P. 1
Medjunarodni Privredni Termini

Medjunarodni Privredni Termini

|Views: 210|Likes:
Published by gagac78

More info:

Published by: gagac78 on Oct 19, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/07/2014

pdf

text

original

Međunarodni privredni termini

A VISTA Izraz koji znači „po viđenju“ i primenjuje se najčešće u bankarstvu za depozitne račune sa kojih je banka dužna da vrši isplate na svaki zahtev deponenta i bez odlaganja do iznosa raspoloživih sredstava. U terminskim poslovima na berzi, u premijskom poslu - pravo da se plaćanjem premije koja je unapred dogovorena može odustati od poslova kupovine ili isporuke ugovorene količine hartija od vrednosti U akcionarskom zakonodavstvu, pravo akcionara da pri pretvaranju akcionarskog društva u neki drugi oblik preduzeća svoje nove akcije vrati akcionarskom društvu, pod uslovom da je protiv takvog pretvaranja stavio prigovor. AGENT Fizičko ili pravno lice čija je delatnost zastupanje interesa stranog partnera (principala) na domaćem tržištu. Agent za potrebe svog nalogodavca - principala obrađuje određeno tržište, nalazi poslovne partnere i, ukoliko je ovlašćen, u ime i za račun svog principala zaključuje ugovore. Međunarodno hotelsko udruženje. Preuzimanje obaveze isplate menice koje neko lice vrši stavljanjem svog potpisa, sa ili bez određene klauzule, na menicu. Kratkoročni (i srednjoročni) kredit kod koga banka komitentu nesumnjivog boniteta, a radi finansiranja preduzeća, dopušta da do odredjenog iznosa (kreditnog limita) vuče menice na nju. Isprava o udelu u kapitalu akcionarskog društva. Akcije čiji se svaki vlasnik (imalac) smatra akcionarem (imalac nije poimenično naveden). Izdaju se na ime njihovog vlasnika (imaoca) i u njima je navedeno ime ili firma, mesto stanovanja i zanimanje vlasnika. Akcije koje glase na odredjeni nominalni iznos.

ABANDON

AIH AKCEPT AKCEPTNI KREDIT

AKCIJA AKCIJE NA DONOSIOCA AKCIJE NA IME AKCIJE NOMINALNE VREDNOSTI (NOMINOVANE AKCIJE) AKCIJE S GARANTOVANOM DIVIDENDOM (GARANTOVANE AKCIJE) AKCIJE S OGRANIČENIM PRAVOM GLASA AKCIJE S PRAVOM GLASA AKREDITIV

Mogu biti akcije jedne emisije ili samo jedne serije, čiju isplatu dividende u odredjenom iznosu garantuje neka druga firma ili banka, a ne preduzeće koje ih emituje. Akcije čiji vlasnici učestvuju u odlučivanju samo o odredjenim pitanjima značajnim za rad i opstanak akcionarskog društva. Akcije koje, uprkos maloj nominalnoj vrednosti, sadrže pravo glasa, za razliku od drugih vrsta akcija (tzv. Prikriveno pluralno pravo glasa). Instrument i način plaćanja u unutrašnjem, a posebno međunarodnom, privrednom prometu. Postoji više vrsta akreditiva: uslovni i bezuslovni akreditiv, dokumentarni akreditiv, opoziv i neopoziv akreditiv, prenosiv i neprenosiv akreditiv itd. Pribavljanje poslova (prikupljanje porudžbina, pretplata, oglasa i dr.) preko posebnih komercijalno angažovanih lica - akvizitera.

AKVIZICIJA

Aukciju vodi broker berze. brodskog ili drugog smeštajnog ili prevozničkog kapaciteta koji izvršilac usluge stavlja na raspolaganje putničkoj agenciji sa isključivim pravom prodaje usluga iz tog dela kapaciteta svojim klijentima (bilo u svoje ime bilo u ime izvršioca usluga). ALONŽ ALOTMAN ANUITET (RATA) ASIGNACIJA AMBALAŽA ANEKS UGOVORA ANUITET ARBITAR ARBITRAŽA ATEST AVAL AVIZA AŽIJA AUKCIJA AVAL (MENIČNO JEMSTVO) Jemstvo za meničnu ili čekovnu obavezu koja se daje potpisom jemca . a na ime otplate dugoročnog zajma. a pre svega s menicom). Lice koje putem arbitraže rešava spor. odnosno iznos koji dužnik mora da plati banci kao naknadu za korišćenje kredita. pre svega zbog stručnosti arbitara. namenjen je za naredna indosiranja. Menično jemstvo koje se sastoji u tome da jedno lice (avalista) svojim potpisom na menici garantuje da će menični dužnik isplatiti menicu. isplata. List hartije (jedinstven formular) spojen sa hartijom od vrednosti na ime (s akcijom na ime. kojim se produžava (nastavlja) blanket te hartije od vrednosti. Trgovanja na berzi metodom preovlađujuće cene i metodom minimalna cena minimalna količina. Obuhvata prenošenje prava na drugu banku da može da primi otplate glavnice i kamate od zajmoprimca. Prenos imovine dužnika na poverioca. Arbitraža se često koristi za rešavanje međunarodnih privrednih sporova zbog svojih prednosti u odnosu na sudove. Obaveštenje koje jedna stranka daje drugoj stranci u vezi sa nekim događajem bitnim za zaključeni posao (obično prispeće robe. prema ceni. nepristrasnosti. otvaranje akreditiva i sl. Omot u koji se roba pakuje i u kome se otprema. Novčani iznos koji dospeva za isplatu odredjenog datuma i koji se investitoru plaća godišnje ili u kraćim vremenskim rokovima (polugodišnje. tromesečno ili mesečno). avionskog. uparuju se nalozi ponude i tražnje za tom hartijom. Zakazuje se za sve hartije iste vrste određenog emitenta u unapred utvrđeno vreme. Označava odstupanje od nominalne (zvanične) vrednosti novca ili hartija od vrednosti i one koja se stvarno primenjuje. Prodaja uz javno nadmetanje kupaca. Dodatak ili prilog uz ugovor koji čini njegov sastavni deo. Deo hotelskog. Način rešavanja spora predviđen ugovorom i organ koji rešava spor. Za vreme aukcije. tako da kupac postaje onaj koji ponudi najvišu cenu. Isprava koju izdaje nadležni organ ili organizacija na osnovu ispitivanja proizvoda kojim se utvrđuje da li isti ispunjava uslove u pogledu karakteristika kvaliteta. kada na blanketu više nema mesta. Određeni novčani iznos koji se u jednakim vremenskim razmacima (najčešće godišnje i polugodišnje) uplaćuje radi izmirenja kreditnih obaveza.AKTIVNA KAMATA Kamata koju banka kao poverilac naplaćuje na kredite dodeljene svojim komitentima (dužnicima).). brzine postupka i jednostepenosti u odlučivanju.

