P. 1
molitva za bolesne

molitva za bolesne

|Views: 724|Likes:
Published by monislav

More info:

Published by: monislav on Oct 19, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/04/2013

pdf

text

original

KAKO SE MOLITI ZA OBOLELE SADR@AJ: DANI BOLESTI I TELESNE NEMO]I O UZROCIMA BOLESTI KAKO SE MOLITI ZA BOLESNE SVETI TEOFAN

ZATVORNIK O molitvi za bolesnika Nije greh le~iti se MOLITVA ZA BOLESNU DECU Uzroci bolesti dece Kako se moliti u bolesti dece

DANI BOLESTI I TELESNE NEMO]I “Eto postao si zdrav, vi{e ne grije{i, da ti se {to gore ne dogodi.” (Jn. 5, 14) “Zato sam dobre voqe u nemo}ima... jer kad sam slab onda sam silan.” (2 Kor. 12, 10) U toku svoga `ivota, ~ovek je prinu|en da mnogo dana provede u bolesti ili telesnoj nemo}i. Kako govori prorok David: “Dana godina na{ih svega ima do sedamdeset godina, a u ja~ega do osamdeset godina: i sam je cvijet wihov muka i nevoqa...” (Ps. 89, 10)
1|преузето са SVETIJAKOV.org

u tjeskobama za Hrista.bolest du{e . Zato je bolest podse}awe od Gospoda na u`asno zlo . a zdrav treba da ga kroz podvig zadobije.strasti i gresi. U su{tini. na tome se zasniva neophodnost surovih asketskih podviga za sve one koji `ele da `ive duhovnim `ivotom i da imaju veoma zdravo telo. da smiruje i omek{ava na{u du{u. u nevoqama. Kao i svako stradawe.12). 12. 14). koji le`e u osnovi bolesti tela. Eto za{to su svetiteqi i pravednici sa blagodarno{}u trpeli i podnosili svoje nemo}i i bolesti. pre nego {to }e isceliti raslabqenoga. u gowewima. Mnogi od wih ~ak nisu smatrali da je potrebno da se le~e od bolesti. u bolesti ga Bog daruje jer je nemo}nom ono potrebno. Treba znati da bolesti i nemo}i ne snalaze samo velike gre{nike. Nije neobi~no ako to ose}awe posle bolesti ne dolazi tako lako kao u vreme bolesti. Gospod je rekao apostolu Pavlu: “Sila se moja u nemo}i pokazuje”. Otuda mo`emo razumeti da isceqewe od bolesti po molitvama Crkve ili pravednika ukqu~uje u sebe i opro{tewe grehova (Jak. znaj. 3 . izmiruju nas s Bogom.Kao ni celom qudskom rodu. tako ni hri{}anima nisu strani bolesti i nemo}i. No taj dar ne biva uvek na korist. “Zdravqe je dar Bo`ji” .da je na{a du{a ve} obolela od greha. ve} wen uzrok .” (2 Kor. jer kad sam slab onda sam silan. A kada je u “ov~joj bawi” iscelio ~oveka koji je bolovao 38 godina rekao mu je: “Eto sad si zdrav. Obja{wewe 2|преузето са SVETIJAKOV. nesre}u za ~ove~anstvo ne predstavqa bolest. i kao rezultat toga sledi ozdravqewe.org .govorio je prepodobni Serafim. one nas o~i{}uju. oprostio mu grehe (Mk. Gospod je. 16). 9 . i apostol Pavle govori o sebi: “Zato sam dobre voqe u nemo}ima. 2. koji se nikada ne kaje i ni od ~ega ne boluje. u porugama. ~eka ga nemilosrdni sud. da nas tera na razmi{qawe. da spoznajemo svoju nemo} i da se obra}amo Bogu. Prepodobni Marko Podvi`nik je pisao: “Kada vidi{ ~oveka koji gre{i. idi i ne gre{i vi{e da ti se {to gore ne dogodi” (Jn.” O tim blagim stranama bolesti pisao je i mitropolit Filaret Moskovski: “Korisno je u bolesti iskusiti ose}awe osloba|awa od svega svetskog. i uvode ponovo u qubav s Wim. bolest ima silu da nas ~isti od du{evne prqav{tine. Kako pi{e sv. Jovan Kron{tatski: “Sve na{e bolesti su u su{tini kazne Bo`ije za grehe. da zagla|uje na{e grehe. 5. Otuda je za izle~ewe od bolesti potrebno pre svega pokajawe. da bi se i posle bolesti dr`ali tog ose}awa.10) Sveti oci smatraju da je op{ta gojaznost tela i nedostatak u wemu fizi~ke snage najve}a prepreka za duhovni `ivot. 5.

