Međunarodni privredni termini

A VISTA Izraz koji znači „po viđenju“ i primenjuje se najčešće u bankarstvu za depozitne račune sa kojih je banka dužna da vrši isplate na svaki zahtev deponenta i bez odlaganja do iznosa raspoloživih sredstava. U terminskim poslovima na berzi, u premijskom poslu - pravo da se plaćanjem premije koja je unapred dogovorena može odustati od poslova kupovine ili isporuke ugovorene količine hartija od vrednosti U akcionarskom zakonodavstvu, pravo akcionara da pri pretvaranju akcionarskog društva u neki drugi oblik preduzeća svoje nove akcije vrati akcionarskom društvu, pod uslovom da je protiv takvog pretvaranja stavio prigovor. AGENT Fizičko ili pravno lice čija je delatnost zastupanje interesa stranog partnera (principala) na domaćem tržištu. Agent za potrebe svog nalogodavca - principala obrađuje određeno tržište, nalazi poslovne partnere i, ukoliko je ovlašćen, u ime i za račun svog principala zaključuje ugovore. Međunarodno hotelsko udruženje. Preuzimanje obaveze isplate menice koje neko lice vrši stavljanjem svog potpisa, sa ili bez određene klauzule, na menicu. Kratkoročni (i srednjoročni) kredit kod koga banka komitentu nesumnjivog boniteta, a radi finansiranja preduzeća, dopušta da do odredjenog iznosa (kreditnog limita) vuče menice na nju. Isprava o udelu u kapitalu akcionarskog društva. Akcije čiji se svaki vlasnik (imalac) smatra akcionarem (imalac nije poimenično naveden). Izdaju se na ime njihovog vlasnika (imaoca) i u njima je navedeno ime ili firma, mesto stanovanja i zanimanje vlasnika. Akcije koje glase na odredjeni nominalni iznos.

ABANDON

AIH AKCEPT AKCEPTNI KREDIT

AKCIJA AKCIJE NA DONOSIOCA AKCIJE NA IME AKCIJE NOMINALNE VREDNOSTI (NOMINOVANE AKCIJE) AKCIJE S GARANTOVANOM DIVIDENDOM (GARANTOVANE AKCIJE) AKCIJE S OGRANIČENIM PRAVOM GLASA AKCIJE S PRAVOM GLASA AKREDITIV

Mogu biti akcije jedne emisije ili samo jedne serije, čiju isplatu dividende u odredjenom iznosu garantuje neka druga firma ili banka, a ne preduzeće koje ih emituje. Akcije čiji vlasnici učestvuju u odlučivanju samo o odredjenim pitanjima značajnim za rad i opstanak akcionarskog društva. Akcije koje, uprkos maloj nominalnoj vrednosti, sadrže pravo glasa, za razliku od drugih vrsta akcija (tzv. Prikriveno pluralno pravo glasa). Instrument i način plaćanja u unutrašnjem, a posebno međunarodnom, privrednom prometu. Postoji više vrsta akreditiva: uslovni i bezuslovni akreditiv, dokumentarni akreditiv, opoziv i neopoziv akreditiv, prenosiv i neprenosiv akreditiv itd. Pribavljanje poslova (prikupljanje porudžbina, pretplata, oglasa i dr.) preko posebnih komercijalno angažovanih lica - akvizitera.

AKVIZICIJA

Dodatak ili prilog uz ugovor koji čini njegov sastavni deo. nepristrasnosti. odnosno iznos koji dužnik mora da plati banci kao naknadu za korišćenje kredita. ALONŽ ALOTMAN ANUITET (RATA) ASIGNACIJA AMBALAŽA ANEKS UGOVORA ANUITET ARBITAR ARBITRAŽA ATEST AVAL AVIZA AŽIJA AUKCIJA AVAL (MENIČNO JEMSTVO) Jemstvo za meničnu ili čekovnu obavezu koja se daje potpisom jemca . a na ime otplate dugoročnog zajma.AKTIVNA KAMATA Kamata koju banka kao poverilac naplaćuje na kredite dodeljene svojim komitentima (dužnicima). Menično jemstvo koje se sastoji u tome da jedno lice (avalista) svojim potpisom na menici garantuje da će menični dužnik isplatiti menicu. Lice koje putem arbitraže rešava spor. Prenos imovine dužnika na poverioca. avionskog. isplata. Za vreme aukcije. Arbitraža se često koristi za rešavanje međunarodnih privrednih sporova zbog svojih prednosti u odnosu na sudove. Novčani iznos koji dospeva za isplatu odredjenog datuma i koji se investitoru plaća godišnje ili u kraćim vremenskim rokovima (polugodišnje. uparuju se nalozi ponude i tražnje za tom hartijom. Zakazuje se za sve hartije iste vrste određenog emitenta u unapred utvrđeno vreme. Isprava koju izdaje nadležni organ ili organizacija na osnovu ispitivanja proizvoda kojim se utvrđuje da li isti ispunjava uslove u pogledu karakteristika kvaliteta. namenjen je za naredna indosiranja. Prodaja uz javno nadmetanje kupaca. Određeni novčani iznos koji se u jednakim vremenskim razmacima (najčešće godišnje i polugodišnje) uplaćuje radi izmirenja kreditnih obaveza. brzine postupka i jednostepenosti u odlučivanju. tromesečno ili mesečno). Obuhvata prenošenje prava na drugu banku da može da primi otplate glavnice i kamate od zajmoprimca. prema ceni. kojim se produžava (nastavlja) blanket te hartije od vrednosti. otvaranje akreditiva i sl. Omot u koji se roba pakuje i u kome se otprema. a pre svega s menicom).). Označava odstupanje od nominalne (zvanične) vrednosti novca ili hartija od vrednosti i one koja se stvarno primenjuje. pre svega zbog stručnosti arbitara. Deo hotelskog. Aukciju vodi broker berze. kada na blanketu više nema mesta. brodskog ili drugog smeštajnog ili prevozničkog kapaciteta koji izvršilac usluge stavlja na raspolaganje putničkoj agenciji sa isključivim pravom prodaje usluga iz tog dela kapaciteta svojim klijentima (bilo u svoje ime bilo u ime izvršioca usluga). tako da kupac postaje onaj koji ponudi najvišu cenu. List hartije (jedinstven formular) spojen sa hartijom od vrednosti na ime (s akcijom na ime. Trgovanja na berzi metodom preovlađujuće cene i metodom minimalna cena minimalna količina. Obaveštenje koje jedna stranka daje drugoj stranci u vezi sa nekim događajem bitnim za zaključeni posao (obično prispeće robe. Način rešavanja spora predviđen ugovorom i organ koji rešava spor.

