Međunarodni privredni termini

A VISTA Izraz koji znači „po viđenju“ i primenjuje se najčešće u bankarstvu za depozitne račune sa kojih je banka dužna da vrši isplate na svaki zahtev deponenta i bez odlaganja do iznosa raspoloživih sredstava. U terminskim poslovima na berzi, u premijskom poslu - pravo da se plaćanjem premije koja je unapred dogovorena može odustati od poslova kupovine ili isporuke ugovorene količine hartija od vrednosti U akcionarskom zakonodavstvu, pravo akcionara da pri pretvaranju akcionarskog društva u neki drugi oblik preduzeća svoje nove akcije vrati akcionarskom društvu, pod uslovom da je protiv takvog pretvaranja stavio prigovor. AGENT Fizičko ili pravno lice čija je delatnost zastupanje interesa stranog partnera (principala) na domaćem tržištu. Agent za potrebe svog nalogodavca - principala obrađuje određeno tržište, nalazi poslovne partnere i, ukoliko je ovlašćen, u ime i za račun svog principala zaključuje ugovore. Međunarodno hotelsko udruženje. Preuzimanje obaveze isplate menice koje neko lice vrši stavljanjem svog potpisa, sa ili bez određene klauzule, na menicu. Kratkoročni (i srednjoročni) kredit kod koga banka komitentu nesumnjivog boniteta, a radi finansiranja preduzeća, dopušta da do odredjenog iznosa (kreditnog limita) vuče menice na nju. Isprava o udelu u kapitalu akcionarskog društva. Akcije čiji se svaki vlasnik (imalac) smatra akcionarem (imalac nije poimenično naveden). Izdaju se na ime njihovog vlasnika (imaoca) i u njima je navedeno ime ili firma, mesto stanovanja i zanimanje vlasnika. Akcije koje glase na odredjeni nominalni iznos.

ABANDON

AIH AKCEPT AKCEPTNI KREDIT

AKCIJA AKCIJE NA DONOSIOCA AKCIJE NA IME AKCIJE NOMINALNE VREDNOSTI (NOMINOVANE AKCIJE) AKCIJE S GARANTOVANOM DIVIDENDOM (GARANTOVANE AKCIJE) AKCIJE S OGRANIČENIM PRAVOM GLASA AKCIJE S PRAVOM GLASA AKREDITIV

Mogu biti akcije jedne emisije ili samo jedne serije, čiju isplatu dividende u odredjenom iznosu garantuje neka druga firma ili banka, a ne preduzeće koje ih emituje. Akcije čiji vlasnici učestvuju u odlučivanju samo o odredjenim pitanjima značajnim za rad i opstanak akcionarskog društva. Akcije koje, uprkos maloj nominalnoj vrednosti, sadrže pravo glasa, za razliku od drugih vrsta akcija (tzv. Prikriveno pluralno pravo glasa). Instrument i način plaćanja u unutrašnjem, a posebno međunarodnom, privrednom prometu. Postoji više vrsta akreditiva: uslovni i bezuslovni akreditiv, dokumentarni akreditiv, opoziv i neopoziv akreditiv, prenosiv i neprenosiv akreditiv itd. Pribavljanje poslova (prikupljanje porudžbina, pretplata, oglasa i dr.) preko posebnih komercijalno angažovanih lica - akvizitera.

AKVIZICIJA

pre svega zbog stručnosti arbitara. prema ceni. List hartije (jedinstven formular) spojen sa hartijom od vrednosti na ime (s akcijom na ime. brzine postupka i jednostepenosti u odlučivanju. Označava odstupanje od nominalne (zvanične) vrednosti novca ili hartija od vrednosti i one koja se stvarno primenjuje. Aukciju vodi broker berze. otvaranje akreditiva i sl. uparuju se nalozi ponude i tražnje za tom hartijom. ALONŽ ALOTMAN ANUITET (RATA) ASIGNACIJA AMBALAŽA ANEKS UGOVORA ANUITET ARBITAR ARBITRAŽA ATEST AVAL AVIZA AŽIJA AUKCIJA AVAL (MENIČNO JEMSTVO) Jemstvo za meničnu ili čekovnu obavezu koja se daje potpisom jemca . Isprava koju izdaje nadležni organ ili organizacija na osnovu ispitivanja proizvoda kojim se utvrđuje da li isti ispunjava uslove u pogledu karakteristika kvaliteta. Prenos imovine dužnika na poverioca. kada na blanketu više nema mesta. nepristrasnosti. brodskog ili drugog smeštajnog ili prevozničkog kapaciteta koji izvršilac usluge stavlja na raspolaganje putničkoj agenciji sa isključivim pravom prodaje usluga iz tog dela kapaciteta svojim klijentima (bilo u svoje ime bilo u ime izvršioca usluga). Način rešavanja spora predviđen ugovorom i organ koji rešava spor. odnosno iznos koji dužnik mora da plati banci kao naknadu za korišćenje kredita. Obaveštenje koje jedna stranka daje drugoj stranci u vezi sa nekim događajem bitnim za zaključeni posao (obično prispeće robe.AKTIVNA KAMATA Kamata koju banka kao poverilac naplaćuje na kredite dodeljene svojim komitentima (dužnicima). Menično jemstvo koje se sastoji u tome da jedno lice (avalista) svojim potpisom na menici garantuje da će menični dužnik isplatiti menicu. isplata. Dodatak ili prilog uz ugovor koji čini njegov sastavni deo.). Arbitraža se često koristi za rešavanje međunarodnih privrednih sporova zbog svojih prednosti u odnosu na sudove. Određeni novčani iznos koji se u jednakim vremenskim razmacima (najčešće godišnje i polugodišnje) uplaćuje radi izmirenja kreditnih obaveza. a na ime otplate dugoročnog zajma. Novčani iznos koji dospeva za isplatu odredjenog datuma i koji se investitoru plaća godišnje ili u kraćim vremenskim rokovima (polugodišnje. namenjen je za naredna indosiranja. Omot u koji se roba pakuje i u kome se otprema. Za vreme aukcije. tromesečno ili mesečno). Lice koje putem arbitraže rešava spor. Prodaja uz javno nadmetanje kupaca. avionskog. Deo hotelskog. Zakazuje se za sve hartije iste vrste određenog emitenta u unapred utvrđeno vreme. Trgovanja na berzi metodom preovlađujuće cene i metodom minimalna cena minimalna količina. kojim se produžava (nastavlja) blanket te hartije od vrednosti. a pre svega s menicom). Obuhvata prenošenje prava na drugu banku da može da primi otplate glavnice i kamate od zajmoprimca. tako da kupac postaje onaj koji ponudi najvišu cenu.

a tok izvršenja im je različit od zemlje do zemlje. SPOT) POSLOVI BERZANSKI REGISTAR BERZANSKI TERMINSKI POSAO BERZANSKI USLOVNI NALOG . vraćanje avansa i dr. Nalog kojim se brokeru daju instrukcije da odredjenu transakciju izvrši tek pošto je prethodno izvršena neka druga transakcija. a najkasnije jedan sat posle zaključenja sastanka. Popis lica ovlašćenih za zaključivanje pravosnažnih terminskih berzanskih poslova. tačno odredjeni termin. Najčešće bankarske garancije su za plaćanje. transfer. plaćanje unapred dela ugovorene cene. bez korišćenja finansijskih instrumenata kao što su novac ili kredit. Organizovano i regulisano tržište koje funkcioniše po posebnim. čime se izbegava devizni rizik učesnika u tom poslu. promptnim tržištima. ona je organizovano tržište koje učesnicima obezbedjuje prostorna. otuda. pravo na berzi i van nje sklapa berzanske poslove. Poslovni običaji prema kojima se ponašaju učesnici u trgovini na berzi i koji se primenjuju u realizaciji berzanskih poslova. odnosno kursne vrednosti tih hartija. tehnička i druga sredstva za obavljanje trgovine hartijama od vrednosti. KASA. a ulagačima i učesnicima pruža informacije. Pismena zaključnica (obično na odredjenom formularu) koju berzanski agent sastavlja za svaku berzansku transakciju. a nakon izvršenja te prodaje da se pristupi kupovini drugih akcija. Objavljuje ih list koji izdaje berza. hartije od vrednosti. DILER) BERZANSKI PROMET BERZANSKI PROMPTNI (GOTOVINSKI. i to redovno i u dva primerka . POSLOVNA PRAKSA) BERZANSKI AGENT (BROKER. odnosno obaveza prilikom zaključenja ugovora ili u toku njegovog izvršenja. AVANS Predujam. odmah po zaključenju posla.za kupca i za prodavca. npr. Brod četvrtastog i ravnog dna za prevoz velikog tovara prvenstveno na rekama i kanalima. Donose ih i obavljaju organi berze. BANKARSKA GARANCIJA BARTER (RAZMENA. Direktna razmena robe ili usluga izmedju dva privredna subjekta koji su učesnici u medjunarodnom robnom prometu. robe ili deviza čije je izvršenje vezano za kasniji. preuzimanje i plaćanje). Kao posrednička organizacija. Firma ili fizičko lice koje ima zvanično odobrenje i. strogo utvrdjenim pravilima. odnosno kupuje roba. TRAMPA) BARŽA BERZA Stalno tržište na kojem se uz sudelovanje ovlašćenih posrednika po unapred utvrđenim pravilima i u određeno vreme prodaje. pre nego što druga ugovorna strana počne ili dovrši ispunjavanje svoje obaveze. Berzanski poslovi karakteristični po kratkom roku za izvršenje (isporuka robe. dobro izvršenje posla.na hartiji od vrednosti. Posao kupoprodaje hartija od vrednosti. Posebna vrsta jemstva kojim banka preuzima odgovornost u za to naročito predviđenoj bankarskoj formi za uredno i pravilno izvršenje svog komitenta prema njegovom ugovornom partneru. novac i devize. Uslovi poslovanja na berzi. Brojevi komada hartija od vrednosti kojima se trguje u toku jednog dana. Obavljaju se na tzv. da se prodaju odredjene akcije po navedenoj ceni. BERZA (HARTIJA OD VREDNOSTI) BERZANSKA ZAKLJUČNICA (KONFIRMACIONI SLIP) BERZANSKE UZANSE (OBIČAJI.

odnosno izvoza domaće robe. BIS BIZNIS BIZNISMEN BLANKO BONITET (KREDITNI REJTING. njegova opšta materijalna sposobnost.trgovinu. o čemu dužnik ne mora biti obavešten. Carine se dele na izvozne i uvozne. . blanko menica. ili na koju on ima pravo kada su ispunjeni predviđeni uslovi iz ugovora ili zakona. koji su potpisani unapred (blanko ček.BERZANSKI ZASTUPNIK (AGENT) BERZANSKO KOTIRANJE HARTIJA OD VREDNOSTI BILANS Lice kome je član berze dao nalog za trgovanje na berzi u ime i za račun svog nalogodavca Akt iznošenja hartija od vrednosti na berzu i trgovanje njima. CEDENT . preferencijalne. Oznaka za lice koje je. Količina određene robe koja se može uvesti bez plaćanja carine ili uz njeno plaćanje po nižoj stopi od one koja je redovno propisana u carinskoj tarifi za odnosnu robu. zaposlenost.dužnost. Dažbina koja se naplaćuje prilikom uvoza strane robe. Posrednik u prodaji hartija od vrednosti koji prodaju obavlja za račun trećih lica. kreditni ugled. . sposobnost plaćanja i spremnost da se vrati dug. Kotacija znači utvrdjivanje cene (kursa) hartija od vrednosti (efekata) koje su predmet berzanskih transakcija. Sinteza svega što zajmotražioca čini podobnim za dužnika: njegova kreditna sposobnost. Carina koja se obračunava i naplaćuje procentualno od vrednosti robe. KREDIBILITET. KREDITNA SPOSOBNOST) BONIFIKACIJA BONITET BROKER CARINA CARINA AD VALOREM CARINSKA NOMENKLATURA Element carinske tarife koji se sastoji od naimenovanja robe po tarifnim brojevima. Banka za međunarodne obračune. Poverilac koji po osnovu nekog pravnog posla svoje potraživanje ili svoje pravo na vlasništvo ugovorom prenosi na drugo lice (na cesionara). zanimanje. vrednosnog papira i sl. a na desnoj strani se nalazi pasiva koja sadrži skup svih dugovanja i predstavlja izvore imovine iskazane u aktivi. Naziv za nepopunjene (bele) dokumente. bilo kao vlasnik ili poslovni partner. potraživanja. dobra reputacija u poslovnom svetu. robe. ili delimično popunjene. Kvalitet nekog preduzeća. diferencijalne carine i dr. . U širem smislu biznis (engleska reč business) označava svaki posao. Smanjenje obaveze dužnika koju mu odobrava poverilac. zadatak.rad. neposredno zainteresovano za upravljanje i rad industrijskog ili trgovačkog preduzeća ili finansijske organizacije. tranzitne.zajedničku aktivnost lica vezanih poslovnim ugovorima. Predstavlja statičnu sliku stanja ekonomskog subjekta na neki dan (obično poslednji dan u kalendarskoj godini) u kojoj je na levoj strani prikazana aktiva koja obuhvata imovinu i sva potraživanja. U užem smislu biznis označava: . blanko punomoć). čime potpisnik u potpunosti priznaje obavezu na osnovu tih dokumenata. poslovanje. solidna pozicija na tržištu. CARINSKA TARIFA CARINSKI KONTINGENT Akt koji predstavlja sistematski pregled svih carina koje važe na jednom nacionalnom carinskom području.

5%). čime se ustanovljava pravo na određeno odstupanje od ugovorene količine (obično .CENA KREDITA (KAMATA. Međunarodna konvencija o prevozu robe železnicom. tj. zatim boniteta zajmotražioca. Cenu koju kupac opcije mora da plati prodavcu. Termin vezan za dan isporuke (razmene) valuta. isplati menica. Osnovna karakteristika ove metode je vrednovanje svih vrednosti i svih nedostataka nekog projekta. Konvencija o ugovoru za međunarodni drumski prevoz. cene instrumenata obuhvaćenih opcijom) i vremenske vrednosti opcije (cene koju su investitori spremni da plate u očekivanju porasta cena opcije. kao i dužine perioda na koji se ustupaju sredstva. Pravno ili fizičko lice dužnik. isplati dividenda. Manjak prihoda u odnosu na rashode. Pismena isprava o deponovanim sredstvima pravnih i fizičkih lica. USTUPANJE POTRAŽIVANJA U KORIST POVERILACA) CIRCA Trgovački termin koji se u ugovoru o prodaji stavlja ispred oznake količine robe koja je predmet prodaje. izvrši obaveza iz terminskog ugovora na berzi. hartije od vrednosti. Izdaju je depozitne banke ili druge finansijske organizacije. s rokom vraćanja dužim od jedne godine. izvrši (realizuje) opcija i sl. što omogućava odluku o realizaciji projekta. Neutralni bankarski posao u kome banka (depozitar) prima na čuvanje stvari komitenta (deponenta). KAMATNA STOPA) Kamatna stopa. INTERES. umetnički predmeti. Hartija od vrednosti kojom njen izdavač daje bezuslovan nalog drugom licu da iz njegovog pokrića isplati naznačenu sumu novca korisniku čeka. Ugovor o zakupu javnog transportnog sredstva za prevoz turista koji sklapa prevoznik obično sa turističkom agencijom. kvaliteta datih obezbedjenja kredita itd. Dan na koji počinje da se računa knjiženje na računu. tj. Dan kada neka obaveza treba da se izvrši (da se vrati dug. CIM CMR COST-BENEFIT ANALIZA ČEK ČARTER DAN DOSPEĆA DAN ISPORUKE DATUM VALUTE (BANKARSKE TRANSAKCIJE) DAMPING DEBITOR DEFICIT DEPO POSAO . za dan kada kupljene valute moraju biti plaćene. CENA OPCIJE (KUPOVNA OBAVEZUJUĆA CENA OPCIJE) CERTIFIKAT CESIJA (ASIGNACIJA. Visina joj se utvrdjuje na osnovu troškova refinansiranja poverioca (kreditora). U većini slučajeva to je lice koje nije platilo odmah kupljenu robu i koje duguje za uzeti kredit. itd. dokumenti. U poslovanju hartija od vrednosti. a dobija se odbijanjem unutrašnje vrednosti opcije od cene opcije). odnosno cena za korišćenje tudjih sredstava izražena u procentima. a prodate – isporučene. Ustupanje potraživanja ili prava pismenom izjavom poverioca (cedenta) u korist novog poverioca (cesionara). dan na koji prodavac mora da isporuči kupcu hartije od vrednosti koje je prodao na berzi. kao što su dragocenosti. Sastoji se od unutrašnje vrednosti (razlika izmedju kursa. Delo nelojalne konkurencije koje se sastoji u prodaji (strane) robe na tržištu po izuzetno niskim cenama. koje njome potvrdjuju da njihov klijent ima oročen novčani depozit kod njih. ključevi. plemeniti metali.

špediciji i komisionu) ima pravo da izda drugoj ugovornoj strani za izvršenje nekih radnji. kupon. obveznica. uz uslov da rok depozita ne bude unapred odredjen i da njegov vlasnik može u svako doba povući gotovinu iz depozita. Čista dobit koja se deli akcionarima srazmerno njihovom učešću u kapitalu akcionarskog društva. nezavisno od načina njihovog raspolaganja. poverava drugoj strani (depozitor) određenu pokretnu stvar (novac. Cena valute jedne zemlje izražena u valuti druge zemlje. Sve radnje koje su neophodne da se preduzmu u procesu doturanja robe od proizvođača do krajnjeg kupca (korisnika). npr. Naziv (engleski dealer) koji označava samostalnog trgovca koji kupuje i prodaje hartije od vrednosti u svoje ime i za svoj račun. Banka ovlašćena da čuva hartije od vrednosti i njima profesionalno rukuje za račun trećih lica. dan kada treba podmiriti odredjenu obavezu finansijskog karaktera ili ostvariti neko pravo u vezi sa isporučenom robom ili naplatom potraživanja. Zakašnjenje dužnika u izvršenju neke njegove ugovorne obaveze. Tržišno stanje u kome postoje samo dva prodavca (koji jedan drugom konkurišu) prema velikom broju kupaca. Zakonsko smanjenje vrednosti novca u odnosu na standard. Izraz koji označava nalog koji jedna ugovorna strana (najčešće kod ugovora o trgovinskom zastupanju. Prevashodno trgovačke hartije od vrednosti (menica. Novac deponovan kod banke. tj. Propust dužnika da o roku ispuni obaveze iz ugovora o zajmu (da izvrši plaćanja po osnovu kamate i glavnice duga ili druge obaveze). konosman). vraćanje duga. po slobodnoj odluci ulagača. hartije od vrednosti). Oblik deponovanja gotovine u banku. DEPOZITAR DEPOZIT DEPOZITI DEPOZITI PO VIDJENJU Sredstva nebankarskog sektora koja dnevno dospevaju za isplatu i služe za obavljanje bezgotovinskog prometa. Ostava na osnovu ugovora kojom jedna strana (deponent). ček. Dan kada neki dug (menica.) dospeva za naplatu.DEPONENT Lice koje neku pokretnu stvar predaje na čuvanje depozitaru ili ostavoprimcu (banci depozitaru). itd. dan kada se može zahtevati ispunjenje neke obaveze. za razliku od brokera koji su klasični posrednici. obveznice. akcije i dr. s tim da je čuva i vrati. kojim se utvrđuje obaveza za plaćanje određenog iznosa odmah ili u kratkom roku. inkaso papiri. DEPOZITI SA OTKAZNIM ROKOM DEVALVACIJA DEVIZE DEVIZNI KURS DILER DISPOZICIJA DIVIDENDA DOCNJA DISTRIBUCIJA DOTACIJA DOCNJA (U OKVIRU SPORAZUMA O ZAJMU) DOSPELOST (DOSPEĆE) DUOPOL EFEKTI . s tim da rok povlačenja najavi banci unapred. Sva kratkoročna potraživanja u inostranstvu po bilo kom osnovu i u bilo kojoj valuti. Novčani iznos namenjen korisniku u vidu određene finansijske pomoći.

kreditnog osiguranja i vršenja određenih usluga. Na berzama. Učešće osiguranika u šteti.ESKONT Bankarski posao kod koga banka stavlja na raspolaganje svom klijentu iznos (kredit) na koji glasi menica ili druga robna hartija od vrednosti pre njene dospelosti. Račun koji poverilac dostavlja dužniku za isporučenu robu i izvršene usluge u međunarodnom privrednom prometu. tj. s tim da se njena nominalna vrednost umanjuje za određeni iznos (proviziju). menica). posao kupoprodaje koji se zaključuje po tekućem (deviznom) kursu. Međunarodni savez udruženja špeditera. po pravilu. Odbitak kamate pri otkupu potraživanja koja dospevaju kasnije (tj. Otkup kratkoročnih i dugoročnih potraživanja neke firme koji vrše banke ili druge finansijske organizacije – forfeteri (obično su to potraživanja po osnovu izvezene robe. a taj rok. Specijalizovana agencija UN za poljoprivredu i ishranu. fiksno utvrdjenom terminu (najčešće per ultimo. tj. Izdavanje i plasiranje vrednosnih papira (akcija. Oblik kratkoročnog finansiranja prodaje (izvoza) koje faktor (zajmodavac). i to tako što ih otkupljuje od njihovog vlasnika (remitenta) pre roka dospeća. odnosno faktoring društvo (najčešće filijala neke banke) vrši tako što otkupljuje potraživanja svog klijenta čiji je rok dospeća od 30 do 90 dana. pri čemu se forfeter odriče prava regresa od prodavca. i u valutama najrazvijenijih industrijskih zemalja). Evropsko udruženje slobodne trgovine (prestalo da postoji). Sistem finansiranja prodaje. Posle predaje menice. a koji se u svakom slučaju mora izvršiti o nekom kasnijem. krajem meseca). posle čega ih naplaćuje u svoju korist. Evropski monetarni sporazum. ESKONTNI KREDIT Posebna vrsta bankarskog kredita koji banka daje na podlozi eskonta menica. deo štete za koji osiguravač ne duguje naknadu po osnovu osiguranja. Evropska investiciona banka. korisniku se odmah odobrava neto iznos potraživanja. ne sme biti duži od tri meseca. U novijoj finansijskoj teoriji označava državnu kasu ili državnu blagajnu i državu kao vlasnika imovine. Promenljiva kamatna stopa kada je kredit zaključen na nemačkom tržištu kapitala u Frankfurtu. Evropska ekonomska zajednica (prerasla u Evropsku Uniju). obveznica) i državnih zajmova. EMISIJA EFTA EIB EEZ EMS FAKTURA FAKTORING FAKTORING (PRODAJA POTRAŽIVANJA OD KUPACA) FAO FIATA FIBOR FIKSNI TERMINSKI POSAO FISKUS FORFETIRANJE (FINANSIRANJE BEZ PRAVA NA REGRES) FRANŠIZA .

kao sredstvo plaćanja (ček) ili kao sredstvo za kreditiranje (menica). obveznice) ili depozita na koji se plaća. Pismene isprave u kojima njihov korisnik nije poimenično naznačen. zamenjen svetskom trgovinskom organizacijom . REGISTROVANI FINANSIJSKI INSTRUMENTI) HARTIJE OD VREDNOSTI PO NAREDBI HAVARIJA HEDŽING (ZAŠTITA OD KURSNOG RIZIKA) HIPOTEKA HOLDING KOMPANIJA IATA INDENT POSAO Hartije od vrednosti koje glase na ime odredjenog korisnika i po naredbi se. Materijalna šteta. pismenom izjavom na hartiji (indosamentom). Trgovačko društvo. kao i pravom koje je s njima spojeno (u njima inkorporirano). Tehnika osiguranja od promene cena sirovina ili robe kojima se trguje na termin. Bruto nacionalni proizvod. Založno pravo na nepokretnim dobrima. Bruto društveni proizvod. Garancija koja služi za finansijsko obezbedjenje kupca u slučaju da prodavac ne izvrši svoje ugovorne obaveze.FRANŠIZING Sistem saradnje i međusobnih poslovnih odnosa između nezavisnih preduzeća koja su povezana ugovorom (o franšizingu) na osnovu koga jedan od njih (nosilac franšizinga) ustupa uz naknadu drugom (korisniku franšizinga) pravo korišćenja znaka ili komercijalnu formulu označenu jednim znakom. Specijalni spoljnotrgovinski posao kod koga ponudu za kupovinu određene robe daje inostrani kupac. Pismene isprave kojima se njihov izdavalac obavezuje da će ispuniti obavezu upisanu na ispravi njenom zakonitom imaocu. koje se nalazi na čelu grupacije društava koju kontroliše kroz učešće u njihovom kapitalu. odnosno naplaćuje kamata. g. skladišnica). a pravo iz njih može ostvariti svaki donosilac jer su to hartije za koje se pretpostavlja da onaj ko ih poseduje ima pravo da raspolaže njima. Međunarodno udruženje za vazdušni saobraćaj. naročito šteta u vezi sa brodom ili teretom prilikom obavljanja pomorskog prevoza. Hartije koje se izdaju i glase na jednog odredjenog korisnika i kod kojih samo poimenično naznačeni imalac (ili njegov pravni naslednik) može ostvariti odredjeno pravo inkorporirano u njima.WTO). mogu preneti na novog vlasnika. Nominalni iznos zajma (dugoročnog finansijskog instrumenta. Kredit odobren na osnovu založenih ili deponovanih hartija od vrednosti radi obezbedjenja njegove otplate. Jedna od klauzula u transportnom osiguranju kojom se određuje obim osiguravajućeg pokrića. . preko fjučersa. U privrednom prometu hartije od vrednosti se koriste kao sredstvo robnog prometa (teretnica. osiguravajući pomoć i usluge radi olakšavanja korišćenja. Opšti sporazum o carinama i trgovini (od 1995. po pravilu akcionarsko. FPA GATT GARANCIJA ZA IZVRŠENJE UGOVORA GARANTOVANI KREDIT GDP GLAVNICA GREIS PERIOD GNP HARTIJE OD VREDNOSTI HARTIJE OD VREDNOSTI NA DONOSIOCA HARTIJE OD VREDNOSTI NA IME (NEPRENOSIVI. Vreme koje protekne od korišćenja kredita do početka njegove otplate.

Lice ili firma.INKASO INTERKALARNA KAMATA INDOSIRANJE INDOSAMENT Naplata novčanog potraživanja (menica. Radnja kojom se vrši prenos hartija od vrednosti (po naredbi) sa ranijeg imaoca na novog vlasnika. kao i pravo vlasništva koje je s tom hartijom povezano. Lice koje pravo potraživanja iz hartije od vrednosti po naredbi (menice ili čeka) prenosi na drugo lice. ček. Međunarodno udruženje za razvoj (Agencija UN). Međunarodna finansijska korporacija (Agencija UN). Međunarodni fond za razvoj poljoprivrede. kojim se formalno izražava neki sporazum ili akt zasnovan na zakonu. Međunarodni savez drumskog saobraćaja. Međunarodna organizacija rada. Međunarodna banka za obnovu i razvoj. ček. Svaki formalni ili pisani dokument. npr. INDOSAMENT NA IME INDOSANT INDOSATAR (ŽIRAT) INDOSIRANJE INSTRUMENT IRU IDA IFC IMF IBRD ISO ICC ILO ICSID IHA ILA IFAD JEDNOOBRAZNA PRAVILA JOINT-VENTURE . Njome se vlasništvo i dalja prava dosadašnjeg imaoca hartije od vrednosti (indosanta) prenose na drugo lice (ndosatara). Negativna klauzula po naredbi koju indosant pri indosiranju stavlja na hartiju od vrednosti. faktura i druga naplatna dokumenta) koja se vrši preko banke. Međunarodna trgovinska komora. menica. i stupanje u solidarnu obavezu sa ostalim dužnicima iz hartija od vrednosti. a najpoznatija pravila su ona koje je donela Međunarodna trgovinska komora u Parizu . Prenošenje hartija od vrednosti indosamentom na drugo lice. odnosno dosadašnji poverilac koji izjavom i potpisom na poledjini te hartije od vrednosti to pravo prenosi (indosira) na novog poverioca (indosatara).Jednoobrazna pravila i običaji za dokumentarne akreditive i Jednoobrazna pravila za naplatu (inkaso). potvrda o dugu. Međunarodni centar za rešavanje investicionih sporova. Zajednički prihvat. ugovor ili depozit. Udruženje za međunarodno pravo. Autonomni izvor međunarodnog privrednog prava. doznaka. odnosno zajedničko poslovno ulaganje. Kod hartija od vrednosti po naredbi – pismena izjava o prenosu. Međunarodna organizacija za standardizaciju. Kamata koja se obračunava i plaća na kredit za period vremena od njegovog podizanja (puštanja u tečaj) do početka njegove otplate. odnosno novi poverilac na koga dosadašnji poverilac (indosant) indosamentom prenosi pravo potraživanja iz hartije od vrednosti po naredbi. Međunarodno hotelsko udruženje. Međunarodni monetarni fond.

Naknada za korišćenje sredstava pozajmljenih u obliku novca. KARNET ATA KAMATA (INTERES) KAMATNA STOPA KAMATNI FJUČERSI KAMATNI KUPON KAMATNI SVOP Standardizovani terminski ugovori o kamatnoj stopi kojima se trguje na najvažnijim terminskim berzama u svetu. Osiguranje robe u prevozu. KARNET ECS KARNET TIR KARGO OSIGURANJE KASA SKONTO KABOTAŽA KONTOKORENTNI KREDIT (KREDIT PO TEKUĆEM RAČUNU) KOMBINOVANI SVOP (KAMATNI I VALUTNI SVOP) KONZORCIJUM KOLAUDACIJA KONVERTIBILNOST KOMPENZACIJA KONCESIJA Oblik udruživanja u privredi. Proglašavanje hartija od vrednosti nevažećim. Primenjuje se i u slučaju da hartija od vrednosti nema pravnog naslednika. Godišnja naknada koja se plaća na pozajmljena sredstva. Poslovni aranžman (finansijska transakcija) za zaštitu transaktora od rizika promene kamatnih stopa. Isprava koja olakšava prelaz trgovačkih uzoraka i reklamnog materijala preko carinske linije i oslobađa od podnošenja carinske deklaracije. Međunarodna carinska isprava koja ima za cilj da uprosti carinske formalnosti u prometu robe koja se privremeno uvozi i izvozi. Nabavka neke robe koja se ne plaća novcem. Ovlašćenje ili odobrenje koje daje država domaćem ili stranom fizičkom ili pravnom licu (ili drugoj državi) radi iskorišćavanja nekog prirodnog bogatstva ili vršenja neke javne službe. Mogućnost da se jedna valuta legalno zameni za drugu valutu ili zlato. Primopredaja građevinskog objekta ili radova posle završetka između investitora i izvođača. kapitala ili robe. Prevoz putnika i/ili robe između dva mesta koja se nalaze na teritoriji iste države. Deo koji se pridodaje obveznici sa stalnim prinosom (ukamaćenjem). na osnovu koga banka isplaćuje dospele kamate. kao "ničija". . kojima se ugovara da se obaveza plaćanja fiksne kamatne stope zameni plaćanjem kamatne stope koja je promenljiva. izražena u procentima nominalne vrednosti duga. Iznos koji je komitent banke povukao iznad raspoloživih sredstava na računu (prekoračenje računa). nego protivisporukama druge robe. Carinski dokument koji se izdaje za uprošćavanje formalnosti u međunarodnom drumskom saobraćaju. kada se.KARTEL KADUCIRANJE Ugovorno udruživanje nezavisnih preduzeća (konkurenata) sa ciljem da se utiče na tržište putem regulisanja konkurencije. poništava. npr. Trgovački popust od utvrđene cene u slučaju da se roba plaća odmah u gotovu. najčešće u finansijskoj sferi sa ciljem da se obavi određeni poslovni poduhvat ili finansijska transakcija. Svop čiju osnovu čini kombinacija kamatnog i valutnog svopa. obveznica.

odnosno devize ranijih zemalja slobodno medjusobno zamenjuju po važećem tekućem kursu i da se njima slobodno raspolaže. tj. KONSIGNACIJA KONTINGENT KONTOKORENTNI KREDIT (KREDIT PO TEKUĆEM RAČUNU) KONVERTIBILNOST KONVERZIJA KONVERZIJA VALUTA KONVERZIJA ZAJMA KREDITNA LINIJA (ZAJMODAVNA LINIJA) KREDITNA SPOSOBNOST (KREDITNI REJTING) KREDITNE KARTICE KREDITNI RAČUN EFEKATA KREDITNI RIZIK (IZLOŽENOST RIZIKU) KUPOVNI KURS KURS (KOTACIJA. roka i)ili modaliteta otplate/ koja se svodi na inicijativu dužnika da izdejstvuje srazmerno povoljnije uslove na tržištu kapitala. dospelog ili otkazanog zajma u novi zajam – s promenjenom kamatnom stopom ili drugim uslovima otplate (kamatni uslovi zavise od trenutne situacije na tržištu kapitala). što je i jedan od kriterijuma za analizu hartija od vrednosti. Rizik neizvršenja novčane obaveze – osnovni rizik za sve finansijske instrumente. tj. Slobodno pretvaranje jedne valute u drugu (ranije. pri čemu roba do njene definitivne prodaje krajnjem kupcu ostaje u svojini stranog isporučioca. s tim da plaćanje izvrše kasnije. mogućnost da se novac. za šta je osnov poznavanje deviznog kursa. Utvrđena veličina robe po količini (količinski kontingent) ili vrednosti (vrednosni kontingent) koja može u određenom roku da se uveze ili izveze. TRŽIŠNA CENA) KURS PO VIDJENJU KURTAŽA Devizni kurs kratkoročnih stranih sredstava plaćanja. pre svega čekova. i u zlato). kojima se trguje na berzi. deviza i fungibilne robe. Isprava kod pomorskog prevoza kojom brodar potvrđuje prijem tereta na brod i preuzima obavezu da robu po završetku prevoza preda određenom licu. odnosno ona cena po kojoj je berzanski makler spreman da ih kupi.KOTACIJA KONOSMAN Berzanski izraz koji označava visine kursa vrednosnih papira. menica po vidjenju. Iznos koji je komitent banke povukao iznad raspoloživih sredstava na računu (prekoračenje računa). maksimalni iznos koji klijent može povući. telegrafskih isplatnih naloga i sl. Kartice na osnovu kojih gradjani mogu da kupuju robu i usluge u zemlji i inostranstvu bez gotovine. Vrsta računa kod koga klijent samo deo sredstava potrebnih za kupovinu hartija od vrednosti uplaćuje u gotovu. Tržišna cena hartija od vrednosti. a ostatak pozajmljuje od brokerske kuće. a odnosi se na uobičajenu jedinicu trgovanja. Karakteristika dužnika koja pruža garanciju da je dužnik spreman da ispunjava svoje obaveze po uzetom kreditu. Provizija koja se plaća posredniku za učinjenu uslugu na osnovu . Vrsta prodajnog komisiona kod koga konsignator preuzima robu od inostranog vlasnika radi njene prodaje na domaćem tržištu. Cena po kojoj se traže hartije od vrednosti. Zamena jedne valute za drugu. Pretvaranje starog. devize ili strane novčanice. Maksimalni iznos kredita koji banka odobrava klijentu – zajmotražiocu (dužniku). Promena ugovorenih uslova zajma (kamatne stope.

Planska aktivnost u marketingu koja obuhvata obezbeđivanje odgovarajućeg asortimana proizvoda i usluga na odgovarajućem mestu u odgovarajuće vreme i u odgovarajućim količinama i cenama. LAFTA LICENCA LIBOR LIZING LOMBARDNI POSAO Latinoameričko udruženje slobodne trgovine. na poseban način sastavljeno ime proizvoda ili firme koji na taj način može predstavljati i znak te firme. Bankarski posao kojim banka odobrava kredit svom klijentu uz njegovu obavezu da banci preda radi obezbeđenja vraćanja kredita o roku kakvu pokretnu stvar. uglavnom kod obveznica javnog sektora. odnosno pravo potraživanja (hartije od vrednosti. Kupovina menica podobnih za eskont. uz odbitak kamate za period od otkupa do dospeća i eskontnih troškova (eskontna provizija. kao i način ostvarivanja prava iz nje. Prodaja hartija od vrednosti tako što ih čvrsto preuzima banka ili bankarski konzorcijum. Slučaj kada svota osiguranja premašuje vrednost osigurane stvari. Dalja prodaja centralnoj banci menica koje je centralna banka eskontovala kupovinom od svojih komitenata. Pravo iskorišćavanja pronalaska koje nosilac patenta ustupa u celosti ili delimično drugom licu. ili minimalan broj komada hartija od vrednosti koje čine jedinicu za sklapanje poslova na berzi. Hartije od vrednosti čiji su oblik. koji LOGOTIP LOT (SVEŽANJ HARTIJA OD VREDNOSTI) LOJD MARŽA MARKETING MENICA (PROMISORNA NOTA) MENIČNI ESKONT MENIČNI REESKONT MERČENDAJZING MONOPOL NACIONALNI TRETMAN NADOSIGURANJE NELOJALNA KONKURENCIJA NEGOCIJACIJA . regulisani zakonom. poslovna aktivnost ili funkcija. Iznajmljivanje opreme uz plaćanje redovne novčane naknade za njeno korišćenje. Predstavlja svaku radnju preduzetu pri prometu robe ili usluga koja je protivna dobrim poslovnim običajima i kojom se nanosi ili bi se mogla naneti šteta drugom konkurentskom preduzeću.). Slovima. nakit i sl. sadržaj i prenos. porez) – što sve zajedno čini eskontnu cenu (isplaćuje se samo na taj način umanjeni iznos). a na strani tražnje mnogo kupaca. poslovna koncepcija i naučna oblast. odnosno marku proizvoda. Pojam koji ima više značenja kao što su: ekonomski proces. Tržišno stanje u kome na strani ponude postoji samo jedan prodavac. Međunarodno poznato londonsko udruženje osiguravača i reosiguravača. Izjednačenje stranih državljana i pravnih lica sa domaćim licima u pogledu tretmana.ugovora o trgovinskom posredovanju. zlato. pre njihovog dospeća. Minimalan nominalni iznos. Razlika (obično izražena u procentima) između nabavne i prodajne cene robe i hartija od vrednosti. Promenljiva kamatna stopa kada je kredit zaključen na londonskom tržištu kapitala.

koji se u bilansu banaka iskazuje sa otkaznim rokom. tj. deviznih i drugih propisa jedne zemlje smatra strancem. Poslovi u međunarodnoj trgovini berzanskih proizvoda kod kojih se cena unapred ne fiksira već se u osnovi vezuje za cenu neke međunarodne berze na kojoj se kotira konkretan proizvod. odnosno finansijski instrumenti sa odredjenim rokom dospeća. U materijalnom smislu isključivo pravo nosioca patenta da iskorištava pronalazak zaštićen tim patentom na teritoriji zemlje u kojoj je patent izdat. simbolima. Opšti limit. OBVEZNICA OBVEZNICE (OBLIGACIJE. Transakcioni (čekovni) računi koji mogu biti prekoračeni (kad se udje u "crveno"). Kamata izražena u procentima nominalne vrednosti. odnosno pravo izbora između više različitih mogućnosti. Poseban način označavanja različitih pojava. odnosno visina kredita koja se može koristiti u toku odredjenog perioda. Suma novca ili druga vrednost koju jedna strana treba da isplati prema ugovoru drugoj strani. depoziti po računima. NEREZIDENT NOMINALNA KAMATNA STOPA NOMENKLATURA Fizičko ili pravno lice koje se u smislu fiskalnih. Svetska organizacija za intelektualnu svojinu. Depoziti klijenata sa otkaznim rokom ili sa unapred ugovorenim rokom dospeća. Organizacija zemalja izvoznica nafte. s tim da je iznos prekoračenja limitiran i na taj se iznos plaća kaznena kamata. Period u kome se ne vrši plaćanje kamate ni glavnice duga. šiframa. kamatni kuponi po sopstvenim obveznicama i blagajničkim zapisima i sl. proizvoda i materijala skraćenim oznakama. Specifičan oblik bankarskih transakcija koje banke realizuju u medjunarodnim ofšor centrima. menja ili ukida neko pravo iz ugovora. Jednostrana izjava određenog lica kojom se stvara. a najčešće brojevima i slovima. ako hoće da odustane od ugovora pre njegovog ispunjenja.pri tom te obveznice mogu prodavati po nominalnoj (višoj ili nižoj) ceni. kao što su: ulozi na štednju. Isprava o datom zajmu koji treba da bude isplaćen u određenom roku i koji nosi utvrđenu godišnju kamatu. Isprave o dugu (dužničke hartije od vrednosti). DUG) ODUSTANICA OECD OFŠOR BANKARSKI POSLOVI OKVIRNI KREDIT (KREDITNA LINIJA) OMPI ONKOL POSLOVI OPCIJA OPEC OROČENI DEPOZITI (DEPOZITI SA UTVRDJENIM ROKOM) OVERDRAFT RAČUN (RAČUN SA AUTOMATSKI ODOBRENIM PREKORAČENJEM) PASIVNA KAMATA PATENT PERIOD POČEKA ("GREJS PERIOD") . Organizacija za ekonomsku saradnju i razvoj. odnosno kamatna stopa ugovorena kod finansiranja tudjim sredstvima. isključivo pravo primene pronalaska. tj. ZAJAM. Kamata koju banka plaća na sredstva uložena kod nje. na njene pasivne poslove.

Posebna taksa koja se (pored carine) uvodi da bi se izjednačile cene uvozne robe sa cenama iste domaće robe. strane „duguje“ i desne tj. PROVIZIJA PLATNI BILANS PORTFELJ PRELEVMAN PROTEKCIONIZAM PROVIZIJA ZA KREDIT PROVIZIJA ZA NEISKORIŠĆENI DEO KREDITA PUL PUNOMOĆNIK RAMPLASMAN REEKSPORT REGRES REKLAMACIJA REVIZIJA CENE ROJALTI SALDO SENZAL STAGFLACIJA . Posrednik u zaključivanju poslova kod prometa robe i vrednosnih papira. Prigovor zbog neizvršenja ili nepotpunog izvršenja ugovorne obaveze. Privredna stagnacija kombinovana sa inflacijom. koji ističe poverilac. Najšire trgovačko punomoćje čiji je obim određen zakonom. Promena iznosa ugovorne cene posle zaključenja ugovora. Pravo isplatioca da zahteva isplaćenu sumu od lica koje je na to obavezno po nekom pravnom osnovu (ugovoru. prema kome je prokurista ovlašćen da zaključuje ugovore i potpisuje firmu. Obuhvata ukupnost ekonomskih transakcija izvršenih u jednom periodu vremena (obično godinu dana) između jedne zemlje i drugih zemalja. Knjigovodstveni pojam koji označava razliku između leve tj. U kreditnom poslu – naknada koja se (uz kamatu) zaračunava na ime posebnih usluga (obrada zahteva za dodelu kredita i dr. Naknada koju korisnik zajma (obično tromesečno) plaća na odobreni a još neiskorišćeni deo kredita. bez plaćanja uvozne carine i dažbina i režimskih prava na uvoz. u brodarstvu i prekomorskom osiguranju. koja posluju u istoj privrednoj grani sa ciljem da se među njima eliminiše ili reguliše konkurencija. Lice koje na osnovu dobijenog punomoćja obavlja za poslodavca određene pravne radnje uz naknadu ili besplatno. Ugovorno udruživanje pravnih i fizičkih lica. strane „potražuje“ računa. koji se zasnivaju na osnovu naloga (zastupanje.PIBOR PROKURA Promenljiva kamatna stopa za kredite zaključene na pariskom tržištu kapitala. posredovanje. kao i da preduzima druge pravne poslove i radnje u vezi sa poslovanjem preduzeća. Uvoz robe uslovljen u određenom roku izvozom iste (ili slične) robe. Skup raznih hartija od vrednosti kojim raspolaže jedno lice. Posao posredovanja pri kupoprodaji robe između partnera koji se nalaze u različitim zemljama u odnosu na zemlju reeksportera. Nagrada koju dobija nalogoprimac za izvršenje svoje obaveze iz ugovora robnog prometa.) ili kao premija za rizik. Naknada koju je sticalac licence dužan da plati davaocu licence za ustupljeno pravo iskorišćavanja predmeta ugovora o licenci. Politika koja se koristi u spoljnotrgovinskoj razmeni radi zaštite domaće proizvodnje od inostrane konkurencije. komision). zakonu).

ako je talon odvojen i ako su naplaćeni svi kuponi. jedna od banaka angažuje se kao vodeći menadžer (vodeća banka. Odnos izmedju likvidne imovine i kratkoročnih obaveza. Težina ambalaže u koju se roba pakuje. Posao u čijoj je osnovi neki oblik zamene. U trgovini efektima – pretvaranje jednog kapitalnog ulaganja u drugo. SMGS SINDICIRANJE KREDITA (ZAJMA) SPOT POSAO STEPEN (KOEFICIJENT) LIKVIDNOSTI STALE-DOKUMENTI SVIČ SVIFT SVING (KREDITNA MARŽA) SVING KREDIT (RECIPROČNA KREDITNA LINIJA) SVIP DEPOZITI (RAČUNI U BANCI SA KLAUZULOM O AUTOMATSKOM ČIŠĆENJU) SVOP (ZAMENA. TRAMPA) SVOP ARANŽMANI (ARANŽMANI O TRAMPI INSTRUMENATA) ŠPEDITER TALON Lice koje u svoje ime a za račun komitenta organizuje otpremanje i dopremanje robe. dobija novi kuponski tabak (kod akcija – za naplatu dividendi. po kojima transaktor prethodno odredjuje maksimalni i minimalni limit za svoj čekovni račun (transakcioni depozit). uzajamno odobravaju jedna drugoj. Recipročni kredit do čijeg iznosa i jedna i druga strana mogu na klirinškom računu preći u dugovanje.STOJNICE Uobičajeni naziv pomorskog prava za vreme kojim krcatelj raspolaže radi ukrcavanja robe na brod. Na međunarodnim berzama to znači posao u okviru koga se plaćanje i isporuka mora izvršiti odmah po zaključenju posla. Društvo za medjunarodne medjubankarske finansijske telekomunikacije Oznaka za kreditnu maržu koju dve zemlje. odnosno vreme koje primaocu stoji na raspolaganju radi iskrcavanja robe iz broda. poslednji deo kuponskog tabaka na osnovu koga vlasnik hartija od vrednosti. Medjunarodni kreditni aranžmani koji monetarnim vlastima služe kao instrument za stabilizovanje državnih kurseva (olakšice za intervencije na deviznom tržištu). Spisak cena za različite vrste usluga. Sporedni deo hartija od vrednosti/obveznice ili akcije/. Oblik transfera kredita na sekundarnom tržištu koji zamenjuje kreditne plasmane izmedju banaka. a kod obveznica – za naplatu kamate). TARA TARIFA . na osnovu analize prinosa i kvaliteta) i investiranje u druge hartije od vrednosti koje se smatraju korisnijim. Aranžmani izmedju transaktora i banke. kod banaka se za ocenu stepena likvidnosti najčešće koristi odnos izmedju likvidnih sredstava i ukupnih depozita po vidjenju. odnosno prodaja one hartije od vrednosti koja svom vlasniku više ne izgleda povoljnom na duži rok (npr. Dokumenti kojima je protekao rok kada su trebali biti podneti za naplatu ili akceptiranje. Sporazum o međunarodnom prevozu robe železnicom. odnosno težina prevoznog sredstva u koji se tovari teret. u okviru bilateralnog platnog sporazuma. glavni nosilac posla). U medjunarodnom kreditnom i zajmovnom poslu – emisija i plasman kredita (zajma) koji vrše dve ili više banaka i koje radi toga formiraju sindikat (konzorcijum).

S gledišta zajmotražioca. Ponuda za izvođenje radova kod javne licitacije i licitacije po pozivu za izbor izvođača investicionih i drugih sličnih radova. društvenih i ekonomskih prilika koje mogu uticati na mogućnost. tj.). Novčana jedinica koja čini osnovu monetarnog sistema jedne zemlje.TEKUĆI RAČUN (KONTOKORENT) TENDER TERMS OF TRADE TEZAURACIJA TRANSAKCIONI RIZIK (TRANSAKCIONA IZLOŽENOST RIZIKU) TRANSFERNI RIZIK Račun koji banka vodi za svog komitenta (vlasnika tekućeg računa). Ulog može biti po viđenju i oročen. a dospevaju (skadiraju) poslednjeg dana u mesecu (tromesečju ili godini). Upotreba novca u nemonetarne svrhe na taj način što se novac zadržava izvan prometa. Sa ulogom ulagač u suštini daje banci pozajmicu. ček). ukupni troškovi kojima kreditor (poverilac. Lice ili firma (menični dužnik) na čije je ime trasant vukao finansijski instrument (menicu ili ček). Organizacija UN za industrijski razvoj. korisnika kredita). Neprenosiva finansijska investicija u obliku sredstava na računu kod banke. Konferencija UN o trgovini i razvoju. na čijem se početku ili kraju vrši stvarna zamena jedne valute za drugu. a to može biti i fizičko. Menica kojom trasant (izdavalac) menice daje trasatu (licu na koje je menica vučena) bezuslovan nalog da u vreme dospeća plati remitentu (licu naznačenom u menici ili po njegovom nalogu) iznos naznačen na menici. Komisija UN za međunarodno trgovačko pravo. uključujući kamatu. Deo iznosa jedne emisije hartija od vrednosti. proviziju za obradu zahteva za dodelu kredita i dr. Rizik koji je rezultat pojedinačnih transakcija. sposobnost ili spremnost zajmoprimca da izmiri svoje obaveze prema banci. dajući nalog trasatu da o roku isplati u menici naznačenu svotu novca licu za koje je menica izdata. i pravno lice. efektivni novac i novčani znaci (novčanice. Rizik koji proizilazi iz političkih. Lice (ili firma) koje potpisuje (vuče) finansijski instrument (menicu. disažiju. davalac kredita) zadužuje dužnika (debitora. kada se zajam emituje u intervalima i u delimičnim iznosima ili se cela emisija emituje u isto vreme i pod istim se uslovima lansira u različitim zemljama. Suprotan izraz je raskamatiti kada odgovarajuću kamatu oduzmemo glavnici. proviziju i sporedne troškove (npr. Dodati glavnici odgovarajuću kamatu. Berzanski poslovi koji su zaključeni na termin. Odnos razmene dve strane valute na deviznom tržištu u nekoj trećoj zemlji. Odnosi razmene. Kamatna stopa na depozite i druga uložena sredstva koja se na osnovu ponude i tražnje formira na tržištima novca. banknote) koji su u TRANŠA TRASANT TRASAT TRASIRANA (VUČENA) MENICA TROŠKOVI KREDITA (TROŠKOVI ZAJMOVNIH OPERACIJA) TRŽIŠNA KAMATNA STOPA UNCTAD UNCITRAL UNIDO ULOG-DEPOZIT UKAMATITI UKRŠTENI KURSEVI (INDIREKTNI PARITETI) ULTIMO POSLOVI VALUTA (NOVČANA JEDINICA) .

koje kontroliše država i koji su oporezovani. hoteljeru) da pruži putniku usluge naznačene u ispravi. koji se odnosi na određeni novčani iznos.jednoj zemlji u opticaju. VALUTA (ROK) VALUTA PLAĆANJA VALUTIRANJE Datum odobrenja ili zaduženja na računu. tj. Faktički znači izmirenje međusobnih obaveza na bankovnom računu. Žiro račun predstavlja u bankarstvu određenu vrstu računa sa uvidom. U obračunskim transakcijama hartijama od vrednosti koje vrše banke – dan kad se na računu prodavca. dan kada počinje da teče ili se završava ukamaćivanje. Obračunava je poverilac dužniku za zakašnjenje pri plaćanju. u svakodnevnoj upotrebi asocira na one prihode. sa određenim rokom dospeća i određenom kamatnom stopom. Isprava koju izdaje putnička agencija. Valuta u kojoj treba da bude izvršeno plaćanje novčane obaveze. odnosno zaduženje tog računa. VALUTNA KLAUZULA VAUČER ZATEZNA KAMATA ZAJAM ZAPIS (BLAGAJNIČKI. a koji predstavlja nalog davaocu usluge (obično ugostitelju. Klauzula sadržana u ugovornim odredbama. Kratkoročni vrednosni papir. naročito kod medjunarodnih kredita i zajmova. odnosno kupca hartija od vrednosti mora izvršiti odobrenje. koji mogu kod banaka otvoriti pojedinci ili preduzeća. KOMERCIJALNI) ŽIRO . Posao kojim se između stranaka (poverioca i dužnika) formira kreditni odnos. Njena visina i način obračunavanja su obično određeni zakonom.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful