Međunarodni privredni termini

A VISTA Izraz koji znači „po viđenju“ i primenjuje se najčešće u bankarstvu za depozitne račune sa kojih je banka dužna da vrši isplate na svaki zahtev deponenta i bez odlaganja do iznosa raspoloživih sredstava. U terminskim poslovima na berzi, u premijskom poslu - pravo da se plaćanjem premije koja je unapred dogovorena može odustati od poslova kupovine ili isporuke ugovorene količine hartija od vrednosti U akcionarskom zakonodavstvu, pravo akcionara da pri pretvaranju akcionarskog društva u neki drugi oblik preduzeća svoje nove akcije vrati akcionarskom društvu, pod uslovom da je protiv takvog pretvaranja stavio prigovor. AGENT Fizičko ili pravno lice čija je delatnost zastupanje interesa stranog partnera (principala) na domaćem tržištu. Agent za potrebe svog nalogodavca - principala obrađuje određeno tržište, nalazi poslovne partnere i, ukoliko je ovlašćen, u ime i za račun svog principala zaključuje ugovore. Međunarodno hotelsko udruženje. Preuzimanje obaveze isplate menice koje neko lice vrši stavljanjem svog potpisa, sa ili bez određene klauzule, na menicu. Kratkoročni (i srednjoročni) kredit kod koga banka komitentu nesumnjivog boniteta, a radi finansiranja preduzeća, dopušta da do odredjenog iznosa (kreditnog limita) vuče menice na nju. Isprava o udelu u kapitalu akcionarskog društva. Akcije čiji se svaki vlasnik (imalac) smatra akcionarem (imalac nije poimenično naveden). Izdaju se na ime njihovog vlasnika (imaoca) i u njima je navedeno ime ili firma, mesto stanovanja i zanimanje vlasnika. Akcije koje glase na odredjeni nominalni iznos.

ABANDON

AIH AKCEPT AKCEPTNI KREDIT

AKCIJA AKCIJE NA DONOSIOCA AKCIJE NA IME AKCIJE NOMINALNE VREDNOSTI (NOMINOVANE AKCIJE) AKCIJE S GARANTOVANOM DIVIDENDOM (GARANTOVANE AKCIJE) AKCIJE S OGRANIČENIM PRAVOM GLASA AKCIJE S PRAVOM GLASA AKREDITIV

Mogu biti akcije jedne emisije ili samo jedne serije, čiju isplatu dividende u odredjenom iznosu garantuje neka druga firma ili banka, a ne preduzeće koje ih emituje. Akcije čiji vlasnici učestvuju u odlučivanju samo o odredjenim pitanjima značajnim za rad i opstanak akcionarskog društva. Akcije koje, uprkos maloj nominalnoj vrednosti, sadrže pravo glasa, za razliku od drugih vrsta akcija (tzv. Prikriveno pluralno pravo glasa). Instrument i način plaćanja u unutrašnjem, a posebno međunarodnom, privrednom prometu. Postoji više vrsta akreditiva: uslovni i bezuslovni akreditiv, dokumentarni akreditiv, opoziv i neopoziv akreditiv, prenosiv i neprenosiv akreditiv itd. Pribavljanje poslova (prikupljanje porudžbina, pretplata, oglasa i dr.) preko posebnih komercijalno angažovanih lica - akvizitera.

AKVIZICIJA

AKTIVNA KAMATA Kamata koju banka kao poverilac naplaćuje na kredite dodeljene svojim komitentima (dužnicima). Označava odstupanje od nominalne (zvanične) vrednosti novca ili hartija od vrednosti i one koja se stvarno primenjuje. Obuhvata prenošenje prava na drugu banku da može da primi otplate glavnice i kamate od zajmoprimca. pre svega zbog stručnosti arbitara. a na ime otplate dugoročnog zajma. otvaranje akreditiva i sl. a pre svega s menicom). Menično jemstvo koje se sastoji u tome da jedno lice (avalista) svojim potpisom na menici garantuje da će menični dužnik isplatiti menicu. brodskog ili drugog smeštajnog ili prevozničkog kapaciteta koji izvršilac usluge stavlja na raspolaganje putničkoj agenciji sa isključivim pravom prodaje usluga iz tog dela kapaciteta svojim klijentima (bilo u svoje ime bilo u ime izvršioca usluga). Omot u koji se roba pakuje i u kome se otprema. namenjen je za naredna indosiranja. Dodatak ili prilog uz ugovor koji čini njegov sastavni deo. Trgovanja na berzi metodom preovlađujuće cene i metodom minimalna cena minimalna količina. avionskog. Lice koje putem arbitraže rešava spor. List hartije (jedinstven formular) spojen sa hartijom od vrednosti na ime (s akcijom na ime. Prodaja uz javno nadmetanje kupaca. isplata. Isprava koju izdaje nadležni organ ili organizacija na osnovu ispitivanja proizvoda kojim se utvrđuje da li isti ispunjava uslove u pogledu karakteristika kvaliteta.). uparuju se nalozi ponude i tražnje za tom hartijom. odnosno iznos koji dužnik mora da plati banci kao naknadu za korišćenje kredita. Zakazuje se za sve hartije iste vrste određenog emitenta u unapred utvrđeno vreme. tromesečno ili mesečno). tako da kupac postaje onaj koji ponudi najvišu cenu. brzine postupka i jednostepenosti u odlučivanju. Deo hotelskog. kojim se produžava (nastavlja) blanket te hartije od vrednosti. Određeni novčani iznos koji se u jednakim vremenskim razmacima (najčešće godišnje i polugodišnje) uplaćuje radi izmirenja kreditnih obaveza. Za vreme aukcije. Način rešavanja spora predviđen ugovorom i organ koji rešava spor. kada na blanketu više nema mesta. Arbitraža se često koristi za rešavanje međunarodnih privrednih sporova zbog svojih prednosti u odnosu na sudove. prema ceni. nepristrasnosti. Prenos imovine dužnika na poverioca. Novčani iznos koji dospeva za isplatu odredjenog datuma i koji se investitoru plaća godišnje ili u kraćim vremenskim rokovima (polugodišnje. ALONŽ ALOTMAN ANUITET (RATA) ASIGNACIJA AMBALAŽA ANEKS UGOVORA ANUITET ARBITAR ARBITRAŽA ATEST AVAL AVIZA AŽIJA AUKCIJA AVAL (MENIČNO JEMSTVO) Jemstvo za meničnu ili čekovnu obavezu koja se daje potpisom jemca . Aukciju vodi broker berze. Obaveštenje koje jedna stranka daje drugoj stranci u vezi sa nekim događajem bitnim za zaključeni posao (obično prispeće robe.

pre nego što druga ugovorna strana počne ili dovrši ispunjavanje svoje obaveze. transfer. tehnička i druga sredstva za obavljanje trgovine hartijama od vrednosti. TRAMPA) BARŽA BERZA Stalno tržište na kojem se uz sudelovanje ovlašćenih posrednika po unapred utvrđenim pravilima i u određeno vreme prodaje. Brod četvrtastog i ravnog dna za prevoz velikog tovara prvenstveno na rekama i kanalima. Objavljuje ih list koji izdaje berza. odmah po zaključenju posla. Posebna vrsta jemstva kojim banka preuzima odgovornost u za to naročito predviđenoj bankarskoj formi za uredno i pravilno izvršenje svog komitenta prema njegovom ugovornom partneru. čime se izbegava devizni rizik učesnika u tom poslu. odnosno obaveza prilikom zaključenja ugovora ili u toku njegovog izvršenja.za kupca i za prodavca. KASA. Nalog kojim se brokeru daju instrukcije da odredjenu transakciju izvrši tek pošto je prethodno izvršena neka druga transakcija. hartije od vrednosti.na hartiji od vrednosti. tačno odredjeni termin. pravo na berzi i van nje sklapa berzanske poslove. BERZA (HARTIJA OD VREDNOSTI) BERZANSKA ZAKLJUČNICA (KONFIRMACIONI SLIP) BERZANSKE UZANSE (OBIČAJI. a nakon izvršenja te prodaje da se pristupi kupovini drugih akcija. Donose ih i obavljaju organi berze. Popis lica ovlašćenih za zaključivanje pravosnažnih terminskih berzanskih poslova. odnosno kupuje roba. POSLOVNA PRAKSA) BERZANSKI AGENT (BROKER. vraćanje avansa i dr. AVANS Predujam. Kao posrednička organizacija. robe ili deviza čije je izvršenje vezano za kasniji. Firma ili fizičko lice koje ima zvanično odobrenje i. a tok izvršenja im je različit od zemlje do zemlje. Najčešće bankarske garancije su za plaćanje. preuzimanje i plaćanje). Brojevi komada hartija od vrednosti kojima se trguje u toku jednog dana. dobro izvršenje posla. plaćanje unapred dela ugovorene cene. a najkasnije jedan sat posle zaključenja sastanka. Poslovni običaji prema kojima se ponašaju učesnici u trgovini na berzi i koji se primenjuju u realizaciji berzanskih poslova. DILER) BERZANSKI PROMET BERZANSKI PROMPTNI (GOTOVINSKI. Pismena zaključnica (obično na odredjenom formularu) koju berzanski agent sastavlja za svaku berzansku transakciju. strogo utvrdjenim pravilima. bez korišćenja finansijskih instrumenata kao što su novac ili kredit. SPOT) POSLOVI BERZANSKI REGISTAR BERZANSKI TERMINSKI POSAO BERZANSKI USLOVNI NALOG . Organizovano i regulisano tržište koje funkcioniše po posebnim. da se prodaju odredjene akcije po navedenoj ceni. ona je organizovano tržište koje učesnicima obezbedjuje prostorna. a ulagačima i učesnicima pruža informacije. promptnim tržištima. Berzanski poslovi karakteristični po kratkom roku za izvršenje (isporuka robe. Obavljaju se na tzv. i to redovno i u dva primerka . Direktna razmena robe ili usluga izmedju dva privredna subjekta koji su učesnici u medjunarodnom robnom prometu. otuda. npr. Posao kupoprodaje hartija od vrednosti. novac i devize. BANKARSKA GARANCIJA BARTER (RAZMENA. odnosno kursne vrednosti tih hartija. Uslovi poslovanja na berzi.

. blanko menica. bilo kao vlasnik ili poslovni partner. njegova opšta materijalna sposobnost. solidna pozicija na tržištu. poslovanje.dužnost. dobra reputacija u poslovnom svetu. diferencijalne carine i dr.zajedničku aktivnost lica vezanih poslovnim ugovorima. odnosno izvoza domaće robe. zaposlenost. zadatak. KREDITNA SPOSOBNOST) BONIFIKACIJA BONITET BROKER CARINA CARINA AD VALOREM CARINSKA NOMENKLATURA Element carinske tarife koji se sastoji od naimenovanja robe po tarifnim brojevima. Sinteza svega što zajmotražioca čini podobnim za dužnika: njegova kreditna sposobnost. U užem smislu biznis označava: . tranzitne. kreditni ugled.BERZANSKI ZASTUPNIK (AGENT) BERZANSKO KOTIRANJE HARTIJA OD VREDNOSTI BILANS Lice kome je član berze dao nalog za trgovanje na berzi u ime i za račun svog nalogodavca Akt iznošenja hartija od vrednosti na berzu i trgovanje njima. Poverilac koji po osnovu nekog pravnog posla svoje potraživanje ili svoje pravo na vlasništvo ugovorom prenosi na drugo lice (na cesionara). KREDIBILITET. Kotacija znači utvrdjivanje cene (kursa) hartija od vrednosti (efekata) koje su predmet berzanskih transakcija. Banka za međunarodne obračune. Posrednik u prodaji hartija od vrednosti koji prodaju obavlja za račun trećih lica. Kvalitet nekog preduzeća. čime potpisnik u potpunosti priznaje obavezu na osnovu tih dokumenata. Oznaka za lice koje je. Količina određene robe koja se može uvesti bez plaćanja carine ili uz njeno plaćanje po nižoj stopi od one koja je redovno propisana u carinskoj tarifi za odnosnu robu. CARINSKA TARIFA CARINSKI KONTINGENT Akt koji predstavlja sistematski pregled svih carina koje važe na jednom nacionalnom carinskom području. neposredno zainteresovano za upravljanje i rad industrijskog ili trgovačkog preduzeća ili finansijske organizacije. o čemu dužnik ne mora biti obavešten. Predstavlja statičnu sliku stanja ekonomskog subjekta na neki dan (obično poslednji dan u kalendarskoj godini) u kojoj je na levoj strani prikazana aktiva koja obuhvata imovinu i sva potraživanja. ili na koju on ima pravo kada su ispunjeni predviđeni uslovi iz ugovora ili zakona.rad. vrednosnog papira i sl. robe. Smanjenje obaveze dužnika koju mu odobrava poverilac. Dažbina koja se naplaćuje prilikom uvoza strane robe. preferencijalne. Carine se dele na izvozne i uvozne. sposobnost plaćanja i spremnost da se vrati dug. Carina koja se obračunava i naplaćuje procentualno od vrednosti robe. . potraživanja. a na desnoj strani se nalazi pasiva koja sadrži skup svih dugovanja i predstavlja izvore imovine iskazane u aktivi. Naziv za nepopunjene (bele) dokumente. ili delimično popunjene. CEDENT . blanko punomoć).trgovinu. koji su potpisani unapred (blanko ček. zanimanje. BIS BIZNIS BIZNISMEN BLANKO BONITET (KREDITNI REJTING. U širem smislu biznis (engleska reč business) označava svaki posao. .

odnosno cena za korišćenje tudjih sredstava izražena u procentima. hartije od vrednosti. Konvencija o ugovoru za međunarodni drumski prevoz. ključevi.5%). izvrši obaveza iz terminskog ugovora na berzi. Izdaju je depozitne banke ili druge finansijske organizacije. U većini slučajeva to je lice koje nije platilo odmah kupljenu robu i koje duguje za uzeti kredit. zatim boniteta zajmotražioca. Delo nelojalne konkurencije koje se sastoji u prodaji (strane) robe na tržištu po izuzetno niskim cenama. tj. CENA OPCIJE (KUPOVNA OBAVEZUJUĆA CENA OPCIJE) CERTIFIKAT CESIJA (ASIGNACIJA. itd. Neutralni bankarski posao u kome banka (depozitar) prima na čuvanje stvari komitenta (deponenta). što omogućava odluku o realizaciji projekta. izvrši (realizuje) opcija i sl. Pismena isprava o deponovanim sredstvima pravnih i fizičkih lica. kao što su dragocenosti. za dan kada kupljene valute moraju biti plaćene. koje njome potvrdjuju da njihov klijent ima oročen novčani depozit kod njih. Dan na koji počinje da se računa knjiženje na računu. Ustupanje potraživanja ili prava pismenom izjavom poverioca (cedenta) u korist novog poverioca (cesionara). umetnički predmeti. plemeniti metali. a dobija se odbijanjem unutrašnje vrednosti opcije od cene opcije). Sastoji se od unutrašnje vrednosti (razlika izmedju kursa. Visina joj se utvrdjuje na osnovu troškova refinansiranja poverioca (kreditora). čime se ustanovljava pravo na određeno odstupanje od ugovorene količine (obično . tj. cene instrumenata obuhvaćenih opcijom) i vremenske vrednosti opcije (cene koju su investitori spremni da plate u očekivanju porasta cena opcije. USTUPANJE POTRAŽIVANJA U KORIST POVERILACA) CIRCA Trgovački termin koji se u ugovoru o prodaji stavlja ispred oznake količine robe koja je predmet prodaje. INTERES. U poslovanju hartija od vrednosti. Ugovor o zakupu javnog transportnog sredstva za prevoz turista koji sklapa prevoznik obično sa turističkom agencijom. Pravno ili fizičko lice dužnik. s rokom vraćanja dužim od jedne godine. a prodate – isporučene. Termin vezan za dan isporuke (razmene) valuta. kao i dužine perioda na koji se ustupaju sredstva. CIM CMR COST-BENEFIT ANALIZA ČEK ČARTER DAN DOSPEĆA DAN ISPORUKE DATUM VALUTE (BANKARSKE TRANSAKCIJE) DAMPING DEBITOR DEFICIT DEPO POSAO . kvaliteta datih obezbedjenja kredita itd. dan na koji prodavac mora da isporuči kupcu hartije od vrednosti koje je prodao na berzi. Hartija od vrednosti kojom njen izdavač daje bezuslovan nalog drugom licu da iz njegovog pokrića isplati naznačenu sumu novca korisniku čeka. dokumenti. KAMATNA STOPA) Kamatna stopa. Osnovna karakteristika ove metode je vrednovanje svih vrednosti i svih nedostataka nekog projekta. isplati menica. Dan kada neka obaveza treba da se izvrši (da se vrati dug. Međunarodna konvencija o prevozu robe železnicom.CENA KREDITA (KAMATA. Cenu koju kupac opcije mora da plati prodavcu. isplati dividenda. Manjak prihoda u odnosu na rashode.

poverava drugoj strani (depozitor) određenu pokretnu stvar (novac. s tim da rok povlačenja najavi banci unapred. DEPOZITI SA OTKAZNIM ROKOM DEVALVACIJA DEVIZE DEVIZNI KURS DILER DISPOZICIJA DIVIDENDA DOCNJA DISTRIBUCIJA DOTACIJA DOCNJA (U OKVIRU SPORAZUMA O ZAJMU) DOSPELOST (DOSPEĆE) DUOPOL EFEKTI . Prevashodno trgovačke hartije od vrednosti (menica. Zakašnjenje dužnika u izvršenju neke njegove ugovorne obaveze. Tržišno stanje u kome postoje samo dva prodavca (koji jedan drugom konkurišu) prema velikom broju kupaca. Zakonsko smanjenje vrednosti novca u odnosu na standard. Novac deponovan kod banke. Dan kada neki dug (menica. npr. dan kada treba podmiriti odredjenu obavezu finansijskog karaktera ili ostvariti neko pravo u vezi sa isporučenom robom ili naplatom potraživanja. tj. Sva kratkoročna potraživanja u inostranstvu po bilo kom osnovu i u bilo kojoj valuti. Oblik deponovanja gotovine u banku. hartije od vrednosti). itd. ček. Izraz koji označava nalog koji jedna ugovorna strana (najčešće kod ugovora o trgovinskom zastupanju. Naziv (engleski dealer) koji označava samostalnog trgovca koji kupuje i prodaje hartije od vrednosti u svoje ime i za svoj račun. inkaso papiri. uz uslov da rok depozita ne bude unapred odredjen i da njegov vlasnik može u svako doba povući gotovinu iz depozita. Novčani iznos namenjen korisniku u vidu određene finansijske pomoći. kupon. Ostava na osnovu ugovora kojom jedna strana (deponent). Propust dužnika da o roku ispuni obaveze iz ugovora o zajmu (da izvrši plaćanja po osnovu kamate i glavnice duga ili druge obaveze). vraćanje duga. kojim se utvrđuje obaveza za plaćanje određenog iznosa odmah ili u kratkom roku. Sve radnje koje su neophodne da se preduzmu u procesu doturanja robe od proizvođača do krajnjeg kupca (korisnika). obveznice. za razliku od brokera koji su klasični posrednici. s tim da je čuva i vrati. špediciji i komisionu) ima pravo da izda drugoj ugovornoj strani za izvršenje nekih radnji. po slobodnoj odluci ulagača. nezavisno od načina njihovog raspolaganja. Cena valute jedne zemlje izražena u valuti druge zemlje. akcije i dr. Čista dobit koja se deli akcionarima srazmerno njihovom učešću u kapitalu akcionarskog društva. DEPOZITAR DEPOZIT DEPOZITI DEPOZITI PO VIDJENJU Sredstva nebankarskog sektora koja dnevno dospevaju za isplatu i služe za obavljanje bezgotovinskog prometa. Banka ovlašćena da čuva hartije od vrednosti i njima profesionalno rukuje za račun trećih lica.DEPONENT Lice koje neku pokretnu stvar predaje na čuvanje depozitaru ili ostavoprimcu (banci depozitaru). dan kada se može zahtevati ispunjenje neke obaveze.) dospeva za naplatu. obveznica. konosman).

