Međunarodni privredni termini

A VISTA Izraz koji znači „po viđenju“ i primenjuje se najčešće u bankarstvu za depozitne račune sa kojih je banka dužna da vrši isplate na svaki zahtev deponenta i bez odlaganja do iznosa raspoloživih sredstava. U terminskim poslovima na berzi, u premijskom poslu - pravo da se plaćanjem premije koja je unapred dogovorena može odustati od poslova kupovine ili isporuke ugovorene količine hartija od vrednosti U akcionarskom zakonodavstvu, pravo akcionara da pri pretvaranju akcionarskog društva u neki drugi oblik preduzeća svoje nove akcije vrati akcionarskom društvu, pod uslovom da je protiv takvog pretvaranja stavio prigovor. AGENT Fizičko ili pravno lice čija je delatnost zastupanje interesa stranog partnera (principala) na domaćem tržištu. Agent za potrebe svog nalogodavca - principala obrađuje određeno tržište, nalazi poslovne partnere i, ukoliko je ovlašćen, u ime i za račun svog principala zaključuje ugovore. Međunarodno hotelsko udruženje. Preuzimanje obaveze isplate menice koje neko lice vrši stavljanjem svog potpisa, sa ili bez određene klauzule, na menicu. Kratkoročni (i srednjoročni) kredit kod koga banka komitentu nesumnjivog boniteta, a radi finansiranja preduzeća, dopušta da do odredjenog iznosa (kreditnog limita) vuče menice na nju. Isprava o udelu u kapitalu akcionarskog društva. Akcije čiji se svaki vlasnik (imalac) smatra akcionarem (imalac nije poimenično naveden). Izdaju se na ime njihovog vlasnika (imaoca) i u njima je navedeno ime ili firma, mesto stanovanja i zanimanje vlasnika. Akcije koje glase na odredjeni nominalni iznos.

ABANDON

AIH AKCEPT AKCEPTNI KREDIT

AKCIJA AKCIJE NA DONOSIOCA AKCIJE NA IME AKCIJE NOMINALNE VREDNOSTI (NOMINOVANE AKCIJE) AKCIJE S GARANTOVANOM DIVIDENDOM (GARANTOVANE AKCIJE) AKCIJE S OGRANIČENIM PRAVOM GLASA AKCIJE S PRAVOM GLASA AKREDITIV

Mogu biti akcije jedne emisije ili samo jedne serije, čiju isplatu dividende u odredjenom iznosu garantuje neka druga firma ili banka, a ne preduzeće koje ih emituje. Akcije čiji vlasnici učestvuju u odlučivanju samo o odredjenim pitanjima značajnim za rad i opstanak akcionarskog društva. Akcije koje, uprkos maloj nominalnoj vrednosti, sadrže pravo glasa, za razliku od drugih vrsta akcija (tzv. Prikriveno pluralno pravo glasa). Instrument i način plaćanja u unutrašnjem, a posebno međunarodnom, privrednom prometu. Postoji više vrsta akreditiva: uslovni i bezuslovni akreditiv, dokumentarni akreditiv, opoziv i neopoziv akreditiv, prenosiv i neprenosiv akreditiv itd. Pribavljanje poslova (prikupljanje porudžbina, pretplata, oglasa i dr.) preko posebnih komercijalno angažovanih lica - akvizitera.

AKVIZICIJA

Obuhvata prenošenje prava na drugu banku da može da primi otplate glavnice i kamate od zajmoprimca. Dodatak ili prilog uz ugovor koji čini njegov sastavni deo. Isprava koju izdaje nadležni organ ili organizacija na osnovu ispitivanja proizvoda kojim se utvrđuje da li isti ispunjava uslove u pogledu karakteristika kvaliteta. otvaranje akreditiva i sl. tromesečno ili mesečno). Menično jemstvo koje se sastoji u tome da jedno lice (avalista) svojim potpisom na menici garantuje da će menični dužnik isplatiti menicu. Aukciju vodi broker berze. Prenos imovine dužnika na poverioca. Deo hotelskog. Označava odstupanje od nominalne (zvanične) vrednosti novca ili hartija od vrednosti i one koja se stvarno primenjuje. List hartije (jedinstven formular) spojen sa hartijom od vrednosti na ime (s akcijom na ime. Prodaja uz javno nadmetanje kupaca. odnosno iznos koji dužnik mora da plati banci kao naknadu za korišćenje kredita. uparuju se nalozi ponude i tražnje za tom hartijom. pre svega zbog stručnosti arbitara. kada na blanketu više nema mesta. Novčani iznos koji dospeva za isplatu odredjenog datuma i koji se investitoru plaća godišnje ili u kraćim vremenskim rokovima (polugodišnje. Određeni novčani iznos koji se u jednakim vremenskim razmacima (najčešće godišnje i polugodišnje) uplaćuje radi izmirenja kreditnih obaveza. avionskog. brodskog ili drugog smeštajnog ili prevozničkog kapaciteta koji izvršilac usluge stavlja na raspolaganje putničkoj agenciji sa isključivim pravom prodaje usluga iz tog dela kapaciteta svojim klijentima (bilo u svoje ime bilo u ime izvršioca usluga). Omot u koji se roba pakuje i u kome se otprema. ALONŽ ALOTMAN ANUITET (RATA) ASIGNACIJA AMBALAŽA ANEKS UGOVORA ANUITET ARBITAR ARBITRAŽA ATEST AVAL AVIZA AŽIJA AUKCIJA AVAL (MENIČNO JEMSTVO) Jemstvo za meničnu ili čekovnu obavezu koja se daje potpisom jemca . prema ceni.). a pre svega s menicom). Obaveštenje koje jedna stranka daje drugoj stranci u vezi sa nekim događajem bitnim za zaključeni posao (obično prispeće robe. Lice koje putem arbitraže rešava spor. Način rešavanja spora predviđen ugovorom i organ koji rešava spor. tako da kupac postaje onaj koji ponudi najvišu cenu. isplata. Arbitraža se često koristi za rešavanje međunarodnih privrednih sporova zbog svojih prednosti u odnosu na sudove. namenjen je za naredna indosiranja. Za vreme aukcije.AKTIVNA KAMATA Kamata koju banka kao poverilac naplaćuje na kredite dodeljene svojim komitentima (dužnicima). a na ime otplate dugoročnog zajma. Zakazuje se za sve hartije iste vrste određenog emitenta u unapred utvrđeno vreme. kojim se produžava (nastavlja) blanket te hartije od vrednosti. Trgovanja na berzi metodom preovlađujuće cene i metodom minimalna cena minimalna količina. brzine postupka i jednostepenosti u odlučivanju. nepristrasnosti.