transfer. Donose ih i obavljaju organi berze. Brojevi komada hartija od vrednosti kojima se trguje u toku jednog dana. pravo na berzi i van nje sklapa berzanske poslove. dobro izvršenje posla.za kupca i za prodavca. Pismena zaključnica (obično na odredjenom formularu) koju berzanski agent sastavlja za svaku berzansku transakciju. DILER) BERZANSKI PROMET BERZANSKI PROMPTNI (GOTOVINSKI. ona je organizovano tržište koje učesnicima obezbedjuje prostorna. promptnim tržištima. da se prodaju odredjene akcije po navedenoj ceni. i to redovno i u dva primerka . Brod četvrtastog i ravnog dna za prevoz velikog tovara prvenstveno na rekama i kanalima. bez korišćenja finansijskih instrumenata kao što su novac ili kredit. Popis lica ovlašćenih za zaključivanje pravosnažnih terminskih berzanskih poslova. preuzimanje i plaćanje). odnosno obaveza prilikom zaključenja ugovora ili u toku njegovog izvršenja. BERZA (HARTIJA OD VREDNOSTI) BERZANSKA ZAKLJUČNICA (KONFIRMACIONI SLIP) BERZANSKE UZANSE (OBIČAJI. AVANS Predujam. odnosno kursne vrednosti tih hartija. a tok izvršenja im je različit od zemlje do zemlje. a najkasnije jedan sat posle zaključenja sastanka. odmah po zaključenju posla. Direktna razmena robe ili usluga izmedju dva privredna subjekta koji su učesnici u medjunarodnom robnom prometu. Organizovano i regulisano tržište koje funkcioniše po posebnim. Obavljaju se na tzv. Uslovi poslovanja na berzi.na hartiji od vrednosti. robe ili deviza čije je izvršenje vezano za kasniji. BANKARSKA GARANCIJA BARTER (RAZMENA. Kao posrednička organizacija. Berzanski poslovi karakteristični po kratkom roku za izvršenje (isporuka robe. strogo utvrdjenim pravilima. Najčešće bankarske garancije su za plaćanje. novac i devize. čime se izbegava devizni rizik učesnika u tom poslu. Posebna vrsta jemstva kojim banka preuzima odgovornost u za to naročito predviđenoj bankarskoj formi za uredno i pravilno izvršenje svog komitenta prema njegovom ugovornom partneru. TRAMPA) BARŽA BERZA Stalno tržište na kojem se uz sudelovanje ovlašćenih posrednika po unapred utvrđenim pravilima i u određeno vreme prodaje. Nalog kojim se brokeru daju instrukcije da odredjenu transakciju izvrši tek pošto je prethodno izvršena neka druga transakcija. a ulagačima i učesnicima pruža informacije. vraćanje avansa i dr. Posao kupoprodaje hartija od vrednosti. plaćanje unapred dela ugovorene cene. odnosno kupuje roba. Firma ili fizičko lice koje ima zvanično odobrenje i. KASA. pre nego što druga ugovorna strana počne ili dovrši ispunjavanje svoje obaveze. tačno odredjeni termin. otuda. Poslovni običaji prema kojima se ponašaju učesnici u trgovini na berzi i koji se primenjuju u realizaciji berzanskih poslova. Objavljuje ih list koji izdaje berza. hartije od vrednosti. a nakon izvršenja te prodaje da se pristupi kupovini drugih akcija. npr. tehnička i druga sredstva za obavljanje trgovine hartijama od vrednosti. POSLOVNA PRAKSA) BERZANSKI AGENT (BROKER. SPOT) POSLOVI BERZANSKI REGISTAR BERZANSKI TERMINSKI POSAO BERZANSKI USLOVNI NALOG .

blanko punomoć). vrednosnog papira i sl. tranzitne. CARINSKA TARIFA CARINSKI KONTINGENT Akt koji predstavlja sistematski pregled svih carina koje važe na jednom nacionalnom carinskom području. Poverilac koji po osnovu nekog pravnog posla svoje potraživanje ili svoje pravo na vlasništvo ugovorom prenosi na drugo lice (na cesionara). Predstavlja statičnu sliku stanja ekonomskog subjekta na neki dan (obično poslednji dan u kalendarskoj godini) u kojoj je na levoj strani prikazana aktiva koja obuhvata imovinu i sva potraživanja. poslovanje. kreditni ugled. preferencijalne. Oznaka za lice koje je. U širem smislu biznis (engleska reč business) označava svaki posao. Smanjenje obaveze dužnika koju mu odobrava poverilac. Carina koja se obračunava i naplaćuje procentualno od vrednosti robe.BERZANSKI ZASTUPNIK (AGENT) BERZANSKO KOTIRANJE HARTIJA OD VREDNOSTI BILANS Lice kome je član berze dao nalog za trgovanje na berzi u ime i za račun svog nalogodavca Akt iznošenja hartija od vrednosti na berzu i trgovanje njima. zanimanje. blanko menica. Carine se dele na izvozne i uvozne. Kvalitet nekog preduzeća. Sinteza svega što zajmotražioca čini podobnim za dužnika: njegova kreditna sposobnost. . BIS BIZNIS BIZNISMEN BLANKO BONITET (KREDITNI REJTING. zaposlenost. KREDIBILITET. potraživanja. o čemu dužnik ne mora biti obavešten. odnosno izvoza domaće robe. Banka za međunarodne obračune.rad. neposredno zainteresovano za upravljanje i rad industrijskog ili trgovačkog preduzeća ili finansijske organizacije. Naziv za nepopunjene (bele) dokumente. ili delimično popunjene. njegova opšta materijalna sposobnost. bilo kao vlasnik ili poslovni partner. Količina određene robe koja se može uvesti bez plaćanja carine ili uz njeno plaćanje po nižoj stopi od one koja je redovno propisana u carinskoj tarifi za odnosnu robu. . CEDENT . KREDITNA SPOSOBNOST) BONIFIKACIJA BONITET BROKER CARINA CARINA AD VALOREM CARINSKA NOMENKLATURA Element carinske tarife koji se sastoji od naimenovanja robe po tarifnim brojevima.dužnost. Dažbina koja se naplaćuje prilikom uvoza strane robe. U užem smislu biznis označava: . dobra reputacija u poslovnom svetu. solidna pozicija na tržištu. zadatak. diferencijalne carine i dr. .zajedničku aktivnost lica vezanih poslovnim ugovorima. koji su potpisani unapred (blanko ček. a na desnoj strani se nalazi pasiva koja sadrži skup svih dugovanja i predstavlja izvore imovine iskazane u aktivi. sposobnost plaćanja i spremnost da se vrati dug. čime potpisnik u potpunosti priznaje obavezu na osnovu tih dokumenata. Kotacija znači utvrdjivanje cene (kursa) hartija od vrednosti (efekata) koje su predmet berzanskih transakcija. Posrednik u prodaji hartija od vrednosti koji prodaju obavlja za račun trećih lica.trgovinu. ili na koju on ima pravo kada su ispunjeni predviđeni uslovi iz ugovora ili zakona. robe.

