ZAKON O NASLE IVANJU ("Sl. glasnik RS", br.

46/95 i 101/2003 - odluka USRS)

Glava prva OPŠTE ODREDBE Predmet nasle ivanja lan 1 Nasle uje se zaostavština. Zaostavštinu ine sva nasle ivanju podobna prava koja su ostaviocu pripadala u trenutku smrti. Zaostavštinu ne ine predmeti doma instva manje vrednosti (poku stvo, nameštaj, posteljina i sli no) koji služe svakodnevnim potrebama ostavio evih potomaka, njegovog bra nog druga i roditelja, ako su sa ostaviocem živeli u istom doma instvu, ve oni postaju zajedni ka svojina ovih lica. Zaostavštinu ne ine dobra za koja su ostavio evu imovinu uve ali njegovi potomci koji su s njime živeli u zajednici i svojim trudom, zaradom ili ina e mu pomagali u privre ivanju, ve ta dobra pripadaju potomku, srazmerno delu za koji je uve ao ostavio evu imovinu. Osnovi nasle ivanja lan 2 Naslediti se može na osnovu zakona i na osnovu zaveštanja (testamenta). Sposobnost za nasle ivanje lan 3 Naslediti može samo onaj ko je živ u trenutku ostavio eve smrti. Naslediti može i dete ve za eto u trenutku ostavio eve smrti ako se rodi živo. Na osnovu zaveštanja može naslediti i pravno lice, ako posebnim propisima nije što drugo odre eno. Odredbe prethodnih stavova važe i za isporuku (legat) i druge koristi iz zaveštanja. Nedostojnost za nasle ivanje lan 4* Ne može naslediti na osnovu zakona ili zaveštanja, niti ste i kakvu korist iz zaveštanja (nedostojan je): 1) onaj ko je umišljajno usmrtio ostavioca, ili je to pokušao; 2) onaj ko je prinudom, pretnjom ili prevarom naveo ostavioca da sa ini ili opozove zaveštanje ili neku njegovu odredbu, ili ga je u tome spre io;

3) onaj ko je u nameri spre avanja ostavio eve poslednje volje uništio ili sakrio njegovo zaveštanje, ili ga je falsifikovao; 4) onaj ko se teže ogrešio o zakonsku obavezu izdržavanja ostavioca, ili mu je uskratio nužnu pomo ; 5) (prestala da važi odlukom USRS). Sud na nedostojnost pazi po službenoj dužnosti. Prestanak nedostojnosti lan 5* Ostavilac može oprostiti nedostojnost. Oproštaj mora biti u injen u obliku potrebnom za zaveštanje. Položaj potomaka nedostojnog lan 6 Nedostojnost ne smeta potomcima nedostojnog i oni nasle uju kao da je nedostojan umro pre ostavioca. Nasledna prava stranaca lan 7 Strani državljani u Republici Srbiji imaju, pod uslovom uzajamnosti, isti nasledni položaj kao i doma i državljani, ako me unarodnim ugovorom nije druk ije odre eno. Glava druga NASLE IVANJE NA OSNOVU ZAKONA I ZAKONSKI NASLEDNICI Krug zakonskih naslednika lan 8 Na osnovu zakona, ostavioca nasle uju: njegovi potomci, njegovi usvojenici i njihovi potomci, njegov bra ni drug, njegovi roditelji, njegovi usvojioci, njegova bra a i sestre i njihovi potomci, njegovi dedovi i babe i njihovi potomci i njegovi ostali preci. Nasle uje se po naslednim redovima. Naslednici bližeg naslednog reda isklju uju iz nasle a naslednike daljeg naslednog reda. Republika Srbija je poslednji zakonski naslednik. 1. Prvi nasledni red Ostavio evi potomci i bra ni drug lan 9

Prvi nasledni red ine ostavio evi potomci i njegov bra ni drug. Ostavio eva deca i bra ni drug nasle uju na jednake delove. Kad postoji ostavio evo dete kome ostavio ev bra ni drug nije roditelj, a imovina bra nog druga je ve a od one koja bi mu pripala pri podeli zaostavštine na jednake delove, onda svako ostavio evo dete može naslediti do dva puta više nego bra ni drug ako sud, pošto razmotri sve okolnosti, oceni da je to opravdano. Pravo predstavljanja lan 10 Ako ostavio evo dete ne može ili ne e da nasledi, njegov deo na jednake delove nasle uju njegova deca (unuci ostavio evi), a kad neki od ostavio evih unuka ne može ili ne e da nasledi, njegov deo na jednake delove nasle uju njegova deca (praunuci ostavio evi) i tako redom sve dokle ima ostavio evih potomaka. Ako ostavilac nema potomstva lan 11 Kad ostavilac nema potomstva, bra ni drug ne nasle uje u prvom naslednom redu. 2. Drugi nasledni red Ostavio ev bra ni drug i roditelji lan 12 Drugi nasledni red ine ostavio ev bra ni drug i ostavio evi roditelji i njihovo potomstvo. Ostavio ev bra ni drug nasle uje polovinu zaostavštine, a drugu polovinu na jednake delove nasle uju ostavio evi roditelji. Ako ostavio ev bra ni drug ne može ili ne e da nasledi, zaostavštinu na jednake delove nasle uju ostavio evi roditelji. Ako ostavio evi roditelji imaju potomstva lan 13 Ako ostavio ev roditelj ne može ili ne e da nasledi, njegov deo na jednake delove nasle uju njegova deca (bra a i sestre ostavioca), njegovi unuci i praunuci i njegovi dalji potomci, po pravilima koja važe kada ostavioca nasle uju njegovi potomci. Ako ostavio evi roditelji ne mogu ili ne e da naslede, njihov deo nasle uju njihovi potomci, onako kako je odre eno u prethodnom stavu. Ako ostavio ev roditelj nema potomstva lan 14 Ako ostavio ev roditelj nema potomstva a ne može ili ne e da nasledi, njegov deo nasle uje drugi ostavio ev roditelj, a ako ni on ne može ili ne e da nasledi, njegovi potomci nasle uju sve što bi pripalo roditeljima, onako kako je odre eno u prethodnom lanu.

Ako ostavio evi roditelji nemaju potomstva lan 15 Ako ostavio evi roditelji nemaju potomstva a ne mogu ili ne e da naslede, bra ni drug nasle uje celokupnu zaostavštinu. 3. Tre i nasledni red Ostavio evi dedovi i babe lan 16 Tre i nasledni red ine ostavio evi dedovi i babe i njihovo potomstvo. Ostavio evi deda i baba sa o eve strane (o eva loza) nasle uju polovinu zaostavštine, a drugu polovinu nasle uju deda i baba s maj ine strane (maj ina loza). Prava dede i babe iste loze lan 17 Deda i baba iste loze nasle uju na jednake delove. Ako neki od ovih predaka ne može ili ne e da nasledi, njegov deo nasle uju njegova deca, njegovi unuci i njegovi dalji potomci, po pravilima koja važe kada ostavioca nasle uju njegovi potomci. U svemu ostalom što se ti e naslednog prava dede i babe iste loze i njihovog potomstva važe pravila po kojima nasle uju ostavio evi roditelji i njihovi potomci. Ako deda i baba iste loze nemaju potomstva lan 18 Ako deda i baba iste loze nemaju potomstva a ne mogu ili ne e da naslede, njihov deo nasle uju deda i baba druge loze, njihova deca i unuci i njihovi dalji potomci, onako kako je odre eno u prethodnom lanu. 4. etvrti nasledni red Ostavio evi pradedovi i prababe lan 19 etvrti nasledni red ine ostavio evi pradedovi i prababe. Ostavio evi pradedovi i prababe sa o eve strane nasle uju na jednake delove polovinu zaostavštine, a drugu polovinu na jednake delove nasle uju ostavio evi pradedovi i prababe s maj ine strane. Ako neki od ovih predaka ne može ili ne e da nasledi, njegov deo nasle uje njegov bra ni drug, ako je predak ostavio ev. Ako par predaka iste loze ne može ili ne e da nasledi, njihov deo nasle uje drugi par predaka iste loze. Ako pradedovi i prababe jedne loze ne mogu ili ne e da naslede, njihov deo nasle uju pradedovi i prababe druge loze.

Pri odlu ivanju sud naro ito ceni dužinu trajanja zajednice života ostavioca i bra nog druga. II POSEBNA PRAVILA ZA NEKE ZAKONSKE NASLEDNIKE 1. Ostavio ev bra ni drug Kada bra ni drug gubi pravo zakonskog nasle ivanja lan 22 Bra ni drug gubi pravo zakonskog nasle ivanja: 1) ako je ostavilac bio podneo tužbu za razvod braka a posle njegove smrti se utvrdi da je tužba bila osnovana. zaostavštinu nasle uju njegovi dalji preci. bra ni drug može zahtevati u svojinu celokupnu zaostavštinu. redom. Republika Srbija ne može se odre i nasle a. 2) ako je njegov brak sa ostaviocem poništen posle ostavio eve smrti. . 6. Kad je vrednost zaostavštine tako mala da bi njenom podelom zapao u oskudicu. bra ni drug može u roku od jedne godine od smrti ostavio eve zahtevati doživotno uživanje (plodouživanje) na celini ili delu zaostavštine koju su nasledili ostali naslednici.5. imovno stanje i sposobnost za privre ivanje bra nog druga i ostalih naslednika i vrednost zaostavštine. a) Pove anje naslednog dela bra nog druga u drugom naslednom redu Uslovi lan 23 Kad je pozvan na nasle e s naslednicima drugog naslednog reda a nema nužnih sredstava za život. Zaostavština koju Republika Srbija nasledi postaje državna imovina. 3) ako je njegova zajednica života sa ostaviocem bila trajno prestala njegovom krivicom ili u sporazumu sa ostaviocem. shodno pravilima pod kojima nasle uju njegovi pradedovi i prababe. a iz razloga koji su bra nom drugu bili poznati u trenutku zaklju enja braka. Republika Srbija kao zakonski naslednik Kad i kako Republika Srbija nasle uje lan 21 Republika Srbija nasle uje ako ostavilac nema drugih zakonskih naslednika. Ostali nasledni redovi Ostavio evi ostali preci lan 20 Posle ostavio evih pradedova i prababa.

a ostavio eva nasle ena dobra ine više od polovine njegove posebne imovine. . na zahtev ostalih naslednika. doživotno uživanje ili rentu ukinuti. ako su njegovi naslednici. u roku od šest meseci od njegove smrti. Preina enje i ukidanje doživotnog uživanja lan 25 Bra ni drug i ostali naslednici uvek mogu sporazumom doživotno uživanje preina iti u doživotnu rentu. to pravo pripada njegovim potomcima. smatra e se da ni uslov ni rok ne postoje. Ako bra ni drug umre pre davanja izjave o izboru. Pravo bra nog druga na izbor i nenasledivost prava izbora lan 28 Sve dokle se ne reši o zahtevu ostalih naslednika bra ni drug može umesto nasle a u svojinu izabrati doživotno uživanje na polovini zaostavštine. b) Smanjenje naslednog dela bra nog druga u drugom naslednom redu Uslovi lan 26 Kad je bra ni drug pozvan na nasle e s naslednicima drugog naslednog reda. njegovi naslednici mogu naslediti samo u svojinu.Nenasledivost prava lan 24 Ako bra ni drug umre pre ostvarenja prava na pove anje naslednog dela. Deo za koji je nasledni deo bra nog druga smanjen sud dodeljuje samo nasledniku koji je zahtev postavio. Pri odlu ivanju o obimu smanjenja naslednog dela bra nog druga sud ceni vrednost ostavio evih nasle enih dobara i dužinu trajanja zajednice života ostavioca i bra nog druga. Izjava o izboru i njen poništaj lan 29 Ako je izjava o izboru data pod uslovom ili rokom. Nasledivost prava lan 27 Ako naslednik koji nije zahtevao smanjenje naslednog dela bra nog druga umre pre isteka roka za postavljanje zahteva. to pravo ne prelazi na njegove naslednike. sud može. ostali naslednici mogu u roku od jedne godine od smrti ostavio eve zahtevati smanjenje naslednog dela bra nog druga do etvrtine zaostavštine ako zajednica života ostavioca i bra nog druga nije trajala duže vremena. Pri odlu ivanju sud naro ito ceni li no. Kad se promene prilike zbog kojih je bra nom drugu pripalo doživotno uživanje ili renta. bra no i imovno stanje bra nog druga i ostalih naslednika.

sud naro ito ceni imovno stanje i sposobnost za privre ivanje roditelja. Preina enje doživotnog uživanja u rentu lan 30 Bra ni drug i ostali naslednici uvek mogu sporazumom doživotno uživanje preina iti u doživotnu rentu. pretnje ili zablude. ostavio evog bra nog druga i potomaka roditelja koji ne može ili ne e da nasledi. to pravo ne prelazi na njihove naslednike. može zahtevati doživotno uživanje i na celini ili delu zaostavštine koju je nasledio drugi ostavio ev roditelj. Ako ostavio ev roditelj ne može ili ne e da nasledi. roditelj koji nema nužnih sredstava za život. Kad je vrednost zaostavštine tako mala da bi njenom podelom zapali u oskudicu. ostavio evi roditelji mogu zahtevati u svojinu celokupnu zaostavštinu. 3. 2. roditelj koji nema nužnih sredstava za život može zahtevati doživotno uživanje i na celini ili delu zaostavštine koju su nasledili potomci drugog roditelja. ostavio evi roditelji mogu u roku od jedne godine od smrti ostavio eve zahtevati doživotno uživanje na celini ili delu zaostavštine koju je nasledio bra ni drug. ve u injeni izbor proteže se i na tu imovinu. Nenasledivost prava lan 33 Ako ostavio evi roditelji umru pre ostvarenja prava na pove anje naslednog dela. dužinu trajanja zajednice života ostavioca i bra nog druga i vrednost zaostavštine. Ako je zajednica života ostavio evih roditelja trajno prestala. Šta sud naro ito ceni lan 32 Pri odlu ivanju o zahtevu ostavio evih roditelja. Ostavio evi roditelji Uslovi za pove anje naslednog dela roditelja lan 31 Kad su pozvani na nasle e sa ostavio evim bra nim drugom a nemaju nužnih sredstava za život.Izjava o izboru ne može se opozvati. ali se može poništiti ako je posledica prinude. prevare. Usvojenik Usvojenik iz potpunog usvojenja lan 34 . a zajednica života nije prestala njegovom krivicom. Ako se posle okon anja postupka za raspravljanje zaostavštine prona e nova imovina.

lan 36 Usvojenik iz nepotpunog usvojenja i njegovi potomci ne nasle uju usvojioca ako je usvojilac bio podneo zahtev za prestanak usvojenja a posle njegove smrti se utvrdi da je zahtev bio osnovan. usvojenici i njihovi potomci. ako usvojilac nema nužnih sredstava za život a usvojenik nema naslednika iz prvog naslednog reda. . Nepotpuno usvojenje ne smeta nasle ivanju izme u usvojenika i njegovih krvnih srodnika. III NUŽNI NASLEDNICI 1. usvojilac može u roku od jedne godine od smrti usvojenikove zahtevati doživotno uživanje na delu zaostavštine ako pri usvojenju nisu bila isklju ena usvojenikova nasledna prava. Usvojenik iz potpunog usvojenja i njegovi potomci ne nasle uju usvojenikove krvne srodnike. Usvojilac iz nepotpunog usvojenja lan 38 Usvojilac iz nepotpunog usvojenja i njegovi srodnici ne nasle uju usvojenika. Pri odlu ivanju sud ceni dužinu trajanja usvojenja. to pravo ne prelazi na njegove naslednike. bra a i sestre. Usvojenik iz nepotpunog usvojenja lan 35 Usvojenik iz nepotpunog usvojenja. njegovi potomci i njegovi usvojenici iz potpunog usvojenja i njihovi potomci. Položaj nužnih naslednika i priroda nužnog dela Ko su nužni naslednici lan 39 Nužni naslednici su ostavio evi: potomci. njegovi potomci i njegovi usvojenici iz potpunog usvojenja i njihovi potomci nasle uju usvojioca i njegove srodnike isto kao što deca i njihovi potomci nasle uju svoje roditelje i njihove srodnike. Usvojilac Usvojilac iz potpunog usvojenja lan 37 Usvojilac iz potpunog usvojenja i njegovi srodnici nasle uju usvojenika i njegove potomke isto kao što roditelji i njihovi srodnici nasle uju svoju decu i njihove potomke. obim usvojenikovih naslednih prava. nasle uju samo usvojica isto kao što deca i njihovi potomci nasle uju svoje roditelje ako ta prava pri usvojenju nisu ograni ena ili isklju ena. niti ovi nasle uju usvojenika i njegove potomke. vrednost zaostavštine i imovno stanje naslednika pozvanih na nasle e. 4. Ako usvojilac umre pre ostvarenja prava na nasle ivanje. dedovi i babe i ostali preci. usvojilac. Izuzetno. bra ni drug.Usvojenik iz potpunog usvojenja. roditelji.

do visine vrednosti nužnog dela. Ako nužni naslednik ne može ili ne e da nasledi. Povreda nužnog dela lan 42 Nužni deo je povre en ako je vrednost ostavio evih zaveštajnih raspolaganja i poklona u injenih nužnom nasledniku ili licu umesto koga ovaj dolazi na nasle e manja od vrednosti naslednikovog nužnog dela. Namirenje nužnih naslednika i odgovornost za ostavio eve dugove lan 41 Nužni naslednik se namiruje posle ostavio evih poverilaca a pre isporukoprimaca (legatara). Priroda prava na nužni deo lan 43 Nužnom nasledniku pripada nov ana protivvrednost nužnog dela (obligaciono pravo). Odredbe prethodnih stavova važe samo ako ostavilac u zaveštanju ne odredi prirodu nužnog dela. njegov nužni deo ne prirasta ostalim nužnim naslednicima. sud može odlu iti da ovom pripadne odre eni deo stvari i prava koji ine zaostavštinu (stvarno pravo). usvojenika i njegovih potomaka i ostavio evog bra nog druga je polovina. Nužni deo lan 40 Nužnim naslednicima pripada deo zaostavštine kojim ostavilac nije mogao raspolagati i koji se naziva nužnim delom. Nužni deo potomaka. Ko su dužnici nužnog naslednika lan 44 Nužnom nasledniku nov anu protivvrednost solidarno duguju svi zaveštajni (testamentalni) naslednici i isporukoprimci. shodno pravilima za vra anje poklona. ostavio eva bra a i sestre. nužni naslednik može zahtevati dopunu nov ane protivvrednosti. Kad je to nedovoljno. Nužni naslednik ne odgovara za ostavio eve dugove. njegovi dedovi i babe i njegovi ostali preci nužni su naslednici samo ako su trajno nesposobni za privre ivanje a nemaju nužnih sredstava za život. Nužni naslednik može biti samo onaj ko je po zakonskom redu nasle ivanja pozvan na nasle e. . Na zahtev nužnog naslednika.Usvojilac iz nepotpunog usvojenja. srazmerno delu zaostavštine koji su dobili ako iz zaveštanja nasledi što drugo. a nužni deo ostalih nužnih naslednika je tre ina dela koji bi svakom od njih pripao po zakonskom redu nasle ivanja.

nužni naslednik može izabrati uve ani deo. Od tako utvr ene vrednosti odbija se zatim iznos ostavio evih dugova. kao i vrednost poklona za koje je ostavilac naredio da se nasledniku ne ura unaju u nasledni deo. uslovom ili rokom). pa i onim prema nekom od naslednika. Srazmerno smanjenje isporuka naloženih zaveštajnom nasledniku ili isporukoprimcu lan 46 Zaveštajni naslednik koji je nužnom nasledniku isplatio nužni deo može zahtevati srazmerno smanjenje isporuke koja ga tereti ako iz zaveštanja ne sledi što drugo. zajedno sa svim njegovim zaveštajnim (testamentalnim) raspolaganjima. bez tereta. svemu tome dodaje se i vrednost poklona koje je ostavilac u poslednjoj godini svog života u inio onima koji nisu zakonski naslednici. Šta se smatra poklonom lan 50 . lan 49 U vrednost zaostavštine na osnovu koje se izra unava nužni deo ne ulaze dobra koja je zakonski naslednik stekao punovažnim ugovorom o ustupanju i raspodeli imovine za života. on postaje dužnik nužnog naslednika samo ako ostali ne mogu namiriti nužni deo. ili samo nužni deo. Nužni deo s teretom i pravo izbora lan 47 Ako ostavilac ne im optereti nužni deo (isporukom. nezavisno od toga kom naslednom redu pripadaju i da li mogu i ho e da naslede.Pogodovani isporukoprimac lan 45 Kad je zaveštalac odredio više isporukoprimaca i naredio da se neki od njih namiri pre ostalih. Tako dobijenom ostatku dodaje se vrednost svih poklona koje je ostavilac ma na koji na in u inio nekom od zakonskih naslednika. izuzev o igledno nenaplativim. Kona no. uz ispunjenje tereta. ono što je ostavilac utrošio na izdržavanje i školovanje zakonskog naslednika. Isto važi i za isporukoprimca kome je zaveštalac naložio da iz svoje isporuke nešto ispuni. 2. kao i iznos troškova popisa i procene zaostavštine i uobi ajenih troškova njegove sahrane. Izra unavanje nužnog dela Utvr ivanje vrednosti zaostavštine na osnovu koje se izra unava nužni deo lan 48 Najpre se popisuje i procenjuje celokupna imovina koju je ostavilac imao u trenutku smrti. nalogom. Kad ostavilac nužnom nasledniku zavešta više od nužnog dela i ne im ga optereti. pokloni u injeni u dobrotvorne i druge opštekorisne svrhe ni manji uobi ajeni pokloni. smatra e se da je naslednikov nužni deo bez tereta. svim njegovim potraživanjima.

ono što je ostavilac za života dao nasledniku na ime naslednog dela ili zbog osnivanja ili proširenja doma instva ili obavljanja zanimanja. kao vrednost poklona uzima se osigurana suma. kao vrednost poklona uzima se zbir upla enih premija ako je taj zbir manji od osigurane sume. Isto važi i za isporukoprimca kome je zaveštalac naložio da iz svoje isporuke nešto ispuni. smanjuju se zaveštajna raspolaganja. . otpuštanje duga. Ako je zbir upla enih premija ve i od osigurane sume. a vra aju se i pokloni ako je to potrebno da se nužni deo namiri. 3.Poklonom se smatra svako odricanje od prava. Odre ivanje vrednosti poklona lan 51 Pri procenjivanju poklona ceni se vrednost poklonjene stvari u trenutku utvr ivanja vrednosti zaostavštine. ali prema njenom stanju u vreme kad je poklonjena. Ako se poklon sastoji u osiguranju lan 52 Kad se poklon sastoji u osiguranju u korist poklonoprimca. Ako je zaveštalac ostavio više isporuka i naredio da se neka od njih ispuni pre ostalih. Redosled vra anja poklona lan 56 Pokloni se vra aju obrnuto redu kojim su injeni. kao i svako drugo besplatno raspolaganje. Srazmerno smanjenje zaveštajnih raspolaganja Pogodovana isporuka lan 54 Zaveštajna raspolaganja smanjuju se u istoj srazmeri. pa i odricanje od nasle a u korist odre enog naslednika. Smanjenje isporuka naloženih zaveštajnom nasledniku ili isporukoprimcu lan 55 Zaveštajni naslednik iji je nasledni deo smanjen zbog dopune nužnog dela može zahtevati srazmerno smanjenje isporuke koja ga tereti ako iz zaveštanja ne sledi što drugo. bez obzira na njihovu prirodu i obim ako iz zaveštanja ne sledi što drugo. ta se isporuka smanjuje samo ako vrednost ostalih ne doseže da se namiri nužni deo. Pravila ako je nužni deo stvarno pravo Smanjenje zaveštajnih raspolaganja i vra anje poklona lan 53 Kad je nužni deo povre en.

njegovom detetu.Pokloni u injeni istovremeno vra aju se srazmerno. Ako je nužni deo povre en i poklonima. Ako ostavio ev potomak ili usvojenik koji nije zahtevao nužni deo umre pre isteka roka za postavljanje zahteva. Razbaštinjenje nužnih naslednika a) Isklju enje nužnih naslednika Uzroci isklju enja lan 61 Zaveštalac može isklju iti iz nasle a nužnog naslednika koji se povredom neke zakonske ili moralne obaveze teže ogrešio o njega (ako se uvredljivo ili grubo odnosio prema zaveštaocu. 5. ako je umišljajno u inio krivi no delo prema zaveštaocu. Ko može zahtevati nužni deo i nasledivost prava lan 60 Isplatu nov ane protivvrednosti. 6. Položaj poklonoprimca koji vra a poklon lan 57 Poklonoprimac se smatra savesnim držaocem sve dokle ne sazna za zahtev za vra anje poklona. to pravo pripada njegovim naslednicima. odnosno smanjenje zaveštajnih raspolaganja i vra anje poklona mogu zahtevati nužni naslednici. Ako je nužni deo stvarno pravo lan 59 Smanjenje zaveštajnih raspolaganja može se zahtevati u roku od tri godine od dana proglašenja zaveštanja. isplata nov ane protivvrednosti može se zahtevati u roku od tri godine od dana proglašenja zaveštanja. dopuna nov ane protivvrednosti može se zahtevati u roku od tri godine od smrti ostavio eve. Zastarelost prava Ako je nužni deo obligaciono pravo lan 58 Ako je nužni deo povre en zaveštanjem. Uslovi punovažnosti isklju enja . usvojeniku. Isklju enje može biti potpuno ili delimi no. 4. u roku od šest meseci od njegove smrti. Vra anje poklona može se zahtevati u roku od tri godine od smrti ostavio eve. ako se odao neradu i nepoštenom životu). bra nom drugu ili roditelju.

Dokazivanje osnovanosti isklju enja tereti onog ko se na isklju enje poziva. . Plodovi i druge koristi koje je naslednik od poklonjene stvari ili prava imao do smrti ostavio eve ne ura unavaju mu se u nasledni deo. Isklju enje mora biti izraženo na nesumnjiv na in. Isto važi i ako lišeni ima punoletno dete ili punoletnog unuka od ranije umrlog deteta.lan 62 Isklju enje mora biti u injeno u obliku potrebnom za zaveštanje. Posledice isklju enja lan 63 Isklju eni gubi nasle e u meri u kojoj je isklju en. lan 65 Lišenje je punovažno samo ako u trenutku smrti ostavio eve lišeni ima maloletno dete ili maloletnog unuka od ranije umrlog deteta. Time se ne dira u pravila o nužnom delu. zaveštalac ga može u celini ili delimi no lišiti nužnog dela u korist potomaka lišenog. ili u zaveštanju. Lišenje mora biti u injeno u obliku potrebnom za zaveštanje. Kada se poklon ne ura unava lan 67 Poklon se nasledniku ne ura unava u nasledni deo ako je ostavilac u vreme poklona ili docnije. izjavio da se poklon ne e ura unati. Uzrok isklju enja mora postojati u vreme ostavio eve smrti. ili se iz okolnosti može zaklju iti da je to bila namera ostavio eva. IV URA UNAVANJE POKLONA I ISPORUKA U NASLEDNI DEO Ura unavanje poklona lan 66 Zakonskom nasledniku ura unava se u njegov nasledni deo poklon koji je ma na koji na in dobio od ostavioca. koji su nesposobni za privre ivanje. b) Lišenje nužnih naslednika lan 64 Ako je potomak koji ima pravo na nužni deo prezadužen ili je rasipnik. a poželjno je navesti i uzrok isklju enja. Prava ostalih koji mogu naslediti odre uju se kao da je isklju eni umro pre ostavioca.

Ako je zaostavština nedovoljna da ostali naslednici dobiju odgovaraju u vrednost. Pravo naslednika koji se odrekao nasle a lan 70 Naslednik koji se odrekao nasle a zadržava poklon samo u granicama u kojima ne dira u nužni deo ostalih naslednika. nedostojnosti. ali prema njenom stanju u vreme kad je poklonjena. Ura unavanje nasledni kog duga lan 74 . kao vrednost poklona uzima se osigurana suma. pa se posle toga ostatak deli me u naslednicima. Kako se ura unavaju pokloni i isporuke lan 69 Pokloni i isporuke ura unavaju se tako što najpre ostali zakonski naslednici dobijaju iz zaostavštine odgovaraju u vrednost. naslednik kome se vrši ura unavanje nije dužan vratiti išta od primljenog. odricanja od nasle a. Pokloni u injeni licu umesto koga naslednik dolazi na nasle e lan 71 Pokloni u injeni licu umesto koga naslednik dolazi na nasle e zbog smrti. Ako je zbir upla enih premija ve i od osigurane sume. isklju enja iz nasle a ili lišenja nužnog dela ura unavaju se nasledniku u nasledni deo. Naslednik koji se odrekao nasle a može zahtevati isporuku samo u granicama u kojima ne dira u nužni deo ostalih naslednika. Time se ne dira u pravila o nužnom delu.Ura unavanje isporuke lan 68 Isporuka ostavljena zakonskom nasledniku ura unava se u njegov nasledni deo ako iz zaveštanja ne sledi što drugo. Ako se poklon sastoji u osiguranju lan 73 Kad se poklon sastoji u osiguranju u korist poklonoprimca. kao vrednost poklona uzima se zbir upla enih premija ako je taj zbir manji od osigurane sume. Odre ivanje vrednosti poklona pri ura unavanju lan 72 Pri ura unavanju poklona ceni se vrednost poklonjene stvari u trenutku ura unavanja.

u zakonom odre enom obliku. sud može. Zaveštajna (testamentalna) sposobnost lan 79 Zaveštanje može sa initi lice koje je navršilo petnaest godina života i sposobno je za rasu ivanje. Izuzetno. Troškovi izdržavanja naslednika lan 76 Ono što je utrošeno na izdržavanje i obavezno školovanje naslednika ne ura unava se u njegov nasledni deo.Nasledniku se u njegov deo ura unava ono što je dugovao ostaviocu. na zahtev zainteresovanog lica. kad se bitno izmene prilike koje su u vreme zaveštanja bile zaveštao eva odlu uju a pobuda. Ko može zahtevati ura unavanje lan 77 Zahtevati da se u nasledni deo jednog naslednika ura unavaju pokloni i isporuke mogu samo njegovi sanaslednici. Sud odlu uje o tome da li e se izdaci koje je ostavilac u inio za dalje školovanje naslednika ura unati u njegov nasledni deo i koliko. POSLEDNJE VOLJE) I ZAVEŠTANJE Pojam zaveštanja lan 78 Zaveštanje je jednostrana. staviti van snage pojedine odredbe zaveštanja ili celo zaveštanje ako zaveštalac to nije mogao u initi zbog gubitka sposobnosti za rasu ivanje. cene i naro ito vrednost zaostavštine i troškove školovanja i osposobljavanja za samostalan život ostalih naslednika. Glava tre a NASLE IVANJE NA OSNOVU ZAVEŠTANJA (TESTAMENTA. Uobi ajeni manji pokloni lan 75 Uobi ajeni manji pokloni nikada se ne ura unavaju u nasledni deo. . li na i uvek opoziva izjava volje za to sposobnog lica kojom ono raspore uje svoju imovinu za slu aj smrti. Gubitak sposobnosti za rasu ivanje posle sa injenog zaveštanja lan 80 Gubitak sposobnosti za rasu ivanje posle sa injenog zaveštanja ne uti e na njegovu punovažnost.

Namera za sa injavanje zaveštanja lan 82 Zaveštao eva namera za sa injavanje zaveštanja mora biti odre ena i bezuslovna. Oblik zaveštanja lan 83 Zaveštanje mora biti sa injeno u obliku i pod uslovima odre enim zakonom. a poželjno je da se nazna i njihovo svojstvo svedoka. Vrste oblika a) Svojeru no zaveštanje lan 84 Zaveštalac koji zna da ita i piše može zaveštanje sa initi tako što e ga svojom rukom napisati i potpisati.Zahtev se može postaviti u roku od tri godine od dana proglašenja zaveštanja. Volja za sa injavanje zaveštanja lan 81 Zaveštao eva volja za sa injavanje zaveštanja mora biti ozbiljna. stvarna i slobodna. Sudsko zaveštanje ako je zaveštalac u stanju da ga pro ita lan 87 . v) Sudsko zaveštanje Sa injavanje sudskog zaveštanja lan 86 Sudsko zaveštanje sa injava se po pravilima koja važe za sastavljanje isprava ako ovim zakonom nije druk ije odre eno. ali je to poželjno. II OBLICI ZAVEŠTANJA 1. Za punovažnost svojeru nog zaveštanja nije nužno da se u njemu nazna i datum kada je sa injeno. b) Pismeno zaveštanje pred svedocima lan 85 Zaveštalac koji zna da ita i piše može zaveštanje sa initi tako što e pred dva svedoka izjaviti da je ve sa injeno pismeno pro itao. da je to njegova poslednja volja i potom se na pismenu svojeru no potpisati. Svedoci se istovremeno potpisuju na samom zaveštanju.

bez obzira na državljanstvo zaveštaoca. ovaj ga zaveštaocu ita u prisustvu dva svedoka. Sud e o prijemu zaveštanja sa initi zapisnik i zaveštanje staviti u zaseban omot koji e se zape atiti i uvati u sudu. sudija na samom zaveštanju potvr uje da ga je zaveštalac u njegovom prisustvu pro itao i potpisao. Pošto zaveštalac takvo zaveštanje pro ita i potpiše. sud je dužan o tome odmah izvestiti sud na ijem podru ju zaveštalac ima prebivalište. pismeno zaveštanje pred svedocima i sudsko zaveštanje poveriti na uvanje nadležnom sudu u otvorenom ili zatvorenom omotu. pa onda zaveštalac u prisustvu istih svedoka izjavljuje da je to njegovo zaveštanje i potom zaveštanje potpisuje ili stavlja na njega svoj rukoznak. Sudsko zaveštanje ako zaveštalac nije u stanju da ga pro ita lan 88 Kad zaveštalac nije u stanju da pro ita zaveštanje koje mu je sa inio sudija. lan 93 . ako je sa injeno u obliku me unarodnog zaveštanja. g) Konzularno zaveštanje lan 91 Zaveštaocu može u inostranstvu zaveštanje sa initi konzularni predstavnik ili diplomatski predstavnik Savezne Republike Jugoslavije koji obavlja konzularne poslove. u skladu sa odredbama lana 93 do lana 101 ovog zakona.Zaveštanje može po kazivanju zaveštaoca sa initi sudija. d) Me unarodno zaveštanje Punovažnost me unarodnog zaveštanja lan 92 Me unarodno zaveštanje je punovažno bez obzira na mesto gde je sa injeno i na to gde se nalaze dobra zaveštao eva. Ništavost me unarodnog zaveštanja ne uti e na njegovu punovažnost kao zaveštanja druge vrste. Svedoci se istovremeno potpisuju na samom zaveštanju. na njegovo prebivalište ili boravište. po pravilima koja važe za sastavljanje sudskog zaveštanja. Ako je zaveštanje sa injeno u drugom sudu lan 89 Kad je zaveštanje sa injeno u sudu na ijem podru ju zaveštalac nema prebivalište. Predavanje zaveštanja sudu lan 90 Zaveštalac može svojeru no zaveštanje. pošto prethodno utvrdi zaveštao ev identitet. Sudija je dužan na samom zaveštanju potvrditi da su sve ove radnje u injene.

Kad se zaveštanje sastoji od više listova. Zaveštalac može zatražiti da ga drugi. u njegovo ime. 88. Potpisivanje me unarodnog zaveštanja lan 97 U prisustvu svedoka i ovlaš enog lica zaveštalac potpisuje zaveštanje ili. zaveštalac izjavljuje da je sa injeno pismeno njegovo zaveštanje i da je upoznat s njegovom sadržinom. Nadležnost za sa injavanje me unarodnog zaveštanja lan 95 Ovlaš ena lica za postupanje pri sa injavanju me unarodnog zaveštanja su lica odre ena prema odredbama l. potpiše na zaveštanju a ovlaš eno lice e to zabeležiti na zaveštanju. ali ga zaveštalac ne mora svojeru no napisati. Izjava zaveštaoca lan 96 U prisustvu dva svedoka i lica ovlaš enog za sastavljanje me unarodnog zaveštanja. Datum sa injavanja me unarodnog zaveštanja lan 99 Datum sa injavanja me unarodnog zaveštanja je datum pod kojim ga je potpisalo ovlaš eno lice. koje to zabeležava na zaveštanju. Ako zaveštalac nije u stanju da potpiše. ako ga je prethodno potpisao. 87. zaveštalac mora da potpiše svaki list ili. 108 i 109 ovog zakona. Me unarodno zaveštanje može biti sa injeno na bilo kom jeziku. saopštava razlog ovlaš enom licu. ili ovlaš eno lice. priznaje i potvr uje potpis za svoj. rukom ili na neki drugi na in. niti ovlaš eno lice. lan 98 Potpisi se moraju staviti na kraju zaveštanja. ako on nije u stanju da se potpiše. . Oblik me unarodnog zaveštanja lan 94 Me unarodno zaveštanje mora biti sa injeno u pismenom obliku. zaveštanje može potpisati drugi u njegovo ime. 91. Svedoci i ovlaš eno lice u prisustvu zaveštaoca stavljaju istovremeno svoje potpise na zaveštanje. Svaki list zaveštanja mora biti obeležen brojem.Odredbe ovog zakona o me unarodnom zaveštanju ne primenjuju se na oblike zaveštanja koje su u istom pismenu sa inila dva ili više lica. Zaveštalac nije dužan da sa sadržinom me unarodnog zaveštanja upozna svedoke.

prema ovom zakonu. Opoziv me unarodnog zaveštanja lan 106 Me unarodno zaveštanje se može opozvati isto kao i ostali oblici zaveštanja. na obrascu propisanom odgovaraju om me unarodnom konvencijom. ) Brodsko zaveštanje . sve dokle se ne dokaže suprotno.Ovlaš eno lice taj datum stavlja na kraju zaveštanja. lan 105 Nepostojanje ili nepravilnost potvrde ne uti e na formalnu punovažnost me unarodnog zaveštanja sa injenog u skladu sa odredbama ovog zakona. Mesto gde zaveštalac ima nameru da uva zaveštanje zabeležava se u potvrdi koju izdaje ovlaš eno lice. Izjava o uvanju me unarodnog zaveštanja lan 101 Ako ne postoji obavezan propis o uvanju zaveštanja. lan 104 Potvrda ovlaš enog lica uzima se kao dovoljan dokaz formalne punovažnosti pismena kao me unarodnog zaveštanja. od kojih jedan uva ovlaš eno lice. odre uje ga ovlaš eno lice. lan 103 Potvrda se sastavlja u dva primerka. ovlaš eno lice pita zaveštaoca da li želi dati izjavu o uvanju zaveštanja. a drugi predaje zaveštaocu. Tuma mora ispuniti uslove predvi ene za svedoke me unarodnog zaveštanja. Tuma enje i primena odredaba o me unarodnom zaveštanju lan 107 Pri tuma enju i primeni odredaba ovog zakona o me unarodnom zaveštanju vodi e se ra una o njegovom me unarodnom obeležju i potrebi njegovog jednoobraznog tuma enja. Potvrda o me unarodnom zaveštanju lan 102 Ovlaš eno lice priloži e me unarodnom zaveštanju potvrdu. Tuma pri sa injavanju me unarodnog zaveštanja lan 100 Kad je za sa injavanje me unarodnog zaveštanja potreban tuma .

kada svedoci ne moraju biti pismeni. 2. Ko ne može biti svedok lan 113 . punoletni i poslovno potpuno sposobni. izuzev kod usmenog zaveštanja. e) Vojno zaveštanje lan 109 Za vreme mobilizacije ili rata. ili neko drugi u prisustvu nekog od tih starešina. kao i svaki starešina odvojenog odreda. Dužnost svedoka usmenog zaveštanja lan 111 Svedoci pred kojima je zaveštalac usmeno izrekao svoju poslednju volju dužni su da bez odlaganja napismeno sastave zaveštao evu izjavu i da je što pre predaju sudu. Pravila o zaveštajnim svedocima Ko može biti svedok lan 112 Zaveštajni svedoci moraju biti pismeni. po pravilima koja važe za sastavljanje sudskog zaveštanja. Tako sa injeno zaveštanje prestaje da važi po isteku šezdeset dana od dana završetka rata. a po pravilima koja važe za sa injavanje sudskog zaveštanja. Usmeno zaveštanje prestaje da važi po isteku trideset dana od dana prestanka prilika u kojima je sa injeno. ž) Usmeno zaveštanje lan 110 Zaveštalac može poslednju volju usmeno izre i pred tri istovremeno prisutna svedoka ako zbog izuzetnih prilika ne može sa initi pismeno zaveštanje. Tako sa injeno zaveštanje prestaje da važi po isteku trideset dana od dana povratka zaveštaoca u Saveznu Republiku Jugoslaviju. ili da je usmeno ponove pred sudom iznose i pri tom kada je. a svedoci usmenog i sudskog zaveštanja moraju znati i jezik na kom je zaveštanje sa injeno.po isteku trideset dana od dana demobilisanja. Svedoci me unarodnog i pismenog zaveštanja pred svedocima moraju znati i jezik na kom zaveštalac izjavljuje da je zaveštanje njegovo.lan 108 Zaveštaocu može na jugoslovenskom brodu zaveštanje sa initi zapovednik broda. zaveštanje onom ko je na vojnoj dužnosti može sa initi komandir ete i drugi starešina njegovog ili višeg ranga. Izvršenje te dužnosti nije uslov punovažnosti usmenog zaveštanja. a ako je zaveštalac ranije ili docnije demobilisan . gde i u kojim prilikama zaveštalac izrekao svoju poslednju volju.

njegovi usvojenici i njihovi potomci. isporukoprimci i drugi kojima su ostavljene kakve koristi moraju biti odre eni ili odredivi. odnosno ovlaš enog lica ako se zaveštanje sa injava po pravilima sudskog zaveštanja: potomci zaveštao evi. III SADRŽINA ZAVEŠTANJA 1. bra ni drugovi svih tih lica i bra ni drug zaveštao ev. To ne važi za usmeno zaveštanje. njegovi srodnici u pobo noj liniji do etvrtog stepena srodstva zaklju no. Uslovi i rokovi lan 119 . Naslednikom se smatra i onaj kome je zaveštanjem ostavljena jedna ili više odre enih stvari ili prava ako je zaveštalac hteo da taj bude naslednik. Raspolaganje u dozvoljene svrhe i osnivanje zadužbine lan 118 Zaveštalac može narediti da se kakva stvar ili pravo. Isto važi i za isporuku. Ostavljanje isporuke lan 117 Zaveštanjem može biti ostavljena jedna ili više isporuka. 3. Naslednik na osnovu zaveštanja je onaj kome je zaveštalac ostavio celokupnu imovinu ili deo te imovine odre en prema njenoj celini.Ne mogu biti zaveštajni svedoci niti mogu sa initi zaveštanje po zaveštao evom kazivanju u svojstvu sudije. Odredivi su ako zaveštanje sadrži podatke na osnovu kojih se može utvrditi ko su oni. njegovi preci i usvojioci. Zamena naslednika lan 116 Zaveštanjem može biti odre en onaj kome e pripasti nasledstvo ako postavljeni naslednik ne može ili ne e da nasledi. 2. Postavljanje naslednika lan 114 Zaveštanjem se može postaviti jedan ili više naslednika. Zaveštalac može narediti osnivanje zadužbine i odrediti sredstva za postizanje njenog cilja. 4. Odre enost naslednika i drugih korisnika lan 115 Naslednici. deo imovine ili cela imovine upotrebe u dozvoljene svrhe.

protivno na elu savesnosti i poštenja. Negativan odložni uslov smatra se pozitivnim raskidnim uslovom. prouzrokuje onaj u iju je korist odre en. spre i onaj na iji je teret odre en.Zaveštalac može u pojedinim odredbama zaveštanja postaviti uslove i rokove. Posebna pravila o odložnom uslovu lan 123 Ostvarenje odložnog uslova nema povratno dejstvo ako iz zaveštanja ne sledi što drugo. Kad se uslov smatra ostvarenim ili neostvarenim lan 121 Smatra se da je uslov ostvaren ako njegovo ostvarenje. a) Uslovi Kad se uslov smatra nepostoje im lan 120 Uslovi protivni prinudnim propisima. Smatra se da uslov nije ostvaren ako njegovo ostvarenje. Istek odložnog roka nema povratno dejstvo ako iz zaveštanja ne sledi što drugo. nerazumljivi i protivre ni uslovi. Nepostoje im se smatraju i nemogu i. Kad je o igledno da se zaveštalac prevario samo u prera unavanju vremena. b) Rokovi lan 124 Rok koji nikada ne može nastupiti ili je neprimereno dug smatra se nepostoje im. dužinu roka odredi e sud. prema zaveštao evoj pravoj nameri. smatra e se da ga uslov ne tereti ako iz zaveštanja ne sledi što drugo. protivno na elu savesnosti i poštenja. v) Ako je naslednik postavljen pod odložnim uslovom ili rokom lan 125 . Ako na mesto uslovno postavljenog naslednika dolazi neko drugi lan 122 Kad na mesto uslovno postavljenog naslednika dolazi ko drugi. Nepostoje im se smatra i uslov ostvaren pre ostavio eve smrti ako iz zaveštanja ne sledi da uslov treba ponoviti. javnom poretku ili dobrim obi ajima smatraju se nepostoje im.

Nalozi . Tada njegov nasledni deo nasle uju njegovi naslednici. isporuke i naloge odgovara samo stvarima i pravima iz zaostavštine. isporuke i naloge odgovaraju samo stvarima i pravima iz zaostavštine. Ako se raskidni uslov ostvari ili rok istekne lan 129 Kad se raskidni uslov ostvari ili rok istekne. zaostavštinu u svojinu nasle uju ostavio evi zakonski naslednici ako iz zaveštanja ne sledi što drugo. g) Ako je naslednik postavljen pod raskidnim uslovom ili rokom lan 128 Kad je naslednik postavljen pod raskidnim uslovom ili rokom. 5. Ako postavljeni naslednik ne doživi ostvarenje raskidnog uslova. on ima položaj uživaoca zaostavštine. zaostavština pripada na uživanje ostavio evim zakonskim naslednicima ako iz zaveštanja ne sledi što drugo. Ostavio evi zakonski naslednici tada za ostavio eve dugove. Naslednik tada za ostavio eve dugove. Isto važi i kad postavljeni naslednik ne doživi ostvarenje odložnog uslova ili istek roka. postavljeni naslednik zaostavštinu nasle uje u svojinu. Ako postavljeni naslednik ne doživi istek raskidnog roka zaostavštinu u svojinu nasle uju ostavio evi zakonski naslednici ako iz zaveštanja ne sledi što drugo. postavljeni naslednik nasle uje zaostavštinu u svojinu. odnosno istek roka.Ako je naslednik postavljen pod odložnim uslovom ili rokom. Ako se raskidni uslov ne ostvari lan 131 Ako se raskidni uslov ne ostvari. zaostavštinu u svojinu nasle uju njegovi naslednici. zaostavštinu u svojinu nasle uju ostavio evi zakonski naslednici ako iz zaveštanja ne sledi što drugo. lan 130 Onaj ko dolazi na mesto naslednika postavljenog pod raskidnim uslovom ili rokom ne mora doživeti ostvarenje uslova. Ako se odložni uslov ne ostvari lan 127 Ako se odložni uslov ne ostvari. Ako se odložni uslov ostvari ili rok istekne lan 126 Kad se odložni uslov ostvari ili rok istekne.

lan 132 Zaveštalac može naložiti nasledniku ili isporukoprimcu da nešto u ini ili se uzdrži od ne eg što bi ina e bio ovlaš en da u ini. nalog tereti onog ko umesto njega dolazi na nasle e ako iz zaveštanja ne sledi što drugo. 6. oni nasle uju na jednake delove. ostatak nasle uju zakonski naslednici. on nasle uje celokupnu zaostavštinu. Ako obavezno lice ne može ili ne e da nasledi. Ako je postavljeno više naslednika a nisu odre eni delovi lan 137 Kad zaveštalac postavi više naslednika a ne odredi njihove nasledne delove. izvršilac zaveštanja ili lice koje za to ima pravni interes može zahtevati da sud odredi primereni rok ispunjenja. Neispunjenje naloga lan 134 Neispunjenje naloga krivicom obaveznog lica ima dejstvo ostvarenja raskidnog uslova. Pravo na tužbu za utvr enje prestanka prava zbog neispunjenja naloga ima izvršilac zaveštanja i lice koje za to ima pravni interes. lan 133 Kad zaveštalac propusti da odredi rok za ispunjenje naloga. Tuma enje zaveštanja lan 135 Odredbe zaveštanja treba tuma iti prema pravoj nameri zaveštao evoj. a) Pripadanje nasledstva Ako je postavljen samo jedan naslednik lan 136 Kad zaveštalac postavi jednog naslednika a ne odredi njegov nasledni deo. Ako je postavljeno više naslednika sa odre enim delovima . javnom poretku ili dobrim obi ajima smatraju se nepostoje im. Nalozi protivni prinudnim propisima. nerazumljivi i protivre ni nalozi. zaveštanje se tuma i u smislu koji je povoljniji za zakonske naslednike ili one kojima je zaveštanjem naložena kakva obaveza. tre ina i sli no). Nepostoje im se smatraju i nemogu i. ali tako da izme u obaveznog lica i korisnika naloga ne nastane obligacioni odnos. Kad se prava namera zaveštao eva ne može utvrditi. Kad zaveštalac postavi jednog naslednika i odredi njegov nasledni deo (polovina.

ve se ono naziva isporukom. a ne odredi njihove nasledne delove. uopšte u njegovu korist nešto u ini ili se uzdrži od kakvog injenja. ili naložiti nasledniku da iz onoga što mu je ostavljeno da neku stvar ili pravo nekom licu. Ako su jedni naslednici postavljeni s delovima. ili ga oslobodi kakvog duga. deo naslednika koji ne može ili ne e da nasledi jednako prirasta samo naslednicima iji delovi nisu odre eni. b) Priraštaj lan 140 Kad zaveštalac postavi više naslednika. Takvim se zaveštanjem po pravilu ne postavlja naslednik. Kad zaveštalac postavi naslednike tako da jednima odredi nasledne delove. ostatak nasle uju zakonski naslednici. Podisporuka lan 142 Isporuka može biti naložena i isporukoprimcu i tada se naziva podisporukom. deo naslednika koji ne može ili ne e da nasledi jednako prirasta ostalim postavljenim naslednicima. Kad zaveštalac postavi naslednike i svima odredi nasledne delove. . lice kome je namenjeno isporukoprimcem. oni iji deo nije odre en ostatak zaostavštine nasle uju na jednake delove. ili da nešto trpi. Opšta pravila Sadržina isporuke lan 141 Zaveštalac može jednu ili više stvari ili prava ostaviti nekom odre enom ili odredivom licu. a onaj koga isporuka tereti naziva se dužnikom isporuke. a drugi bez delova lan 139 Kad zaveštalac postavi naslednike tako da jednima odredi nasledne delove. a drugima ne odredi. IV ISPORUKA 1. Kad su delovi naslednika sa odre enim delovima jednaki. delovi naslednika sa odre enim delom srazmerno se smanjuju sve dokle naslednici s neodre enim delom ne dobiju deo koji je jednak delu naslednika iji je odre eni deo najmanji. ili mu isplati sumu novca. deo naslednika koji ne može ili ne e da nasledi pripada zakonskim naslednicima.lan 138 Kad zaveštalac postavi više naslednika i odredi im nasledne delove koji ne iscrpljuju celokupnu zaostavštinu. U slu aju kad ništa ne preostane naslednicima iji deo nije odre en. a lice kome je ostavljena podisporukoprimcem. a ništa ne preostane naslednicima iji delovi nisu odre eni. delovi naslednika sa odre enim delovima srazmerno se smanjuju sve dokle svi postavljeni naslednici ne dobiju jednake delove. a drugima ne odredi. ili ga izdržava ili.

ispunjenje tereti sve zakonske i zaveštajne naslednike. ili se odrekne isporuke. Tada isporuka tereti onog ko umesto dužnika isporuke dolazi na nasle e ako iz zaveštanja ne sledi što drugo. Kad zaveštalac propusti da odredi ko je dužnik isporuke. Kad je ispunjenje naloženo nekolicini. Tada predmet isporuke ostaje onom ko je bio dužan da je ispuni ako iz zaveštanja ne sledi što drugo. . Kada isporuka pada lan 148 Isporuka pada ako isporukoprimac umre pre zaveštaoca. u granicama vrednosti isporuke. Zaveštalac može narediti da isporukoprimac odgovara za sve ili neke njegove dugove. Odgovornost isporukoprimca za dugove zaveštaoca lan 147 Isporukoprimac ne odgovara za dugove zaveštaoca. U tim slu ajevima sve isporuke i nalozi smanjuju se u istoj srazmeri ako iz zaveštanja ne sledi što drugo.Namirenje poverilaca pre isporukoprimaca lan 143 Zaveštao evi poverioci se namiruju pre isporukoprimaca. Smanjenje isporuka i naloga lan 144 Naslednik nije dužan ispuniti isporuku ili nalog ako se time dira u njegov nužni deo. srazmerno njihovim naslednim delovima. Pravo isporukoprimca ako dužnik isporuke ne nasledi lan 146 Isporukoprimac može isporuku zahtevati i ako dužnik isporuke ne može ili ne e da nasledi. svako odgovara srazmerno delu zaostavštine koji dobija ako iz zaveštanja ne sledi što drugo. ili je nedostojan. Ko su dužnici isporuke lan 145 Isporukoprimac može isporuku zahtevati od onog kome je njeno ispunjenje naloženo. Isto važi i za isporukoprimca ako vrednost podisporuke ili naloga koje treba da ispuni premaša vrednost njemu ostavljene isporuke.

Isporuka stvari odre enih po rodu lan 153 Kad su predmet isporuke stvari odre ene po rodu. dužnik isporuke je obavezan da ih pribavi i preda isporukoprimcu. a nema ih u zaostavštini. Kad zaveštalac svom poveriocu ostavi stvar koju mu je dugovao. dužnik isporuke je obavezan da ga ustupi isporukoprimcu. a nije odre ena njihova koli ina. 3. V NEVAŽNOST ZAVEŠTANJA . a nema ih u zaostavštini. Isporuka pada ako su predmet isporuke stvari odre ene po rodu. Isporuka ostavljena zaveštao evom dužniku lan 151 Isporuka ostavljena zaveštao evom dužniku ima dejstvo otpuštanja duga ako iz zaveštanja ne sledi što drugo. tada sve te stvari koje se zateknu u zaostavštini pripadaju isporukoprimcu ako iz zaveštanja ne sledi što drugo. Isporuka pada i ako posle smrti zaveštaoca njeno ispunjenje postane nemogu e zbog doga aja za koje dužnik isporuke ne odgovara. Posebne vrste isporuke Isporuka ostavljena zaveštao evom poveriocu lan 150 Kad zaveštalac isporuku ostavi svom poveriocu. on stvar može zahtevati kao isporukoprimac ili kao ostavio ev poverilac. Zastarelost isporuke lan 154 Pravo da se zahteva isporuka zastareva za jednu godinu od dana kada je isporukoprimac saznao za to pravo i bio ovlaš en da traži isporuku. on ima pravo da pored isporuke traži i ispunjenje potraživanja ako iz zaveštanja ne sledi što drugo.lan 149 Isporuka pada i ako zaveštalac otu i ili potroši individualno odre eni predmet isporuke ili taj predmet ina e prestane da postoji za života zaveštao evog. Isporuka zaveštao evog potraživanja lan 152 Kad je predmet isporuke zaveštao evo potraživanje. Kad su predmet isporuke stvari odre ene po rodu. niti je njihova koli ina odre ena ili odrediva. 2.

potomcima i srodnicima u pobo noj liniji do etvrtog stepena srodstva zaklju no. njihovim bra nim drugovima. odnosno ovlaš enom licu. Ništavost zaveštanja Ništavost zaveštanja zbog povrede prinudnih propisa. Ništava je odredba zaveštanja kojom zaveštalac svom nasledniku ili isporukoprimcu zabranjuje da otu i stvar ili pravo koje mu je ostavio. lan 160 Ništave su one odredbe sudskog. Ništavost zaveštanja zbog zaveštajne nesposobnosti lan 156 Ništavo je zaveštanje lica koje nije navršilo petnaest godina života i lica koje je zbog nesposobnosti za rasu ivanje potpuno lišeno poslovne sposobnosti. lan 159 Ništava je odredba zaveštanja kojom zaveštalac odre uje naslednika svom nasledniku ili isporukoprimcu.1. Delimi na ništavost zaveštanja lan 158 Ništavost neke odredbe zaveštanja ne povla i ništavost i samog zaveštanja ako ono može opstati bez ništave odredbe ili ako ta odredba nije bila odlu uju a pobuda zbog koje je zaveštanje sa injeno. kao i bra nim drugovima. konzularnog. precima. Isticanje ništavosti lan 161 . me unarodnog. kao i bra nim drugovima svih tih lica. me unarodnog. precima. Ništava je odredba zaveštanja kojom se zabranjuje ili ograni ava deoba nasledstva. potomcima i bra i i sestrama tih lica. potomcima i bra i i sestrama svedoka. konzularnog. brodskog i vojnog zaveštanja kojima se nešto ostavlja zaveštajnim svedocima. javnom poretku ili dobrim obi ajima. javnog poretka ili dobrih obi aja lan 155 Zaveštanje je ništavo ako je njegova sadržina protivna prinudnim propisima. sudskog. precima. kao i bra nim drugovima. brodskog i vojnog zaveštanja kojima se nešto ostavlja sudiji. Ništave su one odredbe pismenog zaveštanja pred svedocima. Ništave su one odredbe usmenog zaveštanja kojima se nešto ostavlja zaveštajnim svedocima. Ništavost falsifikovanog zaveštanja lan 157 Falsifikovano zaveštanje je ništavo.

ako je u vreme zaveštanja bilo mana zaveštao eve volje i ako pri sa injavanju zaveštanja nisu poštovani oblik i uslovi odre eni zakonom. pretnje i prevare ili su sa injene u zabludi ne povla i rušljivost preostalog dela zaveštanja ako ono može opstati bez rušljive odredbe ili ako ta odredba nije bila odlu uju a pobuda zbog koje je zaveštanje sa injeno. Ko može zahtevati poništaj zaveštanja zbog rušljivosti lan 165 Poništaj zaveštanja zbog rušljivosti može zahtevati samo lice koje za to ima pravni interes. Rušljivost zaveštanja zbog povrede oblika zaveštanja lan 168 . Rušljivost odredaba zaveštanja koje su sa injene pod uticajem prinude.Na ništavost sud pazi po službenoj dužnosti i na nju se može pozvati svako zainteresovano lice. Rušljivost zaveštanja Kada je zaveštanje rušljivo lan 164 Zaveštanje je rušljivo ako ga je sa inio onaj ko nije imao zaveštajnu sposobnost. Time se ne dira u pravila o održaju. pretnje i prevare ili u zabludi o injenicama koje su zaveštaoca pobudile da sa ini zaveštanje. Rušljivost zaveštanja zbog mana zaveštao eve volje lan 167 Rušljivo je zaveštanje sa injeno pod uticajem prinude. Pravo na isticanje rušljivosti gasi se istekom zakonom odre enog roka. 2. sticanju od nevlasnika i zastarelosti potraživanja. Neograni eno isticanje ništavosti lan 162 Pravo na isticanje ništavosti ne gasi se. Posledice ništavosti zaveštanja lan 163 Ništavo zaveštanje smatra se zaveštanjem koje nikada nije ni bilo sa injeno. Rušljivost zaveštanja zbog zaveštajne nesposobnosti lan 166 Rušljivo je zaveštanje lica koje je u trenutku njegovog sa injavanja bilo nesposobno za rasu ivanje.

IZGUBLJENOG ILI SKRIVENOG ZAVEŠTANJA lan 171 Zaveštanje koje je uništeno. da se stara o isplati dugova i isporuka i uopšte da se stara da zaveštanje bude izvršeno onako kako je zaveštalac hteo. a naro ito ako je zaveštalac odredio naloge. VII IZVRŠIOCI ZAVEŠTANJA Odre ivanje izvršioca zaveštanja lan 172 U zaveštanju može biti odre en jedan ili više izvršilaca zaveštanja. Poništaj zaveštanja prema nesavesnom licu može se zahtevati u roku od dvadeset godina od dana proglašenja zaveštanja. da njome upravlja. . Izvršilac zaveštanja ne mora se primiti te dužnosti. ili pre njegove smrti ali bez njegovog znanja i volje. izgubljeno ili skriveno posle smrti zaveštao eve. Dužnosti izvršioca zaveštanja lan 173 Kad zaveštalac nije što drugo odredio. izgubljeno ili skriveno. a najkasnije u roku od deset godina od dana proglašenja zaveštanja. Izvršilac zaveštanja može biti svako ko je poslovno potpuno sposoban. ako na e da je to neophodno. Rok za poništaj zaveštanja zbog zaveštajne nesposobnosti i mana volje lan 169 Poništaj zaveštanja rušljivog zbog zaveštajne nesposobnosti i mana zaveštao eve volje može se zahtevati u roku od jedne godine od dana saznanja za postojanje uzroka rušljivosti. VI DOKAZIVANJE UNIŠTENOG. Rok od jedne godine ne može po eti da te e pre proglašenja zaveštanja. da je bilo sa injeno u obliku propisanom zakonom i ako dokaže sadržinu zaveštanja. uslove ili rokove. Rok za poništaj zaveštanja zbog povrede oblika lan 170 Poništaj zaveštanja rušljivog zbog povrede oblika i nepoštovanja uslova odre enih zakonom može se zahtevati u roku od jedne godine od dana saznanja za zaveštanje. izvršioca može postaviti sud. dužnost je izvršioca zaveštanja naro ito da se stara o uvanju zaostavštine. Rok od jedne godine ne može po eti da te e pre proglašenja zaveštanja. a najkasnije u roku od deset godina od dana proglašenja zaveštanja. da je uništeno. Kad zaveštanjem nije odre en izvršilac ili je odre en a ne primi se dužnosti. proizvodi dejstvo punovažnog zaveštanja ako zainteresovano lice dokaže da je zaveštanje postojalo.Rušljivo je zaveštanje koje nije sa injeno u obliku i pod uslovima odre enim zakonom.

na predlog ili po službenoj dužnosti. oni zajedno vrše poverene im dužnosti ako iz zaveštanja ne sledi što drugo. prema odluci suda.Ako ima više izvršilaca. Odnos ranijeg i docnijeg zaveštanja lan 177 Kad se docnijim zaveštanjem izri ito ne opozove ranije. na snazi je ranije zaveštanje ako iz okolnosti ne proizlazi što drugo. Izvršilac zaveštanja ima pravo na naknadu troškova i nagradu za svoj trud koje mu se ispla uju na teret zaostavštine. odredbe ranijeg zaveštanja ostaju na snazi ako nisu suprotne odredbama docnijeg. Glava etvrta UGOVORI U NASLEDNOM PRAVU I UGOVOR O NASLE IVANJU I UGOVOR O BUDU EM NASLEDSTVU ILI ISPORUCI Ništavost ugovora o nasle ivanju . Zaveštanje se opoziva izjavom datom u bilo kom obliku u kome se može i sa initi. Ako zaveštalac uništi docnije zaveštanje. Raspolaganje individualno odre enom stvari ili pravom lan 178 Zaveštao evo raspolaganje individualno odre enom zaveštalom stvari ili pravom ima dejstvo opoziva zaveštanja te stvari ili prava. Polaganje ra una i nagrada izvršiocu lan 174 Izvršilac zaveštanja dužan je položiti sudu ra un o svom radu. Zaveštalac može pismeno zaveštanje opozvati i uništenjem pismena. Opoziv izvršioca zaveštanja lan 175 Sud može. VIII OPOZIV ZAVEŠTANJA Pojam opoziva lan 176 Zaveštalac uvek može u celini ili delimi no opozvati zaveštanje. opozvati izvršioca zaveštanja ako njegov rad nije u skladu s voljom zaveštao evom ili sa zakonom.

Oblik lan 184 Ugovor mora biti sa injen u pismenom obliku i overen od sudije koji je dužan da pre overe pro ita strankama ugovor i naro ito ih upozori da ustupljena imovina ne ulazi u ustupio evu zaostavštinu i da se njome ne mogu namiriti nužni naslednici. U suprotnom. Ništav je ugovor o isporuci ili drugoj koristi kojima se jedan ugovornik nada iz nasledstva koje nije otvoreno. može je dati naknadno. Uslovi punovažnosti ugovora lan 183 Ugovor je punovažan samo ako su se sa ustupanjem i raspodelom saglasili svi ustupio evi potomci koji e po zakonu biti pozvani da ga naslede. Ugovor je punovažan i ako potomak koji nije dao saglasnost. Ništavost ugovora o budu em nasledstvu ili isporuci lan 180 Ništav je ugovor kojim neko otu uje nasledstvo kome se nada. Sudija na samom ugovoru potvr uje da su te radnje u injene. ugovor je ništav. II UGOVOR O USTUPANJU I RASPODELI IMOVINE ZA ŽIVOTA lan 182 Predak može ugovorom svojim potomcima ustupiti i razdeliti imovinu. Ništavost ugovora o sadržini zaveštanja lan 181 Ništav je ugovor kojim se zaveštalac obavezuje da unese ili ne unese kakvu odredbu u zaveštanje ili da kakvu odredbu iz svog zaveštanja opozove ili ne opozove. kao i svaki ugovor o nasledstvu nekog tre eg ko je živ.lan 179 Ništav je ugovor kojim neko svoju imovinu ili njen deo ostavlja u nasle e svom saugovora u ili nekom tre em. umre pre ustupioca ili se odrekne nasle a ili je nedostojan a ne ostavi potomstvo. Predmet ugovora lan 185 . Ako neki potomak nije dao saglasnost za ustupanje i raspodelu imovine.

pa jedno od njih umre. Ništava je odredba ugovora koja predvi a raspodelu dobara koja e se zate i u ustupio evoj zaostavštini. Zadržavanje raznih prava lan 188 Pri ustupanju i raspodeli. Obaveza jemstva lan 191 . Kad su uživanje ili doživotna renta ugovoreni za ustupioca i njegovog bra nog druga zajedno. Ustupio evi poverioci mogu ugovor pobijati pod uslovima za pobijanje besplatnih raspolaganja. Dugovi ustupio evi i pobijanje ustupanja lan 190 Potomci izme u kojih je ustupilac razdelio svoju imovinu ne odgovaraju za njegove dugove ako šta drugo nije ugovoreno. uživanje ili renta pripadaju u celini drugome do njegove smrti ako što drugo nije ugovoreno ili ako što drugo ne proizlazi iz okolnosti. može ugovoriti doživotnu rentu u stvarima ili novcu. Kad bra ni drug nije obuhva en ustupanjem i raspodelom. ili za kog drugog zadržati pravo uživanja na svim ili nekim ustupljenim dobrima. a delovi ustupio eve imovine koji su razdeljeni njegovim potomcima smatraju se kao poklon. doživotno izdržavanje ili kakvu drugu naknadu. ustupilac može za sebe ili svog bra nog druga.Ugovor može obuhvatiti samo ustupio evu imovinu koja postoji u asu ustupanja i raspodele. ako se bra ni drug saglasi. ugovor izme u potomaka ostaje na snazi. delovi imovine koji su ustupljeni ostalim naslednicima smatraju se kao poklon. Ustupljena imovina ne ulazi u zaostavštinu lan 186 Kad predak umre. U svakom slu aju. njegovu zaostavštinu ine dobra koja nisu obuhva ena ugovorom o ustupanju i raspodeli. Pravo ustupio evog bra nog druga lan 189 Ustupilac može ugovorom obuhvatiti i svog bra nog druga. njegovo pravo na nužni deo ostaje nedirnuto. u celini ili delimi no. i tada on ima isti položaj kao i ustupio evi potomci. ili za oboje. kao i dobra koja je naknadno stekao. Kad se ustupljeni delovi smatraju kao poklon lan 187 Kad se sa ustupanjem i raspodelom nije saglasio neki od potomaka koji je postao naslednik.

nastaje i me u potomcima i posle ustupanja i raspodele. obaveza izdržavanja naro ito obuhvata obezbe ivanje stanovanja. Pri utvr ivanju njegovog nužnog dela delovi imovine koje je ostavilac ustupio ostalim potomcima i bra nom drugu smatra e se kao poklon. odlu uje da li ustupilac ima pravo na vra anje datih dobara. Pravo potomka posle opoziva lan 193 Potomak koji je vratio primljeno može posle smrti ustupio eve zahtevati nužni deo. izdržava i da se brine o njemu do kraja njegovog života i da ga posle smrti sahrani. Isto pravo ima ustupilac i ako potomak njemu ili kome drugome ne daje izdržavanje odre eno ugovorom o ustupanju i raspodeli. odgovaraju u negu u bolesti i starosti. Poseban slu aj ništavosti ugovora . ili ne namiri ustupio eve dugove. troškove le enja i davanja za svakodnevne uobi ajene potrebe. ugovor je ništav. sud. U drugim slu ajevima neizvršenja tereta odre enih ugovorom o ustupanju i raspodeli. Oblik lan 195 Ugovor o doživotnom izdržavanju mora biti zaklju en u pismenom obliku i overen od sudije koji je dužan da pre overe pro ita strankama ugovor i primaoca izdržavanja naro ito upozori na to da imovina koja je predmet ugovora ne ulazi u njegovu zaostavštinu i da se njome ne mogu namiriti nužni naslednici. a davalac izdržavanja se obavezuje da ga. III UGOVOR O DOŽIVOTNOM IZDRŽAVANJU Pojam ugovora lan 194 Ugovorom o doživotnom izdržavanju obavezuje se primalac izdržavanja da se posle njegove smrti na davaoca izdržavanja prenese svojina ta no odre enih stvari ili kakva druga prava. vode i ra una o važnosti tereta za ustupioca i drugim okolnostima. Opoziv lan 192 Ustupilac može zahtevati da mu potomak vrati sve što je primio ako je potomak pokazao grubu neblagodarnost prema njemu.Obaveza jemstva koja posle deobe nastaje me u sanaslednicima. Primalac izdržavanja ugovorom može obuhvatiti samo stvari ili prava postoje a u trenutku zaklju enja ugovora. U suprotnom. ili pravo da traži prinudno izvršenje tereta. ode e i obu e. kao naknadu za to. hrane. Ako što drugo nije ugovoreno.

Raskid ugovora zbog promenjenih okolnosti lan 202 . raskid ugovora posle smrti saugovara a davaoca izdržavanja može zahtevati i lice u iju je korist izdržavanje ugovoreno. ako prethodno za ugovor nije dobijena saglasnost nadležnog organa starateljstva. Doživotno izdržavanje u korist tre eg lica lan 198 Kad je doživotno izdržavanje ugovoreno u korist tre eg lica. svako od njih ima zasebno pravo na odre ena davanja i injenja. primalac izdržavanja je dužan dati naknadu za primljena davanja i usluge. Kad sud izrekne raskid. Ako je do raskida došlo zbog krivice jedne strane. Isto pravo posle smrti saugovara a davaoca izdržavanja ima i tre e lice u iju je korist izdržavanje ugovoreno. odnosno delatnosti i stara o primaocu izdržavanja (medicinsko osoblje. davalac izdržavanja sti e svojinu na predmetima ugovora u trenutku smrti njegovog saugovara a ako ugovorom nije odre eno da svojina prelazi u trenutku smrti tre eg lica. bolnice. Raskid ugovora zbog poreme enih odnosa lan 201 Ako se me usobni odnosi ugovornika iz bilo kog uzroka toliko poremete da postanu nepodnošljivi.lan 196 Ništav je ugovor u kome je davalac izdržavanja fizi ko ili pravno lice koje se u okviru svog zanimanja. razli ite agencije i sli no). Doživotno izdržavanje više lica lan 197 Kad je doživotno izdržavanje ugovoreno za dvoje ili više lica. Neprenosivost prava lan 200 Potraživanja primaoca izdržavanja ne mogu se preneti na drugoga. Kad je doživotno izdržavanje ugovoreno u korist tre eg lica. Obezbe ivanje prava iz ugovora lan 199 Davalac izdržavanja može svoje pravo iz ugovora obezbediti upisom u javnoj knjizi. Obaveza izdržavanja traje do smrti tre eg lica. svako od njih može zahtevati da sud raskine ugovor. druga strana ima pravo na pravi nu naknadu.

raskid ugovora posle smrti saugovara a davaoca izdržavanja može zahtevati i lice u iju je korist izdržavanje ugovoreno. njihove odnose iznova urediti ili raskinuti. Glava peta PRELAZAK ZAOSTAVŠTINE NA NASLEDNIKE I OTVARANJE NASLE A Smrt i proglašenje lica za umrlo lan 206 Smr u ovekovom otvara se njegovo nasle e. Kad je doživotno izdržavanje ugovoreno u korist tre eg lica. Sud e tu naknadu odrediti po slobodnoj oceni cene i imovno stanje primaoca izdržavanja i onih koji su bili ovlaš eni na produženje ugovora. Sud može pravo primaoca izdržavanja preina iti u doživotnu rentu ako se saglase ugovornice. Smrt davaoca izdržavanja lan 204 Posle smrti davaoca izdržavanja njegove obaveze prelaze na njegovog bra nog druga i potomke koji su pozvani na nasle e. Kada se otvara nasle e lica proglašenog za umrlo i po etak toka rokova . sud može poništiti ugovor o doživotnom izdržavanju ako zbog bolesti ili starosti primaoca izdržavanja ugovor nije predstavljao nikakvu neizvesnost za davaoca izdržavanja. sud može. na zahtev jedne ili druge ugovornice. Zakonski naslednici mogu poništaj ugovora zahtevati u roku od jedne godine od dana saznanja za ugovor. mogu zahtevati naknadu od primaoca izdržavanja. a najkasnije u roku od tri godine od dana smrti primao eve. Rok od jedne godine ne može po eti da te e pre smrti primao eve. ako pristanu.Ako se posle zaklju enja ugovora okolnosti toliko promene da njegovo ispunjenje postane znatno otežano. Pravo zakonskih naslednika primaoca izdržavanja lan 203 Na zahtev zakonskih naslednika primaoca izdržavanja. Isto dejstvo ima i proglašenje lica za umrlo. lan 205 Ako bra ni drug i potomci davaoca izdržavanja nisu u stanju da preuzmu ugovorne obaveze. ugovor se raskida a oni ne mogu zahtevati naknadu za ranije dato izdržavanje. Ako oni ne pristanu na produženje ugovora o doživotnom izdržavanju.

da napla uje potraživanja. kao i u drugim slu ajevima kad je to potrebno. sud e oglasom pozvati lica koja polažu pravo na nasle e da se prijave sudu u roku od jedne godine od dana objavljivanja oglasa. po potrebi. danom otvaranja nasle a smatra se prvi dan po isteku zakonom odre enih rokova. "Službenom glasniku Republike Srbije". sud e doneti rešenje kojim zaostavštinu predaje na uživanje Republici Srbiji. . Prelazak zaostavštine na naslednike lan 212 Zaostavština prelazi po sili zakona na ostavio eve naslednike u trenutku njegove smrti. Staralac zaostavštine lan 210 Ako nije poznato ima li naslednika. po ev od otvaranja nasle a. Republika Srbija sti e svojinu na predatim stvarima u roku od tri godine za pokretne. Oglas e se ista i na oglasnoj tabli suda. O postavljanju privremenog staraoca sud e obavestiti organ starateljstva.lan 207 Danom otvaranja nasle a lica koje je proglašeno za umrlo smatra se dan koji je u rešenju o proglašenju lica za umrlo ozna en kao dan smrti. a. ispla uje dugove i isporuke i uopšte da zastupa naslednike. koji može postaviti drugog staraoca. a ako to u rešenju nije ozna eno. sud e postaviti privremenog staraoca zaostavštine. a deset godina za nepokretne stvari. Rokovi koji po ovom zakonu po inju da teku od dana otvaranja nasle a teku od dana pravnosnažnosti rešenja o proglašenju lica za umrlo. II STICANJE ZAOSTAVŠTINE 1. i na drugi na in. objaviti u "Službenom listu Savezne Republike Jugoslavije". ili je njihovo prebivalište ili boravište nepoznato. isporukoprimaca ili korisnika naloga. Sud može privremenog staraoca zaostavštine postaviti i na zahtev ostavio evih poverilaca. Postupak sa zaostavštinom ako su naslednici nepoznati lan 208 Kad nije poznato ima li naslednika. lan 211 Privremeni staralac zaostavštine je ovlaš en da u ime naslednika tuži i bude tužen. oglas e se objaviti i u odgovaraju em inostranom sredstvu javnog obaveštavanja. Ako ima nagoveštaja da je prebivalište ili boravište naslednika u inostranstvu. lan 209 Kad se po isteku roka od jedne godine od dana najkasnije objavljenog oglasa ne prijavi nijedan naslednik.

b) Prijem nasle a . Smatra se da naslednik koji se odrekao nasle a nikada nije ni bio naslednik. Naslednik se može odre i nasle a samo u svoje ime. pretnje. pravo odricanja prelazi na njegove naslednike.Istovremeno naslednici sti u i pravo na odricanje od nasle a. Izjava o odricanju od nasle a neopoziva je. Po prijemu ustupljenog dela na odnose izme u ustupioca i prijemnika primenjuju se pravila o poklonu. Nasle ivanje prava na odricanje od nasle a lan 215 Kad naslednik umre pre okon anja prvostepenog postupka za raspravljanje zaostavštine a ne odrekne se nasle a. Priroda izjave o odricanju i njen poništaj lan 214 Ako je izjava o odricanju od nasle a data pod uslovom ili rokom. Odricanje u korist odre enog naslednika lan 216 Odricanje u korist odre enog naslednika smatra se izjavom o prijemu nasle a uz istovremeno ustupanje naslednog dela. Ko se ne može odre i nasle a lan 217 Nasle a se ne može odre i naslednik koji se izri ito ili pre utno primio nasle a. prevare ili zablude. smatra e se izjavom koja ne proizvodi pravno dejstvo. a) Odricanje od nasle a lan 213 Naslednik se može odre i nasle a izjavom pred sudom do okon anja prvostepenog postupka za raspravljanje zaostavštine. Odricanje od nasle a koje nije otvoreno lan 218 Odricanje od nasle a koje nije otvoreno ništavo je. Odricanje od nasle a ne može biti delimi no. Naslednik koji se odrekao nasle a može zahtevati poništaj izjave o odricanju ako je ona posledica prinude.

pretnje. Izjava o prijemu nasle a neopoziva je. Naslednik koji se primio nasle a može zahtevati poništaj izjave o prijemu ako je ona posledica prinude.Pre utni prijem nasle a lan 219 Ako se do okon anja prvostepenog postupka za raspravljanje zaostavštine naslednik ne odrekne nasle a. Nezastarivost prava na zahtevanje zaostavštine lan 221 Pravo naslednika da zahteva zaostavštinu ne zastareva. Ako je data izjava o prijemu nasle a lan 220 Ako je izjava o prijemu nasle a data pod uslovom ili rokom. Dugovi se me u sanaslednicima dele srazmerno njihovim naslednim delovima ako iz zaveštanja ne sledi što drugo. lan 223 Naslednik koji se odrekao nasle a ne odgovara za ostavio eve dugove. Smatra e se da se primio nasle a i naslednik koji je raspolagao celom zaostavštinom ili njenim delom. prevare ili zablude. smatra e se da se nasle a primio. svaki do visine vrednosti svog naslednog dela. Odgovornost sanaslednika lan 224 Sanaslednici solidarno odgovaraju za ostavio eve dugove. bez obzira na to da li je izvršena deoba nasledstva. III ODGOVORNOST NASLEDNIKA ZA DUGOVE OSTAVIO EVE Obim naslednikove odgovornosti za dugove lan 222 Naslednik odgovara za ostavio eve dugove do visine vrednosti nasle ene imovine. Time se ne dira u pravila o održaju. Prijem nasle a ne može biti delimi an. . Mere koje jedan naslednik preduzme samo radi o uvanja zaostavštine i mere teku eg upravljanja ne smatraju se prijemom nasle a. sticanju od nevlasnika i zastarelosti potraživanja. smatra e se da uslov ili rok ne postoje. 2.

IV DEOBA NASLEDSTVA Pravo na deobu lan 228 Deobu nasledstva može zahtevati svaki naslednik u svako doba. Odvojenoj zaostavštini sud može postaviti staraoca. To pravo ne može zastareti. Za upravitelja sud može postaviti i nekog od naslednika. lan 230 Upravitelj može sa odobrenjem suda raspolagati stvarima i pravima iz zaostavštine ako je to potrebno radi isplate troškova ili otklanjanja kakve štete. Ugovor kojim se naslednik odri e prava da zahteva deobu ništav je. Nasledni ka zajednica lan 229 Do deobe naslednici zajedni ki upravljaju i raspolažu nasledstvom. preneti samo na sanaslednika. osim u nevreme. postaviti upravitelja koji e za sve njih upravljati nasledstvom. ta raspolaganja ostaju punovažna. a ako je tim stvarima i pravima do odvajanja raspolagao. potpuno ili delimi no.Odvajanje zaostavštine lan 225 Poverioci ostavio evi mogu u roku od tri meseca od dana otvaranja nasle a zahtevati da se zaostavština odvoji od imovine naslednika. Kad nema izvršioca zaveštanja a naslednici se ne slože o upravljanju nasledstvom. lan 226 Poverioci naslednikovi ne mogu se namiriti iz odvojene zaostavštine sve dokle se ne namire ostavio evi poverioci koji su zahtevali odvajanje. ili e svakom nasledniku odrediti deo nasledstva kojim e on upravljati. . Ustupanje naslednog dela pre deobe lan 231 Svaki naslednik može pre deobe svoj nasledni deo. sud e. U tom slu aju naslednik ne može raspolagati stvarima i pravima iz zaostavštine sve dokle se ne naplate poverioci koji su odvajanje zahtevali. lan 227 Poverioci ostavio evi koji su zahtevali odvajanje mogu svoja potraživanja naplatiti samo iz zaostavštine. na zahtev nekog od njih.

odlu iti da mu se ostave pojedine stvari ili grupe stvari ili prava koje bi pripale u deo ostalim naslednicima. Ako im isplata ne bude izvršena o roku. preda svoj deo saugovara u. Ugovor naslednika o ustupanju naslednog dela sa onim ko nije naslednik samo obavezuje naslednika da. a da im on vrednost tih stvari ili prava isplati u novcu o roku koji sud prema okolnostima odredi. lan 233 Kad u zaostavštini ima poljoprivrednog zemljišta. Za tako odre eni iznos ti naslednici imaju do isplate zakonsku zalogu na delovima zaostavštine dodeljenim nasledniku koji je dužan da im izvrši isplatu. Obaveza zaštite me u naslednicima posle deobe lan 235 Svakom nasledniku ostali naslednici odgovaraju po samom zakonu ako mu neko tre i. Ako vrednost tih predmeta premaši vrednost naslednog dela. sud je dužan na pravo iz prethodnog lana upozoriti poljoprivrednika koji je živeo ili privre ivao u zajednici sa ostaviocem. po izvršenoj deobi. oni mogu zahtevati isplatu potraživanja ili predaju stvari koje bi im ina e pripale na ime naslednog dela. a njihova e se vrednost ura unati u deo tog naslednika. naslednik kome su predmeti ostavljeni isplati e tu razliku ostalim naslednicima u novcu. ako to iziskuje opravdana potreba. o roku koji sud prema okolnostima odredi. ime saugovara do deobe ne dobija nikakvo drugo pravo. oduzme stvar koja je stavljena u njegov nasledni deo. pozivaju i se na pravo zasnovano pre deobe. sud može. Naslednici jem e za postojanje i naplativost ostavio evog potraživanja koje je stavljeno u deo jednog naslednika . Oni jem e i za to da stvari stavljene u njegov deo nemaju skrivenih nedostataka. ili ina e smanji njegovo pravo. Pravo naslednika koji je živeo ili privre ivao u zajednici sa ostaviocem lan 232 Na zahtev naslednika koji je živeo ili privre ivao u zajednici sa ostaviocem.Ugovor o prenosu naslednog dela mora overiti sudija. Deoba predmeta doma instva lan 234 Predmeti doma instva ve e vrednosti koji služe svakodnevnim potrebama ostavio evog bra nog druga i naslednika koji je s ostaviocem živeo u istom doma instvu ostavi e mu se na njegov zahtev.do iznosa koji mu je stavljen u deo. lan 236 . U svim slu ajevima jemstva po ovom lanu svaki naslednik jem i i duguje naknadu srazmerno svom naslednom delu.

Na zaveštanja. br. 1/80 i 25/82). 25/93 i 35/94).Obaveza jemstva za postojanje i naplativost potraživanja traje tri godine po završenoj deobi. ugovore o doživotnom izdržavanju i ugovore o ustupanju i raspodeli imovine za života. br. br. 176 i 181 Zakona o vanparni nom postupku ("Službeni glasnik SRS". 3) stav 2 lana 85 Zakona o braku i porodi nim odnosima ("Službeni glasnik SRS". . 52/74. 22/80 i 11/88 i "Službeni glasnik RS". koji su sa injeni do dana stupanja na snagu ovog zakona. a za potraživanja koja dospevaju posle deobe . 25/82 i 48/88).tri godine posle dospelosti obaveze. lan 238 Danom stupanja na snagu ovog zakona prestaju da važe: 1) Zakon o nasle ivanju ("Službeni glasnik SRS". lan 239 Ovaj zakon stupa na snagu po proteku šest meseci od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije". 2) lanovi 127. Glava šesta PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE lan 237 Nasle a otvorena pre stupanja na snagu ovog zakona raspravi e se po propisima koji su važili do dana njegovog stupanja na snagu. 22/93. primeni e se propisi koji su važili u vreme njihovog sa injavanja. br.