otuda.na hartiji od vrednosti. TRAMPA) BARŽA BERZA Stalno tržište na kojem se uz sudelovanje ovlašćenih posrednika po unapred utvrđenim pravilima i u određeno vreme prodaje. Posao kupoprodaje hartija od vrednosti. Kao posrednička organizacija. pre nego što druga ugovorna strana počne ili dovrši ispunjavanje svoje obaveze. bez korišćenja finansijskih instrumenata kao što su novac ili kredit. Popis lica ovlašćenih za zaključivanje pravosnažnih terminskih berzanskih poslova. robe ili deviza čije je izvršenje vezano za kasniji. a najkasnije jedan sat posle zaključenja sastanka. ona je organizovano tržište koje učesnicima obezbedjuje prostorna. Posebna vrsta jemstva kojim banka preuzima odgovornost u za to naročito predviđenoj bankarskoj formi za uredno i pravilno izvršenje svog komitenta prema njegovom ugovornom partneru. Nalog kojim se brokeru daju instrukcije da odredjenu transakciju izvrši tek pošto je prethodno izvršena neka druga transakcija. Organizovano i regulisano tržište koje funkcioniše po posebnim. Berzanski poslovi karakteristični po kratkom roku za izvršenje (isporuka robe. strogo utvrdjenim pravilima. Firma ili fizičko lice koje ima zvanično odobrenje i. Objavljuje ih list koji izdaje berza. dobro izvršenje posla. i to redovno i u dva primerka . npr. a tok izvršenja im je različit od zemlje do zemlje. hartije od vrednosti. da se prodaju odredjene akcije po navedenoj ceni. BANKARSKA GARANCIJA BARTER (RAZMENA. Obavljaju se na tzv. odnosno kupuje roba. AVANS Predujam. preuzimanje i plaćanje). DILER) BERZANSKI PROMET BERZANSKI PROMPTNI (GOTOVINSKI. Brod četvrtastog i ravnog dna za prevoz velikog tovara prvenstveno na rekama i kanalima. novac i devize. odnosno obaveza prilikom zaključenja ugovora ili u toku njegovog izvršenja. odmah po zaključenju posla. Donose ih i obavljaju organi berze. Uslovi poslovanja na berzi. pravo na berzi i van nje sklapa berzanske poslove. SPOT) POSLOVI BERZANSKI REGISTAR BERZANSKI TERMINSKI POSAO BERZANSKI USLOVNI NALOG . promptnim tržištima. BERZA (HARTIJA OD VREDNOSTI) BERZANSKA ZAKLJUČNICA (KONFIRMACIONI SLIP) BERZANSKE UZANSE (OBIČAJI. transfer. a ulagačima i učesnicima pruža informacije. tehnička i druga sredstva za obavljanje trgovine hartijama od vrednosti. Brojevi komada hartija od vrednosti kojima se trguje u toku jednog dana. odnosno kursne vrednosti tih hartija. KASA. POSLOVNA PRAKSA) BERZANSKI AGENT (BROKER. plaćanje unapred dela ugovorene cene. čime se izbegava devizni rizik učesnika u tom poslu.za kupca i za prodavca. Direktna razmena robe ili usluga izmedju dva privredna subjekta koji su učesnici u medjunarodnom robnom prometu. a nakon izvršenja te prodaje da se pristupi kupovini drugih akcija. Poslovni običaji prema kojima se ponašaju učesnici u trgovini na berzi i koji se primenjuju u realizaciji berzanskih poslova. vraćanje avansa i dr. Pismena zaključnica (obično na odredjenom formularu) koju berzanski agent sastavlja za svaku berzansku transakciju. tačno odredjeni termin. Najčešće bankarske garancije su za plaćanje.

njegova opšta materijalna sposobnost. . Carine se dele na izvozne i uvozne. odnosno izvoza domaće robe. Banka za međunarodne obračune. koji su potpisani unapred (blanko ček.BERZANSKI ZASTUPNIK (AGENT) BERZANSKO KOTIRANJE HARTIJA OD VREDNOSTI BILANS Lice kome je član berze dao nalog za trgovanje na berzi u ime i za račun svog nalogodavca Akt iznošenja hartija od vrednosti na berzu i trgovanje njima. U užem smislu biznis označava: . blanko menica. CARINSKA TARIFA CARINSKI KONTINGENT Akt koji predstavlja sistematski pregled svih carina koje važe na jednom nacionalnom carinskom području. neposredno zainteresovano za upravljanje i rad industrijskog ili trgovačkog preduzeća ili finansijske organizacije. Sinteza svega što zajmotražioca čini podobnim za dužnika: njegova kreditna sposobnost. zadatak. . KREDITNA SPOSOBNOST) BONIFIKACIJA BONITET BROKER CARINA CARINA AD VALOREM CARINSKA NOMENKLATURA Element carinske tarife koji se sastoji od naimenovanja robe po tarifnim brojevima. .dužnost. potraživanja. solidna pozicija na tržištu. preferencijalne. Smanjenje obaveze dužnika koju mu odobrava poverilac. dobra reputacija u poslovnom svetu. Poverilac koji po osnovu nekog pravnog posla svoje potraživanje ili svoje pravo na vlasništvo ugovorom prenosi na drugo lice (na cesionara). U širem smislu biznis (engleska reč business) označava svaki posao. blanko punomoć). Dažbina koja se naplaćuje prilikom uvoza strane robe. CEDENT . poslovanje.trgovinu. tranzitne. kreditni ugled. a na desnoj strani se nalazi pasiva koja sadrži skup svih dugovanja i predstavlja izvore imovine iskazane u aktivi. Kotacija znači utvrdjivanje cene (kursa) hartija od vrednosti (efekata) koje su predmet berzanskih transakcija. KREDIBILITET. Naziv za nepopunjene (bele) dokumente. ili delimično popunjene.zajedničku aktivnost lica vezanih poslovnim ugovorima. zanimanje. bilo kao vlasnik ili poslovni partner. vrednosnog papira i sl. čime potpisnik u potpunosti priznaje obavezu na osnovu tih dokumenata. sposobnost plaćanja i spremnost da se vrati dug.rad. zaposlenost. diferencijalne carine i dr. o čemu dužnik ne mora biti obavešten. Posrednik u prodaji hartija od vrednosti koji prodaju obavlja za račun trećih lica. Kvalitet nekog preduzeća. BIS BIZNIS BIZNISMEN BLANKO BONITET (KREDITNI REJTING. Predstavlja statičnu sliku stanja ekonomskog subjekta na neki dan (obično poslednji dan u kalendarskoj godini) u kojoj je na levoj strani prikazana aktiva koja obuhvata imovinu i sva potraživanja. robe. Količina određene robe koja se može uvesti bez plaćanja carine ili uz njeno plaćanje po nižoj stopi od one koja je redovno propisana u carinskoj tarifi za odnosnu robu. Oznaka za lice koje je. Carina koja se obračunava i naplaćuje procentualno od vrednosti robe. ili na koju on ima pravo kada su ispunjeni predviđeni uslovi iz ugovora ili zakona.

