P. 1
clan nasledno pravo

clan nasledno pravo

|Views: 693|Likes:
Published by Novovic Milos

More info:

Published by: Novovic Milos on Oct 21, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/04/2011

pdf

text

original

Sections

 • lan 1
 • lan 2
 • lan 3
 • lan 4*
 • lan 5*
 • lan 6
 • lan 7
 • lan 8
 • lan 10
 • lan 11
 • lan 12
 • lan 13
 • lan 14
 • lan 15
 • lan 16
 • lan 17
 • lan 18
 • lan 19
 • lan 20
 • lan 21
 • lan 22
 • lan 23
 • lan 24
 • lan 25
 • lan 26
 • lan 27
 • lan 28
 • lan 29
 • lan 30
 • lan 31
 • lan 32
 • lan 33
 • lan 35
 • lan 36
 • lan 37
 • lan 38
 • lan 39
 • lan 40
 • lan 41
 • lan 42
 • lan 43
 • lan 44
 • lan 45
 • lan 46
 • lan 47
 • lan 48
 • lan 49
 • lan 51
 • lan 52
 • lan 53
 • lan 54
 • lan 55
 • lan 56
 • lan 57
 • lan 58
 • lan 59
 • lan 60
 • lan 61
 • lan 62
 • lan 63
 • lan 64
 • lan 65
 • lan 66
 • lan 67
 • lan 68
 • lan 69
 • lan 70
 • lan 71
 • lan 72
 • lan 73
 • lan 75
 • lan 76
 • lan 77
 • lan 78
 • lan 79
 • lan 80
 • lan 81
 • lan 82
 • lan 83
 • lan 84
 • lan 85
 • lan 86
 • lan 88
 • lan 89
 • lan 90
 • lan 91
 • lan 92
 • lan 94
 • lan 95
 • lan 96
 • lan 97
 • lan 98
 • lan 99
 • lan 100
 • lan 101
 • lan 102
 • lan 103
 • lan 104
 • lan 105
 • lan 106
 • lan 107
 • lan 108
 • lan 109
 • lan 110
 • lan 111
 • lan 112
 • lan 114
 • lan 115
 • lan 116
 • lan 117
 • lan 118
 • lan 120
 • lan 121
 • lan 122
 • lan 123
 • lan 124
 • lan 126
 • lan 127
 • lan 128
 • lan 129
 • lan 130
 • lan 131
 • lan 132
 • lan 133
 • lan 134
 • lan 135
 • lan 136
 • lan 137
 • lan 138
 • lan 139
 • lan 140
 • lan 141
 • lan 142
 • lan 143
 • lan 144
 • lan 145
 • lan 146
 • lan 147
 • lan 148
 • lan 149
 • lan 150
 • lan 151
 • lan 152
 • lan 153
 • lan 154
 • lan 155
 • lan 156
 • lan 157
 • lan 158
 • lan 159
 • lan 160
 • lan 162
 • lan 163
 • lan 164
 • lan 165
 • lan 166
 • lan 167
 • lan 169
 • lan 170
 • lan 171
 • lan 172
 • lan 173
 • lan 174
 • lan 175
 • lan 176
 • lan 177
 • lan 178
 • lan 179
 • lan 180
 • lan 181
 • lan 182
 • lan 183
 • lan 184
 • lan 186
 • lan 187
 • lan 188
 • lan 189
 • lan 190
 • lan 192
 • lan 193
 • lan 194
 • lan 195
 • lan 196
 • lan 197
 • lan 198
 • lan 199
 • lan 200
 • lan 201
 • lan 203
 • lan 204
 • lan 205
 • lan 206
 • lan 207
 • lan 208
 • lan 209
 • lan 210
 • lan 211
 • lan 212
 • lan 213
 • lan 214
 • lan 215
 • lan 216
 • lan 217
 • lan 218
 • lan 219
 • lan 220
 • lan 221
 • lan 222
 • lan 223
 • lan 224
 • lan 225
 • lan 226
 • lan 227
 • lan 228
 • lan 229
 • lan 230
 • lan 231
 • lan 232
 • lan 233
 • lan 234
 • lan 235
 • lan 237
 • lan 238
 • lan 239

ZAKON O NASLE IVANJU ("Sl. glasnik RS", br.

46/95 i 101/2003 - odluka USRS)

Glava prva OPŠTE ODREDBE Predmet nasle ivanja lan 1 Nasle uje se zaostavština. Zaostavštinu ine sva nasle ivanju podobna prava koja su ostaviocu pripadala u trenutku smrti. Zaostavštinu ne ine predmeti doma instva manje vrednosti (poku stvo, nameštaj, posteljina i sli no) koji služe svakodnevnim potrebama ostavio evih potomaka, njegovog bra nog druga i roditelja, ako su sa ostaviocem živeli u istom doma instvu, ve oni postaju zajedni ka svojina ovih lica. Zaostavštinu ne ine dobra za koja su ostavio evu imovinu uve ali njegovi potomci koji su s njime živeli u zajednici i svojim trudom, zaradom ili ina e mu pomagali u privre ivanju, ve ta dobra pripadaju potomku, srazmerno delu za koji je uve ao ostavio evu imovinu. Osnovi nasle ivanja lan 2 Naslediti se može na osnovu zakona i na osnovu zaveštanja (testamenta). Sposobnost za nasle ivanje lan 3 Naslediti može samo onaj ko je živ u trenutku ostavio eve smrti. Naslediti može i dete ve za eto u trenutku ostavio eve smrti ako se rodi živo. Na osnovu zaveštanja može naslediti i pravno lice, ako posebnim propisima nije što drugo odre eno. Odredbe prethodnih stavova važe i za isporuku (legat) i druge koristi iz zaveštanja. Nedostojnost za nasle ivanje lan 4* Ne može naslediti na osnovu zakona ili zaveštanja, niti ste i kakvu korist iz zaveštanja (nedostojan je): 1) onaj ko je umišljajno usmrtio ostavioca, ili je to pokušao; 2) onaj ko je prinudom, pretnjom ili prevarom naveo ostavioca da sa ini ili opozove zaveštanje ili neku njegovu odredbu, ili ga je u tome spre io;

3) onaj ko je u nameri spre avanja ostavio eve poslednje volje uništio ili sakrio njegovo zaveštanje, ili ga je falsifikovao; 4) onaj ko se teže ogrešio o zakonsku obavezu izdržavanja ostavioca, ili mu je uskratio nužnu pomo ; 5) (prestala da važi odlukom USRS). Sud na nedostojnost pazi po službenoj dužnosti. Prestanak nedostojnosti lan 5* Ostavilac može oprostiti nedostojnost. Oproštaj mora biti u injen u obliku potrebnom za zaveštanje. Položaj potomaka nedostojnog lan 6 Nedostojnost ne smeta potomcima nedostojnog i oni nasle uju kao da je nedostojan umro pre ostavioca. Nasledna prava stranaca lan 7 Strani državljani u Republici Srbiji imaju, pod uslovom uzajamnosti, isti nasledni položaj kao i doma i državljani, ako me unarodnim ugovorom nije druk ije odre eno. Glava druga NASLE IVANJE NA OSNOVU ZAKONA I ZAKONSKI NASLEDNICI Krug zakonskih naslednika lan 8 Na osnovu zakona, ostavioca nasle uju: njegovi potomci, njegovi usvojenici i njihovi potomci, njegov bra ni drug, njegovi roditelji, njegovi usvojioci, njegova bra a i sestre i njihovi potomci, njegovi dedovi i babe i njihovi potomci i njegovi ostali preci. Nasle uje se po naslednim redovima. Naslednici bližeg naslednog reda isklju uju iz nasle a naslednike daljeg naslednog reda. Republika Srbija je poslednji zakonski naslednik. 1. Prvi nasledni red Ostavio evi potomci i bra ni drug lan 9

Prvi nasledni red ine ostavio evi potomci i njegov bra ni drug. Ostavio eva deca i bra ni drug nasle uju na jednake delove. Kad postoji ostavio evo dete kome ostavio ev bra ni drug nije roditelj, a imovina bra nog druga je ve a od one koja bi mu pripala pri podeli zaostavštine na jednake delove, onda svako ostavio evo dete može naslediti do dva puta više nego bra ni drug ako sud, pošto razmotri sve okolnosti, oceni da je to opravdano. Pravo predstavljanja lan 10 Ako ostavio evo dete ne može ili ne e da nasledi, njegov deo na jednake delove nasle uju njegova deca (unuci ostavio evi), a kad neki od ostavio evih unuka ne može ili ne e da nasledi, njegov deo na jednake delove nasle uju njegova deca (praunuci ostavio evi) i tako redom sve dokle ima ostavio evih potomaka. Ako ostavilac nema potomstva lan 11 Kad ostavilac nema potomstva, bra ni drug ne nasle uje u prvom naslednom redu. 2. Drugi nasledni red Ostavio ev bra ni drug i roditelji lan 12 Drugi nasledni red ine ostavio ev bra ni drug i ostavio evi roditelji i njihovo potomstvo. Ostavio ev bra ni drug nasle uje polovinu zaostavštine, a drugu polovinu na jednake delove nasle uju ostavio evi roditelji. Ako ostavio ev bra ni drug ne može ili ne e da nasledi, zaostavštinu na jednake delove nasle uju ostavio evi roditelji. Ako ostavio evi roditelji imaju potomstva lan 13 Ako ostavio ev roditelj ne može ili ne e da nasledi, njegov deo na jednake delove nasle uju njegova deca (bra a i sestre ostavioca), njegovi unuci i praunuci i njegovi dalji potomci, po pravilima koja važe kada ostavioca nasle uju njegovi potomci. Ako ostavio evi roditelji ne mogu ili ne e da naslede, njihov deo nasle uju njihovi potomci, onako kako je odre eno u prethodnom stavu. Ako ostavio ev roditelj nema potomstva lan 14 Ako ostavio ev roditelj nema potomstva a ne može ili ne e da nasledi, njegov deo nasle uje drugi ostavio ev roditelj, a ako ni on ne može ili ne e da nasledi, njegovi potomci nasle uju sve što bi pripalo roditeljima, onako kako je odre eno u prethodnom lanu.

Ako ostavio evi roditelji nemaju potomstva lan 15 Ako ostavio evi roditelji nemaju potomstva a ne mogu ili ne e da naslede, bra ni drug nasle uje celokupnu zaostavštinu. 3. Tre i nasledni red Ostavio evi dedovi i babe lan 16 Tre i nasledni red ine ostavio evi dedovi i babe i njihovo potomstvo. Ostavio evi deda i baba sa o eve strane (o eva loza) nasle uju polovinu zaostavštine, a drugu polovinu nasle uju deda i baba s maj ine strane (maj ina loza). Prava dede i babe iste loze lan 17 Deda i baba iste loze nasle uju na jednake delove. Ako neki od ovih predaka ne može ili ne e da nasledi, njegov deo nasle uju njegova deca, njegovi unuci i njegovi dalji potomci, po pravilima koja važe kada ostavioca nasle uju njegovi potomci. U svemu ostalom što se ti e naslednog prava dede i babe iste loze i njihovog potomstva važe pravila po kojima nasle uju ostavio evi roditelji i njihovi potomci. Ako deda i baba iste loze nemaju potomstva lan 18 Ako deda i baba iste loze nemaju potomstva a ne mogu ili ne e da naslede, njihov deo nasle uju deda i baba druge loze, njihova deca i unuci i njihovi dalji potomci, onako kako je odre eno u prethodnom lanu. 4. etvrti nasledni red Ostavio evi pradedovi i prababe lan 19 etvrti nasledni red ine ostavio evi pradedovi i prababe. Ostavio evi pradedovi i prababe sa o eve strane nasle uju na jednake delove polovinu zaostavštine, a drugu polovinu na jednake delove nasle uju ostavio evi pradedovi i prababe s maj ine strane. Ako neki od ovih predaka ne može ili ne e da nasledi, njegov deo nasle uje njegov bra ni drug, ako je predak ostavio ev. Ako par predaka iste loze ne može ili ne e da nasledi, njihov deo nasle uje drugi par predaka iste loze. Ako pradedovi i prababe jedne loze ne mogu ili ne e da naslede, njihov deo nasle uju pradedovi i prababe druge loze.

. 3) ako je njegova zajednica života sa ostaviocem bila trajno prestala njegovom krivicom ili u sporazumu sa ostaviocem. bra ni drug može zahtevati u svojinu celokupnu zaostavštinu. a) Pove anje naslednog dela bra nog druga u drugom naslednom redu Uslovi lan 23 Kad je pozvan na nasle e s naslednicima drugog naslednog reda a nema nužnih sredstava za život. zaostavštinu nasle uju njegovi dalji preci. bra ni drug može u roku od jedne godine od smrti ostavio eve zahtevati doživotno uživanje (plodouživanje) na celini ili delu zaostavštine koju su nasledili ostali naslednici. 2) ako je njegov brak sa ostaviocem poništen posle ostavio eve smrti. Ostavio ev bra ni drug Kada bra ni drug gubi pravo zakonskog nasle ivanja lan 22 Bra ni drug gubi pravo zakonskog nasle ivanja: 1) ako je ostavilac bio podneo tužbu za razvod braka a posle njegove smrti se utvrdi da je tužba bila osnovana. a iz razloga koji su bra nom drugu bili poznati u trenutku zaklju enja braka. 6. shodno pravilima pod kojima nasle uju njegovi pradedovi i prababe. Republika Srbija kao zakonski naslednik Kad i kako Republika Srbija nasle uje lan 21 Republika Srbija nasle uje ako ostavilac nema drugih zakonskih naslednika. Republika Srbija ne može se odre i nasle a. Kad je vrednost zaostavštine tako mala da bi njenom podelom zapao u oskudicu. II POSEBNA PRAVILA ZA NEKE ZAKONSKE NASLEDNIKE 1. Zaostavština koju Republika Srbija nasledi postaje državna imovina. Pri odlu ivanju sud naro ito ceni dužinu trajanja zajednice života ostavioca i bra nog druga. redom. imovno stanje i sposobnost za privre ivanje bra nog druga i ostalih naslednika i vrednost zaostavštine.5. Ostali nasledni redovi Ostavio evi ostali preci lan 20 Posle ostavio evih pradedova i prababa.

bra no i imovno stanje bra nog druga i ostalih naslednika. ostali naslednici mogu u roku od jedne godine od smrti ostavio eve zahtevati smanjenje naslednog dela bra nog druga do etvrtine zaostavštine ako zajednica života ostavioca i bra nog druga nije trajala duže vremena. Nasledivost prava lan 27 Ako naslednik koji nije zahtevao smanjenje naslednog dela bra nog druga umre pre isteka roka za postavljanje zahteva. to pravo pripada njegovim potomcima. Pri odlu ivanju sud naro ito ceni li no. b) Smanjenje naslednog dela bra nog druga u drugom naslednom redu Uslovi lan 26 Kad je bra ni drug pozvan na nasle e s naslednicima drugog naslednog reda. . njegovi naslednici mogu naslediti samo u svojinu.Nenasledivost prava lan 24 Ako bra ni drug umre pre ostvarenja prava na pove anje naslednog dela. Pri odlu ivanju o obimu smanjenja naslednog dela bra nog druga sud ceni vrednost ostavio evih nasle enih dobara i dužinu trajanja zajednice života ostavioca i bra nog druga. Izjava o izboru i njen poništaj lan 29 Ako je izjava o izboru data pod uslovom ili rokom. doživotno uživanje ili rentu ukinuti. na zahtev ostalih naslednika. Pravo bra nog druga na izbor i nenasledivost prava izbora lan 28 Sve dokle se ne reši o zahtevu ostalih naslednika bra ni drug može umesto nasle a u svojinu izabrati doživotno uživanje na polovini zaostavštine. Ako bra ni drug umre pre davanja izjave o izboru. ako su njegovi naslednici. Deo za koji je nasledni deo bra nog druga smanjen sud dodeljuje samo nasledniku koji je zahtev postavio. sud može. Kad se promene prilike zbog kojih je bra nom drugu pripalo doživotno uživanje ili renta. a ostavio eva nasle ena dobra ine više od polovine njegove posebne imovine. u roku od šest meseci od njegove smrti. Preina enje i ukidanje doživotnog uživanja lan 25 Bra ni drug i ostali naslednici uvek mogu sporazumom doživotno uživanje preina iti u doživotnu rentu. smatra e se da ni uslov ni rok ne postoje. to pravo ne prelazi na njegove naslednike.

3. a zajednica života nije prestala njegovom krivicom. sud naro ito ceni imovno stanje i sposobnost za privre ivanje roditelja. Ako je zajednica života ostavio evih roditelja trajno prestala. 2. ali se može poništiti ako je posledica prinude. Nenasledivost prava lan 33 Ako ostavio evi roditelji umru pre ostvarenja prava na pove anje naslednog dela. ostavio evi roditelji mogu u roku od jedne godine od smrti ostavio eve zahtevati doživotno uživanje na celini ili delu zaostavštine koju je nasledio bra ni drug. ve u injeni izbor proteže se i na tu imovinu. Ako ostavio ev roditelj ne može ili ne e da nasledi. Šta sud naro ito ceni lan 32 Pri odlu ivanju o zahtevu ostavio evih roditelja. Kad je vrednost zaostavštine tako mala da bi njenom podelom zapali u oskudicu. to pravo ne prelazi na njihove naslednike. roditelj koji nema nužnih sredstava za život. roditelj koji nema nužnih sredstava za život može zahtevati doživotno uživanje i na celini ili delu zaostavštine koju su nasledili potomci drugog roditelja. Preina enje doživotnog uživanja u rentu lan 30 Bra ni drug i ostali naslednici uvek mogu sporazumom doživotno uživanje preina iti u doživotnu rentu.Izjava o izboru ne može se opozvati. ostavio evog bra nog druga i potomaka roditelja koji ne može ili ne e da nasledi. Ako se posle okon anja postupka za raspravljanje zaostavštine prona e nova imovina. ostavio evi roditelji mogu zahtevati u svojinu celokupnu zaostavštinu. može zahtevati doživotno uživanje i na celini ili delu zaostavštine koju je nasledio drugi ostavio ev roditelj. dužinu trajanja zajednice života ostavioca i bra nog druga i vrednost zaostavštine. prevare. Usvojenik Usvojenik iz potpunog usvojenja lan 34 . Ostavio evi roditelji Uslovi za pove anje naslednog dela roditelja lan 31 Kad su pozvani na nasle e sa ostavio evim bra nim drugom a nemaju nužnih sredstava za život. pretnje ili zablude.

usvojenici i njihovi potomci. njegovi potomci i njegovi usvojenici iz potpunog usvojenja i njihovi potomci. Usvojilac Usvojilac iz potpunog usvojenja lan 37 Usvojilac iz potpunog usvojenja i njegovi srodnici nasle uju usvojenika i njegove potomke isto kao što roditelji i njihovi srodnici nasle uju svoju decu i njihove potomke. lan 36 Usvojenik iz nepotpunog usvojenja i njegovi potomci ne nasle uju usvojioca ako je usvojilac bio podneo zahtev za prestanak usvojenja a posle njegove smrti se utvrdi da je zahtev bio osnovan. Usvojenik iz nepotpunog usvojenja lan 35 Usvojenik iz nepotpunog usvojenja. Usvojenik iz potpunog usvojenja i njegovi potomci ne nasle uju usvojenikove krvne srodnike. dedovi i babe i ostali preci. bra a i sestre. 4. nasle uju samo usvojica isto kao što deca i njihovi potomci nasle uju svoje roditelje ako ta prava pri usvojenju nisu ograni ena ili isklju ena. roditelji. Izuzetno. . vrednost zaostavštine i imovno stanje naslednika pozvanih na nasle e. ako usvojilac nema nužnih sredstava za život a usvojenik nema naslednika iz prvog naslednog reda. usvojilac. Ako usvojilac umre pre ostvarenja prava na nasle ivanje. usvojilac može u roku od jedne godine od smrti usvojenikove zahtevati doživotno uživanje na delu zaostavštine ako pri usvojenju nisu bila isklju ena usvojenikova nasledna prava. Nepotpuno usvojenje ne smeta nasle ivanju izme u usvojenika i njegovih krvnih srodnika. bra ni drug. III NUŽNI NASLEDNICI 1. Pri odlu ivanju sud ceni dužinu trajanja usvojenja. Položaj nužnih naslednika i priroda nužnog dela Ko su nužni naslednici lan 39 Nužni naslednici su ostavio evi: potomci. obim usvojenikovih naslednih prava.Usvojenik iz potpunog usvojenja. niti ovi nasle uju usvojenika i njegove potomke. njegovi potomci i njegovi usvojenici iz potpunog usvojenja i njihovi potomci nasle uju usvojioca i njegove srodnike isto kao što deca i njihovi potomci nasle uju svoje roditelje i njihove srodnike. to pravo ne prelazi na njegove naslednike. Usvojilac iz nepotpunog usvojenja lan 38 Usvojilac iz nepotpunog usvojenja i njegovi srodnici ne nasle uju usvojenika.

Namirenje nužnih naslednika i odgovornost za ostavio eve dugove lan 41 Nužni naslednik se namiruje posle ostavio evih poverilaca a pre isporukoprimaca (legatara). Nužni naslednik ne odgovara za ostavio eve dugove. sud može odlu iti da ovom pripadne odre eni deo stvari i prava koji ine zaostavštinu (stvarno pravo). njegov nužni deo ne prirasta ostalim nužnim naslednicima.Usvojilac iz nepotpunog usvojenja. ostavio eva bra a i sestre. do visine vrednosti nužnog dela. nužni naslednik može zahtevati dopunu nov ane protivvrednosti. njegovi dedovi i babe i njegovi ostali preci nužni su naslednici samo ako su trajno nesposobni za privre ivanje a nemaju nužnih sredstava za život. usvojenika i njegovih potomaka i ostavio evog bra nog druga je polovina. Na zahtev nužnog naslednika. a nužni deo ostalih nužnih naslednika je tre ina dela koji bi svakom od njih pripao po zakonskom redu nasle ivanja. Nužni deo lan 40 Nužnim naslednicima pripada deo zaostavštine kojim ostavilac nije mogao raspolagati i koji se naziva nužnim delom. Ako nužni naslednik ne može ili ne e da nasledi. Nužni deo potomaka. Odredbe prethodnih stavova važe samo ako ostavilac u zaveštanju ne odredi prirodu nužnog dela. Kad je to nedovoljno. Povreda nužnog dela lan 42 Nužni deo je povre en ako je vrednost ostavio evih zaveštajnih raspolaganja i poklona u injenih nužnom nasledniku ili licu umesto koga ovaj dolazi na nasle e manja od vrednosti naslednikovog nužnog dela. Nužni naslednik može biti samo onaj ko je po zakonskom redu nasle ivanja pozvan na nasle e. . Ko su dužnici nužnog naslednika lan 44 Nužnom nasledniku nov anu protivvrednost solidarno duguju svi zaveštajni (testamentalni) naslednici i isporukoprimci. shodno pravilima za vra anje poklona. srazmerno delu zaostavštine koji su dobili ako iz zaveštanja nasledi što drugo. Priroda prava na nužni deo lan 43 Nužnom nasledniku pripada nov ana protivvrednost nužnog dela (obligaciono pravo).

izuzev o igledno nenaplativim. Izra unavanje nužnog dela Utvr ivanje vrednosti zaostavštine na osnovu koje se izra unava nužni deo lan 48 Najpre se popisuje i procenjuje celokupna imovina koju je ostavilac imao u trenutku smrti. uslovom ili rokom). nalogom. pa i onim prema nekom od naslednika.Pogodovani isporukoprimac lan 45 Kad je zaveštalac odredio više isporukoprimaca i naredio da se neki od njih namiri pre ostalih. Nužni deo s teretom i pravo izbora lan 47 Ako ostavilac ne im optereti nužni deo (isporukom. Kona no. bez tereta. kao i iznos troškova popisa i procene zaostavštine i uobi ajenih troškova njegove sahrane. Kad ostavilac nužnom nasledniku zavešta više od nužnog dela i ne im ga optereti. kao i vrednost poklona za koje je ostavilac naredio da se nasledniku ne ura unaju u nasledni deo. pokloni u injeni u dobrotvorne i druge opštekorisne svrhe ni manji uobi ajeni pokloni. smatra e se da je naslednikov nužni deo bez tereta. 2. Srazmerno smanjenje isporuka naloženih zaveštajnom nasledniku ili isporukoprimcu lan 46 Zaveštajni naslednik koji je nužnom nasledniku isplatio nužni deo može zahtevati srazmerno smanjenje isporuke koja ga tereti ako iz zaveštanja ne sledi što drugo. nezavisno od toga kom naslednom redu pripadaju i da li mogu i ho e da naslede. svemu tome dodaje se i vrednost poklona koje je ostavilac u poslednjoj godini svog života u inio onima koji nisu zakonski naslednici. Od tako utvr ene vrednosti odbija se zatim iznos ostavio evih dugova. Tako dobijenom ostatku dodaje se vrednost svih poklona koje je ostavilac ma na koji na in u inio nekom od zakonskih naslednika. on postaje dužnik nužnog naslednika samo ako ostali ne mogu namiriti nužni deo. nužni naslednik može izabrati uve ani deo. Isto važi i za isporukoprimca kome je zaveštalac naložio da iz svoje isporuke nešto ispuni. svim njegovim potraživanjima. Šta se smatra poklonom lan 50 . zajedno sa svim njegovim zaveštajnim (testamentalnim) raspolaganjima. uz ispunjenje tereta. ono što je ostavilac utrošio na izdržavanje i školovanje zakonskog naslednika. ili samo nužni deo. lan 49 U vrednost zaostavštine na osnovu koje se izra unava nužni deo ne ulaze dobra koja je zakonski naslednik stekao punovažnim ugovorom o ustupanju i raspodeli imovine za života.

kao i svako drugo besplatno raspolaganje. Pravila ako je nužni deo stvarno pravo Smanjenje zaveštajnih raspolaganja i vra anje poklona lan 53 Kad je nužni deo povre en. . ono što je ostavilac za života dao nasledniku na ime naslednog dela ili zbog osnivanja ili proširenja doma instva ili obavljanja zanimanja.Poklonom se smatra svako odricanje od prava. kao vrednost poklona uzima se zbir upla enih premija ako je taj zbir manji od osigurane sume. Isto važi i za isporukoprimca kome je zaveštalac naložio da iz svoje isporuke nešto ispuni. smanjuju se zaveštajna raspolaganja. Srazmerno smanjenje zaveštajnih raspolaganja Pogodovana isporuka lan 54 Zaveštajna raspolaganja smanjuju se u istoj srazmeri. ta se isporuka smanjuje samo ako vrednost ostalih ne doseže da se namiri nužni deo. pa i odricanje od nasle a u korist odre enog naslednika. a vra aju se i pokloni ako je to potrebno da se nužni deo namiri. Ako je zbir upla enih premija ve i od osigurane sume. bez obzira na njihovu prirodu i obim ako iz zaveštanja ne sledi što drugo. Ako se poklon sastoji u osiguranju lan 52 Kad se poklon sastoji u osiguranju u korist poklonoprimca. Redosled vra anja poklona lan 56 Pokloni se vra aju obrnuto redu kojim su injeni. Smanjenje isporuka naloženih zaveštajnom nasledniku ili isporukoprimcu lan 55 Zaveštajni naslednik iji je nasledni deo smanjen zbog dopune nužnog dela može zahtevati srazmerno smanjenje isporuke koja ga tereti ako iz zaveštanja ne sledi što drugo. ali prema njenom stanju u vreme kad je poklonjena. otpuštanje duga. kao vrednost poklona uzima se osigurana suma. Ako je zaveštalac ostavio više isporuka i naredio da se neka od njih ispuni pre ostalih. 3. Odre ivanje vrednosti poklona lan 51 Pri procenjivanju poklona ceni se vrednost poklonjene stvari u trenutku utvr ivanja vrednosti zaostavštine.

4. njegovom detetu. ako se odao neradu i nepoštenom životu). Ako je nužni deo stvarno pravo lan 59 Smanjenje zaveštajnih raspolaganja može se zahtevati u roku od tri godine od dana proglašenja zaveštanja. Zastarelost prava Ako je nužni deo obligaciono pravo lan 58 Ako je nužni deo povre en zaveštanjem. Ko može zahtevati nužni deo i nasledivost prava lan 60 Isplatu nov ane protivvrednosti. ako je umišljajno u inio krivi no delo prema zaveštaocu. Položaj poklonoprimca koji vra a poklon lan 57 Poklonoprimac se smatra savesnim držaocem sve dokle ne sazna za zahtev za vra anje poklona. to pravo pripada njegovim naslednicima. 5. Razbaštinjenje nužnih naslednika a) Isklju enje nužnih naslednika Uzroci isklju enja lan 61 Zaveštalac može isklju iti iz nasle a nužnog naslednika koji se povredom neke zakonske ili moralne obaveze teže ogrešio o njega (ako se uvredljivo ili grubo odnosio prema zaveštaocu. Ako je nužni deo povre en i poklonima. Isklju enje može biti potpuno ili delimi no. u roku od šest meseci od njegove smrti. isplata nov ane protivvrednosti može se zahtevati u roku od tri godine od dana proglašenja zaveštanja. usvojeniku. Vra anje poklona može se zahtevati u roku od tri godine od smrti ostavio eve. odnosno smanjenje zaveštajnih raspolaganja i vra anje poklona mogu zahtevati nužni naslednici. bra nom drugu ili roditelju. dopuna nov ane protivvrednosti može se zahtevati u roku od tri godine od smrti ostavio eve. Uslovi punovažnosti isklju enja . Ako ostavio ev potomak ili usvojenik koji nije zahtevao nužni deo umre pre isteka roka za postavljanje zahteva.Pokloni u injeni istovremeno vra aju se srazmerno. 6.

Isklju enje mora biti izraženo na nesumnjiv na in. ili se iz okolnosti može zaklju iti da je to bila namera ostavio eva. Prava ostalih koji mogu naslediti odre uju se kao da je isklju eni umro pre ostavioca. Dokazivanje osnovanosti isklju enja tereti onog ko se na isklju enje poziva.lan 62 Isklju enje mora biti u injeno u obliku potrebnom za zaveštanje. a poželjno je navesti i uzrok isklju enja. b) Lišenje nužnih naslednika lan 64 Ako je potomak koji ima pravo na nužni deo prezadužen ili je rasipnik. . koji su nesposobni za privre ivanje. Uzrok isklju enja mora postojati u vreme ostavio eve smrti. Kada se poklon ne ura unava lan 67 Poklon se nasledniku ne ura unava u nasledni deo ako je ostavilac u vreme poklona ili docnije. izjavio da se poklon ne e ura unati. IV URA UNAVANJE POKLONA I ISPORUKA U NASLEDNI DEO Ura unavanje poklona lan 66 Zakonskom nasledniku ura unava se u njegov nasledni deo poklon koji je ma na koji na in dobio od ostavioca. zaveštalac ga može u celini ili delimi no lišiti nužnog dela u korist potomaka lišenog. Lišenje mora biti u injeno u obliku potrebnom za zaveštanje. lan 65 Lišenje je punovažno samo ako u trenutku smrti ostavio eve lišeni ima maloletno dete ili maloletnog unuka od ranije umrlog deteta. Time se ne dira u pravila o nužnom delu. Isto važi i ako lišeni ima punoletno dete ili punoletnog unuka od ranije umrlog deteta. Posledice isklju enja lan 63 Isklju eni gubi nasle e u meri u kojoj je isklju en. ili u zaveštanju. Plodovi i druge koristi koje je naslednik od poklonjene stvari ili prava imao do smrti ostavio eve ne ura unavaju mu se u nasledni deo.

Pokloni u injeni licu umesto koga naslednik dolazi na nasle e lan 71 Pokloni u injeni licu umesto koga naslednik dolazi na nasle e zbog smrti. Time se ne dira u pravila o nužnom delu. naslednik kome se vrši ura unavanje nije dužan vratiti išta od primljenog. isklju enja iz nasle a ili lišenja nužnog dela ura unavaju se nasledniku u nasledni deo. ali prema njenom stanju u vreme kad je poklonjena. nedostojnosti. Ako je zbir upla enih premija ve i od osigurane sume. kao vrednost poklona uzima se osigurana suma. Ako se poklon sastoji u osiguranju lan 73 Kad se poklon sastoji u osiguranju u korist poklonoprimca. kao vrednost poklona uzima se zbir upla enih premija ako je taj zbir manji od osigurane sume.Ura unavanje isporuke lan 68 Isporuka ostavljena zakonskom nasledniku ura unava se u njegov nasledni deo ako iz zaveštanja ne sledi što drugo. odricanja od nasle a. Ura unavanje nasledni kog duga lan 74 . Kako se ura unavaju pokloni i isporuke lan 69 Pokloni i isporuke ura unavaju se tako što najpre ostali zakonski naslednici dobijaju iz zaostavštine odgovaraju u vrednost. Pravo naslednika koji se odrekao nasle a lan 70 Naslednik koji se odrekao nasle a zadržava poklon samo u granicama u kojima ne dira u nužni deo ostalih naslednika. Odre ivanje vrednosti poklona pri ura unavanju lan 72 Pri ura unavanju poklona ceni se vrednost poklonjene stvari u trenutku ura unavanja. Ako je zaostavština nedovoljna da ostali naslednici dobiju odgovaraju u vrednost. Naslednik koji se odrekao nasle a može zahtevati isporuku samo u granicama u kojima ne dira u nužni deo ostalih naslednika. pa se posle toga ostatak deli me u naslednicima.

li na i uvek opoziva izjava volje za to sposobnog lica kojom ono raspore uje svoju imovinu za slu aj smrti. Ko može zahtevati ura unavanje lan 77 Zahtevati da se u nasledni deo jednog naslednika ura unavaju pokloni i isporuke mogu samo njegovi sanaslednici. Troškovi izdržavanja naslednika lan 76 Ono što je utrošeno na izdržavanje i obavezno školovanje naslednika ne ura unava se u njegov nasledni deo. na zahtev zainteresovanog lica. . Glava tre a NASLE IVANJE NA OSNOVU ZAVEŠTANJA (TESTAMENTA. u zakonom odre enom obliku. Gubitak sposobnosti za rasu ivanje posle sa injenog zaveštanja lan 80 Gubitak sposobnosti za rasu ivanje posle sa injenog zaveštanja ne uti e na njegovu punovažnost. POSLEDNJE VOLJE) I ZAVEŠTANJE Pojam zaveštanja lan 78 Zaveštanje je jednostrana. sud može. Uobi ajeni manji pokloni lan 75 Uobi ajeni manji pokloni nikada se ne ura unavaju u nasledni deo. kad se bitno izmene prilike koje su u vreme zaveštanja bile zaveštao eva odlu uju a pobuda. staviti van snage pojedine odredbe zaveštanja ili celo zaveštanje ako zaveštalac to nije mogao u initi zbog gubitka sposobnosti za rasu ivanje. Sud odlu uje o tome da li e se izdaci koje je ostavilac u inio za dalje školovanje naslednika ura unati u njegov nasledni deo i koliko. cene i naro ito vrednost zaostavštine i troškove školovanja i osposobljavanja za samostalan život ostalih naslednika. Izuzetno. Zaveštajna (testamentalna) sposobnost lan 79 Zaveštanje može sa initi lice koje je navršilo petnaest godina života i sposobno je za rasu ivanje.Nasledniku se u njegov deo ura unava ono što je dugovao ostaviocu.

a poželjno je da se nazna i njihovo svojstvo svedoka. Namera za sa injavanje zaveštanja lan 82 Zaveštao eva namera za sa injavanje zaveštanja mora biti odre ena i bezuslovna. b) Pismeno zaveštanje pred svedocima lan 85 Zaveštalac koji zna da ita i piše može zaveštanje sa initi tako što e pred dva svedoka izjaviti da je ve sa injeno pismeno pro itao. Sudsko zaveštanje ako je zaveštalac u stanju da ga pro ita lan 87 . Svedoci se istovremeno potpisuju na samom zaveštanju. II OBLICI ZAVEŠTANJA 1. v) Sudsko zaveštanje Sa injavanje sudskog zaveštanja lan 86 Sudsko zaveštanje sa injava se po pravilima koja važe za sastavljanje isprava ako ovim zakonom nije druk ije odre eno. Vrste oblika a) Svojeru no zaveštanje lan 84 Zaveštalac koji zna da ita i piše može zaveštanje sa initi tako što e ga svojom rukom napisati i potpisati.Zahtev se može postaviti u roku od tri godine od dana proglašenja zaveštanja. da je to njegova poslednja volja i potom se na pismenu svojeru no potpisati. Volja za sa injavanje zaveštanja lan 81 Zaveštao eva volja za sa injavanje zaveštanja mora biti ozbiljna. ali je to poželjno. Za punovažnost svojeru nog zaveštanja nije nužno da se u njemu nazna i datum kada je sa injeno. Oblik zaveštanja lan 83 Zaveštanje mora biti sa injeno u obliku i pod uslovima odre enim zakonom. stvarna i slobodna.

Svedoci se istovremeno potpisuju na samom zaveštanju. sud je dužan o tome odmah izvestiti sud na ijem podru ju zaveštalac ima prebivalište. ako je sa injeno u obliku me unarodnog zaveštanja. Ako je zaveštanje sa injeno u drugom sudu lan 89 Kad je zaveštanje sa injeno u sudu na ijem podru ju zaveštalac nema prebivalište. g) Konzularno zaveštanje lan 91 Zaveštaocu može u inostranstvu zaveštanje sa initi konzularni predstavnik ili diplomatski predstavnik Savezne Republike Jugoslavije koji obavlja konzularne poslove. Sud e o prijemu zaveštanja sa initi zapisnik i zaveštanje staviti u zaseban omot koji e se zape atiti i uvati u sudu. bez obzira na državljanstvo zaveštaoca. na njegovo prebivalište ili boravište. ovaj ga zaveštaocu ita u prisustvu dva svedoka. Sudija je dužan na samom zaveštanju potvrditi da su sve ove radnje u injene. pismeno zaveštanje pred svedocima i sudsko zaveštanje poveriti na uvanje nadležnom sudu u otvorenom ili zatvorenom omotu. Predavanje zaveštanja sudu lan 90 Zaveštalac može svojeru no zaveštanje. u skladu sa odredbama lana 93 do lana 101 ovog zakona. Ništavost me unarodnog zaveštanja ne uti e na njegovu punovažnost kao zaveštanja druge vrste. Sudsko zaveštanje ako zaveštalac nije u stanju da ga pro ita lan 88 Kad zaveštalac nije u stanju da pro ita zaveštanje koje mu je sa inio sudija. lan 93 . d) Me unarodno zaveštanje Punovažnost me unarodnog zaveštanja lan 92 Me unarodno zaveštanje je punovažno bez obzira na mesto gde je sa injeno i na to gde se nalaze dobra zaveštao eva. pošto prethodno utvrdi zaveštao ev identitet. pa onda zaveštalac u prisustvu istih svedoka izjavljuje da je to njegovo zaveštanje i potom zaveštanje potpisuje ili stavlja na njega svoj rukoznak. po pravilima koja važe za sastavljanje sudskog zaveštanja.Zaveštanje može po kazivanju zaveštaoca sa initi sudija. sudija na samom zaveštanju potvr uje da ga je zaveštalac u njegovom prisustvu pro itao i potpisao. Pošto zaveštalac takvo zaveštanje pro ita i potpiše.

Odredbe ovog zakona o me unarodnom zaveštanju ne primenjuju se na oblike zaveštanja koje su u istom pismenu sa inila dva ili više lica. Potpisivanje me unarodnog zaveštanja lan 97 U prisustvu svedoka i ovlaš enog lica zaveštalac potpisuje zaveštanje ili. Ako zaveštalac nije u stanju da potpiše. 91. koje to zabeležava na zaveštanju. Kad se zaveštanje sastoji od više listova. ili ovlaš eno lice. ali ga zaveštalac ne mora svojeru no napisati. rukom ili na neki drugi na in. Me unarodno zaveštanje može biti sa injeno na bilo kom jeziku. ako on nije u stanju da se potpiše. zaveštanje može potpisati drugi u njegovo ime. u njegovo ime. lan 98 Potpisi se moraju staviti na kraju zaveštanja. Datum sa injavanja me unarodnog zaveštanja lan 99 Datum sa injavanja me unarodnog zaveštanja je datum pod kojim ga je potpisalo ovlaš eno lice. zaveštalac mora da potpiše svaki list ili. niti ovlaš eno lice. ako ga je prethodno potpisao. Svaki list zaveštanja mora biti obeležen brojem. 87. 108 i 109 ovog zakona. zaveštalac izjavljuje da je sa injeno pismeno njegovo zaveštanje i da je upoznat s njegovom sadržinom. 88. Zaveštalac nije dužan da sa sadržinom me unarodnog zaveštanja upozna svedoke. Zaveštalac može zatražiti da ga drugi. Nadležnost za sa injavanje me unarodnog zaveštanja lan 95 Ovlaš ena lica za postupanje pri sa injavanju me unarodnog zaveštanja su lica odre ena prema odredbama l. saopštava razlog ovlaš enom licu. potpiše na zaveštanju a ovlaš eno lice e to zabeležiti na zaveštanju. Svedoci i ovlaš eno lice u prisustvu zaveštaoca stavljaju istovremeno svoje potpise na zaveštanje. Oblik me unarodnog zaveštanja lan 94 Me unarodno zaveštanje mora biti sa injeno u pismenom obliku. priznaje i potvr uje potpis za svoj. Izjava zaveštaoca lan 96 U prisustvu dva svedoka i lica ovlaš enog za sastavljanje me unarodnog zaveštanja. .

Tuma enje i primena odredaba o me unarodnom zaveštanju lan 107 Pri tuma enju i primeni odredaba ovog zakona o me unarodnom zaveštanju vodi e se ra una o njegovom me unarodnom obeležju i potrebi njegovog jednoobraznog tuma enja. Tuma pri sa injavanju me unarodnog zaveštanja lan 100 Kad je za sa injavanje me unarodnog zaveštanja potreban tuma . Potvrda o me unarodnom zaveštanju lan 102 Ovlaš eno lice priloži e me unarodnom zaveštanju potvrdu. odre uje ga ovlaš eno lice. od kojih jedan uva ovlaš eno lice. prema ovom zakonu. Izjava o uvanju me unarodnog zaveštanja lan 101 Ako ne postoji obavezan propis o uvanju zaveštanja. sve dokle se ne dokaže suprotno. na obrascu propisanom odgovaraju om me unarodnom konvencijom. ) Brodsko zaveštanje . ovlaš eno lice pita zaveštaoca da li želi dati izjavu o uvanju zaveštanja. Tuma mora ispuniti uslove predvi ene za svedoke me unarodnog zaveštanja. Opoziv me unarodnog zaveštanja lan 106 Me unarodno zaveštanje se može opozvati isto kao i ostali oblici zaveštanja. lan 105 Nepostojanje ili nepravilnost potvrde ne uti e na formalnu punovažnost me unarodnog zaveštanja sa injenog u skladu sa odredbama ovog zakona. Mesto gde zaveštalac ima nameru da uva zaveštanje zabeležava se u potvrdi koju izdaje ovlaš eno lice. lan 104 Potvrda ovlaš enog lica uzima se kao dovoljan dokaz formalne punovažnosti pismena kao me unarodnog zaveštanja. lan 103 Potvrda se sastavlja u dva primerka. a drugi predaje zaveštaocu.Ovlaš eno lice taj datum stavlja na kraju zaveštanja.

po pravilima koja važe za sastavljanje sudskog zaveštanja. ili da je usmeno ponove pred sudom iznose i pri tom kada je. Tako sa injeno zaveštanje prestaje da važi po isteku šezdeset dana od dana završetka rata. Tako sa injeno zaveštanje prestaje da važi po isteku trideset dana od dana povratka zaveštaoca u Saveznu Republiku Jugoslaviju. Izvršenje te dužnosti nije uslov punovažnosti usmenog zaveštanja. ili neko drugi u prisustvu nekog od tih starešina.po isteku trideset dana od dana demobilisanja. Pravila o zaveštajnim svedocima Ko može biti svedok lan 112 Zaveštajni svedoci moraju biti pismeni. ž) Usmeno zaveštanje lan 110 Zaveštalac može poslednju volju usmeno izre i pred tri istovremeno prisutna svedoka ako zbog izuzetnih prilika ne može sa initi pismeno zaveštanje. punoletni i poslovno potpuno sposobni. Ko ne može biti svedok lan 113 . kao i svaki starešina odvojenog odreda. 2. Svedoci me unarodnog i pismenog zaveštanja pred svedocima moraju znati i jezik na kom zaveštalac izjavljuje da je zaveštanje njegovo. Usmeno zaveštanje prestaje da važi po isteku trideset dana od dana prestanka prilika u kojima je sa injeno. izuzev kod usmenog zaveštanja. a po pravilima koja važe za sa injavanje sudskog zaveštanja.lan 108 Zaveštaocu može na jugoslovenskom brodu zaveštanje sa initi zapovednik broda. gde i u kojim prilikama zaveštalac izrekao svoju poslednju volju. a ako je zaveštalac ranije ili docnije demobilisan . zaveštanje onom ko je na vojnoj dužnosti može sa initi komandir ete i drugi starešina njegovog ili višeg ranga. kada svedoci ne moraju biti pismeni. a svedoci usmenog i sudskog zaveštanja moraju znati i jezik na kom je zaveštanje sa injeno. Dužnost svedoka usmenog zaveštanja lan 111 Svedoci pred kojima je zaveštalac usmeno izrekao svoju poslednju volju dužni su da bez odlaganja napismeno sastave zaveštao evu izjavu i da je što pre predaju sudu. e) Vojno zaveštanje lan 109 Za vreme mobilizacije ili rata.

Odredivi su ako zaveštanje sadrži podatke na osnovu kojih se može utvrditi ko su oni. njegovi usvojenici i njihovi potomci. To ne važi za usmeno zaveštanje. bra ni drugovi svih tih lica i bra ni drug zaveštao ev. 4. Raspolaganje u dozvoljene svrhe i osnivanje zadužbine lan 118 Zaveštalac može narediti da se kakva stvar ili pravo. Naslednik na osnovu zaveštanja je onaj kome je zaveštalac ostavio celokupnu imovinu ili deo te imovine odre en prema njenoj celini. deo imovine ili cela imovine upotrebe u dozvoljene svrhe. Odre enost naslednika i drugih korisnika lan 115 Naslednici. Uslovi i rokovi lan 119 . Zamena naslednika lan 116 Zaveštanjem može biti odre en onaj kome e pripasti nasledstvo ako postavljeni naslednik ne može ili ne e da nasledi. 3. Postavljanje naslednika lan 114 Zaveštanjem se može postaviti jedan ili više naslednika. odnosno ovlaš enog lica ako se zaveštanje sa injava po pravilima sudskog zaveštanja: potomci zaveštao evi. isporukoprimci i drugi kojima su ostavljene kakve koristi moraju biti odre eni ili odredivi. Naslednikom se smatra i onaj kome je zaveštanjem ostavljena jedna ili više odre enih stvari ili prava ako je zaveštalac hteo da taj bude naslednik. 2. Ostavljanje isporuke lan 117 Zaveštanjem može biti ostavljena jedna ili više isporuka. njegovi srodnici u pobo noj liniji do etvrtog stepena srodstva zaklju no.Ne mogu biti zaveštajni svedoci niti mogu sa initi zaveštanje po zaveštao evom kazivanju u svojstvu sudije. Isto važi i za isporuku. njegovi preci i usvojioci. Zaveštalac može narediti osnivanje zadužbine i odrediti sredstva za postizanje njenog cilja. III SADRŽINA ZAVEŠTANJA 1.

Kad je o igledno da se zaveštalac prevario samo u prera unavanju vremena. Negativan odložni uslov smatra se pozitivnim raskidnim uslovom. dužinu roka odredi e sud. Kad se uslov smatra ostvarenim ili neostvarenim lan 121 Smatra se da je uslov ostvaren ako njegovo ostvarenje.Zaveštalac može u pojedinim odredbama zaveštanja postaviti uslove i rokove. protivno na elu savesnosti i poštenja. Ako na mesto uslovno postavljenog naslednika dolazi neko drugi lan 122 Kad na mesto uslovno postavljenog naslednika dolazi ko drugi. prouzrokuje onaj u iju je korist odre en. protivno na elu savesnosti i poštenja. Smatra se da uslov nije ostvaren ako njegovo ostvarenje. Istek odložnog roka nema povratno dejstvo ako iz zaveštanja ne sledi što drugo. v) Ako je naslednik postavljen pod odložnim uslovom ili rokom lan 125 . spre i onaj na iji je teret odre en. nerazumljivi i protivre ni uslovi. Posebna pravila o odložnom uslovu lan 123 Ostvarenje odložnog uslova nema povratno dejstvo ako iz zaveštanja ne sledi što drugo. Nepostoje im se smatra i uslov ostvaren pre ostavio eve smrti ako iz zaveštanja ne sledi da uslov treba ponoviti. javnom poretku ili dobrim obi ajima smatraju se nepostoje im. Nepostoje im se smatraju i nemogu i. b) Rokovi lan 124 Rok koji nikada ne može nastupiti ili je neprimereno dug smatra se nepostoje im. a) Uslovi Kad se uslov smatra nepostoje im lan 120 Uslovi protivni prinudnim propisima. prema zaveštao evoj pravoj nameri. smatra e se da ga uslov ne tereti ako iz zaveštanja ne sledi što drugo.

isporuke i naloge odgovara samo stvarima i pravima iz zaostavštine. odnosno istek roka. Ako se raskidni uslov ne ostvari lan 131 Ako se raskidni uslov ne ostvari. zaostavština pripada na uživanje ostavio evim zakonskim naslednicima ako iz zaveštanja ne sledi što drugo. isporuke i naloge odgovaraju samo stvarima i pravima iz zaostavštine. postavljeni naslednik zaostavštinu nasle uje u svojinu. Tada njegov nasledni deo nasle uju njegovi naslednici. Ako se raskidni uslov ostvari ili rok istekne lan 129 Kad se raskidni uslov ostvari ili rok istekne. zaostavštinu u svojinu nasle uju ostavio evi zakonski naslednici ako iz zaveštanja ne sledi što drugo. g) Ako je naslednik postavljen pod raskidnim uslovom ili rokom lan 128 Kad je naslednik postavljen pod raskidnim uslovom ili rokom. zaostavštinu u svojinu nasle uju njegovi naslednici. Naslednik tada za ostavio eve dugove. Ako postavljeni naslednik ne doživi istek raskidnog roka zaostavštinu u svojinu nasle uju ostavio evi zakonski naslednici ako iz zaveštanja ne sledi što drugo. Ako se odložni uslov ne ostvari lan 127 Ako se odložni uslov ne ostvari.Ako je naslednik postavljen pod odložnim uslovom ili rokom. 5. postavljeni naslednik nasle uje zaostavštinu u svojinu. Ostavio evi zakonski naslednici tada za ostavio eve dugove. Ako postavljeni naslednik ne doživi ostvarenje raskidnog uslova. Ako se odložni uslov ostvari ili rok istekne lan 126 Kad se odložni uslov ostvari ili rok istekne. zaostavštinu u svojinu nasle uju ostavio evi zakonski naslednici ako iz zaveštanja ne sledi što drugo. lan 130 Onaj ko dolazi na mesto naslednika postavljenog pod raskidnim uslovom ili rokom ne mora doživeti ostvarenje uslova. on ima položaj uživaoca zaostavštine. Isto važi i kad postavljeni naslednik ne doživi ostvarenje odložnog uslova ili istek roka. Nalozi .

Ako je postavljeno više naslednika sa odre enim delovima . Kad se prava namera zaveštao eva ne može utvrditi. Tuma enje zaveštanja lan 135 Odredbe zaveštanja treba tuma iti prema pravoj nameri zaveštao evoj. ostatak nasle uju zakonski naslednici. nalog tereti onog ko umesto njega dolazi na nasle e ako iz zaveštanja ne sledi što drugo.lan 132 Zaveštalac može naložiti nasledniku ili isporukoprimcu da nešto u ini ili se uzdrži od ne eg što bi ina e bio ovlaš en da u ini. Ako je postavljeno više naslednika a nisu odre eni delovi lan 137 Kad zaveštalac postavi više naslednika a ne odredi njihove nasledne delove. izvršilac zaveštanja ili lice koje za to ima pravni interes može zahtevati da sud odredi primereni rok ispunjenja. on nasle uje celokupnu zaostavštinu. a) Pripadanje nasledstva Ako je postavljen samo jedan naslednik lan 136 Kad zaveštalac postavi jednog naslednika a ne odredi njegov nasledni deo. Kad zaveštalac postavi jednog naslednika i odredi njegov nasledni deo (polovina. javnom poretku ili dobrim obi ajima smatraju se nepostoje im. Neispunjenje naloga lan 134 Neispunjenje naloga krivicom obaveznog lica ima dejstvo ostvarenja raskidnog uslova. 6. lan 133 Kad zaveštalac propusti da odredi rok za ispunjenje naloga. zaveštanje se tuma i u smislu koji je povoljniji za zakonske naslednike ili one kojima je zaveštanjem naložena kakva obaveza. Ako obavezno lice ne može ili ne e da nasledi. Nepostoje im se smatraju i nemogu i. Pravo na tužbu za utvr enje prestanka prava zbog neispunjenja naloga ima izvršilac zaveštanja i lice koje za to ima pravni interes. oni nasle uju na jednake delove. nerazumljivi i protivre ni nalozi. tre ina i sli no). ali tako da izme u obaveznog lica i korisnika naloga ne nastane obligacioni odnos. Nalozi protivni prinudnim propisima.

b) Priraštaj lan 140 Kad zaveštalac postavi više naslednika. ostatak nasle uju zakonski naslednici. a drugima ne odredi. Kad zaveštalac postavi naslednike tako da jednima odredi nasledne delove. ili da nešto trpi. IV ISPORUKA 1. uopšte u njegovu korist nešto u ini ili se uzdrži od kakvog injenja. a onaj koga isporuka tereti naziva se dužnikom isporuke. Opšta pravila Sadržina isporuke lan 141 Zaveštalac može jednu ili više stvari ili prava ostaviti nekom odre enom ili odredivom licu. . a ne odredi njihove nasledne delove. ili mu isplati sumu novca. a ništa ne preostane naslednicima iji delovi nisu odre eni. Podisporuka lan 142 Isporuka može biti naložena i isporukoprimcu i tada se naziva podisporukom. ili naložiti nasledniku da iz onoga što mu je ostavljeno da neku stvar ili pravo nekom licu. delovi naslednika sa odre enim delovima srazmerno se smanjuju sve dokle svi postavljeni naslednici ne dobiju jednake delove. lice kome je namenjeno isporukoprimcem. U slu aju kad ništa ne preostane naslednicima iji deo nije odre en. a lice kome je ostavljena podisporukoprimcem. oni iji deo nije odre en ostatak zaostavštine nasle uju na jednake delove. Kad su delovi naslednika sa odre enim delovima jednaki. deo naslednika koji ne može ili ne e da nasledi jednako prirasta samo naslednicima iji delovi nisu odre eni. ili ga izdržava ili. ve se ono naziva isporukom. deo naslednika koji ne može ili ne e da nasledi jednako prirasta ostalim postavljenim naslednicima. Takvim se zaveštanjem po pravilu ne postavlja naslednik.lan 138 Kad zaveštalac postavi više naslednika i odredi im nasledne delove koji ne iscrpljuju celokupnu zaostavštinu. deo naslednika koji ne može ili ne e da nasledi pripada zakonskim naslednicima. Kad zaveštalac postavi naslednike i svima odredi nasledne delove. a drugima ne odredi. ili ga oslobodi kakvog duga. Ako su jedni naslednici postavljeni s delovima. delovi naslednika sa odre enim delom srazmerno se smanjuju sve dokle naslednici s neodre enim delom ne dobiju deo koji je jednak delu naslednika iji je odre eni deo najmanji. a drugi bez delova lan 139 Kad zaveštalac postavi naslednike tako da jednima odredi nasledne delove.

ili se odrekne isporuke. Tada isporuka tereti onog ko umesto dužnika isporuke dolazi na nasle e ako iz zaveštanja ne sledi što drugo. U tim slu ajevima sve isporuke i nalozi smanjuju se u istoj srazmeri ako iz zaveštanja ne sledi što drugo. Smanjenje isporuka i naloga lan 144 Naslednik nije dužan ispuniti isporuku ili nalog ako se time dira u njegov nužni deo. svako odgovara srazmerno delu zaostavštine koji dobija ako iz zaveštanja ne sledi što drugo. Odgovornost isporukoprimca za dugove zaveštaoca lan 147 Isporukoprimac ne odgovara za dugove zaveštaoca. ispunjenje tereti sve zakonske i zaveštajne naslednike. . srazmerno njihovim naslednim delovima. Zaveštalac može narediti da isporukoprimac odgovara za sve ili neke njegove dugove. Pravo isporukoprimca ako dužnik isporuke ne nasledi lan 146 Isporukoprimac može isporuku zahtevati i ako dužnik isporuke ne može ili ne e da nasledi. Kad je ispunjenje naloženo nekolicini.Namirenje poverilaca pre isporukoprimaca lan 143 Zaveštao evi poverioci se namiruju pre isporukoprimaca. Tada predmet isporuke ostaje onom ko je bio dužan da je ispuni ako iz zaveštanja ne sledi što drugo. Isto važi i za isporukoprimca ako vrednost podisporuke ili naloga koje treba da ispuni premaša vrednost njemu ostavljene isporuke. Kad zaveštalac propusti da odredi ko je dužnik isporuke. Kada isporuka pada lan 148 Isporuka pada ako isporukoprimac umre pre zaveštaoca. u granicama vrednosti isporuke. Ko su dužnici isporuke lan 145 Isporukoprimac može isporuku zahtevati od onog kome je njeno ispunjenje naloženo. ili je nedostojan.

tada sve te stvari koje se zateknu u zaostavštini pripadaju isporukoprimcu ako iz zaveštanja ne sledi što drugo. dužnik isporuke je obavezan da ih pribavi i preda isporukoprimcu. 2. a nije odre ena njihova koli ina. Isporuka pada i ako posle smrti zaveštaoca njeno ispunjenje postane nemogu e zbog doga aja za koje dužnik isporuke ne odgovara.lan 149 Isporuka pada i ako zaveštalac otu i ili potroši individualno odre eni predmet isporuke ili taj predmet ina e prestane da postoji za života zaveštao evog. Kad su predmet isporuke stvari odre ene po rodu. V NEVAŽNOST ZAVEŠTANJA . dužnik isporuke je obavezan da ga ustupi isporukoprimcu. Zastarelost isporuke lan 154 Pravo da se zahteva isporuka zastareva za jednu godinu od dana kada je isporukoprimac saznao za to pravo i bio ovlaš en da traži isporuku. Posebne vrste isporuke Isporuka ostavljena zaveštao evom poveriocu lan 150 Kad zaveštalac isporuku ostavi svom poveriocu. Isporuka ostavljena zaveštao evom dužniku lan 151 Isporuka ostavljena zaveštao evom dužniku ima dejstvo otpuštanja duga ako iz zaveštanja ne sledi što drugo. a nema ih u zaostavštini. Isporuka stvari odre enih po rodu lan 153 Kad su predmet isporuke stvari odre ene po rodu. niti je njihova koli ina odre ena ili odrediva. on stvar može zahtevati kao isporukoprimac ili kao ostavio ev poverilac. Kad zaveštalac svom poveriocu ostavi stvar koju mu je dugovao. 3. a nema ih u zaostavštini. Isporuka pada ako su predmet isporuke stvari odre ene po rodu. Isporuka zaveštao evog potraživanja lan 152 Kad je predmet isporuke zaveštao evo potraživanje. on ima pravo da pored isporuke traži i ispunjenje potraživanja ako iz zaveštanja ne sledi što drugo.

potomcima i bra i i sestrama tih lica. njihovim bra nim drugovima. Ništava je odredba zaveštanja kojom zaveštalac svom nasledniku ili isporukoprimcu zabranjuje da otu i stvar ili pravo koje mu je ostavio. brodskog i vojnog zaveštanja kojima se nešto ostavlja zaveštajnim svedocima. konzularnog. Ništavost zaveštanja Ništavost zaveštanja zbog povrede prinudnih propisa. Ništavost zaveštanja zbog zaveštajne nesposobnosti lan 156 Ništavo je zaveštanje lica koje nije navršilo petnaest godina života i lica koje je zbog nesposobnosti za rasu ivanje potpuno lišeno poslovne sposobnosti. Ništave su one odredbe usmenog zaveštanja kojima se nešto ostavlja zaveštajnim svedocima. Delimi na ništavost zaveštanja lan 158 Ništavost neke odredbe zaveštanja ne povla i ništavost i samog zaveštanja ako ono može opstati bez ništave odredbe ili ako ta odredba nije bila odlu uju a pobuda zbog koje je zaveštanje sa injeno. kao i bra nim drugovima svih tih lica. brodskog i vojnog zaveštanja kojima se nešto ostavlja sudiji. kao i bra nim drugovima. kao i bra nim drugovima.1. me unarodnog. odnosno ovlaš enom licu. Ništavost falsifikovanog zaveštanja lan 157 Falsifikovano zaveštanje je ništavo. Ništave su one odredbe pismenog zaveštanja pred svedocima. konzularnog. javnom poretku ili dobrim obi ajima. Isticanje ništavosti lan 161 . potomcima i srodnicima u pobo noj liniji do etvrtog stepena srodstva zaklju no. precima. potomcima i bra i i sestrama svedoka. lan 160 Ništave su one odredbe sudskog. precima. javnog poretka ili dobrih obi aja lan 155 Zaveštanje je ništavo ako je njegova sadržina protivna prinudnim propisima. sudskog. Ništava je odredba zaveštanja kojom se zabranjuje ili ograni ava deoba nasledstva. lan 159 Ništava je odredba zaveštanja kojom zaveštalac odre uje naslednika svom nasledniku ili isporukoprimcu. precima. me unarodnog.

Rušljivost odredaba zaveštanja koje su sa injene pod uticajem prinude. 2. Pravo na isticanje rušljivosti gasi se istekom zakonom odre enog roka. sticanju od nevlasnika i zastarelosti potraživanja. Posledice ništavosti zaveštanja lan 163 Ništavo zaveštanje smatra se zaveštanjem koje nikada nije ni bilo sa injeno. Time se ne dira u pravila o održaju.Na ništavost sud pazi po službenoj dužnosti i na nju se može pozvati svako zainteresovano lice. Ko može zahtevati poništaj zaveštanja zbog rušljivosti lan 165 Poništaj zaveštanja zbog rušljivosti može zahtevati samo lice koje za to ima pravni interes. Rušljivost zaveštanja zbog povrede oblika zaveštanja lan 168 . Rušljivost zaveštanja zbog mana zaveštao eve volje lan 167 Rušljivo je zaveštanje sa injeno pod uticajem prinude. Rušljivost zaveštanja zbog zaveštajne nesposobnosti lan 166 Rušljivo je zaveštanje lica koje je u trenutku njegovog sa injavanja bilo nesposobno za rasu ivanje. pretnje i prevare ili su sa injene u zabludi ne povla i rušljivost preostalog dela zaveštanja ako ono može opstati bez rušljive odredbe ili ako ta odredba nije bila odlu uju a pobuda zbog koje je zaveštanje sa injeno. Rušljivost zaveštanja Kada je zaveštanje rušljivo lan 164 Zaveštanje je rušljivo ako ga je sa inio onaj ko nije imao zaveštajnu sposobnost. ako je u vreme zaveštanja bilo mana zaveštao eve volje i ako pri sa injavanju zaveštanja nisu poštovani oblik i uslovi odre eni zakonom. pretnje i prevare ili u zabludi o injenicama koje su zaveštaoca pobudile da sa ini zaveštanje. Neograni eno isticanje ništavosti lan 162 Pravo na isticanje ništavosti ne gasi se.

Rok za poništaj zaveštanja zbog povrede oblika lan 170 Poništaj zaveštanja rušljivog zbog povrede oblika i nepoštovanja uslova odre enih zakonom može se zahtevati u roku od jedne godine od dana saznanja za zaveštanje. a najkasnije u roku od deset godina od dana proglašenja zaveštanja. proizvodi dejstvo punovažnog zaveštanja ako zainteresovano lice dokaže da je zaveštanje postojalo. VI DOKAZIVANJE UNIŠTENOG. IZGUBLJENOG ILI SKRIVENOG ZAVEŠTANJA lan 171 Zaveštanje koje je uništeno. Dužnosti izvršioca zaveštanja lan 173 Kad zaveštalac nije što drugo odredio. Kad zaveštanjem nije odre en izvršilac ili je odre en a ne primi se dužnosti. a naro ito ako je zaveštalac odredio naloge. VII IZVRŠIOCI ZAVEŠTANJA Odre ivanje izvršioca zaveštanja lan 172 U zaveštanju može biti odre en jedan ili više izvršilaca zaveštanja. da se stara o isplati dugova i isporuka i uopšte da se stara da zaveštanje bude izvršeno onako kako je zaveštalac hteo.Rušljivo je zaveštanje koje nije sa injeno u obliku i pod uslovima odre enim zakonom. da je bilo sa injeno u obliku propisanom zakonom i ako dokaže sadržinu zaveštanja. izvršioca može postaviti sud. ako na e da je to neophodno. Rok od jedne godine ne može po eti da te e pre proglašenja zaveštanja. uslove ili rokove. izgubljeno ili skriveno. Poništaj zaveštanja prema nesavesnom licu može se zahtevati u roku od dvadeset godina od dana proglašenja zaveštanja. da je uništeno. izgubljeno ili skriveno posle smrti zaveštao eve. a najkasnije u roku od deset godina od dana proglašenja zaveštanja. . da njome upravlja. Rok za poništaj zaveštanja zbog zaveštajne nesposobnosti i mana volje lan 169 Poništaj zaveštanja rušljivog zbog zaveštajne nesposobnosti i mana zaveštao eve volje može se zahtevati u roku od jedne godine od dana saznanja za postojanje uzroka rušljivosti. Izvršilac zaveštanja ne mora se primiti te dužnosti. Rok od jedne godine ne može po eti da te e pre proglašenja zaveštanja. dužnost je izvršioca zaveštanja naro ito da se stara o uvanju zaostavštine. Izvršilac zaveštanja može biti svako ko je poslovno potpuno sposoban. ili pre njegove smrti ali bez njegovog znanja i volje.

Raspolaganje individualno odre enom stvari ili pravom lan 178 Zaveštao evo raspolaganje individualno odre enom zaveštalom stvari ili pravom ima dejstvo opoziva zaveštanja te stvari ili prava. na predlog ili po službenoj dužnosti. Zaveštalac može pismeno zaveštanje opozvati i uništenjem pismena. prema odluci suda. Zaveštanje se opoziva izjavom datom u bilo kom obliku u kome se može i sa initi.Ako ima više izvršilaca. opozvati izvršioca zaveštanja ako njegov rad nije u skladu s voljom zaveštao evom ili sa zakonom. Polaganje ra una i nagrada izvršiocu lan 174 Izvršilac zaveštanja dužan je položiti sudu ra un o svom radu. na snazi je ranije zaveštanje ako iz okolnosti ne proizlazi što drugo. oni zajedno vrše poverene im dužnosti ako iz zaveštanja ne sledi što drugo. odredbe ranijeg zaveštanja ostaju na snazi ako nisu suprotne odredbama docnijeg. Opoziv izvršioca zaveštanja lan 175 Sud može. Ako zaveštalac uništi docnije zaveštanje. Odnos ranijeg i docnijeg zaveštanja lan 177 Kad se docnijim zaveštanjem izri ito ne opozove ranije. Izvršilac zaveštanja ima pravo na naknadu troškova i nagradu za svoj trud koje mu se ispla uju na teret zaostavštine. Glava etvrta UGOVORI U NASLEDNOM PRAVU I UGOVOR O NASLE IVANJU I UGOVOR O BUDU EM NASLEDSTVU ILI ISPORUCI Ništavost ugovora o nasle ivanju . VIII OPOZIV ZAVEŠTANJA Pojam opoziva lan 176 Zaveštalac uvek može u celini ili delimi no opozvati zaveštanje.

Ugovor je punovažan i ako potomak koji nije dao saglasnost.lan 179 Ništav je ugovor kojim neko svoju imovinu ili njen deo ostavlja u nasle e svom saugovora u ili nekom tre em. Predmet ugovora lan 185 . Oblik lan 184 Ugovor mora biti sa injen u pismenom obliku i overen od sudije koji je dužan da pre overe pro ita strankama ugovor i naro ito ih upozori da ustupljena imovina ne ulazi u ustupio evu zaostavštinu i da se njome ne mogu namiriti nužni naslednici. Ako neki potomak nije dao saglasnost za ustupanje i raspodelu imovine. ugovor je ništav. U suprotnom. Ništavost ugovora o budu em nasledstvu ili isporuci lan 180 Ništav je ugovor kojim neko otu uje nasledstvo kome se nada. II UGOVOR O USTUPANJU I RASPODELI IMOVINE ZA ŽIVOTA lan 182 Predak može ugovorom svojim potomcima ustupiti i razdeliti imovinu. može je dati naknadno. Ništavost ugovora o sadržini zaveštanja lan 181 Ništav je ugovor kojim se zaveštalac obavezuje da unese ili ne unese kakvu odredbu u zaveštanje ili da kakvu odredbu iz svog zaveštanja opozove ili ne opozove. Sudija na samom ugovoru potvr uje da su te radnje u injene. Ništav je ugovor o isporuci ili drugoj koristi kojima se jedan ugovornik nada iz nasledstva koje nije otvoreno. Uslovi punovažnosti ugovora lan 183 Ugovor je punovažan samo ako su se sa ustupanjem i raspodelom saglasili svi ustupio evi potomci koji e po zakonu biti pozvani da ga naslede. kao i svaki ugovor o nasledstvu nekog tre eg ko je živ. umre pre ustupioca ili se odrekne nasle a ili je nedostojan a ne ostavi potomstvo.

Kad se ustupljeni delovi smatraju kao poklon lan 187 Kad se sa ustupanjem i raspodelom nije saglasio neki od potomaka koji je postao naslednik. njegovu zaostavštinu ine dobra koja nisu obuhva ena ugovorom o ustupanju i raspodeli. ako se bra ni drug saglasi. kao i dobra koja je naknadno stekao. Dugovi ustupio evi i pobijanje ustupanja lan 190 Potomci izme u kojih je ustupilac razdelio svoju imovinu ne odgovaraju za njegove dugove ako šta drugo nije ugovoreno. Zadržavanje raznih prava lan 188 Pri ustupanju i raspodeli. delovi imovine koji su ustupljeni ostalim naslednicima smatraju se kao poklon. Kad su uživanje ili doživotna renta ugovoreni za ustupioca i njegovog bra nog druga zajedno. Kad bra ni drug nije obuhva en ustupanjem i raspodelom. u celini ili delimi no. ustupilac može za sebe ili svog bra nog druga. ili za kog drugog zadržati pravo uživanja na svim ili nekim ustupljenim dobrima. njegovo pravo na nužni deo ostaje nedirnuto. uživanje ili renta pripadaju u celini drugome do njegove smrti ako što drugo nije ugovoreno ili ako što drugo ne proizlazi iz okolnosti. Pravo ustupio evog bra nog druga lan 189 Ustupilac može ugovorom obuhvatiti i svog bra nog druga.Ugovor može obuhvatiti samo ustupio evu imovinu koja postoji u asu ustupanja i raspodele. može ugovoriti doživotnu rentu u stvarima ili novcu. U svakom slu aju. i tada on ima isti položaj kao i ustupio evi potomci. Ustupljena imovina ne ulazi u zaostavštinu lan 186 Kad predak umre. doživotno izdržavanje ili kakvu drugu naknadu. Ustupio evi poverioci mogu ugovor pobijati pod uslovima za pobijanje besplatnih raspolaganja. Ništava je odredba ugovora koja predvi a raspodelu dobara koja e se zate i u ustupio evoj zaostavštini. Obaveza jemstva lan 191 . ugovor izme u potomaka ostaje na snazi. pa jedno od njih umre. a delovi ustupio eve imovine koji su razdeljeni njegovim potomcima smatraju se kao poklon. ili za oboje.

U drugim slu ajevima neizvršenja tereta odre enih ugovorom o ustupanju i raspodeli. Pri utvr ivanju njegovog nužnog dela delovi imovine koje je ostavilac ustupio ostalim potomcima i bra nom drugu smatra e se kao poklon. nastaje i me u potomcima i posle ustupanja i raspodele. a davalac izdržavanja se obavezuje da ga. ili ne namiri ustupio eve dugove. troškove le enja i davanja za svakodnevne uobi ajene potrebe. Poseban slu aj ništavosti ugovora . U suprotnom. Primalac izdržavanja ugovorom može obuhvatiti samo stvari ili prava postoje a u trenutku zaklju enja ugovora. sud. Ako što drugo nije ugovoreno. kao naknadu za to. obaveza izdržavanja naro ito obuhvata obezbe ivanje stanovanja. vode i ra una o važnosti tereta za ustupioca i drugim okolnostima.Obaveza jemstva koja posle deobe nastaje me u sanaslednicima. hrane. ode e i obu e. ili pravo da traži prinudno izvršenje tereta. ugovor je ništav. izdržava i da se brine o njemu do kraja njegovog života i da ga posle smrti sahrani. Oblik lan 195 Ugovor o doživotnom izdržavanju mora biti zaklju en u pismenom obliku i overen od sudije koji je dužan da pre overe pro ita strankama ugovor i primaoca izdržavanja naro ito upozori na to da imovina koja je predmet ugovora ne ulazi u njegovu zaostavštinu i da se njome ne mogu namiriti nužni naslednici. odgovaraju u negu u bolesti i starosti. Pravo potomka posle opoziva lan 193 Potomak koji je vratio primljeno može posle smrti ustupio eve zahtevati nužni deo. III UGOVOR O DOŽIVOTNOM IZDRŽAVANJU Pojam ugovora lan 194 Ugovorom o doživotnom izdržavanju obavezuje se primalac izdržavanja da se posle njegove smrti na davaoca izdržavanja prenese svojina ta no odre enih stvari ili kakva druga prava. Opoziv lan 192 Ustupilac može zahtevati da mu potomak vrati sve što je primio ako je potomak pokazao grubu neblagodarnost prema njemu. odlu uje da li ustupilac ima pravo na vra anje datih dobara. Isto pravo ima ustupilac i ako potomak njemu ili kome drugome ne daje izdržavanje odre eno ugovorom o ustupanju i raspodeli.

Doživotno izdržavanje više lica lan 197 Kad je doživotno izdržavanje ugovoreno za dvoje ili više lica. primalac izdržavanja je dužan dati naknadu za primljena davanja i usluge. Kad je doživotno izdržavanje ugovoreno u korist tre eg lica.lan 196 Ništav je ugovor u kome je davalac izdržavanja fizi ko ili pravno lice koje se u okviru svog zanimanja. Obezbe ivanje prava iz ugovora lan 199 Davalac izdržavanja može svoje pravo iz ugovora obezbediti upisom u javnoj knjizi. Doživotno izdržavanje u korist tre eg lica lan 198 Kad je doživotno izdržavanje ugovoreno u korist tre eg lica. Ako je do raskida došlo zbog krivice jedne strane. bolnice. svako od njih može zahtevati da sud raskine ugovor. Raskid ugovora zbog promenjenih okolnosti lan 202 . Kad sud izrekne raskid. raskid ugovora posle smrti saugovara a davaoca izdržavanja može zahtevati i lice u iju je korist izdržavanje ugovoreno. druga strana ima pravo na pravi nu naknadu. Raskid ugovora zbog poreme enih odnosa lan 201 Ako se me usobni odnosi ugovornika iz bilo kog uzroka toliko poremete da postanu nepodnošljivi. svako od njih ima zasebno pravo na odre ena davanja i injenja. razli ite agencije i sli no). Obaveza izdržavanja traje do smrti tre eg lica. Isto pravo posle smrti saugovara a davaoca izdržavanja ima i tre e lice u iju je korist izdržavanje ugovoreno. davalac izdržavanja sti e svojinu na predmetima ugovora u trenutku smrti njegovog saugovara a ako ugovorom nije odre eno da svojina prelazi u trenutku smrti tre eg lica. odnosno delatnosti i stara o primaocu izdržavanja (medicinsko osoblje. Neprenosivost prava lan 200 Potraživanja primaoca izdržavanja ne mogu se preneti na drugoga. ako prethodno za ugovor nije dobijena saglasnost nadležnog organa starateljstva.

njihove odnose iznova urediti ili raskinuti. mogu zahtevati naknadu od primaoca izdržavanja. sud može poništiti ugovor o doživotnom izdržavanju ako zbog bolesti ili starosti primaoca izdržavanja ugovor nije predstavljao nikakvu neizvesnost za davaoca izdržavanja. Ako oni ne pristanu na produženje ugovora o doživotnom izdržavanju. Kad je doživotno izdržavanje ugovoreno u korist tre eg lica.Ako se posle zaklju enja ugovora okolnosti toliko promene da njegovo ispunjenje postane znatno otežano. Isto dejstvo ima i proglašenje lica za umrlo. Sud e tu naknadu odrediti po slobodnoj oceni cene i imovno stanje primaoca izdržavanja i onih koji su bili ovlaš eni na produženje ugovora. sud može. a najkasnije u roku od tri godine od dana smrti primao eve. na zahtev jedne ili druge ugovornice. Smrt davaoca izdržavanja lan 204 Posle smrti davaoca izdržavanja njegove obaveze prelaze na njegovog bra nog druga i potomke koji su pozvani na nasle e. Glava peta PRELAZAK ZAOSTAVŠTINE NA NASLEDNIKE I OTVARANJE NASLE A Smrt i proglašenje lica za umrlo lan 206 Smr u ovekovom otvara se njegovo nasle e. Rok od jedne godine ne može po eti da te e pre smrti primao eve. Sud može pravo primaoca izdržavanja preina iti u doživotnu rentu ako se saglase ugovornice. ugovor se raskida a oni ne mogu zahtevati naknadu za ranije dato izdržavanje. ako pristanu. Pravo zakonskih naslednika primaoca izdržavanja lan 203 Na zahtev zakonskih naslednika primaoca izdržavanja. lan 205 Ako bra ni drug i potomci davaoca izdržavanja nisu u stanju da preuzmu ugovorne obaveze. Zakonski naslednici mogu poništaj ugovora zahtevati u roku od jedne godine od dana saznanja za ugovor. raskid ugovora posle smrti saugovara a davaoca izdržavanja može zahtevati i lice u iju je korist izdržavanje ugovoreno. Kada se otvara nasle e lica proglašenog za umrlo i po etak toka rokova .