odnosno kursne vrednosti tih hartija. SPOT) POSLOVI BERZANSKI REGISTAR BERZANSKI TERMINSKI POSAO BERZANSKI USLOVNI NALOG . npr. BANKARSKA GARANCIJA BARTER (RAZMENA. Posebna vrsta jemstva kojim banka preuzima odgovornost u za to naročito predviđenoj bankarskoj formi za uredno i pravilno izvršenje svog komitenta prema njegovom ugovornom partneru. pravo na berzi i van nje sklapa berzanske poslove. odnosno obaveza prilikom zaključenja ugovora ili u toku njegovog izvršenja. i to redovno i u dva primerka . strogo utvrdjenim pravilima. odnosno kupuje roba. Objavljuje ih list koji izdaje berza. bez korišćenja finansijskih instrumenata kao što su novac ili kredit. čime se izbegava devizni rizik učesnika u tom poslu. preuzimanje i plaćanje). Firma ili fizičko lice koje ima zvanično odobrenje i. Uslovi poslovanja na berzi. Berzanski poslovi karakteristični po kratkom roku za izvršenje (isporuka robe. a najkasnije jedan sat posle zaključenja sastanka. dobro izvršenje posla. pre nego što druga ugovorna strana počne ili dovrši ispunjavanje svoje obaveze. a ulagačima i učesnicima pruža informacije. a tok izvršenja im je različit od zemlje do zemlje. vraćanje avansa i dr. promptnim tržištima. Najčešće bankarske garancije su za plaćanje.na hartiji od vrednosti. tačno odredjeni termin. Kao posrednička organizacija. novac i devize. Obavljaju se na tzv. ona je organizovano tržište koje učesnicima obezbedjuje prostorna. Posao kupoprodaje hartija od vrednosti. robe ili deviza čije je izvršenje vezano za kasniji. Brojevi komada hartija od vrednosti kojima se trguje u toku jednog dana. DILER) BERZANSKI PROMET BERZANSKI PROMPTNI (GOTOVINSKI. Poslovni običaji prema kojima se ponašaju učesnici u trgovini na berzi i koji se primenjuju u realizaciji berzanskih poslova. da se prodaju odredjene akcije po navedenoj ceni. Donose ih i obavljaju organi berze. hartije od vrednosti. Brod četvrtastog i ravnog dna za prevoz velikog tovara prvenstveno na rekama i kanalima. odmah po zaključenju posla. Popis lica ovlašćenih za zaključivanje pravosnažnih terminskih berzanskih poslova. TRAMPA) BARŽA BERZA Stalno tržište na kojem se uz sudelovanje ovlašćenih posrednika po unapred utvrđenim pravilima i u određeno vreme prodaje. otuda. Organizovano i regulisano tržište koje funkcioniše po posebnim.za kupca i za prodavca. BERZA (HARTIJA OD VREDNOSTI) BERZANSKA ZAKLJUČNICA (KONFIRMACIONI SLIP) BERZANSKE UZANSE (OBIČAJI. Direktna razmena robe ili usluga izmedju dva privredna subjekta koji su učesnici u medjunarodnom robnom prometu. POSLOVNA PRAKSA) BERZANSKI AGENT (BROKER. tehnička i druga sredstva za obavljanje trgovine hartijama od vrednosti. Nalog kojim se brokeru daju instrukcije da odredjenu transakciju izvrši tek pošto je prethodno izvršena neka druga transakcija. Pismena zaključnica (obično na odredjenom formularu) koju berzanski agent sastavlja za svaku berzansku transakciju. KASA. transfer. AVANS Predujam. a nakon izvršenja te prodaje da se pristupi kupovini drugih akcija. plaćanje unapred dela ugovorene cene.

Poverilac koji po osnovu nekog pravnog posla svoje potraživanje ili svoje pravo na vlasništvo ugovorom prenosi na drugo lice (na cesionara). U širem smislu biznis (engleska reč business) označava svaki posao. njegova opšta materijalna sposobnost. KREDITNA SPOSOBNOST) BONIFIKACIJA BONITET BROKER CARINA CARINA AD VALOREM CARINSKA NOMENKLATURA Element carinske tarife koji se sastoji od naimenovanja robe po tarifnim brojevima.zajedničku aktivnost lica vezanih poslovnim ugovorima. Posrednik u prodaji hartija od vrednosti koji prodaju obavlja za račun trećih lica. blanko menica.dužnost. zanimanje. CARINSKA TARIFA CARINSKI KONTINGENT Akt koji predstavlja sistematski pregled svih carina koje važe na jednom nacionalnom carinskom području.BERZANSKI ZASTUPNIK (AGENT) BERZANSKO KOTIRANJE HARTIJA OD VREDNOSTI BILANS Lice kome je član berze dao nalog za trgovanje na berzi u ime i za račun svog nalogodavca Akt iznošenja hartija od vrednosti na berzu i trgovanje njima. preferencijalne. zadatak. robe.rad. . potraživanja. neposredno zainteresovano za upravljanje i rad industrijskog ili trgovačkog preduzeća ili finansijske organizacije. Dažbina koja se naplaćuje prilikom uvoza strane robe. Carina koja se obračunava i naplaćuje procentualno od vrednosti robe. Količina određene robe koja se može uvesti bez plaćanja carine ili uz njeno plaćanje po nižoj stopi od one koja je redovno propisana u carinskoj tarifi za odnosnu robu. zaposlenost. BIS BIZNIS BIZNISMEN BLANKO BONITET (KREDITNI REJTING. solidna pozicija na tržištu.trgovinu. čime potpisnik u potpunosti priznaje obavezu na osnovu tih dokumenata. tranzitne. vrednosnog papira i sl. poslovanje. odnosno izvoza domaće robe. U užem smislu biznis označava: . Naziv za nepopunjene (bele) dokumente. ili delimično popunjene. Kvalitet nekog preduzeća. . ili na koju on ima pravo kada su ispunjeni predviđeni uslovi iz ugovora ili zakona. Carine se dele na izvozne i uvozne. Sinteza svega što zajmotražioca čini podobnim za dužnika: njegova kreditna sposobnost. Smanjenje obaveze dužnika koju mu odobrava poverilac. CEDENT . koji su potpisani unapred (blanko ček. dobra reputacija u poslovnom svetu. bilo kao vlasnik ili poslovni partner. sposobnost plaćanja i spremnost da se vrati dug. diferencijalne carine i dr. Oznaka za lice koje je. KREDIBILITET. Banka za međunarodne obračune. Predstavlja statičnu sliku stanja ekonomskog subjekta na neki dan (obično poslednji dan u kalendarskoj godini) u kojoj je na levoj strani prikazana aktiva koja obuhvata imovinu i sva potraživanja. blanko punomoć). a na desnoj strani se nalazi pasiva koja sadrži skup svih dugovanja i predstavlja izvore imovine iskazane u aktivi. kreditni ugled. Kotacija znači utvrdjivanje cene (kursa) hartija od vrednosti (efekata) koje su predmet berzanskih transakcija. o čemu dužnik ne mora biti obavešten. .

za dan kada kupljene valute moraju biti plaćene. Pravno ili fizičko lice dužnik. U većini slučajeva to je lice koje nije platilo odmah kupljenu robu i koje duguje za uzeti kredit. U poslovanju hartija od vrednosti. kvaliteta datih obezbedjenja kredita itd. Ustupanje potraživanja ili prava pismenom izjavom poverioca (cedenta) u korist novog poverioca (cesionara). izvrši obaveza iz terminskog ugovora na berzi. Sastoji se od unutrašnje vrednosti (razlika izmedju kursa. dan na koji prodavac mora da isporuči kupcu hartije od vrednosti koje je prodao na berzi. izvrši (realizuje) opcija i sl. CENA OPCIJE (KUPOVNA OBAVEZUJUĆA CENA OPCIJE) CERTIFIKAT CESIJA (ASIGNACIJA. s rokom vraćanja dužim od jedne godine. kao i dužine perioda na koji se ustupaju sredstva. Manjak prihoda u odnosu na rashode. ključevi. hartije od vrednosti. Cenu koju kupac opcije mora da plati prodavcu. Neutralni bankarski posao u kome banka (depozitar) prima na čuvanje stvari komitenta (deponenta). koje njome potvrdjuju da njihov klijent ima oročen novčani depozit kod njih. INTERES.5%). Dan na koji počinje da se računa knjiženje na računu. Osnovna karakteristika ove metode je vrednovanje svih vrednosti i svih nedostataka nekog projekta. što omogućava odluku o realizaciji projekta. tj. čime se ustanovljava pravo na određeno odstupanje od ugovorene količine (obično . kao što su dragocenosti. dokumenti. itd. Delo nelojalne konkurencije koje se sastoji u prodaji (strane) robe na tržištu po izuzetno niskim cenama. KAMATNA STOPA) Kamatna stopa. odnosno cena za korišćenje tudjih sredstava izražena u procentima. USTUPANJE POTRAŽIVANJA U KORIST POVERILACA) CIRCA Trgovački termin koji se u ugovoru o prodaji stavlja ispred oznake količine robe koja je predmet prodaje. a dobija se odbijanjem unutrašnje vrednosti opcije od cene opcije). isplati dividenda. Termin vezan za dan isporuke (razmene) valuta. tj. Hartija od vrednosti kojom njen izdavač daje bezuslovan nalog drugom licu da iz njegovog pokrića isplati naznačenu sumu novca korisniku čeka. Visina joj se utvrdjuje na osnovu troškova refinansiranja poverioca (kreditora). Međunarodna konvencija o prevozu robe železnicom. cene instrumenata obuhvaćenih opcijom) i vremenske vrednosti opcije (cene koju su investitori spremni da plate u očekivanju porasta cena opcije. Dan kada neka obaveza treba da se izvrši (da se vrati dug.CENA KREDITA (KAMATA. Ugovor o zakupu javnog transportnog sredstva za prevoz turista koji sklapa prevoznik obično sa turističkom agencijom. plemeniti metali. isplati menica. CIM CMR COST-BENEFIT ANALIZA ČEK ČARTER DAN DOSPEĆA DAN ISPORUKE DATUM VALUTE (BANKARSKE TRANSAKCIJE) DAMPING DEBITOR DEFICIT DEPO POSAO . Pismena isprava o deponovanim sredstvima pravnih i fizičkih lica. a prodate – isporučene. umetnički predmeti. Izdaju je depozitne banke ili druge finansijske organizacije. Konvencija o ugovoru za međunarodni drumski prevoz. zatim boniteta zajmotražioca.

Izraz koji označava nalog koji jedna ugovorna strana (najčešće kod ugovora o trgovinskom zastupanju. akcije i dr. dan kada se može zahtevati ispunjenje neke obaveze.) dospeva za naplatu. dan kada treba podmiriti odredjenu obavezu finansijskog karaktera ili ostvariti neko pravo u vezi sa isporučenom robom ili naplatom potraživanja. DEPOZITAR DEPOZIT DEPOZITI DEPOZITI PO VIDJENJU Sredstva nebankarskog sektora koja dnevno dospevaju za isplatu i služe za obavljanje bezgotovinskog prometa. nezavisno od načina njihovog raspolaganja. Zakašnjenje dužnika u izvršenju neke njegove ugovorne obaveze. Ostava na osnovu ugovora kojom jedna strana (deponent). Sve radnje koje su neophodne da se preduzmu u procesu doturanja robe od proizvođača do krajnjeg kupca (korisnika). po slobodnoj odluci ulagača. Propust dužnika da o roku ispuni obaveze iz ugovora o zajmu (da izvrši plaćanja po osnovu kamate i glavnice duga ili druge obaveze). DEPOZITI SA OTKAZNIM ROKOM DEVALVACIJA DEVIZE DEVIZNI KURS DILER DISPOZICIJA DIVIDENDA DOCNJA DISTRIBUCIJA DOTACIJA DOCNJA (U OKVIRU SPORAZUMA O ZAJMU) DOSPELOST (DOSPEĆE) DUOPOL EFEKTI . uz uslov da rok depozita ne bude unapred odredjen i da njegov vlasnik može u svako doba povući gotovinu iz depozita. inkaso papiri. Novčani iznos namenjen korisniku u vidu određene finansijske pomoći.DEPONENT Lice koje neku pokretnu stvar predaje na čuvanje depozitaru ili ostavoprimcu (banci depozitaru). ček. Banka ovlašćena da čuva hartije od vrednosti i njima profesionalno rukuje za račun trećih lica. poverava drugoj strani (depozitor) određenu pokretnu stvar (novac. Dan kada neki dug (menica. Oblik deponovanja gotovine u banku. Naziv (engleski dealer) koji označava samostalnog trgovca koji kupuje i prodaje hartije od vrednosti u svoje ime i za svoj račun. s tim da rok povlačenja najavi banci unapred. kojim se utvrđuje obaveza za plaćanje određenog iznosa odmah ili u kratkom roku. itd. obveznica. obveznice. npr. s tim da je čuva i vrati. vraćanje duga. konosman). Sva kratkoročna potraživanja u inostranstvu po bilo kom osnovu i u bilo kojoj valuti. Novac deponovan kod banke. Čista dobit koja se deli akcionarima srazmerno njihovom učešću u kapitalu akcionarskog društva. za razliku od brokera koji su klasični posrednici. Prevashodno trgovačke hartije od vrednosti (menica. kupon. Tržišno stanje u kome postoje samo dva prodavca (koji jedan drugom konkurišu) prema velikom broju kupaca. hartije od vrednosti). špediciji i komisionu) ima pravo da izda drugoj ugovornoj strani za izvršenje nekih radnji. Cena valute jedne zemlje izražena u valuti druge zemlje. tj. Zakonsko smanjenje vrednosti novca u odnosu na standard.

Evropski monetarni sporazum. Evropska ekonomska zajednica (prerasla u Evropsku Uniju). ne sme biti duži od tri meseca. Posle predaje menice. po pravilu. a koji se u svakom slučaju mora izvršiti o nekom kasnijem.ESKONT Bankarski posao kod koga banka stavlja na raspolaganje svom klijentu iznos (kredit) na koji glasi menica ili druga robna hartija od vrednosti pre njene dospelosti. Specijalizovana agencija UN za poljoprivredu i ishranu. Na berzama. obveznica) i državnih zajmova. Otkup kratkoročnih i dugoročnih potraživanja neke firme koji vrše banke ili druge finansijske organizacije – forfeteri (obično su to potraživanja po osnovu izvezene robe. Oblik kratkoročnog finansiranja prodaje (izvoza) koje faktor (zajmodavac). korisniku se odmah odobrava neto iznos potraživanja. kreditnog osiguranja i vršenja određenih usluga. Međunarodni savez udruženja špeditera. posle čega ih naplaćuje u svoju korist. fiksno utvrdjenom terminu (najčešće per ultimo. i u valutama najrazvijenijih industrijskih zemalja). ESKONTNI KREDIT Posebna vrsta bankarskog kredita koji banka daje na podlozi eskonta menica. Promenljiva kamatna stopa kada je kredit zaključen na nemačkom tržištu kapitala u Frankfurtu. tj. Učešće osiguranika u šteti. Odbitak kamate pri otkupu potraživanja koja dospevaju kasnije (tj. Račun koji poverilac dostavlja dužniku za isporučenu robu i izvršene usluge u međunarodnom privrednom prometu. s tim da se njena nominalna vrednost umanjuje za određeni iznos (proviziju). tj. Evropsko udruženje slobodne trgovine (prestalo da postoji). i to tako što ih otkupljuje od njihovog vlasnika (remitenta) pre roka dospeća. Sistem finansiranja prodaje. pri čemu se forfeter odriče prava regresa od prodavca. a taj rok. menica). Evropska investiciona banka. EMISIJA EFTA EIB EEZ EMS FAKTURA FAKTORING FAKTORING (PRODAJA POTRAŽIVANJA OD KUPACA) FAO FIATA FIBOR FIKSNI TERMINSKI POSAO FISKUS FORFETIRANJE (FINANSIRANJE BEZ PRAVA NA REGRES) FRANŠIZA . U novijoj finansijskoj teoriji označava državnu kasu ili državnu blagajnu i državu kao vlasnika imovine. odnosno faktoring društvo (najčešće filijala neke banke) vrši tako što otkupljuje potraživanja svog klijenta čiji je rok dospeća od 30 do 90 dana. krajem meseca). Izdavanje i plasiranje vrednosnih papira (akcija. posao kupoprodaje koji se zaključuje po tekućem (deviznom) kursu. deo štete za koji osiguravač ne duguje naknadu po osnovu osiguranja.

po pravilu akcionarsko. koje se nalazi na čelu grupacije društava koju kontroliše kroz učešće u njihovom kapitalu. Nominalni iznos zajma (dugoročnog finansijskog instrumenta. mogu preneti na novog vlasnika. Pismene isprave kojima se njihov izdavalac obavezuje da će ispuniti obavezu upisanu na ispravi njenom zakonitom imaocu. Tehnika osiguranja od promene cena sirovina ili robe kojima se trguje na termin. zamenjen svetskom trgovinskom organizacijom . Pismene isprave u kojima njihov korisnik nije poimenično naznačen. . Garancija koja služi za finansijsko obezbedjenje kupca u slučaju da prodavac ne izvrši svoje ugovorne obaveze. Bruto društveni proizvod.WTO). osiguravajući pomoć i usluge radi olakšavanja korišćenja. U privrednom prometu hartije od vrednosti se koriste kao sredstvo robnog prometa (teretnica. Međunarodno udruženje za vazdušni saobraćaj. REGISTROVANI FINANSIJSKI INSTRUMENTI) HARTIJE OD VREDNOSTI PO NAREDBI HAVARIJA HEDŽING (ZAŠTITA OD KURSNOG RIZIKA) HIPOTEKA HOLDING KOMPANIJA IATA INDENT POSAO Hartije od vrednosti koje glase na ime odredjenog korisnika i po naredbi se. FPA GATT GARANCIJA ZA IZVRŠENJE UGOVORA GARANTOVANI KREDIT GDP GLAVNICA GREIS PERIOD GNP HARTIJE OD VREDNOSTI HARTIJE OD VREDNOSTI NA DONOSIOCA HARTIJE OD VREDNOSTI NA IME (NEPRENOSIVI. Trgovačko društvo. Jedna od klauzula u transportnom osiguranju kojom se određuje obim osiguravajućeg pokrića. Materijalna šteta. g. Kredit odobren na osnovu založenih ili deponovanih hartija od vrednosti radi obezbedjenja njegove otplate. obveznice) ili depozita na koji se plaća. naročito šteta u vezi sa brodom ili teretom prilikom obavljanja pomorskog prevoza. Specijalni spoljnotrgovinski posao kod koga ponudu za kupovinu određene robe daje inostrani kupac. a pravo iz njih može ostvariti svaki donosilac jer su to hartije za koje se pretpostavlja da onaj ko ih poseduje ima pravo da raspolaže njima. kao sredstvo plaćanja (ček) ili kao sredstvo za kreditiranje (menica). odnosno naplaćuje kamata. Hartije koje se izdaju i glase na jednog odredjenog korisnika i kod kojih samo poimenično naznačeni imalac (ili njegov pravni naslednik) može ostvariti odredjeno pravo inkorporirano u njima.FRANŠIZING Sistem saradnje i međusobnih poslovnih odnosa između nezavisnih preduzeća koja su povezana ugovorom (o franšizingu) na osnovu koga jedan od njih (nosilac franšizinga) ustupa uz naknadu drugom (korisniku franšizinga) pravo korišćenja znaka ili komercijalnu formulu označenu jednim znakom. kao i pravom koje je s njima spojeno (u njima inkorporirano). skladišnica). Opšti sporazum o carinama i trgovini (od 1995. Bruto nacionalni proizvod. Vreme koje protekne od korišćenja kredita do početka njegove otplate. pismenom izjavom na hartiji (indosamentom). preko fjučersa. Založno pravo na nepokretnim dobrima.