U većini slučajeva to je lice koje nije platilo odmah kupljenu robu i koje duguje za uzeti kredit. Dan na koji počinje da se računa knjiženje na računu. plemeniti metali. Delo nelojalne konkurencije koje se sastoji u prodaji (strane) robe na tržištu po izuzetno niskim cenama. Ugovor o zakupu javnog transportnog sredstva za prevoz turista koji sklapa prevoznik obično sa turističkom agencijom. izvrši (realizuje) opcija i sl. U poslovanju hartija od vrednosti. dan na koji prodavac mora da isporuči kupcu hartije od vrednosti koje je prodao na berzi. Dan kada neka obaveza treba da se izvrši (da se vrati dug.CENA KREDITA (KAMATA. koje njome potvrdjuju da njihov klijent ima oročen novčani depozit kod njih. Osnovna karakteristika ove metode je vrednovanje svih vrednosti i svih nedostataka nekog projekta. za dan kada kupljene valute moraju biti plaćene. s rokom vraćanja dužim od jedne godine. Cenu koju kupac opcije mora da plati prodavcu. Pravno ili fizičko lice dužnik. umetnički predmeti. čime se ustanovljava pravo na određeno odstupanje od ugovorene količine (obično . Konvencija o ugovoru za međunarodni drumski prevoz. ključevi. itd. odnosno cena za korišćenje tudjih sredstava izražena u procentima. tj. KAMATNA STOPA) Kamatna stopa. kvaliteta datih obezbedjenja kredita itd. Visina joj se utvrdjuje na osnovu troškova refinansiranja poverioca (kreditora). Pismena isprava o deponovanim sredstvima pravnih i fizičkih lica. Sastoji se od unutrašnje vrednosti (razlika izmedju kursa. isplati dividenda. kao što su dragocenosti. Izdaju je depozitne banke ili druge finansijske organizacije. dokumenti. kao i dužine perioda na koji se ustupaju sredstva. INTERES. zatim boniteta zajmotražioca.5%). CIM CMR COST-BENEFIT ANALIZA ČEK ČARTER DAN DOSPEĆA DAN ISPORUKE DATUM VALUTE (BANKARSKE TRANSAKCIJE) DAMPING DEBITOR DEFICIT DEPO POSAO . CENA OPCIJE (KUPOVNA OBAVEZUJUĆA CENA OPCIJE) CERTIFIKAT CESIJA (ASIGNACIJA. cene instrumenata obuhvaćenih opcijom) i vremenske vrednosti opcije (cene koju su investitori spremni da plate u očekivanju porasta cena opcije. izvrši obaveza iz terminskog ugovora na berzi. Međunarodna konvencija o prevozu robe železnicom. a prodate – isporučene. USTUPANJE POTRAŽIVANJA U KORIST POVERILACA) CIRCA Trgovački termin koji se u ugovoru o prodaji stavlja ispred oznake količine robe koja je predmet prodaje. a dobija se odbijanjem unutrašnje vrednosti opcije od cene opcije). hartije od vrednosti. Hartija od vrednosti kojom njen izdavač daje bezuslovan nalog drugom licu da iz njegovog pokrića isplati naznačenu sumu novca korisniku čeka. što omogućava odluku o realizaciji projekta. Ustupanje potraživanja ili prava pismenom izjavom poverioca (cedenta) u korist novog poverioca (cesionara). Termin vezan za dan isporuke (razmene) valuta. Manjak prihoda u odnosu na rashode. Neutralni bankarski posao u kome banka (depozitar) prima na čuvanje stvari komitenta (deponenta). tj. isplati menica.

Izraz koji označava nalog koji jedna ugovorna strana (najčešće kod ugovora o trgovinskom zastupanju. kojim se utvrđuje obaveza za plaćanje određenog iznosa odmah ili u kratkom roku. hartije od vrednosti). uz uslov da rok depozita ne bude unapred odredjen i da njegov vlasnik može u svako doba povući gotovinu iz depozita. Tržišno stanje u kome postoje samo dva prodavca (koji jedan drugom konkurišu) prema velikom broju kupaca. inkaso papiri. konosman). Novac deponovan kod banke.DEPONENT Lice koje neku pokretnu stvar predaje na čuvanje depozitaru ili ostavoprimcu (banci depozitaru). DEPOZITAR DEPOZIT DEPOZITI DEPOZITI PO VIDJENJU Sredstva nebankarskog sektora koja dnevno dospevaju za isplatu i služe za obavljanje bezgotovinskog prometa. Čista dobit koja se deli akcionarima srazmerno njihovom učešću u kapitalu akcionarskog društva. Naziv (engleski dealer) koji označava samostalnog trgovca koji kupuje i prodaje hartije od vrednosti u svoje ime i za svoj račun. kupon. obveznice. Novčani iznos namenjen korisniku u vidu određene finansijske pomoći. Banka ovlašćena da čuva hartije od vrednosti i njima profesionalno rukuje za račun trećih lica. Propust dužnika da o roku ispuni obaveze iz ugovora o zajmu (da izvrši plaćanja po osnovu kamate i glavnice duga ili druge obaveze).) dospeva za naplatu. npr. Prevashodno trgovačke hartije od vrednosti (menica. Oblik deponovanja gotovine u banku. itd. Cena valute jedne zemlje izražena u valuti druge zemlje. po slobodnoj odluci ulagača. tj. Zakašnjenje dužnika u izvršenju neke njegove ugovorne obaveze. s tim da rok povlačenja najavi banci unapred. Sva kratkoročna potraživanja u inostranstvu po bilo kom osnovu i u bilo kojoj valuti. nezavisno od načina njihovog raspolaganja. poverava drugoj strani (depozitor) određenu pokretnu stvar (novac. Dan kada neki dug (menica. za razliku od brokera koji su klasični posrednici. Zakonsko smanjenje vrednosti novca u odnosu na standard. Ostava na osnovu ugovora kojom jedna strana (deponent). s tim da je čuva i vrati. dan kada se može zahtevati ispunjenje neke obaveze. akcije i dr. obveznica. špediciji i komisionu) ima pravo da izda drugoj ugovornoj strani za izvršenje nekih radnji. dan kada treba podmiriti odredjenu obavezu finansijskog karaktera ili ostvariti neko pravo u vezi sa isporučenom robom ili naplatom potraživanja. ček. Sve radnje koje su neophodne da se preduzmu u procesu doturanja robe od proizvođača do krajnjeg kupca (korisnika). vraćanje duga. DEPOZITI SA OTKAZNIM ROKOM DEVALVACIJA DEVIZE DEVIZNI KURS DILER DISPOZICIJA DIVIDENDA DOCNJA DISTRIBUCIJA DOTACIJA DOCNJA (U OKVIRU SPORAZUMA O ZAJMU) DOSPELOST (DOSPEĆE) DUOPOL EFEKTI .