danom otvaranja nasle a smatra se prvi dan po isteku zakonom odre enih rokova. Republika Srbija sti e svojinu na predatim stvarima u roku od tri godine za pokretne. Rokovi koji po ovom zakonu po inju da teku od dana otvaranja nasle a teku od dana pravnosnažnosti rešenja o proglašenju lica za umrlo. lan 209 Kad se po isteku roka od jedne godine od dana najkasnije objavljenog oglasa ne prijavi nijedan naslednik. kao i u drugim slu ajevima kad je to potrebno. sud e doneti rešenje kojim zaostavštinu predaje na uživanje Republici Srbiji. objaviti u "Službenom listu Savezne Republike Jugoslavije". ili je njihovo prebivalište ili boravište nepoznato.lan 207 Danom otvaranja nasle a lica koje je proglašeno za umrlo smatra se dan koji je u rešenju o proglašenju lica za umrlo ozna en kao dan smrti. da napla uje potraživanja. a. po potrebi. Oglas e se ista i na oglasnoj tabli suda. a deset godina za nepokretne stvari. Staralac zaostavštine lan 210 Ako nije poznato ima li naslednika. II STICANJE ZAOSTAVŠTINE 1. O postavljanju privremenog staraoca sud e obavestiti organ starateljstva. sud e oglasom pozvati lica koja polažu pravo na nasle e da se prijave sudu u roku od jedne godine od dana objavljivanja oglasa. . Postupak sa zaostavštinom ako su naslednici nepoznati lan 208 Kad nije poznato ima li naslednika. oglas e se objaviti i u odgovaraju em inostranom sredstvu javnog obaveštavanja. po ev od otvaranja nasle a. a ako to u rešenju nije ozna eno. Prelazak zaostavštine na naslednike lan 212 Zaostavština prelazi po sili zakona na ostavio eve naslednike u trenutku njegove smrti. Sud može privremenog staraoca zaostavštine postaviti i na zahtev ostavio evih poverilaca. ispla uje dugove i isporuke i uopšte da zastupa naslednike. i na drugi na in. Ako ima nagoveštaja da je prebivalište ili boravište naslednika u inostranstvu. koji može postaviti drugog staraoca. lan 211 Privremeni staralac zaostavštine je ovlaš en da u ime naslednika tuži i bude tužen. sud e postaviti privremenog staraoca zaostavštine. "Službenom glasniku Republike Srbije". isporukoprimaca ili korisnika naloga.

Naslednik koji se odrekao nasle a može zahtevati poništaj izjave o odricanju ako je ona posledica prinude. Izjava o odricanju od nasle a neopoziva je. a) Odricanje od nasle a lan 213 Naslednik se može odre i nasle a izjavom pred sudom do okon anja prvostepenog postupka za raspravljanje zaostavštine. b) Prijem nasle a . Odricanje u korist odre enog naslednika lan 216 Odricanje u korist odre enog naslednika smatra se izjavom o prijemu nasle a uz istovremeno ustupanje naslednog dela. Smatra se da naslednik koji se odrekao nasle a nikada nije ni bio naslednik. Ko se ne može odre i nasle a lan 217 Nasle a se ne može odre i naslednik koji se izri ito ili pre utno primio nasle a. Naslednik se može odre i nasle a samo u svoje ime. Odricanje od nasle a ne može biti delimi no. prevare ili zablude. smatra e se izjavom koja ne proizvodi pravno dejstvo.Istovremeno naslednici sti u i pravo na odricanje od nasle a. Odricanje od nasle a koje nije otvoreno lan 218 Odricanje od nasle a koje nije otvoreno ništavo je. Priroda izjave o odricanju i njen poništaj lan 214 Ako je izjava o odricanju od nasle a data pod uslovom ili rokom. pravo odricanja prelazi na njegove naslednike. Po prijemu ustupljenog dela na odnose izme u ustupioca i prijemnika primenjuju se pravila o poklonu. Nasle ivanje prava na odricanje od nasle a lan 215 Kad naslednik umre pre okon anja prvostepenog postupka za raspravljanje zaostavštine a ne odrekne se nasle a. pretnje.

Dugovi se me u sanaslednicima dele srazmerno njihovim naslednim delovima ako iz zaveštanja ne sledi što drugo. 2. Odgovornost sanaslednika lan 224 Sanaslednici solidarno odgovaraju za ostavio eve dugove. Izjava o prijemu nasle a neopoziva je. svaki do visine vrednosti svog naslednog dela. pretnje. . Mere koje jedan naslednik preduzme samo radi o uvanja zaostavštine i mere teku eg upravljanja ne smatraju se prijemom nasle a. smatra e se da uslov ili rok ne postoje. Smatra e se da se primio nasle a i naslednik koji je raspolagao celom zaostavštinom ili njenim delom. Ako je data izjava o prijemu nasle a lan 220 Ako je izjava o prijemu nasle a data pod uslovom ili rokom. prevare ili zablude. Time se ne dira u pravila o održaju. bez obzira na to da li je izvršena deoba nasledstva. lan 223 Naslednik koji se odrekao nasle a ne odgovara za ostavio eve dugove. Prijem nasle a ne može biti delimi an. Naslednik koji se primio nasle a može zahtevati poništaj izjave o prijemu ako je ona posledica prinude. III ODGOVORNOST NASLEDNIKA ZA DUGOVE OSTAVIO EVE Obim naslednikove odgovornosti za dugove lan 222 Naslednik odgovara za ostavio eve dugove do visine vrednosti nasle ene imovine.Pre utni prijem nasle a lan 219 Ako se do okon anja prvostepenog postupka za raspravljanje zaostavštine naslednik ne odrekne nasle a. sticanju od nevlasnika i zastarelosti potraživanja. Nezastarivost prava na zahtevanje zaostavštine lan 221 Pravo naslednika da zahteva zaostavštinu ne zastareva. smatra e se da se nasle a primio.

na zahtev nekog od njih. IV DEOBA NASLEDSTVA Pravo na deobu lan 228 Deobu nasledstva može zahtevati svaki naslednik u svako doba. preneti samo na sanaslednika.Odvajanje zaostavštine lan 225 Poverioci ostavio evi mogu u roku od tri meseca od dana otvaranja nasle a zahtevati da se zaostavština odvoji od imovine naslednika. Za upravitelja sud može postaviti i nekog od naslednika. U tom slu aju naslednik ne može raspolagati stvarima i pravima iz zaostavštine sve dokle se ne naplate poverioci koji su odvajanje zahtevali. Ugovor kojim se naslednik odri e prava da zahteva deobu ništav je. Nasledni ka zajednica lan 229 Do deobe naslednici zajedni ki upravljaju i raspolažu nasledstvom. Ustupanje naslednog dela pre deobe lan 231 Svaki naslednik može pre deobe svoj nasledni deo. ili e svakom nasledniku odrediti deo nasledstva kojim e on upravljati. Kad nema izvršioca zaveštanja a naslednici se ne slože o upravljanju nasledstvom. osim u nevreme. potpuno ili delimi no. To pravo ne može zastareti. lan 230 Upravitelj može sa odobrenjem suda raspolagati stvarima i pravima iz zaostavštine ako je to potrebno radi isplate troškova ili otklanjanja kakve štete. ta raspolaganja ostaju punovažna. Odvojenoj zaostavštini sud može postaviti staraoca. . lan 227 Poverioci ostavio evi koji su zahtevali odvajanje mogu svoja potraživanja naplatiti samo iz zaostavštine. lan 226 Poverioci naslednikovi ne mogu se namiriti iz odvojene zaostavštine sve dokle se ne namire ostavio evi poverioci koji su zahtevali odvajanje. sud e. postaviti upravitelja koji e za sve njih upravljati nasledstvom. a ako je tim stvarima i pravima do odvajanja raspolagao.

Ugovor naslednika o ustupanju naslednog dela sa onim ko nije naslednik samo obavezuje naslednika da. U svim slu ajevima jemstva po ovom lanu svaki naslednik jem i i duguje naknadu srazmerno svom naslednom delu.do iznosa koji mu je stavljen u deo. preda svoj deo saugovara u. lan 236 . naslednik kome su predmeti ostavljeni isplati e tu razliku ostalim naslednicima u novcu. oni mogu zahtevati isplatu potraživanja ili predaju stvari koje bi im ina e pripale na ime naslednog dela. Ako vrednost tih predmeta premaši vrednost naslednog dela. lan 233 Kad u zaostavštini ima poljoprivrednog zemljišta. a da im on vrednost tih stvari ili prava isplati u novcu o roku koji sud prema okolnostima odredi. ili ina e smanji njegovo pravo. oduzme stvar koja je stavljena u njegov nasledni deo. sud može.Ugovor o prenosu naslednog dela mora overiti sudija. pozivaju i se na pravo zasnovano pre deobe. Oni jem e i za to da stvari stavljene u njegov deo nemaju skrivenih nedostataka. Deoba predmeta doma instva lan 234 Predmeti doma instva ve e vrednosti koji služe svakodnevnim potrebama ostavio evog bra nog druga i naslednika koji je s ostaviocem živeo u istom doma instvu ostavi e mu se na njegov zahtev. Pravo naslednika koji je živeo ili privre ivao u zajednici sa ostaviocem lan 232 Na zahtev naslednika koji je živeo ili privre ivao u zajednici sa ostaviocem. Obaveza zaštite me u naslednicima posle deobe lan 235 Svakom nasledniku ostali naslednici odgovaraju po samom zakonu ako mu neko tre i. a njihova e se vrednost ura unati u deo tog naslednika. o roku koji sud prema okolnostima odredi. ime saugovara do deobe ne dobija nikakvo drugo pravo. Ako im isplata ne bude izvršena o roku. Za tako odre eni iznos ti naslednici imaju do isplate zakonsku zalogu na delovima zaostavštine dodeljenim nasledniku koji je dužan da im izvrši isplatu. sud je dužan na pravo iz prethodnog lana upozoriti poljoprivrednika koji je živeo ili privre ivao u zajednici sa ostaviocem. po izvršenoj deobi. ako to iziskuje opravdana potreba. odlu iti da mu se ostave pojedine stvari ili grupe stvari ili prava koje bi pripale u deo ostalim naslednicima. Naslednici jem e za postojanje i naplativost ostavio evog potraživanja koje je stavljeno u deo jednog naslednika .

Glava šesta PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE lan 237 Nasle a otvorena pre stupanja na snagu ovog zakona raspravi e se po propisima koji su važili do dana njegovog stupanja na snagu. 2) lanovi 127. br.tri godine posle dospelosti obaveze. 25/82 i 48/88). br. 22/93. 22/80 i 11/88 i "Službeni glasnik RS". 3) stav 2 lana 85 Zakona o braku i porodi nim odnosima ("Službeni glasnik SRS". . a za potraživanja koja dospevaju posle deobe . lan 239 Ovaj zakon stupa na snagu po proteku šest meseci od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije". ugovore o doživotnom izdržavanju i ugovore o ustupanju i raspodeli imovine za života. primeni e se propisi koji su važili u vreme njihovog sa injavanja. Na zaveštanja. br. 1/80 i 25/82). 176 i 181 Zakona o vanparni nom postupku ("Službeni glasnik SRS". lan 238 Danom stupanja na snagu ovog zakona prestaju da važe: 1) Zakon o nasle ivanju ("Službeni glasnik SRS". koji su sa injeni do dana stupanja na snagu ovog zakona. 25/93 i 35/94). br.Obaveza jemstva za postojanje i naplativost potraživanja traje tri godine po završenoj deobi. 52/74.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->