Međunarodna banka za obnovu i razvoj. Međunarodna finansijska korporacija (Agencija UN). kao i pravo vlasništva koje je s tom hartijom povezano. Međunarodni centar za rešavanje investicionih sporova. Međunarodna trgovinska komora. Međunarodna organizacija rada. Međunarodno udruženje za razvoj (Agencija UN). Autonomni izvor međunarodnog privrednog prava. Međunarodni fond za razvoj poljoprivrede. a najpoznatija pravila su ona koje je donela Međunarodna trgovinska komora u Parizu .Jednoobrazna pravila i običaji za dokumentarne akreditive i Jednoobrazna pravila za naplatu (inkaso). ček. INDOSAMENT NA IME INDOSANT INDOSATAR (ŽIRAT) INDOSIRANJE INSTRUMENT IRU IDA IFC IMF IBRD ISO ICC ILO ICSID IHA ILA IFAD JEDNOOBRAZNA PRAVILA JOINT-VENTURE . Međunarodno hotelsko udruženje. Lice koje pravo potraživanja iz hartije od vrednosti po naredbi (menice ili čeka) prenosi na drugo lice. ugovor ili depozit. Međunarodni monetarni fond. ček. odnosno zajedničko poslovno ulaganje. i stupanje u solidarnu obavezu sa ostalim dužnicima iz hartija od vrednosti. potvrda o dugu. Lice ili firma. menica. Kamata koja se obračunava i plaća na kredit za period vremena od njegovog podizanja (puštanja u tečaj) do početka njegove otplate. Svaki formalni ili pisani dokument. Njome se vlasništvo i dalja prava dosadašnjeg imaoca hartije od vrednosti (indosanta) prenose na drugo lice (ndosatara). Negativna klauzula po naredbi koju indosant pri indosiranju stavlja na hartiju od vrednosti. odnosno dosadašnji poverilac koji izjavom i potpisom na poledjini te hartije od vrednosti to pravo prenosi (indosira) na novog poverioca (indosatara). Kod hartija od vrednosti po naredbi – pismena izjava o prenosu. Radnja kojom se vrši prenos hartija od vrednosti (po naredbi) sa ranijeg imaoca na novog vlasnika. Međunarodni savez drumskog saobraćaja. Međunarodna organizacija za standardizaciju.INKASO INTERKALARNA KAMATA INDOSIRANJE INDOSAMENT Naplata novčanog potraživanja (menica. npr. odnosno novi poverilac na koga dosadašnji poverilac (indosant) indosamentom prenosi pravo potraživanja iz hartije od vrednosti po naredbi. doznaka. faktura i druga naplatna dokumenta) koja se vrši preko banke. kojim se formalno izražava neki sporazum ili akt zasnovan na zakonu. Prenošenje hartija od vrednosti indosamentom na drugo lice. Udruženje za međunarodno pravo. Zajednički prihvat.

KARTEL KADUCIRANJE Ugovorno udruživanje nezavisnih preduzeća (konkurenata) sa ciljem da se utiče na tržište putem regulisanja konkurencije. na osnovu koga banka isplaćuje dospele kamate. Primenjuje se i u slučaju da hartija od vrednosti nema pravnog naslednika. Isprava koja olakšava prelaz trgovačkih uzoraka i reklamnog materijala preko carinske linije i oslobađa od podnošenja carinske deklaracije. Carinski dokument koji se izdaje za uprošćavanje formalnosti u međunarodnom drumskom saobraćaju. npr. Iznos koji je komitent banke povukao iznad raspoloživih sredstava na računu (prekoračenje računa). Svop čiju osnovu čini kombinacija kamatnog i valutnog svopa. Proglašavanje hartija od vrednosti nevažećim. kapitala ili robe. kada se. Godišnja naknada koja se plaća na pozajmljena sredstva. Osiguranje robe u prevozu. Nabavka neke robe koja se ne plaća novcem. Ovlašćenje ili odobrenje koje daje država domaćem ili stranom fizičkom ili pravnom licu (ili drugoj državi) radi iskorišćavanja nekog prirodnog bogatstva ili vršenja neke javne službe. Međunarodna carinska isprava koja ima za cilj da uprosti carinske formalnosti u prometu robe koja se privremeno uvozi i izvozi. Trgovački popust od utvrđene cene u slučaju da se roba plaća odmah u gotovu. . Mogućnost da se jedna valuta legalno zameni za drugu valutu ili zlato. nego protivisporukama druge robe. KARNET ATA KAMATA (INTERES) KAMATNA STOPA KAMATNI FJUČERSI KAMATNI KUPON KAMATNI SVOP Standardizovani terminski ugovori o kamatnoj stopi kojima se trguje na najvažnijim terminskim berzama u svetu. poništava. Poslovni aranžman (finansijska transakcija) za zaštitu transaktora od rizika promene kamatnih stopa. kao "ničija". obveznica. najčešće u finansijskoj sferi sa ciljem da se obavi određeni poslovni poduhvat ili finansijska transakcija. izražena u procentima nominalne vrednosti duga. KARNET ECS KARNET TIR KARGO OSIGURANJE KASA SKONTO KABOTAŽA KONTOKORENTNI KREDIT (KREDIT PO TEKUĆEM RAČUNU) KOMBINOVANI SVOP (KAMATNI I VALUTNI SVOP) KONZORCIJUM KOLAUDACIJA KONVERTIBILNOST KOMPENZACIJA KONCESIJA Oblik udruživanja u privredi. Primopredaja građevinskog objekta ili radova posle završetka između investitora i izvođača. Deo koji se pridodaje obveznici sa stalnim prinosom (ukamaćenjem). Naknada za korišćenje sredstava pozajmljenih u obliku novca. Prevoz putnika i/ili robe između dva mesta koja se nalaze na teritoriji iste države. kojima se ugovara da se obaveza plaćanja fiksne kamatne stope zameni plaćanjem kamatne stope koja je promenljiva.

Vrsta računa kod koga klijent samo deo sredstava potrebnih za kupovinu hartija od vrednosti uplaćuje u gotovu. kojima se trguje na berzi. Utvrđena veličina robe po količini (količinski kontingent) ili vrednosti (vrednosni kontingent) koja može u određenom roku da se uveze ili izveze. a ostatak pozajmljuje od brokerske kuće. i u zlato). devize ili strane novčanice. menica po vidjenju. Pretvaranje starog. tj. pre svega čekova. Slobodno pretvaranje jedne valute u drugu (ranije. TRŽIŠNA CENA) KURS PO VIDJENJU KURTAŽA Devizni kurs kratkoročnih stranih sredstava plaćanja. pri čemu roba do njene definitivne prodaje krajnjem kupcu ostaje u svojini stranog isporučioca. mogućnost da se novac. Karakteristika dužnika koja pruža garanciju da je dužnik spreman da ispunjava svoje obaveze po uzetom kreditu. Zamena jedne valute za drugu. Isprava kod pomorskog prevoza kojom brodar potvrđuje prijem tereta na brod i preuzima obavezu da robu po završetku prevoza preda određenom licu. odnosno ona cena po kojoj je berzanski makler spreman da ih kupi. što je i jedan od kriterijuma za analizu hartija od vrednosti. KONSIGNACIJA KONTINGENT KONTOKORENTNI KREDIT (KREDIT PO TEKUĆEM RAČUNU) KONVERTIBILNOST KONVERZIJA KONVERZIJA VALUTA KONVERZIJA ZAJMA KREDITNA LINIJA (ZAJMODAVNA LINIJA) KREDITNA SPOSOBNOST (KREDITNI REJTING) KREDITNE KARTICE KREDITNI RAČUN EFEKATA KREDITNI RIZIK (IZLOŽENOST RIZIKU) KUPOVNI KURS KURS (KOTACIJA. Promena ugovorenih uslova zajma (kamatne stope. Kartice na osnovu kojih gradjani mogu da kupuju robu i usluge u zemlji i inostranstvu bez gotovine. maksimalni iznos koji klijent može povući. za šta je osnov poznavanje deviznog kursa. tj. a odnosi se na uobičajenu jedinicu trgovanja. Maksimalni iznos kredita koji banka odobrava klijentu – zajmotražiocu (dužniku). odnosno devize ranijih zemalja slobodno medjusobno zamenjuju po važećem tekućem kursu i da se njima slobodno raspolaže. Rizik neizvršenja novčane obaveze – osnovni rizik za sve finansijske instrumente. Cena po kojoj se traže hartije od vrednosti. Iznos koji je komitent banke povukao iznad raspoloživih sredstava na računu (prekoračenje računa). telegrafskih isplatnih naloga i sl.KOTACIJA KONOSMAN Berzanski izraz koji označava visine kursa vrednosnih papira. deviza i fungibilne robe. Vrsta prodajnog komisiona kod koga konsignator preuzima robu od inostranog vlasnika radi njene prodaje na domaćem tržištu. Provizija koja se plaća posredniku za učinjenu uslugu na osnovu . dospelog ili otkazanog zajma u novi zajam – s promenjenom kamatnom stopom ili drugim uslovima otplate (kamatni uslovi zavise od trenutne situacije na tržištu kapitala). roka i)ili modaliteta otplate/ koja se svodi na inicijativu dužnika da izdejstvuje srazmerno povoljnije uslove na tržištu kapitala. Tržišna cena hartija od vrednosti. s tim da plaćanje izvrše kasnije.

sadržaj i prenos. Izjednačenje stranih državljana i pravnih lica sa domaćim licima u pogledu tretmana. Minimalan nominalni iznos. Dalja prodaja centralnoj banci menica koje je centralna banka eskontovala kupovinom od svojih komitenata. Pojam koji ima više značenja kao što su: ekonomski proces. regulisani zakonom. poslovna koncepcija i naučna oblast. Slučaj kada svota osiguranja premašuje vrednost osigurane stvari. zlato. Predstavlja svaku radnju preduzetu pri prometu robe ili usluga koja je protivna dobrim poslovnim običajima i kojom se nanosi ili bi se mogla naneti šteta drugom konkurentskom preduzeću. porez) – što sve zajedno čini eskontnu cenu (isplaćuje se samo na taj način umanjeni iznos). Bankarski posao kojim banka odobrava kredit svom klijentu uz njegovu obavezu da banci preda radi obezbeđenja vraćanja kredita o roku kakvu pokretnu stvar. uglavnom kod obveznica javnog sektora. Kupovina menica podobnih za eskont. Planska aktivnost u marketingu koja obuhvata obezbeđivanje odgovarajućeg asortimana proizvoda i usluga na odgovarajućem mestu u odgovarajuće vreme i u odgovarajućim količinama i cenama. koji LOGOTIP LOT (SVEŽANJ HARTIJA OD VREDNOSTI) LOJD MARŽA MARKETING MENICA (PROMISORNA NOTA) MENIČNI ESKONT MENIČNI REESKONT MERČENDAJZING MONOPOL NACIONALNI TRETMAN NADOSIGURANJE NELOJALNA KONKURENCIJA NEGOCIJACIJA . Međunarodno poznato londonsko udruženje osiguravača i reosiguravača. LAFTA LICENCA LIBOR LIZING LOMBARDNI POSAO Latinoameričko udruženje slobodne trgovine. Tržišno stanje u kome na strani ponude postoji samo jedan prodavac. pre njihovog dospeća. na poseban način sastavljeno ime proizvoda ili firme koji na taj način može predstavljati i znak te firme.). Razlika (obično izražena u procentima) između nabavne i prodajne cene robe i hartija od vrednosti. ili minimalan broj komada hartija od vrednosti koje čine jedinicu za sklapanje poslova na berzi. odnosno marku proizvoda. uz odbitak kamate za period od otkupa do dospeća i eskontnih troškova (eskontna provizija. Iznajmljivanje opreme uz plaćanje redovne novčane naknade za njeno korišćenje.ugovora o trgovinskom posredovanju. a na strani tražnje mnogo kupaca. Pravo iskorišćavanja pronalaska koje nosilac patenta ustupa u celosti ili delimično drugom licu. Promenljiva kamatna stopa kada je kredit zaključen na londonskom tržištu kapitala. Hartije od vrednosti čiji su oblik. kao i način ostvarivanja prava iz nje. Slovima. odnosno pravo potraživanja (hartije od vrednosti. Prodaja hartija od vrednosti tako što ih čvrsto preuzima banka ili bankarski konzorcijum. poslovna aktivnost ili funkcija. nakit i sl.

ako hoće da odustane od ugovora pre njegovog ispunjenja. deviznih i drugih propisa jedne zemlje smatra strancem. OBVEZNICA OBVEZNICE (OBLIGACIJE. U materijalnom smislu isključivo pravo nosioca patenta da iskorištava pronalazak zaštićen tim patentom na teritoriji zemlje u kojoj je patent izdat. Transakcioni (čekovni) računi koji mogu biti prekoračeni (kad se udje u "crveno").pri tom te obveznice mogu prodavati po nominalnoj (višoj ili nižoj) ceni. tj. kamatni kuponi po sopstvenim obveznicama i blagajničkim zapisima i sl. šiframa. Suma novca ili druga vrednost koju jedna strana treba da isplati prema ugovoru drugoj strani. isključivo pravo primene pronalaska. Kamata izražena u procentima nominalne vrednosti. Organizacija za ekonomsku saradnju i razvoj. Isprava o datom zajmu koji treba da bude isplaćen u određenom roku i koji nosi utvrđenu godišnju kamatu. odnosno pravo izbora između više različitih mogućnosti. kao što su: ulozi na štednju. Depoziti klijenata sa otkaznim rokom ili sa unapred ugovorenim rokom dospeća. odnosno kamatna stopa ugovorena kod finansiranja tudjim sredstvima. depoziti po računima. Opšti limit. koji se u bilansu banaka iskazuje sa otkaznim rokom. DUG) ODUSTANICA OECD OFŠOR BANKARSKI POSLOVI OKVIRNI KREDIT (KREDITNA LINIJA) OMPI ONKOL POSLOVI OPCIJA OPEC OROČENI DEPOZITI (DEPOZITI SA UTVRDJENIM ROKOM) OVERDRAFT RAČUN (RAČUN SA AUTOMATSKI ODOBRENIM PREKORAČENJEM) PASIVNA KAMATA PATENT PERIOD POČEKA ("GREJS PERIOD") . Isprave o dugu (dužničke hartije od vrednosti). proizvoda i materijala skraćenim oznakama. Poslovi u međunarodnoj trgovini berzanskih proizvoda kod kojih se cena unapred ne fiksira već se u osnovi vezuje za cenu neke međunarodne berze na kojoj se kotira konkretan proizvod. ZAJAM. simbolima. s tim da je iznos prekoračenja limitiran i na taj se iznos plaća kaznena kamata. odnosno visina kredita koja se može koristiti u toku odredjenog perioda. odnosno finansijski instrumenti sa odredjenim rokom dospeća. NEREZIDENT NOMINALNA KAMATNA STOPA NOMENKLATURA Fizičko ili pravno lice koje se u smislu fiskalnih. tj. Period u kome se ne vrši plaćanje kamate ni glavnice duga. menja ili ukida neko pravo iz ugovora. Jednostrana izjava određenog lica kojom se stvara. Organizacija zemalja izvoznica nafte. Specifičan oblik bankarskih transakcija koje banke realizuju u medjunarodnim ofšor centrima. a najčešće brojevima i slovima. Svetska organizacija za intelektualnu svojinu. Poseban način označavanja različitih pojava. Kamata koju banka plaća na sredstva uložena kod nje. na njene pasivne poslove.

posredovanje. Naknada koju je sticalac licence dužan da plati davaocu licence za ustupljeno pravo iskorišćavanja predmeta ugovora o licenci. zakonu). Prigovor zbog neizvršenja ili nepotpunog izvršenja ugovorne obaveze. PROVIZIJA PLATNI BILANS PORTFELJ PRELEVMAN PROTEKCIONIZAM PROVIZIJA ZA KREDIT PROVIZIJA ZA NEISKORIŠĆENI DEO KREDITA PUL PUNOMOĆNIK RAMPLASMAN REEKSPORT REGRES REKLAMACIJA REVIZIJA CENE ROJALTI SALDO SENZAL STAGFLACIJA . Posrednik u zaključivanju poslova kod prometa robe i vrednosnih papira. Najšire trgovačko punomoćje čiji je obim određen zakonom. kao i da preduzima druge pravne poslove i radnje u vezi sa poslovanjem preduzeća. Uvoz robe uslovljen u određenom roku izvozom iste (ili slične) robe. Posebna taksa koja se (pored carine) uvodi da bi se izjednačile cene uvozne robe sa cenama iste domaće robe. Ugovorno udruživanje pravnih i fizičkih lica. koji ističe poverilac. Politika koja se koristi u spoljnotrgovinskoj razmeni radi zaštite domaće proizvodnje od inostrane konkurencije.PIBOR PROKURA Promenljiva kamatna stopa za kredite zaključene na pariskom tržištu kapitala. U kreditnom poslu – naknada koja se (uz kamatu) zaračunava na ime posebnih usluga (obrada zahteva za dodelu kredita i dr. Privredna stagnacija kombinovana sa inflacijom. strane „potražuje“ računa. Knjigovodstveni pojam koji označava razliku između leve tj. koja posluju u istoj privrednoj grani sa ciljem da se među njima eliminiše ili reguliše konkurencija. u brodarstvu i prekomorskom osiguranju. Posao posredovanja pri kupoprodaji robe između partnera koji se nalaze u različitim zemljama u odnosu na zemlju reeksportera. prema kome je prokurista ovlašćen da zaključuje ugovore i potpisuje firmu. Skup raznih hartija od vrednosti kojim raspolaže jedno lice. Obuhvata ukupnost ekonomskih transakcija izvršenih u jednom periodu vremena (obično godinu dana) između jedne zemlje i drugih zemalja. bez plaćanja uvozne carine i dažbina i režimskih prava na uvoz. Nagrada koju dobija nalogoprimac za izvršenje svoje obaveze iz ugovora robnog prometa. Promena iznosa ugovorne cene posle zaključenja ugovora. Pravo isplatioca da zahteva isplaćenu sumu od lica koje je na to obavezno po nekom pravnom osnovu (ugovoru.) ili kao premija za rizik. koji se zasnivaju na osnovu naloga (zastupanje. komision). strane „duguje“ i desne tj. Naknada koju korisnik zajma (obično tromesečno) plaća na odobreni a još neiskorišćeni deo kredita. Lice koje na osnovu dobijenog punomoćja obavlja za poslodavca određene pravne radnje uz naknadu ili besplatno.

odnosno prodaja one hartije od vrednosti koja svom vlasniku više ne izgleda povoljnom na duži rok (npr. U medjunarodnom kreditnom i zajmovnom poslu – emisija i plasman kredita (zajma) koji vrše dve ili više banaka i koje radi toga formiraju sindikat (konzorcijum). Medjunarodni kreditni aranžmani koji monetarnim vlastima služe kao instrument za stabilizovanje državnih kurseva (olakšice za intervencije na deviznom tržištu). u okviru bilateralnog platnog sporazuma. uzajamno odobravaju jedna drugoj. kod banaka se za ocenu stepena likvidnosti najčešće koristi odnos izmedju likvidnih sredstava i ukupnih depozita po vidjenju. Na međunarodnim berzama to znači posao u okviru koga se plaćanje i isporuka mora izvršiti odmah po zaključenju posla. U trgovini efektima – pretvaranje jednog kapitalnog ulaganja u drugo. glavni nosilac posla).STOJNICE Uobičajeni naziv pomorskog prava za vreme kojim krcatelj raspolaže radi ukrcavanja robe na brod. dobija novi kuponski tabak (kod akcija – za naplatu dividendi. Oblik transfera kredita na sekundarnom tržištu koji zamenjuje kreditne plasmane izmedju banaka. Aranžmani izmedju transaktora i banke. po kojima transaktor prethodno odredjuje maksimalni i minimalni limit za svoj čekovni račun (transakcioni depozit). Posao u čijoj je osnovi neki oblik zamene. poslednji deo kuponskog tabaka na osnovu koga vlasnik hartija od vrednosti. odnosno vreme koje primaocu stoji na raspolaganju radi iskrcavanja robe iz broda. TARA TARIFA . ako je talon odvojen i ako su naplaćeni svi kuponi. odnosno težina prevoznog sredstva u koji se tovari teret. Društvo za medjunarodne medjubankarske finansijske telekomunikacije Oznaka za kreditnu maržu koju dve zemlje. SMGS SINDICIRANJE KREDITA (ZAJMA) SPOT POSAO STEPEN (KOEFICIJENT) LIKVIDNOSTI STALE-DOKUMENTI SVIČ SVIFT SVING (KREDITNA MARŽA) SVING KREDIT (RECIPROČNA KREDITNA LINIJA) SVIP DEPOZITI (RAČUNI U BANCI SA KLAUZULOM O AUTOMATSKOM ČIŠĆENJU) SVOP (ZAMENA. Spisak cena za različite vrste usluga. na osnovu analize prinosa i kvaliteta) i investiranje u druge hartije od vrednosti koje se smatraju korisnijim. Dokumenti kojima je protekao rok kada su trebali biti podneti za naplatu ili akceptiranje. Odnos izmedju likvidne imovine i kratkoročnih obaveza. a kod obveznica – za naplatu kamate). jedna od banaka angažuje se kao vodeći menadžer (vodeća banka. Težina ambalaže u koju se roba pakuje. Sporazum o međunarodnom prevozu robe železnicom. TRAMPA) SVOP ARANŽMANI (ARANŽMANI O TRAMPI INSTRUMENATA) ŠPEDITER TALON Lice koje u svoje ime a za račun komitenta organizuje otpremanje i dopremanje robe. Recipročni kredit do čijeg iznosa i jedna i druga strana mogu na klirinškom računu preći u dugovanje. Sporedni deo hartija od vrednosti/obveznice ili akcije/.

a to može biti i fizičko. ček). Odnosi razmene. Rizik koji je rezultat pojedinačnih transakcija. banknote) koji su u TRANŠA TRASANT TRASAT TRASIRANA (VUČENA) MENICA TROŠKOVI KREDITA (TROŠKOVI ZAJMOVNIH OPERACIJA) TRŽIŠNA KAMATNA STOPA UNCTAD UNCITRAL UNIDO ULOG-DEPOZIT UKAMATITI UKRŠTENI KURSEVI (INDIREKTNI PARITETI) ULTIMO POSLOVI VALUTA (NOVČANA JEDINICA) . Komisija UN za međunarodno trgovačko pravo. disažiju. dajući nalog trasatu da o roku isplati u menici naznačenu svotu novca licu za koje je menica izdata. Suprotan izraz je raskamatiti kada odgovarajuću kamatu oduzmemo glavnici. društvenih i ekonomskih prilika koje mogu uticati na mogućnost. Upotreba novca u nemonetarne svrhe na taj način što se novac zadržava izvan prometa.). Kamatna stopa na depozite i druga uložena sredstva koja se na osnovu ponude i tražnje formira na tržištima novca. Sa ulogom ulagač u suštini daje banci pozajmicu. davalac kredita) zadužuje dužnika (debitora. S gledišta zajmotražioca. Deo iznosa jedne emisije hartija od vrednosti. Neprenosiva finansijska investicija u obliku sredstava na računu kod banke. proviziju za obradu zahteva za dodelu kredita i dr. Novčana jedinica koja čini osnovu monetarnog sistema jedne zemlje. ukupni troškovi kojima kreditor (poverilac. Lice (ili firma) koje potpisuje (vuče) finansijski instrument (menicu.TEKUĆI RAČUN (KONTOKORENT) TENDER TERMS OF TRADE TEZAURACIJA TRANSAKCIONI RIZIK (TRANSAKCIONA IZLOŽENOST RIZIKU) TRANSFERNI RIZIK Račun koji banka vodi za svog komitenta (vlasnika tekućeg računa). uključujući kamatu. Ulog može biti po viđenju i oročen. Rizik koji proizilazi iz političkih. Lice ili firma (menični dužnik) na čije je ime trasant vukao finansijski instrument (menicu ili ček). Ponuda za izvođenje radova kod javne licitacije i licitacije po pozivu za izbor izvođača investicionih i drugih sličnih radova. na čijem se početku ili kraju vrši stvarna zamena jedne valute za drugu. proviziju i sporedne troškove (npr. i pravno lice. korisnika kredita). kada se zajam emituje u intervalima i u delimičnim iznosima ili se cela emisija emituje u isto vreme i pod istim se uslovima lansira u različitim zemljama. sposobnost ili spremnost zajmoprimca da izmiri svoje obaveze prema banci. Menica kojom trasant (izdavalac) menice daje trasatu (licu na koje je menica vučena) bezuslovan nalog da u vreme dospeća plati remitentu (licu naznačenom u menici ili po njegovom nalogu) iznos naznačen na menici. Dodati glavnici odgovarajuću kamatu. Organizacija UN za industrijski razvoj. tj. a dospevaju (skadiraju) poslednjeg dana u mesecu (tromesečju ili godini). Odnos razmene dve strane valute na deviznom tržištu u nekoj trećoj zemlji. efektivni novac i novčani znaci (novčanice. Konferencija UN o trgovini i razvoju. Berzanski poslovi koji su zaključeni na termin.

u svakodnevnoj upotrebi asocira na one prihode. koje kontroliše država i koji su oporezovani. koji se odnosi na određeni novčani iznos. a koji predstavlja nalog davaocu usluge (obično ugostitelju. sa određenim rokom dospeća i određenom kamatnom stopom. Valuta u kojoj treba da bude izvršeno plaćanje novčane obaveze.jednoj zemlji u opticaju. Faktički znači izmirenje međusobnih obaveza na bankovnom računu. KOMERCIJALNI) ŽIRO . VALUTNA KLAUZULA VAUČER ZATEZNA KAMATA ZAJAM ZAPIS (BLAGAJNIČKI. Obračunava je poverilac dužniku za zakašnjenje pri plaćanju. hoteljeru) da pruži putniku usluge naznačene u ispravi. tj. dan kada počinje da teče ili se završava ukamaćivanje. Kratkoročni vrednosni papir. Njena visina i način obračunavanja su obično određeni zakonom. naročito kod medjunarodnih kredita i zajmova. VALUTA (ROK) VALUTA PLAĆANJA VALUTIRANJE Datum odobrenja ili zaduženja na računu. Žiro račun predstavlja u bankarstvu određenu vrstu računa sa uvidom. Isprava koju izdaje putnička agencija. Klauzula sadržana u ugovornim odredbama. U obračunskim transakcijama hartijama od vrednosti koje vrše banke – dan kad se na računu prodavca. koji mogu kod banaka otvoriti pojedinci ili preduzeća. odnosno kupca hartija od vrednosti mora izvršiti odobrenje. odnosno zaduženje tog računa. Posao kojim se između stranaka (poverioca i dužnika) formira kreditni odnos.