obveznica) i državnih zajmova. Evropski monetarni sporazum. Odbitak kamate pri otkupu potraživanja koja dospevaju kasnije (tj. s tim da se njena nominalna vrednost umanjuje za određeni iznos (proviziju). menica). a koji se u svakom slučaju mora izvršiti o nekom kasnijem. Međunarodni savez udruženja špeditera. ESKONTNI KREDIT Posebna vrsta bankarskog kredita koji banka daje na podlozi eskonta menica. odnosno faktoring društvo (najčešće filijala neke banke) vrši tako što otkupljuje potraživanja svog klijenta čiji je rok dospeća od 30 do 90 dana. i to tako što ih otkupljuje od njihovog vlasnika (remitenta) pre roka dospeća. Račun koji poverilac dostavlja dužniku za isporučenu robu i izvršene usluge u međunarodnom privrednom prometu. posle čega ih naplaćuje u svoju korist. Otkup kratkoročnih i dugoročnih potraživanja neke firme koji vrše banke ili druge finansijske organizacije – forfeteri (obično su to potraživanja po osnovu izvezene robe. Učešće osiguranika u šteti. posao kupoprodaje koji se zaključuje po tekućem (deviznom) kursu. fiksno utvrdjenom terminu (najčešće per ultimo. Evropsko udruženje slobodne trgovine (prestalo da postoji). EMISIJA EFTA EIB EEZ EMS FAKTURA FAKTORING FAKTORING (PRODAJA POTRAŽIVANJA OD KUPACA) FAO FIATA FIBOR FIKSNI TERMINSKI POSAO FISKUS FORFETIRANJE (FINANSIRANJE BEZ PRAVA NA REGRES) FRANŠIZA . Sistem finansiranja prodaje. deo štete za koji osiguravač ne duguje naknadu po osnovu osiguranja. tj. Evropska investiciona banka. U novijoj finansijskoj teoriji označava državnu kasu ili državnu blagajnu i državu kao vlasnika imovine. Na berzama.ESKONT Bankarski posao kod koga banka stavlja na raspolaganje svom klijentu iznos (kredit) na koji glasi menica ili druga robna hartija od vrednosti pre njene dospelosti. Posle predaje menice. Evropska ekonomska zajednica (prerasla u Evropsku Uniju). krajem meseca). korisniku se odmah odobrava neto iznos potraživanja. Izdavanje i plasiranje vrednosnih papira (akcija. Promenljiva kamatna stopa kada je kredit zaključen na nemačkom tržištu kapitala u Frankfurtu. ne sme biti duži od tri meseca. i u valutama najrazvijenijih industrijskih zemalja). tj. a taj rok. Specijalizovana agencija UN za poljoprivredu i ishranu. po pravilu. pri čemu se forfeter odriče prava regresa od prodavca. Oblik kratkoročnog finansiranja prodaje (izvoza) koje faktor (zajmodavac). kreditnog osiguranja i vršenja određenih usluga.

Vreme koje protekne od korišćenja kredita do početka njegove otplate. FPA GATT GARANCIJA ZA IZVRŠENJE UGOVORA GARANTOVANI KREDIT GDP GLAVNICA GREIS PERIOD GNP HARTIJE OD VREDNOSTI HARTIJE OD VREDNOSTI NA DONOSIOCA HARTIJE OD VREDNOSTI NA IME (NEPRENOSIVI. g. Pismene isprave kojima se njihov izdavalac obavezuje da će ispuniti obavezu upisanu na ispravi njenom zakonitom imaocu. Tehnika osiguranja od promene cena sirovina ili robe kojima se trguje na termin. Kredit odobren na osnovu založenih ili deponovanih hartija od vrednosti radi obezbedjenja njegove otplate. osiguravajući pomoć i usluge radi olakšavanja korišćenja. koje se nalazi na čelu grupacije društava koju kontroliše kroz učešće u njihovom kapitalu. Hartije koje se izdaju i glase na jednog odredjenog korisnika i kod kojih samo poimenično naznačeni imalac (ili njegov pravni naslednik) može ostvariti odredjeno pravo inkorporirano u njima. odnosno naplaćuje kamata. kao sredstvo plaćanja (ček) ili kao sredstvo za kreditiranje (menica). obveznice) ili depozita na koji se plaća. Međunarodno udruženje za vazdušni saobraćaj. a pravo iz njih može ostvariti svaki donosilac jer su to hartije za koje se pretpostavlja da onaj ko ih poseduje ima pravo da raspolaže njima. Pismene isprave u kojima njihov korisnik nije poimenično naznačen. naročito šteta u vezi sa brodom ili teretom prilikom obavljanja pomorskog prevoza. preko fjučersa. po pravilu akcionarsko. . Opšti sporazum o carinama i trgovini (od 1995. REGISTROVANI FINANSIJSKI INSTRUMENTI) HARTIJE OD VREDNOSTI PO NAREDBI HAVARIJA HEDŽING (ZAŠTITA OD KURSNOG RIZIKA) HIPOTEKA HOLDING KOMPANIJA IATA INDENT POSAO Hartije od vrednosti koje glase na ime odredjenog korisnika i po naredbi se. Nominalni iznos zajma (dugoročnog finansijskog instrumenta. Založno pravo na nepokretnim dobrima. mogu preneti na novog vlasnika. Jedna od klauzula u transportnom osiguranju kojom se određuje obim osiguravajućeg pokrića. Specijalni spoljnotrgovinski posao kod koga ponudu za kupovinu određene robe daje inostrani kupac. Garancija koja služi za finansijsko obezbedjenje kupca u slučaju da prodavac ne izvrši svoje ugovorne obaveze. Bruto nacionalni proizvod. zamenjen svetskom trgovinskom organizacijom .FRANŠIZING Sistem saradnje i međusobnih poslovnih odnosa između nezavisnih preduzeća koja su povezana ugovorom (o franšizingu) na osnovu koga jedan od njih (nosilac franšizinga) ustupa uz naknadu drugom (korisniku franšizinga) pravo korišćenja znaka ili komercijalnu formulu označenu jednim znakom. U privrednom prometu hartije od vrednosti se koriste kao sredstvo robnog prometa (teretnica. kao i pravom koje je s njima spojeno (u njima inkorporirano). Materijalna šteta. Bruto društveni proizvod.WTO). Trgovačko društvo. pismenom izjavom na hartiji (indosamentom). skladišnica).

