O V L A Š Ć E NJ E

kojim se ovlašćuje:
___________________________________z_______________________,
ulica_________________________________________br.___________,
Br.lk.________________, JMBG ________________________
da u moje ime i za moj račun može upravljati mojim vozilom u zemlji i
inostranstvu, odjaviti ga, izvršiti produženje registracije, izvršiti
promenu imaoca vozila i preneti ga na svoje ime ili treće lice, te
naplatiti štetu kod nadležnog osiguravajućeg društva. Takođe ga
ovlašćujem da podnosi molbe i zahteve nadležnom organu
unutrašnjih poslova u smislu provere ili promene odgovarajućeg dela
vozila (šasije ili motora), podnosi zahtev za izdavanje duplikata
saobraćajne dozvole, kao i zahteva za astest vozila.
Za sve pruzrokovane posledice koje učini u saobraćaju, imalac ovoga
ovlašćenja, sam snosi odgovornost. Ovo ovlašćenje se odnosi na
vozilo:
REGISTARSKOG BROJA:____________________
MARKE: __________________________________
TIPA: _____________________________________
BROJA ŠASIJE: ____________________________
BROJA MOTORA:___________________________
GODINE PROIZVODNJE: _____________________

DAVALAC OVLAŠĆENJA:
Prezime i ime: ____________________
Potpis:__________________________
Adresa :_________________________
Br.Lk.: __________________________
JMBG: __________________________