tj. Sastoji se od unutrašnje vrednosti (razlika izmedju kursa. hartije od vrednosti. Ugovor o zakupu javnog transportnog sredstva za prevoz turista koji sklapa prevoznik obično sa turističkom agencijom. INTERES. koje njome potvrdjuju da njihov klijent ima oročen novčani depozit kod njih. izvrši (realizuje) opcija i sl.5%). Ustupanje potraživanja ili prava pismenom izjavom poverioca (cedenta) u korist novog poverioca (cesionara). s rokom vraćanja dužim od jedne godine. a prodate – isporučene. dokumenti. dan na koji prodavac mora da isporuči kupcu hartije od vrednosti koje je prodao na berzi. itd. Neutralni bankarski posao u kome banka (depozitar) prima na čuvanje stvari komitenta (deponenta). Manjak prihoda u odnosu na rashode.CENA KREDITA (KAMATA. U većini slučajeva to je lice koje nije platilo odmah kupljenu robu i koje duguje za uzeti kredit. tj. Osnovna karakteristika ove metode je vrednovanje svih vrednosti i svih nedostataka nekog projekta. Dan kada neka obaveza treba da se izvrši (da se vrati dug. Konvencija o ugovoru za međunarodni drumski prevoz. Pismena isprava o deponovanim sredstvima pravnih i fizičkih lica. čime se ustanovljava pravo na određeno odstupanje od ugovorene količine (obično . za dan kada kupljene valute moraju biti plaćene. Visina joj se utvrdjuje na osnovu troškova refinansiranja poverioca (kreditora). izvrši obaveza iz terminskog ugovora na berzi. isplati dividenda. odnosno cena za korišćenje tudjih sredstava izražena u procentima. Hartija od vrednosti kojom njen izdavač daje bezuslovan nalog drugom licu da iz njegovog pokrića isplati naznačenu sumu novca korisniku čeka. a dobija se odbijanjem unutrašnje vrednosti opcije od cene opcije). USTUPANJE POTRAŽIVANJA U KORIST POVERILACA) CIRCA Trgovački termin koji se u ugovoru o prodaji stavlja ispred oznake količine robe koja je predmet prodaje. Izdaju je depozitne banke ili druge finansijske organizacije. Pravno ili fizičko lice dužnik. plemeniti metali. KAMATNA STOPA) Kamatna stopa. kao što su dragocenosti. ključevi. Delo nelojalne konkurencije koje se sastoji u prodaji (strane) robe na tržištu po izuzetno niskim cenama. kvaliteta datih obezbedjenja kredita itd. cene instrumenata obuhvaćenih opcijom) i vremenske vrednosti opcije (cene koju su investitori spremni da plate u očekivanju porasta cena opcije. CIM CMR COST-BENEFIT ANALIZA ČEK ČARTER DAN DOSPEĆA DAN ISPORUKE DATUM VALUTE (BANKARSKE TRANSAKCIJE) DAMPING DEBITOR DEFICIT DEPO POSAO . CENA OPCIJE (KUPOVNA OBAVEZUJUĆA CENA OPCIJE) CERTIFIKAT CESIJA (ASIGNACIJA. što omogućava odluku o realizaciji projekta. umetnički predmeti. U poslovanju hartija od vrednosti. zatim boniteta zajmotražioca. Međunarodna konvencija o prevozu robe železnicom. Dan na koji počinje da se računa knjiženje na računu. isplati menica. Termin vezan za dan isporuke (razmene) valuta. Cenu koju kupac opcije mora da plati prodavcu. kao i dužine perioda na koji se ustupaju sredstva.

inkaso papiri. obveznice. hartije od vrednosti). konosman). poverava drugoj strani (depozitor) određenu pokretnu stvar (novac. s tim da je čuva i vrati. kojim se utvrđuje obaveza za plaćanje određenog iznosa odmah ili u kratkom roku. itd. Ostava na osnovu ugovora kojom jedna strana (deponent).DEPONENT Lice koje neku pokretnu stvar predaje na čuvanje depozitaru ili ostavoprimcu (banci depozitaru). Zakašnjenje dužnika u izvršenju neke njegove ugovorne obaveze. uz uslov da rok depozita ne bude unapred odredjen i da njegov vlasnik može u svako doba povući gotovinu iz depozita. ček. npr. dan kada treba podmiriti odredjenu obavezu finansijskog karaktera ili ostvariti neko pravo u vezi sa isporučenom robom ili naplatom potraživanja. obveznica. DEPOZITAR DEPOZIT DEPOZITI DEPOZITI PO VIDJENJU Sredstva nebankarskog sektora koja dnevno dospevaju za isplatu i služe za obavljanje bezgotovinskog prometa. Izraz koji označava nalog koji jedna ugovorna strana (najčešće kod ugovora o trgovinskom zastupanju. Banka ovlašćena da čuva hartije od vrednosti i njima profesionalno rukuje za račun trećih lica. Naziv (engleski dealer) koji označava samostalnog trgovca koji kupuje i prodaje hartije od vrednosti u svoje ime i za svoj račun. Tržišno stanje u kome postoje samo dva prodavca (koji jedan drugom konkurišu) prema velikom broju kupaca. kupon.) dospeva za naplatu. dan kada se može zahtevati ispunjenje neke obaveze. za razliku od brokera koji su klasični posrednici. tj. Zakonsko smanjenje vrednosti novca u odnosu na standard. Oblik deponovanja gotovine u banku. po slobodnoj odluci ulagača. Sve radnje koje su neophodne da se preduzmu u procesu doturanja robe od proizvođača do krajnjeg kupca (korisnika). Čista dobit koja se deli akcionarima srazmerno njihovom učešću u kapitalu akcionarskog društva. akcije i dr. Dan kada neki dug (menica. Propust dužnika da o roku ispuni obaveze iz ugovora o zajmu (da izvrši plaćanja po osnovu kamate i glavnice duga ili druge obaveze). Cena valute jedne zemlje izražena u valuti druge zemlje. s tim da rok povlačenja najavi banci unapred. Novčani iznos namenjen korisniku u vidu određene finansijske pomoći. Novac deponovan kod banke. nezavisno od načina njihovog raspolaganja. špediciji i komisionu) ima pravo da izda drugoj ugovornoj strani za izvršenje nekih radnji. Sva kratkoročna potraživanja u inostranstvu po bilo kom osnovu i u bilo kojoj valuti. vraćanje duga. Prevashodno trgovačke hartije od vrednosti (menica. DEPOZITI SA OTKAZNIM ROKOM DEVALVACIJA DEVIZE DEVIZNI KURS DILER DISPOZICIJA DIVIDENDA DOCNJA DISTRIBUCIJA DOTACIJA DOCNJA (U OKVIRU SPORAZUMA O ZAJMU) DOSPELOST (DOSPEĆE) DUOPOL EFEKTI .

a koji se u svakom slučaju mora izvršiti o nekom kasnijem. Međunarodni savez udruženja špeditera. tj. tj. U novijoj finansijskoj teoriji označava državnu kasu ili državnu blagajnu i državu kao vlasnika imovine. Specijalizovana agencija UN za poljoprivredu i ishranu. fiksno utvrdjenom terminu (najčešće per ultimo. odnosno faktoring društvo (najčešće filijala neke banke) vrši tako što otkupljuje potraživanja svog klijenta čiji je rok dospeća od 30 do 90 dana. Sistem finansiranja prodaje. s tim da se njena nominalna vrednost umanjuje za određeni iznos (proviziju). posle čega ih naplaćuje u svoju korist. i u valutama najrazvijenijih industrijskih zemalja). Učešće osiguranika u šteti. i to tako što ih otkupljuje od njihovog vlasnika (remitenta) pre roka dospeća.ESKONT Bankarski posao kod koga banka stavlja na raspolaganje svom klijentu iznos (kredit) na koji glasi menica ili druga robna hartija od vrednosti pre njene dospelosti. Odbitak kamate pri otkupu potraživanja koja dospevaju kasnije (tj. po pravilu. Oblik kratkoročnog finansiranja prodaje (izvoza) koje faktor (zajmodavac). ESKONTNI KREDIT Posebna vrsta bankarskog kredita koji banka daje na podlozi eskonta menica. kreditnog osiguranja i vršenja određenih usluga. Posle predaje menice. EMISIJA EFTA EIB EEZ EMS FAKTURA FAKTORING FAKTORING (PRODAJA POTRAŽIVANJA OD KUPACA) FAO FIATA FIBOR FIKSNI TERMINSKI POSAO FISKUS FORFETIRANJE (FINANSIRANJE BEZ PRAVA NA REGRES) FRANŠIZA . Na berzama. a taj rok. pri čemu se forfeter odriče prava regresa od prodavca. menica). Evropska investiciona banka. Račun koji poverilac dostavlja dužniku za isporučenu robu i izvršene usluge u međunarodnom privrednom prometu. Otkup kratkoročnih i dugoročnih potraživanja neke firme koji vrše banke ili druge finansijske organizacije – forfeteri (obično su to potraživanja po osnovu izvezene robe. Evropski monetarni sporazum. Promenljiva kamatna stopa kada je kredit zaključen na nemačkom tržištu kapitala u Frankfurtu. krajem meseca). deo štete za koji osiguravač ne duguje naknadu po osnovu osiguranja. Evropska ekonomska zajednica (prerasla u Evropsku Uniju). posao kupoprodaje koji se zaključuje po tekućem (deviznom) kursu. Evropsko udruženje slobodne trgovine (prestalo da postoji). korisniku se odmah odobrava neto iznos potraživanja. Izdavanje i plasiranje vrednosnih papira (akcija. ne sme biti duži od tri meseca. obveznica) i državnih zajmova.

zamenjen svetskom trgovinskom organizacijom . Pismene isprave u kojima njihov korisnik nije poimenično naznačen. Materijalna šteta. kao i pravom koje je s njima spojeno (u njima inkorporirano).WTO). FPA GATT GARANCIJA ZA IZVRŠENJE UGOVORA GARANTOVANI KREDIT GDP GLAVNICA GREIS PERIOD GNP HARTIJE OD VREDNOSTI HARTIJE OD VREDNOSTI NA DONOSIOCA HARTIJE OD VREDNOSTI NA IME (NEPRENOSIVI. Specijalni spoljnotrgovinski posao kod koga ponudu za kupovinu određene robe daje inostrani kupac. g. Trgovačko društvo. Pismene isprave kojima se njihov izdavalac obavezuje da će ispuniti obavezu upisanu na ispravi njenom zakonitom imaocu. mogu preneti na novog vlasnika. osiguravajući pomoć i usluge radi olakšavanja korišćenja. naročito šteta u vezi sa brodom ili teretom prilikom obavljanja pomorskog prevoza. preko fjučersa. Vreme koje protekne od korišćenja kredita do početka njegove otplate. obveznice) ili depozita na koji se plaća. odnosno naplaćuje kamata. po pravilu akcionarsko. Nominalni iznos zajma (dugoročnog finansijskog instrumenta.FRANŠIZING Sistem saradnje i međusobnih poslovnih odnosa između nezavisnih preduzeća koja su povezana ugovorom (o franšizingu) na osnovu koga jedan od njih (nosilac franšizinga) ustupa uz naknadu drugom (korisniku franšizinga) pravo korišćenja znaka ili komercijalnu formulu označenu jednim znakom. pismenom izjavom na hartiji (indosamentom). a pravo iz njih može ostvariti svaki donosilac jer su to hartije za koje se pretpostavlja da onaj ko ih poseduje ima pravo da raspolaže njima. REGISTROVANI FINANSIJSKI INSTRUMENTI) HARTIJE OD VREDNOSTI PO NAREDBI HAVARIJA HEDŽING (ZAŠTITA OD KURSNOG RIZIKA) HIPOTEKA HOLDING KOMPANIJA IATA INDENT POSAO Hartije od vrednosti koje glase na ime odredjenog korisnika i po naredbi se. koje se nalazi na čelu grupacije društava koju kontroliše kroz učešće u njihovom kapitalu. Opšti sporazum o carinama i trgovini (od 1995. skladišnica). kao sredstvo plaćanja (ček) ili kao sredstvo za kreditiranje (menica). U privrednom prometu hartije od vrednosti se koriste kao sredstvo robnog prometa (teretnica. . Tehnika osiguranja od promene cena sirovina ili robe kojima se trguje na termin. Bruto nacionalni proizvod. Jedna od klauzula u transportnom osiguranju kojom se određuje obim osiguravajućeg pokrića. Kredit odobren na osnovu založenih ili deponovanih hartija od vrednosti radi obezbedjenja njegove otplate. Bruto društveni proizvod. Međunarodno udruženje za vazdušni saobraćaj. Garancija koja služi za finansijsko obezbedjenje kupca u slučaju da prodavac ne izvrši svoje ugovorne obaveze. Založno pravo na nepokretnim dobrima. Hartije koje se izdaju i glase na jednog odredjenog korisnika i kod kojih samo poimenično naznačeni imalac (ili njegov pravni naslednik) može ostvariti odredjeno pravo inkorporirano u njima.

Međunarodni monetarni fond. Prenošenje hartija od vrednosti indosamentom na drugo lice. Negativna klauzula po naredbi koju indosant pri indosiranju stavlja na hartiju od vrednosti. Međunarodna banka za obnovu i razvoj. Kod hartija od vrednosti po naredbi – pismena izjava o prenosu. faktura i druga naplatna dokumenta) koja se vrši preko banke. npr. Svaki formalni ili pisani dokument. ugovor ili depozit. Međunarodni fond za razvoj poljoprivrede. ček. a najpoznatija pravila su ona koje je donela Međunarodna trgovinska komora u Parizu . Lice ili firma. i stupanje u solidarnu obavezu sa ostalim dužnicima iz hartija od vrednosti. Međunarodni centar za rešavanje investicionih sporova. doznaka. INDOSAMENT NA IME INDOSANT INDOSATAR (ŽIRAT) INDOSIRANJE INSTRUMENT IRU IDA IFC IMF IBRD ISO ICC ILO ICSID IHA ILA IFAD JEDNOOBRAZNA PRAVILA JOINT-VENTURE . Njome se vlasništvo i dalja prava dosadašnjeg imaoca hartije od vrednosti (indosanta) prenose na drugo lice (ndosatara). odnosno zajedničko poslovno ulaganje.Jednoobrazna pravila i običaji za dokumentarne akreditive i Jednoobrazna pravila za naplatu (inkaso). kojim se formalno izražava neki sporazum ili akt zasnovan na zakonu. Međunarodno udruženje za razvoj (Agencija UN). odnosno novi poverilac na koga dosadašnji poverilac (indosant) indosamentom prenosi pravo potraživanja iz hartije od vrednosti po naredbi. odnosno dosadašnji poverilac koji izjavom i potpisom na poledjini te hartije od vrednosti to pravo prenosi (indosira) na novog poverioca (indosatara). Udruženje za međunarodno pravo.INKASO INTERKALARNA KAMATA INDOSIRANJE INDOSAMENT Naplata novčanog potraživanja (menica. Međunarodna organizacija rada. Lice koje pravo potraživanja iz hartije od vrednosti po naredbi (menice ili čeka) prenosi na drugo lice. kao i pravo vlasništva koje je s tom hartijom povezano. Kamata koja se obračunava i plaća na kredit za period vremena od njegovog podizanja (puštanja u tečaj) do početka njegove otplate. Međunarodno hotelsko udruženje. Međunarodna trgovinska komora. ček. Međunarodni savez drumskog saobraćaja. Radnja kojom se vrši prenos hartija od vrednosti (po naredbi) sa ranijeg imaoca na novog vlasnika. Međunarodna organizacija za standardizaciju. menica. Autonomni izvor međunarodnog privrednog prava. potvrda o dugu. Međunarodna finansijska korporacija (Agencija UN). Zajednički prihvat.

Isprava koja olakšava prelaz trgovačkih uzoraka i reklamnog materijala preko carinske linije i oslobađa od podnošenja carinske deklaracije. Mogućnost da se jedna valuta legalno zameni za drugu valutu ili zlato. Ovlašćenje ili odobrenje koje daje država domaćem ili stranom fizičkom ili pravnom licu (ili drugoj državi) radi iskorišćavanja nekog prirodnog bogatstva ili vršenja neke javne službe. Carinski dokument koji se izdaje za uprošćavanje formalnosti u međunarodnom drumskom saobraćaju.KARTEL KADUCIRANJE Ugovorno udruživanje nezavisnih preduzeća (konkurenata) sa ciljem da se utiče na tržište putem regulisanja konkurencije. Primopredaja građevinskog objekta ili radova posle završetka između investitora i izvođača. Proglašavanje hartija od vrednosti nevažećim. kojima se ugovara da se obaveza plaćanja fiksne kamatne stope zameni plaćanjem kamatne stope koja je promenljiva. KARNET ECS KARNET TIR KARGO OSIGURANJE KASA SKONTO KABOTAŽA KONTOKORENTNI KREDIT (KREDIT PO TEKUĆEM RAČUNU) KOMBINOVANI SVOP (KAMATNI I VALUTNI SVOP) KONZORCIJUM KOLAUDACIJA KONVERTIBILNOST KOMPENZACIJA KONCESIJA Oblik udruživanja u privredi. najčešće u finansijskoj sferi sa ciljem da se obavi određeni poslovni poduhvat ili finansijska transakcija. Naknada za korišćenje sredstava pozajmljenih u obliku novca. izražena u procentima nominalne vrednosti duga. Primenjuje se i u slučaju da hartija od vrednosti nema pravnog naslednika. Prevoz putnika i/ili robe između dva mesta koja se nalaze na teritoriji iste države. KARNET ATA KAMATA (INTERES) KAMATNA STOPA KAMATNI FJUČERSI KAMATNI KUPON KAMATNI SVOP Standardizovani terminski ugovori o kamatnoj stopi kojima se trguje na najvažnijim terminskim berzama u svetu. kapitala ili robe. npr. . nego protivisporukama druge robe. Trgovački popust od utvrđene cene u slučaju da se roba plaća odmah u gotovu. kao "ničija". poništava. Svop čiju osnovu čini kombinacija kamatnog i valutnog svopa. Deo koji se pridodaje obveznici sa stalnim prinosom (ukamaćenjem). Godišnja naknada koja se plaća na pozajmljena sredstva. Iznos koji je komitent banke povukao iznad raspoloživih sredstava na računu (prekoračenje računa). Međunarodna carinska isprava koja ima za cilj da uprosti carinske formalnosti u prometu robe koja se privremeno uvozi i izvozi. kada se. Osiguranje robe u prevozu. Poslovni aranžman (finansijska transakcija) za zaštitu transaktora od rizika promene kamatnih stopa. obveznica. na osnovu koga banka isplaćuje dospele kamate. Nabavka neke robe koja se ne plaća novcem.

i u zlato). a ostatak pozajmljuje od brokerske kuće. Maksimalni iznos kredita koji banka odobrava klijentu – zajmotražiocu (dužniku). tj. tj. telegrafskih isplatnih naloga i sl. odnosno ona cena po kojoj je berzanski makler spreman da ih kupi. dospelog ili otkazanog zajma u novi zajam – s promenjenom kamatnom stopom ili drugim uslovima otplate (kamatni uslovi zavise od trenutne situacije na tržištu kapitala). Slobodno pretvaranje jedne valute u drugu (ranije. maksimalni iznos koji klijent može povući. TRŽIŠNA CENA) KURS PO VIDJENJU KURTAŽA Devizni kurs kratkoročnih stranih sredstava plaćanja. menica po vidjenju. Provizija koja se plaća posredniku za učinjenu uslugu na osnovu .KOTACIJA KONOSMAN Berzanski izraz koji označava visine kursa vrednosnih papira. Kartice na osnovu kojih gradjani mogu da kupuju robu i usluge u zemlji i inostranstvu bez gotovine. mogućnost da se novac. Promena ugovorenih uslova zajma (kamatne stope. deviza i fungibilne robe. Iznos koji je komitent banke povukao iznad raspoloživih sredstava na računu (prekoračenje računa). Vrsta prodajnog komisiona kod koga konsignator preuzima robu od inostranog vlasnika radi njene prodaje na domaćem tržištu. Rizik neizvršenja novčane obaveze – osnovni rizik za sve finansijske instrumente. kojima se trguje na berzi. Isprava kod pomorskog prevoza kojom brodar potvrđuje prijem tereta na brod i preuzima obavezu da robu po završetku prevoza preda određenom licu. Cena po kojoj se traže hartije od vrednosti. što je i jedan od kriterijuma za analizu hartija od vrednosti. za šta je osnov poznavanje deviznog kursa. Tržišna cena hartija od vrednosti. pre svega čekova. odnosno devize ranijih zemalja slobodno medjusobno zamenjuju po važećem tekućem kursu i da se njima slobodno raspolaže. s tim da plaćanje izvrše kasnije. a odnosi se na uobičajenu jedinicu trgovanja. Utvrđena veličina robe po količini (količinski kontingent) ili vrednosti (vrednosni kontingent) koja može u određenom roku da se uveze ili izveze. Vrsta računa kod koga klijent samo deo sredstava potrebnih za kupovinu hartija od vrednosti uplaćuje u gotovu. pri čemu roba do njene definitivne prodaje krajnjem kupcu ostaje u svojini stranog isporučioca. Karakteristika dužnika koja pruža garanciju da je dužnik spreman da ispunjava svoje obaveze po uzetom kreditu. Pretvaranje starog. devize ili strane novčanice. KONSIGNACIJA KONTINGENT KONTOKORENTNI KREDIT (KREDIT PO TEKUĆEM RAČUNU) KONVERTIBILNOST KONVERZIJA KONVERZIJA VALUTA KONVERZIJA ZAJMA KREDITNA LINIJA (ZAJMODAVNA LINIJA) KREDITNA SPOSOBNOST (KREDITNI REJTING) KREDITNE KARTICE KREDITNI RAČUN EFEKATA KREDITNI RIZIK (IZLOŽENOST RIZIKU) KUPOVNI KURS KURS (KOTACIJA. roka i)ili modaliteta otplate/ koja se svodi na inicijativu dužnika da izdejstvuje srazmerno povoljnije uslove na tržištu kapitala. Zamena jedne valute za drugu.

Iznajmljivanje opreme uz plaćanje redovne novčane naknade za njeno korišćenje. Planska aktivnost u marketingu koja obuhvata obezbeđivanje odgovarajućeg asortimana proizvoda i usluga na odgovarajućem mestu u odgovarajuće vreme i u odgovarajućim količinama i cenama. Dalja prodaja centralnoj banci menica koje je centralna banka eskontovala kupovinom od svojih komitenata. uglavnom kod obveznica javnog sektora. zlato. uz odbitak kamate za period od otkupa do dospeća i eskontnih troškova (eskontna provizija. Promenljiva kamatna stopa kada je kredit zaključen na londonskom tržištu kapitala. ili minimalan broj komada hartija od vrednosti koje čine jedinicu za sklapanje poslova na berzi. Minimalan nominalni iznos. Hartije od vrednosti čiji su oblik. porez) – što sve zajedno čini eskontnu cenu (isplaćuje se samo na taj način umanjeni iznos). Izjednačenje stranih državljana i pravnih lica sa domaćim licima u pogledu tretmana. sadržaj i prenos. Slovima. regulisani zakonom. Pojam koji ima više značenja kao što su: ekonomski proces. Tržišno stanje u kome na strani ponude postoji samo jedan prodavac. Slučaj kada svota osiguranja premašuje vrednost osigurane stvari. Razlika (obično izražena u procentima) između nabavne i prodajne cene robe i hartija od vrednosti. kao i način ostvarivanja prava iz nje. nakit i sl. Kupovina menica podobnih za eskont. Predstavlja svaku radnju preduzetu pri prometu robe ili usluga koja je protivna dobrim poslovnim običajima i kojom se nanosi ili bi se mogla naneti šteta drugom konkurentskom preduzeću. Pravo iskorišćavanja pronalaska koje nosilac patenta ustupa u celosti ili delimično drugom licu. na poseban način sastavljeno ime proizvoda ili firme koji na taj način može predstavljati i znak te firme. Međunarodno poznato londonsko udruženje osiguravača i reosiguravača.). odnosno marku proizvoda. poslovna aktivnost ili funkcija. a na strani tražnje mnogo kupaca.ugovora o trgovinskom posredovanju. Prodaja hartija od vrednosti tako što ih čvrsto preuzima banka ili bankarski konzorcijum. koji LOGOTIP LOT (SVEŽANJ HARTIJA OD VREDNOSTI) LOJD MARŽA MARKETING MENICA (PROMISORNA NOTA) MENIČNI ESKONT MENIČNI REESKONT MERČENDAJZING MONOPOL NACIONALNI TRETMAN NADOSIGURANJE NELOJALNA KONKURENCIJA NEGOCIJACIJA . pre njihovog dospeća. odnosno pravo potraživanja (hartije od vrednosti. poslovna koncepcija i naučna oblast. LAFTA LICENCA LIBOR LIZING LOMBARDNI POSAO Latinoameričko udruženje slobodne trgovine. Bankarski posao kojim banka odobrava kredit svom klijentu uz njegovu obavezu da banci preda radi obezbeđenja vraćanja kredita o roku kakvu pokretnu stvar.

deviznih i drugih propisa jedne zemlje smatra strancem. kao što su: ulozi na štednju. Opšti limit. OBVEZNICA OBVEZNICE (OBLIGACIJE.pri tom te obveznice mogu prodavati po nominalnoj (višoj ili nižoj) ceni. U materijalnom smislu isključivo pravo nosioca patenta da iskorištava pronalazak zaštićen tim patentom na teritoriji zemlje u kojoj je patent izdat. Organizacija za ekonomsku saradnju i razvoj. Jednostrana izjava određenog lica kojom se stvara. simbolima. koji se u bilansu banaka iskazuje sa otkaznim rokom. Specifičan oblik bankarskih transakcija koje banke realizuju u medjunarodnim ofšor centrima. Poseban način označavanja različitih pojava. Poslovi u međunarodnoj trgovini berzanskih proizvoda kod kojih se cena unapred ne fiksira već se u osnovi vezuje za cenu neke međunarodne berze na kojoj se kotira konkretan proizvod. Organizacija zemalja izvoznica nafte. ako hoće da odustane od ugovora pre njegovog ispunjenja. menja ili ukida neko pravo iz ugovora. NEREZIDENT NOMINALNA KAMATNA STOPA NOMENKLATURA Fizičko ili pravno lice koje se u smislu fiskalnih. Svetska organizacija za intelektualnu svojinu. a najčešće brojevima i slovima. Depoziti klijenata sa otkaznim rokom ili sa unapred ugovorenim rokom dospeća. odnosno visina kredita koja se može koristiti u toku odredjenog perioda. Kamata koju banka plaća na sredstva uložena kod nje. šiframa. tj. proizvoda i materijala skraćenim oznakama. isključivo pravo primene pronalaska. Isprave o dugu (dužničke hartije od vrednosti). Transakcioni (čekovni) računi koji mogu biti prekoračeni (kad se udje u "crveno"). DUG) ODUSTANICA OECD OFŠOR BANKARSKI POSLOVI OKVIRNI KREDIT (KREDITNA LINIJA) OMPI ONKOL POSLOVI OPCIJA OPEC OROČENI DEPOZITI (DEPOZITI SA UTVRDJENIM ROKOM) OVERDRAFT RAČUN (RAČUN SA AUTOMATSKI ODOBRENIM PREKORAČENJEM) PASIVNA KAMATA PATENT PERIOD POČEKA ("GREJS PERIOD") . odnosno finansijski instrumenti sa odredjenim rokom dospeća. ZAJAM. odnosno pravo izbora između više različitih mogućnosti. kamatni kuponi po sopstvenim obveznicama i blagajničkim zapisima i sl. Kamata izražena u procentima nominalne vrednosti. depoziti po računima. Period u kome se ne vrši plaćanje kamate ni glavnice duga. odnosno kamatna stopa ugovorena kod finansiranja tudjim sredstvima. Isprava o datom zajmu koji treba da bude isplaćen u određenom roku i koji nosi utvrđenu godišnju kamatu. Suma novca ili druga vrednost koju jedna strana treba da isplati prema ugovoru drugoj strani. tj. s tim da je iznos prekoračenja limitiran i na taj se iznos plaća kaznena kamata. na njene pasivne poslove.

posredovanje. u brodarstvu i prekomorskom osiguranju.) ili kao premija za rizik. kao i da preduzima druge pravne poslove i radnje u vezi sa poslovanjem preduzeća. koji ističe poverilac. U kreditnom poslu – naknada koja se (uz kamatu) zaračunava na ime posebnih usluga (obrada zahteva za dodelu kredita i dr. strane „potražuje“ računa. prema kome je prokurista ovlašćen da zaključuje ugovore i potpisuje firmu. zakonu). Ugovorno udruživanje pravnih i fizičkih lica. Promena iznosa ugovorne cene posle zaključenja ugovora. Pravo isplatioca da zahteva isplaćenu sumu od lica koje je na to obavezno po nekom pravnom osnovu (ugovoru. Knjigovodstveni pojam koji označava razliku između leve tj. Lice koje na osnovu dobijenog punomoćja obavlja za poslodavca određene pravne radnje uz naknadu ili besplatno. Uvoz robe uslovljen u određenom roku izvozom iste (ili slične) robe. Prigovor zbog neizvršenja ili nepotpunog izvršenja ugovorne obaveze. PROVIZIJA PLATNI BILANS PORTFELJ PRELEVMAN PROTEKCIONIZAM PROVIZIJA ZA KREDIT PROVIZIJA ZA NEISKORIŠĆENI DEO KREDITA PUL PUNOMOĆNIK RAMPLASMAN REEKSPORT REGRES REKLAMACIJA REVIZIJA CENE ROJALTI SALDO SENZAL STAGFLACIJA . Posebna taksa koja se (pored carine) uvodi da bi se izjednačile cene uvozne robe sa cenama iste domaće robe. Obuhvata ukupnost ekonomskih transakcija izvršenih u jednom periodu vremena (obično godinu dana) između jedne zemlje i drugih zemalja. Politika koja se koristi u spoljnotrgovinskoj razmeni radi zaštite domaće proizvodnje od inostrane konkurencije. koji se zasnivaju na osnovu naloga (zastupanje. Posrednik u zaključivanju poslova kod prometa robe i vrednosnih papira. koja posluju u istoj privrednoj grani sa ciljem da se među njima eliminiše ili reguliše konkurencija. Privredna stagnacija kombinovana sa inflacijom. Najšire trgovačko punomoćje čiji je obim određen zakonom. Posao posredovanja pri kupoprodaji robe između partnera koji se nalaze u različitim zemljama u odnosu na zemlju reeksportera. strane „duguje“ i desne tj.PIBOR PROKURA Promenljiva kamatna stopa za kredite zaključene na pariskom tržištu kapitala. Naknada koju korisnik zajma (obično tromesečno) plaća na odobreni a još neiskorišćeni deo kredita. Naknada koju je sticalac licence dužan da plati davaocu licence za ustupljeno pravo iskorišćavanja predmeta ugovora o licenci. bez plaćanja uvozne carine i dažbina i režimskih prava na uvoz. Nagrada koju dobija nalogoprimac za izvršenje svoje obaveze iz ugovora robnog prometa. Skup raznih hartija od vrednosti kojim raspolaže jedno lice. komision).

Sporazum o međunarodnom prevozu robe železnicom. po kojima transaktor prethodno odredjuje maksimalni i minimalni limit za svoj čekovni račun (transakcioni depozit). Aranžmani izmedju transaktora i banke. kod banaka se za ocenu stepena likvidnosti najčešće koristi odnos izmedju likvidnih sredstava i ukupnih depozita po vidjenju. Težina ambalaže u koju se roba pakuje. Društvo za medjunarodne medjubankarske finansijske telekomunikacije Oznaka za kreditnu maržu koju dve zemlje.STOJNICE Uobičajeni naziv pomorskog prava za vreme kojim krcatelj raspolaže radi ukrcavanja robe na brod. Sporedni deo hartija od vrednosti/obveznice ili akcije/. glavni nosilac posla). Dokumenti kojima je protekao rok kada su trebali biti podneti za naplatu ili akceptiranje. U trgovini efektima – pretvaranje jednog kapitalnog ulaganja u drugo. a kod obveznica – za naplatu kamate). Recipročni kredit do čijeg iznosa i jedna i druga strana mogu na klirinškom računu preći u dugovanje. ako je talon odvojen i ako su naplaćeni svi kuponi. na osnovu analize prinosa i kvaliteta) i investiranje u druge hartije od vrednosti koje se smatraju korisnijim. Oblik transfera kredita na sekundarnom tržištu koji zamenjuje kreditne plasmane izmedju banaka. uzajamno odobravaju jedna drugoj. TARA TARIFA . U medjunarodnom kreditnom i zajmovnom poslu – emisija i plasman kredita (zajma) koji vrše dve ili više banaka i koje radi toga formiraju sindikat (konzorcijum). poslednji deo kuponskog tabaka na osnovu koga vlasnik hartija od vrednosti. TRAMPA) SVOP ARANŽMANI (ARANŽMANI O TRAMPI INSTRUMENATA) ŠPEDITER TALON Lice koje u svoje ime a za račun komitenta organizuje otpremanje i dopremanje robe. Medjunarodni kreditni aranžmani koji monetarnim vlastima služe kao instrument za stabilizovanje državnih kurseva (olakšice za intervencije na deviznom tržištu). u okviru bilateralnog platnog sporazuma. Odnos izmedju likvidne imovine i kratkoročnih obaveza. Na međunarodnim berzama to znači posao u okviru koga se plaćanje i isporuka mora izvršiti odmah po zaključenju posla. jedna od banaka angažuje se kao vodeći menadžer (vodeća banka. odnosno težina prevoznog sredstva u koji se tovari teret. odnosno vreme koje primaocu stoji na raspolaganju radi iskrcavanja robe iz broda. Posao u čijoj je osnovi neki oblik zamene. SMGS SINDICIRANJE KREDITA (ZAJMA) SPOT POSAO STEPEN (KOEFICIJENT) LIKVIDNOSTI STALE-DOKUMENTI SVIČ SVIFT SVING (KREDITNA MARŽA) SVING KREDIT (RECIPROČNA KREDITNA LINIJA) SVIP DEPOZITI (RAČUNI U BANCI SA KLAUZULOM O AUTOMATSKOM ČIŠĆENJU) SVOP (ZAMENA. dobija novi kuponski tabak (kod akcija – za naplatu dividendi. odnosno prodaja one hartije od vrednosti koja svom vlasniku više ne izgleda povoljnom na duži rok (npr. Spisak cena za različite vrste usluga.

TEKUĆI RAČUN (KONTOKORENT) TENDER TERMS OF TRADE TEZAURACIJA TRANSAKCIONI RIZIK (TRANSAKCIONA IZLOŽENOST RIZIKU) TRANSFERNI RIZIK Račun koji banka vodi za svog komitenta (vlasnika tekućeg računa). sposobnost ili spremnost zajmoprimca da izmiri svoje obaveze prema banci. S gledišta zajmotražioca. ukupni troškovi kojima kreditor (poverilac. Lice ili firma (menični dužnik) na čije je ime trasant vukao finansijski instrument (menicu ili ček). Odnosi razmene. banknote) koji su u TRANŠA TRASANT TRASAT TRASIRANA (VUČENA) MENICA TROŠKOVI KREDITA (TROŠKOVI ZAJMOVNIH OPERACIJA) TRŽIŠNA KAMATNA STOPA UNCTAD UNCITRAL UNIDO ULOG-DEPOZIT UKAMATITI UKRŠTENI KURSEVI (INDIREKTNI PARITETI) ULTIMO POSLOVI VALUTA (NOVČANA JEDINICA) . i pravno lice. Konferencija UN o trgovini i razvoju. efektivni novac i novčani znaci (novčanice. davalac kredita) zadužuje dužnika (debitora. Menica kojom trasant (izdavalac) menice daje trasatu (licu na koje je menica vučena) bezuslovan nalog da u vreme dospeća plati remitentu (licu naznačenom u menici ili po njegovom nalogu) iznos naznačen na menici. Sa ulogom ulagač u suštini daje banci pozajmicu. na čijem se početku ili kraju vrši stvarna zamena jedne valute za drugu. Rizik koji proizilazi iz političkih. a dospevaju (skadiraju) poslednjeg dana u mesecu (tromesečju ili godini). Upotreba novca u nemonetarne svrhe na taj način što se novac zadržava izvan prometa. Neprenosiva finansijska investicija u obliku sredstava na računu kod banke. društvenih i ekonomskih prilika koje mogu uticati na mogućnost. Odnos razmene dve strane valute na deviznom tržištu u nekoj trećoj zemlji. Organizacija UN za industrijski razvoj. Novčana jedinica koja čini osnovu monetarnog sistema jedne zemlje. ček). tj. Kamatna stopa na depozite i druga uložena sredstva koja se na osnovu ponude i tražnje formira na tržištima novca. Berzanski poslovi koji su zaključeni na termin. Deo iznosa jedne emisije hartija od vrednosti. disažiju. a to može biti i fizičko. kada se zajam emituje u intervalima i u delimičnim iznosima ili se cela emisija emituje u isto vreme i pod istim se uslovima lansira u različitim zemljama. proviziju za obradu zahteva za dodelu kredita i dr. Rizik koji je rezultat pojedinačnih transakcija. korisnika kredita). Ulog može biti po viđenju i oročen. Ponuda za izvođenje radova kod javne licitacije i licitacije po pozivu za izbor izvođača investicionih i drugih sličnih radova. Dodati glavnici odgovarajuću kamatu.). proviziju i sporedne troškove (npr. Suprotan izraz je raskamatiti kada odgovarajuću kamatu oduzmemo glavnici. uključujući kamatu. dajući nalog trasatu da o roku isplati u menici naznačenu svotu novca licu za koje je menica izdata. Komisija UN za međunarodno trgovačko pravo. Lice (ili firma) koje potpisuje (vuče) finansijski instrument (menicu.

Klauzula sadržana u ugovornim odredbama. u svakodnevnoj upotrebi asocira na one prihode. koji se odnosi na određeni novčani iznos. tj. a koji predstavlja nalog davaocu usluge (obično ugostitelju. VALUTA (ROK) VALUTA PLAĆANJA VALUTIRANJE Datum odobrenja ili zaduženja na računu. Žiro račun predstavlja u bankarstvu određenu vrstu računa sa uvidom. Valuta u kojoj treba da bude izvršeno plaćanje novčane obaveze. koji mogu kod banaka otvoriti pojedinci ili preduzeća. sa određenim rokom dospeća i određenom kamatnom stopom. Kratkoročni vrednosni papir. dan kada počinje da teče ili se završava ukamaćivanje. KOMERCIJALNI) ŽIRO . Posao kojim se između stranaka (poverioca i dužnika) formira kreditni odnos. Isprava koju izdaje putnička agencija. hoteljeru) da pruži putniku usluge naznačene u ispravi. odnosno zaduženje tog računa.jednoj zemlji u opticaju. naročito kod medjunarodnih kredita i zajmova. Obračunava je poverilac dužniku za zakašnjenje pri plaćanju. Faktički znači izmirenje međusobnih obaveza na bankovnom računu. U obračunskim transakcijama hartijama od vrednosti koje vrše banke – dan kad se na računu prodavca. Njena visina i način obračunavanja su obično određeni zakonom. odnosno kupca hartija od vrednosti mora izvršiti odobrenje. VALUTNA KLAUZULA VAUČER ZATEZNA KAMATA ZAJAM ZAPIS (BLAGAJNIČKI. koje kontroliše država i koji su oporezovani.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->