Zajednički prihvat. i stupanje u solidarnu obavezu sa ostalim dužnicima iz hartija od vrednosti. Negativna klauzula po naredbi koju indosant pri indosiranju stavlja na hartiju od vrednosti. Međunarodna organizacija za standardizaciju. Međunarodni monetarni fond. potvrda o dugu. Svaki formalni ili pisani dokument. Međunarodno hotelsko udruženje. Njome se vlasništvo i dalja prava dosadašnjeg imaoca hartije od vrednosti (indosanta) prenose na drugo lice (ndosatara). Međunarodna organizacija rada. Radnja kojom se vrši prenos hartija od vrednosti (po naredbi) sa ranijeg imaoca na novog vlasnika. ček. Kod hartija od vrednosti po naredbi – pismena izjava o prenosu.Jednoobrazna pravila i običaji za dokumentarne akreditive i Jednoobrazna pravila za naplatu (inkaso). INDOSAMENT NA IME INDOSANT INDOSATAR (ŽIRAT) INDOSIRANJE INSTRUMENT IRU IDA IFC IMF IBRD ISO ICC ILO ICSID IHA ILA IFAD JEDNOOBRAZNA PRAVILA JOINT-VENTURE . Međunarodna finansijska korporacija (Agencija UN). odnosno novi poverilac na koga dosadašnji poverilac (indosant) indosamentom prenosi pravo potraživanja iz hartije od vrednosti po naredbi. odnosno zajedničko poslovno ulaganje. doznaka. npr. Autonomni izvor međunarodnog privrednog prava. Međunarodna banka za obnovu i razvoj. Međunarodna trgovinska komora. Prenošenje hartija od vrednosti indosamentom na drugo lice. Međunarodni fond za razvoj poljoprivrede. Međunarodni centar za rešavanje investicionih sporova. kojim se formalno izražava neki sporazum ili akt zasnovan na zakonu. Lice koje pravo potraživanja iz hartije od vrednosti po naredbi (menice ili čeka) prenosi na drugo lice. kao i pravo vlasništva koje je s tom hartijom povezano. odnosno dosadašnji poverilac koji izjavom i potpisom na poledjini te hartije od vrednosti to pravo prenosi (indosira) na novog poverioca (indosatara). Međunarodno udruženje za razvoj (Agencija UN). Međunarodni savez drumskog saobraćaja. Udruženje za međunarodno pravo.INKASO INTERKALARNA KAMATA INDOSIRANJE INDOSAMENT Naplata novčanog potraživanja (menica. Kamata koja se obračunava i plaća na kredit za period vremena od njegovog podizanja (puštanja u tečaj) do početka njegove otplate. ček. a najpoznatija pravila su ona koje je donela Međunarodna trgovinska komora u Parizu . ugovor ili depozit. menica. faktura i druga naplatna dokumenta) koja se vrši preko banke. Lice ili firma.

kada se. na osnovu koga banka isplaćuje dospele kamate. Naknada za korišćenje sredstava pozajmljenih u obliku novca. Primopredaja građevinskog objekta ili radova posle završetka između investitora i izvođača. Iznos koji je komitent banke povukao iznad raspoloživih sredstava na računu (prekoračenje računa). kao "ničija". najčešće u finansijskoj sferi sa ciljem da se obavi određeni poslovni poduhvat ili finansijska transakcija. poništava. npr. Deo koji se pridodaje obveznici sa stalnim prinosom (ukamaćenjem). Godišnja naknada koja se plaća na pozajmljena sredstva. izražena u procentima nominalne vrednosti duga. Isprava koja olakšava prelaz trgovačkih uzoraka i reklamnog materijala preko carinske linije i oslobađa od podnošenja carinske deklaracije. Svop čiju osnovu čini kombinacija kamatnog i valutnog svopa. Carinski dokument koji se izdaje za uprošćavanje formalnosti u međunarodnom drumskom saobraćaju. Međunarodna carinska isprava koja ima za cilj da uprosti carinske formalnosti u prometu robe koja se privremeno uvozi i izvozi. nego protivisporukama druge robe. kojima se ugovara da se obaveza plaćanja fiksne kamatne stope zameni plaćanjem kamatne stope koja je promenljiva. Primenjuje se i u slučaju da hartija od vrednosti nema pravnog naslednika. . Proglašavanje hartija od vrednosti nevažećim. Mogućnost da se jedna valuta legalno zameni za drugu valutu ili zlato. Trgovački popust od utvrđene cene u slučaju da se roba plaća odmah u gotovu. Prevoz putnika i/ili robe između dva mesta koja se nalaze na teritoriji iste države. KARNET ATA KAMATA (INTERES) KAMATNA STOPA KAMATNI FJUČERSI KAMATNI KUPON KAMATNI SVOP Standardizovani terminski ugovori o kamatnoj stopi kojima se trguje na najvažnijim terminskim berzama u svetu.KARTEL KADUCIRANJE Ugovorno udruživanje nezavisnih preduzeća (konkurenata) sa ciljem da se utiče na tržište putem regulisanja konkurencije. Poslovni aranžman (finansijska transakcija) za zaštitu transaktora od rizika promene kamatnih stopa. kapitala ili robe. Nabavka neke robe koja se ne plaća novcem. Ovlašćenje ili odobrenje koje daje država domaćem ili stranom fizičkom ili pravnom licu (ili drugoj državi) radi iskorišćavanja nekog prirodnog bogatstva ili vršenja neke javne službe. Osiguranje robe u prevozu. KARNET ECS KARNET TIR KARGO OSIGURANJE KASA SKONTO KABOTAŽA KONTOKORENTNI KREDIT (KREDIT PO TEKUĆEM RAČUNU) KOMBINOVANI SVOP (KAMATNI I VALUTNI SVOP) KONZORCIJUM KOLAUDACIJA KONVERTIBILNOST KOMPENZACIJA KONCESIJA Oblik udruživanja u privredi. obveznica.

što je i jedan od kriterijuma za analizu hartija od vrednosti. i u zlato). tj. KONSIGNACIJA KONTINGENT KONTOKORENTNI KREDIT (KREDIT PO TEKUĆEM RAČUNU) KONVERTIBILNOST KONVERZIJA KONVERZIJA VALUTA KONVERZIJA ZAJMA KREDITNA LINIJA (ZAJMODAVNA LINIJA) KREDITNA SPOSOBNOST (KREDITNI REJTING) KREDITNE KARTICE KREDITNI RAČUN EFEKATA KREDITNI RIZIK (IZLOŽENOST RIZIKU) KUPOVNI KURS KURS (KOTACIJA. a odnosi se na uobičajenu jedinicu trgovanja.KOTACIJA KONOSMAN Berzanski izraz koji označava visine kursa vrednosnih papira. s tim da plaćanje izvrše kasnije. Rizik neizvršenja novčane obaveze – osnovni rizik za sve finansijske instrumente. dospelog ili otkazanog zajma u novi zajam – s promenjenom kamatnom stopom ili drugim uslovima otplate (kamatni uslovi zavise od trenutne situacije na tržištu kapitala). tj. deviza i fungibilne robe. kojima se trguje na berzi. mogućnost da se novac. Promena ugovorenih uslova zajma (kamatne stope. za šta je osnov poznavanje deviznog kursa. Cena po kojoj se traže hartije od vrednosti. pre svega čekova. odnosno ona cena po kojoj je berzanski makler spreman da ih kupi. TRŽIŠNA CENA) KURS PO VIDJENJU KURTAŽA Devizni kurs kratkoročnih stranih sredstava plaćanja. Tržišna cena hartija od vrednosti. maksimalni iznos koji klijent može povući. devize ili strane novčanice. telegrafskih isplatnih naloga i sl. menica po vidjenju. Provizija koja se plaća posredniku za učinjenu uslugu na osnovu . Zamena jedne valute za drugu. Slobodno pretvaranje jedne valute u drugu (ranije. pri čemu roba do njene definitivne prodaje krajnjem kupcu ostaje u svojini stranog isporučioca. Vrsta prodajnog komisiona kod koga konsignator preuzima robu od inostranog vlasnika radi njene prodaje na domaćem tržištu. odnosno devize ranijih zemalja slobodno medjusobno zamenjuju po važećem tekućem kursu i da se njima slobodno raspolaže. Pretvaranje starog. Iznos koji je komitent banke povukao iznad raspoloživih sredstava na računu (prekoračenje računa). Utvrđena veličina robe po količini (količinski kontingent) ili vrednosti (vrednosni kontingent) koja može u određenom roku da se uveze ili izveze. Maksimalni iznos kredita koji banka odobrava klijentu – zajmotražiocu (dužniku). a ostatak pozajmljuje od brokerske kuće. Isprava kod pomorskog prevoza kojom brodar potvrđuje prijem tereta na brod i preuzima obavezu da robu po završetku prevoza preda određenom licu. roka i)ili modaliteta otplate/ koja se svodi na inicijativu dužnika da izdejstvuje srazmerno povoljnije uslove na tržištu kapitala. Vrsta računa kod koga klijent samo deo sredstava potrebnih za kupovinu hartija od vrednosti uplaćuje u gotovu. Karakteristika dužnika koja pruža garanciju da je dužnik spreman da ispunjava svoje obaveze po uzetom kreditu. Kartice na osnovu kojih gradjani mogu da kupuju robu i usluge u zemlji i inostranstvu bez gotovine.

). pre njihovog dospeća. porez) – što sve zajedno čini eskontnu cenu (isplaćuje se samo na taj način umanjeni iznos). nakit i sl. Razlika (obično izražena u procentima) između nabavne i prodajne cene robe i hartija od vrednosti. kao i način ostvarivanja prava iz nje. odnosno marku proizvoda. Kupovina menica podobnih za eskont. Tržišno stanje u kome na strani ponude postoji samo jedan prodavac. Slučaj kada svota osiguranja premašuje vrednost osigurane stvari. Predstavlja svaku radnju preduzetu pri prometu robe ili usluga koja je protivna dobrim poslovnim običajima i kojom se nanosi ili bi se mogla naneti šteta drugom konkurentskom preduzeću. koji LOGOTIP LOT (SVEŽANJ HARTIJA OD VREDNOSTI) LOJD MARŽA MARKETING MENICA (PROMISORNA NOTA) MENIČNI ESKONT MENIČNI REESKONT MERČENDAJZING MONOPOL NACIONALNI TRETMAN NADOSIGURANJE NELOJALNA KONKURENCIJA NEGOCIJACIJA . na poseban način sastavljeno ime proizvoda ili firme koji na taj način može predstavljati i znak te firme. Minimalan nominalni iznos. Planska aktivnost u marketingu koja obuhvata obezbeđivanje odgovarajućeg asortimana proizvoda i usluga na odgovarajućem mestu u odgovarajuće vreme i u odgovarajućim količinama i cenama. Pravo iskorišćavanja pronalaska koje nosilac patenta ustupa u celosti ili delimično drugom licu.ugovora o trgovinskom posredovanju. Promenljiva kamatna stopa kada je kredit zaključen na londonskom tržištu kapitala. Iznajmljivanje opreme uz plaćanje redovne novčane naknade za njeno korišćenje. Međunarodno poznato londonsko udruženje osiguravača i reosiguravača. Bankarski posao kojim banka odobrava kredit svom klijentu uz njegovu obavezu da banci preda radi obezbeđenja vraćanja kredita o roku kakvu pokretnu stvar. uglavnom kod obveznica javnog sektora. Izjednačenje stranih državljana i pravnih lica sa domaćim licima u pogledu tretmana. poslovna aktivnost ili funkcija. odnosno pravo potraživanja (hartije od vrednosti. poslovna koncepcija i naučna oblast. Pojam koji ima više značenja kao što su: ekonomski proces. Slovima. LAFTA LICENCA LIBOR LIZING LOMBARDNI POSAO Latinoameričko udruženje slobodne trgovine. a na strani tražnje mnogo kupaca. sadržaj i prenos. Hartije od vrednosti čiji su oblik. ili minimalan broj komada hartija od vrednosti koje čine jedinicu za sklapanje poslova na berzi. regulisani zakonom. uz odbitak kamate za period od otkupa do dospeća i eskontnih troškova (eskontna provizija. Prodaja hartija od vrednosti tako što ih čvrsto preuzima banka ili bankarski konzorcijum. zlato. Dalja prodaja centralnoj banci menica koje je centralna banka eskontovala kupovinom od svojih komitenata.

ako hoće da odustane od ugovora pre njegovog ispunjenja. Organizacija za ekonomsku saradnju i razvoj. a najčešće brojevima i slovima. na njene pasivne poslove. koji se u bilansu banaka iskazuje sa otkaznim rokom. simbolima. NEREZIDENT NOMINALNA KAMATNA STOPA NOMENKLATURA Fizičko ili pravno lice koje se u smislu fiskalnih. deviznih i drugih propisa jedne zemlje smatra strancem. kao što su: ulozi na štednju. Svetska organizacija za intelektualnu svojinu. Poslovi u međunarodnoj trgovini berzanskih proizvoda kod kojih se cena unapred ne fiksira već se u osnovi vezuje za cenu neke međunarodne berze na kojoj se kotira konkretan proizvod. OBVEZNICA OBVEZNICE (OBLIGACIJE. Period u kome se ne vrši plaćanje kamate ni glavnice duga. U materijalnom smislu isključivo pravo nosioca patenta da iskorištava pronalazak zaštićen tim patentom na teritoriji zemlje u kojoj je patent izdat. Kamata koju banka plaća na sredstva uložena kod nje. kamatni kuponi po sopstvenim obveznicama i blagajničkim zapisima i sl. menja ili ukida neko pravo iz ugovora. šiframa. Transakcioni (čekovni) računi koji mogu biti prekoračeni (kad se udje u "crveno"). odnosno kamatna stopa ugovorena kod finansiranja tudjim sredstvima. tj. Kamata izražena u procentima nominalne vrednosti. Specifičan oblik bankarskih transakcija koje banke realizuju u medjunarodnim ofšor centrima. odnosno visina kredita koja se može koristiti u toku odredjenog perioda. tj. depoziti po računima. Poseban način označavanja različitih pojava. isključivo pravo primene pronalaska. Organizacija zemalja izvoznica nafte. proizvoda i materijala skraćenim oznakama. s tim da je iznos prekoračenja limitiran i na taj se iznos plaća kaznena kamata. Jednostrana izjava određenog lica kojom se stvara. Opšti limit. DUG) ODUSTANICA OECD OFŠOR BANKARSKI POSLOVI OKVIRNI KREDIT (KREDITNA LINIJA) OMPI ONKOL POSLOVI OPCIJA OPEC OROČENI DEPOZITI (DEPOZITI SA UTVRDJENIM ROKOM) OVERDRAFT RAČUN (RAČUN SA AUTOMATSKI ODOBRENIM PREKORAČENJEM) PASIVNA KAMATA PATENT PERIOD POČEKA ("GREJS PERIOD") . Isprave o dugu (dužničke hartije od vrednosti). ZAJAM.pri tom te obveznice mogu prodavati po nominalnoj (višoj ili nižoj) ceni. Suma novca ili druga vrednost koju jedna strana treba da isplati prema ugovoru drugoj strani. odnosno finansijski instrumenti sa odredjenim rokom dospeća. Isprava o datom zajmu koji treba da bude isplaćen u određenom roku i koji nosi utvrđenu godišnju kamatu. Depoziti klijenata sa otkaznim rokom ili sa unapred ugovorenim rokom dospeća. odnosno pravo izbora između više različitih mogućnosti.

Naknada koju je sticalac licence dužan da plati davaocu licence za ustupljeno pravo iskorišćavanja predmeta ugovora o licenci. PROVIZIJA PLATNI BILANS PORTFELJ PRELEVMAN PROTEKCIONIZAM PROVIZIJA ZA KREDIT PROVIZIJA ZA NEISKORIŠĆENI DEO KREDITA PUL PUNOMOĆNIK RAMPLASMAN REEKSPORT REGRES REKLAMACIJA REVIZIJA CENE ROJALTI SALDO SENZAL STAGFLACIJA . prema kome je prokurista ovlašćen da zaključuje ugovore i potpisuje firmu. Lice koje na osnovu dobijenog punomoćja obavlja za poslodavca određene pravne radnje uz naknadu ili besplatno. koja posluju u istoj privrednoj grani sa ciljem da se među njima eliminiše ili reguliše konkurencija. Obuhvata ukupnost ekonomskih transakcija izvršenih u jednom periodu vremena (obično godinu dana) između jedne zemlje i drugih zemalja. Nagrada koju dobija nalogoprimac za izvršenje svoje obaveze iz ugovora robnog prometa. bez plaćanja uvozne carine i dažbina i režimskih prava na uvoz. Uvoz robe uslovljen u određenom roku izvozom iste (ili slične) robe. koji ističe poverilac. zakonu). Pravo isplatioca da zahteva isplaćenu sumu od lica koje je na to obavezno po nekom pravnom osnovu (ugovoru. Naknada koju korisnik zajma (obično tromesečno) plaća na odobreni a još neiskorišćeni deo kredita. koji se zasnivaju na osnovu naloga (zastupanje. Ugovorno udruživanje pravnih i fizičkih lica. strane „duguje“ i desne tj. kao i da preduzima druge pravne poslove i radnje u vezi sa poslovanjem preduzeća. Posrednik u zaključivanju poslova kod prometa robe i vrednosnih papira. Skup raznih hartija od vrednosti kojim raspolaže jedno lice. Politika koja se koristi u spoljnotrgovinskoj razmeni radi zaštite domaće proizvodnje od inostrane konkurencije. strane „potražuje“ računa.) ili kao premija za rizik. Posebna taksa koja se (pored carine) uvodi da bi se izjednačile cene uvozne robe sa cenama iste domaće robe. u brodarstvu i prekomorskom osiguranju. Promena iznosa ugovorne cene posle zaključenja ugovora. posredovanje. Privredna stagnacija kombinovana sa inflacijom. Najšire trgovačko punomoćje čiji je obim određen zakonom. Posao posredovanja pri kupoprodaji robe između partnera koji se nalaze u različitim zemljama u odnosu na zemlju reeksportera. Prigovor zbog neizvršenja ili nepotpunog izvršenja ugovorne obaveze. U kreditnom poslu – naknada koja se (uz kamatu) zaračunava na ime posebnih usluga (obrada zahteva za dodelu kredita i dr.PIBOR PROKURA Promenljiva kamatna stopa za kredite zaključene na pariskom tržištu kapitala. Knjigovodstveni pojam koji označava razliku između leve tj. komision).

odnosno prodaja one hartije od vrednosti koja svom vlasniku više ne izgleda povoljnom na duži rok (npr. U medjunarodnom kreditnom i zajmovnom poslu – emisija i plasman kredita (zajma) koji vrše dve ili više banaka i koje radi toga formiraju sindikat (konzorcijum). Društvo za medjunarodne medjubankarske finansijske telekomunikacije Oznaka za kreditnu maržu koju dve zemlje. Aranžmani izmedju transaktora i banke. Recipročni kredit do čijeg iznosa i jedna i druga strana mogu na klirinškom računu preći u dugovanje. TRAMPA) SVOP ARANŽMANI (ARANŽMANI O TRAMPI INSTRUMENATA) ŠPEDITER TALON Lice koje u svoje ime a za račun komitenta organizuje otpremanje i dopremanje robe. u okviru bilateralnog platnog sporazuma. Medjunarodni kreditni aranžmani koji monetarnim vlastima služe kao instrument za stabilizovanje državnih kurseva (olakšice za intervencije na deviznom tržištu). TARA TARIFA . kod banaka se za ocenu stepena likvidnosti najčešće koristi odnos izmedju likvidnih sredstava i ukupnih depozita po vidjenju. U trgovini efektima – pretvaranje jednog kapitalnog ulaganja u drugo. Oblik transfera kredita na sekundarnom tržištu koji zamenjuje kreditne plasmane izmedju banaka. a kod obveznica – za naplatu kamate). dobija novi kuponski tabak (kod akcija – za naplatu dividendi. odnosno težina prevoznog sredstva u koji se tovari teret. jedna od banaka angažuje se kao vodeći menadžer (vodeća banka. Dokumenti kojima je protekao rok kada su trebali biti podneti za naplatu ili akceptiranje. po kojima transaktor prethodno odredjuje maksimalni i minimalni limit za svoj čekovni račun (transakcioni depozit). glavni nosilac posla). Sporazum o međunarodnom prevozu robe železnicom. Posao u čijoj je osnovi neki oblik zamene. ako je talon odvojen i ako su naplaćeni svi kuponi. Na međunarodnim berzama to znači posao u okviru koga se plaćanje i isporuka mora izvršiti odmah po zaključenju posla. Spisak cena za različite vrste usluga. Sporedni deo hartija od vrednosti/obveznice ili akcije/. na osnovu analize prinosa i kvaliteta) i investiranje u druge hartije od vrednosti koje se smatraju korisnijim. SMGS SINDICIRANJE KREDITA (ZAJMA) SPOT POSAO STEPEN (KOEFICIJENT) LIKVIDNOSTI STALE-DOKUMENTI SVIČ SVIFT SVING (KREDITNA MARŽA) SVING KREDIT (RECIPROČNA KREDITNA LINIJA) SVIP DEPOZITI (RAČUNI U BANCI SA KLAUZULOM O AUTOMATSKOM ČIŠĆENJU) SVOP (ZAMENA. poslednji deo kuponskog tabaka na osnovu koga vlasnik hartija od vrednosti.STOJNICE Uobičajeni naziv pomorskog prava za vreme kojim krcatelj raspolaže radi ukrcavanja robe na brod. Odnos izmedju likvidne imovine i kratkoročnih obaveza. Težina ambalaže u koju se roba pakuje. uzajamno odobravaju jedna drugoj. odnosno vreme koje primaocu stoji na raspolaganju radi iskrcavanja robe iz broda.

uključujući kamatu. tj. Upotreba novca u nemonetarne svrhe na taj način što se novac zadržava izvan prometa. efektivni novac i novčani znaci (novčanice. Kamatna stopa na depozite i druga uložena sredstva koja se na osnovu ponude i tražnje formira na tržištima novca. Ulog može biti po viđenju i oročen.TEKUĆI RAČUN (KONTOKORENT) TENDER TERMS OF TRADE TEZAURACIJA TRANSAKCIONI RIZIK (TRANSAKCIONA IZLOŽENOST RIZIKU) TRANSFERNI RIZIK Račun koji banka vodi za svog komitenta (vlasnika tekućeg računa). kada se zajam emituje u intervalima i u delimičnim iznosima ili se cela emisija emituje u isto vreme i pod istim se uslovima lansira u različitim zemljama. a to može biti i fizičko. banknote) koji su u TRANŠA TRASANT TRASAT TRASIRANA (VUČENA) MENICA TROŠKOVI KREDITA (TROŠKOVI ZAJMOVNIH OPERACIJA) TRŽIŠNA KAMATNA STOPA UNCTAD UNCITRAL UNIDO ULOG-DEPOZIT UKAMATITI UKRŠTENI KURSEVI (INDIREKTNI PARITETI) ULTIMO POSLOVI VALUTA (NOVČANA JEDINICA) . Dodati glavnici odgovarajuću kamatu. Komisija UN za međunarodno trgovačko pravo. Novčana jedinica koja čini osnovu monetarnog sistema jedne zemlje. korisnika kredita). Rizik koji proizilazi iz političkih.). Lice ili firma (menični dužnik) na čije je ime trasant vukao finansijski instrument (menicu ili ček). ček). davalac kredita) zadužuje dužnika (debitora. na čijem se početku ili kraju vrši stvarna zamena jedne valute za drugu. ukupni troškovi kojima kreditor (poverilac. dajući nalog trasatu da o roku isplati u menici naznačenu svotu novca licu za koje je menica izdata. Neprenosiva finansijska investicija u obliku sredstava na računu kod banke. sposobnost ili spremnost zajmoprimca da izmiri svoje obaveze prema banci. Rizik koji je rezultat pojedinačnih transakcija. Organizacija UN za industrijski razvoj. Suprotan izraz je raskamatiti kada odgovarajuću kamatu oduzmemo glavnici. Lice (ili firma) koje potpisuje (vuče) finansijski instrument (menicu. Deo iznosa jedne emisije hartija od vrednosti. Sa ulogom ulagač u suštini daje banci pozajmicu. Menica kojom trasant (izdavalac) menice daje trasatu (licu na koje je menica vučena) bezuslovan nalog da u vreme dospeća plati remitentu (licu naznačenom u menici ili po njegovom nalogu) iznos naznačen na menici. i pravno lice. S gledišta zajmotražioca. Berzanski poslovi koji su zaključeni na termin. a dospevaju (skadiraju) poslednjeg dana u mesecu (tromesečju ili godini). Odnosi razmene. proviziju za obradu zahteva za dodelu kredita i dr. disažiju. Ponuda za izvođenje radova kod javne licitacije i licitacije po pozivu za izbor izvođača investicionih i drugih sličnih radova. Konferencija UN o trgovini i razvoju. proviziju i sporedne troškove (npr. društvenih i ekonomskih prilika koje mogu uticati na mogućnost. Odnos razmene dve strane valute na deviznom tržištu u nekoj trećoj zemlji.

a koji predstavlja nalog davaocu usluge (obično ugostitelju. Valuta u kojoj treba da bude izvršeno plaćanje novčane obaveze. naročito kod medjunarodnih kredita i zajmova. odnosno kupca hartija od vrednosti mora izvršiti odobrenje.jednoj zemlji u opticaju. koji se odnosi na određeni novčani iznos. KOMERCIJALNI) ŽIRO . Kratkoročni vrednosni papir. Njena visina i način obračunavanja su obično određeni zakonom. koji mogu kod banaka otvoriti pojedinci ili preduzeća. odnosno zaduženje tog računa. Žiro račun predstavlja u bankarstvu određenu vrstu računa sa uvidom. hoteljeru) da pruži putniku usluge naznačene u ispravi. Klauzula sadržana u ugovornim odredbama. sa određenim rokom dospeća i određenom kamatnom stopom. U obračunskim transakcijama hartijama od vrednosti koje vrše banke – dan kad se na računu prodavca. VALUTA (ROK) VALUTA PLAĆANJA VALUTIRANJE Datum odobrenja ili zaduženja na računu. dan kada počinje da teče ili se završava ukamaćivanje. Obračunava je poverilac dužniku za zakašnjenje pri plaćanju. tj. koje kontroliše država i koji su oporezovani. Faktički znači izmirenje međusobnih obaveza na bankovnom računu. VALUTNA KLAUZULA VAUČER ZATEZNA KAMATA ZAJAM ZAPIS (BLAGAJNIČKI. u svakodnevnoj upotrebi asocira na one prihode. Isprava koju izdaje putnička agencija. Posao kojim se između stranaka (poverioca i dužnika) formira kreditni odnos.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful