205-043. IZDAJEM namje{tenu garsonjeru u blizini Kampusa. Tel. 615-544. GRBAVICA, 53m2, IV sprat, lift, centralno, balkon, cijena 110.000 KM. Mob. 061/079-751. CENTAR Sarajeva-^obanija, prodajem luksuzan poslovni prostor, sposoban za sve namjene, vlasni{tvo. Mob. 061/762-745. PRODAJEM dvosoban stan, 56m2, XII sprat, mo`e zamjena za manji na Do lac Mal ti. Tel. 033/643-099 i 063/375-733. HRASNO, dvosoban 59m2, ~etverokatnica, I sprat sa ili bez gara`e, ukupno 80.000 eura. tel. 061/501515. STAN, ku}a u nizu, ba{ta 80m2, gara`a 17m2, adaptiran, eta`no grijanje, posjedujem dokumentaciju. Mob. 061/482-311. HITNO prodajem ~etvorosoban stan, ul. Zagreba~ka br. 51, Sarajevo, Mob. 061/272-209 i 061/802-650. BJELAVE, prodajem ku}u s dvori{tem, ci je na 130.000 KM, Tel. 033/537-549, pogledati od 15 do 17 sati. STUP, Ba~i}i, dvosoban, 52m2, balkon + terasa, VII sprat, lift, povoljno. Tel. 061/208-760, 061/199-312. PRODAJEM sedam dunuma zemlje u ^elebi}ima. Mob. 061/875-291. KU]A na sprat 9 x 8m, magacinski prostor zidan 24 x 6, ba{ta 1,5 dunuma, Raj lo vac — Zabr|e. Mob. 061/375-627 i 616-238. PRODAJEM zemlji{te 1/1, 2.500m2, Rakovica 4, Z. Aris, pogodno za doma~instvo, kultivisano, ogra|eno, voda, struja uz parcelu, cijena po dogovoru. Tel. 033/534-179. KO[EVSKO brdo 22m2, N. Sarajevo 41m2, Dobrinja 49, 55, 66m2, Alipa{ino 59 i 64m2, Grbavica 54 i 131m2, ^engi} Vila 64m2, Isto~no Sarajevo 53m2. Mob. 061/375-787. KU]A Vasin Han i 600m2, vikend ku}a Pale-brezovica Kriva~e, Potoci, Gornji Pribanja, Lukavica 1100m2 i ku}a 7x7-15.000 KM, zemlja Nahorevo. Mob. 061/488-818. PRODAJEM dvosoban stan 50m2, vp odignuto, blizu austrijskog trga, mogu~nost posl. prostora ili mijenjam, Ul. Bistrik 22. Tel. 033/533-624. PRODAJEM trosoban stan 80m2 u novogradnji, I sprat, lokacija N. Sarajevo, cijena 1.700 KM/m2. Mob. 061/365-990. PRODAJEM ku}u sa 2 stana + 2 posl. prostora + gara`a i oku}nica papiri 1/1. Tel. 063/374-707. VI KEN DI CA, Ki se ljak 70m2 + 1400m2 oku}nice + bazen, exstra stanje, eta`no grijanje, 35.000 eura. Tel. 061/205-235. TILAVA, Tomino brdo, vikendica 65m2 + 1500m2 oku}nice, vo}e i borovi, struja, voda, asfalt, 25000 eura. Tel. 061/205-235. CENTAR strogi, 45m2 dvosoban, luksu zno adap ti ran, pri ze mlje, 90.000KM fiksno. Tel. 061/205-235.

51

NEKRETNINE ZAMJENA
MIJENJAM vikend ku}u sa 2 dunuma zemlje, okolica Sarajeva za Hrvatsko primorje. Tel. 062/849-606. MIJENJAM staru bosansku ku}u na sprat, za odgovaraju}i stan, Vije}nica, Ul. Tetali 15, mo`e i prodaja. Mob. 062/656-270. MIJENJAM stan 65m2, adaptiran, centralno, II kat, na Dobrinji IV, za dva manja. Mob. 061/745-525. DVOSOBAN stan, Ul. Grbavi~ka, za isti ili ve}i u Centru, uz doplatu. Mob. 061/482-999. MIJENJAM na ^. Vili jednosoban 35m2 renoviran za Alipa{ino MIJENJAM trosoban za jednosoban — centar. Tel. 033/202-170. MIJENJAM-prodajem stan 43m2, potkrovlje, na Dobrinji V, do 60m2. Mob. 061/818-075. SARAJEVO-Grbavica, Dubrovnik, troiposoban stan, sa gara`om, za stan ili ku}u (vikendicu. Tel. 617-742, 061/964-797. MIJENJAM zemlju 5000m2, na pola puta Hre{a-Sumbulovac, ulaz sa glavnog puta, asvalt, za razno. Tel. 641-362. MIJENJAM jednosoban stan na Dobrinji II za garsonjeru uz doplatu. Tel. 033/451-000. MIJENJAM stan na Marijin Dvoru, I sprat, adaptiran 70m2 za Dubrovnik. Tel. 061/211-303. MIJENJAM stan 69m2 Marijin Dvor, I sprat, adaptiran za Dubrovnik. Tel. 061/211-303. MIJENJAM trosoban stan u ceentru Sarajeva za stan ili ku}u u Dalmaciji. Tel. 061/968-986. U STAROM Gradu mijenjam ku}u za stan jednosoban, do Dobrinje. Tel. 446-196. MIJENJAM ku}u u Kne`ici kod Prijedora za ku}u u Zenici. Tel. 061/892323. MIJENJAM dvosoban stan, 60m2 u Vranicinom neboderu na VII spratu. Tel. 061/864-651.

CENTAR strogi 40m2, I sprat, dvosoban ekstra sre|en, 60.000 eura. Tel. 061/205-235. CIGLANE, zgrada Robota 83m2 troiposoban II sprat + gara`a. Tel. 061/205-235. CENTAR, Petrakijina kod Lovca, 106m2, II sprat, odli~an, 2500KM/m2. Tel. 061/205-235. PRODAJEM na M. Dvoru, V. Peri}a, 100m2, IV sprat, potkrovlje, 8000 eura. Tel. 061/205-235. CENTAR, Ko{evo, ku}a 130m2 + gara`a + 100m2 oku}nice, funkcijonersko naselje, 180.000 eura. Tel. 061/205-235. CENTAR, ^ekalu{a, 93m2, I sprat, renoviran, 2500KM/m2. Tel. 061/205235. CENTAR, Ko{evo, dvosoban 54m2, II sprat. Tel. 061/205-235. GRBAVICA, [oping, `ute zgrade 80m2 + gara`a, 80.000 eura. tel. 061/205-235. PRODAJEM dvosoban stan 63m2, Ko{evsko brdo, 1700KM/m2. Tel. 061/926-910. PRODAJEM stan 41m2, Lo`ioni~ka 5/16. Tel. 646-690. TAR^IN, ku}a 130m2 + 1,5 dulum zemlje, nova fasada, 40.000 eura. tel. 061/205-235. HRASNO, Aleja lipa 53m2, pvc stolarija, ugradbeni plakari, kuhinja renovirana, 115.000KM. Tel. 061/205235. CEN TAR, gar so nje ra 26m2, 70.000KM, vp, mo`e i za kancelariju. Tel. 061/205-235. CENTAR 27m2 exstra sre|eno, Ul. Av de Ja bu~ice, 65.000KM. Tel. 061/205-235. PRODAJEM na Dobrinji II, 55m2 + terasa, Hrasno 57m2, Grbavica I 73m2. Tel. 061/214-852. PRODAJEM stan 100m2 preko puta Op}ine Stari grad, idealan za poslovni prostor. tel. 061/215-033. PRODAJEM povoljno gara`u u novogradnji — prizemlje u strogom centru grada, Holidey inn 12m2, vl. 1/1. Tel. 061/869-396. NA BA[^AR[IJI prodajem ku}u i poslovni prostor 187m2. Tel. 061/745525. PRODAJEM stan 29m2 u Starom Gradu renoviran, II sprat, stan 118m2 centar (Ba{~ar{ija) stan 69m2 Marin Dvor I sprat, stan centar 77m2 III sprat i garsonjera 22m2 + 12m2 gara`a centar, stan 95m2 u Loris zgradi. Tel. 061/906-923. PRODAJEM dvije ku}e na Grbavici jedna stambeno poslovni objekat sa 6 gara`nih mjesta, papiri 1/1. Tel. 063/374-707. PRODAJEM stambeno poslovni objekat 2500m2 mo`e i iznajmljivanje svi papiri uredni 1/1 Had`i}i, ku}a u Ozrenskoj sa gara`om na dvije eta`e 1/1 i ku}a u rajlovcu sa 5000m2 zemlje, vo}njak, svi papiri uredni. tel. 063/374-707.

POTRA@NJA
POTREBAN poslovni prostor za ugostiteljstvo, mo`e i polunamje{ten. Tel. 062/619-179. POTREBNO vi{e stanova poslovni prostora i ku}a za prodaju i iznajmljivanje. tel. 063/374-707. POTREBNO vi{e manjih stanova, praznih i namje{tenih za izdavanje (agencija). tel. 061/031-330. STRANCU potreban manji stan do 60m2 za izdavanje na du`i period (agencija). tel. 061/522-190. POTREBNO vi{e ku}a, stanova i pos. prostora za iznajmljivanje i prodaju. tel. 061/437-732, 062/282-870.

PRODAJA
OBALA Kulina bana, 59m2, III sprat, nema lift, extra adaptira, 135.000 KM. Mob. 062/156-882. PRODAJEM staru bosansku ku}u na sprat kod Vije}nice, Ul. Tetali br. 15, mo`e i zamjena za odgovaraju}i stan. Mob. 062/656-270.

PONUDA
IZDAJEM jednoiposoban stan kod stanice, namje{ten. Mob. 061/211945. IZDAJEM dvosoban namje{ten stan u centru. Tel. 203-497. CENTAR, kod nove USA ambasade, trosoban I kat, renoviran, namje{ten. Mob. 061/350-448. FERHADIJA jednoiposoban namje{ten, IV kat, lift, zaposlenim. Mob. 061/350-448. IZDAJEM dvosoban stan, blizu Islamsmog fakulteta, namje{ten, parking. Mob. 061/321-027. GRBAVICA, dvosoban stan, adaptiran, izdajem na du`i period. Mob. 061/190-008, 061/150-080. IZDAJEM stan 40m2, ^. vila, namje{ten, cijena 300 KM. Mob. 063/662605.

52

MALI OGLASI
NEKRETNINE
FALETI]I, zbog selidbe prodajem ku}u s oku}nicom, uz rijeku Mo{~anicu. Mob. 061/304-599, 665-419. GRBAVICA, troiposoban stan, renoviran, sa gara`om. Mob. 061/964797, 617-742. STAN 36m2, VP, Grbavica. Mob. 061/299-911. STAN 57m2, 1 kat, Centar. Mob. 061/299-911. KU]A, S. Grad-Kova~i 250m2 na 320m2 placa. Mob. 061/299-911. STAN, Centar, 85m2, 1 kat. Mob. 061/299-911. STAN, Centar-Bolni~ka, 78m2. Mob. 061/299-911. STAN, Centar-K. Tomilsava, 53m2, 4 kat, veliki balkon 15m2, povoljno. Mob. 061/299-911. VI[E stanova, A. Ugarske gradnje u Centru od 75m2 do 150m2. Mob. 061/299-911. STAN 71m2, 1 kat, Grbavica. Mob. 061/299-911. DVOIPOSOBAN stan u strogom centru. Mob. 061/817-523. PRODAJEM stan 64m2, Alipa{ino polje-B faza, uz trolejbusku stanicu, mo`e i sa stvarima. Mob. 061/373-217. CENTAR — Dalmatinsk, stan 121m2, V.P. upotrebljiv i za poslovni prostor. Tel. 033/221-533. PRODAJEM stan 87m2, 3 kat, lift, u dobrom stanju, E. [ehovi}a, Malta, cijena po vi|enju. Tel. 654.096, 062/226975. PRODAJEM ili mijenjam za manji, dvosoban stan u Sarajevu lokacija odli~na. Tel. 033/643-099, 062/375-733. PRODAJEM stan 69m2 Marijin Dvor, I sprat, adaptiran, 100.000 eura. Tel. 061/211-303. PRODAJEM stan 29m2 u Starom Gradu II sprat, 1/1 stan Dobrinja II 39m2 renoviran 1/1, garsonjera + gara`a centar 22m2 + 14m2 papiri svi 1/1. Tel. 063/374-707. PRODAJEM ku}u i 1000m2 oku}nice, Vogo{}a-Blagovac I. Tel. 435-742. PRODAJEM stan 69m2 na Marijin Dvoru, I sprat, adaptiran, 100.000 eura. Tel. 061/211-303. PRODAJEM stan 68,5m2 na Marijin Dvoru I sprat, adaptiran, 100.000 eura. Tel. 061/211-303. PRODAJEM stan 100m2 kod Op}ine Stari Grad, povoljno. Tel. 061/215033. PRODAJEM dunum zemlje u Vogo{}i-Ugorsko, iznad d`amije. Mob. 061/505-624. PRODAJEM stan kod Vje~nice, A. [ahinagi}a nov, III sprat, 60m2, 120.000KM. Tel. 062/202-305. PRODAJEM dvoiposoban stan u Doboju, preko puta ElektroDoboja. tel. 061/736-750, 061/826-853. PRODAJEM 5000m2 zemlji{ta i ku}u Reljevo sa svim papirima 1/1. Po slo vno stam be ni obje kat u Had`i}ima 2500m2 + objekat za sve namjene 1/1, ku}a sa dva stana i dva pos. prostora + ba{ta i gara`a, papiri 1/1. Tel. 063/374-707. PRODAJEM ili izdajem 2 ku}e na Grbavici na povr{ini od 750m2 + 6 gara`nih mjesta 1/1, papiri uredni, prodajem stan u centru 118m2. Tel. 063/374-707. PRODAJEM ku}u na Alifakovcu, gara`a, ba{ta, tri eta`e. Mob. 061/865158, 649-851. DEVASTIRANA ku}a, 2000m2 zemlje pod vo}em, Dvor-Perivoj, N. Grad. Mob. 062/855-544. PRODAJEM apartman u Neumu 39m2 parcela Dra}e/Hrvatska i apartmane @ivogo{}e, Blato 105m2 i 75m2. Tel. 063/374-707. PRO DA JEM ku}u na dva ka ta, 800m2, dozvola, na Ilid`a, 60.000 eura. Mob. 061/426-705. PRODAJEM zemlji{te u Mokrom (Ka di no se lo), po vo ljno. Mob. 062/337-925. PRO DA JEM 3300m2 ze mlje po 8KM/m2 Perivoj prema @u~i, livada, 1/1. Tel. 061/709-430. PRODAJEM stan 88m2 na Ciglanama mo`e i zamjena za jednoiposoban uz doplatu po cijeni m2 za lokaciju. tel. 061/350-156. VIKEND ku}a, Rajski Do-Trnovo, priklju~ci, zemlje, 1/1, asvalt, prilaz, 43.000 KM. Mob. 061/709-430. PRO DA JEM stan, no vo gra dnja, Ned`ari}i, 37,20m2, parking mjesto ispod zgrade. Mob. 062/170-897. STAN centar, Marindvor, 50m2, 1 sprat. Mob. 061/209-930. PRODAJEM-mijenjam ku}u u Sreseru-Pelje{ac, za Sarajevo. Mob. 061/262-337. STAN 94m2, II sprat, 2 banje, 3 balkona, ul. Ismeta Mujezinovi}a — Nova Bre ka, odli~na lo ka ci ja. Tel. 033/612-007. PRODAJEM ili mijenjam za more ku}u u Pazari}u pored magistralnog pu ta sa 1.200 m2 ze mlje. Mob. 061/223-208 ili 062/528-427. MOSTAR-Sutina, ku}a 57m2 + terasa 24m2 + vo}njak 1250m2 + ostava, 1/1. Tel. 033/215-199, 063/722-002. PRODAJEM ku}u s ba{tom 1764m2 jezgro Starog grada — Sarajevo, pogodno za rezidencijalnu gradnju. Tel. 061/224-269. TI TO VA 121m2, 2300 KM/m2 i 147m2, 2800 KM/m2. Mob. 061/148810. CI GLA NE 77m2, 2 eta`e, 2.450 KM/m2, mogu}nost pro{irenja. Mob. 061/148-810. FERHADIJA 47m2, 3 kat, 2.600 KM/m2 kod Tr`nice. Mob. 061/148810. KO[EVO-K. Tomislava 57m2, 4 kat, dvoiposoban, terasa 22m2, 125.000 KM. Mob. 061/148-810. ALEJA lipa 54m2, 1800 KM/m2, M. Maruli}a 54m2, 1900 KM/m2 12 i 16 sprat. Mob. 061/148-810. SKERLI]A, H. Idrizova stanovi: 47m2, 54m2, 56m2 i 65m2. Mob. 061/148-810. H. IDRIZOVA (Sutjeska) 62m2, 1 kat dvoiposoban, et. grijanje, balkon, Bolni~ka 78m2, nova stolarija, cen. grij. balkon. Mob. 061/148-810. GRBAVICA 36m2, VP, cen. grij. balkon, 70.000 KM. Mob. 061/148-810. U NOVOM Sarajevu prodajem dvosoban stan 56m2, I sprat, plin. Tel. 033/619-736. PRODAJEM ku}u, ul. Abdesthana br. 23 — kova~i. pogledati od 10 do 16 sati. PRODAJEM dvosoban stan 48m2 s drvenom gara`om + podrum kod Tuzle —[i}ki Brod. Tel. 00385 20 715478. PRODAJEM jednosoban 35m2 na ^engi} Vili kompletno renoviran, cijena fiksno 70.000 KM. Tel. 061/749305. PRO DA JEM pla ce ve za ku}e, Zabr|e-Rajlovac. Tel. 061/813-250. PRODAJEM u Rijeci eta`nu ku}u 89m2, vrt 189m2, podrum, pogled na more. Tel. 00387 51214675. GARSONJERA 22m2, Vi{njik kod autobuske stanice u neposrednoj blizini bolnice Ko{evo, medicinskih i tehni~kih fakulteta. Mob. 061/190-012 i 061/553-004. PRODAJEM vikendicu, ~vrsti materijal sa priklju~cima, voda, struja, telefon i 1500m2 ba{te, ogra|eno, 1/1, Rajski do, 45.000KM. Tel. 061/709430. PRODAJEM vikendicu u Kijevu, 2 dunuma zemlje, 1/1, struja, voda, useljiva. Mob. 062/214-895 i 033/639431. PRODAJEM dvosoban stan, Grbavica, 53,40m2, III sprat kod klinike Sanasa. tel. 0038763191201. KO[EVSKO Brdo 80m2, III sprat i stan na Skenderiji 55m2, prizemlje. Mob. 066/201-411.

srijeda, 13. oktobar 2010. godine

OSLOBO\ENJE

VOZILA
VW-T4-2,5-TDI, 150 KS, 2003. god, klima, ABS, centralna brava, 17.000 KM. Tel. 061/172-518. NISAN Micra 1.200 ccm3, 2005. god, prvi vlasnik, 5 vrata, crne metalik i Re no Cam pus tek re gis tro van 1950KM. Tel. 061/526-308. GOLF turbo dizel 1,9, odli~no stanje, gara`iran, neregistrovan, 5 vrata, jeftino. Tel. 219-260, 062/296-347. PRODAJEM d`ip Mitcubishi Pejero pinin 1,8 4x4, 3 vrata, kuka, registrovan, cijena 10.400 KM, 2000 godina. Mob. 061/102-888. PRODAJEM Fabiju Confort 1,4 MPI, srebrana, 2002, 92.000 km, registracija 4/2011. Mob. 061/269-213. CITROEN C3, 2003. god crveni, pre{ao, 79.000KM, exstra sta nje, 8500KM, registracija do 4.2011. god. Tel. 061/205-235 PRODAJEM Renault Clio, 2006. god, dizel, klima, metalik sivi, dvoja vrata, registrovan do 6/2011. god, pre{ao 160.000 km, servisiran kod ovla{tenog servisera. tel. 063/317923. PRODAJEM Pe`o 405 GLI, 91. god, plavi, registrovan do 12. 2010. god, 3000KM. Tel. 061/702-801. PRODAJEM dijelove za Golf 2. Tel. 062/139-019. BMW 525 T, dizel, god. 2001. karavan. Mob. 061/233-078. PRODAJEM {kodu pikap, 2001. godina, cijena 3.500 KM. Tel. 062/877008. PRODAJEM o~uvan i generalno ura|en reno 4 GTL, 89. god. Mob. 062/682-690. PRODAJEM za Golfa alnaser, alternator 2,3,4 i za ostala vozila, mo`e i monta`a. Tel. 033/531-990 i 063/639176. PRODAJEM Reno Megan II, 2003 godina, maj, dizel, 1,9 prvi vlasnik, registrovan 2011. Mob. 063/894-689. PRODAJEM Golf II benzinac 1,8 1985. god. registrovan do marta 2011. god u izvanrednom stanju, cijena 1.800KM. Tel. 061/257-934. PRODAJEM Passat 2,5 TDI, 4 motion, 2002. god, zlatna boja, BiH table, 6 brzina. Tel. 00385998304357. AUDI A4, 1,8 T quattro, 2003. godina, extra stanje. Tel. 062/505-111. JETTA 1,9 TDI, 2006. godina, automatik, DSG, cijena 23.900 KM. Tel. 062/600-111. VOLVO S40, 2002. godina, automatik, benzinac, ko`a, vrlo povoljno. Tel. 062/600-111. PRODAJEM polo, 1.2, 2004. godina, 5 vrata, ABS, servo, alarm, povoljno. Tel. 061/325-801. \IP micubu{i pajero, dugi, 2,5 kw, 98. god. top stanje, prva ruka, 6.500 eura. Mob. 061/220-433. PRODAJEM VW transporter 2,5 TDI, 2000 godina, produ`en, 1+8. Tel. 033/447-691, 061/809-763. PRODAJEM beverli 500 cruzer, pre{ao 3000 km, kao nov. Mob. 061/160064. PRODAJEM mercedes M 201—190 D, 1985. godina, bijeli, 53 kw, 4 brzine, registracija do XI 2009. Tel. 033/677080. SHOPPER 125 ccm, 16 ks, nov, marka hyosung, ocarinjen, cijena 4.000 KM. Tel. 061/956-845. PRODAJEM peugeot 607, 2003. god, 2.2 benzin, cijena 23.000 KM. Tel. 062/907-122. PRODAJEM za Golfa alnaser, alternator. Tel. 033/531-996, 063/639-176. PRODAJEM renault 18 TL 1983.god. u voznom stanju, 85.000 km. Tel. 061/527-290.

OSTALO
PRODAJEM harmonika vrata “marley“ sa ugradnjom, ve} od 60 KM/m2. Tel. 225-227, 061/516-910. PRODAJEM zvu~nike „Fi{er“ 2 kom, crni 50/70W, orginal, 60 KM. Tel. 061/702-801. PRODAJEM telefonsku centralu sa prate~im telefonom Panasonik, 100 KM. Tel. 641-362. PRODAJEM koke nosilje doma}e pilice. Tel. 062/760-198. PRODAJEM polu staklenu vitrinu za knjige i kancelariju, 205x100x35 cm, zajedno 100 KM. Tel. 033/641-362. PRODAJEM glava, to~ak, papu~a, {ipka stare {iva}e ma{ine kao starina, 70KM. Tel. 061/702-801. PRODAJEM nove rekete za stoni tenis, kvalitetnije safta{e. Mob. 061/159507. PRODAJEM Braunove mre`ice za brijanje i el. aparate. Tel. 061/323-906. KIOSK limeni, 16m2, opremljen za trgovinu i ostalo. Mob. 061/375-627 i 616-238. PETNAEST komada magazina za digi tal no do ba „ Mre`a „ iz da nje 2009/10 godina, cijena 40 KM. Mob. 062/315-540. OSAM komada ~asopisa za IT profesionalce „ Mre`a „, izdanje 2010. godina, cijena 20 KM. Mob. 062/315540. PRODAJEM povoljno troje vrata i 5 prozora standardnih dimenzija iz novogradnje sa {tokovima i staklom. Tel. 061/869-396. PRODAJEM mali tokarski strug njema~ke proizvodnje, 500W za hoby tokarenje drveta, samo 400KM. Tel. 061/956-845. PRODAJEM neura|en Vilerov goblen. tel. 061/603-115. PRODAJEM pe} na plin za grijanje na dimnjak. Tel. 061/603-115. PRODAJEM polovan slu{ni aparat ispravan. Tel. 061/603-115. PRODAJEM ljekovita jaja Japanske prepelice i doma}a koko{ija jaja, besplatna ku}na dostava. Tel. 062/138855. PRODAJEM klavir Belarusd, puno, lakirano, sme|e drvo, nova klavijatura, 2.000 KM. Mob. 062/946-642. PRODAJEM kazan za pe~enje rakije, ajvara, bestilja, prevrta~, jedan put upotrebljavan, vrlo povoljno. Mob. 061/271-130. PRODAJEM nove strojeve za {ivanje marke Brother. Tel. 063/347-852. PRODAJEM ku}ni kafe aparat Elektrolux, nedostaje ru~ka, cijena fiksno 80KM. Tel. 062/315-540. PRODAJEM kombinovani fri`ider Kon~ar, cijena 80KM fiksno. Tel. 062/315-540. PRODAJEM svje`a ljekovita jaja japanskih prepelica, 30 kom/9 KM. Tel. 061/245-901. PRODAJEM dje~ija kolica, Talijanska nova, Peg-Perego. Tel. 660-939, 063/876-419. PRODAJEM 2 orginal vilerova goblena zima i prolje}e. Tel. 660-939, 063/876-419. VEOMA povoljno prodajem o~uvanu i novu gardarobu: 1KM, 2KM, 5KM, 10 KM i 20 KM (novo - sa{iveno), br. 46 - 44. Mob. 061/233-913. SPECIJALNI tanjir za rezanje sira sa no`em, sobna antena. Tel. 062/104951. PRODAJEM kompresor za pranje auta HD 650 SX, Karcher profesionalni, malo kori{ten, povoljno. Tel. 033/447-69, 061/809-763. PRODAJEM jeftino dje~iju hodalicu i hranilicu, novo. Tel. 524-887. PRODAJEM aparat za mjerenje {e}era u krvi, nov Bajerov. Tel. 545776.

PRODAJEM filandendron, {efleru, palma, fikus, pogodno za poslovne prostore. Tel. 033/657-914. SVJE@A ljekovita jaja japanskih prepelica, cijena 9 KM/30 jaja. Tel. 061/297 ZA VA[E zdravlje naru~ite kod ameri~kog distributera originalni noni |us u BiH. Tel. 062/342-150, 472-713. PRODAJEM drva bukova cijepana - 65 KM, drveni ugalj Kreka 110 KM. Tel. 061/159-904.

PRODAJA
PRODAJEM apartman u Neumu 39m2 parcela Dra~e-Hrvatska 520m2 i apartmane @ivogo{}e — Blato 75m2 i 105m2 sa dvori{tem. tel. 063/374707. OTOKA, prodajem dvosoban stan sa odli~nim centr. grijanjem, uslovan, ustakljena lo|a, vl. 1/1 ili mijenjam za garsonjeru uz dopaltu. Tel. 065/463156. DVIJE ku}e kod TV OBN-a, sa dvije gara`e i 750m2 vrta. Mob. 061/546246. STAN 58m2, Hrasno, Olovska, dvosoban, 1 kat, plin, balkon, 88.000 KM. Mob. 061/526-243. STAN 59m2, Ilid`a, Lu`ani, R. Ja{ara, dvosoban, 4 kat, parno grijanje, 2 lo|e, 85.000 KM. Mob. 061/526-243. STAN 67m2, Dobrinja, O. Sarajeva, dvoiposoban, 4 kat, plin, balkon, 1.350 KM/m2. Mob. 061/526-243. STAN 70m2, Dobrinja IV, P. Tije{i}a, trosoban, 1 kat, parno grijanje, balkon, 99.000 KM. Mob. 061/526-243. STAN 85m2, Dobrinja C5, H. Turajli}a, ~etverosoban, adaptiran, renoviran, 1 kat, sa p.p. atelje od 17,6m2, 169.000 KM. Mob. 061/526-243. PRODAJEM ku}u na Ba{~ar{iji. Tel. 665-966, 061/199-845. PRODAJEM trosoban stan 70m2, 6 sprat, B faza, mo`e i zamjena za manji. Tel. 473-700, 063/284-279. VIKENDICA 65m2, plac 1665m2, sun~an, ravan, kod Upijevog vo}njaka, 1/1, cijena od 55.000-80.000 KM. Mob. 062/577-638. MANJA devas. ku}a, sa tri stana, na parceli od 400m2, iznad Bosmala. Tel. 664-775, 062/991-860. PRODAJEM 8 dunuma zemlje u ]elebi}ima. Mob. 061/875-291. PRODAJEM stan na Marijin Dvoru 75m2, trosoban, potpuno adaptiran ili mijenjam za manji do 50m2 u Centru. Tel. 061/202-916. KISELJAK — Pale{ka }uprija, vikendica sa 2.200m2 oku}nice pod vo}em. Tel. 033/647-851 i 061/501-515. Plac 1.100m2 ravan, sun~an, struja, voda, dozvoljena gradnja, kod Upijevog vo}njaka, 15 kilom. od centra, 1/1. Mob. 062/577-638. VI KEN DI CA 65m2, no va, plac 500m2, ravan, sun~an sa vo}njakom, 1/1, 55.000 KM, kod Upijevog vo}njaka. Mob. 062/577-638. PRODAJEM vikendicu 150m2, 1/1, Kobilja~a, sa svim priklju~icima. Mob. 061/355-866, 062/577-638. VI[E gra|. placeva na podru~ju grada, od 500-5.000 m2. Mob. 061/299911. STAN 45m2, Hrasno-Trg heroja, 86.000 KM i 58m2 kod Palme, adaptiran. Mob. 065/021-556. JE DNO IPO SO BAN stan 38m2, adaptiran u Hrasnom-Trg heroja, 68.000 KM. Mob. 065/021-556. STAN 71m2 u Hrasno, A. [a~irbegovi}, kod Robota. Mob. 065/021-556. PRODAJEM poslovni prostor 80m2, na Ba{~ar{iji, bravad`iluk. Mob. 065/021-556. JEDNOSOBAN stan 36m2, Grbavica-Zagreba~ka, 75.000 KM. Mob. 065/021-556. PRODAJEM ve}u ku}u, novija gradnja, Vraca, A. Smajlovi}a. Mob. 061/160-068. PRODAJEM ku}u iza Pionirske doline, Nahorevska, 10x11 sa tri trosobna stana na tri eta`e i garsonjeru. tel. 061/304-599, 033/665-419. PRODAJEM u centru poslovni prostor 157m2, prizemlje, parking, pogodan za sve namjene. Tel. 061/304-599, 033/665-419.

KUPOVINA
KUPUJEM staru deviznu {tednju obveznice, ratna potra`ivanja (od{teta) dionice, isplata i dolazak odmah, u FBiH i R. Srpskoj, najpovoljnije. Mob. 061/517-897. KUPUJEM umjetni~ke slike, stari nakit, satove zidne, |epne, ru~ne, ordenje, zna~ke i ostalo. Tel. 033/456505, 061/214-405. KUPUJEM umjetni~ke slike (ulje, akvarel i pastel) EX-YU slikara. Mob. 062/969-693. KUPUJEM dva grobna mjesta na Barama, ateisti~ko, jedno uz drugo. Tel. 033/200-343. KUPUJEM stare njema~ke marke i austrijske {ilinge. Tel. 061/323-906. KUPUJEM lomljeno zlato, dukate, {orvane i ostale predmete od zlata. Tel. 061/553-640, 033/655-530. KUPUJEM lomljeno i zubarsko zlato, dukate, zlatene satove i ostalo. Tel. 061/965-126. KUPUJEM umjetni~ke slike, starinski namje{taj, sablje, satove, ordenje, bos. }ilime i ostalo. tel. 061/553-640. KUPUJEM manju kasu-sef. Tel. 641362. KUPUJEM trakice contour Bayer. Tel. 461-002. KUPUJEM }ilime, pirot serd`ade, bakar savatli, demirliju, zidne satove, vezove. Tel. 061/159-507. KUPUJEM staru deviznu {tednju, ratnu od{tetu dionice, isplata odmah. Mob. 063/804-124. KUPUJEM dvoiposoban stan, na lokalitetu Centra, hitno. Mob. 061/019054. KUPUJEM dvoiposoban stan do 65m2, na lokalitetu Novog Sarajeva. Mob. 061/019-054. KUPUJEM stan u Sarajevu manje kvadrature. Tel. 211-914.

ZAPOSLENJE
AGENCIJI za brigu i njegu bolesnih „FENIX-LIVE“, potreban ve}i broj educiranog osoblja. Mob. 061/364-950, 062/546-154. POTREBNA djevojka za rad u kaffe-slasti~arni i pizzeriji „Lacanzona“, uslovi rada i plata pristojni. Mob. 062/445-037, 033/618-855. POTREBNE djevojke za radu cafe baru „Delikatesna radnja“, restoranu „Delikatesna radnja Food“ potreban iskusan konobar i asistent {efa kuhinje. Mob. 062/342-177. POTREBNO vi{e saradnika za rad u internacionalnoj kompaniji. Mob. 061/170-143. POTREBNI saradnici iz cijele BiH za prodaju kozmetike, zarada minimalno 30% + kreditiranje + stimulacija. Tel. 033/644-178, 061/225-424. RESTORANU potreban konobar sa radnim iskustvom. Tel. 033/537-437. POTREBNA kuharice, kuhari, pomo}no osoblje sa iskustvom za rad u kuhinji. Mob. 061/555-709 i 061/191972. PENZIONER, radio bih kao no}ni ~uvar vikendica, ku}a, gra|evinskih firmio i drugo. Imam iskustva na tim poslovima. Mob. 061/929-722.

srijeda, 13. oktobar 2010. godine

OSLOBO\ENJE

SJE]ANJA I SMRTOVNICE 53
U ~etvrtak, 14. oktobra 2010. godine, navr{ava se sedam dana od preseljenja na ahiret na{e drage majke

HIKMETE (AVDIJE) TEFTERDARIJA
Molimo dragog Allaha da joj podari d`ennet i vje~ni rahmet. Istog dana prou~it }e se tevhid u ku}i `alosti, u Ul. Potoklinica br. 1, u 11 sati. Porodica

ZAHVALNICA
Zahvaljujemo doktorima i ostalom osoblju Jedinice intenzivne internisti~ke terapije KCS-a, koji su na{oj majci olak{ali njene posljednje dane, a nama, njenoj djeci, lijepim rije~ima pomogli da lak{e prihvatimo istinu. Tako|e zahvaljujemo kolegama, prijateljima i kom{ijama koji su li~no ili putem telegrama sa nama podijelili na{u bol. Porodica
6457

PICERIJI „Galija“ potrebne djevojke u stalni radni odnos za rad u sali. Tel. 033/443-350. POTREBNA frizerka za rad u salonu. Mob. 061/314-815, od 9 do 20 sati.

Trinaestog oktobra 2010. navr{avaju se dvije godine od kada nije sa nama na{a draga

^etrnaestog oktobra navr{ava se ~etrdeset dana od kada je preminuo na{ voljeni tata, dedo i mu`

USLUGE
MAXIVITA, ku}na njega i ~uvanje starih i bolesnih lica, davanje injekcija, infuzija, inzulina, itd. Mob. 061/319-604.

AMIRA (FAZLIJE) KULAGLI]

ALU `aluzine 20KM/m2, trakaste zavjese 20 KM/m2, ALU i PVC roletne, cijena sa ugradnjom. Tel. 033/767-995, 033/211484 i 061/131-447. TV VIDEO servis, Porodice Ribar 65, Hrasno, popravka svih vrsta TV aparata, dolazak na ku}nu adresu. Tel. 650-867, 061/188-410. UGRADNJA, remont i prodaja alnasera, alternatora i ostalih el. ure|aja na vozilima, servis Karameho. Mob. 061/365-193. SANITETSKI prevoz pacijenata, www. paramedic.ba Tel. 061/564564, 061/100-567. „VITALIS“, ku}na njega i lije~enje starih i bolesnih osoba, kupanje, hranjenje, infuzije, injekcije, mijenjanje katetera, laboratorij, pregled ljekara (internist). Mob. 061/172-948. SANITETSKI PREVOZ nepokretnih i te{ko pokretnih osoba, uz pratnju. Mob. 061/482-882. NOVO! „DOM VITALIS“, smje{taj za starije i nemo}ne osobe. Mob. 061/172-948. KIRBY, dubinsko usisavanje, pranje i ispiranje svih vrsta tepiha, namje{taja, auta, pranje portala i generalna spremanja stanova i firmi, itisoni 1m2/1 KM, fir ma GLAN. Mob. 061/350-688. KOMBI prevoz, selidbe, klavire, kabaste stvari, radna snaga podogovoru. Mob. 061/841-309. NUDIMO povoljno vo|enje svih knjigovodstvenih poslova za privredna dru{tva (proizvodnja, trgovina, usluge) i samostalne poduzetnike. Mob. 061/160-020. BRAVAR, popravljam i ugra|ujem brave, gara`na vrata, ograde i ostalo, dolazim na adresu. Mob. 061/233078. MOLERSKO-farbarski radovi, farbanje radijatora, stolarije, itd. povoljno, ~isto, efikasno, pouzdano. Mob. 061/030-280. VODOINSTALATER sa 30 godina iskustva vr{i opravku instalacija, monta`u sanitarnih ure{aja i pro~epljenje odvoda. Tel. 033/535-659 i 062/139034.

Tvoja dobrota i plemenitost zauvijek }e ostati u na{em srcu. Tvoji: Kemo, Lela i Alen sa porodicama
26168

TOMISLAV ^OLI]
Beskrajno Te volimo.

Obavje{tavamo dragu rodbinu, prijatelje i kom{ije da je u utorak, 12. oktobra 2010, u 74. godini nakon kratke i te{ke bolesti preselio na ahiret na{ dragi otac, mu`, brat i prijatelj

Porodica ^oli}
6459

FAHRUDIN (ALIJE) KALENDER
D`enaza }e se klanjati u ~etvrtak, 14. oktobra 2010. godine, u 15.40 sati (iza ikindija-namaza) ispred d`amije Had`i-Ahmeda Dukatara na Glavici u Livnu, a ukop }e biti obavljen na haremu Kraj u Livnu. Tevhid }e se prou~iti istog dana u d`amiji Had`i-Ahmeda Dukatara na Glavici u Livnu. O`alo{}eni: k}erke Aida i Amra, supruga Amira, sestra Fahrija, zet Jusuf Bajri}, sestri}i Sinan, Edin i Mirsad Bajri}, te porodice Kalender, Bajri}, Avdagi}, ^engi} i Omerbegovi}, te ostala rodbina i prijatelji
6460

Sa dubokim `aljenjem obavje{tavamo rodbinu i prijatelje da je na{a draga

SLAVICA (JOSIPA) SEKULOVI], ro|. KARAUS
1928 - 2010.

ENGLESKI jezik — profesor engleskog jezika da je instrukcije. Mob. 061/654-941. IZNAJMLJUJEM stolice za razne namjene cijena do 20 kom - 1,5 KM, a 20 stolica i vi{e — 1 KM po komadu, (ku}na dostava). Mob. 061/563-292. POVOLJNO vr{im selidbe, prevoz robe kombi mercedesom. Radna snaga po dogovoru. Mob. 061/563-292 i 063/121-524. NJEMA^KI advokat iz BiH zastupa u svim pravnim stvarima u njema~koj. Mob. 061/537-739. PREKUCAVAM sve vrste radova na kompjuteru i “skidam“ tekstove sa kaseta, brzo i ta~no. Tel. 062/519-685. LIJE^IM hemeroide vanjske i unutra{nje. Mob. 061/533-146. PREKUCAVAM sve vrste materijala, brzo, kvalitetno, povoljno, kompjuterska obrada. Tel. 061/533-326. VR[IMO usluge prevoza svih vrsta roba kao selidbe iz europe i BiH. Tel. 033/232-162, 061/266-764, 061/108779.

VR[IM prevoz, selidbe, veliki kombi sa radnom snagom ili bez. Tel. 062/226-665.

MAKARSKA rivjera — Drvenik mali, izdajem apartmane i sobe sa upotrebom kuhinje, parking obezbije|en. tel. 00385919542000 i 0038761157790. GRADAC, izdajem povoljno apartmane. Tel. 00385958135010. MAKARSKA — centar, izdajem sobe i apartmane. Tel. 00385 91 7984396. MAKARSKA, soba ili apartman, bli zi na pla`e i {e tni ce. Tel. 0038521611523, 00385915406089. PODACE, povoljno izdajemo novoure|ene apartmane, kori{tenje ro{tilja. Tel. 0038521699199. ULCINJ, apartmani kod hotela Albatros, 100m od mo ra. Tel. 0038869656514. MAKARSKA rivijera - Drvenik mali, pla`a uz borovu {umu, sobe, povoljno. Tel. +38521628184. PODACA, izdajem dva trokrevetna apartmana, poseban ulaz, prizemlje, 200m od pla`e, po vo ljno. Tel. 0038521699170.

preminula 11. oktobra 2010. godine. Sahrana }e se obaviti 13. oktobra 2010. godine u 13.30 sati na gradskom groblju Vlakovo. O`alo{}eni: snaha Nermina, sestri~ne, brati~ne, porodice Karaus, Sekulovi}, Rai~evi}, ]etkovi}, Dragi~evi}, Sijer~i}, Had`i}, te ostala rodbina i prijatelji
000

APARTMANI
NEUM, apartmani blizu mora. Mob. 061/141-752, 061/183-981, 036/884493. U IGRANIMA izdajem povoljno sobe i apartman. Tel. 00385 98 9479000. NEUM, izdajemo apartmane i sobe, tik uz more. Mob. 063/323-063 i 036/884-055. NEUM, povoljno izdajem apartmane smje{tene neposredno uz more. Tel. 063/327-098, 036/ 884-169. KONFORNI apartmani u Neumu. Mob. 066/872-217. APARTMA NI 2+1 iz da jem otok Kor~ula, mjesto Kor~ula. Tel. 00385 989305825.

Obavje{tavamo rodbinu i prijatelje da je

OMER (AGAN) MAKAREVI]
nakon te{ke bolesti umro 2. oktobra 2010. u Zagrebu. Sahrana je obavljena na groblju Mirogoj u krugu porodice.
6458

54 SJE]ANJA I SMRTOVNICE
Obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{ dragi U srijedu, 13. oktobra 2010. godine, navr{ava se {est tu`nih mjeseci od preseljenja na ahiret na{eg dragog i dobrog oca, dede i punca

srijeda, 13. oktobar 2010. godine POSLJEDNJI POZDRAV

OSLOBO\ENJE

dragoj prijateljici i kumi

AMIR (REFIK) MAHMI]
preselio na ahiret u ponedjeljak, 11. oktobra 2010, u 50. godini. D`enaza }e se obaviti u srijedu, 13. oktobra 2010. godine, u 14 sati na gradskom groblju Vlakovo. O`alo{}eni: majka Fatima, otac Refik, sin Admir, supruga Safija, brat Bekir sa porodicom, sestra Enisa sa porodicom, daid`a Mustafa sa porodicom, tetke sa porodicama, strine sa porodicama, punica Esma, {ura Asim sa porodicom, svastike Zilka, Hana i Zineta sa porodicama, te porodice Mahmi}, [abanovi}, Brki}, Osmanovi}, @igi}, Red`i}, D`umhur, Gligori}, Weber i ostala mnogobrojna rodbina, prijatelji i kom{ije. Tevhid }e se prou~iti istog dana u 14 sati u d`amiji Bu~a Potok.
000

h. MUSTAFA (AHMED ef.) BASARA

Vrijeme nije lijek, ve} svjedok beskrajne tuge {to vi{e nisi sa nama. Neizmjerno ponosni {to si bio na{, molimo Gospodara svih svjetova za oprost i milost, i da tvoja du{a smirena bude u Vrtu odabranih. Hatma-dova pred du{u rahmetlije }e se prou~iti u krugu naju`e porodice i prijatelja. Uz zahvalnost svima koji se sje}aju, El Fatiha. Porodica
6455

JASNI FETAGAGI]
Munib i Mubera Tufo
6446

Obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{a draga

...za ovaj trenutak - pripremajte se - (hadis) Duboko o`alo{}eni obaje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{ dragi

SJE]ANJE

na voljenu sestru

HEDIJA-hanuma [UVALIJA BE^AR, ro|. POPLATA
preselila na ahiret u ponedjeljak, 11. oktobra 2010, u 92. godini. D`enaza }e se obaviti u srijedu, 13. oktobra 2010. godine, u 14.30 sati na mezarju Grli}a brdo.

AVDO (ZAHIR) SOFTI]

preselio na ahiret u subotu, 9. oktobra 2010, u 69. godini. D`enaza }e se obaviti u ~etvrtak, 14. oktobra 2010. godine, u 14 sati na mezarju Vlakovo. O`alo{}eni: supruga Murata, sin Zaim, k}erke Izeta i Jasmina, sestra Naza, snaha Fahra, zetovi Atif i Meho, unu~ad D`enita, Medina, Samir, Emina i Amna, brati}i i brati~ne, sestri}i i sestri~ne, te porodice Softi}, Bostand`i}, Osmanovi}, [a~i}, Bajtal, Razman, Lukovac, [ljivo, Spahi}, Muhovi}, Fetahovi}, Ka{mo, te ostala rodbina, prijatelji i kom{ije. Tevhid }e se prou~iti istog dana u stanu rahmetlije u 14 sati, Ul. bosanskih gazija br. 25/IV. RAHMETULLAHI ALEJHI RAHMETEN VASIAH
000

MILOJKA ERCEG
13. 10. 2006 - 13. 10. 2010.

Ranko Stojkanovi} sa porodicom
6454

O`alo{}eni: sin D`evad, k}erka D`enana, zet Asaf, unuci Almir i Admir, snahe Safija i Nud`ejma, praunuka Ela, brati~ne Emira i Lejla sa porodicama, brati}i Mirel, Amir i Kenan sa porodicama, djever Mirza sa porodicom, te porodice [uvalija, Be~ar, Poplata, ^engi}, Murtezi}, Hasanbegovi}, Repovac, Obar~anin, Pilav, ]ehaji}, Kurtovi}, Tabakovi}, Brankovi}, Had`ihasanovi}, Izetbegovi}, Omerbegovi}, Ja`i}, [urkovi}, ^orbo, Halilbegovi}, Hubani}, [iljak, Hanjali}, Begovi} i ostala mnogobrojna rodbina, prijatelji i kom{ije. Tevhid }e se prou~iti istog dana u 14.30 sati u ku}i `alosti u Ulici Zaima [arca br. 48.
RAHMETULAHI ALEJHA RAHMETEN VASIAH
000

SJE]ANJE

na na{u voljenu majku

POSLJEDNJI POZDRAV

majci na{eg prijatelja D`evada [uvalije

Tu`nim srcem javljamo rodbini, prijateljima i kom{ijama da je na{ dragi

IVAN (ANTO) STANI]

HEDIJI [UVALIJA

MILOJKA ERCEG
13. 10. 2006 - 13. 10. 2010.

iznenada preminuo 12. oktobra 2010. u 68. godini. Sahrana }e se obaviti 13. oktobra 2010. godine u 14.15 sati na gradskom groblju Bare.

Neka joj je vje~ni rahmet i d`ennet. Fiko [e~ibovi}, Mirza Mu{anovi}, Muhamed Be{i}, D`emo Had`ihasanovi} i Salko Selimovi}
6452

Tvoji: \or|e, Lejla, Hana, Dina, Aida i Kevin
6454

O`alo{}eni: sin @eljko, brat Tomislav i sestra Nada sa porodicama, snajka Zora i ostala rodbina, prijatelji i kom{ije
000

srijeda, 13. oktobar 2010. godine

OSLOBO\ENJE

SJE]ANJA I SMRTOVNICE 55
Mom Elku, dragom mu`u

U oktobru ove godine obilje`avam `alosnu {estu obljetnicu smrti moje mame

GABRIJEL ELKO PETRIC

BISERA ZDRAVI^
13. oktobar 2004 - 13. oktobar 2010.

13. 10. 2005 - 13. 10. 2010.

Dragi moj Elko,

“Sada{njost uvijek ide u {kolu sa svojim pretkom.” Nada Zdravi~
6339

pro{li su dani i mjeseci puni tuge, a danas se navr{ava pretu`nih pet godina otkako nisi sa mnom. Ljubavi moja, Tvoj dragi lik i plemenita du{a zauvijek ostaju u mom srcu i mislima. Ti si moja radost i suze moje, ova pjesma je moja i Tvoja.

POSLJEDNJI POZDRAV

ocu na{eg dugogodi{njeg uposlenika Esada Halilovi}a

gospodinu HUSEINU (ZAIMA) HALILOVI]U

Primi ove ru`e nek Te sjete na mene, i na drage uspomene... S Tobom meni pro|e mladost sva. Sre}a ne}e pro}i nikada... A kad bude{ daleko metni ru`e u krilo pa se sjeti da je nekad lijepo bilo... Neutje{na Tvoja Vera. Hvala svima koji Te se s pijetetom sje}aju!
001 6427

od uposlenika Energoinvest d.d. - Sektor in`enjering za elektroenergetiku i poslovnih jedinica Al`ir i Libija

...za ovaj trenutak - pripremajte se - (hadis)

Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{a draga

Danas se navr{ava ~etrdeset dana od smrti na{eg dragog druga

Trinaestog oktobra 2010. navr{avaju se ~etiri duge i tu`ne godine otkako nije sa nama na{a najdra`a

NAILA (MUHAREM) PILAV, ro|. TUR^ALO
preselila na ahiret u ponedjeljak, 11. oktobra 2010, u 78. godini. D`enaza }e se obaviti u srijedu, 13. oktobra 2010. godine, u 14.30 sati na mezarju Hran~i}i - Orahovice. O`alo{}eni: sinovi Ismet i Mustafa, k}eri Asima i Ismeta, snahe Begija i Fahrudina, zetovi Osman, Zahid, Vejsil, Asim i Ragib, unu~ad Amela, Amel, Asima, Minela, Adnan, Edina, Edin, Elvir, Armin, D`enan, Aida i Ajdin, praunu~ad, brati}i Munib i Rasim, sestri}i Hamid, Izet i Ifet, djever Uzeir, djeveri}i Mu{an i Mujo, djeveri~ne Azema, Fata i Bjelka, zaova Mejra, zaovi}i Rasim, Kasim i [emso, zaovi~na Sevda, te porodice Pilav, Tur~alo, Mujezin, Divovi}, [kamo, Ali}, \ozo, Zec, Begovi}, Halilagi}, kao i ostala brojna rodbina, kom{ije i prijatelji. Tevhid }e se prou~iti istog dana u ku}i merhume u 14.30 sati, Ul. Skladi 75, Doglodi. Prevoz do mezarja i nazad obezbije|en ispred ku}e merhume u Doglodima (Skladi 75) sa polaskom u 12 sati, sa usputnim stajanjem u Brije{}u (kapija Hidrogradnje), Direkcija Hidrogradnje i Vije}nica. RAHMETULLAHI ALEJHA RAHMETEN VASIAH
000

TONIJA ^OLI]A
O`alo{}eni drugovi: Fiko [e~ibovi}, Anto Topalovi}, Nikola Alagi}, Jovo Andri}, Muhamed Tanovi}
6444

dr. FAHIRA SERDAREVI]
S ljubavlju i po{tovanjem, porodica
SJE]ANJE

Trinaestog oktobra 2006. godine umrla je

MILOJKA ERCEG

MATE GRADAC
13. 10. 2002 - 13. 10. 2010.

OSLOBO\ENJE
OGLASNA SLU@BA Zelenih beretki 14 Tel. 205-938

veliki ~ovjek i izuzetan prijatelj. U znak sje}anja i po{tovanja, Muhamed
6443

Sinovi Danijel i Marin sa porodicama
6449

56 SJE]ANJA I SMRTOVNICE
SJE]ANJE

srijeda, 13. oktobar 2010. godine

OSLOBO\ENJE

na mog dragog supruga

ISMET ISO IBRI^EVI]
13. 10. 2006 - 13. 10. 2010.

Ljubav ne umire kad najdra`i odlaze. Tvoja Amina
26162

Obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{a draga

...za ovaj trenutak - pripremajte se - (hadis) Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{ dragi

...za ovaj trenutak - pripremajte se - (hadis) Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{a draga

BELMA (ENVER) MISO
preselila na ahiret u ponedjeljak, 11. oktobra 2010, u 48. godini. D`enaza }e se obaviti u srijedu, 13. oktobra 2010. godine, u 14 sati na gradskom groblju Vlakovo. Prevoz obezbije|en ispred ku}e `alosti iz Ulice Semira Fra{te 16 sa polaskom u 13.15 sati, do groblja i nazad. O`alo{}eni: otac Enver, majka Emira, suprug D`emal, sin Muamer, k}erka Mirela, sestre Vildana i Alma, brat Budim, zetovi [efik, Ramiz i Zijad, snahe [aha i Nermana, sestri}i i sestri~ne, brati}i i brati~ne, te porodice Miso, Mahmutovi}, Kurto, Hiseni, Nuhi}, Gazi}, Veli}, Sarki}, Merdanovi}, te ostala mnogobrojna rodbina, prijatelji i kom{ije. Tevhid }e se prou~iti istog dana u 14 sati u ku}i `alosti u Ulici Semira Fra{te br. 16/VII.
000

MUZAFER (OSMAN) SINANOVI]
preselio na ahiret u petak, 8. oktobra 2010, u Minhenu u 65. godini. D`enaza }e se obaviti u srijedu, 13. oktobra 2010. godine, u 14 sati na mezarju Vlakovo. O`alo{}eni: supruga Dijana Resevitz, brat Mustafa sa porodicom, sestre Fatima i Jasna sa porodicama, te porodice Sinanovi}, Karad`uzovi}, Ti~i}, Hrapovi}, ^ubak, Mu{ovi}, Omi}, Izmirlija, kao i ostala rodbina i prijatelji. RAHMETULLAHI ALEJHI RAHMETEN VASIAH
000

HANIFA (HIMZO) BRKI], ro|. NUKI]
preselila na ahiret u ponedjeljak, 11. oktobra 2010, u 87. godini. D`enaza }e se obaviti u srijedu, 13. oktobra 2010. godine, u 14 sati na gradskom groblju Vlakovo. Prevoz obezbije|en iz Ulice Safeta Zajke kod zelenog mosta sa polaskom u 13.15 sati, do groblja i nazad. O`alo{}eni: sin Sabahudin, k}erke Safija i Subhija, bra}a Ferid, Osman i Sakib, sestre Esma i Behija, zetovi Hasib Had`iosmanovi}, Amir Nuhanovi}, Asim Omba{a, Meho Husejnovi} i Ramiz Ali}, snahe Zada, Hajra i Vahdeta, unu~ad i praunu~ad, brati}i i brati~ne, sestri}i i sestri~ne, djever Sulejman, zaova D`emila, jetrva Almasa, te porodice Brki}, Nuki}, Had`iosmanovi}, ^ehaji}, Nuhanovi}, Omba{a, Ma{in, Hurem, Muka}a, Buljina, Pu{}ul, Kova~evi}, Fejzi}, [emovi}, Huri}, Balta, Pohara, Bujak, Ba{ali}, Rami}, Ali}, Husejnovi}, te ostala mnogobrojna rodbina, prijatelji i kom{ije. Tevhid }e se prou~iti istog dana u 14 sati u Had`i Eminovoj d`amiji u He}inoj mahali u Ulici Safeta Zajke 000 do br. 18.

SJE]ANJE

na na{eg dragog druga i direktora

Obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{ dragi

ISMETA ISU IBRI^EVI]A
13. 10. 2006 - 13. 10. 2010.

...za ovaj trenutak - pripremajte se - (hadis) Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{a draga majka i nana

JUSO (SMAIL) KUNOVAC

Pamtimo te po dobroti, smislu za humor i prijateljstvu! Lamija i Haso
26163

ADILA (SALKO) D@AFEROVI], ro|. KAROVI]

preselio na ahiret u ponedjeljak, 11. oktobra 2010, u 86. godini. D`enaza }e se obaviti u ~etvrtak, 14. oktobra 2010. godine, u 14 sati na gradskom groblju Vlakovo. O`alo{}eni: supruga [evka, sinovi Smajo, Izhak i Nervan, k}erka Nermina, bra}a Fehim i Ferid, snahe Sabina, Veronika, Nermina i Zarina, zetovi [efkija Red`ovi} i Muamer Me|edovi}, unuci Edin, Jasmin, Admir i Sanjin, unuke Sanela, Nerina, Amina, Lejla i Aida, praunuci Hamza i Faris, te porodice Kunovac, Pjano, Hatibovi}, Neki}, Mezit, Red`ovi}, Lakota, Me|edovi}, Buljuba{i}, D`ana, Djana, D`aka, Korjeni}, Imamovi}, Hod`i}, Buhi}, Tataragi}, Turulja, Japalak, Tanjo, Ma{i}, te ostala rodbina, prijatelji i kom{ije. Tevhid }e se prou~iti istog dana u 14 sati u ku}i `alosti u Ulici Mustafe Kameri}a br. 4/II - Dobrinja II.
000

POSLJEDNJI POZDRAV preselila na ahiret u ponedjeljak, 11. oktobra 2010, u 89. godini. D`enaza }e se obaviti u srijedu, 13. oktobra 2010. godine, u 15 sati na mezarju Kao{tice - Vi{egrad. O`alo{}eni: sin Adil, k}erka Hasna, pastorak Hasib, sestre Smaila, Ajkuna i Hajrija sa porodicama, snahe Zehra, Zejna i Fata, unuke, unuci i praunuci, te porodice D`aferovi}, Karovi}, Kuli}, Mehanovi}, Fejzi}, Had`ovi}, Hod`i}, Idrizovi}, Buljuba{i}, kao i ostala brojna rodbina, kom{ije i prijatelji. Tevhid }e se prou~iti istog dana u ku}i merhume u 15 sati, Ul. Karima Zaimovi}a 6, Ilid`a. Prevoz do mezarja i nazad obezbije|en ispred ku}e `alosti sa polaskom u 12.15 sati, sa stajanjem kod Vije}nice.
6441

PULJI

od raje iz “Vi{nje“

RAHMETULLAHI ALEJHA RAHMETEN VASIAH
000

srijeda, 13. oktobar 2010. godine Obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{ dragi

OSLOBO\ENJE

SJE]ANJA I SMRTOVNICE 57
SJE]ANJE

had`i-dervi{ D@EMAL (SULEJMAN) DERVI[EVI]
preselio na ahiret u ponedjeljak, 11. oktobra 2010, u 65. godini. D`enaza }e se obaviti u ~etvrtak, 14. oktobra 2010. godine, u 14 sati na mezarju Ravne Bakije. O`alo{}eni: k}erka Elma, zet Edin, unuci Amar i Emir, bra}a Kemal, Sead i Ned`ad, sestra Suada, snahe Nermana, Azra, Satka i Dada, zet Ja{a, svastika Azra Tana, {ura Hamo, brati}i Adnan, Denis i Haris, brati~ne Arijana, Irma i Alena, sestri} Ruben, sestri~na Na|a, prijatelji Muhamed i Aji{a Hasovi}, te porodice Dervi{evi}, Nik{i}, Ali}, Hasovi}, Torlak, Biogradlija, Kanji}, Hajro, Vare{anovi}, Fazli}, Deved`i}, Musa, Sad`ak, Hasanefendi}, Bostand`i}, Radovanovi}, Granov, U{anovi}, U{tovi}, D`indo, Fo~ak, Kamhi i ostala mnogobrojna rodbina, prijatelji, kom{ije i d`emati nak{ibendijskih tekija Olovo, Potok u Sarajevu i @ivinice. @enski tevhid }e se prou~iti istog dana u 14 sati u Lubinoj d`amiji. Mu{ki tevhid }e se prou~iti istog dana poslije ak{am-namaza u Nak{ibendijskoj tekiji u Ulici Potok br. 10 u Sarajevu.
000

PREDRAG PE\A HAD@I]
6. 8. 1975 - 13. 8. 2010.

Pro{la su dva mjeseca tuge bez tvoje beskrajne dobrote i ljubavi. Mama
6435

SJE]ANJE na mile roditelje

Trinaestog oktobra 2010. navr{ava se godina otkako nije sa nama na{a draga

VASKOVI]

D@EMILA HAD@I]

Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{ dragi

DARINKA
1911 - 2010.

MILAN
1909 - 2010.

S ljubavlju i ponosom sje}amo se Tvoje plemenitosti i dobrote. Vje~no }emo ~uvati uspomenu na Tebe.

MEVLAN ([AHIN) FEJZOVI]

Vole vas va{a djeca.
6425

Neutje{na porodica
6393

preselio na ahiret u ponedjeljak, 11. oktobra 2010, u 79. godini. D`enaza }e se obaviti u srijedu, 13. oktobra 2010. godine, u 14 sati na gradskom groblju Vlakovo. Prevoz obezbije|en ispred Careve d`amije sa polaskom u 13.15 sati, do groblja i nazad. O`alo{}eni: supruga Munira, sin Behlul Baklava, snahe Meliha i Jasna, unu~ad Adis, Aida, Amel i Ina, snaha Sanela, brat Muhidin sa porodicom, sestra Sabera sa porodicom, {ura Demir sa porodicom, svastike Hajra, Bahra i Refija sa porodicama, Anita Erceg, te porodice Fejzovi}, Demirovi}, Bitevija, Priganica, Be}irevi}, Yümnü, Nezirovi}, Ramadanovi}, Ruvi}, Malki}, Nurdinovi}, Sefi}, Ahmetovi}, Marjanovi}, Zlatanovi}, [krijelj, Erceg, Muslibegovi} i ostala mnogobrojna rodbina, prijatelji i kom{ije. Tevhid }e se prou~iti istog dana u 14 sati u ku}i `alosti u Ulici Odoba{ina br. 72.
000

Trinaestog oktobra 2010. godine navr{ava se sedam dana od kada nije sa nama na{a draga sestra i tetka

Trinaestog oktobra navr{ava se 10 godina otkako je preselio na ahiret na{

MUBERA BE]IROVI]
S ljubavlju, ponosom i po{tovanjem tvoj lik nosimo u na{im srcima. Tvoji najmiliji
6439

MUHAMED (ADEM) BU^O
1. 8. 1953 - 13. 10. 2010.

Neka mu Allah podari lijepi d`ennet. Sestra Jasna, zet Sakib, Delila i Vedad
6436

SJE]ANJE

Danas, 13. oktobra 2010, navr{avaju se tri godine od smrti dragog i plemenitog

SJE]ANJE na voljenu mamu

MILOJKA ERCEG

BOGDANA (RELJE) MRKAJE

NADE@DA NADA VUKOVI]
13. 10. 2008 - 13. 10. 2010.

Zauvijek }e{ ostati u na{im srcima. Tvoji Dule i Alma s porodicom
77101

Draga mama, vje~no }e{ `ivjeti u srcu mom. O`alo{}ena porodica
26165

K}erka Dragana
6426

58

PREDAH

srijeda, 13. oktobar 2010. godine

OSLOBO\ENJE

HOROSKOP DANAS
OVAN
21. 3. - 20. 4.

Nerazumijevanje u dogovoru sa saradnicima prolongira dalje planove i zajedni~ku akciju koju imate. U zajedni~kom interesu je da se aktuelni problemi rje{avaju u najkra}em roku ili bez dodatnih komplikacija. Poka`ite vi{e tolerancije. Ukoliko vas optere}uju nove dileme ili emotivne sumnje, razgovarajte iskreno sa voljenom osobom i insistirajte na uzajamnom dokazivanju istine. Stalo vam je da zavedete novi re`im u svojoj okolini i strogo ocjenjujete ne~ije pona{anje. Sve svoje obaveze `elite da privedete kraju, ~ak i po cijenu da va{i saradnici imaju neko druga~ije ili suprotno mi{ljenje. Izbjegavate osjetljive teme koje suvi{e iritiraju voljenu osobu. Prilagodite svoja emotivna interesovanja zajedni~kim potrebama. Jer dobija}ete mnogo vi{e, tek onda kada budete i vi{e davali. Djelujete neodlu~no, jer nova situacija na poslovnoj sceni ostavlja neodre|eni utisak. Te{ko vam je da prona|ete korisno rje{enje koje bi zadovoljilo zajedni~ke poslovne interese. Uvi|ate da postoje razli~iti kriteriji. @elite da ispo{tujete neki zajedni~ki dogovor, ali primje}ujete da partner ima druga~ija interesovanja ili kao da smi{lja neke tajne planove. Mo`da sve samo umi{ljate. U susretu sa saradnicima djelujete sumnji~avo i zadr`avate odre|enu distancu. Ukoliko se previ{e protivite ne~ijoj volji, o~ekuju vas ote`avaju}e okolnosti i dodatne obaveze. Nema potrebe da precjenjujete li~ne mogu}nosti. Stvari koje okupiraju va{u pa`nju ne nailaze na znak odobravanja kod bliske osobe. Ne `elite da se pomirite sa odbijanjem i uporno zagovarate svoje ideje. Pa`ljivije analizirajte svoju okolinu i saradnike, potrebno je da se dobro informi{ete o razli~itim poslovnim aspektima. Stvari koje ~inite bez ne~ijeg znanja predstavljaju potencijalni rizik za poslovnu saradnju i va{ status. Neko vam daje do znanja da o~ekuje va{e razumijevanje i ve}u privr`enost, posebno ako se zateknete u intrigantnim situacijama. Jasno vam je da ne mo`ete svima da udovoljite. Novi doga|aji ili promjene na poslovnoj sceni mogu da vas dovedu u pomalo neprijatnu situaciju. Dobro procijenite trenutak za akciju i provjerite informacije sa kojima raspola`ete, mogu}e su pogre{ne procjene. Partner poku{ava da vas oraspolo`i svojim idejama, ali vi reagujete na suprotan na~in i tra`ite druga~iji vid emotivnog podsticaja. Nerazumijevanje uzrokuje dodatne probleme. Djelujete vrlo ambiciozno, pa`ljivo provjeravate razli~ite informacije koje uti~u na kvalitet u zajedni~kom poslovanju. Upotrijebite svoju prakti~nu pamet i iskustvo u onoj mjeri koliko je potrebno da za{titite poslovne interese. Potrudite se da obradujete svog partnera uz prigodne manire i sa nekim neobi~nim idejama. Sve mo`e da izgleda druga~ije kada se predstavi u romanti~nom raspolo`enju i uz emotivne tonove. Nalazite se u sjajnoj formi, potrudite se da ostavite dobar utisak na svoju okolinu. Nemojte propustiti priliku koja obe}ava poslovni dobitak ili neki vid korisne reklame. Va`no je da se pravilno anga`ujete u razli~itim pravcima. Nedostaje vam emotivni podsticaj, ali vi ne `elite da se pomirite sa pasivnom ulogom. Slobodno povucite potez iznena|enja zarad sebe, ali i okoline. Poslovne primjedbe koje vam neko upu}uje treba prihvatiti sa odre|enom rezervom. Ukoliko je rije~ o razli~itim stavovima, ~ak ni dodatna obja{njenja vas ne}e opravdati pred nekim saradnicima. Osmislite alternativno rje{enje. Postoji osoba koja u vama pokre}e raznovrsna interesovanja ili romanti~ne `elje. Slobodno u`ivajte u svemu {to vam pri~injava novu radost i iskreno zadovoljstvo. Umijete da ostavite ozbiljan utisak na okolinu i da organizujete svoje saradnike na zajedni~ku akciju. Potrudite se da zadovoljite razli~ite kriterije ili interesovanja, sve se lak{e rje{ava u stvarala~kom i vedrom raspolo`enju. Potrebno je da se oslobodite od nekih emotivnih ko~nica koje imate, posebno ako vas na to inspiri{e bliska osoba. Oslonite se na svoja osje}anja pri rje{avanju dilema. Ukoliko se va{i poslovno-finansijski interesi ne poklapaju sa zajedni~kim ciljevima, ne budite sujetni. Va`no je da ostvarite kompromisno rje{enje, ali i da sa~uvate svoje poslovne prioritete. Zatra`ite ne~iju podr{ku. Nema razloga za osje}aj nesigurnosti koji vas navodi na prikrivanje istine. Poku{avate da ostvarite dvostruku ulogu pred voljenom osobom, ali to nije nimalo lako. Va`no je da se pridr`avate ve} provjerenog obrasca u poslovno-finansijskoj saradnji i da izbjegavate nepotrebne izazove. Rizik ima dvostruki efekat, razmislite o mogu}im posljedicama. Uvijek postoji i faktor iznena|enja. Nema potrebe da unosite dodatnu sumnju ili emotivnu tenziju u zajedni~ki odnos sa bliskom osobom. Sre}a vam se osmjehuje, ako pravilno slo`ite sve kockice u mozaik.

BIK

21. 4. - 22. 5.

BLIZANCI

23. 5. - 22. 6.

RAK

23. 6. - 22. 7.

LAV

23. 7. - 22. 8.

DJEVICA

23. 8. - 22. 9.

VAGA

23. 9. - 22. 10.

[KORPIJA

OSLOBO\ENJE
Nezavisni BH dnevnik Web site: www.oslobodjenje.ba e-mail: redaction@oslobodjenje.ba GLAVNA I ODGOVORNA UREDNICA: Vildana SELIMBEGOVI] PREDSJEDNIK NADZORNOG ODBORA: Vahid PA[OVI] DIREKTORICA: Lidija KORA] UREDNI[TVO: Muharem BAZDULJ, Faruk BORI], Edin KREHI], Branko MAJSTOROVI], Jelena MILANOVI], Nada SALOM i Lejla SOFRAD@IJA ROBNI PROMET I MARKETING: Meliha Hod`i} Tel/fax: 465-727, Tel: 455-558 e-mail: prodaja@oslobodjenje.ba Tel/fax: 472-899, 472-901, e-mail: marketing@oslobodjenje.ba ID broj: 4200492600001 ADRESA: D`emala Bijedi}a 185, Sarajevo Po{tanski pregradak 686 TELEFONI: Centrala: 276-900, 467-723 Redakcija: Desk i no}ni urednik: 276902, fax: 468-090, modem: 468-018; Uprava 234-718, fax: 461-007; Unutra{njopoliti~ka rubrika: 276-903,

23. 10. - 22. 11.

STRIJELAC

23. 11. - 22. 12.

JARAC

23. 12. - 21. 1.

VODOLIJA

22. 1. - 19. 2.

RIBE

20. 2. - 20. 3.

RJE[ENJE: anatom, redovi, eb, veo, soda, p, darda, oer, ot, elvis prisli, sardinija, j, krtina, arka, an, lo, inar, lajavac, cer, aka, irokezi, carica, un, m, i, alarik, li, juni, aromun, avijati~ari.

Spoljnopoliti~ka rubrika: 276 937, Sarajevska hronika: 276-901, fax: 468-054, Kultura: 276-906, Sportska rubrika 276-908, Prilozi: 468-142

Nagradu slobode (u Skandinaviji), nagradu "za izuzetnu odanost istini i slobodi" Oskar Romero (Teksas), nagradu "za odr`avanje u `ivotu tradicije nezavisnosti, objektivnosti i hrabrosti u izvje{tavanju pod najte`im uslovima" OGLASNA SLU@BA: agencije Inter Press i Service, nagradu Tel/fax: 205-938 "za zajedni~ki rad novinara razli~itih nacionalnosti u slu`bi slobode i mira" UniCredit bank d.d., fondacije Alfons Komin (Barselona), transakcijski ra~un broj: 3383202250044019, nagradu "za borbu protiv ksenofobije" ABS banke DD Sarajevo, transakcijski Kluba evropskih rektora, nagradu za ra~un broj: 1990490005630121, ljudska prava "Saharov" Evropskog KOMERCIJALNA BANKA AD Banja Luka, parlamenta, "Me|unarodnu nagradu filijala Sarajevo, transakcijski ra~un za slobodu {tampe" Udru`enja turskih broj: 5715000000017279, novinara, Medalju ~asti Fakulteta POSTBANK BH DD Sarajevo, transakcijski za novinarstvo Univerziteta Mizuri (SAD), ra~un broj: 1872000000045887 Nagradu Asocijacije IPRA, "Zlatno pero Kompjuterska obrada: RC “Oslobo|enje” slobode" Me|unarodnog udru`enja novina (FIEJ), Nagradu “Premio Zorica Pand`i}, {ef DTP-a Giornalistico Paolo Borsellino” [tampa: Unioninvestplastika dd, koju listovima koji se bore za istinu Semizovac bb dodjeljuje Slobodno sveu~ili{te Za {tampariju: Ned`ad Kara~i} “Maria ss Assuanta” u saradnji sa Asocijacijom “Paolo Borsellino” sa Prvi broj Oslobo|enja {tampan je sjedi{tem u Rimu i “Zlatni trofej za 30. avgusta 1943. u Donjoj Trnovi, kvalitetu” (SAD). Oslobo|enje je 1963. godine Ukazom predsjednika Tita odlikovano Ordenom Vije}e za {tampu bratstva i jedinstva sa zlatnim u Bosni i Hercegovini vijencem, a 1976. godine dodijeljena mu Oslobo|enje je punopravni ~lan Vije}a je Nagrada ZAVNOBiH-a. Oslobo|enje je 1989. godine progla{eno za {tampu u BiH www.vzs.ba za najbolji dnevni list u tada{njoj Za sve eventualne primjedbe na pisanje Jugoslaviji. lista, obratite se VZ[ u BiH e-mail: info@vzs.ba, U ratnoj 1992. godini Oslobo|enje je u Velikoj Britaniji progla{eno za list godine tel: +387 33 272 270 u svijetu. Oslobo|enje je od 1992. dobilo tel/fax: +387 33 272 271

Danas prete`no obla~no, prije podne u ju`nim, poslije podne u svim predjelima ki{a. U Hercegovini se o~ekuju i lokalni pljuskovi sa grmljavinom i obilne padavine. Vjetar slab, sjeveroisto~ni. Minimalna temperatura od 4 do 12, maksimalna dnevna od 10 do 15, na jugu do 21°C. Sutra obla~no, ponegdje sa ki{om. Uve~er prestanak padavina, u no}i smanjenje obla~nosti. U petak prete`no sun~ano. Poslije podne na jugu, u no}i u svim predjelima naobla~enje. Za vikend obla~no, povremeno sa ki{om. U Sarajevu prije podne obla~no i suho, popodne obla~no, povremeno sa slabom ki{om. Puha}e slab, isto~ni vjetar. Minimalna temperatura 5, maksimalna dnevna 11° C.

Danas u centralnoj i zapadnoj Evropi prete`no sun~ano. Obla~no sa ki{om bi}e na jugu kontinenta, dok }e u Skandinaviji i evropskom dijelu Rusije biti vjetrovito, mjestimi~no uz ki{u i susnje`icu. Najhladnije na sjeveroistoku Evrope, od 0 do 6, a najtoplije jugoistoku, od 22 do 27°C. Danas na Balkanu prete`no obla~no sa ki{om i lokalnim pljuskovima. Samo na sjeveru poluostrva umjereno obla~no. Na Jadranu }e puhati umjerena bura. Maksimalna temperatura od 13 do 20, na jugu do 27°C.

60
SARAJEVO

KULTURNI VODI^
SARTR
ZAGRLJENICI
autor: Miodrag @alica, re`ija: Robert Raponja, igraju: Ermin Bravo, Selma Alispahi}, D`ana Pinjo, Mirela Lambi}, po~etak u 20 sati.

srijeda, 13. oktobar 2010. godine

OSLOBO\ENJE

ART-KU]A SEVDAHA
otvorena je za sve posjetioce svakim danom osim ponedjeljka od deset do 18 sati.

STARCI
komedija, re`ija: Dennis Dugan, uloge: Adam Sandler, Kevin James, Chris Rock, Salma Hayek, Rob Schneider, David Spade... po~etak u 19.30 i 21.30 sati.

LJUBAV NA DALJINU
romanti~na komedija, re`ija: Nanet te Burstein, uloge: Drew Barrymore, Justin Long, Ron Livingston, Christina Applegate... po~etak u 16.30, 18.30, 20.30 i 22.30 sati.

OLIMPIJSKI
Stalna postavka “Organizacija XIV Zimskih olimpijskih igara“, otvorena za posjete od ponedjeljka do petka, od devet do 15 sati, dok vikendom muzej ne radi.

LEGENDA O ^UVARIMA
3D, animirana avantura, re`ija: Zack Snyder, glasovi: Abbie Cornish, Emilie de Ravin, Ryan Kwanten, Helen Mirren... po~etak u 18 sati.

GALERIJE
MAK

JASMINA
porodi~na drama, re`ija: Ned`ad Begovi}, uloge: Zijah Sokolovi}, Nada \urevska, Aleksandar Seksan... po~etak u 17.45 sati.

BO[NJA^KI
Obilazak Instituta (zbirke umjetni~kih djela, Gazi Husrev-begov hamam i biblioteka) u pratnji vodi~a ~etvrtkom, petkom i subotom od 10 do 14 sati, svaki puni sat uz najavu na telefon 279 800 ili na mail info@bosnjackiinstitut.ba. Stalna postavka umjetni~kih djela Instituta, te zbirke Mersada Berbera i Ismeta Rizvi}a semogu pogledati svaki danosim nedjelje bez najava.

KINA
KINOTEKA
SKUPLJA^I PERJA
re`ija: Aleksandar Petrovi}, uloge: Bekim Fehmiu, Olivera Vu~o, Velimir Bata @ivojinovi}, po~etak u 19 sati.

izlo`ba slika Selvera Por~e, otvorena za posjete do 14. oktobra svakim danom od 10 do 19 sati.

ZAMJENA
krimi, drama, re`ija: Clint Eastwood, uloge: Angelina Jolie, John Malkovich, Jef frey Donovan, Colm Feore, Amy Ryan, Michael Kelly, po~etak u 16.30, 18.30 i 20.30 sati.

PRITAJENO ZLO: @IVOT POSLIJE SMRTI
3D, akcija, re`ija: Pol W. S. Anderson, uloge: Milla Jovovich, Ali Lar ter, Kim Coates, Son Rober ts... po~etak u 20 i 22.15 sati.

COLLEGIUM ARTISTICUM
Izlo`ba plakata VOICES IN FREEDOM, sa internacionalnom kolekcijom komemorativnih plakata ( 11. internacionalno bijenale plakata, Meksiko 2010, 200 godina nezavisnosti Meksika i 100 godina od meksi~ke revolucije), otvorena za posjete do 27. oktobra. Izlo`ba skulptura Stjepana Skoke, otvorena za posjete do 22. oktobra. Skoko je zavr{io [kolu primijenjenih umjetnosti u Sarajevu, a diplomirao je kiparstvo na Akademiji likovnih umjetnosti u Zagrebu. Od 1987. ~lan je Hrvatskog dru{tva likovnih umjetnika u Zagrebu. Godine 1995. utemeljio je Umjetni~ku galeriju TMT Ljubu{ki, a u~estvovao je i u osnivanju ALU u [irokom Brijegu.

PLA]ENICI
akcija, triler, re`ija: Sylvester Stallone, glasovi: Sylvester Stalone, Mickey Rourke, Jason Statham... po~etak u 21.30 sati.

CINEMA CITY
SALT
akcioni triler, re`ija: Phillip Noyce, uloge: Angelina Jolie, Liev Schreiber, Chiwetel Ejiofor... po~etak u 21.10 sata.

SARAJEVO
Brusa bezistan, Svrzina ku}a, Muzej 1878-1918, Muzej “Alije Izetbegovi}a“ i Despi}a ku}a otvoreni su svakim radnim danom od deset do 16 sati, subotom od deset do 15 sati, dok su nedjeljom ovi objekti zatvoreni za posjete. Muzej Jevreja otvoren je za posjete svakim radnim danom od deset do 16 sati, subotom ne radi, dok je nedjeljom otvoren od deset do 13 sati.

KARATE KID
akcija, drama, re`ija: Harald Zwart, uloge: Jaden Smith, Jackie Chan, Taraji P. Henson, Bill Murray... po~etak u 15.15 sati.

MUZEJI
GRADA ZENICE
Na raspolaganju posjetiocima su stalne postavke, etnolo{ka, arheolo{ka i historijska. U tvr|avi Vranduk postavljena je stalna historijska zbirka o ranom srednjem vijeku u Bosni. Muzej je otvoren za posjetioce radnim danima od 9 do 17, a subotom od 9 do 16.30 sati. Tvr|ava Vranduk otvorena je za posjetioce tokom cijele sedmice, od 9 do 20 sati.

PIRANA
3D, horor, triler, re`ija: Alexandre Aja, glasovi: Elisabeth Shue, Adam Scott, Dina Meyer... po~etak u 16 sata.

MACHETE
akcija, triler, avantura, re`ija: Ethan Maniquis i Robert Rodriguez, uloge: Danny Trejo, Lindsay Lohan, Robert De Niro, Jessica Alba, Michelle Rodriguez, Steven Seagal, Tim Roth, Rose McGowan, Sacha Baron Cohen, Don Johnson, Daryl Sabara, Cheech Marin, Jeff Fahey, Electra Avellan, po~etak u 18.30 i 20.40 sati.

UNDERGROUND
Izlo`ba umjetnice Nele Hasanbegovi}, sa fotografijama per formansa “Pod velom“.

HISTORIJSKI
Muzej je za posjetioce otvoren svaki radni dan od 11 do 19, a subotom i nedjeljom od 10 do 14 sati.

POZORI[TA
NARODNO RS
NIJE ^OVJEK KO NE UMRE
autor: Velimir Stojanovi}, re`ija: @eljko Stjepanovi}, scenografija: Vladimir Pavlovi}, kostimografija: Ivana Jovanovi}, muzika: Boris [avija, igraju: \or|e Markovi}, Aleksandar Stojkovi}, Vladimir \or|evi}, Vedrana Ma~kovi}-Zubovi}, Goran Joki}, Danilo Popr`en, po~etak u 20.30 sati.

BORIS SMOJE
Izlo`ba akademske kiparice D`enite Mrkuli}. Slikanjem se bavi od 2000. godine, tehnika ulje na platnu. Publici }e se predstaviti {irokim izborom motiva, od kojih preovladavaju d`ungle i motivi Sarajeva

BRAK JE MRAK 2
komedija, re`ija: Tyler Perry, uloge: Tyler Perry, Janet Jackson, Jill Scott, Sharon Leal, Malik Yoba, Richard T. Jones... po~etak u 17.30 i 20 sati.

TUZLA

BIHA]

RAIFFEISEN GALERIJA
Radovi Snje`ane Idrizovi} i Romana Sulejmanpa{i}a, studenata Akademije likovnih umjetnosti Sarajevo sa odsjeka Kiparstvo. Galerija je otvorena za sve posjetioce, radnim danima u zgradi Centrale banke, od 8 do 16 sati.

JEDI, MOLI, VOLI
akcija, komedija, re`ija: Ryan Murphy, uloge: Julia Rober ts, James Franco, Javier Bardem, Richard Jenkins, Viola Davis, Billy Crudup... po~etak u 17.40 i 20.20 sati.

MUZEJI GALERIJE
ME\UNARODNA GALERIJA PORTRETA TUZLA
Stalna postavka crte`a, skica, akvarela Ismeta Mujezinovi}a, stalna postavka Legata “Haim James Pinto“. Galerija je otvorena radnim danima od osam do 15 i 18 do 20 sati, subotom od osam do 13 sati.

SAVREMENE UMJETNOSTI
Samostalna izlo`ba makedonskog umjetnika Goceta Nanevskog “Fifty or fifty“. Izlo`ba obuhvata djela kojima je makedonski umjetnik predstavio svoju dr`avu na 53. Venecijanskom bijenalu, 2009. godine. Izlo`ba }e biti otvorena do 10. oktobra. U Izlo`beno-prodajnom salonu Muzeja (Kralja Alfonsa XIII-1) izlo`ba “Storyboard“ Miodraga Manojlovi}a i Nenada Male{evi}a, za posjetioce je otvorena do 11. oktobra.

NOVI HRAM
Izlo`ba fotografija “Chachipe Youth“ sa me|unarodnog takmi~enja mladih iz 12 zemalja, posve}ena razbijanju stereotipa o Romima, otvorena za posjetioce do 20. oktobra, od 15 do 19 sati, svaki dan osim subote.

GROZAN JA
animirani, re`ija: Pierre Cof fi i Chris Renauld, uloge: Steve Carell, Jason, Segel, Russell Brand... po~etak u 16.30 sati.

KINA
UNA
STARI FRAJERI
komedija, porodi~ni, re`ija: Walt Becker, uloge: John Travolta, Robin Williams, Kelly Preston, Ella Blue Travolta, Lori Loughlin, po~etak u 21 sat.

JASMINA
porodi~na drama, re`ija: Ned`ad Begovi}, uloge: Zijah Sokolovi}, Nada \urevska, Amila \ikoli... po~etak u 17.20 i 19.15 sati.

UMJETNI^KA BIH
Stalna postavka RETROSPECTRUM je i dalje otvorena za javnost od 12 do 20 sati (osim nedjelje i ponedjeljka). Izlo`ba Alme Zulfikarpa{i}, sa radovima iz oblasti plakata koji se vezuju za kulturne manifestacije, kao i onih koji predstavljaju njena istra`ivanja bosan~ice, a koju je autorica redizajnirala i modernizirala kroz tri varijante. Izlo`ba je za posjete otvorena do 17. oktobra.

ZENICA

[IROKI BRIJEG

CHARLIE ST. CLOUD
drama, fantastika, romansa, re`ija: Burr Steers, uloge: Zac Efron, Charlie Tahan, Amanda Crew... po~etak u 20 sati.

LU\ACI
horor, triler, re`ija: Breck Eisner, uloge: Timothy Olyphant, Radha Mitchell, Joe Anderson... po~etak u 18.50 i 21 sati.

RUNAWAYS
drama, biografski, re`ija: Floria Sigismondi, uloge: Kristen Stewart, Dakota Fanning, Michael Shannon, Tatum O’Neal, po~etak u 16.40 sati.

ATELJE ZEC
Stalna postavka dijela slikara Safeta Zeca. Galerija otvorena od ponedjeljka do petka od 10 do 18, subotom od 10 do 14 sati ili uz najavu na telefon 061/338-186.

BANJA LUKA KINA
MULTIPLEX EKRAN
GROZAN JA
3D, animirani, re`ija: Pierre Cofin, Chris Renauld, glasovi: Steve Carell, Jason Segel, Russell Brand... po~etak u 14.30, 16.15 i 18 sati.

POZORI[TA
NARODNO
DRVENI SANDUK TOMASA VULFA
drama, autor: Danilo Ki{, adaptacija i re`ija: Gradimir Gojer, igraju: Vladimir Jokanovi}, Miraj Grbi}, Muhamed Jamakovi}, po~etak u 19.30 sati.

GABRIJEL
Stalna postavka izlo`be “Pozori{ni plakat Kamernog teatra 55”, otvorena svakim radnim danom od deset do 18 sati.

GALERIJE
FRANJEVA^KA

KINA
MULTIPLEX PALAS
CHARLIE ST. CLOUD
romanti~na pri~a, re`ija: Burr Steers, uloge: Zac Efron, Amanda Crew, Kim Basinger, Ray Liot ta, Donal Logue... po~etak u 17.30 i 19.30 sati.

Izlo`ba crte`a Gabrijela Juki}a pod nazivom UMJETNIK - CRTA POSVE]ENJE, sa 220 radova u razli~itim tehnikama.

MUZEJI
ZEMALJSKI
Muzej je otvoren za posjete utorkom, srijedom, ~etvrtkom, petkom i nedjeljom od 10 do 14 satI.

RESIDENT EVIL: AFTERLIFE
horor, 3D, re`ija: Paul W. S. Anderson, uloge: Milla Jovovich, Spencer Locke, Wentwor th Miller... po~etak u 20 i 22 sata

Repertoare i program de{avanja u va{oj kulturnoj ustanovi mo`ete slati na mail: jelena.milanovic@ oslobodjenje.ba ili na broj faxa 033/ 468-054.

srijeda, 13. oktobar 2010. godine

OSLOBO\ENJE

TV PROGRAM

61

FILMOVI
Umjetnost prekida
KOMEDIJA
Re`ija: Michel Deville Uloge: Emmanuelle Béart, Charles Berling, Dominique Blanc

HIT
20.00
HRT2

DANA

CRNA KOMEDIJA
Re`ija: Joel Coen Uloge: George Clooney, John Turturro, Tim Blake Nelson, Charles Durning, John Goodman, Michael Badalucco

23.30
BHT

Everett, Delmar i Pete trojica su ka`njenika koji bje`e s prisilnoga rada. Cilj im je pobje}i {to dalje od zatvorskih ~uvara, prona}i milijun i dvjesto tisu}a skrivenih dolara i zapo~eti novi `ivot. Putem susre}u slikovite osobe poput putuju}ega prodava~a Biblija Big Dan Teaguea, neko vrijeme poma`u slavnome plja~ka{u banaka Babyu Faceu Nelsonu, do`ivljavaju uzbudljivu pustolovinu s tri zamamne sirene, a upadaju i u procjep izme|u dva kandidata za guvernera - mo}noga manipulatora Pappya O'Daniela i reformista Homera Stokesa. Uspijevaju ~ak i kao country sastav The Soggy Bottom Boys snimiti hit, ali im blago za kojim tragaju neprestano izmi~e...

Bois d'Enghien voli Lucette, divu, i svoju ljubavnicu. Na`alost, mora da prekine vezu sa njom zbog `enidbe sa Viviane Duverger, mladom i bogatom nasljednicom. Gospo|a Duverger, Vivianina majka, `eli Boisa d'Enghiena za zeta. Ili ga, mo`da, `eli za sebe?

Koni i Karla
KOMEDIJA
Re`ija: Michael Lembeck Uloge: Nia Vardalos, Toni Collette, David Duchovny

00.00
PINK

Dvije barske pjeva~ice u Chicagu svjedo~e mafija{kom obra~unu. Prestravljene spoznajom da bi kao jedine svjedokinje ubojstva lako mogle postati metama mafija{kih ubojica, odlu~e pobje}i iz grada i neko vrijeme se prikriti. Uto~i{te pronalaze u Los Angelesu, u gay baru u kojem nastupaju kao transvestiti. Zapravo, pretvaraju se da su transvestiti, tj. mu{karci preodjeveni u `ene. Njihova to~ka u baru postaje apsolutni hit, a stvari se malo zakompliciraju kada se Connie zaljubi u Jeffa, brata jednog od kolega izvo|a~a.

SERIJE

U ime pravde
KRIMI DRAMA
Re`ija: James Gray Uloge: Mark Wahlberg, Joaquin Phoenix, Charlize Theron, James Caan

Ples `ivota
Kada otkrije da se Carmenza udala za Oscara, Leonardo im odlu~uje uskratiti finansijsku pomo}, i krivi oca Canuta {to ih je vjen~ao. Roman se vra}a ku}i u kolicima. Lina sti`e kod Parmenia, mole}i ga da joj pomogne da razotkrije Esther. Kada se sretne sa Cesarom da bi razgovarali o Lini, Tito pose`e za oru`jem nastoje}i tako udovoljiti svojoj povrije|enoj sujeti…

Gospo|a Barbara
Orestes umire. Lorenzo i Tony se sva|aju zbog Cecilije. Santos vjeruje da je Balbino otrovao Orestesa dok su pili i testira ga. Marisela i Luisana raspravljaju. Svi u Altamiri tvrde da je Barbara ubila Orestesa, ali Santos je brani. Eustaquia ka`e Barbari da u ku}i ima duhova. Luisana napada Santosa, ali Marisela ga brani i ka`e da on nikad ne bi spavao s Barbarom.

1.001 no}
Onur ne namjerava pustiti [eherzadu tako lako. I dalje je ubje|uje da ne treba odustati na prvoj prepreci. [eherzada ne `eli opet prolaziti kroz ono kroz {ta je pro{la sa Ahmetom. Fusun `eli na}i posao, iako joj Burhan obe}ava da }e se brinuti za sve njene potrebe i da njihova ku}a, nezavisno od toga ho}e li se Ali Kemal vratiti, nikad ne}e prestati biti njen dom...

16.15 BHT

12.15 FTV

20.00 MRE@A

22.25
OBN

U toku je obnova vozila metroa u Queensu. Ovaj je unosni posao izazvao interesovanje kod svih investitora koji ne{to zna~e u ovom gradu. Ovi su ljudi spremni na sve da bi dobili ovaj posao. Leo Handler izlazi iz zatvora i sti`e taman na vrijeme da se uklju~i u utrku za posao. Leova je tetka udata za Franka Olchina, vlasnika jedne od firmi koja ima velike {anse da dobije ugovor. Ubrzo }e se ispostaviti da se ljudi koji `ele ovaj posao ni malo ne}e ustru~avati bilo ~ega da do|u do cilja.

FILMOVI

Put u Nashvil
MUZI^KI
Re`ija: Will Zens Uloge: Marty Robbins, Johnny Cash, Doodles Weaver, Connie Smith, Richard Arlen

Velika bijela prevara
KRIMI KOMEDIJA
Re`ija: Mark Mylod

22.30
TV1

Hollywoodska filmska kompanija `eli snimiti film o country glazbi i {alje Doodlesa Weavera da skupi talente. Gomila tada uspje{nih izvo|a~a izvodi svoje hitove. Me|u njima su Johnny Cash, Marty Robbins, Connie Smith, The Stonemans, Webb Pierce, Hank Snow, Faron Young...

Putni~ki agent, Paul, upada u te{ku financijsku krizu. O~ajan kako bi pomogao sebi i drugim ljudima iz svoje bliske okoline, ali prvenstveno svojoj mentalnoj oboljeloj `eni Margaret, Paul pribjegava svim mogu}im na~inima. Tako, on odlu~i prevariti osiguravaju}e dru{tvo. Podvali le{ lokalnog mafija{a za svog davno nestalog brata i poku{a unov~iti njegovu policu osiguranja. Glavni problem je {to mafija{evo tijelo tra`e dva nespretna gangstera kao i ~injenica da se davno nestali brat ba{ tada odlu~i pojaviti.

20.10 FTV

Igokea - Zagreb CO
NLB Liga Ko{arka

19.25 BHT

62
BHT
07.00 09.05 09.25 09.30 12.00 12.15 13.05 13.15 14.15 14.30 15.00

TV PROGRAM
FTV
Dobro jutro Glad, drama (r) BHT vijesti Den Haag: Su|enje Radovanu Karad`i}u, prenos BHT vijesti Ljubavna oluja, igrana serija, 199/313 Moja mala kuhinja (r) U vrtlogu LSD-a, strani dokumentarni program (r) BHT vijesti Dru{tvo znanja, dokumentarna serija (r) Odli~an, 5+, edukativna serija, 9/66 Program za djecu i mlade Robot Robi, animirana serija, 2/52 Princ od papira, igrana serija, 2/4 Misliti zeleno, strana dokumentarna serija Ples `ivota, igrana serija, 106/124 Divlja rijeka, dokumentarni film U ergeli, dokumentarni film Sve u svemu, dnevni magazin Du{ko Dugou{ko, animirani film Moj prvi izbor, reporta`a Dnevnik Sport Vrijeme Ko{arka, NLB liga: Igokea - Zagreb CO, prijenos Business News (u pauzi utakmice) Nerije{en slu~aj, emisija o kriminalu BHT vijesti BHT klub, informativni program Umjetnost prekida, francuski igrani film Sve u svemu, dnevni magazin (r) Pregled programa za ~etvrtak 07.00 Dobro jutro, jutarnji program 09.00 Vijesti 09.05 Gospo|a Barbara, igrana serija, 26. epizoda (r) 10.00 To je prava Raven, program za mlade, 71. epizoda 10.30 Fantasti~na ~etvorka, crtana serija, 21. emisija 11.00 Mozaik religija, vjerski program (r) 11.30 Rezovi, humoristi~ka serija, 6. epizoda 12.00 Dnevnik 1 12.15 Gospo|a Barbara, igrana serija, 27. epizoda 13.05 Zajedno za `ivot pri~a o prijateljstvu 14.10 S onu stranu re`ima: Majstor i maestro, 3. emisija 14.35 Sedmica, magazin iz kulture (r) 15.10 Vijesti 15.20 Crna hronika, igrana serija, 18. ep. 16.00 Dolina sunca, igrana serija, 154. epizoda

srijeda, 13. oktobar 2010. godine

OSLOBO\ENJE

RTRS
06.00 Jutarnji program 09.00 Vijesti 09.10 Mala TV Nodi, crtana serija Medo Rupert, crtana serija Tomica i prijatelji, crtana serija Gora bisera, crtana serija 10.00 Rimske misterije, program za djecu 10.25 Robin Hud, serija 11.10 Karmelita, serija 12.00 Dnevnik 1 12.20 U fokusu, info-program 13.00 EU i mi 13.35 [arene la`e 13.40 Pakov svijet, serija 15.00 Vijesti 15.10 Dolina sunca, serija 15.55 [arene la`e 16.00 Re'publika, sarajevsko-romanijska regija 16.23 Izvje{taj sa Banjalu~ke berze 16.30 Srpska danas 17.05 Karmelita, serija 17.55 [arene la`e

HAYAT
06.30 Dobro jutro svima, jutarnji program 08.30 Hayatovci, dje~iji program 09.00 Fifi i Cvjetno dru{tvo, crtani film, 27. ep. 09.20 Graditelj Bob, crtani film, 27. ep. 09.20 Timmy, crtani film, 27. ep. 09.30 Jagodica Bobica - Jago sitne pustolovine, crtani film, 27. ep. 10.00 Ninja kornja~e FF, crtani film, 27. ep. 10.30 Winx, crtani film, 53. ep. 11.00 Winx, crtani film, 54. ep. 11.20 Aladin, crtani film, 27. ep. 11.45 Vijesti 11.58 Biometeorolo{ka prognoza 12.00 Indija, 37. ep. 13.00 Pali an|eo, 33. ep. 14.00 Hayat production show 15.20 Bistro BIH 15.49 Sport centar

OBN
06.35 Jutarnji program, kola`ni program 08.30 Metajets, crtani film 09.00 Ludo srce, serija 10.10 A la Carte, kulinarski show 10.45 Stol za 4, kulinarski show 11.20 Otvorena vrata, serija 11.55 OBN Info 12.10 The Border, krim. serija 13.05 Top Shop 13.30 Kralj Queensa, zabavna emisija 14.00 C.S.I: Las Vegas, krim. serija 15.35 Gümü, serija 16.55 Vremenska prognoza 17.00 OBN Info 17.05 Vox Populi 17.10 A la Carte, kulinarski show 17.45 Stol za 4, kulinarski show

PINK
06.00 Pink jubox 07.00 Danijela, serija (r) 08.00 Ru`i~asto jutro, jutarnji program 10.00 Farma u`ivo, reality show 11.00 Valentina, serija (r) 12.00 Info top, informativni program 12.10 Grand parada, muzi~ki program (r) 13.00 Farma u`ivo, reality show 14.00 Info top, informativni program 14.10 Slomljeno srce, serija 15.00 Danijela, serija 15.50 Info top, informativni program

15.05 15.20 15.50 16.15 17.00 17.10 17.30 18.45 18.55 19.00 19.25

Rezovi

SERIJA 11.30

Vrati}e se rode
SERIJA 23.25

Fifi i cvjetno dru{tvo
CRTANI FILM 09.00

Vox populi
22.20
18.20 Otvorena vrata, serija 18.50 Vremenska prognoza 18.55 OBN Info 19.20 Exluziv, zabavna emisija 19.55 Gümü, serija 21.20 Distrikt, serija 22.15 Vremenska prognoza 22.20 Vox populi 22.25 U ime pravde, film 00.05 C.S.I: Las Vegas, krim. serija 00.45 Playboy Girls, zabavni program 01.15 Sexiest, zabavni program 01.45 Distrikt, serija 02.30 U ime pravde, film 04.10 Playboy Girls, zabavni program 05.10 Sexiest, zabavni program

Farma

REALITY SHOW 22.00

21.15 22.15 22.30 23.30 00.45 02.00

17.00 Federacija danas, informativni program 17.30 Ne daj se, Nina, 23. ep. 17.50 Dnevnik, najava 18.25 Lud, zbunjen, normalan, 38. epizoda 18.50 Dnevnik, najava 19.05 Upitnik, kviz Finansijske novosti 19.30 Dnevnik 2 20.10 Velika bijela prevara, ameri~ki igrani film /RP/ 22.09 Dnevnik, najava 22.10 Oprah veliko darivanje, reality serijal, 2. epizoda 23.00 Dnevnik 3 Finansijske novosti 23.45 Teorija zavjere, dokumentarni program BBC, 2. dio 00.40 Druga dimenzija: Unske tajne, dokumentarni program, 1. emisija 01.00 Federacija danas (r) 01.25 Dnevnik 3 (r) Finansijske novosti

18.00 Mozaik, visoko obrazovanje 18.45 Gora bisera, crtana serija 19.05 Upitnik, kviz Finansijske novosti 19.30 Dnevnik 2 20.00 Sport 20.10 Moj biznis, obrazovni reality show 21.10 Pregled programa 21.11 RTRS preporu~uje 21.15 Kraj dinastije Obrenovi}, serija 22.15 [arene la`e 22.30 Dnevnik 3 22.52 Sport 22.57 Finansijske novosti 23.00 Rezovi, humoristi~ka serija 23.25 Vrati}e se rode, serija 00.15 Profajler, serija 01.00 Mozaik visoko obrazovanje 01.45 Srpska danas

15.50 16.50 18.00 18.43 18.45 19.00 19.28 19.30 19.37 19.38 20.00 21.00 22.20 23.00 23.40 23.45 00.30

01.00 01.10 02.00 03.00

1001 no}, 38. ep. Indija, 38. ep. Kazali{te u ku}i,13. ep. Biometeorolo{ka prognoza ZMBT profili Vijesti u 7, informativna emisija Vremenska prognoza Sport Stanje na putevima Horizonti 1001 no}, 39. ep. Policajac s Petlovog Brda, 7. ep. Seks i grad, 27. ep. Kazali{te u ku}i, 26. ep. Sport centar Pali an|eo, 33. ep. Autoklub Reprizni program Hayat TV ZMBT profili Muzi~ki program Vijesti u 7 Policajac s Petlovog brda, 7. ep.

16.00 Valentina, serija 16.55 Savr{eno skladna i orginalna BiH 17.00 Farma - u`ivo, reality show 17.45 Gusto TV 18.00 All about, zabavna emisija 18.30 Info top, informativni program 18.55 Gusto TV, emisija o kulinarstvu 19.00 Savr{eno skladna i orginalna BiH 19.05 ^ini, serija 20.00 Farma: VTR 21.00 Grand parada 22.00 Farma - u`ivo, reality show 00.00 Koni i Karla, film 02.00 Grand parada (r)

RTS
11.50 12.00 12.15 12.25 12.30 12.35 13.00 14.00 14.30 15.00 15.10 16.00 16.35 16.40 17.00 17.20 17.45 18.25 19.00 19.30 20.05 21.00 22.00 22.10 22.40 23.15 23.30 23.45 00.00 Datum Dnevnik Sport plus Vrijeme Evronet U zdravom tijelu Trezor TV mre`a (r) Program TV Vojvodina Vijesti Vi i Mira Adanja Polak (r) Ovo je Srbija Datum Vjerski kalendar Dnevnik Slagalica, kviz Beogradska hronika Oko Srbija na vezi Dnevnik Selo gori, a baba se ~e{lja, serija Svjedok Vijesti No}na smjena Beokult [ta radite, bre Muzi~ki predah Dnevnik No}ni program

RTCG
11.30 11.55 12.00 12.05 13.35 14.35 15.00 15.20 15.30 15.45 16.30 17.00 17.15 17.30 18.00 18.05 18.50 19.20 19.30 20.00 20.30 21.30 21.50 22.00 22.30 22.50 23.00 23.30 00.00 Mali koncert Kalendar Vijesti Otvoreno (r) Etno Emisija za djecu + muzi~ki spotovi za djecu Obrazovna emisija Kalendar Dnevnik 1 Muzi~ki mix Dok. emisija Albanska muzika u Crnoj Gori Lajmet Obrazovna emisija Muzi~ki mix Dok. emisija Putevi `ivota Kalendar Dnevnik 2 Dok. emisija Koncert Emisija iz kulture Muzi~ki mix Stil Meridijani Kalendar Dnevnik 3 Dok. emisija (r) Pono}ni koncert

TV ATLAS
06.30 @ivot je lijep (r) 07.30 Op~injeni, srija (r) 08.30 Kuhinjica, serija 09.00 Sen Trope, serija (r) 10.00 Neki to vole zorom, jutarnji program 11.00 Serija (r) 12.00 Film 14.00 Balkan ekspres sa Du{kom Pejovi} (r) 15.00 O... sa Oljom 15.30 Op~injeni, serija 16.30 @ivot je lijep 17.30 Kuhinjica, serija 18.00 Forum 60 19.00 Sen Trope, serija 19.45 Vijesti dana 20.00 Serija 20.50 Vijesti dana 20.55 Poslovne vijesti 21.00 Sabirni centar sa Vukom Perovi}em 22.00 Forum 30 22.30 VOA 23.00 Za dlaku, film

UNIVERSAL
06.00 07.00 09.00 11.00 12.00 13.00 14.00 16.00 Sudija Ejmi, serija Mcleudove k}eri, serija Zakon i red, serija Sudija Ejmi, serija Ne{ Brid`is, serija Doma}ice iz okruga Orind`, serija Ubistva u Midsomeru: Ptice grabljivice, film Zakon i red, serija

DISCOVERY
06.00 06.25 06.50 07.45 08.40 09.35 10.30 10.55 11.25 12.20 13.15 14.10 14.35 15.30 16.25 17.20 18.15 19.10 19.40 20.05 21.00 21.55 22.50 23.45 Trgovci automobilima Peta brzina Prljavi poslovi Pre`ivljavanje na Berov na~in Razotkrivanje mitova Pametnjakovi} Kako se pravi Kako to ide Oru`je budu}nosti Auta po mjeri 2008. Generalka Peta brzina Prljavi poslovi Najte`i poslovi na svijetu Oru`je budu}nosti Pre`ivljavanje na Berov na~in Razotkrivanje mitova Kako se pravi Kako to rade Pre`ivljavanje Bes tornada Drvosje~e iz mo~vare Oru`je budu}nosti Auta po mjeri 2008.

N. GEOGRAPHIC
06.00 [apta~ psima 07.00 Poslednji ris u [paniji 08.00 Najve}e britanske ma{ine sa Krisom Barijem 09.00 Najte`e popravke na svijetu 10.00 Iznutra 11.00 Misterija 360 12.00 Predator CSI 13.00 Najve}e britanske ma{ine sa Krisom Barijem 14.00 Kopneno ratovanje 15.00 Ameri~ki orao 16.00 Planeta meso`dera 17.00 Poznati kosmos 18.00 [apta~ psima 19.00 Predator CSI 20.00 Privid ili stvarnost 21.00 Drevne megastrukture 22.00 Poznati kosmos 23.00 Privid ili stvarnost 00.00 Drevne megastrukture 01.00 Predator CSI

Sudija Ejmi
SERIJA 11.00

17.00 Ne{ Brid`is, serija 18.00 Panduri novajlije, serija 20.00 Doma}ice iz okruga Orind`, serija 21.00 Misterija Hejvena, serija 23.00 Savr{en plan, film 01.00 Misterija Hejvena, serija 03.00 Savr{en plan, film

srijeda, 13. oktobar 2010. godine

OSLOBO\ENJE
HRT1

TV PROGRAM
HRT2
08.00 Mala TV: TV vrti}: Kosa [est savjeta kako postati najbolji nogometa{ svijeta, nizozemska drama za djecu 08.30 Dvorac igra~aka 2, serija za djecu 08.50 [kolski program: Dvorski ples Dat }u sve od sebe, dok. film Ta politiká: Sud (r) 09.35 Mega Mindy, serija 10.00 Beverly Hills 3, serija (r) 10.45 Proces (r) 11.10 Eko zona (r) 11.40 Ritam tjedna (r) 12.15 Paralele (r) 12.45 Lica nacije (r) 13.35 Galactica 4, serija 14.20 [kolski program: Dvorski ples (r) Dat }u sve od sebe, gr~ki dokumentarni film za mlade (r) Ta politiká: Sud (r) 15.05 Dolasci i odlasci, kanadski film

63
Fifi i cvjetno dru{tvo Graditelj Bob, crtani film Timmy, crtani film Jagodica Bobica Ninja kornja~e FF Winx, crtani film Aladdin, crtani film Indija, serija Pali an|eo, 33.epizoda Sport centar 1001 no}, serija Indija, serija 1001 no}, serija Seks i grad, serija Kazali{te u ku}i, serija Sport centar Pali an|eo, 33.epizoda

NOVA
05.20 06.15 07.10 07.20 07.35 08.00 08.15 08.25 10.25 12.25 13.15 14.15 16.00 17.00 17.25 18.20 19.15 20.05 21.05 21.45 22.15 23.20 23.35 01.35 02.05 02.35 Hitni slu~aj, serija Na{a mala klinika, serija Bumba, crtana serija Fifi i cvjetno dru{tvo, Roary, crtana serija Mini kviz ep. 1 Mini kviz ep. 2 Dona Barbara, serija U ime ljubavi, serija IN magazin Najbolje godine, serija Dona Barbara, serija U ime ljubavi, serija Vijesti Nove TV U ime ljubavi, serija IN magazin Dnevnik Nove TV Najbolje godine, serija Lud, zbunjen, normalan, serija Lud, zbunjen, normalan, serija Periferija city, serija Ve~ernje vijesti Richie Rich, film Seks i grad, serija Bra~ne vode, serija Rehabilitacija, film

TV1
07.00 - 00.00 Vijesti, svaki sat 07.12 Denijeve mozgalice, crtani film 07.16 Dodlez, crtani film 07.17 Pera Pjetli}, crtani film 07.20 Muzi~ki spot 07.30 Melo Korigen, animirana serija 08.10 Muzi~ki blok 08.25 Veseli autobusi, crtani film 08.30 Ana Karenjina, film 10.30 Toyotin svijet divljine, dok. program (r) 11.10 Ponovno otkrivanje rijeke Jang Ce, dokumentarni program 12.00 Vijesti plus 12.20 Edgemont, serija (r) 12.45 U ratu sa vojskom, film 14.30 Toyotin svijet divljine, dokumentarni program 15.15 Zlatna groznica, film (r) 17.00 Vijesti plus 17.20 Ponovno otkrivanje rijeke Jang Ce, dokumentarni program 18.10 Edgemont, serija 18.45 Jamie Oliver, kulinarski show 19.30 Dnevnik 20.15 Muzi~ki blok 20.30 Odjeljenje za istrage, serija 22.00 Dnevnik 22.30 Put u Ne{vil, film 00.00 Vijesti 01.20 Reprizni program

TVSA
07.00 Sarajevsko jutro (07.00, 09.00 Vijesti TVSA) 10.00 Noody (r) 10.12 Vitaminix (r) 10.15 Barimba (r) 10.25 Bajke iz cijelog svijeta 10.40 Ulica Zoolo{kog vrta 11.00 Vijesti TVSA 11.05 Pansion Fali~nih, serija (r) 11.35 Frej`er, serija (r) 12.00 Robin Hood, serija(r) 13.00 Vijesti TVSA 13.10 @ivot i zdravlje (r) 14.05 Biografije, dok. program 15.00 Vijesti TVSA 15.05 Bajke iz cijelog svijeta 15.20 Ulica Zoolo{kog vrta 15.30 Frej`er, serija 16.00 Jesenje dobre vibracije, zabavni program, u`ivo 17.00 Vijesti TVSA 17.05 Nastavak emisije Jesenje dobre vibracije 17.50 Pansion fali~nih, serija 18.20 Tarih, dok. serijal 18.30 Dnevnik TVSA Program za djecu: 19.00 Noody 19.12 Vitaminix 19.15 Barimba 20.00 Life, dok. program 21.00 Javni agent 033, zabavni program 21.30 Sevdah, muzi~ki program 22.00 Ve~ernje vijesti 22.30 Robin Hood, serija 23.30 Glas Amerike 00.00 Film

MRE@A PLUS
09.00 09.10 09.20 09.30 10.00 10.30 11.20 12.00 13.00 15.49 15.50 16.50 20.00 22.20 23.00 23.40 23.45

08.40 Dobro jutro, Hrvatska 09.05 ZABA - 90 sekundi, emisija pod pokroviteljstvom (r) 09.07 ^arolija 10, serija (r) 10.00 Vijesti 10.09 Vrijeme danas 10.10 Vijesti iz kulture (r) 10.20 Overland 4 - Od Portugala do Kine: Turkeminstan i Uzbekistan, doku. serija 11.00 Kod Ane, emisija pod pokroviteljstvom (r) 11.15 Oprah show (1250.) 11.55 Pastel - Simbex, emisija pod pokroviteljstvom 12.00 Dnevnik 12.11 Sport 12.13 Vrijeme 12.15 Minuta zdravlja iz Dietpharma, emisija pod pokroviteljstvom (r) 12.16 TV kalendar (r) 12.28 @ivjeti zdravije, emisija pod pokroviteljstvom 12.34 More ljubavi, serija 13.20 Sutra je novi dan 2, serija 14.05 Vijesti s prijevodom za gluhe 14.14 Vrijeme sutra 14.18 Rije~ i `ivot: Koliko se znanost o`ivotvoruje u praksi?, religijski prog. 15.00 Luda ku}a 2, humoristi~na serija (r) 15.40 Alpe-Dunav-Jadran 16.15 Hrvatska u`ivo 17.00 Vijesti 17.15 Hrvatska u`ivo 17.45 8. kat: Umjesto u mirovinu - u pustolovinu!, talk-show 18.25 Kod Ane, emisija pod pokroviteljstvom 18.40 Odmori se, zaslu`io si 2 - Serija (r) 19.15 LOTO 7/39 19.20 Minuta zdravlja iz Dietpharma, emisija pod pokroviteljstvom 19.30 Dnevnik 19.56 Sport 20.01 Vrijeme 20.04 ZABA - 90 sekundi, emisija pod pokro. 20.15 Stipe u gostima 3, Serija 20.55 Hrvatska kinoteka: Ljubavna pisma s predumi{ljajem 22.35 Dnevnik 3 23.00 Sport 23.03 Vrijeme 23.05 Vijesti iz kulture 23.12 Drugi format: Ivan Ladislav Galeta 00.00 CSI: Las Vegas 9, serija (r) 00.45 Galactica 4, serija (r) 01.30 Sutra je novi dan 2, serija (r)

TV SLON
16.02 Tuzla u`ivo 16.07 Da sam ja neko, dok. program (r) 16.40 Tv Liberty 17.10 TOP 7, muzi~ki program 18.00 Crno i bijelo, info-program 18.17 Tuzla u`ivo 18.35 Vje`bajmo zajedno 19.00 SMS Muzi~ki Salto 19.30 Sanjalica, program za djecu 20.00 KVIZ Extra 20.30 Sredinom sedmice, info-program 21.10 Sto~ar, 35/130 22.05 Dvojac, muzi~ki program 23.00 Slon extra info

Kineska pla`a
SERIJA 00.55

Periferija city
SERIJA

22.15

16.30 Cocco Bill, crtani film (r) 16.50 Veronica Mars 1, serija za mlade 17.30 Moja `ena i djeca 5, humoristi~na serija 17.50 e-Hrvatska, emisija pod pokroviteljstvom 18.30 @upanijska panorama 19.00 Overland 4 - Od Portugala do Kine: Turkmenistan i Uzbekistan, dokumentarna serija (r) 19.40 Hit dana 19.57 Ve~eras... 20.00 Ko je ovdje lud?, ameri~ki film (r) 21.50 CSI: Las Vegas 9, serija 22.35 24 (7), serija 23.20 Nove avanture stare Christine 4, humoristi~na serija 23.40 Dr`avnik novog kova 3, humoristi~na serija (r) 00.05 Plavci, serija 00.55 Kineska pla`a 4, serija (r)

TV MOSTAR
09.20 Timmy, crtani film 09.30 Jagodica Bobica, crtani film 10.00 Ninja kornja~e ff, crtani film 10.30 Winx, crtani film 11.00 Winx, crtani film 11.20 Aladdin, crtani film 12.00 Indija, 37. ep. 13.00 Pali an|eo, 33. ep. 14.00 Urban music puls (r) 15.49 Sport centar 15.50 1001 no}, 38. ep. 16.50 Indija, 38. ep. 18.00 Grad 19.00 RTM vijesti 19.30 Dnevnik TV1 20.00 1001 no}, 39. ep. 22.20 Seks i grad, 28. ep. 23.00 Kazali{te u ku}i, 27. ep. 23.40 Sport centar 23.45 Pali an|eo, 33. ep.

TV KAKANJ
14.00 Rat vijeka 14.30 Interesantne pri~e 15.00 Ljubav u 21. Vijeku, serija 15.30 IC sport 16.00 Gimnazijalci, serija 16.30 O~i du{e, serija 17.00 Flash vijesti 17.05 Saga, serija 18.00 Druga strana ljubavi, serija 19.00 Pri~e za djecu 19.30 Dnevnik FTV 20.00 Vijesti IC 20.20 Gimnazijalci, serija 21.00 Ljubav u 21. vijeku, serija 21.30 Autoshop magazin 22.00 Saga, serija 23.00 Vijesti TV Sahar 23.30 Glas Amerike 00.00 Vijesti IC

RTV USK
11.05 Umjetnost jednog svijeta,2/3 11.30 Folk music 12.00 Vijesti 12.05 Detektivske pri~e,2/40 (r) 13.05 Smrt {ijunima, (r) 2/16 14.15 Kraji{ki ni{ani, 1.30 Vijesti 14.35 O~i du{e, 7/10 (r) 15.15 Detektivske pri~e, 2/40 16.15 TV intervju(r) 17.00 Veterani danas, dok. program (r) 18.00 O~i du{e, 8/10, Crtani film 19.00 Dnevnik TVUSK 19.30 Muzi~ki program 20.05 Kad priroda uzvrati udarac, 6/9 21.00 TV Liberty 21.30 Dnevnik 2 22.00 Capri 2, 3/26 23.00 Ruski zatvori nekad i sad 6/40

RTV BN
10.00 Novosti 10.05 UMS 10.20 Kradljivac srca, serija 11.05 Prije i poslije 11.50 Horoskop 12.00 Novosti u podne 12.15 Ha{ki tribunal: Su|enje Radovanu Karad`i}u 14.15 Novosti 14.05 Varvarijanski narod 15.40 TV {op 16.00 Novosti 16.25 Jelena (r) 17.10 Kradljivac srca, serija 18.00 Danas u Srpskoj 18.30 Monitoring 19.00 Sport flash 19.30 Monitor 20.10 Jelena, serija 21.00 BN Promenada 22.30 Pregled dana 23.00 Korado, film 00.30 Astro~et

TV ZENICA
14.10 Svjedok prirode 14.30 TV Liberty (r) 15.00 Vijesti 15.10 Plima `ivota, serija 15.55 TV izlog 16.00 Iz dana u dan 16.10 Dokumentarni program (r) 17.00 Zoo hoby 17.30 Dje~iji program 17.50 Ze sport plus 17.55 TV izlog 18.00 Frejzer, serija 18.30 Mali oglasi 19.00 Zenica danas 21.30 Dobro srce 22.00 Plima `ivota, serija 23.00 Zenica danas (r) Izborna hronika (r) 23.30 Frjezer (r) 00.00 Glas Amerike

TV TK
09.00 ^etiri `ene, serija (r) 10.00 Bestseller TV 11.55 Iz dana u dan... 12.00 Vijesti 12.10 Bestseller TV 12.15 Taina, humoristi~ka serija 13.55 Iz dana u dan... 14.00 Bestseller TV 16.00 Vijesti u 16 18.00 ^etiri `ene, serija 19.00 Dnevnik RTV TK 19.30 Bestseller TV 20.05 Inspektor Poaro, serija 20.55 Vremenska prognoza 21.00 Film 22.30 Vijesti 23.15 Lo{e djevojke, serija 00.00 Dnevnik (r)

RTV VOGO[]A
10.00 I.R.I.B. (r)10.30 Glas Amerike (r)11.00 Info blok TV Vogo{}a 12.00 Igrana serija 12.30 Na{a realnost sa Dritom Haziraj 13.30 Ritam Srebrenice Udru`enja Prijatelji Srebrenice 14.00 Program za djecu 15.00 ^etiri `ene, serija (r)16.00 Otvoreni program, u`ivo 18.00 Vogo{}anska hronika 18.30 SMS music 20.00 Humanost na djelu 21.00 ^etiri `ene, serija22.00 Vogo{}anska hronika (r)22.30 Istina, emisija o povratku 23.00 I.R.I.B. 23.30 Glas Amerike

ATV
13.00 Pali an|eo, serija 14.00 Cinema Magica hronike 14.30 Vizita 15.49 Sport centar 15.50 1001 no}, serija 16.50 Indija, serija 17.50 Kulinarski letopisi 18.00 Luda ku}a, serija 18.25 Jesen sti`e Dunjo moja, serija 19.00 ATV vijesti 19.45 Cinema magica hronike 20.00 1001. no}, serija 21.00 Amplituda 22.00 Ve~ernje vijesti 22.20 Sex i grad, serija 23.00 Pozori{te u ku}i, serija 23.45 Pali an|eo, serija 00.30 Sport centar

EUROSPORT
09.30 Fudbal, Euro 2012, kva. 14.00 Tenis, WTA Linz, Austrija, live 18.00 Fudbal, Euro 2012, kvalifikacije 19.00 Eurogoals 19.10 All sports 19.50 Konji~ki sport 20.50 Riders Club

EUROSPORT 2
09.00 Fudbal, EP 2012. All Access 10.00 Ameri~ki fudbal, NCAA: Notre Dame - Pittsburgh 11.30 BMX 12.45 Surf 13.00 Snowboard 14.00 Fudbal, EP 2012. kvalifikacije

SPORT KLUB
07.30 NHL Pregled 08.00 ATP Masters Shanghai, direktno 16.00 FullTilt Poker 17.00 Kvalifikacije za EP: Scotland - Spain 18.45 World Sport magazin

VIASAT HISTORY
06.00 Rimsko carstvo 07.00 Gerouov zakon 08.00 Kako su napravljeni “Majmuni“ 09.00 Lov na Careve krstarice 10.00 Ubistvo Anrija IV 11.30 Velike britanske vojskovo|e 12.00 Sikert protiv Sard`enta 13.00 Rat na Arktiku 14.00 Rimsko carstvo 15.00 Gerouov zakon 16.00 Vivaldijevim stopama 17.00 Faraoni koji su izgradili Egipat 18.00 Vajat Erp 19.00 Premijera: Gra|evinska ~udesa d`inovski Buda 20.00 Heroji, kult i kuhinja 21.00 Soma 23.00 Gerouov zakon 00.00 Vivaldijevim stopama 01.00 Faraoni koji su izgradili Egipat 02.00 Vajat Erp 03.00 Gra|evinska ~udesa: D`inovski Buda 04.00 Heroji, kult i kuhinja 05.00 Soma

ANIMAL PLANET
06.00 ^udna stvorenja Nika Bejkera 06.50 Najsmje{nije `ivotinje na planeti - 2 epizode 07.40 Sve o ma~kama 08.35 Oti}i predaleko 09.00 Bjekstvo u raj za {impanze - 2 epizode 09.55 @ivot majmuna 10.20 No} 10.50 Policija za `ivotinje 11.45 Veterinari sta`isti 12.10 Spa{avanje ljubimaca 12.40 Policija za `ivotinje 13.35 Spa{avanje divljih `ivotinja 14.00 RSPCA 14.30 Sve o psima 15.25 Frizer za `ivotinje - 2 epizode 16.20 Najsmje{nije `ivotinje 17.15 Veterinar za cijeli svijet 18.10 Licem u lice sa polarnim medvjedom 19.10 Sve o psima 20.05 Veterinar za cijeli svijet 21.00 Planeta zemlja 21.55 Policija za `ivotinje 22.50 Licem u lice sa polarnim medvjedom 23.45 Divlje i bez cenzure 00.40 Veterinar za cijeli svijet

TV 1000
08.00 Klub otmi~ara, film 10.00 Mra~ni kristal, film 12.00 Petak poslije petka, film 14.00 Spremni za igru, film 15.50 Nepobjedivi, film

Jedrenje
22.30
20.55 21.55 22.25 22.30 23.00 23.05 23.15 Golf, US PGA Tour Golf, European Tour Golf Club Jedrenje Yacht Club All sports Fudbal, Euro 2012, kvalifikacije - All Access 23.45 Olimpijski magazin 00.15 Fudbal, Euro 2012, kva.

Surf

12.45
15.00 Ekstremni sportovi 17.00 Fudbal, EP 2012. All Access 18.00 Snowboard 20.00 Ke~eri 21.30 Tenis, WTA Linz, Austrija 23.45 Surf 01.00 Fudbal, EP 2012. kvalifikacije

Scotland - Spain
17.00
19.15 Kvalifikacije za EP: Holland - Sweden 21.00 NHL: Detroit Colorado 23.00 FullTilt Poker 00.00 ATP Masters Shanghai 02.30 NHL: Chicago Nashville, direktno

Nikson
20.00
18.00 [unjala, film 20.00 Nikson, film 23.10 Sablasni okean, film 01.00 Lezbejke 4. - erotski dnevnik 02.30 Iskonska `elja, film

NLB Igokea do~ekuje Zagreb

[iroki gostuje Ciboni

OSLOBO\ENJE
SARAJEVSKO IZDANJE
49. strana

srijeda, 13. oktobar 2010. godine

Danas sastanak Bakire Hase~i} i Gavrila Grahovca

Ima li Angelina Jolie

dozvolu KS-a?
^lanice Udru`enja @ena - `rtva rata tragaju za sarajevskim sau~esnikom holivudske zvijezde
Bakira Hase~i}, predsjedni ca Udru`enja @ena `rtva rata, koja ne odustaje od kri ti ke fil ma An ge li ne Jo lie “zbog sce na ri ja ko ji vrije|a `enu `rtvu rata, iskrivljuje istinu o tome {ta je ta `ena propatila u logoru“, ju~er je, ka`e, do`ivjela {ok. Uvjerila se, tvrdi, da su njene su mnje oprav da ne: “U filmu se doista `rtva zaljubljuje u svoga d`elata!“, isti~e Hase~i}. Tim povodom }e danas federalni ministar kulture Gavrilo Grahovac primiti predstavnice Udru`enja @@R. na osnovu zahtjeva inostranog producenta ili doma}eg koproducenta. “Zahtjev obavezno sadr`i mjesto i snimanje eksterijera filma i scenario filma na jednom od slu`benih jezika u FBiH sa ozna~enim dijelovima teksta prema kojim se na teritoriji KS-a snimaju fil mske se kven ce“, tu ma~i Hase~i} i pita: “Ko, kada i na osnovu ~ega je dao odobrenje? Da li je?“ Oslobo|enje je u subotu objavilo sadr`aj pisma slavne glumice ~lanicama @@R, koja je izrazila spremnost da se s njima susretne te ih li je po za mo li la da je ne osu|uju unaprijed. i upla ka na Ha se~i}, ne `ele}i govoriti o “umjetni~koj slobodi“: “Ne ma ni u nje nom SAD-u neograni~ene slobode... Ve} sam rekla, {to nije uzela pri~u o tome da se Amerikanka zaljubljuje u talibana, usred Kabula?“ Mi nis tar kul tu re KS-a Emir Had`iha fi zbe go vi} najavio je tako|er da }e danas govoriti i o filmu i o ovoj cijeloj pri~i.
Edina KAMENICA

U sudaru minibusa i voza 40 mrtvih
^etrdeset osoba ju~er ujutro je poginulo, a 11 povrije|eno u sudaru minibusa i voza na istoku Ukrajine, saop}ili su `eljezni~ki zvani~nici. Minibus je bio na putu izme|u gradova Marganets i Nikopola i ve}ina putnika je bila zaposlena u lokalnim fabrikama. O~evici su izjavili da je lokomotiva, koja je bila bez vagona, gurala minibus oko 30 metara prije nego {to se zaustavila. U minibusu je bilo 38 putnika, od ~ega troje djece ali nije poznato da li je neko od njih pre`ivjelo. U vrijeme nesre}e rampe na pre la zu bi le su spu {te ne i uklju~ena upozoravaju}a svjetla. Zbog ~ega je voza~ minibusa ignorisao ova upozorenja, nije poznato jer je istraga u toku.

Samo Grahovac
“Tra`ili smo razgovor i sa kan to nal nim mi nis trom kulture Emirom Had`ihafizbegovi}em, a uputili smo dopise i gospodi Silajd`i}u i Kom{i}u. Samo je gospodin Grahovac odgovorio na na{ poziv“ ogor~ena je Hase~i}. , Za kon o fil mskoj dje la tnos ti, ko jeg je Skup {ti na KS-a usvojila na sjednici od 13. mar ta 2001, ka`e da inostrani producent mo`e snimati film na teritoriji KSa ako pret ho dno pri ba vi odobrenje kantonalnog ministarstva nadle`nog za poslove kulture, koje se izdaje

Rezolucija o Kosovu temelj dijaloga
Ameri~ka dr`avna tajnica Hillary Clinton ju~e popodne je u Beogradu, nakon sastanka sa srbijanskim predsjednikom Borisom Tadi}em, izrazila uvjerenost da je rezolucija o Kosovu donesena u Op}oj skup{tini Ujedinjenih naroda 9. rujna temelj va`nom dijalogu izme|u Beograda i Pri{tine te istaknula spremnost SAD-a da zajedno sa Srbijom radi na boljoj budu}nosti za Balkan. “Taj dijalog bio bi od koristi za narod na Kosovu i u Srbiji ako bi se vodio o izazovimasvakodnevna`ivota i dugoro~nimodnosimaizme|u dviju zemalja. To bi tako|er moglo pozitivno utjecati na odnose izme|u SAD-a i Srbije“ izjavila je , Clinton na zajedni~kojnovinarskoj konferenciji s Tadi}em.

Scenarij
“Pred o~ima mi izlaze slike mo ga, ali i si lo va te lja `ena iz udru`enja, koji su na{a do`ivotna trauma, a ne ljubavna opsesija. Ange li na ka`e da ho}e predstaviti istinu, ali kada upo zo ra va mo na uvredu, uzvra}a da to nije do ku men tar ni film. U~init }emo sve da za{titimo svoja prava, i da se relativiziranje na{e nesre}e nazove pravim imenom“ kaza, la je ju~er vidno iznervirana

POSLJEDNJE VIJESTI
LA@NA DOJAVA O BOMBI - Slu`benici policije ju~e su li{ili slobode osobe koje su ju~e ujutro obavijestile telefonom Operativni centar MUP-a Kantona Sarajeva da je u [koli metalskih zanimanja, koja se nalazi u ulici Zmaja od Bosne broj 8, op}ina Centar, postavljena eksplozivna naprava. Radi se o jednoj malodobnoj `enskoj osobi, ro|enoj 1995. godine, iz Sarajeva, i malodobnoj mu{koj osobi, ro|enoj 1993. godine, iz Sarajeva. Protiv njih }e biti poduzete zakonom predvi|ene mjere. Odmah nakon dojave, izvr{ena je evakuacija svih iz spomenutog objekta, nakon ~ega je izvr{en KDZ pregled, i tom prilikom je utvr|eno da se radi o la`noj dojavi, saop}eno je iz MUP-a Kantona Sarajevo. ODGO\ENO IMENOVANJE DIREKTORA BHT 1 Odluka o imenovanju novog direktora BHT 1 prolongirana je za narednu sjednicu Upravnog odbora BHRT-a. Na ju~era{njoj sjednici v.d. generalnog direktora BHRT-a Nermin Durmo iznio je prijedlog za imenovanje Konstantina Jovanovi}a na mjesto direktora BHT 1, {to je istovremeno bila odluka Komisije za razmatranje prijavljenih kandidata. Preporu~eno je da se dono{enje kona~ne odluke o imenovanju direktora BHT 1 prolongira za narednu sjednicu UO BHRT-a.

Maratonci prije utrke

Oslobo|enje u Chicagu
Veliki svjetski sportskohumanitarni doga|aj Marathon u Chicagu je pro{ao, ali su ostali utisci, tragovi, rezultati. Pedeset hiljada u~esnika, nekoliko miliona posmatra~a i dolazak na cilj u zadato vrijeme i Teama Sarajevo, u kojem su bili ~etvorica Sarajlija (Ognjen i Vladan Guzina, Mirzet Biser i Nermin Halvad`ija) te djevojka iz Vinkovaca Antonija Marti}. Svi oni su tr~ali s namjerom da pomognu djeci iz Doma na Bjelavama - i to je ono {to je nama bilo najinteresantnije i {to smo pratili u novini du`e vrijeme. No, uo~i same trke, kada su skupljali snagu za 26,2 milje, na{i maratonci su se slikali sa onim {to im je,

4. vanredno kolo

nezvani~an izvje{taj

Deseterac: 59 dobitnika po 4.223,49 KM, Peterac: 22.689 dobitnika po 10,51 KM

47 8 83 65 42

43 30 69 41 67

66 60 27 4 34

59 54 9 78 51

23 45 19 71 72

24 33 89 37

25 50 20 1

JACK POT u narednom kolu oko:

2.560.000 KM
Uo~i maratona grijali se najdra`im: Team Sarajevo

BINGO PLUS: 5 5 3 9 6 5

o~ito, uvijek blisko srcu. Bh. zastava, grb grada Sarajeva i {to je nama posebno milo, Oslobo|enje. Eh, samo da nam je znati otkud su ga izvukli... Kako bilo, lijep je osje}aj da je na{a novina, koja poz-

dravlja svaki plemeniti napor bh. gra|ana, bez obzira na to gdje trenutno `ive, bila protekle nedjelje, 10. 10. ‘10. i u Chicagu, te da je i ona, i to po njihovom izboru, davala energiju na{em tiE. K. mu!

LOTO
9
JOKER 1 JOKER 2

82. KOLO

11 25 27 31 34
1 6 5 2 4 2 7 3 1 3 9 3