tj. a koji se u svakom slučaju mora izvršiti o nekom kasnijem. pri čemu se forfeter odriče prava regresa od prodavca. Evropska investiciona banka. Posle predaje menice. Na berzama. Izdavanje i plasiranje vrednosnih papira (akcija.ESKONT Bankarski posao kod koga banka stavlja na raspolaganje svom klijentu iznos (kredit) na koji glasi menica ili druga robna hartija od vrednosti pre njene dospelosti. Promenljiva kamatna stopa kada je kredit zaključen na nemačkom tržištu kapitala u Frankfurtu. kreditnog osiguranja i vršenja određenih usluga. Oblik kratkoročnog finansiranja prodaje (izvoza) koje faktor (zajmodavac). fiksno utvrdjenom terminu (najčešće per ultimo. Evropska ekonomska zajednica (prerasla u Evropsku Uniju). Sistem finansiranja prodaje. tj. U novijoj finansijskoj teoriji označava državnu kasu ili državnu blagajnu i državu kao vlasnika imovine. odnosno faktoring društvo (najčešće filijala neke banke) vrši tako što otkupljuje potraživanja svog klijenta čiji je rok dospeća od 30 do 90 dana. Odbitak kamate pri otkupu potraživanja koja dospevaju kasnije (tj. i to tako što ih otkupljuje od njihovog vlasnika (remitenta) pre roka dospeća. po pravilu. Učešće osiguranika u šteti. i u valutama najrazvijenijih industrijskih zemalja). Evropski monetarni sporazum. Međunarodni savez udruženja špeditera. s tim da se njena nominalna vrednost umanjuje za određeni iznos (proviziju). ESKONTNI KREDIT Posebna vrsta bankarskog kredita koji banka daje na podlozi eskonta menica. krajem meseca). EMISIJA EFTA EIB EEZ EMS FAKTURA FAKTORING FAKTORING (PRODAJA POTRAŽIVANJA OD KUPACA) FAO FIATA FIBOR FIKSNI TERMINSKI POSAO FISKUS FORFETIRANJE (FINANSIRANJE BEZ PRAVA NA REGRES) FRANŠIZA . obveznica) i državnih zajmova. ne sme biti duži od tri meseca. posle čega ih naplaćuje u svoju korist. posao kupoprodaje koji se zaključuje po tekućem (deviznom) kursu. Račun koji poverilac dostavlja dužniku za isporučenu robu i izvršene usluge u međunarodnom privrednom prometu. korisniku se odmah odobrava neto iznos potraživanja. Evropsko udruženje slobodne trgovine (prestalo da postoji). deo štete za koji osiguravač ne duguje naknadu po osnovu osiguranja. Specijalizovana agencija UN za poljoprivredu i ishranu. a taj rok. menica). Otkup kratkoročnih i dugoročnih potraživanja neke firme koji vrše banke ili druge finansijske organizacije – forfeteri (obično su to potraživanja po osnovu izvezene robe.

REGISTROVANI FINANSIJSKI INSTRUMENTI) HARTIJE OD VREDNOSTI PO NAREDBI HAVARIJA HEDŽING (ZAŠTITA OD KURSNOG RIZIKA) HIPOTEKA HOLDING KOMPANIJA IATA INDENT POSAO Hartije od vrednosti koje glase na ime odredjenog korisnika i po naredbi se. po pravilu akcionarsko. naročito šteta u vezi sa brodom ili teretom prilikom obavljanja pomorskog prevoza. FPA GATT GARANCIJA ZA IZVRŠENJE UGOVORA GARANTOVANI KREDIT GDP GLAVNICA GREIS PERIOD GNP HARTIJE OD VREDNOSTI HARTIJE OD VREDNOSTI NA DONOSIOCA HARTIJE OD VREDNOSTI NA IME (NEPRENOSIVI. g. zamenjen svetskom trgovinskom organizacijom . koje se nalazi na čelu grupacije društava koju kontroliše kroz učešće u njihovom kapitalu. Garancija koja služi za finansijsko obezbedjenje kupca u slučaju da prodavac ne izvrši svoje ugovorne obaveze. Nominalni iznos zajma (dugoročnog finansijskog instrumenta. kao sredstvo plaćanja (ček) ili kao sredstvo za kreditiranje (menica). Međunarodno udruženje za vazdušni saobraćaj. Trgovačko društvo. kao i pravom koje je s njima spojeno (u njima inkorporirano). preko fjučersa. pismenom izjavom na hartiji (indosamentom). Pismene isprave u kojima njihov korisnik nije poimenično naznačen. Materijalna šteta. Vreme koje protekne od korišćenja kredita do početka njegove otplate. Specijalni spoljnotrgovinski posao kod koga ponudu za kupovinu određene robe daje inostrani kupac. Hartije koje se izdaju i glase na jednog odredjenog korisnika i kod kojih samo poimenično naznačeni imalac (ili njegov pravni naslednik) može ostvariti odredjeno pravo inkorporirano u njima. osiguravajući pomoć i usluge radi olakšavanja korišćenja. skladišnica). Jedna od klauzula u transportnom osiguranju kojom se određuje obim osiguravajućeg pokrića. Kredit odobren na osnovu založenih ili deponovanih hartija od vrednosti radi obezbedjenja njegove otplate. obveznice) ili depozita na koji se plaća. U privrednom prometu hartije od vrednosti se koriste kao sredstvo robnog prometa (teretnica.FRANŠIZING Sistem saradnje i međusobnih poslovnih odnosa između nezavisnih preduzeća koja su povezana ugovorom (o franšizingu) na osnovu koga jedan od njih (nosilac franšizinga) ustupa uz naknadu drugom (korisniku franšizinga) pravo korišćenja znaka ili komercijalnu formulu označenu jednim znakom. odnosno naplaćuje kamata. Bruto nacionalni proizvod. Bruto društveni proizvod. Pismene isprave kojima se njihov izdavalac obavezuje da će ispuniti obavezu upisanu na ispravi njenom zakonitom imaocu. a pravo iz njih može ostvariti svaki donosilac jer su to hartije za koje se pretpostavlja da onaj ko ih poseduje ima pravo da raspolaže njima. mogu preneti na novog vlasnika. Tehnika osiguranja od promene cena sirovina ili robe kojima se trguje na termin. Založno pravo na nepokretnim dobrima.WTO). Opšti sporazum o carinama i trgovini (od 1995. .

Međunarodni fond za razvoj poljoprivrede. Međunarodni centar za rešavanje investicionih sporova. a najpoznatija pravila su ona koje je donela Međunarodna trgovinska komora u Parizu . ugovor ili depozit. odnosno dosadašnji poverilac koji izjavom i potpisom na poledjini te hartije od vrednosti to pravo prenosi (indosira) na novog poverioca (indosatara). Udruženje za međunarodno pravo.Jednoobrazna pravila i običaji za dokumentarne akreditive i Jednoobrazna pravila za naplatu (inkaso). Kod hartija od vrednosti po naredbi – pismena izjava o prenosu. odnosno novi poverilac na koga dosadašnji poverilac (indosant) indosamentom prenosi pravo potraživanja iz hartije od vrednosti po naredbi. Autonomni izvor međunarodnog privrednog prava. Međunarodna banka za obnovu i razvoj. Međunarodna finansijska korporacija (Agencija UN). Prenošenje hartija od vrednosti indosamentom na drugo lice. INDOSAMENT NA IME INDOSANT INDOSATAR (ŽIRAT) INDOSIRANJE INSTRUMENT IRU IDA IFC IMF IBRD ISO ICC ILO ICSID IHA ILA IFAD JEDNOOBRAZNA PRAVILA JOINT-VENTURE . Lice ili firma. Međunarodno hotelsko udruženje. npr. Međunarodna trgovinska komora. Negativna klauzula po naredbi koju indosant pri indosiranju stavlja na hartiju od vrednosti. kao i pravo vlasništva koje je s tom hartijom povezano. odnosno zajedničko poslovno ulaganje. Međunarodno udruženje za razvoj (Agencija UN). Lice koje pravo potraživanja iz hartije od vrednosti po naredbi (menice ili čeka) prenosi na drugo lice. Njome se vlasništvo i dalja prava dosadašnjeg imaoca hartije od vrednosti (indosanta) prenose na drugo lice (ndosatara). Međunarodni savez drumskog saobraćaja. Međunarodni monetarni fond. ček. doznaka. Međunarodna organizacija za standardizaciju.INKASO INTERKALARNA KAMATA INDOSIRANJE INDOSAMENT Naplata novčanog potraživanja (menica. i stupanje u solidarnu obavezu sa ostalim dužnicima iz hartija od vrednosti. Kamata koja se obračunava i plaća na kredit za period vremena od njegovog podizanja (puštanja u tečaj) do početka njegove otplate. Svaki formalni ili pisani dokument. kojim se formalno izražava neki sporazum ili akt zasnovan na zakonu. faktura i druga naplatna dokumenta) koja se vrši preko banke. menica. Međunarodna organizacija rada. potvrda o dugu. Radnja kojom se vrši prenos hartija od vrednosti (po naredbi) sa ranijeg imaoca na novog vlasnika. ček. Zajednički prihvat.

KARNET ECS KARNET TIR KARGO OSIGURANJE KASA SKONTO KABOTAŽA KONTOKORENTNI KREDIT (KREDIT PO TEKUĆEM RAČUNU) KOMBINOVANI SVOP (KAMATNI I VALUTNI SVOP) KONZORCIJUM KOLAUDACIJA KONVERTIBILNOST KOMPENZACIJA KONCESIJA Oblik udruživanja u privredi. Nabavka neke robe koja se ne plaća novcem. Carinski dokument koji se izdaje za uprošćavanje formalnosti u međunarodnom drumskom saobraćaju. Iznos koji je komitent banke povukao iznad raspoloživih sredstava na računu (prekoračenje računa). Mogućnost da se jedna valuta legalno zameni za drugu valutu ili zlato. Osiguranje robe u prevozu. Međunarodna carinska isprava koja ima za cilj da uprosti carinske formalnosti u prometu robe koja se privremeno uvozi i izvozi. poništava. Proglašavanje hartija od vrednosti nevažećim. Ovlašćenje ili odobrenje koje daje država domaćem ili stranom fizičkom ili pravnom licu (ili drugoj državi) radi iskorišćavanja nekog prirodnog bogatstva ili vršenja neke javne službe. Primenjuje se i u slučaju da hartija od vrednosti nema pravnog naslednika. kada se. Naknada za korišćenje sredstava pozajmljenih u obliku novca. . kapitala ili robe. nego protivisporukama druge robe. Primopredaja građevinskog objekta ili radova posle završetka između investitora i izvođača. Deo koji se pridodaje obveznici sa stalnim prinosom (ukamaćenjem). kojima se ugovara da se obaveza plaćanja fiksne kamatne stope zameni plaćanjem kamatne stope koja je promenljiva. Poslovni aranžman (finansijska transakcija) za zaštitu transaktora od rizika promene kamatnih stopa. na osnovu koga banka isplaćuje dospele kamate. KARNET ATA KAMATA (INTERES) KAMATNA STOPA KAMATNI FJUČERSI KAMATNI KUPON KAMATNI SVOP Standardizovani terminski ugovori o kamatnoj stopi kojima se trguje na najvažnijim terminskim berzama u svetu. npr. Godišnja naknada koja se plaća na pozajmljena sredstva. obveznica. Prevoz putnika i/ili robe između dva mesta koja se nalaze na teritoriji iste države. izražena u procentima nominalne vrednosti duga. Svop čiju osnovu čini kombinacija kamatnog i valutnog svopa. Isprava koja olakšava prelaz trgovačkih uzoraka i reklamnog materijala preko carinske linije i oslobađa od podnošenja carinske deklaracije. najčešće u finansijskoj sferi sa ciljem da se obavi određeni poslovni poduhvat ili finansijska transakcija. Trgovački popust od utvrđene cene u slučaju da se roba plaća odmah u gotovu. kao "ničija".KARTEL KADUCIRANJE Ugovorno udruživanje nezavisnih preduzeća (konkurenata) sa ciljem da se utiče na tržište putem regulisanja konkurencije.

odnosno ona cena po kojoj je berzanski makler spreman da ih kupi. Maksimalni iznos kredita koji banka odobrava klijentu – zajmotražiocu (dužniku). Tržišna cena hartija od vrednosti. i u zlato). maksimalni iznos koji klijent može povući. tj. Isprava kod pomorskog prevoza kojom brodar potvrđuje prijem tereta na brod i preuzima obavezu da robu po završetku prevoza preda određenom licu. Promena ugovorenih uslova zajma (kamatne stope. a ostatak pozajmljuje od brokerske kuće. odnosno devize ranijih zemalja slobodno medjusobno zamenjuju po važećem tekućem kursu i da se njima slobodno raspolaže. za šta je osnov poznavanje deviznog kursa. Iznos koji je komitent banke povukao iznad raspoloživih sredstava na računu (prekoračenje računa). dospelog ili otkazanog zajma u novi zajam – s promenjenom kamatnom stopom ili drugim uslovima otplate (kamatni uslovi zavise od trenutne situacije na tržištu kapitala). Rizik neizvršenja novčane obaveze – osnovni rizik za sve finansijske instrumente. Karakteristika dužnika koja pruža garanciju da je dužnik spreman da ispunjava svoje obaveze po uzetom kreditu. Kartice na osnovu kojih gradjani mogu da kupuju robu i usluge u zemlji i inostranstvu bez gotovine. kojima se trguje na berzi. deviza i fungibilne robe. Cena po kojoj se traže hartije od vrednosti. mogućnost da se novac. devize ili strane novčanice. pre svega čekova. tj. Vrsta prodajnog komisiona kod koga konsignator preuzima robu od inostranog vlasnika radi njene prodaje na domaćem tržištu. a odnosi se na uobičajenu jedinicu trgovanja.KOTACIJA KONOSMAN Berzanski izraz koji označava visine kursa vrednosnih papira. Pretvaranje starog. Utvrđena veličina robe po količini (količinski kontingent) ili vrednosti (vrednosni kontingent) koja može u određenom roku da se uveze ili izveze. Vrsta računa kod koga klijent samo deo sredstava potrebnih za kupovinu hartija od vrednosti uplaćuje u gotovu. pri čemu roba do njene definitivne prodaje krajnjem kupcu ostaje u svojini stranog isporučioca. Provizija koja se plaća posredniku za učinjenu uslugu na osnovu . roka i)ili modaliteta otplate/ koja se svodi na inicijativu dužnika da izdejstvuje srazmerno povoljnije uslove na tržištu kapitala. KONSIGNACIJA KONTINGENT KONTOKORENTNI KREDIT (KREDIT PO TEKUĆEM RAČUNU) KONVERTIBILNOST KONVERZIJA KONVERZIJA VALUTA KONVERZIJA ZAJMA KREDITNA LINIJA (ZAJMODAVNA LINIJA) KREDITNA SPOSOBNOST (KREDITNI REJTING) KREDITNE KARTICE KREDITNI RAČUN EFEKATA KREDITNI RIZIK (IZLOŽENOST RIZIKU) KUPOVNI KURS KURS (KOTACIJA. menica po vidjenju. što je i jedan od kriterijuma za analizu hartija od vrednosti. Zamena jedne valute za drugu. Slobodno pretvaranje jedne valute u drugu (ranije. telegrafskih isplatnih naloga i sl. TRŽIŠNA CENA) KURS PO VIDJENJU KURTAŽA Devizni kurs kratkoročnih stranih sredstava plaćanja. s tim da plaćanje izvrše kasnije.

regulisani zakonom. Pravo iskorišćavanja pronalaska koje nosilac patenta ustupa u celosti ili delimično drugom licu. odnosno pravo potraživanja (hartije od vrednosti. Iznajmljivanje opreme uz plaćanje redovne novčane naknade za njeno korišćenje. LAFTA LICENCA LIBOR LIZING LOMBARDNI POSAO Latinoameričko udruženje slobodne trgovine. Slučaj kada svota osiguranja premašuje vrednost osigurane stvari. poslovna aktivnost ili funkcija. Planska aktivnost u marketingu koja obuhvata obezbeđivanje odgovarajućeg asortimana proizvoda i usluga na odgovarajućem mestu u odgovarajuće vreme i u odgovarajućim količinama i cenama. ili minimalan broj komada hartija od vrednosti koje čine jedinicu za sklapanje poslova na berzi. kao i način ostvarivanja prava iz nje. a na strani tražnje mnogo kupaca. nakit i sl. koji LOGOTIP LOT (SVEŽANJ HARTIJA OD VREDNOSTI) LOJD MARŽA MARKETING MENICA (PROMISORNA NOTA) MENIČNI ESKONT MENIČNI REESKONT MERČENDAJZING MONOPOL NACIONALNI TRETMAN NADOSIGURANJE NELOJALNA KONKURENCIJA NEGOCIJACIJA . Dalja prodaja centralnoj banci menica koje je centralna banka eskontovala kupovinom od svojih komitenata. Kupovina menica podobnih za eskont. pre njihovog dospeća. porez) – što sve zajedno čini eskontnu cenu (isplaćuje se samo na taj način umanjeni iznos).). Promenljiva kamatna stopa kada je kredit zaključen na londonskom tržištu kapitala. uz odbitak kamate za period od otkupa do dospeća i eskontnih troškova (eskontna provizija. Razlika (obično izražena u procentima) između nabavne i prodajne cene robe i hartija od vrednosti. poslovna koncepcija i naučna oblast. sadržaj i prenos. Minimalan nominalni iznos. Tržišno stanje u kome na strani ponude postoji samo jedan prodavac. uglavnom kod obveznica javnog sektora. Slovima. Pojam koji ima više značenja kao što su: ekonomski proces. na poseban način sastavljeno ime proizvoda ili firme koji na taj način može predstavljati i znak te firme. Predstavlja svaku radnju preduzetu pri prometu robe ili usluga koja je protivna dobrim poslovnim običajima i kojom se nanosi ili bi se mogla naneti šteta drugom konkurentskom preduzeću. odnosno marku proizvoda. Međunarodno poznato londonsko udruženje osiguravača i reosiguravača. Izjednačenje stranih državljana i pravnih lica sa domaćim licima u pogledu tretmana. Hartije od vrednosti čiji su oblik. Bankarski posao kojim banka odobrava kredit svom klijentu uz njegovu obavezu da banci preda radi obezbeđenja vraćanja kredita o roku kakvu pokretnu stvar.ugovora o trgovinskom posredovanju. Prodaja hartija od vrednosti tako što ih čvrsto preuzima banka ili bankarski konzorcijum. zlato.

NEREZIDENT NOMINALNA KAMATNA STOPA NOMENKLATURA Fizičko ili pravno lice koje se u smislu fiskalnih. OBVEZNICA OBVEZNICE (OBLIGACIJE. ako hoće da odustane od ugovora pre njegovog ispunjenja. Kamata koju banka plaća na sredstva uložena kod nje. kao što su: ulozi na štednju. tj. Poslovi u međunarodnoj trgovini berzanskih proizvoda kod kojih se cena unapred ne fiksira već se u osnovi vezuje za cenu neke međunarodne berze na kojoj se kotira konkretan proizvod. Transakcioni (čekovni) računi koji mogu biti prekoračeni (kad se udje u "crveno"). menja ili ukida neko pravo iz ugovora. kamatni kuponi po sopstvenim obveznicama i blagajničkim zapisima i sl. šiframa. Period u kome se ne vrši plaćanje kamate ni glavnice duga. koji se u bilansu banaka iskazuje sa otkaznim rokom. Isprava o datom zajmu koji treba da bude isplaćen u određenom roku i koji nosi utvrđenu godišnju kamatu. ZAJAM. Poseban način označavanja različitih pojava. Jednostrana izjava određenog lica kojom se stvara.pri tom te obveznice mogu prodavati po nominalnoj (višoj ili nižoj) ceni. simbolima. isključivo pravo primene pronalaska. Kamata izražena u procentima nominalne vrednosti. DUG) ODUSTANICA OECD OFŠOR BANKARSKI POSLOVI OKVIRNI KREDIT (KREDITNA LINIJA) OMPI ONKOL POSLOVI OPCIJA OPEC OROČENI DEPOZITI (DEPOZITI SA UTVRDJENIM ROKOM) OVERDRAFT RAČUN (RAČUN SA AUTOMATSKI ODOBRENIM PREKORAČENJEM) PASIVNA KAMATA PATENT PERIOD POČEKA ("GREJS PERIOD") . tj. odnosno finansijski instrumenti sa odredjenim rokom dospeća. Organizacija za ekonomsku saradnju i razvoj. odnosno visina kredita koja se može koristiti u toku odredjenog perioda. a najčešće brojevima i slovima. Isprave o dugu (dužničke hartije od vrednosti). Depoziti klijenata sa otkaznim rokom ili sa unapred ugovorenim rokom dospeća. depoziti po računima. odnosno pravo izbora između više različitih mogućnosti. Opšti limit. Svetska organizacija za intelektualnu svojinu. Organizacija zemalja izvoznica nafte. Specifičan oblik bankarskih transakcija koje banke realizuju u medjunarodnim ofšor centrima. deviznih i drugih propisa jedne zemlje smatra strancem. U materijalnom smislu isključivo pravo nosioca patenta da iskorištava pronalazak zaštićen tim patentom na teritoriji zemlje u kojoj je patent izdat. odnosno kamatna stopa ugovorena kod finansiranja tudjim sredstvima. Suma novca ili druga vrednost koju jedna strana treba da isplati prema ugovoru drugoj strani. na njene pasivne poslove. proizvoda i materijala skraćenim oznakama. s tim da je iznos prekoračenja limitiran i na taj se iznos plaća kaznena kamata.

Ugovorno udruživanje pravnih i fizičkih lica. Naknada koju korisnik zajma (obično tromesečno) plaća na odobreni a još neiskorišćeni deo kredita. strane „duguje“ i desne tj.) ili kao premija za rizik. prema kome je prokurista ovlašćen da zaključuje ugovore i potpisuje firmu. Najšire trgovačko punomoćje čiji je obim određen zakonom.PIBOR PROKURA Promenljiva kamatna stopa za kredite zaključene na pariskom tržištu kapitala. komision). Promena iznosa ugovorne cene posle zaključenja ugovora. Knjigovodstveni pojam koji označava razliku između leve tj. Posebna taksa koja se (pored carine) uvodi da bi se izjednačile cene uvozne robe sa cenama iste domaće robe. Posao posredovanja pri kupoprodaji robe između partnera koji se nalaze u različitim zemljama u odnosu na zemlju reeksportera. u brodarstvu i prekomorskom osiguranju. Prigovor zbog neizvršenja ili nepotpunog izvršenja ugovorne obaveze. Politika koja se koristi u spoljnotrgovinskoj razmeni radi zaštite domaće proizvodnje od inostrane konkurencije. Posrednik u zaključivanju poslova kod prometa robe i vrednosnih papira. kao i da preduzima druge pravne poslove i radnje u vezi sa poslovanjem preduzeća. strane „potražuje“ računa. PROVIZIJA PLATNI BILANS PORTFELJ PRELEVMAN PROTEKCIONIZAM PROVIZIJA ZA KREDIT PROVIZIJA ZA NEISKORIŠĆENI DEO KREDITA PUL PUNOMOĆNIK RAMPLASMAN REEKSPORT REGRES REKLAMACIJA REVIZIJA CENE ROJALTI SALDO SENZAL STAGFLACIJA . Pravo isplatioca da zahteva isplaćenu sumu od lica koje je na to obavezno po nekom pravnom osnovu (ugovoru. koji se zasnivaju na osnovu naloga (zastupanje. zakonu). Privredna stagnacija kombinovana sa inflacijom. U kreditnom poslu – naknada koja se (uz kamatu) zaračunava na ime posebnih usluga (obrada zahteva za dodelu kredita i dr. Skup raznih hartija od vrednosti kojim raspolaže jedno lice. posredovanje. Obuhvata ukupnost ekonomskih transakcija izvršenih u jednom periodu vremena (obično godinu dana) između jedne zemlje i drugih zemalja. Nagrada koju dobija nalogoprimac za izvršenje svoje obaveze iz ugovora robnog prometa. Naknada koju je sticalac licence dužan da plati davaocu licence za ustupljeno pravo iskorišćavanja predmeta ugovora o licenci. koja posluju u istoj privrednoj grani sa ciljem da se među njima eliminiše ili reguliše konkurencija. Uvoz robe uslovljen u određenom roku izvozom iste (ili slične) robe. bez plaćanja uvozne carine i dažbina i režimskih prava na uvoz. koji ističe poverilac. Lice koje na osnovu dobijenog punomoćja obavlja za poslodavca određene pravne radnje uz naknadu ili besplatno.

odnosno težina prevoznog sredstva u koji se tovari teret. Medjunarodni kreditni aranžmani koji monetarnim vlastima služe kao instrument za stabilizovanje državnih kurseva (olakšice za intervencije na deviznom tržištu). u okviru bilateralnog platnog sporazuma. Dokumenti kojima je protekao rok kada su trebali biti podneti za naplatu ili akceptiranje. Odnos izmedju likvidne imovine i kratkoročnih obaveza. SMGS SINDICIRANJE KREDITA (ZAJMA) SPOT POSAO STEPEN (KOEFICIJENT) LIKVIDNOSTI STALE-DOKUMENTI SVIČ SVIFT SVING (KREDITNA MARŽA) SVING KREDIT (RECIPROČNA KREDITNA LINIJA) SVIP DEPOZITI (RAČUNI U BANCI SA KLAUZULOM O AUTOMATSKOM ČIŠĆENJU) SVOP (ZAMENA. po kojima transaktor prethodno odredjuje maksimalni i minimalni limit za svoj čekovni račun (transakcioni depozit). poslednji deo kuponskog tabaka na osnovu koga vlasnik hartija od vrednosti. Aranžmani izmedju transaktora i banke. odnosno vreme koje primaocu stoji na raspolaganju radi iskrcavanja robe iz broda.STOJNICE Uobičajeni naziv pomorskog prava za vreme kojim krcatelj raspolaže radi ukrcavanja robe na brod. Posao u čijoj je osnovi neki oblik zamene. kod banaka se za ocenu stepena likvidnosti najčešće koristi odnos izmedju likvidnih sredstava i ukupnih depozita po vidjenju. dobija novi kuponski tabak (kod akcija – za naplatu dividendi. Sporedni deo hartija od vrednosti/obveznice ili akcije/. na osnovu analize prinosa i kvaliteta) i investiranje u druge hartije od vrednosti koje se smatraju korisnijim. Na međunarodnim berzama to znači posao u okviru koga se plaćanje i isporuka mora izvršiti odmah po zaključenju posla. uzajamno odobravaju jedna drugoj. glavni nosilac posla). odnosno prodaja one hartije od vrednosti koja svom vlasniku više ne izgleda povoljnom na duži rok (npr. ako je talon odvojen i ako su naplaćeni svi kuponi. a kod obveznica – za naplatu kamate). Oblik transfera kredita na sekundarnom tržištu koji zamenjuje kreditne plasmane izmedju banaka. Spisak cena za različite vrste usluga. TRAMPA) SVOP ARANŽMANI (ARANŽMANI O TRAMPI INSTRUMENATA) ŠPEDITER TALON Lice koje u svoje ime a za račun komitenta organizuje otpremanje i dopremanje robe. TARA TARIFA . U trgovini efektima – pretvaranje jednog kapitalnog ulaganja u drugo. Težina ambalaže u koju se roba pakuje. Recipročni kredit do čijeg iznosa i jedna i druga strana mogu na klirinškom računu preći u dugovanje. Društvo za medjunarodne medjubankarske finansijske telekomunikacije Oznaka za kreditnu maržu koju dve zemlje. U medjunarodnom kreditnom i zajmovnom poslu – emisija i plasman kredita (zajma) koji vrše dve ili više banaka i koje radi toga formiraju sindikat (konzorcijum). jedna od banaka angažuje se kao vodeći menadžer (vodeća banka. Sporazum o međunarodnom prevozu robe železnicom.

