1

UPUTSTVO ZA UPOTREBU

Zahvaljujemo što ste izabrali ovaj ure aj. Ove upute opisuju funkcije, procedure korištenja i mjere predstrožnosti za ovaj ure aj. Prije korištenja ovog ure aja, pobrinite se da dobro prou ite ove Upute kako biste što kvalitetnije koristili ure aj. Nakon što ste pro itali upute spremite ih nadohvat ruke. Neke od ilustracija mogu se neznatno razlikovati od ilustracija na vašem ure aju.

1.1

ENERGY STAR

Kao ENERGY STAR Partner uvjereni smo da ovaj sistem udovoljava ENERGY STAR kriterijima. Ova funkcija može umanjiti godišnje troškove održavanja i pomaže u o uvanju okoliša. Što je ENERGY STAR program ? ENERGY STAR program je skup me unarodnih programa za promicanje energetski u inkovitih proizvoda široke potrošnje.Nakon duljeg nekorištenja sistem se prebaci na funkciju štednog na ina rada ili se ugasi. Ova funkcija može umanjiti godišnje troškove održavanja i pomaže u o uvanju okoliša.Ovaj sistem udovoljava ENERGY STAR kriterijima.

1.3 Sigurnosne informacije
Ovaj odlomak sadrži detaljne upute o korištenju i održavanju ovog ure aja. Da bi ste postigli optimalno funkcioniranje ure aja, svi korisnici trebaju pažljivo prou iti i slijediti upute iz ove knjižice. Molimo vas da upute držite na vidljivom mjestu uz ure aj. Molimo da pro itate sljede i odlomak prije nego po nete koristiti ure aj. Sadrži važne informacije neophodne za sigurno korištenje ure aja i spre avanja problema sa opremom. Obratite pažnju na sve njere opreza navedene u ovim uputama.

Simboli upozorenja i mjera predostrožnosti •
Neki djelovi sadržaja ovog odlomka vjerojatno se ne e poklapati sa kupljenim proizvodom.

Ignoriranje ovog upozorenja može dovesti do ozbiljne ozljede ili ak smrt

UPOZORENJE
Ignoriranje ovog znaka može dovesti do ozljeda ili kvara ure aja.

OPREZ

Zna enje simbola
Simboli Zna enja Trokut ozna ava opasnost kod koje biste trebali poduzeti odre enu mjeru predostrožnosti. Ovaj znak upozorava na mogu nost da se ope ete Diagonalna linija zabranjuje odre eno djelovanje.

Ovaj simbol zabranjuje demontiranje ure aja. Crni krug upozorava na obavezno poduzimanje odre enog koraka. Ovaj simbol prikazuje da obavezno isklju ite ure aj iz struje.

UPOZORENJE
Ne prepravljajte ovaj proizvod jer može dovesti do požara, strujnog udara ili kvara. Ako proizvod sadrži laser, laserska zraka može uzrokovati sljepo u. Ne pokušavajte maknuti poklopce i pretince koji su pri vrš eni za proizvod. Neki proizvodi imaju dijelove pod visokim naponom ili iz njih izvire laserska zraka, što može dovesti do strujnog udara. Koristite samo naponski kabel koji ste dobili u paketu. Ako niste dobili kabel, koristite samo onaj kabel i utika koji je naveden u uputama za naponski kabel. Krivo korištenje kabela može dovesti do požara ili strujnog udara. Koristite naponski kabel iz paketa isklju ivo za ovaj ure aj i NIKADA ga ne koristite na nekom drugom proizvodu. Propust kod ovog upozorenja može dovesti do požara ili strujnog udara. Koristite samo voltažu primjerenu za ovaj ure aj. Propust kod ovog upozorenja može dovesti do požara ili strujnog udara. Ne koristite produžni kabel sa više uti nica za druge ure aje i strojeve.Korištenje produžnog kabela za ve e vrijednosti od dozvoljenih može dovesti do požara ili strujnog udara. Ne isklju ujte i ne uklju ujte naponski kabel sa mokrim rukama jer to može izazvati strujni udar.

Pazite da ste pravilno umetnuli naponski kabel u uti nicu. Nepravilno umetanje može dovesti do požara ili strujnog udara.

Fizi ki ne ošte ujte naponski kabel, ne stavljajte na njega teške predmete, ne stavljajte ga blizu izvorne topline. Korištenje ošte enog naponskog kabela(žice koje vire,potrgane žice i sl.) može dovesti do požara ili kvara ure aja. Ukoliko primjetite neke od ovih okolnosti, odmah isklju ite naponski prekida , isklju ite naponski kabel iz struje i kontaktirajte vašeg ovlaštenog servisera. U na elu nije preporu ljivo da koristite produžni kabel jer to može dovesti do požara ili strujnog udara. Kontaktirajte vašeg servisera ukoliko vam je neophodan produžni kabel. Ne stavljajte na ure aj vazu sa cvije em ili druge posude sa vodom, metalne spajalice ili ostale metalne predmete. Prolivena voda ili metani predmeti koji u u u ure aj mogu dovesti do požara, strujnog udara ili kvara ure aja. Ukoliko do e do toga odmah isklju ite naponski prekida . Isklju ite naponski kabel iz struje i kontaktirajte vašeg ovlaštenog servisera. Prestanite koristiti ovaj ure aj ukoliko postane neobi no vru , ukoliko se dimi iz njega ili primjetite neobi an miris ili buku. Ukoliko do e do toga odmah isklju ite naponski prekida . Isklju ite naponski kabel iz struje i kontaktirajte vašeg ovlaštenog servisera. Ukoliko ga nastavite koristiti sa spomenutim nepravilnostima, može do i do požara ili strujnog udara. Ne bacajte praznu toner kazetu na otvorenu vatru. Tako ba en toner može eksplodirati i uzrokovati opekline i druge ozljede. Naponski utika spajajte samo u uti nice koje imaju ispravno uzemljenje.

OPREZ Simbo li Zna enje simbola
Ne koristite zapaljive sprejeve, teku ine ili plinove u blizini ovog proizvoda jer to može dovesti do požara. Ne ostavljajte toner kazetu ili bubanj na mjestu lako dostupnom djeci. Lizanje ili gutanje ijednog od ovih predmeta može ugroziti zdravlje. Ne zatvarajte ventilacijske otvore na ovom ure aju jer u protivnom može do i do akumuliranja topline unutar proizvoda što može rezultirati požarom ili kvarom ure aja. Ne smještajte ovaj ure aj na mjestu izloženom direktnom sun evom svijetlu ili u blizini klima ure aja ili grija ih aparata. Ve a variranja temperature unutar proizvoda mogu dovesti do kvara, požara ili strujnog udara. Ne stavljajte proizvod na prašnjavo mjesto ili na mjesto izloženo a i ili pari, u kuhinji, kupaonici ili pokraj ovlaživa a zraka. Nepridržavanje ovih uputa može dovesti do strujnog udara, požara ili kvara ure aja. Ne stavljajte ovaj ure aj na nestabilnu ili klimavu podlogu ili na lokaciju gdje ima puno vibracija. Ure aj može pasti i ozlijediti vas. Nakon što instalirate ovaj ure aj smjestite ga na vrstu i sigurnu podlogu. Ne stavljajte toner i PC bubanj blizu floppy diska ili ostalih ure aja osjetljivih na magnetizam jer ih mogu oštetiti. Unutrašnjost ovog ure aja ima djelove koji su na visokoj temperaturi, što može uzrokovati opekotine. Kada dirate unutrašnjost ure aja rukama, kod npr. izvla enja zaglavljenog papira, ne dirajte dijelove koji imaju naljepnicu sa oznakom ''CAUTION HOT'' (pazi vru e). Ne stavljajte nikakve predmete oko naponskog kabela jer bi u slu aju opasne situacije moglo biti problema oko izvla enja kabela iz struje. Uti nica treba biti ugra ena blizu ure aja i treba biti lako dostupna da bi u slu aju opasne situacije mogli prekinuti dovod struje. Uvijek koristite ure aj u dobro prozra enim prostorijama. Dugotrajno rukovanje ovim ure ajem u slabo prozra enoj prostoriji može ugroziti vaše zdravlje. Redovito prozra ujte prostoriju. Kada premještate ure aj, provjerite da ste isklu ili naponski kabel i ostale kablove. Ukoliko to ne u inite, možete oštetiti kabel što može dovesti do požara, strujnog udara ili kvara. Kada premještate ure aj, primite ga za djelove ozna ene u uputama. Ukoliko ure aj padne, možete se ozlijediti, a može do i i do ošte enja ili kvara ure aja. Barem jednom godišnje izvucite utika iz uti nice i po istite sve dijelove. Prašina koja se nakuplja tijekom vremena može dovesti do požara. Kada izvla ite naponski kabel iz struje uti nice, pripazite da ga pravilno prihvatite. Povla enje za sami kabel može oštetiti kabel što može dovesti do požara ili strujnog udara.

Mjere opreza kod rukovanja Simboli Zna enje simbola
Ne spremajte zalihe tonera, PC bubanj i ostali potrošni materijal na mjesta izložena direktnoj sun evoj svjetlosti te visokoj temperaturi i vlažnosti, jer to može dovesti do loše kvalitete ispisanog materijala ili do ošte enja ure aja. Ne pokušavajte zamijeniti toner ili bubanj na mjestu izloženom izravnoj sun evoj svijetlosti. Ukoliko bubanj izložite intenzivnoj svjetlosti, može do i do slabe kvalitete ispisa. Ne vadite toner ili PC bubanj iz original pakiranja prije nego ih namjeravate zamijeniti, jer izloženost atmosferskim utjecajima može kasnije rezultirati slabom kvalitetom ispisa. Ne uvajte toner ili PC bubanj u uzdignutoj poziciji ili naopako okrenute, ne nabacujte ih jer kasnije može ispis biti loše kvalitete. Ne koristite ure aj u okolini gdje su prisutni amonijak i ostali plinovi ili kemikalije.To skra uje vrijeme servisiranja ure aja, ošte uje ga ili umanjuje radni vijek. Ne koristite ovaj ure aj u okolini sa temperaturom koja premašuje vrijednosti navedene u ovim uputama jer može do i do ošte enja. Ne stavljajte u ure aj klamane dokumente sa spajalicama, karbon papir ili aluminijsku foliju jer može do i do ošte enja ili požara. Ne dodirujte i ne grebite po površini razvija kog valjka i po PC bubnju, jer to može rezultirati slabom kvalitetom ispisa. Koristite potrošni materijal koji vam je preporu io trgovac. Uporaba bilo kojeg drugog potrošnog materijala se ne preporu uje jer može do i do loše kvalitete ispisa ili ošte enja ure aja.

Razno Simboli Zna enje simbola
Nemojte se naslanjati na kontrolnu plo u jer može do i do ošte enja Ukoliko koristite ovlaživa zraka. ne isto e u vodi se ispuštaju zrakom i mogle bi do i unutar stroja što bi moglo uzrokovati loš ispis.Preporu uje se ista voda za ovlaživa zraka. Rshladni ventilator bi se mogao automatski aktivirati, ali to ne zna i da je nastao problem u stroju.

1.4 Sigurnosna oznaka za laser
Natpis laserske sigurnosti je priklju en izvan stroja, kao što je prikazano u nastavku.

Ozon otpuštanja
Smjestiti stroj u prozra nou prostoriju. Zanemariva koli ina ozona se generira za vrijeme normalnog rada stroja. Stroj može proizvesti neugodan miris kod opsežnijih operacija. Za udoban, zdrav i siguran rad preporu uje se da prostorija bude prozra na.

Akusti na buka (za europske korisnike)
Maschinenlärminformations-Verordnung 3. GPSGV: Der höchste Schalldruckpegel beträgt 70 dB (A) oder weniger gemäß EN ISO 7779.

1.5 Oznake i naljepnice opreza
Sigurnosne mjere opreza, oznake i naljepnice pojavljuju se na sljede im pozicijama. Budite vrlo pažljivi kod operacija kao što su uklanjanje zastoja papira.

OBAVIJEST

Ne uklanjajte naljepnice ili oznake opreza. Ukoliko se oznake opreza zaprljaju o isitie ih da budu itljive. Ukoliko su ne itljive i nemožete ih o istiti obratite se usluzi zastupnika.

1.6 Potreban prostor za ure aj
Kako bi se osiguralo da se rad stroja i redovno održavanje lako mogu obavljati pridržavajte se uputa zahtjeva za prostor koji su prikazani ispod.

OBAVIJEST Omogu ite uklanjanje 200mm (8 in a) ili više u stražnjem dijelu ovog stroja.

1.7 Operacija mjere opreza
Kako bi osigurali optimalne performanse ovog stroja, obratite pažnju na mjere opreza opisanih u nastavku.

Izvor napajanja
• • • •

Zahtjevi za izvor energije su; Koristite izvor energije sa što manje fluktuacije napona ili frekvencije Napon fluktacije: Maximum ±10% (at 110 V/120 to 127 V/220 to 240 V AC) Frekvencija fluktuacije: Maksimalna ± 3 Hz (na 50 Hz/60Hz)

Radno okruženje
• • •

Ekološki zahtjevi za ispravan rad stroja su ; Temperatura: 10 ° C (50 ° F) do 30 ° C (86 ° F) s oscilacijama od najviše 10 ° C (50 ° F) u roku od sat vremena Vlaga: 15% do 85% uz oscilacije od najviše 10% u roku od sat vremena

Pohrana primjeraka
• • •

Za spremanje kopije, slijedite preporuke navedene u nastavku. Kopije koje su stare duže vremena treba držati tamo gdje nisu izložene suncu kako ne bi blijedile. Ljepila koja sadrži otapala (npr. sprej ljepilo) može se raspustiti po tpneru i zatim po kopijama.

Mjere opreza o prijevozu
Ukoliko pomi ete stroj u inite kao što je pokazano na slici ispod.

18

Pravna ograni enja kopiranja

Odre ene vrste dokumenata se ne smiju kopirati u svrhu ili namjenu da bi bili original dokumenata.

Financijski dokumenti
Osobni ekovi Putni ekovi Nov ane narudžbe Potvrde o depozitu Obveznice ili druge potvrde zaduženosti Skladišne potvrde

Pravni dokumenti
Bonovi za hranu Poštanske marke ekovi ili skice ovjerene od vladinih agencija Interna marka Putovnica Imigracijski dokumenti Voza ke i prometne dozvole za vozila Vlasni ki dokumenti o nekretninama

Op i dokumenti
Osobne iskaznice, zna ke ili znamenja Autorskim pravom zašti ena djela bez dozvole vlasnika autorskih prava Osim navedenog je zabranjeno pod bilo kojim uvjetima kopirati doma e ili strane valute, odnosno umjetni ka djela bez dozvole vlasnika autorskih prava. Ako ste u dvojbi o naravi dokumenta savjetujete se sa pravnom osobom.

1.9 Kako itati ovaj priru nik/upute Simboli Operativne i sigurnosne informacije
U ovom priru niku su upotrebljeni simboli koji upozoravaju na operativne i sigurnosne mjere kojih se treba pridržavati.

Simboli Upozorenje

Zna enja Ovaj znak upozorava na mogu nost od ozbiljnih ozljeda ako koristite stroj na pogrešan na in. Za siguran rad strogo se pridržavajte uputa. Ovaj znak upozorava na oprez kako bi zaštitili sebe i druge od tjelesne ozljede ako se stroj koristi na pogrešan na in. Za siguran rad strogo se pridržavajte uputa Ovaj znak opisuje referentne informacije i dodatne napomene za operacije.

Oprez

Obavijest

Proceduralne instrukcije
Ovaj znak predstavlja opciju koja je potrebna da se koriste uvjeti ili funkcije potrebni za proceduru.

-> Ovaj simbol ozna ava dodatna objašnjenja proceduralnih instrukcija

1 Ovaj oblik broja "1" predstavlja prvi korak 2 Ovaj oblik broja predstavlja redoslijed serijski redoslijed

Ovaj simbol ozna ava prijelaz sa kontrolne plo e na pristup za željenu stavku izbornika.

Prikaz relevantnih prikaza Referenca Ovaj simbol ozna ava referencu. Pogledajte reference prema potrebi.

Klju ne imena na zaslonu ra unala ili zaslona ozna eni su ovim zagradama. Podebljani tekst Klju ne imena na kontrolnoj plo i, dio imena, nazivi proizvoda i opcije imena navedena su podebljanim tekstom.

Klju ni simboli []

1.9.2 Izvorni lanak i naznake

Objašnjenje indikacija za izvornik i papir opisan je

Veli ina papira

u ovom priru niku. Kada se pokazuje izvornik ili veli ina papira, Y strana predstavlja širinu, a X strana dužinu.

Prikaz papira
Kada je duljina papira duža (X) od

njegove širine(Y), koristimo ovaj znak.

Kada je duljina dokumenta duža (X)od njegove širine, koristimo ovaj znak.

2

Osnovni dijelovi i funkcije

2.1 Opcije

Br. 1

Ime Glavna jedinica

Opis Izvornik je skeniran u odjeljku za skeniranje, a skenirana slika se printa u odjeljku za printer. U uputama se navodi kao ''stroj'', ''glavna jedinica'' ili ''bizhub 164"

2

Viši ru ni uvlaka MB-503(opcija) Omogu ava vam da ubacite do 100 listova papira. U uputama se navodi kao polica za ru ni uvlaka .'

2.2

Glavna jedinica

2.2.1 Vanjska strana glavne jedinice
Slika prikazuje glavnu jedinicu sa dodatnim multi ru nim uvlaka em MB-503.

Br. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Ime Glavni poklopac Podloga / uložak Upravlja ka plo a 1. bo na vrata Poluga za otvaranje 1. bo nih vrata Ru ni uvlaka Ladica Prednja vrata Izlazna ladica za papir Power tipka za uklju ivanje stroja Žica za uklju ivanje stroja USB Port (Type A) USB2.0/1.1

2.2.2. Unutrašnjost glavne jedinice
Slika prikazuje glavnu jedinicu sa dodatnim multi ru nim uvlaka em MB-503.

Br 1 2 3 4 5 6 7

Ime Staklo za skeniranje / kopiranje Fushin unit poklopac Fushing unit Bubanj Papir za uvla enje za printanje Toner Mjera papira

2.2.3

Upravlja ka plo a

Br. 1 2 3 4 5 6

Ime Zaslon Brzo postavljanje

Meni / Odaberi Back/Stop/Restart Start

3

Uporaba stroja

3.1 Uklju ivanje I isklju ivanje stroja
- Default postavke su postavke koje su odabrane odmah nakon što je Power tipka uklju en I prije nego što su sve postavke konfigurirane na upravlja koj plo i I one koje su odabrane kada je pritisnuta tipka Back/Stp/Restart ( za poništavanje svih konfiguracija na upravlja koj plo i). Zadane postavke se mogu mijenjati. - Ukoliko se ne izvodi nit jedna operacija u odre enom periodu, stroj se automatski vra a u po etne postavke. - Ako se niti jedna operacija ne izvodi u odre enom periodu,stroj automatski ulazi u na in rada gdje uva energiju. To se naziva stanje mirovanja,Kada je stroj u stanju mirovanjalampica na tipki Start I dalje svijetli zeleno, ali se zaslon gasi. Stroj se vra a iz stanja mirovanja pritiskom bilo koje tipke na upravlja kon plo i. - [Zagrijavanje] na zaslonu se pojavljuje kada je prekida napajanja uklju en ili se stroj vra a iz stanja mirovanja. Umetanjem papira I pritiskom Start tipke pojavljuje se zeleno svijetlo koje odobrava izvršavanje kopiranja.Nakon što se stroj zagrijao dokument e biti skeniran/kopiran. - Ne isklju ujte Power tipku za vrijeme printanja ili skeniranja dokumenta jer e se zadani podaci obrisati. - Postavke koje nisu bile registrirane I naredbe za printanje , brišu se kada je Power tipka isklju ena. - kada isklju ite stroj I želite ga odmah ponovo uklju iti, pri ekajte 10 sekundi prije nego ga uklju ite ponovo. - Za vrijeme skeniranja ne isklju ujte Power tipku, zadani zadaci e biti izbrisani ili neuspješni. - Ne isklju ujte stroj za vrijeme printanja papira jer može do i do zastoja papira.

1 Za uklju ivanje ssnage pritisnite Power tipku / prekida Provjerite da li zaslon svijetli.

2 Kako biste isklju ili snagu, pritisnite O na Power tipki / prekida u

Napomena Da biste promijenili zadane postavke za kopiranje; pritisnite Menu/Select tipku >> UTILITY >> COPY SETTINGS Da biste promijenili duljinu vremena prije prelaska na Sleep mode-stanje mirovanja; Pritisnite Menu/Select key >> UTILITY >> MACHINE SETTING > SLEEP MODE Da biste promijenili duljinu vremena dok se koristi Auto Panel Reset funkcija; Pritisnite Menu/Select key >> UTILITY>>.MACHINE SETTING >> AUTO PANEL RESET

3.2
3.2.1

Osnovne operacije
Umetanje papira
Ovo poglavlje opisuje kako umetnuti papir u svaku ladicu za papir. Za vrstu papira koji e se koristiti, pogledajte na stranici 03/12.

Umetanje papira u 1. ladicu
Pazite da papir ima jednakuorijentaciju kao I izvornik za papir kako se neki djelovi ne bi izgubili za vrijeme ispisa. 1 Izvucite van ladicu 2 Pritisnite dolje papir dok ne sjedne na svoje mjesto budite oprezni da ne dodirujete valjak za papir.

3 Gurnite vodilicu za papir kako bi ogovarala veli ini papira koji ste umetnuli za namještanje odre ene mjere, umetnite papir, zatim prilagodite vodilicu za papir na veli inu papira koji je bio umetnut.

4 Umetnite papir u ladicu tako da strana papira koju ete printati bude sa licem prema gore. nemojte umetati više papira nego što je ozna eno u ladici ukoliko je papir nagužvan ispravite ga prije nego ga umetnete u ladicu možete umetnuti do 250 stranica papira ili 20 listova tvr eg papira (kartica, estitki)

5 Zatvorite ladicu
Pritisnite Menu/Select tipku >> COPY JOB SETTING >>TRAY1 PAPER

6 Odredite mjeru papira I vrst papira za ladicu 1

Postavke Mjera Vrsta

Odredite veli inu papira. Za detalje pogledajte na str 3-6 Odaberite vrstu papira

Umetanje papira u kazetu za papir
• •

kazeta za papir je opcija Pazite da papir ima jednakuorijentaciju kao I izvornik za papir kako se neki djelovi ne bi izgubili za vrijeme ispisa. 1 Otvorite kazetu/ladicu za papir I gurnite vodilicu kako bi napravili mjesta izme u papira. za umetanje velikog papira, izvucite van Try Extension (produžetak ladice). 1. valjak za papir.

NAPOMENA pazite da ne doti ete valjak

2

Stranicu papira koju želite printati okrenite licem prema dole te umetnite papir koliko je mogu e u utor za pohranu papira. Slika e biti otisnuta na površini papira okrenutom prema dolje. nemojte umetati više papira nego što je ozna eno u ladici ukoliko je papir nagužvan ispravite ga prije nego ga umetnete u ladicu možete umetnuti do100 stranica papira ili 20 listova tvr eg papira (kartica, estitki) Gurnite vodilicu za papir kako bi ogovarala veli ini papira koji ste umetnuli pri vrstite vodilicu za papir uz rubove papira

3

4

Odredite mjeru papira i vrstu papira za ladicu/kazetu da biste odabrali funkcije izbornika pritisnite ; Menu/Select tipku >> COPY JOB SETTING >> BYPASS PAPER.

Postavke Mjera Vrsta

Odredite veli inu papira. Za detalje pogledajte na str 3-6 Odaberite vrstu papira

Konfiguriranje odre ene mjere
1 Za prilago avanje odre ene mjere u Ladici 1 pritisnite Menu/Select tipku >> COPY JOB SETTING >> TRAY1 PAPER >> SIZE >> SIZE INPUT. Za prilago avanje odre ene mjere za ru ni uvlaka , pritisnite Menu/Select tipku >> COPY JOB SETING >> BYPASS PAPER >> SIZE >> SIZE INPUT.

2 Odredite duljinu (X) papira pritiskom na tipku

ili

zatim pritisnite Menu/Select.

3

Odredite širinu (Y) papira pritiskom na iste tipke kao i kod duljine papira i zatim pritisnite Menu/ Select. Navedena veli ina papira e se pojaviti na zaslonu

3.2.2.

Postavljanje izvornika

Ne stavljajte na originalno staklo više od 2 kg težine (lb 4-7/16). Nadalje, ne pritiš ite staklo sa nikakvim predmetima osim sa originalnim poklopcem/staklom, u suprotnom može do i do ošte enja stroja.

Kod skeniranja velikih i debljih knjiga skenirajte bez zatvaranja poklopca. Kada skenirate/kopirate sa otvorenim poklopcem ne gledajte direktno u stklo kroz koje prolazi svijetlo skenera. Imajte na umu da svijetlo koje dolazi kroz staklo, nije laser koji Vas može ugroziti.
Pazite da papir ima istu orijentaciju kao i original staklo kako se neki djelovi dokumenta ne bi izgubili.

1 2

Podignite poklopac. Prislonite lice papira sa tekstom na staklo. Umetnite izvorni papir stavljaju i ga tako da je gornja strana lica na stražnjoj ili lijevoj strani stroja.

3

Poravnaj papir sa oznakom i ozna i u stražnjem lijevom kutu izvorne skale. Ukoliko kopirate proziren ili djelomi no prozirne dokumente prekrijete ga sa bijelim listom papira iste veli ine kao izvorni papir. Za kopiranje ID dokumenata, odmaknite ID dokument 4 mm od ruba stakla. Za duple stranice kao što su knjige ili asopisi rastvorite stranice na poziciju vrha izvornika prema stražnjoj strani stroja I namjestite sredinu izvornika po oznaci koja jse nalazi na izvornoj skali

4 Zatvorite poklopac

3.2.3

Osnovne operacije kopiranja
1 Prislonite lice papira sa tekstom na staklo. 2 Odredite postavke za kopiranje na upravlja koj pli i Za detalje o kopiranju pogledjate na stranici 5-5 Svrstajte esto korištene postavke kopiranja u programe I registrirajte ih u stroj. Ti se programi mogu lako opozvati kao programi. Za detalje o programima pogledajte na str.5-15. 3 Odaberite broj stranica koji želite kopirati Pritisnite ili tipku kako bi pove ali ili smanjili broj kopija jednu po jednu. Za brisanje odre enog broja primjeraka kopija pritisnite Back/Stop/Rest tipku >> QUANTITY 4 Pritisnite Start tipku Dokument je skeniran I kopiran Da biste prekinuli rad koji obavlja kopiranje, pritisnite Back/Stop/ Reset tipku. Ukolio se prikaže slijede a slika na ekranu zamjenite novi papir na staklu I pritisnite Menu/ Select tipku kako bi skenirali. Pritisnite Start tipku kako bi po eli sa printanjem.

4
4.1

Tipke na upravlja koj plo i
Funkcije na upravalja koj plo i

Br. 1 2 3 4

Ime Zaslon/ekran Quick Settings

Opis Prikazuje status ure aja, tipke za odabir funkcije Pritisnite ovu tipku za odabir stavke izbornika na zaslonu Pritisnite odgovaraju u tipku za odabir stavke izbornika na zaslonu ili za promjenu postavki

Menu / Select

Pritisnite ovu tipku za ulaz na izbornik ekrana Pritisnite kako biste primjenili stavke izbornika ili postavke koje ste odabrali ranije. Pritisnite ovu tipku kako bi zapo eli radnju kopiranja Ova je tipka stalno osvjetljena kako bi znali da je stroj u fazi mirovanja ili da je spreman za rad.

5 6 7

Bck/Stop/Rest Strat LED

4.2

Display indications
<Basic zaslon>

<Menu zaslon>

Br.

Prikaz oznaka na zaslonu Broj kopija Ladica za papir Veli ina papira Vrsta papira

Opis

1 2 3 4

Ozna ava odre en broj kopija. Ozna ava koja je ladica za papir odabrana Ozna ava koja je veli ina papira odabrana Ozna ava koja je vrsta papira odabrana.

Ozna ava da je odabran obi an papir

Ozna ava da je odabrana druga strana obi nog papira

Ozna ava da je odabrana kartica

Ozna ava da je odabrana duga strana kartice

Ozna ava da je odabran reciklirani papir

Ozna ava da je druga strana recikliranog papira odabrana

Ozna ava da je odabran poseban papir

Br. 5 6 7 8

Prikaz oznaka na zaslonu Omjer zumiranja Kvaliteta Gusto a Ikona/Poruka

Opis Ozna ava omjer zumiranja odabranog za uporabu Ozna ava kvalitetu odabrane postavke Ozna ava razinu gusto e za odabranu gusto u u postavkama. Prikazuje ikone koja predstavljaju odre eni status stroja ili skup funkcija. Tako er je prikazana poruka koja ozna ava status stroja.

ID kopija je postavljena

Kombinacija papira je postavljena

Sortiranje je postavljeno

Brisanje je postavljeno

Razdvajanje knjig eje postavljeno

Prikaz da je ponestalo papira.Za pojedinosti o umetanju papira pogledajte na stranici 10 - 4

Toner je pri kraju. Za pojedinosti o promjeni tonera pogledajte na stranici 10 - 6

Problem u održavanju. Obratite se svom serviseru.

Treba zamijeniti bubanj. Obratite se svom serviseru.

Zbog održavanja treba zamijeniti bubanj. Obratite se svom serviseru.

Stroj prima podatke za ispis.

Podatci ekaju da budu isprintani.

Br. 9

Prikaz oznaka na zaslonu Kursor / Pokaziva

Opis Prikazuje tipku kojom odre ujete koliku koli inu kopija.

Pritisnite jednu od strelica (tipki) kako bi odredili koli inu kopija.

Pritisnite jednu od strelica (tipki) kako bi odredili koli inu kopija. 10 11 Izbornik ili funkcije Kursor / Pokaziva Prikazuje izbornik , funkcije ili postavke.
prikazi tipku koja se koristi za odredjivanje postavki.

Pritisnite jednu od tipki kako biste odabrali izbornik ili promijenili postavke.

Pritisnite jednu od tipki kako biste promijenili postavke.

5
5.1

Funkcije kopiranja
Raspoložive postavke za kopiranje
Prikazane su zna ajke kopija koje se mogu koristiti u stroju.

Postavke Uve an primjerak kopije

Uve ana/smanjena kopija

ID kopija

2 u 1 portret

2 u 1 predio

4 u 1 po uzorku 1.

4 u 1 po uzorku 2.

-

Postavke Sortiranje

Sortiranje po crisscross na in

Lijevo brisanje

Gornje brisanje

Okvirno brisanje

Razdvajanje knjige

Okvirno brisanje razdjeljene knjige

Središnje brisanje razdjeljene knjige

Središnje + okvirno brisanje razdjeljene knjige

5.2

Osnovne postavke
Konfiguracija osnovnih postavki za izradu kopija. Za detalje o osnovama kopiranj apogledajte na stranici 3 - 7 Broj kopija se može pove ati ili smanjiti odjednom sa u izborniku. ili tipkom odabranih u stavkama

Ukoliko je odabrana postavka kakvo e (Photo) nijemogu e odabrati postavku gusto e. Ukoliko su ispunjeni sljede i uvjeti i ukoliku u ladici za papir koju ste odabrali nestane papira automatski se odabire druga ladica u kojoj je papir. instalirajte opciju ru nog uvlaka a umetnite papir iste veli ine i vrste u ladicu 1 i ru ni uvlaka i namjestite istu orijentaciju papira.
   

1 Stavka izbornika varira pritiskom na tipku za Brze Postavke kao što je prikazano u nastavku.

Br. Kopija

Ladica za papir

Veli ina papira

fiksni zoom

ru ni zoom

kakvo a

gusto a

2

Pritisnite

ili

za promjenu postavki.

Br 1

Ime Broj kopija

Opis Odaberite broj željenih kopija. Pritisnite po jednu i tipku ili ili kako bi izabrali broj kopija jednu

kako bi promijenili broj kopija za 10 stranica odjednom

2 3

Ladica za papir Odaberite ladicu za papir u koju je umetnut papir. Za detalje o umetanju papira pogledajze na str. 3 - 4 Veli ina papira Odaberite veli inu papira koji je umetnut u ladicu za papir.

Br. 4

Ime

Opis Fiksni zoom / Odaberite unaprijed omjer zumiranja kada kopirate sa odre ene veli ine izvornika na papir. Razmak u centimetrima / 50%, 70% (A4%A5, A3%A4), 81% (B4%A4), 100%, Dužina in a/50%, 64% (11 e 17%LTR), 78% (LGR%LTR), 100%,
121% (LGL%11 e 17), 129% (LTR%11 e 17), 200% 115% (B4%A3), 141% (A5%A4, A4%A3), 200%

Omjer zumiranja Odredite omjer zumiranja za kopiju koju trebate printati.

Ru ni zoom / Omjer zumiranja može se postaviti izme u 50% i 200%. To se može podesiti u ru nom zumiranju ,nakon što je odabrana fiksni zum 5 Kvaliteta Odaberite postavke za vrstu izvorne slike kako bi bolje prilagodili kvalitetu/gusto u. Tekst/Foto / Odaberite ovu opciju ako originaln teksta fotografije Rub teksta se oštro reproducira, dok su fotografije reproducirane u glatku sliku. Tekst / Odaberite ovu opciju ako se sastoji samo od originalnog teksta. Rub teksta oštro se reproducira. Foto / Odaberite ovu opciju jedino kod originalnih fotografija. Fotografije su reproducirane glatke. 6 Gusto a Prilagodite gusto u Auto / Razina gusto e automatski se prilago ava. Manual / Razina gusto e se podešava ru no. Slika je svjetlija kada je gusto a postavljena na svijetlu stranu, a tamnija kada je postavljena na tamnu stranu.

NAPOMENA Da biste konfigurirali razne veli ine: Pritisnite tipku Menu/Select >> UTILITY >> CUSTOM SIZE MEMORY

5.3

Konfigurirajte postavke programa za izradu kopija. Za svaki primjerak završne slike, pogledajte stranicu 5-3. Za detalje o osnovama kopiranja, pogledajte na stranici 3 – 7 Za povratak na po etni zaslon nakon što su postavke programa postavljene, pritisnite Back/Stop/Rest sve dok se zaslon ne pojavi

Postavke aplikacija ( Copy funkcije )

Stavka
ID Kopija Kombiniranje izvornika Vrsta Brisanje Na primjer, slika prednje i stražnje kartice (voza ka dozvola), kopira se na jednom listu papira Više izvornih stranica možete smanjiti i kopirati na jednom listu
Kada se više izvornih stranica kopira u više skupova, kopije su pohranjene u set, svaki set sadrži kopiju stranice izvornog papira,dokumeta(izvornika).

Kopije se mogu proizvesti brisanjem nepotrebnih podru ja oko izvornog teksta

Razdjeljivanje knjige Duple stranice kao što je kod knjiga ili asopisa kopiraju na dvije zaseebne stranice.

5.3.1

ID Kopija Slika prednje i stražnje strane kartice, na primjer, voza ke dozvole kopira se na jednom listu papira. Slika koja je skenirana prva privremeno se pohranjuje dok se ne završi skeniranje druge strane slike, te e kopija iza i na jednom listu papira.

Namjestite original papira tako da lice papira ide na lijevu stranu stroja.
Kod umetanja drugog papira napravite razmak od 4 mm ( 3/16 in a) od ve postoje eg originala.
Pritisnite tipku Menu/Select >> COPY FUNCTION >> ID COPY >> ON.

5.3.2.

Kombiniranje izvornih stranica
Više izvornih stranica možete smanjiti i kopirati na jednom listu. Uporabom funkcije izvornih stranica možete spremiti listove papira za kopiranje.

2u1
Kopije slika dviju izvornih stranica na jednom listu papira. Originalna veli ina: A4, Veli ina papira: A4, Omjer zumiranja: 70%

Originalna veli ina: A4, Veli ina papira: A4, Omjer zumiranja: 70%

Originalna veli ina: A3, Veli ina papira: A4, Omjer zumiranja: 50%

Originalna veli ina: 11x17, Veli ina papira: 8-1/2x11, Omjer zumiranja: 50%

Omjer zumiranja je automatski postavljen na 70%. Umetnite papir iste veli ine kao i izvorni. Ukoliko se veli ina izvornika razlijuje od papira koji se koristi, promijenite omjer zumiranja ru no -> Pritisnite tioku Menu/Select >> COPY FUNCTION>>COMBINE ORIGINAL>>2u1

4u1

Kopije slika etiri izvornih stranica na jednom listu papira. Postoje dva uzorka za kombinaciju 4 u 1. UZORAK 1 UZORAK 2

Originalna veli ina: A4, Veli ina papira: A4, Omjer zumiranja: 50%

Originalna veli ina: A5, Veli ina papira: A3, Omjer zumiranja: 100%

Originalna veli ina: 5-1/2x8-1/2, Veli ina papira: 11x17, Omjer zumiranja: 100%

Omjer zumiranja je automatski postavljen na 50%. Umetnite papir iste veli ine kao i izvorni. Ukoliko se veli ina izvornika razlijuje od papira koji se koristi, promijenite omjer zumiranja ru no Ako su izvorne stranice postavjene kako je prikazanoslike nisu dobro kopirane. Originalna veli ina: A3, Veli ina papira: A3, Omjer zumiranja: 50% -> Pritisnite Menu/Select tipku>>COPY FUNCTION>>COMBINE ORIGINAL>>1 u1 NAPOMENA Da biste promijenili naredbu na 4u1: Pritisnite Menu/Select tipku >>UTILITY>>COPY SETTING>4u1 COPY ORDER

5.3.3

Vrsta
Kada se više izvornih stranica kopira u više skupova kopije su pohranjene van seta, svaki skup , svaki skup sadrži primjerak izvorne stranice.

Pritisnite Menu7Select tipku>>COPY FUNCTION>>SORT>>ON.

Kada se sortirane kopije slažu po slijede im uvijetima, svaka kopija automatski se pohranjuje i sortira u izmjeni ne križne obrasce. Postavite opciju ru nog uvlaka a papira.
¡

Vrsta + Križani na in

Papir iste veli ine i vrste je umetnut sa orjentacijom u jednoj ladici za papir i sa orijentacijom u drugoj ladici za papir. Odaberitae CRISSCROSS MODE/KRIŽNI NA IN
¡ ¡

Odaberite ladicu za papir koja je napunjena papirom jednake orijentacije kao i original. Pritisnite Menu/Select tipku >. COPY FUNCTION >> SORT >> ON-

NAPOMENA

Da biste odabrali CRISSCROSS MODE: Pritisnite Menu/Select tipku >.UTILITY >> JOB SETINGS >. CRISSCROSS MODE >> ON.

5.3.4

Brisanje
Kopije možete isprintati tako da se ne vide obrisi spajalice, probušenih rupa na papiru i nepotrebnog ruba oko teksta. LIJEVO BRISANJE

GORNJE BRISANJE

OKVIRNO BRISANJE

Namjestite izvorni papir tako da je njegova gornja strana lica na stražnjoj strani stroja. Brisanje širine varira ovisno o omjeru zumiranja.
Pritisnite tiku >> Menu/Select >> COPY FUNCTION >> ERASE.

Postavke Lijevo brisanje Gornje brisanje Briše lijevu stranu izvornog papira Briše gornju stranu izvornog papira

Okvirno brisanje Briše sve etiri strane (rubove) izvornoig papira

NAPOMENA Kako biste odabrali brisanje širine: Pritisnite tipku Menu/Select key >> UTILITY >> COPY SETTING >> ERASE SETTING.

5.3.5

Razdvajanje knjige
Raširene dvije stranice kao što je kod knjiga ili asopisa, kopiraju se na dvije zasebne stranice, slika izvornika biti e podjeljena LIJEVI VEZ i ozna ena po originalnoj skali.

DESNI VEZ

Namjestite izvornu stranicu tako da je gornja stranja lice na stražnjoj strani stroja. Poravnajte sredinu izvornog papira sa oznakom originalne skale. Namjestite izvorni papir na orijentaciju i umetnite papir sa orijentacijom.

Umetnite papir koji je upola manji od izvornog. Duljina papira koja može biti umetnuta ne smije premašiti 216 mm.
Ppritisnite tipku Menu/Select >> COPY FUNCTION >> BOOK SEPARATION.

Postavke Lijevi vez Desni vez Odaberite ovu opciju ako je izvorna dužina na lijevoj strani. Lijeva stranica duplog raširenog izvornika biti e kopirana prva. Odaberite ovu opciju ako je izvorna dužina na desnoj strani. Desna stranica duplog raširenog izvornika biti e kopirana prva.

Brisanje + Razdvajanje knjige
Na kopijama razdvojenoh knjiga mogu se ukloniti sjene koje su nepotrebene oko originalnog teksta. BRISANJE OKVIRA

CENTRALNO BRISANJE

CENTRALNO + OKVIRNO BRISANJE

Namjestite izvornu stranicu tako da je gornja stranja lice na stražnjoj strani stroja. Poravnajte sredinu izvornog papira sa oznakom Namjestite izvorni papir na

Original Scale
orijentacijom.

orijentaciju i umetnite papir sa

Duljina papira koja može biti umetnuta ne smije premašiti 216 mm. Umetnite papir koji je upola manji od izvornog. Brisanje širine varira ovisno o omjeru zumiranja. Unaprijed odredite RAZDJELJENJE KNJIGE

Pritisnite tipku Menu/Select >> COPY FUNCTION >> ERASE.

Postavke Okvirno brisanje Centralno brisanje Odaberite ovu opciju ukoliko želite kopije razdjeljene knjige kopirati sa obrisanim sjenama oko teksta.
Odaberite ovu opciju ukoliko želite kopije razdjeljene knjige kopirati sa obrisanim sjenama na sredini izvornika.

Centralno + okvirno Odaberite ovu opciju ukoliko želite kopije razdjeljene knjige kopirati sa obisanim okvirnim sjenama na izvorniku. brisanje

Pritisnite tipku Menu/Select >> UTILITY >> COPY SETTING >> ERASE SETTING. Kako biste odabrali razdjeljivanje knjige: Pritisnite tipku Menu/Select >> COPY FUNCTION >> BOOK SEPARATIO..

Kako biste odabrali brisanje širine:

5.4

Uporaba memorije
Registrirajte se na dva esto kotištena postavke za kopiranje kako bi bili u mogu nosti odmah korisitit postavke ukoliko je to potrebno. Slijede e postavke kopiranja mogu biti registrirane: broj kopija ladica za papir Zumiranje funkcije dostupne sa KOPY FUNKCIJE, ID KOIRANJE, SORTIRANJE, BRISANJE, RAZDJELJIVANJE KNJIGE kvaliteta gusto a

Registracija kopiranih postavki - Registering copy settings
Registrirajte se na dva esto kotištena postavke za kopiranje kako bi bili u mogu nosti odmah korisitit postavke ukoliko je to potrebno. 1 Konfigurirajte potavke kako bi ih registrirali. 2 Pritisnite tipku Menu/Select >> COPY JOB SETTING >>MODE MEMORY >.REGISTER.

3

           

Odaberite broj programa pod kojim želite registrirati postavke kopiranja Trenutne postavke kopiranja su registrirane.

Podsjetnik program za memoriju
Program za podsjetnik memoriju je registriran.

1 Pritisnite tipku Menu/Select >> COPY JOB SETTING >> MODE MEMORY >> RECALL.

2

Odaberite broj programa za podsjetnik. Na zaslonu se pokazuju kopije spremljene u programu.

6

Instalacija drajvera
Slijede e informacije su potrebene za instaliranje print/scan drajvera

6.1 Mjere opreza pri instaliranju 6.1.1 Operacijsko okruženje

Operativni ekološki zahtjevi za korištenje print/scan

Operacijski sustav 32 bit

Windows 2000 (Service Pack 4 or later) Windows XP (Service Pack 2 or later) Windows Server 2003 (Service Pack 2 or later) Windows Vista (Service Pack 2 or later) Windows Server 2008 (Service Pack 2 or later) Windows 7
Windows XP (Service Pack 2 or later) Windows Server 2003 (Service Pack 2 or later) Windows Vista (Service Pack 2 or later) Windows Server 2008 (Service Pack 2 or later) Windows 7

64 bit

CPU Memorija

Bilo koji procesor istih ili višie specifikacija preporu ljiv je za operacijski sustav. Kapacitet memorije kao što je preporu eno za operacijski sustav. Memorijski izvor koji je potreban za vaš operativni sustav i aplikacije koje e se koristiti. USB2.0 (HI SPEED) CD-ROM drive Arabic, Catalan, Czech, Danish, Dutch, English, Finish, French, German, Italy, Korean, Norwegian, Portuguese, Spanish, Swedish, Traditional Chinese, Simplified Chinese, Thai, Hungarian, Lithuanian, Polish, Romanian, Russian, Slovakian, Turkish

Su elje Drive Jezik

6.1.2

Spajanje na ra unalo
Povežite stroj na ra unalo koriste i USB kabel. Koristite tipa A (4 pinski, muški) tip B za (4 pinski, muški) USB kabel.

6.2

Instalacija pomo u plug i play
Printer/skener drajver može biti instaliran pomo u plug/play Instalacija upravlja kog programa zahtijeva administratorske ovlasti. Ukoliko je drajver instaliran pomo u plug i play, prvi skener drajver je instaliran i zapo inje instalacija pisa a. Postupak opisan u ovom priru niku je za instalaciju skener drajvera, a zatim za upravlja ki program pisa a. NAPOMENA Plug i Play je jednostavan na in za instalaciju drajvera.Za instalaciju upravlja kog programa pisa a mogu e je koristiti wizard printer.
¢ ¢

U sustavu Windows 7 koristite instaler za instaliranje drajvera.

6.2.1
1

Instaliranje upravlja kog programa u sustavu Windows Vista / Server 2008
Povežite stroj na ra unalo koriste i USB kabel, zatim upalite kompjuter. NAPOMENA Kada uklju ite kompjuter nemojte uklju ivati ili isklju ivati kabel.

2 Uklju ite stroj Ukoliko se dijaloški okvir (found new hardware) ne pojavi, isklju ite stroj i ponovo ga uklju ite. Pri ekajte 10 sekundi nakon što ste isklju ili stroj pa ga zatim uklju ite, u suprotnom bi moglo do i do kvara. 3 Pritisnite[Locate and install driver software (recommended)]. Dijaloški okvir traži disk CD rom Ukoliko se u dijaloškom okviru pojavi (User acount control) pritisnite (Allow-dozvoli) ili (Continue-nastavi) 4 Pritisnite ( I don't have the disc, show me other options ) nemam disk pokažite mi dr opcije 5 Unesite drajver CD ROM u CD ROM drajver kompjutera 6 Odaberite (Browse my computer for driver software (advanced)], zatim odaberite željenu mapu drajvera. 7 Pritisnite dalje ( next). Ukoliko se na dijaloškom okviru pojavi (Windows Security), pritisnite (Install this driver software anyway). 8 Kada se instalacija završi pritisnite Close ( Zatvori) Dovršena je instalacija sken drajvera.Dijaloški okvir ( Found new hardwer ) se opet pojavljuje i instalacija upravlja kog programa po inje. 9 Ponovite postupak od 3 do 8 za instalaciju upravlja kog programa stroja. 10 Nakon završetka instalacije provjerite da li je ikona za instalirani pisa prikazana u PRINTERS prozoru. 11 Uklonite CD ROM iz CD ROM drajvera Time je dovršena instalacija skenera i upravlja kog programa pisa a.

6.2.2. Instalacija upravlja kog programa u sustavu Windows XP / Server 2003
1 Povežite stroj na ra unalo koriste i USB kabel, zatim upalite kompjuter. NAPOMENA Kada uklju ite kompjuter nemojte uklju ivati ili isklju ivati kabel.

2 3

Unesite drajver CD ROM u CD ROM drajver kompjutera Uklju ite stroj. Ukoliko se dijaloški okvir (found new hardware) ne pojavi, isklju ite stroj i ponovo ga uklju ite. Pri ekajte 10 sekundi nakon što ste isklju ili stroj pa ga zatim uklju ite, u suprotnom bi moglo do i do kvara. Ako se u dijaloškom okviru pokaže poruka WINDOWS UPDATE, kliknite NE Odaberite [Install from a list or specific location (Advanced)], zatim [Next >]. Ispod [Search for the best driver in these locations.], odaberite [Include this location in the search:], zatim [Browse].

4 5

6 Navedite željenu mapu i kliknite na [Open]. Odaberite mapu prema drajveru, operativni sustav i jezik koji ete koristiti. 7 Kliknite na [Next>], a zatim slijedite upute na stranicama koje slijede. Ako se na dijaloškom okviru pojavi [Windows Logo testing] ili [Digitalni potpis] kliknite na [Continue Anyway] ili [Da]. 8 Klikniti Finish ( završi / gotovo ). Dovršena je instalacija sken drajvera.Dijaloški okvir ( Found new hardwer ) se opet pojavljuje i instalacija upravlja kog programa po inje. 9 10 11 Ponovite postupak od 4 do 8 za instalaciju upravlja kog programa stroja. Nakon završetka instalacije provjerite da li je ikona za instalirani pisa prikazana u Printers i Faxes prozoru. Uklonite CD ROM iz CD ROM drajvera Time je dovršena instalacija skenera i upravlja kog programa pisa a.

6.2.3. Instalacija upravlja kog programa u sustavu Windows 2000
1 Povežite stroj na ra unalo koriste i USB kabel, zatim upalite kompjuter. NAPOMENA

Kada uklju ite kompjuter nemojte uklju ivati ili isklju ivati kabel. 2 Unesite drajver CD ROM u CD ROM drajver kompjutera 3 Uklju ite stroj. Ukoliko se dijaloški okvir (found new hardware) ne pojavi, isklju ite stroj i ponovo ga uklju ite. Pri ekajte 10 sekundi nakon što ste isklju ili stroj pa ga zatim uklju ite, u suprotnom bi moglo do i do kvara.

4 Pritisnite NEXT 5 Odaberite [Search for a suitable driver for my device (recommended)], zatim[Next >]. (Traži odgovaraju i upravlja ki program za moj ure aj) 6 Odabeite [Specify a location],- odaberi lokaciju , pritisnite [Next >]. 7 8 9 10 Pritisnite Browse Navedite željenu mapu drajvera i pritisnite Opet ( otvori ) Pritisnite OK zatim slijedite upute na stranicama koje slijede. Klikniti Finish ( završi / gotovo ). Dovršena je instalacija sken drajvera.Dijaloški okvir ( Found new hardwer ) se opet pojavljuje i instalacija upravlja kog programa po inje. Ponovite postupak od 4 do 810za instalaciju upravlja kog programa stroja. Nakon završetka instalacije provjerite da li je ikona za instalirani pisa prikazana u PRINTERS prozoru. Uklonite CD ROM iz CD ROM drajvera Time je dovršena instalacija skenera i upravlja kog programa pisa a.

11 12 13

6.3

Instalacija pomo u instalatera
6.3.1 Instaliranje diska u Windowsima 7
Print/scan drajver može biti instaliran koriste i instalater. Instalacija upravlja kog programa zahtijeva administratorske ovlasti.

Ne priklju ujte USB kabel u stroj dok se ne pojave uoute. Zatvorite sve pokrenute programe ukoliko ih ima. 1 Unesite drajver CD ROM u CD ROM drajver kompjutera Dupli klik na [Setup.exe] na CD-ROM, zatim korak 2. Ukoliko se pojavi User Account Controlw prozor, pritisnite [Allow], [Continue] or [Yes]. Iz izbornika odaberite odgovaraju i jezik, zatim pritisnite [OK]. Pritisnite NEXT Ukoliko se slažete sa ugovorima o licenci pritisnite da prihva ate uvjete licencnog ugovora (Iaccept the terms of the License Agreement) i pritisnite NEXT / dalje. Iz izbornika odaberite odgovaraju i model, a zatim kliknite Next. Po inje instalacija drajvera. Ukoliko se pojavi prozor za provjeru izdava a (Windows Security), pritisnite (Install this driver software) – instaliraj. Kada se pojavi uputa, povežite stroj na ra unalo pomo u USB kabla Pritisnite Finish

2 3 4 5 6

7 8

6.4
6.4.1

Deinstaliranje diska
Deinstalacija upravlja kog programa pisa a
Kada morate ukloniti upravlja iki program za pisa , na primjer, kada je potrebno deinstalirati upravlja ki program pisa a, u inite to sljede i slijede e upute.

Deinstaliranje zahtijeva administratorske ovlasti. 1 2 3 4 Otvorite (Printers) prozor, (Printers i Faxes) prozor ili (Devices i Printers) prozor Odaberite tipku za deinstaliranje pisa a. Pritisnite tipku Delite (brisanje) na kompjuteru kako bi deinstalirali upravlja ki program pisa a u sustavu Windows 7, desni klik na tipku, zatim pritisnite (Remove device) ukloni ure aj. Nakon toga slijedite upute na slijede im stranicama. Kada su postavke deoinstalirane ikona nestaje iz (Printers) prozora, (Printers I Faxes) prozora ili na (Devices I Printers) prozoru.

5 Otvorite [Server Properties] ili Print Server Properties]. U sustavu Windows 7 otvorite prozor (Devices and printers) ure aji I pisa i. Pritisnite ikonu u (Printers I Faxes) listi I (Print Server Properties) prikazane na izborniku. Pritisnite (Print Server Properties) na izborniku. U sustavu Windows Vista / Server 2008, desnom tipkom pritisnite na podru je koje nije prikazano u (Printers) prozoru.Pritisnite (Ruan as administrator)pokrei kao administrator (Server properties). Windowsi 2000/XP/Server 2003, pritisnite [File] datoteka izbornik, a zatim ( Server Properties). Ako se pojavi (User Account Control)prozor, kliknite (Continue) nastavi ili (Yes) da. 6 Pritisnite driver tab U sustavu Windows 7, kliknite na [Change Driver Settings] koji se nalazi u donjem lijevom kutu prozora za rad kao ovlasti administratora. 7 Od (Instaled printer drivers) Instalirani upravlja kih programa za pisa odaberite upravlja ki program pisa a koji treba ukloniti, a zatim pritisnite (Remove) Ukloni. 8 U okviru za dijalog za potvrdu stavki koje je potrebno ukloniti, odaberite (Remove driver and driver package), zatim pritisnite OK. 9 U okviru za dijalog ukoliko ste sigurni za uklanjanje postavki printera, kliknite YES, da. U Windowsima 7/Vista/Server 2008, u okviru za dijalog se pojavljujeda Kliknete Uninstal ako ste sigurni da želite deinstalirati. 10 Zatvorite otvorene prozore I zatim ponovo pokrenite ra unalo. Restartirajte kompjuter.Time je dovršeno uklanjanje upravlja kog programa pisa a

U sustavu Windows 2000/XP/Server 2003, ak i ako je program pisa a izbrisan koriste i prethodne metode, podatci e ostati u ra unalu. Iz tog razloga, kada nanovo reinstalirate istu verziju upravlja kog programa pisa a, upravlja ki program se ne može prepisivati. U ovom slu aju, tako er uklonite slijede e datoteke. Provjerite "C: \ WINDOWS \ system32 \ spool \ drivers \ w32e86" folder ("C: \ WINDOWS \ system32 \ spool \ drivers \ E64 "mapu u sustavu E64, i" C: \ WINNT \ system32 \ spool \ drivers
   

\w32e86 "mapu u sustavu Windows 2000), i ako ima mapa (opisane datoteke u" OEM *. inf "prikazan pokraj sustava Windows 2000) od odgovaraju ih modela, uklonite ga. Od "C: \ WINDOWS \ inf" folder ("C: \ WINNT \ inf" mapu u sustavu Windows 2000), uklonite "OEM *. inf" I "OEM *. PNF" . Prije nego uklonite ove datoteke, otvorite inf, a zatim provjerite naziv modela koji je je opisan naposljednjih nekoliko redaka za potvrdu da je datoteka za odgovaraju i model. Broj PNF datoteke je isti kao i onaj inf .. U Windowsima 2008 7/Vista/Server, ova operacija nije potrebno ako ste odabrali [Ukloni upravlja ki pisa .
   

6.4.2 Deinstaliranje disk/sklop skenera
Kada morate ukloniti pogonski disk/sklop skenera, na primjer, kada ponovno instalirate skener, ukoliko je potrebno, uklonite pogonski disk prate i sljede u proceduru. Deinstaliranje zahtijeva administratorske ovlasti. 1 Pritisnite Start, zatim odaberite All Programs ili Programs – Konisa Minolta- Scaner UnInstScan (****pokazuje naziv modela). U Windowsima 7/Vista/Server 2008, kada se pojavi (User Account Control) prozor Pritisnite Continue - nastavi ili Yes - da Pritisnite Next – dalje U okviru za dijalog ukoliko ste sigurni za uklanjanje postavki skenera, kliknite YES, da. Pritisnite Finish Zatvorite otvorene prozore na ra unalu i restartirajte ra unalo. budite sigurni da ste restartali ra unalo. Time je dovršeno seinstaliranje disk/sklop skenera.

2 3 4 5

7 Funkcije printera
7.1 Operacija ispisa
1 U aplikacijama otvorite podatke i kliknite na (File) Datoteka, zatim kliknite na

(print) printanje u izborniku. 2 Provjerite da li ste odabrali funkciju za printer (Printer Name9 ili (Select Printer) ukoliko printer nije odabran kliknite na odabir printera.

3 Odredite broj kopija i raspon ispisa koji želi te isprintati 4 Pritisnite (Properties) ili (Preferences) postavke kako biste promijenili postavke printera ukoliko je to potrebno. Pritiskom tipke properties ili preference na ekranu e se pokazati Printing Preferances stranica printera na kojoj možete postaviti razne funkcije.Za detalje pogledajte stranicu 7-4 5 Pritisnite print Ukoliko operacija kopiranja ne zapo ne u 30 sekundi dok je [PRINT PRIORITY] postavljen na [COPY] ispis je automatski pokrenut.

Poništavanje ispisa
Ispis može biti poništen na upravlja koj plio i. 1 Provjerite da li se na upravlja koj plo i prikazuje PRINTER MODE i pritisnite Back/Stop/Rest tipku. 2 Pojaviti e se poruka Job cancel 3 Odaberite DA

Stanje mirovanja
Ako je ispis podataka došao dok je stroj u stanju mirovanja, radnja je otkazana. Kada je stroj primio podatke za ispis podaci se ispisuju nakon što je stroj završio zagrijavanje.

7.2

Postavke upravlja kog programa
U nastavku je opis o postavkama pisa a dostupnim pri sipisu iz ra unala. NAPOMENA

Postavke Upravlja kog programa pisa a mogu se pozvati na zaslon it PRINTERS prozora,PRINTERS and FAXES prozora ili DEVICES i PRINTERS prozora. U sustavu Windows XP/Server 2003, kliknite na Start , a zatim Prrinters i Faxes. U sustavu Windows Vista /Server 2008, kliknite na Start, otvorite Control Panel zatim kliknite Printers u Haredware i Sound. U Windowsima 2000 kliknite Start, a zatim odaberite Settings – Printers. U sustavu Windows 7 kliknite na Start , a zatim Devices and Printers.

7.2.1

Ovo poglavlje opisuje uobi ajene postavke tipki koje su na zaslonu.

Uobi ajene postavke

Naziv stavke OK Cancel/Otkaži Apply/Primjeni Help/Pomo View/Pregled

Funkcje Pritisnite ovaj gumb kako biste omogu ili promjenu postavki i zatvorili properties prozor Pritisnite ovaj gumb kako biste isklju ili promijnu postavki i zatvorili properties prozor Pritisnite ovaj gumb za primjenu navedenih postavki bez zatvaranja properties prozora Pritisnite ovaj gumb za prikaz pomo i na zaslonu Prikazuje pregled navedeih postavki papira ili stanje pisa a

Odabirom Paper view/pregled papira, na ekranu se prikazuje izgled slika izlaznog dokumenta(izgled dokumenta)

Odabirom Printer View/Pregled pisa a na ekranu se prikazuje pisa . Odabrana ladica za papir u Setup/Postavke prikazuje se u plavoj boji.

Easy set/ Lako postavljanje

Pritisnite ovaj gumb kako bi spremili postoje e postavke tako da se kasnije mogu opozvati. Ako je odabran Factory Default , sve e se zadane postavke vratiti. Do 30 programa može biti registrirano. Do 20 znakova možete unijeti na registrirano ime.

7.2.2

Ista veli ina i vrsta papira mogu biti odabrane u ovom stroju. Za vrstu papira kja se može koristiti pogledajte na strani 12-3.

Postavke – Setup tab

Ime funkcije [Orientation] Orijentacija [Original Size] Veli ina [Edit Custom...]

Opcije Odaberite orijentaciju za izvorni papir Odaberite veli inu papira za izvorni papir esto korištene postavke za veli inu papira se registriraju i kasnije se izabere veli ina papira koja je postavljena. Za postavke veli ine papira u registraciji možete dodijeliti ime. Može biti registrirano do 32 veli ine i do 20 znakova se može unijeti u registrirano ime

[Output Size] Odredite izlazne veli ine papira.Ako se razlikuje od originalne veli ine i zumiranje je Izlazana veli ina postavljeno na Auto, izlazna slika e biti pove ana ili smanjena odgovaraju oj veli ini. [Zoom] Zumiraj [Copy] Kopiraj [Collate] Ravnanje [Paper source /Izvor papira [Paper type] Tip papira Umanjite ili pove anjte omjer Odredite broj kopija za ispis Odaberite ovu opciju kako biste izravnali stranice papira pri ispisu više primjeraka. Odaberite ladicu za papir koju ete koristiti. Ova opcija se može korisitit ukoliko je na stroju instalirana ladica za papir. Ukoliko je odabrana opcija Auto, koristi se ladica za papir u Original Size. Odaberite vrstu papira koju ete koristiti za printanje.

7.2.3

Raspored - Layout tab

Odaberite broj stranica dokumenta koji e biti ispisani na jednom lisu papira.

Ime funkcije
[Combination] Kombiniranje [Combination Details...] Kombiniranje detalja

Opis Više stranica izvornika mogu biti isprintane na jednom listu papira. Odaberite redoslijed stranica i korištenje grani nih linija. Combination – Odaberite stanje kombinacije(conbination condition). Ovo je ista postavka koja je odabrana u Combination listi na Layout tab. Order – odaberite smjer i redoslijed stranica za ispis To možete odrediti ukoliko je NIN 1 odre en u Combination. Border line – odaberite ovu opciju za ispis obrisa oko stranica. To možete odrediti ukoliko je NIN 1 odre en u Combination.

7.2.4

Postavljanje po stranici - Per Page Setting tab

Navedite da li je naslovna stranica dodana.

Ime funkcije Front cover page Naslovna stranica

Opis Odaberite priloženu naslovnicu. Možete odabrati da li želite ispis prazne stranice(naslovnice) ili sa slikom.

Front cover page source Odaberite ladicu sa papirom za prednju naslovnicu. Izvor papira za naslovnu Ova funkcija se može korisiti ukolkio je instalirana opcija Bypass Tray(ru ni str uvlaka ) Vrste papira za naslovnu str. Odaberita vrstu papira koju ete koristiti za prednju naslovnicu.

7.2.5

Ispis dokumenta sa vodenim žigom da se preklapaju.

Vodeni žig - Watermark tab

Ime funkcije Watermark Select Odabran je vodeni žig [New...]/[Edit...]

Opis Novi vodeni žig može biti registriran.Registrirani vodeni žig tako er se može promijeniti, utrediti. Do 32 watter mark mogu biti registrirana.

Watermark text – unesite tekst koji želite da bude ispisan kao vodeni žig. Možete unijeti do 20 znakova. Font – Odaberite vrstu slova Bold – odaberite debljinu slova Italic – odaberite ukoliko želite italic tekst Size – odaberite veli inu Može biti postavljeno izme u 7 - 300 Angle – odredite kut u kojem je tekst pisan na papiru. Postavke se mogu definirati izme u 0 i 359 stupnjeva Darknes – zatamljivanje – odredite gusto u teksta, postavke se mogu definirati izme u 10% i 100% [Offset from Center] - Možete odabrati vertikalne i lateralne pozicije.Možete odrediti položaj pomo u kliza a koji se nalaze na desnoj strani ispod slike.

[Delete] [1st Page Only]

Pritisnite ovaj gumb kako bi obrisali odabrane postavke. Odaberite ukoliko želite da je wattermark samo na prvoj stranici.

7.2.6

Kvaliteta - Quality tab

Odaberite kvalitetu ispisa

Ime funkcije Resolution Rezolucija

Opis Odaberite rezoluciju 600x600 – izvorni papir se printa na 600 e 600 dpi. 300x600 – izvorni papir se printa na 300 e 600 dpi Pritisnite ovaj gumb za podešavanje kvalitete slike Brigtness – Postavite svjetlost Contrast – Podesite ravnotežu gusto e

Adjustment Prilago avanje

7.2.7 About tab
Prikazuje informacije o verziji upravlja kog programa pisa a

8
8.1

Funkcije skeniranja
TWAIN upravlja ki program - TWAIN driver scanner
Ovo poglavlje opisuje funkcije TWAIN upravlja ki program.

8.1.1 Skeniranje dokumenata
Skeniranje se može izvršiti TWAIN aplikacijom. Operativni postupak varira ovisno o korištenju aplikacije. Na primjer, u nastavku je opisan postupak pomo u Adobe Acrobat 7.0 Profesional . 1 2 3 4 5 Stavite lice dokumenta na izvorno staklo. Za detalje o izvornom staklu pogledajte na strani 3-6. Pokrenite aplikaciju na ra unalu. Pritisnite File Odredite na (Create PDF)Stvori PDF, zatim (From Scanner) sa Skenera Odaberite ure aj sa izbornika. navedite željene postavke I pritisnite na (Scan) Skeniranje.

6 Navedite potrebne postavke. Za detalje pogledajte na stranici 8-4. 7 Pritisnite (Scan) skeniranje. Skeniranje zapo inje. Kako bi zaustavili skeniranje, pritisnite (Cancel) ili pritisnite (Esc).

settings

8.1.2

Skeniranje TWAIN upravlja kim programom -TWAIN scaner driver

Postavke Document size/ Odaberite veli inu dokumenta koju želite skenirati. veli ina Scan mode Resolution/ Rezolucija Text – prikladno za uobi ajen tekst dokumenta. Photo – prikladno za uobi ajenu sliku dokumenta 150dpi x 150dpi – Normalna rezolucija za standardnu veli inu slova/simbola (npr.ukucani tip dokumenta ili skenirani). 300dpi x 300dpi – Bolja rezolucija za mala slova/simbole, (npr. Novine). 600dpi x 600dpi – Najviša rezolucija za slikovne podatke. Brightness/ Svjetlost Help/Pomo About/ u vezi sa... Scan/ Skeniranje Close/ Zatvori/ugasi Namjestite svjetlinu slike. Pritisnite ovaj gumb za prikaz datoteke za pomo . Pritisnite ovaj gumb za informacije koje trebate. Pritisnite ovaj gumb kako biste skenirali dokument Pritisnite ovaj gumb kako biste zatvorili properties prozor.

8.2

Ovo poglavlje opisuje funkcije WIA upravlja ki program.

WIA upravlja ki program - WIA scanner driver

8.2.1 Skeniranje dokumenata

Operacija skeniranja može se izvesti iz WIA aplikacija. Operativni postupak se razlikuje prema aplikacijama koje se koriste. Na primjer, u nastavku je opisan postupak pomo u Adobe Photoshop 7.0 . 1 2 3 4 5 6 Stavite lice dokumenta na izvorno staklo. Za detalje o izvornom staklu pogledajte na strani 3-6. Pokrenite aplikaciju na ra unalu. Pritisnite File Odredite na Import, zatim pritisnite WIA Support. ukoliko se prikaže izbornik provjerite njegov sadržaj I pritisnite OK. Navedite potrebne postavke. Za detalje pogledajte na stranici 8-5. Pritisnite skeniranje. Skeniranje zapo inje. Kako bi zaustavili skeniranje, pritisnite (Cancel) ili pritisnite (Esc).

8.2.2

Skeniranje WIA upravlja kim programom - WIA scanner driver settings

Postavke Crno bijela slika ili tekst Uobi ajene postavke/ Custom settings Preview/Preglednik Skeniranje/Scan Otkaži / Cancel Slika je skenirana sa podešenom kvalitetom. Rezolucija : 300 , Svjetlina : 0 Prilagodite kvalitetu skenirane slike.

Prikazuje se skenirana slika. Povucite pravokutnik iznad slike kako biste odabrali podru je. Pritisnite na gumb kako biste skenirali . Pritisnite ovaj gumb kako biste zatvorili properties prozor.

Podešavanje kvalitete pomo u [Custom Settings]
>> odaberite (Cstom settings), zatim (Adjust the quality of the scanned picture) Podešavanje kvalitete skeniranih slika.

Postavke Appearance/ Prikazuje uzorak/izgled slike Izgled Rezolucija 150 – normalna rezolucija za standarnu veli inu slova(npr.ukucani tip dokumenta ili skenirani). 300 - Bolja rezolucija za mala slova/simbole, (npr. Novine). 600 - Najviša rezolucija za slikovne podatke. Brightnes/ Svjetlost Namjestite svjetlinu slike.

Picture type/ Crno bijela slika ili tekst su postavljeni Tip slike Reset OK Cancel/ Otkaži Pritisnite ovaj gumb za povratak na prethodnu radnju Pritisnite ovaj gumb kako biste omogu ili promjenu stavki Pritisnite ovaj gumb kako biste zatvorili properties prozor.

Factory default Resolution Rezolucija Brightness Svjetlina Picture type 300 0 Crno-bijela slika ili tekst

9

Menu

Na kontrolnoj plo i možete konfigurirati više postavki. Sljede i je opis MENU-a koji se pojavljuje na zaslonu, te funkcije koje mogu biti postavljene.

Postavke Copy function/ Funkcije kopiranja Konfigurirajte postavke programa za izradu kopija. Str. 9-3

Copy job settings Konfigurirajte papir za ladicu,kvalitetu i svijetlost kopija. Postavke kopiranja Str. 9-4 Utility Konfigurirajte funkcije i postavke stroja. Str. 9-5 Total page/ Možete provjeriti ukupan broj printanih stranica otkako je stroj instaliran. Str 9-10 Ukupan br stranica

9.1 Funkcije kopiranja

Konfigurirajte postavke programa za izradu kopija. Za detalje pogledajte na str. 5-7.

9.2

Konfigurirajte papir za ladicu. Tako er postavite i prilagodite kvalitetu i gusto u slike. -> Pritisnite Menu/Select tipku >> Copy Job Settings

Postavke kopiranja

Postavke Tray selct/ odaberite ladicu Tray1 Paper/ Ladica 1 za papir Bypass paper Odaberite ladicu napunjenu željenim papirom. Za detalje o umetanju papira pogledajte na stranici 3-4. Veli ina – Odaberite veli inu papira umetnutu u ladicu. Vrsta – Odaberite vrstu papira umetnutu u ladicu. Veli ina - Odaberite veli inu papira umetnutu u ladicu. Vrsta - Odaberite vrstu papira umetnutu u ladicu. Fiksni – Unaprijed odaberite zumiranje ako kopirate iz fiksne veli ine izvornika na Zoom rato/ Omjer zumiranja odre enu veli inu. Uputa – Omjer zumiranja se može postaviti izme u 50% i 400%. Quality/Vrsta, Kakvo a Tekst/slika – Ukoliko se izvorni dokument sastoji od teksta i fotografije, odaberite ovu aplikaciju. Rub teksta se reproducira otrp, slike su reproducirane glatko. Tekst – Odaberite ovu aplikaciju ako se izvorni dokument sastoji od teksta. Slika – Odaberite ovu opciju samo ako se izvorni dokument sastoji od fotografija. Density/Gusto a Auto – Razina gusto e se automatski prilago ava. Manual – Razina gusto e se ru no prilago ava. Mode Memory Memorija Možete registrirati esto korištene programe u stroju.Isti se mogu lako opozvati. Može biti registrirano do 2 programa. Recall/Opozivanje – Opozovite program. Register/Prijava – Prijavite, registrirajte program.

Factory default Tray selct/ odaberite ladica Ladica 1

Tray1 Paper/ Metric area Ladica 1 za papir Veli ina A4 Inch area Veli ina - Pismo Vrsta : Plain Bypass paper Metric area Veli ina A4 Inch area Veli ina - Pismo Vrsta : Plain Quality/Vrsta, Kakvo a Density/Gusto a Tekst / Slika, Fotografija Auto

9.3

Sljede e upute opisuju copy/print funkcije koje se mogu postaviti sa UTILITY.

Utility

Postavke Machine settings/ Odaberite postavke za operacijsko okruženje stroja. Postavke stroja Custom size memory User managment/ Upute korisnicima Mogu biti registrirane dvije odre ene mjere. Održavanje se izvodi u cilju održavanja stroja i njegove efikasnosti. Str. 9-6 Str. 9-7 Str. 9-7

Job Konfigurirajte postavke za svaku ladicu za papir i za izlaz papira. Str. 9-8 settings/Postavke Copy Konfigurirajte po etne vrijednosti za postavke kopiranja. settings/Postavke kopiranja Str. 9-9

Postavke stroja
-> Pritisnite Men/Select tipku >> Utility >> Machine settings

Postavke Auto panel reset Ukoliko se ne izvodi niti jedna operacija,odredite duljinu vremena dok Auto Panel Reset funkcija djeluje. Kada se izvrši Auto Panel Reset funkcija, stroj se automatski vra a na zadane postavke. Odaberite duljinu vremena prije prelaska u stanje mirovanja ukoliko se ne izvodi niti jedna operacija.

Sleep mode/ Stanje mirovanja

Sleep shift/ Navedite da li je promjena u stanje mirovanja odmah nakon išto je izvršen ispis iz istog Promjena u stanje stanja. mirovanja Disable/onesposobi – kada pro e postavljeno vrijeme za stanje mirovanja. Enable/ Omogu i – Prelazi u stanje mirovanja odmah nakon izvršavanja posla. Density (book)/Gusto a ( knjiga ) Podesite razinu gusto e slike. Na in1 – Proizvodi kopije na istoj razini gustoe e kao kod izvornog. Na in2 – Osvjetljuje gusto u kopije i smanjuje mrlje na kopiji.

Print density/ Odaberite jednu od sedam razina gusto e za ispis s ra unala. Gusto a printanja Lcd contrast/ LCD kontrast Podesite svjetlinu zaslona.

Key speed Time to strat /Vrijeme po etka – dok držite tipku odredite duljinu vremena. settings/ Tipka za Interval – Odredite duljinu vremena za promjenu vrijednosti u sljede i broj. brze postavke Language / Jezik Postavite prikaz jezika koji želite.

Factory default Auto panel rest/ Sleepmode/ Stanje mirovanja Sleep sshift Density book Print density Lcd contrast Key speed settings Language/Jezik Vrijeme za po etak 1s Razmak – 0,1 s Engleski 1 min 15 min Omogu i Na in 1

9.3.2

Veli ina memorije - Custom size memory

esto korištene razne veli ine mogu biti registrirane i opozvane kada je potrebno. Do dvije razne veli ine mogu biti registrirane. -> Pritisnite Menu7select tipku >> Utility >> Custom Size Memory

Postavke Memory 1 Memory 2 Registrirajte veli inu papira. Dužina (X) papira se može postaviti izme u 140 mm i 432 mm. Širina (Y) papira se može postaviti izme u 90 mm i 297 mm.

9.3.3 Korisni ko upravljanje - User management

Kada se sobna temperatura drasti no mijenja (u zimi, ako se koristi grija ) ili ako se stroj koristi u vlažnim prostorijama, kondenzacija se može nakupiti na površini bubnja unutar stroja, što rezultira lošom kvalitetom ispisa . Koristite ovu funkciju kako bi osušili bubanj ili uklonili kondenzacije. Stroj upotpunjuje Drum Dehumidify u roku od jedne minute -> Pritisnite tipku Menu/Select >. Utility >> User managment.

Postavke Drum dehumidify Zapo nite Drum Dehumidify

9.3.4 Postavke - Job setting

Konfigurirajte postavke za svaku ladicu za papir i izlazne postavke. >> pritisnite Menu/Select tipku >> Utility >. Job settings .

Postavke Tray priority Odaberite ladicu za papir prikazanu u postavkama. Ladica 1 – Prikazuje Ladicu 1 kao odabranu ladicu. Multy bypass – Prikazuje ru ni uvlaka kao zadanu ladicu Tray1 paper Baypass paper Print priority Veli ina – Odaberite veli inu papira umetnutu u ladicu. Vrsta – Odaberite vrstu papira umetnutu u ladicu. Veli ina - Odaberite veli inu papira umetnutu u ladicu. Vrsta - Odaberite vrstu papira umetnutu u ladicu. Odredite da li e dati prednost ispisa kada stroj prima print posao tijekom ispisa kopija. Copy – Operacija kopiranja traje do 30 sekundi nakon ispisa kopija. Ako se niti jedna operacija ne izvodi za 30 sekundi nakon printanja kopija ili je posljednja operacija gotova, završite printanje. Print – Ako poslovima ispisa dajete prioritet, izvršiti ispis neposredno nakon ispisa kopija. Crisscross mode Križni na in Navedite da li se ili ne pohranjuje primjerak u obrascu izmjeni ne (križne strane) kada su križni izlazni uvjeti ispunjeni.

Factory default Tray priority Tray 1 Paper Ladica 1

Vrsta - PLAIN Bypass paper

Vrsta - PLAIN Print priority Crisscross mode Copy Off

9.3.5

Copy setting

Konfigurirajte po etne vrijednosti za postavke kopiranja. >> Pritisnite Menu/Select tipku >> Utility >> Copy setting

Postavke Kvaliteta Tekst/Slika – Odaberite ovu opciju ukoliko se izvorni dokument sastoji od teksta i fotografije.Rub teksta e biti oštro prikazan dok e slika biti glatka. Tekst – Odaberite ovu opciju ukoliko se izvorni dokument sastoji samo od teksta. Slika/Fotografija – Odaberite ovu opciju ukoliko se izvorni dokument sastoji samo od fotografije. Gusto a Auto – Razina gusto e se odmah prilago ava. Manual – Razina gusto e se ru no prilago ava. Razina gusto e Auto – Odaberite jednu od tri razine gusto e za postavku. Manual – Odaberite jednu od devet razina gusto e za postavku. Erse setting/ Briši postavke Specify the erase width between 5mm and 20mm (in 1mm increments) when making copies with [LEFT ERASE], [UPPER ERASE] or [FRAME ERASE] selected for the [ERASE] setting. Left/Lijevo – Briši lijevu stranu izvornog dokumenta. Upper/Gore – Briši gornji dio izvornog dokumentaFrame/Okvir – Briši rub izvornog dokumenta. Sortiranje Specify whether to sort copies as they are fed into the output tray. Primjerak Navedite redosljed izvornika za opciju 4 u 1 kopiranja 4 u 1

Uzorak 1

Uzorak 2

Tvorni ki zadano Kvaliteta Gusto a Razina gusto e Tekst - slika Auto Auto Manual Brisanje postavki Erse setting/Briši postavke - LEFT/lijevo Erse wisth/Briši širinu – lijevo – 10 mm gore - 10 mm okvir - 10 mm Sortiranje Primjerak kopiranja 4 u 1 Off Uzorak 1

9.4

Total page

Možete provjeriti ukupan broj kopija od kako je stroj instaliran. -> Pritisnite Menu&Select tipku >. total page

Postavke Total count/ Ukupan zbroj Size count/ Ukupan zbroj veli ina Prikazuje ukupan broj ispisanih stranica od po etka instalacije stroja. Prikazuje ukupan broj kopija/ispisa odre enih veli ina papira.

Total scan/ Prikazuje ukupan broj skeniranih dokumenata od po etka instalacije stroja. Ukupno skeniranje

10
10.1

Održavanje
Papir

10.1.1 Provjera papira Obavještajna poruka

Ukoliko je nestalo papira u ladici za papir, prikazati e se poruka (paper empty load paper), Provjerite ladicu za papir te umetnite papir u ladicu.

Mjere opreza prilikom korištenje papira
Nemojte koristiti slijede e vrste papira.Ukoliko se ne pridržavate ovih uputa mogli bi oštetiti stroj i moglo bi do i do loših ispisa.
• • • • • • • • • • •

Presavijen,uvijen,naboran papir Papir koji dugo vremena nije otvoren Vlažan papir, probušeni papir Inimno glatki ili grubi papir sa neravnom površinom Papiri koji su tretirani uglji nom podlogom, koji su toplinski osjetljivi ili samoljepljivi papir Papir u kojem ima folije ili sa reljefnim tiskom Nepravokutni papiri Papiri koji su povezani sa spajalicama ili ljepilom Papir sa oznakama u prilogu Papir sa vrpcama,kukicama itd. Prozirni, transparentni papiri

Mjesto za uvanje papira
uvajte papir na hladnom, tamnom mjestu sa malo vlage.Ako je je papir vlažan može se zaglaviti u stroju. Papir složite ravno, plosnato, nikako bo no, uvijeni papir može prouzro iti zastoj papira.

10.1.2 Umetanje papira

Ovo poglavlje opisuje kako umetnuti papir u svaku ladicu za papir. Ukoliko stroj prestane kopirati to zna i da je ladica za papir prazna, umetnite papir u ladicu. Za vrstu papira koja se koristi za stroj pogledajte na stranici 03-12.

Umetanje papira u Ladicu 1

Pazite da umetnuti papir ima jednaku orijentaciju kao i izvorni dokument. U suprotnom, neki dijelovi slike/teksta mogu biti izgubljeni.

1 Izvucite ladicu van 2 Pritisnite dolje metalnu podlogu dok ne sjedne na mjesto. -> 1. valjak za uvla enje papira. OBAVIJEST

Pazite da ne dodirujete valjak. 3 Gurnite vodilice za papir da odgovaraju veli ini papira koji ste umetnuli. -> Za odre ivanje mjere papira, umetnite papir, podesite vodilice na veli inu papira koji je umetnut u ladicu.

4

Umetnite papir u ladicu za papir tako da je strana papira koji treba biti isprintan bude sa licem prema gore. -> Nemojte umetnuti papir do vrha ladice, do oznake. -> Ako je papir savijen ispravite ga prije nego umetnete u ladicu za papir. -> Možete umetnuti do 200 listova obi nog papira ili 20 listova debljeg papira.

5 Zatvorite ladicu 6 Pritisnite start tipku za pokretanje printanja.

Umetanje papira u ru ni uvlaka
Ru ni uvlaka je opcija Pazite da umetnuti papir ima jednaku orijentaciju kao i izvorni dokument. U suprotnom, neki dijelovi slike/teksta mogu biti izgubljeni. 1 Pomaknite vodilice kako bi napravili više mjesta izme u njih. -> 1. Valjak za uvla enje papira. OBAVIJEST Pazite da ne dodirujete valjak.

2 Gurnite vodilice za papir da odgovaraju veli ini papira koji ste umetnuli. -> Pritisnite vodilice vrso na rubove papira.

4 Pritisnite star tipku za pokretanje printanja.

10.2

Toner

10.2.1 Provjera tonera Poruka za zamjenu tonera
Kada nestane tinte, Vaš e stroj pokazati poruku. Potrebno je zamijeniti uložak sa tintom“ na ekranu te ne e printati dok se ne zamijeni uložak sa tintom.

Kada se pojavi poruka, pripremite se da zamjenite toner prema uputama u ugovoru za održavanje. Kada se ponavi poruka za promjenu tonera, poruka e se pokazati i tada stroj prestaje raditi.

Zamjenite toner prema uputama u ugovoru za održavanje.

Zamjena tonera
Koristiti samo toner koji je namjenjen za ovaj stroj. Uporaba bilo kojeg drugog tonera može oštetiti stroj. Za pojedinosti se obratite svojem serviseru. OPREZ Mjere predstrožnosti ukoliko se toner izlije pazite da ne prolijete toner unutar stroja ili da odje u ili ruke ukoliko Vam se ruke zaprljaju tonerom odmah ih isperite sapunom i vodom Ukoliko Vam toner do e u dodir sa o ima odmah isperite vodom i potražite lije ni ku pomo

− −

¸¸________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________ OPREZ Rukovanje tonerom
− −

nemojte paliti toner bocu eksplozija tonera može izazvati vatru i teške opekline

1 Otvorite prednju stranu poklopca stroja.

2 Okrenite prazni poklopac toner boce suprotno od kazaljke na satu kako bi ga otvorili.

3 4

Izvucite toner bocu. Izvadite novu toner bocu iz pakiranja, protresite 5 do 10 puta.

5 Umetnite malo toner boce u stroj. Dok držite toner u ruci polako odlijepite pe at sa boce.

6 Unesite toner bocu u stroj -> Kao što je prikazano desno,pobrinite se da se vrh poklapa sa oznakom strelice na stroju.

7 Okrenite toner bocu u smjeru kazaljke na satu kako bi ju zatvorili.

8

Zatvorite prdnji poklopac stroja. -> Kada je prednji poklopac zatvoren, punjenje tonerom automatski zapo inje.

10.3 Postupak iš enja
OBAVIJEST Ugasite stroj prije nego ga po nete istiti. -> Obrišite površinu mekom,suhom krpom.

Ku ište, izvorno pisanje
OBAVIJEST Nikada nemojte koristiti otapala kao što su benzin ili razrje iva za iš enje ku išta. Obrišite površinu koriste i mekanu krpu navlaženu deterdžentom za pranje su a.

11

Rješavanje problema
Ovo poglavlje opisuje rješavane problema ukoliko do e do komplikacija sa strojem.

11.1

Ukoliko do e do problema zovite servisera
Ukoliko do e do kvara i korisnika ne može popraviti kvar, na zaslonu e se pokazati poruka (MACHINE TROUBLE SERVICE CALL). Pojaviti e se slovo C (KOD/CODE kvara). OBAVIJEST Kada se pojavi poruka da je stroj u kvaru, isklju ite ga i uklju ite ponovo nakon 10 sekundi. Ukoliko jse pokaže poruka o kvaru, stroj je ošte en i odmah trebate kontaktirati svog lokalnog tehni kog predstavnika postupku opisanom u nastavku.

1 2 3 4

Na ekranu upišite KOD (SERVICE CALL SCREEN) Isklju ite Pwer tipku. Isklju ite stroj Kontaktirajte svog servisera i obacijestite ga o CODE/KOD – u kvara.

11.2

Tablica rješavanja problema
U nastavku slijede upute o rješavanju problema pri kvaru stroja, ukoliko Vam infromacije ne pomognu kontaktirajte lokalnog tehni kog predstavnika.

Opis problema Stroj se ne pokre e ukoliko je uklju ena tipka Power.

Provjera uzroka kvara Da li je uti nica ukop ana u stroji zid? Da li je isko io prekida iz sklopke?

Rješenje Pravilno umetnite kabel za napajanje. Zatvorite prekida za elektri nu sklopku. Stroj je u stanju mirovanja, pritisnite bilo koju tipku na zaslonu. Detalji na str 3-3. Zatvorite sve ladice sa papirima i poklopce.

Ništa se ne pokazuje na zaslonu

Da li je indikator na Start tipki zelen? Da li je otvorena koja ladica?

Stroje ne zapo inje radnju kopiranja

Stroj se i dalje zagrijava nakon što Slijedite bilo kkoje upute koje se je uklju en. pokažu na ekranu, zaslonu. Printani dokumenti su presvijetli. Da li je gusto a slike podešena na Na postavkama gusto e svijetliju stranu? slikepritisnite strelicu prema(darker), strana 5-5. Da li je papir vlažan? Printani dokument je pretaman. Zamijenite papir. Da li je gusto a slike podešena na Na postavkama gusto e slike tamniju stranu? pritisnite strelicu prema (lighter.)Str. 5-5 Da li izvorni papir nije pritisnut dobro na staklo? Slika je djelomi no ne vidljiva. Da li je papir vlažan? Da li izvorni papir nije pritisnut dobro na staklo? Pojavljuju se mrlje po papiru i obrisi linija pri ispisu dokumenta. Da li je staklo prljavo? Da li je podloga prljava? Pozicija izvornog papira mora biti na izvornom staklu, detalji na str. 3- 6. Zamjenite papir. Pozicija izvornog papira mora biti na izvornom staklu, detalji na str. 3- 6. Obrišite staklo sa mekanom suhom krpom. O istite podlogu sa vlažnom krpom i malo detergenta za su e.

Da li je izvorni dokument printan Na izvorni papir stavite list bijelog na prozirnom materijalu, OHP folija papir. ili fotoosjetljiv papir Str 3-6 Da li se kopira dvostrani izvorni papir? Ako se kopira dvostrani izvornik, isprint na stražnjoj strani se može reproducirati na prednjoj strani preslike. Pritisnite tipku * (svijetliji) u postavkama gusto e kako bi prilagodili razinu gusto e. (str. 5-5)

Opis problema Slika je printana u kutu

Provjera uzroka kvara Da li je izvorni papir položen pravilno? Da li su vodilice pogrešno pozicirane na rubovima papira?

Rješenje Položite izvorni papir pokraj Original Scale. (str.3-6) Gurnite vodilice uz rubove papira.

Da li je nagužvani paper umetnut u Poravnajte papir prije umetanja u ladicu? ladicu. Printane stranice su uvijene Da li je u ladici papir koji se lako Uklonite papir iz ladice, okrenite ga gužva, savije, kao reciklirani papir? i ponovo umetnite u ladicu. Zamijenite sa novim papirom.(Str.3-4). Rubovi printanih stranica su prljavi Da li je podloga prljava? Da li je odabrani papir bio duži od izvornog?(Sa omjerom zumiranja postavite off100%) Da li je veli ina ili smjer izvornika druga iji od papira? Da li je izvorni dokument kopiran na manji papir od izvornika? O istite podlogu sa vlažnom krpom i malo detergenta za su e. Odaberite veli inu papira koja odgovara izvorniku ili na omjeru zumiranja podesit istu veli inu. (str.5-5) Odaberite smjer papira koji je isti kao i izvornik. Odamerite omjer zumiranja i prilagosite veli inu prema veli ini odabranog papira ili na omjeru zumiranja podesit istu veli inu. (str.5-5) Provjerite ime nevedenog pisa a.

Na ekranu se pokazuje poruka ''Print eror'' ili ''Printer is not connected''(niste spojeni)

Odabran je upravlja ki program pisa a za vrijeme kada ne može biti podržan od strane printer kontrolera. USB kabel je možda iskop an. Greška se pojavljuje na stroju. Nedovoljno memorije.

Provjerite da li je kabel ispravno ukop an. Provjerite ekran/zaslon stroja. Obavite test printanje da provjerite da li je mogu e printati. Provjerite ime nevedenog pisa a.

Proces printanja na ra unalu je završeno , ali ispis nije po eo.

Odabran je upravlja ki program pisa a za vrijeme kada ne može biti podržan od strane printer kontrolera. USB kabel je možda iskop an. Greška se pojavljuje na stroju. Neobra eni posao može biti na stroju i eka na obradu. Memorija kompjutera je nedovoljna.

Provjerite da li je kabel ispravno ukop an. Provjerite ekran/zaslon stroja. Pri ekajte da se neobra eni posao obradi. Obavite test printanje da provjerite da li je mogu e printati. Vanjska strana postavke ne može biti konfigurirana. Provjerite pažljivo funkcije koje ste naveli zatim navedite funkcije koje se mogu kombinirati.

Ne možete odabrati stavke u upravlja kom programu pisa a. Pojavljuje se poruka koja kaže ''unable to configure'' ili ''function will be canceled'' – funkcija e biti otkazana -

Neke funkcije se ne mogu kombinirati. Pokušavate konfigurirati funkcije koje se ne moogu kombinirati.

Opis problema Ne možete izvršiti ispis prema postavkama koje ste odredili.

Provjera uzroka kvara Postavke možda nisu postavljene pravilno. Odabrane funkcije mogu biti kombinirane u upravlja kom programu pisa a, ali ne mogu u stroju.

Rješenje Provjerite postavke za svaku stavku upravlja kog programa pisa a.

Veli ina ili orijentacija papira u Konfigurirajte postavke u aplikaciji postavkama mogu imati prednost ispravno. nad postavkama programa pisa a za vrijeme printanja. Kombiniranje ne uspije, stranice nisu kombinirane, ali su printane zasebno. Slike nisu printane pravilno Papir se napaja iz navedeniog izvora papira. Izvornici imaju kombinirane razli ite orijentacije Memorija kompjutera je nedovoljna. Poravnajte orijentaciju izvornika.

Pojednostavite slike kako bi namjestili podatkovne veli ine.

Ppir ne e biti napajan iz Umetnite papir odgovaraju e odre enog izvora papira ukoliko je veli ine i orijentacije u željeni izvor taj izvor papira napunjen sa papira. papirom razli ite veli ine ili orijentacije. Stroj nije zapo eo. Možda je došlo do pada sistema na ra unalu ili kod stroja tijekom prijenosa. USB kabel nije ispravno spojen tijekom prijenosa. Ugasite stroj i provjerite USB kabel. Nakon što ste provjerili USB kabel ponovo uklju ite stroj.

Na zaslonu ra unala se prikazuje poruka ''Scanner not ready''skener nije spreman

Na zaslonu se prikazuje poruka ''Scanner Busy'' – skener zauzet

Ako je TWAIN skeniranje poslano u isto vrijeme kada i kopiranje, stroj bi mogao prestati za vrijeme skeniranja. Za vrijeme o itavanja podataka tijekom skeniranja došlo je do pogreške. Moglo je do i do problema za vrijeme prijenosa naredbi izme u TWAIN upravlja kog programa i stroja.

Pri ekajte dok se operacije kopiranja ili skeniranja ne završe.

Na zaslonu se prikazuje poruka ''Read Data Error''

Ugasite stroj i provjerite USB kabel. Nakon što ste provjerili USB kabel ponovo uklju ite stroj. Provjerite da li je USB kabel spojen na mašinu.

Na zaslonu se prikazuje poruka ''Machine error''

Važne poruke i rješenja

Ukoliko se prikažu bilo koje druge poruke osim navedenih sa strane, izvedite operaciju kako je opisano. # ozna ava ladicu za papir, 1 ozna ava 1.Ladicu i papira. ozna ava ru ni uvlaka , XXX ozna ava veli inu

Poruka Paper jam open 1st side cover (zastoj papira,otvori1. Str poklopca)

Uzrok Zastoj papira je nastao u stroju

Rješenje Otvorite prvu stranu poklopca i sklonite papir i pritisnite Start tipku.(Str. 11-9) Otvorite prvu stranu poklopca i o istiti papir, zatim pritisnite Start tipku.

Papiri nisu o iš eni unutar stroja.

Memory full/Memorija puna

Veli ina podataka za skeniranje je Pritisnite bilo kojtipku na kontrolnoj premašila kapacitet memorije. plo i ili ugasite stroj i zatim ponovo uklju ite.(Skeniranje podataka Veli ina slikovnih podataka primljenih slika biti e primljenih preko ra unala je izbrisani).Smanjite rezoluciju i premašila kapacitet memorije. pokušajte ponovo.Str. 7-9,8-4,8-6.

Memory file full/Memorija datoteke Datoteka slika koja je skenirana puna skenerom prešla je broj maksimuma Paper size error reset paper(#XXX) Vrsta papira pogreška reset papira. Slike se ispisuju na papir u razli itoj veli ini od izvorne. Slike se ispisuju na papir rezli ite veli ine od navedene veli ine upravlja kog programa. U itajte ponovo papir odgovaraju e veli ine u ladicu za papir, a zatim pritisnitr Start tipku. Str 10-4

No suitable paper load paper(XXX) U upravlja kom programu pisa a odabran je Auto u izvroru za papir,ali papir odre ene veli ine nije u itan. Incorrect paper size(#XXX) ->(#XXX) Pogrešna veli ina papira Paper empty load paper(#XXX) Prazna ladice, umetni papir Media type error(#XXX)->(#XXX Vrsta papira - poreška Veli ina papira odabrana u upravlja kom programu pisa a nije umetnuta u ladicu za papir koju ste odabrali. Ladica za papir je ostala bez papira tijekom kopiranja. Vrsta papira odabrana u upravlja kom programu pisa a nije umetnuta u ladicu za papir koju ste odabrali. Umetnite papir odgovaraju e veli ine u ladicu za papir i promijenite tip papira u izborniku, zatim pritisnite Start (Str. 9-4). Pravilno zatvorite prednju stranu poklopca stroja. Pravilno zatvorite prvu stranu poklopca stroja.

Front cover open close front cover Prednja strana poklopca stroja je Prednja str poklopca otvorena ili nije dobro zatvorena 1st side cover open close 1 side Prva strana poklopca stroja je cover. otvorena ili nije dobro zatvorena. 1. strana poklopca,zatvori 1.stranu Toner empty supply toner Prazna toner boca-zamijeni Maintenance call(M1)call service Maintenance call(M2)call service
st

Toner boca je prazna.Ne može se Zamijenite toner bocu. Str. 10-6 izvršiti printanje i kopiranje. Radi održavanja. Treba zamijeniti bubanj. Zovite svog lokalnog tehni kog predstavnika. Zovite svog lokalnog tehni kog predstavnika.

Poruka Pc connection failed

Uzrok Došlo je do pogreške tijekom skeniranja podataka.

Rješenje Isklju ite stroj, a zatim provjerite da li je USB kabel ispravno uklju en.Nakon provjere USB kabelaponovo uklju ite stroj, obratite se svomlokalnom tehni kom predstavniku.

11.3 Otklanjanje zastoja papira

Ukoliko se zaglavi papir u stroju, na ekranu e se pojaviti poruka PAPER JAM 1 SIDE COVER. Slijedite postupke koji su opisani u nastavku kako biste otklonili zastoj papira.

st

_____________________________________________________________________

OPREZ Podru je oko fiksatora je iznimno vru e.Dodirivanjem bilo kojeg dijela osim onih koji nisu ozna eni može dovesti do opeklina.Ukoliko se ope ete, stavite kožu pod mlaz hladne vode, a zatim potražite profesionalnu pomo .

________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________
OPREZ Pazite da ne prolijete toner unutar stroja ili po odje i i tukama Ukoliko Vam se ruke uprljaju tonerom, odmah isperite sapunom i vodom Ukoliko toner do e u dodir sa o ima, odmah ispreite sa vodom i potražite profesionalnu pomo

• • •

________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________ OBAVIJEST Loš ispis kopija može biti ako je površina bubnja bila dotaknuta,dodirivana. Pazite da ne dirate površinu bubnja -> 1. Bubanj

Otklanjanje zastoja papira u dijelu vertikalnog transporta
1 Otvorite prednju stranu poklopca stroja.

2 Otvorite fiksni poklopac. -> Gurnite fiksni poklopac dok ne sjedne na svoje mjesto.

3

Polako izvucite papir

4 Zatvorite fiksni poklopac. 5 Zatvorite prednju stranu poklopca stroja

Otklanjanje zastoja papira u dijelu take-up papira 1 Otvorite prednju stranu poklopca stroja.

2

Polako izvucite papir.

3 Zatvorite prednju stranu poklopca stroja. 4 Izvucite van Ladicu 1.

5 Maknite sav papir iz Ladice 1 i zatim opet umetnite papir u ladicu

6

Gurnite vodilice tako da paše veli ini papira koju ste umetnuli.

OBAVIJEST Pazite da su vodilice skliznule pokraj rubova umetnutog papira.

7

Zatvorite Ladicu 1

Otklanjanje zastoja papira na izlazu papira
1 Polako izvucite papir

Otklanjanje zastoja papira sa ru nog uvlaka a
1 Maknite sav papir sa ru nog uvlaka a papira.

2

Otvorite prednju stranu poklopca na stroju.

3

Polako izvucite papir van.

4 5

Zatvorite prednju stranu poklopca stroja. U itajte ponovo papir u ru ni uvlaka papira.