Dnevni avaz

Nezavisni bh. politi~ki dnevnik subota, 16. 10. 2010. Sarajevo Godina XVI Broj 5430 1 KM, 6 kn, 40 din, 0,70 E

16 GODINA NAJTIRA@NIJA NOVINA U BOSNI I HERCEGOVINI www.dnevniavaz.ba

/#.1.,'60+5+00# '.0+-# 5#05-1)/156#)4#&+8+.7
Slu~aj vrhunskog bezobrazluka, nepotizma i nezakonitog rada SDA na~elnika U Op}ini se i po osam godina ~eka na dobivanje papira Na~elnikov daid`a ulo`io `albu, pa je sve obustavljeno
anjin Halimovi}, na~elnik op}ine Sanski Most, izdao je sinu Anesu za samo mjesec sve potrebne papire za gradnju luksu-

SKANDALOZNO

Babo izdao sve dozvole 12-godi{njaku

Ekskluzivno: [enon Brigs za „Dnevni avaz“

S

zne vikendice u naselju ^aplje! U ovom slu~aju vrhunskog bezobrazluka, nepotizma i nezakonitog rada SDA na~elnika preklapa se niz skandaloznih nepravilnosti.

Radi se o 12-godi{njem djetetu, koje, prema zakonu, nema nikakva prava i obaveze, a kamoli da bude investitor i da mu budu izdate neophodne dozvole. 4. strana

Godi{njice

Brigs: Ho}e li po tre}i put stati na bokserski tron

Zelim Kli~kovu titulu
Otkrivamo: Kompanije spiskale milione

RUKOMETA[ICAMA DONACIJA ZA RAZVOJ KO[ARKE!?
Tuzla: Sve~anost u vojnoj bazi Dubrave

3. strana

68. str. Pjeva~ Armin Muzaferija donio sre}u Indiru D`idi}u iz Zenice

(Foto: J. Brutus)

Izvu~eni dobitnici 3. kola „Avazove“ nagradne igre

PRIPADNICI OSBiH OTI[LI U AFGANISTAN
5. str.

Zeni~aninu 5.000 KM
6. strana

DIPLOMATIJA

ISTRAGE

Dolaze Van Rompej i Davutolu

^egar krao sanke

11. str.

Lokacija Ned`ari}i, Sarajevo

2. str.

2

Dnevni avaz, subota, 16. oktobar/listopad 2010.

aktuelno

MEDIJI O{tar komentar britanskog lista „The Times“

Van Rompej: Sastanak sa bh. zvani~nicima

Davutolu: Jasno opredjeljenje za pomo} BiH

Dodikovi argumenti i paralele su neodr`ivi
Zapadne vlade trebaju podr`ati bh. lidere koji se suprotstavljaju Dodiku i ne smiju tolerirati njegovu retoriku
Ugledni londonski dnevni list „The Times“ u ju~era{njem broju objavio je prili~no o{tar komentar u kojem tra`i sna`nu zapadnu reakciju na prijetnje Milorada Dodika da }e se entitet kojim on vlada otcijepiti. Analiti~ari procjenjuju da komentar „The Timesa“ u dobroj mjeri reflektira stavove nedavno izabrane britanske vlade koja se prije nekoliko dana odlu~ila fokusirati na situaciju u Bosni i Hercegovini. otcjepljenje, on }e ponovo pokrenuti rat u BiH. Zapadne vlade trebaju podr`ati bh. lidere koji se suprotstavljaju Dodiku i ne smiju tolerirati njegovu retoriku - navodi se u komentaru.

Serija posjeta me|unarodnih zvani~nika

Nakon Klinton dolaze Van Rompej i Davutolu
Znak da je BiH ponovo u fokusu svjetskih sila
Predsjednik Evropske unije Herman van Rompej (Van Rompuy) do}i }e sredinom naredne sedmice u zvani~nu posjetu BiH, nastavljaju}i tako niz visokih svjetskih zvani~nika koji nakon oktobarskih izbora pohode Sarajevo. u BiH }e se sastati s doma}im zvani~nicima, i to samo sedam dana nakon posjete dr`avne tajnice SAD Hilari Klinton (Hillary Clinton). Prije toga, BiH je posjetio i evropski komesar za pro{irenje [tefan File (Fuele). Istovremeno, kako saznaje „Dnevni avaz“, u BiH naredne sedmice sti`e ministar vanjskih poslova Turske Ahmet Davutolu (Davutoglu), koji je posljednjih nekoliko mjeseci u vi{e navrata posje}ivao Sarajevo, aktivno se anga`iraju}i na vanjskopoliti~kom planu. Serija posjeta jasan je dokaz da se me|unarodna zajednica fokusira na BiH. Tako|er, ovime se potvr|uje da ne}e samo Evropska unija i SAD formirati zajedni~ku i novu strategiju u BiH nego da i ostali „igra~i“, poput Turske i Rusije, ulaze na teren i imaju svoje planove i interese. T. LAZOVI]

Slu~aj Kosova
„The Times“ nadalje odbacuje Dodikove argumente o nezavisnom Kosovu kao predtekstu za otcjepljenje RS. - ^ak i ako zanemarite zapaljivu retoriku koju Dodik raspiruje, njegovi argumenti i paralele s Kosovom su neodr`ivi... Za razliku od Albanaca, Srbi u BiH nisu zlostavljani i njihova tvorevina u BiH nagrada je me|unarodne zajednice za odustajanje Srbije od zlo~ina~kog projekta zvanog „velika Srbija“. Hilari Klinton (Hillary Clinton), koja je ove sedmice boravila na Balkanu, treba jasno ista}i opredijeljenost SAD teritorijalnom integritetu BiH. Isto treba uraditi i Vlada Srbije. Odbacivanje besmislene Dodikove smicalice je test i za jedne i za druge zaklju~uje „The Times“.
T. LAZOVI]

Hejgov stav
Tvrd britanski stav prema Dodiku u najve}oj mjeri odra`ava poziciju ministra vanjskih poslova Velike Britanije Vilijama Hejga (William Hague), koji se zala`e za sna`niji povratak me|unarodne zajednice u BiH i sre|ivanje stanja u na{oj zemlji, kao posljednjem trusnom podru~ju Evrope koje ima ambiciju da u skorijoj budu}nosti postane dio EU. U redakcijskom komentaru „The Timesa“, RS se naziva genocidnom tvorevinom izniklom iz agresije Srbije na BiH. - Ako Milorad Dodik krene u

Rusi {alju Lavrova?
Prema nepotvr|enim informacijama, u skoro vrijeme mo`e se o~ekivati da BiH posjeti i jedan od visokih ruskih zvani~nika, najvjerovatnije {ef diplomatije Sergej Lavrov. No, nije isklju~eno da, u skladu s ranijim planovima, u BiH do|e i aktuelni premijer Vladimir Putin. Van Rompej, koji obavlja novu funkciju predsjednika EU, odnosno predsjednika Vije}a EU,

Dodik: Mo`e pokrenuti rat u BiH

Valentin Incko za Radio-televiziju RS

„The Economist“ o posjeti dr`avne tajnice SAD

Prvi paket ustavnih promjena u BiH bit }e manjeg obima
Visoki predstavnik u BiH Valentin Incko (Inzko) izjavio je za Radio-televiziju RS da }e prvi paket ustavnih promjena u BiH vjerovatno biti manjeg obima, ali da je najbitnije da se u okviru njih osigura maksimalna za{tita ljudskih prava i da u vezi s ustavnim promjenama ne bude blokada u procesu pridru`ivanja EU, prenijela je Srna. - Niko ne}e ukinuti mehanizme za{tite pozicije entiteta i o tome se nije govorilo ni u Butmiru, ali treba gledati da BiH ubrzano krene prema Briselu - rekao je Incko. On je naveo da je pozicija OHR-a oja~ana nakon {to su BiH posjetili ameri~ka dr`avna tajnica Hilari Klinton (Hillary Clinton) i komesar EU za pro{irenje [tefan File (Fuele), ali da }e njegovo br`e zatvaranje omogu}iti BiH ispunjavanjem paketa „pet plus dva“. Incko je rekao da plan „pet plus dva“ nije novina, jer ga je donijelo Vije}e za implementaciju mira jo{ 2008. godine, i da }e nakon njegovog ispunjavanja uslijediti transformacija i postepeno ga{enje OHRa, ali da „BiH jo{ nije tamo stigla“.

Hilari Klinton nije imala revolucionarnih poruka
Neophodan pritisak na balkanske lidere da se dogovaraju kako region za nekoliko godina ne bi skliznuo u novi rat, rekao neimenovani diplomata
Sedmi~nik „The Economist“ u najnovijem broju bavi se boravkom ameri~ke dr`avne tajnice Hilari Klinton (Hillary Clinton) na Balkanu i u Briselu, primje}uju}i da Klinton nije imala nijednu revolucionarnu poruku. - Rekla je da se zala`e za pregovore izme|u Beograda i Pri{tine o prakti~nim pitanjima i kritizirala je predsjednika RS Milorada Dodika zato {to prijeti otcjepljenjem od BiH. Neki se pitaju za{to je uop}e dolazila ako je to sve {to je imala re}i - pi{e list. Odgovor je, nastavlja „Economist“, da vanjski svijet i dalje mora gurati Srbe, Albance i Bosance da rije{e svoje brojne probleme. Neimenovani diplomata rekao je za list da je i dalje neophodno vr{iti pritisak na balkanske lidere da se dogovaraju kako region za nekoliko godina ne bi skliznuo u novi rat. Diplomatski izvori tako|er su za „Economist“ rekli da Amerika i Evropa rade na formuliranju nove strategije za BiH kako bi se u toj zemlji provele reforme neophodne za njeno pribli`avanje NATO-u i Evropskoj uniji.

Incko: Ubrzano prema Briselu

www.dnevniavaz.ba

PORTAL - komentar dana Dr`avni ministri i poslanici nakon isteka mandata zaradit }e po 50.000 KM!
- Umjesto „zaradit }e po 50.000 KM“ treba pisati „ukrast }e od naroda po 50.000 KM“. Ko se od na{ih politi~ara od „rada“ obogatio? Ali, nismo se ni mogli nadati ni~emu drugom, kradu nas godinama, bez imalo savjesti i morala, ne (white label) znam za{to bi sada prestali.

Klinton: Analiza posjete Balkanu i Briselu

aktuelno

Dnevni avaz, subota, 16. oktobar/listopad 2010.

3

Komentar dana
Pi{e: Almasa HAD@I] (almasahadzic@avaz.ba)

Vojska za primjer
Oru`ane snage BiH u svijetu su ve} prihva}ene kao partner kojem se vjeruje. Pitanje je da li je toga svjesna njihova civilna komanda
U vojnoj bazi Dubrave kod Tuzle ju~er je u {estomjese~nu mirovnu misiju u Afganistanu sve~ano ispra}ena pje{adijska jedinica Oru`anih snaga BiH. Bilo je lijepo prisustvovati sve~anosti prire|enoj u ~ast ovih bosanskih vojnika. Ne zato {to je neko `eljan taktova kora~nica koje su odjekivale velikom dvoranom u bazi u Dubravama ili govora i obra}anja zvani~nika. Obu~avani po strogim standardima NATO-a i spremni za najve}e profesionalne izazove, kakva je i mirovna misija u Afganistanu, bosanski vojnici ju~er su, naprosto, pokazali jednu novu i potpuno mogu}u dr`avu Bosnu i Hercegovinu u kojoj `ivot diktiraju pravila i zakoni, a ne bolesne ambicije nesposobnih i {izofrenih politi~ara. Reforme koje su u godinama nakon rata pro{le Oru`ane snage BiH i koje su ih preporu~ile komandama mnogo mo}nijih i savremenijih armija, kao {to je i ova Kraljevine Danske, u ~ijem }e sastavu narednih {est mjeseci bosanski vojnici ~uvati mir u Afganistanu, BiH ne samo da su otvorile vrata integracija u NATO nego su postale siguran zamajac u procesima koji na{u zemlju pribli`avaju porodici zemalja Evropske unije. Oru`ane snage BiH postigle su ne{to {to je obi~nom, politikom otrovanom gra|aninu BiH danas skoro nemogu}e povjerovati. U sistemu stroge vojne hijerarhije, reda i po{tovanja svjetskih profesionalnih vojnih standarda i pravila, u jednom stroju, bosanske vojnike ju~er se niko nije usudio pitati ni za Bo{njake, ni za Srbe, ni za Hrvate, ni za one koje zovu „ostali“, niti kako se ko Bogu moli, i moli li se uop}e, i koji praznik slavi... [ta je koga, uostalom, briga... U vojnoj bazi Dubrave ju~er je svirana bosanska himna. Vojnici i njihove starje{ine stajali su mirno. Bosanska zastava komandantu jedinice koja odlazi u Afganistan predata je uz najvi{e po~asti, odnosno po pravilima kakva postoje u svakoj ozbiljnoj vojsci, odnosno dr`avi svijeta. Oru`ane snage BiH u svijetu su ve} prihva}ene kao partner kojem se vjeruje. Pitanje je da li je toga svjesna njihova civilna komanda.

„BH Telecom“: Ne obazire se na praznu federalnu kasu

EPHZHB: Pomo} i organizaciji „Croatia Libertas“

OTKRIVAMO Kako su dr`avne kompanije spiskale dva miliona KM

Novac i za filmove o tetoviranju i {ljivovici
Novac dat rukometnom klubu za razvoj ko{arke i lovcima za „poligonski uzgoj zeca“
Uprkos velikoj ekonomskoj krizi, smanjenju prihoda i hroni~nom nedostatku novca u federalnoj kasi, javne kompanije poput sarajevskog „BH Telecoma“ i mostarske „Elektroprivrede HZHB“ nisu {tedjele pri neselektivnoj podjeli donacija, uz odobrenje svojih nadzornih odbora. Telecomu“, koji je 2010. godine uplatio 1.545.633 KM na ra~une 408 javnih, vjerskih, pa i privatnih subjekata. „Elektroprivreda HZHB“ donirala je 588.100 KM za 264 udru`enja ili javne ustanove. Uz dio nesporno potrebnih, razumnih i finansijski skromnih donacija, oba preduze}a davala su novac i onima koji ga ni po kojem osnovu nisu trebali dobiti. Tako je, recimo, „BH Telecom“ isplatio @enskom rukometnom klubu @ivinice 6.460 KM za realizaciju projekta „{kole ko{arke“?! Kakve veze rukometni klub ima s razvojem ko{arke, ni odgovorni u najve}oj telekomunikacijskoj kompaniji u BiH, vjerovatno, nisu

Za misticizam 3.230 KM
Anonimna Udruga za ruralni razvoj Tenica dobila je 1.615 KM kako bi mogla organizirati Dane smokve i {ljive, Oldtimer klub Rio 1.131 KM kao „pomo} pri odr`avanju vozila“, a Udru`enje za istra`ivanje sufizma i misticizma 3.230 KM kako bi moglo organizirati mevlud. odgonetnuli. Nije nije im smetalo ni da novac koji je trebao zavr{iti u nikad praznijoj federalnoj kasi dijele lova~kim udru`enjima za projekte poput „Poligonskog uzgoja obi~nog zeca“ (1.001 KM). Ipak, vrhunac neodgovornosti „BH Telecoma“ predstavlja donacija od 200.000 KM Federalnom ministarstvu za izbjeglice, koje vodi odani SDA kadar Edin Mu{i}, naravno bez garancija {ta }e se uop}e s tim novcem raditi!

Dotacija bez garancija
Dokazuju to i izvje{taji u posjedu portala na{eg lista, iz kojih je vidljivo da ustaljena praksa dijeljenja javnih sredstava, bez jasnih i razumnih kriterija, s elementima te{kog rasipni{tva, nikada nije obustavljena. To je posebno izra`eno u „BH

\oko NINKOVI]

/ TO JE TO

Najve}e donacije
„Elektroprivreda HZHB“ 20.000
- Hrvatski {portski klub Zrinjski (Potpora za rad)

„BH Telecom“ Sarajevo 200.000
- Federalno ministarstvo raseljenih osoba i izbjeglica (Realizacija projekata)

7.000
- Pu~ka kuhinja Mostar (Kupovina namirnica)

89.633
- Med`lis IZ Sarajevo (Realizacija aktivnosti)

Pomo} za dokumentarce
Ni EPHZHB se nije proslavila dijeljenjem donacija koje su, ako ni{ta, daleko skromnije od onih koje je „{akom i kapom“ dijelio „BH Telecom“, pa je novac davan i sumnjivoj nevladinoj organizaciji „Croatia Libertas“ iz Mostara za projekt „socijalnog uklju~ivanja“. Kazali{na i filmska produkcija „Porta“ iz Mostara dobila je 2.000 KM za snimanje dokumentarnog filma „Tradicionalno tetoviranje u Hrvata“, a Udruga Rama-Prozor 1.000 KM za snimanje dokumentarca o {ljivovici.
www.dnevniavaz.ba

6.000
- Centar za socijalni rad Livno (Pomo} korisnicima Centra)

50.065
- U@BiH (Inicijativa „Srcem do mira“)

5.000
- @upni ured Sv. Matej Mostar (Potpora izgradnji crkve)

39.500
- Fudbalski klub @eljezni~ar (Pomo} zbog takmi~enja u UEFA-i)

5.000
- Osnovna {kola „Antun Branko [imi}“ Mostar (Opremanje u~ionica)

39.500
- Nogometni klub Zvijezda Grada~ac (Dovr{etak pro{irenja stadiona)

Podaci Agencije za statistiku

Prosje~na avgustovska pla}a u BiH 800 KM
Prosje~na neto pla}a u BiH za avgust 2010. iznosila je 800 KM, {to pokazuje nominalni pad za 0,3 posto u odnosu na decembar 2009. Direktor Agencije za statistiku BiH Zdenko Milinovi} kazao je ju~er na pres-konferenciji u Sarajevu da je prosje~na neto pla}a za avgust 2010. nominalno vi{a za 1,9 posto nego u istom mjesecu lani. - U pore|enju s istim mjesecom 2009., najve}e pove}anje imali su sektori trgovina naveliko i namalo, popravak motornih vozila i motocikala te predmeta za osobnu upo- Milinovi}: trebu i ku}anstvo, Nominalni i to za 5,6 indeks- rast nih poena - rekao je Milinovi}.

4

Dnevni avaz, subota, 16. oktobar/listopad 2010.

aktuelno

SKANDALOZNO Dvanaestogodi{njaku babo izdao sve dozvole

Donji Vakuf: Vije}nici prihvatili inicijativu gra|ana

Maloljetni sin na~elnika Sanskog Mosta gradi vilu!
Slu~aj vrhunskog bezobrazluka, nepotizma i nezakonitog rada SDA na~elnika
Sanjin Halimovi}, na~elnik op}ine Sanski Most, izdao je sinu Anesu, ina~e 12godi{njaku, za samo mjesec sve potrebne papire za gradnju luksuzne vikendice u naselju ^aplje! rje{enju za urbanisti~ku saglasnost doslovno pi{e: „op}inski na~elnik po zahtjevu Halimovi} (Sanjina) Anesa... daje urbanisti~ku saglasnost investitoru...“ Podsjetimo, dok u rekordnom roku Rekordni rok izdaje dokumentaciU ovom slu~aju ju vlastitom sinu, vrhunskog bezobraodnosno sebi, jer je i zluka, nepotizma i Sanjin Halimo- najve}em laiku jasno nezakonitog rada vi}: Po kratkom da se radi o njegovoj SDA na~elnika pre- postupku imovini, na~elnika klapa se niz skandaloznih Halimovi}a, njegovog {efa nepravilnosti, po~ev{i od to- Slu`be za prostorno urega da se radi o 12-godi{njem |enje \uru Kalacuna i djetetu, koje, prema zakonu, slu`benicu Berinu Zuli} nenema nikakva prava i oba- davno je sa po 300 KM kaveze, a kamoli da bude inve- znila Federalna uprava za stitor i da mu budu izdate inspekcijske poslove zato neophodne dozvole. {to jednom gra|aninu osam To dokazuje brojna doku- godina nisu odgovorili na mentacija do koje je do{ao njegov zahtjev i izdali mu „Dnevni avaz“. Naprimjer, u urbanisti~ku dozvolu!

Odluka Op}inskog vije}a Donji Vakuf

Gra|ani tra`e smjenu na~elnika Su{i}a
Op}insko vije}e Donji Vakuf ju~er je prihvatilo objedinjene inicijative gra|ana i vije}nika u op}inskom parlamentu o opozivu na~elnika Huse Su{i}a, kadra SDA. Donjovakufljani smatraju da Su{i} ne obavlja dobro svoju funkciju, a vije}nici mu, izme|u ostalog, zamjeraju da ne po{tuje institucije Vije}a, ne dolazi na njihove sjednice, onemogu}ava kontrolu tro{enja novca iz bud`eta, davanje op}inske imovine na kori{tenje bez saglasnosti Op}inskog vije}a... Mandat na~elnika prestaje ako se na referendumu za njegovu smjenu izjasni natpolovi~na ve}ina graD. M. |ana.

Faksimil urbanisti~ke dozvole

Reagiranje Rijaseta IZBiH

Izjave Sulejmana Tihi}a {tetne po Bo{njake
Rijaset Islamske zajednice (IZ) u BiH u ju~era{njem saop}enju za javnost ocijenio je da su izjave i ocjene koje predsjednik SDA Sulejman Tihi} iznosi u javnosti neutemeljene i {tetne po ukupne interese muslimana Bo{njaka, javila je Mina. - Prozivati IZ u kontekstu izbornih rezultata nepristojno je i krajnje zlonamjerno. Narod zna da IZ nije u~estvovala na izborima, nego je Sulejman Tihi} predvodio SDA u izbornom procesu i narod zna da je on dobio povjerenje kakvo je dobio. Stoga je njegova tvrdnja da je pobijedio nekoga ko uop}e nije u~estvovao na izborima li{ena bilo kakve relevantnosti - ka`e se u saop}enju Rijaseta. No, kako se dodaje, „izjave Sulejmana Tihi}a mogu se razumjeti kao nastavak njegove konfrontacije sa IZ i nastavkom one politike koja je okrenuta ka obra~unu unutar bo{nja~kog naroda, umjesto tro{enja energije na jasnije vizije razvoja i stabilnosti.

Daid`a se `alio
Vjerovatno je „slu~ajnost“ i to {to radove na Halimovi}evoj vikendici izvodi firma „Emir Comerc“, kojoj je na~elnik izdao gra|evinsku dozvolu za izgradnju zgrade u centru Sanskog MoHalimovi} je po~inio brojne nepravilnosti i pri gradnji luksuzne vile, odnosno vikendice. sta. Dozvola je, me|utim, poni{tena u Kantonalnom ministarstvu prostornog ure|enja, jer se `alio na~elnikov daid`a Asim Jakupovi}, uz ~iju je me|u napravljena ova zgrada! movi}, za razliku od obi~nih gra|ana u Sanskom Mostu, nije imao problema. Iako su „Elektroprivreda“ i „Elektrodistribucija“ rigorozne kod bilo kakvog pomjeranja njihove nepokretne imovine, u ovom slu~aju sara|ivale su bez ikakvog dodatnog provjeravanja opravdanosti zahtjeva na~elnikovog maloljeB. T. - M. D. tnog sina.

Uklonjen dalekovod
Gabariti vikendice daleko su izvan dozvoljenih. Tako|er, za potrebe gradnje bilo je neophodno premjestiti visokonaponski dalekovod. Ali, ni tu na~elnik Hali-

Halimovi}evo luksuzno zdanje u naselju ^aplje

Posjeta Islamskoj zajednici u Kini

Predsjednik NO EPBiH Zijad D`emi}

Reis Ceri} d`uma-namaz klanjao u d`amiji u Pekingu
Kao ~lan svjetske muslimanske delegacije koja je ovih dana posjetila Islamsku zajednicu u Kini, reisu-l-ulema dr. Mustafa Ceri} ju~er je klanjao d`uma-namaz u d`amiji Fa Yuan Si u Pekingu, javila je D`amija Fa Yuan Si: Reis Ceri} u prvom safu Mina. Bilo je zaista dirljivo sl- je}ao u jednoj pekin{koj u{ati kineski mekam u~enja d`amiji u safu s kineskim Kur’ana i gledati pobo`nost muslimanima, slu{aju}i kikineskih muslimana dok neskog hatiba i klanjaju}i za slu{aju u~enje. Nije im bio kineskim imamom, reisu-lstran ni bosanski mekam ulma Ceri} odgovorio je da kojim ih je po~astio reisu-l- se osje}ao uzbu|eno i skoulema Ceri}, kojem su po- ro nestvarno. - Danas i ovdje u Pekinudili da im se pridru`i u predd`umanskom ibadetu ngu, u Kini, najdublje sam u~enja, slu{anja i tuma~enja do`ivio tu uzvi{enost univerzalne poruke islama - kazao Kur’an-i kerima. Na pitanje kako se os- je reis Ceri}.

Jo{ malo pa }e He}o mo}i prijetiti samo pticama na njivi
Sjednica Nadzornog odbora nije odr`ana zbog nedostatka kvoruma
Jo{ malo i ministar Vahid He}o svojim prijetnjama }e mo}i pla{iti samo ptice na njivama, izjavio je ju~er za na{ list Zijad D`emi}, predsjednik Nadzornog odbora (NO) „Elektroprivrede BiH“ (EPBiH). Sjednica Nadzornog odbora dr`avne kompanije, koja je trebala biti odr`ana ju~er, otkazana je zato {to nije bilo kvoruma. D`emi} je ranije najavio da NO mora zaustaviti drugi krug plja~ke energetskih resursa davanjem poslova kompanijama na nezakonit na~in u projektima rekonstrukcije bloka termoelektrane Tuzla i hidroelektrane Vranduk. Dio ~lanova NO i direktor EPBiH Amer Jerlagi}, koji su pod kontrolom ministra He}e i Stranke za BiH, u nekoliko navrata poku{avali su progurati sporne odluke, ali D`emi} ka`e da od toga ne}e biti ni{ta. Ju~er je taj dio NO, nakon {to je sjednica otkazana, izdao saop}enje za javnost u kojem optu`uje D`emi}a da nedolascima na sjednice opstruira rad „Elektroprivrede BiH“. - Oni su zabrinuti za zapo~ete, a nezavr{ene projekte Stranke BiH. Sjednica nije odr`ana ne zbog toga {to joj ja nisam prisustvovao nego zato {to nije bilo kvoruma, a to zna~i da nije bilo najmanje troje ~lanova Nadzornog odbora. Tu {krabotinu od sa-

Kapital EPBiH veoma ugro`en
Prema D`emi}evim rije~ima, ni He}ini ~lanovi NO niti direktor Jerlagi} ne}e ga, poku{ajima da zloupotrijebe Sindikat, omesti u „zavo|enju zakonitosti i reda u dr`avnom preduze}u“. - Kapital EPBiH veoma je ugro`en upravo njihovim radom, onako kako su to navikli u posljednjih nekoliko godina. Ja }u sazvati novu sjednicu NO tek nakon {to Parlament FBiH razmotri ovu problematiku, a o~ekujem da to bude 20. oktobra - ka`e D`emi}.
D`emi}: [krabotinu potpisala tri ~lana NO

op}enja potpisuju ~lanovi NO koji su pro{le sedmice htjeli kao hajduci odr`ati nezakonitu sjednicu - ka`e D`emi} komentiraju}i saop}enje koje je poslao Ured za odnose s javno{}u ove T. L. dr`avne kompanije.

pogledi

Dnevni avaz, subota, 16. oktobar/listopad 2010.

5

TUZLA Sve~anost u vojnoj bazi Dubrave

Pripadnici Oru`anih snaga BiH ispra}eni u Afganistan
Jedinica }e biti anga`irana u osiguranju dijela baza koalicionih snaga u provinciji Helmand, u sastavu danske borbene grupe
Iz vojne baze Dubrave kod Tuzle ju~er je u mirovnu misiju ISAF u Afganistanu sve~ano ispra}ena prva rotacija pje{adijske jedinice Oru`anih snaga (OS) BiH. Jedinica }e biti anga`irana u osiguranju dijela baza koalicionih snaga u provinciji Helmand, u sastavu danske borbene grupe.

Pende{: Profesionalno izvr{avanje zadataka
- Ministarstvo odbrane i OSBiH uspje{no su sudjelovali u operacijama potpore miru. Te aktivnosti potvrda su profesionalnog izvr{avanja zadataka koji se stavljaju pred OSBiH, a bazirani su na zakonskim rje{enjima i obavezama i na na{oj istinskoj opredijeljenosti ka euroatlantskim integracijama, prije svega ka ~lanstvu u NATO-u - kazala je Marina Pende{, zamjenica ministra odbrane BiH.
Musliovi}: Izmamila komplimente

^vrst kolektiv
- Ve}i broj pripadnika OSBiH koji odlaze u ovu misiju ima bor-

Li~nost dana Mediha Musliovi}

Nagrada u Kragujevcu
Progla{ena najboljom glumicom Festivala
@iri Festivala kamernog teatra „JoakimInterFest“ iz Kragujevca proglasio je Medihu Musliovi} najboljom glumicom ovog festivala. U ulozi Strindbergove Gospo|ice Julije, Musliovi} je uspjela, me|u glumcima deset pozori{nih ansambala iz cijelog svijeta, izmamiti komplimente i odu{evljene stru~nog `irija. Gluma~ka kreacija u ovoj naturalisti~koj tragediji {vedskog pisca, jedna je od najzna~ajnijih u njenoj bogatoj karijeri. Mediha Musliovi} ro|ena je 1975. godine u Sarajevu, gdje je diplomirala studij glume na Akademiji scenskih umjetnosti 1998. Ostvarila je zna~ajne uloge u predstavama: „Hamlet“, „Hanka“, „Legenda o Ali-pa{i“, „San ljetne no}i“, „Kraljevo“, „]elava pjeva~ica“, „Pono}na igra“... Igrala je i u dva filma, „Ne tra`i me“ i „Estrelita“, kao i u brojnim televizijskim serijama. Anga`irana je i u radu s djecom s posebnim potreA. Gr. bama.

Zahtjev paljanskog krvoloka na{oj zemlji

Baza Dubrave: Pende{ i Miloji~i} na ju~era{njoj ceremoniji

BiH za mjesec mora odgovoriti Karad`i}u
godine imamo deset na{ih oficira koji su raspore|eni u Afganistanu, i to dvojica u okviru danske operativne grupe, a osam u okviru Regionalne komande Sjever zajedno s njema~kim kontingentom - kazao je komandant Zajedni~kog {taba OSBiH, generalpukovnik Miladin Miloji~i}. Sve~anosti u Tuzli, izme|u ostalih, prisustvovali su i predstavnici [taba NATO-a i EUFOR-a u BiH, vojno-diplomatski predstavnici A. HAD@I] stranih zemalja. Ha{ki tribunal dao je ju~er BiH rok od mjesec da odgovori na zahtjev optu`enog Radovana Karad`i}a za dostavljanje dokumenata, ocjenjuju}i da je saradnja vlasti u Sarajevu do sada bila „spora i nezadovoljavaju}a“, javila je Onasa. Karad`i} je ponovo tokom ju~era{nje rasprave zatra`io da Tribunal izda obavezuju}i nalog vlastima u Sarajevu da prona|u i odbrani dostave dokumente o isporukama oru`ja koje su 1994. dobile iz inozemstva, preko aerodroma u Tuzli, i druge materijale. Ambasadorica BiH u Holandiji Miranda Sidran-Kami{ali} kazala je da je stav vlasti BiH da zahtjevi odbrane moraju dolaziti putem Tribunala. Rekav{i da je BiH posve}ena saradnji s Tribunalom i da

beno iskustvo iz proteklog rata u BiH, i to iz reda sva tri naroda. Svi oni uspostavili su veoma ~vrst i jak kolektiv, gdje je apsolutno nebitno gdje je ko bio i {ta je radio. Svjesni su gdje idu i da oni predstavljaju naj~vr{}i oslonac jedni drugima kazao je brigadni general Senad Ma{ovi}, komandant Pete pje{adijske brigade OSBiH, iz ~ijeg su sastava i odabrani vojnici koji odlaze u Afganistan. Osim imena kapetana Edina Ahmetovi}a, komandanta prve rota-

cije pje{adijske jedinice OSBiH u misiji ISAF, podaci o drugim pripadnicima nisu bili dostupni javnosti. Kako smo saznali, jedinica ima 45 profesionalnih vojnika, me|u kojima se nalazi i jedna `ena. Neki vojnici ve} imaju iskustva iz misije u Iraku.

Dobrovoljci u stroju
- U ovom stroju nalaze se dobrovoljci i to je na{e opredjeljenje i u perspektivi. Ina~e, ovo nisu prvi ljudi koji }e se na}i u sklopu operacija ISAF, jer ve} nepune dvije

Savjetnik premijera FBiH Radovan Vignjevi}

Sidran-Kami{ali}: BiH nema {ta kriti

Nijedan savez slijepih ne}e biti uga{en
Savez ratnih vojnih invalida (RVI) BiH i Savez slijepih FBiH organizirali su ju~er u Sarajevu susret u povodu Me|unarodnog dana bijelog {tapa - 15. oktobar, na kojem su predstavnici slijepih iz raznih krajeva BiH s predstavnicima vlasti u FBiH razgovarali o problemima te populacije, javila je Fena. Savjetnik premijera FBiH RaVignjevi}: Sistemsko rje{enje

nema {ta kriti, Sidran-Kami{ali} za okon~anje pretraga i dostavljanje kompletnog izvje{taja Tribunalu zatra`ila je dodatni mjesec.

dovan Vignjevi} tim povodom uvjerio je predstavnike asocijacija slijepih da nijedan od saveza slijepih ne}e biti uga{en, ali i naglasio da se mora izna}i rje{enje za sistemsko, sigurno i trajno finansiranje organizacija takve vrste. Prema statisti~kim podacima, u BiH ima oko 5.000 slijepih osoba, 3.300 u FBiH, dok ih je u Kantonu Sarajevo 450 do 500.

Ambasador Ljepoja predao akreditive
Ambasador BiH za Azerbejd`an sa sjedi{tem u Ankari Dragoljub Ljepoja predao je akreditivna pisma predsjedniku Azerbejd`ana Ilhamu Alijevu i tom prilikom naglasio da }e aktivno raditi na ja~anju ekonomskih i kulturnih veza te obnavljanju partnerstva bratskih gradova Sarajeva i Bakua, prenijela je Onasa.

[ta drugi pi{u

6

Dnevni avaz, subota, 16. oktobar/listopad 2010.

mozaik

„Avazova“ nagradna igra Izvu~eni dobitnici 3. kola

Indir D`idi} iz Zenice osvojio 5.000 KM
Pjeva~ Armin Muzaferija donio sre}u u~esnicima nagradne igre
Princ: Imala nizak pritisak i slabo srce

Stroga dijeta ko{tala je glave

Smr{avila 10 kilograma, sru{ila se i umrla
Britanka Lusi Princ (Lucy Prince, 36) `eljela je izgledati vitko na porodi~nom ljetovanju te je u junu krenula na strogu dijetu. Imala je 102 kilograma i `eljela je u vrlo kratkom roku smr{aviti. No ono {to se ~inilo zdravim zavr{ilo je kobno. Britanka se zbog dijete u julu sru{ila pred kolegama na poslu. Prevezli su je u bolnicu gdje je umrla. Lusi je za mjesec izgubila 10 kilograma. Ljekari su utvrdili da je imala nizak pritisak i opasno nizak nivo kalija koji je pao zbog dijete.

I to je mogu}e

Me|u hiljadama koverata koje su letjele na sve strane, ju~er je pjeva~ Armin Muzaferija u „Avaz Twist Toweru“ izvukao onu koja sretnom dobitniku donosi 5.000 maraka na debitnoj kartici. Glavna premija tre}eg kola nagradne igre „Avaz nagra|uje vjernost“ pripala je Indiru D`idi}u iz Zenice. Muzaferija je zatim pozvao sretnog dobitnika i prenio mu lijepe vijesti. - Kada sam gospodinu rekao da je osvojio glavnu nagradu, u prvom trenutku nije bio pretjerano uzbu|en, vjerovatno je mislio da je neka {ala. Zatim je zahvalio i rekao da je to pravi mu{tuluk. Obe}ao je da }e me ~astiti kafom kada do|em u Zenicu - ka`e Muzaferija i isti~e da mu je drago {to

S ju~era{njeg izvla~enja

(Foto: J. Brutus)

je donio sre}u dobitnicima. Osim premije kola, Muzaferija

je izvukao i ostale sretne dobitniA. J. ke vrijednih nagrada.

Britanac `ivi s vi{e od 200 zrna sa~me u glavi
Britanskog policajca Dejvida Rathbanda (David) upucao je Raul Moat dok je bio u bijegu jer je dan prije ubio biv{u ljubavnicu i njenog de~ka. Britanski policajac u trenutku ranjavanja sjedio je u policijskom vozilu. Sada, kada pogleda rendgenski snimak kao posljedicu stravi~nog ranjavanja, koje mu je oduzelo i vid, u policaj~evoj lobanji je vidljiva sa~ma. Ljekari isprva nisu mogli vjerovati da ba{ nijedno od 200 zrna nije pro{lo kroz kosti lobanje do mozga. Rathband smatra kako ga je mo`da spasila nezgoda iz djetinjstva. Naime, dok je igrao kriket, pao je na glavu i onesvijestio se. Pritom je licem udario o zemlju, pa vjeruje da su mu tu kosti nakon pada u djetinjstvu oja~ale. Pripremio je i posebnu posu-

Dobitnici svih nagrada
1. 5.000 KM na debitnoj kartici Indir D`idi}, Nikole Tesle 6, Zenica 2. Putovanje za 2 osobe u Dubai Sead Dautbegovi}, H. Red`i}a 7, Sarajevo 3. Bon za namje{taj 1.500 KM Amna Berilo, Zije Krajine 69, Ilid`a 4. Bon za namje{taj 1.500 KM Muhamed Voloder, S. Radi}a 76 b, Mostar 5. Ra~unar Hanka Puzi}, M. Trifunovi}a 123, Tuzla 6. Ra~unar Ahmet Karad`a, Nugle 2/15, Bugojno 7. 7 dana za dvoje u „Aquareumalu“ Mehmed [arganovi}, 502. Vite{ke brigade 1, Biha} 8. 7 dana za dvoje u „Aquareumalu“ Enver Arnautovi}, Divjak 16, Stari Vitez 9. 7 dana za dvoje u „Aquareumalu“ [emso Gani}, Gojsali}i 40, Kladanj 10. 7 dana za dvoje u „Aquareumalu“ [emsa Ro`ajac, A. Smajlovi}a 13/2, Sarajevo 11. 7 dana za dvoje u „Aquareumalu“ Senada Gubelji}, Franjeva~ka, Mostar 12. Fotoaparat Canon Nesiha Zahirovi}, S. Toma{evi}a bb, Novi Travnik 13. Fotoaparat Canon Mirsada D`iho, A. Hangija 126 A, Sarajevo 14. Fotoaparat Canon Sanja Ragu`, Banovinska 20, Stolac 15. Fotoaparat Canon Aida Halilovi}, Svrake II 12, Semizovac 16. Bon za gorivo 200 KM Edina Smaji}, Koste Hermana 7 17. Bon za gorivo 200 KM Nedim Merd`anovi}, Ugorsko II 10, Vogo{}a 18. Bon za gorivo 200 KM Vlatko Popov, N. Pozderca 6, Zenica 19. Bon za gorivo 200 KM Faik [emovi}, Luka 15-2, Konjic 20. Bon za gorivo 200 KM Sakib Ali}, Tetovska 423, Zenica 21. Bon za gorivo 200 KM Ina Golo{, I. Mujezinovi}a 3, Tuzla 22. Bon za gorivo 200 KM D`enan Drndo, Olimpijska 28, Sarajevo 23. Bon za gorivo 200 KM Devla Aliusti}, Oslobo|enja A/5, @ivinice 24. Televizor KPF Mukelefa Huji}, M. Had`ijahi}a 29, Sarajevo 25. Televizor KPF Selma \iki}, Ivana Mili~evi}a 9, Mostar 26. Televizor KPF Ibrahim Korman, @rtava fa{izma 5, Sarajevo 27. Televizor KPF Ajla @dralovi}, Polje 3 b, Bugojno 28. Vrijednosni bon 300 KM Ibro Pr{e{, N. Petrovi} 10, Sarajevo 29. Vrijednosni bon 300 KM Mirnes Tabak, Gornja Bio~a, Had`i}i 30. Vrijednosni bon 300 KM Kemal ^olakhod`i}, Meke bb, Potoci 31. Vrijednosni bon 300 KM Hasan Rami}, Nugle II 6, Bugojno 32. Vrijednosni bon 300 KM Smail Buzaljko, S. Radi}a 76 D, Mostar 33. Mustek MB 35-44 Sadeta ^engi}, Lo`ioni~ka 7, Sarajevo 34. Mustek MB 35-44 Darko Kne`evi}, Kraljice mira, Kiseljak 35. HD Player Sanela Ekme{~i}, Fatmi} 2, Travnik 36. Mikrovalna pe} Jasminka Husagi}, Omladinska 72, ]ati}i 37. Mikrovalna pe} Faida Meti}, Aleja lipa 65/10, Sarajevo 38. Mikrovalna pe} Raza Hrapo, Omera Vrane 19, Gora`de 39. Mikrovalna pe} Begzada Bajri}, Ro{~evina 52, Kakanj 40. Mikrovalna pe} Kadir Ku{mi}, Banja Luka 41. Muzi~ka linija Senada Selimovi}, \uki}a 27, Mostar 42. Muzi~ka linija Selma Ljerotanovi}, Majdanska, Vare{ 43. Muzi~ka linija Fadila Zrnanovi}, Podgorje bb, Banovi}i 44. Usisiva~ Vision Nermana ^au{evi}, Had`ijusufova 1, Donji Vakuf 45. Usisiva~ Vision Izabela Vranje{evi}, M. [ehida 31/2, Travnik 46. Usisiva~ Vision Mirza Smajkan, Muhameda Had`ijahi}a 20, Sarajevo 47. Usisiva~ Vision Fikret Huski}, Doboj 21/24 48. Usisiva~ Vision Enisa Hamzi}, Bolni~ka 23 49. Usisiva~ Vision D`eneta Pojski}, Prve zeni~ke brigade 13, Zenica 50. Usisiva~ Vision Muhamed [o{i}, Stara cesta jezera 94, Vogo{}a 51. Usisiva~ Vision Senad [ehi}, Olovska 34, Sarajevo

Rathband: Spasila ga nezgoda iz djetinjstva

dicu, u koju skuplja svako zrno sa~me, koja su mu polako po~ela sama izlaziti iz glave. Ljekari su mu rekli da }e neka zrna u glavi ostati ~itav `ivot.

Medicinski fenomen

Vozio automobil sa 5,1 promila alkohola u krvi
Saobra}ajna policija u Novom Sadu uhapsila je @eljka H. (46) koji je po centru grada vozio automobil sa 5,1 promilom alkohola u krvi. Ovaj Novosa|anin }e vjerovatno u}i u historiju kao najpijaniji voza~, jer do sada nije zabilje`ena tolika koli~ina alkohola u organizmu nekog voza~a. Vjeruje se da je popio skoro litar `estokog pi}a.

TV BINGO
70 45 43 11 63
1 10 19 28

41. redovno kolo - nezvani~an izvje{taj
5 14 23 32

6 62 30 8 53

2 11 20 29

55 86 39 83 65

3 12 21 30

76 19 22 75 27

4 13 22 31

81 85 7 21 23

41 33 49 51

6 15 24 33

52 9 44 77

7 16 25 34

38 73 74 66

8 17 26 35

84 35 18 61

9 18 27 36

Na Novom Zelandu alkohol jeftiniji od vode
Alkohol na Novom Zelandu postao je jeftiniji od fla{irane vode, rekli su istra`iva~i u ~lanku objavljenom ju~er. Istra`iva~i s Univerziteta Otago utvrdili su da se vino u tetrapaku mo`e kupiti ve} za 62 novozelandska centa (47 ameri~kih centi), uobi~ajeno pivo za 64, a vino u boci za 65 centi. To je jeftinije nego fla{a vode od 250 mililitara, koja se prodaje po 67 novozelandskih centi.

37

38

39

40

41

DOBICI U IGRI IGRA^ - GOST /sms/
1. 033 1873087 71 2. 033 3004813 67 3. 033 1349260 33 4. 033 2205355 29 5. 033 0377265 81

Jack pot: Nije izvu~en Bingo 36: Nije izvu~en Bingo 37+: 1 dobitak - 40.785 KM Kartica kupljena u Zenici Deseteraca: 26 dobitaka - 941,20 KM Peteraca: 9.985 dobitaka - 5,03 KM D`ek pot za Bingo u narednom kolu iznosi oko 2.600.000 KM D`ek pot za Bingo+ u narednom kolu iznosi oko 50.000 KM

mozaik

Dnevni avaz, subota, 16. oktobar/listopad 2010.

7

[ta ka`u poznati
Milo{ \elma{

INCIDENTI Na seansi marokanskog iscjelitelja

Iz osnovne {kole idu na fakultet
\elma{: Velika konkurencija

Osiguranje Zetre sukobilo se s Torabijevim menad`erom
Na{a sagovornica tvrdi da je Sabo udaren, {to on negira
Na ju~era{njoj seansi Marokanca Mekija Torabija u Sarajevu desio se incident u kojem su u~estvovali osiguranje Olimpijske dvorane Zetra i Asad Sabo, iscjeliteljev prevodilac i menad`er. Kako nam je ispri~alo vi{e svjedoka koji su se u tom trenutku zatekli u dvorani, Sabo je upozorio da na ulaz za invalide ulaze zdravi ljudi. Kazao je da to nije uredu i da postoji mogu}nost da neko iz osiguranja za to uzima novac. Verzije o onome {to se desilo nakon toga se razlikuju. Jedan na{ sagovornik ka`e da je vidio da su dvojica ljudi iz osiguranja iza{la na binu i po~ela se gurati sa Sabom, da su mu htjeli uzeti mikrofon, ali da nije vidio jesu li ga udarili. Na{a sagovornica S. S. tvrdi da je jedan od njih udario Sabu, {to je kod prisutnih izazvalo zgra`avanje, te da su ljudi po~eli vri{tati. Navodno su nakon toga reagirali Sabini i Torabijevi saradni-

- Bez pretjerivanja, u moje vrijeme se igralo tehni~ki kvalitetnije, za publiku dopadljivije i s puno vi{e kreativnosti u igri. Konkurencija je bila veoma velika, a treba znati da je tada{nja liga ubrajana me|u pet najkvalitetnijih u Evropi. Ja se danas ne mogu oteti utisku da igra~i, slikovito re~eno, iz osnovne {kole, presko~iv{i srednju, poha|aju fakultet.
(Biv{i nogometa{ Partizana za „Avazov Sport“)

Du{an Kova~evi}

Televizija koristi tu|u nesre}u
- Interesovala su me dva fenomena: globalna, a neobjavljena revolucija radnika u gotovo cijelom svijetu, s jedne strane, i televizija koja koristi nesre}u ljudi, s druge. Mediji na svoj na~in komentari{u i obra|uju ove doga|aje, na tu|oj nesre}i di`u}i rejting svojih ku}a. Kova~evi}: Dakle, rije~ je o fenomenu radni~kih protesta i televi- Protesti radnika (Dramski pisac za „Ve~ernje novosti“) zije.

Goran Mili}

Moram nastaviti raditi
- Imam jo{ tri mjeseca do mirovine, a onda }u na desetak adresa poslati deset projekata, pa }emo vidjeti {to }e biti. Do tada ne `elim ni{ta planirati. Osim toga, ja moram nastaviti raditi jer nisam od onih koji su se sudjeluju}i u nekim stvarima osigurali Mili}: Ne `elim do kraja `ivota.
ni{ta planirati (TV novinar za „Jutarnji list“)

[ta ka`u u narodu
Sabo i Torabi: Htjeli da bude reda na ulazu

☎ 033/281-393 redakcija@avaz.ba

Ima li kraja plja~ki dr`ave i naroda?
ci, koji su ljude iz osiguranja sklonili s bine. obra}a publici. Sino} smo poku{ali kontaktirati s Muamerom [ehi}, portparolom ZOI-ja 84, koji je jedan od organizatora doga|aja, ali se nije javljala na mobitel. Sino} smo kontaktirali sa Sabom, koji nam je kazao da niko nije udaren i da se ni{ta krupno ni ozbiljno nije desilo, ve} da je samo jedan ~lan osiguranja do{ao do bine i `elio ne{to re}i na mikrofon. Potvrdio nam je da se to desilo nakon {to je upozorio da se povede vi{e ra~una o ulasku u dvoranu. - Samo smo htjeli da bude reda, radi invalida, ni{ta drugo kazao nam je Sabo. G. MRKI] - Ne mogu vjerovati da postoji toliki bezobrazluk me|u politi~arima u BiH. Dok je narod na rubu egzistencije, mnogi se bore da pre`ive do prvog u mjesecu, na{i ministri i poslanici kojima istje~e mandat za svoj nerad u protekle ~etiri godine bit }e dodatno nagra|eni sa jo{ 12 pla}a koje kada se saberu dosti`u cifru od 50.000 KM. Pa ima li kraja (^italac T. P iz Sarajeva) . plja~ki dr`ave i naroda?

ZOI 84 bez odgovora
Sabo je ju~er u Zetri ponovio da on i Torabi nisu imali namjeru da se ulaz u dvoranu napla}uje. Navodno je osiguranje Zetre nakon toga `eljelo isklju~iti razglas, kako bi Sabi onemogu}ilo da se

Vremenska prognoza
sun~ano djelimi~no sun~ano mjestimi~no ki{a obla~no

16. 10. 2010.

promjenljivo

Iako je p{enica pojeftinila

U BiH cijene hljeba ostaju iste
Poskupljenja hljeba i pekarskih proizvoda ne}e biti u Republici Srpskoj, jer nema opravdanih razloga za takvo ne{to. To je ju~er za „Dnevni avaz“ izjavio predsjednik Odbora pekarskih proizvo|a~a u RS Sa{a Trivi}. On je podsjetio da 600 grama bijelog hljeba u RS ko{ta jednu KM. - Imali smo poskupljenje p{enice i tada smo dali sve od sebe da ne poskupe i pekarski proizvodi. Sada imamo pojeftinjenja p{enice, ali ne vjerujem da }e biti i jeftinijeg hljeba ili ostalih pekarskih proizvoda - dodao je Trivi}. Pekari iz Federacije BiH navode da ne}e biti pojeftinjenja, ali da su mogu}a poskupljenja. - Mi i tako radimo na granici rentabilnosti i ako budu pove}ane cijene plina ili drugih energenata, te{ko }emo mo}i zadr`ati sada{nje cijene pekarskih proizvoda. Vekna hljeba od 400 grama u obrtni~kim pekarama ko{ta 80 feninga, dok je cijena industrijskog jednu marku - naglasili su predstavnici pekara.
Vekna ko{ta od 0,80 do jedne KM V. S. - M. A.

ki{a i snijeg

snijeg

obla~no uz snijeg

obla~no s ki{om

magla pa sun~ano

VRIJEME DANAS
BIHA]

Obla~no s ki{om O~ekuje se obla~no

12

12 BANJA LUKA BR^KO 13 TUZLA 13 ZENICA 11 SARAJEVO 13 GORA@DE 13
FEDERALNI METEOROLO[KI ZAVOD

Dje~ak Nedim ]osovi} uskoro odlazi na lije~enje Neobi~an gest

Za terapiju u Sloveniji treba jo{ 1.360 eura
Na ulicama Sarajeva jo{ traje akcija pomo}i dvoipogodi{njem Nedimu ]osovi}u, kojem je neophodno lije~enje u Sloveniji. Na mnogim mjestima u gradu postavljeni su {tandovi na kojima se mo`e dati novac za ovog dje~aka, koji je u ~etvrtom mjesecu `ivota do`ivio komplikacije, odnosno naglo se po~eo gr~iti. Ljekari pretpostavljaju da ima encefalopatiju, ali ta dijagnoza jo{ nije potvr|ena. Nedimu je preporu~eno lije~enje u Sloveniji, a za po~etne terapije trebalo je prikupiti 18.360 eura. - Uspjeli smo sakupiti 17.000 eura i treba nam jo{ 1.360. Vjerujem da }emo i to uspjeti prikupiti do kraja ove sedmice ili po~etka sljede}e, kada bi moja supruga D`enana s Nedimom trebala otputovati u Sloveniju - ka`e dje~akov otac Muhidin ]osovi}, koji je zahvalio svima koji su pomogli Nedimu. M. ^u.

Cipele iz „Beme“ za ~ileanske rudare
Fabrika obu}e „Bema“ iz Banje Luka saop}ila je ju~er da }e proizvesti cipele za ~ileanske rudare, koji su proveli vi{e od dva mjeseca pod zemljom u rudniku San Hoze, u pustinji Atakama. - „Bema“ }e napraviti cipele za novi po~etak `ivota rudara. Po jedan par cipela namijenjen je i ~ileanskom predsjedniku Sebastijanu Pineri i njegovoj supruzi - ka`e se u saop}enju ovog preduze}a i dodaje da je Pinera ujedinio narod ^ilea tokom akcije spa{avanja ugro`enih rudara.

vrijeme s mjestimi~nom ki{om. Ne{to LIVNO vi{e padavina o~ekuje 11 se poslije podne u Hercegovini. U jutarnjim satima po kotlinama i uz rije~ne tokove mogu}a je magla ili niska obla~nost. Vjetar slab do umjeren sjeveroisto~nog smjera. Jutarnja temperatura od 3 do 8, na jugu do 13, a najvi{a dnevna od 10 do 15, na jugu do 18 stepeni.

18 MOSTAR

NEUM 18

SUBOTA
16. 10. 2010.

NEDJELJA
17. 10. 2010.

PONEDJELJAK
18. 10. 2010.

JUTARNJE TEMPERATURE

JUTARNJE TEMPERATURE

JUTARNJE TEMPERATURE

od 3 C do 13 C
DNEVNE TEMPERATURE

0

0

od 3 C do 13 C
DNEVNE TEMPERATURE

0

0

od 30C do 140C
DNEVNE TEMPERATURE

od 100C do 180C

od 100C do 200C

od 100C do 200C

BIOMETEOROLO[KA PROGNOZA
Tmurno vrijeme pra}eno povremenim padavinama i pogor{anje biometeorolo{kih prilika negativno }e utjecati na raspolo`enje kod ve}ine ljudi. Hroni~ni bolesnici i meteoropati i dalje }e imati izra`enije pote{ko}e vezane uz njihove bolesti, stoga im se preporu~uje izbjegavanje te`ih fizi~kih aktivnosti.

Grad Sarajevo
Izlazak 07.02 Zalazak 18.01

16. 10. 2010.
Izlazak 14.57 Zalazak 00.23

Brzo - kratko
U turskom univerzitetskom gradu Sakariji

8

Dnevni avaz, subota, 16. oktobar/listopad 2010.

teme

Konferencija posve}ena Aliji Izetbegovi}u UPOZORENJA Nakon jo{ jednog zlostavljanja `ivotinja Povodom sedme godi{njice smrti
prvog predsjednika Predsjedni{tva BiH Alije Izetbegovi}a, Institut za historiju politike Evropske unije u turskom univerzitetskom gradu Sakariji organizirat }e 19. oktobra konferenciju „Razumijevanje Alije Izetbegovi}a iz perspektive novog politi~kog jezika“, saop}io je Arhiv Federacije BiH. Na ovoj konferenciji u~estvuju istaknuti turski nau~ni radnici i poznavaoci djela Izetbegovi}a. Konferenciji „Razumijevanje Alije Izetbegovi}a iz perspektive novog Izetbegovi}: Nau~ni skup povodom politi~kog jezika“ prisustvovat }e godi{njice smrti profesor na Filozofskom fakultetu u Sarajevu Senadin Lavi} i Adamir Jerkovi}, nekada{nji savjetnik Alije Izetbegovi}a, prenijela je Onasa.

Paljenje ma~ke istra`uje MUP Livanjskog kantona
Dje~aci koji su zapalili ma~ku sutra }e to isto uraditi nekoj starici Agresivnost zbog pomanjkanja ljubavi i razumijevanja
Pripadnici MUP-a Livanjskog kantona istra`it }e slu~aj zlostavljanja ma~ke koji je snimljen u selu Mi{i kod Livna. Videosnimak je objavljen na web-stranici YouTube, a na njemu se vidi paljenje ma~ke te u`ivanje dje~aka u patnjama jadne `ivotinje.

„Elektroprivreda BiH“ podsje}a kupce

Zimska tarifna sezona po~ela 1. oktobra
„Elektroprivreda BiH“ podsje}a kupce elektri~ne energije da je primjena tarifnih stavova vi{e tarifne sezone po~ela 1. oktobra. Cijena ve}e tarife za doma}instva u vi{oj (zimskoj) tarifnoj sezoni za dvotarifna brojila je 15,65 pfg/kWh (feninga po kilovat-satu), za manje tarife 7,83 pfg/kWh, a za jednotarifna brojila 12,52 pfg/kWh. Prelaskom na zimsko ra~unanje vremena, manji tarifni stavovi }e se primjenjivati od 13 do 16 sati i od 22 do 7 sati, prenijela je Fena.

Prepu{teni ulici
- Za ovaj slu~aj smo saznali iz medija. Policiji nije ni{ta slu`beno prijavljeno, ali provjeravamo informaciju na terenu. Ako budu potvr|eni navodi, poduzet }emo za-

Konkurs za {kolsku 2011/2012. godinu

Francuske stipendije bh. studentima
Francuska vlada raspisala je konkurs za dodjelu stipendija studentima iz BiH za nivo „Master 2“, odnosno postdiplomski studij za {kolsku 2011/2012. godinu, saop}ila je Ambasada Francuske u BiH, prenijela je Onasa. Kandidature (CV + detaljno pismo motivacije) treba poslati najkasnije do 30. novembra 2010. godine putem e-maila na adresu pascal.fourneaux@diplomatiegouv.fr ili putem po{te na adresu Odjel za kulturu i saradnju Ambasade Francuske u BiH, Mehmed-bega Kapetanovi}a Ljubu{aka 16, 71 000 Sarajevo.

Paljenje ma~ke objavljeno na YouTubeu

Udru`enje tekstila, obu}e i ko`e u BiH

Adnan Smailbegovi} novi predsjednik
Skup{tina Udru`enja tekstila, obu}e i ko`e u BiH ju~er je u Sarajevu za predsjednika Udru`enja izabrala Adnana Smailbegovi}a, direktora proizvodne divizije „Preventa“ u BiH. Potpredsjednici su Safet Pjani}, direktor Tvornice obu}e „Fortuna“ iz Gra~anice, i Marinko Umi~evi}, direktor Tvornice obu}e „Bema“ iz Banje Luke. - Udru`enje }e i dalje, u komunikaciji s vladom i sindikatom, poduzimati aktivnosti radi stvaranja {to povoljnijeg ambijenta za poslovanje firmi iz ove bran{e - izjavio je Smailbego- Smailbegovi}: Povjerenje kolega vi}, prenijela je Fena.

Dizdarevi}: Gre{ka roditelja

palili ma~ku sutra }e isto to uraditi nekoj starici. Jedini na~in da se borimo protiv toga je primjena zakona. Me|utim, za nekoliko posljednjih slu~ajeva okrutnosti nad `ivotinja niko nije ka`njen. Sve se zata{kava. O~igledno je da se vlast uvijek potrudi da opere obraz pred javno{}u cijelog svijeta. Na tome ne smije ostati - rekla je Maida [abeta iz Udru`enja prijatelji `ivotinja u BiH. Psiholog Jasmina Dizdarevi} ka`e za „Dnevni avaz“ kako je u svom radu primijetila da su maloljetnici op}enito prepu{teni ulici, a mnogo manje roditeljima. - Puno je roditelja koji ne vode br-

Dodaje da djeca agresivnost ispoljavaju zbog pomanjkanja ljubavi, razumijevanja, bliskosti...

Poljuljana porodica
- Potrebno je napraviti op{iran preokret od vrti}a, {kole do porodica kako bismo vratili autoritet roditelja. Porodica nam se poljuljala. Pitanje je trenutka kada }e dje~ija destruktivnost biti ispoljena prema svom bli`njem, na sebi ili na `ivotinji. To je ne{to {to ~u~i u njima i ispoljava se onda kada nai|u na izazov, a sada su im to pra`njenja nad `ivotinjama poja{njava na{a sagovornica. Roditelj kao staratelj svog djeteta mora snositi odgovornost za dje~ije pona{anje, ka`e dr. Dizdarevi} i dodaje da se zakon mora po{tovati, a roditelji sankcionirati

Koji su uzroci agresivnosti
- Treba raditi s djecom, pru`iti im ljubav, suosje}anje... Kod svakog takvog djeteta, ako bi se ono posmatralo du`i period, na{li bi se uzroci agresivnosti. Dijete koje je zadovoljno i voljeno ne pona{a se tako osim ako se ne radi o patologiji li~nosti - isti~e dr. Dizdarevi}. konske mjere - ka`u u MUP-u. Udru`enja za za{titu `ivotinja u na{oj dr`avi tra`e rasvjetljavanje ovog slu~aja i ka`njavanje po~inilaca odnosno njihovih roditelja ako su izvr{ioci maloljetni. - Zlostavljanje `ivotinja vi|amo svakodnevno. To je odraz na{eg dru{tva. Dje~aci koji su za-

Ne boje se sankcija
- Maloljetnici koji ~ine te{ka krivi~na djela poput ubistava uop}e ne shvataju svoj ~in niti imaju osje}aj odgovornosti. Do svijesti im ne dopire niti su svjesni svog djela ni sankcija. Oni se uop}e ne boje sankcija - ka`e dr. Dizdarevi}. jer se ne brinu za svoje dijete. - Tamo gdje znamo da djeca nemaju adekvatnu roditeljsku za{titu, kao organ starateljstva oduzimamo roditeljsko pravo. Pa bujrum - ko nije sposoban da se brine o svojoj djeci neka zvani~no prepusti onom ko to mo`e - zaklju~uje dr. DizdaE. HALA] revi}.

Pulji} na godi{njici ro|enja Majke Tereze
Nadbiskup i mitropolit vrhbosanski kardinal Vinko Pulji} otputovao je ju~er u Skoplje na obilje`avanje stote godi{njice ro|enja bla`ene Majke Terezije iz Kalkute. Kardinal Pulji} otputovao je u Skoplje kao li~ni izaslanika pape Benedikta XVI, javila je Fena.

Desetkovana stranka Milanka Mihajlice

Banjalu~ki radikali pre{li u DNS
Gradski odbor Srpske radikalne stranke (SRS) RS u Banjoj Luci istupio je iz ove stranke nakon lo{ih izbornih rezultata i neslaganja s politikom koju je tokom predizborne kampanje vodio lider ove stranke Milanko Mihajlica, te su se ju~er 22 ~lana tog odbora priklju~ila Demokratskom narodnom savezu (DNS), potvrdio je ju~er na pres-konferenciji u Banjoj Luci dosada{nji predsjednik ovog odbora Novo Gruji}. On je dodao da je saradnja s prvim ~ovjekom SRS-a Milankom MihaB. S. jlicom „prekinuta na korektan na~in“.

igu o svojoj djeci ili misle da ih treba odgajati neko drugi poput {kole ili centara za socijalni rad. Ve}ina ih ka`e da djeci kod ku}e ne mogu ni{ta. Nakon rata desila se patologija kompletne bh. porodice, jer je ve}ina ljudi okupirana svojim problemima tako da im djeca ponekad postaju teret - govori dr. Dizdarevi}.

Zavr{ena me|unarodna radna akcija

Na bosanskim piramidama radilo 500 mladih
U Visokom je zavr{ena me|unarodna radna akcija volontera „MRAV Bosanske piramide 2010“. Tokom ~etiri mjeseca, od 1. juna do 1. oktobra, na arheolo{kim lokacijama Bosanske doline piramida volontiralo je vi{e od 500 mladih ljudi iz 30 zemalja svijeta, sa {est kontinenata, prenijela je Fena. Organizator akcije bila je Fondacija „Arheolo{ki park: Bosanska piramida Sunca“, uz pomo} Op}ine i nevladinog sektora Visokog, Ministarstva odbrane BiH i sponzorskih firmi iz Visokog. Stru~nim radovima rukovodilo je 45 arheologa iz Malezije, Italije, Velike Britanije, Hrvatske, [panije i Ma|arske. U prahistorijskom podzemnom labirintu Ravne ispod piramida su otkrivene prve dvije podzemne prostorije 300 metara udaljene od ulaza te prvo podze-

Agencija za ravnopravnost spolova BiH

Pru`iti podr{ku `enama na selu
Povodom obilje`avanja Me|unarodnog dana `ena na selu, 15. oktobra, Agencija za ravnopravnost spolova BiH istakla je vi{estruku ulogu `ena na selu, koja doprinosi dobrobiti porodice, u`e i {ire zajednice i dru{tva u cjelini. - Potrebno je prepoznati probleme i pru`iti podr{ku `enama koje `ive i rade na selu, te prona}i rje{enje za prevazila`enje prepreka koje se pojavljuju u njihovom obrazovanju i prekvalifikaciji, zapo{ljavanju, zdravstvenoj i socijalnoj za{titi, pru`anju razli~itih usluga stanovanja i komunikacije - navedeno je iz Agencije, prenijela je Onasa.

Tunel Ravne: Otkrivene podzemne prostorije

mno plavo jezerce. Na Bosanskoj piramidi Mjeseca otkrivene su nove poplo~ane terase.

teme

Dnevni avaz, subota, 16. oktobar/listopad 2010.

9

IZBORI Sve vi{e odluka o otvaranju vre}a s glasa~kim listi}ima

Otkrivene neregularnosti na ~ak 149 birali{ta
Me|u njima ~ak 20 bira~kih mjesta iz sarajevske op}ine Novi Grad, {to je vi{e od 15.000 glasa~kih listi}a, a slijede Travnik, Banja Luka, Doboj, Novo Sarajevo...
Centralna izborna komisija (CIK) BiH ju~er je donijela odluku o brojanju glasa~kih listi}a sa 57 redovnih bira~kih mjesta, jer se na obrascima s rezultatima sa tih mjesta nalaze matemati~ki nelogi~ni podaci, zbog ~ega nije mogu}e utvrditi rezultate. Brojanje je po~elo ju~er, a sa 38 bira~kih mjesta (29 iz FBiH i devet iz RS) pod lupom }e biti glasa~ki listi}i za sve nivoe vlasti osim za Predsjedni{tvo BiH i predsjednika i potpredsjednike RS, dok }e se sa 19 birali{ta (13 iz FBiH, ~etiri iz RS i dva iz Br~ko Distrikta) brojati listi}i samo za pojedine nivoe vlasti.
S pres-konferencije: Pora`avaju}i podaci s terena
(Foto: M. @ivojevi})

Unija ukazala na nepravilnosti u tro{enju pomo}i

Putevi se gradili tamo gdje nema povratnika
Novac nije potro{en za povratak, nego je najve}im dijelom potro{en na ostanak, upozorila Zuki}
Prema evidenciji Unije za odr`ivi povratak i integracije u BiH i drugih nevladinih udru`enja koja se bave tom problematikom, evidentirane su brojne nepravilnosti u tro{enju novca koji se izdvaja za odr`ivi povratak. Kako je re~eno na ju~era{njoj pres-konferenciji, informacije s terena potvrdile su da su se putera, OSCE-a, OHR-a i UNHCR-a odr`ala sastanak na kojem je razgovarano o finansiranju projekata odr`ivog povratka. Predsjednica Unije Mirhunisa Zuki} naglasila je da novac za odr`ivi povratak nije potro{en za povratak, nego je najve}im dijelom potro{en na ostanak. Zuki} je obrazlo`ila da dinamika povratka te~e vrlo sporo,

Nema obrazaca
CIK i dalje utvr|uje izborne rezultate. Taj proces podrazumijeva objedinjavanje glasova s redovnih bira~kih mjesta i onih za glasanje u odsustvu, glasova koje su prikupili mobilni timovi, pristiglih putem po{te i iz DKP-a i onih s nepotvr|enih glasa~kih listi}a. Kako nam je poja{njeno u CIKu, za ovih 57 bira~kih mjesta s kojih }e u Glavnom centru u Sarajevu biti prebrojani glasa~ki listi}i utvr|eno je da se ne sla`u podaci o rezultatima koje su ostvarili stranka i pojedini njeni kandidati, odnosno ima slu~ajeva gdje je za zakonodavna tijela kandidat neke stranke osvojio mnogo vi{e glasova nego sama njegova stranka, {to je nemogu}e.
Glavni centar za brojanje: S terena stigli matemati~ki nelogi~ni podaci

Osim ovih 57 bira~kih mjesta, CIK je prije dva dana u svom skladi{tu otvorio jo{ 78 vre}a s glasa~kim listi}ima koje ne}e brojati, ali }e izuzeti iz njih kopije obrazaca s rezultatima izbora sa tih bira~kih mjesta i zapisnike i izvode iz Centralnog bira~kog spiska. Razlog je to {to s terena uop}e nisu poslani originalni obrasci s rezultatima.

Ranije odluke
„Dnevni avaz“ je istra`io i ustanovio da se u tih 78 vre}a nalazi ~ak 18 s birali{ta u sarajevskoj op}ini Novi Grad, a jo{ dvije iz te op}ine su me|u ovih 57 iz

Kona~ni rezultati najkasnije do srijede
Prema rije~ima Makside Piri}, portparola CIK-a, o~ekuje se da najkasnije do srijede u Glavnom centru bude zavr{eno utvr|ivanje kona~nih rezultata, nakon ~ega }e stranke, kandidati i posmatra~i mo}i ulagati zahtjeve za ponovno brojanje glasova s bira~kih mjesta za koje imaju dokaze o neregularnostima.

kojih }e listi}i biti nanovo brojani. Kako je op}ina Novi Grad brojala ukupno 105.844 glasa~a i oko 138 bira~kih mjesta, nedvojbeno je da se na ovih 20 sumnjivih radi o vi{e od 15.000 glasova. S obzirom na to da je CIK ranije odlu~io dodatno provjeriti vre}e s glasa~kim listi}ima sa po jednog bira~kog mjesta iz Banje Luke, zatim 11 me|u kojima je jo{ jedno iz Banje Luke, te po jedno iz Zvornika, Prijedora, Bosanske Gradi{ke, Vi{egrada, Tesli}a, Teo~aka, Gornjeg Vakufa, tri iz Travnika i jo{ po jedno iz Br~ko Distrikta i Tuzle, proizlazi da su do sada i zvani~no utvr|ene neregularnosti prilikom brojanja glasova na ukupno 149 bira~kih mjesta. Osim za sarajevsku op}inu Novi Grad, primjetno je da je najvi{e vre}a s glasa~kim listi}ima potrebno otvoriti i s vi{e bira~kih mjesta iz Banje Luke, Travnika, Doboja, Novog Sarajeva... M. KUKAN

Velike koli~ine novca idu u privatne d`epove
Zoran Jovanovi}, potpredsjednik Srpskog gra|anskog vije}a BiH, koje je ~lan Unije, kazao je da se povratak trebao desiti u prve tri godine nakon okon~anja rata. vi pravili tamo gdje nije bilo povratnika, da su vjerski objekti gra|eni na mjestima gdje ne `ive povratnici tih vjera, ali evidentirano je i da su novac dobivale osobe prema strana~koj pripadnosti. Zbog tih saznanja, Unija je ju~er s predstavnicima nevladinog sekto- Velike koli~ine novca za odr`ivi povratak odlaze u privatne d`epove, a finansiranje odr`ivog povratka uvjet je da ljudi ostanu tamo gdje su se ve} vratili - ka`e Jovanovi}. dok su s druge strane potrebe na terenu velike. - Uo~ili smo da osobe na vlasti dijele, bez osnove, novac svojim strana~kim simpatizerima ili potencijalnim bira~ima. Izdvajana su velika sredstva, a novac nije do{ao do krajnjih korisnika - kazala je Zuki}.

Blokiran ra~un Op}ine ^elinac

Duguju 420.000 maraka ustanovama i pojedincima
Stotine bud`etskih korisnika, ustanove i partneri Op}ine ^elinac kod Banje Luke u naredna tri mjeseca ostaju bez pla}a, zdravstvenog osiguranja, dogovorenih i obaveznih finansijskih sredstava, jer je ra~un ove op}ine blokiran zbog duga od oko 420.000 maraka ustanovama i pojedincima, saznaje „Dnevni avaz“. U Op}ini ^elinac, iako ^elinac: Bud`etski korisnici najavili {trajk smo bili uporni, nismo Izme|u ostalih, ^elinac vi{e uspjeli razgovarati ni s kim od na- od deset godina duguje 300.000 dle`nih, ba{ kao ni u resornom mi- maraka Bajri Basi}u, kojem su nistarstvu Vlade RS. Bud`etski kor- nepravilno konfiskovali zemljiisnici namjeravaju iza}i na ulice {te, a potom odbili da mu isplate ovog gradi}a, koji je prema popisu navedena sredstva, koja ina~e prstanovni{tva iz 1991. godine brojao edstavljaju dvanaestinu op}ins18.713 stanovnika. V. S. kog bud`eta.

Javni emiteri u BiH zaostaju za onima iz regiona

Durmo: Ministarstvo opstruira digitalizaciju
BiH }e biti zadnja zemlja u jugoisto~noj Evropi koja }e prije}i s analognog na digitalni signal
U organizaciji Vije}a za regionalnu saradnju (RCC) i Evropske unije javnih emitera (EBU) u Sarajevu je odr`ana Me|unarodna konferencija o digitalizaciji i odr`ivosti javnih servisa u jugoisto~noj Evropi. BiH je ujedno i zemlja koja najvi{e zaostaje u procesu prelaska emitiranja s analognog radio i TV signala na digitalni, te postoji realna mogu}nost da ne}emo uspjeti realizirati proces digitalizacije do 2012. godine, {to je rok koji je preporu~ila Evropska komisija. - Digitalizacija jeste goru}e pitanje BiH. Iako smo prije nekoliko godina usvojili projekt digitalizacije, od tada se ni{ta nije desilo i realna je opasnost da }e BiH biti zadnja zemlja koja }e zavr{iti taj posao. Mi nismo jo{ ni krenuli, mada je 2015. zadnja godina kada }e nastupiti mrak ako to ne uradimo. Za{to moramo ~ekati toliko. Televizije Albanije, Durmo: Nismo Srbije i Makedojo{ ni po~eli nije to }e zavr{iti. Prva faza tog procesa trebala je biti finansirana od vi{ka prihoda Regulatorne agencije za komunikacije (RAK), koja je to prebacila Ministarstvu prometa i komunikacija, a koje vr{i potpunu opstrukciju. Od sredstava koja su isklju~ivo namijenjena razvoju sektora komunikacija, novac se daje za neke tahografe i potpuno sulude stvari - ka`e Nermin Durmo, vr{ilac du`nosti generalnog direktora BHRT-a i u~esnik ove konferencije. Sredstva iz 2008. koja su odobrena za digitalizaciju iznose oko osam miliona, a iz 2009. tri miliona, ali veliki dio tog novca, kako ka`e Durmo, ide u druge svrhe. - Tako je odlu~io resorni ministar Rudo Vidovi}. On ne po{tuje odluku Parlamenta BiH, ni Vije}a ministara. Iako nema korporacije javnih emitera, {to je realan problem, postoji prijedlog da se novac za digitalizaciju uputi na ra~une BHRT-a i imovina koja se kupi s tih ra~una ne}e biti knji`ena na BHRT, nego na emitere koji je koriste - rekao je DurE. G. mo.

RS: Zdravstveni portal do kraja godine
U Republici Srpskoj bi, u okviru realizacije strategije „elektronskog zdravstva“, do kraja ove godine trebao biti aktiviran internet-portal na kojem }e gra|ani mo}i dobiti sve informacije o simptomima i lije~enju razli~itih oboljenja, o ljekarima i radu zdravstvenih ustanova u RS i BiH, javila je Onasa.

Klub poznatih

D`enan Muminovi}

10

Dnevni avaz, subota, 16. oktobar/listopad 2010.

teme

Usvojio bih pravi zakon o sportu
Li~ni profil K-1 borca i direktora MNK Orli}
Ime i prezime: D`enan Muminovi}. Datum i mjesto ro|enja: 13. maj 1979. godine, Sarajevo. Gdje `ivite - s roditeljima, podstanar ili imate vlastiti dom: U vlastitom domu. Bra~no stanje: Slobodan. Bitni datumi u Va{em `ivotu: 22. avgust 2003. godine. Koji automobil vozite: BMW X5. Kako se odmarate: [etnjom na planini. Omiljeni muzi~ar: Erna D`eba. Najdra`a knjiga: „Dervi{ i smrt“. Omiljeni pisac: Me{a Selimovi}. Umjetnik kojeg cijenite: Dr. Safet Kapo. Za koji klub navijate: FK Sarajevo i MNK Orli}. Koga biste poveli na pusti otok: Saru. Jeste li ljubomorni: Da. [ta najprije primje}ujete kod osoba suprotnog spola: Zube i o~i. Biste li ikada oprostili nevjeru: Ne. Bavite li se sportom: Da. Omiljena hrana i pi}e: Burek i sok od brusnice. Ko se brine o Va{em imid`u: Sam. Volite li i}i u {oping: Obo`avam i to me ~ini sretnim. Jeste li sujevjerni: Ne. Imate li ku}nog ljubimca: Da, maltezera Ar~ija. Koji je Va{ `ivotni moto: Red, rad, disciplina.

TR@I[TE Nakon zna~ajnih pro{logodi{njih pojeftinjenja

Gra|ani prodaju automobile iz straha od pada cijena
„Peugeot 307“ ranije je ko{tao 18.900, a sada 11.000 KM Prodavci stavljaju „klju~ u bravu“
Nakon {to su lani cijene polovnih automobila znatno pale, ove godine situacija je stabilnija, ali su jo{ u blagom padu. Uprkos tome, interesiranje kupaca je prili~no slabo. Saznajemo to u autoku}ama diljem BiH u kojima se uglavnom `ale na znatan pad prodaje od po~etka ekonomske krize.

Dobra vremena
- Primjera radi, „renault clio“ koji je prije recesije ko{tao 11.500 maraka, sada ko{ta 7.000. „Peugeot 307“ ranije je ko{tao 18.900, a sada je prodat za 11.000 KM. Dakle, cijene nisu prepolovljene, ali su blizu toga - kazali su nam u autoku}i „Hobby Car“ iz Sarajeva. Na upit kako }e se stvari na tr`i{tu kretati u narednom periodu, ka`u da su u dobra stara vremena u periodu pred Novu godinu imali dosta posla, ali da je ove godine sve neizvjesno. Kriza autoindustrije u cijelom svijetu koja jo{ uzima danak odra`ava se i na stanje u RS, pa je prodaja polovnih automobila u ovom entitetu pala za oko 50 posto

Pala prodaja polovnih vozila

Muminovi}: [oping ga ~ini sretnim

Va{ najbolji prijatelj je: Ima ih vi{e. Pratite li politi~ku situaciju: Ne. Da imate 15 minuta vlasti, {ta biste prvo uradili: Usvojio bih pravi zakon o sportu. Biste li u~estvovali u {ouu realnosti: Da.

u odnosu na kraj 2008. godine. Prema rije~ima Gorana Zrni}a iz banjalu~kog autosalona „Auto star“, sve vi{e ljudi dolazi da bi prodali svoja polovna vozila i na taj na~in ih se rije{ili iz straha da }e im cijena zna~ajno pasti. - Potra`nja je pala i zbog strogih uslova banaka koje kreditiraju

kupovinu ovakvih automobila, a ~iji su kriteriji o{tri i kamate visoke. Ve} krajem 2009. do{lo je do zatvaranja brojnih manjih autoplaceva koji su prodavali polovne automobile, a tako je nastavljeno i ove godine - objasnio je Zrni}.

Slabija ponuda
Sli~na situacija je i u Prijedoru i Bijeljini, gdje je nekoliko autoplaceva jo{ krajem pro{le, a onda i u prvoj polovini ove godine moralo staviti „klju~ u bravu“, jer je kupaca bilo sve manje ~ak i nakon zna~ajnog sni`enja cijene polovnih automobila. - Oni koji su opstali jo{ rade. Automobila ima na stanju, ali je i ponuda sve slabija - objasnili su autoku}i BR u Bijeljini. B. S. - B. T.

Povla~enje „golfova“
U autoku}i „Hobby Car“ o~ekuju i skori po~etak uvoza polovnih vozila koja imaju euro 3 motor, odnosno vozila ~ija starost ne prelazi 12 godina. Tada }e, kako ka`u, biti mogu}e ispuniti euro standarde, te ponuditi dobra vozila po prihvatljivim cijenama. Osim toga, nadaju se i da }e taj proces dovesti do postepenog povla~enja s tr`i{ta starijih automobila kao {to su „golf 2“, a koji jo{ dr`e cijenu od ~etiri-pet hiljada maraka.

SMS
U EKONOMIJI SPAS - Ekonomski razvoj treba postati jedina tema u BiH. Ljudi, kako vi vidite ovu zemlju za deset do dvadeset godina s na{om dosada{njom politi~kom strukturom? Dajte nam biznismene na vlast, jer je jedini spas za dr`avu i na{u djecu u razvoju ekonomije. NACIONALIZAM IZGOVOR - Sve se vrti oko mo}i i para. Na{ balkanski mentalitet jo{ je na nivou feudalizma. Mo}nici jo{ gaje kult diktatora iz pro{lih stolje}a. Nacionalizam je samo dobar izgovor za njihove ambicije. Imamo „dodikistan“, a u nastajanju je „~ovi}istan“ i „SDA-stan“. Evropa nas nikako ne mo`e prihvatiti ovakve kakvi jesmo. NERIJE[ENA

Dnevni avaz 061-142-015
jezaru“ i na~elnika Smajlovi}a do{li smo u situaciju da se, uprkos mogu}nosti da ~ak imamo i besplatno grijanje, moramo dekama pokrivati u stanu dok gledamo TV. Sramota! SVE NAOPA^KE Ovom monstrumu i vi{estrukom ubici Petrovi}u iz Tuzle treba dati mjesto u Vije}u ministara, i to da bude pomo}nik za sigurnost. Jer, kod nas se sve postavlja naopa~ke. Ili ga mo`da treba dovesti pod punom opremom ovima koji trebaju rije{iti njegov slu~aj, pa bi onda rije{ili na pravi na~in kako s njim. LO[A TRADICIJA - Sve mi se ~ini da }e i Karad`i} umrijeti prije nego {to ga osude za sve zlo~ine koje je naredio, a to je ve} postala tradicija Haga.

PITANJA - Posao koji je zapo~et u Dejtonu nije ni krenuo s po~etka i to svi znamo. Mir je pokriven masom nerije{enih politi~kih pitanja. Na ta pitanja odgovor ne mogu dati ni SAD, ni Rusija, ni Evropska unija. Jedini spas je u dogovoru na{a tri konstitutivna naroda. S PANCIROM NA ULICU - Gluho i daleko bilo. Dokle }e ovako biti u ovoj na{oj dr`avi? Samo pucnjava, droga i kra|a. Najvjerovatnije u idu}oj godini iza}i }e zakon da bez pancirke ne}emo mo}i na ulicu. HLADNO U ZENICI - U Biha}u se studenti bune zato {to nemaju grijanje, a {ta da ka`e cijela Zenica? Mi, Zeni~ani, zbog Harisa Silajd`i}a {to za 1 KM proda „@el-

me|u gra|anima Banovi}a, Ora{ja i Sarajeva Vjerujete li da }e cijene polovnih automobila nastaviti padati?

ANKETA

Kupaca je sve manje, a ponuda raste
- Naravno da ho}e logikom ve}e ponude i konkurencije, {to je dobra okolnost za obi~nog ~ovjeka koji sebi ne mo`e priu{titi nov au- Bego to. [ahinovi} - Nadam se, jer i ovako su polovni automobili preskupi za prosje~nog gra|anina Bosne i Hercegovine koji jedva sastavlja kraj [efika ^oli} s krajem. - Vjerujem da }e nastaviti padati, najvi{e zbog neima{tine koja je prisutna u svim sektorima. Kupaca je sve manje, a ponuda ra- [aban Kahriman ste. - Siguran sam da }e „polovnjaka“ biti napretek i to }e samo po sebi obarati cijenu. Ali, ne vjerujem da }e biti ne{to jeftini. Nesib
Bo{njakovi}

- Ovih dana raspitujem se o ponudi i sve ukazuje da cijene polovnih vozila bilje`e blagi rast. Sa~ekat }u, jer sam siguran da }e Davor pasti. Mujagi} - Vjerujem da ho}e. Jedan od razloga mogao bi biti i svjetska ekonomska kriza, a pogotovo slaba kupovna Enes H. mo} na{ih Ibri{evi} gra|ana. - Cijene polovnih automobila nastavit }e padati. Uvozi se dosta automobila, a kupovna mo} naroda sve je slabiEsnaf D`ubi} ja.
N. M. - E. \. - Ad. K.

Banovi}i

- Vjerujem, i to drasti~no, mada meni osobno to nimalo ne odgovara, jer sam imao namjeru ove godine prodati svoj polovni Ivo @ivkovi} automobil. - Siguran sam da }e cijene nastaviti padati, jer svakodnevno izlaze novi modeli svjetskih proizvo|a~a, a i narod ima sve manje Ammar Arnautovi} para.

Sarajevo

Ora{je

teme

Dnevni avaz, subota, 16. oktobar/listopad 2010.

11

„Avaz“ saznaje Biv{i policijski du`nosnik FMUP-a opet u sredi{tu afere

^egar pod istragom zbog kra|e sanki
U policiji u sarajevskom Novom Gradu rekao da je sanke kupio ne znaju}i da su ukradene, ali kockice se ne sla`u otkako je prekju~er suo~en s prodavcem
Biv{i visoki policijski slu`benik Federalnog MUP-a Zoran ^egar, koji je prije godinu i po oti{ao u penziju, na{ao se u sredi{tu nove afere. Kako saznaje „Dnevni avaz“, Centar javne bezbjednosti Isto~no Sarajevo vodi istragu o njegovoj umije{anosti u nestanak motornih sanki vrijednih oko 5.000 eura koje su prije nekoliko dana ukradene iz skladi{ta na Jahorini, a vlasni{tvo su Ne|e Tutnjevi}a. davcem sanki. U Policijskoj upravi Novi Grad na{ list saznaje da je on u svojoj izjavi dao broj telefona ~ovjeka od kojeg je, kako je kazao, putem oglasa kupio sanke. Policija je tu ustanovila da je sanke ukrao ~ovjek od kojeg ih je kupio ^egar. Navodno, sanke nisu imale potrebnu dokumentaciju, a ^egar je povjerovao prodavcu da se papiri nalaze na carini i da }e mu naknadno biti doneseni. Nakon ^egarevog saslu{anja, sarajevska policija od njega je oduzela sanke i vratila ih policiji Isto~nog Sarajeva, kako bi one bile uru~ene vlasniku. S druge strane, u policiji Isto~nog Sarajeva „Avaz“ je do{ao do saznanja da je ^egar zaustavljen na podru~ju Kantona Sarajevo dok je prevozio sanke za koje je utvr|eno da su ukradene od Tutnjevi}a ispred njegove vikendice. Utvr|eno je da je u kra|i u~-

Laboratorij: Evidentno zna~ajno pobolj{anje

Svjetska zdravstvena organizacija

Bh. gra|ani jedu sigurnu hranu
Higijenski neispravni uzorci u padu
Povodom Svjetskog dana hrane, koji se obilje`ava 16. oktobra, iz Dr`avne agencije za sigurnost hrane isti~u da je u ovogodi{njem izvje{taju Svjetske zdravstvene organizacije (WHO) navedeno da je BiH u svim segmentima iz oblasti sigurnosti hrane koji su ocjenjivani u nivou ili iznad prosjeka u odnosu na zemlje u regiji. U Agenciji dodaju da je u posljednje tri godine zabilje`eno zna~ajno pobolj{anje ispravnosti hrane u na{oj zemlji. - Na osnovu prikupljenih i obra|enih podataka, koje Agenciji dostavljaju laboratoriji za kontrolu hrane s podru~ja cijele BiH, evidentno je da je u protekle tri godine procent higijenski neispravnih uzoraka hrane, kao i broj oboljenja ~iji je uzrok i put prijenosa hrane, u konstantnom padu - saop}ili su iz Agencije. Navode da je isti trend nastavljen i u 2010. godini,

Neispravni uzorci u procentima
2007. godina

Broj telefona
Policijski mozaik jo{ nije u potpunosti sklopljen, ali prema do ju~er prikupljenim informacijama, ^egar je saslu{an u Policijskoj upravi Novi Grad Sarajevo, gdje je izjavio da je motorne sanke kupio putem oglasa ne znaju}i da su one ukradene. No, kockice se ne sla`u otkako je ^egar prekju~er u policiji Isto~nog Sarajeva suo~en s pro-

6,9%
2008. godina

6,6%
2009. godina

5,01%
2010. godina

4,71%
* (podatak za devet mjeseci) pa je u prvih devet mjeseci uzeto 99.077 uzoraka hrane, pri ~emu je ura|eno 108.656 analiza. Od tog broja neodgovaraju}a su bila 4.663 uzorka {to je 4,71 posto. Na osnovu laboratorijskih analiza, kao i podataka iz zemalja okru`enja i ostalih evropskih zemalja, mo`e se zaklju~iti da gra|ani BiH jedu sigurnu hranu. M. A.

Nerazrije{eni odnosi zbog parcela
U policiji Isto~nog Sarajeva ve} odranije su evidentirani problemi zbog zategnutih odnosa izme|u Radomira Koji}a (stric Milo{a Koji}a), koji tako|er ima svoj objekt odmah do onoga koji je u vlasni{tvu Ne|e Tutnjevi}a. Navodno su oni u sva|i zbog izgradnje i parcela na Jahorini te je u posljednje vrijeme Koji} u vi{e navrata prijetio Tutnjevi}u. Policija sumnja i da je kra|a sanki isplanirana kako bi bilo poslano upozorenje Tutnjevi}u. Tako|er, ~lanovi porodice Plakalovi}, ~ije imanje na Jahorini grani~i s Tutnjevi}evim, pretukli su \oku Klepi}a, op}inskog slu`benika iz Lukavice, koji je do{ao tu kako izmjerio parcele, te je i taj slu~aj prijavljen policiji i tu`ila{tvu, a za sada je obustavljen rad na tim vikendicama i parcelama.
^egar: Prije godinu i po oti{ao u penziju
(Foto: Arhiv „Avaza“)

estvovao Milo{ Koji} sa Sokoca, koji je prekju~er priveden i suo~en sa ^egarom.

Uloga Koji}a
No, ^egar je policajcima kazao da ne poznaje tu osobu, iako se, kako nezvani~no tvrde u policiji, pouzdano zna da je ^egar u prijateljskim odnosima sa ~lanovima porodice Koji} i da je nerijetko vi|an s nji-

ma u dru{tvu. Nakon {to je potvrdio da sanke nije kupio od osumnji~enoga, Koji} je pu{ten na slobodu. U policiji Isto~nog Sarajeva sve {to su nam zvani~no ju~er mogli saop}iti bilo je da je kra|a sanki prijavljena 9. oktobra, ali da istraga jo{ traje i da do rasvjetljavanja cijelog slu~aja nije mogu}e objaviti vi{e M. K. - D`. Ma. detalja.

Porast broja pacijenata u RS

U Banjoj Luci gljivama se otrovalo 18 ljudi
Na banjalu~koj Klinici za infektivne bolesti u posljednjih 30 dana zabilje`en je porast broja pacijenata koji su hospitalizirani zbog trovanja gljivama. teni ku}i - kazala je portparol ovog instituta Milka Mr|a. Kako saznajemo u banjalu~koj Hitnoj pomo}i, nekoliko oboljelih imalo je vrlo te{ka klini~ka stanja i dovezeni

Mjere zabrane optu`enima za terorizam

Tu`ila{tvo BiH

Rustempa{i}u, Veli}u i Hand`i}u ukinut pritvor
Sud BiH donio je ju~er rje{enje kojim se optu`enima Rijadu Rustempa{i}u, Abdulahu Hand`i}u i Edisu Veli}u ukida pritvor i odre|uju mjere zabrane. Rustempa{i}u, Hand`i}u i Veli}u zabranjeno je napu{tanje mjesta boravi{ta (ku}ni pritvor) i kori{tenje li~ne karte za prelazak dr`avne granice. Ne smiju im se izdavati novi paso{i. Njih trojica ne smiju se sastajati me|usobno, niti sa svjedocima u ovom krivi~nom predmetu. Obavezni su jednom dnevno javljati se nadle`nim policijskim stanicama, saop}eno je iz Suda BiH, prenijela je Fena. Rustempa{i}, Hand`i} i Veli} optu`eni su za terorizam, udru`ivanje radi ~injenja krivi~nih djela i neovla{teni promet oru`jem i vojnom opremom, te proizvodima dvojne namjene.

Tra`e produ`enje pritvora Peri}u
Tu`ila{tvo BiH zatra`ilo je od dr`avnog suda da produ`i pritvor Milanu Peri}u i da odredi mjere zabrane Spasoju Doderu, Predragu Terzi}u i Aleksandru Cerovini, koji se terete za ratne zlo~ine na podru~ju Kalinovika, prenosi Birn. Dr`avni tu`ilac Munib Halilovi} smatra da prvooptu`eni Peri} treba ostati u pritvoru s obzirom na to da postoje dokazi da je ometao istragu utjecajem na svjedoke i skrivanjem dokumentacije. Tu`ilac je dodao da, s obzirom na nepostojanje indicija da su Doder, Terzi} i Cerovina vr{ili utjecaj na svjedoke, njima nije potrebno odre|ivati mjeru pritvora.

Slovenci se otrovali mandarinama
U Zavodu za hitnu medicinsku pomo} Kantona Sarajevo navode da su zadnji masovni slu~aj trovanja imali prije {est dana kada se deset Slovenaca otrovalo mandarinama. - Slovenski turisti su u Opuzenu brali mandarine i Prema podacima Instituta za za{titu zdravlja, najve}i broj trovanja zabilje`en je u Banjoj Luci, te je ljekarsku pomo} zatra`ilo 18 gra|ana. - Svih 18 pacijenata, iz 11 porodica iz Banje Luke, bili su hospitalizovani na Klinici za infektivne bolesti. Nije bilo smrtnih slu~ajeva i svi su nakon dva do tri dana otpu{istovremeno ih jeli, nakon ~ega su krenuli na jednodnevni izlet u Sarajevo. U vozu su ve} dobili simptome trovanja, proliv, povra}anje, pa smo im odmah nakon dolaska pru`ili pomo} ka`e dr. Sena Softi}-Taljanovi}, direktorica Zavoda. su u stanju potpunog delirija. Iz Klini~kog centra Univerziteta u Sarajevu isti~u da u posljednjih 30 dana nisu imali novih slu~ajeva trovanja gljivama. - Krajem septembra imali smo 12 oboljelih sa srednje te{kim do veoma te{kim simptomima trovanja - kazali su u KCUS-u. B. S. - M. A.

Rustempa{i} i ostali u sudnici: Ne smiju se sastajati

12

Dnevni avaz, subota, 16. oktobar/listopad 2010.

panorama

GORA@DE Na „Danima jabuke“ poljoprivrednici u centru pa`nje

Ronioci pretra`uju dno kanala

(Foto: G. Bobi})

Ronioci pretra`uju kanal Da{nica

Ba~ene mine i ru~ni baca~
Pripadnici dobojskog A Tima za deminiranje MUP-a RS, ~lanovi Ronila~kog kluba „Buk“ iz Banje Luke, u organizaciji Odsjeka civilne za{tite op{tine Bijeljina, ju~er su po~eli pretragu dna kanala Da{nica u ulici Mike Bosni}a, gdje je prije 15 dana prona|eno pet tromblonskih mina i jedan ru~ni baca~. Iako je mjesto pronalaska mina uredno obilje`eno, pomalo je ~udno da se uklanjanju opasnih mina pristupilo tek 15 dana nakon {to su prona|ene u kanalu na kojem svakoga dana borave desetine sportskih ribolovaca. Kako ka`e Milenko Petri~evi}, samostalni stru~ni saradnik u op{tinskom Odsjeku civilne za{tite, svake sedmice sti`u dojave o prona|enim minsko-eksplozivnim sredstvima na cijeloj teritoriji op{tine. Deminiranje ili uklanjanje uvijek se radi u saradnji sa specijalizovanom jediE. M. nicom policije iz Doboja.

Treba imati po{teniji odnos prema ljudima koji rade
Proizvodnja hrane mogla bi biti jedan od stubova razvoja ove zemlje, ali o ovoj oblasti odlu~uju ljudi koji ne znaju ili ne}e da to razumiju
Rasim Hod`i} iz Vrani}a kod Gora`da ve} tradicionalno na „Danima jabuke“ pokazuje rezultate svoje ljubavi prema, u na{im krajevima, rijetkoj sorti gro`|a. „Afus Ali“ u Evropu je stigao iz Azije, a prije vi{e od 20 godina Rasim ga je u Vrani}e donio iz ^a~ka. Mo`e se uzgajati u vinogradu ili u dvori{tu i izuzetno je rodno. staciju u Gora`du oko 80 proizvo|a~a iz BiH, Srbije i Crne Gore koriste da prezentiraju mogu}nosti poljoprivredne proizvodnje ovog dijela Evrope. Sedma sajamska manifestacija rijetka je prilika kada su poljoprivrednici u centru pa`nje. Na {tandu „Eko hrane Jukan“ vi{e od 30 artikala, a u posljednje vrijeme najaktuelniji su proizvodi od tikve. Vlasnik Ibrahim Jukan dodaje kako bi proizvodnja hrane mogla biti jedan od stubova razvoja ove zemlje, ali o ovoj oblasti odlu~uju ljudi koji ne znaju ili ne}e da to razumiju. U svijetu u kojem hrana i voda postaju prioriteti, bh. ministarstva i ona skromna podsticajna sredstva dijele uz previ{e „papirologije“, tako da ona nerijetko zavr{e i u rukama me{etara. - To se mora uprostiti, mora se znati ko je poljoprivrednik, a ko me{etari. Nema nas ko Kineza, svi se izme|u sebe znamo. Treba imati po{teniji odnos prema ljudima koji rade, ne optere}ivati ih tolikom administracijom, jer samo onaj ko radi u privredi i poljoprivredi mo`e jo{ nekoga zaposliti. Ne mo`e onaj koji sjedi u administraciji. Pro{le godine smo uvezli 2,3 milijarde KM hrane i vo-

[ta mi se (ne)svi|a u Tuzli

Slaba ponuda za no}ni provod
- Multikultura ovog grada ne{to je posebno i na{iroko poznato {to ga krasi. Panonska jezera sa Arheolo{kim parkom, ali i ostala turisti~ka ponuda, ne{to je {to grad soli posebno po lijepom isti~e u BiH. Za svaku pohvalu je i nedavno otvaranje kina „Kaledioskop“, kao i raznovrsna ponuda kulturno-umjetni~kih dru{tava Tuzle. Sve ~e{}e nasilje i nesigurnost gra|ana posebno mi Alisa Had`iefendi}, studentica smeta i brine me, kao i korupcija u svim dru{tvenim sferama. Nedostaje i prili~an broj kvalitetnih kulturnih de{avanja, te lokala i druge ponude za no}ni provod mladih. Izlasci do 23 sata nave~er, ne{to je {to kvari sliku ovog grada, jer poslije nigdje `ive du{e u gradu nema - ka`e Alisa A. Mu. Had`iefendi}, studentica.

Prezentirana tradicionalna proizvodnja soka

Prvi rasadnik u Evropi
^lan Organizacionog odbora „Dana jabuke“ Mirsad Hubani}, ka`e da je cilj manifestacije promocija potencijala, ali i historije i kulture Gora`da, grada koji je prije 104 godine imao prvi rasadnik u Evropi. - Prvu vegetativnu podlogu proizveli smo 1906. gode. To je bruka, katastrofa. Istovremeno smo digli kredit od MMF-a od milijardu KM i ne{to - isti~e Jukan. dine. Tada je nije bilo nigdje u Evropi. Na`alost, industrijalizacija i tada{nja javna politika u biv{oj Jugoslaviji su nam Institut za vo}arstvo odnijeli u ^a~ak, a nama napravili Azotaru. Garantujem da }emo vrlo brzo vratiti taj Institut u Gora`de ka`e Hubani}. te posjetiteljima sajma pokazalo kako zdrava hrana, netaknuta priroda i turisti~ke znamenitosti mogu biti dio jedinstvene turisti~ke ponude. - Imamo 37 ~lanova u cijeloj regiji, od kojih je ve} 12 doma}instava spremno za prijem gostiju. @elimo zaustaviti odlazak sa sela, prodati doma}i poljoprivredni proizvod, iskoristiti smje{tajni kapacitet koje skoro svako doma}instvo ima i obezbijediti ljudima dodatnu zaradu - ka`e Sabira Be{lija.
Al. BAJRAMOVI]

Be{lija: Zaustaviti odlazak sa sela

- Godinama poku{avam da iniciram doma}e stru~njake, ali nekako ne nailazim na pravu saradnju. Kad do|em u zavr{nicu pregovora od mene se tra`e uslovi koje ja ne mogu ispuniti i to da oni na mom zemlji{tu sade sorte koje oni `ele - ka`e Rasim.

Previ{e papirologije
Iako je rije~ o „Danima jabuke“, trodnevnu manife-

Odmor na selu
Udru`enje „Odmor na selu“ oti{lo je i korak dalje,

Socijalno ugro`enim osobama

Boginja voda na suvenirima
^lanice Udru`enja „Odmor na selu“ dobile su dozvolu Zemaljskog muzeja u Sarajevu da lik figurine, Boginje voda, prona|ene tokom nedavnog otkri}a neolitskog naselja u Zup~i}ima, koriste kao motiv na svojim suvenirima. Pripremljeno je 12 idejnih rje{enja jedinstvenih suvenira koji }e promovirati vi{emilenijumsku tradiciju grada na obali Drine.

Po~ela podjela krava
U okviru projekta UNHCR-a, te uz finansijsku pomo} Vlade BPK i Ministarstva poljoprivrede RS, humanitarna organizacija „Hilfswerk“ zapo~ela je podjelu krava namijenjenih povratnicima i socijalno ugro`enim osobama. Kako ka`e Azema Star~evi}, projekt menad`er „Hilfswerka“, za nabavku 35 junica za korisnike projekta iz Gora`da, Novog Gora`da, Fo~e, Ustikoline, Pra~e, Vi{egrada, ^ajni~a i Rogatice, 70.000 KM osigurao je UNHCR, Vlada BPK izdvojila je 50.000 KM, a Ministarstvo poljoprivrede, {umarstva Al. B. i vodoprivrede RS 20.000 KM.
Idejna rje{enja suvenira

^lanovi Lova~kog udru`enja iz Vi{egrada

Rijeka Bosna raj za ribare

Ulovi dose`u rekordne kila`e
Rijeka Bosna u od`a~kom kraju ovih dana postala je pravi raj za ribolovce. Peca se gotovo na svakom dijelu ove rijeke, a u blizini je i Sava koja je tako|er veliki magnet za ribare iz svih djelova sjeverne Bosne. Ulovi dose`u rekordne kila`e, a najvi{e u ovom mjesecu uzimaju smu|, som i {aran, dok je zimski period rezervisan za {kobalja i biFadil sa {aranom kapitalcem jelu ribu. Fadil Omerba{i}, demobilisani borac koji se bavi i plasteni~kom proizvodnjom, imao je sre}e u ribarenju pa je u rejonu tzv. Kupali{te izvukao {arana te`ine desetak kiA. O. lograma.

Podigli spomen-~esmu stradalom drugu
Na dan otvaranja lovne sezone, ~lanovi Lova~kog udru`enja „Panos“ iz Vi{egrada okupili su se u mjestu Veletovo, kako bi se prisjetili svog druga Ilije Stanoj~i}a, koji je prije godinu poginuo u kamionu voze}i drva za porodicu iz Stani{evca kod Dobruna. Lovci su od dobrovoljnih priloga i pomo}i [umskog gazdinstva „Panos“ pored planinskog puta podigli spomen-~esmu i hladnjak od drvene konstrukcije. Na mermernoj plo~i ispod imena i fotografije Ilije Stanoj~i}a stoji napisano „Ovdje smo se okupljali i u`ivali zajedno u ljepotama planine, birali lova~ke staze i puteve. Sad si ti na{ putokaz u planinu“. Inicijativa za podizanje neobi~nog spomen-obilje`ja u Veletovu, prerano stradalom lovcu, ocu troje maloljetne djece, potekla je od hirurga Ace Moljevi}a koji je anga`ovao majstore sa Zlatibora

Spomen-~esma u srcu Panosa

Lovci i porodica pored spomen-~esme

da ozidaju spomen-~esmu. - Ovaj kutak u srcu planine Panos poslu`it }e za odmor svim prirodnjacima, lovcima, planinarima, {umarima i izletnicima - kazao je okupljenima doktor Moljevi}. M. An.

zeni~ko-dobojski kanton
@EP^E Obilje`en 14. oktobar, Dan op}ine

Dnevni avaz, subota, 16. oktobar/listopad 2010.

13

Godi{nja nagrada pripala Mje{ovitoj srednjoj {koli
Sve~anoj sjednici Vije}a prisustvovali kantonalni ministri predvo|eni premijerom Miralemom Galija{evi}em
U @ep~u je sve~ano obilje`en 14. oktobar, Dan op}ine i 552. godi{njica od prvog pisanog spomena. U sali Doma kulture ovim povodom odr`ana je sve~ana sjednica Op}inskog vije}a kojoj su prisustvovali kantonalni ministri predvo|eni premijerom Miralemom Galija{evi}em. Bila je ovo prilika da se op}inski na~elnik Mato Zovko osvrne na realizirano u proteklom periodu. - Poslovna zona @ep~a i dalje se radi, nastavljeno je sa ulaganjima, ali nedovoljno u projekt izgradnje sportske dvorane, zavr{ena je prva faza GAP programa, osnovana je Razvojna agencija. To su samo neki od uspje{no reliziranih projekta u pro{loj godini - kazao je Zovko. Na sve~anoj sjednici dodijeljena su i ovogodi{nja op}inska priznanja koja su nagra|enima uru~ili na~elnik Zovko i predsjedavaju}i OV Muhamed Jusufovi}. Godi{nja nagrada op}ine za poseban uspjeh i doprinos iz podru~ja obrazovanja dodijeljena je Srednjoj mje{ovitoj {koli. Za saradnju i doprinos u razvoju op}ine zahvalnicom su nagra|eni: kantonalno ministarstvo za rad, socijalnu politiku i izbjeglice,

Ba{i} i Sejmenovi} kod na~elnika op}ine

Dan bijelog {tapa u Kaknju

Zapo{ljavanje slijepih osoba treba biti prioritet
Povodom obilje`avanja 15. oktobra, Me|unarodnog dana bijelog {tapa i Dana slijepih boraca ZDK na~elnik Kaknja Mensur Ja{arspahi} ugostio je Adnana Ba{i}a, dobitnika najve}eg ratnog priznanja „Zlatni ljiljan“ i Senada Sejmenovi}a, predstavnika Udru`enja slijepih i slabovidnih lica op}ine. Govore}i o radu Udru`enja na podru~ju ZDK Sejmenovi} je istakao da je u toku koalicija sa nevladinim organizacijama koje uskoro treba da predlo`e novi zakon o ovoj kategoriji invalidnih osoba. - Na{a zemlja postala je socijalni slu~aj u Evropi i hitno se mora ne{to poduzeti. Dru{tvo je dobro onoliko koliko se brine i dobro odnosi prema ovim ljudima. Zapo{ljavanje slijepih osoba treba da bude prioritet i ovoj kategoriji ljudi treba dati {ansu kako bi se radom dokazali da se na Az. S. njih mo`e ra~unati - naglasio je Ba{i}.

Planinari iz Olova u pohodu
Dobitnici op}inskih priznanja

Uru~enje godi{nje nagrade direktoru MS[

ministarstvo za prostorno ure|enje, promet i komunikacije i za{titu okoline i ministarstvo za poljoprivredu, {umarstvo i vodoprivredu na ~elu sa ministrima Josipom Marti}em, Ne-

rminom Mandrom i Mirezetom \onlagi}. Za ostvarene izuzetne sportske rezultate dodijeljene su zahvalnice D`udo klubu Mahnja~a i Karate R. Ag. klubu Viktorija.

U povodu 10 godina Univerziteta u Zenici

Promovirano novih pet doktora nauka
Univerzitet u Zenici, koji ovih dana slavi i 10 godina od osnivanja, promovirao je ju~er na Fakultetu za metalurgiju i materijale novih pet doktora nauka, koji su svoje doktorske disertacije odbranili u toku pro{le akademske godine. Zvanje doktora tehni~kih nauka stekli su Hasan Avdu{inovi} (37) i Abaz Mand`uka (53), iz oblasti prava Sabit Suba{i} (55), dok su Jasmin Halebi} (36) i Suvad Isakovi} (43) promovisani u doktore nauka iz ekonomskih oblasti. - Ovo je potvrda va{ih najvi{ih vrijednosti u struci i nauci, a zvanje koje danas primate obavezuje vas i da
(Foto: J. Had`i})

^lanovi PD „Smolin“: Poseban osje}aj

Osvojili najve}i vrh u BiH na Magli}u
Planinarsko dru{tvo „Smolin“ iz Olova jedno je od najaktivnijih udru`enja u ovom gradu. Tako su planinari ovog Dru{tva Zahir E}o, Nazif Vatre{, Amar Avdi} i Emir E}o nedavno boravili na planini Magli}, najve}em vrhu u BiH (2.386 metara). - Nosimo predivne uspomene sa jedne od najljep{ih planina u na{oj zemlji. Bilo je naporno i te{ko, ali onog trenutka kada se na|ete na krovu na{e zemlje, sav umor nestane a prevlada poseban osje}aj i ponos - kazali su nam nakon povratka olovski planinari. Nakon ovog poduhvaS. Mi. ta, planiraju pohod na planinu ^vrsnicu.

Izgradnja kru`ne raskrsnice u Kaknju
Novi doktori nauka postigli su najvi{e vrijednosti u struci

nastavite nisku {irenja znanja - poru~io je novim doktorima rektor Sabahudin Ekinovi}.

U ime novih doktora zahvalio se Suvad Isakovi}, koji je istakao da }e ste~ena znanja nesebi~no podijeliti

sa budu}im generacijama studenata, ali i sa privrednim subjektima.
V. B.

Manje gu`ve na ulazu u grad
Zastoji u saobra}aju, gu`ve i zbunjenost voza~a na samom ulazu u gradsku jezgru Kaknja su pro{lost. U toku su radovi na izgradnji kru`ne raskrsnice na ulazu u gradski ce- Op}ina je za radove izdvojila 345.000 KM ntar u neposrednoj blizini autobuske stanice. Za ove radove Op}ina je kroz Program utro{ka sredstava naknade za gra|evinsko zemlji{te za 2010. godinu izdvojila 345.000 KM. Tokom dosada{njih radova, koje izvodi kakanjski „Trgo{ped“ postavljeni su ivi~njaci, slivne re{etke, ugra|en je tampon, asfaltirani su prilazni trotoari, izvr{eno je asfaltiranje pojedinih priklju~nih saobra}ajnica. Izgra|en je i rondo, postavljeni su improvizovani saobra}ajni znakovi koji usmjeravaju vozila u kru`ni tok, tako da se ve} sada saobra}aj mo`e odvijati kru`nim toAz. S. kom.

Udru`enje „Mladost - @up~a“ iz Breze

Prijem u Omladinsku mre`u BiH
Prepoznav{i interes u poticanju mladih na organizirano i smisleno kori{tenje slobodnog vremena, kao i zalaganje za {to adekvatnije reprezentiranje kulture, Omladinska mre`a BiH je me|u svoje ~lanice uvrstila Udru`enje omladine „Mladost - @up~a“. Udru`enje egzistira od marta 2010. godine i aktivni je sudionik oboga}ivanja kulturnog `ivota mladih u Brezi uz konstantno poticanje kreativnosti i informati~ke edukacije. Omladinska mre`a BiH je skup vanstrana~kih organizacija koje zadovoljavaju potrebe mladih, uklju~uju}i ih u izgradnju demokratskih vrijednosti i ja~anje civilnog dru{tva. Danas broji 124 organizacije iz 61 grada u E. Av. BiH.

^lanovi Udru`enja „Mladost - @up~a“

14

Dnevni avaz, subota, 16. oktobar/listopad 2010.

crna hronika

ZENICA Nakon pucnjave i ranjavanja u centru grada

Husari}: Tri godine i osam mjeseci

Smajlovi}: Tri godine zatvora

Sud Bosne i Hercegovine

Privedena djevojka koja je bila u jednoj od suprotstavljenih grupa
Emina H. (22) najvjerovatnije nije pucala, ka`u u policiji ~ahure od pet ispaljenih metaka
Zbog pucnjave na Trgu Alije Izetbegovi}a u centru Zenice koja se dogodila u ~etvrtak poslijepodne kada je u ruku i nogu ranjen slu~ajni prolaznik Kenan \ulan (18), {to je nedvojbeno ju~er i potvr|eno nakon provedene policijske istrage, inspektori Policijske uprave Zenica, saznajemo, iste no}i li{ili su slobode Eminu H. (22) iz Zenice. Ona je, prema saznanjima iz policije, bila u jednoj od suprotstavljenih grupa

Zatvorske kazne Husari}u i Smajlovi}u
Sud BiH ju~er je prihvatio sporazume o priznanju krivice te Elvira Husari}a (34) iz Srebrenika osudio na tri godine i osam mjeseci zatvora, a Nermina Smajlovi}a (34) iz Lukavca na tri godine zatvora zbog neovla{tenog prometa opojnim drogama. U optu`nici se navodi da su optu`eni Husari} i Smajlovi} sa izvr{iocma i pripadnicima organizirane grupe dogovorili i realizirali neovla{tenu me|unarodnu kupovinu, preuzimanje, prijenos i prijevoz ukupno 155 kilograma opojne droge skank. Droga je iz Republike Albanije, preko Crne Gore, preba~ena u Bosnu i Hercegovinu s krajnjim odredi{tem u Republiku HrvaB. C. tsku.

Prona|ene

Nesre}a u [ipovu

U eksploziji bombe poginuo Milan Kukilo
Milan Kukilo (21) iz [ipova smrtno je stradao od eksplozije bombe u ~etvrtak u podrumu svoje ku}e. Okolnosti tragedije jo{ nisu poznate. U detonaciji su mu raznesene obje ruke i on je preminuo na putu za V.S. bolnicu u Jajcu.
\ulan: Slu~ajno ranjen

Sa uvi|aja ispred kafi}a „Jezz Club“

Lu`ine kod [ipova

koje su pucnjima iz pi{tolja o~ito rje{avale me|usobne razmirice, ali, kako nam je kazao policijski izvor, djevojka najvjerovatnije nije pucala. Podsjetimo, policajci su prona{li ~ahure od ispaljenih pet metaka, od kojih su dva pogodila i, na

svu sre}u, lak{e ranila mladi}a koji je s prijateljima izlazio iz kafi}a „Jezz Club“. - Osoba s inicijalima E. H. privedena je iste no}i jer se smatra da je bila jedan od aktera incidenta. Me|utim, u kojem svojstvu je u~estvovala, to bi trebala utvrditi kr-

iminalisti~ka istraga koja je jo{ u toku. Iste no}i u Policijsku stanicu dobrovoljno je pristupio i S. F., koji je, nakon izvr{ene kriminalisti~ke obrade, pu{ten ku}i - kazao je Faris Sikiri}, portparol MUP-a Zeni~ko-dobojskog V. B. kantona.

Tokom sva|e zarila no` suprugu u stomak
Veljko Kalaba (73) te{ko je povrije|en u ~etvrtak poslijepodne kada ga je supruga Jovanka ubola no`em u stomak u njihovoj porodi~noj ku}i u selu Lu`ine kod [ipova. Prema nezvani~nim informacijama, Veljko i Jovanka su se posva|ali i u jednom trenutku je Jovanka uzela no` i zarila ga u Veljkov stomak. On je iz Doma zdravlja u [ipovu transportiran u Klini~ki centar u Banjoj Luci, a nakon ukazane ljekarske pomo}i ju~er nije bio u `ivotnoj V. S opasnosti.

Akcija policije u Donjoj Dre`nici kod Jablanice

Na ulici u @ivinicama
Oru`je koje je prona|eno i zaplijenjeno kod Kurtovi}a
(Foto: A. Du~i})

U ku}i [efika i Nijaza Kurtovi}a prona|en arsenal naoru`anja
Dvojica Kurtovi}a, osim posjedovanja nelegalnog oru`ja i eksploziva, osumnji~eni i za uzgoj indijske konoplje
Policija na mjestu sudara
(Foto: S. Mumi})

Izazvao sudar pa pobjegao
U ulici Alije Izetbegovi}a u @ivinicama dogodila se lak{a saobra}ajna nezgoda kada je za sada nepoznati voza~ „golfa 2“ oduzeo pravo prvenstva prolaza „passatu“ (993-T-604), te se udaljio s lica mjesta. Niko od o~evidaca nije zabilje`io registarske oznake. Povrije|enih osoba nije bilo, a na automobilima je pri~injena materijalna {teta. Pripadnici PS @ivinice iza{li su na lice mjesta i obavili uvi|aj. Preduzete su sve aktivnosti na pronalasku odbjeglog voSa. M. za~a.

Po nalogu Op}inskog suda Mostar, pripadnici Policijske uprave Mostar, Policijske stanice Sjever te Jedinice za podr{ku MUP-a HNK pretresli su preksino} vi{e ku}a na podru~ju Donje Dre`nice kod Jablanice i zaplijenili arsenal naoru`anja. Tom prilikom priveli su [efika i Nijaza Kurtovi}a, u ~ijoj ku}i je prona|eno oru-

`je i eksploziv, za koje nisu imali potrebne dozvole. Kako nam je rekao Damir Bari}, komandir Policijske stanice Sjever, policija je prona{la i oduzela dvije ru~ne bombe M-93 i M-75, 23 komada industrijskog eksploziva, dva lova~ka karabina, automatsku pu{ku s kundakom na preklop, dvije pu{~ane cijevi, dvije inicijalne i jednu detonatorsku ka-

pislu, deset metaka kalibra 7,62 milimetra, spremnik za automatsku pu{ku, zatvara~ za pu{ku, ~etiri komada trenutnih tromblona, 70 komada municije kalibra 8x57 milimetara, ka{iku s upalja~em za bombu, pet metara sporogore}eg {tapina i tri prazna spremnika za pu{ku. Kako je istakao Bari}, policija }e Kantonalnom tu`ila{tvu dostaviti izvje-

{taj o po~injenom krivi~nom djelu nedozvoljeno dr`anje oru`ja i eksploziva. Tako|er, Kurtovi}i se terete i za nedozvoljeni uzgoj indijske konoplje, od koje se pravi opojna droga marihuna. Prema Bari}evim rije~ima, radi se o osobama iz kriminalnog miljea, odnosno vi{estrukim povratnicima u vr{enju krivi~nih djela. A. Du.

crna hronika

Dnevni avaz, subota, 16. oktobar/listopad 2010.

15

TU@ILA[TVO BiH Istraga protiv Turkovi}a i ostalih

Zlo~ina~ka organizacija djelovala i u Turskoj, Makedoniji i Holandiji
Predlo`eno da se Zijadu Turkovi}u, Sa{i Stjepanovi}u i Milenku Laki}u pritvor produ`i za jo{ dva mjeseca Javljaju se svjedoci i suosumnji~eni

BMW zavr{io u jarku

(Foto: Dragan Stojni})

Sudar u Kami~anima kod Prijedora

Te`e povrije|ena saputnica u BMW-u
Grozda Ivanovi} (51) iz Banje Luke zadobila je te`e tjelesne povrede u sudaru BMW-a i „golfa“ koji se dogodio prekju~er oko 16 sati na magistralnom putu Prijedor - Banja Luka u mjestu Kami~ani. Ivanovi}, koja je bila suvoza~ u BMW-u, zbog povr(52) iz Banje Luke i Stojan \uji} (51), mje{tanin Donjih Garevaca kod Prijedora. U policiji saznajemo da je do nesre}e do{lo u trenutku kada je BMW pretje~u}i kolonu od tri vozila udario u „golf “ koji je s magistralnog skretao na lokalni put u pravcu kamenoloma Dre-

Tim koji rukovodi istragom zadovoljan njenim tokom

Tu`ila{tvo BiH zatra`ilo je od Suda BiH produ`enje pritvora za dva mjeseca Zijadu Turkovi}u, osumnji~enom za organiziranje grupe koja se sumnji~i za monstruozna ubistva Vernera Ajdarija, Marija Toli}a, Mithata Meki}a i njegove trudne djevojke Marije SalasKortez, te plja~ku 2,5 miliona KM iz Kargo centra Sarajevskog aerodroma i me|unarodnu trgovinu heroinom i kokainom.

Meki}a i njegove djevojke. Rje{enje o pritvoru Sud BiH donijet }e naredne sedmice, jer osumnji~enima pritvor istje~e 21. oktobra, a sje-

Isklju~ena javnost
Produ`enje pritvora za naredna dva mjeseca ju~er je zatra`eno i za Sa{u Stjepanovi}a, osumnji~enog da je u~estvovao u trgovini drogom, te Milenka Laki}a, koji se sumnji~i za ubistvo

Turkovi}: Vo|a kriminalne grupe

dnica je ju~er odr`ana zbog toga {to su sudije do spomenutog datuma na seminaru, poja{njeno nam je u Sudu BiH. Sjednica na kojoj je razmatran zahtjev za produ`enje pritvora bila je zatvorena za javnost radi za{tite istrage i svjedoka. Tu`iteljica Diana Kajmakovi} istakla je da je istraga napredovala, te da se do{lo do saznanja da se radi o zlo~ina~koj organizaciji koja je svoje djelovanje imala i u Turskoj, Mekedoniji i Holandiji. Kajmakovi} je istakla da su, na poziv, u Tu`ila{tvo proteklih dana dolazili svjedoci i suosumnji~eni u najte`im krivi~nim djelima, a po~ele su im se javljati mnoge zemlje, pa ~ak i prekookeanske. Nagla{avaju}i da je

isklju~enje javnosti i u interesu optu`enih, Kajmakovi} je kazala da bi prisustvom javnosti mogla biti ugro`ena i sigurnost dr`ave BiH.

Dvojica pu{tena
Protekle sedmice iz pritvora su pu{teni Mirza Drini} i Ermin Deli}, oba iz Zenice. U pritvoru su ostali Fikret Sekovi}, Haris Ali}, Samir Alagi}, Nijaz Zuban i Muamer Zahitovi}, kojima jo{ nije istekao jednomjese~ni rok. Ranijim rje{enjem Vrhovnog suda FBiH Hajrudinu Memovi}u, koji je uhap{en 1. juna ove godine, pritvor je produ`en za naredna tri mjesaca. On je zajedno s osumnji~enim Sejom Dumanji}em u pritvoru na zahtjev Kantonalnog tu`ila{tva Sarajevo. U Upravi Kantonalnog suda u Sarajevu potvr|eno nam je da je Vanraspravno vije}e prekju~er, na zahtjev Tu`ila{tva, pridu`ilo mjeru pritvora Seji Dumanji}u jo{ dva mjeseca i on mo`e trajati do 17. decembra ove godine. Memovi} i Dumanji} sumnji~e se za u~e{}e u svirepim ubistvima. B. C.
(Foto: D`. Softi})

O{te}en i „golf“

eda glave i prijeloma noge smje{tena je na Odjel hirurgije Op}e bolnice u Prijedoru gdje }e do daljnjeg biti zadr`ana na lije~enju. Lak{e su povrije|ena i oba voza~a, Dragan Ivanovi}

nova~a. Od siline udara BMW je zavr{io u jarku pored puta, a zna~ajnu {tetu pretrpio je vlasnik „golfa“ ~iji se automobil s odbijenim to~kom ipak zadr`ao na M. Z. cesti.

S parkinga firme „Had“

Ukradena prikolica vrijedna 40.000 KM
Sa parkinga firme „Had“ koja se nalazi u krugu Fabrike „Bratstvo“ u Novom Travniku ukradena je niskonosiva prikolica zvana „labudica“, ~ija je vrijednost 40.000 KM - saop}eno je iz MUP-a Srednjobosanskog kantona. U saop}enju se navodi da je nestanak prikolice primije}en prije tri dana, a slu~aj policiji u Novom Travniku prijavljen je prekju~er oko 15.30 sati. Uvi|aj su izvr{ili policajci PU Novi Travnik.

^eka se rezultat DNK analize
Portparol Kantonalnog tu`ila{tva u Sarajevu Jasmina Omi~evi} potvrdila nam je da Kantonalno tu`ila{tvo jo{ ~eka nalaze obdukcije i DNK analize tragova uzetih sa tijela mu{karca i `ene iskopanih 21. septembra na obroncima Bjela{nice, a za koje postoje indicije da se radi o Mithatu Meki}u i Mariji Salas-Kortez. I dalje je nastavljena potraga za tijelima Toli}a i Ajdarija, za koje se sumnja da su zazidani u ku}i u Donjim Ti~i~ima kod Kaknja. I pored opse`ne istrage, razbijanja betonske plo~e u jednoj od razru{enih ku}a te prekopavanja terena, nji- Omi~evi}: hova tijela najvjerovatnije Nastavljena potraga jo{ nisu prona|ena.

Uhva}en s pet paketi}a marihuane
Pripadnici Policijske stanice Te{anj prekju~er su u mjestu Te{anjka kontrolirali „audi“ (181-J-950) kojim je upravljao G. T., dok se kao suvoza~ u vozilu nalazio A. R. Pregledom su policajci kod A. R. prona{li pet paketi}a marihuane, nakon ~ega je uhap{en. 1610ch2.txt

Na utakmici u Kaknju

Fotoreporteru ukraden objektiv
Na stadionu FK Rudar u Kaknju nepoznate osobe ukrale su fotoreporteru Mirsadu Mujagi}u iz kakanjskog Novog Naselja digitalni fotoobjektiv. - Spustio sam torbu na zemlju kako bih snimio interesantan detalj na utakmici. Lopovi su iskoristili moju nepa`nju i iz torbe ukrali profesionalni fotoobjektiv te me tako o{tetili za 1.000 KM. @ao mi je objektiva, jer se radi o vrijednoj uspomeni, koju sam uz fotoaparat „canon“ dobio od mog prijatelja Pere Duvnjaka, biv{eg nogometa{a FK Rudar, koji sada `ivi i radi u Hrvatskoj - kazao D`. S. nam je Mujagi}.
Mujagi}: Draga uspomena

^etvero povrije|enih u udesu
Na magistralnoj cesti M-17, u mjestu Bijela kod Jablanice, prekju~er u 3.15 sati dogodila se saobra}ajna nesre}a u kojoj je sudjelovao Halil O. upravljaju}i automobilom „VW 255 caravelle“. Tom prilikom te{ko su povrije|eni putnici u vozilu Alisa O. (33) i S. O. (4), dok su s lak{im povredama pro{li voza~ Halil O. i sedmogodi{nji M. O.

16

Dnevni avaz, subota, 16. oktobar/listopad 2010.

biznis

PROJEKT ^arls Dilon priprema poslovni samit SAD i Zapadnog Balkana

RiTE Ugljevik: Projekt ko{tao 52 miliona KM

Resursi BiH uglavnom su nepoznati Amerikancima
Cilj susreta u Merilendu bit }e razvijanje trgovinskih odnosa i pove}avanje investicija Fokus na energetici, proizvodnji, turizmu, IT tehnologiji i transportu
Poslovni samit zemalja Zapadnog Balkana i Sjedinjenih Ameri~kih Dr`ava bit }e odr`an 23. i 24. marta naredne godine na Univerzitetu Baltimor u saveznoj ameri~koj dr`avi Merilend. Glavni cilj tog jedinstvenog doga|aja, na kojem bi se trebalo predstaviti 400 kompanija, bit }e razvijanje trgovinskih odnosa i pove}avanje investicija izme|u SAD i zemalja Zapadnog Balkana.

Stabilizirano napajanje RS strujom

Zavr{en remont u RiTE Ugljevik
Nakon kapitalnog remonta na Rudniku i termoelektrani (RiTE) Ugljevik, koji je zavr{en u predvi|enom roku, proizvodnja struje za elektroenergetski sistem Republike Srpske je stabilizirana, potvrdio je generalni direktor preduze}a Anto Gaji}. On je naveo da je kapitalni remont ko{tao 52 miliona KM, od ~ega je preduze}e izdvojilo 75 posto novca, a ostatak je osiguran zahvaljuju}i kreditu Svjetske banke po programu „Power 4“. - Zahvaljuju}i generalnom remontu, ve}ina vitalnih dijelova Termoelektrane remontirana je ili zamijenjena novim i savremenijim pa je vijek ovog elektroenergetskog objekta produ`en za dvije do tri decenije - rekao je Gaji}. Prema njegovim rije~ima, na radovima je bila anga`irana stalna radna snaga, podijeljena u tri smjene, kao i 20 evropskih i doma}ih firmi s jo{ 900 radnika.

Bolji odnosi
Radi promoviranja samita, u Sarajevu ovih dana boravi ^arls Dilon (Charles Dillon), predsjednik organizacije „US-Balkans Business Alliance“, koja zastupa dr`avu Marilend, a koji se s bh. zvani~nicima i privrednicima dogovara o detaljima samita. Na po~etku razgovora za „Dnevni avaz“, koji je medijski pokrovitelj ovog samita, Dilon izra`ava nezadovoljstvo dosada{njim trgovinskim odnosima SAD i

Impresioniran Sarajevom
Dilon: Manjak znanja
(Foto: F. Fo~o)

Rusija ne ulazi u valutni rat

Ubla`eni propisi o trgovini rubljom
Cilj ubla`avanja ruskih propisa o trgovini rubljom nije omogu}iti njezino slabljenje niti ta mjera ima ikakve veze s valutnim ratom, ustvrdio je ruski ministar finansija Aleksej Kudrin. Rusija je pove}ala raspon za fluktuaciju rublje s tri na ~etiri rublje, ~ime se ruskoj valuti omogu}ava ja~anje, odnosno slabljenje za dodatnih 50 kopejki, odnosno pola rublje. Ruska mjera vremenski se poklopila s poja~anim strahovima da se svijet pribli`ava valutnom ratu, u sklopu kojeg zemlje, uklju~uju}i i ekonomije u nastajanju poput Kine, pribjegavaju sni`avanju vrijednosti doma}e valute kako bi potaknule izvoz i time osigurale rast.

balkanskih zemalja. - Smatram da trgovina uop}e nije prisutna u punom kapacitetu, ali je dobra stvar to {to ona ne mo`e biti gora nego samo bolja ka`e Dilon. Na na{ upit u kojim bi to

oblastima BiH, odnosno zemlje Zapadnog Balkana i SAD trebale unaprijediti trgovinsku saradnju, on ka`e da }e se tokom samita, odnosno tokom budu}e saradnje, fokusirati na energetiku, proizvodnju, turizam, odbranu, IT tehnologiju i transport.

- Posjeta Sarajevu je veoma korisna. Sastao sam se sa zvani~nicima i privrednicima koji su nas do~ekali dobrodo{licom. Za mene je bilo pou~no vidjeti i kako funkcionira `ivot ovdje. Veoma sam impresioniran kako je Sarajevo sofisticirano - rekao je Dilon. od uloga samita upravo da ih educira u tom pravcu. Obja{njava da }e prvi dio samita biti vi{e posve}en politici, odnosno da }e biti rije~i o stabilnosti u regionu, integracijama u Evropsku uniju, NATO... - Logi~no je da samit po~nemo s tim, jer je ameri~kim biznismenima veoma va`no da znaju koliko je region stabilan - ka`e Dilon obja{njavaju}i da je u vezi s tim vrlo va`an i dolazak ameri~ke dr`avne tajnice Hilari Klinton (Hillary Clinton) u na{u zemlju.
B. TURKOVI]

Veze BiH i Merilenda
Dilon obja{njava da }e USAID biti uklju~en u samit te da }e podr{ku dobiti i od vlade SAD. No, nagla{ava da je glavni sponzor samita savezna dr`ava Merilend, koja ve} ima saradnju s BiH. Ka`e da je ameri~ka vojska koja je prisutna u BiH iz Merilenda, da Sarajevski univerzitet ve} deset godina sara|uje s Univerzitetom Baltimor i da je guverner te savezne dr`ave lani boravio u BiH. Dilon nagla{ava da je Merilend jedna od najrazvijenijih ameri~kih dr`ava, da njeni gra|ani imaju najvi{e pla}e, najbolje obrazovanje u SAD te da je jedina od ameri~kih dr`ava koja ima svoju regionalnu trgovinsku kancelariju na Zapadnom Balkanu, u Podgorici.

Stabilan region
- U SAD postoji manjak znanja o zemljama Zapadnog Balkana. No, nekada mogu}nosti najljep{ih dijelova svijeta ostaju nepoznate mnogo du`e nego {to bismo pretpostavili. BiH i Zapadni Balkan upravo su u toj situaciji, jer su ovda{nji resursi uglavnom nepoznati Amerikancima - govori Dilon uz zaklju~ak da ameri~ki konzumenti i biznismeni jo{ trebaju u~iti o ovom regionu te da je jedna

Dopu{teno spajanje ASA Financea i Prevent INVEST-a
Konkurencijsko vije}e BiH ocijenilo je da provo|enjem koncentracije privrednog subjekta ASA Financea iz Sarajevo i Prevent INVEST-a ne}e do}i do pove}anja tr`i{nog udjela s obzirom na to da sudionici spajanja ne djeluju na mjerodavnom tr`i{tu univerzalnog bankarstva. Zbog toga je Konkurencijsko vije}e koncentraciju ocijenilo dopu{tenom.

U Mostaru odr`ana poslovna konferencija

Berzanski barometar za 15. 10. 2010. godine

Norve{ka `eli dugoro~no sara|ivati s bh. firmama
Kako iskoristiti neiskori{tene potencijale za {irenje poslovne saradnje izme|u Norve{ke i Bosne i Hercegovine? Na konferenciji „Poslovati s Norve{kom“ na ovo pitanje ju~er su odgovor poku{ali dati ambasador Norve{ke Jan Bratu (Braathu), gradona~elnik Mostara Ljubo Be{li}, kao i mnogi hercegova~ki privrednici. Ambasador Norve{ke kazao je kako ve} postoji grupa norve{kih kompanija koje uspje{no posluju u BiH, ali da postoji `elja da se taj broj pro{iri. - Ne `elimo samo partnere koji }e biti s nama na osnovu jednog ugovora, `elimo partnere s kojima }emo sara|ivati dugi niz godina. Mislim da bh. kompanije nisu svjesne kakve se sve mogu}nosti pru`aju izvan BiH i poku{avamo im pomo}i da shvate da postoje prilike za dobar biznis izvan njihove dr`ave. @elimo da {to vi{e razvijamo, pro{irujemo i produbljavamo saradnju izme|u norve{kih i bh. kompanija, a naro~ito onih u Hercegovini - kazao A. Du. je Bratu.

Euro/dolar 1,4073 Nafta 82,89 po barelu Zlato 1.373,20 $ po unci 0,24% 0,32% 0,08%

Kursna lista Centralne banke BiH
EMU Australija Kanada Hrvatska Èeška R Danska Maðarska Japan Litvanija Norveška Švedska Švicarska Turska V.Britanija USA Rusija Srbija 978 036 124 191 203 208 348 392 440 578 752 756 949 826 840 643 941 EUR AUD CAD HRK CZK DKK HUF JPY LTL NOK SEK CHF TRY GBP USD RUB RSD 1 1 1 100 1 1 100 100 1 1 1 1 1 1 1 1 100 1,955830 1,379537 1,377296 26,595876 0,079582 0,261646 0,711555 1,707158 0,565032 0,241080 0,211530 1,453431 0,984926 2,223294 1,384726 0,045834 1,840067 1,955830 1,382994 1,380748 26,662532 0,079781 0,262302 0,713338 1,711437 0,566448 0,241684 0,212060 1,457074 0,987394 2,228866 1,388196 0,045949 1,844679 1,955830 1,386451 1,384200 26,729188 0,079980 0,262958 0,715121 1,715716 0,567864 0,242288 0,212590 1,460717 0,989862 2,234438 1,391666 0,046064 1,849291

Mostar: Prilika za dobar biznis

biznis

Dnevni avaz, subota, 16. oktobar/listopad 2010.

17

FINANSIJE Rezanje deficita donosi velike probleme

Prazni bud`eti dr`ava ~lanica zna~e i manje novca za EU Slaba likvidnost
Sarajevska berza: Glavni indeks u silaznoj putanji

Trgovanje 284.747 KM

Janu{ Levandovski predlo`io je u avgustu uvo|enje direktnih poreza na nivou cijele Unije EU bi idu}e godine trebala potro{iti 142,6 milijardi eura

Bud`etski problemi dr`ava ~lanica Evropske unije (EU) u posljednje vrijeme su iz fokusa javnosti izbacili problematiku koja okru`uje sam bud`et EU. No, vrlo je uska me|usobna veza, jer se iz bud`eta dr`ava finansira bud`et EU. To zna~i da rezanje bud`etskih deficita pojedinih dr`ava donosi i probleme u finansiranju same EU.

veliki problem
Centroprom iz Kiseljaka dobitnik dana
Na Sarajevskoj berzi ju~er je ostvaren promet od 284.747 maraka, a u sklopu 55 transakcija prometovan je ukupno 86.901 vrijednosni papir. Promet na kotaciji kompanija iznosio je 34.852 KM, me|u fondovima 131.056, obveznicama FBiH 37.364, na primarnom tr`i{tu 55.030, a na sekundarnom 26.443 marke. Najve}i dnevni rast vrijednosti imao je Centroprom iz Kiseljaka, od 40 posto, dok je najve}i pad registrirala Hidromonta`a iz Sarajeva, od

Vrijednost indeksa
BIFX 0,02% 1.468,73 894,34 940,66 SASX-10 0,14% SASX-30 0,11%

Burne reakcije
Jo{ u avgustu ove godine povjerenik Evropske komisije zadu`en za bud`et Janu{ Levandovski (Janusz Lewandowski) najavio je prijedlog uvo|enja direktnih poreza na nivou cijele EU. Prema tom prijedlogu, evropski porezi postojali bi za avioindustriju, finansijske transakcije te za dozvole emitiranja ugljendioksida. Ova inicijativa odmah je nai{la na neodobravanje. Njema~ka, najve}i izvor novca u bud`etu EU, odmah je reagirala izjavom da }e sprije~iti bilo kakav potez koji bi Uniji omogu}io direktno oporezivanje. Sli~no je reagirala i vlada Velike Britanije. Ipak, Francuska je bila ne{to bla`a u svom odbijanju. Njihov odgovor sadr`avao je izjavu koja je pr-

otuma~ena tako da je inicijativa samo do{la u pogre{no vrijeme, ali nije automatski zna~ila i potpuno odbijanje ideje. Potez Levandovskog ustvari se tuma~i i kao svojevrstan pritisak na najve}e dr`ave, koje iz svojih bud`eta finansiraju dvije tre}ine rashoda EU. Povjerenik je, komentiraju stru~njaci, htio da iznese na sto ~injenicu da }e, uz rastu}e tro{kove EU i sve manju sklonost velikih dr`ava, u budu}nosti biti potrebno potra`iti nove izvore novca. Time bi se,

mo`da, dr`ave poput Njema~ke i Velike Britanije mogle nagovoriti na manje rezanje njihovog doprinosa evropskom bud`etu.

Globalne inicijative
Prema sada{njim prognozama, EU bi idu}e godine trebala utro{iti 142,6 milijardi eura. Najve}i dio toga usmjeren je u potporu rastu i zaposlenosti u pojedinim dr`avama ~lanicama te za poljoprivredu. Samo za nabrojane namjene bit }e odvojeno vi{e od stotinu milijardi eura,

odnosno ~ak tri ~etvrtine svih tro{kova. Ostatak novca potro{it }e administracija EU, a dio je namijenjen i za globalne inicijative u kojima EU sudjeluje kao bitan politi~ki faktor. No, ako se isklju~e zloslutne izjave o raspadu eurozone, ~lanice Unije morat }e s vremenom prihvatiti ~injenicu da }e, barem one koje dijele valutu, morati di}i svoju integriranost i na vi{i nivo. To }e, vjerovatno, donijeti i zajedni~ko oporezivanje, prenosi Poslovni.hr.

11,11 posto. Vrijednost indeksa fondova BIFX porasla je za 0,02 posto, na 1.468,73 poena. Indeks SASX-10 izgubio je na vrijednosti 0,14 posto i iznosi 894,34 poena, dok je vrijednost indeksa primarnog slobodnog tr`i{ta SASX30 manja za 0,11 posto i iznosi 940,66 poena.

Kursna lista SASE na dan 15. 10. 2010.
Dioni~ko društvo Zvani~ni kurs (KM)
15,03 2,90 3,00 3,69 96,00 90,00 95,90 18,46 4,00 71,00 63,05 27,00 26,00 7,00 3,90 10,00 4,20 3,00 40,00

Promjena kursa (%)
-2,37

Koli~ina

Vrijednost

Broj transakcija
12 3 1 2 3 3 1 6 2 1 2 5 4 2 1 1 1 1 1

ZVANI^NA KOTACIJA

BOSNALIJEK D.D. SARAJEVO ZIF BIG INVESTICIONA GRUPA ZIF BONUS DD SARAJEVO ZIF FORTUNA FOND DD BIHA] STARA DEVIZNA ŠTEDNJA SERIJA C STARA DEVIZNA ŠTEDNJA SERIJA D STARA DEVIZNA ŠTEDNJA SERIJA H BH TELECOM D.D. SARAJEVO ENERGOINVEST D.D. SARAJEVO FABRIKA DUHANA SARAJEVO IK BANKA DD ZENICA JP ELEKTROPRIVREDA BIH TVORNICA CEMENTA KAKANJ VISPAK DD VISOKO AUTOTRANS DD VAREŠ BIHAÆKA PIVOVARA D.D. CENTROPROM D.D. KISELJAK FAMOS D.D. SARAJEVO HIDROMONTA@A D.D. SARAJEVO

2.320 487 164 35.000 17.660 19.922 2.601 718 808 20 10 419 885 201 2.334 1.000 1.513 53 6

34.852,62 1.414,53 492,00 129.150,00 16.939,06 17.931,57 2.494,36 13.243,00 3.229,00 1.420,00 630,50 11.313,00 23.010,00 1.585,20 9.102,60 10.000,00 6.354,60 159,00 240,00

KOTACIJA FONDOVA

0,00 1,69 -1,60
OBVEZNICE FBiH

0,00 0,00 -0,10
PRIMARNO TR@I[TE

Ekonomska kriza nikako da popusti

Veliki problem javnih finansija

Ipak mogu} aran`man Hrvatske sa MMF-om
Ako Vlada ne uspije konsolidirati javne finansije, Hrvatska }e morati sklopiti novi stand by aran`man sa Me|unarodnim monetarnim fondom (MMF). Guverner Hrvatske narodne banke (HNB) @eljko Rohatinski ka`e da }e pad bruto doma}eg proizvoda (BDP) biti dva posto na godi{njem nivou, dok su Vladine projekcije da }e iznositi 1,6 procenata, prenose agencije. - Takvim padom BDP-a pojedini problemi dodatno se zao{travaju, naro~ito u fiskalnoj sferi - rekao je prvi ~ovjek HNB-a. Prema njegovoj ocjeni, deficit javnog sektora bit }e ove

-0,31 -0,10 0,00 -1,47 0,52 -1,89 0,00 -2,50 11,11 40,00 0,00 -11,11

SEKUNDARNO TR IŠTE

Promet 221.948 maraka

Oba indeksa u minusu
Rohatinski: Pad BDP-a od dva posto

Ma|arska: Porez energetskom sektoru

Ma|arska uvodi drugi paket mjera
Ma|arski premijer Viktor Orban najavio je drugi paket mjera, koji bi trebao da poslije zaustavljanja krize ponovo pokrene privredu zemlje. Nove mjere sastoje se od uvo|enja kriznog poreza za najprofitabilnije oblasti, kao {to su telekomunikacije, energetski sektor i trgovina. Tako|er, u planu je i da dr`ava prestane upla}ivati zakonom utvr|eni dio u privatne penzione fondove. - Ubudu}e }e se ekonomska politika vlade zasnivati na podjednakom u~e{}u svih zaposlenih tako da ve}i teret nose oni koji i vi{e imaju - rekao je ma|arski premijer. Prema njegovim rije~ima, potrebno je prekinuti s praksom dosada{njih vlada, koje su rje{enje pronalazile u novom zadu`ivanju i stezanju kai{a, ~ime su najvi{e bili pogo|eni „obi~ni“ ljudi.

godine u Hrvatskoj ve}i od {est posto BDP-a zbog podba~aja planiranih prihoda i izra`enih politi~kih problema u vezi s poku{ajem smanjivanja prava korisnika bud`eta.

Na Banjalu~koj berzi ju~er je kroz 98 transakcija ostvaren promet od 221.948 KM, a najve}i je obavljen obveznicama za izmirenje ratne {tete 3, u vrijednosti od 87.901 marku, uz rast cijene od 2,94 posto. Me|u fondovima, najve}i promet ostvaren je akcijama Euroinvestmenta, u iznosu od 794 marke, uz pad cijene za 0,51 posto. Najve}i uzlet cijene imale su obveznice za izmirenje ratne {tete 2, od

Vrijednost indeksa
BIRS 0,60% FIRS 0,03% 858,27 1.438,02

5,19 posto, a gubitnik dana bila je Vitinka iz Kozluka s padom od 18,88 posto. Vrijednost berzanskog indeksa BIRS smanjena je za 0,6 posto, na 858,27 poena, dok je vrijednost indeksa fondova FIRS opala za 0,03 posto i iznosi 1.438,02 poena.

Skra}ena lista Banjalu~ke berze za 15. 10. 2010.

Google zaradio 2,17 milijardi dolara
Kompanija Google ostvarila je u tre}em kvartalu ove godine dobit od 2,17 milijardi dolara, {to je za 32 posto vi{e od lanjskih 1,6 milijardi dolara. Dobit po dionici bez jednokratnih stavki iznosila je 7,64 dolara. Prihodi kompanije koja ima najpoznatiji internet-pretra`iva~ na svijetu, dosegnuli su 7,29 milijardi dolara i bili su za 23 posto ve}i nego u istom razdoblju lani.

Naziv emitenta
Elektro Doboj a.d. Doboj Telekom Srpske a.d. Banja Luka ZIF Euroinvestment fond a.d. Banja Luka Republika Srpska - izmirenje ratne štete 3 Republika Srpska - izmirenje ratne štete 4

Prosje~na cijena
0,573 1,35

Promjena u%
0 0 -0,51 2,94 1,24

Maks. cijena
0,573 1,35 5,84 36 33,5

Min. Ukupan cijena promet (KM)
0,573 1,34 5,84 34,3 32,5 6.204,45 35.303,76 794,24 87.901,30 62.784,23

BERZANSKA KOTACIJA

KOTACIJA FONDOVA
5,84 35,034 33,1205

SLOBODNO BERZANSKO TR@I[TE I OBVEZNICE

18

Subota, 16. oktobar/listopad 2010.

Dnevni avaz

oglasi

„INGRAP“ d.d. Had`i}i, ulica; Had`eli br. 118 i 116, U STE^AJU 71240 HAD@I]I tel/fax: 033/420-217, 420-137, 420-157 PDV broj: 200574830005 ID broj: 4200574830005 UniCredit Bank 3386902227074331
@IVINICE

Broj: 65 0 ST 057 693 08 ST Na osnovu ~lana 101. 102. i 103. Zakona o ste~ajnom postupku (Slu`bene novine FBiH br. 29/03, 32/04 i 42/06) Odluke Odbora povjerilaca od 04. 02. 2010. godine o prodaji imovine ste~ajnog du`nika „Ingrap“ d.d. u ste~aju, Had`i}i, ste~ajni upravnik objavljuje:

OGLAS
Za prodaju prava „Ingrap“ d.d. u ste~aju, u prostorijama ste~ajnog du`nika u ul. Had`eli br. 116 i 118 u Had`i}ima. PREDMET PRODAJE: LOT 1. OPIS NEKRETNINE Stan u Pazari}u povr{ine 48,66 m2 izgra|en na k.~. br. 691. KO Pazari}, ozna~en kao stan u stambeno-poslovnom prostoru S-9 u Pazari}u, Bjela{ni~ka br. 70. PO^ETNA CIJENA U KM 400.00 KM po m2

USLOVI, TERMIN I NA^IN PRODAJE Imovina se prodaje u zate~enom stanju na dan prodaje po sistemu „vi|eno-kupljeno“ Cijena u oglasu je bez poreza Ponu|ena cijena ne mo`e biti manja od po~etne cijene u oglasu Imovina se prodaje u stambeno-poslovnim cjelinama, (LOT 1), ~ije su karakteristike navedene u gornjoj tabeli. Prodaja imovine se vr{i putem prikupljanja pismenih ponuda (u zatvorenim kovertama) na oglas o javnom nadmetanju. Imovina koja je predmet prodaje mo`e se razgledati svakog radnog dana u vremenu od 9-12 ~asova uz prethodnu najavu na telefon 061/511-386 Pravo u~e{}a na oglasu za prodaju nekretnina imaju sva pravna i fizi~ka lica koja blagovremeno dostave pismene prijave i izvr{e uplatu na ime osiguranja u~e{}a na javnom nadmetanju u iznosu od 1/10 (10%) od po~etne cijene poslovnog prostora, zaklju~no sa danom 09. 11. 2010. godine. Uplata osiguranja se vr{i na TR. UniCredit Bank 3386902227074331 sa naznakom „U~e{}e na javnom nadmetanju“. Uplata osiguranja u~e{}a na ra~un ste~ajnog du`nika mora biti na ra~unu najkasnije 12. 11. 2010. godine. Dostavljanje prijave na oglas, po{tom ili osobno, moraju biti propisno zatvorene i adresirane na „Ingrap“ d.d. u ste~aju, Had`eli 116 i 118, Had`i}i, sa naznakom „Ne otvaraj, Ponuda na oglas o javnom nadmetanju za prodaju nekretnina“ Otvaranje prispjelih ponuda }e se izvr{iti dana 17.11. 2010. godine u 11 ~asova u prostorijama ste~ajnog du`nika, „Ingrap“ d.d. u ste~aju, Had`i}i. Po obavljenom nadmetanju za kupca }e biti progla{en ponu|a~ sa najvi{om ponu|enom cijenom postignutom na javnom nadmetanju. Kupcu }e upla}eno osiguranje biti ura~unato u cijenu. Ponu|a~ima ~ija ponuda ne bude prihva}ena, vratiti }e se polo`eno osiguranje u roku od sedam dana nakon zaklju~ivanja javnog nadmetanja. Kupac sa najvi{om ponu|enom cijenom du`an je platiti kupoprodajnu cijenu na ra~un prodavca u roku od 30 dana od dana progla{enja kupca. Kupac pla}a porez i snosi ostale tro{kove koji terete kupoprodaju. Ugovor o kupoprodaji kupac i ste~ajni upravnik }e sa~initi najkasnije u roku od sedam dana nakon uplate kupoprodajne cijene i tro{kova kupoprodaje. Ukoliko ponu|a~ sa najvi{om ponudom ne uplati prodajnu cijenu u roku, gubi pravo na povrat osiguranja, a kupcem se progla{ava naredni najpovoljniji ponu|a~ koji je zadovoljio uslove prodaje. Primopredaja imovine izvr{it }e se odmah po uplati kupoprodajne cijene sa poreskim obavezama i tro{kovima kupoprodaje. Javno nadmetanje }e se obaviti i ako na njemu u~estvuje najmanje jedan ponu|a~ koji ispunjava sve propisane uslove. Sve dodatne informacije u vezi prodaje mogu se dobiti svakog radnog dana na telefon 061/511-386.

globus
AFGANISTAN

Dnevni avaz, subota, 16. oktobar/listopad 2010.

19

Po~eli nezvani~ni pregovori u Kabulu

Karzai dogovara mir s talibanima
Visoki talibanski komandant do{ao je u Kabul u pratnji koalicionih snaga na razgovore o mogu}nosti okon~anja devetogodi{njeg rata
Koalicione snage u Afganistanu omogu}ile su visokom talibanskom komandantu da bezbjedno stigne u Kabul, na razgovore s afganistanskom vladom, izjavio je ju~er u Briselu komandant ameri~kih i NATO snaga u Afganistanu general Dejvid Petreus (David Petraeus). On je objasnio kako je to dio napora Sjedinjenih Dr`ava i NATO-a da podr`e nastojanja afganistanskog predsjednika Hamida Karzaija (Karzai) da otvori pregovore o pomirenju s talibanima, prenijela je agencija Reuters. Specijalni ameri~ki izaslanik za Afganistan Ri~ard Holbruk (Richard Holbrooke) potvrdio je generalove rije~i. Govore}i u Briselu, Holbruk je rekao da je sve vi{e ljudi povezanih s talibanima koji su spremni razgovarati o „alternSrbijanski navija~i }e u ponedjeljak ~uti presudu

Huligani ispitani u \enovi

Mogu}a kazna od ~etiri godine zatvora
Sud u \enovi u ponedjeljak }e donijeti odluku o sudbini osmorice privedenih ekstremnih navija~a iz Srbije koji su izazvali incidente i nerede tokom nogometne utakmice Italija - Srbija u utorak. ^etvorica navija~a na ~elu sa Ivanom Bogdanovim saslu{ani su ju~er i pred sudom su se branili da im cilj nije bio izazivanje nereda na stadionu, nego da je njihov protest bio usmjeren protiv Fudbalskog saveza Srbije. Preostalu ~etvoricu danas }e saslu{ati istra`ni sudija, prenijela je italijanska agencija Ansa. Za ponedjeljak je predvi|en sastanak advokata odbrane s tu`ila{tvom, gdje bi, prema sporazumu o priznanju krivice, navija~i mogli dobiti kaznu od dvije godine zatvora, a zatim bi odmah bili protjerani iz Italije. U suprotnom, ako sudija odbije taj sporazum, njima prijete ~etiri godine zatvora, a kazna bi mogla biti i uve}ana zbog ote`avaju}ih okolnosti pod kojima je izvr{eno krivi~no djelo.

Karzai: Neformalni susreti

Petreus: Pomo} NATO-a

ativi sukobima“ i o mogu}nosti da se okon~a devetogodi{nji rat, navodi age-

ncija AP Holbruk je, me. |utim, kazao da sve to jo{ nisu zvani~ni pregovori.

Italijansko dr`avno tu`ila{tvo otvorilo istragu protiv premijera

Berluskoni sa sinom osumnji~en za utaju poreza
Tu`ila{tvo po~elo istragu u sklopu sudskog postupka koji se vodi u Milanu o TV pravima koncerna „Mediaseta“

Berluskoni: Premijer Italije ve} je optu`en za poreznu prevaru

Dr`avno tu`ila{tvo u Rimu otvorilo je istragu zbog porezne utaje protiv premijera Silvija Berluskonija (Berlusconi), njegovog starijeg sina Pjer Silvija, dopredsjednika njegovog televizijskog koncerna „Mediaseta“ i jo{ desetak ~elnika firme. Tu`ila{tvo je po~elo istragu u sklopu sudskog postupka koji se vodi u Milanu o televizijskim pravima koncerna „Mediaseta“ zbog sumnje na utaju poreza prilikom kupovine filmskih

prava i nabavke programa. Pod istragom je poslovanje dru{tva u sastavu „Mediaseta“ u 2003. i 2004. godini, kada je preduze}e RTI imalo sjedi{te u Rimu. Na su|enju koje se trenutno vodi u Milanu, premijer Italije ve} je optu`en za poreznu prevaru. Rasprave na tom su|enju obustavljene su u o~ekivanju odluke ustavnog suda predvi|ene za sredinu decembra - o odluci ministra pravosu|a Angelina Alfana

kojom se najvi{im vladinim du`nosnicima tokom njihovog mandata, pa i predsjedniku vlade, daje imunitet od kaznenog progona. „Mediaset“, u vlasni{tvu holdinga „Fininvesta“ Silvija Berluskonija, u prvom polugodi{tu 2010. zabilje`io je za 33,7 posto vi{u ~istu dobit od 241,6 miliona eura i tako ispunio svoj plan da }e u ovoj godini ostvariti znatan porast ~iste dobiti u odnosu na 2009., prenosi ju~er Hina.

20

Subota, 16. oktobar/listopad 2010.

Dnevni avaz

oglasi

GRA\EVINSKI FAKULTET UNIVERZITETA „D@EMAL BIJEDI]“ U MOSTARU raspisuje

KONKURS
za izbor u zvanje 1. asistent za u`u nau~nu oblast „Organizacija i tehnologija gra|enja“ - 1 izvr{ilac, 2. asistent za u`u nau~nu oblast „Geologija i geotehnika“ - 1 izvr{ilac, 3. asistent za predmet „Za{tita okoline i prostorno ure|enje“ - 1 izvr{ilac. USLOVI: Pored op{tih uslova predvi|enih Zakonom kandidati treba da ispunjavaju i uslove predvi|ene Zakonom o univerzitetu i Pravilnikom o minimalnim slovima u postupku izbora u nastavna i saradni~ka zvanja na Univerzitetu „D`emal Bijedi}“ u Mostaru. Konkurs ostaje otvoren 8 dana od dana objavljivanja. Prijave sa dokazima o ispunjavanju uslova iz Konkursa dostaviti na adresu: Gra|evinski fakultet Univerziteta „D`emal Bijedi}“ u Mostaru USRC „Midhad Hujdur-Hujka“ 88104 Mostar, uz napomenu „Prijava na konkurs za izbor u zvanje“ Nepotpune i neblagovremene prijave ne}e se uzimati u razmatranje. Bli`e informacije mogu se dobiti na telefon: 036/ 514-850

Potra`ite na kioscima

J.U. DOM ZDRAVLJA FOJNICA Raspisuje

KONKURS
1. Ljekar za specijalizaciju iz INTERNE MEDICINE, 2. Ljekar za specijalizaciju iz ORALNE HIRURGIJE, Pored op{tih uslova potrebno je da ispunjava i sljede}e uslove.

Zavr{en medicinski fakultet, polo`en stru~ni ispit, najmanje jednu godinu radnog iskustva. Prijave sa dokazima o ispunjavanju tra`enih uslova dostaviti na adresu: J.U. DOM ZDRAVLJA FOJNICA Bolni~ka br. 8. 71270 FOJNICA Nepotpune i neblagovremene prijave ne}e se razmatrati. Konkurs ostaje otvoren 8 dana od dana objave.

globus

Dnevni avaz, subota, 16. oktobar/listopad 2010.

21

Ukratko

^ILE Nakon slavlja suo~eni s problemima

Rudari pokazuju znakove tjeskobe i depresivnosti
Trojica pu{tenih rudara pod stalnim nadzorom psihologa, a sun~ane nao~ale moraju nositi pri svakom izlaganju suncu
Trojica od 33 rudara, koji su 68 dana bili zato~eni gotovo 700 metara pod zemljom, napustila su bolnicu. Put u normalan `ivot zapravo je po~eo tek izlaskom iz kapsule koja ih je izvukla iz rudnika i ve}ina rudara, prema saop}enju ljekara, pokazuje znakove tjeskobe i depresivnosti. Nakon akcije spa{avanja, rudari su bili na ljekarskom posmatranju 48 sati. Prema pisanju BBC-ja, jedan od rudara imao je operaciju zuba, a dvojica se lije~e od upale plu}a. ^ileanski ministar zdravstva Haime Manalih (Jaime Manalich) objavio je da su trojica rudara koji su bili u najboljem stanju pu{teni ku}i. Zamjenik direktora bolnice Kopijapo Horge Monte (Jorge Montes) rekao je da su trojica pu{tenih rudara pod stalnim nadzorom psihologa, a sun~ane nao~ale moraju nositi pri svakom izlaganju suncu. ^ileanski predsjednik
Tvornica aluminija: Pogoni jo{ nisu u funkciji
(Foto: AP)

MAL nije po~eo s radom
BUDIMPE[TA - Tvornica aluminija na zapadu Ma|arske iz koje je nedavno istekao otrovni mulj trebala je nastaviti ju~er proizvodnju, me|utim zbog tehni~kih pote{ko}a tvornica nije po~ela sa radom. Vladin du`nosnik \er| Bakondi (Gyorgy), koji u ime vlade upravlja tvornicom MAL ltd, najavio je dan ranije da }e ta tvornica proraditi do kraja sedmice. Vi{e od milion prostornih metara otrovnog crvenog mulja izlilo se 4. oktobra iz tvorni~kog spremnika za odlaganje otpada i usmrtilo devet osoba te uni{tilo goleme poljoprivredne povr{ine.

Rekordni suficit Kine sa SAD
VA[INGTON - Kina je u avgustu ostvarila rekordni suficit u trgovanju sa SAD od 28 milijardi dolara, pokazali su najnoviji zvani~ni podaci, a to je podstaklo nove prigovore ameri~kih poslovnih grupacija i politi~ara da slaba kineska valuta daje izvoznim proizvodima te zemlje nepravednu prednost. Ameri~ke vlasti ve} neko vrijeme vr{e pritisak na Kinu da pove}a vrijednost svoje valute.

Humanitarci oteti u Somaliji
Rudari u bolnici u prisustvu predsjednika Pinere
(Foto: AP)

Sebastijan Pinera posjetio je „svjetske junake“ i u bolnici gdje je naglasio da se ovakva nesre}a ne smije vi{e nikada ponoviti. Nakon {to su

spa{ena 33 rudara, Pinera je spasila~ke ekipe pozvao da odigraju nogometnu utakmicu s delegacijom vlade. Predsjednik je tada izrekao

neslanu {alu u kojoj je predlo`io da pobjednici te utakmice spavaju u predsjedni~koj pala~i, a gubitnici u rudniku.

MOGADI[ - Naoru`ani napada~i oteli su dvoje humanitaraca iz organizacije „Save the Children“ u Somaliji, blizu granice s Etiopijom, saop}ila je ta organizacija. Na osnovu prvih izvje{taja nije

jasno da li su obje otete osobe Britanci, ili je jedna od njih iz Zimbabvea, javile su agencije. Organizacija „Save the Children“ ne zna gdje se oteti humanitarci nalaze, niti da li su dobro.

Rusija

Formirana nova holandska vlada

Nuklearni potencijal ostaje
Rusija je prinu|ena da zadr`i svoj nuklearni potencijal radi za{tite svojih interesa dok u me|unarodnim odnosima postoji prijetnja direktne primjene sile, ukazali su ju~er ruski akademici Jevgenij Primakov i Jevgenij Velihov, nekada{nji {ef ruske diplomatije Igor Ivanov i na~elnik General{taba Mihail Mojsejev. - Dok se u me|unarodnim odnosima upotrebljava prijetnja „projektovanja sile“ i njena direktna primjena, Rusija }e biti prinu|ena da zadr`i dovoljan vojni, uklju~uju}i nuklearni, potencijal, radi za{tite sebe i svojih saveznika, brane}i svoje legalne interese naveli su oni u grupnom autorskom ~lanku objavljenom u dnevniku „Izvestija“. ^etvorica stru~njaka za me|unarodne odnose i sigurnost ne sla`u se s mi{ljenjem da je „nuklearni potencijal zemlje glavni atribut ruskog statusa velike dr`ave, bez kojeg SAD i druge zemlje ne}e uzimati u obzir njene vanjskopoliti~ke interese“.

Premijerov dogovor s Vildersom
Rut predvodi manjinsku koaliciju desnog centra, uz podr{ku ekstremne desnice
Holandija je dobila novu vladu koju predvodi ~etrdesettrogodi{nji liberal Mark Rut (Rutte). Predsjednik Evropske komisije @oze Manuel Baroso (Jose Manuel Barroso) pozdravio je u ~etvrtak novog holandskog premijera, ~iju }e vladu, manjinsku koaliciju desnog centra, podr`ati ekstremna desnica. Evropa se suo~ava s velikim izazovima: mora raditi na ekonomskoj obnovi, pobolj{ati ekonomsko upravljanje u Uniji i provesti strategiju „Evropa 2020“ za trajnu ekonomiju okrenutu budu}nosti, navodi se u saop}enju koje je Baroso adresirao na Ruta. - ^vrsto sam uvjeren da }e doprinos Holandije svim ovom pitanjima biti vrlo koristan - dodao je Baroso, prenio je AFP . Rut je u ~etvrtak predstavio svoju vladu, manjinsku koaliciju desnog centra, koju }e podr`ati antiislamska Holandska slobodarska stranka (PVV) Gerta Vildersa (Geert Wilders). U zamjenu za podr{ku PPV-a parlamentu Vilders je uspio da zakon koji se odnosi na strance bude stro`iji i da se zabrani no{enje burke.

De Marnak na ~elu Euleksa
PRI[TINA - Na ~elu {efa Misije Evropske unije za vladavinu prava na Kosovu (Euleks) od ju~er je francuski generalpukovnik Gzavije But de Marnak. General De Marnak preuzima du`nost {efa Euleksa od Iva de Kermabona, tako|er Francuza, koji je bio {ef te misije od februara 2008., navedeno je u saop}enju Euleksa.

Danska ministrica nije se izvinila
KOPENHAGEN - Danska ministrica vanjskih poslova Lene Espersen negirala je navode u bliskoisto~nim medijima da se tokom posjete Kairu izvinila zbog karikatura poslanika Muhammeda, a. s., ~ije je objavljivanje u jednom danskom listu 2005. godine izazvalo o{tre reakcije muslimana {irom svijeta. Espersen je, me|utim, rekla kako je tom prilikom istakla da danska vlada `ali {to su mnoge ljude karikature uvrijedile i da zvani~ni Kopenhagen osu|uje demoniziranje grupa ljudi na osnovu vjeroispovijesti ili etni~ke pripadnosti.

Rut: Podr{ka Evropske komisije

Hrvatski zvani~nici demantiraju

Spor zbog Ljubljanske banke jo{ nije rije{en
Hrvatska nije popustila Sloveniji u vezi s rje{avanjem problema Ljubljanske banke, dogovorom da se razgovori nastave pred Bankom za me|unarodna poravnanja (BIS) u Bazelu, tvrde ju~er hrvatski zvani~nici. Hrvatski ministar vanjskih poslova i evropskih integracija Gordan Jandrokovi} izjavio je u Zagrebu da osnovni preduvjet i osnovni rezultat tih razgovora mora biti vra}anje duga {tedi{ama Ljubljanske banke, prenijela je Hina. Nakon susreta premijera Hrvatske i Slovenije, Jadranke Kosor i Boruta Pahora, mediji su u ~etvrtak prenijeli kako je Hrvatska potvrdila spremnost da se razgovori o deviznim {tedi{ama Ljubljanske banke u Hrvatskoj nastave u okviru BIS-a u Bazelu, u skladu s prilogom C Ugovora o sukcesiji biv{e SFRJ iz 2001. Oko 130.000 hrvatskih {tedi{a tra`i od slovenske banke 178 miliona eura, uklju~uju}i kamate.

Espersen: Negirala navode bliskoisto~ne {tampe

(Foto: AP)

22

Dnevni avaz, subota, 16. oktobar/listopad 2010.

kiosk

SIGURNOST PUTNIKA Procjena rizika ili diskriminacija

Suspendirani voza~i autobusa jer su predebeli
U naredne ~etiri sedmice ovi {oferi iz Blekpula moraju smr{aviti ili }e ostati bez pla}e
Uprava autobuske stanice u britanskom Blekpulu suspendirala je dvojicu voza~a zbog prekomjerne te`ine. Voza~i su poslani ku}i i re~eno im je da moraju smr{aviti tokom sljede}e ~etiri sedmice, ina~e ostaju bez pla}e. Kolege suspendiranih voza~a ka`u kako su voza~i upozoreni da bi mogli ostati ~ak i bez jednogodi{nje pla}e ako hitno ne smanje te`inu. - Trenutno su suspendirana dvojica voza~a autobusa, ali jo{ dobivaju punu pla}u. Re~eno im je da moraju izgubiti tri kilograma - ka`e je dopu{tena maksimalna te`ina 125 kilograma te kako su im preporu~ili da smanje te`inu zbog zdravlja i sigurnosti putnika, dok njihove kolege, koji `ele ostati anonimni, misle kako je sve to velika sramota i diskriminacija pretilih ljudi. - U pitanju je rezultat zdravstvene i sigurnosne analize, a i procjene rizika koja se obavlja izme|u poslodavca i zaposlenika. Voza~i koji su suspendirani imaju punu pla}u - ka`e Trevor Roberts, direktor stanice, i dodaje da su u toku pregovori izme|u uprave i sindikata.
Upozorenje voza~ima autobusa

D`on Bouton (John Boughton), povjerenik Regiona-

lne industrijske organizacije. Uprava stanice smatra da

Bakterijska infekcija izazvala trovanje krvi

Nakon pirsinga jezika umrla od sepse
Mlada Britanka sru{ila se u svom domu i nedugo potom umrla od te{kog trovanja krvi uzrokovanog infekcijom streptokokom
Britanka Amanda Tejlor (Taylor, 34) umrla je od trovanja krvi samo dva dana nakon {to je za ro|endan napravila pirsing jezika. na bol u grlu i ote`ano gutanje, nakon ~ega je kod ljekara u lokalnoj ambulanti dobila lijek protiv upale grla. Ali, ve} sljede}eg dana sru{ila se u svom domu i nedugo potom umrla od te{kog trovanja krvi uzrokovanog infekcijom streptokokom. Iako su ljekari isprva vjerovali da je infekciju uzrokovao ne~isti pribor koji je u salonu kori{ten prilikom bu{enja jezika ili nedovoljno dezinficirani pirsing, brisevi radnih prostora salona i pribora koji su poslani na analizu nisu ukazali na zaga|enje streptokokom. Uzro~na veza izme|u salona i bakterije nije potvr|ena.

Naknadna obdukcija
Nakon pregleda rezultata analize, u smrtovnicu Amande Tejlor upisan je „prirodni uzrok smrti“. Ali, naknadna obdukcija i analize potvrdile su da je smrtonosni streptokok, koji je prona|en u brisu uzetom iz grla umrle `ene, kroz svje`u ranu prouzrokovanu bu{enjem jezika i umetanjem pirsinga u{ao u krv i izazvao sepsu koja je dovela do njene smrti. Prema zaklju~ku ljekara, bakterijom koja je izazvala

Bol u grlu
Prema saop}enju policije, koja je ovih dana kona~no zavr{ila istragu o uzrocima smrti, Amanda, socijalna radnica iz grada Kirfilija u Velsu, u aprilu ove godine otputovala je u Kardif kako bi sebi za ro|endan poklonila dugo `eljeni pirsing. Dan kasnije po`alila se

Tejlor: Zavr{ena istraga

upalu grla mlada `ena se zarazila neposredno prije ili pak neposredno nakon zahvata.

Kona~no se skrasio

^udo na nebu

Najbogatiji Indijac uselio se u najskuplju ku}u na svijetu
Najbogatiji Indijac i ~etvrti najbogatiji ~ovjek na svijetu Muke{ Ambani (Mukesh) uselio se u svoju novu ku}u u Mumbaiju. Ku}a ima 27 spratova i 37.000 kvadrata, a vrijedi 630 miliona funti. Dom je to Ambanija, njegove supruge i troje djece, a o njima i njihovom domu brine se 600 ~lanova osoblja. Ku}a se zove „Antilia“, po mitskom otoku, ima dvoranu i plesni studio, kino, gara`u za 160 automobila.
Ku}a od 27 spratova vrijedi 630 miliona funti

U Njujorku zbog NLO-a sve stalo
Brojni za~u|eni gra|ani Njujorka stajali su i gledali prema nebu, na kojem se nalazio jo{ neidentificirani objekt. Neki su bili uvjereni da se radi o balonu, dok su drugi tvrdili da su vidjeli i po dva ili tri NLO-a i to na razli~itim pozicijama. Gradske vlasti nisu mogle kazati kakav je to objekt „plovio“ nebom, ali su zato potvrdile brojne pozive uznemirenih i zabrinutih gra|ana.

Ubola kom{iju no`em, smetali joj radovi u ku}i
U Va{ingtonskoj ulici u Splitu u Hrvatskoj sukobile su se kom{ije zbog radova u ku}i. Slobodan K. (76) je dan ranije najavio kom{ijama da }e imati radove u ku}i te je doveo radnike. Kom{inica Snje`ana K. (47) pobunila se pa je vrije|ala i prijetila, a radnike je zalijevala vodom iz svog stana. Roman S. (40), Slobodanov posinak, poku{ao je smiriti ljutitu Snje`anu. Ona je oti{la u kuhinju, uzela no` i ubola Romana.

kultura

Dnevni avaz, subota, 16. oktobar/listopad 2010.

23

[PEKULACIJE Edin [arki} demantira navode medija o scenariju

Film An|eline \oli ne govori o Admiri Ismi} i Bo{ku Brki}u
Admira je bila moja rodica i scenarij nema nikakve veze sa tim doga|ajima, ka`e [arki} \oli uputila pismo Udru`enju u kojem tra`i susret kako bi razjasnila sve nesporazume
Izvr{ni producent i „location manager“ Edin [arki} demantira navode medija kako je scenarij rediteljskog prvijenca slavne An|eline \oli (Angelina Jolie) inspiriran i baziran na istinitoj pri~i o „sarajevskim Romeu i Juliji“. To je tragi~na pri~a zaljubljenih Sarajlija Admire Ismi} i Bo{ka Bate Brki}a, nke i njenog silovatelja. Ina~e, {pekulacijama o scenariju filma An|eline \oli nema kraja, a one su posebno u~estale nakon {to je federalni ministar kulture i sporta Gavrilo Grahovac odlu~io da, na zahtjev Udru`enja „@ena - `rtva rata“, poni{ti odobrenje za snimanje ovog filma u BiH. [arki} je da bi dobio ponovo odobrenje poslao Grahovcu scenarij. Do zaklju~enja ovog broja pismeno odobrenje nije stiglo na [arki}evu adresu, ali je, kako smo saznali, on ju~er bio obavije{ten da }e snimanje filma od Federalnog ministarstva biti omogu}eno.

Ansambl i menad`ment ku}e na pres-konferenciji

(Foto: M. Lugi})

„Moj brat“ u banjalu~kom pozori{tu

Premijera za 80. ro|endan
Bradi}ev komad re`irao Milan Karad`i}
Ansambl Narodnog pozori{ta RS iz Banje Luke }e 18. oktobra na velikoj sceni izvesti praizvedbu drame „Moj brat“ Neboj{e Bradi}a u re`iji Milana Karad`i}a i na taj na~in obilje`iti 80 godina postojanja i po~etak nove teatarske sezone. Ovo je ju~er na pres-konferenciji najavio umjetni~ki direktor NPRS Ljubi{a Savanovi} podsjetiv{i da su glumci Nikolina \or|evi}, @eljko Sjepanovi}, Aleksandar Stojkovi}, Aleksandar Blani} i Branko Jankovi} proteklih mjeseci iscrpno radili na probama s piscem i rediteljem. - Siguran sam da smo napravili jedan vrlo neobi~an i zanimljiv komad, koji }e, uvjeren sam, privu}i pa`nju pozori{ne publike. Banjalu~ko pozori{te ima jak i ugledan ansambl, a sa nekim od ovih glumaca sara|ivao sam i na seriji „To toplo ljeto“ tako da mi je rad na ovom komadu pri~injavao zaista ogromno zadovoljstvo - rekao je reditelj Karad`i}. Ina~e, kako je Neboj{a Bradi} ranije pojasnio, njegov tekst inspiran je likom i djelom Me{e Selimovi}a ~iju 100. godi{njicu ro|enja upravo ovom postavkom komada banjalu~ko pozori{te obilje`ava. Tako }e u narednim danima biti organizirana i izlo`ba slika i ~asopisa posve}ena djelu Me{e Selimovi}a. Scenografiju za predstavu potpisuje Dragana Purkovi}-Macan, dok je kostimograf Ivana Jovanovi}. Aorsku muziku komponira V. S. Zoran Eri}.

\oli: @eli ukazati na `rtve rata

Svi nesporazumi
Da bi sti{ala buru u javnosti holivudska glumica An|elina \oli i UNHCRova ambasadorica za mir

obratila se ju~er otvorenim pismo u kojem je istakla da `eli razgovarati sa predstavnicama Udru`enja „@ena `rtva rata“ te se nada da }e joj se pru`iti ta prilika kako bi li~no razjasnila sve nesporazume oko ovog projekta.

Jo{ dva bh. glumca u filmu
[arki}: Sva{ta se pi{e

koji su poginuli na „Mostu Suade i Olge“ 19. maja 1993. godine prilikom poku{aja da napuste Sarajevo.

Neistinite informacije
- Admira Ismi} bila je moja rodica i An|elinin scenarij nema nikakve veze sa tim doga|ajem. Mediji sada plasiraju u javnost razne neistinite informacije. Sva{ta se pi{e - rekao nam je [arki} koji je tako|er jo{ jednom naglasio i da se u filmu ne radi o ljubavi izme|u silovane muslima-

Bura u BiH oko scenarija filma An|eline \oli nije utjecala na proces rada. Tako je u Sarajevu nedavno odr`an jo{ jedan kasting za manje uloge. Brojnoj bh. gluma~koj ekipi prisru`it }e se i mladi glumci Nusmir Muharemovi} i Edis @ili} koji }e igrati snajperiste. Oni sa velikim nestrpljenjem o~ekuju povratak ekipe iz Budimpe{te u Sarajevo, gdje }e snimati u novembru. - Na kastingu od nas nisu tra`ili ni{ta posebno,

Muharemovi} i @ili}: ^ekaju ekipu iz Ma|arske

`eljeli su samo razgovarati. Pitali su nas kakva iskustva nosimo iz rata i kako je on pro{ao kroz nas - rekao nam je @ili}. Ba{ kao njemu, i Muharemovi}u }e ovo biti prvo pojavljivanje na filmu.

- Nadam se da ljudi ne}e suditi o filmu dok ga ne vide. Odabrala sam da ovaj film radim na ovim prostorima i da ga smjestim u ovaj historijski period kako bih podsjetila ljude na ono {to se desilo ne tako davno i ukazala na `rtve koje su pre`ivjele rat - navodi se u pismu \oli, ~ime je ona tako|er potvrdila da u filmu nije rije~ o Admiri Ismi} i Bo{ku Brki}u, koji su poginuli u ratu. Osim glumice, oglasili su se i iz ameri~ke ku}e „GK Films“ koja potpisuje produkciju filma. - Bila bi sramota za sve nas koji smo uklju~eni u ovaj projekat i za sarajevsku filmsku ekipu kada bi nas ovaj neopravdani pritisak, koji se zasniva na pogre{noj informaciji, sprije~io u nakani da film snimamo u Bosni - napisali su u „GK Filmsu“.
A. GRABOVAC

KULT/ART TELEKS
SARAJEVO - U @utoj tabiji danas }e biti odr`ani sedmi poetski susreti „Diogenes Poetes“. Uz instrumentalnu pratnju gitariste Bojana Dizdarevi}a poeziju }e ~itati mladi pjesnici Amra Bo`ovi}, Enes Baru~ija, Nejra Gad`o, Goran Vrhunc, Irena Mari}, Ivona Juki}, Dino Kajevi}, Jasmin Hasanovi}, Sr|an Mr{i}, Dalila Krasni}, Milan Stan~i}, Selma Zuli}, Mirza Oki}, Tea Penti}, Elvira ^orbo, Aida Herceg, Emina Smajevi}, Anita Konjicija, Vanja Vukovi} te Memnun A. Ke. Trako.

Danas na MESS-u
Iz predstave Andreja @oldaka

„Cirkus Columbia“ u Abu Dabiju
Film „Cirkus Columbia“ Danisa Tanovi}a sutra }e biti prikazan na Abu Dabi Film Festivalu. Film bh. oskarovca uvr{ten je u glavni takmi~arski program ovog festivala i u konkurenciji je za nagrade za najbolji film i gluma~ka ostvarenja. Projekciji filma prisustvovat }e reditelj Tanovi} koji je ju~er otputovao u Abu Dabi. A. Gr.

Na zavr{enom „Joakim Interfestu“

Mediha Musliovi} najbolja glumica
@iri kragujeva~kog Festivala kamernog teatra „Joakim Interfest“ dodijelio je sarajevskoj glumici Medihi Musliovi} nagradu za najbolju `ensku ulogu. Uz komplimente koje joj je uputio za glavnu ulogu u predstavi Strindbergove „Gospo|ice Julije“ u re`iji Gradimira Gojera, `iri kojim je predsjedavao poznati teatarski i filmski reditelj Bora Dra{kovi} proglasio je Medihu Musliovi} najboljom glumicom A. Gr. Festivala.

„@ivot sa idiotom“
Ve~eras }e u 19.30 sati na sceni Narodnog pozori{ta Sarajevo biti izvedena prva predstava u okviru MESS-a. Rije~ je o komadu „@ivot sa idiotom“ Andreja @oldaka (Andriy Zholdak) iz Rumunije. U isto vrijeme u Stolariji NPS bit }e izvedena predstava „^ekaonica“ Vilijama Do~olomanskog (Villiam Docolomansky) iz ^e{ke. U Kamernom teatru 55 u 22 sata na programu je koncert njema~ke grupe „Das Kapital“.

Musliovi}: Vrijedno priznanje

24

Dnevni avaz, subota, 16. oktobar/listopad 2010.

show biz

VJEN^ANJA Romanti~ni trenuci u avgustu na Siciliji

Kejt Mos udala se u tajnosti?
Manekenka je na vjen~anju, navodno, nosila prozirnu bijelu haljinu i bila je bosa
Portman: Film }e biti vi{e horor nego SF

Ridli Skot pregovara s glumicom

Natali glavna uloga u „Alienu“
Natali Portman (Natalie) najvjerovatnije }e dobiti glavnu ulogu u novom „Alienu“. Reditelj Ridli Skot (Ridley Scott) pregovara, navodno, s lijepom glumicom o ulozi u filmu ~ija }e radnja biti smje{tena u razdoblje 35 godina prije radnje originalnog „Aliena“. Iako je praksa pokazala da nastavci popularnih filmova obi~no zavr{e kao potpuni fijasko, a „Alienovim“ nastavcima je gledanost itekako padala, scenarij }e, navodno, napisati Dejmon Lindelof (Damon), koji je svoj talent pokazao u seriji „Lost“. Studio „Fox“ je veoma zadovoljan njegovim nacrtom scenarija, ali se detalji filma dr`e u strogoj tajnosti. Ono {to je procurilo u javnost jeste pri~a da Skot i Lindelof `ele da od „Aliena“ ponovo naprave horor, a ne nau~nofantasti~ni film, kako je to izgledalo u posljednjih nekoliko nastavaka. To }e zasigurno odu{eviti okorjele fanove serijala, jer je prvi „Alien“ imao najvi{e horor elemenata. Skot je najavio da }e film biti „vrlo gadan“ te da ne}e imati seksa nego mnogo nasilja.

Kejt Mos (Kate Moss) postala je, navodno, udata `ena, javljaju ameri~ki mediji. Manekenka i njen momak D`ejmi Hajnc (Jamie Hince) jo{ su 7. avgusta stali pred oltar na Siciliji u dru{tvu samo najbli`e porodice i nekolicine prijatelja. - Bilo je tiho, ali vrlo ro-

Mos: Turbulentan ljubavni `ivot

Iako je obe}ala da }e biti ustrajna
Lohan: O~ajni~ki `eljela sok

Kejt i D`ejmi: Plesali pod drvetom

manti~no. Kejt je imala turbulentan ljubavni `ivot, ali je u srcu oduvijek bila prava romanti~arka - ispri~ao je jedan izvor za „Daily Mirror“. Manekenka je na vjen~anju, navodno, nosila prozirnu bijelu haljinu i bila je bosa, a sudbonosno „da“ izrekla je u pitoresknoj crkvici na italijanskom otoku. Nekoliko minuta nakon

vjen~anja mladenci su plesali pod drve}em. - Kejt nikada nije dr`ala mnogo do tradicije, ali je D`ejmi bio uz nju i u dobru i u zlu tako da je, jednostavno, osjetila kako je do{ao pravi trenutak - rekao je izvor. Kejtina osmogodi{nja k}erka Lila, ro|ena u vezi sa manekenkinim biv{im momkom D`efersonom H-

ekom (Jefferson Hack), nosila je mladencima prstenje, a na proslavi se plesalo pod drve}em. - Planirali su to mjesecima i bili su veoma uzbu|eni. Nisu `eljeli klasi~no vjen~anje. Samo nekoliko trenutaka nakon {to su progla{eni supru`nicima, izletjeli su iz crkve i zaplesali pod drve}em - rekao je izvor.

Glumac zavr{io s lije~enjem

Pjeva~ica objavila album

Majkl Daglas blijed i mr{av
Lindzi Lohan bje`i s rehabilitacije
Iako je Lindzi Lohan (Lindsay) obe}avala da }e ovog puta biti ustrajna u odvikavanju od droga i alkohola te da }e se pridr`avati pravila rehabilitacijskog centra, to joj ni ovog puta nije po{lo za rukom. Ondje su joj oduzeli mobitel kako bi prevladala svoju ovisnost o e-mailu i T witteru. Mobitel je smjela koristiti isklju~ivo dva sata dnevno samo kako bi se javila najbli`im prijateljima i porodici. Nekako je to Lindzi uspjela pretrpjeti, ali kada nije mogla dobiti limenku svog omiljenog soka, mlada glumica odlu~ila se na bijeg. Kako navodi RadarOnline, starleta je, navodno, o~ajni~ki `eljela sok pa je poku{ala do}i do obli`njeg „Eisenhower Medical Centera“ kako bi ga kupila iz tamo{njeg aparata. U svoj poduhvat uklju~ila je jo{ jednu pacijenticu rehabilitacijskog centra, kojoj je tokom bijega odje}a zapela za ogradu pa su djevojke uhva}ene. Lindzi i njena pomo}nica u bijegu predale su se volonteru koji se vozio u malenom vozilu za golf. Majkl Daglas (Michael Douglas), koji se bori s rakom grla, zavr{io je s hemoterapijom, a naga|a se da su {anse za potpuni oporavak od zlo}udne bolesti vrlo velike. Ipak, ~ini se da je lije~enje ostavilo veliki trag na slavnom glumcu, kojeg su paparaci snimili kako izlazi iz svog doma u Njujorku. Blijed, poprili~no mr{av i ispijenog lica, Majkl se poku{ao sakriti ispod bejzbolske kape, ali su fotoobjektivi ipak uspjeli uslikati njegovo umorno lice. Iako je Daglas veoma optimisti~an kada je rije~ o njegovom oporavku, njegovi prijatelji ka`u da izgleda veoma lo{e. - Izgleda kao da je ostario deset godina u sedmici otkrio je nedavno prijatelj. Njegova supruga Ketrin Zita-D`ons (Catherine Zeta Jones) u potpunosti se posvetila svom suprugu te je nedavno odbila ponu|enu ulogu.

Naslovnica „Messy Little Raindropsa“

Zanosna ^eril na naslovnici
Zanosna ^eril Kol (Cheryl Cole) na naslovnici svog novog albuma „Messy Little Raindrops“ zablistala je u narand`asto-ru`i~astoj haljinici te bodljikavim ~izmicama „Christian Louboutin“ leopard printa. Lijepa 27-godi{njakinja utjelovila je slatku pop princezu. Album }e se 1. novembra na}i u prodaji. - Htjela sam da ljudi misle: „Vau, stvarno u`ivam u ovom albumu.“ Zato se na njemu ne nalazi ni{ta za {ta ja nisam osje}ala da }e biti takvo - kazala je ranije ^eril. Ovih dana objavljeno je i kako je najmanje jedna od pjesama na albumu posve}ena njenom biv{em suprugu, preljubniku E{liju Kolu (Ashley Cole). U pjesmi „Happy Tears“ ^eril pjeva o preljubu, suzama, bu{enju guma, paljenju odijela, blokiranju poziva i prodavanju dijamanata.

Daglas: Ispijeno lice

oglasi
BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE UNSKO-SANSKI KANTON DIREKCIJA ZA CESTE - BIHA]

Dnevni avaz

subota, 16. oktobar/listopad 2010.

25

BOSNIA AND HERZEGOVINA FEDERATION OF BOSNIA AND HERZEGOVINA THE UNA - SANA CANTON DIRECTORATE OF ROADS - BIHAC

Broj: 14-34-6676- /10 Datum: 13. 10. 2010. Na osnovu ~lana 28. Pravilnika o unutra{njoj organizaciji Direkcije za ceste Biha} broj: 14-02-55141/2010 od 03. 06. 2010., te ~lana 26. i 101. Zakona o radu FBiH („Slu`bene novine FBiH“, broj: 43/99, 32/00) direktor Direkcije dana 11. 10. 2010. raspisuje:

KONKURS za prjiem pripravnika i to:
1. Pripravnik - diplomirani in`injer geodezije - 1 (jedan) izvr{ilac USLOVI: Kandidati moraju ispunjavati op}e uslove propisane Zakonom o radu FBiH i posebne uvjete utvr|ene Pravilnikom o unutra{njoj organizaciji Direkcije za ceste, kako slijedi: Op}i uslovi: da je dr`avljanin Bosne i Hercegovine da je punoljetna; da ima op}u zdravstvenu sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta; da ima vrstu i stepen {olske spreme potrebnu za obavljanje poslova radnog mjesta prema Pravilniku o unutra{njoj organizaciji organa dr`avne slu`be; da nije obuhva}ena odredbom ~lana IX 1. Ustava Bosne i Hercegovine. Kandidati trebaju ispunjavati slijede}e posebne uslove: VII stepen stru~ne spreme, diplomirani in`injer geodezije, poznavanje rada na ra~unaru, polo`en voza~ki ispit B kategorije. Spisak dokumenata koje treba podnijeti uz prijavu na oglas: Uvjerenje o dr`avljanstvu, Ljekarsko uvjerenje o op}oj zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta, Ovjerena fotokopija diplome, Ovjerenu izjavu da u posljednje dvije godine od dana objavljivanja Konkursa nije obuhva}ena odredbom ~lana IX 1. Ustava Bosne i Hercegovine, Ovjerenu fotokopiju voza~ke dozvole. Primljeni kandidat }e pripravni~ki sta` provoditi u skladu sa Pravilnikom o sadr`aju programa i na~ina provo|enja pripravni~nog sta`a u Kantonalnoj direkciji za ceste broj: 14-02-7633-1/08 od 18. 07. 2008. Prijavu sa kratkom biografijom i dokazima o ispunjavanju uslova (original ili ovjerena fotokopija, ne starije od 6 mjeseci), dostaviti na adresu: Direkcija za ceste Ulica Alije \erzeleza broj 6 77000 Biha} sa naznakom: „Prijava na Konkurs“ Konkurs ostaje otvoren 15 (petnaest) dana od dana zadnje objave u dnevnim listovima: Avaz i Oslobo|enje. Nepotpune i neblagovremene prijave ne}e se uzimati u razmatranje. DIREKTOR Nurudin Osmanovi}, dipl. ing. saobr.

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE KANTON SARAJEVO OP]INSKI SUD U SARAJEVU Broj: 09 65 Ps 017015 05 Ps Sarajevo, 05. 10. 2010. godine OP]INSKI SUD U SARAJEVU, sudija Kenan Tanovi}, u pravnoj stvari tu`ioca BH TELECOM DD, protiv tu`enog TEXA DD ul. Zmaja od Bosne br. 88, radi isplate potra`ivanja v.s.p. 3.918,70 KM, na osnovu ~lana 348. stav 3. Zakona o parni~nom postupku („Sl. novine FBiH“ br. 53/03, 73/05 i 19/06, u daljnjem tekstu: ZPP), budu}i da tu`eni ne stanuje na adresi posljednjeg poznatog boravi{ta, objavljuje:

OGLAS
Dana 01. 08. 2005. godine tu`ilac BH TELECOM DD je podnio tu`bu protiv tu`enog TEXA DD radi isplate potra`ivanja. Tu`bom tra`i da Sud donese presudu kojom se nala`e tu`enom da plati tu`itelju iznos od 3.918,70 KM sa zakonskom kamatom, po~ev od dana dospije}a obaveza do dana isplate kako slijedi: - na iznos od 2.440,80 KM po~ev od 08. 01. 2005. godine do dana uplate, - na iznos od 381,90 KM po~ev od 08. 02. 2005. godine do dana uplate, - na iznos od 430,40 KM po~ev od 08. 03. 2005. godine do dana uplate, - na iznos od 460,90 KM po~ev od 08. 04. 2005. godine do dana uplate, - na iznos od 204,70 KM po~ev od 08. 05. 2005. godine do dana uplate, kao i tro{kove postupka, sve u roku od 30 dana. Obavje{tava se tu`eni da se dostava pismena smatra obavljenom protekom roka od 15 dana od dana objavljivanja ovog pismena u dnevnim novinama i na oglasnoj tabli Suda te da priloge dostavljene uz tu`bu mo`e podi}i u zgradi Suda. Obavje{tava se tu`eni da je, na osnovu ~lana 70. stav 1. ZPP-a, du`an najkasnije u roku od 30 dana dostaviti Sudu pismeni odgovor na tu`bu. Odgovor na tu`bu mora biti razumljiv i sadr`avati: oznaku Suda, ime i prezime, odnosno naziv pravnog lica, prebivali{te ili boravi{te, odnosno sjedi{te stranaka, njihovih zakonskih zastupnika i punomo}nika, ako ih imaju, predmet spora, sadr`aj izjave i potpis podnosioca (~lan 334. ZPP-a). U odgovoru na tu`bu tu`eni }e istaknuti mogu}e procesne prigovore i izjasniti se da li priznaje ili osporava postavljeni tu`beni zahtjev (~lan 71. stav 1. ZPP-a). Ako tu`eni osporava tu`beni zahtjev, odgovor na tu`bu mora sadr`avati i razloge iz kojih se tu`beni zahtjev osporava, ~injenice na kojima tu`eni zasniva svoje navode, dokaze kojima se utvr|uju te ~injenice te pravni osnov za navode tu`enog (~lan 71. stav 2. ZPP-a). Tu`eni mo`e u odgovoru na tu`bu, a najkasnije na pripremnom ro~i{tu, podnijeti protutu`bu (~lan 74. stav 1. ZPP-a). Ukoliko tu`eni, kome je uredno dostavljena tu`ba u kojoj je tu`ilac predlo`io dono{enje presude zbog propu{tanja, ne dostavi pismeni odgovor na tu`bu u zakonskom roku, Sud }e donijeti presudu kojom se usvaja tu`beni zahtjev (presuda zbog propu{tanja), osim ako je tu`beni zahtjev o~igledno neosnovan (~lan 182. stav 1. ZPP-a). Odgovor na tu`bu s prilozima predaje se Sudu, u dovoljnom broju primjeraka za Sud i protivnu stranku, pozivom na broj predmeta. Sudija Kenan Tanovi}

U povodu jubileja 50. godine neprekidnog rada i postojanja Stomatolo{kog fakulteta Univerziteta u Sarajevu. JU Stomatolo{ki fakultet sa klinikama upu}uje

svim doktorima stomatologije i biv{im studentima da zajedno proslavimo ovaj jubilej 29. 10. 2010. u 19 h u hotelu Evropa, ul. Vladislava Skari}a 5, Sarajevo. Organizatori sve~anosti su Stomatolo{ki fakultet i Komora lije~nika doktora stomatologije FBiH. Molimo sve zainteresirane goste i kolege da se na vrijeme prijave i izvr{e uplatu sve~ane ve~ere, najkasnije do 20. 10. 2010. Cijena sve~ane ve~ere je 50 KM. Napominjemo da na licu mjesta ne}e biti organizovane uplate, te da kopiju uplatnice ponesete sa sobom. Podaci za uplatu: Hotel Evropa @iro ra~un: UniCredit Bank, Sarajevo 338900 22008301 97 IBAN: BA 393389002200830197 Swift code: UNCRBA22-UniCredit Bank, Sarajevo Poziv na broj: 00359-010269201000196 Svra uplate: Sve~ana ve~era - 50 godina Stomatolo{kog fakulteta Srda~an pozdrav, Organizacioni odbor

POZIV

26

Subota, 16. oktobar/listopad 2010.

Dnevni avaz

oglasi

jet set

Dnevni avaz, subota, 16. oktobar/listopad 2010.

27

MUZIKA Bh. delegacija spremna za svjetski sajam „Womex“

Pokazati pravu sliku bh. tradicionalne pjesme
U Dansku }e putovati Vanja Muhovi}, Lamija [eper, Amira Medunjanin, Neven Tuni}, Amela Kordi}, Tajfun Kesgin i Ned`ad Mu{ovi}
Delegacija od sedam ~lanova, koju ~ine etnomuzikolozi i interpretatori sevdaha, predstavljat }e Bosnu i Hercegovinu na „Womexu“ - jednom od najve}ih muzi~kih sajmova na svijetu, koji se odr`ava od 27. do 31. oktobra u Kopenhagenu. U Dansku }e otputovati Vanja Muhovi}, Lamija [eper, Amira Medunjanin, Neven Tuni}, Amela Kordi}, Tajfun Kesgin i Ned`ad Mu{ovi}. Nadam se da }emo odlaskom tamo otvoriti put novim muzi~arima i bendovima s ovih prostora - govori Medunjanin.
Omot live CD-a „Valentina“

Prvi CD u`ivo grupe „Valentino“

Uskoro „Live dernek 2010“
Grupa „Valentino“ uskoro }e objaviti CD u`ivo, i to prvi u 27 godina postojanja. Omot i sve ostalo je zavr{eno, a naziv materijala je „Live dernek 2010“. - Nikada nismo imali live CD. Ne znam za{to mada volim slu{ati snimke u`ivo svojih omiljenih izvo|a~a rekao nam je frontmen grupe Zijo Valentino kada je najavljivao ovaj projekt. Tako }e Zijo ovih dana imati pune ruke posla, jer uz poslove oko novog CD-a, nedavno je i prvi put postao otac pa su mu te slatke obaveze, naravno, na prvom L. S. R. mjestu.

Stru~ni `iri
Tokom pet dana „Womexa“ za u~esnike }e biti organizirani sastanci, debate, konferencije, projekcije dokumentarnih filmova, dok stru~ni `iri bira bendove koji }e odr`ati koncerte. - Na{ cilj je da ove godine svim snagama djelujemo kako bismo svijetu pru`ili pravu sliku bosanske tradicionalne pjesme. Sa sobom nosimo promotivni materijal, koji }e naredne godine novim ~lanovima, nadamo se, omogu}iti i u~e{}e na koncertima u sklopu „Womexa“ - dodaje etnomuzikolog i sazlija Vanja Muhovi}. A. I.

Otvoriti put
O zna~aju njihovog odlaska na „Womex“, na pres-konferenciji, koja je odr`ana u ~etvrtak, uz na{e muzi~e predstavnike, govorili su organizatori odlaska u Dansku iz „Art ku}e sevdaha“ i Udru`enja „Promo kultura“. Nekoliko puta do sada „Womex“ je samoinicijati(Foto: S. Jordamovi})

„Almir M & Tribun bend“

Muhovi} i Medunjanin: „Womex“ od 27. do 31. oktobra

vno posje}ivala interpretatorica sevdaha Amira Medunjanin da bi kona~no bio odabran tim stru~nih ljudi koji }e na najbolji na~in prezentirati bh. tra-

dicionalnu muziku. - Tokom petnaest godina postojanja „Womex“ je postao najve}i muzi~ki sajam na planeti i okuplja muzi~ke radnike iz cijelog svijeta.

Uz album „To {to vidi{ to i jeste“

„Elektri~ni orgazam“ slavi 30. ro|endan
Novi album poznate beogradske rok grupe „Elektri~ni orgazam“ pod nazivom „To {to vidi{ to i jeste“ nai{ao je na odli~an prijem publike u Srbiji, a za o~ekivati je da se pjesme zavrte i u ostalim zemljama regiona. Albumom „To {to vidi{ to i jeste“ grupa obilje`ava tri decenije postojanja i aktivnog u~e{}a na muzi~koj sceni. Ta~nije, „Elektri~ni orgazam“ napunio je 30 godina jo{ 11. januara. Na ovom izdanju nalazi se sedam pjesama, producent je Voja Aralica i ovo je prvi studijski album poslije 1984. godine koji je bend snimio s klavijaturistom Ljubom \uki}em. L. S. R.
^lanovi benda na snimanju spota

Novo ime i spot „Lelo“
„Almir M & Tribun bend“ zavr{io je ove sedmice snimanje spota „Lelo“. Kadrovi su snimani na nekoliko lokacija u glavnom gradu BiH s ekipom „Hayat Productiona“. TV premijera najavljuje se za idu}u sedmicu. Novi album, kojim se ~lanovi benda odavno bave, donio je i ideju o promjeni njihovog imena. - Ispred naziva „Tribun Bend“ istakli smo ime na{eg vokala Almira Medije. Smatramo da je on na{a okosnica i va`na karika tokom osam godina na{eg postojanja. [to se ti~e snimanja spota, istakao bih da je atmosfera sve vrijeme bila odli~na i da smo se svi veoma dobro zabavljali - govori lider grupe Admir ]au{evi}. „Almir M & Tribun bend“ poznat je i kao jedna od na{ih najpopularnijih klupskih grupa pa nije ni ~udno to {to su jo{ davno dogovorili nastup u Sanskom Mostu za A. I. Novu godinu.

„Elektri~ni orgazam“: Dobre reakcije

^lanovi benda u modnoj kampanji

„Sheitansi“ pozirali za ameri~ki katalog
Ameri~ki modni brend „Bullhide“ firme „Monte Carlo Hats“, ~ije se sjedi{te nalazi u Floridi, za svoju aktuelnu reklamnu kampanju anga`irao je i ~lanove benda „Sheitans“ iz Ora{ja. Njihove fotografije na}i }e se u katalogu koji }e biti distribuiran u Americi i Evropi krajem decembra. ^lanovi benda pozirali su u kaubojskim odijelima i, sude}i prema onomo {to se mo`e vidjeti, dobro su uradili svoj posao. Ina~e, „Sheitansi“ ovih dana promoviraju singl „Idem ka tebi“, koji se nalazi na albumu „Lica s tjeralica“. Za snimanje spota naslovne numere kori{teni su kadrovi najve}ih motociklisti~kih susreta u Bosni i Hercegovini.

„Sheitansi“ na slici za katalog

28 Subota, 16. oktobar/listopad 2010. Dnevni avaz

oglasi

JOBS IN KUWAIT
Seeking experienced professionals for positions available in Kuwait Al Hokook International (subsidiary of KGC) is a global government services provider in support of U.S. Government contracts, delivering support solutions for major contracts in Kuwait, Iraq and Afghanistan. Al Hokook International (subsidiary of KGC) supports major programs in logistics and contingency operations. Al Hokook International (subsidiary of KGC) is currently accepting applications for the following positions in support of U.S. Government Contracts in Kuwait. We are seeking interested Foreign Nationals: Lead Heavy Equipment Mechanic-Wheel (Minimum of five years in the heavy equipment repair field) Lead Heavy Equipment Mechanic-Track (Minimum of five years in the heavy equipment repair field) Production, Planning and Control Clerk (Experience: ARMY SYSTEMS: AWRDS, SAMS, and ULLS-G) Heavy Equipment Mechanic-Wheel (Three years experience in equipment maintenance at the journeyman level. Training in equipment maintenance and management procedures at the DS/GS level of maintenance. ) Heavy Equipment Mechanic-Track (Three years experience in equipment maintenance at the journeyman level. Training in equipment maintenance and management procedures at the DS/GS level of maintenance. ) Heavy Equipment Driver (must be licensed for: HMMWV, M1 Tank, M2 Bradley, HEMTT, FMTV, 4K Forklift, 10K Forklift, 900 Series Tactical Vehicles, and HET.) Lead PMCS Team (Preventive Maintenance Checks and Services, minimum of five years continuous experience) Technical Inspector (working knowledge of Microsoft Suite, FED Log, AWRDS, LOGSA, SAMS E and other Army STAMISs. Mechanic’s hand tools, shop tools, multi-meter, gauges, jack stands, and cranes, military wheel and track vehicles, Army technical manuals. Lead Technical Inspector (Experience: Minimum of five years continuous experience performing maintenance, services and overhaul of Combat, Tactical, Engineer, Power Generation and Ancillary Support equipment at the lead or worker level. Minimum of two years previous experience at the Lead/Supervisor Level with 10 or more personnel assigned as subordinates.) General Requirements: > Technical training certificate or proven experience > English language is required (basic) > Current passport > Valid driving license To apply, please send your CV/Resume to the following address: recruitment@alhokook.com not later than 22nd October 2010. Qualified candidates should send CVs/Resumes in ENGLISH ONLY via email with the title of the occupation applying for, Last Name and First Name in the email subject line, for example: Lead Technical Inspector, BASIC, FARIS Selected candidates will be contacted via email or phone for an interview. Benefits will be discussed upon selection.

u politi~ki triler u Hr vatskoj

UMJESTo U SaBoR, IVo SaNaDER Iza RE[ETaka?

u Tragom inicijative Ejupa gani}a

BiH Mo@E TRa@ITI NaplaTU RaTNE [TETE oD SRBIJE

POLITI^KI PRILOG NAJTIRA@NIJEG BH. DNEVNIKA

16. OKTOBAR/LIsTOPAD 2010.

INTERVJU Danijel Ser ver, ameri~ki ekspert za zapadni Balkan
Do­ ik­}e­po­ ro{iti­jo{­vr­ ­ e­ a­po­ u{ava­ u}i d t em n k j da­po­ a`e­da­Vla­ a­u­Sa­ ­ ­ e­ u­ne­mo`e k d raj v z a fu­ kci­ ­ i­ ­ ­ i­efi­ a­ no­ l Ra­ o~ar­ n­sam n on rat k s ~injenicom­da­Be­ ­ r­ d­i­Ba­ ja­Lu­ a og a n k sa­ a|uju­sa­Mo­ kvom­u­spre~ava­ ju­{irenja r s n em NATO­sa­ e­ a­ l Put­BiH­pr­ ­ a­~lanstvu­u v z EU­bit­}e­te`i­i­du`i­ne­ o­za­Sr­ i­ u­ g bj

MIloRaD DoDIk SaMo ^Eka pRaVI TRENUTak Da pRoglaSI SEcESIJU!

2

16. OKTOBAR/LISTOPAD 2010.

INTERVJU Braco Dimitrijevi}, bh. umjetnik svjetskog glasa, za „Dnevni avaz“

Ne `elim zvu~ati pretenciozno, ali uvijek sam imao vjeru u sebe
Sarajlije odlaze u svijet sa nekom pretpostavkom da ne dolaze ni iz kakve provincije, nego dolaze sa nekom suvereno{}u i sa svije{}u da je njihov grad veliki Nikada mi nije imalo nikakve logike Bosni zadr`ati vizni re`im
Razgovarala: Anja GRABOVAC
akon dugog izbivanja sa sarajevske likovne scene, gdje je posljednji put samostalno izlagao u opkoljenom gradu 1994. godine, Braco Dimitrijevi}, umjetnik svjetskog glasa, nakon 16 godina vra}a se u svoj rodni grad s izlo`bom „Sailing to Posthistory“ i svoje „Sarajevske barke“ postavlja u Vije}nicu. Dimitrijevi}a smo dva dana prije sve~anog otvorenja do~ekali na Sarajevskom aerodromu, na koji je stigao sa suprugom Nenom Dimitrijevi} iz Pariza preko Zagreba, gdje osim Sarajeva ima adrese stanovanja. Nakon {to se raspitivao o trenutnim kulturnim prilikama u gradu, Dimitrijevi}a je jako obradovala vijest da je film „Cirkus Columbia“ ovogodi{nji bh. kandidat za nagradu Oscar. Zanimljivo je da ovogodi{nje, jubilarno izdanje MESS-a, nije otvorila jedna predstava, kao {to je to bio slu~aj svih prethodnih godina, ve} Dimitrijevi}eva izlo`ba, koja je pro{le godine prikazana na Venecijanskom bijenalu. - Meni je drago da se sve umjetnosti udru`uju, i budu}i da sam ja oduvijek bio pobornik multimedijalnih djelatnosti, sretan sam {to je upravo meni pripala ~ast da otvorim Festival - rekao nam je na po~etku razgovora Dimitrijevi}.
lu, Nici... Koliko ih je trenutno i da li ponekad osjetite napor?

Lukin prvi ro|endan
Pratite li rad bh. savremenih umjetnika u svijetu koji posti`u izuzetne rezultate poput [ejle Kameri}, Maje Bajevi} i drugih. Prona|ete li vremena za dru`enje s njima?

N

- Trenutno ih je tri. Nikad nisam stvari posmatrao u brojkama, u tom nekom kvantitetu, ve} jednostavno volim raditi projekte do kojih je meni stalo. Ja jo{ idem postavljati svoje izlo`be i onda se prihvatim obaveza. Nekad ih je previ{e u relativno kratkom vremenu, ali na napor uop}e ne mislim, jer mi svu pa`nju dr`i ta ideja i `elja da je realiziram.
Ro|eni ste u Sarajevu prije 62 godine. Danas se nalazite na listi 20 najutjecajnijih umjetnika savremene umjetnosti u svijetu. Me|utim, jeste li na po~ecima svoje karijere mogli zamisliti da }ete posti}i toliki uspjeh?

- Uglavnom to su sve ljudi s kojima se ja dru`im. Sre}emo se kad nas prilika i kontekst dovede. Nedavno smo ba{ bili sa Majom Bajevi} i slavili smo prvi ro|endan njenog sina Luke. Mo`da i Luka jednog dana postane umjetnik u tom nekom dalekom svijetu. lopatom u ruci kako razgr}e snijeg. Pohvalio sam ga {to on kao funkcioner to radi. A to je sasvim uobi~ajena praksa u inostranstvu. Tada mi je rekao da nikad ne bi dao ljudima da obna{aju funkcije ako nisu dio `ivota ili bar nekoliko godina proveli u inostranstvu, {to i ja mislim. Pogotovo je za umjetnike jako bitno mijenjati kontekst, jer iz daljine se stvari uvijek bolje vide.
Nakon Halila Tikve{e koji je postavio instalaciju koja je bila replika na „Sarajevske barke“, nedavno je i Va{ kolega Safet Zec u intervjuu za na{ list rekao kako bi „Umjetni~ka galerija BiH, koja nema novca ni za grijanje, imala vi{e koristi od reklama „Coca-Cole“ ili Fabrike duhana Sarajevo nego Va{eg „Slu~ajnog prolaznika“ na njenoj fasadi“. Kako to komentirate?

- ^ujte, ja nikada nisam imao sumnju u svoj uspjeh. Ne `elim zvu~ati pretenciozno, ali uvijek sam imao vjeru u sebe. Nema razloga da na{i nau~nici ili umjetnici nemaju isto priznanje kao oni vani. Samo, postoji tu bitna pretpostavka, a to je da treba stvoriti uvjete u kojima }e na{a sredina podjednako vrednovati svoje ljude i onda ih na taj na~in pomagati kako materijalno tako i nematerijalno.
Smatrate li da Bosanci i Hercegovci vi{e cijene ono {to dolazi van granica njihove zemlje? Dimitrijevi}: Nikada nisam imao sumnju u svoj uspjeh druge reprezentativne izlo`bene prostore u Sarajevu, za njih niste htjeli ni ~uti, iako bi, na taj na~in, iz- Sa Sarajevom sam lo`ba bila ranije postavljeuvijek imao jedan najdirna. Zbog ~ega? ektniji dijalog u svim mo(Foto: J. Brutus)

„Sarajevske barke“ kona~no su na{le svoj put do bh. publike, s obzirom na to da je realizacija ove izlo`be ve} nekoliko puta bila prolongirana. [ta je, zapravo, predstavljalo najve}u prepreku?

Sa Sarajevom imam najdirektniji dijalog
izlo`ba „Sailing to Posthistory“ dobila izvrsne kritike stru~ne javnosti. Ne vjerujem da to ne}e biti i ovdje. pozvati me da izla`em me|u prvim stranim umjetnicima. Ono do ~ega je meni stalo jeste ta komunikacija s publikom u gradovima, kao i neka ideja da u potpuno razli~itim kulturnim kontekstima moj rad koji je zapo~et jako davno, ima smisla. Najvi{e je, zapravo, rije~ o nedostatku vremena.

- Na`alost, bila je rije~ o preprekama isklju~ivo tehni~ke naravi. Iako je moja `elja, kao i kustosa i ~elnih ljudi Muzeja Ars Aevi, od po~etka bila Vije}nica, nismo mogli ranije jer su sve do sada bili u toku radovi. Zapravo, kako Ars Aevi radi uvijek u nemogu}im uslovima, a dobija optimalne rezultate, tako je i ova koincidencija, odnosno saradnja sa MESS-om, ispala jedna odli~na stvar. Dobro je izabran trenutak odr`avanja izlo`be, bez obzira na njeno odga|anje.

- Pa ne, jer nakon izlo`be u venecijanskom muzeju „Ca’ Pesaro“ koji je vrlo specifi~ne, nagla{ene renesansne, htio sam Vije}nicu zbog njene maurske arhitekture. Nekako, barku kao manje-vi{e svakodnevni predmet sa svojim romanti~nim konotacijama, ljep{e je vidjeti u jednoj zgradi klasi~ne arhitekture nego u nekoj novogradnji.
Ho}ete li prihvatiti prijedlog stalne postavke „Barki“ u auli @eljezni~ke stanice u Sarajevu?

gu}im i onim nemogu}im uslovima. U Veneciji je ako to ne bi bila uvertira za prokopavanje kanala Sarajevo - Plo~e.
Za{to tako rijetko izla`ete u svom rodnom gradu?

- U nekim ~ak puno ve}im zemljama postoji taj provincijalni refleks, ali, recimo, Sarajevo se pokazalo kao sredina koja je ipak ne{to imunija od ostalih. Veliki je uspjeh Sarajevo Film Festivala, kao i na{ih umjetnika, {to iz oblasti filma, knji`evnosti i likovne umjetnosti. Danas se nekako vidi da Sarajlije odlaze u svijet s nekom pretpostavkom da ne dolaze ni iz kakve provincije, nego dolaze sa nekom suvereno{}u i sa svije{}u da je njihov grad veliki.

- Prosto ne vidim da bi se s tim reklamama Umjetni~ka galerija BiH ne{to naro~ito ugrijala. Ovako barem ima jedno umjetni~ko djelo koje mogu prepoznati svi gra|ani svijeta koji do|u sa strane, {to zna~i da ta galerija funkcionira kao institucija koja pokazuje savremenu umjetnost.
U svom prethodnom intervjuu za „Avaz“ izjavili ste da smatrate katastrofalnom odluku kojom su susjednim zemljama ukinute vize, a Bosni zadr`an vizni re`im. Evo, kona~no je odlu~eno da }e i Bosanci i Hercegovci bez viza putovati po Evropi od 1. januara naredne godine.

Italijanska scena
Iako su Vam, osim Vije}nice, organizatori nudili i

- Smatram da @eljezni~ka stanica stvarno nije najbolji ambijent za ovo moje djelo. Tu bih radije napravio ne{to sa `eljeznicom i vagonima. Izuzev,

- ^ujte, meni se stvari doga|aju nekom spiralnom putanjom. Uz London, ja sam po~etke svoje karijere vezao za italijansku scenu. Tada sam se malo i udaljio i napravio neku pauzu. Recimo, imao sam prije nekoliko godina seriju izlo`bi u Rimu i bilo mi je postavljeno jako sli~no pitanje. Stalno se otvaraju nove mogu}nosti. Kad sam ja po~injao, nisam mogao ni sanjati da }e neki kustos u Pekingu misliti na mene i

Logi~an gest
@ivite u Parizu, Zagrebu i Sarajevu. Mislite li da je za jednog umjetnika va`no da stalno bude u pokretu, odnosno da nema samo jedno mjesto boravka?

- Nisam to znao. Stra{no mi je drago zbog toga. Tu je humanizam potpuno sekundaran. To je logi~na gesta da ljudi imaju podjednak tretman bez obzira iz koje zemlje dolazili. Nikada mi nije imalo nikakve logike Bosni zadr`ati vizni re`im.
Jeste li pratili ishod op}ih izbora u Bosni i Hercegovini i kako ga komentirate?

Provincijalni refleks
Kada smo se prije dva mjeseca sreli u Dubrovniku na „Film Meetingu“, rekli ste mi da trenutno imate osam otvorenih izlo`bi u svijetu. Dvije u Parizu, zatim u Var{avi, Lisabonu, Istanbu-

- Mislim da je to dobro za sve ljude. Sje}am se, za vrijeme Olimpijade u jednom od na{ih olimpijskih centara na Bjela{nici i Jahorini, olimpijskog funkcionera kojeg sam zatekao sa

- Znam da je do{lo do iznena|enja u tom smislu da su pobijedili neki ljudi za koje sam oduvijek smatrao da nemaju nikakve {anse. Ali, ljudi i sredine koji ne uzmu stvari u svoje ruke, trebaju snositi odgovornost za na~in na koji i `ive.

16. OKTOBAR/LISTOPAD 2010.

3

STAV Kako je u izbornom postupku izvr{ena kra|a na{ih prava

Izbori moraju biti ponovljeni!
Najzna~ajniji doga|aj ovih izbora, uza sve obmane, prevare i kra|e, predstavlja Prevare Izbornog zakona - slu~aj Bijeljina ulazak u parlamente svih nivoa vlasti jedine uistinu nove politi~ke snage na na{em politi~kom prostoru. Ta snaga je SBB BiH
Glasanje u Bijeljini: Za nepunih 100.000 bira~a 158 bira~kih mjesta

Prodaja mjesta u bira~kim odborima i brojanje listi}a
U jednostrana~kim bira~kim odborima mogu}e je napraviti neva`e}e listi}e
Protekli op}i izbori u na{oj zemlji jo{ jednom su pokazali da Izborni zakon BiH, ovakav kakav jeste, omogu}ava izborne prevare. Stranke na vlasti, koje svoju {apu dr`e na velikim dr`avnim preduze}ima, koje sebi pribave neograni~ene bud`ete za izbore, novcem gra|ana, potkupljivanjem, ucjenama i prevarama pribavljaju glasove koji ih uporno ostavljaju u foteljama. Kako je to mogu}e u izbornom procesu koji treba da garantira legitimnost i ravnopravnost svim u~esnicima i gdje bi o rezultatima trebalo da odlu~e programi stranaka i neovisna volja bira~a?

Strana~ki ljudi
Pokazat }emo na primjeru op}ine Bijeljina gdje je Op}inska izborna komisija za nepunih 100.000 bira~a organizirala izbore na 158 bira~kih mjesta. Od 30 politi~kih subjekata, koliko ih se prijavilo za izbore na podru~ju op}ine Bijeljina, `rijebanjem je svaki dobio 25 bira~kih mjesta za koje je trebao kandidirati po jednog ~lana i zamjenika u bira~ke odbore, dakle, uglavnom peto~lana tijela zadu`ena za provo|enje izbora. Predsjednik bira~kog odbora i njegov zamjenik tako|er su strana~ki ljudi, a o njihovom imenovanju odlu~uje OIK. Me|utim, barem polovina kandidiranih stranaka na ovom podru~ju nema op}inski odbor, nema potencijalne glasa~e, samim tim ni ljude koje bi kandidirale u bira~ke odbore. Dobivena mjesta se ili prodaju ili zamijene sa drugim strankama, i to {irom BiH, nakon ~ega bude mogu}e, a strana~ki stratezi se pobrinu za to, da na bira~kim mjestima ~lanovi bira~kog odbora budu ljudi iz jedne ili dvije bliske stranke. Nije te{ko zamisliti da na takvo bira~ko mjesto mo`e do}i bilo ko, potpisati se na upra`njeno mjesto gra|ana koji ne iza|u na izbore i po ko zna koliko puta glasati za „svoga“ kandidata. U takvim, jednostrana~kim bi-

ra~kim odborima, mogu}e je napraviti neva`e}e listi}e prilikom brojanja, mogu}e je na kraju izbornog dana uzeti neiskori{tene listi}e i popuniti ih, te bira~ki spisak popuniti fiktivnim brojevima li~nih karata. Naravno, sve se mo`e naknadno provjeriti, ali samo ukoliko su nepravilnosti primije}ene od strana~kih posmatra~a i uvedene u zapisnik o radu bira~kog odbora. Tu dolazimo do uloge posmatra~a, koje tako|er imenuju stranke radi kontrole izbornog procesa. S druge strane, i tamo gdje je kontrola ipak uspostavljena, na{ Izborni zakon daje mogu}nost za prevaru. Iako bi sigurnost bira~kog materijala uo~i izbora trebala biti neupitna, na po~etku izbornog dana, prije nego {to bira~ko mjesto bude otvoreno za gra|ane, ~lanovi bira~kih odbora broje listi}e. Broje ih jer postoji mogu}nost da ih nema onoliko koliko je odre|eno za to bira~ko mjesto.

vijek ima izbornih prevara i one u pravilu dolaze od onih koji imaju vlast u lokalnim institucijama, ali su prevare u ovim izborima ve}e, obimnije i zna~ajnije nego ikada, tako da dovode u pitanje legalitet, a ne samo legitimitet izbora. Naime, da sa odre|enih lokacija, uz dokaze o prevarama i falsifikatima, do|e 450.000 neva`e}ih listi}a, dokaz je da izborni postupak u cjelini i posebno na odre|enim lokacijama nije bio zakonit i mora biti poni{ten, a izbori ponovljeni. To bi, ako po{tuje zakon i moral, morala u~initi Centralna izborna komisija (CIK). Te{ko je pomisliti da bi CIK mogao adekvatno reagirati na to obimno falsificiranje bira~ke volje, jer i on je svojim pona{anjem bio sudionik takvih izbora. ^injenica je da CIK nije reagirao na osobito prljavu i nezakonitu kampanju nekih stranaka. Kampanja stranaka SDA, SBiH i SDP bila je veoma agresivna i u toku nje su ~injena djela koja su podlijegala o{trim sankcijama CIK-a, a {to do tih sankcija nije do{lo kriv je CIK. CIK je kriv u jo{ dva slu~aja. Ako je i do{lo do nemogu}eg da imamo vi{e od 450.000 glasa~a koji ne znaju glasati, onda ne{to nije dobro s cijelim dizajniranjem izbornog procesa, a za to je opet kriv CIK.

U

vanja. Savez ne izlazi u dr`avnu strukturu da bi mu ona bila izvor alimentiranja, kako za stranku tako i za njegove predstavnike. Naprotiv, on }e se zalagati da se javna sredstva prestanu koristiti za privatne svrhe u koje spada i strana~ko organiziranje.

Stavovi SBB BiH
SBB BiH }e zbog tog novog pristupa ulozi i na~inu djelovanja stranaka biti sna`an kontrolor ispravnosti rada i opravdanosti rje{enja svih organa u kojima budu njegovi ljudi uzimali u~e{}a, ali i cijelog dr`avnog sistema. Njihovi stavovi }e biti kriterij za ispravno politi~ko mi{ljenje i odlu~ivanje u svim skup{tinama i narod }e vidjeti i saznavati {ta je dobro, a {ta nije. Pored toga, Savez }e voditi ra~una, a to je i najva`nije, da se onemogu}e truhli skriveni dogovori i kompromisi me|u strankama na ra~un interesa zemlje i naroda, a da protiv takvog rada ne bude aktivne opozicije. Ono {to je jo{ bitno jeste ~injenica da Savez postaje dio politi~kog establi{menta za koji se mo`e sa sigurno{}u re}i da }e po utjecaju i zna~aju stalno napredovati, jer u vlast ne}e u}i samo da bi dobio dio kola~a od narodnog novca, nego da bi se borio za interese ljudi i dr`ave, {to }e uza sve tegobe s kojima se susre}e svaki ozbiljan politi~ki rad u na{oj sredini i uz zalu|enost dobrog dijela javnosti iluzijama o strankama i ljudima koje vuku porijeklo jo{ iz rata, u~initi da ova stranka pove}ava povjerenje i ugled u javnosti i politi~ki utjecaj te stranke }e zasigurno stalno rasti. A uporedo sa njegovim rastom opadat }e preostali dio iluzija u neke vje~ite dobitnike i zaslu`ne ljude iza kojih stoji samo pusto{ na{e novije historije i dana{njeg `ivota. Savez }e dakle, ipak, iako nije dobio onoliko utjecaja koliko mu po stvarnom utjecaju u narodu i kvalitetu njegove politike pripada, donijeti neke veoma va`ne inicijalne promjene u rad dr`avnih institucija i on }e odr`ati `ivom ne samo ideju i politiku koju je deklarirao i koja je nai{la na veliku podr{ku javnosti nego i nadu u bolju budu}nost. Savez }e demonstrirati politi~ka rje{enja koja imaju smisla i zna~enja za sve nas.

Pi{e: Akademik Muhamed FILIPOVI]
kao i sve ono {to je isplivalo na povr{inu nakon izbora. On je morao reagirati odlu~no, ~uvaju}i ne samo slovo nego i duh zakona i Ustava BiH. Stoga je nu`no utvrditi istinu o ovim stvarima i to ne kroz CIK, u koji vi{e ne mo`emo imati povjerenja, nego kroz jedno neovisno istra`no tijelo. Ostaje ipak jedna jedina, ali i velika nada. Najzna~ajniji doga|aj ovih izbora, uza sve obmane, prevare i kra|e, predstavlja ulazak u parlamente svih nivoa vlasti jedine uistinu nove politi~ke snage na na{em politi~kom prostoru. Ta snaga je SBB BiH. Ta ~injenica je vi{estruko zna~ajna. Prvo, zna~ajna je zbog toga {to je, mada je Savez kasno startao u osnivanju i vo|enju kampanje i da je kampanju vodio iz sredstava samih ~lanova Saveza, a ne iz izda{nih dr`avnih fondova i reketiranih firmi, ta stranka zadobila ogromno povjerenje gra|ana, koje je bilo vidljivo u toku kampanje, ali je ono bilo izra`eno i u bira~kom povjerenju koje je stranku dovelo na tre}e mjesto po broju parlamentarnih sjedi{ta u svim organima Federacije i kantona. Ona bi, da nije bilo kra|a, bila na daleko vi{em polo`aju u rangiranju strana~kih uspjeha, ali su prevare i kra|e umanjile njen uspjeh u ukupnom rezultatu za najmanje 20 posto glasova. Drugo, ulazak ove stranke u politi~ku strukturu dovest }e u nju jedan potpuno novi faktor koji se odlikuje sasvim novim na~inom mi{ljenja i djelo-

„Bugarski voz“
Kako mogu}nost postoji, obi~no se i ispostavi da je listi}a manje, a taj novi broj uvodi se u zapisnik i to nije sporno. Sporno je {to „nestali“ listi}i postaju dio „bugarskog voza“, dobro poznate izborne prevare. Naravno, ne mo`e se ispunjen listi} ponuditi svakome gra|aninu, nego samo onima kojima je svejedno ko }e glas dobiti ako je za to dobio 100 KM. U zemlji bijede i nezaposlenosti, takvih je mnogo. Oni koji nas godinama plja~kaju, na{im novcem kupe i na{u ~ast, na{e pravo da demokratski, svojom voljom odlu~imo o sudbini zemlje u kojoj `ivimo. Zbog toga nam je tako kako jeste i zbog toga je u pravu onaj gra|anin koji re~e da nije bitna predizborna kampanja, nisu bitni programi stranaka, bitno je samo onih 12 sati izbornog dana kada se pla}a, vara, ucjenjuje i potkupljuje. Zbog toga nam i vladaju oni koji su u tome najvje{tiji.
E. MUSLI

CIK je nesposoban
CIK se nije pokazao sposobnim da ove izbore vodi tako da onemogu}i prevare i nasilje, silne verbalne i fizi~ke delikte koji su i{li do ~istog kriminala,

SDP je trebao kandidirati i Srbina i Bo{njaka
Osobito te`ak slu~aj naru{avanja ne samo izbornih prava nego i suverenih prava hrvatskog naroda koji je kao narod konstitutivan u ovoj dr`avi, dogodio se odobrenjem kandidature @eljka Kom{i}a za hrvatskog ~lana Predsjedni{tva. CIK nije reagirao na o~iglednu uzurpaciju politi~kog predstavljanja Hrvata u Predsjedni{tvu BiH. Naime, on nije smio dozvoliti, pogotovo sa iskustvom izbora iz 2006., da glasa~i drugih nacija izaberu predstavnika Hrvata. To bitno umanjuje legitimitet tog ~lana Predsjedni{tva i stvara sliku o diskriminaciji Hrvata i uzurpiranju njihovih suverenih prava. U na{oj zemlji su suvereni i narodi kao i gra|ani koji se u odnosu na dr`avu kao cjelinu izra`avaju kroz narode, pa se o tome moralo striktno voditi ra~una. Ko ne priznaje ovo na~elo neka prvo mijenja Ustav, ali po sada{njem Ustavu to je nezakoniti izbor. Ako je jedna stranka, koja je davno pokazala da nema politi~kog morala, u~inila ne{to {to je nemoralno i politi~ki nekorektno, ne zna~i da je CIK morao na to {utjeti. Ta stranka, ako stoji na stajali{tu da nacionalni kriterij nije bitan, trebala je kandidirati i Bo{njaka i Srbina za ~lanove Predsjedni{tva, ~ime bi istakla svoj politi~ki stav i prema Ustavu koji je na snazi i prema nacionalnom predstavni{tvu u dr`avnoj strukturi. Ona to nije u~inila i kandidirala je svog ~lana samo za hrvatskog ~lana, a to zna~i da je kalkulirala sa malim brojem hrvatskih glasa~a, znaju}i da ih mo`e nadglasati, jer svoje glasa~e nije rasipala na bo{nja~ke i srpske predstavnike. To je jedna jadna ~ar{ijska intriga, a ne ozbiljno i legitimno politi~ko pona{anje. Tipi~no ~ar{ijsko „ala smo ih pre{li“. Politi~ki, to je jako {tetno i moralno neodr`ivo.

4

16. OKTOBAR/LISTOPAD 2010.

RITAM PULSA

@arko Puhovski

INTERVJU Danijel Server, ameri~ki ekspert za zapadni Balkan ICG-a

Klju~ne funkcije za Hrvate u BiH
Politi~ki analiti~ar iz Zagreba @arko Puhovski smatra da Hrvatska treba da reagira ukoliko u formiranju vlasti nakon izbora Hrvati u BiH ponovo ne dobiju ni- Puhovski: jednu od tri vo- Povreda de}e funkcije. Dejtona - Tada bi hrvatska dr`ava imala pravo da intervenira, jer je to direktna povreda Dejtonskog sporazuma. Ja ne smatram da je Dejtonski sporazum dobar, ali je to sad Sveto pismo - rekao je Puhovski za „Slobodnu Evropu“, prenijela je Srna.

Milorad Dodik samo ~eka pravi trenutak da proglasi secesiju!
Razo~aran sam ~injenicom da Beograd i Banja Luka sara|uju sa Moskvom u spre~avanju {irenja NATO saveza Put va{e zemlje prema ~lanstvu u EU bit }e te`i i du`i nego za Srbiju
Razgovarao: Tarik LAZOVI]
Ameri~ki ekspert za zapadni Balkan iz Instituta za mir (USIP) iz Va{ingtona Danijel Server (Daniel Serwer) jedan je od najboljih poznalavaca situacije u na{em regionu i politike Sjedinjenih Ameri~kih Dr`ava prema ovom dijelu svijeta. U intervjuu za „Dnevni avaz“ Server govori o posjeti dr`avne tajnice SAD Bosni i Hercegovini, o rezultatima izbora i namjerama lidera RS Milorada Dodika. Server upozorava da je jedini put za na{u zemlju evropski, ali i da Dodik ima sasvim ozbiljne namjere da se, kada za to bude pravi trenutak, odvoji od BiH.

Inicijativa bh. poljoprivrednika

Za{tita 155 prehrambenih proizvoda
Poljoprivredni proizvo|a~i u BiH prijavili su 155 prehrambenih proizvoda koji ispunjavaju uvjete za{tite oznake regionalnosti, geografskog porijekla ili tradicionalnog ugleda hrane. Šef Odsjeka za sigurnost proizvodnje Agencije za sigurnost hrane BiH Dragan Brenjo pojasnio je da su poljoprivredni proizvo|a~i i nadle`ni op}inski organi u 54 op}ine BiH popunili odgovaraju}i upitnik u kojem su naveli da 155 prehrambenih proizvoda treba za{tititi ili brendirati.

Ozbiljni izazovi
[ta je, prema Va{em mi{ljenju, najva`nija poruka posjete dr`avne tajnice SAD Hilari Klinton (Hilary Clinton) regionu i Bosni i Hercegovini?

DCF u Sarajevu

Razmatran Program javnih investicija
Forum za koordinaciju donatora (DCF) u Sarajevu je razmatrao napredak u pripremi Programa javnih investicija (PIP). Sastanak je odr`an pod predsjedavanjem Mur: Otvorio USAID-a, a orsastanak ganizirao ga je Sektor za koordinaciju me|unarodne ekonomske pomo}i Ministarstva finansija i trezora BiH. Tokom sastanka, koji je otvorio zamjenik {efa Misije pri Ambasadi SAD u BiH D`onatan Mur (Jonathan Moore), predstavnici USAID-a i Ambasade SAD u BiH predstavili su svoje aktivnosti i programe, javila je Srna.

- U|ite u Evropsku uniju! Ova poruka ima {iroke implikacije, jer zahtijeva da BiH usvoji reformu Ustava, kao i druge reforme.
Ona je potvrdila kontinuitet ameri~ke podr{ke teritorijalnom integritetu dr`ave, ali istovremeno poru~ila da SAD ne}e od bh. politi~ara preuzimati odgovornost za napredak dr`ave prema EU. Da li ovo, istovremeno, zna~i da SAD vi{e ne smatraju, kao {to je bilo ranije, da je uspjeh BiH i potvrda uspje{ne vanjske politike Va{ingtona u regionu?

Server: Posjeta Hilari Klinton imat }e svoj nastavak, ali ne novi butmirski proces butmirskim procesom. Da li nakon posjete Hilari Klinton mo`emo o~ekivati sli~an nastavak i novu ameri~ku inicijativu za promjenu Ustava u BiH?

trenutak za posjetu. Posebno kada je rije~ o turneji koja obuhvata tri glavna grada, kao {to je to sada bio slu~aj.
EU i SAD imaju ~vrst stav da trebaju zajedno djelovati u BiH, ali istovremeno toliko je te{ko prona}i saglasnost o tome {ta uraditi tako da onda kao ishod toga, uglavnom, nema nikakve akcije. Da li je to, prema Va{em zapa`anju, pravi pristup?

E{ton treba vi{e vremena
Mnogo se o~ekivalo od EU nakon Lisabonske reforme, posebno od visoke predstavnice EU za vanjsku politiku i sigurnost Ketrin E{ton (Catherine Ashton), ali jo{ nismo vidjeli njene odlu~nije korake. Kako to komentirate?

- Ne, ne bih tako rekao. Ali, Va{ington prepoznaje ~injenicu da ne mo`e on pripremiti Bosnu za Evropsku uniju. To moraju uraditi Bosanci. Dan kada va{a zemlja u|e u EU bit }e dan ponosa i za Va{ington.
Dr`avna tajnica Klinton je izjavila u Beogradu da }e zatra`iti od Unije da primi zahtjev Srbije za ~lanstvo u ozbiljno razmatranje, ali istovremeno, poruke u BiH nisu bile ni izbliza tako konkretne, obe}avaju}e i pune entuzijazma. [ta ovakva pozicija zna~i?

Energetska efikasnost u BiH

U{teda energije u zgradama i do 50 posto
Pobolj{anjem energetske efikasnosti u zgradama u BiH, potro{nja energije bila bi smanjena minimalno za 20 do 30 posto, a time i ra~uni, bilo da je rije~ o fizi~kim ili pravnim licima, rekao je direktor projekta „Ekonomija energetske efikasnosti - Tri E“ Zoran Morvaj. Morvaj je na „Uvodnom seminaru za saradnju u oblasti energetske efikasnosti“ istakao da }e u narednih 40 mjeseci poku{ati realizirati barem 10 pilot-projekata za pobolj{anje energetske efikasnosti u zgradama u BiH. On je naglasio da su zgrade iz {ezdesetih i sedamdesetih godina pro{log stolje}a gra|ene po niskim standardima toplotne za{tite, da su prakti~no rasipnici energije, te da se na njima mo`e napraviti u{teda i do 50 posto.

- Srbija je mnogo vi{e odmakla u pripremama za ~lanstvo u EU od Bosne i Hercegovine. BiH se suo~ava s ozbiljnim izazovima koji imaju korijene u ratu i Dejtonskom ustavu. Put va{e zemlje prema ~lanstvu u EU bit }e te`i i du`i nego za Srbiju.
Nakon posjete potpredsjednika SAD D`ozefa Bajdena (Joseph Biden) uslijedila je sna`na diplomatska akcija koja je rezultirala

- Da, mo`ete o~ekivati neki nastavak, ali ne mislim da biste trebali odmah o~ekivati inicijativu sa visokog nivoa kakvu smo gledali u slu~aju „Butmira“ i „aprilskog paketa“. Ni Va{ington ni Brisel ne `ele preuzeti takav rizik ponovo, bez jasnih pokazatelja da i Bosanci `ele ne{to uraditi sami za sebe. Ono {to bih ja podr`ao i ohrabrio, kao realnu inicijativu, jeste da Brisel i Va{ington sponzoriraju diskusije i debate u bosanskim gradovima, o tome kakve ustavne promjene su neophodne za Evropsku uniju i NATO. Pristup s vrha prema dolje o~ito nije upalio, mo`da bi trebali krenuti od baze prema gore.

- Da, EU i SAD moraju definitivno djelovati zajedni~ki. Ali, to zna~i da se fokusiraju samo na top-prioritete, a da prepuste Bosancima da se sami pozabave brojnim drugim pitanjima.
Koliko su ozbiljne namjere Republike Srpske, odnosno Milorada Dodika da se odvoji od BiH, kada za to bude smatrao da je povoljan trenutak?

Pravi pristup
Za{to je dr`avna tajnica izabrala upravo ovaj trenutak za posjetu, nakon izbora, ali prije nego {to su formirane nove vlasti i novoizbarani politi~ari preuzeli svoje funkcije?

- To biste trebali pitati Stejt department, ali prema mom iskustvu, rijetko kada postoji savr{en

Bez dramati~nih promjena
Kako komentirate rezultate izbora i da li o~ekujete promjene kada vlasti budu uspostavljene?

- Smatram da je Dodik ozbiljan u toj nakani, ali }e ~ekati pogodnu priliku da djeluje. On je svjestan da raspisivanje referenduma sada nigdje ne bi vodilo, jer RS ne bi mogla dobiti priznanje od drugih suverenih dr`ava. On }e potro{iti jo{ vremena poku{avaju}i da poka`e da Vlada u Sarajevu ne mo`e funkcionirati efikasno i ~ekati pravi trenutak.
Da li bi onda takvi planovi koje on otvoreno spominje trebali imati i kakvu reakciju od me|unarodne zajednice? Treba li ga neko u tome sprije~iti ili onemogu}iti?

- Lejdi E{ton treba jo{ vremena, nije lako posti}i konsenzus kada imate 27 dr`ava ~lanica. Imaju}i to u vidu, nadam se da }e se EU pridru`iti SAD u poruci da Bosna treba kompaktan paket ustavnih reformi: ukidanje diskriminacije kako je rekao Evropski sud za ljudska prava i sna`na evropska klauzula. To bi za mene bilo sasvim dovoljno. li treba neka reakcija u Bosni, ja ostavljam Bosancima da odlu~e.
Kako komentirate ulogu Rusije i ~injenicu da Banja Luka sve vi{e dovodi u pitanje opredjeljenje da BiH postane ~lanica NATO saveza? Da li vidite u tome koordinirani politi~ki stav i akciju izme|u Banje Luke, Beograda i Moskve?

- ^ini mi se da je do{lo do promjene ka umjerenijem smjeru, gdje su stranke koje te`e prelasku etni~kih granica dobile ve}u podr{ku, a neke

vi{e nacionalne stranke su izgubile (~ak i ako su neke od njih pro{le veoma dobro). Promjena nije dramati~na, ali bi mogla biti dovoljna da okrene Bosnu u pozitivnijem smjeru. Da li }e biti tako saznat }emo u narednih nekoliko mjeseci.

- Mislim da bi trebalo jasno re}i, javno i privatno, da Va{ington, Brisel i 27 dr`ava ~lanica EU ne}e prihvatiti secesiju i ne}e priznati RS kao suverenu dr`avu. Da

- Vjerovatno tu postoji koordinacija. Moskva `arko `eli sprije~iti {irenje NATO-a u podru~jima koje smatra svojom sferom utjecaja. Razo~aran sam time {to Beograd i Banja Luka sara|uju sa Rusijom u takvim naporima. Mislio sam da su oni bolje shvatili {ta je u njihovom interesu, ali nikada ne znate kakve druge opcije neko razmatra.

16. OKTOBAR/LISTOPAD 2010.

5

ANALIZA Nedr`avotvorna politika pora`ene stranke

RITAM PULSA

Predsjednik Hrvatske

Tihi} gori od Pucara
Alijino politi~ko naslije|e prigrabila je „zelena bur`oazija“ koja se i`ivljava nad „muslimanskom fukarom“ po svakom osnovu, „otkidaju}i posljednji zalogaj narodu od usta“ za osobno boga}enje

Dodik ispunio sve {to je obe}ao u vezi sa Hrvatima
Predsjednik Hrvatske Ivo Josipovi} izjavio je da je premijer RS Milorad Dodik ispunio sve {to je obe}ao u vezi sa povratkom Hrvata u RS. Josipovi}: Razgovori o - Zajedno smo posjetili reformama grobove `rtava sva tri naroda iz proteklog rata u BiH. Sve {to je obe}ao u vezi sa Hrvatima iz RS je ispunio. Ali, o~ekujem od njega, kao i od svih politi~ara, da po{tuje me|unarodno pravo - rekao je Josipovi} i dodao da je optimista kada je rije~ o saradnji s Dodikom. Josipovi} je za austrijski dnevni list „Presse“ istakao da je sada nakon izbora pravi trenutak da razgovori o reformama u BiH budu nastavljeni, prenijela je Srna.

N

akon {to su neki mediji po~eli {pekulirati o koaliciji SBB BiH i SDP-a, plju{tale su mnoge osude takve koalicije. Osudama su se pridru`ili i neki intelektualci lamentiraju}i nad sudbinom SDP-a. Ono {to je posebno zanimljivo i zaista tragikomi~no jeste da su svoje, mora se re}i, „krokodilske suze“ za SDPom lili i neki islamski teolozi sekiraju}i se kako „SDP gubi svoju vjerodostojnost“.

Pokrivene hanume
Koliko je ovo tragikomi~no toliko je paradoksalno da ti isti, islamski teolozi, ina~e kolumnisti u pivarskom „Oslobo|enju“, danas {ute o „zeleno-crvenoj“ koaliciji. To im, pretpostaviti je, ampasuje! S njima, koji su navodno „na Alijinom putu“, SDP ne bi izgubio na vjerodostojnosti. Pa i ne bi! U to se svaki biv{i simpatizer SDA, posebno najodanije d`ematlije, mogu uvjeriti i golim okom tokom same izborne kampanje. Sa SDA-ovih plakata vi{e se ne smije{i nijedno lice pokrivene „hanume“! Mogu}e je da se poneko i pojavilo tamo dalje od Had`i}a. Vjerovatno je hudnica Arzija Mahmutovi} posljednja `ena iz struktura SDA koja se uslikala s maramom na glavi. Dok su, primjerice, u SBB skoro na svim kantonalnim listama izvje{eni plakati s mahom mla|im `enama s maramom na glavi. Pa ~ak i na slici s predizbornog skupa SDP-a u Zenici vidi se mlada djevojka sa „crvenom“ maramom na glavi!

U bo{nja~kim iz partizanskih strankama, poseredova, imali su bno u SDA i vi{e osje}aja za SBiH, ima najmapravdu i socijalne nje ~etrdesetak problema naroda imama i od bo{nja~kih na„hod`ica“, islacionalista, pa, mskih teologa, temo`e se re}i, i ozofa i mualima, vi{e dr`avotvorne kojima ovaj vid svijesti i odgovorpromjene imid`a nosti. stranaka nije zaJedan od napeo za oko. Isti jprimitivnijih koislamski teolog, munisti~kih fuprofesor etike i nkcionera \uro ahlaka, koji lije Pucar Stari imao „krokodilske suje vi{e dr`avotvoze“ zbog gubljerne svijesti o BiH Pi{e: nja nekoliko ideonego Sulejman Ned`ad LATI] lo{kih atributa biTihi}! Pucar se tnih za prepoznana AVNOJ-u tljivost SDP-a, i koji se, kao liber- izborio za „{estu baklju“ u grbu al, zalagao za izbor `ena za naJugoslavije protiv Mo{e Pijade i jve}e vjerske funkcije, poput muMilovana \ilasa, a Sulejman Tiftija, nije uo~io vjersku segregaci- hi} je bio spreman sa Miloradom ju koju provode, tobo`e, stranke Dodikom potpisati Prudski sporkoje ba{tine „politi~ku filozofiju azum! Generacije poratne studejedne epohalne stranke“. ntske omladine u komuniOp}e je poznato da religija i sti~kom sistemu imale su toliko moral (ahlak i etika), kao i politipoliti~ke kulture, patriotizma, ka i moral, u vrlo rijetkim, skoro osje}aja za slobodu i svijesti o sesretnim povijesnim okolnostima, bi da su to iskazale kroz jedan od mogu i}i ruku pod ruku. I skoro najmo}nijih omladinskih demoda je Alija Izetbegovi} u tom smi- nstracija 1968. godine. A gdje su slu bio izuzetak kao politi~ar, koji danas poratne generacije je, prili~no, bio objedinio sve trobo{nja~ke studentske omladine je u sebi. Ali, ako bi se uporedio kada im je ministar nauke Senad samo postratni period komuni[epi}, ina~e {kolovani „hod`ica“, sti~ke vladavine (KP BiH) sa isodnosno kada im je Bajro Goli} tim (poratnim) periodom vladadekan na Pravnom fakultetu. vine bo{nja~kih nacionalista Goli}a je izravno na tu funkci(SDA i SBiH), mogu se uo~iti po- ju postavio Sulejman Tihi}, zbog ra`avaju}i rezultati po SDA. Pr~ega mu je on potom u biltenima vo, i komunisti, posebno patrioti pisao istovjetne panegirike poput

sada{njih islamskih teologa. Uz napomenu da je na tom istom fakultetu Alija Izetbegovi} bio neponovljiv student u odnosu na prosjek ocjena i kratko}e studija! Kako je bilo mogu}e da imamo omladinu sli~nu onoj (komunisti~koj) iz 1968. ako ih obrazuju i rukovode obrazovnim sistemom ljudi poput spomenutih Tihi}evih kadrova.

Alijin emanet
Da su ikada, zaista ikada, i{~itali ili razumjeli politi~ku filozofiju Alije Izetbegovi}a, ili da su ikada izravno ~uli od njega mi{ljenje kako svojim nasljednicima „ostavlja u emanet da SDA ne smije koalirati sa SDP-om“, ili da su ~uli poziv Bakira Izetbegovi}a u predizbornoj kampanji: „Ho}emo li protiv komunjara?!“, nikad se ne bi usudili staviti na (Tihi}evu) listu! Naravno, osim ako ih kakva muka ne tjera na to, jer trebamo biti suosje}ajni, mnogi }e i glasati za njih samo stoga {to jo{ „jedu SDA-ov hljeb“. Tihi}eva SDA, stoga, ima jo{ samo biolo{ke veze, preko sina Bakira, sa Alijom Izetbegovi}em. Njegovo politi~ko (epohalno) naslIje|e prigrabila je „zelena bur`oazija“ koja se i`ivljava nad „muslimanskom fukarom“ po svakom osnovu, „otkidaju}i posljednji zalogaj narodu od usta“ za osobno boga}enje. Stoga, da „zelena bur`oazija“ ima imalo obraza, sve crvenilo esdepeove zastave pre{lo bi im u lice, zbog stida i sramote za sve {to su u~inili „muslimanskoj sirotinji“!

Za devet mjeseci ove godine

Stranih investicija u BiH manje za 22 posto
Za devet mjeseci ove godine u BiH se slilo 177 miliona eura stranih investicija, {to je u odnosu na isti period lani za 22 posto manje, pokazuju preliminarni podaci Agencije za unapre|enje stranih investicija BiH (FIPA). U FIPA-i isti~u da je zna~ajan utjecaj na smanjenje investicija imala finansijska kriza. U tom periodu najvi{e je investirano u sektor proizvodnje, i to 46 posto ukupnih investicija, ili 82 miliona eura, u sektor trgovine 22 posto ili 39 miliona eura, a u finansijske usluge 10 posto svih investicija ili 18 miliona eura, prenijela je Srna. Najve}e investicije pristigle su iz Austrije, i to 34,6 miliona eura, Srbije 30,7 miliona i Hrvatske 29,7 miliona eura.

Zapo{ljavanje u kladu{koj Gimnaziji

Biv{i borac Armije BiH i zarobljenik dobio odbijenicu zbog „abdi}evca“?
Muhamed Pajazetovi} dokazuje nezakonitost u izboru domara-lo`a~a
Biv{i borac Armije BiH i ratni vojni zarobljenik Muhamed Pajazetovi} ve} godinu poku{ava dokazati o~itu nezakonitost u prijemu na radno mjesto domaralo`a~a u kladu{koj Gimnaziji. Na ovo radno mjesto [kolski odbor je krajem 2009. godine, tvrdi Pajazetovi}, mimo zakona izabrao Ekrema Karaji}a koji ne ispunjava uvjete, ali ima punu podr{ku predsjednika ovog odbora profesora Ze}e Ka~ara. - Ka~ar otvoreno ka`e da ne}e glasati za borce Armije BiH jer ga je vojnik 5. korpusa, kako ka`e, ubo no`em. Ka~ar je bio pripadnik Fikretove paravojske, kao i izabrani Ekrem Karaji}, koji je dezertirao iz Armije BiH 1993. godine. Otuda se Ka~ar kao predsjednik [kolskog odbora izborio da Karaji} bude izabran obja{njava Pajazetovi}. On se `alio na ovu odluku, jer je i sam konkurirao, pa je kantonalna inspektorica za obrazovanje Ne|ara Rai~ donijela rje{enje 25. februara ove godine kojim se poni{tava odluka o prijemu Ekrema Karaji}a na spomenuto radno mjesto i tra`i da se donese zakonita odluka. No, direktor Gimnazije Asim Karaji} i pored o~itih nepravilnosti kr{i zakon i prima Ekrema Karaji}a. Obja{njenje direktora bilo je da je „bio prisiljen“, ali ne ka`e od koga. - Oni su mene satrali - kazao nam je direktor Karaji}, a na pitanje kako sara|uje sa predsjednikom [kolskog odbora Ze}om Ka~arom, ka`e nikako. Kantonalni ministar obrazovanja Amir Had`i}, ali i mnogi politi~ari, obe}avaju da }e se uklju~iti i rije{iti mimozakonsko

Federalno ministarstvo pravde

Renovirani zemlji{noknji`ni uredi
Federalno ministarstvo pravde saop}ilo je da su putem Projekta registracije zemlji{ta, u FBiH do sada u Plakat projekta potpunosti renovirana i odgovaraju}im uredskim namje{tajem opremljena 22 zemlji{noknji`na ureda, javila je Fena. Iz ovog ministarstva isti~u da ure|eni i opremljeni zemlji{noknji`ni uredi doprinose pove}anju povjerenja gra|ana u zemlji{ne knjige, te da sad u potpunosti mogu udovoljiti zahtjevima gra|ana i omogu}iti lak{e, prikladnije, prijatnije i profesionalnije pru`anje usluga gra|anima u FBiH.

Pajazetovi}: Tra`i posao

„soliranje“ u kladu{koj Gimnaziji, ali na tome ostaje. Uklju~io se i v. d. ministra za bora~ka pitanja u Vladi USK Mirsad Voji}, Sead Deli} iz Udru`enja demobilisanih boraca Velike Kladu{e, poli-

cija. Jasno je {ta ka`e zakon, ali u Velikoj Kladu{i vlada zakon ja~eg, a to je, u ovom slu~aju, izgleda, Ze}o Ka~ar i direktor Asim Karaji} koji ga slu{a.
M. DEDI]

6

16. OKTOBAR/LISTOPAD 2010.

TU@BE Tragom inicijative prof. dr. Ejupa Gani}a

BiH mo`e tra`iti naplatu ratne {tete od Srbije
Nije te{ko dokazati ulogu JNA
I pored dokumenta iz Londona, nema mogu}nosti za podno{enje nove tu`be za agresiju, ali ima za reviziju postupka pred MSP-om i podno{enje od{tetnog zahtjeva

S

lu~ajevi Tuzlaka Ilije Juri{i}a te akademika prof. dr. Ejupa Gani}a, biv{eg ~lana Predsjedni{tva BiH, koje je Srbija na najbrutalniji politi~ki motiviran na~in sudski progonila, otvorili su niz novih pravnih pitanja za na{u zemlju. Nepobitna je ~injenica da je na sudu u Londonu u slu~aju „Gani}“ po prvi put dokumentirano priznanje Srbije da je ona u~estvovala u me|unarodnom oru`anom sukobu u BiH i da je JNA bila njena vojska. No, takvo {to jo{ nije upalilo nijedan alarm u relevantnim dr`avnim organima na{e zemlje, Predsjedni{tvu, Ministarstvu pravde, Ministarstvu sigurnosti BiH.

Prvo priznanje
Prema mi{ljenju prof. Gani}a, taj dokument novi je dokaz da je Srbija izvr{ila agresiju na BiH, na osnovu kojeg na{a zemlja mo`e tra`iti ratne reparacije za sve svoje mrtve civile, uni{tene objekte, gradove, infrastrukturu... Jedan od vode}ih pra-

Hod`i}: Treba detaljno izu~iti sve nove dokaze

vnih eksperata u BiH Sead Hod`i} u razgovoru za „Dnevni avaz“ poja{njava me|unarodne pravne aspekte koje BiH mo`e iskoristiti u slu~aju da je dokument iz Londona zaista novi dokaz koji mo`e utjecati na promjenu presude Me|unarodnog suda pravde (MSP) u Hagu donesene u slu~aju tu`be BiH protiv Srbije i Crne Gore za genocid. Uz ogradu da detalje o ovom dokumentu zna samo iz medija, Hod`i} podsje}a da u njemu stoji kako Republika Srbija prihvata da se u BiH radilo o me|unarodnom sukobu na na~in kako je utvr|eno u pravomo}nim presudama Ha{kog tribunala koji sudi za pojedina~ne odgovornosti za zlo~in genocida i ostale ratne zlo~ine. - Dakle, ako Srbija prihvata ono {to je utvr|eno u tim pravomo}nim presudama, prihvata i da se radilo o me|unarodnom sukobu. To istovremeno implicira da je i Srbija u~estvovala u tom me|unarodnom sukobu. Time je Srbija dokazom snabdjevenim svim potrebnim dr`avnim oznakama priznala ili prihvatila svoje u~e{}e u me|unarodnom oru`anom sukobu u BiH poja{njava Hod`i}. Me|utim, on isti~e kako ne postoji mogu}nost da BiH podnese tu`bu protiv Srbije za agresiju zato {to agresija kao me|unarodnopravni krimen, odnosno krivi~no djelo, nije nigdje posebno propisana, osim tek 2000. godine u Rimskom statutu Stalnog me|unarodnog krivi~nog suda. Agresija se spominje jedino u Rezoluciji Generalne skup{tine UN-a iz 1974., ali Rezolucija

Gani}: Reparacije za mrtve civile, uni{tene gradove...

Juri{i}: Progonjen na najbrutalniji na~in

U priznanju Srbije o njenom u~e{}u u ratu u BiH ka`e se da je JNA bila njena vojska, ali se tvrdi i da se ona povukla 19. maja 1992. godine. Prema mi{ljenju prof. Gani}a, na{oj dr`avi sigurno ne bi bio te`ak zadatak da doka`e da je ta vojska na teritoriji BiH ostala i poslije tog datuma i da je zapravo samo prekr{tena u Vojsku Republike Srpske, a tako|er podsje}a i da su se ve} prije 19. maja 1992. godine dogodili stra{ni agresorski napadi na isto~nu Bosnu, kao {to je prije tog dana po~ela i opsada Sarajeva.

Predsjedni{tvo BiH daje ovla{tenja
Kod pitanja pokretanja revizije pred MSP-om moglo bi do}i i do o~ekivanih problema u slu~aju da srpski ~lan Predsjedni{tva BiH bude protiv, a u Ustavu BiH niti bilo kom drugom pravnom aktu na{e zemlje nije do kraja precizirano pitanje vitalnog interesa. - U nekoj pretpostavljenoj situaciji, konkretno u ovom slu~aju, mo`e nije pravno obavezuju}i akt kao {to je to, naprimjer, konvencija. U Rezoluciji je sadr`an politi~ki stav dr`ava koje su je izglasale o nedopustivosti agresije i zbog toga ne mo`e biti pravni osnov za tu`bu pred MSP-om. - Dokument koji je donesen 2000., dakle pet godina nakon zavr{etka rata u BiH, ima izri~itu odredbu da se ne primjenjuje unazad, odnosno retroaktivno. T statut je ~ak aj propisao da }e primjena tih odredaba po~eti za odre|eni broj godina. Dakle, jo{ nije ni po~ela njegova primjena, a nemogu}e je da se primjenjuje unazad, te je pravno isklju~ena mogu}nost podno{enja tu`be BiH protiv Srbije za agresiju - ka`e Hod`i}. No, mogu}e je tra`enje revizije postupka po tu`bi koju je BiH imala protiv Srbije za genocid. U tom slu~aju, Predsjedni{tvo BiH, prema Hod`i}u, moralo bi dati novo ovla{tenje pravnom zastupniku koji bi na{u zemlju predstavljao u tom procesu, jer je agentu tu`be za genocid Sakibu Softi}u ta funkcija prestala se desiti da ~lan Predsjedni{tva iz RS glasa protiv da se dadne ovla{tenje za zastupanje BiH pred MSP-om i on mo`e smatrati ovo pitanjem od vitalnog interesa. U slu~aju da je odluka na Predsjedni{tvu donesena sa dva glasa za i jednim protiv, odluka nije kona~na, jer taj ~lan Predsjedni{tva ima pravo zahtijevati od skup{tine, u ovom slu~aju Narodne skup{tine RS, da se ona o tome izjasni. Ako ona podr`i njegov stav, nema dono{enja odluke preglasavanjem jednog ~lana Predsjedni{tva. Upravo ovo je drasti~an primjer toga {ta u na{oj zemlji zna~i nedefinirani pojam vitalnog interesa bilo nacionalnog ili entitetskog i kakve posljedice to mo`e izazvati - Hod`i}evo je tuma~enje.

Tu`be zbog neopravdanog pritvora
- Kada je rije~ o konkretnim slu~ajevima Ejupa Gani}a ili Ilije Juri{i}a, oni mogu tra`iti od{tetu za pretrpljenu {tetu. U slu~aju da Juri{i} bude oslobo|en optu`bi u Srbiji, vrijeme koje je on proveo u pritvoru smatra se neopravdanim i prema propisima BiH, i prema propisima Srbije. On ima pravo i na rehabilitaciju i na naknadu materijalne i nematerijalne {tete, te dono{enjem pravomo}ne presude MSP-a. - Podno{enje zahtjeva za reviziju postupka podrazumijeva novo ovla{tenje za njega ili bilo koga drugog, ali ovla{tenje mo`e dati samo Predsjedni{tvo BiH isti~e Hod`i}. ima mogu}nost izbora pred kojim sudom podnijeti tu`bu, u BiH ili Srbiji. Isto tako, Gani} ima pravo na naknadu {tete zbog pritvora u Londonu, ali i ~injenice da je vi{e mjeseci prakti~no dr`an u ku}nom pritvoru. On mo`e pred sudom u BiH ili u Velikoj Britaniji solidarno tu`iti Veliku Britaniju i Srbiju, jer su obje odgovorne za naknadu {tete - objasnio je Hod`i}. Gani} donio iz Londona, jer je mogu}e u roku od pet godina od dono{enja presude MSP-a dozvoliti ponavljanje postupka. Osim toga, na{a dr`ava ima mogu}nost da pred MSP-om podnese tu`bu u svoje i u ime svojih gra|ana za naknadu {tete od dr`ave koja je u~estvovala u agresiji, a i u toj vrsti postupka Predsjedni{tvo treba dati ovla{tenje zastupniku BiH

Nema reakcija
On smatra da je potrebno detaljno izu~iti sve nove dokaze, a u ovom slu~aju to je dokument koji je prof.

Dokument iz Londona u kojem Srbija priznaje svoje direktno u~e{}e u ratu u BiH

pred MSP-om. - Dakle, BiH bez obzira na to {to se, prema presudi MSP-a, odgovornost Srbije odnosi na nepoduzimanje mjera da sprije~i genocidne radnje, odnosno neka`njavanje po~inilaca, mo`e podnijeti zahtjev za od{tetu. Ta tu`ba se podnosi po op}im me|unarodnopravnim propisima u oblasti obligacionog prava tra`enja naknade {tete i reparacija zaklju~uje Hod`i}. Me|utim, ~injenica je da se u BiH jo{ niko nije pozabavio pitanjem tra`enja od{tete od Srbije, ba{ kao i {to je i ~injenica da na{a dr`ava nema kontrolu nad procesima koji su od njenog interesa, poput toga da je pokazala apsolutnu slabost u zaustavljanju Srbije da po cijelom svijetu hapsi branioce Bosne i Hercegovine. Stoga je prof. Gani}, komentiraju}i nedavno pu{tanje na slobodu Ilije Juri{i}a, zasigurno s punim pravom postavio pitanje {ta ~ine resorni ministri na{e zemlje i na{a diplomatija da zaustave Srbiju u proganjanju bh. patriota i {ta je odgovor na{e zemlje na to da je njenog ~ovjeka druga dr`ava nevinog dr`ala u zatvoru. Tim vi{e {to uvijek treba imati i na umu da se u ovim konkretnim slu~ajevima radi o ljudima koji su u ratu zastupali akcije dr`ave, jer su bili na dr`avnim funkcijama i u slu`bi dr`ave BiH. Prof. Gani} je i mi{ljenja da treba jasno utvrditi zbog ~ega je BiH bila neuspje{na u dokazivanju direktnog u~e{}a Srbije u genocidu na podru~ju BiH, te se, prema njemu, ni u kom slu~aju ne bi smjela ostaviti neiskori{tenom {ansa koju nam daje novi dokaz da je Srbija direktni u~esnik oru`anog sukoba u BiH, a samim tim i zlo~ina, a {to nam otvara vrata za naplatu ratnih reparacija.
M. KUKAN

16. OKTOBAR/LISTOPAD 2010.

7

POLITI^KI POLIGON

Tihi}ev lov na Bi~ak~i}a
Zbog svega, ova dr`ava bi se napokon morala pozabaviti Dervi{evi}em, te demontirati njegov monstruozni sistem koji je u na{e pravosu|e vratio najbrutalniji oblik politi~kog progona nepodobnih
nogo toga kazala je u srijedu izre~ena presuda Kantonalnog suda u Sarajevu kojom je biv{i premijer Federacije BiH i aktuelni predsjednik Sabora Islamske zajednice u BiH Edhem Bi~ak~i} oslobo|en svih optu`bi da je 2000. godine zloupotrijebio slu`beni polo`aj, jer je navodno biv{em premijeru FBiH Ned`adu Brankovi}u kupio stan na Ciglanama u Sarajevu.

M

[kolska monta`a
Sud je jasno utvrdio da je rije~ o neosnovanim optu`bama i potvrdio da se radi o {kolskom primjeru politi~ke monta`e, koja iznova otvara dilemu neovisnosti na{ih istra`nih organa i tu`ila{tava. Ne ulaze}i u moralnost ~injenice za{to je upravo Brankovi}, poznat kao izvorni proizvod novog bo{nja~kog ~lana Predsjedni{tva BiH Bakira Izetbegovi}a, ikada dobio stan, jasno je da je glavna meta u ovom slu~aju bio samo Bi~ak~i}. Iza monta`e „ideolo{ki“ su stajali SDA-ovi bolj{evici i |uga{vilisti na ~elu sa Sulejmanom Tihi}em, dok je operativni rad povjeren provjerenom komunisti~kom kadru, {efu Finansijske policije FBiH Zuferu Dervi{evi}u, kako ka`e Bi~ak~i}, pan~eva~kom specijalcu i kriminalcu. Zbog svega, ova dr`ava bi se napokon morala pozabaviti Dervi{evi}em, te demontirati njegov monstruozni sistem koji je u na{e pravosu|e vratio najbrutalniji oblik politi~kog progona nepodobnih. Jer, u isto vrijeme dok se iza njega otkrivaju gomile prljavog ve{a, te{kog kriminala i zloupotreba pozicije, taj korumpirani policajac {tampa gomile kojekakvih prijava koje potom bivaju temelj politi~kih optu`nica. Nakon vi{egodi{njih procesa prijave gotovo u pravilu padaju na sudovima, ali je cilj da se odre|ena osoba politi~ki likvidira uglavnom bivao ostvaren. Dr`ava potom pla}a goleme naknade nevino optu`enih. Igraju}i ulogu bosanskoga Eliota Nesa (Ness), Dervi{evi} za svoj nerad u pravilu optu`i tu`ioce i na tome sve zavr{i. Uz ~injenicu da je Dervi{evi} upravo zbog kriminala smijenjen po~etkom ovog milenija, te da je mutnim politi~kim igrama me|unarodne zajednice vra}en na poziciju, kao i da nikada ponovo nije zvani~no imenovan na funkciju, jasno je da se radi o otu|enom centru mo}i kojim upravlja neka „crna ruka“ i to u skladu sa svojim prljavim interesima.

Pi{e: Faruk VELE

Selimovi}i su, ustvari, preko Dervi{evi}a pravili uslugu SDA, koja je, opet, godinama u slu`bi za{tite njihovog kriminala. Sve ove ~injenice ne ~ude, jer je najva`niji Tihi}ev savjetnik i ideolog Raif Dizdarevi}
Znaju}i da je Dervi{evi} godinama „na kazanu“ porodice Selimovi}, ~iji su mediji opet bili klju~ni servis za progon nekada{njeg ~lana grupe muslimanskih intelektualaca koji su 1983. godine sli~nim zloupotrebama pravosu|a zaradili te{ku robiju, ta „crna ruka“ se jasno nazire. Selimovi}i su, ustvari, preko Dervi{evi}a pravili uslugu SDA, koja je, opet, godinama u slu`bi za{tite njihovog kriminala. Sve ove ~injenice ne ~ude jer je najva`niji Tihi}ev savjetnik i ideolog Raif Dizdarevi}. Onaj isti koji je, prema svjedo~enjima `rtava, stajao i iza procesa odr`anog prije 27 godina! Zanimljivo je da je montirani proces u slu~aju „Brankovi} i Bi~ak~i}“ pokrenut upravo u vrijeme kada se Izetbegovi} mla|i spremao da na majskom Kongresu SDA zasjedne na mjesto predsjednika stranke. Tihi}eva grupa je `eljela te{ko kompromitirati Alijinog sina, danas njihovu uzdanicu. Istovremeno, Bi~ak~i} je smetao jer se kao predsjednik

Nadzornog odbora (NO) „Elektroprivrede BiH“ `estoko opirao kriminalu Stranke za BiH u elektroenergetskom sektoru. Kriminalci Harisa Silajd`i}a napravili su dil sa banditima iz Tihi}eve stranke, pa je zajedni~kim izunom nekada{nji bliski Izetbegovi}ev saradnik i zatvorski sapatnik gurnut u rijeku kafkijanskog procesa. Kako druga~ije nazvati ~injenicu da se jednom ~ovjeku u doma}em pravosu|u u isto vrijeme, u istom gradu, za isto djelo mo`e suditi pred dva odvojena suda!? Ali, to otkriva jednu drugu ~injenicu da se SDA mnogo ogrije{ila o svoje naj~estitije ljude, pa i Bi~ak~i}a. On je uvijek bio de`urni kurban, iako njegova odgovornost za bilo kakav kriminal nikada nije dokazana. Ma{u}i njegovom glavom, SDA je ustvari {titila svoje velike kriminalce, poput raznih Budnja i Selimovi}a, koji su godinama „dolmili“ tu stranku. Bi~ak~i}eva politi~ka krv trebala je od zle kobi za{tititi i brojne ministre i poslanike koji su u zavjetrini godinama plja~kali dr`avu, gradili hidrocentrale, benzinske pumpe, pilane, dizali vile, vikendice, vozali skupocjene automobile i najbezo~nije se bogatili.

Program }e se provoditi i u vrti}ima

Uprkos jasnim smjernicama dr`avnog zakona

Pred{kolsko obrazovanje obavezno samo u Sarajevu?
U ZDK zakon usvojen, ali primjena po~inje tek idu}e godine
Vi{e od 3.500 mali{ana u Sarajevskom kantonu, u dobi od pet do {est godina, bit }e krajem oktobra uklju~eno u obavezno pred{kolsko obrazovanje. Iako je zakon koji regulira ovu oblast, donesen prije nekoliko godina, predvidio obavezno pred{kolsko obrazovanje u cijeloj dr`avi, u Federaciji BiH jedino Kanton Sarajevo planira krenuti s realizacijom. donio je Zakon o pred{kolskom obrazovanju i s njegovom primjenom kre}emo od sljede}e {kolske godine. Svaki kanton odlu~uje za sebe kada mo`e krenuti s programom, jer on zahtijeva brojne prilagodbe i znatne sume novca ka`e Rasim Bajri}, pomo}nik ministra za obrazovanje u ZDK. U Srednjobosanskom kantonu taj zakon su uputili u proceduru prije {est mjeseci, ali ne o~ekuju da }e biti usvojen prije polovine 2011. godine.

Alijini grijesi
Na`alost, dio odgovornosti za to snosi i sam rahmetli Alija Izetbegovi}, koji odanog mu Bi~ak~i}a nikada nije `elio stvarno za{tititi. Naprotiv, uglavnom ga je izbacivao kao glinenog goluba, `rtvu svojih zabluda i grijehova bandita koji su mu se uvla~ili pod skute, a s kojima se nije imao snage obra~unati. Koliko je Bi~ak~i}eva glava pokrila kriminala, vjerovatno krije samo mezar na Kova~ima. Bi~ak~i} je tako stradao kao i preostali ~estiti ljudi u SDA koji su, vjeruju}i u Izetbegovi}a mla|eg, ba{ za rahmet njegovog ~estitog babe, od kojeg je naslijedio samo najgore osobine, odlu~ili da mu uka`u povjerenje. Umjesto da stane uz njih, Izetbegovi} mla|i je stao uz bok sitnih Tihi}evih „crvenih kmera“, prepu{taju}i svoje simpatizere nemilosrdnoj sablji „sehadizma“, najmonstruoznijeg sistema za politi~ke ~istke u Bo{njaka. I to, kako to gordo zvu~i, u ime tobo`njeg jedinstva SDA. Narod zna i zato }e re}i da sa Bi~ak~i}em mora prestati era politi~kih progona u re`iji SDA, da se policija mora vratiti u okvire zakona, a tu`ila{tva procesuirati samo one za koje stvarno postoje ~vrsti dokazi. Samo takva dr`ava BiH je mogu}a.

Jednom sedmi~no
- Uspjeli smo sakupiti 340.000 KM, {to je dovoljno za odr`avanje nastave, na po~etku jednom sedmi~no, a kasnije planiramo to pove}ati na dva puta. Ta nastava provodit }e se u {kolama i vrti}ima koji za to imaju

Realizacija u {kolama
U manjem bh. entitetu smatraju da, prema zakonu koji je na snagu stupio u decembru 2008., pred{kolsko obrazovanje u RS nije obavezno.

Roditelji pla}aju u privatnim vrti}ima
@muki} isti~e da }e i djeca koja ve} idu u vrti}, a ima ih oko 400 na podru~ju KS, biti uklju~ena u program i ne}e ga morati dodatno poha|ati. - Osim toga, djeca program uslove - ka`e Sre}ko @muki}, stru~ni saradnik za osnovno i srednje obrazovanje u Kantonalnom ministarstvu obrazovanja. Dodaje da }e o po~etku programa roditelje na vrijeme obavijestiti putem sredstava javnog informiranja. U ostatku FBiH o tome jo{ ne razmi{ljaju, jer, kako ka`u, okvirni zakon nije zadao nikakve rokove. - Zeni~ko-dobojski kanton mogu poha|ati i u privatnim vrti}ima koji su registrirani u Ministarstvu, ali u tom slu~aju roditelji }e morati sami platiti tro{kove nastave - ka`e @muki}. - No, ovaj zakon predvi|a program za djecu u godini pred polazak u {kolu koji traje najmanje tri mjeseca. Program je besplatan i ne uklju~uje ishranu, smje{taj i ~uvanje djece. Realizuje se u u vrti}ima, a u sredinama gdje nema takvih ustanova, organizuje se u {kolama - kazala je Du{ka Radmanovi}, na~elnica Odjela za pred{kolsko vaspitanje i obrazovanje u resornom ministarstvu. M. A. - B. S.

8

16. OKTOBAR/LISTOPAD 2010.

16. OKTOBAR/LISTOPAD 2010.

9

SKANDALOZNO Nesposobnost ~elnika Direkcije za civilno zrakoplovstvo BiH

ANALIZA Nezapam}eni politi~ki triler u Hrvatskoj

Platili oko 350.000 maraka penala za neiskori{teni kredit
Politi~ka podobnost, a ne stru~nost ~elnika BHDCA, razlog {to je od 16,75 miliona eura kredita EBRD-a povu~eno samo 13.400.100 eura
Vi{e od 60 miliona maraka, koliko Bosna i Hercegovina godi{nje gubi jer nije preuzela kontrolu nad vlastitim nebom, koji odlaze u bud`ete Srbije i Hrvatske, dio su gubitaka koje godinama prave ~elnici Direkcije za civilno zrakoplovstvo BiH (BHDCA). Politi~ka podobnost, a ne kompetentnost \or|a Ratkovice, direktora BHDCA, i njegovih zamjenika Marinka [imunovi}a i D`elala Hase~i}a, glavni je razlog {to je BiH jedina zemlja u Evropi koja ne kontrolira vlastito nebo. Ratkovica, Hase~i} i [imunovi}: Potpisali sporni sporazum mata 192.882,49 KM i penali 32.844,53 KM - ka`u u BHDCA.

Umjesto u Sabor, Ivo Sanader iza re{etaka?
Pi{e: Dra`en Ciglene~ki (novinar „Novog lista)
U ljeto 2009. Ivo Sanader, vrlo mo}an i vje{t politi~ar, naprasno je, bez obja{njenja, objavio ostavku na mjesto hrvatskog premijera i predsjednika HDZ-a te povla~enja iz aktivne politike. Mislio je ipak da }e se novo vodstvo stranke na ~elu s Jadrankom Kosor, koju je on odabrao za svoju nasljednicu, savjetovati s njim u vezi sa svim va`nijim pitanjima, ali se prevario. Oni su ga uglavnom ignorirali, a ubrzo po Sanaderovom silasku s vlasti, pravosudni aparat pokrenuo je istrage o korupciji u dr`avnom sektoru za vrijeme njegove petoipogodi{nje vladavine. Bijesan zbog, za njega neo~ekivanog razvoja doga|aja, Sanader se po~etkom ove godine poku{ao aktivirati, no Jadranka Kosor, ranije poznata po iznimnoj odanosti njemu, to je shvatila kao opasnost i izbacila ga je iz HDZ-a. lu~io odmrznuti zastupni~ki mandat i vratiti se u Sabor, time i u politiku. Rije~ je o zaista jedinstvenom politi~kom trileru. U Europi tako ne{to nikad nije zabilje`eno. Nije lagano predvi|ati kako }e sve to skupa okon~ati, me|utim, neke su opcije izglednije od drugih. Nekako se najvjerojatnijim trenuta~no ~ini da }e Sanader zavr{iti u zatvoru. Ve} danima traje medijska priprema njegovog uhi}enja, naro~ito u utjecajnom „Jutarnjem listu“ u koji represivni aparat plasira informacije. Sanadera se sumnji~i da je, uz pomo} sada pritvorenog biv{eg ravnatelja Carina i blagajnika HDZ-a Mladena Bari{i}a, organizirao {iroku operaciju nelegalnog isisavanja novca iz dr`avnih poduze}a koji je odlazio u blagajnu HDZ-a ili sjedao na privatne ra~une. Bari{i} je, po Sanaderovom nalogu, tra`io od dr`avnih firmi poput Hrvatske elektroprivrede, Hrvatskih autocesta i Hrvatskih {uma da sklapaju mahom fiktivne poslove s PR agencijom Fimi-Media, iz koje je onda novac dalje distribuiran.

^ovjeka kojem se nekad neskriveno divila premijerka je optu`ila da je prijetnja njoj i pravnoj dr`avi. Iz rije~i Kosor moglo se i{~itati da se bli`i dan Sanaderovog uhi}enja
nstvu. Vidjelo se da je u`ivao u trosatnom saslu{anju, vratio je poznati premijerski gard, dominirao je scenom i poigravao se s HDZ-ovcima u povjerenstvu koji su se upirali dokazati da je Sanader o svemu sam odlu~ivao, ne pru`aju}i drugim ~lanovima Vlade niti temeljne informacije. Sanader je, unato~ stresu pod kojim mjesecima `ivi, zadovoljan sobom napustio zgradu Sabora gdje se odvijala ta predstava. Ali, ve} sutradan premijerka je uzvratila udarac. ^ovjeka kojem se nekad neskriveno divila optu`ila je da je prijetnja njoj i pravnoj dr`avi. Iz rije~i Jadranke Kosor moglo se i{~itati da se bli`i dan Sanaderovog uhi}enja. Tako je to i on, ~ini se, shvatio, pa je odmah podnio zahtjev za aktiviranje zastupni~kog mandata. @elja mu je, prema svemu sude}i, biti u Saboru kad protiv njega bude podignuta optu`nica kako bi se javno branio i mo`da jo{ ne{to progovorio o tome da nije deset godina u HDZ-u vodio ovce nego ozbiljne ljude koji su bili upu}eni u vi{e-manje sve {to je on radio.

Bh. nebo kontrolirat }e Hrvatska
No, i pored svih utro{enih miliona, BiH ne}e ni nakon 2011. preuzeti kontrolu svoga neba, jer su ~elnici BHDCA potpisali sporazum CEE FAB zajedno s jo{ osam dr`ava isto~ne i centralne Evrope. - To zna~i da nakon {to preuzmemo bh. nebo stupa na snagu ovaj sporazum, prema kojem }e BiH kotrolirati samo srednji dio vlastitog neba, dok }e ostatak kontrolirati Hrvatska tvrdi Ragu`.

Nabavka opreme
Iako su 2007. dobili 16,75 miliona eura kredita od EBRD-a, i to za preuzimanje Profit od kontrole bh. neba dijele Srbija i Hrvatska

bh. neba (ATM strategija), kredit jo{ nije u potpunosti povu~en. Istovremeno, za neiskori{teni novac pla}amo penale. Zaklju~no sa 1. januarom 2010. iz kase Direkcije za te namjene oti{lo je 349.939 KM. Iz BHDCA kazali su nam da je do 30. jula ove godine povu~eno 13.400.100 eura. Novac je iskori{ten za rekonstrukciju zgrada, nabavku opreme, konsultantske usluge... - Obaveze prema EBRD-u prispijevaju polugodi{nje, 1. aprila i 1. oktobra. Ukupni dug (glavnica, kamata i provizija za raspolo`iva, a neiskori{tena sredstva) sa 30. martom ove godine iznosio je 1.216.881,58 KM. Od toga je glavnica 991.154,58 KM, ka-

Predvi|eni tempo
No, pored ~elnika BHDCA krivicu snosi i {panska firma INDRA, s kojom je, kako nam je kazao El|o Ragu`, stru~njak iz ove oblasti, potpisan ugovor o nabavci opreme neophodne za implementaciju ATM strategije. - Isporuka opreme trebala je po~eti 2007., ali nije i{la predvi|enim tempom. Dogovoreno je da se dobavlja~u novac isplati nakon testiranja. Budu}i da sistem jo{ nije testiran na lokaciji, a trebao je biti prije godinu, tako ni novac jo{ nije povu~en - ka`e Ragu`. F. KARALI]

Kosor i Sanader: Od divljenja do potpunog razlaza O tome je u istrazi progovorilo vi{e uhi}enih nekada{njih direktora spomenutih tvrtki. Navodno je dr`ava na taj na~in o{te}ena za vi{e od 40 milijuna kuna. Naga|alo se da bi po Sanadera policija mogla do}i za koji tjedan, ali njegovo svjedo~enje pred istra`nim povjerenstvom za privatizaciju INA-e moglo bi i ubrzati stvari. HDZ i danas tvrdi da su izmjene dioni~kog ugovora {to ih je u sije~nju 2009. Sanaderova vlada dogovorila s ma|arskim suvlasnikom INA-e, MOL-om - dobre. Me|utim, premijerka Jadranka Kosor iz nekog, jo{ nejasnog razloga, inzistira da nije ni{ta znala o tom dokumentu. No, Sanader je ~lanovima povjerenstva, zvu~e}i pritom sasvim uvjerljivo i logi~no, rekao da su i ona i ostali ~lanovi Vlade i vodstva HDZ-a bili upoznati sa svim klju~nim elementima ugovora.

Povratak u politiku
Istrage su intenzivirane, sada su se ve} pribli`ile Sanaderu, a on je ovog tjedna od-

Kosor uzvra}a udarac
„Tko pod drugim jamu kopa, sam pada u nju“, {eretski je zaklju~io Sanader govore}i u utorak na povjere-

AFERE Besplatno „finansijsko savjetovanje“ za naivne

STOLAC Ratni vojni invalid Dervo Sad`ak ogor~en na vlast

„Forexove“ ponude za brzo boga}enje su prevara
Vlasnik firme „Fiss BiH“ je „Fuehrende Investitionen Limited“ iz Velike Britanije
Dok je posao sa finansijskim ulaganjem u Sloveniji javno „obilje`en“ kao nelegalan, u susjednoj Hrvatskoj tzv. me|unarodni brokeri su pohap{eni, identi~no poslovanje kompanije koja je „prozvana“ u Sloveniji, u BiH je tek u povoju, pa se ~ak i javno reklamirao na privrednom sajmu u Zenici!? „Capys iter“ i „Acron grupa“ vodili izvjesni Tomislav Prlji} i Goran Pavlovi}, navode mediji u Hrvatskoj. Iako su spomenuti tu`ili hrvatske medije, na ro~i{te o kleveti nisu do{li, jer su „zaglavili“ u istra`nom zatvoru Remetinec. U vrijeme hap{enja po Hrvatskoj, u Zenici se na Me|unarodnom sajmu ZEPS pojavila firma „Fiss BiH“, ~iji vlasnik je, prema onome {to je prezentirano na {tandu, „Fuehrende Investitionen Limited“ iz Velike Britanije. Kompanija nudi besplatno „finansijsko savjetovanje“, a u kona~nici i zaradu od {est posto ulo`enog novca mjese~no! U ponudi je nekoliko projekata, isklju~ivo preko kataloga u PDF elektronskom formatu, koji obiluju gramati~kim i drugim gre{kama. Kako smo utvrdili upore|ivanjem sa ve} razotkrivenim slu~ajevima u Hrvatskoj i Sloveniji - sve je isto, samo je naziv firme druga~iji. - Prvih nekoliko mjeseci i meni su redovito stizali novci, ali odjednom je sve to stalo. Prijatelj je u me|uvremenu podignuo svoj ulog, a njegov financijski savjetnik ve} mi se mjesecima ne javlja na telefone. U firmi ~iji sam postao ~lan nema nikoga i shvatio sam da sam prevaren - naveo je jedan od prevarenih Zagrep~ana na internet-sajtu koji „skuplja“ desetine sli~nih prevara {irom Balkana. Na telefonskom broju koji je jedini trag ka kompaniji „Fiss BiH“, osoba koja se identificirala kao Alen, ka`e da se radi o „zamjeni teza“. Tvrdi da je firma „uredna i ambiciozna“, te da ima sjedi{te usred Sarajeva, u Te{anjskoj ulici, ali da za vrijeme izrade kataloga nije bila utvr|ena adresa, pa je zato jedini kontakt njegov broj mobitela. Katalog „Fissa“: Navodno lako do zarade govore druk~ije. tskim stranicama, u oglasniPrincip prevare je sljecima, ali i usmenom predade}i - na mnogim internejom sna`no se reklamira noInternet-prezentacija sarajevske kompanije vi model ulaganja koji omo100 do 150 posto godi{nje. gu}ava brzo „oplo|ivanje“ Naivcima su samozvani „fikapitala, odnosno zaradu od nancijski eksperti“ obja{njavali da je rije~ o tr`i{tu devizama koje banke iz sebi~nih razloga dr`e za sebe, tvrde}i da }e tr`i{te koje druge vrijednosne pauskoro biti liberalizirano i pire po Zakonu za obavljada }e takvo trgovanje postanje usluga u podru~ju finati posve legalno. Do tada, ncijskih instrumenata u obja{njavali su lakovjerniciSloveniji i do ovog datuma ma, jedini na~in da se na br(20. septembar, op. a.) Agezinu oplodi kapital jeste da ncija nije primila nikakvu trguju putem ra~una otvoredokumentaciju kojom se nih u inozemstvu ili preko tra`i odobrenje u cilju stjedoma}ih kompanija u kojicanja odobrenja. ma bi uplatom postali „Fuehrende Investitionen“ ~lanovi dru{tva. Iako su tad. o. o. nije ovla{ten pru`iti kve piramidalne {eme u rainvesticijske usluge i ponuznim dr`avama razotkrivede u vezi s financijskim ne jo{ prije nekoliko godina, instrumentima na teritoriju na Balkan vijesti sti`u kaRepublike Slovenije - navosno, nakon {to ljudi ve} di se u saop}enju. ulo`e novac. A. D@ONLI]

Na cjedilu ostavljeni roditelji petero djece
Kantonalni sud u Mostaru bez revizijskog pregleda Sad`aku ukinuo primanje penzije ratnog vojnog invalida
Demobilisani borac Armije RBiH i 80-postotni ratni vojni invalid Dervo Sad`ak (56) iz Stoca na svojoj je ko`i osjetio svu brutalnost federanih vlasti. Nakon {to ga je Ministarstvo za pitanja boraca FBiH kao 80-postotnog ratnog vojnog invalida 2006. uvelo u prava, ve} godinu, a poslije presude Kantonalnog suda u Mostaru, Sad`aku je ukinuto pravo. - Nikada me nisu pozvali na reviziju, a presudom mi je ukinuta invalidska penzija. Imam svu dokumentaciju o ranjavanju na borbenog zadatka - ka`e za „Dnevni avaz“ 56-godi{nji Sad`ak. Da cijeli slu~aj bude paradoksalan i apsurdan svjedo~i i sljede}i podatak. Dervina supruga Mevlida (47) civilna je `rtva rata. Na Dan `ena, 8. marta 1994., pogo|ena je snajperskim hicem s polo`aja HVO-a. Mevlida je tada bila u visokom stadiju trudno}e. - U skromnim ratnim uvjetima koji su vladali u Mostaru, ljekari su se borili za moj `ivot. Jedva sam pre`ivjela. Dijete koje sam nosila nije imalo nikakvih posljedica od ranjavanja. Me|utim, da bi mene mogli operirati, cijena je bila poba~aj i ostala sam bez djeteta - govori nam ova hrabra `ena. Mevlidu je komisija procijenila 30-postotnim invalidom bez prava na nov~anu naknadu. Dervo i Mevlida danas imaju petero djece. Najstarija je [a}ira, u~enica ~etvrtog razreda Ekonomske {kole u Stocu, a najmla|i je {estogodi{nji Kerim. Tu su jo{ Aida (12), Alma (10) i devetogodi{nji Kenan. Svi idu u {kolu

Nemaju ovla{tenje za rad u Sloveniji
S obzirom na to da je osniva~ sarajevske kompanije, koja je prijavila sjedi{te u Te{anjskoj ulici u Sarajevu, izvjesna kompanija „Fuehrende Investitionen Limited“ u Sloveniji, zatra`ili smo od Agencije za tr`i{te vrijedonosnih papira Republike Slovenije odgovor na pitanje je li ova kompanija registrirana i u toj dr`avi i obavlja li djelatnost. U pismenom odgovoru navodi se da je krajem septembra, po prvim saznanjima o djelovanju, Agencija uputila javno upozorenje investitorima o aktivnostima kompanije „Fuehrende Investitionen Limited“ iz Velike Britanije koja djeluje preko internetske stranice www.fiss-solutions.com/si i www.fiss-investments.com. - „Fuehrende Investitionen“ d. o. o. nije dobila ovla{tenje Agencije u skladu sa tr`i{tem financijskih instrumenata (Narodne novine Republike Slovenije 67/2007., 100/ 2007., 69/2008. i 40/2009.) ili bilo

Hap{enja u Hrvatskoj
Po~etkom oktobra u Zagrebu, Rijeci i Koprivnici policija je uhapsila trinaest ljudi koji se sumnji~e da su piramidalnom prevarom preko navodnog trgovanja devizama na „forex“ tr`i{tu prevarili vi{e hiljada dr`avljana Hrvatske i o{tetili ih za vi{e od 110 miliona kuna (vi{e od trideset miliona KM). Tu prevaru su preko kompanija

Oplodnja kapitala
- „Forex“ je me|unarodni proces transakcija deviza i odoma}en je u cijelom svijetu. Nema veze sa piramidalnim prevarama, kakve su zabilje`ene u nekoliko zemalja. Vlasnici ove firme su iz Velike Britanije i Slovenije - kazao nam je predstavnik firme za BiH. No, dokumenti koje je na{ list dobio iz Slovenije, i to ba{ za „firmu osniva~a“,

Sedmero~lana porodica Sad`ak: @rtve brutalne politike i svi su odlika{i. Mo`e li jo{ jednom kao u [a}ira namjerava upisati nebrojeno slu~ajeva do sada Fakultet islamskih nauka u proraditi savjest ~asnih i huSarajevu ili Prirodno-matema- manih ljudi u BiH koji bi ti~ki fakultet u Mostaru. Momogli pru`iti pomo} sedmegu}nost da joj roditelji finansi- ro~lanoj porodici Sad`ak iz raju studiranje je nikakva. Stoca? N. BISE

8

16. OKTOBAR/LISTOPAD 2010.

16. OKTOBAR/LISTOPAD 2010.

9

SKANDALOZNO Nesposobnost ~elnika Direkcije za civilno zrakoplovstvo BiH

ANALIZA Nezapam}eni politi~ki triler u Hrvatskoj

Platili oko 350.000 maraka penala za neiskori{teni kredit
Politi~ka podobnost, a ne stru~nost ~elnika BHDCA, razlog {to je od 16,75 miliona eura kredita EBRD-a povu~eno samo 13.400.100 eura
Vi{e od 60 miliona maraka, koliko Bosna i Hercegovina godi{nje gubi jer nije preuzela kontrolu nad vlastitim nebom, koji odlaze u bud`ete Srbije i Hrvatske, dio su gubitaka koje godinama prave ~elnici Direkcije za civilno zrakoplovstvo BiH (BHDCA). Politi~ka podobnost, a ne kompetentnost \or|a Ratkovice, direktora BHDCA, i njegovih zamjenika Marinka [imunovi}a i D`elala Hase~i}a, glavni je razlog {to je BiH jedina zemlja u Evropi koja ne kontrolira vlastito nebo. Ratkovica, Hase~i} i [imunovi}: Potpisali sporni sporazum mata 192.882,49 KM i penali 32.844,53 KM - ka`u u BHDCA.

Umjesto u Sabor, Ivo Sanader iza re{etaka?
Pi{e: Dra`en Ciglene~ki (novinar „Novog lista)
U ljeto 2009. Ivo Sanader, vrlo mo}an i vje{t politi~ar, naprasno je, bez obja{njenja, objavio ostavku na mjesto hrvatskog premijera i predsjednika HDZ-a te povla~enja iz aktivne politike. Mislio je ipak da }e se novo vodstvo stranke na ~elu s Jadrankom Kosor, koju je on odabrao za svoju nasljednicu, savjetovati s njim u vezi sa svim va`nijim pitanjima, ali se prevario. Oni su ga uglavnom ignorirali, a ubrzo po Sanaderovom silasku s vlasti, pravosudni aparat pokrenuo je istrage o korupciji u dr`avnom sektoru za vrijeme njegove petoipogodi{nje vladavine. Bijesan zbog, za njega neo~ekivanog razvoja doga|aja, Sanader se po~etkom ove godine poku{ao aktivirati, no Jadranka Kosor, ranije poznata po iznimnoj odanosti njemu, to je shvatila kao opasnost i izbacila ga je iz HDZ-a. lu~io odmrznuti zastupni~ki mandat i vratiti se u Sabor, time i u politiku. Rije~ je o zaista jedinstvenom politi~kom trileru. U Europi tako ne{to nikad nije zabilje`eno. Nije lagano predvi|ati kako }e sve to skupa okon~ati, me|utim, neke su opcije izglednije od drugih. Nekako se najvjerojatnijim trenuta~no ~ini da }e Sanader zavr{iti u zatvoru. Ve} danima traje medijska priprema njegovog uhi}enja, naro~ito u utjecajnom „Jutarnjem listu“ u koji represivni aparat plasira informacije. Sanadera se sumnji~i da je, uz pomo} sada pritvorenog biv{eg ravnatelja Carina i blagajnika HDZ-a Mladena Bari{i}a, organizirao {iroku operaciju nelegalnog isisavanja novca iz dr`avnih poduze}a koji je odlazio u blagajnu HDZ-a ili sjedao na privatne ra~une. Bari{i} je, po Sanaderovom nalogu, tra`io od dr`avnih firmi poput Hrvatske elektroprivrede, Hrvatskih autocesta i Hrvatskih {uma da sklapaju mahom fiktivne poslove s PR agencijom Fimi-Media, iz koje je onda novac dalje distribuiran.

^ovjeka kojem se nekad neskriveno divila premijerka je optu`ila da je prijetnja njoj i pravnoj dr`avi. Iz rije~i Kosor moglo se i{~itati da se bli`i dan Sanaderovog uhi}enja
nstvu. Vidjelo se da je u`ivao u trosatnom saslu{anju, vratio je poznati premijerski gard, dominirao je scenom i poigravao se s HDZ-ovcima u povjerenstvu koji su se upirali dokazati da je Sanader o svemu sam odlu~ivao, ne pru`aju}i drugim ~lanovima Vlade niti temeljne informacije. Sanader je, unato~ stresu pod kojim mjesecima `ivi, zadovoljan sobom napustio zgradu Sabora gdje se odvijala ta predstava. Ali, ve} sutradan premijerka je uzvratila udarac. ^ovjeka kojem se nekad neskriveno divila optu`ila je da je prijetnja njoj i pravnoj dr`avi. Iz rije~i Jadranke Kosor moglo se i{~itati da se bli`i dan Sanaderovog uhi}enja. Tako je to i on, ~ini se, shvatio, pa je odmah podnio zahtjev za aktiviranje zastupni~kog mandata. @elja mu je, prema svemu sude}i, biti u Saboru kad protiv njega bude podignuta optu`nica kako bi se javno branio i mo`da jo{ ne{to progovorio o tome da nije deset godina u HDZ-u vodio ovce nego ozbiljne ljude koji su bili upu}eni u vi{e-manje sve {to je on radio.

Bh. nebo kontrolirat }e Hrvatska
No, i pored svih utro{enih miliona, BiH ne}e ni nakon 2011. preuzeti kontrolu svoga neba, jer su ~elnici BHDCA potpisali sporazum CEE FAB zajedno s jo{ osam dr`ava isto~ne i centralne Evrope. - To zna~i da nakon {to preuzmemo bh. nebo stupa na snagu ovaj sporazum, prema kojem }e BiH kotrolirati samo srednji dio vlastitog neba, dok }e ostatak kontrolirati Hrvatska tvrdi Ragu`.

Nabavka opreme
Iako su 2007. dobili 16,75 miliona eura kredita od EBRD-a, i to za preuzimanje Profit od kontrole bh. neba dijele Srbija i Hrvatska

bh. neba (ATM strategija), kredit jo{ nije u potpunosti povu~en. Istovremeno, za neiskori{teni novac pla}amo penale. Zaklju~no sa 1. januarom 2010. iz kase Direkcije za te namjene oti{lo je 349.939 KM. Iz BHDCA kazali su nam da je do 30. jula ove godine povu~eno 13.400.100 eura. Novac je iskori{ten za rekonstrukciju zgrada, nabavku opreme, konsultantske usluge... - Obaveze prema EBRD-u prispijevaju polugodi{nje, 1. aprila i 1. oktobra. Ukupni dug (glavnica, kamata i provizija za raspolo`iva, a neiskori{tena sredstva) sa 30. martom ove godine iznosio je 1.216.881,58 KM. Od toga je glavnica 991.154,58 KM, ka-

Predvi|eni tempo
No, pored ~elnika BHDCA krivicu snosi i {panska firma INDRA, s kojom je, kako nam je kazao El|o Ragu`, stru~njak iz ove oblasti, potpisan ugovor o nabavci opreme neophodne za implementaciju ATM strategije. - Isporuka opreme trebala je po~eti 2007., ali nije i{la predvi|enim tempom. Dogovoreno je da se dobavlja~u novac isplati nakon testiranja. Budu}i da sistem jo{ nije testiran na lokaciji, a trebao je biti prije godinu, tako ni novac jo{ nije povu~en - ka`e Ragu`. F. KARALI]

Kosor i Sanader: Od divljenja do potpunog razlaza O tome je u istrazi progovorilo vi{e uhi}enih nekada{njih direktora spomenutih tvrtki. Navodno je dr`ava na taj na~in o{te}ena za vi{e od 40 milijuna kuna. Naga|alo se da bi po Sanadera policija mogla do}i za koji tjedan, ali njegovo svjedo~enje pred istra`nim povjerenstvom za privatizaciju INA-e moglo bi i ubrzati stvari. HDZ i danas tvrdi da su izmjene dioni~kog ugovora {to ih je u sije~nju 2009. Sanaderova vlada dogovorila s ma|arskim suvlasnikom INA-e, MOL-om - dobre. Me|utim, premijerka Jadranka Kosor iz nekog, jo{ nejasnog razloga, inzistira da nije ni{ta znala o tom dokumentu. No, Sanader je ~lanovima povjerenstva, zvu~e}i pritom sasvim uvjerljivo i logi~no, rekao da su i ona i ostali ~lanovi Vlade i vodstva HDZ-a bili upoznati sa svim klju~nim elementima ugovora.

Povratak u politiku
Istrage su intenzivirane, sada su se ve} pribli`ile Sanaderu, a on je ovog tjedna od-

Kosor uzvra}a udarac
„Tko pod drugim jamu kopa, sam pada u nju“, {eretski je zaklju~io Sanader govore}i u utorak na povjere-

AFERE Besplatno „finansijsko savjetovanje“ za naivne

STOLAC Ratni vojni invalid Dervo Sad`ak ogor~en na vlast

„Forexove“ ponude za brzo boga}enje su prevara
Vlasnik firme „Fiss BiH“ je „Fuehrende Investitionen Limited“ iz Velike Britanije
Dok je posao sa finansijskim ulaganjem u Sloveniji javno „obilje`en“ kao nelegalan, u susjednoj Hrvatskoj tzv. me|unarodni brokeri su pohap{eni, identi~no poslovanje kompanije koja je „prozvana“ u Sloveniji, u BiH je tek u povoju, pa se ~ak i javno reklamirao na privrednom sajmu u Zenici!? „Capys iter“ i „Acron grupa“ vodili izvjesni Tomislav Prlji} i Goran Pavlovi}, navode mediji u Hrvatskoj. Iako su spomenuti tu`ili hrvatske medije, na ro~i{te o kleveti nisu do{li, jer su „zaglavili“ u istra`nom zatvoru Remetinec. U vrijeme hap{enja po Hrvatskoj, u Zenici se na Me|unarodnom sajmu ZEPS pojavila firma „Fiss BiH“, ~iji vlasnik je, prema onome {to je prezentirano na {tandu, „Fuehrende Investitionen Limited“ iz Velike Britanije. Kompanija nudi besplatno „finansijsko savjetovanje“, a u kona~nici i zaradu od {est posto ulo`enog novca mjese~no! U ponudi je nekoliko projekata, isklju~ivo preko kataloga u PDF elektronskom formatu, koji obiluju gramati~kim i drugim gre{kama. Kako smo utvrdili upore|ivanjem sa ve} razotkrivenim slu~ajevima u Hrvatskoj i Sloveniji - sve je isto, samo je naziv firme druga~iji. - Prvih nekoliko mjeseci i meni su redovito stizali novci, ali odjednom je sve to stalo. Prijatelj je u me|uvremenu podignuo svoj ulog, a njegov financijski savjetnik ve} mi se mjesecima ne javlja na telefone. U firmi ~iji sam postao ~lan nema nikoga i shvatio sam da sam prevaren - naveo je jedan od prevarenih Zagrep~ana na internet-sajtu koji „skuplja“ desetine sli~nih prevara {irom Balkana. Na telefonskom broju koji je jedini trag ka kompaniji „Fiss BiH“, osoba koja se identificirala kao Alen, ka`e da se radi o „zamjeni teza“. Tvrdi da je firma „uredna i ambiciozna“, te da ima sjedi{te usred Sarajeva, u Te{anjskoj ulici, ali da za vrijeme izrade kataloga nije bila utvr|ena adresa, pa je zato jedini kontakt njegov broj mobitela. Katalog „Fissa“: Navodno lako do zarade govore druk~ije. tskim stranicama, u oglasniPrincip prevare je sljecima, ali i usmenom predade}i - na mnogim internejom sna`no se reklamira noInternet-prezentacija sarajevske kompanije vi model ulaganja koji omo100 do 150 posto godi{nje. gu}ava brzo „oplo|ivanje“ Naivcima su samozvani „fikapitala, odnosno zaradu od nancijski eksperti“ obja{njavali da je rije~ o tr`i{tu devizama koje banke iz sebi~nih razloga dr`e za sebe, tvrde}i da }e tr`i{te koje druge vrijednosne pauskoro biti liberalizirano i pire po Zakonu za obavljada }e takvo trgovanje postanje usluga u podru~ju finati posve legalno. Do tada, ncijskih instrumenata u obja{njavali su lakovjerniciSloveniji i do ovog datuma ma, jedini na~in da se na br(20. septembar, op. a.) Agezinu oplodi kapital jeste da ncija nije primila nikakvu trguju putem ra~una otvoredokumentaciju kojom se nih u inozemstvu ili preko tra`i odobrenje u cilju stjedoma}ih kompanija u kojicanja odobrenja. ma bi uplatom postali „Fuehrende Investitionen“ ~lanovi dru{tva. Iako su tad. o. o. nije ovla{ten pru`iti kve piramidalne {eme u rainvesticijske usluge i ponuznim dr`avama razotkrivede u vezi s financijskim ne jo{ prije nekoliko godina, instrumentima na teritoriju na Balkan vijesti sti`u kaRepublike Slovenije - navosno, nakon {to ljudi ve} di se u saop}enju. ulo`e novac. A. D@ONLI]

Na cjedilu ostavljeni roditelji petero djece
Kantonalni sud u Mostaru bez revizijskog pregleda Sad`aku ukinuo primanje penzije ratnog vojnog invalida
Demobilisani borac Armije RBiH i 80-postotni ratni vojni invalid Dervo Sad`ak (56) iz Stoca na svojoj je ko`i osjetio svu brutalnost federanih vlasti. Nakon {to ga je Ministarstvo za pitanja boraca FBiH kao 80-postotnog ratnog vojnog invalida 2006. uvelo u prava, ve} godinu, a poslije presude Kantonalnog suda u Mostaru, Sad`aku je ukinuto pravo. - Nikada me nisu pozvali na reviziju, a presudom mi je ukinuta invalidska penzija. Imam svu dokumentaciju o ranjavanju na borbenog zadatka - ka`e za „Dnevni avaz“ 56-godi{nji Sad`ak. Da cijeli slu~aj bude paradoksalan i apsurdan svjedo~i i sljede}i podatak. Dervina supruga Mevlida (47) civilna je `rtva rata. Na Dan `ena, 8. marta 1994., pogo|ena je snajperskim hicem s polo`aja HVO-a. Mevlida je tada bila u visokom stadiju trudno}e. - U skromnim ratnim uvjetima koji su vladali u Mostaru, ljekari su se borili za moj `ivot. Jedva sam pre`ivjela. Dijete koje sam nosila nije imalo nikakvih posljedica od ranjavanja. Me|utim, da bi mene mogli operirati, cijena je bila poba~aj i ostala sam bez djeteta - govori nam ova hrabra `ena. Mevlidu je komisija procijenila 30-postotnim invalidom bez prava na nov~anu naknadu. Dervo i Mevlida danas imaju petero djece. Najstarija je [a}ira, u~enica ~etvrtog razreda Ekonomske {kole u Stocu, a najmla|i je {estogodi{nji Kerim. Tu su jo{ Aida (12), Alma (10) i devetogodi{nji Kenan. Svi idu u {kolu

Nemaju ovla{tenje za rad u Sloveniji
S obzirom na to da je osniva~ sarajevske kompanije, koja je prijavila sjedi{te u Te{anjskoj ulici u Sarajevu, izvjesna kompanija „Fuehrende Investitionen Limited“ u Sloveniji, zatra`ili smo od Agencije za tr`i{te vrijedonosnih papira Republike Slovenije odgovor na pitanje je li ova kompanija registrirana i u toj dr`avi i obavlja li djelatnost. U pismenom odgovoru navodi se da je krajem septembra, po prvim saznanjima o djelovanju, Agencija uputila javno upozorenje investitorima o aktivnostima kompanije „Fuehrende Investitionen Limited“ iz Velike Britanije koja djeluje preko internetske stranice www.fiss-solutions.com/si i www.fiss-investments.com. - „Fuehrende Investitionen“ d. o. o. nije dobila ovla{tenje Agencije u skladu sa tr`i{tem financijskih instrumenata (Narodne novine Republike Slovenije 67/2007., 100/ 2007., 69/2008. i 40/2009.) ili bilo

Hap{enja u Hrvatskoj
Po~etkom oktobra u Zagrebu, Rijeci i Koprivnici policija je uhapsila trinaest ljudi koji se sumnji~e da su piramidalnom prevarom preko navodnog trgovanja devizama na „forex“ tr`i{tu prevarili vi{e hiljada dr`avljana Hrvatske i o{tetili ih za vi{e od 110 miliona kuna (vi{e od trideset miliona KM). Tu prevaru su preko kompanija

Oplodnja kapitala
- „Forex“ je me|unarodni proces transakcija deviza i odoma}en je u cijelom svijetu. Nema veze sa piramidalnim prevarama, kakve su zabilje`ene u nekoliko zemalja. Vlasnici ove firme su iz Velike Britanije i Slovenije - kazao nam je predstavnik firme za BiH. No, dokumenti koje je na{ list dobio iz Slovenije, i to ba{ za „firmu osniva~a“,

Sedmero~lana porodica Sad`ak: @rtve brutalne politike i svi su odlika{i. Mo`e li jo{ jednom kao u [a}ira namjerava upisati nebrojeno slu~ajeva do sada Fakultet islamskih nauka u proraditi savjest ~asnih i huSarajevu ili Prirodno-matema- manih ljudi u BiH koji bi ti~ki fakultet u Mostaru. Momogli pru`iti pomo} sedmegu}nost da joj roditelji finansi- ro~lanoj porodici Sad`ak iz raju studiranje je nikakva. Stoca? N. BISE

10

16. OKTOBAR/LISTOPAD 2010.

UZURPACIJE Onemogu}ena intervencija medicinarima i vatrogascima

Djeca u opasnosti zbog OKI-jeve zgrade
Srednjoj gra|evinsko-geodetskoj {koli onemogu}en pristup vozilima

Problemi stanara
Osim u~enicima i uposlenicima {kole, parking OKI-jevog objekta stvara identi~ne Agovi}: Hitna probleme nije mogla pri}i stanarima obli`nje zgrade. - Zbog tog parkinga zgradi ne mogu pri}i vozila. Ne dao Bog da do|e do po`ara. Nedavno mi je umrla majka, a Hitna pomo} nije mogla pri}i kazao nam je Sead Agovi}, koji `ivi u ovoj zgradi.

G

radnjom objekta kompanije OKI na Marindvoru u~enici i osoblje obli`nje Srednje gra|evinsko-geodetske {kole dovedeni su u opasnost. [koli je, naime, onemogu}en pristup vozilima, {to kod objekata ove namjene ne smije biti slu~aj. Postavlja se pitanje {ta bi se desilo da u {koli punoj djece izbije po`ar ili da nekome zatreba intervencija Hitne pomo}i. Objekt bra}e Okeri},

Stru~no mi{ljenje
Upitan kakvo je njegovo privatno, stru~no mi{ljenje o ovim arhitektonskim rje{enjima, Husein~ehaji} nam je kazao da bi se ovo moglo i druga~ije rije{iti. - Na`alost nije, i sada, s pozicije direktora {kole, ja sam zainteresiran za rje{avanje klju~nog problema, a to je prilaz {koli - isti~e na{ sagovornik.

OKI-jev parking. Direktor {kole Jasminko Husein~ehaji} ka`e da se s po~etkom gradnje novog objekta obratio nadle`nom op}inskom organu da ustanovi da li je sve legalno. Iz Gra|evinske inspekcije je dobio odgovor da jeste. - Nakon toga smo tra`ili od Op}ine Centar da rije{i prilaz {koli. Re~eno nam je da }e se to rije{iti otvaranjem nove saobra}ajnice, sa suprotne strane od OKI-ja, pored stambene zgrade. Koliko znam, projekt te saobra}ajnice je ura|en, ali je proces dobivanja gra|evinske dozvole zapao u krizu zbog, koliko

Jasno se vidi da su Okeri}i s obje strane opkolili {kolu

(Foto: J. Brutus)

koji su ina~e vrlo bliski SDA, uskoro bi trebao postati sjedi{te „BH Telecoma“, a pru`a se uz sa-

mi bok {kole. Iza le|a {kole je igrali{te, a na drugom boku stambena zgrada. Ranije se vozi-

lom zgradi prilazilo s prednje strane, ali je taj prostor sada ogra|en, jer je na njemu napravljen

je meni poznato, nerije{enih imovinskih odnosa - kazao nam je Husein~ehaji}. Prema njegovim rije~ima, ovo je goru}i problem koji se hitno mora rije{iti, kako bi se vozilima Hitne pomo}i ili vatrogascima omogu}io pristup zgradi. Osim toga, OKI-jeva zgrada potpuno je blokirala jedan od dva ulaza u {kolu. Postoji obe}anje da }e drugi prilaz biti otvoren kada se zgrada dovr{i. Djeca }e tada prolaziti kroz prolaz na OKI-jevoj zgradi i tako izlaziti na ulicu. Na kraju, sama ~injenica da se ispred {kole umjesto parka nalazi parking, svakako ne ide djeci u korist. G. MRKI]

SAD Milijarder najavio ulazak u predsjedni~ku utrku 2012. godine

Novo odijelo Donalda Trampa
Ovo nije Trampovo prvo koketiranje s visokom politikom: sli~no ne}kanje u vezi s kandidaturom za predsjednika demonstrirao je ve} dva puta; najprije u redovima republikanaca 1988. godine, a potom i kod reformista 2000. godine
Ameri~ki mediji ovih dana intenzivno su se bavili najavom milijardera Donalda Trampa (Trumpa) da razmi{lja u}i u predsjedni~ku utrku 2012. godine. Dodu{e, to je i za slavnog vlasnika lanca kockarnica i licence za Miss Universe lak{e re}i nego stvarno i u~initi. Deklarirani republikanac, naime, najprije bi morao ste}i povjerenje u toj stranci i pobijediti strana~ke favorite. zapelo je za oko medijima, najprije CNN-u, zbog ~injenice da je u anketi u Nju Hemp{iru (New Hampshireu), koji se smatra oglednim primjerom {ansi kandidata, ~ak trideset pitanja bilo posve}eno 64-godi{njem milijarderu. Tramp se vje{to kleo po novinama da nije naru~io anketu u toj dr`avi koja me|u prvima glasa na izborima, no bolji poznavaoci njegovih metoda rada iz takvih negacija ~itaju - potvrdu. Ovo nije Trampovo prvo koketiranje s visokom politikom: sli~no ne}kanje u vezi s kandidaturom za predsjednika demonstrirao je ve} dva puta; najprije u redovima republikanaca 1988. godine, a potom i kod reformista 2000. godine. - Tokom godina toliko me ljudi to pitalo da prvi put u `ivotu apsolutno o tome razmi{ljam. Ne znam ho}u li to napraviti. Vjerovatno je da ne}u, ali mogu vam re}i da razmi{ljam o tome. Netko mora ne{to napraviti, mi gubimo zemlju. Ova zemlja ne}e biti velika ako pod hitno ne{to ne napravimo - rekao je Tramp u jutarnjem programu televizije Fox News, odgovaraju}i na sve ve}u radoznalost medija i javnosti vezano za njegovo u~e{}e u predsjedni~koj utrci 2012. godine. A postoje realni izgledi da se to zaista i desi. mnogim zemljama. Kao neko ko je stalno pred o~ima Amerikancima, {to kroz vlastiti show na mre`i NBC, {to kroz lijepe `ene oko njega u nizu romansi koje su punile stupce tabloidne {tampe, Tramp je izgradio imid` bogatog, uspje{nog biznismena kojemu sve ide od ruke. Ako se prisjetimo da je 40. ameri~ki predsjednik bio Ronald Regan (Reagan), glumac po struci, a aktuelni guverner Kalifornije njegov kolega Arnold [varceneger (Schwarzenegger), holivudska ikona akcionih filmova, onda ni Trampove {anse nisu uop}e zanemarljive.
S. SALOM

Anketa u Nju Hemp{iru
Val spekulacija pokrenula je najava iz ovog strana~kog tabora da tra`e kvalitetne ljude s kojima namjeravaju vratiti Bijelu ku}u pod svoje okrilje. A Tramp je u pri~u upao ne ba{ sasvim naivan, kakvim se ovih dana uporno predstavlja. Njegovo ime

Poznato TV lice
Tramp je planetarno poznato lice, jer se njegov televizijski reality show „Pripravnik“, u kojem se pojavljuje u ulozi voditelja, gdje na kraju zagrmi „Otpu{ten si!“, emitirao u

Tramp: „Neko mora ne{to napraviti“

16. OKTOBAR/LISTOPAD 2010.

11

Ciljano poklapanje {umarstva i drvne industrije
Kako smo ve} objavili, Uprava „[umarstva Prenj“ Konjic zbog nezakonitosti oko [PD-a podnijela je krivi~ne prijave Federalnom i Kantonalnom tu`ila{tvu. Postoji osnova sumnje da se radi o ciljanom poklapanju {umarstva i drvne industrije, tako {to }e se Kantonalnom [PD-u pripojiti samo preduze}e „[ume Herceg-Bosne“, koje je od federalnog zna~aja, dok }e po automatizmu biti likvidirana preduze}a {umarstva „Prenj“ i „Zelengora“ iz Konjica, te „[umarstvo srednjeneretvansko“ iz Mostara, ~ime bi 300 radnika bo{nja~ke nacionalnosti ostalo bez posla!

Sporni izvje{taj [PD-a o radu

Sporni ugovor o transferu sredstava

SAZNAJEMO Pod lupom potro{nja namjenskih sredstava

Federalno tu`ila{tvo istra`uje kriminal u {umskom sektoru HNK
Fokus istrage je rad [umsko-privrednog dru{tva „[ume hercegova~ko-neretvanske“

F

ederalno tu`ila{tvo intenzivno radi na istrazi zbog vi{e nezakonitosti i kriminalnih radnji u {umskom sektoru HNK, a fokus istrage je rad [umsko-privrednog dru{tva „[ume hercegova~ko-neretvanske“, saznaje „Avaz“.

Vi{e malverzacija
Predmet istrage su v. d. direktora [PD-a Ivan Mandi}, ina~e jedini uposlenik ovog dru{tva (!), te Radoslav Novak, ovla{tenik dr`avnog kapitala. Novaku je zakonodavna vlast HNK dala ovla{tenja Skup{tine ovog dru{tva. Tako|er, istragom su obuhva}eni i odlaze}i federalni ministar poljoprivrede, vodoprivrede i {umarstva Damir Ljubi} i njegov savjetnik Vlado Soldo, te resorna kantonalna ministrica Vesna Pinjuh. Svi oni se terete da su, u skladu sa svojim funkcijama, dopri-

nijeli nezakonitom radu i poslovanju [PD-a. Istra`ioci ispituju sporni ugovor Federalnog ministarstva i [PD-a o prijenosu prava gospodarenja nad {umama, kao i niz sumnjivih akata Kantonalnog ministarstva i Kantonalne uprave za {umarstvo. Prema raspolo`ivoj dokumentaciji, predmet istrage je nezakonito imenovanje direktora Mandi}a, nezakonit rad Novaka, kao jedinog ~lana Skup{tine dru{tva (!), te nepoduzimanje nikakvih radnji od spomenutih ministara kako bi ove radnje bile sprije~ene. Me|utim, posebnu pa`nju istra`ioci posve}uju finansijskim malverzacijama koje su nastale u periodu od 2007. do 2010. godine. Pod lupom Tu`ila{tva su ugovori [PD-a sa~injeni krajem 2007. i 2008. godine koji su dostavljeni svim {umskim preduze}ima u HNK. Rije~ je o transferi-

edstva tro{e u nenamjenske svrhe. I u samom izvje{taju [PD-a podnesenom Kantonalnom ministarstvu stoji da je najvi{e sredstava, i to u iznosu od 129.877 KM, potro{eno na rasadnik Zgoni u ^apljini. Me|utim, istra`ioci u ovom predmetu provjeravaju informaciju da je od ovog iznosa samo 30.000 potro{eno u vidu namjenskih sredstava, a sve ostalo u pla}e radnika, penzionisanje direktora i druge tro{kove.

Gdje je novac
Iznos naveden u „Slu`benim novinama HNK“

ma sredstava za projekte, dakle o namjenskim sredstvima. Tako u ugovoru sa „[umarstvom Prenj“ Konjic, koji potpisuje Mandi}, stoji da od ukupne vrijednosti projekta u iznosu od 71.480 KM, to preduze}e treba, na ime pokri}a tro{kova, zadr`ati 10 posto,

{to je suprotno Zakonu o {umama, jer se radi o striktnim namjenskim sredstvima, definiranim po unaprijed odobrenim projektima. Nakon intervencije, poslije je ugovor promijenjen, i procent smanjen na tri posto, no opet je zatra`eno da se namjenska sr-

I u 2010. godini na pomolu su tro{enja namjenskih sredstava Vlade HNK u nenamjenske svrhe. Kako stoji u „Slu`benim novinama HNK“ od 19. avgusta 2010. godine, Kantonalna vlada je, na prijedlog resornog ministarstva i Kantonalne uprave za {umarstvo, odobrila

5.824.200 KM kao transfer „novoj instituciji za upravljanje {umama“ (misli se na [PD, op. a). Me|utim, nezakonitost planiranja utro{ka ovih sredstava vidljiva je iz same odluke. Tako je, naprimjer, navedeno da }e „prilikom pripreme programa Kantonalna uprava po{tovati {umsko-razvojni plan i iznos sredstava“, me|utim, u HNK nikada do sada nije izra|en kantonalni {umsko-razvojni plan. Tako|er, prema postoje}im zakonskim propisima ova sredstva su isklju~ivo namijenja za unapre|enje i o~uvanje {umskog fonda. Me|utim, sumnja se da su ona pripremljena samo za funkcioniranja [PD-a, odnosno za njegove obaveze, pla}e i druge tro{kove. Prema pouzdanim informacijama, od ovih sredstava ve} je nezakonito ispla}eno oko 200.000 KM.
A. DU^I]

PRESSIJA Svjetski dan borbe protiv raka dojke [ta se desi kad sve predmete zastupa isti advokat

Poni`enje bolesnih Op}ina ^elinac nikad
U okviru obilje`avnja Svjetskog dana borbe protiv raka dojke, predstavnice Saveza `ena oboljelih od raka dojke „Iskra“ u ~etvrtak su u holu Poliklinke u Banjoj Luci organizirale prodajnu izlo`bu radova svojih ~lanica, kao i podjelu reklamnog materijala edukativnog sadr`aja. To zna~i da su `ene koje svakodnevno trpe poni`enja po bolni~kim holovima, u redovima za jedan jedini ultrazvu~ni pregled na toj istoj klinici, sada, na njihov dan, odlu~ile da same zarade od prodaje slika koje su na~inile dok su bez stru~ne podr{ke prevazilazile te{ka psihi~ka stanja. To zna~i da su te{ko oboljele djevojke, majke i sestre `eljele ukazati koliko im je va`an svaki pregled na specijaliziranim medicinskim aparatima koji nam nedostaju! To zna~i da je 1.400 oboljelih od raka dojke, koliko je registrirano u pro{loj godini, pozvalo resorne institucije da ih pogleda kao bi}a koja vrijede! Jer, sve dok jedna sredina i nadle`ni to ne u~ine nad najosjetljivijim kategorijama Interesantno je da mala op}ina u RS ^elinac prednja~i po broju sudskih sporova sa pojedincima, udru`enjima i ustanovama. Apsolutno nikada iz ovih procesa nije iza{la kao pobjednik, dok je istovremeno zastupa uvijek isti advokat?! Ovoga }e puta pora`avaju}i sudski epilog po ovu op}inu imati znatno ve}e posljedice od svih do sada. Naime, stotine bud`etskih korisnika, ustanove i partneri u naredna tri mjeseca ostaju bez pla}a, zdravstvenog osiguranja, dogovorenih i obaveznih finansijskih sredstava, jer je zbog dugovanja od oko 420.000 maraka ustanovama i pojedincima od ~etvrtka blokiran ra~un Op}ine ^elinac! ^elinac vi{e od 10 godina duguje 300.000 maraka Bajri Basi}u, kojem su nepravilno konfiskovali zemlji{te, a potom mu odbili isplatiti navedena sredstva, te isti predmet odlu~ili rije{iti sudskim putem.

nije dobila sudski spor

Sa izlo`be: Spa{avanje bi}a koja vrijede

stanovni{tva, ne mo`emo uop}e govoriti o razvoju moralne, dru{tvene, socijalne ili ekonomske svijesti, niti op}em napretku sredine u kojoj se razvijamo. Obilje`avanje Svjetskog dana oboljelih u na{oj dr`avi nije ni{ta drugo do poni`enje kategorije kojoj je namijenjeno. Tako je jer se zdravima i na taj dan obra}aju bolesni i odba~eni! V. S.

^elinac: Blokiran ra~un Op}ine

Duguju i oko 60.000 maraka Zavodu za djecu i omladinu u Pazari}u, s kojim su tako|er insistirali na tu`bi, kao i jo{ 60.000 maraka povratniku bo{nja~ke nacionalnosti kojem su tako|er nezakonito uzurpirali zeV S. . mlji{te.

12

16. OKTOBAR/LISTOPAD 2010.

KOLUMNA

Ne}e da zna
„Nijednom narodu nije drago priznati svoje nevolje vlastitom zakonitom djecom“ (Paul Valéry)
arod ne zna koliko je niska proizvodnja u BiH u 2010. [to da zna, kad ne zna da je po~etkom listopada 2010. Me|unarodni monetarni fond (MMF) objavio studiju „Ekonomski izgledi svijeta: oporavak, rizik i uravnote`enje“. U njoj predvi|a da }e stopa rasta proizvodnje svijeta u 2010. biti 4,8 posto. To je ni`e od stope rasta proizvodnje svijeta prije izbijanja globalne krize. No, vi{e je od bazi~ne stope rasta proizvodnje svijeta, koja iznosi oko 4 posto godi{nje. Dakle, stopa rasta proizvodnje svijeta u 2010. }e biti natprosje~no visoka. A neke }e zemlje imati i dvocifrenu stopu rasta bruto doma}eg proizvoda. Tako MMF procjenjuje da }e Katar imati stopu rasta 16 posto, Singapur 15, a Kina 10,5 posto. Stopa rasta proizvodnje BiH u 2010. }e uveliko biti ispotprosje~na. Prema MMF-u, iznosit }e svega 0,5 posto. Narod tako|er ne zna da je najstarija bonitetna ku}a na svijetu Dun & Bradstreet smanjila veli~inu te uveliko prihva}ene projekcije stope rasta bruto doma}eg proizvoda za BiH s 0,5 na nula posto. Dakle, ve} drugu godinu ne}e biti ekonomskog rasta u BiH. Naravno, narod }e re}i da je kriza i da nije lako postizati visoke stope rasta. No, MMF }e

N

kazati da je kriza, kako pokazuju naprijed navedene brojke, pro{la. Problem za BiH je u tome {to se svojom politikom, ako se to mo`e zvati politikom, uveliko i{~a{ila iz internacionalnih tijekova robe, novca i kapitala. Stoga, niti ju je kriza puno zaka~ila, niti mo`e biti izvu~ena iz krize globalnim tijekovima.

Pi{e: Vjekoslav DOMLJAN
to{}u.“ Stoga poticanje rasta izvoza mora biti nacionalna aktivnost u kojoj vlade i privatni sektor rade zajedno. Vlada mora osigurati ambijent, dok privatnici moraju dati proizvode. Pristup mora biti cjelovit, tj. uklju~iti sva dr`avna tijela i privatni sektor. BiH nema izvoznu strategiju jer, politi~ki gledano, razvoj izvoza ima nizak politi~ki prioritet. Narod ne zna, niti ho}e da zna va`nost izvoza za boljitak nacije. Prosje~an bh. glasa~ razmatra druga pitanja, koja smatra va`nijim od unaprje|enja izvoza. No, kad vlada poku{ava rje{avati ta druga politi~ka i socijalna pitanja, nalije}e na klju~nu prepreku: kako ostvariti razvoj male ekonomije bez davanja prioriteta izvozu. I tako se dolazi do klju~nog pitanja: kako napraviti dobru izvoznu strategiju? [to mora sadr`avati i kojim putem do}i do nje? Izvozna strategija ne smije biti utemeljena na nadzi|enim gledi{tima. Ne smije biti utemeljena na promociji izvoza, nego na razvoju izvoza. Mora uzeti u obzir cio skup pitanja vezanih za konkurentnost ekonomije i njen dugoro~ni razvoj. Nema se tu {to posebno razmi{ljati. Drugi su to ve} rije{ili. „[ablon tajni strategije“, koji je razradio ITC, prihvatile su mnoge zemlje u izradi svojih izvoznih strategija. [ablon se temelji na ideji o ~etiri zup~anika. Prvi, koji se odnosi na unutargrani~na pitanja, ve`e se za stranu ponude, tj. proizvodnu efikasnost zemlje i njenu izvoznu sposobnost. Drugi, koji se odnosi na prekograni~na pitanja, ve`e se za stranu tra`nje, tj. pristup tr`i{tima i nastup na njima. Tre}i, koji se odnosi na grani~na pitanja, ukazuje na to kako olak{ati trgovinu i trgovinske transakcije. ^etvrti, koji se odnosi na ekonomsko-socijalna pitanja, ve`e vanjsku trgovinu za krupna ekonomska i socijalna pitanja (nezaposlenost, ruralni razvoj, regionalni razvoj, nejednakost i siroma{tvo). Taj ~etvrti zup~anik je va`an stoga {to pokazuje politi~arima i poreznim obveznicima koliko je pitanje izvoza va`no i kako se napori u pove}anje izvoza pretvaraju u odr`anje i rast uposlenosti. Upravo je to klju~no ekonomsko i socijalno pitanje BiH.

Izvozna strategija
Najbr`i na~in da se BiH uhvati u kolo sna`no rastu}ih zemalja je prihva}anjem izvoznovo|enog rasta. Stoga mora {to `urnije usvojiti strategiju rasta izvoza. Naravno, skeptici }e postaviti pitanje treba li BiH imati strategiju razvoja izvoza. [tovi{e, trebaju li zemlje uop}e imati takve strategije? Na to pitanje dali su odgovor Internacionalni trgovinski centar (International Trade Centre, ITC), Konferencija UN-a o trgovini i razvoju (UNCTAD) i Svjetska trgovinska organizacija (WTO). Raspravljali su o tome 10.10.2007. na Forumu za razvoj svjetske trgovine. Na dnevni red foruma stavili su pitanje nacionalnih strategija izvoza. Stvar je zakuhao predstavnik Indije. Upitao je ~emu strategije izvoza. Eto, kazao je, Indija je uspjela razviti sektor usluga bez ikakve posebne strategije. Odgovorilo mu je neko-

liko sudionika skupa. Jedan je sudionik intervenciju indijskog delegata shvatio kao provokaciju i upitao je li bolje zavaliti se u fotelju i ne ~initi ni{ta. Tarik Ikram, dr`avni tajnik Pakistana, istakao je da izvozna strategija ne pove}ava izvoz, no postojanje takvog dokumenta poma`e mobiliziranje resursa. Kanadski predstavnik u WTO-u Don Stephenson je naveo da je jedna obuhvatna nacionalna strategija apsolutna potrebna ako zemlja s niskim dohotkom `eli privu}i ino financijska sredstva. Dometnuo je da donori podr`avaju takve strategije zbog pet razloga: (1) vanjska trgovina je va`na svim zemljama i dovo|enje zemalja s niskim dohotkom na globalno tr`i{te je va`no koliko zemljama s visokim dohotkom, toliko i zemljama s

niskim dohotkom, (2) obuhvatna strategija vjerojatno donosi rezultate, a donori su sve vi{e pod pritiskom da poka`u rezultate svog rada, (3) strategija pru`a bolji okvir za uskla|eno djelovanje donora, (4) strategija omogu}ava bolje sagledavanje okolinskih i socijalnih u~inaka inicijativa koje se financiraju i (5) strategija osigurava da zemlje s niskim dohotkom same definiraju proces.

Nizak politi~ki prioritet
Tarik Ikram smatra da je postojanje obuhvatne strategije kod zemalja s niskim dohotkom sli~no postojanju jake `arulje u mra~noj sobi. „Mo`ete pre}i sobu i bez `arulje, ali }e to uzeti vremena i donijeti bubotaka i modrica. No, sa `aruljom prelazite sobu s lako}om i u~inkovi-

Uspjeh Sulejmana Alijagi}a

Kraji{ki lipov med dobio bronzano odli~je na Svjetskom kongresu
Konkurencija od 700 takmi~ara iz 27 zemalja svijeta
Za USK ka`u da je nakon rata zahvaljuju}i velikom trudu Kraji{nika postao oaza mljekarstva i p~elarstva. Zato je veliki uspjeh p~elara Sulejmana Alijagi}a iz Bosanske Krupe koji je na Svjetskom kongresu p~elara u Ljubljani pod nazivom „Apimedica & Apiquality 2010“ me|u vi{e od 700 takmi~ara iz 27 zemalja svijeta osvojio bronzano odli~je za lipov med, na neki na~in bio i o~ekivan. - Davno sam poslao svoj lipov med koji sam ubirao na padinama planine Grme~ na Svjetski kongres sa

Visoki standardi
Analiza Alijagi}evog lipovog meda kod svjetskih stru~njaka obuhvatila je ~itav niz parametara - sadr`aj vode, {e}era, saharoze, rezidua, antibiotika, razli~itih metala, pesticida, analize na polenova zrna... i takva zahtjevna provjera pokazala je kvalitet za svjetsku bronzu. - Alijagi} je u{ao u konkurenciju ocjenjivanih me|u 336 u~esnika, dok vi{e od pola nije zadovoljilo visoke standarde ovog svjetskog susreta p~elara. Ovo je veliki uspjeh za USK ako ga budemo znali iskoristiti, jer p~elarstvo posljednjih nekoliko godina do`ivljava renesansu na sjeverozapadnom obodu BiH. Imamo skoro 30.000 ko{nica i blizu 700 registriranih p~elara - ocijenio je mr. Smail Toromanovi}, direktor Poljoprivrednog zavoda USK.

analizom koja je ura|ena u Poljoprivrednom zavodu

USK u Biha}u. Na Svjetskom kongresu samo su

potvr|eni rezultati fizikalno-hemijskih analiza iz Biha}a, s tim da su u Ljubljani ura|ene i organolepti~ke analize meda. Meni ovo priznanje zna~i mnogo, bio je to fantasti~an osje}aj predstavljati svoju zemlju, moju Krajinu i moje p~elare u Savezu p~elara USK - ka`e nam Alijagi}. Isti~e kako je kraji{ki med, kojeg se godi{nje proizvede vi{e od 300 tona, izuzetnog kvaliteta, te da je na p~elarima i institucijama ove regije da promoviraju sve medonosno bilje i proizvode. M. D.

Alijagi} sa priznanjem i proizvodom

16. OKTOBAR/LISTOPAD 2010.

13

Pogled na Solomonov hram iz jevrejske ~etvrti u Jerusalemu

Ulice starog grada Jerusalema

REPORTA@A Putovanje u Izrael, mjesto susreta najve}ih svjetskih religija

Zemlja u kojoj je stvarana povijest
Zaista je bilo fascinantno u}i kroz jedva 1,5 metar visoki prolaz i obresti se u grobnici u kojoj je kameni sarkofag sa tijelom Isusa Krista; vjerovatno je ovo za ve}inu kr{}ana najsvetije mjesto koje se mo`e posjetiti
Pi{e: Almir [AHINOVI]
zrael definitivno nije zemlja koja je bila na spisku mojih turisti~kih `elja. Ali, nakon poziva da prisustvujem Festivalu mediteranskog filma u Haifi i da sa rediteljem Adisom Bakra~em predstavim na{ novi igrani film „Ostavljeni“, odlu~io sam da otputujem u Izrael. S obzirom na moje interesovanje za op}u povijest, prili~no

I

za Haifu nekih 150 kilometara na sjever prema granici sa Libanom. Tel Aviv podsje}a, sa svojom mre`om autoputeva i visokih zgrada, na ameri~ke gradove; prava je to betonska d`ungla. Takav osje}aj se odmah izgubi sa posljednjom gra|evinom urbanog dijela i tada shvatite da se nalazite usred pustinje. Autoputem sti`emo do dijela koji poznajemo sa vijesti, „West Bank“, i samo nekoliko stotina metara od puta vi-

Sok od nara je popularno pi}e u Izraelu

sam bio upoznat sa pro{lo{}u Jerusalema i sa ostalim biblijskim i povijesnim mjestima Izraela, ali sam definitivno iznena|en koli~inom i va`no{}u povijesnih okolnosti koji su uzrokom dana{njih problema u dru{tvu. Jo{ da politi~ka situacija u Izraelu i sukobi koji se vode jo{ od 1948. godine nisu takvi kakvi jesu, putovanje na ovakvu destinaciju bilo bi poput fantazije. Krenuv{i iz Sarajeva u sedam sati ujutro, ostavili smo grad s temperaturom od osam stepeni. Nakon ~etverosatnog leta iz Be~a, slije}emo na aerodrom u Tel Aviv i po dolasku na paso{ku kontrolu, naravno, kao vlasnici vrlo popularnih paso{a, bivamo izdvojeni u posebnu prostoriju te nakon polusatnog ~ekanja i rutinske provjere ljubazno nas upu}uju ka izlazu. Poznaju}i klimu, naprimjer, arapskih zemalja, bio sam spreman na toplotni udar koji je toga dana uz visoku temperaturu od 37 stepeni jo{ te`im u~inila koncentracija vozila na aerodromu i velika vlaga u zraku. Putujemo automobilom

di se betonski zid s bodljikavom `icom na vrhu. To vas automatski vrati u realnost `ivota u Izraelu. Nakon sat i po vo`nje autoputem, pred nama se ukazuje ~uveno brdo Karmel i grad Haifa. U hotelu nas do~ekuje ljubazno osoblje Festivala i na{ pratilac koji nam je sve vrijeme bio na raspolaganju - djevojka koja se zove Orli (Orly), ina~e apsolventica prava u Haifi. Uve~er smo obavili protokolarne stvari na Festivalu, akreditirali se, ve~erali s ~lanovima Uprave Festivala i direktoricom Pninom...

Na Maslinskoj gori
U naredna ~etiri dana obi{li smo Jerusalem, Nazaret, Ako, Galileju i Haifu, a ostatak vremena proveli smo bave}i se promocijom na{eg filma „Ostavljeni“. Prvog dana kre}emo u devet sati ujutro za Jerusalem. Imamo profesionalnog vodi~a Davida, ina~e porijeklom iz Rumunije, koji je ~uv{i kako razgovaramo na na{em jeziku uputio nekoliko polurazumljivih rije~i na na{em jeziku i pitao iz kojeg dijela Jugoslavije dolazimo.

Tokom vo`nje vodi~ nam je rekao nekoliko va`nih detalja iz povijesti Izraela te na ulasku u Jerusalem pokazao dijelove grada koji pripadaju Arapima, ortodoksnim Jevrejima, Ermenima, katolicima... Preko brda Skopus dolazimo do Maslinskog brda i odatle kre}e na{ ulazak u Jerusalem. Maslinsko brdo ili brdo Malina je zna~ajno iz mnogo razloga. Na tom brdu se desilo mnogo va`nih biblijskih doga|aja. Za Jevreje Maslinska gora ili brdo Maslina je identificirano kao mjesto iz kojeg }e Bog po~eti otkup mrtvih na Sudnjem danu. Iz tog razloga, Jevreji su uvijek tra`ili da se pokopavaju na planini, i od biblijskih vremena do dana{njih dana planina je bila kori{tena kao groblje za Jevreje u Jerusalemu, kao i za Jevreje iz cijelog svijeta. Procjenjuje se da je tu oko 150.000 grobnica, uklju~uju}i i one mnogih poznatih li~nosti. Prema Bibliji, na Maslinskoj gori Isus je stajao kad je plakao nad Jerusalemom. Sam je Isus borave}i u Jerusalemu proveo dobar dio vremena na Maslinskoj gori, gdje je u~io i predavao svojim u~enicima. Kada pogledate sa Maslinskog brda prema Jerusalemu vidite Mount Temple, odnosno Solomonov hram, odnosno El-Aksa d`amiju. Okolo je veliki zid koji su na temeljima zida prvobitnog Solomonovog hrama podigle Osmanlije i na strani prema brdu sa kojeg gledamo su „zlatna vrata“. To je mjesto za koje sve vjere imaju svoja tuma~enja. Za Jevreje je to mjesto gdje }e se Mojsije pojaviti, odnosno vratiti na zemlju i u}i u Jerusalem. Tako je sultan Sulejman I dao zazidati vrata kako bi sprije~io Mojsijev ulazak. Tako|er su ispred vrata postavili i groblje s uvjerenjem da }e nejevrejsko groblje onemogu}iti njegov ulazak u Jerusalem. Za kr{}ane su ova vrata mjesto sastanka majke Marije sa njenim roditeljima, te se ~esto u apokrifnim tekstovima pojavljuje kao prikaz `ivota Bogorodice. Tako|er je i Isus sa maslinovom gran~icom u ruci pro{ao kroz ova vrata. Izgleda mi kao da su se dvije nove religije naslo-

nile na proro~anstvo o ponovnom povratku na zemlju proroka Mojsija i da }e svi mrtvi ponovo biti uzneseni i to prvi koji budu ukopani na putu ulaska Mojsija kroz Zlatna vrata Solomonovog hrama. Spu{tamo se u ~uvenu dolinu Kedron. Dolina Kedron je za Jerusalem vrlo va`na i u doba Davida i u doba Isusa, jer u toj dolini se nalazila voda. Navodno su i prve nastambe Izraela upravo tu i nastale gdje i danas postoje odre|ene arheolo{ke iskopine.

Crkva svih naroda
Kada smo stali, iza{li smo ispred Gethsemanske crkve - prelijepe „crkve svih naroda“, kako je ~esto nazivaju. Sagra|ena je na temeljima bazilike koja je dovr{ena 379. godine, a u povijesti je nekoliko puta ru{ena.

da je dvorana „posljednje ve~ere“. Da biste u{li u prostor grobnice, morate staviti kapu jarmulku na glavu i biti odjeveni tako da su vam pokriveni svi dijelovi tijela, dok `ene moraju imati maramu na glavi i odje}u koja pokriva cijelo tijelo. Krenuli smo dalje uskim ulicama staroga grada pored Davidovog tornja i u{li u ermenski dio Jerusalema. Ina~e, unutar zidina Jerusalema postoje ~etiri ~etvrti: ermenska, muslimanska, `idovska i kr{}anska. Sve su kao ma~em podijeljene. Dok idete jednom ulicom i za|ete u drugu ve} ste u potpuno vizuelno druga~ijem okru`enju, govore se drugi jezici... Probijanje kroz ermensku pa onda muslimansku ~etvrt, a to su uli~ice {iroke dva metra i sa obje strane su prodavnice sa suvenirima te svje`im

Iznenadile su me cijene u Izraelu. Sve je za na{ standard preskupo, npr. pola litra vode je 7-8 {ekela, odnosno oko tri KM, pa redom. U restoranima ili u jednom od omiljenih „pubova“ svih generacija u Haifi pola litra to~enog piva ko{ta oko 18 KM. Procje~na pla}a u Izraelu je oko 3.200 KM. ob. Prije nego {to smo u{li, istudirao sam mapu Bazilike i sjedinio se s njenim prostorom, te krenuo ka vratima. Prvo sam u{ao i popeo se stepenicama kalvarije do mjesta na kojem je Isus mu~en i razapet. Nad kalvarijom su dvije kapele, jedna je na mjestu raspe}a i koju ba{tini Gr~ka pravoslavna crkva, a druga, za koju se vjeruje da je napravljena na mjestu gdje je Isus prikovan na kri` i koju opslu`uju sve}enici Rimokatoli~ke crkve. Treba re}i da ima nekoliko kr{}anskih denominacija koje pola`u pravo na ovo sveto mjesto dok su „~uvari“ svih „~uvara“ muslimani dvije muslimanske porodice s koljena na koljeno prenose zvanje „~uvara klju~a“ i „~uvara vrata“, tako da je i danas postupak otvaranja i zatvaranja crkve isti, jedan muslimanski ~uvar donese klju~, drugi otklju~a vrata i onda se hri{}anski sve{tenici rasporede na pozicije. Zaista je bilo fascinantno u}i kroz jedva 1,5 metar visoki prolaz i obresti se u grobnici u kojoj je kameni sarkofag sa tijelom Isusa Krista. Vjerovatno je ovo za ve}inu kr{}ana najsvetije mjesto koje se mo`e posjetiti. Moram priznati da sam prije odlaska u Izrael imamo mnogo predrasuda o ovoj zemlji. Mislio sam da je svuda ratna slika koju vi|amo na vijestima, da je to konzervativna zajednica i da u Izraelu `ive Jevreji koji su desno orijentirani. No, grad Haifa u kojem sam boravio nadaleko je poznat kao najtolerantniji i najmultietni~kiji grad u Izraelu, a ljudi su prijatnji i dobronamjerni. Nalazi se na obali Sredozemnog mora, ali uop}e ne `ivi na obali, ve} se za razliku od gradova sa Jadrana popeo na brda iznad obale. [to vi{e se penjete, mjesta su elitnija, dok je obala prili~no napu{tena i prazna. Filmski festival je u~inio da grad `ivi do pet sati ujutro. Sredozemno more i pla`e u Haifi nama koji smo odrasli na Jadranu zaista su poslu`ili samo za poku{aj kupanja. Osvje`enje smo ipak na kraju potra`ili u hotelskom bazenu.

Prosje~na pla}a 3.200 KM

Dvije crkve Isusovog navje{tenja
U Nazaretu postoji 18 lokacija gdje je navje{teno ro|enje Isusa. Za dvije se danas vjeruje da su one upravo mjesta navje{tenja. Prva koju smo posjetili je Gr~ka pravoslavna crkva navje{tenja. Katoli~ka crkva Isusova navje{tenja Za nju se vjeruje da je na tom mjesetih godina pro{log stostu an|eo Gabrijel obavijelje}a. Katolici vjeruju da je stio Djevicu Mariju da }e ba{ tu obavljeno naroditi sina Isusa. Zaista u vje{}enje o ro|enju Isusa toj maloj crkvi postoji neka Krista. Na samom ulazu u mistika, ali i jednostavnost ogromno dvori{te crkve na koja vas dijelom mo`e vrazidovima se nalaze freske titi upravo u doba Djevice sa likom Djevice Marije iz Marije. ve}ine katoli~kih zemalja, Druga crkva je katoa jedna od najve}ih je iz li~ka i izgra|ena je {ezdeHrvatske. Crkva je bila mjesto Isusova boravka u Jerusalemu, a Gethsemanski vrt je ~uven jer je mjesto Isusovog obitavanja i rada sa u~enicima. ^uvene su masline koje su jo{ iz doba Isusa tu. Danas ih ima osam i stare su prema nekim tvrdnjama vi{e od tri hiljade godina. Od njih se pravi maslinovo ulje koje se daje hodo~asnicima. Odatle kre}emo put zidina Jerusalema i ulazimo preko brda Zion. Tu posje}ujemo Davidov grob i muzej, kao i mjesto za koje se tvrdi vo}em, brzom tradicionalnom hranom, tako da je prostor za prolaz u oba smjera jako mali.

^uvari klju~eva
[etnja kroz ove ulice me zaista zamorila, ali pred nama se ukazuje veli~anstveno mjesto, Bazilika svetog groba (Holly Sepulchre). Ogromna gu`va ispred ulaza je na trenutak obeshrabrila nekoliko mojih kolega, ali smo se vrlo brzo usaglasili da ne smijemo propustiti obilazak mjesta Isusovog raspe}a i Isusov gr-

14

16. OKTOBAR/LISTOPAD 2010.

KULTURA DIJALOGA Politi~ka retorika i te{ke prijetnje

Fizi~ka sila za dobrobit naroda
Na koji se na~in mo`e onda opravdati skandalozni ~in difamiranja skupine gra|ana ove zemlje
vih dana u doma}oj javnosti velikog odjeka SU imale izjave predsjednika Socijaldemokratske partije. Ovaj put nije bila uzburkana samo „na{a“ ili „njihova“ javnost nego doista cjelokupna bh. javnost. Razloga je vi{e: ismijavanje izjava predsjednika HDZ-a, prijetnja Srbima koji su upravo ponovo glasali za svoje lidere, ali i demoniziranje islamskih vjernika. Na ove neodmjerene, ratnohu{ka~ke izjave o{tro su reagirali kako predstavnici srpske vlasti, visoki du`nosnici HDZ-a, ali i autori internet-stranice Putvjernika.com, koju ure|uju vehabije iz Gornje Mao~e. [teta je samo {to ovim povodom nismo imali priliku ~uti o{tre osude i od brojnih organizacija za ljudska prava, pratiti radijske i televizijske emisije, posebno na javnim servisima, svjedo~iti o sna`nom glasu gra|anske javnosti koja reagira na ovu nezapam}enu politi~ku retoriku.

O

Ludi radikali
Na`alost, ni najradikalniji ekstremisti iz bilo kojeg naroda u posljednjih nekoliko godina nisu pozivali na rat, a jo{ manje na takav na~in obezvre|ivali pripadnike drugih naroda u Bo-

sni i Hercegovini. Izjaviti: „Ili }u na}i na~in da legitimno zaustavim Dodika u kr{enju Ustava fizi~kom silom, nad kojom imam ovla{tenja, ili }u biti smijenjen i neki ludi radikali }e preuzeti moju du`nost i to }e u~initi“ je nepoliti~ki, nedemokratski govor ili, bez sumnje, govor mr`nje. Za po~etak, Dodik ne govori u svoje ime. Jer da govori, a gra|ani Republike Srpske ga ne podr`avaju, masovno bi ustali protiv njega. A ko su ludi radikali? Mo`da su to politi~ki lideri iz rivalskih partija: iz SDA, SBB, SBiH ili neke druge bo{nja~ke partije? Sre}om, nijedan od rukovodilaca navedenih partija nije imao ni pribli`no tako hu{ka~ku retoriku poput Lagumd`ijine. Predsjednik koji se bori (za sebe kao) za ^ovjeka, ali i mjesto u vlasti koje mu pripada, o~ito ve} govori sa pozicije predsjedavaju}eg Vije}a ministara, jer spominje „ovla{tenja koja ima“. Ukoliko bude smijenjen, najavljuje ovaj samoustoli~eni premijer, njegovo mjesto bi mogli zauzeti „ludi radikali“. ^ak i da sve bude tako: i da bude izabran i da bude smijenjen, njegovo mjesto bi zauzeo neko ko nije manje zaslu`an iako dolazi iz druge

Pi{e: Sanja VLAISAVLJEVI]
partije i ko nema bitno manju podr{ku gra|ana ove zemlje. Nismo zapazili nikakve „lude radikale“ u izbornoj utrci. No, nije samo na svoje politi~ke oponente Lagumd`ija mislio dok je prijetio, jer je kazao: „Kao civilno dru{tvo, legitimno izabrani ljudi, borit }emo se svim sredstvima protiv secesije ili }emo, u protivnom, biti uni{teni od strane islamskih radikala koji }e zapo~eti rat“. Ovdje imamo na djelu sasvim neosnovano denunciranje „islamskih radikala“ koji „}e zapo~eti rat“ ukoliko Lagumd`ija prethodno ne objavi rat RS. Niti je Islamska zajednica u BiH, a niti neki sekta{ki islamski pokret do sada na bilo koji na~in prijetio ratom sa bilo kime, pa tako niti sa RS. Zazivanje rata je do{lo iz usta deklariranog socijaldemokrate koji neopravdano podme}e nekakvim pritajenim islamistima poriv za ratovanjem. Stoga, sasvim opravdano na portalu Putvjernika.com stoji: „Ovo je klasi~an poziv glavnog politi~ara u zemlji na lin~ i progon islamskih prakti~ara koji nikome nikada ni~im nisu naudili. Ovo je klasi~no objavljivanje rata jednom dijelu potla~enog muslimanskog `ivlja koji `ivi po pro-

pisima Allahove knjige i suneta Muhameda, salalahu alejhi ve selem.“ Zaista, postavlja se pitanje za{to je trebalo uvla~iti islamske prakti~are u „borbu protiv Dodika“, osim da bi se svijetu poslala slika kako se SDP odlu~no bori i protiv srpskih i islamskih ekstremista i kako jedino oni mogu na svojim ple}ima iznijeti tu borbu! Ali ~emu borba i s kojim to ekstremistima? U pismu javnosti na istom portalu dalje stoji: „Kada je neko od islamskih prakti~ara u BiH javno ili tajno zaprijetio nekom politi~aru ili nekoj dr`avnoj instituciji ove zemlje? Nikada!“

Prijekor i bojkot
E, na koji se na~in mo`e onda opravdati ovaj skandalozni ~in difamiranja skupine gra|ana ove zemlje? Na`alost, ne postoji nijedan dovoljan razlog u riznici vrijednosti demokracije kojim bi se mogla opravdati ovakva te{ka prijetnja izvjesnim politi~arima, koje je upravo izabrao hrvatski narod, zbog njihovih te`nji ka vlastitoj federalnoj jedinici, srpskim liderima zbog secesije i, kona~no, islamistima zbog njihove tobo`nje spremnosti na rat. Kakav zaklju~ak iz svega ovoga treba da izvede-

mo? Mo`da to da svi osim ~lanstva SDP-a zaslu`uju prijekor, bojkot i obezvre|ivanje? Izgleda da je jedino SDP na pravom putu, pa njen lider stoga otvara jo{ jednu frontu mr`nje i nemilosrdnog obra~una, i to ovoga puta prema islamskim prakti~arima, „stvaraju}i kod naroda odbojnost prema njima“. Da li je sve ovo u interesu svih gra|ana BiH ili je, pak, upravu uva`ena politologinja Mirjana Kasapovi} kada tvrdi: „bosanski unitarizam Lagumd`ijinih socijaldemokrata u politi~koj se praksi o~ituje kao najpretvorniji oblik bo{nja~kog nacionalizma, upravo onako kako se jugoslavenski unitarizam pokazao kao oblik srpskog nacionalizma. I Milo{evi} se uvijek predstavljao kao jugoslavenski patriot, a ne kao srpski nacionalist.“ Uz napomenu da se niti u jednoj nacionalno opredijeljenoj bo{nja~koj partiji ne razaznaje ovakav oblik ni nacionalizma ni unitarizma. Ali se zato, zaklju~uje Kasapovi}, „SDP javno prikazuje kao lijeva multikulturna stranka koja ne `eli do}i na vlast gaze}i svoja „nadmo}na“ ideolo{ka i moralna na~ela. U stvarnosti je rije~ o bosanskoj unitaristi~koj stranci koja se za vlast bori i nogama rukama.“

FORUM Otvoreno pismo Fe|e [tukana upu}eno jednom dijelu bh. javnosti

Prestanite da mrzite, po~nite da volite!
Kako neko mo`e i pomisliti da bi \oli kompromitovala sebe i napravila film o muslimanki koja se zaljubljuje u silovatelja
Mi Bosanci i Hercegovci (bez obzira na vjeru i naciju) smo uvijek bili narod poznat po svojoj glupo}i i dobroti. Glupo}a je danas metastazirala, a od merhameta osta samo mit. I ba{ kad misli{ da ne mo`emo biti gluplji, dogodi se ne{to {to te ponovo podsjeti na to gdje si se rodio i s kim mora{ da `ivi{. I po ko zna koji put moram da se stidim i crvenim od ne~ega u ~emu nisam u~estvovao. A vama, koji na bilo koji na~in u~estvujete u sabota`i filma An|eline \oli (Angelina Jolie), volio bih da mogu da opsujem, ali znam da }u biti cenzurisan, pa zato ~itajte ovo kao da sam to izgovorio! Prije nekoliko dana dobio sam nekoliko e-mailova (to vam je elektronska po{ta, koja vam omogu}ava da {aljete i primate pisma, putem ra~unara vrlo zgodna stvar), od svojih prijatelja, o tome kako se sprema lin~ na An|elinu, zbog neprovjerenih glasina (kao i uvijek), o sadr`aju scenarija za njen prvi film. Naravno, bio sam zgro`en time kako neka stvar izgovorena iz usta na{eg novog proroka @eljka Mitrovi}a, postaje gola istina. Njega koji vjerovatno negdje u dru{tvu Cece Ra`natovi} (supruge onoga koji je i osmislio i izvr{avao ono o ~emu ovaj film govori), umire od smijeha glupavim Bosancima zato {to je, nakon {to je on izgubio svaku {ansu da radi sa An|elinom, uspio da upropasti taj posao i njima (nama!). Kako neko mo`e biti tako zao i glup da pomisli da bi takva osoba kompromitovala sebe i svoj polo`aj u Ujedinjenim nacijama, koji je nebrojeno puta zaslu`ila, time {to }e napraviti film o muslimanki koja se, nakon {to je silovana, zaljubljuje u silovatelja. Ne znam kome bi takve perverzne ideje mogle pasti na pamet, vjerovatno Ceci ili @eljku, ali me vi{e zabrinjavaju oni koji ovakvu idiotsku pri~u shvate zdravo za gotovo. Ali ja ne mislim da je ~ak i to problem. Ja mislim da je problem mnogo prostiji. Jer za{to bi neko uop{te pravio film, u kojem se muslimanka zaljubljuje u Srbina kad je to nemogu}e. Isto kao kad se dizala pra{ina oko filma Ahmeda Imamovi}a, jer kao, „ne postoje“ pederi me|u muslimanima. Ali mi znamo da postoje, ja ih znam pedesetak, a znate ih i vi, ali ste licemjerni. Neki od njih su toliko veliki muslimani da su im nacionalne stranke proislamski orijentisane njihove mecene (da vam ne obja{njavam sad {ta je mecena, komplikovano je). Mo`ete vi to da negirate i to je va{e legitimno pravo. Mo`ete isto tako da negirate da je i Hrvatska izvr{ila agresiju na BiH. Mo`ete vi, ali ja ne mogu. I iskreno bih volio da bog postoji, pa da mogu da ga zamolim, da sve {to je re~eno i napisano protiv ove divne osobe, nekako bude izbrisano, kao da se nikad nije dogodilo. Da ga zamolim da u~ini to da Grahovac nikad nije objavio to {to jeste i da ovakvu `enu do~ekamo sa svim po~astima (onako kako zaslu`uje). Da ga, na kraju krajeva, i vi zamolite da vam oprosti i da ove jadne klevete ne uzima u obzir na va{em sudnjem danu. Ali, na`alost... (ljubav je emocija, koju vi vi{e nemate, suprotna onoj emociji koju osje}ate ve}inu svog vremena, suprotna emociji koju upravo sad osje}ate), na{la svoj put, u takvim u`asnim okolnostima, upravo ona je to svjetlo zbog kojeg vrijedi potro{iti pare i snimiti film i re}i kako ljubav jo{ postoji na ovim prostorima. Ljubav bilo kakva: muslimanke prema Srbinu, pedera prema pederu, ali ipak ljubav. Ali {ta vi znate o tome?! Bilo bi puno kreativnije da svoju mr`nju usmjerite prema onima koji su ovo i napravili od vas, koji su istinski krivi za to {to nam se dogodilo. A vjerujte mi, a i vi to znate, An|elina nije ta! I jednostavno nemam rije~i da joj opravdam ono {to je u mojoj zemlji re~eno protiv nje. Jo{ jednom se stidim {to sam ro|en tu gdje jesam i ne znam da li }u zbog ovog teksta izgubiti ovaj posao i mo`da ostale poslove koje bih dobio na osnovu ovog posla, jer ta zemlja, sa vama takvima, nije vrijedna da za nju `rtvujem i jedan dan svog `ivota. Ali jednostavno, ja sam morao da vam ka`em. I ~ak i ako uspijete
[tukan: Mo`da izgubim posao nakon ovog teksta

Perverzne ideje
Iskreno sam se nadao da za te debilizme An|elina ne}e saznati. Ali danas, dok sam s njom i Bredom razgovarao o modelima aviona i motora i dogovarali se gdje }emo i}i na skakanje nakon filma, zazvonio joj je telefon i bilo je jasno da su sve moje nade pale u vodu. Vidio sam da je postala tu`na i izgubljena. Onakva kakvu je nikad ne mo`ete vidjeti. Tu`na jer joj upravo oni zbog kojih snima ovaj film zabijaju no` u le|a. Njoj, koja }e potro{iti 15 miliona svojih dolara, da ubrza proces privo|enja pred lice pravde onih koji su na bilo koji na~in u~estvovali u zlo~inima nad `enama!

Veliki kao ona
Pro{le godine igrao sam glavnu ulogu u filmu o istom ovom doga|aju. U rukama sam dr`ao materijale iz Ha{kog tribunala, koji su obra|ivali ovaj slu~aj, zna~i, mi radimo film po istinitom doga|aju i u to nema nikakve sumnje. I to da se muslimanka mogla zaljubiti u Srbina (iako se to vama gadi), istina je. Ali upravo ta istina, da je ljubav

da u~inite da se ovaj film ne snima u Sarajevu ({to bih sad iskreno i volio), vi nikad ne}ete biti veliki kao ona. Mo`da bi bilo bolje da svoje napore ulo`ite u to da svoj birokratski sistem napravite takvim da stranci ne snimaju filmove o Bosni u Ma|arskoj, Makedoniji, ^e{koj itd. nego u Bosni i Hercegovini, pa biste onda, po starim navikama, i vi mogli da ~vaknete koju markicu, {to mi ovdje izgleda kao najve}i problem. Htio sam ustvari da vam ka`em da prestanete da mrzite, da po~nete da volite, za promjenu. Ljubav je divna stvar. Ali ipak, da vi niste takvi, o ~emu bih ja sad snimao filmove?! I jo{ ne{to. Ako vam je ostalo imalo obraza (u {ta sumnjam), STIDITE SE!!!

16. OKTOBAR/LISTOPAD 2010.

15

PROFIL

INICIJATIVE BEZ REZULTATA Uz 50. godi{njicu dodjele presti`ne nagrade Ivi Andri}u

Nobelovac i dalje bez svoje ulice u rodnom Travniku!
Inicijativa stara 35 godina jo{ nikada nije realizirana: grad Travnik i dalje razmatra ideju da se Andri}u u centru grada dodijeli naziv ulice i bista
a dan smrti nobelovca Ive Andri}a 13. marta 1975. godine, tada{nji Spomen-muzej, danas Memorijalni muzej rodna ku}a Ive Andri}a, pokrenuo je inicijativu da se ulica koja vodi prema njegovoj rodnoj ku}i, odnosno muzeju, preimenuje u ulicu sa njegovim imenom. Ta ulica je do tada nosila ime Stanka Turudije. Me|utim, jo{ niko nije do{ao do bar jednog zvani~nog dokumenta koji bi potvrdio da je ta inicijativa za`ivjela i u praksi, odnosno da je bila ozvani~ena od organa Skup{tine op{tine Travnik u to vrijeme.

Halilovi}: Atraktivan pogled na grad

Jasminko Halilovi}, autor monografije

N

Vrijedan vodi~ kroz Sarajevo
Mladi i agilni stvaralac iza sebe ve} ima tri izdava~ka projekta posve}ena njegovom rodnom gradu
Iako tek 22-dvogodi{njak, osniva~ Udru`enja za promicanje kulture „Urban“ Jasminko Halilovi} autor je knjige „Sarajevska furka“ i idejni tvorac projekta „Djetinjstvo u ratu“. Svoju novu publikaciju, vrijednu fotomonografiju „Sarajevo - moj grad, mjesto susreta“, koju je potpisao zajedno sa Nihadom Kre{evljakovi}em, promovirao je u sarajevskom Domu mladih. Kako ka`e mladi Halilovi} u razgovoru za na{ list, na knjizi je radila mla|a generacija autora. Monografija tjera ~itaoca da, makar i letimi~nim pregledom, na ovoj dvojezi~koj monografiji konsultirano je vi{e desetina knjiga, vi{e od stotinu izvora, napravljeno je oko 5.000 fotografija, od kojih je njih 138 poslu`ilo za ilustraciju ove jedinstvene pri~e o Sarajevu, ispri~ane na druga~iji na~in i u pozitivnom svjetlu.

Bez sjednice
Kako tada tako i danas, ~ovjek koji je Travnik upisao na literarnu mapu svijeta nema svoju ulicu u rodnom gradu. Pri~a se ponavlja... Inicijative, peticije, ali bez rezultata. - Jo{ prije {est godina Op}insko vije}e Travnika u
Memorijalni muzej Rodna ku}a Ive Andri}a atraktivan turistima, ali ne i Travni~anima

Drugi sistem
- Ova pri~a o Sarajevu mora biti druga~ija od dosad ispri~anih. Pogled mora biti druga~iji, jer se radi o ljudima koji su odrasli u drugom periodu, pa i u drugom sistemu. Prvi put ova generacija pravi monografiju Sarajeva. Po-

ovom mandatu ve} dvije godine mi imamo Komisiju koja je imenovana, ali do sada nije sazvana sjednica i ne znamo da li }e biti sazvana. Izgleda da neko ima upu-

smatra kako je sramotno da u gradu nema ulice koja nosi ime nobelovca.

Teorije zavjere
- Svaki normalan ~ovjek mora podr`ati takvu inicijativu. Ja sam o tome pisala jo{ prije deset godina i zaista je sramota da u Travniku ama ba{ ni{ta bitno, ali ni nebitno, ne nosi ime Ive Andri}a. Kod nas imate Travni~ana koji nikada nisu u{li u rodnu ku}u Ive Andri}a. Imate Travni~ana koji zaziru od Ive Andri}a. Ljudi, suo~imo se s istinom da taj ~ovjek nije nikome bio neprijatelj. Ti koji govore da je on neprijatelj jednog etnosa, to su ~iste teori-

predstavnici nevladinih i kulturnih organizacija koji se godinama bore da se Andri}u vrati mjesto koje mu pripada u njegovom rodnom Travniku. Zavi~ajni muzeja Travnik organizirao je 9. oktobra, na dan ro|enja nobelovca, Dan otvorenih vrata i uputio poziv vlastima za dostojanstveno obilje`avanje 50 godina od dodjele Nobelove nagrade. - Tragom najava koje dolaze iz susjedne Republike Srbije o obilje`avanju ove zna~ajne godi{njice u 2011. godini, Zavi~ajni muzej Travnik pokrenuo je inicijativu koja se`e sve do najvi{ih nivoa vlasti, te nau~nih, ku-

Film s ameri~kim rediteljem
Projekt „Djetinjstvo u ratu - Sarajevo 92-95.“ zapo~et je prije ~etiri mjeseca i u tom periodu u njega se uklju~ilo 1.600 ljudi iz 35 dr`ava svijeta. - Putem internet-stranice pozvao sam 1.600 ljudi da daju kratak i li~an odgovor na pitanje {ta je za njih djetinjstvo u ratu, pa da to postane dio knjige. Radim i dalje postane svjestan kako grad izgleda i gdje se {ta u njemu nalazi. na konceptu te knjige, pristigli materijal je ogroman, obra|ujem ga, i mo`da do kraja godine mo`emo o~ekivati knjigu. Tako|er, ameri~ki reditelj Rod`er M. Ri~ards (Roger M. Richards) i ja razvijamo scenarij za film koji se bazira na ovom projektu - ka`e Halilovi}, ina~e diplomirani ekonomista. ku{ali smo razbiti taj neki koncept predstavljanja grada suhoparnim tekstom i razgledni~kim fotografijama. Napravio sam pri~u pro`etu nekim mo`da ne toliko va`nim, ali zanimljivim detaljima - isti~e Halilovi}. Iako je njegova ljubav prema gradu preto~ena u ovo zna~ajno djelo, Halilovi} smatra da je osnovni problem u Sarajevu nepravda, koja se nalazi na svakom koraku. - Zato ne ~udi da ve}ina mladih `eli oti}i iz Sarajeva. Ne bih to nu`no vezao za ljubav, siguran sam da velika ve}ina njih sna`no vole ovaj grad. Ali, nepravda lomi - zaklju~uje Halilovi}, koji otkriva da su ve} stigle ponude iz Zagreba i Beograda da se knjiga i tamo promovira.
A. GRABOVAC

Bazdulj-Hubijar: Andri} nije neprijatelj

[krgo: Idemo do najvi{ih organa vlasti

„Andri}evi dani“ u oktobru
Hrvatsko amatersko pozori{te Travnik i ove godine organiziralo je „Andri}eve dane“ uz minimalna sredstva, a do kraja ovog mjeseca Travni~ani }e vidjeti nastupe teatarskih grupa i promocije knjiga. - Sve je usmjereno na Andri}ev `ivot i djelo. Na{ osnovni cilj u svim ovim programima je vratiti svjetlo na djelo na{eg nobelovca i postaviti ga tada{njem sastavu imenovalo je Komisiju za izmjene naziva ulica i trgova u gradu Travniku. U ~etiri godine tog mandata nije sazvana nijedna sjednica. Jednostavno, izgleda da u gradu Travniku nema dobre volje da na{ nobelovac Ivo Andri} dobije svoju ulicu. Evo u na ono mjesto koje on zaslu`uje - kazao nam je Anto Bili}, direktor HAK-a Travnik. Sve do kraja oktobra ljubitelji pisane rije~i, pozori{ta i kulture uop}e, imat }e priliku pratiti niz sadr`aja u Travniku, a svi su posve}eni nobelovcu Ivi Andri}u. Mo`da se nakon „Andri}evih dana“ i gradski oci kona~no udostoje pa mu posvete jednu gradsku ulicu ili trg. tstvo da ne pokre}e ova pitanja oko izmjene naziva ulica. Znam da su dolazili prijedlozi Komisiji da se jedna ulica preimenuje u ulicu Ive Andri}a - govori Ljupko Su~i}, predsjedavaju}i Op}inskog vije}a Travnik. Nura Bazdulj-Hubijar, knji`evnica iz Travnika,

Najve}e bogatstvo
- Ako izuzmemo Milomira Kova~evi}a Stra{nog, ljudi koji su sa mnom radili na knjizi u prosjeku imaju ispod trideset godina. Ova luksuzna monografija nastoji biti uzbudljiva kao vodi~, a na trenutke informativna kao neka enciklopedija. Knjiga ne daje preuveli~anu sliku o monumentalnim gra|evinama i vanredno va`nim doga|ajima. Ona se fokusira na raznolikost grada, predstavljaju}i je kao njegovo najve}e bogatstvo. Zatim na vodu, kom{iluk i druge vrijednosti koje ovdje obitavaju od davnina - pri~a Halilovi}. U trogodi{njem radu

Andri}: Veliko ime bh. knji`evnosti

je zavjere - kazala je BazduljHubijar na knji`evnoj ve~eri u Gradskoj biblioteci u Travniku, podr`avaju}i inicijativu Zavi~ajnog muzeja Travnik da se naredne godine dostojno obilje`i jubilej - 50 godina od dodjele Nobelove nagrade, ali i da Andri} dobije svoju ulicu i bistu u sredi{tu grada. Ako su politi~ari i gradski oci u Travniku zakazali, obraz grada osvjetlali su

lturnih i obrazovnih institucija, organizacija i pojedinaca. Mi samo iniciramo, predla`emo neke mogu}nosti, programe i projekte kojima na jedan dostojanstven na~in, kulturolo{ki relevantan na~in, `elimo obilje`iti taj Andri}ev knji`evni trag vezan za BiH - poja{njava Enes [krgo, kustos Memorijalnog muzeja Rodna ku}a Ive Andri}a.
K. KAVAZOVI]

16

16. OKTOBAR/LISTOPAD 2010.

@ivotopis ABDULAHA SIDRANA

Ako ni{ta drugo, barem jedno znam: cio sam svoj put pregazio sam.

Pla~u po svijetu rasuti moji Zvorni~ani
Otkup sirove ko`e (90)
i{e mi, iz daljine, preko bijela svijeta, Senad Mehmedbegovi} zvani Bubreg, prognanik iz Zvornika. Po{tovani gospodine Avdo, Osjetih potrebu kao Zvorni~anin da Vam po{aljem par fotografija od mo`da prve „ljube“ Zorane koju ste samo Vi zvali Zorica. Fotografije su napravljene na skupu Zvorni~ana u Beogradu i Zorani sam obe}ao da je slikam za Avdu i bilo joj je drago. Na ovaj na~in ispunjavam obe}anje. Jo{ od prije rata imao sam volju da se kao Zvorni~anin zahvalim za film u kome se radnja dobrim dijelom de{ava u Zvorniku, a poslije i za dramu „U Zvorniku ja sam ostavio svoje srce“ (i ja svoje), ali nekako nisam imao petlje. E, sad su razlog slike. Sa velikim zadovoljstvom pratim svaku Va{u (Tvoju) zapisanu rije~ i sve kolumne, sve, sve. Ako ovo do|e u tvoje ruke namigni mi ili kahni dvaput. Bi}e to znak da su slike u pravim rukama. Puno pozdrava (selama), Mehmedbegovi} Senad Bubreg, prognanik iz Zvornika, sada nastanjen - Geteborg [vedska 0046 31 331 2405.

P

Bubreg ! Prisje}am se kako je jedan drugi Zvorni~anin, Mirzet Mustafi} zvani Dvica, advokat i slikar-amater, biv{i zvorni~ki pravobranilac, na svome internet-portalu objavio spisak, sve po abecedi, nekoliko stotina nadimaka u Zvorni~ana. Bilo jedno pet-{est ljudi s nadimkom Bubreg, pet-{est dakle bubrega, {to me|u Bo{njacima, {to me|u Srbima zvorni~kim. Jeste, onih vremena, na prste jedne ruke mogli su se pobrojati Zvorni~ani bez nadimka. A nadmici, nekakvi pitomi, veseli. Moji imenjaci, Avde, svakakvi: Avdo Roda, Avdo [kobalj, Avdo Avdibeg, Avdo Dundul, Avdo Prdo. Zoran Jabuka i Fehim Jabuka. Pa jedan Litonja i jedan Lipso. Stana Kiko{ka, Mira Leptirica, Milo{ Limun, Haso Pekara. Pa [aran, Taki{a, Bojler... Lijepi bili nadimci u Zvorni~ana. A taj Mirzet Mustafi} zvani Dvica, biv{i zvorni~ki pravobranilac, svoj internet-portal ure|uje u Americi. U gradu Bowling Greenu, dr`ava Kentaki. Ovaj iz Geteborga, Senad zvani Bubreg, ka`e da Zorica nije Zorica nego Zorana. Dobro, jo{ i ljep{e. Zorana Blagojevi}, k}i ple-

Na susretu Zvorni~ana u Beogradu, septembra 2010, Zorana Blagojevi}, ljekar-stomatolog, k}erka legendarnog nastavnika muzike Riste Blagojevi}a

menitog zvorni~kog prosvjetara, nastavnika pjevanja, Riste Blagojevi}a. Sestra joj Brana, s mu`em Faikom, `ivi u Tuzli, brat Branko, ne znam gdje. Zoranino sam ime u ovim zapisima pominjao ~esto. Djevoj~ica {to je prije pedesetipet godina sa malim Av-

dom iz Sarajeva sjedila u klupi tri {kolske godine, tri te{ke zvorni~ke godine ibeovca Mehe Sidrana. Curica {to je svojom rukom, na posljednjem listu Avdinog crvenog Spomenara, ispisala rimovanu strofu uz koju je on, u potonjim godinama, niz svoj djetinji obraz ~esto znao pustiti suzu: Ko te voli vi{e od mene, nek jo{ koji list okrene. Po{to lista nema vi{e, ja te volim ponajvi{e. Evo na fotografiji ozbiljne i vedre gospo|e. Ona je na skup Zvorni~ana u Beogradu do{la iz Zvornika. Skupilo se, u domu Armije - to je, koliko se sje}am, preko puta Francuske 7 - oko dvije stotine Beogra|ana zvorni~koga porijekla, me|u njima i petnaestak pa}enika {to su u kleti Beograd stigli iz svoga prokletog progonstva. Da barem ljudska lica zvorni~ka vide, kad ne mogu u svoj Zvornik da se vrate ! Iz Beograda sam, prvih dana februara, dobio pismo gra|evinskog in`injera Zdravka Prodanovi}a koji je, ba{ kao i ja, u Zvorniku `ivio samo tri godine. Cenjeni gospodine Sidran,

Gavrilo Grahovac, federalni ministar kulture, i akademik Abdulah Sidran otvaraju Spomen-bistu Maka Dizdara, u Stocu, 2006. godine. Pitanje glasi: Koji }e ministar, sa kojim pjesnikom, u kojem gradu, koje godine - otvarati Sidranovu spomen-bistu ?

Bez obzira {to Vas li~no ne poznajem ovo pismo po~injem sa „cenjeni“ jer ja Vas zaista visoko cenim posle filmova „Sje}a{ li se Doli Bel“ i „Otac na slu`benom putu“. Ta dva scenarija su me li~no dodirnula jer sam ja svedok tih vremena posle Drugog svetskog rata, a posebno zato {to sam `iveo u Zvorniku 1955, 1956, i 1967. godine, a ro|en sam 1941. Prosto, ostao sam fasciniran da je neko tako realno i slikovito prikazao `ivot i atmosferu u Zvorniku tih godina. Pretpostavljao sam da ste i Vi i re`iser imali nekog dobrog starijeg konsultanta, jer ste obojica mladi da biste tako verno zapamtili sve sitne detalje kojima ste oslikali tu sredinu i to vreme. (....) Povod da po~nem da tra`im mogu}nost da stupim u vezu sa Vama bio je razgovor sa Vama koji je objavila „Politika“ 11.01.2010. Tu ste pored brojnih lepih misli i ta~nih konstatacija pomenuli ime Va{e drame „U Zvorniku ja sam ostavio svoje srce“. Pored onih divnih scenarija koje sam na po~etku pisma pomenuo, naslov ove drame me je povukao da Vam po{al-

jem neke moje zapise iz kojih se tako|e vidi da sam i ja na neki na~in ostavio svoje srce tamo. Ne znam sadr`inu pomenute Va{e drame, no moje vi|enje na{eg `ivota u te tri godine u Zvorniku nosi jednu posebnu i druga~iju sliku od svega ostalog do tada i od tada. Zato Vam {aljem kopije tih mojih zapisa iz kojih se vide moji strahovi i sva moja neodobravanja ratovanja u Bosni. Zapisi su pravljeni tada i nisu plod moje „naknadne pameti“. Kao epilog svega {aljem Vam i moja pisma, poslata i neposlata, Mensuri... (...) Srda~no Vas pozdravlja, Zdravko Prodanovi}. Slijedi Zdravkovo poslijeratno pismo zvorni~koj {kolskoj drugarici (i simpatiji) Mensuri i ratni zapis s naslovom Mensura i Hanifa, u kome Zdravko, kao Srbin iz Srbije, brine o sudbini dviju zvorni~kih doktorica, njegovih drugarica i poznanica iz djetinjstva. Biva to ponekad, umije Majstor @ivot ponekad svoje pri~e isplesti tako lijepo i vje{to da im nikakav pisac ni pri~alac nije potreban.
(Nastavak u idu}em broju)

oglasi

Dnevni avaz

subota, 16. oktobar/listopad 2010.

45

GRA\EVINSKI FAKULTET UNIVERZITETA „D@EMAL BIJEDI]“ U MOSTARU Na osnovu Odluke Upravnog odbora broj: 120-158-5/10 od 12. 10. 2010. god. raspisuje

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE KANTON SARAJEVO OP]INSKI SUD U SARAJEVU BROJ: 65 0 Mals 027351 07 Mals Sarajevo, 18. 03. 2010. godine Op}inski sud u Sarajevu, stru~ni saradnik Edina Bu~an, u pravnoj stvari tu`itelja „NOVOTEKS“ d.o.o. Kiseljak, ul. @rtava Domovinskog rata bb, koga zastupa Imamovi} Fahrudin, advokat iz Kiseljaka, protiv tu`enog „STR NELA“ Sarajevo ul. Put `ivota bb, vl. Kibri} Safet ul. Gladno polje B-14, radi duga u iznosu od 1.270,13 KM, na osnovu ~lana 348. stav 3. Zakona o parni~nom postupku Federacije BiH

KONKURS
za izbor dekana Fakulteta - na period od dvije godine Kandidati za izbor na funkciju dekana Fakulteta treba da ispunjavaju sljede}e op{te uslove: 1. da je dr`avljanin Bosne i Hercegovine; 2. da je stariji od 18 godina; 3. da se na njega ne odnosi ~lan IX 1. Ustava Bosne i Hercegovine (da nije pod optu`nicom Me|unarodnog suda za ratne zlo~ine u biv{oj Jugoslaviji); 4. da nije dobio otkaz kao rezultat disciplinske mjere u periodu od 3 godine prije objavljivanja ovog konkursa. Pored op{tih uslova kandidati treba da ispunjavaju sljede}i posebni uslov: - da je redovni ili vanredni profesor na Fakultetu sa punim radnim vremenom. Kandidati za dekana ne mogu biti osobe na funkciji u izvr{nim organima politi~ke partije. Uz prijavu na konkurs za izbor dekana Fakulteta kandidati su du`ni prilo`iti sljede}u dokumentaciju: 1. biografiju 2. uvjerenje o dr`avljanstvu, 3. izvod iz mati~ne knjige ro|enih, 4. izjavu u skladu sa ta~kom 3. op{tih uslova 5. izjavu u skladu sa ta~kom 4. op{tih uslova 6. odluku o izboru u zvanje redovnog ili vanrednog profesora na Fakultetu 7. potvrdu o radnom odnosu sa punim radnim vremenom na Fakultetu 8. izjavu da se ne nalazi na funkciji u politi~kim partijama Prijave na konkurs sa svom potrebnom dokumentacijom potrebno je dostaviti u roku od 8 dana od dana objave konkursa, na adresu: Gra|evinski fakultet Univerziteta „D`emal Bijedi}“ u Mostaru USRC „Midhad Hujdur-Hujka“ 88104 Mostar Sa naznakom „Prijava na konkurs za izbor dekana“ Nepotpune i neblagovremene prijave ne}e se uzimati u razmatranje.

OBJAVLJUJE
Tu`itelj je dana 09. 03. 2007. godine kod ovog suda podnio tu`bu protiv tu`enog, radi isplate duga. Tu`bom je predlo`eno da sud nakon provedenog postupka donese odluku kojom }e obavezati tu`enog da tu`itelju isplati dug u iznosu od 1.270,13 KM sa zakonskom zateznom kamatom i to: - na iznos od 87,40 KM po~ev od 15. 06. 2003. godine - na iznos 377,95 KM po~ev od 15. 08. 2003. godine - na iznos od 197,29 KM po~ev od 01. 09. 2003. godine - na iznos od 308,53 KM po~ev od 15. 09. 2003. godine - na iznos od 298,52 KM po~ev od 03. 10. 2003. godine pa sve do isplate, kao i da tu`itelju nadoknadi tro{kove parni~nog postupka, sve u roku od 15 dana. Ovim putem tu`enom se dostavlja tu`ba od 09. 03. 2007. godine na odgovor u smislu odredaba ~lana 62. stav 2. ZPP-a FBiH, pa je tu`eni du`an da u skladu sa odredbama ~lana 70. i ~lana 71. ZPP-a FBiH, najkasnije u roku od 30 dana od dana prijema tu`ba dostavi sudu pismeni odgovor na tu`bu, a u protivnom }e se donijeti odluka u smislu odredbi ~lana 182. ZPP-a (presuda zbog propu{tanja). Obavje{tava se tu`eni da se dostava pismena smatra obavljenom protekom roka od 15 dana, od dana objavljivanja ovog pismena u dnevnim novinama FBiH, i na oglasnoj tabli suda, te se isti obavje{tava da priloge dostavljene uz tu`bu mo`e podi}i u zgradi suda. STRU^NI SARADNIK EDINA BU^AN

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE KANTON SARAJEVO OP]INSKI SUD U SARAJEVU Broj. 65 0 mals 027346 07 Mals Op}inski sud u Sarajevu, stru~ni saradnik Nives Abdagi}, u pravnoj stvari tu`itelja „Novoteks“ d.o.o. Kiseljak, Ul. @rtava domovinskog rata bb, Kiseljak, zastupanog po Imamovi} Fahrudinu, advokatu iz Kiseljaka, protiv tu`enog „Pa{ali}“ d.o.o. Sarajevo, Ul. Doglodi br. 15., Ilid`a - Sarajevo, radi duga u iznosu od 582,69 KM, na osnovu ~lana 348. stav 3. Zakona o parni~nom postupku („Slu`bene novine Federacije BiH“, broj 53/03, 73/05 i 19/06)

OBJAVLJUJE
Dana 9. 3 2007. godine tu`itelj je kod ovog suda podnio tu`bu protiv tu`enog radi isplate duga u iznosu od 582,69 KM. Tu`bom je predlo`eno da sud nakon provedenog postupka donese odluku kojom }e nalo`iti tu`enom da tu`itelju isplati iznos od 582,69 KM sa zakonskom zateznom kamatom po~ev od 21. 4. 2003. godine pa do isplate, kao i da naknadi tro{kove parni~nog postupka, sve u roku od 15 dana. Ovim putem tu`enom se dostavlja tu`ba na odgovor u smislu odredaba ~lana 62. stav 2. i ~lana 69. ZPP-a, pa je tu`eni du`an da u skladu sa odredbama ~lana 70. i ~lana 71. ZPP-a, najkasnije u roku od 30 dana od dana prijema tu`be, dostaviti sudu pismeni odgovor na tu`bu, a u protivnom }e se donijeti odluka u smislu odredbi ~lana 182. ZPP-a. Obavje{tava se tu`eni da se dostava pismena smatra obavljeno protekom roka od 15 dana od dana objavljivanja ovog pismena u najmanje jednim dnevnim novinama koje se distribuiraju u Federaciji BiH i na oglasnoj plo~i suda. Stru~ni saradnik Nives Abdagi}

VREMEPLOV

16. oktobar 2010.

DOGODILO SE
1813. - Po~ela tzv. bitka naroda kod Lajpciga (Leipzig), u kojoj su se Napoleonove snage na{le pod udarom udru`enih saveznika - Rusije, Pruske i Austrije. Francuska armija je potu~ena, a 19. oktobra saveznici su zauzeli Lajpcig. Poslije te{kog poraza, Napoleon se povukao preko Rajne i nekoliko mjeseci kasnije bio prisiljen prvi put abdicirati. 1829. - Otvoren prvi moderni hotel u Americi, Hotel „Tremont“ u Bostonu. 1846. - Nastupio radikalni preokret na podru~ju anestezije. Ameri~ki zubar Vilijam Tomson Morton (William Thomson Morton) izveo je prvu anesteziju eterom. 1941. - Njema~ke trupe stigle na 100 kilometara udaljenosti od Moskve.

46

Dnevni avaz, subota, 16. oktobar/listopad 2010.

sveznadar

ISTRA@IVANJE Va`nost odr`avanja higijene usne {upljine

^uvajte srce peru}i zube dva puta dnevno
Kod onih koji se ne brinu o higijeni usne {upljine u krvi su prona|eni i vi{i nivoi proteina povezanih sa upalom, kao {to je CRP i fibrinogen
Istra`ivanje objavljeno u medicinskom ~asopisu „British Medical Journal“ iznova povezuje higijenu usne {upljine i rizik za kardiovaskularne bolesti. Dokazali su da ljudi koji ne peru zube dva puta dnevno imaju 70 posto ve}u vjerovatnost da razviju neku kardiovaskularnu bolest. Kod onih koji se ne brinu o higijeni usne {upljine u krvi su prona|eni i vi{i nivoi proteina povezanih sa upalom, kao {to je CRP i fibrinogen. Istra`ivanje s vi{e od 11.000 [kota vodio je prof. Ri~ard Vajt (Richard Watt) sa poznatog britanskog Colege univerziteta u Londonu koji je kazao: - Rezultati potvr|uju i u~vr{}uju ranije otkrivenu vezu izme|u odr`avanja higijene usne {upljine i rizika za kardiovaskularne bolesti - potvrdio je prof. Vajt. Odr`avanje oralne higijene samo je jedan od elemenata zdravog `ivota koji bi mogao doprinijeti zdravlju srca. Kod ljudi koji redovno ne peru zube u ustima se razmno`e bakterije koje uzrokuju upalu, koja na kraju doprinosi i razvoju raznih bolesti srca.

1945. - U kanadskom gradu Kvebeku (Guebeec) osnovana Organizacija UNa za ishranu i poljoprivredu (FAO), s osnovnim ciljem da podigne nivo ishrane i pobolj{anja `ivotnog standarda. Godine 1979. ovaj datum ustanovljen je kao Svjetski dan hrane. 1964. - Na poligonu kod Sinkjanga Kina izvr{ila prvu pokusnu eksploziju hidrogenske bombe, ~ime je postala peta zemlja u svijetu koja raspola`e nuklearnim oru`jem. 1978. - Poljski kardinal Karol Vojtila (Karol Woytila) izabran u Vatikanu za novog papu, 164. poglavara Katoli~ke crkve, kao Ivan Pavao II. 1998. - Pod pritiskom me|unarodne zajednice, jedinice Vojske (SR) Jugoslavije na Kosovu po~ele povla~enje u mati~ne garnizone, ali su sukobi manjeg intenziteta izme|u srbijanskih snaga sigurnosti i kosovskih Albanaca nastavljeni. 2002. - U Sarajevu odr`an Prvi (osniva~ki) kongres Unije samostalnih sindikata policije Federacije BiH.

Bakterije u ustima izazivaju upale

ORDINACIJA

Nova saznanja

Promjene na noktima
Nokti su mi jako slabi, pucaju i raspadaju se. S obzirom na to da se nezdravo i neredovno hranim, mo`e li to biti uzrok, pita A. K. iz Sarajeva. Promjene noktiju su mnogobrojne i one mogu nastati kao
Dr. Katarina Dujmovi}, dermatovenerolog

Hodanjem protiv demencije
Osobe starije `ivotne dobi koje ~e{}e hodaju imaju upola manji rizik za slabljenje mentalnih sposobnosti i demenciju, objavili su ameri~ki na- Dobro je svake sedmice hodati barem desetak kilometara u~nici. Skeniranjem mozga 299 ispitanika prosje~ne dobi 78 godina je utvr|eno kako osobe koje svake sedmice hodaju izme|u 10 i 15 kilometara nakon ~etiri godine imaju vi{e tkiva u klju~nim dijelovima mozga. Nau~nici vjeruju kako je upravo izbjegavanje smanjenja volumena mozga do kojeg ina~e dolazi u starijoj dobi uzrok uo~enog pozitivnog utjecaja hodanja. ^asopis „Neurology“ dodaje kako je u ranijim studijama smanjenje volumena mozga ve} povezano s pote{ko}ama u pam}enju.

RO\ENI
1781. - U Londonu ro|en D`ord` Stivenson (George Stephenson), „otac `eljeznice“, engleski pronalaza~ koji je 1814. godine konstruirao prvu upotrebljivu parnu lokomotivu i projektirao prvu javnu `eljezni~ku prugu Stokton (Stockton) - Darlington, Velika Britanija. 1927. - Ro|en Ginter Gras (Guenter Grass), jedan od najzna~ajnijih njema~kih knji`evnika 20. vijeka, koji je svjetsku slavu stekao prvim romanom „Limeni dobo{„ (1959.), o{tar polemi~ar i dru{tveni kriti~ar („Limbur“, „Pse}e godine“, „Lokalna anestezija“).

Specijalisti~ka dermatovenerolo{ka ordinacija

Dr. Dujmovi}
Tekija ~ikma 9/I, Sarajevo Tel: 033/22 55 98, 061/50 42 05 e-mail: kdujmovic@yahoo.com

posljedica vanjskog o{te}enja nokta ili su odraz nekog unutra{njeg oboljenja ili nedostatka nekog minerala ili vitamina. Manjak kalcija, `eljeza, A i D vitamina mo`e dovesti do raspadanja noktiju, ali se ono mo`e javiti i kod ljudi koji rade s alkoholom, organskim otapalima, te kod `ena koje pre~esto lakiraju nokte. Promjene na noktima se mogu vidjeti kod postojanja sideropeni~ne anemije.

Prijava na konkurs
Prijavila sam se na javni konkurs u jednom federalnom organu i ta procedura se neprekidno prolongira ve} dva puna mjeseca iz objektivnih razloga, koliko sam informiran. U me|uvremenu sam se razbolio i nisam blagovremeno putem internet-stranice Agencije za dr`avnu slu`bu primijetio obavijest za polaganje ispita op}eg znanja. Obratio sam se Agenciji s molbom da mi se omogu}i naknadno polaganje ispita, ali mi je saop}eno da je za takvu mogu}nost protekao rok te da se moram prijaviti na neki od sljede}ih konkursa za koji ispunjavam uvjete i tek }u mo}i spomenuti ispit polagati. Interesira me da li sam o{te}en jer u Zakonu o dr`avnoj slu`bi nisam prona{ao takvu odredbu, pita D. H. iz Zenice.
Prema Uredbi o uvjetima, na~inu i programu polaganja ispita op}eg znanja i stru~nog ispita za kandidate za dr`avnu slu`bu u Federaciji BiH, kandidat koji u okviru konkursne procedure bude pozvan na ispitu za poziciju na koju je konkurisao, mo`e pismenim zahtjevom odlo`iti polaganje ispita op}eg znanja, najdu`e za sedam dana, ako doka`e da zbog te{ke bolesti ili drugih opravdanih razloga nije u mogu}nosti polagati ispit prema utvr|enom terminu. O zahtjevu za odlaganje ispita op}eg znanja odlu~uje direktor Agencije za dr`avnu slu`bu FBiH.
Dipl. pravnica Enisa Hod`i}

Utvr|ivanje osnova
Do 1992. godine sam radio u dr`avnoj firmi. Od tada vi{e ne radim, ali sam se prijavio na dobrovoljno osiguranje i uplatu doprinosa vr{im ve} 10 godina. Sada sam ispunio uvjete za starosnu penziju jer imam 65 godina `ivota i 20 godina sta`a i podnio sam zahtjev za penziju. Da li }e mi se prilikom utvr|ivanja penzijskog osnova za ovaj period uplate doprinosa uzeti visina upla}ivanog doprinosa ili osnov na koji sam upla}ivao doprinos, pita K. L. iz Busova~e.
Odredbom ~lana 49. Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju, propisano je da se osiguranicima koji su sami obveznici pla}anja doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje za utvr|ivanje penzijskog osnova uzimaju osnovice koje slu`e za obra~unavanje i pla}anje doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje. Prema tome, vama }e se prilikom utvr|ivanja penzijskog osnova za ovaj period uzeti osnovice koje su slu`ile za obra~unavanje i pla}anje doprinosa.
Federalni zavod PIO

UMRLI
1793. - Zbog izdaje, pred oko 300.000 Pari`ana, na giljotini pogubljena francuska kraljica Marija Antoaneta (Marie Antoinette), supruga Luja XVI (Louis XVI) i k}erka austrijske carice Marije Terezije (Maria Theresia). Tokom Francuske revolucije postala je omra`ena li~nost, koja je gladnom narodu navodno poru~ila: „Ako nemate hljeba, jedite kola~e“. 1982. - Umro hafiz Ibrahim ef. Trebinjac. 1982. - Umro italijanski operni pjeva~ Mario del Monako (Monaco), nazvan „tenorom epohe“. Zahvaljuju}i izuzetnom glasu i izvanrednom osje}aju za scenu, stekao je veliku popularnost i priznanje kritike. 1996. - Na stadionu „Mateo Flores“ u Gvatemala Sitiju (Gvatemala City) sru{ila se prenatrpana ju`na tribina. Poginulo je 79, a povrije|eno vi{e od 80 navija~a. Tragedija se dogodila prilikom odigravanja kvalifikacione utakmice za SP izme|u Gvatemale i Kostarike.

Kupon za odgovore
Obavezno prilo`ite kupon iz novina. Na koverti nazna~ite: “Za kontakt stranu”. Pitanja mo`ete slati i na e-mail: redakcija@avaz.ba

sveznadar

Dnevni avaz, subota, 16. oktobar/listopad 2010.

47

Ta~no Neta~no
Hospik je dom bolnica za 1.patnji osoba nailisamrti?emocionaolak{avanje tjelesnih i lnih

ZDRAVLJE Kako zaustaviti alergije bez upotrebe lijekova

Jedite luk, pijte ~aj, odr`avajte ku}u ~istom
Tokom sezone alergija dobro je uzeti 1.000 do 2.000 miligrama vitamina C dnevno
Sre}om po alergi~are pa se biljke ne opra{uju u svim godi{njim dobima. Naruku im idu i neki drugi prirodni zakoni. Predla`emo pet jednostavnih metoda koje }e vam zna~ajno smanjiti alergije. Jedite crveni i bijeli luk. Vjerovatno }e vam trebati osvje`iva~ daha, no ova }e metoda zaista olak{ati simptome alergije. Ljuti plodovi bogati su kvercetinom, antioksidantom koji spre~ava }elije u otpu{tanju histamina. Ljubite se. Jedna od novijih studija je pokazala da su ljudi koji pate od simptoma alergije imali ni`e markere alergijske reakcije nakon {to bi ljubiDokazano je da luk olak{ava simptome alergije

2.Ataman je poglavica, predvodnik? obred koji 3.Hod po vatri jeilivjerskiu`arenom uklju~uje hodanje po ugljevlju, kamenu zapaljenom drvetu?
1. TA^NO

Olak{avanje patnji osoba na samrti
Hospik je dom ili bolnica za olak{avanje tjelesnih i emocionalnih patnji osoba na samrti. Pacijentima za koje se o~ekuje da }e `ivjeti jo{ samo nekoliko mjeseci ili nedjelja, njega u hospicima nudi alternativu agresivnim mjerama za produ`avanje `ivota, koje ~esto samo pove}avaju nelagodu i izolaciju. Hospici pru`aju saosje}ajno okru`enje u kojem prevencija (a ne samo kontrola) fizi~kih bolova ima prioritet, s emocionalnim i duhovnim potrebama pacijenata. Ono se mo`e osigurati u zdravstvenoj ustanovi, na vanbolni~koj osnovi, ili kod ku}e.
2. TA^NO

li voljenu osobu. Pijte ~aj. Nau~nici s japanskog Univerziteta „Kyushu“ ustanovili su da sastojak zelenog ~aja nazvan EGCG mo`e blokirati proizvodnju histamina i IgE (Immunoglobulin E je oblik antitijela koji igra va`nu ulogu pri alergijskim reakcijama). Odr`avajte ~istu ku}u. Kad god u|ete u ku}u unosite pelud, a to izaziva alergijske simptome i kada ste u zatvorenom. ^im u|ete skinite cipele i redovno perite pod. Uzmite dovoljno vitamina C. Vitamin C je dokazani antihistaminik. Tokom sezone alergija dobro je uzeti 1.000 do 2.000 miligrama vitamina C dnevno.

Boje kose u trendu

Jesen na trpezi

Neka crvena bude vatrenija, a plava jo{ svjetlija
Jesen je najbolje vrijeme za eksperimentiranje novim bojama zato {to kosa nije izlo`ena velikim vru}inama i hloru iz bazena, isti~u stru~njaci i savjetuju da crvena postane jo{ vatrenija, plava jo{ svjetlija, a sme|a jo{ bogatija. Nezanimljivim nijansama novi `ivot najlak{e }ete udahnuti debelim pramenovima intenzivnih boja. Najbolje ih je nanijeti na donje slojeve kose kako ne biste izgledali poput zebre. Imate li dugu kosu, mo`ete isku{ati i najnoviji trend - bojenje samo vrhova kose. To odli~no pristaje prirodnim plavu{ama koje vrhove trebaju obojiti mnogo svjetlijom bojom. Brinete koje `ele osvje`iti

[nicle s vrganjima

Ataman - u razli~itim jezicima razli~ito zvanje
Ataman je poglavica, predvodnik. To je ruski naziv nastao iz njema~kog Hauptmann kapetan. Javlja se pod imenima vataman (novgoro|ani), otaman, kako se susre}e kod Malorusa, hetman kod Poljaka. Kod ruskih i ukrajinskih Kozaka u po~etku je to izborni glavar slobodne koza~ke dru`ine, a kasnije zapovjednik koza~ke vojske kojeg imenuje carska vlada. Zvanje ataman ukinuto je 1890. godine kada su koza~ke jedinice u{le u sastav preure|ene ruske konjice.
3. TA^NO

Nezanimljivim nijansama dodajte debele pramenove

boju trebale bi nanijeti tamniju, bogatiju i topliju nijansu, pri~ekati sedam dana, a potom je jo{ tamnije obojiti.
NATPISI NA PRIJATELJ, NADGROBDRUG NIM SPOME(franc.) NICIMA

Potrebno je: 800 g june}ih {nicli, 300 g vrganja, 50 g suhog mesa, 2 glavice luka, 2 ~esna bijelog luka, suhi biljni za~in, biber, 50 g o{trog bra{na, 50 ml ulja, per{un, so, biber. Na~in pripreme: 1. [nicle isje}i deblje pa ih posoliti, pobiberiti i premazati uljem, a onda ih ostaviti da preno}e u fri`ideru. Sutradan svaku {niclu s jedne strane utapkati u bra{no i ispr`iti ih na zagrijanom ulju. 2. Gotove {nicle staviti na to-

plo, a na isto ulje dodati u blenderu samljeven bijeli i crni luk. 3. Luku dodati na {tapi}e isje~eno suho meso, sve kratko propr`iti pa ubaciti vrganje isje~ene na krupnije komade. 4. Sipati vodu i dinstati na laganoj vatri 10 minuta. 5. Meso vratiti u posudu, preliti sve s malo vode i kratko prokuhati. 6. Za~initi biljnim za~inom i biberom, posuti per{unom i poslu`iti.

Hodanje po vatri prakticiraju mnogi narodi
Hod po vatri je vjerski obred koji uklju~uje hodanje po u`arenom ugljevlju, kamenu ili zapaljenom drvetu. Prakticirali su ga narodi iz mnogih dijelova svijeta, izme|u ostalog u staroj Gr~koj, Indiji, Japanu, Kini, Tahitiju, Novom Zelandu, Bugarskoj i [paniji. Najrasprostranjeniji blik je hodanje preko sloja u`arenog ugljevlja kojim je prekriveno dno plitkog rova. Mnogo rje|e ovaj oblik uklju~uje prolazak kroz razbuktalu vatru. Obred se vr{i radi individualnog pro~i{}enja i s ciljem da se doka`e ne~ija nevinost. Vjernici vjeruju da }e opekotine dobiti samo oni ~ija vjera nije dovoljno jaka i mnogi koji u~estvuju u ovom obredu zaista prolaze bez ikakvih povreda.

STRU^NJACI U ANATOMIJI ^INITI O[TRIM MU[KO IME

ORGANI ^ULA VIDA

GRAD U KINI

TRAVNIK

REOMIR

STRU^NJAK U IRANISTICI

VRSTA PSA

PRKOS, INAD

EKREMA ODMILJA

ONAJ KOJI PANI^I @EGA, SPARINA MALI RT, RTI], RTAK TVRDI KAMEN PREDSOBLJE, TRIJEM

RENAME (skr.) HRVATSKI FUDBALER ROBERT

PASTA ZA OBU]U

RJE[ENJE IZ PRO[LOG BROJA PAK, NOVI SAD, OTOMANI, ENA, LANAR, KARAN, UTORAK, RUNI, TUBA, RAHMAN, KRAMPONI, SO, EKREM JEVRI] 2316

FRANCUSKI SINEAST @AK

[AHIST NIMCOVI^

NATRIJ GLUMICA TEJLOR

GLUMICA NA SLICI @I^ANI MUZI^KI INSTRUMENT

MALOUMNIK

48

Subota, 16. oktobar/listopad 2010.

Dnevni avaz
ban ulaz. Tel. 033 667-008, 062 972 326. Izdajem dvosoban stan u zgradi, Grbavi~ka. Tel. 062 437 583. Izdajem gara`u na Marijin Dvoru - Te{anjska ulica (zgrada „Viza za budu}nost“). Tel. 061 273 995. Izdajem gara`u u Kranj~evi}evoj ulici (za manje automobile). Tel. 033/612-956. Izdajem ili prodajem radnju na Siranu. Tel. 062 917 009. Izdajem jednokrevetnu i dvokrevetnu sobu sa upotrebom kuhinje studentima - Bjelave. Tel. 061 802 958. Izdajem jednosoban namje{ten stan u privatnoj ku}i. Tel. 033 655329. Izdajem jednosoban stan blizu Ba{~ar{ije, Pirin brijeg 38. Tel. 534368. Izdajem ku}u na Mejta{u 120 m2 sa 200 m2 vrta, sre|ena, strancima, nenamje{tena. Tel. 061 156 262. Izdajem ku}u u Butmiru, 2 sprata, namje{tenu, grijanje, isklju~ivo za Turski koled`. Tel. 061 971 090. Izdajem lijepo namje{ten stan 100 m2, kod FDS. Tel. 061 226 372. Izdajem manji poslovni prostor na D. Malti pored {kole. Tel. 033 614628, 061 357 634. Izdajem namje{ten stan u novoj zgradi, Tibra-pacifik, Ned`ari}i. Tel. 061 221 706. Izdajem p. prostor 240 m2 za sve namjene sa parkingom uz glavnu cestu, Saraj polje. Tel. 061 545 358. Izdajem dvosoban lijepo namje{ten stan na Vracama iznad Policijske akademije, kablovska, 390 KM. Tel. 061 345 043 Izdajem jednosoban stan u Hrasnici u privatnoj kuæi. Tel. 033 513 036. Izdajem namje{tenu garsonjeru na Sedreniku, 200 KM, zvati iza 17 sati. Tel. 033 536 003. Izdajem pos. prostor 20 m2 na Stupu uz Heco pijacu, pogodno za kancelarije, predstavni{tva, ugost. objekte i drugo. Tel. 061 249 249. Izdajem pos. prostor na [ipu (nov) od 35 m2. Tel. 062 320 648. Izdajem pos. prostor za trafiku, ulica ^ekalu{a. Tel. 061 149 442, 061 233 948. Izdajem poslovne prostore, za razne namjene, na vi{e lokacija. Tel. 061 156 262. Izdajem poslovni prostor kod @eljinog stadiona 32 m2, vrlo povoljno. Tel. 062 972 512. Izdajem prazan stan 65 m2, c. grijanje, sa parkingom, I sprat, Saraj polje. Tel. 061 545 358. Izdajem prostor sa galerijom 40 m2 u [entadi, prizemlje. Tel. 063 991 870. Izdajem sobe za spavanje na Ba{~ar{iji, do Sebilja, cijena 15 KM. Tel. 061 192 073. Izdajem sobe za spavanje na Ba{~ar{iji, do Sebilja, cijena 15 KM. Tel. 061 434 123. Izdajem stan 38 m2, namje{ten, studenticama, Dobrinja II. Tel. 061 800 529. Izdajem stan 75 m2, centralno grijanje, nenamje{ten, Bare-[ip. Tel. 061 144 845. Izdajem stan u strogom centru grada, veli~ine 50 m2. Tel. 061 511 181. Izdajem stan-kancelarijski prostor 70 m2, III sprat, kod Katedrale. Tel. 062 812 183. Izdajem trosoban stan Dolac Malta, namje{ten, porodici na du`i period. Tel. 061 610 551. Izdajem trosoban stan nenamje{ten, Dobrinja C-5, kirija 300 KM. Tel. 065 836 513. Jednokrev. soba sa upotrebom kuhinje i kupatila `enskoj osobi. Tel. 062 293 406. Jednosoban komplet namje{ten stan u zgradi, centralno, kablovska, lokacija atraktivna. Tel. 033 650-189, Otoka. Kod bolnice Ko{evo, sobu `eni koja ide na terapije. Tel. 033 213-629. Kod Vije}nice u Sarajevu, izdajem dvosoban stan studenticama ili zaposlenoj `eni, poseban ulaz. Tel. 062 682 185. Na Dobrinji II, u zgradi jednos. stan isklju~ivo studenticama. Tel. 061 800 529. Namje{ten dvos. stan bra~nom paru u Hrasnom. Tel. 065 534 126. Namje{ten jednos. stan, priv. ku}a [ip, pos. ulaz, odvojena struja. Tel. 061 781 073, 485-657. Namje{tena soba s upotrebom kuhinje. Tel. 063 123 964. Ned`ari}i, izdajem kompletno opremljenu auto-praonu. Tel. 061 244 166. Neum - povoljno izdajem apartmane smje{tene neposredno uz more. Mob. 063 327 098. Tel. 036/884169. Pos. prostor 32 m2 na Grbavici. Tel. 601 865 158, 033 649-851. Pos. prostor 90 m2 uz glavnu saobra}ajnicu za sve namjene, ul. Alipa{ina. Tel. 061 228 524, 033 486-558. Pos. protor kafi}, mo`e i druga namjena. Tel. 061 818 644. Pos. sklad. prostor 100 m2 i 150 m2 stamb. prostora u Doglodima. Tel. 061 361 132. Pos. skladi{ni prostor 120 i 40 m2, Stup kod Interexa. Tel. 061 266 869. Prostor za trafiku, ^ekalu{a. Tel. 061 233 948, 061 149 442. Saraj polje, ul. S. M. Dende, trosoban potpuno namje{ten stan u zgradi, III sprat, na du`i period. Tel. 062 943 493. Sarajevo, strogi centar, izdajem dvoiposoban namje{ten stan, 3. kat. Tel. 062 139 490. Soba na Ko{evu uz bolnicu, centralno iza 16 h. Tel. 033 217-185. Soba namje{tena s upotrebom kuhinje. Tel. 062 692 292. Soba studentu (centr. grijanje, satelitska TV). Tel. 061 869 333. Socijalno, izdajem jednokrevetnu sobu, parno grijanje. Tel. 033 663-437. Soukbunar, izdajem prazan stan 40 m2, poseban ulaz, 200 KM. Tel. 061 866 409. Soukbunar-centar, izdajem sobu sa c.g., studentici. Tel. 033 225-909. Soukbunar-centar, sobu sa c.g., studentici. Tel. 033 225-909. Sprat ku}e sa gara`om, ul. K. Had`i}a. Tel. 033 464-754. Stan kod OHR-a, Ljubljanska 4 a. Tel. 202-410. Stan na spratu u priv. ku}i. Tel. 642-746. Studenticama dvoipos. stna u Olimpijskom naselju, cijena vrlo povoljna. Tel. 062 421 504. Stup kod Interexa, poslovno-skladi{ni prostor 40 i 120 m2. Tel. 061 266 869. U centru dvokrev. soba, `enama, upotreba kuhinje i grijanje. Tel. 061 383 809, 033 217-158. U centru grada, dvoiposoban namje{ten stan. Tel. 061 202 497. Ustupila bih frizerski salon uz dogovor. Tel. 061 157 740. Vraca, ku}a jedan sprat namje{teno, dvori{te+parking, extra lokacija. Tel. 061 493 323. Zenica - centar, izdaje se pos. prostor pogodan za mikrokreditne banke, urede, predstavni{tva, apoteke, zubne, salone i sl. Tel. 061 189 895. www.nekretnine.ba

MALI

OGLASI
Prodaja
Golf 2, 89. god., dizel, blokada, 3400 KM. Tel. 033 417 320 Golf 2, 1986. god., prodajem. Tel. 061 398 534. Golf 2, dizel, {iber, 87. god., bijele boje, cijena 2.800 KM. Tel. 061 244 290. Golf 3 GTD 1.9, 94. god., reg. do 5. 10. 2010., cijena po dogovoru. Tel. 061 359 127. Golf 4, kabriolet, tvrdi krov, 2000. god. Crn, crna ko`na sjedi{ta, motor 85, benzin. Plus aluminijske felge „racer“. Sve 10.000 KM. Tel. 033 281 370. Hitno Reno Megan coupe, 2001. g., metalik sive boje, benzin, ful oprema. Tel. 061 338 433. Kamp prikolica 6 m, 50 km, pogodna za odmor za trenske radnike, 1.350 EUR-a. Tel. 061 900 396. KIA Ceed SW 2008. god., pre{ao 22.000, full oprema, grancija jo{ 5 godina, mo`e i zamjena za jeftinije vozilo. Tel. 062 857 130. Kombi Mercedes ili kompenzacija radovi oko ku}e, str. table, dizel. Tel. 061 900 396. Kombi Mercedes, dugi, visoki, extra dobar, Sarajevo. Tel. 062 270 366. Kombi minibus Iveko automatik, 16 sjedi{ta, vodi se 1+8, ispravan, odjavljen, 1.100 EUR-a, zamjena za razno. Tel. 062 270 366. Kombi VW 1983., povoljno, registrovan do 7. mjeseca 2011. Tel. 061 249 696. Kombi VW putni~ki, produ`eni, 1993. odli~no o~uvan. Tel. 063 996 774. Laguna 99., 1.9 DTI RXI, crna, alu-f., krov nosa~i, MP3, alarm. Tel. 061 173 723. Ljetne gume interkontinental od Golfa 4 karavana, iz Njema~ke. Tel. 061 159 507. Mercedes 1317, god. 91., registrovan 4. 2011. god., corada, 5.500 EURa. Tel. 061 165 150. Mercedes 190 D, automatik, 1988., registr. u odli~nom stanju. Tel. 061 500 037. Mercedes E 220 CDI, model 2003., sivi, avantgarde, tel., al. felge, ko`a, servisna knjiga. Tel. 066 364 848. Mercedes ML 320, benzin+plin, 2003. g., registrovan do 6./2011. Tel. 061 145 887. Nissan Murano 10./2007., cijena 48.000 KM, mo`e zamjena. Tel. 062 157 704. Opel Astra G OPC 2000. g., 118KW, 2.0, regist. do 6. 2011., 8.000. Tel. 062 905 809. Opel Corsa 1.0 B siva, 3 vrata, full oprema, tek registr., 2004. god., 95.000 pre{la, 1 vlasnik od uvoza, 8.000. Tel. 061 835 565. Opel Vektra 2.0, 85 KW, 89. god., reg. do 18. 1. 2011., cijena po dogovoru. Tel. 061 359 127. Opel-kadet suza, 1.4, 1990. god., tek registrovan, cijena fiksna 2.500 KM. Tel. 061 551 317. Pasat 1.9 TDI karavan, 2003., ful oprema. Tel. 061 257 470. Pasat karavan 2000 god., tdi, 11.200 KM, mo`e zamjena. Tel. 061 818 173 Pasat karavan, 1997. god., TDI, 110 konja, reg. do 12. 8. 2011. god. Cijena 9.600 KM. Tel. 061 146 187. Pe`o 307 2.0 HDI, 2003. god., 4 vrata, ful oprema, pla}eni carina i PDV, 138.000 pre{ao, cijena do registr. 11.500 KM. Tel. 061 158 202. Pe`o 307 HDI 2.0, 110 KS, 2002. god. Tel. 061 257 470. Pe`o 307 kao nov, benzin, 2003., uvoz Njema~ka, ful op{rema, cijena 9.800 KM. Tel. 061 204 169. Prodajem Audi 100, god. 1991., registrovan 20. 3. 2011., met. boja, klima, automatik. Tel. 033 668-096. Prodajem i ugra|ujem za sva auta ogledala za retrovizore, povoljno! Tel. 061 382 478. Prodajem lavlju kand`u. Tel. 061 829 203. Prodajem Volkswagen dizel Polo clasic, registrovan, nove gume, gara`iran, 7.000 KM. Tel. 061 357 786. Prodajem za Golfa alnaser, altenator 2,3,4 i za ostala vozila, mo`e i monta`a. Tel. 033 531-996, 063 639 176. Radim za{titu automobila od korozije (pod), farbanje, poliranje, kvalitet 100%, Ilija{. Tel. 061 552 547. Reno 19, 1.7 B, 94. god., 4 vrata, bordo metalik, 54 KW, reg. do 20. 2. 2011. g., cijena 2.700 KM. Tel. 061 835 462, Blagaj. Reno Clio 1.2 B, 2003. god., zlatni, 3 vrata, ful oprema, pla}eni carina i PDV, 90.000 pre{ao, cijena do registr. 7.600 KM. Tel. 061 835 565. Reno clio 12 16 V, 2008. god., plavi, 4 vrata, full oprema, pla}eni carina i PDv, 65.000 pre{ao, cijena do registracije 8.800 KM. Tel. 062 548 408. Reno Kangu 2005. - zatvoreni. Tel. 062 916 907. Reno Klio 1.2 benzin, 2003., ful oprema, 4 vrata, uvoz Njema~ka, 7.700. Tel. 061 107 285. Reno Laguna 1999., 1.9 RW. Tel. 061 173 723. Reno Megan 1.9 DCI, novi model, kao nov, 2003. god., uvoz Njema~ka, 10.500. Tel. 061 107 285. Retrovizorska ogledala za sve vrste auta, 5 KM. Tel. 061 512 799. Smart Fortwo, 0.8 CDI, 2003. god., pre{ao 70.000 km, dogovor. Tel. 062 365 555. [ofer{ajbe nove i polovne za sve tipove vozila. Tel. 061 749 462. Ter. prikolica sa poklopcem 100x15+50 dubina, cijena 400 KM, novija. Tel. 061 357 786. Volswagen, Polo dizel, proizv. 1997., pre{ao 49.000, registr. 2011., gara`iran, kao nov, prva ruka. Tel. 061 357 786. VW Kedi, 1999. god., bijele boje, dizel, u extra stanju. Tel. 061 253 VW Polo, 2008. god., 1.9 SDI, pr{ao 21.000 km. Tel. 061 962 073. Apartman izdajem na Bjela{nici. Tel. 062 320 648. Apartmansko preno}i{te iznad Katedrale, parking, kablovska, 15 KM po osobi. Tel. 061 339 647. Asima Ferhatovi}a ulica, izdajem gara`u. Tel. 211-169. B. potok, stan prazan, 140 m2, pogodan za pos. prostor. Tel. 033 654717. Centar - Papagajka, nudim no}enje u luksuzno opremljenim apartmanima. Tel. 061 724 725. Centar, dvos. lijepo namje{ten stan u zgradi, eta`. grijanje, 500 KM. Tel. 061 925 649. Ciglane, dvosoban stan prazan, tek renoviran, sa cen. grijanjem, kablovska. Tel. 061 136 286. ^etverosoban stan za 3 studenta ili zaposlene, eta`. grijanje, Ko{. Brdo. Tel. 061 537 239. Dobrinja 5, izdajem univerzalnu radnju, mo`e trgovina, ugostiteljstvo, kancelarija i ostalo ili prodajem. Tel. 033 638-006. Dvije namje{tene sobe sa kuhinjom, blizu Saobra}. fakulteta, studentima. Tel. 033 216-402. Dvije sobe sa parnim grijanjem studentima-cama sa upotrebom ostalih prostorija, D. Malta. Tel. 033 521566. Dvoipos. namje{ten stan u centru grada. Tel. 061 202 497. Dvokrev. i jednokrev. soba, pos. ulaz, kuhinja, kupatilo, c. grijanje, Bistrik. Tel. 061 157 197. Dvokrev. soba namje{tena studentima, sa kuhinjom, centr. grijanje. Tel. 442-168, Vele{i}i. Dvos. namje{ten stan sa centr. grijanjem, centar, Sarajevo. Tel. 061 399 700. Dvos. namje{ten stan, bra~. paru, sve posebno, priv. ku}a 200 KM, TV, parking kod Suda BiH, Aneks. Tel. 033 616-136. Dvosoban namje{ten stan, 1. sprat, eta`no grijanje, kabl. TV, Ko{. brdo, A. Hangija. Tel. 033 442-998 i 062 139 085. Extra namje{tena soba studentu ili samcu kod Islamskog fakulteta. Tel. 061 958 368. Garsonjera na Alifakovcu, ops. ulaz. Tel. 061 809 763, 033 238-142. Garsonjera na du`i period 33 m2, Ko{. Brdo, Sarajevo. Tel. 033 652-989. Grbavica, dvosoban namje{ten stan studentima. Tel. 061 188 903. Grbavica, ul. Behd`eta Muteveli}a 99, izdajem pos. prostor. Tel. 033 523887. Grbavica-[oping centar, namje{tenu komfornu sobu (cen. gr., kabl., upotreba kuhinje). Tel. 061 875 791. Hrasno brdo, Posavska 128, izdajem sprat ku}e. Tel. 062 422 405. Hrasno, izdajem trosoban namje{ten stan. Tel. 062 204 208. Hrasno, pos. prostor 100 m2, grijanje. Tel. 033 663-101, 061 150 273. Hrasno, sobe za no}enje i dnevni boravak, povoljno. Tel. 062 100 285. Hrasno, stan namje{ten sa grijanjem i sobe za no}enje. Tel. 061 134 836, Sarajevo. Hrasno, Trg heroja 32, jednoiposoban namje{ten stan ozbiljnoj zaposlenoj `enskoj osobi. Tel. 063 487 813. Izdaj. poslovni prostor, Tina Ujevi}a 13, centar. Tel. 061 033 953. Izdaje se nov dvosoban stan na Ba{~ar{iji, ozbiljnoj zaposlenoj osobi na du`e, e. grijanje. Tel. 033/647-823, 061 233 428. Izdaje se novoizgra|eni poslovni prostor, centar Ilid`e, pogodan za sve vrste djelatnosti. Tel. 061 139 562. Izdaje se posl. prostor (vi{enamjenski) 55 m2 + 2 parking mjesta, Hrasnica centar. Tel. 061 137 179. Izdaje se poslovni prostor na Ba{~ar{iji „Nove daire“, opremljen, pogodan za kancelarije. Tel. 033 533123. Izdajem 1-soban stan polunamje{ten, centr. grijanje, poseban ulaz. Tel. 033 653-213, Pofali}i. Izdajem ~etverosoban stan u strogom centru Sarajeva, sa ba{tom, povoljno. Tel. 061 382 261. Izdajem dvoiposoban polunamje{ten stan u priv. ku}i, poseban ulaz. Tel. 033/454-424. Izdajem dvoiposoban stan na Malti, namje{ten, porodici. Tel. 062 320 746. Izdajem dvoiposoban stan namje{ten na D. Malti, porodici. Tel. 062 320 746. Izdajem dvosoban namje{ten stan sa gara`om, centralno grijanje, pose-

Landrover-Frilander 2003., sve opcije, pla}eno do registracije. Cijena po dogovoru. Tel. 061 513 510. 15699-1tt [koda Felicija LX 1.9 D, 2000. god., [koda Fabia combi 1, ZHTP 2005. god., Ford Fiesta , 1.3, 2006. god. Mob. 061 702 280. 15751-1tt Prodajem alu-felge 18“ i gume zimske sa 5 {arafa. Skoro nove. 1 god. stare. Original za Audi Q7 ili VW Turang. Tel. 062 391 337. 13488-1Nd` Aluminijske 4 felge trineske, 175/70/13. Tel. 061 548 447. Audi 90, 1.9 benzin, proizv. 90. god., pre{ao 109.000 km, gara`iran, registr. do 23. 4. 2011. Tel. 061 324 765. Audi A4 s-lajn, karavan 1.9 tdi, 2004. god., full oprema. Tel. 061 131 791 Auto gume 165-70-14, 4 kom. 60 KM. Tel. 062 972 512. Auto limar, radim sve vrste autolimarskih radova, brzo, jeftino, kvalitetno. Tel. 061 270 427. Auto ogledala za retrovizore za sve vrste auta, 5 KM. Tel. 061 149 190. Auto radar detektori Cobra i Whisteer, xenon kompleti i navigacije za automobile, garancija 1 god. Tel. 066 271 815. Auto Reno 5, benzin, za dijelove, 350 KM. Tel. 062 972 512. Auto zvu~nike, cijena povoljna. Tel. 061 218 870. Autostakla „Rule“ original {ofer{ajbe i bo~na stakla sa ugradnjom. Garancija 5 godina, Stup, Bojni~ka 109. Tel. 063 851 759, 061 413 317. BMW 324 dizel, 1988. god., registrovan do 11. mjeseca, automatik, 2.300 KM. Tel. 061 438 446. BMW 325 i, 2002. god., full oprema, extra automatik, cijena povoljna. Tel. 061 030 807. Citroen BX 1.9 D, god., 89. karavan, ispravan, odjavljen, dosta novih dijelova, 1.200 KM. Tel. 062 270 366. Citroen C2, 1.4 HDI, 2005. god., reg. god. dana. Tel. 061 144 162. Clio 1.2, 2000. god., crna boja, 3 vrata, reg. do aprila 2011., 6.300 KM. Tel. 061 841 259. Dijelove za Fronteru, 2000. god., motor dizel 2.2 DTI, 16V, mjenja~, limarija i ostalo. Tel. 033 659-281, 062 279 743. Dijelovi za Golf 2, 1.3, 90. god. i dijelovi za 1.6 dizel, 87. god. Tel. 061 504 190. \ip Hunday Santape 2.0, dizel, 4x4, 2001. god., pre{ao 116.000 km, registr., o~uvan. Tel. 061 490 570. \ip Hyundai Santa Fe, 2.9 (4x4), dizel, 2001. god., pre{ao 116.000 km, reg., o~uvan. Tel. 061 490 570. Fiat Brava 1.6 benz., 2000. god., ful oprema, u odli~nom stanju. Tel. 061 276 207. Fiat Doblo cargo furgon, 8./2007. god., pre{ao 35.500 km, dogovor. Tel. 062 365 555. Fiat Punto 1.3 M-jet, 2006., 3 vrata, airbag, citi servo, el. podiza~i, centralno, bijeli, tek reg., 7.200 KM. Tel. 061 329 335. Ford Caddy teretno 1.8 D, 1995. god, registrovan do 2. 2011. Tel. 066 643 463. Ford Escort 1.4 (55 KW) 1997, 4.500 KM, registr. avgust 2011. Tel. 061 335 589. Ford eskort karavan TD 1.8. Tel. 062 487 923. Ford Focus 1.6 B, 2003. god., plavi, 4 vrata, ful oprema, pla}eni carina i PDV, 130.000 pre{ao, cijena do registr. 8.800 KM. Tel. 061 158 202. Ford Sierra, 1989. benzin, reg. 20. 12. 2010., u odli~nom stanju, mo`e i zamjena. Tel. 061 43 53 42. Ford Sijera 1989. benzin, reg. do 17. 12. 2010., dobro ~uvan, mo`e zamjena. Tel. 061 435 342. Gepek (vrata) za Ford Fiestu, 2003. god., 70 KM. Tel. 061 709 956. Golf 2 dizel, 90. god., u odli~nom stanju, reg. do 5. 2011., cijena 5.000 KM. Tel. 061 242 261. Golf III, 96. god., 1.4 benzin, 5100 KM. Tel. 061 434 867

Kupovina
Kupujem Golfa 2, stranca, crvene boje. Tel. 061 504 190. Kupujem ispravna i havarisana vozila. Tel. 062 915 635. Kupujem havarisana vozila. Tel. 061 206 689. Kupujem havarisana i ostala vozila. Tel. 061 274 441. Vr{imo otkup rabljenih, dotrajalih i havarisanih vozila. Tel. 061 716 013. Vozila kupujem ni`e vrijednosti, havarisana, na str. tablama. Tel. 061 758 217. Kupujem ~eli~ne felge 14-ke, za seat toledo, 96. god. Tel. 061 215 235 Kupujem golf dizel, mo`e sa o{te}enom farbom. Tel. 061 255 806 Kupujem havarisana i ostala auta za dijelove. Tel. 061 614 887, 061 249 467.

Prodaja
Mostar, Lu~ki most, novogradnja 1-sobni i 2-sobni 50 m2 do 76 m2. Gratis gara`no mjesto i ugra|ene kuhinje. Od 2.200 KM sa PDV-om. Tel. 061 499 229. 1420-1Mo Blagaj, prodajem zemlji{te 1.935 m2, uz put za Vranjevi}e, 500 m od Vrela Bune. Tel. 036/572-392. Mob. 061 490 220. 14-1Mo Prodajem 2-soban (dvosoban) stan, III sprat, povr{ine 58 m2, Zmaja od Bosne 80, centralno grijanje, lift, ostava, zatvorena lo|a. Kontakt telefon: 061 130 522. 15756-1tt Grbavica kod [opinga, 41 m2 i 52 m2, Grbavica kod pijace 100 m2, I sprat. Tel. 062 279 222, 066 439 592. 15768-1tt HITNO I VRLO POVOLJNO prodajem ku}u sa oku}nicom, 1.500 m2 oku}nice, svi priklju~ci, Ahatovi}i - Djevoja~ke vode. Tel. 061 207 921. 13502-1Nd` A. Babi}a, stan 50 m2, 9 kat, u dobrom stanju, povoljno. Tel. 061 501 417. Adaptiran jednosoban stan 36 m2 u centru Vogo{}e, 54.000 KM. Tel. 061 533 758. Al. Polje A-faza, TMP 1. sprat, 70 , m2. Tel. 033 544-722, 061 736 701. Alipa{ino A faza, stan 58 m2, Vi sp. Tel. 063 268 105. Aneks, prodajem ku}u, papiri 1/1. Tel. 062 156 982. Aneks, prodajem ku}u. Tel. 065 903 934. Bare-[ip, gara`a novogradnja, iza Sam-shopa, 15,5 m2. Tel. 061 358 229. Ba{~ar{ija (Budakovi}i), 1/4 ku}e, tj. stan 49 m2 i gara`u 15 m2, sve odvojeno, 1/1, 45.000 KM. Tel. 061 365 690, 033 653-311. Beograd, dvosoban stan 53 m2 sa terasom, u Beogradskom naselju Kote`, I kat, 53.000 EUR-a. Tel. 00381 64 301 6897. Beograd-Ripanj, blizina centra, iza Avale, ku}u 275 m2, 4 hektara i 8 ari placa, pomo}ni objekti. Tel. 00381 11 39-19-322, 00381 64 225 7932. Blagaj III - ku}a sa oku}nicom i gara`om. Tel. 033 544-722, 061 736 701.

Izdavanje
Izdajem trosoban stan, privatna ku}a, ne namje{ten, ima ugra|enu kuhinju, cent. grijanje, parking, 200 met. iznad Zraka, ul. Amira Krupalije br. 22. Tel. 062 504 644. 15693-1tt Izdajem dvosoban namje{ten stan Olimpijsko, zgrada, dvije studentice, bra~ni par. Tel. 061 228 659. 13435-1Nd` ^engi} Vila - „Vranica“, 1. sprat, dvosoban namje{ten stan, renoviran, izdajem na minimum godinu dana, cijena 400 KM + re`ije, zaposlenoj osobi ili studenticama. Tel. 062 331 399. 702-1Go Ferhadija, izdajem ili prodajem poslovni prostor 180 m2. Prizemlje 100 m2, sprat 80 m2, mo`e odvojeno za izdavanje - u pasa`u. Tel. 061 202 006. 15799-1tt Izdajem 2-soban stan Mojmilo (Olimpijska), 2. kat, namje{ten, blind vrata, klima, ADSL. Tel. 061 214 313. 15801-1tt Izdajem dvosoban namje{ten stan, grijanje obezbije|eno. Kvadrant ^engi} Vila. Mob. 062 368 243 ili 061 347 539. 13521-1Nd` Izdaje se: 1. Zgrada od 670 m2, 3 sprata, prizemlje i podrum, sa svim instalacijama, ul. S. H. Muvekita 4, u centru Sarajeva. Na raspolaganju su 2 parking mjesta i dvori{te. 2. Poslovni prostor od 152 m2 u ul. Ferhadija 12. Kontakt telefon: 033/279-800. N. Izdajem dvosoban stan sa centralnim grijanjem u ulic @. fa{izma u naselju Otoka u blizini pijace Merkur. Tel. 061 174 089. 15820-1tt

Dnevni avaz
Blizu Ba{~ar{ije, prodajem stan, plin, lo|a, 3. sprat, novija gradnja. Tel. 033 447-825, 061 335 327. Bos. Krupa, naselje Donje Kr~ane, 8.500 m2, vlasni{tvo 1/1, cijena 40 KM/m2. Tel. 061 156 886. Bos. Krupa, Sokak 210 m2, sa svim komunalijama, 120 KM/m2. Tel. 061 156 886. Breka, 52 m2 stan, sa ba{tom, ekstra lokacija, prodajem ili mijenjam za manji uz doplatu. Tel. 061 183 433. Butmir, prodajem ku}u na sprat. Tel. 061 265 460. Centar blizu Skenderije, stan 42 m2, II kat, plin, lift, interfon, uknji`en, 1.950 EUR-a/m2. Tel. 061 544 182. Centar, M. Dvor, 40 m2, II sp. Tel. 061 715 543. Centar, prodajem pos. prostor 157 m2, prizemlje, parking, pogodno za sve namjene. Tel. 061 304 599, 033 665-419. Centar, ul. Avde Jabu~ice, prodajem stan 67 m2. Tel. 062 789 512. Centar-Dalmatinska, stan 121 m2, visoko prizemlje, upotrebljiv i za pos. prostor. Tel. 033/221-533. Ciglane Donje, prodajem 3-soban stan 106 m2, cijena 270.000 KM. Tel. 061 911 324. Dobrinja 3, III sprat, 74 m2, dvostrano orijentisan, sa podrumom i mjesto za parkiranje,l cijena 113.000 KM. Tel. 061 308 689, 061 804 298. Dobrinja C-5, I sprat, prodajem dvosoban stan, kod Merkatora. Tel. 061 144 162. Dobrinja, prod. pos. prostor 16 m2, stamb. zgrada, c.g., mokri ~vor. Tel. 061 438 446. Dolac Malta, jednosoban stan 35 m2, papiri uredni. Tel. 061 778 081. Donja Miso~a, prodajem ku}u P+S+P sa oku}nicom, 82.000 KM. , Tel. 061 157 448. Dubrovnik, prodajem dvosoban stan u Gru`u, V sprat, ustakljen balkon sa pogledom na Gru{ku luku. Tel. 00385 20 418-192. Dun ipo zemlje u Rakovici, [. gaj (Kakrinjski put). Tel. 062 294 556, 033 514-565. Dun. zemje, Kobilja~a-Rakovica. Tel. 677-300. Dva stana po 70 m2 I i IX sp., jedan 40 m2, 8 sp., A faza, Al. Polje. Tel. 066 445 203. Dvoeta`ni stan novogradnja, Pejton-Ilid`a,1 30 m2, extra povoljno. Tel. 061 842 626. Dvoipos. stan 64 m2, ^. Vila 2, kod Merkur-centra. Tel. 066 359 832. Dvos. 55 m2, Dobrinja 1, prvi sp., c.g., plin, 82.500 KM. Tel. 066 488 818. Dvos. stan 52 m2 iznad Op{te bolnice, eta`. grijanje, ba{ta, 52.000 EUR-a. Tel. 062 619 266. Dvos. stan Grbavica, T. Osman pa{e, I kat, 53 m2. Tel. 061 842 626. Dvos. stan u Hrasnom, 60 m2, adapt. extra lokacija. Tel. 061 724 597. Dvosoban stan 56 m2 + balkon + podrum, Dobrinja III, 1/1, u odli~nom stanju, 1.550 KM/m2 - dogovor. Tel. 061 184 653. Faleti}i, zbog selidbe prodajem ku}u 10x12, sa oku}nicom 1.200 m2, uz rijeku Mo{}anicu. Tel. 061 304 599, 033 665-419. Grada~ac-Ormanica, zemlja i vikendica, vlasni{tvo. Tel. 035 274-389, 062 677 806. Grbavica 37 m2, jednosoban, kompletno adaptiran, ul. B. Muteveli}a, 2.100 KM/m2. Tel. 061 269 835. Grbavica, H. ^emerli}a stan 53 m2, 4 kat. Tel. 061 842 626. Grbavica, troiposoban stan (renoviran) sa gara`om. Tel. 033 617-742, 061 964 797. Grbavica, troiposoban stan, renoviran, sa gara`om. Tel. 033 617-742, 061 964 797. Had`i}i - prodajem ku}u 9x8,5, P+S+P sa oku}nicom 618 m2 i dvije , gara`e, useljiva. Tel. 420-319 ili 521187. Had`i}i, jednosoban stan oko 40 m2, cen. grijanje, balkon. Tel. 062 762 915. Hitno prodajem adaptiran jednoiposoban stan 45 m2, 13. sprat, Hrasno, Trg heroja, 86.000 KM fiksno. Tel. 061 811 144. Hotonj-Orahov brijeg, gra|. parcele 818 m2 i 640 m2, urban. saglasanost, vl. 1/1, cijena 55 KM/m2. Tel. 061 803 715. Hrasno brdo, Posavska 128a, prodajem ku}u sa prate}im objektima, povoljno. Tel. 062 422 405. Ilid`a, prodajem plac. Tel. 065 903 934. Ilid`a-Lu`ani, III sprat, stan 58 INVESTITOR PRODAJE: USELJIVE STANOVE - OBJEKAT „VELE[I]I“ IZNAD SAOBRA]AJNE [KOLE: 1 M2 1.690 I 1.850, URA^UNAT PDV. I STANOVE I POSLOVNE PROSTORE NA GRBAVICI. TEL. 062 320 969. 15798-1TT m2, cijena po dogovoru. Tel. 033 623534. Ispod [aminog Gaja uz glavnu cestu dun. zemlje, vrlo povoljno. Tel. 062 138 905. Isto~no Sarajevo, parcela sa svim komunalijama. Tel. 062 437 558. Ivanica kod Dubrovnika, plac 340 m2, gra|. dozvola, pogled. Tel. 061 483 358. Iznad Katedrale (ul. ^adord`ina), prodajem gara`u, vl. 1/1. Tel. 061 818 620. Jednoipos. adapt. stan 49 m2, naselje Aerodrom. Tel. 061 375 787. Jednos. stan 34 m2, ul. H. Kre{evljakovi}a, Skenderija. Tel. 061 501 417. jednos. stan strogi centar, zvati od 8-18 h. Tel. 033 201-875, 062 204 717. Jednosoban 38 m2, ^. Vila, F. Hauptmana, II sp. Tel. 061 501 417. Kijevo, zemlja 1 parcela 2.000 m2, druga 1.344 m2, tre}a 1 dun. od 4-6 KM/m2. Tel. 062 387 728, 061 520 392. Konjic, prodajem stan 62 m2, vrlo povoljno. Tel. 062 715 872. Ko{. brdo, stan 38 m2, prodaja ili zamjena uz dogovor, za sl. u Had`i}ima. Tel. 062 110 722. Ku}a u centru 170 m2, sa pos. prostorom i ba{tom. Tel. 062 315 398. Ku}a u Kasindolu 9x10 (P+S+VP) sa pomo}nim objektima i 1.400 m2 zemlje, uz cestu, papiri uredni. Tel. 062 419 252, 061 159 513. Ku}a u Neumu 200 m2, st. prostora sa oku}nicom, vl. 1/1. Tel. 063 909 777. Ku}a u Tar~inu 8x9 m, i 1.960 m2 oku}nice, te 4.000 me zemlje 500 m od ku}e, sve za 65.000 KM. Tel. 061 299 127. Lu`ani, stan 69 m2, 1.600 KM. Tel. 033 621-023, 066 357 804. Lu`ani, stan 69 m2, 1.600 KM/m2. Tel. 033 621-023, 066 357 804. Mejta{, strogi centar, stan 43 m2, 4 kat, renoviran. Tel. 033 226-759. Mostar-Sutina, ku}a 57 m2 + terasa 24 m2 + vo}njak 1.250 m2 + gra|ena ostava - sve dozvole. Tel. 033/215-199, 063 722 002. Nahorevska (iza Pionirske) ku}u 10x11 sa tri stana na tri eta`e, poseban ulaz za svakis tan. Tel. 061 304 599, 033 665-419. Ni{i}ka visoravan, 21.000 m2 {ume, 300 me od reg. puta Semizovac-Olovo. Tel. 601 166 612. Op}ina Trnovo, selo Gra~anica, FBiH, ~etiri i po dunuma zemlje, 100 metara kroz imanje te~e ~ista rijeka, a izvor je 50 m od imanja, sa~uvana priroda, udaljenost od sela 800 m. Sve zagra|eno. Zadnja cijena 8.000 po dunumu. Tel. 061 686 095. Otoka, stan 76 m2, vl. 1/2, prodajem, a mo`e i zamjena za more uz razliku novca. Tel. 062 422 290. Pofali}i blizu FDS i OBN-a ku}a p+s, dva tros. stana, pos. ulazi, dvije gara`e, sve komunalije, oku}nica 441 m2. Tel. 033 645-156, 062 439 329. Pofali}i, novogradnja, ve}a ku}a, 3 pos. pr., useljiva odmah, na placu od 822 m2, vl. 1/1. Tel. 062 227 122. Pofali}i, prodajem ku}u. Tel. 065 903 934. Poljine 2.847 m2, struja, voda, gra|evinska dozvola. Tel. 061 608 962. Pos. prostor 80 m2, na ^ar{iji , Bravad`iluk. Tel. 065 021 556. Pos. prostor nov u zgradi od 21 m2 na Ilid`i. Tel. 033 473-796. Povoljno prodajem ku}u sa oku}nicom, visoko prizemlje, sprat, Radni~ka 122. Tel. 061 201 700. Povoljno prodajem ku}u sa oku}nicom, visoko prizemlje, sprat, Radni~ka 122. Tel. 065 185 108. Prodaje se ku}a na Bistriku pov. 250 m2, udaljena 1,2 km od Ba{~ar{ije ili 10 minuta hoda. Prelijep pogled na grad. Ku}a se sastoji od 3 zasebna stana sa odvojenim ulazima. Uz ku}u se nalaze 2 gara`e sa 3 gara`na mjesta. Svi papiri uredni 1/1. Ku}a je upravo potpuno renovirana. Ima ba{tu. Tel. 062 451 110. Prodajem dvosoban stan u Hrasnom. Tel. 033 646-213. Prodajem ~etverosoban dvoeta`ni stan 115 m2 kod bo{nje~ke gimnazije. Tel. 061 336 726. Prodajem ku}u na Poljinama. Tel. 061 856 179 Prodajem gra|evinsko kao i poljoprivredno zemlji{te sa mogu}no{}u gradnje manjih i ve}ih objekata. Tel. 063 639 478. Prodajem ili izdajem super kompletno opremljen restoran, mo`e biti konoba, taverna, vinoteka, na Ilid`i, povoljno. Tel. 061 172 516. Prodajem ili mijenjam ku}u u Rudom. Tel. 062 435 767. Prodajem jednoiposoban adaptiran 44 m2, Ko{. brdo, blizu svih fakulteta. Tel. 033 206-046, 066 763 588. Prodajem jednosoban stan 47 m2, Alilpa{ino, Semira Fra{te 1, 35.900 EUR-a. Tel. 454-579. Prodajem ku}u sa oku}nicom, papiri uredni. Tel. 061 219 853. Prodajem ku}u u Ilija{u, dim. 12x8 m, oku}nice 422 m2, novoizgra|ena, povoljno. Tel. 061 552 547. Prodajem ku}u, ve}a, novija gradnja, Varaca, Avde Smajlovi}a. Tel. 061 160 068. Prodajem plac na Crnogorskom primorju, \enovi} kod H. Novog. Tel. 033 638 125. Prodajem pos. prostor u Vogo{}i 240 m2, u dvije eta`e, 240.000 KM, hitno. Tel. 061 489 542. Prodajem povoljno ku}u, zemlju u Crnoj Bari, Bogati}i-Srbija. Tel. 00387 61 226-645. Prodajem povoljno zemlju u Bu}a Potoku i Hladivodama. Tel. 033 659756, 062 178 832. Prodajem stan 37 m2, I sprat, u Kasindolu, potrebno manje renoviranje. Tel. 062 348 159. Prodajem stan 50 m2, A-faza, A. polje, Ante Babi}a, cijena po dogovoru. Tel. 451-594. Prodajem stan 54 m2, Obala Kulina Bana 21/II, Stari Grad. Tel. 062 920 191. Prodajem stan 56 m2 u centru grada, ul. Ko{evo 5. Tel. 062 814 279. Prodajem stan 86 m2 u Novom Sarajevu, austrougarska gradnja, sre|en, 195.000 KM. Tel. 061 489 542. Prodajem stan bez posrednika, na Grbavici I, 61 m2, XIV sprat, adaptiran, 2.400 m2 fiksno. Tel. 061 438 855, 033 610-550. Prodajem stan na Mejta{u 88 m2, extra re|en, gara`a, namje{ten, 240.000 KM. Tel. 061 156 262. Prodajem stan u Novom Sarajevu 86 m2, austrougarska gradnja, sre|en, 195.000 KM. Tel. 061 489 542. Prodajem stan u ulici Ko{evo, austrougarska gradnja, 250.000 KM. Tel. 062 549 935. Prodajem vikendicu u Gornjem Kotorcu, a mo`e i zamjena za manji stan. Tel. 062 923 714. Prodajem zemlju blizu Vije}nice stara Dariva, ul. Obhod`a 32. Tel. 062 504 781. Prodajem/mijenjam manju ku}u u centru Trebinja za odgovaraju}i stan u centru Sarajeva. Tel. 062 467 237. Prodajem-iznajmljujem posl. objekat 1.000 m2 + 4.000 m2 oku}nice, sa asvaltiranim parkingom, uz magistralni put Sarajevo-Mostar, na 17. kilometru, ili vr{im zamjenu za stamb.-posl. prostor u Sarajevu. Tel. 061 249 249. Reljevo, parcelu za ku}u 3.000 m2, asvalt do parcele, cijena po dogovoru. Tel. 061 299 127. S. Kolonija, u nizu tri eta`e, balkon, dvori{te, tek renoviran, povoljno. Tel. 065 955 960. Sarajevo, strogi centar, prodajem dvoiposoban stan, superkomforan, III kat. Tel. 062 139 490. Stan 121 m2 na M. Dvoru, ul. V. Peri}a, II sp. Tel. 061 219 180. Stan 44 kv. na K. Brdu, prodajem ili mijenjam za sli~an na Dobrinji uz dogovor. Tel. 066 935 838. Stan 92 m2, troipos. II sp., E. [ehovi}a. Tel. 061 842 626. Stan Grbavica, 52 m2, V sp., 120.000 KM. Tel. 061 482 999. Stan u centru 65 m2, I sp., zgrada „Karingtonke“. Tel. 061 311 238. Stari Grad, devastirana ku}a, 330 m2 zemlji{ta, ul. Brusulje 77, 12.000 EUR-a, papiri uredni. Tel. 061 543 853. Stari grad, prodaja ku}e 45.000 KM. Tel. 062 069 356. Stup, prodajem plac. Tel. 065 903 934. [vrakino naselje, Alibega Firdusa, jednosoban stan 34 m2, renoviran, cijena povoljna. Tel. 061 922 483. Tros. stan 50 m2, 14 kat, Hrasno, ul. A. [a}irbegovi}. Tel. 061 501 417. Tros. stan 65 m2, Alipa{ino, Trg me|. prijateljstva. Tel. 033 460-064. Useljiva duplex ku}a 240 m2, na placu 600 m2, kod pijace Vrap~i}iMostar, ili zamjena za Trebinje. Tel. 061 301 772. Ve}a ku}a sa 3 dun . zemlje na atraktivnoj lokaciji u Rakovici. Zvati od 16-20 h. Tel. 061 702 893. Vikendia nova 85 posto ura|ena svi priklju~ci, ulaz sa asfalta, Kijevo, 27.000 KM. Tel. 062 367 728, 061 620 392. Vikendica na podru~ju Starog Grada-Sarajevo, papiri uredni, zvati poslije 17 h. Tel. 061 157 853. Vogo{}a, centar, dvoeta`ni, nedovr{en, nadogradnja, 96 m2, 850 KM/m2. Tel. 061 169 935. Vogo{}a, pos. prostor 38 m2, vl. 1/1. Tel. 061 149 183. Vogo{}a, pos. prostor 38 m2. Tel. 061 149 183. Vogo{}a, prodaje se poslovni prostor 72 m2, prostor je na 2 eta`e, povoljno. Tel. 061 275 535. Vogo{}a-dupleks: jednosoban, garsonjera, gara`a, ostava, terasa, 6x5,5, mogu}nost pro{irenja, 62.000 KM. Tel. 436-322. Vratnik, ku}a sa svim priklju~cima, vl. 1/1. Tel. 061 139 592. Vratnik, ku}a sa tri zasebna stana i dvije gara`e, 1/1. Tel. 061 131 268.

subota, 16. oktobar/listopad 2010.

49

„VIAGRA-PFIZER“ ORIGINAL! 50 i 100 MG. CIALIS 20 MG, KAMAGRA GEL 100 MG. ZA BOLJI I DU@I SEX. DOSTAVA. UPUTSTVO. DISKRECIJA. POUZE]EM. TEL. 061 702 404. 12851-1ND@

Potra`nja
Potrebno vi{e praznih i namje{tenih stanova za izadavanje i prodaju. Tel. 033/203-127, 061 214 306. 15773-1tt Potrebno vi{e manjih stanova, praznih i namje{tenih za izdavanje (Agencija). Tel. 061 031 330. Strancu potreban manji stan do 60 m2 u zgradi za izdavanje na du`i period (Agencija). Tel. 061 522 190. Kupujem stan do 50 m2, na relaciji Vojni~ko, Alipa{ino, Dobrinja. Tel. 061 237 344. Hitno kupujem gara`u u naselju C-5 na Dobrinji, ul. Rudija Alva|a. Isplata novca odmah. Tel. 061 108 889. Agenciji potrebni stanovi, ku}e i pos. prostori za najam i prodaju. Tel. 062 467 341. Agenciji za nekretnine potrebno vi{e stanova na podru~ju Sarajeva, prodaja i najam. Tel. 033 211-914. Kupujem manji stan M. Dvor Ba{~ar{ija, u ra~un dajem auto i doplatu. Tel. 061 338 433. Agenciji potrebni stanovi u Sarajevu za poz. kupce. Tel. 061 509 705. Kupujem stan u Sarajevu manje kvadrature. Tel. 033 214-944. Kupujem manji stan u Kantonu, po pristupa~noj cijeni. Tel. 062 762 572. Kupujem stan od 100-130 m2, sa 2 kupatila, nov ili renoviran, ^ar{ija, Skenderija, Bistrik, Kova~i ili Vratnik, sa gara`om i parkingom. Tel. 061 559 235. „ZA SUPER SEX + NAJBR@I EFEKAT + ZA SUPER BIZNIS (VPC 4 KM). VIAGRA + CIALIS + LEVITRA + BILJNA = HIT + PODESNA I ZA BOLESNE! TEL. 061 807 485.“ 1552-1TT OGRIJEV NA RATE! D.O.O. „GORI VATRA“. Prodaja ogrijevnog drveta i uglja, koli~ina i kvalitet zagarantovani. Kredit za penzionere i uposlene u javnim institucijama. Poseban popust za gotovinsko pla}anje. Tel. 061 173 949. 13519-1Nd` „Ku}e snova“ - katalog projekata najljep{ih ku}a na 165 stranica. Cijena 18 KM + po{tarina. Tel. 070 202323, 062 180 957. Harmonika vrata prodaja i ugradnja svih modela i dimenzija. Tel. 061 512 294. Podajem fri`ider staklena vrata, ve{ ma{ine, {porete struja plin, fri`idere, 120-150 KM. Dostava besplatna. Tel. 033 533-631. Prodajem Braunove mre`ice za brijanje i el. aparate. Tel. 061 323 906. Prodajem dobro o~uvane polovne fri`idere i zamrziva~e. Tel. 061 156 309. Prodajem starije foto aparate i muz. liniju. Tel. 061 548 447. Prodajem klavir (Belarusd) puno, lakirano, sme|e drvo, nova klavijatura, 2.000 KM. Tel. 062 946 642. Prodajem polovan ugao radi selidbe. Tel. 659-358. Prodajem sobni bar: {ank, dvije zidne police, dvije barske stolice. Tel. 033 463-489. Nove rekete za stoni tenis, bolje kvalitete. Tel. 061 159 507. Lim sudoper, lavabo, bojler od 50 litara, prozor dupli 140x120. Tel. 061 159 507. Po~iteljski sirup za jetru, hepatitis, esh. cooli, holesterol, trigliceride, imunitet. Tel. 033 646-912. Prodajem drvene prozore 2 kom. 140x120, 2 kom. 180x120, sve 100 KM. Tel. 061 244 290. Doma}a, svje`a, ljekovita jaja, jap. prepelica, 30 kom. - 10 KM „S“ i 9 KM „A“ klasa, bespl. dost., doma}e kozije mlijeko 1 L = 2 KM. Tel. 061 138 184, 062 134 551. Sve vrste rezane gra|e, lamperiju, brodski pod. Tel. 065 689 523. Svje`a ljekovita jaja prepelica hranjene prirodnom hranom bez koncentrata, 30 kom. - 9 KM, besplatna dostava. Tel. 061 504 425. Mediven ~arape za vene, `enske, duge i kratke, original, povoljno. Tel. 061 052 033. Prodajem gajbe za perad. Tel. 061 221 752. Rasformirani servis za bicikla nudi jeftino dijelove servisima za bicikla. Tel. 033 649-316, 033 690-059. Grija~e i ventilatore za TA pe}, 10 KM komad. Tel. 062 972 512. Pod, lamperiju i sve vrste razane gra|e. Tel. 065 802 782, Lukavica. TV Sony 70 CM, 63 cm - 250 KM, TV Nokia 70 cm 200 KM, TV Philips 55 cm 150 KM, sa garancijom. Tel. 061 365 690, 033 653-311. Lova~ki karabin 8x57 Kranj. Tel. 061 958 001. Stolovi ugos. 6 komp., 2 vitrine i kasa Oliveti, 2 vage. Tel. 061 958 001. Drvene prozore 4 komada - 100 KM. Tel. 061 244 290. Kompjuter IV, 1.7 MHZ, 256 Mb, rama - 100 KM. Tel. 061 701 701. Ma{ina za ve{, Gorenje, 120 KM. Tel. 061 701 701. [poret elektri~ni-ispravan, 60 KM. Tel. 061 701 701. TV classe, 55 cm, nije kori{ten, 100 KM. Tel. 061 701 701. Al. radijatore Lipovica, 55 rebara. Tel. 061 351 151. Prodaje se na katoli~kom groblju „Sv. Mihovil“ grobno mjesto. Tel. 061 160 455. Prodajem stari crijep, prozor 50x50 nov, ciglane blokove. Tel. 521618, 061 529 838. Prodajem 50 pulceva, visine 2,20 m. Tel. 033 236-854. ^iko set kolica, nosiljka, auto sjedalica, kao novo. Tel. 062 570 826. Prodajem polovnu stolariju Jelovica: prozori 140x180 10 kom., balkonska vrata 80x220 5 kom. Tel. 061 803 662. Kamin Kapasire 80, {idel, nov, postavljen, sa vratima, veoma povoljno. Tel. 062 570 826. Kvalitetne police za trgovinu ili butik. Tel. 062 841 539.

Zamjena
Mijenjam ku}u u centru Zvornika, za stan u Sarajevu. Tel. 061 817 960. Kvalitetan dvosoban stan, Dobrinja 4, RS, 4. sprat, mijenjam za Sarajevo ili prodajem. Tel. 061 220 179. Stan u Sarajevu 52 m2, mijenjam za Banja Luku. Tel. 033 542-668. Sarajevo, strogi centar, dvoiposoban stan mijenjam za Zagreb ili Makarsku. Tel. 062 139 490. Stan 52 m2 ^. Vila, mijenjam za manji ili garsonjeru uz doplatu. Tel. 678-733. Vla{i} za Sarajevo ili Jadran, apartmani na ski stazi, novogradnja. Tel. 061 144 086, 061 483 448. Biha} za Sarajevo ili Jadran, 3,5soban stan + gara`a, komplet renoviran. Tel. 061 483 448, 061 144 086. Hrasnica, mijenjam stna 53 m2, suteren, plin. centr. grijanje, za manju ku}u u KS. Tel. 061 867 880, 033 514170. Dvos. za manji u N. Sarajevu, 12 sprat, mo`e za Ilid`u, Vogo{}u, Ilija{. Tel. 033/643-099, 062 375 733. Dvosoban, naselje Otoka, jako uslovan, vlasni{tvo 1/1 za garsonjeru uz doplatu. Tel. 065 463 156 od 11-22 h. Mijenjam trosoban za jednosoban uz sporazum. Tel. 033 202-170.

VELIKA AKCIJA: U prodaji su sve vrste drva kao i kameni (Banovi}i) i drveni (Kreka) ugalj. Cijene su veoma povoljne, a prijevoz je besplatan. Omogu}ena nabavka na rate za penzionere. Tel. 061 670 068. 12897-1Nd` TOTALNA RASPRODAJA OGRIJEVA: Drva (}utci i cijepana). ]umur (kameni i drveni). Briketi (bukovi). Cijene su veoma povoljne, a prijevoz je ura~unat u cijenu. Tel. 063 553 531. 12897-1Nd` Zbog preseljenja lagera u toku je TOTALNA RASPRODAJA OGRIJEVA: sa veoma povoljnim cijenama. Drva - 60 KM/m3. ]umur - 80 KM/tona. Koli~ina zagarantovana, penzioneri na 4 rate bez kamata. Tel. 062 543 688. 12897-1Nd` VELIKA AKCIJA!!! U prodaji su bukova drva cijepana, }utci, metrice 60 KM. Ugalj (Banovi}i) kocka, orah - 150 KM. (Kreka) drveni - 80 KM. Briketi 200 KM tona. Isporuka isti dan. Tel. 061 785 535, 062 552 323.13509-1Nd` VELIKA AKCIJA! Rasprodaja ogrijevnog drveta i uglja. Koli~ina zagarantovana, ku}na dostava. Odobravamo koli~inski rabat i popust kod gotovinskog pla}anja. Tel. 061 360 298. 13519-1Nd`

Novu {iv. ma{inu kofer (postolje). Tel. 033 465-522. TA pe} vel. 3, snaga 6 KW, 130 KM. Tel. 062 157 704. Vodenicu prodajem, poto~ara. Tel. 061 154 540. Za eko selo razne stvari, alate, namje{taj. Tel. 061 154 540. pe} Onix prodajem, austrougarska, gusana.Tel. 061 154 540. Bukov parket 40 m2. Tel. 033 542655. [iv. ma{ina no`na Bagat, podmeta~e, {ar{afe za odrasle, prodajem. Tel. 061 272 743, 065 631 342. Dje~iji kreveti} sa madracem na ljuljanje bordo boja, 100 KM, dje~ija kolica (^iko), 80 KM. Tel. 061 618 521. Akvarijum as komplet opremom, cijena 130 KM. Tel. 061 484 429. Ko`nu vre}u za borila~ke sportove i rabljenu obu}u i odje}u za jesen i zimu na veliko i malo. Tel. 061 511 779, Sarajevo. Dje~ija Graco kolica 0-36 kao nova, 100 KM. Tel. 601 803 715. Polovne, o~uvane, le`aje kau~, otoman i spu`vani le`aj, sat. antenu. Tel. 066 174 086. Ko`nu garnituru, trosjed, dvosjed i fotelju, pogodno za kanc. Tel. 061 252 068. Tri polovna prozora 1,80x1,40 termo stakla sa `aluzinama, cijena 100 KM. Tel. 033 022-064, 062 156 840. Me|unarodni tel. razgovori do 5 puta jeftiniji, bespl. priklju~ak. Tel. 061 191 935. Kazan za pe}enje rakije i pekmeza. Tel. 061 367 103. Harmonika vrata Marley prodaja i ugradnja sa dvije vodilice, ve} od 60 KM/m2. Tel. 033 225-227, 061 516 910. Sto posto efikasno sredstvo za trajno uni{tenje `ohara i `utih mrava. Tel. 061 243 891. Trakice za mjerenje {e}era u krvi, Contour TS. Tel. 061 183 591. Bayerove trakice za {e}er. Tel. 063 190 935. Trgova~ki fri`ider, vertikalna staklena vrata. Tel. 063 190 935. El. grijalicu ispravna, 20 KM. Tel. 062 972 512. Ulje na prirodnoj bazi, lije~i reumu, i{ijas i sva ostala ko{tana oboljenja. Tel. 033 463-306, 061 149 388. Registar kasu Oliveti i rash. vitrinu. Tel. 061 508 488. Fasadnu plin. pe} nova i Ta pe} 6. Tel. 061 508 488. Ambala`u sarajevske pivare 0,5 l, 47 gajbi, povoljno. Tel. 061 508 488. TA pe} 6 i sudoper dupli sa produ`enim limom. Tel. 061 508 488. Svje`a ljekovita jaja prepelica hranjena prirodnom hranom bez koncentrata, 30 kom.-9 KM, besp. dostava. Tel. 061 504 425. Dje~ija kolica Graco s pripadaju}om auto sjedalicom, cijena 250 KM. Tel. 061 546 539, Sarajevo. Trosjed, dvosjed, fotelja, regal, prodajem. Tel. 062 814 279. Gusane radijatore 65 ~lanaka. Tel. 203-717. Bal. prozor i vrata 2,20x80, 1,40x100 i 3 prozora 1,80x1,40x1,20. Tel. 061 508 488. Balk. vrata, prozor 2,20x80, 140x100, 3 prozora Lesnina. Tel. 061 508 488. Rash. vitrina Soko, registar kasu Oliveti, povoljno. Tel. 061 508 488. Plin. bojler Ariston sa papirima, snaga 24 KW, cijena 200 KM. Tel. 061 207 863. Klavir Pianino muzejski primjerak, puno drvo oko 300 kg. Tel. 061 804 383. Ma{ine za hem. ~i{}enje i ku}u sa ba{tom. Tel. 062 165 566. Ma{ina za proizvodnju toalet appira, pogodno za porodi~ni biznis. Tel. 063 691 640. Dvije velike plin. boce od 35 lit. Tel. 063 691 640. Povoljno prodajem hrastovo kolje. Tel. 062 127 680. Stolicu za auto za bebe do 20 kg, cijena 55 KM. Tel. 061 275 436. WC {olju za nepokretne osobe (bolesnike), hermeti~ki zatvorene. Tel. 062 272 346. PVC cisterna za vodu od 1.200 litara, nova. Tel. 061 184 444. @enske bunde bizam, duga 42-44 i rakun kratka. Tel. 062 525 981. Pojas ko`ni „naf“ za teretanu. Tel. 062 157 704. Ma{inice koturove za ribolov. Tel. 062 525 981. Ugao prodajem. Tel. 061 235 399. Plinsku pe} na dimnjak 80 KM. Tel. 202-170. Nov kau~ povoljno, ti{ {poret na drva i ugalj, kao nov, polovan, krilo vrata. Tel. 061 411 096, 537-908.

50

Subota, 16. oktobar/listopad 2010.

Dnevni avaz
psa. Tel. 061 504 338. Prevoz za sve destinacije putni~kim kombijem, profesionalni voza~, povoljno. Tel. 062 713 956. Vr{im sve usluge molerskih radova, gletovanje...Tel. 061 377 054 Kerami~ar postavlja sve vrste keramike. Tel. 061 182 097. Molerske usluge uredno i kvalitetno. Tel. 062 127 525. Stolarske usluge po povoljnim cijenama. Tel. 061 336 541. Mol. farb. usluge. Tel. 062 823 902. Tapetar-dekorater presvla~i povoljno namje{taj u radioni ili kod vas. Tel. 033 718-405, 061 156 728. Molersko farbarske usluge. Tel. 061 926 333. Izvodimo sve vrste gra|evinskozanatskih radova sa garancijom. Tel. 061 740 127. Bravar - izra|ujem i montiram sve od `eljeza, usluge savijanja cijevi. Tel. 061 709 382. Zidarsko tesarski radovi, adaptacija i gradnja. Tel. 062 434 929. Radim molersko-farbarske poslove brzo, ~isto i povoljno, radno iskustvo preko 20 god. Tel. 061 174 192, 033 210-791. Lektori{em i korigujem sve vrste tekstova. Dugogodi{nje iskustvo. Tel. 033/658-707, 062 165 429. Kerami~ar, rigips i moleraj. Tel. 061 202 713. Zubne proteze, izrada, popravka, dodatak zuba, poliranje i podlaganje zubnih proteza, radimo vikendom. Tel. 061 141 544, 033 677-845. Popravljam sve vrste fri`idera, rashladnih ure|aja, uz garanciju. Dolazak besplatan. Tel. 061 156 309. Povoljno dajem instrukcije iz matematike i informatike. Tel. 061 358 339. Moler-majstor, kre~i, gletuje, farba stolariju. Tel. 062 282 243. Kombi prevoz namje{taja, selidbe, odvoz kabastog otpada, povoljno, obez. radna snaga. Tel. 062 139 453. Prekucavam na ra~unaru sve tekstove. Tel. 061 520 972. Stolar, izrada i monta`a kuhinja, plakara, predsoblja, zamjena baglama. Tel. 062 944 952. Kombi prevoz putnika 1+8 i selidbe, povoljno. Tel. 061 223 343. Peremo }ilime rainbow ma{inom u va{em stanu, ili ru~no u praonici sa dostavom na adresu: Tel. 061 202 630, 033/673-284. Povoljan prijevoz putni~kim kolima, automobilom, more, planine, banje. Tel. 063 943 445. Dajem ~asove iz matematike i statike |acima i studentima, uspje{no. Tel. 526-945. Vodoinstalater odr`ava staru i postavlja novu instalaciju, ~isti bojlere, sve uz garanciju. Tel. 061 497 622. Profesor daje instrukcije iz francuskog, latinskog, ruskog i bosanskog. Tel. 033 526-521. Instruiram |ake i studente iz matematike na Alipa{inom Polju, ~as 6 KM. Tel. 061 157 991. Instruiram |ake i studente iz matematike i fizike na Ilid`i, ~as 6 KM. Tel. 033 621-976. Profesorica engleskog jezika daje ~asove i prevodi. Tel. 061 556 700, 033/657-038. Adaptacija stanova i ku}a, postavljanje plo~ica, laminata, kre~enje i drugo. Tel. 061 510 373. Kombijem prevozim kabastu robu. Tel. 061 204 061. Rigips majstor radi potkrovlja, plafone, pregradne zidove. Tel. 061 511 503. Rainbow-program dolazimo po narud`bi za ~i{}enje svih vrsta }ilima i tepiha na va{u adresu. Tel. 062 795 285, 061 311 276, 033 666-275. Staklar - radimo sve staklarske radove, dolazimo na adresu. Tel. 061 842 343. Profesorica dr`i instrukcije iz matematike i fizike. Tel. 522-016. Prevoz stvari, namje{taja i ostalog ve}im kombijem, radna snaga, povoljno. Tel. 061 268 442, Saraj. Vr{imo servis i monta`u rashladne i klima tehnike. Tel. 062 375 977, 061 438 689. Stolar kvalitetno vr{i stolarsko-lakirerske poslove, dolazim na adresu. Tel. 062 332 702. Matematika - instrukcije, profesor sa iskustvom. Tel. 061 135 748. Ve}a grupa majstora radi stiropor fasade sa svojom skelom. Tel. 061 270 729. [ivanje trajnih autopresvlaka za sva vozila, popravak sjedi{ta, tapacirunga neba. Tel. 061 215 658, B. Begi} 90. VKV kre~enje stanova, pouzdano i stru~no, molerski majstor [erbo. Tel. 062 921 864. Kombi prevozom vr{im selidbe, prijevoz putnika, odvoz {uta, cijena povoljna. Tel. 061 817 424. Bravar, povoljno radi sve bravarske usluge. Tel. 062 940 731, 033 691260. Stolar-tapetar, povoljno radi popravke stolarske i tapetarske. Tel. 061 606 651, 066 620-342. VKV moler - radi molersko-farbarske poslove, povoljno. Tel. 061 507 683. Iznajmljujem play station 2 i 3 sa igricama. Tel. 061 201 341. Prevoz putnika na sve destinacije sa VW bus, sjedi{ta 1+8. Tel. 062 606 611. Prevoz putnika sa kombijem po BiH, SCG i HRV. Tel. 061 209 935. Bravar radi ograde, kapije, gelendere ulazna i gara`na vrata, zatvara balkone. Tel. 061 526 205. Elektri~ar: el. instalacije, automatski osig., indikatori za banju, el. bojler, el. {poret i drugo. Tel. 061 312 435. Molerske usluge. Tel. 062 922 323, 066 205 151. Popravljam TV svih modela, profesionalno i na va{oj adresi. Tel. 061 365 690, 033 653-311. Autoprevoznik manjim kamionom vr{i prevoz kabastog otpada, pjeska, {ljunka. Tel. 061 268 847. Prevodim engleski 5 KM/str. i povoljno dajem instrukcije. Tel. 643990. Tapetar sa iskustvom presvla~i ku}anski i kancelarijski namje{taj. Tel. 061 620 057. Servis ra~unara „Aki“, popravka, nadogradnja, instalacija, internet konekcija, antivirusna za{tita, dolazak na ku}nu adresu. Tel. 061 545 375. Instrukcije iz matematike, fizike, i elektrotehnike za u~enike osnovnih i srednjih {kola. Tel. 061 812 528. Vr{im selidbe modernim kombijem sa radnom snagom u dr`avi i vani. Tel. 061 227 189. Vodoinstalater, radim nova kupatila, brzo, povoljno, ~isto, garancija. Tel. 061 349 294. Vr{im prevoz robe, ljudi i stvari, radna snaga po potrebi. Tel. 062 385 762. Extra povoljno! Kombi prevoz i selidbe. Tel. 061 147 361. Elektri~ar VKV za ku}ne el. instalacije i ure|aje. Pozovite. Tel. 618-907. Vr{im selidbe i sve vrste prevoza kombijem, povoljno. Tel. 061 165 009. Molerski radovi. Tel. 061 579 971. Prevoz robe, selidbe kombijem, povoljno, radna snaga po dogovoru. Tel. 061 513 948. Central. grijanje, plin. instalacije, zamjena konvektora itd., radimo kvalitetno i povoljno, uz garanciju. Tel. 061 500 037. Povoljno i kvalitetno radim grijanje, mijenjam konvektore radijatorima i ostale popravke - povoljno. Tel. 033 800-514, 061 922 476. Radim centralno grijanje i prepravke grijanja. Tel. 062 316 826. Centralno grijanje, vodoinstalacije, popravka i monta`a povoljno i kvalitetno. Tel. 061 105 425. Prevoz putnika luksuznim mercedesovim kombijem na sve destinacije. Tel. 061 862 323. Profesor matematike sa iskustvom daje instrukcije |acima i studentima tokom godine. Tel. 033 473574, 061 382 301. Molersko farbarski radovi, gletovanje, molovanje, lakiranje stolarije. Tel. 061 262 895. Radim povoljno sve molersko-farbarske radove, uklju~uju}i i stolariju. Tel. 061 397 187. Vr{im prevoz putnika sa klimatiziranim kombi vozilom, {irom BiH i dalje. Tel. 061 222 310. Profesorica instruira matematiku, fiziku i hemiju sve {kole i prvu godinu fakulteta, brzo i uspje{no. Tel. 033 235-141, 061 188 451. Iskusna profesorica daje instrukcije iz engleskog i arapskog jezika. Tel. 033 611-023. Rigips, el. instalacije i moleraj radim povoljno. Tel. 066 205 286. Elektri~ar - usluge el. instalacija, interfoni, alarmi, gromobrani, el. usluge. Tel. 061 132 991, 033 418-086. Instruiram matematiku uspje{no. Tel. 061 841 439. Vr{im prijevoz putnika po BiH i na more. Tel. 061 434 374. Vodoinstalater obavlja sve vrste vodoinstalaterskih usluga, opravke, adaptacije. Tel. 061 696 133. Kompletnu adaptaciju, moleraj, rigips, prezide, keramiku, laminat. Tel. 062 226 904. Iscjeljenje duhovnim putem po o~enju Brune Groninga, medicinski dokazano. Tel. 062 256 376. Kvalitet i garancija, sve vrste bravarije, jeftino i povoljno. Tel. 062 522 901. @ohare, stjenice, `ute mrave i mi{eve uni{tavamo uz garanciju. Tel. 061 184 796. Lije~im mo`dane udare i druge bolesti. Tel. 033 616-211. Vodoinstalater sa dugogodi{njim iskustvom vr{i popravku, monta`u i pro~epljenje vod. instalacija. Tel. 061 348 717. Vodoinstalaterski i kerami~arski radovi, centralno grijanje, uz garanciju i povoljno. Tel. 061 182 737. Kerami~arski radovi uz garanciju kvaliteta. Tel. 061 083 369. Radim sa |acima Me|unarodne {kole Sarajevo, po nastavnom planu na engleskom kao i konverzaciju, informatiku. Tel. 062 293 688, Sarajevo. KV vodoinstalater, de`urni 24 h. Tel. 061 861 635. Ozbiljan tesar, zidar, kerami~ar, vodoinstalater, itd. Tel. 061 269 385. Sudski tuma~ za njem., engl., holand. jezik, ul. Ko{evo 36, Sarajevo. Tel. 061 108 144. Stolar - izrada i monta`a kuhinja, ameri~kih plakara, enterijera, stepenica. Tel. 061 512 663. Parket, {ipod, postavljamo, brusimo i lakiramo. Postavljamo sve gotove parkete i laminate. Tel. 062 828 306. Superefikasno uni{tavamo `ohare, moljce, mrave, stjenice, u{i, buba-{vabe, mi{eve... Tel. 061 928 535. Rainbow sistem ~i{}enja u va{em domu ili pos. prostoru. Brzo, povoljno i efikasno. Tel. 061 990 082. Rainbow dubinsko usisavanje tepiha, sjede}ih garnitura. Tel. 061 916 272. re. Tel. 063 191 977. ^istim stanove i poslovne prostore. Tel. 033 645-439. Potrebna frizerka, plata po dogovoru ili na procenat 50%. M. Dvor. Tel. 062 813 333. Potrebna frizerka sa radnim iskustvom. Tel. 033/667-513. Vojni~ko polje, kafe „Nina“ - potrebna konobarica, dnevnica po dogovoru. Tel. 062 843 641. Potrebna frizerka za `ene i mu{karce sa iskustvom, plata redovna. Tel. 061 223 212, 450-694. Iskusna `ena ~uvala bi stariju (bolesnu) `enu i vodila doma}instvo. Tel. 061 875 791. Mladi} sa iskustvom konobar{anker, tra`i posao. Tel. 062 670 040. Dipl. fizioterapeut pru`a usluge manuelne masa`e na profesionalnom stolu za masa`u. Tel. 061 382 941. Slasti~arni Dalas Sara~i, potrebna radnica na poslu`ivanju. T 601 517-544. el. Voza~ B i C kategorije sa dr`avnim ispitom tra`i posao, Ilid`a. Tel. 062 205 793. Potreban frizer sa radnim iskustvom, salon „Visa“. Tel. 061 157 448. Bravar, sve vrste bravarskih radova. Tel. 066 340 887. Prijevod sa/na engleski jezik, brzo i povoljno. Tel. 066 311 390. Zidar, povoljna za gradnju ku}e. Tel. 061 028 134.

Najpovoljnije, najkvalitetnije aluminijske `aluzine 20 KM, trakaste zavjese, vanjske roletne, harmonika vrata, blindo vrata, PVC prozori. Tel. 061 501 401. 12917-1Nd` Servis: ve{ ma{ina (Gorenje, Ei Ni{, Kon~ar, Obodin, Kandi, Zanusi, Iberna), {poreta, bojlera. Dolazak besplatan! Garancija! Mob. 061 171 666. 14873-1tt „KIRBY“ - Dubinsko usisavanje, pranje, ispiranje svih vrsta tepiha, namje{taja, auta, pranje portala, generalna ~i{}enja stanova i firmi. Itisoni 1 m2/1 KM. Firma „GLANZ“. Tel. 061 350 688. 12715-1Nd` TV VIDEO DVD SERVIS svih marki i modela aparata. Garancija, dolazak na ku}nu adresu, novi daljinski za TV. Sa povjerenjem. Tel. 033/650-400, 033/610000. PTT Alu `aluzine 20 KM/m2. Trakaste zavjese 20 KM/m2. Alu i PVC roletne. Harmo vrata i tende. Cijene sa monta`om. Tel. 033 211-484, 033 767-995, 061 131 447. 13167-1Nd` „HIGIJENA“ - Dubinsko pranje tepiha, 1 m2 - 1 KM i namje{taja, ugao - 20 KM. Sarajevo: 061 141 944. Tuzla: 061 587 721. 15639-1tt Instrukcije iz hemije, studentima i u~enicima, dolazim na adresu. Tel. 615-901. Vodoinstalater - svi vodoinstalaterski radovi - kvalitetno, brzo, precizno, ~isto. Tel. 061 199 442, 033/621733. Instrukcije iz matematike i engleskog, dolazak na adresu. Tel. 062 877 704. Engleski, njema~ki, instrukcije, prevodi, diplomski, referati, seminarski, disertacije (profesorica). Tel. 063 947 405, Sarajevo. Vr{imo servisiranje i ba`darenje svih vrsta tlakomjera, uz garanciju. Tel. 061 188 903. @ohare, stjenice, `ute mrave i mi{ve uni{tavamo sa 100% garancijom. Tel. 033 234-805. Bravarski radovi, dolazim na adresu. Tel. 061 233 078. Instrukcije engleski, njema~ki i prevod. Tel. 061 339 306. Rigips majstor, potkrovlja, pregrade, spu{teni plafon. Tel. 061 818 732. Instruiram matematiku za sve {kole i fakultete, uspje{no i povoljno. Tel. 061 549 242. Servis ra~unara „Majo“, instalacija windowsa, internet konekcija, antivirusna za{tita ra~unara, ~i{}enje virusa, hardwerski i softverski problemi, itd. Tel. 061 243 611. Kirby dubinsko usisavanje i pranje }ilima, etisona i sjede}ih garnitura, najkvalitetnijim kirbijevim {amponima. Tel. 062 118 202. Namje{tam strunu, `eludac, lije~im stru~no, bezbolno, uspje{no. Tel. 061 504 986. Postavljanje, bru{enje svih vrsta parketa, laminata, podova, uz garanciju. Tel. 062 921 100. Vr{im sve stolarske usluge, popravak starog, izrada novog. Tel. 208435, 061 905 734. Radim vodoinstalaterske poslove i elektro poslove, uz garanciju. Tel. 062 715 005. Staklar radi sve vrste staklarskih usluga dolazim na adresu. Tel. 061 609 947. Rigips majstor, radim sve od rigi-

Ponuda-potra`nja
Buregd`inici potrebna majstorica za pitu, sa iskustvom. Tel. 062 841 539. 15569-1tt Restoranu na Grbavici potreban konobar. Tel. 033/654-988. 15586-1tt Poznatoj buregd`inici i novootvorenoj piceriji na stadionu Grbavica, potrebne 3 ozbiljne djevojke na poslovima prodaje i poslu`ivanja. Kontakt tel. 061 546 443. 13349-1Nd` Frizerskom salonu potrebna frizerka za `ene i mu{karce, sa iskustvom. Plata redovna i prijava. Tel. 061 223 212, 033/450-694. 13371-1Nd` Primaju se radnice (`enske osobe) na obuku i radni odnos {ivanja i ru~nog rada u Fabrici obu}e u Doglodima. Tel. 066 857 420. 13482-1Nd` Pobolj{ajte ili zapo~nite posao bro{urom „Kreditne linije“. Sadr`i 320 biznis kredita. Tel. 032 244-417. Zaposlenje i useljenje {irom svijeta, bro{ura „Informator“, na na{em jeziku. Tel. 032 244-417. Proizvodnja eteri~nih ulja, mirisa, parfema, raznih proizvoda. Bro{ura „Eteri~na ulja“. Tel. 032 244417. Hemijska ~istionica ~isti odjevne predmete od: ko`e, krzna i tekstila, najjeftinije u gradu, tradicija od 1947. god. Tel. 063 638 955. ^uvala bih dijete u svom stanu na Grbavici kod @eljinog stadiona. Tel. 642-458. Trebate dodatnu zaradu? Nutricionisti~ka kompanija bira suradnike, prijave pon-petak od 14-18 h. Tel. 062 992 812. Agencija „Meka“ ku}na njega i pomo} starim i bolesnim, povoljno. Tel. 061 237 641. Potrebni saradnici iz cijele BiH za prodaju kozmetike, zarada min. 30 posto+kreditiranje+stimulacija. Tel. 033 644-178, 061 225 424. Peremo sve vrste }ilima, itisona, tepiha, mokro pranje 2-3 KM/m2, dolazimo po }ilime. Tel. 033 659-250, 062 213 732. Poma`em osnovcima u u~enju i savladavanju svih {kolskih premeta, uklju~uju}i strane jezike. Tel. 061 670 078, Novo Sarajevo. Potrebni radnici na ameri~kim kruzerima, engleski jezik obavezan, starosna dob do 35. godina. Tel. 061 355 710. Potrebna djevojka za rad u kafi}u, u centru. Tel. 062 320 648. Potreban momak sa radnim iskustvom za rad u kafeu u centru grada. Tel. 061 278 917. ^istim stanove i poslovne prosto-

Kupujem staru deviznu {tednju, obveznice, ratna od{tea, dionice. Isplata i dolazak odmah u FBiH i RS, najpovoljnije. Tel. 061 175 237. 15553-1tt Kupujem staru deviznu {tednju, ratnu od{tetu, dionice firmi i fondova. Isplata odmah. Prodaja certifikata za otkup stana. Tel. 061 836 657, 063 804 124. 13363-1Nd` Kupujem neispravne ve{ ma{ine Gorenje, {porete struja plin, fri`idere. Tel. 033 533-631. Kupujem stare njema~ke marke i austrijske {ilinge. Tel. 061 323 906. Umjetni~ke slike, filateliju, stari nakit, satove, zidne, d`epne, ru~ne, ordenje, zna~ke i ostalo kupujem. Tel. 033 456-505, 061 214 405. Kupujem suvenire Sarajevske olimpijade. Tel. 033 456-505, 061 214 405. Kupujem lomljeno zlato, dukate, zlatne satove i ostala od zlata. Tel. 061 965 126. Kupujem lomljeno i zubarsko zlato, dukate, {orvane i ostalo, najvi{e pla}am. Tel. 033 655-598, 061 553 640. Kupujem staru deviznu {tednju, ratnu od{tetu, dionice, certifikate, isplata odmah. Tel. 061 337 593. Kupujem staru dev. {tednju, dionice, prodajem certifikate, isplata odmah. Tel. 061 192 036.

Kupon za besplatne male oglase - do 10 rije~i

Dnevni avaz
Tekst................................................................................. ........................................................................................... ..........................................................................................

T elefon/adresa........................................................... .
Kupon predati/poslati na adresu: „Dnevni avaz“(za Male oglase), Te{anjska 24b, 71000 Sarajevo

oglasi

Dnevni avaz subota, 16. oktobar/listopad 2010. 51

52 Subota, 16. oktobar/listopad 2010. Dnevni avaz

oglasi
Tema broja:
SVE O METODAMA BORBE PROTIV VAROE!

U PRODAJI JE NOVI BH P^ELAR

Da li je svijet na pragu kona~ne pobjede nad varoom?
PIRAMIDA USPJEHA: SZR "NUKLEUS" NOVI GRAD: PUT OD JEDNE KO[NICE DO PROIZVODNOG POGONA

P^ELARSKI SUSRETI: Ankica i Ljubo Pa`in, ^apljina: PRIRODNI HERCEGOVA^KI MED SA MIRISOM KADULJE, DRA^E I LIVADE Dragomir Dragi~evi}, predsjednik Udru`enja "Roj" iz Isto~ne Ilid`e: BUDU]NOST P^ELARSTVA JE NA TO^KOVIMA ZA[TO SE ELHAD TALI] IZ SANSKOG MOSTA @ALI NA SATNE OSNOVE "EKOMEDA" IZ CRKVINE? Sabaheta Mulabdi}, @ep~e: UDAJU PAMTI PO UBODU P^ELE Nedeljko Pa`in, trebinjski p~elar: BUDU]NOST P^ELARSTVA VIDIM U MATI^NOJ MLIJE^I I PROIZVODNJI MATICA Sa{a Tomi} iz Gradi{ke: IMAM DOBRA ISKUSTVA SA MATI^NOM MLIJE^I Esma i Ibrahim Mahumotovi}, Cazin: U DJEVOJA^KOM RUHU K]ERKA JAGODA OD OCA DOBILA 70 KO[NICA P^ELA

STRU^NE TEME: Rajko Radivojac: NIKADA P^ELAMA NE DAJITE ANTIBIOTIKE! Prof. Sulejman Alijagi}: BIOLO[KE OSOBINE P^ELINJE ZAJEDNICE Prof. dr. Adaleta Durmi}-Pa{i}: U NAU^NOJ LITERATURI NEMA DOKAZA DA GM USJEVI PREDSTAVLJAJU OPASNOST ZA P^ELE! KAKO SE BORITI PROTIV OSA I STR[LJENOVA U P^ELINJAKU? Sve{tenik Milo{ Antoni}: PREDNOSTI I NEDOSTACI FARAROVIH KO[NICA Izet Musli}: MOJE METODE PRIRODNOG LIJE^ENJA AMERI^KE GNJILO]E Ing. Ra{id Zorlak: KAKO DO KVALITETNIH MATICA VJE[TA^KIM PUTEM? Nagrade na{im p~elarima na svjetskim smotrama meda: BRONZA ZA SULEJMANA ALIJAGI]A I RAJKA RADIVOJCA, PLAKETE ZA [EFIKA RO[I]A I MARTINA GLAVINI]A! U pripremi svjetska deklaracija o za{titi p~ele: U STRU^NOM TIMU I NA[A VIOLETA SANTRA^! INTERVJU: Sorinel Ghetau, koordinator za jugoisto~nu Evropu: KAO VA[ ZET MORAM SE BORITI ZA RAZVOJ P^ELARSTVA U BiH Savjeti Britanske p~elarske asocijacije: NEPRAVILNA UPOTREBA OKSALNE KISELINE MO@E BITI SMRTONOSNA

NAU^NA DOSTIGNU]A: Da li su ameri~ki stru~njaci na tragu rje{enja zagonetke misterioznog nestanka p~ela? P^ELE KAO BIOPROGNOSTI^ARI: U Njema~koj na sedam aerodroma koriste p~ele kao "biodetektive"

P^ELARSKI SAJMOVI
Savez p~elara FBiH najavljuje da se slu~aj "Posavska `upanija" vi{e nikada ne}e ponoviti! Istra`ili smo {ta nude banke p~elarima: KAKO DO POVOLJNIH P^ELARSKIH KREDITA?
U SARAJEVU - NAGRADA "MED MEDOVA" DODIJELJENA AHMETU BALI]U IZ TRAVNIKA PRIZNANJE "BH P^ELAR 2010" U VITRINI P^ELARSKOG SAVEZA USK! SREBRENI^KO UDRU@ENJE "ROJ" DARIVALO OSNOVCE NA BANJALU^KOM "AGROSU" P^ELARIMA [TANDOVI BESPLATNI PRIJEDOR: MEDNA IZLO@BA PODNO KOZARE U DISTRIKTU BR^KO: APSOLUTNI [AMPION KVALITETA BIJELJINSKI "BIMED" VI[EGRAD: DOK JE VI[EGRADSKE ]UPRIJE, BIT ]E I KVALITETNOG MEDA TREBINJE: GDJE P^ELE ZUJE, TU I BOG POMA@E!

P^ELARSKI OGLASI MED U GASTRONOMIJI MED U LIJE^ENJU ANEMIJE KAKO JE IBRAHIM MAL^IBEGOVI] ^VOK SA APETITOM SPALIO STR[LJENOVE U DVORI[TU NEDIMA [A]IRAGI]A? P^ELARSKI GLOBUS: SIRIJA, KOLIJEVKA P^ELARSTVA BLISKOG ISTOKA

@ NARUD@BE I PRETPLATA: 033 767 566, E-mail: bhpcelar@avaz.ba
BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE KANTON SARAJEVO OP]INSKI SUD U SARAJEVU Broj: 65 0 Ps 121891 10 Ps Sarajevo, 27. 09. 2010. godine OP]INSKI SUD U SARAJEVU, sudija Tatjana Arapovi}, u pravnoj stvari tu`ioca D.D. BH TELECOM SARAJEVO - DIREKCIJA SARAJEVO, protiv tu`enog AUTO[KOLA FENIX VL. [LJIVO ZUHDIJA, radi duga, v.s. 3.727,99 KM, na osnovu ~lana 348. stav 3. Zakona o parni~nom postupku („Sl. novine FBiH“ br. 53/03, 73/05 i 19/06, u daljnjem tekstu: ZPP), budu}i da tu`eni ne stanuje na adresi posljednjeg poznatog boravi{ta, objavljuje:

OGLAS
Dana 04. 01. 2010. godine tu`ilac D.D. BH TELECOM SARAJEVO - DIREKCIJA SARAJEVO je podnio tu`bu protiv tu`enog AUTO[KOLA FENIX VL. [LJIVO ZUHDIJA, radi duga. Tu`bom tra`i da Sud donese presudu kojom }e nalo`iti tu`enom da tu`iocu plati iznos od 3.727,99 KM sa zakonskom kamatom, po~ev od dana dospije}a obaveza, do dana isplate kako slijedi: - na iznos od 64,80 KM po~ev od 25. 12. 2008. godine do dana uplate - na iznos od 455,70 KM po~ev od 25. 01. 2009. godine do dana uplate - na iznos od 444,00 KM po~ev od 25. 02. 2009. godine do dana uplate - na iznos od 404,55 KM po~ev od 25. 03. 2009. godine do dana uplate - na iznos od 393,95 KM po~ev od 25. 04. 2009. godine do dana uplate - na iznos od 549,45 KM po~ev od 25. 05. 2009. godine do dana uplate - na iznos od 118,20 KM po~ev od 25. 06. 2009. godine do dana uplate - na iznos od 118,20 KM po~ev od 25. 07. 2009. godine do dana uplate - na iznos od 1.117,05 KM po~ev od 25. 08. 2009. godine do dana uplate, kao i da tu`iocu naknadi pani~ne tro{kove, sve u roku od 30 dana. Obavje{tava se tu`eni da se dostava pismena smatra obavljenom protekom roka od 15 dana od dana objavljivanja ovog pismena u dnevnim novinama koje se distribuiraju na teritoriji FBiH i na oglasnoj tabli Suda te da priloge dostavljene uz tu`bu mo`e podi}i u zgradi Suda. Obavje{tava se tu`eni da je, na osnovu ~lana 70. stav 1. ZPP-a, du`an najkasnije u roku od 30 dana dostaviti Sudu pismeni odgovor na tu`bu. Odgovor na tu`bu mora biti razumljiv i sadr`avati: oznaku Suda, ime i prezime, odnosno naziv pravnog lica, prebivali{te ili boravi{te, odnosno sjedi{te stranaka, njihovih zakonskih zastupnika i punomo}nika, ako ih imaju, predmet spora, sadr`aj izjave i potpis podnosioca (~lan 334. ZPP-a). U odgovoru na tu`bu tu`eni }e istaknuti mogu}e procesne prigovore i izjasniti se da li priznaje ili osporava postavljeni tu`beni zahtjev (~lan 71. stav 1. ZPP-a). Ako tu`eni osporava tu`beni zahtjev, odgovor na tu`bu mora sadr`avati i razloge iz kojih se tu`beni zahtjev osporava, ~injenice na kojima tu`eni zasniva svoje navode, dokaze kojima se utvr|uju te ~injenice te pravni osnov za navode tu`enog (~lan 71. stav 2. ZPP-a). Tu`eni mo`e u odgovoru na tu`bu, a najkasnije na pripremnom ro~i{tu, podnijeti protutu`bu (~lan 74. stav 1. ZPP-a). Ukoliko tu`eni, kome je uredno dostavljena tu`ba u kojoj je tu`ilac predlo`io dono{enje presude zbog propu{tanja, ne dostavi pismeni odgovor na tu`bu u zakonskom roku, Sud }e donijeti presudu kojom se usvaja tu`beni zahtjev (presuda zbog propu{tanja), osim ako je tu`beni zahtjev o~igledno neosnovan (~lan 182. stav 1. ZPP-a). Odgovor na tu`bu s prilozima predaje se Sudu, u dovoljnom broju primjeraka za Sud i protivnu stranku, pozivom na broj predmeta. Sudijka Tatjana Arapovi}

Dnevni avaz

subota, 16. oktobar/listopad 2010.

53

SABIT SELIMOVI]

[esnaesti oktobar Tu`an je ovaj dan, jer podsje}a na bol i rastanak sa tobom. O`alo{}eni: supruga Hasija Selimovi}, k}erke Selma i Elma, sin Armin, zetovi Samir i Ned`ad, snaha Jasmina, unu~ad Amar - Deen, Nora - Iman, Amor, Adi, Nermina - Dalal Neka ti Allah podari lijepi d`enet.
13374-1nd`

Dana 16. 10. 2010. navr{ava se 40 tu`nih dana otkako nije vi{e sa nama na{a draga mama, nana i punica

Dana 16. 10. 2010. navr{ava se 40 tu`nih dana otkako nas je zauvijek napustila moja draga sestra

MUNIRA - NIRKA LIVNJAK, ro|. DO[LI] MUNIRA - NIRKA LIVNJAK, ro|. DO[LI]
Draga moja mati, nema rije~i koje mogu opisati prazninu i bol. Beskrajno ti hvala za `ivot {to si mi podarila, za ljubav koju si nam pru`ila. Te{ko se navi}i na `ivot bez tebe, jer ni{a vi{e nije kao prije i nikada vi{e ne}e biti. Mama, tako mi nedostaje{! Vje~no }e{ `ivjeti u na{im srcima. Neka ti Allah d`.{. podari lijepi d`enet i vje~ni rahmet. Tvoja k}erka Malko~ Edina, zet Jasmin i unuk Aladin
15739-1tt

Tuga za tobom nije u rije~ima ve} u srcu. Ne postoji utjeha niti zaborav, ve} samo praznina i sje}anje na tebe. Molim dragog Allaha d`.{. da ti podari lijepi d`enet i vje~ni rahmet. Tvoja sestra Mubera Bera Stambol
15739-1tt

SJE]ANJE

Dana 16. 10. 2010. navr{ava se godina dana otkako nije sa nama na{ dragi

Dana 17. 10. 2010. godine navr{ava se sedam dana od smrti na{eg dragog oca, brata, supruga

SJE]ANJE

na

na voljenog supruga, oca i brata

SAFETA (MENE i VELIJE) TANOVI]A
16. 10. 1992 - 16. 10. 2010.

SEJDI] ZIJAD (\URA)
Neka ti dragi Allah d`.{. podari lijepi d`enet i vje~ni rahmet. O`alo{}eni: supruga Seka, k}erka Zijada, sinovi Semir i Fahro, zet Ferhad, snahe Zikreta i Azra, unu~ad, sestra Hana, bra}a Gano i Nurija
15123-1tt

[EFIKA (IBRAHIM) BULJUBA[I]A
1929 - 2010.
Tevhid }e se prou~iti u mesd`idu na Ko{evskom Brdu, ulica Antuna Hangija br. 6 sa po~etkom u 14.30 sati. K}erka Mirsada, sin Mirsad, supruga Samija 15804-1tt

IZETA ^IZMI]A
16. 10. 2006 - 16. 10. 2010.
Po dobroti te pamtimo, s po{tovanjem spominjemo. Bra}a Ismet i Esad sa porodicama
15814-1tt

S ljubavlju i po{tovanjem, Mima, Amela, Ergin, Salko i Hida sa porodicama
15689-1tt

Dana 15. 10. 2010. navr{ile su se 2 godine otkako je preselio na ahiret na{ dido

Dana 15. 10. 2010. navr{ile su se 2 godine otkako je preselio na ahiret

POSLJEDNJI POZDRAV

majci moga kuma

Povodom navr{avanja sedam dana od smrti na{e drage supruge, majke, punice i tetke

ERNE OBRADOVI]
@elimo izraziti zahvalnost svima onima koji nam u tim trenucima priteko{e ubla`iti bol i tugu, a posebnu
ZAHVALNOST

IZET DEDI]
Uvijek }emo ~uvati uspomenu na tvoju plemenitost i dobrotu. Tvoja unuka [ejla, zet Omer i praunu~ad Ema i Dino
13525-1nd`

IZET DEDI]
Neka ti Allah d`.{. podari vje~ni rahmet i sve ljepote d`eneta. Tvoja supruga Hatid`a sa k}erkama, zetovima i unu~adima
13525-1nd`

Za nesebi~no ljudsko i stru~no zalaganje za spas njenog `ivota, `elimo izraziti de`urnoj ekipi Hitne pomo}i Saraj Polje i Op}e bolnice „Prim. dr. Abdulah Naka{„ na ~elu sa dr. Nijazom Tucakovi}em, koji de`ura{e te tu`ne no}i sa 6. na 7. oktobar, te uposlenicima firme „Bostek“ koji nisu zaboravili svoju tetu Ernu. U subotu, 16. oktobra u 12 sati posjeti}emo njen grob i polo`iti cvije}e sa onima koji budu u mogu}nosti jo{ jednom sa nama podijeliti bol. Porodice: Obradovi}, Hamidovi} i Begovi} 13520-1nd`

ELIZABETA RAMLJAK

Jelica
15813-1tt

54

Subota, 16. oktobar/listopad 2010.

Dnevni avaz
TU@NO SJE]ANJE POSLJEDNJI SELAM

na{em dragom

Dana 16. 10. 2010. godine navr{ava se 6 mjeseci od smrti na{e drage supruge i majke

na{em dragom i nikad pre`aljenom suprugu, ocu, dedi i svekru

Dana 16. 10. 2010. godine navr{ava se 6 mjeseci od smrti na{e drage majke, nane i svekrve

MUGDIMU (HAMZE) BUSULAD@I]U 16. X 1993 - 16. X 2010.
Te{ko je `ivjeti i brojati godine koje prolaze bez tebe jer praznina koja je ostala za tobom boli. Vrijeme nije lijek, nego samo nijemi svjedok na{e boli. Neka ti Allah d`.{. podari lijepi d`enet i vje~ni rahmet. Tvoji najmiliji: otac Hamza, majka Zineta, brat Ibrahim, Nela i Daris
13517-1nd`

SAMIJA (MIKA) ^URT
Draga Mika, mnogo nam ve} nedostaje{, ali nas tje{i to da si oti{la na bolje mjesto, tamo gdje }emo se, ako Bog da, svi sresti. Neka ti dragi Allah podari lijepi d`enet i vje~ni rahmet. Tvoji: Midhat i Admir
13506-1nd`

SAMIJA (MIKA) ^URT
Draga Mika, mnogo nam ve} nedostaje{, ali nas tje{i to da si oti{la na bolje mjesto, tamo gdje }emo se, ako Bog da, svi sresti. Neka ti Allah podari lijepi d`enet i vje~ni rahmet. Tvoji: Edin, Adna i Alma
13506-1nd`

BAJRAM (BE]IR) HAZNADAR
Od: supruge [erife, sinova Adnana i Admira, k}erke Emine, unuka Tajre i Dalile, snahe Ajne i prijatelja Arslana
15808-1tt

POSLJEDNJI SELAM

POSLJEDNJI SELAM

POSLJEDNJI SELAM

dragom bratu, djeveru i amid`i

dragom bratu, djeveru i amid`i

dragom bratu i daid`i

BAJRAMU (BE]IR) HAZNADARU

BAJRAMU (BE]IR) HAZNADARU

BAJRAMU (BE]IR) HAZNADARU

Od: brata Meda, snahe Mensure i bratanica Majde, Adise i Harise
15808-1tt

Od: brata Mehmeda, snahe Almire i bratanica Hane i Ene
15808-tt

Od: sestre Azre i sestri~ni Medine i Aide
15808-1tt

POSLJEDNJI SELAM

Danas, 16. 10. 2010. godine navr{avaju se 4 tu`ne godine otkada si nas napustila

Dana 16. 9. 2010. navr{ava se tu`na godina dana od kako vi{e nije sa nama na{a draga majka i nana

na{em dragom i nepre`aljenom batu, |everu i amid`i

BAJRAMU HAZNADARU
Izet i Umihana Haznadar, Indira i D`im Bayer sa sinovima Adelom i Edijem, Alisa i Erol Kurugli} sa k}erkama Dalidom i Sibelom, Lejla Haznadar i Selma i Kenan Agovi}
15808-1tt

had`i DIBA-hanuma ISANOVI], ro|. KATICA

AI[A MEHMEDI], ro|. KALAMUJI]
Draga majko, {to vrijeme vi{e prolazi sve nam vi{e nedostaje{.

Neka ti je rahmet i lijepi d`enet tvojoj plemenitoj du{i. Vje~no o`alo{}en tvoj suprug Suad
15815-1tt

Molimo dragog Allaha d`.{. da ti podari lijepi d`enet i vje~ni rahmet. S ljubavlju i po{tovanjem, Tvoji sinovi, snahe, unu~ad i praunu~ad
13516-1nd`

POSLJEDNJI POZDRAV POSLJEDNJI POZDRAV POSLJEDNJI POZDRAV

TU@NO SJE]ANJE

na{em dragom prijatelju dragom kolegi na{em dragom prijatelju i nekada{njem ~lanu kolektiva

na na{eg dragog supruga i oca

MUHAMEDU MEHI]U
Oti{ao si tiho i dostojanstveno kao {to si i `ivio. S ponosom i tugom, zauvijek }emo ~uvati uspomenu na tebe. Osta}e{ dio na{ih najljep{ih sje}anja. Neka ti je vje~ni rahmet. KOLEKTIV O[ „MEHMEDALIJA MAK DIZDAR“ SARAJEVO
13522-1nd`

ZLATANU [E]EROVI]U CUKIJU ZLATANU [E]EROVI]U
Od njegovih kolega i prijatelja iz TKD [AHINPA[I]
13523-1nd`

HAMDIJA (ADEM) ]ESKO
16. 10. 1997 - 16. 10. 2010.
S ljubavlju i po{tovanjem, Supruga Rukija, k}erke Sanela i Muamera
13504-1nd`

Minka i @ana
13511-1nd`

Dana 16. 10. 2010. navr{avaju se tri godine od preseljenja na ahiret na{e drage

Dana 16. 10. 2010. navr{avaju se dvije godine od smrti
SJE]ANJE

D@EVAHIRE NALI], ro|. EMINOVI] SALIH SMAJLOVI]
Nedostaje{ nam svakim danom vi{e, a sje}anja na tebe `ivjet }e dok `ive oni koji te vole. Tvoju dobrotu, ljubav i plemenitost i sve {to si ~inila za nas ne}emo zaboraviti. Neka ti Allah d`.{. podari lijepi d`enet i vje~ni rahmet. Suprug Izet, sin D`enan, k}erka D`enana, zet Sead, snaha Silvana, unuci Damir, Belma i Azer
312-1tr

na na{eg dragog oca i dedu

ABDURAHMAN HOD@I]
16. 10. 2007 - 2010.
Na{e zajedni~ke trenutke rado pamtimo. Nikada te zaboravu predati ne}emo. S ljubavlju, Tvoje k}erke Jasna i Beba sa porodicama
15819-1tt 13411-1

Vrijeme prolazi, ali lijepa sje}anja zauvijek ostaju... Tvoji: supruga [evala, sinovi Hilmo i Edin sa porodicama

Dnevni avaz
POSLJEDNJI POZDRAV POSLJEDNJI POZDRAV

subota, 16. oktobar/listopad 2010.

55

plemenitom ~ovjeku i ocu na{eg {efa tehnike Damira

dragom i nikad pre`aljenom suprugu

ENVERU FAZLAGI]U
Familiji Fazlagi} izra`avamo najiskrenije suosje}anje u bolu. Sarajevski ratni teatar SARTR
N

ZLATAN (RASIM) [E]EROVI]
Ne vidim nikakvu utjehu u tome {to sam te nad`ivjela i ostala samo spomenik pro{lih vremena. Sa neizmjernom tugom i bolom, Tvoja neutje{na supruga Ljiljana
13511-1nd`

SJE]ANJE na{e drage roditelje

Dana 16. 10. 2010. navr{avaju se 23 godine od smrti na{eg dragog supruga, oca i dede MU[AN (SALKANA) VUK
11. 11. 1980 - 16. 10. 2010.

RIFA VUK, ro|. ^OLPA
16. 10. 2009 - 16. 10. 2010.

AHMET VOJNOVI]
Postoji ne{to {to nikad ne mo`e umrijeti, a to su ljubav, po{tovanje i sje}anje na tebe.

Ni tugu, ni bol vrijeme ne bri{e - {to ide dalje, boli sve vi{e. Ne postoje rije~i sa kojima vam se mo`emo zahvaliti za sve {to ste za nas u~inili. Ostaje nam samo da molimo dragog Allaha da vam podari lijepi d`enet i njegove ljepote, jer ste to vi uistinu zaslu`ili. Neka je vje~ni rahmet va{oj plemenitoj du{i. 13518-1nd` O`alo{}eni: sinovi Salko, Muradif, Meho, Ramiz, sestre Zulfija, Muradeta sa porodicom

Supruga \ulsa, sinovi Muhamed i Muamer sa porodicama
34-1mo

POSLJEDNJI POZDRAV

na{em najaktivnijem planinaru i ~lanu

Dana 15. 10. 2010. godine navr{ava se 6 mjeseci od kada nas je napustio na{ najdra`i brat

Dana 16. 10. 2010. navr{ava se 12 godina od kada je preselio na ahiret na{ dragi otac, mu` i dedo

MEHMED ^AVKA (MEHO)
Svi mi koji smo te voljeli znamo koliko nam nedostaje{. Neka ti Allah d`.{. podari lijepi d`enet i vje~ni rahmet. Tvoja neutje{ni: sestra Hajrija i brat [emsudin Tevhid }e se prou~iti 16. 10. 2010. godine iza ikindije namaza u d`amiji Hitri Sulejman.
15807-1tt

MEHMED ^AVKA (ME[AK)
Tuga i bol nikad ne}e prestati. Tvoji: brati} Hamdija, brati~na Alma i zet Hamid sa djecom Amel i Anela
15807-1tt

ISMET (KIKO) TOPALBE]IREVI]
U srcu bol, u du{i tuga, u `ivotu praznina koju vrijeme ne mo`e ubla`iti. Molimo Allaha d`.{. da ti podari lijepi d`enet. Tvoji najdra`i: supruga Rabija, sin Sabahudin, k}erke Behka i Dinka sa porodicama
15812-1tt

MILANU - MIKI RUB^I]U
Upravni odbor Planinarskog sportskog dru{tva „ENERGOINVEST“ i svi ~lanovi
15809-1tt

SJE]ANJE

DRAGANA ]ERIMOVI], ro|. KOTRO[AN
6. 9. 2010 - 16. 10. 2010.

Dana 16. 10. 2010. godine navr{ava se godina dana od smrti na{eg dragog supruga, oca, dede - Pepeta i svekra

TODOR PROESKI TO[ICA
16. 10. 2007 - 16. 10. 2010.
Dobro mom~e, sekoj den, sekoj ~as, sekoja minuta, ti si vo moeto srce, vo dlabo~inite na mojata du{a... Mi nedostasuva{ mnogu... INDIRA
13499-1nd` 484-1ze

KEMAL (HAMDIJE) PEHLIVANOVI]
S ljubavlju ~uvamo uspomenu na tebe. U na{im srcima }e{ ostati voljen, po{tovan i nikad zaboravljen. Tvoji najmiliji: supruga Kena (Mukerema), sinovi Orhan i Nihad, snaha Lejla, unu~ad Amra, D`ana, D`astin i Amir
13515-1nd`

Ljepota du{e ostaje zauvijek. K}i Diana i suprug Nedim

Dana 16. 10. 2010. godine navr{ava se 6 tu`nih mjeseci od preseljenja na ahiret na{eg dragog

Dana 17. oktora 2010. godine navr{avaju se 52 dana otkako je preselila na ahiret na{a sestra, supruga, k}erka

Dana 17. 10. 2010. navr{ava se 40 dana od kada je preselio na ahiret na{ dragi suprug, otac, dedo, punac

HILMO ([ERIF) SRNA
Dragi Babo, svaki dan bez tebe je kao vje~nost u du{i, bol koja ste`e sve ja~e i ja~e, praznina koju }emo vje~no nositi u sebi. Bio si poseban ~ovjek, velikog srca i plemenite du{e, tvoja dobrota i podr{ka osta}e zauvijek urezana u na{im srcima. Ponosni smo {to smo te imali, a zauvijek tu`ni {to smo te izgubili. Neka ti Allah d`.{. podari sve d`enetske ljepote. Tvoji: supruga Behija, sin Belmin, k}erke Senida 13510-1nd` i Hajrija, zet Admir

ELANA - AMELA (HAMDO) HASI], ro|. HERENDA
Praznina i bol nisu u rije~ima, nego u na{im srcima, gdje }e{ ostati zauvijek voljena i nikad zaboravljena. Na{a ljubav nije bila dovoljna da te zadr`imo, ali je dovoljna da te nikad ne zaboravimo. Beskrajno smo ponosni {to smo te takvu imali. Neka ti Allah d`.{. podari lijepi d`ennet, a tvojoj dobroj i plemenitoj du{i vje~ni rahmet. Tevhid }e se prou~iti u ku}i `alosti, ulica Hasiba Brankovi}a 28 u 14.00 h.

D@EVAD (IBRAHIMA) USTAVDI]
Zauvijek }e{ ostati u na{im srcima i biti dio na{ih lijepih uspomena. Tvoji najmiliji Ovim putem obavje{tavamo rodbinu, kom{ije i prijatelje da }e se tevhid prou~iti u Med`lisu 17. 10. 2010. u 14.00 sati u ku}i `alosti, ulica Medrese 29.
15806-1tt

Tvoji: majka, suprug i sestre

13505-1nd`

56

Subota, 16. oktobar/listopad 2010.

Dnevni avaz

Dana 16. 10. 2010. godine navr{ava se 6 mjeseci od kako je preselio na ahiret na{ voljeni

general dr. RASIM (RA[ID) DELI]

Milostivi Allahu d`.{. obaspi ga najljep{im nurom, budi milostiv prema njegovoj dobroti i plemenitoj du{i i nagradi ga d`enetskim prostranstvom. Tevhid i Ikar dova }e se prou~iti u subotu, 23. 10. 2010. godine u d`amiji Donja mahala u Visokom iza podne namaza. Tvoji: supruga Suada, sinovi Admir i Adnan, nevjeste Esma i Edina, unu~ad D`elila, Nejla, Tarik, Halisa i Salih
15803-1tt

SJE]ANJE

SJE]ANJE

Dana 16. 10. 2010. godine navr{ava se 9 mjeseci od smrti moje voljene i nikad zaboravljene supruge

na uvijek voljene i nikad zaboravljene na{e roditelje

ZILHA ISAKOVI]

IBRAHIM ISAKOVI]
16. 10. 1979 - 16. 10. 2010.

DU[ANKE (MILJEVI]) BATOZ
Smrt je ja~a od `ivota, ali nije od mog do`ivotnog sje}anja i ljubavi prema tebi. Svaki novi dan podsje}a na prazninu i bol, a i lijepa sje}anja na jedno hrabro srce puno ljubavi i topline prema meni. Tvoj vje~ni suprug Gojko
13469-1nd`

6. 1. 2009 - 16. 10. 2010.

Neka je rahmet veliki va{im dobrim du{ama. S ljubavlju i tugom, Va{a djeca
15800-1tt

Dana 16. 10. 2010. godine navr{ava se {est mjeseci od kada nije sa nama na{a draga

ZEHRA (MURAT) @IGI], ro|. BAHTO
Tvoja dobrota i plemenitost zauvijek }e ostati u na{im srcima. Neka ti Allah d`.{. podari lijepi d`enet i vje~ni rahmet. Tvoji: suprug Adil, sinovi Adin i Adnan, te unuka Nadina
15758-1tt

U subotu, 16. oktobra 2010. godine navr{ava se DEVET tu`nih godina od kako nije sa nama na{a voljena, majka, supruga, sestra, veliki ~ovjek i na{ istinski prijatelj

[A]IRA ^AU[EVI], ro|. KRUPA
Sje}anja na zajedni~ke trenutke `ivota ~ine nas ponosnim {to si bila dio nas, na{e porodice i na{ih bi}a. Za sve nas, koji smo Te voljeli, Ti postoji{ i traje{ kroz najljep{e uspomene. Voljena na{a, Bila si ne{to najljep{e u na{im `ivotima. Postoji ne{to {to nikad umrijeti ne}e, a to su ljubav i sje}anja na Tebe. Po dobru }emo Te pamtiti, s ljubavlju spominjati, a u na{im srcima zauvijek ~uvati. Hvala ti za svu dobrotu, plemenitost i za zajedni~ke trenutke `ivljenja! U ti{ini vje~nog mira uvijek }e{ biti u na{im mislima, srcima i dovama upu}enim Allahu d`.{. da Te nagradi d`ennetskim ljepotama, a od nas vje~ni rahmet tvojoj du{i. Sa ljubavlju i po{tovanjem, zauvijek o`alo{}eni Tvoji najmiliji: sin Alen, k}erka Ismena, suprug Adi, bra}a Arif i Zifo, sestre Mevla, Ramiza i Fatima, svekar, svekrva, zaove, brati}i, sestri}i i mnogobrojna rodbina i prijatelji koji su Te iskreno cijenili i voljeli. U SUBOTU, 16. oktobra ove godine POSLIJE ak{am namaza u 18.20 sati, prou~i}e se HATMA-DOVA u Malezijskoj d`amiji - NOVA BREKA, Ul. Ismeta Mujezinovi}a bb.
15778-1tt

SJE]ANJE

POSLJEDNJI POZDRAV

Dana 16. 10. 2010. navr{ava se osam tu`nih godina od kada je preselio na ahiret na{ dragi brat, dajd`a i {ura

po{tovanom i uva`enom kolegi i saradniku

SABAHUDIN - DUDO (MUSTAFE) MAHI] ZLATANU [E]EROVI]U
Zauvijek u na{im srcima i mislima. Neka ti dragi Allah d`.{. podari lijepi d`enet i vje~ni rahmet. S ljubavlju i po{tovanjem, Tvoja sestra Baha, sestri~na Sanela i zet D`emo
13454-1nd`

PRAVOBRANILA[TVO KANTONA SARAJEVO
N

Dnevni avaz
POSLJEDNJI POZDRAV POSLJEDNJI POZDRAV

subota, 16. oktobar/listopad 2010.

57

na{em uva`enom i dugogodi{njem zaposleniku

na{em velikom

RUB^I] (RUDOLF) MILANU
Porodici upu}ujemo izraze iskrenog sau~e{}a. Energoinvest, d.d. - Sarajevo
N

MILANU RUB^I]U
Bila nam je ~ast {to si bio dio nas. S po{tovanjem, FK „SARAJEVO“

13531-1nd`

SJE]ANJE Dana 16. 10. 2010. navr{ava se ~etrdeset dana od kada nije sa nama na{a draga

POSLJEDNJI SELAM
Danas, 16. 10. 2010. navr{ava se {est mjeseci od preseljenja na ahiret na{eg dragog babe, punca i dede

POSLJEDNJI SELAM

POSLJEDNJI SELAM

dragoj kom{inici

na{em dragom

MUNIRA LIVNJAK, ro|. DO[LI]
Prolaze dani, ali tuga i praznina koja je ostala u na{im srcima trajat }e zauvijek. Neka ti dragi Allah d`.{. podari lijepi d`enet. Zauvijek tvoji: sin Edib Ma{inka, snaha Elizabeta, unuke Almira i Elvira, unuk Edin i praunuk Arman
13538-1nd`

[EFIKA (MUSTAFE) ^IZMI]A
1942 - 2010.
Tu`an je ovaj dan koji podsje}a na bolan rastanak sa tobom. Dragi na{ „Dedo“, te{ko je rije~ima opisati koliko nam nedostaje{, na{a ljubav nije bila dovoljna da te zadr`imo, ali je dovoljna da te ne zaboravimo. Hvala ti za sve {to si nas nau~io da budemo dobri i po{teni ljudi. Neka ti dragi Allah d`.{. podari lijepi d`enet i vje~ni rahmet. Tvoji: zet Salko, k}erka Zehra, unuci Amir i [efik i unuke Medina i Na|a 13526-1nd`

nani RABIJI

]AMIL [A^I]
Neka ti dragi Allah d`.{. podari lijepi d`enet, a tvojim najbli`im sabur. Tvoji: Sajra, Elvin i Nina
15824-1tt

Neka ti Allah d`.{. podari d`enet i neka ti je vje~ni rahmet. Tvoji: supruga Hata, sinovi Husnija i [etkija, snahe Sada i Azemina, unuci Semir, 13533-1nd` Temin, Emir i Tarik

POSLJEDNJI SELAM

POSLJEDNJI POZDRAV

na{oj najdra`oj i jedinoj mami i nani

na{em dragom bratu, djeveru i amid`i

MUHAMEDU MEHI]U RABIJI AJDINOVI]
Danju i no}u u na{im srcima i mislima... Vje~no }emo ~uvati tvoj lik i djela od zaborava. Neka ti Allah d`.{. podari lijepi d`ennet i vje~ni rahmet. Od tvoje Bebu{ke, Maje i Gare
15823-1tt

Tvoj jedini brat Kasim, tvoje Behka, Belma, Alma i Amina
13524-1nd`

POSLJEDNJI POZDRAV

SJE]ANJE

Dana 16. 10. 2010. navr{ava se 9 godina otkako nas je napustio

na{em dragom

ZLATANU [E]EROVI]U

SUAD POTOGIJA
16. 10. 2001 - 16. 10. 2010.

SUAD (MUHAMED) POTOGIJA

Njegove kom{ije i prijatelji: Minka i Ferid Smajevi}, Minka i Kemal Muminovi}, Hatija i Sejfudin Brodli}
15821-1tt

S ljubavlju i po{tovanjem, Tvoji: Vesud, Nedim i Vesna
15822-1tt

Dragi tata i dedo, mnogo nam nedostaje{. Sin Nedim sa suprugom D`enitom i djecom Inesom i Suadom
15829-1tt

SJE]ANJE

na na{eg dragog

Dana 16. 10. 2010. navr{ava se 40 tu`nih dana od smrti na{eg babe, supruga i dede

POSLJEDNJI SELAM

SELIM (ZULFO) KOLAR
Dana 16. 10. 2010. navr{avaju se 2 godine od kako nisi sa nama. Voljeni na{, nismo te mogli sa~uvati od smrti, ali mo`emo i ho}emo od zaborava. Neka te na{a ljubav prati u d`enetu, neka ti Allah d`.{. podari sve d`enetske ljepote koje si zaslu`io. Puno te volimo i puno nam nedostaje{. Tvoja supruga Ka}a, sin Me{a i tvoje k}erke Arijana i Aldijana.
13527-1nd`

na{em dragom djeveru, amid`i i dedi

HALIL - ALIJA (SULJO) PLANJA ]AMIL [A^I]
O`alo{}eni: sin Suljo, supruga Minka, k}i Alma, unuk Edo, porodice: Planja, Suljovi}, Grabovica, te ostala rodbina i prijatelji Tevihd }e se odr`ati istog dana u ku}i `alosti u 13 sati.
15827-1tt

Neka ti dragi Allah d`.{. podari lijepi d`enet, a nama ostaju lijepe uspomene na tvoj lik. Neka ti je vje~ni rahmet. Tvoji: [a~i} Emina, Samir i Din
15816-1tt

58

Subota, 16. oktobar/listopad 2010.

Dnevni avaz
Obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{ dragi

SEAD (ZIJAHBEGA) MEHMEDBEGOVI]
preselio na ahiret dana 14. 10. 2010. u 14 sati u 83. godini. Ispra}aj i d`enaza }e se obaviti ispred Jalske d`amije u subotu, 16. oktobra 2010. (08. Zu-l-kade 1431. h.g.) u 15.20 sati, a ukop na mezarju Goli Brijeg. RAHMETULLAHI ALEJHI RAHMETEN VASIAH O@ALO[]ENI: k}erke Azra i Alma, sestra Fata, zetovi Ned`ad i @eljko, unu~ad Damir, Vedrana, Danijela i @eljka, Izeta Memi{evi}, sestri}i Mirza i Muradif, sestri~ne Na|a i Nadira, dajd`i}i Alen, Haris i Sanidin, snaha Nura, teti~na Nevresa, prije Julijana i Marica, porodice Mehmedbegovi}, Muradbegovi}, Salihbegovi}, Gruhonji}, Rifatbegovi}, Osmanbegovi}, Pa{i}, Bradari}, Maro{evi}, Ibri{imovi}, Hasanbegovi}, Sakovi}, Hajdukov, Manojlovi}, @ivanovi}, Deli}, Altumbabi}, te ostala mnogobrojna rodbina, kom{ije i prijatelji Tevhid }e se prou~iti po povratku sa mezarja u Jalskoj d`amiji.

1093-1tz

Dana 15. 10. 2010. u 76. godini preselila je na ahiret

HELVIDA (HAJDERA) NEVZETA
D`enaza i ukop }e se obaviti u subotu, 16. 10. 2010. u d`ematu Dusina - La{va u 13.30 sati, poslije podne namaza. RAHMETULLAHI ALEJHA RAHMETEN VASIAH O@ALO[]ENI: k}erke Hasnija, Ulfeta (Nuna) i Sabina, zetovi Fadil, Ahmed i Elvedin, bra}a Hajder, Mustafa i Miralem, sestre Selveta, Ulfeta i Fatma, unu~ad Fatima, Selma, Kanita, Ismeta, Ismet, Edina, Adna, porodice Helvida, ^i~ak, Mukanovi}, Nefi}, Durakovi}, Dervi{agi}, Mahmutovi}, Ahmetovi}, ostala rodbina, kom{ije i prijatelji
486-1ze

Obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{ dragi

Obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{ dragi

ENVER ([A]IR) FAZLAGI]
preselio na ahiret u ~etvrtak, 14. oktobra 2010. godine u 76. godini. D`enaza }e se obaviti u subotu, 16. oktobra 2010. godine u 14.30 sati na gradskom groblju Bare. O@ALO[]ENI: sin Damir, snaha Amra, unuke Edna i Anesa, brat Mirzija, sestri~na Aida Resulovi}, svastika Fahira Selmanagi} sa k}erkama Lejlom i Vildanom sa suprugom Adnanom Hantala{evi}em, prijatelji Rade i brico Fiko, porodice Fazlagi}, Kruhovi}, Resulovi}, Selmanagi}, Hantala{evi}, Turkovi}, Hasagi}, Hasanbegovi}, Hasanagi}, Duki}, kao i ostala rodbina, prijatelji i kom{ije Tevhid }e se prou~iti istog dana u 14.30 sati u Carevoj d`amiji. 111 Ku}a `alosti: Mejta{ br. 3/I.

Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{ voljeni suprug, otac i deda

HUSEJN (SAFET) MUJ^INOVI]
preselio na ahiret u petak, 15. oktobra 2010. u 63. godini. D`enaza }e se obaviti u subotu, 16. oktobra 2010. u 14 sati na gradskom groblju Vlakovo. O@ALO[]ENI: rodbina, prijatelji i kom{ije.
111

MILAN (RUDOLF) RUB^I]
preminuo 14. 10. 2010. godine u 84. godini. Sahrana }e se obaviti 16. 10. 2010. godine u 12.00 sati na gradskom groblju Bare. O@ALO[]ENI: supruga Verica, k}i Snje`ana, unuka Anja, te ostala rodbina, prijatelji i kom{ije.
111

Dana 16. 10. 2010. navr{ava se 40 tu`nih dana otkako je preselio na ahiret na{ voljeni

Tu`nim srcem javljamo rodbini, prijateljima i kom{ijama da je na{a draga

Dana 16. 10. 2010. navr{ava se 40 tu`nih dana od kada je preselila na ahiret na{a draga tetka

MUNIRA (NIRKA) LIVNJAK
Dobri i plemeniti uvijek nas napu{taju rano. Rado }emo te se sje}ati i uvijek spominjati po tvojoj dobroti. Voljeli smo te i uvijek }emo te voljeti. Molimo Allaha d`.{. da ti podari lijepi d`enet. El-Fatiha Tvoje sestri~ne Fika i Mahira

AHMET (IBRO) ^OLO
13543-1nd`

Prete{ka je bila na{a borba koju smo izgubili, prevelika je na{a tuga i bol, sve je uzalud, ali tebe nema. Ostaje uspomena na ljepotu, ljubav i pa`nju. Zauvijek }e{ ostati me|u nama, jer si ostavio u na{im `ivotima neizbrisiv trag... Neka ti je vje~ni rahmet. Tvoji: draga Zuhra, sin Irfan, {}era Selma
13542-1nd`

DRAGICA AUGUST, ro|. [MIDER
preminula 14. 10. 2010. godine u 94. godini. Sahrana }e se obaviti 16. 10. 2010. godine u 13.00 sati na gradskom groblju Sv. Mihovil. O@ALO[]ENA OBITELJ: sin @eljko, brat Anton sa suprugom Odetkom, snaha Ljubica, unu~ad Marela i Dario, praunuka Anja, obitelji August, [mider, So~o, An|eli}, Bilan, Radi}, Hrgi}-Nikoli~, te mnogobrojni prijatelji i kom{ije 111

POSLJEDNJI POZDRAV

OCU NA[EG TRENERA

MUHAMED MEHI]

Dana 16. 10. 2010. navr{avaju se tri godine od kada nije vi{e sa nama na{ dragi

BO@IDAR - BO@O KUVA^
1945 - 2007.
IZRA@AVAMO ISKRENO SUOSJE]ANJE UPOSLENICI UDRU@ENJA RIN FAMILY SA RODITELJIMA I DJECOM
15818-1tt

Dragi tata, Iako su pro{le tri godine jo{ uvijek ne mogu prihvatiti istinu da te vi{e nema me|u nama. Tvoj mili lik uvijek je prisutan u na{im mislima, a ljubav koju si nam nesebi~no pru`ao zauvijek je urezana u mom srcu. Dobrota i ljudskost su bili oli~enje tvog lika, po ~emu su te znali i po ~emu }e te mnogi pamtiti. Hvala ti za sve. Tog dana u 11 sati posjetit }emo tvoju vje~nu ku}u i prislu`iti svije}e. Tvoji najdra`i: supruga Radojka, k}erka Daliborka, zet Dra`an, unuke Vedrana i Dajana i prija Svetlana
13541-1nd`

POSLJEDNJI SELAM

na{oj dragoj

POSLJEDNI SELAM

mom dragom bratu

POSLJEDNJI POZDRAV

MUHAMEDU (MUSTAFE) SALMANU

velikom suprugu i taji

SAJI MUHAMEDU MEHI]U
Neka ti Allah d`.{. podari lijepi d`enet i vje~ni rahmet. Mahmut sa porodicom
13534-1nd`

Neka ti dragi Allah podari lijepi d`enet. Tvoja Fikra, Maja i Alen
13524-1nd`

Tvoji: sestra Sabaha, Tarik i Omer
45-1mo

Dnevni avaz
Obavje{tavamo rodbinu, kom{ije, saborce i prijatelje da je na{ dragi

subota, 16. oktobar/listopad 2010.

59

Obavje{tavamo rodbinu i prijatelje da je dana 15. 10. 2010. preselio na ahiret

BAJRAM (BE]IR) HAZNADAR
oficir ARBiH preselio na ahiret dana 12. 10. 2010. godine u 61. godini. D`enaza }e se klanjati u subotu, 16. 10. u 14.00 ~asova u S. Gostunu, Prijepolje. Prijevoz je obezbije|en autobusom, od Vije}nice u Sarajevu do Gostuna i nazad sa polaskom u 08.00 ~asova. RAHMETULLAHI ALEJHI RAHMETEN VASIAH O@ALO[]ENI: supruga [erifa, sinovi Adnan i Admir, k}erka Emina, snaha Ajna, unuke Tajra i Dalila, bra}a Izet, Medo i Mehmed, sestre Ai{a, Hedija i Azra, snahe Umihana, Mensura i Almira, zet Rasim, brati~ne, sestri}i, sestri~ine, te porodice Haznadar, Ahmetovi}, Mahmutovi}, Arslan, Jukovi}, Suljevi}, Kari{ik, Bo{njak, Mu{ovi}, Adilovi}, Mujagi}, Slatina, Bayer, Kurugli}, Cokovi}, Avdi}, te ostala 15808-1tt mnogobrojna rodbina, prijatelji, saborci i kom{ije

ERTURAL (NED@AD) TASO
u 60. godini. Vrijeme i mjesto d`enaze bit }e naknadno objavljeni. O@ALO[]ENA PORODICA
15828-1tt

... za ovaj trenutak - pripremajte se - (hadis) Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{ dragi

Obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i poznanike da je na{a draga

Obavje{tavamo rodbinu, kom{ije i prijatelje da je na{ dragi

]AMIL (IBRO) [A^I]
preselio na ahiret u ~etvrtak, 14. 10. 2010. godine u 79. godini. D`enaza }e se obaviti u subotu, 16. 10. 2010. godine u 14.00 sati na mezarju Vlakovo. O@ALO[]ENI: supruga Hata, sinovi Husnija i [efkija, snahe Sada i Azemina, unuci Semir, Temin, Emir i Tarik, snahe Emina i Ana, brati}i Samir, Nermin i brati~na Nermina sa porodicama, {ure Adem i Mujo sa porodicama, svastike \ulesma i Nefa sa porodicama, prijatelji Loji} Alija, te porodice [a~i}, \ipa, Vegara, Kr{o, Avdagi}, Popovac, Panjeta, Pipla{, Kalabu{i}, Gad`o, Kujan, Ku{tra, Kulo, Pu{ina, Okeri}, Delali}, [atara, ^au{evi}, Ba{ali}, Pand`o, Dedi}, ^orbo, Spahi}, Mahovi}, Hromi}, [urkovi}, Krvavac, Kapo, Pajevi}, Nuhanovi}, kao i ostala brojna rodbina, kom{ije i prijatelji Tevhid }e se prou~iti istog dana u ku}i rahmetlije u 14.00 sati, ul. Safeta Zajke 94. Prijevoz do Vlakova i nazad obezbije|en sa autobuskog stajali{ta (ul. Dola~ka), sa polaskom u 13.00 sati. RAHMETULLAHI ALEJHI RAHMETEN VASIAH
111

SAJA DURAKOVI], ro|. POBRI]
1972 - 2010.
dana 14. 10. 2010. iznenada u 38. godini preselila na ahiret. D`enaza merhume polazi u subotu, 16. 10. 2010. u 15.45 sati ispred d`amije Vrba - Gnojnice, a klanjat }e se u 16 sati u haremu POGRA\E - BLAGAJ, gdje }e se i ukopati. Tevhid }e se prou~iti istog dana u ku}i merhume u 16 sati u Pogra|u. O@ALO[]ENI: otac Hasan, majka Zejna, suprug Miralem, bra}a Salko i Rasim, sestre [a}ira, Tid`a i Sabaha, brati~na Anela, sestri}i Enaid i Tarik, sestri~na Ena, svekrva Munta, zaova Amira, zetovi Fadil, Omer i D`afer, nena Hata, te porodice Durakovi}, Pobri}, Golo{, Zlomu`ica, Mehremi}, Ba{i}, Crnomerovi}, Dilberovi}, Be~i}, Bo{kailo, Balji}, Memi}, Hairli}, Guto{i}, [atara, Goli} i ostala mnogobrojna rodbina, kom{ije i prijatelji 45-1mo

MUHAMED (BE[IR) HOD@I]
exhumacija (1967 - 1992)
tragi~no nastradao 30. 5. 1992. u 25. godini. O@ALO[]ENI: majka Fatima, sestra Rahima, sin Muhedin te ostala mnogobrojna familija D`enaza }e se klanjati u subotu, 16. 10. 2010. godine poslije ikindije namaza u 15.33 ispred perta~ke d`amije Visoko a ukopa}e se na gradskom groblju Visoko. Isti dan }e se prou~iti tevhid u d`amiji 13508-1nd` Ned`ari}i - Mahala ul. Senada Poturka 62 u 15.33 sati.

Dnevni avaz
UZ NAJVE]I TIRA@
NAJPRISTUPA^NIJE CIJENE
Osmrtnice, sje}anja, posljednji pozdravi...
033/281 - 451; Fax: 281- 461; E-mail: smrtovnice@avaz.ba

Sa velikim bolom i tugom u srcu obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{a draga mama i nana

RABIJA (\ULAGA) AJDINOVI]
preselila na ahiret u ~etvrtak, 14. oktobra 2010. godine u 86. godini. D`enaza }e se obaviti u subotu, 16. oktobra 2010. godine u 14.30 sati na gradskom groblju Bare. O@ALO[]ENI: k}erke Nena i Berina, unuke Maja i Ena, te porodice Ajdinovi}, Radi}, Krili}, Selimovi}, Odoba{i}, Ba{inac, Hamidovi}, Stankovi}, Dizdarevi}-Jovovi}, Lokmi}, kao i ostala rodbina, prijatelji i kom{ije. Tevhid }e se prou~iti istog dana u 14.30 sati u ku}i `alosti u ulici Behd`eta Muteveli}a br. 59/II - Grbavica. RAHMETULLAHI ALEJHA RAHMETEN VASIAH. 111

Tu`nim srcem obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{ dragi suprug, otac i brat

SARAJEVO: Tešanjska 24A, 033/ 281 - 717 D`emala Bijedi}a br. 185, 033/ 281 - 451 ZENICA: Marjanovi}a put bb (zgrada Jabuka) /fax: 032/ 424 - 441;

MOSTAR: Husnije Repca bb /fax: 036/ 558-890; BIHA]: Biha}kih branilaca 2 , /fax: 037/ 310 - 363; TRAVNIK: @itarnica F /fax: 030/ 512 - 718; BR^KO:

MUHAMED (OSMAN) MEHI]
preselio na ahiret u ~etvrtak, 14. oktobra 2010. godine, u 62. godini. D`enaza }e se obaviti u subotu, 16. oktobra 2010. godine u 14.00 sati na gradskom groblju Vlakovo. O@ALO[]ENI: supruga Fikreta, k}erka Maja, sin Alen, brat Kasim i snaha Behka sa djecom, Belmom, Almom i Aminom, brati}i Alem i Adel, sestra Ismeta i zet Hamed sa k}erkom Elmom, svastika Jasminka i svak Midhat sa djecom Denisom i Neirom, te porodice Mehi}, Podrug, Zili}, Huseinbegovi}, Salihovi}, Numanspahi}, Su}eska, Had`imusi}, Omanovi}, Ahmeta{evi}, Spori{evi}, Ma{i}, Starhoni}, [i{i}, D`ananovi}, \edovi}, Kurti}, Kar{i}, Alibegovi}, ^au{evi}, Ibi{evi} i ostala mnogobrojna rodbina, prijatelji i kom{ije Tevhid }e se prou~iti istoga dana u 14.00 sati u ku}i ra111 hmetlije u ulici Trg solidarnosti br. 33/VII.

Tu`nim srcem javljamo rodbini, prijateljima i znancima da je na{ dragi

424 - 440;
GORA@DE: [ukrije Kukavice 12 038/ 222 - 251; TUZLA: Turalbegova 22 (poslovno zanatski centar Korzo-pasa`) /fax: 035/ 257 - 277; 257-477 GRA^ANICA: Ahmed Pa{e Budimlije 23 (zgrada Ozrenka) 035/ 706 - 043;

SADIK (NED@BEDINA) HASANAGI]
DADO - BARI 1967 - 2010.
dana 12. 10. 2010. nesretnim slu~ajem u 44. godini `ivota preminuo. Sahrana }e se obaviti u subotu, 16. 10. 2010. u 15 sati na gradskom groblju „Sutina“. O@ALO[]ENI: supruga Vanja, sin Sa{a, sestra Edita, punica Azema, porodice Hasanagi}, Todorovi}, Kosi}, Kova~, [abanovi}, Vejzovi}, Gubelji}, Batlak, Rami}, te 46-1mo ostala mnogobrojna rodbina i prijatelji

Bosne srebrene 3
049/ 215 - 648; BANJA LUKA: Kralja Petra I Kara|or|evi}a bb . /fax: 051/ 215 - 887 BIJELJINA: Me{e Selimovi}a 2 /fax: 055/ 209 - 753

Sa dubokim bolom i tugom obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{a draga

ELIZABETA RAMLJAK, ro|. APFALL
poslije kratke bolesti preminula 14. 10. 2010. godine u 92. godini. Sahrana drage nam pokojnice obavit }e se u subotu, 16. 10. 2010. u 11.15 sati na gradskom groblju Bare. O@ALO[]ENI: k}erka Marija, sinovi Zlatko i Ilija, snahe Vinka, Jasna, Snje`ana, Vahida i Snje`ana, unu~ad, praunu~ad, ~ukununu~ad, te porodice Ramljak, Mihajlovi}, Hajdarovi}, Todorovi}, Alihod`i}, Miji}, Hamzi}, Vuli}, ^asar, Dra`enovi}, \or|evi}, Muratovi}, [tolba, te ostala mnogobrojna rodbina, prijatelji i kom{ije Ku}a `alosti: ul. Zmaja od Bosne br. 21.
111
za pogrebne usluge, trgovinu i proizvodnju Sarajevo

MED@LIS ISLAMSKE ZAJEDNICE SARAJEVO
71000 Sarajevo, Bistrik do broja 8

Pokopno dru{tvo „Jedileri“ - Sarajevo, pru`a pogrebne usluge po najpovoljnijim cijenama, omogu}ava brzu, kvalitetnu i jednostavnu organizaciju d`enaze na podru~ju Kantona Sarajevo i Bosne i Hercegovine, te najpovoljnije uslove za prijevoz umrlih iz inozemstva. Cjelokupna organizacija d`enaze (posljednjeg ispra}aja umrlog) obavlja se na jednom mjestu, atraktivnoj i u Gradu prepoznatljivoj lokaciji - Turbe sedam bra}e, u neposrednoj blizini trolejbuske okretnice na Austrijskom trgu, ul. Bistrik do br. 8. Svakim danom od 0-24 sata, Vama dostupan telefon: 033 712-800, fax: 033 712 801.

60 Subota, 16. oktobar/listopad 2010. Dnevni avaz

oglasi

oglasi
BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE UNSKO-SANSKI KANTON OP]INSKI SUD U BIHA]U Broj: 17 0 Mals 006861 09 Mals Dana: 17. 09. 2010. godine Op}inski sud u Biha}u sudija Mesi} Dijana u pravnoj stvari tu`itelja dd BH Telecom Sarajevo Direkcija Biha} protiv tu`enog d.o.o. „EDITOR“ Sanski Most ul. Prijedorska br. 25, radi naplate duga, v.s. 269,10 KM, na osnovu ~lana 348. stav 3. Zakona o parni~nom postupku Federacije BiH objavljuje slijede}i: BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE UNSKO-SANSKI KANTON OP]INSKI SUD U BIHA]U Broj: 17 0 Ps 012513 09 Ps Biha}, 15. 09. 2010. godine

Dnevni avaz subota, 16. oktobar/listopad 2010. 61

OGLAS
Dana 10. 03. 2009. godine tu`itelj je kod ovog suda podnio tu`bu protiv tu`enog, radi naplate duga. U tu`bi isti~e da je tu`enom izvr{io usluge BiHNet usluge, za koje je tu`enom ispostavio ra~un broj 0508 od 04. 06. 2008. godine na iznos od 269,10 KM. Tu`eni nije tu`itelju izmirio dug. Tu`bom od 10. 03. 2009. godine predlo`eno je da sud nakon provedenog postupka donese odluku kojom }e obavezati tu`enog da tu`itelju na ime duga isplati iznos od 269,10 KM sa zakonskim zateznim kamatama po~ev od dana dospije}a obaveze 25. 06. 2008. godine do kona~ne isplate kao i da nadoknadi tro{kove parni~nog postupka, taksa na tu`bu i presudu. Ovim putem tu`enom se dostavlja tu`ba na odgovor u smislu odredaba ~lana 62. stav 2 ZPPa, pa je tu`eni du`an u skladu sa odredbama ~lana 70. i ~lana 71. ZPP-a najkasnije u roku od 30 dana od dana prijem tu`be, da dostavi sudu pismeni odgovor na tu`bu, u protivnom sud }e donijeti presudu zbog propu{tanja u skladu sa ~lanom 182. Zakona o parni~nom postupku. Obavje{tava se tu`eni da se dostava pismena smatra obavljenom protekom roka od 15 dana od dana objavljivanja ovog oglasa u dnevnim novinama FBiH. Sudija Mesi} Dijana

OP]INSKI SUD U BIHA]U, sudija Vlatka Ivani{, u pravnoj stvari tu`ioca Unicredit Bank DD Mostar, protiv tu`enog DOO „Standard-M“ Sanski Most i Mujagi} Edina iz Sanskog Mosta, ulica Banjalu~ka br. 11. Sanski Most, radi isplate, na osnovu ~lana 348. stav 3. Zakona o parni~nom postupku („Sl. novine FBiH“ br. 53/03, 73/05 i 19/06, u daljnjem tekstu: ZPP), budu}i da tu`eni ne stanuje na adresi posljednjeg poznatog boravi{ta, objavljuje:

OGLAS
Dana 07. 10. 2009. godine tu`ilac Uniredit Bank Dd Mostar je podnio tu`bu protiv tu`enog DOO „Standard-M“ Sanski Most i Mujad`i} Edina iz Sanskog Mosta, radi isplate. Tu`bom tra`i da Sud donese presudu kojom }e obavezati tu`ene da solidarno isplate tu`itelju dug od 10.506,38 KM, sa zakonskim zateznim kamatama po~ev od 31. 05. 2009. god. do isplate i nadoknade tro{kove parni~nog postupka u iznosu 1.472,80 KM. Obavje{tava se tu`eni Mujad`i} Edin iz Sanskog Mosta, da se dostava pismena smatra obavljenom protekom roka od 15 dana od dana objavljivanja ovog pismena u dnevnim novinama „Dnevni avaz“ i na oglasnoj tabli Suda te da priloge dostavljene uz tu`bu mo`e podi}i u zgradi Suda. Obavje{tava se tu`eni da je, na osnovu ~lana 70. stav 1. ZPP-a, du`an najkasnije u roku od 30 dana dostaviti Sudu pismeni odgovor na tu`bu. Odgovor na tu`bu mora biti razumljiv i sadr`avati: oznaku Suda, ime i prezime, odnosno naziv pravnog lica, prebivali{te ili boravi{te, odnosno sjedi{te stranaka, njihovih zakonskih zastupnika i punomo}nika, ako ih imaju, predmet spora, sadr`aj izjave i potpis podnosioca (~lan 334. ZPP-a). U odgovoru na tu`bu tu`en }e istaknuti mogu}e procesne prigovore i izjasniti se da li priznaje ili osporava postavljeni tu`beni zahtjev (^lan 71. stav 1. ZPP-a). Ako tu`eni osporava tu`beni zahtjev, odgovor na tu`bu mora sadr`avati i razloge iz kojih se tu`beni zahtjev osporava, ~injenice na kojima tu`eni zasniva svoje navode, dokaze kojima se utvr|uju te ~injenice te pravni osnov za navode tu`enog (~lan 71. stav 2. ZPP-a). Tu`eni mo`e u odgovoru na tu`bu, a najkasnije na pripremnom ro~i{tu, podnijeti protutu`bu (~lan 74. stav 1. ZPP-a). Ukoliko tu`eni, kome je uredno dostavljena tu`ba u kojoj je tu`ilac predlo`io dono{enje presude zbog propu{tanja, ne dostavi pismeni odgovor na tu`bu u zakonskom roku, Sud }e donijeti presudu kojom se usvaja tu`beni zahtjev (presuda zbog propu{tanja), osim ako je tu`beni zahtjev o~igledno neosnovan (~lan 182. stav 1. ZPP-a). Odgovor na tu`bu s prilozima predaje se Sudu, u dovoljnom broju primjeraka za Sud i protivnu stranku, pozivom na broj predmeta. Sudija Ivani{ Vlatka

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE HERCEGOVA^KO-NERETVANSKI KANTON OP]INSKI SUD U ^APLJINI Broj. 53 0 P 013774 10 I 2 ^apljina, 16. 2. 2010. godine

OGLAS
OP]INSKI SUD U ^APLJINI po sudiji Zlatko Tanovi}, u izvr{nom postupku tra`ioca izvr{enja NLB Tuzlanska Banka D.D. Tuzla zastupana po Bernadici ^ovi} i Drinki Zadro odvjetnicima iz Mostara, protiv izvr{enika Mirko Kula{ sin Ilije iz Stoca, Crni}i bb, radi Ovrha na pokretnim stvarima, odlu~uju}i o prijedlogu za izvr{enje od 18. 12. 2009. godine, dana 16. 2. 2010. godine, donio je slijede}e: RJE[ENJE O IZVR[ENJU Sud odre|uje predlo`eno izvr{enje po prijedlogu tra`ioca izvr{enja od 18. 12. 2009. godine Tro{kovi tra`ioca izvr{enja odre|uju se u iznosu od 586,20 KM, a sastoje se od tro{kova punomo}nika tra`itelja ovrhe a u smislu ~lana 387. ZPP-a u iznosu od 421,20 KM i tro{kova takse na prijedlog i rje{enje u iznosu od 165,00 KM. Sudija Zlatko Tanovi} PRAVNA POUKA: Ovo rje{enje stranke mogu pobijati prigovorom upu}enim ovom sudu u roku od 8 dana od dana prijema ovog rje{enja. Prigovor se podnosi u dovoljnom broju primjeraka za sud i za stranke. Prigovor na rje{enje o izvr{enju ne zaustavlja tok izvr{nog postupka, ali odla`e namirenje tra`ioca izvr{enja do izvr{nosti rje{enja o izvr{enju, osim ako zakonom nije druga~ije odre|eno. Rje{enje o ovrsi se smatra uru~enim 15 dana od dana objave.

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE ZENI^KO-DOBOJSKI KANTON OP]INSKI SUD U ZENICI Broj: 43 0 Mals 013781 09 Mals Zenica, 3. 6. 2010. godine Op}inski sud Zenica, sudija Had`iomerovi} Enida, u pravnoj stvari tu`itelja BH TELECOM DD SARAJEVO, DIREKCIJA ZENICA protiv tu`enog: „UDRU@ENJE OBOLJELIH OD MORBUS CHRONA I ULCEROZNOG KOLITISA ZENICA: isplate duga v.s. 1.655,05 KM, na osnovu ~lana 348 stav 3. ZPP-a:

OGLAS
Dostava tu`be na odgovor tu`enom: „UDRU@ENJE OBOLJELIH OD MORBUS CHRONA I ULCEROZNOG KOLITISA ZENICA. U pravnoj stvari po tu`bi tu`itelja BH TELECOM DD SARAJEVO, DIREKCIJA ZENICA, protiv tu`enog: „UDRU@ENJE OBOLJELIH OD MORBUS CHRONA I ULCEROZNOG KOLITISA ZENICA: dostavljamo Vam primjerak tu`be sa prilozima na odgovor. Du`ni ste u roku od 30 dana dostaviti sudu pismeni odgovor na tu`bu, ista}i mogu}e procesne prigovore, izjasniti se da li priznajete ili osporavate postavljeni tu`beni zahtjev. Navedenom tu`bom tu`itelj tra`i da sud donese presudu kojom je tu`eni „UDRU@ENJE OBOLJELIH OD MORBUS CHRONA I ULCEROZNOG KOLITISA ZENICA, du`an isplatiti tu`itelju iznos od 1.655,05 KM na ime duga, sa zateznom kamatom po stopi utvr|enoj Zakonom o visini stope zatezne kamate, po~ev od dana dospije}a do isplate, kao i tro{ove postupka u roku od 15 dana, pod prijetnjom prinudnog izvr{enja. Nakon objave tu`be i tu`benog zahtjeva, obzirom da je predlo`ena presuda zbog propu{tanja, sud }e ukoliko izostane dostava odgovora na tu`bu donijeti presudu zbog propu{tanja koju }e objaviti u dnevnim novinama. Po proteku roka od 15 dana od dana objave ovog oglasa u Dnevnim novinama, smatrat }e se da je dostavljena tu`ba na odgovor. SUDIJA Enida Had`iomerovi}

62

Subota, 16. oktobar/listopad 2010.

Dnevni avaz

oglasi

oglasi
BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE KANTON SARAJEVO OP]INSKI SUD U SARAJEVU Broj: 65 0 I 066634 08 I Sarajevo, 5. 10. 2010. godine Op}inski sud u Sarajevu, u izvr{nom predmetu tra`ioca izvr{enja „PARTNER“ MIKROKREDITNA FONDACIJA TUZLA, ul. 15. maja bb Tuzla, protiv izvr{enika 1. POPARA SELVEDIN, ul. Vratnik Mejdan br. 18 Sarajevo, 2. POPARA FATA, ul. Vrbovska br. 11, Sarajevo, 3. „GOJAK-DESIGN“ DOO SARAJEVO, ul. Numan pa{e ^uprili}a ^ikma br. 15 Sarajevo, 4. „SADA-COMPANY“ DOO SARAJEVO ul. Humska br. 4/4 Sarajevo, 5. „DOMA]A RADINOST“ vl. Popara Selvedin, ul. Vratnik Mejdan br. 18/I Sarajevo, radi izvr{enja, na osnovu ~lana 348 stav 3. Zakona o parni~nom postupku, a u vezi sa ~lanom 21. Zakona o izvr{nom postupku objavljuje
BOSNA I HERCEGOVINA REPUBLIKA SRPSKA OSNOVNI SUD U MODRI^I Broj: 86 0 mal 001812 08 Mal Modri~a, 6. 10. 2010. godine

Dnevni avaz

subota, 16. oktobar/listopad 2010.

63

Osnovni sud u Modri~i, sudija Zina Halilovi}, u pravnoj stvari tu`ioca „HYPO ALPEADRIA BANK“ A.D. Banja Luka, protiv tu`enih Stjepanovi} Smiljane iz Donjeg @abara, Veki} Dalibora iz [amca i Goranovi} Gorana iz D. Dubice, radi naplate nov~anog potra`ivanja, na osnovu ~lana 348. stav 3. Zakona o parni~nom postupku („Sl. glasnik RS“ br. 58/03, 85/03, 74/05 i 63/07, u daljem tekstu: ZPP), budu}i da tu`eni ne stanuje na adresi posljednjeg poznatog boravi{ta, objavljuje sljede}i:

OGLAS
Dana 19. 9. 2008. godine tu`ilac „HYPO ALPE-ADRIA BANK“ A.D. Banja Luka, protiv tu`enih Stjepanovi} Smiljane iz Donjeg @abara, Veki} Dalibora iz [amca i Goranovi} Gorana iz D. Dubice, radi naplate nov~anog potra`ivanja. Tu`bom tra`i da Sud donese presudu kojom }e obavezati prvotu`enu Stjepanovi} Smiljanu kao nasljednika korisnika kredita Stjepanovi} Dragana da tu`iocu isplati iznos od 2.749,03 KM, sa zakonskom kamatom po~ev od dana podno{enja tu`be kao i drugotu`enog Veki} Dalibora i tre}e tu`enog Goranovi} Gorana, kao jemca, da tu`iocu solidarno isplate iznos od 2.749,03 KM sa zakonskom zateznom kamatom po~ev od dana podno{enja tu`be, a sve po osnovu duga po ugovoru o kreditu br. 1633139181 od 13. 2. 2004. godine. Obavje{tava se tu`eni Veki} Dalibor iz [amca da se dostava pismena smatra obavljenom protekom roka od 15 dana od dana objavljivanja ovog pismena u dnevnim novinama Dnevni avaz i na oglasnoj tabli Suda, te da priloge dostavljene uz tu`bu mo`e da podigne u zgradi Suda. Obavje{tava se tu`eni da je na osnovu ~lana 70. stav 1. ZPP-a du`an najkasnije u roku od 30 dana da dostavi Sudu pismeni odgovor na tu`bu. Odgovor na tu`bu mora biti razumljiv i sadr`avati: oznaku Suda, ime i prezime, odnosno naziv pravnog lica, prebivali{te ili boravi{te, odnosno sjedi{te stranaka, njihovih zakonskih zastupnika i punomo}nika, ako ih imaju, predmet spora, sadr`aj izjave i potpis podnosioca (~lan 334. ZPP-a). U odgovoru na tu`bu tu`eni }e da istakne mogu}e procesne prigovore i izjasniti se da li priznaje ili osporava postavljeni tu`beni zahtjev (~lan 71. stav 1. ZPP-a). Ako tu`eni osporava tu`beni zahtjev, odgovor na tu`bu mora da sadr`i i razloge iz kojih se tu`beni zahtjev osporava, ~injenice na kojima tu`eni zasniva svoje navode, dokaze kojima se utvr|uju te ~injenice, te pravni osnov za navode tu`enog (~lan 71. stav 2. ZPP-a). Tu`eni mo`e u odgovoru na tu`bu, a najkasnije na pripremnom ro~i{tu, da podnese protivtu`bu (~lan 74. stav 1. ZPP-a). Ukoliko tu`eni, kome je uredno dostavljena tu`ba u kojoj je tu`ilac predlo`io dono{enje presude zbog propu{tanja, ne dostavi pismeni odgovor na tu`bu u zakonskom roku, Sud }e da donese presudu kojom se usvaja tu`beni zahtjev (presuda zbog propu{tanja), osim ako je tu`beni zahtjev o~igledno neosnovan (~lan 182. stav 1. ZPP-a). Odgovor na tu`bu sa prilozima se predaje Sudu u dovoljnom broju primjeraka za sud i protivnu stranku, pozivom na broj predmeta. Sudija Zina Halilovi}

RJE[ENJE O IZVR[ENJU
Broj 65 0 I 066634 08 I od 10. 12. 2008. godine

Na osnovu vjerodostojne isprave-mjenice serije broj A AB broj: 042151 XZ, bez protesta, radi naplate nov~anog potra`ivanja tra`ioca izvr{enja u ukupnom iznosu od 8.002,76 KM, sa zakonskom zateznom kamatom u skladu sa Zakonom o visini stope zatezne kamate po~ev od 11. 11. 2008. godine pa do isplate, odre|uje se izvr{enje prema izvr{enicima, i to pljenidbom nov~anih sredstava sa transakcijskog ra~una, izvr{enika „Gojak-Design“ broj. 19410219575001018 otvoren kod ProCredit banke dd Sarajevo, pljenidbom sredstava sa ra~una izvr{enika „SadaCompany“ doo Sarajevo broj 1940017187600139 kod ProCredit banke dd Sarajevo, pljenidbom sredstava sa ra~una „Doma}a radinost“ broj: 3389002210802476 kod UniCredit banke dd Sarajevo, pljenidbom 1/2 pla}e koju izvr{enik Popara Fata prima kod „Teleoptic“ doo Sarajevo, te pljenidbom i procjenom prodajom svih pokretnih stvari svih izvr{enika, te prenosom na ra~un tra`ioca izvr{enja broj 3386702200912083 otvoren kod UniCredit banke, sve do potpunog namirenja potra`ivanja tra`ioca izvr{enja. Tro{kovi izvr{nog postupka odre|uju se u iznosu od 240,05 KM. SUDIJA Alisa Numi}, s.r. POUKA: Protiv ovog rje{enja stranke mogu izjaviti prigovor ovom sudu u roku od 8 dana od dana prijema, u dovoljnom broju primjeraka za sud i stranke. Dostavljanje rje{enja o izvr{enju izvr{eniku smatra se izvr{enim protekom roka od 15 dana od dana objavljivanja.

BOSNA I HERCEGOVINA REPUBLIKA SRPSKA OSNOVNI SUD U MODRI^I Broj: 86 0 Mal 002045 08 Mal Modri~a, 6. 10. 2010. godine Osnovni sud u Modri~i, sudija Zina Halilovi}, u pravnoj stvari tu`ioca JP Hrvatske Telekomunikacije D.O.O. Mostar Direkcija za pokretnu mre`u, protiv tu`enog Ahmet Pele{, radi isplate duga, na osnovu ~lana 348. stav 3. Zakona o parni~nom postupku („Sl. glasnik RS“ br. 58/03, 85/03, 74/05 i 63/07, u daljem tekstu: ZPP), budu}i da tu`eni ne stanuje na adresi posljednjeg poznatog boravi{ta, objavljuje sljede}i:

BOSNA I HERCEGOVINA REPUBLIKA SRPSKA OSNOVNI SUD U MODRI^I Broj: 86 0 P 001709 08 P Modri~a, 30. 9. 2010. godine

OGLAS
Osnovni sud u Modri~i, sudija Halilovi} Zina, u pravnoj stvari tu`itelja ProCredit Bank dd Sarajevo, filijala Br~ko, protiv tu`enih Vla~o Vladimira, Vla~o Vesne i Koji} Ljubice, svi iz Modri~e, radi duga u iznosu od 9.225,45 KM, na osnovu ~l. 348. st. 3. ZPP-a

matom) u iznosu od 9.225,45 KM. Tu`bom se tra`i da sud donese presudu kojom }e obavezati tu`ene da tu`itelju solidarno isplate ukupan iznos duga od 9.225,45 KM i zakonsku zateznu kamatu na navedeni iznos po~ev od dana podno{enja tu`be pa do kona~ne isplate, te tro{kove parni~nog postupka, sve u roku od 30 dana od dana pravosna`nosti presude pod prijetnjom izvr{enja. Tu`itelj je predlo`io shodno ~l. 182. ZPP-a, da ukoliko tu`eni ne dostavi odgovor na tu`bu u zakonskom roku, sud donose presudu zbog propu{tanja. Sud putem dnevnih novina Dnevni avaz dostavlja navedenu tu`bu tu`enoj Vla~o Vesni, na obavezni odgovor, koji je du`na dostaviti u roku od 30 dana. Odgovor na tu`bu mora biti razumljiv i sadr`avati oznaku suda, naziv stranaka, predmet spora, sadr`aj izjave i potpis podnosioca (~l. 334. ZPP-a). Ukoliko tu`eni u roku od 30 dana, od dana dostavljanja tu`be, ne dostave pismeni odgovor na tu`bu, sud }e donijeti presudu kojom se usvaja tu`beni zahtjev (presuda zbog propu{tanja), osim ako je tu`beni zahtjev o~igledno neosnovan. Obavje{tava se tu`ena da se dostava pismena smatra obavljenom protekom roka od 15 dana od dana objavljivanja ovog pismena u dnevnim novinama i na oglasnoj tabli suda (~l. 348. st. 3. i 4. ZPP-a). Sudija Halilovi} Zina

OGLAS
Dana 2. 10. 2008. godine tu`ilac JP Hrvatske Telekomunikacije D.O.O. Mostar Direkcija za pokretnu mre`u je podnio tu`bu protiv tu`enog Pele{ Ahmeta iz Modri~e, radi isplate duga. Tu`bom tra`i da Sud donese presudu kojom }e obavezati tu`enog da tu`itelju isplati za kori{tenje mobitel usluga iznos od 1.744,45 KM sa zakonskom zateznom kamatom i to: na iznos od 91,96 KM po~ev od 16. 2. 2008. godine pa do isplate, na iznos od 749,86 KM po~ev od 16. 3. 2008. godine pa do isplate, na iznos od 46,80 KM po~ev od 16. 4. 2008. godine pa do isplate, na iznos od 46,80 KM po~ev od 16. 5. 2008. godine pa do isplate, na iznos od 46,80 KM po~ev od 16. 6. 2008. godine pa do isplae, na iznos od 46,80 KM po~ev od 16. 7. 2008. godine pa do isplate i na iznos od 715,43 KM po~ev od 16. 8. 2008. godine pa do isplate, te tro{kove parni~nog postupka, sve u roku od 30 dana. Obavje{tava se tu`eni da se dostava pismena smatra obavljenom protekom roka od 15 dana od dana objavljivanja ovog pismena u dnevnim novinama „Dnevni avaz“ i na oglasnoj tabli Suda, te da priloge dostavljene uz tu`bu mo`e da podigne u zgradi Suda. Obavje{tava se tu`eni da je na osnovu ~lana 70. stav 1. ZPP-a du`an najkasnije u roku od 30 dana da dostavi Sudu pismeni odgovor na tu`bu. Odgovor na tu`bu mora biti rzaumljiv i sadr`avati: oznaku Suda, ime i prezime, odnosno naziv pravnog lica, prebivali{te ili boravi{te, odnosno sjedi{te stranaka, njihovih zakonskih zastupnika i punomo}nika, ako ih imaju, predmet spora, sasdr`aj izjave i potpis podnosica (~lan 334. ZPP-a). U odgovoru na tu`bu tu`eni }e da istakne mogu}e procesne prigovore i izjasniti se da li priznaje ili osporava postavljeni tu`beni zahtjev (~lan 71. stav 1. ZPP-a). Ako tu`eni osporava tu`beni zahtjev, odgovor na tu`bu mora da sadr`i i razloge iz kojih se tu`beni zahtjev osporava, ~injenice na kojima tu`eni zasniva svoje navode, dokaze kojima se utvr|uju te ~injenice, te pravni osnov za navode tu`enog (~lan 71. stav 2. ZPP-a). Tu`eni mo`e u odgovoru na tu`bu, a najkasnije na pripremnom ro~i{tu, da podnese protivtu`bu (~lan 74. stav 1. ZPP-a). Ukoliko tu`eni, kome je uredno dostavljena tu`ba u kojoj je tu`ilac predlo`io dono{enje presude zbog propu{tanja, ne dostavi pismeni odgovor na tu`bu u zakonskom roku, sud }e da donese presudu kojom se usvaja tu`beni zahtjev (presuda zbog propu{tanja), osim ako je tu`beni zahtjev o~igledno neosnovan (~lan 182. stav 1. ZPP-a). Odgovor na tu`bu sa prilozima se predaje Sudu u dovoljnom broju primjeraka za Sud i protivnu stranku, pozivom na broj predmeta. Sudija Zina Halilovi}

OBJAVLJUJE
Dana 11. 9. 2008. godine tu`itelj ProCredit Bank dd Sarajevo, filijala Br~ko podnijela je tu`bu protiv tu`enih Vla~o Vladimira, Vla~o Vesne i Koji} Ljubice, svi iz Modri~e, radi duga u iznosu od 9.225,45 KM. U tu`bi se navodi da se prvotu`eni Vla~o Vladimir Ugovorom o kreditu br. R-10743 od 18. 12. 2006. godine, obavezao da }e vratiti kredit u iznosu od 9.000,00 KM do 15. 12. 2010. godine. Kao sastavni dio ugovora zaklju~en je ugovor o jemstvu sa drugotu`enom Vla~o Vesnom i tre}etu`enom Koji} Ljubicom. Prvotu`eni je samo odjelimi~no vratio kredit, i to u iznosu od 3.847,56 KM, a prema otplatnom planu ostao je dug (glavnica sa ka-

Bosna i Hercegovina Federacija Bosne i Hercegovine Kanton Sarajevo Javna ustanova Srednja {kola poljoprivrede, prehrane, veterine i uslu`nih djelatnosti Sarajevo Hamdije Kre{evljakovi}a br. 55, Sarajevo Tel/Fax: ++387 33 44 33 71 Broj: 0205-285/10 Dana, 14. 10. 2010. godine Na osnovu Odluke [kolskog odbora JU Srednja {kola poljoprivrede, prehrane, veterine i uslu`nih djelatnosti Sarajevo, raspisuje:

nja, kontakt telefon), te sa dokazom o ispunjavanju uslova iz konkursa: - diploma (ovjerena kopija) - rodni list (ovjerena kopija) - uvjerenje o dr`avljanstvu (ovjerena kopija) - kra}a biografija - opis dosada{njeg rada dostaviti na adresu: JU SREDNJA [KJOLA POLJOPRIVREDE, PREHRANE, VETERINE I USLU@NIH DJELATNOSTI SARAJEVO, ul. Hamdije Kre{evljakovi}a br. 55, Sarajevo Konkurs ostaje otvoren 8 (osam) dana od dana objavljivanja. Neblagovremene i nepotpune prijave ne}e se uzimati u razmatranje. Sa svim prijavljenim kandidatima }e se obaviti informativni razgovor o ~emu }e kandidati biti naknadno obavije{teni. V.D. Direktora (mr. Ali} Suad)
N

za prijem u radni odnos
ODRE\ENO VRIJEME (do 30. 6. 2011. godine) 1. prof. stru~nih predmeta za veterinu 1 izvr{ilac - 19 ~asova USLOVI: VSS - zavr{en veterinarski fakultet (dipl. veterinar) Prijave sa li~nim podacima (adresa stanova-

KONKURS

64

Subota, 16. oktobar/listopad 2010.

Dnevni avaz
PRIPREMNO ro~i{te zakazano za dan 25. 1. 2011. godine u 09.30 sati, u Op}inski sud u Sarajevu soba broj 318/III, i ujedno se obavje{tava da }e se u skladu sa ~lanom 76. i 94. stav 3. ZPP-a istog dana biti odr`ano glavno ro~i{te. Upozorava se tu`eni Re~ Fadil iz Sarajeva, ul. Gora`danska br. 38 da }e se postupak voditi i u njegovoj odsutnosti ukoliko ne pristupi na pripremno ro~i{te. Najkasnije na pripremnom ro~i{tu stranke su du`ne iznijeti sve ~injenice na kojima zasnivaju svoje zahtjeve i predlo`iti sve dokaze koje `ele izvesti u toku postupka, te na pripremno ro~i{te donijeti sve isprave i predmete koje `ele upotrijebiti kao dokaz. Dostava se smatra obavljenom protekom roka od 15 dana od dana objavljivanja u dnevnim novinama. SUDIJA Nermina Sijer~i}, s.r.

oglasi
BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE KANTON SARAJEVO OP]INSKI SUD U SARAJEVU Broj: 65 0 P 119148 09 P Sarajevo, 30. 9. 2010. godine
Op}inski sud u Sarajevu i to sudac Nada Papo, rje{avaju}i u pravnoj stvari tu`itelja NLB Tuzlanska banka d.d. Tuzla, Glavna filijala Sarajevo, Ulica D`id`ikovac broj 1, Sarajevo, koju zastupa punomo}nica Suada Halilagi} advokat iz Sarajeva, protiv tu`enika: 1. Mustafe Kozi} iz Sarajeva, Ulica Vi{egradska kapija broj 1, 2. Jusufa Karamustafi} iz Sarajeva, Ulica Hamdije Kre{evljakovi}a broj 86, i 3. Ahmeda Kova~evi} iz Sarajeva, Ulica Osijek-Osik do broja 232, radi isplate duga, vanraspravno dana 30. 9. 2010. godine objavljuje slijede}i:

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE KANTON SARAJEVO OP]INSKI SUD SARAJEVO Broj: 65 0 P 109812 09 P Sarajevo, 8. 10. 2010. godine Op}inski sud u Sarajevu, i to sudija Nermina Sijer~i}, u pravnoj stvari tu`itelja NLB TUZLANSKA BANKA DD TUZLA ul. Mar{ala Tita br. 34, Tuzla protiv tu`enih Re~ Fadil iz Sarajeva ul. Gora`danska br. 38, Pramenkovi} Ulfet iz Sarajeva, ul. Naselje starosjedilaca bb i Had`i} Jakup iz Sarajeva, ul. Hifzi Bjelevca br. 4 radi duga v.s.p. 7.444,21 KM dana 8. 10. 2010. godine donio je sljede}i oglas, na osnovu ~lana 348 ZPP-a sljede}i:

OGLAS
POZIV
Poziva se tu`eni Re~ Fadil iz Sarajeva, ul. Gora`danska br. 38 da pristupi na

OGLAS
POZIVAJU SE drugotu`enik Jusuf Karamustafi} i tre}etu`enik Ahmed Kova~evi}, da u roku od 30 dana dostave odgovor na tu`bu od 4. 12. 2009. godine, kojom je tu`itelj predlo`io da Sud nakon provedenog dokaznog postupka, donese slijede}u presudu: „Tu`enici Mustafa Kozi}, Jusuf Karamustafi} i Ahmed Kova~evi} su du`ni da solidarno plate tu`itelju dug po osnovu kredita u ukupnom iznosu od 41.565,00 KM sa kamatom po kamatnoj stopi od 12 % na godi{njem nivou, po~ev{i od 4. 12. 2009. godine, kao dana podno{enja tu`be pa do isplate, kao i da tu`itelju nadoknade tro{kove parni~nog postupka sve u roku od 30 dana od dana prijema presude.“ Odgovor na tu`bu mora biti razumljiv i sadr`avati oznaku suda, ime i prezime, odnosno naziv pravne osobe, prebivali{te ili boravi{te, odnosno sjedi{te stranaka, njihovih zakonskih zastupnika i punomo}nika, ako ih imaju, predmet spora, sadr`aj izjave i potpis podnositelja (~lan 334. Zakona o parni~nom postupku). U odgovoru na tu`bu, drugotu`enik i tre}etu`enik }e ista}i mogu}e procesne prigovore i izjasniti se u skladu sa ~lanom 71. stav 1. Zakona o parni~nom postupku. Drugotu`enik i tre}etu`enik mo`e u odgovoru na tu`bu, a najkasnije na pripremnom ro~i{tu podnijeti protutu`bu u skladu sa ~lanom 74. stav 1. Zakona o parni~nom postupku. Odgovor na tu`bu, sa prilozima predaje se sudu u dovoljnom broju primjeraka za sud i suprotnu stranku, pozivom na broj predmeta. Dostava se smatra obavljenom protekom roka od 15 dana od dana objavljivanja. SUDAC Nada Papo, s.r.

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE KANTON SARAJEVO OP]INSKI SUD U SARAJEVU Broj: 65 0 I 129664 10 I Sarajevo, 06. 10. 2010. godine OP]INSKI SUD U SARAJEVU i to sudija Sabina Had`izulfi}, u izvr{nom predmetu tra`ioca izvr{enja „Tuzlanska banka“ NLB DD protiv izvr{enika Omerovi} Bekira, Piski} Adnana i Abdi~evi} Ismeta iz Sarajeva, radi izvr{enja, na osnovu ~l. 10. i ~l. 21. Zakona o izvr{nom postupku („Slu`bene novine FBiH“, br. 32/03 i 33/06), u vezi sa ~l. 348. st. 3. Zakona o parni~nom postupku („Slu`bene novine FBiH“, br. 53/03)

izvr{enika Omerovi} Bekira, Piski} Adnana i Abdi~evi} Ismeta iz Sarajeva, radi naplate nov~anog potra`ivanja u iznosu od 5.984,21 KM sa zakonskim zateznim kamatama po~ev od 29. 10. 2007. godine do isplate i tro{kova izvr{nog postupka u iznosu od 179,52 KM i to: zapljenom, procjenom i prodajom pokretnih stvari u vlasni{tvu izvr{enika koje se nalaze u mjestu njihovog prebivali{ta, shodno ~l. 114-135 Zakona o izvr{nom postupku, i namirenjem tra`ioca izvr{enja iz iznosa dobijenog prodajom uplatom nov~anog iznosa na transakcijski ra~un tra`ioca izvr{enja. SUDIJA Sabina Had`izulfi}, s.r. POUKA: Protiv ovog rje{enja izvr{enici Omerovi} Bekir i Abdi~evi} Ismet mogu izjaviti prigovor ovom Sudu u roku od 8 dana od dana dostave istog. Prigovor se podnosi u dovoljnom broju primjeraka za sud i stranke. Dostavljanje rje{enja o izvr{enju izvr{eniku smatra se obavljenim protekom roka od 15 dana od dana objavljivanja.

OBJAVLJUJE RJE[ENJE O IZVR[ENJU
odre|eno dana 31. 03. 2010. godine, po prijedlogu tra`ioca izvr{enja od 03. 03. 2010. godine, na osnovu vjerodostojne isprave - mjenice broj AF1055162 od 21. 04. 2005. godine koja je dospjela za pla}anje dana 29. 10. 2007. godine protiv

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE KANTON SARAJEVO OP]INSKI SUD SARAJEVO Broj. 65 P 051235 05 P Sarajevo, 8. 10. 2010. godine Op}inski sud u Sarajevu, i to sudija Nermina Sijer~i}, u pravnoj stvari tu`itelja CBS BANKA DD SARAJEVO, ul. D`id`ikovac br. 1, zastupani po Halilagi} Suadi, advokatu iz Sarajeva, protiv tu`enih Imamovi} Emir iz Sarajeva, ul. Grada Bakua br. 8, [enderovi} Jasmin iz Sarajeva, ul. Semira Fra{te br. 7, Imamovi} Rusmir iz Sarajeva, ul. Avde Hume br. 13, radi duga po osnovu kredita v.s.p. 23.630,30 KM dana 28. 9. 2010. godine donio je na osnovu ~lana 348 ZPP-a sljede}i:

PRIPREMNO ro~i{te zakazano za dan 9. 12. 2010. godine u 10,30 sati, u Op}inski sud u Sarajevu, soba broj 318/III, i ujedno se obavje{tava da }e u skladu sa ~lanom 76. i 94. stav 3. ZPP-a istog dana biti odr`ano glavno ro~i{te. Upozorava se tu`eni [enderovi} Jasmin iz Sarajeva, ul. Semira Fra{te br. 7 da }e se postupak voditi i u njegovoj odsutnosti ukoliko ne pristupi na pripremno ro~i{te. Najkasnije na pripremnom ro~i{tu stranke su du`ne iznijeti sve ~injenice na kojima zasnivaju svoje navode i predlo`iti sve dokaze koje `ele izvesti u toku postupka, te na pripremno ro~i{te donijeti sve isprave i predmete koje `ele upotrijebiti kao dokaz. Dostava se smatra obavljenom protekom roka od 15 dana od dana objavljivanja u dnevnim novinama. SUDAC Nermina Sijer~i}, s.r.

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE KANTON SARAJEVO OP]INSKI SUD U SARAJEVU Broj: 65 0 P 089200 09 P Sarajevo, 22. 09. 2010. godine OP]INSKI SUD U SARAJEVU po studiji Silvani Brkovi} - Mujagi}, u pravnoj stvari tu`itelja Dioni~ko dru{tvo BH Telecom Sarajevo, protiv tu`enika Ned`ada Mehanovi}a iz Sarajeva, radi duga, v.sp. 13.095,70 KM, vanraspravno 22. 09. 2010. godine donio je sljede}u

PRESUDU
zbog propu{tanja Tu`eni Ned`ad Mehanovi} du`an je tu`itelju Dioni~ko dru{tvo BH Telecom Sarajevo isplatiti iznos od 13.095,70 KM na ime glavnog duga i zakonske zatezne kamate i to: na iznos od 625,70 KM po~ev od 29. 01. 2000. godine pa do isplate, na iznos od 1.184,20 KM po~ev od 28. 02. 2000. godine pa do isplate, na iznos od 11.265,80 KM po~ev od 28. 03. 2000. godine pa do isplate i na iznos od 20,00 KM po~ev od 28. 04. 2000. godine kao dana dospije}a pa do kona~ne isplate, te mu naknaditi tro{kove postupka u iznosu 784,00 KM, sve u roku od 15 dana. Obrazlo`enje Tu`bu tu`itelja podnesenu 08. 06. 2009. godine Sud je 14. 07. 2010. godine dostavio tu`eniku na odgovor (dokaz ulo`en u spis), a uz napomenu da je tu`enik du`an dostaviti Sudu odgovor na tu`bu u pismenom obliku i u zakonskom roku od 30 dana. Budu}i da je od dostave tu`be na odgovor tu`eniku protekao zakonski rok od 30 dana, te da tu`enik Sudu nije dostavio pismeni odgovor na tu`bu, a tu`itelj je u tu`bi predlo`io dono{enje presude zbog propu{tanja, Sud je uvidom u cio spis (Opomenu pred tu`bu, Analiti~ku karticu korisnika GSM-a, Ugovor o priklju~enju na GSM mre`u BiH, Zahtjev i Posebnu uplatnicu), utvrdio da su ispunjeni svi uvjeti iz ~l. 182. ~l. 1. ZPP-a za dono{enje presude zbog propu{tanja, pa je donio presudu kojom se usvaja tu`beni zahtjev tu`itelja. Odluka o tro{kovima donesena je u skladu sa odredbom ~l. 383., 386. i 396. st. 1. ZPP-a, a tro{kovi se sastoje od takse na tu`bu u iznosu do 392,00 KM i takse na presudu u iznosu od 392,00 KM, {to ukupno izosi 784,00 KM, kako je rije{eno u izreci presude. Pouka o pravnom lijeku: Protiv ove presude nije dozvoljena `alba. Sutkinja Silvana Brkovi} - Mujagi}

OGLAS POZIV
Poziva se tu`eni [enderovi} Jasmin iz Sarajeva, ul. Semira Fra{te br. 7 da pristupi na

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE KANTON SARAJEVO OP]INSKI SUD U SARAJEVU BROJ: 65 0 P 156876 10 P Sarajevo, 06. 10. 2010. godine Op}inski sud u Sarajevu, i to sudija Mi~ovi} Gordana, u pravnoj stvari tu`itelja Mu{ovi} Amre iz Sarajeva, Hamdije Kre{evljakovi}a broj 61., ZLATAR MELIJE iz Sarajeva, ulica Odoba{ina broj 7 i TERZI] AZRE iz Sarajeva, ulica Hamdije Kre{evljakovi}a broj 22 zastupane po Zajedni~koj advokatskoj kancelariji Edina Jahi} i Tanja Had`agi} advokat iz Sarajeva, protiv tu`enih LIZDE D@EVADA iz Sarajeva, ulica Avdage [ahinagi}a broj 11., LIZDE VEDADA iz Sarajeva, ulica Avdage [ahinagi}a broj 11. i LIZDE VELIJA iz Sarajeva, ulica Avdage [ahinagi}a broj 11., radi iseljenja v.sp. 1.050,00 KM, objavljuje sljede}i

upisane na k.~. 55 K.O. Sarajevo - Mahala XCIX, slobodan od ljudi i stvari, te da naknade tu`iteljima tro{kove parni~nog postupka, sve u roku od 30 dana pod prijetnjom prinudnog izvr{enja. Odgovor na tu`bu mora biti razumljiv i sadr`avati oznaku suda, ime i prezime, naziv pravne osobe, prebivali{te ili boravi{te, odnosno sjedi{te stranke, njihovih zakonskih zastupnika i punomo}nika ako ih imaju, predmet spora, sadr`aj izjave i potpis podnositelja (~l. 334. ZPP-a). Ako tu`eni osporava tu`beni zahtjev, odgovor na tu`bu mora da sadr`i razoge osporavanja, ~injenice na kojima zasniva svoje navode, dokaze kojima se utvr|uju te ~injenice te pravni osnov. U odgovoru na tu`bu tu`eni }e ista}i mogu}e procesne prigovore i izjasniti se u skladu sa ~l. 71. stav 1. ZPP-a. Tu`eni mo`e u odgovoru na tu`bu, a najkasnije na pripremnom ro~i{tu, podnijeti protivtu`bu u skladu sa ~lanom 74. stav 1. ZPP-a. Odgovor na tu`bu sa prilozima se predaju sudu u dovoljnom broju primjeraka za sud i suprotnu stranku s pozivom na broj gornji. Dostava se smatra obavljenom protekom roka od 15 dana od dana objavljivanja. Sudija, Mi~ovi} Gordana

OGLAS
Pozivaju se TU@ENI: Lizde D`evad, Lizde Vedada i Lizde Veliju svi iz Sarajeva, ulica Avdage [ahinagi}a broj 11., da u roku od 30 dana dostavi odgovor na tu`bu od 19. 08. 2010. kojom su tu`itelji predlo`ili da sud nakon provedenog postupka donese slijede}u Presudu; nala`e se tu`enim da isele iz stana koji se nalazi u Sarajevu u ulici Avdage [ahinagi}a broj 11, koji se nalazi u okviru ku}e

sport

Dnevni avaz, subota, 16. oktobar/listopad 2010.

65

BANJA­LUKA Lider Premijer lige u kom{ijskom derbiju ~eka Rudar

Go­sti­ne­ma­ju­{ta­tra`iti
Damjanovi} umjesto Stupara na desnom boku
za­ mje­ to­ u­ ti­ u­ pr­ ­ i~no s m il `estoka. -­ Za­ o­ sa­ a­ imam­ pr­ ­ i­ t d il ku­da­ne­ e­od­sta­ da­ ­ nih k n rd pr­ o­ i­ a­ a­ odmo­ ­ m­ ka­ o v tm c ri k bih­u­Sa­ ­ ­ e­ u,­pr­ o­u­Ku­ raj v v pu­BiH­pr­ ­ iv­@eljezni~ara, ot a­ po­ om­ i­ u­ pr­ e­ stve­ om t v n n du­ ­ u­s­Oli­ pi­ om,­mo­ ao el m c g da­ izve­ em­ na­ ja~i­ tim­ d j isti~e­Ja­ o­ i}. g d Pr­ ­ a­ nje­ o­ im­ ri­ e~­ em g v j ima,­ li­ er­ Pr­ ­ i­er­ li­ e­ u d em j g uta­ mi­ u­ne}e­u}i­opu{te­ o. k c n -­Ne­ a­la­ a­ ih­ri­ a­ a­i, m g n v l Pr­ ­e­ or~ani­}e­u­kom­ ij d {ijskom­ de­ ­ i­u­ na­ tu­ i­ i rb j s pt osla­ lje­ i.­ Tr­ ­ er­ Bo­ ­ s b n en ri Ga­ r­ n­ ne­ mo`e­ ra~una­ i va t na­ po­ r­ ­e|ene­ Bu­ i­ i­ a v ij dmr De­ po­ o­ i}a,­Ognje­ a­Da­ s t v n {i}a­ i­ Ar­ e­ a­ Br­ i}a­ te­ na n s k Sa{u­ Ko­ a~evi}a,­ ko­i­ ima v j tri­`uta­ka­ ­ o­ a. rt n -­ Ma­ si­ a­ no­ }emo­ se k m l ko­ ce­ tr­ ­ a­ i­ na­ za­ va­ ­ ­ n n is t t ra-

Ka­ e­an­u­akci­i:­S­pro{le­uta­ mi­ e­^elik­-­Le­ ­ar­ p t j k c ot

Fu­ ba­ e­ i­ Bo­ ­ a­ apso­ u­ d l r rc l tni­su­fa­ o­ ­ ­ i­u­ve~era{njem v rit kom{ijskom­ de­ ­ i­u­ u­ Ba­ rb j njoj­Lu­ i­(19.30­sa­ i)­pr­ ­ iv c t ot Ru­ ar­iz­Pr­ ­e­ o­ a,­u­ko­em d ij d r j }e­tra`iti­osmu­ovo­ e­ o­ sku s z n po­ je­ u. b d Ba­ ja­ u~ani­ su­ u­ sr­ ­ e­ n l ij du­ u­ osmi­ i­ fi­ a­ a­ Ku­ a n n l p Re­ u­ li­ e­ Sr­ ske­ u­ Ja­ ji p b k p n sa­ la­ a­ i­do­ a}e­Po­ r­ ­ je v d l m d in (2:0).­ Tr­ ­ er­ Vla­ o­ Ja­ o­ en d g di}­ pr­ ­ a­ o­ o­ jan­ je­ odli­ ez d v l ~nom­ fo­ ­ om­ ve}ine rm igra~a­ pa­ je­ ko­ ku­ ­ ­ ci­ a n ren j

Sa­r­a­je­vo­danas do­ma}in­Tr­a­vni­ku
Pet susreta po~inje u 15 sati, na Ko{evu se igra od 17, a u Banjoj Luci od 19.30
Ja­ o­ i}:­Ne}e­bi­i­opu{ta­ ja­­­­­­­­ g d t n

Sedam utakmica desetog kola

Za­vo­ ­­i­pr­­a­ e­go­u t rit il z l

nje­pr­ ­ a­ a­Tr­ ­ i}evom­go­ il z ip lu.­Uz­br­ u­tr­ ­ sfo­ ­ a­ i­ u z an rm c j odbr­ ­ a­ -­ na­ ad,­ po­ u{at an p k }emo­ sa­ la­ a­ i­ do­ ko­ a{­ v d t s r njeg­ klu­ skog­ ko­ e­ u­ As­ p l g mi­ a­ Avdu­ i}a.­ Dr­ ­ o r k ag nam­je­{to­}e­bi­ i­TV­pr­ ­ ­ t ije­ os,­{to­nam­ga­ ­ ­ ti­ a­re­ n ­ ran r al ­ ­ no­su|enje­-­ka`e­odbr­ ­ ambe­ i­ igra~­ Dr­ ­ o­ lav n ag s V. V. Sta­ i}. k

ako­bu­ e­ o­ne­ ­ bi­ jni,­vr­d m oz l lo­ la­ o­ bi­ mo­ la­ usli­ e­ i­ i k g j dt ka­ ­ a­ -­ re­ ao­ je­ Ja­ o­ i}­ te zn k g d je­ po­ ­ ao­ na­ i­ a~e­ da­ po­ zv vj dr`e­eki­ u. p [to­ se­ ti~e­ igra~kog­ ka­ dra,­je­ i­ o­je­van­str­ ­ a­Mi­ dn oj lan­Stu­ ar­zbog­te`e­po­ r­ ­ p v ede­ra­ e­ a.­Nje­ o­ o­mje­ to m n g v s

na­ de­ nom­ bo­ u­ vje­ ­ ­ a­s k rov tno­}e­za­ ­ e­ i­Ne­ a­ ja­Da­ uz t m n mja­ o­ i}. n v -­Po­ pu­ o­sam­se­opo­ ­ t n ra­ io­ i­ je­ va­ ~ekam­ da­ za­ ­ v d igr­ m.­ Mi­ lim­ da­ Ru­ ar a s d ne­ a­ {ta­ tra`iti­ na­ na{em m sta­ i­ ­ u­-­re­ ao­je­Da­ ja­ d on k m S. K. no­ i}. v

Da­ as­je­na­pr­ ­ r­ ­ u­se­ n og am dam­ uta­ mi­ a­ de­ e­ og­ ko­a k c s t l Pr­ ­ i­er­ li­ e­ BiH­ u­ no­ o­ em j g g me­ u.­ Pet­ su­ r­ ­ a­ po~inje­ u t s et 15­ sa­ i,­ na­ sta­ i­ ­ u­ „Asim t d on Fe­ ­ a­ o­ i}­Ha­ e“­na­Ko{evu rh t v s igra­se­od­17,­a­u­Ba­ joj­Lu­ n ci­od­19.30­sa­ i.­Su­ ra­igr­ ­u t t aj Sla­ i­a­i­@eljezni~ar. vj

Tabela
1. Borac 9 2. @eljezni~ar 9 3. Sarajevo 9 4. Olimpic 9 5. Travnik 9 6. [iroki 9 7. Zvijezda 9 8. Zrinjski 9 9. Slavija 9 10. Rudar 9 11. Leotar 9 12. Vele` 9 13. ^elik 9 14. Sloboda 9 15. Budu}nost 9 16. Drina 9 7 6 5 5 5 5 4 4 4 3 3 3 2 2 1 1 1 0 2 1 0 0 2 1 1 3 2 1 3 2 4 1 1 3 2 3 4 4 3 4 4 3 4 5 4 5 4 7 16:5 21:10 13:7 9:7 18:12 17:12 11:12 9:9 16:17 8:12 7:15 11:17 8:9 5:9 7:11 6:18 22 18 17 16 15 15 14 13 13 12 11 10 9 8 7 4

Sloboda Dr­­ a in
Stadion Tu{anj u Tuzli. Sudija: Emir Ale~kovi} (Sarajevo). SLOBODA: Mujki}, Efendi}, Aleksi}, Zoleti}, Jogun~i}, Malki}, Gavari}, Halilovi}, Jaganjac, Beki}, Smajlovi}. Trener: Vlatko Glava{. DRINA:­Maksimovi}, Mihajlovi}, Pr oti}, Karvaljo, Sredojevi}, Obradovi}, Krezovi}, ]ulum, Nini}, Risti}, \elmi}. Trener: Darko Vojvodi}.

Zrinjski doma}in klubu iz Grada~ca

Slobodi igra samo pobjeda nad Drinom

Imamo bolju ekipu, ka`e trener Zvorni~ana koji je svojevremeno bio kapiten Slobode
Fu­ ba­ e­ i­ Slo­ o­ e­ na­ d l r b d ni­ a­ i­ su­ pet­ pr­ e­ stve­ ih z l v n n su­ r­ ­ a­ bez­ po­ je­ e­ pa­ su s et b d odlu~ni­ da­ tu­ se­ ­ ­ u­ pr­ ­ i­ rij ek nu­da­ as­pr­ ­ iv­Dr­ ­ e.­Tr­ ­ n ot in ener­ Vla­ ko­ Gla­ a{­ ju~er­ je, t v kao­ ni­ a­ a­ do­ sa­ a,­ zra~io k d d opti­ i­ mom. mz -­ Sa­ o­ po­ je­ an­ gol­ na m d sva­ oj­ od­ tri­ ili­ ~etiri­ po­ k slje­ nje­ uta­ mi­ e­ i­ da­ as d k c n bi­ mo­pri~ali­o­Slo­ o­ i­kao s b d hi­ u­ pr­ e­ stva.­ Ova­ o­ se t v n k okre}emo­ uta­ mi­ i­ s­ Dr­ ­ k c inom,­ko­ a­za­nas­ima­ve­ i­ i j lk zna~aj.­ Do­ ro­ smo­ ra­ i­ i­ i b dl pr­ ­ r­ ­ a­ i­ se­ za­ ovaj­ me~. ip em l Svi­su­svje­ ni­u­ka­ voj­smo s k si­ u­ ­ i­ i.­Dr­ ­ u­}emo­na­ a­ t ac j in p sti­ od­ pr­ e­ mi­ u­ e­ -­ re­ ao v n t k je­Gla­ a{­te­je­na­ a­ io­da­}e v j v od­ pr­ e­ mi­ u­ e­ za­ ­ r­ ­ i v n t ig at mla­ i}i­Amer­Be­ i},­Sa­ ir d k m Efe­ di}­i­Aid­Ja­ a­ jac. n g n Za­tr­ ­ e­ a­Dr­ ­ e­Da­ ­ u en r in rk Vo­ vo­ i}a­ovaj­me~­imat­}e j d po­ e­ an­ zna~aj­ s­ obzi­ ­ m s b ro na­to­da­je­ne­ o­ i­ o­go­ i­ a k lk dn igr­ o­za­Slo­ o­ u­i­bio­ka­ i­ a b d pten­eki­ e. p -­ Ide­ o­ da­ odi­ r­ ­ o m g am kva­ i­ e­ no­ i­ da­ ku}i­ vr­ ­ i­ lt t at mo­ ne­ o­ a`eni.­ Ri­ e{eni p r j smo­da­osta­ e­ o­u­Li­ i,­a n m g to­mo`emo­sa­ o­ako­u­ova­ m kvim­ me~evi­ a­ po­ ti`emo m s do­ re­ re­ u­ ta­ e.­ Bo­ ja­ smo b z l t l eki­ a­od­Slo­ o­ e­i,­ako­sve p b d bu­ e­ u­ gr­ ­ i­ a­ a­ spo­ ­ d an c m rtskog­ na­ me­ a­ ja,­ si­ u­ ­ o d t n g rn po­ je|uje­ o­-­re­ ao­je­Vo­ b m k jvo­ i}­te­je­po­ vu­ ao: d d k -­[to­se­me­ e­ti~e,­ne}e n bi­ i­no­ ta­ gi­ e­ne­ o­}e­pr­ ­ t s l j g evla­ a­ i­ ~isti­ pr­ ­ e­ i­ ­ a­ i­ d t of s on l zam.­ Ja­ sam­ {ef­ stru~nog {taba­ Dr­ ­ e­ i­ no­ ­ a­ no­ je in rm l da­ }u­ svim­ sr­ em­ bi­ i­ uz c t

Vo­vo­ i}­ j d pr­ ­iv­svo­i­ ot jh

TRAVNIK: Adilovi}, Badrov, E. Var upa, Helvida, Zatagi}, Saraj~i} (Kola{inac), ]uri}, Pranjkovi}, Eri}, Mujaki}, Faji}. Trener: Ned`ad Selimovi}.

Ve­e` l [iroki­B.
Stadion Vrap~i}i u Mostaru. Sudi ja: Dragan Skaki} (B. Gradi{ka). VELE@: Bori}, Kajtaz, As. [kalji}, Zaimovi}, Kadri}, Iveti}, Hasanovi}, Kodro, Velagi}, Ar. [kalji}, Oki}. Trener: Adis Obad. [IROKI­BRIJEG: Bandovi}, Dio go, Renato, Brekalo, Hrka~, Vagner, Ko`ul, Ivankovi}, Roskam, [ili}, Mi{i}. Trener: Ivo I{tuk.

Zr­­ jski­ in Zvi­e­ da j z
Stadion Pod Bijelim brijegom u Mostaru. Sudija: Oliver Ko`ul ([. Brijeg). ZRINJSKI:­ Had`i}, Rizvanovi}, D`idi}, Ivankovi}, Grabus, M. Ani~i}, \uri}, Pehar, Sal~inovi}, Lendri}, Dragi~evi}. Trener: Ma rijan Bloudek. ZVIJEZDA:­ Had`i|ulbi}, Nezi}, Jusi}, Vasiljevi}, Moranjki}, Omeragi}, Niki}, Husi}, Sulji}, \ori}, Tosunovi}. Trener: Zoran ]urguz.

To­ u­ o­ i}­u­akci­i­pr­ ­iv­Ve­e`a:­Na­ a­u­se­re­ r­­ i­{estog­ko­a s n v j ot l d j p iz l

Pe­ u­ do­ a}u­ po­ je­ u t m b d ove­ se­ o­ e­ Zr­ ­ jski­ }e z n in tra`iti­ u­ uta­ mi­ i­ pr­ ­ iv k c ot Zvi­ e­ de,­sa­ a­ve}­tr­ ­ i­ i­ ­ j z d ad c ona­ no­ne­ ­ o­ nog­pr­ ­ i­ ni­l ug d ot v ka­za­mo­ ta­ ­ ki­klub.­Ma­ ­s rs r i­ an­ Blo­ ­ ek­ opet­ ima­ do­ j ud sta­ pr­ ­ le­ a­ s­ ka­ r­ m­ s ob m do obzi­ ­ m­na­to­da­i­ovog­pu­ ro ta­ ne}e­ mo}i­ ra~una­ i­ na t po­ r­ ­ e|ene­ Pa­ la­ Su{i}a, v ij v Ve­ ­ e­ a­Se­ i­ o­ i}a­i­Vla­ u rn s lm v d Za­ ru­te­na­Ne­ a­ ju­Stje­d m n pa­ o­ i}a,­ ko­ i­ ima­ tri­ `uta n v j ka­ ­ o­ a.­ U­ odno­ u­ na rt n s pro{lo­ko­ o,­vra}aju­se­Da­ l mir­D`idi},­Ma­ ­ o­Iva­ ko­ri n vi}­i­Ma­ e­Dr­ ­ i~evi}. t ag -­ Zvi­ e­ da­ je­ u­ do­ a­j z s da{njem­ di­ e­ u­ se­ o­ e­ sa­j l z n ku­ i­ a­ vi{e­ bo­ o­ a­ od­ nas, pl d v a­ to­ je­ na­ bo­ ja­ po­ vr­ a­ da j l t d je­ tr­ ­ a­ re­ pe­ ti­ ­ ­ i.­ Upo­ eb s k rat znat­sam­i­da­su,­pr­ ­ a­tr­ ­ em adi­ i­ i,­ ne­ ­ o­ an­ pr­ ­ i­ nik cj ug d ot v

Zvi­e­ da­se­uzda jz u­tr­ ­ i­ i­u ad c j

^elik Le­ ­a­ ot r
Stadion Bilino polje u Zenici. Sudija: Tomislav ^ui} (Tomislavgrad). ^ELIK:­Bilobrk, Brkovi}, Milo{evi} (Jusi}), ^ovi}, Sadikovi}, Puri}, Zahirovi}, Hori} (Jamak), Kapetan, D`afi}, Adilovi}. Trener: Abdulah Ibrakovi}. LEOTAR: Milinkovi}, Vu~ini}, Todorovi}, [araba, Komneni}, Andri}, Mandi}, Milutinovi}, Marjanovi}, Rajovi}, Stojanovi}. Trener: Vuka{in Vi{njevac.

Budu}nost­ Oli­ pi­ m k
Gradski stadion u Banovi}ima. Sudija: Vladimir Bjelica (Lukavica). BUDU]NOST: Hasi}, ^amrk ovi}, Zrnanovi}, ^ergi}, Omi}, Ikanovi}, Kur ti}, Sarajli}, Kavazovi}, Haski}, [migalovi}. Trener: Munever Rizvi}. OLIMPIC:­ Lu~i}, Suljevi}, Kolarov, Je{e, Kreser, ^ulov, Vidovi} ([adi}), Durak, Rodrigo, Tijago, Alimanovi}. Trener: Edin Prlja~a.

za­ Zr­ ­ jski,­ ali­ ipak­ vje­ ­ ­ in rujem­da­}emo­ovu­uta­ mi­ u k c apso­ vi­ ­ ­ i­na­`eljeni­na~in l rat -­izja­ io­je­Blo­ ­ ek. v ud Fu­ ba­ e­ i­Zvi­e­ de­otpu­d l r j z to­ a­ i­ su­ ju~er­ u­ Mo­ tar­ s v l s na­ om­ da­ mo­ u­ po­ o­ i­ i d g n vt izda­ je­ iz­ {estog­ ko­ a,­ ka­ a n l d su­ u­ Vr­ p~i}ima­ sa­ la­ a­ i a v d l Ve­ e`­ s­ 4:1­ uz­ br­ ­ ja­ tno l il n izda­ je­Da­ i­ a­To­ u­ o­ i}. n mr s n v -­U­Mo­ ta­ u­tr­ ­ i­ i­ ­ a­s r ad c on lno­pru`amo­do­ re­pa­ ­ i­ e. b rt j Na­ am­se­da­}e­i­ovog­pu­ a d t bi­ i­ ta­ o.­ O~eku­ em­ ~vrstu t k j i­ do­ ru­ uta­ mi­ u,­ bez b k c mno­ o­ go­ o­ a,­ gdje­ sa­ o g l v m je­ an­ mo`e­ odlu~iti­ po­ je­ d b dni­ a­ -­ ka`e­ tr­ ­ er­ Zvi­ e­ k en j zde­ Zo­ ­ n­ ]urguz,­ ko­ e ra m ko­ ce­ t­ re­ e­ e­ po­ r­ ­ a n p m t v ed Anto­ i­ a­Vi­ o­ i}a­i­ka­ ­ o­ i nj d v rt n Ami­ a­ Ha­ zi}a,­ Ar­ i­ a r m mn De­ i}a­ i­ Ne­ ­ i­ a­ Hu­ e­ ­ l rm n s iMa. P - D`. D. . nba{i}a.­

Sa­ ­ ­e­ o­ raj v Tr­ ­ ni­ av k
Stadion „Asim Ferhatovi} Hase“ u Sarajevu. Sudija: Edin Gola} (Banovi}i). SARAJEVO: Hamzi}, Arsenijevi}, Muharemovi}, Torlak, D`akmi} (Ihtijarevi}), Guti}, ^omor, Hamzagi}, [}epanovi}, Koja{evi}, Jahovi}. Trener: Mirza Vare{anovi}.

Bo­ ­ c ra Ru­ a­ d r
Gradski stadion u Banjoj Luci. Sudija: Elmir Pilav (Sarajevo). BORAC: Avduki}, Damjanovi}, ]ori}, Trivunovi}, Puziga}a, Maleti}, Raspudi}, Sakan, Miki}, Staji}, Nikoli}. Trener: Vlado Jagodi}. RUDAR: Tripi}, [odi}, Kotaran, Dragi}, Staki}, Jevti}, Kiki}, @eri}, Stjepi}, Kantar, D`afi}. Trener: Boris Gavran.

Vo­vo­ i}:­Ne­ a­emo­ i­a,­~isti­ j d m cj pr­ ­e­ i­ ­ a­i­ am of s on l z

svo­ u­eki­ u.­U­Slo­ o­ i­sam j p b d pr­ ­ eo­ne­ o­ i­ o­di­ nih­se­ ov k lk v zo­ a,­`ivim­u­Tu­ li,­s­na­ i­ n z vja~ima­ Slo­ o­ e­ imam b d odli~an­ odnos.­ @elim­ da­ i Dr­ ­ a­ i­ Slo­ o­ a­ izbo­ e in b d r opsta­ ak­ i­ da­ jo{­ du­ o­ go­n g di­ a­igr­ ­ u­ova­ ve­me~eve. n aj k
E. M. - R. J.

u Pa­r­o­vi­10.­ko­la­(danas,­15 sa­i): ^apljina - Krajina, Rudar t - Ora{je, Bosna - Omladinac, Kraji{nik - Gradina, Gora`de Iskra, Radnik - GO[K, Igman SA[K, Jedinstvo - Slaven.

Pr­ a­li­ a­FBi­ v g H

u Pa­r­o­vi­10.­ko­la­(danas):­Sloboda - Sloga, Podrinje - Kozara, Proleter - BSK, Lakta{i - Radnik, Mladost - Sloboda (MG), Famos - Drina HE (15 sati), Su tjeska - Modri~a Maxima (18).

Pr­ a­li­ a­RS v g

66

Dnevni avaz, subota, 16. oktobar/listopad 2010.

sport

PREMIJER LIGA Sarajevo danas do~ekuje ekipu Travnika

„Veziri“ uvertira za @elju
Ne igra Avdi}, a upitni nastupi D`akmi}a, Torlaka i Hamzagi}a
Dana{nja utakmica s Travnikom bit }e Sarajevu svojevrstan test za vje~iti derbi. Mada je duel s @eljezni~arom za sedam dana, trener bordo tima Mirza Vare{anovi} nastoji da razmi{ljanja o derbiju svede samo na to koje }e igra~e danas izvesti na stadion Ko{evo bez bojazni da }e neki od njih dobiti tre}i `uti karton. - Osjeti se da se derbi pribli`ava, ali ja sam protivnik toga da se ve} pri~a o @elji. Imamo jo{ dvije utakmice do tada. Situacija u ekipi je dosta dobra, mada ne mo`emo ra~unati na Alena Avdi}a, koji ima tri kartona. Imamo jo{ tri fudbalera s dvije opomene Muhameda D`akmi}a, Sedina Torlaka i D`enaldina Hamzagi}a pa razmi{ljam o tome da li da ih uop}e stavim u ekipu - ka`e Vare{anovi}, koji je podvukao da je ozlije|en samo Kenan Hand`i}. Strateg bordo tima uvjeren je u pobjedu, ali nagla{ava da je Travnik mnogo bolja ekipa nego {to se to u Sarajevu procjenjuje. - Gledao sam utakmicu u kojoj su pregazili Vele` i vidio da se radi o kvalitetnoj
Zaimovi}: Povratak u ekipu

Vele` na te{kom isku{enju protiv [irokog

Obada zanima samo pobjeda
Iako su u krizi, „Ro|eni“ se ne odri~u bodova
Utakmice izme|u Vele`a i [irokog Brijega ve} po tradiciji nude dobar fudbal bez obzira na to ko je doma}in, u kakvoj su formi ekipe ili kakav je njihov polo`aj na tabeli. Obad je s ekipom radio na po~etku priprema, a nastavio je kao ~lan stru~nog {taba pa za njega nema nepoznanica. - O ekipi [irokog ne treba tro{iti rije~i, godinama su u vrhu na{eg fudbala, ali nas

Bandovi}: U naletu smo
Nogometa{i [irokog Brijega uvezali su dvije pobjede (Sloboda, Drina), a golman Dejan Bandovi} smatra da tri boda nisu nemogu}a misija ni na gostovanju kod Vele`a. - U naletu smo, dobili smo potrebno samopouzdanje i u Vrap~i}e idemo na pobjedu. Za nas je ovo susrNema sumnje da }e tako biti i danas iako [iroki u Vrap~i}e sti`e s tri pobjede u posljednje ~etiri prvenstvene utakmice, dok su „Ro|eni“ u rezultatskoj krizi i svaki naredni neuspjeh, pogotovo na doma}em terenu, dodatno bi zakomplicirao situaciju. Nakon odlaska trenera Demira Hoti}a, ekipu je preuzeo Adis Obad, koji je dobio puno povjerenje Upravnog odbora i u nastavku sezone sjedit }e na klupi Vele`a. et polusezone. Ako uzmemo tri boda, niko nas ne}e zaustaviti u pohodu na vrh tabele. Vjerujem da smo bolja mom~ad - ka`e Bandovi}. Trener Ivo I{tuk protiv „Ro|enih“ ne mo`e ra~unati na „po`utjelog“ Josipa Bari{i}a, dok su zbog ozljeda neizvjesni nastupi Topi}a i Ljubi}a. nakon neugodne, te{ke serije poraza ne zanima ni{ta drugo osim tri boda. Znamo u kakvoj smo atmosferi igrali posljednjih nekoliko utakmica, zato bih pozvao navija~e. Podr{ka nam je potrebna. Vele` bez navija~a nije Vele` - ka`e Obad. Prema njegovim rije~ima, u sastav se vra}aju dvije va`ne karike \enan Zaimovi} i Asim [kalji}. Zlatko Kazazi} pauzirat }e jo{ jednu utakmicu zbog crvenog kartona. F. I.

Torlak: Opasnost tre}eg `utog kartona

ekipi. Radi se o iskusnim igra~ima koji su dugo na okupu. Osim toga, trebamo

uzeti u obzir i to da skoro svaka ekipa koja dolazi da igra s nama na Ko{evu,

pru`i i vi{e od svojih mogu}nosti - govori Vare{anoM. T. vi}.

Kod „Vezira“ izostaju [iljak, Terzi} i Ribi}

Selimovi}: Gre{ka bi bila samo se braniti
Selimovi} cijeni Vare{anovi}a: S jedne od ranijih utakmica

Pobjedu nad Slavijom (5:3) u pro{lom kolu nogometa{i Travnika platili su `utim kartonima zbog kojih }e Mirsad [iljak, Nihad Ribi} i Simbad Terzi} propustiti dana{nji me~ na Ko{evu.

- Oslabljeni smo, a o~ekuje nas te{ka utakmica protiv jakog Sarajeva, koje predvodi moj cijenjeni kolega Mirza Vare{anovi}. Vjerujem da }e oni koji istr~e, dati sve

od sebe. O~ekujem otvorenu igru s obje strane. Bila bi gre{ka da se isklju~ivo branimo. Povoljan rezultat za nas je sve osim poraza - rekao je S. P. Selimovi}.

U ^eliku upitan Jamak, Leotar bez trojice

Budu}nost do~ekuje Olimpic

Osveta za pro{logodi{njih 0:1
Pro{logodi{nji duel ^elika i Leotara na Bilinom polju, koji su gosti u ~udnim okolnostima dobili s 1:0 nakon ~ega su zabilje`ene i nemile scene u hodnicima zeni~kog stadiona, ovog puta se, barem tako tvrde u ^eliku, ne mo`e ponoviti. Zeni~ani `ele da od prve minute jurnu prema golu Trebinjaca i da {to prije rije{e pitanje pobjednika. - Ostali su nam veliki du`nici, ali sve i da nije tako, mi ovu utakmicu moramo dobiti. Nema nikakvog prostora za kalkulacije, s tri boda bit }e ljep{i pogled na tabelu - poru~uje Adnan Zahirovi}. Trener Abdulah Ibrakovi} isti~e da ne}e mnogo mijenjati tim. Mogu}e je da se u sastav vrati stoper Semjon Milo{evi}, koji je odradio kartone, a dilema je ho}e li Nermin Jamak, koji je zbog bla`eg potresa mozga pro{le sedmice pauzirao pet dana, po~eti utakmicu. Ako ne bude spreman, umjesto njega }e u veznom redu biti Kenan Hori} ili Aldin [i{i}. Trener Leotara Vuka{in Vi{njevac ne mo`e ra~unati na iskusnog Gavrila ^orliju zbog tri `uta kartona, na povrije|enog @eljka Radovi}a te na Nenada Ze~evi}a, koji je prekr{io klupsku disciplinu i bez odobrenja nekoliko dana odsustvovao s treniV. B. - M. P. nga.

Banovi}ani `ele prekinuti seriju malera
Budu}nost u dana{njem susretu protiv Olimpica u Banovi}ima namjerava prekinuti lo{u seriju i napokon izboriti prvu doma}u pobjedu. - Olimpic respektujemo, ali vjerujemo da }emo napokon prekinuti seriju malera na doma}em terenu i „Vukove“ ostaviti bez plijena u Banovi}ima - ka`e trener Munever Rizvi}. Neigranje Semira Slomi}a, koji je „pocrvenio“ u Prijedoru, u stru~nom {tabu ne smatraju nenadoknadivim hendikepom, tim vi{e jer je kapiten Elvis ^ergi} odradio `ute kartone, a Vedran Boji} i Edis Kurti} su sanirali povrede. - Igramo sve bolje i nadam se da }emo u tom ritmu nastaviti. Uvijek se od nas tra`i napada~ka igra tako da }emo i ovog puta i}i na pobjedu. @elimo da s jo{ jednog gostovanja vratimo nepora`eni, a mislim da imamo kvalitet, na ~emu gajimo optimizam - ka`e Huan Pablo Kreser (Juan Pablo Kresser), Argentinac u dresu Olimpica.
N. M. - N. D.

^ergi}: Odradio kartone

sport

Dnevni avaz, subota, 16. oktobar/listopad 2010.

67

EUROVIKEND

NSBiH ^olakovi} o tra`enju vanredne sjednice Skup{tine

To je razvaljivanje Saveza
FIFA i UEFA jasno su nam rekle da ne `ele nikakvu sjednicu Skup{tine osim one na kojoj }e biti usvojen statut, ka`e prvi ~ovjek Nogometnog saveza
Predsjednik Nogometnog saveza BiH Sulejman ^olakovi} ka`e za skup predstavnika kantonalnih nogometnih saveza, u kojima Bo{njaci ~ine ve}inu, da je nelegitiman i nema nikakvu va`nost.
Vilja: Protiv svog biv{eg kluba

U Engleskoj duel Evertona i Liverpula

Derbi o~ajnika na Gudisonu
Danas i sutra nastavljaju se borbe u evropskim ligama. Te{ko je re}i ko liverpulski gradski derbi o~ekuje u gorem raspolo`enju. Everton i njegove crvene kom{ije su u prvih sedam kola sakupili po {est bodova pa se na Gudison parku o~ekuje o~ajni~ka borba za pobjedu. Dok Everton nema tih problema, Liverpul je u lo{em stanju i kada je rije~ o vlasni{tvu, jer sud jo{ nije prona{ao rje{enje u vezi s tim ho}e li i kome klub biti prodat. Jedino {to „Redsima“ ulijeva nadu je mogu}i povratak Fernanda Toresa (Torres). Everton u posljednje ~etiri godine nije ostvario liga{ku pobjedu nad Liverpulom. mel (Van Bommel) i Miroslav Klose, dok je upitan nastup Ivice Oli}a pa }e bavarski velikan, koji zauzima tek 12. mjesto, biti na mukama protiv Hanovera. Lider Majnc poku{at }e u duelu protiv Hamburga ostvariti i osmi trijumf te tako oboriti rekord po nizu pobjeda na startu sezone. U Italiji nema derbija. Lider Lacio gostuje Bariju, a Inter igra s Kaljarijem.

Nema jedinstva
- To je razvaljivanje Saveza u trenutku kada se borimo protiv prijetnje suspenzijom. Nijedan akt ne poznaje takvu vrstu dogovora. Pogotovo mogu re}i da tu nema jedinstva, jer nisu bili prisutni predstavnici Tuzlanskog, Zeni~ko-dobojskog i Bosanskopodrinjskog kantona - ka`e ^olakovi}. Prvi ~ovjek Nogometnog saveza smatra da su ovakvi poku{aji kontraproduktivni, jer se kose s onim {to je dogovoreno prilikom posjete Svjetskoj i Evropskoj nogometnoj federaciji. - FIFA i UEFA ne priznaju ni{ta niti `ele i{ta osim usvajanja statuta. A putem koji je pokazan na tom sastanku, nigdje se ne}e do}i. Na-

Lionov bijeg
Ren }e prvu poziciju u Francuskoj, na koju je ~ekao 40 godina, braniti u duelu s Lensom. Me~ kola igra se na @erlanu, gdje }e Lion Miralema Pjani}a u duelu s tre}eplasiranim Lilom poku{ati pobje}i s bijednog 17. mjesta. Prvak Marsej do~ekuje Nansi, koji van svog stadiona jo{ nije do`ivio poraz. Derbi {panske lige igra se na Mestalji. U centru pa`nje mogao bi biti David Vilja (Villa), koji ima priliku u dresu Barcelone po prvi put zaigrati protiv svog biv{eg kluba Valensije, ali pod uslovom da se oporavi (M. T.) od lak{e ozljede.

^olakovi}: Takvim putem se nigdje ne}e do}i

ravno, svako ima pravo da se sastaje i razgovora, ali to {to se dogovore, nema nikakvu va`nost.

Mapa puta
Zanimalo nas je {ta }e se desiti ako petnaest delegata

zatra`i sazivanje vanredne sjednice Skup{tine Nogometnog saveza BiH. - I FIFA i UEFA jasno su nam rekle da ne `ele nikakvu sjednicu Skup{tine osim one na kojoj }e biti usvojen statut. Na ta-

ko sazvanoj sjednici sigurno je da se to ne}e desiti. Trebamo, prema dogovoru, napraviti mapu puta i dijalogom i konsenzusom do}i do usvajanja statuta govori ^olakovi}.
A. N.

Bajernove muke
^elzi }e eventualnom pobjedom nad Aston vilom u~vrstiti prvo mjesto, dok Man~ester junajted i Arsenal protiv Vest Bromvi~a, odnosno Birmingema, o~ekuju nove pobjede. U Njema~koj, Bajern je u sve te`oj situaciji. Ve} poduga~koj listi povrije|enih pridru`ili su se Bastijan [vajn{tajger (Bastian Schweinsteiger), Mark van Bo-

Albanski selektor za „Sportske novosti“

Ku`e: Da sam sjedio na klupi, pobijedili bismo BiH
Albanski selektor Josip Ku`e, koji se oporavlja od lak{eg mo`danog udara, dao je veliki intervju za zagreba~ke „Sportske novosti“, u kojem je govorio o svom zdravstvenom stanju, ali, {to je za nas interesantnije, i o me~u s Bosnom i Hercegovinom. - Gledao sam TV prijenos va`nih dvoboja s Bo{njacima 1:1 i s Bjelorusima 0:2. Ne tvrdim ni{ta, to je nemogu}e, ali vjerujem da bismo mom~ad iz Sarajeva pobijedili da sam bio na klupi, oti{lo bi u drugom smjeru - rekao je Ku`e. U nastavku je Ku`e objasnio na ~emu temelji takav stav. - Na ~injenici da je BiH prili~no ranjiva. Raspola`e fenomenalnim pojedincima, koji postepeno padaju na planu kolektivne igre. Ne mogu izdr`ati teret obaveza pa ih relativno lako slomi{ uporno{}u - smatra albanski se(A. N.) lektor.

Parovi i satnica
Engleska
Parovi 8. kola: SUBOTA: Arsenal Birmingem, Bolton - Stouk, Fulem - Totenhem, Man~ester junajted Vest Bromvi~, Njukasl - Vigan, Volverhempton - Vest Hem (16 sati), Aston vila - ^elzi (18.30). NEDJELJA: Everton - Liverpul (14.30), Blekpul - Man~ester siti (17). PONEDJELJAK: Blekburn Sanderlend (21). Bre{a - Udineze, Katanija - Napoli, ^ezena - Parma, Juventus - Le~e, Palermo - Bolonja, Sampdorija - Fiorentina (15), Bari - Lacio (20.45).

Njema~ka
Parovi 8. kola: Sino}: Keln - Borusija Dortmund. SUBOTA: Bajern - Hanover, St. Pauli - Nirnberg, Majnc - Hamburg, [alke - [tutgart, Verder - Frajburg (15.30), Volfsburg - Bajer (18.30). NEDJELJA: Kajzerslautern - Ajntraht (15.30), Hofenhajm - Borusija Menhengladbah (17.30).

Ku`e: BiH prili~no ranjiva

Kadeti pora`eni od Austrije

Na pomolu sukob trenera i zvijezde

Potop u drugom dijelu
Kadetska fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine porazom je otvorila kvalifikacioni turnir za Evropsko prvenstvo, koji se odr`ava u Estoniji. Favorizirana Austrija slavila je s 3:0, a od jo{ te`eg poraza na{u ekipu spasio je golman Vedran Kjosevski. Prvo poluvrijeme zavr{eno je bez golova da bi na startu drugog zbog dva `uta kartona na{ tim ostao bez isklju~enog Nikole Danilovi}a. Suparnik je to iskoristio i poveo u 57. minuti (strijelac Kristijan Derfingen). Na 2:0 u 76. povisio je Stefan Savi} da bi u 4. minuti sudijske nadoknade pogodio i Nikola Dovedan. BiH je igrala u sastavu: Kjosevski, Mileti}, Meraji}, Kondi}, Jotanovi}, Marin (79. Musi}), Rahmanovi} (65. Konjhod`i}), Danilovi}, Aldin Hod`i} (44. Mili~evi}), Armin Hod`i}, Lukomirak. Selektor: Velimir Stojni}. Na{a selekcija sutra igra protiv Njema~ke. S. Sp.

Runi demantirao Fergusona
Fudbaler Man~ester junajteda Vejn Runi (Wayne Rooney) izjavio je novinarima kako nema nikakvih problema s ~lankom, ~ime je demantirao tvrdnje svog trenera Aleksa Fergusona (Alex). Na pitanje je li ga u utorak na kvalifikacionoj utakmici za Evropsko prvenstvo 2012., koju je Engleska igrala protiv Crne Gore (0:0), mu~io ~lanak, Runi je odgovorio: Ferguson i Runi: Ko ne govori istinu? - Nisam imao nikakvih problema. Cijelu ovu sezonu strategom zahladnjeli nakon njegovog nemam nikakvih problema s ~lankom seksualnog skandala s prostitutkom. Ferguson ga nije uvrstio u sastav pr- rekao je Runi. Dodao je da ne zna zbog ~ega Fergu- otiv Valensije i Sanderlenda, a za oba son tvrdi druga~ije, dok mediji na- slu~aja kao razlog je naveo ozljedu (M. T.) ga|aju da su odnosi Runija sa {kotskim ~lanka.

Francuska
Parovi 9. kola: SUBOTA: Okser Bordo (19), Kaen - Monako, Monpelje - So{o, Marsej - Nansi, Brest - Arl (19), Tuluz - PSG (21). NEDJELJA: Lorijen - Valensijen, Nica - Sent Etjen, Lens - Ren (17), Lion - Lil (21).

[panija
Parovi 7. kola: SUBOTA: Atletiko Hetafe (18), Barcelona - Valensija (20), Malaga - Real Madrid (22). NEDJELJA: Deportivo - Osasuna, Levante - Real Sosijedad, Rasing - Almerija, Majorka - Espanjol (17), Atletik - Saragosa (19), Sporting - Sevilja (21). PONEDJELJAK: Herkules - Viljareal (21).

Italija
Parovi 7. kola: SUBOTA: Milan - Kjevo (18), Roma - \enova (20.45). NEDJELJA: Kaljari - Inter (12.30),

„Redsi“ prelaze novim vlasnicima

Liverpul se ipak rije{io Hiksa i @ileta
Liverpul je, ~ini se, dobio bitku da se rije{i svojih omra`enih ameri~kih vlasnika Toma Hiksa (Hicks) i D`ord`a @ileta (George Gillet) i da osigura preuzimanje od kompanije koja stoji iza poznatog bejzbolkluba iz Sjedinjenih Ameri~kih Dr`ava Boston red soksa. Sud Teksasa odlu~io je da ukine zabranu kojom je kompanija NESV prije nekoliko dana sprije~ena da od ameri~kog dvojca preuzme engleskog premijerliga{a. Ipak, osamnaestostruki engleski prvak i dalje je suo~en s borbom, jer Hiks i @ilet, koji tvrde da je prodaja kluba NESV-u nelegalna, zahtijevaju obe{te}enje od 1,6 milijardi dolara. (M. T.)

[iroki u NLB ligi doma}in Partizanu

[pralja: Skupo prodati ko`u
[temberger, vjerovatno, ne}e biti u timu
Te`eg protivnika nakon dva startna poraza u NLB ligi ko{arka{i [irokog TT kabela nisu mogli dobiti. Naime, ve~eras (21.15 sati) na Pecari gostuje branilac naslova u regionalnom takmi~enju, aktuelni prvak Srbije i ~etvrti tim Eurolige Partizan. Ipak, kapiten bh. prvaka [ime [pralja smatra kako njegova mom~ad nije bez izgleda. - Ne bje`imo od toga da je Partizan favorit. No, ranije smo kazali kako na Pecari nikome ne dajemo pardona. Ciboni smo parirali tri ~etvrtine. Ako odigramo disciplinirano i bez previ{e gre{aka, uvjeren sam da }emo dobro namu~iti i Partizan. Jednostavno, trebamo skupo prodati ko`u -

68

Dnevni avaz, subota, 16. oktobar/listopad 2010.

sport

EKSKLUZIVNO [enon Brigs iz Hamburga za „Dnevni avaz“

@elim preoteti Kli~ku pojas svjetskog prvaka
Nikada se nisam ozbiljnije pripremao za jedan me~, ka`e slavni ameri~ki bokser
Kada se kao dje~ak sa majkom koja vi{e nije mogla pla}ati stanarinu, na{ao na ulici, rekao je da }e zaraditi novac i kupiti joj stan. Ta njegova izjava izgledala je kao prava utopija, posebno zato {to se radilo o djetetu oboljelom do hroni~ne astme. No, [enon Brigs (Shannon Briggs), dje~ak iz njujor{kog kvarta Bronks, poznat kao „The Cannon“ ili, u prijevodu, Top, i pored hendikepa koji mu je donijela bolest, postao je 2006. godine profesionalni prvak svijeta u boksu.

[pralja: Te`ak put do prve pobjede

Tabela
1. Nimburk 2. Budu}nost 3. Zagreb 4. Olimpija 5. Cedevita 6. Partizan 7. Krka 8. Cibona 9. Hemofarm 10. Zadar 11. Radni~ki 12. Igokea 13. [iroki 14. C. zvezda 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 2 2 2 2 2 181:155 168:153 161:146 133:120 151:143 155:145 149:143 163:158 152:157 132:142 158:169 124:140 134:155 148:183 4 4 4 4 4 3 3 3 3 2 2 2 2 2

kapitenove su rije~i. Lo{a vijest za [iroki je to da bek Sini{a [temberger, najvjerovatnije, ne}e biti u timu. Ozlijedio se prije utakmice s Cibonom u pro{lom kolu i, prema prognozama, s parketa }e izbivati desetak dana. Drugi bh. predstavnik u NLB ligi Igokea danas gostuje ~e{kom Nimburku. Parovi 3. lige NLB lige: Sino}: Union Olimpija - Krka, Cedevita - Cibona. Danas: Nimburk - Igokea (15.45 sati), Crvena zvezda - Radni~ki (17), [iroki TT kabeli - Partizan (21.15). Sutra: Zagreb - Zadar (17), Hemofarm - Budu}nost (17). D. K.

@ivot na ulici
Kako je obe}ao, zaradio je novac pa majci, ali i sebi, mo`e priu{titi sve. Poslije je jo{ jednom do{ao do titule, koju mu je preoteo veliki Lenoks Luis (Lenox Lewis). Ve~eras }e Brigs s nepunih 39 godina protiv Vitalija Kli~ka, ovog puta u Njema~koj, ponovo poku{ati do}i do titule u te{koj kategoriji. U telefonskom razgovoru, ekskluzivno za „Dnevni avaz“ dan uo~i me~a protiv Ukrajinca iz hotelske sobe u Hamburgu, Brigs je govorio o svom djetinjstvu, bolesti, boksu, ali i o Bosni i Hercegovini. - @ivio sam bez oca, ali Bog mi je dao majku koja mi je uvijek bila velika podr{ka. Kao tipi~no dijete iz tog stale`a u Americi, pro{ao sam sve na ulici i radio sva{ta. Bio je to te`ak put, koji je te{ko opisati, ali sam, sre}om, odabrao sport - ka`e Brigs. Nada da mo`e biti sportista, posebno prefesionalni, zbog astme skoro da nije postojala. Ipak, najbitnije mu

Brigs: @eli po tre}i put na tron

Na{ ko{arka{ blistao protiv NBA kluba

Mirza Teletovi} ubacio 24 poena u Memfisu

Teletovi} (desno) poku{ava blokirati beka Memfisa Meja

Mirza Teletovi} nikada nije krio da `eli da jednog dana zaigra u NBA ligi. A sude}i prema partiji koju je pru`io u dresu Kaha Laborala u prvom duelu ameri~ke turneje, najbolji bh. ko{arka{ pokazao je da mu je mjesto u najja~oj svjetskoj ligi. Teletovi} je s 24 poena i devet skokova za 44 minute predvodio {panskog prvaka koji je nakon `estoke borbe pora`en od doma}ih Grizlisa u Memfisu (105:110). Bh. krilni igra~ bio je najefikasniji kod gostiju, „Grizlije“ je s 27 ko{eva predvodio bek Majk Konli (Mike Conley).

Memfis sada ima omjer od 5-0 u NBA predsezoni. - Mislim da se mo`emo takmi~iti s NBA klubovima - izjavio je trener Kahe Du{ko Ivanovi} nakon me~a u Memfisu. [panci }e danas prije povratka u Evropu gostovati kod biv{ih NBA prvaka San Antonio sparsa. ^ast evropske ko{arke u Sjedinjenim Ameri~kim Dr`avama brani i moskovski CSKA, koji je pretrpio drugi tijesan poraz, ovog puta od Oklahoma siti tandera (89:97). Ruskom timu predstoji jo{ susret s Klivlend (E. J.) kavalirsima.

je bilo da u njega vjeruje jedna `ena, njegova majka, koju tako ~esto spominje. - Govorio sam majci kako `elim biti bokser, a ona mi je rekla da ne zaboravim da imam astmu. Ipak, bila je uz mene, bodrila me je da se ne predajem. Mnogo sam radio, trenirao, mnogi nisu vjerovali, ali mi nismo gubili vjeru. Nije bilo lako, ali imao sam cilj i nisam pristajao na bilo {ta ispod toga. Osvojio sam zlato na Olimpijskim igrama u Barceloni i postao profesionalni svjetski prvak, {to nije uspjelo nijednom drugom ~ovjeku oboljelom od astme. Sada `elim biti prvi koji je i pored bolesti tri puta postao prvak svijeta govori ameri~ki borac. Mnogo puta se stjecao utisak da upravo zbog bolesti, ote`anog disanja i br`eg

Predavanje u BiH
- Znam dosta ljudi iz BiH koji `ive u Sjedinjenim Ameri~kim Dr`avama. Poznato mi je da ste pro{li te`ak period, ali i da je to zemlja lijepih i pametnih ljudi. Ado (bh. bokser Adnan Buharalija, op. a.) slao mi je snimke i vidio sam da se radi o prelijepoj zemlji. zamora, Brigs `uri da zavr{i borbu. U 58 profesionalnih me~eva dobio je 51, od kojih 45 nokautom. Ubilje`io je pet poraza, a dva puta nije bilo pobjednika. Jedna borba ostala mu je u posebnom sje}anju. Obe}ao sam mu da }u do}i u Bosnu. Volio bih odr`ati predavanje o astmi, jer i kod vas ima oboljelih. @elim ih upoznati koliko ta bolest mo`e biti opasna, ali i re}i im da ne trebaju o~ajavati - naglasio je dvostruki prvak svijeta u profesionalnom boksu. s Istoka, Ukrajinac Vitalij Kli~ko. Mi{ljenja su podijeljena. Jedni }e re}i kako je Kli~ko opet izabrao rivala po svojoj mjeri, a drugi da je nakon nekoliko godina nai{ao borac koji ga mo`e pobijediti. - Pripremao sam se dobro, mo`da nikada ozbiljnije nakon pauze od ~etiri godine. Poslije nekoliko brzih pobjeda ukazala mi se prilika da uzmem titulu po tre}i put. Imam dobar tim i vjerujem u sebe. Iako ga zovu Doktor, pokazat }u da Kli~ko nije nikakav doktor - najavljuje Brigs uz poruku da mu je plan A nokautirati Kli~ka u prvoj rundi, a plan B rundu poslije.
Nermin DEMIROVI]

Ima dva plana
- Najve}i me~ za mene je uvijek onaj koji dolazi, ali moja najbolja pobjeda je ona kada sam prvi put postao prvak svijeta protiv Sergeja Lakovi~a. Bio je u velikoj prednosti tokom me~a, ali sam ga nokautirao u posljednjoj, 12. rundi. Zvani~no, samo jednu sekundu prije kraja - prisje}a se Brigs. Pred njim je novi izazov

Ukrajinac se mo`da opra{ta
Prema nekim najavama, 39-godi{nji Vitalij Kli~ko mogao bi se nakon dana{njeg me~a protiv Brigsa oprostiti do aktivnog bavljenja boksom. Ukrajinac je imao 53 borbe u karijeri, a pobijedio je 50 puta. - Brigs je ozbiljan protivnik, ali zadr`at }u titulu - izjavio je Kli~ko uo~i borbe.

Prvo kolo ^elend` kupa u Br~kom

Te`ak posao protiv Finaca
Nakon nekoliko godina pauze, odbojka{i Br~ko Jedinstva odigrat }e ovog vikenda prvo kolo ^elend` kupa. Za protivnika imaju pro{logodi{njeg viceprvaka Finske, ekipu Perungan pojat iz Rovanijemija. S obzirom na sastav ove ekipe, koju, pored finskih igra~a, ~ine jedan Amerikanac i Kana|anin te dvojica Latvijaca, sigurno je da }e Br~aci u ovom susretu definitivno imati te`ak posao. - O~ekujem da }emo uz podr{ku svoje publike ostvariti kvalitetan rezultat te da }emo u uzvratnu utakmicu oti}i s blagom predno{}u. Oni su vrlo mlada ekipa kao i mi tako da o~ekujem vrlo neizvjestan i kvalitetan susret u Br~kom - kazao je Jovan ]endi}, kapiten Br~ko Jedinstva. Dana{nji susret, koji }e se odigrati u dvorani br~anske Gimnazije, po~inje u J. B. 19 sati.

Kuvaj}ani testiraju „Studente“
Ko{arka{i Bosne ASA BH Telecoma danas }e, umjesto treninga, odigrati kontrolni me~ protiv jedne kuvajtske ekipe, koja se priprema u Sarajevu. Me~ po~inje u 11 sati u Maloj dvorani Kulturno-sportskog E. J. centra Skenderija.

sport

Dnevni avaz, subota, 16. oktobar/listopad 2010.

69

RUKOMET Bolan put u Rumuniju

Budili se, ali se nisu probudili
Bosna bez nekoliko igra~a izgubila od Konstance u posljednjim sekundama
Sa utakmice u Skenderiji: Doma}i sigurni
(Foto: N. Bo`ovi})

Premijer liga za rukometa{e

Druga pobjeda @elje
Do posljednjeg momenta nije se znalo ho}e li utakmica biti odigrana
Mala dvorana KSC Skenderija. Gledalaca: 50. Rezultat: 34:30. @ELJEZNI^AR: Peri{i}, Milo{evi}, Brajovi}, Pand`i}, Sud`um, Vukovi}, Terza, Mihailovi}, Ljuca, Hrbat, Dedaji}, ^upi}, Veselinov, Omerovi}. Trener: Nenad Kraljevski. PRIJEDOR: Ran|elovi}, [kori}, Stani}, Mandi}, Bibi}, Vuji~i}, Davidovi}, Divjak, Prole, Blagojevi}, Balti}, Jokanovi}, Radakovi}, Un~anin. Trener: Aleksandar Milju{. U prvoj utakmici pred doma}om publikom, u Maloj dvorani Kulturno-sportskog centra Skenderija, povratnici u Premijer ligu, rukometa{i @eljezni~ara Extremea savladali su Prijedor rezultatom 34:30 i tako do{li do drugog prvenstvenog trijumfa. No, mnogo bitnije je to da su „Plavi“, prakti~no, samo nekoliko sati ranije bili pred definitivnom eliminacijom iz Premijer lige s obzirom na to da se skoro do pred sami po~etak nije znalo ho}e li utakmica uop}e biti odigrana. U tom slu~aju, @elji bi to bio ve} drugi neodigrani susret zbog ~ega bi, prema Propozicijama takmi~enja, bio diskvalificiran uz trogodi{nju zabranu nastupa u Premijer ligi. Povod ~itavoj zbrci bila su (i vjerovatno }e opet biti) neispla}ena dugovanja. Naime, uprava kluba, na ~elu s Dragomirom Bulaji}em, duguje KSC-u Skenderija 5.000 KM odranije zbog ~ega igra~i treniraju u Lukavici, a osim toga, doma}in je morao uplatiti i novac kako za utakmicu, tako i za sudije i delegata, {to bi sve skupa ko{talo jo{ 1.200 KM. No, novca nije bilo. Bulaji}a posljednjih dana niko iz kluba nije mogao dobiti na telefon. Prema rije~ima njegove sekretarice, otputovao je, navodno, u Austriju. I onda, kada se po~eo nazirati definitivni kraj, iz Sportskog dru{tva stigla je vijest da je Bulaji} poslao ~ek na odre|eni iznos te je tako, bar za sada, sprije~ena tragi~na sudbina A. ^. sarajevskog kluba.

Kapisoda: Novi poraz u fini{u

Ne mo`e se re}i da su „Studenti“ uzalud prevalili dugi put do Crnog mora na susret ~etvrtog kola Lige evropskih prvaka protiv Konstance (25:26). Put jeste bio du`i nego {to je trebao biti, da su sjedili ili stajali samo 15 sati, nije malo, me|utim, jedan drugi put bio je mnogo bolniji.

Odlu~uju}i bodovi
Izgubljeni bodovi u Konstanci mogli bi biti klju~ni za plasman me|u 16 najboljih, ali ne treba tugovati. Prema onome kako su se do sada stvari odvijale, Bosni }e za plasman u top 16 biti odlu~uju}i me~ izme|u Sankt Petersburga i Konstance. Naime, izme|u te tri ekipe vodi se borba za statka, ali kao i u nekim prethodnim utakmicama, i ovog puta klju~no je bilo nekoliko sekundi. Historijat izgubljenih utakmica Bosne u posljednjim minutama, ali i sekundama, zaista je pozama{an da se sve to u narednom periodu ne vrati. Prisjetimo se samo Gorenja u Velenju pro{le godine. U fantasti~nom me~u presu~etvrtu poziciju pa je va`no da Rusi kod ku}e uzmu Rumune. Ukoliko se to desi i ukoliko svi do kraja dobiju svoje rivale na doma}em terenu, presudan }e biti me|usobni omjer. Bosna s Konstancom ima minus jedan, a s objektivno mnogo slabijim Sankt Petersburgom nadoknadivih minus pet. dio je Adnan Harmandi} nekoliko sekundi prije kraja.

Uskra}en san
Put sustizanja tokom me~a svega onoga {to su svojom nespretno{}u pu{tali da odlazi skoro u nedogled. A Konstanca je u dva navrata odlazila, prvo na plus {est (7:1), a zatim i na plus sedam (22:15). U dva navrata na{ prvak se budio, ali je, na kraju, ostao uskra}en za san, za nevjerovatno vrijedan bod. Rukometa{i Irfana Smajlagi}a prevalili su zaista mnogo, prakti~no su u pola sata sustigli 13 golova zao-

Nositi se s ja~ima
Isto Gorenje do{lo je do boda u Zetri, tako|er u fini{u me~a, i [amberi i Vive Kielce Bosnu su na pod uspjeli oboriti tek u posljednje tri-~etiri minute. Da se ne prisje}amo duela protiv Dukasa u Gr~koj, gdje je

ovaj nesretni tim, ni sam svjestan kako, zabio sijaset golova u nekoliko posljednjih minuta, a posljednji od njih doslovno u zadnjoj sekundi te tako Bosni remijem od 25:25 uskratio mogu}nost plasmana u top 16. Ipak, nakon utakmice u Rumuniji, u taboru bh. prvaka ne smiju biti nezadovoljni. Igrali su bez nekoliko igra~a, jo{ nekoliko ih je bilo nespremnih, ali su pokazali i fizi~ku, a pogotovo psihi~ku snagu kada su se vratili nakon tolikog zaostatka i imali egal do posljednjih sekundi. Osim toga, jo{ jednom se pokazalo da se ovaj tim mo`e nositi s ja~ima i onda kada ga otpi{u, ali i da je u stanju dobro igrati i bez do ju~er neizostavnih Damira Doborca, Neboj{e Grahovca i Fahrudina Meli}a, prakti~no nosilaca u pro{loj A. ^ULI] sezoni.

Teniski Masters u [angaju

Marej bolji od Tsonge
Dobru formu u kojoj se trenutno nalazi, Britanac Endi Marej (Andy Murray) potvrdio je ulaskom u polufinale teniskog Masters turnira u [angaju. U ~etvrtfinalu je savladao Francuza @o-Vilfreda Tsongu (JoWilfried). Ro`er Federer (Roger) poigrao se sa starom mu{terijom Robinom Soderlingom. Huan Monako (Argentina) - Jirgen Melcer (Austrija, 13) 6:7 (6:8), 7:5, 6:2, Novak \okovi} (Srbija, 2) - Giljermo Garsija-Lopez ([panija) 6:2, 6:3, Endi Marej (Velika Britanija, 4) - @o-Vilfred Tsonga (12, Francuska) 6:2, 6:2, Ro`er Federer ([vicarska, 3) - Robin Soderling ([v(A. ^.) edska) 6:1, 6:1.

I pored uspje{nog starta u Kupu Evrope

Stonoteniserke @elje ne putuju u [paniju?
Stonoteniserke @eljezni~ara napravile su veliki uspjeh plasmanom u drugo kolo Kupa Evrope, ali je neizvjesno ho}e li, zaista, 30. i 31. oktobra nastupiti na turniru u [paniji. Razlozi su, naravno, finansijske prirode, jer klub ne mo`e finansirati ovo putovanje. Eventualno otkazivanje nastupa automatski bi povuklo dvogodi{nju zabranu u~e{}a u evropskim takmi~enjima i 5.000 eura nov~ane kazne, {to bi bilo katastrofalno za sarajevske „Plave“. Zbog toga se u sarajevskom klubu nadaju pozitivnom odgovoru nadle`nih institucija kako bi talentirane igra~ice Emina Had`iahmetovi}, Belma Bu{atli} i Ajla Kova~ dobile {ansu za daljnju afirmaciju na me|unarodnoj sceE. J. ni.

Bokserska revija u Zenici
Ovogodi{nja, 41. bokserska revija „^eli~na rukavica Zenica 2010“ odr`at }e se sutra s po~etkom u 14 sati u dvorani Bilmi{}e. Ulaz je besplatan. Hajrudin Skender, predsjednik BK ^elik, ka`e da }e revija biti posve}ena nedavno preminulom treneru Stanoji Guti}u. Ina~e, ovogodi{nja Premijer liga BiH u boksu po~et }e 22. oktobra uz u~e{}e {est klubova (Slavija, V. B. Radnik, ^elik, Mostar, Ljubu{ki, Vogo{}a).

Federer: Poigrao se sa (Foto: AP) Soderlingom

Slokar u Manresi, Kus u Fuenlabradi
[panska Manresa, koja je `eljela da anga`ira na{eg Ratka Vardu, dogovorila je potpisivanje ugovora sa slovenskim reprezentativcem Uro{om Slokarom, koji je bio slobodan igra~. Put Pirinejskog poluotoka }e i hrvatski bek Davor Kus, koji je potpisao za Fuenlabradu. Za njega vi{e nije bilo mjesta u italijanskom Benetonu. U narednim danima u ACB ligu mogao bi se preseliti i Milan Ma~van iz vr{a~kog Hemofarma, koji (V. B.) bi trebao pristupiti prvaku Kaha Laboralu.

^etiri medalje za TK Posu{je
^lanovi Tekvondo kluba Posu{je osvojili su po dvije zlatne i bronzane medalje na „Kondor openu“ u Zagrebu. Antonio Ja`o i Valentina Be{li} bili su zlatni, dok su tre}a mjesta osvojili Iva ]uk i Martina Kova~. Petra A. K. Be{li} pora`ena je u duelu za tre}u poziciju.

PETAK 16. 10. 2010.

20.00
FiLM, OBN

BHT1

FTV

OBN

HAYAT TV

PINK BH

15.55

ARSENAL - BIRMINGHAM CITY

19.10

LOTO

19.15

EXKLUZIV

21.00

ZVIJEZDA MO@E[ BITI TI

18.30

INFO TOP

Chicago
Roksi Hart sanja o tome da postane zvijezda kabarea te stoga vara svojeg naivnog supruga Amosa sa slatkorje~ivim {minkerom Fredom Kaselijem. Kad otkrije da joj Fred ve} dulje vrijeme prodaje maglu, Roksi ga hladnokrvno ubije i zavr{i iza re{etaka. U zatvoru upozna lijepu i cini~nu Velmu Keli, uistinu, zvijezdu kabarea koju je s divljenjem gledala na pozornici... Uloge: Rene Zelveger, Ketrin Zita-D`ons, Ri~ard Gir, Kvin Latifa Reditelj: Rob Mar{al

19.25
NOGOMET, BHT1

Premijer liga BiH: Borac Rudar
TV Alfa
07.00 08.11 09.00 09.30 10.30 10.40 11.30 11.35 12.30 12.40 13.15 13.33 14.30 14.35 16.30 16.35 18.15 18.40 19.00 20.00 21.40 22.30 23.00 24.00 Dje~iji program Muzika Crtani filmovi Emisija Liberti, repriza Vijesti Muzika Vijesti Jukebox Vijesti Poznati Na tragu prirode Jukebox i EPP Vijesti Jukebox i EPP Vijesti Jukebox Za svaku bolest trava raste repriza Centralna informativna emisija Jukebox i EPP Igrani film Muzika Jukebox Dnevnik 1 repriza Jukebox

07.10 Izvan granica, strana dokumentarna serija, 20/26 07.35 Izvan granica, strana dokumentarna serija, 21/26 08.00 BHT vijesti Program za djecu i mlade 08.10 Gor{tak, animirana serija, 31/39 08.30 Dje~ak po imenu ^arli Braun, igrani film 10.00 BHT vijesti 10.10 Govor ti{ine, emisija za osobe o{te}enog sluha i govora 11.00 Pe~at, doma}a igrana serija, 1/36, r. 11.30 Josip Pejakovi}. U ime naroda, r. 12.00 BHT vijesti 12.10 Tribunal 12.40 Obalska stra`a, igrana serija, 3/61 13.25 Iscjelitelji, dokumentarni program 13.55 Danilo Ki{, uspomene, sje}anja - tv film, r. 15.00 Majstori brzine: Dubrovnik 2010. reporta`a 15.25 Engleska Premier liga, pregled 15.55 Nogomet. Engleska Premier liga: Arsenal - Birmingham City, prijenos BHT vijesti (u pauzi utakmice) 18.00 Katastrofe. Erupcija planine Pinatubo, strana dokumentarna serija, 2/4 19.00 Dnevnik Sport Vrijeme 19.25 Nogomet. Premijer liga BiH: Borac - Rudar, prijenos 21.15 Ko{arka. NLB liga: [iroki TT Kabeli - Partizan, prijenos BHT vijesti (u pauzi utakmice) 23.05 Edmond, ameri~ki igrani film 00.25 Ve~eras sa ... Joolsom Hollandom, muzi~ki show 01.20 Obalska stra`a, igrana serija, 3/61, r. 02.05 Pregled programa za nedjelju

08.00 Vijesti 08.05 Gospo|a Barbara, igrana serija, 29. epizoda, r. 09.00 ZIZ Bo u pokretu - Be i kradljivci tufni Graditelj Bob Tomica i prijatelji Hranoljupci Angelina balerina Ispeci pa reci [ta ste danas uradili Pingu, 8. epizoda Lutkokaz Mali lete}i medvjedi}i 11.25 Mozaik religija, vjerski program 12.00 Dnevnik 1 12.15 Gospo|a Barbara, igrana serija, 30. epizoda 13.10 @ivot paparaca, italijanska mini serija, 2. dio 15.00 Vijesti 15.10 Melrose Place, igrana serija, 9. epizoda 16.00 Beverly Hills 90210, igrana serija, 9. epizoda 16.55 Sarajevska hronika 17.20 Doktor Mladen, doma}i igrani film (RP) 17.50 Dnevnik, najava 19.10 Loto, prijenos izvla~enja 19.20 Tomica i prijatelji, crtani film 19.30 Dnevnik 2 20.10 Pri~e iz fabrike, doma}a igrana serija, 3. epizoda 21.20 Peh do daske, ameri~ki igrani film 22.00 Dnevnik, najava 22.50 Loto, dobitna kombinacija brojeva 23.15 Dnevnik 3 23.35 Ku}a izazova, ameri~ki igrani film 01.10 Melrose Place, igrana serija, 9. epizoda 01.50 Beverly Hills 90210, igrana serija, 9. epizoda, r. 02.30 Pregled programa za nedjelju

08.20 09.25 09.55 10.25 10.55 11.25 11.55 12.00 13.00

13.50

14.25 16.25 16.30 17.30

18.00 18.50 18.55 19.15 20.00 22.05 22.10 00.10

Nemojte {ta zamjeriti ^uvari planete: Duh totonka Otvorena vrata, serija Otvorena vrata, serija Otvorena vrata, serija Otvorena vrata, serija Otvorena vrata, serija Vremenska prognoza Ke~eri, sportski program Lonci i poklopci, kulinarski show Nogometni rivali: Liverpool vs. Manchester U., sportski program Izvan tame, film Vremenska prognoza Biseri, talk show Nemojte {ta zamjeriti, humoristi~na emisija Arhiv srca, talk show Vremenska prognoza OBN Info Exkluziv, zabavna emisija Filmski maraton: Chicago Vremenska prognoza Filmski maraton: Shrink Filmski maraton: Secuestro express

07.00 Jutarnji program, crtani filmovi 07.30 Bumba i Pocojo, crtani filmovi 08.00 Graditelj Bob, crtani film, 24. epizoda 08.15 Fifi i Cvjetno dru{tvo, crtani film, 26, 27,28.epizoda 09.00 Jagodica Bobica Jago sitne pustolovine, crtani film, 26,27, 28, 29. epizoda 10.00 Ben 10. Alien force, crtani film, 9. epizoda r. 10.30 Ben 10. Alien force, crtani film, 10. epizoda 11.00 Winx, crtani film , 53, 54, 55, 56. epizoda 11.58 Biometeorolo{ka prognoza 12.00 Indija, igrana serija, 40.epizoda 13.00 Autoklub 13.25 Dokumentarni program 14.00 Zvijezda mo`e{ biti ti, show 16.00 1001 no}, igrana serija, 41. epizoda 16.50 Indija, igrana serija, 41.epizoda 17.45 Vremenska prognoza 17.47 Otka~eni telefon Osmana D`ihe, zabavno-muzi~ki program 19.00 Vijesti u 7, informativna emisija 19.27 Vremenska prognoza 19.29 Biometeorolo{ka prognoza 19.31 Sport 19.40 Horizonti 20.00 1001 no}, igrana serija, 42. epizoda 21.00 Zvijezda mo`e{ biti ti, nominacije u`ivo 23.00 MI porota, igrani film 01.00 Vremenska prognoza

08.00 Visoki jaha~, film 10.00 Farma, reality u`ivo 11.00 Birajte svoj hit, zabavna muzika 12.00 Info top, informativni prog. 12.20 Gold music 14.00 Info top, informativni prog. 14.05 Sljede}i karate kid, film 15.50 Info top, informativni prog. 16.00 Valentina, serija 16.50 Gusto tv kulinarstvo 17.00 Show time, zabavna emisija 18.30 Info top, informativni prog. 18.55 Gusto tv kulinarstvo 19.00 Zakon Kenterberija, serija 20.00 Farma, reality vtr 21.00 Farma, reality izbor dueliste 21.15 Zvijezde granda, muz. program 23.15 Farma, reality u`ivo 01.15 Gubitnik, film

TVTK
17.00 Na{e daje vi{e, informativno-zabavni program 17.30 Moj dom, magazin 18.00 Na selu na sijelu, zabavno-dokumentarni program 19.00 Dnevnik RTV TK 19.35 Dje~iji program

17.55 BH veza, informativni program 18.25 Muzi~ki program 19.00 Dnevnik Muzi~ki program 20.00 Istina, dokumentarni program 20.30 Dani BPK i op}ine Gora`de 23.00 Dnevnik, r. 23.30 Bh. veza, r.

20.00 23.00 01.00 01.05

HRT-a 1001 no}, igrana serija Film Sport centar Bruce Lee, igrana serija

TV Kakanj
19.00 19.30 20.00 20.20 21.00 22.35 23.00 00.00 Bra}a Koale Dnevnik FTV Vijesti IC Svi vole Rejmonda, serija Veliki susret, serija Vijesti TV Sahar Svjedok prirode Vijesti IC

21.15 TV poster: Halid Be{li} 21.30 Vijesti 21.35 Tajanstvene pri~e, dok. serija 3/26 22.20 Igrani film

TV Visoko
19.30 20.05 20.30 21.05 21.45 Dnevnik FTV Sje}anja Aktuelnosti Turizam plus 4. kolo Premijer rukometne lige BiH: Bosna - Sloga Doboj 23.15 TV strane

TV Cazin
16.30 17.30 18.00 19.00 19.40 Gost i ona Autovizija, repriza Moja {kola, program za djecu Bonus Muzi~ki program

22.00 22.30 23.30 00.30 00.35 01.20

Bonaventura Folk show Trend setter Tri minuta Gost i ona Film

BN
20.00 20.35 21.30 22.30 23.00 23.55 Vitafon BN music Tu|e sla|e Pregled dana Seksologija Film: @ena misterija 2

OSM
19.00 19.05 19.10 19.15 20.00 21.10 21.15 21.17 21.25 Marketing 7 Portal Game Zone SMS oglasi Scena Marketing 8 Vremenska prognoza Muzi~ki predah Film

TV Jasmin
19.00 19.20 19.30 20.30 21.00 Info Na dana{nji dan SMS spotovi TV Sahar, vijesti Folkmanija, muzi~ko-zabavni program, r. 22.00 SMS spotovi 24.00 Repriza programa

TV Zenica
19.00 20.00 21.00 23.00 23.15 Vijesti Koncert Igrani film, repriza Vijesti - repriza TV Justice rep.

TV Bugojno
19.00 19.20 20.00 21.00 23.00 Sedmi~ni informator Muzika 1001 no} - igrana serija Film Na smrtonosnoj zemlji, igrani film 01.00 Sport centar 01.05 Bruce Lee - igrana serija

TV HEMA
17.00 Sve o svemu dokumentarni program repriza 18.00 Autoshop magazin - emisija o automobilizmu - repriza 19.00 Sevdah - muzi~ki program 20.00 Slatka D`ejn, igrani film 22.00 Religija u slu`bi `ivota 23.00 Dokumentarni program repriza

TV KISS
18.15 19.15 19.30 20.05 Zagrljaj ljepote FIS SHOP Dnevnik HRT Ve~er [ibenika u Sarajevu, reporta`a 20.30 FIO show 23.55 FIS SHOP 00.00 No}ni program

TV USK
18.00 O~i du{e, igrana serija 10/10 19.00 Dnevnik TV USK 19.30 Muzi~ki program 20.00 Hronika Kraji{kih gradova 20.45 Razmi{ljaj zeleno, dok. program

HTV Oskar C
18.00 Humanost na djelu 19.00 Autoshop magazin, emisija o automobilizmu 19.30 Reemitiranje Dnevnika

TV Gora`de
17.00 Gradovi svijeta, dokumentarni program

HIT TV
20.00 Auto shop magazin 21.00 Biljana za Vas

SATELITSKI TV PROGRAM
RTS Eurosport Eurosport 2 Sportklub National G. MTV Adria RTL PRO 7

22.05
FILM, Nova TV

Najbolji od najboljih

21.10

TV LICA

20.30

KIK BOKS

20.30 NOTRE DAME - WESTERN MICHIGAN

18.30 ASTON VILLA - CHELSEA

20.00 NEMOJ RE]I MAJCI...

20.00

MTV TAKE OVER

20.15

SUPERTALENT

19.10

TALK, TALK, TALK

17.10 Prolje}e u Beogradu 2 18.00 TV mre`a srpske dijaspore 18.30 Kvadratura kruga 19.00 Slagalica 19.30 Dnevnik 20.05 Selo gori, a baba se ~e{lja 21.10 TV lica 22.05 Trendseter 23.00 Svijet sporta 23.30 Jelen super liga

17.15 Svi sportovi 17.30 Reli. Intercontinental Rally Challenge 18.30 Tenis. Wta Turnir Linc 19.30 Borila~ki sport 20.30 Kik Boks. Svjetska serija Amsterdam 22.30 Svi sportovi 23.30 Biciklizam. Trka kroz Lombardiju

18.30 Fudbal. Wolfsburg - Bajer Leverkuzen 20.30 Ameri~ki fudbal. Notre Dame - Western Michigan 21.30 Vijesti 21.45 Ameri~ki fudbal. Notre Dame - Western Michigan 23.30 Ekstremni sportovi

18.30 U`ivo: Premier League. Aston Villa - Chelsea 20.45 U`ivo: Holandska liga. Feyenoord Twente 22.45 Premier League. Arsenal Birmingham 00.30 ATP Masters Shanghai 1/2 Finale

17.00 Leopardovo oko 18.00 Iz prve ruke 19.00 Anti~ke megastrukture 20.00 Nemoj re}i majci... 20.30 Nemoj re}i majci... 21.00 Olujni svjetovi 22.00 Istrage zrakoplovnih nesre}a 23.00 Interpol istra`uje

17.00 Spotlight 17.20 Just See MTV 17.50 3 From 1 18.00 Top 20 19.40 Just See MTV 20.00 MTV Take Over Klaxons 20.30 So 90’s 21.30 Beyonce All Time Top 20 23.00 MTV World Stage Foo Fighters 23.50 Spotlight 00.00 Party Zone

16.45 [kolski istra`itelji 17.45 Supertalent 18.45 RTL aktuelnosti 19.05 Explosiv 20.15 Supertalent 22.10 RTL Boks 00.30 Upps

16.20 Lisi i ludi car, film 18.00 Vijesti 18.10 Simpsonovi 19.10 Talk, Talk, Talk 20.15 Galileo velike slike 23.00 Prosieben specijal

Instruktor borila~kih vje{tina dolazi odbraniti {kolskog u~itelja koji se usprotivio lokalnoj protucrna~koj organizaciji. U malom gradu u Americi na ulicama se vodi rat izme|u bande skinhedsa i {kolskog u~itelja, koji ima za{titu instruktora borila~kih vje{tina. U~itelj se trudi svim silama sprije~iti rasizam i mr`nju, no lokalna banda i dalje sije strah i nasilje ulicama ameri~kog gradi}a. Uloge: Filip Ri, Kristofer Mekdonald, \ina Ger{on Reditelj: Filip Ri

PETAK 16. 10. 2010.
RTRS HRT 1 HRT 2 Nova TV

[APAT ZVIJEZDA
Priprema: Hedija MEHMEDI]
Ljubav: Mogu}e je da ba{ od danas va{a veza krene novim, ljep{im, boljim tokom. Shvatit }ete da ste voljeni. 21. III - 20. IV Posao: Najvi{e uspjeha imate u poslovima koji su vezani za umjetnost, humanitarni rad, uz mogu}nost putovanja. Zdravlje: Mo`e se re}i ~ak - izvrsno.
OVAN

15.00

MOJ RO\AK SA SELA

18.10

U ISTOM LONCU

22.45

SINOVI ANARHIJE

22.45

VITALIJ KLI^KO - SHANNON BRIGGS

08.15 Turizam plus Mala tv 09.00 Nodi, crtana serija 09.25 Medo Rupert, crtana serija 09.45 Tomica i prijatelji, crtana serija 10.00 Mali dnevnik 10.25 Miniskule, program za djecu 10.35 Moja {pijunska porodica, serija 11.00 Bajke iz cijelog svijeta 11.15 Moja `ivotinja i ja, program za djecu 11.30 Sve {to treba da znate Uragani, obrazovni program 12.00 Dnevnik 1 12.20 Manastir Krupa u Dalmaciji, reporta`a 12.40 Intervju sa D. Mileusni}em, vajarom 13.00 Tajne rata, dokumentarni serijal 13.55 [arene ka`e 14.00 Pad dinastije Obrenovi}, serija 15.00 Moj ro|ak sa sela, serija 16.00 Banjalu~ka panorama 17.00 Vijesti 17.10 Bjekstvo sa ostrva {korpiona, rijaliti {ou 17.40 Za.druga 18.05 TNT, serija za mlade RTRS preporu~uje 18.55 Ah, ta planeta [arene ka`e 19.30 Dnevnik 2 20.02 Sport 20.10 Zemlja tigrova, film 21.55 Prislu{kivanje, serija 22.40 [arene ka`e 22.50 Dnevnik 3 23.10 Vremenska prognoza 23.15 Brojevi, serija 00.00 Prvi talas, serija 00.45 Mjesto zlo~ina, Majami 8, serija

10.00 10.09 10.13 10.43 11.23 11.53 12.00 12.11 12.13 12.15 12.16 12.30 13.20 14.05 14.35 14.50 15.20 16.15 16.50 16.55 17.00 18.10 18.45 19.15 19.20 19.30 19.56 20.01 20.13 22.00 22.50 23.05 23.15 00.55 02.25 04.00 04.10 04.40 05.10

Vijesti Vrijeme danas Ku}ni ljubimci Normalan `ivot, emisija o obitelji (R) Opera box Pastel, emisija pod pokroviteljstvom Dnevnik Sport Vrijeme Minuta zdravlja iz Dietpharma, emisija pod pokroviteljstvom TV kalendar Veterani mira, emisija za branitelje Prizma, multinacionalni magazin Duhovni izazovi Skica za portret Eko zona @ivot: Sisavci, dokumentarna serija (3/10)* Euromagazin Vijesti Vrijeme sutra Reporteri: Ukradene mladenke* U istom loncu, kulinarski show Potro{a~ki kod LOTO 7/39 Minuta zdravlja iz Dietpharma, emisija pod pokroviteljstvom Dnevnik Sport Vrijeme Kako je po~eo rat na mom otoku, hrvatski film* Momci s Madisona 3, serija (12) (4/13)* Vijesti Vijesti iz kulture Te{ka meta, ameri~ki film (15)* Filmski maraton: Zubi, ameri~ki film (18)* Filmski maraton: Ku}a straha, ameri~ki film (18) (R)* Skica za portret (R) Eko zona (R) Potro{a~ki kod (R) U istom loncu, kulinarski show (R) Rije~i uli~ne proro~ice „Vi niste tamo gdje pripadate“ natjerat }e Edmonda da ispita vlastiti `ivot. Iz u~male sigurnosti svog hladnog doma on }e se uputiti na mra~ne staze Los An|elesa razotkrivaju}i sve svoje fobije i laterne te`nje kako bi saznao da svaki strah krije posebnu `elju. A `elje su ipak tu da se ostvare. Uloge: Vilijam H. Mejsi, D`ulija Stajls, D`o Mantenja, Deniz Ri~ards Reditelj: Stjuart Gordon

07.00 Panorame turisti~kih sredi{ta Hrvatske 07.45 Najava programa 07.50 Trolovi, crtana serija (21/26)* 08.15 Cijele note, serija za djecu (11/13)* 08.45 Vrijeme je za Disneyja: Moji prijatelji Tigar i Pooh* Vrijeme je za Disneyja: Moji prijatelji Tigar i Pooh* 09.35 Pustolovine Sare Jane 2, serija za djecu (4/13)* 10.05 Ni da ni ne: Maloljetna politika 11.00 Dvostruka nevolja, ameri~ki film za djecu (R)* 12.30 Tako mali, a ve} kum gr~ki film* 14.00 Bundek: Novi `ivot na dar, prijenos koncerta 15.30 Jelovnici izgubljenog vremena (eventualno) (R) 15.50 Briljanteen (R)* 16.35 KS automagazin, emisija pod pokroviteljstvom 17.10 Rukomet, LP - emisija* 17.25 Rukomet, LP: CO Zagreb Ciudad Real, prijenos* 19.00 Rukomet, LP emisija* 19.20 Gara`a: S.o.M. i Kom3dija 19.50 Ve~eras... 20.00 HNL: Osijek - Dinamo, utakmica 21.55 HNL - emisija 22.45 Sinovi anarhije, serija (12) (7/13)* 23.25 Sinovi anarhije, serija (12) (8/13)* 00.10 Vrijeme je za jazz: Upper Austrian Jazz Orchestra i Michael Gibbs: Swing & all that jazz! (1. dio)* 01.05 Kraj programa

06.15 Preusmjereni letovi, igrani film 07.45 Bra~ne vode, serija (1/26) 08.20 Dora istra`uje, (53/64) 08.45 Timmy Time, crtana serija (9/52) 09.00 Winx, crtana serija (9/52) 09.30 Chuggington, serija (11/52) 09.45 Ben 10: Alien Force, crtana serija (15/26) 10.10 Kinder surprise memori kviz 10.25 Televizijska posla, serija (3/22) 10.55 Frikovi, serije (7/16) 11.50 Smallville, serija (13/20) 12.45 Zbogom, biv{i, serija (2/10) 13.35 Preusmjereni letovi, igrani film 15.20 Vojni~ine, igrani film 17.00 Vijesti Nove TV 17.10 Vojni~ine, igrani film nastavak 17.40 Lud, zbunjen, normalan, (7/25) 18.20 Lud, zbunjen, normalan, serija (8/25) 19.15 Dnevnik Nove TV 20.05 Elitna ekipa, igrani film 22.05 Najbolji od najboljih: Bez povratka, igrani film (12)* 22.45 Vitalij Kli~ko vs. Shannon Briggs, prijenos (12)* 00.10 Najbolji od najboljih: Bez povratka, igrani film (12)* nastavak 01.15 Put milosti, igrani film (15)* 03.10 Ezo TV, tarot show (18)* 04.35 Najbolji od najboljih: Bez povratka, igrani film (12)* 06.10 Bra~ne vode, serija (1/26) 06.30 Frikovi, erija (7/16) 07.25 Kraj programa

Ljubav: Porazgovarajte sa partnerom. Prona|ite uzroke nezadovoljstva, smirite strasti, budete realniji. 21.IV - 22.V Posao: Finansijska situacija je promjenljiva, {to vas sekira. Va{i prohtjevi ve}i su od stvarnih mogu}nosti. Zdravlje: Alkohol i pu{enje {tete zdravlju.
BLIZANCI Ljubav: Va{u distanciranost uspje{no }e pore23.V - 22.VI

BIK

metiti osoba koja vas bezgrani~no i bezrezervno voli. Posao: Obuzdajte `elju za pretjeranim tro{enjem. Pogotovo, izbjegavajte zadu`ivanje zbog shopinga. Zdravlje: Bez pote{ko}a. Ljubav: Dugi, nje`ni, povjerljivi razgovori s osobom koju volite ili koja vam se svi|a, uljep{at }e vam dan. 23.VI - 22.VII Posao: Finansijski plodovi obaveza koje ste preuzeli na sebe, na zavidnom su nivou. Prati vas naklonost autoriteta. Zdravlje: Pobrinite se za liniju.
RAK

Ljubav: Na putovanju ili proslavi upoznat }ete vi{e nego zanimljivu osobu. Korak je do lijepe veze.... 23.VII - 22.VIII Posao: Razna ka{njenja ili zastoji u poslu, mogu usporiti va{e planove. Ni{ta zato, nadoknadit }ete sve. Zdravlje: Nemate razloga za nervozu!
LAV

Ljubav: Ako i imate lijepu vezu, skloni ste avanturi ili barem ma{tanjima o novim, uzbudljivim osobama. 23.VIII - 22.IX Posao: Poku{avate izbje}i uobi~ajene obaveze, ali to vam i nije toliko pametno. Zato, prihvatite se posla. Zdravlje: Ne primje}uje se napetost.
DJEVICA

Ljubav: Situacija na ljubavnom polju je ugodna. Odnos sa partnerom ponovo ulazi u fazu sre}e, ljubavi... 23.IX - 22.X Posao: Ljuti vas trenutna situacija. Ostvarenje planova ne ide predvi|enim tempom. Ne sekirajte se. Zdravlje: Odli~no se osje}ete i divno izgledate.
VAGA

FILM, BHT 1

23.05

Edmond Mi porota

22.10
FILM, OBN

@ivot dr. Kartera, vrhunskog psihoterapeuta, samo je naizgled idili~an - u velikoj, lijepoj ku}i koju posjeduje Karter je usamljen, a ogromni novac koji zara|uje tro{i na alkohol, drogu i cigarete. Ovakvo stanje uzrokovano je nedavnim samoubistvom Karterove `ene, za ~iju se smrt osje}a krivim. Dr. Karter, bez obzira na osobnu dramu koju pro`ivljava, savjestan je u obavljanju svog posla. Uloge: Kevin Spejsi, D`oi Nunjez, Mark Veber, Keke Palmer Reditelj: D`onas Pate

tno nije ni{ta kona~no i definitivno. Krajnja odluka je va{a! 23.X - 22.XI Posao: Malo se trebate povu}i. Vi{e zbog sebe, vlastitog mira, kako neke stvari ne bi morali obja{njavati. Zdravlje: Nemojte se forsirati.
STRIJELAC Ljubav: Preispitujete osje}anja. Ba{ kad pomisli-

[KORPIJA Ljubav: Ako partner i po`eli rastanak, to vjerova-

Shrink

te da ste hladni prema partneru, shvatate da to nije ta~no. Posao: Izuzetno te{ko posti`ete koncentraciju. To ne zna~i da treba da odustanete od svojih nakana. Zdravlje: Uzrujavanje izaziva probleme.
23.XI-22.XII

Ljubav: Ako osje}ate da je istinska ljubav prema partneru nestala, budite po{teni i recite mu to otvoreno. 23.XII-21.I Posao: Najbolje je da se, ako je to ikako mogu}e, opustite. Vjerujte da }e vrijeme te{ko}a ubrzo pro}i. Zdravlje: @ivci su vam slaba ta~ka.
JARAC VODOLIJA Ljubav: Bole vas odre|ene rije~i voljene oso-

23.00
FILM, HAYAT TV

Porota mora odlu~ivati o slu~aju ubistva, ali neki od porotnika imaju svojih problema ili su pristrasni. Nema sumnje da je Vajn Etvud ubila svog supruga u domu njegove ljubavnice. Dok tu`ilac tra`i da Etvudova bude osu|ena za ubistvo, njen advokat insistira na smanjenju optu`nice na ubistvo iz nehata, tvrde}i da je njegovu klijenticu zlostavljao suprug. Porotnici su podijeljeni po spolovima i dok vije}anje traje, sve poprima jednu dramati~nu fazu. Uloge: Keli MekGilis, Loren Haton, Konrad Dan Reditelj: Sturla Ganarson

Peh do daske

FILM, FTV

21.20

E{li Olbrajt je najsretnija `ena na svijetu, osoba kojoj su se najbolje stvari u `ivotu dogodile prelako. Da slu~ajno izvu~e listi} lutrije, dobit }e d`ek-pot. U Njujorku, naju`urbanijem gradu na svijetu, E{li nikad ne mora ~ekati taksi. I ima savr{en posao kao izvr{na ra~unovotkinja u presti`noj kompaniji za odnose s javno{}u. Sve joj ide na ruku. Sad je dobila priliku da napreduje u karijeri... Uloge: Lindzi Lohan, Kris Pin, Samer Armstrong Reditelj: Donald Petri

be. Ne uzvra}ajte istom mjerom. Sve je plod nervoze. 22.I-19.II Posao: Imate izvanrednu priliku da budete pozvani na razgovor za odli~an posao. Poka`ite {ta znate i umijete. Zdravlje: Zaboravite na te{ko}e. Ljubav: Mislite da se iza diskrecije osobe do koje vam je stalo krije ~ista ljubav. Pazite, „ispod mire...“. 20.II-2O.III Posao: Pona{ajte se kao da za vas nema prepreka. Shvatite ih kao izazov i - uspjet }ete u svojim namjerama. Zdravlje: Prolazno neraspolo`enje.
RIBE

Dnevni avaz
Prvi broj „Avaza“ od{tampan je 15.9. 1993. Bosanskohercegova~ki politi~ki dnevnik; Izdava~: "avaz-roto press" Glavni i odgovorni urednik: Sead Numanovi} Ure|uje redakcijski kolegij: zamjenik glavnog urednika Indira ]ati}, pomo}nik glavnog urednika Fadil Mandal, DESK Muriz ^engi}, Globus Ibrahim Sofi}, Biznis Ismar [migalovi}, Crna hronika Re{ad Ljubovi}, Sport Oleg Lokmiæ, Kultura i Sarajevski kanton Mladen Daki}, Dopisni~ka mre`a Fatma Tihi},

Sveznadar Zrinka Ili}, RTV Extra Aleksandar Toma{evi}, Panorama D`enana Burek, Prilozi Miodrag Ili}, no}ni urednik Sead Hasovi}, Oglasi Izet Dropi} DTP: Damir Hasanovi} Grafi~ki urednici: Jadranka Le{i}, Jasmin Dautbegovi} Menad`ment “avaz-roto press”: Sanja Isanovi}, direktor Dru{tva DTP: Studio "avaz-roto press" [tampa: GIK “OKO” d.d Sarajevo, D`emala Bijedi}a 185, tel: 033/455-333. TELEFONI: Generalni direktor: 281- 391, glavni i odgovorni urednik: 281- 490, Unutra{nja rubrika: 281- 388,

281- 398 i 281- 411, Panorame i dopisni~ka mre`a: 281- 409, Sarajevska hronika: 281-380, 281- 419 i 281-442, Crna hronika: 281413, RTV extra: 281- 421, Kultura: 281-355, Sportska : 281- 417 i 281-418, Fax: 281- 406, e-mail: sportska@avaz.ba , DTP: 281-424, e-mail: redakcija@avaz.ba, modem: 281- 412, faxovi: 281- 414 i 281- 415, Marketing: 281- 356, Fax: 281-441, e-mail:marketing@avaz.ba, Oglasna: 281-717, 281-718, Fax: 281-412, e-mail: umrlice@avaz.ba, Plasman i prodaja: 281-364, Finansije: 281- 357. DOPISNI[TVA: ZENICA: Marjanovi}a put bb (zgrada Jabuka), 032/424-440, tel/fax: 424-441; TUZLA: Turalibegova 22 (poslovnozanatski centar Korzo-pasa`), tel: 035/ 257-277 i 257-477; BR^KO: Bosne srebrene br. 3 (Kvadrant), tel: 049/215-648, BIHA]: Biha}kih

branilaca br. 2, tel: 037/310-363; MOSTAR: Husnije Repca bb, tel: 036/558-891; tel/fax: 036/558-890; GRA^ANICA: Ahmed pa{e Budimlije br. 23 (zgrada Ozrenka), tel: 035/706-043; TRAVNIK: @itarnica F Travnik, tel: 030/512-718, BANJA LUKA: Ekvator tr`ni centar, ulica Kralja Petra Prvog Kara|or|evi}a b.b.tel: 051/215-885, 215-887; GORA@DE: [ukrije Kukavice 12, tel: 038/222-251; BIJELJINA: Me{e Selimovi}a 2, tel: 055/209-753 Adresa: Te{anjska 24 a List je upisan u evidenciju javnih glasila u Ministarstvu obrazovanja, nauke, kulture, sporta i informiranja RBiH pod brojem 529 od 28. 9. 1995. god. u skladu sa Zakonom o javnom informiranju. PDV ID BR. 200934630002. CIJENA: 1 KM

TOP VIJESTI

LJUDI I DOGA\AJI

Svijest o opasnosti od raka

Ru`i~asta Bijela ku}a
VA[INGTON - Ameri~ki predsjednik Barak Obama (Barack) promijenio je za{titnu boju slavne rezidencije iz bijele u ru`i~astu. Bijela ku}a je tokom no}i sa ~etvrtka na petak bila obasjana ru`i~astim svjetlom kako bi se podigla svijest o opasnosti od raka dojke. Oktobar je ameri~ki nacionalni mjesec svjesnosti o raku dojke, od kojeg u SAD umire otprilike 40.000 `ena.

Bruni-Sarkozi: Nije komentirala napise u medijima

(Foto: Reuters)

Papina poruka prvoj dami Francuske

$470+0'21 '.,0#78#6+-#07
Benedikt XVI bio zabrinut da bi Karlina posjeta podstakla italijanske medije da objave njene goli{ave fotografije
LONDON - Prva dama Francuske Karla Bruni-Sarkozi (Carla Sarkozy) nije dobrodo{la u Vatikanu, jer se papa Benedikt XVI (Benedict) boji da bi italijanski mediji povodom Karline posjete mogli objaviti njene goli{ave fotografije, tvrdi „Telegraph“. Vatikanski zvani~nici su, navodno, poslali jasnu poruku francuskom ambasadoru koja se ti~e prisustva supruge predsjednika Francuske Nikolasa Sarkozija (Nicolas), supermodela italijanskog porijekla, tokom njegovog putovanja u Rim i razgovora s Papom. Prema pisanju sedmi~nog lista „Le Canard Enchaine“, Papa je bio zabrinut da }e prisustvo prve dame Francuske podsta}i italijanske novine da objave njene fotografije,

D`ejms: Jedini na listi

koje se ~esto mogu na}i u francuskoj i internacionalnoj {tampi, na kojima je oskudno odjevena ili potpuno gola. Zbog toga je Bruni-Sarkozi ostala u Parizu. Nikolas i Karla Sarkozi nisu komentirali tekstove u medijima.

Najbogatiji sportista
MAJAMI - Prema ameri~kom ~asopisu „Fortune“, ko{arka{ Lebron D`ejms (James) jedini je sportista na najnovijoj listi najbogatijih ljudi koji jo{ nisu napunili 40 godina. Vrijednost njegove imovine je 42,4 miliona eura. Igra~ golfa Tajger Vuds (Tiger Woods), koji je lani bio na {estom mjestu, vi{e se ne nalazi na listi.

Najbolji grad na svijetu
LOS AN\ELES - Globalno istra`ivanje „Indeks vode}ih svjetskih gradova 2010“ konsultantske ku}e „A.T. Kearney“ pokazalo je da su Njujork i London i dalje na samom vrhu liste. Globalne centre biznisa i kulture nije uspjela poljuljati ni privredna kriza. O~ekivano ih slijede gradovi koji dominiraju podjednako u poslovnim aktivnostima i kvalitetu `ivota: Tokio, Pariz, Hong Kong, ^ikago, Los An|eles, Singapur, Sidnej i Seul. Njujork je tako osvojio prvo mjesto na ljestvici s obzirom na to da se, prema istra`ivanju, radi o svjetskom centru biznisa i komunikacija.

Iskosa

Pogre{an tu{
Madrid: Sa~uvati tradiciju
(Foto: AP)

[pansko prvenstvo u sijesti
MADRID - Sa~uvati po svaku cijenu sijestu, koja nije samo „{panski nacionalni sport nego i veliki iberijski doprinos civilizaciji“, cilj je prvog {panskog prvenstva u drijemanju koje se odr`ava u Madridu. - Spremni smo odbraniti tradiciju sijeste od opasnosti modernog dru{tva - kazao je Dejvid Blanko (David), predsjednik Udru`enja prijatelja sijeste. Neobi~ni {ampionat, koji }e trajati nekoliko dana, okupio je vi{e od 360 takmi~ara iz raznih krajeva [panije, prenosi Ansa. Pobjednik }e biti onaj ko bude „najbolje i najvi{e drijemao“, a odluku o tome donijet }e medicinske ekipe koje }e elektronski mjeriti du`inu i intenzitet sna.

SIDNEJ - Nakon {to se `estoko napio jedan Australac prijavljen je policiji jer je gre{kom u{ao u ku}u svoje kom{inice i tamo se istu{irao. Policija grada Katarine pojasnila je da je mu{karac usko~io pod tu{, s namjerom da se istu{ira i otrijezni, ali je ubrzo shvatio da to nije njegova ku}a.

Njujork: U vrhu liste