” Me|utim. i kada Bog blagoizvoli pomo}i }e ti i isceli}e te.” Starci.. i razumevawe. I ja se sla`em. odbaciv{i lekarsku pomo} i usluge. i `ivot koji su retki kod mirskih qudi. i da se kroz telesno stradawe otkrije. do{ao si ka Hristu sa `eqom da bude{ sin Bo`ji i rodio si se svi{e od Duha. Ali.. Tako je jednom k prepodobnom Pahomiju do{ao wegov u~enik Teodor.. mu~en `estokom glavoboqom i molio prepodobnog da on svojom molitvom umine silnu glavoboqu. . qudima u svemu svetovnim.org . dozvolio im je da se koriste svim sredstvima zato {to oni nisu u stawu da celoga sebe predaju Bogu. no tada on ne bi dobio plodove trpqewa. predao sebe istinitom Lekaru du{a i tela.toga mi nalazimo kod prepodobnog Makarija Velikog koji pi{e jednom monahu slede}e: “Ako bi ti zaista verovao da se ve~ne i neizle~ive rane besmrtne du{e i grehovne bolesti le~e Hristom.. A ti si monah. da se pri bolesti ne le~e kod zemaqskih lekara. kada je to neophodno. ali Gospod je lekove i lekarske ve{tine dao radi utehe i le~ewa tela. Ali. Gospodu na{em Isusu Hristu i Pre~istoj Wegovoj Materi. ti bi verovao i to da je On mo}an da izle~i i privremene telesne nemo}i i bolesti. o~e sveti. du`an si da stekne{ takvu veru. kakvo je wegovo trpqewe i {ta }e on da zadobije za trud i molitve.” Neki svetiteqi ne samo da nisu pribegavali medicinskim sredstvima. zaista je to tako.” Tako prepodobni Varsanufije Veliki pi{e: “Za ozdravqewe sina moga (duhovnog) mogli bi se pomoliti Bogu neki od svetih koji se ovde nalaze.i to bi se ispunilo. Kada je do{lo do krajweg pogor{awa bolesti nastojateq Sarovske pustiwe predlo`io je prepodobnom da pozovu lekara. prepodobni Varsanufije Veliki i Jovan tako|e su savetovali svojim u~enicima koji su bili dovoqno jaki u veri. u drugom slu~aju prepodobni Varsanufije Veliki je molio Boga za umawewe telesnih stradawa jednog svog u~enika. ti mi odgovara{ slede}e: Bog je za le~ewe tela dao zemaqsko biqe i lekovita sredstva (materije) i za telesne nemo}i pripremio lekarsku pomo}. nego se ~ak nisu usu|ivali da mole Boga da ih isceli od bolesti.“Lekaru du{a i tela na{ih.. On je oko tri godine stradao od vodene bolesti i polovinu tog vremena je proveo u posteqi..” Evo za{to se tako|e nije le~io ni prepodobni Serafim Sarovski. da on ne bude bolestan ni jedan dan. tada je ~uo slede}i odgovor Boga: “Pusti da ga ispitamo na korist wegove du{e. Prepodobni mu je odgovorio: “Ja sam. da ta bolest ili druga sli~na nevoqa nastaje bez voqe i dopu{tewa Bo`ijeg? Trpi. prepodobni mu je odgovorio: “Da li ti misli{. Naravno.. ve} da predaju celoga sebe Gospodu . Gospoda radi. ako va{a qubav rasu|uje dajte meni ubogom. i k Wemu Jedinom pribegao bi.. nebeske 3|преузето са SVETIJAKOV.

ako si upotrebio lekove nisi pogre{io. nikada nisam legao i nisam ostavqao svoje rukodjeqe.lekove” (t. 5. u Tvojim sam rukama.” A oni koji se ne obra}aju. pri bolesti ne savetuje usiqene molitve za isceqewe. prepodobni je ponovo odbio pomo} lekara. kako sam se zatvorio u keliju. pre svega u milost Bo`iju i zato treba prinositi suze pokajawa i tra`iti isceqewe u tajnama ispovesti. j.” A sveti Siluan Atonski je govorio slede}e: “Du{a. i posle tog vi|ewa wegovo stawe se po~elo brzo popravqati. Znaj da.najva`nije u svakom slu~aju je sa smirewem se nadati na opro{tewe grehova i milosr|e Bo`je. bez obzira le~i li se hri{}anin kod lekara ili ne smatra da je to potrebno . mada su me i te{ke bolesti snalazile. u bolesti treba da se uzdamo. zato {to se ona i u bolesti moli i sozercava Boga: 4|преузето са SVETIJAKOV. a {ta trpeti . On govori: “Nije dobro usiqeno se moliti za to da dobijemo isceqewe jer ne zna{ {ta je za tebe korisno.ne znam. ako i lekarima ode{ to }e biti samo zato {to je tako Bogu ugodno. Ali ubrzo posle toga. koliko.” Moli se i svetiteqima Bo`jim i ~vrsto veruj da }e ti Bog podariti ono {to ti je na spasewe i blagodari Mu na svemu se}aju}i se re~i Pisma: “Za sve blagodarite” (1 Efes. kad je prepodobni le`ao potpuno iznemogao po{to su ga razbojnici pretukli. 8). da nam kroz wih podari Bog isceqewe. pomiluj me po voqi Tvojoj i.org . Pri tom je Bogomater pogledav{i ka lekarima kazala: “Za{to se vi trudite?” Prenuv{i se iz dreme`a. Pomoli se Bogu. O tome ovako govore starci Varsanufije i Jovan: “Oni koji pribegavaju lekarima i oni koji ne pribegavaju treba da ~ine to sa nadom u Boga. Prepodobni Varsanufije Veliki govori: “Kad god sam bio bolestan. Prepusti to Onome koji je rekao: “zna Otac va{ {ta je vama potrebno i pre va{ega moqewa” (Mat. pojavila se ta{tina i nije mi dopu{tala bolesti: `alim sada `ele}i trpqewe. govore}i ovako: “Vladiko. Tako pak starac. bio je tako|e udostojen javqawa Presvete Bogorodice. a kada ne upotrebi{ ne gordi se. koja se predala voqi Bo`joj. ako mi je to na korist. 6. Treba uvek imati na umu. 18). daruj mi brzo isceqewe. i dobi}e{ ono {to ti je na korist i du{e i tela. Po pri~e{}u Svetim Tajnama prepodobnom se javila Bogomater i iscelila ga dodirom ruke. pri~e{}a i jeleosve}ewa. lako podnosi svako stradawe i svaku bolest. I tako. Oni koji se obra}aju lekarima govore: “U ime Gospodwe predajem sebe lekarima. ne toliko u pomo} zemaqskih lekara. pri~e{}e Svetim Tajnama). Drugi put. sa nadom u ime Bo`je ne obra}aju im se i On ih le~i.” I tako.

Kao primer toga mo`emo navesti slu~aj duhovne k}eri poznatog moskovskog pastira o. U svojim spisima starac Siluan Atonski pi{e: “Onome ko se potpuno preda voqi Bo`joj. `ivot je mnogo lak{i. Ti vidi{ moju bolest. t. duboko prema grudima. naka{qao se. no bolest mi smeta. Valentina da joj on svojom molitvom isceli o~i. i nije mi lako trpeti. Evo i drugog slu~aja koji mi se dogodio. Razumeo sam da ako Gospod ne}e da izle~i moju glavu zna~i da je tako korisno za du{u. Valentin je odbio da se moli za wu i predlo`io joj je da se obrati lekarima.org . t. Kada sam rekao: “Isceli”. Nektarije Optinski je ukazivao da se i u priru~niku za ispovest nalazi pitawe: “Ne prenebregava{ li ti le~ewe?”. da ide onim putem kojim idu svi qudi. Wu su jako bolele o~i.” Prou~avaju}i tu korist du{e od bolesti. Valentina Amfiteatrova. na trpezi je bila riba. udahnuo. kako su se starci odnosili prema bolestima. zato {to se kroz bolest smiruje du{a.” Eto. Ja sam prizvao u molitvi svetog velikomu~enika Pantelejmona mole}i ga da me isceli zato {to lekar ne mo`e da izvadi kost iz grudi. Vide}i u toj wenoj `eqi ~udotvornog iscelewa odsustvo smirewa i projavu gordosti.” Evo jo{ nekoliko primera. Du{a moja vatreno `eli da se moli i svr{ava bdenija. pomozi mi da trpim i da Ti na svemu blagodarim. Jovan Kron{tatski: “Ti moli{ Gospoda da te qubi Svojom qubavqu kao smrt krepkom ili sve do smrti. zato {to i u bolesti i u nevoqi i u gowewu on misli: “Takva je voqa Bo`ja. j. jedna kost mi je u{la u grlo. udahni i iska{qi i kost }e izleteti sa krvqu. ali me Gospod nije usli{io. mene ve} mnogo godina boli glava. kada me je Gospod brzo usli{io i spasao. Evo kako se prema bolesti odnosio pravednik i veliki molitvenik o. i u tom poslu kao i u bilo kom drugom potrebno je hri{}ansko rasu|ivawe. ali je korisno. optinski starci su savetovali mnogima da “zale~uju” svoje bolesti a ne izle~e. Starac o. I odjednom. da tra`e samo da im se povrati radna sposobnost a ne potpuno izle~ewe od bolesti. 5|преузето са SVETIJAKOV. Kada sam jeo. i velika kost je sa krvqu isko~ila.” Treba znati da i odluka hri{}anina da ne tra`i lekarsku pomo} mo`e biti pogre{na. Jednom na praznik. zna~i.” Ja sam tako i uradio: iza{ao sam. i zbog mojih grehova treba da trpim. ali ona nije htela da se le~i i uporno je molila o. o. jer bolesnom telu treba pokoja i odmora: i ja sam mnogo molio Gospoda da me isceli. i dodavao je “ I doktor je od Boga i lekovi tako|e. j. dobio sam odgovor u du{i: “Iza|i iz trpezarije. nije mi na korist (iscelewe).Gospode. Ti zna{ da sam ja gre{an i nemo}an.

I tako. ne kloni duhom. umilne.to je najpogodnije vreme za povratak svoga srca k Bogu. poput Avraama ili poput svetih mu~enika.Bo`ja tvorevina. 15).. duhonosne.i ti }e{ prineti Bogu veliku `rtvu.. tobo`e u~iwena ti je nepravda {to se silno mu~i{.” O UZROCIMA BOLESTI Mudrac je rekao. ne gubi veru u milost Bo`iju. ako mo`e{. Bolesnog prepodobnog Serafima posetila je Majka Bo`ija. da ako “ko sagre{i pred Tvorcem svojim. naprotiv. neka iz usta tvojih ne izlazi bezumqe upu}eno Bogu.Gospod ti {aqe te{ku unutra{wu bolest. To ne zna~i ni{ta drugo ve} ono {to ti naziva{ qubavqu Bo`jom jakom kao smrt. ako mi sa smirewem podnosimo bolest. Oni mogu biti ~isto plotski.org ... Raduj se. o~igledni..” A evo {ta o bolesti pi{e o.. Aleksandar Eq~aninov: “Bolest nije nesre}a ve} pouka i Bo`ja poseta. ve} hrabro trpi. pose}uju nebeske sile. ne samo od bolesti ve} i od same smrti mo}an da te izbavi samo ako je to po Wegovoj svetoj voqi. {to se ne predaje{ (prepu{ta{) onim strastima. Iz qubavi prema Wemu nemoj da {tedi{ svoje trule`no telo.. Koliko je samo pro{lo pred mojim o~ima slu~ajeva kada su se beznade`no telesni (plotski) qudi pod uticajem bolesti preobrazili u tanane. Nemoj da rop}e{ na Gospoda. raduj se svojoj bolesti. pada u ruke lekara” (Sir. Bolest .. I pri nezadr`ivom napredovawu bolesti ~vrsto se nadaj da je Bog. kojima bi se predavao da si zdrav. trpi velikodu{no svoju bolest i ne samo ne tuguj.. blagodare}i Gospodu za Wegovu o~insku posetu. ve} ga dobrovoqno i svecelo predaj Gospodu i neizrecivoj voqi Gospodwoj kao {to je Avraam sina svoga Isaka prineo da spali na `rtvu. no to je krajwe nepravilno zato {to je tvoje telo .. ide{ uskim i te{kim putem. Raduj se {to nosi{ krst bolesti i zna~i. koji vodi ka Carstvu Nebeskom. kao. Raduj se tome. Ti si navikao da posmatra{ svoje telo kao ne{to {to samo tebi li~no pripada. govori: “Gospod je dao. Gospod i uzeo... 21). da o~isti{ du{u svoju od greha. neka je blagosloveno ime Gospodwe” (Jov. 38. {to ti je Gospod poslao privremeno stradawe. naprimer. 1. pijanstvo .. i nas.uzrok ciroze jetre ili neumerenost u hrani kao izvor poreme}aja mnogih sistema 6|преузето са SVETIJAKOV.. . ^ak i ako vidi{ da se u bolesti telo raspada. Uzroci bolesti mogu biti razli~iti. Sa ozdravqewem ta mogu}nost opet postaje beskona~no udaqena (daleka). koja te pribli`ava ivici smrti..

malo gledale na veli~anstvenost i lepotu dela Bo`ijih da bi videli u wima nestvorenu lepotu Stvoriteqa i beskrajnu veli~inu Svevi{weg Boga? Evo boli i slabo ~uje organ sluha: nije li zbog toga {to su moje u{i tako ~esto bile nezainteresovane za re~ Bo`ju koja me je sa svih strana prizivala na put spasewa. Da Sveto Pismo nije otkrilo. Izme|u Korin}ana. prirodno za wima slede”. podvrgavaju}i se bolesti korisno je razmisliti zbog kakvih greha nam je poslata ta bolest. gledale gordo. (Razume se. Obi~no smo mi malo pa`qivi prema sebi i prema svojim gresima. a ~esto se pru`ale ka nepravednim delima.pi{e prepodobni Varsanufije Veliki. ovaj savet primeni}emo u slu~aju bolesti. u~enik proroka Jeliseja. 30). a ne na{im bli`wima. koje poti~u od nemarnosti i neurednosti u `ivotu. i Bog ju je kaznio gubom (4 Moj. 5. naprotiv bile su otvorene za re~i prelesti i obmana.org . 7|преузето са SVETIJAKOV. ko bi znao da ka`e: za{to je obolela od gube Marija. ve}. koja se de{ava li~no nama. {to su se nedostojno pri~e{}ivali Svetim Tajnama (1 Kor.organizma i t. Gijezije. Bolestima tela Bog ho}e ili da nas o~isti ili da nas sa~uva od bolesti du{e. . kojima je pisao apostol Pavle? Pismo nam otkriva uzroke tih bolesti. 11. gde je trebalo da budu otvorene. prezirale uboge i smerne. sestra Mojsijeva. za{to su bolesni bili i ~ak umirali mnogi od Korin}ana. i otvarale se tamo gde su trebale da budu zatvorene. Zbog toga. bile su zanete ~arima sujetnog sveta? Evo. mnogi su bili slabi i bolesni zbog toga. d. oslabile su i drhte moje ruke: nije li zbog toga {to su retko ~inile dobro. od koje se po molitvi proroka ~udesno iscelio sirijski velmo`a Neman (2 Car. po{to u posledwem slu~aju mi lako mo`emo pasti u te`ak greh osu|ivawa. Nije li zbog toga {to su se one sablaznile i zaslepele bleskom sujete. i bolest mi ne da mira: nije li zbog toga {to je ona bila smesti{te r|avih misli i namera a tako se malo bavila blago~estivim razmi{qawem o Bogu i o mojim obavezama prema Wemu? Evo slabe i sklapaju se moje o~i: nije li zbog toga {to su se one tako ~esto zatvarale tamo. Marija je uzroptala na Mojsija. slagao je svome u~itequ proroku i za to je bio ka`wen od Boga istom bole{}u.) Evo ose}a tugu i jadikuje moje srce: nije li zbog toga {to je ono bilo izvor greha i hranilo se gresima? Evo strada moja glava. Ali postoje i nevidqivi uzroci bolesti. odav{i se srebroqubqu. 12. za{to je od iste bolesti oboleo Gijezije. 10). “Bolesti. po svedo~ewu apostola. kojima vre|amo Boga i navla~imo Wegov pravedni gnev na sebe. 27).

Na molbu mu`a za isceqewe sveti Jovan Zlatoust je odgovorio: “Idi i ka`i svojoj `eni neka ona ostavi svoju zlu narav. oni nas uvek podse}aju na na{a sagre{ewa pred Bogom podsti~u}i nas na razmi{qawe da se Wemu obratimo sa iskrenim pokajawem. a arhiepiskop je svima objavio. veruju}i da }e je on isceliti. i tada }e joj Bog podariti iscelewe. narod je masovno umirao. da se usrdno moli. Tada je ona zamolila mu`a da je odvede svetitequ. odslu`en je moleban. jedna `ena je veoma dugo stradala od neizle~ive bolesti i lekari joj nisu mogli pomo}i. 38. mu` je iza{ao i video svoju `enu potpuno zdravu. pojavila se kuga. ne mogu me nositi: nije li zbog toga {to sam se tako ~esto udaqavao od puta zapovesti Hristovih i hodao po bespu}ima greha? Ne strada li. da ~uva sebe u uzdr`awu i postu na praznike i radnim danima. 38. ^uv{i ovaj strogi ukor proroka. I zaista. da je Bog poslao tu stra{nu bolest zbog nepokajanih grehova.” (Is. Bog Davida. Bog je ve} iscelio tvoju `enu”. plaka Jezekija veoma. U Novgorodu kada je tamo bio arhiepiskop Jona. 19). Naprotiv. ali ga od svijeh izbavqa Gospod” (Ps 33. Mu` je ispunio molbu `ene.. Do{av{i na smrt bolesnom caru Jezekiji. U vreme svetog Jovana Zlatousta. 1).pi{e prepodobni Varsanufije Veliki.5). .rekao mu je Jovan Zlatousti. celo moje telo zbog toga {to je u wemu carovao greh koji ga je porobio svojim pohotama? Kakvi god da su uzroci na{ih bolesti. car se obra}a Bogu sa molitvom: “I mole}i se Bogu. pokajawem mo`e{ izbaviti sebe od ka`wavawa bole{}u” . i deli milostiwu ubogima. i vidio sam suze tvoje. evo doda}u ti vijeku petnaest godina” (Is.” Mu` je preneo `eni re~i svetiteqa i ona je uskliknula: “Sve zapove|eno }u ispuwavati do kraja ovozemaqskog `ivota!” Mu` se vratio natrag i rekao svetitequ weno obe}awe. Evo jo{ jednog slu~aja kada ~vrsta re{enost da se prekine sa grehom dovodi do iscelewa od bolesti. oca tvojega: ~uo sam molitvu tvoju. a sam je po{ao svetitequ. odveo je u manastir i ostavio je pred kapijom. jer “Mnogo nevoqe ima pravednik.Evo nesigurne su i klecaju moje noge. svi su 8|преузето са SVETIJAKOV. prorok Isaija mu je rekao: “Ovako govori Gospod: uvedi red u ku}u svoju jer }e{ umrijeti i ne}e{ ostati `iv. Tada do|e rije~ Gospodwa Isaiji govore}i: Idi i reci Jezekiji: ovako veli Gospod. “Od tebe zavisi da li }e{ biti lew i `iveti ne~isto i padati u bolesti dok ne dovede{ sebe u zakonito stawe. Narod je na to uskliknuo da }e se pokajati. Tako milosrdni Gospod prima molitve upu}ene od srca ispuwenog smirewem i skru{enog zbog grehova..org . “Idite s mirom. 2 .

“Devet puta sam i{ao da ~itam molitvu smrtno obolelom mladi}u. Kada sam do{ao deseti put mladi} je ozdravio. sa nepokolebqivom nadom i uporno{}u.se zavetovali Bogu da }e se truditi da ne gre{e vi{e i kuga je odjednom nestala. On je udarao sve ja~e i ja~e u zavetna. jer.. po promisli premudrosti Bo`je”. Otac Jovan je jo{ jedanput polo`io ruku na bolesnika i ponovio: “Ustani i pomolimo se zajedno”. opisuje to ovako: “On je molio sa neodoqivom silom qubavi prema bli`wemu.. da }e Bog pogledati na moj trud. no sada znam da }e i na molitvu gre{nika Gospod u~initi ~udo samo ako se du{a wegova smiri. to moli od Wega {ta god ho}e{ . o kome on sam pi{e slede}e: “Jedna osoba je na smrt bolovala od 9|преузето са SVETIJAKOV. .. na molitve i kle~awa. I bolesnik je ustao iz kreveta. kapqice znoja su klizile sa ~ela. kada se ~ovek nau~i smirewu. na moje odlaske. koga navodimo.da Gospod tvori ~udesa samo po molitvama svetih.{ta i kako da moli{ ve} }e te nau~iti Duh Sveti: i molitva }e ti se ispuniti ili uskoro.pi{e prepodobni Siluan Atonski. Jedan hri{}anin koji je posmatrao kako se otac Jovan moli kraj posteqe beznade`no obolelog. vi{e niko nije umirao a oboleli su ozdravili.. kao da “krv prolivamo”.Ne mogu ni da se pokrenem. “Nekada sam mislio. crte wegovog lica su zasijale... ili kroz izvesno vreme.” Evo jo{ jednog slu~aja isceqewa na molitve oca Jovana.” Jo{ je starac Siluan u~io. u magnovewu istoga ~asa. Ovo je potvr|eno i u molitvenom opitu svetog pravednog Jovana Kron{tatskog. na upornost moju. Pridigao se s kolena i pri{ao krevetu. . . 5. 16).” Sveti Jovan Kron{tatski je govorio: “Ako ti `ivi{ verom i dobrodeteqno. On je osetio kako se sjediwuje s wim. KAKO SE MOLITI ZA BOLESNE Molite se Bogu jedni za druge da ozdravite (Jak. divna. o~i tajanstveno svetlucale. Wemu je ve} odavno bilo poznato to ose}awe. naro~ito ako si kroto{}u. i polo`io svoju ruku na glavu bolesnika. Sav se preobrazio. da se za bli`we treba tako vatreno moliti.org .tiho je rekao. smirewem i milosr|em sjediwen s Bogom. svemogu}a sila. tada Gospod slu{a wegove molitve. . . na nadawe moje. obe}ana vrata.Ustani da se zajedno pomolimo. Na kraju. svetla. trepet je pro`imao wegovo telo. molitva je bila usli{ena.

i blagoposlu{ni Vladika je pomilovao”. Zato smo du`ni da znamo. Ona je se pri~estila sa ~vrstom verom. Molio sam se za wu Gospodu da je isceli. tako je Tebi lako da vaskrsne{ svakog mrtvaca. tako je Tebi lako da izle~i{ svaku bolest. . Kada oni poste i mole se za wega. . a on se predaje slastoqubqu i `ivi u nemaru. No potrebno je da pravi{ razliku izme|u `eqe da se moli{ koju ti {aqe Gospod. kako je meni lako da pomislim na vaskrsewe iz mrtvih. izme|u ostalog i ovako: “Gospode! @ivote na{! Kako je meni lako da pomislim na isceqewe. “ Gospode! . Molio sam se. do uve~e je ozdravila i ustala sa bolesni~ke posteqe. on nikakve koristi ne}e imati od toga {to se sveti za wega mole.samo {to se devetog dana izjutra pri~estila `ivotvornim Tajnama. kao u prvom slu~aju kada se molimo po sugestiji koja dolazi od Gospoda.” O~igledno. kakve onda koristi mo`e imati od wihovih molitava? Upravo se ovde zbiva ono {to je re~eno u Pismu: “Kada jedan gradi a drugi ru{i. to kod drugih izaziva `equ da se mole za wega i poma`e im u toj molitvi. Isceli raba Tvoga Vasilija od wegove opake bolesti i ne dozvoli da umre. {ta oni dobijaju za sebe. Jedan monah je pitao prepodobnog Varsanufija Velikog: “Da li je mogu}e samo molitvama svetih izmoliti opro{taj grehova bez pokajawa samog gre{nika?” Prepodobni je odgovorio: “Ako se ~ovek sam ne potrudi po svojoj sili i ne prisajedini sopstveni trud molitvama svetih. Molio sam se i u crkvi pred prestolom Bo`jim na Liturgiji. 23). i pred samim Tajnama. da ne padnu u pla~ i ridawe `ena i deca wegova”. 10 | п р е у з е т о с а S V E T I J A K O V .upale `eludca ve} devet dana i nije bilo nikakvog poboq{awa od medicinske pomo}i. to zna~i da Sam Gospod ho}e da pomiluje tu du{u i milostivo slu{a tvoje molitve. da u posledwem slu~aju Gospod ne ispuwava uvek molitvu. Za{to se ne ostvaruju (ispuwavaju) sve molitve za bli`we koji boluju i kakvi sve uslovi treba da postoje da bi mogli da se nadamo u blagoprijatno dejstvo molitve? Na to pitawe starac Siluan odgovara ovako: “Kada Gospod ho}e da se smiluje nekome. Zaslu`uje da mu se ovo da jer voli sve{tenike Tvoje i darove Tvoje {aqe im”.isceli raba Tvoga od bolesti wegove. 34. da uvek kada osetimo `equ da se za nekoga pomolimo. od `eqe koja se ra|a u tebi po pristrasnosti prema onome za koga se moli{. za vreme molitve: “Ti Si nam darovao ove zajedni~ke i slo`ne molitve” (za vreme tre}eg antifona). osim iznurenosti?” (Sir.govorio sam: . o r g .

sasvim je nepodesna. bez toga molitva dobija ovakav smisao: hteo .bilo li~no. Kao {to vidimo iz re~i oca Jovana. . ona koja daje najvi{e nade i najmudrija molitvena pomo}?! SVETI TEOFAN ZATVORNIK O molitvi za bolesnika “Molite se. ve} ovako: “U~ini s wim .Ako bi bilo mogu}e da se ~ovek spase na molitve svetih ne ula`u}i nikakav trud. .podaj. Kor. od mnogih na~ina pomo}i nije li najdostupnija. Zato. treba re}i i to da op{ta pravila imaju i izuzetke. ili putem pisma . to {ta bi spre~avalo svete da na isti takav na~in spasu sve gre{nike celoga sveta?” Zato i sveti Teofan Zatvornik govori: “Molitve drugih za nas bivaju mo}ne samo onda kada postoji i na{a sopstvena molitva”. postajem jedan duh sa Wim. Sveti pravedni Jovan Kron{tatski . 17. o r g . molitva za druge. Ef. ono {to }e odlu~iti Gospod. za bli`we koji stradaju ima bezuslovno prednost u odnosu na molitvu za sebe i svoje potrebe. a one za koje se molim sjediwujem sa sobom verom i qubavqu.ne hteo Gospode. ve} predajite celoga sebe voqi Wegovoj. Ti izuzeci se doga|aju tada kada su vatrenost qubavi bli`wega i wegova neodstupnost u molitvi veoma silni.no ne predodre|ujte unapred. ili da isprosi{ milostiwu? Veoma umesno pitawe!” U svojim pismima. zato {to Duh Bo`ji. ~ekajte `eqeno. dejstvuju}i u meni. A ta molitva koja li~i na nare|ewe Bogu. kao i Onaj koji sve ispuwava” isto kao “jer je jedan hqeb. da ih tako nazovemo “naru~enih” molitava za bolesnike.pi{e svetiteq u jednom od pisama. dejstvuje u isto vreme i u wima.da se molim za NN ispuwavam. . 10. Me|utim. Samo. Gospode. sveti Teofan je ~esto pisao o zna~ewu. 4. tim povodom pi{e: “Otkuda na{a iskrena molitva jednih za druge ima veliku mo} na druge? Otuda {to se ja za vreme molitve prisajedinim Bogu.moli sve{tenika da se pomoli pri ~emu naj~e{}e prila`u i novac za molitveni trud. naj~e{}e se i zavr{ava sva 11 | п р е у з е т о с а S V E T I J A K O V . Poslu{awe koje ste mi nalo`ili . jedno smo tijelo mnogi po{to se svi od jednoga hqeba pri~e{}ujemo” (1. Tom materijalnom stranom ovoga dela. U velikom broju slu~ajeva te se molitve izvr{avaju ovako: rodbina bolesnika . 4). kako je najboqe za wegovo spasewe”. s potpunom pokorno{}u da primite od Gospoda ono {to On blagoizvoli da vam po{aqe. Nedostatak takve pokornosti iskrivquje molitvu i li{ava je sile. Neko je imao obi~aj da upita: da li se ti moli{ da bi dobio penziju. ne molim se: “Uzmi ovo i daj ono”.

Nema nikoga ko bi sastradavao sa bolesnicom. tamo i zaka`ite. pri ~emu oni sami. Vi jeste naru~ili (molitve). priznaje svetiteq. pomiwawe na proskomidiji. .. i wima se obra}ati je po voqi Bo`ijoj. zato {to to izra`ava na{e najja~e sastradavawe sa obolelom i ujedno s tim najja~u na{u veru i nadu da nas Gospod ne}e ostaviti bez Svoje pomo}i. Gospod nam dolazi sa Svojom pomo}i onda kada su nedovoqna prirodna sredstva koja je On stvorio. i sjediniv{i se sa va{om bi}e “glas trubni” koji }e se uzneti do Gospoda.. Wihova molitva }e olak{ati bol va{ega srca. I rezultata }e biti. Eto vidite u ~emu je snaga! Dolazite li~no na molebne i sastradavajte du{om sa bolesnicom. Ka`ete. Takav odnos prema molitvi od strane rodbine bolesnika.sau~estvujte sa obolelom..... to naru~eni moleban }e biti ispuwen. No ko }e se tu moliti kao da je i sam bolestan? Bo`ju pa`wu pokre}e molitva koja dolazi od du{e koja i sama pati. Najva`nije je ..i lekare je Bog dao... a lekara lekarima.pi{e on u jednom pismu. Liturgije su najja~e.. “Vi ste dobro osmislili molitveno pravilo za svoju k}er (obolelu). A naro~ito kada posle “Tebe pojem” pevaju pesmu Bogorodici “Dostojno jest”... Tada se va{e sastradavawe pridru`uje molitvi Crkve i ona se br`e uznosi ka prestolu Bo`ijem. U bolesti se obra}ati lekaru za pomo} nije greh.. daleko je od pohvalnog.” Nije greh le~iti se “Molitva molitvenicima. no dav{i novac da bi se drugi molili. li~no skoro da i ne smatraju potrebnim da molitvama sve{tenoslu`iteqa prisajedine i svoje molitve. na Liturgiji. makar bolest bila poslata i od Boga: jer i ve{tina le~ewa je od Boga. time i sama molitva Crkve postaje sastradalna. dovoqno je..tu se pomiwu za novozavetnu `rtvu `ivi i preminuli. Da li vi li~no dolazite na molebne? Ako ne. ... sami ste skinuli brigu sa svojih le|a.. U crkvi. Olak{ajte muke siroma{nim porodicama. to je i va{a vera bez molitve. ....... pomiwawem samo na proskomidiji. ako slu`a{~i i ne sau~estvuju..... I poma`ite ubogima.briga rodbine za obolelog. ne samo onima koji hodaju.. Gde naru~iti molitve? Tamo gde du{a va{a za`eli.Dva molebna u nedeqi. ali molitva za obolelog ne}e. . pogotovo kada se naru~ene molitve izvr{avaju u ta~no odre|eno vreme... Mogu li to oni koji slu`e za sve obolele? Druga je stvar kada ste vi li~no na molebnima ili u crkvi na Liturgiji.. sau~estvujte za vreme proskomidije.govori svetiteq. i 12 | п р е у з е т о с а S V E T I J A K O V . o r g . . Ako ne bude od nekoga uzdaha iz dubine du{e.

Boqe je ovako: nai|e bolest .. Pomozi Gospode. Sli~an slu~aj imamo i u `itiju prepodobnog Amona (slavi se 4.. .kra|u vola. Pro|e bol od lekova .. a mi smo jaki! Zbog takvog mi{qewa o sebi nailazi roptawe. gre{io sam ba}u{ka”. Pogledajte: zar i ona najmla|a deca ne prelaze u budu}i `ivot uz bolesti i stradawa?” Te{ko je videti stradawe dece. Molite se i tra`ite od Gospoda da urazumi lekare da ispravnu dijagnozu postave i potrebne lekove prepi{u. ostaviv{i ga bez pomo}i u nevoqi. 14). Lekari su Wegova oru|a.treba trpeti i blagodariti Bogu. No da li znamo da smo ba{ mi u nekim slu~ajevima vinovnici tih stradawa? Jednom je k starcu Amvrosiju do{ao seqak donev{i na rukama ludog de~aka i mole}i starca da ga isceli.. Stradawe nevine dece tako obja{wava i sveti Nifont. episkop Kiparski (slavi se 23. no treba se bojati da se ne pojavi gordost: neka se le~e slabi.pole~ite se. . .lekove je Bog stvorio. 12.. kako su sva sredstva data od Boga to smo du`ni i da ih primewujemo. Ne pro|e . o r g .. decembra): “Mnogi koji `ive u svetu.. “Eto ti kazne”..strogo je upitao starac...slava Bogu. Praznoverica je . Zato.. Smrt sina cara Davida desila se tako|e kao kazna za krivicu oca (2 Car. Mogu}e je da ~ovek ne pristupi le~ewu ve} da se odlu~i za trpqewe. ni tu nema greha. o~i{}ewe du{e dobrim delom biva kroz telesno stradawe. Jer Gospod le~i. “Uzimao si tu|e?” . DECU MOLITVA ZA BOLESNU DECU Uzroci bolesti dece O bolesti dece ovako u jednom pismu pi{e starac Amvrosije Optinski: “Ne treba zaboraviti ~udnovatost dana{weg vremena u kome i mala deca dobijaju rane du{evne od toga {to vide i od toga {to ~uju i zbog ~ega im je potrebno o~i{}ewe koje ne biva bez stradawa. . ne kaju se zbog grehova svojih i ne mare za spasewe du{e. da k}eri va{oj bude le~ewe na korist.. Jer. oktobra) gde se govori o de~aku koga je ujeo besan pas kao kazna roditeqima za greh .odgovorio je seqak. rekao je starac i oti{ao od nesre}nog oca.. 13 | п р е у з е т о с а S V E T I J A K O V . “Uzimao sam.to nije Bo`je i tim putem nemoj i}i. oni }e vam otvoreno re}i da ne znaju koji }e recepti isceliti. ako se uzdate u Boga i od Wega o~ekujete pomo} a ne od lekara i lekova primewuju}i prirodna sredstva le~ewa. I tako. Pitajte iskrene lekare. odlaze}i k lekaru i koriste}i lekove mi ne pribegavamo ne~emu {to je van Bo`jih puteva i ustanova.

ve} da. ustaju}i rano prino{a{e `rtve paqenice jer govora{e: “Mo`e biti da su se ogrije{ili sinovi moji i pohulili na Boga u srcu svom. On je savetovao roditeqima da se u svojoj molitvi ne ograni~avaju ustaqenim pravilima. Gospod joj je u snu otkrio kakva je budu}nost wenih sinova na zemqi. Tako je savetovao sveti Serafim. Doga|a se da Gospod spase roditeqe od jo{ ve}ih nevoqa u budu}nosti time {to uzima od wih decu u ranom uzrastu. Kada je na trenutak prispala. jer pogre{no i{tete” (Jak. o r g . Znaj da deca bez greha stradaju zato da bi za prevremenu smrt dobila `ivot ve~ni. (Lk. zbog wihovog stradawa udostojili celomudrenosti istinskog pokajawa. Videla ih je odrasle na raspusnoj pijanci u 14 | п р е у з е т о с а S V E T I J A K O V .” Zato pri stradawu dece treba da ispitamo svoju savest: ne ka`wava li Gospod moju decu zbog mojih grehova? ^esto se doga|a da je jedino delotvorno sredstvo za ozdravqewe dece . 3).To su uzroci zbog kojih Gospod ka`wava kako decu tako i same roditeqe raznim nevoqama. u takvim slu~ajevima roditeqima potrebna smirena pokornost sveblagom Promislu Bo`jem i takva molitva za obolele koja bi i pored sve plamenosti uvek se zavr{avala re~ima Gospoda u Getsimanskom vrtu: “ali ne Moja voqa. probudio u wima ose}awa pokajawa i time ih opravdao na Svome Stra{nom sudu. Sveti oci govore: “Budite oprezni kada se molite za sudbinu ovozemaqskog `ivota hri{}ana”. tako i molitva roditeqa za decu mo`e biti razumna i nerazumna. a roditeqi se. ustaju na molitvu i u pono}nim ~asovima. i ne primate. Zato je. kako bi kroz bolest dece o~istio roditeqska bezakowa. 4. U ovakvim slu~ajevima treba se setiti pri~e o tome u kakvom se o~ajawu jedna majka molila za ozdravqewe dvojice svojih sinova koji su le`ali u smrtnoj groznici. To se odnosi i na molitve roditeqa ~ak i u tom slu~aju kada se roditeqi mole za ozdravqewe svoje na smrt obolele dece. 42). to po u~ewu svetih otaca.” (Jov. kvalitet na{e molitve smo du`ni nadomestiti koli~inom. Tako Jov. Apostol Jakov govori: “I{tete.pokajawe wihovih roditeqa. 1. Primere istrajne molitve za decu mi susre}emo jo{ kod pravednika Staroga Zaveta. Tako ~iwa{e Jov svaki put. 5). podra`avaju}i monasima. Kako se moliti u bolesti dece Ako mi ose}amo slabost i rasejanost na{e molitve. 22. Kao i svaka molitva. ve} Tvoja da bude”.

Naravno. Treba znati da molitva roditeqa za decu ima pred Bogom naro~itu silu: plamena qubav uznosi i plamenu molitvu. U sva|i. интернет адреса SVETIJAKOV.kr~mi. o r g . postoji neuporedivo vi{e slu~ajeva kada je usrdna molitva roditeqa ~udesno spasavala na smrt obolelu decu. pored slu~ajeva kada su po voqi Bo`joj deca umirala i pored moqewa roditeqa. тел/факс 035/267-160. A plamena molitva ne}e ostati neusli{ena od Boga.org 15 | п р е у з е т о с а S V E T I J A K O V . брата Господњег. oni se po~iwu tu}i i no`evima nanose jedan drugome smrtne rane. храм светог апостола Јакова. Дубока код Јагодине.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->