P. 1
molitva za bolesne

molitva za bolesne

|Views: 725|Likes:
Published by monislav

More info:

Published by: monislav on Oct 19, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/04/2013

pdf

text

original

KAKO SE MOLITI ZA OBOLELE SADR@AJ: DANI BOLESTI I TELESNE NEMO]I O UZROCIMA BOLESTI KAKO SE MOLITI ZA BOLESNE SVETI TEOFAN

ZATVORNIK O molitvi za bolesnika Nije greh le~iti se MOLITVA ZA BOLESNU DECU Uzroci bolesti dece Kako se moliti u bolesti dece

DANI BOLESTI I TELESNE NEMO]I “Eto postao si zdrav, vi{e ne grije{i, da ti se {to gore ne dogodi.” (Jn. 5, 14) “Zato sam dobre voqe u nemo}ima... jer kad sam slab onda sam silan.” (2 Kor. 12, 10) U toku svoga `ivota, ~ovek je prinu|en da mnogo dana provede u bolesti ili telesnoj nemo}i. Kako govori prorok David: “Dana godina na{ih svega ima do sedamdeset godina, a u ja~ega do osamdeset godina: i sam je cvijet wihov muka i nevoqa...” (Ps. 89, 10)
1|преузето са SVETIJAKOV.org

12. Zato je bolest podse}awe od Gospoda na u`asno zlo . Otuda je za izle~ewe od bolesti potrebno pre svega pokajawe. 14). “Zdravqe je dar Bo`ji” . pre nego {to }e isceliti raslabqenoga. Obja{wewe 2|преузето са SVETIJAKOV. jer kad sam slab onda sam silan. koji le`e u osnovi bolesti tela. izmiruju nas s Bogom.” O tim blagim stranama bolesti pisao je i mitropolit Filaret Moskovski: “Korisno je u bolesti iskusiti ose}awe osloba|awa od svega svetskog. No taj dar ne biva uvek na korist. one nas o~i{}uju. nesre}u za ~ove~anstvo ne predstavqa bolest. Jovan Kron{tatski: “Sve na{e bolesti su u su{tini kazne Bo`ije za grehe. a zdrav treba da ga kroz podvig zadobije. ~eka ga nemilosrdni sud. i apostol Pavle govori o sebi: “Zato sam dobre voqe u nemo}ima. Otuda mo`emo razumeti da isceqewe od bolesti po molitvama Crkve ili pravednika ukqu~uje u sebe i opro{tewe grehova (Jak. u bolesti ga Bog daruje jer je nemo}nom ono potrebno.bolest du{e . u tjeskobama za Hrista. Gospod je rekao apostolu Pavlu: “Sila se moja u nemo}i pokazuje”. Kako pi{e sv. bolest ima silu da nas ~isti od du{evne prqav{tine. da bi se i posle bolesti dr`ali tog ose}awa.org . da smiruje i omek{ava na{u du{u. da zagla|uje na{e grehe. Nije neobi~no ako to ose}awe posle bolesti ne dolazi tako lako kao u vreme bolesti. oprostio mu grehe (Mk. Eto za{to su svetiteqi i pravednici sa blagodarno{}u trpeli i podnosili svoje nemo}i i bolesti.” (2 Kor.strasti i gresi.12).da je na{a du{a ve} obolela od greha. koji se nikada ne kaje i ni od ~ega ne boluje. Kao i svako stradawe. tako ni hri{}anima nisu strani bolesti i nemo}i. da spoznajemo svoju nemo} i da se obra}amo Bogu. i uvode ponovo u qubav s Wim. Treba znati da bolesti i nemo}i ne snalaze samo velike gre{nike. u porugama. u gowewima. 3 . Gospod je.10) Sveti oci smatraju da je op{ta gojaznost tela i nedostatak u wemu fizi~ke snage najve}a prepreka za duhovni `ivot.govorio je prepodobni Serafim. Prepodobni Marko Podvi`nik je pisao: “Kada vidi{ ~oveka koji gre{i. na tome se zasniva neophodnost surovih asketskih podviga za sve one koji `ele da `ive duhovnim `ivotom i da imaju veoma zdravo telo. da nas tera na razmi{qawe. ve} wen uzrok . U su{tini. 16). i kao rezultat toga sledi ozdravqewe. 2. 5. 5. u nevoqama. 9 . A kada je u “ov~joj bawi” iscelio ~oveka koji je bolovao 38 godina rekao mu je: “Eto sad si zdrav.Kao ni celom qudskom rodu. Mnogi od wih ~ak nisu smatrali da je potrebno da se le~e od bolesti. idi i ne gre{i vi{e da ti se {to gore ne dogodi” (Jn. znaj.

. ali Gospod je lekove i lekarske ve{tine dao radi utehe i le~ewa tela. da on ne bude bolestan ni jedan dan. zaista je to tako. tada je ~uo slede}i odgovor Boga: “Pusti da ga ispitamo na korist wegove du{e. i kada Bog blagoizvoli pomo}i }e ti i isceli}e te. i razumevawe. Naravno... i `ivot koji su retki kod mirskih qudi. da ta bolest ili druga sli~na nevoqa nastaje bez voqe i dopu{tewa Bo`ijeg? Trpi. Kada je do{lo do krajweg pogor{awa bolesti nastojateq Sarovske pustiwe predlo`io je prepodobnom da pozovu lekara. ti mi odgovara{ slede}e: Bog je za le~ewe tela dao zemaqsko biqe i lekovita sredstva (materije) i za telesne nemo}i pripremio lekarsku pomo}.. I ja se sla`em. Gospodu na{em Isusu Hristu i Pre~istoj Wegovoj Materi. . Prepodobni mu je odgovorio: “Ja sam. predao sebe istinitom Lekaru du{a i tela. odbaciv{i lekarsku pomo} i usluge. i k Wemu Jedinom pribegao bi. On je oko tri godine stradao od vodene bolesti i polovinu tog vremena je proveo u posteqi. Tako je jednom k prepodobnom Pahomiju do{ao wegov u~enik Teodor.” Neki svetiteqi ne samo da nisu pribegavali medicinskim sredstvima. nego se ~ak nisu usu|ivali da mole Boga da ih isceli od bolesti. nebeske 3|преузето са SVETIJAKOV. u drugom slu~aju prepodobni Varsanufije Veliki je molio Boga za umawewe telesnih stradawa jednog svog u~enika.i to bi se ispunilo.toga mi nalazimo kod prepodobnog Makarija Velikog koji pi{e jednom monahu slede}e: “Ako bi ti zaista verovao da se ve~ne i neizle~ive rane besmrtne du{e i grehovne bolesti le~e Hristom.” Starci. da se pri bolesti ne le~e kod zemaqskih lekara. do{ao si ka Hristu sa `eqom da bude{ sin Bo`ji i rodio si se svi{e od Duha.. Gospoda radi.“Lekaru du{a i tela na{ih. kakvo je wegovo trpqewe i {ta }e on da zadobije za trud i molitve. Ali.. Ali. prepodobni mu je odgovorio: “Da li ti misli{. dozvolio im je da se koriste svim sredstvima zato {to oni nisu u stawu da celoga sebe predaju Bogu. mu~en `estokom glavoboqom i molio prepodobnog da on svojom molitvom umine silnu glavoboqu.. du`an si da stekne{ takvu veru. kada je to neophodno.” Me|utim. qudima u svemu svetovnim. o~e sveti. ako va{a qubav rasu|uje dajte meni ubogom. no tada on ne bi dobio plodove trpqewa.” Evo za{to se tako|e nije le~io ni prepodobni Serafim Sarovski. i da se kroz telesno stradawe otkrije. A ti si monah.. ve} da predaju celoga sebe Gospodu .” Tako prepodobni Varsanufije Veliki pi{e: “Za ozdravqewe sina moga (duhovnog) mogli bi se pomoliti Bogu neki od svetih koji se ovde nalaze. ti bi verovao i to da je On mo}an da izle~i i privremene telesne nemo}i i bolesti.org . prepodobni Varsanufije Veliki i Jovan tako|e su savetovali svojim u~enicima koji su bili dovoqno jaki u veri.

u bolesti treba da se uzdamo. daruj mi brzo isceqewe. Treba uvek imati na umu. pre svega u milost Bo`iju i zato treba prinositi suze pokajawa i tra`iti isceqewe u tajnama ispovesti. 8). koja se predala voqi Bo`joj. Prepodobni Varsanufije Veliki govori: “Kad god sam bio bolestan. prepodobni je ponovo odbio pomo} lekara. j. i dobi}e{ ono {to ti je na korist i du{e i tela. kako sam se zatvorio u keliju. pri~e{}a i jeleosve}ewa.” A sveti Siluan Atonski je govorio slede}e: “Du{a. 18). 6. Oni koji se obra}aju lekarima govore: “U ime Gospodwe predajem sebe lekarima. 5. sa nadom u ime Bo`je ne obra}aju im se i On ih le~i. nikada nisam legao i nisam ostavqao svoje rukodjeqe.ne znam. Prepusti to Onome koji je rekao: “zna Otac va{ {ta je vama potrebno i pre va{ega moqewa” (Mat. Drugi put. pomiluj me po voqi Tvojoj i. O tome ovako govore starci Varsanufije i Jovan: “Oni koji pribegavaju lekarima i oni koji ne pribegavaju treba da ~ine to sa nadom u Boga.” A oni koji se ne obra}aju. Pomoli se Bogu. ako mi je to na korist. Ali ubrzo posle toga. pri bolesti ne savetuje usiqene molitve za isceqewe. On govori: “Nije dobro usiqeno se moliti za to da dobijemo isceqewe jer ne zna{ {ta je za tebe korisno. Znaj da. bio je tako|e udostojen javqawa Presvete Bogorodice. I tako. ako si upotrebio lekove nisi pogre{io. Po pri~e{}u Svetim Tajnama prepodobnom se javila Bogomater i iscelila ga dodirom ruke. a {ta trpeti . zato {to se ona i u bolesti moli i sozercava Boga: 4|преузето са SVETIJAKOV. kad je prepodobni le`ao potpuno iznemogao po{to su ga razbojnici pretukli. pojavila se ta{tina i nije mi dopu{tala bolesti: `alim sada `ele}i trpqewe.lekove” (t. bez obzira le~i li se hri{}anin kod lekara ili ne smatra da je to potrebno . da nam kroz wih podari Bog isceqewe. i posle tog vi|ewa wegovo stawe se po~elo brzo popravqati. Pri tom je Bogomater pogledav{i ka lekarima kazala: “Za{to se vi trudite?” Prenuv{i se iz dreme`a. lako podnosi svako stradawe i svaku bolest. ne toliko u pomo} zemaqskih lekara.” I tako. mada su me i te{ke bolesti snalazile. pri~e{}e Svetim Tajnama). ako i lekarima ode{ to }e biti samo zato {to je tako Bogu ugodno. u Tvojim sam rukama. Tako pak starac.najva`nije u svakom slu~aju je sa smirewem se nadati na opro{tewe grehova i milosr|e Bo`je.” Moli se i svetiteqima Bo`jim i ~vrsto veruj da }e ti Bog podariti ono {to ti je na spasewe i blagodari Mu na svemu se}aju}i se re~i Pisma: “Za sve blagodarite” (1 Efes. govore}i ovako: “Vladiko.org . a kada ne upotrebi{ ne gordi se. koliko.

i nije mi lako trpeti. Nektarije Optinski je ukazivao da se i u priru~niku za ispovest nalazi pitawe: “Ne prenebregava{ li ti le~ewe?”. udahnuo. jer bolesnom telu treba pokoja i odmora: i ja sam mnogo molio Gospoda da me isceli. ali me Gospod nije usli{io. Evo i drugog slu~aja koji mi se dogodio. Ja sam prizvao u molitvi svetog velikomu~enika Pantelejmona mole}i ga da me isceli zato {to lekar ne mo`e da izvadi kost iz grudi. i zbog mojih grehova treba da trpim. U svojim spisima starac Siluan Atonski pi{e: “Onome ko se potpuno preda voqi Bo`joj. Valentina Amfiteatrova. i velika kost je sa krvqu isko~ila.Gospode. udahni i iska{qi i kost }e izleteti sa krvqu.org . naka{qao se. Jednom na praznik. Valentina da joj on svojom molitvom isceli o~i.” Treba znati da i odluka hri{}anina da ne tra`i lekarsku pomo} mo`e biti pogre{na. zato {to se kroz bolest smiruje du{a. Jovan Kron{tatski: “Ti moli{ Gospoda da te qubi Svojom qubavqu kao smrt krepkom ili sve do smrti. `ivot je mnogo lak{i. da ide onim putem kojim idu svi qudi. i dodavao je “ I doktor je od Boga i lekovi tako|e. Kada sam rekao: “Isceli”. j. Ti vidi{ moju bolest. ali ona nije htela da se le~i i uporno je molila o. o. Wu su jako bolele o~i. Kada sam jeo. zna~i. I odjednom. no bolest mi smeta. j. pomozi mi da trpim i da Ti na svemu blagodarim. Evo kako se prema bolesti odnosio pravednik i veliki molitvenik o. duboko prema grudima. Kao primer toga mo`emo navesti slu~aj duhovne k}eri poznatog moskovskog pastira o. jedna kost mi je u{la u grlo. ali je korisno. nije mi na korist (iscelewe). optinski starci su savetovali mnogima da “zale~uju” svoje bolesti a ne izle~e. na trpezi je bila riba. Starac o. 5|преузето са SVETIJAKOV. Razumeo sam da ako Gospod ne}e da izle~i moju glavu zna~i da je tako korisno za du{u.” Evo jo{ nekoliko primera. Du{a moja vatreno `eli da se moli i svr{ava bdenija. da tra`e samo da im se povrati radna sposobnost a ne potpuno izle~ewe od bolesti. kada me je Gospod brzo usli{io i spasao.” Eto. Vide}i u toj wenoj `eqi ~udotvornog iscelewa odsustvo smirewa i projavu gordosti. t. dobio sam odgovor u du{i: “Iza|i iz trpezarije. zato {to i u bolesti i u nevoqi i u gowewu on misli: “Takva je voqa Bo`ja. i u tom poslu kao i u bilo kom drugom potrebno je hri{}ansko rasu|ivawe. mene ve} mnogo godina boli glava.” Prou~avaju}i tu korist du{e od bolesti.” Ja sam tako i uradio: iza{ao sam. Valentin je odbio da se moli za wu i predlo`io joj je da se obrati lekarima. kako su se starci odnosili prema bolestima. t. Ti zna{ da sam ja gre{an i nemo}an.

ne samo od bolesti ve} i od same smrti mo}an da te izbavi samo ako je to po Wegovoj svetoj voqi. Oni mogu biti ~isto plotski.i ti }e{ prineti Bogu veliku `rtvu.. Koliko je samo pro{lo pred mojim o~ima slu~ajeva kada su se beznade`no telesni (plotski) qudi pod uticajem bolesti preobrazili u tanane.. ne gubi veru u milost Bo`iju.” O UZROCIMA BOLESTI Mudrac je rekao. pada u ruke lekara” (Sir. Bolesnog prepodobnog Serafima posetila je Majka Bo`ija. 1. koji vodi ka Carstvu Nebeskom. kao. ide{ uskim i te{kim putem. kojima bi se predavao da si zdrav.” A evo {ta o bolesti pi{e o.. da ako “ko sagre{i pred Tvorcem svojim. Gospod i uzeo. naprotiv. pijanstvo .. trpi velikodu{no svoju bolest i ne samo ne tuguj. 38. {to ti je Gospod poslao privremeno stradawe. Ti si navikao da posmatra{ svoje telo kao ne{to {to samo tebi li~no pripada. ^ak i ako vidi{ da se u bolesti telo raspada.. I tako. raduj se svojoj bolesti.uzrok ciroze jetre ili neumerenost u hrani kao izvor poreme}aja mnogih sistema 6|преузето са SVETIJAKOV.Bo`ja tvorevina. 15). da o~isti{ du{u svoju od greha. Sa ozdravqewem ta mogu}nost opet postaje beskona~no udaqena (daleka). I pri nezadr`ivom napredovawu bolesti ~vrsto se nadaj da je Bog. Raduj se.. i nas.Gospod ti {aqe te{ku unutra{wu bolest. pose}uju nebeske sile. . Raduj se {to nosi{ krst bolesti i zna~i..org .. govori: “Gospod je dao. {to se ne predaje{ (prepu{ta{) onim strastima... Raduj se tome. ako mi sa smirewem podnosimo bolest.to je najpogodnije vreme za povratak svoga srca k Bogu. koja te pribli`ava ivici smrti. duhonosne. Iz qubavi prema Wemu nemoj da {tedi{ svoje trule`no telo. naprimer. umilne. tobo`e u~iwena ti je nepravda {to se silno mu~i{. Bolest . neka je blagosloveno ime Gospodwe” (Jov. To ne zna~i ni{ta drugo ve} ono {to ti naziva{ qubavqu Bo`jom jakom kao smrt.. poput Avraama ili poput svetih mu~enika. ne kloni duhom. blagodare}i Gospodu za Wegovu o~insku posetu. ve} hrabro trpi.. Uzroci bolesti mogu biti razli~iti. no to je krajwe nepravilno zato {to je tvoje telo . ako mo`e{. o~igledni. Aleksandar Eq~aninov: “Bolest nije nesre}a ve} pouka i Bo`ja poseta.. ve} ga dobrovoqno i svecelo predaj Gospodu i neizrecivoj voqi Gospodwoj kao {to je Avraam sina svoga Isaka prineo da spali na `rtvu.. 21). neka iz usta tvojih ne izlazi bezumqe upu}eno Bogu. Nemoj da rop}e{ na Gospoda..

30). naprotiv bile su otvorene za re~i prelesti i obmana. Da Sveto Pismo nije otkrilo. (Razume se. Nije li zbog toga {to su se one sablaznile i zaslepele bleskom sujete. prezirale uboge i smerne. . i otvarale se tamo gde su trebale da budu zatvorene. bile su zanete ~arima sujetnog sveta? Evo. mnogi su bili slabi i bolesni zbog toga. Marija je uzroptala na Mojsija. podvrgavaju}i se bolesti korisno je razmisliti zbog kakvih greha nam je poslata ta bolest.org . u~enik proroka Jeliseja. i Bog ju je kaznio gubom (4 Moj. koje poti~u od nemarnosti i neurednosti u `ivotu. a ne na{im bli`wima. i bolest mi ne da mira: nije li zbog toga {to je ona bila smesti{te r|avih misli i namera a tako se malo bavila blago~estivim razmi{qawem o Bogu i o mojim obavezama prema Wemu? Evo slabe i sklapaju se moje o~i: nije li zbog toga {to su se one tako ~esto zatvarale tamo. malo gledale na veli~anstvenost i lepotu dela Bo`ijih da bi videli u wima nestvorenu lepotu Stvoriteqa i beskrajnu veli~inu Svevi{weg Boga? Evo boli i slabo ~uje organ sluha: nije li zbog toga {to su moje u{i tako ~esto bile nezainteresovane za re~ Bo`ju koja me je sa svih strana prizivala na put spasewa.) Evo ose}a tugu i jadikuje moje srce: nije li zbog toga {to je ono bilo izvor greha i hranilo se gresima? Evo strada moja glava. slagao je svome u~itequ proroku i za to je bio ka`wen od Boga istom bole{}u. 11. {to su se nedostojno pri~e{}ivali Svetim Tajnama (1 Kor. Bolestima tela Bog ho}e ili da nas o~isti ili da nas sa~uva od bolesti du{e. Zbog toga. po svedo~ewu apostola.organizma i t. prirodno za wima slede”.pi{e prepodobni Varsanufije Veliki. koja se de{ava li~no nama. ovaj savet primeni}emo u slu~aju bolesti. 10). Gijezije. 5. sestra Mojsijeva. 27). Izme|u Korin}ana. Ali postoje i nevidqivi uzroci bolesti. oslabile su i drhte moje ruke: nije li zbog toga {to su retko ~inile dobro. ko bi znao da ka`e: za{to je obolela od gube Marija. za{to je od iste bolesti oboleo Gijezije. “Bolesti. odav{i se srebroqubqu. a ~esto se pru`ale ka nepravednim delima. po{to u posledwem slu~aju mi lako mo`emo pasti u te`ak greh osu|ivawa. kojima vre|amo Boga i navla~imo Wegov pravedni gnev na sebe. ve}. Obi~no smo mi malo pa`qivi prema sebi i prema svojim gresima. 7|преузето са SVETIJAKOV. gledale gordo. kojima je pisao apostol Pavle? Pismo nam otkriva uzroke tih bolesti. od koje se po molitvi proroka ~udesno iscelio sirijski velmo`a Neman (2 Car. 12. gde je trebalo da budu otvorene. d. za{to su bolesni bili i ~ak umirali mnogi od Korin}ana.

38. Bog Davida. da se usrdno moli. Tako milosrdni Gospod prima molitve upu}ene od srca ispuwenog smirewem i skru{enog zbog grehova. 19). i tada }e joj Bog podariti iscelewe. Mu` je ispunio molbu `ene. oca tvojega: ~uo sam molitvu tvoju. a arhiepiskop je svima objavio. i vidio sam suze tvoje. U Novgorodu kada je tamo bio arhiepiskop Jona. Narod je na to uskliknuo da }e se pokajati. odveo je u manastir i ostavio je pred kapijom. ne mogu me nositi: nije li zbog toga {to sam se tako ~esto udaqavao od puta zapovesti Hristovih i hodao po bespu}ima greha? Ne strada li.rekao mu je Jovan Zlatousti. plaka Jezekija veoma... jer “Mnogo nevoqe ima pravednik. celo moje telo zbog toga {to je u wemu carovao greh koji ga je porobio svojim pohotama? Kakvi god da su uzroci na{ih bolesti. evo doda}u ti vijeku petnaest godina” (Is. . jedna `ena je veoma dugo stradala od neizle~ive bolesti i lekari joj nisu mogli pomo}i. Do{av{i na smrt bolesnom caru Jezekiji. I zaista. 1). svi su 8|преузето са SVETIJAKOV.” Mu` je preneo `eni re~i svetiteqa i ona je uskliknula: “Sve zapove|eno }u ispuwavati do kraja ovozemaqskog `ivota!” Mu` se vratio natrag i rekao svetitequ weno obe}awe. 2 .5). U vreme svetog Jovana Zlatousta. Tada je ona zamolila mu`a da je odvede svetitequ. oni nas uvek podse}aju na na{a sagre{ewa pred Bogom podsti~u}i nas na razmi{qawe da se Wemu obratimo sa iskrenim pokajawem. ali ga od svijeh izbavqa Gospod” (Ps 33. “Idite s mirom. Naprotiv. prorok Isaija mu je rekao: “Ovako govori Gospod: uvedi red u ku}u svoju jer }e{ umrijeti i ne}e{ ostati `iv. Evo jo{ jednog slu~aja kada ~vrsta re{enost da se prekine sa grehom dovodi do iscelewa od bolesti. mu` je iza{ao i video svoju `enu potpuno zdravu. Na molbu mu`a za isceqewe sveti Jovan Zlatoust je odgovorio: “Idi i ka`i svojoj `eni neka ona ostavi svoju zlu narav. car se obra}a Bogu sa molitvom: “I mole}i se Bogu. ^uv{i ovaj strogi ukor proroka.” (Is.pi{e prepodobni Varsanufije Veliki. da je Bog poslao tu stra{nu bolest zbog nepokajanih grehova. da ~uva sebe u uzdr`awu i postu na praznike i radnim danima. odslu`en je moleban. narod je masovno umirao. Tada do|e rije~ Gospodwa Isaiji govore}i: Idi i reci Jezekiji: ovako veli Gospod.Evo nesigurne su i klecaju moje noge. Bog je ve} iscelio tvoju `enu”. pojavila se kuga. pokajawem mo`e{ izbaviti sebe od ka`wavawa bole{}u” . i deli milostiwu ubogima. 38. a sam je po{ao svetitequ.org . veruju}i da }e je on isceliti. “Od tebe zavisi da li }e{ biti lew i `iveti ne~isto i padati u bolesti dok ne dovede{ sebe u zakonito stawe.

u magnovewu istoga ~asa. . . da }e Bog pogledati na moj trud.{ta i kako da moli{ ve} }e te nau~iti Duh Sveti: i molitva }e ti se ispuniti ili uskoro. smirewem i milosr|em sjediwen s Bogom.pi{e prepodobni Siluan Atonski. ili kroz izvesno vreme.” Evo jo{ jednog slu~aja isceqewa na molitve oca Jovana. Jedan hri{}anin koji je posmatrao kako se otac Jovan moli kraj posteqe beznade`no obolelog. opisuje to ovako: “On je molio sa neodoqivom silom qubavi prema bli`wemu.. .Ne mogu ni da se pokrenem.” Jo{ je starac Siluan u~io. obe}ana vrata.Ustani da se zajedno pomolimo.da Gospod tvori ~udesa samo po molitvama svetih.se zavetovali Bogu da }e se truditi da ne gre{e vi{e i kuga je odjednom nestala.org .tiho je rekao. KAKO SE MOLITI ZA BOLESNE Molite se Bogu jedni za druge da ozdravite (Jak. molitva je bila usli{ena. 5. divna. Na kraju.. “Devet puta sam i{ao da ~itam molitvu smrtno obolelom mladi}u. On je udarao sve ja~e i ja~e u zavetna. On je osetio kako se sjediwuje s wim. “Nekada sam mislio. koga navodimo. kada se ~ovek nau~i smirewu. crte wegovog lica su zasijale. o~i tajanstveno svetlucale. . i polo`io svoju ruku na glavu bolesnika. I bolesnik je ustao iz kreveta. na upornost moju. Wemu je ve} odavno bilo poznato to ose}awe. Kada sam do{ao deseti put mladi} je ozdravio. jer. naro~ito ako si kroto{}u. kao da “krv prolivamo”. tada Gospod slu{a wegove molitve. o kome on sam pi{e slede}e: “Jedna osoba je na smrt bolovala od 9|преузето са SVETIJAKOV. Pridigao se s kolena i pri{ao krevetu. po promisli premudrosti Bo`je”.. Ovo je potvr|eno i u molitvenom opitu svetog pravednog Jovana Kron{tatskog. 16). Sav se preobrazio. vi{e niko nije umirao a oboleli su ozdravili. no sada znam da }e i na molitvu gre{nika Gospod u~initi ~udo samo ako se du{a wegova smiri. to moli od Wega {ta god ho}e{ .. . svetla. na moje odlaske.. kapqice znoja su klizile sa ~ela. trepet je pro`imao wegovo telo. na nadawe moje. svemogu}a sila. na molitve i kle~awa. sa nepokolebqivom nadom i uporno{}u. Otac Jovan je jo{ jedanput polo`io ruku na bolesnika i ponovio: “Ustani i pomolimo se zajedno”.” Sveti Jovan Kron{tatski je govorio: “Ako ti `ivi{ verom i dobrodeteqno. da se za bli`we treba tako vatreno moliti..

da u posledwem slu~aju Gospod ne ispuwava uvek molitvu. “ Gospode! . No potrebno je da pravi{ razliku izme|u `eqe da se moli{ koju ti {aqe Gospod. Molio sam se i u crkvi pred prestolom Bo`jim na Liturgiji.samo {to se devetog dana izjutra pri~estila `ivotvornim Tajnama. da ne padnu u pla~ i ridawe `ena i deca wegova”. izme|u ostalog i ovako: “Gospode! @ivote na{! Kako je meni lako da pomislim na isceqewe. to zna~i da Sam Gospod ho}e da pomiluje tu du{u i milostivo slu{a tvoje molitve. osim iznurenosti?” (Sir. Isceli raba Tvoga Vasilija od wegove opake bolesti i ne dozvoli da umre. 34. Molio sam se.isceli raba Tvoga od bolesti wegove. Ona je se pri~estila sa ~vrstom verom. do uve~e je ozdravila i ustala sa bolesni~ke posteqe. tako je Tebi lako da vaskrsne{ svakog mrtvaca. Za{to se ne ostvaruju (ispuwavaju) sve molitve za bli`we koji boluju i kakvi sve uslovi treba da postoje da bi mogli da se nadamo u blagoprijatno dejstvo molitve? Na to pitawe starac Siluan odgovara ovako: “Kada Gospod ho}e da se smiluje nekome. kao u prvom slu~aju kada se molimo po sugestiji koja dolazi od Gospoda. {ta oni dobijaju za sebe. kakve onda koristi mo`e imati od wihovih molitava? Upravo se ovde zbiva ono {to je re~eno u Pismu: “Kada jedan gradi a drugi ru{i.i blagoposlu{ni Vladika je pomilovao”. kako je meni lako da pomislim na vaskrsewe iz mrtvih. Jedan monah je pitao prepodobnog Varsanufija Velikog: “Da li je mogu}e samo molitvama svetih izmoliti opro{taj grehova bez pokajawa samog gre{nika?” Prepodobni je odgovorio: “Ako se ~ovek sam ne potrudi po svojoj sili i ne prisajedini sopstveni trud molitvama svetih. to kod drugih izaziva `equ da se mole za wega i poma`e im u toj molitvi. 10 | п р е у з е т о с а S V E T I J A K O V . Zaslu`uje da mu se ovo da jer voli sve{tenike Tvoje i darove Tvoje {aqe im”. i pred samim Tajnama. za vreme molitve: “Ti Si nam darovao ove zajedni~ke i slo`ne molitve” (za vreme tre}eg antifona). .upale `eludca ve} devet dana i nije bilo nikakvog poboq{awa od medicinske pomo}i. a on se predaje slastoqubqu i `ivi u nemaru. o r g . .govorio sam: . tako je Tebi lako da izle~i{ svaku bolest. 23). Zato smo du`ni da znamo. od `eqe koja se ra|a u tebi po pristrasnosti prema onome za koga se moli{. Kada oni poste i mole se za wega. on nikakve koristi ne}e imati od toga {to se sveti za wega mole. Molio sam se za wu Gospodu da je isceli.” O~igledno. da uvek kada osetimo `equ da se za nekoga pomolimo.

Ef. Samo. ve} ovako: “U~ini s wim .no ne predodre|ujte unapred. 4). molitva za druge. 10. tim povodom pi{e: “Otkuda na{a iskrena molitva jednih za druge ima veliku mo} na druge? Otuda {to se ja za vreme molitve prisajedinim Bogu. ili da isprosi{ milostiwu? Veoma umesno pitawe!” U svojim pismima. a one za koje se molim sjediwujem sa sobom verom i qubavqu. treba re}i i to da op{ta pravila imaju i izuzetke.podaj. 4. kako je najboqe za wegovo spasewe”. . Kao {to vidimo iz re~i oca Jovana. dejstvuje u isto vreme i u wima. Gospode. sasvim je nepodesna. to {ta bi spre~avalo svete da na isti takav na~in spasu sve gre{nike celoga sveta?” Zato i sveti Teofan Zatvornik govori: “Molitve drugih za nas bivaju mo}ne samo onda kada postoji i na{a sopstvena molitva”. o r g . ono {to }e odlu~iti Gospod. ona koja daje najvi{e nade i najmudrija molitvena pomo}?! SVETI TEOFAN ZATVORNIK O molitvi za bolesnika “Molite se. A ta molitva koja li~i na nare|ewe Bogu. kao i Onaj koji sve ispuwava” isto kao “jer je jedan hqeb. . s potpunom pokorno{}u da primite od Gospoda ono {to On blagoizvoli da vam po{aqe. Nedostatak takve pokornosti iskrivquje molitvu i li{ava je sile.moli sve{tenika da se pomoli pri ~emu naj~e{}e prila`u i novac za molitveni trud. da ih tako nazovemo “naru~enih” molitava za bolesnike. Kor. sveti Teofan je ~esto pisao o zna~ewu. bez toga molitva dobija ovakav smisao: hteo . od mnogih na~ina pomo}i nije li najdostupnija. dejstvuju}i u meni. zato {to Duh Bo`ji. ne molim se: “Uzmi ovo i daj ono”. . postajem jedan duh sa Wim. Neko je imao obi~aj da upita: da li se ti moli{ da bi dobio penziju. Poslu{awe koje ste mi nalo`ili . Tom materijalnom stranom ovoga dela.da se molim za NN ispuwavam. ve} predajite celoga sebe voqi Wegovoj. jedno smo tijelo mnogi po{to se svi od jednoga hqeba pri~e{}ujemo” (1. naj~e{}e se i zavr{ava sva 11 | п р е у з е т о с а S V E T I J A K O V . za bli`we koji stradaju ima bezuslovno prednost u odnosu na molitvu za sebe i svoje potrebe.Ako bi bilo mogu}e da se ~ovek spase na molitve svetih ne ula`u}i nikakav trud. 17. Me|utim.bilo li~no.ne hteo Gospode. Sveti pravedni Jovan Kron{tatski .pi{e svetiteq u jednom od pisama. ili putem pisma . U velikom broju slu~ajeva te se molitve izvr{avaju ovako: rodbina bolesnika . ~ekajte `eqeno. Ti izuzeci se doga|aju tada kada su vatrenost qubavi bli`wega i wegova neodstupnost u molitvi veoma silni. Zato.

.Dva molebna u nedeqi. ali molitva za obolelog ne}e. .. dovoqno je. Eto vidite u ~emu je snaga! Dolazite li~no na molebne i sastradavajte du{om sa bolesnicom. Takav odnos prema molitvi od strane rodbine bolesnika. U crkvi.... I rezultata }e biti. sami ste skinuli brigu sa svojih le|a.. makar bolest bila poslata i od Boga: jer i ve{tina le~ewa je od Boga... Wihova molitva }e olak{ati bol va{ega srca. .govori svetiteq. pomiwawe na proskomidiji. li~no skoro da i ne smatraju potrebnim da molitvama sve{tenoslu`iteqa prisajedine i svoje molitve.. ne samo onima koji hodaju. priznaje svetiteq. i wima se obra}ati je po voqi Bo`ijoj.... no dav{i novac da bi se drugi molili.tu se pomiwu za novozavetnu `rtvu `ivi i preminuli. “Vi ste dobro osmislili molitveno pravilo za svoju k}er (obolelu)....” Nije greh le~iti se “Molitva molitvenicima. . to naru~eni moleban }e biti ispuwen. pomiwawem samo na proskomidiji. I poma`ite ubogima. time i sama molitva Crkve postaje sastradalna.. tamo i zaka`ite... .. na Liturgiji.... o r g . to je i va{a vera bez molitve..pi{e on u jednom pismu...sau~estvujte sa obolelom. Ka`ete. i 12 | п р е у з е т о с а S V E T I J A K O V .. No ko }e se tu moliti kao da je i sam bolestan? Bo`ju pa`wu pokre}e molitva koja dolazi od du{e koja i sama pati. A naro~ito kada posle “Tebe pojem” pevaju pesmu Bogorodici “Dostojno jest”.briga rodbine za obolelog. Da li vi li~no dolazite na molebne? Ako ne.. Liturgije su najja~e. a lekara lekarima. daleko je od pohvalnog. i sjediniv{i se sa va{om bi}e “glas trubni” koji }e se uzneti do Gospoda.. pri ~emu oni sami. Gde naru~iti molitve? Tamo gde du{a va{a za`eli. ako slu`a{~i i ne sau~estvuju.. Tada se va{e sastradavawe pridru`uje molitvi Crkve i ona se br`e uznosi ka prestolu Bo`ijem. pogotovo kada se naru~ene molitve izvr{avaju u ta~no odre|eno vreme. Gospod nam dolazi sa Svojom pomo}i onda kada su nedovoqna prirodna sredstva koja je On stvorio. Nema nikoga ko bi sastradavao sa bolesnicom. Najva`nije je . Mogu li to oni koji slu`e za sve obolele? Druga je stvar kada ste vi li~no na molebnima ili u crkvi na Liturgiji. Olak{ajte muke siroma{nim porodicama. zato {to to izra`ava na{e najja~e sastradavawe sa obolelom i ujedno s tim najja~u na{u veru i nadu da nas Gospod ne}e ostaviti bez Svoje pomo}i. sau~estvujte za vreme proskomidije.. .. Vi jeste naru~ili (molitve). Ako ne bude od nekoga uzdaha iz dubine du{e. U bolesti se obra}ati lekaru za pomo} nije greh.i lekare je Bog dao.

odlaze}i k lekaru i koriste}i lekove mi ne pribegavamo ne~emu {to je van Bo`jih puteva i ustanova.. .strogo je upitao starac. ostaviv{i ga bez pomo}i u nevoqi. . oni }e vam otvoreno re}i da ne znaju koji }e recepti isceliti. ne kaju se zbog grehova svojih i ne mare za spasewe du{e... gre{io sam ba}u{ka”. no treba se bojati da se ne pojavi gordost: neka se le~e slabi. Ne pro|e . kako su sva sredstva data od Boga to smo du`ni i da ih primewujemo. Zato.. o~i{}ewe du{e dobrim delom biva kroz telesno stradawe. .to nije Bo`je i tim putem nemoj i}i. Smrt sina cara Davida desila se tako|e kao kazna za krivicu oca (2 Car. Jer Gospod le~i. oktobra) gde se govori o de~aku koga je ujeo besan pas kao kazna roditeqima za greh . Pomozi Gospode. da k}eri va{oj bude le~ewe na korist. Praznoverica je .. Pogledajte: zar i ona najmla|a deca ne prelaze u budu}i `ivot uz bolesti i stradawa?” Te{ko je videti stradawe dece. ako se uzdate u Boga i od Wega o~ekujete pomo} a ne od lekara i lekova primewuju}i prirodna sredstva le~ewa. Pitajte iskrene lekare.... Pro|e bol od lekova . Molite se i tra`ite od Gospoda da urazumi lekare da ispravnu dijagnozu postave i potrebne lekove prepi{u.. a mi smo jaki! Zbog takvog mi{qewa o sebi nailazi roptawe. . No da li znamo da smo ba{ mi u nekim slu~ajevima vinovnici tih stradawa? Jednom je k starcu Amvrosiju do{ao seqak donev{i na rukama ludog de~aka i mole}i starca da ga isceli. I tako.lekove je Bog stvorio. Jer. 13 | п р е у з е т о с а S V E T I J A K O V . Lekari su Wegova oru|a. 14).slava Bogu.. Mogu}e je da ~ovek ne pristupi le~ewu ve} da se odlu~i za trpqewe.kra|u vola. decembra): “Mnogi koji `ive u svetu..treba trpeti i blagodariti Bogu. Boqe je ovako: nai|e bolest . ni tu nema greha. o r g . Sli~an slu~aj imamo i u `itiju prepodobnog Amona (slavi se 4. rekao je starac i oti{ao od nesre}nog oca...odgovorio je seqak. “Uzimao sam. episkop Kiparski (slavi se 23.pole~ite se. “Uzimao si tu|e?” . Stradawe nevine dece tako obja{wava i sveti Nifont. “Eto ti kazne”. DECU MOLITVA ZA BOLESNU DECU Uzroci bolesti dece O bolesti dece ovako u jednom pismu pi{e starac Amvrosije Optinski: “Ne treba zaboraviti ~udnovatost dana{weg vremena u kome i mala deca dobijaju rane du{evne od toga {to vide i od toga {to ~uju i zbog ~ega im je potrebno o~i{}ewe koje ne biva bez stradawa. 12.

4. 22. a roditeqi se. 42).To su uzroci zbog kojih Gospod ka`wava kako decu tako i same roditeqe raznim nevoqama. (Lk. Doga|a se da Gospod spase roditeqe od jo{ ve}ih nevoqa u budu}nosti time {to uzima od wih decu u ranom uzrastu. Znaj da deca bez greha stradaju zato da bi za prevremenu smrt dobila `ivot ve~ni. Kao i svaka molitva. o r g . Videla ih je odrasle na raspusnoj pijanci u 14 | п р е у з е т о с а S V E T I J A K O V .” (Jov. Zato je. kvalitet na{e molitve smo du`ni nadomestiti koli~inom. kako bi kroz bolest dece o~istio roditeqska bezakowa. Apostol Jakov govori: “I{tete. podra`avaju}i monasima. tako i molitva roditeqa za decu mo`e biti razumna i nerazumna. u takvim slu~ajevima roditeqima potrebna smirena pokornost sveblagom Promislu Bo`jem i takva molitva za obolele koja bi i pored sve plamenosti uvek se zavr{avala re~ima Gospoda u Getsimanskom vrtu: “ali ne Moja voqa. ve} da. ustaju}i rano prino{a{e `rtve paqenice jer govora{e: “Mo`e biti da su se ogrije{ili sinovi moji i pohulili na Boga u srcu svom. probudio u wima ose}awa pokajawa i time ih opravdao na Svome Stra{nom sudu. Sveti oci govore: “Budite oprezni kada se molite za sudbinu ovozemaqskog `ivota hri{}ana”. 1. i ne primate. 5). 3). Tako ~iwa{e Jov svaki put. On je savetovao roditeqima da se u svojoj molitvi ne ograni~avaju ustaqenim pravilima. jer pogre{no i{tete” (Jak. To se odnosi i na molitve roditeqa ~ak i u tom slu~aju kada se roditeqi mole za ozdravqewe svoje na smrt obolele dece. zbog wihovog stradawa udostojili celomudrenosti istinskog pokajawa. to po u~ewu svetih otaca. Kada je na trenutak prispala. ve} Tvoja da bude”.” Zato pri stradawu dece treba da ispitamo svoju savest: ne ka`wava li Gospod moju decu zbog mojih grehova? ^esto se doga|a da je jedino delotvorno sredstvo za ozdravqewe dece . Tako Jov. Kako se moliti u bolesti dece Ako mi ose}amo slabost i rasejanost na{e molitve. ustaju na molitvu i u pono}nim ~asovima. Tako je savetovao sveti Serafim. Gospod joj je u snu otkrio kakva je budu}nost wenih sinova na zemqi.pokajawe wihovih roditeqa. U ovakvim slu~ajevima treba se setiti pri~e o tome u kakvom se o~ajawu jedna majka molila za ozdravqewe dvojice svojih sinova koji su le`ali u smrtnoj groznici. Primere istrajne molitve za decu mi susre}emo jo{ kod pravednika Staroga Zaveta.

A plamena molitva ne}e ostati neusli{ena od Boga. интернет адреса SVETIJAKOV. Treba znati da molitva roditeqa za decu ima pred Bogom naro~itu silu: plamena qubav uznosi i plamenu molitvu.org 15 | п р е у з е т о с а S V E T I J A K O V .kr~mi. тел/факс 035/267-160. Naravno. U sva|i. брата Господњег. Дубока код Јагодине. postoji neuporedivo vi{e slu~ajeva kada je usrdna molitva roditeqa ~udesno spasavala na smrt obolelu decu. pored slu~ajeva kada su po voqi Bo`joj deca umirala i pored moqewa roditeqa. o r g . храм светог апостола Јакова. oni se po~iwu tu}i i no`evima nanose jedan drugome smrtne rane.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->