Dnevni avaz

Nezavisni bh. politi~ki dnevnik utorak, 19. 10. 2010. Sarajevo Godina XVI Broj 5433 1 KM, 6 kn, 40 din, 0,70 E

16 GODINA NAJTIRA@NIJA NOVINA U BOSNI I HERCEGOVINI www.dnevniavaz.ba

2412#1 6+*+ '8 24.,#8+ 2.#0
Tu`ila{tvo utvrdilo da nije po~injeno djelo ru{enja ustavnog poretka Pravosudni organi po{tovali su zakon, a ne politi~ku volju vladaju}ih oligarhija U pitanju je klasi~na monta`a
koro pola godine nakon velikih protesta ispred Federalne vlade, kada je aktuelna vlast poslala policiju na najve}e sinove na{e ze-

SARAJEVO

Obustavljena istraga protiv bora~kih vo|a

Izbori: Objavljeni rezultati glasanja

S

mlje i njihove porodice, Kantonalno tu`ila{tvo u Sarajevu obustavilo je u petak, 15. oktobra, istragu protiv ~elnika bora~kih organizacija koji su bili

osumnji~eni za navodni „napad na ustavno ustrojstvo FBiH“. Time je definitivno propao prljavi plan predsjednika SDA Sulejmana Tihi}a. 2. strana

Jablanica

Shematski prikaz izgleda Predstavni~kog doma Parlamenta BiH

SBB tre}i po snazi
Sigurnost: Organizirani kriminal u usponu

Transplantacije: Djevojka otputovala u Be~

RK BOSNA

LAKTA[I

Arnaudovski davio Irfana Smajlagi}a

Poginuli brat i sestra
15. str.

69. str.

9. str.

U PORASTU BROJ MALOLJETNIH @RTAVA TRGOVINE LJUDIMA
10. strana

Saznajemo: Odzvonilo bjeguncima u susjednu zemlju

6. strana

HRVATI POTVRDILI BH. PRESUDU, IVAN BENDER MORA U ZATVOR!
NESIGURNOST

Ponovo pucnjava u Tuzli
14. str.

11. strana

ALMA O^EKUJE POVRATAK KU]I S NOVIM SRCEM

6. strana

4.-5. str. Jake policijske snage od ranih jutarnjih sati stajale su izme|u radnika i kapije „Granita“

(Foto: A. Du~i})

Krvavi epilog uvo|enja ste~ajnog upravnika

Povrije|eno 25 osoba

2

Dnevni avaz, utorak, 19. oktobar/listopad 2010.

aktuelno

SARAJEVO Obustavljena istraga protiv vo|a bora~kih organizacija

Propao Tihi}ev prljavi plan da herojima namontira ru{enje ustavnog poretka
Izetbegovi}: Bio na ~elu otpora agresiji

Sje}anje na prvog predsjednika

Tu`ila{tvo utvrdilo da nije po~injeno djelo Po{tovan zakon, a ne politi~ka volja vladaju}ih oligarhija, ka`e Ra|o Gani}: Za sve su odgovorni Tihi}, Kebo i Mujezinovi}
Skoro pola godine nakon velikih protesta ispred Federalne vlade, kada je aktuelna vlast poslala policiju na najve}e sinove na{e zemlje i njihove porodice, Kantonalno tu`ila{tvo u Sarajevu obustavilo je u petak, 15. oktobra, istragu protiv ~elnika bora~kih organizacija koji su bili osumnji~eni za navodni „napad na ustavno ustrojstvo FBiH“. nikada vi{e ne bi potra`ili svoja prava u dr`avi za koju su se herojski borili. Kako je potvrdila portparol Kantonalnog tu`ila{tva Jasmina Omi}evi}, istraga je obustavljena protiv predsjednika Saveza dobitnika najvi{ih ratnih priznanja D`evada Ra|e, zamjenika predsjednika Saveza ratnih vojnih invalida Huse Tucaka, predsjednika Skup{tine Saveza demobilisanih boraca Munira Kari}a, predsjednika Organizacije porodica {ehida i poginulih boraca Izeta Gani}a, predsjednika Skup{tine Saveza dobitnika najvi{ih ratnih priznanja FBiH [erifa Patkovi}a te Fahrudina HasaGani}: Apsurdna optu`ba

Sedam godina od smrti Alije Izetbegovi}a
Povukao se iz politike 2001. godine Bio izlo`en progonima komunisti~kog re`ima
Prije sedam godina, 19. oktobra 2003., Alija Izetbegovi}, prvi predsjednik Predsjedni{tva RBiH, preselio je na ahiret. Izetbegovi} je umro u Sarajevu u svojoj 78. godini, nakon {to se dvije godine ranije povukao iz politi~kog `ivota. Na d`enazi koja je obavljena u glavnom gradu okupilo se vi{e od 100.000 ljudi. Izetbegovi} je ro|en je 8. avgusta 1925. u Bosanskom [amcu. Njegova politi~ka karijera obilje`ila je dvije decenije `ivota BiH, a posebno period stjecanja nezavisnosti i odbrambenog rata. Po~etkom devedesetih Izetbegovi} je, zajedno sa {irim krugom bo{nja~kih intelektualaca, osnovao Stranku demokratske akcije (SDA), na ~ijem je ~elu bio sve do 2001. Nakon prvih vi{epartijskih izbora u BiH 1990. godine izabran je za predsjednika Predsjedni{tva RBiH. No, Izetbegovi} je, kao diplomirani pravnik, cijeli `ivot bio politi~ki aktivan. Bio je `rtva komunisti~kih progona u vi{e navrata, a u poznatom montiranom politi~kom procesu 1983., zajedno sa jo{ 12 bo{nja~kih-muslimanskih intelektualaca osu|en je na 14 godina robije. Nakon politi~kih promjena u Jugoslaviji, izlazi na slobodu 1988., nakon {to je pet godina proveo u zatvoru. Izetbegovi} je cijeli rat bio vrhovni komandant Armije RBiH i bio je na ~elu otpora protiv agresije. Kao predsjednik Predsjedni{tva BiH krajem 1995. potpisao je Dejtonski mirovni sporazum, nakon dugotrajnih i te{kih pregovora sa Slobodanom Milo{evi}em i Franjom Tu|manom. Nekoliko godina kasnije napustio je politiku, s gorkim okusom sporog napretka dr`ave koja je o~uvana te{kom borbom. [irom svijeta priznat je kao bosanskohercegova~ki lider, ali i mislilac i borac za pravdu i svoju dr`avu. Dobitnik je velikog broja me|unarodnih priF. KARALI] znanja.

Prikupljeni dokazi
Time je definitivno propao prljavi plan predsjednika SDA Sulejmana Tihi}a da sa svojim juri{nicima poput federalnog premijera Mustafe Mujezinovi}a vo|ama boraca namontira te{ke optu`be i poku{a ih upla{iti kako

S aprilskih protesta: Poslali policiju na najve}e sinove BiH

Ra|o: Montirani proces

novi}a Belog, predsjednika Saveza RVI Tuzlanskog kantona. - U~injene radnje za koje se terete osumnji~eni ne predstavljaju krivi~no djelo - navela je Omi}evi}. Izra`avaju}i zadovoljstvo zbog odluke Tu`ila{tva, Ra|o je za „Avaz“ kazao da je u pitanju bio politi~ki proces. - ^elnik SDA Sulejman Tihi} i njegova stranka osmislili su i kreirali taj sramni montirani proces. Neobi~no mi je drago {to je to sada potvr|eno. Drago mi je i {to su pravosudni orga-

ni pokazali svoju snagu i mo} i potvrdili da su neovisni. Oni su po{tovali zakon, a ne politi~ku volju vladaju}ih oligarhija - kazao je Ra|o za „Avaz“.

Odgovornost SDA
Dodao je da je Savez za bolju budu}nost (SBB) BiH bio jedina stranka koja je od po~etka stala uz borce i sna`no se borila da za{titi njihove interese. Izet Gani} rekao je da mu je drago {to su ljudi u Kantonalnom tu`ila{tvu bili razumni i obustavili istragu. - Ja sam se borio za ovu zemlju, moj sin poginuo je brane}i je, pa je apsurd teretiti me za napad na ustavni poredak! U poodmaklim sam godinama i nikada nisam imao problema s policijom i sudom. Za sve to su odgovorni Sulejman Tihi}, kao predsjednik SDA, pod ~ijim je patronatom bora~ki resor, potpredsjednik FBiH Mirsad Krebo i federalni premijer Mustafa Mujezinovi} - kazao je Gani} za „Avaz“. F. VELE

Reagiranje na izjavu Bakira Izetbegovi}a

HDZ BiH za ~etiri teritorijalne jedinice
U na~elima HDZ-a BiH o promjenama Ustava navedeno je da BiH treba biti decentralizirana dr`ava sastavljena od ~etiri teritorijalne jedinice sa sjedi{tima u Mostaru, Banjoj Luci, Tuzli i Sarajevu, a jedna od njih bila bi s hrvatskom ve}inom, rekao je portparol HDZ-a BiH Mi{o Relota reagiraju}i na izjavu novoizabranog bo{nja~kog ~lana Predsjedni{tva BiH Bakira Izetbegovi}a u „Politici“ da je pri~a o tre}em entitetu utopija.

Ispalo je da smo imali tajnu obuku
- Ispalo je da smo mi na nekakvim poligonima imali tajnu obuku, pa kao grom iz vedra neba udarili na dr`avu. Mi smo odr`ali mnogo sastanaka s premijerom i drugim zvani~nicima, imali dogovore i obe}anja da }e se rije{i na{ problem. Upozorio sam premijera Mujezinovi}a da ne do|e do protesta, jer ko mo`e kontrolirati 10.000 ili 15.000 ljudi - isti~e Gani}.

Reis Ceri} primio ameri~ke studente

Zahvalnost za podr{ku SAD izgradnji islamskog centra
Reisu-l-ulema Islamske zajednice (IZ) u BiH Mustafa Ceri} primio je ju~er grupu ameri~kih studenata koji tradicionalno, svake godine, borave na studijskom putovanju u na{oj zemlji. Reisu-l-ulema ~estitao je Amerikancima koji podr`avaju izgradnju islamskog centra u Njujorku, nagla{avaju}i da to pokazuje da Amerika jo{ vjeruje u samu sebe i slobodu „koja je u posljednje vrijeme sve upitnija u mnogim zemljama“. Reis Ceri} izrazio je `aljenje i zabrinutost, ne zbog islama i muslimana u Evropi, ve} zbog same Evrope, javila je Mina. - Ovo je vrijeme u kojem muslimani moraju pro}i kroz sve ono kroz {ta su svojevremeno morali pro}i i Jevreji i crnci i svi oni kojima su osporavani pravo i sloboda da budu ono {to jesu i {to ho}e da budu - kazao je Ceri}.

www.dnevniavaz.ba

PORTAL komentar dana
Ho}e li tu`ilac Ha{kog tribunala Ser` Bramerc opet nasjesti na podvale Beograda?
- Toliko „tra`e“ Mladi}a, najve}eg zlo~inca uz Karad`i}a i Milo{evi}a, a „mladi}a“ su pune BiH i Srbija. Krajnje je vrijeme da se pohvataju i neposredne ubice! Mladi}a kriju u Srbiji dobro, i la`u i sebe i ostale. To bi trebalo (Savatije Savovic) re}i Bramercu - on je u Srbiji!

Rijaset IZBiH: Reis Ceri} s gostima

aktuelno

Dnevni avaz, utorak, 19. oktobar/listopad 2010.

3

Komentar dana
Pi{e: Almedin [I[I]

SARAJEVO Ser` Bramerc nakon sastanka s Valentinom Inckom

Ponestaje vremena za hap{enje Mladi}a
BiH ostvarila malo napretka u provedbi Strategije za procesuiranje predmeta ratnih zlo~ina
Glavni tu`ilac Ha{kog tribunala Ser` Bramerc (Serge Brammertz) poru~io je ju~er u Sarajevu da je klju~ni cilj hap{enje dva preostala bjegunca, Ratka Mladi}a i Gorana Had`i}a.

Crni ’ekspert’ Trifunovi}
Uskoro mo`emo o~ekivati da se s novim „ekspertizama“ o terorizmu u BiH odnekud uka`e i maglajski antiteroristi~ki guru D`evad Galija{evi}
U danima kada na{a dr`ava vodi `estoku politi~ku bitku s Briselom za liberalizaciju viznog re`ima, dokazani neprijatelji BiH i nedokazani „stru~njaci za antiterorizam“ ponovo su uba~eni u igru ne bi li se me|unarodnoj zajednici poru~ilo da BiH, a preko nje posredno i Evropa i SAD, imaju mnogo ve}ih problema od „tamo nekog ukidanja viza gra|anima“. S „antiteroristi~ke me|unarodne konferencije“, odr`ane u Izrealu, plasirana je teza s kojom se ve} neko vrijeme opasno elaborira u islamofobi~nim krugovima me|unarodne zajednice. „BiH je epicentar bijele El-Kaide!“, zabrinuto je zaklju~io samozvani ekspert za terorizam iz Beograda Darko Trifunovi}, {to su br`e-bolje, dok se izjava nije „ohladila“, prenijeli mnogi vode}i mediji i agencije u RS. Iako ovaj i drugi sli~ni zaklju~ci konferencije ne bi trebali nanijeti ve}u {tetu BiH, patriotski blok u dr`avi morat }e biti spreman na politi~ku borbu i na ovoj fronti. Jer, uop}e nema dvojbe da {to BiH bude bli`e svom strate{kom cilju - ~lanstvu u NATO-u i EU, sve }e vi{e biti ovakvih i sli~nih ataka na dr`avu i njene institucije te poku{aja diskreditiranja bo{nja~kih politi~kih prvaka. Osim Trifunovi}a, uskoro mo`emo o~ekivati da se s novim „ekspertizama“ o terorizmu u BiH odnekud uka`e i maglajski antiteroristi~ki guru - D`evad Galija{evi}, koji udara po dr`avi i Bo{njacima gdje god stigne, a ako bude potrebno, Dodik }e isturiti jo{ „eksperata“ s platne liste Vlade RS. Tako su se Dodik i entitetski establi{ment, samo {to su ugledali le|a ameri~koj dr`avnoj tajnici Hilari Klinton (Hillary Clinton), koja im je jasno poru~ila da u BiH ne mogu provesti secesionisti~ki scenarij, vratili oprobanom metodu nasrtaja na dr`avu - isturaju}i svoje pla}enike i medijske megafone. Stoga je iznimno bitno i da gra|ani manjeg bh. entiteta shvate kako vlasti RS na ovaj na~in najvi{e rade protiv njih samih.

Su{tinski zna~aj
U obra}anju novinarima nakon sastanka s visokim predstavnikom u BiH Valentinom Inckom (Inzko) Bramerc je potcrtao da je Mladi}evo i Had`i}evo hap{enje od su{tinskog zna~aja prije zatvaranja Tribunala. On je dodao da njihovo hap{enje postaje imperativ, naro~ito zbog {tetnih posljedica koje odga|anje ima na `rtve. - Neuspjeh u njihovom hap{enju prolongira pomirenje u regionu te nanosi {tetu kredibilitetu me|unarodnog pravnog sistema. Stoga, jo{ jednom pozivam dr`ave u regionu, ali i me|unarodnu zajednicu, da u~ine sve {to je u njihovoj mo}i kako bi osigurali da ove osobe budu uhap{ene {to je prije mogu}e, jer

Incko i Bramerc: Pitanje pomirenja u regionu

(Foto: J. Brutus)

vremena nam ve} ponestaje - poru~io je Bramerc. Incko je naglasio da je regionalna saradnja i dalje pitanje od klju~nog zna~aja.

Zadovoljenje pravde
- Glavni tu`ilac i ja zabrinuti smo zbog ~injenice da je

Finaliziranje izvje{taja
Bramerc }e tokom boravka u Sarajevu odr`ati i niz sastanaka s predstavnicima pravosudnih institucija, me|unarodne zajednice, porodica `rtava. Naredne sedmice posjetit }e Zagreb, a po~etkom novembra i Beograd. Kako je kazao ju~er, cilj njegove posjete regionu je finaliziranje izvje{taja za Vije}e sigurnosti UN-a. Izvje{taj }e sredinom novembra biti poslan u Njujork, a Vije}u }e biti prezentiran po~etkom decembra.

BiH ostvarila vrlo malo napretka u provedbi nacionalne Strategije za procesuiranje predmeta ratnih zlo~ina. U tom smislu, jo{ ima mnogo nerije{enih predmeta i oni moraju biti procesuirani uregentno kazao je visoki predstavnik, dodaju}i da pravda mora biti zadovoljena. Bramerc je i tokom susreta s predsjedavaju}im Predsjedni{tva BiH Harisom Silajd`i}em i ~lanom Predsjedni{tva BiH Neboj{om Radmanovi}em naglasio da me|unarodna zajednica i zemlje regije moraju vi{e uraditi na hap{enju Mladi}a i Had`i}a.
B. TURKOVI]

www.dnevniavaz.ba

Treba dozvoliti snimanje filma An|eline \oli na prostoru BiH
Pitanje: Treba li dozvoliti snimanje filma An|eline \oli na prostoru BiH bez obzira na to kakav je njegov scenarij?
A) DA 56,38% B) NE 37,91% C) Ne znam 5,71%

Predsjednik Vije}a EU Herman van Rompej pred dolazak u BiH

Najvi{i zvani~nik Evropske unije dolazi ve~eras u Sarajevo
Zemlje zapadnog Balkana jo{ mnogo toga moraju uraditi. Nije vrijeme za uspavljivanje na evropskom putu, izjavio je predsjednik Vije}a Evropske unije Herman van Rompej (Rompuy) pred sutra{nji po~etak turneje u kojoj }e posjetiti BiH, Crnu Goru i Albaniju. me|unarodne zajednice. Pred dolazak Van Rompej je u videoporuci koju su objavile institucije EU naveo da cijeli region ima evropsku perspektivu. - Uvjeren sam da u evropskoj ku}i ima mjesta za zapadni Balkan. Nazovimo to evropskom sudbinom. Siguran sam da }e tu sudbinu jednom do~ekati sve dr`ave. Ja }u pozvati Vije}e EU da se time bavi u predstoje}em periodu - rekao je Van Rompej.

NAJPOSJE]ENIJI PORTAL U BiH

Obra~un s korupcijom mora biti efikasan
Vladavina zakona
- Priprema za evropsku budu}nost je zahtjevan zadatak. Potrebne su intenzivnije reforme u pogledu demokratije, dobrog vladanja, ljudskih prava i vladavine zakona. Korupcija i organizirani kriminal su prijetnja stabilnosti i ekonomskom razvoju. Borba protiv toga mora biti beskompromisna i efikasna - naveo je Van Rompej. Najvi{i zvani~nik Evropske unije ve~eras }e sti}i u prvu zvani~nu posjetu Sarajevu, a sutra }e se susresti sa ~lanovima Predsjedni{tva BiH i predstavnicima

C B A

Te{ke reforme
On je istakao da su sve dr`ave postigle mnogo toga, a da EU sa svoje strane pru`a podr{ku. - Prije 15 godina razvili su cjelovitu strategiju. Tehni~ka i finansijska pomo} za region iznosi dvije milijarde eura od 2010. do 2012. godine. Ponudili smo i viznu liberalizaciju i to je znak da cijenimo reforme - naveo je Van T. LAZOVI] Rompej.

Van Rompej: U evropskoj ku}i ima mjesta za Balkan

O aktuelnim pitanjima u BiH i svijetu mo`ete glasati svakog dana na www.dnevniavaz.ba. Na portalu „Dnevnog avaza“ ju~er je „Google Analytics“ zabilje`io 166.515 posjetilaca.

4

Dnevni avaz, utorak, 19. oktobar/listopad 2010.

aktuelno

REZULTATI IZBORA Raspodjela mandata u

CIK: Mo`e i po slu`benoj du`nosti narediti novo brojanje

Nakon ju~era{nje objave rezultata

Svi poslanici pa
SDP i SNSD }e u Parlamentu BiH imati po osam poslanika
Centralna izborna komisija (CIK) BiH objavila je ju~er kona~ne utvr|ene rezultate ovogodi{njih op}ih izbora u na{oj zemlji.

Od CIK-a se mo`e tra`iti ponovno brojanje glasova
Rok za ulaganje ovakvih zahtjeva po~eo te}i ju~er i traje tri dana
Nakon {to je ju~er Centralna izborna komisija (CIK) BiH objavila kona~ne utvr|ene rezultate ovogodi{njih op}ih izbora, po~eo je te}i rok od tri dana za podno{enje zahtjeva za ponovno brojanje glasa~kih listi}a. Iz CIK-a je poja{njeno da ta institucija nare|uje ponovno brojanje glasa~kih listi}a ako utvrdi da je u~injena povreda Izbornog zakona BiH i da ta povreda utje~e na dodjelu mandata. Ponovno brojanje listi}a imaju pravo tra`iti op}inska izborna komisija (OIK), ovjerena politi~ka stranka, koalicija ili nezavisni kandidat, i to u onim izbornim jedinicama u kojima su se ti subjekti kandidirali za izbore, s tim da OIK mo`e ulo`iti zahtjev da CIK broji glasove na bira~kom mjestu u op}ini koju pokriva taj OIK. I akreditirani posmatra~ mo`e tra`iti da CIK ponovo broji listi}e na bira~kom mjestu na kojem je bio posmatra~. Stranka, koalicija, nezavisni kandidat ili akreditirani posmatra~ mogu zahtijevati od CIK-a i da ponovo broji listi}e za glasanje u odsutnosti, zatim one na kojima se glasalo izvan BiH ili nepotvr|ene - kovertirane glasa~ke listi}e. Tako|er, grupa od 50 ili vi{e bira~a koji su glasali na istom bira~kom mjestu mo`e zahtijevati da CIK ponovo broji listi}e na bira~kom mjestu na kojem su glasali. Ovakvi zahtjevi moraju biti podneseni u pisanoj formi i potpisani od akreditiranog posmatra~a, grupe od 50 ili vi{e bira~a koji su glasali na istom bira~kom mjestu, nezavisnog kandidata, predsjednika politi~ke stranke ili bilo kojeg od predsjednika politi~kih stranaka koje su formirale koaliciju, ili OIK-a. U zahtjevu moraju biti ta~no navedene ~injenice koje opravdavaju ponovno brojanje, uklju~uju}i ~lanove Izbornog zakona BiH koji nisu po{tovani ili su prekr{eni. Mora se navesti i pribli`an broj glasa~kih listi}a za koje se vjeruje da nisu ispravni, zatim ista}i kako bi ta povreda zakona utjecala na izborne rezultate. Ina~e, CIK mo`e i po slu`benoj du`nosti narediti ponovno brojanje M. K. glasa~kih listi}a

Tre}a stranka

Izborni prag
Prema zbirnim rezultatima iz Federacije BiH za Predstavni~ki dom Dr`avnog parlamenta, SDP je osvojio ukupno 265.952 glasa ili 26,07 posto, SDA 197.890 ili 19,40, Savez za bolju budu}nost BiH - SBB BiH Fahrudin Radon~i} 124.076 ili 12,16, HDZ BiH 112.067 ili 10,99, Stranka za BiH 73.946 ili 7,25, Hrvatska koalicija HDZ 1990 HSP BiH 49.524 ili 4,86, NSRzB 49.039 ili 4,81 posto. Za Predstavni~ki dom Dr`avnog parlamenta iz Republike Srpske SNSD je

U NSRS samo tri poslanika iz SDP-a i dva iz SDA
U Narodnoj skup{tini RS, SNSD je osvojio ~ak 37 mandata, i to 28 direktnih i devet kompenzacijskih. Slijedi SDS, koji }e imati 18 poslanika (14 ulazi direktno, a ~etiri na kompenzaciju). PDP }e imati sedam (pet direktno i dva kompenzacijska), DNS {est (~etiri direktno i osvojio 269.007 glasova ili 43,30 posto, SDS 137.843 ili 22,19, PDP 40.070 ili 6,45, Demokratski narodni savez (DNS) 28.511 ili 4,59 posto. Na osnovu ovih rezultata stranaka koje su pre{le izborni prag, „Dnevni avaz“ istra`io je ko }e u naredne dva kompenzacijska), Koalicija Socijalisti~ka partija- Partija ujedinjenih penzionera imat }e ~etiri (tri direktna i jedan kompenzacijski), a Demokratska partija Dragana ^avi}a osvojila je tri poslanika (jedan direktno i dva na kompenzaciju). Kada je rije~ o strankama ~etiri godine sjediti u Predstavni~kom domu Parlamenta na{e dr`ave. SDP je osvojio ukupno osam mandata, i to {est direktnih i dva kompenzacijska. SDA }e imati sedam dr`avnih poslanika, a nije dobila nijedan kompenzaci~ije su centrale u FBiH, u NSRS }e SDP imati tri poslanika (dva direktno, jedan na kompenzaciju), a SDA samo dva direktna. Manje od njih imat }e samo Narodna demokratska stranka (NDS) - dva poslanika i Srpska radikalna stranka RS - jednog. jski mandat. Tre}a stranka na dr`avnom nivou je Savez za bolju budu}nost BiH - SBB BiH Fahrudin Radon~i}, koji je osvojio ukupno ~etiri mandata, i to tri direktna i jedan kompenzacijski. Slijedi HDZ BiH sa tri

Alarmantan podatak

^ak 483.579 neva`e}ih listi}a
I ju~er utvr|eni rezultati op}ih izbora potvrdili su enorman broj neva`e}ih glasa~kih listi}a na svim nivoima u na{oj zemlji, {to i dalje izaziva vrlo velike sumnje u zloupotrebe izbornog procesa. Ra~unica za sva ~etiri nivoa vlasti za koje su provedeni izbori potvr|uje da je ukupan broj neva`e}ih listi}a blizu pola miliona, ta~nije bilo ih je ukupno 483.579. Na nivou izbora bo{nja~kog i hrvatskog ~lana Predsjedni{tva BiH va`e}ih glasova bilo je 1.022.806, a neva`e}ih 74.815, a kod izbora srpskog ~lana va`e}ih je bilo 604.329, a neva`e}ih 66.138. Na nivou predsjednika i potpredsjednika RS ukupno va`e}ih glasova bilo je 632.625, a neva`e}ih 38.082. Kada je rije~ o Dr`avnom parlamentu, zbirni rezultati kazuju da su za taj nivo u FBiH bila 1.019.973 va`e}a glasa, a neva`e}ih 77.899, dok je u RS va`e}ih bilo 621.227, a neva`e}ih 49.669. Kod izbora zastupnika u Federalni parlament ukupno va`e}i glas bio je 1.023.141, a neva`e}ih 74.498, dok je za NSRS va`e}ih bilo 633.380, a neva`e}i 37.301. Kada je u pitanju izbor kantonalnih skup{tina, u USK va`e}ih glasova bilo je 109.529, a neva`e}ih 7.364, u Tuzlanskom 217.803 va`e}a i 14.618 neva`e}ih, u ZDK 171.140 va`e}ih i 11.612 neva`e}ih, u SBK 115.384 va`e}a i 7.755 neva`e}ih, u HNK 98.991 va`e}i i 5.915 neva`e}ih, u ZHK 35.209 va`e}ih i 1.815 neva`e}ih, u Kantonu Sarajevo 208.471 va`e}i i 14.466 neva`e}ih, a u Livanjskom 30.488 va`e}ih i M. K. 1.632 neva`e}a.

Predstavni~ki dom Parlamenta BiH
SDP
Denis Be}irevi} Zlatko Lagumd`ija Hamdija Lipova~a Mirsad Me{i} Mirza Ku{ljugi} Nermina Zaimovi}-Uzunovi} Sa{a Magazinovi} Danijela Martinovi} Drago Kalabi} Slavko Jovi~i}

SDS
Mladen Bosi} Darko Babalj Borislav Boji} Aleksandra Pandurevi}

Zvonko Juri{i}

SDA
Amir Fazli} [emsudin Mehmedovi} [efik D`aferovi} Senad [epi} Zijad Jagodi} Asim Sarajli} Salko Sokolovi}

NSRzB
Mladen Ivankovi} Lijanovi}

HDZ BiH
Dragan ^ovi} Niko Lozan~i} Mato Franji~evi}

DNZ
Nermin Puri}

PDP
Vesna Krstovi} -Spremo

SNSD
Nikola [piri} Lazar Prodanovi} Milorad @ivkovi} Du{anka Majki} Milica Markovi} Bo{ko Tomi}

SBiH
Beriz Belki} Azra Had`iahmetovi}

SBB BiH
Emir Kabil Ismeta Dervoz Adnan Ba{i} Mirsad \ugum

DNS
Petar Kuni}

HDZ 1990 - HSP
Bo`o Ljubi}

aktuelno

Dnevni avaz, utorak, 19. oktobar/listopad 2010.

5
Republika Srpska

zakonodavnoj vlasti

rlamenata BiH i FBiH
po broju zastupnika na dr`avnom i federalnom nivou je Savez za bolju budu}nost BiH
osvojena poslani~ka mjesta, i to dva direktna i jednim kompenzacijskim. Stranku za BiH predstavljat }e svega dva poslanika u Dr`avnom parlamentu. Hrvatska koalicija HDZ 1990 HSP BiH imat }e, tako|er, dva zastupnika. Jedan kompenzacijski mandat pripao je NSRzBu, dok je jedan direktni dobio DNZ. Na osnovu ostvarenih rezultata za Dr`avni parlament iz RS, SNSD }e dobiti ukupno osam mandata, i to {est direktnih i dva kompenzacijska. SDS }e imati ukupno ~etiri zastupnika, i to tri direktna, a jedan kompenzacijski. PDP je osvojio jedan kompenzacijski mandat, a DNS, tako|er, jedan. Kada je rije~ o Federalnom parlamentu, SDP je i na tom nivou prva stranka po broju osvojenih glasova, SDA druga, a SBB BiH tre}a. Ta~nije, SDP je osvojio ukupno 250.990 glasova ili 24,53 posto, SDA 206.880 ili 20,22, SBB BiH 121.667 ili 11,89 posto. Slijede HDZ BiH sa 108.902 glasa ili 10,64 posto, SBiH sa 78.039 ili 7,63, NSRzB sa 48.279 ili 4,72, Koalicija HDZ 1990 HSP 47.920 ili 4,68 posto. Na osnovu ovih rezultata, najve}i broj mjesta u Predstavni~kom domu Parlamenta FBiH dobio je SDP, i to 28. SDA je osvojila 23 poslani~ka mjesta, i to 17 direktnih i {est kompenzacijskih. jska. SBiH }e imati devet federalnih poslanika, od kojih osam ulazi direktno, a jedan na kompenzaciju. NSRzB osvojio je pet mandata i to su svi kompenzacijski. Hrvatska koalicija HDZ 1990 - HSP BiH imat }e tako|er pet poslanika - ~etiri direktna mandata i jedan kompenzacijski. Po jedan direktni mandat osvojili su A-sda, DNZ M. KUKAN i SNSD.

Na ~elu Dodik, Vlajki i Suljkanovi}
U utrci za predsjednika RS definitivno je pobijedio Milorad Dodik (SNSD), koji se za to mjesto borio uz podr{ku koalicionih partnera DNS-a i SP-a, te je osvojio ukupno 319.615 glasova ili 50,52 posto. Iza njega je Ognjen Tadi} (Koalicija „Zajedno za Srpsku“) sa 227.239 glasova ili 35,92 posto. Od ju~er je izvjesno i da }e potpredsjednik RS iz reda bo{nja~kog naroda biti

Mandati HDZ-a
Savez za bolju budu}nost BiH imat }e 13 federalnih poslanika. HDZ BiH osvojio je 12 mandata, odnosno deset direktnih i dva kompenzaci-

Dodik: Najvi{e glasova

Enes Suljkanovi} (SDP) sa 15.419 glasova ili 2,44 posto. Iza njega ostali su [evket Hafizovi} (SDA) 14.836 ili 2,35 posto, Muharem Murselovi} (SBiH) - 14.154 ili 2,24 te Sadmir Nuki} (SBB BiH) - 5.558 ili 0,88 posto. Tako|er, potpredsjednik RS iz reda hrvatskog naroda bit }e, prema rezultatima, Emil Vlajki, koji je Jevrej, ali se izjasnio kao Hrvat, te je u ime Narodne demokratske stranke (NDS) u utrci za to mjesto osvojio 6.101 glas ili 0,96 posto, dok je Ivan Krndelj (HSS-NHI) dobio 5.487 ili 0,87 posto, a Ivo Kamenja{evi} (HDZ BiH) 4.128 ili 0,65 posto. M. K.

Predsjedni{tvo BiH

Poredak bez promjena
Prema ju~er objavljenim podacima sa svih bira~kih mjesta o utvr|enim rezultatima za Predsjedni{tvo BiH, u tu instituciju i definitivno ulaze Bakir Izetbegovi}, @eljko Kom{i} i Neboj{a Radmanovi}. U utrci za bo{nja~kog ~lana, Izetbegovi} (SDA) je osvojio 162.797 glasova ili 34,87 posto, Fahrudin Radon~i} (SBB BiH) 142.359 ili 30,49, a Haris Silajd`i} (SBiH) 117.168 glasova ili 25,10 posto. Rezultati za hrvatskog ~lana Predsjedni{tva su sljede}i: @eljko Kom{i} (SDP) 336.961 glas ili 60,61 posto, Borjana Kri{to (HDZ BiH) 109.714 ili 19,74, a Martin Ragu` (HDZ 1990 - HSP BiH) - 60.234 ili 10,84 posto. U borbi za srpskog ~lana Predsjedni{tva Neboj{a Radmanovi} (SNSD-SP) dobio je 295.624 glasa ili 48,92 posto, Mladen Ivani} (Koalicija „Zajedno za Srpsku“) 285.927 ili 47,31 posto, a Rajko Papovi} (Savez za demokratsku Srpsku) 22.778 ili 3,77 posto. M. K.

Predstavni~ki dom Parlamenta Federacije BiH
SDP
Damir Had`i} Tomo Vidovi} Damir Ma{i} Mahmut Alagi} Braco Kulenovi} Ramiz Zahirovi} Elvir Karajbi} Zlatan Fatu{i} Zukan Helez Slavi{a [u}ur Svetozar Pudari} Nermin Nik{i} Enver Mehmedovi} Aida Br~i} Senad Suba{i} Alma Zild`i} Besima Bori} Irfan Imamovi} Mirjana Marinkovi}Lepi} @eljka Bo{njak Kadrija Modri} Said Mujkanovi} Rusmir Mesihovi} Kemal Beganovi} Jasmina Zubi} Jasenko Selimovi} Zoran Peri} Fikret Kilim Mehdin Selimovi} Ibrahim Nadarevi} Safet Ke{o Jasmin Duvnjak Omer [kaljo Melika Mahmutbegovi} Sead Hasanhod`i} D`evad Agi} Enver Mujala Edham Velad`i} Ismet Osmanovi} Irfan Ajanovi} Amela Me{i} Josip Juri{i} Ljiljana Saki} Faruk Jabu~ar Mirza Ustamuji} Nasir Beganovi} Omer He}imovi} Nihad Alikadi} Aner Begi} Hazim Kapi} Zijad Alajbegovi} Aida ^iki} Munib Jusufovi} Vjekoslav Bevanda Davor Pehar Ljilja Zovko Ivan Musa Ivica Jur~i} Ivana [akota Vinka Bok{i}

HDZ 1990 - HSP
Stanko Primorac Slavica Josipovi} Sre}ko Boras Boro Kri{to @eljko Asi}

SBiH
Omer Vatri} Sead Omerbegovi} Muhidin Ali} Mirnes Alagi} Safet Halilovi} Midhat Osmanovi} Adil Lozo Rahman D`elo Spomenka Mi~i}

SDA
Safet Softi} Edin Mu{i} Denis Zvizdi} Muhamed Ibrahimovi} Osman Suljagi} [emsudin Dedi} Amir Avdi} Mirsad Zaimovi}

HDZ BiH
Mladen Bo{kovi} Predrag Ko`ul @eljko Tomi} Marinko ^avara Jozo Bagari} Marijan @ivkovi} Katica ^erkez Josip Mati}

A-sda
Jasminka Duri}

DNZ
Hafeza Sabljakovi}

SBB BiH
Mirsad D`onlagi} Fehim [kalji} Mirvad Kuri}

NSRzB
Hasan Samard`i} Marija Anti}

SNSD
Velimir Kuni}

[ta drugi pi{u

6

Dnevni avaz, utorak, 19. oktobar/listopad 2010.

mozaik

TRANSPLANTACIJE Djevojka iz Biha}a otputovala u Be~

Alma o~ekuje povratak ku}i sa novim srcem
Na Univerzitetsko-dje~ijoj klinici do~ekao je prof. dr. Gregor Volonek i odmah po~eo s pregledima
Bi{}anka Alma Had`i}, kojoj je nakon osam godina borbe s te{kom sr~anom bolesti potrebna hitna transplantacija srca, otputovala je u petak sa majkom Rejhanom u Be~, gdje ju je na Univerzitetsko-dje~ijoj klinici do~ekao prof. dr. Gregor Volonek (Wollenek). Odmah po prijemu dr. Volonek je po~eo s pregledima, nakon ~ega }e, najvjerovatnije, uslijediti i ispumpavanje vode iz stomaka. Naime, Almi se u posljednje vrijeme pogor{alo stanje, jer se zbog slabog rada srca voda zadr`ava u abdomenu i ugro`ava rad bubrega i jetre. Na insistiranje Alminog oca Elvira, dr. Volonek ih je ponovo pozvao u Be~, jer Almi od jula, kada se vratila iz Be~a, nije ura|en nijedan detaljni kontrolni pregled. Za sada }e tu i ostati, jer bi transport iz Biha}a do Zagreba i let do glavnog grada Austrije mogli dodatno pogor{ati njeno
Marokanac ipak izveo poduhvat

Na visini od 183 metra

Motocikl zapeo na u`etu
Marokanac Mustafa Danger poku{ao je voziti motocikl na u`etu na visini od 183 metra iznad pla`e u [paniji. Vozio se sa svojim asistentom, a vo`nja je o~ito bila prevelik izazov za motocikl te su se trebali povu}i jer su zapeli na ~eli~nom u`etu. Sa pla`e ih je posmatralo vi{e hiljada ljudi koji su se prestra{ili kako bi mogli svaki ~as pasti. Nakon nezgode Danger je poku{ao ponovo voziti i uspio je. Pre{ao je 492 metra na tankom ~eli~nom u`etu izme|u hotela „Great Bali“ i „Monte Tossal“.

Be~: Alma sa majkom Rejhanom u bolesni~koj sobi

Vi{e od 30 godina imao bolove

Britancu iz uha izva|en zub
Stiven Hirst (Stephen, 47) iz [efilda vi{e od 30 godina bio je djelimi~no gluh te ga je nepodno{ljivo boljelo uho. Ljekari su ga pregledali i otkrili kako mu je u u{nom kanalu bio zub. Zub su izvadili, ali jo{ im nije jasno kako je tamo zavr{io. Medicinska sestra zub je otkrila mikroskopom. Bila je iznena|ena, a naglasila je da ni{ta sli~no nije vidjela u 20 godina koliko radi u bolnici. Stiven je biv{i rudar, a zbog ~estih bolova trebao je napustiti posao.

ionako te{ko zdravstveno stanje. Kako je za „Dnevni avaz“ Alma poru~ila iz Be~a, ima naznaka da }e transplantacija biti ura|ena u najskorije vrijeme, s obzirom

Napunila 18 godina
Alma je nedavno napunila 18 godina. U samo nekoliko mjeseci pobrala je simpatije brojnih bh. gra|ana jer je svojim osmijehom, snagom volje i nadom u ozdravljenje pomogla i onima koji su se na neki na~in predali sudbini i izgubili vjeru u bolje sutra.

na to da se trenutno nalazi na samom vrhu liste ~ekanja. Ona donora ~eka od maja ove godine, kada je i po~ela akcija prikupljanja 200.000 eura, koliko je be~ka klinika tra`ila kao osiguranje. Iako te{ko bolesna, Alma je optimisti~na, relativno dobro se osje}a, a ne gubi nadu da }e se u Biha} uskoro vratiti sa novim srcem i priklju~iti svojim brojnim prijateljima. Dotle, Alma s njima kontaktira putem dru{tvenih intI. N. [. ernet-stranica.

Tri poskupljenja za posljednja dva mjeseca
Hirst: Jedinstven slu~aj

Njegova supruga Denis (Denise, 43) rekla je da on ima bolove u uhu otkad ga poznaje.

„Klas“ pove}ao cijene bra{na
Sarajevska kompanija „Klas“, u vlasni{tvu Hilme i Muje Selimovi}a, pove}ala je cijene bra{na tre}i put za posljednja dva mjeseca. Poskupjela su ve}a pakovanja bra{na tip 500, 710 i 850 za jedan do dva feninga po kilogramu. U „Klasu“ to pravdaju nestabilnim cijenama p{enice na svjetskom tr`i{tu, {to uvjetuje i novu cijenu bra{na. No, Jozo Bojani}, vlasnik jednog od najve}ih mlinova u BiH, „Mlinpek-@itara“ iz Jajca, kazao je za „Avaz“ da su cijene p{enice ve} neko vrijeme stabilne. - Jedina razlika je u tome {to na tr`i{tu mo`ete kupiti p{enicu od 200 do 240 eura po toni, ali ta razlika u cijeni zavisi od kvaliteta i nema veze sa stabilno{}u ili nestabilno{}u tr`i{ta. Mi ne planiramo pove}avati cijene bra{na niti pekarskih proizvoda - kazao nam je Bojani}. Da za sada ni br~anski mlinari i pekari ne}e pove}avati cijene bra{na i pekarskih proizvoda, potvrdio je za „Srnu“ Miroslav ]osi}, predsjednik br~anske Sekcije mlinara pri Privrednoj komori Distrikta.

Aparat za baletanke u blizini no}nih klubova
Njemica Izabela Fent (Isabela) osmislila je prodajni aparat koji stoji u blizini no}nih klubova i nudi olak{anje svim djevojkama koje iz diskoteke izlaze na visokim {tiklama. Za samo sedam eura aparat nudi izbor raznobojnih baletanki, kao i kesu u koju mo`ete spakovati svoje cipele sa {tiklom. Aparati su ve} postavljeni u blizini ~etiri no}na kluba u Minhenu, a o~ekuje se da }e zbog velike potra`nje uskoro biti postavljeni i u drugim gradovima {irom Njema~ke.

Samo „Klasovo“ bra{no skuplje

Aukcija u Engleskoj

Svjedo~anstvo s „Titanica“ prodato za 23.000 eura
Pisano svjedo~anstvo `ene koja je pre`ivjela brodolom „Titanica“ prodato je za 23.000 eura na aukciji na jugu Engleske. U potresnom dokumentu, Lora Frankateli (Laura Francatelli), svojevremeno sekretarica britanskog barona Kozma Daf-Gordona (Cosmo DuffGordon), prisje}a se krika i pla~a stotina putnika na brodu koji tone. - Voda je po~ela rasti. Jedan ~ovjek mi je stavio prsluk za spa{avanje, uvjeravaju}i me da to ~ini samo iz predostro`nosti i da se ne trebam brinuti - navodi Britanka u izjavi u okviru britanske istrage o brodolomu 1912. godine. Frankateli, koja je umrla 1967., imala je 31 godinu kada je „Titanic“ potonuo nakon {to je udario u ledenu santu u Atlantiku i u smrt povukao 1.500 ljudi. Njeno svjedo~anstvo kupio je anonimni kolekcionar iz isto~ne Evrope.

U BiH se sada cijene vre}e bra{na od 25 kilograma kre}u od 17 do 31 KM, zavisno od proizvo|a~a i M. A. vrste.

U francuskom gradu Bordo

Preminuo glumac Neboj{a Veljovi}
Sarajevski glumac Neboj{a Veljovi} nakon kratke i te{ke bolesti ju~er je preminuo u francuskom gradu Bordo u 58. godini `ivota. Ovu informaciju potvrdio nam je njegov dugogodi{nji prijatelj i kolega Safet Plakalo, nekada{nji direktor Sarajevskog ratnog teatra (SARTR). - @ao mi je zbog svega, jer sam s njim veoma uspje{no sura|ivao proteklih godina. Bio je i akter SARTR-ove temeljne predstave „Skloni{te“. Mi ga neizbrisivo nosimo u na{em sje}anju i s ponosom ga se sje}amo, jer se skupa s nama zalagao za nastanak ovog teatra - kazao nam je Plakalo. Vijest o smrti vrhunskog glumca s nevjericom je primio i doajen bh. glumi{ta Muharem Osmi}, koji ga je poznavao dugi niz godina. - Dru`ili smo se i privatno, a kada mi je rekao da je bolestan, nisam jednostavno mogao da vjerujem u to, jer mi uop{te nije tako izgledao - rekao Veljovi}: Umro nam je vidno po- u 58. godini `ivota tresen Osmi}. Veljovi}a, koji je gluma~ku karijeru po~eo ulogom u filmu „Doktor Mladen“, ve}ina }e pamtiti kao jednog od osniva~a SARTR-a. A. Ke.

mozaik

Dnevni avaz, utorak, 19. oktobar/listopad 2010.

7

[ta ka`u poznati
Dragan [utanovac

NAGRADE Dobitnik „Avazove“ superpremije uzeo potvrdu

Eldan [ehagi} }e dobiti ku}u u avliji
Jo{ smo pod utiscima, nikada nismo imali sre}e u igrama, djelovalo je kao lijep san, ali sada sve ima smisla, ka`e dje~akov otac Kenan
Eldan [ehagi}, {estoipogodi{njak koji je u velikoj nagradnoj igri najve}eg bh. lista „Dnevni avaz“ osvojio superpremiju, odnosno ku}u vrijednu 86.000 KM,
Eldan s roditeljima Kenanom i Elmom

Srbija ne `eli ~lanstvo u EU samo da bi izvukla korist
- Trebamo i}i ususret Evropskoj uniji, prilago|avaju}i na{ sistem standardima koji tamo vladaju, u svakom smislu, pa i u sistemu odbrane. Srbija ne `eli ~lanstvo u EU sa[utanovac: mo da bi poslije u~lanjenja, a i prije toga, u procesu integrUsusret EU acije, izvukla neku korist, materijalnu i politi~ku, nego i da bi unapre|ivala svoj sistem. (Srbijanski ministar odbrane za „Danas“)

Bogdan Dikli}

Trebamo se zapitati kakvi smo
- Li~no sam optimista, trudim se da ni~im ne ugro`avam druge da postoje, i da im pomognem. Ne hvalim se time, to prosto smatram normalnim. Ali, trebamo se zapitati kakvi smo, koje su to danas na{e duhovne vrijednosti ako ih imamo.
(Glumac za „Ve~ernje novosti“) Dikli}: Duhovne vrijednosti

ju~er je s roditeljima Kenanom i Elmom te tetkom Sajdom i tetkom Ametom Alagi}em do{ao po potvrdu o vlasni{tvu. Ina~e, Eldan je u~enik prvog razreda O[ „Mula Mustafa Ba{eskija“ u Kaknju. - Jo{ smo pod utiscima. Nikada nismo imali sre}e u igrama. Djelovalo je kao lijep san, ali sada, nakon {to smo dobili ovu potvrdu, sve ima smisla - kazao nam je Eldanov otac Kenan, koji je ina~e komercijalista po zanimanju, dok majka Elma nije zaposlena. Da bi monta`a ku}e mogla po~eti, porodica [ehagi} treba odabrati lokaciju, nakon ~ega bi firma „Promo“ za pet mjeseci mogla zavr{iti radove. - Imamo tri mogu}e lokacije gdje bi mogla biti Eldanova nova ku}a, a sve su blizu na{eg sada{njeg porodi~nog doma u naselju Zgo{}a kod Kaknja. Najvjerovatnije }emo je po-

Dragan Marjanovi} Kime

Otkinuti bod „velikoj ~etvorki“ bilo je ravno pobjedi
Marjanovi}: Samo da ne izgubimo

- U svaki duel na Gradskom stadionu protiv klubova iz „velike ~etvorke“ (Crvena zvezda, Partizan, Dinamo i Hajduk) ulazili smo samo da ne izgubimo. S njima je zaista bilo najte`e. Otkinuti im bod bilo je ravno pobjedi. Ostali timovi u biv{oj dr`avi bili su podjednaki i nikome nije bilo lako igrati na strani.
(Nekada{nji napada~ banjalu~kog Borca za „Avazov Sport“)

Gani} ide u Fojnicu

[ta ka`u u narodu

☎ 033/281-393 redakcija@avaz.ba

(Foto: S. Jordamovi})

staviti u avliji, do stare ku}e - kazao je [ehagi}. Da se ~itanjem „Avaza“ mogu dobiti vrijedne nagrade, dokazuje i [emso Gani} iz Kladnja, dobitnik sedmodnevnog odmora u „Aquareumalu“ u Fojnici. Ina~e, on je penzioner i ratni vojni invalid. Uvijek je u~estvovao u nagradnim igrama, a ovo je njegov prvi dobitak. Ispri~ao nam je i zanimljivu anegdotu o prosutoj kafi prije nego {to su mu javili da je dobio nagradu, pa ga, kako je rekao, na{ poziv uop}e nije iznenadio, jer je o~ekivao ne{to lijepo.
M. ^USTOVI]
(Foto: N. Bo`ovi})

Narodne kuhinje postaju realnost Bosanaca i Hercegovaca - Umjesto da vlasti razmi{ljaju o tome kako }e osigurati nova radna
mjesta kako bi ljudi mogli zaraditi za `ivot, one konstatiraju koliko je siroma{nih. Narodne kuhinje jedina su nada za hiljade Bosanaca i Hercegovaca, a dr`ava di`e ruke od tih ljudi. Samo ekonomski razvoj mo`e izvu}i ovu dr`avu i pokrenuti je naprijed. U protivnom }e narodne kuhi(^italac H. K.) nje postati jedina realnost.

Vremenska prognoza
sun~ano djelimi~no sun~ano mjestimi~no ki{a obla~no

19. 10. 2010.

promjenljivo

„[koda fabija“ ide u Bugojno
Zahvaljuju}i „Dnevnom avazu“, nova „{koda fabia“ pripala je Seadu Pokvi}u iz Bugojna. Kako nam je Sead kazao, redovni je u~esnik nagradnih igara. Jednom je dobio 4.000 KM na bingu, ali automobil mu je sada mnogo dra`i. Pokvi} je sekretar Op}inskog vije}a u Bugojnu, a `ivi sa suprugom Sabirom, koja je doktor medicine. - Nagrada je vrijedna i presretni smo. Jedini problem je {to nemamo polo`en voza~ki, ali nakon ove nagrade odlu~io sam polagati. Na{a prva destinacija s novim autom bit }e more - kazao je Pokvi} i zahvalio „Avazu“ na nagradi.

ki{a i snijeg

snijeg

obla~no uz snijeg

obla~no s ki{om

magla pa sun~ano

VRIJEME DANAS
BIHA]

Pokvi} preuzima klju~eve „fabije“

Obla~no s ki{om O~ekuje se

9

11 BANJA LUKA BR^KO 10 TUZLA 10 ZENICA 10 SARAJEVO 10 GORA@DE 10
FEDERALNI METEOROLO[KI ZAVOD

Zloupotreba karata za Torabijeve tretmane

Ko preprodaje ulaznice?
Preduze}e ZOI 84, jedan od organizatora dolaska marokanskog iscjelitelja Mekija Torabija (Mekki) u Sarajevo, raspola`e informacijom da se pojavila zloupotreba karata za ulazak u Zetru na seanse ovog marokanskog iscjelitelja. - Nepoznate osobe ulaznice preprodaju po dva ili tri puta vi{oj cijeni od va`e}e. Skre}emo pa`nju gra|anima da karte za Torabijeve tretmane kupuju isklju~ivo na blagajnama koje se nalaze u krugu Olimpijskog kompleksa Zetra i na prodajnim mjestima ispred stadiona „Asim Ferhatovi} Hase“. Cijena ulaznice je jedna KM - saop}eno je iz ZOI-ja. Iz ove firme tvrde da nije mogu}a bilo kakva zloupotreba karata koje se prodaju na blagajnama Zetre jer se one svaki dan {tampaju s razli~itim serijskim brojevima, sadr`e suhi `ig i pe~at ZOIja 84. Kako saznajemo, zloupotrebe se vr{e tako {to pojedine osobe kupe vi{e ulaznica i onda ih preprodaju ispred kompleksa, a mnogi gra|ani da ne bi ~ekali u redu odlu~e se na ovu kupovinu. Ovakve slu~ajeve otkrilo je osiguranje Zetre. Kako bi se onemogu}ile zloupotrebe poja~ano je osiguranje na Torabijevim seansama, na kojima je ju~er bilo vi{e od 10.000 ljudi. Marokanac je zbog velike zainteresiranosti gra|ana produ`io radno vrijeme. Ju~er oko 17 sati vi{e stotina ljudi ~ekalo je ispred Zetre da u|e E. Ha. na tretmane.

obla~no vrijeme s ki{om. Vjetar slab LIVNO do umjerene ja~ine, 9 sjevernog i sjeverozapadnog smjera. Jutarnja temperatura zraka izme|u 5 i 10, na jugu od 9 do 13, a najvi{a dnevna uglavnom izme|u 7 i 12, na jugu od 13 do 17 stepeni.

15 MOSTAR

NEUM 17

UTORAK
19. 10. 2010.

SRIJEDA
20. 10. 2010.

^ETVRTAK
21. 10. 2010.

JUTARNJE TEMPERATURE

JUTARNJE TEMPERATURE

JUTARNJE TEMPERATURE

od 5 C do 13 C
DNEVNE TEMPERATURE

0

0

od 4 C do 12 C
DNEVNE TEMPERATURE

0

0

od 10C do 90C
DNEVNE TEMPERATURE

od 70C do 170C

od 90C do 180C

od 60C do 160C

BIOMETEOROLO[KA PROGNOZA
Du`i period nestabilnog i tmurnog vremena nepovoljno utje~e na ve}inu populacije. Najve}e probleme imat }e osobe sa psiho smetnjama, a mogu}e su reakcije na vrijeme, poput glavobolje, nervoze, depresije, bolova na mjestima povreda i nesanice. Krajem dana, lo{ utjecaj vremenskih prilika neznatno }e oslabjeti.

Grad Sarajevo
Izlazak 07.05 Zalazak 17.57

19. 10. 2010.
Izlazak 16.03 Zalazak 03.27

Torabi na seansama: Poja~ano osiguranje

Brzo - kratko
Tu`ila{tvo BiH o monstrumu s Grbavice

8

Dnevni avaz, utorak, 19. oktobar/listopad 2010.

teme

Poziv `rtvama da svjedo~e protiv Batka
Tu`ila{tvo BiH pozvalo je ju~er sve `rtve i svjedoke ratnih zlo~ina koje je po~inio osumnji~eni Veselin Vlahovi} Batko, zvani monstrum s Grbavice, a koji do sada nisu davali izjave, da se jave Dr`avnom tu`ila{tvu putem telefona 033 707 113 ili 033 707 400, ili Dr`avnoj agenciji za istrage i za{titu (SIPA) ili putem broja „krimolovci“ 080 020 505, prenijela je Fena. - Radi se o vrlo te{kim i brojnim ratnim zlo~inima, a Tu`ila{tvo BiH upu}uje ove pozive nakon {to je dobilo informacije Vlahovi}: Stravi~ni zlo~ini da odre|eni broj svjedoka i `rtava nije davao iskaze pred policijskim i pravosudnim organima - ka`e se u saop}enju Tu`ila{tva BiH.

KATEDRA Zapo~inje li novi ciklus nacionalizma u Evropi

Opasna Angela Merkel
U tra`enju izlaza za te{ko}e Merkel nalazi najjednostavnije rje{enje, ono koje je jedan njen prethodnik iz tridesetih godina ve} obilno koristio
Izjava njema~ke kancelarke Angele Merkel da je u Njema~koj propao poku{aj stvaranja multikulturalnog dru{tva i da se svim ljudima koji `ele `ivjeti na tlu njema~ke dr`ave mora nametnuti obaveza uklapanja u ono {to se naziva njema~ki identitet, jedna je od najbrutalnijih i najgorih izjava koju je bilo koji zapadni politi~ar dao u posljednjih dvadesetak godina, tj. sve od vremena ujedinjenja Njema~ke i pada komunisti~kih sistema u Europi. jednice. Je li gospo|a Merkel svjesna da njen anti multi-kulti stav negira smisao postojanja ujedinjene Europe i vra}a nas u Europu nacionalnih dr`ava koje }e biti zatvorene ne samo jedna prema drugoj nego i prema ostatku svijeta? Zna li gospo|a Merkel da je na~in mi{ljenja koji demonstrira vra}anje na{eg politi~kog mi{ljenja i metoda rje{avanja problema dana{njeg svijeta za skoro dvije stotine godina unazad, tj. na Be~ki kongres i Meterniha (Metternich). Niko ko u politici polazi od stava da je svijet jedinstven i kome globalizam predstavlja osnovu politi~kog mi{ljenja, ne mo`e zastupati tako stupidne ideje koje je Merkel iznijela na tom skupu mladih Nijemaca. Njen govor je antikulturan, antik{}anski i to je govor sirene vra}anja unazad, a ne napretka Njema~ke u novi svijet. Nije, me|utim, ni{ta neobi~no da odre|ene politi~ke snage u Europi promoviraju ksenofobi~ne stavove. To se zbiva u Danskoj, Njema~koj, Francuskoj, Holandiji i [vedskoj i sutra mo`e biti op}a europska politi~ka tendencija, {to bi zna~ilo kraj same Europe. Svima koji misle i nisu papagaji i poslu{nici onih koji imaju silu kojoj nisu ni mentalno ni moralno dorasli, mora biti te{ko oko srca i moraju se zamisliti pred budu}no{}u ako }e nju graditi ljudi kao Sarkozi (Sarkozy), Merkel ili oni naizgled kuriozni, ali veoma opasni ljudi koji u Holandiji, Danskoj, [vedskoj i drugim dr`avama Europe {ire ksenofobiju, i to njen najgori vid, a to je islamofobija.

Presuda Op}inskog suda u Zenici

Osu|eni zbog prijetnji novinaru „Avaza“
Ramo Isak i Sulejman Spahi} ju~er su u Op}inskom sudu u Zenici osu|eni zbog prijetnji novinaru „Dnevnog avaza“ Adnanu D`onli}u. Isak je osu|en na dva mjeseca zatvora uvjetno na godinu, a Spahi} na 12 mjeseci uvjetno na tri godine, javlja Onasa. Tu`ila{tvo ZDK teretilo je Isaka, poslanika u Domu naroda FBiH, i Spahi}a da su 17. aprila pro{le godine, zbog objavljenog ~lanka u „Avazu“ o navodnom Isakovom fizi~kom nasrtaju na jednog maloljetnika, telefonom Osu|eni Isak i Spahi}: Odba~ena svjedo~enja prijetili D`onli}u.

Krvava bolest
Ta izjava po svojoj njema~koj brutalnosti i prizemnoj razumljivosti takva je da u svakom ~ovjeku koji je pro{ao stravi~nu historiju europskih nacionalizama i fa{izama budi sje}anja na vrijeme kada je vladalo geslo „Deutschland, Deutschland uber alles“ i kada su kao iskonskom njema~kom narodnom i historijskom duhu definitivno suprotni bili ozna~eni @idovi i Cigani koji se nisu odricali svog identiteta, odnosno kada je naizgled logi~na i prirodna ksenofobija postala najte`a i krvava bolest savremenog ~ovje~anstva koja ga je ko{tala skoro stotinu miliona ljudskih `ivota.

Tu`ila{tvo Bosne i Hercegovine

@alba na ukidanje pritvora Rustempa{i}u
Tu`ilac Posebnog odjela za ratne zlo~ine Tu`ila{tva BiH uputio je Sudu BiH `albu na odluku Suda od 15. oktobra kojom je ukinut pritvor Rijadu Rustempa{i}u, Abdulahu Hand`i}u i Edisu Veli}u, optu`enima za terorizam. Tu`ila{tvo smatra da je Sud BiH pogre{no utvrdio ~injeni~no stanje i da „vanredne okolnosti koje opravdavaju mjeru pritvora jo{ postoje“, prenijela je Onasa.

Pi{e: Akademik Muhamed FILIPOVI]
Merkel ka`e da su Nijemci poku{ali razviti ono {to je ona nazvala multi-kulti dru{tvo, a {to podrazumijeva priznavanje prava useljenima na njegovanje jezika, vjere, tradicije i kulture, ali da je poku{aj propao, jer nije donio o~ekivanu punu integraciju stranaca u njema~ko socijalno, socio-psiholo{ko i kulturno tkivo i da taj model mora biti odba~en i Njema~ka mora od stranaca zahtijevati punu integraciju u ono {to se naziva njema~ki duh, na~in mi{ljenja, na~in rada i tradicionalna njema~ka kultura. U tra`enju izlaza za te{ko}e u koje su u{la sva zapadnoeuropska dru{tva, a koje nisu proizveli ljudi koji su se u tra`enju posla useljavali u te zemlje, Merkel nalazi najjednostavnije rje{enje, ono koje je jedan njen prethodnik iz tridesetih godina ve} obilno koristio, a to je da za te{ko}e na|e krivca u strancima i projektira nanovo jednu ~istu Njema~ku posve}enu svome iskonskom duhu.

Kanadski general na su|enju Karad`i}u

Frejzer: Teror i u`as u Sarajevu
U nastavku su|enja Radovanu Karad`i}u ju~er je svjedo~io kanadski general Dejvid Frejzer (David Fraser), koji je od aprila 1994. do maja 1995. godine bio vojni asistent komandanta snaga UN-a u Sarajevu, javio je Sense. General Frejzer je rekao da je osje}anje „u`asa i terora“ me|u stanovni{tvom Sarajeva bilo prouzrokovano time {to je grad bio pod opsadom, {to je humanitarna pomo} bila pod kontrolom Srba i {to su stanovnici bili granatirani i izlo`eni snajperskoj vatri tako da nisu znali {ta ih ~eka kada iskora~e na ulicu.

U sile je kratka pamet
Europljani, istina, nisu pitali Afrikance i Azijate niti Amerikance kada su se doseljavali na njihovo tlo, otimali im zemlju i bogatstva, pretvarali ih u robove i iskori{atavali za svoj napredak. U sile je kratka pamet, ka`e se u na{em narodu. Svaka sila na kraju }e se vratiti onamo od kuda je krenula. Merkel je u govoru njema~koj kr{}anskoj omladini rekla da su Nijemci u po~etku prihvatili strane radnike koji su bili nu`ni zbog oporavka njema~ke privrede, da su se nadali da }e oni nakon toga oti}i nazad u svoje zemlje, ali da oni to nisu u~inili i da sada u Njema~koj `ive potomci tih prvih useljenika. Merkel ne spominje zasluge tih radnika za obnovu njema~ke ekonomije. Ona njih tretira samo kao najamnu radnu snagu koja nakon zavr{enog posla biva otpu{tena. Potomke tih ljudi ro|ene u Njema~koj ona smatra strancima. Kakva perverezija mi{ljenja, i to od jedne kr{}anske politi~arke.

U`asna historija
To je najgori vid savremene ksenofobije, jer odre|uje historijski, kulturalni i vjerski profil koji treba eliminirati, ba{ kao {to je nekada bio na sli~an na~in odre|en i profil `idovstva. Oni imaju sve pretpostavke za jedan novi galop mr`nje prema druga~ijim ljudima. To su muslimani - ju`njaci, Arapi, Turci i Azijati, koji se doseljavaju i ~ine na{ svijet odista svijetom, a ne rezervatom za odre|ene vrste ljudi. Ono {to je ovdje za nas bitno jeste ipak spoznaja o la`ima o europeizmu, slobodama i pravima ljudi i da se sve te velike rije~i reziduiraju u bijednom nacionalizmu koji ponovno prijeti Europi i svijetu. Od kako su nestali Brant (Brandt) i [mit (Schmidt) u socijaldemokratiji vi{e i nema politi~ara koji bi bio svjestan {ta za svaku dr`avu zna~i ne samo socijalna nego, prije svega, nacionalna nepravda i nacionalizam. Zbog toga nije bilo promptne politi~ke reakcije na ovaj u`as koji je svim ljudima koji vole slobodu priredila Merkel. Njema~ka historija u 20. vijeku bila je u`asna zbog spoja nacionalizma i socijalizma, tj. zbog ideje da se socijalisti~ka pravednost o~ituje jedino kroz supremaciju i prava nacije koja ima svoju dr`avu, vlast i silu. Avet takve historije viri iza rije~i kancelarke Angele Merkel i mi mo`emo re}i jedino da se opet treba bojati Nijemaca.

Na bh. politi~koj sceni jo{ jedan HSS

Ljiljana Lovri} osnovala novu stranku
Hrvatska selja~ka stranka (HSS) BiH istupila je iz koalicije s Novom hrvatskom inicijativom (NHI), a obnovljena HSS ve} je registrirana na Op}inskom sudu u Mostaru, kazala je ju~er u Mostaru biv{a predsjednica HSS-NHI-ja LjiS pres-konferencije: Stranka registrirana ljana Lovri}. - Od danas Ljiljana Lovri} vi{e nije ~lanica HSS-NHI-ja niti je preM. Sm. dsjednica te stranke - rekla je ona.

Najve}i grijeh
Neprilagodljivost njema~kom duhu za Nijemce je, kako prema Angeli Merkel izgleda, najve}i grijeh svakog ~ovjeka. Za svakog ~ovjeka koji misli, u vezi s ovim izjavama Angele Merkel postavlja se nekoliko pitanja. Prvo je zna li gospo|a Merkel {ta zna~i multikulturalno dru{tvo i zbog ~ega je za najve}e ljude dana{njice, ali i za obi~ne ljude, multi-kulti, kako ona ka`e, model dru{tva danas jedini model za o~uvanje ljudske za-

Ste~aj u banjalu~koj „Fruktoni“

Sindikat upozorava na legalizaciju kriminala
Otvaranje ste~aja u banjalu~koj fabrici sokova „Fruktona“, o ~emu je krajem pro{le sedmice odluku donio Privredni sud u Banjoj Luci, predstavnici Sindikata ocijenili su kao legalizaciju kriminala u ovom nekada{njem gigantu. Ste~ajna upravnica Ljiljana Gruji} upozorava da je s kapitalom ~ija je vrijednost nula, ovakav ishod bio neminovnost. Ona je objasnila za „Avaz“ da se predste~ajni postupak odvijao u vrijeme predizborne kampanje, te da su to mnogi iskoristili kako bi jo{ vi{e ote`ali ionako B. S. te{ko stanje u „Fruktoni“.

Povratak u tvr|avu nacije
Kakvog smisla nakon govora Angele Merkel imaju sve deklaracije o pravima ljudi, slobodi izbora mjesta `ivota i zanimanja, pravima na jezik, kulturu i obi~aje kao onome {to ~ini sr` odnosa u budu}em svijetu koji navodno gradimo? [ta je s idejama Europljana, od [umana (Schumman) do De Gola (De Gaulle), o Europi naroda, a ne dr`ava, kao tvr|ava odvojenih nacija? Zar ona ne zna da se time vra}a u tvr|avu nacije i ogra|uje od svijeta budu}nosti? Zbog ~ega onda {alje svoje vojnike u Irak, Afganistan i na druga mjesta gdje se navodno bore za novi svijet sloboda? Tada je to golo osvajanje tu|ih teritorija sli~no onom kolonijalnom.

Javni prihodi u FBiH 2,7 milijardi KM
Porezna uprava FBiH naplatila je u devet mjeseci ove godine za 3,3 posto vi{e javnih prihoda nego u istom razdoblju lani, saop}eno je ju~er iz te institucije. Od januara do septembra napla}eno je 2,7 milijardi KM poreznih i neporeznih javnih prihoda.

teme

Dnevni avaz, utorak, 19. oktobar/listopad 2010.

9

SAZNAJEMO Odzvonilo bjeguncima u susjednu zemlju

Hrvatski sud potvrdio bh. presudu, Ivan Bender mora u zatvor!
Jedan od osniva~a „Herceg-Bosne“ bit }e smje{ten u neki od hrvatskih zatvora Hrvatski sud nije umanjio kaznu
Nakon vi{e od ~etiri godine skrivanja, prvi veliki bjegunac iz BiH u Hrvatsku napokon }e zavr{iti u zatvoru! @upanijski sud u Zagrebu potvrdio je pravomo}nu presudu Vrhovnog suda FBiH iz jula 2006., kojom je jedan od osniva~a takozvane HR Herceg-Bosne, biv{i dopredsjednik HDZ-a BiH i direktor Federalnog zavoda PIO/MIO Ivan Bender osu|en na ~etiri i po godine zatvora. Tu presudu je 2008. potvrdio i Ustavni sud BiH.

U Hrvatskoj 110 kriminalaca iz BiH
Iz BiH su nakon izricanja pravosna`ne presude pobjegle 282 osobe, od kojih se 110 nalazi u Hrvatskoj, 100 u Srbiji i 13 u Crnoj Gori, dok za 56 osu|enih nema podataka gdje se nalaze. hotela „Ero“ putem preduze}a „Tuh-Invest“. Ovime je potvr|eno pisanje „Dnevnog avaza“. Informaciju o priznanju presude u slu~aju „Bender“ potvrdio je ju~er za na{ list i portparol @upanijskog suda Kre{imir Dev~i}. Ovakav potez Hrvatske rezuOko 50 pravosna`no osu|enih u Hrvatskoj uto~i{te je na{lo na podru~ju BiH. Dev~i} nam je potvrdio da je hrvatska dr`ava, osim Benderove, priznala jo{ nekoliko presuda i da }e se taj postupak nastaviti. ltat je izmjena Sporazuma o me|usobnom izvr{enju sudskih odluka u krivi~nim stvarima, koje su u februaru ove godine potpisali ministri pravde dvije zemlje Bari{a ^olak i Ivan [imonovi}. - Kazna nije smanjena. Nakon potvr|ivanja presude iz BiH, Bender ima pravo `albe u roku od 15 dana Vrhovnom sudu Hrvatske. On mo`e iskoristiti svoje pravo. Ne znam uop}e {to on mo`e navesti u toj `albi, ali forma se mora po{tovati - kazao je Dev~i}. Nakon ispunjenja forme, Bender }e sigurno biti upu}en na izdr`avanje kazne u jedan od hrvatskih zatvora, vjerovatno u Glini. Umjesto toga, Bender mo`e do}i u BiH i kaznu izdr`avati u Zenici.
Ba{i}: Vra}a se u reprezentaciju BiH

Li~nost dana Edin Ba{i}

Sru{io Barcelonu
Na{ reprezentativac s devet golova predvodio [amberi do pobjede nad {panskim gigantom u Ligi prvaka
Rukometa{i francuskog viceprvaka [amberija izvojevali su historijsku pobjedu u okviru 4. kola Lige evropskih prvaka nad najslavnijom evropskom rukometnom ekipom svih vremena Barcelonom (27:26). Kada bismo povla~ili paralelu, to bi bilo isto kao da na{ prvak Bosna BH-Gas savlada, nekim ~udom, recimo Sijudad Real. Barcelona i Real tu su negdje, u pet deka, „Kraljevi“ jesu bolji posljednjih nekoliko godina, ali sigurno da bi takav jedan poduhvat imao sli~nog odjeka u rukometnoj Evropi. Pogotovo {to je i Bosna pro{le godine pokazala da je sa [amberijem tako|er u pet deka. No, sve to manje je bitno od poduhvata na{eg internacionalca u [amberiju, lijevog beka Edina Ba{i}a, na kojeg }e se na{a reprezentacija, nakon nekoliko dugih godina njegovog odsustva, opet mo}i osloniti. Ba{i} je predvodio svoj tim do pobjede postigav{i ~ak devet golova, a otprilike isto toliko imao je i razigravanja. Ba{i} je ro|en 4. maja 1979. u Zavidovi}ima, a prije dolaska u [amberi igrao je za {vicarsku A. ^. Amicitiju.

Pravo `albe
Bender je osu|en zbog pronevjere i zloupotrebe slu`benog polo`aja pri otima~ini mostarskog

Brojni bjegunci
Osim kriminalca Bendera, u Hrvatskoj se i dalje krije biv{i ~lan Predsjedni{tva BiH Ante Jelavi}. U „lijepu na{u“ svojevremeno su bje`ali i biv{i radnik Federalnog ministarstva odbrane Ivan Azinovi} i general Ivan Medi}, osumnji~eni u aferi „Hercegova~ka banka“. Nakon {to je protiv njega po~eo proces u Kantonalnom sudu u Mostaru, u susjednu zemlju sklonio se i u upravnik zloglasnog koncentracionog logora Gabela Bo{ko Boko Previ{i}, kao i osu|eni za ratne zlo~ine u Mostaru Romeo Bla`evi}. U Splitu se krio i Miroslav Ani} zvani Firga, osumnji~en za ratne zlo~ine nad bo{njacima u Stupnom F. VELE Dolu.

Centar „Vladimir Nazor“ u Sarajevu

Bender: Kraj bje`anju

Dev~i}: Potvr|ena kazna

Vo|a tvrde struje
Bender, nekada vo|a tvrde struje u HDZ-u BiH, koja se sna`no opirala bilo kakvoj vezi s dr`avom BiH i Bo{njacima, u Hrvatsku je pobjegao samo dva dana prije nego {to je Vrhovni sud FBiH potvrdio njegovu presudu. Tokom ~etiri godine i tri mjeseca Bender je u Zagrebu, u stanu u ulici Grada Vukovara, `ivio sa suprugom Ljiljom i sinom, koji je ranije studirao u glavnom gradu Hrvatske.

OHR donirao ma{ine za pranje automobila
Visoki predstavnik Valentin Incko (Inzko) posjetio je ju~er Centar za obrazovanje, vaspitanje i zapo{ljavanje mentalno retardirane djece „Vladimir Nazor“ i [kolu za srednje stru~no obrazovanje i radno osposobljavanje u Sarajevu i uru~io skromnu donaciju u~enicima i rukovodstvu ovog kolektiva. Incko je donirao ra~u- Incko sa u~enicima srednje {kole (Foto: B. Nizi}) nare i opremu za {kolu, te ma{ine za pranje automobila koje ma da se osposobe za zaposlenje }e {koli omogu}iti da formira po- kazao je Incko za na{ list. Direktor [kole za srednje sebno odjeljenje za osposobljavanje djece s bla`om retardacijom za stru~no obrazovanje Edin Pita kazao nam je da se radi o vrijerad tim aparatima. - Ured visokog predstavnika se dnom gestu podr{ke obrazovasmanjuje. Nekada smo imali 800 nju, koji }e biti od velike koristi zaposlenih, sada ih je ne{to vi{e od za rad ovog kolektiva. OHR }e, kako saznajemo, na140. @elimo donirati opremu koja je vrijedna i pomo}i obrazovnom staviti s dodjelom donacija obrasistemu. Ovo je skromna donacija, zovnim institucijama {irom BiH. ali se nadamo da }e pomo} u~eniciT. L.

Danas pred Vije}em ministara BiH

Dr`avni revizori `ele sami sebi odre|ivati pla}e!
Generalni revizor, njegov zamjenik i drugi revizori tra`e da budu izbrisani iz Zakona o pla}ama BiH
Vije}e ministara BiH danas bi trebalo razmatrati izmjene i dopune Zakona o pla}ama u institucijama BiH u dijelu koji se odnosi na primanja dr`avnih revizora. Kako saznajemo od izvora bliskog Vije}u ministara, generalni revizor, njegov zamjenik i svi ostali revizori ve} du`e vrijeme tra`e da budu izuzeti iz Zakona o pla}ama BiH. - Predlo`enim izmjenama predvi|eno je da se iz Zakona obri{u sve stavke koje se odnose na generalnog revizora, njegovog zamjenika i uop}e na dr`avne revizore i uposlene u ovoj instituciji saznali smo iz Ministarstva finansija BiH. [ego: Glavni Nezvani~no revizor smo saznali i da Ured za reviziju, koji sada vodi Milenko [ego, tra`i da prava zaposlenih u toj instituciji budu regulirana internim aktom, sli~no kako je to svojevremeno ura|eno s dr`avnim poslanicima i delegatima, odnosno sudijama i tu`iocima u BiH. Na taj na~in bile bi odre|ivane visine njihovih pla}a i naknada. Ina~e, sada osnovna pla}a glavnog dr`avnog revizora iznosi 4.183 KM, a njegovog zamjenika 3.984 marke. U ove iznose nisu uklju~eni topli obrok, regres i ostali dodaci.
S. R.

RS dostavila Hagu tra`enu dokumentaciju
Republika Srpska dostavila je Ha{kom tribunalu svu tra`enu dokumentaciju za potrebe odbrane Radovana Karad`i}a, izjavio je Srni direktor Republi~kog centra za istra`ivanje ratnih zlo~ina Janko Velimirovi}.

Klub poznatih

Du{ko Be}arevi}

10

Dnevni avaz, utorak, 19. oktobar/listopad 2010.

teme

Politika je previ{e okupirala sport
Li~ni profil reprezentativca BiH u malom nogometu
Ime i prezime: Du{ko Be}arevi}. Datum i mjesto ro|enja: 3. avgust 1984. godine, Doboj. Gdje `ivite - s roditeljima, podstanar ili imate vlastiti dom: S roditeljima. Bra~no stanje: Neo`enjen. Bitni datumi u Va{em `ivotu: 17. februar 2009. godine, ro|enje sestri}a Andreja. Koji automobil vozite: „Passat karavan“. Kako se odmarate: Uz „playstation“, teletekst... Omiljeni muzi~ari: Dobojlija Dejan Kopi} Kopa i Zdravko ^oli}. Volite li kuhati: Ne, vi{e volim degustirati. Najdra`a knjiga: „Starac i more“. Omiljeni pisac: Ernest Hemingvej (Hemingway). Umjetnik kojeg cijenite: Van Gog (Gogh). Za koji klub navijate: Crvenu zvezdu. Koga biste poveli na pusti otok: Svoju djevojku Sanju Filipovi}. Jeste li ljubomorni: Umjereno. [ta najprije primje}ujete kod osoba suprotnog spola: Frizuru i osmijeh. Biste li ikada oprostili nevjeru: Ne, nikada. Bavite li se sportom: Da, fudbal i samo fudbal. Omiljena hrana i pi}e: Tele}a ~orba i „fanta“ od limuna. Ko se brine o Va{em imid`u: ^esto tra`im savjete od sestre Spomenke. Volite li i}i u {oping: Ne, to me stvarno nervira. Jeste li sujevjerni: Da, posebno pred utakmicu. Imate li ku}nog ljubimca: Pla-

SIGURNOST @ene nerijetko `rtve organiziranog kriminala

U porastu broj maloljetnih `rtava trgovine ljudima
Trgovina stranim dr`avljankama skoro pa iskorijenjena
@ene `rtve trgovine ljudima, naj~e{}e u svrhu seksualne ekspolatacije, posljednjih godina uglavnom su dr`avljanke BiH, dok je trgovina stranim dr`avljankama u na{oj zemlji skoro pa iskorijenjena. Kazao nam je to Samir Rizvo, dr`avni koordinator za borbu protiv trgovine ljudima u BiH, odgovaraju}i na na{e pitanje kakvo je trenutno stanje u toj oblasti u na{oj zemlji.

Obe{te}enje `rtava
- Brojke su otprilike iste kao i ranije, godi{nje imamo 50 do 60 registrovanih `rtava trgovine ljudima - rekao je Rizvo. Posljednjih godina, kako je naveo, bilo je svega nekoliko slu~ajeva trgovine gra|anima BiH u drugim zeBe}arevi}: Nervira ga {oping

@rtve nerijetko zavr{e u raljama prostitucije

niram kupiti psa. Koji je Va{ `ivotni moto: Radom i odricanjem protiv svih `ivotnih prepreka. Va{ najbolji prijatelj je: Sini{a Jovanovi}, Nenad Luki}, Simke, Panja... Pratite li politi~ku situaciju: Direktno ne, ali politika je previ{e okupirala i sport, tako da moram. Da imate 15 minuta vlasti, {ta biste prvo uradili: Otvarao bih fabrike i zapo~eo pre~i{}avanje rijeka. Biste li u~estvovali u {ouu realnosti: Mo`da, zavisno od honorara.

Rizvo: Brojke kao i lani

Radovanovi}: Plijeniti imovinu

mljama - Hrvatskoj, Italiji ili Austriji. Govore}i o `rtvama trgovine ljudima, koje nerijetko zavr{e u raljama prostitucije, i Mara Radovanovi} iz organizacije „Lara“ iz Bijeljine istakla je da se pove}ava broj doma}ih `rtava. - Trgovina doma}im `rtvama sada je ponovo u usponu. To je problem koji postoji i na kojem treba raditi - kazala je Radovanovi}. Ona je navela da, iako u poslje-

dnje vrijeme u doma}em zakonodavstvu ima odre|enih pobolj{anja, to nije dovoljno sve dok se ne donesu propisi kojima }e se oduzimati imovina od kriminalaca koji se bave trgovinom ljudima.

Otkriveni slu~ajevi
Prema podacima Ministarstva sigurnosti BiH, u prvih {est mjeseci ove godine broj otkrivenih slu~ajeva krijum~arenja i trgovine ljudima zadr`ao se na istom nivou kao i lani u tom periodu 30. No, u informaciji o stanju sigurnosti u prvih pola godine, Ministarstvo ukazuje na to da je u porastu broj maloljetnih `rtava kojima se trguje u BiH, tako da je BiH sve manje zemlja tranzita, a sve vi{e zemlja B. TURKOVI] porijekla.

Organizirano prosja~enje
Govore}i o drugim oblicima trgovine ljudima, Rizvo je naveo da se u BiH desi i poneki slu~aj prisilnog rada te da jo{ nije prona|en odgovor na problem s djecom koja prosja~e. - I pored obi~aja, navika, socijalne potrebe da se to radi, pogotovo kod romske populacije, imamo i slu~ajeva da se to radi organizovano od osoba koje eksploati{u djecu - obja{njava Rizvo.

SMS
HILJADE NEZADOVOLJNIH - Kao {to sam i predvidjela, odmah nakon izbora krenuli su {trajkovi na hiljade nezadovoljnih ljudi, blokade puteva, pa i batinanje ozloja|enih radnika. „Hidrogradnja“, autoprijevoznici, „Neimarstvo“, „Feroelektro“, ljekari u USK, „Bosna“, „Granit“, hercegova~ki studenti..., pitam se ko je sljede}i nezadovoljan? Mo`emo samo re}i „ovo nam je na{a borba dala“. NAROD [UTI - Bosna i Hercegovina je bogata zemlja, ali su je pokrali. Pa ko? Ne znam! Koliko? Skoro sve! Jesu li ka`njeni za plja~ku? Jesu tako {to su dobili unapre|enja i niko ih ne kontrolira. Narod {uti, jer nema vo|u da ga povede. Nije vi{e 19 posto gla-

Dnevni avaz 061-142-015
Smije{ni su izvje{taji MUP-ova u kojima ka`u kako su evidentirali (nije {ala postali evidenti~ari!) krivi~na djela razbojni{tvo, upotreba vatrenog oru`ja ili nano{enje tjelesnih povreda. Banditima i revolvera{ima koji nesmetano haraju ulicama ne smiju ni{ta. Nisu krivi policajci, oni su na smjenu poslani bez ikakve zale|ine, krivi su oni {to su donosili zakone, koji su sve samo nisu zakoni. AJNAD@I]EVE KARTE - Na Zetri ulaznica za Torabija ve} u 11 sati nema. Tapkaro{i popodne prodaju karte po 20 KM. Na{a posla! Niko ne vodi ra~una o tome. Zar je sve dopustivo? Za{to blagajnici prodaju vi{e karata kad znaju o ~emu se radi? Ima li Ajnad`i}a u tome?

ANKETA

me|u gra|anima Bijeljine, Bugojna i Sarajeva Ima li u BiH trgovine ljudima i kako se boriti protiv nje?

dnih, u BiH ih ima 85 posto, a mo`da i vi{e, dok je zaposleno svega 15 posto mladih ljudi. Dokle vi{e? DR@AVNA REPREZENTACIJA ^itam u „Avazu“ (od 16. oktobra) intervju koji je hrvatski trener i aktuelni selektor Albanije Josip Ku`e dao za „SN“. Mo`da se jo{ nije oporavio od mo`danog udara, ali trebao bih da zna da je Albanija igrala sa Bosnom i Hercegovinom, a ne s Bo{njacima, kako on ka`e, a isto tako da reprezentacija BiH nije iz Sarajeva nego je reprezentacija dr`ave BiH! Mirsad Mutap~i} NEBRIGA O GRA\ANIMA Izgleda da je kod nas jedini cilj MUP-a kako naplatiti {to vi{e saobra}ajnih kazni od voza~a, a ne za{tita i briga o sigurnosti gra|ana.

Jo{ jedna tu`na slika o bh. dru{tvu
- Koliko je meni poznato iz medija, trgovine ljudima ima. Na`alost, jo{ jedna tu`na slika o na{em dru{tvu. Institucije su ovEmin dje zakazale. Karamuji} - Problem vidim u „tankoj“ vlasti, nezaposlenosti i siroma{tvu, {to je nuspojava trgovini ljudima i drugim negativnosti- Salih ma u dru{tvu. Ja{arevi} - Naravno da ima, i to u velikoj mjeri. Ne znam {ta se mo`e uraditi u vezi s tim, ali sam sigurna da vlast mora ne{to podu- Sabina zeti. [alji} - To je bolest novog doba i na nju nije imuna nijedna zemlja. Mislim da su u svemu presudni socijalni moment i visok stepen krimi- Vladimir nala. Savi} - Za trgovinu ljudima krive su porozne granice, kroz koje se prevozi sve i sva{ta. Kada se zaustave ilegalni prelasci grani- Viktor ce, bit }e i reda. Dundovi} - Smatram da ima, ali da ljudi ne znaju mnogo o tome. Trebalo bi se u medijima vi{e pri~ati o ovome problemu, a onda bi vjerovatno i vla- Zlatan st reagovala vi{e. Krivi} - To je poraz svih sigurnosnih agencija, naro~ito u BiH. Organizovani kriminal koristi siroma{tvo gra|ana i korumpiranost naSadik dle`nih. Pazarac - Trgovine ljudima ima i to je zaista pora`avaju}e za svako dru{tvo, pa i na{e, koje je u fazi tranzicije i pogodno tlo za Emsada ovakve pojave. Babi} - Mislim da ima, i to najvi{e trgovine mladim ljudima, prete`no djevojkama. Vlast bi trebala reagovati vi{e na suzbijanju Raza Aleti} ovog problema.
E. M. - Az. M. - Ad. K.

Sarajevo

Bugojno

Bijeljina

teme

Dnevni avaz, utorak, 19. oktobar/listopad 2010.

11

JABLANICA Krvavi epilog uvo|enja ste~ajnog upravnika

Suzavcima, psima i topovskim udarima na radnike „Granita“
Policajci ispalili pedesetak suzavaca i nekoliko topovskih udara Kakva je to dr`ava koja policiju {alje na radnike, ka`e radnica Nada Rami}
Epilog sukoba 500 pripadnika Specijalne jedinice MUP-a HNK i Sudske policije FBiH s dvjestotinjak radnika „Granita“, koji se desio ju~er oko ~etiri sata u krugu ovog jablani~kog preduze}a, bio je krvav. Naime, policija je upala u ovo preduze}e po nalogu Op}inskog suda Konjic da bi pripremila teren za ulazak ste~ajnog upravnika Abdulaziza Mahmutovi}a, a radnici im to nisu htjeli dopustiti.

S posljednjih protesta: Radnici naivno povjerovali Mujezinovi}u

Nova prevara u re`iji Vlade FBiH

Radnici „Feroelektra“ od sutra {trajkuju gla|u
Umjesto s radnicima, sastanak sa Stani}ima
^etrdesetak radnika sarajevskog „Feroelektra“ sutra }e u pet do 12 sati stupiti u {trajk gla|u, kao odgovor na novu prevaru Federalne vlade, u~injenu, kako tvrde, u re`iji ~lanova SDA, premijera Mustafe Kadi}: Situacija Mujezinovi}a i resor- se komplicira Predsjednik Sindikata „Feroelektra“ Emin Kadi} ka`e za „Avaz“ da se situacija dodatno komplicira i ide u sasvim pogre{nom pravcu. - Saznali smo da }e u ~etvrtak na sjednici Vlade FBiH, umjesto direktora

Pustili pse
Prema izvje{taju iz Doma zdravlja Jablanica, povrije|eno je 25 osoba, od kojih 19 radnika „Granita“ i {est policajaca. Radnik Salih Kuri} pro{ao je s te`im, dok su kod svih ostalih osoba konstatirane lak{e povrede. Sukob je, prema rije~ima o~evidaca, trajao vi{e Rami}: Jesam li ja prijetnja od sat.

Novi protesti ispred zgrade Vlade
Jablanica ju~er: Kordon policije ~uvao „Granit“

Sindikat BiH osudio nasilje
(Foto: A. Du~i})

Luli}: Tukli su nas

li u policiju, jer sam im prijetnja. Tu`it }emo i dr`avu i policiju za ovo {to su nam u~inili - kazala je Rami}. Sukobi

su prestali kada je policija istjerala sve radnika iz kruga preduze}a. Specijalci su napravili `ivi zid ne dopu{taju}i im da se pribli`e „Granitu“.

Eto nam dr`ave
- Eto nam dr`ave! Dopu{teno je Harisu Silajd`i}u, Vahidu He}i i nji-

Tipura: La`na prijava biv{eg direktora Mari}a
Direktor Agencije za privatizaciju u HNK Alija Tipura izjavio je ju~er da preduze}e „Granit“ iz Jablanice nije trebalo biti u ste~aju. - Rije~ je o la`noj ste~ajnoj prijavi koju je podnio biv{i direktor i biv{i dioni~ar Muhamed Mari}. Kroz ovaj postupak je dokazano da je rije~ o la`noj prijavi i da nijedan navod iz prijave nije ta~an kazao je Tipura i dodao da revizijom treba utvrditi koje su obave- Tipura: Izvr{iti reviziju ze ovog dru{tva, javila je Onasa.
- Policajci su ispalili pedesetak suzavaca i nekoliko topovskih udara. Letjeli su kamenice i blokovi. Pustili su pse i tukli nas. Nekoliko policajaca pucalo je iz vatrenog oru`ja. Napali su i `ene i njih osam zavr{ilo je u Hitnoj. Stanje je bilo vi{e nego dramati~no - ka`e radnik „Granita“ Sanel Luli}. Radnica Nada Rami} bila je pritvorena. - Kakva je to dr`ava koja policiju {alje na radnike? A onda su mene, 60-godi{nju bolesnu `enu, prive-

Savez samostalnih sindikata BiH najo{trije osu|uje primjenu sile Specijalne jedinice MUP-a u preduze}u „Granit“. Kako je saop}io Sindikat, „neshvatljivo je da je neko procijenio da radnici koji samo brane i {tite ono {to je njihovo, {to jo{ nije do kraja pokradeno, predstavljaju toliku opasnost da je potrebno 300 policajaca kako bi u firmu bio uveden jedan ~ovjek, odnosno ste~ajni upravnik“, prenijela je Onasa. hovoj Stranci za BiH da oplja~kaju i ovo preduze}e i sada im jo{ pru`aju i podr{ku - kazao je radnik Emir D`ubur. Dozapovjednik Sudske policije FBiH Marijan Bileti} rekao je novinarima da su radnici prvi napali policiju koja je trebala izvr{iti pretres preduze}a. Na~elnik PU Konjic Mirsad Suba{i} kazao je da su pripadnici MUP-a HNK, zbog rizi~ne situacije, anga`irani kao pomo} Sudskoj policiji. - Kada smo nai{li na fizi~ki otpor morali smo upotrijebiti suzavce. Uhapsili smo 18 osoba koje }emo teretiti za naru{avanje javnog reda i mira i napad na policiju - rekao je A. DU^I] Suba{i}.

Nakon {to su nasjeli na la`na obe}anja premijera Mujezinovi}a i povukli se s protesta ispred zgrade Vlade FBiH, samo nekoliko dana prije izbora, radnici najavljuju nonog ministra Desnice Radivojevi}a. Nezadovoljstvo radnika kuliminiralo je ju~er nakon {to se su predstavnici Vlade, umjesto s radnicima, sastali s vlasnicima „Feroelektra“, ~elnicima firme „Stani} invest“. Za radnike nije bilo vremena. Oni su ~ekali ispred zgrade Vlade FBiH. Na ju~era{njem sastanku je, kako saznajemo, dogovoreno da Vlada ne}e inicirati raskid kupoprodajnog ugovora sa Stani}ima, nego }e im dati jo{ jednu {ansu, sa~injavanjem nekog novog aneksa ugovora.

ve proteste. Tako }e se 80 radnika u ~etvrtak, 21. oktobra, ponovo okupiti u Alipa{inoj ulici u Sarajevu i sa~ekati rezultate sjednice Vlade. Agencije za privatizaciju Enesa Gani}a, svoj izvje{taj podnijeti ministar Radivojevi}. Tako|er, ne}e se uop}e razgovarati o rezultatima revizorskog izvje{taja, koji se sada sakriva, niti }e se i}i ka raskidu ugovora sa Stani}ima, {to je na{ jedini zahtjev - ka`e Kadi}. Zbog ovakvog sramnog odnosa prema njima, ~etrdesetak radnika „Feroelektra“ odlu~ilo se na o~ajni~ki potez - {trajk gla|u. Oni poru~uju da ne}e odustati od svog jedinog zahtjeva, raskida ugovora s firmom „Stani} F. K. invest“.

Obespravljeni radnici pisali premijeru

Op}inski sud Konjic ignorirao zahtjeve Tu`ila{tva BiH
Dok su policijske snage spre~avale radnike da u|u u „Granit“, ste~ajni upravnik Mahmutovi} uspio je u}i u posjed imovine ovog preduze}a. Fakti~ki, on je provodio ste~aj nad preduze}em koje je pravomo}nom presudom Kantonalnog suda u Mostaru ponovo vra}eno dr`avi. Da je upitan i sudski nalog Op}inskog suda Konjic, koji mu je to omogu}io, svjedo~i ju~era{nje saop}enje za javnost Tu`ila{tva BiH, koje je nadle`nim sudovima uputilo zahtjeve da se do okon~anja istrage obustave bilo kakve aktivnosti u vezi s provo|enjem ste~aja u ovom preduze}u.

Mujezinovi}a optu`ili za sudbinu „Aluminija“
Povodom istjecanije, dr`avnog kapinja posljednjeg roka tala i obespravljenih za Sporazum o rje{aradnika u njoj nije vanju otvorenih pitani izbliza rije{ena. nja izme|u Vlade Jovi~i} je optu`io FBiH i „Aluminija“, Mujezinovi}a da je potpisanog jo{ u febr„ve}inski krivac“ za uaru 2007. godine, neuspje{nu realizaciju predsjednik Sindikasporazuma za „Aluta obespravljenih ra- Jovi~i}: Radnici minij“, te da je neudnika tog mostar- su ignorirani spjeh u procesu privaskog giganta Milan tizacije, uprkos odrJovi~i} uputio je pismo pre- e|enim aktivnostima, evidemijeru Federalne vlade Mu- ntan. Premijere i ministre stafi Mujezinovi}u. Vlade FBiH optu`io je za daNaime, sporazum koji je vanje la`nih obe}anja, te zaprodu`en u junu ove godi- tra`io hitnu realizaciju sporane istje~e 8. novembra iako zuma, bez obzira na njegove F. V. sudbina mostarske kompa- manjkavosti.

U „@eljeznicama FBiH“ ponovo protesti

Ma{inovo|e najavile novi {trajk
Iako su svi sindikati u „@eljeznicama FBiH“, prema tvrdnjama ~lanova Sindikata izvr{nog osoblja podru~ja infrastrukture, prvobitno pristali na smanjenje pla}a u ovoj kompaniji, Sindikat ma{inovo|a to negira te najavljuje jo{ jedan u nizu {trajkova zakazan za 2. novembar. U Sindikatu ma{inovo|a ka`u da }e podnijeti tu`bu protiv Uprave @FBiH i Nadzornog odbora zbog grubog kr{enja Kolektivnog ugovora. - @ele nam smanjiti pla}e za deset posto na osnovu izmjena Pravilnika o radu koje su i{le mimo Kolektivnog ugovora po kojem nam je satnica 1,94 KM. Tako|er, na isti na~in nam `ele ukinuti regres koji nikako nismo ni dobivali, a sada se evo donose i presude u na{u korist zbog toga - ka`e Vernes Buljugija, predsjednik Sindikata ma{iE. G. novo|a.

Blokirana zgrada „Neimarstva“ u Trebinju
[ezdesetak radnika trebinjskog „Neimarstva“ blokiralo je ulaze u iznajmljene prostorije upravne zgrade ovog gra|evinskog preduze}a, tra`e}i isplatu vi{e zaoP. M. stalih pla}a.

12

Dnevni avaz, utorak, 19. oktobar/listopad 2010.

panorama

HUMANOST Sti`e pomo} za porodicu Nali} u Bijeljini

Uspjeh ekipe tuzlanskih policajaca

Na Svjetskom prvenstvu u malom nogometu

Ekipa MUP-a TK osvojila prvo mjesto
Ekipa MUP-a TK osvojila je prvo mjesto na Svjetskom prvenstvu policije u malom nogometu, odr`anom u El Bergenu u Holandiji, na kojem su u~estvovale 144 ekipe iz 48 zemalja. U ~etvrtfinalu ekipa MUP-a TK eliminirala je favorizovanu ekipu Sankt Petersburga (Saint Petesbrurg) koja je ~etiri puta zaredom osvajala naslov prvaka svijeta. Nakon toga put do trofeja bio je otvoren. U polufinalu savladani su i Kazahstanci, a u finalu i ekipa MUP-a Banja Luka. O kvalitetu policajaca sportista najbolje govori podatak da su od tri ekipe koje su ove godine predstavljale na{u zemlju na Svjetskom prvenstvu ~ak dvije osvojile prvo i drugo mjesto, dok je ne{to slabiji plasman imala ekipa MUP-a sigurnosti TK. Osim BiH, u~estvovale su sve dr`ave iz reN. M. giona, ali nisu zabilje`ile ve}i uspjeh.

U~enici od d`eparca upla}uju dopune na Indirin mobitel
Bijeljinski „Merhamet“ ju~er dovezao pet metara ogrjevnog drveta te pakete hrane i ku}nih potrep{tina O~ekuje se pomo} EUPM-a
Peto~lana porodica desetogodi{nje Indire Nali}, koja se lije~i nakon operacije karcinoma butine desne noge, dobila je prijeko potrebnu pomo}. Nakon {to je Med`lis IZ Bijeljina obezbijedio tri tone uglja, bijeljinski „Merhamet“ dostavio je pet metara ogrjevnog drveta, te pakete hrane i ku}nih potrep{tina. Azra Medini}, sekretarica u „Merhametu“, ka`e da se ovih dana o~ekuje pomo} EUPM-a, a sve nadle`ne organizacije i institucije upoznate su sa socijalnom i zdravstvenom situacijom u ovoj porodici.

[upa je puna
Sa Indirom Nali}, koja se u utorak vratila iz Banje Luke, gdje je primila krv i bila pod terapijom antibiotika, ju~er je bila i njena u~iteljica Ljubica Markovi}, koja se od prvog dana bolesti ove djevoj~ice brine za njeno zdravlje i obezbje|uje sve {to joj je potrebno od hrane, lijekova, odje}e, putnih tro{kova.

[ta mi se (ne)svi|a u Teo~aku

Neme kulturnih de{avanja
- U Teo~aku je premalo kulturnih de{avanja. Ne mogu se sjetiti kada je zadnji put igrao neki film ili kada je promovisano neko djelo, a da nije vezano za islamsku tematiku. Op}enito, mislim da kulturni doga|aji najvi{e nedostaju mladima. Ono {to mi godinama „bode o~i“ je to da u Teo~aku ne postoji nijedna omladinska organizacija ili udru`enje. Za mene }e najbolja strana Teo~aka uvijek biti ljudi, tipi~ni Bosanci koji su uvijek otvoreni za drugo i druga~ije - ka`e Samira Samira Bilali}, novinarka Bilali}, novinarka Radija Radija „Glas Drine“ E. D`. „Glas Drine“.

U~enici V1 sa u~iteljicom: @ele da Indira ozdravi

(Foto: G. Bobi})

- [upa je puna ogrjeva, porodica ima hrane i ja ovih dana mirno spavam. To je i moje dijete pune ~etiri godine, a kako sam blizu njenoj ku}i svaki slobodni trenutak joj posve}ujem. Indira je u takvoj porodici kakva jeste i ja }u i dalje voditi brigu o njoj, a zahvalna sam Azri iz „Merhameta“, koja je, odmah nakon saznanja za Indiru i njenu porodicu, preduzela sve {to je potrebno.

Posjete u smjenama
Indira kod ku}e prati nastavu „Merhamet“ dostavio ogrjevno drvo

U lovnom podru~ju Od`aka

Poku{at }u da izdejstvujem da u bijeljinskoj bolnici obezbijede sve ono zbog ~ega Indira mora putovati u

Banju Luku. Ovo je zadnja u~eni~ka generacija pred moju penziju. Obezbijedila sam od direktora {kole sto i stolice kako bi uz moju pomo} Indira kod ku}e pratila nastavu, jer svi u~enici V1 razreda `ele da im se Indira vrati kada ozdravi - ka`e u~iteljica Ljubica. Posebno isti~e da su se u~enici samoinicijativno rasporedili da, u smjenama, svaki dan posjete svoju drugaricu. Od svog d`eparca upla}uju dopune na njen mobilni telefon, kako bi mogli razgovarati i kada je na terapijama u Beogradu ili E. MUSLI Banjoj Luci.

Omerba{i} ustrijelio vepra
Raznovrsnost i bogatstvo divlja~i u lovnom podru~ju Od`ak je zaista veliko {to dokazuje i ju~era{nji ulov Amira Omerba{i}a koji je odstrelio vepra kapitalca te`ine 250 kilograma. Amir je ina~e strastveni i lovac i ribolovac ve} skoro 30 godina i posjeduje brojne trofeje, posebno lova~ke. Ustreljivao je i medvjede, vukove i srnda}e. Amir se ponosi ulovom Na podru~ju Od`aka dosta je popularan i lov na divlje patke koje obitavaju na obalaA. O. ma posavskih rijeka.

Vandalski atak na Atik d`amiju u Bijeljini

Prozor razbijen saobra}ajnim znakom
Peti put ove godine vandali su atakovali na bijeljinsku Atik d`amiju, razbiv{i staklo na prozoru sa prednje strane. Bacanje staklenih boca u dvori{te, razbijanje prozorskih stakala, o{te}enje vozila vjernika, pogrdna dobacivanje i uvrede, samo su dio arsenala mr`nje kojima su vjernici i d`amija bili izlo`eni do sada. Dok objekti Pravoslavne crkve imaju danono}ni policijski nadzor, imovina Islamske zajednice prepu{tena je zloj volji bijeljinskih vandala, a treba napomenuti da se Atik d`amija nalazi u strogom centru grada u kojem se uvijek nalaze polcijske patrole. Ju~er oko jedan sat iza pono}i staklo je razbijeno pokretnim znakom za zabranu parkiranja koji ina~e stoji na ulazu u dvori{te d`amije, a klupe i pepeljare na {erefetu bile su ispreturane ili prevrnute. Za razliku od dosada{njih ataka, kada su po~initelji ostajali nepoznati, policija je ovaj put reagirala profesionalnije, te zbog sumnje da je po~inila ovo nedjelo, iste no}i li{ila slobode osobu sa inicijalima M. S. iz E. M. Bijeljine.
(Foto: G. Bobi})

Prozor razbijen iza pono}i

Novo priznanje mladim inovatorima iz Prijedora

Zlato za „pametno“ {kolsko zvono
Mladi inovatori, u~enici Elektrotehni~ke {kole iz Prijedora, svojoj kolekciji priznanja pridodali su jo{ jedno - zlatnu medalju koju su za projekat programiranog {kolskog zvona osvojili na Me|unarodnom sajmu inovatorstva „Tesla-fest“ u Novom Sadu. Du{ko Gaji}, Damjan Drvenica i Slobodan \ukanovi}, „zlatni“ tim koji je usavr{io {kolsko zvono koje programirano registruje trajanje velikog i malog odmora, ali i {kolskih ~asova, ka`e da im je ovo priznanje tim dra`e jer je osvojeno u vrlo jakoj konkurenciji inovatora iz Srbije, Crne Gore, Hrvatske, BiH i Rusije. -Zvono je ve} na{lo primjenu u na{oj {koli, a `elja nam je da ga zbog izuzetne funkcionalnosti plasiramo na {ire tr`i{te - kaM. Z. zali su u~enici.

Inovatori sa osvojenim priznanjem

(Foto: D. Stojni})

zeni~ko-dobojski kanton

Dnevni avaz, utorak, 19. oktobar/listopad 2010.

13

MAGLAJ Kakva je sudbina iseljenih mje{tana iz Suljakovi}a

U prvoj fazi stambeno }e biti zbrinuto deset porodica
Na ra~unu blizu 500.000 KM ali svaki mjesec se ta suma umanjuje za iznos kojim se pla}aju kirije O~ekuje se pomo} Federalne uprave CZ
Te~e ve} ~etvrti mjesec otkako dvadesetak porodica iz Suljakovi}a nisu u svojim domovima. Klizi{te u ovom naselju trenutno miruje, ali pitanje je {ta }e se de{avati kada po~nu intenzivnije padavine tokom jeseni i zime. Nadle`ni u op}ini, prema rije~ima na~elnika Mehmeda Mustaba{i}a, ~ekaju daljnje korake Federalne uprave Civilne za{tite kako bi se pristupilo sanaciji na ovom podru~ju, a pred njima je i trajno stambeno zbrinjavanje porodica.

Nastup jednog od KUD-ova u~esnika smotre

U povodu Dana op}ine @ep~e

Multietni~ka smotra folklora
U sklopu obilje`avanja 14. oktobra, Dana op}ine @ep~e, u Domu kulture odr`ana je multietni~ka smotra folklora „@ep~u s ljubavlju“. Uz doma}ine, KUD „Slovu o @ep~u“ i HKUD „Na{i korijeni“, na smotri su u~estvovali i ~lanovi KUD-ova „Ban Neori}“ iz Neori}a u Hrvatskoj, Ansambl „Bosnia-folk“ Zenica, te Sitan Tanac [ujica. Zbog ki{e je na tokom otvorenja smotre izostao defile u~esnika ulicama @ep~a. Vi{e od 200 u~esnika pokazalo je tokom dvosatnog programa ljepotu igre i plesa, protkanih R. Ag. modernim aran`manima.

Posjeta tvornici u Visokom

Djeca iz obdani{ta obi{la Preventove pogone
U posjeti pogonima Prevent Leather-a i Prevent Sarajevo boravila su djeca pred{kolskog uzrasta iz Javne ustanove „Obdani{ta“ Visoko. Zajedno sa vaspita~icama, 60 mali{ana obi{lo je pogone Preventovih tvornica u Visokom u kojima se proizvodi ko`a i {iju autopresvlake, saop}eno je iz Preventa. Za ve}inu djece ovo je bio prvi put da se upoznaju sa jednim proizvodnim pogonom. Roditelji velikog broja djevoj~ica i dje~aka koji su po- Tvornicu obi{lo 60 mali{ana sa vaspita~ima sjetili proizvodne pogone kompanije u Visokom su uposlenici Preventa, {to je za ove mali{ane bio poseban doga|aj. Ina~e, u JU „Obdani{ta“ Visoko boravi 120 djece raspore|enih u dvije grupe u jaslicama i ~etiri grupe u vrti}u, a roditelji tre}ine svih polaznika „Obdani{ta“ Visoko su uposlenici Preventa, navodi se u saop}enju.

^ekaju upute
- Na ra~unu imamo ve} blizu 500.000 KM ali svaki mjesec se ta suma umanjuje za iznos kojim pla}amo kirije za mje{tane SuljakoSuljakovi}i: Prije ~etiri mjeseca iseljene ugro`ene porodice

Mustaba{i}: Formiranje novih bud`eta

vi}a. Sa mje{tanima poku{avamo da na|emo dogovor na koji na~in stambeno da rije{imo prvih desetak porodica da bi mogli aplicirati za nova sredstva. Formirat }e se novi bud`eti Kantona, Federacije i BiH i sigurno je da }emo tra`iti da u svima njima planiraju sredstva za rje{avanje problema Suljakovi}i, a naravno odre|ena sredstva planirat }emo i op}inskim bud`etom. Od Federalne uprave CZ o~ekujemo da nam da upute za rje{avanje problema

klizi{ta u ovom naselju, da ne bi do{lo do ugro`avanja preostalih ku}a. Nadam se da }emo dobiti upute, ali i sami }emo stalno raditi na odvodnji - nagla{ava Mustaba{i}.

Op}ina kao garant
Na posljednjem sastanku Mustaba{i}a i premijera ZDK Miralema Galija{evi}a po~etkom oktobra, neki mje{tani Suljakovi}a izrazili su svoju bojazan da bi mogli biti zaboravljeni nakon {to se rije{i stambeno pitanje za prvih desetak porodica. - Mislim da ne smiju

imati razloga za strah. Mi kao op}ina i Op}insko vije}e }emo biti garant da }emo rije{iti stambeno pitanje za sve iseljene porodice, to je na{ zadatak - isti~e Mustaba{i}. Prema njegovim rije~ima, od Federalne uprave CZ o~ekuje se da od raspolo`ivih dva miliona KM, koliko je za podru~je Federacije BiH namijenjeno za rje{avanje problema klizi{ta u dijelu projektovanja, dio opredijeli i za op}inu Maglaj, odnosno naselje Suljakovi}i.
N. BRADARI]

Sa „Dnevnim avazom“ u BNP Zenica

Kakanjske NVO nezadovoljne podr{kom iz bud`eta

Besplatne ulaznice za premijeru
„Dnevni avaz“ i Bosansko narodno pozori{te iz Zenice nagra|uju ~itaoce besplatnim ulaznicama za predstave. Po dvije besplatne ulaznice za premijeru predstave „Arapska no}“, koja igra u srijedu, u na{oj nagradnoj igri dobili su Lejla Selimovi}, Akif [ahirovi} i Vildana Islamovi}. Za belgijsku predstavu „Ku}a jelena“, koja igra u okviru festivala MESS u petak, besplatne ulaznice dobili su Kenan [esti}, Nasiha Selimovi} i Amel Hamzi}. Nagra|eni ~itaoci ulaznice mogu preuzeti na blagajni Pozori{ta od 15,30 do 19,30 sati.

Sredstava sve manje, a broj udru`enja se pove}ava
Finansiranje nevladinih organizacija iz op}inskog bud`eta bilo je tema sastanka op}inskog na~elnika Mensura Ja{arspahi}a i predstavnika nevladinih organizacija. U toku javne rasprave u maju o Sporazumu izme|u OV Kakanj, na~elnika i nevladinih organizacija, istaknut je problem finansiranja nevladinog sektora jer se iz godine u godinu sredstva smanjuju, a broj udru`enja se pove}ava. Tako je u ovoj godini u op}inskom bud`etu za 19 nevladinih organizacija planirano 20.000 KM, od ~ega je najve}i iznos, 3.760 u skladu sa prilivom prihoda u op}inski bud`et, a po{to je on ispod plana, procentualno ostvarenju prihoda umanjuju se i sredstva prema krajnjim korisnicima. Na ovaj na~in aktivnosti nevladinog sektora su svedene na minimum. Planirani transfer za 2010. godinu sportskim klubovima/udru`enjima je 310.000 KM, a bora~kim 103.980 KM. U prvih pet mjeseci ove godine sportskim udru`enjima/klubovima ispla}eno je 42.786 KM, bora~kim udru`enjima 54.429,32 KM, a „ostalAz. S. ima“ ni{ta.

Promocija djela Zore Antolovi} u @ep~u

Predstavljena zbirka „Satkana od snova“
U organizaciji Doma kulture @ep~e, u Gradskoj kafani odr`ana je knji`evna ve~er Zore Antolovi} i promocija njenog knji`evnog prvijenca, zbirke pjesama „Satkana Sa promocije: Prva zbirka pjesama od snova“. Promotori su bili recenzent i lektor Milo Juki} i `epa~ka pjesnikinja Sabina Mali~begovi}. Pjesnikinji Antolovi}, ina~e nastavnici razredne nastave u O[ „Fra Grga Marti}“ iz Ozimice kod @ep~a, nakon dugogodi{njeg pjesni~kog sta`a ovo je prva zbrika koja je ugledala svijetlost dana. Recezent Milo Juki} kazao je da Zorini stihovi vra}aju pomalo izgubljenu nadu u zna~aj pisanja i ~itanja poezije. R. Ag.

Sa sastanka kod na~elnika: Ukazano na probleme

KM za KUD „Dikan“, a najmanji za „Preporod“,

500 KM. Planirana sredstva mogu biti realizirana

U `epa~koj Mjesnoj zajednici Globarica

Novo kulturno-umjetni~ko dru{tvo
@ep~e je ovih dana bogatije za jo{ jedno kulturno-umjetni~ko dru{tvo. Stanovnici rubne MZ Globarica osnovali su KUD pod nazivom „Na{a ba{tina“. Na osniva~koj skup{tini izabrano je rukovodstvo. Za predsjednika Dru{tva je izabran Zoran Jozinovi}, koji je ujedno i predsjednik Upravnog odbora dok su za dopredsjednike UO izabrani Drago Babi} i Suzana Matijevi} a za sekretara Marjana Matijevi} i rizni~ar Augustin ^ustonji}. Za predsjednika Skup{tine izabran je Pero Matijevi} dok nadzorni odbor ~ine predsjednica Jadranka Matijevi} i ~lanovi Tomo Matijevi} i Judita Matijevi}. Novoosnovani KUD okupljat }e ~lanove s prostora tri op}ine, @ep~a, Zavidovi}a i Maglaja. U pripremi je formiranje brojnih sekcija, kao {to su folklorna, gluma~ka, plesna. Prvi ozbiljniji nastupi predvi|eni su za bo`i}ne praR. Ag. znike.

Sud Bosne i Hercegovine

Produ`en pritvor Turkovi}u, Stjepanovi}u i Laki}u
Ukinut pritvor Harisu Ali}u i Fikretu Sekovi}u
Sud Bosne i Hercegovine donio je rje{enje kojim je Zijadu Turkovi}u, Sa{i Stjepanovi}u i Milenku Laki}u produ`en pritvor za naredna dva mjeseca, potvr|eno nam je ju~er u Odjelu za odnose s javno{}u Suda BiH. Istovremeno, Harisu Ali}u i Fikretu Sekovi}u, osumnji~enima u predmetu „Turkovi} i drugi“, ukinut je pritvor te su im odre|ene mjere zabrane. Njima je zabranjeno napu{tanje boravi{ta i putovanja. Privremeno su im oduzete putne isprave BiH i zabranjeno izdavanje novih, kao i kori{tenje li~nih karata za prelazak dr`avne granice. Zabranjeno im je i da se sastaju s ostalim osumnji~enicima i svjedocima u ovom predmetu te nalo`eno da se jednom dnevno obavezno javljaju nadle`noj policijskoj stanici. Ove mjere mogu trajati onoliko koliko je potrebno, {to }e se kontrolirati svaka dva mjeseca. U slu-

14

Dnevni avaz, utorak, 19. oktobar/listopad 2010.

crna hronika

TUZLA Pucnjava u mlije~nom restoranu „Fresh“

Fuad Halilovi} ranjen hicima iz pi{tolja dok je s dru{tvom pio kafu
Policija nakon kratkotrajnog bijega uhapsila Seada D`ini}a (20) koji je upotrijebio oru`je Napada~ tra`io drugu osobu, a pucao u poznanika
Fuad Halilovi} (27) iz Tuzle te{ko je ranjen u potkoljenicu ju~er oko 13 sati u mlije~nom restoranu „Fresh“, nedaleko od Ekonomske {kole u Tuzli. Halilovi}u je u nogu pucao 20-godi{nji Sead D`ini} iz Kiseljaka kod Tuzle, a pi{tolj „tetejac“ uzeo je od svog oca.

Turkovi}: Jo{ dva mjeseca pritvora

~aju da osumnji~eni prekr{i neku od izre~enih mjera zabrane, mo`e mu biti odre|en pritvor. Turkovi} i ostali osumnji~eni su za krivi~no djelo organiziranog kriminala povezanog s neovla{tenim prometom drogama, plja~kom 2,5 miliona KM iz Kargo centra Sarajevskog aerodroma i izvr{enjem pet B. C. svirepih ubistava.

Do{ao na odmor
Pucnjava se dogodila nao~igled brojnih gostiju restorana, a D`ini} je nakon toga pobjegao u nepoznatom pravcu, da bi ga policija dva sata kasnije prona{la i uhapsila. Halilovi} je nakon te{kog ranjavanja iza{ao iz restorana i uputio se ka obli`njem Domu zdravlja u Tuzli. Nedugo potom sru{io se na pje{a~kom prijelazu, najvjerovatnije usljed gubitka velike koli~ine krvi. Na pje{a~kom otoku koji dijeli dvije saobra}ajnice gdje je Halilovi} pao i ju~er je bila velika lokva krvi.

Bobanova Draga kod Gruda

Starice povrije|ene u eksploziji plina
U porodi~noj ku}i u mjestu Bobanova Draga kod Gruda prekju~er je u eksploziji plina te{ke tjelesne povrede zadobila 75-godi{nja A. G., koja je prevezena u SKB Mostar, dok je njena pet godina mla|a sestra M. G. pro{la s lak{im ozljedama te je, nakon ukazane medicinske pomo}i u Domu zdravlja Grude, poslata na ku}no lije~enje. Odmah po prijavi policijski slu`benici iza{li su na lice mjesta i obavili uvi|aj po nalogu de`urnog kantonalnog tu`ioca. Tom prilikom utvr|eno je da je do{lo do eksplozije plina akumuliranog u kuhinji. Plinska boca je izuzeta i poslata na vje{ta~enje. U eksploziji je, osim povrede starica, pri~injena i velika materijalna {teta u ku}i, kao i na dva automobila koja su bila parkirana ispred ku}e, saop}eno je iz MUP-a HNK.

Krv na mjestu gdje je pao Halilovi} po izlasku iz kafi}a

(Foto: A. Bajri} Blicko)

- Pacijent je primljen u UKC na obradu, gdje mu je pru`ena adekvatna ljekarska pomo}. Nalazi se van `iv-

otne opasnosti - kazala je Amra Odoba{i}, portparol UKC-a Tuzla. Ranjeni Fuad Halilovi} nastanjen je u tuzlanskom naselju Slatina, na privremenom radu je u Luksemburgu, odakle je nedavno u rodnu Tuzlu do{ao na odmor. Sa drugovima ju~er ujutro se dogovorio da u restoranu „Fresh“ popiju pi}e i u trenutku ranjavanja sjedio je s njima za stolom. Jedan od njih je i Uzeir Gu{i}.

Poznat policiji
- Sjedili smo i pili kafu kada je u{ao Sead. Tra`io je izvjesnog Indira, a Fuad mu je kazao da ga tu nema, te ga je upitao „za{to ti on tre-

Uhap{en prema potjernici
Na osnovu potjernice sarajevski policajci su uhapsili H. E. (26) iz Mostara, nastanjen u Sarajevu. O svemu je obavije{ten kantonalni tu`ilac, a osumnji~eni je predat u nadle`nost pripadnicima policije CJB Isto~no Sarajevo.
Ogra|en plato ispred „Fresha“

ba?“. U tom momentu Sead je kazao „sad }e{ vidjeti {to mi treba“, da bi izvadio pi{tolj i pucao u Fuada. Poznajem ih obojicu i znam sigurno da nisu imali nikakvih nera{~i{}enih ra~una. [tavi{e, Sead je ~esto bio kod Fuada na Slatini i hranio se o njegovom tro{ku jer nije bio odavde - kazao je Gu{i}, prvi svjedok ovog nemilog doga|aja. Sead D`ini}, kako smo saznali na mjestu incidenta, odranije je poznat policiji. Uvi|aj koji je trajao nekoliko sati izvr{ili su pripadnici Odjela kriminalisti~ke policije MUP-a TK, kao i de`urna kantonalna tu`iteljica A. Mu. Dijana Mili}.

Na zgradi u Zavidovi}ima

U nastavku su|enja u Banjoj Luci

Razdvojen postupak protiv Slavi{e ]uluma i Jovana Jo{ila
Na po~etku pretresa Dejan Kosti} (20) nasrnuo na Jovana Jo{ila (27)
Nastavak su|enja dvjema suparni~kim kriminalnim grupama, sa Slavi{om ]ulumom (26) s jedne i Jovanom Jo{ilom (27) s druge strane, optu`enima za poku{aj ubistva, odnosno ubistvo koje se dogodilo u krvavom obra~unu 24. aprila ove godine u Banjoj Luci, ju~er je u banjalu~kom Okru`nom sudu ponovo obilje`io manji incident, te je Sudsko vije}e donijelo odluku da razdvoji postupke protiv optu`enih. Tako }e se Jo{ilu, optu`enom za ubistvo Nedeljka ]uluma (19), suditi odvojeno u odnosu na grupu ostalih optu`enih iz suparni~ke grupe u kojoj su ]ulum, Dejan ^aji} (24) i Dejan Kosti} (20), a koji se terete da su tokom spomenutog obra~una poku{ali ubiti Jo{ila. kada je ]ulum mikrofonom udario Jo{ila u glavu. Uo~i dono{enja odluke o razdvajanju postupka psihijatar Nera ZivlakRadulovi} dala je nalaz i mi{ljenje da }e ]ulum biti smanjeno sposoban da prati su|enje ako je u istoj sudnici sa Jo{ilom, koji se tereti za ubistvo njegovog brata. Kao svjedoci Tu`ila{tva na ju~era{njem su|enju pojavili su se doktor Nikola Boji} te Damjan Tuli}, kod kojeg su ]ulum i njegovi prijatelji dan prije obra~una ostavili oru`je. Boji} je svjedo~io da su Jo{ilu nanesene lak{e povrede u predjelu obje natkoljenice, dok je Tuli} priznao da je u no}i kobnog obra~una znao da je u torbi koja je ostavljena kod njega bila automaB. SPASENI] tska pu{ka.
Sa intervencije vatrogasaca
(Foto: A. Memi{evi})

Namjerno zapaljeno potkrovlje
U no}i s nedjelje na ponedjeljak Op}inskoj vatrogasnoj jedinici dojavljeno je da je uo~en po`ar u potkrovlju stambene zgrade u samom centru grada, u ulici Alije Izetbegovi}a, blok B. Ga{enje je trajalo vi{e od sat vremena, a u pomo} su prisko~ili i stanari. - Pretpostavlja se da je uzrok po`ara namjerna paljevina. Po~inilac je za sada nepoznat. Policija je obavila uvi|aj na licu mjesta. Nakon intervencije stanari su imali pune ruke posla, s obzirom na to da je sve bilo pod vodom - rekao je Mirsad ^amd`i}, rukovodilac VatrogaAr. M. sne jedinice.

Sa ju~era{njeg su|enja

Na po~etku ju~era{njeg ro~i{ta optu`eni Kosti} nasrnuo je na Jo{ila, ali brojno osiguranje koje je tokom svakog pretresa prisutno u sudnici sprije~ilo je ve}i sukob, poput posljednjeg

crna hronika

Dnevni avaz, utorak, 19. oktobar/listopad 2010.

15

NESRE]A Sudar s kamionom na putu Srbac - Lakta{i

Brat i sestra `ivote izgubili u smrskanom „golfu“
Smrtno stradali Milan Kne`evi} (69) i Zdravka Jovi} (76) kako bi izvukli poginule
Na lokalnom putu Srbac - Lakta{i, u selu Kukulje, ju~er oko 10.45 sati dogodila se te{ka saobra}ajna nesre}a u kojoj su, prema prvim informacijama, smrtno stradali Milan Kne`evi} (69) i njegova sestra Zdravka Jovi} (76).

Uni{tena unutra{njost stana

(Foto: D. ^oli})

Vatrogasci sjekli lim

U centru Prnjavora

Uga{en po`ar u stanu Mladena Pu{i}a
Vatra krenula iz kuhinje Brza intervencija vatrogasaca sprije~ila te`e posljedice
U stanu Mladena Pu{i}a, na tre}em spratu stambene zgrade u Prnjavoru, u nedjelju oko 16 sati izbio je po`ar. Zahvaljuju}i brzoj intervenciji vatrogasaca, vatra je ubrzo uga{ena, ~ime je izbjegnuta ve}a materijalna {teta, ali i posljedice po ostale stanare koji su u vrijeme izbijanja po`ara bili u svojim stanovima.

Voza~ plakao
Oni su se nalazili u automobilu „golf 2“ koji se kretao prema Lakta{ima i koji se sudario s kamionom firme „Georad“ iz Makarske koja vr{i usluge prijevoza {ljunka za lakta{ku firmu „Niskogradnja“. Od siline udara „golf “ je sletio u jarak na desnu stranu dok se kamion zaustavio na svojoj desnoj strani na samoj ivici kolovoza. Neposredno nakon udesa mje{tani i drugi u~esnici u saobra}aju poku{ali su po-

Za vrijeme uvi|aja u selu Kukulje

(Foto: Lj. Ko{}ica)

vrije|ene izvu}i iz automobila, ali bez uspjeha. - Radio sam u dvori{tu

kada sam ~uo strahovit udar. Istr~ao sam vani i vidio stravi~an prizor razbacanih dijelova automobila po putu i auto u jarku. Poku{ali smo sjekirama i pajserima izvu}i putnike iz „golfa“, ali nismo uspjeli. Za to vrijeme `ena je petnaestak minuta davala znake `ivota - ispri~ao nam je vidno potresen mje{tanin Mile Luki}.

Utvr|uje se uzrok
On je dodao da je u poku{aju spa{avanja putnika u~estvovao i voza~ kamiona Dario Bilani} (25), koji je stalno plakao i govorio „ni{ta nisam mogao, podletio je pod kamion“.

Uni{teni automobil u kanalu

Ubrzo nakon udesa na lice mjesta stigli su de`urni javni tu`ilac iz Banje Luke @eljko Bla`i}, pripadnici Policijske stanice Srbac koji kontroliraju ovaj put i pripadnici Teritorijalne vatrogasne jedinice Srbac, kao i kola Hitne pomo}i. Vatrogasci su specijalnim alatima sjekli lim automobila kako bi izvukli unesre}ene, {to je trajalo vi{e od tri sata. Za to vrijeme saobra}aj je bio u prekidu, pa su voza~i upu}ivani na zaobilazni put prema magistralnom putu Bosanska Gradi{ka - Banja Luka. Pravi uzrok nesre}e utvrdit }e istraga koja je u Lj. K. toku.

Primijetili dim
Osjetiv{i dim, stanari su pomislili da je u pitanju dimnjak koji slabo vu~e dim. Me|utim, panika je zavladala kad su vatra i dim po~eli kuljati iz Pu{i}evog stana. - Na mjesto po`ara stigli smo za manje od dvije minute. Ote`avaju}a okolnost bila nam je {to u zapaljenom stanu nije bilo nikoga od uku}ana pa smo morali provaliti vrata. Zaklju~ili smo da je po`ar do{ao iz kuhinje od elektri~nog ure|aja - kazao nam je Igor @ivkovi}, rukovodilac akcije ga{enja po`ara. Vatrogasac Dragan Aleksi}, nakon {to je razvalio vrata, u{ao je u stan koji je bio pun dima. - Od dima ni{ta nisam vidio. Po`ar sam gasio idu}i za toplotom koju sam osje}ao. Sre}om, nijedan prozor nije bio otvoren zbog protoka kisika. ^im su vrata provaljena, vatra i dim su se razbuktali - ispri~ao je Aleksi}.

Vatrogasci ispred zgrade

Da su zakasnili samo nekoliko minuta, posljedice su mogle biti katastrofalne. Sre}om, Pu{i}ev kom{ija Boban Savkovi} na vrijeme je osjetio dim i o tome odmah obavijestio vatrogasce koji su sprije~ili {irenje po`ara na ostale stanove u zgradi.

Spa{en novac
Saznav{i za po`ar, Pu{i} je obavijestio kom{iju da se u stanu nalazi odre|ena koli~ina novca. Vatrogasci su prona{li novac, ali su insistirali da se, prije predaje vlasniku, prebroji pred svjedocima. - Nije to nikakav na{ hir ve} smo, pou~eni gorkim iskustvima svojih kolega iz drugih gradova, na tome insistirali - objasnio je Igor D. ^. @ivkovi}.

Pucnjava u centru Livna

Zahtjev MUP-a ZHK

Sukobili se zbog djevojke
U centru Livna, kod ugostiteljskog objekta „Valentinovo“, u petak oko pono}i dogodio se oru`ani incident u kojem nije bilo povrije|enih. Prema informaciji iz MUP-a Livanjskog kantona, Senad Begi} (27) iz Tomislavgrada pucao je uzrak iz pi{tolja CZ kalibra 7,65 milimetara koji je nelegalno posjedovao, nakon {to su ga fizi~ki napala dvojica mladi}a iz Livna, Izvor Kamber (22) i Muamer [abanovi} (19), koji su bili pod utjecajem alkohola. Portparol Uprave policije MUP-a Ivica Vrdoljak potvrdio je da je povod ovom incidentu bila prijetnja i fizi~ki napad ove dvojice mladi}a Begi}u zbog djevojke koja nije iz Livna. Djevojka je policiji prijavila prijetnje koje joj je uputio Kamber. Vrdoljak je rekao da je nakon kriminalisti~ke obrade protiv trojice mladi}a Kantonalni MUP u Livnu ju~er podnio krivi~ne prijave. Protiv Senada Begi}a krivi~na prijava je podnesena zbog izazivanja op}e opasnosti i nasilni~kog pona{anja, a protiv Izvora Kambera i Muamera [abanovi}a zbog nasilni~kog pona{anja.

Potjernica za Nihadom Agi}em
Na osnovu naredbe Op}inskog suda u [irokom Brijegu, MUP ZapadnoherAgi}: Kra|e i cegoizazivanje va~kog opasnosti kantona uputio je Federalnoj upravi policije zahtjev za raspisivanjem centralne potrage za Nihadom Agi}em (40) iz Sarajeva. Agi} se tereti za krivi~na djela te{ka kra|a i izazivanje op}e opasnosti. Iz MUP-a HNK saop}eno je da se mole svi gra|ani koji imaju informaciju o boravku i kretanju navedene osobe da obavijeste najbli`u policijsku stanicu pozivom na besplatni telefonski broj 122.

Ulica Hambina carina u Sarajevu

Iz vozila u pokretu izre{etali „golf“
U ulici Hambina carina u Sarajevu prekju~er oko 23.10 sati do{lo je do pucnjave u kojoj nije bilo povrije|enih. Policajci su na mjestu doga|aja zatekli K. A., T. E. i H. A., svi iz Sarajeva, pored „golfa“, na kojem su bile vidljive rupe od metaka. Prilikom saslu{anja oni su izjavili da su na njih, dok su bili u vozilu, pucale nepoznate osobe iz „hyundaija“ i „pola“. O svemu je obavije{ten kantonalni tu`ilac, a uvi|aj su obavili pripadnici MUP-a Kantona Sarajevo, koji tragaju za napada~ima.

Saslu{anje u Zenici

Priznao da je pucao i ranio u~enika
Sabit Novali} (24) zvani T rip iz Zenice priveden je ju~er tu`iocu, nakon {to je priznao da je 13. oktobra pucao ispred „Jazz kluba“ u Zenici, raniv{i tom prilikom u~enika Kenana \ulana koji je izlazio iz kafi}a. Novali} je priznao i da je nekoliko dana ranije pucao kod kafi}a „Merlin“ u Crkvicama, te je kazao da je u oba slu~aja djelovao instinktivno, jer je smatrao da je bio u opasnosti. Prema njegovom iskazu, nakon {to je iza{ao iz KPZ Zenica sa odslu`enja zatvorske kazne, njemu poznate osobe su ga pretukle, a potom i pratile, te je u oba navrata pucao na osobe za koje je smatrao da mu predstavljaju opasnost, ne razmi{ljaju}i da mo`e pogoditi i nedu`ne osobe. Tu`ilac ZDK je zbog okolnosti cijelog slu~aja zatra`io pritvor, o ~emu }e biti A. D`. odlu~ivano danas.

Provalili u stan i pretukli vlasnika
Zeni~ki policajci prekju~er su uhapsili T. S. i T. M. iz Zenice. Oni se sumnji~e da su u ulici Zije Dizdarevi}a izvr{ili nasilni~ko pona{anje, nasilno u{li u stan vlasni{tvo I. B., kojeg su pretukli, nanijev{i mu lak{e tjelesne povrede.

Rasvijetljeno ubistvo kod Br~kog

Alena [ele{evi}a sjekirom udario Stojan Dragi~evi}
Dok je ~istio {umu, 19-godi{njaka nakon sva|e osumnji~eni napao sjekirom
Devetnaestogodi{njeg Alena [ele{evi}a nakon verbalnog, a kasnije i fizi~kog sukoba, sjekirom je ubio Stojan Dragi~evi} (48) iz Gornjeg Bukvika, potvr|eno je nezvani~no „Dnevnom avazu“ od vi{e izvora iz policije i pravosudnih institucija u Br~kom, dan nakon tragedije koja se dogodila na {umskom putu izme|u sela ]oseti i Vuj~i}i kod Br~kog. skupio manju koli~inu drva koje je namjeravo prenijeti ku}i. Nadam se da }e ovaj zlo~in biti adekvatno ka`njen - kazali su nam u Pruta~ama, gdje [ele{evi}a opisuju kao mirnog i nekonfliktnog momka. Brzom akcijom policije Distrikta privedene su dvije osobe koje se dovode u vezu sa ovim zlo~inom, a Stojan Dragi~evi} je zadr`an u pritvoru, dok je druga privedena osoba pu{tena na slobodu.

16

Dnevni avaz, utorak, 19. oktobar/listopad 2010.

crna hronika

BIJELJINA Nastradao 25-godi{nji voza~

Razvozio {tampu i poginuo nakon udara kombija u betonsku ogradu
Mladen Mijatovi} ostao na mjestu mrtav Ispituju se uzroci nesre}e

Nije bio u kra|i
Prema nepotvr|enim informacijama, [ele{evi} se s vlasnikom dogovori da o~isti {umu od suhih drva, a umjesto novca trebao je uzeti drva, ali se tada pojavio Dragi~evi} za-

Vi{e osumnji~enih
[ef policije u Br~kom Goran Luji} je sa svojim saradnicima Miletom Juro{evi}em i Halidom

Odvo`enje o{te}enog kombija

(Foto: G. Bobi})

Luji}, Juro{evi} i Emki} na ju~era{njem pressu

(Foto: E. Ra`anica)

jedno sa jo{ jednom osobom kada je zapo~ela sva|a, a kasnije i tu~a. Nezvani~no nam je potvr|eno da je nesretnog [ele{evi}a sjekirom po butini udario Dragi~evi}, koji mu je tom prilikom nanio te{ku povredu te je usljed krvarenja mladi} umro. U naselju Pruta~e, gdje je `ivio 19-godi{njak, potvr|eno nam je da je on u dogovoru sa vlasnikom ~istio {umu i da nije bio u kra|i drva jer je sa sobom imao samo sjekiru. - Zna se kako se drva kradu, motorkom i traktorom, a on je imao samo sjekiru i ve} je bio

Emki}em na ju~era{njoj konferenciji za novinare kazao da je „utvr|en osnov sumnje da je Stojan Dragi~evi} po~inio krivi~no djelo nano{enja te{ke tjelesne povrede sa smrtnom posljedicom, za {ta je predvi|ena zatvorska kazna od jedne do 12 godina zatvora“. Na pitanje da li se radi o me|unacionalnom sukobu, Luji} je kazao da se ne radi o tome, nego o nera{~i{}enim imovinskopravnim odnosima. Prema informacijama do kojih smo do{li, policija sumnji~i jo{ najmanje dvije osobe da su umije{ane u ovaj slu~aj, a istraga je jo{ u toku. E. RA@ANICA

Mladen Mijatovi} (25) iz Bijeljine poginuo je ju~er oko 6.30 sati u mahali Selimovi}i u Bijeljini za volanom kombija „hyundai“, vlasni{tvo distributivne ku}e d.o.o. „Centropres“.

Silovit udar
Prema policijskom saop}enju, iz za sada nepoznatih razloga vozilo je skrenulo s kolovoza i udarilo u betonsku ogradu privatnog autoservisa u ulici Dimitrija Tucovi}a. Voza~ je ostao na mjestu mrtav, a

ljekari Hitne pomo}i samo su mogli konstatirati smrt i tijelo prevesti u bijeljinsku bolnicu. Na mjestu udesa izvr{en je uvi|aj, a prema onome {to smo vidjeli, trag ko~enja bio je minimalan, dok je prednji dio vozila potpuno uni{ten. Udar je bio silovit jer su betonski stub i ograda napukli i pomjereni.

Savjestan radnik
Mjesto udara u stub

Mijatovi} je, nezvani~no saznajemo, bio zadu`en za distribuciju {tam-

pe na podru~ju Bijeljine. Za sada nije poznato {ta bi mogao biti uzrok nesre}e koja je odnijela jedan mladi `ivot. Tehni~ka ispravnost vozila bit }e ispitana, a najvjerovatniji uzrok mogla bi biti neuskla|ena brzina ili pospanost voza~a u ranim jutarnjim satima, nakon napornog no}nog posla. Mijatovi} je bio savjestan radnik, omiljen me|u svojim kolegama koje je njegova smrt duboko potresla.
E. M.
(Foto: GP BiH)

Grani~na policija Zvornik

Sprije~en {verc teladi i ovaca
Pripadnici Jedinice Grani~ne policije Zvornik sprije~ili su u grani~nom pojasu na lokalitetu Zalu`je kod Bratunca krijum~arenje dvoje teladi iz pravca Republike Srbije na teritorij BiH. Telad su poku{ale ~amcem prokrijum~ariti dvije osobe, koje su prilikom dolaska pripadnika JGP-a na mjesto doga|aja sko~ile u Drinu. Jedan od krijum~ara je pobjegao u pravcu Srbije, a drugi je uhap{en. Radi se bh. dr`avljaninu G. D. (22). Pored toga, u grani~nom pojasu u mjestu Orlica kod Bratunca sprije~eno je krijum~arenje 18 ovaca iz Republike Srbije u BiH. Pripadnici JGP-a su na lijevoj obali Drine prona{li osobu koja je poku{ala prokrijum~ariti stoku i koja se dovodi u vezu s ovim krivi~nim djelom. Radi se o 26godi{njem M. I., dr`avljaninu BiH. Otkrivena stoka je predata u karantin klaonice „D`aferovi}“. Ukupna vrijednost otkrivene stoke procjenjuje se na oko 6.500 KM, saop}eno je iz Grani~ne policije BiH.

O{te}eno vozilo ispred diskoteke
U @ep~u je nepoznata osoba prekju~er oko ~etiri sata ispred diskoteke „Virus“ o{tetila automobil „jetta“ (J75 O 468), vlasni{tvo M. M. Policija je sa~inila slu`benu zabilje{ku i traga za po~iniocem.

Stoku prevozili ~amcem

Zapaljen „golf“ Policija uhapsila trojicu siled`ija ukraden u Sarajevu
Na lokalitetu Trebevi}a prona|eno je zapaljeno vozilo „golf “, za koje je provjerama utvr|eno da je ukradeno na podru~ju Kantona Sarajevo, saop}eno je iz Centra javne bezbjednosti Isto~no Sarajevo. Izvr{enim uvi|ajem konstatirano je da je vozilo najvjerovatnije posuto benzinom i zapaljeno. U toku je rad na identifikaciji i pronalasku po~inioca. Policija MUP-a Hercegova~ko-neretvanskog kantona uhapsila je trojicu napada~a koji su prekju~er pretukli ~etvero ljudi u Mostaru. Napad se dogodio u 2.50 sati u Cernici, u`em dijelu grada, kada su napada~i pretukli Milija Jusufbegovi}a i djevojku L. M, koja je bila s njim, a nakon toga stotinjak metara dalje jo{ dvojicu mladi}a, potvr|eno je u MUP-u HNK. U ovom dijelu grada, koji je ve}inom naseljen bo{nja~kim stanovni{tvom, nalazi se Gradska uprava Mostara i mostarski Osnovni sud. Trojica napada~a su, kako saznaje Srna, hrvatske nacionalnosti, a samo jedan od njih je maloljetan. - Sva trojica su u pritvoru, a de`urni tu`ilac zatra`io je produ`enje pritvora za jo{ 24 sata. Danas }e biti ispitani u Tu`ila{tvu, a policija svoj posao privodi kraju - izjavio je Hasan Leri}, komandir Policijske stanice Mostar Centar. Leri} je dodao da }e policija preduzeti sve da sprije~i napade i incidente, a to

Prona|en na Trebevi}u

Pretukli ~etvero ljudi u Mostaru
potvr|uju i brojne policijske patrole u gradu. Mili Jusufbegovi} zadobio je te`e povrede i nalazi se na lije~enju u bolnici „Dr Safet Muji}’’, ali nije u `ivotnoj opasnosti. U posljednje dvije sedmice u Mostaru se dogodilo vi{e od 10 napada na slu~ajne prolaznike.

biznis

Dnevni avaz, utorak, 19. oktobar/listopad 2010.

17

PRIVREDA Repromaterijal sti`e u bijeljinsku [e}eranu

Sve vi{e radnika vra}a se na posao
Uz dosada{njih 240 uposlenika dolaze i mladi ljudi `eljni posla Me|u zaposlenima i 50 Bo{njaka Ju~er potpaljeni kotlovi u Energani
Na deponiju Fabrike {e}era Bijeljina, u selu Velika Obarska, do ju~er je iz Srema u susjednoj Srbiji dopremljeno 20.000 tona {e}erne repe. Kampanja prerade po~et }e kada zalihe dostignu 30.000 tona repe. Ju~er su potpaljeni kotlovi u fabri~koj Energani snage osam megavata, a po~etak kampanje prerade ~eka i 22.000 tona uglja dopremljenog iz rudnika Tuzlanskog kantona.
Ogis: Jedan od najve}ih izvoznika

Podaci Odjela za privredu

Veliki broj srba~kih firmi orijentiran na strana tr`i{ta
[e}erana: Ju~er stiglo 20.000 tona repe
(Foto: G. Bobi})

Otklonjeni nedostaci
- Oni koji nisu vjerovali da }e fabrika koja 18 godina nije radila ipak biti pokrenuta nakon {to ju je privatizirao strate{ki partner Agr-

Selimovi}: Vo|a smjene

okop Banja Luka, definitivno su razuvjereni. Sve proizvodne linije su spremne, a u hodu se otklanjaju svi nedostaci. Uz sada{njih 240 radnika, svakodnevno nam se javljaju stari radnici fabrike ili novi ljudi `eljni posla - tvrdi Rade Raki}, pomo}nik direktora za pripremu fabrike. Raki} isti~e da je za ovogodi{nju kampanju planirana prerada 200.000 tona {e}erne repe, dok je prerada 400.000 tona sirovine ukupni kapacitet jedine fabrike

{e}era u BiH, koja je s radom po~ela 1980. godine. Tokom rata, fabrika je pokradena i devastirana, iako u Semberiji nije bilo direktnih ratnih djelovanja. Mukotrpni i skupi posao remonta i revitalizacije postrojenja obavilo je nekada{nje jezgro radnika i rukovodstva fabrike s Radetom Raki}em i Mehom Fafuli}em na ~elu.

Odrije{ene ruke
Na posao su pozvani svi stari radnici, od kojih

su mnogi ponovo u radnim odijelima fabrike. U prijemnom laboratoriju vo|a smjene je predratna radnica Sabiha Selimovi}, hemijski tehni~ar, a kako nezvani~no saznajemo, me|u zaposlenima je i 50 Bo{njaka, nekada{njih radnika fabrike. Rukovodstvo tvrdi da su od vlasnika fabrike dobili odrije{ene ruke i uputstva da u radni odnos primaju stare radnike i sve one koji znaju raditi poslove za koje }e biti E. MUSLI zadu`eni.

Prema podacima Odjela za privredu i dru{tvene djelatnosti u Op}ini Srbac, na ovom podru~ju registrirano je 30 izvoznih firmi koje svoje proizvode djelimi~no ili u cijelosti plasiraju na strano tr`i{te. Najvi{e izvoze firme iz oblasti drvoprerade, koje u ukupnom izvozu u~estvuju sa 46,83 posto, slijede firme koje se bave veleprodajom - 15,35 posto, a na tre}em mjestu su one koje izvoze plasti~ne proizvode, zastupljene sa 11,27 posto ukupnog izvoza. Gledano kroz finansijske

pokazatelje, ukupan izvoz u 2008. godini iznosio je 23,98 miliona maraka, a uvoz 34,57 miliona, {to zna~i da je pokrivenost uvoza izvozom iznosila 70 posto. Zbog ekonomske krize lanjski rezultati bili su ne{to nepovoljniji, jer je izvezeno robe za 12,58 miliona, a uvezeno za 29,32 miliona maraka. Dobri primjeri izvozno orijentiranih firmi na podru~ju Srpca jesu i proizvo|a~ medicinskih kapa Ogis, tekstilne firme Ninka, Dijana tekstil, Interkord, Lj. K. Likord i Sigma.

Program „Omladinske banke“

Za 227 projekata vi{e od pola miliona maraka
Fondacija Mozaik i op}ine Vukosavlje i Usora potpisale su sporazum kojim su ove dvije op}ine postale dio programa „Omladinske banke“. Uspostavljanje dvije omladinske banke finansijski su podr`ali Balkanski fond za demokratiju (BTD), Nacionalna zaklada za demokratiju (NED) i dvije op}ine. Fondacija Mozaik u posljednje dvije godine osnovala je i podr`ala rad 15 omladinskih banaka, a ~lanovi odbora odobrili su i podr`ali 227 projekata neformalnih grupa mladih sa F. K. 508.485 maraka.

Podsticaji Vlade Zeni~ko-dobojskog kantona

Novac za certificiranje, istra`ivanje i razvoj
Vlada Zeni~ko-dobojskog kantona (ZDK) odobrila je sredstva privrednim dru{tvima za regresiranje kamata na kredit. Preduze}e Jami Sarajevo - podru`nica Te{anj dobilo je 10.860 KM. Preduze}u Jami odobreno je i 14.000 za uvo|enje me|unarodnog standarda za upravljanje kvalitetom ISO 9001-2000. Odobreno je raskidanje ugovora o koncesiji za Almy transport Zenica i obnova postupka dodjele koncesije, jer je tokom istra`ivanja utvr|eno da se na lokalitetu Bistri~ak ne nalazi kre~njak za koji je ovo preduze}e apliciralo pri podno{enju zahtjeva za koncesiju. [umsko -privrednom dru{tvu ZDK odobrena su sredstva na ime subvencioniranja razlike izme|u ugovorene i pune tr`i{ne cijene drvnih sortimenata isporu~enih Krivaji 1884 i Stup~anici Olovo za juli i avgust u iznosu od 95.723 KM.
A. D`. Vlada ZDK: Brojne subvencije

Berzanski barometar za 18. 10. 2010. godine

Euro/dolar 1,3896 0,58%

Nafta 81,18 po barelu 0,09%

Zlato 1.359.70 $ po unci 0,90%

Kursna lista Centralne banke BiH
EMU Australija Kanada Hrvatska Èeška R Danska Maðarska Japan Litvanija Norveška Švedska Švicarska Turska V.Britanija USA Rusija Srbija 978 036 124 191 203 208 348 392 440 578 752 756 949 826 840 643 941 EUR AUD CAD HRK CZK DKK HUF JPY LTL NOK SEK CHF TRY GBP USD RUB RSD 1 1 1 100 1 1 100 100 1 1 1 1 1 1 1 1 100 1,955830 1,384923 1,374676 26,590438 0,079514 0,261607 0,705252 1,726496 0,565032 0,239379 0,210070 1,460394 0,987918 2,230411 1,403958 0,046059 1,838306 1,955830 1,388394 1,378121 26,657081 0,079713 0,262263 0,707020 1,730823 0,566448 0,239979 0,210596 1,464054 0,990394 2,236001 1,407477 0,046174 1,842913 1,955830 1,391865 1,381566 26,723724 0,079912 0,262919 0,708788 1,735150 0,567864 0,240579 0,211122 1,467714 0,992870 2,241591 1,410996 0,046289 1,847520

Prema pisanju ma|arskog internet-portala Portfolio.hu.

Vlada uputila poreznu reformu u parlament
Vladaju}a ma|arska stranka Fide{ predlo`ila je parlamentu zakon o promjenama poreznog sistema, izvje{tava ma|arski internet-portal Portfolio.hu. Zakon, izme|u ostalog, uklju~uje jedinstvenu poreznu stopu na li~ni prihod od 16 posto, posebni trogodi{nji porez za telekomunikacijske i energetske kompanije te maloprodajne lance. Vlada tako|er planira pove}ati porodi~ne olak{ice. Ako zakon bude prihva}en, porezni odbitak za porodicu s jednim ili dvoje djece iznosio bi 62.500 forinti (472 KM), a za porodice s troje ili vi{e djece 206.250 forinti (skoro 1.500 KM). To zna~i da bi roditelj u porodici s dvoje djece ima pravo na poreznu olak{icu od 10.000 forinti mjese~no po djetetu, dok bi u porodicama s troje ili vi{e djeca olak{ica iznosila 99.000 forinti, odnosno 33.000 forinti po djetetu.

18

Dnevni avaz, utorak, 19. oktobar/listopad 2010.

biznis

LUKSEMBURG Po~eo sastanak ministara finansija eurozone

FDS: Ostvaren promet od 190.945 maraka

Evropska unija razmatra nove propise o bud`etskoj potro{nji Bez transakcija na
Trgovanje 332.148 KM

kotaciji kompanija
Dionice FDS-a bile najlikvidnije
Na Sarajevskoj berzi ju~er je ostvaren promet od 332.148 maraka, a u sklopu 74 transakcije ukupno je prometovano 102.480 vrijednosnih papira. Na kotaciji kompanija nije bilo zaklju~enih transakcija, me|u fondovima promet je iznosio 11.785, obveznicama FBiH 66.603, na primarnom tr`i{tu 225.667, a na sekundarnom 28.092 marke. Najlikvidnija je bila Fabrika duhana Sarajevo, s prometom od 190.945 maraka. Najve}i rast cijene zabilje`ila je BIG Investiciona grupa, od 4,55 posto, dok je

Na stolu su dva prijedloga za ka`njavanje vlada zemalja ~lanica s prevelikim deficitom radi izbjegavanja nove du`ni~ke krize

Vrijednost indeksa
BIFX SASX-10 SASX-30 0,86% 0,95% 0,25% 1.481,37 885,88 938,33

Ministri finansija Evropske unije (EU) razmatrat }e na dvodnevnoj konferenciji u Luksemburgu, koja je po~ela ju~er, dva prijedloga za ka`njavanje vlada ~lanica s prevelikom bud`etskom potro{njom, kako bi se izbjegle nove du`ni~ke krize.

rasta. ^lanice Unije, me|utim, podijeljene su kada je rije~ o prijedlozima koje je pro{log mjeseca objelodanila Evropska komisija.

Tr`i{te nekretnina
Drugi set propisa priprema radna grupa, s predsjednikom EU Hermanom van Rompejem (Rompuy) na ~elu. T a radna grupa `eli primorati ~lanice ~iji deficiti prema{uju limit od tri posto bruto doma}eg proizvoda (BDP) ili one ~iji su dugovi ve}i od 60 posto BDP-a da ostave po strani do 0,2 posto BDP-a. Ako bi vlade prekr{ile preporuke, ti depoziti mogli bi biti konvertirani u nov~ane kazne, koje bi se uvodile automatski, osim ako protiv njih ne bi glasala kvalificirana ve}ina ministara finansija, za {ta se zala`e Njema~ka, ali ne i druge ~lanice. Jo{ ve}e razlike ti~u se potencijalnih sankcija za zemlje koje ne rje{avaju druge probleme, kao {to su baloni na tr`i{tima nekretnina i zajmova ili nekonkurentne pla}e, odnosno makroekonomske neuravnote`enosti za koje mnogi ukazuju da su bile u sredi{tu vladinih du`ni~kih kriza u eurozoni.

najve}i dnevni pad registrirao Feroelektro, od 11,11 posto. Vrijednost indeksa fondova BIFX porasla je za 0,86 posto, na 1.481,37 poena. Indeks SASX-10 izgubio je na vrijednosti 0,95 posto i iznosi 885,88 poena, dok je vrijednost indeksa primarnog slobodnog tr`i{ta SASX-30 manja za 0,25 posto i iznosi 938,33 poena.

Pomirljiva politika
Do poo{travanja bud`etskih propisa dolazi nakon {to je narastanje dugova i bud`etskih deficita u zemljama, kao {to su Gr~ka, Irska i [panija, zaprijetilo krahom 16-~lane eurozone ranije ove godine. Sastanak se odr`ava u vrijeme kada svijetu prijeti valutni rat, s obzirom na to da vlade zemalja {irom svijeta poku{avaju podsta}i privrede obaranjem vrijednosti svo-

Luksemburg: Sve ve}i pritisak na ministre finansija

(Foto: AFP)

Kursna lista SASE na dan 18. 10. 2010.
Dioni~ko društvo Zvani~ni kurs (KM) Promjena kursa (%) Koli~ina Vrijednost Broj transakcija
KOTACIJA FONDOVA

jih valuta, ~ine}i time svoj izvoz konkurentnijim. Vode}i zvani~nici EU `ale se na intervencije Kine, velikog trgovinskog partnera Unije, radi zadr`avanja niskog ku-

Pitanje valutnih kurseva
Ministri finansija EU tako|er }e pripremiti pozicije za sastanak sa svojim partnerima u 20 najrazvijenijih zemalja svijeta i privreda u naglom usponu (G20) koji po~inje u petak u ju`nokorejskom glavnom gradu Seulu. Tim sastankom sigurno }e dominirati pitanje valutnih kurseva, nakon {to o tome na nedavnim pregovorima Me|unarodnog monetarnog fonda u Va{ingtonu nije postignut nikakav sporazum.

ZIF BIG INVESTICIONA GRUPA OBVEZNICE RATNA POTRA@IVANJA A OBVEZNICE RATNA POTRA@IVANJA B OBVEZNICE RATNA POTRA@IVANJA C OBVEZNICE RATNA POTRA@IVANJA D OBVEZNICE RATNA POTRA@IVANJA E STARA DEVIZNA ŠTEDNJA SERIJA C STARA DEVIZNA ŠTEDNJA SERIJA D STARA DEVIZNA ŠTEDNJA SERIJA H STARA DEVIZNA ŠTEDNJA SERIJA I BH TELECOM D.D. SARAJEVO ENERGOINVEST D.D. SARAJEVO ENERGOPETROL DD SARAJEVO FABRIKA DUHANA SARAJEVO IK BANKA DD ZENICA JP ELEKTROPRIVREDA BIH TVORNICA CEMENTA KAKANJ FEROELEKTRO DD SARAJEVO PLIN SARAJEVO D.D. SARAJEVO SIPOREX D.D. TUZLA UNIGRADNJA D.D. SARAJEVO UNION BANKA D.D. SARAJEVO

3,03 38,00 35,93 33,51 32,35 31,07 96,35 91,89 95,01 88,99 18,44 3,92 8,50 70,56 63,83 26,02 26,00 1,60 10,00 30,03 30,50 16,00

4,55
OBVEZNICE FBiH

3.887 7.741 6.752 5.934 3.000 5.960 26.260 23.793 4.461 5.720 372 2.973 100 2.705 42 44 420 495 667 437 27 380

11.785,33 2.941,58 2.425,90 1.988,24 970,60 1.851,63 25.273,23 21.823,99 4.238,40 5.090,32 6.858,39 11.677,04 850,00 190.945,05 2.680,98 1.155,66 10.920,00 792,00 6.670,00 13.123,11 823,50 6.080,00

9 3 4 5 3 4 4 3 1 2 5 3 1 7 4 2 1 1 1 6 1 1

1,31 1,15 1,41 -4,76 1,53 0,36 2,10 -0,93 -2,74
PRIMARNO TR@I[TE

rsa juana. Nema, me|utim, izgleda da eurozona povodom toga provede neku drugu akciju, osim razgovora i diplomatskih pregovora. Takva pomirljiva politika mogla bi donijeti nevolje najslabijim ~lanicama zajedni~ke evropske valute koje su suo~ene s o{trim kresanjima bud`eta i kojima je o~ajni~ki potreban ekonomski rast, zasnovan na izvozu. U takvoj situaciji javlja se sve ve}i pritisak na ministre finansija EU da donesu efikasne propise koji bi dr`ali javne izdatke pod kontrolom, bez ugro`avanja ekonomskog

-0,13 -1,93 -2,30 -0,62 1,24 -3,63 0,00 -11,11 0,00 0,00 1,67 0,00

Modernizacija u Fabrici obu}e Bema iz Banje Luke

SEKUNDARNO TR@I[TE

Proizvodnja papu~a pomo}u robota
Fabrika obu}e Bema iz Banje Luke radi modernizacije i pove}anja kvaliteta proizvodnje u{la je u proces robotizacije, te je tako jedina fabrika na prostoru biv{e Jugoslavije koja je zapo~ela projekt izrade ku}nog programa pomo}u ma{ina - robota, iako ovakav sistem rada u svijetu postoji ve} dugi niz godina. Vrijednost jedne ovakve ma{ine je milion eura, a prema rije~ima direktora fabrike Marinka Umi}evi}a, u ovaj posao u{li su zajedno s njema~kom firmom Rohda, koja osigurava robote, a Bema prostor i pripremu proizvodnje. - U prvoj fazi radit }emo ku}ni program, a kasnije i cipele. U jednoj smjeni u kojoj rade dva ~ovjeka i dva robota iskori{tenost je maskimalna i mo`emo proizvesti 1.000 pari papu~a. Takva najkompletnija ma{ina zove se Desma i ima 24 gnijezda koja brizgaju |onove - objasnio je Umi}evi}. U prvoj fazi proizvodnje sva roba namijenjena je za tr`i{te Evropske unije i SAD, a radi se o visokokvalitetnim modnim papu~ama koje su ortopedske i ko{tat }e izme|u 70 i 80 eura. - Od marta naredne godine planiramo i proizvodnju za doma}e tr`i{te, samo {to

Promet 230.643 marke

Devizna {tednja u centru pa`nje
Na Banjalu~koj berzi ju~er je kroz 78 transakcija ostvaren promet od 230.643 marke, a najve}i je obavljen obveznicama stare devizne {tednje 3, u vrijednosti od 53.271 KM. Me|u fondovima najve}i promet je ostvaren akcijama Invest nove, u iznosu od 80 maraka. Najve}i porast cijene imale su akcije Tr`nice iz Banje Luke, od 2,04 posto, a gubitnik dana bila je Vita-

Vrijednost indeksa
BIRS FIRS 0,11% 0,04% 857,30 1.438,66

minka, tako|er iz Banja Luke, s padom od 9,76 posto. Vrijednost berzanskog indeksa BIRS smanjena je za 0,11 posto, na 857,30 poena, dok je vrijednost indeksa fondova FIRS pove}ana za 0,04 posto i iznosi 1.438,66 poena.

Bema: Obu}a za tr`i{te EU i SAD

(Foto: M. Lugi})

ovdje imamo problem naplate. Kod nas je tr`i{te nesigurno i ako nema{ svoje proda-

vnice, a da{ robu, kasnije to ne mo`e{ naplatiti - ka`e Umi}evi}. B. SPASENI]

Skra}ena lista Banjalu~ke berze za 18. 10. 2010.
Naziv emitenta
Hidroelektrane na Drini a.d. Višegrad Tr`nica a.d. Banja Luka ZIF Invest nova fond a.d. Bijeljina Republika Srpska - stara devizna štednja 3 Republika Srpska - izmirenje ratne štete 3

Iako jen poskupljuje proizvodnju u zemlji

Prosje~na cijena
0,35 1,5 0,038(A) 82,5 35,3109

Promjena u%
-3,85 2,04 0

Maks. cijena
0,35 1,5 0,038 82,5 36

Min. Ukupan cijena promet (KM)
0,35 1,47 0,038 82,5 35,05 26.250,00 47.717,40 80,94 53.271,07 51.676,27

BERZANSKA KOTACIJA

Toyota ne}e izmjestiti pogone iz Japana
Akio Tojoda (Toyoda), predsjednik japanske Toyote, ju~er je demantirao da najve}i proizvo|a~ automobila u svijetu ubrzano radi na prebacivanju proizvodnje u strane pogone, ~ak i u slu~aju da sve ja~i jen poskupi izradu vozila u Japanu, prenijela je agencija Kjodo. Tojoda je upozorio na posljedice u ~itavoj industriji koje bi nastale kada bi Toyota smanjila proizvodnju u zemlji. On je ocijenio da je sada{nja situacija za proizvo|a~e automobila u Japanu vrlo te{ka, ali da Toyota posve}uje posebnu pa`nju pitanju odr`avanja proizvodne baze u zemlji.

KOTACIJA FONDOVA SLOBODNO BERZANSKO TR@I[TE I OBVEZNICE
0,79

biznis

Dnevni avaz, utorak, 19. oktobar/listopad 2010.

19

FINANSIJE ^elnik ECB-a tra`i stro`ije propise u vezi s dugovima u Evropi

Tri{e upozorio na prekomjernu promjenljivost valutnih kurseva
Negativne posljedice za ekonomsku stabilnost Nesuglasice zbog pove}anja kamatnih stopa Kr{enje pravila o bud`etskim deficitima
^elnik Evropske centralne banke (ECB) @an-Klod Tri{e (Jean-Claude Trichet) upozorio je na prekomjernu promjenljivost valutnih kurseva i pozvao na uvo|enje stro`ijih propisa u vezi s dugovima u Evropi. Dragija (Draghi), guvernera italijanske centralne banke i predsjednika Odbora za finansijsku stabilnost, na uskla|ivanju nastojanja me|unarodne zajednice na podru~ju finansijske regulative. Veber i Dragi ocijenjeni su kao vode}i kandidati za du`nost ~elnika ECB-a po isteku Tri{eovog mandata u novembru naredne godine.

BHP Billiton: Posao procijenjen na 116 milijardi dolara

Nakon pritu`bi regulatora i kupaca

Rio Tinto i BHP Billiton odustali od spajanja
Rudarski divovi Rio Tinto i BHP Billiton odustali su od kontroverznog spajanja poslova s va|enjem `eljezne rude u Australiji nakon pritu`bi regulatora i klju~nih kupaca na opasnost od kr{enja po{tene tr`i{ne utakmice. Dvije britansko-australske kompanije, me|u tri najve}a rudarska giganta u svijetu, saop}ile su da su razo~arane zbog kolapsa 116 milijardi ameri~kih dolara vrijednog sporazuma kojim su planirale podjelom tro{kova u{tedjeti deset milijardi dolara. Spajanje su redom blokirale Evropska komisija, Australija, Japan, Ju`na Koreja i Njema~ka, kao i najve}i svjetski potro{a~ `eljezne rude Kina, saop}io je Rio Tinto, prenose agencije.

Dr`avne obveznice
Upitan o mogu}oj devalvaciji dolara, Tri{e je pojasnio da prekomjerna promjenljivost i neuskla|ena kretanja valutnih kurseva uvijek imaju negativne posljedice po privrednu i finansijsku stabilnost. U razgovoru za italijanski list „La Stampa“, Tri{e je uputio kritike i na ra~un guvernera njema~ke centralne banke Bundesbank Aksela Vebera (Axel Weber), koji je predlo`io ukidanje programa otkupa dr`avnih obveznica, uspostavljenog ove godine u sklopu nastojanja Evrope da obnovi povje-

Radna mjesta
Tri{e se osvrnuo i na va`nost strukturalnih reformi i smanjenja dugova u Evropi kako bi se pobolj{ali izgledi za rast i stvorila nova radna mjesta. ^elnik ECB-a istakao je va`nost smanjenja duga u 16-~lanoj eurozoni u periodu oporavka nakon krize i pozvao je na stro`ije sankcije za zemlje koje kr{e pravila eurozone o nivoima bud`etskog manjka i javnog duga.

Tri{e: Va`nost strukturalnih reformi

Podaci Ministarstva finansija

renje ulaga~a tokom gr~ke du`ni~ke krize. Veber je izjavio da se zala`e i za br`e pove}anje kamatnih stopa, sa ~ime se Tri{e nije saglasio, ukazuju}i na to da su trenutne kamatne stope primjerene. Tri{e je rekao da je izjava Vebera njegov li~ni stav i da

ve}ina od 22-~lana Vije}a guvernera ECB-a podr`ava spasonosni program centralne banke. Posmatra~i su tako po~eli {pekulirati o rastu}im sporovima unutar rukovodstva Centralne evropske banke. S druge strane, Tri{e je pohvalio anga`man Marija

Javni dug Srbije porastao na 38,5 posto BDP-a
Javni dug Srbije na kraju septembra porastao je na 38,5 posto bruto doma}eg proizvoda (BDP) i iznosio je 11,62 milijarde eura, objavilo je tamo{nje Ministarstvo finansija. Na kraju 2009. javni dug bio je 9,85 milijardi eura, {to zna~i da je u prvih devet mjeseci ove godine pove}an za 1,77 milijardi eura. Na kraju avgusta javni dug bio je 10,94 milijarde eura, {to zna~i da je u septembru pove}an za 680 miliona eura. Ukupne direktne obaveze Srbije na kraju septembra bile su 9,97 milijardi eura, pri ~emu je unutra{nji dug bio 4,21 milijardu eura, a vanjski dug 5,76 milijardi. Indirektne obaveze na kraju septembra iznosile su 1,65 milijardi eura. Na kraju 2008. javni dug Srbije bio je 8,78 milijardi eura, {to je bilo 25,6 posto BDP-a.

Bugarska

Pove}an broj poslovnica {irom svijeta

Pad ulaganja za 60 posto
Obim direktnih stranih investicija u Bugarskoj u osam mjeseci ove godine dostigao je 830 miliona eura, {to je za 60 posto manje nego u istom periodu lani. Asocijacija za podsticaj stranih investicija o~ekuje da do kraja godine strane investicije u Bugarskoj dostignu 1,2 milijarde eura, prenose agencije.

[vicarska izbjegla {tetu od napada na bankovnu tajnu
[vicarske banke uspjele su se othrvati pote{ko}ama nastalim nakon {to su druge razvijene dr`ave otvorile pitanje mogu}nosti da se pod krinkom bankovne tajne olak{ava izbjegavanje pla}anje poreCredit Suisse: Ostvario najbolje rezultate za. Prema izra~unu koji je banke pove}ale su imovinu objavio Bloomberg, dvade- pod upravljanjem za 196 setak najve}ih banaka u milijardi franaka. Kako bi [vicarskoj uspjelo je od kr- se uspje{nije borile s kriaja 2007. godine privu}i vi{e zom, {vicarske banke pribjeod 50 milijardi franaka imo- gle su otvaranju pove}anog vine. Iako su klijenti na- broja poslovnica {irom Evrjve}e me|u njima, banke ope kako bi se prilagodile UBS, u protekle dvije i po `eljama klijenata koji vi{e godine povukli skoro 250 ne `ele bankovno poslovamilijardi franaka, ostale ba- nje obavljati u [vicarskoj. Banke su i investirale u nke uspjele su nadoknaditi {irenje poslovanja u Aziji, taj manjak. Najbolje rezultate ostva- gdje je broj milionera samo rile su Credit Suisse, Pictet pro{le godine pove}an za 26 i Bank Sarasin. Samo te tri posto.

Holandija

Dobit Philipsa 524 miliona eura
Holandski elektronski gigant Philips izvijestio je da je u tre}em tromjese~ju utrostru~io dobit na 524 miliona eura, dijelom zahvaljuju}i rastu prihoda na tr`i{tima u razvoju. Ako se izuzmu akvizicije, prodaja imovine i utjecaj valutnih kurseva, prihodi su porasli za jedan posto, na 6,2 milijarde eura.

20

Dnevni avaz, utorak, 19. oktobar/listopad 2010.

globus

\ENOVA Sud odgodio izja{njavanje o krivici huligana

Italija ~eka dokumente iz Srbije
Sud }e odluku o kaznama donijeti nakon {to prou~i dokumentaciju i ustanovi ho}e li navija~e mo}i teretiti za udru`ivanje radi vr{enja nasilja
Polan~ec: Osu|en na 15 mjeseci zatvora

Biv{i vicepremijer Hrvatske optu`uje

Kosor je pregovarala o INA-i
Biv{i vicepremijer Hrvatske Damir Polan~ec izjavio je ju~er kako ima dokaze da premijerka Jadranka Kosor ne govori istinu kada tvrdi da nije pregovarala o INA-i. Polan~ec, koji je ovih dana osu|en na 15 mjeseci zatvora zbog zloupotrebe ovla{tenja u vezi s nepotrebnom studijom pla}enom pola miliona kuna (68.210 eura), tvrdi u izjavi „Jutarnjem listu“ kako mu je potpredsjednik HDZ-a i Parlamenta Vladimir [eks savjetovao da {to ~e{}e optu`uje biv{eg premijera Ivu Sanadera koji se sada nastoji vratiti u saborske klupe. Polan~ec je ispri~ao o onom {ta mu se de{avalo od momenta izlaska iz zatvora Remetinec 22. jula ove godine. Istog dana, kako je kazao, krenuli su pozivi iz HDZ-a da se sastane s Kosor i vrhom HDZ-a, a tada mu je [eks rekao da {to ~e{}e optu`uje Sanadera u slu~aju te studije. - Rekao sam mu da nemam pozitivnih emocija prema Sanaderu, ali da ne}u lagati i ritati mrtvog konja kazao je Polan~ec. Dodao je da na pitanja da li bi njegovo upetljavanje Sanadera zna~ilo da nakon toga slijedi krivi~no gonjenje protiv njega, nije dobio odgovor. - Imam dokaze da Jadranka Kosor i ekipa ne govore istinu kada tvrde da ona nije bila ni na koji na~in uklju~ena i da nije bila ni na jednom sastanku vezano uz INA-u - rekao je Polan~ec.

Sud u \enovi odlu~io je ju~er da odgodi izja{njavanje o krivici navija~a Srbije, koji su izazvali nered na nogometnoj utakmici Italija - Srbija, dok od srbijanske policije ne dobije dodatnu dokumentaciju o huliganima. Kako prenosi agencija Ansa, sud }e odluku o kaznama navija~ima donijeti naknadno, nakon {to prou~i dokumentaciju koja stigne iz Srbije i ustanovi ho}e li navija~e mo}i teretiti za udru`ivanje radi vr{enja nasilja. Agencija dodaje da tokom ju~era{njeg razgovora u sudu nije bilo rije~i o mogu}em utjecaju „srbijanske mafije na navija~e“. Narednih dana }e i Uprava za borbu protiv terorizma i organiziranog kriminala italijanske policije (DIGOS) sudu u \enovi poslati podatke o neredima na

Neredi u \enovi: Mogu}e sporazumno priznanje krivice

Da~i} saznanja krije od javnosti
Ministar unutra{njih poslova Srbije Ivica Da~i} izjavio je ju~er da ima izvjesnih saznanja o organizatorima i finansiranju ekstremisti~kih organizacija koje se dovode u vezu s nasiljem u Beogradu 10. oktobra i na utakmici u \enovi, ali da detalji nisu za javnost. - Neke informacije su prikupljene, ali je najbolje da se o tome ne pi{e u javnosti, kako bi istraga dala rezultat - rekao je Da~i} novinarima u Skup{tini Srbije. Ministar je ukazao da na prikupljanju dokaza policija radi zajedno s tu`ila{tvom i dodao da je za rje{avanje problema nasilja klju~na dosljedna primjena zakona. Prema njegovim rije~ima, od utakmice u \enovi uhap{eno je 40 osoba, ali je uglavnom rije~ o onima koji su u~estovali u neredima na utakmici, a ne o organizatorima.

Francuska paralizirana {trajkovima

stadionu. Zbog toga je sutkinja Kristina Kamaiori odgodila za sljede}u sedmicu sastanak s advokatima ~etvorice optu`enih, koji bi trebali predlo`iti potpisivanje sporazuma o priznanju krivice njihovih branjenika. Sud }e s advokatima ~etvorice ostalih optu`enih, koji se terete za otpor prilikom hap{enja, razgovarati narednih dana o mogu}em sporazumnom priznanju krivice.

Pentagon strahuje od novih ratnih dokumenata na WikiLeaksu

Specijalni tim „za posljedice“
Pariz: Blokiran ulaz u naftnu kompaniju
(Foto: Reuters)

Nesta{ica goriva u zemlji
Radnici francuskih naftnih rafinerija odbili su ju~er vladin zahtjev za vra}anje na posao i okon~anje {trajka koji dovodi do sve ja~e nesta{ice goriva u toj zemlji, u znak protesta zbog predlo`ene penzione reforme, koja bi minimalnu dob penzionisanja podigla sa 60 na 62 godine. Radnici {trajka~i poslagali su gume jedne na druge i zapalili ih ispred rafinerije u gradu Grandpuitsu, isto~no od Pariza, nakon {to su vlasti naredile da neki od radnika odu nazad na posao. Drugi zaposlenici rafinerije su formirali „ljudski lanac“ kako bi sprije~ili bilo koga da u|e u tvornicu, a sindikati upozoravaju da }e policija vjerovatno vrlo brzo reagirati. [trajka~i su pro{lu sedmicu po~eli s blokadom najve}eg dijela francuskih rafinerija i naftnih spremi{ta, {to je zemlju dovelo do ruba opasne nesta{ice nafte. Premijer Fransoa Fion (Francois Fillon) obe}ao je kako }e u~initi sve {to je potrebno da bi izbjegao nesta{icu nafte, ali narod je navalio na benzinske stanice i ispraznio mnoge od njih. Direktor glavne udruge naftne industrije @an Luj [ilanski (Jean-Louis Schilansky) rekao je da su rezerve dovoljne za nekoliko sedmica, ali ako radnici nastave blokirati spremi{ta i ako se protestu priklju~e i voza~i kamiona, onda }e biti problema. Voza~i kamiona pridru`ili su se protestu, i na autocestama su organizirali usporavanje saobra}aja svojim vozilima. Istodobno, ispred nekih francuskih srednjih {kola su u~enici palili gume i postavljali blokade, a u {koli „Lycee Joliot Curie“ u pariskom predgra|u Nantereu 100 u~enika u{lo je u manji sukob s policijom.

Ameri~ki Pentagon okupio je tim od 120 ljudi kako bi spremno do~ekao mogu}e objavljivanje blizu 400.000 dokumenata o ratu u Iraku na web-stranici WikiLeaks. Vjeruje se da }e se dokumenti odnositi na borbene aktivnosti, ira~ke snage sigurnosti i civilne `rtve, objavio je BBC. Ameri~ka vojska poru~ila je kako `eli da ti dokumenti budu vra}eni kako bi se izbjeglo objavljivanje osjetljivih informacija. Jo{ nije poznato kada }e dokumenti biti objavljeni, ali Pentagon se priprema za mo-

WikiLeaks je objavio vi{e od 70.000 informacija o Afganistanu

gu}nost da to bude danas, dok izvori BBC-ja ka`u da bi to moglo biti kasnije. WikiLeaks je u julu objavio vi{e od 70.000 informacija o ratu u Afganistanu. Portparol Pentagona pukovnik Dejv Lepen izjavio je da ekipa prou~ava dokumente o ratu u Iraku kako bi utvrdila eventualne posljedice njihovog objavljivanja. On je istakao da bi dosjea trebalo vratiti Pentagonu, jer, prema mi{ljenju ameri~kog ministarstva odbrane, WikiLeaks ili bilo ko drugi nema potrebnu stru~nost da odredi {ta smije biti objavljeno.

Talibani uputili upozorenje novoj holandskoj vladi

Antiislamski zakoni izazvat }e napad
Talibani su upozorili novu holandsku vladu, koja ima podr{ku ekstremno desne Slobodarske stranke (PVV) Gerda Vildersa (Geerta Wildersa), „na mogu}i napad u slu~aju intenziviranja njene antiislamske politike“, objavljeno je ju~er u dnevniku „Volkskrant“. - Ako Holandija intenzivira svoju antiislamsku politiku, izvjesno je da }e biti meta napada d`ihadisti~ke grupe - izjavio je Zabiulah Mud`ahid (Zabiullah Mujahed), predstavljen kao portparol talibana za zapad i sjever Afganistana, u razgovoru objavljenom u dnevnom listu holandske ljevice „Volkskrant“. Prije nego {to je stupila na du`nost, nova holandska vlada koju predvodi liberal Mark Rut (Rutte), manjinska koalicija desnog centra sastavljena od liberala i demokr{}ana, zaklju~ila je sporazum s antiislamskom strankom PVV. U zamjenu za podr{ku u parlamentu PVV je dobio o{triji zakon za strance i zabranu no{enja burke. Mud`ahid tvrdi da ako Vilders uspije „izmanipulirati“ holandski parlament kako bi uveo nove antiislamske zakone, „nema sumnje da }e muslimani iz drugih zemalja preduzeti akcije kako bi pomogli svojim muslimanskim sestrama i bra}i“.

globus

Dnevni avaz, utorak, 19. oktobar/listopad 2010.

21

Ukratko

SAD Predsjednik poma`e svojoj stranci pred kongresne izbore

Barak Obama tra`i podr{ku mladih i `ena
Ankete pokazuju da bi republikanci u Kongresu mogli preuzeti kontrolu nad Zastupni~kim domom, kao i pobolj{ati zastupljenost u Senatu
Ameri~kom predsjedniku Baraku Obami (Baracku) u Ohaju se pridru`ila supruga Mi{el (Michelle), prvi put od zavr{etka predsjedni~kih izbora prije dvije godine, u njegovom nastojanju da udahne energiju u izbornu bazu svoje Demokratske stranke, kako bi u {to ve}em broju iza{la na kongresne izbore u novembru. nastojanju da uvjeri bira~e kako je politika njegove administracije vratila zemlju na put oporavka.
Saleh el-^au~ priznao u~e{}e u sedam napada
(Foto: AFP)

Terorista osu|en na smrt u Jemenu
SANA - Specijalni sud za terorizam u Sani osudio je ju~er na smrt pirotehni~ara El-Kaide Saleha el-^au~ (AlChaoucha). Kada je izre~ena presuda „jednom od najopasnijih elemenata El-Kaide“, Jemenac je povikao: „Va{ kraj je blizu i po~et }e u Abijanu“, jednom od upori{ta mre`e na jugu zemlje. El-^au~ je priznao da je u~estvovao u sedam smrtonosnih napada El-Kaide na vojne i nafte polo`aje u Hadramoutu i Maribu, isto~no od Sane.

Put na zapad
Iako Obama ne u~estvuje u izbornoj utrci, on sa Mi{el nakon Ohaja ide na zapad da bi podr`ao demokratske kandidate u dr`avama gdje je ishod izbora neizvjestan. Oni iz Ohaja kre}u ove sedmice na Zapadnu obalu, najprije u Portland, u Oregonu, zatim u Sijetl, u dr`avi Va{ington, pa u San Francisko i Los An|eles, Kaliforniju, kao i Las Vegas u Nevadi. Ankete pokazuju da bi republikanci u Kongresu mogli preuzeti kontrolu nad Zastupni~kim domom, kao i pobolj{ati zastupljenost u Senatu. Iako bira~i nisu pretjerano odu{evljeni ni Republikanskom strankom, njena prednost je u odzivu, jer republikanski glasa~i pokazuju ve}u spremnost da iza|u na izbore - oko dvije tre}ine, nego demokrati - svega polovica.

Tajfun Megi pogodio Filipine
MANILA - Tajfun Megi, iz kategorije takozvanih supertajfuna, pogodio je ju~er ujutro sjeverni dio Filipina, malo prije podneva po lokalnom vremenu, uzrokuju}i prekid struje, otkazivanje letova i ugroziv{i usjeve ri`e. Policija je saop}ila da se jedan farmer utopio u nabujaloj rijeci u provinciji Kagajan.

Najve}i skup
Ova kampanja, dvije sedmice pred izbore, usmjerena je prije svega na one dijelove ameri~kog dru{tva koji su Obamu podr`ali i pomogli mu da u|e u Bijelu ku}u - mlade, crnce i `ene. U Kolumbusu, prijestonici te dr`ave, na dr`avnom Univerzitetu Ohajo, na ve~ernjem skupu pred oko 35.000 studenata, Obama je u nedjelju od mladih zatra`io podr{ku za nastavak svoje politike, prenio je Yahoo News. - Te{ko je, jer smo pro{li kroz izuzetno burno vrijeme kao nacija, kroz te`a vremena nego {to ve}ina nas pamti

MAL }e platiti {est miliona eura od{tete
BUDIMPE[TA - Ma|arska fabrika aluminija (MAL) spremna je da u narednih pet godina, na ime od{tete zbog izlivenog mulja, ukupno plati milijardu i po forinti, ili oko {est miliona eura, saop}io je predsjednik Skup{tine tog, u me|uvremenu privremeno nacionaliziranog, dioni~kog dru{tva Lajo{ Tolnai. Agenti Nacionalnog istrazznog ureda, ma|arske varijante ameri~kog FBI-ja, u ponedjeljak su saslu{ali i tre}u osobu osumnji~enu da je svojim nemarom doprinijela izlivanju crvenkastog otrovnog mulja iz MAL-a., {eficu laboratorije u fabrici.

Supru`nici Obama: Zatra`ena podr{ka mladih

- rekao je Obama te dodao: - Mo`ete se suprotstaviti svakodnevnoj mudrosti, onoj koja ka`e da ne mo`ete prevladati cinizam na{e politike. Procjenjuje se da je skup

u Kolumbusu bio najve}i pred kojim je Obama govorio jo{ od inauguracije u januaru 2009. godine. Dvije sedmice pred izbore Obama putuje po SAD u

Ameri~ka televizija CNN tvrdi da je Bin Laden u Pakistanu

Berlin: Priznanje diploma imigrantima
BERLIN - Njema~ka ministrica za obrazovanje Anet [afan (Annette Schavan) izjavila je ju~er za „Financial Times Deutschland“, u jeku `estokih diskusija o integraciji, kako `eli brzo ozakoniti priznavanje stranih diploma, {to bi omogu}ilo zapo{ljavanje 300.000 kvalificiranih imigranata. „Svaka osoba koja se {kolovala u inozemstvu mo}i }e zatra`iti priznanje svoje diplome u Njema~koj, a njema~ka ekonomija, kojoj nedostaje stru~ne radne snage, dobit }e dodatnih 300.000 radnika“, kazala je [afan, prenosi AFP .

Pe}ine zamijenio udobnim ku}ama
Vo|u El-Kaide {titi lokalno stanovni{tvo, ali i neki pripadnici pakistanske obavje{tajne slu`be, tvrdi visoki zvani~nik NATO-a
Vo|a teroristi~ke organizacije El-Kaida Osama bin Laden i njegov zamjenik Ajman el-Zavahiri kriju se na sjeverozapadu Pakistana, ali to negira pakistanski ministar unutra{njih poslova, javila je ju~er ameri~ka televizija CNN. kako bi mogli preduzeti hitnu akciju njihovog hap{enja. Zvani~nik NATO-a rekao je da je Bin Laden proteklih godina `ivio na vi{e lokacija na prostoru od planinske oblasti ^itral, na dalekom sjeverozapadu Pakistana, blizu kineske granice, do doline Kuram koja grani~i s Tora Borom u Afganistanu, jednom od upori{ta talibana u vrijeme ameri~ke invazije 2001. godine.

Pomo} obavje{tajaca
Visoki zvani~nik NATO-a, koji je `elio ostati anoniman, rekao je toj televiziji da dvojica vo|a El-Kaide `ive u ku}ama, a ne u pe}inama, u relativnoj udobnosti i da u`ivaju za{titu lokalnog stanovni{tva i nekih pripadnika pakistanske

Tajni izvori
Bin Laden: Pakistanska vlada negira navode CNN-a

Upozorenje Francuskoj
Saudijske tajne slu`be su prije nekoliko dana upozorile evropske kolege na teroristi~ku prijetnju „na kontinentu, a posebno u Francuskoj“, koja dolazi od El-Kaide na Arapskom poluotoku (AQPA), rekao je francuski ministar unutra{njih poslova Bris Ortefe (Brice Hortefeux). - Prije nekoliko sati ili nekoliko dana Evropljani su primili novu poruku saudijskih slu`bi - rekao je ministar u radijskoj emisiji. Dodao je da se prijetnja odnosi na „evropski kontinent, a posebno na Francusku“, ne navode}i vrstu prijetnje.

obavje{tajne slu`be. Pakistanski ministar unutra{njih poslova Rehman Malik izjavio je ju~er da su sli~ne informacije o prebivali{tu Bin Ladena i Mule Omara ranije bile neta~ne, tvrde}i da se njih dvojica ne nalaze na teritoriji njegove zemlje. Malik je, me|utim, kazao da svaku druga~iju informaciju treba dostaviti pakistanskim zvani~nicima

^itava ova oblast zauzima povr{inu od vi{e stotina kvadratnih kilometara i predstavlja najnepristupa~niji dio Pakistana u kojem `ive nezavisna plemena nad kojima pakistanske vlasti nemaju kontrolu. Zvani~nik NATO-a kazao je i da se lider talibana Mula Omar proteklih nekoliko mjeseci kretao izme|u pakistanskih gradova Kveta i Kara~i. On, me|utim, nije `elio kazati kako je NATO do{ao do informacija.

(Foto: Reuters)

Obustavljene veze s Francuskom, Holandijom i Njema~kom

[trajk belgijskog dijela Eurostara
LONDON, BRISEL - Na hiljade putnika bilo je ju~er pogo|eno 24-satnim {trajkom `eljezni~ara Belgije u okviru brze evropske `eljeznice Eurostara. Belgija nije imala `eljezni~ku vezu s Francuskom, Holandijom i Njema~kom. Organizatori {trajka `ele skrenuti pa`nju da su protiv promjena belgijskog operatera Eurostara.

22
[OKANTNO Slu~aj iznenadio ljekare i policiju

Dnevni avaz, utorak, 19. oktobar/listopad 2010.

kiosk

Tabla izra|ena od zlata

Projekt Sidnija Mobela

Mislili da je starica mrtva, probudila se nakon tri sata
Puls joj nisu provjeravali jer je ve} poplavila te nije disala i zaklju~ili su da je mrtva nekoliko dana
Policajci u Merilendu prona{li su Rut [ilinglou D`onson (Ruth Shillinglaw Johnson, 89) na podu njenog kupatila i zaklju~ili da je mrtva, a tri sata kasnije starica je „o`ivjela“. Policajci su obavje{tavali njenu porodicu o smrti, a starica je tri sata nepomi~no le`ala na podu. Puls joj nisu provjeravali jer je ve} poplavila te nije disala i zaklju~ili su da je mrtva nekoliko dana. U izvje{taju su opisali kako su pri ulasku u prostoriju osjetili miris raspadaju}eg tijela. Policija je do{la u njen stan jer je susjed prijavio da nije vidio Rut ve} nekoliko dana. Rut je prijateljima i porodici ranije naglasila kako `eli da njeno tijelo ostane nauci te je po „truplo“ do{ao slu`benik Dr`avnog instituta za anatomiju nakon ~ega se starica odjednom probudila. Prevezli su je u bolnicu u Baltimoru, odakle su je nakon pregleda pustili. Ljekari nisu precizirali {ta se desilo Rut, niti su objavili njenu dijagnozu.

Monopol od dva miliona dolara
Umjetnik Sidni Mobel (Sidney Mobell) iz San Franciska izradio je najskuplji monopol na svijetu koji ima zlatnu tablu s dijamantskim figurama, a ko{ta dva miliona dolara. Tabla je izra|ena od ~istog 18-karatnog zlata, a samo kockice za bacanje vrijedne su 10.000 dolara. Svaka ta~kica koja ozna~ava broj je zapravo dijamant. Figure su tako|er ukra{ene dragim kamenjem.

Nevjerovatna slu~ajnost u Izraelu

U mjesec dva puta izvu~ena ista dobitna kombinacija lota
Na izraelskom lotu u mjesec je dva puta izvu~ena potpuno ista dobitna kombinacija brojeva, objavio je u nedjelju portal Y-Net. Brojevi 13, 14, 26, 32, 33, 36 izvu~eni su 21. septembra i zatim opet 16. oktobra, {to je statisti~ki skoro pa nemogu}e. Uprava izraelskog lota prvo je pomislila da se radi o tehni~koj gre{ci na bubnju za izvla~enje, ali je nakon provjere potvrdila da je rije~ o iznena|uju}oj slu~ajnosti. Izraelski profesor statistike Zvi Gilula tvrdi da su izgledi za takvo ne{to 1:4 biliona. Izraelski mediji javljaju da je 95 osoba pogodilo ta~ne brojeve, ali samo su tri imale dopunski broj 2, dok se prvi put radilo o dopunskom broju 1. Oni su osvojili svaki po ~etiri miliona {ekela, odnosno 800.000 eura.

D`onson je hitno prevezena u bolnicu

Nesre}a u Kaliforniji

Rekreativca ubila loptica za golf
U bolnici u Kaliforniji od posljedica udarca lopticom za golf umro je 69-godi{nji Hiro{i Tango (Hiroshi). Rekreativni igra~ golfa poginuo je na igrali{tu u Los Seranos u Kaliforniji. Nesre}e na golf terenima nisu neuobi~ajene. Najvi{e ih je povezano s udarcima hitaca, a mnogo je i iznenadnih smrti zbog zastoja srca. Prijatelji Hiro{ija T anga kazali su da nesre}a u prvom trenutku nije izgledala tako opasno. T anga su prebacili u bolnicu, gdje se `alio na bolove u glavi i vratu. Ubrzo je umro.

Sudbina ~ileanskih rudara podsjetila na pri~u iz Ukrajine

Pet porodica `ivjelo u {pilji vi{e od 500 dana
[pilja je bila dom pet porodica, odnosno 37 ljudi koji su se u nju spustili 5. maja 1943. i ostali sve do zadnjih dana Drugog svjetskog rata
I dok cijeli svijet prati pri~e ~ileanskih rudara koji su ispod zemlje proveli vi{e od dva mjeseca, iz Ukrajine sti`e jo{ nevjerovatnija pri~a o pre`ivljavanju Jevreja za vrijeme Drugog svjetskog rata. Ukrajinski grad Korolivka nalazio se do 1939. pod poljskom upravom i ve}ina stanovni{tva su bili Jevreji. Godine 1943. nacisti~ke snage okupirale su zapadni dio Ukrajine te se ve}ina Jevreja odlu~ila radije sakriti po {umama nego zavr{iti u koncentracionom logoru. Me|utim, nacisti nisu tako lako odustajali ve} su ih tra`ili po {umama, ~ak su i digli uzrak jednu pe}inu u kojoj su se sakrile neke porodice. Ali, jedan od Jevreja poveo je grupu premu {pilji udaljenoj 40 kilometara od grada. [pilja je nao~igled bila nepristupa~na, no Mi{a [terman (Misha Stermar) znao je da se nakon strmog ulaza prostire velika povr{ina s izvorom pitke vode. Ta {pilja je bila dom pet

Predmeti u {pilji

porodica, odnosno 37 ljudi koji su se u nju spustili 5. maja 1943. i ostali sve do zadnjih dana Drugog svjetskog rata, ukupno 527 dana. @ene, stariji i djeca nisu nikada napu{tali uto~i{te. Na povr{inu su izlazili mladi}i koji su vani skupljali hranu i drva za ogrjev. Neki seljani su znali za skrivene Jevreje i pomagali su im u hrani i odje}i koliko su mogli. Kada su Rusi oslobodili podru~je, Jevrejima su u

otvor bacili bocu s porukom. Napokon su iza{li, pri~aju svjedoci, nemo}ni i prestra{eni, jedva nose}i djecu u naru~ju. Ve}ina njih morala je prekrivati o~i od sunca jer su godinu bili u tami. Danas u Korolivki nema nijednog Jevreja. Ve}inu su ih ubili nacisti, a oni koji su pre`ivjeli, emigrirali su u druga mjesta u Ukrajini ili ostatku svijeta. A u {pilji jo{ stoji stara glinena pe} podsje}aju}i na mu~nu pro{lost.

oglasi

Dnevni avaz utorak, 19. oktobar/listopad 2010. 23

24

Dnevni avaz, utorak, 19. oktobar/listopad 2010.

kiosk

REVOLUCIONARNO Beba pre`ivjela kompliciranu operaciju srca

El-Kuds: Majmun zalutao u u~ionice

Hirurzi spasili `ivot djevoj~ici smrzavanjem nasmrt
Sama je otvorila o~i tek dva dana poslije operacije, a ku}i je pu{tena nakon 18 dana
Djevoj~ica stara mjesec Sama (Samaa) ro|ena je s pogre{no povezanim krvnim sudovima sa srcem. Kako bi ispravili tu fatalnu komplikaciju u njenom organizmu, ljekari su joj trebali zaustaviti srce, a prije toga su je smrznuli do ta~ke smrti. Operacija je obavljena u londonskoj „Great Ormond Street Hospital“, a Samino srce bilo je manje od loptice za golf. Ljekari su oko njene glave postavili vre}ice s ledom i na taj joj na~in spustili temperaturu s normalnih 37 na 18 Celzijevih stepeni, koriste}i ma{inu koja je iz tijela izvukla krv. Zatim su joj pomo}u lijeka zaustavili srce i isklju~ili ma{inu. Tijelo joj je skoro u potpunosti bilo bez krvi, a ona klini~ki mrtva. Nakon 23 minute hirurzi na ~elu s Tain-Jen Hsioaom (Tain-Yen) vratili su je u

Panika na Univerzitetu u Gazi

Studenticu napao majmun
Studentica Univerziteta El-Kuds u Gazi pani~no je po~ela vri{tati i plakati kada ju je u praznoj u~ionici napao ~impanza. Djevojka je prva do{la na predavanje, a kada je u{la u dvoranu ugledala je `ivotinju. Mlada `enka ~impanze pobjegla je iz zoolo{kog vrta. U{la je u prostorije fakulteta i divljala po u~ionici. Djevoj~in pla~ ~ula je policija s kampusa i pohitala u pomo}. Nazvali su zoolo{ki vrt i saznali da je `enka ~impanze pobjegla. ^uvari iz zoolo{kog vrta ubrzo su stigli i vratili ~impanzu u kafez.

Otkriven najmasivniji galakti~ki klaster
Astronomi su pomo}u teleskopa „South Pole“ otkrili najmasivniji galakti~ki klaster na udaljenosti od sedam milijardi svjetlosnih godina. Klaster ima masu otprilike 800 biliona Sunaca i sadr`i stotine galaksija. Na udaljenosti je od otprilike sedam milijardi svjetlosnih godina, {to zna~i da ga vidimo kako je izgledao prije sedam milijardi godina kada je svemir bio upola mla|i i na{ solarni sistem tada jo{ nije ni postojao. ^ak i u tom mladom dobu klaster je bio masivan skoro kao obli`nji klaster Coma. Od tada je narastao ~etiri puta. Kada bismo ga mogli vidjeti kako izgleda danas, bio bi jedan od najmasivnijih klastera u ~itavom svemiru.

Sama s majkom: Danas je zdrava djevoj~ica

`ivot. Kako bi sprije~ili trajno o{te}enje mozga ili unutra{njih organa, ljekari su imali 50 minuta za zahvat. Nakon operacije srca bebu su ponovno priklju~ili na ma{inu, koja je u njen orga-

nizam vratila toplu krv. Nakon {to se temperatura vratila na 37 stepeni, srce je samo od sebe po~elo kucati. - Kada je otvorila o~i, bila sam presretna. Prije ju je umaralo plakanje, a sada je

zdrava djevoj~ica koja voli hranu i igru - rekla je 30-godi{nja majka Rosina Ahmed (Roosina). Sama je otvorila o~i tek dva dana poslije operacije, a ku}i je pu{tena nakon 18 dana.

Bolaram Das jo{ gladan znanja

Indijac slavi 100. ro|endan povratkom na fakultet
Tema Dasove doktorske disertacije je uloga njegovog rodnog sela u {irenju neovi{nuizma
Jedan od boraca za nezavisnost Indije Bolaram Das (Bholaram Das) proslavio je 100. ro|endan najavom povratka u {kolsku klupu. Das je upisao doktorske studije na Univerzitetu Gauhati u sjeveroisto~noj dr`avi Asam, {to ga ~ini vjerovatno najstarijim studentom u Indiji. - Za svojih stotinu godina u~inio sam mnogo toga u sferi dru{tva, politike, upravljanja i religije... Mislio sam da moram raditi na doktoratu koji bi mogao zadovoljiti moju glad za znanjem - rekao je Das. Tema Dasove doktorske disertacije je uloga njegovog rodnog sela u {irenju neovi{nuizma, liberalnog, monoteisti~kog pravca hinduizma kojem se pripisuje zasluga za ukidanje dru{tvenih podjela u dr`avi Asam. Bolaram je dodao da `eli pro{iriti interesiranje i vjerovanje u filozofiju te religije. Das je imao 19 godina kada je zatvoren zbog u~e{}a u protestu zbog britanske vladavine 1930. i proveo je

Das: Najstariji student u zemlji

dva mjeseca na te{koj robiji da bi zatim po~eo studirati pravo i ekonomiju. Kongresnoj partiji, koja se nalazila na ~elu pokreta za nezavisnost Indije, pridru`io se 1945., a Indija je

stekla nezavisnost dvije godine kasnije. Das je radio kao u~itelj, pravnik i sudija, a penzionisao se 1971. godine. Otac je {estero djece, ima desetero unuka i jedno praunu~e.

kultura

Dnevni avaz, utorak, 19. oktobar/listopad 2010.

25

RAZGOVOR Ugledni reditelj Vilijam Do~olomanski za „Avaz“

Deportacija Jevreja je sramota Slova~ke!
Predstava „^ekaonica“ izvedena dvije no}i zaredom na MESS-u Njegova kompanija „Farma u pe}ini“ bez svojih prostorija
Nakon {to je prije dvije godine uspio pomiriti ukuse `irija i publike koji su mu na Me|unarodnom teatarskom festivalu MESS dodijelili nagrade za predstavu „Sclavi/Emigrantska pjesma“, ~e{ka teatarska trupa Vilijama Do~olomanskog (Docolomansky) „Farma u pe}ini“ vratila se u Sarajevo s novom predstavom „^ekaonica“. - Drago mi je {to sam ponovo tu. Volim Sarajevo i nadam se da }e me organizatori Festivala pozvati da do|em i naredne godine s novom predstavom - rekao je na po~etku razgovora za na{ list ovaj slova~ki reditelj, a koji `ivi i radu u Pragu.

Grahovac: Poni{tio prvobitnu odluku

[arki}: Nastavljamo gdje smo stali

Nakon {to je pro~itao scenarij

Raspodjela novca
- Mi smo privatna kompanija i do sada smo dobivali kontinuiranu finansijsku podr{ku ministra kulture, mada smatram da se raspodjela tog novca ne vr{i ispravno. Recimo, nacionalni teatri dobiju 12 ili ~ak vi{e puta novca od nas, a mi prezentiramo ^e{ku u svijetu puno bolje od njih - isti~e Do~olomanski. dru{tvenim fenomenima koje je nemogu}e iskazati rije~ima. Sa publikom dijelimo ljudska iskustva, kroz direktan prijenos energije sa scene, bez ograni~enja rije~ima - istakao je reditelj. Iako dobitnici brojnih presti`nih festivalskih nagrada, „Farma u pe}ini“ delo`irana je iz svojih prostorija u Pragu. Do~olomanski smatra da je kulturna politika ^e{ke jako lo{a i to je realnost s kojom se te{ko suo~avaju. - Iz svojih prostorija izba~eni smo ljetos i sada se oslanjamo na to da neko ustupi svoj prostor na barem neko vrijeme, tako da se stalno preseljavamo s jednog mjesta na drugo. Nedavno smo imali izbore i vidjet }emo kako }e se nova vlast boriti sa ovom temom - pri~a Do~olomanski.
A. GRABOVAC

Grahovac odobrio snimanje filma An|eline \oli u BiH
Edinu [arki}u ju~er je stigla i pismena potvrda od Ministarstva
Federalno ministarstvo kulture i sporta ju~er je izvr{nom producentu i „location manageru“ Edinu [arki}u iz „Scout Filma“, nakon usmene, dostavilo i pismenu potvrdu da se rediteljski prvjenac An|eline \oli (Angelina Jolie) „Untitled Love Story“ mo`e snimati u BiH. - Napokon smo dobili i pismeno odobrenje. Nakon {to su privremeno bile obustavljene sve pripreme i radovi na lokacijama, moramo odmah nastaviti tamo gdje smo morali stati - rekao nam je ju~er [arki}. Podsje}amo, nakon protesta Udru`enja „@ena `rtva rata“, zbog saznanja da je u filmu rije~ o ljubavnoj pri~i izme|u silovane djevojke i njenog silovatelja, upu}enog federalnom ministru kulture i sporta Gavrilu Grahovcu, on je odlu~io poni{titi odobrenje za snimanje filma. No, nakon pro~itanog scenarija koji mu je predo~io [arki}, ministar se, ipak, predomislio. - Nakon {to je Udru`enje za razvoj filmske znanosti „Scout“ 14.10.2010. godine dostavilo scenarij filma „Untitled Love Story“, a 15. 10. 2010. i zahtjev, odnosno ta~no navedene lokacije za snimanje filma, ~ime su ispunjeni uvjeti za dobivanje odobrenja, ministar Gavrilo Grahovac je potpisao odobrenje za snimanje - ka`e se u saop}enju Federalnog ministarstva kulture i sporta.
A. Gr.

Do~olomanski: Rado vi|en gost u Sarajevu

(Foto: S. Jordamovi})

Djelimi~no krivi
Fascinantna plesna studija slova~kih deportacija @idova u praskozorje Drugog svjetskog rata izvedena je u subotu i nedjelju u Stolariji Narodnog pozori{ta. Kako nam je rekao Do~olomanski, temu nije odabrao on, ve} je ona na{la put do njega. - Sve je po~elo kada smo izvodili jedan performans na `eljezni~koj stanici u Slova~koj, na ~ijem je mjestu sada otvoren kulturni

centar. Odmah sam pitao za historiju zgrade i re~eno mi je da su @idovi s tog mjesta prebacivani u koncentracione logore. Ta spoznaja me inspirirala da se vratim na isto mjesto i po~nem raditi „^ekaonicu“, koja je bazirana na konfrontaciji sa stvarno{}u i ljudskom iskustvu koje smo ili zaboravili ili potisnuli. To je ne{to ~ega se ne `elimo sje}ati jer smo svi djelimi~no krivi {to smo dozvolili da jevrejske kom{ije odu od nas. To je sramota

Slova~ke! - rekao nam je Do~olomanski.

Kulturna politika
Ovaj reditelj rado je vi|en gost na pozori{nim festivalima u regiji, s kojih gotovo uvijek odlazi s glavnim nagradama, dokazav{i kako plesni, neverbalni izri~aj mo`e prona}i svoje mjesto na presti`nim festivalima koji su ~esto zasi}eni dramskom klasikom. - Moja teatarska kompanija je upravo specifi~na po tome {to govorimo o

Izlo`ba sarajevskog umjetnika

Daniel Premec u Zagrebu
Sarajevski umjetnik Daniel Premec danas }e se u galeriji Studentskog centra u Zagrebu predstaviti videoradom „Per aspera ad astra“. Ovaj rad nastao je 2007. godine u ciklusu koji ima globalni cilj da opi{e te{ko}e na `ivotnom putu. - Su{tina samog rada je ~in u kojem ja kao autor transponiram svoje iskustvo getoizacije, koja po~inje kao i svaki drugi vid oduzimanja slobode, {i{anjem kose. U nazivu je sadr`ano globalno bezvremeno iskustvo koje, izme|u ostalog, obja{njava iskustvo o kojem govorim - kazao nam je Premec.
A. Ke.

Direkcija Festivala MESS odlu~ila

„Lovorov vijenac“ Franku Kastorfu
Priznanje Festivala MESS „Zlatni lovorov vijenac za doprinos umjetnosti teatra“ bit }e dodijeljeno njema~kom reditelju Franku Kastorfu (Castorf). - Proteklih 13 godina, na{ festival je predstavio sjajne teatarske reditelje iz cijelog svijeta, ali je uspjeh Franka Kastorfa poseban. Pored sveop}eg doprinosa teatarskoj umjetnosti, on je jedan od najnagra|ivanijih reditelja na MESS-u, {to je i vi{e nego dovoljan razlog da mu dodijelimo ovo za nas iznimno zna~ajno festivalsko priznanje - kazano je iz Direkcije. Kastorf je dva puta nagra|en Zlatnim lovorovim vijencem za najbolju re`iju za predstave „Trainspotting“ 1997. i „Endstation America“ 2002. godine. Nagrada }e mu biti uru~ena tokom boravka u Sarajevu, gdje }e 23. oktobra na MESS-u gostovati njegova predstava „Kean“, u produkciji Volksbuhne am Rosa-Luxemburg-Platz iz Berlina. Ina~e, MESS }e dodijeliti jo{ jedan „Lovorov vijenac“ ~ije }e ime dobitnika biti objavljeno naknadno.
A. Ke.

KULT/ART TELEKS
SARAJEVO - U knji`ari „Buybook“ ve~eras }e biti promovirana knjiga „Tajna zla i kamen temeljac dobra“ Sergeja Prokofjeva. Ovaj naslov koji je s engleskog preveo Slobodan @alica iza{ao je u izdanju „Buybookove“ biblioteke „Antropozofija“. O knjizi }e govoriti Vladimir PreA. Ke. mec, Muhamed Filipovi} i Slobodan @alica.

Kastorf: Njema~ki reditelj

Na Festivalu pozori{ta za djecu

Danas na MESS-u

Rekli su
Gostuje i „Saloma“

Vlado Podany

Banjalu~ki „Don Kihot“
Drugog dana 9. (Foto: M. Lugi}) me|unarodnog festivala za djecu u Dje~ijem pozori{tu RS u Banjoj Luci, doma}i ansambl izveo je predstavu „Don Kihot“ u re`iji Hartmuta Lorenca (Lorenz). Najmla|a publi- Mazalica u glavnoj ulozi Publika je istog dana ka odu{evljeno je pozdravila junaka Servantesovog gledala reprizu ruske inter(Cervantes) romana kojeg je pretacije „Ru`nog pa~eta“ i tuma~io Du{ko Mazalica, predstavu „Medvjedi} koji kao i Aleksandra Blani}a, se povukao u sebe“ Mini teatra iz Ljubljane. V. S Bo`anu Bijeli}....

„Kako sam nau~ila da vozim“
U Narodnom pozori{tu Sarajevo ve~eras u 19.30 sati bit }e izvedena predstava „Saloma“ Damira Zlatara Freya u izvedbi INK Pula. Kamerni teatar 55 ugostit }e u 19.30 i 22 sata predstavu Mostarskog teatra mladih „Kako sam nau~ila da vozim“ ~iju re`iju potpisuje Selma Spahi}.

Okuplja najbolje
- To je festival koji decenijama okuplja ono najbolje {to se u datom momentu mo`e skupiti. Jedna od velikih i najljep{ih stvari je da se strane produkcije sve vi{e bore da do|u na MESS. To je ono {to nas u svijetu reprezentira na veoma visokom nivou - ka`e sarajevski A. Ke. kompozitor Vlado Podany.

26

Dnevni avaz, utorak, 19. oktobar/listopad 2010.

tv serija

jet set

Dnevni avaz, utorak, 19. oktobar/listopad 2010.

27

Go~eva: Uspje{na saradnja sa Sarihod`i}em

MUZI^ARI Nakon {to je na aerodromu izgubio nove pjesme

Laptop prona|en, Lo{a jo{ u Briselu
Neprijatnost se desila kada se frontmen „Plavog orkestra“ s djevojkom [pelom vra}ao iz [panije
Odmor koji je Sa{a Lo{i} Lo{a proveo sa svojom djevojkom [pelom Mo`inom u [paniji umalo mu nije prisjeo. Naime, prilikom povratka u Brisel, gdje posljednjih mjeseci `ivi [pela, na aerodromu je izgubljen Lo{in laptop u kojem se nalazila muzika za novi album „Plavog orkestra“. Iako to naravno nije jedina kopija muzike za novi CD, Lo{a je te{ko kontrolirao ljutnju zbog neugodnosti na briselskom aerodromu. No, drama nije dugo trajala, jer je javljeno da je laptop prona|en. I narednih dana Lo{a }e biti u Briselu kod [pele, a potom ga s „Plavcima“ ~eka koncert u Mariboru i jo{ nekim slovenskim mjestima. Tako|er se o~ekuje da kona~no zavr{i dugo najavljivani album. Iako se vi{e niko ne `eli upu{tati u prognoze kada bi „Plavci“ mogli objaviti CD, to bi se trebalo desiti krajem godine. Lo{u osim toga o~ekuje autorski rad i na drugim projektima. Prvo }e raditi pozori{nu predstavu sa Sa{om Broz u Zagrebu, potom muziku za film Marka Nabere{nika „[angaj“, a i Severina ga je pozvala da sara|aje na njenom novom L. S. R. albumu.
[pela i Lo{a: Odmor im umalo prisjeo

Atraktivna makedonska pjeva~ica

Go~eva ponovo dolazi u Sarajevo
Pjeva~ica Karolina Go~eva, koja je nedavno uradila goli{ave fotografije za prvo izdanje makedonskog ~asopisa „Playboy“, odlu~ila je privesti kraju snimanje novog albuma. Upravo to je razlog zbog kojeg }e Go~eva narednih dana ponovo doputovati u Sarajevo kako bi u studiju „Long Play“ otpjevala jo{ dvije pjesme. Gotovo sve tekstove na njenom albumu potpisuje Maja Sarihod`i}, dok je njen suprug Mahir producent materijala. - Album koji se radi i za bh. i makedonsko tr`i{te bit }e zavr{en za petnaestak dana - govori Mahir SarihoA. I. d`i}.

Nastup DJ-a iz Njema~ke

Jirgen Kir{ zabavlja Zeni~ane 22. oktobra
Mili~evi}: Priznanje „Best Adria Act“

U prodaji novi broj magazina „Azra“

Poznati njema~ki DJ i producent Jirgen Kir{ (Jurgen Kirsch) nastupit }e u petak, 22. oktobra, u Zenici, ta~nije u prostoru Starog pozori{ta. Ovaj muzi~ar iz Nirnberga pripada kategoriji evropskih zvijezda u usponu, {to potvr|uje i podatak da je tokom posljednje ~etiri godi-

ne izdao ~ak deset nosa~a zvuka. Jedan je od osniva~a izdava~ke ku}e „Glueckskind“, a nastupao je {irom svijeta, od Argentine do Japana. Na nastupu u Zenici, Kir{u }e podr{ku pru`ati bh. DJ-jevi Ari Hughes, Fe|a Knajdl, Bonjasky, GH. P . Edd i Rimasky.

MTV nagrada Gramophonedzieu

Edo Maajka ipak ne putuje u Madrid
Srbijanski muzi~ar Marko Mili~evi}, poznatiji pod pseudonimom Gramophonedzie, ovogodi{nji je dobitnik MTV-jeve regionalne nagrade „Best Adria Act“. Mili~evi} je pobijedio u konkurenciji u kojoj su se na{li Edo Maajka, Gibonni, te bendovi „Leelojamais“ i „Negativ“. Gramophonedzie }e se tako takmi~iti za nagradu „Best European Act“, zajedno sa ostalih 20 regionalnih pobjednika, me|u kojima su i Dima Bilan, Sakis Ruvas, Enrike Iglesijas (Enrique Iglesias) i „Swedish House Mafia“. MTV }e 4. novembra objaviti spisak pet izvo|a~a s najvi{e glasova dok }e pobjednik u kategoriji „Best European Act“ biti progla{en 7. novembra. Ina~e, spisak izvo|a~a koji }e nastupiti na dodjeli priznanja u Madridu svaki dan se pro{iruje, a za sada je potvr|en dolazak [akire (Shakira), „King Of Leona“, „Linkin Parka“, Keti Peri (Katy Perry), Kida Roka (Rock), „Plana B“ i Ke{e (Kesha). Ceremoniju dodjele nagrada vodit }e glumica Eva Longorija-Parker (Longoria). Jedini bh. muzi~ar koji je do sada osvojio priznanje „Best Adria Act“ bio je Elvir Lakovi} Laka, kojem je to po{lo za rukom prije H. P . dvije godine.

Dobre pri~e i 1000 minuta besplatnog razgovora
U sutra{njem broju Va{ omiljeni magazin, svojim vjernim ~itateljima poklanja „Hej start paket“sa 1000 minuta besplatnih razgovora mjese~no prema jednom broju!. Tako }e svi kupci magazina „Azra“ uz svoj omiljeni ~asopis i u`ivanje u ~itanju zanimljivi sadr`aja, ekskluzivnih razgovora s zvijezdama iz svijeta i Regiona, novostima iz mode i kozmetike mo}i i besplatno razgovarati uz „Hej start paket“.
Kir{: Svirke {irom svijeta

AZRA - takve pri~e ho}u

28 Utorak, 19. oktobar/listopad 2010. Dnevni avaz

oglasi
BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE HERCEGOVA^KO-NERETVANSKI KANTON OP]INSKI SUD U MOSTARU Broj: 07 58 Mal 022891 06 Mal Mostar, 13. 09. 2010. godine

OGLAS

DIONI^KO DRU[TVO „SPLONUM“ SANSKI MOST Muse ]azima ]ati}a bb, 79260 Sanski Most Na osnovu ~lana 241, 242, 243 i 244. Zakona o privrednim dru{tvima (Slu`bene novine FBiH broj 23/99, 45/00, 2/02, 6/02, 29/03, 68/05, 91/07, 88/08 i 7/09) i ~lana 16. to~ka 2. Statuta dioni~arskog dru{tva „Splonum“ d.d. Horizonte Bosnia and Herzegovina Enteprise Development Company BV donio je odluku o sazivanju Skup{tine i ovim putem donosi:

OBAVJE[TENJE
O SAZIVANJU VANREDNE SKUP[TINE DIONI^ARSKOG DRU[TVA „SPLONUM“ SANSKI MOST Vanredna skup{tina dioni~ara D.D. „Splonum“ Sanski Most odr`at }e se 19. 11. 2010. u prostorijama dru{tva na adresi Muse ]azima ]ati}a bb u Sanskom Mostu sa po~etkom u 13,00 ~asova. Za skup{tinu se predla`e slijede}i dnevni red: 1. Usvajanje dnevnog reda 2. Izbor predsjedavaju}eg skup{tine i ovjeriva~a zapisnika 3. Izbor predsjednika i ~lanova Nadzornog odbora - za predsjednika se predla`e dr. Matej Penca - za ~lanove se predla`u dr. Alfred Matzka i Sabid Bilajbegovi} 4. Razno

Dioni~ari koji `ele da dopune dnevni red pod ta~kom razno du`ni su dostaviti odboru za glasanje prijedlog najmanje 7 dana prije zakazanog roka odr`avanja Skup{tine. Pravo u~e{}a u radu i odlu~ivanju skup{tine mogu ostvariti dioni~ari koji su registrovani kod Registra vrijednosnih papira FBiH najmanje 30 dana prije odr`avanja skup{tine i to li~no ili putem punomo}nika. Dioni~ari ostvaruju pravo u~e{}a na Skup{tini pod uslovom da su se najkasnije 24 sata prije po~etka skup{tine prijavili Odboru za glasanje neposredno ili preporu~enom po{iljkom na adresu D.D. „Splonum“, Muse ]azima ]ati}a bb, 79260 Sanski Most. Punomo} mora biti u pisanoj formi i ovjerena i mora uklju~ivati generalno ovla{tenje za zastupanje jednog ili vi{e dioni~ara u okviru dnevnog reda Skup{tine. Punomo} se predaje odboru za glasanje najkasnije u roku odre|enom za prijavu u~e{}a. Glasanje se vr{i putem glasa~kih listi}a koji }e biti podijeljeni na samoj Skup{tini na osnovu blagovremene prijave. Imenuje se glasa~ki odbor u sastavu Alagi} ]amka, Bajri} Sead i Burni} Hajrudin. Horizonte Bosnia and Herzegovina Enterprise Development Company BV

OP]INSKI SUD MOSTAR, po stru~nom suradniku Josipi Matijevi} rje{avaju}i u pravnoj stvari po tu`bi tu`itelja HT Mobilne komunkacije d.o.o. Mostar Tvrtka Milo{a bb zastupan po zz direktoru protiv tu`ene Ive Primorac Zrinsko Frankopanska br. 6 Mostar radi isplate, vrijednost spora 146,79 KM, van ro~i{ta, dana 05. 05. 2010. godine donio je slijede}u

PRESUDU
(zbog propu{tanja) Du`na je tu`ena isplatiti tu`itelju iznos glavnog duga od 146,79 KM, uz zakonske zatezne kamate koje teku: na iznos od 17,82 KM po~ev{i od 17. 12. 2005. g. kao dana dospije}a pa do isplate na iznos od 13,36 KM po~ev{i od 16. 01. 2006. g. kao dana dospije}a pa do isplate na iznos od 115,61 KM po~ev{i od 16. 02. 2006. g. kao dana dospije}a pa do isplate te mu naknaditi tro{kove parni~nog postupka u iznosu od 106,90 KM a sve u roku od 30 dana i pod prijetnjom prinudnog izvr{enja. STRU^NI SURADNIK Josipa Matijevi}

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE HERCEGOVA^KO-NERETVANSKI KANTON OP]INSKI SUD U MOSTARU Broj: 07 58 Mal 006493 06 Mal Mostar, 27. 02. 2009. godine OP]INSKI SUD MOSTAR, stru~ni saradnik Kemal Maksumi}, u pravnoj stvari tu`itelja JP HT d.o.o Mostar, ul. Kneza Branimira bb, zastupanog po zakonskom zastupniku direktoru Stipi Prli}u, a ovaj po punomo}nici po zaposlenju Fljorini Tar~uki protiv tu`ene Olge Kocakov, ul. Kralja Tomislava 3/III, radi isplate duga, v.sp. 26,32 KM vanraspravno dana 27. 02. 2009. godine, donio je slijede}u:

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE ZENI^KO-DOBOJSKI KANTON OP]INSKI SUD U ZENICI Broj: 43 0 Mal 003755 01 Mal Zenica, 31. 12. 2008. godine Op}inski sud u Zenici, sudija Albisa Kapi} u pravnoj stvari tu`ioca Dioni~ko dru{tvo „BH Telecom“ Sarajevo, Direkcija Zenica, ul. Masarykova 46, protiv tu`enog Had`i Ibrahima iz Zenice, Crkvice br. 3/A, radi duga, v.s. 109,40 KM, dana 31. 12. 2008. godine, van ro~i{ta, donio je:

2000. godine do dana uplate - na iznos od 14,50 KM po~ev od 13. 08. 2000. godine do dana uplate - na iznos od 16,80 KM po~ev od 13. 09. 2000. godine do dana uplate - na iznos od 26,70 KM po~ev od 13. 10. 2000. godine do dana uplate - na iznos od 2,60 KM po~ev od 18. 11. 2000. godine do dana uplate - na iznos od 2,60 KM po~ev od 18. 12. 2000. godine do dana uplate kao i iznos od 94,50 KM na ime tro{kova parni~nog postupka, sve u roku od 15 dana pod prijetnjom izvr{enja. Po proteku roka od 15 dana od dana objave ovog oglasa u Dnevnom avazu smatra}e se da je presuda dostavljena tu`enom. Protiv presude zbog propu{tanja nije dopu{tena `alba, ali tu`eni mo`e podnijeti prijedlog za povrat u prija{nje stanje u skladu sa odredbama ZPP-a. SUDIJA: s.r. Albisa Kapi}

PRESUDU
zbog propu{tanja Du`na je tu`ena isplatiti tu`itelju na ime duga iznos od 26,32 KM sa zakonskim zateznim kamatama i to: na iznos od 3,58 KM po~ev od 21. 08. 2005. god. pa do isplate, na iznos od 3,70 KM po~ev od 22. 09. 2005. god. pa do isplate, na iznos od 3,52 KM po~ev od 22. 10. 2005. god. pa do isplate, na iznos od 6,00 KM po~ev od 22. 11. 2005. god. pa do isplate, na iznos od 6,00 KM po~ev od 29. 12. 2005. god. pa do isplate, te mu nadoknaditi tro{kove postupka u iznosu od 74,00 KM, a sve u roku od 15 dana. Stru~ni saradnik Kemal Maksumi} Pouka o pravnom lijeku: Protiv ove presude `alba nije dopu{tena, ali tu`eni mo`e podnijeti prijedlog za povrat u prija{nje stanje (~l. 183. ZPP-a FBiH).

PRESUDU ZBOG PROPU[TANJA
Obavezuje se tu`eni da isplati tu`iocu iznos od 109,40 KM sa zakonskom zateznom kamatom, i to: - na iznos od 29,60 KM po~ev od 20. 05. 2000. godine do dana uplate - na iznos od 16,60 KM po~ev od 13. 07.

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE HERCEGOVA^KO-NERETVANSKI KANTON OP]INSKI SUD U MOSTARU Broj: 07 58 Mals 024825 06 Mals Mostar, 02. 09. 2010. godine

OGLAS
Op}inski sud Mostar Na broj 07 58 Mals 024825 06 Mals OP]INSKI SUD MOSTAR i to sudija Divna Bo{njak, rje{avaju}i u pravnoj stvari tu`itelja DD Osiguranje VGT Visoko, Ul. Alaudin br. 1. Visoko, zastupan po zak. zast., protiv tu`enog EUROPEK D.O.O. Mostar, Vrap~i}i b.b., zastupan po zak. zast. radi: Isplata potra`ivanja v.s.p. 283,00 KM, vanraspravno, dana 18. 07. 2007. godine, donio je slijede}u:

PRESUDU
zbog propu{tanja Obavezuje se tu`eni da na ime duga za pru`ene usluge isplati tu`itelju iznos od 283,00 KM sa zakonskom zateznom kamatom po~ev od 06. 12. 2004. godine pa do kona~ne isplate, te mu naknaditi tro{kove parni~nog postupka u iznosu od 14,00 KM, sve to u roku od 15 dana i pod prijetnjom ovrhe. Pouka o pravnom lijeku: Protiv ove presude nije dozvoljena `alba. SUDAC Divna Bo{njak

specijalni prilog

UTORAK, 19. OKTOBAR/LISTOPAD 2010. GODINE

PREDSTAVLJANJA „Dnevni avaz“ u Dubrovniku na me|unarodnoj vo`nji Hyundaija ix20

Monovolumen na drugi na~in
Nasljednika Matrixa testirali smo samo dvije sedmice nakon svjetske prezentacije u Parizu Odli~an ovjes i ekonomi~ni motori

Spark: Sve popularniji

Chevrolet tre}i u BiH
Chevrolet je u Bosni i Hercegovini u prvih devet mjeseci ove godine zabilje`io rast prodaje od ~ak 186,26 posto u odnosu na isto razdoblje lani (2009. prodao je 211, a u ovoj 604 automobila) i zauzima tre}e mjesto na tr`i{tu putni~kih vozila. Chevrolet nije samo u BiH zabilje`io dobar rezultat, ve} i u cijeloj Evropi, u kojoj ovaj brend predstavlja sve ja~u snagu. Plasirano je 351.308 automobila, za 31.847 vi{e u pore|enju s pro{lom godinom. Udio na evropskom tr`i{tu narastao je za 0,24 M. T. posto, na 2,5.

ix20: Gaji novi Hyundaijev dizajn takozvanih „fluidnih skulptura“

VW za devet mjeseci plasirao 5,37 miliona vozila
smo u prvoj grupi medija koji su u Dubrovniku dobili klju~ novog monovolumena korejskog proizvo|a~a, a to je zaista velika rijetkost kada je BiH u pitanju. Na prvi pogled vidi se da ix20 gaji novi Hyundaijev dizajn tzv. „fluidnih skulptura“. Modernog i dinami~nog oblika, kombinira jedinstven izgled s klju~nim funkcionalnim osobinama MPV modela. S obzirom na to da je dizajniran i proizveden u Evropi (Njema~ka i ^e{ka), ix20 je evropski automobil sa~injen kako bi zadovoljio potrebe Evropljana, a prema onome {to nudi, kako smo vidjeli, na njega se mo`e ozbiljno ra~unati. O ukusima se ne raspravlja, ali ix20 prema skromnoj procjeni potpisnika izgleda odli~no. Isto tako je i u unutra{njosti, koju su dizajneri ~etvrtog najve}eg svjetskog proizvo|a~a automobila na~inili elegantni-

Z

aista je nevjerovatno kako se Hyundai za tako kratko vrijeme iz prosje~nog brenda transformirao u jednog od vode}ih svjetskih proizvo|a~a koji neustra{ivo juri{a ka sve ve}im visinama.

Potro{nja od 4,5 do 6,5 litara
Jo{ nije definirano koji }e od ~etiri motora biti u ponudi u BiH. Osim ovih koje smo vozili, tu je jo{ jedan dizelski model, od 77 KS. Sve ih krasi izuzetno mala pont tabla i novi oblik upravlja~a. U Dubrovniku smo imali priliku voziti tri verzije ix20, a svaku od njih pogonili su novi ekonomi~niji motori manje zapremine. Rije~ je o dva benzinska (1,4 od 90 i 1,6 od 126 KS) i jednom dizelskom (1,4litarska „blue“ verzija od 90 KS). Svaki od njih imao je razli~itu opremu, pa je glupo govoriti o tome u kojem smo se najbolje osje}ali, ali ako nas pitate o motoru, onda na{ glas ide za 1,6-litarski benzinski, koji se na brdima iznad Dubrovnika pokazao najpotentnijim, najokretnijim i najboljim za vo`nju. Automobil s benzinskim motorom od 90 KS osjetno je slabiji i anemi~niji, pa nakrcan prtljagom ne}e mo}i odgovoriti zahtjevnijim voza~ima, dok onaj s dizelskim motorom ima, ipak, malo sporiju reakciju, pa ga je, kao i slabijeg na benzin, potrebno dr`ati na visokom broju obrtaja. Svaki od ova tri motora podmirit }e potrebe porodice, tro{nja (od 4,5 do 6,5 litara na 100 kilometara), te emisija CO2 koja u pojedinim „blue“ verzijama pada i do 114 grama po kilometru, {to je rekord segmenta.

Evropski model
Sjetimo se modela kao {to su bili Atos ili stara Sonata, za koje ljudi nisu ni znali ko ih proizvodi. Nije to bilo tako davno. A sada, Hyundai je oko sebe okupio impresivnu gamu koja spada u sami vrh dostignu}a autoindustrije. Na scenu je zakora~ila generacija sa predznakom „i“, koja, iako naslje|uje staru, s njom nema ama gotovo nikakve sli~nosti, osim slova h na haubi. Najnoviji pripadnik „i“ generacije je model ix20, koji bi trebao biti nasljednik Matrixa. „Dnevni avaz“ je jedan od rijetkih medija u BiH koji je imao priliku testirati ovaj automobil samo dvije sedmice nakon njegove svjetske prezentacije u Parizu. Bili

Uskoro promocija i u Sarajevu
Prema rije~ima marketing menad`era Hyundaija BH Mustafe ^opelja, nakon pretpremijere na Sajmu u Banjoj Luci ix20 }e uskoro biti prezentiran u Sarajevu. Cijene nisu poznate. a jedino je pitanje da li }e voza~ u`ivati malo vi{e ili malo manje. Ono u ~emu su, pak, slo`ni jeste da se svaki od njih di~i odli~nim ovjesom i prianjanjem na cesti. Vrlo ih je lijepo i ugodno voziti. U automobilu mogu u`ivati i putnici. S du`inom od 4,1 metar te neobi~no dugim me|uosovinskim razmakom (2,6) i visinom (1,6), ix20 omogu}ava dosta mjesta u unutra{njosti, prelaze}i jednom nogom i u C-segment. Za pohvalu je i prtlja`nik zapremine 440 liM. TANOVI] tara.

Volkswagen koncern postigao je novi rekord prodaje za prvih devet mjeseci prvi put u historiji plasirav{i vi{e od pet miliona vozila. Najve}i evropski proizvo|a~ automobila kupcima je od januara do kraja septembra isporu~io ukupno 5,37 miliona primjeraka, {to je za 12,7 posto vi{e nego u istom periodu lani. Samo u septembru je sa 663.100 prodatih vozila ostvareno pove}anje u visini od 7,9 posto.

SEAT IBE najbolji koncept u Parizu
U okviru Pariskog sajma automobila RTL je u saradnji s magazinom Auto Plus dodjeljivao nagrade za najljep{a izlo`ena vozila. U kategoriji najboljeg konceptnog vozila nagradu je ponio SEAT IBE zahvaljuju}i, kako se navodi, kombinaciji dinami~kog dizajna, sportskog duha, iskoristivosti i pogona na struju.

Moderna zako{ena instrument tabla i novi oblik upravlja~a

Trostruka briga za kupca
Koliko Hyundai vjeruje u svoje proizvode najbolje ilustruje podatak da }e model ix20 biti ponu|en sa „triple care“ paketom, koji podrazumijeva pomo} na cesti, provjeru stanja automobila i garanciju na neograni~enu kilometra`u na period od pet godina. Ovaj paket bit }e dostupan u BiH, a osim modela ix20, njime }e biti obuhva}eni i ostali pripadnici „i“ generacije.

jom, te je stilski pribli`ili ukusima Evropljana. Hyundaijev slogan je - „Nemojte provesti `ivot u kutiji“. I zaista, nema ni traga monotoniji koju obi~no nude monovolumenske kutije.

Benzinac najbolji
Kada sjedete u njega, do~eka vas moderna djelimi~no zako{ena instrume-

30

Dnevni avaz, utorak, 19. oktobar/listopad 2010.

auto market

43

U BiH po~inje prodaja Dacije Duster

VOZILI SMO Mercedes E 250 CDI BlueEFFICIENCY Elegance

Terenac za 18.501 KM
Osim pristupa~ne cijene, robusnosti i prostranosti, model krasi i off-road pogon preuzet iz Nissana

Elegancija, snaga, presti`...
Odlikuju ga veoma tih rad i niska potro{nja, s prosjekom od 6,8 litara na 100 pre|enih kilometara, barem kada je rije~ o laganom krstarenju
Novi Caddy dijeli izgled prednjeg dijela sa Polom i Golfom
(Foto: F. Fo~o)

PROMOCIJE ASA Auto predstavio novu generaciju VW Caddyja

Kedi, drugo ime za dostavno vozilo
Slogan „Najbolji Caddy do sada“ potkrepljuje brojnim novitetima
Kod bosanskohercegova~kih voza~a rije~ „kedi“ ustalila se kao oznaka za modele lakih dostavnih vozila svih svjetskih proizvo|a~a, a sve zahvaljuju}i Volkswagenovom Caddyju, koji je veoma popularan na ovom podru~ju. Pro{le sedmice sektor privrednih vozila ASA Auta, zvani~nog predstavnika i distributera njema~kog koncerna za BiH, predstavio je novu generaciju lakog dostavnjaka uz geslo „Najbolji Caddy do sada“. To potkrepljuju brojnim novitetima koji su stigli s novim vozilom.

Dacia Duster: Prvi SUV rumunskog proizvo|a~a

Pogon na sva ~etiri to~ka
Kupci na raspolaganju imaju i 4MOTION varijantu Caddyja, odnosno model s pogonom na sva ~etiri to~ka. Ako jedan „normalnoj“ i Maxi izvedbi, koja ima du`i me|uosovinski razmak. Unuta{njost je tako|er osvje`ena kvalitetnijim mato~ak izgubi kontakt s podlogom, snaga se usmjerava na preostala tri i tako se spre~ava proklizavanje to~ka. i 105 konjskih snaga ili ecofuel varijantu 2,0-litarskog SRE motora od 107 KS. Iz ASA Auta isti~u kako ove motore krasi zna~ajna optimizacija potro{nje goriva i emisija {tetnih plinova, te bolje vozne performanse.
Mercedes E klasa: Prepoznatljiv vanjski izgled

Li~na karta
Dimenzije
d/{/v (mm) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4.869/ 1.928 / 1.463 masa praznog vozila (kg) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1.735 prtlja`nik (l) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .633

Dacia Duster, dugoo~ekivani i zvani~no prvi SUV rumunskog proizvo|a~a automobila, kona~no je stigao na bosanskohercegova~ko tr`i{te. U skladu sa filozofijom Dacije, i ovaj model krasi izuzetno pristupa~na cijena, robusnost, prostranost, a u ovom slu~aju i offroad sposobnosti. Novi Duster dostupan je po cijeni ve} od 18.501 KM sa PDV-om, koliko ko{ta osnovni model pokretan 1,6litarskim 16V benzinskim

motorom sa 105 KS i pogonom na prednje to~kove. Pored ovog motora, Duster je dostupan i sa 1,5-litarskim dCi motorom u verzijama sa 86 i 109 KS. Benzinski agregat mogu}e je kombinirati sa pogonom na sve to~kove, koji je u slu~aju ja~eg dizelskog motora dio serijske opreme. Ina~e, ovaj sposobni 4x4 pogon, preuzet od Nissana, od Dustera ~ini upotrebljivo terensko vozilo. Od svog predstavljanja

u aprilu 2010. godine, Duster bilje`i ogroman uspjeh na svim tr`i{tima, a ve} od decembra bit }e dostupan u kombinaciji dCi dizelskog motora sa 90 KS i pogona na sve to~kove, koji }e zbog prosje~ne potro{nje od tek pet litara na 100 km i emisije CO2 od samo 139 g/km, nositi Eco2 zna~ku. Duster je prvi Dacijin model u koji se opcionalno ugra|uje ESP - elektronska kontrola stabiM. T. lnosti.

^etiri nivoa opreme
Unutar ponude varijanti putni~kih modela Caddyja do{lo je do restrukturiranja. Umjesto dosada{nje dvije varijante (Life i Style), sada su tu Startline, Trendline, Comfortline i Comfortline Edition. terijalima, tapacirunzima, novim izgledom volana i instrument table... Volkswagen je tako|er osvje`io i paletu motora, pa kupci koji preferiraju benzince mogu poru~iti 1,2litarske TSI agregate od 86

Dizelska gama
Kod automobila na dizel-gorivo zastupljeni su 1,6-litarski motori sa 75 i 100 KS, te 2,0-litarski CRD sa 110 i 140 „konja“. Rije~ je o novim TDI common-rail agregatima, koji ispunjavaju Euro 5 norme. Volkswagen je ponudio i DSG mjenja~e sa {est ili sedam stepeni prijenosa, koje krasi rad bez prekida vu~ne sile pri promjeni brzine. Njema~ki koncern uvijek se brine o sigurnosti voza~a i putnika njihovih vozila, pa su u novi Caddy odlu~ili serijski ugra|ivati najnoviju seriju Elektronskog programa stabilizacije (ESP) koji regulira pona{anje i upravljanje vozilom u krivinama. On kombinira antiblokadni sistem (ABS), elektronsku blokadu diferencijala (EDS), regulaciju pogonskog proklizavanja (ASR) i regulaciju vu~nog I. S. momenta motora.

Akcija za Mercedes C-klase s paketom AMG

Dvije varijante
Na prvi pogled vidi se da novi Caddy dijeli izgled prednjeg dijela s ranije vi|enim modelima iz Volkswagenove ergele, to jeste Polom i Golfom. To se prije svega odnosi na masku hladnjaka i poklopac motora. Novu generaciju lakog dostavnjaka krase i novi branici, prednja i zadnja svjetla te logo na prednjem dijelu vozila. Kao {to je i ranije bio slu~aj, Caddy }e se mo}i kupiti u dvije varijante:

Motor E 250 CDI
zapremina (ccm) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2.143 najve}a snaga (KS/o/min) . . . . . . . . . . . . . . . .204/ 4.200 okretni moment (Nm/o/min) . . . . . . . . . . . . .500 / 1.800

Ponuda koja golica ma{tu

Performanse
najve}a brzina (km/h) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .240 ubrzanje 0-100 km/h (s) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7,8 potro{nja grad/otv./komb. (l) . . . . . . . . . . .7,8 / 4,4 / 5,8
Farovi su dominantni i na zadnjem dijelu Zanimljivo rije{en prednji kraj

Cijena testnog modela
(do registracije) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .83.874 KM kom vo`nje. Prostora u Mercedesovoj E klasi ne manjka, ~etiri odrasle osobe, bez obzira na njihove gabarite, komotno se mogu smjestiti u ovu limuzinu. Mercedes je poznat po odli~nom izboru materijala, kvalitetnoj obradi i ukusnom dizajnu interijera, a to se vjerno oslikava u testnom modelu. Dokaz toga su sjedi{ta s visokim stepenom ergonomije. Veoma lijep detalj se vidi tokom no}ne vo`nje. Naime, tom prilikom unutra{njost je lagano osvijetljena svjetlosnim tijelima smje{tenim na vratima i instrument tabli. d`ojstika na centralnom grebenu. Ispod je smje{tena konzola za klima-ure|aj, a u testiranom automobilu su bile tri zone - voza~eva, suvoza~eva i zona zadnje klupe. Najve}i adut testiranog Mercedesa E klase je agregat, ~etverocilindri~ni 2,2litarski turbodizelski motor sa 204 konjske snage, uparen sa petostepenim automatskim mjenja~em. Odlikuju ga veoma tih rad i niska potro{nja (prosjek od 6,8 litara na 100 pre|enih kilometara), barem kada je rije~ o laganom krstarenju. Mercedes je ponovo napravio izvrstan model, po~ev od dizajna, preko udobnosti, snage do sigurnosti. Svakako, sve to ima svoju cijenu, a ona u ovom slu~aju iznosi 83.874 KM.
I. SOFI]

Po~etna cijena 20.235 KM
Najjeftiniji Caddy je furgonska izvedba sa 1,2-litarskim TSI motorom od 86 konjskih snaga i on ko{ta 20.235 bez, odnosno 23.675 KM sa PDV-om. Kod dizelskih varijanti, najjeftiniji je tako|er furgon sa 1,6-litarskim TDI agregatom (75 KS) po cijeni od 26.125 KM sa PDVom (22.329 bez PDV-a).

legancija, snaga, osje}aj presti`a... Ovo su samo neki od atributa testiranog Mercedesa E klase koji nam je ustupio zvani~ni predstavnik njema~kog proizvo|a~a za BiH, sarajevska kompanija „AutoLINE“. Vrijedi ista}i kako je ovaj model jedan od najprodavanijih u paleti Mercedesa kada je rije~ o bh. tr`i{tu. Vanjsli izgled E klase je

E

ve} prepoznatljiv na na{im ulicama, po~ev od prednjeg dijela vozila na kojem su dva para ve}ih i manjih svjetlosnih tijela, te zanimljivo oblikovanih maglenki.

Trapezoidne linije
Trapezoidne linije preko poklopca motora spajaju masku hladnjaka i prednje vjetrobransko staklo. Farovi su dominantni i na za-

dnjem dijelu vozila, gdje su dva velika svjetlosna tijela podijeljena poklopcem prtlja`nika. Unutra{njost odi{e komforom i veoma je osvijetljena uz pomo} velikih staklenih povr{ina koje doprinose odli~nom pregledu to-

Mercedes C-klase AMG: Jo{ dinami~niji i ekskluzivniji

Senzori za „mrtvi ugao“
Za sigurnost putnika brine se sva sila sistema, poput ABS-a, ESP-a, zra~nih jastuka... Ono {to veoma korisno do|e je upozoravanje voza~a na napu{tanje kolovozne trake. Ukoliko senzori evidentiraju da automobil prelazi liniju koja dijeli dvije trake, voza~ na volanu osjeti treskanje. Velika pomo} su i senzori za „mrtvi ugao“. ^esto se de{ava da se ne vidi vozilo pored, no sa testiranom E klasom to nije slu~aj. U retrovizore su integrirana svjetla koja se pale ukoliko senzori ustanove da se neko vozilo nalazi pored, a ako voza~ krene da se prestrojava, dobiva i zvu~no upozorenje.

Trozonska klima
Instrument tabla je pregledna, s tradicionalnim bijelim osvjetljenjem. Centralnim grebenom dominira multifunkcionalni ure|aj u kojem su ukomponirani telefon (koji se Bluetooth vezom spaja sa mobilnim aparatom vlasnika), navigacijski sistem, te radioure|aj sa CD MP3 plejerom. Naredbe ovom multimedijalnom sistemu mogu se davati i preko

Sljede}e godine hibridni Ferrari
Niti Ferrari vi{e ne mo`e ignorisati rastu}i trend hibridnih i elektri~nih vozila, pa }e tako sljede}e godine, na Sajmu u @enevi, predstaviti hibridnu verziu modela 612 Scaglietti, koja bi trebala tro{iti tre}inu manje goriva od „obi~nog“. Uz standardni motor od 550 KS, hibridna verzija dobit }e i podr{ku elektromotora od 100 KS.

Odli~an izbor materijala, kvalitetna obrada i ukusan dizajn interijera

Sigurno ste ovih dana na ulicama spazili reklamu u kojoj se Mercedesova Cklasa s paketom AMG nudi za 59.990 KM do registracije. Ponuda je to koja svakome mora zagolicati ma{tu. AUTOline, glavni zastupnik Daimlera u BiH, u saradnji sa ovla{tenom prodajno-servisnom mre`om Mercedesa, pripremio je atraktivnu akcijsku prodaju u kojoj jedan od najpopularnijih modela Mercedesa bez doplate dolazi sa opremom koja mu osigurava jo{ vi{e dinami~nosti i

ekskluzivnosti. Uz najfinije materijale i najnapredniju tehnologiju, standardna oprema C-klase oboga}ena je sistemom Audio 20 CD, linijom opreme Avantgarde i AMG Sport paketom. Kupcima je na taj na~in obezbije|ena ukupna u{teda u iznosu od 10.300 KM, saop}eno je iz AUTOlinea. Simpatizere sportskih automobila odu{evit }e AMG Styling sa prednjom i zadnjom maskom, sportskom maskom hladnjaka i bo~nim oblogama. Tu su i

AMG felge od lakog metala, te spu{teni sportski ovjes. Od opreme, izme|u ostalog, tu su ABS, ESP ASR, ko~io, ni sistem Adaptive Brake, progresivni servo upravlja~, dvozonski klima-ure|aj, sportska sjedi{ta, elektri~no pode{avanje prednjih sjedi{ta, 4,5-in~ni displej instrument table, ukrasni umeci od aluminija, trokraki sportski upravlja~ presvu~en ko`om, sportske papu~ice od bru{enog nehr|aju}eg ~elika sa gumenim ~epi}ima, spu{teni sportski ovM. T. jes...

Utorak, 19. oktobar/listopad 2010.

32

Utorak, 19. oktobar/listopad 2010.

Prodaja
Zbog odlaska u inozemstvo prodaje se Hyundai Terracan CRDI 4 WD, 11./2004., km 160.000, 2902 ccm/150 KS. Tel. 062 722 770, 061 500 253. 15897-1tt

Aluminijske 4 felge trineske, 175/70/13. Tel. 061 548 447. Astra 1.7 diz. Karavan 91 god. Tek reg. 061 136 638 Audi 80 1.6 TD intercooler 1991 god. jaje, reg.do 11/2010 u besprijekornom stanju.Metalik plava boja bez ogrebotine, gara`irano, motor fantasti~an. Cijena 5100 KM Tel. 061 241 645 Audi 80 god 1988 turbo dizel 1.6 interkuler. 59 kw tek reg.Tel. 061 010 342 Audi 90, 1.9 benzin, proizv. 90. god., pre{ao 109.000 km, gara`iran, registr. do 23. 4. 2011. Tel. 061 324 765. Audi A4 s-lajn, karavan 1.9 tdi, 2004. god., full oprema. Tel. 061 131 791 Audi A6, 2.5 TDI, 1999. g., ura|en veliki servis, reg. do 6./2011., cijena 11.300 KM. Tel. 061 715 746. Auto gume 165-70-14, 4 kom. 60 KM. Tel. 062 972 512. Auto limar, radim sve vrste autolimarskih radova, brzo, jeftino, kvalitetno. Tel. 061 270 427. Auto ogledala za retrovizore za sve vrste auta, 5 KM. Tel. 061 149 190. Auto radar detektori Cobra i Whisteer, xenon kompleti i navigacije za automobile, garancija 1 god. Tel. 066 271 815. Auto Reno 5, benzin, za dijelove, 350 KM. Tel. 062 972 512. Auto zvu~nike, cijena povoljna. Tel. 061 218 870. Auto-gume tubeles 155x70x13. Tel. 062 682 690, 033 534-087. Autostakla „Rule“ original {ofer{ajbe i bo~na stakla sa ugradnjom. Garancija 5 godina, Stup, Bojni~ka 109. Tel. 063 851 759, 061 413 317. BMW 324 dizel, 1988. god., registrovan do 11. mjeseca, automatik, 2.300 KM. Tel. 061 438 446. BMW 325 i, 2002. god., full oprema, extra automatik, cijena povoljna. Tel. 061 030 807. Citroen BX 1.9 D, god., 89. karavan, ispravan, odjavljen, dosta novih dijelova, 1.200 KM. Tel. 062 270 366. Citroen C2 2006god. 1.4 hdi tek.registrovan pre{ao 55000 km, cijena 6.950 KM. Tel. 061 967 197 Citroen C2, 1.4 HDI, 2005. god., reg. god. dana. Tel. 061 144 162. Clio 1.2, 2000. god., crna boja, 3 vrata, reg. do aprila 2011., 6.300 KM. Tel. 061 841 259. Dijelove za Fronteru, 2000. god., motor dizel 2.2 DTI, 16V, mjenja~, limarija i ostalo. Tel. 033 659-281, 062 279 743. Dijelovi za Golf 2, 1.3, 90. god. i dijelovi za 1.6 dizel, 87. god. Tel. 061 504 190. Dva Kadeta 1.3 B i Opel Korsu u dijelovima. Tel. 061 365 193. \ip Hunday Santafe 2.0, dizel, 4x4, 2001. god., pre{ao 116.000 km, registr., o~uvan. Tel. 061 490 570. \ip Hyundai Santa Fe, 2.9 (4x4), dizel, 2001. god., pre{ao 116.000 km, reg., o~uvan. Tel. 061 490 570. Fiat Brava 1.6 benz., 2000. god., ful oprema, u odli~nom stanju. Tel. 061 276 207. Fiat Doblo cargo furgon, 8./2007. god., pre{ao 35.500 km,

dogovor. Tel. 062 365 555. Fiat Ducato 91. god., ispravan, motor ura|en generalno, jeftino. Tel. 061 268 442. Fiat Punto 1.3 M-jet, 2006., 3 vrata, airbag, citi servo, el. podiza~i, centralno, bijeli, tek reg., 7.200 KM. Tel. 061 329 335. Ford Caddy teretno 1.8 D, 1995. god., registrovan do 2. 2011. Tel. 033 485-980, mob. 066 643 465. Ford Escort 1.4 (55 KW) 1997, 4.500 KM, registr. avgust 2011. Tel. 061 335 589. Ford eskort karavan TD 1.8. Tel. 062 487 923. Ford Fiesta 1.3 B, 2003. god., crna, 3 vrata, sa dosta opreme osim klime, 120.000 pre{la, pla}eni carina i PDV, cijena do reg. 062 548 408. Ford Fiesta 1.3 benzin, 97. god., 3.700 KM. Tel. 062 008 374. Ford Focus 1.6 B, 2003. god., sivi met., 3 vrata, ful oprema, pla}eni carina i PDV, uvoz iz Njema~ke, 140.000 pre{ao, cijena do reg. 8.200 KM. Tel. 061 158 202. Ford Mondeo, 98. god., 1.8 TDI, ful oprema, ura|en servis, tek registrovan, pre{ao 205.000, 6.200 KM. Tel. 061 277 378. Ford Sierra, 1989. benzin, reg. 20. 12. 2010., u odli~nom stanju, mo`e i zamjena. Tel. 061 43 53 42. Ford Sijera 1989. benzin, reg. do 17. 12. 2010., dobro ~uvan, mo`e zamjena. Tel. 061 435 342. Ford-Fiesta, 1983. god., u dobrom stanju. Tel. 061 866 705. Gepek (vrata) za Audi A6, 190 KM. Tel. 061 709 956. Gepek (vrata) za Ford Fiestu, 2003. god., 70 KM. Tel. 061 709 956. Golf 2 dizel, 90. god., u odli~nom stanju, reg. do 5. 2011., cijena 5.000 KM. Tel. 061 242 261. Golf 2, 1986. god., prodajem. Tel. 061 398 534. Golf III, 96. god., 1.4 benzin, 5100 KM. Tel. 061 434 867 Golf 2, 89. god., dizel, blokada, 3400 KM. Tel. 033 417 320 Golf 2, dizel, {iber, 87. god., bijele boje, cijena 2.800 KM. Tel. 061 244 290. Golf 3 GTD 1.9, 94. god., reg. do 5. 10. 2010., cijena po dogovoru. Tel. 061 359 127. Golf 3, 1.9 TDI, 1995. god., cijena 6.500 KM. Tel. 061 309 700. Golf 4, kabriolet, tvrdi krov, 2000. god. Crn, crna ko`na sjedi{ta, motor 85, benzin. Plus aluminijske felge „racer“. Sve 10.000 KM. Tel. 033 281 370. Hitno Reno Megan coupe, 2001. g., metalik sive boje, benzin, ful oprema. Tel. 061 338 433. Hyundai Accent dizel, 2002. god., 1.5, 12V. Tel. 061 237 114. Kamion korpa 12 m, Iveco 3510, god. pr. 1999., plava. Tel. 033/553-865, 061 895 017. Kamp prikolica 6 m, 50 km, pogodna za odmor za trenske radnike, 1.350 EUR-a. Tel. 061 900 396. KIA Ceed SW 2008. god., pre{ao 22.000, full oprema, grancija jo{ 5 godina, mo`e i zamjena za jeftinije vozilo. Tel. 062 857 130. KIA RIO, god proiz.2003, automatik, klima, benzin 1,6, reg do 03/2011,original kia cd, el.prozori, daljinsko zaklju~avanje, el. retrovizori, naslon za ruku, 128000 km, servisiran, nov ko~ioni sistem naprijed i nazad. 061 277 333 Kombi Mercedes ili kompenzacija radovi oko ku}e, str. table, dizel. Tel. 061 900 396. Kombi Mercedes, dugi, visoki, extra dobar, Sarajevo. Tel. 062 270 366. Kombi minibus Iveko automatik, 16 sjedi{ta, vodi se 1+8, ispravan, odjavljen, 1.100 EUR-a, zamjena za razno. Tel. 062 270 366. Kombi VW 1983., povoljno, registrovan do 7. mjeseca 2011. Tel. 061 249 696. Kombi VW putni~ki, produ`eni, 1993. odli~no o~uvan. Tel.

063 996 774. Laguna 99., 1.9 DTI RXI, crna, alu-f., krov nosa~i, MP3, alarm. Tel. 061 173 723. Ljetne gume interkontinental od Golfa 4 karavana, iz Njema~ke. Tel. 061 159 507. MB 100 Teretni u dobrom stanju 1900 KM. Tel. 061 253 026 i 033 225 983 Mercedes 1317, god. 91., registrovan 4. 2011. god., corada, 5.500 EUR-a. Tel. 061 165 150. Mercedes 190 D, automatik, 1988., registr. u odli~nom stanju. Tel. 061 500 037. Mercedes 190 D, automatik, 88., registrovan, u odli~nom stanju, 6.500 KM. Tel. 061 500 037. Mercedes benz 1989 god. Tel. 061 278 173 Mercedes E klase avangard 11/2002.god, ful oprema, registrovan do 04/2011. Cijena 14 000 Eura. Top auto. Tel.062 728 905 Mercedes E220 CDI, 2004 godina, crni metalik, automatic, full oprema, prvi vlasnika, mogu}a garancija u odli~nom stanju. Tel. 061 101 410 Nisan Micra 1.2 visija, 2005. god., met. crvena, prvi vlasnik. Tel. 061 526 308. Nissan Murano 10./2007., cijena 48.000 KM, mo`e zamjena. Tel. 062 157 704. O~uvan i generalno ura|en Reno 4 GTL, 1989. god.. Tel. 062 682 690, 033 534-087. Opel Astra G OPC 2000. g., 118KW, 2.0, regist. do 6. 2011., 8.000. Tel. 062 905 809. Opel Corsa, 2004. god., siva met., 3 vrata, full oprema, tek registrovana, 95.000 pre{la, 1 vlasnik od uvoza, 7.900 KM. Tel. 061 835 565. Opel Vektra 2.0, 85 KW, 89. god., reg. do 18. 1. 2011., cijena po dogovoru. Tel. 061 359 127. Opel-kadet suza, 1.4, 1990. god., tek registrovan, cijena fiksna 2.500 KM. Tel. 061 551 317. Pasat karavan 2000 god., tdi, 11.200 KM, mo`e zamjena. Tel. 061 818 173 Pasat 1.9 TDI karavan, 2003., ful oprema. Tel. 061 257 470. Pasat karavan, 1997. god., TDI, 110 konja, reg. do 12. 8. 2011. god. Cijena 9.600 KM. Tel. 061 146 187. Pe`o 307 HDI 2.0, 110 KS, 2002. god. Tel. 061 257 470. Pe`o 307 kao nov, benzin, 2003., uvoz Njema~ka, ful op{rema, cijena 9.800 KM. Tel. 061 204 169. Pe`o 307, 2.0 HDI, 2003. god., 4 vrata, tamno ljubi~asti, ful oprema, pla}eni carina i PDV, 138.000 pre{ao, uvoz iz Njema~ke, cijena do reg. 11.500 KM. Tel. 061 158 202. Polo 1.9 dizel,klima,98 god.3 vrata, 6500 KM. Tel. 061 781 414 Prodaje se pasat limuzina, maj 2007 god. 1.9 TDI, 105 KS, servisna, 5 brzina, siva metalik tempomat klima, maglenke, dva klju~a, super o~uvan. Cijena 23.200 KM. Tel. 066 415 302 Prodaje se T.2.D u ekstra stanju, registrovan do 10.2011. Tel.061 430 596 Mostar Prodajem Audi 100, god. 1991., registrovan 20. 3. 2011., met. boja, klima, automatik. Tel. 033 668-096. Prodajem audi A4, 2004 godi{te, limuzina, full oprema, tek uvezen, jedan vlasnik, servisna knjiga, pla}ena carina i porez. Cijena po dogovoru. Tel. 061 305 756 Prodajem Golf II 1.3 benzin 87god, 4 vrata u odli~nom stanju. Tel. 061 171 112 Prodajem GOLF II ‘87god. crna boja, 4 vrata, 1.3 benzin, u odli~nom stanju.Tel. 061 171 112 Prodajem golfa 2 godina proizvden 91. Tel. 061 224 257 zvat posle 16h. Prodajem golfa 3 turbo dizel ima sve sem klime 96godi{te ili mjenjam za skuplje vozilo. Tel. 061 593 871 Prodajem prednju karambolku za pasata g. 95/96 i dosta dije-

lova za marutija. Tel. 061 928 711 Prodajem nov saug pri paljenju od auta Fiat Panda, Zastava/Yugo, pla}en 35 KM, zapakiran, cijena 20 KM, na poklon dajem 2 litra 100 % antifriza Ina.Grude. Tel. 063 655 288 Prodajem i ugra|ujem za sva auta ogledala za retrovizore, povoljno! Tel. 061 382 478. Prodajem lavlju kand`u. Tel. 061 829 203. Prodajem motor 1.6 dizel, 1.3 benzin, za Golf 2. Tel. 061 206 689. Prodajem opel astru 1.7 td 98god. Tel. 061 953 930 Prodajem opel kadet 1.6d, 1987g., karavan, registrovan do 20.4.2010., u dobrom stanju, cijena 1600KM. Tel. 061 204 148 Prodajem Peugeot 206 1.4 Diesel HDi tek uvezen iz Njema~ke pla}ena carina i porez 2003.god.kraj, extra stanje allu felge 15 ,klima, full. Cjena 7.900. Tel. 063 636 454 Prodajem Polo 1,4 dizel godina proizvodnje 1994 u odli~nom stanju reg do februara 2011. Tel. 062 713 931 Prodajem skuter 50 cc registrovan trajno 2008 godi{te u dobrom stanju mo`e zamjena. Tel. 066 252 371 Prodajem Volkswagen dizel Polo clasic, registrovan, nove gume, gara`iran, 7.000 KM. Tel. 061 357 786. Prodajem za Golfa alnaser, altenator 2,3,4 i za ostala vozila, mo`e i monta`a. Tel. 033 531-996, 063 639 176. Radim za{titu automobila od korozije (pod), farbanje, poliranje, kvalitet 100%, Ilija{. Tel. 061 552 547. Renault Scenic 1,5 dci. 2006 godina, 105 konja, top stanje, tek registrovan, cijena 13 950 KM. 062 111 110. Renault Megane, 2007 god., 2 vrata, tek reg.dizel 1,5 dci, 85 ks, cijena 12750 KM. Tel. 062 418 999. Reno 11, registrovan, boja metalik bijela kafa, izvanredno stanje, cijena po dogovoru. Tel. 061 143 519. Reno 19, 1.7 B, 54 KW, 1994. g., reg. do 20. 2. 2011., bordo metalik, 4 vrata, o~uvan, cijena 2.700 KM. Tel. 061 835 462. Reno 19, 1.7 B, 94. god., 4 vrata, bordo metalik, 54 KW, reg. do 20. 2. 2011. g., cijena 2.700 KM. Tel. 061 835 462, Blagaj. Reno Campus, tek registrovan, 1.950 KM, 1986. god., 5 vrata. Tel. 061 526 308. Reno Clio 1.2, 16V, 2003., svijetlo plavi, 4 vrata, full oprema, pla}eni carina i PDV, 65.000 pre{ao, uvoz Njema~ka, cijena do reg. 7.800 KM. Tel. 061 835 565. Reno Clio, god. 2003., 1.5 DCI, dizel, sa dosta opreme, uvoz iz Njema~ke, pla}ena carina i PDV, 6.900 KM. Reno Megan, benzin 1.6, ful oprema, uvoz iz Njema~ke pla}ena carina i PDV, 8.700 KM, god. 2003. Tel. 061 107 285. Reno Clio, god. 2003., ful oprema, benzin 1.2, 16 ventila, 4 vrata, siva metalik, uvoz iz Njema~ke, pla}ena carina i PDV, 7.700 KM. Tel. 061 204 169. Reno Kangu 2005. - zatvoreni. Tel. 062 916 907. Reno Klio 1.2 benzin, 2003., ful oprema, 4 vrata, uvoz Njema~ka, 7.700. Tel. 061 107 285. Reno Laguna 1999., 1.9 RW. Tel. 061 173 723. Reno laguna 2002 1.9dci 88 kw pre{la 147 000 km.. Posjeduje servisnu knjigu, cijena 13 500 KM. Tel. 061 189 452 Reno Megan 1.9 DCI, novi model, kao nov, 2003. god., uvoz Njema~ka, 10.500. Tel. 061 107 285. Retrovizorska ogledala za sve vrste auta, 5 KM. Tel. 061 512 799. Seat Ibiza, god. 2004., benz. 1.4, klima, ful oprema, uvoz iz Njema~ke, pla}ena crina i PDV, 8.700 KM. Tel. 061 107 285. Smart Fortwo, 0.8 CDI, 2003.

god., pre{ao 70.000 km, dogovor. Tel. 062 365 555. [ofer{ajbe nove i polovne za sve tipove vozila. Tel. 061 749 462. Ter. prikolica sa poklopcem 100x15+50 dubina, cijena 400 KM, novija. Tel. 061 357 786. Volkswagen, Polo dizel, proizv. 1997., pre{ao 49.000, registr. 2011., gara`iran, kao nov, prva ruka. Tel. 061 357 786. VW Kedi, 1999. god., bijele boje, dizel, u extra stanju. Tel. 061 253 VW Pasat 2007 godina, limuzina 1.9 TDI, 105 KS, siva metalik tempomat klima, 2 klju~a, servisna, registrovan. Cijana 23.500 KM. Tel. 065 247 213 VW Polo, 2008. god., 1.9 SDI, pr{ao 21.000 km. Tel. 061 962 073. WV passat 2.0 benzin 93 godina. Extra stanje. Cjena po dogovoru. Tel. 063 282 620 Zadnju {ofer{ajbu i stakla vrata za Reno 4. Tel. 033 534-087, 062 682 690.

Kupovina
Kupujem Golfa 2, stranca, crvene boje. Tel. 061 504 190. Kupujem ispravna i havarisana vozila. Tel. 062 915 635. Kupujem havarisana vozila. Tel. 061 206 689. Kupujem havarisana i ostala vozila. Tel. 061 274 441. Vr{imo otkup rabljenih, dotrajalih i havarisanih vozila. Tel. 061 716 013. Kupujem vanjski poklopac od rezervoara za Reno Scenic 2000 godina.Tel. 061 719 786. Vozila kupujem ni`e vrijednosti, havarisana, na str. tablama. Tel. 061 758 217. Kupujem golf dizel, mo`e sa o{te}enom farbom. Tel. 061 255 806 Kupujem havarisana i ostala auta za dijelove. Tel. 061 614 887, 061 249 467. Kupujem Maruti ili mjenjam za Renault 11 registrovan do 6 juna 2011 god zvati iza 20h. Tel. 063 024 171 Kupujem Kadet suzu benzinca, stranca, crvene boje. Ponude putem SMS-a. 062 629 747

Izdavanje
Ferhadija, izdajem ili prodajem poslovni prostor 180 m2. Prizemlje 100 m2, sprat 80 m2, mo`e odvojeno za izdavanje - u pasa`u. Tel. 061 202 006. 15799-1tt Izdajem ili prodajem garsonjeru 27 m2, peti sprat, nema lifta, Zagreba~ka 73, GrbavicaSarajevo. Prodaja - 50.000 KM, a pod zakup 200 KM mjese~no. Tel. 062 050 064. 1-Ze

A. Ferhatovi}a, izdajem gara`u. Tel. 033 211-169. Alifakovac, namje{ten stan sa grijanjem, odmah useljiv, studentima. Tel. 237-785. Apartman izdajem na Bjela{nici. Tel. 062 320 648. Apartmansko preno}i{te iznad Katedrale, parking, kablovska, 15 KM po osobi. Tel. 061 339 647. Apartmansko preno}i{te u centru grada, extra opremljene sobe, TV, sat., cen. grijanje, parking, cijena 15 KM po osobi. Tel. 062 530 601. Asima Ferhatovi}a ulica, izda-

jem gara`u. Tel. 211-169. B. potok, stan prazan, 140 m2, pogodan za pos. prostor. Tel. 033 654-717. Bare-[ip, izdajem gara`u, novogradnja, na du`i period. Tel. 061 358 229. Ba{~ar{ija, kompletno namje{ten jednosoban stan mladom bra~nu paru ili dvjema studenticama. Tel. 061 142 425. Ba{~ar{ija, stan za tri studenta, internet, centralno grijanje. Tel. 061 214 273 Centar - Papagajka, nudim no}enje u luksuzno opremljenim apartmanima. Tel. 061 724 725. Centar, dvos. lijepo namje{ten stan u zgradi, eta`. grijanje, 500 KM. Tel. 061 925 649. Ciglane, dvosoban stan prazan, tek renoviran, sa cen. grijanjem, kablovska. Tel. 061 136 286. ^etverosoban stan za 3 studenta ili zaposlene, eta`. grijanje, Ko{. Brdo. Tel. 061 537 239. D. Malta, dvoiposoban stan namje{ten porodici. Tel. 062 320 746. D. Malta, dvoiposoban stan porodici, namje{ten. Tel. 061 610 551. D. Malta, jednosoban namje{ten stan u zgradi, I kat, centralno, 300 KM. Tel. 062 465 466. D. Malta, namje{ten dvoiposoban stan porodici, 400 KM. Tel. 062 320 746. Dobrinja 5, izdajem univerzalnu radnju, mo`e trgovina, ugostiteljstvo, kancelarija i ostalo ili prodajem. Tel. 033 638-006. Dobrinja, prazan dvoiposoban stan. Tel. 062 971 539. Dolac Malta, izdajem dvoiposoban stan porodici. Tel. 061 610 551. Dvije namje{tene sobe sa kuhinjom, blizu Saobra}. fakulteta, studentima. Tel. 033 216-402. Dvije sobe sa parnim grijanjem studentima-cama sa upotrebom ostalih prostorija, D. Malta. Tel. 033 521-566. Dvoipos. namje{ten stan u centru grada. Tel. 061 202 497. Dvokrev. i jednokrev. soba, pos. ulaz, kuhinja, kupatilo, c. grijanje, Bistrik. Tel. 061 157 197. Dvokrev. soba namje{tena studentima, sa kuhinjom, centr. grijanje. Tel. 442-168, Vele{i}i. Dvos. namje{ten stan sa centr. grijanjem, centar, Sarajevo. Tel. 061 399 700. Dvos. namje{ten stan, bra~. paru, sve posebno, priv. ku}a 200 KM, TV, parking kod Suda BiH, Aneks. Tel. 033 616-136. Dvosoban namje{ten stan, 1. sprat, eta`no grijanje, kabl. TV, Ko{. brdo, A. Hangija. Tel. 033 442-998 i 062 139 085. Extra namje{tena soba studentu ili samcu kod Islamskog fakulteta. Tel. 061 958 368. Garsonjera na Alifakovcu, ops. ulaz. Tel. 061 809 763, 033 238-142. Garsonjera na du`i period 33 m2, Ko{. Brdo, Sarajevo. Tel. 033 652-989. Gora`de, izdajem stan kod bolnice. Tel. 062 989 262. Grbavica, dvosoban namje{ten stan studentima. Tel. 061 188 903. Grbavica, dvosoban namje{ten stan studentima. Tel. 061 188 903. Grbavica, u [oping-centru izdajem gara`u. Tel. 061 911 971. Grbavica, ul. Behd`eta Muteveli}a 99, izdajem pos. prostor. Tel. 033 523-887. Grbavica-[oping centar, namje{tenu komfornu sobu (cen. gr., kabl., upotreba kuhinje). Tel. 061 875 791. Hrasno brdo, Posavska 128, izdajem sprat ku}e. Tel. 062 422 405. Hrasno, moderno opremljen stan u zgradi, centralno, 38 m2, 400 KM. Tel. 061 031 330. Hrasno, namje{tenu sobu, cen. grijanje, kupatilo, kuhinja. Tel. 521-618, 061 529 838.

oglasi

Dnevni avaz

utorak, 19. oktobar/listopad 2010.

33

34

Utorak, 19. oktobar/listopad 2010.

Hrasno, pos. prostor 100 m2, grijanje. T 033 663-101, 061 150 273. el. Hrasno, stan namje{ten sa grijanjem i sobe za no}enje. Tel. 061 134 836, Sarajevo. Hrasno, Trg heroja 32, jednoiposoban namje{ten stan ozbiljnoj zaposlenoj `enskoj osobi. Tel. 063 487 813. Ilid`a, Mala aleja, garsonjeru studenticama ili u~enicama. Tel. 065 213 396. Ilid`a-Lu`ani, jednoiposoban stan namje{ten, cent. grijanje, `enskim osobama, 300 KM. Tel. 066 324 343. Izdaj. poslovni prostor, Tina Ujevi}a 13, centar. Tel. 061 033 953. Izdaje se nov dvosoban stan na Ba{~ar{iji, ozbiljnoj zaposlenoj osobi na du`e, e. grijanje. Tel. 033/647-823, 061 233 428. Izdaje se novoizgra|eni poslovni prostor, centar Ilid`e, pogodan za sve vrste djelatnosti. Tel. 061 139 562. Izdajem dvosoban lijepo namje{ten stan na Vracama iznad Policijske akademije, kablovska, 390 KM. Tel. 061 345 043 Izdajem jednosoban stan u Hrasnici u privatnoj kuæi. Tel. 033 513 036. Izdajem namje{tenu garsonjeru na Sedreniku, 200 KM, zvati iza 17 sati. Tel. 033 536 003. Izdaje se posl. prostor (vi{enamjenski) 55 m2 + 2 parking mjesta, Hrasnica centar. Tel. 061 137 179. Izdaje se poslovni prostor na Ba{~ar{iji „Nove daire“, opremljen, pogodan za kancelarije. Tel. 033 533-123. Izdaje se poslovni prostor pogodan za sve namjene 20m sve informacije na tel. 061 481 605 Izdajem 1-soban stan polunamje{ten, centr. grijanje, poseban ulaz. Tel. 033 653-213, Pofali}i. Izdajem ~etverosoban stan u strogom centru Sarajeva, sa ba{tom, povoljno. Tel. 061 382 261. Izdajem dvoiposoban polunamje{ten stan u priv. ku}i, poseban ulaz. Tel. 033/454-424. Izdajem dvosoban adaptiran i namje{ten stan na ^engic Vili, zaposlenoj osobi ili studenticama, 400 KM +re`ije. Tel. 061 470 999 Izdajem dvosoban namje{ten stan sa gara`om, centralno grijanje, poseban ulaz. Tel. 033 667008, 062 972 326. Izdajem dvosoban potpuno namje{ten stan, Hrasno- privatna ku}a, sa re`ijama 400 KM. Tel. 063 971 667 i 033 522 598 Izdajem dvosoban prazan stan u Ne|ari}ima novogradnja Tibra Pacific .Tel:033 695 35 i 062 848 010 Izdajem dvosoban stan u zgradi, Grbavi~ka. Tel. 062 437 583. Izdajem gara`na parking mjesta u zatvorenom obezbije|enom prostoru, ul. H. ^emerli}a i preko puta zgrade Energoinvesta Pofali}i. Tel. 061 209 057. Izdajem gara`u na Marijin Dvoru - Te{anjska ulica (zgrada „Viza za budu}nost“). Tel. 061 273 995. Izdajem gara`u u Kranj~evi}evoj ulici (za manje automobile). Tel. 033/612-956. Izdajem gara`u ulica Bra}e Begi}. Tel. 061 275 198 Izdajem ili prodajem radnju na Siranu. Tel. 062 917 009. Izdajem jednokrevetnu i dvokrevetnu sobu sa upotrebom kuhinje studentima - Bjelave. Tel. 061 802 958. Izdajem jednosoban namje{ten stan u privatnoj ku}i. Tel. 033 655-329. Izdajem jednosoban stan blizu Ba{~ar{ije, Pirin brijeg 38. Tel. 534-368. Izdajem jednosoban stan na Dolac Malti cijena 220 KM. Tel. 065 452 342 Izdajem ku}u na Mejta{u 120 m2 sa 200 m2 vrta, sre|ena, strancima, nenamje{tena. Tel. 061 156 262.

Izdajem ku}u u Butmiru, 2 sprata, namje{tenu, grijanje, isklju~ivo za Turski koled`. Tel. 061 971 090. Izdajem ku}u u Krupcu 150 KM mjese~no. Tel. 061 480 418 Izdajem lijepo namje{ten stan 100 m2, kod FDS. Tel. 061 226 372. Izdajem manji poslovni prostor na D. Malti pored {kole. Tel. 033 614-628, 061 357 634. Izdajem namje{tenu sobu na Alipa{inom polju, a faza, studentici ili zaposlenoj samici. Povoljno. Tel. 033 542 235 Izdajem namje{tenu sobu zaposlenoj samici. Tel. 061 842 180 Izdajem namje{tenu sobu `enskoj osobi na Alipa{inom, upotreba kuhinje, kupatila. Tel. 033/543748. Izdajem p. prostor 240 m2 za sve namjene sa parkingom uz glavnu cestu, Saraj polje. Tel. 061 545 358. Izdajem pos. prostor 20 m2 na Stupu uz Heco pijacu, pogodno za kancelarije, predstavni{tva, ugost. objekte i drugo. Tel. 061 249 249, 061 531 130. Izdajem pos. prostor na [ipu (nov) od 35 m2. Tel. 062 320 648. Izdajem pos. prostor za trafiku, ulica ^ekalu{a. Tel. 061 149 442, 061 233 948. Izdajem poslovne prostore, za razne namjene, na vi{e lokacija. Tel. 061 156 262. Izdajem poslovni prostor kod @eljinog stadiona 32 m2, vrlo povoljno. Tel. 062 972 512. Izdajem poslovni prostor u centru kod katedrale, ul Petrakina, 12m2, pogodan za sve namjene, sre|en. Tel. 061 701 387 Izdajem poslovno skladi{ni prostor 40 - 200 m2 na Stupu, udaljen 50 metara od Interexa. Kamionski pristup. 061 266 869. Izdajem prazan stan 65 m2, c. grijanje, sa parkingom, I sprat, Saraj polje. Tel. 061 545 358. Izdajem prostor sa galerijom 40 m2 u [entadi, prizemlje. Tel. 063 991 870. Izdajem sobe za spavanje na Ba{~ar{iji, do Sebilja, cijena 15 KM. Tel. 061 192 073. Izdajem sobe za spavanje na Ba{~ar{iji, do Sebilja, cijena 15 KM. Tel. 061 434 123. Izdajem stan 38 m2, namje{ten, studenticama, Dobrinja II. Tel. 061 800 529. Izdajem stan 75 m2, centralno grijanje, nenamje{ten, Bare-[ip. Tel. 061 144 845. Izdajem stan u strogom centru grada, veli~ine 50 m2. Tel. 061 511 181. Izdajem stan-kancelarijski prostor 70 m2, III sprat, kod Katedrale. Tel. 062 812 183. Izdajem trosoban stan nenamje{ten, Dobrinja C-5, kirija 300 KM. Tel. 065 836 513. Izdajem trosoban stan u Azi}ima. Tel. 033 452 727 Izdajem trosoban stan u Azi}ima. Tel. 033 452 727 Iznajmljujem apartman studio za dvije osobe u centru Makarske tokom cijele godine.Tel.061 224 174 Jednokrev. soba sa upotrebom kuhinje i kupatila `enskoj osobi. Tel. 062 293 406. Jednokrevetna soba sa grijanjem 120 KM. Tel. 062 467 823. Jednokrevetna soba sa grijanjem 120 KM. Tel. 062 467 823. Jednosoban komplet namje{ten stan u zgradi, centralno, kablovska, lokacija atraktivna. Tel. 033 650-189, Otoka. Kobilja glava Sarajevo, jednosoban stan studentima. Tel. 062 940 227. Kod bolnice Ko{evo, sobu `eni koja ide na terapije. Tel. 033 213-629. Kod motela Alem, izdajem gara`u. Tel. 066 184 885. Komfornu, namje{tenu sobu u 2-sobnom stanu, Grbavica[oping (kabl. cent. grijanje, upotreba kuhinje). Tel. 061 875 791.

Kova~i}i dvokrev. namje{ten stan za studente.150 po krevetu.Tel 061 287 861 M. Dvor, dod Holiday inna,l namje{ten ekstra stan 80 m2. Tel. 061 897 959. Mejta{, izdajem dvije gara`e. Tel. 062 127 128. Mejta{, jednokrevetna soba sa upotrebom kuhinje i grijanjem, studentici. Tel. 207-425. Mojmilo, pos. prostor 78 m2, odgovara za sve namjene. Tel. 062 358 962. Mostar, izdajem namje{tene sobe za radnike sa upotrebom kuhinje. Tel. 061 385 217 Na Dobrinji II, u zgradi jednos. stan isklju~ivo studenticama. Tel. 061 800 529. Namje{ten dvos. stan bra~nom paru u Hrasnom. Tel. 065 534 126. Namje{ten dvosoban stan 70 m2, cen. grijanje, kablovska TV, telefon. Tel. 657-697, 061 507 240. Namje{ten dvosoban stan izdajem na Vracama kod Policijske akademije. Pogodan za tri studentice, zaposlene ili ozbiljnu porodicu. 390 KM. Tel. 061 587 200 Namje{ten jednos. stan, priv. ku}a [ip, pos. ulaz, odvojena struja. Tel. 061 781 073, 485-657. Namje{tena soba s upotrebom kuhinje. Tel. 063 123 964. Namje{tenu sobu, cen. grijanje. Tel. 544-231. Ned`ari}i, izdajem kompletno opremljenu auto-praonu. Tel. 061 244 166. Neum - povoljno izdajem apartmane smje{tene neposredno uz more. Mob. 063 327 098. Tel. 036/884-169. Otoka, dvosoban namje{ten stan u zgradi, centralno, 48 m2. Tel. 061 522 190. Pofali}i kod tramvajske stanice, izdajem jednokrevetnu sobu. Tel. 061 019 558 i 066 681 521. Pos. prostor 32 m2 na Grbavici. Tel. 601 865 158, 033 649-851. Pos. prostor 90 m2 uz glavnu saobra}ajnicu za sve namjene, ul. Alipa{ina. Tel. 061 228 524, 033 486-558. Pos. prostor u „Papagajci“, 25 m2, izdajem, ulaz sa ulice Hamdije Kre{evljakovi}a. Tel. 061 147 336. Pos. prostor uz samu cestu, frekventno, veliki parking. Tel. 061 357 786. Pos. protor kafi}, mo`e i druga namjena. Tel. 061 818 644. Pos. sklad. prostor 100 m2 i 150 m2 stamb. prostora u Doglodima. Tel. 061 361 132. Pos. skladi{ni prostor 120 i 40 m2, Stup kod Interexa. Tel. 061 266 869. Prostor za trafiku, ^ekalu{a. Tel. 061 233 948, 061 149 442. Saraj polje, ul. S. M. Dende, trosoban potpuno namje{ten stan u zgradi, III sprat, na du`i period. Tel. 062 943 493. Sarajevo, M. D`abi}a 12, izdajem jednosoban stan sa dva le`aja. Tel. 066 786 738. Skenderija, trosoban extra lux. namje{ten stan, stamb. zgrada, 1.000 KM. Tel. 061 925 649. Soba na Ko{evu uz bolnicu, centralno iza 16 h. Tel. 033 217185. Soba namje{tena s upotrebom kuhinje. Tel. 062 692 292. Soba studentici kod Filozofije, upotreba kuhinje, cen. grijanje. Tel. 033 202-729. Soba studentu (centr. grijanje, satelitska TV). Tel. 061 869 333. Socijalno, izdajem jednokrevetnu sobu, parno grijanje. Tel. 033 663-437. Soukbunar, izdajem prazan stan 40 m2, poseban ulaz, 200 KM. Tel. 061 866 409. Soukbunar-centar, izdajem sobu sa c.g., studentici. Tel. 033 225909. Soukbunar-centar, sobu sa c.g., studentici. Tel. 033 225-909. Sprat ku}e na Ilid`i nena-

mje{ten. Tel. 063 318 937 Sprat ku}e sa gara`om, ul. K. Had`i}a. Tel. 033 464-754. Stan kod OHR-a, Ljubljanska 4 a. Tel. 202-410. Stan na spratu u priv. ku}i. Tel. 642-746. Studenticama dvoipos. stna u Olimpijskom naselju, cijena vrlo povoljna. Tel. 062 421 504. Stup kod Interexa, poslovnoskladi{ni prostor 40 i 120 m2. Tel. 061 266 869. [rakino, izdajem namje{ten stan studentima ili mla|im bra~nim parovima. T 061 927 285. el. Trg heroja, centralna pozicija, atraktivan pos. prostor 27 + 8 m2, mogu}nost parkiranja. Tel. 061 390 748. U centru dvokrev. soba, `enama, upotreba kuhinje i grijanje. Tel. 061 383 809, 033 217-158. U centru grada, dvoiposoban namje{ten stan. Tel. 061 202 497. U centru Makarske, izdajem apartman za dvije osobe. Tel. 061 224 174. U Starom Gradu jednosoban namje{ten stan. Tel. 033 440-727, 061 740 293, 062 800 583. Ustupila bih frizerski salon uz dogovor. Tel. 061 157 740. Vojni~ko polje, pos. prostor pogodan za agencije, predstavni{tva, kancelarije. Tel. 061 219 993. Vraca, ku}a jedan sprat namje{teno, dvori{te+parking, extra lokacija. Tel. 061 493 323. Vratnik, izdajem namje{tenu garsonjeru sa cen. grijanjem. Tel. 061 541 016. Zenica - centar, izdaje se pos. prostor pogodan za mikrokreditne banke, urede, predstavni{tva, apoteke, zubne, salone i sl. Tel. 061 189 895. www.nekretnine.ba

Prodaja
Prodajem poslovni prostor u Sarajevu povr{ine 220 m2, ima 12 prostorija, pogodan za obdani{te, igraone, apoteke i sjedi{te kompanija. Tel. 062 335 381. 12724-1Nd` Prodajem dvosoban stan 55 m2, Dobrinja I, I kat, c.g., Trg Z. ljiljana - 82.500 KM. Tel. 061 375 787. 13573-1Nd` Prodajem stan, Kemala Kapetanovi}a 32, neboder, 50 m2, IX sprat, cijena 105.000 KM. Tel. 061 437 000. 13592-1tt HITNO I VRLO POVOLJNO prodajem ku}u sa oku}nicom, i 1.500 m2 oku}nice, svi priklju~ci, Ahatovi}i-Djevoja~ke vode. Tel. 061 207 921. 13593-1tt Prodajem stan, ul. Bosanskih gazija 93/4, 61 m2, 42.000 EUR-a fiksno. Tel. 061 190 105. 13595-1Nd` Ekskluzivan stan, novogradnja, 84 m2 + gara`a, Vrtovi Riverine. Hitno i povoljno! Tel. 061 139 469. 13605-1Nd` Ku}a sa oku}nicom, odmah useljiva, u Lepenici. Mo`e se koristiti i kao vikendica. Mogu}a zamjena za stan u Kantonu Sarajevo. Tel. 062 139 427. 13608-1Nd` Prodajem 500 m2 zemlji{ta u Zabr|u - Rajlovac. Cijena 14.000 KM. Tel. 061 813 250. 13610-1Nd` Prodajem 1.100 m2 zemlji{ta za ku}u u Zabr|u - Rajlovac. Cijena 24.000 KM. Tel. 061 813 250. 13610-1Nd`

A. Babi}a, stan 50 m2, 9 kat, u dobrom stanju, povoljno. Tel. 061 501 417.

A. Polje, stan 58 m2, I sprat, Cfaza, povoljno. Tel. 061 594 508. Adaptiran jednosoban stan 30 m2 /II sprat Gornje Ciglane pored autobuskog stajali{ta Ko{evsko, gr. plinsko, blizina fakulteta medicina, arhitektura, gradjevina itd.Cijena 68.000 KM. Tel. 062 900 862 i 033 223 718 Adaptiran jednosoban stan 36 m2 u centru Vogo{}e, 54.000 KM. Tel. 061 533 758. Al. Polje A-faza, TMP 1. sprat, , 70 m2. Tel. 033 544-722, 061 736 701. Alipa{ino A faza, stan 58 m2, Vi sp. Tel. 063 268 105. Aneks, prodajem ku}u, papiri 1/1. Tel. 062 156 982. Aneks, prodajem ku}u. Tel. 065 903 934. Azize [a}irbegovi} 16/16, stan 50 m2, cijena 1.600 KM/m2, ugra|eni vodomjeri. Tel. 062 452 371. Bare-[IP prvi niz, bijele zgra, de, dvosoban stan 46m2/I sprat , sa novom komplet ugradbenom kuhinjom i ameri~kim plakarima, uknji`en 1/1 95.000 KM. Tel. 062 762 572 Bare-[ip, gara`a novogradnja, iza Sam-shopa, 15,5 m2. Tel. 061 358 229. Ba{~ar{ija (Budakovi}i), 1/4 ku}e, tj. stan 49 m2 i gara`u 15 m2, sve odvojeno, 1/1, 45.000 KM. Tel. 061 365 690, 033 653311. Ba{~ar{ija, prodajem poslovni prostor 27,5 m2. Tel. 061 143 296. Beograd, dvosoban stan 53 m2 sa terasom, u Beogradskom naselju Kote`, I kat, 53.000 EUR-a. Tel. 00381 64 301 6897. Beograd-Ripanj, blizina centra, iza Avale, ku}u 275 m2, 4 hektara i 8 ari placa, pomo}ni objekti. Tel. 00381 11 39-19-322, 00381 64 225 7932. Bistrik, ul. Krka br. 86, prodajem ku}u, cijena 35.000 KM. Tel. 062 069 356. Blagovac III - ku}a sa oku}nicom i gara`om. Tel. 033 544-722, 061 736 701. Bla`uj, pos. prostor, uz glavnuc estu, mo`e i zamjena za auto Golf IV, prostor je pogodan za razne djelatnosti. Tel. 061 509 337. Blizu Ba{~ar{ije, prodajem stan, plin, lo|a, 3. sprat, novija gradnja. Tel. 033 447-825, 061 335 327. Bos. Krupa, naselje Donje Kr~ane, 8.500 m2, vlasni{tvo 1/1, cijena 40 KM/m2. Tel. 061 156 886. Bos. Krupa, Sokak 210 m2, sa svim komunalijama, 120 KM/m2.

Tel. 061 156 886. Br~ko-Brka, prodajem ku}u i dva duluma zemlje kraj puta kod diskoteke Falko pogodno za poslovni prostor cijena po dogovoru. Tel 061 832 712 Breka, 52 m2 stan, sa ba{tom, ekstra lokacija, prodajem ili mijenjam za manji uz doplatu. Tel. 061 183 433. Busova~a, prodajem ku}u useljivu, 200 m2, sa velikim zemlji{tem, 20 minuta do grada, 35.000 EUR-a. Tel. 061 176 730. Butmir, prodajem ku}u na sprat. Tel. 061 265 460. Centar - Mejta{ (pored Ho{e Komerc-a), garsonjera 21/m2 visoko prizemlje u odli~nom stanju 57.000 KM. Tel. 062 762 572 Centar blizu Skenderije, stan 42 m2, II kat, plin, lift, interfon, uknji`en, 1.950 EUR-a/m2. Tel. 061 544 182. Centar kod Dr`avne bolnice, dvosoban stan, kompletno i kvalitetno adaptiran, III sprat, 2300 KM./m2 Centar Ko{evo Ul. P Lige por. ed pijace Ciglane mala dupleks ku}ica 35 m2, 2 sobe, kuhinja , kupatilo , sve kompletno adaptirano, 50 m2 dvori{ta i zelenilo oko ku}e, pogodno za studente. 65.000 KM. Tel. 062 068 901 Centar, Alipa{ina 47/2 izdajem ~etverosoban stan, kompletno adaptiran i luksuzno opremljen, klimatiziran. Tel. 061 149 637 Centar, Alipa{ina 59 prodajem stariju ku}u na sprat sa 498 m2 zemlji{ta. Tel. 061 149 637 Centar, Breka- Zaima [arca 38 prodajem ~etverosoban stan 108 m2 u izuzetnom stanju. Cijena povoljna. Tel. 061 149 637 Centar, Dervi{a Numi}a prodajem ku}u prizemlje, i dva sprata sa poslovnim prostorom, cijena povoljna. Tel. 061 149 637 Centar, Kromolj, prodajem dvosoban stan u novogradnji sve zavr{eno i useljivo. Tel. 061 149 637 Centar, ku}e u nizu, ~etverosobni stan 96 m2 na tri eta`e, gara`a, ba{ta- elitno naselje .Tel. 062 341 250 Centar, M. Dvor, 40 m2, II sp. Tel. 061 715 543. Centar, Marijin dvor kod hotela „Holiday in“ izdajem trosoban stan kompletno namjesten i uredjen. kontakt 061 149 637 Centar, prodajem pos. prostor 157 m2, prizemlje, parking, pogodno za sve namjene. Tel. 061 304 599, 033 665-419. Centar, ul. Avde Jabu~ice, prodajem stan 67 m2. Tel. 062 789 512.

utorak, 19. oktobar/listopad 2010.

35

Centar, ul. ^ekalu{a, I sprat, 131 m2, potrebno renoviranje, odli~na lokacija. GTel. 061 325 840. Centar-Dalmatinska, stan 121 m2, visoko prizemlje, upotrebljiv i za pos. prostor. Tel. 033/221-533. Centar-Skenderija, III sprat, 60 m2, dvosoban, cent. grijanje, balkon, lift, odli~na lokacija. Tel. 061 325 840. Ciglane Donje, prodajem 3soban stan 106 m2, cijena 270.000 KM. Tel. 061 911 324. ^. Vila, prodajem gara`u, vl. 1/1. Tel. 061 109 903. ^. Vila, V sprat, 54 m2, dvosoban, balkon, cen. grijanje, u zgradi, nema lift. Tel. 061 325 840. ^. Vila-Kvadrant, stan u vlasni{tvu 81,73 m2, extra opremljen i adaptiran. Tel. 062 730 641, 063 379 906. Dobrinja 3, III sprat, 74 m2, dvostrano orijentisan, sa podrumom i mjesto za parkiranje,l cijena 113.000 KM. Tel. 061 308 689, 061 804 298. Dobrinja C-5, I sprat, prodajem dvosoban stan, kod Merkatora. Tel. 061 144 162. Dobrinja, dvoiposoban stan 65 m2, sa dva balkona. Tel. 065 877 065. Dobrinja, prod. pos. prostor 16 m2, stamb. zgrada, c.g., mokri ~vor. Tel. 061 438 446. Dolac Malta, jednosoban stan 35 m2, papiri uredni. Tel. 061 778 081. Donja Jo{anica-Vogo{}a, nedovr{ena ku}a sa tri stana i 700 m2 oku}nice. Tel. 061 260 598. Donja Miso~a, prodajem ku}u P+S+P sa oku}nicom, 82.000 , KM. Tel. 061 157 448. Donji Hotonj, prodajem ku}u 3 sprata sa ba{tom. Vlasni{tvo 1/1. Tel. 061 509 791 Dubrovnik, prodajem dvosoban stan u Gru`u, V sprat, ustakljen balkon sa pogledom na Gru{ku luku. Tel. 00385 20 418192. Dun ipo zemlje u Rakovici, [. gaj (Kakrinjski put). Tel. 062 294 556, 033 514-565. Dun. zemje, Kobilja~a-Rakovica. Tel. 677-300. Dva poslovna prostora po 31 m2, a cijena povoljna, mogu}nost da budu jedna cjelina. Tel. 061 324 040. Dva stana po 70 m2 I i IX sp., jedan 40 m2, 8 sp., A faza, Al. Polje. Tel. 066 445 203. Dvoeta`ni stan novogradnja, Pejton-Ilid`a,1 30 m2, extra povoljno. Tel. 061 842 626. Dvoipos. stan 64 m2, ^. Vila 2, kod Merkur-centra. Tel. 066 359 832. Dvos. 55 m2, Dobrinja 1, prvi sp., c.g., plin, 82.500 KM. Tel. 066 488 818. Dvos. stan 52 m2 iznad Op{te bolnice, eta`. grijanje, ba{ta, 52.000 EUR-a. Tel. 062 619 266. Dvos. stan Grbavica, T. Osman pa{e, I kat, 53 m2. Tel. 061 842 626. Dvos. stan u Hrasnom, 60 m2, adapt. extra lokacija. Tel. 061 724 597. Dvosoban stan u Aerodromskom naselju, 40m2, fiks. 50000l, potpuno adaptiran, namje{ten, nekori{ten i odmah useljiv. Tel. 061 102 470. Faleti}i, vikendica sa cca 2 duluma zemlje, 88.000 KM. Tel. 062 600 111. Faleti}i, zbog selidbe prodajem ku}u 10x12, sa oku}nicom 1.200 m2, uz rijeku Mo{}anicu. Tel. 061 304 599, 033 665-419. Gornje Ciglane-Ko{evsko, pored autobuske stanice, blizina fakulteta, bez posrednika adaptiran jednosoban stan 30 m2/II. Tel. 062 900 862, 033 223-718. Grada~ac-Ormanica, prodajem zemlji{te za sve namjene.Tel. 035 274 389, 062 677 806 Grada~ac-Ormanica, zemlja i vikendica, vlasni{tvo. Tel. 035 274-389, 062 677 806. Grbavica - prodajem vi{e dvosobanih i jednosobnih stanova.

Tel. 062 068 901 Grbavica 37 m2, jednosoban, kompletno adaptiran, ul. B. Muteveli}a, 2.100 KM/m2. Tel. 061 269 835. Grbavica II, B. Muteveli}a, stan u vlasni{tvu 54 m2, extra opremljen i adaptiran. Tel. 062 730 641, 063 379 906. Grbavica ul.Grbavi}ka 37m3/IV plus mali balkon i ostava, kao jednoiposoban, ima spava}u sobu, u dobrom stanju 73.000 KM. Tel. 062 068 901 Grbavica, dvosoban stan 53 m2, potpuno adaptiran, ul. B. Muteveli}a 41, sprat 4. Tel. 061 359 197. Grbavica, H. ^emerli}a stan 53 m2, 4 kat. Tel. 061 842 626. Grbavica, I sprat, 73 m2, trosoban, cen. grijanje, odli~na lokacija. Tel. 061 325 840. Grbavica, Ljubljanska 23 b/1 prodajem trosoban stan, dvostrano orijentisan sa balkonom. Tel. 061 149 637 Grbavica, stan 53 m2, potpuno adaptiran, IV sprat, ul. B. Muteveli}a 41. Tel. 061 359 197. Grbavica, troiposoban stan (renoviran) sa gara`om. Tel. 033 617-742, 061 964 797. Grbavica, troiposoban stan, renoviran, sa gara`om. Tel. 033 617-742, 061 964 797. Grdonj, prodajem 6.500 m2 zemlje. Tel. 210-798. Had`i}i, jednosoban stan oko 40 m2, cen. grijanje, balkon. Tel. 062 762 915. Hitno i povoljno prodajem trosoaban stan na Alipa{inom polju.Tel.061 271 550, www.bih-croatia-realestate.com Hitno prodajem adaptiran jednoiposoban stan 45 m2, 13. sprat, Hrasno, Trg heroja, 86.000 KM fiksno. Tel. 061 811 144. HITNO Prodajem stan na Mojmilu , naselje Olimpijsko 1 sprat vl 1/1 cijena po dogovoru. Tel. 033 467 734 Hotonj-Orahov brijeg gradj.parcele 818m2 i 640m2. Urbanisti~ka saglasnost. Vlasni{tvo 1/1. Cijena po dogovoru.Tel. 061 803 715 Hotonj-Orahov brijeg, gra|. parcele 818 m2 i 640 m2, urban. saglasanost, vl. 1/1, cijena 55 KM/m2. Tel. 061 803 715. Hotonj-Orahov brijeg, gra|. parcele od 818 i 640 m2, vl. 1/1, ima urban. saglasnost, cijena 55 KM/m2. Tel. 061 803 715. Hrasno brdo, Posavska 128a, prodajem ku}u sa prate}im objektima, povoljno. Tel. 062 422 405. Hrasno, dvosoban stan 60 m2, adaptiran, ekstra lokacija. Tel. 061 724 597. Igman, selo Jasen, ulaz s glavne ceste, plac zemlje je pod {umom i livadom, potok planinski proti~e, djeljiv plac zemlje na 500 m2 i na 1000 m2, priroda netaknuta i izuzetna ljepota za odmor. Tel. 061 237 110. Ilid`a, centar dvosoban stan , funkcionalan. Tel. 061 288 939 Ilid`a, centar stan od 53m/2, cijena 75.000 KM. Tel. 061 272 136 Ilid`a, IV Vite{ke brigade prodajem ku}u sa jo{ devastiranim objektom na parceli od 1450 m2. Tel. 061 149 637 Ilid`a, ku}a kod stare op., sa 483 m2 stamb. prostora i 676 m2 zemlji{ta. Tel. 065 877 065. Ilid`a, Lu`ani prodajem ku}u u ni`u na sprat sa gara`om u izvrsnom stanju. Tel. 061 149 637 Ilid`a, prodajem plac. Tel. 065 903 934. Ilid`a-Lu`ani, III sprat, stan 58 m2, cijena po dogovoru. Tel. 033 623-534. Ilid`a-Plandi{te, ul. Bosanski ljiljan 17, prodajem ku}u 150 m2, P+1+P oku}nice 150 m2. Tel. , 062 319 563. Ispod [aminog Gaja uz glavnu cestu dun. zemlje, vrlo povoljno. Tel. 062 138 905. Isto~no Sarajevo, parcela sa svim komunalijama. Tel. 062 437 558.

Ivanica kod Dubrovnika, prodajem plac 270 m2, sa dozvolom. Tel. 061 019 558 i 066 681 521. Iza @eljinog stadiona prodajem ku}u ukupne povr{ine 410 m2. Tel. 061 437 000. Iznad Bistrika, adaptirana manja bosanska ku}a, mo`e zamjena za stan. Tel. 061 260 598. Iznad Katedrale (ul. ^adord`ina), prodajem gara`u, vl. 1/1. Tel. 061 818 620. Jednoipos. adapt. stan 49 m2, naselje Aerodrom. Tel. 061 375 787. Jednos. stan 34 m2, ul. H. Kre{evljakovi}a, Skenderija. Tel. 061 501 417. Jednos. stan strogi centar, zvati od 8-18 h. Tel. 033 201-875, 062 204 717. Jednosoban 38 m2, ^. Vila, F. Hauptmana, II sp. Tel. 061 501 417. Kemala Kapetanovi}a 32, neboder, prodajem stan 50 m2, 9. sprat, 105.000 KM. Tel. 061 437 00. Kijevo, zemlja 1 parcela 2.000 m2, druga 1.344 m2, tre}a 1 dun. od 4-6 KM/m2. Tel. 062 387 728, 061 520 392. Konjic, prodajem stan 62 m2, vrlo povoljno. Tel. 062 715 872. Ko{. brdo, stan 38 m2, prodaja ili zamjena uz dogovor, za sl. u Had`i}ima. Tel. 062 110 722. Ko{. brdo, stan 38 m2, V.P u ., odli~nom stanju, papiri uredni, idealan za studente i manju porodicu, fik. 72.000 KM. Tel. 062 110 722. Ko{evsko brdo pored novog Avaza 39 m2 prizemlje kompletno adaptirano, struja, voda, kupatilo stolarija 65.000 KM (pogodno za studente, blizina fakulteta). Tel. 062 068 901 Ko{evsko brdo Ul. Muhameda Had`ijahi}a, garsonjera 24 m2, visoko prizemlje, kao prvi sprat useljiva 40.000 KM, fiksno. Tel. 061 269 835 Ko{evsko Brdo, stan 32m2, adaptiran i namje{ten. Ulica Zuke D`umhura. Tel. 061 778 706 Kromolj prodajem stanu novogradnji 150 m2 sa ba{tom, velikom terasom i gara`om za ~etiri auta, zaseban ulaz.kontakt. Tel. 061 149 637 Ku}a + 700 m2 ba{te, odmah useljiva, ul. Salke Terzi}a 17, Kasindolska. Tel. 062 271 488. Ku}a na sprat u Zenici, 180m2 oku}nica 700m2. Cijena 110 000 KM Tel. 032 456 581 Ku}a u centru 170 m2, sa pos. prostorom i ba{tom. Tel. 062 315 398. Ku}a u Neumu 200 m2, st. prostora sa oku}nicom, vl. 1/1. Tel. 063 909 777. Logavina, Stari Grad, pos. prostor 42 m2, prodaja i proizvodnja, uhodano, dobro poslovanje. Tel. 061 565 781. Lu`ani, stan 69 m2, 1.600 KM. Tel. 033 621-023, 066 357 804. Lu`ani, stan 69 m2, 1.600 KM/m2. Tel. 033 621-023, 066 357 804. M. Dvor, jednosoban 42 m2, 1. sprat, extra lokacija, kod Op{te bolnice. Tel. 062 453 211. Mejta{, ku}u sa gara`om i terasom, cijena po dogovoru. Tel. 061 866 861. Mejta{, strogi centar, stan 43 m2, 4 kat, renoviran. Tel. 033 226759. Mostarsko raskr{}e, 1.500 m2 zemlji{ta, mo`e u parcelama. Tel. 061 745 586. N. Breka, I. Mujezinovi}a, stan 94 m2, 2 banje, 2 WC, 3 balkona, drugi sprat. Tel. 033/612007. Nahorevska (iza Pionirske) ku}u 10x11 sa tri stana na tri eta`e, poseban ulaz za svakis tan. Tel. 061 304 599, 033 665-419. Ned`ari}i „Tibra Pacifik“, novogradnja, garsonjera 31 m2, sun~ana strana, ~ist pogled, 1.700 KM/m2 sa PDV-om. T 061 504 425. el. Neum, prodajem ku}u 200 m2 stamb. prostora sa oku}nicom,

vlasni{tvo 1/1. Tel. 063 909 777. Ni{i}ka visoravan, 21.000 m2 {ume, 300 me od reg. puta Semizovac-Olovo. Tel. 601 166 612. Novi grad Sarajevo, Brijes}e prodajem ku}u dvojnicu sa vanjskom kuhinjom i dvije gara`e na parceli od 1500 m2 zemlji{ta, povoljno i hitno. Tel. 061 149 637 Op}ina Trnovo, selo Gra~anica, FBiH, ~etiri i po dunuma zemlje, 100 metara kroz imanje te~e ~ista rijeka, a izvor je 50 m od imanja, sa~uvana priroda, udaljenost od sela 800 m. Sve zagra|eno. Zadnja cijena 8.000 po dunumu. Tel. 061 686 095. Otoka, stan 76 m2, vl. 1/2, prodajem, a mo`e i zamjena za more uz razliku novca. Tel. 062 422 290. Pofali}i blizu FDS i OBN-a ku}a p+s, dva tros. stana, pos. ulazi, dvije gara`e, sve komunalije, oku}nica 441 m2. Tel. 033 645156, 062 439 329. Pofali}i, prodajem ku}u. Tel. 065 903 934. Poljine 2.847 m2, struja, voda, gra|evinska dozvola. Tel. 061 608 962. Pos. prostor 80 m2, na ^ar{iji , Bravad`iluk. Tel. 065 021 556. Pos. prostor nov u zgradi od 21 m2 na Ilid`i. Tel. 033 473-796. Povoljno prodajem ku}u sa oku}nicom, visoko prizemlje, sprat, Radni~ka 122. Tel. 061 201 700. Povoljno prodajem ku}u sa oku}nicom, visoko prizemlje, sprat, Radni~ka 122. Tel. 065 185 108. Pr. 2 stana 70 m2 I i IX sprat i jedan 40 m2, VIII sp., A. Polje Afaza. Tel. 066 445 203. Prodaje se ku}a na Bistriku pov. 250 m2, udaljena 1,2 km od Ba{~ar{ije ili 10 minuta hoda. Prelijep pogled na grad. Ku}a se sastoji od 3 zasebna stana sa odvojenim ulazima. Uz ku}u se nalaze 2 gara`e sa 3 gara`na mjesta. Svi papiri uredni 1/1. Ku}a je upravo potpuno renovirana. Ima ba{tu. Tel. 062 451 110. Prodaje se zemlja u Hotonju/Barice pola duluma ili dulum.17.000KM. Tel.061 134 264 Prodajem 3 poslovna prostora od 21,30,154m2 u Tuzli,TC Sjenjak,suteren.cijena 250000KM. Tel. 061 148 079 Prodajem 7 gra|evinskih parcela po 700m2 sa svim gra|evinskim dozvolama u Bijeljini 1000m. od centra grada. Tel. 062 990 620 Prodajem apartmane na Jahorini 40m od novoizgra|enog {estosjeda Tel 066 114 014 i 066 714 711 Prodajem dvosoban stan u Hrasnom. Tel. 033 646-213. Prodajem dvosoban stan u Maglaju,55 m2+podrum,drugi sprat,vl. 1/1.Tel.061 816 754 Prodajem dvosoban stan u Tuzli (naselje Solina), 69m2 i gara`u 16m2. Mo`e i zamjena za sli~no u Lukavcu uz dogovor. Tel. 062 198 368 Prodajem stan 75 m2 na Grbavici, Zagreba~ka 75. Tel. 033 810 400 i 061 215 214. Prodajem gra|evinsko kao i poljoprivredno zemlji{te sa mogu}no{}u gradnje manjih i ve}ih objekata. Tel. 063 639 478. Prodajem ili izdajem super kompletno opremljen restoran, mo`e biti konoba, taverna, vinoteka, na Ilid`i, povoljno. Tel. 061 172 516. Prodajem ili mijenjam ku}u u Rudom. Tel. 062 435 767. Prodajem ~etverosoban dvoeta`ni stan 115 m2 kod bo{nje~ke gimnazije. Tel. 061 336 726. Prodajem ku}u na Poljinama. Tel. 061 856 179 Prodajem ili mjenjam novu devastiranu ku}u u Pazari}u, Resniku 10x9 P+S+P na asvaltu pored magistralnog puta Sarajevo-Mostar. Tel. 065 811 783 Prodajem jednoiposoban adaptiran 44 m2, Ko{. brdo, blizu svih fakulteta. Tel. 033 206-046, 066 763 588. Prodajem jednosoban stan 47

m2, Alilpa{ino, Semira Fra{te 1, 35.900 EUR-a. Tel. 454-579. Prodajem ku}u sa oku}nicom 420 m2 u Bojniku. Tel. 033 623 251, 062 418 932, 062 713 931 Prodajem ku}u sa oku}nicom, papiri uredni. Tel. 061 219 853. Prodajem ku}u u centru Kiseljaka ili mjenjam za stan na podru~ju Sarajeva. Tel. 063 702 576 Prodajem ku}u u Ilija{u, dim. 12x8 m, oku}nice 422 m2, novoizgra|ena, povoljno. T 061 552 547. el. Prodajem ku}u, ve}a, novija gradnja, Varaca, Avde Smajlovi}a. Tel. 061 160 068. Prodajem ku}u-vikendicu u Rakovici,svi priklju~ci. Tel.061 213 273 Prodajem nedovr{enu ku}u blizu mora. Tel. 063 350 221 Prodajem osam dunuma zemlje-Gornji Hotonj. Tel. 065 605 794 Prodajem plac na Crnogorskom primorju, \enovi} kod H. Novog. Tel. 033 638 125. Prodajem pos. prostor u Vogo{}i 240 m2, u dvije eta`e, 240.000 KM, hitno. Tel. 061 489 542. Prodajem povoljno ku}u, zemlju u Crnoj Bari, Bogati}i-Srbija. Tel. 00387 61 226-645. Prodajem povoljno zemlju u Bu}a Potoku i Hladivodama. Tel. 033 659-756, 062 178 832. Prodajem stan 32m2, adaptiran i namje{ten. Ulica Zuke D`umhura, Ko{evsko Brdo. Tel. 061 778 706 Prodajem stan 37 m2, I sprat, u Kasindolu, potrebno manje renoviranje. Tel. 062 348 159. Prodajem stan 42 m2 II sprat.Dobrinja II. Tel. 063 315 411 i 062 573 830 zvati od 8do 20 sati. Prodajem stan 54 m2, Obala Kulina Bana 21/II, Stari Grad. Tel. 062 920 191. Prodajem stan 86 m2 u Novom Sarajevu, austrougarska gradnja, sre|en, 195.000 KM. Tel. 061 489 542. Prodajem stan bez posrednika, na Grbavici I, 61 m2, XIV sprat, adaptiran, 2.400 m2 fiksno. Tel. 061 438 855, 033 610-550. Prodajem stan na Mejta{u 88 m2, extra re|en, gara`a, namje{ten, 240.000 KM. Tel. 061 156 262. Prodajem stan od 74 m2 u centru Ilija{a. Tel. 00382 20 864 350 Prodajem stan u centru Sarajeva. Tel. 061 746 247 Prodajem stan u Novom Sarajevu 86 m2, austrougarska gradnja, sre|en, 195.000 KM. Tel. 061 489 542. Prodajem suterenski stan na Dobrinji. Dobro o~uvan i opremljen. 80 kvadrata, 1.000 KM po kvadratu. Tel. 062 250 135 Prodajem useljivu ku}u 10x11 u Bos. Krupi, mjesto stara Govedarnica. Ku}a ima centralno grijanje i dodatni objekt. Tel. 037 474 006, mob. 062 264 072 Prodajem vikendicu u Gornjem Kotorcu, a mo`e i zamjena za manji stan. Tel. 062 923 714. Prodajem vikendicu u Rakovici, 88m2+1000m2 vo}njaka,voda,struja, 1/1. Tel. 061 159 356 Prodajem zemlju blizu Vije}nice - stara Dariva, ul. Obhod`a 32. Tel. 062 504 781. Prodajem/mijenjam manju ku}u u centru Trebinja za odgovaraju}i stan u centru Sarajeva. Tel. 062 467 237. Prodajem-iznajmljujem posl. objekat 1.000 m2 + 4.000 m2 oku}nice, sa asvaltiranim parkingom, uz magistralni put Sarajevo-Mostar, na 17. kilometru, ili vr{im zamjenu za stamb.-posl. prostor u Sarajevu. Tel. 061 249 249. Rakovica, Kakrinje, prodajem ve}u ku}u sa 3 duluma oku}nice, pogodno za biznis, cijena vrlo povoljna, zvati od 16 do 20 sati. Tel. 061 702 893. Reljevo, parcelu za ku}u 3.000 m2, asvalt do parcele, cijena po dogovoru. Tel. 061 299 127. Stan 121 m2 na M. Dvoru, ul. V. Peri}a, II sp. Tel. 061 219 180.

Stan 44 kv. na K. Brdu, prodajem ili mijenjam za sli~an na Dobrinji uz dogovor. Tel. 066 935 838. Stan 92 m2, troipos. II sp., E. [ehovi}a. Tel. 061 842 626. Stan Grbavica, 52 m2, V sp., 120.000 KM. Tel. 061 482 999. Stan u centru 65 m2, I sp., zgrada „Karingtonke“. Tel. 061 311 238. Stan u Hrasnom 70 m ul. Azize [a}irbegovi} 104/3 prodajem ili mijenjam za dva manja. Sve dodatne informacije mo`ete dobiti na 061 508 275 Stari grad, Avdage [ahinagi}a prodajem dvosoban stan 60 m2,stanje dobro. cijena povoljna. kontakt 061 149 637 Stari Grad, devastirana ku}a, 330 m2 zemlji{ta, ul. Brusulje 77, 12.000 EUR-a, papiri uredni. Tel. 061 543 853. Stari grad, Huremu{a broj 2, prodajem ku}u sa poslovnim prostorom, i dva zasebna stana. Tel. 061 149 637 Stari grad, Obala Kulina bana 32/3, prodajem dvosoban stan, renoviran. Tel. 061 149 637 Stari grad, prodaja ku}e 45.000 KM. Tel. 062 069 356. Stup, ku}a 440 m2, extra opremljena, sa bazenom i pomo}nim objektom 100 m2, pogodna za rezidencije. Tel. 062 730 641, 063 379 906. Stup, ku}u 10x9, P+S, u dobrom stanju, sa ba{tom i gara`om, cijena povoljna, useljivo, 1/1. Tel. 062 815 344. Stup, prodajem plac. Tel. 065 903 934. [amin Gaj 21, prodajem dulum i po zemlje. Tel. 062 294 556, 033 514-565. [vrakino naselje, Alibega Firdusa, jednosoban stan 34 m2, renoviran, cijena povoljna. Tel. 061 922 483. [vrakino, prodajem jednosoban stan 33 m2. Tel. 061 133 597. Tros. stan 50 m2, 14 kat, Hrasno, ul. A. [a}irbegovi}. Tel. 061 501 417. Tros. stan 65 m2, Alipa{ino, Trg me|. prijateljstva. Tel. 033 460-064. Tuzla prodajem ili zamjena za Sarajevo trosoban 84m2 renoviran Slavinovi}i. Tel. 061 899 387 U centru Sarajeva prodajem garsonjeru 21 m2, cen. grijanje, I sprat. Tel. 063 209 378. Ul. ^adord}ina, iznad Katedrale, prodajem gara`u, vl. 1/1. Tel. 061 818 620. Useljiva duplex ku}a 240 m2, na placu 600 m2, kod pijace Vrap~i}i-Mostar, ili zamjena za Trebinje. Tel. 061 301 772. Ve}a ku}a sa 3 dun . zemlje na atraktivnoj lokaciji u Rakovici. Zvati od 16-20 h. Tel. 061 702 893. Vikendia nova 85 posto ura|ena svi priklju~ci, ulaz sa asfalta, Kijevo, 27.000 KM. Tel. 062 367 728, 061 620 392. Vikendica na podru~ju Starog Grada-Sarajevo, papiri uredni, zvati poslije 17 h. Tel. 061 157 853. Vogo{}a, centar, dvoeta`ni, nedovr{en, nadogradnja, 96 m2, 850 KM/m2. Tel. 061 169 935. Vogo{}a, jednosoban stan od 37 m2. Tel. 065 877 065. Vogo{}a, pos. prostor 38 m2, vl. 1/1. Tel. 061 149 183. Vogo{}a, pos. prostor 38 m2. Tel. 061 149 183. Vogo{}a, prodaje se poslovni prostor 72 m2, prostor je na 2 eta`e, povoljno. Tel. 061 275 535. Vogo{}a-dupleks: jednosoban, garsonjera, gara`a, ostava, terasa, 6x5,5, mogu}nost pro{irenja, 62.000 KM. Tel. 436-322. Vratnik, ku}a sa svim priklju~cima, vl. 1/1. Tel. 061 139 592. Vratnik, ku}a sa tri zasebna stana i dvije gara`e, 1/1. T 061 131 268. el. Vrbanju{a 166, manju ru{evnu ku}u do restorana „Kibe“, vl. 1/1, sa svim priklju~cima. Tel. 061 212 241.

36

Utorak, 19. oktobar/listopad 2010.

utorak, 19. oktobar/listopad 2010.

37

@ivogo{}e ku}a na prodaju 5m od mora 4 eta`e na svakom spratu soba sa kupatilom i terasom. Tel. 033 445 612

Potra`nja
Potrebno vi{e manjih stanova, praznih i namje{tenih za izdavanje (Agencija). Tel. 061 031 330. Strancu potreban manji stan do 60 m2 u zgradi za izdavanje na du`i period (Agencija). Tel. 061 522 190. Kupujem stan do 50 m2, na relaciji Vojni~ko, Alipa{ino, Dobrinja. Tel. 061 237 344. Hitno kupujem gara`u u naselju C-5 na Dobrinji, ul. Rudija Alva|a. Isplata novca odmah. Tel. 061 108 889. Agenciji potrebni stanovi, ku}e i pos. prostori za najam i prodaju. Tel. 062 467 341. Agenciji za nekretnine potrebno vi{e stanova na podru~ju Sarajeva, prodaja i najam. Tel. 033 211-914. Kupujem manji stan M. Dvor - Ba{~ar{ija, u ra~un dajem auto i doplatu. Tel. 061 338 433. Agenciji potrebni stanovi u Sarajevu za poz. kupce. Tel. 061 509 705. Kupujem stan u Sarajevu manje kvadrature. Tel. 033 214-944. Kupujem manji stan u Kantonu, po pristupa~noj cijeni. Tel. 062 762 572. Kupujem stan od 100-130 m2, sa 2 kupatila, nov ili renoviran, ^ar{ija, Skenderija, Bistrik, Kova~i ili Vratnik, sa gara`om i parkingom. Tel. 061 559 235. Tra`im pod zakup manju kvalitetnu vikendicu-brvnaru na op{tini Stari Grad. Tel. 063 957 957. Agenciji potrebni stanovi u zgradi za iznajmljivanje. Tel. 061 925 649. Bra~ni par tra`i stan na ~uvanje uz naplatu. Tel. 061 105 425, Sarajevo. Tra`im cimerku, lokacija Dolac Malta kod Klas centra, stanarina povoljna. Tel. 061 311 402. Hitno kupujem vikendicu sa dunumom zemlje do 32.000 KM. Isplata odmah. Tel. 061 762 572 Potra`nja Hitno unajmljujem na du`i period posl. prostr u prizemlju do 200 m2 za igraonicu mo`e i Dobrinja, visina prostora najmanje 3 m. Tel. 062 762 572

„ZA SUPER SEX + NAJBR@I EFEKAT + ZA SUPER BIZNIS (VPC 4 KM). VIAGRA + CIALIS + LEVITRA + BILJNA = HIT + PODESNA I ZA BOLESNE! TEL. 061 807 15872-1TT 485.“

VELIKA AKCIJA: U prodaji su sve vrste drva kao i kameni (Banovi}i) i drveni (Kreka) ugalj. Cijene su veoma povoljne, a prijevoz je besplatan. Omogu}ena nabavka na rate za penzionere. Tel. 061 670 068. 12897-1Nd` TOTALNA RASPRODAJA OGRIJEVA: Drva (}utci i cijepana). ]umur (kameni i drveni). Briketi (bukovi). Cijene su veoma povoljne, a prijevoz je ura~unat u cijenu. Tel. 063 553 531. 12897-1Nd` Zbog preseljenja lagera u toku je TOTALNA RASPRODAJA OGRIJEVA: sa veoma povoljnim cijenama. Drva - 60 KM/m3. ]umur - 80 KM/tona. Koli~ina zagarantovana, penzioneri na 4 rate bez kamata. Tel. 062 543 688. 12897-1Nd` VELIKA AKCIJA!!! U prodaji su bukova drva cijepana, }utci, metrice 60 KM. Ugalj (Banovi}i) kocka, orah - 150 KM. (Kreka) drveni - 80 KM. Briketi 200 KM tona. Isporuka isti dan. Tel. 061 785 535, 062 552 323. 13509-1Nd` Prodajem garderobu na veliko, vrlo povoljno (`enska). Tel. 062 428 095. 15902-1tt U prodaji su iscijepana bukova drva po vrlo povoljnoj cijeni. Cijena 1 m = 60 KM, kao i sve vrste drvenog i kamenog uglja. Kontakt tel.: 066 285 938. 13598-1Nd` Rasprodaja bukovih cijepanih drva I klase po cijeni od 55 KM po jednom metru. Nudimo i sve vrste uglja po najpovoljnijim cijenama. Isporuka do vas je ta~na i isti je dan. Tel. 066 867 155. 13601-1Nd` HITNO i veoma povoljno zbog odlaska u inostranstvo prodajem oko 700 komada super modernog nakita: bro{evi, {nale, narukvice, nau{nice, moderno dizajnirane lance i ogrlice od lakiranog drveta, plastike, metala, na veliko i sve po 1 KM. Dovozim na adresu. Tel. 062 271 281. 15931-1tt

„VIAGRA-PFIZER“ ORIGINAL! 50 i 100 MG. CIALIS 20 MG, KAMAGRA GEL 100 MG. ZA BOLJI I DU@I SEX. DOSTAVA. UPUTSTVO. DISKRECIJA. POUZE]EM. TEL. 061 702 404. 12851-1ND@

230 sa ripom 30.Tel. 061 648 783 Prodajem mobitel marke Hop, kamera 1,3 mpx, mp3, blu-tu, 2 sim kartice, mjesto za memorijsku, pla}en 250 KM, kori{ten 4 mj. Cijena 120 KM. Grude. Tel. 063 655 288 Prodajem al. radijatore lipovica 55 rebara povoljno. Tel. 061 351 151

Alati i ma{ine
[iva}a ma{ina, povoljno. Tel. 061 935 177. dijatore lipovica kori{teni 2 god. 8 KM rebro. Tel. 033 456 789 Prodajem i kupujem knjige za srednju i fakultet i mediciski anatomski atlas u boji novo izdanje. Tel. 062 788 739 Prodajem ambala`u boca:coca cole,sarajevske pive i mineralne vode. Tel. 061 930 181 Prodajem svjetle}e reklame alu profil 4 komada, dimenzije 175x12x52210x12x52. Tel. 061 778 367 Prodajem kravu za kurbana. Tel. 061 438 000 Prodajem chicco sjedalicu za auto za djecu do 18 kg. Tel. 062 570 826 Prodajem kaveze za koke nesilice za 220 kom. Kavezí su A izvedbe. Tel. 061 766 714 Prodajem medicinski aparat za disanje za asmati~are. Tel. 061 193 965 Prevodilac za njema~ki jezik. Tel. 061 260 596 Prodajem kravu za kurban ili za posjek Tel. 062 165 301 Sintelan ljepilo, te`ine 2,5 l. Vi|e komada. 25 KM po kantici. Tel. 066 652 459 „Ku}e snova“ - katalog projekata najljep{ih ku}a na 165 stranica. Cijena 18 KM + po{tarina. Tel. 070 202-323, 062 180 957. Harmonika vrata prodaja i ugradnja svih modela i dimenzija. Tel. 061 512 294. Podajem fri`ider staklena vrata, ve{ ma{ine, {porete struja plin, fri`idere, 120-150 KM. Dostava besplatna. Tel. 033 533-631. Prodajem Braunove mre`ice za brijanje i el. aparate. Tel. 061 323 906. Prodajem dobro o~uvane polovne fri`idere i zamrziva~e. Tel. 061 156 309. Prodajem starije foto aparate i muz. liniju. Tel. 061 548 447. Prodajem klavir (Belarusd) puno, lakirano, sme|e drvo, nova klavijatura, 2.000 KM. Tel. 062 946 642. Prodajem polovan ugao radi selidbe. Tel. 659-358. Prodajem sobni bar: {ank, dvije zidne police, dvije barske stolice. Tel. 033 463-489. Po~iteljski sirup za jetru, hepatitis, esh. cooli, holesterol, trigliceride, imunitet. Tel. 033 646-912. Prodajem drvene prozore 2 kom. 140x120, 2 kom. 180x120, sve 100 KM. Tel. 061 244 290. Sve vrste rezane gra|e, lamperiju, brodski pod. Tel. 065 689 523. Svje`a ljekovita jaja prepelica hranjene prirodnom hranom bez koncentrata, 30 kom. - 9 KM, besplatna dostava. Tel. 061 504 425. Mediven ~arape za vene, `enske, duge i kratke, original, povoljno. Tel. 061 052 033. Rasformirani servis za bicikla nudi jeftino dijelove servisima za bicikla. Tel. 033 649-316, 033 690059. Grija~e i ventilatore za TA pe}, 10 KM komad. Tel. 062 972 512. Pod, lamperiju i sve vrste razane gra|e. Tel. 065 802 782, Lukavica. TV Sony 70 CM, 63 cm - 250 KM, TV Nokia 70 cm 200 KM, TV Philips 55 cm 150 KM, sa garancijom. Tel. 061 365 690, 033 653-311. Lova~ki karabin 8x57 Kranj. Tel. 061 958 001. Stolovi ugos. 6 komp., 2 vitrine i kasa Oliveti, 2 vage. Tel. 061 958 001. Drvene prozore 4 komada 100 KM. Tel. 061 244 290. Kompjuter IV, 1.7 MHZ, 256 Mb, rama - 100 KM. Tel. 061 701 701. Ma{ina za ve{, Gorenje, 120 KM. Tel. 061 701 701. [poret elektri~ni-ispravan, 60 KM. Tel. 061 701 701. Role sa gumenim i silikonskim to~kovima, izuzetno kvalitetne i moderne a izuzetno povoljna cijena, izgledaju kao nove, iz Njema~ke. Tel. 061 902 930. Tepihe - }ilime nepal i perzijaner 100% original, izgledaju kao novi, a puno jeftiniji od stvarne cijene, iz uvoza. Tel. 033 452 018. Garderobu i obu~u, razni modeli, kvalitetno i moderno, cijena izuzetno povoljna, izglea kao novo, iz Njema~ke, pogodno za dalju prodaju. Tel. 061 237 110. Obu}u za planine ili sli~no tome, izuzetno kvalitetna i moderna a izuzetno povoljna cijena. Izgledaju kao nove, iz Njema~ke. Tel. 061 902 930. Tepih veliki i mali, kau~ na izvla~enje, dva latofleksa za krevet, u odli~nom stanju a cijena izuzetno povoljna, iz Njema~ke. Tel. 061 237 110. TV classe, 55 cm, nije kori{ten, 100 KM. Tel. 061 701 701. Al. radijatore Lipovica, 55 rebara. Tel. 061 351 151. Prodaje se na katoli~kom groblju „Sv. Mihovil“ grobno mjesto. Tel. 061 160 455. Print ma{ina Rodin solvent 6184 A, {irine {tampe 180 cm. Tel. 033 553-865, 061 895 017. Dimnja~na plinska pe} Emina“. Tel. 062 548 896. Prodajem stari crijep, prozor 50x50 nov, ciglane blokove. Tel. 521-618, 061 529 838. Prodajem 50 pulceva, visine 2,20 m. Tel. 033 236-854. ^iko set kolica, nosiljka, auto sjedalica, kao novo. Tel. 062 570 826. Prodajem polovnu stolariju Jelovica: prozori 140x180 10 kom., balkonska vrata 80x220 5 kom. Tel. 061 803 662. Kamin Kapasire 80, {idel, nov, postavljen, sa vratima, veoma povoljno. Tel. 062 570 826. Kvalitetne police za trgovinu ili butik. Tel. 062 841 539. Novu {iv. ma{inu kofer (postolje). Tel. 033 465-522. TA pe} vel. 3, snaga 6 KW, 130 KM. Tel. 062 157 704. Vodenicu prodajem, poto~ara. Tel. 061 154 540. Za eko selo razne stvari, alate, namje{taj. Tel. 061 154 540. Pe} Onix prodajem, austrougarska, gusana.Tel. 061 154 540. Bukov parket 40 m2. Tel. 033 542-655. [iv. ma{ina no`na Bagat, podmeta~e, {ar{afe za odrasle, prodajem. Tel. 061 272 743, 065 631 342. Dje~iji kreveti} sa madracem na ljuljanje bordo boja, 100 KM, dje~ija kolica (^iko), 80 KM. Tel. 061 618 521. Akvarijum as komplet opremom, cijena 130 KM. T 061 484 429. el. Ko`nu vre}u za borila~ke sportove i rabljenu obu}u i odje}u za jesen i zimu na veliko i malo. Tel. 061 511 779, Sarajevo. Dje~ija Graco kolica 0-36 kao nova, 100 KM. Tel. 601 803 715. Polovne, o~uvane, le`aje kau~, otoman i spu`vani le`aj, sat. antenu. Tel. 066 174 086. Ko`nu garnituru, trosjed, dvosjed i fotelju, pogodno za kanc. Tel. 061 252 068. Tri polovna prozora 1,80x1,40 termo stakla sa `aluzinama, cijena 100 KM. Tel. 033 022-064, 062 156 840. Me|unarodni tel. razgovori do 5 puta jeftiniji, bespl. priklju~ak. Tel. 061 191 935. Kazan za pe}enje rakije i pekmeza. Tel. 061 367 103. Harmonika vrata Marley prodaja i ugradnja sa dvije vodilice, ve} od 60 KM/m2. Tel. 033 225227, 061 516 910. Sto posto efikasno sredstvo za trajno uni{tenje `ohara i `utih mrava. Tel. 061 243 891. Trakice za mjerenje {e}era u krvi, Contour TS. Tel. 061 183 591. Bayerove trakice za {e}er. Tel. 063 190 935. Trgova~ki fri`ider, vertikalna staklena vrata. Tel. 063 190 935. El. grijalicu ispravna, 20 KM. Tel. 062 972 512. Ulje na prirodnoj bazi, lije~i reumu, i{ijas i sva ostala ko{tana oboljenja. Tel. 033 463-306, 061 149 388. Registar kasu Oliveti i rash. vitrinu. Tel. 061 508 488. Fasadnu plin. pe} nova i Ta pe} 6. Tel. 061 508 488. Ambala`u sarajevske pivare 0,5 l, 47 gajbi, povoljno. Tel. 061 508 488. TA pe} 6 i sudoper dupli sa produ`enim limom. Tel. 061 508 488. Svje`a ljekovita jaja prepelica hranjena prirodnom hranom bez koncentrata, 30 kom.-9 KM, besp. dostava. Tel. 061 504 425. Dje~ija kolica Graco s pripadaju}om auto sjedalicom, cijena 250 KM. Tel. 061 546 539, Sarajevo. Trosjed, dvosjed, fotelja, regal, prodajem. Tel. 062 814 279.

Namje{taj
Prodajem ugaonu garniture. Tel. 062 104 801 Prodajem pe} na ~vrsto gorivo SUSLER, kratko kori{tena, cijena po dogovoru. Tel. 033 538 932 Prodajem kau~ crveni zvati iza 17. Tel. 061 923 166 Prodajem trosjed,dvosjed i fotelju,eko ko`a-fiksno 700KM! Tel. 062 762 789 Komoda, no}na, puno drvo. Kupljena u Sabixu, stara 2 godine. Cijena 300 KM. Tel. 066 652 459

Mobiteli
Prodajem SonyEricsson w960i sa full opremom, 230KM. Tel. 061 426 767 Prodajem mobitel Sony Ericsson T250i, kori{ten, ispravan, sa kamerom, infracrveno, radio, igre, nova baterija. Cijena 45 KM. Grude. Mo`e i po{tom. Tel. 063 655 288 Prodajem mobitel Sony Ericsson G 502, kamera 2 mpx, MP3, mjesto za memorijsku, kori{ten 6 mj., pla}en 160 KM. Cijena 80 KM. Grude. Mo`e i po{tom. Tel. 063 655 288 Prodajem mobitel Samsung J600, klizni, kamera, mp3, mjesto za memorijsku, dio tipaka na dodir, 2 mj. kori{ten, ko nov, pla}en 170 KM. Cijena 90 KM. Grude. Tel. 063 655 288

Zamjena
Mijenjam ku}u u centru Zvornika, za stan u Sarajevu. Tel. 061 817 960. Kvalitetan dvosoban stan, Dobrinja 4, RS, 4. sprat, mijenjam za Sarajevo ili prodajem. Tel. 061 220 179. Stan u Sarajevu 52 m2, mijenjam za Banja Luku. Tel. 033 542668. Stan 52 m2 ^. Vila, mijenjam za manji ili garsonjeru uz doplatu. Tel. 678-733. Vla{i} za Sarajevo ili Jadran, apartmani na ski stazi, novogradnja. Tel. 061 144 086, 061 483 448. Biha} za Sarajevo ili Jadran, 3,5-soban stan + gara`a, komplet renoviran. Tel. 061 483 448, 061 144 086. Hrasnica, mijenjam stna 53 m2, suteren, plin. centr. grijanje, za manju ku}u u KS. Tel. 061 867 880, 033 514-170. Dvos. za manji u N. Sarajevu, 12 sprat, mo`e za Ilid`u, Vogo{}u, Ilija{. Tel. 033/643-099, 062 375 733. Dvosoban, naselje Otoka, jako uslovan, vlasni{tvo 1/1 za garsonjeru uz doplatu. Tel. 065 463 156 od 11-22 h. Mijenjam trosoban za jednosoban uz sporazum. Tel. 033 202170. Adaptiran jednosoban stan 30 m2/II na Ko{evskom Gornje ciglane , pored autobuske stanice mjenjam za ve}i uz moju doplatu, mo`e i prodaja. Tel. 062 900 860

Ku}ni ljubimci
Prodajem kanarince. Tel. 061 911 912 Prodajem letilica 80x50x40. Tel. 061 911 912 Prodajem {tenad bosanskog tornjaka sa papirima, vakcinisani, p~i{}eni od parazita. Tel. 063 550 316 Mu{ko {tene bernardinca staro 3 mjeseca sa rodovnikom, izuzetno lijepo vakcinisano i revkcinisano od roditelja {ampiona (otac Paskal). Tel. 065 474 389 Prodajem mu{ko {tene pekinezera staro 3 mjeseca.Tel.062 629 138

Oprema
Kontrolni sat zaplinski set, mikrovalnu, friteza rosvraj 6l + 6l, drveni {ank puno drvo 3m i garnitura kovano `eljezo stolovi i stolice. Tel. 061 928 711 Prodajem fotoaparat pentax. Tel. 061 923 166 Prodajem vagu digitalnu, patosnu do 300kg. Nova. Tel. 061 618 483 Prodajem vagu digitalnu za trgovinu nova. Tel. 061 763 742 Razglas 10 kW BEHRINGER pro 8 satelita + 8 basova sa poja~alima i kablovima + digitalni mixer DDX 3216. Super stanje. Tel. 061 444 147 Oprema za frizerski salon 3 stolice sa ogledalima glavoper klimacon police sve plava ko`a.pult..komplet oprema. Tel. 063 311 711 Prodajem vise}u vagu digitalnu do 300 kg nova. Tel. 061 763 742 Prodajem prof. rostfr. plinsku fritezu. Cijena po dogovoru. Tel. 066 761 209 Prodajem osvjetljiva~ filma linotronic 330 sa ripom 50 u odli~nom stanju, automatsku, razvija~icu filma, gratis osvjetljiva~

RAZNO
Antidekubitalni du{ek sa kompresorom star 45 dana, 150 KM.Tel. 061 224 302 Sadnice pa~empresa, od 4060cm 2.5KM, od 100-120 cm 3 KM , dostava na adresu. Tel. 061 994 993 Prodaje se knjiga new snapshot.za prvi srednje.cijena:20KM. Tel. 062 656 413.Zvati od 19h. Prodajem jabuke 1kg-1.50 KM. Tel. 062 656 413 i 062 179 041 Prodajem aku~ek trakice za mjerenje {e}era i inzulin Lantus. Tel. 065 023 482 Prodajem aluminijumske ra-

38

Utorak, 19. oktobar/listopad 2010.

Gusane radijatore 65 ~lanaka. Tel. 203-717. Bal. prozor i vrata 2,20x80, 1,40x100 i 3 prozora 1,80x1,40x1,20. Tel. 061 508 488. Balk. vrata, prozor 2,20x80, 140x100, 3 prozora Lesnina. Tel. 061 508 488. Rash. vitrina Soko, registar kasu Oliveti, povoljno. Tel. 061 508 488. Plin. bojler Ariston sa papirima, snaga 24 KW, cijena 200 KM. Tel. 061 207 863. Klavir Pianino muzejski primjerak, puno drvo oko 300 kg. Tel. 061 804 383. Ma{ine za hem. ~i{}enje i ku}u sa ba{tom. Tel. 062 165 566. Ma{ina za proizvodnju toalet appira, pogodno za porodi~ni biznis. Tel. 063 691 640. Dvije velike plin. boce od 35 lit. Tel. 063 691 640. Povoljno prodajem hrastovo kolje. Tel. 062 127 680. Stolicu za auto za bebe do 20 kg, cijena 55 KM. Tel. 061 275 436. WC {olju za nepokretne osobe (bolesnike), hermeti~ki zatvorene. Tel. 062 272 346. PVC cisterna za vodu od 1.200 litara, nova. Tel. 061 184 444. @enske bunde bizam, duga 4244 i rakun kratka. Tel. 062 525 981. Pojas ko`ni „naf “ za teretanu. Tel. 062 157 704. Ma{inice koturove za ribolov. Tel. 062 525 981. Prodajem ugaonu garnituru. Tel. 061 235 399. Plinsku pe} na dimnjak 80 KM. Tel. 202-170. Nov kau~ povoljno, ti{ {poret na drva i ugalj, kao nov, polovan, krilo vrata. Tel. 061 411 096, 537908. Fiskalne reg. kase, printeri, el. vage - prodaja, servis, programiranje. Tel. 061 251 809. Pe} plin 2 rerne, 2 tende, kasa Oliveti, 6 stolova komplet, 2 vitrine, karabin lova~ki, Reno Kangu 2005. g. Tel. 061 958 001. Pekarske ma{ine: mikser, veknarica, kiflarica, djelilica, el. sito, mlin za prezlu. Tel. 061 608 922, S. Most. Crijep 333 - 2.000 kom., 1 m3 suhe orahovine. Tel. 033 431-171. Ma{inice (koturove) za ribolov. Tel. 062 525 981. [iva}e ma{ine: okasta i ravna rupi~arka, fiksir presa 110x41 cm, ravna durkop, dugmetara i pakirka. Tel. 061 324 040. Jeftino pult za prodavnicu, pe} kraljica, specijalna ma{ina za su{iti pelene, ve}a koli~ina sijalica halogenih i ekomomi~nih. Tel. 033 225-813. Pentium Dell dual core 2x2.8 GHz, 2GB, ram, 80 GB HDD, DVD, WIN 7, garancija, 300 KM, sa LCD-om 420 KM. Tel. 063 714 557. Laptop NP NC6220 Pentium 1.8 GHz, 2 GB ram, 60 GB, HDD, DVD/CDRW, wireless, bluetooth, adapter, garancija, 520 KM. Tel. 062 267 695. Astrahanska bunda o~uvana, 250 KM. Tel. 062 636 916. 49 rebara gus. radijatora Ilija{. Tel. 030 874-358. Dizel elektri~ni agregat 40 KW, Torpedo-Kon~ar. Tel. 030 874-358. Zbog preseljenja prodajem nekoliko komada namje{taja. Tel. 062 971 535. Bundu dugu od nerca, br. 42/44, 500 KM. Tel. 033 456-703. Harmonika vrata jednokrilna i dvokrilna sa dvije vodilice, prodaja i kvalitetna ugradnja. Tel. 061 512 294. 2 plave potkovice fotelje 100 KM. Tel. 033 456-703. Brod 6,25 m2, balayner 2852, USA zastava, reg. do 2011., snaga 202 KS, unutra{nji motor, ko`na sjedi{ta, 8 mj. + kabina franc. le`aj. Tel. 062 730 641, 063 379 906.

Manje mehani~ke ma{ine: pisa}u sa koferom i ra~unsku. Tel. 033 534-087, 062 682 690. @enske {tofane i balon mantile. Tel. 062 682 690, 033 534-087. Mu{ke balon mantile. Tel. 062 682 690, 033 534-087. Sobnu garnituru: trosjed na izvla~enje, dvosjed i foteliju. Tel. 033 534-087, 062 682 690. Nov tanjir satelitske antene 60 cm. Tel. 033 534-087, 062 682 690. Razne vrste plinskih gorionika sa diznom i bez, ru~ne izrade. Tel. 062 682 690, 033 534-087. O~uvan sobni ugao i dva taburea plave boje. Tel. 033 534-087, 062 682 690. TV antenu mre`astu riblja kost, prozorsku-krovnu. Tel. 033 534-087, 062 682 690. Novu i dobro o~uvanu sezonsku mu{ki, `ensku, dje~iju obu}u i odje}u. Tel. 033 534-087, 062 682 690. Elektro-armaturu sa osigura~ima i zvonom za ku}u-stan. Tel. 033 534-087, 062 682 690. Lustere sa po jednom sijali~nim mjestom. Tel. 033 534-087, 062 682 690. Metra`ni materijal-tekstil, za {ivanje. Tel. 033 534-087, 062 682 690. O~uvane zidne vise}e kuhinjske elemente. Tel. 033 534-087, 062 682 690. Nove crne ko`ne plitke cipele talijanske - mokasinke 43. Tel. 033 534-087, 062 682 690. Nov drveni prozor sa termo staklom i {tokom, 60x60 cm, 100 KM. Tel. 033 534-087, 062 682 690. ^istu uvoznu `vu prera|enu na laborat. aparatima. Tel. 033 534-087, 062 682 690. 80 dkg kalaja u {ipkama za letovanje. Tel. 033 534-087, 062 682 690. Prodajem bi`uteriju. Tel. 033 534-087, 062 682 690. Dijelove vodo opreme, desni lim sudopera, umivaonik. Tel. 033 534-087, 062 682 690. Razne vrste knjiga iz raznih oblasti po 2 KM. Tel. 033 534-087, 062 682 690. Crijep stari i novi, prozor 60x60 nov, ciglane blokove, {krinju 200 litara. Tel. 521-618, 061 529 838. Prodajem 3 radio-ku}na poja~ala sa ili bez zvu~nika, rabljenu obu}u i odje}u za jesen i zimu na veliko i malo, 6 TV u boji neispravnih (starije tipe), i 2 daske (klupice ko`om presvu~ene za dizanje tegova...). Tel. 061 511 779, Sarajevo. Plinsku zidnu pe}. Tel. 061 172 025. Crijep za krov, jeftino. Tel. 065 696 132. [trika}u ma{inu Singer-patent. Tel. 659-358. Doner aparat (plinski, nov) s motorom 5A, fritezu (plin), fritezu (struja). Tel. 061 906 936. Sjeckalicu za luk, krompir, sir i sl., ro{tilj (struja). Tel. 061 906 936. Pe} za pitu i kola~e (konvektomat, duvaljka), 5 eta`a. Tel. 061 906 936. Kuhalo sa 3 gorionika (plin, du`ina 1,5 m), soter (plin), friteza 2x5 l. Tel. 061 906 936. Ma{inu za mljevenje mesa 22 (italijanska) + no`eve i {ajbe svih veli~ina (originalne). Tel. 061 906 936.

„KIRBY“ - Dubinsko usisavanje, pranje, ispiranje svih vrsta tepiha, namje{taja, auta, pranje portala, generalna ~i{}enja stanova i firmi. Itisoni 1 m2/1 KM. Firma „GLANZ“. Tel. 061 350 688. 12715-1Nd` TV VIDEO DVD SERVIS svih marki i modela aparata. Garancija, dolazak na ku}nu adresu, novi daljinski za TV. Sa povjerenjem. Tel. 033/650-400, 033/610-000. PTT Alu `aluzine 20 KM/m2. Trakaste zavjese 20 KM/m2. Alu i PVC roletne. Harmo vrata i tende. Cijene sa monta`om. Tel. 033 211-484, 033 767-995, 061 131 447. 13167-1Nd` „HIGIJENA“ - Dubinsko pranje tepiha, 1 m2 - 1 KM i namje{taja, ugao - 20 KM. Sarajevo: 061 141 944. Tuzla: 061 587 721. 15639-1tt MIKADO AKCIJA. Aluminijske `aluzine, trakaste zavjese, VANJSKE PVC i ALUM. ROLETNE, BLINDO, gara`na, rolo i harmonika vrata, pletnene roletne. Tel. 062 170 248, 033/613-584. 14951-1tt Profesionalno rje{avanje kompjuterskih probl., povoljno. Ugradnja i zamjena komponenti, antivirusna za{tita. Instal. windowsa, umre`avanje, dolazak na adresu. Tel. 061 170 085. 15839-1tt KV MOLERI izvode povoljno i kvalitetno sve vrste molersko i farbarskih radova, uz garanciju kvaliteta. Penzioneri popust. Tel. 061 081 180, 061 035 793. 15842-1tt OZBILJAN: Zidar, tesar, kerami~ar, vodoinstalater itd., radim i komplet kupatila. Tel. 061 269 385. 15920-1tt VODOINSTALATER-ELEKTRI^AR popravka i ugradnja instalacija, sanitarija, bojlera, el. pe}i, aut. osigura~a, uti~nica, prekida~a, itd. Tel. 061 180 120, 061 132 149. 13603-1Nd` Sve molerske usluge, farbanje stolarije i radijatora, kerami~arski radovi, postavljanje laminata. Kvalitetno, brzo i povoljno. Tel. 062 171 165, 066 477 002. 13616-1Nd`

VKV vodoinstalater, adaptacija kupatila izrada novih instalacija i pro~epljenje odvoda kanalizacije. Tel. 061 219 974 Elektroinstalacija, ugradnja novih i popravak starih. Tel. 062 255 055 Elektri~ar izvodi sve vrste elektri~arskih radova. Tel.062 140 329

Razne usluge
Iscjeljenje duhovnim putem po u~enju Brune Gröninga . Medicinski dokazivo tel: + 387 62 256 376 Izra|ujemo sve vrste sportskih mre`a. Ma{inska obrada tenis ,fudbal, rukomet, odbojka i za{titne mre`e . Tel. 063 402 077 Izbjeljivanje zuba zubne proteze kao i ostale stomatolo{ke i protetske usluge. Tel. 033 202 040 ^uvala bih dijete u svom stanu, strogi centar, ul. Ko{evo. Tel. 061 229 499 ^uvala bih stariju `ensku osobu bolesnu ili zdravu, protuusluga stanovanje.Tel. 061 532 091 Presnimavanje video kasete na DVD. Tel. 061 260 596 Profesor daje instrukcije iz matematike za osnovce i srednjo{kolce. Tel. 061 244 251. Certificirani ra~unovo|a vodi posl. knjige pranim i fizi~kim licima. Tel. 033 237-878, 061 482 045. Zanatsko-zidarske radove izvodim povoljno: adaptacije, keramiku, prezide, obrada itd. Tel. 061 410 841. Pravimo pite po narud`bi, najjeftinije u gradu, ekstra kvaliteta. Tel. 062 471 225. Instrukcije iz hemije, studentima i u~enicima, dolazim na adresu. Tel. 615-901. Vodoinstalater - svi vodoinstalaterski radovi - kvalitetno, brzo, precizno, ~isto. Tel. 061 199 442, 033/621-733. Instrukcije iz matematike i engleskog, dolazak na adresu. Tel. 062 877 704. Engleski, njema~ki, instrukcije, prevodi, diplomski, referati, seminarski, disertacije (profesorica). Tel. 063 947 405, Sarajevo. Vr{imo servisiranje i ba`darenje svih vrsta tlakomjera, uz garanciju. Tel. 061 188 903. @ohare, stjenice, `ute mrave i mi{ve uni{tavamo sa 100% garancijom. Tel. 033 234-805. Bravarski radovi, dolazim na adresu. Tel. 061 233 078. Instrukcije engleski, njema~ki i prevod. Tel. 061 339 306. Rigips majstor, potkrovlja, pregrade, spu{teni plafon. Tel. 061 818 732. Instruiram matematiku za sve {kole i fakultete, uspje{no i povoljno. Tel. 061 549 242. Prevoz za sve destinacije putni~kim kombijem, profesionalni voza~, povoljno. Tel. 062 713 956. Vr{im sve usluge molerskih radova, gletovanje, laminat, kvalitetno i povoljno.Tel. 061 377 054 Servis ra~unara „Majo“, instalacija windowsa, internet konekcija, antivirusna za{tita ra~unara, ~i{}enje virusa, hardwerski i softverski problemi, itd. Tel. 061 243 611. Kirby dubinsko usisavanje i pranje }ilima, etisona i sjede}ih garnitura, najkvalitetnijim kirbijevim {amponima. Tel. 062 118 202. Namje{tam strunu, `eludac, lije~im stru~no, bezbolno, uspje{no. Tel. 061 504 986. Postavljanje, bru{enje svih vrsta parketa, laminata, podova, uz garanciju. Tel. 062 921 100. Vr{im sve stolarske usluge, popravak starog, izrada novog. Tel. 208-435, 061 905 734. Radim vodoinstalaterske poslove i elektro poslove, uz garanciju. Tel. 062 715 005. Staklar radi sve vrste staklarskih usluga dolazim na adresu. Tel. 061 609 947.

Intelektualne usluge
Knjigovodstvene usluge veoma povoljno, vo|enje poslovnih knjiga uz pruzimanje dokumentacije, odlaske u banku, poreznu upravu, a za novootvorene „str“ i „d.o.o.“ popust do 20%. Tel. 062 784 002 Instrukcije iz hemije i biologije cijena 5 KM dolazim na adresu Tel.062 626 887 Nudim knjigovodstene usluge zanatskim,uslu`nim i ugostiteljskim radnjama. Tel. 062 003 002

Zanatske usluge
Stolarske usluge po povoljnim cijenama Tel. 061 336 541 Akcijska ponuda KV moler nudi molerske usluge kre~enje 60 KM. Sve informacije na telefon 063 024 171 zvati iza 20h. Rigips:spu{teni plafoni,pregradni zidovi. Tel. 062 255 055 Rigips,moleraj, termo fasade. Tel. 061 872 910 Molersko parketarski radovi. Tel. 061 260 596 Opravka, izrada i monta`a kuhinja, namje{taja i gra|evinske stolarije. Postavljanje laminata, lamperije i podova. Tel. 061 502 739

Najpovoljnije, najkvalitetnije aluminijske `aluzine 20 KM, trakaste zavjese, vanjske roletne, harmonika vrata, blindo vrata, PVC prozori. Tel. 061 501 401. 12917-1Nd` Servis: ve{ ma{ina (Gorenje, Ei Ni{, Kon~ar, Obodin, Kandi, Zanusi, Iberna), {poreta, bojlera. Dolazak besplatan! Garancija! Mob. 061 171 666. 14873-1tt

Rigips majstor, radim sve od rigipsa. Tel. 061 504 338. Kerami~ar postavlja sve vrste keramike. Tel. 061 182 097. Molerske usluge uredno i kvalitetno. Tel. 062 127 525. Stolarske usluge po povoljnim cijenama. Tel. 061 336 541. Mol. farb. usluge. Tel. 062 823 902. Tapetar-dekorater presvla~i povoljno namje{taj u radioni ili kod vas. Tel. 033 718-405, 061 156 728. Molersko farbarske usluge. Tel. 061 926 333. Izvodimo sve vrste gra|evinsko-zanatskih radova sa garancijom. Tel. 061 740 127. Bravar - izra|ujem i montiram sve od `eljeza, usluge savijanja cijevi. Tel. 061 709 382. Zidarsko tesarski radovi, adaptacija i gradnja. Tel. 062 434 929. Radim molersko-farbarske poslove brzo, ~isto i povoljno, radno iskustvo preko 20 god. Tel. 061 174 192, 033 210-791. Lektori{em i korigujem sve vrste tekstova. Dugogodi{nje iskustvo. Tel. 033/658-707, 062 165 429. Kerami~ar, rigips i moleraj. Tel. 061 202 713. Zubne proteze, izrada, popravka, dodatak zuba, poliranje i podlaganje zubnih proteza, radimo vikendom. Tel. 061 141 544, 033 677-845. Popravljam sve vrste fri`idera, rashladnih ure|aja, uz garanciju. Dolazak besplatan. Tel. 061 156 309. Povoljno dajem instrukcije iz matematike i informatike. Tel. 061 358 339. Moler-majstor, kre~i, gletuje, farba stolariju. Tel. 062 282 243. Kombi prevoz namje{taja, selidbe, odvoz kabastog otpada, povoljno, obez. radna snaga. Tel. 062 139 453. Prekucavam na ra~unaru sve tekstove. Tel. 061 520 972. Stolar, izrada i monta`a kuhinja, plakara, predsoblja, zamjena baglama. Tel. 062 944 952. Kombi prevoz putnika 1+8 i selidbe, povoljno. Tel. 061 223 343. Peremo }ilime rainbow ma{inom u va{em stanu, ili ru~no u praonici sa dostavom na adresu: Tel. 061 202 630, 033/673-284. Povoljan prijevoz putni~kim kolima, automobilom, more, planine, banje. Tel. 063 943 445. Dajem ~asove iz matematike i statike |acima i studentima, uspje{no. Tel. 526-945. Vodoinstalater odr`ava staru i postavlja novu instalaciju, ~isti bojlere, sve uz garanciju. Tel. 061 497 622. Profesor daje instrukcije iz francuskog, latinskog, ruskog i bosanskog. Tel. 033 526-521. Instruiram |ake i studente iz matematike na Alipa{inom Polju, ~as 6 KM. Tel. 061 157 991. Instruiram |ake i studente iz matematike i fizike na Ilid`i, ~as 6 KM. Tel. 033 621-976. Profesorica engleskog jezika daje ~asove i prevodi. Tel. 061 556 700, 033/657-038. Adaptacija stanova i ku}a, postavljanje plo~ica, laminata, kre~enje i drugo. Tel. 061 510 373. Kombijem prevozim kabastu robu. Tel. 061 204 061. Rigips majstor radi potkrovlja, plafone, pregradne zidove. Tel. 061 511 503. Rainbow-program dolazimo po narud`bi za ~i{}enje svih vrsta }ilima i tepiha na va{u adresu. Tel. 062 795 285, 061 311 276, 033 666275. Staklar - radimo sve staklarske radove, dolazimo na adresu. Tel. 061 842 343. Profesorica dr`i instrukcije iz matematike i fizike. Tel. 522-016. Prevoz stvari, namje{taja i ostalog ve}im kombijem, radna

snaga, povoljno. Tel. 061 268 442, Saraj. Vr{imo servis i monta`u rashladne i klima tehnike. Tel. 062 375 977, 061 438 689. Vodoinstalater sa 30 godina iskustva vr{i popravku, monta`u i pro~epljenje vod. instalacija. Tel. 033 535 659 i 061 348 717 Stolar kvalitetno vr{i stolarsko-lakirerske poslove, dolazim na adresu. Tel. 062 332 702. Matematika - instrukcije, profesor sa iskustvom. Tel. 061 135 748. Ve}a grupa majstora radi stiropor fasade sa svojom skelom. Tel. 061 270 729. [ivanje trajnih autopresvlaka za sva vozila, popravak sjedi{ta, tapacirunga neba. Tel. 061 215 658, B. Begi} 90. VKV kre~enje stanova, pouzdano i stru~no, molerski majstor [erbo. Tel. 062 921 864. Kombi prevozom vr{im selidbe, prijevoz putnika, odvoz {uta, cijena povoljna. Tel. 061 817 424. Bravar, povoljno radi sve bravarske usluge. Tel. 062 940 731, 033 691-260. Stolar-tapetar, povoljno radi popravke stolarske i tapetarske. Tel. 061 606 651, 066 620-342. VKV moler - radi molerskofarbarske poslove, povoljno. Tel. 061 507 683. Iznajmljujem play station 2 i 3 sa igricama. Tel. 061 201 341. Prevoz putnika na sve destinacije sa VW bus, sjedi{ta 1+8. Tel. 062 606 611. Prevoz putnika sa kombijem po BiH, SCG i HRV. Tel. 061 209 935. Bravar radi ograde, kapije, gelendere ulazna i gara`na vrata, zatvara balkone. Tel. 061 526 205. Elektri~ar: el. instalacije, automatski osig., indikatori za banju, el. bojler, el. {poret i drugo. Tel. 061 312 435. Molerske usluge. Tel. 062 922 323, 066 205 151. Popravljam TV svih modela, profesionalno i na va{oj adresi. Tel. 061 365 690, 033 653-311. Autoprevoznik manjim kamionom vr{i prevoz kabastog otpada, pjeska, {ljunka. Tel. 061 268 847. Prevodim engleski 5 KM/str. i povoljno dajem instrukcije. Tel. 643-990. Tapetar sa iskustvom presvla~i ku}anski i kancelarijski namje{taj. Tel. 061 620 057. Servis ra~unara „Aki“, popravka, nadogradnja, instalacija, internet konekcija, antivirusna za{tita, dolazak na ku}nu adresu. Tel. 061 545 375. Instrukcije iz matematike, fizike, i elektrotehnike za u~enike osnovnih i srednjih {kola. Tel. 061 812 528. Vr{im selidbe modernim kombijem sa radnom snagom u dr`avi i vani. Tel. 061 227 189. KV vodoinstalater radi sve vrste radova, brzo, povoljno i kvalitetno. Tel. 061 349 294. Vr{im prevoz robe, ljudi i stvari, radna snaga po potrebi. Tel. 062 385 762. Klimatiziranim kombijima prevoz na planine, more sa smje{tajem, grupna putovanja, eskurzije, izleti, kao i selidbe po bih i u regionu. Tel. 033 511 492 i 061 899 883. Kvalitetno i povoljno postavljanje, bru{enje i lakiranje svih vrsta parketa i podova kao i laminata. Tel. 061 134 260. Ugradnja blind vrata, stolarije, regips, laminat,moleraj i sve vrste adaptacija. Tel. 061 542 493. Povoljno i kvalitetno ~istim stanove i poslovne prostore. Tel. 062 401 619. Povoljno vr{imo bru{enje i lakiranje svih vrsta parketa i {ipoda uz garanciju. Tel. 061 967 229 i 061 262 868 ^istim ku}e i poslovne prostore, pranje tepiha, }ilima i drugo.

oglasi

Dnevni avaz

utorak, 19. oktobar/listopad 2010.

39

40

Utorak, 19. oktobar/listopad 2010.

Tel. 061 580 063. Kvalitetno i povoljno postavljanje, bru{enje i lakiranje svih vrsta parketa i podova kao i laminata. Tel. 061 321 289. Kvalitetno i uz garanciju postavljanje, bru{enje i lakiranje parketa, {ipoda i laminata. T 061 244 183 el. Extra povoljno! Kombi prevoz i selidbe. Tel. 061 147 361. Elektri~ar VKV za ku}ne el. instalacije i ure|aje. Pozovite. Tel. 618-907. Vr{im selidbe i sve vrste prevoza kombijem, povoljno. Tel. 061 165 009. Molerski radovi. Tel. 061 579 971. Prevoz robe, selidbe kombijem, povoljno, radna snaga po dogovoru. Tel. 061 513 948. Central. grijanje, plin. instalacije, zamjena konvektora itd., radimo kvalitetno i povoljno, uz garanciju. Tel. 061 500 037. Povoljno i kvalitetno radim grijanje, mijenjam konvektore radijatorima i ostale popravke - povoljno. Tel. 033 800-514, 061 922 476. Radim centralno grijanje i prepravke grijanja. Tel. 062 316 826. Centralno grijanje, vodoinstalacije, popravka i monta`a povoljno i kvalitetno. Tel. 061 105 425. Prevoz putnika luksuznim mercedesovim kombijem na sve destinacije. Tel. 061 862 323. Profesor matematike sa iskustvom daje instrukcije |acima i studentima tokom godine. Tel. 033 473-574, 061 382 301. Molersko farbarski radovi, gletovanje, molovanje, lakiranje stolarije. Tel. 061 262 895. Radim povoljno sve molerskofarbarske radove, uklju~uju}i i stolariju. Tel. 061 397 187. Vr{im prevoz putnika sa klimatiziranim kombi vozilom, {irom BiH i dalje. Tel. 061 222 310. Profesorica instruira matematiku, fiziku i hemiju sve {kole i prvu godinu fakulteta, brzo i uspje{no. Tel. 033 235-141, 061 188 451. Iskusna profesorica daje instrukcije iz engleskog i arapskog jezika. Tel. 033 611-023. Rigips, el. instalacije i moleraj radim povoljno. Tel. 066 205 286. Elektri~ar - usluge el. instalacija, interfoni, alarmi, gromobrani, el. usluge. Tel. 061 132 991, 033 418-086. Instruiram matematiku uspje{no. Tel. 061 841 439. Vr{im prijevoz putnika po BiH i na more. Tel. 061 434 374. Vodoinstalater obavlja sve vrste vodoinstalaterskih usluga, opravke, adaptacije. Tel. 061 696 133. Kompletnu adaptaciju, moleraj, rigips, prezide, keramiku, laminat. Tel. 062 226 904. Iscjeljenje duhovnim putem po o~enju Brune Groninga, medicinski dokazivo. Tel. 062 256 376. Kvalitet i garancija, sve vrste bravarije, jeftino i povoljno. Tel. 062 522 901. @ohare, stjenice, `ute mrave i mi{eve uni{tavamo uz garanciju. Tel. 061 184 796. Lije~im mo`dane udare i druge bolesti. Tel. 033 616-211. Vodoinstalater sa dugogodi{njim iskustvom vr{i popravku, monta`u i pro~epljenje vod. instalacija. Tel. 061 348 717. Vodoinstalaterski i kerami~arski radovi, centralno grijanje, uz garanciju i povoljno. T 061 182 737. el. Kerami~arski radovi uz garanciju kvaliteta. Tel. 061 083 369. Radim sa |acima Me|unarodne {kole Sarajevo, po nastavnom planu na engleskom kao i konverzaciju, informatiku. Tel. 062 293 688, Sarajevo. KV vodoinstalater, de`urni 24 h. Tel. 061 861 635. Ozbiljan tesar, zidar, kerami~ar, vodoinstalater, itd. Tel. 061 269 385. Sudski tuma~ za njem., engl., holand. jezik, ul. Ko{evo 36, Sarajevo. Tel. 061 108 144. Stolar - izrada i monta`a kuhi-

nja, ameri~kih plakara, enterijera, stepenica. Tel. 061 512 663. Parket, {ipod, postavljamo, brusimo i lakiramo. Postavljamo sve gotove parkete i laminate. Tel. 062 828 306. Superefikasno uni{tavamo `ohare, moljce, mrave, stjenice, u{i, buba-{vabe, mi{eve... Tel. 061 928 535. Rainbow sistem ~i{}enja u va{em domu ili pos. prostoru. Brzo, povoljno i efikasno. Tel. 061 990 082. Rainbow dubinsko usisavanje tepiha, sjede}ih garnitura. Tel. 061 916 272. Instrukcije iz matematike uspje{no i povoljno. Tel. 466-736, 061 506 755. Popravljam sve vrste fri`idera i rashladne tehnike uz besplatan dolazak. Tel. 061 156 825. Prevoz putnika u svim pravcima, prema moru, kombi Hyundai H1. Tel. 061 210 832. Autoprevoznik kamionom-grajferom i mini bagerom 5 T, sve vrste iskopa i prevoza. Tel. 061 100 268. Staklar radi sve vrste stolarskih usluga. Tel. 061 609 947. Mini bagerom radimo ono {to veliki ne mo`e, iskop kanala, razbijanje betona, SZR Mulavdi}. Tel. 061 219 946. Ku}ni majstor. Tel. 061 708 798. Organizujem izlete u prirodu Igman, Bjela{nica, Jahorina, udobnim Mercedes kombijem. Tel. 033 235-199. Servis - programiranje, prodaja registar kasa i el. vaga. Tel. 061 251 809. Serviser rashladne tehnike, popravljam fri`idere, zamrziva~e, rashladne vitrine, komore. Tel. 061 143 019. Izuzetno povoljno ru{imo stare objekte, renoviramo stanove sa vlastitim prevozom. Tel. 062 423 123. Kamionom povoljno prevozim sve vrste gra|evinskog materijala, pijeska, {ljunka, {uta. Tel. 062 423 123. Ku}na dostava DVD filmova i serija, 2 KM po DVD, zvati od 1119 h. Tel. 063 191 701, Sarajevo. Voda, keramika, centralno grijanje, zidane kade, uz garanciju i povoljno. Tel. 061 182 737. Postavljamo parket, {ipod, brusimo bezpra{inskom ma{inom i lakiramo. Tel. 061 431 810. Kompletna adaptacija stana. Tel. 062 316 911. Elektri~ar otklanja kvarove. Tel. 062 316 911. Iskusan prof. (simult. prev.), prevodi na engleski stru~nu literaturu i tehni~ku dokumentaciju. Tel. 062 757 808. Njema~ki jezik - instrukcije i prevod, kucanje radova na ra~unaru. Tel. 523-998, 061 863 559. Povoljno prevozim sve vrste roba, usluge selidbi, odvoz kabastog otpada. Tel. 061 170 886, 033 472-954. „Tepser“ s.o.d., savremenim ma{inama ~istimo: namje{taj, tepihe (rese), itisone i tvrde podove (za{tita). Tel. 033 200-003, 061 524 461. Elektri~ar vr{i sve vrste popravki el. instalacija, prekida~a, uti~nica i ku}anskih aparata. Tel. 063 233 526. Parketarski poslovi, njema~ko iskustvo, kvalitet uz garanciju. Tel. 062 326 694. Dipl. odgajateljica poma`e u odgoju va{e djece kod ku}e. Tel. 063 897 129. Voda, keramika, grijanje, kvalitetno i povoljno. Pozovite. Tel. 061 182 737. Veoma povoljno prevodim sa engleskog i na engl. jezik. Tel. 061 262 479. Prevozim kombijem razne vrste roba, selidbe, otpad + ispomo}. Tel. 061 216 925, 033 691-384. Uni{tavamo `ohare 100% efikasno, u va{em stambenom ili pos. prostoru. Tel. 061 243 891.

Vodoinstalater montira satove za vodomjere. Tel. 061 105 425. Povoljno vr{imo bru{enje i lakiranje svih vrsta parketa i {ipoda uz garanciju. Tel. 061 967 229 i 061 262 868 Moleraj, laminat, rigips, edelpuc, keramika, povoljno i kvalitetno. Tel. 062 402 122. Postavljam laminate, panel parkete i ostale vrste parketa. Tel. 061 828 391. Povoljno, elektri~ar, opravka el. instalacija, sig. ure|aja i razvodnih tabli, uti~nica, prekida~a. Tel. 061 133 829. Stolar, opravka, monta`a, izrada kuhinja, plakara, namje{taja, vrata, prozora, brava. Tel. 062 534 123, 033 463-353. Med. sestra pru`a usluge infuzija, injekcija, ispiranje uha, obradu rana, kontrolu [UK-a, urina, tlaka. Tel. 641-144. Vr{im popravke, prepravke, montiranje, lakiranje ku}nog namje{taja i stolarije. Tel. 061 250 763. Instrukcije osnovcima iz njema~kog i bosanskog jezika daje uspje{no iskusni nastavnik. Tel. 659-750, 066 897 870. Molersko-farbarske usluge i kerami~arski radovi, brzo, ~isto i kvalitetno. Tel. 066 883 697. Instrukcije - engleski jezik, povoljno, 2h - 15 KM, dolazim ku}i. Tel. 061 481 182. Usluge odgoja i njega djece do 10 god. starosti nudi dipl. odgajateljica. Tel. 062 992 625. Servisiram i ba`darim sve vrste tlakomjera, povoljno, uz garanciju. Tel. 061 188 903. Kerami~arske usluge postavljanje laminata, rigipsa, elektro instalacija i moleraj. Tel. 062 466 093. Ku}ni majstor: postavljam garni`e, lustere, plafonjere, brave, baglame, slike, {altere, uti~nice i ostalo. Tel. 061 838 018. Rigips majstor radi potkrovlja, pregrade, spu{tanje plafone. Tel. 062 424 320. Instrukcije - matematika, povoljno, 2h - 15 KM, dolazim ku}i. Tel. 061 481 182. Keramika, moleraj, laminat, i ostali zavr{ni radovi, povoljno. Tel. 061 525 310, 062 214 879. Kerami~arski radovi. Tel. 062 165 539. Povoljno postavljam parkete, laminat i {ipod, brusim i lakiram, povoljno. Tel. 062 967 811. Hemoroide, opadanje kose, `ivce, {titnja~u, lije~im 100% ljekovitim biljem, Sarajevo. Tel. 062 273 110. Bravar, sve vrste brav. radova, ograde, gitere itd. Tel. 062 389 567. [ivanje pantalona mu{kih, `enskih, `enskih suknji 10 KM, vr{imo korekcije odje}e. Tel. 033 204-093. Lije~imo mujasin suhi, vla`ni, hemoroide, sve vrste ko`nih oboljenja, uspje{no. Tel. 033 204-093. Elektri~ar opravlja {porete, bojlere, ve{ ma{ine, TA pe}i, mijenja osigura~e. Tel. 063 155 868. Adaptiramo stanove, voda, struja, keramika, rigips, moleraj... Tel. 063 155 868. Prevoz za godi{nje odmore do mora, Neum, Gradac, Pelje{ac, Makarska rivijera, ostalo, udobnim mercedes kombijem. Tel. 061 366 684. Moler kre~i, gletuje zidove, rigips, povoljno i kvalitetno. Tel. 061 325 307. Vodoinstalater opravlja ~esme, vodokotli}e, sifone, ventile, penzionerima jeftinije. Tel. 061 205 803. Molersko-farbarski poslovi, gletovanje, boje, stolarija, tapete, radijatori i ostalo. Tel. 033 456979, 061 219 768. Povoljno i kvalitetno izvodim sve gra|evinske radove. Tel. 062 393 187. FTV, RTRS, OBN, Alfa, TV BHT 1, Pink i dr. retg. i strani programi, direktno preko satelita, ve} od 12 KM m2. Tel. 061 803 042. Instrukcije iz turskog, engle-

skog jezika i matematike, posebne metode rada sa djecom. Tel. 061 714 367. Laminat 3 KM, edelpuc 2 KM, moleraj i gletovanje 1 KM, keramika 8 KM, i dr. Tel. 062 402 122. Bravar, sve vrste bravarskih poslova, povoljno. Tel. 066 340 887. Engleski za u~enike i odrasle. Instruktor iskusan i dokazano uspje{an, dolazim ku}i. Tel. 615-732. Instrukcije iz matematike, uspje{no i povoljno. Tel. 466-736 i 061 506 755. KV moler kre~i stanove, ku}e, 70 KM, radim gletovanje i farbanje. Tel. 062 388 242, 638-454. Instruiram |ake i studente iz matematike na Al. Polju, ~as 6 KM. Tel. 061 157 991. Pranje }ilima i itisona sa bespl. prevozom na va{u adresu. Tel. 033 557-720. Instrukcije iz matematike, priprema za prijemne ispite, uspjeh zagarantovan. Tel. 062 504 840. Engleski jezik instrukcije i prevo|enje. Tel. 677-300. Dajem instrukcije osnovcima iz bosanskog jezika. Tel. 061 906 100, od 16-20 h. Dajem instrukcije iz francuskog jezika u~enicima osnovne i srednje {kole. Tel. 061 800 661. Prof. engleskog daje ~asove. Tel. 626-157. Profesor muzike daje ~asove iz violine, harmonike, solfe|o. Tel. 061 549 495. Engleski i njema~ki uspje{no svi uzrasti, 5 KM ~as, dolazim ku}i. Tel. 033 471-297, 062 916 729. PC serviser nudi usluge instaliranja XP antivirusa, i druge opr, avke. Tel. 062 328 044. Lije~im vanjske i unutra{nje hemoroide. Tel. 061 533 146. Majstor-monter povoljno opravlja stari i montira novi namje{taj, kuhinje, radi selidbe. Tel. 061 202 840. Vodoinstalater povoljno opravlja staru i montira novu instalaciju, renovira kupatila. Tel. 061 202 840. VKV vodoinstalater. Tel. 061 530 205. Stolar - ameri~ki plakari, kuhinje, komode, moderan dizajn. Tel. 061 574 210. Elektri~ar, popravak ku}nih aparata, instalacija, povoljno. Tel. 066 340 887. Vodoinstalater - adaptacija starih i instaliranje novih kupatila, pro~i{}avanje odvoda i bojlera. Tel. 062 806 819. Profesionalno ~i{}enje va{ih ku}a, stanova, pos. prostora i tapaciranog namje{taja. Tel. 061 144 899. Sve vrste gra|evinskih radova, povoljno, mo`e kompenzacija. Tel. 062 196 097. Dajem instrukcije iz ruskog jezika i vr{im prevod. Tel. 061 969 966. Stolar, izrada i monta`a kuhinja, plakara, predsoblja, zamjena baglama, kvalitetno. Tel. 062 944 952. Dajem instrukcije iz engleskog jezika, imam svu potrebnu literaturu, za sve uzraste. Tel. 063 657 404, Skenderija. Instrukcije iz matematike, fizike i elektrotehnike za u~enike osnovnih i srednjih {kola. Tel. 061 812 528. Peremo sve vrste }ilima, itisona, tepiha, mokro pranje 2-3 KM/m2, dolazimo po }ilime. Tel. 033 659-250, 062 505 642. Zavr{ni unutra{nji radovi, el., rigips, molerski, ugradnja vrata, prozora, itd, kvalitetno, povoljno. Tel. 062 867 314. Engleski jezik - podu~avam i prevodim. T 061 533 935 i 214-151. el. Instrukcije iz matematike i fizike. Tel. 457-066. Kuhinje, ameri~ki plakari, montiram namje{taj, postavljam laminat. Tel. 061 267 648, 033 691179. Dimnjake zidamo. Tel. 061 154 540.

Kamen lijepimo bunja sedra. Tel. 061 154 540. Kamine zidamo {amotom, grijanje eta`no i topla voda iz kamina. Tel. 061 154 540. Instrukcije iz matematike uspje{no i povoljno. Tel. 466-736, 061 506 755. Popravljam uz garanciju ve{ ma{ine, el. {porete, bojlere, ugradnja elektroinstalacija. Tel. 061 563 910. Privatna igraona-vrti} sa ba{tom nudi usluge ~uvanja djece. Tel. 033 666-755. Profesor daje instrukcije iz francuskog i latinskog, italijanskog. Tel. 061 506 590. Ugra|ujem alarme za ku}e i poslovne prostore po cijeloj BiH. Tel. 061 403 522, Vitez. Adaptacija stanova i ku}a, postavljanje plo~ica, laminata, kre~enje i drugo. Tel. 061 510 373, V. [amarli}a. Profesor instruira francuski, latinski i italijanski. Tel. 061 566 590. Povoljno vr{imo bru{enje i lakiranje svih vrsta parketa i {ipoda uz garanciju. Tel. 061 967 229 i 061 262 868 Iskusan profesor engleskog prevodi stru~nu literaturu i tehni~ku dokumentaciju, brzo, povoljno. Tel. 062 757 808. Povoljno ugradnja termo fasada, molersko farbarski radovi, rigips, laminat i drugo. T 061 565 834. el. VKV vodoinstalater, opravke i nove instalacije, non-stop od 0-24 h. Tel. 061 200 118. VKV vodoinstalater, svi vodoinstalaterski radovi, povoljno. Tel. 061 374 441. Instrukcije iz engleskog, {panskog i informatike, za sve uzraste. Tel. 066 805 772. Instrukcije iz francuskog i latinskog. Tel. 033 239-376. Vr{im prijevoz kombijem do 1 tone, povoljno. Tel. 061 908 097. VKV moler kre~i jednosobne stanove za 150 KM, vrlo kvalitetno i uredno. Tel. 651-444, 061 274 191. Moler sa radnim iskustvom, izvodi sve mol. farb. radove, brzo, kvalitetno, ~isto. Tel. 061 206 345. Povoljno i uz garanciju moleraj, prezide, rigips, laminat, plo~ice, itd. Tel. 062 226 904. Izrada plo~astog namje{taja, kuhinja, ameri~kih plakara, ormara, stolova, prema katalogu i zahtjevu. Tel. 062 466 093. Profesor instruira francuski i latinski, povoljno i uspje{no. Tel. 033 223-347. Postavljamo, brusimo i lakiramo sve vrste podova. T 061 032 059. el. Molersko-farbarske radove, rigips, keramiku, laminati, termofasade, adaptacije uz garanciju. Tel. 061 255 253. Zidarsko-zanatske radove izvodim kao i rigips i keramiku. Tel. 061 410 841. Kre~im stanove 100 KM. Tel. 061 493 335. Profesor - dajem instrukcije matematike i fizike, dolazim ku}i. Tel. 033 204-453, 061 914 014. Elektri~ar - vr{i opravke i monta`u el. instalacija, pe}i, bojlera, aut. osigura~a, itd. Tel. 061 524 123. Uni{tavamo `ohare, moljce, mrave, muhe, stjenice, buhe i mi{eve. Tel. 061 928 535, 033 219761. Izvodim molersko-farbarske radove ~isto, kvalitetno i povoljno, njema~ko iskustvo. Tel. 061 812 664. Punim i popravljam fri`idere i zamrziva~e. Tel. 061 150 572. Kerami~ar radi kvalitetno i povoljno. Tel. 062 140 094. Kablovska preko satelita W2 u BiH i svijetu: FTV, RTS, OBN, Alfa, ATV, Pink BiH i drugi regionalni i strani najatraktivniji kanali u HD kvalitetu ve} od 12 KM. Tel. 061 803 042. Servis svih tipova ve{ ma{ina i drugih ku}anskih aparata, dolazak besplatan. Tel. 061 551 035. Servis zdravlja, uni{tavamo

`ohare, moljce, mrave, muhe, stjenice, buhe i mi{eve. Tel. 062 136 248. Dajem instrukcije iz hemije, prednost gimnazijalcima, sat 15 KM. Tel. 033 470-635. Povoljne i profesionalne instrukcije engl. jezika za sve uzraste, kao i prevod. Tel. 061 247 606. Postavljam plo~ice i kre~im veoma povoljno. Tel. 062 982 383, Dobrinja. Kvalitetno i povoljno postavljanje, bru{enje i lakiranje svih vrsta parketa i podova kao i laminata. Tel. 061 321 289. Stolar, popravka vrata, prozora, kuhinja i plakara. Tel. 033 465412. Bravar/varilac VKV - profesionalna izrada i monta`a bravarskih radova. Tel. 066 213 714. Dipl. ing. el. uspje{no instruira matematiku, fiziku, elektrotehniku. Tel. 062 327 168. Vodoinstalater - popravlja i instalira vodovodne instalacije i komplet kupatila. Tel. 063 918 655. Kre~enje od pola marke, gletovanje po dogovoru. Tel. 062 506 865. Dipl. in`injerka instruira matematiku za popravne i prijemne ispite. Tel. 227-990. Izrada i ugradnja kuhinja, ormara i predsoblja, zamjena baglama, dolazim na adresu. Tel. 062 944 952. Molerske usluge, tapete, ugradnja laminata. Tel. 062 315 957. Povoljno i kvalitetno ~istim stanove i poslovne prostore. Tel. 062 401 619. Grupa stolara pravi sve po va{oj `elji. Tel. 061 134 597. Engleski jezik - instrukcije i prijevoz, kvalitetno i povoljno. Tel. 061 501 210. Radim kerami~arske, zidarske, kameno-klesarske radove. Tel. 063 557 115, 033/457-000. Pravim sve vrste stepenica, kuhinje, plakare i namje{taj, od drveta. Kvalitetno. Tel. 063 121 265. Vla`i vam krov, gara`a, experet za hidro-termo izolacije. Tel. 033 653-396, 061 098 579. Profesor instruira matematiku sve uzraste, povoljno, uspje{no, dolazim ku}i. Tel. 657-082, 066 329 172. Kerami~ki radovi od 8 KM, laminat od 3 KM, brzo, kvalitetno, povoljno. Tel. 062 422 040. Antivirusna za{tita ra~unara, instalacija windowsa, ~i{}enje kompjut. virusa, internet konekcija. Tel. 061 243 611. Profesorica daje instrukcije iz fizike, srednjo{kocima za popravni. Tel. 061 227 439. Renoviranje stamb. prostora molerski elektro, vodoinst., kerami~arski i stolarski radovi. Tel. 061 357 201. Uspje{no i povoljno tokom cijele godine dajem instrukcije iz matematike. Tel. 220-173. Instrukcije iz engl., njema~kog i ruskog jezika. Tel. 061 803 042. Radimo moleraj, edel putz, rigips, keramiku, laminat, brzo i povoljno. Tel. 062 183 209. Nastavnica engleskog jezika daje instrukcije u~enicima osnovnih {kola. Tel. 033 642-704. Izvodimo sve vrste gra|evinskih radova sa garancijom. Tel. 061 740 127. Povoljno i kvalitetno ~istim stanove i poslovne prostore. Tel. 062 401 619. Elektri~arske usluge, automatski osigura~i, indikatori, el. pe}i, el. bojleri, instalacije. T 062 180 021. el. Voza~-instruktor vr{i ekstra obuku. Tel. 061 338 085. Majstor za sitne ku}ne opravke. Tel. 061 552 417. VKV soboslikar li~ilac izvodi sve vrste molersko farbarskih radova kvalitetno. Tel. 061 564 941. Grupa profesionalaca vr{i komp. adaptaciju stanova, posl. prostora, brzo i kvalitetno. Tel. 033 611-943, 061 965 054.

utorak, 19. oktobar/listopad 2010.

41

Peremo sve vrste }ilima, itisona, mokro pranje 2-3 KM/m2, dolazimo po }ilime. Tel. 033 659250, 062 213 732. Dipl. ing. hemije daje instrukcije osnovcima i priprema za prijemni. Tel. 061 836 625. KV vodoinstalater vr{i opravku stare vodoinstalacije, radim nanovo banje, uz garanciju. Tel. 033 643-141, 061 562 531. Vr{im prevoz robe, selidbe, kombijem, obezbije|ena radna snaga uz dogovor. Tel. 063 872 529. Vr{im usluge prevoza putnika i robe. Tel. 061 367 103. Moler-majstor kre~i, gletuje, farba stolariju. Tel. 062 282 243. VKV moler radi sve vrste mol. radova, kvalitetno i jeftino. Tel. 062 214 519. Prof. daje instrukcije iz fizike za popravni i srednjo{kolcima, dolazim na adresu. Tel. 061 227 739. Zidar, gradimo ku}e od temelja do krova. Tel. 234-890. Postavljanje, bru{enje svih vrsta parketa, laminata, {ipoda, uz garanciju. Tel. 062 921 100. Unutra{nja termoizolacija, stiropol i moleraj. Tel. 061 544 449. Opravka ma{ina za ve{ i su|e, el. {tednjaka i TA pe}i, bojlera sa ~i{}enjem, el. instalacija. Tel. 061 803 042. Usmjeravanje analognih i dig. sat. i zemaljskih TV i radio antena, monta`a i servis. Tel. 061 803 042. Profesorica violine daje ~asove po~etnicima i u~enicima ni`e muz. {kole. Tel. 061 145 887. Vr{im sve vrste molerskih radova (kre~enje, gletovanje, farbanje stolarije, itd.). Tel. 061 311 318, Pofali}i. VKV elektri~ar - popravljam sve ku}anske aparate i radim sve vrste elektroinstalacija. Tel. 061 276 187, Kova~i. Kerami~arski radovi i kameni mozaik. Tel. 062 117 905. Molersko-farbarski, elektroinstalaterski itd. radovi, povoljno, kvalitetno. Tel. 061 310 141. Radim zidarske, kerami~ke radove, oblaganje kamena. Tel. 063 557 115. Molersko-farbarski, stiropor, rigips, i ostali radovi povoljno, kvalitetno. Tel. 062 911 078. Kre~im stanove uredno i jeftino. Tel. 062 672 723, 061 515 483. Prevozim putnike, namje{taj, selidba i teret, kombijem. Tel. 061 268 155. Molerski radovi uz potpunu za{titu lijepljivim trakama i podnim najlonima. Tel. 061 606 441. Kuhinje, ameri~ki plakari, monta`a namje{taja, posavljam laminat od 3 KM/m2. Tel. 061 267 648. Moleraj 0,50 KM/m2, gletovanje 1 KM/m2, edelpuz 2,5 KM. Tel. 062 506 865. Monta`a i ugradnja svih vrsta kamenih radova, keramike, renoviranje stanova. Tel. 062 843 850. Moler. Tel. 061 867 007. Instrukcije iz engleskog jezika za osnovce i srednjo{kolce. Tel. 066 917 391. Molersko farbarski radovi u bojama, valjcima i ostalo, kvalitet, garancija. Tel. 033 631-315, 061 502 031. Laminat ugra|ujem profesionalno. Tel. 066 873 588. Kerami~ar - ugra|uje sve vrste kerami~kih plo~ica, brzo i kvalitetno. Tel. 062 909 460. Mercedes kombijem organizujem putovanja i prijevoz grupa na izlete, seminare. Tel. 061 366 684. Zidarski radovi, adaptacija, gradnja. Tel. 062 536 204. Povoljno i kvalitetno radim grijanje, mijenjam konvektore radijatorima i ostale popravke. Tel. 033 800-514, 061 922 476. Rainbow dubinsko ~i{}enje. Tel. 061 274 144. Staklar radi sve vrste staklarskih usluga, dolazim na adresu. Tel. 061 609 947.

Serviser rashl. tehnike popravljam fri`idere, zamrziva~e, rashladne vitrine, komore. Tel. 061 143 019. Povoljno prevozim sve vrste roba, usluge selidbe, odvoz kabastog otpada. Tel. 061 170 886, 033 472-954. Vr{im prevoz robe, stvari, selidbe, povoljno, kombi Iveco, nosivost 1,5 t, na svim destinacijama sa i bez radnika. Tel. 061 811 115. Vodoinst. vr{i opravke i adaptacije kupatila, brzo, jeftino od 822 h. Tel. 061 233 517. VKV bravar radi ugradnju brava, PTT sandu~adi, ormara, kani{li, ramova, povoljno. Tel. 061 507 683. Stolar, opravka, izrada i monta`a kuhinja, namje{taja i gra|. stolarije, postavljanje laminata, lamperije i podova. Tel. 061 502 739. Elektroinstalaterski radovi te opravka elektroinstalacija. Tel. 033 611-542. Moler VKV radi mol. farb. poslove, povoljno. Tel. 061 507 683. Iskusna prof. engleskog, njema~kog i francuskog daje ~asove i prevodi. Tel. 061 702 873, 033 200616. Vr{im prevoz kombijem, ljudi, stvari, radna snaga po potrebi obezbije|ena. Tel. 062 385 762. Instrukcije iz hemije, studentima i u~enicima, dolazim na adresu. Tel. 615-901. Radim sve vrste limarsko gra|. radova. Tel. 062 151 468. Kiroprakti~ar-fizioterapeut uspje{no lije~i oboljelu ki~mu, uko}enost, u{takljenje `ivca, diskus patiju, diskus hermiju, spondilozu, oko{tavanje i glavobolju. Tel. 061 172 516, 033 227-182. Va{ majstor rje{ava sve va{e elektro kvarove u va{em stanu, opravka teh. ure|aja kao i ugradnja. Tel. 061 262 411. Izvodim sve vrste radova u gra|evini, sitne i krupne, zamjena prozora, vrata, uz popust 20%. Tel. 061 501 835. Pomo} u u~enju djeci od 7-9 godina, Hrasno, Aleja lipa 63. Tel. 061 926 361. Zidar - izvodim zanatske radove: malterisanje, zidanje, poslove, itd. Tel. 062 941 894. Vr{im ugradnju svih vrsta parketa sa bru{enjem i lakiranjem, laminata, rigipsa, {ipoda i keramike. Tel. 033 659-573. Detaljno izra|ujem natalne horoskope za 2009. god. (ljubav, posao, novac i zdravlje). Tel. 062 104 226. Vr{imo presvla~enje i popravku svih vrsta namje{taja uz garanciju. Tel. 061 210 832, 033 459539. Kvalitetno i povoljno uni{tavamo `ohare i druge insekte uz garanciju. Tel. 063 503 408. Instalacija sistema, programa, antivirusna za{tita, prekucavanje tekstova, ugradnja novih komponenti. Tel. 062 204 541. Knauf - ugradnja rigipsa i amstronga. Tel. 061 531 888. Termofasade - rigips, {panski zidovi, molraj, veoma povoljno uz garanciju. Tel. 061 270 971. Kombi prevoz, selidbe, dovoz materijala itd., odvoz {uta. Tel. 061 27 94 05. Radim rigips, zidove, stropove, obloge, moleraj, laminat. Tel. 061 904 895, 062 672 562. Ve}a ekipa majstora radi stiropor fasade sa na{im ili va{im materijalom. Posjedujemo svoje skele. Tako|e radimo od temelja do krova. Tel. 061 270 729, 062 216 268. Presvla~im kau~e i sve opravke, dolazim na lice mjesta. Tel. 544-932, 062 522 986. Opravka b. tehnike, grijalica, usisiva~a, bojlera i ostalo, kao i ugradnja novih ure|aja, rasvjete i ostalo povoljno. Tel. 061 262 411. Laminate, gotove parkete i moleraj, radimo povoljno. Tel. 033 645-664, 063 189 116. Ameri~ko - dubinsko usisavanje, pranje tepiha i kau~a. Tel. 061 522 239.

Obavljam adaptacije i ostale gra|. radove, vrlo povoljno. Tel. 061 442 263. Prof. daje sate gitare. Tel. 063 930 078. Postavljam laminate, panel parkete i ostale vrste parketa. Tel. 061 828 391. VK moler, radim sve vrste molersko-farbarskih radova, garantujem kvalitet. Cijena po dogovoru. Tel. 061 308 922. Sve vrste brav. radova povoljno. Tel. 062 389 567. Servis ku}. el. instalacija, ugradnja bojlera, napa, lusteri i ostalo. Tel. 061 205 109. Povoljno uz garanciju radimo termo fasade, moleraj, {panski zid. Tel. 061 278 188. Mol. farb. poslovi, povoljno, kvalitetno i ~isto. Tel. 061 262 973. U~enicima, srednjo{kolcima instrukcije iz matematike, fizike, mehanike, ma{inskih elemenata. Tel. 033 625-196, Ilid`a. ^asovi engleskog jezika za djecu i odrasle, vikendom dvo~as (90 min.) 10 KM. Tel. 061 334 895. Njema~ki jezik - instrukcije i prevod, kucanje svih radova na ra~unaru. Tel. 523-998, 061 863 559. Profesorica dr`i ~asove iz matematike i fizike. Tel. 033 219-559. Radimo termo fasade, profesionalno i povoljno. Tel. 061 102 126. Radimo zidanje, {alovanje i krovove kvalitetno i povoljno. Tel. 033 673-645. Zidam dimnjake za cent. grijanje, profesionalno, moja skela. Tel. 061 102 126. Ovla{teni prevodilac za engleski. Tel. 061 530 346. Dajem ~asove iz engleskog jezika veoma povoljno. Tel. 061 323 474. Majstor povoljno malta, betonira, {aluje plo~e, stepeni{ta i krov. Tel. 061 269 883. Vr{im pranje tepiha i itisona, besplatna ku}na dostava. Tel. 061 922 937. Elektri~ar, odr`avanje postoje}ih i ugradnja novih elektroinstalacija. Tel. 062 522 014. Iskusan profesor daje instrukcije iz matematike za osmo{kolce, a radi upisa u srednju {kolu! Tel. 062 467 237. Instrukcije gitare, violine i solfe|a. Tel. 066 845 342. Rigips majstor - potkrovlja, pregrade, spu{teni plafoni. Tel. 061 818 732. Molujemo stanove u 1 danu, cijena za garsonjere 150, jednosoban 200, dvosoban 300, trosoban 400 KM. Tel. 061 965 054. Elektri~ar, izvodim sve vrste el. radova, kvarovi, nove instal., itd. Tel. 061 398 483. Instrukcije - matematika - uspje{no i povoljno. Tel. 061 571 973. VKV stolar vr{i popravku vrata, prozora, zamjena baglama, svih vrsta na kuhinjama, plakarima. Tel. 033 677-549. Uni{tavamo `ohare, moljce, mrave, muhe, stjenice, buhe i mi{eve. Tel. 061 928 535. Student Muzi~ke akademije daje privatne ~asove klavira i teorije muzike. Tel. 062 105 906. Postavljam sve vrste podova, bru{enje i lakiranje. Tel. 061 032 059. Profesorica klavira daje ~asove i instrukcije. Tel. 063 214 599. Student Muzi~ke akademije dr`i instrukcije harmonike, klavira, sat 10 KM. Tel. 063 639 915. Instrukcije iz engleskog i bosanskog za djecu i odrasle, prevodi. Tel. 065 572 966. Mijenjam o{te}ene radijatorske ~lanke i vr{im ostale popravke na grijanju. Tel. 645-475. Laminate, brodski pod postavljamo povoljno i kvalitetno. Tel. 061 311 622. Postavljam, brusim i lakiram sve vrste parketa. Tel. 634-147, 062 423 025.

Renoviranje stamb. prostora, molerski, elektro, vodoinst., podopolaga~ki, kerami~arski, stolarski radovi. Tel. 061 357 201. Moler VKV, radi kvalitetno, uredno i jeftino. Tel. 062 214 519. Moler radi kre~enje, gletovanje, kvalitetno i povoljno. Tel. 061 235 190. Kerami~arske i vodoinstalaterske radove radimo kvalitetno i povoljno. Tel. 062 165 539 i 061 182 737. Edelpuz od 2,5 KM, gletovanje 1 KM, moleraj 0,50 KM, garancija za posao, Meho. Tel. 065 061 422. i savladavanju svih {kolskih premeta, uklju~uju}i strane jezike. Tel. 061 670 078, Novo Sarajevo. Potrebni radnici na ameri~kim kruzerima, engleski jezik obavezan, starosna dob do 35. godina. Tel. 061 355 710. Potreban momak sa radnim iskustvom za rad u kafeu u centru grada. Tel. 061 278 917. ^istim stanove i poslovne prostore. Tel. 063 191 977. Potrebna frizerka, plata po dogovoru ili na procenat 50%. M. Dvor. Tel. 062 813 333. Potrebna frizerka sa radnim iskustvom. Tel. 033/667-513. Italijanskom restoranu u Sarajevu potreban konobar sa poznavanjem engleskog jezika.Tel. 066 912 630. Vojni~ko polje, kafe „Nina“ potrebna konobarica, dnevnica po dogovoru. Tel. 062 843 641. ^ubala bih stariju-bolesnu `enu i vodila doma}instvo. Tel. 061 875 791. Bife „Jagoda“, Marin Dvor, potrebna radnica za poslu`ivanje. Tel. 061 247 786. Potrebna frizerka za `ene i mu{karce sa iskustvom, plata redovna. Tel. 061 223 212, 450-694. Iskusna `ena ~uvala bi stariju (bolesnu) `enu i vodila doma}instvo. Tel. 061 875 791. Mladi} sa iskustvom konobar{anker, tra`i posao. T 062 670 040. el. Dipl. fizioterapeut pru`a usluge manuelne masa`e na profesionalnom stolu za masa`u. Tel. 061 382 941. Slasti~arni Dalas Sara~i, potrebna radnica na poslu`ivanju. Tel. 601 517-544. Voza~ B i C kategorije sa dr`avnim ispitom tra`i posao, Ilid`a. Tel. 062 205 793. Potreban frizer sa radnim iskustvom, salon „Visa“. Tel. 061 157 448. Bravar, sve vrste bravarskih radova. Tel. 066 340 887. Prijevod sa/na engleski jezik, brzo i povoljno. Tel. 066 311 390. Zidar, povoljna za gradnju ku}e. Tel. 061 028 134. ^istim stanove i poslovne prostore. Tel. 061 516 910. Aritekta radi projekte za legalizaciju objekata, povoljno. Tel. 061 019 558 i 066 681 521. Frizerskom salonu potrebna frizerka sa iskustvom. Tel. 061 812 902. Agencija „Tera“ - njega starih i oboljelih, 24 h uz vas. Tel. 061 557 022. Nudimo poslovnu saradnju, proizvodimo na vi{e pitu odli~nog kvaliteta - tra`imo prodavce. Tel. 062 471 225. Posao bilo kakav, pedesetogodi{njak visokoobrazovan i po{ten, voza~ B i C kategorije. Tel. 061 537 390.
Kupujem staru deviznu {tednju, ratnu od{tetu, dionice firmi i fondova. Isplata odmah. Tel. 061 836 657, 063 804 124. 13612-1Nd`

Ponuda-potra`nja
Potreban mu{ki i `enski frizer sa iskustvom, na neodre|eno vrijeme. Plata redovna i prijava. Tel. 061 223 212, 033 450-694. 13371-1Nd` Potrebna 2 radnika i 2 radnice za distribuciju biljnih preparata, starosna dob od 35 do 50. godina. Pozvati na telefon: 033 454-200. 13602-1Nd` Potreban vulkanizer i pera~ sa iskustvom za rad u autoservisu na Ilid`i. Plata po dogovoru + topli obrok. Tel. 061 221 887. 13606-1Nd` Restoranu potreban restoranski konobar sa iskustvom. Tel. 062 387 663. 15936-1tt

^uvala bih djecu,ili starije osobe! Biha}. Tel. 062 440 413 Djevojka za rad u ugostiteljskom objektu dnevnica 50 KM smje{taj i hrana obezbje|eni. Tel. 061 028 591 Sa gra|evinskom {kolom kv tesar parketar sa tri godine radnog sta`a tra`i posao.Tuzla. Tel. 062 892 873 Zapo~nite sopstveni posao proizvodnjom eteri~nih ulja, mirisa, parfema i drugih proizvoda pomo}u knjige „Eteri~na ulja“. Tel. 032 244 417 Najnoviji „Informator“, potpune informacije o iseljavanju i zapo{ljavanju. Vrlo detaljni opisi. Prevedeno. Preko 700 adresa. Tel. 032 244 417 Za va{ posao jedina BH bro{ura „Kreditne limije“, sa 379 izvora finansiranja svih oblika poslova. Tel. 032 244 417 Tra`im saradnike za rad sa avonom sa cijele BiH, nudim besplatno u~lanjenje, dobru zaradu uz nagrade, pomo} u svemu,nazovite. Tel. 061 326 876 Pobolj{ajte ili zapo~nite posao bro{urom „Kreditne linije“. Sadr`i 320 biznis kredita. Tel. 032 244-417. Zaposlenje i useljenje {irom svijeta, bro{ura „Informator“, na na{em jeziku. Tel. 032 244-417. Proizvodnja eteri~nih ulja, mirisa, parfema, raznih proizvoda. Bro{ura „Eteri~na ulja“. Tel. 032 244-417. Hemijska ~istionica ~isti odjevne predmete od: ko`e, krzna i tekstila, najjeftinije u gradu, tradicija od 1947. god. Tel. 063 638 955. ^uvala bih dijete u svom stanu na Grbavici kod @eljinog stadiona. Tel. 642-458. Trebate dodatnu zaradu? Nutricionisti~ka kompanija bira suradnike, prijave pon-petak od 1418 h. Tel. 062 992 812. Agencija „Meka“ ku}na njega i pomo} starim i bolesnim, povoljno. Tel. 061 237 641. Potrebni saradnici iz cijele BiH za prodaju kozmetike, zarada min. 30 posto+kreditiranje+stimulacija. Tel. 033 644-178, 061 225 424. Peremo sve vrste }ilima, itisona, tepiha, mokro pranje 2-3 KM/m2, dolazimo po }ilime. Tel. 033 659-250, 062 213 732. Poma`em osnovcima u u~enju

Kupujem staru deviznu {tednju, obveznice, ratna od{teta, dionice. Isplata i dolazak odmah u FBiH i RS. Najpovoljnije. Tel. 061 175 237. 15853-1tt Kupujem staru deviznu {tednju i obaveznice, ratne od{tete. Isplata odmah. Tel. 061 271 935. 13587-1Nd`

Otkupljujem prazne tonere,cijena po dogovoru.Tel:065 596 402 Ako imate djete koje ide od IIV razreda devetogodi{nje {kole, pozovite mene, ja dolazim na adresu i poma`em va{em djetetu da uradi doma}e zadatke, povoljno! Tel. 066 428 548 Kupujem ordene, medalje, staro oru`je, bode`e, kubure, sablje,vojne oznake i sli~no. Tel. 061 139 767 Kupujem neispravne ve{ ma{ine Gorenje, {porete struja plin, fri`idere. Tel. 033 533-631. Kupujem stare njema~ke marke i austrijske {ilinge. Tel. 061 323 906. Umjetni~ke slike, filateliju, stari nakit, satove, zidne, d`epne, ru~ne, ordenje, zna~ke i ostalo kupujem. Tel. 033 456-505, 061 214 405. Kupujem suvenire Sarajevske olimpijade. Tel. 033 456-505, 061 214 405. Kupujem lomljeno zlato, dukate, zlatne satove i ostala od zlata. Tel. 061 965 126. Kupujem lomljeno i zubarsko zlato, dukate, {orvane i ostalo, najvi{e pla}am. Tel. 033 655-598, 061 553 640. Kupujem staru deviznu {tednju, ratnu od{tetu, dionice, certifikate, isplata odmah. Tel. 061 337 593. Kupujem staru dev. {tednju, dionice, prodajem certifikate, isplata odmah. Tel. 061 192 036. Poklanjam rasne ma~i}e ozbiljnoj porodici. Tel. 203-717. Kupujem norve{ku gusanu pe} Jotul (humanitarnu). Dobro pla}am. Tel. 061 400 190. Kupujem deviznu {tednju i ratnu od{tetu, isplata odmah. Tel. 061 526 918. Ginekolo{ka ord. dr. Zild`o Eski}, preselila u ul. Fojni~ka 11, Dolac Malta. Tel. 033 522-033, 061 16 00 16. Kupujem dionice, staru dev. {tednju i ratnu od{tetu. Tel. 062 358 344. Kupujem staru dev. {tednju, stare marke, povoljno, odmah isplata. Tel. 061 268 892. Potrebna donacija za izdavanje ({tampanje) i distribuciju knjige Savjest ~ovje~anstva. Tel. 033/643-952, 062 483 239. Kupujem staru dev {tednju i ratnu od{tetu, isplata odmah. Tel. 063 804 124. Kupujem staru dev. {tednju, obveznice, od{tete, isplata i dolazak odmah u FBiH i RS. Tel. 061 517 897. Poklanjam namje{taj iz dvosobnog stana. Tel. 033 652-847. Kupujem staru dev. {tednju i ratnu od{tetu, isplata odmah. Tel. 061 836 657. Kupujem kimono za karate, veli~ina 190-200 (polovan, nov). Tel. 061 150 992. Izdajem kazan za pe~enje rakije. Tel. 061 367 103. Kupujem ve{ ma{ine Gorenje, {poret struja plin. Tel. 033 533631. Kupujem sve vrste ugostiteljske opreme. Tel. 065 903 989.

42

Utorak, 19. oktobar/listopad 2010.

30

Dnevni avaz, utorak, 19. oktobar/listopad 2010.

auto market

43

U BiH po~inje prodaja Dacije Duster

VOZILI SMO Mercedes E 250 CDI BlueEFFICIENCY Elegance

Terenac za 18.501 KM
Osim pristupa~ne cijene, robusnosti i prostranosti, model krasi i off-road pogon preuzet iz Nissana

Elegancija, snaga, presti`...
Odlikuju ga veoma tih rad i niska potro{nja, s prosjekom od 6,8 litara na 100 pre|enih kilometara, barem kada je rije~ o laganom krstarenju
Novi Caddy dijeli izgled prednjeg dijela sa Polom i Golfom
(Foto: F. Fo~o)

PROMOCIJE ASA Auto predstavio novu generaciju VW Caddyja

Kedi, drugo ime za dostavno vozilo
Slogan „Najbolji Caddy do sada“ potkrepljuje brojnim novitetima
Kod bosanskohercegova~kih voza~a rije~ „kedi“ ustalila se kao oznaka za modele lakih dostavnih vozila svih svjetskih proizvo|a~a, a sve zahvaljuju}i Volkswagenovom Caddyju, koji je veoma popularan na ovom podru~ju. Pro{le sedmice sektor privrednih vozila ASA Auta, zvani~nog predstavnika i distributera njema~kog koncerna za BiH, predstavio je novu generaciju lakog dostavnjaka uz geslo „Najbolji Caddy do sada“. To potkrepljuju brojnim novitetima koji su stigli s novim vozilom.

Dacia Duster: Prvi SUV rumunskog proizvo|a~a

Pogon na sva ~etiri to~ka
Kupci na raspolaganju imaju i 4MOTION varijantu Caddyja, odnosno model s pogonom na sva ~etiri to~ka. Ako jedan „normalnoj“ i Maxi izvedbi, koja ima du`i me|uosovinski razmak. Unuta{njost je tako|er osvje`ena kvalitetnijim mato~ak izgubi kontakt s podlogom, snaga se usmjerava na preostala tri i tako se spre~ava proklizavanje to~ka. i 105 konjskih snaga ili ecofuel varijantu 2,0-litarskog SRE motora od 107 KS. Iz ASA Auta isti~u kako ove motore krasi zna~ajna optimizacija potro{nje goriva i emisija {tetnih plinova, te bolje vozne performanse.
Mercedes E klasa: Prepoznatljiv vanjski izgled

Li~na karta
Dimenzije
d/{/v (mm) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4.869/ 1.928 / 1.463 masa praznog vozila (kg) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1.735 prtlja`nik (l) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .633

Dacia Duster, dugoo~ekivani i zvani~no prvi SUV rumunskog proizvo|a~a automobila, kona~no je stigao na bosanskohercegova~ko tr`i{te. U skladu sa filozofijom Dacije, i ovaj model krasi izuzetno pristupa~na cijena, robusnost, prostranost, a u ovom slu~aju i offroad sposobnosti. Novi Duster dostupan je po cijeni ve} od 18.501 KM sa PDV-om, koliko ko{ta osnovni model pokretan 1,6litarskim 16V benzinskim

motorom sa 105 KS i pogonom na prednje to~kove. Pored ovog motora, Duster je dostupan i sa 1,5-litarskim dCi motorom u verzijama sa 86 i 109 KS. Benzinski agregat mogu}e je kombinirati sa pogonom na sve to~kove, koji je u slu~aju ja~eg dizelskog motora dio serijske opreme. Ina~e, ovaj sposobni 4x4 pogon, preuzet od Nissana, od Dustera ~ini upotrebljivo terensko vozilo. Od svog predstavljanja

u aprilu 2010. godine, Duster bilje`i ogroman uspjeh na svim tr`i{tima, a ve} od decembra bit }e dostupan u kombinaciji dCi dizelskog motora sa 90 KS i pogona na sve to~kove, koji }e zbog prosje~ne potro{nje od tek pet litara na 100 km i emisije CO2 od samo 139 g/km, nositi Eco2 zna~ku. Duster je prvi Dacijin model u koji se opcionalno ugra|uje ESP - elektronska kontrola stabiM. T. lnosti.

^etiri nivoa opreme
Unutar ponude varijanti putni~kih modela Caddyja do{lo je do restrukturiranja. Umjesto dosada{nje dvije varijante (Life i Style), sada su tu Startline, Trendline, Comfortline i Comfortline Edition. terijalima, tapacirunzima, novim izgledom volana i instrument table... Volkswagen je tako|er osvje`io i paletu motora, pa kupci koji preferiraju benzince mogu poru~iti 1,2litarske TSI agregate od 86

Dizelska gama
Kod automobila na dizel-gorivo zastupljeni su 1,6-litarski motori sa 75 i 100 KS, te 2,0-litarski CRD sa 110 i 140 „konja“. Rije~ je o novim TDI common-rail agregatima, koji ispunjavaju Euro 5 norme. Volkswagen je ponudio i DSG mjenja~e sa {est ili sedam stepeni prijenosa, koje krasi rad bez prekida vu~ne sile pri promjeni brzine. Njema~ki koncern uvijek se brine o sigurnosti voza~a i putnika njihovih vozila, pa su u novi Caddy odlu~ili serijski ugra|ivati najnoviju seriju Elektronskog programa stabilizacije (ESP) koji regulira pona{anje i upravljanje vozilom u krivinama. On kombinira antiblokadni sistem (ABS), elektronsku blokadu diferencijala (EDS), regulaciju pogonskog proklizavanja (ASR) i regulaciju vu~nog I. S. momenta motora.

Akcija za Mercedes C-klase s paketom AMG

Dvije varijante
Na prvi pogled vidi se da novi Caddy dijeli izgled prednjeg dijela s ranije vi|enim modelima iz Volkswagenove ergele, to jeste Polom i Golfom. To se prije svega odnosi na masku hladnjaka i poklopac motora. Novu generaciju lakog dostavnjaka krase i novi branici, prednja i zadnja svjetla te logo na prednjem dijelu vozila. Kao {to je i ranije bio slu~aj, Caddy }e se mo}i kupiti u dvije varijante:

Motor E 250 CDI
zapremina (ccm) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2.143 najve}a snaga (KS/o/min) . . . . . . . . . . . . . . . .204/ 4.200 okretni moment (Nm/o/min) . . . . . . . . . . . . .500 / 1.800

Ponuda koja golica ma{tu

Performanse
najve}a brzina (km/h) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .240 ubrzanje 0-100 km/h (s) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7,8 potro{nja grad/otv./komb. (l) . . . . . . . . . . .7,8 / 4,4 / 5,8
Farovi su dominantni i na zadnjem dijelu Zanimljivo rije{en prednji kraj

Cijena testnog modela
(do registracije) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .83.874 KM kom vo`nje. Prostora u Mercedesovoj E klasi ne manjka, ~etiri odrasle osobe, bez obzira na njihove gabarite, komotno se mogu smjestiti u ovu limuzinu. Mercedes je poznat po odli~nom izboru materijala, kvalitetnoj obradi i ukusnom dizajnu interijera, a to se vjerno oslikava u testnom modelu. Dokaz toga su sjedi{ta s visokim stepenom ergonomije. Veoma lijep detalj se vidi tokom no}ne vo`nje. Naime, tom prilikom unutra{njost je lagano osvijetljena svjetlosnim tijelima smje{tenim na vratima i instrument tabli. d`ojstika na centralnom grebenu. Ispod je smje{tena konzola za klima-ure|aj, a u testiranom automobilu su bile tri zone - voza~eva, suvoza~eva i zona zadnje klupe. Najve}i adut testiranog Mercedesa E klase je agregat, ~etverocilindri~ni 2,2litarski turbodizelski motor sa 204 konjske snage, uparen sa petostepenim automatskim mjenja~em. Odlikuju ga veoma tih rad i niska potro{nja (prosjek od 6,8 litara na 100 pre|enih kilometara), barem kada je rije~ o laganom krstarenju. Mercedes je ponovo napravio izvrstan model, po~ev od dizajna, preko udobnosti, snage do sigurnosti. Svakako, sve to ima svoju cijenu, a ona u ovom slu~aju iznosi 83.874 KM.
I. SOFI]

Po~etna cijena 20.235 KM
Najjeftiniji Caddy je furgonska izvedba sa 1,2-litarskim TSI motorom od 86 konjskih snaga i on ko{ta 20.235 bez, odnosno 23.675 KM sa PDV-om. Kod dizelskih varijanti, najjeftiniji je tako|er furgon sa 1,6-litarskim TDI agregatom (75 KS) po cijeni od 26.125 KM sa PDVom (22.329 bez PDV-a).

legancija, snaga, osje}aj presti`a... Ovo su samo neki od atributa testiranog Mercedesa E klase koji nam je ustupio zvani~ni predstavnik njema~kog proizvo|a~a za BiH, sarajevska kompanija „AutoLINE“. Vrijedi ista}i kako je ovaj model jedan od najprodavanijih u paleti Mercedesa kada je rije~ o bh. tr`i{tu. Vanjsli izgled E klase je

E

ve} prepoznatljiv na na{im ulicama, po~ev od prednjeg dijela vozila na kojem su dva para ve}ih i manjih svjetlosnih tijela, te zanimljivo oblikovanih maglenki.

Trapezoidne linije
Trapezoidne linije preko poklopca motora spajaju masku hladnjaka i prednje vjetrobransko staklo. Farovi su dominantni i na za-

dnjem dijelu vozila, gdje su dva velika svjetlosna tijela podijeljena poklopcem prtlja`nika. Unutra{njost odi{e komforom i veoma je osvijetljena uz pomo} velikih staklenih povr{ina koje doprinose odli~nom pregledu to-

Mercedes C-klase AMG: Jo{ dinami~niji i ekskluzivniji

Senzori za „mrtvi ugao“
Za sigurnost putnika brine se sva sila sistema, poput ABS-a, ESP-a, zra~nih jastuka... Ono {to veoma korisno do|e je upozoravanje voza~a na napu{tanje kolovozne trake. Ukoliko senzori evidentiraju da automobil prelazi liniju koja dijeli dvije trake, voza~ na volanu osjeti treskanje. Velika pomo} su i senzori za „mrtvi ugao“. ^esto se de{ava da se ne vidi vozilo pored, no sa testiranom E klasom to nije slu~aj. U retrovizore su integrirana svjetla koja se pale ukoliko senzori ustanove da se neko vozilo nalazi pored, a ako voza~ krene da se prestrojava, dobiva i zvu~no upozorenje.

Trozonska klima
Instrument tabla je pregledna, s tradicionalnim bijelim osvjetljenjem. Centralnim grebenom dominira multifunkcionalni ure|aj u kojem su ukomponirani telefon (koji se Bluetooth vezom spaja sa mobilnim aparatom vlasnika), navigacijski sistem, te radioure|aj sa CD MP3 plejerom. Naredbe ovom multimedijalnom sistemu mogu se davati i preko

Sljede}e godine hibridni Ferrari
Niti Ferrari vi{e ne mo`e ignorisati rastu}i trend hibridnih i elektri~nih vozila, pa }e tako sljede}e godine, na Sajmu u @enevi, predstaviti hibridnu verziu modela 612 Scaglietti, koja bi trebala tro{iti tre}inu manje goriva od „obi~nog“. Uz standardni motor od 550 KS, hibridna verzija dobit }e i podr{ku elektromotora od 100 KS.

Odli~an izbor materijala, kvalitetna obrada i ukusan dizajn interijera

Sigurno ste ovih dana na ulicama spazili reklamu u kojoj se Mercedesova Cklasa s paketom AMG nudi za 59.990 KM do registracije. Ponuda je to koja svakome mora zagolicati ma{tu. AUTOline, glavni zastupnik Daimlera u BiH, u saradnji sa ovla{tenom prodajno-servisnom mre`om Mercedesa, pripremio je atraktivnu akcijsku prodaju u kojoj jedan od najpopularnijih modela Mercedesa bez doplate dolazi sa opremom koja mu osigurava jo{ vi{e dinami~nosti i

ekskluzivnosti. Uz najfinije materijale i najnapredniju tehnologiju, standardna oprema C-klase oboga}ena je sistemom Audio 20 CD, linijom opreme Avantgarde i AMG Sport paketom. Kupcima je na taj na~in obezbije|ena ukupna u{teda u iznosu od 10.300 KM, saop}eno je iz AUTOlinea. Simpatizere sportskih automobila odu{evit }e AMG Styling sa prednjom i zadnjom maskom, sportskom maskom hladnjaka i bo~nim oblogama. Tu su i

AMG felge od lakog metala, te spu{teni sportski ovjes. Od opreme, izme|u ostalog, tu su ABS, ESP ASR, ko~io, ni sistem Adaptive Brake, progresivni servo upravlja~, dvozonski klima-ure|aj, sportska sjedi{ta, elektri~no pode{avanje prednjih sjedi{ta, 4,5-in~ni displej instrument table, ukrasni umeci od aluminija, trokraki sportski upravlja~ presvu~en ko`om, sportske papu~ice od bru{enog nehr|aju}eg ~elika sa gumenim ~epi}ima, spu{teni sportski ovM. T. jes...

SAVJET VI[E

44

Dnevni avaz, utorak, 19. oktobar/listopad 2010.

auto market

IZ HISTORIJE Nissan Micra K10 (1982-1992.)

Po~etak kulta japanske jednostavnosti i pouzdanosti
Prva generacija osvojila je svjetsko automobilsko tr`i{te prakti~no preko no}i
Opasnost od akvaplaninga vreba na svakom koraku

Priprema za ki{ne dane

Jesen tra`i dodatni oprez za volanom
Po{to se ki{a mije{a s prljav{tinom i uljem na cesti te stvara podlogu sli~nu ledu, potrebno je voziti sporije
Jesen nam je ve} stigla, jaki pljuskovi i konstantne ki{e su sve ~e{}i, pa je krajnje vrijeme da promijenite voza~ke navike i obratite pa`nju na nekoliko detalja koji garantiraju sigurniju vo`nju po mokroj i skliskoj podlozi. akvaplaninga, odnosno „glisiranja“ automobila. Ukoliko se to i desi, ne pravite nagle poteze volanom, lagano usporite automobil dok ne ostvari potrebni kontakt s podlogom. Sli~na pravila va`e i kod eventualnog klizanja. Dakle, bez naglog pritiskanja ko~nice i naglih pokreta volanom.

Micra je jedan od temelja poimanja Nissana. Sa gotovo 30 godina iskustva i vi{e od 5,65 miliona primjeraka, ovo je veoma va`an automobil u historiji japanskog proizvo|a~a.

Kompaktne dimenzije
Micra je svojevremeno, 1993. godine, bila prvi Japanc koji je osvojio titulu me|unarodnog automobila godine. Jednako je popularna me|u starima i mladima, `enama i mu{karcima.

Superturbo od 110 KS
Posebnu stavku ~ini u Japanu predstavljeni March Superturbo, homologiran za utrke grupe A, koji je iz 930 kubika izvla~io ~ak 110 KS, te je posjedovao vrhunske performanse. Osim toga, Micra je bila i ~est gost na reli utrkama. Micra je poslu`ila i kao podloga za nekoliko zanimljivih automobila kao {to je retro model Figaro.
Prva Micra: Jednostavne linije karoserije

Dubina dezena
Prije svega, vodite ra~una o gumama, te pritisak u njima provjeravajte barem jednom mjese~no. Potrebno je obratiti pa`nju i na dubinu dezena. Ki{no vrijeme za sobom povla~i potrebu laganije vo`nje, s obzirom na to da se ki{nica mije{a s prljav{tinom i uljem na cesti te stvara podlogu sli~nu ledu. Pazite na brzinu, jer pri vo`nji iznad 80 kilometara na sat na mokroj podlozi mo`e do}i do takozvanog

Mokre cipele
Ako `elite izbje}i ne`eljeni kontakt i pove}ati manevarski prostor, pove}ajte razmak od vozila ispred vas, te pazite na pona{anje onih koji voze iza vas. Mnogi voza~i zaboravljaju da mokre cipele lako skliznu s papu~ica, {to mo`e imati katastrofalne posljedice. Stoga, ako ste u mogu}nosti, posu{ite cipeS. Pa. le prije vo`nje.

Kako nova ~etvrta generacija upravo sti`e na svjetsko tr`i{te, red je da se prisjetimo kako je nastao kult zvani Micra. Prva generacija proizvo|ena je od 1982. do 1992. godine, a svjetsku automobilsku javnost osvojila je prakti~no preko no}i, zahvaljuju}i jednostavnosti i pouzdanosti. Micra je nastala kao na-

sljednik Datsuna Cherry, a u rodnom Japanu je bila poznata kao March.

„Facelift“ izvedba
Ispod simpati~ne karoserije kompaktnih dimenzija (3.745x1.560x1.394) nalazio se 1,0-litarski ~etverocilindarski benzinski motor sa 55 KS, koji je bio sasvim dovoljan za 675 ki-

lograma te`ak gradski automobil. Micra je vremenom osvje`avana, pa je tako 1986. stigla „facelift“ izvedba, a 1989. i verzija sa petera vrata, te 1,2-litarski benzinski motor sa 60 KS. Produkcija je obustavljena 1992. godine, kako bi se napravio prostor za dolazak S. Pa. druge generacije.

Novi SUV iz Ju`ne Koreje

^etvrta generacija SsangYong Koranda
Malo poveznica s prethodnikom
Nakon brojnih najava i rendera, te konceptnog modela C200, korejski SsangYong kona~no je predstavio ~etvrtu generaciju kompaktnog SUV modela Korando, koji }e biti dostupan po cijeni od oko 24.000 eura. Korando ima izuzetno malo poveznica s prethodnikom, koji je sa tr`i{ta nestao 2006. godine. Jasnih je i jednostavnih linija i bez ikakvih ekstravagantnih detalja, na koje smo ina~e navikli kada je u pitanju ovaj proizvo|a~. Iako dimenzijama kompaktan, zahvaljuju}i duga~kom me|Novi Korando: Jasne i jednostavne linije

Postprodaja ASA Auta

Isprva dostupan samo sa turbodizelskim motorom

Kontrola vozila po 14 ta~aka
Pred dolazak zime, ASA Auto u svojim ovla{tenim serviserima u periodu od 1. do 30. novembra organizira posebnu kampanju. - U tom periodu, voza~i mogu realizirati pregled vozila po 14 kontrolnih ta~aka koje propisuje proizvo|a~. Kontrolne ta~ke vizuelnog pregleda vozila usko su vezane za funkcionalnost i sigurnost: ko~ioni sistem, upravlja~ki sistem, mjenja~, profil guma, itd. isti~e Sanela Jusi}, marketing menad`er postprodaje I. S. ASA Auta.

Dacia proizvela milioniti Logan
Rumunska Dacia u tvornici Pite{ti proizvela je 1.000.000. primjerak modela Logan, {to je izuzetan uspjeh za proizvo|a~a koji je u samo {est godina izrastao u jednog od najve}ih igra~a u automobilskoj industriji. Upravo je prvi Logan pokrenuo pri~u o kvalitetnim vozilima prihvatljive cijene, te od Dacije u~inio socijalni fenomen. Nakon limuzinske verzije, dobio je MCV verziju sa pet i sedam sjedi{ta, te Van i Pick-up. Jubilarni milioniti model je bijeli Logan u limuzinskoj varijanti, pokretan 1,2 16V benzinskim Euro 5 motorom sa 75 KS, koji je isporu~en kupcu u Rumuniji.

Dovoljno prostora za sve putnike

uosovinskom razmaku garantira dovoljno prostora za sve putnike. Prtlja`nik zaprema osnovnih 480, odnosno maksimalnih 1.300 litara. Sigurnost je na visokom nivou, pa Korando serijski nudi {est zra~nih jastuka. Osim toga, opremljen je i sistemima za prevenciju prevrtanja, odnosno za pomo} pri kretanju uzbrdo.

Korando }e isprva biti dostupan isklju~ivo sa 2,0litarskim turbodizelskim motorom sa 175 KS, ukomponiranim sa {estostepenim manuelnim i {estostepenim automatskim mjenja~em, te prednjim ili pogonom na sva ~etiri to~ka. No, prema nekim najavama, zasigurno }e dobiti i 1,8-litarski benzinski motor. S. Pa.

oglasi

Dnevni avaz

utorak, 19. oktobar/listopad 2010.

45

bilo kojoj razini vlasti u Federaciji, odnosno BiH - da nije obuhva}en odredbom ~lanka IX.1. Ustava Bosne i Hercegovine Pored op}ih uvjeta kandidat mora ispunjavati slijede}e posebne uvjete: V[S/VI stupanj, zavr{ena vi{a gra|evinska ili prometna {kola devet (9) mjeseci radnog iskustva, polo`en stru~ni upravni ispit poznavanje rada na PC Potrebna dokumentacija (ovjerene kopije ili originali): - prijava sa kra}im `ivotopisom, - dokaz o ste~enoj stru~noj spremi, - potvrda o radnom iskustvu, - uvjerenje o polo`enom stru~nom ispitu, - dokaz o poznavanju rada na ra~unaru, - uvjerenje o dr`avljanstvu ne starije od {est mjeseci ili ovjerena kopija CIPS-ove osobne, - uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (ne starije od 3 mjeseca) - ovjerena izjava da kandidat u posljednje dvije godine od dana objavljivanja javnog oglasa nije otpu{ten iz organa dr`avne slu`be kao rezultat stegovne mjere na bilo kojoj razni vlasti u Federaciji, odnosno BiH - ovjerena izjava da kandidat nije obuhva}en odredbom ~lanka IX.1. Ustava BiH Sve tra`ene dokumente dostaviti najkasnije 15 dana od dana objave javnog oglasa u dnevnom tisku, putem po{te, ili preporu~eno na adresu: Ministarstvo gospodarstva Hercegbosanske `upanije Stjepana II Kotromani}a bb. uz naznaku „Javni oglas za prijem namje{tenika“ – ne otvaraj Stjepana II Kotromani}a bb. 80101 Livno Natje~aj }e biti objavljen u najmanje tri razli~ita dnevna lista koji se distribuiraju na cijelom podru~ju Federacije BiH. Nepotpune i nepravovremene prijave ne}e se uzeti u obzir. MINISTAR Vlatko Zrili}

Broj: 05-01-34-343/10. Dana: 18.10.2010.godin Na temelju ~lanka 23. do 26.m Zakona o namje{tenicima u tijelima dr`avne slu`be u Federaciji BiH („Slu`bene novine F BiH“ broj 49/05.) Ministarstvo gospodarstva Hercegbosanske `upanije raspisuje

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE KANTON SARAJEVO OP]INSKI SUD U SARAJEVU Broj: 65 0 Ip 121755 09 Ip Sarajevo, 8. 10. 2010. godine Op}inski sud u Sarajevu, sudija [u{i} Mustafa, u pravnoj stvari tra`ioca izvr{enja DUKAT MLJEKARA DOO GRADA^AC, protiv izvr{enika [K DOO SARAJEVO, radi izvr{enja, na osnovu ~l. 348 st. 3. Zakona o parni~nom postupku (Sl. novine FBiH, broj 53/03) na prijedlog tra`ioca izvr{enja od 20. 7. 2010. godine,

JAVNI OGLAS
ZA POPUNU RADNOG MJESTA NAMJE[TENIKA U MINISTARSTVU GOSPODARSTVA HERCEGBOSANSKE @UPANIJE 1. Samostalni referent za redove vo`nje OPIS POSLOVA: Prima zahtjeve za registraciju redova vo`nje, Vr{i ovjeru redova vo`nje, cjenovnika i drugih dokumenata u prijevozu putnika, Donosi prijedlog za izradu Daljinara i Minimalnih vremena vo`nje, Priprema i provodi postupak uskla|ivanja i registracije redova vo`nje, Vodi registar o izdanoj dokumentaciji u putni~kom prometu, Organizira rad Komisije za uskla|ivanje redova vo`nje, Obra|uje podatke za izradu materijala koje objedinjava stru~ni savjetnik OP]I UVJETI: Kandidat mora ispunjavati slijede}e op}e uvjete: - da je dr`avljanin BiH, - da je punoljetan, - da imaju vrstu i stupanj {kolske spreme potrebne za vr{enje poslova, - da u posljednje dvije godine od dana objavljivanja javnog oglasa nije otpu{ten iz organa dr`avne slu`be kao rezultat stegovne mjere na

OBJAVLJUJE
RJE[ENJE O IZVR[ENJU Dozvoljeno dana 25. 3. 2010. godine na osnovu izvr{ne isprave - presude Op}inskog suda u Sarajevu br. 09-65-022676 07 Ps od 11. 10. 2007. godine radi naplate namirenja nov~ane tra`bine u ukupnom iznosu od 17.918,31 KM sa zakonskim zateznim kamatama, kao i tro{kova izvr{nog postupka u iznosu od 537,50 KM, na zateznim kamatama, kao i tro{kova izvr{nog postupka u iznosu od 535,70 KM na nov~anim sredstvima izvr{enika po transakcijskim ra~unima broj 3383202250198443 otvoren kod UNICREDIT BANK d.d. Sarajevo i broj 5673831100069129 otvoren kod VBBL SARAJEVO i prenosom na transakcijski ra~un tra`ioca izvr{enja broj 1610000016580027 otvoren kod RAIFFEISEN BANK d.d Sarajevo, kao i po drugom osnovu i to popisom, procjenom i prodajom pokretnih stvari izvr{enika Sudija [u{i} Mustafa, s.r. POUKA: Protiv ovog rje{enja stranke mogu izjaviti prigovor ovom sudu u roku od 8 (osam) dana od dana prijema istog. Prigovor se podnosi u dovoljnom broju primjeraka za sud i stranke.

Dostavljanje rje{enja o izvr{enju izvr{eniku smatra se izvr{enim protekom roka od 15 dana od dana objavljivanja.

VREMEPLOV

19. oktobar 2010.

DOGODILO SE
1765. - Ameri~ki Kongres usvojio Deklaraciju o slobodi i pravima. 1874. - U Zagrebu otvoreno Sveu~ili{te, koje je imalo tri fakulteta: pravni, filozofski i bogoslovni. 1890. - Zavr{ena je gradnja prvog savremenog vodovoda u Sarajevu u du`ini od 45 kilometara. Voda je dovedena sa izvora Mo{}anice. Prije toga, u osmanlijskom periodu izgra|eno je 58 lokalnih vodovoda du`ine od jednog metra do osam kilometara koji su snabdijevali vodom 156 javnih ~esama u gradu. 1918. - U Zagrebu, u Prvom svjetskom ratu, Narodno vije}e Srba, Hrvata i Slovenaca donijelo Deklaraciju o ujedinjenju svih Ju`nih Slovena u jednu dr`avu. 1933. - Me|unarodni olimpijski komitet (IOC) odlu~io da na Olimpijskim igrama

46
ZDRAVLJE Rezultati {panskog istra`ivanja

Dnevni avaz, utorak, 19. oktobar/listopad 2010.

sveznadar

Mediteranska prehrana smanjuje rizik za dijabetes
Utvr|eno je da mediteranska hrana i bez smanjenja tjelesne te`ine dovodi do reduciranja izgleda za razvoj metaboli~kog sindroma, stanja koje prethodi dijabetesu
^asopis „Diabetes Care“ objavio je rezultate istra`ivanja {panskih nau~nika prikupljene od 418 ispitanika u dobi od 55 do 80 godina. Pokazalo se kako osobama koje su ~etiri godine `ivjele na mediteranskoj prehrani prijeti prosje~no 52 posto manji rizik za dijabetes tipa 2 nego ispitanicima koji su se pridr`avali dijete s ograni~enim unosom masti. U ranijim studijama je utvr|eno da mediteranska prehrana mo`e i bez smanjenja tjelesne te`ine dovesti do reduciranja izgleda za razvoj metaboli~kog sindroma, stanja koje prethodi dijabetesu tipa 2. Tradicionalna mediteranska prehrana temelji se na visokom unosu povr}a, ribe i masti biljnog porijekla, primjera radi, maslinovog ulja, te izbjegavanju crvenog mesa, mlije~nih proizvoda i drugih izvora Neka na tanjiru bude vi{e povr}a, ribe i masti biljnog porijekla zasi}enih masti.

1872. - U Novom Ju`nom Velsu (New South Welles) u Australiji na|en „Holtermanov grumen“, plo~a {kriljca te`ine 235,14 kilograma, u kojoj je bilo 82,11 kilograma zlata, najve}a koli~ina koja je do sada prona|ena ujedno.
(OI) u Berlinu 1936. godine bude igrana i ko{arka. 1960. - Amerika Kubi uvela ekonomski embargo. 1962. - Izbio pograni~ni sukob izme|u kineskih i indijskih trupa na himalajskoj granici. Vremenom je do{lo do pravog rata, u kojem su obje strane upotrijebile artiljeriju i tenkove. 1996. - Biv{em ameri~kom ambasadoru u Bonu i mirovnom posredniku za biv{u Jugoslaviju Richardu Holbrooku dodijeljeno njema~ko odlikovanje medalja „Manfred Verner“. Ameri~kom diplomati, koji je prvi dobitnik ovog visokog njema~kog odlikovanja, medalja je dodijeljena za doprinos u uspostavljanju mira u BiH i na Balkanu. 2000. - Me|unarodni sud za ratne zlo~ine po~injene u Ruandi, sa sjedi{tem u Hagu (Haag), osudio biv{eg premijera te zemlje Jean Kambanda na do`ivotni zatvor zbog genocida po~injenog 1994. godine, kada je ubijeno oko pola miliona pripadnika plemena Tutsi i Hutu. 2002. - Preliminarni rezultati Sforove inspekcije otkrili da postoji ugovor koji povezuje Vazduhoplovni zavod (VZ) „Orao“ iz Bijeljine s neprijavljenim izvje{tajem izvoza oru`ja, ~ime se kr{i generalni dogovor o miru. 2002. - Republika Irska, kao posljednja ~lanica Evropske unije (EU), podr`ala na referendumu (63 posto) pro{irenje EU na jo{ deset zemalja do 2004. godine.

ORDINACIJA AW epitel je ozbiljna kolposkopska dijagnoza
Imam 22 godine i na posljednjem pregledu kod ginekologa (kolposkopija) na|ena mi je promjena koju je on nazvao AW epitel. PAPA je bio III (ASCUS). [ta mi vi dalje savjetujete, pita [. S. iz Sarajeva.
AW epitel je ozbiljna kolposkopska dijagnoza ispod koje mogu da se kriju mnogo ozbiljnije stvari (CIN II, Dr. Igor Jeremi}, CIN III). specijalista Papa mi u ginekologije i va{em aku{erstva slu~aju ne govori da je ne{to ozbiljno, me|utim, kako je njegova ta~nost 60 posto, to nam name}e obavezu da promjenu dalje ispitamo. Savjetujem vam da uradimo radiotalasnu LOOP exciziju kojom }emo brzo i lako otkloniti cijelu promjenu i poslati je na histopatolo{ku analizu. Na taj na~in dobivamo kona~nu dijagnozu tako da, ukoliko se radi o promjeni ni`eg stepena L SIL, ova intervencija ne}e biti samo dijagnosti~ka ve} u va{em slu~aju i terapijska.

Nova saznanja

Dio mozga zadu`en za sluh mogu}e je koristiti za vid
Osobe koje su gluhe od ro|enja mogu dio mozga zadu`en za sluh po~eti koristiti kako bi popravile vid, sugerira istra`ivanje kanadskih nau~nika. Testiranja Mozak ne dozvoljava propadanje svojih provedena na neiskori{tenih dijelova `ivotinjama pokazala su kako pobolj{ani periferni vid mo`e biti posljedica „prenamjene“ dijela mozga koji je ina~e klju~an za periferni sluh, objavio je ~asopis „Nature Neuroscience“. Istra`iva~i dodaju kako je rije~ o novom dokazu efikasnosti mozga koji ne dozvoljava propadanje svojih neiskori{tenih dijelova. Prema njihovim rije~ima, bolje razumijevanje ovakvih promjena omogu}it }e olak{avanje prilago|avanja osoba kojima je ugra|ena tzv. umjetna pu`nica.

Obra~un penzije
Do 1991. ostvario sam u Hrvatskoj kao policajac 13 godina penzijskog sta`a po sistemu 12+4 (dakle sa beneficijama). Nakon toga }u u BiH po istom sistemu u idu}oj godini ostvariti 27 godina penzijskog sta`a, dakle ukupno 40 godina penzijskog sta`a i 51 godinu `ivota. Pored toga, po osnovu ratnih beneficija imam ~etiri godine sta`a u BiH. Kako }e mi se obra~unati penzija, u kolikom procentu, odnosno imam li pravo na srazmjernu penziju u Hrvatskoj prije navr{enih 65 godina starosti, pita ~italac iz Gra~anice. Odredbom ~lana 30. Zakona o PIO FBiH, propisano je da osiguranik stje~e pravo na starosnu penziju sa navr{enih 65 godina `ivota i najmanje 20 sta`a, odnosno sa navr{enih 40 godina sta`a, bez obzira na godine `ivota. Sa ~etiri godine posebnog sta`a vi }ete imati 44 godine penzijskog sta`a, pa ispunjavate uvjete za ostvarivanje prava na starosnu penziju u FBiH. Kako }e vam se u ukupan penzijski sta` za ispunjenje uvjeta za ostvarivanje prava na starosnu penziju u FBiH ura~unati i sta` ostvaren u Hrvatskoj, to }ete ostvariti pravo na srazmjernu starosnu penziju, a njena visina odredit }e se samo s obzirom na sta` ostvaren u BiH. U skladu s odredbom ~lana 34. Zakona o mirovinskom osiguranju Hrvatske, pravo na starosnu penziju u Hrvatskoj ostvarit }ete kada navr{ite 65 godina `ivota ili pravo na prijevremenu starosnu penziju kada navr{ite 60 godina `ivota jer u oba slu~aja ve} ste ispunili uvjete sta`a.

Primanje iz [vedske
Moje posljednje zaposlenje bilo je u [vedskoj, odakle sam se vratio u Tuzlu prije tri mjeseca. Te{ko sam obolio i `elim da podnesem zahtjev za invalidsku penziju. Imam 25 godina sta`a, 15 godina u [vedskoj i 10 godina u Njema~koj. U BiH nisam nikad radio jer sam veoma mlad oti{ao iz dr`ave. Da li zahtjev za {vedsku invalidsku penziju mogu podnijeti kod nadle`ne slu`be za penzijsko osiguranje u Tuzli ili }u morati da idem u [vedsku, pita R. Z. iz Tuzle.
Kako je va{e prebivali{te na podru~ju FBiH, bez obzira {to u BiH niste ostvarili sta`, postupak za ostvarivanje prava na invalidsku penziju kod {vedskog nosioca osiguranja pokrenut }e kantonalna administrativna slu`ba nadle`na prema mjestu va{eg prebivali{ta. Potrebno je stoga da se zahtjevom i medicinskom dokumentacijom i dokazima o sta`u obratite Kantonalnoj administrativnoj slu`bi u Tuzli pa }e oni pokrenuti postupak kod inozemnog nosioca osiguranja.
Federalni zavod PIO

RO\ENI
1864. - Ro|en franucuski hemi~ar i industrijalac Ogist Limijer (Auguste Lumiere), koji je s bratom Louisom napravio prvu filmsku kameru.

UMRLI
1875. - Umro engleski fizi~ar ^arls Vitstoun (Charles Wheatstone), pionir telegrafije. Prona{ao je metod za odre|ivanje elektri~nog otpora („Vitstonov most“) i istra`ivao elektricitet, svjetlost i zvuk. 1986. - Predsjednik Mozambika Samora Ma{el (Samora Machel) i 30 njegovih pratilaca poginuli u avionskom udesu u blizini granice s Ju`nom Afrikom. 2003. - U Sarajevu, u 78. godini, umro Alija Izetbegovi}, prvi predsjednik Predsjedni{tva Republike Bosne i Hercegovine, poslije rata predsjedavaju}i, odnosno ~lan Predsjedni{tva BiH, osniva~ i dugogodi{nji lider SDA.

Kupon za odgovore
Obavezno prilo`ite kupon iz novina. Na koverti nazna~ite: “Za kontakt stranu”. Pitanja mo`ete slati i na e-mail: redakcija@avaz.ba

sveznadar

Dnevni avaz, utorak, 19. oktobar/listopad 2010.

47
Starija djeca su agresivna ako imaju agresivnu mla|u bra}u ili sestre

Ta~no Neta~no
kao ve}a vojna jedinica 1.Brigadaput javlja jo{ u najstarija prvi se vremena?

ISTRA@IVANJE Sestre nemaju takav utjecaj

Uz starijeg brata dijete je agresivnije
Osim otkri}a o utjecaju starije bra}e, nau~nici su utvrdili da su smanjeno agresivna djeca koja imaju mla|e sestre
Djeca koja imaju stariju bra}u ~e{}e su agresivnija nego mali{ani koji imaju starije sestre, sugerira istra`ivanje provedeno na Californija univerzitetu. Prate}i 451 par bra}e i sestara u dobi od devet do 18 godina, nau~nici su prikupili podatke o eventualnom agresivnom pona{anju djece, a od njihovih roditelja preispitali su finansijsko stanje u porodici. Tako|er je procijenjena mogu}nost negativnog odnosa roditelja prema djeci za vrijeme porodi~nih konflikata. Osim otkri}a o utjecaju starije bra}e, nau~nici su utvrdili da su smanjeno agresivna djeca koja imaju mla|e sestre. Kod djece s mla|om bra}om nivo agresivnosti bio je stabilan. Starija djeca su bila ~e{}e agresivna ako su imala agresivnu mla|u bra}u ili sestre i obrnuto.

2.Filatelija je skupljanje i prou~avanje po{tanskih maraka? 3.Vo|i Gala Brenu pripisuje se uzre~ica „Jao pobije|enima“?
1. NETA^NO

Brigada se javlja krajem 17. stolje}a
Brigada kao ve}a vojna jedinica prvi se put javlja potkraj 17. stolje}a, a ne jo{ u najstarija vremena i do pojave divizija najvi{a je jedinica kopnene vojske. Danas je to vi{a zdru`ena takti~ka jedinica kopnene vojske promjenljiva sastava. U pravilu se sastoji od dva do pet bataljona ili diviziona, jedinica za podr{ku, zapovijedanje i veze, te od in`enjerijskog i pozadinskog osiguranja. Osposobljena je za samostalno djelovanje u svim uslovima. Mo`e biti u sastavu divizije ili samostalna. Zavisno od sastava, namjene i osnovnog naoru`anja, mo`e biti pje{adijska, brdska, padobranska, topovska, oklopna, motorizovana i druga.
2. TA^NO

Prirodne maske za lice

Plodovi jeseni na trpezi

Kru{ka za masnu ko`u, Pita s gljivama narand`om protiv bora
Maske od svje`ih namirnica prave se brzo i veoma lako. Da bi bile djelotvorne, najbitnije je da sadr`e sastojke koji odgovaraju va{em tipu ko`e i da budu napravljene po dobrom receptu. Nudimo vam nekoliko prijedloga. Za masnu ko`u izgnje~ite kru{ku, dodajte dobivenoj ka{i dvije ka{ike limunovog soka i mije{ajte. Nanesite na ~isto lice i ostavite 10 minuta. Potom isperite mlakom vodom. Dunja je pravi izbor za iritiranu i problemati~nu ko`u. U litar vode dodajte 150 g sjemenki dunje. Kuhajte na blagoj vatri 15 minuta, procijedite i ostavite da se ohladi. Upaljenu ko`u, bubuljice i akne ma`ite vatom umo~enom u tonik nekoliko puta dnevno. Za live bez bora pomije{ajte sok narand`e i dvije ka{i~ice maslinovog ulja, pa time izmasirajte lice, vrat i dekolte.

Potrebno je: 250 g svje`eg prhkog tijesta, 200 g svje`eg krem sira, 150 g {iitake ili nekih drugih gljiva, 200 ml vrhnja za kuhanje, 1 glavica luka, 1 svje`a ljuta papri~ica, 5 jaja, ulje, so i biber. Na~in pripreme: 1. Prije svega o~i{}eni luk i gljive narezati na trakice, ljutu papri~icu na koluti}e, a jaja umutiti. 2. Zatim svje`e prhko tijesto, zajedno s papirom za pe~enje, premjestiti u kalup za pite, makazama odrezati vi{ak papira, vilju{kom izbosti dno tijesta i staviti da se pe~e u rernu zagrijanu na 200 stepeni 7-8 minuta. 3. Za to vrijeme u tavu, na tri ka{ike ugrijanog ulja, dodati luk, papri~icu i gljive, pa dinstati 2-3 minute da povr}e malo omek{a te skloniti s vatre. 4. U zdjelu sa svje`im kravljim sirom sipati vrhnje za

I po{tanske marke s gre{kom na cijeni
Filatelija je skupljanje i prou~avanje po{tanskih maraka. Prve po{tanske marke pojavile su se u Engleskoj 1840. godine, a u SAD 1842. Skuplja~i po{tanskih maraka naj~e{}e se opredjeljuju za marke odre|ene dr`ave, historijskog perioda ili odre|ene teme (kao {to su na primjer ptice, cvije}e, umjetnost). Vrijednost se procjenjuje po tome koliko su rijetke ili u kakvom su stanju. Nekada se de{ava i da izdanje sa {tamparskom gre{kom dobija na cijeni.
3. TA^NO

kuhanje, posoliti i dobro izmije{ati sastojke. 5. Dobivenu mje{avinu sira i vrhnja raspodijeliti po pe~enom tijestu, ravnomjerno je prekriti dinstanim povr}em, preliti umu}enim jajima i staviti da se pe~e u rernu zagrijanu na 200 stepeni dvadesetak minuta. 6. Gotovu pitu izvaditi iz rerne, pobiberiti, ostaviti da se malo ohladi i poslu`iti.

Pridr`avajte se recepta

IME NA[E MISICE SA SLIKE

SEKUNDA

VLADARSKI PREUZIMA- PRIJESTO NJE MATERIJALA IZ SKLADI[TA PREZIME NA[E MISICE SA SLIKE

REOMIR

SPISATEJICA BRONTE

FARBANJE

RU[ITI

VOLTAMPER

[ARENE PAPIGE

SLO@ENO SLOVO

ZAJEDNICA @IVIH BI]A

Vo|a Gala Bren: „Jao pobije|enima“
Vo|i Gala Brenu (Brenusu) pripisuje se uzre~ica „Jao pobije|enima“. U svojim naletima Kelti su sve vi{e slabili Rim, a onda su ga i direktno napali. Bilo je to 390. ili 387. godine prije nove ere. Pobijedili su u borbi kod re~ice Alije, a prije nego {to su se rimske trupe vratile u grad, Kelti su ga osvojili i spalili. Sve osim kapitolske tvr|ave koja je, prema legendi, spa{ena tako {to su Junonine guske probudile branioce. Ovaj poraz Rima bio je te`ak i stanovnici grada na sedam bre`uljaka morali su da plate veliki otkup. Vo|i Gala Brenu pripisuje se uzre~ica izre~ena tom prilikom „Jao pobije|enima“ „Vae victis“.

NA PRIMJER (skr.) ODRONJAVANJE TLA POD UTICAJEM KI[E CIRKUSKI ARTISTI

U^ESNIK MOBE ZGLAVAK, ^LANAK AUSTRALSKI NOJ ITALIJANSKI MITSKI JUNAK AMERICIJ ”INTERNAT. LABOUR ORGANIZ.” MIJENJATI DLAKU (pas!) NATRIJ

KALIJ PRIPADNIK MASONSKE LO@E

RJE[ENJE IZ PRO[LOG BROJA
ZEMLJI[NA MJERA

KODIRATI, AR, OLOVO, UVALA, NILA, EROT, K, GVEN STEFANI, RE@ATI, INAT, ERA, UKUCATI, SALEP, NISAN 2319

DJED U DALMACIJI

PRAMJERA ALT PORNO DIVA STALER

GRAD U JORDANU

48 Utorak, 19. oktobar/listopad 2010. Dnevni avaz

oglasi

UNIS PRETIS d.o.o.o SARAJEVO - VOGO[]A Dana: 14. 10. 2010. godine Na osnovu ~lana 40. Statuta UNIS PRETIS d.o.o. Sarajevo - Vogo{}a, a u skladu sa odredbama Pravilnika o unutra{njoj organizaciji i sistematizaciji poslova, te odluke Nadzornog odbora UNIS PRETIS d.o.o. broj: 22/10 od 14. 10. 2010. godine, raspisuje se

KONKURS
za izbor i imenovanje direktora i izvr{nih direktora UNIS PRETS d.o.o. Sarajevo - Vogo{}a OP[TI USLOVI: 1. - da je dr`avljanin BiH, - da nije mla|i od 18 godina, a stariji od 65 godina `ivota, - da se na njega ne odnosi ~lan IX 1. Ustava Bosne i Hercegovine, - da ne vr{i funkciju u politi~koj stranci, - da nije osu|ivan za krivi~no djelo i privredni prijestup, - da se protiv njega ne vodi krivi~ni postupak, - da nije izabrani zvani~nik, nosilac funkcije ili savjetnik u smislu Zakona o sukobu interesa i institucija vlasti („Slu`beni glasnik BiH“ br. 16/02) dokaz: izjava kandidata potpisana i ovjerena od nadle`nog organa, 2. Pored op{tih uslova, kandidat za imenovanje direktora Dru{tva mora da ispunjava i posebne uslove: - da ima visoku stru~nu spremu (ma{inske, ekonomske ili pravne struke) sa najmanje pet godina radnog iskustva u struci, - da ima radno iskustvo na rukovodnim du`nostima, - reference iz prethodnog rada koje ukazuju na stru~ne, organizacione i druge odgovaraju}e sposobnosti. 2.1. Kandidat za izbor i imenovanje izvr{nog direktora za proizvodnju, pored op{tih uslova mora da ispunjava i posebne uslove: - da ima visoku stru~nu spremu ma{inske struke sa najmanje pet godina radnog iskustva u struci, - da ima radno iskustvo na rukovodnim du`nostima, - reference iz prethodnog rada koje ukazuju na stru~ne, organizacione i druge odgovaraju}e sposobnosti 2.2. Kandidat za izbor i imenovnaje izvr{nog direktora za komercijalno-tehni~ke poslove, pored op{tih uslova, mora da ispunjava i posebne uslove: - da ima visoku stru~nu spremu ma{inske ili ekonomske struke sa najmanje pet godina radnog iskustva u struci - da ima radno iskustvo na rukovodnim du`nostima, - reference iz prethodnog rada koje ukazuju na stru~ne, organizacione i druge odgovaraju}e sposobnosti. Imenovanje se vr{i na period od 4 (~etiri) godine Uz prijavu na konkurs koja treba da sadr`i kra}u biografiju, adresu i kontakt telefon, kandidati su du`ni prilo`iti: - uvjerenje o dr`avljanstvu (ne starije od 6 mjeseci), - izvod iz mati~ne knjige ro|enih (ne stariji od 6 mjeseci), - ovjerenu izjavu kandidata (ta~ka 1. alineja 3, 4 i 7), - uvjerenje nadle`nog suda da nije osu|ivan za krivi~no djelo i privredni prijestup (ne starije od 3 mjeseca), - uvjerenje da se ne vodi krivi~ni postupak (ne starije od 3 mjeseca), - ovjerenu kopiju diplome o stepenu stru~ne spreme, - uvjerenje o radnom iskustvu (uvjerenje o radnom sta`u sa podacima o tra`enom radnom iskustvu) - reference iz prethodnog rada koje ukazuju na stru~ne, organizacione i druge odgovaraju}e sposobnosti, Dokumenti koji se prila`u uz prijavu na konkurs moraju biti originali ili ovjerene kopije. Konkurs ostaje otvoren 14 (~etrnaest) dana od dana objavljivanja. Neblagovremene i nepotpune prijave ne}e biti razmatrane. Prijave sa dokazima o ispunjavanju uslova konkursa dostaviti na adresu li~no ili preporu~enom po{iljkom u zape~a}enoj koverti, sa naznakom: „Prijava konkurs za izbor i imenovanje direktora UNIS PRETIS d.o.o. Sarajevo - Vogo{}a“. „Prijava na konkurs za izbor i imenovanje izvr{nog direktora za proizvodnju“ „Prijava na konkurs za izbor i imenovanje izvr{nog direktora za komercijalno-tehni~ke poslove“ na adresu: UNIS PRETIS d.o.o. Sarajevo - Vogo{}a, Igmanska broj 1, Vogo{}a.

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE TUZLANSKI KANTON OP]INA GRADA^AC JAVNA USTANOVA CENTAR ZA SOCIJALNI RAD GRADA^AC Na osnovu Odluke Upravnog odbora Javne ustanove Centar za socijalni rad Grada~ac broj: 01/105-994/10 od 15. 10. 2010., raspisuje se

5 (pet) godina radnog iskustva na poslovima u oblasti socijalne djelatnosti da ima organizatorske sposobnosti da ne postoje zakonske smetnje za obavljanje rukovodne funkcije. Sa kandidatima koji ispunjavaju uslove konkursa Upravni odbor obavit }e intervju. Izabrani kandidat stupit }e na du`nost po isteku mandata aktuelnog direktora - 19. 1. 2011. godine. Konkurs ostaje otvoren 15 (petnaest) dana od dana objavljivanja. Prijave na konkurs dostaviti na adresu: Javna ustanova Centar za socijalni rad Grada~ac, Had`iefendijina bb. 76250 Grada~ac, sa naznakom „za konkurs“. Nepotpune i neblagovremene prijave ne}e se uzimati u razmatranje.

Bosna i Hercegovina Federacija Bosne i Hercegovine Unsko-sanski kanton Op}inski sud u Biha}u Broj: 17 0 P 004637 08 P Biha}, 15. 10. 2010. godine

tu`ene na isplatu iznosa od 39.378,10 KM sa zakonskom zateznom kamatom od podno{enja tu`be pa do isplate, te da naknade tro{kove parni~nog postupka, sve u roku od 30 dana pod prijetnjom prinudnog izvr{enja.

KONKURS
za izbor i imenovanje direktora Javne ustanove Centar za socijalni rad Grada~ac Pored op{tih zakonom propisanih uslova kandidat treba da ispunjava i posebne uslove: Visoka stru~na sprema (VSS) - iz oblasti socijalnog rada, psihologije, pedagogije, prava, defektologije, medicine, sociologije,

Op}inski sud u Biha}u, sudija Jasmina Nezirevi}, u pravnoj stvari tu`itelja Raiffeisen bank dd BiH Glavna filijala u Biha}u, protiv tu`enih 1. Hajdarpa{i} Murisa, 2. Hajdarpa{i} Ismet, 3. Memi} Indira, 4. Reki} Bahrudin, radi isplate, vsp. 39.378,10 KM, na osnovu ~l. 348. st. 3. ZPP-a, donio je dana 15. 10. 2010. godine sljede}e

Ovim putem se tu`enim 1. Hajdarpa{i} Murisa, 2. Hajdarpa{i} Ismet dostavlja tu`ba na odgovor, pa su tu`eni du`ni da u skladu sa odredbom ~l. 70. i 71. ZPP-a najkasnije u roku od 30 dana od dana prijema tu`be sudu dostave pismeni dogovor na tu`bu, u protivnom sud }e donijeti presudu kojom se usvaja tu`beni zahtjev (presuda zbog propu{tanja) u smislu odredaba ~l. 182. ZPP-a).

OBJAVLJUJE
Dana 12. 3. 2009. godine kod ovog suda je podnesena tu`ba, kojom tu`itelj tra`i da sud obave`e

Obavje{tavaju se tu`eni da se dostava pismena smatra obavljenom protekom roka od 15 dana od dana objavljivanja. Sudija Jasmina Nezirevi}

show biz

Dnevni avaz, utorak, 19. oktobar/listopad 2010.

49

LJEPOTICE Slavna manekenka okre}e novu stranicu

Naomi se `eli smiriti prakticiranjem kabale
Pro{le sedmice u Njujorku Kembel je vi|ena na sastanku s Madoninim mentorom kabale Itanom Jardenijem
Manekenka Naomi Kembel (Campbell) otkrila je medijima kako poku{ava smiriti svoju temperamentnu narav okretanjem kabali. Nakon {to je dva puta zavr{ila na sudu, zbog uvreda i maltretiranja osoblja, 40-godi{nja Naomi tvrdi da je kabalisti~ko u~enje vodi do jednog mirnijeg i smirenijeg, pozitivnog mjesta. - @elim biti smirena i tiha. Samo `elim `ivjeti svoj `ivot. Mogu promijeniti sebe samu te mogu promijeniti i tip energije koja me pokre}e. Prou~avam kabalu jer sam zbog toga smirena i pozitivna. Zato mi najvi{e koristi - izjavila je Naomi. Otkrila je i kako ju je kabala zainteresirala prije deset godina. Pro{le sedmice u Njujorku Kembel je vi|ena na sastanku s Madoninim (Madonna) mentorom kabale Itanom Jardenijem (Eitan Yardeni). - Koketiram s kabalom

Hol: Odli~na zarada na zbirci

Na aukciji u Londonu

Hol prodala slike za 2,3 miliona funti
Zbirka umjetni~kih djela u vlasni{tvu manekenke i glumice D`eri Hol (Jerry Hall) prodata je za 2,3 miliona funti na aukciji u Londonu, objavio je BBC. Aukcijska ku}a „Sotheby’s“ saop}ila je da je najvi{u cijenu na dvodnevnoj licitaciji postigla slika „Glava Helen Gilespi (Gillespie)“ rad Frenka Oerbaha (Frank Auerbach). Djelo je prodato za skoro 1,1 milion funti, a bilo je procijenjeno na sumu izme|u 700.000 i 900.000 funti. Najvi{e interesiranja kupci su pokazali za portret D`eri Hol koji je Lusijen Frojd (Lucian Freud) naslikao kada je biv{a supruga frontmena „Rolling Stonesa“ Mika D`egera (Mick Jagger) bila u osmom mjesecu trudno}e. Akt je prodat za 600.000 funti, {to je dvostruko vi{e od procjene. Od 14 radova ponu|enih na prodaju, ~etiri nisu na{la kupca.

Dep kupio 500 jakni
Kembel: Promjena energije

posljednjih deset godina, a u posljednje vrijeme sam je shvatila malo ozbiljnije - komentirala je Naomi.

Mnoge poznate li~nosti prakticiraju kabalu, a najpoznatija je zasigurno Madona. Tako|er, poznati slje-

dbenici su i Demi Mur (Moore) te E{ton Ku~er (Ashton Kutcher) i Britni Spirs (Britney Spears).

D`oni Dep (Johnny Depp) pokazao je svima svoj dobar karakter kada je potro{io 40.000 funti na 500 zimskih jakni za sve ~lanove seta posljednjeg nastavka „Pirata s Kariba“ koji se snima u hladnom Londonu. Zadnja lokacija na kojoj se film snima u Bakingem{iru nije ba{ bila naklonjena ~lanovima seta koji su se skoro „smrznuli“. Dobro}udni Dep odlu~io je svima olak{ati posao pa je naru~io zimske jakne za sve, a platio ih je iz vlastitog d`epa.

Ameri~ki tabloidi o uzroku razvoda pjeva~ice

Agiljera voli `ene?
Vijest o razvodu pjeva~ice Kristine Agiljere (Christina Aguilera) i D`ordana Bretmena (Jordan Bratman) pro{la bi kao i svaka druga „holivudska pri~a“ da nije ameri~kih tabloida koji su „i{~eprkali“ informaciju da je par imao otvoren brak u kojem je Kristina provodila vrijeme sa osobama istog spola. Internet-portal „Radar Online“ prenosi izjavu jedne djevojke koju je Kristina preko tjelohranitelja pozvala na dru`enje. - Poku{ala me je zavesti na neobi~an na~in. Poslala je tjelohranitelja po mene koji mi je u njeno ime ponudio dru`enje. Rekao je da je to sasvim normalno kod njih i da D`ordanu ne smeta kada Kristina dovodi djevojke ku}i ispri~ala je djevojka koja je `eljela ostati anonimna. Tabloidi pi{u kako je ~injenica da je Kristina biseksualka ipak zasmetala njenom suprugu i da je upravo „druga `ena“ razlog za razvod.
Agiljera: Imala otvoreni brak

50

Utorak, 19. oktobar/listopad 2010.

Dnevni avaz

oglasi

oglasi

Dnevni avaz utorak, 19. oktobar/listopad 2010. 51

52

Utorak, 19. oktobar/listopad 2010.

Dnevni avaz

oglasi

Dnevni avaz
SJE]ANJE POSLJEDNJI POZDRAV

utorak, 19. oktobar/listopad 2010.

53

na na{eg zaposlenika i kolegu

FEHIM (HAMDIJA) NJEM^EVI] ESMAR - DADO VELI]
Biv{em profesoru, plemenitom ~ovjeku i dobrom pedagogu KOLEKTIV SREDNJE EKONOMSKE [KOLE, SARAJEVO
N

Zaposlenici „Sarajevoputevi“ d.d. Sarajevo
N

SJE]ANJE na na{eg dragog sina i brata

ESMAR (ESAD) VELI] - DADO
19. 10. 2009 - 19. 10. 2010.

Mili na{ Dado, Znamo da tvoj odlazak od nas nije zauvijek i to nam daje snagu da idemo dalje kroz ovaj `ivot, uvjereni da }emo se opet sresti na boljem i ljep{em mjestu. Do tada `ivi{ i `ivjet }e{ u svakom trenu na{ih `ivota, jer ti si bio i ostao ne{to najljep{e u njima. Fali{ nam, Dado, puno, puno i neizrecivo. Tvoji: tata Eso, mama Marija i sestra Maresa Tevhid }e se prou~iti 19. 10. 2010. godine poslije podne namaza u 13.00 sati u d`amiji Hrasno.
15913-1tt

Dana 19. 10. 2010. godine navr{ava se najtu`nija godina od kako sa nama nije na{ voljeni

SJE]ANJE

EDIN BAJRI]
(20. 4. 1983 - 19. 10. 2010)
Boli nas i sama pomisao da te nikad vi{e vidjeti ne}emo. Kraj nas si i onda kada te nema, ljubimo te i onda kada te ne dodirujemo. Sve bez tebe je ni{ta, ni{ta sa tobom nam je bilo sve. Neka ti Allah d`.{. podari sve d`enetske ljepote. Tvoji: supruga Naida, k}erka Sajra i sin Nedim
15919-1tt

ESMAR - DADO (ESAD) VELI]

Zauvijek }e{ biti dio na{ih najljep{ih uspomena. Veli} Enver i Jasminko sa porodicama
15915-1tt

Dana 19. 10. 2010. godine navr{ava se godina dana od kada nije sa nama na{

Dana 19. 10. 2010. godine navr{ava se godina dana od kada nije sa nama na{

EDIN BAJRI]
(20. 4. 1983 - 19. 10. 2010)

EDIN BAJRI]
I ovi dani {to su ispred nas su zauvijek promijenjeni. Ispra}amo ih onako pusto jer nema ni minute koja }e pro}i a da nas ne zaboli bez tvog osmijeha. Ostat }e{ u na{im srcima zauvijek nasmijan i voljen.

Neka ti dragi Allah d`.{. podari lijepi d`enet i vje~ni rahmet. Tvoja majka Jasmina, sestra Lejla i zet Elvedin Tvoji: Fuad, Alisa i Neira
15919-1tt 15919-1tt

Dana 19. 10. 2010. godine navr{ava se 6 mjeseci od preseljenja na ahiret na{eg voljenog oca, svekra i dede

Dana 21. 10. 2010. navr{ava se 18 tu`nih godina kako nije sa nama na{ dragi

Dana 19. 10. 2010. navr{ava se 6 godina od preseljenja na ahiret na{eg dragog

SAFET D@ANO had`i SEADA ABDAGI]A
Molimo Uzvi{enog Allaha d`.{. da mu podari lijepi d`enet i vje~ni rahmet. Tvoji: had`i Ahmet, Medina, Hamza i Harun
15926-1tt

(1962 - 1992)
Dani su tu`ni, bolni i te{ki. Tu`an nam je ovaj dan kao i onaj 1992. godine. Zauvijek }e{ biti u na{im srcima. Neka ti Allah d`.{. podari lijepi d`enet. Tvoj sin Alen i supruga Jasmina
15910-1tt

BISME (ALIJE) COCALI]A
Te{ko je `ivjeti i brojati dane i godine koje prolaze bez tebe, jer praznina koja je ostala za tobom boli. Neka ti Allah d`.{. podari lijepi d`enet i vje~ni rahmet. Tvoj brat Ramiz sa porodicom
15921-1tt

54

Utorak, 19. oktobar/listopad 2010.

Dnevni avaz
TU@NO SJE]ANJE

na na{u najdra`u

AZRU (VEHBIJE) KARI]
19. 10. 1999 - 19. 10. 2010.

Neutje{ne u svom bolu i vje~no o`alo{}ene: Mama Fatima i sestre Selma i Dalida
15896-1tt

SJE]ANJE

na na{u najdra`u

AZRA (VEHBIJE) KARI]
19. 10. 1999 - 19. 10. 2010.

Tvoji: tetke, tetci, daid`e, daid`inice, rodice i ro|aci
15896-1tt

POSLJEDNJI SELAM

SJE]ANJE

na{em dragom dedi

na

FEHIMU NJEM^EVI]U
Neka ti dragi Allah d`.{. podari lijepi d`enet. Unuka Amira sa suprugom Nerminom, k}erkom Aidom i sinom Tarikom i unuk Mufid sa suprugom Dariom i k}erkom Amilom
15901-1tt

ESMARA VELI]A - DADU
Uvijek }emo te se sje}ati i voljeti. Tvoji: Jadranka, Suad, Elmir, Edina i D`an
15905-1tt

SJE]ANJE TU@NO SJE]ANJE

Dana 19. 10. 2010. navr{ava se 6 mjeseci od preseljenja na ahiret

na na{eg dragog

had`i SEAD (MESUD) ABDAGI]
Kada izgubi{ koga si volio... `ivi{ da se sje}a{ koga si izgubio... Dragom Allahu d`.{. upu}ujemo dove i molimo... da ti otvori d`enetske kapije i podari lijepi d`enet. Tvoji: supruga had`i Badema, sinovi had`i Ahmet, Aldin, Nedim, tetka Heda, snahe i unu~ad

ESMARA (DADU) VELI]A
19. 10. 2009 - 19. 10. 2010.

ELDIN MUMINOVI]
Tu`an je ovaj dan, jer podsje}a na najtu`niji rastanak sa tobom. Zaborav ne postoji, samo tuga i bol zauvijek ostaju. Tvoje kom{ije Prijedorska 8 i 10
15898-1tt

Tevhid }e se prou~iti u subotu, 23. 10. u 14 sati u ku}i rahmetlije 15899-1nd` Augusta Brauna 10/I.

19. 10. 2002 - 19. 10. 2010.
S ljubavlju i po{tovanjem, Porodica
15894-1tt

Dana 18. 10. 2010. navr{ila su se 52 dana od kada je preselio na ahiret na{ voljeni otac, svekar, punac i dedo

RAMO KLEPO
Svi mi koji te volimo znamo kako je `ivjeti bez tebe. Molimo Allaha d`.{. da ti podari d`enet i neka ti podari vje~ni rahmet. Vje~no o`alo{}eni: sin Ferid, snaha Abida, k}erka Taiba, 15903-1tt zet Nezir sa djecom

Dana 19. 10. 2010. godine (utorak) navr{ava se 40 tu`nih dana od preseljenja na ahiret na{e drage majke, nane

SJE]ANJE

HAJRIJA MUTAP^I], ro|. JESENKOVI]

HALID SALIHEFENDI]
19. 10. 2000 - 19. 10. 2010.
POSLJEDNJI SELAM

na{oj dragoj sestri~ni

Tevhid }e se prou~iti u utorak, 19. 10. 2010. u 16 sati u Bakijskoj d`amiji. Neka ti Allah d`.{. podari lijepi d`enet i vje~ni rahmet. O`alo{}ena porodica
15911-1tt

Nisi mogao birati kako }e{ i kada umrijeti. @ivot koji nam je dala priroda kratak je, ali sje}anje na valjano pro`ivljen `ivot, vje~no je. Nedostaje{ mi Tvoja Anja sa mamom
PTT

FERIDA (SAFET) PAJO, ro|. UZUNOVI]
Neka ti dragi Allah d`ele{anuhu podari lijepi d`enet. Porodica Tutun - tetka Faida, tetak Mujo, teti} Mahir, 13581-1nd` teti~na Aida, snaha Medina, unuka Lejla

Dana 19. 10. 2010. navr{ava se 40 tu`nih dana od kada je preselila na ahiret na{a draga majka i nana

Danas se navr{ava 40 tu`nih dana od smrti na{eg dede, oca i punca
TU@NO SJE]ANJE

KADMIRA (MUHAMEDA) HABOTA, ro|. BASARI]
Kako prolaze dani, sve nam vi{e nedostaje{! Molimo dragog Allaha da ti podari lijepi d`enet. Tvoji: sin Mehmedalija, unu~ad Senada i Haris, snaha Harisa i zet Almir
15925-1tt

na

^URT FEHIMA
Od Sophi, Amela i Muhamed ^aluk
15912-1tt

Dnevni avaz

utorak, 19. oktobar/listopad 2010.

55

SU[A (h. OSMAN) h. MEHO
Dana 19. 10. 2010. navr{avaju se dvije godine od tvog preseljenja na ahiret. S najljep{im uspomenama vje~no }e{ `ivjeti u na{im srcima. Neka ti Allah d`.{. podari lijepi d`enet i vje~ni rahmet. INNA LILLAHI VE INNA ILEJHI RAD@IUN! Majka h. [evala, supruga h. Habiba, sinovi h. Mahir i Osman sa porodicama i k}erka Mahira sa porodicom
13558-1nd`

SU[A (h. OSMAN) h. MEHO
Dana 19. 10. 2010. navr{avaju se dvije godine od preseljenja na ahiret na{eg dragog direktora. S ljubavlju, po{tovanjem, ponosom i lijepim uspomenama te se sje}amo i spominjemo svi mi kojima si jako mnogo zna~io.

INNA LILLAHI VE INNA ILEJHI RAD@IUN!

Uposlenici SU[A COMMERCE DOO Visoko
13557-1nd`

POSLJEDNJI SELAM

POSLJEDNJI SELAM

POSLJEDNJI SELAM

SJE]ANJE

na voljenog

mom prijatelju

mom dragom bratu

mom dragom suprugu

ASIM (PA[AN) GRABOVICA
S po{tovanjem, Salem Zuban s porodicom
16607-1nd`

ASIM (PA[AN) GRABOVICA

ASIM (PA[AN) GRABOVICA
Supruga Razija Ljubun~i}

ESMARA VELI]A - DADU
19. 10. 2009 - 19. 10. 2010.
Vrijeme i suze ne mogu izbrisati bol iz mog srca. Zauvijek }e{ ostati u mom srcu i biti dio mojih najljep{ih uspomena.

Brat Nurko s porodicom
16607-1nd`

16607-1nd`

S ljubavlju i neizmjernom tugom, Tvoja Elma

15905-1tt

56

Utorak, 19. oktobar/listopad 2010.

Dnevni avaz
SJE]ANJE

na voljene roditelje

MUHAMED BULBUL
23. 8. 1989 - 23. 8. 2010.

i

KADRIJA BULBUL
19. 10. 2005 - 19. 10. 2010.

Po vama se ne zovu ni ulice ni gradovi, ali mnogi vas se sje}aju... Vje~no o`alo{}ene k}eri: Merd`ana, D`enita i Arijana Neka vam dragi Allah d`.{. podari lijepi d`enet.

15892-1tt

Danas, 19. oktobra 2010. godine navr{ava se 40 dugih i tu`nih dana od kada sa nama vi{e nije na{

FEHIM (MEHMED) ^URT
Dragi tata, pro{lo je 40 te{kih dana od dana kada si nas zauvijek napustio. Misao da si u nekom boljem svijetu zajedno sa mamom olak{ava nam bol i popunjava prazninu koja je ostala. Mudrost i savjeti koje si nam dao vodit }e nas kao znakovi pored puta, a ti biti uz nas, jer smrt je ionako samo propadanje tvari a ne i du{e. NEDOSTAJE[ NAM. Sin Femil sa porodicom
15891-1tt

Dana 19. 10. 2010. godine navr{ava se 40 tu`nih dana od kada je preselila na ahiret na{a draga

Dana 19. 10. 2010. godine navr{ava se ~etrdeset tu`nih dana od smrti na{e drage

KADMIRA KADA HABOTA, ro|. BASARI]
Draga na{a majko, te{ki su dani bez tebe i nemogu}e je prihvatiti tu istinu. Vje~no }e{ `ivjeti sa nama. Neka ti dragi Allah d`.{. podari lijepi d`enet. Tevhid }e se prou~iti u d`amiji ^ekalu{a, 19. 10. 2010. u 15.30 ~asova. Vole te tvoji: sinovi Mehmedalija i Himzo, unu~ad Jasminko, Senad, Senada, Haris, 15908-1tt snahe Beba i Harisa i zet Almir

KADMIRA (MUHAMEDA) HABOTA, ro|. BASARI]
Draga sestro, Vjerujemo u vi{u silu koja odre|uje na{e puteve. Ti si svoj pro{la ~asno, dijele}i samo dobro. Takvu }emo te pamtiti i vi{e od toga voljeti. Tvoji: Mustafa, Sonja i Tea Tevhid }e se prou~iti u d`amiji ^ekalu{a, 19. 10. 2010. u 15.30 ~asova.
15907-1tt

Dana 19. 10. 2010. navr{ava se 40 dana od smrti brata, djevera i amid`e

Dana 19. 10. 2010. navr{ava se 14 godina od smrti na{eg dragog supruga i oca

TU@NO SJE]ANJE

SJE]ANJE

na na{e voljene i nikada zaboravljene

Dana 19. 10. 2010. navr{ava se 18 godina od preseljenja na ahiret na{eg

ELVIR (ZAHIR) BABI] i EDIS (ZAHIR) BABI]
Utjehe nema, zaborav ne postoji, samo ogromna tuga i beskrajna ljubav onih koji vas vole. Neka vam dragi Allah podari lijepi d`enet i vje~ni rahmet. Va{i najmiliji: otac Zahir, majka Raza, sestre Elvira i Amira sa porodicama
15878-1tt

MARI] (DERVI[) SALIHA

RA[IDA BE[LIJE
Neka ti Allah d`.{. podari lijepi d`enet i vje~ni rahmet. Tvoji: supruga Munevera, djeca Adis, Vildana, Altijana, Enisa, zetovi Enes i Sead, te unu~ad Ra{id, Jasmina, Emina i Rubija
15865-1tt

MIRSAD (ABDULAH) RAMOVI]
Brat Ejub sa porodicom Tevhid }e se prou~iti dana 19. 10. 2010. u 15 sati, ulica ^ekalu{a br. 70.
15817-1tt

Zauvijek }e te se sje}ati i nositi u srcu tvoji najmiliji Supruga Tid`a, k}erke Amela Isakovi} sa porodicom i Amra Kajan sa porodicom
13594-1nd`

SJE]ANJE

Dana 19. 10. 2010. navr{avaju se dvije tu`ne godine od smrti na{eg dragog oca i dede

IN MEMORIAM

PILAV EJUBA - CIFRE EUGEN GENO [ESTAN
19. 10. 2001 - 19. 10. 2010.

MUNEVERA TOPALOVI]
2008 - 2010.

SELMA OMERBEGOVI]
2008 - 2010.

Dvije godine tuge i bola. Mi `ivimo sje}aju}i se vremena kad smo bili sretni, jer smo imali vas. Samo Bog zna koliko nam nedostajete. Neka vam Allah d`.{. podari lijepi d`enet i vje~ni rahmet. Otac i dedo Alija, majka i nana Halima Mujanovi}, Hajrudin i 15753-1tt Hajrija

Ostat }e zauvijek jedno lijepo sje}anje na tebe. S tugom, ljubavlju i ponosom ~uvat }emo te od zaborava. Tvoji: supruga Nusreta, k}erka Enisa, unu~ad: Adnan, Haris, Vanes i Stela
15787-1tt

S ljubavlju i tugom, Branka i djeca
15749-1tt

Dnevni avaz
Danas se navr{ava 7 dana od smrti na{e drage majke, nane, punice i pranane

utorak, 19. oktobar/listopad 2010.

57

ZAHVALNICA

HEDIJA-hanume [UVALIJA - BE^AR, ro|. POPLATA
Tevhid }e se prou~iti istog dana, 19. 10. 2010. u ku}i `alosti, ul. Zaima [arca 48 u 16.00 sati.

Zahvaljujemo se svim prijateljima, kom{ijama i rodbini koji su nam u tim trenucima pru`ili rije~i utjehe i saosje}ali sa na{im bolom. PORODICA
15917-1tt

POSLJEDNJI SELAM

Dana 19. 10. 2010. godine navr{ava se godina dana otkako je preselila na ahiret na{a draga

mom dragom ocu i dedi

TID@A BARU^IJA, ro|. MELEZ
Zbog Tvoje dobrote i ljubavi koje si nam za svog `ivota pru`ila, uvijek }emo te se rado sje}ati i nikada te ne}emo zaboraviti, i da zna{ da nam mnogo nedostaje{. Neka ti Allah podari lijepi d`enet i vje~ni rahmet. Tvoji: suprug Abid, sin Nermin, k}i Anela, snaha Namka, zet Elvir, unu~ad Dalila, 13599-1nd` Kenan i Melina

ASIM (PA[AN) GRABOVICA

Tvoja Amina, zet Edis, unu~ad Sead i Armin, snaha Sarah, praunu~ad Selina i Deni Neka ti Allah d`.{. podari lijepi d`enet.
16607-1nd`

POSLJEDNJI POZDRAV

POSLJEDNJI POZDRAV

POSLJEDNJI POZDRAV

na{oj dragoj

na{oj dragoj na{oj dragoj

ALMI HAD@I] ALMI HAD@I]
Kada izgubi{ koga si volio, `ivi{ da se sje}a{ koga si izgubio. Vje~no }e{ `ivjeti u na{im srcima. Tvoji: brat Mirza, snaha Jadranka i brati} Damir ]erimagi}
15927-1tt

ALMI HAD@I]
Tuga i bol za tobom je velika, a ljubav i uspomene na tebe, draga na{a tetka, su vje~ne. Uvijek }emo se ponositi {to smo te imali, a vje~no `aliti {to smo te izgubili. Neka ti dragi Allah d`.{. podari lijepi d`enet i vje~ni rahmet.
15927-1tt

Hvala ti za lijepe trenutke provedene s nama. Uvijek }e{ biti u na{im mislima i srcima. ^uvat }emo te od zaborava. Tvoja sestra Zinaida i zet Hajrudin Elezovi}

Tvoji: Elma, Darko, Tea, Lana i Deni Balen
15924-1tt

POSLJEDNJI POZDRAV

POSLJEDNJI POZDRAV

TU@NO SJE]ANJE

na{oj dragoj

na{oj dragoj

na na{u dragu

ALMI HAD@I] ALMI HAD@I]
Postoji ne{to {to ne mo`e umrijeti. Sve dok mi `ivimo koji te volimo, `ivjet }e{ i ti u na{im srcima i mislima. Neka ti je vje~ni rahmet i da ti dragi Allah podari lijepi d`enet. Tvoji: Meho, Azra i Edin Elezovi}
15924-1tt

Te{ko je gledati ovaj svijet, a u njemu ne vidjeti tebe koju smo toliko voljeli. Tvoj vedri lik je uvijek pred na{im o~ima, a tvoja plemenita du{a u na{im srcima. Neka ti dragi Allah podari lijepi d`enet i sve d`enetske ljepote. Tvoji: Dina, Tarik i Memnuna Zuberovi}
15924-1tt

AZEMINU - NERKU HALAPI]
19. 10. 2002 - 19. 10. 2010.
Te{ko je `ivjeti bez tvog srca, dobre i ~iste du{e u kojoj je bilo mjesta za sve. Tvoja majka Fatima, sin Dino, sestra Enesa sa porodiPTT com, nevjesta Bahra

Dana 19. 10. 2010. navr{avaju se 4 godine otkako nije sa nama

Dana 19. 10. 2010. navr{ava se 9 godina od smrti na{eg dragog brata

Dana 19. 10. 2010. navr{ava se 9 godina od smrti na{eg dragog dajd`e

POSLJEDNJI POZDRAV

Dana 19. 10. 2010. navr{ava se 9 godina od smrti na{eg dragog oca

EKREM - KEMO (MEHO) JELE[KOVI]

D@EHVA OPRA[I], ro|. DIZDAREVI]
S ponosom }emo ~uvati uspomenu na tvoj plemeniti lik. Neka ti Allah d`.{. podari lijepi d`enet i neka ti je vje~ni rahmet. K}erka Fatima i zet Sejo sa porodicom
13609-1nd`

RAMO (BE]O) NELJKOVI]
Vrijeme prolazi, ali sje}anje na tebe vje~no ostaje. Neka ti dragi Allah d`.{. podari lijepi d`enet. Tvoje sestre Vasvija i Nad`ija sa porodicom
13890-1tt

RAMO (BE]O) NELJKOVI]
U na{im srcima uvijek voljen, a u mislima nikad zaboravljen. Neka ti dragi Allah d`.{. podari lijepi d`enet. Tvoji sestri}i Jasmina i Enis sa porodicom
15890-1nd`

Timur, Ema, Lejla i Goran

RAMO (BE]O) NELJKOVI]
Ostavio si nam veliku tugu svojim odlaskom. Neka ti dragi Allah d`.{. podari lijepi d`enet. Tvoja k}erka Enisa, zet Enes i unuci Berina, Adna i Adnan
15890-1tt

PTT

Dana 19. 10. 2010. navr{ava se 9 godina od smrti na{eg dragog oca

Desetog oktobra 2010. navr{ilo se 6 mjeseci od kad si nas zauvijek napustio, na{ dragi sine i brate

Dana 19. 10. 2010. navr{ava se 9 godina od smrti dragog supruga i oca

Dana 19. 10. 2010. navr{ava se 9 godina od smrti na{eg dragog oca

SENAD - SEN^I [ANJTA

RAMO (BE]O) NELJKOVI]
Te{ko je `ivjeti i brojati godine koje prolaze bez tebe, jer praznina koja je ostala za tobom boli. Neka ti dragi Allah d`.{. podar lijepi d`enet. Tvoja supruga Igbala, k}erke Enisa i Aida i sinovi Adis i Ernes
13890-1tt

RAMO (BE]O) NELJKOVI]
@ivi{ u na{im srcima, u najljep{im uspomenama, jer ono {to si ostavio iza sebe neuni{tiva je vrijednost. Neka ti dragi Allah d`.{. podari lijepi d`enet. Tvoja k}erka Aida, zet Mersid i unuci Emir i Ema
15890-1tt

RAMO (BE]O) NELJKOVI]
Hvala ti za sve {to si mi dao u `ivotu. Nedostaje{ mi mnogo. Neizmjerno ti hvala za sve trenutke koje si proveo samnom. Neka ti dragi Allah d`.{. podari lijepi d`enet. Tvoj sin Adis, snaha Almira i 15890-1tt unuk Danin

19. 10. 1959 - 10. 4. 2010.
... A na dana{nji dan, 19. oktobra, trebao si proslaviti svoj 51. ro|endan. Dragi brate, nema dana da te ne spomenemo. Tuga nije u suzama i rije~ima, tuga je u na{im srcima. Znao si koliko te volimo, ali ne i koliko nam nedostaje{. Ima ne{to {to nikad umrijeti ne}e, a to su ljubav i sje}anje na tebe. Neka ti dragi Allah d`.{. podari sve ljepote d`eneta, zaslu`io si to. Tvoji: otac Sulejman, sestra Dijana 13530-1nd`

58

Utorak, 19. oktobar/listopad 2010.

Dnevni avaz
Dana 18. oktobra 2010. godine oti{ao je u vje~nost na{ voljeni djever i ad`o

Dana 19. 10. 2010. navr{ava se 40 tu`nih dana od smrti na{e drage i nikad pre`aljene prijateljice

KADRI] BAISE
Tuga i bol se ne mjere vremenom, nego prazninom koja je ostala iza tebe, a uspomena na Tebe `ivjet }e dok `ive oni koji te vole. Tvoji prijatelji: Adnan, Zumra, Lejla, Eko, Sanel, Bruno, Midho i osoblje carinske ispostave Travnik
315-1tr

REMZIJA (OSMANA) COKOJA
1945 - 2010.
Njegova tanana du{a, meko i veliko srce nisu izdr`ali bol za izgubljenom bra}om. Hvala Ti za svaku toplu, ljudsku rije~ i pa`nju koju si nam ukazivao, osobito u danima kada nam je bilo najte`e. Bio si i ostat }e{ na{ dragi djever i ad`o. Zauvijek. Snaha Sabaheta Cokoja Softi} i brati}i Emir i Edin sa porodicama
13604-1nd`

U ponedjeljak, 18. listopada 2010. godine nakon kratke i te{ke bolesti u Bordeauxu (Francuska) preminuo je na{ dragi i plemeniti

Dana 19. 10. 2010. godine navr{ava se 6 mjeseci od smrti na{e drage supruge, majke, svekrve i nane

NEBOJ[A VELJOVI] - VELJO
glumac i jedan od osniva~a SARTR-a

SAFETA (had`i LATIF) PR[E[, ro|. BOGDANI]
S ljubavlju i po{tovanjem ~uvat }emo uspomene na tvoju ljubav, dobrotu i plemenitost koju si nam nesebi~no pru`ala. Molimo Uzvi{enog Allaha d`.{. da ti podari lijepi d`enet i vje~ni rahmet tvojoj plemenitoj du{i.
N

(21. XI 1952 - 18. X 2010)
Bio je akter na{e temeljne predstave „Skloni{te“ i inicijator i nositelj na{e najplodotvornije me|unarodne suradnje sa GLOB Theatreom iz Bordeauxa. S ponosom }emo njegovati sje}anje na njegov lik. Sarajevski ratni teatar SARTR

Tvoji: suprug Ismet, sin Hazim, snaha Raza, unuci Adnan i Emir

717-1go

Dana 19. 10. 2010. godine navr{ava se {est mjeseci od kako nije sa nama na{

Dana 19. 10. 2010. godine navr{avaju se 2 tu`ne godine od preseljenja na ahiret na{e voljene supruge, majke, nane, svekrve i punice

SJE]ANJE

na na{eg dragog

DERVI[ - FADIL (AVDO) SOFTI]
Neka mu Allah d`.{. podari lijepi d`enet i vje~ni rahmet. Tvoji: Bisera, Miro, Ivanka, Enisa, Denis, Dijana, Ena, Smajo, Almir Tevhid }e se prou~iti u nedjelju, 24. 10. 2010. u 14.30 sati 13600-1nd` u mesd`idu Alipa{ino Polje, C faza.

RIFE (AVDIJE) GAD@O, ro|. ^OLPA
19. 10. 2008 - 19. 10. 2010.
Postoji ljubav koju smrt ne prekida i tuga koju vrijeme ne lije~i. Smrt je ja~a od `ivota, ali nije od ljubavi i sje}anja na tebe. Iza tebe su ostali oni koji te vole, koji }e te dok `ive pamtiti i ~uvati, u srcima svojim. Ni dani, ni mjeseci, ni godine ne mogu izbrisati na{u bol - nedostaje{ nam... Neka ti dragi Allah d`.{. podari lijepi d`enet i vje~ni rahmet. S ljubavlju i po{tovanjem, Tvoji najmiliji
15932-1tt

GANI] (MUSTAFE) FERZU
U utorak, 19. oktobra 2010. godine navr{ava se sedam tu`nih dana otkako je preselio na ahiret. Obavje{tavamo rodbinu i prijatelje da }e se tevhid prou~iti u ku}i rahmetlije, istog dana poslije podne namaza. Neka mu Allah podari vje~ni d`enet. Ro|ak Balhod`i} Edhem - Edo
13597-1nd`

SJE]ANJE

SJE]ANJE

POSLJEDNJI SELAM

Dana 19. 10. 2010. godine navr{ava se godinu dana od smrti na{eg kolege i prijatelja

na{oj dragoj mami i supruzi

MURFETA D@EVLAN
19. 10. 2006 - 19. 10. 2010.

EDIN BAJRI]
Uvijek }e{ ostati u na{im sje}anjima.

ALMI HAD@I]

Danju u mislima, no}u u snovima... Mnogo mi nedostaje{... K}erka Dina sa porodicom
13596-1nd`

Tvoje kolege i prijatelji: Amer, Huba, Nedim, Had`ija
15928-1tt

Sinovi Amer, Tarik, D`anan i suprug Nusret
15947-1tt

POSLJEDNJI POZDRAV POSLJEDNJI SELAM

POSLJEDNJI SELAM

velikom glumcu i ~ovjeku

mom dragom dedi

NEBOJ[I VELJOVI]U VELJI
Od njegovih prijatelja: Fike i Mirjane, Faruka i Dude, Acka i Sa{e, Enisa i Sabine, ^enge i Erne, ^oleta, Breke i Jasne i Akana
16607-1nd`

FEHIM GABELJI]
Po dobroti }emo te pamtiti, s ljubavlju spominjati, u srcima nositi, uspomenu na tebe ~uvati. Neka ti Allah d`.{. podari lijepi d`enet i vje~ni rahmet. Tvoj drug Alden i Fikreta Alkovi} sa porodicom
15935-1tt 15933-1tt

ASIM (PA[AN) GRABOVICA

Tvoj Sead, Sarah, Selina i Deni

Vje~no }emo njegovati uspomenu na njegov plemeniti lik.

Dnevni avaz
POSLJEDNJI SELAM

utorak, 19. oktobar/listopad 2010.

59

U nedjelju, sedamnaestog oktobra /listopada 2010. godine iznenada je preselila na ahiret na{a cijenjena po{tovana i voljena - ~lan kolektiva JU O[ „Me{a Selimovi}“ Sarajevo

ALMA (SULJE) HAD@I], ro|. ]ERIMAGI]
1954 - 2010.
Duboko nas je potresla vijest da smo te izgubili. Hvala ti za ljubav i znanje koje si rado poklanjala generacijama u~enika i za nesebi~no prijateljstvo prema kolegama. Tvoja snaga, hrabrost, energija i polet vje~no }e trajati u nama. S po{tovanjem i ljubavlju, Uposlenici JU O[ „Me{a Selimovi}“ Sarajevo
13618-1nd`

POSLJEDNJI POZDRAV

TU@NO SJE]ANJE

POSLJEDNJI SELAM

dragom djeveru i ad`i

Dana 18. 10. 2010. godine proteklo je 40 tu`nih dana od kako vi{e nije sa nam NA[ voljeni i nikad pre`aljeni

na{oj dragoj snahi, dajd`inci

REMZIJI (OSMANA) COKOJA
Neka Ti Allah d`.{. podari lijepi d`enet. S ljubavlju i po{tovanjem ~uvat }emo uspomene na Tebe i lijepe trenutke koje smo proveli s Tobom. Hajrija, Sanela i Belma sa porodicama
56-1mo

ZLATAN SADIKOVI]
U na{im srcima nastala je tuga, ostala su samo divna sje}anja i ljubav prema TEBI, koja je svakim danom sve ve}a i ve}a! Vole TE: k}erka Sandra, mama Seka, brat Igor, ro|ak Vedran i ostali koji TE puno, puno vole.
15951-1tt

ALMI HAD@I]
Oni koji su te poznavali znaju {ta su izgubili! Uvijek }emo ~uvati uspomenu na tvoj plemeniti lik! Neka je vje~ni rahmet tvojoj plemenitoj du{i i neka ti dragi Allah d`.{. podari lijepi d`enet i d`ennetske ljepote. Tvoji: Mediha, Meliha, Hasan, [ener, Erol, Esad, Ena, Selma
15945-1tt

POSLJEDNJI SELAM

uposlenici na{e {kole

MEJRI HOD@I]
Po dobru i lijepom }emo Te pamtiti, s ljubavlju i po{tovanjem pominjati i ~uvati najljep{u uspomenu na Tebe. Neka Ti Allah d`.{. podari lijepi d`enet i vje~ni rahmet, a tvojim najmilijim sabur. Uposlenici JU „Pete osnovne {kole“ Sokolovi}i - Ilid`a
POSLJEDNJI POZDRAV TU@NO SJE]ANJE TU@NO SJE]ANJE

N

Pro{lo je ~etrdeset dana od preseljenja na ahiret na{e drage

sestri na{e rukovoditeljice

ALMA HAD@I], ro|. ]ERIMAGI]
[ef Ispostave Ilid`a sa uposlenicima
13621-1nd`

KADMIRE HABOTA, ro|. BASARI]

Zauvijek }e{ ostati u na{im mislima i srcu. Subha, Kija i Seha sa porodicama
15923-1tt

HAZIR ADILOVI]
19. 10. 1998 - 19.10. 2010.
Vrijeme zaborava ne postoji za one koje volimo. Ismeta, Ado i Una
15956-1tt

HAZIR ADILOVI]
19. 10. 1998 - 19. 10. 2010.
Postoji ljubav koju smrt ne prekida i tuga koju vrijeme ne lije~i. Avdo sa porodicom
15956-1tt

POSLJEDNJI SELAM

na{oj

ALMI HAD@I]
Ostavila si nam poklon predivnih uspomena na plemenito ljudsko bi}e koje zra~i toplinom i mudro{}u. Praznina je u na{im srcima. Neka ti Allah d`.{. podari vje~ni rahmet. Tvoja D`enita sa porodicom
13617-1nd`

Danas se navr{ava 40 tu`nih dana od smrti na{eg prijatelja i oca na{e snahe Amele
TU@NO SJE]ANJE

na

POSLJEDNJI POZDRAV

sestri na{e rukovoditeljice

^URT FEHIMA
POSLJEDNJI SELAM POSLJEDNJI SELAM

ALMA HAD@I]
Od porodica ^aluk i [akrak
15912-1tt

na{oj dragoj kom{inici

na{oj voljenoj Uposlenici Odsjeka za inspekcijski nadzor Kantonalnog poreznog ureda Sarajevo
15935-1tt

Dana 19. 10. 2010. godine navr{ava se 6 mjeseci od smrti voljenog supruga, oca, dede, punca i svekra

SEHIJI IMAMOVI]
Zauvijek }e{ ostati u na{im srcima i lijepim sje}anjima. Neka ti Allah d`.{. podari lijepi d`enet i vje~ni rahmet. Tvoje drage kom{ije: Senad, Dika i Vedad, Uzeir i Mulija
718-1go

SEHIJI IMAMOVI], ro|. PARAD@IK
Pamti}emo tvoj plemeniti lik, ~uvati sje}anje na osmijeh, nositi tvoju ljubav u srcima. Neka te Allah d`.{. obraduje d`enetom. Tvoji: Anera, Jusuf, Mirsad i Amina Zagrlja~a 715-1go

IDRIZ (HAMIDA) BULBUL
Praznina i bol nisu u rije~ima, nego u na{im srcima, gdje }e{ ostati zauvijek voljen i nikad zaboravljen. Bio si ne{to najljep{e u na{im `ivotima, postoji ne{to {to nikad umrijeti ne}e a to su ljubav i sje}anje na tebe. Tvoja dobrota i plemenitost vje~no }e ostati u na{im srcima. Neka ti Allah d`.{. podari lijepi d`enet i vje~ni rahmet. Tvoji: supruga Hanka, sinovi Akif i Samir, k}erke Saliha i Meliha, unuk Haris, zet Adnan, snahe Alma i Elma
15946-1tt

TU@NO SJE]ANJE

na na{eg dragog supruga, oca, svekra i dedu

FADIL (AVDO) HALAPA
19. 10. 2002 - 19. 10. 2010.
Za velike i male stvari koje si ~inio za nas, za sve trenutke koje smo proveli zajedno, za sje}anja koja ostaju... S ljubavlju tvoji: supruga Bahra, sin Elvir, snaha Dina, unuci Faris i Tarik
15930-1tt

60

Utorak, 19. oktobar/listopad 2010.

Dnevni avaz
BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE KANTON SARAJEVO

SAVEZ UDNRP „ZLATNI LJILJAN“ I „ZLATNA POLICIJSKA ZNA^KA“

SJE]ANJE

na prvog Predsjednika i na{eg Vrhovnog komandanta

IZETBEGOVI] ALIJA
8. 8. 1925 - 19. 10. 2003.

Ponosni smo {to smo s tobom na ~elu sa~uvali Bosnu i Hercegovinu i u njoj sve civilizacijske i ljudske vrijednosti PREDSJEDNI[TVO SAVEZA
N

DADO

Pro{la je godina dana otkad nisi sa nama, ali `ivi{ i `ivjet }e{ uvijek u na{im srcima i sje}anjima. Nikad te ne}emo zaboraviti. Tvoji drugovi Elmir, Gogo, Zgembo, Faris, Nino, Amel, Kerim, Hamo, Vedo, Me{a, Keno, Baja
15944-1tt

POSLJEDNJI POZDRAV

mami na{e drage kolegice

IBRO GUBELI] 15. 7. 2000 18. 10. 2010.

TU@NO SJE]ANJE

na na{e drage roditelje

SEHIJA IMAMOVI], ro|. PARAD@IK
@ivot je osu|en na prolaznost, tuga je stanje koje nas ~ini me|usobno bli`ima... Studenti turizma
15957-1tt

HANUMICA GUBELI], ro|. MALI^BEGOVI] 18. 10. 2009 - 18. 10. 2010.

Dragi na{i roditelji, Bol i tuga nije u rije~ima, ve} u na{im srcima gdje }ete vje~no ostati voljeni i nikada zaboravljeni. Va{u dobrotu, ljudskost i plemenitost uvijek }emo pamtiti i bi}ete nam uzor i putokaz u na{im `ivotima. Neka vam Allah d`.{. podari lijepi D`ennet i vje~ni rahmet. Va{e k}erke: Fatima, Jasmina, Munevera i Samija sa porodicama Kelimei tevhid }e se prou~iti u ku}i `alosti, u srijedu, 20. 10. 2010. u 17,00 sati. 489-1ze

Dana 13. 10. 2010. godine navr{ilo se 17 godina od kako je na ahiret preselio na{

Dana 19. 10. 2010. godine navr{avaju se 4 godine od kako je na ahiret preselio na{

Dana 19. 10. 2010. godine navr{avaju se 2 godine od kako je preselio na ahiret na{ dragi

MEJRA HOD@I], ro|. LU^KIN
Draga Mejro, bol za tobom nije u rije~ima i suzama ve} u srcu. Iza tebe su ostali oni koji te vole i dok su `ivi da pamte tvoju dobrotu i tvoj dragi lik.

EKREM (MEHE) TABAKOVI]
Zauvijek }e{ biti u na{im srcima i mislima. Neka ti dragi Allah d`.{. podari lijepi d`enet i vje~ni rahmet. S ljubavlju i po{tovanjem Tvoja supruga Senada, k}erke Selma i Sulejmana, zet Muamer i unuk Eman
709-1go

MEVLUDIN (MEHO) TRAPO

MEHO ([AHBAZ) TRAPO

Vi ste u na{im srcima i tu }ete zauvijek ostati. Neka vam dragi Allah d`.{. podari lijepi d`enet i vje~iti rahmet. Va{i najdra`i PTT POSLJEDNJI SELAM

Tvoje radne kolege: Red`o, Ernad, Alija, Suljo, Ismet, Hana, Kaduna, Jasmina, Sehka, Sabina, Mu{ka, [erifa, Aida, D`enita
13615-1nd`

Dana 19. 10. 2010. godine navr{avaju se ~etiri tu`ne godine otkada nije sa nama na{a draga

Dana 19. 10. 2010. navr{ava se godina dana otkako je na ahiret preselila na{a draga majka i nana

najdra`oj mami

MURFETA D@EVLAN, ro|. JUSOVI] ALMI HAD@I]
Dragi i plemeniti uvijek nas napu{taju rano. Bila si ono {to drugi ne znaju i ne mogu biti. Voljeli smo te i uvijek }emo te voljeti.
15947-1tt

MALKA MULAVDI], ro|. MUSI]
Tvoja dobrota i ljubav koju si nam davala zauvijek }e ostati u nama. Neka ti dragi Allah d`.{. podari sve d`enetske ljepote i neka je vje~ni rahmet tvojoj plemenitoj du{i.
15954-1tt

Amer

Tvoji: Mirsad, Igbala i Anela Jusovi}

Tvoji: sin Ramiz, k}erke Samija i Zineta, snaha Fatima 13622-1nd` sa porodicama

Dnevni avaz

utorak, 19. oktobar/listopad 2010.

61

SJE]ANJE

POSLJEDNJI SELAM - POZDRAV

sestri na{eg kolege

Povodom 7. godi{njice smrti rahmetli gospodina

MEJRA HOD@I], ro|. LU^KIN
Od Odjeljenja kriminalisti~ke policije II PU Neka ti Allah podari vje~ni d`enet.
15943-1tt

POSLJEDNJI SELAM POSLJEDNJI SELAM

ALIJE IZETBEGOVI]A
prvog Predsjednika RBiH i vrhovnog komandanta ARBiH

na{oj dragoj kolegici

na{oj dragoj

MEJRI HOD@I], ro|. LU^KIN

Brat Zejnil, Amela, Anes, Amar i Alem Lu~kin

Unija veterana JOB Sekcija BH Telecom
PTT

SEHIJI IMAMOVI]

Neka ti Allah podari vje~ni d`enet.
15942-1tt

POSLJEDNJI SELAM - POZDRAV

Sabaheta, Zumra i Izet
719-1go

sestri na{eg kolege
POSLJEDNJI SELAM

Dana 19. 10. 2010. navr{ava se 7 dana od smrti na{e majke

ALMI HAD@I]
majci na{eg {kolskog druga Tarika Had`i}a

NAZE (KALKAN) MUJEZIN
Neka ti Allah d`.{. podari lijepi d`enet i vje~ni rahmet. Tevhid }e se prou~iti isti dan u Alipa{inoj d`amiji poslije podne. Sinovi Asim i Jasmin
13625-1nd`

MEJRA HOD@I], ro|. LU^KIN

Halid, Josip, Safet, Miroslav i Asmedin
15940-1tt

Neka joj Allah d`.{. podari lijepi d`ennet i vje~ni rahmet. III2 razred sa razrednicom
13630-1nd`

Navr{ava se 7 tu`nih i bolnih dana otkako je preselila na ahiret na{a draga majka, supruga i svekrva

SJE]ANJE Pro{la je godina dana kako je na ahiret preselio na{ dragi

Dana 18. 10. 2010. navr{ava se 7 tu`nih dana otkako je na{ dragi zet i tetak preselio na ahiret

BELMA (ENVERA) MISO
Vrijeme ide i prolazi, ali ti si jo{ uvijek u na{im mislima i zauvijek }e{ ostati u na{im srcima. Pamtit }emo te po tvojim dobrim djelima i po svemu onom {to si za nas dobro u~inila. Volimo te i nikada te ne}emo zaboraviti. Neka te Allah d`.{. nagradi lijepim d`enetom i d`enetskim ljepotama. Tvoji: D`emal, Muamer, Mirela i Nermana

MUSTAFA (DERVO) ^OMOR
18. 10. 2009 - 18. 10. 2010.
Voljeni ne umiru dok `ive oni koji ih vole i pamte. Postoji ljubav koju smrt ne prekida i beskrajna tuga i bol koju vrijeme ne lije~i. Nedostaje{ - puno nam nedostaje{. Neka ti Allah d`.{. podari lijepi d`enet i vje~iti rahmet. Tvoji: supruga Zejna, k}i Aida, sin Edin, unuci Nejla, Abdulkerim, Aldin i Esma, snaha Aida i zet Nermin 13627-1nd`

MEVLAN FEJZOVI]

Porodice Demirovi} i Marjanovi}
15955-1tt

Tevhid sedmina }e se prou~iti utorak, 19. 10. 2010 u 15 h u ku}i `alosti ulica Semira Fra{te 16/7. 13626-1nd`

Dana 19. oktobra 2010. navr{ava se godina dana od smrti na{eg dragog

OMERA (IBRAHIMA) HUSEINBEGOVI]A
1939 - 2009.

Samo oni koji te vole znaju koliko im nedostaje{. Zato }e{ `ivjeti u na{im srcima vje~no. Neka ti Allah d`.{. podari lijepi D`enet i sve d`enetske ljepote. Tvoj brat Muhamed (Muko), snaha Milijana, brati~na Indira, brati}i Sanjin i Vedran
PTT

62

Utorak, 19. oktobar/listopad 2010.

Dnevni avaz
POSLJEDNJI POZDRAV

sestri na{eg rukovodioca

ALMI HAD@I]

Uposlenici Kantonalnog poreznog ureda Sarajevo
N

SJE]ANJE

na na{eg dragog oca, didija, svekra

HIKMET (IRFAN) ISLAMOVI]
iz Banje Luke

1949 - 2009.

@ivot nestaje u trenutku, ali sje}anja ostaju zauvijek. S ljubavlju i po{tovanjem. Sin Arnes, snaha Melisa i unuka Elma
PTT

POSLJEDNJI SELAM

ro|aku i uposleniku

EDIN BAJRI]
Kao da je bilo ju~er

FEHIM GABELJI]
Neka ti dragi Allah d`ele{anuhu podari lijepi d`enet. Kolektiv firme Rolling d.o.o. Sarajevo
15965-1tt

19. 10. 2009 - 19. 10. 2010.

Tvoje kolege iz preduze}a „Intras“ d.o.o. i „Intraffico“ doo Sarajevo
15960-1tt

POSLJEDNJI POZDRAV

Danas se navr{ava sedam dana od smrti na{eg voljenog

Dana 17. 10. 2010. godine prestalo je da kuca plemenito srce moje voljene Seje

majci na{eg druga

FAHRUDINA (ALIJE) KALENDERA

SEHIJA (ALIJA) IMAMOVI]
1958 - 2010.
Na{a beskrajna ljubav sada je i beskrajna tuga za tobom, bol u srcima koja pla~u i du{a koja tiho pati. S ponosom i ljubavlju te ~uvamo u na{im srcima i stalno si u na{im mislima. Molimo Allaha d`.{. da ti podari lijepi d`enet i vje~ni rahmet, a nama sabur. Tvoja vje~no o`alo{}ena Samira - Dada sa suprugom 15963-1tt Izetom i Elvirom Adilovi}

Ovim putem se zahvaljujemo rodbini i prijateljima na izrazima iskrene su}uti.

ALMA HAD@I]
Sanjo i Fule
15958-1tt

Obitelj Kalender
15966-1tt

Dana 19. 10. 2010. godine navr{ava se 7 dana od smrti na{ih k}erki

POSLJEDNJI POZDRAV POSLJEDNJI SELAM

AMRA HOD@I]
iz Konjica

mojoj dragoj k}erki

BELMA (ENVERA) MISO
Dana 19. 10. 2010. navr{ava se 7 dana otkako nisi sa nama. Sje}anje na tebe je dio na{eg `ivota u kojem }e{ vje~no nedostajati. Tvoja sestra Alma, zet Ramiz, Almina i Alen
13628-1nd` 13633-1nd`

Tvoj `ivot je kratko trajao, ali }e sje}anje na tebe trajati vje~no. Hvala za svaki osmijeh koji si nam poklonila. Neka Bog podari smiraj tvojoj plemenitoj du{i. Vojnici i civilno osoblje LOT - TIMA njema~kog EUFOR-a Konjic

BELME MISO
i

MEJRI HOD@I], ro|. LU^KIN

JASNE KRATINA
Neka vam Allah podari lijepi D`enet, a va{im du{ama rahmet. Otac Enver, majka Emira
13631-1nd`

Majka Fata Neka ti Allah podari vje~ni d`enet.
15941-1tt

Dnevni avaz
Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{a draga Sa `alo{}u i tugom javljamo prijateljima i kom{ijama da je na{ dragi

utorak, 19. oktobar/listopad 2010.

63

AN\A RADO[, ro|. BABI]
iz Kaknja preminula 17. 10. 2010. godine u 88. godini. Sahrana pokojnice i misa zadu{nica obavi}e se u utorak, 19. 10. 2010. godine u 15 sati na Katoli~kom groblju Donja Zim~a kod Visokog. Ispra}aj pokojnice obavi}e se 19. 10. 2010. godine u 14 sati ispred Pokopnog dru{tva „Zgo{}a“ Kakanj. Po~ivala u miru Bo`ijem. O@ALO[]ENI: sin Anto, k}erke Antonija i Elza, sestra Katu{a, brat Dragan, zet Zvonimir Kljui}, nevjesta Erika, unuka Marija sa mu`em Antom i djecom Miom i Janom, unuk Ninoslav sa suprugom Ivanom i k}erkom Ivom, te obitelji: Rado{, Babi}, Lovri}, Kljui}, Hrgota, D`oja, Polj~i}, Kre{i}, Ma|ura, te ostala rodbina, 15948-1tt kom{ije i prijatelji

EKREM - KEMO (MEHO) JELE[KOVI]
dana 17. 10. 2010. preselio na ahiret u 73. godini. D`enaza }e se klanjati kod Repova~ke d`amije u Konjicu dana 20. 10. 2010. poslije ikindije namaza, a ukopat }e se na haremu Musala. Rahmetullahi alejhi rahmeten vasiaten O@ALO[]ENI: supruga D`evahira - D`evka, sin Fe|a, k}erka Lejla, unu~ad Ema, Timur, Tara i Zana, brat Ismet, sestre Sabiha, Sajma i Sada, punica Ruhija, zet Goran, snahe Alma i Ha{a, svastike Maida i Amila, bad`e Ahmed i D`evad, brati} Nihad, brati~ne Amra i Amela, sestri}i Zlatan i Nerma, Biba i Hasan, Haris, Nedim, Selma, Alma, Rija, Michael i Ivana, te porodice Jele{kovi}, Had`ovi}, Vajzovi}, Rizvanovi}, Zebi}, Jusufbegovi}, Ferhatbegovi}, \elmo, Bajramovi}, Ze~evi}, Lepara, Muslimi}, Hajdarhod`i}, Fede, Buturovi}, Alagi}, te ostala mnogobrojna rodbina, prijatelji i kom{ije
PTT

Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{ dragi

ALIJA IZETBEGOVI]
19.10. 2003 - 19. 10. 2010.

MUSTAFA (HASAN) SEFO
1932 - 2010.
poslije kratke i te{ke bolesti preselio na ahiret u ponedjeljak, 18. 10. 2010. u 09.45 h u 78. godini. D`enaza }e se klanjati u utorak u 15.45 ispred Careve d`amije u Stocu 19. 10. 2010. godine, a rahmetlija }e se ukopati u haremu Popla{i}i. O@ALO[]ENI: supruga Naza, sinovi Haso i Huso, k}i Meliha, unu~ad Mustafa, Zerina, Hasan, \ulsa, Amina, Tarik, Ahmed, nevjeste D`enana i Semira, zet Mirzo, porodice: Sefo, Habota, Buzaljko, Bjelevac, Brkan, ^olakovi}, [ehi}, Puzi}, Kohni}, Loji}, Avdi}, Sidran, Zubovi}, Fejzi}, Kapetanovi}, Pizovi}, Hajdarovi}, Demirovi}, Huskovi}, Hasi} Hamza i Hod`i} Eno sa porodicama, te ostala mnogobrojna rodbina, kom{ije i prijatelji Tevhid }e se prou~iti istog dana u ku}i `alosti - Luka. 57-1mo

S ponosom se sje}amo prvog predsjednika Republike Bosne i Hercegovine i na{eg Vrhovnog komandanta UDRU@ENJE „DRUGA VITE[KA“ - NOVI GRAD SARAJEVO
13632-1nd`

POSLJEDNJI POZDRAV

... za ovaj trenutak - pripremajte se - (hadis) POSLJEDNJI SELAM Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{a draga

tati na{e drage Vere

KADA (MA[O) ARUKOVI], ro|. GU[I]
na{oj dragoj sestri
preselila na ahiret u ponedjeljak, 18. 10. 2010. u 81. godini. D`enaza }e se obaviti u srijedu, 20. 10. 2010. u 14 sati na mezarju Vlakovo. O@ALO[]ENI: suprug Ahmed, sinovi Halid i Ibrahim, k}erke Begza i Galiba, snahe Tima, Renata i Ramiza, unu~ad i praunu~ad, te porodice: Arukovi}, Gu{i}, Kobiljakovi}, Hajdarevi}, Ejubovi}, Vatre{, ^iko, Nuhanovi}, Vejzovi}, Hasanovi}, Kari}, Mili}, kao i ostala brojna rodbina, kom{ije i prijatelji. Tevhid }e se prou~iti istog dana u 14 sati u d`amiji Bu}a Potok.
RAHMETULLAHI ALEJHA RAHMETEN VASIAH 111

BORISLAV - BORO FATUR

Tvoji prijatelji: Emir, Olja, Davor, Igor, D`evad, Damir, Dino, \ana, Elma, Nad`a
15959-1tt

Dana 19. 10. 2010. godine navr{ava se 6 mjeseci otkad preseli na ahiret dragi na{

SABRIJI RIMPAPA
Navr{ila se godina dana od kako nisi sa nama, ali znaj da }e{ uvijek biti u na{im srcima i nikad zaboravljena. Neka ti Allah d`.{. podari lijepi d`enet i neka ti je vje~ni rahmet. Tvoji: brat Nazif i snaha Sehija sa porodicom
716-1go

... za ovaj trenutak - pripremajte se - (hadis) Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{ dragi

MUHAREM (MUJO) ^OLO
Ne, nisi ti umro za nas koji smo te neizmjerno voljeli, volimo i voljet }emo, nego se samo sakri daleko od o~iju, duboko u na{a srca. Molimo dragog Allaha da ti podari lijepi d`enet. Tvoji: sin Munever, k}eri Emira, Munevera i [evala, zetovi Rasim, Ned`ad i Nijaz, snahe Zuhra i Enida, unu~ad Cicko, Azra, Haris, Kenan i Amar, te praunu~ad Nadia i Faris
15962-1tt

SELIM (]AZIM) MUSI]
preselio na ahiret u nedjelju, 17.10. 2010. u 64. godini. D`enaza }e se obaviti u utorak, 19. 10. 2010. u 14 sati na mezarju Vlakovo. O@ALO[]ENI: otac ]azim, supruga [efija, sin Samir, k}erka Sanela, brat Ragib, sestre [evka i Dika, zet Nijaz, snaha Anela, unu~ad Armin, Aldin, Melina, Maid i Mirela, te porodice: Musi}, Kurspahi}, Lukavica, [urkovi}, Lutvi}, [andal, Halilovi}, Brkovi}, D`anko, [onja, Dedovi}, Nukica, Alibegovi}, Hod`i}, Zuban, Kari}, Poljo, Kiselica, Ajanovi}, Moco, Andelija, D`aka, Pu{ka, Pa{i}, Mu{anovi}, Suljuzovi}, Kastrat, Muratovi}, ]uri}, kao i ostala rodbina, kom{ije i prijatelji. Tevhid }e se prou~iti istog dana u ku}i rahmetlije u 14 sati, ul. Kenana Demirovi}a 116. Prijevoz do Vlakova i nazad obezbije|en ispred ku}e `alosti sa polaskom u 13 sati. RAHMETULLAHI ALEJHI RAHMETEN VASIAH
111

POSLJEDNJI POZDRAV

POSLJEDNJI POZDRAV

na{oj dragoj tetki

VESI [OJA, ro|. URTA
Mnogo nas je iznenadila tvoja smrt. Ni tebe od danas vi{e nema u na{em gradu. Kome sada da do|emo, ko sada da nas do~eka i maj~inski isprati. Ne pla{i se za svoju Savku i Christel, mi }emo ih ~uvati. Po~ivaj u miru mila na{a tetkice Tvoji: Sini{a, Zoran i Ljiljana
4865-sh

VESI [OJA, ro|. URTA
Ne mogu da povjerujem da ni tebe vi{e nemam. Tako sam `eljela da nam do|e{, a Christel je brojala dane... Sve zalud. Tvoja jedina k}erka Savka i unuka Crhistel
4865-sh

64

Utorak, 19. oktobar/listopad 2010.

Dnevni avaz

Obavje{tavamo prijatelje da je srce na{eg voljenog

REMZIJE (OSMANA) COKOJA
iz Konjica
prestalo da kuca dana 18. 10. 2010. u 66. godini.

Ispra}aj i d`enaza }e se obaviti dana 19. 10. 2010. (utorak) u 16,00 sati na Musali u Konjicu. Njegovi: Sadeta, Lejla, Dada i Omer
PTT

...za ovaj trenutak - pripremite se - (hadis) Obavje{tavamo rodbinu i prijatelje da je na{a draga

Obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{a draga

MEJRA HOD@I], ro|. LU^KIN
preselila na ahiret dana 17. 10. 2010. u 59. godini. D`enaza }e se klanjati ispred Centralne d`amije u S. Koloniji 19. 10. 2010. u 16.00 sati (poslije ikindije namaza) a ukop }e se obaviti na mezarju Kova~i Hrasnica. RAHMETULLAHI ALEJHA RAHMETEN VASIAH O@ALO[]ENI: majka Fata, suprug Mujo, sin Enis, k}erke Senada i Ensada, bra}a Mujo i Zejnil, sestra Ramiza, zetovi Edin i Mahir, unuci Zejd, Adem i Danin, te porodice: Hod`i}, Lu~kin, Masle{a, Mahmutovi}, Dovad`ija, Fi{i}, Kere{, Karkelja, Eskija, ^au{ i ostala mnogobrojna rodbina, prijatelji i kom{ije Tevhid }e se prou~iti u ku}i merhume, ulica Bihorska 16 S. Kolo15939-1tt nija, sa po~etkom u 16.00 sati.

ALMA HAD@I], ro|. ]ERIMAGI]
preselila na ahiret u nedjelju, 17. oktobra 2010. godine u 57. godini. D`enaza }e se obaviti u utorak, 19. oktobra 2010. godine u 14.00 sati na bakijskom mezarju Faleti}i 2. O@ALO[]ENI: otac Suljo, majka Fatima, suprug Nusret, djeca D`anan, Amer i Tarik, brat Mirza sa porodicom, sestra Zinaida sa porodicom, te porodice Had`i}, ]erimagi}, Be{irevi}, ^ampara, Elezovi}, Pa{i}, Bajramovi}, Velijevi}, Kapid`i}, Pervan, Balen, Zuberovi}, Im{irevi}, Rakanovi} i ostala rodbina, prijatelji i kom{ije. Tevhid }e se prou~iti istog dana u 14.00 sati u Sara~-Ismailovoj d`amiji. Ku}e `alosti: Nikole Ka{ikovi}a br. 7/VII i D`emala Bijedi}a br. 58/III. 111

... za ovaj trenutak - pripremajte se - (hadis) Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{ dragi sin, otac i brat

ESAD (AHMED) LUKA^
preselio na ahiret u ponedjeljak, 18. oktobra 2010. godine, u 53. godini. D`enaza }e se obaviti u srijedu, 20. oktobra 2010. godine u 14.00 sati na gradskom groblju Vlakovo. O@ALO[]ENI: majka Safija, djeca Nermin i Mirela, unu~ad Omer i Emina, bra}a Hajrudin, Nusret i Mirsad, sestra Zehra, zet Izet, snahe D`emila i Selveta, brati}i Adnan, Armin i Elvedin, sestri~ne Ilma i Amar, amid`i}i te porodice Luka~, Zuko, Jakupovi}, Li~ina, Perte{i, Mujkanovi}, Abaz i ostala mnogobrojna rodbina i prijatelji. Tevhid }e se prou~iti istog dana u 14.00 sati u ku}i `alosti u ulici Bulevar Me{e Selimovi}a br. 35/XI. 111

Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{ dragi

... za ovaj trenutak - pripremajte se - (hadis) Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{ dragi

... za ovaj trenutak - pripremajte se - (hadis) Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prjiatelje i kom{ije da je na{ dragi

NUSRET (IBRAHIM) DIZDAREVI]
preselio na ahiret 11. 10. 2010. godine u 57. godini. D`enaza }e se obaviti u utorak, 19. 10. 2010. godine u 14.00 sati na mezarju Vlakovo. O@ALO[]ENI: sin Nermin, k}erke Aida i Biba, zet Nezir, unuka Amina, bra}a Rifet, Nijaz i Sabahudin sa porodicama, sestra Habiba sa porodicom, tetke i amid`e sa porodicama, te porodice Dizdarevi}, ^elik, Hota, \ozo, Karaman, Kustura, D`anko, kao i ostala brojna rodbina, kom{ije i prijatelji. RAHMETULLAHI ALEJHI RAHMETEN VASIAH 111

FEHIM (HAMDIJA) NJEM^EVI]
preselio na ahiret u petak, 15. 10. 2010. u 89. godini. D`enaza }e se obaviti u utorak, 19. 10. 2010. u 14 sati na mezarju Ravne bakije. O@ALO[]ENI: sinovi Nedim i Edib, k}erka Zlata, unu~ad Amira, Mufid, Emir, Alma, Nizama i Alija, praunu~ad Aida, Tarik i Amila, snahe Razija i Nasiha, zet Suad, {ura Hazim, svastika Fadila, sestri~ne Vasva, Almasa i Meliha sa porodicama, brati}i Fadil, Nail i Nihad sa porodicama, brati~ne Mirsada i Suada sa porodicama, teti~na Razija, te porodice: Njem~evi}, Po`egija, Tunji}, Ramezi}, Boj~i}, Puhalovi}, Bravo, Jahi}, Pavlovi}, kao i ostala brojna rodbina, kom{ije i prijatelji. Tevhid }e se prou~iti istog dana u 14 sati u Bakijskoj d`amiji. 111 RAHMETULLAHI ALEJHI RAHMETEN VASIAH

FEHIM (NURIF) GABELJI]
preselio na ahiret u nedjelju, 17. 10. 2010. u 31. godini. D`enaza }e se obaviti u utorak, 19. 10. 2010. u 14 sati na mezarju Vlakovo. O@ALO[]ENI: supruga Princa, sinovi Fehid i Hamza, otac Nurif, majka Fehima, bra}a Aziz i Mulfik, sestra Nura, snaha Azeminka, zet Adnan, brati}i, sestri}i, dajd`i}i, amid`i}i, teti}i, te porodice: Gabelji}, Kula{in, Hasanovi}, Dautovi}, Kuli}, Beganovi}, D`eladini, Omerovi}, kao i ostala rodbina, kom{ije i prijatelji. Tevhid }e se prou~iti istog dana u ku}i rahmetlije u 14 sati, ul. Paljevska 43. RAHMETULLAHI ALEJHI RAHMETEN VASIAH 111

Obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{ dragi

EKREM (RIFAT) DERVI[BEGOVI]
preselio na ahiret u ponedjeljak, 18. oktobra 2010. godine, u 64. godini. D`enaza }e se obaviti u srijedu, 20. oktobra 2010. godine u 14.00 sati na gradskom groblju Vlakovo. O@ALO[]ENI: supruga Suada, sin Fuad, k}erka Amra, snaha Valentina, zet Osman, unuk Tarik i unuka, te porodice Dervi{begovi}, Kapid`i}, Su{i}, [ami}, Karabeg, Huseinagi}, Bekta{agi}, Delibegovi}, D`indo, Ponjavi}, [ogolj, Meli}, Vehabovi}, Baru~ija, Hamzi}, Bijedi}, Bajramovi}, Sijami}, Mili~evi}, Mehmedagi}, ^eki}, D`elilovi}, Komi} i ostala rodbina i prijatelji. Tevhid }e se prou~iti istog dana u 14.00 sati u ku}i `alosti u ulici Sarajevskih ilegalaca br. 7/I - Dobrinja C 5. 111

Tu`nim srcem javljamo rodbini, prijateljima i kom{ijama da je na{a draga mama i tetka

Dnevni avaz
UZ NAJVE]I TIRA@
NAJPRISTUPA^NIJE CIJENE
Osmrtnice, sje}anja, posljednji pozdravi...
033/281 - 451; Fax: 281- 461; E-mail: smrtovnice@avaz.ba

STUDEN (\URO) LJUBINKA
preminula 18. 10. 2010. u 54. godini. Sahrana }e se obaviti 21. 10. 2010. u 14.15 sati na gradskom groblju Bare. O@ALO[]ENI: sin Haris, snaha Iva, rodice Milica i Mirjana, te ostala rodbina, prijatelji i kom{ije.
111

SARAJEVO: Tešanjska 24A, 033/ 281 - 717 D`emala Bijedi}a br. 185, 033/ 281 - 451

MOSTAR: Husnije Repca bb /fax: 036/ 558-890; BIHA]: Biha}kih branilaca 2 , /fax: 037/ 310 - 363; TRAVNIK: @itarnica F /fax: 030/ 512 - 718; BR^KO:

POKOPNO DRU[TVO
Sa `alo{}u javljamo rodbini, prijateljima i poznanicima da je na{a draga

SEHIJA (ALIJA) IMAMOVI], ro|. PARAD@IK
preselila na ahiret 17. 10. 2010. godine u 52. godini. D`enaza }e se klanjati u utorak, 19. 10. 2010. godine u 13.00 sati ispred Sinanbegove d`amije u Gora`du, a ukopat }e se na mezarju Kolijevke. Tevhid }e se prou~iti istog dana u mektebu u ul. [ukrije Kukavice nakon podne namaza. RAHMETULLAHI ALEJHA RAHMETEN VASIAH! O@ALO[]ENI: suprug Midhat, sin Eldin, k}erka Edina, brat Sead, snaha Esmina, brati}i D`enan i Samir, svekrva Had`ira, zaova Amira, zet Munib, amid`e Juso, Himzo i Dervi{, tetka Ai{a, strine, amid`i}i, amid`i~ne, teti}i, teti~na, te porodice Imamovi}, Parad`ik, Bor~ak, Buljuba{i}, Ja{arevi}, Kurtovi}, Red`i}, Hod`i}, ]erimovi}, U{anovi}, Zagrlja~a, Korjeni}, Jela{kovi}, Oru~, Jamakovi}, Ahmetovi}, ]osovi}, Huri}, Herak, D`ino i ostala mnogobrojna rodbina, prijatelji i kom{ije 714-1go

""BAKIJE" BAKIJE"
OSNOVANO 1923

SARAJEVO

ZENICA: Marjanovi}a put bb (zgrada Jabuka) /fax: 032/ 424 - 441;

424 - 440;
GORA@DE: [ukrije Kukavice 12 038/ 222 - 251; TUZLA: Turalbegova 22 (poslovno zanatski centar Korzo-pasa`) /fax: 035/ 257 - 277; 257-477 GRA^ANICA: Ahmed Pa{e Budimlije 23 (zgrada Ozrenka) 035/ 706 - 043;

Pokopno dru{tvo "BAKIJE" vr{i prevoz umrlih iz Zapadne Europe specijalnim pokopnim vozilima i organizuje d`enaze na teritoriji BiH.
tel. 00387 (0)33 533-763 00387 (0)33 233-062 mobitel 00387 (0)61 131-788 fax 00387 (0)33 447-122

Bosne srebrene 3
049/ 215 - 648; BANJA LUKA: Kralja Petra I Kara|or|evi}a bb . /fax: 051/ 215 - 887 BIJELJINA: Me{e Selimovi}a 2 /fax: 055/ 209 - 753

mobitel za inostranstvo 0049(0)16093427808 www.bakije.com

sport

Dnevni avaz, utorak, 19. oktobar/listopad 2010.

65

@ELJEZNI^AR Muamer Svraka nakon poraza od Slavije

U Lukavici smo morali dobiti
U Kupu protiv Borca nemamo pravo na kiks, ka`e vezni igra~
Iako su u Lukavici imali izvrsnu priliku da osvoje tri boda ili barem ostanu nepora`eni, fudbaleri @eljezni~ara do`ivjeli su ~etvrti prvenstveni poraz. Trener Amar Osim bio je izrazito ljut nakon utakmice, njegovi igra~i su potpuno podbacili protiv Slavije. - Morali smo pobijediti, zaista smo imali sve uslove. Slavija je dominirala u prvih 30 minuta, ali bez nekih {ansi, a onda smo preuzeli inicijativu. Propustili smo tri izvrsne prilike, doma}in je bio potpuno nemo}an, a onda primimo gol iz njihovog prvog ozbiljnijeg poku{aja. Kao da nam se vratilo ono sa utakmice protiv ^elika, kada mo`da nismo zaslu`ili pobjedu - rekao je Muamer Svraka, koji se vratio u prvi tim nakon {to je propustio dvije utakmice zbog crvenog kartona protiv Vele`a u Vrap~i}ima. Na Grbavici nemaju vremena da `ale za porazom u Slaviji, ve} u srijedu igraju revan{ osmine finala Kupa BiH sa Borcem (prvi me~ 0:0), a u nedjelju gradski derbi sa Sarajevom.
Janjo{: Du`a saradnja

Olimpic danas igra Kup protiv UNIS-a

Janjo{ novi trener „Vukova“
Ne bojim se posla, do{ao sam da radim, ka`e Janjo{
Ekipa Olimpica danas }e igrati revan{ utakmicu osmine finala Kupa BiH protiv UNIS-a u Vogo{}i. U prvom susretu „Vukovi“ su stekli prednost 5:1, pa je za o~ekivati da }e bez ve}ih problema ovjeriti prolaz u narednu rundu. Na klupi „Vukova“ nakon {to je u nedjelju Edin Prlja~a - Ne bojim se posla. Do{ao sam da radim. Dogovorili smo se o saradnji tri godine. Predsjednik Nijaz Graci} i direktor Spahi} bili su jako korektni. Oni `ele da poku{amo iza}i u Evropu, ali to nije imperativ. Prije svega `eli se stvoriti mlada i homogena ekipa, koja }e igrati zna~ajnu ulogu u na{oj ligi.

Osmina finala Kupa BiH
S utakmice u Lukavici: Svraka u akciji
(Foto: J. Brutus)

- Sada smo u situaciji da jednostavno nemamo pravo na kiks. Utakmica sa Borcem je najva`nija u dosada{njem dijelu, moramo pro}i

u ~etvrtfinale Kupa BiH, to }e biti najbolja uvertira za duel sa Sarajevom. I Borac je kiksao protiv Rudara na svom terenu, ali

imali su dan du`e da se oporave, no pred na{im navija~ima vjerujem u pobjedu kojom }emo eliminirati Banjalu~ane Z. [. - govori Svraka.

DANAS: UNIS - Olimpic (prva utakmica 1:5), Zrinjski - Proleter Tesli} (2:4). SUTRA: Branitelj - Leotar (1:1), Sloboda (BN) - Sarajevo (1:4), Sloboda (Tz) - Kodobio otkaz, sjedit }e novi trener Mehmed Janjo{. Dogovor da biv{i trener Sarajeva preuzme kormilo Olimpica postignut je ju~er. Kako nam je rekao direktor sarajevskog premijerliga{a Hamdija Spahi}, u klubu o~ekuju da Janjo{ unaprijedi igru njihovog mladog tima.

zara (1:1), [iroki Brijeg Omladinac (0:2), Slavija ^elik (1:1), @eljezni~ar - Borac (0:0). Sve utakmice po~inju u 14.30 sati, izuzev na Grbavici, gdje se igra od 17. Sada nema puno izmi{ljanja, cilj je uzeti {to vi{e bodova, a onda }emo u januaru imati priliku za pripreme. Pomo}nici }e mi biti ljudi koji su i do sada bili u klubu, Faik Kolar, Nedim Jusufbegovi} i Kenan Be}irovi} - rekao je Janjo{, koji }e danas potpiN. D. sati ugovor.

Slavija nakon pobjede nad @eljom

Pet kantonalnih saveza istrajni

Nema polemike, vanredna skup{tina mora biti odr`ana
Nogometni savezi pet kantona Federacije BiH ustrajavaju na sazivanju vanredne izborne skup{tine dr`avnog saveza i pored toga {to u NSBiH nisu odu{evljeni idejom. Nakon sastanka, kojem su pro{le sedmice prisustvovali predstavnici saveza Hercegova~ko-neretvanskog, Srednjobosanskog, Unsko-sanskog, Sarajevskog i Tuzlanskog kantona, upu}en je zahtjev za sazivanje vanredne skup{tine NSBiH shodno odredbama Statuta koji ka`e da to mo`e tra`iti ~etvrtina, odnosno 15 delegata. Nakon {to je NSBiH odDetalj s me~a: Borba za loptu Me{i}a i Regoje
(Foto: J. Brutus)

govorio kako FIFA i UEFA ne}e priznati nikakve izbore dok ne bude usvojen novi statut, u ime pet kantonalnih saveza oglasio se NSSBK. U njihovom pismo stoji da NSBiH odbijanjem da sazove skup{tinu kr{i Statut, te se navodi da na taj na~in funkcioneri sebi stvaraju vje~iti mandat, po{to im je stari davno istekao. Nagla{ava se da se prema pravilima NSBiH Skup{tina mora odr`ati 30 dana od prijema podnesenog zahtjeva, te da NSBiH mo`e samo donijeti odluke o mjestu i datumu odr`avanja, a nipo{to polemiM. T. zirati o zahtjevu.

U Mostaru odluka o ~etvrtfinalisti

Uzdrmani „Plemi}i“ ili motivirani Tesli}ani
Kvalitet je sigurno na strani Zrinjskog, ali veliko je pitanje mo`e li mostarski klub danas (14.30 sati) Pod Bijelim brijegom eliminirati tesli}ki Proleter i izboriti ~etvrtfinale Kupa. Ne toliko zbog minusa iz prve utakmice (2:4), koliko zbog situacije u kojoj se mom~ad nalazi nakon serije lo{ih rezultata. - Moramo poku{ati zaboraviti na prethodne utakmice i u~initi sve kako bismo se domogli ~etvrtfinala. Jasno da situacija nije ugodna, ali sami se moramo izvu}i i krenuti prema gore - izjavio je kapiten Zrinjskog Mario Ivankovi}. U odnosu na utakmicu protiv Zvijezde u kombinaciji }e biti Nemanja Stjepanovi} koji u subotu nije igrao zbog `utih kartona, dok zbog ozljeda pauziraju Pavle Su{i} i Vernes Selimovi}. Prema rije~ima Marina Ra{i}a, predsjednika Prolete-

Omladinska Premijer liga BiH - 10. kolo
Sjever
KADETI: ^elik - Sloboda 0:1, Kozara - Zvijezda 2:2, Travnik - Modri~a 1:0, Borac - Drina 4:0, Budu}nost - Rudar 2:1. Poredak: Sloboda 25, Borac 22, Kozara 19, Zvijezda 19, Rudar 16... JUNIORI: ^elik - Sloboda 1:1, Kozara - Zvijezda 1:0, Travnik - Modri~a 3:0, Borac - Drina 2:1, Budu}nost - Rudar 4:0. Poredak: Sloboda 20, Zvijezda 18, Kozara 17, Drina 15, ^elik 14...

Sjajna uvertira za ^elik
Prema svemu sude}i, prvenstvena pauza za fudbalere Slavije je opet dobro do{la. Prethodio joj je poraz u Travniku, a nastavak obaveza zapo~eo je vrijednim nedjeljnim trijumfom protiv @eljezni~ara. - Vra}amo se pobjedni~koj seriji. Isplatila nam se strpljivost u me~u sa {ampionom. Uspio sam pogoditi mre`u kluba u kojem sam proveo jedan dio karijere. Gol mi je posebno drag jer je odlu~io pobjednika. Napravili smo sjajnu uvertiru pred sutra{nji revan{ susret sa ^elikom u osmini finala Kupa BiH pred na{im navija~ima - rekao je Igor Radovanovi}, strijelac pobjedonosnog gola u G. I. 81. minuti susreta.

Jug
KADETI: [iroki Brijeg - Slavija 4:0, @eljezni~ar - Olimpik 4:1, Vele` - Radnik 0:2, Sarajevo - Zrinjski 3:0, Leotar - Rudar (27. oktobar). Poredak: @eljezni~ar 27, Sarajevo 24, Zrinjski 17, Radnik 16... JUNIORI: [iroki Brijeg - Slavija 3:0, @eljezni~ar - Olimpik 1:2, Vele` - Radnik 1:0, Sarajevo - Zrinjski 4:0, Leotar - Rudar (27. oktobar). Poredak: Zrinjski 19, Olimpic 18, [iroki BrS. A. ijeg 16, Sarajevo 16...

Ivankovi}: Zaboraviti lo{u seriju

ra, kriza Zrinjskog njegove igra~e ne bi trebala uspavati. - @elimo {to bolje odigrati, te ukoliko nam se uka`e prilika, izboriti plasman me|u osam ekipa najmasovnijeg takmi~enja u dr`avi. U protivnom, boljoj ekipi za`eljet }emo uspjeh u nastavku Kupa BiH - istakao Ma. P - I. I. . je Ra{i}.

Slavija

1:0

@eljezni~ar

Stadion SRC Slavija. Gledalaca: 2.000. Sudija: Muamer Burekovi} (Zenica) 6. Pomo}nici: Ante Su~i} (Nova Bila) i Ratko Kuni} (Banja Luka). Delegat: Bo`o Vidovi} (Zenica). Strijelci: 1:0 - I. Radovanovi} (81, Kokot). @uti kartoni: Lackanovi}, Simi}, Stankovi}, Kokot, N. [e{lija, Dujkovi}, Todorovi}, Regoje (Slavija), Radovanovi}, Stani}, H. Be{lija (@eljezni~ar). Igra~ utakmice: Bojan Regoje (Slavija) 7,5.

SLAVIJA: Dujkovi} 7, Lackanovi} 6,5, Regoje 7,5, Popovi} 6,5, Ra{evi} 6,5 (83. Ogle~evac -), Simi} 7 (90. Radonja -), B. [e{lija 6,5 (71. Todorovi} -), M. [e{lija 6,5, Kokot 6,5, Stankovi} 6,5, I. Radovanovi} 7. Trener: Dragan Bjelica. @ELJEZNI^AR: [ehi} 6,5, Svraka 6, Savi} 6, Radovanovi} 6, Stani} 5,5 (88. H. Be{lija -), Kerla 6, Markovi} 6, M. Be{lija 6,5 (83. Balji} -), Rov~anin 5,5 (68. E. ^oli} -), Me{i} 7, Vi{}a 5,5. Trener: Amar Osim.

66

Dnevni avaz, utorak, 19. oktobar/listopad 2010.

sport

Premijer liga BiH u nogometu

Statistika 10. kola
Lista strijelaca
8 - Tosunovi} (Zvijezda) 7 - Nikoli} (Borac) 6 - Zeba (@eljezni~ar), Faji} (Travnik) 5 - Lendri} (Zrinjski), Roskam, [ili} ([. Brijeg) 4 - I. Radovanovi} (Slavija), Vagner ([. Brijeg), Oki} (Vele`)....

Sarajevo
Olimpijski stadion „Asim Ferhatovi} Hase“. Gledalaca: 1.500. Sudija: Edin Gola} (Banovi}i) 6. Pomo}nici: Dalibor Mavrak (Mostar) i Zlatan Be}irovi} (Mramor). Delegat: Stanko Vujkovi} (Prijedor). Strijelac: 1:0 - Hamzagi} (89). @uti kartoni: Muharemovi}, Nuhi}, Guti}, Koja{evi} (Sarajevo), Zatagi}, An. Deli} (Travnik). Igra~ utakmice: D`enaldin Hamzagi} (Sarajevo) 7. SARAJEVO: Hamzi} -, Arsenijevi} 6,5,

1:0

Travnik

Asistenti
5 - Zeba (@eljezni~ar) 4 - [iljak (Travnik), [ili} ([iroki B.), Nuhanovi} (Zvijezda) 2 - Stan~eski, Staji}, Puziga}a, Sakan (Borac), Zrnanovi}, [migalovi} (Budu}nost), Brkovi} (^elik), Hamzagi} (Sarajevo), Oki} (Vele`), @i`ovi} (Zrinjski), Tosunovi} (Zvijezda), Popovi}, Be{lija (@eljezni~ar), Da{i}, @eri} (Rudar), Bari{i}, Diogo ([iroki B.), Pranjkovi} (Travnik), Kokot (Slavija), Gavari}, Halilovi} (Sloboda)...

Muharemovi} 6, Nuhi} 6, Guti} 6, Trebinjac 6,5, Hamzagi} 7, Jahovi} 6 (90. ^omor -), [}epanovi} 6,5, Koja{evi} 6, Ihtijarevi} 7. Trener: Mirza Vare{anovi}. TRAVNIK: Adilovi} 6,5, Badrov 5,5, Zatagi} 5,5, E. Varupa 6, Helvida 5,5, ^uri} 5,5, N. Varupa 5,5 (80. An. Deli} -), Pranjkovi} 5,5, Mujaki} 6 (73. Saraj~i} -), Kola{inac 5,5 (59. Eri} 5,5), Faji} 5,5. Trener: Ned`ad Selimovi}.

Budu}nost

2:1

Olimpic
ce: Muhamed Omi} (Budu}nost) 7,5. BUDU]NOST: Husi} 6,5, ^amrkovi} 7 (75. Smaji} -), Omi} 7,5, ^ergi} 7, Zrnanovi} 7, N. ^oli} 7,5, Ikanovi} 6,5 (60. Jahi} 6,5), Halilovi} 7, Sarajli} 7, Haski} 7, [migalovi} 7 (84. Kavazovi} -). Trener: Munever Rizvi}. OLIMPIC: Lu~i} 6, Suljevi} 6, Suba{i} 6,5, Kolarov 6, Je{e 6, Kreser 6, [adi} 6 (70. Tijago -), Vidovi} 6,5, ^ulov 5,5, Durak 5,5 (65. Muji} -), Rodrigo 5,5 (58. Alimanovi} 5,5). Trener: Edin Prlja~a.

Gradski stadion u Banovi}ima. Gledalaca: 1.500. Sudija: Vladimir Bjelica (Lukavica) 5,5. Pomo}nici: Senad Ibri{imbegovi} (Travnik) i Drago ^ule (Kru{evo). Delegat: Marinko Bubalo ([iroki Brijeg). Strijelci: 1:0 - N. ^oli} (6, [migalovi}), 1:1 - Omi} (49, autogol), 2:1 Omi} (61). @uti kartoni: Omi}, Ikanovi}, ^amrkovi}, Haski}, ^ergi}, [migalovi}, Sarajli}, Kavazovi}, Halilovi} (Budu}nost), [adi}, Lu~i}, Je{e, ^ulov (Olimpic). Crveni karton: Halilovi} (82, dva `uta kartona). Igra~ utakmi-

Vagner: Dva gola protiv Vele`a

Vele`

2:5 [iroki Brijeg
Vagner ([iroki Brijeg) 7,5. VELE@: Bori} 5,5, Kajtaz 5,5, Kadri} 5,5 (76. Ar. [kalji} -), As. [kalji} 5,5, Kodro 5,5, Hasanovi} 5,5, Stupac 6 (76. ]emalovi} -), Zaimovi} 6, Oki} 6, Durakovi} 5,5 (67. Iveti} -), Velagi} 6. Trener: Adis Obad. [IROKI BRIJEG: Bandovi} 7, Diogo 7, Brekalo 6,5, ]utuk 7, Hrka~ 6,5, Zakari} 7,5 (85. Ko`ul -), Renato 6,5, Ivankovi} 6,5 (61. Vajcer -), [ili} 7,5, Vagner 7,5 (89. ]ori} -), Roskam 7. Trener: Ivo I{tuk.

Stadion Vrap~i}i u Mostaru. Gledalaca: 1.000. Sudija: Dragan Skaki} (Bosanska Gradi{ka) 6. Pomo}nici: Goran Dujak (Od`ak), Zikret Kuljaninovi} (Banovi}i). Delegat: Husein Kamber (Sarajevo). Strijelci: 0:1 - Roskam (15, Vagner), 1:1 - Velagi} (25), 2:1 - Oki} (28, Kajtaz), 2:2 - ]utuk (64), 2:3 - Vagner (73, Zakari}), 2:4 - [ili} (78 penal), 2:5 - Vagner (84, Diogo). @uti kartoni: Kajtaz, Oki} (Vele`), Vajcer, Roskam ([iroki Brijeg). Crveni karton: Asim [kalji} (Vele`, 84. minuta). Igra~ utakmice:

Junak

Tragi~ar

Potez

Damir Tosunovi}
Fudbaleru Zvijezde o~igledno prija mostarski zrak. U {estom kolu Vele`u je u Vrap~i}ima dao ~etiri gola, a sada je svoj dan imao Pod Bijelim brijegom. Bio je dvostruki strijelac u pobjedi protiv Zrinjskog. To mu je bilo dovoljno da pre|e u vodstvo na listi premijeliga{kih strijelaca.

Sanel Bori}
Golman Vele`a nije jedini kriv za potop Mostaraca protiv [irokog Brijega, ali ~injenica da je primio pet golova govori sama po sebi. Posebno u drugom poluvremenu nije mogao zaustaviti gotovo ni{ta. Golovi su padali kao na traci. ^ini se da se nije najbolje sna{ao na te{kom terenu u Vrap~i}ima.

D`enaldin Hamzagi}
Vezista Sarajeva je tokom utakmice protiv Travnika bio klju~na figura. Pretr~ao je veoma puno i bio je stalna prijetnja za Travni~ane. Kada se ~inilo da }e gosti ipak odnijeti bod sa Ko{eva, izveo je slobodan udarac sa 17 metara. Pogodio je sna`nim udarcem minutu prije kraja i donio tri boda svom timu.

Borac

0:0

Rudar

Stadion u Banjoj Luci. Gledalaca: 3.000. Sudija: Elmir Pilav (Sarajevo) 6. Pomo}nici: Nikica Tomas (Drinovci) i Sini{a Janji} (Bijeljina). Delegat: Med`id Gvozden (Sarajevo). @uti kartoni: Sakan, Miki} (Borac), Jevti}, Kotaran, D`afi}, Staki}, Kiki} (Rudar Prijedor). Igra~ utakmice: Dragoslav Staki} (Rudar Prijedor) 7,5. BORAC: Avduki} 7,5, Benovi} 5,5, ]ori}

7,5, Nikoli} 6, Vukelja 6 (78. Muminovi} -), Raspudi} 6,5, Sakan 6 (61. Stan~eski -), Miki} 6,5, Trivunovi} 6,5, Staji} 6 (60. Vidakovi} 6,5), Maleti} 6,5. Trener: Vlado Jagodi}. RUDAR: Tripi} 7, Drlja~a 6,5, Kotaran 6,5, Staki} 7,5, Jevti} 7,5, Dragi} 6, D`afi} 6,5 (90. Muzgonja -), @eri} 6, [odi} 6 (77. Radivojac -), Kiki} 6, Kantar 6,5 (90. Stijepi} -). Trener: Boris Gavran.

Sloboda

3:0

Drina
Zrinjski Borac Olimpic [iroki B. @eljezni~ar Drina Leotar Rudar Sloboda Sarajevo Vele` Slavija Zvijezda Travnik Budu}nost ^elik `uti 14 22 22 20 20 21 30 30 32 30 28 31 34 32 44 40

Stadion Tu{anj u Tuzli. Gledalaca: 200. Sudija: Emir Ale~kovi} (Sarajevo) 5,5. Pomo}nici: Toni Bandi} (Grude), @eljko Mari} (Doboj). Delegat: Lazar Martinovi} (^apljina). Strijelci: 1:0 - Jogun~i} (2, Halilovi}), 2:0 - Beki} (6, Jaganjac), 3:0 - Muji} (84, Gavari}). @uti kartoni: Mujki}, Aleksi}, Malki} (Sloboda), \elmi} (Drina). Igra~ utakmice: Almir Beki} (Sloboda) 7,5. SLOBODA: Mujki} 6,5, Aleksi} 6,5, Jo-

gun~i} 7, Zoleti} 7, Efendi} 6,5, Gavari} 7, Malki} 7, Jaganjac 6,5 (55. Daji} 5,5), Halilovi} 7, Smajlovi} 6,5 (84. Muji} 7), Beki} 7,5 (86. Me{anovi} -). Trener: Vlatko Glava{. DRINA: Maksimovi} 5,5, Mihajlovi} 5,5, Sredojevi} 5,5, Proti} 6, Karvaljo 6, ]ulum 6, Nini} 5,5 (46. \eri} 5), Krezovi} 5, Obradovi} 6 (81. Vasi} -), \elmi} 5 (84. Lazarevi} -), Risti} 5,5. Trener: Darko Vojvodi}.

Kartoni
crveni 0 0 0 1 1 3 0 0 0 1 3 2 1 2 2 6 bodova 14 22 22 22 22 27 30 30 32 32 34 35 36 36 48 52 Borac Budu}nost ^elik Drina Leotar Olimpic Rudar Sarajevo Slavija Sloboda [iroki B. Travnik Vele` Zrinjski Zvijezda @eljezni~ar

Penali
doma}in za protiv -/1/1 -/-/-/-/1/0 -/1/0 -/-/1/1 -/-/3/2 -/2/2 1/1 -/1/1 1/1 1/1 2/2 3/3 -/1/1 -/1/1 1/1 -/1/1 -/gost za protiv -/1/0 -/1/1 -/-/-/1/1 1/1 2/2 -/-/-/-/1/1 -/1/1 1/1 -/2/2 2/2 1/0 -/1/0 1/1 -/-/-/1/1 -/3/3 2/2

^elik

3:0

Leotar

Stadion Bilino polje u Zenici. Gledalaca: 800. Sudija: Tomislav ^ui} (Tomislavgrad) 6,5. Pomo}nici: Elvir Grabus (Travnik), Dragan Keranovi} (Prijedor). Delegat: Milan Vuksan (Banja Luka). Strijelci: 1:0 - D`afi} (45, Adilovi}), 2:0 - Adilovi} (70), 3:0 - Arnaut (88). @uti kartoni: Jamak, Kapetan, Zahirovi}, D`afi}, [i{i}, Arnaut (^elik), Vu~ini}, [araba, Vrane{evi} (Leotar). Igra~ utakmice: Eldin Adilovi} (^elik) 7.

^ELIK: Bilobrk 6,5, Brkovi} 7 (72. Nemeljakovi} 6), Milo{evi} 7, ^ovi} 7, Sadikovi} 6,5, Puri} 7, Zahirovi} 6,5, Jamak 6,5, Kapetan 6,5, D`afi} 7 (76. [i{i} 6), Adilovi} 7 (87. Arnaut 6,5). Trener: Abdulah Ibrakovi}. LEOTAR: Milenkovi} 6, Vu~ini} 5 (46. Komneni} 6), Koki} 5,5, [araba 5, Todorovi} 5,5, Andri} 5,5, Mandi} 5,5, Milutinovi} 5, Marjanovi} 5 (75. Mijailovi} -), Rajovi} 5,5, Stojanovi} 5 (46. Vrane{evi} 5). Trener: Vuka{in Vi{njevac.

Tabela
1. Borac 2. Sarajevo 3. @eljezni~ar 4. [iroki 5. Zvijezda 6. Olimpic 7. Slavija 8. Travnik 9. Zrinjski 10. Rudar 11. ^elik 12. Sloboda 13. Leotar 14. Budu}nost 15. Vele` 16. Drina 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 7 6 6 6 5 5 5 5 4 3 3 3 3 2 3 1 2 2 0 0 2 1 1 0 1 4 3 2 2 4 1 1 1 2 4 4 3 4 4 5 5 3 4 5 5 4 6 8 16:5 14:7 21:11 22:14 13:13 10:9 17:17 18:13 10:11 8:12 11:9 8:9 7:18 9:12 13:22 6:21 23 20 18 18 17 16 16 15 13 13 12 11 11 10 10 4

Doma}in
1. Slavija 2. Sarajevo 3. Zrinjski 4. @eljezni~ar 5. Travnik 6. Borac 7. Zvijezda 8. Sloboda 9. [iroki 10. ^elik 11. Rudar 12. Leotar 13. Olimpic 14. Budu}nost 15. Vele` 16. Drina 6 6 6 4 4 6 5 5 4 5 5 4 5 6 5 4 5 5 4 4 4 3 3 3 3 3 2 3 2 1 2 1 0 0 1 0 0 2 2 1 0 0 3 0 1 3 0 0 1 1 1 0 0 1 0 1 1 2 0 1 2 2 3 3 11:4 9:2 9:4 14:1 16:5 11:5 7:4 8:2 13:4 7:3 6:4 4:2 3:3 5:6 9:12 3:7 15 15 13 12 12 11 11 10 9 9 9 9 7 6 6 3 1. Borac 2. Olimpic 3. [iroki 4. @eljezni~ar 5. Zvijezda 6. Sarajevo 7. Budu}nost 8. Vele` 9. Rudar 10. ^elik 11. Travnik 12. Leotar 13. Slavija 14. Sloboda 15. Drina 16. Zrinjski

Gost
4 5 6 6 5 4 4 5 5 5 6 6 4 5 5 4 4 3 3 2 2 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 1 1 3 0 2 1 1 1 0 0 2 3 4 3 1 2 3 3 2 5 4 3 4 5 4 5:0 12 7:6 9 9:10 9 7:10 6 6:9 6 5:5 5 4:6 4 4:10 4 2:8 4 4:6 3 2:8 3 3:16 2 6:13 1 0:7 1 3:14 1 1:7 0

Zrinjski
Stadion Pod Bijelim brijegom. Gledalaca: 400. Sudija: Oliver Ko`ul ([iroki Brijeg), od 17. minute Anto @ivkovi} (Ora{je) 6,5. Pomo}nici: Asmir Budimli} (Biha}) i Rodoljub Topi} (Banja Luka). Delegat: Ljubi{a Tipunovi} (Doboj). Strijelci: 1:0 - Lendri} (7), 1:1 Tosunovi} (43, penal), 1:2 - Tosunovi} (68). @uti kartoni: D`idi}, Pehar (Zrinjski), Tosunovi}, Bedak, Husi} (Zvijezda). Igra~ utakmice: Damir Tosunovi} (Zvijezda) 7.

1:2

Zvijezda

ZRINJSKI: Had`i} 6, Grabus 6, D`idi} 6, Zovko 5,5 (60. Zadro -), Sal~inovi} 6, Ivankovi} 6,5 (83. Bartulica -), \uri} 5 (46. Pehar ), Dragi~evi} 5,5, Lendri} 6,5, Rizvanovi} 6, M. Ani~i} 6. Trener: Marijan Bloudek. ZVIJEZDA: Had`i|ulbi} 6, Nezi} 6,5, Nuhanovi} 6,5 (90. [ehri} -), Tosunovi} 7, Bedak 6,5, Moranjki} 6,5, Vasiljevi} 6,5, Jusi} 6,5, Niki} 6,5, \ori} 6 (73. Husi} -), Kne`evi} 6,5. Trener: Zoran ]urguz.

sport

Dnevni avaz, utorak, 19. oktobar/listopad 2010.

67

LIGA PRVAKA Real Madrid do~ekuje Milan u derbiju tre}eg kola

Sudar divova na Santjago Bernabeu
^elzi po prvi put na mjestu najbolnijeg poraza u klupskoj historiji
Ve~eras }e se na Santjago Bernabeu susresti nogometni divovi. Real Madrid do~ekuje Milan. Obje ekipe su podigle formu i pro{lim nastupima u nacionalnim prvenstvima najavili pravi nogometni spektakl. urinho) pro{le sezone sa Interom je osvojio Ligu prvaka, a sada to `eli u~initi i sa Realom te tako postati jedini trener koji je tri puta osvajao ovaj trofej sa tri razli~ita kluba. - Nakon sedam utakmica u Ligi i bez mnogo prostora za rad i napredak, sretan sam evolucijom koju smo napravili i kvalitetom koji pokazujemo. Branimo se dobro, kompaktni smo i imamo dobar posjed lopte. Vjerovatno imamo procent posjeda kao rijetko ko-

Toti: Roma o~ekuje pobjedu

Roma - Bazel
Roma o~ekuje tri boda protiv [vicaraca. Van konkurencije su Mirko Vu~ini}, Adrijano (Adriano), @eremi Menez (Jeremy Menez) i Danijel de Rosi (Daniele de Rossi) te golman @ulio Ser|o (Julio Sergio). [vicarci }e biti bez povrije|enog napada~a @aka Zue Dugarija (Jacques Zoua Dugari).

Bajern - Klu`
Duga je lista Bajernovih izostanaka. Na Alijanc areni }e navija~i gledati oslabljeni sastav. Nema Miroslava Klozea (Klose), Arjena Robena (Robben), Frenka Riberija (Franck Ribery), Danijela van Bujtena (Daniel van Buyten), Marka van Bomela (Van Bommel), Davida Alabe i Dijega Kontenta (Diego Contento). Dobra vijest je povratak Ba{tjana [vajn{tajgera (Bastian Schweinsteiger). Klu` nema problema s povredama i suspenzijama.

16 titula
Na terenu }e se na}i {esnaest titula prvaka Evrope i sa obje strane terena neki od najve}ih nogometnih zvijezda dana{njice. @oze Murinjo (Jose Mo-

Spartak - ^elzi
Rusi su oslabljeni za tri najbolja igra~a. Povrede su van terena odvojile Brazilca Aleksa (Alex), te Nikitu Ba`inova i Kirila Kombarova. Iako su najavljeni, s povredama se bore Veilton (Weilton) i Ejden Mekgidi (Aiden McGeady). Ni ^elzi nije u najboljoj situaciji. U Moskvu nisu oti{li Didije Drogba (Didier), Frenk Lampard (Frank Lampard) i Josi Benajun (Benayoun). Protiv Aston vile u igru je nakon godinu u{ao @oze Bosingva (Jose Bosingwa) i on bi mogao dobiti priliku u Moskvi. Dobre vijestu su oporavak Aleksa (Alex), Salomona Kalua (Kalou) i Danijela Starid`a (Daniel Sturridge).

Ronaldo: U{ao u formu

Gomez u napadu
Bajernova kriza s povredama dala je mjesta da potcjenjivani Mario Gomez poka`e svoje kvalitete i protiv Hanovera postigne tri gola za pobjedu od 3:0. Gomez }e i protiv Klu`a predvoditi napad Bavaraca. ji tim i posti`emo golove rekao je Murinjo. Zalog optimizmu u redovima „kraljevskog kluba“ je i forma Kristijana Ronalda koji je po~eo postizati i namje{tati golove. - Veoma je va`no za napada~a da zabije kad dobije priliku i tako podigne samopouzdanje. Mislim da }emo i u narednim sedmicama gledati dobrog Marija Gomeza - rekao je trener Luis van Gal (Louis van Gaal). ^elzi }e se danas vratiti na mjesto najbolnijeg poraza u klupskoj historiji. Prvak Engleske istr~at }e na stadion Lu`njiki, gdje ih do~ekuje moskovski Spartak. Na tom je mjestu ^elzi izgubio finale Lige prvaka 2008. godine od Man~ester junajteda i to na penale. I ^elzi i Spartak imaju po dvije pobjede. Trener Rusa Valerij Karpin o~ekuje veoma te`ak susret. - Sjajno smo krenuli, sigurno bolje nego {to su neki od navija~a o~ekivali. Ipak, znamo da }e pobijediti ^elzi biti totalno druga dimenzija od onoga {to smo do sada uradili - ka`e Karpin. (A. N.)

Marsej - @ilina
Francuzi su konsolidirali ekipu nakon niza povreda klju~nih igra~a u odbrani. Nedostaje jedino Lejti Ndiaje (Leyti Ndiaye). Slovaci nakon dva poraza u Marsej putuju rastere}eni. Na{ Vladavi}: Igra sa specijalnom banda`om Admir Vladavi} }e sa specijalnom banda`om za slomljeni palac biti spreman za nastup.

Finale 2008.
Milanov trener Masimilijano Alegri (Massimiliano Allegri) s odu{evljenjem ~eka me~ u Madridu. Dok je pro{le sezone vodio Kaljari, nije ni sanjao da }e jednog dana stajati na velikoj sceni. - Bit }emo spremni za Madrid. Za ovakvu utakmicu se pripremamo potpuno druga~ije nego za uobi~ajene u prvenstvu - ka`e Alegri.

Ajaks - Okser
Holan|ani imaju nekoliko povrije|enih igra~a uo~i dolaska francuske ekipe. Nedostaju Nikolas Lodeiro Benitez (Nicolas), Timu Tainio (Teemu), Sijem de Jong (Siem), Timoti Atuba Esama (Thimothee Atouba Essama). Okser je oslabljen za @ana Paskala Minjou (Jean Pascal Mignot), Entonija le Teleka (Anthony la Tellec) i Aleksandra Likatu (Alexandre Licata).

Real Madrid - Milan
Kod Madri|ana odavno nema Kake, a na spisku povrije|enih su i Serhio Kanales (Sergio Canales), Fernando Ruben Gago, Ezekvijel Marselo Gvaraj (Ezequiel Marcelo Guaray) i Raul Albiol. Milanu nedostaju povrije|eni Masimo Ambrosini (Massimo) i Tijago Silva (Thiago).

Odri~e li se Ferguson jo{ jedne zvijezde

Upitna budu}nost Vejna Runija u Man~esteru
Napada~ odbija novi ugovor, menad`er ga ne stavlja u sastav
Britanska {tampa, uklju~uju}i i „Guardian“ i „Telegraf“, pi{e da napada~ Man~ester junajteda Vejn Runi (Wayne Rooney) ne}e pristati na produ`enje ugovora, nakon {to je ispao iz tima pro{log mjeseca, kada su objelodanjeni njegovi privatni problemi. Runi je u Junajted do{ao iz Evertona 2004. godine za vi{e od 25 miliona funti, a ima ugovor do ljeta 2012. Engleski reprezentativac pro{le je sedmice javno demantirao Aleksa Fergusona (Alex), izjaviv{i da nije povrije|en i da to nije razlog zbog ~ega ga nema u postavi, kao {to je menad`er tvrdio. Runi nije u sastavu Junajteda od kada je objavljeno da je prevario suprugu s prostitutkom. Tada je Man~ester igrao protiv Evertona, a Ferguson je naglasio da `eli da ga za{titi od navija~a. Ipak, kasnije je Runi propustio jo{ dosta me~eva, ulju~uju}i i one u Ligi prvaka, a Ferguson je to pravdao povredom zgloba. U subotu, 24godi{njak je bio na klupi protiv VBA (2:2). Runi nije postigao gol iz igre od marta, a nije bio efikasan ni u posljednjih 20 minuta duela u kojem je Junajted propustio vodstvo od 2:0 i osvojio samo (A. N.) bod.

Braga - Partizan
Partizan }e biti bez suspendiranog Marka Jovanovi}a, te povrije|enog Aleksandra Miljkovi}a. Braga dolazi u Beograd kompletna.

Arsenal - [ahtor
Po obi~aju, Arsenal ima dugu listu povrije|enih igra~a. Predvodi je Tomas Fermalen (Thomas Vermalen), a slijede Abu Dijabi (Abou Diyabi), Aron Remzi (Aaron Ramsey), Teo Volkot (Theo Walcott), Robin van Persi (Van Persie) i Niklas Bendtner (Niclas). Ukrajinci u London dolaze bez Brazilca Fernandinja (Fernandinho) i Dmitra ^igrinskog.

68
KO[ARKA Admir Bukva o krizi u KK Bosna

Dnevni avaz, utorak, 19. oktobar/listopad 2010.

sport

\edovi}: Uspje{an start u Italiji

Jo{ samo da zvani~no ka`emo da radimo i igramo besplatno
Ne znam kako, ali igra~ima moramo isplatiti po jednu pla}u do po~etka sezone
Ima li spasa Ko{arka{kom klubu Bosna ASA BH Telecom? Pitanje smo postavili direktoru „Studenata“ Admiru Bukvi, koji ne `eli potvrditi da je golemi teret funkcioniranja kluba spao isklju~ivo na njegova ple}a, ali ka`e da o~ekuje zna~ajan anga`man ne samo klupskih struktura ve} i „svih kojima je Bosna na srcu“. Za po~etak, Bukva sa `aljenjem potvr|uje na{u konstataciju od prije nekoliko dana da „Bosna trenutno ne bi mogla izdr`ati ni organizaciju obi~ne prvenstvene utakmice“. `elimo odr`ati barem dvije godine na okupu. Atmosfera je dobra, a normalno je da igra~i oslu{kuju {ta se de{ava. Zbog toga sam organizirao sastanak, objasnio im situaciju i tra`io samo jednu stvar, strpljenje. Ne znam kako, ali moramo im tokom sedmice isplatiti po jednu pla}u da bi tim bistre glave u{ao u sezonu - isti~e Bukva. Elvira Ov~ine (9 poena, 4 skoka) ekipu Ulma (88:81) u 5. kolu njema~ke lige. U 2. kolu regionalne VTB lige, poljski prvak Prokom Ratka Varde (5 poena, 6 skokova) slavio je kod latvijske Rige (76:63). Nakon {to je kompletirano 3. kolo {panske ACB lige, na{ Mirza Teletovi} ponio je epitet najboljeg igra~a (MVP) kola. Teletovi} je imao 25 poena i {est skokova protiv Gran Kanarije (82:61). Kaha je, zbog ameri~ke turneje, me~ odigrala (V. B.) jo{ 12. oktobra.

Bh. ko{arka{i u Evropi

\edovi}u trijumf protiv Bav~i}a
Na startu italijanskog prvenstva snage su odmjerila dva bh. ko{arka{a, Nihad \edovi} iz rimske Lotomatike i Edin Bav~i} iz novog prvoliga{a Enel Brindizija. Trijumf je, o~ekivano, pripao euroliga{u iz Rima (86:61) uz 18 poena, ~etiri skoka i tri ukradene lopte \edovi}a za 30 minuta. Bav~i} je imao po tri poena i skoka za 22 minute. U Turskoj je tako|er igrano prvo kolo, Fenerbah~e Ulker Emira Preld`i}a (1 poen, 4 skoka) savladao je Banvit (70:67), kao i Gisen

Smanjen bud`et
Prema njegovim rije~ima, novi Upravni odbor (konstituiran u junu) usvojio je bud`et u iznosu od 1,3 miliona maraka kojima bi se finansirale sve aktivnosti kluba, odnosno pla}e, teku}i tro{kovi, saniranje dugovanja... - To je dvostruko manje nego pro{le sezone, ali i realizacija takvog bud`eta ide jako slabo, posljednjih mjeseci uop}e nema priliva novca. Izdvajanja za igra~e zaista su smanjena na minimum i ako to ne mo`emo ispo{tovati, moramo se dobro zamisliti {ta dalje. Ipak, vjerujem da ima i ljudi i volje da se izvu~emo E. J. izjavio je Bukva.

O~ekuje strpljenje
- Kao prvo, dugujem veliku zahvalnost pojedincima van kluba koji su, bez ikakvog li~nog interesa, dali podr{ku Bosni. No, mi

Bukva: Potrebne radikalne promjene

PLBiH za odbojka{e
Rezultati 3. kola: 7 Lukavac - Napredak 3:0, Modri~a Optima - Mladost 1:3, Kakanj - Ljubinje 3:0, Domaljevac - Student BO 3:2, Radnik Br~ko Jedinstvo (20. oktobar). Parovi 4. kola (22. i 23. oktobar): Napredak - Student BO, Kakanj Domaljevac, Mladost - Ljubinje, Br~ko Jedinstvo - Modri~a Optima, 7 Lukavac - Radnik. 1. Kakanj 2. Domaljevac 3. Student BO 4. 7 Lukavac 5. Br~ko J. 6. Mladost 7. Radnik 8. Modri~a O. 9. Ljubinje 10. Napredak 3 3 3 3 2 3 2 3 3 3 3 3 2 2 2 1 1 0 0 0 0 0 1 1 0 2 1 3 3 3 9:1 9:3 8:3 8:3 6:2 6:7 4:5 1:9 1:9 0:9 9 8 7 7 5 4 2 0 0 0

PLBiH za odbojka{ice
Rezultati 3. kola: Jahorina - Glasinac 3:1, Bosna - Hercegovac 2:3, Biha} Preminger - Radnik 2:3, Jedinstvo - Tuzla 3:0, Gacko - Kula Grada~ac (11. novembar). Parovi 4. kola (22. i 23. oktobar): Glasinac - Tuzla, Radnik - Jedinstvo, Hercegovac - Biha}, Kula Grada~ac - Bosna, Jahorina - Gacko. 1. Jedinstvo 2. Kula G. 3. Jahorina 4. Radnik 5. Gacko 6. Bosna 7. Biha} P . 8. Hercegovac 9. Tuzla 10. Glasinac 3 2 3 3 2 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 1 1 1 0 0 0 0 1 1 0 2 2 2 3 3 9:0 6:1 7:4 8:6 6:3 6:6 5:7 4:8 1:9 1:9 9 6 6 6 5 4 4 2 0 0

bez radikalnih promjena unutar klupskih struktura ne mo`emo vi{e funkcionirati. Naredni korak mo`e biti samo jo{ da igra~i, struka i

Ostaju u Skenderiji
Iako ima dugovanja i prema KSC Skenderija, Bukva ka`e da }e Bosna prvenstvene utakmice igrati u ovoj dvorani. - Menad`ment Skenderije pokazao je veliko razumijevanje. Mi }emo u narednim danima poku{ati izmiriti barem dio obaveza za protekli period - ka`e Bukva.

mi u klubu zvani~no ka`emo „od danas igramo i radimo besplatno“, {to je slu~aj ve} mjesecima - ka`e Bukva. O uzrocima krize za sada ne `eli govoriti, ve} snage usmjerava na spa{avanje onoga {to se spasiti mo`e. - Najpozitivniji dio kluba su upravo igra~i i struka. Stru~ni tim, na ~elu sa Dejanom Pare`aninom, Sejom Bukvom i Jasnom Bajraktarevi}, radi veoma kvalitetno. Stvorena je perspektivna ekipa koju

Sloboda uo~i po~etka sezone

Bogdan Jovanovi} na probi
Ko{arka{ki klub Sloboda pred start Prvenstva BiH nastoji poja~ati ekipu. Tako je na probu stigao 19-godi{nji Bogdan Jovanovi} (206 centimetara), koji igra na poziciji centra. - Bogdanovi} }e jo{ nekoliko dana raditi s ekipom i do po~etka lige }emo odlu~iti da li }emo ga anga`irati. Rije~ je o mladom igra~u koji upija znanje - rekao je trener Slobode Senad Muminovi}. E. M.

U prodaji je novi broj

Posljedice borbe sa Vitalijem Kli~kom

Brigs jo{ u bolnici
Dva dana nakon borbe za titulu prvaka svijeta sa Vitalijem Kli~kom, ameri~ki bokser [enon Brigs (Shannon Briggs) i dalje se nalazio u bolnici, gdje mu ljekari poku{avaju sanirati brojne po(Foto: AP) vrede. Brigs nema Brigs: Dobio 170 direktnih udaraca te`ih ozljeda glave, ali ima po ostatku tijela, a najte`e mu je povrije|ena lijeva ruka. Kli~ko je me~ dobio jednoglasnom odlukom sudija, a utvr|eno je da je Brigs dobio ~ak 170 direktnih udaraca (M. T.) u glavu i tijelo.

S me~a Penji} - Kuki}: Nastupili samo bh. bokseri

(Foto: J. Had`i})

Bokserska revija u Zenici

Mirza Alji} odnio „^eli~nu rukavicu“ u @ivinice
Mirza Alji} iz @ivinica pobjednik je 41. bokserske revije „^eli~na rukavica 2010“, na kojoj su se u zeni~koj dvorani Bilmi{}e pred 500 gledalaca predstavili samo bh. takmi~ari. Alji} je u kategoriji do 75 kilograma sa 2:0 savladao zeni~kog boksera Fadila Pa{ali}a. Nagrada za najborbeniji par pripala je Jaseru Malagi}u iz Slobode i Saidu Softi}u iz Banovi}a, a njihov me~ do 64 kg dobio je Malagi}. Za najboljeg borca iz ^elika progla{en je Kenan Penji}, koji je u kategoriji do 75 kg savladao Armina Kuki}a iz Novog Travnika. Rezultati preostalih me~eva: do 64 kg: Jasmin Rizvi} (^elik) - Sandro Stani} (N. Travnik) 0:2, Mahir Selimovi} (^elik) - Miroslav ^embi} (Radnik) 0:2; do 69: Kenan Skender (^elik) - Irhad Hasanovi} (Vogo{}a) 2:0; do 81: Benjamin Ba{karad (^elik) - Pero Primorac (Ljubu{ki) 0:2; vi{e od 91: Alem ^olpa (Sarajevo) - Hasan Had`i} (Banovi}i) 2:0, Tomislav @uljevi} (N. Travnik) - Mirko Pavlovi} V. B. (Ljubu{ki) 2:0.

sport

Dnevni avaz, utorak, 19. oktobar/listopad 2010.

69

RUKOMET Edin Ba{i} briljirao u Ligi prvaka

Pobjeda [amberija nad Barcelonom dokaz je da svi mogu dobiti svakoga Arnaudovski davio
Arnaudovski: Verbalno vrije|ao i fizi~ki napao trenera

Incident na treningu Bosne BH-Gasa

Reprezentacija u kvalifikacijama mo`e odigrati dobro ne samo protiv Ma|arske
Danijel Narcis (Narcisse) je pro{lost [amberija, njegova sada{njost je Edin Ba{i}. Do prije dvije godine na krilima sjajnog francuskog lijevog beka ovaj je klub harao Ligom prvaka. Danas mo`da nije toliko jak, ali bez Ba{i}a protiv Barcelone te{ko da bi {ta mogao.

Irfana Smajlagi}a
Hrvat makedonskog porijekla tra`io raskid ugovora zbog odnosa prema njemu, trener mu odgovorio da o tome ne odlu~uje on
Ve} za ranog jutra {arolik repertoar {pekulacija po~eo se {iriti Sarajevom poput lave. „Igra~i pretukli Irfana Smajlagi}a“, pa „Smajlagi} pretukao igra~e koji su se bunili da nisu dobili pla}e“ i sli~no... Me|utim, uzrok incidenta, koji se zaista dogodio u nedjelju nave~er tokom treninga rukometa{a Bosne BH-Gasa u KSC Skenderija, nisu bile ni nedobivene pla}e, niti je Smajlagi} nekoga pretukao. Trener je, istina, bio vi-

Historijski trijumf
Na{ reprezentativac je sa devet postignutih golova predvodio francuskog viceprvaka do pobjede 27:26 u me~u 4. kola grupe A Lige prvaka. Bio je to historijski trijumf [amberija nad ekipom koja ima {ampionske aspiracije. - Svi smo prezadovoljni. Kada pobijedite Barcelonu, izuzetan je to osje}aj. [to se ti~e moje i igre ~itave ekipe, bila je zaista na najvi{em nivou. Druga~ije ne bi moglo. Da biste dobili Barcelonu, naprosto sve mora besprijekorno funkcionirati - pri~a Ba{i} u telefonskom razgovoru za „Dnevni avaz“. Trijumf [amberija, protiv kojeg se i sarajevska Bosna pro{le sezone nosila do posljednjih minuta obje utakmice, senzacionalniji je tim vi{e jer su Francuzi prethodno izgubili od RN Levena ~itavih 15 golova razlike. - U posljednje dvije utakmice imali smo problema sa povrije|enim igra~ima, trojica nisu bila na dispoziciji, pa su ti porazi najve}im dijelom bili time uvjetovani. I Kil i RN Leven su ekipe s kojima je jako te{ko igrati, a kakav kvalitet posjeduju, sigurno mogu osvojiti Ligu prvaka. Nama su se protiv Barcelo-

Ba{i}: Da biste dobili Barcelonu, sve mora biti besprijekorno

Grahovac je u dobroj formi
Njegovoj i ekipi Neboj{e Grahovca, koji nije branio protiv Barcelone, u Ligi prvaka je cilj isti kao i pro{le godine. - Pri~ali smo sa Danijelom [ari}em i kazao nam je da u Barceloni smatraju da je grupa u kojoj igramo (gdje su jo{ Kil, RN Leven, Kielce i Celje) najte`a u historiji Lige prvaka. Do posljednjeg kola vodit }e se vene poklopile mnoge stvari, ali je klju~ bila odli~na odbrana. Golman je bio fantasti~an, branio je gotovo nemogu}e, dok smo u napadu odigrali pametnije nego {to je bio slu~aj protiv Levena. Igrali smo strpljivo, znalika borba, a nama bi bio veliki uspjeh kada bismo uspjeli izboriti plasman u osminu finala. [to se Neboj{e ti~e, on je u odli~noj formi, ali je Dumolin ovoga puta branio izvrsno, pa nije bilo potrebe da ga se mijenja. Grahovac je prethodne dvije utakmice branio 60 minuta i to izvrsno. Oba golmana su nam jako dobra - ka`e Ba{i}. ju}i da im ne smijemo tehni~kim gre{kama ostavljati mnogo prilika za kontranapade. Na kraju, pobjeda je zaslu`ena, vodili smo od prve do 60. minute, a u pojedinim trenucima bilo je i {est razlike - pri~a u jednom dahu na{ sagovornik.

Za devet dana reprezentaciju BiH o~ekuje prvi susret kvalifikacija za EP 2012. u Srbiji. Prvo gostujemo Ma|arskoj, potom nam dolazi Makedonija.

Smajlagi}: Prebacio Arnaudovskog u drugi tim

Hematom na vratu i ogrebotine na potkoljenici
Da je intervenirala policija potvrdio nam je i portparol MUP-a Kantona Sarajevo Irfan Nefi}, koji je kazao da je Smajlagi} prijavio fizi~ki napad, nakon ~ega je obavljen uvi|aj. - Slu~aj je preba~en na Tu`ila{tvo, koje }e pokrenuti prekr{ajni postupak novnik ekscesa, ali je glavnu ulogu, bar prema dostupnim informacijama iz vi{e izvora, imao Risto Arnaudovski, 29-godi{nji Hrvat makedonskog porijekla, koji je pro{le godine u Bosnu do{ao ba{ na Smajlagi}evu preporuku. - Imenovanog igra~a je trener Smajlagi} zbog nezalaganja na treninzima i utakmicama odstranio iz ekipe i prebacio u pogon RK Bosna BH Gas 2. (...) Navedeni igra~ je sino} (nedjelja 17. oktobar) do{ao na trening te tokom i poslije treninga verbalno vrije|ao Smajlagi}a te ga u nekoliko navrata i fizi~ki napao - stoji, izme|u ostaloga, u sakazao je Nefi}. Portparol KCUS-a Biljana Jandri} kazala nam je da je Smajlagi} u 21.35 primljen na Kliniku urgentne medicine, gdje su mu konstatirani hematom na vratu i ogrebotine na lijevoj potkoljenici, pa je nakon obrade poslan na ku}no lije~enje. D`. M. op}enju Bosne BH-Gasa. Prema informacijama koje sti`u iz kluba, Arnaudovski je od Smajlagi}a zatra`io raskid ugovora zbog trenerovog odnosa prema njemu. A on je, istini za volju, na nekima od treninga u najmanju ruku bio neuobi~ajen. Smajlagi} Arnaudovskog nije vodio ni u Rumuniju, na susret sa Konstancom (26:25) pro{le sedmice, objasniv{i to „psihi~kom nespremno{}u igra~a“. Arnaudovski se obratio usmenim putem klubu za raskid ugovora koji je potpisao pred po~etak sezone, a saop}eno mu je da }e o statusu odlu~iti Upravni odbor, a ne A. ^ULI] Smajlagi}.

Maksimalno ozbiljni
- Po prirodi sam optimista i vjerujem da reprezentacija u kvalifikacijama mo`e odigrati dobro ne samo protiv Ma|arske ve} u svim utakmicama. [ta nam govori na{a pobjeda nad Barcelonom? Da svako svakoga mo`e dobiti, ali samo ako se maksimalno upregnemo, kako igra~i tako i stru~ni {tab i ljudi u Savezu. Ukoliko budemo maksimalno ozbiljni, plasman na veliko takmi~enje ne bi trebao do}i u pitanje. [to se igra~a ti~e, uvjeren sam da }e na terenu svi dati sve od sebe - ka`e Ba{i} A. ^ULI]

Vojislav Ra|a skratio spisak
Selektor rukometne reprezentacije Vojislav Ra|a ju~er je objavio imena 18 igra~a za duele sa Ma|arskom 28. oktobra u Sombateliju i Makedonijom, tri dana kasnije u sarajevskoj Skenderiji. Interesantno je da u sastavu nema Darka Martinovi}a te da je prakti~no jedini ljevoruki bek mladi Marko Pani} iz Borca m:tela. GOLMANI: Adnan [abanovi}, Danijel [ari}, Neboj{a Grahovac, KRILA: Vuka{in Stojanovi}, Bakir Buljugija, Adnan Ja{ki}, Deni Veli}. PIVOTI: Muhamed Toromanovi}, Senjamin Buri}, Vladmir Vranje{. BEKOVI: Adnan Harmandi}, Damir Doborac, Edin Ba{i}, Mirsad Terzi}, Nikola Prce, Ante Kukrika, Marinko Kele~evi} i Marko Pani}. Na{i reprezentativci okupit }e se 24. oktobra u Vara`dinu, gdje }e obaviti zavr{ne pripreme za spomenute susrete.

Ra|a: Jedan desni bek

Promjena na klupi Gra~anica Indexa

Uvjerljivi Alad`a, Vogo{}a i Bosna
Igrani su me~evi 1. i 2. kola Premijer lige BiH u stonom tenisu. Rezultati: MU[KARCI: Vogo{}a - Vitez 4:1, Novi Grad - CM 4:3, Alad`a - Banja Luka 4:0, Bosna - Borac 4:2, Vogo{}a - CM 4:0, Novi Grad - Vitez 1:4, Bosna Banja Luka 4:1, Alad`a - Borac 4:0, Mladost - Top Stens 73 (odgo|eno). @ENE: Telecom - Banja Luka 4:1, Bugojno - @eljezni~ar 0:4, Kreka - Banja Luka 4:2, Borac - @eljezni~ar 0:4, Telecom - Prijedor i Kreka - Prijedor (odgo|eno).

Suba{i} umjesto Unki}a
[ef stru~nog {taba Rukometnog kluba Gra~anica Index Jasmin Unki} podnio je ostavku nakon me~a s Konjuhom (25:25), a njega }e na klupi bh. premijerliga{a naslijediti Esad Suba{i}. Ostavka je do{la kao rezultat lo{ih igara i svega jednog boda iz ~etiri susreta. - Svu odgovornost preuzeo sam na sebe i kao odgovoran ~ovjek na vrijeme sam podnio ostavku. Klubu `elim sve najbolje - kaH. ^. zao je Unki}.

UTORAK 19. 10. 2010.

01.00
FILM, PINK BH

BHT1

FTV

OBN

HAYAT TV

PINK BH

22.45

50. MESS

20.10

LOTO

20.00

GUMUS

19.00

VIJESTI U 7

19.05

^INI

Povratnik
Mijamoto, ~ovjek bez porodice i prijatelja, povratnik je, usamljeni, unajmljeni ubica. Put mu se ukr{tava sa {vercerom Mizogu~ijem, koji je odgovoran za smrt Mijamotovog jedinog druga iz djetinjstva. Zapo~inje `estoki obra~un, Mizogu~i uspijeva da se izvu~e, a Mijamoto slu~ajno ranjava djevojku Mili. Uloge: Take{i Kane{iro, Adejto, Semenov Ivan Reditelj: Taka{i Jamazaki

16.10
SERIJA, BHT1

Ples `ivota
Lina shvata da je Ester sve vrijeme lagala. Karlos prihvata posao koji mu je predlo`io Rikardo. Otac Kanuto je ponovo pijan i zaspao je u ku}i Zambranovih. Renata upoznaje Rikarda s Emilijom. Antonio tra`i pomo} od Rikarda.

07.00 Dobro jutro Program za djecu i mlade 09.05 Du{ko Dugou{ko, animirani film 09.10 Nema problema 09.30 Mislite zeleno, strana dokumentarna serija 10.00 BHT vijesti 10.10 Ljubavna oluja, igrana serija, 203/313 11.00 Moja mala kuhinja, r. 11.05 Ples `ivota, igrana serija, 109/124, r. 12.00 BHT vijesti 12.15 Dimenzija vi{e, program iz kulture, r. 13.15 The Clash - Westway to the World, muzi~ko-dokumentarni program, r. 14.25 BHT vijesti 14.35 Odli~an, 5+, edukativna serija, 13/66 14.45 Den Haag: Su|enje Radovanu Karad`i}u, prijenos 16.10 Ples `ivota, igrana serija, 110/124 17.00 Dru{tvo znanja, dokumentarna serija 17.30 Sve u svemu, dnevni magazin 18.45 Du{ko Dugou{ko, animirani film 18.55 Moj prvi izbor, reporta`a 19.00 Dnevnik Kultura Sport Vrijeme Business News 20.00 Crta, politi~ki magazin 21.00 Tajna Mengeleovih dvojki, strani dokumentarni program 22.00 BHT vijesti 22.15 Euroimpuls, magazin 22.45 50. MESS, hronika 23.15 Nogomet: Liga {ampiona: Braga - Partizan, snimak 01.00 Sve u svemu, dnevni magazin, r. 02.15 Pregled programa za srijedu
20.35 21.40 22.30 23.00 Sportske legende Jukebox Jukebox Dnevnik 1 repriza 20.00 21.10 21.15 21.17

07.00 Dobro jutro, jutarnji program 09.00 Vijesti 09.05 Gospo|a Barbara, igrana serija, 31. epizoda, r. 10.00 To je prava Raven, serija za djecu, 75. epizoda 10.30 Fantasti~na ~etvorka, crtana serija, 25. epizoda 11.00 Zelena panorama, program za agrar, r. 11.30 Rezovi, humoristi~ka serija, 8. epizoda 12.00 Dnevnik 1 12.15 Gospo|a Barbara, igrana serija, 32. epizoda 13.10 60 minuta, politi~ki magazin, r. 14.20 60 minuta, specijal, r. 14.45 Magazin LP u nogometu 15.15 Vijesti 15.25 Crna hronika, doma}a igrana serija, 22. epizoda 16.00 Dolina sunca, igrana serija, 158. epizoda 17.00 Federacija danas, informativni program 17.30 Ne daj se, Nina!, igrana serija, 27. epizoda 17.50 Dnevnik, najava 18.25 Lud, zbunjen, normalan, humoristi~ka serija, 42. epizoda 18.50 Dnevnik, najava 19.05 Upitnik, kviz 19.22 Finansijske novosti 19.30 Dnevnik 2 20.10 Loto, prijenos izvla~enja 20.30 Nogomet: Liga prvaka: Real Madrid - Milan, prijenos 22.39 Loto, dobitna kombinacija brojeva i dva jokera 22.40 Dnevnik 3 Finansijske novosti 23.30 Liga prvaka u nogometu, pregled 00.50 Exit live, 3. dio 01.20 Federacija danas, r. 01.50 Dnevnik 3, r. 02.35 Pregled programa za srijedu
Pod lupom Marketing 8 Vremenska prognoza Serija: Katalina i Sebastijan

06.35 Jutarnji program, kola`ni program 08.30 Metajets, crtani film 09.00 Ludo srce, telenovela 09.55 Top Shop 10.10 A la Carte, kulinarski show 10.45 Stol za 4, kulinarski show 11.20 Otvorena vrata, serija 11.55 OBN Info 12.10 Top Shop 12.10 Sa{ina ekipa, kriminalisti~ka serija 13.05 Top Shop 13.30 Kralj Queensa, zabavna emisija 14.00 C.S.I. Las Vegas, kriminalisti~ka serija 15.05 Top Shop 15.35 Gümüº, turska telenovela 16.55 Vremenska prognoza 17.00 OBN Info 17.05 Vox Populi 17.10 A la Carte, kulinarski show 17.45 Stol za 4, kulinarski show 18.20 Otvorena vrata, serija 18.50 Vremenska prognoza 18.55 OBN Info 19.20 Exkluziv, zabavna emisija 20.00 Gümüº, turska telenovela 21.25 Dejana Show: @ivot blizanaca, talk show 22.25 Vremenska prognoza 22.30 Vox populi 22.35 Obiteljske tajne, film 00.05 C.S.I. Las Vegas, kriminalisti~ka serija

06.30 Dobro jutro svima, jutarnji program 08.30 Hayatovci, dje~iji program 09.00 Fifi i cvjetno dru{tvo, crtani film, 31. epizoda 09.20 Graditelj Bob, crtani film, 31. epizoda 09.20 Timmy, crtani film, 31. epizoda 09.30 Jagodica Bobica - Jago sitne pustolovine, crtani film, 31. epizoda 10.00 Ninja kornja~e FF, crtani film, 31. epizoda 10.30 Winx, crtani film, 61. epizoda 11.00 Winx, crtani film, 62. epizoda 11.20 Aladin, crtani film, 31. epizoda 11.45 Vijesti 11.58 Biometeorolo{ka prognoza 12.00 Indija, igrana serija, 42. epizoda 13.00 Pali an|eo, igrana serija, 37. epizoda 14.00 Nema vi{e: Zeko rek’o, informativni program 14.30 Muzi~ki program 14.55 ZMBT profili 15.49 Sport centar 15.50 1001 no}, igrana serija, 43. epizoda 16.50 Indija, igrana serija, 43. epizoda 18.00 Kazali{te u ku}i, igrana serija 17. epizoda 18.43 Biometeorolo{ka prognoza 18.45 ZMBT profili 19.00 Vijesti u 7, informativna emisija 19.28 Vremenska prognoza 19.30 Sport 19.37 Stanje na putevima 19.38 Top Meblo 19.40 Horizonti 20.00 1001 no}, igrana serija, 44. epizoda 21.00 Hayat production show, zabavno-muzi~ki program 22.20 Austin Powers 3, igrani film 00.20 Seks i grad, igrana serija, 30. epizoda 01.00 Sport centar 01.05 Dokumentarni program r.
21.00 Igrani program 21.45 Sportski mozaik, sportski program 22.15 Igrani program

08.00 Ru`i~asto jutro, jutarnji program 10.00 Farma, reality u`ivo 11.00 Valentina, serija 12.00 Info top, informativni prog. 12.10 Grand hitovi 13.00 Farma, reality u`ivo 14.00 Info top, informativni prog. 14.10 Slomljeno srce, serija 15.00 Danijela, serija 15.50 Info top, informativni prog. 16.00 Valentina, serija 16.55 Savr{eno skladna i originalna BiH 17.00 Farma, reality 17.45 Gusto, TV kulinarstvo 18.00 All about, zab. emisija 18.30 Info top, informativni prog. 18.55 Gusto, TV kulinarstvo 19.00 Savr{eno skladna i originalna BiH 19.05 ^ini, serija 20.00 Farma, reality vtr 21.00 Farma, reality izbor sluga i zabava 01.00 Povratnik, film
20.10 Doma}a serija: Jelena 21.00 Crno na bijelo 22.00 Pazi mogu}e je

TV Alfa
07.00 08.00 08.45 09.00 09.30 09.45 10.30 11.30 12.00 12.30 12.40 13.15 13.30 13.33 14.30 14.35 15.30 15.35 16.30 16.35 17.30 17.45 18.40 Alfa mozaik - jutarnji pr. Emisija [to da ne? - repriza Sponzorisani program Intervju dana - repriza Vijesti Alfa mozaik - jutarnji pr. Vijesti Vijesti (Alfa mozaik) Poznati Vijesti Sponzorisani program Muzika Vijesti JUKEBOX i EPP Vijesti JUKBOX i EPP Vijesti JUKEBOX i EPP Vijesti Muzika Vijesti Jukebox Centralna informativna emisija 19.15 [to da ne - revijalni pr. 20.00 Intervju dana

TV KISS
18.45 19.00 19.25 19.30 20.10 21.25 22.15 22.40 FIS SHOP DNEVNIK KISS Sportski pregled i vrijeme DNEVNIK HRT Extra plus, kontakt emisija P~ele VII, reporta`a Dnevnik KISS Film, Duh pro{losti (16)

TV TK
19.00 19.35 20.05 20.50 21.00 Dnevnik RTV TK Dje~iji program Prepreke, informativni pr. Vremenska prognoza Mega katastrofe, strani dokumentarni program 21.45 Liberty TV, informativni program 22.15 „122 TK“, informativno-dokumentarni program 22.30 Vijesti

TV Gora`de
17.05 SMS Chat 19.00 Dnevnik 20.00 Izbori 2010 - predstavljanje politi~kih partija i saop{tenja Bonaventura 21.30 Balkandisc 23.00 Dnevnik, r. 23.30 Glas Amerike

19.30 Muzi~ki program 20.05 TV intervju 20.50 Veterani danas, dok. program 21.30 Dnevnik 2. TVUSK 22.00 Capri 2, igrana serija 6/26 22.00 Smrt {pijunima, dok. program 3/16

HIT TV
16.45 18.30 19.00 19.25 20.00 21.00 22.00 22.35 23.00 23.30 00.00 00.05 Film Vremeplov Objektiv I Triumph Zabranjena ljubav Utorkom u`ivo - muzi~ka emisija Objektiv II Put oko svijeta Glas Amerike Triumph Tri minutra Film

TV Bugojno
18.40 19.00 20.00 21.00 22.20 23.00 23.40 23.45 Muzika Informator 1001 no} - igrana serija Igrani film Seks i grad, igrana serija Pozori{te u ku}i, igrana serija Sport centar Pali an|eo - igrana serija

TV Zenica
18.30 19.00 19.30 20.00 21.00 Mali oglasi, obavje{tenja Zenica danas Muzi~ki spotovi Razglednica TV Liberty, informativni magazin 21.30 TV izlog 22.00 Plima `ivota, igranaserija

TV Kakanj
17.05 18.00 19.00 19.30 20.00 20.20 21.00 21.30 22.00 23.00 Ludo srce, serija Druga strana ljubavi, serija Bra}a Koale Dnevnik FTV Vijesti IC Svi vole Rejmonda, serija Druga~iji pogled TV Liberty Ludo srce, serija Vijesti TV sahar

TV Visoko
18.30 19.30 20.05 20.30 20.50 21.35 22.05 22.20 22.40 Drugo poluvrijeme, r. Dnevnik FTV Sje}anja Aktuelnosti Klinika - igrana serija TV liberty Muzi~ki program Aktuelnosti TV strane

TV HEMA
18.15 Vremenska prognoza i stanje na putevima Izvje{taj iz MUP-a KS 19.00 Narodna muzika - muzi~ki program 20.00 Na{i razgovori - intervju sedmice 21.00 Turizam plus - emisija o turizmu 22.00 Hema magazin - informativni program

TV OSM
18.30 18.55 19.00 19.05 19.10 19.15 Dan - inf. emisija Vremenska prognoza Marketing 7 Portal Game Zone SMS oglasi

TV Cazin
18.00 Razgovor s povodom, repriza 19.30 Muzi~ki program, repriza 20.00 TV panorama 20.30 Da se ispri~amo... zabavni program

BN
17.10 18.00 18.30 19.00 19.30 Tv serija: Kradljivac srca Danas u Srpskoj Monitoring Sport fle{ Monitor

TV USK
18.00 Tv {kola 19.00 Dnevnik 1. TV USK

SATELITSKI TV PROGRAM
RTS Eurosport Eurosport 2 Sportklub National G. MTV Adria RTL PRO 7

20.00
FILM, HRT2

20.45

TABLOID

21.00

BOKS

19.00

RELI

18.00 OLYMPIACOS - REAL MADRID

21.00 NAJTE@I POPRAVCI

21.10

HIP HOP CHART

20.15

CSI. MAJAMI

21.15 DVA I PO MU[KARCA

16.50 Bez komentara 17.00 Dnevnik 17.20 Slagalica 17.45 Beogradska hronika 18.25 Oko magazin 19.00 Srbija na vezi 19.30 Dnevnik 19.50 Selo gori, a baba se ~e{lja 20.45 Tabloid 21.45 TV mre`a 22.20 Preokret 23.20 [ta radite, bre

16.30 Tenis. Wta Turnir Moskva 19.00 Olimpijske igre 19.05 Fudbal 19.15 Fudbal 19.45 Boks. A. Ward - A. Green 21.00 Boks. F. Hernandez - M. Anchando 23.00 Ekstremni sportovi 23.15 Reli. Intercontinental Rally Challenge

17.00 Borila~ki sport 18.00 Motorsportovi 18.15 Surfing 18.30 Trka automobila 19.00 Reli. Intercontinental Rally Challenge 19.30 Vijesti 20.00 Ko{arka. Spartak Moskva - Athinaikos 21.30 Tenis

17.30 World Sport Magazin 18.00 Euroleague. Olympiacos Real Madrid 20.00 Fudbal mondijal magazin 20.45 Pregled NHL 21.00 NHL. NY Rangers Colorado 23.00 FullTilt Poker 00.00 Profi boks

17.00 Udar asteroida 18.00 [apta~ psima 19.00 Najsmrtonosnije `ivotinje svijeta 20.00 Najve}i britanski strojevi 21.00 Najte`i popravci 22.00 Smrt svemira 23.00 Najve}i britanski strojevi

17.40 Celebrity Bites 17.50 3 From 1 18.00 Brand new 18.30 Jukebox 19.00 Spotlight 19.10 Videography Domachica 19.30 Just See MTV 20.40 MTV Express Elemental 21.10 Hip Hop Chart 21.50 3 From 1 22.00 My Super Psycho Sweet 16

17.00 [kolski istra`itelji 17.30 Me|u nama, serija 18.00 Explosiv 18.30 Exclusiv 18.45 RTL aktuelnosti 19.05 Sve {to je va`no, serija 19.40 Dobra vremena, lo{a vremena, serija 20.15 CSI. Majami, serija

18.00 Vijesti 18.10 Simpsonovi, crtani film 19.10 Galileo 20.15 Simpsonovi 20.45 Simpsonovi 21.15 Dva i po mu{karca, serija 21.45 Dva i po mu{karca, serija 22.15 TV Total 01.15 Poker specijal u`ivo

^udotvorac
Mladi pravnik Rudi Bejlor upravo je diplomirao na dr`avnom univerzitetu u Memfisu te s obzirom na svoju materijalnu situaciju, tra`i bilo kakav posao kako bi stao na noge. Stoga prihvati ponudu Bruzera Stona, advokata sumnjivih poslova, da po~ne raditi kao pomo}nik u njegovom uredu. Uloge: Met Dejmon, Deni Devito, Kler Dejns Reditelj: Fransis Ford Kopola

UTORAK 19. 10. 2010.
RTRS HRT 1 HRT 2 Nova TV

[APAT ZVIJEZDA
Priprema: Hedija MEHMEDI]
Ljubav: Imate izuzetnu priliku za novi po~etak. Bit }ete zadovoljni razvojem doga|aja, sve ide vama u prilog. 21. III - 20. IV Posao: Iznenada, dolazi novi izvor prihoda. To }e vam uljep{ati i poslovne planove, i privatni `ivot. Zdravlje: Mnogo bolje raspolo`enje. Ljubav: Ne zatvarajte se u sebe, jer vam ionaBIK ko puno toga nije jasno. Poslu{ajte srce, ono ima pravi odgovor. 21.IV - 22.V Posao: Zaokupljate se svim mogu}im problemima, kako biste pobjegli od svakodnevnice i uobi~ajenih obaveza. Zdravlje: Prenagla{ena osjetljivost.
OVAN BLIZANCI Ljubav: Ne brzajte s odlukama. Naime, nije vriSLOMLJENO SRCE

18.00

MEGAKATASTROFE

18.40 ODMORI SE, ZASLU@IO SI

23.50

BEZ TRAGA 6

16.00

09.10 Mala TV Nodi, crtana serija (12./100) Medo Rupert, crtana serija (12./52) Tomica i prijatelji, crtana serija (12./100) Gora bisera, crtana serija (11./48) Bajke iz cijelog svijeta (26./39) Moja `ivotinja i ja, program za djecu (26./26) Crtani film 10.30 Kvizolog, kviz za djecu 11.10 Karmelita, TV novela (37./170) 12.00 Dnevnik 1 12.20 U fokusu, informativni program 13.00 Laka opera, muzi~ka emisija (3./25) 13.25 [arene ka`e (16.) 13.30 Pakov svijet, serija (63.) 15.00 Vijesti 15.10 Dolina sunca, TV novela (92./210) 15.55 [arene ka`e 16.00 Re’publika - Podrinje 16.23 Izvje{taj sa Banjalu~ke berze 16.30 Srpska danas 17.05 Karmelita, TV novela (38./170) 18.00 Megakatastrofe, dokumentarni program (11./11) 18.45 Gora bisera, crtana serija (12./48) 19.05 Upitnik, kviz Finansijske novosti 19.30 Dnevnik 2 20.00 Sport Pregled programa 20.10 Liga {ampiona, sportski program 20.35 Liga {ampiona, direktan prijenos 22.50 Dnevnik 3 23.12 Sport 23.17 Finansijske novosti 23.20 Liga {ampiona, pregled 00.30 Film

10.15 Overland 4 - Od Portugala do Kine: Qinghai-Tbet, dokumentarna serija (50’41“) (8/13)* 11.05 Kod Ane, emisija pod pokroviteljstvom 11.15 Debbie Travis preure|uje 1 (3/10)* 12.00 Dnevnik 12.11 Sport 12.13 Vrijeme 12.15 TV kalendar 12.27 @ivjeti zdravije, emisija pod pokroviteljstvom 12.32 More ljubavi, telenovela (67/165)* 13.20 Hitna slu`ba 14, serija (4/19)* 14.05 Vijesti s prijevodom za gluhe 14.14 Vrijeme sutra 14.20 Me|u nama 15.00 Luda ku}a 2, humoristi~na serija (39’25“) (32/32)* 15.40 Znanstvena petica 16.15 Hrvatska u`ivo 17.00 Vijesti 17.15 Hrvatska u`ivo 17.40 8. kat: Debljina i makeover, talk-show 18.27 Kod Ane, emisija pod pokroviteljstvom 18.40 Odmori se, zaslu`io si 2 - TV serija (34’43“) (8/10)* 19.15 Dnevnik plavu{e: Istine i la`i, emisija pod pokroviteljstvom 19.22 Minuta zdravlja iz Dietpharma, emisija pod pokroviteljstvom 19.30 Dnevnik 19.56 Sport 20.01 Vrijeme 20.04 ZABA - 90 sekundi, emisija pod pokroviteljstvom 20.10 Hebrang, dokumentarna serija (53’) (3/4) 21.10 Dr`ava, selo, grad 22.25 @ivjeti zdravije, emisija pod pokroviteljstvom 22.30 Dnevnik 3 22.55 Sport 22.58 Vrijeme 23.00 Vijesti iz kulture 23.10 Lica nacije 00.00 CSI: Las Vegas 9, serija (12) (7/24) (R)* 00.45 Galactica 4, serija (17/21) (R)*

07.32 @deronja 2, crtana serija (13/20)* 07.55 Mala TV: TV vrti} Ninin kutak: Omoti za knjige i bilje`nice Patuljkove pri~e Danica: Danica i labud 08.25 Dvorac igra~aka, serija za djecu (2/40) (R)* 08.50 [kolski program: Jutro poezije Navrh jezika Kratki spoj: Stati~ki elektricitet 09.35 Mega Mindy, serija za djecu (14/39)* 10.00 Beverly Hills 3, serija (27/30)* 10.45 Globalno sijelo 11.15 Prizma, multinacionalni magazin 12.00 U istom loncu, kulinarski show 12.35 Euromagazin 13.05 Proces 13.30 Galactica 4, serija (17/21)* 14.15 [kolski program: Jutro poezije (R) Navrh jezika (R) Kratki spoj: Stati~ki elektricitet 15.00 Smisao `ivota: Pri~a o Jill Ireland, ameri~ki film (90’)* 16.30 Cocco Bill, crtani film 16.45 Veronica Mars 1, serija za mlade (17/22) 17.25 Moja `ena i djeca 5, humoristi~na serija (17/26)* 17.50 4 zida, emisija pod pokroviteljstvom 18.30 @upanijska panorama 19.00 Overland 4 - Od Portugala do Kine: Qinghai-Tibet, dokumentarna serija (8/13) (R)* 19.50 Hit dana 19.57 Ve~eras... 20.00 ^udotvorac, ameri~ki film (130’) (R)* 22.10 CSI: Las Vegas 9, serija (12) (7/24)* 22.55 24 (7), serija (12) (16/24)* 23.40 Dnevnik plavu{e: Istine i la`i, emisija pod pokroviteljstvom 23.50 Bez traga 6, serija (12) (17/18)* 00.35 Retrovizor: Dr`avnik novog kova 4, humoristi~na serija (2/6)* 01.00 Retrovizor: Plavci, serija (12) (9/12)*

05.00 Hitni slu~aj, serija (1/12) 05.55 Na{a mala klinika, serija (5/15) 07.10 Bumba, crtana serija (121-122/150) 07.25 Graditelj Bob, crtana serija (2/39) 07.40 Fifi i cvjetno dru{tvo, crtana serija (5/13) 07.50 Roary, crtana serija (32/52) 08.05 Peppa, crtana serija (3-4/52) 08.20 Mini kviz, ep. 1 08.30 Mini kviz, ep. 2 08.50 Dona Barbara, serija (183184/190) 10.50 Slomljeno srce, serija (12/130) 12.40 IN magazin 13.30 Najbolje godine, serija (25/156) 14.20 Dona Barbara, serija (185186/190) 16.00 Slomljeno srce, serija (3/130) 17.00 Vijesti Nove TV 17.25 Slomljeno srce, serija (4/130) 18.20 IN magazin 19.15 Dnevnik Nove TV 20.05 Najbolje godine, serija (26/156) 20.40 Liga prvaka: Real Madrid-AC Milan, prijenos 22.45 Ve~ernje vijesti 23.00 Mr. Bean, serija 23.30 Sa`eci Lige prvaka 00.00 S.W.A.T., igrani film 02.00 Seks i grad, serija (60/94) 02.30 Bra~ne vode, serija (3/26) 03.00 Napoelon i ja, igrani film (12)* 04.30 Ezo TV, tarot show (18)* 05.00 Kraj programa

jedno `rtvovati pravu ljubav i ~vrstu vezu zbog prolaznog flerta. Posao: Buran privatni ili dru{tveni `ivot ~ini da imate te{ko}a sa koncentracijom. Sre}om, posao nije ugro`en. Zdravlje: Nije lo{e da posjetite kozmeti~arku. Ljubav: Nova osoba u va{em `ivotu usmjeraRAK va vas prema budu}nosti. Sve lak{e bri{ete tragove pro{losti. 23.VI - 22.VII Posao: Prezaposleni ste, ali sve ~e{}e mislite kako niste adekvatno pla}eni za svoj trud. Pobunite se! Zdravlje: Vi{e se kre}ite.
23.V - 22.VI

Ljubav: Va{a mo} zavo|enja neumoljivo poga|a cilj. Srca vam je ispunjeno, mo`da i 23.VII - 22.VIII ne~im sudbonosnim. Posao: Veoma zahtjevan radni dan. Bez brige, sve }ete zavr{iti na vrijeme, u svom prepoznatljivom stilu. Zdravlje: Zra~ite posebnom karizmom. DJEVICA Ljubav: Prili~no te`ak dan u odnosu sa partnerom. Osje}ate da se udaljavate, kao da je zid nastao izme|u vas. 23.VIII - 22.IX Posao: Planirajte ve}e izdatke nego {to ste mislili. Sre}a je da su i prihodi ne{to ve}i od o~ekivanih. Zdravlje: Mo`ete biti zadovoljni.
LAV

22.35
FILM, OBN

Obiteljske tajne
Policijski inspektor je zbog nedavne obiteljske nesre}e na ivici samoubistva. Jedini spas nalazi u poslu i predaje mu se u potpunosti. Inspektor dobije slu~aj nestanka starijeg ~ovjeka, no njegova obitelj inspektoru ba{ nije od pomo}i. Naprotiv, kako istraga odmi~e, sve se vi{e ~ini kako obitelj taji ne{to. Istraga ovog slu~aja dovest }e inspektora do jo{ jednog neistra`enog slu~aja. Uloge: Kristofer Lamber, Sofi Marso, Nikolas Brianson Reditelj: Sofi Marso

21.25 Dejana Show
TOK-[OU, OBN

Starije `ene ~e{}e ra|aju blizance. U svijetu ima vi{e blizanaca nego bliznakinja, ali ova statistika se mijenja u korist djevoj~ica kada su u pitanju trojke. Mnogi stru~njaci savjetuju da roditelji izbegavaju praksu da blizance obla~e identi~no i da im se obra}aju u mno`ini. Najbolje bi bilo da imaju imena koja su potpuno razli~ita. Dejana Rosulja{ u svojoj emisiji }e ugostiti blizance koji }e otkriti u kolikoj mjeri dijele zajedni~ke te`nje i postoji li zapravo tzv. „telepatija blizanaca“.

Ljubav: Mnogo vi{e nego {to treba {titite, na sve mogu}e na~ine, partnera i njegov ugled. 23.IX - 22.X To je prezahtjevno. Posao: Po`eljno je da kolegi ka`ete otvoreno sve {to vas mu~i. Riskirajte, ako treba i promijenite posao. Zdravlje: Niste ni na koji na~in ugro`eni. [KORPIJA Ljubav: Nastoje vas mnogi osvojiti, ali na`alost ne i osoba koju `elite. Preostaje vam da se vi{e potrudite. 23.X - 22.XI Posao: Nemojte nikako sni`avati svoje kriterije i prilago|avati se prosjeku. Takav kompromis vam ne treba. Zdravlje: Uzalud se uzrujavate. STRIJELAC Ljubav: Mnoge stvari vidite jasnije, sve vam se ~ini jednostavnim. Va{a veza }e uspje{no prebroditi krizu. 23.XI-22.XII Posao: Realnije procjenjujete situaciju. Znate {ta vam je ~initi u budu}nosti. Otvaraju se nove mogu}nosti. Zdravlje: Naprosto, blistate. JARAC Ljubav: Problem nije u va{im ili partnerovim emocijama. Unesite promjene kako bi veza i dalje bila skladna. 23.XII-21.I Posao: Savjet: podmirite {to prije dugove, kako ne bi do{lo do te{ko}a. Tek potom, krenite dalje. Zdravlje: Promijenite ne{to na svom meniju.

VAGA

20.30
NOGOMET, FTV

Austin Powers 3

22.20
FILM, HAYAT TV

Liga prvaka:

Real Madrid Milan

Pred otka~enim {pijunom Ostinom Pauersom ovaj put je vrlo te`ak zadatak, njegovog oca Najd`ela Pauersa, tako|er vrhunskog {pijuna, oteo je holandski zlikovac po imenu Goldmember. Ostin se u potrazi za otetim ocem stoga mora vratiti u pro{lost, u sedamdesete godine pro{log stolje}a, u ~emu mu nesebi~nu pomo} pru`a zanosna prijateljica iz mladih dana Foksi Kleopatra. Uloge: Majk Majers, Bijonse Nouls, Set Grin Reditelj: D`ej Roa~

zna~ite. Poku{ava ispraviti gre{ke. Dajte ljubavi {ansu! 22.I-19.II Posao: Vrlo ste lo{i u raspolaganju novcem. Najbolje je da se primirite, provjerite sve izdatke. Zdravlje: Na vama se ne primje}uju brige.
Ljubav: Znate da ste neke stvari suvi{e dramatizirali, ali i da je rasprava sa partnerom donijela dobar rezultat. 20.II-2O.III Posao: Finansijska situacija je sve povoljnija. Mo`ete ne{to i u{tedjeti, ali ako se suzdr`ite velikog tro{enja. Zdravlje: Vi{e sna obnovilo bi energiju.
RIBE

VODOLIJA

Ljubav: Partner, napokon, shvata koliko mu

Dnevni avaz
Prvi broj „Avaza“ od{tampan je 15.9. 1993. Bosanskohercegova~ki politi~ki dnevnik; Izdava~: "avaz-roto press" Glavni i odgovorni urednik: Sead Numanovi} Ure|uje redakcijski kolegij: zamjenik glavnog urednika Indira ]ati}, pomo}nik glavnog urednika Fadil Mandal, DESK Muriz ^engi}, Globus Svjetlana Salom, Biznis Ismar [migalovi}, Crna hronika Re{ad Ljubovi}, Sport Oleg Lokmiæ, Kultura Anila Gajevi}, Sarajevski kanton Mladen Daki}, Dopisni~ka

mre`a Fatma Tihi}, Sveznadar Zrinka Ili}, RTV Extra Aleksandar Toma{evi}, Panorama D`enana Burek, Prilozi Miodrag Ili}, no}ni urednik Sead Hasovi}, Oglasi Izet Dropi} DTP: Damir Hasanovi} Grafi~ki urednici: Jadranka Le{i}, Jasmin Dautbegovi} Menad`ment “avaz-roto press”: Sanja Isanovi}, direktor Dru{tva DTP: Studio "avaz-roto press" [tampa: GIK “OKO” d.d Sarajevo, D`emala Bijedi}a 185, tel: 033/455-333. TELEFONI: Generalni direktor: 281- 391, glavni i odgovorni urednik: 281- 490, Unutra{nja rubrika: 281- 388,

281- 398 i 281- 411, Panorame i dopisni~ka mre`a: 281- 409, Sarajevska hronika: 281-380, 281- 419 i 281-442, Crna hronika: 281413, RTV extra: 281- 421, Kultura: 281-355, Sportska : 281- 417 i 281-418, Fax: 281- 406, e-mail: sportska@avaz.ba , DTP: 281-424, e-mail: redakcija@avaz.ba, modem: 281- 412, faxovi: 281- 414 i 281- 415, Marketing: 281- 356, Fax: 281-441, e-mail:marketing@avaz.ba, Oglasna: 281-717, 281-718, Fax: 281-412, e-mail: umrlice@avaz.ba, Plasman i prodaja: 281-364, Finansije: 281- 357. DOPISNI[TVA: ZENICA: Marjanovi}a put bb (zgrada Jabuka), 032/424-440, tel/fax: 424-441; TUZLA: Turalibegova 22 (poslovnozanatski centar Korzo-pasa`), tel: 035/ 257-277 i 257-477; BR^KO: Bosne srebrene br. 3 (Kvadrant), tel: 049/215-648, BIHA]: Biha}kih

branilaca br. 2, tel: 037/310-363; MOSTAR: Husnije Repca bb, tel: 036/558-891; tel/fax: 036/558-890; GRA^ANICA: Ahmed pa{e Budimlije br. 23 (zgrada Ozrenka), tel: 035/706-043; TRAVNIK: @itarnica F Travnik, tel: 030/512-718, BANJA LUKA: Ekvator tr`ni centar, ulica Kralja Petra Prvog Kara|or|evi}a b.b.tel: 051/215-885, 215-887; GORA@DE: [ukrije Kukavice 12, tel: 038/222-251; BIJELJINA: Me{e Selimovi}a 2, tel: 055/209-753 Adresa: Te{anjska 24 a List je upisan u evidenciju javnih glasila u Ministarstvu obrazovanja, nauke, kulture, sporta i informiranja RBiH pod brojem 529 od 28. 9. 1995. god. u skladu sa Zakonom o javnom informiranju. PDV ID BR. 200934630002. CIJENA: 1 KM

TOP VIJESTI

LJUDI I DOGA\AJI

Bardo: Poziv Ekolo{ke stranke

Bardo za predsjednicu
PARIZ - Francuska diva Bri`it Bardo (Brigitte Bardot) planira se kandidirati za predsjednicu. Nakon filmske karijere, gluma~ka ikona {ezdesetih aktivirala se u kampanjama za za{titu prava `ivotinja te ju je Ekolo{ka stranka zamolila da je predstavlja na predsjedni~kim izborima 2012.

Kraford: Odli~na stvar za vra}anje seksualnosti i senzualnosti nakon poro|aja

Slavna manekenka otkrila tajne svog vje~nog seksepila

RECEPT ZA BRAK SINDI KRAFORD
Priznala da mjesecima odlazi na ~asove plesa oko {ipke
LOS AN\ELES - Biv{i ameri~ki top-model Sindi Kraford (Cindy Crawford, 44) priznala je „Bullett Magazinu“ da mjesecima odlazi na ~asove plesa oko {ipke, ~ime odr`ava svoj seksepil, ali i dobar brak. - Radim to kako bih odr`ala brak `ivim jer sam jako strastvena. Nema koraka koje morate u~iti kada je u pitanju ples oko {ipke i mislim da je to odli~na stvar za vra}anje seksualnosti i senzualnosti nakon poro|aja. Nakon kursa druga~ije ple{ete uz muziku jer je druga~ije i ~ujete - rekla je slavna manekenka, isti~u}i da je suprug zadovoljan njenim hobijem. Sindi je ve} dvanaest godina u braku s Randeom Gerberom. Par ima sina Prislija (Presleya, 11) i k}erku Kai (9). Prije Randea bila je u braku s Ri~ardom Girom (Richardom Gereom, 61).

Majk Li: Odbio u~e{}e na festivalu

Li ne `eli u Izrael
JERUSALEM - Britanski reditelj Majk Li (Mike Leigh) otkazao je putovanje u Izrael iz protesta protiv prijedloga zakona koji je izraelska vlada donijela pro{le sedmice, a koji zahtijeva od svih imigranata koji nisu jevrejskog porijekla da se obave`u na lojalnost „jevrejskoj i demokratskoj dr`avi“, {to je, kako je rekao, termin koji se u svijetu smatra diskriminatornim prema arapskoj etni~koj manjini u toj zemlji.

Saslu{anje vi{e od 150 Kurda
ANKARA - Turski sud po~eo je ju~er sudsko saslu{anje 151 Kurda, me|u kojima je i 12 izabranih gradona~elnika, koji su osumnji~eni za povezanost sa separatisti~kim partijama i gerilskim grupama koje se bore za kurdsku autonomiju na jugoistoku Turske. Su|enje je po~elo u Dijarbakiru, najve}em gradu u jugoisto~noj turskoj pokrajini gdje su Kurdi dominiraju}e stanovni{tvo i gdje se od 1984. kurdska gerila bori za autonomiju, javile su agencije. Su|enje je test za Tursku pred koju je Evropska unija postavila zadatak rje{avanja kurdskog pitanja na putu ispunjavanja uvjeta za ~lanstvo.

Iskosa

Gigantska en~ilada
MEKSIKO SITI - Stanovnici Iztapalape, jedne od administrativnih ~etvrti Meksiko Sitija, pripremili su 70 metara dugu i tonu i po te{ku en~iladu. Tradicionalno meksi~ko jelo, gigantsku en~iladu pripremljenu od tortilja, bijelog luka, ~ilija, zelenih raj~ica, avokada, sira i golemih koli~ina {al{e, slu`benici iz Ginisove knjige rekorda potvrdili su kao najve}u na svijetu.

Kilmejd: Brojne reakcije ameri~ke javnosti

Skandalozna izjava na TV „Fox“
VA[INGTON - Voditelj vijesti na ameri~koj TV stanici „Fox News“ Brajan Kilmejd (Brian Kilmeade) rekao je u jednoj emisiji „da su svi teroristi muslimani“, {to je izazvalo brojne reakcije ameri~ke javnosti. Emisija „Fox & Friends“ u kojoj je Kilmejd rekao spornu izjavu nadovezala se na emisiju „The View“, koja je izazvala veliku kontroverzu u ameri~koj javnosti. Kilmejd je rekao da napade 11. septembra nije izvela jedna osoba, nego jedna religija zaklju~iv{i da „svi muslimani nisu teroristi, ali da su svi teroristi muslimani“.
Dijarbakir: Veliko osiguranje pred sudom

(Foto: AP)