efektivni novac i novčani znaci (novčanice. Ulog može biti po viđenju i oročen. društvenih i ekonomskih prilika koje mogu uticati na mogućnost. Odnos razmene dve strane valute na deviznom tržištu u nekoj trećoj zemlji. korisnika kredita). S gledišta zajmotražioca. Rizik koji proizilazi iz političkih. na čijem se početku ili kraju vrši stvarna zamena jedne valute za drugu. Upotreba novca u nemonetarne svrhe na taj način što se novac zadržava izvan prometa. Kamatna stopa na depozite i druga uložena sredstva koja se na osnovu ponude i tražnje formira na tržištima novca. proviziju i sporedne troškove (npr. Neprenosiva finansijska investicija u obliku sredstava na računu kod banke. Berzanski poslovi koji su zaključeni na termin. Lice (ili firma) koje potpisuje (vuče) finansijski instrument (menicu. Suprotan izraz je raskamatiti kada odgovarajuću kamatu oduzmemo glavnici. Rizik koji je rezultat pojedinačnih transakcija. Organizacija UN za industrijski razvoj. Menica kojom trasant (izdavalac) menice daje trasatu (licu na koje je menica vučena) bezuslovan nalog da u vreme dospeća plati remitentu (licu naznačenom u menici ili po njegovom nalogu) iznos naznačen na menici. a dospevaju (skadiraju) poslednjeg dana u mesecu (tromesečju ili godini). disažiju. Novčana jedinica koja čini osnovu monetarnog sistema jedne zemlje. Sa ulogom ulagač u suštini daje banci pozajmicu. proviziju za obradu zahteva za dodelu kredita i dr. ukupni troškovi kojima kreditor (poverilac. uključujući kamatu. sposobnost ili spremnost zajmoprimca da izmiri svoje obaveze prema banci. i pravno lice. Dodati glavnici odgovarajuću kamatu. davalac kredita) zadužuje dužnika (debitora. Deo iznosa jedne emisije hartija od vrednosti. a to može biti i fizičko. Ponuda za izvođenje radova kod javne licitacije i licitacije po pozivu za izbor izvođača investicionih i drugih sličnih radova. banknote) koji su u TRANŠA TRASANT TRASAT TRASIRANA (VUČENA) MENICA TROŠKOVI KREDITA (TROŠKOVI ZAJMOVNIH OPERACIJA) TRŽIŠNA KAMATNA STOPA UNCTAD UNCITRAL UNIDO ULOG-DEPOZIT UKAMATITI UKRŠTENI KURSEVI (INDIREKTNI PARITETI) ULTIMO POSLOVI VALUTA (NOVČANA JEDINICA) .TEKUĆI RAČUN (KONTOKORENT) TENDER TERMS OF TRADE TEZAURACIJA TRANSAKCIONI RIZIK (TRANSAKCIONA IZLOŽENOST RIZIKU) TRANSFERNI RIZIK Račun koji banka vodi za svog komitenta (vlasnika tekućeg računa). Konferencija UN o trgovini i razvoju. tj. ček). Komisija UN za međunarodno trgovačko pravo. Odnosi razmene. Lice ili firma (menični dužnik) na čije je ime trasant vukao finansijski instrument (menicu ili ček). dajući nalog trasatu da o roku isplati u menici naznačenu svotu novca licu za koje je menica izdata. kada se zajam emituje u intervalima i u delimičnim iznosima ili se cela emisija emituje u isto vreme i pod istim se uslovima lansira u različitim zemljama.).

a koji predstavlja nalog davaocu usluge (obično ugostitelju. tj. Isprava koju izdaje putnička agencija. U obračunskim transakcijama hartijama od vrednosti koje vrše banke – dan kad se na računu prodavca. Faktički znači izmirenje međusobnih obaveza na bankovnom računu. koji se odnosi na određeni novčani iznos. Njena visina i način obračunavanja su obično određeni zakonom. odnosno kupca hartija od vrednosti mora izvršiti odobrenje. KOMERCIJALNI) ŽIRO . dan kada počinje da teče ili se završava ukamaćivanje. Valuta u kojoj treba da bude izvršeno plaćanje novčane obaveze. naročito kod medjunarodnih kredita i zajmova. Žiro račun predstavlja u bankarstvu određenu vrstu računa sa uvidom. VALUTNA KLAUZULA VAUČER ZATEZNA KAMATA ZAJAM ZAPIS (BLAGAJNIČKI. Obračunava je poverilac dužniku za zakašnjenje pri plaćanju. Kratkoročni vrednosni papir. Posao kojim se između stranaka (poverioca i dužnika) formira kreditni odnos. hoteljeru) da pruži putniku usluge naznačene u ispravi. VALUTA (ROK) VALUTA PLAĆANJA VALUTIRANJE Datum odobrenja ili zaduženja na računu. koji mogu kod banaka otvoriti pojedinci ili preduzeća. u svakodnevnoj upotrebi asocira na one prihode. Klauzula sadržana u ugovornim odredbama. odnosno zaduženje tog računa. sa određenim rokom dospeća i određenom kamatnom stopom.jednoj zemlji u opticaju. koje kontroliše država i koji su oporezovani.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful