P. 1
Medjunarodni Privredni Termini

Medjunarodni Privredni Termini

|Views: 209|Likes:
Published by gagac78

More info:

Published by: gagac78 on Oct 19, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/07/2014

pdf

text

original

Međunarodni privredni termini

A VISTA Izraz koji znači „po viđenju“ i primenjuje se najčešće u bankarstvu za depozitne račune sa kojih je banka dužna da vrši isplate na svaki zahtev deponenta i bez odlaganja do iznosa raspoloživih sredstava. U terminskim poslovima na berzi, u premijskom poslu - pravo da se plaćanjem premije koja je unapred dogovorena može odustati od poslova kupovine ili isporuke ugovorene količine hartija od vrednosti U akcionarskom zakonodavstvu, pravo akcionara da pri pretvaranju akcionarskog društva u neki drugi oblik preduzeća svoje nove akcije vrati akcionarskom društvu, pod uslovom da je protiv takvog pretvaranja stavio prigovor. AGENT Fizičko ili pravno lice čija je delatnost zastupanje interesa stranog partnera (principala) na domaćem tržištu. Agent za potrebe svog nalogodavca - principala obrađuje određeno tržište, nalazi poslovne partnere i, ukoliko je ovlašćen, u ime i za račun svog principala zaključuje ugovore. Međunarodno hotelsko udruženje. Preuzimanje obaveze isplate menice koje neko lice vrši stavljanjem svog potpisa, sa ili bez određene klauzule, na menicu. Kratkoročni (i srednjoročni) kredit kod koga banka komitentu nesumnjivog boniteta, a radi finansiranja preduzeća, dopušta da do odredjenog iznosa (kreditnog limita) vuče menice na nju. Isprava o udelu u kapitalu akcionarskog društva. Akcije čiji se svaki vlasnik (imalac) smatra akcionarem (imalac nije poimenično naveden). Izdaju se na ime njihovog vlasnika (imaoca) i u njima je navedeno ime ili firma, mesto stanovanja i zanimanje vlasnika. Akcije koje glase na odredjeni nominalni iznos.

ABANDON

AIH AKCEPT AKCEPTNI KREDIT

AKCIJA AKCIJE NA DONOSIOCA AKCIJE NA IME AKCIJE NOMINALNE VREDNOSTI (NOMINOVANE AKCIJE) AKCIJE S GARANTOVANOM DIVIDENDOM (GARANTOVANE AKCIJE) AKCIJE S OGRANIČENIM PRAVOM GLASA AKCIJE S PRAVOM GLASA AKREDITIV

Mogu biti akcije jedne emisije ili samo jedne serije, čiju isplatu dividende u odredjenom iznosu garantuje neka druga firma ili banka, a ne preduzeće koje ih emituje. Akcije čiji vlasnici učestvuju u odlučivanju samo o odredjenim pitanjima značajnim za rad i opstanak akcionarskog društva. Akcije koje, uprkos maloj nominalnoj vrednosti, sadrže pravo glasa, za razliku od drugih vrsta akcija (tzv. Prikriveno pluralno pravo glasa). Instrument i način plaćanja u unutrašnjem, a posebno međunarodnom, privrednom prometu. Postoji više vrsta akreditiva: uslovni i bezuslovni akreditiv, dokumentarni akreditiv, opoziv i neopoziv akreditiv, prenosiv i neprenosiv akreditiv itd. Pribavljanje poslova (prikupljanje porudžbina, pretplata, oglasa i dr.) preko posebnih komercijalno angažovanih lica - akvizitera.

AKVIZICIJA

prema ceni. ALONŽ ALOTMAN ANUITET (RATA) ASIGNACIJA AMBALAŽA ANEKS UGOVORA ANUITET ARBITAR ARBITRAŽA ATEST AVAL AVIZA AŽIJA AUKCIJA AVAL (MENIČNO JEMSTVO) Jemstvo za meničnu ili čekovnu obavezu koja se daje potpisom jemca . kojim se produžava (nastavlja) blanket te hartije od vrednosti. uparuju se nalozi ponude i tražnje za tom hartijom. Za vreme aukcije. tromesečno ili mesečno). Novčani iznos koji dospeva za isplatu odredjenog datuma i koji se investitoru plaća godišnje ili u kraćim vremenskim rokovima (polugodišnje. Omot u koji se roba pakuje i u kome se otprema. odnosno iznos koji dužnik mora da plati banci kao naknadu za korišćenje kredita. a pre svega s menicom). kada na blanketu više nema mesta. Zakazuje se za sve hartije iste vrste određenog emitenta u unapred utvrđeno vreme. Arbitraža se često koristi za rešavanje međunarodnih privrednih sporova zbog svojih prednosti u odnosu na sudove. Deo hotelskog. Prodaja uz javno nadmetanje kupaca. namenjen je za naredna indosiranja. otvaranje akreditiva i sl. Dodatak ili prilog uz ugovor koji čini njegov sastavni deo.).AKTIVNA KAMATA Kamata koju banka kao poverilac naplaćuje na kredite dodeljene svojim komitentima (dužnicima). Lice koje putem arbitraže rešava spor. Prenos imovine dužnika na poverioca. Isprava koju izdaje nadležni organ ili organizacija na osnovu ispitivanja proizvoda kojim se utvrđuje da li isti ispunjava uslove u pogledu karakteristika kvaliteta. Način rešavanja spora predviđen ugovorom i organ koji rešava spor. brzine postupka i jednostepenosti u odlučivanju. pre svega zbog stručnosti arbitara. Označava odstupanje od nominalne (zvanične) vrednosti novca ili hartija od vrednosti i one koja se stvarno primenjuje. Određeni novčani iznos koji se u jednakim vremenskim razmacima (najčešće godišnje i polugodišnje) uplaćuje radi izmirenja kreditnih obaveza. Trgovanja na berzi metodom preovlađujuće cene i metodom minimalna cena minimalna količina. brodskog ili drugog smeštajnog ili prevozničkog kapaciteta koji izvršilac usluge stavlja na raspolaganje putničkoj agenciji sa isključivim pravom prodaje usluga iz tog dela kapaciteta svojim klijentima (bilo u svoje ime bilo u ime izvršioca usluga). avionskog. a na ime otplate dugoročnog zajma. List hartije (jedinstven formular) spojen sa hartijom od vrednosti na ime (s akcijom na ime. Menično jemstvo koje se sastoji u tome da jedno lice (avalista) svojim potpisom na menici garantuje da će menični dužnik isplatiti menicu. tako da kupac postaje onaj koji ponudi najvišu cenu. Obuhvata prenošenje prava na drugu banku da može da primi otplate glavnice i kamate od zajmoprimca. Obaveštenje koje jedna stranka daje drugoj stranci u vezi sa nekim događajem bitnim za zaključeni posao (obično prispeće robe. nepristrasnosti. isplata. Aukciju vodi broker berze.

promptnim tržištima. SPOT) POSLOVI BERZANSKI REGISTAR BERZANSKI TERMINSKI POSAO BERZANSKI USLOVNI NALOG . hartije od vrednosti. čime se izbegava devizni rizik učesnika u tom poslu. pre nego što druga ugovorna strana počne ili dovrši ispunjavanje svoje obaveze. a najkasnije jedan sat posle zaključenja sastanka. Pismena zaključnica (obično na odredjenom formularu) koju berzanski agent sastavlja za svaku berzansku transakciju. odnosno obaveza prilikom zaključenja ugovora ili u toku njegovog izvršenja. tačno odredjeni termin. Direktna razmena robe ili usluga izmedju dva privredna subjekta koji su učesnici u medjunarodnom robnom prometu. Posao kupoprodaje hartija od vrednosti. Nalog kojim se brokeru daju instrukcije da odredjenu transakciju izvrši tek pošto je prethodno izvršena neka druga transakcija. plaćanje unapred dela ugovorene cene. dobro izvršenje posla. Obavljaju se na tzv. i to redovno i u dva primerka . Firma ili fizičko lice koje ima zvanično odobrenje i. a tok izvršenja im je različit od zemlje do zemlje. TRAMPA) BARŽA BERZA Stalno tržište na kojem se uz sudelovanje ovlašćenih posrednika po unapred utvrđenim pravilima i u određeno vreme prodaje. AVANS Predujam. pravo na berzi i van nje sklapa berzanske poslove. odmah po zaključenju posla. Organizovano i regulisano tržište koje funkcioniše po posebnim. a nakon izvršenja te prodaje da se pristupi kupovini drugih akcija. npr. preuzimanje i plaćanje). BERZA (HARTIJA OD VREDNOSTI) BERZANSKA ZAKLJUČNICA (KONFIRMACIONI SLIP) BERZANSKE UZANSE (OBIČAJI. robe ili deviza čije je izvršenje vezano za kasniji. Objavljuje ih list koji izdaje berza. KASA. Brojevi komada hartija od vrednosti kojima se trguje u toku jednog dana. transfer. Berzanski poslovi karakteristični po kratkom roku za izvršenje (isporuka robe. Uslovi poslovanja na berzi. da se prodaju odredjene akcije po navedenoj ceni. Popis lica ovlašćenih za zaključivanje pravosnažnih terminskih berzanskih poslova. odnosno kursne vrednosti tih hartija.na hartiji od vrednosti. Poslovni običaji prema kojima se ponašaju učesnici u trgovini na berzi i koji se primenjuju u realizaciji berzanskih poslova. Brod četvrtastog i ravnog dna za prevoz velikog tovara prvenstveno na rekama i kanalima. DILER) BERZANSKI PROMET BERZANSKI PROMPTNI (GOTOVINSKI. otuda. Kao posrednička organizacija. ona je organizovano tržište koje učesnicima obezbedjuje prostorna. bez korišćenja finansijskih instrumenata kao što su novac ili kredit.za kupca i za prodavca. POSLOVNA PRAKSA) BERZANSKI AGENT (BROKER. vraćanje avansa i dr. novac i devize. Donose ih i obavljaju organi berze. tehnička i druga sredstva za obavljanje trgovine hartijama od vrednosti. odnosno kupuje roba. a ulagačima i učesnicima pruža informacije. strogo utvrdjenim pravilima. Posebna vrsta jemstva kojim banka preuzima odgovornost u za to naročito predviđenoj bankarskoj formi za uredno i pravilno izvršenje svog komitenta prema njegovom ugovornom partneru. BANKARSKA GARANCIJA BARTER (RAZMENA. Najčešće bankarske garancije su za plaćanje.

CARINSKA TARIFA CARINSKI KONTINGENT Akt koji predstavlja sistematski pregled svih carina koje važe na jednom nacionalnom carinskom području. potraživanja. Smanjenje obaveze dužnika koju mu odobrava poverilac. o čemu dužnik ne mora biti obavešten. BIS BIZNIS BIZNISMEN BLANKO BONITET (KREDITNI REJTING. Dažbina koja se naplaćuje prilikom uvoza strane robe. neposredno zainteresovano za upravljanje i rad industrijskog ili trgovačkog preduzeća ili finansijske organizacije.BERZANSKI ZASTUPNIK (AGENT) BERZANSKO KOTIRANJE HARTIJA OD VREDNOSTI BILANS Lice kome je član berze dao nalog za trgovanje na berzi u ime i za račun svog nalogodavca Akt iznošenja hartija od vrednosti na berzu i trgovanje njima.rad. zanimanje. KREDIBILITET. Kvalitet nekog preduzeća. zaposlenost. koji su potpisani unapred (blanko ček. odnosno izvoza domaće robe.zajedničku aktivnost lica vezanih poslovnim ugovorima. solidna pozicija na tržištu. njegova opšta materijalna sposobnost. sposobnost plaćanja i spremnost da se vrati dug. robe. Predstavlja statičnu sliku stanja ekonomskog subjekta na neki dan (obično poslednji dan u kalendarskoj godini) u kojoj je na levoj strani prikazana aktiva koja obuhvata imovinu i sva potraživanja. dobra reputacija u poslovnom svetu. . Carine se dele na izvozne i uvozne. diferencijalne carine i dr. CEDENT . Oznaka za lice koje je. U širem smislu biznis (engleska reč business) označava svaki posao.trgovinu. Banka za međunarodne obračune. čime potpisnik u potpunosti priznaje obavezu na osnovu tih dokumenata. kreditni ugled. Količina određene robe koja se može uvesti bez plaćanja carine ili uz njeno plaćanje po nižoj stopi od one koja je redovno propisana u carinskoj tarifi za odnosnu robu. a na desnoj strani se nalazi pasiva koja sadrži skup svih dugovanja i predstavlja izvore imovine iskazane u aktivi. tranzitne. blanko menica. bilo kao vlasnik ili poslovni partner.dužnost. vrednosnog papira i sl. blanko punomoć). . Posrednik u prodaji hartija od vrednosti koji prodaju obavlja za račun trećih lica. . Poverilac koji po osnovu nekog pravnog posla svoje potraživanje ili svoje pravo na vlasništvo ugovorom prenosi na drugo lice (na cesionara). Naziv za nepopunjene (bele) dokumente. Kotacija znači utvrdjivanje cene (kursa) hartija od vrednosti (efekata) koje su predmet berzanskih transakcija. preferencijalne. ili na koju on ima pravo kada su ispunjeni predviđeni uslovi iz ugovora ili zakona. ili delimično popunjene. U užem smislu biznis označava: . Carina koja se obračunava i naplaćuje procentualno od vrednosti robe. KREDITNA SPOSOBNOST) BONIFIKACIJA BONITET BROKER CARINA CARINA AD VALOREM CARINSKA NOMENKLATURA Element carinske tarife koji se sastoji od naimenovanja robe po tarifnim brojevima. poslovanje. zadatak. Sinteza svega što zajmotražioca čini podobnim za dužnika: njegova kreditna sposobnost.

Visina joj se utvrdjuje na osnovu troškova refinansiranja poverioca (kreditora). kao što su dragocenosti. Manjak prihoda u odnosu na rashode. s rokom vraćanja dužim od jedne godine. itd. KAMATNA STOPA) Kamatna stopa. koje njome potvrdjuju da njihov klijent ima oročen novčani depozit kod njih. Termin vezan za dan isporuke (razmene) valuta. isplati menica. Cenu koju kupac opcije mora da plati prodavcu. Dan kada neka obaveza treba da se izvrši (da se vrati dug. Ustupanje potraživanja ili prava pismenom izjavom poverioca (cedenta) u korist novog poverioca (cesionara). dan na koji prodavac mora da isporuči kupcu hartije od vrednosti koje je prodao na berzi. U poslovanju hartija od vrednosti. Izdaju je depozitne banke ili druge finansijske organizacije. Ugovor o zakupu javnog transportnog sredstva za prevoz turista koji sklapa prevoznik obično sa turističkom agencijom. isplati dividenda. izvrši obaveza iz terminskog ugovora na berzi. CIM CMR COST-BENEFIT ANALIZA ČEK ČARTER DAN DOSPEĆA DAN ISPORUKE DATUM VALUTE (BANKARSKE TRANSAKCIJE) DAMPING DEBITOR DEFICIT DEPO POSAO . što omogućava odluku o realizaciji projekta. dokumenti. U većini slučajeva to je lice koje nije platilo odmah kupljenu robu i koje duguje za uzeti kredit. Sastoji se od unutrašnje vrednosti (razlika izmedju kursa. čime se ustanovljava pravo na određeno odstupanje od ugovorene količine (obično . Neutralni bankarski posao u kome banka (depozitar) prima na čuvanje stvari komitenta (deponenta). Pismena isprava o deponovanim sredstvima pravnih i fizičkih lica. Delo nelojalne konkurencije koje se sastoji u prodaji (strane) robe na tržištu po izuzetno niskim cenama. USTUPANJE POTRAŽIVANJA U KORIST POVERILACA) CIRCA Trgovački termin koji se u ugovoru o prodaji stavlja ispred oznake količine robe koja je predmet prodaje. Pravno ili fizičko lice dužnik. a dobija se odbijanjem unutrašnje vrednosti opcije od cene opcije). kvaliteta datih obezbedjenja kredita itd. a prodate – isporučene. cene instrumenata obuhvaćenih opcijom) i vremenske vrednosti opcije (cene koju su investitori spremni da plate u očekivanju porasta cena opcije. Međunarodna konvencija o prevozu robe železnicom. odnosno cena za korišćenje tudjih sredstava izražena u procentima. plemeniti metali. CENA OPCIJE (KUPOVNA OBAVEZUJUĆA CENA OPCIJE) CERTIFIKAT CESIJA (ASIGNACIJA. Konvencija o ugovoru za međunarodni drumski prevoz. tj.CENA KREDITA (KAMATA. Dan na koji počinje da se računa knjiženje na računu. hartije od vrednosti. Osnovna karakteristika ove metode je vrednovanje svih vrednosti i svih nedostataka nekog projekta. INTERES. za dan kada kupljene valute moraju biti plaćene. ključevi.5%). izvrši (realizuje) opcija i sl. zatim boniteta zajmotražioca. Hartija od vrednosti kojom njen izdavač daje bezuslovan nalog drugom licu da iz njegovog pokrića isplati naznačenu sumu novca korisniku čeka. kao i dužine perioda na koji se ustupaju sredstva. umetnički predmeti. tj.

Oblik deponovanja gotovine u banku. s tim da je čuva i vrati. po slobodnoj odluci ulagača. Zakonsko smanjenje vrednosti novca u odnosu na standard. Naziv (engleski dealer) koji označava samostalnog trgovca koji kupuje i prodaje hartije od vrednosti u svoje ime i za svoj račun. Sva kratkoročna potraživanja u inostranstvu po bilo kom osnovu i u bilo kojoj valuti. npr. Ostava na osnovu ugovora kojom jedna strana (deponent). Dan kada neki dug (menica. Prevashodno trgovačke hartije od vrednosti (menica. hartije od vrednosti). tj. obveznica. poverava drugoj strani (depozitor) određenu pokretnu stvar (novac. DEPOZITAR DEPOZIT DEPOZITI DEPOZITI PO VIDJENJU Sredstva nebankarskog sektora koja dnevno dospevaju za isplatu i služe za obavljanje bezgotovinskog prometa. obveznice. ček. Novčani iznos namenjen korisniku u vidu određene finansijske pomoći. kojim se utvrđuje obaveza za plaćanje određenog iznosa odmah ili u kratkom roku. akcije i dr. Čista dobit koja se deli akcionarima srazmerno njihovom učešću u kapitalu akcionarskog društva. uz uslov da rok depozita ne bude unapred odredjen i da njegov vlasnik može u svako doba povući gotovinu iz depozita. Novac deponovan kod banke. Banka ovlašćena da čuva hartije od vrednosti i njima profesionalno rukuje za račun trećih lica. Sve radnje koje su neophodne da se preduzmu u procesu doturanja robe od proizvođača do krajnjeg kupca (korisnika). vraćanje duga. dan kada se može zahtevati ispunjenje neke obaveze. s tim da rok povlačenja najavi banci unapred. špediciji i komisionu) ima pravo da izda drugoj ugovornoj strani za izvršenje nekih radnji. kupon. Tržišno stanje u kome postoje samo dva prodavca (koji jedan drugom konkurišu) prema velikom broju kupaca. Izraz koji označava nalog koji jedna ugovorna strana (najčešće kod ugovora o trgovinskom zastupanju. konosman). Zakašnjenje dužnika u izvršenju neke njegove ugovorne obaveze. Cena valute jedne zemlje izražena u valuti druge zemlje. DEPOZITI SA OTKAZNIM ROKOM DEVALVACIJA DEVIZE DEVIZNI KURS DILER DISPOZICIJA DIVIDENDA DOCNJA DISTRIBUCIJA DOTACIJA DOCNJA (U OKVIRU SPORAZUMA O ZAJMU) DOSPELOST (DOSPEĆE) DUOPOL EFEKTI . inkaso papiri.DEPONENT Lice koje neku pokretnu stvar predaje na čuvanje depozitaru ili ostavoprimcu (banci depozitaru). nezavisno od načina njihovog raspolaganja. za razliku od brokera koji su klasični posrednici.) dospeva za naplatu. Propust dužnika da o roku ispuni obaveze iz ugovora o zajmu (da izvrši plaćanja po osnovu kamate i glavnice duga ili druge obaveze). itd. dan kada treba podmiriti odredjenu obavezu finansijskog karaktera ili ostvariti neko pravo u vezi sa isporučenom robom ili naplatom potraživanja.

Evropska ekonomska zajednica (prerasla u Evropsku Uniju). obveznica) i državnih zajmova. Oblik kratkoročnog finansiranja prodaje (izvoza) koje faktor (zajmodavac). Posle predaje menice. a taj rok. Sistem finansiranja prodaje. krajem meseca). Promenljiva kamatna stopa kada je kredit zaključen na nemačkom tržištu kapitala u Frankfurtu. ne sme biti duži od tri meseca. korisniku se odmah odobrava neto iznos potraživanja. Račun koji poverilac dostavlja dužniku za isporučenu robu i izvršene usluge u međunarodnom privrednom prometu. odnosno faktoring društvo (najčešće filijala neke banke) vrši tako što otkupljuje potraživanja svog klijenta čiji je rok dospeća od 30 do 90 dana. a koji se u svakom slučaju mora izvršiti o nekom kasnijem. Međunarodni savez udruženja špeditera. Otkup kratkoročnih i dugoročnih potraživanja neke firme koji vrše banke ili druge finansijske organizacije – forfeteri (obično su to potraživanja po osnovu izvezene robe. Evropski monetarni sporazum. pri čemu se forfeter odriče prava regresa od prodavca. deo štete za koji osiguravač ne duguje naknadu po osnovu osiguranja.ESKONT Bankarski posao kod koga banka stavlja na raspolaganje svom klijentu iznos (kredit) na koji glasi menica ili druga robna hartija od vrednosti pre njene dospelosti. posle čega ih naplaćuje u svoju korist. kreditnog osiguranja i vršenja određenih usluga. s tim da se njena nominalna vrednost umanjuje za određeni iznos (proviziju). Odbitak kamate pri otkupu potraživanja koja dospevaju kasnije (tj. tj. Specijalizovana agencija UN za poljoprivredu i ishranu. fiksno utvrdjenom terminu (najčešće per ultimo. ESKONTNI KREDIT Posebna vrsta bankarskog kredita koji banka daje na podlozi eskonta menica. Učešće osiguranika u šteti. posao kupoprodaje koji se zaključuje po tekućem (deviznom) kursu. Evropsko udruženje slobodne trgovine (prestalo da postoji). tj. Na berzama. U novijoj finansijskoj teoriji označava državnu kasu ili državnu blagajnu i državu kao vlasnika imovine. po pravilu. i to tako što ih otkupljuje od njihovog vlasnika (remitenta) pre roka dospeća. EMISIJA EFTA EIB EEZ EMS FAKTURA FAKTORING FAKTORING (PRODAJA POTRAŽIVANJA OD KUPACA) FAO FIATA FIBOR FIKSNI TERMINSKI POSAO FISKUS FORFETIRANJE (FINANSIRANJE BEZ PRAVA NA REGRES) FRANŠIZA . i u valutama najrazvijenijih industrijskih zemalja). Evropska investiciona banka. menica). Izdavanje i plasiranje vrednosnih papira (akcija.

Založno pravo na nepokretnim dobrima. REGISTROVANI FINANSIJSKI INSTRUMENTI) HARTIJE OD VREDNOSTI PO NAREDBI HAVARIJA HEDŽING (ZAŠTITA OD KURSNOG RIZIKA) HIPOTEKA HOLDING KOMPANIJA IATA INDENT POSAO Hartije od vrednosti koje glase na ime odredjenog korisnika i po naredbi se. skladišnica). Pismene isprave kojima se njihov izdavalac obavezuje da će ispuniti obavezu upisanu na ispravi njenom zakonitom imaocu. Specijalni spoljnotrgovinski posao kod koga ponudu za kupovinu određene robe daje inostrani kupac. Pismene isprave u kojima njihov korisnik nije poimenično naznačen. zamenjen svetskom trgovinskom organizacijom . g. Kredit odobren na osnovu založenih ili deponovanih hartija od vrednosti radi obezbedjenja njegove otplate. pismenom izjavom na hartiji (indosamentom). Garancija koja služi za finansijsko obezbedjenje kupca u slučaju da prodavac ne izvrši svoje ugovorne obaveze. Nominalni iznos zajma (dugoročnog finansijskog instrumenta. naročito šteta u vezi sa brodom ili teretom prilikom obavljanja pomorskog prevoza. Hartije koje se izdaju i glase na jednog odredjenog korisnika i kod kojih samo poimenično naznačeni imalac (ili njegov pravni naslednik) može ostvariti odredjeno pravo inkorporirano u njima. po pravilu akcionarsko.WTO). FPA GATT GARANCIJA ZA IZVRŠENJE UGOVORA GARANTOVANI KREDIT GDP GLAVNICA GREIS PERIOD GNP HARTIJE OD VREDNOSTI HARTIJE OD VREDNOSTI NA DONOSIOCA HARTIJE OD VREDNOSTI NA IME (NEPRENOSIVI. Materijalna šteta. mogu preneti na novog vlasnika. odnosno naplaćuje kamata. Opšti sporazum o carinama i trgovini (od 1995.FRANŠIZING Sistem saradnje i međusobnih poslovnih odnosa između nezavisnih preduzeća koja su povezana ugovorom (o franšizingu) na osnovu koga jedan od njih (nosilac franšizinga) ustupa uz naknadu drugom (korisniku franšizinga) pravo korišćenja znaka ili komercijalnu formulu označenu jednim znakom. Jedna od klauzula u transportnom osiguranju kojom se određuje obim osiguravajućeg pokrića. Trgovačko društvo. Međunarodno udruženje za vazdušni saobraćaj. . osiguravajući pomoć i usluge radi olakšavanja korišćenja. preko fjučersa. Bruto društveni proizvod. koje se nalazi na čelu grupacije društava koju kontroliše kroz učešće u njihovom kapitalu. a pravo iz njih može ostvariti svaki donosilac jer su to hartije za koje se pretpostavlja da onaj ko ih poseduje ima pravo da raspolaže njima. U privrednom prometu hartije od vrednosti se koriste kao sredstvo robnog prometa (teretnica. Bruto nacionalni proizvod. Vreme koje protekne od korišćenja kredita do početka njegove otplate. obveznice) ili depozita na koji se plaća. kao sredstvo plaćanja (ček) ili kao sredstvo za kreditiranje (menica). kao i pravom koje je s njima spojeno (u njima inkorporirano). Tehnika osiguranja od promene cena sirovina ili robe kojima se trguje na termin.

Kamata koja se obračunava i plaća na kredit za period vremena od njegovog podizanja (puštanja u tečaj) do početka njegove otplate. i stupanje u solidarnu obavezu sa ostalim dužnicima iz hartija od vrednosti. Međunarodni centar za rešavanje investicionih sporova. Međunarodni savez drumskog saobraćaja. Međunarodna banka za obnovu i razvoj. Radnja kojom se vrši prenos hartija od vrednosti (po naredbi) sa ranijeg imaoca na novog vlasnika. Svaki formalni ili pisani dokument. Zajednički prihvat. ček. Njome se vlasništvo i dalja prava dosadašnjeg imaoca hartije od vrednosti (indosanta) prenose na drugo lice (ndosatara). potvrda o dugu. Udruženje za međunarodno pravo. npr. Međunarodno hotelsko udruženje. Međunarodna organizacija za standardizaciju. Kod hartija od vrednosti po naredbi – pismena izjava o prenosu. Međunarodna organizacija rada. odnosno novi poverilac na koga dosadašnji poverilac (indosant) indosamentom prenosi pravo potraživanja iz hartije od vrednosti po naredbi. Prenošenje hartija od vrednosti indosamentom na drugo lice. kojim se formalno izražava neki sporazum ili akt zasnovan na zakonu. Negativna klauzula po naredbi koju indosant pri indosiranju stavlja na hartiju od vrednosti. faktura i druga naplatna dokumenta) koja se vrši preko banke. menica. doznaka. Lice koje pravo potraživanja iz hartije od vrednosti po naredbi (menice ili čeka) prenosi na drugo lice. Autonomni izvor međunarodnog privrednog prava. Međunarodni fond za razvoj poljoprivrede. Međunarodni monetarni fond. a najpoznatija pravila su ona koje je donela Međunarodna trgovinska komora u Parizu .INKASO INTERKALARNA KAMATA INDOSIRANJE INDOSAMENT Naplata novčanog potraživanja (menica. Međunarodna trgovinska komora.Jednoobrazna pravila i običaji za dokumentarne akreditive i Jednoobrazna pravila za naplatu (inkaso). ugovor ili depozit. Lice ili firma. Međunarodna finansijska korporacija (Agencija UN). INDOSAMENT NA IME INDOSANT INDOSATAR (ŽIRAT) INDOSIRANJE INSTRUMENT IRU IDA IFC IMF IBRD ISO ICC ILO ICSID IHA ILA IFAD JEDNOOBRAZNA PRAVILA JOINT-VENTURE . Međunarodno udruženje za razvoj (Agencija UN). odnosno dosadašnji poverilac koji izjavom i potpisom na poledjini te hartije od vrednosti to pravo prenosi (indosira) na novog poverioca (indosatara). ček. kao i pravo vlasništva koje je s tom hartijom povezano. odnosno zajedničko poslovno ulaganje.

KARTEL KADUCIRANJE Ugovorno udruživanje nezavisnih preduzeća (konkurenata) sa ciljem da se utiče na tržište putem regulisanja konkurencije. Primenjuje se i u slučaju da hartija od vrednosti nema pravnog naslednika. Osiguranje robe u prevozu. Carinski dokument koji se izdaje za uprošćavanje formalnosti u međunarodnom drumskom saobraćaju. Godišnja naknada koja se plaća na pozajmljena sredstva. Prevoz putnika i/ili robe između dva mesta koja se nalaze na teritoriji iste države. Iznos koji je komitent banke povukao iznad raspoloživih sredstava na računu (prekoračenje računa). najčešće u finansijskoj sferi sa ciljem da se obavi određeni poslovni poduhvat ili finansijska transakcija. na osnovu koga banka isplaćuje dospele kamate. obveznica. Nabavka neke robe koja se ne plaća novcem. Mogućnost da se jedna valuta legalno zameni za drugu valutu ili zlato. Ovlašćenje ili odobrenje koje daje država domaćem ili stranom fizičkom ili pravnom licu (ili drugoj državi) radi iskorišćavanja nekog prirodnog bogatstva ili vršenja neke javne službe. nego protivisporukama druge robe. Proglašavanje hartija od vrednosti nevažećim. kada se. kapitala ili robe. izražena u procentima nominalne vrednosti duga. Deo koji se pridodaje obveznici sa stalnim prinosom (ukamaćenjem). kojima se ugovara da se obaveza plaćanja fiksne kamatne stope zameni plaćanjem kamatne stope koja je promenljiva. Naknada za korišćenje sredstava pozajmljenih u obliku novca. npr. Međunarodna carinska isprava koja ima za cilj da uprosti carinske formalnosti u prometu robe koja se privremeno uvozi i izvozi. kao "ničija". KARNET ATA KAMATA (INTERES) KAMATNA STOPA KAMATNI FJUČERSI KAMATNI KUPON KAMATNI SVOP Standardizovani terminski ugovori o kamatnoj stopi kojima se trguje na najvažnijim terminskim berzama u svetu. Svop čiju osnovu čini kombinacija kamatnog i valutnog svopa. Poslovni aranžman (finansijska transakcija) za zaštitu transaktora od rizika promene kamatnih stopa. . Isprava koja olakšava prelaz trgovačkih uzoraka i reklamnog materijala preko carinske linije i oslobađa od podnošenja carinske deklaracije. poništava. KARNET ECS KARNET TIR KARGO OSIGURANJE KASA SKONTO KABOTAŽA KONTOKORENTNI KREDIT (KREDIT PO TEKUĆEM RAČUNU) KOMBINOVANI SVOP (KAMATNI I VALUTNI SVOP) KONZORCIJUM KOLAUDACIJA KONVERTIBILNOST KOMPENZACIJA KONCESIJA Oblik udruživanja u privredi. Trgovački popust od utvrđene cene u slučaju da se roba plaća odmah u gotovu. Primopredaja građevinskog objekta ili radova posle završetka između investitora i izvođača.

Promena ugovorenih uslova zajma (kamatne stope. roka i)ili modaliteta otplate/ koja se svodi na inicijativu dužnika da izdejstvuje srazmerno povoljnije uslove na tržištu kapitala. maksimalni iznos koji klijent može povući. kojima se trguje na berzi. a ostatak pozajmljuje od brokerske kuće. s tim da plaćanje izvrše kasnije. što je i jedan od kriterijuma za analizu hartija od vrednosti. Pretvaranje starog. menica po vidjenju. Vrsta računa kod koga klijent samo deo sredstava potrebnih za kupovinu hartija od vrednosti uplaćuje u gotovu. Utvrđena veličina robe po količini (količinski kontingent) ili vrednosti (vrednosni kontingent) koja može u određenom roku da se uveze ili izveze. Slobodno pretvaranje jedne valute u drugu (ranije. Cena po kojoj se traže hartije od vrednosti. dospelog ili otkazanog zajma u novi zajam – s promenjenom kamatnom stopom ili drugim uslovima otplate (kamatni uslovi zavise od trenutne situacije na tržištu kapitala). Zamena jedne valute za drugu. Vrsta prodajnog komisiona kod koga konsignator preuzima robu od inostranog vlasnika radi njene prodaje na domaćem tržištu. Tržišna cena hartija od vrednosti. a odnosi se na uobičajenu jedinicu trgovanja. KONSIGNACIJA KONTINGENT KONTOKORENTNI KREDIT (KREDIT PO TEKUĆEM RAČUNU) KONVERTIBILNOST KONVERZIJA KONVERZIJA VALUTA KONVERZIJA ZAJMA KREDITNA LINIJA (ZAJMODAVNA LINIJA) KREDITNA SPOSOBNOST (KREDITNI REJTING) KREDITNE KARTICE KREDITNI RAČUN EFEKATA KREDITNI RIZIK (IZLOŽENOST RIZIKU) KUPOVNI KURS KURS (KOTACIJA.KOTACIJA KONOSMAN Berzanski izraz koji označava visine kursa vrednosnih papira. odnosno ona cena po kojoj je berzanski makler spreman da ih kupi. i u zlato). pri čemu roba do njene definitivne prodaje krajnjem kupcu ostaje u svojini stranog isporučioca. telegrafskih isplatnih naloga i sl. Rizik neizvršenja novčane obaveze – osnovni rizik za sve finansijske instrumente. mogućnost da se novac. Maksimalni iznos kredita koji banka odobrava klijentu – zajmotražiocu (dužniku). Provizija koja se plaća posredniku za učinjenu uslugu na osnovu . Isprava kod pomorskog prevoza kojom brodar potvrđuje prijem tereta na brod i preuzima obavezu da robu po završetku prevoza preda određenom licu. Karakteristika dužnika koja pruža garanciju da je dužnik spreman da ispunjava svoje obaveze po uzetom kreditu. odnosno devize ranijih zemalja slobodno medjusobno zamenjuju po važećem tekućem kursu i da se njima slobodno raspolaže. Kartice na osnovu kojih gradjani mogu da kupuju robu i usluge u zemlji i inostranstvu bez gotovine. deviza i fungibilne robe. tj. devize ili strane novčanice. TRŽIŠNA CENA) KURS PO VIDJENJU KURTAŽA Devizni kurs kratkoročnih stranih sredstava plaćanja. za šta je osnov poznavanje deviznog kursa. Iznos koji je komitent banke povukao iznad raspoloživih sredstava na računu (prekoračenje računa). tj. pre svega čekova.

na poseban način sastavljeno ime proizvoda ili firme koji na taj način može predstavljati i znak te firme. koji LOGOTIP LOT (SVEŽANJ HARTIJA OD VREDNOSTI) LOJD MARŽA MARKETING MENICA (PROMISORNA NOTA) MENIČNI ESKONT MENIČNI REESKONT MERČENDAJZING MONOPOL NACIONALNI TRETMAN NADOSIGURANJE NELOJALNA KONKURENCIJA NEGOCIJACIJA . Dalja prodaja centralnoj banci menica koje je centralna banka eskontovala kupovinom od svojih komitenata. ili minimalan broj komada hartija od vrednosti koje čine jedinicu za sklapanje poslova na berzi. Prodaja hartija od vrednosti tako što ih čvrsto preuzima banka ili bankarski konzorcijum. Minimalan nominalni iznos. sadržaj i prenos. Izjednačenje stranih državljana i pravnih lica sa domaćim licima u pogledu tretmana. Međunarodno poznato londonsko udruženje osiguravača i reosiguravača. porez) – što sve zajedno čini eskontnu cenu (isplaćuje se samo na taj način umanjeni iznos). Razlika (obično izražena u procentima) između nabavne i prodajne cene robe i hartija od vrednosti. a na strani tražnje mnogo kupaca. regulisani zakonom. Bankarski posao kojim banka odobrava kredit svom klijentu uz njegovu obavezu da banci preda radi obezbeđenja vraćanja kredita o roku kakvu pokretnu stvar. Slučaj kada svota osiguranja premašuje vrednost osigurane stvari. poslovna aktivnost ili funkcija. Iznajmljivanje opreme uz plaćanje redovne novčane naknade za njeno korišćenje. Kupovina menica podobnih za eskont. nakit i sl. Predstavlja svaku radnju preduzetu pri prometu robe ili usluga koja je protivna dobrim poslovnim običajima i kojom se nanosi ili bi se mogla naneti šteta drugom konkurentskom preduzeću. Promenljiva kamatna stopa kada je kredit zaključen na londonskom tržištu kapitala. Planska aktivnost u marketingu koja obuhvata obezbeđivanje odgovarajućeg asortimana proizvoda i usluga na odgovarajućem mestu u odgovarajuće vreme i u odgovarajućim količinama i cenama. zlato. Tržišno stanje u kome na strani ponude postoji samo jedan prodavac. odnosno marku proizvoda. LAFTA LICENCA LIBOR LIZING LOMBARDNI POSAO Latinoameričko udruženje slobodne trgovine. kao i način ostvarivanja prava iz nje. odnosno pravo potraživanja (hartije od vrednosti. Slovima.).ugovora o trgovinskom posredovanju. uglavnom kod obveznica javnog sektora. Hartije od vrednosti čiji su oblik. Pravo iskorišćavanja pronalaska koje nosilac patenta ustupa u celosti ili delimično drugom licu. pre njihovog dospeća. Pojam koji ima više značenja kao što su: ekonomski proces. uz odbitak kamate za period od otkupa do dospeća i eskontnih troškova (eskontna provizija. poslovna koncepcija i naučna oblast.

menja ili ukida neko pravo iz ugovora. proizvoda i materijala skraćenim oznakama. simbolima. isključivo pravo primene pronalaska. depoziti po računima. Poslovi u međunarodnoj trgovini berzanskih proizvoda kod kojih se cena unapred ne fiksira već se u osnovi vezuje za cenu neke međunarodne berze na kojoj se kotira konkretan proizvod. odnosno kamatna stopa ugovorena kod finansiranja tudjim sredstvima. koji se u bilansu banaka iskazuje sa otkaznim rokom. tj. Transakcioni (čekovni) računi koji mogu biti prekoračeni (kad se udje u "crveno"). deviznih i drugih propisa jedne zemlje smatra strancem. Jednostrana izjava određenog lica kojom se stvara. Organizacija za ekonomsku saradnju i razvoj. s tim da je iznos prekoračenja limitiran i na taj se iznos plaća kaznena kamata. odnosno pravo izbora između više različitih mogućnosti. OBVEZNICA OBVEZNICE (OBLIGACIJE. odnosno visina kredita koja se može koristiti u toku odredjenog perioda. na njene pasivne poslove.pri tom te obveznice mogu prodavati po nominalnoj (višoj ili nižoj) ceni. Organizacija zemalja izvoznica nafte. ako hoće da odustane od ugovora pre njegovog ispunjenja. U materijalnom smislu isključivo pravo nosioca patenta da iskorištava pronalazak zaštićen tim patentom na teritoriji zemlje u kojoj je patent izdat. Opšti limit. tj. NEREZIDENT NOMINALNA KAMATNA STOPA NOMENKLATURA Fizičko ili pravno lice koje se u smislu fiskalnih. Suma novca ili druga vrednost koju jedna strana treba da isplati prema ugovoru drugoj strani. Svetska organizacija za intelektualnu svojinu. Depoziti klijenata sa otkaznim rokom ili sa unapred ugovorenim rokom dospeća. Specifičan oblik bankarskih transakcija koje banke realizuju u medjunarodnim ofšor centrima. Period u kome se ne vrši plaćanje kamate ni glavnice duga. Isprava o datom zajmu koji treba da bude isplaćen u određenom roku i koji nosi utvrđenu godišnju kamatu. Kamata koju banka plaća na sredstva uložena kod nje. Kamata izražena u procentima nominalne vrednosti. kamatni kuponi po sopstvenim obveznicama i blagajničkim zapisima i sl. Poseban način označavanja različitih pojava. kao što su: ulozi na štednju. odnosno finansijski instrumenti sa odredjenim rokom dospeća. a najčešće brojevima i slovima. šiframa. DUG) ODUSTANICA OECD OFŠOR BANKARSKI POSLOVI OKVIRNI KREDIT (KREDITNA LINIJA) OMPI ONKOL POSLOVI OPCIJA OPEC OROČENI DEPOZITI (DEPOZITI SA UTVRDJENIM ROKOM) OVERDRAFT RAČUN (RAČUN SA AUTOMATSKI ODOBRENIM PREKORAČENJEM) PASIVNA KAMATA PATENT PERIOD POČEKA ("GREJS PERIOD") . ZAJAM. Isprave o dugu (dužničke hartije od vrednosti).

Pravo isplatioca da zahteva isplaćenu sumu od lica koje je na to obavezno po nekom pravnom osnovu (ugovoru. Privredna stagnacija kombinovana sa inflacijom. Politika koja se koristi u spoljnotrgovinskoj razmeni radi zaštite domaće proizvodnje od inostrane konkurencije. Naknada koju korisnik zajma (obično tromesečno) plaća na odobreni a još neiskorišćeni deo kredita. Posao posredovanja pri kupoprodaji robe između partnera koji se nalaze u različitim zemljama u odnosu na zemlju reeksportera. Nagrada koju dobija nalogoprimac za izvršenje svoje obaveze iz ugovora robnog prometa. strane „potražuje“ računa. PROVIZIJA PLATNI BILANS PORTFELJ PRELEVMAN PROTEKCIONIZAM PROVIZIJA ZA KREDIT PROVIZIJA ZA NEISKORIŠĆENI DEO KREDITA PUL PUNOMOĆNIK RAMPLASMAN REEKSPORT REGRES REKLAMACIJA REVIZIJA CENE ROJALTI SALDO SENZAL STAGFLACIJA . posredovanje. Uvoz robe uslovljen u određenom roku izvozom iste (ili slične) robe. koji ističe poverilac. koji se zasnivaju na osnovu naloga (zastupanje. komision). Posrednik u zaključivanju poslova kod prometa robe i vrednosnih papira. koja posluju u istoj privrednoj grani sa ciljem da se među njima eliminiše ili reguliše konkurencija. U kreditnom poslu – naknada koja se (uz kamatu) zaračunava na ime posebnih usluga (obrada zahteva za dodelu kredita i dr. zakonu). bez plaćanja uvozne carine i dažbina i režimskih prava na uvoz. Lice koje na osnovu dobijenog punomoćja obavlja za poslodavca određene pravne radnje uz naknadu ili besplatno. Najšire trgovačko punomoćje čiji je obim određen zakonom.) ili kao premija za rizik. Ugovorno udruživanje pravnih i fizičkih lica. Promena iznosa ugovorne cene posle zaključenja ugovora.PIBOR PROKURA Promenljiva kamatna stopa za kredite zaključene na pariskom tržištu kapitala. u brodarstvu i prekomorskom osiguranju. Posebna taksa koja se (pored carine) uvodi da bi se izjednačile cene uvozne robe sa cenama iste domaće robe. Knjigovodstveni pojam koji označava razliku između leve tj. Naknada koju je sticalac licence dužan da plati davaocu licence za ustupljeno pravo iskorišćavanja predmeta ugovora o licenci. kao i da preduzima druge pravne poslove i radnje u vezi sa poslovanjem preduzeća. Obuhvata ukupnost ekonomskih transakcija izvršenih u jednom periodu vremena (obično godinu dana) između jedne zemlje i drugih zemalja. prema kome je prokurista ovlašćen da zaključuje ugovore i potpisuje firmu. strane „duguje“ i desne tj. Skup raznih hartija od vrednosti kojim raspolaže jedno lice. Prigovor zbog neizvršenja ili nepotpunog izvršenja ugovorne obaveze.

a kod obveznica – za naplatu kamate). odnosno prodaja one hartije od vrednosti koja svom vlasniku više ne izgleda povoljnom na duži rok (npr. Dokumenti kojima je protekao rok kada su trebali biti podneti za naplatu ili akceptiranje. ako je talon odvojen i ako su naplaćeni svi kuponi. SMGS SINDICIRANJE KREDITA (ZAJMA) SPOT POSAO STEPEN (KOEFICIJENT) LIKVIDNOSTI STALE-DOKUMENTI SVIČ SVIFT SVING (KREDITNA MARŽA) SVING KREDIT (RECIPROČNA KREDITNA LINIJA) SVIP DEPOZITI (RAČUNI U BANCI SA KLAUZULOM O AUTOMATSKOM ČIŠĆENJU) SVOP (ZAMENA. jedna od banaka angažuje se kao vodeći menadžer (vodeća banka. TARA TARIFA . odnosno težina prevoznog sredstva u koji se tovari teret. U trgovini efektima – pretvaranje jednog kapitalnog ulaganja u drugo. U medjunarodnom kreditnom i zajmovnom poslu – emisija i plasman kredita (zajma) koji vrše dve ili više banaka i koje radi toga formiraju sindikat (konzorcijum). TRAMPA) SVOP ARANŽMANI (ARANŽMANI O TRAMPI INSTRUMENATA) ŠPEDITER TALON Lice koje u svoje ime a za račun komitenta organizuje otpremanje i dopremanje robe. Na međunarodnim berzama to znači posao u okviru koga se plaćanje i isporuka mora izvršiti odmah po zaključenju posla. Sporedni deo hartija od vrednosti/obveznice ili akcije/. Posao u čijoj je osnovi neki oblik zamene. Društvo za medjunarodne medjubankarske finansijske telekomunikacije Oznaka za kreditnu maržu koju dve zemlje. u okviru bilateralnog platnog sporazuma. glavni nosilac posla). dobija novi kuponski tabak (kod akcija – za naplatu dividendi. Odnos izmedju likvidne imovine i kratkoročnih obaveza. Spisak cena za različite vrste usluga. Medjunarodni kreditni aranžmani koji monetarnim vlastima služe kao instrument za stabilizovanje državnih kurseva (olakšice za intervencije na deviznom tržištu). odnosno vreme koje primaocu stoji na raspolaganju radi iskrcavanja robe iz broda. na osnovu analize prinosa i kvaliteta) i investiranje u druge hartije od vrednosti koje se smatraju korisnijim. uzajamno odobravaju jedna drugoj. Recipročni kredit do čijeg iznosa i jedna i druga strana mogu na klirinškom računu preći u dugovanje. Sporazum o međunarodnom prevozu robe železnicom. Oblik transfera kredita na sekundarnom tržištu koji zamenjuje kreditne plasmane izmedju banaka. Aranžmani izmedju transaktora i banke. po kojima transaktor prethodno odredjuje maksimalni i minimalni limit za svoj čekovni račun (transakcioni depozit). Težina ambalaže u koju se roba pakuje. kod banaka se za ocenu stepena likvidnosti najčešće koristi odnos izmedju likvidnih sredstava i ukupnih depozita po vidjenju.STOJNICE Uobičajeni naziv pomorskog prava za vreme kojim krcatelj raspolaže radi ukrcavanja robe na brod. poslednji deo kuponskog tabaka na osnovu koga vlasnik hartija od vrednosti.

ukupni troškovi kojima kreditor (poverilac. Upotreba novca u nemonetarne svrhe na taj način što se novac zadržava izvan prometa. Ponuda za izvođenje radova kod javne licitacije i licitacije po pozivu za izbor izvođača investicionih i drugih sličnih radova. Sa ulogom ulagač u suštini daje banci pozajmicu. Odnosi razmene. Novčana jedinica koja čini osnovu monetarnog sistema jedne zemlje. Kamatna stopa na depozite i druga uložena sredstva koja se na osnovu ponude i tražnje formira na tržištima novca. Komisija UN za međunarodno trgovačko pravo. Menica kojom trasant (izdavalac) menice daje trasatu (licu na koje je menica vučena) bezuslovan nalog da u vreme dospeća plati remitentu (licu naznačenom u menici ili po njegovom nalogu) iznos naznačen na menici. Rizik koji proizilazi iz političkih. sposobnost ili spremnost zajmoprimca da izmiri svoje obaveze prema banci. Berzanski poslovi koji su zaključeni na termin. ček). društvenih i ekonomskih prilika koje mogu uticati na mogućnost. S gledišta zajmotražioca. uključujući kamatu. davalac kredita) zadužuje dužnika (debitora. dajući nalog trasatu da o roku isplati u menici naznačenu svotu novca licu za koje je menica izdata. Deo iznosa jedne emisije hartija od vrednosti. Konferencija UN o trgovini i razvoju. efektivni novac i novčani znaci (novčanice.TEKUĆI RAČUN (KONTOKORENT) TENDER TERMS OF TRADE TEZAURACIJA TRANSAKCIONI RIZIK (TRANSAKCIONA IZLOŽENOST RIZIKU) TRANSFERNI RIZIK Račun koji banka vodi za svog komitenta (vlasnika tekućeg računa). na čijem se početku ili kraju vrši stvarna zamena jedne valute za drugu. Ulog može biti po viđenju i oročen. proviziju i sporedne troškove (npr. kada se zajam emituje u intervalima i u delimičnim iznosima ili se cela emisija emituje u isto vreme i pod istim se uslovima lansira u različitim zemljama. a dospevaju (skadiraju) poslednjeg dana u mesecu (tromesečju ili godini). Neprenosiva finansijska investicija u obliku sredstava na računu kod banke. i pravno lice. Rizik koji je rezultat pojedinačnih transakcija. proviziju za obradu zahteva za dodelu kredita i dr. Organizacija UN za industrijski razvoj. Lice ili firma (menični dužnik) na čije je ime trasant vukao finansijski instrument (menicu ili ček). banknote) koji su u TRANŠA TRASANT TRASAT TRASIRANA (VUČENA) MENICA TROŠKOVI KREDITA (TROŠKOVI ZAJMOVNIH OPERACIJA) TRŽIŠNA KAMATNA STOPA UNCTAD UNCITRAL UNIDO ULOG-DEPOZIT UKAMATITI UKRŠTENI KURSEVI (INDIREKTNI PARITETI) ULTIMO POSLOVI VALUTA (NOVČANA JEDINICA) .). a to može biti i fizičko. korisnika kredita). Odnos razmene dve strane valute na deviznom tržištu u nekoj trećoj zemlji. Lice (ili firma) koje potpisuje (vuče) finansijski instrument (menicu. tj. Dodati glavnici odgovarajuću kamatu. disažiju. Suprotan izraz je raskamatiti kada odgovarajuću kamatu oduzmemo glavnici.

VALUTA (ROK) VALUTA PLAĆANJA VALUTIRANJE Datum odobrenja ili zaduženja na računu. tj. Njena visina i način obračunavanja su obično određeni zakonom. a koji predstavlja nalog davaocu usluge (obično ugostitelju.jednoj zemlji u opticaju. hoteljeru) da pruži putniku usluge naznačene u ispravi. koji mogu kod banaka otvoriti pojedinci ili preduzeća. Faktički znači izmirenje međusobnih obaveza na bankovnom računu. Obračunava je poverilac dužniku za zakašnjenje pri plaćanju. KOMERCIJALNI) ŽIRO . sa određenim rokom dospeća i određenom kamatnom stopom. naročito kod medjunarodnih kredita i zajmova. Isprava koju izdaje putnička agencija. odnosno kupca hartija od vrednosti mora izvršiti odobrenje. VALUTNA KLAUZULA VAUČER ZATEZNA KAMATA ZAJAM ZAPIS (BLAGAJNIČKI. koji se odnosi na određeni novčani iznos. Kratkoročni vrednosni papir. U obračunskim transakcijama hartijama od vrednosti koje vrše banke – dan kad se na računu prodavca. Žiro račun predstavlja u bankarstvu određenu vrstu računa sa uvidom. dan kada počinje da teče ili se završava ukamaćivanje. odnosno zaduženje tog računa. u svakodnevnoj upotrebi asocira na one prihode. Valuta u kojoj treba da bude izvršeno plaćanje novčane obaveze. Klauzula sadržana u ugovornim odredbama. koje kontroliše država i koji su oporezovani. Posao kojim se između stranaka (poverioca i dužnika) formira kreditni odnos.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->