Međunarodni privredni termini

A VISTA Izraz koji znači „po viđenju“ i primenjuje se najčešće u bankarstvu za depozitne račune sa kojih je banka dužna da vrši isplate na svaki zahtev deponenta i bez odlaganja do iznosa raspoloživih sredstava. U terminskim poslovima na berzi, u premijskom poslu - pravo da se plaćanjem premije koja je unapred dogovorena može odustati od poslova kupovine ili isporuke ugovorene količine hartija od vrednosti U akcionarskom zakonodavstvu, pravo akcionara da pri pretvaranju akcionarskog društva u neki drugi oblik preduzeća svoje nove akcije vrati akcionarskom društvu, pod uslovom da je protiv takvog pretvaranja stavio prigovor. AGENT Fizičko ili pravno lice čija je delatnost zastupanje interesa stranog partnera (principala) na domaćem tržištu. Agent za potrebe svog nalogodavca - principala obrađuje određeno tržište, nalazi poslovne partnere i, ukoliko je ovlašćen, u ime i za račun svog principala zaključuje ugovore. Međunarodno hotelsko udruženje. Preuzimanje obaveze isplate menice koje neko lice vrši stavljanjem svog potpisa, sa ili bez određene klauzule, na menicu. Kratkoročni (i srednjoročni) kredit kod koga banka komitentu nesumnjivog boniteta, a radi finansiranja preduzeća, dopušta da do odredjenog iznosa (kreditnog limita) vuče menice na nju. Isprava o udelu u kapitalu akcionarskog društva. Akcije čiji se svaki vlasnik (imalac) smatra akcionarem (imalac nije poimenično naveden). Izdaju se na ime njihovog vlasnika (imaoca) i u njima je navedeno ime ili firma, mesto stanovanja i zanimanje vlasnika. Akcije koje glase na odredjeni nominalni iznos.

ABANDON

AIH AKCEPT AKCEPTNI KREDIT

AKCIJA AKCIJE NA DONOSIOCA AKCIJE NA IME AKCIJE NOMINALNE VREDNOSTI (NOMINOVANE AKCIJE) AKCIJE S GARANTOVANOM DIVIDENDOM (GARANTOVANE AKCIJE) AKCIJE S OGRANIČENIM PRAVOM GLASA AKCIJE S PRAVOM GLASA AKREDITIV

Mogu biti akcije jedne emisije ili samo jedne serije, čiju isplatu dividende u odredjenom iznosu garantuje neka druga firma ili banka, a ne preduzeće koje ih emituje. Akcije čiji vlasnici učestvuju u odlučivanju samo o odredjenim pitanjima značajnim za rad i opstanak akcionarskog društva. Akcije koje, uprkos maloj nominalnoj vrednosti, sadrže pravo glasa, za razliku od drugih vrsta akcija (tzv. Prikriveno pluralno pravo glasa). Instrument i način plaćanja u unutrašnjem, a posebno međunarodnom, privrednom prometu. Postoji više vrsta akreditiva: uslovni i bezuslovni akreditiv, dokumentarni akreditiv, opoziv i neopoziv akreditiv, prenosiv i neprenosiv akreditiv itd. Pribavljanje poslova (prikupljanje porudžbina, pretplata, oglasa i dr.) preko posebnih komercijalno angažovanih lica - akvizitera.

AKVIZICIJA

otvaranje akreditiva i sl. Prenos imovine dužnika na poverioca. List hartije (jedinstven formular) spojen sa hartijom od vrednosti na ime (s akcijom na ime. isplata. Prodaja uz javno nadmetanje kupaca. Deo hotelskog. odnosno iznos koji dužnik mora da plati banci kao naknadu za korišćenje kredita.AKTIVNA KAMATA Kamata koju banka kao poverilac naplaćuje na kredite dodeljene svojim komitentima (dužnicima). Obuhvata prenošenje prava na drugu banku da može da primi otplate glavnice i kamate od zajmoprimca. brodskog ili drugog smeštajnog ili prevozničkog kapaciteta koji izvršilac usluge stavlja na raspolaganje putničkoj agenciji sa isključivim pravom prodaje usluga iz tog dela kapaciteta svojim klijentima (bilo u svoje ime bilo u ime izvršioca usluga). Aukciju vodi broker berze. pre svega zbog stručnosti arbitara. Za vreme aukcije. Menično jemstvo koje se sastoji u tome da jedno lice (avalista) svojim potpisom na menici garantuje da će menični dužnik isplatiti menicu. brzine postupka i jednostepenosti u odlučivanju. tako da kupac postaje onaj koji ponudi najvišu cenu. a na ime otplate dugoročnog zajma. Dodatak ili prilog uz ugovor koji čini njegov sastavni deo. namenjen je za naredna indosiranja. Lice koje putem arbitraže rešava spor. Isprava koju izdaje nadležni organ ili organizacija na osnovu ispitivanja proizvoda kojim se utvrđuje da li isti ispunjava uslove u pogledu karakteristika kvaliteta. ALONŽ ALOTMAN ANUITET (RATA) ASIGNACIJA AMBALAŽA ANEKS UGOVORA ANUITET ARBITAR ARBITRAŽA ATEST AVAL AVIZA AŽIJA AUKCIJA AVAL (MENIČNO JEMSTVO) Jemstvo za meničnu ili čekovnu obavezu koja se daje potpisom jemca . Zakazuje se za sve hartije iste vrste određenog emitenta u unapred utvrđeno vreme. tromesečno ili mesečno). Označava odstupanje od nominalne (zvanične) vrednosti novca ili hartija od vrednosti i one koja se stvarno primenjuje. avionskog. Novčani iznos koji dospeva za isplatu odredjenog datuma i koji se investitoru plaća godišnje ili u kraćim vremenskim rokovima (polugodišnje. uparuju se nalozi ponude i tražnje za tom hartijom. Obaveštenje koje jedna stranka daje drugoj stranci u vezi sa nekim događajem bitnim za zaključeni posao (obično prispeće robe. nepristrasnosti. kada na blanketu više nema mesta. Arbitraža se često koristi za rešavanje međunarodnih privrednih sporova zbog svojih prednosti u odnosu na sudove. Način rešavanja spora predviđen ugovorom i organ koji rešava spor.). Omot u koji se roba pakuje i u kome se otprema. Trgovanja na berzi metodom preovlađujuće cene i metodom minimalna cena minimalna količina. kojim se produžava (nastavlja) blanket te hartije od vrednosti. prema ceni. Određeni novčani iznos koji se u jednakim vremenskim razmacima (najčešće godišnje i polugodišnje) uplaćuje radi izmirenja kreditnih obaveza. a pre svega s menicom).

Uslovi poslovanja na berzi. čime se izbegava devizni rizik učesnika u tom poslu. dobro izvršenje posla. hartije od vrednosti.na hartiji od vrednosti. Pismena zaključnica (obično na odredjenom formularu) koju berzanski agent sastavlja za svaku berzansku transakciju. tačno odredjeni termin. strogo utvrdjenim pravilima. promptnim tržištima. SPOT) POSLOVI BERZANSKI REGISTAR BERZANSKI TERMINSKI POSAO BERZANSKI USLOVNI NALOG . Donose ih i obavljaju organi berze. odnosno kupuje roba. Najčešće bankarske garancije su za plaćanje. preuzimanje i plaćanje). odnosno kursne vrednosti tih hartija. da se prodaju odredjene akcije po navedenoj ceni. odmah po zaključenju posla. a najkasnije jedan sat posle zaključenja sastanka. Posebna vrsta jemstva kojim banka preuzima odgovornost u za to naročito predviđenoj bankarskoj formi za uredno i pravilno izvršenje svog komitenta prema njegovom ugovornom partneru. i to redovno i u dva primerka . AVANS Predujam. Direktna razmena robe ili usluga izmedju dva privredna subjekta koji su učesnici u medjunarodnom robnom prometu. novac i devize. BANKARSKA GARANCIJA BARTER (RAZMENA. Obavljaju se na tzv. Berzanski poslovi karakteristični po kratkom roku za izvršenje (isporuka robe. a ulagačima i učesnicima pruža informacije. robe ili deviza čije je izvršenje vezano za kasniji. Nalog kojim se brokeru daju instrukcije da odredjenu transakciju izvrši tek pošto je prethodno izvršena neka druga transakcija. ona je organizovano tržište koje učesnicima obezbedjuje prostorna. bez korišćenja finansijskih instrumenata kao što su novac ili kredit. tehnička i druga sredstva za obavljanje trgovine hartijama od vrednosti. Kao posrednička organizacija. plaćanje unapred dela ugovorene cene. BERZA (HARTIJA OD VREDNOSTI) BERZANSKA ZAKLJUČNICA (KONFIRMACIONI SLIP) BERZANSKE UZANSE (OBIČAJI. TRAMPA) BARŽA BERZA Stalno tržište na kojem se uz sudelovanje ovlašćenih posrednika po unapred utvrđenim pravilima i u određeno vreme prodaje. Brod četvrtastog i ravnog dna za prevoz velikog tovara prvenstveno na rekama i kanalima. Organizovano i regulisano tržište koje funkcioniše po posebnim. POSLOVNA PRAKSA) BERZANSKI AGENT (BROKER. odnosno obaveza prilikom zaključenja ugovora ili u toku njegovog izvršenja. pravo na berzi i van nje sklapa berzanske poslove. DILER) BERZANSKI PROMET BERZANSKI PROMPTNI (GOTOVINSKI. transfer. Objavljuje ih list koji izdaje berza. KASA. Firma ili fizičko lice koje ima zvanično odobrenje i. npr. pre nego što druga ugovorna strana počne ili dovrši ispunjavanje svoje obaveze. Posao kupoprodaje hartija od vrednosti. Brojevi komada hartija od vrednosti kojima se trguje u toku jednog dana. otuda. a nakon izvršenja te prodaje da se pristupi kupovini drugih akcija. vraćanje avansa i dr.za kupca i za prodavca. Popis lica ovlašćenih za zaključivanje pravosnažnih terminskih berzanskih poslova. a tok izvršenja im je različit od zemlje do zemlje. Poslovni običaji prema kojima se ponašaju učesnici u trgovini na berzi i koji se primenjuju u realizaciji berzanskih poslova.

dužnost. Smanjenje obaveze dužnika koju mu odobrava poverilac. diferencijalne carine i dr. Carina koja se obračunava i naplaćuje procentualno od vrednosti robe. zadatak. o čemu dužnik ne mora biti obavešten. Posrednik u prodaji hartija od vrednosti koji prodaju obavlja za račun trećih lica. sposobnost plaćanja i spremnost da se vrati dug. solidna pozicija na tržištu.BERZANSKI ZASTUPNIK (AGENT) BERZANSKO KOTIRANJE HARTIJA OD VREDNOSTI BILANS Lice kome je član berze dao nalog za trgovanje na berzi u ime i za račun svog nalogodavca Akt iznošenja hartija od vrednosti na berzu i trgovanje njima. U širem smislu biznis (engleska reč business) označava svaki posao.zajedničku aktivnost lica vezanih poslovnim ugovorima. Banka za međunarodne obračune. vrednosnog papira i sl. Poverilac koji po osnovu nekog pravnog posla svoje potraživanje ili svoje pravo na vlasništvo ugovorom prenosi na drugo lice (na cesionara). KREDIBILITET. ili delimično popunjene. Carine se dele na izvozne i uvozne. potraživanja.trgovinu. Oznaka za lice koje je. zaposlenost. poslovanje. zanimanje. CEDENT . KREDITNA SPOSOBNOST) BONIFIKACIJA BONITET BROKER CARINA CARINA AD VALOREM CARINSKA NOMENKLATURA Element carinske tarife koji se sastoji od naimenovanja robe po tarifnim brojevima. Sinteza svega što zajmotražioca čini podobnim za dužnika: njegova kreditna sposobnost. odnosno izvoza domaće robe. Naziv za nepopunjene (bele) dokumente. robe.rad. CARINSKA TARIFA CARINSKI KONTINGENT Akt koji predstavlja sistematski pregled svih carina koje važe na jednom nacionalnom carinskom području. njegova opšta materijalna sposobnost. Kotacija znači utvrdjivanje cene (kursa) hartija od vrednosti (efekata) koje su predmet berzanskih transakcija. tranzitne. čime potpisnik u potpunosti priznaje obavezu na osnovu tih dokumenata. blanko punomoć). ili na koju on ima pravo kada su ispunjeni predviđeni uslovi iz ugovora ili zakona. . dobra reputacija u poslovnom svetu. a na desnoj strani se nalazi pasiva koja sadrži skup svih dugovanja i predstavlja izvore imovine iskazane u aktivi. . kreditni ugled. . Količina određene robe koja se može uvesti bez plaćanja carine ili uz njeno plaćanje po nižoj stopi od one koja je redovno propisana u carinskoj tarifi za odnosnu robu. bilo kao vlasnik ili poslovni partner. blanko menica. U užem smislu biznis označava: . preferencijalne. neposredno zainteresovano za upravljanje i rad industrijskog ili trgovačkog preduzeća ili finansijske organizacije. Dažbina koja se naplaćuje prilikom uvoza strane robe. Predstavlja statičnu sliku stanja ekonomskog subjekta na neki dan (obično poslednji dan u kalendarskoj godini) u kojoj je na levoj strani prikazana aktiva koja obuhvata imovinu i sva potraživanja. Kvalitet nekog preduzeća. koji su potpisani unapred (blanko ček. BIS BIZNIS BIZNISMEN BLANKO BONITET (KREDITNI REJTING.

USTUPANJE POTRAŽIVANJA U KORIST POVERILACA) CIRCA Trgovački termin koji se u ugovoru o prodaji stavlja ispred oznake količine robe koja je predmet prodaje. Neutralni bankarski posao u kome banka (depozitar) prima na čuvanje stvari komitenta (deponenta). Izdaju je depozitne banke ili druge finansijske organizacije. ključevi.5%). INTERES. kao što su dragocenosti. izvrši (realizuje) opcija i sl. CENA OPCIJE (KUPOVNA OBAVEZUJUĆA CENA OPCIJE) CERTIFIKAT CESIJA (ASIGNACIJA. a prodate – isporučene. Manjak prihoda u odnosu na rashode.CENA KREDITA (KAMATA. dan na koji prodavac mora da isporuči kupcu hartije od vrednosti koje je prodao na berzi. plemeniti metali. U poslovanju hartija od vrednosti. a dobija se odbijanjem unutrašnje vrednosti opcije od cene opcije). Hartija od vrednosti kojom njen izdavač daje bezuslovan nalog drugom licu da iz njegovog pokrića isplati naznačenu sumu novca korisniku čeka. umetnički predmeti. hartije od vrednosti. zatim boniteta zajmotražioca. dokumenti. isplati dividenda. cene instrumenata obuhvaćenih opcijom) i vremenske vrednosti opcije (cene koju su investitori spremni da plate u očekivanju porasta cena opcije. Cenu koju kupac opcije mora da plati prodavcu. tj. što omogućava odluku o realizaciji projekta. odnosno cena za korišćenje tudjih sredstava izražena u procentima. čime se ustanovljava pravo na određeno odstupanje od ugovorene količine (obično . Dan kada neka obaveza treba da se izvrši (da se vrati dug. Pravno ili fizičko lice dužnik. Delo nelojalne konkurencije koje se sastoji u prodaji (strane) robe na tržištu po izuzetno niskim cenama. za dan kada kupljene valute moraju biti plaćene. Ustupanje potraživanja ili prava pismenom izjavom poverioca (cedenta) u korist novog poverioca (cesionara). Pismena isprava o deponovanim sredstvima pravnih i fizičkih lica. Osnovna karakteristika ove metode je vrednovanje svih vrednosti i svih nedostataka nekog projekta. isplati menica. Ugovor o zakupu javnog transportnog sredstva za prevoz turista koji sklapa prevoznik obično sa turističkom agencijom. Visina joj se utvrdjuje na osnovu troškova refinansiranja poverioca (kreditora). kvaliteta datih obezbedjenja kredita itd. Dan na koji počinje da se računa knjiženje na računu. izvrši obaveza iz terminskog ugovora na berzi. U većini slučajeva to je lice koje nije platilo odmah kupljenu robu i koje duguje za uzeti kredit. Konvencija o ugovoru za međunarodni drumski prevoz. Međunarodna konvencija o prevozu robe železnicom. koje njome potvrdjuju da njihov klijent ima oročen novčani depozit kod njih. Termin vezan za dan isporuke (razmene) valuta. kao i dužine perioda na koji se ustupaju sredstva. Sastoji se od unutrašnje vrednosti (razlika izmedju kursa. CIM CMR COST-BENEFIT ANALIZA ČEK ČARTER DAN DOSPEĆA DAN ISPORUKE DATUM VALUTE (BANKARSKE TRANSAKCIJE) DAMPING DEBITOR DEFICIT DEPO POSAO . s rokom vraćanja dužim od jedne godine. itd. tj. KAMATNA STOPA) Kamatna stopa.

Novac deponovan kod banke. Tržišno stanje u kome postoje samo dva prodavca (koji jedan drugom konkurišu) prema velikom broju kupaca. dan kada treba podmiriti odredjenu obavezu finansijskog karaktera ili ostvariti neko pravo u vezi sa isporučenom robom ili naplatom potraživanja.) dospeva za naplatu. uz uslov da rok depozita ne bude unapred odredjen i da njegov vlasnik može u svako doba povući gotovinu iz depozita. vraćanje duga. konosman). DEPOZITAR DEPOZIT DEPOZITI DEPOZITI PO VIDJENJU Sredstva nebankarskog sektora koja dnevno dospevaju za isplatu i služe za obavljanje bezgotovinskog prometa. s tim da je čuva i vrati. Ostava na osnovu ugovora kojom jedna strana (deponent). po slobodnoj odluci ulagača. ček. Sve radnje koje su neophodne da se preduzmu u procesu doturanja robe od proizvođača do krajnjeg kupca (korisnika). Naziv (engleski dealer) koji označava samostalnog trgovca koji kupuje i prodaje hartije od vrednosti u svoje ime i za svoj račun. npr. kojim se utvrđuje obaveza za plaćanje određenog iznosa odmah ili u kratkom roku. obveznice. Prevashodno trgovačke hartije od vrednosti (menica. za razliku od brokera koji su klasični posrednici. Zakašnjenje dužnika u izvršenju neke njegove ugovorne obaveze.DEPONENT Lice koje neku pokretnu stvar predaje na čuvanje depozitaru ili ostavoprimcu (banci depozitaru). poverava drugoj strani (depozitor) određenu pokretnu stvar (novac. nezavisno od načina njihovog raspolaganja. obveznica. Cena valute jedne zemlje izražena u valuti druge zemlje. akcije i dr. Novčani iznos namenjen korisniku u vidu određene finansijske pomoći. Čista dobit koja se deli akcionarima srazmerno njihovom učešću u kapitalu akcionarskog društva. Oblik deponovanja gotovine u banku. tj. Izraz koji označava nalog koji jedna ugovorna strana (najčešće kod ugovora o trgovinskom zastupanju. Banka ovlašćena da čuva hartije od vrednosti i njima profesionalno rukuje za račun trećih lica. Zakonsko smanjenje vrednosti novca u odnosu na standard. Propust dužnika da o roku ispuni obaveze iz ugovora o zajmu (da izvrši plaćanja po osnovu kamate i glavnice duga ili druge obaveze). dan kada se može zahtevati ispunjenje neke obaveze. kupon. s tim da rok povlačenja najavi banci unapred. inkaso papiri. Sva kratkoročna potraživanja u inostranstvu po bilo kom osnovu i u bilo kojoj valuti. DEPOZITI SA OTKAZNIM ROKOM DEVALVACIJA DEVIZE DEVIZNI KURS DILER DISPOZICIJA DIVIDENDA DOCNJA DISTRIBUCIJA DOTACIJA DOCNJA (U OKVIRU SPORAZUMA O ZAJMU) DOSPELOST (DOSPEĆE) DUOPOL EFEKTI . hartije od vrednosti). špediciji i komisionu) ima pravo da izda drugoj ugovornoj strani za izvršenje nekih radnji. itd. Dan kada neki dug (menica.

Učešće osiguranika u šteti. Otkup kratkoročnih i dugoročnih potraživanja neke firme koji vrše banke ili druge finansijske organizacije – forfeteri (obično su to potraživanja po osnovu izvezene robe. po pravilu. Oblik kratkoročnog finansiranja prodaje (izvoza) koje faktor (zajmodavac). posle čega ih naplaćuje u svoju korist. posao kupoprodaje koji se zaključuje po tekućem (deviznom) kursu. fiksno utvrdjenom terminu (najčešće per ultimo. U novijoj finansijskoj teoriji označava državnu kasu ili državnu blagajnu i državu kao vlasnika imovine. s tim da se njena nominalna vrednost umanjuje za određeni iznos (proviziju). kreditnog osiguranja i vršenja određenih usluga. Posle predaje menice. deo štete za koji osiguravač ne duguje naknadu po osnovu osiguranja. pri čemu se forfeter odriče prava regresa od prodavca. EMISIJA EFTA EIB EEZ EMS FAKTURA FAKTORING FAKTORING (PRODAJA POTRAŽIVANJA OD KUPACA) FAO FIATA FIBOR FIKSNI TERMINSKI POSAO FISKUS FORFETIRANJE (FINANSIRANJE BEZ PRAVA NA REGRES) FRANŠIZA .ESKONT Bankarski posao kod koga banka stavlja na raspolaganje svom klijentu iznos (kredit) na koji glasi menica ili druga robna hartija od vrednosti pre njene dospelosti. odnosno faktoring društvo (najčešće filijala neke banke) vrši tako što otkupljuje potraživanja svog klijenta čiji je rok dospeća od 30 do 90 dana. Evropsko udruženje slobodne trgovine (prestalo da postoji). korisniku se odmah odobrava neto iznos potraživanja. Međunarodni savez udruženja špeditera. Promenljiva kamatna stopa kada je kredit zaključen na nemačkom tržištu kapitala u Frankfurtu. obveznica) i državnih zajmova. Evropska ekonomska zajednica (prerasla u Evropsku Uniju). ESKONTNI KREDIT Posebna vrsta bankarskog kredita koji banka daje na podlozi eskonta menica. a taj rok. krajem meseca). Račun koji poverilac dostavlja dužniku za isporučenu robu i izvršene usluge u međunarodnom privrednom prometu. Specijalizovana agencija UN za poljoprivredu i ishranu. i to tako što ih otkupljuje od njihovog vlasnika (remitenta) pre roka dospeća. ne sme biti duži od tri meseca. Na berzama. i u valutama najrazvijenijih industrijskih zemalja). a koji se u svakom slučaju mora izvršiti o nekom kasnijem. Evropska investiciona banka. tj. Sistem finansiranja prodaje. Odbitak kamate pri otkupu potraživanja koja dospevaju kasnije (tj. Izdavanje i plasiranje vrednosnih papira (akcija. tj. Evropski monetarni sporazum. menica).

osiguravajući pomoć i usluge radi olakšavanja korišćenja. Nominalni iznos zajma (dugoročnog finansijskog instrumenta. kao i pravom koje je s njima spojeno (u njima inkorporirano).FRANŠIZING Sistem saradnje i međusobnih poslovnih odnosa između nezavisnih preduzeća koja su povezana ugovorom (o franšizingu) na osnovu koga jedan od njih (nosilac franšizinga) ustupa uz naknadu drugom (korisniku franšizinga) pravo korišćenja znaka ili komercijalnu formulu označenu jednim znakom. preko fjučersa. obveznice) ili depozita na koji se plaća. odnosno naplaćuje kamata.WTO). Opšti sporazum o carinama i trgovini (od 1995. Trgovačko društvo. g. skladišnica). Vreme koje protekne od korišćenja kredita do početka njegove otplate. Jedna od klauzula u transportnom osiguranju kojom se određuje obim osiguravajućeg pokrića. mogu preneti na novog vlasnika. koje se nalazi na čelu grupacije društava koju kontroliše kroz učešće u njihovom kapitalu. U privrednom prometu hartije od vrednosti se koriste kao sredstvo robnog prometa (teretnica. a pravo iz njih može ostvariti svaki donosilac jer su to hartije za koje se pretpostavlja da onaj ko ih poseduje ima pravo da raspolaže njima. Pismene isprave kojima se njihov izdavalac obavezuje da će ispuniti obavezu upisanu na ispravi njenom zakonitom imaocu. Tehnika osiguranja od promene cena sirovina ili robe kojima se trguje na termin. Bruto nacionalni proizvod. Pismene isprave u kojima njihov korisnik nije poimenično naznačen. Specijalni spoljnotrgovinski posao kod koga ponudu za kupovinu određene robe daje inostrani kupac. zamenjen svetskom trgovinskom organizacijom . . Međunarodno udruženje za vazdušni saobraćaj. FPA GATT GARANCIJA ZA IZVRŠENJE UGOVORA GARANTOVANI KREDIT GDP GLAVNICA GREIS PERIOD GNP HARTIJE OD VREDNOSTI HARTIJE OD VREDNOSTI NA DONOSIOCA HARTIJE OD VREDNOSTI NA IME (NEPRENOSIVI. kao sredstvo plaćanja (ček) ili kao sredstvo za kreditiranje (menica). Hartije koje se izdaju i glase na jednog odredjenog korisnika i kod kojih samo poimenično naznačeni imalac (ili njegov pravni naslednik) može ostvariti odredjeno pravo inkorporirano u njima. Bruto društveni proizvod. REGISTROVANI FINANSIJSKI INSTRUMENTI) HARTIJE OD VREDNOSTI PO NAREDBI HAVARIJA HEDŽING (ZAŠTITA OD KURSNOG RIZIKA) HIPOTEKA HOLDING KOMPANIJA IATA INDENT POSAO Hartije od vrednosti koje glase na ime odredjenog korisnika i po naredbi se. Kredit odobren na osnovu založenih ili deponovanih hartija od vrednosti radi obezbedjenja njegove otplate. Založno pravo na nepokretnim dobrima. naročito šteta u vezi sa brodom ili teretom prilikom obavljanja pomorskog prevoza. Garancija koja služi za finansijsko obezbedjenje kupca u slučaju da prodavac ne izvrši svoje ugovorne obaveze. po pravilu akcionarsko. pismenom izjavom na hartiji (indosamentom). Materijalna šteta.

Njome se vlasništvo i dalja prava dosadašnjeg imaoca hartije od vrednosti (indosanta) prenose na drugo lice (ndosatara). Lice koje pravo potraživanja iz hartije od vrednosti po naredbi (menice ili čeka) prenosi na drugo lice. i stupanje u solidarnu obavezu sa ostalim dužnicima iz hartija od vrednosti. Međunarodni fond za razvoj poljoprivrede. ček. ček. Međunarodni savez drumskog saobraćaja. Autonomni izvor međunarodnog privrednog prava. Radnja kojom se vrši prenos hartija od vrednosti (po naredbi) sa ranijeg imaoca na novog vlasnika. Međunarodna trgovinska komora. Zajednički prihvat. Svaki formalni ili pisani dokument. Međunarodni centar za rešavanje investicionih sporova. kojim se formalno izražava neki sporazum ili akt zasnovan na zakonu. odnosno novi poverilac na koga dosadašnji poverilac (indosant) indosamentom prenosi pravo potraživanja iz hartije od vrednosti po naredbi. Međunarodna organizacija za standardizaciju. odnosno zajedničko poslovno ulaganje.INKASO INTERKALARNA KAMATA INDOSIRANJE INDOSAMENT Naplata novčanog potraživanja (menica. Udruženje za međunarodno pravo. Kod hartija od vrednosti po naredbi – pismena izjava o prenosu. Međunarodno hotelsko udruženje. Međunarodna organizacija rada. Lice ili firma. a najpoznatija pravila su ona koje je donela Međunarodna trgovinska komora u Parizu . kao i pravo vlasništva koje je s tom hartijom povezano. menica. doznaka. npr. Međunarodni monetarni fond. faktura i druga naplatna dokumenta) koja se vrši preko banke. INDOSAMENT NA IME INDOSANT INDOSATAR (ŽIRAT) INDOSIRANJE INSTRUMENT IRU IDA IFC IMF IBRD ISO ICC ILO ICSID IHA ILA IFAD JEDNOOBRAZNA PRAVILA JOINT-VENTURE . Međunarodna banka za obnovu i razvoj.Jednoobrazna pravila i običaji za dokumentarne akreditive i Jednoobrazna pravila za naplatu (inkaso). odnosno dosadašnji poverilac koji izjavom i potpisom na poledjini te hartije od vrednosti to pravo prenosi (indosira) na novog poverioca (indosatara). ugovor ili depozit. Prenošenje hartija od vrednosti indosamentom na drugo lice. Negativna klauzula po naredbi koju indosant pri indosiranju stavlja na hartiju od vrednosti. Međunarodna finansijska korporacija (Agencija UN). Međunarodno udruženje za razvoj (Agencija UN). Kamata koja se obračunava i plaća na kredit za period vremena od njegovog podizanja (puštanja u tečaj) do početka njegove otplate. potvrda o dugu.

poništava. Osiguranje robe u prevozu. Godišnja naknada koja se plaća na pozajmljena sredstva. Poslovni aranžman (finansijska transakcija) za zaštitu transaktora od rizika promene kamatnih stopa. Mogućnost da se jedna valuta legalno zameni za drugu valutu ili zlato. na osnovu koga banka isplaćuje dospele kamate. Proglašavanje hartija od vrednosti nevažećim. kojima se ugovara da se obaveza plaćanja fiksne kamatne stope zameni plaćanjem kamatne stope koja je promenljiva. kada se. izražena u procentima nominalne vrednosti duga. Naknada za korišćenje sredstava pozajmljenih u obliku novca. Carinski dokument koji se izdaje za uprošćavanje formalnosti u međunarodnom drumskom saobraćaju. Trgovački popust od utvrđene cene u slučaju da se roba plaća odmah u gotovu. Primopredaja građevinskog objekta ili radova posle završetka između investitora i izvođača. Međunarodna carinska isprava koja ima za cilj da uprosti carinske formalnosti u prometu robe koja se privremeno uvozi i izvozi. najčešće u finansijskoj sferi sa ciljem da se obavi određeni poslovni poduhvat ili finansijska transakcija. Isprava koja olakšava prelaz trgovačkih uzoraka i reklamnog materijala preko carinske linije i oslobađa od podnošenja carinske deklaracije. npr. Primenjuje se i u slučaju da hartija od vrednosti nema pravnog naslednika. obveznica. Svop čiju osnovu čini kombinacija kamatnog i valutnog svopa. . Nabavka neke robe koja se ne plaća novcem. Prevoz putnika i/ili robe između dva mesta koja se nalaze na teritoriji iste države. Deo koji se pridodaje obveznici sa stalnim prinosom (ukamaćenjem). nego protivisporukama druge robe. Ovlašćenje ili odobrenje koje daje država domaćem ili stranom fizičkom ili pravnom licu (ili drugoj državi) radi iskorišćavanja nekog prirodnog bogatstva ili vršenja neke javne službe. KARNET ATA KAMATA (INTERES) KAMATNA STOPA KAMATNI FJUČERSI KAMATNI KUPON KAMATNI SVOP Standardizovani terminski ugovori o kamatnoj stopi kojima se trguje na najvažnijim terminskim berzama u svetu. kapitala ili robe. KARNET ECS KARNET TIR KARGO OSIGURANJE KASA SKONTO KABOTAŽA KONTOKORENTNI KREDIT (KREDIT PO TEKUĆEM RAČUNU) KOMBINOVANI SVOP (KAMATNI I VALUTNI SVOP) KONZORCIJUM KOLAUDACIJA KONVERTIBILNOST KOMPENZACIJA KONCESIJA Oblik udruživanja u privredi.KARTEL KADUCIRANJE Ugovorno udruživanje nezavisnih preduzeća (konkurenata) sa ciljem da se utiče na tržište putem regulisanja konkurencije. kao "ničija". Iznos koji je komitent banke povukao iznad raspoloživih sredstava na računu (prekoračenje računa).

Maksimalni iznos kredita koji banka odobrava klijentu – zajmotražiocu (dužniku). Kartice na osnovu kojih gradjani mogu da kupuju robu i usluge u zemlji i inostranstvu bez gotovine. s tim da plaćanje izvrše kasnije. i u zlato). a odnosi se na uobičajenu jedinicu trgovanja. pri čemu roba do njene definitivne prodaje krajnjem kupcu ostaje u svojini stranog isporučioca. odnosno devize ranijih zemalja slobodno medjusobno zamenjuju po važećem tekućem kursu i da se njima slobodno raspolaže. Vrsta prodajnog komisiona kod koga konsignator preuzima robu od inostranog vlasnika radi njene prodaje na domaćem tržištu. Tržišna cena hartija od vrednosti. dospelog ili otkazanog zajma u novi zajam – s promenjenom kamatnom stopom ili drugim uslovima otplate (kamatni uslovi zavise od trenutne situacije na tržištu kapitala). Promena ugovorenih uslova zajma (kamatne stope. Provizija koja se plaća posredniku za učinjenu uslugu na osnovu . Zamena jedne valute za drugu. a ostatak pozajmljuje od brokerske kuće. pre svega čekova. mogućnost da se novac. Vrsta računa kod koga klijent samo deo sredstava potrebnih za kupovinu hartija od vrednosti uplaćuje u gotovu. telegrafskih isplatnih naloga i sl. tj.KOTACIJA KONOSMAN Berzanski izraz koji označava visine kursa vrednosnih papira. Utvrđena veličina robe po količini (količinski kontingent) ili vrednosti (vrednosni kontingent) koja može u određenom roku da se uveze ili izveze. odnosno ona cena po kojoj je berzanski makler spreman da ih kupi. Rizik neizvršenja novčane obaveze – osnovni rizik za sve finansijske instrumente. devize ili strane novčanice. KONSIGNACIJA KONTINGENT KONTOKORENTNI KREDIT (KREDIT PO TEKUĆEM RAČUNU) KONVERTIBILNOST KONVERZIJA KONVERZIJA VALUTA KONVERZIJA ZAJMA KREDITNA LINIJA (ZAJMODAVNA LINIJA) KREDITNA SPOSOBNOST (KREDITNI REJTING) KREDITNE KARTICE KREDITNI RAČUN EFEKATA KREDITNI RIZIK (IZLOŽENOST RIZIKU) KUPOVNI KURS KURS (KOTACIJA. TRŽIŠNA CENA) KURS PO VIDJENJU KURTAŽA Devizni kurs kratkoročnih stranih sredstava plaćanja. Pretvaranje starog. roka i)ili modaliteta otplate/ koja se svodi na inicijativu dužnika da izdejstvuje srazmerno povoljnije uslove na tržištu kapitala. Cena po kojoj se traže hartije od vrednosti. Slobodno pretvaranje jedne valute u drugu (ranije. deviza i fungibilne robe. tj. menica po vidjenju. što je i jedan od kriterijuma za analizu hartija od vrednosti. maksimalni iznos koji klijent može povući. za šta je osnov poznavanje deviznog kursa. Isprava kod pomorskog prevoza kojom brodar potvrđuje prijem tereta na brod i preuzima obavezu da robu po završetku prevoza preda određenom licu. Karakteristika dužnika koja pruža garanciju da je dužnik spreman da ispunjava svoje obaveze po uzetom kreditu. Iznos koji je komitent banke povukao iznad raspoloživih sredstava na računu (prekoračenje računa). kojima se trguje na berzi.

Pojam koji ima više značenja kao što su: ekonomski proces. poslovna aktivnost ili funkcija. LAFTA LICENCA LIBOR LIZING LOMBARDNI POSAO Latinoameričko udruženje slobodne trgovine. Razlika (obično izražena u procentima) između nabavne i prodajne cene robe i hartija od vrednosti. sadržaj i prenos. uz odbitak kamate za period od otkupa do dospeća i eskontnih troškova (eskontna provizija. poslovna koncepcija i naučna oblast. nakit i sl. Tržišno stanje u kome na strani ponude postoji samo jedan prodavac. zlato. Prodaja hartija od vrednosti tako što ih čvrsto preuzima banka ili bankarski konzorcijum. Planska aktivnost u marketingu koja obuhvata obezbeđivanje odgovarajućeg asortimana proizvoda i usluga na odgovarajućem mestu u odgovarajuće vreme i u odgovarajućim količinama i cenama. koji LOGOTIP LOT (SVEŽANJ HARTIJA OD VREDNOSTI) LOJD MARŽA MARKETING MENICA (PROMISORNA NOTA) MENIČNI ESKONT MENIČNI REESKONT MERČENDAJZING MONOPOL NACIONALNI TRETMAN NADOSIGURANJE NELOJALNA KONKURENCIJA NEGOCIJACIJA . Slovima. Predstavlja svaku radnju preduzetu pri prometu robe ili usluga koja je protivna dobrim poslovnim običajima i kojom se nanosi ili bi se mogla naneti šteta drugom konkurentskom preduzeću. Pravo iskorišćavanja pronalaska koje nosilac patenta ustupa u celosti ili delimično drugom licu. a na strani tražnje mnogo kupaca. porez) – što sve zajedno čini eskontnu cenu (isplaćuje se samo na taj način umanjeni iznos). uglavnom kod obveznica javnog sektora. ili minimalan broj komada hartija od vrednosti koje čine jedinicu za sklapanje poslova na berzi. Međunarodno poznato londonsko udruženje osiguravača i reosiguravača.ugovora o trgovinskom posredovanju. Izjednačenje stranih državljana i pravnih lica sa domaćim licima u pogledu tretmana.). Hartije od vrednosti čiji su oblik. Dalja prodaja centralnoj banci menica koje je centralna banka eskontovala kupovinom od svojih komitenata. Kupovina menica podobnih za eskont. Iznajmljivanje opreme uz plaćanje redovne novčane naknade za njeno korišćenje. Promenljiva kamatna stopa kada je kredit zaključen na londonskom tržištu kapitala. Minimalan nominalni iznos. regulisani zakonom. na poseban način sastavljeno ime proizvoda ili firme koji na taj način može predstavljati i znak te firme. pre njihovog dospeća. Bankarski posao kojim banka odobrava kredit svom klijentu uz njegovu obavezu da banci preda radi obezbeđenja vraćanja kredita o roku kakvu pokretnu stvar. kao i način ostvarivanja prava iz nje. Slučaj kada svota osiguranja premašuje vrednost osigurane stvari. odnosno marku proizvoda. odnosno pravo potraživanja (hartije od vrednosti.

kao što su: ulozi na štednju. simbolima. Period u kome se ne vrši plaćanje kamate ni glavnice duga. Kamata koju banka plaća na sredstva uložena kod nje. Isprava o datom zajmu koji treba da bude isplaćen u određenom roku i koji nosi utvrđenu godišnju kamatu. koji se u bilansu banaka iskazuje sa otkaznim rokom. kamatni kuponi po sopstvenim obveznicama i blagajničkim zapisima i sl. šiframa. depoziti po računima. Kamata izražena u procentima nominalne vrednosti. odnosno finansijski instrumenti sa odredjenim rokom dospeća. odnosno pravo izbora između više različitih mogućnosti. odnosno visina kredita koja se može koristiti u toku odredjenog perioda. OBVEZNICA OBVEZNICE (OBLIGACIJE. DUG) ODUSTANICA OECD OFŠOR BANKARSKI POSLOVI OKVIRNI KREDIT (KREDITNA LINIJA) OMPI ONKOL POSLOVI OPCIJA OPEC OROČENI DEPOZITI (DEPOZITI SA UTVRDJENIM ROKOM) OVERDRAFT RAČUN (RAČUN SA AUTOMATSKI ODOBRENIM PREKORAČENJEM) PASIVNA KAMATA PATENT PERIOD POČEKA ("GREJS PERIOD") . tj.pri tom te obveznice mogu prodavati po nominalnoj (višoj ili nižoj) ceni. U materijalnom smislu isključivo pravo nosioca patenta da iskorištava pronalazak zaštićen tim patentom na teritoriji zemlje u kojoj je patent izdat. Depoziti klijenata sa otkaznim rokom ili sa unapred ugovorenim rokom dospeća. na njene pasivne poslove. Poslovi u međunarodnoj trgovini berzanskih proizvoda kod kojih se cena unapred ne fiksira već se u osnovi vezuje za cenu neke međunarodne berze na kojoj se kotira konkretan proizvod. isključivo pravo primene pronalaska. Svetska organizacija za intelektualnu svojinu. Suma novca ili druga vrednost koju jedna strana treba da isplati prema ugovoru drugoj strani. menja ili ukida neko pravo iz ugovora. ZAJAM. tj. Jednostrana izjava određenog lica kojom se stvara. NEREZIDENT NOMINALNA KAMATNA STOPA NOMENKLATURA Fizičko ili pravno lice koje se u smislu fiskalnih. Organizacija zemalja izvoznica nafte. proizvoda i materijala skraćenim oznakama. ako hoće da odustane od ugovora pre njegovog ispunjenja. Isprave o dugu (dužničke hartije od vrednosti). Poseban način označavanja različitih pojava. Specifičan oblik bankarskih transakcija koje banke realizuju u medjunarodnim ofšor centrima. a najčešće brojevima i slovima. deviznih i drugih propisa jedne zemlje smatra strancem. Opšti limit. s tim da je iznos prekoračenja limitiran i na taj se iznos plaća kaznena kamata. odnosno kamatna stopa ugovorena kod finansiranja tudjim sredstvima. Organizacija za ekonomsku saradnju i razvoj. Transakcioni (čekovni) računi koji mogu biti prekoračeni (kad se udje u "crveno").

) ili kao premija za rizik. U kreditnom poslu – naknada koja se (uz kamatu) zaračunava na ime posebnih usluga (obrada zahteva za dodelu kredita i dr. Najšire trgovačko punomoćje čiji je obim određen zakonom. kao i da preduzima druge pravne poslove i radnje u vezi sa poslovanjem preduzeća. Skup raznih hartija od vrednosti kojim raspolaže jedno lice. Pravo isplatioca da zahteva isplaćenu sumu od lica koje je na to obavezno po nekom pravnom osnovu (ugovoru. Obuhvata ukupnost ekonomskih transakcija izvršenih u jednom periodu vremena (obično godinu dana) između jedne zemlje i drugih zemalja. bez plaćanja uvozne carine i dažbina i režimskih prava na uvoz. koji se zasnivaju na osnovu naloga (zastupanje. zakonu). strane „potražuje“ računa. u brodarstvu i prekomorskom osiguranju. Nagrada koju dobija nalogoprimac za izvršenje svoje obaveze iz ugovora robnog prometa. Politika koja se koristi u spoljnotrgovinskoj razmeni radi zaštite domaće proizvodnje od inostrane konkurencije. Uvoz robe uslovljen u određenom roku izvozom iste (ili slične) robe. prema kome je prokurista ovlašćen da zaključuje ugovore i potpisuje firmu. koji ističe poverilac. Naknada koju je sticalac licence dužan da plati davaocu licence za ustupljeno pravo iskorišćavanja predmeta ugovora o licenci. Promena iznosa ugovorne cene posle zaključenja ugovora. Posebna taksa koja se (pored carine) uvodi da bi se izjednačile cene uvozne robe sa cenama iste domaće robe. komision). Knjigovodstveni pojam koji označava razliku između leve tj. Privredna stagnacija kombinovana sa inflacijom. Posrednik u zaključivanju poslova kod prometa robe i vrednosnih papira. Posao posredovanja pri kupoprodaji robe između partnera koji se nalaze u različitim zemljama u odnosu na zemlju reeksportera. strane „duguje“ i desne tj. Lice koje na osnovu dobijenog punomoćja obavlja za poslodavca određene pravne radnje uz naknadu ili besplatno.PIBOR PROKURA Promenljiva kamatna stopa za kredite zaključene na pariskom tržištu kapitala. PROVIZIJA PLATNI BILANS PORTFELJ PRELEVMAN PROTEKCIONIZAM PROVIZIJA ZA KREDIT PROVIZIJA ZA NEISKORIŠĆENI DEO KREDITA PUL PUNOMOĆNIK RAMPLASMAN REEKSPORT REGRES REKLAMACIJA REVIZIJA CENE ROJALTI SALDO SENZAL STAGFLACIJA . koja posluju u istoj privrednoj grani sa ciljem da se među njima eliminiše ili reguliše konkurencija. Prigovor zbog neizvršenja ili nepotpunog izvršenja ugovorne obaveze. Ugovorno udruživanje pravnih i fizičkih lica. Naknada koju korisnik zajma (obično tromesečno) plaća na odobreni a još neiskorišćeni deo kredita. posredovanje.

kod banaka se za ocenu stepena likvidnosti najčešće koristi odnos izmedju likvidnih sredstava i ukupnih depozita po vidjenju. Recipročni kredit do čijeg iznosa i jedna i druga strana mogu na klirinškom računu preći u dugovanje. glavni nosilac posla). TARA TARIFA . Sporazum o međunarodnom prevozu robe železnicom. a kod obveznica – za naplatu kamate). jedna od banaka angažuje se kao vodeći menadžer (vodeća banka. po kojima transaktor prethodno odredjuje maksimalni i minimalni limit za svoj čekovni račun (transakcioni depozit). Posao u čijoj je osnovi neki oblik zamene. Odnos izmedju likvidne imovine i kratkoročnih obaveza. Težina ambalaže u koju se roba pakuje. uzajamno odobravaju jedna drugoj. odnosno vreme koje primaocu stoji na raspolaganju radi iskrcavanja robe iz broda. SMGS SINDICIRANJE KREDITA (ZAJMA) SPOT POSAO STEPEN (KOEFICIJENT) LIKVIDNOSTI STALE-DOKUMENTI SVIČ SVIFT SVING (KREDITNA MARŽA) SVING KREDIT (RECIPROČNA KREDITNA LINIJA) SVIP DEPOZITI (RAČUNI U BANCI SA KLAUZULOM O AUTOMATSKOM ČIŠĆENJU) SVOP (ZAMENA. Spisak cena za različite vrste usluga. U trgovini efektima – pretvaranje jednog kapitalnog ulaganja u drugo. Aranžmani izmedju transaktora i banke. U medjunarodnom kreditnom i zajmovnom poslu – emisija i plasman kredita (zajma) koji vrše dve ili više banaka i koje radi toga formiraju sindikat (konzorcijum). Sporedni deo hartija od vrednosti/obveznice ili akcije/. Društvo za medjunarodne medjubankarske finansijske telekomunikacije Oznaka za kreditnu maržu koju dve zemlje. odnosno težina prevoznog sredstva u koji se tovari teret. dobija novi kuponski tabak (kod akcija – za naplatu dividendi. TRAMPA) SVOP ARANŽMANI (ARANŽMANI O TRAMPI INSTRUMENATA) ŠPEDITER TALON Lice koje u svoje ime a za račun komitenta organizuje otpremanje i dopremanje robe. ako je talon odvojen i ako su naplaćeni svi kuponi. poslednji deo kuponskog tabaka na osnovu koga vlasnik hartija od vrednosti. Oblik transfera kredita na sekundarnom tržištu koji zamenjuje kreditne plasmane izmedju banaka.STOJNICE Uobičajeni naziv pomorskog prava za vreme kojim krcatelj raspolaže radi ukrcavanja robe na brod. Dokumenti kojima je protekao rok kada su trebali biti podneti za naplatu ili akceptiranje. Na međunarodnim berzama to znači posao u okviru koga se plaćanje i isporuka mora izvršiti odmah po zaključenju posla. Medjunarodni kreditni aranžmani koji monetarnim vlastima služe kao instrument za stabilizovanje državnih kurseva (olakšice za intervencije na deviznom tržištu). u okviru bilateralnog platnog sporazuma. odnosno prodaja one hartije od vrednosti koja svom vlasniku više ne izgleda povoljnom na duži rok (npr. na osnovu analize prinosa i kvaliteta) i investiranje u druge hartije od vrednosti koje se smatraju korisnijim.

Organizacija UN za industrijski razvoj.TEKUĆI RAČUN (KONTOKORENT) TENDER TERMS OF TRADE TEZAURACIJA TRANSAKCIONI RIZIK (TRANSAKCIONA IZLOŽENOST RIZIKU) TRANSFERNI RIZIK Račun koji banka vodi za svog komitenta (vlasnika tekućeg računa). uključujući kamatu. banknote) koji su u TRANŠA TRASANT TRASAT TRASIRANA (VUČENA) MENICA TROŠKOVI KREDITA (TROŠKOVI ZAJMOVNIH OPERACIJA) TRŽIŠNA KAMATNA STOPA UNCTAD UNCITRAL UNIDO ULOG-DEPOZIT UKAMATITI UKRŠTENI KURSEVI (INDIREKTNI PARITETI) ULTIMO POSLOVI VALUTA (NOVČANA JEDINICA) . Novčana jedinica koja čini osnovu monetarnog sistema jedne zemlje. ukupni troškovi kojima kreditor (poverilac. Sa ulogom ulagač u suštini daje banci pozajmicu. sposobnost ili spremnost zajmoprimca da izmiri svoje obaveze prema banci. kada se zajam emituje u intervalima i u delimičnim iznosima ili se cela emisija emituje u isto vreme i pod istim se uslovima lansira u različitim zemljama. ček). Rizik koji je rezultat pojedinačnih transakcija. Odnosi razmene. Berzanski poslovi koji su zaključeni na termin. Neprenosiva finansijska investicija u obliku sredstava na računu kod banke. a dospevaju (skadiraju) poslednjeg dana u mesecu (tromesečju ili godini). Konferencija UN o trgovini i razvoju. Dodati glavnici odgovarajuću kamatu. Komisija UN za međunarodno trgovačko pravo. Ulog može biti po viđenju i oročen. tj. Upotreba novca u nemonetarne svrhe na taj način što se novac zadržava izvan prometa. S gledišta zajmotražioca. dajući nalog trasatu da o roku isplati u menici naznačenu svotu novca licu za koje je menica izdata.). efektivni novac i novčani znaci (novčanice. Lice (ili firma) koje potpisuje (vuče) finansijski instrument (menicu. Ponuda za izvođenje radova kod javne licitacije i licitacije po pozivu za izbor izvođača investicionih i drugih sličnih radova. Kamatna stopa na depozite i druga uložena sredstva koja se na osnovu ponude i tražnje formira na tržištima novca. i pravno lice. Odnos razmene dve strane valute na deviznom tržištu u nekoj trećoj zemlji. korisnika kredita). na čijem se početku ili kraju vrši stvarna zamena jedne valute za drugu. Rizik koji proizilazi iz političkih. društvenih i ekonomskih prilika koje mogu uticati na mogućnost. proviziju za obradu zahteva za dodelu kredita i dr. a to može biti i fizičko. disažiju. davalac kredita) zadužuje dužnika (debitora. Lice ili firma (menični dužnik) na čije je ime trasant vukao finansijski instrument (menicu ili ček). Menica kojom trasant (izdavalac) menice daje trasatu (licu na koje je menica vučena) bezuslovan nalog da u vreme dospeća plati remitentu (licu naznačenom u menici ili po njegovom nalogu) iznos naznačen na menici. Deo iznosa jedne emisije hartija od vrednosti. proviziju i sporedne troškove (npr. Suprotan izraz je raskamatiti kada odgovarajuću kamatu oduzmemo glavnici.

Klauzula sadržana u ugovornim odredbama. u svakodnevnoj upotrebi asocira na one prihode. Kratkoročni vrednosni papir. koje kontroliše država i koji su oporezovani. Isprava koju izdaje putnička agencija. naročito kod medjunarodnih kredita i zajmova. U obračunskim transakcijama hartijama od vrednosti koje vrše banke – dan kad se na računu prodavca. odnosno zaduženje tog računa. Posao kojim se između stranaka (poverioca i dužnika) formira kreditni odnos. Žiro račun predstavlja u bankarstvu određenu vrstu računa sa uvidom. hoteljeru) da pruži putniku usluge naznačene u ispravi. KOMERCIJALNI) ŽIRO . koji se odnosi na određeni novčani iznos. Njena visina i način obračunavanja su obično određeni zakonom. sa određenim rokom dospeća i određenom kamatnom stopom. tj. koji mogu kod banaka otvoriti pojedinci ili preduzeća. VALUTA (ROK) VALUTA PLAĆANJA VALUTIRANJE Datum odobrenja ili zaduženja na računu. a koji predstavlja nalog davaocu usluge (obično ugostitelju.jednoj zemlji u opticaju. Obračunava je poverilac dužniku za zakašnjenje pri plaćanju. Valuta u kojoj treba da bude izvršeno plaćanje novčane obaveze. dan kada počinje da teče ili se završava ukamaćivanje. odnosno kupca hartija od vrednosti mora izvršiti odobrenje. Faktički znači izmirenje međusobnih obaveza na bankovnom računu. VALUTNA KLAUZULA VAUČER ZATEZNA KAMATA ZAJAM ZAPIS (BLAGAJNIČKI.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful