P. 1
Platon_-_Drzava

Platon_-_Drzava

|Views: 411|Likes:
Published by ivanapok

More info:

Published by: ivanapok on Oct 22, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as TXT, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

04/19/2013

pdf

text

original

Velika filozofska biblioteka Osnivac VUKO PAVICEVIC Redakcioni odbor MIHAILO ÐURIC, DANILO N.

BASTA, ZDRAVKO KUCINAR, VLADIMIR MILISAVLJEVIC, CASLAV KOPRIVICA, TIODOR ROSIC PLATON DR AVA PETO IZDANJE Preveli Dr ALBIN VILHAR Dr BRANKO PAVLOVIC Predgovor Dr VEUKO KORAC Obja njenja i komentari Dr BRANKO PAVLOVIC

BEOGRADSKI IZDAVACKO-GRAFICKI ZAVOD BEOGRAD, 2002.

Naslov originala ....O. ........ (. pe.. d..a...) JOANNES BURNET, PLATONIS OPERA Tomus IV, Respublica Scriptorum Classicorum Bibliotheca Oxoniensis, 1903. Filozofski rakultat S.r.j.vo F 1) 643 10 U 32.01 COBISS «9 PLATONOV IDEAL JEDINSTVA FILOZOFIJE I POLITIKE On je prvi, a mo da i poslednji, smatrao da dr avom ne treba da upravljaju najbogatiji, najcastoljubiviji ili najlukaviji, vec najmudriji. Shelley Starohelenski svet nije mogao ostaviti lep e i monumentalnije svedocanstvo svoje mudrosti nego to je Platonova Dr ava i Platonova filozofija uop te. Moglo je biti dubljih neposrednih zahvata u dijalekticku zakonitost sveta (Heraklit), vi e sistema i irine u naporima da se neposrednim analogijama dokuci tajna materijalne strukture sveta (Demokrit i atomisti), dubljeg postavljanja logickih pitanja ljudskom mi ljenju (elejci), vi e smisla za konkretnost, za strogo i sistematsko ispitivanje cinjenica, za kriticnost i racionalne sinteze naj irih razmera (Aristotel), ali niko kao Platon nije docarao onu osobitu snagu i lepotu helenskog nacina mi ljenja, onu gotovo neobja njivu daro\dtost starih Helena da neposredno i sa nadahnucem tra e velike istine o-sVetu i coveku koja im je zauvek osigurala prvo i najistaknutije mesto u istoriji filozofije i nauka. I upravo to nas osvaja u Platonovim delima, time nas on stalno vraca dobu u kome je iveo i mislio, time nas uvodi me<tu svoje sabesednike i prijatelje, na tvrdo ali plodno tlo Atine, glavnog politickog, kulturnog i umetnickog sredi ta celog helenskog sveta. Time nas on pribli ava ivoj slici stvarnosti, od koje nas deli velika vremenska udaljenost, ali koja je ipak toliko prisutna u na em dana njem kulturnom razvitku da joj se uvek moramo vracati kao nenadma nom klasicnom uzoru. Istorijska pozadina ove slike dose e i dalje u pro lost od Platonovog doba, iako je, kao to se vidi u sedmoj i osmoj knjizi Dr ave, Platon modelirao svoj ideal dr avnog uredenja prema onim dr avnim uredenjima koja je imao neposredno pred ocima, a pre svega prema dr avnim uredenjima Atine, Sparte i Sirakuze. Platon se u svojim delima ne osvrce mnogo

na dogadaje u pro losti, ali je jasno da se njegova filozofija V

rodila iz tih dogadaja i da se ne mo e uop te shvatiti ako se to zanemari. On i Aristotel doista se pojavljuju kao eteoci duge istorijske setve na njivi helenskog narodnog rvota i kao veliki sredivaci narodne duhovne imovine, i u njihovoj sintezi, kao u lepo rasporedenoj riznici, objektivi u se istorijske moci helenskog duhovnog ivota i svaka od njih dobija u njoj svoje pravo mesto.1 Ako malo u e ogranicimo ono to je imalo najveci znacaj za pojavu i razvitak Platonove filozofske misli, a posebno za njegovu moralno-politicku filozofiju i njegovo delo Dr avu, to ce biti otprilike dva stoleca pre Platonovog rodenja ali ona ci^va stoleca u kojima je i stvoreno sve to je najznacajnije kod starih Helena. Uspon starohelenskog dru tva poceo je stvarno sa Solonom (oko 600 g. pre n. e.), koji je bio ne samo veliki dr avnik i reformator vec i jedan od slavne, ali vi e legendarne nego istorijske sedmorice helenskih mudraca. On se pojavio na istorijskoj pozornici kad su velike ekonomske promene pocele iz temelja da potresaju starohelensko patrijarhalno dru tvo i nacin ivota koji je u njemu vladao. Sna na kolonizacija na obalama Sredozemlja pro irila je helenski svet na veliki prostor od Crnog mora do Heraklovih Stubova, od Kirene i Naukratije do Masalije i Olbije2 i na celom tom prostoru poceo je ivi razvoj proizvodnje i trgovine, pocelo je podizanje gradova i gradanskog ivota. Ali to nije zaustavilo krizu koja je uzimala sve vece razmere, niti je popravilo te ak polo aj radnih masa koje su bile izlo ene nemilosrdnoj eksploataciji. tavi e, to je kriza u dru tvenim odnosima postajala dublja, time je gori bio polo aj zemljoradnika i radnika koji su sve vi e padali u nepodno ljivu zavisnost od patrijarhalne zemljoposednicke vlastele. Na jednoj strani, radale su se nove klase trgovaca, zanatlija i raznih poslovnih posrednika i njihova moc je sve vi e rasla, a na drugoj, radne mase u gradu i selu dolazile su u sve te i polo aj zavisnosti od patrijarhalne i novcane aristokratije. Trgovci i zanatlije vodili su borbu za novi sistem dru tvenog i politickog ivota, koji je odgovarao njihovim interesima, ali nisu mogli racunati na uspeh bez podr ke svih slobodnih gradana. Tako su se stvorili savezi koji su imali vanredno veliki znacaj za politicki ivot starih Helena u VI i V veku pre n. e. kad su se klasni odnosi do kraja zao trili i kad su te ke klasne borbe dale vidno obele je svim politickim zbivanjima. . tom ' Dr Milo Ðuric, Aristotelovo eticko ucenje, Glas Srpske Kra

ljevske Akademije", 93, Beograd 1940, str. 113 114. 2 Dr Milo 493_494. * burnom procesu govore ne samo razne dru tveno-politicke teorije iz toga vremena vec i lirske pesme Hesioda i Hibrije, Solona i Teognida, Arhiloha i Alkeja. Radalo se novo dru tvo i ljudska misao je budno pratila taj proces. Patrijarhalna dr ava zemljoposednicke vlastele, sa kraljem na celu, propadala je pod udarcima novih dru tvenih snaga koje su preuzimale vlast u svoje Ðuric, I storija helenske knji evnosti, Beograd 1951, str.

ruke i izgradivale ivot prema svojim interesima. Razume se, nije se to zbivalo jednako u svim politickim centrima. Sparta i dorski centri ostali su neizmenjeni, ali je upravo Atina bila zahvacena najburnijim dogadajima. U njoj su izmedu sredine VI i sredine V veka pre n. e. snage iza kojih su stajali trgovci i zanatlije postigle ogromne uspehe. Uz pomoc narodnih masa, te snage su politicki jacale i postepeno dobijale sve vi e znacaja. Obicajno pravo, po kome se ivelo u patrijarhalnom dru tvu, ustupalo je mesto pisanom pravu i pisanim zakonima uop te. U ivotu starih Helena sve je veci znacaj dobijala gradska dr ava, najoriginalnija i najznacajnija ustanova sistema klasicnog ropstva, u kojoj je jedino i moglo da se stvori ono to se stvorilo za dva ili tri veka. Atinska demokratija najvi e duguje za svoj razvoj dvojici velikih dr avnika i reformatora: Solonu i Klistenu. Prvi je ogranicio apsolutnu moc aristokratije brisanjem dugova koji su radne mase gradskog i seoskog stanovni tva bacali u zavisnost, cak i u ropstvo, a drugi je dovr io ono to je Solon zapoceo ukinuv i patrijarhalnu osnovu podele gradana po krvnim vezama da bi dr avu organizovao po teritorijalnom principu i omogucio svim slobodnim gradanima slobodno kretanje i uce ce u dr avnim poslovima. Solonove i Klistenove reforme ucvrstile su u stvari trgovce, zanatlije i ostale slobodne gradane na racun zemljoposednicke aristokratije, a to je omogucilo da se razvije bujni ivot, kako u oblasti privrede tako i u politici, kulturi, umetnosti i svim drugim oblastima duhovnog ivota. Oduzimanje ovla cenja koja je imao Areopag jo iz doba aristokratske vladavine li ilo je definitivno aristokrati iu svih privilegija koje su se u izvesnoj meri zadr ale i posle Solonovih reformi, a kad su uspe no okoncani persijski ratovi (449. pre n. e.) i kad je Atina zadobila vodeci polo aj medu helenskim dr avama, nastali su najslavniji dani atinske demokratije. To je doba Perikla, doba kad se u Atini najvi e stvaralo, doba pune afirmacije atinskog demosa i nezadovoljstva aristokratije koja izvan Atine tra i i nalazi saveze za borbu protiv demokratskog dr avnog uredenja. Kad se ovako posmatraju istorijska zbivanja koja su dovela do sna nog uspona Atine sredinom V veka pre n. e., ne VII

treba izgubiti iz vida ta je tada bila atinska gradska dr ava. Cesto se govori . atinskoj dr avi i atinskoj demokratij i kao da je rec . tekovinama modernog doba. A evo ta je bila Atina u doba svog najveceg uspona. Povr ina: grad sa lukom (Pirej) i neposrednom okolinom. Stanovni tvo: 300.000 400.000, a od toga samo 40.000 odraslih mu kih gradana sa svim pravima i 80.000 robova. Ostali deo stanovni tva sacinjavali su ene i deca, zatim razni doseljenici sa porodicama. Proizvodacko stanovni tvo: zemljoradnici, robovi, sitne zanatlije. U toj i takvoj dr avi rodio se 428. ili 427. pre n. e. Platon. Pravo ime mu je bilo Aristokle. Osnovne pojmove . ivotu, ljudima, . odnosima medu ljudima i dr avama, . pravima i du nostima gradana, . filozofiji, moralu i svemu drugom to je u lo u bogatu riznicu njegovih saznanja stekao je na tlu Atine u najburnije i najnesrecnije doba njene istorije. Godinu ili dve pre njegovog rodenja umro je Perikle, a ne to posle njegovog rodenja posetio je prvi put Atinu poznati sofist Gorgija. Peloponeski rat bio je tada u punom jeku, a njegove katastrofalne posledice vec su se te ko osecale u ivotu atinskih gradana. I sasvim prirodno, sve je to imalo veliki znacaj za Platonov misaoni razvitak. Po rodenju, pripadao je dru tvenim slojevima koji su bili najljuci protivnici demokratije. Njegov otac Ariston potomak je atickog kralja Kodra, a majka, Solonovog prijatelja i rodaka Dropida. Kritija i Harmid, najistaknutiji atinski politicari u kasnijoj vladi Tridesetorice, bili su mu ujaci, a Speusip, filozof, koji je rastao u njegovoj senci i \>od njegovim uticajem, da ga posle njegove smrti zameni na celu Akademije, bio mu je necak. Tako je Platon sa svih strana bio okru en uglednim srodnicima i imao prilike, mo da vi e nego ijedan atinski gradanin toga doba, da dobije sve to mu je bilo potrebno za uspe an licni razvitak. Ali po svemu izgleda da su burni dogadaji u godinama Platonovog detinjstva i mladosti ipak vr ili najveci i najneposredniji uticaj na formiranje njegovih ideja. Peloponeski rat, u kome je na jednoj strani bila Atina sa svojom demokratijom, a na drugoj Sparta sa svojom aristokratijom, razvijao se od samog pocetka nepovoljno za Atinu. Prvo je do la kuga, koja je pokosila veliki broj Atinjana, pa i samog Perikla. Ratni neuspesi izazvali su brojne te koce u ekonomskom i politickom ivotu Atine i protivnici demokratije nisu propustili priliku da to iskoriste za svoje politicke ciljeve: s jedne strane, optu ivali su demokratski poredak za sva zla i neuspehe i postavljali zahtev da se sklopi mir sa Spartom, a, s druge, odr avali su tajni savez sa Spartom podrivajuci atinsku dr avu iznutra. VIII Klasni i politicki sukobi sve vi e su se zao travali i postepeno pretvarali u prikriveni ili otvoreni gradanski rat. I sve se to duboko usecalo u svest mladog Platona, koji je budno pratio dogadaje. Celog ivota nosio je u sebi uverenje koje je tada stekao i koje je kasnije izlo io u Dr avi napisav i da ako do vlasti dodu oni koji, u svojoj oskudici, ude za dobrima koja bi bila samo njihova, ubedeni da je upravo vlast ono mesto na kojem se mo e najvi e nagrabiti, ... tada ce doci do borbe za vlast, pa ce ova borba slicno onome to se dogada u ratu

upropastiti i njihova domacinstva i celu dr avu" (521a). Kao mladic, Platon je do iveo redom sve udarce koje je Atini zadala Sparta i one poslednje koji su definitivno uni tili njenu samostalnost i slavu. Bilans peloponeskog rata, koji je trajao 27 godina, bio je katastrofalan za Atinu: demokratija je pora ena, a aristokrati su iskoristili pobedu Sparte i prigrabili vlast u svoje ruke. U Atini je uspostavljena vlada Tridesetorice, u kojoj su najvidniju ulogu igrali Platonovi ujaci Kritija i Harmid. Platon je tada imao 24 godine, ali je ostao daleko i od te vlade.JTaj svoj stav i dogadaje koji su posle toga usledili objasnio je u svom Sedmom pismu ovim recima: ,,U mladosti sam iskusio isto to i toliki drugi mladi ljudi. Nameravao sam da se odam dr avnim poslovima cim postanem svoj gospodar. Ali onda su se dogodile neke stvari u dr avi. Poredak protiv kojeg su bili mnogi sru en je, a na vlast dode pedeset i jedan covek: jedanaest u gradu, deset u Pireju, kao nadzornici trga i svih administrativnih poslova, a tridesetorica postado e neograniceni gospodari cele dr ave. Neki od njih bili su moji srodnici i prijatelji i odmah su me pozvali da saradujem s njima u dr avnim poslovima kao covek kome ti poslovi i prilice. Tada sam se gorko razocarao, to nije nimalo cudno ako se ima u vidu moja mladost. Nadao sam se, naime, da ce oni uciniti kraj bespravlju i nasilju i da ce zavesti pravednu upravu. Bri ljivo sam pratio ta rade. I ta sam sve morao videti? Ti ljudi su za veoma kratko vreme postigli da je raniji poredak izgledao ljudima kao pravo zlato. Izmedu ostalog, moga prijatelja Sokrata, vec postarijeg coveka, koga ja bez ikakva ustezanja nazivam najpravednijim covekom svoga vremena, hteli su da po alju da sa jo nekolicinom drugih uhvati jednog gradanina i povede ga na gubili te, kako bi ga, bez obzira hoce li on to ili ne, ume ali u svoje politicke poslove. AH Sokrat ih nije poslu ao, vec je vi e voleo da se izlo i opasnosti nego da IX

postane saucesnik u njihovim zlodelima. Kad sam sve to video i jo mnoge druge stvari koje nisu bile ni ta manje krupne, razgnevio sam se i okrenuo od te bede. Medutim, posle kratkog vremena sru ena je vlada Tridesetorice i s njome ceo poredak. Mene je opet, iako sada slabije, ponela udnja da se odam javnim i dr avnim poslovima. Istina, i u tom rastrojenom nemirnom vremenu dogodile su se mnoge stvari koje su mogle izazvati ogorcenje, i nije za cudenje to su neki iskoristili revoluciju da se osvete svojim licnim neprijateljima. Ipak su oni koji su se vracali iz progonstva bili veoma umereni. Ali, po nekom zlom. udesu, neki od vlastodr aca opet pozovu pred sud onog istog Sokrata, mog prisnog prijatelja, na osnovu veoma zlocinacke optu be koja bi se mogla odnositi na sve druge pre nego na Sokrata. Kao bogohulnika optu ili su ga jedni, a drugi osudili i pogubili to nije hteo, dok su jo sami iveli u bedi izgnanstva, da ucestvuje u bezbo nom zatvaranju jednoga od njihovih prognanih prijatelja. Posmatrajuci te dogadaje i ljude koji su tada upravljali politickim ivotom, a isto tako i zakone i obicaje, cinilo mi se, to sam dublje gledao u stvari i sve vi e zalazio u godine, da mi je sve te e da se uspe no bavim dr avnim poslovima. Video sam, naime, da to nije moguce bez prijatelja i pouzdanih saradnika, a takve nije bilo lako naci medu onima koji su vec dotad bili u politickom ivotu, jer se u na oj dr avi vi e nije upravljalo po obicajima i pravilima na ih predaka, a bilo je nemogucno da tek sticem nove prijatelje bez suvi e velikih te koca. Osim toga, pisano pravo i moral pogor ali su se u neverovatnoj meri. Ako sam, dakle, isprva izgarao od udnje da udem u politicki ivot, mene je, kad sam osmotrio te prilike i video da se sve kovitla, uhvatila na kraju vrtoglavica. Nisam, istina, prestao da razmi ljam kako bi se mogle pobolj ati i te prilike i celokupno dr avno uredenje, ali sam za delatnost ocekivao pravi trenutak. Na kraju, uverio sam se da sve postojece dr ave imaju rdavo uredenje, jer je u njima stanje zakona gotovo nepopravljivo ukoliko ne dode do nekih energicnih poduhvata kad za to budu pogodne prilike. I tako sam bio doveden do toga da tvrdim u slavu filozofije da se pomocu nje mo e saznati sve to je pravicno u ivotu dr ave i pojedinca i da se, prema tome, ljudski rod nece osloboditi nevolja sve dok ne uzmu vlast u svoje ruke pravi . i valjani predstavnici filozofije, ili dok se upravljaci dr ava, nekim bo anskim promislom, ne pocnu baviti filozofijom." (324, 325, 326). U ovom svedocanstvu iz kojeg se obicno uzimaju najva niji podaci . Platonovom ivotu i radu3 narocito je znacajno ono to Platon govori . Sokratu, jer se prilicno jasno vidi kako je njemu te ko pala Sokratova smrt. Uz to, vidi se kako je neosnovano i nepravedno optu ivati Platona za odr avanje veza

sa vladom Tridesetorice samo zbog toga to mu je Kritija bio ujak. Po onome to Platon govori . Sokratu jasno je da je Sokratova smrt cak presudno delovala na sav njegov dalji ivot i rad. Sokrata je Platon upoznao kad mu je bilo 20 godina i odmah se priklonio njegovoj filozofiji. Pre toga mu je ucitelj filozofije bio cuveni sofist Kratil koji je Heraklitovu dijalektiku sveo na relativizam i sofistiku i time dosta doprineo da Platon kasnije postane o tar protivnik Heraklitove dijalektike. Napustiv i Kratila, pri ao je elejskoj koli, koja mu je bila bli a, ali ni tu nije na ao sve to je tra io. Tek kad je Sokrata upoznao, na ao je upori te za svoj filozofski razvoj. Narocito je kod Sokrata cenio odlucnost i doslednost u borbi protiv sofista, pa je upravo zbog toga upotrebio antitezu Sokrat sofisti za razvijanje sopstvenih ideja. A to je ucinio iz vi e pobuda. Pre svega, cinuo mu se da ce najbolje afirmisati Sokrata i svoje sopstvene filozofske ideje ako razvije kritiku sofista; zatim, Sokrat mu je bio ne samo nedosti ni uzor savr enog mudraca vec i uzor licnog heroizma. Mogao je, dakle, bez ikakve rezerve da stavlja u usta Sokratu svoje sopstvene misli, iako je oti ao dalje od svog ucitelja. I u Dr avi se lepo vidi kako on predstavlja Sokrata u svojim dijalozima. Istoricari filozofije, helenski i razni drugi istra ivaci veoma su bri ljivo ispitivali sve to ima nekog znacaja za Platonov vot i misaoni razvitak. Zna se da je napustio Atinu posle Sokratove smrti, ne samo iz straha to je bio Sokratov dak vec i iz velike tuge to je izgubio ucitelja. Prvo je otputovao u Megaru da upozna Euklida, zatim je bio u Kireni, u Africi, gde je izucavao matematiku kod cuvenog matematicara Teodora, koji se javlja u nekoliko njegovih dijaloga. Veruje se da je ovom prilikom posetio i Egipat. Po povratku u Atinu (smatra se da je tada napisao Apologiju Odbrana Sokratova) sav se 3 Od 13 pisama koja su se sacuvala kao Platonova, samo tri (6, 7, 8) uzimaju se kao potpuno autenticna. Sedmo pismo se nikada nije dovodilo u sumnju i slu ilo je kao osnova Platonove biografije.

dakle preko devet stoleca. njegovim delima. a u ovom drugom nije imao nikakvog uspeha. Ono prvo mu je i po lo za ruXII kom. posle nekog vremena za eli da poseti Ju nu Italiju: jedno da bi bolje upoznao rad pitagorovaca. e. Pitagore i Sokrata. Ali ta se iluzija brzo sru ila. medu kojima je bio i Aristotel. pre n. e.posvetio predavanju svog filozofskog ucenja. ipak se mo e reci da je on od pocetka do kraja ostao veran svom nastojanju da izgradi sistem idealizma i da u praksi poka e mogucnost ostvarenja svojih ideja . godine 348. njegovo uverenje da samo filozofi mogu biti dobri upravljaci dr ava kao da je ostalo nepokolebljivo i on ne samo to se trudio da to uverenje izlo i i obrazlo i u svojim delima. da je Platon. godine n. idealnom uredenju dr ave Platon je mogao da nade jedinu utehu u Akademiji. Na srecu Platonovu. samo to je ovog puta bio ka njen Dion bio je prisiljen da ide u progonstvo.. Medutim. bio uhvacen i izveden na trg robova. a. Po svemu sudeci. Posle svih tih neuspeha u nastojanjima da pronade mogucnost za ostvarenje svojih ideja . koja je svoju delatnost nastavila kroz sve oluje koje su potresale anticki svet. Justinijanov dekret koji je zabranio rad Akademije bio je ujedno dekret kojim je definitivno dokrajceno trajanje anticke filozofije. i 361. a zatim rimski. na nagovor Dionisijevog brata Diona (368. e. tavi e. koji je na recima bio naklonjen Platonovim filozofskim idejama. njegov ucenik i potonji kriticar. uzornoj dr avi. . drugo. sama po sebi. Iskustvo sa tiraninom Dionisijem ipak nije obeshrabrilo Platona. moramo imati u vidu tu cinjenicu kao to moramo poznavati istorijske uslove i okolnosti koje su imale presudan znacaj za formiranje njegove . na ao se poznanik koji ga je otkupio i pustio na slobodu. vec je jo dva puta putovao na Siciliju. po tiraninovom nagovoru. najpre grcki. I on je doista ogranicio svu svoju delatnost na Akademiju. Spojiv i na originalan nacin uticaje Parmenida. mo e urazumiti vladare da uspostave najbolje dr avno uredenje. cemu nam najbolje govori Dr ava. U njoj je do smrti okupljao najtalentovanije filozofe. i kada danas sudimo . sve do 529. Iako je Platonov ivot bio prilicno buran. da bi ispitao mogucnosti ostvarenja svojih ideja u politici. ukljucujuci i Dr avu. Poznanstvo sa siraku kim tiraninom Dionisijem izazvalo je kod Platona iluzije da bi mogao uticati na dr avne upravljace da uspostave dr avno uredenje po njegovim idejama. Kad je umro. a njegov misaoni razvitak dosta neujednacen. Tako je samo srecna okolnost spasla Platona od tragicne sudbine da ivot zavr i u ropstvu i da tako plati te ki danak za svoje uverenje da kraljevi mogu postati filozofi i da filozofija. on je u istoriji starohelenske filozofije zauzeo mesto izmedu Sokrata i Aristotela. ili 347. Ali ocekivanja su opet ostala neostvarena.). Platonova kritika nepravicnosti i tiranije toliko je razjarila tiranina Dionisija. da bude prodat kao rob. sahranjen je u neposrednoj blizini Akademije. Stvorio je prvi celovit sistem idealizma u istoriji filozofije i nije bez razloga Lenjin nazvao idealizam Platonovom linijom u filozofiji". pre n..

I upravo zahvaljujuci uvodenju dijaloga obicni svakodnevni ivot tek je u Platonovim spisima dobio svoj izraz i tek iz njih neposredno struji miris atickog ivota"4. a dijalog je smatrao najlep im i najpodesnijim oblikom knji evnog izraza. pa se ne zna s kim treba govoriti. . Platon je svoje misli kazivao pesnickim stilom. ili Fedar. A potom: kad su jedanput napisana. Jer.licnosti i za sve ono to ima bilo kakvog znacaja za nastanak njegovih dela. pismo ima u sebi ne to cudnovato i u tome ono zaista lici na slikarstvo: ta i proizvodi slikarske umetnosti stoje pred nama kao da su ivi. Isti je slucaj i kod slova: covek bi pomislio da govore kao da ne to razumeju. a ako ih upita da shvati ne to od onoga to se govori. ali ako ih ne to upita . svagda kazuju jedno te isto. a u svom Fedru gde raspravlja . Fedar. * Dr Milo Ðuric. pokazuje kako se mo e naci iva rec u knji evnom stvaranju i izra avanju: Sokrat.o valjanom nacinu govorenja i pisanja". str. I to si sasvim pravo rekao.. ipak sjajno ilustruje kako su se u Platonu sjedinili pesnik i mislilac. evo. 567. oni sasvim dostojanstveno cute. A zlostavljana i nepravicno ru ena uvek treba roditelje kao pomocnika: jer sama niti mo e sebe odbraniti niti sebi pomoci. On je dosledno be ao od mrtvog slova na hartiji. Fedre. svaka rec tumara ovamo i onamo isto tako k onima koji je ne razumeju kao i onima kojima nije namenjena. i koliko Platon ula e truda da svojim delima udahne ivot i lepotu. Iako mo da nema one umetnicke vrednosti koju ima Gozba. Smatrao je da dijalog pru a najvi e mogucnosti da se pisana rec pribli i ivoj raspravi medu ljudima. Istorija helenske knjilevnosti. a s kime ne. I Dr ava je napisana u obliku dijaloga.

kako bi Hegel rekao.Sokrat. svi ostali spisi su dijalozi. i ume sama sebe da brani i zna govoriti i cutati s kojima treba. Hegel ga opisuje ovim recima: Ali urbanitet ostaje pri tome da se drugome priznaje potpuna licna sloboda njegove savesti. iako je izvesno da glavne misli Platonove kazuje Sokrat. Istorija filozofije. Ali dijalo ki oblik izra avanja privlaci svojom lepotom. Misli na ivu rec onoga koji zna. razgovoru u kome nastupaju licnosti kao licnosti. Taj urbanitet nije po teda. LX. a ne objektivan razum ili um koji raspravlja sa samim sobom. Ona koja se s poznavanjem stvari upisuje u du u onoga koji uci. slobodnog. prvog spisa Platonovog. Beograd 1955. atickog gradanina koji umno razvija svoje misli. str. ili. XIV Kultura". a cija bi ive. To je duh slobodnog gradanina. Kao to Hegel ka e. protivrecenju. taj oblik nam ote ava da steknemo pravu predstavu . str. A ta? Drugu rec da ogledamo."5 se pisana rec mogla s pravom obele iti kao senka Platonova pisana rec je zaista kao senka ive". vec najveca otvorenost. prevod dra Milo a Ðurica. 184. Te koca je i to to Platon u svojim dijalozima uvodi u raspravljanje Sokrata i druge osobe. iako se sudaraju oprecna mi ljenja. koji ume da se vlada". 150. kako Hegel ka e. 6 Georg Vilhelm Fridrih Hegel. 5 Fedar. da se svakome s kim se vodi razgovor prizna pravo da se izrazi: i da se ta karakterna crta pokazuje u svom odredenom odrecnom odgovoru. duh urbaniteta" koji le i u osnovi uctivosti. misaona licnost. da se vlastiti govor u poredenju s izja njenjem drugoga smatra za subjektivan. Nije to ni u kom slucaju samo forma ophodenja. Fedar.) I pored sve odlucnosti izra avanja priznaje se i da je drugi razumna. ovoj rodenu sestru. Ne sme se olako tvrditi. njegovih uverenja. njegovoj filozofiji i da izrazimo njen tacan prikaz". Kultura". jer tu se radi . 183. II. Osim Apologije. istupa svetski covek. Beograd 1964. . niti drugome upadati u rec. a od svega je najlep e to tu."6 U Platonovim dijalozima se sabesednici doista medusobno po tuju kao licnosti. vec sadr ajni duh samosvesnog. on sacinjava ljupkost Platonovih dijaloga. Koja je to i kako veli da postaje? Sokrat. ne samo na koji nacin postaje nego koliko je po prirodi bolja i mocnija od ove? Fedar. 151. pa se ne mo e uvek tacno znati koja od njih govori u ime Platonovo. (Mnogo cega je tu to mi smatramo cistom ironijom.

pravilo je pri tome da svaki slobodno izra ava ono to mu pada na pamet. vodile su se mnogobrojne i ive rasprave (koje jo i danas nisu okoncane) i . po Trasilu. proizvodaca oru ja. Polazilo se od raznih gledi ta i primenjivali su se razliciti kriterijumi njihove klasifikacije. upravnik Aleksandrijske biblioteke. slika i asocijacija. Prvo razvrstavanje izvr io je Aristofan Vizantinac. redosledu kojim su napisani. 3-^t). Sokrat govori. Prema uvodu. Izgleda da je dijalog najpodesniji da se njime izlo i neko rezonovanje. Ljudi ele da se zabavljaju. jer ide tamc-amo. Platonovom izlaganju ka e: Taj dijalog nije konverzacija. Ova klasifikacija je najpriznatija dosad. novopitagorovski filozof Trasil pro irio je spisak na 36 dela. autenticnosti spisa i . oni se pretvaraju u razvijanje stvari. ali neki dovode u sumnju autenticnost nekih spisa te se njihov broj cesto smanjuje."7 U Dr avi se takav dijalog doista vodi kao i u drugim Platonovim delima. Trasimah je poznati sofist. medutim. i treba da je tako. 7 Ibid.. Iako ima raznih odstupanja. Medu njima se vodi iv razgovor. Glaukon i Adeimant su braca Platonova. stvar ne treba da bude iscrpena. A njihov spisak je prilicno zama an. oblik slucajnog razvoja. od kojih je 34 dijaloga. Trasimahom. Polemarhom. u konverzaciji ono to se ka e slucajno je povezano. da u celini ima 36 spisa i 56 knjiga. Oxford 1953. kod Platona ukupno uzev postoji lep dosledan dijalekticki razvoj. u tome ima slucajnosti.a Sokrat govori ono to sam Platon najvi e eli da ka e. Platonovi dijalozi imaju katkad i takav nacin razgovora. rezonovanje se raspodeljuje na razne osobe. docnije. izvlaci rezultate. zatim odbrana Sokratova i pisma. koji nigde ne popu ta u jacini i zanimljivosti. . koji je u Atinu do ao iz Sirakuze. vecinom su pitanja usmerena na to da drugi odgovori da ili ne. Zbog toga sporedni elementi ne zasenjuju ono to je najhitnije u sadr aju izlaganja. 151. Videti: David Ross {Plato's Theory of Ideas. Otkako je konstituisan corpus platonicum. str. To i daje Hegelu povoda da . On je uzeo u obzir 14 dijaloga i pisama. Tako je doista i u Dr avi. Adeimantom i jo ponekim drugim koji ka e po koju rec. osnovna ideja se izvodi dosledno u svih deset knjiga.8 Ipak se uzima. Medu njima je i Dr ava. Autenticnost Dr ave nikada nije dolazila u pitanje. u svom razmi ljanju ide sam za sebe i svemu tome daje samo spolja nji obrt da bi ga izlo io u obliku pitanja. gde Sokrat raspravlja s Glaukonom. Medutim. a subjektivnost konverzacije ^i cezava. izvodi zakljucke. a Polemarh je sin Kefala.

u doba njegovog najvi eg uspona (Dr ava. obicno se smatra da su oni napisani u cetiri razlicite faze Platonovog misaonog razvitka i stvaranja: u prvu grupu idu spisi mladog Platona. koja stvarno zapocinje vec sa Aristotelom. dok je jo bio pod uticajem Sokratovog ucenja. proizvoljnosti i predrasuda. Zbog toga u mi ljenjima . pa je umovanjem na temelju iskustva do ao do zakljucaka s kojima stvarno pocinje razvitak naucnog saznanja . 10 Karl Popper.Prema dosada njem izucavanju Platonovih spisa. Pari 1942. The Opeen Society and Its Enemies.uspe no primenio svoj idealisticki metod u analizi covekovog dru tvenog ivota"11. La pensee hellenique des origines . Neki savremeni filozofi i sociolozi misle da uzrok tome treba tra iti pre svega u predrasudama prema idealizmu. tako da se cesto i ne primecuje od idealistickih spekulacija. u cetvrtu grupu dela koja je Platon napisao u starosti. str. dru tvu . kad je on izgradio svoje ucenje . u drugu grupu spisi napisani u doba Platonovog osamostaljivanja i veoma estoke borbe protiv sofista.10 9 Leon Robin. 119. Fedon i Fedar). bez ikakve osnove je tvrdnja da je Platon . idejama i u skladu s tim ucenjem sve ostale delove svog filozofskog sistema. I. vec i veliki istra ivacki duh ispod cijih idealistickih spekulacija i utopija sna no izbija duboki smisao za konkretna posmatranja i ispitivanja. ostalo je vi e ili manje u senci njegova idealizma. str. pa nije do ao ni do kakvog drugog cilja nego do svog sistema ideja. 178 179. odbacujuci takav stav prema idealizmu. Platon nije bio samo filozof velikog pesnickog nadahnuca.. na koga su se uvek ugledali idealisticki mislioci. u trecu grupu oni koji su nastali u doba Platonove pune zrelosti. pokazuje upravo suprotno od ovoga: ili je Platon primenio svoj idealisticki metod. Tako Leon Roben smatra da je malo izraza koji su optereceni predrasudama svake vrste kao to je izraz idealizam i da se u odnosu prema idealizmu toliko preteruje da se cak smatra da je nemoguce da neka politika sa idealistickom inspiracijom mo e imati bilo kakvog naucnog znacaja. Epicure. Platonu ima raznih jednostranosti. Roben se trudi da upravo na primeru Platona poka e koliko se u njegovim delima preplice posmatranje stvarnosti sa filozofskim razmatranjem" i koliko je Platon sociolog koji nikada nije prestao biti filozof"9. Kriticka analiza Platonovih dela. Gozba. Ali upravo ovo Platonovo visoko svojstvo. ili je pokazao urodeni smisao za konkretno istra ivanje. koje je va no za objektivno utvrdivanje njegovog stvarnog znacaja u istoriji filozofije i nauka. Princeton 1950. U istom smislu Karl Poper tvrdi da je Platonova sociologija genijalna me avina spekulacije i o troumnog posmatranja cinjenica" i da je Platon izlo io veliki deo svoje sociologije u tako tesnoj vezi s etickim i politickim zahtevima da se elementi deskripcije uveliko gube iz vida. XVI Medutim.

koju smo vec imali prilike da upoznamo u Platonovom tzv. uzdigne iznad svega culnog odvelo ga je u jednostranosti idealizma koje su nesavladive. A to je vec Aristotel najodlucnije kritikovao. 2 XVII . Ta misao. ali koji za Platona nije ni ta drugo nego prolazna senka i varka. Ma koliko bila velika zasluga Platonova to je na ao mogucnosti da unese geometrijsko zakljucivanje u svoj nacin filozofiranja. Platonu je jedini cilj da savlada relativizam saznanja i da se iznad ogranicenosti cula uzdigne do nepromenljivih ideja. ili dok se upravljaci dr ava nekim bo anskim promislom ne pocnu baviti filozofijom". Hegel je izgleda prvi shvatio da Platonova politika nije plod ma te. koji je prikazao kao jedinu stvarnost. da bi pokazao kako se zaista mo e stvoriti idealna dr ava s filozofima na celu. koji pobuduje na a cula i . Sedmom pismu. ideju. iako savremena nauka pokazuje dosta razumevanja za Platonovu izuzetnu ljubav prema geometrijskom zakljucivanju i tra enju nepromenljivog u promenljivom. cesto nam se prikazuje kao poetsko ma tanje. Zamisao Dr ave. koji je napisao i to da se ljudski rod nece osloboditi nevolja sve dok ne uzmu vlast u svoje ruke pravi i valjani predstavnici filozofije. njegovo strasno nastojanje da pojam. a Hegelovo gledi te usvojili su i mnogi drugi. 37. Upravo Dr ava pokazuje kako se kod Platona jedno mesa s drugim: ma tovita spekulacija sa izrazitim smislom za uop tavanje iskustvenih podataka. bila je u stvari polazna tacka Platonova kad je on poceo da pi e Dr avu. vec sadr ajno umovanje. i realnog sveta. A to pokazuju i svi ostali Platonovi spisi. kome je moguce iskustvo. odajuci sva priznanja svom ucitelju.u antickoj Grckoj. Argumenti za ovakva gledi ta tra e se i nalaze kod samog Platona. kao i cela Platonova moralno-politicka filozofija. ibid. Tako su obogotvoreni op ti pojmovi i pretvoreni u realna bica. Tako 11 Karl Popper. Platon*pada u bezizlazne te koce cim hoce da spekulacijom obrazlo i i objasni veze izmedu zami ljenog sveta ideja. str.

tavi e. str. dr avi braneci svoje osnovne teze."' 2 Ova gledi ta zaslu uju punu pa nju. koja je u ovom ili onom obliku potrajala sve do pocetka moderne epohe. pravicnosti. svih odnosa u dr avi i celokupne politicke delatnosti. Greek Political Theory. kao to s razlogom istice Ernest Barker: ucenje . pravicnosti zanimljive su za ocenu antickog poimanja politike. 13 Uostalom. iznad svega te i najvi em dobru. Inc. London 1917. pravicnosti. Platonu i njegovim prethodnicima da Platonova Dr ava nije grad koji ne postoji. Dover Publications. ali jo i vi e od toga kako i na temelju cega se branila teza . koja je toliko karakteristicna za Platonovu Dr avu. kao pojedinac. da bi na njenim ru evinama izrastao. prvo. Tako nam Dr ava u celini omogucuje da shvatimo kakvo je bilo starohelensko poimanje politike. dr avi. ali nas Dr ava ne privlaci samo onim to Platon ka e . str. Pitanja . To je smisao anticke iluzije . moralu razmatraju se s politickog gledi ta. The Political Thoughl of Plato and Aristotle. koja pocinje raspravljanjem . Brani se shvatanjt da je pravicnost glavna i najva nija od svih vrlina i da je kao takva temelj cclokupnog ivota. Aleksandrov kosmopolis. mo e se jeci da se u staroj . polis. pa je prema tome najvi e dobro najvi i ideal ivota u dr avi.. neraskidivom jedinstvu politike i morala. 239. pre ivljavala svoju krizu. zakonima i ucenje . a zatim jedan novi svet koji je na ao svoj izraz u rimskoj dr avi. 6 7. jer isticu konkretnost Platonove politicke filozofije i njenog istra ivackog karaktera. tome da je politika u staroj Grckoj bila trilogija. i dr avna zajednica te i tom istom. vec i onim idejama protiv kojih Platon istupa. to se vidi i po toku Platonovih izlaganja u Dr avi. a politicka pitanja s moralnog gledi ta. Platonove teze . jednom postulatu njegove filozofije. Tipicno starohelensko shvatanje politike svodi 12 Ernest Barker.Ernest Barker pi e u svojoj poznatoj studiji . moralu. ili ima razloga da se veruje da je Platon ozbiljno prikupljao iskustva grckih i drugih dr avnih uredenja da bi na temelju njih izgradio projekt najboljeg moguceg dr avnog uredenja? Pouzdane odgovore na ova i slicna pitanja ne bismo mogli dobiti ukoliko ne vodimo racuna . ucenje . gradska dr ava. vec grad koji se zasniva na postojecim dr avnim uredenjima. New York 1959. i tako modelira ideal Dr ave prema iskustvima stecenim u najburnije vreme grckog politickog ivota. jedinstvu politike i filozofije. Vec na prvim stranicama Dr ave citalac se suocava s diskusijom . 13 Ernest Barker. U Dr avi Platon istupa istovremeno kao filozof i kao umetnik. kako pojedinacno tako i dru tveno. kad je najoriginalnija i najznacajnija tekovina antickog dru tva. tj. XVIII se u stvari na ovo: buduci da covek. kad je do ivela radikalnu kritiku u delima Makijavelija. ta je u stvari osnovno pitanje kojim se Platon bavi u Dr avi? Da li je tu rec samo .

s druge. Zato neki zakljucuju da je Dr ava verovatno najizgradenija monografija .. 93. podeli rada ne izla e onako kako bi to mo da ucinio neki dana nji sociolog. Platon iznosi argumente za svoje gledi te da je pravicnost bolja od nepravicnosti. op. 2* . on genijalno uocava zakon podele rada. To je uzrok to se Platon upu ta u iroka razmatranja. pravicnosti koja je ikad napisana"14. dru tvu Platonovo shvatanje da je zakon podele rada temelj podele dru tva na klase ni ta ne gubi zbog ogranicenosti zakljucka do kojeg je sam Platon do ao trudeci se da postanak dr ave objasni iskljucivo mnogostrano cu ljudskih potreba i ograniceno cu individualnih ljudskih mogucnosti.Grckoj. U daljem sudaru sa sofistickim gledi tima on odbacuje sofisticku teoriju dru tvenog ugovora i iznosi svoju teoriju . to jest da su pravicni protiv svoje volje (359b). on svoje gledi te . pravicnosti. ne samo moralnopolitickih vec i mnogih drugih filozofskih pitanja u vezi s problemom pravicnosti. Platon polazi izdaleka i izla e sofisticka gledi ta . cit. stvara teoriju . a. Otuda se dr avi i prilazi kao moralnoj ustanovi. Istina. Da bi pokazao kolika je prednost dr ave koja se zasniva na pravicnosti u poredenju sa dr avom koja nije takva. Uzor idealnih dru tvenih odnosa Platon izgraduje po analogiji sa ljudskim organizmom. koju zasniva na principu podele rada. a pravicnost se prikazuje tako da kao moralna dispozicija sjedinjuje u sebi sve druge vrline. moralni ivot nije ni mogao zamisliti izvan dr ave. dru tvu i ocenu Platonovog doprinosa u razvitku saznanja . ali je to gledi te svakako plod veoma konkretnih zapa anja i analiza koje se ne mogu osporiti. i polazeci od stava da ljudski organizam vr i 14 Karl Popper. str. kako za ljude tako i za dr ave. postanku dr ave koja ima cisto potro acki karakter i koja se javlja kao negacija atinske demokratije. jer u dr avi uvek gleda uvecanog coveka. Za istoriju nauke . Nasuprot njihovom stavu da su ljudi pravicni samo zato to ne mogu ciniti nepravdu. u doba najveceg uspona gradske dr ave. S jedne strane. postanku dr ave.

po to je nepravicnost najvece zlocinstvo prema sopstvenoj dr avi" (434bc). Tu se on ocigledno udaljio od atinske demokratije i pribli io strogo utvrdenoj hijerarhiji aristokratske Sparte i kastinskom sistemu Egipta. klasnim suprotnostima i borbama koje cine su tinu svake dr ave. medutim. gde su vrhovni reci imali vlast kakvu je Platon. a narocito da joj treba prepustiti selekciju gradana. cuvari (vojnici). nego svaka sadr i u sebi mnogo dr ava. on tako o tro odvaja stale e jedan od drugog da se dobij a prava slika kastinskog uredenja. On smatra da takva razmena i takva mnogostruka delatnost moraju biti ubitacne po dr avu" i da je medusobno zamenjivanje funkcija tri vrste ljudskih bica najveca teta za dr avu. preterani individualizam. Ali ova iluzija ipak nimalo ne smeta Platonu da uoci kakvo je stvarno stanje u dr avama i da ka e genijalnu misao . takvu funkciju ima da vr i. Samo na taj nacin mo e se stvoriti idealna dr ava. kao u onoj decjoj igri. razume se. nadalje. nacinice veliku gre ku . to jest shvatanje da je njegov koren u ekonomskoj i politickoj nejednakosti klasa. S druge strane. Ali. koje se medusobno odvajaju . Platon je bio iskreno ubeden da se samo takvim uredenjem mo e obezbediti sloboda da svaki gradanin vr i one funkoije za koje je sposoban. demagogija i druge karakteristicne slabosti atinske demokratije izazvale su* kod njega mi ljenje da dr avi treba dati daleko vecu vlast nad pojedincima. radni ljudi (seljaci. zanatlije). jedna dr ava. Ako sa njima bude postupao kao sa jednom dr avom. tra io za svoje filozofe. On je za ustrojstvo dr ave po funkcijama: kakvu ko ima sposobnost. on ipak nije shvatio stale e kao zatvorene dru tvene skupine. jednu cine bogati. Ovakva podela trebalo bi da obezbedi potpuni sklad u dr avi pod uslovom da se stale i medusobno ne me aju.tri najva nije funkcije. on mudro ka e da je najbolja i najslo nija ona dr ava u kojoj za vla cu najmanje te e oni koji su izabrani da vladaju. Platon. koje su u ratu jedna s drugom. Tu se vidi "i karakter klasnog sukoba. onda je u njoj obrnuto" (520d). s najvi e opravdanja. te zakljucuje da je to po prirodi stvari nepravicnost". a dr ava ima apsolutnu vlast da kod svakog pojedinca utvrdi tu sposobnost i da je razvije onako kako njoj najbolje odgovara." (422e). zakljucuje da i dr ava ima tri najva nije funkcije koje treba da vr e tri stale a: upravljaci (filozofi). radnici. Rodio se i podigao kao atinski gradanin i naucio od svog detinjstva da je slobodno ucestvovanje XX u dr avnim poslovima ne samo pravo vec i du nost svakog slobodnog gradanina. svaka od ovih sadr i jo mno tvo drugih. . U cetvrtoj knjizi Dr ave ta je misao izlo ena ovim recima: Jer nijedna od njih nije. u drugom obliku. drugu siroma ni. . o tri klasni sukobi. nije za ukidanje te nejednakosti. u stvari. U svakoj od njih ima najmanje dve dr ave. mogli nazvati zlocinstvom". a kad strukturu dr ave pode ava prema svom gledi tu da je podela rada temelj podele na klase. iako je usvojio neke principe kastinske podele. a ako dr ava ima drukcije vladaoce. Ali ta je u stvari za Platona idealna dr ava? U nacelu. pa bismo je. I tu je on protivrecan kao i u mnogim drugim stvarima.

eleli oni to ili ne. Ðuric ocigledno gubi iz vida upravo ono to Marks eli da istakne izrazom atinska idealiza cija" kastinskog sistema. 294 295. filozofi. posvetili bi se potpuno dr avnim poslovima. To je u Marksovoj tezi najhitnije! . Idealna dr avna uprava mogla bi se. (Dr M.. dr avi i da joj poslu e. filozofi. Ðuric. VI sveska. Politicka i socijalna etika Platonova. Kapital. ukoliko se u njoj podela rada razvija kao princip dr avnog ustrojstva. ne budu nekako sudbinom prinudeni da se pobrinu . Milo Ðuric nije u pravu kad odbacuje ovu Marksovu uzgrednu pri medbu kao netacnu s obrazlo enjem da Platonovi stale i nisu pravno zatvorene dr avne skupine kao kaste koje se jedne od drugih odvajaju nasledenim krvnim razlikama.15 Po sebi se razume da krajnji smisao Platonovog shvatanja podele i funkcija stale a u dr avi treba uvek tra iti u Platonovom ubedenju da nijedna dr ava. nego se jedan od drugog razlikuju svo jim licnim osobinama i stepenom svoje licne vrednosti i sposobnosti za vr enje du nosti". kao i stale cuvara (vojnika). str. 1956. tj. Oni. str. ostvariti samo ako na vrhu stale ke hijerarhije budu najmudriji. a da medu njima koji upravljaju ne bude sukoba koje izaziva imovinska nejednakost (dve dr ave" u jednoj). 222 223. ukoliko prirodne sposobnosti pojedinaca to dozvoljavaju. i Marks je s punim pravom primetio da je Platonova dr ava. .) M. Platon propisuje: 15 Karl Marks. Beograd 1947.Ziya antika". Kultura". vec je dopustio da se u nekim slucajevima mo e prelaziti iz stale a u stale . samo atinska idealizacija egipatskog kastinstva. Tu je Platon ocigledno idealizovao kastinske odnose koje je zasnovao na podeli rada. ili same vladare" (499). ili dok istinska ljubav prema pravoj filozofiji kao kakav bo anski dah ne obuzme sinove onih koji sada vladaju i kraljuju. nijedno uredenje i isto tako nijedan covek nece biti savr en dok ti malobrojni nepokvareni filozofi koje sad nazivaju neupotrebljivim. po Platonovom mi ljenju.nasledenim razlikama po srodstvu.

sve do zahteva da dr ava kojom se savr eno upravlja treba da ima zajednicu ena. ne smeju ga nositi ni na svome odelu i ne smeju piti iz njega. Jedina privilegija koju svi gradani imaju jeste totalna pravicnost" za sve. nije privilegija svih gradana. Prema tome. On se ne zaustavlja samo na ukidanju privatne svojine i na uvodenju apsolutne potro acke jednakosti. Naprotiv. nego onoga spol ja i tako ce se i oni sami i cela dr ava suno vratiti u propast. To je takozvani Platonov komunizam. dakle. ali nece trpeti ni oskudicu. tako da im za narednu godinu ni ta nece preostati. a ne saveznici gradana.Pre svega. materijalnim uslovima ivota i posveceni iskljucivo dr avnim poslovima. bez obzira kome stale u pripada. potrebe i elje dr avi. ciji je zadatak da se biju u ratu. ono nije obavezno da uspostavi potro acku jednakost i zajednicu ena. Ali tu Platon ne misli na dr avu kao celinu. mrzece i bice omrznuti. to se zlata i srebra tice. odmerice i primice od drugih gradana kao nagradu to se staraju . Potro acku jednakost zami ljao je Platon iskljucivo kao privilegiju upravljaca i cuvara dr ave. ali je apsolutno obavezno da stvara sva dobra za upravljace i celu dr avu. bice neprijateljski vladari. i kuce. da nijedan nema takvu kucu ili ostavu da u nju ne bi mogao uci svako ko to eli. na principu kastinske podele rada i funkcija. Tako ce spasti i sebe i dr avu. vec samo na upravljace dr ave. Sve ono to umereni i hrabri borci. Jedino njima je u dr avi zabranjeno da imaju veze i dodira sa zlatom i srebrom. i novac. jer se kovanim zlatom desilo vec mnogo bezbo nih stvari. oni ne smeju biti s njim pod istim krovom. ganjace i bice ganjani celog veka. Ostali gradani (ne racunajuci uop te robove) li eni su te privilegije i njihova je jedina obaveza da budu proizvodaci dobra. ako to nije preko potrebno. njihovoj bezbednosti. treba da imaju. Oni ce se hraniti za zajednickom trpezom i ivece zajedno kao u taborima." (416de. Jednakost. dok je njihovo zlato neokaljano. apsolutno podreduje svoje licne interese. da im ljudsko zlato nikako nije potrebno. postace upravnici i zemljoradnici umesto da budu vladaoci. koja sve pojedince pretvara u delove ili celije organizma a stale e . jer je mislio da samo na taj nacin vladajuci sta le i mogu biti apsolutno oslobodeni svih neposrednih briga . koja se u stvari sastoji u tome da svaki pojedinac. bojace se vi e neprijatelja u dr avi. da nijedan od njih nema nikakvo imanje. vec ide i dalje. zajednicu dece i celokupnog obrazovanja. 417ab). treba im reci da oni u svojim du ama nose bo je i od bogova poklonjeno. a isto tako i zajednicke poslove u ratu i miru" (543a). i da gre e ako bo je zlato dovedu u vezu sa zlatom smrtnih ljudi i tako ga skrnave. A cim budu stekli sopstvenu zemlju. Tako se Platonova dr ava javlja kao totalna sila iznad dru tva. Zatim. Njegova Dr ava zasniva se upravo na principu kastiiiske nejednakosti ljudi. a to se tice proizvodackog dela stanovni tva. Platon uop te ne zami lja da se ceo sistem dr avnog uredenja zasniva na imovinskoj (i ostaloj) jednakosti ljudi.

str. Zbog toga Karl Poper i kritikuje Platonovu zamisao dr ave kao prvi celoviti model zatvorenog dru tva". . oni su hrabri. 7. da su. Poper smatra da se u Platonovoj teoriji . odgaji tako da oni iz obesti. dakle.. Po sebi se razume da u takvom organicizmu nema ni mesta ni uslova za bilo kakav individualizam i da je takva zamisao dr ave direktno suprotna atinskoj demokratiji. 21 195. vi e vuci nego psi. nesebicni i mudri. ta im je prava du nost. op.u svoje organe. Na primer. ili rdave navike sami poku avaju da napadnu stado. cit.i dovedu gra 16 Karl Popper. cuvare stada. pravicnosti vec nalaze bitni elementi modernog totalitarizma i da je krajnji smisao sveukupnog Platonovog institucionalizma da spreci svaku mogucnost politickih promena uspostavljanjem stale ko-kastinske kontrole totalnog upravljanja dr avom. nego da stvore blagostanje cele dr ave". sve je lepo zami ljeno kod upravljaca dr ave. Ni ta nije sramnije ni stidnije za pastira ka e Platon nego ako svoje pse. Zato narocito nagla ava da zakoni ne idu za tim da jedan rod u dr avi bude narocito srecan. ali zar ipak ne preti opasnost da i oni zaborave ta su i ko su. pa radi toga .16 Iako se Platon cesto predavao ma ti kad je docaravao razne pojedinosti svog ideala dr ave." (416a) Kako da se izbegne ova opasnost pita se tvorac idealne dr ave koji je do iveo toliko razocaranja gledajuci u gradskim dr avama stare Grcke koliko se politicari izrodavaju cim se docepaju vlasti? Platon je bio svestan da nejednakost stale a uvek ostavlja iroko otvorene mogucnosti da jedan stale bude srecan na racun drugog. on je u osnovi uvek bio realist kad je razmatrao kakve posledice mogu nastupiti ako se jedna idealno zami ljena ustanova u dr avi izrodi u svoju suprotnost.. ili gladi.

Platonova Dr ava prepuna je raznih ideja i zapa anja. Ali te ko je ukazati na sve znacajne elemente ovog Platonovog dela. a. Na jednoj strani. Fantazija se neprekidno mesa sa realnom analizom. On se zala e za ostvarenje principa jednakosti medu upravljacima. nego su prirodne sposobnosti podjednako podeIjene medu oba stvorenja. kao to ga razne druge misli i gledi ta pribli avaju najprogresivnijim idejama na eg doba. Ima tu obicne. bez obzira na to to je kod jednog slabija. I tu pocinje ona totalna vlast dr ave nad svim njenim gradanima koju Platon velica kao ne to idealno. prema tome. glavni koren onog karakteristicnog totalitarizma u Platonovom shvatanju apsolutne potcinjenosti pojedinca dr avi. A to je. a. i govori da nema. Ima reci kojima je danas te ko naci pravi smisao. jer su recene u drugo vreme i ljudima drukcijeg nacina mi ljenja. niti mu karcu zato to je mu karac. svakodnevne ivotne mudrosti. na drugoj. i u svima poslovima mu karac. a ima reci koje zvuce kao da ih kazuje na savremenik. i ako elimo da shvatimo njenu stvarnu istorijsku vrednost. dobro vaspitanje najbolja predohrana protiv izrodavanja pojedinih stale a u vr enju njihovih funkcija (416b) i zbog toga on poverava dr avi ulogu apsolutnog vaspitaca svih njenih gradana. zahteva da dr ava kojoj takvi ljudi stoje na celu uspostavi apsolutnu kontrolu nad umetnicima (401). uzima nejed nakost ljudi kao neku vrstu prirodnog zakona. zahteva ravnopravnost ena kao da je na savremenik. u stvari. . A malo dalje nastavlja da je . govori kao da je imao prilike da vidi dr avu u kojoj je to postignuto. koje on inace o tro kritikuje kao ljude koji se ne zala u za istinu i pravdu. i u svima poslovima mo e po svojoj prirodi ucestvovati ena. ima nagove taja koji uvek daju povoda za svakojaka poredenja sa idejama raznih mislilaca. s druge. a ne pomi lja uop te na prirodnu jednakost ljudi . Na kraju devete knjige Dr ave (592b) Platon ka e da uop te nije va no da li ovakva dr ava negde stvarno postoji ili ce tek u buducnosti postojati" i da ona. i kod mu karca i kod ene prirodna sposobnost za cuvanje dr ave ista. S jedne strane. samo je ena u svima slabija od mu karca" (455de). Genijalne analize me aju se kod Platona neprekidno sa naivnim zabludama i predrasudama.dane milom ili silom u harmoniju" (519e). kojoj govore sofisti. zala e se da dr avom upravljaju najmudriji i najbolji. ali odmah zatim istupa kao konzervativac i reakcionar koji idealizuje totalitarnu ulogu dr ave kao savremeni fa ist. postoji samo u mislima". da s punim pravom opredeljuje svakog pojedinca za one funkcije koje im ona odredi. u stvari. moramo poci od cinjenice da je to proizvod sasvim drukcijeg vremena i sasvim drukcijeg duha i da nikakva poredenja sa na im vremenom i po na im dana njim merilima nece omoguciti pravo razumevanje onoga to je u njoj najznacajnije. a kad dokazuje da ostvarenje srece u dr avi zavisi od mudrosti upravljaca. raznih epoha. koji Platona u izvesnom smislu pribli ava raznim oblicima dana njeg totalitarizma. . . a kod drugog jaca" (456b). Od svega je ipak. nikakvog posla u upravi dr ave koji bi pripadao eni zato to je ena. Na mahove Platon govori kao progresivni mislilac. po Platonovom mi ljenju.

i on je ono to je jedino stvarno. Zbog toga se njegova zamisao idealne dr ave cesto prikazuje kao obicna himera. Ali obicnom mi ljenju se manje ili vi e sve zamisli . iako upravo te zamisli deluju kao materijalna sila kad pokrecu mase ljudi. kuca i biljka. ali u duhu svoje idealisticke filozofske orijentacije. Ono to je stvarno ima takode spolja nje odredeno bice u kojem se pokazuju samovolja i slucajnost. pokvareni. tu bi mnogo ta moglo biti bolje. XXV . u kojoj meri sama stvarnost te i ideji. Hegel. vec je on stvaran. onda mora da se gleda kroz povr inu. bila suvi e rdava za covecanstvo. op. to je stvarno umno je. str. kao to se u prirodi slucajno udru uju neko drvo. kako bi Marks rekao.Takav je Platon u svemu: on podi e zgradu idealne dr ave na tlu konkretnih iskustava. vec zato to bi ona. F. Njemu se cinilo. 224. idealnom dru tvenom uredenju prikazuju kao puste himere. onda je to mana samog ideala. Pitanje je u kojoj meri takva zamisao ima uslove da se ostvari ili. ta izvrsnost. ili kao neostvarljivi ideal.. ali to nije ideja. Ako se upozna supstancija. Ali covek mora znati razlikovati ta je uistinu stvarno. tj. Na toj povr ini moralnog ivota. u to se veruje pre svega. V. pa je zakljucio ovo: Pravi ideal nije ne to to treba da je stvarno. ali postoji razlika izmedu sveta pojava i stvarnosti. kao dr avu u kojoj se mudrost politicki institucionalizuje. Ako je neka ideja suvi e dobra da bi imala egzistenciju. Stvarnost je isuvi e dobra. Zbog toga bi Platonova dr ava bila neka himera. Upravo Platonov ideal jedinstva filozofije i politike dao je povoda Hegelu da kriticki razmatra ta je i ta mo e biti takav ideal."17 Savr eno je jasno da Platon modelira dr avu kao jedinstvo filozofije i politike. cit. u obicnom ivotu sve je stvarno. Ljudi ce uvek biti porocni. u delanju ljudi ima mnogo rdavoga. u okvirima antickih 17 G. ali ne zato to u covecanstvu nema takve izvrsnosti.

Slu eci se u izlaganju sokratskim govorom" on daje prakticni model dijalektickog tra enja istine postavljanjem pitanja. kako Hegel ka e. dok Platonova dijalektika sadr i ceo tok misaonih operacija produbljenijeg znacaja. Sokratov metod je u stvari detinjski jednostavna i nedovoljna indukcija". obja njavajuci zbog cega je formalno filozofiranje" nemocno da shvati bitnu razliku izmedu dijalektike i sofistike. ili cak na e pojmove" i da se na taj nacin poka e njihova ni tavnost.. na primer. V. dijalektiku. medutim. u Parmenidu. Hegel. politiku i umetnost. Hegel je to s pravom isticao. toj i takvoj prirodi dijalektike. 181 182. to jest iskljucivo u sferi nepomirljivog kritickog stava prema Platonovom idealizmu. Vindelband. To ipak ne znaci da bi bilo umesno i opravdano vec kod Platona tra iti dijalektiku kakvu znamo i imamo kod Hegela i kod Marksa. etiku. Istina. daleko je bitnije i zanimljivije znati kako je Platon razvijao dijalektiku cistih" pojmova. S istorijskog gledi ta. utemeIjacu logike. Pokretljivost pojmova se tu razvija vanredno ocigledno. F. XXVI cavanju Platonovih dela. on u Dr avi ne izlaze nacela svoje dijalektike onako obimno i produbljeno kao. i ta je Platon postigao svojim upornim nastojanjem da dijalektiku uzdigne iznad sofistike. pogotovo ako proucavanje ostane na povr ini. cit. to jest umovanjem koje otkriva da se. Hegel je s razlogom primetio da kod Platona jo ne nalazimo potpunu svest . str. i trudi se da sistematizuje ve tinu razmi ljanja koja pretvara culno mnenje u mi ljenje. kako primecuje s razlogom V. op. jer se oslanja na jednostavna poredenja cinjenica. nego kako ih je . koja zaplice i razre ava ogranicene ljudske predstave. ono op te ( to Platon tra i kao istinu pojedinacnih i promenljivih zbivanja) sastoji upravo u jedinstvu takvih suprotnih pojmova". formalno filozofiranje" ne mo e da shvati dijalektiku nikako drukcije nego kao ve tinu koja se sastoji u tome da se unosi nered u na e predstave. ali se i u Dr avi jasno vidi koliko je oti ao dalje od Sokrata i pripremio tlo Aristotelu. Upravo zbog toga se i javljaju svakojake te koce u prou 18 G. da je takva dr ava moguca samo kao svojevrsna stale ka dr ava s filozofima na celu. Platon je strasno te io da u svojim brojnim dijalozima ilustruje upravo nacin filozofiranja (sofista). u nastojanju da dh uzdigne iznad relativizma culnih utisaka. Zbog toga on ispituje i razmatra najraznovrsnija filozofska pitanja povezujuci u jednu celinu svoje ucenje . a pri tome se ipak ne unosi nered" u poj-· 18 move. idejama.politickih iskustava i mogucnosti. Po recima Hegelovim. koji se najce ce ogranicava samo na to da se unese nered u mi ljenje". ali da ipak mo emo naci dijalektiku samu kao nacin razvijanja misli. A takvom filozofiranju suprotstavljao se dijalektikom. narocito u okvirima anticke podele rada.

nego da ona predstavlja njihov krajnji cilj" (535a).obogotvorio i pretvorio u sistem ideja. U stvari. Ona je. kao neka vrsta zavr nog kamena nad ostalim naukama" i nijedna druga nauka pravilno ne mo e se staviti iznad nje. Sokratovo radikalno postavljanje pitanja i nastojanje da dode do definicija Platon je hteo da razvije u promi ljeno i metodicko tra enje istine. geometriju. . dakle. nego ide pravo prema pocetku da bi utvrdio kakav je on. nisu filozofi" (484b). oslanjajuci se samo na razloge" (532a). harmoniji) u pomocnice i vodilje" dijalektickog metoda. ne mogu biti ni upravljaci. ali oblik poucavanja ne sme biti nasilan" (536 d). a dijalekticki metod kao njihovo orude pomocu kojeg uzdi u ljudsku misao do istine. Cvrsto je verovao da je tra enje istine moguce sprovesti bez oslonca na bilo koje culo. do kontemplacije onog to je u stvarnosti najbolje" (532c). A krajnji zakljucak je da oni koji ne mogu doznati ta je istina. Filozofe Platon prikazuje kao one koji rado gledaju istinu" (475e). a oni. Tako Platon u stvari pretvara sve ve tine i znanja (aritmetiku. koji se ne dr i hipoteza. a oko du e. u kojima treba da se obrazuju pre no to pristupe dijalektici. dijalektika je najte i deo filozofije" (498 a). umovanje bez koga se misao ne mo e uzdici od promenljivog i prolaznog mno tva culnih utisaka ( varvarskog blata") do nepromenljivog pojma ih ideje. oni koji ne mogu biti filozofi. astronomiju i nauku . tj. i Platon u tom smislu zakljucuje da su filozofi oni ljudi koji mogu da shvate ono to je uvek jednako i nepromenljivo. koji to ne mogu. Zbog toga je obrazovanje u dr avi tako zami ljeno da onima koji su jo mladi pripada ucenje racunanja i geometrije i svih propedevtickih disciplina. ne no izvlaci na povr inu i uzdi e ga" (533 bd). i koji uvek lutaju medu mnogim i raznolikim stvarima. zakopano u varvarsko blato. Po recima samog Platona. Onima koji ostaju u granicama cula istina je nedostupna. kako Platon ka e. Njemu je dijalektika put kojim se oslobodenik penje iz podzemlja pecine gore prema suncu" (532 b) i moc koja vodi ono to je u du i najbolje prema gore.

dr ave slabo prolaze. op. U ovom delu Platon je izrazio ono to mu je bilo najvi e priraslo za srce i u njemu se najvi e oseca dah Platonovog filozofiranja. najva nijim stvarima (534d). da bi mogli bolje razjasniti svoje poslove .) XXVIII filozof.... pre svega i iznad svega. a gde toga nema. Medutim. socijalni i politicki reformator. i tu je svoj ideal jedinstva filozofije i politike zasnivao teorijski... ali je jo vece zahteve postavio svima koji njome hoce da se bave. da kraljevi ili kraljevski narodi (tj. ni za ljudski rod.Platon ni od cega nije vi e strepeo nego da nerazumni ljudi upravljaju dr avom i odlucuju . politicar. Zato se ovde logika neprekidno mesa s poezijom. vec da ih puste da se otvoreno izja njavaju to je neophodno jednima i drugima. ostvarujuci na taj nacin u teoriji ono to nije mogao da postigne u praksi. On je filozofiji postavio velike zahteve. 40. i ako oboje: politicka moc i filozofija (ljubav prema mudrosti) ne postanu jedno. Platon je zahtevao da se mladi ljudi buduci dr avnici obave u zakonom da se ponajvi e bave onim obrazovanjem koje ce ih osposobiti da u najvecoj meri znalacki postavljaju pitanja i da na njih odgovaraju" (loc. Da bi se sprecilo takvo upravljanje dr avom. i ako silom ne iskljuce one mnogobrojne prirode koje te e samo za jednim. i dr avno uredenje koje smo sada recima opisali nece postati moguce niti ce ugledati svetlost sunca" (473de). kako Platon doslovno ka e. Dr ava je u pravom smislu teorijsko zasnivanje Platonovog ideala jedinstva filozofije i politike. str.19 Razocarav i se u politicare. ili da filozofi postanu kraljevi te ko se mo e dogoditi." (Zum ewigen Frieden. Bojao se zloupotrebe filozofije. Po svemu izgleda da se Platon nikad nije mogao sasvim izleciti od velikih iluzija svoje mladosti zbog kojih umalo nije zavr io kao rob da samo filozofi mogu biti dobri upravljaci i da dobri upravljaci moraju biti filozofi.. jer je verovao da su sofisti glavni krivci dekadencije atinske politike.) Karl Poper se pridru uje Kantovom mi ljenju i sa svoje strane pi e: Kakva li spomenika ljudske sitnicavosti u toj zamisli filozofa kralja!" (Karl Popper. nece prestati nesrece ne samo za dr ave nego. filozof ujedno. koju su upravo filozofi najvi e i najce ce kritikovali. Smatrao je da filozofijom ne treba da se bave ni nedostojni ni nesposobni. 153. Insel-Verlag Leipzig 1917. jer posedovanje moci neizbe no kvari slobodno rasudivanje.cit. Platon je svu svoju delatnost ogranicio na Akademiju. Zato je tra io . str. oni narodi koji sami sobom upravljaju po zakonima jednakosti) ne potiskuju i ne ucutkuju filozofe. ili. a filozofi dr avnici. pisao je Kant: Da kraljevi filozofiraju. 19 . ako sada nji kraljevi i vlastodr ci ne postanu pravi i dobri filozofi. toj Platonovoj iluziji. ali to nije ni po eljno.). Platon se pokazuje kao pesndk. ili samo za drugim. Ipak je.. ma ta s racionalnim umovanjem. spekulacija s empirijom. Tako dr avnici postaju filozofi. dijalektika s mitom. cit.

ni na te kom putu traganja za istinom. nije te ko shvatiti sledece Platonovo upozorenje: Svakako su sada nje pogre ne predstave i prez renje pogodili filozofiju zato to se. kako se to dalje u tekstu Dr ave (535d) obja njava. ne hramlju u duhovnom naporu. nego nju treba da neguju njeni zakoniti sinovi" (535c).da filozof bude odgovorni znalac. ili kojem do istine uop te nije ni stalo. U prilikama koje su pretile da obezvrede dijalektiku. A zakoniti sinovi filozofije" su oni koji. Njo me se ne bi smeli baviti njeni nezakonti. koji je za takav posao nesposoban. Stoga ni posle dvadeset i cetiri stoleca. niti se kolebaju kad je u pitanju vrednost istine. kako sam i ranije spominjao. koja nas dele od Platona i njegovog doba. Dr Vel)ko KORAC . ova upozorenja nisu izgubila ni ta od svog ivog i trajnog smisla. njome ne bave oni koji su toga dostojni. odnosno te nju za mudro cu koja se ispunjava u nepristrasnom traganju za istinom. a ne samo dobronamerni ljubitelj mudrosti koji ne zna da tra i istinu.

DR AVA ILI . PRAVICNOSTI .

kako se cinilo. dolazi za vama. ili cete ostati ovde! A zar se ne bi moglo rekoh ja uciniti jo ne to drugo: ubediti vas. da ga sacekamo rece Glaukon. Po. 327a I. i krenuli prema gradu. da se spremate u grad. naredio je svome robu da potrci i da nam ka e da pricekamo. Glaukonov brat Adeimant. Sokrate. . ili cete sve nas pobediti. c Uskoro zatim stigo e Polemarh. . da nas morate pustiti? A da li cete to moci odgovori on ako vas niko ne bude slu ao? Nikako rece Glaukon. Pogodio si rekoh ja." Okrenem se i upitam ga gde je. ali ni povorka koju su spremili Tracani nije bila manje dostojanstve . Rob me je s leda uhvatio za odelo i rekao: Moli vas Polemarh da pricekate. Polemarh rece: Izgleda. Adeimant Ali kada je Kefalov3 sin Polemarh izdaleka primetio da Kefal mi idemo kuci. Evo ga. Pomolili smo se. pricekajte!" Dobro. Vidi li rece on koliko nas je? Kako da ne? Onda. pogledali. Podoh juce sa Aristonovim sinom Glaukonom' u Pirej sa namerom da se pomolim boginji i da posmaGlaukon tram svecanu povorku koju su prvi put priredivali. na primer. ol e mar h vorka domacih cinila mi se velicanstvena. r asimah b na2. dolazili isto tako iz povorke. Nikijin4 sin Nikerat i jo neki drugi koji su.A KNJIGA PRVA LICA DIJALOGA: St.

Zevsa mi. Sokrate. pa mi se cini da od njih moram saznati kakav je taj put. Sedeo je u naslonjaci i imao venac na glavi. sastajemo se cesto. jer ude za radostima mladosti. ale za gubitkom neceg velikog i tvrde da je ono bio ivot. jer ga odavna nisam video. jer je tek bio prineo rtvu u dvori tu. Ostanite. Tako pevaju tu balicu . starosti. Sokrate. Veoma bih voleo da saznam i tvoje mi ljenje . Tamo zatekosmo Lisiju i Eutidema. utoliko jaca postaje moja elja i udnja za razgovorom.Onda primite stvar tako kao da mi necemo da vas slu amo. A meni se cini. Harmantida iz Pajanije i Aristonimovog sina Kleitofonta5. pijanki. jer se secaju svojih ljubavi. vr njaci otprilike. Ucini mi se veoma star. Sokrate. nego se nalazi sa ovim mladicima i dolazi kod nas kao kod svojih prijatelja i tebi odanih ljudi. pozdravi me i rece: Ne dolazi cesto u Pirej i k nama. Kad bih imao jo dovoljno snage da bez tegoba dolazim u grad. . Bilo je tu nekoliko stolica. a sada kao da nikako i ne ive. Cim me Kefal ugleda. Nemoj. ili lak i prijatan. Polemarhovu bracu. i nemojte ciniti drukcije! A Glaukon rece: Izgleda da cemo morati ostati. koja je kriva za sve nevolje. Veceracemo i opet poci da posmatramo nocnu svetkovinu. a trebalo bi. da oni ne optu uju ono pravo. koju takode vredi videti. I tako podosmo kuci Polemarhovoj. A zatim ce prirediti neku nocnu svecanost. dakle! II. Ali ovako morace ce ce da dode . ili ti ima drugo ime za njega? 329 III. Znaj da. dakle. dakle. Oni. I Adeimant zapoce: Zar vi ne znate da ce se veceras u cast boginje nositi buktinje na konjima? Na konjima? upitah ja. Mi starci. kako se meni cini. b Mnogo se ale na uvrede koje stari ljudi trpe od svojih ukucana. . Pa i ja veoma rado razgovaram sa starcima. Da li je to doba ivotna tegoba. prireduju utakmicu i predaju buktinje jedan drugome ja uci? Da li tako misli ? Ba tako rece Polemarh. vec bismo mi dolazili tebi. Jer da je krivica do starosti. dakle. tome jer si i ti vec za ao u ono doba koje pesnici nazivaju pragom starosti"6. onda . Reci cu ti. U sobi je bio i Polemarhov otac Kefal. . Kefale odgovorili mu jer su oni vec pro li putem kojim cemo i mi morati proci. Ako tako izgleda rekoh ja onda tako treba uciniti: ostanimo. Mnogi od njih onda na tome sastanku tuguju. gozbi i svega to ima s tim veze. To je ne to sasvim novo. pa posedasmo oko njega. ne bi ti morao da navraca ovamo. ukoliko vi e nestaju telesne slasti. ciniti drukcije. Trasimaha iz Halkedona. je li tegoban i mucan. naci cemo tamo mnogo mladica i razgovaracemo sa njima. pridr avajuci se stare poslovice7.

ko te vrline nema. . a opet nije istina toliko koliko oni misle da jeste. a ni sada mi ne izgleda manje lepo ono to je kazao. Jednom ga je neki Serifljanin8 grdio i govorio da je njegova slava potekla od njegove dr ave. nailazio na ljude koji ne osecaju tako.bih i ja radi nje morao patiti tako isto. covece. Ali krivica za sve to i za uvrede od strane ukucana i rodaka nije do starosti. ako bi bio Atinjanin". a ne od njega. Ja sam. . medutim. Jer u starosti nastupa potpuni mir i oslobodenje od takvih stvari. onda Sofoklova rec postaje potpuno d istinita. znaci: oslobodili smo se mnogih i besnih gospodara. IV. A bio sam jednom i kod c pesnika Sofokla kad ga je neko pitao: O Sofokle. i oni govore ne to to je i istina. njemu je i mladost te ka. i eleo e sam da ga jo slu am. Sokrate. kako se ti odnosi prema ljubavi? Jesi li jo sposoban da op ti sa enom?" On mu je odgovorio: Cuti. onda ni starost nije veliki teret. Slicno bi se moglo odgovoriti onima koji zbog ~ . pa sam ga podstakao i rekao: ." I tada mi se cinilo. Obradovao sam se njegovim recima. vec samo u naravi covekovoj. radostan sam to sam umakao besnom i svirepom despotu. vec radi velikog imanja koje si stekao: ka u da je bogatima lako naci utehu u mnogim stvarima. Ako su ljudi umereni i blagorodni. ali ti bi to bio jo manje. Sokrate. Kad strasti prestanu da nas gone i muce. ako bih bio Serifljanin. mislim da se mnogi nece slo iti sa ovakvim tvojim recima i da ce kazati kako starost podnosi lako ne zbog svoje naravi. a i svi drugi koji su za li u to doba ivota. Istina je odgovori on da se mnogi ne sla u s tim. ja ne bih bio slavan. A Temistokle mu je odgovorio: Istina je. Ali je ona 330 Temistoklova izreka dobra. Kefale.

Lisanija. Istinu govori rece on. Sam covek. ispunjava slatka nada. Onaj. Ako je. draga prijateljica starosti. nego malo vi e od onoga to sam ja nasledio. Javljaju se sumnja i strah. voli ga dvaput vi e nego ostali. Bio bih zadovoljan ako mojoj deci ne bih ostavio mnogo manje. Pitao sam te to rekoh mu jer mi se cini c da ne voli mnogo bogatstvo. to je slucaj sa onima koji ga nisu sami stekli. svestan da nema niceg rdavog. koji ga je sam stekao. mo da. mojoj imovini. Ako u svome ivotu pronade mnoga zla. ali on je nasledeno mnogo uvecao. veci deo svoga imanja stekao nasledstvom.tva te ko podnose starost: istina je da siroma tvo cini starost te ko podno ljivom cak i odlicniku. A sad mi reci jo ovo: ta smatra kao najvece dobro od onoga to si blagodareci svome bogatstvu u ivao? Kad bih to kazao rece on ne bih mogao mnoge uveriti. Zna . Oni su. nisu istinite. podzemlju i . da onoga ko je pravedno i po teno proveo ivot kao prijateljica prati slatka nada koja upravlja . kad nekom pomisao na smrt postane bliska. cije ime i ja nosim. bolje vidi onozemaljske stvari bilo zato to je od starosti oslabio ili to se vi e pribli io onome svetu. i ivi u strahu 331 i te kom ocekivanju. Sokrate. ona je negde na sredini izmedu onog to je stekao moj deda i onoga to je ucinio moj otac: moj deda. Sokrate. . kao to Pindar ka e. kao deca. Jer ako se dotle i smejao pricama . nego to je to njihovo delo. sada one uznemiravaju njegovu du u da li. onome . A da li si ti. te ko pristupacni i ne vole da hvale ni ta sem bogatstva. bez mudrosti. tako i oni koji su sami zaradili svoj novac vole ga ne samo zato to jes od koristi. Kao to pesnici vole svoje pesme i ocevi svoju decu. b Kako sam stekao. Moj otac. Naravno odgovorih. i on pocinje da razmi lja i da se pita nije li kome ucinio nepravdu. nasledio je imovinu pribli no jednaku ovoj koju ja sada posedujem. opet. pak. onda ga obuzme strah i pocinje da razmi lja . Sokrate? Kad je rec . pak. Kefale. ali samo bogatstvo. ostavio mi je pak manju imovinu od ove koju sada posedujem. pored toga. onda ga. cemu ranije nije mislio. ili svojim radom? upitah ga ja. d V. . nikada ne bi moglo starost uciniti lak om. Prijatne su nje 6 gove reci. onda se cesto trza iza sna. tome da e covek koji je na ovome svetu zgre io mora na onome da ispa ta.

Zato i smatram da je sti b canje bogatstva vrlo dragoceno. Svako bi se isto tako slo io da se tom coveku. . Ka i nam ti kome je ostavljeno da vodi na razgovor rekoh ta veli . pravicnost ne smemo definisati kao kazivanje istine i vracanje duga. je li Simonid dobro govorio . svako bi kazao da mu se oru je ne bi smelo vratiti i da ne bi bio pravican onaj ko bi to ucinio. a ponekad nepravicno. To su njegove reci. pravicnosti? Pravicno je vratiti svakome ono to mu duguje . ne sme reci cela istina. Ili bi to bilo ponekad pravicno. ili slagao ili da je. s obzirom na stanje u kojem se nalazi. Zaista je te ko ne poverovati Simonidu odgovorih ja on je mudar i bo ji covek. ali ne za svakog coveka. Novac se. mo e upotrebiti i za mnoge druge stvari. Prema tome. ostao du an bilo bogu rtvu ili coveku novac. Kefale rekoh ja. Ali ako . i ja mislim da su lepe. i u tome da svakome vratimo ono to smo od njega dobili. vec prema okolnostima? Na primer. Dabogme odgovori on sme eci se. d Tako je odgovori cm. Sokrate! I ja mislim rece Kefal ali sad ostavljam razgovor vama. ne pla eci se da je koga makar i nehotice prevario. vec samo za cestitog. a ovaj bi potom poludeo i tra io ga natrag. pored toga. Sokrate! c Sasvim si u pravu. ako bi neko uzeo od svog prijatelja oru je. Moram da vidim ta je sa rtvom. Znaci da ce Polemarh biti tvoj naslednik rekoh ja.nestalnom ljudskom misli i ona mu bla i srce. Tada me prekide Polemarh: Pa ipak Simonidu treba verovati.9 Neobicno lepo ka e on to. ka e on. . Imati novaca znaci vrlo mnogo. rekao bih da je za mudrog coveka ipak najveca vrednost bogatstva ba u ovome to sam rekao. i ode rtveniku. svemu dobro razmislim. opet. Ali ta je sa pravicno cu? Da li se ona jednostavno sastoji u tome da se ka e istina. VI. covek mo e otici odavde. . Ti ga mo da 7 .

c VII. dugujemo ono to nam je poverio. onda je to ono umenje koje prijateljima i neprijateljima donosi korist. u bolesti? tra i neki ludak? Lekar. jer mu to i pripada. Izgleda onda da Simonid govori ne to drugo kad tvrdi da je pravicnost vracanje duga? Svakako drugo rece on. Tako je odgovori on. cini se. ta ono treba da pru a. ako zaljima zlo. b Razumem odgovorih. ta ono daje i kome? Ako iz gornjih reci treba izvesti zakljucak. A kako ti to misli ? Ovako. A ipak mu. A kad je umenje kuvarsko? ta ima da pru a. a neprijateljima zlo. ta je du no i ta se od njega tra i? I kome treba da daje ono to se od njega ocekuje?" ta misli . Polemarhu. A ipak ne smemo vracati. A ko ce najbolje umeti da bo Jeste. A koje bi se umenje moglo nazvati pravicno cu. . 8 e A ko mornarima u morskim opasnostima? . odgovarajucu hranu i pice. a neprijaterekao to. treba vratiti ono to nam je poverio. da ka e kako je pravicno dati svakome ono to mu pripada. Hteo je. prijateljim Tako mi izgleda. i to je nazvao dugom. ali ja ne. ako to zaucini dobro. kako ce na to odgovoriti? Jasno je da ce odgovoriti: treba da pru i telima lekove. Dobro. pobogu! Kad bi ga neko pitao: 0 Simonide. To on naziva pravicno cu? tra i.dobro razume . ta je du no i kome? d Kuvanim jelima mora dati ukus. . ako mu na njegovu tetu vracamo novac koji nam je poverio. 332 u neku ruku. Iz toga sledi da prijatelju ne cinimo onu uslugu koju mu dugujemo. tome ta je pravicno rekoh ja. Po njegovom mi ljenju. ako se jedno umenje zove lekarskim umenjem. Ali mislim da neprijatelj duguje neprijatelju samo zlo. cemu ba raspravljamo. Nije li to smisao koji ti pridaje Simonidovoj misli? Ciniti. dakle. prijatelji su du ni da prijateljima cine ne to dobro. odnosno tetu. da ludaku. A treba li neprijateljima vratiti ako si im ostao du an? Razume se odgovori on i to sve to si im du an. Pa onda se Simonid pesnicki tajanstveno izra avao kad je govorio . a ne zlo. Zar ne? lesnim prijateljima Svakako. Jasno je da nije a dobro. Sokrate. .

Kako to sada? Za to veli da je pravicnost potrebna i u miru? Radi ugovora. a neprijateljima kodi? Mislim. b Ako je tako. A onaj ko je pravican? Gde i na kom poslu je on najvi e u stanju da prijateljima koristi. A u redanju cigala i kamenja. Za dobijanje plodova? Da. Znaci. Da li pod ugovorom" ti razume ono po cemu se izvesni poslovi zajednicki obavljaju. A obucarski posao? Potreban je. ili ne to drugo? Mislim na ono za ta su svi zainteresovani.Krmano . Ni krmano onome ko ne plovi po moru? Tako je. A zemljoradnja. dragi Polemarhu! Razume se. ili iskusan kockar? Iskusan kockar. Sokrate. Dobro. da li je onda u igri kockom korisniji pravednik koji se razume u ono za ta su svi zainteresovani. Svakako radi pravljenja cipela? Tako je. naravno. u ratu i borbi. Ali lekar ne mo e da koristi onome ko nije bolestan. Pa onda je pravicnost potrebna i u miru? 333 Razume se. Je li ona potrebna ili nije? Potrebna je. onome ko ne ide u rat nije potreban pravican covek? Mislim da ipak jeste. da li je bolje saradivati s pravednikom ili sa onim ko se razume u zidanje? .

ovome: zar onaj ko je vrlo dobar napadac. Tako je. Ka e onda da je potrebna pravicnost kad hoce da skloni tit ili liru i da ih ne upotrebljava . nasuprot tome. ili ga predajemo drugome? A kad je potrebno da ga upotrebljavamo. e VIII. brodu. sa ovim poslednjim. A kad treba cuvati no . Da razmislimo jo . vec da nam le i ostavljen? Da. potrebna ako se ne upotrebljavaju? Bice tako. Polemarhu. Izuzev mo da. da ukrade? Tako je. na slican nacin na koji je kitara bolji od pravednika u sviranju? Mislim da je bolji u onim poslovima koji se odnose na novac. 10 A onaj ko je sposoban da se od neke bolesti cuva.Razume se. Pa za koji je onda zajednicki posao pravednik bolji od kitara a. mislim. onda je radi njega potrebna pravicnost? Tako izgleda. a. onda ratna ve tina i muzika? Tako je. . I tako je i sa drugim stvarima: pravicnost je nepotrebna kad se koriste izvesne stvari. . bez obzira na to da li ga sklanjamo sami. a kad ih upotrebljava . A kad je rec . onda treba saradivati s brodograditeljem i krmano em. potrebna je pravicnost. cini se da bi tako bilo dobro. bolje saradivati s covekom koji c se razume u konje. tako reci. bilo u borbi rukama ili kakvoj drugoj borbi. d Znaci kad se ne koristimo novcem. kada su poslovi s novcem vezani za kupovinu ili prodaju konja? Jer u tom slucaju je. 334 Onaj je dobar vojskovoda i za titnik vojske koji planove i namere neprijatelja mo e. U kojim je onda poslovima sa srebrnim ili zlatnim novcem pravednik korisniji nego svi drugi? Kad imamo potrebu. Pravicnost onda nije ne to savr eno ako je potrebno samo onda kad se neke stvari upotrebljavaju. Misli onda kad ne treba njime da se slu imo. nije sposoban i da se brani? Sposoban je. da novac nekom poverimo i da ga sacuvamo. Sokrate. onda je potrebna vinogradarska ve tina? Izgleda tako. zar nije u stanju da i drugome kri om pomogne? Mislim da jeste.

Pa onda je pravicno rekoh ja dobrima ciniti dobro. a zlima zlo. Jedino. prijatelji oni koji izgleda da su nam naklonjeni. i po Homerovom i Simonidovom. Cini se da je tako. c Da li su.Znaci. i ka e da se medu ostalim ljudima istice prevarom i krivokletstvom" . i mnoge. makar i ne pokazivali to? Prirodno je voleti one za koje se misli da su dobri. dakle. Nipo to. jer on hvali Odisejevog deda po materinoj strani.kazao? Ne. po tvome. to je sposoban i da ukrade? Sasvim tako. Sokrate. pravican covek sposoban da cuva novac. Po tvojim recima je onda pravicno ciniti zlo onima koji nikakvo zlo ne cine. ali sad i ne znam vi e ta sam mislio. makar i ne izgledalo tako! I da li su neprijatelji oni koji to zaista jesu. A zar ljudi ne gre e u tome i zar ne dr e za dobre mnoge koji to nisu. jo uvek mislim da je pravicnost: koristiti prijateljima. dakle. Prema tome je pravican covek i lopov. cini se da je pravicnost neka lopovska ve tina koja prijateljima koristi. ili oni koji su nam zaista naklonjeni. . opet. bio bi zlocin govoriti tako. Zevsa mi. To je istina. Ali dobri ljudi su pravicni i nisu u stanju nikom da ucine nepravdu. Ako je. i mrzeti one koje smatraju rdavima. a neprijateljima koditi. a zlo onima koji su dobri. Zar nisi tako . ipak. I po tvome shvatanju. Onda se za njih pravicnost sastoji u tome da d cine dobro rdavima. on je u stanju i da ga ukrade? Tako bi se moglo zakljuciti odgovori on. Cini mi b se da si to naucio od Homera. Autolika. a neprijateljima kodi. obratno? Gre e. da ono to je neko sposoban da sacuva.

A ako na kodi psima. Prema tome bi. ljudima biti pravicno ono to kodi njihovim prijateljima. taj nije prijatelj. A kako cemo to sad promeniti? rekoh ja. A pravicnost svakako spada medu ljudske vrline? Spada. de ava se da ce za sve one koji se varaju u svojim sudovima . Pa onda je jasno da ljudi postaju nepravicni kad im se cini zlo? . Tako smo dospeli do zakljucka koji je upravo suprotan onom to smo ga pripisali Simonidu. a ne mo da kao konji? Razume se.Takav mi se govor cini mnogo razboritijim od onog prethodnog. A onaj ko izgleda tako a nije. kao i ono to koristi njihovim neprijateljima. onda ce oni postati gori u pogledu svojih psecih sposobnosti. Polemarhu? Tako to smo govorili da je prijatelj onaj ko izgleda naklonjen. 335 Tako isto treba shvatiti i pojam neprijatelja. a neprijatelju ciniti zlo jer je rdav. Hoce li postati gori zato to su izgubili svoje konjske osobine ili mo da odlike koje ima pas? Konjske sposobnosti. Ako se nanese teta konjima. prijatelju? Zar oni ne gube isto tako svoje ljudske vrline? Razume se da dh gube. b Potpuno se sla em rece on. a neprijatelj isto to i rdav covek. e Ali. Izgleda da nismo pravilno shvatili pojmove: prijatelj i neprijatelj. Cini mi se da je tako dobro receno.11 Zaista izlazi tako rece on. IX. I treba da kodi rdavima i neprijateljima. A on odgovori: Onaj ko izgleda da je naklonjen i stvarno je naklonjen. Ti ka e da pojmu pravicnosti moramo jo ne to dodati. jer ove opet procenjuju kao dobre. Onda definicija treba da glasi: pravicno je ciniti dobro prijatelju zato to je dobar. Pa kako smo ih shvatili kad nismo pravilno. cini se. hoce li oni biti bolji ili gori? Gori. A da li ce pravican covek zaista koditi bilo kome? nastavih ja. a zlo neprijatelju. c A ljudi. . jer ih oni procenjuju kao rdave. po to smo ranije rekli da je pravicno ciniti dobro prijatelju. Polemarhu. Da. prijatelj znacio u stvari isto to i dobar.

. . a da koristi prijateljima. ili koji drugi mudrac ili cestit covek to rekao. to cini hladnoca? Da. Sla em se rece Polemarh. A pravican covek. e Ako je neko rekao da je pravi a onaj ko svakome vraca dug. Mogu li ucitelji jahanja. mo e li uciniti nekog nepravicnim? Ili. niti bilo kome drugom coveku. Mi smo videli da pravican covek uop te nikome ne kodi. Mislim da ima potpuno pravo. ili Pitak. slu eci se ve tinom jahanja. . Polemarhu. Pa onda. Jasno. ciniti zlo nije osobina pravicnog coveka. Sokrate odgovori on. mislim. I ne vlazi suvoca. Toplota. taj nije bio mudar. To je osobina nepravicnoga. to radi rdav. Mogu li onda muzicari pomocu muzike naciniti nekog nemuzikalnim? Ne mogu. Isto tako i dobar covek ne cini zlo. i on ne kodi ni prijatelju.Sasvim jasno. radeci pravicno. A pravican covek je dobar? Razume se. naciniti nekoga rdavim jahacem? Nipo to. jer nije govorio istinu. mogu li dobri d ljudi vrlinom naciniti nekoga rdavim? Pa to je nemoguce. onda. i ako je time mislio ovo: pravican covek je du an da kodi neprijateljima. nego vlaga? Tako je. ili Bijant. da zajedno poreknemo rekoh ako neko tvrdi da je bilo Simonid. ne rashladuje. uop te uzev. Hajde.

Tada se on podrugljivo nasmeja i rece: Tako mi boga. ali mi je. XI. ili ono to je od koristi. A kad tra imo pravicnost. misli li da cemo biti tako nerazumni da iz uctivosti propustimo i najmanju stvar. Za vreme na eg razgovora Trasimah je cesto poku avao da uzme rec. . sprecavali su ga. ili korist. prijatelju. nije mogao vi e da se uzdr i. I ja i Polemarh se u strahu razbegosmo. Vi. e Tako sam mogao da mu odgovorim. pametni. ovo je ona uobicajena ironija14 . pravicnost. Iznenadili se kad cuh ovo i u strahu pogledah u njega. nemoj samo da zapitkuje i da hvalisavo protivreci kad neko odgovara. Kad bismo tra ili zlato. Trasima e! Ako ja i ovaj ovde pogre irno raspravljajuci.13 Ali ja pogledah u njega cim je pocela da ga obuzima ljutnja. cini mi se. nemoj misliti da bismo jedan drugome pravili komplimente. a pri tom propustili priliku da ga i pronademo. jer ja necu primiti ovakva brbljanja. Kad smo mi zavr ili i kad sam ovo rekao. Ti je mo da i poznaje . Sokrate? I to se udvarate jedan drugome glupim razgovorima? Ako hoce zaista da sazna ta je to pravicnost. mo da upitah ga kome pripisujem reci da je pravicno koristiti prijateljima i koditi neprijateljima? Kome? zapita on.12 ili drugog nekog bogatog coveka. ili to po d ma e. Dobro odgovorih.Ja sam odgovori Polemarh spreman da to zajedno s tobom poreknem. stvar mnogo dragoceniju nego to je zlato. ili to donosi dobit. morate imati sa aljenja prema nama. 336 A zna li. ne mo emo pronaci. ili Kserksova. jer su hteli do kraja da cuju na razgovor. a da je ne izvedemo na cistinu. Mislim da je to izreka Perijandrova. znaj da gre imo protiv svoje volje. a on uzviknu stojeci u sredini izmedu nas dvoje: c Kakve se tu gluposti brbljaju. zato i sam odgovaraj i reci ta je. nego se povio kao divlja zver i skocio prema nama kao da hoce da nas rastrgne. Ali mi nemoj tvrditi da je pravicnost du nost. Do li smo do zakljucka da pravicnost nije to. . mislim da bih zanemeo od njegovog pogleda. Da nisam ja prvi pogledao njega nego on mene. medutim. po tvom mi ljenju. Ti zna da je lak e pitati nego odgovarati. Pravu istinu govori rece on. pre nego to se 337 na nas naljutite. ili Ismenije Tebanca. Njegovi susedi. Da li bi neko mogao reci da je ona ne to drugo? b X. i drhteci rekoh: Nemoj se ljutiti na nas. ili Perdikova. koji je mislio da mnogo mo e. to ka e ka i jasno i tacno.

da ce se praviti neve t i da ce pre uciniti sve drugo nego to ce odgovoriti ako te neko zapita. I ja cu tako uciniti. samo ka i! Mi cemo svi platiti za Sokrata. A kad bi ti on rekao: ta eli . Ali za ucenje mora platiti!'5 Da. . Trasima e? Da ne smem dati odgovor kako si ga ti kazao? Pa zar ni onda ne. pa bilo da mu to zabranimo ili ne? A zar ce i ti tako uciniti? rece Trasimah. Iako to nije isto. mislim. ili cetiri puta tri. ipak se onome koga pita cini otprilike tako i misli li ti da on nece reci svoje mi ljenje. ^BAO . dobro znao da ti niko nece ni odgovoriti na tvoje pitanje. Pa ima ga ume a se Glaukon. ili est puta dva. zaista. a odgovore ce prihvatiti od drugih i obarati. e Dabogme rece on da bi Sokrat radio kao to je naucio. . cudnovati covece. ti bi. Mudar si. Ali kad bi ti nekoga upitao koliko je dvanaest. ako ga ima. Znao sam ja to i ovima ovde unapred rekao da ti nece hteti odgovoriti. da je dvanaest dvaput est. Trasima e. to se novca tice.Sokratova. ako je on pravilan? Zar treba da ka em ne to drugo to nije istinito? Ili ta c hoce ?" ta bi ti njemu na to odgovorio? Dobro! Zar se ovo mo e uporediti sa onim? Za to da ne? rekoh ja. Hoce li odgovoriti uprkos mojoj zabrani? Ne bih se cudio rekoh mu kad bih to ucinio po to razmislim. samo kad steknem novaca. ili triput cetiri. Veoma si ljubazan rece on. jer takvo brbljanje necu primiti". nece odgovarati. d A ta ce biti ako ja znam neko drugo i bolje tumacenje pravicnosti nego to su sva ova? ta ce onda biti? ta drugo nego ono to dolikuje onome ko ne zna odgovorih ja a meni se pristoji da naucim od onog ko zna. pa mu odmah b unapred rekao: samo mi nemoj kazati. covece. Trasima e rekoh ja.

Naposletku popusti i rece: b U tome je. a. onda je ta hrana i za nas. Trasima e. Ti tvrdi da je pravicno ono to koristi jacemu. najdra i moj. Trasimah je prosto goreo od udnje da govori i da zaslu i pohvalu. Posle mojih reci zamoli e ga i Glaukon i ostali da to ucini. Nikako. a da za to i ne zahvaljuje. onda ga ka njavaju kao coveka koji je prestupio zakone i pocinio krivicu. i ako ga ko prekoraci. jer mu je jedan tako odlican covek zabranio da pita ma ta od onoga to misli? Zato mora govoriti ti. Ali se pravio kao da se jo prepire sa mnom oko toga da ja moram odgovarati. a tako cine i ostale vlasti. Ja tvrdim da pravicno nije ni ta drugo nego ono to koristi jacemu. to la e . Ti 338 veli da zna i da bi mogao pomoci. Trasima e? Ako je rvac Pulidamant'4 jaci od nas i ako njemu prija govedina. verujuci da je spremio vrlo lep odgovor. a nemoj biti toliko sebican da ne pouci Glaukona i ostale. Da to rado cinim. kad ka em da sve dr ave . Da ja od drugih ucim. to je istina -. nego mi ucini tu ljubav i odgovori. . pravi zakone u svoju korist: demokratija demokratske. Zar u svakoj dr avi nije ba vladajuci elemenat onaj najjaci? Svakako. . Ubeden sam da ce dobro govoriti. nego da obilazi i uci. Sokratova mudrost: da on sam ne eli druge da pouci. ne srne ni reci ta . kome se ovi imaju pokoravati. Kako to misli . d prikladna i pravicna. osim toga. Sad jo ne razumem. drukcije. u drugima narod. Zar ne tvrdi to? Stra an si ti.Ali kako ce poceh ja odgovarati onaj ko pre svega ni ta ne zna riti tvrdi da ne to zna. Za to ne odobrava ? Nece ? Moram prvo razumeti ta misli odgovorih ja. Tako ja mislim. c Slu aj rece on. a mogu samo hvaliti.odgovorih mu ja ali to tvrdi da nisam blagodaran. jer novaca nemam. koji smo slabiji od njega. Za ono to je njima korisno vele da je pravo podanika. Nemoj dakle. videce i sam odmah cim odgovori . a u trecima opet plemstvo? Znam. kad mi izgleda da neko dobro govori. to vi e odgovara. tiranin izdaje monarhisticke zakone. tome misli. Sokrate! Moju recenicu shvatio si tako samo da bi je mogao napasti. Ja zahvaljujem kako mogu. opet. XII. dakle. dragi moj odgovorih ja vec reci jasnije ta misli . e Svaka vlast. Zar ne zna da u mnogim dr avama vlast dr e tirani.

Ali ti si tome dodao: to je korisno jacemu. pojmu pravicnosti: da je pravicnost 339 od koristi za dr avnu vlast. Kako to? upita Trasimah. Sad razumem ta misli rekoh ja. uvideti da je ba svuda pravicno ono to ja velim: ono to koristi jacemu. ili mogu i gre iti? Mogu i gre iti. onda su neki od ovih pravi a neki ne? Tako mislim. Tako kako ti tvrdi .podjednako sude . ko dobro razmisli. ucine ponekad ne to i protiv svoga dobra. naravno. Reci: zar ne tvrdi da je pravicno i pokoravati se vladarima? Razume se da tvrdim. Ali je jasno da moramo razmisliti govori li pravo. nije pravicno samo ciniti ono to koristi jacemu nego i ono to bi mu moglo koditi. d Po tvojim recima. A zakona koje oni donesu moraju se podanici pridr avati. a da . A da li doneti prave zakone znaci doneti takve koji ce njima koristiti. dakle. stvarajuci zakone. Jer kako se i ja sla em sa tim da je pravicno u isto vreme i korisno. onda treba to da ispitamo. odgovorio da je pravicno ono to je korisno. Slo ili smo se u tome da vladari. a ti dodaje i tvrdi da je korisno za jacega to ja ne znam. A meni si zabranio da tako odgovorim. c Jesu li vladari u svakoj dr avi nepogre ivi. Hocu odgovorih. Trasima e. Jer ta dr avna vlast vlada u dr avi i tako ce svako. Hajde da vidimo bolje. a neprave takve koji im nece koristiti? Da li tako misli ? Upravo tako. XIII. Ako poku aju da donesu zakone. mislim. Ispitaj! rece on. Potrudicu se da shvatim da li je to tacno ili ne. Nisam siguran da mo da nije ba vrlo va an. I ti si. Jesu li onda oni pravicni? Razume se. b Mo da je to neki sasvim beznacajan dodatak.

Ali . Sokrate. Ali rece Kleitofont pod korisnim za jaceg on podrazumeva ono to jaci misli da bi mu moglo biti od koristi. Slabiji ima po tome da se upravlja. A rekao je da je pravicno to je od koristi jab cemu. Pa ti si se slo io sa tim da vladari nisu nepogre ivi. Pa zar onda nije nu no. naime.17 d Ali. a ti tvrdi da oni koji cine ono to su vladari naredili rade pravicno. ponekad protiv svoje volje izdaju zakone koji njima kode. da je pravicnost ne to ba suprotno od onoga to ti tvrdi ? Slabijima je naredeno da rade na tetu jacih. Kleitofonte? Po to je izrekao oba tvrdenja. . Polemarhu. c Ni ta ne mari rekoh ja ako Trasimah sada tako govori. U tome smo se slo ili. e Onda veruj da smo se slo ili i u tome da su radnje koje kode vladaru i jacima pravicne. ba kad pogre i i pravi te gre ke matematicarem? Naprotiv. kao i ono to kodi jacemu. Sokrate rece Polemarh bogova. da je pravicno ciniti ono to vladari nareduju. 340 Zaista. pa bilo da mu to stvarno koristi ili ne? Mo emo li reci da ti to tvrdi ? Nipo to rece on. Zove li ti lekara koji u lecenju pogre i ba zbog nje 18 gove gre ke lekarom? Ili matematicara koji pogre no racuna. Reci mi. Vladaoci. sasvim je jasno. tome nije bilo govora odvrati Polemarh. Trasima e. primicemo i to. . mislim da ka emo: lekar je pogre io. jesi li hteo reci da je pravicno ono za ta jaci misli da mu donosi korist. Zar misli da bih ja mogao nazvati jacim nekog onda kad pogre i? Ja sam zaista tako mislio odvratili. vec da i oni katkad pogre e. Sam Trasimah se sla e da vladaoci ponekad izdaju zakone tetne po njih same i da je pravicno ako se potcinjeni upravljaju po njima. i . Iz toga sledi da bi pravicno bilo isto tako ono to koristi. zar ne? Tako je. mudri Trasima e.podanici pravicno cine ako izvr avaju ono to su vladari naredili. Trasimah je rekao. i to on smatra za pravicno. . ti si spletkaro 13 kad tako govori . . XIV. tako mi Jo ako i ti to potvrdi ume a se Kleitofont. A za to je potrebna potvrda? rece Polemarh. slo io se sa tim da jaci ponekad slabijima i podanicima izdaju takva naredenja koja se protive njihovoj sopstvenoj koristi.

objasni nam da li ti pojmove jaci" i vladalac" uzima u op tem ili posebnom smislu. strogo uzev i a ti ba tako strogo i uzima reci ne gre i ni graditelj. Tako. Trasima e rekoh mu ja. Ali da nam se to ne bi jo jednom desilo. A sada se rugaj ili izvrci reci ako mo e . Ne mo e me prevariti kako ne eli da mi se ruga i da me recima prisili . spreman sam na sve. Dosta toga rekoh. Onaj koji je pogre io. ni poku avati odgovorih ja. XV. To 341 je otprilike moj odgovor. ucinio je gre ku zato to ga je ostavilo njegovo znanje. Reci mi: da li je jedan lekar u pravom smislu reci onakav kakvog si malopre pomenuo trgovac ili treba da neguje bolesnika? Mislim na pravog lekara. Misli li da ti ja postavljam pitanja sa zadnjim namerama i da ti se rugam? b Vrlo dobro znam da je tako odgovori on. vec covek koji je pogre io. Ti misli da ja izvrcem smisao reci? Razume se. A nijedan od njih. nikako ne gre i. Ali ti to ni ta nece pomoci. ukoliko zaslu uje e to svoje zvanje. u stvari. premda bi svako rekao da je pogre io lekar i da je pogre io vladalac. Graditelj.matematicar je pogre io i prepisivac isto tako. ukoliko je vladalac. ili mudrac. dakle. tvrdeci da slabiji mora raditi u korist jacega. Strogo uzev i. Kao to rekoh u samom pocetku: raditi pravicno znaci raditi u korist jacega. i u tome trenutku on i nije graditelj. Dobro. odvrati on. i njih se podanik ima pridr avati. . Ali ovaj put to ne mo e . c Zar ti misli rekoh da sam tako lud da bih poku avao da o i am lava i da prevarim Trasimaha? Pa ti si to poku ao rece mi Trasimah iako ni ta nisi postigao. kao to si ucinio sada. ili vladalac nikako ne gre i onda kad je vladalac. Ali mi ni ta ne mo e . ako eli da je pravican? Ja mislim vladaoca u najstro em smislu reci. ne gre i. on izdaje zakone u svoju najvecu korist. na onoga koji je zaista lekar? On neguje bolesnike. Necu. vladalac. a kako ne gre i. covece dragi.

dokle god bi bila to to jeste. c Pa onda lekarska ve tina ne tra i ono njoj. vec zbog svoje ve tine i upravljanja brodom. Da li ti se cini da sam dobro odgovorio kad ovo tvrdim ili ne? Sasvim dobro. potrebna narocita moc kojoj pripada neka nova ve tina koja stvara korist i koja poucava . a ova opet jednu novu i tako bez kraja? Ili svaka ve tina vidi za sebe ono to joj je korisno? b Ili. bez prekora i gre ke. ne treba ni sebe. dakle. Ne zove se krmano em zato to plovi morem. Da. ili u njenom savr enstvu? e Kako to misli ? Ovako. d Mislim da nije va no to se on nalazi na brodu. 20 A ve tina odgajivaca konja ne tra i korist za sebe. 342 Dalje. koja ce tra iti ono to je za nju korisno. Svi ti ljudi.A krmano ? Je li pravi krmano upravljac brodova ili je mornar? Upravljac brodova. Tako je. odgovorio bih da su mu sigurno potrebne izvesne stvari. njoj? Da li je i u samoj ve tini neka nepotpunost i da li svaka ve tina tra i neku novu ve tinu. ili zahteva jo ne to. posti u neku korist? Razume se. kao to je ocima potreban vid i u ima sluh. pak. ni koje druge ve tine da bi tra ila ono to joj je korisno zbog njene nepotpunosti. i to ne dolikuje ve tini da ima drugi zadatak nego da tra i korist zbog cega je ona sama tu? A ona sama bila bi bez potreba. vec za konje. niti ima kakav nedostatak. Je li tako ili nije? Tako je. zato to nijedna ve tina nije nepotrebna. Lekarska ve tina je stvorena zato da pru i ono to mu je potrebno i korisno. tako i svaka pojedina ve tina ne tra i svoju sopstvenu korist. da joj nije. jer joj ona nije potrebna. nego telima. jer se zato ne mora zvati mornarom. Ali ve tine ipak vladaju i zapovedaju onome to koristi . Da li je korist te posebne ve tine u necem drugom. Pa onda je njihova ve tina zato tu da ovu korist tra e i stvore? Zato. Zato je i pronadena lekarska ve tina to je telo slabo i samo sebi ne mo e pomoci. Tako izgleda odgovori on. Kad bi me zapitao da li je telo samo sebi dovoljno. Da nije i sama lekarska ve tina nedovoljna. vec koristi onom predmetu radi kojeg ona postoji.

Kad smo do li do te tacke razgovora i kad je svima bilo jasno da se rasprava . upravljac broda. iako bi trebalo. ali vrlo te ko. Trasimah. Ili se nismo tako slo ili? Potvrdio je da jesmo. . imati na umu svoju korist i nece izdavati naredenja koja su njemu korisna. Mi smo se slo ili da je lekar u pravom smislu reci vidar bolesnikov. umesto to postavlja ovakvo pitanje? Zato to te dadilja ostavlja na miru i ne bri e ti nos. . prema tome. ukoliko je lekar." . Prema koristi d ko od Poku ao slo io. Trasima e rekoh ja nema nijednog vladara.radi cega postoje. vec na korist bolesnikovu. a nije trgovac. vec da koristi slabijem i onom nje zavisi. ima li ti dadilju? Za to to? upitah. i u korist mornara i onih koje vodi. Takav krmano i upravljac nece. i sve to misli i cini odnosi se samo na ono to ovome koristi i odgovara. A sada. je da se tome usprotivi. zapita: Reci mi. . Pa nije li onda i krmano . nastavio sam: Prema tome. onoga za koga stvara. ali se naposletku A po to se slo io. koji kad izda neko naredenje ima na umu svoju licnu korist nego misli na korist svoga potcinjenog. nijedna ve tina nije radi toga da vladaocu i jacemu. ukoliko je zaista vladalac. nijedan lekar. On vodi racuna . Sokrate. koji je to u pravom smislu reci. Trasima e! Priznao je i to. nego ce misliti samo na korist. Jedva je priznao da imam pravo. a ne mornar? e U tome se sla emo. 343 XVI. pravicnome preokrenula upravo u suprotno. ne misli na svoju sopstvenu korist. tome. Ne bi li bilo bolje da odgovori . jer ne poznaje ni stado ni pastira. njemu. umesto da mi odgovori.

dok ce ovaj primiti mnogo. te ovoga cine bla enim a nikako sami sebe. uvek ce pravican covek. Onaj. necem drugom. kazne ga i prati ga velika sramota. Prvo vec u medusobnim poslovnim odnosima: kad se dva ortaka. prema tome. a od dr avnih prihoda zato to je po ten nece imati ni ta. Sokrate. Mislim i mislio sam samo na coveka koji bi 344 bio u stanju da mnogo postigne. imaju nekakve drukcije namere prema onima nad kojima upravljaju. da ih oni hrane i brinu . ko ukrade dr avne pare i porobi sve gradane. oni brinu i danju i nocu . jedan po ten a drugi nepo ten. I ne zna da je nepravda ono to je tome suprotno. da je trgovac robljem. kako treba na to gledati.Kako sad to? rekoh. pa da je ona sveta ili b neposvecena. primanju. smerajuci na ne to drugo. Ona ne grabi tudu svojinu. ako e je. tome kako da sebi samima c pribave korist. dobije mesto ovih sramnih nadimaka naziv srec . poslovno razortace. provalnik. ako hoce da uvidi da je pravican covek. ako uzme krajnje nepo tenje koje od najnepo tenijeg coveka nacini najsrecnijeg. nikad nece naci da onaj po teni ima vi e od nepo tenog. a najnesrecnijima opet. zamisli takvog coveka. i da ovi. na nacin kako se stvarno upravlja. A takva je i tiranska vlast. ako ni zbog cega drugog a ono zato to svoje sopstvene poslove zanemaruje. potcinj avaj uci se. njima. a teta onome ko je potcinjen i pokorava se. a onaj drugi manje. Kod nepo tenog ce sve to biti upravo suprotno. i da. Zatim i u dr avnim stvarima: gde god je rec . uistinu. od nepravicnog coveka i nepravicnosti. privatna ili dr avna. medutm. a ne one iste koje pastiri imaju prema svom stadu. nego uvek ima manje. one koji su od te nepravde trpeli i koji je nece ciniti. onda on nece uzeti ni ta. A najlak e ce shvatiti. gospodari nad onima koji su naivni i pravicni. b Tako to misli da ovcari i govedari imaju u vidu dobro svoga stada ili dobro svojih volova. platiti vi e. a ne . I tako si daleko od pravicnog coveka i pravicnosti. Eto. te da i oni koji u dr avama upravljaju. najnaivniji covece. i da. da ne zna da su pravda i pravednik u stvari tude dobro. naspram nepravicnog. i koliko je u ivotu bolje biti nepo ten nego po ten. lopov. onda ce pravicni imati tete. da su oni korist onome ko je jaci i ko vlada. slu e d na korist onome ko je jaci. A ako i jedan i drugi imaju neku dr avnu slu bu. rec . makar i podjednako imao. nevaljalac. nekim porezima. svuda na gubitku. Za takva coveka ka u da je opljackao hram. Pored toga ce ga omrznuti i ukucani i poznanici ako ne bude hteo da im dodeli ne to to se kosi sa po tenjem. nego 22 svu odjednom. pak. Ako eli poredenje. pomalo i kri om. Ako neko na nepo ten nacin i pojedinacno prisvoji tude pa ga uhvate. a ne na dobro svojih gospodara ili na sopstveno dobro.

a nepravicno to samom sebi donosi koristi i dobitak. dragi prijatelju! Mi ti necemo zaboraviti ako nama svima ucini tu dobrotu. u potpunosti da nemamo pravo kad vi e cenimo pravicnost nego nepravicnost! 23 . dragi prijatelju. d XVII. po to nam je celu svoju pricu kao amamd ija bez predaha izlio preko u iju. Sokrate. nama i da ne mari da li cemo. potajno ili upotrebom nasilja. . i kao to rekoh na pocetku: pravicno je ono to koristi jacemu. cak i onda kad bismo nepravicnosti ostavili punu slobodu i dopustili joj da cini to hoce. iveo najsrecnijim ivotom? Zar ja drukcije mislim? odgovori Trasimah. nego zato to se pla e da zbog nepo tenog rada ne stradaju. Tako se mo da cini i nekome drugome a ne samo meni. dragi dru e. coveka po tovanog ne samo od gradana vec i od drugih koji znaju da je u velikoj meri zlocinac. Ubedi nas. a namerava da ode jo pre nego to si nas dovoljno poucio. Jer ka em ti. stra ni Trasima e. Zar misli da je to mala stvar raspraviti ovae kvo jedno pitanje? Zar ne vidi da je to nacin vodenja ivota i da bi svaki od nas koji bi se upravljao po tome. Ali ga prisutni ne pusti e. Pa dobro. kad ne razumemo to to 345 ti govori . Zato se potrudi i objasni nam. ne cine to zato to se boje da ne rade nepo teno. Posle ovih reci htede Trasimah otici. da je nepravicnost jaca. vec ga prisili e da ostane i da odgovara na svoje reci. slobodnija i silnija nego pravicnost. nisam ubeden i ne mogu verovati da je nepravicnost korisnija od pravicnosti. iveti gore ili bolje.c nika. I ja sam ga sam mnogo molio i rekao mu: . kakav si samo govor odr ao. Oni koji grde nepo tenje. pretpostavimo da postoji nepravican covek i da mu je omoguceno da cini nepravdu. Cini mi se rekoh da uop te ne brine . i pre nego to sam uvideo da li je tvoje tvrdenje tacno ili ne. to me ipak ne uverava da ce takvom neb pravicnost biti korisnija od pravicnosti. Tako je dovoljno jasno.

dobru podanika i potcinjenih. pak.A kako cu te ubediti? zapita Trasimah. treba da misli samo . nece od toga imati nikakve koristi. svaka od njih donosi i posebnu korist. rado vladaju? Bogami. ta jo da uradim? Da uzmem te svoje reci. dodu e. zar ne bi ti kazao da je krmano ka ve tina ujedno i lekarska? 24 Ne bih nikako odgovori Trasimah. Ti vec vidi . njihovu dobru kao pastir. prijatelju. kako ce mu one dati dobit. da si maloc pre odredio pojam pravog lekara. da se vratimo na ono ranije. mo da. nipo to odgovorih ja. kad bi se neko izlecio zaradujuci novac? Ne bih. ako i sad eli da tacno istaknemo razliku. da bismo do li do cilja! Jeste. pa da ih usadim u tvoje srce? Ne. Trasima e odgovorih mu ja da niko svojevoljno ne prima na sebe tude du nosti? Da ljudi tra e platu po to oni. i druge ve tine slicno? Da! b A ve tina zaradivanja donosi zaradu? Jer to je njen smisao. A posao pastirev nema nikakvog drugog cilja nego da on misli . tako je. kao to lekarska ve tina donosi zdravlje. kada bi neko lecenjem zaradio novac? . mi ih prema tome razlikujemo. svoje ovce. Ako te nisu ubedile reci koje sam rekao. A da li bi lekarsku ve tinu nazivao ve tinom zaradivanja. Mislim da cemo se slo iti u tome da svaka vladavina. onda. ako ga promeni . Ili. mora pridr avati pojma kako si ga definisao. Trasima e. Ali zar ti zaboravlja . Zar ti misli da upravitelji e dr ava. koji je to zaista. ali ne misli . krmano ka ve tina bezbednost plovidbe. neguje. a ne samo korist uop te. vec kao trgovac na dobru gozbu i kako ce se ugostiti. dobru stada koje mu je povereno. . onda ucini to javno i ne zavaravaj nas. smatra da su lekarska i krmano ka ve tina jedno te isto? Ili. ili. ukoliko je vladavina i ukoliko odgovara tome pojmu. Pastir. Ali se. kao pastir ne treba da vodi nikakvu drugu brigu d sve dok u potpunosti odgovara tome zadatku. Da li. pak. pa bilo da je to dr avno ili privatno delovanje. a da se zatim nisi vi e tacno pridr avao pojma pravoga pastira. pre svega. ja to cak i vrlo dobro znam. kao upravljaci. nego ce je imati 346 potcinjeni? Reci mi samo ovo: zar mi ne razlikujemo pojedine ve tine prema tome kakva im je sadr ina? Nemoj odgovarati protiv svoga ubedenja. XVIII. Ti misli da pastir. Da li isto tako ne bi rekao da je ve tina zaradivanja ujedno i lekarska ve tina. oni koji su zaista pravi upravitelji. zacelo. ili. kao to si to ranije hteo: kad bi neki krmano ozdravio zato to mu je prijalo putovanje po moru.

Cini se da je tako. Mi se. priprema i brine se za njihovu dobrobit. to to zaraduju novac. Eto. Tako i sve ostale ve tine. nego za to tra i nadoknadu i to stoga to onaj koji hoce da 347 tu svoju du nost obavlja kako valja. a pored nje ve tina zaradivanja donosi zaradu. koju covek ima od svoje ve tine ne dolazi direktno od nje. onda je jasno da im u tome poma e jedna stvar. dolazi otuda to oni pored svoje ve tine primenjuju. kakve ce onda koristi gradevinar imati od svoje ve tine? Izgleda da je nece uop te imati. gledajuci u ovoj ono to koristi slabijem a ne jacem. jo i ve tinu zaradivanja. i to je zaradivanje novca. i sa spremno cu koja toj du nosti odgovara. dakle. d Korist. e A zar on ne cini ni ta korisno. ve tina zaradivanja zaradu. Ba zato sam. Pa kako svi gradevinari imaju neku posebnu korist za sebe. Korist. dragi moj Trasima e. Trasima e. Na ovo je Trasimah jedva pristao.c Ne. da tako ka emo. to smo vec odavno pokazali. koju oni upotrebljavaju pored svoje ve tine. onima na koje se odnosi. sla emo u tome da svaka ve tina donosi neku posebnu korist? Sla emo se. popravljanju i ubla avanju tudeg zla. nego radi za dobrobit onih . malocas govorio da niko nece zabadava sebi da natovari brigu . naime. gradevinska ve tina kuce. nikada ne ostvaruje ono to bi za njega samog bilo ponajbolje. koju gradevinari imaju. Svaka cini svoje i donosi korist koja le i u njenoj su tini. ako radi bez nagrade? Mislim da cini. vec od ve tine zaradivanja koja ide uz onu prvu. sad je jasno da nijedno umenje ni upravljacka delatnost ne koristi samoj sebi nego. pak. Ako joj se ne pridru i ve tina zaradivanja. dakle. ako tacno razmislimo: lekarska ve tina donosi zdravlje.

nad kojima upravlja. Eto zbog cega, kako se cini, treba onima koji preuzimaju javne slu be obezbediti odredenu nadoknadu u novcu ili u pocastima, a onima koji ne prihvataju takve du nosti treba odrediti odgovarajucu kaznu. XIX. Kako to misli , Sokrate? zapita Glaukon. Obe vrste nagrada su mi poznate, ali mi nije jasno ta podrazumeva pod kaznom koju si pomenuo naporedo sa nagradom, b A zar ne zna koja je nagrada najbolja, za kojom te e i najplemenitiji ljudi kad za ele da se prime du nosti? Zar ne zna da se slavoljublje i gramzljivost smatraju za sramotu i da su to sramne stvari? Znam to. Oni koji su dobri ne ele da vladaju radi novca i pocasti rekoh ja. Oni ne vole da ih nazivaju nadnicarima zato to otvoreno primaju nagradu za svoje vr enje du nosti, a ne vole ni da ih zovu lopovima zato to su se na vlasti kri om obogatili. Isto tako ne cine to radi c pocasti, jer nisu slavoljubivi. Zato ih moramo naterati i zapretiti im kaznom, da bi se primili upravljanja. Zbog toga se i smatra da je sramota ako se neko primi vlasti a ne saceka da bude prinuden da se primi. A od svih kazni je najveca ona da bude pod vla cu goreg, kad vec sam nece da vlada . Toga se i boje plemeniti ljudi, mislim, kad se primaju vlasti i tada prihvataju vlast ne kao da su time dobili ne to izvanredno ili zato to ce na vlasti d dobro iveti, nego je primaju prinudeni i zato to ne znaju nikog boljega kome bi je mogli poveriti. Jasno je, dakle, da kad bi postojala dr ava plemenitih ljudi, onda bi se ljudi borili za to da nemaju nikakve vlasti, kao to se sada bore za vlast. Tada bi bilo sasvim jasno da pravi vladalac nije tu zato da se brine . svojoj licnoj koristi, vec da se stara . koristi potcinjenih. Ja nikako ne prizna e jem Trasimahu da je pravicno ono to je korisno jacem. Ali na to cemo se vratiti docnije. Mnogo va nije je, po mome mi ljenju, ono to je Trasimah rekao na kraju: da je, naime, ivot nepravicna coveka bolji nego ivot pravicna. ta misli . tome, Glaukone zapitah ja za ta se ti odlucuje i kako misli da je pravilnije reci? Ja mislim odgovori on da se ivot pravicna coveka mnogo vi e isplati. 348 A jesi li cuo zapitah ga koliko je dobrog naredao malopre Trasimah . ivotu nepo tena coveka. 26 Cuo sam, ali ne verujem u to odgovori Glaukon. Hoce li da mu, ako nekako mo emo da pronademo njegovu gre ku, doka emo da nije u pravu?

Kako da necu odvrati on. Ako, nasuprot njegovim recima, odr imo drugi govor rekoh ja i nabrojimo sva dobra koja po ten covek ima, pa onda opet on ka e preimucstva nepo tenog ivota, pa opet mi, moracemo naposletku sabrati dobra b koja obojica nabrojimo i odmeriti ih, a onda ce nam biti potrebne sudije koje ce doneti presudu; ako pak, poku amo da se slo imo u raspravi onda cemo sami biti ujedno i sudije i stranka. Tako je odgovori Glaukon. Kako bi ti ucinio? upitah ga ja. Bio bih za ovaj poslednji nacin odgovori Glaukon. XX. Hodi, Trasima c poceh ja i odgovori nam od pocetka! Ti tvrdi ovo: krajnja nepravicnost je unosnija nego krajnja pravicnost? c Jeste, to tvrdim, a rekao sam i razloge. Kako to onda misli ? Jednu, sigurno, zove vrlinom, a drugu porokom? Da. I to, svakako, pravicnost vrlinom, a nepravicnost porokom? Vrlo dobro, dragi! Zato ba i tvrdim da nepravicnost donosi dobit, a pravicnost ne. Pa kako to? Obratno. Onda, znaci, pravicnost smatra porokom? Ne, vec sasvim obicnom glupo cu. d A nepravicnost vidi ipak kao ne to prezrenja dostojno? Ne, vec kao promi ljenost odgovori Trasimah. Nepo teni ti onda izgledaju i pametni i dobri, zar ne? Samo oni koji su u potpunosti nepravicni i koji su u stanju da cele dr ave i narode podvrgnu sebi. Ti misli da ja govorim . nevaljalcima? I nevaljalstvo ima svojih prednosti, samo ako je skriveno i ako ga ne uhvate. Ali . tome ne vredi govoriti, vec . onome to sam rekao.

e349 Dobro znam odgovorih ja ta si time hteo reci. Ali se cudim kako si mogao da poredi nepravicnost sa vrlinom i mudro cu, a pravicnost sa stvarima suprotnim tome. A ja ba tako radim. To je vec jace, prijatelju odgovorih ja i nije lako reci jo ne to . tome. Kad bi ti tvrdio da nepravicnost donosi neku korist, a ipak, kao to to i neki drugi rade, priznavao da je ona porok i gadna stvar, imali bismo ta da raspravljamo . tim pretpostavkama. Ali ti sasvim jasno tvrdi da je ona ne to lepo, ne to silno, i pridaje joj sve ono to obicno pripisujemo pravicnosti. Usudio si se cak da je predstavi kao vrlinu i kao mudrost. b U potpunosti pogada moje mi ljenje. Ipak cemo hrabro pristupiti raspravljanju, ukoliko smatram da stvarao govori ono to misli . Verujem, Trasima e, da nas bar sad ne vuce za nos, nego da govori ono to zaista misli da je istina? Kakav je znacaj toga da li ja mislim tako ili ne? Dr i se samo onoga to tvrdim! Nema nikakvog znacaja rekoh ja. A sada poku aj da mi odgovori na ovo: misli li ti da pravican covek eli da ima kakvu vecu korist od drugog pravicnog coveka? Nipo to, jer tada ne bi bio ni dobrodu an, ni cestit gradanin. A da li bi on hteo da ima kakvu vecu korist od neke pravicne radnje? Ne bi ni to. A bi li smatrao za vredno da stekne ne to vi e c od nepravicnog i da li bi smatrao ili ne za pravicno? Smatrao bi odgovori Trasimah i odobravao bi, ali ne bi mogao uciniti. Ne pitam te to, vec da li bi pravican hteo da nadma i nepravicnog, a ne pravicnog. Hteo bi odgovori on. Dalje. Da li bi nepravican hteo da pretekne pravicnog ili pravicnu radnju? Razume se, jer on sve hoce da nadma i. d Nepravican covek ce, dakle, nadma iti i nepravicnog i nepravicnu radnju. On ce te iti da uzme u svoje ruke to najvi e mo e. 28 Tako je. XXI. Recimo ovako rekoh pravican covek ne nadma a sebi ravne, vec samo one druge, a nepravican i jedne i druge. Tako je. Vrlo dobro si rekao. Nepravican je razuman i hrabar, a pravican ni jedno ni drugo. I to si dobro rekao. Prema tome, nepravican covek je slican razumnom i dobrom, a pravican nije? Po sebi se razume da lici na onoga cije osobine ima . Dobro! Svaki od njih je onakav kakav je onaj

kome je slican. Razume se. Pa dobro, Trasima e! Da li postoje muzikalni i e nemuzikalni ljudi? Da. Koji se od njih razume u muziku, a koji ne? Muzikalan se covek svakako razume, a nemuzikalan ne. I ukoliko se razume, on je i sposoban? A ukoliko je ne razume, onda je i nesposoban? Tako je. Tako ce isto, valjda, biti i kod lekara? Bice isto tako. A hoce li, dragi prijatelju, onaj koji se razume u muziku, bolje zategnuti i opustiti ice kad pode ava liru nego neko drugi, koji se takode razume u muziku? Mislim da nece. Ali ce ipak bolje uraditi nego onaj koji je nemuzikalan? Bezuslovno. 350 A lekar? Hoce li on hteti da se poka e bolji od nekog drugog lekara ili dati neki bolji recept kad propisuje kako treba jesti i piti? Nece. A hoce li od laika? Hoce. Razmisli sad da li ti se u celokupnom znanju ili neznanju cini da koji strucnjak eli da zna vi e i radi bolje nego neki drugi strucnjak? Ili da u istim prilikama uvek isto eli?

Mora biti tako odgovori Trasimah. A kako nestrucnjak? Nece li on hteti da nadma i b i strucnjaka isto onako kao i nestrucnjaka? Hoce. A strucnjak je mudar? Mislim. Mudar je, opet, i dobar? Mislim da jeste. Dobar i mudar covek nece, dakle, nadma ivati sebi ravne, nego druge i drukcije. Tako izgleda. Rdav, medutim, i neznalica cinice to i sa slicnima i sa nejednakima? Izgleda. Pa dobro, Trasima e, nepravican je onaj koji hoce da nadma i i sebi ravne i one koji to nisu? Jesi li tako rekao? Jesam. c A pravican nece nadma ivati sebi ravnog vec samo nejednakog? Da. Pravican je onda slican mudrom i dobrom, nepravican rdavom i neznalici? Tako izgleda. Slo ili smo se u tome da je svako onakav kao to je onaj kome je ravan? Jeste, slo ili smo se. Pokazalo se, prema tome, da je pravican dobar i mudar, a nepravican neznalica i rdav. XXII. Trasimah je na sve to pristao, ali ne ovako d lako kao to ja to pripovedam, nego s mukom, protiveci se i znojeci se silno a bilo je leto. Tada sam prvi put video Trasimaha da crveni. Kad smo se slo ili da je pravicnost isto to i vrlina i mudrost, a nepravicnost isto to i rdavost i neznanje, nastavio sam: Dobro. Ovo je sad u redu. Rekli smo jo da je nepravicnost i sila. Seca li se, Trasima e? Secam se, ali meni se nimalo ne svida to to sada govori i imao bih mnogo ta da ka em. Kad bih, medue tim, progovorio, znam da bi ti rekao kako dr im besedu. Ili mi dozvoli da govorim koliko hocu, ili pitaj ako eli da pita . A ja cu ti dovikivati: dobro", kao starim enama koje pripovedaju price i davacu glavom znak da li odobravam ili ne. 30 AU ne protiv svoga pravog mi ljenja rekoh ja. Sasvim po elji, kad mi ne dopu ta da govorim. ta hoce jo ? Ni ta, bogami! Ali ako hoce tako, onda tako i radi. Ja cu pitati. Pitaj! Kao to sam malopre pitao, tako pitam i sada, 351 kako bismo bez smetnje mogli da razmotrimo kakav je

odnos izmedu pravicnosti i nepravicnosti. Tvrdi se da je nepravicnost i silnija i jaca od pravicnosti. Pa ako je pravicnost mudrost i vrlina, onda ce svakako biti jaca nego to je nepravicnost, ako je nepravicnost ujedno i neznanje. To je bar svakome jasno. Ali ja ipak necu da primim to tako jednostavno, . Trasima e, vec cu poku b sati da ga na ovaj nacin doka em. Priznaj e li da ima nepravicnih dr ava koje te e za tim da nepravicno potcine sebi druge dr ave, ili koje su to vec ucinile i dr e ove pod svojom vla cu? Priznajem, i to ce uciniti ba ona dr ava koja je najsavr enija i najnepravicnija. Razumem, tako si ti rekao. Ali ja . tome mislim ovako: mo e li dr ava koja je pobedila da odr i svoju vlast bez pravicnosti, ili je za to potrebna pravicnost? c Ako je istina ono to si ti malopre rekao, da je pravicnost mudrost, onda je za to potrebna pravicnost; ali ako je onako kako sam ja tvrdio, onda se tra i nepravicnost. Veoma se radujem, . Trasima e, to u znak odobravanja ili neodobravanja ne klima samo glavom nego tako lepo odgovara . To je zato to hocu da ti ucinim po volji. XXIII. Onda dobro. Ali ucini mi i ovo po volji i reci: veruje li da jedna dr ava, vojska, razbojnioi ili lopovi, ili drugi ljudi koji idu zajedno da ucine ne to nepravicno, mogu to uciniti ako ujedno i prema sebi samima postupaju nepravicno? d Ne odgovori Trasimah. A ako ne rade tako? Da li ce to postici pre? Da. Iz nepravicnosti se, . Trasima e, razvijaju svade i mr nja i dolazi do medusobne borbe. Ako, pak, jedan prema drugome pravicno postupaju onda vladaju sloga i prijateljstvo. Zar nije tako? Mo e biti, necu da ti protivrecim.

Pravo ima , prijatelju. Reci mi jo ovo: ako u samoj osnovi nepravicnosti le i to da svuda, gde god se pojavi, stvara mr nju, nece li ona uciniti da se medusobno omrznu svi nepravicni ljudi, i robovi i slobodni? Zar nece oni postati neslo ni i zar im nece biti nemoguce e da zajedno ive? Bice tako. A ako se nepravicnost pojavi medu dvojicom zar se oni nece razdvojiti, zar nece mrzeti jedan drugoga i postati neprijatelji jedan drugome i ostalim pravicnim ljudima? Postace. A ako je u pitanju jedan jedini covek, neobicni moj prijatelju, da li ce nepravicnost onda zatajiti i izgubiti svoju moc? I tu ce biti onako kao i inace odgovori on. Znaci da je njena moc svuda gde se pojavi ista: u dr avi, porodici, vojsci ili ma gde, da ona, naime, onemogucava rad prvo zato to stvara svadu i nesuglasice, 352 a onda i time to stvara neprijateljstvo medu pojedinim clanovima protivnika i pravicnih. Ili nije tako? Tako je. Mislim da ce i kod pojedinca ciniti sve ono to le i u njenoj su tini. Najpre ce ga onesposobiti za rad, jer ce u njemu samom stvoriti nesuglasicu i neslaganje, zatim ce od njega uciniti neprijatelja i sebi i pravicnima. Zar ne? Da. Ali i bogovi su pravicni, prijatelju, je li? Neka budu odgovori Trasimah. b Onda ce nepravican covek biti i neprijatelj bogova, . Trasima e, a pravican covek njihov prijatelj. U ivaj samo u svojoj pobedi! Necu ti se protiviti da me ovda nji ljudi20 ne omrznu. Hajde, onda, odgovaraj kao i do sada i produ i mi radost pobede. Videli smo da su pravicni bolji, mudriji i sposobniji od nepravicnih; da nepravicni nisu u stanju ni ta preduzeti ni sami, ni sa drugima; uza sve to proizvoljno smo pretpostavili da nepravicni ljudi uop te mogu zajednicki ne to odredeno i trajno uraditi, jer se c oni ne bi mogli uzdr ati da jedni druge ne napadnu, ako bi bili sasvim nepravicni. Ocigledno je da cak i oni moraju u sebi imati ne to pravicnosti, koja ih sprecava da 32 ne cine zlo jedni drugima u vreme kada se udru eni brane od spolja njih napada. Pravicnost je upravo ono to im omogucuje da ne to zajednicki preduzmu. S druge strane, nepravicnost je ono to ih nagoni da cine zla dela, ali ona ih cine samo upola zlim, jer oni koji su u svemu zli i nepravicni, ujedno su i potpuno nemocni da bilo ta

d ucine. Tako ja stvar razumem, a ne onako kako si ti govorio u pocetku. No, sada treba da ispitamo da li je sudbina pravicnih bolja i srecnija od sudbine nepravicnih. To smo pitanje ostavili za kraj. Verujem da jeste, ako se usvoji ono to smo do sada utvrdili. Ipak, tu stvar treba dublje istra iti, jer tu nije rec . necem neva nom, nego . tome kako treba iveti. Ispituj rece on. I hocu odgovorih ja. neku odredenu namenu? e Ima. Reoi mi: ima li konj

Da li pod namenom konja ili kog drugog predmeta podrazumeva ono to jedino ili najbolje pomocu njega mo emo da izvr imo? Ne razumem te. Pa dobro. Da li bi mogao videti necim drugim, osim ocima? Ne bih. A bi li mogao cuti necim drugim, osim u ima? Ne bih. Onda s pravom mo emo reci da su ti organi tome namenjeni? Razume se. 353 Dalje. Lozu bi mogao obrezati i macem, i no em, i mnogim drugim orudem? Kako da ne! Ali mislim da nicim ne bi to ucinio tako lepo kao narocitim no icem koji se ba za to pravi. To je istina. Zar necemo onda reci da je on tome namenjen? Hocemo. XXIV. Sada ce , mislim, bolje shvatiti pitanje koje sam ti malopre postavio. Da li pod namenom jednog predmeta podrazumevamo to da se samo pomocu njega ili najbolje njime mo e ne to izvr iti? b Razumem rece i mislim da svaki pojedini predmet ima svoju namenu.

Dobro rekoh ja a da li misli da svaka stvar, koja je necemu namenjena, ima i sebi svojstvenu vrlinu? Vratimo se na iste primere! Imaju li oci neku namenu? Imaju. Imaju li one, prema tome, i sebi svojstvenu vrlinu? I vrlinu. A u i? Imaju li one neku namenu? Da. A imaju li i vrlinu? I vrlinu. A ta je sa ostalim stvarima? Nije li isto. Isto. Pazi sada. Mogu li oci lepo obavljati ono za ta su c namenjene, ako nemaju tu sebi svojstvenu vrlinu, nego umesto vrline manu? Pa kako bi mogle? Misli valjda kada bi imale slepocu umesto vida? Ne pitam kako se ta njihova vrlina zove, nego ka em da ne to obavlja svoj posao dobro ako poseduje sopstvenu vrlinu, i lo e ako je ne poseduje. Istinu ka e rece on. Pa onda ce i u i, li ene svoje vrline, lo e obavljati svoj posao? Svakako. d Mo emo li taj isti razlog upotrebiti i za sve ostale stvari? to se mene tice, mislim da mo emo. Razmisli sada, posle svega: ima li i du a neku namenu koju nijedna druga stvar ne bi mogla ispuniti; kao na primer ovu: brinuti se, upravljati, promi ljati i sve ostalo tome slicno? Mo emo li takvu namenu pripisivati icemu drugom to nije du a, ili cemo pak reci da je ona jedino du i svojstvena? Ne mo emo tako ne to pripisati nijednoj drugoj stvari. A ivot, da li je i on posao du e? Naravno da jeste rece on. Ima li onda i du a sebi svojstvenu vrlinu? Ima. Mo e li ona, ako je li ena te svoje vrline, dobro obavljati svoj posao, ili je to nemoguce? To je nemoguce. 34 Nu no je dakle, . Trasima e, da rdava du a rdavo vlada i upravlja i da dobra du a valjano ispunjava svoju namenu u svemu to preduzdma. Nu no je. A jesmo li se slo ili u tome da je pravicnost vrlina, a nepravicnost porok du e? Jesmo, slo ili smo se. Prema tome, pravicna du a i pravican covek ivece dobro, a nepravican rdavo.

neukost ili mudrost. Pravican je. Onda. gozba nije ispala dobro i to mojom. . bla en je i spokojan. dakle. Neka ovo bude tvoja svecana gozba na dana njoj svetkovini Bendide. pre no to su cestito pojeli ono to je prvo poslu eno. i tako se desilo da posle na eg razgovora ni ta ne znam. Pre no to smo odgovorili na pitanje ta je pravicnost. Ti si je pripremio. Trasima e odgovorih mu ja po to si postao blag i prestao da se na mene ljuti . A onaj ko ivi dobro. koje smo kao prvo bili postavili. nasuprot onome ko je u ivljenju zao. Neka bude odvrati Trasimah. Pa ipak. Sokrate. pala rec da je nepravicnost korisnija od pravicnosti. . Kad je. a ne tvojom krivicom.Po tvojim recima svakako. a nepravican covek nesrecan. ja sam ga napustio i pre ao na drugo: da li je pravicnost porok ili vrlina. nisam se mogao uzdr ati da sa onog pitanja ne predem na ovo. nikada nije nepravicnost unosnija i korisnija od pravicnosti. navaljuju na sva jela pred njima i to bez dovoljno probirackog ukusa. predragi Trasima e. Ja sam se pona ao kao sladokusci koji. srecan. i da li je srecan ili nesrecan onaj ko je poseduje. te ko cu znati i da li je ona vrlina ili ne. Jer ako ne znam ta je pravicnost. Razume se. zatim.

. to je treca vrsta. i nevina zadovoljstva. Ali mnogi ne misle tako. II. ja bih to zaista i hteo odgovorih mu ja. ima li dobara koja volimo i radi njih samih i radi onoga to pru aju? Na primer: razum. naime. i radi onoga to nam ona pru a. dodu e. moramo tra iti radi onoga to nam daje i radi dobroga glasa. koja za buducnost nemaju niceg drugog osim to pricinjavaju radost onome ko ih ima. hoce li da samo misli kako si nas ubedio. jer je po sebi te ka i nepo eljna. a samo dokazivanje nije mi se dopalo. da cujem ta su zapravo te dve stvari. na primer. Ali ja. ali da su nam od koristi. da vidim hoce li se slo iti. 357a I. dodu e. c A onda. zdravlje. Cini mi se da je Trasimah pre no to je trebalo dopustio da ga opcini kao zmiju. onda. koji se uvek i u svakoj prilici pokazivao najhrabriji. nego je rekao: 0. telesno ve banje. izgleda. Ali izgleda da je sve ovo bilo samo uvod. lecenje bolesnika.' Jer Glaukon. KNJIGA DRUGA St. lecenje uop te i ostali poslovi? Mi bismo rekli da su ta dobra tegobna. ne volimo. da ne radi ono to hoce . nije se zadovoljio Trasimahovim porazima. Njih mi. Tako je odgovorih ja. b Hajde. moramo voleti i radi nje same. nego pravicnost koju. cuj i mene. pravicnost i nepravicnost. Pa ta dalje? A u koju vrstu ubraja pravicnost? 36 358 U najlep u. recimo. Izgleda da postoji odgovorih ja na to. Znam da ljudi tako misle odgovorih ja pa je i sam Trasimah ba zbog toga kudi. te ko mogu ne to nauciti. Hteo bih. a nju kao takvu izbegavaju. Posle ovih reci mislio sam da je na e ispitivanje zavr eno. Ova dobra volimo ba iz oba razloga. Zna li da postoji jo i treca vrsta dobara medu koja spadaju. ako elimo da budemo srecni. Sokrate. mislim odgovorih ja u onu koju. Znaci. vid. ili eli da nas stvarno ubedi kako je u svakom b slucaju bolje biti pravican nego nepravican? Kad bih samo mogao. i kakav uticaj i jedna i . Dobro. Reci mi: postoji li neko dobro tako veliko da bismo za njim te ili bez obzira na njegove posledice i koje bismo voleli samo i jedino radi njega samoga? Radost. ubrajaju u dobra tegobne vrste. ali ih ipak volimo radi koristi koju od njih d imamo i radi drugih stvari koje ona pru aju.

po to se iskusilo i jedno i drugo. ovaj put cu dokazivati: prvo cu opet poceti c sa Trasimahovim tvrdenjem i odredicu najpre ta je pravicnost i otkuda ona dolazi. zatim cu dokazati da svi ljudi koji te e za njom. Ako nema ni ta protiv. Da li se to tebi svida? Potpuno mi se svida odgovorih mu ja jer . cine to protiv svoje volje. dokazacu da s pravom to cine. vece je zlo trpeti je nego to je dobro ciniti je. Hteo bih da neko hvali pravicnost radi nje same. ali. kao trece. prirodi i poreklu pravicnosti. kako vele. pa nastavi: slu aj sada ono to sam ti obecao da cu najpre govoriti . a zlo trpeti nepravdu. Ka u da je po prirodi dobro ciniti nepravdu. mnogo bolji i prijatniji nego ivot pravicnog. i mislim da cu to najbolje dokuciti od tebe. A nikada jo nisam cuo onako kako bih ja eleo da se govori u prilog tome da je pravicnost bolja od nepravicnosti. cemu bi pametan i uvidavan covek vi e voleo da govori i slu a? e To je vrlo lepo receno odvrati Glaukon. Zato cu ja sada velicati ivot nepravicnog coveka2 i tako cu ti pokazati na koji nacin elim da te cujem kako kudi nepravicnost a hvali pravicnost. A ja licno ne usvajam to mi ljenje. ka u dalje. kao da te e za necim to je nu no a nije dobro. Sve u svemu. Sokrate! Ali u neprilici sam jer su mi u i pune Trasimahovih i mnogih drugih d govora.druga imaju na covekovu du u: nagradu koju one donose i njihove posledice ostavicemo zasad na miru. do lo se na kraju do toga da oni ljudi koji nisu mogli nepravdu . jer je ivot nepravicnog coveka.

koje se sastoji u tome da se nepravda neka njeno cini. poku avao je da vidi ima li prsten zaista i uvek takvu moc. Da su pravicni ljudi pravicni samo zato to ne mogu ciniti nepravdu. video je unutra mrtvaca veceg nego to su obicni ljudi tako mu se bar cinilo. On to primeti. poreklo i su tastvo pravicnosti: ona dr i sredinu izmedu najveceg dobra. Dok je sedeo u dru tvu sa drugima. On ga uze i izide. i najveceg zla da se na nepravdu ne mo e odgovoriti osvetom. Tada je pukao jedan deo zemlje i otvorila se pecina ba na onom mestu gde je on napasao stoku. svako hice po prirodi te i za vla cu. Taj Gig je bio pastir u slu bi tada njeg lidijskog kralja. Jer onaj ko nepravdu mo e ciniti i ko je olicenje mu kosti. Ovoj slobodi i mogucnosti . Ovo je. Buduci u tom srednjem polo aju. ta je pravda i kakvo je njeno poreklo. shvate da ce za sve biti ponajbolje ako se dogovore da ubuduce nepravdu ne cine i ne trpe. postao je vidljiv. pa je do ao i on i poneo prsten sobom. sklopi sa njom zaveru protiv kralja. tako da 360 su oni . video cudnovate stvari i jednog upljeg bronzanog konja. Le nije imao na sebi ni ta drugo sem zlatnog prstena na e ruci. Jednom je padala jaka ki a i bio je zemljotres. Po to 38 je izvr io taj opit. i prac vicnom i nepravicnom. ubi ga i preuze . Iz toga su onda proizi li zakoni i ugovori. Tamo je. Pribli i se kraljici kao ljubavb nik. prema onome to se govori. Na tom konju bili su otvori i kad se pastir sagnuo. III. Uhvaticemo i jednog i drugog na istom putu te nje za vla cu. videcemo najbolje iz sledeceg izlaganja: i jednom i drugom. primanje takve obaveze bilo bi za njega ludost. Eto. b a ne zato to bi ona bila neko dobro po sebi. uze prsten i ponovo ga okrenu tako da kamen bude spolja: cim ga je okrenuo. ljudi se priklanjaju pravdi onda kada nepravdu ne mogu ni ciniti niti je podnositi. a kad bi ga okrenuo spolja bio bi vidljiv. I sam Gig se zadivi. uspe brzo da postane poslanik kod kralja. dakle protiv svoje volje. zadivi se i side u pukotinu. kad god bi kamen okrenuo iznutra. samo ga zakoni sprecavaju i silom primoravaju da zastane kod ravnopravnosti. slucajno okrenu kamen prstena prema sebi i prema unutra njoj strani ruke.359 od sebe odbiti niti je drugome nanositi. nikada ne bi primao na sebe ugovornu obavezu da nepravdu nece ni ciniti ni trpeti je. Tada su se pastiri po obicaju skupljali kako bi kralju javili ta se preko meseca desilo kod stada. Kad je to video. dakle. kojoj govorim najbolje bi bilo kad d bismo imali onu moc koju je imao stari Lidanin Gig. prema dlanu. i smesta postade nevidljiv za one koji su oko njega sedeli. dacemo mogucnost da cine to hoce i praticemo kuda ce ih odvesti strast. postajao bi nevidljiv. pa je ono to su ti zakoni i ugovori propisivali nazvano pravicnim. ka e prica. njemu razgovarali kao da je oti ao. Sokrate.

zaista ne bi radio ni ta drukcije nego to radi onaj nepravicni: put i jednog i drugog bio bi isti. prema tome. i da svako delo preduzima mudro. tim stvarima raspravlja. niti bi prisvojio sebi tudu svojinu. Sam sud . postojala dva ovakva prstena. la uci se medusobno i to zato to bi se i sami bojali da ne pretrpe nepravdu. niti pravicnome od pravicnosti. sad. da ide po kucama i c da zavodi svaku enu koja mu se svidi. da ubije i da oslobodi iz okova koga god hoce. Kad god se neko oseti dovoljno jakim da cini nepravdu. Svaki covek d misli da je nepravicnost sama po sebi mnogo korisnija od pravicnosti. i to pravilno misli. ukratko. da radi medu ljudima to god hoce kao neko bo anstvo. inace nikako. najpravicnijeg i najnepravicnijeg. Kad bi. Kako cemo. nego zato to je na to prinuden. a on to ipak ne bi hteo da radi. on bi za sve koji ne to razumeju bio najveci bednik i pravi glupak. drugo preduzima a prvo propu ta. hvalili. pa. Kad bi se nekome pru ila mogucnost da cini nepravdu. Neka najpre nepravican covek radi onako kao to rade veoma sposobni 361 strucnjaci: kao to pravi krmano ili lekar odmah oseti ta je u njegovoj ve tini nemoguce a ta moguce.menusmo moci cemo doneti tek onda kad uporedimo obe ove vrste ljudi medu sobom. jer po ten covek kao takav i ne postoji. Ovo bismo zaista mogli uzeti kao jak dokaz da niko nije pravican po svojoj volji. e IV. tim dvema vrstama ivota koje . i kao to je on sposoban da ispravi ako je ne to pogre io tako i nepravican covek mora da ostane prikriven sa svojim nepravdama. nego cemo zamisliti da je svaki od njih savr en u svojim te njama. ako eli da .kraljevsku vlast. Toliko to se toga tice. Pred svetom bi ga. to porediti? Ovako: niti cemo ne to oduzeti nepravicnome od nepravicnosti. kako bi rekao onaj ko . pa jedan od njih imao pravican covek. onda. a drugi nepravican.. razume se. A kad bi ovako radio. cinice je. mislim da ne bi bilo tako cvrstog i prekaljenog coveka koji bi ostao pravican i hteo da ostavi tude na miru da ga ne dira: ta njemu bi bilo moguce da bez bojazni uzima na trgu to god hoce.

a njemu moramo dopustiti da pomocu najnepravicnijih postupaka stekne glas pravicnog coveka. Oni ce reci da ce pravican covek biti bicevan. onda ga treba smatrati nesposobnim. Ako su e takvi. Tada cemo moci prosuditi koji je od ta dva nacina ivota srecniji.u na im ocima ostane nepravican. onda ce mu i pocasti i nagrade pripadati zato to izgleda da je pravican. Avaj. Neka. mora umeti da govori ubedljivo. dakle. nego ce hteti da takav i bude: du a njegova je brazda duboka i plodna. a drugi u prividnoj nepravicnosti i stvarnoj pravicnosti. Jer ako va i kao takav. pa ce biti nejasno da li je on pravican radi pravicnosti same ili radi pocasti i nagrada. reci ce on. iz nje nicu odlucne misli* . Sokrate. mucen. postavimo nasuprot pravicna coveka. oduzeti sve. mislim. Treba mu. bacan u tamnicu. mora umeti da silom i hrabro cu uradi sve za to je potrebna sila. pre mogle primeniti na nepravicnog. koji. dragi Glaukone odgovorih ja kako si sjajno istakao razlike izmedu jednog i drugog! Kao vajar koji iznosi kipove na izlo bu. a stvarno pravican. Ako ga. pridati i savr enu nepravicnost. i da ce shvatiti kako ne treba eleti da se zaista bude pravican. mora biti u stanju da to popravi. Tako cemo imati dva potpuno suprotstavljena slucaja: jedan u prividnoj pravicnosti i stvarnoj nepravicnosti. dakle. medutim. i posle svih tih muka. ovaj covek bude samo prividno nepravican. ukoliko je ne to pogre io. najzad jo i razapet na krst. Neka ne cini nikakve nepravde. Eshilove 40 reci bi se. . Takvome coveku. ako ne to od njegovih nepo tenih poslova izide na videlo. dakle. uhvate. oslepljen na oba 362 oka. da to ne govorim ja nego oni koji nepravicnosti daju prednost nad pravicno cu. V. kojoj ne smemo ni ta oduzeti. ako je zaista a ne samo prividno takav. i mora umeti da stekne prijatelje i bogatstvo. nego je bolje samo se ciniti takvim.3 ne eli da c samo izgleda dobar vec hoce da bude dobar. onda. po to. oduzeti izgled pravicnog coveka. Kako sam mogao odgovori on. kako veli Eshil. medutim. I to treba da se ka e. Vrhunac b nepravicnosti je u tome da izgleda pravican a da to nisi. znaj. Jer nepravican covek. Treba mu. nece hteti da samo izgleda takav. nece biti te ko dokazati kakav ivot ocekuje svakog od njih. Mi savr eno nepravicnom coveku moramo. kakav je ovaj koga smo opisali u na em razgovoru. a. sem pravicnosti. dakle. i postaviti ga u polo aj sasvim suprotan onome koji je ranije imao. ali neka ga bije glas kao da je najveci nepravednik i neka onda doka e da mu takve klevete i njihove posledice ni ta ne smetaju d da bi stvarno iveo pravicno sve do svoje smrti. a ako bude izgledalo da je suvi e grubo receno.

Tako i ti priskoci u pomoc ako je on to izostavio. Ocevi kazuju svojim sinovima. d VI. Svet ka e. pa. a zatim ce uzeti enu iz porodice koju sam bude izabrao. i nabrajaju mnoga dobra za koja vele 41 . doci ce najpre u dr avi do vlasti. nego saslu aj jo i ovo. mnogo bolje nego pravican covek. Sokrate. Na taj ce nacin. Poslovica veli: neka jedan brat poma e drugome. ne. privatnom ili dr av c nom. moracemo se pozabaviti i suprotnim od onoga to je on rekao. jer ce se koristiti time to ne preza da ucini nepravdu. da je dovoljno jasno obrazlo io svoj govor? Ma cime? upitah ja. da su i bogovi i ljudi za nepravicnoga coveka spremili mnogo bolji ivot nego za pravicnog. bice bogat i cinice dobro svojim prijateljima. i svoju decu vencavace kako bude hteo. nego njen uticaj na dobar glas. Sokrate. Ali vec samo ono to je rekao dovoljno je da me sasvim dotuce i onemoguci mi da pravicnosti priskocim u pomoc. nekome brinu. da treba biti pravican. dolazi do vlasti. a pored toga ce imati koristi od svega. a to cine i svi oni koji se . ali me njegov brat Adeimant preduhitri: Misli li. i pri tom ne hvale 363 pravicnost kao takvu. a kodice neprijateljima. slu iti bogovima i ljudima kojima je naklonjen. mo e se otmeno o eniti i dobiti sve to je Glaukon malopre pomenuo kao posledicu dobroga glasa i pripisao nepravicnom.Kako ce ga smatrati za pravicnog. Jo se dalje redaju ova preimucstva: ka e se da ih bogovi cene. po to ce prevazici sve. a onaj ko u iva glas pravicnog coveka. dakle onim ta ljudi ka u. Nije rekao ba ono to je najpre trebalo reci. A on ce na to: e Ne. Pobedice svoje neprijatelje i prevazici ce ih u svakom takmicenju. to je sasvim prirodno. trgovace i dru ice se s kim god bude hteo. postati veci ljubimac bogova nego onaj pravican. Posle ovih Glaukonovih reci nameravao sam da mu ne to odgovorim. Da bi bilo jasnije ta ovaj Glaukon eli. prinosice obilne i sjajne darove i rtve bogovima i tako ce.

njima ru no i izmi ljaju9 sve rdave stvari koje je e Glaukon pomenuo kad je bilo reci . dok su neumerenost i nepravicnost slatke i prijatne. naprotiv. a mogu se citati i kod pesnika. spremaju im gozbu i ostavljaju ih tu da ukra eni vencima zauvek piju i misle kako je najlep a nagrada d za vrlinu vecito pijanstvo. Nepravedne i nepo tene ljude. Oni pravedne ljude recima dovode u Had. mnogim vrlim ljudima bogovi alju tobo nevolje i te ak ivot. koji nad ljudima bogoboja Ijivo vlada. Ali su vunate ovce ote ane runima te kim? i imenuje mnogo drugih slicnih stvari. Tako ka u i plemeniti Hesiod i Homer. Pored ovih shvatanja . Pa ipak vele da je nepravicnost uglavnom korisnija od pravicnosti. Tako. a more daje mu ribe. dakle. samo ih javno mi ljenje i zakon zabranjuju.da ih bogovi dele pravednim ljudima. slabe i siroma ne preziru i gledaju ih sa visine. govore . jo dok su ivi. iako se sla u u tome da su oni bolji nego oni prvi. ali mucne i pune tegoba. Drugo nemaju ta da ka u. bogovima i . Prvi veli kako bogovi daju pravicb nima da im hrastovi sasvim pri vrhu radaju ir a u stablu su pcele. ka u da su bogati lopovi i oni koji inace imaju moc srecni i spremni su uvek da im ukazu pocasti i u ime dr ave i privatno. a rdavim. pomocu ritualnih igara. Sokrate. rada mu jecma. coveku pravicnom koga ljudi smatraju nepravicnim. Nab suprot tome. na primer. nad ljudima jakim i mnogim. Sa svoje strane.8 Ovako i slicno uznose pravicnost. ili njihovi preci. Tome dodaju da ce. jo vecim nagradama bogova: ka u da potomstvo i rod pravednoga i cestitoga coveka ostaju i ne izumiru. ona koja ljudi 364 imaju svaki za sebe. jer. zakopavaju u nekakvo blato dole u podzemlju i primoravaju ih da nose vodu u situ. c a vocnjaci puni su roda. bez obzira da li je taj pravican dli nepravican. raspola u magijskom ve tinom i ve tinom bajanja pomocu kojih mogu uticati na bogove da ucine ono to oni tim . uz malu nagradu. pravicnosti i nepravicnosti treba da ispita . stoka mu svagda se mno i. VII. varalice i vraci10 obijaju pragove 42 bogata a i uveravaju ih da su prino enjem rtava i bajanjem dobili od bogova moc da im. vrlini: tako. govore .6 Musej i njegov sin7 obecavaju jo lep a dobra nego bogovi. medutim. uvaliti nekog njihovog neprijatelja u nesrecu. vrlo lepe stvari. dodu e. pribave opro taj za nepravde koje su pocinili oni c sami. budno titeci pravdu. i druga. a. Drugi. Tako i ovaj drugi: kao slava vladara neporocna. stoji sa hvalom i kudenjem. opet. Svi jednoglasno pevaju da su umerenost i pravicnost. te zemlja nosi mu crna p enice. dobar. posaduju ih za sto. . vele. A najcudnije su predstave koje ljudi imaju .

vrlini i poroku i kakvu pocast odaju ovima bogovi i ljudi? Mislim. ili da krenem niza stranu stazama krivudavim. tome kakav mora da bude covek i kako mora da se upravlja u ivotu da bi postigao da b najlep e ivi? Verovatno bi takav mlad covek samom sebi govorio kao Pindar: Da li pravo da se penjem dvoru uzvi enom koji nastanjuje Pravda. d Put do njih je glatak. vrlina i snaga. (teletai). decu meseca i devet Muza. rtvom levanicom i dimom od rtvi molec se kad ko prestupi to i sagre i togod?2 A spominju i mno tvo knjiga Museja i Orfeja. a kraj gde stanuju blizu. navode pesnike kao svedoke. tj. Za to to obecavaju. mladici koji su daroviti i sposobni da na prvi pogled iz svih tih prica izvedu zakljucak .'4 Oni jo govore da izabranici. VIII. ne bih li tako pro iveo do kraja?15 . . u kojih su vece cast. kako utice na du e mladica kad slu aju takve i tolike price . dok one koji to ne cine ocekuju tamo stra ne kazne. ta misli . e molbama tihim. Da bi pokazali kako je zlo lako pristupacno. Sokrate. I njih gledaju ljudi da mirisnim okrenu kadom. navode ove Hesiodove reci: Zla mnoga je lako postici.nacinom od njih zahtevaju. oni koji ucestvuju u misterijama i posveceni su 365 u njih (tzv. Ali pred vrlinu bogovi znoj postavi eu i nekakav strm i dug put. bivaju po tedeni od zla na onom svetu.'2 Da bi opet pokazali kako ljudi mogu bogove umilostiviti. oni uveravaju ne samo pojedince nego i cele dr ave da ivi i mrtvi mogu dobiti opro taj i oci cenje za nepravedna dela pomocu rtvovanja i ritualnih igara. za svedoka navode Homerove reci: i sami se bogovimogu ganut'. Pozivajuci se na te autoritete.

Sve to se govori potvrduje da mi ni ta ne koristi ako sam pravican. Odgovoricemo: u d velikim poduhvatima ni ta nije lako. onda cemo imati koristi. na njega treba sve usmeriti. jamacno bi mnogo opra tao i ne bi se ljutio na nepravicne. treba vuci za sobom. imacemo i ucitelje koji ce nas nauciti da mudro govorimo i varamo na skup tini i u sudu. sve to . ili ako se oni uop te ne brinu za e ljudske stvari. A da li cemo u Hadu. onda ce nam. ali nema druge. Kako je c onda moguce. b kako tvrde najvece dr ave. Ako bogovi postoje i ako se za ljude staraju. prema tome. i da se samo mali broj onih koji su naukom postali mudri uzdr ava da cini ne- . on bi znao da samo pojedinci osecaju odvratnost prema nepravicnosti i da su to oni kojima su taj dar dali bogovi. osnovacemo dru ine sebi slicnih. biti ka njeni za sve to smo ovde uradili mi sami ili na i potomci? Ne. ako c sam nepravican i ujedno vest da . teletai i bogovi ce nas ocistiti od grehova i uzeti nas u za titu. ukoliko nisam na glasu kao takav. na onom svetu. nevaljalcu nije lako da se vecito skriva. jer cu u tom slucaju do iveti samo muku i tetu. i proroci bo ji. A ako im moramo verovati onda nepravdu treba ciniti. jo razlog mogli navesti da pravicnost treba pretpostaviti najstra nijoj nepravicnosti? Ako spolja njost nepravicnosti prevucemo la nom bojom. Koji bismo. Ako smo. ako hocemo da idemo stazama na koje ukazuju oni govori. Ako smo nepravicni. njima znamo naucili smo iz raznih pripovedanja i od pesnika koji su nacinili njihove genealogije. bogovi nas nece ka njavati. pa od koristi koju ona donese treba prineti rtvu. ali premudrog Arhiloha'7.'8 Upotrebi javacemo onda cas recitost cas silu da bismo sebe za titili od osvetnickog dejstva zakona. sebi ra irim glasine kao . posle svih ovih reci 44 jo hoce da ceni pravicnost kad svako ko je bogat bilo duhom ili imetkom. reci ce se. ali cemo ostati bez koristi koju donosi nepravicnost.19 a ba ovi ka u da se bogovi ne mogu zadobiti i privoleti rtvama i prijatnim zavetima i darovima. Pesnicima mo366 ramo verovati ili jedno i drugo ili ni ta. deca bogova: pesnici. . kako tvrde mnogi i najveci ljudi i bogovi dati dobro i u ivotu i u smrti. Ako bogova uop te i nema. kako to ka u mudraci. nije ni potrebno da se mucimo oko skrivanja. po to je privid. pred svoja vrata i svuda oko sebe treba postaviti sliku vrline. a svojim molitvama uticacemo na bogove da nas ne kazne za na e zlocine i nepravde. bilo svojim zdravim telom ili porodicom. varalicu i liju lukavu. Sokrate. Naprotiv. mora da se smeje cim cuje da se velica pravicnost? Cak i kad bi neko mogao dokazati da je pogre no ovo to smo rekli i kad bi sasvim jasno video da je pravicnost ipak najbolja stvar. naime.16 jaci od istine" i po to on srecom gospodari". pravicnom coveku. Da bismo izbegli da budemo otkriveni. da neko. pravicni. IX. Ali. Jer. Ali bogove nije mogucno varati i suprotstavljati im se silom. u izgledu mi stoji bogovski ivot.

ugledu pred svetom. A razlog svemu tome le i jedino u onome iz cega je potekao ceo ovaj razgovor i moj i moga brata Glaukona. po to sam nije u stanju da nepravicno radi. jer elim da b od tebe cujem suprotno i ne nameravam da bilo ta krijem pred tobom. ne vodi racuna . jedna od njih vrlina a druga porok. i tako na bezobrazan nacin kako se bar meni cini izokrenuli njihovo pravo znacenje. nego kudi postupke nepravicnog coveka iz kukavicluka. cudnovati covece. Da 367 ste svi vi od samog pocetka tako govorili i da ste nas kao mladice uverili u to. Pri tom. pa sve do ovih ljudi danas. skrivene pred bogovima i ljudima. Sokrate. nije jo kudio nepravicnost kao takvu i nije hvalio pravicnost kao takvu nego samo slavu. To i jo vi e. a pravicnost kao najvece dobro. dakle. Sokrate. koji se zovete hvalioci pravicnosti. ne bismo se morali cuvati od nepravde drugih. pocast i nagradu. . samo recima dokazivati da je pravicnost bolja nego nepravicnost. pravicnosti i nepravicnosti govoriti i Trasimah i drugi. medutim. . Niko. Nemoj nam. ukoliko bude u stanju da je pocini. kao to je Glaukon vec rekao. Ja govorim to op irnije mogu. I sasvim je jasno da ce prvi medu njima koji dode do mogucnosti pociniti nepravdu. nego bi svako bio cuvar samoga sebe i cuvao se da ne bi. mogli bi . Od ostalih ljudi. . pocev od starih junaka cije su se izreke sacuvale. ili starosti. od svih e vas. prema tome.d pravicna dela. uticu jedna kao najvece zlo koje du a skriva u sebi. vec poka i kakav uticaj imaju i jedna -i druga na coveka koji te osobine ima i za to je. nijedan nije pravican po svojoj volji. ili kakve druge slabosti. A jo niko nije ni u pesmama ni u obicnom razgovoru u potpunosti opisao kako obe ove osobine same po sebi. cineci zlo. bio saucesnik najveceg zla. sve ono to se javlja kao njena posledica. Ako ni jednoj ni drugoj ne bude mogao oduzeti glas koji odgovara istini 45 .

Ne vidim da bih nekako mogao priteci u pomoc pra 46 vicnosti. ti se celog svog e veka nisi bavio nicim drugim nego upravo tim. Jer u va oj obdarenosti doista mora biti neceg bo anskog. ali tebi to ne bih oprostio. a da nepravicnost samo sebi koristi i poma e. elegije. To se vidi po tome to sam poku avao da. ako niste uvereni da je nepravicnost bolja od pravicnosti. vama. po tome to je ona sama po sebi tetna. i da ne kudi samu nepravicnost nego to se tac kvom prikazuje. pevajuci deco Aristonova. Drugima ostavi pohvale koje se zasnivaju na nagradama i mnenjima. Vi zaista nemate toga b ubedenja. da je od koristi jacemu. osim ukoliko bi ti sam hteo tako ne to. s druge strane. nasuprot Trasimahu. Najbolje . nego zato to ona tako izgleda. omoguci nam da uvidimo posledice i jedne i druge. slavnoga mu a bolansko koleno To je. utoliko sam vi e u neprilici ta da radim. deco obo avalac20 Glaukonov spevao pocetak . pamet i zdravlje. A. bez obzira da li su one bogovima ili ljudima poznate ili nepoznate. opet. Ja to zakljucujem po va em karakteru. dovah i rekoh: Nije lo e . Ja sam se uvek divio Glaukonovoj obdarenosti. hvali onda pravicnost upravo po tome to je ona sama po sebi korisna za onoga koji je ima. X. ne samo zbog koristi koju od njih imamo nego jo vi e zbog svojstava koja d ona imaju po sebi. kao i to ta one proizvode same po sebi u du ama onih u kojima borave. razjasni nam zbog cega je jedna dobro a druga zlo. dakle. jer mi se cini da to nisam u stanju. doka em kako je pravicnost bolja od nepravicnosti. sluh. i oinice ti se da preporucuje coveku da potajno bude nepravican i sla e se sa Trasimahom u tome da pravicnost koristi drugome. mislim prijatelji moji vrlo dobro receno. a kudi nepravicnost na isti nacin. a sada. va oj slavi u bici kod Megare: i Adeimantovoj vrlo se obra368 slavnoga mu a.i ako ih predstavi kao da su la ne. jer bih po va im govorima mogao sumnjati u to. pa i sva druga dobra koja su to sama po sebi a ne po izgledu. Ne ogranicavaj se. Jer. kada sam to cuo. kao vid. A po to si se ti vec saglasio s tim da je pravicnost jedno od onih najvi ih dobara koja zaslu uju da budu istra ena. na to da nam poka e da je pravicnost bolja od nepravicnosti.2' Ali ukoliko to vi e verujem. dok slabijem donosi nesrecu. njoj mo ete tako govoriti. ne preostaje mi ni ta drugo nego da potpomognem pravicnost: bojim se da bi sve dok di em i dok mogu govoriti bilo bezbo no ostac viti je i ne pomoci joj kad se preda mnom grdi. reci cemo ti da ne hvali pravicnost kao takvu. ja bih mo da mogao podneti da neko drugi hvali pravicnost i kudi nepravicnost po njihovim spolja njim efektima. a ipak . a vi taj dokaz niste primili. Jer.

pa je dovoljno pametan. Mislim da dobro govori odgovori on. A da li je dr ava ne to vi e nego covek? Jeste. Treba li poku ati da taj zadatak izvr imo? Mislim da to nije mali posao. Rekao sam ono to sam smatrao za istinu: Rasprava koju pocinjemo tra i. pa da zatim manja poredi sa njima i vidi jesu li ista. kojima izdaleka pru i mala slova da ih citaju. ispitajmo prvo 369 je ona u dr avama. cini mi se. Da li bismo mogli videti kako postaju pravicnost i nepravicnost kad bismo u mislima pratili postanak dr ave? Dabogme da bismo mogli.je da se borim za nju koliko mogu. i da . zatim cemo videti i kod pojedinaca. koristi koju one donose ka em istinu. mislim. Mo emo li se nadati da cemo lak e naci ono to tra imo kad budemo videli kako je postala dr ava? b Mnogo lak e. Ako dakle elite. Sasvim je tako odgovori Adeimant. ponekome padne na pamet da su ista slova na nekom drugom mestu veca i da su napisana na vecoj tabli. dakle! ta . i potra icemo slicnost izmedu vece i manje pravicnosti. da najpre raspoznaje ta slova. Razmislite dobro! Razmislili smo rece Adeimant. Meni izgleda da mi nismo sposobni da izvr imo ovo ispitivanje rekoh pa radimo kao kratkovidi ljudi. Ali e kakve veze ima to sa na im ispitivanjem . Mo da ce onda i pravicnost kod veceg biti veca i lak e ce se ispitati. Glaukon i ostali molili su me da pomognem koliko mogu i da ne prekidam raspravu. pravicnosti? Kazacu ti odgovorih. o tar d a ne slab vid. Pravicnost je osobina pojedinaca. Pocni. nego da pronadem ta je pravicnost a ta nepravicnost. a postoji li ona i u celoj dr avi? Postoji odgovori mi on.

jedan zemljoradnik nabavlja hranu za cetvoricu. Dobro. a od ostala tri dela vremena da jedan deo upotrebi na gradenje kuce. za cetvrtinu vremena. mo da. Tako je. 48 I to je sasvim prirodno. zar ne? Ili da dodamo odmah jo i obucara ili koga bilo od zanatlija koji rade za telesne potrebe? Tako je. I poceo sam: Mislim da dr ava nastaje zato to svako od nas nije sam sebi dovoljan nego tra i jo mnogo ta. jedan je za ovaj Zar ti ne misli tako? Mislim.XI. treci da spremi obucu? Treba li da radi sam za sebe i da ne daje drugima? Adeimant rece: Pa ipak je. Zevsa pada mi na pamet da niko nije po sasvim slican nekom drugom. da upotrebi cetvorostruko vreme i trud oko nabavke hrane i da je onda podeli drugima. Onda bi najpotrebnija bila dr ava od cetiri coveka ili pet ljudi? e Tako izgleda. Tako je. trece tkac. svojoj prirodi su njihove sposobb rad. drugo zidar. a drugo uzima u zamenu verujuci da time koristi sebi. Ako jedan drugome ne to da. a drugi za onaj. drugi za spremanje odela. hajde da u mislima osnujemo jednu dr avu! Kao to smo videli. mi! Dok ti to govori . ostalima. Razume se. da na primer. nego da sam za sebe spre370 mi cetvrti deo tog ita. Ili misli da je pocetak osnivanja dr ave drukciji? Mislim da nije. d Prva i najveca od svih potreba je nabavka hrane radi opstanka i ivota. nego nosti drukcije. c Ako. nju podi e na a potreba. A ka i mi rekoh ja kako ce dr ava biti u mogucnosti da sve to spremi? Jedno ce uciniti zemljoradnik. A ta sada? Treba li da jedan od ovih radi sam za sve ostale. Sokrate. Bez sumnje. . ono prvo lak e nego ovo drugo. jednog radi ove. drugog radi one potrebe i ako ljudi na taj nacin i zato to imaju mnogo potreba dovedu na jedno mesto mnogo drugova i pomocnika. onda mu to daje. onda mi takvu zajednicku naseobinu nazivamo dr avom. dakle jedan drugog uzima. treca nabavka odela i slicnog. Je li tako? Tako je. Ili ne treba da se brine . Druga je stan.

dakle. Prema tome ce. Adeimante. Jasno je. Nemoguce je. niti a ov. a i njemu su potrebni mnogi predmeti. A mislim da je i to jasno da posao propada ako se ne radi u pravo vreme. Istina je. . Tako je. nego radnik c mora da obavlja posao stalno i ne samo povr no. . i kovaci i druge mnogobrojne zanatlije postanu clanovi na e male dr ave. Mislim da ono to ima da se izvr i obicno ne ceka da radnik ima vremena da ga izvr i. Mislim da zemljoradnik nece sam sebi napraviti plug ako ovaj treba da bude dobar. Ali ona jo uvek nece biti prevelika ako dodamo jo pastire goveda i ovaca i druge ljude koji imaju posla e sa stokom da bi zemljoradnici imali volove za oranje. Sasvim tacno. Ako. A za sve potrebe koje smo pomenuli. svega biti u vecoj meri i lep e i lak e ako pojedinac radi posao koji odgovara njegovoj sposobnosti. i gradevinari. Tako isto je i sa zidarom. ni drugo d orude koje je potrebno za zemljoradnju. da bi se gradevinari zajedno sa zemljoradnicima mogli slu iti marvom za prenos tereta i da bi tkaci i obucari imali ko e i vune. dakle.I kad ce jedan rad ispasti bolje? Da li ako jedan i isti covek radi vi e poslova ili svaki pojedinac obavlja samo jedan? Ako svako vr i samo jedan posao odgovori on. potreban je veci broj gradana. isto je i sa tkacem i obucarom. a ne samo cetiri gradanina. hoce li se ona time uvecati ? Da. A podici dr avu na takvom mestu gde joj uvoz ne bi bio potreban. Ali dr ava nije ni mala ako sve to ima rece on. ako ga vr i u pravo vreme i ako se ne bavi drugim poslovima. gotovo je nemoguce.

i koji ce taj posao preuzeti na sebe. kupujuci i prodajuci na trgu. A ta ce biti u samoj dr avi! Kako ce jedan drugome davati svoje proizvode. Oni. a u dobro uredenim dr avama. zar ne? Otici ce. pa stoga nesposobni za neki drugi rad. zbog cega su. XII. hoce li on besposlen sedeti na trgu? Nipo to rece Adeimant jer ce se naci ljudi koji ce to videti. ali koji su. A ako neko ko je taj posao preuzeo dode praznih ruku i bez stvari koje su tim ljudima potrebne da bi od njih opet odneo ono to je njima potrebno. Bice potrebni. sada.Potrebni ce. Na taj nacin dobij amo tr i te i novac kao odredeni znak vrednosti stvari koje se razmenjuju. ne predstavljaju za dru tvo neku narocitu vrednost. Zar ne? Tako je. cini mi se. Da. Tako je. Njihov posao ce biti da budu na trgu. Nama su. nazivaju nadnicarima. zemljoradnik ili koji drugi radnik donese svoje proizvode na trg. koji ce iz drugih mesta donositi ono to je potrebno. kako mi se cini. putujuci iz jedne dr ave u drugu. e A ima jo i drugih radnika. blagodareci svojoj telesnoj snazi. rekoh ja. kako izgleda. u stvari. dok se oni sami. stvara potrebu da u na oj dr avi imamo i trgovce na malo. zaista. s obzirom na svoje du evne sposobnosti. moraju kod kuce spremati ne samo ono to je dovoljno za njih same. I nadnicari su. To nam. bice potrebni jo i mnogi drugi koji se razumeju u pomorske stvari. koji. to ce po pravilu biti oni koji su telesno najslabiji. vec i ono to je i koliko je ovima potrebno. nisu trgovci u pravom smislu te reci. sastavni deo dr ave. te da tu robu ponovo prodaju onima koji imaju potrebu da ne o kupe. potrebni i trgovci? Potrebni su. sposobni za svaki te ak rad. a na trgu nema coveka koji bi hteo da zameni robu za stvari koje su njemu potrebne. prema tome. dakle. A to su trgovci. Tako je. koji. biti i drugi ljudi. Pravi su trgovci oni koji trguju na veliko. dakle. . stvorili zajednicu i osnovali dr avu?22 Ocigledno kupovinom i prodajom odgovori on. Potrebni su i drugi ljudi koji ce potrebne stvari uvoziti i izvoziti. Znaci da je u na oj dr avi potrebno jo vi e zemljoradnika i drugih radnika? Da. a platu koju dobijaju za to nazivaju nadnicom. oni prodaju svoju snagu. Zar ne? Da. Ako. da kupuju od onih koji imaju ta da prodaju. otici ce opet praznih ruku. A ako se trgovina vodi preko mora. Moraju.

da je potpuna? Mo da. praviti odelo i obucu. Adeimante. Tu me Glaukon prekide i rece: Ti. A gde je sada u njoj pravicnost i nepravicnost? I sa kojom je od skupina koje smo posmatrali u la u dr avu? 372 Ja ne znam. pevace pesme bogovima u pocast i prijatno ce iveti u zajednici. a uz to ce umereno . kuvace. a zatim ce najlep e hlebove i kolace stavljati na rogozinu i cisto li ce. i to ce onda mesiti i peci. XIII. bob. graditi kuce i pri tom ce leti raditi bosi i goli. Da li je sada na a dr ava vec toliko narasla. Zaboravio sam da ce biti i toga: soli. . smokve. i kestenje ce peci u vatri. a zimi prilicno obuceni i b obuveni. i maslina i sira i luka i drugog povrca i sve cega u polju ima za kuvanje. a dece nece imati vi e nego to to do c pu ta njihov imetak. Mo da si pogodio rekoh. ukra eni vencima. jer ce se bojati siroma tva ili rata. Mi cemo im izneti i slatki e. Oni ce sejati ito. pice vino i. pa ce polegati po slaku i mirtama i gostice se zajedno sa svojom decoiri. zar ne? Hranice se spremajuci sebi ka u od jecma i bra no od p enice. grah. jagode od mirte. Sokrate rece on osim ako se nije pojavila kao potreba u njihovim medusobnim odnosima. Prvo da vidimo kako ce iveti ljudi koji su se ovako organizovali. razume se. ostavlja ljude da se goste bez zacina? Pravo ka e rekoh mu ja. Zato moramo ispitivati dalje i ne smemo popustiti. dakle.Da.

zar ne? 52 Razume se. Mo da to i nije sasvim neopravdano. nego se sad mora ispuniti gomilom naroda koja u dr avi nije vi e radi potrebe. ta nije bilo potrebe. Dobro. preduzimaci i zanatlije koji prave sve moguce sprave. slu avke i sobarice. pa cak ni sam nacin njihovog sopstvenog ivota nece nekima biti dovoljan nego ce tra iti jastuke. cini mi se ovakva je kakvu smo je sad opisali. stolove i drugo pokucstvo. jer toga u onoj dr avi nismo imali. nego i kako postaje bogata i rasko na dr ava. po svoj prilici. Isto se tako necemo moci ograniciti samo na ono to je najpotrebnije.d piti. i mirise. Ako biste. nego ce biti potrebno pokrenuti i slikarsku ve tinu. i slonovacu. odela i obucu. Prava dr ava. Sokrate. tako ce provoditi ivot u miru i zdravlju a umrece. lekari biti potrebni svakako u vecoj meri nego ranije? Mnogo vi e. glumci. i kolace i sve to najrazlicitijih vrsta. XIV. mo emo videti kako se pravicnost i nepravicnost pojavljuju u dr avama. Potreban ce nam biti i veci broj slugu. medutim. igraci. medutim. Zar nije tako? b Tako je odgovori on. Glaukone? pitah ga ja. d Onda ce nam. treba ih smestiti na jastuke. U ovoj dr avi. i zlato. Pa onda. i nabaviti druge slicne stvari. hlebari i kuvari? Potrebni ce nam biti i svinjari. ni nacin ivota kako smo ga mi prikazali. opet. Izgleda da nije dovoljno ako ustanovimo samo kako postaje dr ava. voleli da vidimo i jednu nezdravu dr avu. pre svega. moraju jesti e za stolom i imati i prismoka i slatki a kao sada. mnogi opet koji se bave muzikom. A i zemlja koja je dotle bila dovoljno velika . a tu spadaju. da li bi svinje mogao drukcije hraniti? Kako to. a. kod takvih nacina ivota. jer posmatrajuci takvu dr avu. vrlo stari i ostavice svojim potomcima isti takav ivot. koja je ujedno i zdrava. treba li dr avu opet povecati? Ona zdrava dr ava nije vi e dovoljna. i zacine. Jer ni ono to smo dosad pomenuli. pesnici i njihovi pomocnici: rapsodi. Tako! odgovori on. Ako nece da ljudi ive sasvim bedno. bice nam potrebne i svinje i druga najraznovrsnija stoka. dadilje. razumem. i pomade. svi lovci i glumci. i hetere. na primer. Zar misli da ce nam c biti potrebni i domaci ucitelji. stvari kojima se kite ene. ni ta nas 373 u tome ne sprecava. mnogi koji imaju posla sa slikanjem i bojama. A on: A kad bi osnovao dr avu za svinje. ono to smo vec nabrojali: kuce. ako hocemo da jedemo. berberi i onda.

koji je i za dr ave i za pojedince izvor i povod za zlo. i to ne samo malo nego za celu jednu vojsku 374 koja ce ici u rat i koja ce se boriti protiv neprijatelja za celokupno imanje i za sve to smo upravo pomenuli. Pa onda cemo imati da ratujemo. Onda cemo od svojih suseda odrezati zemlju. tome rekoh da li rat donosi dobro ili zlo. Nemojmo jo govoriti . vec ostanimo pri ovome: prona li smo u cemu je zacetak rata. a isto ce tako oni uzeti od na e zemlje. da jedan covek ne mo e dobro obavljati mnoge poslove. Tako smo i svima ostalima dodelili samo po jedan posao. bice mala i nedovoljna. Glaukone. ako elimo da je imamo dovoljno i za pa u i za zemljoradnju. Svakako. Kako ti misli ? Kao i ti. Pravo ka e rece on. Ne odgovorili ako smo i ti i svi mi imali pravo u onome to smo tvrdili kad smo najpre osnovali svoju dr avu. drugim poslovima i ne propuc tajuci pravo vreme. zabranili obucaru poku aj da ujedno bude i zemljoradnik. A zar sami gradani nisu u stanju da to ucine? upita on. Slo ili smo se. prijatelju. da bi obucarski posao bio lep. ratovanju? Nipo to. ne vodeci racuna .23 A zar nije narocito va no da se . onaj za koji je svaki od njih izgledao po svojoj prirodi najsposobniji i koji bi imao da obavlja lepo i celog veka. A ipak smo.da ishrani sve. ako se seca . obucarstvu nego . b A zar ti se ne cini da je ratovanje ve tina? Nesumnjivo je ve tina. zar nece to tako biti? Hoce. ako i oni predu granice najpotrebnijeg i pocnu da te e za imanjem bez granica? e Tacno je. . Pa onda na a dr ava mora postati jo veca. sigurno. Treba li se vi e brinuti .

Sve te sposobnosti moraju imati. A to se tice du evne strane? Mora li da bude odva an? Mora i to. mo da. Da li bi medu hoplitima ili u nekom drugom rodu oru ja mogao biti dobar ratnik onaj ko bi samo uzeo u ruke tit ili koju drugu ubojnu spravu. 375 Ne smemo rece Glaukon. u igri i kocki ne postaje niko savr en ako se time nije bavio odmalena nego samo povremeno. ili koje drugo ivo bice? Zar nisi primetio kako je nesavladljiva i nesalomljiva 54 b estina24 koja du u u kojoj se nalazi cini neustra ivom i nepobedivom? To sam primetio. otkrijemo koji i kakve prirode ljudi su pogodni da brane dr avu. okretni da mogu slediti ono to su zapazili. po mogucstvu. ako vec moraju dobro da se bore? Razume se. posao cuvara dr ave va e niji. i jaki ako je potrebno da se bore sa onim koga su uhvatili. kad je u pitanju sposobnost odbrane. i da li bi mogao postati savr en borac onaj ko nema dovoljno znanja i izve banosti u rukovanju istim. . ne smemo ocajavati dok god imamo snage. jer bi u tom slucaju orude imalo presudnu ulogu. A treba li da budu hrabri. Pa hoce li biti hrabro ono stvorenje koje nije estoko. dakle. Pa ipak. pa bilo to konj. to je na posao. ili pas. Ukoliko je. I jedan i drugi moraju biti o tri u zapa aju. tako lako da i zemljoradnik i koji bilo obucar ili neki drugi radnik mogu u isto vreme biti i ratnici. dok. A zar se za taj posao ne tra i narociti prirodni dar? Svakako. medu d tim. Zevsa mi rekoh nismo izabrali ba lak posao. kad jo niko nije postao savr en zanatlija ako je samo uzeo alat u ruke? Ima pravo. Veruje li ti rekoh da se priroda jednog plemenitog psa. XV. Je li ti jasno kakav mora biti borac po svome telesnom sastavu? Jeste.poslovi oko ratovanja pravilno izvr e? Ili je to. Tako mislim i ja odgovori mi on. Na posao bi se sad sastojao u tome da. Da. razlikuje od prirode mladog coveka plemenitog porekla? Kako to misli ? Ovako. utoliko on vi e zahteva da budu oni slobodni od svakog drugog posla i tra i od njih utoliko vecu ve tinu i bri ljivost rekoh ja.

svemu to smo razgovarali i rekoh: Sasvim je prirodno to se nalazimo u neprilici. Mi smo se udaljili od slike koju smo pred sebe postavili. dok su prema nepoznatima sasvim drukciji. inace nece cekati da ih drugi satru. ako nema sve ove osobine. . Izgleda gotovo tako. A cuvar ne mo e biti dobar. nece li biti divlji jedan prema drugome i prema ostalim gradanima? Zevsa mi. Znam. Ima pravo. Ako je to nemoguce. Nisam video nikakav izlaz iz toga. A gde? Mogli bismo ih naci i medu drugim ivotinjama. Gde cemo naci i pitomost i ratobornost ujedinjene. ta da radimo dakle? rekoh. ali ipak razmislih . Kako to misli ? Nismo zapazili da zaista ima takvih priroda koje u sebi spajaju obe suprotne osobine. onda ne bi bilo moguce ni d da postoji dobar cuvar. to nije tako jednostavno. vec smo to smatrali nemogucnim. Tako je. ako budu takvi po prirodi. c Ali oni moraju biti pitomi prema prijateljima.Ali Glaukone. Znaci da je to moguce rekoh i da nije neprirodno ako od na ih cuvara tra imo da budu isto takvi. Dobro zna kako plemeniti psi imaju tu osobinu da su prema domacima i poznatima pitomi koliko samo mogu biti. e ali je najbolje ako ostanemo kod one koju smo uporedili sa cuvarom. a prema neprijateljima nemilostivi. Jer je pitoma priroda suprotna ratobornoj. prijatelju. nego ce to sami uraditi.

i jak po prirodi. onda ce na em znanju i to biti od koristi. dalje. ali je jasno da pas tako radi. Nikako. ako c hoce prema poznanicima i svojima da bude pitom. Na svaki nacin. iako mu on ni ta na ao nije ucinio. zar ne? Sasvim tako rece on. jedna fina crta i tako reci mudrob ljubiva strana njegovog bica. Kakvo ce. Vaspitacemo ove ljude u mislima kao da pricamo price i necemo voditi racuna . XVI. da ima i neceg mudroljubivog25 u svojoj prirodi? 376 Kako to? Ja ne uvidam. ta misli . Tada Glaukonov brat rece: Ocekujem da ce takva rasprava zaista koristiti na em pitanju. dakle. i okretan. onda je prema njemu pitom. ta to? Ako vidi nekog nepoznatog pobesni. 56 Pa onda rekoh . Necemo izostaviti ni ta to je potrebno. te Mo emo. Znaci. A ljubav prema znanju sastoji se u tome da se razlikuje poznato od nepoznatog. e Tako treba. moraju imati te osobine. A kako treba ove cuvare odgajati. i za coveka mirno reci da. Adeimante. A vidi li poznatog coveka. Kako to? Tako to on razlikuje prijatelja samo po tome to prvoga poznaje a drugoga ne. domace od tudinskog. I to se mo e videti kod psa rekoh to je kod ivotinje zaista cudnovato. Pa to je. XVII. ipak. a necemo biti ni preop irni. Onda ce dobar i sposoban26 cuvar dr ave morati da bude i prijatelj mudrosti.Nije. da li buduci cuvar treba. mora po prirodi biti prijatelj mudrosti i eljan znanja. biti njihovo vaspitanje? Te ko cemo naci ne to to je drukcije od onoga to se . vaspitavati? Ako razmotrimo to zbog cega i ispitujemo: na koji se nacin javlja u dr avi prad vicnost i nepravicnost. Mo emo li. makar da mu ovaj nikad nije ucinio nikakvo dobro. ne smemo preci preko toga opisa. Zar se jo nikad nisi tome divio? Ja na to jo do sada nisam obratio pa nju. i odva an. A da li je biti eljan saznanja i biti prijatelj mudrosti jedno te isto? Razume se. pa makar on bio i veoma obiman. pored odva nosti. vremenu.

sama la . pa onda sa gimnastickim. Hocemo li vaspitavajuci poceti sa muzikom pre nego sa gimnastikom? Razume se. ali sadr e i istinu. a nab rocito kod mladog i ne nog bica. Zar ne zna da deci najpre kazujemo mitove? Oni su. A mi kod dece pocinjemo sa mitovima. a to nisu. da najpre moramo nadzirati mitoc tvorce. Tako je. Tako je. Sad zna da je pocetak svuda najva niji. i da treba odvojiti ono to su dobro srocili. Odabrane mitove dacemo dadiljama i preporucicemo majkama da ih pricaju deci i da time 57 . A postoje dve vrste govora: istiniti i la ni? Tako je. koji hocemo drugome da damo. pa onda prelazimo na gimnastiku. Tako je pravilno. tako reci. odbaciti. Da li cemo onda tako lako dopustiti da deca cuju makar kakve mitove od bilo kakvih pesnika i da prime u svoje du e mnenja suprotna onima za koja mislimo da bi morala imati kad porastu? To nipo to.tokom vremena ustalilo. Tada se stvara i doteruje oblik. dakle. ali prvo one la ne Ne razumem kako to misli . Cini se. Tako sam mislio kad sam rekao da prvo treba poceti sa muzickim vaspitanjem. zar ne? Dakako. 377 U vaspitanju treba primeniti oba. a to je: gimnasticko vaspitanje tela i muzicko27 vaspitanje du e. A uz muzicko obrazovanje idu i govori. Na svaki nacin.

a kad bi se . svemu tome ipak moralo govoriti. a koja. koje je propatio od svoga sina. I veci i manji mitovi moraju imati isti smisao i isto dejstvo. nego neku skupocenu i retku zverku. Jer to nije istina. tome cutati. da c gone jedan drugog i da se medusobno bore. Cak i kad bi Kronova dela i nacin na koji je njegov sin s njim postupao bili istiniti. naime. To su zaista opasne price rece Adeimant. a narocito kad jo price nisu ni lepo izmi ljene. dragi Adeimante. Niti uop te da bogovi ratuju protiv bogova. pricali ih ljudima. Oni su sastavljali i la ne mitove. Zar d ne misli i ti tako? Da. biti zabranjene u na oj dr avi. a pricaju ih i sada. jer bi se u tom slucaju pona ao kao prvi i najveci bogovi. b Stoga ce one. bogovima i herojima kakvi su. Koje? upita on i ta ka e i kudi u njima? Ono to pre svega i najvi e treba kuditi.23 sama Kronova dela i 378 strahote. napravi rdavo poredenje. govoreci . pred najmanjim mogucim brojem slu alaca. Takve stvari se ne smeju govoriti mladom coveku. Nikako im ne smemo opisivati i slikati borbu . kazuje da je Uran uradio ono to Hesiod pripoveda i kako mu se Kron za to osvetio. Ali kako to govorimo i na ta se to odnosi? Vec na prvu i najva niju pricu . I pravo je da se tako to kudi. to bi trebalo ciniti u tajnosti. mislim da ne bi trebalo tako olako pripovedati pred nerazumnom svetinom i nedoraslom decom. jer bi u protivnom ovaj mogao pomisliti da ne cini ni ta neobicno kad zagazi u najvece zlocine i ako ga spopadne elja za osvetom za nepravde koje mu je pocinio njegov otac. 58 Boga mi odgovori on ni meni se ne cini da ove stvari treba da se iznose kao primerne. ta to znaci? e To je kad pesnik. najva nijim stvarima koju pripovedac nije lepo sastavio. ne bi li se tim nacinom to vi e smanjio broj slu alaca. A od mitova koji se danas pripovedaju mora se najveci deo izbaciti. i drugi pesnici. Ali ne vidim koje ti podrazumeva pod vecim? One koje su nam pricali Hesiod. kao kad slikar slika sliku koja nimalo nije slicna onima koje je hteo naslikati. od kojih ce se prethodno zahtevati da na rtvu prinesu ne svinju. i Homer.vi e neguju njihove du e nego njihova tela rukama. Koje to? U vecim nalazimo i manje rekoh.29 trebalo bi . Mi elimo da buduci cuvari dr ave smatraju medusobne sukobe za najvecu sramotu i da se na njih ne odlucuju lako.

30 ili druge razne borbe bogova i heroja sa njihovim najbli im rodacima. XVIII. Dobro! Pa kakva bi bila nacela za govor . pa bilo da se . 379 nego osnivaci dr ave. Da to mora. vec ono to u to doba starosti primi u sebe ostaje u njemu tako cvrsto da se vi e e ne mo e izbrisati i ne mo e promeniti.32 pa onda borbe bogova . To to je sin vezao Heru31 i to je otac bacio sa neba Hefesta. bogovima? 34 Ovakva. otprilike rekoh ja. Ali ako nas neko upita koje price nazivamo dobrim? A ja odgovorih: .33 te se price ne smeju primiti u dr avu pa bilo da su ispevane u alegoriji ili bez nje. njemu tako mora govoriti? Mora tako. . Bog se uvek mora prikazati onakvim kakav je. njemu govori u epu ili u tragediji.Giganata. moraju to odmah istaci. onda starci i starice. kad je ovaj hteo da odbrani majku koju je on tukao. To ima smisla rece Adeimant. ne mo e prosuditi ta je alegorija. kojima je Homer pevao. A osnivaci sami ne moraju pevati pesme. naime. Mladi covek. a ta nije. i uop te stariji ljudi. a pesnici ce biti primorani da svoje pesme pevaju u tom duhu. ali moraju poznavati osnovne principe kojih se pridr avaju pesnici kad pevaju i ne smeju dopustiti da se radi mimo njih. ni ti ni ja. mi sada nismo pesnici. b A da li je bog zaista dobar i da li se . A dobro bice ne donosi zlo. Adeimante. Zato treba nastojati da ono to najpre cuje bude zaista najlep e od svega to je ispevano i da neguje kod njih vrlinu. je li? Valjda ne. Jer ako hocemo da ubedimo decu kako se nijedan od gradana nikad nije posvadao sa d drugim jer je to bezbo no. Da li ono to nije tetno kodi? Nikako.

kad im hoce ognji te da ugasi. onda moramo u smislu ovoga to ispitujemo reci da bog radi pravedno b i dobro. a mo emo dopustiti da ka u kako su ti stradalnici bili rdavi i zbog svoje zloce nesrecni. XIX. a iz drugog darove dobre. dobro je uzrok blagostanja? Jeste.A cini li zlo ono to ne kodi? Ni to. ili 60 ne to tome slicno. jer ima mnogo manje dobra no zla. po to je dobar. Kome iz bureta oba gromoviti pome a Zevs. Isto tako ni svadu boginja i pomirenje njihovo po380 sredovanjem Temide i Zevsa. iz jednog daje darove zle. izgleda odgovori on. a ne boga. kao to misli svetina. Stoga bog.38 ne smemo dopustiti da mladici cuju ni ono to je rekao Eshil: Sam bog krivicu stvara ljudima. nije. Ne smemo dopustiti da pesnik ka e kako su oni koji su pretrpeli kaznu nesrecni ili da je to bog uradio. a onde na dobro. Pa onda dobro nije svemu uzrok.39 Ako neko opeva Niobine patnje. uzrocnik svih ljudskih sudbina. Onda takvu gre ku ne smemo primiti ni od d Homera rekoh ni od bilo kog drugog pesnika koji gre i kad govori da: Le e bureta dva u Zevsovu dvoru. na koje se navedene reci odnose. ili trojanske borbe. a ne i onome to u sebi nosi zlo. nego samo malog broja. Dakle.35 e Ne treba verovati ni u ono to ka e na drugom mestu36 da je Zevs uzrocnik dobra ali i zla. mi to necemo odobriti. nego je uzrok samo onome to u sebi ima neceg dobrog. A ako ne cini nikakvo zlo. a da im je bog ucinio dobrocinstvo . Potpuno si u pravu. onda i ne prouzrokuje zlo? A i kako bi? Da li je onda korisno ono to je dobro? Jeste. i da stradalnici od te kazne imaju korist. u ruglo uvali toga. Koga obdari bedom. a veceg broja nije. c Sasvim tako rece on. taj ce ovde naici na zlo. Ako neko37 ka e da su Atena i Zevs krivi to je Pandar prekr io zakletvu i ugovor. te ga cemerna glad po ubavoj progoni zemlji. a za zlo moramo tra iti drugi uzrok. ne smemo dopustiti da se ka e kako je to delo bogova. ili ako i jeste bo je delo. A kao uzrocnik dobra ne smemo smatrati nikog drugog do jedinog boga. ili stradanje Pelopida.

iz rdavih pobuda. Tako isto nece ni spravama. Takav bi. ili misli da je jednostavan i da nikad ne menja svoj oblik? Na to ne mogu da odgovorim odmah rece on. ili da nas vara pa to samo tako izgleda. Ali u potpunosti treba zabraniti da neko ka e kako je bog. vec samo onog to je dobro. dakle. nekome kriv za njegovu nesrecu. I ja se sla em s takvim zakonom i svida mi se. onda i mladima i starijima treba zabraniti da to slu aju. A da li ce ti spoljni uticaji moci zbuniti i promeniti ba najhrabriju i najrazumniju du u? Nece. rada. d A koji je drugi princip? Veruje li ti da je bog cudotvorac i da se. mo e pretvarati u razne oblike. ni kucama. telo pod uticajem jela. vetrovima i uop te pod takvim uticajima ba onda 381 najmanje menja kad je najzdravije i najjace? Tako je. spoljni uticaji? Kao to se. niti se pak medusobno sla u. nije uzrok svega. ili to ucini neko drugo e bice? Na svaki nacin drugo. nimalo koditi vreme i spoljni uticaji. koji je dobar. ako su dobro gradene i u dobrom stanju. Ako neko bice menja svoj oblik. jer te price nisu ni pristojne ni nama od koristi. pa bilo da je ono receno u poeziji ili u prozi. naime. bogovima i jedan od principa kako pripovedaci treba da pricaju i pesnici da pevaju: da bog. Dobro. . ako na a dr ava treba da ima c dobre upravljace. da li ga menja samo po sebi i svojom moci. na primer. pa bilo da se zaista pretvara i na vi e nacina menja svoj oblik. A zar savr ene stvari nisu najotpornije kada su u pitanju drugi. bio zakon .kad ih je pustio da pretrpe kaznu. Taj princip potpuno odgovara. a svako bice pod suncem. pica.

ne bi smele da veruju u takve price i ne bi smele pla iti svoju decu pricajuci im kako neki bogovi nocu lutaju okolo pokazujuci se u raznim i mnogobrojnim oblicima. Ako. Tako je. Izgleda tako. Rekao je sasvim tacno. naciniti sebe svojevoljno gorim. onda samo na taj nacin. XX. dakle. jer ce time i same huliti na bogove i. Ali. pa bio bog ili covek. nijedan pesnik ne treba da govori da: Strancima putnicima i bogovi umeju sami da se ucine slicni i u svakom znaju obliku ici kroz gradove. ako je to moguce. mora biti tako. nego izgleda da najlep i i najbolji bogovi. d Pa onda. Ali. uvek ostaju u istom obliku Po mome mi ljenju. Da li on mora da se pretvori u ne to bolje i lep e. Adeimante? Nemoguce. onda nas oni varaju i cine carolije? . naciniti decu kukavicama. da li ce neko. Tako je.43 e I neka nam ne pricaju mnoge i ovakve slicne price. A bog i njegova priroda su u svakom pogledu savr eni. jer mi ne mo emo tvrditi da bogu nedostaju lepota i vrlina.40. i niko ni u tragedijama ni u drugim pesmama ne treba da uvodi Heru pretvorenu u sve tenicu koja skuplja darove to mogu pokloniti ivot deci Inaha. b Sve to je savr eno znaci. 62 To ne bi smele.. mo da sam sebe menja i preobra ava? Ako se uop te menja. bogovi odista ne mogu da se pretvaraju. Majke. bilo od prirode ili ve tacki. prijatelju.. Onda bi bog najmanje smeo da se menja. Pa onda je nemoguce i da bog eli da promeni svoj oblik. onda svakako u gore i ru nije. opet. reke u Argu. ne popu ta ni najmanje uticaju drugih stvari. Niko ne treba da la e kako su Protej41 i Tetida42 menjali svoj oblik. u isto vreme.Tako je. ili i po jednom i po drugom. a nama izgleda da ih vidimo u najrazlicitijim oblicima. ili u gore i ru nije? c Ako se vec menja.

I u mitologijama. mislim na neznanje koje postoji u du i obmanutog coveka. u tom slucaju. mrze ne samo bogovi nego i ljudi. la u recima je katkad potrebna i kao takva ne zaslu uje mr nju. sastavljamo price koje su to je moguce vi e nalik na istinit. ako bismo tako mogli reci? Kako to misli ? Mislim da u onome to mu je najva nije i . znaci. kojima smo malocas govorili. a ne prava la . od ovih slucajeva. u svojoj du i najdublje mrzi la . da bismo ih odvratili od njihove nad mere. Zar ne zna rekoh mu ja da svi bogovi i ljudi mrze istinsku prevaru. jer la u recima samo je imitacija stvarnog stanja u du i i nestvarna slika koja c nastaje kasnije. te i na taj nacin cinimo la (u recima) potrebnom. Pravu la . Najvi e je mrzi tada.45 Zar nije tako? Tako je. niti da mu kazuju la umesto istine. ili cak u saobracanju sa onima koji se nazivaju prijateljima. I sada jo ne razumem. Zar takva la nije potrebna protiv neprijatelja. kada ovi iz ludosti ili nerazboritosti hoce da pocine kakvo zlo? Tada nam la u recima slu i kao nekakav lek. onome to mu je najva nije niko namerno ne la e. Tvrdim samo da nijedan covek ne voli da vara sebe. onda. A doista bi se to . kada ne znamo pravu istinu . Mislim da je mrze. la bila potrebna bogu? Da li bi on. Pa ipak. cemu sam upravo govorio moglo nazvati pravom la ju. niti da bude u neizvesnosti kad se istine tice. U kojem bi. svakako. 382 ta? Zar misli da bi bog hteo da nas zavara la nim prikazivanjem pa bilo to recju ili delom? Ne znam. XXI. .46 Zaista je tako odgovori Adeimant. zbog nepoznavanja onog 63 to . b Ti misli da ja govorim ne to narocito. i da. davnoj pro losti.Mo da.44 vec da se veoma boji da se tu krije la .

dakle. treba da la e zato to se boji neprijatelja? e Daleko od toga. bogovima. ni u budnom stanju. Verovah da usta Febova ne la u. naime. Ali taj pevac. da je bog potpuno jednostavan i istinit u delu i u reci i niti se sam preobra ava. I pesmu slave pevao mi na radost. rece. dakle. to je s nama na gozbi bio. razlog zbog koga bi bog morao da la e. Sla e li se s tim da je ovo taj drugi nacin na koji treba pevati pesme i govoriti: da. . mo da. dakle. u Homera mnoge stvari hvalimo. Ne postoji.49 a u Eshila necemo hvaliti ono mesto gde Tetida ka e da je Apolon na njenoj svadbi pevao . sreci njenoj b i njenog poroda: Bez bolesti iivece dugo. ni recima. ni pojavama. Sudbu. Ili zbog bezumlja i ludosti prijatelja? Bog ne voli nijednog bezumnika i ludaka. ni znacima koje alje. Jasno je. Potpuno se sla em sa svim nacelima i ja bih ih primio kao zakone.48 383 Tako se sad i meni cini rece on po to ti tako veli . Ne postoji. ima bogougodnu. Mislim da nije. ni u snu. Iako. necemo hvaliti i to da Zevs alje Agamemnonu onakav san. bogovi nisu ni carobnjaci koji se preobra avaju. niti druge la e. ubica postade sina mojega. Bog.51 a jo manje cemo trpeti da ucitelji to delo koriste u vaspitavanju omladine. niti nas la ima u delu i u recima vode na krivi put? Sla em se. Znaci da je la potpuno strana demonskoj47 i bo anskoj prirodi? Razume se. jer prorocki im je svojstven dar.se dogodilo u davnoj pro losti. i tako pevao.50 64 Kad tako neko govori . ljuticemo se na njega i necemo mu dati hor da svoje delo prika e. a sami da budu bo anski koliko je to ljudima uop te moguce. dakle. jer cuvari na e dr ave treba da budu vaspitani da po tuju bogove. nije la ljivi pesnik. bio prinuden da la prikazuje kao istinu? To bi svakako bilo sme no. Ili.

od koga i sami zaziru bozi. 386a I. podzemlju i strahotama onoga sveta mo e osloboditi straha od smrti i da ce on biti u stanju da u bitkama smrt pretpostavi porazu i ropstvu? Nipo to. ne zato to nisu .5 du a odleti pod zemlju tada. da moramo bdeti nad onima koji takve mitove pripovedaju i zahtevati od njih da . prilikama u Hadu ne govore ru no. Zevsa mi! Misli li da se onaj ko veruje u price . ni kako je potrebno onima koji ce c postati ratnici.4 du a mu ostavi ude i brzo odleti Hadu 387 svoju oplakujuc sudbu i ostaviv snagu i mladost. vec pohvalno. koji i sam svoga imanja nema negoli vladati mrtvima to ne vide sunca}. Dalje. kako bi bogove i roditelje mogli po tovati. pocev od stiha: vi e bih voleo biti paor i sluga onom. a medusobnom prijateljstvu i saglasnosti medu gradanima pridavati najvi u vrednost."7 b Zamolicemo. 0 bogovima rekoh ja treba otprilike takve price na i mladici da slu aju i to od malih nogu. Cini se. a drugi blude ko senke. Homera i druge pesnike da se ne ljute to ta i slicna mesta bri emo. podobna dimu cvrcec'. d da se poka e stan i smrtnog i besmrtnog roda truo i stra an..G KNJIGA TRECA St. . i u dvoru Hadovu nekakve du e ima. Mislim da je to dobar nacin odgovori on. gde se u povorci oni sve jedan za drugog dr e: tako su cvrcale du e .6 Kao to mi evi slepi unutra u pecini stra noj cvrkom cvrce i lecu kad koji spadne sa stene. misli da je mogao b postati hrabar onaj ko je taj strah nosio u svome srcu? Ne. Onda cemo sva takva mesta izbaciti. jer inace nece govoriti ni istinito. mo da. dakle. i senke ima. dakle. al' nikakva nema ivota.3 jedini on da je svestan. To moramo.2 60 Avaj. Ako treba da postanu hrabri. zar im ne treba pricati takve stvari koje ce uciniti da se ni najmanje ne boje smrti? Ili.

cak i kada u boju. Te price moraju se onda pricati i pevati na drukciji nacin? Razume se.pesnicka. tu pored njega. i to mno tvo ne u iva u tome da ih slu a. nego ba zato to ukoliko su vi e pesnicka. necemo onda dopustiti ni to. Onda sve to treba odstraniti? Da. Mo da je to i dobro. rekoh ja imamo li ili nemamo pravo da to izbacimo. d Onda necemo dopustiti ni to da slavni heroji placu i uzdi u. Ka emo da pravi mu karac nece smatrati da je za pravog mu karca smrt ne to stra no. ali se mi bojimo za svoje cuvare da zbog tako groznih stvari ne postanu suvi e mlitavi i slabi. utoliko manje treba da ih slu aju mladici i ljudi koji treba da budu slobodni i da se vi e pla e ropstva nego smrti. Isto tako treba odbaciti sva stra na i grozna imena stvari u podzemlju: dakle Kokit i Stigu.8 i podc zemne senke i sve te izraze koji kod svih slu alaca izazivaju najvecu grozu. Gledaj. Sasvim tako. 67 . ako nismo ono prvo. zar ne? Svakako. gine njegov drug. II. dakle. S pravom se toga bojimo.

dakle. i ne govore: c Te ko nesrecnoj meni. junaka materi jadnoj. ili cega drugog to je tome slicno. a moje za Hektora tu i srce!u ili: Avaj. i to ne onim hrabrijim. a cas na lice. svakog junaka on poimence poziva e tada?2 Jo usrdnije cemo ih zamoliti da bar bogove ne predstavljaju kako placu.n a ako vec govore tako . onda da bar najvi eg boga ne predstavljaju onako la no kao da govori: 68 Avaj. ili brata.Sla em se. srodnik bogova. kad mi po sudbi od ruke Patrokla Sarpedond od svih ljudi meni najmiliji. on ponajmanje ima potrebu za drugima. dakle. dragi Adeimante. On ce. ili kako Prijam. ostavljajuci to enama. bogovima. Jer kad bi na i mladici.9 b i da ne pricaju kako je obema rukama obuhvatio crni pepeo i sipao ga sebi na glavu. ali lo i. Oni za 388 koje ka emo da ih odgajamo za cuvare zemlje. mnogo manje oplakivati i najspokojnije ce podnositi takav dogadaj. sina boginje. Zaista. ocima svojim sad vidim dragoga borca gonjena okolo zida. . ili imovine. morali bi se stideti da cine tako ne to. a onda od odra bi ust'o i kren'o. pa bi alostan sav uz obalu morsku tumar'o. pravo da izbacimo naricanja znamenitih mu eva. t reba da padne! III. a cas bi nauznak leg'o. kao i onima koji su mu karci. Tvrdimo isto tako da je takav covek u najvecem stepenu sam sebi dovoljan za ivot i. kako cas bi na stranu on. Sasvim je tako. za razliku od ostae lih. ukoliko ga do ivi. Nipo to.10 niti kako tuguje i ali. To je istina. Njemu izgleda mnogo manje stra na mogucnost da bude li en sina. mnogo manje. On ne bi nad njegovom sudbinom naricao kao da mu se dogodilo ne to stra no. Opet cemo zamoliti Homera i druge pesnike da ne predstavljaju Ahileja. kao to je Homer pevao.11 sve ih molja e redom u pra ini dok se je valj'o. Svakako. Imali bismo.

onda to pripada vladarima. to ne srne biti. Njih pogotovu ne. bogovima. Naprotiv. Ako smo ranije ispravno govorili da bogovima la nije potrebna. ikome dolikuje da la e. bez ikakvog stida i ustrucavanja. e Sasvim si u pravu. dakle. i pri najmanjim patnjama kukali i zapomagali. Tako mi se cini. ne prilici. Onda Homeru necemo odobriti ni ove reci . a mi se njega moramo pridr avati sve dok nas neko ne uputi na bolje i lep e. i da bi trebalo sami sebe da ukore. ili cine slicne stvari. jer istinu moramo po tovati. znaci. Ako se neko jako smeje. primiti da neko prikazuje pune dostojanstva ljude kako su se predali smehu.u osim ako treba u njih verovati. kao ljudima. a da je ljudima potrebna samo kao lek. bogovima: bla ene bogove sve tada obuze grohotan smeh gledajuc Hefajsta kako po dvoru hramljuci brza.17 onda je jasno da la treba ostaviti lekarima i da se neupuceni njome ne smeju slu iti. onda to izaziva i veliku promenu. Ja u to ne verujem rece Adeimant b ne odobravam takve reci . oni bi. Ako. pa i to jedino na korist dr ave. Zaista ne srne biti. ·· Ali kako je na e ispitivanje malopre pokazalo. A ne treba ni da se bogovi mnogo i rado smeju. te ko da bi iko od njih pomislio da tako ne to njima. i ako se ne bi smejali takvom nedostojnom govoru.ozbiljno primili sve to. a jo manje 389 treba tako prikazivati bogove. ako govore. To je jasno. ukoliko 69 . Ne treba. i zato Utoliko bolje za tebe.

onda cemo ga kazniti zato to u dr avu kao u ladu unosi stvari koje je ru e i potkopavaju. a ne bi bilo ni ta cudno ako bi im one pricinjavale neko drugo zadovoljstvo. ljubavi i jela? Tako Onda Homera mirno. sebi. . dakle. ili ucenik koji je pred uciteljem gimnastike prikrio nedostatke svog tela. stanju broda. onda se to samo po sebi razume. ili tesara. ili . hocemo li reci da je i to lepo? I." 390 i njima slicnim koje se dalje redaju. treba li ponavljati u stihu ili u prozi sve one drske reci koje su podanici uputili svojim vladarima? 70 Ne. Svima ostalima la mora biti zabranjena. Dalje. c pa ako gradanin pred svojom vla cu la e. A ta ce biti sa ovakvim recima? Te ka pijanico. ili mornar kad krmano u ne ka e istinu . to nije lepo. A kako se tebi cini? Tako kako rece. Ako iza reci dolazi delo. posadi. kao mno tvu. uhvatimo u la i bilo kog gradanina iz reda zanatlija vraca. d Ako. reci cemo da je pocinio vecu krivicu nego bolesnik koji je obmanuo svog lekara. ili lekara. A zar narodu. To je savr ena istina rece on.ovoj preti opasnost od spoljnih neprijatelja ili od sopstvenih dr avljana. Nece li na im mladicima biti potrebno da umeju vladati sami sobom? Bice. cemo kazati da je lepo receno ono to kod govori Diomed: prijatelju. cutke pokazujuc strah od voda. uop te. to vladanje samim sobom nece biti potrebno u ovom smislu da se pokori e vladaocima i da se zna umeriti u slastima pica. Mislim da takve reci nisu nimalo pogodne za podsticanje samokontrole u mladih. mi izgleda. s ocima psecim i jelenjim srcem.20 i sva druga slicna mesta. . sedi i moje reci slu ajV9 i drugo u vezi s tim: srd bom obuzeti podo e Ahejci.Lepo. ili .

s njom da se spoji.27 . Dalje. koju u svemu i uvek pokazuju slavni mu evi. toliko uzbudi da ne sti e s njom u lo nicu nego hoce odmah tu. i kad govori da njegova strast nije bila tolika ni onda kad su se prvi put spojili kri om od roditelja dragih.IV. jedini budan. c ili kad se. ugledav i Heru. dok ostali bogovi i ljudi spavaju. govori: ali od gladi umret' od svega je najgori udes. a uz to i vino vinolija grabi iz krcaga i nosi i gostima u pehare lije?2 Ili. d Ali rekoh ja ako se pripoveda i prikazuje postojanost. gde se zatekao. na drugom mestu. nikako nije poucno tako ne to prikazivati.2* Ili kad Hefajst okiva Areja i Afroditu zbog ljubomore. e Nipo to. pretrpi i to kad si strasnije podnelo stvari.25 Ne. onda na i mladici to treba da gledaju i slu aju. kada Euriloh. Misli li da je poucno kad Homer ude ava da najmudriji Odisej ka e kako je od svega najlep e trpeza puna b hleba i mesa. radi ljubavne elje lako zaboravi sve to je odlucio. kao: grudi udara i srce prekori recima ovim: Srce. Ne sme se mladicima pevati: cestita kralja i boga zadobije poklonom uvek.26 Tako je.22 Ili kad Zevs. tako mi Zevsa. Ali ne treba dopustiti ni da junaci budu podmitljivi i lakomi.

Sperheju. ili tvrditi kako je kazao Apolonu: prevario si me. takvim njihovim delima ili ne govore. to nije ni e bogougodno ni istinito: zar nismo pokazali da od bogova ne mo e doci nikakvo zlo?36 Tako je. Dobro si rekao odgovori mi on.32 ili da je za svoju kosu. njima la no prica. greh govoriti . V. kako se sad . Zevsov d sin.28 Necemo uva iti niti cemo se slo iti sa tim da je Ahilej bio tako lakom da je od Agamemnona primio poklone29 i da je mrtvo telo hteo pre 391 dati samo tako ako mu se isplati otkupnina. vrlo c mudrog unuka Zevsovog i koji je bio odgojen od najmudrijeg Hirona. koja je u stvari bo anstvo. inace ne. sve to ne treba verovati. Kao 72 to smo vec u ranijim razmatranjima rekli. A za one koji to slu aju to su tetne stvari. Za titnice. A za ono to je Hektorov le vukao oko Patroklova groba i to je zarobljenike poklao na lomaci34 reci cemo da to Homer nije ispricao kao istinu i necemo dopustiti da na i gradani veruju kako je Ahilej. zapravo. Treba prisiliti pesnike da .30 Ne. kad bih imao moci. sin boginje i Peleja.Ne smemo hvaliti Ahilejeva vaspitaca Fenika i ne smemo reci da je govorio pravo kad mu je savetovao da uzme poklone i da brani Ahejce. da ne prestane sa svojim gnevom.3] b Ili. posvecenu drugoj reci. i da je to ucinio. Tako necemo verovati i necemo dopustiti da se govori kako su Posidonov sin Tezej i Piritoj. Samo se radi Homera uste em rekoh jer je. a ako darove ne dobije. nije pravo odobravati takve stvari. Ahileju takve stvari ili slu ati kako ih pripovedaju. najzlocudni]i od svih bogova! Ja bih ti to vec platio.33 rekao kad je Patroklo bio mrtav: rado bih dao Patroklu junaku da je ponese sobom. ili da njih ne prikazuju kao decu bogova. preduzimali onakve stra ne pljacka ke pohode. niti pak da se koji drugi bo ji sin i junak usudio da ucini stra na i bezbo na dela.35 bio tako zbunjen i nesreden da je patio od dve sasvim suprotne bolesti: od niske lakomosti i od bolesti prema bogovima i ljudima. nego je spreman da se protiv nje bori. kako se ne pokorava reci. Svaki rdav covek oprostice sebi svoje grehove kad je ubeden . ili im treba zabraniti da ovakve stvari pricaju i tako poku avaju da ubede na e mladice kako bogovi radaju rdavu decu i kako heroji nisu nimalo bolji od ostalih ljudi.

Oni govore da ima mnogo nepravicnih. Ako se sla e s tim da govorimo dobro. Ili misli da necemo? Uveren sam da hocemo rece Adeimant. Po to smo vec zapoceli da odredujemo ta se srne a ta ne srne govoriti pred mladim ljudima. ili da je pravicnost dobra samo za druge a za sebe teta. dragi prijatelju.da to isto cine i da su cinili i sami bo ji sinovi. Hadovom carstvu. ljudima. herojima i . a mi cemo im nalo iti da pevaju i pricaju upravo ono to je tome suprotno. nemoguce je da u ovom trenutku u toj stvari utvrdimo pravila. Za to? Zato to mislim da bismo morali reci kako pesb nici i sastavljaci mitova najvecim delom govore rdavo . ta nam jo preostaje da uradimo? Raspravili smo vec kako treba govoriti . da je korisno nepravdu ciniti potajno. ljudima? Tako je. Jesmo. Preostaje nam sada da odredimo kako treba govoriti . demonima. bliski Zevsu to i na brdu Idi imaju u cistom vazduhu rtvenik pretka svog imenom Zevsa i u cijim ilama jo tece bo ja krv. Ali. bogovima.37 Zato treba prekinuti sa takvim mitovima da ne bismo 392 kod na ih mladica stvarali naklonost prema zlocinstvu. Potpuno tacno. ali srecnih i da su mnogi pravicni ljudi jadni. da li mogu reci da si se sa mnom slo io i u onome to odavno tra imo? .

stradanjima na Itaci i u celoj Odiseji izra eno je na taj nacin. ponajvi e dva Atrida. postace nam jasno ta i kako se mo e govoriti. Tako je. VI. dogadajima koji su bih. ili koji jesu. Sasvim tako 74 A da li je pripovedanje i kad pesnik prenosi reci koje su izgovorene. A zar nama oni to ne predaju ili jednostavnim pricanjem. ljudima treba tako govoriti tek kad utvrdimo ta je pravicnost i da ona zaista koristi onome ko je poseduje. c Onda cemo se slo iti i u tome da . poku acu da ti objasnim ono to elim na jednom primeru. tu i 393 Ahejce bogu? Znam ih. Reci mi: da li zna one prve reci u Ilijadi. Kao to cine ljudi koji ne umeju da se izraze. Izgleda da sam sme an i nejasan ucitelj ree koh tada. Tek kad sve to zavr imo. po to nije uspeo. zar onda necemo reci da on svoj govor doteruje rece Adeimant. kako se ovaj ljuti i Hris. I gotovo sve ostalo pripovedanje .Pravilno si zakljucio. kad pesnik prica kako je Hris molio Agamemnona da mu oslobodi kcer. poglavare naroda. Onda zna da sve do ovih reci: i sve Ahejce molja e. .3* pesnik sam pripoveda i ne poku ava da skrene na u pa nju na drugu stranu kao da to govori neko drugi a ne on sam. ili podra avanjem. a posle toga mislim da treba da razmotrimo ono to se odnosi na njihov izraz (stil). ili na oba ova nacina? To bih eleo bolje da razumem. i kad opisuje ono to se desilo izmedu tih govora? Kako da nije? c A kad pesnik ne to ka e tako kao da to govori neko drugi. Ali reci koje dolaze posle toga govori kao da je on sam Hris i poku ava da nas uveri kako to ne govori b Homer. Adeimant ce na to: d Ne razumem kako to misli . ili koji ce biti? Doista. Mo da ce ti na ovaj nacin biti jasnije: zar nije sve to nam mitolozi ili pesnici govore samo pricanje . dogadajima kod Troje. Sada cemo zavr iti na a razmatranja . kako bi moglo biti drukcije rece on. zasnovanosti prica. pa bilo da nam on izgleda ili ne izgleda pravican. Ali zaista bi trebalo da me razume rekoh ja. vec stari sve tenik. kad vec ne mogu na svima primerima odjednom. .

da li to znaci podra avati je? Dabogme. onda. Kad je to svr io. pripovedaju podra avajuci. i on i ostali pesnici. upla io se i po ao cuteci. vec prica to Homer. dragi b moj. Kad Homer prica kako je Hris do ao i doneo novaca da otkupi kcer i kako on moli Ahejce. A da ne bi opet rekao da ne razume kako to biva. pa zatim ne produ ava kao da to govori Hris. pesnik nikad ne skriva. Tako. I to razumem odgovori on a tako ne to nalazimo u tragedijama. onda d su cela njegova pesma i pripovedanje bez podra avanja. predadu kcer. Ako se. onda je to. VII. zvao ga njegovim imenom i podsecao ga na hramove koje mu je podigao i rtve koje mu je prineo. samo se Agamemnon razbesneo i naredio mu da se gubi i da se vi e ne vraca. to zna . izgleda. za njegovu kcer je rekao da ce pre ostareti u Argu. jer ga njegov skiptar i njegov sve tenicki cin (vrpca)40 nece tititi. Tako je. A ciniti sebe slicnim nekoj drugoj osobi. izgleda jednostavno pripovedanje bez podra avanja.prema onoj osobi koju u govoru zamenjuje? Razume se. pomolio se usrdno Apolonu. . pa ga je molio da strelama kazni Ahejce zbog njegovih suza. · Prema tome. reci cu ti. izgledalo otprilike ovako e (to necu reci u stihovima jer nisam pesnik):3' sve tenik je do ao i molio se bogovima da dopuste Ahejcima da zauzmu Troju i da se vrate svojim kucama. To bi. da prime otkupninu i da mu. bilo glasom ili dr anjem. no to ce biti otkupljena. a kad je odmakao iz tabora. jednostavno pripovedanje i nije podra avanje. Naredio mu je da ide i da ne prkosi ako eli da se citav 394 vrati kuci. bojeci se bogova. Onda znaj i to rekoh da je pripovedanje sasvim drukcije kad izmedu pojedinih govora odstrani pesnikove reci i ostavi samo medusobne dijaloge. Kad je stari to cuo. pre svega kraljeve. Razumem. medutim. svi su bili skru eni i saglasni sa njim.

Druga je vrsta jednostavno pricanje pesnikovo. dakle. a cesto i na drugim mestima. i da ni u jednom od njih ne bi postao cuven kad bi poku ao da obavi vi e njih? Razume se. da li na i cuvari treba da se razumeju u podra avanju ili ne. Adeimante. zatim. Nisi li ti malocas govorio . onome to treba pricati vec govorili. Mi moramo ici onuda kuda nas ispitivanje kao kakav vetar nosi. kao na primer u sastavljanju komedija i tragedija. nac ime. i u pravu si kad ka e da isti ljudi ne mogu savladati obe ve tine. i tu vrstu mogao bi najvi e naci u ditirambima/" Treca vrsta je me avina jednog i drugog. Zar onda nece i za podra avanje va iti isto nacelo: da covek nije sposoban da dobro podra ava mnoge stvari kao to bi to mogao uraditi sa jednom? Va ice. jedan te isti covek ne mo e postici veliki uspeh u obema. da. i da treba ispitati kako treba pricati. ali cemo uciniti ne to mnogo va nije od toga. d Govorio sam . a druge bez podra avanja.Vrlo dobro rekoh i mislim da sam ti sad objasnio ono to malopre nisam mogao uciniti. za koje slucajeve da primamo jedno a za koje drugo. iako je to sve mimeticka umetnost. jedan isti covek moci da istovremeno obavlja kakav va an posao i da se bavi mnogim podra avanj ima posti uci u tome veliku ve tinu. ili da uop te ne podra avaju. komediji i tragediji kao podra avanju? 76 Da. A sad se prvo seti onog to smo vec rekli: naime. To jo ne znam. Slutim da se ti sad pita . kako ti veli . mo da . Ili. Mo da hocemo. Zar iz na ih ranijih zakljucaka42 ne proizlazi da svaki covek dobro obavlja samo jedan posao a vi e poslova ne. Sad razumem ta si hteo malopre reci. i ima je u epskim pesmama. tragedija i komedija. 395 Te ko ce. Rapsodi ne mogu biti ujedno i glumci. e Upitaj sad. Tako je. Cak ni glumci nisu isti i za komedije i za tragedije. jer ni u onim vrstama podra avanja koje su nalik jedna na drugu. postoje tri vrste pesama i mitologija: prva vrsta je cisto podra avanje i to su. tome kako je potrebno da se slo imo hocemo li pesnicima dopustiti da pevaju pesme sa podra avanjem ili da pevaju jedne tako. da smo . hocemo li u na oj dr avi priznati tragediju i komediju ili necemo. Dobro se secam toga. ako si me dobro razumeo. Ima pravo.

ili je e ohola. i to u dr anju tela.Ako hocemo da ostanemo pri na oj prvoj c reci koja tra i da cuvari napuste sve druge zanate i da se potpuno posvete zanimanju vezanom za odbranu slobode dr ave odricuci se svega drugog. niti drugo to ovakvi ljudi bilo recima bilo delom cine sami . razboritost. pobo nost. plemenitost i druge takve vrline. Ni ropkinje i robove. kojima se staramo i koji treba da postanu vrli ljudi. ni stvarno ni podra avanjem. VIII. psuju i opadaju jedan drugoga. Necemo dopustiti da mladici. Ni njih. da mi se cini kako je ljudska priroda razdeljena na jo manje delove. To zaista necemo dopustiti. koji grde. pijane ili trezne. . Ili. ili u nacinu mi ljenja? Naravno da sam to primetio. Ni rdave ljude. Jo manje ce smeti podra avati enu bolesnu ili zaljubljenu. onda to moraju biti vrline koje odgovaraju njihovom zanimanju: hrabrost. ili enu koja se porada. i bol i tuga. jer misli da je srecna ili da je ena koju je sna la nesreca.b nije? Jeste. ili u nacinu govora. postaje navika i druga priroda. Ropski duh ne smeju imati niti ga podra avati. kao ni bilo ta drugo to je sramotno. Dodajmo tome. bice potrebno da oni ne cine ni ta drugo. Adeimante. mislim stra ljivce i one koji rade 396 suprotno od onoga to smo sad pomenuli. ako oni treba ne to da podra avaju vec od detinjstva. koji vr e ropske poslove. da ne d bi podra avanjem i sami stekli takve osobine. . pa bilo da je u pitanju mlada ili stara. To je potpuna istina. kao mu karci podra avaju ene. pa je stoga nesposobna ne samo da podra ava vi e stvari s jednakom uspe no cu nego nije u stanju ni da prakticno dela u svim onim oblastima koje mo e da podra ava. bilo da se svada sa svojim mu em ili sa bogovima. Zar nisi primetio da svako podra avanje. ako se neguje od detinjstva i nadalje. to je mimeticka umetnost.

ali ce podra avanje 78 u eelom pripovedanju zauzimati vrlo neznatno mesto. njegov razum sve to prezire. Ako. s jedne strane. Oni moraju poznavati lude i rdave ljude i ene. nije slican ovome i njega ce se uvek pridr avati i njime govoriti covek koji je prvome i po rodenju i po vaspitanju sasvim suprotan. Mislim da se ne smeju nauciti ni da podra avaju lude ni u recima"3 ni delom. onda pesnik nikako nece hteti da sebe izravna sa gorim. Drugi nacin. mo da. ili njihove zapovednike. a u manjoj meri ili nikako nece to ciniti ako je u pitanju covek koji je propao bilo od bolesti ili ljubavne strasti. i podra avanje i jednostavno pripovedanje. jer smo im zabranili da besne i da se pona aju kao ludi. On ce se dakle.sebi i drugima. Ako se. A da li onda smeju predstavljati kovace ili druge b zanatlije. za kratko vreme. ili more kako buci. onda postoje dva nacina izra avanja i pesnickog pripovedanja i jednim od njih ce se. narocito ako prikazuje dobrog coveka ciji d je rad tacan i razuman. poslu iti zaista c dobar i savr en covek. IX. ili bikove kako bucu. jer. ili reke kako ubore. hteti da to izgovori kao da je on sam taj covek i nece se stideti takvog podra avanja. Smeju li podra avati konje kako r u. ili veslace na trijerama. ili tako ne to? A za to bi to cinili. a. odvratno mu je da postane njegova slika i da se u ivi u ivot gorih e ljudi. razumem ta misli . ali ne smeju ciniti ni ta to oni cine i ne smeju predstavljati njihov rad i ivot. neve t tome. ili grmljavinu i druge slicne stvari? Ne smeju. tim stvarima? Dalje. kad ovaj cini ne to dobro. i njegovo ce pripovedanje zadr ati i jedno i drugo. ako to nije u ali. od pijanstva ili zbog koje druge mane. kad uop te ne smeju voditi racuna . medutim. kad treba ne to da ka e. nego ce se stideti da ga podra ava jer je. govori . dakle. Ili mo da nemam pravo? 397 Ima . cestiti pesnik ce. Koji su to nacini? Po mome mi ljenju. osim. nekom nedostojnom coveku. Da. pak. jer pripovedanje takvog jednog pesnika . s druge strane. kad u svome pripovedanju dode do mesta na kojem treba da istakne reci ili dela nekog odlicnog coveka. slu iti onim nacinom pripovedanja koji smo malopre pomenuli kod Homerovih epova. To je cela istina rece on.

Jeste. Ali. lepo recitovane? Sigurno je tako. ' To je sigurno. taj je najprijatniji. i svirala i svih drugih instrumenata. dvema vrstama pripovedanja. onda ce melodije biti kod pravog pesnika sve u jednom tonskom nacinu (jer se tekst pripovedanja ne razlikuje mnogo). Ako pesnik. i um vetrova. i glasove truba. onda ce. On nece smatrati da je bilo ta njega nedostojno i poku avace da predstavlja sve i pred mnogima. i glasove pasa. To znaci da se svi pesnici i svi oni koji imaju ne to da ispricaju slu e ili prvim. A ta je sa drugom vrstom? Zar pesme te vrste ne tra e sve tonske nacine i sve ritmove. Eto. Hocemo li u svojoj dr avi priznavati sva ova tri nacina. ako pesnik eli da budu. ili pak sjedinjuju jedan nacin sa drugim? Tako je. i ako uz to dodamo i odgovarajucu melodiju i ritam. a isto tako i u nekom odgovarajucem c ritmu. ili ce imati samo jedan mali deo pripovedanja? I to je sasvim tacno. Pripovedanje prve vrste razlikovace se sasvim malo. pedagozima i mno tvu najprijatniji je nacin upravo suprotan onom to si ga ti odabrao. nije takav. i to. primicemo cisto podra avanje kojim se opona a cestit covek. ukoliko se za njega izborim. prijatan je me oviti nacin. ili cemo primiti onaj koji ova dva spaja? Po mom mi ljenju. Njegovo pripovedanje sastob jace se ili od samog podra avanja tonova. Adeimante. i kola i valjaka. . dakle. to sam ja podrazumevao kad sam govorio . s obzirom na njihove najraznovrsnije oblike.mora biti takvo. ili drugim nacinom. ukoliko manje vredi utoliko vi e podra avati. d Pa ta cemo sad? rekoh. ili samo jedan od prva dva. i ovaca i ptica. i grmljavinu. kao to smo vec pomenuli. i grada. A deci.

obucar obucar. i ratnik je ratnik. da ti bude jasno da je pesma d sastavljena iz tri dela: iz reci. kao da je svetac koji zaslu uje divljenje. tome da ka emo. 398 A kad bi u na u dr avu do ao covek tako okretan da bi mogao primati sve te oblike i da bi mogao podra avati sve stvari. ako hocemo da se sla emo sa onim to smo vec rekli? Tada se Glaukon nasmeja i rece: Izgleda. pa kad bi nam taj covek hteo pokazati sve svoje ve tine i recitovati svoje pesme. pevanju i muzici uop te? Dabogme. Mora. a i . a krmano nije uz to jo i obucar. koji bi nam kazivao izreke valjanih ljudi i koji bi govorio prema onim nacelima koje smo postavili u pocetku. Rekli smo ta treba pricati i kako treba pricati. Sokrate. doista. jer ovog trenutka jo ne mogu jasno da shvatim ta treba . dakle. ne postoji nikakva razlika izmedu pevanih i onih koje se recituju. tako bismo uradili da to zavisi od nas. Razume se. a nije pored toga to je ratar jo i sudija. U na oj dr avi je. Takav nacin.A ti mo da misli rekoh ja da on ne odgoe vara na em dr avnom uredenju. melodije i ritma 80 To mora. to se reci tice. Tako se i meni cini odgovori on. po to u nas nema dvostrucnih a nema ni mnogostrucnih ljudi. jer za njih va e one odredbe koje smo vec utvrdili. kad smo poceli vaspitavati ratnike. i kakvo ono treba da bude. sadr ini i obliku njihovu. c X. A sada. Zaista. nego svako obavlja samo jedan posao. rekoh. a nije pored toga i trgovac. A zar nece sad vec svako moci sam da pronade ono to treba . ne pristaje uz na u dr avu. I mi bismo se i dalje koristili svojim ozbiljnim iako ne tako prijatnim pesni b kom i pripovedacem. prijatelju. Da li je rekoh posle ovoga preostalo jo ne to da se ka e . da ja nisam medu njima. zemljoradnik je zemljoradnik. rekoh cini mi se da smo u potpunosti pretresli onaj deo muzickog vaspitanja koji se odnosi na pesme i mitove. tome da ka emo iako naslucujem. a tako je i u ostalim zvanjima. . svakako. onda bismo mu mi ukazali bo ansku pocast. a ipak bismo mu rekli da kod nas u dr avi ne postoji takav covek i da ne sme ni postojati i poslali bismo ga u neku drugu dr avu po to bismo prethodno izlili mnogo mirisa na njegovu glavu i ovencali ga vunenim vrpcama.

e A kakve tonske vrste imaju naricaljke? Reci mi. to je pijanstvo. kad nekoga ubeduje i moli. kad slu a molbu. Razume se. a isto i mutavost i lenjost. a hoce da u svim tim nesrecama ostane hrabar i jak i da b se od njih brani. Njih onda treba izbaciti. ili ako zapadne u nevolju. Tako je. sintonolidijsku i slicno tome. vec ivi umereno i razumno i zadovoljan je onim to dolazi. . Ono to najmanje dolikuje cuvarima. ti si muzicar. Jeoji odgovara glasu i izra avanju hrabrog coveka kad mu je potrebna snaga u ratu ili inace. Miksolidijsku. kad sve to cini c razumno i nije ohol. usvaja savet. ili. Zadr i onaj tonski nacin. Nisu. Njih zovu mlitavim. Koje su tonske vrste mlitave i koje odgovaraju pesmama koje se pevaju pri picu? On odgovori: Jonska i lidijska. odva nih i hrabrih. Melodija i ritam treba da se upravljaju prema recima. prima pouku. Meni tonski nacini nisu poznati rekoh. One ne koriste cak ni enama. prijatelju? Nemaju nikakvu odgovori on i izgleda da nam ostaju samo dorska i frigijska vrsta. 399 Imaju li one kakvu vrednost za ratnike. bude ranjen. Kazali smo da nam pesme tugovanke i naricaljke nimalo nisu potrebne. Zadr i jo jedan tonski nacin da poka e coveka kad je u miru. Tako je. obratno. koji ce najlep e izraziti glasove nesrecnih i srecnih. 8! . koje takode treba da su odva ne. poucavanjem ili prigovaranjem. silni i blagi. bogove molitvom. opet. kad nije nasilan nego blag. Zadr i mi ta dva tonska nacina. coveka.Tako je. a kamoli ljudima. ili umre.

Tvoja je du nost da nam. Tako mi psa. Cini mi se nekako da sam cuo. koji gordosti. a nikako se ne srne tekst upravljati prema melodiji i taktu. i ne smemo tra iti da budu ritmovi areni i raznoliki. pektida i ostali sa mnogim icama i melodijama. Ovo zaista ne bih uraeo reci. Necemo. kao i kod tonskih nacina. Tako barem na e ispitivanje kazuje. Hajde sada da je procistimo sasvim! Posle melodije dolazi ritam. onda se me· 400 lodija i takt moraju upravljati prema recima. mislim da je jedan takt nazvao jambom. A u poljima bi mogla biti i koja siringa da sviraju pastiri. sredio i prednji deo zamenio zadnjim. e Ne uvodimo ni ta novo. kad odabirarao Apolona i Apolonove instrumente. Postupili smo razborito rece on. i daktil i heroj. Kad nademo takav ritam. tako da su postojali ili kratki ili dugi. Proucavao sam ih i rekao bih rado da postoje tri vrste ritmova iz kojih se razvijaju taktovi. cini se da zaista ne uvodimo ni ta novo. XI. A hocemo . kad je on pominjao neki slo eni enoplij. a ne Marsiju i njegove. Onda u dr avi necemo ni imati ljude koji prave d instrumente kao to su: trigonon. Mislim da nece. ili besu ili drugim zlim osobinama. iako smo nedavno bili utvrdili da obiluje dobrim osobinama.Ti i ne tra i da ti ostavim druge. razume se. Za na e pesme i melodije onda nece ni biti potrebni instrumenti sa mnogim icama i koji imaju sve tonske nacine. Bogami. i dodao im . i koje ritmove treba zadr ati kao suprotne 82 ovima. prijatelju. ni sam ne znam kako. nego one koje sam ti i sam pomenuo odgovori on. mi opet procistismo neprimetno na u dr avu.44 Ah ne bih mogao reci kome nacinu ivota bi oni odgovarah. ka e koji i kakvi su to ritmovi. primiti u dr avu izradivace frula i svirace u frulu? Zar ona frula nije instrument sa najvi e glasova i svi ostali vi eglasni instrumenti podra avaju samo frulu? Dabogme. da se u dr avi mogu upotrebljavati samo lira i kitara. Ostaje. b Onda cemo tu stvar pretresti sa Damonom rekoh ja da vidimo koji taktovi odgovaraju ropskom raspolo enju. nego treba da odgovaraju sredenom i mu kom ivotu. a neki drugi opet trohejem. kao i cetiri tona iz kojih se razvijaju svi tonski redovi.43 koje je. onda.

nego ne to to je stvarno lepo i dobro. dobra pesma. Ali to sve neka ostane za Damona! Mislim da bi trebalo dugo raspravljati da bi se ovde napravio izbor. ako ele da vr e svoju du nost? Moraju. besmisao i sve ono to je srodno rdavom delanju. dobra melodija. A da li ti je jasno da ritmicka savr enost odgovara savr enoj formi. tako je u stvari. a da nam pri tom ta rec ne znaci isto to i ogranicenost. Dakle. u ve tini tkanja. osim toga jo i u prirodnim telima kao i u biljkama. . A to se tice same pesme rekoh dakle teksta? Zar on nije proizvod du evnog raspolo enja? Razume se da jeste. A od teksta zavise i druge stvari? Da. vezenja.du ine i kratkoce. ako se. jer tekst i ritam lice jedan na drugi. To je isto tako u slikarstvu i u ostalim lepim ve tinama. Mislim da je kod nekih taktova isto toliko kudio sastav stope koliko same mere ili i jedno i drugo zajedno. ono to odgovara razumnosti. dobro pona anje. i dobar ritam su posledica dobrog du evnog raspolo enja. aritmiju. kao to smo malopre rekli. a da nedostatak ritma odgovara onome to je amorfno? Kako ne? I da ritmicka umerenost zavisi od dobrog teksta. ritam i melodija upravljaju prema njemu. U svemu tome nalazimo ru nocu. gradevinarstva u svakoj drugoj radinosti. lepota melodije i nemelodicnost zavise isto tako od teksta. to ne mogu reci. Zar ne misli i ti tako? Mislim da je zaista tako. nesklad. a ne tekst prema ritmu i melodiji. i nedostatak ritma od rdavog teksta. ali i ono to je tome suprotno: smisaonu lepotu. dobrom delanju i svemu srodnom to uz to ide. Tako je odgovori on. Pa da li se mladici moraju truditi da steknu sve to. Jeste.

da im u na oj dr avi ne dopustimo da pevaju kako im je volja. dok ce se. b XII. pa ce tako postati ujedno lep i dobar. raskala nom. unoseci u nju plemenitost i otmenost. dovoljno da nadzor vodimo samo nad pesnicima i da samo njih prisiljavamo da svoje tvorevine uskladuju s moralom. talo eci tako u svojoj du i veliko zlo. nalazice u njima zadovoljstvo. Da. A onom ko na takvu kontrolu ne pristaje. koji je u muzici valjano e obrazovan. on ce opravdano prezirati stvari koje su ru ne. kao vazduhom d koji iz pogodnog boravi ta donosi dobro zdravlje. gradevina. ili kakvih drugih tvorevina. prijateljstvu i skladu sa onom recju koja se zala e za lepo. ugradivace ih u svoju du u kao njenu 402 najbolju hranu. Nije li muzika. Tako je rekoh ja i sa ucenjem citanja i pisanja: tek onda smo potpuno obuceni kad mali broj slovnih znakova umemo da prepoznamo u svim njihovim b kombinacijama. a kad i to postigne. Takav ce covek imati naj ivlji osecaj nepotpunosti tih dela i opravdano ce biti njima nezadovoljan. necemo dozvoliti da se u na oj dr avi bavi svojim poslom. dakle. ra 84 dovace se svojoj slicnosti s lepim delima koju je valjanim muzickim vaspitanjem u najvecoj meri postigao. ali samo kada je muzicko obrazovanje dobro vodeno. pa ako nece tako da cine. Potrebno je vr iti nadzor i nad drugima koji ne to stvaraju da bismo i njih sprecili u zlocudnom. moci da se nadahnjuju svim onim to od lepih dela dopire do njihovih ociju ili u iju. moci najlak e da zapazi sve ono to je nepotpuno i nesavr eno u delima prirode i radinosti. Na taj nacin ce na i cuvari. osnova vaspitanja zato to ritam i harmonija najdublje prodiru u unutra njost du e i najvi e je obuzimaju. mrzece ih jo kao dete i pre no to bude sposoban da to samom sebi razjasni. kao stoka na lo em pa njaku. Glaukone.Sasvim je tako rece Glaukon. Nije. naprotiv. pohvalno postavljati prema lepim delima. Tako ce oni vec od najranijeg detinjstva biti neprimetno usmeravani ka slicnosti. prostackom i nepristojnom delanju koje bi mogli ispoljiti u oblikovanju ivih bica. Jer. ne smemo dopuc titi da se na i cuvari nadahnjuju rdavim likovima uzimajuci svakodnevno i neopa eno od svuda pomalo. kao da borave u zdravoj sredini. jer u protivnom nece imati takve efekte? A ovo opet zbog toga to ce mladi covek. S druge strane. I meni se cini rece on da takvi ciljevi cine vaspitanje u muzici opravdanim. u svim malim i velikim recenicama i . Moramo tra iti takve stvaraoce koji ce u svojim srecnim sklonostima biti sposobni da izraze lepotu i prirodu onog to ujedno ima i lep oblik i moralnu vrednost. to bi bio nenadma no najlep i put za njihovo vaspitanje.

narocito kada bi ovome nedostajao du evni sklad. d Kad bi se. sa predubedenjem da na sve to ne moramo obracati pa nju. Ono to je najlep e. velicinu du e i sve to je ovima srodno. prelazio bi e preko toga i jo bi poku avao da ga voli. to je najdostojnije ljubavi? Razume se. hrabrost.kad ne dopu tamo da nam ijedan promakne. koji bi imao srecu da to posmatra. Pa onda. i ako isto tako ne umemo da otkrijemo ono to je tome suprotno i to je posvuda ra ireno. Ni slike slova koje vidimo u vodi ili ogledalima ne bismo mogli razlikovati pre nego to poznajemo sama slova. ni veliku ni malu. Vidim rekoh da ti ili ima . onda bi za coveka. 85 . zar ne bih mogao reci c da ni mi sami nikada necemo biti muzikalni. plemenitost. u ubedenju da su sve one predmet istog umenja i brige? To je nu na posledica rece on. razlikujuci istovremeno njih same od njihovih slika. Razume se. Tako je. ma bio veliki ili mali. Znaci da bi onaj ko je stekao pravo vaspitanje voleo ovakve ljude. ako ne umemo da prepoznamo razboritost. ili si imao takve decake i odobravam to. kao ni na i cuvari koje treba da vaspitamo. tako mi bogova. desilo da se u jednom coveku spoje karakter i odgovarajuca lepota njegove spolja njosti koja odgovara karakteru. ne ispu tajuci iz vida nijednu. bila to najlep a slika? To bi zaista bilo najlep e. nego se oboje ve ba i uci oboje. i ako ne umemo da vidimo gde takve stvari borave i da ih medusobno razlikujemo. Bez svega toga ne bismo mogli znati ni da citamo ni da pi emo. a ne bi voleo coveka neskladna? Ne. onda.46 A kad bi imao samo telesne nedostatke.

XIII. u na oj dr avi postaviti ovaj zakon: onaj koji voli mladica ciju je ljubav zadobio treba da ga voli. ne manje nego to to cini bol! A sla e li se ona sa nekom drugom vrlinom? 403 Nikad. ni jacu. zaista. Tako je. kakva god bila njegova vrlina. Onda ce biti sasvim u redu da samoj du i. Zar ti se ne cini rekoh da je na govor . obrnuto. I ono se mora temeljno s provoditi od detinjstva d za ceo ivot. I ja tako mislim rece Glaukon. A da li se sla e sa gordo cu (oholo cu) i neumereno cu? Sla e se bolje nego sa bilo cim drugim.Ali mi reci ovo: mo e li se preterana strast nekako slo iti sa trezveno cu? Kako bi se mogla slo iti. b Dakle i nikakva culna strast. toj stvari. To znaci da se za pravu ljubav ne smeju vezivati nikakvo ludovanje ni preteranost? Ne smeju. prepustimo brigu oko tela. jer govor .48 Ne to vi e od toga p. gledaj da li i ti misli tako. ako treba da vole i da budu voljeni. a mi da ovde odredimo samo e glavne smerove i tako izbegnemo suvi e duge govore. ne cini du u dobrom. Di li ce takav postupak biti u redu? . ukoliko je ona vaspitanjem dobila sve to joj je potrebno. izgleda. ni ljubljeni mladic ne smeju imati nikakve veze sa tim. kad ne sme biti cilj njegove veze sa njim. Svakako. A ima li prave ljubavi tamo gde se voli sve to je sredeno i lepo i gde tim osecanjem vladaju trezvenost i pravo vaspitanje? Ima. Posle muzickog. Zato ce . i da ivi s njim i da op ti sa njim kao sa sinom samo radi njegove lepote. mladici treba da dobiju gimnasticku vaspitanje. muzici i treba da se zavr i u ljubavi prema lepom. muzici pri kraju? Zavr ili smo ga tamo gde treba. kad ona coveka pravi nerazumnim. Evo kako ja mislim . inace cemo ga prekoriti zbog nevaspitanja i nerazumevanja lepote. A bi li mi mogao imenovati neku strast koja je silnija i jaca od ljubavne? Ne bih. Sokrate.. a ni be nju.50 Da li se i tebi tako cini? 86 Isto tako rece on. dobra du a je ta koja svojom vrlinom daje telu svu savr enost za koju je ono sposobno. ni ljubavnik. Meni se cini da telo.47 Ne smeju ni to.

Na im ratnicima rekoh ja potrebna je za ve banje neka bri ljiva kola. jer se ono za vojnike najlak e mo e spremiti. Sme no bi bilo odgovori on kad bi cuvar morao imati cuvara. ribama. Svakome bi pre nego cuvaru bilo dopu teno da se opije i da ne zna gde je. na njihovim gozbama u ratu. lak e slu iti se vatrom. Ima li neceg srodnog izmedu najboljeg gimnastiCKog i nuzickog vaspitanja koje smo malopre opisali. a narocito ako slu i kao priprema za rat. A kako je sa jelom? Zar ovi ljudi nisu u najvecoj bici? Ili nije tako? Jeste. mo e se reci. Ali on rekoh ja uspavljuje i nije preporucljiv za zdravlje. 404 Pa da li ce im onda odgovarati ivot profesionalnog atlete? Mo da. . Ti zna da on svoje junake ne gosti. iako su pored mora. jer oni moraju biti budni kao psi. c niti kuvanim mesom.51 To je jasno. na obali Helesponta. nego nositi sobom posude. Svuda je. vrucini i hladnoci. nego samo onim koje je peceno na ra nju. Zar ti ne vidi da oni prespavaju ivot i da ovi borci jako i estoko boluju cim malo odstupe od svoga utvrdenog nacina ivota? Vidim. Rekli smo da se mladici moraju uzdr avati od pijanstva. moraju videti i cuti to bolje i ne smeju tako b lako oboljevati u ratu uprkos mnogim promenama u jelu i picu. Kako to misli ? Gimnasticko vaspitanje je jednostavno i primerno. Kako to? To se mo e nauciti i kod Homera rekoh.Hoce.

kad se na sve moguce nacine dovija da se izvuce da bi izbegao kaznu. Mislim da Homer nikada nije pomenuo zacine. 405 Kad u dr avi preovladaju neumerenost i bolest. dele pravdu. Mislim da bismo celu ovu ishranu i nacin ivota s pravom mogli uporediti s onim stilom u muzici i pee vanju. vladari i sudije. jer ne zna koliko je lep e i bolje iveti za sebe i bez posredovanja pospanog sudije? Jeste. a prostota u ishrani dala je zdravlje. imaju neku Korincanku za ljubavnicu? Nipo to. koji ele da svoje telo odr e u punoj telesnoj snazi. nego i zbog onih koji smatraju da su odgojeni kao slobodni? Ili. Svakako.Mnogo lak e. A zar nije jo sramnije kad je neko najveci deo svoga ivota proveo po sudovima bilo kao tu eni ili kao tu ilac. a ovde bolest. onda cini se da ti. nego mu se c svida spretnost u izvr avanju zlocinstva. I ne odobrava da ljudi. nisi prijatelj siraku ke trpeze i sicilijanskog bogatstva u jelima. I svi ostali profesionalni borci znaju da se telo mora uzdr ati od svega toga ako hoce da se dobro oseca.52 Naravno da nisam. XIV. A zar nije sramota iskori cavati lekarsku ve tinu d . kad nema nimalo smisla za lepotu. Ako ti se cini da imaju pravo. na primer. A da li bi mi kao dokaz da je stanje vaspitanja u dr avi rdavo mogao navesti ne to jace od cinjenice da su potrebni lekari i stroge sudije? I to ne samo zbog prostih ljudi i radnika. kad vec ti sam nema osecanja pravicnosti! Nema niceg sramnijeg od toga. zar se onda ne otvaraju mnogi sudovi i bolnice? Pravnicku i lekarsko znanje se procuje. I dobro je ako to znaju i ako se po tome upravljaju. Razume se. to je jo sramnije nego ono pre. a sve to cini radi ni tavnog i bezvrednog. Sasvim tacno. koji mesa sve tonske nacine i taktove. Raznolikost je tamo stvorila neumernost. Nisi ni ljubitelj cuvenih jela iz atinskih poslasticarnica? Nu no. narocito ako se i slobodni ljudi u velikoj meri posvete ovim pozivima. d prijatelju. zar nije ru no i b zar ne slu i kao jak dokaz nevaspitanja kad si ti sam prinuden da ti drugi. kad mo e da sve 88 preokrene i prevrne. dok je jednostavnost u muzici stvorila u du ama razboritost.

Mislim rekoh ja da takvih bolesti u vreme Asklepija nije ni bilo. A kad se Herodik. pre Herodika55 tako se bar ka e nisu slu ili ovim nacinom. a onda i mnoge druge ljude.54 Zaista neobicno pice za takvog bolesnika. A to su neka nova i neobicna imena bolesti. a kad je rec . cini se. Nije. spajajuci gimnasticku ve tinu sa Iekarskom. pun kao jezero. Tako je svoj vek provodio lececi se i ne radeci nikakav drugi posao. on je. 406 to. To dokazuju njegovi sinovi kod e Troje. Jeste. razboleo. Znaci da mu je njegova ve tina donela lepu nagradu. Kako to? Tako to je odlagao svoju smrt. pa se nadu mudri Asklepijevici53 pobudeni da takvim bolestima daju imena kao to su: nadimanje i katar. patio je cim bi makar malo odstupio od svoje uobicajene dijete i do iveo je starost zato to se njegovo znanje protivilo smrti. Ranjenom Euripilu dala je slu avka da pije pramnejsko vino koje je posula bra nom i istruganim sirom. On je. dodu e. Sme no je to mi to shvatamo kad su u pitanju radnici. prouzrokuje zapaljenje. lecenja koji danas. nego posledice nereda i nacina ivota kakav smo pomenuli? Takav covek postaje pun rdavih sokova i isparenja. mislim. bila smrtonosna. ako pomisli na to da se Akslepijadi. ali nije bio sposoban da se izleci. nego zato to je znao da je svakome gradaninu u lepo uredenoj dr avi odreden po jedan posao koji on ima da obavi i da niko nema vremena da celog veka boluje i da se leci. c To je i prirodno rekoh jer on nije znao da je Asklepije svojim potomcima predao tu vrstu lekarske ve tine ne iz neznanja ili neiskustva. a Asklepijevi sinovi niti su je kudili. koji je bio ucitelj borenja. mucio najpre i najvi e samoga sebe.ne da bi se izlecila neka rana ili neka bolest koje mogu doci sa promenom godi njeg doba. u stvari. tako je. koja je. niti su zamerili Patroklu koji ga je lecio. pratio svoju bolest. dovodi do bolesti.

ali ga zadesi neka bolest. briga koja ide dalje od onoga to zahteva gimnastika. Ako mu lekar odredi dugu dijetu. iako je jasno da gde god takva zaokupljenost telom postoji. kako bi im na taj nacin produ io ivot pun muka i omogucio im da radaju . vrati se svome uobicajenom nacinu ivota. onda mu bolesnik odgovara kako nema vremena da boluje i kako mu takav ivot. telu smeta i u privredivanju. Ne razume rekoh ja za to je Fokilid govorio da treba negovati vrlinu kad se ima od cega iveti. XV. nije ni od kakve koristi. bolesti. Kako to rece on. Ta preterana briga . ako mu ka e da stavi na glavu e ir ili ne to slicno tome. a ponekad hoce da se oslobodi bolesti gorenjem ili rezanjem. negovanju i upra njavanju vrline stvaraju se te koce. onda tesar umire i re ava se svih briga. ili se i cistio. dok bogata e tako ne to nikako ne sprecava u sprovodenju Fokilidove maksime? Bogami rece on Fokilidovu zapovest najvi e ometa preterana briga . Zatim ka e takvom lekaru zbogom.. Cini se da je tako rece on. nego da sebe poucimo u tome da li bogata mora da neguje vrlinu i da li je ivot nemoguc za onoga koji vrlinu ne upra njava. i treba da se na taj nacin slu i lekarskom ve tinom? Za to? Zar zato to je imao svoj posao i to mu ne bi koristilo da ivi kad ne bi mogao da ga obavlja? Razume se. i u ratu. izgleda. telu. A za bogata a ka emo da nema nikakvog takvog posla da ne bi mogao iveti kad ga ne bi obavljao? Tako se bar misli. i u miru. A ako telo nije sposobno da to podnese. Ali takav covek. ozdravi i ivi radeci svoj posao. Hajde da se ne prepiremo oko istinitosti Fokilidove maksime. kao i u dr avnim poslovima. a zanemariti predstojeci posao. postavimo na e pitanje ovako: da li tesarima i drugim manuelnim radnicima vaspitavanje sebe samih smeta u njihovom poslu i to zbog pa nje koju takvo samovaspitanje zahteva od uma. da ne bi naneo tetu dr avi. ne shvatimo. Ili. pa i stvarnu telesnu patnju. bogatima i onima koji se smatraju srecnima. udubljivanju u. Ali on nije imao nameru da leci sasvim bolesne ljude i da propisima dijete ovde ne to oduzme a onde ne to doda. telu je osnova glavobolje i vrtoglavice za koje optu uju filozofiju. Kad se razboli tesar rekoh ja onda on tra i od lekara lek koji ce piti kako bi bolest izbljuvao. jer ona uvek izaziva strah od bolesti. A najvi e smeta u sticanju znanja. sebe i u razmi ljanju. Zar ne mo emo reci da je i Asklepije za to znao? On je svoju lekarsku ve tinu namenio onim slucajevima d gde je bolesnik po svojoj prirodi zdrav i mudro ivi.56 Mislim da je treba negovati jo i pre toga. u kojem mora voditi racuna . Takvo preterano staranje . pa je potrebno da je lekovima i operacijama odstrani kako bi nastavio svoj uobicajeni ivot.

nego je smatrao da ne treba negovati ljude koji nisu spoe sobni za ivot. I opisuje Asklepijeve sinove kao da su to bili neki izvanredni ljudi. govore da je Asklepije Apolonov sin i pricaju kako su ga novcem podmitili da izleci jednog sac mrtnika. A pesnici tragedija i Pindar59 se tome protive. i svakako im ne bi ni ta kodilo da su onu me avinu58 popili. Tako je rekoh. jer su bili uvereni da su ti lekovi dovoljni da izlece ljude koji su pre ranjavanja bili zdravi i iveli ured b nim ivotom. zato to je on bio takav. i da ga je zato ubio grom. ni njemu nisu prepisali ta treba da pije ili da jede. pa lekarska ve tina ne srne biti radi njih i oni ne smeju biti leceni cak ni onda kad su bogatiji od samoga Mide. Naprotiv. To i zaslu uju. ra .decu. XVI. bila ista takva. Nama. mislili su oni koji su po prirodi bolesni i neumereni da nemaju od svog ivota ni ta ni sami. niti kome drugom koriste. kako se mo e ocekivati. koja bi. medutim. jer oni ne koriste ni sebi samima ni dr avi. Zar ne vidi da su se i nje408 gova deca. ponela pred Trojom kao hrabri junaci i da su obavljala svoj lekarski posao onako kako ja ka em? Zar se ne seca kako je Menelaju koga je ranio Pandar krv isisao iz rane i stavio lekove blage?S7 Kao ni Euripilu. ti tvrdi da je Asklepije bio dr avnik odgovori on. Zar nije tako? Onda.

nepravdi drugog. nego cemo reci: ako je bio bo ji sin. cemu brinuti ako dopusti da postane. nego se dugo vremena trudio da je pronade kod drugih. Ali ta veli na ovo. ako se hoce da ona bude lepa i dobra i da zdravo procenjuje ta je pravedno. kao to se to radi u telesnim bolestima. utoliko lak e ukoliko oni u sebi samima nemaju uzorak zlonamernosti. upravo tako se i de ava. zna li na ta ja mislim kad to ka em? Znacu kad mi bude rekao. a ne mladic. Sudijina du a ne srne od detinjstva sticati iskustvo u rdavom delanju. Jer. Ali. u tudim du ama i da uvidi 92 kakvo je to zlo. Istina je. ali ti si svojim pitanjem pokrenuo dve razlicite stvari. dobri su i jedni i drugi. da bi koristeci se time mogla po sebi postaviti dijagnozu . Ispravno je to to ka e . mislim da se telo ne brine za telo. Jo vi e od toga rekoh ja to bi bio dobar sudija kojeg si ti tra io. koja se ne mo e ni . 409 Sudija. koji bi upoznali najveci e broj tela u najgorem mogucem stanju. a ne licnim c iskustvom. A slicno tome. jer je on tek u kasnijim godinama saznao ta je nepravicnost. i sama rdava. i koji bi sami propatili sve te bolesti i po prirodi ne bi bili potpuno zdravog tela. On nepravicnost nije osetio zato to je ona bila u njegovoj du i. prijatelju. Kako to? Najbolji lekari bi postali oni koji bi od detinjstva poceli da uce svoju ve tinu. Sokrate? Treba li u na oj dr avi da bude dobrih lekara? Pretpostavljam da bi u najvecoj meri bili takvi upravo d oni kroz cije su ruke prolazili i zdravi i bolesni. . onda nije bio bo ji sin.zum ka e da dm ne verujemo obe ove stvari. jer dobar je onaj cija je du a . Pri tom se slu io znanjem. onda nije bio srebroljubac. telu brine du a. a ako je bio srebroljubac. Zato je nu no da dobar sudija bude starac. dakle. Eto za to dobri mladi ljudi izgledaju kao da su naivni i za to ih nepravicni ljudi mogu b prevariti. inace. Bez sumnje. To upravo i nameravam. ili ako jeste. niti ovim sme biti zahvacena. niti da sama pocini nepravde i prode kroz sva boravi ta nepravde. i to vi najvecem broju. du i zapoveda du om kojoj nikako ne srne biti dopu teno da se od detinjstva razvija medu rdavim du ama i da sa ovima dolazi u dodir.61 Ima pravo rece takav covek ima bar dobrih izgleda da bude sudija najbolje vrste. dobre sudije bili bi oni koji su dolazili u dodir s ljudima najrazlicitijih priroda. samo ne bi bilo niti bi postalo lo e.c0 To je tacno.

Samo takav covek postaje mudar. pre izgleda mudar nego neupucen. A onaj ko je stra an i sumnjicav. tada izgleda glup. nego u onom koga smo prethodno opisali. . starati samo . a rdav covek nikada. jer i prema njima pokazuje nepoverljivost i svoje nepoznavanje moralnog zdravlja. b A kad ovako odgojen covek. istovremeno i na isti nacin prima i gimnasticko obrazovanje. Ali po to se takav covek ce ce susrece sa rdavim nego sa dobrim ljudima. nece imati potrebu za takvim sudstvom. prirodno. A oba ce se. kojem smo govorili. a i drugima. zar ne? I to mi tako izgleda. imajuci samog sebe kao uzor. Ali kad takav pristupa dobrim i mudrim ljudima. Doista. onaj ko je sam pocinio mnoge nepravde. I meni se tako cini. osim u izuzetnom slucaju. prema tome. on samom sebi. Tako je. I lekarsko zanimanje. pokvarenost ne bi mogla upoznati samu sebe ni vrlinu. gradanima koji 410 su telesno i du evno zdravi. To je rece on cela istina.dobra. smrt je najbolje to se mo e postici i za one koji su takvi i za dr avu. 93 . obrazovani onom jednostavnom muzikom koja u njima neguje razboritost. i kad i ove procenjuje po d sopstvenom uzoru. vrlina je ta koja je sposobna da upozna samu e sebe kao i pokvarenost. XVII. Ocigledno je rekoh ja da mladici. odredice u na oj dr avi kao i sudsko: zakonodavstvom. one koji nisu telesno zdravi pustice da umru. onda ce svakako moci da postigne da mu lekarska ve tina ne bude potrebna. Dobrog i mudrog sudiju rekoh ne treba tra iti u takvom coveku. ako je vremenom dobila valjano vaspitanje. a one koji su du evno bolesni i nepopravljivi osudice na smrt. misli da je lukav i mudar kad uzima izgled stra nog i kad se pona a tako da druge procenjuje kao da su njemu nalik. Jer.

da jedna ima da slu i vaspitanju tela. a druga vaspitanju du e. cemu to govori ? d .62 Moramo to reci. i . Ako se. ako je pak podvrgnemo valjanom vaspitavanju. Tako je. Nego kako upita on. 94 Tako je. po svoj prilici. koja ce. XVIII. a i nece raditi kao i ostali rvaci. ona prelazi u meku tvo. nacinicemo od onog to je po prirodi dato ne to istovremeno blago i sredeno. ako je prekomerna i usmerena na ono to ne treba. To je i moje mi ljenje rece on. a oni koji se bave samo muzikom postaju mek i nego to je to za njih same dobro. a muzicku stranu vaspitanja sasvim zanemaruju. neko suvi e predaje muzici. ne misle time. Ali one se moraju uskladiti jedna s drugom? Svakako. pokazuje kao hrabrost. koji jedu radi snage i napre u se. 411 Onaj kod koga su njih dve dovedene u sklad. postati okrutna i zla. ako dobije ispravno vaspitanje. Ipak rekoh ja u toj surovosti je ona prirodna estina koja se. e A ta cemo s blago cu? Nije li ona po svojoj prirodi prijateljica mudrosti? No ako je veca nego to treba. kao to se to cesto smatra. Zapazio sam rece Glaukon da oni koji se bave samo gimnastikom postaju suroviji nego to je to potrebno. Jeste.Radeci telesne ve be i izla uci se drugim naporima svakako ce prvenstveno imati u vidu volju i vi e ce se truditi da probude nju nego telesnu snagu. Pa onda moramo reci da na i cuvari treba da imaju obe prirode. Meni se cini rekoh da se i jedno i drugo zahteva najvi e radi du e? Kako to? Zar ne vidi kakvo je du evno stanje onih koji se celog svog veka bave samo gimnastikom. ali. dakle. boja ljiva je i gruba. mekoci i blagosti u drugih. Znaci. A du a onoga kod koga nisu u skladu. . surovosti i tvrdoci u onih prvih. ili kakvi su oni kod kojih je suprotan slucaj? . Sasvim tacno. dragi moj Glaukone rekoh ja da oni c koji nareduju da se \ aspitava i pomocu muzike i pomocu gimnastike. ima mudru i hrabru du u.

95 . iza kojih stoje aritmija i neoplemenjenost. on ce. tako da on zbog sitnica plane i opet se rashladi: c tada takvi ljudi. onemeti i oslepiti zato to nije okusio ni od istra ivanja. svuda primenjuje silu i grubost.63 Tako je rece on. Ali. svojoj du i. A zatim? Ako ne bude radio ni ta drugo i ne d bude imao nikakve veze sa Muzama. opet. ni od razmi ljanja. blagim i sentimentalnim melodijama i onda ceo ivot provede pevajuci i odu evljavajuci se pesmom.64 Buduci neprie jemciv za razloge. umesto da budu odva ni. postaju prznice i svadalice. on se pona a kao neka divlja zver. uliva u du u glasove frule i puni je onim sladunjavim. najzad. dodu e. nece li njegova te nja za naukom. to desi coveku koji ni po prirodi nema volje. a od sebe naciniti mlitavog borca". a pri tom potpuno zanemaruje muziku i filozofiju? Nece li se on u pocetku osecati veoma jak s obzirom na svoje telo. Mislim da takav covek postaje neprijatelj logosa (misologos) i neobrazovan (amousos). A ta ce biti ako se neko mnogo bavi gimnastikom i dobro se hrani. a osecaji koje prima preko cula nisu preci ceni? Tako je.onda pu ta da ona kroz njegove u i. i zato to ona nije probudena. onda oslabiti. onda ce to ici jo br e. opet. Sasvim tacno. onda ce se ona rastopiti i razliti. nije hranjena. ako je sklon odva nosti u prvi mah omek ati svoju volju kao to se omek ava gvo de i nacinice ne to korisno od onoga to je bilo neupotrebljivo i kruto. ivi u neznanju i gluposti. Ako se. i uvek su neraspolo eni. zar nece biti pun samopouzdanja i odva nosti i nece li biti hrabriji nego to je ranije bio? Razume se da hoce. sasvim ugu iti. tako reci. b ako produ i da svoju volju neprestano ovako omek ava. Ako se. desi coveku odva nom. onda slabi njegovu volju i cini je razdra ljivom. odrezati mi ice. kao kroz levak. on ce je. koju je mo da i pomalo imao u du i.

naje vi e cini da u celom svom ivotu s puno odanosti rade ono to misle da je korisno za dr avu a to joj nije od koristi. u svome pozivu moraju pokazati pamet i sposobnost. I to najbolji medu njima? I to je jasno. mogli bismo s punim pravom nazvati muzicki i harmonicki savr eno odgajenim covekom. zar ne ? Jasno je. i to. brinuci se ne toliko za njihove du e i tela. Ovo bi. ko najlep e ume da objedini muzicko vaspitanje i gimnastiku. Izgleda da je tako rece on. hoce li nam u dr avi biti potreban takav nadzornik kakvog smo upravo opisali. nego prvenstveno . a mladi da slu aju. da medu cuvarima treba odabrati one ljude. dakle. Zaista nije te ko. to je jasno. a to nije te ko uskladiti. Tako je rece on. A kako ovo treba da budu najbolji cuvari. Stoga se te dve prirode moraju medusobno uskladivati suzbijanjem jedne i pojacavanjem druge kako bi se postigla prava mera. ako elimo da sacuvamo njeno uredenje? Neophodno je potreban. d Tako je. Tako bi bar trebalo da bude. i on bi na to imao mnogo vi e prava nego onaj ko je vest da ice instrumenta podesi jednu prema drugoj. Da stariji ljudi treba da nareduju. . bila nacela obrazovanja i vaspitanja. nece nipo to uciniti. gimnastickim utakmicama i konjskim trkama? Jasno je da se sve to mora slagati sa ovim na im principima. Razume se. dakle. najvi e ono to izgleda kao da je dobro uskladeno s njegovim interesom. dakle. Oni. muziku i gimnastiku. Ko bi jo govorio . dakle. Dobro rekoh. dr avi. Glaukone. a ko ce se pokoravati? Svakako. igrama na ih mladica.Sasvim je tako rece Glaukon. XIX. onome to veli. ko ih najravnomernije privodi svojoj du i. Znaci. pri tacnijem posmatranju. Ako je tako. lovu i lovljenju. onoj njihovoj dvostrukoj prirodi: vitalnoj i filozofskoj. A covek se najbolje stara . Sokrate! Ali. A volece. a osim toga se moraju starati i . . onda je neki bog dao ljudima ta dva umenja. svakako. onda ce to biti oni koji su najpogodniji da cuvaju dr avu? Da. . ko ce medu njima vladati. A zar najbolji zemljoradnici nisu oni ljudi koji su najpogodniji za zemljoradnju? Jesu. i ono cija je dobrobit najvi e vezana za njegovu dobrobit. Onoga. za koje nam se. cini se. ili obratno. A ta treba posle ovog da utvrdimo? Zar ne to.

po tvome. tome kako se to de ava protivno na em pristanku. Prevarenim nazivam one koji su dopustili da budu razuvereni i one koji zaboravljaju. kafc. u prvom slucaju govorom. njihovim godinama. Takve ljude moramo. Kako to misli da ne odustaj >d njega"? Reci cu ti. Razume li sada? .To su pravi ljudi. tra iti ne vodeci racuna . ali . i u tome da je' istina ne to dobro? Ili mo da misli da ubedenje . Cini mi se da govorim svecano kao tragicari rekoh. b I to samo kad smo rtve prevare ili opsene ili nasilja? Ovo opet ne razumem rece on.^ mi se cini. Kako? Zar i ti ne smatra rekoh da se ljudi li avaju onog to je dobro samo bez sopstvenog pristanka. -ne bi bilo rdavo gire iti u onome to je istina. i ne zaboravljaju s^cje nacelo da moraju raditi ono to je za dr avu najMlie. bilo s na im pristankom bilo bez na eg pristanka: s na im pristankom onda kad saznamo da je to ubedenje pogre no. nego da li se strogo dr e tog nacela i da li ni pod sugestijom ni pred silom ne odustaju od njega. a u drugom vremenom. a bez na eg pristanka u svakom onom 413 slucaju kada je ono istinito. po to su i ne primecujuci to li eni svog ubedenja. onome to jeste da jeste nije istinito? Pravo govori odgovori on i ja mislim da se istinitog ubedenja li avamo samo protiv svoje volje. Razumem rece on napu tanje jednog ubedenja s na im pristankom. morace me jo pouciti. dok rado gube ono to je rdavo? Osim ako. Meni se cini da na jedno ubedenje napu ta.

seni koja dolazi od u ivanja. Glaukone. Prisiljenim nazivam one koje su bol i patnja naterali da promene svoje ubedenje. pokazujuci. U pravu si rece on. izlagati naporima. bilo zbog osecanja straha zato to im je stavljena u izgled neka opasnost. bez strogog izvodenja. I to sam razumeo i odobravam to to si rekao. Treba ih. trebalo bi. posmatrati jo od njihovog najranijeg detinjstva i proveravati ih. XX. kako bi. kako mi se cini. kao mladic i kao zreo covek.. bio bi dostojan da bude onaj koji je prvi u dr avi i medu cuvarima. Trebalo bi i za proveravanje toga ustanoviti neko pona anje koje ce biti pogodno za posmatranje. c I ti bi. preostao je rekoh onaj treci slucaj koji se odnosi na opsenu. Takvom treba dati 98 sve pocasti za njegova ivota. da mladice isprobamo u njihovoj mogucoj stra ljivosti i otpornosti prema . u svim takvim okolnostima da je ovladao dobrim ritmom i sopstvenom uskladeno cu kao osobinama koje ce ga kvalifikovati da bude najkorisniji i za sebe i za dr avu. pokazujuci u svemu da je dobar cuvar samog sebe i muzike u kojoj smo ga poucavali. ukoliko ima u vidu da smo time to smo rekli. rekao da su rtve opsene oni koji su svoje ubedenje promenili. kao to se pla ljivost drebadi isprobava bukom i vikom. Tako dakle. bilo zato to ih je neko u ivanje zacaralo. pa ih pri svemu tome posmatrati. pribli no odredeno. uspe no 414 pro ao kroz sva takva ispitivanja i koji bi iz svih isku enja izi ao besprekoran. moramo tra iti one koji su najbolji cuvari svog uverenja. Doista rece on svaki prevareni izgleda nam kao da je opsenut. a ostale odbaciti. kao to sam ranije govorio. onaj koji bi redom. Eto. Tako bismo otkrili koji od njih u svim takvim situacijama ostaje otporan prema opseni i dobro se dr i. d treba odabrati onog koji nikad ne zaboravlja to uverenje i koji se te ko mo e prevariti. i patnjama i borbenim takmicenjima. dakle. Najzad. A onog koji nije od te sorte. i to onog da treba stvarati i misliti samo ono to je najbolje za dr avu. dakle. nadalje. kao dete. dajuci im zadatke u kojima se spomenuto uverenje najlak e mo e zaboraviti i u kojima se isto tako lako mo e biti prevaren. a posle smrti treba mu podici nadgrobni spomenik i odavati druge najvi e pocasti koje ce cuvati uspomenu na njega. ne treba prihvatiti za takav polo aj. Ali. Treba ih. i to da ucinimo mnogo bolje nego to se zlato isprobava u vatri.65 . trebalo izvr iti izbor i ustolicenje poglavara (arhonata) i cuvara. samo oznacili glavne smerove. Hocemo li tako postupati? Da.Da. s druge strane..

. Cini mi se da se te ko odlucuje da . desilo u snu. Zar onda nece biti najispravnije ako takve nazovemo savr enim cuvarima d od spolja njih i od unutra njih neprijatelja. tome govori . onda ih je zemlja. tome govorio. tome govore i uveravaju nas pesnici. osim ako se potrudimo da u tako ne to budemo uvereni.I meni se tako cini b rece on. Najpre cu nastojati da uverim same poglavare i njihove ratnike. svojoj materi i hraniteljici i moraju je braniti ako je neko ugrozi. d Pa dobro. njihovo negovanje i vaspitanje. i ostale sprave njihove bili pod zemljom i tamo su e odnegovani i uobliceni. jer su to njihova braca i deca zemlje. onda na ostale gradane? Kakvu la ? upita on. Ali produ ih ja koju bismo od onih dopu tenih la i. a kad su bili sasvim dovr eni. iako putem c la i. a u stvari oni su sami. njihova majka. Videce i sam da sam s pravom oklevao kad ti budem . kako . a potom i ostale gradane. ako ne na njih. Govori samo i ne boj se. Reci cu im da im se sve ovo. Nikakvu novu rekoh vec fenicansku. a moraju tititi i ostale gradane. zvacemo pomocnicima i izvr iocima odluka poglavara. poslala na svet i sada se po zemlji na kojoj ive moraju starati kao . . a to u na em vremenu ne biva i ne znam kako bi moglo da biva. kojima smo ranije govorili. govoricu mada jo ne znam kako cu naci smelosti i reci za to.67 ne to to je u starim vremenima cesto bivalo. uticali prevashodno na same poglavare ili. XXI. cuvarima koji sprecavaju jedne u htenju a druge u mogucnosti da cine zlo? A one mladice koje smo do sada nazivali cuvarima.66 mogli upotrebiti da bismo u plemenitoj nameri. Tako i ja mislim. i njihovo oru je.

ukoliko sam dobro razumeo ono to si rekao. nego ce mu odrediti mesto koje odgovara njegovoj prirodi i svrstace ga medu zanatlije ili zemljoradnike. ako bi medu ovima bio neko ko bi u sebi imao zlata i srebra. i onima spolja i kako bi se mogli braniti. Je li tako? rtvu. Ali ja bih takvo sredstvo pribavio za njihove sinove. ako neki neprijatelj pode da kao vuk napadne stado. Na a zamisao ce vredeti toliko koliko se u nju bude verovalo. 415 U pravu si rekoh. A mi cemo naoru ati ove potomke zemlje i ucinicemo da poglavari uspostave prevlast. Zato bog pre svega i najvi e nareduje onima koji zapovedaju da ni nad cim ne budu tako dobri cuvari i da se ni . i to zato da bi utvrdili koja je od prethodnih sme a u njihovim du ama zastupljena. proroci te kazuje da ce dr ava potpuno propasti u onom vremenu kada je budu cuvali gvozdeni i bronzani cuvar. potomstvu. nekog kao pomocnika. Svakako rekoh ali . a srebrni zlatno. dr avi i . Kad budu po 100 stavili tabor i prineli odredenu za spavanje. koji vas je oblikovao." Postoji li kakvo sredstvo koje mo e pomoci da se u taj mit poveruje? d Ne postoji nikakvo. kucama. koja ih mogu cuvati i od zime i od vrucine? Da. ukoliko se racuna na ove kojima ti predla e takav mit.68 A kako ste vi svi istoga roda. potomke i ljude koji ce se kasnije roditi. svi ste braca! kazacemo im kao da smo mitolozi. ukoliko neko ne bi hteo da se pokorava zakonima. najvecim delom. i to ce se naizmenicno ponavljati i u drugim slucajevima. udesio je da oni koji treba da zapovedaju budu pome ani sa zlatom. neka pripreme mesta Tako je. nekog kao cuvara. ne smeju prema njemu c imati nikakvo sa aljenje. pa zato zaslu uju da budu najvi e cenjeni. Ako njihov potomak ima u sebi bronze i gvo da. kucama koje dolikuju .69 To bi bilo dovoljno rekoh ja da ih podstakne na vecu brigu . sebi. jer mi se cini da govori .Nisi se malopre bez razloga stideo da ka e tu la . Vi koji sacinjavate dr avu. jer. ukazace mu pocast i unapredice ga. Ali ce b se de avati i da zlatan rodi srebrno dete. cemu drugom ne staraju tako bri ljivo kao . radacete. I to takva mesta. Ali bog. XXII. srebra ima najvi e u onima koji su nacinjeni kao pomocnici. i decu koja je nalik na vas. Ali cuj svr etak mita. A kad jednom budu gore. je li. neka za svoj logor tra e najbolje mesto u dr avi kako bi iz njega mogli upravljati i onima ize nutra. a zemljoradnike i ostale zanatlije sacinio je ponajvi e od gvo da i bronze.

opet. treba da imaju. onda pogledaj nije li potrebno da ive i stanuju otprilike ovako: pre svega. ako to nije preko potrebno. odgaji tako da oni iz obesti.vojnicima. vi e vuci nego psi. ili gladi. tako da onda vi e lice na svirepe tirane nego na dobronamerne prijatelje. Zatim. da su. dragi Glaukone rekoh nego mo emo reci samo to da oni moraju imati pravo vaspitanje. Ali mi to jo uvek ne smemo tvrditi. kad su oni jaci od njih. razliku misli da treba tu praviti? upita on. ma u cemu se ono sastojalo. cuvare stada. Pa ako treba da budu takvi. Zaista ce tako reci svaki razuman covek. Ni ta nije sramnije ni stidnije za pastira nego ako svoje pse. i njihovi stanovi i sve ostalo njihovo imanje mora biti tako ude eno da ne odvraca cuvare od elje da budu mnogo bolji od svih ostalih. reci ce razuman covek. da nijedan od njih nema nikakvo imanje. b Zar onda ne treba svim mogucim nacinima sprecavati da isto to ucine i na i cuvari sa gradanima. To moramo spreciti rece Glaukon. Pored takvog odgoja. a ne trgovcima. a jo manje da ih izaziva da ucine d zlo ostalim gradanima. c ako treba da imaju onu najva niju osobinu: da budu blagi medu sobom i prema potcinjenima. 416 A kakvu. Poku acu da ti objasnim rekoh. Razume se da je to stra no. ciji je zadatak da se biju e u ratu. . I zar dobro vaspitanje nije najbolja predohrana za to? A oni ce biti zaista dobro vaspitani. njihovoj bezbednosti. Sve ono to umereni i hrabri borci. dakle. odmerice i primice od drugih gradana kao nagradu to se staraju . ili rdave navike sami poku avaju da napadnu stado. da nijedan nema takvu kucu ili ostavu da u nju ne bi mogao uci svako ko to eli.

Dobro. kazati da ne bi bilo nimalo cudnovato kad bi oni i ovako bili veoma srecni. ti neko ka e da tvoji ljudi ne ive ba sasvim prijatno. bojace se vi e neprijatelja u dr avi nego onoga spolja i tako ce se i oni sami i cela dr ava sunovratiti u propast. b Ti pita ta bismo mogli reci u odbranu? Da. Jedino njima je u dr avi zabranjeno da imaju veze i dodira sa zlatom i srebrom. Zbog svega toga reci cemo da njihove stanove i sve ostalo treba urediti ovako i zakonom potvrditi. A cim budu stekli sopstvenu zemlju. i da gre e ako bo je zlato dovedu u vezu 417 sa zlatom smrtnih ljudi i tako ga skrnave. tako da ne mogu ni putovati po svojoj volji ako to za ele. KNJIGA CETVRTA St. ratnici lice na obicnu najamnicku vojsku. dok prinose rtve bogovima i goste svoje prijatelje iz sopstvenih sredstava. imaju i zlata. postace upravnici i zemljoradnici umesto b da budu vladaoci. To i jo mnogo slicnih stvari si izostavio u svojoj optu bi. dotle. oni ne smeju biti s njim pod istim krovom. . to se zlata i srebra tice. rekao bi neko. i novac. mrzece i bice omrznuti. dok je njihovo zlato neokaljano.tako da im za narednu godinu ni ta nece preostati. a ne saveznici gradana. I. kojim smo dosad i li. jer se sa kovanim zlatom desilo vec mnogo bezbo nih stvari. ako. Da rekoh a osim toga oni primaju samo hranu i uz nju ne dobijaju ni novac kao ostali najamnici. ne smeju ga nositi ni na svome odelu i ne smeju piti iz njega. Sokrate. da im ljudsko zlato nikako nije potrebno. ganjace i bice ganjani celog veka. naci ono to treba reci. jer oni ipak ne u ivaju nikakvo dobro od dr ave? Dok ostali gradani sticu imanje. koja le i u dr avi i koja nema nikakvog drugog 420 posla nego da stra ari. Oni ce se hraniti za zajednickom trpezom70 i ivece zajedno kao u taborima. Zar ne? Svakako . i kako si malopre pomenuo. naime. iako. grade lepe i velike kuce i za njih nabavljaju lepu opremu. ali nece trpeti ni oskudicu. Tako cemo. nego da cela dr ava bude to u najvecoj odgovori Glaukon. sve od njih zavisi. i srebra. i sve ostalo to se smatra da moraju imati oni koji treba da budu srecni. Ali mi nismo sagradili svoju dr avu zato da u njoj samo jedan stale (ethnos) bude narocito srecan. Mislim rekoh da cemo. ne mogu praviti poklone heterama d ne mogu tro iti kao to to inace rade ljudi koji izgledaju srecni. ako nastavimo onim putem. i kuce.7' Tako ce spasti i sebe i dr avu. onda svojoj optu bi dodajem jo i to. Tada prekide Adeimant i rece: 419a A kako ce se odbraniti. bice neprijateljski vladari. treba im reci da oni u svojim du ama nose bo je i od bogova poklonjeno. po to je dr ava stvarno u njihovim rukama.

meri. Mi smo mislili da cemo u takvoj dr avi najpre 103 .

dakle. Ako mi. a oni su jedini u stanju da njome lepo upravljaju tako da ona bude srecna. prisiliti i nagovoriti da budu najbolji vr ioci svojih poslova. tako da cela dr ava bude bla ena i srecna. imajuci u vidu celu dr avu. misli . ako krpaci2 vi e ne vrede. onda moramo pustiti da priroda svakog pojedinog sloja omoguci svakom od njih udeo u sreci. morati gledati da njoj stvorimo tu srecu. niti ce iko drugi biti na svome mestu. vec crnom bojom. misliti na to kako da njima obezbedimo najvecu srecu. ako bi slucajno za eleli da rade svoj loncarski posao. da ih obucemo u dugacke haljine. Sada jo stvaramo srecnu dr avu. ni loncar loncar. onda to za dr avu nije tako stra no. kojom se najgore upravlja. onda vidi kako celu dr avu potpuno uni tavaju. .1 Ali . onda zemljoradnik nece vi e biti zemljoradnik.c naci pravicnost. da jedu. a. dakle. vec . piju i goste se. mogli bismo pozvati loncare da zauzmu mesta pored vatre. mogli bismo i sve ostale usreciti na taj nacin. oci kao ne to najlep e. II. Umeli bismo mi da usrecimo i e zemljoradnike. ili da tako moramo slikati i druge delove. nego samo tako izgledaju. pa. ali. cudnovati covece. opet. nego gledaj zato pa ljivo da li smo svakome delu dali ono to mu odgovara i da li smo celinu nacinili lepom? Isto nas tako nemoj primoravati ni da cuvarima stvorimo takvo blagostanje koje ce od njih naciniti sve drugo samo ne cuvare. tim pozivima se ne mora toliko govoriti. po to bismo videli i jednu i drugu. i ne uzimamo samo neke ljude da ih usrecimo nego cinimo to sa celom dr avom. u stvari. Treba. Evo odgo d vora koji bi nas najbolje opravdao: . nisu. Ali nam to nemoj preporucivati. dr avi. nekoj narodnoj svetkovini. kao i 104 c sve ostale. nepravicnost. na primer. a pomocnike i cuvare. onda onaj ko . obavijemo zlatom i da im naredimo da obraduju zemlju po svome nahodenju. a u dr avi. Jer ako po 421 slu amo tebe. zemljoradnicima i srecnim domacinima govori drugo kao da tu nije rec . videti da li cemo postavljajuci cuvare. dr avi. nisu obojene purpurnom. necem drugom a ne . Zamisli da mi slikamo. onako kako je mi zami ljamo. nemoj misliti da oci moramo naciniti tako lepim da to vi e ne budu oci. to. Posle cemo se pozabaviti suprotnim. ako se pokvare i prave se da su to. a pored njih da postavimo loncarski tocak. ako cuvari3 zakona i dr ave nisu to stvarno. onome to vec odavno tra imo. pa nece biti one strukture iz koje nastaje dr ava. postavljamo cuvare da to zaista i budu i da dr avi ni najmanje ne nab kode. ako cela dr ava bude ovako napredovala i ako se njome bude lepo upravljalo. ili cemo. mogli bismo prosuditi . Cini mi se da lepo govori rece on. a dode neko i prekori nas to nismo najlep e boje stavili na najlep e delove tela.

na li i druge zadatke za cuvare. Kako to? Evo kako: ako se loncar obogati. i zbog siroma tva i zbog bogatstva. ropski duh i rdave poslove.A ta misli hocu li lepo reci i ono to je sa ovim u vezi? A ta je to? d Seti se ostalih zanatlija''. zanatu? Nece. Ali razmisli. a siroma tvo. pa ce svakako morati paziti da to kri om ne ude u dr avu. pored te nje za prevratom. onda ce raditi e gore i nacinice svoje sinove i ostale koje uci zanatu gorim zanatlijama. dakle. postaju i zanatski proizvodi i zanatlije samo gori. Tako smo. da li iste stvari ne kvare i njih te postaju rdavi? A koje to stvari? Bogatstvo i nema tina rekoh. ako zbog siroma tva ne mo e kupiti alat ili ne to drugo to mu je potrebno za posao.5 Sasvim tacno. mnogo gori. a protiv dve ovakve bice lak e. Postace onda gori loncar? Da. i te nju za prevratom. A. Zbog obe stvari. Izgleda da je tako. opet. ta to? 422 Pa. Sokrate. Postace lenj i nece se vi e brinuti kao to je to ranije cinio? Nece. kako ce na a dr ava moci da ratuje ako ne stekne novaca. Razume se. kako mi se cini. . hoce li hteti da se jo uvek brine . narocito ako bude prinudena da se bori protiv velike i bogate dr ave? Jasno je rekoh da je te ko boriti se protiv b jedne. bogatstvo i siroma tvo rekoh jer bogatstvo donosi rasko i lenjost.

koje su u ratu jedna s drugom. d A kad bismo poslali emisare u drugu dr avu i kad bi oni preneli sledecu iskrenu poruku: Mi ne upotrebljavamo ni zlato ni srebro.7 U svakoj od njih ima najmanje dve dr ave. a tako i treba. budite na i saveznici u ratu pa ce sav plen vama pripasti" misli li da bi oni koji bi culi takvu poruku vi e voleli da ratuju protiv mr avih i jakih pasa. nijedna od njih nije u stvari jedna dr ava. zar nece na i izve bani borci imati da se bore sa bogatim ljudima? To je istina. A misli li ti da se bogata i bolje razumeju i imaju bolje iskustvo u rvanju nego u ratovanju? Naravno da ne mislim. okrenuce se i ponoviti to cesto na suncu i na zapari. Onda ce se verovatno na i borci lako boriti sa dvostrukim i trostrukim brojem njih. zaslu uje da nosi to ime! (Highlight comment amerv 15. Pa onda.7. udac rice cim se ko pribli i.ta si rekao? upita Adeimant. ako pak u njima otkrij e ono mno tvo dr ava. nadalje. Ako sa njima bude postupao kao sa jednom dr avom. a vama jeste. Adeimante. nama to nije dopu teno. Ali. Pristajem na to. nego da zajedno s njima krenu protiv masnog i neotpornog stada? Mislim da ne bi. nego svaka sadr i u sebi mnogo dr ava. Pa makar i redom: pravice se kao da be i. svaka od ovih sadr i jo mno tvo drugih. ako se bogatstvo drugih e dr ava na taj nacin nagomilava u jednoj. jednu cine bogati. pa jednima ostavi bogatstvo a drugima vlast. kao u onoj decjoj igri. ona . Prvo rekoh ako bude potrebno da se bore.2007. osim ove koju mi spremamo. i ako tako postupa i sa grupama i sa pojedincima. drugu 423 siroma ni. zar to nece ugro avati na u dr avu koja nije bogata? Srecnice! odgovorih ja ti zami lja da bilo koja dr ava (polis). nacinice veliku gre ku. jer izgleda da si ispravno govorio. 14:25:48 blank) Kako cemo onda te druge dr ave nazivati? Njima cemo rekoh dati neko ime sa irim znacenjem. jer.8 I dokle god tvojom dr avom budu upravljali mudro. zar ti se ne cini da ce se jedan odlican rvac lako boriti sa dva protivnika koji su bogati i ugojeni a nisu rvaci? Ali svakako ne sa oba odjednom. imace mnogo saveznika koji cete braniti i malo neprijatelja koji cete napadati.0 Zar ne bi ovakav covek savladao vi e takvih? Ne bi zaista bilo nikakvo cudo. kao to smo odredili.

Kakvo je to ogranicenje? upita on. kojoj smo ranije govorili. ne \'eliku vec odgovarajuci! zapovest e . Ovako. nece lako b naci ni u Helena ni u varvara. Mi i ne izdajemo mnoge i op irne naredbe.ce biti najveca. ni velika. iako ima mnogo dr ava koje izgledaju kao da su mnogo vece. ili jo bolje. vec onolika kolika treba. Onda cemo svojim cuvarima narediti da se svim mogucim sredstvima trude da na a dr ava ne bude ni mala. Ovo treba da poka e kako i ostale gradane moramo privesti onom zvanju koje im po prirodi odgovara. ne samo po ugledu koji u iva nego uistinu najveca. . a preko toga ne. i dr ava bila jedna i jedinstvena. dok ona. ali ako ljudi cene onu jednu veliku. dobri moj Adeimante rekoh nego sasvim neznatne." kako bi se svaki pojedinac . Ova naredba mi se cini beznacajna. tako mi Zevsa rece Adeimant. c To je dobro tako. po svoj prilici. kao to je na a.9 Jo je beznacajnija od nje rekoh ona koju smo ranije u razgovoru pomenuli. mislim rekoh trebalo bi je povecavati sve donde. i kako bi. Ovo je odredba. A sada rekoh moramo pokazati na im poglavarima koja je velicina dr ave i njene teritorije najbolja i dokle se ona mo e iriti. a da obdareno dete koje se medu njima rodi treba predati cuvarima. Ili ti misli drugacije? Ne. napu tajuci svaku pomisao . i da uz to bude jedinstvena. III.'2 a ne skup mnogih dr ava. A tako veliku i jedinstvenu dr avu. i tako uvecana. mo e da bude jedinstvena. jo neznatnija od one prve. na taj nacin. kako bi to neko ocekivao. bice dovoljno. svojim stvarima starao sam a ne uz pomoc mnogih.10 to jest da neupotrebljivo dete koje bi se rodilo cuvarima treba poslati drud gima. osvajanju. pa makar imala i samo hiljadu boraca.

16 Dobro. Da. Damon tvrdi. jer su to opasne stvari. sve to treba 424 da bude medu prijateljima to vi e zajednicko. i da bi se tako ne to moglo pohvaljivati. niti to treba tako shvatiti. Cini mi se rekoh da cuvari moraju svoje postaje izgraditi na podrucju muzike. d IV. bilo najpravilnije. potom. jer se tu bezakonje lako i neprimetno rasprostire. i inace da prema onoj poslovici. iz ugovora ide dalje i s velikom drsko cu e zahvata zakone i dr avni ustav. ako oni koji imaju dobro vaspitanje postanu cestiti ljudi. upravljaci dr ave moraju dobro paziti da se ne to ne iskvari a da oni to i ne primete. U to se mo e verovati rece on. niti treba hvaliti. Takve novotarije. najvi e jeci. na brak i radanje dece. biti u stanju da obrazovanjem formiraju generaciju jo bolju od prethodne. a da se pri tom ne pokolebaju i najvi i dr avni zakoni. obuzeti strahom da bi pesnikove reci: ljudi slave pesmu samo onakvu koja im svojom novinom. vaspitanju i obrazovanju. a ja se sla em s njim da se nacela muzike ne mogu nigde dotaci. Ako dr avno uredenje (politeia) jednom bude dobro utemeljena. . koje smo mi sad izostavili a koje se odnose na izbor ene. lako ce uvideti i sve to i jo druge stvari. 108 Pa ono i ne cini ni ta drugo nego se polagano naseljava i prodire u na e obicaje i navike. nego da ova ponajvi e cuvaju. je li to zaista tako? . medutim. zaista.A koja je to zapovest? Ona . Sokrate.13 To bi. prelazi u ugovore koje ljudi sklapaju jedni s drugima. pa tako. onda ce sve ici i jacati kao u krugu: vaspitanje i obrazovanje. na kraju uspeva da dovede do poremecaja i zbrke u celokupnom privatnom i javnom ivotu. Ukratko receno.15 Ubroj medu one koji to veruju i mene rece Adeimant. sa svoje strane.u c mogle ponekad biti shvacene kao da ciljaju na neki novi nacin pevanja a ne na novu pesmu. mimo na ih pravila. formirace dobre prirode. u ostalom bolju i po rodenju. narocito moraju bdeti nad tim da se u gimnastici i muzici ne provuku nikakve novotarije. Dobro se treba cuvati svake promene u muzici. po to je naraslo. a ove valjane prirode ce. U svakom slucaju dodadoh ja i to kao neka igra u kojoj na prvi pogled nema niceg lo eg. Jer. kao b to se dogada i kod drugih ivih bica. valjano izvodeni. kad slu aju.

nauce zakonitosti. no enje odela i obuce. dobrog ili rdavog. Najzad. i anje kose. Ako su deca lepo zapocela igrom i ako se. to je ono to smo od pocetka govorili. . mislim da mo emo reci da vaspitanje dospeva do konacnog i jedinstvenog rezultata. To je istina.To je moje mi ljenje rece. pomocu muzickog vaspitanja. jer ako su njihove igre bez tih pravila i ako ih deca ne usvoje. biti mogucno da od njih postanu vrli ljudi. Cini mi se da je glupo izdavati . Ili. i celokupno dr anje tela i jo drugo tome slicno. jer se to ne mo e ni reci ni napisati kao zakon. 109 . jacace ih i ponovo ce podizati u dr avi ono to se sru ilo. pokorni 425 zakonu. a ne bi se ni zadr alo. tome zakone. nece. Adeimante rekoh da covek i u buducnosti ide onim putem kojim je u svome vaspitanju c krenuo. Razume se. Takvi ce ljudi rekoh obnavljati i pravila pristojnosti koja izgledaju neva na i koja su njihovi preci potpuno zanemarili. ne misli tako? Mislim. zar slicno ne povlaci sobom uvek slicne stvari? Razume se. Kako bi se i moglo zadr ati? Izgleda. Pa onda. po tovanje roditelja. onda ce ih ona (suprotno onim drugima) pratiti svuda. red pri sedanju za sto i pri ustajanju. Ili. A koja su to pravila? b Ova: cutanje mladih u prisustvu starijih.17 na oj deci treba bez oklevanja omoguciti da ucestvuju u takvim igrama koje imaju cvrsta pravila.

prijatelju rekoh ali samo ako im neko bo anstvo sacuva zakone koje smo malopre pretresli. ni rezanje. A hoce li odobravati ako cela dr ava ucini ne to slicno onome to smo malopre rekli?13 Ili. ako se za to uka e potreba na trgu ili pristani tu. ni amulet. Tako je. cini mi se. i prete smrcu onome ko bi to uradio? I zar dr avama. takve su patnje tih bolesnika. Ti. Svoje lecenje nikad ne zavr avaju. Cini se da si u pravu rece on. s ljubavnim preterivanjem i s leno cu. lucke carine i hocemo li sve takve i druge stvari regulisati zakonom? Ali ne treba rece on lepim i dobrim ljudima e naredivati.Drukcije ne bi moglo biti rece on. kupovini i prodaji. A ako to ne bude rece on onda ce oni svoj vek provesti u davanju i ukidanju pojedinih zakona. oni ce lako sami otkriti. ustanovljenje sudova. Jeste. koje gradanima zabranjuju da diraju u celokupno nji110 c hovo uredenje. ni ta nece b koristiti ni lek. regulisati sve ono d to se dogada na agori. samo nacine svoje bolesti jo raznolikijim i vecim. smatraju za najveceg neprijatelja? To ba nije lepo od njih rece on jer nije lepo ljutiti se na coveka koji dobro govori. Dalje rekoh zar nije lepo od njih to svakog onoga ko im govori istinu. vodenje parnica. Eto zbog cega ja ne bih ona pravila utvrdivao zakonom. jer mnogo toga to bi se propisivalo zakonom. ono to se odnosi na uvrede i nasilja. Ti misli da ce oni iveti kao oni bolesnici koji zbog svoje neumerenosti nisu hteli promeniti rdavi nacin ivljenja? Tako je. ugovore . placanje raznih da bina. ugovore . da dok ne prestanu s pijancenjem. zar ti se ne cini da upravo to rade dr ave kojima se rdavo upravlja. izvr enju raznih radova. nece biti dobar veoma mudar i po tovanja dostojan onaj covek koji im najprijatnijim recima laska i cini usluge ulagujuci se i unapred saznaje njihove elje i ume da ih ispuni? Izgleda mi da je ba tako i nikako ih ne hvalim. ni bajanje. bogami! V. hocemo li uop te ustanoviti gradsku i putnu policiju. A kako cemo. misleci da ce njima postici najvi e dobro. . ni gorenje. koji im neko bude preporucio. u ime bogova. 426 Ali ti ljudi ive vrlo prijatno. kojima se tako upravlja. hvali ovakve ljude? Ne hvalim. na primer. a uvek se nadaju da ce se izleciti lekom.

s jedne strane. ni u onoj kojom se dobro upravlja. veruju da su zaista dr avnici.d A zar se ne divi hrabrosti i okretnosti onih koji ele da slu e takvim dr avama? Da. Ovakve stvari mi ne razumemo i. 427 Oni zaista ne cine ni ta drugo.21 Toga boga priznaju za tumaca svih stvari svi ljudi. Onda se nemoj ljutiti na njih! Pa to su najprijatniji od svih ljudi! Oni izdaju zakone . verovati e da je zaista toliko visok? Svakako ce u to poverovati. zatim . delima koja moramo posvetiti pokojnicima da bismo zadr ali njihovu naklonost. zato to one same po sebi proizlaze iz op teg nacina mi ljenja i delanja. a u drugoj zato to ih. niti cemo se slu iti bilo kojim drugim tumacenjem. gradeci svoju dr avu. nego samo onim koje su jo na i ocevi obo avali. u prvoj zato to su takve odredbe nepotrebne i ne znace ni ta. nikome drugome poveravati. sahranjivanju mrtvaca. i osnovne zakone. pojedinac sam sebi odreduje. zato to ih mno tvo hvali. njima se divim. b A ta nam jo preostaje za na e zakonodavstvo? Tada ja rekoh: Nama ne preostaje ni ta vi e. . ali Apolon u Delfima ima da izda i najvece. demonima i herojima. Ali ne i onim ljudima koje oni varaju a koji. gradenju hramova. a. stvarima koje smo pomenuli" i stalno ih obnavljaju jer veruju da ce pronaci lek nepo tenju u trgovini i onome to sam jo pomenuo. prino enju rtava i drugim slu enjima bogovima. pocev . i . i najlep e. s druge strane. a ne vide da. ako smo pametni. Kako to misli ? Zar nema obzira prema ljudima? Ili pretpostavlja da ce covek. Koje? Zakon . koji se ne razume u merenje. u stvari. c necemo ih. kad mu ka u da je visok cetiri lakta. Ja mislim nastavih da pravi zakonodavac ne treba da se bavi tom vrstom zakona i ustava ni u dr avi kojom se rdavo. samo seku glave hidri20.

Jasno je. covek koji eli da bude srecan. Ali ta ako pronademo samo jednu i to bilo koju od njenih vrlina. VI. ona je mudra. osim ona koja je preostala. dr ava koju smo opisali mudra. To je kao kad bismo medu cetiri druge. na njenom pupku. pomoci cemo. naravno. nego znanje. Nadam se rekoh da cu ovako naci ono to tra im. pa da.25 Nije li tako? Tako je. bilo koje stvari. Mislim da je na a dr ava. A jo i ovo: dobar savet (euboulia) je.22 Dobro govori rece on i tako treba uciniti. Hocemo. ako je pravilno sagradena. . u cemu se one razlikuju. jer nije nestrucnost (amathia) ta koja daje dobre savete. savr eno dobra. kad god ima neceg cetiri na broju.23 Ti se dobro seca i tako treba uciniti. d sine Aristonov rekoh. Prema tome. jer ima dobar savet. mislim. da ona ne mo e biti nijedna druga. ako mo emo. ali mi morate i vi pomoci. hocemo li tada moci da pronademo i ostale? 428 Moci cemo naravno. Jasno. tra ili jednu od njih kao onu koja nam je potrebna. Bezuslovno. ili pred svim bogovima i ljudima.30a Tako je. Ako bi nam od prve uspelo da ovu prepoznamo. . I tako bi tvoja dr ava vec bila sagradena. U necemu je. jer je bezbo no ne zalo iti se svim silama za pravicnost. naime. Pravo veli rece on. umesto toga. i tumaci ih. da smo u na em istra ivanju b prvo prepoznali mudrost.24 Jasno je. ne rece Glaukon. ali u tome se pokazuje ne to to nije na svome mestu. umerena i pravicna. moramo na taj nacin istra ivati? Tako je. i koju od njih mora steci bilo kri om. Ali ako bismo. hrabra. Pa onda. 112 A ta to upita on. Donesi odnekud dosta svetlosti i pozovi brata. najpre prona li ostale tri onda smo time otkrili i onu cetvrtu za kojom smo tragali. to bi za nas bilo izvanredno. i Polemarha i ostale u pomoc. mislim. vidimo gde je pravicnost a gde nepravicnost.od na ih oceva. i on sedi u sredini zemlje. Ne. Ti si obecao da ce e to sam istra ivati. znanje (episteme).

ili na neka medu tim znanjima iste vrste? Ne. nego takvim koja se d odnose na samu dr avu kao celinu. nijedno od tih rece on. na najbolji nacin njene unutra nje organizacije.A u dr avi ima mnogo svakovrsnih znanja? Kako ne bi bilo? Ali. Koje je to znanje upitah ja i u kojih gradana cemo ga naci? To je odgovori on dr avnicko umenje" (phvlakike) i naci cemo ga u onih politickih voda" (archousin) koje smo malocas20 nazvali savr enim cuvarima" (teleous phylakas). Onda ni ono koje se odnosi na dobi janje plodova iz zemlje. Kako ce . nazvati dr avu? Nazvacu je rece on dobro vodenom" (euboulon) i mudrom" (soph n). nego zidarska dr ava! Onda. gradana sa odredenim znanjima takvim da se na osnovu njih ne mogu davati dobri saveti ovoj ili onoj struci koja postoji u dr avi. kao i na najbolji nacin njenog odno enja prema drugim dr avama? Sigurno ima takvih. A ta je sa onima koja se odnose na radove s bronzom. da li je zidarsko znanje ono koje dr avu cini mudrom i koje mo e da joj daje dobre savete? c Nikako rece on jer to onda ne bi bila mudra i dobro savetovana. . I ja tako mislim. dr ava nije mudra ni po onim znanjima koja se primenjuju u pravljenju drvenog name taja. s obzirom na takvo znanje. ta onda? rekoh. ni po savetima kako da se taj posao najbolje obavlja? Sigurno ne. inace takva dr ava ne bi bila mudra nego zemljoradnicka. Ima li u dr avi. koju smo upravo zasnovali.

a 429 cini se da je prirodom odredeno da najmanji bude onaj stale kome je dato da ima udela u tome znanju. Ja mislim da drugi gradani. pa bili oni stra ljivi ili hrabri. A onda ce tih cuvara biti manje na broju nego svih onih strucnjaka koji. po znanju to ga imaju. po njegovim delima i njegovom znanju. ta je onda hrabrost i gde je njeno mesto u dr avi i za to dr avu treba nazvati hrabrom. koji upravlja i vlada. VII. mo emo nazvati mudro cu. u bolovima kao i u zadovoljstvima.ta misli rekoh da li ce u na oj dr avi e biti vi e tih istinskih cuvara ili onih koji se bave izradom predmeta od metala? Ovih drugih ce rece biti vi e. Meni bar izgleda da smo je dovoljno otkrili. cini otpornim. to nije tako te ko videti. Onda ce po ovom najmanjem stale u27. ne odlucuju da li ce dr ava biti ovakva ili onakva. nose posebne nazive? Mnogo manje. mnenja koje je 114 zakon ustanovio radi vaspitanja. Onda je i dr ava hrabra blagodareci jednom svom delu. tome ta je u stvari to to zastra uje. tome ta je zastra ujuce. jedinom koje. cela dr ava koju smo sagradili biti po prirodi mudra. Ili ti to ne naziva hrabro cu? Nisam sasvim dobro razumeo to to si rekao. Kakva je to za tita? Za tita mnenja . Ne znam na koji smo nacin otkrili ovu jednu od cetiri vrline i kako smo joj odredili mesto u dr avi. Govori pravu istinu. u strasnim sklonostima ka necem kao i be d anju od neceg te ne dopu ta da se covek u svemu . ako ne . u poredenju sa ostalim naukama. mislio sam na to da ona spa ava. onome delu koji se za nju bori i ratuje? Ne bih ni . sposobnost koja je postojana i koja se ispoljava shodno onom to je zakonodavac za vaspitanje odredio. Ne odlucuju. ponovi mi to! Rekao sam da je hrabrost neka vrsta za tite. Rekav i da je to postojana sposobnost za tite u svemu. i to onom to u sebi ima sposobnost da u svec mu za titi mnenje23 . Kako to? b . tome cega se treba pla iti i . cemu bi vodio racuna kad bi govorio da je dr ava hrabra ili stra ljiva. cemu drugom.

ako mo e . A od onoga to nije tako pre toga pripremljeno. eli . pa bilo da se boji drugom ili purpurnom bojom. nece moci isprati ovu boju. mislim na zadovoljstvo koje je jace od svake sode i peska. dakle. ne ba malim pripremanjem. drugim stvarima zadr i svoju boju. osim ako ti nisi sklon da . Nemoj misliti da smo to radili sa nekom drugom namerom. i oni to potpunije prime u sebe zakone. doteraju tako da mo e to bolje da primi boju i tek je e onda bojadi u. Onda sam spreman da prihvatim da je ono hrabrost. zaista. strah i udnju. i da njihovo mnenje . Jer. kad ele da vunu obojadi u purpurnom bojom. Ne. A upravo tu sposobnost ja nazivam hrabro cu i mislim da sam je dobro odredio. ti ne naziva hrabro cu nego nekim drugim imenom. Ono to je na taj nacin obojeno. mislim da ispravno mnenje . jer su oni po prirodi sposobni. a koje nalazimo u ivotinja i u robova. i na b bol. tome ne to drugo ka e . nego da ih osposobimo da. c Potpuno si u pravu rekoh. voljan sam da ti poka em cemu elim to. da smo mi radili ne to 430 slicno. stra nome i . zatim je. Znam da se boja ispere i da izgleda sme no. Zamisli. sredstva jaca nego to su svi ostali sapuni. zna ta biva. ni ta drugo rece on. kad smo izabrali vojnike i vaspitavali ih muzikom i gimnastikom. ced. to je ta sposobnost da se za titi ispravno mnenje29 i zakonom ustanovljeno mnenje . ni bez njega. i njegovu boju nece oduzeti ni pranje u cedu. ostaje obojeno vecito. . stvarima kojih se treba i kojih se ne treba pla iti. Ako je ona slicna. kao to vuna prima boju. Da li zna rekoh da bojad ije. Eto. prvo od svih vrsta vune odaberu belu. a i primili su pravilno vaspitanje.tome izgubi. tim stvarima koje je nastalo nezavisno od vaspitanja. koji inace tako dobro pere.

ima neceg to je bolje i neceg to je gore. Samo ti ispituj! Onda. ono to je gore i mnogobrojnije savlada ono 116 to je bolje i malobrojnije. a onaj ko je slabiji. umerenost nam izgleda slicnija saglasju (svmphonia) i skladnosti (harmonia) nego prethodne dve vrline. A to se tice hrabrosti. VIII. i da. razume se. Ali . va i izreka jaci od samog sebe". Nije li tako? . Kako to? Umerenost je rekoh nekakva uredenost (kosmos) i vladanje nad u ivanjima i strasnim sklonostima. Da li bismo nekako mogli otkriti pravicnost. smatracemo da je . hajde da ispitujemo! U prvom pristupu. s obzirom na njegovu du u. ispitaj prvo umerenost. jednom te istom 431 coveku. ako eli . bice opet i jaci. to da ne? Meni se. kad zbog rdavog vaspitanja ili dru enja. pa ce u njoj otkriti jedno od ovog dvoga. tome svi i ponajvi e govore rece on. tome receno dovoljno. pa takvog coveka onda prekorevamo i osudujemo kao razuzdanog. za slucaj kad ono to je po prirodi bolje nadvlada ono to je gore. Pa dobro nastavih ja osvrni se sada na na u mladu dr avu. reci ce da je pravicno oznaciti je kao jacu od . a to su umerenost30" i ono zbog cega sve ovo istra ujemo: pravicnost. Dobro si rekao. dolazi do toga to opisujemo b izraz slabiji od samog sebe". e I hocu rekoh ako time ne cinim ne to nepravicno. u svemu tome rec je . mada ja tacno ne znam ta bi sve to moglo da znaci. cini da se pomenutom izrekom hoce reci da u samom coveku. mora istovremeno biti i slabiji od samog sebe. a ima i drugih izreka te vrste. tome cemo govoriti drugi put30 i jo lep e. pa ce biti pravilno upucen. Za sada necemo vi e to istra ivati. Doista. reci jaci od samog sebe" zvuci aljivo? Jer onaj ko je od samog sebe jaci. Obrnuto pak. pa zbog toga to hvalimo. pa ako eli da mi ucini uslugu. jer govori se i pokazuje kako je umeren covek jaci od samog sebe". cini se da je tako rece on. Tako je. Preostaju jo dve vrline rekoh koje d treba istra iti u dr avi.Prihvati je onda rekoh i kao ne to to je odsudno za dr avu. nego cemo se svom pa njom usmeriti na pravicnost. a da se ne bavimo istra ivanjem umerenosti? To ne znam odgovori on ali ne bih ni eleo da se ona pojavi pre no to ispitamo umerenost. ipak. Ali.

Osvrnuo sam se rece i vidim da govori istinu. ako su takvi. naci cemo u njoj mnogo svakovrsnih strasc nih sklonosti. Pa zar je zbog svega toga necemo onda nazvati i umerenom? Razume se da hocemo. A ako u drugoj nekoj dr avi . ispravnim mnenjem i promi ljeno cu. ako umerenim i jacim od samog sebe" treba nazivati ono stanje u kojem bolje vlada nad gorim. Vidi li kako smo pravilno malopre31 nagovestili da je umerenost slicna nekoj harmoniji? Po cemu to? . u robova. da li ce i sa njom biti isti slucaj ili ne? Kako ti se cini? Mislim da hoce. ali i u takozvanih slobodnih ljudi. najvi e u dece. IX. Onda mora i ovo biti istina: u na oj dr avi ce d strasne sklonosti i pamet malog broja najsposobnijih morati da ovladaju strasnim sklonostima velikog broja neobrazovanih ? Mora biti tako. koji su najbolji i po prirodi i po vaspitanju. zadovoljstva i bolova. u ena. Svakako. naci ce samo u nekolicini. To je istina rece. Doista. A jednostavne i smerne sklonosti. Za koje ce onda gradane reci da su umereni. onda to moramo reci za ovu. koji su vecinom slabi. pracene umom. tome ko treba e da vlada misle isto tako i vladaoci i potcinjeni. valjda.same sebe. za vladaoce ili za podanike? I za jedne i za druge. za neku dr avu treba reci da je jaca od zadovoljstava i strasnih sklonosti i da je jaca od same sebe. Ako. dakle.

vec smo e svoje poglede upravljali u daljinu. ne bi li je. To je dobar znak rece on. kako izgleda. pa i meni rekao. ocigledno. Dobro rekoh. samo me vodi. Kakvu glupost? Vec odavno33 nam pravicnost le i pred nogama.32 i podi za mnom! rekoh. bilo bi najispravnije da ovu saglasnost nazovemo umereno cu. Gledaj i . pa nam je zato ona postala sakrivena. Onda. Sada. svejedno kako ce ih razlikovati: da li po pameti. Ove tri vrline su.. Istina. a mi je nismo videli. Kad bih samo mogao rece on ali je ipak bolje da idem za tobom i bicu potpuno zadovoljan ako sa mnom postupa kao sa covekom koji mo e videti samo ono na ta mu se uka e. prijatelju. ili po broju. negde ovde. znajuci da je prirodna saglasnost boljega i gorega u tome ko treba da vlada i u dr avi i u svakom pojedincu.. Ali rekoh ucinili smo glupost. ili po bilo kojim drugim slicnim osobenostima. Pogledah ispred sebe i uzviknuh: Glaukone. vec u na oj dr avi. Hocu to. moj Glaukone. Ona je. Jasno je.Po tome to za razliku od hrabrosti i mudro432 sti koje. ili po telesnoj snazi. Prema tome. . mo da. b Potpuno se sla em s tobom. boraveci svaka u jednom odredenom delu dr ave tako da ovu jedna cini hrabrom a druga mudrom umerenost se rasprostire kroz celu dr avu. moramo kao lovci opkoliti grm i paziti da nam pravicnost ne utekne i ne izgubi se u nepovrat. Ali ipak treba ici. taman je i neprohodan. . cuj Glaukone. pomolimo se bogu. vec smo se pona ali sme no kao ljudi koji ponekad tra e ne to to vec imaju 118 u rukama. trudi se da je vidi . ugledao pre mene. dovodeci u medusobni sklad sve njene clanove najnemocnije i najmocnije i one koji su izmedu ovih. izgleda da smo na li trag i mislim da ga necemo sasvim izgubiti. kraj mi izgleda nepristupacan i pun senki. A koja je to cetvrta vrsta koja joj jo nedostaje da bi broj bio potpun? Jasno je da je to pravicnost. shodno svemu onom to smo rekli. d Treba rece on. ili po bogatstvu. ni mi nismo gledali na pravo mesto.

naime. Ono to smo jo u pocetku. A kad bi trebalo odluciti ta ce nam od svega toga dr avu uciniti najvi e dobrom. za titi onog. dakle rekoh da li dobro govorim. po svoj prilici. nego govori! Cini mi se rekoh da.333 ako pamti . samo pravicnost. . i sami smo b cesto nagove tavali34 da je pravicno da svako obavlja svoj posao i ne mesa se u mnoge druge poslove. bilo bi te ko prosuditi da U je to istomi ljeni tvo (homodoxia) vladara i onih nad kojima se vlada. Doista. da svaki pojedinac u dr avi treba da obavlja samo jedan posao. kad te tri stvari otkrijemo. prijatelju. i cesto ponavljali. i to onaj koji njegovoj prirodi najvi e odgovara. . Slu aj. ili dr avu cini najvi e dobrom ono to je zajednicko za dete i enu. to da svaki pojedinac obavlja samo svoj posao i ne trpa se u mno tvo drugih poslova. mislim. tome. kad smo postavljali temelje dr avi. To doista nu no sledi rece on. ili istomi ljeni tvo ratnika . zakonom uspostavljenog. naime. preostaje u na oj dr avi ono to je ovima omogucilo da nastanu. koje smo vec promi ljali. roba i slobodnog zanatliju. A odredili smo. A i to smo od mnogih drugih slu ali. a kad su nastale. odredili da treba ciniti to je. ili bar neka vrsta pravicnosti. nacin postojanja pravicnosti. Obavljati svoj posao" u tome je. mnenja . da im pru a za titu c dok se nalaze u dr avi. a sami nismo bili svesni da smo ba . tome raspravljali. tome d cega se treba pla iti a cega ne. Zna li kako sam do toga do ao? Ne znam. za onog koji vlada i onog nad kojim se vlada a to je. Tako rekoh to mi se cini da smo vec odavno govorili i slu ali . hrabrosti i mudrosti (phronesis)35. moralo bi biti pravicnost. 433 X. A rekli smo: ono to preostaje. tako smo govorili.Kako to govori ? rece on. Dugacak je to predgovor za coveka koji eli da to pre cuje. osim umerenosti. i to smo nagove tavali. ili mudrost (phronesis) vladara i opreznost cuvara. Doista.

i tebi ciniti da takva razmena i takva mnogostruka delatnost moraju biti ubitacne po dr avu. ovome drugom. i kad bi oni medusobno zamenili svoja oruda i ugled koji u ivaju. ili obucar stolarske. ili ako bi ko od ratnika poku ao da se uvrsti medu savetnike i cuvare. da postoji nekakvo takmicenje oko vrline dr ave. Pa onda je pravicnost ta koja se takmici sa onim e trima oko vrline dr ave? Svakako. s najvi e opravdanja. nepravicnost? Kako ne bi bila? XI. ali ne najveca. i ako bi se i svi drugi takvi radovi medusobno zamenili. Ako . Sasvim. nacinila velika teta? Nacinila bi se. i da ne budu li eni onog to im pripada? Nece. mislim. I tako smo se slo ili da je pravicnost u tome da svako ima svoje i da svako cini ono to treba. tome isto misli . po tvom mi ljenju. tako se cini. ili ako bi jedan covek hteo da se prihvati oba zanata. pa onda poku ao da se uvrsti u ratnike. Da li zato to je to pravicno? Svakako. A kad bi se. mogli nazvati zlocinstvom. ili ako bi jedan te isti poku ao da sve to praktikuje. njene umerenosti. Dakle. da li bi se dr avi. neki zanatlija. Po svemu sudeci. tome? Cini se. a nedostojan je toga. svako u svome rodu. i njene sposobnosti da svakom pojedincu omoguci da radi svoj posao s druge. nije li to. ili ako medusobno zamene alat i ugled koji svaki od njih u iva. Najvece zlocinstvo prema sopstvenoj dr avi. telesnom snagom ili necim slicnim. 434 Tako je. vec . mislim. onda ce se. cini ono to im pripada u dr avi onda je to. po prirodi stvari. istakao bogatstvom ili razgranato cu poslova. ili kakav b drugi poslovni covek od prirode. Gledaj da li ce se i dalje sa mnom slagati! Ako stolar poku a da obavlja obucarske radove. pomocnici353 i cuvari. gledaj sad ovo! Da li ce onima koji upravljaju dr avom poveriti i delenje pravde u parnicama? A kome bi drugom? A hoce li oni pri dono enju svojih odluka te iti vi e za necim drugim nego za tim da pojedinci ne poseduju ono to im ne pripada.Kako i ne bi bilo te ko odluciti . takva mnogostruka delatnost i meduc sobno zamenjivanje funkcija tri vrste ljudskih bica najveca je teta za dr avu pa bismo je. To je dakle nepravicnost. Sla em se potpuno. i to izmedu njene mudrosti. dakle. njene hrabrosti s jedne strane. A opet cemo reci: ako poslovni ljudi. nego ce voditi racuna .

po suprotnosti. znajuci dobro da ce se pravicnost svakako nalaziti samo u dobroj dr avi. onda cemo istra ivati iz pocetka. ta drugo i mo emo reci? Ako ne bude tako. da li ih uporedujemo po tome to je u njima nejednako. Necemo da . onda cemo se ponovo vratiti la dr avu. pa smo je sagradili to smo bolje mogli. izmedu pravicnog coveka i pravicne dr ave nece biti nikakve razlike s obzirom na samu formu (eidos) pravicnosti kao takve. a kad se ona bude pojavila. naprotiv. Ono to smo tamo videli. i ispitivacemo na njoj. ili po tome to je u njima jednako? Po tome to je u njima jednako rece. pravicnost i ono to dr avu cini pravicnom. e a taj veci predmet cinilo nam se da je dr ava. b Shodno tome. oni po tome biti jednaki. nego ce. onda cemo je utvrditi kod nas samih. tek onda cemo ga sa pouzdano cu potvrditi. To ce zaista biti pravi put i tako treba uraditi. d Mislim da nije drukcije nego ba tako. ako najpre poku amo da tu osobinu posmatramo na nekoj vecoj stvari. pa ako i tu pronademo isto bice dobro. drugo. tome donosimo konacnu odluku rekoh ja nego ako se to stanje poka e kao pravicnost i kod svakog pojedinog coveka. pa kad budemo posma 435 trali oboje jedno pored drugog i budemo protrljali jedno . Ali. . ucinicemo da pravicnost zasija iz njih kao vatra iz kremena. Dobro rekoh kad uporedujemo vece sa manjim. primenicemo sad na jednog coveka. A sada cemo zavr iti svoje ispitivanje kojim smo mislili da cemo lak e saznati ta je pravicnost za pojedinca. ako se kod pojedinca poka e ne to drugo.

Jednaki rece. Drugi. i mudra da postaje blagodareci drugim sposobnostima i dr anju svih tih ljudi. ja bar za sada ne tra im vi e. Ali. Ili. Ne odustaj. to je rekoh ono razumeti. a opet pomocu . medutim. valjano postupiti ako c onog pojedinca koji u svojoj du i ima istu strukturu i dr anje kao i dr ava. jer mo da je istinita ona poslovica koja ka e da je lepo ono to je te ko. . prijatelju. opet smo upali u bezvredno ispitivanje . nije. Jer to se toga tice. sklonost ka sticanju znanja 436 (philomathes). pomocu druge se estimo. e Neka bude rekoh. Eto. kako mi se cini. I znaj dobro. smatramo dostojnim onih obele ja koja smo otkrili u dr avi. Ali za dr avu smo rekli da je pravicna ako u onim trima. veci i du i put vodi tome36 i on. . To je istina rece. na primer. Glaukone. 122 I to je tacno rece. i uop te sve narode sa severa. pomocu jedne ucimo. Da li je nu no da se saglasimo u tome da u svakome od nas doista postoji takva struktura i takve karakterne osobine (ethe) kakve ima dr ava? Jer. nego ispituj! rece on. Doista. vi e odgovara onome to smo vec rekli i razmatrah. du i. Nisam sasvim siguran. Ali zar je to po eljno? rece. sada je na redu ono to je te ko: da li u svemu to cinimo odlucuje jedna od tih (karakternih osobina). Pa dobro rekoh neka onda i za mene to bude dovoljno. ponajvi e se susrece u na im krajevima. Ili. to nije bilo te ko Doista. mo da. cudni covece.. bilo bi sme no zamisliti da estina (thvmoeides) u dr avama ne potice od pojedinaca koji je poseduju i koji sacinjavaju narode kao to su Tracani i Skiti. Sve to nu no sledi. prirodno datim vrstama ljudi. svaki pojedinac obavlja ono to mu pripada. i hrabra. Onda cemo. svaka od njih gospodari u odgovarajucoj vrsti delanja. u dr avu one nisu do le od nekog drugog. Sokrate. Tako izgleda rekoh. umerena. da je to ispitivanje bezvredno. da li ona ima ili nema onu troclanu strukturu. ili. buduci da ih ima tri. da na ovo pitanje. necemo moci d odgovoriti sasvim tacno ako se budemo slu ili metodima po kojima sada raspravljamo. sklonost ka sticanju novca (philochrematon) za koju niko ne bi rekao da se najmanje nalazi u Fenicana i Egipcana.

zato to tu oni delovi koji miruju i oni koji se pokrecu. ih ako bi navodio neke druge predmete koji se okrecu u mestu. nego .37 Ako je isto tako i kod du evnih sposobnosti. Ako bi se neko i dalje alio i dosetljivo tvrdio da i cigre. Dobro. nisu isti. jednoj te istoj od njih. Kad bi za coveka koji stoji. i da se. vi e c njih. nego cemo reci da u tom slucaju jedni e delovi stoje uspravno dok se drugi okrecu. ako se. Poku ajmo da na ovaj nacin utvrdimo da li su te karakterne osobine medusobno jednake ili razlicite! Kako? Znamo da jedan isti predmet ne mo e u isto vreme. rasplodnim u ivanjima i svemu to je tome srodno. radi onih koji stoje uspravno dr e i ostali i nijedan se ne naginje. i u istom odnosu i da trpi i da radi suprotno. mi to necemo primiti. a drugi se pokrece. mo da na a du a kao ceb lina sudeluje u svim tim posebnim te njama? Eto. u isto vreme i stoje i krecu se. I ja tako mislim rece. onda cemo znati da nije uvek rec . a pokrece ruke i glavu neko rekao da on u isto vreme i miruje i krece se. to ce biti te ko razmrsiti i valjano prikazati. Zar nije tako? Tako je.trece se odnosimo prema hrani. drugi delovi cine krug. zabodene u jedno mesto. Da li je moguce da jedan isti predmet i stoji i krece se u isto vreme i u istom smislu? Nikako. a radi onih koji se pokrecu. . okrecu u krugu. Pazi ta cu sad da ka em! Govori rece on. Treba da se u tome jo bolje slo imo da se ne bismo raspravljali posle kad podemo dalje. IH. nego bismo kazali da jedan njegov deo miruje. mislim da mi to ne bid smo dopustili.

Ali ako se delovi koji stoje uspravno nagnu na desno ili na levo. da li onda u du i postoji nagon za necim to je vi e od onoga to smo oznacili da 124 vredi za ed kao ed? Da li je. na primer. a drugi na hranu. Mene nece. nece zbuniti i nece 437 nas ubediti da jedan predmet u isto vreme i u istom polo aju i odnosu i trpi i cini suprotno. kad je du a u stanju neodlucnosti. ukoliko ne to eli da postigne. Ovakvi prigovori nas. svejedno da li je aktivno ili pasivno? Naravno rece to su suprotnosti. reci da du a or. za mnogo ili za malo pica. recju. i zar takva stanja nisu kao neko odbijanje i teranje od sebe? d Kako bih mogao to poricati? Ako je to tako. Tako je. kad u njoj nema htenja i kad ni za cim ne udi nije li sve to suprotno onome to smo upravo opisali. kao da odgovara na pitanje . Nije li tako? Tako je. kao i sve takvo. Jedan od njih se odnosi na pice. ona to ispoljava tako da se vidi ta ona to hoce. i uop te sa svim nagonima. ako se poka e da mo e biti i drukcije. prihvatanje i odbacivanje neceg. to nagon za toplim ili hladnim picem. b XIII. Dalje. za nekakvim odredenim picem? Ili. onda predmet nipo to ne miruje. da li bi onda onaj vi ak bio nagon za . hocemo li reci da postoji jedna vrsta nagona i da su u njoj najuocljiviji oni koje nazivamo ed i glad? Reci cemo odgovori on. primicemo ovo tako i poci cemo dalje.og ko za necim te i nastoji i da postigne to za cim te i? Ili da je privlaci ono to ona mo e eleti da joj se dogodi? Ili. privlacenje i odbijanje. ili napred ili natrag. sla uci se u tome da svi na i zakljucci ne vrede ni ta. to bi nas suvi e zadr alo. Treba li onda rekoh smatrati medusobno suprotnim: pristajanje i nepristajanje. ako bi se edi dodala i vrucina. Tako i treba uciniti rece on. dakle. ta cemo onda rekoh sa edu i gladu. Pa ipak da ne bismo bili prinudeni da razmatramo sve ovakve prigovore i da kod svakog pojedinacnog utvrdujemo kako nisu tacni. na primer. bez sumnje. eljama i htenjima hocemo c li i njih svrstati kao suprotnosti slicno onom to smo ucinili malocas? Hoce li. Ako je u pitanju ed. u isto vreme dok se vr i okretanje. tome to eli da ostvari? Tako cu reci.

hoce li se ona ograniciti na pice kao takvo. jest vece u odnosu prema necemu? Svakako. a tako je i sa drugim udnjama. i obrnuto. pa ako je ed neka udnja. odnosi se kako mi se cini ili kao nekakvo prema nekakvom. Ka e se. ako se doda hladnoca. dvostruko prema polovini i sve to je tome . c Isto se tako odnosi mnogobrojnije prema malobrojnijem. nego pice koje se mo e upotrebiti. onda je to udnja za necim to se mo e upotrebiti. ili. kao i sa onim to ce biti vece u odnosu prema onom to ce biti manje? Kako bi moglo biti drukcije? rece on. Zar nije tako i sa onim to je bilo vece u odnosu prema onom to je bilo manje. bilo da je to pice ili ne to drugo to je predmet udnje. drugim recima. Prema necem to je manje. nego jelo koje se mo e upotrebiti. ako je prisutno obilje hoce li i ed biti mnogo veca. 438 Pazi rekoh da nas neko ne iznenadi vikom da niko ne eli pice. svi ude za dobrim. a sve njegove varijacije su plod dodatnih okolnosti. i da niko ne eli jelo. to sam razumeo. Cini se Medutim rece da takav govor nije bez osnova. da li bi onda dodatak bio nagon za toplim? Nadalje. Nisi razumeo rekoh da ono to je vece. produ ih ja sve to se odnosi pre- b ma necemu. hoce li u oskudici ed biti manja? I da li se ed sama po sebi mo e pretvoriti u nagon za necim drugim. Da li je tako i sa onim mnogo vece" mnogo manje"? Jeste. i hoce li se glad ograniciti na potrebu za hranom?38 Tako je rece jer svaki je nagon prirodno upravljen samo na jedno.40 Nisam razumeo rece.39 ili kao svako samo po sebi prema svakom samom po sebi u njihovoj jedinacnosti.e hladnim. to nije za nju prirodno vezano. Zar ne? Dabome.

koja je. du a ednog. 439 A hoce li rekoh i ed uvrstiti medu ono to jest u odnosu prema necemu? ed je valjda ed prema . pa je i samo zbog toga postalo posebno? Da li je tako i sa drugim umenjima i znanjima? Tako je. na primer. ako znanje nije nastalo kao znanje samo po sebi. zato je. To je. Pa onda. posebnom i na poseban e nacin. Pa onda. odnosi se ili prema samom sebi kao jedno prema jednom. . zar to ne pokazuje da u njoj u takvom slucaju mora postojati i ne to drugo to se razlikuje od same edi kao takve. Svakako. Razumeo sam rece on pa se i meni cini da je tako. S druge strane. za tim te i i to tra i. tj. dakle. to se znanje odnosilo na ne to posebno. Sasvim je tako. da je. nagoni samo da pije? Jer. odredeno je odnosom prema svom predmetu.41 pa i toplo prema hladnom i sve ostalo to je tome slicno. Nije li to zato to je takvo znanje posebno i to nijedno drugo nije kao ono? Jeste. kao i te e prema lak em. To je bar jasno. Ono to se odnosi prema necemu. Pa onda. nego mora dobiti ime prema predmetu na koji se odnosi. A time nikako ne ka em da je ono to se odnosi prema necem drugom jednako s tim drugim. A ta je sa znanjima? Va i li za njih isto? Znanje po sebi odnosi se samo na sebe kao na ono to je saznato. ako ednu du u ponekad ne to odvuce u suprotnom smeru. kakavgod da je predmet znanja. ono to sam malopre hteo reci. onda ono ne mo e biti jednostavno nazvano znanjem. . znanje . Pa onda. ukoliko je stvarno edna. rekli smo da jedno isto. ili prema necem drugom. zar se ono nije razlikovalo od drugih znanja i zar ga zato nisu nazvali ve tina gradenja kuca" (oikodomike)? Sigurno. Mislim ovako: kad je nastalo znanje gradenja kuca. XIV. kao ivotinju. nego kao znanje u odnosu prema necem drugom i posebnom. prema onom drugom i posebnom to cini da ono bude lekarsko. zdravom i bolesnom i samo zdravo i bolesno. da je znanje .42 Tvrdim samo to da. jednim te . ni za dobrim ni za rdavim picem. Prema picu rece on. kakvo je pice takva je i ed. b ne eli ni ta drugo osim da pije. nego za picem po sebi prirodno udi ed po sebi. br e prema sporijem. dobrom i rdavom i samo dobro i rdavo. nije za takvim i takvim picem. ako si me sada razumeo. recju.slicno. ali ed sama po sebi nije ni za mnogo ni za malo pica. znanje d neceg posebnog i samo je posebno.

a druga ga privlaci.43 Doista. njima? zapitah. dakle. pojavi ne to to ih od toga odvrad ca.44 c Potpuno je tako. nego ga jedna ruka odbija od sebe.46 odnosno ono cime odlucujemo. cime du a oseca ljubavnu slast. onom kojom se udi za necim.istim svojim delom. ili je ona istorodna s jednom od prve dve? Cini mi se rece on da je ona istorodna sa onom drugom. Zar ne mo emo tvrditi da je u njihovim du ama i ne to to ih nagoni da piju. zar ne dolazi od strasti i mahnitosti? Cini se da je tako. onim to je praceno u ivanjima i zasicenjima. dakle. odredili te dve moci u du i. ne bi bilo lepo reci da strelceve ruke u isto vreme i odguraju i privlace luk.47 . Ako se. a ono drugo. ne bi moglo vr iti dve medusobno suprotne radnje. istovremeno i u istom odnosu. Onda rekoh nece biti neosnovano tvrditi da je to dvoje i razlicito jedno od drugog. e Po svemu sudeci.45 Preostaje pitanje da li je volja. to ne bi moglo. Tako smo. Mo emo li reci da mnogi edni ljudi ponekad ne ele da piju? Sa mnogima je tako rece on i to cesto. neka treca sposobnost. pa cemo ono jedno cime du a promi lja nazivati razumno cu. tako treba postupiti rece on. glad. zar to nije posledica promi ljanja? A ono to nagoni i ono to ga tome privlaci. i ne to to ih odvraca od toga i to je jace od onoga prvog? Cini mi se da je tako rece on. moglo reci . mislim. onda. ta bi se. Isto tako. ed i ostale nagone nazivacemo nerazumnim i onim to je nagonsko.

Kad je.Ali ja sam jednom cuo ovo i verujem u to. razum nalazi saveznika u volji? A da se volja udru i s po udama. to. doista. a sad velimo da ona to nipo to nije. Ona to.48 Lepo razume ono to hocu da ka em rekoh. Nisam. hladnoci i svim takvim trpljenjima izdr ati i pobediti. ne to drugo. Zar inace ne primecujemo cesto rekoh ja b kako neko. tome rece on. ne odstupajuci od plemenitog dok ne pobedi d ili ne umre. 128 nego da se stavlja na stranu razuma ako se on ne sla e sa po udama. kad ga njegove elje nagone da ucini ne to nerazumno. otrcao do le eva i uzviknuo: Evo. kao pastir svoga psa? Sasvim je tako kako ti veli rece on. XV. samog sebe grdi i buni se protiv tog nasilnika u sebi. uprkos gladi. ili je . kao da je u pitanju neka borba izmedu dve stranke. prema tome. okrenuo se postrance. pokazuje. A ta ako neko veruje da mu je ucinjena nepravda? Zar on nece uskipeti. shodno recenom. pobeden eljom. a onda je. I mi smo u svojoj dr avi odredili pomocnike vladaocima dr ave da budu kao psi pastirima. Da li je ona. mislim. i da ona radi protiv razuma. tako mi Zevsa! c ta se dogada ako neko veruje da je pocinio nepravdu? Zar se on nece utoliko manje ljutiti na to to mu je zbog toga nametnuto kao opravdano da trpi glad i hladnocu i druge takve muke. Aglajonov sin Leontije po ao od Pireja du severnog zida spolja. ljutiti se i boriti se u savezu sa onim to procenjuje kao pravicno? I zar on nece. Tada je po eleo da to pogleda. nece rece on. a u isto vreme se 440 gadio. primetio je da pored d elata le e le evi. takve posledice pobuditi njegov gnev? Uistinu. nisi nikada zapazio ni u samom sebi niti u ikoga drugog. ukoliko je njegova plemenitost veca? I zar ce. Ta prica rekoh pokazuje da se volja ponekad bori sa eljama kao jedna sila s drugom. Dosad smo mislili da je ona neka vrsta po ude. borio se tako neko vreme i pokrivao lice. ispunite se divnim prizorom. A da li pri tom misli i na ovo? e Na ta? Da nam ova volja izgleda sad ne to sasvim drugo nego to je bila malopre. otvorio irom oci. iako joj razum to zabranjuje. Istina je. ili dok ga njegov razum ne pozove i ne smiri." I ja sam slu ao . naime. jadne moje oci. i kako.

puna neke plahovite ivahnosti. ono to je promislilo . 49 c i u kojem je Homer doista jasno prikazao kako jedno prigovara drugom. . tako da u du i ne bi bilo tri nego samo dva svojstva: razumnost i po udnost? Ili je u njoj isto kao i u dr avi. A i ono to se opa a u ivotinja moglo bi potvrditi da i one imaju to to si govorio. XVI. dakle. Da rekoh ako se poka e da se ona razlikuje od razumnosti. Jer i u dece se mo e videti da su. naime. koja se sastoji od tri roda bica: 441 onog koji privreduje. a promi ljenost neki cini mi se b nikad i ne postignu.samo svojstvo razumnosti. koje smo napred vec navodili: grudi udara i srce prekori recima ovim. d A ono to gradanina cini hrabrim. Ali nije te ko da se to poka e na to ce on. kao to se pokazalo da je razlicita od po udnosti. da 11 to isto i na isti nacin cini i dr avu hrabrom. onog pomocnickog i onog koji odlucuje? Shodno tome. Nije li onda nu no da ono po cemu je dr ava mudra bude isto kao i ono po cemu je i gradanin mudar? Nu no je.. cim se rode. i da li i za onog prvog i za ovu drugu va i to isto u odnosu prema svim ostalim vrlinama? 129 . i da su ta svojstva i po broju jednaka. ukoliko nije rdavim vaspitanjem sasvim iskvarena? Nu no je rece to trece. boljem i gorem. da li je i u du i ono trece volja. Tako mi Zevsa rekoh lepo si govorio. doplivali do cilja i slo ili se u tome da ista svojstva postoje i u dr avi i u du i svakog pojedinca. Dodajmo tome Homerovo svedocanstvo. Tako je. koja je prirodni pomocnik svojstvu razumnosti. dok je vecina stekne kasno. prigovara nerazumnom htenju. S te kom smo mukom. Potpuno ispravno govori rece Glaukon.

grabeci tako ono to joj po njenom rodu ne pripada i postavljajuci time celokupan ivot sasvim naopako. Svakako. kao to smo rekli. pojacavajuci snagu prvog. Nju ce oni nadzirati da bi je sprecili u tome da se. i ukoliko svaka od onih sposobnosti koje su u nama obavlja samo svoje poslove. . koja doista naj ire zahvata du u svake jedinke i koja je po prirodi najnezasitija u prohtevima.53 ubla avajuci drugo savetujuci ga. da razumnosti pripada vodstvo. Zar ta dva svojstva ne bi bila u svemu najbolji cuvari du e i tela od spolja njeg neprijatelja. Svakako. A ta dva svojstva du e. kao i za celinu koja sjedinjuje ta tri svojstva.52 me avina muzike i gimnastike uciniti da se izmedu ta dva svojstva po442 stigne saglasje. nastojeci istovremeno da zarobi ona prva dva svojstva i ovlada njima. I toga se moramo secati. Glaukone. kljukajuci se takozvanim telesnim zadovoljstvima54. a drugo u svojoj borbenoj ulozi. dakle. dakle. pa bilo da je to stra no ili ne. Mislim da nismo zaboravili rece on. Ispravno rece rasuduje . ali potcinjavajuci se onoj koja zapoveda i usmeravajuci svoju hrabrost na izvr enje njenih odluka? Takva bi bila. Volji pripada da se pokorava razumnosti i da joj bude saveznik. Ali sigurno nismo zaboravili50 da njena pravicnost proiziazi iz toga to svaki od ona tri roda bica obavlja svoj posao. . Stoga nekog pojedinca. Sasvim je tako rece on. reci da je covek pravican na isti nacin na koji je i dr ava pravicna. hraneci ga lepim govorima i saznanjima. i to vrlo dobro rece on. suvi e osili i da b stoga prestane da cini ono to joj pripada. po tome nazivac mo hrabrim to njegova volja i u bolu i u zadovoljstvu uspeva da izvr i ono to joj razum nala e. pripitomljujuci ga harmonijom i ritmom. Sasvim je tako rece on. tako vaspitana i kako valja za svoj posao obucena i obrazovana. mislim. i koji poseduje znanje . Moramo se. dove ce u red po udnost. tome ta je prikladno za svako od ona tri svojstva du e. podsetiti5' da je i svako od e nas utoliko pravican ukoliko obavlja samo svoje poslove. jedno u odlucivanju. mislim. Zar nece onda. Sve to nu no sledi. Sledi. celoj du i. Onda cemo.Nu no. i to zato to je mudra i zato to se ona najvi e brine . Mudrim pak nazivamo nekog po onom malom delu55 koji u njemu vlada i zapoveda.

ako bi trebalo da postignemo saglasnost . takav covek proneverio zlato i srebro povereno mu na cuvanje? ta misli . izdajstvo usmereno prema njegovim licnim drugovima ili prema dr avi? . obicna krada. Sta sad? Ne cini . i kada se ona dva svojstva koja se pokoravaju ne bune protiv toga? Umerenost je rece on to i ni ta drugo. po na em mi ljenju. tome da je razumd nost ta koja mora da zapoveda. koju smo otkrili u nama. kada ono to zapoveda i ona druga dva to se pokoravaju imaju jednako uverenje . mogli bismo na e uverenje ucvrstiti dodavanjem jednostavnih primera. nije ista kao ona koja se pokazuje u dr avi? Ne rece on bar kako ja mislim. Ipak rekoh ja ako je u na oj du i ostalo e jo ne to neuvereno. a to va i i za dr avu56 i za svakog gradanina. po tenju one dr ave i coveka koji joj je nalik po svojoj prirodi i po svom vaspitanju.ta dalje? Zar ne nazivamo umerenim ono prijateljstvo i onu saglasnost koji postoje izmedu svih tih svojstava. ko bi mogao pomisliti da bi takav covek bio u stanju da to 443 ucini pre nego svi oni koji nisu takvi? Tako ne to doista niko ne bi pomislio rece Glaukon. onda ce i pravicno biti onako kako smo to vi e puta govorili. A hoce li takvom coveku biti tudi: pljackanje hramova. ako je to tako. ti se rekoh da je na prikaz pravicnosti ponegde nejasan i da ova pravicnost. Ali. Kojih to? Na primer. Sudeci po svemu.57 i na isti nacin. to je nu no. saglasnost u tome da li bi.

omoguciti da u svemu iz mno tva nastaje jedno. Ono to smo naslucivali kao u snu sada je potpuno ispunjeno. skladno. Svakako. onog najni eg i onog srednjeg. Da li bi on mogao biti neveran prema polo enoj zakletvi ili prema kakvim drugim sporazumima? Kako bi to mogao? Biti preljubnik.Hoce. i to kako u odnosu prema zapovedanju. sasvim onako kako se to posti e u muzickom sagla avanju trostrukog: onog najvi eg. te ne brinuti se . 132 umereno. Rekli smo58 da nas je u pocetku c postavljanja temelja na e dr ave neki bog kao slucajno doveo do toga da se uzdignemo do principa i lika pravicnosti. U svemu tome procenice i nazvace pravicnim i lepim ono delanje koje takav nacin ivljenja . potrebno je kako valja svako postaviti gde mu je mesto kao to cini onaj ko je gospodar svoje kuce i samog sebe. . Istina je cini se da je pravicnost ne to nalik na to. ili u poslovima koji se odnose na privatne ugovore. ili u onoj koja obuhvata negovanje tela. odbijati ono to se duguje bogovima to bi pristajalo svakom drugom pre nego takvom coveku. Tako se posti e urednost i prijateljstvo sa samim sobom. Naprotiv. Doista. Ta unutra nja praksa. b Sto da ne. zidar da zida. Glaukone. u politickim poslovima koji se ticu svih. svojim roditeljima. odnosi se na nas d same i na svojstva koja nam pripadaju. i tako dalje. treba da pravi samo obucu i da se ne bavi nicim drugim. XVII. i nijedan drugi. tra i li da pravicnost bude i ne to drugo osim ove sile koja omogucuje takve ljude i dr ave? Tako mi Zevsa. Tako ce sve to. tome da se ne dopusti nijednom od ona tri svojstva du e da dela na nacin drugog. to je bila samo senka pravicnosti. nego samo po sebi samom. U stvari.60 ne racunajuci na ono drugo to se izmedu e ovih mo e umetnuti. uistinu. Znace onda kako treba delati u bilo kojoj oblasti: u onoj u kojoj se stice novac. Najzad. uzrok svemu tome bio bi taj to u tom coveku svako njegovo svojstvo obavlja ono to mu pripada. niti njihovo mnogostruko delanje u odnosu na druge stvari. Tako izgleda. Rec je . ne tra im rece on. kao i uskladenost onih triju svojstava. tako i u odnosu prema pokoravanju? To je taj uzrok. A ona nam je omogucila da uvidimo kao ispravno to da onaj ko je po prirodi obucar. na taj nacin povezano. svakom drugom. ali ne po spolja njoj nego po unutra njoj praksi59.

Hocemo li. kako mi se cini. 444 buduci da je neznanje ono mnenje koje takvom delanju prethodi. rece Glaukon. neznanje. Jasno. Ako bismo kazali da smo prona li pravicnog coveka i pravicnu dr avu. dakle. nego mu po prirodi pripada da robuje onom svojstvu koje je vladarskog roda? Reci cemo. kao i pravicnost koja se nalazi i u jednom i u drugom ne bismo. i zajedno sve to je rdavo. po tome to su zdrave i bolesne radnje u telu. cinjenje nepravde. mislim. Idemo dalje rekoh. Sokrate. mislim. b Mora li ona sa svoje strane. . Tako mi Zevsa. s druge strane? Kako to? Tako rekoh to po samoj prirodi stvari nema nikakve razlike izmedu njih i zdravih i bolesnih radnji. da se iz takvog razdora i zastranjivanja onih svojstava rada nepravicnost. istinu govori rece on. U svemu. da bude neka nesloga izmedu ona tri svojstva? Mora li ona da bude vi estruko delanje i takvo delanje u kojem jedno od ona tri svojstva vr i poslove ona druga dva kao i obrnuto. .uspostavlja i odr ava. to je uvek isto c A sada rekoh kad je poznato ta je nepravicnost i ta je pravicnost. neka bude rekoh. stra ljivost. Nepravicnim pak oznacice ono delanje koje takav nacin ivljenja uni tava. Posle ovoga. mogli verovati da smo se mnogo prevarili. treba jo samo da ispitamo nepravicnost. neumerenost. i pobuna jednog dela protiv celine du e sracunata na to da u njoj prigrabi vlast koja mu ne pripada. Onda. Ono znanje koje takvom delanju prethodi zasju ice ime mudrost. XVIII. i pravde. Stvarno. s jedne. ne. da ka emo to? Hocemo. zar po samoj prirodi toga ne sledi jasno i pouzdano ta su nepravicni postupci. a pravicnost i nepravicnost u du i.

makar se imala sva jela i pica. ako je zdravlje. a ru na poroku? Nu no. za du u ne to kao e zdravlje. bolesne pak proizvode bolest. Sokrate. kao priroda 134 onog po cemu ivimo. meni se cini rece on da ovo ispitivanje vec postaje sme no. To mi se cini ociglednim prema onome to smo i . Doista je sme no rekoh ja ah po to smo . drugom izlo ili. tada izgleda kao da se ima od cega iveti. Za to onda rekoh izvr enje pravde ne bi bilo uspostavljanje takvog prirodnog reda u du i prema kojem se zna ko vlada a ko se pokorava. ako se to ne ka njava i ako kazna ne cini da neko postane bolji no to je bio. porok (kakia) je pak za du u ne to kao bolest. ih je korisno ciniti nepravdu i biti nepravedan. Zaista je tako. Pa onda valjda i pravicni postupci proizvode d pravicnost. sva bogatstva i sva vlast. kako se cini. a drugi se pokoravaju. vrlina je. Tako je. Tako je. bolest se pak stvara tako to se protivno prirodi od onog to vlada ucini da se pokorava. jednom i . lepota i snaga. Dakle. kako se cini. Prema tome. te iti za lepim i biti pravican. a nepravicni nepravicnost? Nu no. Da. Jer. pa bilo da je skriveno ili ne da je neko takav. no. potpuno upropa ceno. osim onog to otklanja od poroka i nepravicnosti. koje je priroda tela.Za to? Zato to zdrave radnje proizvode zdravlje. XIX. Preostaje nam jo . Zar onda lepa nastojanja ne vode stieamju vrline. tada se cini kao da se nema od cega iveti. pa makar se cinilo sve to se hoce. a stvarati nepravicnost: uciniti da delovi du e vladaju protiv prirode i da dopu taju da jedan nad drugima gospodari. S druge strane. i obratno. i za to cinjenje nepravde ne bi bilo uspostavljanje onog odnosa izmedu nadredivanja i podredivanja koji je protivan prirodi? Tacno rece on. vr iti zdrave radnje znaci dovoditi telesne elemente u takav prirodni medusobni odnos da jedni vladaju. Ali. ako je du a. ru noca i slabost. i onog to vodi sticanju pravicnosti i vrline. da ispita445 mo da li je korisno pravedno raditi. stvarati pravicnost znaci: dovesti delove du e u njihov prirodan polo aj i uskladiti odnos izmedu vladajucih i potcinjenih delova. poremecena i potpuno upropas te cena.

. jedan oblik (eidos). Ka em da onaj modus upravljanja dr avom koji smo mi izlo ili mora biti jedinstven. koji su to rece on. Koliko. jer ako su dobili vaspitanje i obrazovanje koje smo mi izlo ili. Verovatno nece rece on. a bezbroj oblika poroka od kojih je nekih cetiri dostojno da budu spomenuti. Kako to misli ?c1 Koliko rekoh ima specificnih modusa (tropoi) upravljanja dr avom. c Ovamo sad rekoh da bi. ka em. pet modusa du e rekoh. dakle? d Pet modusa upravljanja dr avom. kada je takvih vi e. ne treba odustajati Tako mi Zevsa. oni nece dirati u znacajnije zakone i nacin ivljenja . drugo ime ce biti aristokratija (aristokratia).vec do li dotle da se jasno mo e videti da je to tako. kako mi se cini. Govori. svejedno da li e dr avom upravlja jedan ili vi e njih. Istina je rece. iako bi mogao imati dva imena: jedno. kojem je bilo reci. To je. ne manje dostojnih da budu posmatrani. mom pogledu se pokazuje samo jedan oblik vrline. Evo me rece samo govori! Doista rekoh sa visine na koju nas je doveo ovaj razgovor. i to ce biti kraljevstvo (basileia). mogao videti koliko porok ima oblika. od toga zavisi koliko ce biti modusa du e. kada se medu poglavarima narocito istakne jedan covek koji se razlikuje od drugih. nikako ne smemo odustati.

ako je ova i po dr avnim uredenjima i po uredenjima du e prava. ovakav ustav i ovakva coveka zovem dobrim i pravicnim. Jeste rece on. jer ih mo e biti mnogo? Reci nam. Sokrate rece Trasimah nego smatraj da smo svi mi tako zakljucili. Opet pokrecete tako veliku raspravu oko te . Ali to to je ispravno zahteva. Sta smo ucinili time to me se ovako dr ite rekoh. rece Adeimant. i misli da nismo primetili da si ranije2 uzgredno rekao ono .. Adeimante. KNJIGA PETA St. 449a I. Ovakvu dr avu. kad se rode. i to ne tako neva an deo. na koji si vid zajedni tva mislio. nije ispravno? rekoh. i da vidimo ta ce reci . cak. celom tom zajedni tvu ena i dece. resili smo. kako si i sam 450 cuo. enama i deci. kao i sve Smatrajte da i ja glasam za tu odluku rece Glaukon. . da te ne pustiimo dok sve to ne objasni ostalo. II. sada vec glasno. Ne brini. dakle. b ali Polemarh on je sedeo malo dalje od Adeimanta ispru i ruku. uhvati njegov ogrtac gore kod ramena. A ja rekoh: Sta to nipo to necete da ostavite? Tebe rece on. a ovo jo nisi dovoljno protumacio. Uvereni smo da je veoma znacajno. presudno za dr avu da li ce se sve to ispravno ili neispravno dogadati. sa e se malo. A kako se sada vec bavi nekim drugim oblikom dr ave. tome kako ce se deca vaspitavati. da se raspravi. da je. Mi vec dugo ocekujemo da ce 136 negde spomenuti ne to . i one spadaju u one cetiri vrste nevaljal tine. Jo jednom rekoh: c Za to necete? Cini nam se rece da kradom ostavlja po strani ceo jedan deo rasprave. kao i sve drugo. radanju dece i ne to . ili kako da ucinimo?" Nipo to. te kako je svakome jasno da ce medu prijateljima to biti zajednicko. samo da ga ne bi raspravljao. onda ostale smatram rdavim i pogre nim. Koje su te vrste? Hteo sam da predeni redom sve vrste dr ave1 onako kako mi se cinilo da su se jedna iz druge razvijale. Koji je to vid zajednid tva. privuce ga k sebi i rece mu ne to od cega smo mi culi samo ove reci: Hocemo li ostati. A zar to.

mogucem. da nam isprica na koji nacin treba to da se izvr i. a kad bi se. ni neprijateljski raspolo eni ljudi. bude samo govorilo. Nemoj oklevati rece on jer tvoji slu aoci nisu ni nerazumni ljudi. dragi moj prijatelju. Ovo je jo te e poverovati nego ono to smo vec pretresli. tome. Kako to? rece Trasimah. Ali. i kako ce biti sa zajednickim odgojem male dece u vremenu izmedu rodenja i kolskog uzrasta. ali sam je propustio da nam ne bi zadala mnogo muke. .dr ave kao u pocetku! A ja sam se vec radovao da sam sa tim zavr io i bio bih zadovoljan kad biste to ostavili i primili ga onako kao to je onda bilo receno. Misli li ti da su se ovi ovde sastali da tope zlato. Stoga ja i oklevam da dodirnem te stvari. kao . a ne da slu aju rasprave? Ne mislim. ukoliko bi to bilo moguce. Ovu bujicu sam ja uocio. Smatrace se za te ko verovatno i kad se . ne beri brigu! Odgovaraj samo hrabro na na a pitanja i nemoj se zamoriti obja njavajuci nam kakva misli da ce biti zajednica ena i dece na im cuvac rima. ni nepouzdani. Nije to lako objasniti. ne bi se ni onda verovalo da je tako najbolje. . dakle. d kako moj govor ne bi licio na pobo nu elju. najtegobnije. cini se. Poku aj. A to se nas tice. ali u granicama. i desilo. moj bla eni covece rekoh. jer je to doba. Vi i ne znate b koliku bujicu reci izazivate ovim svojim zahtevom. Sokrate rece Glaukon granica za slu anje ovakvih rasprava jeste mudrim ljudima ceo ivot.

dobro i pravicnost zakona. nikakve druge prave mogucnosti da imaju ene i decu. . pa cemo sa tim uskladiti i njihovo rodenje i prvo vaspitanje i videti da li je tako pravilno ili nije. Ovako. Kad bih ja samo bio siguran da znam ta hocu da ka em bila bi tvoja uteha lepa. poklecnuo ne samo ja vec bih sobom povukao i neprijatelje. nego pred prijateljima. znae lacki govoriti istinu . oslobodicemo te od ubistva i reci cemo da si cist i da nisi varalica. i cak uliva hrabrost. Glaukone. Verujemo li mi da kuje u cuvara moraju kao i mu jaci da stra are. za ovo to elim da ka em. ili one treba da ostanu kod . mogao 451 izazvati podsmeh to je detinjarija nego zato to bih. i po zakonu je onaj ko je osloboden cist. III. nema. Bolje je. Glaukon se nasrne ja i rece: Ako nas tvoja rasprava. Da. najdra i prijatelju. pogre no uputi. Mislim da je manje zlocinstvo nehotice ubiti coveka nego ga varati kad je u pitanju lepota. a to je predmet u kojem bi najmanje smelo da se gre i. 13S Kako cemo to videti? zapita on. ali upustiti se u raspravljanje sumnjajuci i lutajuci ovako kao to ja radim. dakle. ponovo govoriti . Zato govori bez brige! Dabogme. Ali ti cini upravo suprotno rekoh ja. i zato mi ti ne pru aj lepu b utehu. Nije opasno. da zajednicki love i da sve drugo rade zajedno sa njima.5 A mi smo predvideli da takve ljude postavimo kao cuvare stada. nego da idu onim putem koji smo u samom pocetku odredili. onda neka bude i ovde rekoh.I ja rekoh: 0. Za ljude. pogre iv i u istini. po mome mi ljenju. naime. onome to c bismo ranije morah raspraviti jedno za drugim. da li to govori to eli da me time ohrabri ? Da rece on. to je i stra no i nepouzdano. Sokrate. izlo iti se ovoj opasnosti kad su u pitanju neprijatelji. ne zato to bi se time. mo da. pa ako je tako tamo. najvecim i lepim stvarima medu razumnim i dragim ljudima.3 . Moramo. ciji su priroda i odgoj onakvi kao to smo rekli. d Onda cemo pri tome i ostati. dakle. da dovr imo i dramu ena/ narocito kad me ti na to poziva . Ali ja se klanjam Adrasteji. Onda samo govori rece on. Ali mo da bi bilo dobro i ovako: kad smo u potpunosti zavr ili dramu mu eva.

Nego kad smo vec jednom poceli da govorimo . mnogo ta u na im recima. to se po rece on. gole. a narocito u no enju oru ja i konjici.6 Zevsa mi. A je li moguce da se neko bice upotrebljava isto onako kao neko drugo bice. iako su vec naborani i nisu vi e prijatni za posmatranje. Pravo ima rece on. tome. Kad smo vec prenaglili u svojim recima. elimo da ene upotrebljavamo za iste stvari za koje i mu karce. i to ne samo b mlade vec i stare. kao sada starci. A mu karcima smo dali i muzicko i vaspitanje? Da. Zar nije to to ene treba da rade ve be za jedno sa mu karcima. izgledati sme no. I to u velikoj meri. prema na im obicajima. Ako.7 ma ta nam govorili protiv ovakve promene u gimnastici i muc zickom vaspitanju. po to ih radanje i negovanje tenadi slabi. Posle toga to si rekao. a da se mu jaci sami trude i staraju . a treba ih treba upotrebljavati sebi razume Ali mo da ce. i mo . gimnasticko ve tine. a mu jake kao sna nije. a ipak rado ve baju u gimnazijama. i onda za isto za ta i mu karce. ako mu nisi dao istu hranu i isto vaspitanje? Nije moguce. i kad bismo uradili ono to pricamo. sve do strogosti zakona. moramo ici dalje. dakle. u ovim prilikama bi to zaista izgledalo sme no. stadima? e Sve mora da bude zajednicko rece on samo to enke upotrebljavamo kao slabije. ta misli da je najsme nije u svemu tome? zapitah.kuce. u ve baonicama. onda ne treba da se bojimo podsmeha duhovitih ljudi. zar ne? 452 Tako je. Onda i ene moraju primiti obe te im dati i ve tinu ratovanja. onda ih moramo istim stvarima i poucavati.

mislim. onda je to u ocima ljudi prestalo da bude sme no. Nije li tako? Tako je. e posmatra sve sa nekog drugog stanovi ta. Hoce li. izaziva smeh i koji. slo ili. medutim. imaju sasvim razlicite prirode?" Ima li ne to cime ce se odbraniti od ovoga? .ramo moliti aljivcine da to ne rade. jer se pojavilo ono to je u recima najbolje i pokazalo se da je ludak onaj koji za sme no smatra ne to drugo a ne ono to je rdavo. Zar ne? Postoji li ne to u cemu se ena po prirodi sasvim razlikuje od coveka?" Kako da ne postoji! Pa onda treba svakome od njih odrediti i drugi c posao. IV. Kako da onda ne gre ite i sami sebi ne protivrecite kad tvrdite da ljudi i ene moraju da obavljaju iste poslove. pa cemo ih podsetiti da nije bilo ba tako davno kad je Helenima. dakle. izgledalo i ru no i sme no kad su se pojavljivali goli. i medu koje od tih poslova spada ratovanje? Zar ne bismo na taj nacin najlep e poceli i onda najpravilnije. je li 453 enska priroda covekova u stanju da sa njegovom mu kom prirodom podeli sve poslove. a ne sa stanovi ta dobrog. a.o Sokrate i Glaukone. kao sada najvecem delu barbara. i moramo raspraviti sporno pitanje bez obzira da li to tra i aljivcina ili ozbiljan covek. ilije za neke sposoban a za neke nije. A kad je iskustvo pokazalo da je u svakom slucaju bolje svuci se nego se obuci. U tome smo se. i da je bilo slobodno da tada nji ljudi dosetljivci teraju egu sa svim tim. u te nji za lepim. onaj koji njihovoj prirodi odgovara?" 140 Razume se. da ne bismo navaljivali na napu tenu tvrdavu protivnika? b Ni ta nas ne sprecava u tome rece on. zavr ili? Dabogme. nije ni potrebno da vam drugi prigovaraju. a zatim Spartanci poceli da d izvode igre goli. kako i treba. gradeci svoju dr avu. ismejavajuci ne to drugo a ne ono to je besmisleno i rdavo. nego da budu ozbiljni. koji poku ava da.8 Cela istina. ili ne mo e ni jedan. jer ste se.. kad su najpre Kricani. da mi sami sa sobom raspravljamo kao da smo protivnici. dakle. umesto na ih protivnika: . Mi se najpre moramo sporazumeti da li je to moguce ili nije. vi sami slo ili u tome da svako treba da obavlja samo svoj posao za koji je po prirodi odreden". Recimo.

Je li to optu ba na ih protivnika? Jeste. bilo da se nadamo nekom delfinu koji ce nas uzeti na leda.'0 Glaukone rekoh ja. a u stvari oni ne mogu da ono to je receno razlo e po vrstama i da ispitaju. Ali ipak i onaj ko je pao u maleni ribnjak i onaj ko je usred najveceg mora podjednako plivaju. rekoh. umesto da jedan drugom govore to treba. 454 Kako je sjajna moc ve tine protivrecenja. . Zevsa mi. ovo izgleda da nije lako. ali nikako nismo ispitali za kakav smo pojam tada vezali razlicitu i istu . A sada tvrdimo da razlicite prirode treba iste du nosti. te se svadaju. treba da i coveka da imaju dakle.Tako iznenada nije to sasvim lako. Hajde. to sam vec odavno sa d strahom predvidao i stoga nisam hteo dirati u zakone . e Tako se cini. Glaukone. Ali cu te moliti i molim te da iznese i na e protivrazloge koji se mogu izneti. Razume se." A da li se to u na em slucaju odnosi i na nas? b Svakako rekoh cini se da smo i mi protiv svoje volje upali u protivrecnost. To je ono. dakle. Tako moramo plivati i mi. u tome da razlicite prirode obavljaju razlicite poslove i da su prirode ene razlicite. Kako to? Mi se cvrsto i ratoborno dr imo toga da razlicite prirode ne smeju imati iste poslove. Nije rekoh. nego progone i hvataju sagovornika u protivrecnosti samo po praznoj reci. i moramo se starati da se spasemo ovoga pitanja. nego da se bave dijalektikom. A za to? Zato to. mnogi i nehotice u nju upadaju verujuci da se ne prepiru. . radanju dece i vaspitanju njihovu.v ili da ocekujemo neko drugo cudotvorno spasenje. cini mi se. da vidimo hocemo li naci izlaz Slo ili smo se. braku.

ukoliko celavi obavljaju obucarske poslove. zar ne? To je pravilno. nego zato to onda nismo mislili prosto na razlicitost i istovetnost. a ukoliko obucarski posao obavljaju oni sa kosom. . kako bismo mu mogli do142 b kazati da u dr avi nema nikakvog posla koji bi pripadao iskljucivo enskinju? Razume se. Mogao bi. na primer. Sme no rekoh ali ne iz nekog drugog razloga. da lekar i onaj cija je du a sklona lecenju imaju istu prirodu. pa cemo i dalje verovati da na i cuvari i njihove ene treba da obavljaju iste poslove. Ali ako se oni razlikuju samo u tome to enski rod rada. mogli bismo. onda cemo reci da svakome od njih moramo odrediti onaj za koji je sposoban. Hajde. to jest da nije lako odgovoriti na to odmah. a mu ki oploe dava.prirodu i na koji smo nacin onda izvr ili podelu razlicitih poslova medu razlicite prirode i istih poslova medu iste prirode. Pa to bi bilo sme no rece on. Zar nije bilo tako? Jeste. onda cemo reci da time nije dokazano ni ta to bi bilo protivno smislu na eg tvrdenja . dakle reci cemo mu odgovori: da li si mo da tako mislio da je jedan po prirodi sposoban rece on to nismo ispitali. A sada bi i neko drugi mogao reci ono to si malopre ti rekao. razlicitosti izmedu mu karca i ene. A ako bi se pokazalo rekoh da mu ki i enski pol pokazuju razlicite sposobnosti za neki zanat ili neki drugi poziv. A zatim cemo onog ko tvrdi suprotno pozvati da 455 nas pouci . Da li onog ko ce nam odgovoriti treba da zamolimo da prati na u raspravu. pa kad bismo se slo ili u tome da je suprotna. da to ne dopustimo celavima. nego samo na razlicitost i istovetnost d sposobnosti u vr enju du nosti. V. da to ne dopustimo onima sa kosom. a da posle razmi ljanja to uop te nije te ko. tome za koji posao ili za koji dr avni poziv prirodna sposobnost mu karca i ene nije ista nego drukcija. Rekli smo. A jesmo li rekli da lekar i gradevinar imaju razlicitu prirodu? Jesmo. I to s pravom rece on. Zaista c Na taj nacin bismo mogli postaviti pitanje i da li je priroda celavih ljudi i priroda onih sa kosom ista a ne suprotna.

a druga nije? A kako drukcije? 456 Jedna je. tim ve tinama u kojima enski rod ipak ne to valja. sve du nosti natovariti na mu karca. Nema. onda.a drugi nesposoban za ne to zato to jedan ne to lako nauci. a druga nije. a drugi te ko? Ili zato to jedan vec posle kratkog ucenja postaje veoma pronicljiv u onome to je naucio. dakle. nego su prirodne sposobnosti podjednako podeljene medu oba stvorenja. osim ovih. ali je uglavnom tako kako ti ka e . nikakvog posla u upravi dr ave koji bi pripadao eni zato to je ena. dok drugi ne mo e da zapamti ni ono to je naucio. a na enu nijednu? Kako to? Mislim da mo emo reci kako je jedna ena stvorena za lekara. tako da bi bilo veoma sme no kad bi i d u tim stvarima podlegao mu karcima. mnogo ena koje su umnogome bolje od ljudi. Zna li uop te neku ljudsku radinost kod koje mu karci u svima ovim osobinama ne bi imali prednost pred enama! Treba li da dugo govorimo . i u svima poslovima mo e po svojoj prirodi ucestvovati ena. i u svie ma poslovima mu karac. Ima. samo je ena u svima slabija od mu karca. ma koliko truda i ve be u njega ulo ili? Ili zato to jednoga pri du evnom radu telo potpoma e u punoj meri. sposobna i za gimnastiku i za rat. . Hocemo li. i kako je jedna muzikalna. a druga je neratoborna i nije prijateljica telesnih ve bi? . Istinu govori rece on da je gotovo u svima slucajevima jedan rod uveliko nadma en od drugoga. tkanju i spremanju peciva i jela. Razume se. dok drugoga sprecava? Postoje li. jo neki znaci c po kojima bi mogao razlikovati sposobnog od nesposobnog? Niko nece moci navesti ni ta drugo odgovori on. prema tome. dodu e. niti mu karcu zato to je mu karac.

ili misli da su svi jednaki? To ne. za to nam nece poslu iti nikakvo drugo vaspitanje nego ono koje i ljude osposobljava za to. Pa onda. Svakako da nije. a da druga to ne bude? Zar nismo i medu mu karcima odabrali samo one koji su po svojoj prirodi bili sposobni za taj poziv? Razume se. dakle. Da. Da je to moguce. jedna ce voleti mudrost. VI. zar ne? 144 Nikakvo drugo. jer smo zakon odredili prema prirodi. A zar jednakim prirodama ne moraju biti dodeljcne i jednake du nosti? Svakako. bez obzira na to to je kod jednog slabija. Izgleda tako. Da bismo jednu enu osposobili za du nost cuvara. tome? . A da je i najbolje. Mi. dakle. jedna ena biti pozvana da obavlja posao cuvara. Je li na e ispitivanje bilo upuceno na to da predlo i ono to je moguce i to je najbolje? Jeste. Da li misli da su u na oj dr avi koju smo sagradili postali bolji ljudi cuvari. prema tome. iduci po krugu. ako su dobili pomenuto vaspitanje. u tome smo se slo ili. A dana nje obrnuto stanje je. treba odabrati i takve ene da ive zajedno sa njima i da zajedno cuvaju dr avu. A kako sada misli . Osim toga. ili obucari koji su vaspitani u obucarskoj ve tini? . kako izgleda neprirodno. a kod drugog jaca. cemu? Da li ti sam smatra nekog cuvara boljim a drugog gorim. a druga bez strasti? I to se de ava. Mo e li. Za takve ljude. jer su one sposobne. nismo kao zakon odredili ni ta to bi c bilo nemoguce i to bi licilo na prazne elje. b Tako je. dakle. Tako izgleda. i kod mu karca i kod ene prirodna sposobnost za cuvanje dr ave ista. i po svojim prirodnim osobinama su im srodne. po to je i kod d jednog i kod drugog ista priroda. u tome treba tek da se slo imo? Tako je.'2 jedna ce biti strasna.Ja tako mislim. je li? Da. opet dolazimo do onog ranijeg i tvrdimo da nije protiv prirode ako se muzicko i gimnasticko vaspitanje dodeli i enama cuvara. a druga nece.

ovome zakonu . svuci. s obzirom na ne nost njihovog pola. . Tako je. Ali za to? Zar oni nisu najbolji medu svim ostalim gradanima? Daleko najbolji.Sme no pita rece on. prema na em tumacenju. dakle. reci da smo u razgovoru . i moraju ucestvovati i u ratu i u svim du nostima cuvara. Razumem rekoh. tavi e. VII. Mo emo. pokazalo da je ova odredba i moguca i korisna. A mo e li za dr avu da bude ne to bolje nego kad su njeni mu karci i ene to je moguce bolji? Ne mo e. pre li preko ovoga talasa. enama pri tom treba dodeliti lak e poslove nego mu karcima. ko se smeje golim enama kad se tako ve baju radi onog to je najbolje. zakonski odredili ne samo ono to je u dr avi moguce nego i ono to je najbolje. enama. Sasvim tacno. kida nezreo plod mudrosti"13 i ne zna. a kodljivo je ru no. Ispitivanje je. cini mi se. Mi smo. muzicko i gimnasticko vaspitanje koje dobij aju? Razume se. pak. i po to smo utvrdili da cuvari i cuvarke treba zajednicki da obavljaju iste poslove. a nikakav drugi posao ne smeju obavljati. Ali. Onaj. dakle. I kako? Zar ove ene nece biti najbolje medu svim enama? I to daleko najbolje rece on. cemu se smeje i ta radi. A sredstvo da se to postigne je. ene cuvara moraju se. znaci. Vrlo se lepo ka e i kazivalo se da je korisno u isto vreme i lepo. jer ce mesto odela obuci vrlinu.

a ne vladaocima. ne postane ni veca ni manja. i manje iskusan lekar. Broj svadbi ostavicemo vladaocima da bi nam oni. konjima i . 460 a rtve i pesme na ih pesnika moraju biti dostojne svadbi koje se sklapaju. Kako to? Tako to smo mi slo no utvrdili da bi najbolji ljudi to ce ce morali da dolaze u dodir sa najboljim enama. za koju nisu potrebni lekovi nego samo pridr avanje narocite dijete. tako da na a dr ava. ako su lek.21 Dobro je rece on. IX.Od onih koji su u vrhunskoj ivotnoj snazi. ako hoce da koriste svojim podanioima. Izgleda da ce na i vladaoci. Istina je. sacuvali po mogucstvu isti broj mu karaca. Znaci da ce se zakonom odrediti svetkovine20 na koje cemo zajedno dovoditi i mlade neveste i mlado enje. Ali za to to govori ? Zbog ovoga rekoh. Sasvim tacno. morati da d se slu e mnogim la ima i prevarama. korisne. Avaj. I to svakako rece on. mislim. kako bi onaj ko je manje vredan kod svakog neus148 pelog svadbovanja pripisivao krivicu slucaju. a sve bi to moralo ostati potpuno nepoznato svima izuzev vladaocima. A mi smo rekli" da su sve takve stvari. a najgori ljudi sa najgorim enama to je moguce rede da bi se. drugim ivotinjama? Je li tamo drukcije? To bi bilo besmisleno rece on. Ali ako treba uzimati lekove. A ta misli . Za telesnu negu. misli li da bi se tvoja rasa ivine i pasa mnogo pogor ala? Zacelo rece on. A ako se pri radanju ne bi pazilo na to. A za to to govori ? Zato to oni moraju rekoh uzimati mnoge lekove. prijatelju dragi rekoh kako visoko moraju stajati na i vladaoci ako je i kod ljudskog roda ovako! c Ali tako je rece on. dovoljan je. I rekli smo s pravom to. i bolesti i sve stvari. ako citavo stado cuvara treba da ostane to je moguce vi e po tedeno od nesloge. Mladim ljudima koji su se odlikovali u ratu . A zatim moramo uvesti dobro smi ljeno rebanje. deca onih e prvih morala odgajati dok deca ovih drugih ne. imajuci u vidu i rat. ako stado eli da ostane na visini. Cini se da ce to pravo biti od velike va nosti pri sklapanju brakova i radanju dece. onda znamo da je potreban odlucniji lekar. ako je to moguce.

mu karci ili ene. dovodice i druge ene koje imaju mleka. Ako neko stariji ili mladi od ovih stvara potomstvo. a decu slabijih. A zar se i tebi ne cini da je pravo vreme za punu snagu dvadeset godina kod ene i trideset kod mu karca? Na koje godine jo misli ? ena treba da rada za dr avu pocev od dvadesete pa do cetrdesete godine. ali tako da na sve moguce nacine sprece da bilo koja od njih prepozna svoje dete. dakle. a covek da pocne ploditi kad prede najnemirnije doba svoga ivota. Tako i treba rekoh ja. jer su vlasti zajednicke i za ene i za mu karce. i brinuce se . tome da majke doje odredeno vreme. Vlasti ce se. I kod jednog i kod drugog je ovo i za telo i za razum najsna nije doba. sakrice na nepristupacnom i nepoznatom mestu kako to i prilici. brinuti za hranu. Da. Rekli smo da potomstvo treba da dolazi od onih koji su u vrhunskoj ivotnoj snazi. ili i jedni i drugi. ako rasa cuvara treba da ostane cista. Ali da predemo redom sve to smo sebi postavili kao cilj. Onda ce decu dobrih ljudi mislim uzeti i odneti u zavod dadiljama koje stanuju odvojeno u jednom delu grada. reci cemo da je to zlocin i protiv bo anskih i 149 . a ako ovih nema dovoljno. pa do pedeset i pete godine. kako bismo i pod tim opravdanim izgovorom dobili to vi e dece od takvih. Da. Naravno. Tako ce enama cuvara radanje dece biti veoma lako rece on. a bdenje i druge tegobe dodelice hranitelj kama i odgojiteljicama. odvodeci u zavod majke cija su prsa nabrekla od mleka. Svaki put kad se dete rodi treba da ga prime za to odredene vlasti. ili ako se od dobrih ljudi rodilo neko sakato.ili ma gde treba jo pored ostalih nagrada i odlikovanja dopustiti da ce ce op te sa enama. Istina je.

I to je pravilna odredba ce se ocevi. Tako. A kad ene i ljudi predu godine za radanje. jer se tako dr avi daje dete koje je rodeno potajno i koje nije zaceto uz rtve i molitve. kceri i svi ti d dusobno prepoznavati?22 rece on. tako da se svi ti. unukom ili dedom. A da li je to u saglasnosti sa ostalim dr avnim uredenjem i da li je to zaista najbolje uredenje tih prilika. nazivace se sestrama i bracom. upucuju bo anstvu da bi se b od dobrih radali jo bolji i od korisnih jo korisniji. a ako bi se dete. to ih sve tenice. ili slicno izgledace zajednica ena i dece cuvara u tvojoj dr avi. X. za cim mora da te i zakonodavac kad odreduje zakone . tome da ne rode ako su ostale bremenite. I kad im sve to budemo odredili. Ali kako to si ih sad pomenuo moci me- Nikako rekoh ja nego ce sva deca koja se budu rodila izmedu sedmog i desetog meseca od onog dana kad se neko o enio. otprilike. Braca i sestre23. jer cemo dete koje takvi daju dr avi nazvati vanbracnim. onda se takvo dete nece smeti odgajati. ako tako odredi kocka i ako Pitija to potvrdi. samo ne sa kcerkom i majkom. Glaukone. prilikom sklapanja brakova. Te je ispravno rece on. to moramo daljim ispitivanjem da utvrdimo. i ona ce njega nazivati ocem. ukoliko bez dopu tenja vladaoca op te sa enama koje su u godinama plodnosti. a ene nece smeti da stupaju u bracnu vezu sa sinom ili ocem. i jer se tako zacinje potomstvo u tami. S punim pravom. biti njegovi sinovi. sa kcerkama svojih kcerki ili sa majkom svoje majke. dac cemo mu karcima slobodu da stupaju u bracnu vezu s kim hoce. a on ce njihovu decu isto tako nazivati svojom unucadi i ona njega dedom a ene starom majkom. iz stra ne razuz danosti. a ako su enska njegove kceri. a oni koji su se radali u vreme kad su njihovi ocevi i majke e radali. uprkos poku aju da se to nasilno spreci. po zakonu ce stupiti u brak. Zevsa mi rece on. Tako je sasvim u redu. nece smeti da doticu. Zar ne bi trebalo da se na samom pocetku upitamo ta u stvari mi smatramo najvecim u izgradnji dr ave. rodilo. . ako su mu ka. sve tenici i celokupno gradanstvo. nezakonitim i obesvecenim. Ili kako da uradimo? 150 462 Tako. onda ce ene morati da se staraju . jer za njega nece biti hrane. koje smo sada pomenuli. A isti ce zakon nastavih ja va iti i za ljude koji su u punoj ivotnoj snazi.protiv ljudskih zakona.

onda ce ovakva dr ava. I najbolje ce biti upravljano onom dr avom u kojoj najveci broj clanova za iste predmete i u istom znacenju ka e moje" i nije moje"? Daleko bolje od svih. pa bi to osetio sav organizam. sa onim zlim? To ce nas najpre dovesti do sporazuma. a isto tako i tude" ne upotrebljavaju za iste stvari? Tacno. i mi onda tako i ka emo: da covek ima bolove u prstu. onda ta podvojenost razdvaja? Kako da ne? Zar se ovo ne de ava zato to se reci kao moje". kao i za radost ako mu biva lak e? Tako je rece on i tvoje je pitanje pravilno: najbli a je coveku ona dr ava koja je najbolje uredena. ili ne to rdavo doe godi jednom gradaninu. Kakva ce. preko tela sve do du e i do onog njenog dela koji vlada i koji je u njoj jedind stven. A ako su jedni veoma tu ni. cemu smo dosad pretresali sla e sa tim najboljim. dakle. ako mo emo da postignemo da svi gradani bar pribli no osecaju istu radost i istu alost kad se te stvari javljaju i kad nestaju? Svakako rece on. ili nije moje". tako da ona cela oseca bol zajedno sa citavim bolesnim telom. a zatim da posmatramo da li se ovo . dr ava biti najbli a pojedincu? To je kao kad bi neko od nas bio povreden po prstu. A zajednicka radost i zajednicki bol ujedinjuju. mislim. i za svaki bol. ako ga jedan deo trpi. . prema tome. A zar to isto ne vredi i za svaki drugi deo covekovog tela. Ako se.i ta je najvece zlo. a drugi neobicno rac dosni zbog stanja u dr avi i onih koji u dr avi ive. mo da. Postoji li u dr avi neko vece zlo nego to je ono b koje je ru i i mesto jedne dr ave stvara mnoge?24 I ima li veceg dobra od onoga to dr avu spaja i cini je jedinstvenom? Nema. ne to dobro. a ne.

sin ili 152 kci. Lepo govori rekoh samo mi reci jo i ovo: hoce li njih samo nazivati rodacima ili ce oni u svima d ovim poslovima morati i da rade. Jer ce za svakog koga bude sreo misliti da mu je brat. po tovanju i cuvanju otaca i .prvo reci da je to njena sudbina i ona ce se cela. ili sestra. dok c druge naziva strancima? Znamo mnogo takvih. A kojim imenom naziva narod vladaoce i pored toga to ih zove gractanima? U najvecem broju dr ava zove ih despotima. A tvoji cuvari? Da li medu njima postoji neko ko bi nekog od sacuvara mogao smatrati strancem i tako ga nazivati? t Nikako rece on. XI. ili ce zajednicki trpeti. A svi oni nazivaju jedne i druge gradanima? Svakako. na primer. A kako oni zovu narod? Plati ama i hraniteljima. du noj poslu nosti prema roditeljima. a u demokratskim dr avama upotrebljava ovaj isti naziv: vladaoci (arhonti). To je zaista potrebno. mo da. a strance ne smatra tako? Tako je. Vreme je rekoh da se opet vratimo svojoj dr avi i da ispitamo da li ba ona najbolje odgovara na im razmatranjima. 463 Dakle? Ima li i u drugim dr avama vladalaca i naroda kao i u njoj ? Ima. tome imenu: kad je u pitanju. sve ono to je zakonom odredeno . inace im ne bi i lo dobro ni kod bogova ni kod ljudi. A kako se nazivaju ti vladaoci medu sobom? Savladarima. vodeci racuna . otac ili mati. Rodake svakako smatra za svoje i tako ih i zove. Dobro uredena dr ava ce tako i ciniti. pre svake druge. jer se protivi i bo jem i ljudskom . A kako na i? Sacuvarima. A kako ih naziva narod u na oj dr avi? Kakvo ime daje on vladaocima pored toga to ih naziva: gradanima? b Zove ih spasiocima i pomocnicima. zajednicki ili radovati. ili je to. u vecoj meri slucaj sa nekom drugom dr avom. Mo e li mi reci za vladare drugih dr ava da li poneki od njih naziva poneke od savladara rodacima. A kakav naziv za narod imaju vladaoci u ostalim dr avama? Oni ih zovu robovima. ili da je neko od njihovih potomaka ili predaka.

nego da ce hranu. I da li ce ovakve ili neke drukcije glasove . . ocevima. Znaci da ce se. ostalim rodacima kazivati usta gradana u u i jo male dece? e Takve rece on jer bi bilo sme no ako bi se imena rodaka pominjala samo ustima bez dela. zar ne? Da. u ovoj dr avi. ako se jednom gradaninu dogodi sreca ili nesreca. najvecu.pravu onaj ko se ne upravlja po zakonu. imace najvecu zajednicu i u bolu i u radosti. kao nagradu c za cuvanje. ni imanja. i . 26 Kazali smo da cuvari ne smeju imati ni svojih kuca. primati od drugih i da tu nagradu za cuvanje moraju svi zajedno tro iti ako ele da zaista budu dobri cuvari. Onda i mi ostajemo pri onome to je ranije receno. A mi smo se. b XII. Dabogme. ni zemlje. Znaci da se to to pomocnici25 imaju zajednicke ene i decu pokazalo kao najvece dobro za dr avu. ili: ovo je moja nesreca. na koje bi im neko ukazao. I po to na i gradani imaju najvecu zajednicu u onome to nazivaju moje". slo ili u tome da je ta zajednica najvece dobro za dr avu? I s pravom smo se u tome slo ili. Sasvim je tako. poredeci dobro uredenu dr avu sa telom i njegovim stanjem kad jedan njegov deo oseca bol i radost. pre nego u bilo kojoj drugoj. 464 A zar nismo rekli da se u tome osecanju i u toj reci odra ava zajednica u radosti i u patnji? Rekli srno. i to s pravom. slo iti u reci koju smo malocas pomenuli: ovo je moja sreca. A je li zajednica ena i dece cuvara razlog to je to tako i pored toga to i ostalo uredenje doprinosi tome? Ta je zajednica najva niji razlog.

Oni su svakako slobodni od ovoga. i bolove i radosti? Tacno je. I s pravom. Stariji ce imati za du nost da upravljaju svima mladima i da ih ka njavaju. Kod njih nece biti ni procesa zbog nasilja ili uvreda. Mislim se da li da uop te pomenern najneznatnija zla od kojih bi bili oslobodeni. Da. ako to vladaoci ne narede. opet. Dalje: zar procesi i medusobne optu be nece. nestati. reci cemo da je sasvim pravilno i u redu da jedan vr njak poma e svome drugu. i ono to je receno ranije i ovo to sad govorim ne cini ove ljude jo vi e pravim cuvarima i cini da ne ru e dr avu time to nece za istu stvar. svojini i da te eci za njom imaju svi jednodu no. u vece svade. A ako cuvari ne dodu medusobno u svadu. Dva cuvara ce biti dovoljno jaka da to sprece: strah i stid. A prirodno je da mladi nece poku avati da zlostavlja. Tacno. Ovo. po to bi to bila njihova svojina. I mislim da mu uop te nece odreci po tovanje. ili cak tuce starije. onda se ne treba bojati da se ostali gradani nece slo iti sa njima ili sami medu sobom. taj ce na njemu iskaliti svoj gnev i nece ici dalje. nego svaki za neku drugu. Svuda ce. i dece i rodbine. jedni kao sinovi. 465 Ovaj se zakon pokazuje kao dobar i u ovome: ako se neko naljuti na drugoga. Nikako.Tako je? Da li to to sam kazao. dok se ljudi e inace svadaju oko novca. zaista ce biti tako. cini da imaju jednu predstavu . reci moje". onda bi svako stvarao i svoje radosti i bolove. a neki opet. pri cemu ce jedan sve to mo e vuci u svoju kucu kako bi sam imao daleko vi e od drugih. vuci svojoj d kuci? I ene i decu bi imali svako za sebe i. ljudi iveti medu sobom u miru radi zakona? 154 Potpuno u miru. Po to smo uveli prinudno negovanje tela. stid ce ga odvratiti od toga da stavi ruku na roditelje. a strah b da drugi ne pomognu ganjanom. ukoliko je to moguce. naprotiv. Razume se. a drugi ce. kao ocevi. po to oni nemaju nikakve svojine sem svoga tela. dok je sve ostalo zajednicko? Stoga kod njih ne postoji nikakav razlog za svadu. jer su ona nepristojc . dakle. drugi kao braca. tako reci.

dakle. dakle. tome govori. ili poricu da su du ni i novac koji su na bilo koji nacin nabavili stavljaju na raspolaganje enama i robovima. jasno je da nije pristojno niti zaslu uje da se .27 a koliko i ta pri tome trpe. mo emo reci ono to sam jo onda kazao: ako cuvar tra i srecu u tome to ce prestati da . Oni ce. dalje. XIII. biti slobodni od svega toga i ivece ivotom bla enijim nego to je ivot pobednika u Olimpiji. Pri tom se oni ili zadu uju. pa ipak nemaju ni ta? A mi smo rekli da cemo se time ponovo pozabaviti. d Jasno je rece on cak i za slepca. Mislim da ne mo e. ako slucajno u govoru dodemo do toga. ili drugih nekih zanatlija ili zemljoradnika. moj dragi. i dr ava im deli pocasne poklone e dok su ivi.na: laskanje siroma nih ljudi bogatima. onda se b on ne mo e uporediti sa ivotom obucara. a dostojnu pratnju kad umru. brige i tegobe koje se javljaju u vezi sa odgojem dece i tro kovima koje prouzrokuju najpotrebniji robovi u kuci. Svojom pobedom posti u oni blagostanje cele dr ave. a da sada samo elimo da napravimo cuvare cuvarima i dr avu takvom da bude to je moguce vi e srecna. a izdr avanje i sve drugo to ivot zahteva dobijaju i oni i njihova deca. Sada. jer 466 su u mogucnosti da imaju sve. A sada? Ako nam ivot pomocnika29 izgleda mnogo lep i i bolji nego ivot pobedilaca u Olimpiji. To su zaista lepi darovi. Kako to? Jer se oni smatraju srecnima samo radi jednog delica onoga zbog cega su na i cuvari srecni. a necemo da se obaziremo samo na jedan stale u njoj i da njega nacinimo srecnim? Secam se. Seca li se jo da nam je u ranijem razgovoru neko prebacio28 kako mi ne pravimo cuvare srecnima. Pobeda cuvara je veca i njihovo izdr avanje od strane dr ave je potpunije.

da. Ti se. Sokrate. kad ga bude obuzela glupa i detinjasta predstava . onda mu nece biti dovoljan ovako umeren i strog ivot koji je. dakle. ako d tako rade. Istinu govori rekoh ali zar ne misli da je najveca briga da se nikad ne izlo e opasnosti? Nikako. kao i deca ostalih zanatlija33. Tako je. Ali. na primer. I dalje? Ako vec treba da se izlo e opasnostima.31 i na koji je nacin to moguce? Pretekao si me u tome. a pored posmatranja imace da poma u i slu e pri svemu to se u ratu javlja i da se brinu . 467 posmatrala posao koji ce kad odrastu imati da obavljaju. Preostaje li nam jo rekoh da vidimo je li moguce da takva zajednica postoji i kod ljudi. Zar nisi primetio kako kod drugih zanatlija. kako mi ka emo. Poci ce zajedno32 u rat i pove ce sobom svu svoju odraslu decu kako bi ona.30 Ako mene bude uzeo za savetnika rece Glaukon ostace pri onom ivotu. propadnu i oni i njihova deca i da se na taj nacin onemoguci da se 156 dr ava opet podigne. deca loncara dugo poma u pre nego to se i sama late loncarskog posla? Svakako. i sa onim to se odnosi na vaspitanje dece i za titu ostalih gradana. svako ivo bice borice se narocito b hrabro ako su prisutni i njegovi potomci. to je lako moguce u ratu. svuda i sve dele sa mu karcima. kao i kod drugih ivotinja. ukoliko je to moguce. zar ih onda ne treba izlagati onde gde ce radi uspeha .bude cuvar. ona ce ga goniti da silom prisvoji sebi sve bogatstvo u dr avi c i tako ce saznati da je Hesiod zaista bio mudar kad je rekao da je polovina nekako vi e nego celo". da idu u ratove. i da ce. A osim toga. kao i s tim da ene ostaju u gradu. sla e sa zajednicom ena sa mu evima kakvu smo opisali. Kako? zapita ovaj. ocevima i majkama. XIV. najbolje raditi i nece ciniti ni ta to bi u njihovim odnosima prema mu karcima bilo protiv enske prirode. sreci. jer sam upravo hteo da ti upadnem u rec. po kojoj su stvorene zajednice sa njima? Sla em se. da zajedno moraju cuvati i zajedno moraju loviti isto kao i psi. najbolji. postoji velika opasnost da u slucaju poraza. e to se tice ratovanja to je jasno kako ce ratovati rekoh. Da li je potrebno da oni bri ljivije odgoje svoju decu u ve bi i posmatranju nego cuvari? To bi bilo sme no rece. nego.

treba ih voditi da posmatraju i to ne na hrabrim i ratobornim. videti rat ili ne. ostati pri tome da deci omogucimo posmatranje rata. Zar ne? Da. koja treba da postanu ratnici. dakle. i znace koji su ratovi cl opasni a koji nisu. a kako prema neprijateljima? Da li sam dobro pogodio ili ne? . vec na najhitrijim i najpitomijim konjima. Tako i treba. i da ne vredi izlo iti se opasnosti? Ne mislim. Cini mi se da ima pravo. nasuprot ocekivanju. dakle. Razume se. A kao zapovednike nad njima nece postavljati najgore ljude. dakle. a kad su naucili da ja u. Tako je. U neke od njih ce. prvo njihovi ocevi biti toliko iskusni koliko ljudi uop te mogu biti. reci cemo: mnogim ljudima se. Treba. ali se treba pobrinuti i . spa ce se na najsigurniji nacin. njihovoj bezbednosti. c Da li ti misli da nema nikakve razlike u tome da li ce deca. Tako ce najlep e posmatrati svoj posao i u slucaju potrebe. Onda ce. a u neke nece. zajedno sa vodama za kojima idu. moramo im jo kao decici dati krila da bi u slucaju potrebe mogli odleteti.biti bolji? Razume se. nego ljude koji su po iskustvu i starosti sposobni da budu zapovednici i vode. mnogo ta dogodilo. Na svaki nacin. i onda ce biti lepo. nego je od va nosti za ono to veli . voditi decu. Za takve slucajeve. 468 A kako ce biti u ratu? zapitah. prijatelju moj. Kako treba da se dr e tvoji ratnici jedan prema drugom. e Kako to misli ? Treba ih to mlade stavljati na konje. Ali.

158 Vrlo lepo govori . ne srne se niko koga on eli da ljubi odupreti. kako bi ovakav covek imao to vi e potomstva. pre svih drugih. necemo reci da on. treba pobednicima ostaviti kao poklon da rade sa zarobljenikom ta ele? b Razume se.36 kako bismo hrabre mu karce i ene u isto vreme i proslavili i osna ili. I ja c uz taj zakon dodajem jo i ovo: sve dok su na tom ratnom pohodu. osim toga. ili baci oru je. A zar za onoga ko je medu poginulima u ratu slavno umro. mislim. Ali ovo sad. Jer i Homer veli: kad se Ajant istakao u ratu. I da mu. A onoga ko iv dospe neprijatelju u ruke. XV. vec cini i sna nijim. Tako je rece on. kojino brane od . I mi cemo za svoje hrabre junake. svako mora stegnuti desnicu? I to. tako da postane jo hrabriji i pobere ratnu nagradu ako ima neke sklonosti prema mu karcu ili devojci. A da li misli da ce onoga ko se odlikovao i stekao slavu svi decaci i mladici koji su po li u rat odmah morati redom da ovencaju ili ne? Mislim da hoce. Mi smo vec rekli34 da je za vrlog mladica pripremljeno vi e brakova nego za druge. Lepo rekoh. I hocemo li verovati Hesiodu kad ka e da ako neki iz toga roda umru onda 469 postanu dusi dobri i zemaljski. a pored toga jo pocasnim mestom" i mesom i punim e ca ama". Da. bio je nagraden velikim komadom mesa".Reci. ili iz stra ljivosti ucini ne to slicno staviti medu zanatlije i zemljoradnike? Dabogme. Dobro. i da na njega izbor mora pasti ce ce nego na druge. ta? Zar necemo onoga ko napusti ubojni red. 35 jer je to primerna cast za mladog i hrabrog junaka. I po Homeru je pravicno nagradivati dobre d mladice na ovaj nacin. svakako. ta to? Da on poljubi svakog i da od svakog primi poljubac! To mi se ba najvi e dopada rece on. to smo vec rekli. da ti se nece vi e dopasti rekoh. a ne donosi samo pocast. prinositi rtve i u svim takvim prilikama proslavljati i himnama i svim onim to smo sad pomenuli. pripada zlatnom rodu? Pre svih. ukoliko su se oni takvi pokazali. U tome cemo poslu ati Homera rekoh.

Dakle. I zar ti se ne cini da ne dolikuje slobodnom coveku i da je gram ljivo opljackati mrtvaca. Dalje.38 To cemo uciniti. jer baveci se oko mrtvog rade. koji su nalik na demone i bogove. a njih same bi po tedeli. koji su se u ivotu odlikovali kao dobri. Znaci da cemo pitati boga kako treba sahranjivati one ljude. da sami nemaju Helena za roba i da to isto savetuju i drugim Helenima? Tako je odgovori on jer bi se na taj nacin okretali prema varvarima. sem to ce im se oduzeti oru je. ne to potrebno i zar nisu vec mnogobrojne vojske propale zbog ovakve pljacke? Svakako.39 Dalje. Hocemo li njihove grobove ubuduce nego vati i b po tovati kao grobove demonskih bica? I da li ce isto va iti i za slucaj da neko od njih. i sahranicemo ih onako kako on bude rekao. umre od starosti ili na neki drugi nacin? To bi bilo pravo. tobo . po mogucstvu. Zar to pla ljivd cima ne bi mogao biti izgovor da ne podu na protivnika. ili treba da se. nauce da po tede helensko c pleme i da se sami cuvaju da ne postanu robovi varvara? U svakom slucaju i uop te je bolje da Heleni tede jedni druge. Da li je lepo opljackati posle pobede pale borce. Da li ti se cini pravicnim da Heleni porobljavaju helenske dr ave. i s kakvim odlikovanjima. a da je znak .zla. i cuvari su ljudima smrtnim"?37 Verovacemo mu. Kako ce na i vojnici postupati sa neprijateljima? Kako to misli ? Prvo to se tice zarobljavanja.

a neprijateljstvo sa strancima zove se rat. tvrdim da su helenska plemena medu sobom u srodstvu i da su domaca. Pre cemo se. otete od na ih srodnika.enskog i sitnog shvatanja smatrati le za neprijatelja. a takvu neslogu cemo . Heleni bore protiv varvara i varvari protiv Helena. a da su varvarskim narodima strana i tuda. dr ava ce se raspasti na dva dela. Meni izgleda da. Svuda gde se tako ne to dogodi. postoje i dva stanja koja tim imenima odgovaraju. reci cemo da vode rat. Heleni bore protiv Helena. Ali ako nam je uop te stalo do toga da prema ostalim Helenima budemo blagonakloni. nego samo uzeti godi nji rod. kad je ovaj vec pobegao i kad je od svega cime se borio ostavio samo to? Ili misli da oni koji ovako rade cine e drukcije nego psi koji se ljute na kamenje kojim ih gadaju. dakle. u hramove. jedno je sukob izmedu srodnika i saplemenika. ako neki bog ne ka e drukcije. Neprijateljstvo medu srodnicima zove se nesloga. Od ta dva. Tako je. Meni se cini rekoh da ne treba ciniti nijedno od ovoga. a druga izmedu raznih plemena. naime. reci cemo da su oni po prirodi prijatelji. tome. Gledaj onda rekoh ono oko cega smo se sada saglasili da je nesloga. Ako se.41 narocito to necemo ciniti sa helenskim oru jem. Treba. dakle. medutim. da izostane pljackanje le eva i svako sprecavanje sahranjivanja. da su po prirodi neprijatelji i da to neprijateljstvo i treba da se zove rat.42 To to ka e nije ni ta neobicno. c Pazi sad da li i ovo govorim dobro: ja. tako mi Zevsa! XVI. A hoce b li da ti ka em za to? Razume se da hocu. Ako se.40 Treba da prestane.43 160 Sagla avam se rece da se to tako ustanovi. bojati da je skrnavljenje nositi takve stvari. kao to su rat i nesloga dva imena. pa ce jedni drugima pusto iti polja i paliti kuce. A kad je u pitanju uni tavanje helenske zemlje i spaljivanje kuca? Kako ce tvoji vojnici postupiti prema neprijateljima? Rado bih cuo tvoje mi ljenje i . a da je Helada u takvom stanju bolesna i pobunjena i takvo neprijateljd stvo treba nazvati neslogom. a ne napadaju na one koji su to kamenje bacili? Ne cine. Potpuno pravilno. onda necemo nositi oru je u hramove da ga tamo ostavimo kao 470 zavetni dar.

Zar nece onda njeni gradani biti i dobri i blagi? Oni moraju takvi da budu. Taj postupak je doista mnogo manje divljacki nego onaj. I oni ce se razdvajati da bi se opet pomirili? Razume se. 471 Onda ce svadu sa Helenima. i ljudi. A. Uostalom. A zar nece biti i prijatelji Helena?44 I zar Heladu nece smatrati domacom i zar nece imati hramove zajednicke sa ostalim Helenima? Hoce. Oni ce ih blagonaklono poucavati i nece ih ka njavati ropstvom ili smrcu. Ali u e skladu je s pravom merom ako pobednici pobedenima samo oduzmu letinu. te nijednu od zavadenih stranaka necemo smatrati patriotskom. nego ce uvek znati da su njihovi neprijatelji malobrojni.onda ocenjivati kao zlocinacku. Tako je. i ene. sigurno. jer su njihovi ucitelji. Zbog b svega toga nece pusto iti njihova polja. onda zapitah zar nece dr ava koju gradi biti helenska? Treba da bude. po to su mnogi medu njima njihovi prijatelji. i deca. i da su to samo oni koji su tu nesuglasicu prouzrokovali. a ne neprijatelji. Sla em se s tim da na i gradani tako treba da postupaju prema svojim protivnicima. nece paliti kuce i nece smatrati da su u svakom gradu svi stanovnici njihovi neprijatelji. zar bi se oni koji doista vole svoju dr avu (filopolidi) ikada usudili da tako pusto e svoju hraniteljicu i majku. smatrati za neslogu i nece je zvati ratom? Nece. I tako Heleni nece pljackati Heladu. kako bi oni bili ka njeni od nevinih koji su stradali. i ako pomi ljaju na to da ce se jednom pomiriti i da nece uvek ratovati. sa svojim rodacima. niti ce ru iti kuce nego ce ici samo za tim da pronadu krivce. a prema varvari . dakle.

cuvarima dati i taj zakon. kao i onim ranijim. i nema milosti prema mome oklevanju. XVII. treba pomisliti na to da smo do toga do li tra eci ta je to pravicnost.ma da se odnose onako kao sada Heleni jedni prema dru gima. onda. ukoliko bi postojala. jer bi svako poznavao onog drugog i nazivao ga imenom: brata. Hajde. Mo da i ne zna da sad. a nepravicnost. tome. iako ih nismo pomenuli. Pa kako se ja sla em sa svim ovim i sa jo hiljadu drugih dobara. kao bujica. naime: da li je ova dr ava moguca. smilovace se na mene i osetiti da sam s pravom oklevao i bojao se da izgovorim takvu necuvenu rec i da poku am da je pobli e ispitam. Ali mi se cini. oca. Vidim i sva dobra njena u mirno doba. e imala. 472 Navalio si na moj govor iznenada. kad bi se stvorila. koje bi ovakva dr ava. pa bilo da su u istom redu ili sme tene pozadi da pla e neprijatelja ili da budu od pomoci. pre nego to nam bude reb kao kako mo e da postane ovakva dr ava. govori i nemoj se zadr avati. Uzor (paradeigma) je dakle bio cilj kojem smo ta . da c ne pusto e zemlju i da ne pale kuce? Dajmo ga rece on i onda cemo moci reci da smo i njime. Sokrate. ako te ostavimo da i dalje ovako govori . Da. . navaljuje na mene najveci i najte i od njih. hocemo li onda zahtevati da se pravican covek ni u cemu ne razlikuje od nje. nemoj vi e govoriti . pre svega. pogodili ono to je pravo. znam da bismo onda bili sasvim nepobedivi. a ostavimo ostalo na miru. Nicemu. jer jedni d druge ne bi nipo to ostavljali na cedilu. i lo sve dobro. sina. i isto tako verujem da bismo se i sa neprijateljima vrlo dobro borili. Ukoliko vi e ovako govori rece on utoliko cemo te te e pustiti iz ruku. A ako bi u rat po le i ene. Ali kad ga bude video i cuo. i na koji nacin moguca? Da bi joj. Kad je tako. ali ako smo prona li ta je pravicnost. kad sam jedva utekao od prva dva talasa. nego poku ajmo da se ubedimo u to da je ona moguca i kako mo e da postoji. da se ti. nece setiti onoga to si ostavio za kasnije da bi prvo pretresao ovo drugo. dakle. nego da mora biti potpuno i sasvim 162 kao i ona? Ili cemo se zadovoljiti time da se on pravicc nosti to vi e pribli i i da u njoj ucestvuje vi e nego drugi? Zadovoljicemo se ovim drugim rece on. s tim se sla em iako si ti mnogo ta izostavio. a to je treci. Ali cemu to? zapita on. Tako cemo.

to je istina . . pa makar nekom to i ne izgledalo tako? Da li se sla e da je tako ili ne? Sla em se. te da bismo i mi sami bili tako prisiljeni da se saglasimo oko toga da ce i svako od d nas ko je njima slican imati i sudbu slicnu njihovoj. tome rekoh. recima e stvorili uzor dobre dr ave? Jesmo. te s druge strane ta je nepravicnost i ta je covek koji bi u najvecoj meri bio nepravican. tome rece istinu govori . nego ako smo uspeli da ostvarimo dr avu naj . Kako? Pa zar mi nismo. nije nam bila svrha dokazivanje da je tako to moguce ostvariti. hteli smo da vidimo kako nam se oni pokazuju u odnosu prema sreci i onome to je ovoj suprotno. A da li misli da bi dobar slikar koji bi naslikao uzornog coveka. najlep eg coveka. Zevsa mi. da li misli da bi on zato bio manje dobar slikar? Ne mislim to. Nemoj me onda prisiljavati da dokazujem kako se ono to smo recima pre li mora i u istini u potpunosti ostvariti. Upravljajuci na pogled na to. necemo moci dokazati da se dr ava kakvu smo opisali zaista mo e osnovati? Nikako.te ili kad smo istra ivali ta je pravicnost sama po sebi. mo da. A ako je potrebno da ti ucinim i tu uslugu i da poka em na koji nacin i gde bi ona najpre bila moguca. kako ka emo. U kojoj? 473 Mo e li se ne to ostvariti upravo onako kako se ka e. i koji bi svojoj slici dao sve to je potrebno. Pa zar misli da smo govorili manje dobro zato to. Evo. U svemu tome. ili je u prirodi da je delo dalje od istine nego to je to rec. i ispitivali kakav bi bio karakter savr eno pravicnog coveka kad bi takav mogao postojati. a posle ne bi mogao da doka e da takav covek mo e i da postoji. onda se opet mora sa mnom slo iti u istoj stvari.

I ja te necu izdati. moj dragi Glaukone. ako sada nji kraljevi i vlastodr ci ne postanu pravi i dobri filozofi. jer znam kakve ce se necuvene stvari govoriti u vezi sa ovim. c Svakako. Jesam rece on ali sam dobro ucinio. XVIII. pa makar nastao talas smeha i poruge. po to si tako ne to ucinio. i makar me on prekrio. onda dve. ta to? zapita on. to. i ako se silom ne iskljuce one mnogobrojne prirode koje te e samo za jednim. Pa ako ne bude mogao da se od njih odbrani recima i umakne im. ni za ljudski rod.44 164 A zar nisi ti kriv za to? upitah ga. a ako ni tako ne ide. Pazi dakle ta cu reci! Reci! Ako u dr avama ne postanu filozofi kraljevi d rekoh ili. i ako oboje: politicka moc i filozofija (ljubav prema mudrosti) ne postanu jedno. koji ce odba474 citi odecu i. poku ati da tra imo i da poka emo ta je to rdavo u dr avama. I to je ono to mi vec odavno nareduje da oklevam. onda hajde da ka emo ono to ti zahteva : da smo prona li mogucnost njenog po b stanka.45 Tada Glaukon rece: . a ako ne. i ta je ono najmanje to treba promeniti da bi dr ava do la do takvog oblika dr avnog uredenja. i dr avno uredenje koje smo sada recima opisali nece postati moguce niti ce ugledati svetlost sunca. dodu e. onda to manji i beznacajni j i broj. kako izgleda. sasvim ogoleli. Jer je te ko uvide ti da nema drugog puta ka sreci ni za pojedinca ni za celinu. Sokrate. najbolje ce biti ako to bude jedna stvar. Sada dolazim do onog to smo uporedili sa najvecim talasom rekoh. pogodice te njihov prezir i ruganje i to ce ti biti kazna. Mo da svojom naklono cu i hrabrenjem. Nama se cini da bi se ta promena izvr ila kad bismo izmenili samo jednu stvar. Hoce li biti zadovoljan tim rezultatom? Meni bi on bio dovoljan. e kako mislim. Posle ovoga moramo. te ce svom snagom na tebe navaliti spremni da izvr e junacko delo. te ne ive tako. onda. Ali to se mora reci. mo e ocekivati da cete napasti veliko mno tvo uglednih ljudi. ne bi bilo ni malo ni lako. ili samo za drugim. izbacio si takvu tvrdnju i takav govor da. nece prestati nesrece ne samo za dr ave nego. a mo da mogu i da ti odgovorim . I meni. dograbice prvo oru je koje im dode do ruku.bli u onoj koju smo opisali. nego cu ti pomoci kako znam. ali bi bilo moguce.

mislim da je potrebno utvrditi na kakve filozofe mislimo kad se usudujemo da za njih zahtevamo vlast. Onda hajde. Moracu da te podsetim rekoh a mo da se i sam seca : kad neko ne to voli. Misli li da je ime: boje kao med" izmislio neko drugi a ne ljubavnik koji rado gleda bledilo nekoga ko je u cvetu mladosti? Jednom recju: vi primate svaki izgo 475 vor. za njega necemo. onda cemo se moci braniti dokazom da nekima po prirodi odgoc vara da se bave filozofijom i da upravljaju dr avom. Nije lepo da erotican covek ne zna kako svi decaci u cvetnim godinama nekako uzbuduju i izazivaju prijatelje decaka i ljubavnika jer se cini da zaslu uju pa nju i ljubav. crnomanjasti izgledaju mu ki. Kad mi nudi tako veliku pomoc u borbi rekoh onda moram poku ati. pristajem radi na e rasprave. a plavi su bo ji sinovi. Pravo je vreme da tu stvar odredi rece on. Zar sa lepim mladicima ne radite tako? Ovoga zato to ima prcast nos nazivate ljupkim i hvalite ga. vec da voli celu stvar. pozivajuci se na moju prirodu. Ako hocemo da pobegnemo onima koje ti pominje .okretni je nego neko drugi. . Poku aj da sa takvim b pomocnikom doka e onima koji ne veruju da je tako kako ti ka e . . bolje da se njom ne bave i da slu aju vodu. XIX. podi za mnom tim putem. nekom drugom bi vi e dolikovalo da govori tako kao to ti govori . Glaukone. govori tako . ako treba da je dobro receno. Kad sve to postane jasno. opet. Mo da cemo zajedno uspeti da to razjasnimo. i dobrodo la vam je svaka rec samo da ne biste odbili nijednog decaka u cvetu mladosti. Vodi me rece on. a drugima je. kriv nos drugog zovete krae ljevskim. d Cini mi se da me na to mora podsetiti jer ne shvatam sasvim. reci da on voli samo jedan deo toga a drugi ne. Ako eli da. ljubavnicima uop te da tako rade. a najlep i vam je onaj koji se nalazi izmedu ove dvojice.

pripadaju svim ljubiteljima priredbi (philotheamones). Pa i oni koji vole da slu aju dovoljno su cudnovati. A koje ti naziva pravim filozofima? One koji rado gledaju istinu rekoh. U cemu? . ili filozofom? Tada Glaukon rece: d Onda ce naci mno tvo takvih cudnovatih ljudi. dakle. mislim.Dalje rekoh zar ne vidi da ljubitelji vina cine to isto i da oni vole svako vino i pod svakim izgovorom? Vidim. ne propu tajuci ni one koje se izvode u gradu. Reci je li ovo tacno ili nije: ako za nekog ka emo da je eljan necega. 47 i ako kod vi ih i mocnijih ne u ivaju pocasti zadob voljavaju se time da ih po tuju manji i neznatniji. I kod slavoljubivih. mislim. hocemo li takvog s pravom nazvati ljubiteljem mudrosti. kao to za onoga ko je probirljiv u jelu ne ka emo da je gladan. A zar onda ne moramo reci i da filozof te i za mudro cu. te i njih mo emo nazvati ljubiteljima mudrosti. i druge takve radoznalce. XX. ni da udi za jelom. I to cemo reci s pravom. vec za celokupnom? Istina je. jer te e samo za pocastima. narocito za onog ko je jo mlad i kad ne ume c da razlikuje korisno od nekorisnog. oni ce biti zapovednici tritije.rece on ali kako to misli ? Za nekog drugog to nije lako rekoh ali mislim da ce se ti slo iti u tome. nego da je lo u jelu. ko pokazuje odbojnost prema naukama. ili filozofima. Jer takve osobine. A za onog ko se ne uste e da se ogleda u svim vrstama proucavanja (mathema). necemo reci da je ljubitelj znanja (philomathes) niti da je ljubitelj mudrosti (philosophos). Za onog. ni one koje se prireduju na poljima. i ko se radosno prihvata ucenja i u tome je nezasit. To je dobro . i to ne samo za jednom ili drugom. Takve ljude ne bi mogao nagovoriti da prate neku ozbiljnu raspravu ili neku priredbu te vrste. ali treba reci da su oni slicni filozofima. vidi to isto: ako ne mogu da budu vojskovode. jer i oni u ivaju u tome da ne to nauce. niti da je ljubitelj jela48.49 kao da su svoje u i iznajmili za sve horove. ali oni ce trcati na svaku dionisijsku svecanost. To je tacno. ka emo li da on te i za celom stvari ili samo za jednim njenim delom a za drugim ne? Za celim. Hocemo li sve ove. c i one koji se bave tim neznatnim ve tinama nazvati filozofima? 166 Nipo to.

Tako je zaista. one koje ti malocas pomenu kao radoznale. lepim bojama i oblicima i svemu to je od toga stvoreno. Dalje. koji mo e da vidi i to samo za sebe. i za sve druge pojmove. a s druge. i medu sobom pojavljuju se svuda i svaka izgleda kao mnogo njih. svaka pojedina stvar je jedna. Zato ja i razlikujem rekoh s jedne strane. i za dobro i zlo. i telima. ali u vezi sa radnjama. Da li sanja. niti lepotu izjednacuje sa tim stvarima? . a ne i u lepo tu samu i koji ne mo e ici za onim ko ga vodi do saznanja.50 Ima pravo. ali njihov duh nije sposoban da vidi prirodu lepog po sebi i da to voli. onda je svaka jedna? I to. kojima je rec i koje bismo jedino s pravom mogli nazvati filozofima. raduju se lepim tonovima. Isto vredi i za pravicno i nepravicno.Po to je lepo suprotno ru nome. ili u budnom stanju? Ja bih rekao da takav covek sanja. Zar nece biti retki oni koji su sposobni da se pribli e lepom po sebi i da ga kao takvog gledaju? c Veoma retki. i koji te druge stvari ne smatra za samu lepotu. Da li ti onaj ko veruje u pojedine lepe stvari. oni koji rado slu aju i posmatraju. pa bilo da je to u snu. kao prijatelje umetnosti i kao prakticne ljude. ili je budan onaj covek koji d smatra da je ne to lepo samo po sebi. i stvari koje u njemu ucestvuju. b odvajam one . Kako to misli ? Radoznalci. ili na nekoga ko je u budnom stanju? Razmisli samo: zar to nije san kad covek slicno ne vidi kao slicno. lici na coveka koji ivi u snu. Pa po to su dve. opet. onda su to dve stvari? 476 Razume se. nego kao samu stvar.

ili je ista? 168 Drukcija. Hoce li onda znanje (gnosis) pripadati onome to jeste. Jer kako bi se moglo saznati ono to nije? Nije potrebno da to sa vi e strana ispitujemo. ali da bismo rado videli da li zaista zna. c Mo emo li onda reci da se znanje prirodno odnosi na ono to jest. Ne to to jeste ili ne to to nije? 477 Ne to to postoji. i onog to ni na koji nacin nije? Izmedu. ako tako ne to uop te postoji? Svakako. mo emo li naci neki nacin da ga umirimo e i da ga nekako ubedimo. ili ne saznaje ni ta? A sada. nu no preduzmemo sledece distinkcije. dakle. A kad bi se ovaj na nas ljutio zato to ka emo da samo pomi lja. da saznaje to to jest i kako jest? Ali mo da je bolje da pre no to tako postupimo. Ali ako ima neceg to istovremeno i jeste i nije. duhovno stanje onog drugog pomi ljajucim (doxadzontos) i mnenjem (doxa)? Razume se. saznaje ne to. kako bi bilo da ga na ovaj nacin ispitamo: da mu ka emo kako mu necemo zavideti ako ne to zna. i kad bi poricao da govorimo istinu. dok ce se neznanje (agnosia) . ne govoreci mu otvoreno da njegov duh nije zdrav? To bismo morali poku ati rece on. Hocemo li onda biti u pravu ako duhovno stanje jednoga nazovemo saznajucim (gignoskontos) i saznanjem (gnome). ta misli . A ima li necega to nazivamo mnenjem (doxa)? Kako da ne bi bilo? Da li je takva sposobnost (dynamis) drukcija od znanja (episteme). Neka nam ka e ovo: da li onaj ko saznaje.On je sasvim budan. jer smo dovoljno ubedeni da je potpuno bice (to pantelos on) potpuno saznatljivo (pantelos gnoston) i da nebice (me on) ni na koji nacin nije saznatljivo? Vi e nego dovoljno. Razmisli. odgovori ti mesto njega! Odgovoricu rece Glaukon da on ne to saznaje. Dobro. ta bismo mu rekli. svako prema svojoj sposobnosti. . nu nosti odnositi na ono to nije? A za ono to je izmedu moracemo potra iti ne to to je izmedu neznanja (agnoia) i znanja (epib steme). Mnenje se dakle odnosi na jedno. a ne saznaje. Tako je. hoce li to biti izmedu onog to apsolutno i bezuslovno jeste.. a znanje na drugo.

ni bilo ta drugo slicno tome to mnogi predmeti imaju i na ta ja gledam kad hocu da nadem razliku izmedu nekih stvari. Vrati se opet. Ka e li za znanje da je to neka sposobnost? Ili u koju vrstu ti njega ubraja ? U tu rece on. Pa kako bi razuman covek mogao smatrati da je nepogre ivo isto ono to i nije nepogre ivo? Dobro rekoh jasno je da smo se slo ili u 478 tome da je mnenje jedno. da su vid i sluh sposobnosti. kao to i sve drugo prema svojim mocima cini ono to mo e. kako ja mislim . Mislim. Svakako. Reci cemo da moci. I to kao najjacu medu svima sposobnostima. rekoh. Zato kod sposobnosti gledam d samo na to za ta je ona i ta ona cini. i po tome sam svaku od njih nazvao sposobno cu. prijatelju. Da. dakle. ili u neku drugu vrstu? Nikako u sposobnosti rece on jer mnenje nije ni ta drugo nego ono cime mo emo da pomi ljamo. nazivam razlicnim? A ti? Kako ti radi ? Isto tako. e A hocemo li i mnenje ubrajati medu sposobnosti. tome. sacinjavaju rod (genos) bica pomocu kojih mi cinimo ono to mo emo. ako razume ta nameravam da ka em vrsta bica". sposobnosti. da li je ne to ovako ili onako. Na tim sposobnostima ne vidim ni bcju. . A malopre si se slo io s time da znanje i mnenje nisu isto. a one koje su odredene za druge ciljeve i koje drugo cine. razumem. ni oblik.Koje? XXI. Slu aj. One koje su odredene za isto i koje cine isto ka em da su iste. na primer. tj. a znanje drugo.

a ne bi bilo ni znanje? Cini se da ne bi. Ali nebice necemo nazvati necim". ne. velimo. i da li je ono to je sazmatljivo i ono to je pomi ljivo isto. nego ce biti c ispravnije ako ka emo da je ono ni ta? Svakako. da je mnenje negde u prostoru koji se granici znanjem i neznanjem? Da. sposobnosti. prema onom to smo prihvatili rece on. A mnenje je. Zar onaj ko pomi lja nije svoje mnenje upravio na ne to? Ili pak. radi pomi ljanja? Da. Prema tome. Da li je ono izvan ovih i to tako da ih prevazilazi: znanje u jasnosti ili neznanje u nejasnosti? 170 Ni jedno ni drugo. ono to je pomi ljivo mora biti ne to drugo a ne bice? Ne to drugo. a bice kao znanje (gnosis)? Ispravno rece on. Pa zar ti onda mnenje ne izgleda kao ne to to je tamnije od znanja a svetlije od neznanja? Sasvim tako rece. i mnenje b i znanje. Onda onaj ko pomi lja ima u vidu ne to na ta pomi lja? Da. Znanje se. pomi ljati znaci pomi ljati ni ta? Ne mo e se pomi ljati ni ta. mnenje ne pomi lja ni bice ni nebice? Doista. ako bi se ne to takvo da ujedno i jeste i nije. svakako odnosi na ono to jeste. kao to smo rekli tada ni ono to je saznatljivo i ono to je pomi ljivo ne mo e biti isto. ali takve da se jedna razlikuje od druge. Dakle. ako je bice ono to je saznatljivo. nismo napred vec rekli da. ili je to nemoguce? To je nemoguce. da ponovimo. Pa onda. Razume se. Nebice smo dakle po nu nosti oznacili kao neznanje (agnoia). dakle. i ako su oboje. Da li ono pomi lja istu stvar koju znanje saznaje. onda one i postoje za razlicite stvari. Tada mnenje ne bi bilo neznanje.I po to su to razlicite sposobnosti. d Bice. dakle. a cilj mu je da sazna kako bice jeste? Da. Da lj je to ne to drugo" to se pomi lja u stvari nebice. Sasvim Pa zar pokazalo negde izmedu ovih? tacno. ili je nebice ne to to se ne mo e ni pomi ljati? Razmisli. Jer ako se razlicite sposobnosti prirodno odnose na razlicite stvari. onda bi takvo . tj.

A sada smo utvrdili da je to to se nalazi izmedu. a tako je i sa ostalima za koje pita . . a onome to izmedu njih posreduje ono to posreduje. po svemu sudeci. . nego je nu no rece da se one pokazuju i lepe i ru ne. ispravno govoreci. Buduci da je to tako pretpostavljeno. Pa ako ga otkrijemo. Tako cemo svakom dati svoje: krajnostima ono to je krajnje. reci cu ne479 ka mi govori i odgovori onaj po tenjakovic51. vrli covece. i u bivstvovanje (to eirtai) i u nebivstvovanju (to me einai). Hocemo li tako postupiti? Ba tako. ono isto to smo nazvali mnenjem? Utvrdili smo. jo preostalo da otkrijemo ono to ucestvuje u oboma. te mu kao takvom ne bi odgovaralo ni znanje (episteme) ni neznanje (agnoia). s pravom cemo ga oznaciti kao ono to je odredeno da bude pomi ljivo. koji misli da nema lepog po sebi niti ideje lepote po sebi. e XXII. i druge takve stvari a ovo ce biti moje pitanje: Ima li. nego ono to se nalazi izmedu neznanja i znanja? Ispravno. onaj radoznalac koji dr i do mno tva lepih stvari i koji ne mo e da podnese i da slu a bilo kog ko mu govori da je lepota jedna. Cini se da nam je. da je pravda jedna.ne to le alo izmedu cistog bica i potpunog nebica. ali koje. nije ni jedno ni drugo u cistom vidu. medu tim mnogim lepim stvarima i neka koja ce se katkad pokazati ru na? A medu pravicnim neka koja se ne bi pokazala nepravicna? A medu pobo nim neka koja se ne bi pokazala nepobo na?" b Ne. koja bi uvek ostajali ista i nepromenljiva.

e Prema tome. oni koji vide mnoge pravicne stvari. Da 11 onda svaka od tog mno tva stvari pre jeste nego to nije ono to joj se pripisuje? Ovo mi rece on lici na dvosmislenosti koc jima se zabavljamo na gozbama. 172 Nu no je da tako ka emo rece Glaukon. a ono to je po sebi pravicno ne vide. tome . A za one druge koji u svakom takvom slucaju vide ono to po sebi jeste i to uvek ostaje isto hocemo li reci da oni ne pomi ljaju. oni koji vide mnoge lepe stvari. lepom i .). i koji povrh toga nisu u stanju ni da prate nekog drugog ko bi ih toj lepoti po sebi vodio. ali da . lake i te ke hoce li one radije primiti te predikate. to smo otkrili. a ono to luta u onom meduprostoru mopa biti uhvaceno sposobno cu koja se i sama nalazi izmedu (neznanja i znanja prim. tome kako ovi poslednji vole lepe . a ono to je lepo po sebi ne vide. Zna li onda im odrediti? Mo nego to je ono (me einai)? Jer koje je tamnije nebivstvovanja. i tako u svemu za takve cemo reci da . a za one da cene i vole ono to je predmet mnenja? Ili se mo da ne secamo da smo vec govorili54 . Cini se da smo otkrili da mnoge uobicajene predstave. A napred smo se vec slo ili u tome da ako se tako ne to poka e.53 A i stvari . koje mno tvo prihvata. onda cemo za ove reci da cene i 480 vole ono to je predmet znanja. A stvari velike i male. nego da znaju? I to nu no sledi. te nijednu od njih ne mo emo strogo shvatiti. evnuhu i njegovom hicu na slepog mi a. d bivstvovanja. da li je jedno ili drugo od toga. onda ga moramo nazvati onim to se pomi lja". rekoh ja kakvu upotrebu ce e li im naci bolje mesto gde ce ih postaviti izmedu bica (oiisia) i nebivstvovanja nigde se nece pojaviti neko mesto od nebica da bi tim stvarima dao vi e niti svetlije od bica da bi im dao vi e To je cela istina rece Glaukon. prev. u kojoj se pitamo cime ga je i gde pogodio. cemu imaju mnenja ne znaju ni ta. Pa ako je tako. ni da jeste ni da nije. . i na decju zagonetku . Da. kojima smo govorili su slicno tome dvosmislene. ili one koji su ovima suprotni? Ne rece nego ce uvek svaka od tih stvari ucestvovati i u jednom i drugom.A u onome to se odnosi na mnoge dvostruke stvari? Hoce li se one rede pokazivati kao polovine nego kao dvostruke?52 Nece. drugim takvim stvarima padaju negde izmedu onoga to nije i onoga to na jasan nacin jeste. U tome smo se slo ili. a ne onim to se zna". svemu tome imaju mnenja. ili nije ni jedno ni drugo.

moramo li imenovati filozofima. A one koji rado prihvataju sve to istinski jest. ako poslu aju moj savet. pre nego filozofima55 (prijateljima mudrosti)? I zar ce se oni mnogo na nas ljutiti ako budemo tako govorili? Nece. jer liutiti se na istinu nije legitimno. Onda necemo pogre iti ako ih nazovemo filodoksima (prijateljima mnenja). ali da ne mogu podneti lepotu po sebi kao ono to jest? Secamo se toga. . a ne filodoksima? Na svaki nacin.tonove i boje i slicne stvari.

ve bi i u bilo kom delu vrline ne izostaju iza njih. i kako bi mogli ustanoviti i ovda nje zakone . bicu svake stvari. a da. . Cudno bi bilo uzeti one. a oni. lepom. Da li ne to treba poveriti na cuvanje slepcu. sacuvaju i zadr e one koji vec postoje? Zevsa mi rece on takvi ljudi se ne razlikuju mnogo od slepaca. Mo da u kratkoj raspravi to ne bi bilo moguce. Ali mi se cini da bi se to pokazalo jo bolje kad bismo imali da govorimo samo . Hocemo li. Dobro. kao to to cine slikari. onda koji od njih treba da budu vode dr ave? ta da ka emo da bismo pravilno odgovorili na to? Treba za cuvare postaviti one koji izgledaju spoc sobni da cuvaju1 zakone i obicaje dr ave rekoh. jer je ona jedna sposobnost njihova najveca prednost. Onda. te nisu u stanju da na to gledaju. Ne bi. Glaukone rekoh a koji nisu. tome i kad ne bismo morali da pretresemo toliko stvari da bismo prona li U cemu se pravican ivot b razlikuje od nepravicnog.. Svakako. ako ovi ni u cemu ne izostaju iza njih. 484a I. kako izgleda rekoh. onda. pravicnom i dobrom. gde god je to potrebno. u isto vreme. koji to ne mogu. i koji u du ama nemaju jasan uzor. to se pokazalo tek s mukom i posle dugog raspravljanja. A je li jasno i ovo? rekoh. Koji su ljudi filozofi. Po to su filozofi oni ljudi koji mogu da shvate ono to je uvek jednako i nepromenljivo. . onome to jeste saznaju sve. nisu filozofi.2 485 Da li je potrebno da objasnimo i to kako je moguce da oni u isto vreme imaju i jedne i druge osobine. kako smo vec u samom pocetku ove rasprave rekli. a pri tom u iskustvu.3 treba najpre da shvatimo njihovu prirodu. ili onom ko dobro vidi? Kako to ne bi bilo jasno? A da li misli da se ma u cemu razlikuju od slepca oni koji zaista nemaju nikakvo znanje . KNJIGA ESTA St. i koji uvek lutaju medu mnogim i raznolikim stvarima. vi e voleti da za cuvare postavimo njih ili one koji . Pa ta imamo posle ovoga jo da pretresemo? ta drugo nego to dolazi po redu? rekoh. kao na najcistiju istinu kako bi sve svodili na nju i posmatrali je to tacnije 174 d mogu.

Jesmo. Nije to samo verovatno. vredniji ili manje vredan njegov deo. ako treba da budu onakvi kao to smo rekli. da li oni. Kako to? II. Verovatno rece on. Mi smo se. Slo ili smo se i u tome rekoh da oni za tim znanjem te e u potpunosti i da svojevoljno ne propu taju nijedan manji ili veci. slo ili u tome kako je prirodna osobina filozofa da uvek ude za saznanjem onoga b to je vecito i da njih ne uznemirava nastajanje i propadanje. mislim da cemo se slo iti i u tome da su oni u stanju da u isto vreme imaju obe ove osobine i da upravo oni i niko drugi moraju biti vode dr ave. dragi moj. voli i sve ono to je srodno sa predmetom njegove ljubavi i sa onim to mu pripada. Tako je.4 kao to smo rekli da to cine slavoljubivi i zaljubljeni ljudi. Razmisli sada. a da vole istinu. nego da je mrze. dakle. . vec je i neminovno da svako ako po prirodi ne to voli. Koju? Da ne la u i da nikako ne trpe la . pored svega toga c moraju da imaju jo i ovu sposobnost. posle svega ovoga.Ako se u ovome budemo slo ili.

i za bo jim i za ljudskim. misli da . Razume se. Briga za sitnicu je u najvecoj suprotnosti sa du om koja uvek te i za celinom i potpuno cu. ni hvalisavac. Hajdemo dalje! Da U bi sreden (kosmdos) covek koji nije ni gram ljiv. c Mislim da nece ni ovo zanemariti. A zar misli da onaj veliki duh. dakle. Svakako. upuceno samo na du evne radosti. Takav je covek svakako umeren i ne udi za novcem. onda su oni slabiji za drugim stvarima. mislim. da pla ljiva i ropska priroda ne bi mogla imati udela u pravoj filozofiji? Mislim da ne bi. b Takav covek. Mo e li. 486 Ako eli da razlikuje filozofsku od nefilozofske prirode onda mora paziti jo i na ovo. Svakako. To je sasvim tacno. kome su elje potekle prema nauci i za slicnim stvarima.Ispravno. ista priroda da voli i mudrost d i la ?5 Nikako. medutim. mo e verovati da je ljudski ivot ne to veliko? Ne mo e. sve je. onaj ko je zaista eljan nauke. A mo e li da nade ne to to bi sa mudro cu bilo povezano te nje nego istina? To ne bih mogao rece on. nece ni smrt smatrati za ne to stra no? Nece. Ali mi znamo da ako su kod nekog veoma razvijeni prohtevi za jednim. dakle. mora jo od rane mladosti da te i najvi e za istinom. morace jo od rane mladosti gledati da li je ona pravicna i blaga. Tako mora da bude. ili nepodno ljiva i surova. a telesne naslade njega ne prie vlace ako je zaista pravi a ne samo nabedeni filozof. Na ta? Da ti ne ostane prikrivena poneka crta ropskog duha. Tako je. mo da. jer vi e dolikuje nekom drugom nego njemu da te i za onim to je u vezi sa izdacima i te njom za novcem. kao kad se reka odvede na drugu stranu. Prema tome. Ako. Izgleda. onaj koji ivi u posmatranju svih vremena i svega bica. Kod onoga. ni ropskog duha. dakle. dakle. Ili. eli da ispita koja je du a filozofska a koja nije. ni pla ljivac mogao postati te ak ili nepravican? 176 To bi bilo nemoguce. ta to? Da li ona uci lako ili te ko.

A ta ce biti ako neko ne zapamti ni ta od onoga to nauci. toga nece biti. Da li je moguce naci nekog ko bi kudio takvo poslovanje. d Prema tome. Sigurno. zar ti se ne cini da ce na kraju morati doci do toga da mrzi sebe i takav posao? Svakako ce doci do toga.ce neko onako kako treba voleti svoj posao ako ga obavlja s mukom i ako u njemu jedva ne to malo postigne? Ne. dakle. ta misli ? Da li je istina srodna nesrazmeri ili srazmeri (emmetria)? Srazmeri. i da nabrojane osobine nisu kako treba uskladene jedna s drugom? 487 Ne. e No mo da ti se cini da neka od nabrojanih osobina nije nu na za du u koja hoce da postigne potpuno i savr eno razumevanje bica. koje ne bi mogao obavljati niko drugi osim onog ko bi po prirodi bio obdaren dobrim pamcenjem. sve su one u najvecoj meri nu ne. I doista ne bismo mogli reci da sklonost neobrazovane (amousos) i nedostojne (ashemon) prirode vodi necem drugom osim nesrazmeri (ametria). kojeg ce urodena sklonost lako voditi prema ideji svakog bica. Onda cemo u dodatku ostalim na im zahtevima tra iti duh koji je po prirodi srazmeran (emmetros) i mio (eiiharis). . bude uvek uzalud trudio. jer je sasvim zaboravan! Zar takav covek ne bi bio potpuna neznalica? Kako da ne bi bio? Ako se. nego cemo tra iti da ona ima i dobro pamcenje. Sigurno. nikad necemo zaboravnu du u priznati za dovoljno filozofsku. Svakako.

a kad se te sitnice skupe. Ali. postali sasvim nekorisni za dr avu. Cuce onda to da mi izgleda kako oni govore istinu.sposobno cu za dobro razumevanje i ucenje. i koji se njome nisu ba d vili samo da bi postigli obrazovanje. hrabro cu i umereno cu? Cak ni Momos6 ne bi mogao tako ne to pokuditi rece on. baveci se poslom koji ti hvali . ali kako u stvari vidi da su mnogi od njih koji su poceli u mladosti da se bave filozofijom. onda moramo iz vi e stvari sastaviti jednu. Odnos onih najsposobnijih prema dr avi je tako te ak da inace ne postoji ne to posebno to bi bilo tome slicno. rekoh.3 Kad to cuh. onda se na kraju rasprave pojavi neka velika gre ka i protivnost onome to je pre toga receno i. kao to slikari slikaju . postali sasvim neobicni. nego ako elimo da branimo ove ljude. poredenje ne bi li jo bolje uvideo koliko sam slab u tome. Oni misle da ih ti. Cuj. kod svakog pitanja pomalo zavodi . Neko bi ti zaista mogao reci kako nije u stanju da recima odgovori na svako tvoje pitanje. Ali ja govorim u vezi sa sada njim slucajem. 178 dakle. na ovo ti niko ne bi mogao staviti prigovor. Misli li da la u oni koji tako govore? Ne znam rece on ali bih rado cuo tvoje mi ljenje. prijateljstvom i srodno cu sa istinom. Tada Adeimant7 rece: . Sokrate. Ali slu aooima se uvek tako de ava kad govori kao sada. kad smo se slo ili da su oni nekorisni za dr ave? Postavlja pitanje rekoh koje zahteva da mu se odgovori poredenjem. To ni ta ne mari kad je u pitanju istina. pravicno cu. plemenitim karakterom. da ne ka em pokvareni ljudi. prijatno cu. e Pa kako onda mo e tvrditi da se dr ave nece osloboditi zala sve dok u njima ne zavladaju filozofi. mislim da nije tvoj obicaj da govori u poredenjima! 9 IV. Zar onda ne bi dr avu poverio jedino takvim ljudima kad oni posle vaspitanja i odgovarajuceg doba starosti postanu za to sasvim sposobni? b III. ti mi se jo i ruga . zato to nisu dovoljno uve bani da pitaju i odgovaraju. kao to dobri igraci pri kocki najzad uhvate slabije igrace tako da ovi vi e ne mogu ni da maknu svoje figure. a da su najsposobniji od njih. tako i oni misle da su u toj igri kockama c zatvoreni tako da na kraju ne mogu vi e ni ta da ka u u toj kocki koja se igra recima a ne kamencicima. Dobro rekoh po to si me primorao da 488 dam dokaz koji je tako te ak.

kad je trebalo brodovlasnika ili nagovoriti ili primorati.jarca koji je ujedno i koza. ili nekim drugim sredstvom." A kad im pode za rukom da cestitog brodovlasnika savladaju bilo mandragorom. mora proucavati i vreme i godi nja doba. a njegovo znanje . Oni uop te ne mie sle da su za izucavanje ve tine krmarenja i raspoznavanja vremena. Ako se ponekad desi da neko u tome uspe. zar ti se ne cini da ce na takvim ladama pravog krmano a 489 mornari nazivati zvezdocacem i brbljivcem i da ce govoriti kako je on za njih neupotrebljiv?'2 Svakako rece Adeimant. Mislim da razume ta hocu da ka em. . Niko od njih. i vetrove i sve ono to spada u njegovu ve tinu. pomorskim stvarima je isto tako oskudno. Pri tome ne znaju ni toliko da pravi krmano . Pored toga. piju i goste se. ni vreme kada je ucio. i pored svih ve tina. pomogao da se docepaju vlasti. Svakako. a osim toga tvrde da se ona uop te ne mo e nauciti i spremni su da rastrgnu onog ko c bi rekao da se to mo e.10 Oni neprestano navaljuju na brodovlasnika molbama i cine sve da bi im on prepustio krmu. a sve druge kore kao nesposobne. desi ovako ne to: b vlasnik broda je veci i sna niji od svih drugih na ladi. i da nije potrebno da ti ovo poredenje tumacim da bi mogao videti kako ono lici na odnos dr ava prema pravim filozofima. Mornari se svadaju oko toga ko ce upravljati brodom. ili na jednoj. i nebo i zvezde. svakog onog ko je bio okretan te im. potrebna i sredstva da se do toga dode. ali je nagluv. niti mo e kazati ko mu je u tome bio ucitelj. Kad bi se tako ne to desilo na brodovima. i slicna cudovi ta. ako zaista hoce da bude dobar upravljac broda. hvale da je mornar i krmano i da se razume u pomorske stvari. onda ga drugi ubijaju ili izbacuju iz lade. misleci da svaki mora upravljati. i kratkovid. Zamisli da se na vecem broju lada. razumem. raspola u njime. nikad nije ucio krmano ku ve tinu. medutim. ili vinom. onda zagospodare brodom. a d plove onako kako se od takvih ljudi mo e i ocekivati.

Ako se. cime si rekao istinu koju sam i ja potvrdio. dakle nesposobnim. braneci ga. najpre 490 vodila istina. brbljivim i zvezdocacima. Tako i ti nece pogre iti ako sada nje politicke vode poredi sa mornarima koje smo malocas pomenuli. pa bilo da je siroma an ili bogat. i na koje onaj ko klevece filozofiju cilja kad tvrdi kako je najveci deo filozofa potpuno iskvaren i kako su ti najsposobniji ljudi neupotrebljivi. A zar vec samo to nije su ta suprotnost mnenju koje danas ljudi imaju . Tako smo. ako se seca . c mora ici na vrata lekaru i svaki onaj kome je potrebno vodstvo treba da ide na vrata onog ko mo e da ga vodi. poucicu ga. za kojom on svuda i na svaki nacin mora da ide. ispitali za to sposobne ljude smatramo neupotrebljivim? Jesmo. Dobpo.13 a onaj ko je to rekao bio je la ljivac.14 Njega je. necemo postupiti dobro ako ka emo da je onaj ko je eljan znanja (philomathes). Zaista smo tako rekli. Sasvim tacno. . dakle. neko cudi to filozofi ne u ivaju pocasti u dr avi. onda mu najpre protumaci smisao ove slike i poku aj da ga ubedi kako bi bilo jo mnogo cudb nije kad bi oni u ivali pocasti. Onda cujmo i govorimo dalje secajuci se onoga cime smo zapoceli kad smo utvrdili kakva treba da bude priroda savr enog coveka. Hoce li. doka emo kako tome nikako nije kriva filozofija? Hocu. Jer nije prirodno da krmano moli mornare da ih vodi. ako nije bukac i ako ima bilo kakve veze sa filo180 zofijom. lako da taj najvi i poziv hvale oni koji se bave ned cim suprotnim. ako on zaista ne to vredi. Zar nije tako? Jeste. svakako. niti da mudri idu na vrata bogata a". V. onda. Zar onda. I reci mu da govori istinu kad ka e da su najsposobniji medu filozofima mnogim ljudima sasvim nepotrebni. a ne da vladalac. a one druge sa pravim krmano ima koje su oni nazivali suvi nim. moli podanike za dozvolu da njima vlada. da posle ovoga vidimo i za to se najveci deo ovih ljudi vremenom iskvari i da. Ali krivica za tu njihovu neupotrebljivost pripisace se onima koji ne umeju da ih upotrebe. Ali najvi e i najjace klevecu filozofiju ba oni koji tvrde da se njome bave. A stvarno treba da bude ovako: ko je bolestan. Zbog svega ovoga i u ovakvim prilikama nije. dakle. dakle. ako je to e moguce. njemu? Jeste.

koju onda ne zovu pokvarenom nego samo suvi nom.15 To bi doista bila odbrana koja najvi e odgovara samoj stvari rece on. Zatim smo. da je mrzi? c Da je mrzi. pamcenje. do li do ovog pitanja za to su mnogi ljudi koji se bave filozofijom rdavi. sve dok prirodu onog. istovremeno posti e da se rodi um (nous) i istina. kojoj se pridru ilo i samosavladivanje ili umerenost. VI. Tako je odgovori on. svojom du om ne shvati i u njoj kao takvoj sudeluje kao u onom to je njoj srodno. A za to da opet iz pocetka postavljamo sve ostale vrline flozofa! Ti se svakako seca da njima pripadaju hrabrost. Tu si me prekinuo'6 i rekao da se sa ovim svako mora slo iti. a ne da ostaje pri onim mnogim pojedinim stvarima za koje se samo pomi lja da jesu? Reci cemo da on ne ostaje pri tome. mo e da tome 181 . Zato smo ponovo uzeli u pretres prirodu pravih filozofa i odredili je. ne slabeci svoj napor i ne odbacujuci svoju udnju (eros). Sada moramo razmotriti za to u najvecem broju slucajeva ljudi sa takvim prirodnim sposobnostima propadaju. Kako bismo to mogli reci? Naprotiv. tra eci razlog toj kleveti. d ali da ce. a vrlo mnogo sasvim pokvarenih. ako se ne pridr ava samo reci. prati je zdrava i pravicna cud. ipak morati reci kako medu njima vidi i neke koji su neupotrebljivi. to svaka stvar po sebi jest. nikako pre. sposobnost ucenja. jer je to bilo potrebno. i za to samo jedna manjina. nego ide napred. mislim da necemo reci kako nju prati skup poroka. Posti uci tako bliskost i zdru enost sa stvarnim bicem (to on ontos). Ali kako? Da li on treba da voli la . kojima je govor. Ako predvodi istina. dospeva do saznanja.b prirodno sklon da se bori za ono to jest (to on). nego posmatra ljude . pa ce tek tada njegov bol prestati. ili naprotiv. istinskog ivljenja i uzdizanja. velikodu nost. e Tako je rece on.

kako si ti rdavom glasu. Onda posmatraj stvari u celini i bice ti jasno. Oni cesto gre e i zbog njih pomenuo. . Mislim da ce se svi slo iti sa nama u tome da je takva priroda koja ima sve uslove. premda im to ne dolikuje u njihov visoki je filozofija. Mislim da je sasvim razumljivo kako najplemenitija priroda te e podnosi hranu koja joj ne odgovara. kvare i odvlace i sva takozvana dobra: lepota. Adeimante. Ili ti mo da misli da velika zlocinstva 182 i krajnja pokvarenost dolaze od proste. a nece ti izgledati neobicno ono to sam ranije . Tako je. Znam rece on ali bih voleo da saznam jo tacnije to to ti ka e . tome govorio. Tu mislim na hrabrost i samosavladivanje ili umerenost i na ostale vrline koje smo pomenuli. Zar ti ne misli tako? Svakako.umakne. ako nema odgovarajucu hranu. jer slaba priroda nikada ne mo e stvoriti ne to veliko ni u dobru ni u zlu. Ti otprilike vec zna na ta ja ciljam. Kako to misli da oni propadaju? Poku acu da ti to objasnim rekoh ako samo budem mogao. vreme i mesto. veoma retka kod ljudi i da je nesvakodnevna. nego to je to slucaj sa prostijom. koje smo sada b postavili. bogatstvo. telesna snaga. mo e pokvariti du u (koja tu sposobnost ima) i odvuci je od filozofije. guraju poziv. bilo da je od biljaka ili od ivotinja. Posle toga moramo videti kako podra avaju oso 491 bine filozofa drugi ljudi koji i premda tome nisu dorasli. da bude potpuno filozofska. a ne od bogate ali vaspitanjem pokvarene prirode. svuda i kod svih ljudi na se. uticajna rodbina u dr avi i sve to sa tim ima veze. e Onda cemo. To je doista cudno rece on. Zlo se vi e suprotstavlja dobru nego onome to vi e nije dobro. . A sad pogledaj kakve sve i kolike opasnosti prete ovom malom broju ljudi. i za du e reci da najplemenitije od njih postaju narocito rdave ako prime rdavo vaspitanje. Koje su te opasnosti? Najcudnije je to to i svaka od onih sposobnosti koju smo kod takve jedne prirode hvalili. Svakako. ukoliko je jace utoliko vi e zaostaje. Kako to misli ? d Mi znamo rekoh da svako seme ili zametak. c tavi e nastavih ja osim ovoga.

Ako. u sudnicama. ili novcano. Koje? upita on. za istu stvar da je lepa ili ru na. samo ako dobije prikladno obrazovanje. koji znaju da sve. u pozori tu ili taboru ili na drugim zajednickim sastancima i uz veliku larmu sad kude ono to se ka e ili ucini. i da ih kvare nekoliko njih. i tako da svaki od njih ne ka e. tome treba govoriti. A ipak rekoh ono najjace mora" jo nismo pomenuli. da ne radi to isto to i oni. u narodnim skup tinama. Ili ti mo da ne zna da onoga ko ih ne slu a ka njavaju gubitkom gradanskih prava. A zar oni koji to b govore nisu najveci sofisti. ili kakvi govori pojedinaca bi se mogli boriti protiv ovih? e Nikakvi mislim. ako joj slucajno ne pomogne neko bo anstvo. nije posejana ili zasadena i ako se ne gaji na pravom tlu. Ili se i ti sla e sa mnogima. razvice se u pravu suprotnost. i mlade i stare. ili smrcu?19 Jo kako dobro to znam! Pa ta misli ? Koji sofist. uz viku i pljeskanje tako da jo stene i mesto na kojem sede odjekuju i dvostruko pojacavaju i kudenje i hvaljenje. Ono koje ovakvi vaspitaci i sofisti cine delom ako rec nije dovoljna. Jer niti se danas de ava niti se ikad de . pak. i ljude i ene vaspitaju onako kako ele i da od njih naprave ono to ele?17 A kada to cine? Kad sede zajedno sakupljeni u velikim gomilama. 492 Zato mislim da ce se priroda koju smo pripisali filozofu morati razviti i dostici svaku vrlinu. . privatnih ljudi? I . sad opet preterano hvale jedno ili drugo. ta misli kako je tada c mladom coveku? Kakvo treba da bude vaspitanje svakog pojedinog od njih da bi se moglo odupreti talasu kudenja ili odobravanja da ga ne odnese i da ga ne otplavi reka onamo kud tece. i da ne bude isti kao to su oni?18 d Tako mora da bude. koji misle da su neke mladice pokvarili sofisti. kao i ovi.U pravu si. Tma pravo rekoh a i sam poku aj bi bio velika glupost. Sokrate? VII.

23 pa bi proucavao njene cudi i b strasti. on ce ono to se namece kao potrebno nazvati pravicnim i lepim. ne znajuci stvarno ni ta .silo. ako ih zna.-azbesneti. izdvojiti iz na eg govora. pravicno ili nepravicno. da njih pobedi covek drugojacijeg karaktera. u dru tvu sa njom i tokom vremena. ne uce ni ta drugo nego ono to misli svetina koja to mi ljenje ispoljava na svojim skupovima. mora da radi 184 ono to ta svetina hoce. i onda ce s pravom reci da je sve to sacuvao bog. Tako i ja mislim. tako ti Zevsa. dobro znati: ta je to to se u sada njem stanju dr ava 493 jo odr alo i jo postoji. prijatelju. kako to treba da bude. on zapada u takozvano Diomedovo primoravanje. I kad sve to. kako ka e poslovica. buduci da nikada nije zapazio kako je velika razlika u prirodi izmedu onoga to je potrebno i onoga to je dobro. i tako dopusti svetini da vi e nego to je to potrebno zagospodari njime. kako joj treba prici. a koje bi tvrdilo da je to zaista dobro i lepo? e Mislim da ga nikad necu ni cuti odgovori ovaj. tome ta je u ovim c mi ljenjima ili strastima lepo ili ru no. nazivajuci dobrim ono to nju raduje. razlikuje od ovoga? Jer. stvori od toga neki sistem i postane ucitelj. A da li si ikada cuo neko opravdanje za to koje ne bi bilo sme no. onda to nazove mudro cu. takav covek ne cini cudnim vaspitacem? Naravno rece on. Zar se tebi. te buduci nesposoban da to i drugima poka e. A zar misli da se covek koji smatra da je mud drost paziti na cudi i strasti velike i raznolike gomile. a zlim ono to nju ljuti. kako je dodirnuti kad je najvi e divlja a kako kad je najpitomija i za to je takva.20 Treba. pa bilo da je u pitanju slikarstvo. naime.24 tj. ta? Da niko od onih pojedinaca. i da to smatraju mudro cu. ako covek koji se upu ta sa takvim ljudima preda neku svoju pesnicku tvorevinu ili kakvo umetnicko ili politicko delo da ga oni prosuduju. pa svemu tome daje imena prema mnenjima one velike ivotinje. pa bi naucio i njene glasove i glasove kojima je neko drugi. dobro ili zlo. mo e pripitomiti ili . A pored toga rekoh treba da veruje jo i ovo. nego ko je vaspitan na nacin suprotan ovome koji. ovi ljudi tra e. na ono to se njoj dopada a ta ne. koji poucavaju za novac i koje oni2' nazivaju sofistima i smatraju za svoje takmace. . nauci.22 To je kao kad bi neko hteo da odgoji veliku i jaku zver. Nemajuci nikakvog drugog merila za to. muzika ili politika. a bo anstvo cemo. a nece se ni desiti.

vidi mogucnost da se filozofska priroda spase. Kako da ne? c Oni ce ga. dakle. hrabrost i velikodu nost. narocito jo ako mu je i telo isto rodeno kao i du a? Jeste. pogotovo ako je slucajno pripadnik neke velike dr ave i u njoj bogat i plemenita roda.VIII. Da. a ne mnoge pojedine stvari? Nikako nece moci. a uz to i lep i visok? Nece li ga prazne elje potpuno obuzeti i nece li smatrati da je dovoljno sposoban da upravlja i poslovima Helena i poslovima varvara? I nece li ispunjen svojim stavom i 185 . kad on odraste. svemu tome i seti se jo i ovoga: da li ce svetina moci primiti i shvatiti samu lepotu. ili bilo koju stvar po sebi. a ne 494 mnoge lepe stvari. da ostane verna svome pozivu i da postigne svoj cilj? Ali razmi ljaj u vezi b sa prethodnim recima. I isto tako prekore onih pojedinaca sofista koji se dru e sa svetinom i ele da joj se dopadnu? Ocigledno. Razmisli . pokorno moliti i po tovace ga. s Pa gde onda. Tako se cesto i de ava. i rodaci i gradani hteti da ga upotrebe za svoje poslove. u takvim uslovima. Je li onda istina da ce ovakav covek jo kao dete biti prvi medu svima. Znaci da je nemoguce da svetina bude ljubitelj mudrosti? Nemoguce je. jer smo se vec slo ili u tome da toj prirodi pripadaju i sposobnost ucenja i pamcenje. jer ce vec unapred racunati i laskati njegovoj buducoj moci. Pa ta misli zapitah ga ja hoce li se takav covek medu takvim ljudima truditi da radi ne to narocito. I da oni koji se bave filozofijom moraju trpeti njene prekore? Moraju. Mislim da ce.

I s pravom se tako govori rekoh. Kad drugi coveculjci vide da je ovo mesto prazno a puno lepih reci . Je li onda moguce da takav covek filozofira? Uop te nije moguce. No ako se ipak nade jedan koji bi se.d praznom oholo cu i uobra enjem bez uma samoga sebe uzdici visoko? Razume se da hoce. retka. misli li da ce ovome buduci da je vec prisvojio toliko rdavog biti lako da to cuje? Mnogo bi toga bilo potrebno rece on. a potom krivac su i takozvana dobra: bogatstvo i slicne potrebe. Zaista smo imali puno pravo. ako ih neko povede takvim putem. i ako je oni ostave usamljenu i bez c pristalica. ta ce uraditi oni koji ce pomisliti da su time izgubili koristi koje su imali od dru enja s njim? Nece li oni i recima i delom uciniti sve da on taj savet ne poslu a? I zar se nece istovremeno ustremiti na savetnika i nastojati da ga onemoguce svim sredstvima. od filozofije otpadnu ljudi kojima ona najvi e dolikuje. medutim. IX. a filozofiji ce kao udovici i onome ko je bez rodaka prici drugi. To su. nikad ne stvara ne to veliko. zaista. zbog svoje e prirodne obdarenosti i sklonosti da poslu a reci valjanog saveta. ni veliku dr avu. ta misli . A takva priroda je i inace. dakle. iako mu je um veoma potreban. To je savr ena istina. dragi moj. Ako. ni velikog pojedinca. grditi i prekorevati i bice tako kao to ti ka 186 em: da od ljCfdi koji se njome bave. nedostojni nje. dakle. a drugi samo donose mnoga zla. dakle. Tako se i govori. onda ce oni sami iveti ivotom nedostojnim i la nim. okaljace je. Sicu na priroda. izneti na rdav glas. Sada. te da ga mo e steci samo ako mu bude slu io kao rob. Od ovakvih ljudi postaju oni zlocinci koji cine najveca zla i dr avama i pojedincima. onu koja je stvorena za najvi e zadatke. dao nagovoriti da pristupi filozofiji. opasnosti i uzroci prob padanja koji pogadaju najbolju prirodu. privatnim intrigama i javnim sudskim progonima? 495 Oni ce to sigurno uraditi. a cine i dobrocinstva. jedni ne vrede ni ta. kako smo rekli. Pretpostavimo sada da takvom coveku neko mirno pristupi i ka e mu istinu da u njemu nema uma. vidi da smo imali puno pravo kad smo rekli da su i same osobine filozofove prirode na neki nacin krive ako on otpadne od svog pravog poziva i ako dobije rdav odgoj.

a retko bi kad pri ao filozofiji kakav cestit covek iz drugog umenja. sasvim mali broj ljudi. iako se sa njom sve to de ava. Preostao je. ta ce onda ovi ljudi radati? Zar nece kopilad i slabu decu? Sigurno. Nekoga bi pak mogla u tome spre c citi uzda koja je sprecila na eg dru benika Teaga25. koji su dostojni da se dru e s filozofijom. a za tim dostojanstvom te e mnogi ljudi nesavr ene prirode. X. spremio se kao mlado enja i po ao da se venca s kceri svoga gospodara zato to je ona siroma na i usamljena? 496 Nema ba mnogo razlike medu njima odgovori on. u njega je sve bilo ude eno tako da ga odvrati od filozo . Nije li to neminovno? Svakako. dakle. ili se moglo desiti da se u nekoj maloj dr avi rodi neka velika du a. sadr i vi e dostojanstva nego sve ostale ve tine. b Adeimante. jer tamo nije bilo onih koji bi ih mogli iskvariti. to su ili one naravi koje su plemenita roda i dobro vaspitane. njima su njihove ve tine i bavljenje grubim poslovima upro e pastili tela i slomili im du u. kao zatvorenici koji trce iz d zatvora u hramove. koje bi opravdano prezreo. pa se okupao u kupatilu. to nije ispravno i nema nikakve veze s pravim razumevanjem? Bice tako. zaista. jer. koje je pogodila neprilika progonstva. i to cine narocito oni koji su u svojoj ve tini najbolji. Zar ti misli nastavih ja da oni izgledaju drukcije nego celav i malog rasta kovac. obukao novo odelo. a niski poslovi su ih potpuno istro ili. koji je zaradio novac i koji je nedavno osloboden iz zatvora.i visokih pocasti. onda oni. pa su po svojoj prirodi ostali verni filozofiji. koja s visine i sa prezrenjem gleda na politicke stvari. Hajdemo dalje. ta cemo reci ako se filozofiji pribli e i vencaju se sa njom ljudi nedostojni obrazovanja? Kakve ce mfsli i mnenja oni roditi? Zar to nece biti ono to zaista treba nazvati sofizmom. pojure radosno sa svojih poslova ka filozofiji. Jer filozofija ipak.

a kad dode vreme da ga napusti. . gradeci je. a nije u stanju da se tim divljim zverima sam odupre. i tako gubi svoju moc i menja svoj karakter. nego da li je to ona dr ava koju smo mi. pa buduci da nece zajedno s njima da cini nepravdu. sebi samom. odlazi postigav i stvar koja nije najmanja. Jasno je da ce posle svega zapitati koje je to dr avno uredenje. po tvome mi ljenju. tavi e. A ako pronade najbolju dr avu kao to je i ona sama najbolja. Ali koja od sada njih dr ava. dospeli su do valjanog uvidanja mahnitosti svetine. mislim da smo . Stavi e. da se tako ne to dogadalo ili tek ponekom ili nikome. postupa kao covek koji kad vetar uzvitla pra inu i oblake staje ispod nekog malog zida. . A ni najveca rekoh i to samo zato to nije na ao uzornu dr avu. mislim. odgovara filozofiji? b Nijedna odgovorih. U jednoj uzornoj dr avi bi i on sam vi e napredovao i svojim bi blagostanjem doprineo blagostanju zajednice. . ali ga je njegovo bole ljivo telo nagonilo da se mane politike i da se vraca filozofiji. onda ce po c kazati da je zaista bo anska. svemu tome dobro razmislio.27 497 Ali on.fije. XI. i. kao to seme posejano u zemlju koja mu ne odgovara gubi svoju snagu i te i da se prilagodi uslovima u toj zemlji. zadovoljan je ako ovaj ivot mo e da pro ivi nekako neokaljan nepravdom i bezbo nim dee lima. opisali. tome za to je filozofija stekla rdav glas i da ga je stekla nepravicno dosta govorili. A onaj ko je . 188 Nisi pogodio rece on. ja i zameram to to nijedno od sada njih uredenja nije dostojno filozofskoj prirodi. on posmatra kako se drugi nezakonito zasicuju. i time osigurati i sopstveni spas. u tom slucaju. onaj isti koji je provejavao i tobom kad si kao d zakonodavac izdavao zakone. ili neka druga. Nemam ta da dodam tome rece on. jer. I rekli smo jo tada kako u dr avi uvek mora postojati neki uzor. propada i postaje suvi an i sebi i ostalima jo pre nego to je koristio bilo dr avi. bilo svojim prijateljima. Ako nema ni ta vi e da doda .26 A oni koji su pripadali tom malom broju i okusili kako je prijatno i bla eno posedovati filozofiju. radostan i raspolo en. ne treba da govorim. Nikakva druga rekoh nego upravo ova. te shvatili da niko ni ta ne radi zdravo u poslovima dr ave i da d nema saveznika s kojim bi iko mogao ici pravdi u pomoc. pa ivi u miru i radi svoj posao. Nisam hteo da pitam to. Stoga se ona i okrece i menja. a da su ostale kako po prirodi tako i u poslovima ljudske. demonskom znamenju koje sam primao. on krece na put s lepom nadom. oni lice na coveka koji je upao medu divlje zveri.

A da sam spreman to ce odmah videti. nego zato to ne mogu. Ne zato to. pored ostalog. A kad ostare. Gledaj kako spremno i hrabro elim da govorim: dr ava treba da se bavi filozofijom na nacin suprotan dosada njem. naravno. i time bave. oni vec to uzimaju za veliku stvar. tada se treba vi e posvetiti c njenim ve banjima. treba da sticu ono obrazovanje koje odgovara mladicima i decacima. pristupaju njenom najte em delu najte im delom zovem ono . to je zaista i te ko. Kasnije. A kad pocnu da gube snagu. kad du a pocne da stice svoju zrelost. ne treba da zavr imo svoje dokazivanje. A ono to nam jo predstoji. svom telu dok ovo raste i postaje mu evno. Kad se vec odmakne u godinama. Ali iz straha od va ih prigovora nismo to dovoljno objasnili rekoh jer ste govorili kako je ovo dokazivanje dugo i te ko. mo da. Sve to je veliko. gasi i to potpunije od Heraklitovog b sunca. dok se jo nisu poceli baviti vodenjem domacinstva i sticanjem novca. nestalno je i jo se ka e: to je lepo. njihovo se svetio s malim izuzecima.29 koje se inace uvek ponovo pali. nemam volje. tada se tek za njih otvara iroko polje znanja kojem se mogu . misleci da su od sebe nacinili najvece filozofe. Kako to? Sada su rekoh oni to se filozofijom bave 498 mladici. A kako bi trebalo da bude? zapita on. e Ali dok to ne postane jasno. nije ba tako lako preci. Sasvim suprotno tome: dok su mladici i decaci. Pa ta je to? To je nacin na koji se dr ava zanima sa filozofijom da ne bi propala. te postanu neaktivni u politickim i vojnim du nostima. upravo iza li iz deca tva. da se kako treba brinu . govorima28 pa se ubrzo i od toga udaljuju. koji u onom meduvremenu.To smo rekli. jer se. jer ce tako steci osnovu za filozofiju. tj. ako ih ko pozove da slu aju rasprave drugih.

dakle one koje ozbiljno i sa svim naporima tra e istinu radi saznanja. Ili mo da misli da jesu? Ne. ali se. Necemo propustiti nijedan poku aj da i njega i ostale ili ubedimo. nije nikakvo cudo. nikako. Zbog toga. Ti zaista govori spremno. ivot koji su pro iveli nastave dostojnom sudbinom na onom svetu. pocev od Trasimaha. hoce da ive srecno i da. Naprotiv. A to to se mnogi ne daju ubediti na im recima. posle smrti. dakle. Nemoj zavadati nas dvojicu. dodu e. a koji bi vladao u nekoj drugoj takvoj dr avi. . Oni jo nikada nisu videli c da se obistinilo ono . tj.posvetiti ne radeci ni ta dingo. i zato to smo to predvidali. nekom kratkom vremenu! Ni ta to nije u poredenju sa celokupnim vremenom (vecno cu). nego su samo culi nekoliko fraza koje su na ve tacki nacin dovedene u sklad. cemu sad govorimo. medutim. dr avi i da joj poslu e. A ja ne vidim za to jedan ili oba ova slucaja ne bi bila 190 moguca. oni nikad nisu videli ni jednog coveka ni vi e njih koji bi i 499 delom i recima bio su to i savr eno olicenje vrline. Sokrate rece on ali ja mislim da ce mnogi od slu alaca. istupiti protiv tebe jo spremnije jer ti ne veruju. d jer smo se tek sprijateljili. Inace bi nam se s pravom podsmevali da se bavimo samo pobo nim eljama. ili dok istinska ljubav prema c pravoj filozofiji kao kakav bo anski dah ne obuzme sinove onih koji sada vladaju i kraljuju. osim uzgredno ukoliko. Nisu rece on. a ni ranije nismo bili neprijatelji. . ili im pru imo ne to to ce im biti od koristi za onaj ivot kad se budu ponovo rodili30 i ponovo se namerili na takve razgovore. mene i Trasimaha. slu ali su samo ugladene i eristicke rasprave koje i na sudu i na privatnim skupovima te e samo za spoljnim utiskom i prepirkom. Govori zaista . ali prisiljeni istinom rekli3' da nijedna dr ava.32 ili same vladare. Zar nije tako? Tako je. razume se. u stvarnosti nisu obistinile. eleli oni to ili ne. ne budu nekako sudbinom prinudeni da se pobrinu . XII. Pa nisu dovoljno slu ali ni lepe i slobodne reci. najbolji moj prijatelju. nijedno uredenje i isto tako nijedan covek nece biti savr en dok ti malobrojni nepokvareni filozofi koje sad nazivaju neupotrebljivim. mi b snio sa strahom.

nego gleda i posmatra uredene stvari koje uvek ostaju iste. nego ih bude savetovao. ili to i sada cine u nekom varvarskom kraju. ali ne i u vecine. iako smo saglasni u tome da je to te ko. da . dr avi brinu. misli da ce oni i pored toga ostati pri svome pogre nom shvatanju i da ce ga i dalje iskazivati? Zar misli da se neko svada sa covekom koji nije svadalica. nekom nu no cu navedeni na to da se . onim filozo 500 fima na koje oni misle. niti mi . daleko izvan na eg pogleda. nema vremena. Mo da odgovori on. . u beskrajno dalekoj pro losti. mo da. Sasvim tako. nemogucem govorimo. onda ce oni steci drukcije mi ljenje. dakle. da se bori sa njima i da se ispunjava zavi cu i mr njom. oni koji vrhune u filozofiji bili. ili da ce postojati. Ako se sa njima ne bude svadao. ljudima ono to filozofima ni najmanje ne dolikuje. ili da je postojalo. ako te nju za znanjem bude branio od kleveta i ako bude ukazivao na one koje ti naziva filozofima. I meni se tako cini rece on. b Pa onda isto tako misli i to da su tome to je veliki broj ljudi tako neraspolo en prema filozofiji krivi oni koji su nepozvani spolja jurnuli u nju i koji je sada u svojoj mr nji klevecu i neprestano govore . ako bude odredio njihovu prirodu i njihov posao da ne bi ljudi mislili kako ti govori . Hoce li time da ka e kako mnogima ne izgleda tako? zapitah ja.Ako su. XIII. u kojima nema medusobnog pricinjavanja niti podno enja nepravde. I ja tako mislim. O. Onaj ko je svoj duh zaista upravio prema onome to stvarno jest. Doista nije nemoguce da se tako ne to dogodi. ili da zavidi coveku koji sam nije zavidljiv i koji je bez zlobe i blag? Ja cu te preteci u odgovoru i reci cu da se tako te ka priroda mo da i mo e naci u malobrojnih. nego u . ili se to mora d kasnije dogoditi onda smo spremni da se govorom (to logo) borimo za to da dr avno uredenje koje smo opisali postoji. spu ta svoj pogled na ljudske stvari. bla eni covece rekoh nemoj da tako optue uje mnoge ljude. Ili. Adeimante. kada ta Muza33 dr avom ovlada.

na one osobine koje ljudi vec imaju. Ili mo da misli da se covek mo e odu evljeno baviti necim a da ga ne podra ava? to je bo ansko d i uredeno. kao to vec zna . razlikovali od drugih reformatora. Pa misli li ti da ce on gradane rdavo uciti umerenosti ili samosavladivanju. Pa bi onda posle toga ucrtali shemu (to schema) dr avnog uredenja? Dakako. neprestano gledati na dve strane. koji se bavi onim . predaje svoje saznanje? Ne mislim. s druge strane. mislim. a ne to opet uneli u sliku. to nimalo nije lako. s jedne. niti bi ijedan zakon napisali pre nego to dr avu prime kao cistu. pa bi ove najpre ocistili. ugledajuci se na bo anstvo. I bili bi u pravu rece. i pravicnosti. Ali kako ti zami lja to slikanje dr ave? Uzeli bi dr avu i ljudske naravi kao da cice za pisanje. Po tome bi se oni. i. osim kad bi je. njemu. Jer. nacinili ljudsku c narav takvom da bude bogovima draga. oni ce. b A radeci to.kojima vladaju samo red i razlo nost (logos). ukoliko je to moguce. i vrlinama uop te ako bude prinuden da ne slu i samo svome licnom usavr avanju nego da se posveti i ostalim ljudima i da im. 192 Pa tako bi nastala najlep a slika! Da li cemo one za koje si kazao da svim silama idu protiv nas moci nekako ubediti da je taj slikar dr avnog uredenja35 onaj filozof koga smo ranije pred njim hvalili? Da je to onaj zbog koga su se ljutili na nas to smo mu poverili dr avu! I hoce li se oni ubla iti kad budu to culi? To je nemoguce. pa ce to spajati i me ati i stvoriti ne to slicno coveku. e da li ce se onda ljutiti na filozofe i zar nam nece verovati kad budemo govorili kako dr ava ni na koji drugi nacin ne bi mogla biti srecna. postaje i sam ureden i bo anski. Filozof. A kad svetina vidi da govorimo istinu . 34 Tako je. na ono to je po prirodi pravicno i lepo. Svakako. oni se ne bi hteli baviti ni pojedincem ni dr avom. nacrtali slikari? Ako to bude osetila odgovori on onda se 501 nece ljutiti. dakle. To on podra ava i sa tim se izjednacuje to najvi e mo e. Pri tom bi ne to izbrisali. razborito i tome slicno. i pridr avace se onoga za ta je Homer rekao da je u ljudima slicno i jednako sa bogovima. dok ne bi. i pojedincu i celini. ili je sami takvom ucine. ukoliko je to coveku moguce. A kleveta ima svugde mnogo.

Ako su u stanju da sami sebe savladaju. Niko se nece prepirati. nije srodna s najboljim? I to ne. dakle. To svakako rece on. da ti potomci moraju bezuslovno propasti? Mi i sami priznajemo da je njima te ko da se sacuvaju. nece ba ova priroda postati savr eno dobra i filozofska kad bude dobila odgovarajuce polje rada? Ili cemo to mo da pre moci reci za one prirode koje smo iskljucili? e Nikako. Mo e li neko. koju smo opisali. Hece li mesto toga: nece tako mnogo" da ka emo da smo ih potpuno smirili i ubedili. Ili ce reci da njihova priroda. ako takvi uop te postanu. Hoce li se oni ljutiti ako ka emo da ni za dr avu ni za gradane nece prestati zlo dokle god vlast u dr avi ne uzmu u svoje ruke filozofi. jedni budu ubedeni rekoh a drugi ncka se prepiru oko toga da li ce potomci kraljeva i vladalaca po prirodi biti filozofi. a ono zato to ce ih biti stid. Neka. Ali. reci. d A kako bi se mogli tome suprotstaviti? Hoce li onda poricati da su filozofi ljubitelji onoga to jeste i istine? To bi doista bilo cudno rece on. ako ne iz nekog drugog razloga. Oni ce se slo502 iti sa nama. mo e li neko b da tvrdi kako se za sve vreme i od svih njih nece nijedan sacuvati? 193 . XIV. i da pre toga nece ni sama dr ava moci da postoji onako kako je mi zami ljamo? Mo da nece tako mnogo. Pa ta onda? Zar ako je to uop te nekome dato. onda ce suditi mnogo bla e.

tome raspravljamo.36 d i u koje doba starosti imaju da se bave ovim ili onim predmetom? To svakako moramo pretresti. pomocu kojeg znanja i kakvim zanimanjima ce ljudi postati spasioci dr ave. A da bi to kad bi se obistinilo bilo najbolje. ako se seca . Zakljucak. trebalo bi izdvojiti. dodu e. Onda sam se. a onoga koji bi iz svega toga izi ao cist. vec dovoljno objasnili? Zaista dovoljno. pla io da ka em to to se sada usudujem reci. i da pri tom nikada. bojeci se da dodirne pitanje koje nam predstoji. prema tome. Pa onda. recimo! Ali misli i na to da ce njih sigurno biti malo. Onoga koji to ne bi mogao. onda bi svakako i sami gradani hteli tako da rade rekoh. to je zakljucak. bio bi rekoh i on sam dovoljan da ispuni sve ono to sad izgleda neverovatno. to se tice pitanja . te ko ostvaruje. XV. mislim. Osobine koje oni moraju imati obicno se vrlo retko nalaze ujedinjene u jednom coveku. Ni ta mi rekoh nije pomoglo to sam ranije bio ostavio po strani te ku raspravu . a najce ce se javljaju pojedinacno. kao u vatri isprobano zlato. posedovanju ena i radanju dece i postavljanju vladalaca. Po to smo najzad s mukom do li do toga. Tako je. moramo reci i ono ostalo: kako. A sada neka bude to hrabro receno da najtemeljnije filozofe treba postaviti za cuvare. trebalo bi postaviti za vladara i dati mu pocasti i nagrade i u ivotu i posle smrti. ako samo mo e da se obistini. 194 Istinu govori rece on. Secam se. ni u tegobama. ono se. da se oni kad ih i u u ivanju i u patnjama stavljamo na probu. moraju pokazati kao prijatelji dr ave. ali zato ipak nije nemoguce. Tako smo ne to.Ko bi to mogao tvrditi? Kad bi taj jedan imao u rukama poslu nu dr avu. glasi: za zakonodavstvo je najbolje to to smo rekli. i sam bi bio dovoljan. kazali kad je razgovor skrenuo b i izgubio se. tome postici savr enu istinu. enama i deci. e no sada ni ta manje nismo prisiljeni da . to smo. Rekli smo vec. A da li bi bilo cudno i nemoguce da i drugi ljudi misle tako kao mi? c Mislim da ne bi. ni u strahu ili bilo kakvom potresu ne smeju izneveriti svoje principe. otprilike. . prijatelju. . njega smo vec 503 dovr ili. jer sam dobro znao kako je te ko . vladaocima moramo raspravljati kao da smo na pocetku. a . Da. Svakako. Jer kad bi on kao vladalac uveo zakone i uredio ivot gradana onako kako smo rekli.

Istinu govori . Zar ne misli da ce se to te ko postici? Kako da ne? e Treba ih. kao klonu borci na megdanu. i imaju dobro pamcenje. hrabrost i mudrost. A mi ka emo da obostrano moraju biti savr eni ili im inace necemo smeti dati ni najbri ljivije vaspitanje. i da budu plemeniti i velikodu ni kako bi umereno i u miru i stalnosti mogli iveti. umerenost ili samosavladivanje.c Kako to? Zna da ljudi obicno nisu istovremeno sposobni da i brzo nauce. Valjda se seca rekoh da smo razlikovali tri forme du e. Cvrsti i stalni karakteri. medutim. Tacno. I da smo iz toga zakljucili ta je pravicnost. kojima smo govorili. 195 . Tako je. Oni su nepokretni kao da su se ukocili. ni vladu. oni u koje d mo emo imati poverenja. i koji u ratu nisu podlo ni nikakvom strahu. i u svemu onome to smo onda propustili da pomenemo. nisu ni za ucenje. ne bih zaslu ivao da slu am dalje raspravljanje. Kad se toga ne bih secao. nego da takve obicno strast goni ovamo i onamo. dakle. a ako treba umom da rade. to Treba paziti na to odgovori on. staviti na najte e isku enje i u naporima i u strahu i u nasladama . onda samo spavaju i zevaju. i da ih svaka postojanost napu ta. ne mogu se nicemu nauciti. moramo ih ve bati u mnogim naukama i motriti da li ce njihova priroda biti sposobna 504 da primi najvi a znanja ili ce klonuti duhom. pa sad to cinimo. ni pocasti. i da su o troumni i bistri i da poseduju sve to jo ovamo spada. Ali koje nauke ti naziva najvi im? XVI.

Razume se da ne sme.A seca Cega? b li se i onoga to je pre toga receno. Zato. niti smemo propustiti da tu sliku u potpunosti izradimo. Mnogi misle tako. i to neki put izgleda dovoljno i cini mi se da nikakvo tacnije ispitivanje nije ni potrebno. Vi ste tada rekli da je to dovoljno. Ali cuvar dr ave i zakona nikad ne srne doci u takvo stanje rekoh ja. svakako. a sada ili ne misli 505 na to. manje vrednih stvari ucinili sve i trudili se da ih e ucinimo to jasnijim i cistijim. kao i kad ne to steknemo bez dobrog. nikad nece ovladati najvi om naukom. Meni se cinilo da je to bilo besprekorno. ali da bi se dokazi mogli nadovezati na ranije raspravljanje. Ponekim ljudima. I sada vrlo dobro zna da 196 hocu upravo to da ka em. mo da. Rekli smo da postoji drugi put. Pa zar ovo nije najvi a nauka? Zar postoji ne to to je vi e od pravicnosti i vrlina koje smo pomenuli? Postoji rekoh ali mi to ne smemo samo ovla ocrtati. ali ako je vama to bilo. i to zaobilazniji. a i ostalima je tako izgledalo. kao to smo sad rekli. a pored toga jo i to da mi tu ideju ne poznajemo dovoljno. dragi moj nastavih ja ako kod ovakvih stvari mera samo malo izostaje iza istine. d i ne sme se manje baviti naukama nego telesnim ve bama. Ovakav covek mora ici du im putem. c Ali. kako mi se cini. pitaj i ti. vec cuo. medutim. Ako. zna da nam onda ne koristi nikakvo drugo saznanje. prijatelju. jer si cesto slu ao da je najvi a nauka ideja . Mislim da ce pre biti ovo poslednje. onda to nikako nije besprekorno. Ili. mo da misli da ce neko propustiti priliku da te zapita ta ti podrazumeva pod najvi om naukom i na ta se ona odnosi? Nece odgovorili. medutim. Inace. jedinom koja mu dolikuje. dobrom i da tek kroz nju pravicnost i sve to sa njom stoji u vezi dobijaju vrednost i postaju korisni. ostalo nedovoljno jasno. Ti si to. Ili. Zar ne bi bilo sme no kad bismo kod drugih. ali to je zato to su lakomisleni. i tako je ovo. jer ono to je nepotpuno i nije nikakva mera. da bi se sve to sasvim dobro shvatilo. a za najvi e stvari ne bismo tra ili najvecu tacnost? Ova stvar zaslu uje da se . i to ne jedanput. onda samo recite. njoj razmisli. . ili hoce da mi svojim prigovorima pricini te kocu. ne poznajemo nju.

nisu u stanju da razjasne ta je ta razboritost. ali je nesigurna i ne mo e dobro da shvati ta je to. zar ne. a njegovu senku svako prezire. I. kako mnogi vi e vole da imaju posla sa prividnom nego sa istinskom pravicno cu i lepotom (ako i nije prava). dok bolji ljudi misle da je dobro u razboritosti (phronesis). samo ne ono to je dobro? Ili. Ka u da je upravo razboritost to to se odnosi na dobro. nego na kraju bivaju prisiljeni da ka u: razboritost je ono to se odnosi na dobro. te i za dobrim i cini sve da e do njega dode. Svaka du a. jasno je. moraju li se oni saglasiti sa time da ima i lo ih zadovoljstava? Tacno. a s druge nam opet tako govore kao da se to zna.b misli da smo sebi ne to koristili ako imamo sve moguce stvari. prijatelju. mislim. a ne veruje . nego tra i istinsko dobro. nikome nije dovoljno da ga ima samo prividno. samo ne ono to je dobro i lepo? Zevsa mi. da se oko toga vode mnoge i velike prepirke? Kako da ne? Ali je jasno i to. jer sluti da se u njemu krije ne to. To je sasvim tacno rece on. dakle. ne mislim tako! XVII. A svakako zna i to da svetina smatra da je zadovoljstvo (hedone) ono to je dobro. Zar ne? d Tako je. ako razumemo sve. da oni ka u kako su dobro i zlo jedno i isto. Kako ne bih znao? I da oni koji tako misle. dok kad je u pitanju dobro. zar ne? Sasvim. A ta da cine oni koji dobro odreduju kao zadovoljstvo? Govore li oni manje konfuzno od onih drugih? Konacno. Pa to je veoma sme no rece on. te se pona aju kao da mi mo emo to razabrati vec samim izgovaranjem imenice dobro". Posledica toga je. c Kako i ne bi bilo nastavih ja jer s jedne strane nam prigovaraju da se ne zna ta je dobro. .

a ako ne. ili ne to trece? Kakvog li coveka! uzviknuh. ostavicu i to. Bezuslovno. Dobro sluti . A zar nisi primetio da su sva mnenja koja se ne temelje na znanju bez vrednosti? I najbolja od njih su lepa.u njega onako cvrsto kao u druge stvari. govoricu vam . samosavladivanjem i ostalim. Mislim da je onaj ko ne zna ta je u pravicnim i lepim stvarima dobro rdav cuvar tih stvari. nemoj sad odustajati kao da si stigao do kraja rece Glaukon. obracati pa nju na ono to je d ru no. Ako vam se to svida. nego govori! Drugi put ce objasniti . Zar misli da se onaj ko pravilno nagada istinu. nego da treba da se izjasnimo . ali to cini bez uma. Zar 506 cemo reci da oni koji su u dr avi najbolji i kojima cemo predati sve smeju u tome tako va nom i te kom pitanju ostati u neznanju i mraku? Nipo to. Kako? zapitah. onda. stvarima koje ne poznajemo kao neko ko ih zna? Ne mislim tako. Znaci da ce na a dr ava biti savr eno uredena b tek onda kad njome bude upravljao cuvar koji to zna? XVIII. krivo. razlikuje u necem od slepca koji svojim putem ide dobro? Ne mislim. Mi cemo biti zadovoljni ako i . Odavno mi je bilo jasno da se ti nece zadovoljiti onim to drugi ljudi . a ne sopstvena kad se covek vec c toliko vremena time bavi. budem izmamio samo smeh? Ali. tome misle. A ti. da ne bi bilo pravo govoriti tuda mi ljenja. mi ljenju koje imamo. potomku dobra koji izvire iz onoga to je samo po sebi dobro i koji je njemu najslicniji. dru e. kad od drugih mo e cuti sjajnu i lepu istinu? Tako ti Zevsa. slepo. Nikako. . Da li ce . uprkos svojoj dobroj volji. jer se moji pogledi . A zar ti se cini da je ispravno govoriti . Sokrate. . mo da. Meni se cini. dobrome bude raspravljao isto onako kako si to cinio sa pravicno cu. Tako izgubi i ono to bi za nju. imalo nekakvu vrednost. Ali ako ne budem u stanju i ako. divni moji prijae telji. ta ti smatra za dobro: znanje. ostavimo sad ono to je dobro samo po sebi. Sokrate. zadovoljstvo. Ali slutim da ih niko ranije nece ni shvatiti. tome ne mogu objasniti u okviru dana njeg 198 na eg raspravljanja. Pa i ja bih time bio veoma zadovoljan. Sokrate.

medutim. cemu je i ranije. ali se ne vide. da vas i protiv svoje volje ne prevarim i da vam ne polo im pogre an racun . Tako je. uzimamo za svaku stvar po jednu ideju37 kao da ova sacinjava jedinstveno bice. dok sad.samo njegovo poreklo. A da li si primetio zapitah da je tvorac cula ucinio najdragocenijom medu njima ba sposobnost gledanja i mogucnost da se bude viden? . 507 Ja bih eleo da vam vratim ceo dug a ne samo kamate kao sad rekoh i hteo bih da ga vi primite. kamatama. drugim stvarima koje smo ranije shvatili kao mno tvo. Svakako. a ostalim culima sve ono to se mo e osetiti? Razume se. Cuvajte se. ipak. ukoliko je to moguce. mnogo dobrih i drugih stvari. govorimo i . a za ideje tvrdimo da se saznaju. Tako je. i pomocu nje odredujemo ta je svaka pojedina stvar kao takva. Cuvacemo se. c A kojim culom vidimo ono to je vidljivo? Culom vida. opet. samo ti govori! Hocu rekoh ako se najpre slo im sa vama i ako vas podsetim na ono . Ali primite zasad te kamate i plodove dobra. i u govoru izmedu njih pravimo razliku. bilo govora. lepom kao takvom. a i inace cesto. b Na ta to? Ka emo i odredujemo da ima mnogo lepih. dobrom kao takvom i . i . Da li onda isto tako pomocu sluha saznajemo ono to se cuje. S druge strane. I za mno tvo ka emo da se ono mo e videti ali ne i saznati.

pazi ovako. povezani nekom 508 vezom koja je dragocenija od ostalih. potomku dobra kojeg je ovo stvorilo slicnim (analogon) samom sebi. Pa zar se moc koju ono ima nije nekako prelila iz toga bo anstva? 200 Svakako da jeste. nije samo culo vida. ta podrazumeva pod tim? Ono rekoh to ti naziva svetlo cu. a to vec samo po sebi nije malo. tako da kad toga ne bi bilo. niti bi se glas cuo? Ne treba ni ta. Ali je oko medu svima culima najslicnije suncu? Svakako. XIX. da ih ne pominjem sve. Daleko od toga da bi ona bila bez vrednosti. Onda. Znaci da su culo vida i mogucnost da se bude viden. A zar ne vidi da je culu vida i vidljivim stvarima potrebno jo ne to? Kako to? Ako oci gledaju. mogao da mi navede neko kojem jeste? Ne bih. nije tako ne to potrebno. Ili bi ti. Mislim da ni ostalim culima. I zar onda sunce. · A ja sam mislio ba na sunce kad sam govorio . A koga medu nebeskim bogovima mo e da oznaci kao gospodara toga i kao tvorca svetlosti pomocu koje na e oci najbolje vide i blagodareci kojoj se vidi ono to je vidljivo? Istoga onoga koga i ti i svi ostali. onda niti bi sluh cuo. osim ako svetlost nije bez vrednosti. zna da one ipak e ni ta nece videti i da se ni boje nece videti ako ne dode ne to trece to je stvoreno radi toga. dodu e. nije njegov uzrok i zar se ne vidi upravo blagodareci tome uzroku? Tako je. Istinu ka e rece. koje. Razume se da nije. Ono to je dobro u regiji misli (en to .38 A da li je odnos izmedu na eg cula vida i ovog bo anstva takav? Kakav? Takav da sposobnost gledanja39 nije ni samo sunb ce ni onaj organ u kome se ona nalazi i koji nazivamo okom.Nisam sasvim rece. Treba li da postoji ne to tred ce da bi sluh cuo i da bi se glas cuo. Jasno je da pita za Helija. i ako poku avam da se njima slu im i ako je u njima prisutna boja. mo da.

Kao to smo onda sasvim pravilno rekli da su svetlost i culo vida. smatramo kao slicne dobru. naime. jer dobro treba ceniti iznad ovog. prema onim koje postaju i nestaju. kao da nemaju cistu moc gledanja? Tako je. dakle. tako izgleda. postaje neosetljiva. ali da ipak nisu samo sunce. vide jasno i poka e se da upravo ove oci poseduju moc gledanja. naspram vida i vidljivih stvari (ta horomena). Tako razmi ljaj i . slicni suncu. a ne bi bilo pravilno kad bismo jedno ili drugo smatrali za samo dobro. tako i ovdc imamo pravo da obe te stvari. Kakva je to neopisiva lepota rece on kad pru a i znanje i istinu. Kako to? Objasni mi malo bolje! Ti zna da oci.c noeto topo). treba da shvati kao ne to to predmetima koji se mogu saznati daje istinu i to du i koja saznaje daje sposobnost saznavanja. e Ideju dobroga. saznaje i cini se da ima um. Razume se. kad ih ne upravi na predmete cije su boje obasjane dnevnom svetlo cu. dodu e. nego to su sama istina i znanje.40 Jeste. istinu i znanje. onda misli. Iako su i znanje i istina lepi. nego na one koje su u nocnom mraku. a ona sama ih lepotom daleko . to je u regiji vidljivog sunce. Ako se ona usmeri prema predmetima koje obasjava istina i bice. ipak ce dobro uciniti ako poveruje da je ideja dobra ne to drugo i ne to 509 jo lep e. a ako se usmeri prema tamnim stvarima. postaju neosetljive i gotovo slepe. d A ako ih upravi na predmete obasjane suncem. Shvati je kao uzrok na eg znanja i kao uzrok istine koju saznajemo umom. onda i ona samo nagada. razbacuje svoje misli tamo-amo i cini se kao da nema uma. du i. naspram uma i umstvenih stvari (ta nooumena).

A ovde Glaukon veoma aljivo rece: 0 Apolone.nadma a. ovim ne misli na zadovoljstvo (hedone). jednom linijom podeljenom na dva nejednaka45 dela. i u stvarima koje imaju gustu. nedostaje nam jo dosta. Razume se da imam. tj. Ti. u onom drugom delti. u e sferi vidljivog. 44 Nego ima li upravo ta dva oblika: vidljivi i umni (noetski)? Imam. d Zamisli. a samo dobro nije su tina. nego se po uzvi enosti i moci uzdi e iznad nje. sve biljke. namerno necu ni ta izostaviti. dakle rekoh da. Nemoj rece on. I nikako rece nemoj prestati. zatim nestvarne likove (ta phantasmata) u vodi. glatku i sjajnu povr inu. nego i moc da budu rodene. nego upravo iz njega samog proishodi njihovo bivstvovanje (to einai) i njihova su tina (ousia). Jedno od tih kraljuje u rodu i regiji umnog (noeton). kao da bi to moglo biti. prisustvo dobra ne daje jedino to da budu saznate. i sve to je takvo. da ne ka em za ovo drugo da je na nebu da ne bi izgledalo da hocu da mudrujem . Tada ce . imenima. Naravno da razumem. A kopijama najpre nazivamo senke 202 (skias). sliku dobrog! b Kako? Sada jo pa ljivije pogledaj Mislim da ce reci kako sunce vidljivim stvarima ne daje samo moc da budu videne. kakva izvanredna visina!"43 Tome si rekoh ti kriv. valjda. onda vr i i dalje to poredenje sa suncem. Za drugi deo onog vidljivog uzmi ono to je tome nalik: iva bica oko nas. da rastu i da se hrane. Dr im rekoh da cu morati jo mnogo toga da uradim. rod vidljivog i rod umstvenog (noumenalnog). nego ako ima jo ne to . ima dva posebna bivstvovanja. tome mislim. prvo dobiti 510 kopije (eikones). s obzirom na medusobni odnos njihove jasnosti i nejasnosti. kao to smo rekli. pa svaki od tih delova podeli opet na isti nacin. a ono drugo u rodu i regiji vidljivog (horaton). tome da ka e . Predstavi ih onda sebi. jer si me prisilio da ka em ta . i celinu svih . Nemoj izostaviti nijednu sitnicu rece on. Ta kako bi i moglo biti? Tako i u stvarima koje se ticu saznanja. dok ono samo ne pripada rodenim bicima. Cuti41 rekoh.42 c XX. a za sada koliko mi bude moguce. ako razume .

oni rasuduju . nego one po sebi kojima su ovi (vidljivi likovi) samo kopije.stvari nacinjenih ljudskom rukom. Nisam potpuno razumeo to to ka e rece on. cetvorouglu po sebi i . 54 vi e ni ta . pa ce me posle ovoga bolje razumeti. njima ne govore ni sebi ni drugima. du a napreduje iz svoje hipoteze52 prema nehipotetickom pocetku. u saglasnosti sa sobom. ono to se pomi lja prema onome to se zna. te figure.53 ne slu eci se kopijama kao u prethodnom podrucju. nego prema onome to je na kraju i zavr etku (teleute). nego istra uje oslanjajuci se na ideje po sebi i uzdi e se do njih. Potom idu d dalje te. Oni s takvim stvarima operi u kao da su im znane. nemajuci na umu ba te likove. Pa onda ti mora biti poznato i to da oni osim toga koriste jo i vidljive likove i da na tim likovima izvode dokaze. a ne . ne prema pocetku i onome to je prvo (arche). Da li bi onda hteo da ka e zapitah ja da se s obzirom na istinu i neistinu. procenjujuci da su takve stvari svima jasne. tri vrste uglova. U drugom podrucju umnog. U jednom podrucju49 umnog. du a tretirajuci kao likove stvari koje su predstavili kao kopije50 biva prisiljena da istra uje iz hipoteza51 (ex hvpothese5n). racunicom i tome slicnim predmetima pretpostavljaju ono to je neparno i parno. cetvorouglu i dijagonali koje su na . c Onda cu poku ati ponovo. _ Gledaj sada kako bi trebalo podeliti ono umno (noeton). dijagoe nali po sebi. zakljucuju istra ivanje tamo gde su ga mogli otpoceti.46 Uzimam i to rece. razdeljuje na isti nacin kao ono to je slicno prema onome cemu je slicno?47 b Bih i te kako rece on. te uzimajuci ih kao hipoteze.55 Svakako rece to mi je poznato. i drugo to je tome srodno u svakom posebnom istra ivanju.48 Kako? Ovako. Na taj nacin. Pretpostavljam da ti je poznato da oni koji se bave geometrijom.

radi ideja kao takvih. pa iako se u njihovim okvirima posmatranje nu no izvodi umom. Stoga misli da oni nisu u stanju da shvate stvari kakve su one same po sebi. kao polazne tacke za napredovanje do onoga to je nehipoteticko. do kojeg mo e dospeti samo logos58. Razumem rece on iako ne potpuno. razumevanje (dianoia) odgovara onom drugom. velikom poslu da je tvoja namera da poka e koliko je ono podrucje bica koje se posmatra umom i do kojeg se dopire naukom. nego samo idejama kao takvim. Tako isto postupaju i sa drugim figurama.57 Te stvari uporedene sa njihovim kopijama dobile su u na oj podeli jasnost i vrednost. i za koje sam rekao da je du a.511bcrtali. ili onome to je prvo.59 do pravog pocetka svih stvari. i to uz pomoc dijalektike (to dialegesthai). pa ih oni opet uzimaju samo kao kopije nastojeci da vide one oblike po sebi koji se ne mogu videti drukcije osim duhom. a ne culima. Ovo stoga to du a. 60 Shvatio si to na najpotpuniji nacin rekoh ja. To je onda taj oblik koji sam nazvao ono to je umno" (noeton)56. istra ujuci ga. isto je toliko jasnosti u njima prisutno.62 Potom ih sredi prema proporciji (ana-logon). Umovanje (noesis)61 odgovara onom najvi em podrucju. 204 . epodrazumevajuci da je razum ono to je izmidu mnenja i uma. prisiljena da upotrebljava hipoteze. a onom poslednjem slikovito predstavljanje ili nagadanje (eikasia). u tom slucaju. tada ce dr eci se onog to iz njega sledi silazeci krenuti natrag prema onome to je na drugom kraju ili na zavr etku. i to upravo zato to polaze od hipoteza. ukoliko se pode od onoga to je prvo. A kad logos dospe do tog pocetka. trecem vera (pistis). mada one jesu shvatljive. drugom podrucju onoga to je umno.63 govoreci sebi: koliko je istine04 u onome u cemu ona ucestvuju. koja se zove dijalektika. onome to se odnosi na geometriju i na one ve tine koje su joj srodne. cd Onda tako shvati i ono to sam govorio . a ne um" (nous). nema snage da prevazide nivo hipoteza. ili ono to je prvo. Figure koje oni prave i crtaju i same proizvode svoje senke i kopije u vodi. da bi na kraju opet do ao do ideje. jer mi se cini da govori . ne upotrebljavajuci hipoteze kao pocetke ili kao ono to je prvo. Razumem rece prihvatam to i sredujem ih onako kako si rekao. A sada prihvati i ovo: svakom od ona cetiri podrucja odgovara posebno stanje u du i. Pri tom se nece slu iti nicim to je culno. da ne ide prema pocetku. nego uzima kao kopije ove stvari koje su i same kopirane od onog to je ispod njih. nego samo kao hipoteze. Istinu govori rece on. Razumem rece da ti govori . XXI. Cini mi se da ti osobinu matematicara i njima slicnih naziva razum" (dianoia). dakle. posmatraci ipak ne dopiru do pravih pocetaka. Jer ove poslednje uzimaju hipoteze kao pocetke. jasnije od onog drugog do kojeg se dopire takozvanim ve tinama.

.

kao to to obicno biva. koje svetlost vatre baca na suprotan zid pecine? Kako bi mogli da vide kad su prinudeni da celog b veka dr e glave nepokretno? A kad su u pitanju predmeti koje pored njih pronose? Zar nece i sa njima biti to isto?' Razume se. Tvoje je poredenje neobicno rece on a neobicni su i tvoji zatvorenici. nego senka koja prolazi? Zevsa mi. KNJIGA SEDMA St. Tako je rece Glaukon. i da pri tom. A sada zamisli nastavih ja kako bi oni postupili kad bi im stvarno uspelo da se oslobode okova i izlece od neznanja. osim ove senke predmeta koje su napravili ljudi. c Oni uop te nijednu stvar nece smatrati realnom. prema svetlosti. tako je. i da se du cele pecine provlaci jedan irok otvor koji vodi gore. pojedini od njih u prolazu razgovaraju a drugi ni reci ne govore. A kad bi mogli medusobno da govore. Svetlost im. A sada rekoh uporedi na u prirodu sa ovim stanjem da bismo videli da li smo zaista obrazovani ili nismo. jer zbog okova ne mogu okretati glave. da okrene vrat i da pode i pogleda prema svetlosti. Zamisli uz to jo da pored tog zida ljudi proc nose razne sprave. U toj pecini ive oni od detinjstva i imaju okove oko bedara i vratova tako da se b ne mogu maci s mesta. i to kipove ljudi i drugih ivotinja od kamena i drveta. 206 A kad bi odjek dolazio sa suprotne strane zatvora? Zar ne misli da ce oni cim neko od prolaznika progovori verovati da to ne govori niko drugi. Izmedu vatre i okovanih vodi gore put. . a pored njega zamisli da je podignut zid kao ograda kakvu podi u madionicari da iznad nje pokazuju svoju ve tinu. dolazi od vatre koja gori iznad njih i daleko iza njihovih leda. Zami ljam rece on. Slicni su nama rekoh. medutim. ali tako da one iznad zida trce.. Zar misli da oni vide ne to drugo osim svojih senki i senki drugih ljudi. 514a I. zar ne bi ono to vide morali smatrati za realne stvari? Bezuslovno. Zamisli da ljudi ive u nekoj podzemnoj pecini. Moglo bi biti samo ovo: kad bi neko od njih bio osloboden okova i bio prinuden da odjednom ustane. a gledaju samo napred. kao i sve moguce tvorevine ljudske 515 umetnosti.

e II. ta d misli ta bi odgovorio kad bi mu neko rekao da je sve dotle gledao samo koje tarije. Zaista bi tako ucinio rece Glaukon. to je ranije gledao. naravno. gledajuci svetlost zvezda b i meseca. Kad bi ga sad odande neko silom odvukao uz te ak i nepristupacan izlaz ne pu tajuci ga dok ga ne iz516 vuce na suncevu svetlost. A kad bismo ga sad primorali da gleda u samu svetlost. Morao bi da se navikne na svetlost kad bi hteo da vidi predmete gore. a od svetlosti ne mo e da vidi one stvari cije je senke nekad gledao. po to je okrenut vecoj istini? A kad bi mu tada neko pokazao pojedine predmete koji prolaze i pitanjem ga primorao da odgovori ta oni znace. zar ti se ne cini da ce on biti u neprilici i da ce misliti kako je ono. i on bi pobegao i okrenuo se prema onome to mo e gledati2 i verovao da je to zaista jasnije od onoga to mu se sada pokazuje.dok pri svemu tome oseca bolove. oci ne bi zasenile tako da ne bi mogao videti ni ta od onoga to mi zovemo stvarnim3? Ili. . i zar mu se. da je sada mnogo bli e realnosti i da vidi pravilnije. kad bi zatim do ao na svetlost. bar. Zatim bi. nego sunce i njegovu svetlost danju? Svakako. ne bi to mogao odmah.4 U pocetku bi najlak e raspoznavao senke. onda slike ljudi i ostalih predmeta u vodi. onda bi ga zabolele oci. stvarnije od onoga to mu se sad pokazuje? Tako je. a same njih jo doonije. lak e video nebeska tela i samo nebo nocu. zar ne bi on tada trpeo muke i ljutio se to ga ovaj vuce.

Kad se bude setio svog prvog stana. a ne njegove slike u vodi ili na nekom drugom mestu. a koji istovremeno. 517 Pa kad bi. onda si na tragu onoga to ja slutim i to si od mene eleo da cuje . Ovu sliku. ovom rekoh. Dalje. nego da ivi onakvim ivotom. I posle toga ce vec moci da dode do zakljucka kako je sunce ono koje odreduje vreme i godine. tako da bi najbolje mogao unapred reci koji ce od njih sad naici. Jasno je da ce naposletku doci do toga. III. kad bi odjednom do ao sa sunca.7 kad bi mogli da ga uhvate i da to ucine. nego da veruje u te predstave i da ivi na onaj nacin? e Ja mislim da ce vi e voleti da sve to trpi. onda bi ga i ubili. misli li da ce on posle ovoga jo udeti i zavideti onima koji tamo kod njih u ivaju moc i ugled? Ili ce sa njim biti kao sa onim Homerovim junakom. u celini moramo b primeniti na ono to smo ranije govorili. zar mu se. nadalje. zar ne bi izazvao smeh i zar mu ne bi kazali da je odlaskom gore pokvario oci i da ne vredi ni poku avati da se gore dospe? A kad bi neko poku ao da ih oslobodi i povede gore. Promisli jo i . ono uspinjanje i posmatranje onoga to je gore shvati kao putovanje du e u sferu umnog (noeton topon). Zacelo. i da ce aliti one koji su jo tamo? Svakako. bog zna da li je to to ja nagadam istinito. pohvalu i nagradu za onoga ko je najbolje video predmete koji su prolazili. najbolje zapamtio koji su od njih obicno d prolazili prvi. 208 a svetio ognja u ovoj sa snagom sunca. zar ne misli da ce se tada radovati ovoj promeni. Kad bi takav covek ponovo si ao i seo na isto ono mesto. dragi Glaukone. pa ce arko eleti da pre bude kod siroma nog coveka sluga"6 i da trpi sve drugo pre.Najzad ce moci. Ako. dok su mu oci jo zaslepljene i dok jo lutaju ovamo-onamo a ponovo privikavanje ne bi bilo kratko opet po eleo da se sa onim zatvorenicima takmici u proceni onih senki. Ali. . koji poslednji. oci ne bi ispunile mrakom? Dabome da bi. da vidi i posmatra samo sunce onakvo kakvo je ono po sebi i na svome mestu. onda nje mudrosti i svojih drugova sa kojima je zajedno bio okovan.5 koje c vlada celim vidljivim svetom i od koga na neki nacin proizlazi sve to se mo e videti. Razume se. mislim. te uporediti svet koji se pokazuje na em videnju sa boravkom u tamnici. A ako tamo dole budu odredili pocast.

Onu prvu ce. prema onome kako se te stvari pojavljuju. te da je zaslepljena vecim b bleskom. hvaliti. 518 Uman covek ce se. nego postane srne an? Jo zasenjenih ociju i nenaviknut na tamu i mrak mora se ovde boriti pred sudom ili gde bilo oko senki ili oko kipova od kojih senke dolaze. A onda? zapitah. i mora se prepirati oko e toga na koji nacin shvataju to ljudi koji nikada nisu videli samu pravicnost. Ovome bih jo dodao da onaj ko eli da u svome licnom i javnom ivotu dela razumno. Jeste. a drugi put. nego ce pomisliti da ona mo da dolazi iz nekog svetlijeg ivota i da jo nije navikla na tamu. zapav i u ljudsku bedu.U svakom slucaju. tada iz samog rasudivanja nu no sledi da je ona uzrok svemu to je ispravno i lepo. Ali kad se ona jednom uvidi. Da li ce te cuditi ako neko svrati pogled sa ovih bo anskih stvari i. Hajde. a ovu drugu ce sa aljevati. slo i se sa mnom jo i u ovome i ne cudi se to oni koji su dotle do li ne ele da se bave ljudskim poslovima i to njihove du e neprestano te e da budu d tamo gore. kad iz mraka izlazimo na svetlost. onda je tako i pravilno. meni izgleda jasno da u podrucju saznatljivog c ideja dobra je ono poslednje i da je tek s mukom mo emo sagledati. zato to je u takvom stanju i iz takvog ivota. ne bude u stanju da se snade. nece se nerazumno smejati kad je bude video u zabuni i kako nije u stanju da ne to sazna. I verujuci da to isto biva i sa du om. treba svoj pogled na nju da upravlja. medutim nastavah ja setiti da oci dvaput otkazuju poslu nost i da to cine iz dva razloga: jednom. a da je u podrucju umnog ona sama gospodarica koja daje istinu i um. A kad . kad iz svetlosti ulazimo u mrak. I ja rece on tako mislim naravno. da je u podrucju vidljivog rodila svetlost i gospodara svetlosti.8 To nije nimalo cudnovato. ili da je iz veceg neznanja do la na svetlost. na nacin koji odgovara mojoj sposobnosti. Ako to treba da odgovara na em ranijem poredenju.

Onda ce upravo u tom i takvom cilju rekoh ja vaspitanje ili obrazovanje biti svojevrsna ve tina koja izvodi to preokretanje na nacin koji bi bio najlak i i najuspe niji. Istinu govori . moc mi ljenja12 daleko bo anstvenije prirode. nego da preokrece onoga koga vec ima neispravno usmerenog. ali i mudrim. navikom i ve bom. nikad ne gubi svoju snagu. Oni tvrde c mogu usaditi znanje iako ga ona nema. Ali je. mora sa celom du om odvratiti od sveta stvari koje postaju. onda bi isti taj ljudski organ o tro uocavao istinu. medutim. ako je to da obrazovanost i vaspitanje nisu ono u svojim pricama tvrde da jesu. dodu e.11 cini se zaista tako.10 Kao to se. ukoliko o trije vidi. istina to mnogi ucitelji9 da du i da slepdm Jeste. medutim. dakle da su takozvane vrline du e bliske telesnim vrlinama jer se one stvarno ne nalaze u njoj vec e od ranije. Zar nisi primetio kako o tro posmatra niska du a onih koje nazivamo pokvarenim. tako se i ovaj organ. i koji je vezuju za gozbe i slicne naslade i u ivanja. oslobodena toga. Ali rekoh ja ova na a rasprava pokazuje da se u du i svakoga coveka nalaze i sposobnost i organ za ucenje. 519 neupotrebljiva i tetna. oni to tvrde. te. dok ne postane sposoban da izdr i pogled na ono to jest i to d je najsjajnije od svega postojeceg. ali ne tako to bi se nekome usadio vid. i kako blagodareci svojoj sposobnosti gledanja prozire sve cemu se obrati. izgleda. kao ocima mogu usaditi vid. te ne gleda tamo kuda bi trebalo da gleda. utoliko vi e zla stvara? Tako je. njima misliti. pa kad bi se. ta osobina ovakve jedne prirode jo u detinjstvu uni tila i kad bi se ova oslobob dila nagona koji je kao olovna dulad vuku nadole. A to je ka emo. s druge strane. bio bi njegov smeh manje sme an nego kad bi ismevao onu koja dolazi iz svetlosti. ali tim preokretom postaje korisna i upotrebljiva. Pa zar onda nece biti verovatna i nu na posledica . ili. Kad bi se. Zar ne? Da. Izgleda. nego ulaze u nju docnije. a ipak mora da slu i poroku. Ona. IV. oci ne mogu okrenuti iz mraka prema svetlosti drukcije nego zajedno sa celim telom. Razume se. dobro. srasli sa njom od rodenja.13 pokre 210 nula istini. Tako moramo .bi hteo da joj se podsmeva. kao to uocava i ono cemu je sada okrenut. kojim covek saznaje.

Zakoni upravo stvaraju u dr avi takve ljude. prema kome ce se upravljati u svim svojim licnim i dr avnim poslovima. dovodeci gradane milom ili silom u harmoniju. nego da tako dr avu ucine jedinstvenom. drugi zato to ce uobra avati da se takvim ivljenjem vec nalaze na ostrvima bla enih14. Razmisli sada. 520 prema svojim sposobnostima. naime. e V.15 A ta to? Da ostanu tamo rekoh i da vi e ne ele da se vrate onim zatvorenicima dole i da ucestvuju u njihovim tegobama i pocastima. To je istina. uciniti za dr avu. ja sam to zaboravio. U tom slucaju bismo prema njima bili nepravicni rece on i stvorili bismo im ivot gorim nego to bi inace mogli da imaju. da li mi filozofima koje stvaramo kod nas cinimo nepravdu ili im govorimo istinu kad ih primoravamo da se brinu . dajuci im pre svega udeo u poslovima. drugima i da cuvaju dr avu? Mi cemo im. ni oni koji se do kraja svog ivota c posvecuju samo obrazovanju? Prvi zato to ce im u ivotu nedostajati jedinstveni cilj.16 prijatelju rekoh kako na i zakoni ne idu za tim da jedan rod u dr avi bude narocito srecan. ne da bi dopustili da svako radi ta hoce. da uce kako ce gledati dobro i da podu onim putem gore do one vid sine. Glaukone. A kad se budu popeli i dovoljno videli. onda im ne smemo dozvoliti ono to im je sad dozvoljeno. Istina je rece on. pa se svojevoljno nece anga ovati. kao osnivaci dr ave. Ti si opet zaboravio. Znaci da cemo mi. nego da stvore blagostanje cele dr ave. bez obzira da li su one neznatne ili velike. biti du ni da nateramo najsposobnije u na oj dr avi da se bave naukom koju smo malopre nazvali najvi om. reci da se u drugim dr avama b ovakvi ljudi ne bave tegobama upravljanja. koje svaki pojedinac mo e. jer tamo oni sami po sebi postaju filo . kao to to oni treba da cine.onoga to smo do sada govorili da dr avom nece dobro upravljati ni oni koji su bez obrazovanja i nepripremljeni za istinu.

dakle. ubedeni da je upravo vlast ono mesto na kojem se mo e najvi e nagrabiti tada ce ta mogucnost i ceznuti. pak. kao to to sada najce ce cine ljudi koji se medusobno bore zbog senke za vlast. onda postoji mogucnost da se stvori dr ava kojom se dobro upravlja. po to ste vec videli su tinu i lepog. Tako je. Ako za one koji su odredeni da vladaju pronade neki nacin ivota koji 521 je bolji od vladanja. nece. To je istina.zofi. Samo ce u njoj vladati zaista bogati ljudi. to nikome ne duguje svoje obrazovanje. nikome ni dati naknadu za to. Zevsa mi! Jer vladu ipak treba da prime oni koji u nju . videcete hiljadu puta bolje nego oni tamo dole i necete znati samo ono to pojedina senka znaci nego cete. svako ce od njih. nece poslu ati? Ocekuje li da oni nece pristati da svaki sa svoje strane preuzme svoj deo u dr avnim poslovima. da se naviknete da zajedno sa njima gledate mracne stvari. 212 Tako je. nego da ce jedni s drugima provoditi najveci deo svog vremena u cistom? e Nemoguce rece on jer cemo od pravicnih zahtevati samo ono to je pravicno. zaista. U stvari. prihvatiti vlast kao neizbe nu obavezu. I tako cemo vi i mi budno upravljati dr avom a ne u snu. Jer. kad to budu culi. nego onim cime mora biti bogat srecan covek: dobrim i razumnim ivotom. znati i cija je to senka. a ako dr ava ima drukcije vladaoce. nasuprot onome kako se sada dolazi do vlasti u svakoj dr avi.17 Zato vi i morate. Misli li da nas vaspitanici. mi izabrali za kraljeve kao matice u ko nicama da vladate i samima sobom i dr a vom. pa ce ova slicno onome to se dogada u ratu . No ako do vlasti dodu oni koji u svojoj oskudici ude za dobrima koja bi bila samo njihova. kao da je ona neko veliko d dobro. ako se na to budete navikli. razume se. Vas smo. i to ne bogati zlatom. Tada ce doci do borbe za vlast. a njihova dr ava se za to nimalo ne stara. i pre svega. Ono to se razvija i raste samo po sebi. kad na vas dode red. Uostalom.upropastiti i njihova domacinstva i celu dr avu. onda je u njoj suprotno.^ to je ovako: najbolja i najslo nija dr ava je ona u kojoj za vla cu najmanje te e oni koji su izabrani da vladaju. b Da li ti zna jo neki drugi ivot koji bi prezirao politicku moc osim vota istinskog filozofa? Ne znam. Dobili ste bolje i savr enije obrazovanje. pa ste se c na taj nacin osposobili da delate i tu i tamo. prijatelju rekoh. da sidete u prebivali te onih dole. pravicnog i dobrog.

i njega cemo nazvati pravom filozofijom. Treba li. nece biti isto to i okrenuti plocicu. mogla odvesti du u iz sveta prolaznosti u svet onoga to zaista postoji? Ali upravo sad. Ona upravlja rastenjem i propadanjem tela. bavi onim to nastaje i to propada. A koga ce moci primorati da cuva dr avu ako ne one koji najbolje poznaju nacine pomocu kojih se najbolje upravlja dr avom. medutim. zar ne? Jesmo. pade mi na pamet: zar nismo kazali20 da ovi ljudi u mladosti moraju biti ratnici? Rekli smo. ako je to moguce. u ivaju pocasti i ivot bolji od dr avnickog. Treba li da razmislimo koja to nauka ima tu d moc? Da. Morala bi. Prema tome.nisu zaljubljeni. dok ovo govorim. Pa koja bi to nauka. s druge strane. . svakako. kao to se za neke prica da su iz Hada dospeli gore do bogova?'8 Kako ne bih hteo? Ali to. Gimnastika se. Nikoga drugog. Glaukone. na svetlost. Inace ce nastati borba medu zaljubljenim takmacima. A njih smo jo ranije vaspitali u telesnim i u e muzickim ve bama. To je pravi uspon ka onom to jest. Izgleda da je tako. da ova nauka koju tra imo. Hoce li sad da raspravimo kako postaju takvi ljudi i kako bismo ih mogli izvoditi gore.19 nego je to obracanje du e: ona treba da ustane iz mracnog dana u pravi dan bica. to ne bi bila nauka koju tra imo. i koji. dakle. je li? Svakako. kako se cini. Tako je. pored onoga. c VI. ima jo i to? Sta to? Da ne srne biti za ratnike bez koristi.

Onu obicnu rekoh ja onu to se odnosi na razlikovanje jedan.522 Ne bi. e VII. Muzika je cuvarima bila zato data da. ako izuzmemo muziku. te da im pomocu harmonije ucini dobro uskladenim. gde je takva nauka? Uostalom. dva i tri. a ne da ih snabde znanjem. prebrojio lade i sve ostalo. A koju to? upita on. mislim na brojanje i racunanje. bilo da su u vecoj meri istiniti. mi smo ubedeni da sva umenja pripadaju poslovima ni eg ranga. uzmimo onda onu koja se u svima njima nalazi! A koju to? c Onu na primer kojom se zajednicki slu e sva umenja. njoj ranije raspravljali? Pa muzika je. pa je potom sredio vojsku u logoru pred Trojom. Zar stvari ne stoje upravo tako da se sva umenja i svako znanje moraju time baviti? Moraju. gimnastiku i umenja? Pa dobro rekoh ako izvan ovih ne mo emo naci ni ta. Zar nisi zapazio kako on (Palamed) govori da je prona ao broj. kao da pre toga nisu znali da broje. ako se seca rece on bila samo dopuna gimnastike. Ako hoce da se razume u uredenje vojske. d Svakako rekoh jer. Ukratko.2' dopuna koja je imala da u cuvarima razvije disciplinu navika. pomocu ritma. u njima razvije pravi takt (eurvthmia) i da u govorima postigne ne to drugo ali tome srodno bilo da su ovi (govori) nalik na mitove. Pa hocemo li onda reci da je za ratnika neophodno da zna racunati i brojati? upitah ja. onda . Da li to va i i za ratne ve tine? Nesumnjivo. Palamed je prikazan tako da Agamemnona cini veoma sme nim vojskovodom. u tragedijama. to mu je potrebnije od svega. a ako eli da bude covek. bo anski Glaukone. sve razumske aktivnosti (dianoiai) i svako znanje (episteme) dakle onu koju su u samim pocecima svi primorani da nauce. kojoj ti sada ispituje . Zaista u muzici nije bilo niceg takvog. Ali kakva nam jo druga nauka preostaje. Dobro me podseca rekoh. niti je kako se cini Agamemnon znao koliko je nogu imao?22 kakav je on onda vojskovoda mogao biti? 214 ta misli Zaista cudan. Kako da ne. ako je to bila istina odgovori on. A da li je to mo da muzika u smislu u kojem smo . Ali. Ali u tome nije bilo nicega to bi pripadalo nauci b .

jesu oni iz kojih ne proishode istovremeno dva medusobno suprotna opa anja. Na ta? . kao da se vec samim opa anjem sve re ava. predmet opa anja zahteva da se pristupi ispitivanju. Podrazumevaj da ovde govorimo . poka uj to! rece. videnju izbliza. Onda ti u ovoj nauci vidi isto ono to i ja? A ta to? 523 ^ Cini se da bi tu negde bilo ono za cim tragamo. Ja. Hajde de. naime. Pri tom nema znacaja to da li je predmet opa anja blizu ili daleko. ovaj do njega i srednji. Ispitajmo to zajednicki. Dabome. kako bismo bili nacisto da li je to tako kako naslucujem da jeste. kao da u samom opa anju nema niceg zdravog. polazeci od samog sebe i prema onom to smo govorili. Na ta to cilja ? upita on. Evo pokazujem. pa potkrepi ili odbaci ono to tvrdim. ta se dogada b s opa anjem: u jednom slucaju. razlikujem. Nisi uop te pogodio na ta ciljam rekoh ja. i to u slucaju kad samo opa anje ne mo e da odluci da li jedna od tih suprotnosti va i vi e nego druga. Predmeti opa anja rekoh koji ne podsticu c na ispitivanje. podsticu na ispitivanje. ali da se niko time ispravno ne slu i. Poku acu da ti objasnim kako to mislim. cemu onda govori ? upita on. Jedan primer ce ti to jasnije pokazati. Ocigledno govori . ako odozgo vidi .jo i vi e. u drugom slucaju. ono na ta je opa anje usmereno ne podstice razum na ispitivanje. Ka emo da su ovo ovde tri prsta: najmanji. predmetima koji se izdaleka ukazuju i samo u obrisima. . ono to po prirodi vodi razumevanju (noesis). iako upravo to po svemu vuce ka bicu i su tini. pa zajedno sa mnom obrati pa nju na ovo. Oni pak iz kojih tako ne to proishodi. ono to vodi bicu od onoga to njemu ne vodi.

A za videnje ka emo da veliko i malo ne vidi kao razdvojene stvari. nego ih brka jednu s drugom. niti ga mo e probuditi. Pa onda je rekoh nu no da u svim takvim slucajevima du a bude zbunjena i da ne zna ta culo oznacava kao tvrdo. dve stvari. Ako je dakle svaka od njih jedno i ako obe cine c dva. da li je beo ili crn. takvim stvarima? Ili zar ne radi svako culo ovako: prvo. culo koje oseca ono to je tvrdo nu nim nacinom oseca i ono to je meko. jednoj ili . Kako da ne! Pa ako se dogodi da se pojavljuju dve stvari. te izve tava du u da je i tvrdo i meko osetilo kao jedno te isto? Upravo tako.Svaki od njih se jednako pokazuje kao prst. ne rece on. Pa onda je razumljivo to du a u takvim slucajevima poziva u pomoc brojanje (logismos) i rasudivanje (noesis). da ne zna ta je lako a ta te ko. ili u onome to se odnosi na dodir sa mekocom i tvrdocom.24 Niie li tako? Tako je. rekoh. ako za njega nema nikakve razlike u tome da li je prst u sredini ili na kraju?23 A isto je tako sa debljinom i tankocom. u svemu tome. Zar i druga 524 cula ne pokazuju nedostatke u izve tavanju . to Doista. Doista. a za lako i te ko. ako za isto ka e da je i meko. Pa onda. debeo ili tanak. radi razja njavanja toga. ako ono oznacava te ko kao lako i lako kao te ko? b Takva obave tenja su svakako neobicna za du u rece on te zahtevaju ispitivanje. ako nisu razdvojene. Naravno. pa d nema nikakve razlike u tome da li ga vidimo u sredini ili na kraju. Jer. nego kao jedno. du a ih nece promi ljati kao dvoje. jer videnje nikada i nigde ne ukazuje du i na to da bi prst mogao biti suprotnost prstu. te najpre ispituje da li je u svakom pojedinom slucaju takvih obave tenja rec . ta dalje? Zar videnje gleda na velicinu i malinu prstiju onako kako treba. ispitace se da li se svaka od te dve pojavljuje kao jedno? Da. iz toga sledi da sve to je takvo e ne podstice razum na delanje. i sve je tome slicno. Stoga je razum (noesis). prinuden na videnje (idem) velikog i malog ne kao . nema nikakve nu nosti za du u da razumu (noesis) postavlja pitanje da li je to prst. onda ce ih du a svaku ponaosob promi ljati. u mno tva ljudi. 216 Ispravno.

pa je prinudena da istra uje i da. i cini mi se da je to tako. Tako bi saznanje (mathesis) . Du a je tada zbunjena. Pa onda nam iz toga kao prvo proizlazi pitanje ta je zapravo to veliko i malo? U svakom slucaju. te ce biti isto kao i u slucaju prsta . jedinici 525 moglo biti medu onim saznanjima koja vode i obracaju du u prema posmatranju (thea) onog to jeste. postavi pitanje ta li bi mogla biti jedinica sama po sebi. Eto to je upravo ono to sam malocas predlo io za predmet razgovora. ta onda? Kako ti se cini. naime da jedne stvari podsticu razum. A jedno je rekli smo shvatljivo (noeton). culnom videnju. pokrenuv i u sebi prosudivanje (ennoia). Pa prosuduj to prema onome . Sad rece razumem. To je istina.pobrkane jedno s drugim. Ali ako se s njom zajedno uvek vidi i njena suprotnost i to tako da se ne pokazuje ni ta po cemu bi ona bila vi e jedinica nego ono to je tome suprotno onda ce odluka nekog sudije27 biti nu na.2B Ali sigurno je rece on da takvo posmatranje nije svojstveno culnom videnju. nego kao razdvojene. s koje bi strane mogli da budu broj i jedinica? Ne mogu to da odredim rece on. ili neko drugo culo. a drugo vidljivo (horaton). dakle suprotno onome to je gore receno . u svemu sposobno da vidi jedinicu po sebi. kojem smo govorili26.25 d Sasvim tacno rece on. a druge ne: one koje u culo dolaze zajedno sa svojim suprotnostima odredene su kao stvari koje podsticu razum. Jer ako je videnje. cemu je vec nae pred bilo govora. a one koje ne dolaze tako kao stvari koje ne mogu da probude mi ljenje. jer jednu te istu stvar vidimo i kao jedinicu i kao beskrajno mno tvo. onda jedinica nece voditi du u prema razumevanju su tine. VIII. .

brojevima takvim kakvi su sami po sebi. . Zaista izvanredno. Glaukone. te da mu u tome nikako ne daju za pravo. Onda bi. A to to se odnosi na broj pokazuje se kao ono to vodi prema istini. 526 A ta ti misli . ako se upra njava radi saznanja. . Glaukone. Sasvim. te je obavezuje na raspravljanje . nego radi rata i radi toga da du i olak aju obracanje od nastajanja i usmeravanje ka istini i su tini. brojevima koji su proistekli iz vidljivih i opipljivih tela ukoliko takvo raspravljanje (dijalektiku) neko predlo i. da li to isto va i i za broj? Kako da ne? Prakticno racunanje (logistike)29 i aritmetika (arithmetike) u celini se odnose na broj. Logistika i aritmetika bi. pripadale onoj nauci30 koju tra imo. ne praktikujuci je na nacin kao to to cine prodavci i trgovci na malo. Tako je rece on. a filozof zato da bi izronio iz nastajanja (genesis) i cvrsto se vezao za su tinu (ousia)3' inace on nikada ne bi postao vest u mi ljenju(logistikos). da bi kupovali i prodavali. a ne radi trgovanja. nego tako da rasudivanjem dospevaju do kontemplacije (thea) prirode brojeva. nauci racunanja. te da one koji ce u dr avi imati najvi e du nosti ubedimo da se bave logistikom. A na bi cuvar morao biti ujedno i ratnik i filozof. uvek jednaka drugoj potpuno istoj jedinici od koje se nimalo ne razlikuje i koja je bez ikakvih delica?" . bri nuci se .35 Istinu govori rece on. i ja sam dolazim do saznanja koliko je ta nauka produhovljena i mnogostruko korisna za ono to hocemo. Po cemu to? Po tome to smo malocas govorili da ta nauka sna no vodi du u prema gore.34 Pretpostavljam da ti je svakako poznato kako se oni koji su u to upuceni podsmevaju onome ko u govoru jedinicu kao jedinicu razlomi na delove. trebalo da ovu nauku uvedemo zakonom. nego kao mno tvo posebnih celina (polla moria). I zaista rekoh ja sada. Vrlo lepo govori rece on.Pa onda rekoh ja ako tako stoje stvari s jedinicom. kako se cini. ta ce oni odgovoriti ako bi ih neko zapitao: 0 cudnovati ljudi. kad smo ovo izrekli . ali nikako na neznalacki (idiotikos)33 nacin. ne dopu tajuci joj da raspravlja . Ratnik ce morati da ih izuci radi sredivanja svojih trupa. tome da se jedinica ne poka e kao ne jedinica. kakvim brojevima vi raspravljate? Gde je ta jedinica koja je uvek takva kakvom je zami ljate. Ako ti jedinicu razdeli . oni ce je umno iti. 32 Dakako.

I dalje? Jesi li primetio kako su ljudi. A sad da vidimo hoce li nam u necemu koristiti ona druga to je sa tim u vezi. Treba. prijatelju rekoh da nam je b zaista potrebna nauka. pri povlacenju i razvijanju vojske. zadr avamo rekoh. jer ona ocigledno primorava du u da se u tra enju istine slu i mi ljenjem. i svuda gde se imaju postaviti cete. brojevima koji se mogu samo zamisliti. imaju bar tu korist to njihov duh u velikoj meri postaje o troumniji? Tako je rece on. Koja? Da ne misli na geometriju? zapita on. d Ukoliko se ona odnosi na ratovanje rece on jasno je da se nas tice. c A mislim da ce te ko naci ne to to bi zadalo vi e truda coveku koji uci i bavi se time nego ba to? Svakako.Mislim da ce reci kako oni govore . Vidi . ne smemo zapostaviti ovu nauku. koji su od prirode obdareni za racunanje. Zbog svega toga. nego u njoj moramo odgajati sve one koji imaju najbolje osobine. Sla em se rece on. Ona to zaista cini i to u velikoj meri rece on. ako se uce i ve baju u racunanju. dakle. . IX. sposobni i za sve ostale nauke i kako cak i oni koji sporo shvataju. Upravo na nju rekoh. pri osvajanju zemlji ta. pa i u samim borbama i mar evima svakako va no da li covek zna geometriju ili ne. ispitati e da li veci i dalekose niji deo geometrije slu i na em cilju. medutim. i kojima se inace ne mo e ma kako operisati. dakle. Ali za te stvari rekoh dovoljno je i samo malo geometrije i racunanja. . Ovu nauku dakle. Jer je i pri podizanju tabora.

medutim.odnosno kako ona mo e da pomogne lak em sagledavanju ideje dobrog.37 Sasvim je tako rece on. Ako nas. i svemu to je tome slicno. jer. upotrebljavajuci govor onih koji rade i ostvaruju neki prakticni cilj. dakle. geometriji imaju ne to malo iskustva. Jer i njena sporedna dela nisu mala. prijatelju. Ona koja si ti sam malocas spomenuo rekoh i koja se odnose na rat. Ispravno govori rece on. ka emo. Da. nagoni na kontemplaciju su tine. Zar onda ne treba da utvrdimo jo i ovo? ta to? Da je geometrija saznanje onoga to je vecno. A tom cilju. 527 Da ova nauka ima u sebi neceg to je u potpunoj suprotnosti sa nacinom na koji . onome to je vecno! Znaci da ona uzdi e du u nagore. I to u najvecoj meri rece on. Kako? zapita on. Oni govore veoma sme no i na nacin robova. c Treba to je vi e moguce zahtevati nastavili ja da ljudi u uzornoj dr avi ne budu daleko od geometrije. Kako si pitom rekoh kao da se pla i da gomila ne pomisli da uvodi neke nekorisne nauke. Koja to? zapita on. jer ce sve to bolje shvatiti onaj ko se bavio geometrijom nego onaj ko u geometriju nije upucen. I dalje? Da li da astronomija bude treca? Sla e li se s tim? Sla em se rece on jer pa ljivije posmatranje godi njih doba. njoj govore oni koji se njome bave to nam nece osporavati niko od onih koji . A ta se nauka. a i ona koja se odnose na svako ucenje. 220 d X. pravljenju cetvorougla.38 Potpuno sigurno. kao i ratnickoj ve tini. priprema za uspon. Hocemo li onda da na im mladicima odredimo ovu nauku kao drugu? Hocemo odgovori on. A to . tako mi Zevsa rece on. onda nas se tice. koje du a na svaki nacin treba da vidi. meseca i godina isto tako koristi zemljoradnji i pomorstvu. Pa vec je dokazano rece on da je geometrija saznanje . u celini neguje radi saznanja. to je tako. govore . spajanju. a ne saznanje onoga to nastaje i to nestaje. koje mi nepotrebno upravljamo nadole. produ ib vanju. ako nas nagoni da posmatramo ono to nastaje36 onda ne. slu i sve ono to nagoni du u da se okrece prema onom podrucju u kojem je bice najbla enije od svih bica. a da filozofsko razmi ljanje.

Ali ako bi cela dr ava to nadgledala i cenila. Pravilno je. da se posle druge dimenzije uzima treca.40 Dva su uzroka tome rekoh ja. Sokrate. slabo i istra uje.39 A ova se nalazi kod kocke i kod svega onoga to. da ova nauka jo nije otkrivena. mada je veoma te ko e poverovati da nauke slu e za to da ociste i o ive u nama organ du e koji su druga zanimanja pokvarila i ucinila slepim. iako prezrena u ocima svetine. iz gordosti. Svi oni koji se u tome sla u s tobom mislice da govori neobicno lepo. da samo brblja . pa bi se istra ivalo kako treba i ta stvar bi se pojavila u punoj svetlosti. Onda se vrati natrag rekoh jer nismo pravilno odabrali nauku koja se nadovezuje na geometriju. pre svega. medutim. buduci da je to te ko. cemu bi bilo vredno govoriti. kao i ona. te ko nalazi. vec samo i najvi e radi sebe samoga. Kako to? zapita on. Ali mi se cini. Odlucicu se rece on da najvi e govorim za sebe i da sam postavljam pitanja i da na njih odgovarani. ova istra ivanja ipak rastu.42 savladujuci sve prepreke .nije ne to od sporednog znacaja. pa ako se i nade onda se oni koji su pozvani da istra uju. organ cije je spa avanje stoput dragocenije nego spa avanje hiljadu ociju telesnih: jer samo njime se mo e videti istina.4' Takav se vod. da li sa prvima ili sa drugima ili ni sa jednima ni sa drugima. ne zavideci nikome koji bi od toga mogao imati koristi. tada bi se i ovi pokorili. iako ometena cak i govorom istra ivaca koji ne znaju cemu bi to moglo da slu i. . Drugi je da je istra ivacima potreban vod. ima dubinu. Zaista je tako rece on. pa se zato. a da ga pre nismo posmatrali samo po sebi. Jedan je da nijedna dr ava to ne ceni. jer u 528 tome nece videti ni ta . bez koga ni ta ne bi mogli otkriti. Tako to smo odmah posle povr ine uzeli u razb matranje telo koje se krece. Razmisli jo sada sa kojima ce od njih razgovarati. a svi oni koji to nikada nisu osetili verovace. po svoj prilici. Jer i sada. ne upravc ljaju prema njemu.

ja ne mogu prihvatiti da neka druga nauka podstice du u da gleda gore. buljeci gore ili zureci dole. preskocio sam ga i odmah posle geometrije stavio sam astronomiju. Mo da je to jasno svima. naue ku . buduci da stereometrija. Onda si. 45 tako ja sada odobravam nacin na koji joj ti prilazi . ja ne bih nikada rekao da ce taj c ne to nauciti jer .47 Ipak. bilo je na redu ispitivanje geometrijskih tela.46 ona vuce pogled sasvim nadole. prvo. rekao bih da njegova du a gleda dole. XI. Samo mi malo jasnije reci to to si sad govorio. Ispravno govori rece on.44 koja je sada zanemarena. d A to to je u njoj privlacno rece on takode je ne to neobicno. Razume se rece on. takvim stvarima nema nikakve nauke48 niti bih rekao da njegova du a gleda49 gore. proucavanja povr ine nazvao geometrijom. ukoliko joj dr ava posveti odgovarajucu pa nju. jer ako bi se neko izokrenuo pa posrnatrao slike na tavanici i time ne to naucio. Kako je sada obraduju oni koji nastoje da nas uzdignu do filozofije. telima43 u kretanju. stvarima koje su gore. Kako to misli ? zapita on. Uostalom. Sokrate. makar on proucavao plivajuci na ledima ili le eci na zemlji. ostaje posebna nauka. samo je usporavam. Doista se hrabro b izla e opasnosti. Stoga nije nikakvo cudo ako se ta nauka pojavljuje. to sam onako bezobzirno hvalio astronomiju. osim nauke . I kao to si ti mene malo529 pre grdio. a ja priprosto. culnim stvarima. a ne ocima. Ti si. naime. Stvarno. Imao si pravo da me tako prekori . Jer mislim da je svakome jasno kako ona primorava du u da usmeri svoj pogled nagore i odvodi je od ovozemaljskih stvari tamo gore. Ucinio sam to u brzini rekoh ali hoteci da stvar obradim brzo. Postavimo sada rekoh astronomiju za cetvtru nauku. 222 Naprotiv. Pa ako bi neko poku avao da ne to nauci . izuzev meni rekoh jer meni ne izgleda tako. bicu i nevidljivom. ali videci da je to istra ivanje u sme nom stanju. tj. mo da ti lepo prosuduje .svojom privlacno cu. Da odgovorili. Cini mi se rekoh da nisi neodva an u svom pristupu nauci . a zatim si to povukao. Ali kako to misli da . Nego kako? zapita on. astronomiju stavio iza nje. ti bi i tada verovao da on posmatra umom. Dobio sam to sam zaslu io! rece on.

52 Pa i bilo bi sme no rece on. postavljajuci sebi probleme. i drugih zvezda prema toj razdeobi vremena. On ce misliti da su ta dela izvedena na najbolji moguci nacin. telesnim i vidljivim stvarima. naime za kretanjem cija su brzina i sporost stvarni i kao takvi se nalaze u istinskom broju. a ne videnjem. Ovo se doista shvata pomocu razuma i racuna (logo). ali cemo ostaviti ono to se zbiva na nebu. poucili i u onim drugim stvarima. cemu smo govorili? Ovako rekoh. Misli li ti da pravi astronom nece osetiti to isto kad bude posmatrao kretanje zvezda? zapitah ja dalje. mislio bi. proucavati astronomiju kao i geometriju. dakle. nekom drugom odnosu. ali i da je sme no baviti se njima ozbiljno i sa namerom da se na njima shvati istina . buduci da su naslikane na vidljivoj povr ini. nece smatrati cudnim onoga ko dr i da se to dogada na isti nacin i da u tome nema nikada b nikakvog odstupanja. rece on meni se cini da je Mi cemo.55 kao to nece smatrati cudnim sve one napore da se . Da bismo se. dodu e. iako je tu rec . ili koji drugi majstor ili crtac lepo nacrtao ili izradio. i u svim istinskim oblicima. Ili ti misli da se to shvata videnjem? Nipo to rece on.51 koji se medusobno pokrecu pokrecuci i sami sebe.50 ako se hoce da to proucavanje koristi onome .54 kao i medusobnog odnosa zvezda u tom smislu taj pravi astronom. mislim. meseca prema godini. tome shvati istina? Kada te slu am tako. 530 jednakom i dvostrukom. dakle. ali treba znati da one mnogo zaostaju za istinom. i da je nebeski tvorac (demiourgos) to sastavio kao i sve drugo to je na nebu. ili . kako su veoma lepo izradene. A kad bi njih video neki covek vest geometriji.bi astronomiju trebalo proucavati drukcije nego to se sada proucava.53 A to se tice odnosa noci prema danu.56 ako zaista elimo da ucinimo . ovih prema mesecu. moramo kao primer uzeti nebeske slike kao da e smo u njima na li uzore koje je Dedal. Ove divne slike na nebu. treba smatrati d za najlep e i najtacnije od svih takvih stvari.

opiranju i hvalisanju struna62 prestajem saporedenjem i . a drugi se tome protive. Mislim da cemo i ostalo na isti nacin naredivati ako od nas. a i b jedni i drugi vi e cene u i nego um. medutim. koja bi spadala ovamo? zapitah. dokle sve. ono koje je pandan ovome/8 njeno nalicje. Ovako. kao to ka u pitagorovci. s cime se i mi sagla avamo. sada.00 mora da do531 stigne. tako su u i potrebne za harmonicno kretanje. . To ce zaista biti mnogo te i posao nego to ga sada imaju oko astronomije. zar ne? Mi cemo. imao neku nauku da pomene . a koji c je ranije bio nekoristan. Glaukone. udarcima sa trzalicom. Koje je to? Usudujemo se reci nastavih ja da.57 a mi znamo samo za dve. ne bih imao rece on. i uzalud se trude kao i astronomi. pored svega toga zadr ati svoje nacelo. treba da bude neke koristi. Kako je sme no kad oni govore .korisnim onaj deo du e koji je po prirodi razborit. Koje to? Da na i pitomci nikad ne poku aju nauciti od njih ne to nesavr eno i to ne dosti e donde. Ali da poredenje ne bi bilo suvi e dugo. kao da oba tona sasvim podjednako zvuce. Sve te vrste kretanja mod da bi umeo da nabroji neki mudrac. ako ih imaju.41 Ti govori rekoh .59 A ta su znanja medusobno srodna. kao to su oci potrebne za astronomiju. XII. Ili kako cinimo? Tako e Po to je ova stvar va na mi od pitagorovaca saznati rekoh ja to cemo ta oni . Mislim nastavih ja da kretanje nema samo jedan vid. grdenju. mo da. tome misle. nego vi e njih. zate uci ih na instru224 mentu. kao od zakonodavaca. te da ne bih morao govoriti . cemo pored toga jo i ostala njihova ucenja. A koje su to? Osim pomenutog kretanja. pa jedni ka u kako cuju jo neki meduzvuk i da je to najmanji interval pomocu koga treba meriti. kao to smo malopre rekli za astronomiju. onim valjanim ljudima koji daju posla icama i ispituju ih. Tako mi bogova rece Glaukon. a sazna rece on. A da li bi ti. . Zar ne zna da je tako isto i sa harmonijom? Jer oni akorde i zvuke koje cuju odmeravaju jedne prema drugima. nekim zgu njavanjima i svoje u i pribli avaju tako kao da bi hteli uhvatiti ton izbliza.

istovremeno i dijalekticari (dialektikoi). Ali ti govori . Glaukone.ka em da ne mislim na ove ljude. i radi cega jesu harmonicni ili nisu. nekoj neobicnoj. osim malobrojnih na koje sam nailazio. a koji nisu. da nademo put do su tastva svake stvari. onda bavljenje njima ipak ne to znaci i nismo se trudili uzalud. . i ako smo shvatili na koji nacin one jedna drugoj pripadaju. I meni se tako cini rece on. Svakako rece on.63 Govori rece on. tako mi Zevsa. jesi li pomislio upitah ja da ce ljudi. njoj ipak imamo neku predstavu u moci videnja. kad nastojimo da pomocu dijalektike. Jer c oni rade isto ono to i astronomi: tra e brojeve u akordima koje cuju. najzad i na sunce kako je po sebi. i bez oslonca na bilo koje culo. misli li da je to upravo ona melodija67 koju dijalektika (dialegesthai) izvodi? Mada je ta melodija ne to to pripada onome to je umno.65 Ne. bo anskoj stvari Ali . . a ako nije tako. stvari koja je korisna za istra ivanje lepog i dobrog rekoh a beskorisna ako se neguje na drugi nacin. Ali. . 532 Pa onda. nekom vrlo velikom delu. a ne prelaze na probleme da bi ispitali: koji su brojevi harmonicni. i ako u tome ne posustanemo . Misli li na preludij (pro-oimion) ili na ne to drugo? Ili ne znamo da je upravo za onu melodiju (nomos)6 4 koju Jer. ikada moci znati ne to od onoga to smo rekli da treba da znaju? Nisam ni to rece on. oslanjajuci se samo na razloge. koji ne mogu iskazivati i prihvatiti razlog66. zatim zvezde kakve su po sebi. Ja mislim nastavih da ako smo pre li sve d nauke koje smo pomenuli. harmoniji. onda se zaista uzalud trudimo. vec na one za koje smo upravo sada rekli kako treba da govore . ako smo stigli do njihove medusobne veze i srodnosti. a za ovu smo vec pokazali kako nastoji da gleda iva bica takva kakva su po sebi. Sokrate. tebi se sigurno ne cini da su oni rekoh sve to samo preludij treba nauciti? koji su tome e vesti. Na slican nacin.

onaj ko se oslobodio okova nastavih ja i preokrenuo od senki prema prikazama70 i svetlosti. kako se cini. takva ili nije. A ipak treba potvrditi da se tako ne to mo e videti. Pa i ovo treba potvrditi: jedino dijalektika ima tu moc da onome. tome da se sada odlucimo. onakvu kakvom se ona meni prikazuje. meni se cini da je tu po svemu sudeci rec . jer to je svetio ve tacko kao i one prikaze. to su oni putevi koji vode prema mestu gde se mo emo odmoriti od predenog puta. ko je savladao ono to smo do sada 226 pre li. No kako tu nije rec . vec su tu istinu.68 Svakako se to zbiva na taj nacin rece on. Prihvatam da je to tako rece on. do kontemplacije onog to je u stvarnosti najbolje. ta onda? Zar ti taj put69 ne naziva dijalektika" (dialektike)? Nego ta? XIII. onome to je te ko prihvatiti. Sve to bavljenje ve tinama koje smo pomenuli ima takvu moc da vodi ono to je u du i najbolje prema gore. pa i zavr iti na e putovanje. medutim. -Doista. kojim e razdeobama se ona bavi. Zar ne? Svakako. ne vredi vi e dokazivati. onaj ko ne mo e odmah da gleda ivotinje. Ipak. i koji su njeni putevi? Jer. c biljke i svetio sunca usmerava se na bo anske privide (phantasmata theia)71 na povr ini vode i na senke bica. cemu govorimo. da li je ona. kao to je opet.b sve dotle dok ne shvatimo ono to je samo po sebi dobro. Ima u tome neceg rekoh ja to nam niko . kao to se videnjem dospeva do onoga to je tek na kraju vidljivo. kao to se ono to je najosetljivije na telu72 uz d di e do onog to je najjasnije u telesnom i vidljivom podrucju. s druge strane. dospecemo do onoga to je tek na kraju shvatljivo. a ne na senke prikaza koje proizlaze iz kakvog drugog svetla nalik na ono suncevo. te ko ne prihvatiti. pa predimo na samu melodiju i obradujmo i nju kao to smo obradili preludij. mo e to uciniti vidljivim. nego se i kasnije na to treba vi e puta vracati uzmimo da je to tako kako sada govorimo. 73 533 Dragi moj Glaukone rekoh ti nece moci da me i dalje prati jer moje odu evljenje nikako nece popu tati a ti nece vi e videti samo sliku onoga . Govori dakle kakva je moc dijalektike. i da to nije mogucno ni na jedan drugi nacin? b Vredno je i za to se boriti rece on. onaj ko se penje iz podzemlja pecine gore prema suncu.

ali ga ne mogu c gledati u budnom stanju sve dotle dok se dr e hipoteza ne dirajuci u njih. geometrija i one to iza nje slede. putu istra ivanja: nema nijednog drugog istra ivackog puta kojim bi se. dodu e. ova dva poslednja zajedno mnenjem (doxa). i koji je ono to je na kraju i ono to je u sredini takode sastavio iz onog to ne zna ima li on kakvo sredstvo kojim bi udesio da od takvog spleta nastane znanje? Nema nikakvo rece on. a 534 cetvrti slikovitim predstavljanjem (eikasia). a oko du e. neko koje bi znacilo vi e nego mnenje. za koje smo rekli da unekoliko dospevaju do bica. vidimo kako sanjaju . ovo to ka emo . pri cemu su mu. njima polo e racun. zatim. ili na odr avanje svega toga to je rodeno i nacinjeno. drugi razumskim saznanjem (dianoia). Mi smo njih. Ali mi se cini da se ljudi kojima predstoji jedno e tako sna no istra ivanje. Preostale ve tine. ne no izvlaci na povr inu i uzdi e ga. Svakako nece odgovori on. Jer onaj ko pocinje onim to ne zna. a manje nego nauka i mi smo ih vec ranije negde nazvali razumnim uvidanjem. nece prepirati oko imena. dovoljno rekoh ako. dakle. a ona prva dva zajedno poimanjem ili razumevanjem (noesis). nego ide pravo prema pocetku d da bi utvrdio kakav je on. i nemajuci moci da . Sva ostala umenja odnose se ili na mnenja i elje ljudi. potrebne ve tine74 koje smo ispitali. treci verom (pistis). u svim slucajevima.nece osporavati. kao i ranije75. ali bi one morale imati neko drugo ime. ili na ono to je rodeno i nacinjeno. Dijalekticki metod je jedini rekoh ja koji se ne dr i hipoteza. nazovemo prvi deo naukom (episteme). po navici cesto nazivali naukama. zakopano u varvarsko blato. XIV. i to: mnenje da se odnosi na nastajanje. moglo ici do odgovora na pitanje ta je svaka stvar po sebi. Nego ce biti dovoljno ako se jasno iska e ono to nam je u du i? Da. kao to je na e. bicu. kao pomocnice i vodilje. naime. Bice. A to je. a poimanje ili ra .

dakle. probije kroz sve napade i nade pravi put. da nas to ne optereti mnogo vecim brojem reci nego to je onaj koji smo vec upotrebili. stigao u Had i tamo zauvek zaspao. i ko se u toj borbi oslanja na mnenje a ne na stvarno stanje stvari. najva nijim stvarima. nego ce . reci da je do toga dospeo ne znanjem. ako je do njega dospela bleda slika toga.zumevanje da se odnosi na bice (ousia). a kao to se poimanje odnosi prema mnenju tako se nauka odnosi prema veri i razumsko saznanje prema slikovitom predstavljanju. za onoga ko ne zna da se. rece on ukoliko samo Da li ti naziva dijalekticarem i onoga ko shvata razlog (logos) bica svake stvari? I di li ce onome. zaista cu sve to reci. ako ne tako? rece on. tome obja njenje. kao u borbi. ukoliko nije u stanju da ni samome sebi ni drugima pru i . Obavezace ih. Za c onoga ko nije u stanju da u svom govoru defini e ideju dobra. pa onda i dvostruku deobu svake od te dve grupe. I kao to se bice odnosi prema nastajanju tako se poimanje odnosi prema mnenju. dobru. Pa onda je isto tako kada je rec . koju sada vaspitava i obrazuje u reci. reci da. tako bar ja mislim. A proporciju koja postoji izmedu stvari na koje su ova imena primenjena. Sigurno ne bih rece on. 77 228 e Dacu im takav zakon zajedno s tobom rece on. i na delu stvarno vaspitavao. ako bi svoju decu. nego da ona predstavlja njihov krajnji cilj? Tako je rece on. te da je izdvoji i razlikuje od svega drugog. zakonom da se ponajvi e bave onim obrazovanjem koje ce ih osposobiti da u najvecoj meri znalacki postavljaju pitanja i da na njih odgovaraju. to nije ni shvatio? A kako bih mu drukcije rekao. da bi. vec mnenjem. Glaukone. b I ja sam vi e za to mogu da te pratim. Zevsa mi. Pa dobro. i da je svoj sada nji ivot d prospavao i prosanjao. pre no to se ovde probudi. . da se u njih kao u linije usadi iracionalnost70 i da kao takvi upravljaju dr avom i odlucuju . one koja obuhvata pomi ljivo i one koja obuhvata shvatljivo ostavicemo. i da se nijedna druga nauka pravilno ne mo e staviti iz535 nad nje. a u svemu tome u rasudivanju ne ide svojim putem bez posrtanja za takvog coveka nece reci da poznaje dobro kao takvo. sigurno ne bi dopustio. niti da poznaje ikakvo drugo dobro. ko to ne mo e. Zar ti se ne cini rekoh ja da je dijalektika kao neka vrsta zavr nog kamena nad ostalim naukama. po strani.

i kad ovi nemaju sklonosti prema ucenju (philomathes). te samo upola voleti napor (philoponon). Da li se seca onog ranijeg izbora vladara i koji su bili oni koje smo izabrali?73 Kako se ne bih secao? rece on. Tako je. Onda ti jo samo preostaje da odluci koga cemo i na koji nacin uputiti u te nauke rekoh ja. i uop te u svih ljubitelja telesnih napora. Njome se ne bi smeli baviti njeni nezakoniti. A to se de ava u ljubitelja gimnastike. Kakve to darove zahteva ? Moraju imati. naime. prijatelju dragi. d Prvo odgovorili oni koji se njome bave ne smeju hramati u sklonosti prema naporu (philoponia).XV. a po mogucstvu i najlep e. kako sam i ranije spominjao. Tako je rece on. i vrednocu u svakom pogledu.80 njome ne bave oni koji su toga dostojni.81 Kako? upita on. nego nju treba da neguju njeni zakoniti sinovi. ljubitelja lova. ne treba trab iti samo ljude plemenitih i uzvi enih osobina. jer je to mnogo vi e njihov licni posao koji obavljaju same i ne dele ga sa telom. Du e se.79 osim toga. mnogo vi e zamaraju ozbiljno uceci nego u ve baonicama. o troumnost da shvate nauke i ne smeju sporo uciti. zavr i toliki zadatak i u ucenju i u ve banju? Niko rece on osim ako nije izvanredno obdaren. nego oni moraju imati i darove koji odgovaraju ovakvom vaspitanju. Veruj mi nastavih da treba birati upravo takve prirode i da treba odabrati najpouzdanije i najhrabrije. neposustajanje. Kako inace misli da bi neko mogao eleti i da podnese telesne napore i da. niti sklonosti prema slu anju . a drugom polovinom ne mariti za njega (aponon). Svakako su rekoh sada nje pogre ne predstave i prezrenje pogodili filozofiju zato to se. c Pa onda treba tra iti dobro pamcenje. u isto vreme.

a na filozofiju cemo sruciti bujicu podsmeha. Ali oblik poucavanja ne sme biti nasilan. No nemojmo zaboraviti i to da smo u ranijem85 odabiranju birali d stare ljude. Govoreci. Jer ako onima. nego mrze svaki takav napor. koji su telesno i duhovno potpuni. inace. To bi zaista bila sramota rece on. a veoma se ljuti kad drugi la u ipak nenamernu la 82 mirno prima i ne ljuti se ako je uhvate u neznanju. nego se zadovoljno. Nisi. a sacuvacemo dr avu i dr avno uredenje. valja u njemu. Govori najistinitije rece on. Neizbe no 230 rece on. Svakako rekoh ja ali sada mi se cini da se i meni ne to sme no dogodilo. A u odnosu prema umerenosti rekoh prema hrabrosti. tako i one koji su nezakonit porod. a u ovom to necemo ciniti. . medutim rekoh ja moramo svega b toga dobro cuvati. mislio sam na filozofiju. prev. propisujemo toliko ucenje i ve banje onda nam ni sama Dike (boginja pravde prim. pa videci kako je nedostojno bacena u blato. Isto cemo tako u odnosu prema istini rekoh e smatrati da je osakacena ona du a koja iako mrzi namernu la i sama je te ko podnosi. A hramlje i onaj ko je svoju sklonost prema naporu usmerio u suprotnom pravcu. c Pa zaboravio sam da se alimo i poceo sam da govorim previ e odu evljeno. nego znajmo da mo e manje uciti nego trcati. tako mi Zevsa rece on jer meni kao slu aocu to zaista nije tako izgledalo. onda ce nasumce uzimati za prijatelje i za vladare kako one koji hramlju. Svi su veliki i ucestali napori za mlade ljude. plemenitosti i svim delovima vrline moramo narocito paziti na zakonit i nezakonit porod. ako tako odgajimo one koji su od ovih drukciji. Onima koji su jo mladi pripada ucenje racunanja i geometrije i svih propedevtickih disciplina. Ali meni kao retoru jeste rekoh ja.83 Jer ako ni pojedinac ni dr ava ne znaju da takve razlikuju. 536 Svakako rece on. kao svinja. niti prema istra ivanju. XVI. Zaista je tako rece on.(philekoos).3" u svemu cemo dobiti ono to je suprotno na oj nameri. Mi se. Kako to? upita on. Jer ne treba verovati Solonu da je covek koji stari sposoban da mnogo nauci. onima koji su za to krivi.) nece prigovarati. u kojima treba da se obrazuju pre no to pristupe dijalektici. cini mi se da sam se naljutio i da sam kao u gnevu govorio suvi e ozbiljno .

dok se u du i ne zadr ava nikakvo nametnuto znanje. treba primiti u narociti broj odabranih. A osim toga.Zato to slobodan covek ne sme nijednu nauku izucavati ropski rekoh. . to pre mogao da uoci za ta je svaki pojedinac po prirodi sposoban.Za to? e . Kako da ne? Posle toga vremena nastavih bice oni koji su medu dvadesetogodi njacima odabrani u vecoj slavi nego ostali. a ko tako ne gleda. kakav ce ko biti u tim telesnim ve banjima. a znanja koja se deci u toku vaspitanja pru aju bez reda. Zamor i spavanje su neprijatelji nauka. Jer telesni napori. kao mladim psima. taj nije. I da onoga ko se u svim ovim naporima. Jer je to vreme. To isto mislim i ja rece on. Samo je ono znanje koje na takav nacin ulazi u coveka stalno rece on. To je istina rece on. moraju se za njih pregledno rasporediti. 537 Da bi. da okuse krv. b U koje doba starosti? zapita on. cak i kad se vr e nasilno. jer je dijalekticar samo onaj ko vidi stvari u njihovoj povezanosti. a ako se nade bezbedno mesto. Seca li se nastavih ja kako smo rekli da decu treba na konjima voditi i u rat kao posmatrace. najbolje dokazuje da li je neka priroda dijalekticka ili nije. Cim zavr e potrebne telesne ve be rekoh. c prema srodnosti sa ostalim naukama i prema prirodi same stvari. da ih treba dovesti sasvim blizu i dati im. dragi moj. To to govori . nemoguce za kakvo drugo delo. to je neka vrsta probe. Secam se rece on. makar trajalo i dve ili tri godine. I ono. naukama i opasnostima bude pokazao naj okretnij i. dakle. ne cine telo nipo to gorim. treba da decu vaspitava uz igru a nipo to silom. ujedno. razumno86 je rece on.

Mi smo vec od detinjstva odgajani u odredenim uverenjima (dogmata) . pravicnom i lepom. medutim. Doista odvrati on. 232 Sve bi se to moglo desiti tako kako ti govori rece on. onda ce. da li mo e da mi predska e kako ce se on odnositi prema laskavcima i la nim roditeljima u ono vreme kad . vi e ce se brinuti za njihove potrebe. u jednom velikom i uglednom plemenu i medu mnogobrojnim laskavcima. uocio koji je od njih u stanju da bez obzira na oci i na druga cula. a manje nezakonito prema njima postupati ili sa njima razgovarati. Pa zar ti ne primecuje zapitah ja kakvo e se sada zlo javlja sa dijalektikom?87 Kakvo zlo? Ljudi se napune nezakonito cu rekoh. mislim. Uzmimo za primer rekoh da je jedno pod538 metnuto dete bilo odnegovano u velikom bogatstvu. a vi e ce se truditi oko laskavaca. Ali kako se ovo poredenje mo e dovesti u vezu sa onima koja se bave dijalektikom? Ovako. XVII. I zato je to posao koji zahteva veliku i budnu pa nju. ivece po njihovom shvatanju i sac stajace se sa njima ne krijuci. mater i druge prividne rodake nego laskavce. zatim. i za druge izmi ljene rodake nece se uop te vi e brinuti. a kako opet u ono vreme kad je . tome znao? Ili bi. ispitujuci njihovu dijalekticku sposobnost. A kada bude uvideo stvar. dru e. Za onog oca. dok ce u va nim stvarima biti prema njima manje neposlu an nego prema laskavcima. Verovatno rece on. Onda predvidam da ce biti ovako: on ce b vi e ceniti oca. A za to? upita on. podmetanju ni ta nije znao. osim ako nije izuzetno plemenite prirode. ide zajedno sa istinom ka samom bicu. koji budu najizdr ljiviji u ucenju. kad napune trideset godina. ono postaje covek i primecuje da uop te nije sin roditelja koji to tvrde. hteo da cuje kako ja to predvidam? Hteo bih odgovori on. slu ace ih drukcije nego ranije. mo da. kako bi im dodelio vece pocasti i kako bi. u ratovanju i u drugim du nostima. Cudi li se ti to im se to de ava rekoh i smatra li da ih ne treba pomilovati?88 Kako to? upita on. sve donde dok mu istina ne bude sasvim poznata.Na ovo ce morati paziti rekoh pa ce one d medu njima. tj. ponovo odabrati iz onog broja vec odabranih. a ne mo e da nade svoje prave roditelje. popustiti u du nom po tovanju prema njima i u zauzimanju za njih. i navikavani smo da im se pokoravamo i po tujemo ih kao .

Pa nije li onda rekoh na mestu da se onima koji se na taj nacin bave dijalektikom odredi pomilovanje. i kad bi ovaj odgovorio onako kako je to cuo od zakonodavaca. konacno ga navede na mnenje da to nije ni ta vi e lepo nego ru no. laskaju na oj du i i privlace je sebi. ovi po tuju ona ocinska uverenja i njima se pokoravaju. A da ne bismo takvo sa aljenje morali upraviti i na na e tridesetogodi njake89. I tako ce mislim od coveka koji je bio odan zakonima. trebalo bi da ih za dijalektiku pripremimo uz sve moguce predostro nosti. i e uop te onome to najvi e po tuje. ka539 laskanja?90 Nikakvom drugom. Ali ovi ne mogu da primame one koji su iole uravnote eni. a dijalek> ticar mu taj odgovor podvrgne pobijanju. d Ali imamo i druge obicaje. Tako je. pa izvodeci vi e puta i na vi e nacina svoja pobijanja. kako ce se posle toga njegovo po tovanje i pokoravanje odnositi prema onim uverenjima? Morace se desiti rekoh da ih vi e ne i da im se ne pokorava kao dotada. Takvi su i sa aljenja dostojni rece on. A ako ih vi e ne bude kao ranije cenio i kao svoje roditelje. pravicnom i dobrom. I to treba rece on. Kad bi onoga ko ima takva uverenja upitali ta je lepo". koji su suprotni onim uverenjima.svoje roditelje. ta misli . i tako isto postupi ako je rec . ocigledno postati covek koji naginje bezakonju. i koji su puni zadovoljstva. a prave ne bude mogao kvom ce se ivotu onda odati ako ne ivotu po tuje po tovao naci. b Zar to nije svojevrsna predostro nost ako se mladim ljudima ne dopu ta da se bave dijalektikom? . kao to sam malocas rekao. Jesmo. Neizbe no. ta onda? zapitah.

I zato su ljudi poceli da grde njih same i sve ono to je kod drugih u vezi sa filozofijom. Su ta istina odgovori on. Sastavi mirno pet rekoh. uzimaju ovu kao decju igru. ili ce se malo kolebati. opona ajuci one koji pobijaju. pribegavajuci joj s namerom da profcivrece. Da li je za bavljenje dijalektikom. ako se ona revnosno i neprekidno uve bava i ako se ne radi ni ta drugo osim to se naizmenicno izvode odgovarajuce gimnasticke ve be. Posle toga roka moraju ih opet vratiti u onu pecinu. onda brzo dodu do toga da uop te vi e ne cene ono to su ranije cenili. kad prvi put okuse dijalektiku. a sam ce postati umereniji i taj ce ga posao vi e uzdici nego to ce ga izlo iti d ruglu. pa i onaj ko za to nije dovoljno zreo? Svakako rece on. i gradane i same sebe. i primorati ih da upravljaju ratovanjem i poslovima koji odgovaraju omladini. Kad napune pedeset godina. i preteruju u tome rece on. moraju biti uredne i uravnote ene i da se time ne sme. nego na onoga ko se radi zabave igra i protivreci. Petnaest godina odgovorili. XVIII.Mislim da ti nije promaklo da momcici. svakoga b njegovom delu. obrazuju po ugledu na nj. A koliko vremena tra i za to? zapita on. Medutim. Pa i tu 540 treba ispitati da li ce istrajati u takvom rastrzavanju na sve strane. I kad tako vec pobede mnoge i od mnogih sami c budu pobedeni. kako ni u tome iskustvu ne bi izostali iza drugih. Tacno je rece on. baviti svako. onda sve one koji su se pokazali dobri i koji su se odlikovali u svakom pogledu i u radovima i u naukama. kojima cemo dopustiti da ucestvuju u dijalektici. i da. dovoljan dvostruki broj godina od onog ranijeg?91 e Misli est ili cetiri godine? zapita on. Kad dode red na njih. oni treba da ga uzmu uzor i da i dr avu. kao dosada. stariji rekoh nece hteti da ucestvuju u tim ludorijama i vi e ce se ugledati na onog ko eli da razgovara ne bi li saznao istinu. Ona zaista to rade. a najvi treba da posvete filozofiji. onda treba da se pomuce i sa dr avnickim poslovima kao prema e vremena i . radujuci se kao tenad to prolaznike pomocu dijalektike mogu da napadaju i rastr u. 234 Posmatrajuci dobro kao takvo. i oni sami pobijaju druge. treba najzad privesti cilju i treba ih primorati da svetlost svoje du e okrenu onom to svemu daje svetlost. Zar onda nije iz opreznosti receno ono to smo ranije kazali da prirode.

i tako uvek ostave za sobom ostrva bla enih. hoce li takva dr ava i takvo dr . ako dopustite. kao to smo vec rekli. a pravicnost uzimati kao ono to je najvi e i najpotrebnije. Cim istinski filozofi. A kad se jednom ustanovi. kojem smo govorili.92 oni ce. onda kao bla enim i bo anskim ljudima. hoce li oni toga dana ostvariti onaj poredak u dr avi . A dr ava treba bi radili ne to no. najbr e i najlak e ostvariti dr ava i dr avno uredenje . Prekrasno si izvajao vladare. kojem smo govorili? Kako ce ga ostvariti? Sve one za koje se u dr avi nade da imaju vi e 541 od deset godina. Nemoj mo da misliti da sam govorio vi e . ne zato da lepo.da budu vladari radi dr ave. kao bogovima. nego ono to je dodu e te ko. koji su onakvi kakve smo ih opisali. ali ipak nekako moguce. od obicaja koje su njihovi roditelji imali. da im podi e c spomenike i da im javno prinosi rtve. mu karcima nego . prepoznav i ih kao ropske i bezvredne. Sokrate. Glaukone rekoh. onda je tako rece on. pa ce ih odgajati prema svojim obrascima i zakonima. i to ne drukcije nego onako kako smo govorili. kao da si vajar rece Glaukon. tj. postanu vladari u dr avi: kad oni sada nje pocasti prezru. a ako ne. enama. prognati izvan gradskih zidina. Zadr ace njihovu decu i pocece da ih odvikavaju od sada njih obicaja. ukratko. u onaj cas kad pravdi pocnu slu iti i uvecavati je. nego kako bi cinili ono to je nu treba da vaspitavaju i druge. jedan ili vi e njih. Ako treba da u jednakoj meri imaju sve zajedno sa mu karcima. pa kad ih kao cuvare dr ave. i poca e sti koje iz toga slede. d Dalje nastavih ja. onda da se odsele na gde ce trajno stanovati. dr avi i dr avnom uredenju svakako nismo kazivali pobo ne elje. Sla ete li se u tome da . ako Pitija to dozvoli. ukoliko bi se medu njima na le takve koje su po prirodi sposobne. i kad ono to je ispravno. Tako ce se. pocnu iznad svega po tovati. bez izuzetka. Ali i vladarke.

Kada si raspravljao . Glaukone. KNJIGA OSMA St. nego c treba da kao borci i cuvari. izvedeni do kraja. ako se seca . po to smo ovo zavr ili. Izgleda. i da kraljevstvo treba da bude u rukama onih koji su se pokazali kao najbolji i u filozofiji i u ratnoj ve tini. kako mi se cini. Ali. mi smo se slo ili u tome da dr ava kojom se savr eno upravlja treba da ima zajednicu ena. kako bismo opet mogli da nastavimo put. . To nije te ko rece on. Secam se. bezbednosti ostalih gradana. dr avi. U tome smo se slo ili b A i u ovome smo bili saglasni: upravljaci. kao nagradu za svoje cuvanje. . dobro izlo io kako bi se takvo dr avno uredenje rodilo. da je taj covek takav kakav bi. hajde da se podsetimo na kome smo mestu skrenuli razgovor2 sa rasprave. coveku koji bi joj bio slican vec iscrpli? Jer. a oni zato treba da se staraju . 543a I. isto ono to i sada3 i izjavio da savr enom smatra onu dr avu koja je nalik na onu d koju si ti opisao. rekao si. prema onome to smo rekli. ako bi se ikada rodilo. i . Jasno je rece on a u odgovoru na tvoje pitanje.avno uredenje doneti najvece blagodeti rodu u kojem se tako ne to bude rodilo? Svakako rece on. b Sokrate. ako je rece on. takvoj dr avi i . naravno. otprilike. zajednicu dece i celokupnog obrazovanja. a isto tako zajednicke poslove u ratu i miru. mislim. tome kakva ce biti njihova pokretna imovina. medutim. buduci sve zajednicko. postigli smo negde saglasnost. da po na em mi ljenju niko od njih ne srne imati ni ta od onoga to ima danas. Dobro. reci cu da su dokazi. kad preuzmu svoje du nosti. Pa jesmo li onda upitah ja na e dokaze (logoi) . primaju od ostalih sve to je potrebno za izdr avanje za godinu dana. da si nam jo savr enije 544 mogao prikazati i dr avu i coveka. Osim nacina njihovog stanovanja. I meni se cini da si ti. morao biti. Rekao si da. svojoj bezbednosti i . niko nece imati privatnu svojinu. naselice predvodeci vojnike ona prebivali ta koja smo ranije opisali i u kojima. a istim takvim smatra i coveka koji je tome slican.' Tako je rekoh. jasno je.

a onda su Polemarh i Adeimant4 uzeli rec. od ove razlicita7 i na trece mesto dolazi demokratija (demokratia). cetiri vrste ljudi koji su tim vrstama dr ave slicni. coveku koji je slican aristokratiji. govori se . koje ne to manje hvale. dr avna uredenja . plemenita tiranida (tvrannis). kojima vredi govoriti i ispitati njihove po gre ke i. Bogami rece on i ja elim da cujem na koja cetiri oblika dr ave ti misli . A sada mi. Vrlo se dobro seca rekoh ja. najzad. spadaju nekako u meduprostore onih koje sam spomenuo.5 Ja cu ti postaviti isto pitanje. Jeste. Tako je. onda su ostale nesavr ene. kao borac. kad bismo . ono drugo. Pitao sam te na koje cetiri dr ave ti misli . c Nece ti biti te ko da to cuje odgovorili ja. koje bi na d jasan nacin predstavljalo posebnu formu? Jer nasledne kne evine (dvnasteiai) i kraljevstva koja se mogu kupiti (oneta'i basileiai). Jer. Tada si opet ti govorio i do ao si dovde. .ova dr ava dobra. postoji pet11 oblika dr ave onda treba da ima i kod pojedinaca pet razlicitih vrsta du a. onda bismo mogli presuditi da li je najbolji covek ujedno i najsrecniji. i naci ce ih u ne tako malom broju i u Helena i u varvara. koja se razlikuje od svih nabrojanih oblika vladavine. naziva se oligarhija (oligarchia). II. mnogim i neobicnim uredenjima rece on. Ako mogu odgovorili.8 Ili ti mo da zna za kakav drugi oblik dr avnog uredenja. ukoliko se secam. 238 Ako. kojima govorim imaju poznata imena: ono koje mnogi hvale. i koja je cetvrta i poslednja bolest dr ave. i s pravom tvrdimo da je on dobar i pravican. Mi smo vec raspravljali . daj isti stav. kritsko (Kretike) i spartansko (Lakonike). isto tako. Zna li ti da isto onoliko koliko ima vrsta dr ava mora imati i vrsta ljudskih karaktera. a najgori ujedno i najnesrecniji. ili je mo da b drukcije.' kao i neka ovima slicna dr avna uredenja. i tebi je drago3. svima njima razmislili i slo ili se u tome koja je od njih najbolja a koja najgora. a ti poku aj da ka e ono to si onda hteo reci. kazao si da medu ostalim dr avama postoje cetiri vrste . Valjda ne misli da se dr avna uredenja radaju iz hrasta ili iz e stene"10 a ne iz karaktera ljudi koji dr avu povlace kao teg na terazijama? Prirodno je da zavise od ljudskih karaktera i da ne mogu nastati drukcije. a puno je zala. dakle. I.

Tako cemo poku ati da dobro prosudimo . doci do tiranske dr ave. opet. Zar se ne de ava jednostavno tako da se svaka promena drd avnog uredenja javlja kad medu onima koji su na vlasti dode do razdora. dakle. Tako i treba postupiti. Zatim cemo se ili pokoriti Trasimahu i te iti za nepravedno cu ili cemo se dr ati rezultata koji smo sada postigli i te iti za b pravedno cu. mi cemo ga uporediti sa najpravednijim i zavr icemo svoje ispitivanje . i. ili timarhijom pa cemo prema njemu razmotriti odgoc varajuceg coveka. Na taj nacin bi se na e posmatranje i prosudivanje vr ilo razumno rece on. Kao to smo. Zatim dolazi oligarhija i oligarhicni covek. na cetvrtom mestu. pomolimo Muzama da nam e ka u kako je najpre postala svada. tako i sad treba najpre da razmotrimo castoljubivo dr avno uredenje nemam nikakav pogodniji izraz za to. poceli razmatranjem dr avnih uredenja. pa ma koliko ih malo bilo. Hajde sada rekoh da poku amo objasniti na koji nacin aristokratija prelazi u timokratiju. III. pa da dozvolimo da . Glaukone? Oko cega ce se to posvadati pomocnici i vladari medu sobom i sami sa sobom? Ili mo da hoce da se. pa demokratskog i tiranskog. tome kako stoji sa srecom ili nesrecom kod jednoga i drugoga. . A kad su slo ni medu sobom. Pa kako ce onda doci do poremecaja u na oj dr avi. a onda cemo se. ne mo e doci ni do kakve promene. Onda sad treba da posmatramo gore ljude: ljubitelja takmicenja i slavoljubivog coveka. najzad cemo. naravno. zatim oligarhicnog coveka. po to je tako jasnije. Kad budemo utvrdili koji je od njih najpravedniji. razmotriti nju i zagledati i u tiransku du u. osvrnuti na demokratiju i razmotriti demokratskog coveka. kao to radi Homer. a treba ga nazvati ili timokratijom. Tako je. prema spartanskom dr avnom uredenju.545 Da. a pre nego to smo pre li na pojedince. onome to smo sebi postavili za cilj.

a zatim ce zanemariti i gimnastiku. odrede vreme plodnosti i neplodnosti va eg roda. nego ce se raspasti. poremetiti. uredena kao to je va a. oni ipak nece moci da. Ovaj se proizvod sastoji od stotine kvadratnih brojeva.18 . On je odreden jednim brojem koji. srebrnog. Doba plodnosti i neplodnosti du e i tela postoji ne samo za biljke u zemlji nego i za iva stvorenja na zemlji. pri cemu se svi medusobni odnosi ovih figura daju racionalno izraziti. to vreme ce im promaci i oni ce radati decu u vreme kada to ne bi smeli da cine." a sa srebrom i bronza sa nejednakost i neskladna pojavi. ako je dijagonala izra ena celim brojem. onda. onda deca nece biti ni obdarena ni srecna. daje dva proizvoda (harmonia). cija je stranica pet. a dugotrajnu putanju za sva bica koja ive dugo. a za ljudski porod taj period je drukciji. nastace od ove me avine nejednolicnost koja. a za dva. naravno. kao u tragediji.15 Osnovni epitrit'*. pocece zanemarivati najpre nas. bronzanog i gvoz 547 denog. Cuvari ce.nam one uzvi eno. Ali i ovi nece biti dostojni. uvecavanja i smanjivanja. ma gde se ona pojavila. u prvom uvecavanju kvadriranjem i kubiranjem. A ovome jo treba dodati stotinu kubova od tri.17 Prvi proizvod (prva harmonija) sastavljen je iz jednakih cinilaca. u potpunoj ozbiljnosti govore. Muze. doci na vlast vladari koji nisu toliko dobri cuvari c da bi mogli procenjivati pokolenja koja se i kod Hesioda i kod vas sastoje od: zlatnog. od te dece postavljati za svoje naslednike najbolje. Drugi proizvod (druga harmonija) ima cinioce.'4 te se na taj nacin dolazi do slicnosti i neslicnosti. pa kad va i cuvari za ta radanja ne budu znali. gde god se neprijateljstvo. Ove mene nastaju kad periodicno obrtanje zatvara krug13 u kome se svako bice krece. Tako ce va a deca postati nedovoljno obrazovana. A to raspadanje ce biti ovakvo. kada se spoji sa pempadom i pomno i sa tri. ako je dijagonala izra ena razlomkom. i ako u nepravo vreme budu privodili neveste mlado enjama. ali po to sve ono to postaje mora i da propadne. uvek stvara rat i da je poreklo nesloge uvek Mo emo reci da su Muze to dobro objasnile! Dabome odgovorih ja zato to su Muze. naime. Ma koliko bili mudri oni koje ste vi odgajili da upravljaju dr avom. Tako dobiveni geometrijski broj vlada nad dobrim i rdavim radanjima. A kad se gvo de pome zlatom. daje tri linije i cetiri granicnika. Od njih ce. proizi lih iz racionalno izra enih vrednosti dijagonale kvadrata. sto puta sto. pa kad od svojih otaca budu preuzeli vlast. to ni va e uredenje nece trajati vecito. Za bo anski porod postoji period koji je odreden savr enim brojem. a zapravo da se ale kao sa decom? Kako to? Evo ovako otprilike'2: Te ko je da ce se jedna dr ava. svaki od tih je umanjen za jedan. uz pomoc racuna i zapa anja. i muzicko obrazovanje nece ceniti onoliko koliko bi trebalo. od kojih je jedan jednak sa ciniocima onog prvog a drugi nije jednak. Treba jo reci takvo. i to kratkotrajnu putanju za sva bica koja kratko ive.

a delimicno ce imati i ne to svoje? Tako je odgovori on. Meni se cini rece da prelaz odatle nastaje. vi e ce biti naklonjeno ljudima koji su sposob 241 b . a za sebe ostavi e ratovanje. njihovi prijatelji. a ona druga dva. najzad nekako popusti e i jedni i drugi. zar ne? Svakako. a kakvo ce biti ured denje posle log prelaza? Zar nije ocigledno da ce se ne jednim delom ugledati na preda nje uredenje. to ce se njegovi ratnici kloniti zemljoradnje. Posle uzajamnog nasilja i suprotstavljanja. a one ciji su cuvari bili i koji su do tada bili slobodni ljudi. e Ali ce se bojati da mudre dovodi na vlast. Tako ce se izvr iti prelaz. Pa onda bi takvo uredenje nastavih ja bilo negde na sredini izmedu aristokratije i oligarhije. zato to je ono u sredini. zlata i srebra. poce e da vuku du e novcu. zanata i drugih poslova oko sticanja novca.2' i to ce se brinuti . i gvozdeno i bronzano. sticanju zemlje i kuca. nego samo me ance. jer vi e nece imati jednostavne i cvrste mu eve. vodila su du e vrlini i starom poretku. buduci da nisu bila siroma na nego po prirodi bogata. cuvarske du nosti i brigu oko onih perijeka. te se sporazume e da zemlju i kuce podele i ucini e ih vlasni tvom c pojedinaca. gimnastici i .A ta dalje ka u Muze? upita on. To to ce po tovati upravljace. ratnim borbama zar se u svemu tome nece ugledati na ranije uredenje? Dabogme da hoce. IV. Kad je nastao razdor rekoh ja19 onda oba ova pokolenja. a donekle i na oligarhiju. hranioci i slu benici ucini e od tada perijecima20 (bespravnim seljacima). io ce organizovati zajednicke trpeze. zlatno i srebrno.

poku avace da se sakriju od zakona kao deca od svoga oca. oni ce ga tedeti. Po to ce voleti novac i kako ce ga potajno sticati. ali za retoriku nema nikakve sposobnosti. ako ga samo ovla ocrtamo i ne izradimo crte tacno. dodu e. umesto da prema njima gaji prezrenje kao covek koji je obrazovan kako treba. . prema slobodnima je blag. On. dakle. muzu dijalektike i filozofije ce zanemariti. Oni ce potajno ceniti zlato i srebro. Zar nisu to uglavnom crte koje ce ono imati? Da. 548 i provodice vreme u neprestanom ratovanju. e U tome mo da odgovorih ja ali mi se cini da mu u ovome nece biti nalik. jer ce kod kuce imati svoje prostorije i riznice gde ce ga sklanjati i skrivati. To je iva istina odgovori on. i pravu Muzu. Kakav ce sad izgledati covek prema tom dr avnom uredenju? Kako ce on postati i kakav ce biti njegov karakter? Adeimant22 odgovori: Mislim da ce umnogome biti slican ovom Glaukonu ovde.. Timokratski covek ima vi e oholosti i vi e su mu strani darovi Muza. U pravu si odgovori on. a kakav d najnepravedniji covek. casti ukazivati gimnastici nego muzici.niji za rat nego za mir. a vi e ce . Kad bismo hteli da predemo sva uredenja. voli muziku i voli da slu242 549 a. A da bismo videli kakav je najpravedniji. i svaki karakter. a tude ce rado tro iti. jer ce biti eljni u ivanja. Uredenje kakvo ti opisuje . to se kod njega isticu i sklonost prema takmicenju i castoljubivost. Ali kako u njemu preovladuje srcanost. zaista sadr i u sebi i zlo i dobro. Kri om ce u ivati svoja zadovoljstva. Ono je u stvari me avina rekoh ja. Tako je rece on. To bi uredenje. nastalo i bilo otprilike takvo. V. bar to se tice sklonosti za takmicenjem.. U cemu. A takvi ce ljudi nastavili ja kao i oni u oligarhiji biti eljni novca. to bi bio ogroman i dugotrajan posao. upravo. cenice prevare i okretnost u ratu. dovoljan nam je i ovaj nacrt. prema upravljacima veoma pokoran. Takav covek je prema robovima surov. a da ne izostavimo nijednu pojedinost. Jer oni nisu odgojeni ubedivanjem nego silom. a oko svojih kuca ce imati podignute ograde. neku vrstu sopstvenih gnezda u b kojima ce rasipati i tro iti na ene i one koji ce im biti po volji.

niti je zanemaruje. Eto. Kakav cuvar? upita Adeimant. kombinovana sa obrazovano cu (mousike) rekoh ja. Takav bi covek u mladosti mogao i da prezire b novac. ali tu svoju elju ne opravdava recima niti necim slicnim. Sposobnost prosudivanja (logos). On je isto tako ljubitelj sportskih aktivnosti i lova. ukoliko postaje stariji. Jer on vec po prirodi nosi u sebi klicu lakomosti i njegova vrlina nije cista zato to njemu nedostaje najbolji cuvar. otprilike. vlast. A on postaje. kako je suvi e popustljiv i mnoge druge stvari onako kako vec e ene . dok njegov ivot traje. majka primecuje jo i to da mu misli samo na sebe. Lepo govori rece. a vi e voli da pretrpi gubitak nego da ima bilo kakve neprilike. te stoga izbegava pocasti. sve vi e voleti. pa joj to umanjuje d ugled kod drugih ena. zatim ena vidi kako mu u nije narocito stalo da se zala e za sticanje novca. parnice i slicna opterecenja. ali ce ga. onda se ona zbog svega toga ljuti i pocinje da govori sinu kako mu otac nije nikakav mu karac. ovako: ponekad je sin dobra oca koji ivi u dr avi rdavo upravljanoj. Jer jedino ta sposobnost mo e onome kome je data da osigura spas njegove vrline. da se on ne bori i ne grdi ni po sudovima ni u privatnom ivotu. takvim stvarima rado pevaju. a nju niti narocito ceni. nego da sve to lako podnosi. dakle. c Bice da je takav u svakom pogledu. To je istina rece Adeimant a takve price i tu be njima zaista odgovaraju. . nego svojim ratnim podvizima i aktivnostima koje se odnose na rat. i takvoj dr avi je slican rekoh ja. Takav karakter zaista i odgovara takvom dr avnom uredenju.eljan je vlasti i pocasti. Pa kako onda on postaje? Decak prvo cuje kako se majka ljuti to joj se mu ne ubraja medu dostojanstvenike. to je i takav je timokratski mladic do svog zrelog doba.

VI. Ljudi najpre tra e priliku da potro e svoje bogatstvo. pa uporeduje to sa zanimanjima ostalih ljudi.« Ti zna i td . ili protiv nekoga koji je ucinio neki drugi prestup. Imamo. mislim. . dakle. Kad one vide da otac ne preduzima ni ta protiv nekog du nika. kad on postane covek. dakle. sin slu a i posmatra i druge slicne stvari: kako ljude koji se bave samo svojim poslom nazivaju ludima.nastavih ja da i sluge takvih gospodara. onda 550 podsticu sina da se. A koje uredenje naziva oligarhijom? Ono uredenje rekoh ja koje se zasniva na d proceni imovine. u kojem vladaju bogata i. a siromah nema udela u vladi. A sada da. i tako postaje ohol i slavoljubiv covek. osveti svima onima i bude odlucniji mu nego to je to njegov otac. i ono drugo uredenje i onog drugog coveka. Treba. A izvan kuce. Kako? 244 Blagajna koju svako puni novcem upropa cuje takvo dr avno uredenje rekoh ja. Tada mladic sve to cuje i vidi. i mi ka emo: Pogledajmo drugoga coveka. pa vladu koja je u njegovoj du i predaje sili koja se nalazi na sredini. ali se dru io sa rdavim. nacine i vecinu sebi slicnom. i ostali koji mu raspaljuju elje i srcanost. a cene i hvale sve one koji se bave svim i svacim. c Imamo. a cuje opet i oceve reci i izbliza vidi njegova zanimanja.24 ili bolje. Mislim da bi posle takvog dr avnog uredenja do la na red oligarhija. Razumem odgovori on. A kako on ne vodi poreklo od coveka po prirodi rdavog. Tako je. Tako ga privlace dve strane: i njeb gov otac koji podupire i sna i njegov razum. ugledajuci se jedni na druge. najpre da vidimo kako se prelazi iz timarhije u oligarhiju? Da. i nadmecuci se ubrzo. a da bi to mogli da urade. I slepcu je jasno kako se vr i taj prelaz. Cini mi se da si sasvim lepo objasnio postanak takvog coveka. 23 naime ambiciji i srcanosti. dodeljenog drugoj dr avi". ugledajuci se na Eshila. e Zatim. oni prekrajaju zakone i ne pokoravaju im se ni oni ni njihove ene. govore ponekad sinovima takve stvari. zadr imo isti red i pogledajmo najpre dr avu! Tako je najbolje. njega vuku obe ove strane i on se zadr ava na sredini. i to upravo one za koje bi se reklo da su im naklonjeni.

Jasno. tako se to uspostavlja. upravljaju na ono to se ceni. pa bogatog hvale. Ili mo da to ne biva tako? Upravo tako. dive mu se. Potom donose zakon kojim se. a zanemaruje se ono to se ne ceni. putem utvrdivab nja odredene granice prihoda. a manja tamo gde je granica prihoda vi a. kad bismo ih istovremeno stavili na tasove terazija. a siroma nog preziru. uvek jedno preteglo na suprotnu stranu? Zacelo. Tacno. Zar vrlina nije tako daleko od bogatstva da bi. Kratko receno.Tako je. ustanovljuje oligarhijska skupina gradana. ili tako to zastra ivanjem i pretnjom upotrebe oru ja uspostave jedno takvo dr avno uredenje. Zato jo vi e te e za bogatstvom. Istovremeno propisuju da onaj cija imovina ne dose e odredenu granicu prihoda ne mo e ucestvovati u vlasti. 551 A kad se u dr avi cene bogatstvo i bogata i. Napori se. a ukoliko vi e cene njega utoliko manje cene vrlinu. onda se manje cene vrlina i dobri ljudi. Sprovodenje toga posti u ili snagom oru ja. dakle. Svakako. i dovode ga na vlast. Da rece on ali kako f unkcioni e to dr avno c uredenje? i koji su to nedostaci za koje smo rekli da ih ono ima? . koja je veca tamo gde je granica prihoda ni a. Ljudi koji vole nadmetanje i pocasti na kraju postaju ljubitelji novca i bogacenja.

d To je. Sigurno je da ona to ne sprecava.VII. ako takve usluge ne bi koristili. a drugi da ga kupovinom stekne. jer inace ne bi jedni bili preterano bogati. Bogami. da se. ni konjanik ni te ko naoru ani vojnik: on je. kojeg bi se vi e pla ili nego samog neprijatelja. Prvo. Dalje! je li ova gre ka mo da manja? Koja? to takva dr ava nije jedna. obe su na istom prostoru i ive uvek u neprijateljstvu jedna s drugom. naime. biti pogodena? 246 Koje je to zlo? To to je nekome dopu teno da proda celo svoje imanje. a siromahu. -. siromah i beskucnik. jednostavno. u . i nije njen clan: on nije ni trgovac. Tako je. b Oligarhija je zaista prva dr ava u kojoj se tako ne to de ava. pazi ovo: kad je jedan takav covek. ne bismo dopustili da to bude. Onda sigurno nije dobro ni to to gospodari takve dr ave ne bi mogli nikakav rat voditi. sme da ivi u dr avi iako. cak i kad bi bio spremniji krmano . zato to e bi tada bili prinudeni da koriste usluge naoru anog mno tva. Prvi je nedostatak rekoh u onoj odredbi . kad ga je prodao. Ali zar se ne bi de avalo to isto i u bilo kojem drugom zapovedanju? I ja mislim da bi se de avalo isto. a to kao ljubitelji novca ne bi cinili. Jasno je da bi plovidba bila rdava. granici prihoda. jedni te isti bave i zemljoradnjom. ni zanatlija. Nije dobro. nego mora da budu dve: jedna sastavljena od siromaha. i trgovinom i da su ujedno i ratnici? To ne. to posle. ni ta manja gre ka nije ni to. a druga od bogata a. Jer. u stvari. a drugi potpuno siroma ni. Dalje! Da li smatra da je dobro ono nagomila552 vanje poslova koje smo ranije kudili. morali bi se u samoj borbi pokazati kao pravi oligarsi25. A sad. dakle. zamisli ta bi se desilo ako bismo krmano a na ladi postavljali prema proceni velicine njegove imovine. zato to bi bili prinudeni da za ratovanje tro e svoja bogatstva. prva velika gre ka oligarhije. Drugo. a opet. nikako! A sad pazi! Zar nije od svih zala najvece ovo i nece li njime oligarhija prva.Osim zapovedanja u dr avi rekoh ili se to odnosi i na dr avu? Doista se to na nju ponajvi e odnosi rece jer nema zapovedanja koje bi bilo te e i znacajnije. Tako izgleda.

Dalje! Zar u oligarhicnim dr avama ne nailazi na prosjake? Osim upravljaca tamo su gotovo svi prosjaci. i d eparo i. nije li bog sve krilate trutove nacinio bez aoke. i oni koji skrnave hramove i majstori u svim ostalim lopovlucima. dok uistinu nije dr avi bio ni gospodar ni sluga. Hoce li da . Tako je. Ali. kad god u dr avi vidi prosjake. Sokrate rece on. njemu ka emo ovo: kao to je radanje truta u sacu bolest ko nice. tako je isto i radanje truta u domacinstvu bolest dr ave? U svemu je tako. a druge je snabdeo stra nim aokama? Oni koji su be aoke u starosti zavr avaju kao prosjaci. dok je od ovih koji hodaju jedne nacinio bez aoke. d dok one sa aokama svi nazivaju nitkovima (kakourgoi). Ocigledno je. cemu smo malopre govorili? Misli li da je on pripadao sloju gospodara. dakle. da se.vreme svoga bogatstva. Adeimante. nego tracitelj svoje imovine? c Tako je rece mislim da nije bio ni ta drugo do tracitelj. e Zar onda necemo pomisliti nastavih ja da u njima ima i nitkova opremljenih aokom koje vlasti pa ljivo i silom obuzdavaju? 247 . radio na tome da ga potro i. je li on tada bio vi e koristan za dr avu u onome . na tom istom mestu kriju i lopovi. Nije li tako? iva istina rece on.

d A razumnost i srcanost stavice mislim pred noge ovome kralju. ogrlicama i pripasujuci im sablje naciniti ih velikim kraljem26 u svojoj du i? Verujem da ce biti tako. a drugu s druge strane i. A tako to se de ava rece on. Kad. bila oligarhicna dr ava i takvi bi bili njeni nedostaci. ili na izgnanstvo. opet. cemu drugom. 248 Nema druge tako brze i tako sna ne promene rece on koja bi castoljubiva mladica nacinila pohlepnim za novcem. jednu s jedne. ili na gubitak gradanskih prava i svoje imovine. kao vojskovoda. ili sa nekog drugog velikog polo aja do ao pred sud. nego kako ce od manje novaca stvoriti vi e. zbog lo eg vaspitanja. bio napadan od sikofanta i osuden na smrt. radeci i tedeci. I zar onda necemo reci da ljudi tamo postaju takvi zbog neobrazovanosti. dakle. sve to vidi. brige i dr avnog uredenja? Reci cemo. koju nazivaju oligarhijom i koja svoje upravljace odreduje prema proceni imovine. Svakako. poni en siroma tvom. To bi.Pomislicemo rece. greben. Zar se timokratski covek nece preobraziti u oligarhicnog upravo na ovaj nacin? Na koji nacin? Kad timokratski covek ima sina. on ce se baciti na sticanje bogatstva.. naravno. Sasvim je moguce rece on.. kad sve pretrpi i izgubi ono to je imao. primorace jednu da ne smera i ne razmi lja ni . prijatelju. . i da se ne ponosi nicim drugim nego sticanjem blaga i samo onim to dovodi do bogatstva. A onda da razmotrimo coveka koji odgovara ovome uredenju: da vidimo kako on postaje i kakav je kad je vec postao. da se ne divi i da ne ceni ni ta osim bogatstva. te ce tako prikupiti novac. i onda. a zatim kad b vidi da se ovaj iznenada spotakao . ovaj se najpre ugleda na svog oca i ide njegovim stopama. a verovatno ih ima i vi e. Zar sumnja u to da ce takav covek onda po udu i strast za sticanjem blaga staviti na presto i. a srcanost. ukra avajuci ih krunom. VIII. on ce odmah i castoljubivost c i srcanost glavacke zbaciti sa prestola svoje du e. upinjace se. izgubio svoje blago i upropastio samog sebe. dr avu kao . pretvarajuci ih u robove. dakle. 553 Da zavr imo rekoh i sa uredenjem te dr ave. .

uop te. zar takav covek nije slican takvom dr avnom uredenju? Meni se svakako cini da jeste rece on jer je kod takvog coveka. On je zapu ten nastavih ja stvara novac od svega. Tako je. Takav se covek svakako razvio od coveka slicnog onom uredenju iz koga se razvila oligarhija. jedne prosjacke a druge lu· c pe ke. Po mome mi ljenju rekoh ja to dolazi otuda to takav covek nije mario za svoje obrazovanje. Pogledajmo sada ima li on slicnosti sa oligarhijom! 554 Pogledajmo. i svoje sklonosti ne sti ava lepim re . silom obuzdava? Tako je. IX. Na upravljanje sirotinjskim novcem i. Zar onda vec po tome nije jasno da takav covek u poslovima u kojima je na glasu kao tobo e pravedan covek. javljaju trutovske po ude. To je tacno. On lici pre svega na nju po tome to najvi e ceni novac. To je istina.e Da li je takav covek oligarhican? upitah ja. i samo misli na to kako da ga zgrne. onakav je b kakve svet hvali. to drugih tro kova nece imati i to ce ostale po ude obuzdavati kao suvi ne. tamo gde on ima mnogo mogucnosti da cini nepravdu. novac na najvecoj ceni. koje on. Ali pogledaj ovo: zar necemo reci da se u njemu. Dobro rekoh ja. Zna li onda gde treba gledati ako hoce da vidi njegove lupe ke po ude? Gde? upita on. jer inace ne bi slepca27 postavio za horovodu i ukazao mu najvi e pocasti. kao i kod takve dr ave. obuzdava ostale zle po ude u sebi? On nije uveren d da je po tenje bolje. zar ne? Da. zbog nedostatka obrazovanja. brinuci se za ostale stvari. I po tome to je tedljiv i vredan. to ce dopustiti samo zadovoljavanje potrebnih po uda.

Zar onda nije vec jasno da gradani u jednoj dr avi ne mogu u isto vreme i ceniti bogatstvo i sticati pod trebnu umerenost. ili u nekom drugom nadmetanju. on nije jedno bice. Takav covek. nego moraju zanemariti ili jedno ili drugo? . nego dva. prijatelju. Treba li onda i dalje sumnjati da covek tedi a i onaj koji stice bogatstvo pripada po slicnosti oligarhijb skoj dr avi? Nipo to. Tako je. Ali ce istinska vrlina. X. biti daleko od njega. i tako ce vecinu savladivati. nece u sebi biti nepodeljen ni jedinstven. pa ce svoje protivnike pozivati da sa njim sklope savez pri takmicenju. i da vidimo na koji nacin ona postaje. Zato ce takav covek mislim biti pristojniji od mnogih drugih. uglavnom. cini to silom i zastra ivanjem. videce kako vecina tih ljudi. ali u e njemu. Takav ce tedi a zacelo biti rdav takmicar za bilo 555 kakvu nagradu koja se daje pobedniku u jednoj dr avi. Tako je. kad je u pitanju tro enje tudeg. Pa dobro rekoh zar se prelaz iz oligarhije u demokratiju ne vr i otprilike tako to se ona ne mo e zasititi onoga za cime te i. koja se sastoji od doslednosti i skladnosti du e. nece zakonski da ogranice da ne mogu tro iti i upropa civati 250 svoju imovinu. jer postaju jo bogatiji i ugledniji. a ipak ce pri tom zadr avati svoje bogatstvo. Tako mi se cini.cima. Tako je. plemenitije elje gospodare nad gorim. Tako cemo ici putem koji smo sebi odredili. koji su postali razuzdani. a to je: da bude to je moguce bogatija? Kako to misli ? c Kad vladari osete da njihova vlast pociva na bogatstvu. jer on nece hteti da tro i novac radi slave i radi takvih borbi. onda mladicima. on ce se boriti oligarhicki. to jest samo jednim malim delom svojih snaga. ima sklonosti koje odgovaraju trutovima. I to u velikoj meri. I tako mi Zevsa. nego buduci da se pla i za svoju imovinu. Posle ovog treba. Tako je. cini mi se. kakav karakter ima i kad je nastala. naravno. da se pozabavimo demokratijom. po to se boji da ne probudi elju za tro enjem. kupujuci njihova imanja i dajuci im zajmove na njih. da bismo zatim opet upoznali karakter coveka koji joj odgovara i da bismo ih medusobno uporedili.

I onda njihov broj naravno postaje veliki. Tako je. onda bi se oni manje bezobzirno bavili pozajmljivanjem novca u dr avi. pa bi onda u njoj bilo manje takvih zala kakva malocas pomenusmo. A kad su u pitanju oni sami i njihova deca. Jer kad bi zakon odredivao b da svaki zajmodavac sklapa ugovore na svoj rizik. Tako vladari samim svojim postupcima dovode svoje podanike do tako lo eg stanja. Mnogo manje. glavi onima koji su stekli njihovu imovinu i ostalim gradanima. a medu ostalima onoga ko im se ne odupire obasipaju novcem. vladari svojom ravnodu no cu dopu taju ljudima da postanu veoma razuzdani. A kad su vec raspirili toliki po ar. drugi bez gradanskog prava. bilo alosti? . niti pak nastoje da se takva zla drugim kakvim zakonom uklone. Kojim zakonom? Zakonom koji dolazi kao drugi po redu i koji primorava gradane na vrlinu. Oni mislim sede u dr avi opremljeni aokom i naoru ani. sigurno. to dovodi do prosjackog tapa i ljude plemenita porekla. mrze e i rade .Sasvim je jasno. jedni du ni novaca. a treci i jedno i drugo i. i cede ga mnogostrukim kamata556 ma. telesno i du evno neotporc ne. eljni prevrata. U oligarhiji. ta cine onda? Zar ne stvaraju mladice naviknute na rasko . suvi e mlitave i lenje da bi se mogli odupreti bilo nasladi. ne gase ga. Bogata i tada saginju glave kao da ove ljude uop te i ne vide. Tako je. ne sprecavaju da svako rasipa svoju imovinu kako hoce. decom glavnice. te tako u dr avi stvaraju trutove i prosjake.

Mislim da ce u takvoj dr avi biti razlicitih ljudi vi e no u ma kojoj drugoj. tako ce i dr avi. opet. i bez nekog spoljnjeg uzroka. 557 Tako je. I kab kvo je. doci do pobune i unutra njeg razdora. siromah koji je cesto mr av i suncem opaljen nade u borbi svrstan pored bogata a odraslog u hladu i ugojenog od tudeg mesa. dok ce ponekad. prirodno je da svako na svoj nacin pode ava svoj ivot onako kako mu se najvi e svida. i kao to se u njemu i bez nekog spoljnjeg uticaja stvori nesklad sam po sebi. . A kako ti ljudi ive? nastavih ja. Jasno je. ili neke demokratske dr ave koju je pozvao drugi deo gradana i ona ce se razboleti i boriti se sama sa sobom. Ovi kasnije ne misle ni na ta drugo do na sticanje novaca a . nece jedan drugom e reci: Ovi na i ljudi nisu niza to?" Pouzdano znam da ce tako uciniti rece on. Kad se. Naravno. Zar nije jasno i to da ce u pocetku u dr avi biti sve dozvoljeno i da ce svuda vladati sloboda i mogucnosti da svako radi u njoj ta hoce? 252 Tako se ka e. i kad se najce ce vlasti u njoj biraju kockom. Demokratska vlada. d kad vidi kako ovaj stenje i kako se te ko pokrece. Takav je postanak demokratije odgovori on pa bilo da je ona uspostavljena oru jem. nastaje kad siromasi pobede. ili kao drugovi-vojnici. Tako je. Pa kad se ovakvi vladari i ovakvi njihovi podanici nadu zajedno. kada se posle siromasi budu nasamo sastali. biti dovoljan i najneznatniji povod pomoc jedne druge oligarhijske dr ave koju je pozvao jedan deo gradana. na zajednickoj plovidbi. misli li ti da siromah nece pomisliti kako su se takvi ljudi obogatili samo svojim nevaljalstvom. to dr avno uredenje? Jasno je da ce se takav covek pokazati kao stvoren za demokratiju. vrlini se staraju onoliko koliko i siromasi zar ne? Naravno. A tamo gde je sve dozvoljeno. a sa ostalima ravnomerno podele vladu i gradanska prava. XI.Tako je. ili ba i u samoj opasnosti. I kao to je boie ljivom telu dovoljan i najmanji podsticaj spolja pa da oboli. u svecanim izaslanstvima. medutim. onda ce bogata i dobro znati da cene pomoc siroma nih. bilo na putovanjima ili na nekim drugim skupovima. pa jedan deo protivnika pobiju a drugi proteraju. i zar misli da. ili tako to su se bogata i iz straha povukli. dakle. koja je u istom takvom stanju kao to telo. u ratnim pohodima.

to. i izgleda da. Kako to? Tako to. privremeno. kad . kao to to rade deca i ene kad posmatraju arene predmete. kao kad covek ode na pijacu gde se prodaju sva moguca dr avna uredenja. srecni moj covece.Reklo bi se nastavih ja da je ovo dr avno uredenje najlep e od svih. ako ne eli mir. Zar nije divna ona blagost prema osudenicima? Zar jo nisi video kako u takvom dr avnom uredenju ljudi osudeni na smrt ili izgnanstvo ipak ostaju i krecu se medu ostalima. tamo potra imo onaj nacin koji nam se svida. a mi to upravo cinimo. kao kakvo areno odelo protkano svakojakim cvecem. a mo da bi ga mnogi ocenili kao najlep e. kao da niko za to ne mari i kao da to niko ne vidi? I zato takav covek hoda okolo kao kakav junak. I. tu mo e tra iti dr avno uredenje koje ti je po volji. ivi u miru kad drugi to cine. Dalje. ni da ratuje kad drugi ratuju. ni opet da se pokorava ako to ne eli . Tako je. ni da. treba samo da odemo u demokratsku dr avu da. ako ti neki zakon brani da vlada ili sudi . Pa onda pra tanja koja takva dr ava cini. ti ipak mo e i da vlada i da sudi ako ti tako padne na pamet: zar to na prvi pogled nije bo ansko i divno? Mo da. ako hocemo da osnujemo dr avu. opet. Covek tu zaista ne bi bio u neprilici sa primerima. Video sam mnogo takvih. ona sadr i sve vrste dr avnih uredenja. i ta irokogrudost i preziranje svega onoga to smo mi. pricinjavalo najlep im. A to to te niko ne primorava rekoh ni da vlada u toj dr avi. pro arano svakakvim karakterima. i cim ga izaberemo mo emo pristupiti njenom osnivanju. zbog slobode koja u njoj vlada. cak i ako si za to sposoban. tako da bi se i ovo dr avno uredenje.

zar ne? Jer nam je ove dve vrste elja nametnula sama priroda.smo osnivali dr avu. to je plemenita dr ava! Demokratija bi. svecano govorili: da. ako se jo odmah kao dete nije u igri upoznao sa lepim stvarima i ako se. ukoliko je ona potrebna radi b zdravlja i dobrog telesnog stanja. koje svima bez razlike. najpre odredimo ta su potrebne a ta izli ne elje? Hocu. Kao i njegov otac. niko ne mo e postati dobar covek ako nema izvanrednu prirodu. naime. takozvane. ako bi se odmalena ve bao. nego ih po tuje samo ako ka u c da su prijatelji naroda. Kad bismo rekli da su nepotrebne one elje koje bi neko. Potrebnim eljama nazivacemo s pravom one e bez kojih ne bismo mogli biti. zaista. divno dr avno uredenje. zar ne? Naravno. anarhicno. Ti. i koje ljudima. dakle. areno. ne donose nikakve koristi u poslu. imala to i sve to je tome srodno. Zar nece biti ovako: mislim da ce sin onog ted di e i oligarhijskog coveka biti od svoga oca odgajen u njegovim navikama. 559 Onda cemo za njih s pravom reci da su potrebne. nepotrebne elje. kad ih ispunimo. i jednakima i nejednakima. To treba da uradimo. XII. kao to vidi . najpre treba pogledati kako on postaje. kao i one koje nam. iznosi stvari koje su svima poznate. ta elja za jelom i prismokom . uop te. Nije li tako? Tako je. Hoce li upitah ga ja sad da. zaista. Tako je. kako ne bismo razgovarali tapkajuci u mraku. Uzmimo sada po jedan primer za prve i za druge da bismo videli kakve su one i da bismo oformili jedan op ti utisak. mo da. odbio. deli nekakvu jednakost. donose koristi. i on ce silom obuzdavati po ude koje u sebi oseca i koje ga gone na tro enje a ne na sticanje: to su. Sa kakvim nadmenim dr anjem ona sve to gazi i kako uop te ne pita za to sa kakvim zanimanjima dolaze ljudi da se prihvate dr avnih poslova. Tako je. onako kao to smo to ucinili kod dr ave? Da. Dalje. Da. dok ih imaju. To je. dok su neke cak i tetne zar ne bismo lepo rekli? 254 Lepo. nije ve bao u lepoti. A sada nastavih ja razmotri kakav je takav covek sam za sebe! Ili. elja za jelom.

Kako? Mladic je. elja za hlebom je ocigledno potrebna iz dva razloga: i zato to je njeno zadovoljenje korisno za nas. Da. Tako je. okusio med trutova i do ao u dodir sa sjajnim i opasnim insektima. kome smo malocas razgovarali. kao i elju koja je tetna po c telo. koji mogu da mu pru e razlicita u ivanja svake vrste i nacina. XIII. i to s punim pravom. Medutim. .jeste svakako potrebna elja. a ne manje tetna za razboritost i umerenost du e. odrastao bez obrazovanja i. u elji za sticanjem. A elja za prismakanjem je neophodna zato to u izvesnom smislu koristi: odr avanju dobrog stanja tela. kao to rekosmo. zar je necemo s pravom nazvati izli nom? Mislim da hocemo. Isto cemo tako reci i za eroticke i za sve Ostale elje. elju koja to prevazilazi. Hajde da sad ka emo kako se od oligarhicnog coveka razvija demokratski! Meni se cini da to vecinom ovako biva. pa je tako. dok su one druge tedljive zato to poma u rad? Tako je. i zato to je neophodno potrebna za ivot. A jesmo li coveka koji je odan nasladama i ovakvim eljama i kojim izli ne elje upravljaju nazvali trud tom . Zar onda necemo reci da su te elje rasipne. je li? Mislim da jeste. elju za jelima probranijim nego to su ona koja smo pomenuli i koja se kod mnogih jo izmalena mo e primenjivanjem kazne i vaspitanja ukloniti. Da. a za onoga kojima gospodare neophodne elje rekli da je tedi a i oligarhican? Tako je.

bez lepih zanimanja i istinskih govora. po to otac nije umeo da vaspita svoga sina. stid nazivaju ludo cu i sramotno ga 256 izbacuju i teraju u izgnanstvo. Tako je. koje se u njemu nalaze. pa sve opet dolazi u red. a ako tedljivom delu njegove du e stigne kakva pomoc od strane njegovih rodaka. Onda navale la ni i brbljivi govori i mnenja i zauzmu to mesto u du i mladicevoj. bilo preko nekih drugih rodaka koji mu daju savete i grde ga.e kao to mo e zamisliti. Preobra aj dr ave se izvr io tako to su saveznici spolja do li u pomoc svojoj strani. One najzad mislim osvoje tvrdavu u mladicevoj du i. One vode rat i pobeduju. potpomognute mnogim i izli nim eljama. I to se katkad de ava. ili ih otera ostatak stida koji je ostao u du i mladoga coveka. umerenost i razumno tro enje nazivaju prostotom i tvrdiclukom. potajno ojacaju druge elje iste vrste i tako one postaju mnogobrojne i jake. bilo preko oca. Zar nece i sa mladicem biti tako kad jedna od dveju vrsta strasti. c To su zaista najbolji cuvari. i gone ih preko granica. A ako njegovom oligarhicnom delu dodu u pomoc neki saveznici. tada se u njemu 560 pobune dve suprotne strane i javi se borba u njemu samom. To se cesto de ava. jer su osetili da je ona bez nauke. dakle. A kad iz du e tako osvojenog mladica sve to . Tako to mora biti.28 najboljih cuvara i stra ara u du ama ljudi koji su bogu dragi. Ponekad demokratska strana uzmakne pred oligarhijskom i neke od tih elja budu uni tene. Tako on ponovo sti e do Lotofaga2' i ivi kod njih pred ocima celoga sveta. trezvenost nazivaju kukaviclukom i proganjaju ga. odvlace mladica starom dru tvu i u potajnom dru enju sa tudim strastima stvaraju u njemu mno tvo po uda. oligarhija u njemu pocela da prelazi u demokratiju. One. Tako je. primi spolja pomoc jedne grupe elja koje odgovaraju istoj vrsti elja kod njega? Tako je. Ali se de ava i to mislim da posle isterib vanja ovih elja. Tako je. Tako je. onda oni la ni govori zatvaraju vrata kraljevske tvrdave u njemu i ne pu taju ni saveznike niti pak primaju izad slanstva koja dolaze u obliku pametnih reci starijih.

On32 odbija svaki razlog i istinu nastavih ja i ne dozvoljava im da udu u njegovu tvrdavu. sad radi gimnastiku. otprilike.33 cesto vodi dr avne poslove. drugi put. Ako je njegovo stanje takvo. bestidnost hrabro cu. takav je preokret sasvim jasan. opet. a sad d je opet lenj i ne mari ni za ta. katkad izgleda kao da se bavi filozofijom. a cas pije vodu i mr avi. beza 561 konje slobodom. Drskost nazivaju lepim vaspitanjem. da prve treba negovati i ceniti. zatim se predaje drugoj. primi natrag neke od prognanih b elja. ne predaje se sasvim strastima koje navaljuju. bezakonje. skace na govornicu. sjajno obucene i sa vencem na glavi dolaze: drskost. zar ne. Tako. Ako mu neko ka e da poneke elje dolaze od lepih i dobrih na c gona. a druge savladivati i obuzdavati on sve to odbija i tvrdi da su svi nagoni isti i da ih treba podjednako ceniti. prelazi jedan mladi covek iz vlasti neophodnih elja u kojima je bio odgojen u slobodu i raspojasanost nepotrebnih i beskorisnih elja? Da. rasko i bestidnost. Takav mladic ivi posle toga mislim tako to podjednako tro i i novac. onda nju na to svecaniji nacin uvode u velike misterije. pa govori i radi ono to mu toga casa pada na pamet.e bude oci ceno i izbrisano. zavidi ratnicima i onda se ugleda 257 . onda u zrelijim godinama.30 i sad u velikoj povorci. pevaju slavopojke i govore lepe i laskave reci. upravu nad svojom du om predaje. a ako ima srece da ga zanos ne odvede suvi e daleko. Tako je. ne prezire nijednu i postupa sa njima potpuno ravno 31 pravno. kao na kocki sve dok se ne zasiti. I tako mu svaki dan prolazi u tome da ugada strasti koja je toga trenutka nai la: cas se opija uz zvuke frule. a druge od rdavih. i vodi ivot u kome su sva zadovoljstva podjednaka. onda on i ne mo e drukcije da radi. i trud i vreme kako na nepotrebne tako i na potrebne elje. kad prode oluju strasti. onoj nasladi koja naide prva. rasipni tvo velikodu no cu.

Isto tako je i nezasitost u onom to smatra najvecim dobrom upropastila demokratiju. dakle. zatim mu se dopadnu poslovni ljudi i on se baca na trgovinu. Mnogi ljudi i mnoge ene bi mu zavidele na takvom ivotu. zar ne? Tako je. u kome ima toliko primera i za dr avna uredenja i za karaktere. i za sve to vreme on u iva. A sad nam preostaje da opi emo najlep e dr avno uredenje i najlep eg35 coveka tiranidu i tiranina. Pa onda. 562 Dalje. prilicno je jasno da ona proizlazi iz demokratije. e Dobro si opisao ivot coveka koji zastupa jednakost. Pa onda.34 Tako je odgovori on. neogranicenost u tome i u zanemarivanju ostalih stvari i u ovom dr avnom uredenju stvara potrebu za tiranidom. on je lep i aren kao i to dr avno uredenje. Mogao si cuti kako je c to najlep e u demokratskoj dr avi i da onome ko je po prirodi slobodan jedino radi toga i vredi da ivi u njoj. A nezasitost u sticanju bogatstva i zanemarivanje ostalih stvari upropastili su oligarhiju. Tako je. kakav je karakter tiranide. slobodnim i bla enim ivotom. Mnogo se govori . Jasno je. optu uje i ka njava prebacujuci im da su opaki i oligarhicni. nekako na isti nacin postaje defa mokratija od oligarhije. kao i tiranida iz demokratije? Kako to? U oligarhiji se kao najvi e dobro cenilo ogromno bogatstvo. Takvog coveka treba staviti uz demokratiju. njemu s pravom govorilo da je roden za demokrati ju. valjda. XIV. Hajde. 258 Kako to? Ja mislim da kad se demokratska dr ava edna d slobode nameri na prvake rdave vinotoce pa izgubi meru i preterano se opije slobodom. dragi moj prijatelju? Naime. i ona je na njemu i zasnovana. ako nisu sasvim popustljivi i ako joj ne pru e potpunu slobodu.na njih. to sam upravo hteo reci. jer bi se . . zar ne? Da. Mislim da sam pokazao i to da on u sebi sadr i sve moguce oblike i na j razliciti je karaktere. tome i cesto se cuje to tvrdenje. je li? A ta to ona smatra najvecim dobrom? Slobodu odgovorih. onda ih ona. Nikakvog reda i nikakve potrebe nema u njegovom ivotu: to on smatra slatkim. Tako je odgovori on.

A one rekoh koji su vlastima odani prezire kao dragovoljne robove i ni tavna bica. One upravljace. a sin se navikne na to da bude jednak ocu. . a starci. opet.Tako zaista i radi. koja se u takvoj dr avi stvara. neizbe no da se to odbijanje potcinjavanja uvuce neprimeceno u inokosna domacinstva. njihovi kupci. kad vec kupljeni robovi i robinje nisu vi e ni ta manje slobodni nego to su oni.30 Tako se i de ava. medutim. Kako to misli ? Ovako: otac se navikne na to da bude jednak sinu i pla i se sinova. Tako je. De ava se to. prijatelju. Zar onda nije e neizbe no da se u takvoj dr avi sloboda pro iri na sve? Kako da ne? A nije li. dragi prijatelju. Doseljenik (metoikon) se izjednacuje sa domorocem (astos) i domorodac s doseljeni563 kom. Op ta sloboda. pa i da uhvati korena i u domacih ivotinja. da bi se dodvorili mladicima. c Znaci da cemo kao i Eshil reci upravo ono to nam je na vrh jezika". hvale i po tuju i u privatnom i u javnom ivotu. a ucenici slabo uva avaju ucitelje.37 Uop te. isto kao i pedagoge. dosti e svoj vrhunac. pa cak i sa strancom (xenos) u pravom smislu te reci. Ali sam gotovo zaboravio da ka em kolika ravnopravnost i sloboda nastaju za ene u njihovom odnosu prema mu karcima i u odnosu mu karaca prema njima. a i druge ovakve sitnice: ucitelj se u takvoj dr avi pla i ucenika i laska im. puni su predusretljivosti i ala i ugledaju se b na njih samo da ne bi izgledali neprijatni i despoti. koji se izjednacuju s potcinjenima. pa se ne stidi niti se pla i roditelja.38 . a sve to zato da bi bio slobodan. popu taju im. i potcinjene koji se izjednacuju s upravljacima. mladici se izjednacuju sa starijima i bore se sa njima i recima i delima.

lepi i zavodljivi pocetak tiranide. Tako je. Govorio sam . stvorice smutnju. To znam vrlo dobro rece on. ali ta biva posle toga? Ista ona bolest koja je izbila u oligarhiji i koja ju je upropastila. i ona demokratiju odvodi u ropstvo: jer. XV. Tako je. i kod 564 tela. Uporedivali smo ih sa trutovima koji imaju aoke. pa onda u demokratiji i koja je dovodi do ropstva. Zavodljiv jeste. Ali mislim da ti nisi to pitao. javlja se i u ovoj dr avi. zaista. I to je prirodno. ne mo e ni da veruje koliko su ljudima podlo ne ivotinje39 slobodnije ovde nego ma gde.42 260 I to s pravom! Ako se te dve vrste ljudi nastavih ja nadu ma u kojoj dr avi. Po onoj poslovici: Kakve su gospodarice. kao to to u telu cine sluz i uc. Jer onaj ko to nije video. prekomeinost uvek vodi velikom preokretu. Preterana sloboda. prijatelju moj. I tako svuda d i sve sticu punu slobodu! To to mi prica i moj je san40: jer se i meni to cesto de ava kad odem u selo.Jeste. ja to i ka em. a one druge sa trutovima bez aoka. A to je. ako se ne varam. stvarno. To je prirodno odgovori on. onda vidi kako du a gradana postaje na to u toj meri osetljiva da se razbesni i ne mo e da podnese ako joj neko nametne samo malo stege? Ti zna da oni najzad prestanu da vode racuna i . onim lenjim i rasipnim ljudima na cijem celu stoje najhrabriji koje slede velike kukavice. A to je glavno nastavih ja kad se sve ovo skupi.41 tako je i kod vremena. jo veca i jaca jer je potpomognuta slobodom. i kod biljaka. a ni ta manje i kod dr avnih uredenja. posle krajnje slobode najvece i najstra nije ropstvo. takve su i kucke".43 Toga dvoga treba da se i dobar lekar i c . izgleda. i konji i magarci idu svuda okolo sasvim slobodno i dostojanstveno i udaraju prolaznike ako im se oni ne uklone s puta. nego u preterano ropstvo i za pojedinca i za dr avu. pisanim i nepisanim zakonima. nego kakva je to b bolest koja se javlja prvo u oligarhiji. samo da im niko ni na koji nacin ne bi bio gospoe dar. Onda je rekoh sasvim prirodno da tiranida ne nastaje iz nekog drugog dr avnog uredenja nego iz demokratije: mislim. ne prelazi ni u ta drugo.

jer ko bi ga sisao od onih koji ga imaju malo? Mislim da se takvi bogata i nazivaju: hrana trutova. i takvih ljudi u demokratskoj dr avi s obzirom na pravo da svako radi to hoce nema mnogo manje nego u oligarhijskoj dr avi. Kako to? Njih u oligarhiji ne cene i ne daju im vlast. da bismo jasnije videli ono to elimo. zuje i ne trpe onoga ko drukcije govori. kojima smo govorili. uz male izuzetke. pa su zato neve ti i slabi. Naravno. i sastavljena. 565 XVI. I najlak e. zapravo. dok ostali sede blizu oko govornica. Sasvim je tako rece on. uzmimo stvar ovako! Kako? U mislima podelicemo demokratsku dr avu na d tri dela. sa malim izue zecima. Mislim da trutovima med tece najvi e upravo od ovih. od kojih je ona.44 I tako oni. Onda se iz mno tva izdvaja i jedan drugi soj ljudi. U demokratiji pak oni. da ih to pre sa samim sacem isece. Jedan od tih obuhvata onu vrstu ljudi . Razume se. isto onako kao to mudar pcelar najvi e nastoji da oni uop te ne postanu. Otprilike tako. govore i delaju. dr e u svojim rukama celokupnu upravu u takvom dr avnom uredenju. tako mi Zevsa! A sada. Koji to? Premda se svi bave sticanjem. ipak vecinom postaju najbogatiji oni koji su po prirodi najuredniji. vode glavnu rec. Narod (demos) bi sacinjavao treci soj ljudi u demokratskoj dr avi. U pravu si. oni koji su naj e ci. soj onih koji ive od rada svojih 261 . Tako je.dr avni zakonodavac daleko klone. Ali oni su u demokratiji mnogo e ci nego u oligarhiji. a ako se pojave.

43 Tako je. vide kako narod. ukidanju dugova i . Otuda tu akanja.46 dele je narodu. hteli oni to ili ne. a ne iz nekog drugog. a kad se prikupi. vodi na sudove i ubija ih.47 To je iva istina. bogami. Zato su. i sami po nevolji postaju oligarsi. Zar narod obicno ne daje prvenstvo jednome kao svome zastupniku i zar ovoga ne hrani dobro i ne uzdi e ga? Naravno da to radi. onda. narod tako dobija svoj deo. hramu Zevsa Likejskog j i?49 Kakva je to prica? Takva da onaj ko okusi od ljudske utrobe pome sa utrobom ostalih rtava mora. postati e Zar nisi cuo za tu pricu? ucini ono u Arkadi ane vuk. da govore u narodnoj skup tini. mislim oni. osim ako ne dobija jedan deo meda. kad ih. nego ih nepravedno okrivljuje. Taj soj je u demokratiji najbrojniji.45 Pa i dobija ga rekoh ja u svakoj takvoj prilici u kojoj upravljaci. tobo e. zadr avajuci najveci deo za sebe. tiranin ponici iz toga soja koji zastupa narod. A kako se taj zastupnik naroda preobra ava u tiranina? Zar to.50 kad gradane tera u izgnanstvo i ubija 566 ih. te da preduzimaju sve to je u njihovoj moci. a pri tom govori . Kako da ne? Iako imucni ljudi ne ele da prouzrokuju bunu ili prevrat. kad coveku oduzima ivot. ne sam i po svojoj volji nego iz neznanja i zaveden klevetnicima. sudovi i parnice medu njima. kad jezikom i bezbo nim ustima pije krv svoga rodaka. najzad. kojima se imovina oduzima. a ta promena je jo jedno zlo koje im trut svojim ubodom nanosi. oni drugi ih optu uju da narodu rade . ako dode do tiranide. b Doista. prinudeni da se brane. . kako je to vec obicaj. Jesam. uzimajuci imovinu od onih koji je poseduju. kad se ne uste e ni od krvi 262 svojih sugradana. ne biva tako da on to nam pripoveda prica . podeli zemlje. zar ne? Sasvim je jasno. ocigledno.ruku i onih besposlenih koji nisu stekli mnogo imovine. c poku ava da im nanese zlo. Kad imucni. Tako je rece on ali ne dogada se tako cesto da se on prikupi. d Onda je jasno rekoh da ce. postaje i najmocniji. Pa zar sa tim zastupnikom naroda ne biva isto kad gleda svoje odane ljude. glavi i da su za oligarhiju.

A onaj za titnik naroda nece le ati koliko je dug d i irok"53 to je jasno nego ce se.. uprkos svojim neprijateljima. prijatelju. Obicno se tako i de ava. od naroda telesnu stra u da bi za titnik naroda ostao nepovreden. oboriv i mnoge druge. Svi oni koji su u svojoj ambiciji dotle doterali. Kako da ne? . onda ga mislim ubijaju. kao u prorocanstvu datom Krezu52: . i zato to se nada za sebe. A ako ga uhvate u bekstvu. onda ga kri om vrebaju i poku avaju da ga nasilnom smrcu uklone.zar za takvog coveka ne postoji neka potreba ili nekakva sudbina da posle toga ili pogine od ruku svojih neprijatelja. naime. A ako ga proteraju i ako se on. b Ako. medutim. niti da ga ocrne pred narodom i da ga ubiju. zar se nece vratiti kao savr eni tiranin? Svakako hoce. 51 Tako je. tra e.54 i tako ce. ne mogu da ga proteraju.i pobe e kraj peskovitog Herma i ne saceka i ne zastidi se to ga smatraju kukavicom" Dabome. Naravno. jer po drugi put ne bi imao prilike da se stidi. i zato mislim to se boji za njega. c Da. od zastupnika postati savr eni tiranin. na kraju. Kad to sad vidi covek koji ima novaca i koji je zbog novca osumnjicen da mrzi narod. imaju onaj poznati zahtev tiranina. ponovo vrati. sam popeti na dr avna kola. I narod mu je daje. Tako je. ili postane tiranin i od coveka postane vuk? To je zaista neminovno! I to je taj koji ustaje protiv imucnih ljudi. onda on.

XVII. A sad, da razmotrimo srecu i coveka i dr ave u kojoj se ovakav smrtnik pojavio. Da razmotrimo, svakako! Nece li on prvih dana i u prvo vreme pru ati osmeh svima i pozdravljati svakoga koga sretne? Govoe rice da nije tiranin i obecavace mnogo i pojedincu i dr avi, je li? Zar nije oslobodio i podelio zemlju narodu i svojim privr enicima i zar ne izgleda blag i milostiv? Tako je. A kad svr i sa svojim neprijateljima, s jednim sklopi mir, a druge uni ti, kad se, s te strane, oseti bezbedan, onda ce uvek pocinjati neke ratove kako bi narod imao potrebu za vodom. Tako je. 567 On ce zametati ratove i zato da bi gradani, dajuci novac, osiroma ili, da bi bili prinudeni da se bave svakodnevnim poslovima i da bi mu, tako, manje radili . glavi, zar ne? Da, tako je. A mislim da ce pocinjati ratove i zato da bi poneke u koje sumnja da imaju slobodoumne namere i da mu nece dozvoliti da vlada, pod izgovorom uni tio tako to ce ih predati neprijatelju. Zbog svega toga tiranin mora neprestano da se zaplice u rat, zar ne? Tako je. b A zato to to radi, gradani ga sve vi e mrze? Kako da ne! Neki od onih koji su mu pomogli pri usponu i koji su i sami mocni, i to oni koji su najhrabriji, otvoreno ce govoriti i pred njim i pred ostalima i prekorevace ovakve prilike, zar ne? Naravno. Ako eli da vlada tiranin ce morati da uklanja sve takve ljude, dok ne ostane nijedan koji ne to vredi, ni prijatelj ni neprijatelj. Tako je. On, dakle, mora o tro da motri ko je od njih c hrabar, ko ponosan, ko je mudar a ko ugledan; i tako ce biti srecan, jer ce morati, eleo on to ili ne, da svima bude neprijatelj i da im radi . glavi sve dok ne ocisti dr avu. Da divnog li ci cenja! Da, suprotno onome to cine lekari sa telom rekoh. Jer oni oduzimaju ono to je najgore, a ostavljaju ono to je najbolje, a ovaj radi suprotno tome. 264 Mora tako da radi rece on ako eli da vlada! d XVIII. Kakvo je to bla enstvo rekoh koje ga primorava da ivi ili sve sa samim nevaljalcima i omrznut od svih, ili da uop te ne ivi!

Da, u takvom bla enstvu! Zar mu, ukoliko medu gradanima bude vi e omrznut,zbog ovakvih postupaka, nece biti potrebna sve mnogobrojni ja i vernija telesna stra a? Naravno. A ko ce biti ti verni? I odakle ce ih dovesti? Ako im bude platio za to, mnogi ce i sami dolete ti rece on. Bogami rekoh opet mi se cini da govori e . nekakvim stra nim i svakojakim trutovima! S pravom ti se tako cini odgovori on. A domace on ne bi voleo. Je li tako? Kako to? On ce od gradana oduzeti robove, oslobodice ih i uvrstiti u svoju telesnu stra u. Dabogme, jer ce mu ovi biti najverniji! Srecan li je tiranin koji se slu i takvim prijate568 ljima i takvim pouzdanicima, po to je nekada nje poubijao! Ali.je tako, i on se takvim slu i! Ti drugovi mu se, dakle, dive i s njim se sa ivljuju novi gradani, a cestiti ljudi ga mrze i izbegavaju ga? Tako je. I onda nije bez razloga to pisce tragedija, a narocito Euripida koji se medu njima istice, smatraju mudrima. Za to? Zato to je on iz sebe iscedio sa etu i sna nu55 b misao da se mudri tirani s mudracima sabivstvuju", te je jasno rekao da su mudraci oni od kojih je tiranin nacinio svoje dru tvo. I kao bogoliku50 rece slavi on tiranidu, i ka e jo mnogo ta drugog, isto kao i drugi pesnici. Upravo zato to su mudri, opra taju pesnici-tragicari i nama i onima cije je dr avno uredenje slicno na em, to ih, zbog toga to tiranidi pevaju slavopojke, ne primamo u dr avu. Mislim da nam to pra taju barem oni koji su c uctivi.

Oni onda obilaze ostale dr ave, skupljaju narod, iznajmljuju lepe glasove, sna ne i ubedljive, i mame dr ave u demokratiju i tiranidu. Tako je. Osim toga, primaju i nagradu za to i cenjeni su, najvi e, naravno, od tirana, a onda i od demokratije. Ali, ukoliko su bli e vi im dr avnim uredenjima, utoliko je d i njihov ugled manji,57 nestaje im dah, i oni nemaju vi e snage da se penju. Tako je. .... Medutim rekoh ovde smo se malo udaljili od stvari; hajde da ponovo govorimo . onoj lepoj, arenoj i stalno promenljivoj tiraninovoj vojsci. Ko ce je hraniti? Jasno je odgovori on da ce tiranin tro iti imanja hramova, ako ih u dr avi ima, pa ako prihod od toga bude dovoljan, on ce narodu odrediti manje poreza. e A ta ce biti kad toga nestane? Onda je jasno da ce i on sam, i njegovi drugovi u picu, i prijatelji i prijateljice iveti od ocevine. Razumem rekoh i njega i njegove drugove hranice narod koji je tiranina stvorio.58 Nema drugog nacina. ta ka e rekoh . A ako narod postane nezadovoljan i izjavi kako nije u redu da otac hrani odrasla sina, nego treba da bude obratno, da sin hrani oca; i da ga narod nije rodio i postavio zato da kad sin odraste, 569 sam narod-otac postane rob njegovih robova, i njega, zajedno sa robovima i ostalim olo em, izdr ava; ako mu ka e da ga je on rodio i doveo na upravu kako bi se oslobodio bogata a, i onih koji se u dr avi nazivaju plemicima". Zamisli da narod sad, kao to otac otera iz kuce sina zajedno sa njegovim dosadnim drugovima u picu, zatra i da i on i njegovi drugovi napuste dr avu! Onda ce narod, tako mi Zevsa, shvatiti kakvog b je sina rodio i voleo i dao mu vlast, i uvidece da slabiji hoce da istera jaceg. Kako ka e ? upitah ja. A zar ce se tiranin usuditi da svome ocu odgovori silom i da ga, ako mu se ne pokori, tuce? Hoce, ali ce mu najpre oduzeti oru je. Ti, znaci, naziva tiranina oceubicom i rdavim hraniteljem starih roditelja. To je, kako se cini, op te poznata priroda tiranide, pa bi narod kako poslovica 266 ka e be eci od dima robovanja slobodnima upao u c vatru robovanja robovima. I tako bi, umesto krajnje i neumerene slobode, navukao ruho najte eg i najgoreg robovanja

robovima. Da, tako se de ava. Pa, onda rekoh zar je neskromno izjaviti da smo dovoljno pokazali kako iz demokratije postaje tiranida, i kakva je ona kad to postane? Jeste, sasvim je dovoljno.

(-) KNJIGA DEVETA St. 571a I. Preostaje nam jo samo nastavih ja da pogledamo tiranskog coveka, da vidimo kako je on nastao od demokratskog i, kad je vec postao, kakav je i kakva je njegova priroda, srecna ili nesrecna. JesCjo nam to preostaje odgovori Adeimant. Zna li upitah ta jo elim? Sta? Cini mi se da nismo dovoljno raspravili . po udama1 kakve su one i koliko ih ima. Jer ako to bude b nepotpuno, na e istra ivanje ce biti manje jasno. Ali rece on zar je sada kasno da to ispunimo? Nikako. Pazi ta u njima hocu da vidim. Evo ovo: medu zadovoljstvima i po udama koji nisu nu ni, ima i takvih za koje mi se cini da su nedopu teni. Svako je u opasnosti da takve nade u sebi, te ce se u jednih ljudi uz pomoc razuma, zakona i boljih po uda one sasvim obuzdati, postati malobrojne i slabe, a u drugih ce postati mnogobrojnije i jace. Koje su to po ude upita on . kojima govori ? _ one rekoh koje se bude u vreme sna, kada zaspi ono drugo to je u du i razumno i pitomo i gospodarsko, a ono to je u du i ivotinjsko i divlje, ojacano jelom i picem, skace, odbija san, te se odaje zadovoljavanju sopstvenih cudi. Znano ti je da je ono u takvoj prilici na sve spremno, jer je oslobodeno i nesputano od svakog stida i razumnosti. Ne ustrucava se pred htenjem da se spoji s majkom, ili sa bilo kojim drugim covekom, d bogom ili ivotinjom; ne zazire od ubistva i nema tog jela od kojeg bi se uzdr alo. Jednom recju, nema nijedne ludosti i bestidnosti koju ne bi pocinilo.2 Su tu istinu govori rece on. Drugo je, mislim, kad je savest mirna i ivot umeren, kada se snu predajemo po to smo ono to je u nama razumno probudili i nahranili lepim govorima i razmatranjima, te tako u sebi samima postigli spokoje stvo. Drugo je kada po udnost ne ostavljamo ni u oskudici ni u obilju, i to s namerom da je uspavamo i da joj ne dopustimo da ono to je najbolje ometa rado cu ili alo cu, nego da ovom dopusti da bude samo sa so 572 bom, jedinstveno, u cistoti svojih ispitivanja i svojih te nji, opa anja onog to ne zna,3 ili onog to je bilo, to jeste i to ce biti. Isto je tako kad ubla imo volju, te ako se na nekog ljutimo, ne zaspimo uzrujana srca, nego po to smo smirili pomenuta dva dela,a treci u kome nastaju

misli, razbudimo i tako pocivamo onda zna da se u takvom stanju najvi e nalazi istina, i da ce cudovi na i b bezakona prividenja najmanje dolaziti na san. Mislim da je to potpuno tacno. Ali mi smo se u ovoj stvari suvi e udaljili. Hteli smo da saznamo samo to da u svakom coveku, pa cak i u ponekom od nas to izgledamo tako umereni, postoji neka stra na, divlja i nedopu tena vrsta strasti. I ona se onda javlja u snu. Razmisli, da li je to pametno i da li se sla e sa mnom! Sla em se, naravno. II. A sada se seti onoga to smo rekli za democ kratskog coveka!4 Njega je od rodenja odgajao otac tedi a, koji je priznavao samo strast za skupljanjem novca, a nepotrebne nagone, koji se odnose samo na zabavu i doterivanje, prezirao. Je li tako? Tako je. A onda, kada je do ao u dodir sa ljudima otmenijim i punim pomenutih po uda, on se iz odvratnosti prema tedljivosti svoga oca odao svima vrstama obesti i nacinu ivota svojih prijatelja; kako on, medutim, ima bolju prirodu nego njegovi zavodnici, to, razvlacen na sve d strane, zauzima sredinu izmedu oba nacina ivota; i u ivajuci, po njegovom mi ljenju, umerenije nego jedni i drugi, vodi ivot ni krtarski ni nedopu ten, jer je od oligarhijskog postao demokratski covek. To je i bilo i ostaje i na e mi ljenje . tom coveku. 269

Pretpostavi sad da se takvom coveku, kad vec ostari, rodi sin i da ga on odgaji u takvim navikama. Dobro, zami ljam to. Pretpostavi sad da se i njemu dogada isto ono to i njegovom ocu: da ga vuku u svakojako bezakonje, e koje njegovi zavodnici nazivaju potpunom slobodom"; otac i ostali bliski rodaci podr avaju u njemu umerene strasti, a zavodnici rade protiv toga; i kad ovi zlotvori i tvorci tiranina osete da mladica nece moci drukcije osvojiti, onda svojim carolijama, probude u njemu ljubav5, 573 koja postaje vod besposlenih i rasipnickih strasti koje lice na nekog ogromnog krilatog truta; jer kod takvih ljudi ljubav i nije ni ta drugo, zar ne? Nije, naravno. A kad mu u oblacima tamjana, mirisa, venaca, vina i u svim raspusnim u ivanjima koja odgovaraju takvom dru tvu ostale strasti6 pocnu zujati . ljubavi, i kad trutu, hraneci ga do krajnjih mera, usade aoku ce nje, onda tog za titnika du e uhvati mahnitost za telesnom stra om, i on pocinje da luduje sa njom. I ako u svojoj b du i naide na jo neko mnenje ili po udu, koji se smatraju dobrima i mogu da osete stid, on ih ubija i tera od sebe, sve dok sasvim ne ocisti du u od umerenosti i ne napuni je stranom ludo cu. Sasvim je tacno to to govori . postanku tiranina. I zar se Eros nastavih ja ne naziva zato vec odavno tiraninom?7 Sasvim je moguce rece on. Ali, prijatelju, i u pijana coveka ima neke tiranske razmetljivosti. c Doista je ima. Pa i onom ko je mahnit i poremecena uma cini se da je sposoban vladati ne samo nad ljudima nego i nad bogovima. Doista rece on. A potpun tiranski covek, bo anski Adeimante, postaje onda kada po prirodi ili po nacinu ivota, ili i po jednom i po drugom, postane opijen, erotican i sulud.8 Svakako. TTT. Tako dakle, po svemu sudeci, postaje takav covek. A kako on ivi? d Odgovori cu ti rece on onako kako se to radi vi igri: Reci ce mi ti." 270 Hocu rekoh. Ja mislim da ce, kad tiranin Eros zavlada njegovom du om i kad pocne njome suvereno da upravlja, tamo biti svetkovina, veselih povorki, gozbi, milosnica i tome slicnih stvari. Svakako.

Zar onda nece svakoga dana i noci nicati mnoge i silne po ude koje mnogo zahtevaju? Hoce mnoge. Ako, dakle, bude kakvih prihoda, oni ce se brzo tro iti, je li? Tako je. e A posle toga ce doci pozajmica i otkidanje od imanja? Naravno. A kad svega bude nestalo, zar nece po ude koje su se tu ugnezdile nadati dreku i tra iti svoju hranu? Zar nece covek, proganjan aokama svih mogucih po uda, a narocito Erosom, koji ostale po ude dr i oko sebe kao telesnu stra u, tra iti onoga ko ne to ima i od koga bi mo574 gao ne to oteti bilo prevarom ili silom? Ima pravo, tako je. On ce morati da grabi odasvud, inace ce ga pritisnuti veliki bolovi i tegobe. Tako je. I kao to su nova u ivanja zagospodarila u njemu nad ranijim i li ila ova njihovih prava, tako ce i on, iako je mladi, hteti da zagospodari nad ocem i majkom i da im, kad svoj deo potro i, otme njihovo da bi potro io i ocevinu. Ne treba sumnjati da ce tako biti. b Ako mu oni, medutim, ne budu dopustili, zar nece poku ati najpre da krade i da vara svoje roditelje? Poku ace, zacelo. A kad to ne bude mogao, onda ce poceti da otima i pribeci ce sili? Mislim da ce to uraditi. Ako se, pak, starac i starica budu odupirali i borili, prijatelju, zar ce se on ustezati da ne postupi kao tiranin? Nema ba mnogo nade za njegove roditelje! Veruje li ti, Adeimante, tako ti Zevsa, da ce on c zbog jedne nove dragane, koja mu nije neophodna, zlostavljati svoju staru, neophodno potrebnu majku, ili da ce to isto uciniti zbog nekog novog lepog decaka koji mu

je postao drag, ali koji mu nije isto tako neophodan, sa svojim uvelim i neophodno potrebnim starim ocem, najstarijim svojim prijateljem, pa da ce ih, cak, ako ove bude doveo u kucu, predati njima kao robove? Zaista ce to uciniti, Zevsa mi! Onda je zaista velika sreca roditi sina tiranina! Sigurno. d A ta ce biti kad takav covek ostane bez oceve i majcine imovine, a u njemu je vec skupljen citav roj naslada? Nece li on prvo poku ati da probije zid neke kuce, ili da ukrade ogrtac nekog zakasnelog prolaznika, a zatim da opljacka hram? I dok tako bude postupao, dotle ce strasti koje su se tek bile oslobodile i koje se kao telesna stra a nalaze oko Erosa, strasti dakle, koje su se ranije, u vreme kada je on jo bio u granicama zakona e i pod okriljem oca, i dok je jo bio demokratski covek savladati stara shvatanja . dobrom i sramotnom koja je jo od detinjstva imao, i koja su smatrana pravednim. I tada, kad Eros postane njegov tiranin, on ce stalno i u budnom stanju biti ono to je nekad bio samo u snu, 9 i nece se ustrucavati ni od kakvog stra nog ubistva, ni od kakve hrane, i ni od kakvog nedela, nego ce Eros, koji u 575 anarhiji i neredu10 ivi u njemu kao tiranin, po to samo on zapoveda, voditi nesrecnika koji ga u sebi nosi kao to tiranin vodi dr avu, naterace ga na svaki podvig koji ce biti od koristi njemu i njegovoj pratnji, onoj pratnji strasti koje su jednim delom do le od rdavog dru tva, a drugim delom rodene u njemu samome, i koje su se, zbog njegovog nacina ivota, same oslobodile okova i raspojasale. Zar ivot takvog coveka nije takav? Jeste, takav je. Ako u dr avi ima malo takvih ljudi i ako je veb cina ostala razumna, onda oni odlaze iz dr ave da postanu telesna stra a kakvom drugom tiraninu, ili ako gde besni rat postaju najamnici, a ako su mirna i tiha vremena, onda ostaju u dr avi i cine mnogobrojna mala zla. Na kakva zla misli ? Eto: kradu, vr e provale, bave se d eparo kim poslovima, kradu odela prolaznicima, pljackaju hramove, bave se prodajom robija. Ponekad tu akaju," a ako imaju govornickih sposobnosti, onda krivo svedoce i primaju mito. c To su sitna zlocinstva, ako takvih ljudi ima malo rece on. 272 Jesu sitna rekoh ali su sitna samo naspram onih velikih. I sva ta zla kad se skupe zajedno nisu, kako se to ka e, ni nanesi onoj iskvarenosti i bedi koje tiranin donosi dr avi. Jer kad je u jednoj dr avi broj takvih ljudi postao veliki, kao i broj onih koji za ovima idu, i kad svi oni osete to svoje mno tvo, tada uz pomoc nerazboritog naroda stvaraju tiranina od onog medu njima koji

Tako je. ako smo se u ranijoj raspravi slo ili u tome b ta je pravednost. pa ce im ono to je ranije bilo. rdavo postupati prema otad bini. poni avaju se i ne uste u se da se na svaki nacin izdaju 576 za prijatelje dok ne postignu ono do cega im je bilo stalo. Slobodu i pravo prijateljstvo. pa jo dode na vlast. onda ce tiranin. ali kad to postignu. ili ako oni sami imaju potrebu da od nekoga ne to tra e. kao to je ranije rdavo postupao prema majci i ocu. Zar takve ljude ne treba s pravo nazvati nevernima? Treba. a ako se odupre. U svakom slucaju. I to bi bio vrhunac strasti toga coveka! e To bi zaista bio vrhunac! A ovi rekoh postaju takvi jo kao privatne licnosti i pre nego to dodu na vlast. mila majcina zemlja. samo ako bude mogao. jer je on najsposobniji da bude tiranin.d u sopstvenoj du i ima najveceg i najsna nijeg tiranina. tiranska priroda nikad nije osetila. Ceo ivot. Takav postaje onaj ko je vec po prirodi najveci tiranin. . Mislim da smo se u tome slo ili. i to s punim pravom! A. onda i u najvecoj meri nepravednima. pokazuju se kao neprijatelji.13 Sla em se u potpunosti. predati u ropstvo. ono to mi zovemo otad binom. ili slu e drugima. I tako ce biti ako se dr ava svojevoljno preda.12 To je i prirodno. Najpre u odnosu prema onima s kojima se dru e. i ukoliko on du e ivi i tirani e utoliko vi e postaje takav. Hajde da sad jednom recju obuhvatimo toga najgoreg coveka: to je onaj koji je u budnom stanju onakav kakvim smo ga mi opisali da je u snu. ili ovi moraju da im laskaju i da budu u svemu spremni da im cine usluge. medutim. kako Kricani ka u. dakle. dove ce mlade drugove. provode tirani bez prijatelja i uvek su ili despoti.

Tada cu ja takvom posmatracu. sreci i nesreci? Ne smemo se zbuniti time to posmatramo jednog tiranina ili nekolicinu ljudi koji ga okru uju. biti i najdu e i najvi e nesrecan? Jer .16 I takav tvoj zahtev ce biti sasvim ispravan. kad su u pitanju vrlina i sreca. kad je u pitanju vrlina. dati zadatak da nam objasni kakva je sreca. koji zaista posmatra. dakle u onim b prilikama gde je on najmanje glumac. koju smo prvo prikazali?14 U sasvim suprotnom odgovori on jer je jedna najbolja. da li ti isto tako. zar ne? Tako je. mi bismo svi morali slu ati sudiju koji ume da prosuduje. ako hocemo da govorimo istinu. kao deca. nece. 15 Onda ce nastavih ja svakako biti opravda577 no ako za te ljude zahtevam isto to. a kakva nesreca tiranina u poredenju sa ostalim ljudima. Znaci da ce tiranin biti slican tiranskoj a demokratski covek demokratskoj dr avi. ni srecnije od one koja je kraljevska. tiranska dr ava prema onoj kraljevskoj. Taj je tvoj zahtev sasvim opravdan rece on i svakome je jasno da nema nesrecnije dr ave od one kojom upravljaju tirani. a zatim i njegovo 274 dr anje kad je dr ava u opasnosti. To ce svakako morati da bude tako. to je jasno.Neizbe no rece Glaukon nasledujuci svoga brata u raspravi. koji stanuje na istom mestu i prati njegov domaci ivot. nego. to jest ako tra im da . Onda ce. a druga najgora. i koga ne mo e prevariti sjaj tiraninovog ivota. sudi i . onaj ko ne gleda. IV. zar ne? d Tako je. . po to treba e zaci u unutra njost dr ave i posmatrati je u celini. Nego. po to je sve video. onaj ko ima dublji pogled. odnos jednog coveka prema drugome biti onakav kakav je i odnos jednog oblika dr ave prema drugome. Ne pitam te za koju od njih misli da je najbolja. a za koju da je najgora. Zar onaj ko se poka e kao najizopaceniji nije c u isto vreme i najnesrecniji? I zar onaj koji kao tiranin bude najdu e i najgore vladao. samo na spolja njost. ucinimo sad i mi to i pogledajmo je svu. pa onda ka imo svoje mi ljenje. Po mome mi ljenju. koji posmatra njegovo pona anje prema domacima u kuci. njima sudi onaj ko mo e duhom da ude u covekov karakter i ko je u stanju da ga shvati. U kakvom je onda odnosu. tome mnogi razlicito misle. ili nekako drukcije. tako isto ce biti i sa ostalima.

da li da mi uzmemo na sebe ulogu onih koji . posmatraj pa ljivo prvo jedno pa onda drugo i reci mi koje su njihove karakteristicne osobine. Zacelo. 578 Tako ce i tiranska du a uvek biti siroma na i nezadovoljna. Dalje! Da li ce za takvu du u reci da je ropska ili da je slobodna? Bogami. i najcestitiji deo u njoj sastoji od bespravnih i nesrecnih robova.ta misli . Kakve osobine? Prvo rekoh hoce li za jednu dr avu kojom vlada tiranin reci da je ona slobodna ili ropska? Ropska. ali je to mali broj. da je ropska! A ropska dr ava kojom vlada tiranin uop te ne mo e da radi ono to hoce. du a u celini. da tako ka em. Ne. i njegova du a mora biti puna ropstva i neslobode. d Ako je.'7 onda se i u njemu moraju de avati iste stvari. dok jedan mali. covek slican dr avi. dakle. A ipak vidi da u njoj ima i gospodara i slobodnih ljudi. c V. dok se vecina. hajde da razmislimo ovako: seti se slicnosti izmedu dr ave i coveka. e Tako ni tiranska du a nece ciniti ono to hoce. ali najopakiji i najmahnitiji njen deo gospodari? Tako je. naravno. da tako ka emo. i ba njeni najplemenitiji delovi moraju biti zarobljeni. Svakako. Vidim. A sada. . i to u najvecoj meri. tome mogu prosuditi i koji su se namerili na iste takve ljude? Tako cemo bar imati nekoga ko ce moci da nam odgovara na pitanja. nju ce strast koja je podbada silom vuci i ona ce biti puna pometnje i kajanja. A je li tiranska dr ava bogata ili siroma na? Siroma na je.

tu balica i bola? Nipo to. ali ne pro ivi ivot obicnog gradanina. Ovi po tome to nad mnogima tiranin vlada nad vecim naime. Na osnovu ranijeg tvog govora. razmislio . i da vidimo ta ti za njega ka e . uzrok je u tome to cela dr ava poma e svakome od ovih privatnika pojedinacno. Kako to? upita on. d Gledaj onda da li ovo to govorim vredi. slutim da govori istinu. nikako nije on taj koji je najnesrecniji. Zna li da su oni bezbedni i da se ne pla e svojih ukucana? A za to bi se pla ili? Niza ta rekoh ali shvata li tome uzrok? Da. uzdisaja. Misli li da ce se u nekoj drugoj dr avi naci vi e kuknjave. koje su u imaju mnogo robova. kad u njemu vidi ista zla? Ka em da je mnogo nesrecniji nego svi ostali ljudi. Da. to im dopu ta da su ljudi nalik na tirane bar vladaju. da na e ispitivanje treba da pode od ovih tacaka. naime. donoseci zakljucak kako je ovo najjadnija od svih dr ava. nisi rekao tacno rekoh ja. Cini mi se. od onih privatnih dr avama bogate. Nego ko? Mo da ce ti ovaj izgledati jo jadniji od njega? Koji to? c Onaj ko je sklon tiranidi.Tako je. A to. nego mu je nesreca dosudila da bude tiranin. 276 licnosti. Razlika je u tome to brojem. Dalje. slicnim stvarima. sasvim pravilno. zar nije neminovno da takva dr ava i takav covek budu ispunjeni strahom? Jeste. mahnitom od strasti i Erosa? Kako bih to mogao misliti? b Pretpostavljam da si. vidi . Da rekoh ja ali u takvim stvarima nije dopu teno slutiti. A zar to nije bilo pravilno? Kako da ne. Od kojih? Od onih pojedinacnih. A sad da se opet vratimo na tiranskog coveka. U pitanju je ono najva nije: dobro i rdavo ivljenje. nego treba valjano ispitivati. ovome i . . Misli li da u nekom drugom coveku ima vi e takvih zala nego u tome tiraninu. u tome je razlika. Po mome mi ljenju. Potpuno si u pravu rece Glaukon.

nije u takvoj tamnici okovan? Njegova du a je ispunjena tolikim strastima. on . Zar tiranin koji je po prirodi takav kako smo ga opisali. nego mora da se zavlaci u kucu. i to njega. umesto da provodi ivot kao obican covek. Iako nije u stanju da vlada ni samim sobom. VI. pun svakojakog strahovanja i strasti. 579 On bi bio primoran da nekima od robova laska. enu. jer bi ga svuda vrebali neprijatelji. i da zavidi ostalim gradanima koji putuju u strani svet i gledaju zanimljive stvari? Zaista je tako. sa svim njegovim imetkom i robovima. i prebacilo ga u neku pustinju u kojoj ni od kakvog slobodnog coveka ne bi mogao ocekivati nikakvu pomoc. i da najstra nijom kaznom kazne svakoga koga uhvate da to radi? b Onda bi mislim bio u jo opasnijem polo aju. Eto kakva zla anje tiranin koji rdavo upravsja svojom du om. zar ne? Morao bi to da cini. i njegovu decu. ta misli . A kad bi bo anstvo naselilo oko njega i mnoge druge susede re ene da ne podnose gospodarenje jednoga coveka nad drugim. da im mnogo obecava. ili bi poginuo. tiranin koga je sudbina primorala da to bude. onaj covek koga si ti malocas smatrao najnesrecnijim od svih ljudi. kako bi on onda strahovao za sebe i za svoju decu i enu da ih robovi ne pobiju? Mislim da bi bio u velikom strahu. a ipak je on jedini covek u dr avi koji ne sme nigde da otputuje niti sme da vidi i ta od onoga to ostali slobodni ljudi ele. da c najveci deo vremena provodi kao ena. i da postane njihov udvarac.e Tacno. da ih oslobada bez ikakve potrebe. A kad bi neko bo anstvo odnelo iz dr ave jednog od tih to imaju po pedeset i vi e robova.

Nijedan ti pametan covek nece protivreciti. Presuda je laka rece on. prema sreci i obrnuto. oligarhijskog coveka. on i mora takav da bude.poku ava da vlada drugima. nemiru i muci. Ja cu ih poredati onim redom kojim si ih ti naveo. nepravedan. Sokrate. Hajde da sad najmimo glasnika ili da ja sam javno objavim: Aristonov sin proglasio je za najsrecnijeg c coveka onoga koji je najbolji i najpravedniji. On prima svaki porok i pothranjuje ga. celoga ivota je ispunjen strahom i svoj vek provodi u bojazni. pravi tiranin je. odluci. pa zbog toga mora najvi e da bude nesrecan on sam. . Neka bude rekoh. i rasporedi ostalu petoricu: kraljevskog coveka. a to je onaj koji najvi e odgovara tiranskom uredenju dr ave i koji je najsavr eniji tiranin nad samim sobom i nad dr avom. a u ocima onoga ko ume da prozre celu njegovu du u. najvi e se ulaguje i potcinjava. a to je onaj koji je najbli i kraljevskom uredenju i koji vlada nad samim sobom. u svakom pogledu jadan. bezbo an. A on joj odgovara. zar ne? Svakako. naime. Iako to ne izgleda. u stvari. d umesto da sedi kod kuce. pa lici na bolesnika koji. kojima smo ranije govorili. nemio. 278 Objavi to javno rece Glaukon. a kome drugo. Treba li da dodam jo i to kako ni najmanje nije va no da li ih bogovi i ljudi poznaju kao takve ili ne?19 Dodaj i to! d VII. Hajde sad. demokratskog coveka i tiranskog coveka. a laska najgorim e ljudima. Njegov je ivot. Ako je istina da njegov ivot odgovara dr avi kojom vlada. a onda mora da cini nesrecnim i svoju okolinu. kao hor i prema odnosu koji oni imaju prema vrlini ili poroku. 1 tako tiranin ivi nesrecnije nego onaj koga si ti proglasio najnesrecnijim. nepouzdan. mora svoj ivot da provodi u borbi i takmicenju sa atletama. 580 Pripisacemo mu i ostale osobine . najgori i najnepravedniji je u isto vreme i najnesrecniji.18 To je istina rece Glaukon. dragi moj Glaukone. pravi rob. da on zbog svoje tiranske vlade mora da bude i da postaje sve vi e zavidljiv. i kao vrhovni sudija reci kob me ce u pogledu srece odrediti prvo mesto. on je ocigledno veoma siroma an. onda. A to neka nam bude . timokratskog coveka. Svoje strasti ocigledno ne mo e da zadovolji. i istinu govori . Tvoje je poredenje veoma tacno.

hocemo li ga ispravno imenovati? Svakako. nismo mogli oznaciti jednim samo njemu odgovarajucim imenom. nazivajuci ga srebroljubivim i dobitoljubivim (philokerdes) ili lakomim. nazvali smo ga. 279 .22 treci.21 Koji to? Ovaj. a tako isto i po ude i vladarske funkcije. tako i zadovoljstva svakom pojedinacno po jedno. Kako to govori upita on. ta onda? Hocemo li za volju23 reci da je ona u celini i uvek usmerena prema vladavini. jer se takve elje ponajvi e zadovo581 ljavaju novcem. Ako dakle volju nazovemo pobedoljubivom i castoljubivom.jedan dokaz. Koji to? Kao god to je dr ava razdeljena na tri klase. ljubavno u ivanje. i to zbog estine elja koje se odnose na hranu. Za mene je ocigledno da onome to je trostruko pripada trovrsno. pice. i ja tako mislim rece on. Jedan je. a kao drugi razmotri ovaj i prosudi da li ne to vredi. zbog njegove mnogoe stranosti. hocemo li postupiti kako treba? Na svaki nacin. pobedi i slavi? b Doista hocemo. i na sve ono to je pratilac tih elja. drugi je onaj kojim se uzbuduje. pa kad budemo govorili . ne bi li to bio najbolji nacin da u govoru pogadamo njegovu glavnu tacku. Ako bismo rekli da i njegovo zadovoljstvo i njegove sklonosti idu za dobitkom. a nazvali smo ga i srebroljupcem (philochrematon). rekli smo. naime. tako je isto i du a svake jedinke trostruka. To smo ispravno rekli. po udno cu (epithvmetikon). sami sebi stvar ucinimo jasnom. te da. tom delu du e.20 pa se mora kako mi se cini dopustiti i drugi dokaz. postupajuci tako. onaj kojim covek uci. pa ga imenovasmo po onome to je u njemu najva nije i najjace.

koji provodi vreme u sticanju znanja. koji je . VIII. Onda cemo ga prikladno oznaciti. Da. ne samo u pogledu toga da li je on lep i ili ru niji. Sasvim tako. svaki bi ti od njih najvi e hvalio svoj sopstveni. pa i . A ta je sa castoljubivim covekom? Nece li on zadovoljstvo zbog sticanja novca smatrati nekako prostackim? I nece li zadovoljstvo u sticanju znanja smatrati za trice i kucine. Onda ti je jasno da kad bi sva ta tri coveka redom hteo da pita koji je od ona tri ivota najugodniji. Ali pazi ovako: na koji nacin treba prosudivati ako se hoce da ne to bude procenjeno kako valja? Zar to ne biva putem iskustva (empeiria). od kojih je svaka u osnovi po jednog soja. svakako. Ponajmanje. pa je njemu od svega onoga ponajmanje stalo do novca i slave. Ako dakle nastavih ja postoji razila enje u tome koja su to zadovoljstva to pripadaju svakoj od onih vrsta ljudi. tome da li je on ugodniji i 582 bezbolniji. ukoliko ta nauka ne donosi slavu? Razume se da hoce rece on. ljubitelj pobede i ljubitelj dobiti. Covek d koji te i za bogatstvom. I tri vrste zadovoljstava. nego narocito kad je rec . vlada u jednih ovo poslednje. tome biti ikakve sumnje? rece on. kazace da u poredenju sa dobitkom. rasudivanja (phronesei) i zakljucivanja (logo)? Ili bi neko imao bolje merilo (kriterion) od toga? A koje bi to bilo? Razmotri dakle ovo: od ona tri coveka. gori ili bolji. i da je nu nost pravo ime za ona zadovoljstva. jer su mu potrebna samo ako su neophodna?25 Zar mo e . kako bismo mogli znati ko od tih ljudi najistinitije govori?26 Nikako ne bih mogao na to pitanje odgovoriti. osim ako i ono ne donosi novaca. samom ivotu.A svakome je jasno da je ono cime ucimo pre svega uvek usmereno na saznanje istine. zadovoljstvo koje potice od slave ili ucenja. ako ga nazovemo ljubitelj znanja" (philomathes) i ljubitelj mudrosti" (philosophon)? Kako ne bi? Pa onda rekoh u du ama. u drugih ono jedno ili drugo od onog dvoga to je spomenuto. Zato i ka emo da u osnovi postoje tri soja: ljubitelj mudrosti. Tako je. gledati na ostala zadovoljstva ako ih uporedi sa onim koje dolazi od saznanja istine i od stalne te nje prema njoj? Zar nece misliti da je sve to veoma daleko od pravog zadovoljstva. ne znaci ni ta. Tako je rece on. A ljubitelj mudrosti24 nastavih ja kako ce e on. sticajem okolc nosti i slucaja.

A njegovo iskustvo je jedino koje je steceno posle razmi ljanja. nego ljubitelj mudrosti. ni castoljubiv covek. ako preduzme saznanje onog to je po sebi istinito27. mnogi ukazuju pocasti i bogatom i hrabrom i mudrom. c Doista mnogo. nije primoran da okusi slast toga zadovoljstva. tavi e.najiskusniji u svim zadovoljstvima koja smo spomenuli? Da li je. nego castoljubiv covek u zadovoljstvu od razumevanja stvari? Ne odgovori on jer ako izvr e ono cega su se latili. ljubitelj dobiti.29 Za to ne? A orude (brganon) prosudivanja30 ne poseduje ljubitelj dobiti. niti da . Najbolje. tome stice iskustvo. pa zato svi ovi imaju iskustva u zadovoljstvu od slave.28 d Dakle. onda i jedan i drugi u ivaju u pocastima. od one trojice ovaj ce najbolje prosudivati. dok ljubitelj dobiti. nego ljubitelj mudrosti b u zadovoljstvu koje donosi dobit? Velika je razlika rece on. Ljubitelj mudrosti mora vec u detinjstvu okusiti i jedno i drugo. iskusniji u zadovoljstvu koje potice od znanja. po iskustvu. Uostalom. ne bi mu bilo lako da to postigne cak i ako vatreno eli. Ali zadovoljstvo od kontemplacije bica ne mo e da oseti niko drugi osim filozofa. po tvom mi ljenju. 281 . Prema tome rekoh ljubitelj mudrosti se iskustvom i u jednom i drugom od tih zadovoljstava mnogo razlikuje od ljubitelja dobiti. A od castoljubivog coveka? Da li ljubitelj mudrosti ima manje iskustva u zadovoljstvu od slave. ako se obucava u saznanju prirode bica.

i pravednik bi po drugi put pobedio nepravednog. Obrati pa nju na to da. onda bi to za nepravednog bio najveci i najpotpuniji poraz. Pitaj samo! Reci mi: zar ne ka emo da je bol suprotan zadovoljstvu? Ka emo. Pa onda ce. Eto to bi. jer mu je ono bli e nego zadovoljstvo ljubitelja dobiti.32 onda bi nu no bilo najistinitije ono to bi ljubitelj dobiti hvalio ili kudio. razumevanju (phronesei) i dokazu (logo)? Nu no je rece da najistinitije bude ono to hvali prijatelj mudrosti (philosophos) i ljubitelj dokaza (philologos). kako sam to. Jer i kad hvali svoj ivot. ono to se prosuduje najbolje e prosudivalo po bogatstvu i dobiti. Za to ne? rece on. Ali kako ti to misli ? 282 c Dokazacu ti to rekoh istra ujuci zajedno s tobom. b IX.Koje je to orude? Pa zar nismo vec negde rekli da prosudivanje ide putem dijaloga (dia logon) ili raz-govora? Jesmo. pobedi i hrabrosti. kako se cini. pametan covek je u hvaljenju jak. dakle. onda bi najbolje bilo ono to ka e castoljubiv covek i ljubitelj pobede? Ocigledno. A kad bi se prosudivalo po slavi. cuo od nekog mudraca. Jasno je da ce to na to mesto staviti zadovoljstvo ratnika i castoljubivog coveka.33 A ako je tako. Onda i ono stanje koje nije ni radost ni bol predstavlja . hoce li najprijatnije biti ono koje pripada onom delu du e kojim saznajemo? I hoce li ivot onog medu nama kojim taj deo du e upravlja biti najprijatniji?34 Kako i ne bi? odgovori on.31 Kako da ne? Ako bi se.383 Mnogostruk. Svakako. dakle. na olimpijski na cin. 37 A treci put neka to bude.33 583 Prema tome. osim zadovoljstva pametnog coveka.35 A koji ce ivot i koje zadovoljstvo onaj sudija36 staviti na drugo mesto? upitah ja. od tri vrste zadovoljstava. ako mi bude odgovarao. mogle biti dve uzastopne odluke sudije. cini mi se. nego je prividno. Dokazi (logoi) su ponajvi e orude filozofa. zadovoljstvo ostalih nije u svemu pravo niti je sasvim cisto. posveceno Zevsu spasitelju i Olimpljaninu. poslednje mesto pripasti ljubitelju dobiti. A kad se prosuduje po iskustvu.

odjednom bude oboje? Mislim da nije. a ne neku radost. Seca li se upitah ga ja reci koje govore bolesnici kad su bolesni? Kojih? Da ni ta nije prijatnije od zdravlja. neko kretanje. . kad osecaju bol. ali da oni. d pre no to su se razboleli. biti i bol i zadovoljstvo. nisu znali da je to najprijatnije. kao najprijatnije hvale odsustvo bolova i smirenje njihovo. naravno. Tako izgleda. i jedno i drugo. Zar nisi cuo i ljude savladane bolom kako govore da ni ta ne bi bilo prijatnije nego da bol prestane? Cuo sam. A na sredini izmedu ova dva osecanja nalazi se mir du e. Secam se odgovori on. Zar ne misli i ti tako? Sla em se.ne to? Da. 584 A zar se malocas39 nije pokazalo da ono to nije ni bol ni ugodno sacinjava pravo mirovanje i da ono dr i sredinu izmedu ta dva osecanja? Jeste. mir. I onda ce za ono za ta smo rekli da se nalazi izmedu jednog i drugog. zar ne? Da. e A kad neko prestane da se raduje nastavih ja onda ce i smirivanje zadovoljstva biti bolno. Mo da. Prijatnost koja nastaje u du i i bol su. Mir je svakako prijatna i po eljna stvar u takvim trenucima. U tim i mnogim drugim slicnim prilikama mo e videti da ljudi. Da li je moguce da ne to to nije ni jedno nt drugo. tj. pokazalo se.

i da ona pripadaju upravo onoj vrsti u kojoj se zadovoljstva formiraju otklanjanjem bola. dole". koja preko tela dopiru do du e. nema niceg to bi u tim prividima moglo biti zdravo. mislio bi da leti dole i ne bi se varao? Tako je. d X. to su ponajvi e zadovoljstva koja dolaze od mirisa. a ovo zato da ti se ne bi desilo da kao malocas pomisli kako je u prirodi stvari tako da je zadovoljstvo prestanak bola.. A jesu li isti takvi i predosecaji buducih zadovoljstava i bolova. A kad bi neko leteo odozdo prema sredini. ne ostavlja za sobom nikakav bol. . Ali sasvim je sigurno produ ih ja da su takozvana zadovoljstva. . veruje li da bi mislio ne to drugo a ne da leti nagore? I kad bi stigao do sredine. To zaista treba izbeci. dokaz to pokazuje. kojim zadovoljstvima i bolovima govori ? Ima ih mnogo rekoh ja i od svake fele. To je iva istina rece on. Zna li rekoh kakva je njihova priroda i cemu su ponajvi e slicni? Cemu? Ima li rekoh u prirodi ne to to bi mogao imenovati izrazima gore". a odsustvo radosti mucno? Nikako. Kad je u blizini bola ono je ugodno.Kako onda mo e biti tacno da je odsustvo bola ugodno. i to bez ikakvog prethodnog bola. e . Pa onda to mirovanje nije stvarno.u sredini"? Ima. 284 zar bi mislio da je negde drugde a ne gore". i da je otklanjanje zadovoljstva cist bol. nego prividno. A kad prestane. pa pogledao onamo odakle je uzleteo. a bol prestanak zadovoljstva. Pre bi u njima moglo biti neke carolije. ali ako dobro pogada . oni koji proishode iz ocekivanja? I oni su takvi. ne verujem da bi drukcije mislio! A kad bi opet poleteo natrag. c Izbegavajmo onda da verujemo da se cistota zadovoljstva sastoji u otklanjanju bola. A s obzirom na istinsko zadovoljstvo. Doista je tako.40 U svakom slucaju. a bolno je kad je u blizini ugodnog. buduci da jo nije video ono to je uistinu gore"? Tako mi Zevsa. Tu se osecanje ugodnosti stice odjednom i u jakoj meri. b A sada produ ih ja posmatraj zadovoljstva koja nisu posledica bolova. najmnogobrojnija i najjaca.

besmrtno. mnogim drugim stvarima izmedu ostalog ni . za onu vrstu koja obuhvata istinito mnenje. gledaju na bezbednost pored bola. na neki bi nacin izvr io nekakvo punjenje. Kao to se covek koji ne zna za belu boju vara kad posmatra crno pored sivog. ko bi uzeo hranu i ko bi postao razumniji. samo sad u stanju du evnom. tome ta je zadovoljstvo. . a kad iz bola prelaze u srednje stanje. ili pak ono to se vezuje za ono to ni . ed i druge takve b pojave nisu nekakve praznine u telesnom stanju? Jesu. ne znajuci ta je zadovoljstvo. uop te. Zevsa mi. te je i samo takvo i takvim postaje. pice. tome ta je u istini gore". za istinu. dakle. a ta sredina izmedu jednog i drugog? 585 I zato oni. A neznanje i nerazumnost su isto tako praznine. ta sredina" i dole"? ta Tako je. ta bol. ne cudim se tome. znanje. sve vrline? A prosuduj c i ovo: misli li da vi e bica ima u sebi ono to se vezuje za vecno jednako. Onaj.Hoce li to punjenje biti istinitije41 ako se vr i necim to u sebi ima manje bica. ovome: zar glad. je li? Da. i za hranu uop te? Ili. je li tako? Tako je. zaista misle i stvarno osecaju bol.A sve bi to radio zato to mu nedostaje pravo iskustvo . cvrsto su uvereni da dolaze do zadovoljstva i ugodnosti. tako ce se prevariti i oni ako. ono to je umno i. Za koje stvari misli da vi e ucestvuju u cistom bicu? Za hleb. vi e bih se cudio da nije tako. Za to se onda cudi to oni koji nemaju iskustva u tome ta je istina ne misle tacno ni . ono to se s hlebom jede. ili necim to ovoga u sebi ima vi e? Jasno je da ce biti istinitije ako se vr i onim to u sebi ima vi e bica. kada padaju u bolesno stanje. Razmisli sad .

i to je samo po sebi u vecoj meri bice. cini se. Ako to manje ucestvuje u istini. i ceo svoj ivot provode u lutanju izmedu bola i bezbolnosti. i to je samo po sebi u manjoj meri bice. i tu. nego kao stoka gledaju nadole. takvim postaje? to je smrtno. oni udaraju i bodu jedni druge gvozdenim rogovima i kopitama. uvek nagnuti prema zemlji i okrenuti stolu. onda manje ucestvuje i u bicu? Nu no. A u istini? Ni to ne ide. d Prema tome. ubijaju jedan drugoga . Prema tome. te je i samo takvo i Mnogo se rece ovo razlikuje od onoga to je vecno jednako. a ono to sudeluje u stvarima koje imaju manje bica i manje istine i to se ispunjava onim to je manje postojano i manje verodostojno sudelovace i bivace ispunjeno zadovoljstvom. onda ce ono to se vi e ispunjava bicem i onim to u sebi ima vi e bica i vi e istine e dati radost istinskog zadovoljstva.kada nije jednako. 586 Oni ljudi koji ne znaju za mudrost i vrlinu i koji imaju smisla samo za gozbe i slicna u ivanja. manje ucestvuje i u istini u bicu? Mnogo manje. rod onoga to slu i za negu tela. silaze. Ne misli da isto va i za telo i du u?43 Naravno da ne mislim. tra e svoju hranu i u ivanje.45 To je u najvecem stepenu nu no rece on. manje pouzdano i manje stvarno. zato to ne uzimaju pravu hranu i ne ispunjavaju stvarnim ono to u sebi imaju kao stvarno. oni nikad nisu bili ispunjeni pravom stvarno cu i nikad nisu okusili pravo i cisto zadovoljstvo. Oni nikad ne prekoracuju taj prag. u celini gledajuci. koje je manje postojano. A da li ono to nikada nije sa sobom jednako vi e ucestvuje u bicu42 nego to u njemu ucestvuje znanje? Nikako. ono to se ispunjava sadr ajem koji u sebi ima vi e bica. ispunjava se bicem vi e nego ono to se ispunjava sadr ajima u kojima ima manje bica. dole i odande se opet vracaju prema sredini. i tako. nikad ne uzdi u svoje oci prema pravoj visini i ne penju se tamo. u odnosu prema rodu onoga to slu i za negu du e. Kako bi e 286 b leli da imaju vi e nego njihov sused. u deranju i parenju. ako je ugodno ispuniti se onim to je po prirodi za to namenjeno. Nije li tako?44 Kako ne bi bilo? Stoga.

I u takvim stvarima je neizbe no da se takav covek pona a kao to se pona aju oni .zbog nezasicenosti. Hocemo li smeti da ka emo da te i tako vodene elje dopiru do zadovoljstava koja su u skladu s razumom. i jer je svakoj stvari najbolje ono to joj kao takvoj najvi e odgovara? Pa to rece takvim eljama doista najvi e odgovara.50 Prema tome. Zar onda nije nu no da se oni odaju zadovoljstvima koja su pome ana s bolom. . te 287 . pa i do onih zadovoljstava koja su istinska u najvecem stepenu. neizbe no je da tako bude rece on. kao to je prividenje Helene u onih pod Trojom kako to ka e Stesihor47 postalo predmet sukoba. kojima smo prethodno govorili. zbog nepoznavanja istine? U stvarima te vrste. Sokrate. svoje elje za pobedom i svoje razjarenosti. onda svaki od njih mo e delati shodno svojoj nameni. ako celom du om upravlja onaj njen deo koji je ljubav prema mudrosti ili filozofski deo.49 ta onda? upitah ja hocemo li smeti i ovo da ka emo: i u onome to se odnosi na ljubav prema dobiti i na ljubav prema pobedi ima takvih elja koje dopu taju da budu vodene znanjem i razlogom. arenim slikama koje jedna c drugoj daju izgled ivotnosti i estine? I zar sve to nu nim nacinom ne rada u nerazumnim du ama pomamnu samozaljubljenost i zar ne postaje predmet sukoba. prividenjima i senkama istinskih zadovoljstava. pa nepromi ljeno i bezumno d zahteva puno zadovoljenje svoje povredene sujete. A nije li rekoh neizbe no da se tako ne to dogada i u onome to se odnosi na strasne sklonosti8? Ako je neko obuzet zavi cu zbog castoljublja. jer su vodena istinom i zbog toga usmerena na ono to je e u tim okvirima mogucno postici. . ili se razjari zbog te koce na koju je nai ao. ivotu svetine u svemu govori kao proroci te46 rece Glaukon. ili se odaje nasilju zbog elje za pobedom. XI. i ako se nijedan drugi deo ne bi protiv toga pobunio.

56 ako bismo aristokratskog coveka izjednacili sa kraljevskim. Da. mislim da ce tiranin biti najvi e udaljen od istinskog i odgovarajuceg zadovoljstva. Ako pak neki od ona druga dva dela zavlada.54 Tiranin je i pre ao granice ovih la nih zadovoljstava i pobegao daleko od zakona i razuma. cini se. prema tome. Postoje. a ako je mogucno. nisu ni prava. sigurno je da on nece uspeti da nade svoje odgovarajuce zadovoljstvo. pa zato ivi sa svojom pratnjom u ropskim zadovoljstvima i nije ba lako utvrditi koliko je time izgubio. a najprijatniji kralj. istina ono to smo malopre rekli. Da. dakako.51 Potpuno sam saglasan. A da li zna koliko neugodnije ivi tiranin u poredenju sa kraljem? Znacu ako mi ka e . Nije li se pokazalo da su od toga najvi e uda b ljene erotske i tiranske po ude? U svakom slucaju. iza oligarhijskog coveka. Najneugodniji ivot ce. A oligarhijski covek bi u tom pogledu bio trod struko udaljen od kraljevskog. a dva su la na. Hoce li onda ono to je najvi e udaljeno od onoga to se na razlozima zasniva istovremeno biti i najvi e udaljeno od zakona i reda? Jasno je da ce biti. tri vrste zadovoljstva: jedno je c pravo. Tako je. Nu no. 587 i najistiniti]a. imati tiranin. a kralj53 najmanje. postupa u najvecoj meri na takav nacin? U najvecoj meri. dakle.tako biti pravedan i te iti za onim zadovoljstvima koja mu odgovaraju. onda bi njegova prividna zadovoljstva bila trostruko vi e udaljena od stvarnosti nego prividna zadovoljstva oligarhijskog coveka. Kako? upita Glaukon. pa ce prisiljavati i one druge delove da te e za zadovoljstvima koja nisu njihova i koja. Izmedu njih je bio demokratski covek. trostruko. dakle. Tiranin se nalazio na trecem mestu. A najmanje one po ude koje su kraljevske52 i sredene? Da. Tako je. osim mo da ovako. te su stoga najbolja. Izra eno brojem. tiranin je za trostrukost trostrukosti . Prema tome.55 288 Ako je. Hoce li onda biti ovako: ono to je najvi e udaljeno od filozofije513 i od onog to se na razlozima zasniva.

Ako je. receno da je savr eno nepravicnom coveku. Nije li tako? Tako mi Zevsa. ivotnoj sredenosti. naci cemo po to na a umno avanja dovedemo do kraja da je ivot kralja sedam stotina dvadeset i devet60 puta ugodniji. Vrlo dobro rekoh.58 Svakako. Sigurno odgovaraju rece on. Prekrasan si rece racun izveo . ako se ne varam. Ako obrnuto elimo da saznamo koliko je istine sko zadovoljstvo kralja udaljeno od onog koje pripada tiraninu. i da je tiranin isto toliko puta bedniji.61 Ili nije bilo tako receno? . proceni 588 razlike izmedu ta dva coveka. ona je rece nedosti na.59 Jasno je onome ko zna da racuna. korisno da cini nepravdu. nece biti na odmet da se vratimo na ono to je prvo izreceno i to nas je dovde dovelo. A jasno je kakva je to udaljenost koja se meri potenciranjem sa tri. A bilo je. lepoti i vrlini. pobeda dobrog i pravicnog coveka nad zlim i nepravicnim covekom tolika. onda ce njegova pobeda biti neizmerno veca i nedosti na u dobrom dr anju. Prema tome. s obzirom na zadovoljstvo. A sada po to smo u dokazivanju do li do te tacke. ako je istina da ovima odgovaraju dani i noci. Ali imaj u vidu rekoh da je taj broj tacan i da odgovara stvarnim ivotima. pravednog i nepravednog. meseci i godine. prividenje tiraninovog zadovoljstva moglo bi se predstaviti kao povr ina nacinjena prema broju du ine.udaljen od pravog zadovoljstva. b XII. ukoliko je na glasu kao pravican.57 Reklo bi se. i to u odnosu prema zadovoljstvu i prema bolu.

Nacini oko toga spolja nji omotac tako da nalikuje na jedno. da bi onaj koji je to rekao shvatio ta je rekao. koja ima moc da se preobra ava i da sve to iz sebe same porada. c Kakvu sliku? upita on. Napravimo ka em sliku du e. a potom jedan lik coveka. kojima se govori da su bila mnogi prirodni oblici koji su srasli u jedno. po to smo se saglasili . da on ne tvrdi ni ta drugo nego to da mu je korisno toviti i jacati mnogostruku zver. po to su reci plasticnije i lak e se obraduju od voska i drugih slicnih materija. no neka bude tako napravljeno. Napravi sada jedan drugi lik i neka to bude lav. u stvari tvrdi da se mora delati i govob riti ono to ce coveku unutar onog coveka65 dati najvecu snagu i vladarsku moc nad onom mnogoglavom ivotinjom. S druge strane. na coveka. i druga62 . a da mu nije korisno da medu njima uspostavlja slogu i prijateljstvo. Sastavljeno je rece. rastr u i pro diru jedna drugu. Kerber. . koja okolo ima glave pitomih i divljih ivotinja. a drugi neka bude na drugom mestu po velicini. Nacinjen je i taj spolja nji omotac rece. Skila. Napravi dakle jedan jedinstveni lik ivotinje arene i mnogoglave. A sada rekoh porazgovarajmo s onim koji je to rekao. da ih treba pustiti da se medusobno bore.03 d Ali to je posao za iskusnog skulptora. kao covek. Recimo sada onome ko tvrdi da se tome coveku isplati ciniti nepravdu a ne isplati se pravicno delanje. te da mu je isto tako korisno da coveka izgladnjuje i ucini 589 ga toliko slabackim da ga bilo koja od one druge dve ivotinje mo e vuci i voditi kud hoce. 290 U svakom slucaju rece to bi govorio onaj ko hvali nepravdu. Kako? upita on. onaj ko govori da se pravicna dela vi e isplate. tome kakvu moc ima jedno i drugo. lava i ono to lavu pripada. sve to izgleda kao jedinstveno ivo bice. pa mu je pred ocima samo e spolja nja ljuska. naprotiv. kao Himera. nego. Pa neku koja se odnosi na ona prastara bica mitologije. i neka prvi bude daleko najveci. To je lak e.Upravo tako je receno. Napravljeno je! Sastavi sada to troje64 u jedno. Tako se govori. ali tako da budu nekako prirodno srasli jedno s drugima. i to na taj nacin da onome ko ne mo e da pogleda unutra. tome koja su svojstva nepravicnog i pravicnog delanja i .

koristi onaj ko hvali pravicnost govorice istinu. i ne bivajuci zbog toga nesrecan zar u svemu tome. brine se za interese koji su svima zajednicki. Tako doista govori onaj ko hvali pravicnost. ili . Mislim da takav doista ni ta ne zna . Ima li onda. niti ce s poznavanjem same stvari kuditi ono to kudi. ma kako veliku kolicinu novca primio? I ako ono to je u njemu samom najbo anskije prodaje u ropstvo onome u cemu je bo anstvo najvi e odsutno i to je u najvecoj meri nedostojno. bar prema ovome to smo ovde obrazlagali. ako bi prodao za zlato sina ili kcer. postavimo li pitanje . zadovoljstvu. Da li on tako odgaja? Svakako.On postupa kao zemljoradnik. bestidno je pak tako oznaceno zbog toga to se u njemu plemenita priroda potcinjava divljoj?" Hoce li ga to ubediti ili nece? Hoce. deluje tako da se medu njima uspostave prijateljske veze i da se one sve prema njemu prijateljski odnose. Doista. ako iz takvog prisvajanja sledi da ce. koji neguje i hrani pitome biljke. nepravicnih pak ni ta drugo do la . najbolji deo sebe samog potciniti najgorem? Ili. za ono to je obicajnim zakonima68 ustanovljeno kao lepo i bestidno hocemo li reci da je zbog sledeceg nastalo: lepo je tako oznaceno zbog toga to se u njemu ono to je u na oj prid rodi ivotinjsko podvrgava coveku. primajuci zlato. i to robovima sue rovih i zlih ljudi. a onaj ko je kudi nece ciniti ni ta to bi bilo zdravo. primajuci zlosretno . ugledu. nekoga ko bi smatrao da mu je korisno na nepravedan nacin prisvojiti zlato. prirodu lava uzima za saveznika. a divljima ne dopu ta da rastu. ili . Pohvalom pravicnih dela66 na svaki nacin se goc vori istina. da li bi mu to donelo koristi. Uveravajmo ga onda blago jer ne gre i svojom krivicom67 ispitujuci ga ovako: 0 sretnice. ili bolje reci. ako mi poveruje. ne aleci ni malo zbog toga. cineci ih na taj nacin robovima. toj stvari rece on. ono to je u nama bo ansko.

a ne taj da je kod radnika najbolji deo74 po prirodi tako slab da ne mo e vladati ivotinjama u sebi. dakle. i mo e nauciti samo to kako da im se ulaguje. da se i razuzdanost odavno kudi zato to u njoj prekomerno biva raspu teno ono zlo. po mogucnosti. bilo onoga to ga sam u sebi nosi. Tako je. bude pod vla cu razuma. Tako je. to im ne dajemo slobodu dok i njihovu du u ne uredimo kao i dr avu. Kako. Glaukone. Izgleda da je tako. to jest volja. Ne kudi li se mekoputnost i mekoca zato to oni izazivaju slabljenje i otpu tanje onog to je lavlje. elimo da i takav covek. stvarajuci u njemu kukavicluk? Sigurno. To pokazuje i vaspitanje dece. iveti razuzdano . i ne ostavljamo 292 e 591 ih dok im ne odredimo cuvare i vladare77 kakve i mi sami imamo u sebi. naime. da moraju biti potcinjeni kao robovi. onda on svakako mora da bude rob ovog najplemenitijeg coveka. on ne postupa mnogo strasnije nego to je ucinila Erifila primajuci ogrlicu za ivot svoga mu a?69 Doista mnogo strasnije rece Glaukon dodav i: To bih ja odgovorio umesto na eg branioca nepravicnosti". dakle. A ne kudimo li laskanje i ropsko vladanje zato to zbog njih ovaj deo.590 zlato. i sa kojim obrazlo enjem mo emo. podle e mnogoglavoj zveri? Zbog novca i nezasite lakomosti polako ga jo odmalena navikavaju na to da mesto lava postane maj73 mun. a i zakon ima tu nameru76 rekoh ja jer je zakon saveznik svih ljudi u dr avi. reci da je korisno ciniti nepravdu. nije li to zato b to je u nama nesrazmerno poraslo i ojacalo ono to je lavlje i zmijsko?72 Potpuno se sla em. u kome d upravlja bo anska snaga. onda. A za to misli da prljav rucni rad ima ne to sramno u sebi? Mo emo li za to navesti neki drugi razlog. nego im laska. podanicima. ili nekoga spolja. budemo svi slicni i prijatelji.75 vodeni istom silom. Ne mislimo onako kao to je Trasimah mislio . tako da. Ako. c Tako je. A kad se kudi oholost i zlovolja. 70 XIII. Jasno je. Misli li. kao i najplemenitiji. ona velika i mnogolika ivotinja?71 Jasno. nego smatramo da je za svakoga korisnije ako je pod upravom bo anskog. pa ih tek onda pu tamo na slobodu.

dok se pitomi deo oslobada? A ako se du a u potpunosti preda najplemenitijem delu. raditi dakle sve ono zbog cega postajemo gori. ali ne zato da se preda ivotinjskim i nerazumnim u ivanjima niti ce za tim u ivanjima te iti. ali nece pridavati va nost tome da bude d zdrav. Jeste. prema tome. zdravlju. Zatim ce ceniti i telesne potrebe i hranu. beskrajno povecavati svoje blago i time samo gomilati beskrajna zla na sebe. A zar nece iz istog razloga i kod sticanja blaga primeniti red i harmoniju? On nece. On ce se upravljati prema tome. On ce nastojati da vodi racuna . zajedno sa zdravljem. i povecavace ili tro iti od imovine onoliko koliko bude mogao. zajedno sa razborito cu. zar se onda zverski deo ne smiruje i ne pripitomljava. e Njegov ce pogled uvek biti uperen na uredenje koje je u njemu i pazice da zbog mnogo ili malo imetka ne poremeti tamo ni ta. ne postaje jo gori? A ako ga otkriju i bude za to ka njen. I kako prikrivanje zlocinstva da bi se izbegla b kazna mo e biti od koristi? Zar zlocinac. ako radi toga nece biti i umeren. tako je. stekne i umerenost i pravednost. i to ce biti utoliko vi e ukoliko je du a plemenitija od tela.79 onda ce on to i ciniti odgovori Glaukon. Ako zaista eli da bude istinski muzikalan. . sve svoje sile upraviti na to i iznad svega ce ceniti one nauke78 koje ce njegovoj du i dati to stanje savr enstva. da bi tu skladnost mogao dati i du i. a ostale ce ceniti manje. on ce uskladiti svoje telo. Jasno rece. ali zato sticemo vi e novaca ili kakve druge moci? Nikako. ako ne bude otkriven. zar njeno stanje nece biti savr enije nego to je stanje tela koje. zar ne? Mislim da nece. lep i sna an. c Pametan ce covek. zanesen divljenjem gomile. i ako. dobija i snagu i lepotu.i vr iti necasna dela.

kako mi se cini. primace i u ivati dobrovoljno. 595a I. tome. njen uzor postoji na nebu. i te kako. Kako to govori ? Ka em to samo vama po to me vi necete tu iti pesnicima tragedija i ostalim mimetickim pesnicima. jasnije b da takvo pesni tvo uop te ne treba primiti.Razume se. Na ta misli kad tako govori ? upita on. na pesni tvo. Jer ce takav covek iveti prema njoj i ni prema kojoj drugoj. ukoliko ono podra ava. ako se toliko bude brinuo .2 jo je. dakle. Sada. naime. po to ju je video. klonice se i u privatnom i u javnom ivotu. Ali coveka ne smemo ceniti vi e nego istinu. jo bolje. ili. a kad ovo govorim. Slu aj. mi uop te nismo hteli da ga primimo. Uop te nije va no da li ovakva dr ava negde stvarno postoji ili ce tek u buducnosti postojati. a od onih za koje bude pomislio da bi mogla poremetiti njegovo stanje du e. Ali rekoh mo da za onoga koji hoce da je vidi i koji. Razume se. za koje bude mislio da ce ga uciniti boljim. Hoce. sve se to meni cini opasno za razum svih onih slu alaca koji nemaju u sebi protivlek u stvarnom saznanju. po to smo pojedinacno pretresli svaku vrstu du e. da je on prvi ucitelj i voda svih ovih lepih tragicara. pre svega. Tako to. u svojoj dr avi rekoh ali mo da nece u onoj u kojoj se rodio. I tako rekoh mislim da smo na u dr avu i u mnogim drugim pogledima zaista izgradili savr eno. Pa. Razumem.' Kako to? zapita on. on onda nece hteti ni da se bavi javnim poslovima. odgovaraj! Pitaj samo! Da li mi uop te mo e reci ta je to podra avanje? Ni ja sam ne znam odredeno ta bi ono htelo da . Tako je. hoce prema njoj da uredi svoju du u. Mislim da ce to hteti u dr avi koju smo sada izgradili i koja postoji samo u mislima. Moram to da ka em rekoh iako me ljubav i po tovanje koje od detinjstva gajim prema Homeru c sprecavaju da govorim. osim ako ga slucajno kakvo bo ansko znamenje ne dovede do toga. 592 i kod pocasti ce paziti na isto: neke. mislim. jer mib slim da je na zemlji nigde nema.3 i zato treba da ka em ono to mislim. I KNJIGA DESETA St. Izgleda.

onda.bude. ja to mogao znati? To ne bi bilo nimalo cudno rekoh jer su 596 kratkovidi ljudi cesto videli ne to pre nego ljudi o tra vida. . Pa kako bih.

bogova. zar ne? Kako da ne? I ti ce reci mislim da ono to on stvara . ima mnogo kreveta i stolova. cini to tako to.8 Ne veruje ? zapitah. svega to je na nebu i u Hadu pod zemljom. on je tvorac zemlje. brzo samoga sebe i druge ivotinje. neba. a ne i u stvarnosti. nego i sve ono to raste iz zemlje. dakle. druga za stolove. a drugi stolove.5 Da. Kako ne bi bilo? Ali postoje samo dve ideje (ideai) za te stvari. pak. Svakako rece on ali samo prividno. ili misli da on na neki nacin mo e biti tvorac9 svega toga.7 Govori . i stvari na nebu. palo na um. Pa onda obicno govorimo da svaki zanatlija (demiourgos). ugledajuci se na njihov oblik (idea). nekom mocnom i cudnovatom coveku. Jedan od takvih umetnika je slikar. a osim toga. na primer. Jer taj majstor ne pravi samo sve takve sprave. naime. Samo polako! Ubrzo ce ti biti potrebne jo jace reci. Pa dobro. mislim. sve ivotinje su njegovo delo ukljucujuci tu i njega samog. kao i sve ono to je tome slicno.To je tacno rece on ali ja ne bih imao hrabrosti da u tvome prisustvu ka em ono to bi mi. ako hoce . ako hoce da uzme ogledalo i da ga svu296 e da nosi : brzo ce napraviti i sunce. Ili misli da bi nekako mogao? Nikako. sprave i biljke. kao i sve to sam malocas pomenuo. Reci mi samo da li ti se cini da je postojanje ovakvog umetnika uop te nemoguce. koji izraduje i jednu i drugu od tih stvari. koji bi to bio nacin? upita on. a na neki drugi nacin ne mo e? Zar ne oseca da si i ti sam u neku ruku u stanju da sve to nekako izvr i ? Ali. upravo onako kao to to cini svaki od onih koji ne to rukama prave. kako ce onda nazvati tog zanatliju? c Koga? Onog koji sve takve stvari izraduje. navikli da odredimo jedan jedinstveni oblik (eidos) za sve mnogobrojne pojedinacne stvari kojima dajemo jedno te isto ime. onda. jedan za na e potrebe6 pravi krevete. mo da. Ideju pak ili oblik po sebi zanatlija ne pravi. Lepo rekoh svojim si odgovorom tacno pogodio stvar. to je u svakom pogledu cudotvoran sofist. niti bi ijedan zanatlija tako ne to mogao napraviti. sve to on stvara. To nije te ko rekoh a svuda i brzo se obavlja. Uzmimo. najbr e. da na e ispitivanje opet zapocnemo onim metodom na koji smo navikli? Mi smo. brzo zemlju.4 Shvata li? Shvatam. i sada ono mno tvo stvari koje b hoce . d Po tvojim recima. Zato se potrudi ti sam! Hoce li. jedna za krevete.

ta trojica. A na neki nacin i slikar stvara krevet. bice u svom savr enstvu. onda on ne pravi bice (to on). Svakako . Hoce li rekoh da nam upravo ove zanatlije poslu e kao osnov za istra ivanje . s obzirom na istinu.nije istinito. a samo po sebi nije bice. da je delo boga. c Ali je bog. ili kakvog drugog zanatlije. zar ne? Jeste rece on ali krevet koji samo tako izgleda. Da. A kad bi neko govorio da je delo stolara. Svakako tu nastaju nekakva tri kreveta: jedan koji po prirodi jeste. nego ne to to je tek nalik na bice. bilo hotimice ili ne. ili nekog drugog. prividan krevet! 597 II.11 Ne bismo se. Slikar. rekao sam. nejasno. za koji rekosmo.12 kako mislim. b Doista. tome ta bi mogla biti priroda podra avaoca? Da. Jedan koji je napravio stolar. Nikog drugog. nego samo neki krevet? Da. dakle. dakle. ako hoce . bio bi u opasnosti da ne govori istinu. A onaj ko pravi krevet? Zar nisi malopre rekao' 0 da on ne stvara oblik (eidos).13 to su tvorci triju vrsta kreveta. za koji upravo ka emo da je ono to krevet jeste. zar ne? Tako je.rece on bar prema uverenju onih koji se bave govorima . ne. stolar i bog. I jedan koji je napravio slikar. Pa ako ne pravi ono to jeste. Da. a mo da i zato to je osecao neku potrebu da u prirodi ne stvori vi e od . mislim. nikako zacudili ako bi upravo tu bilo jo ne to to je. takvim stvarima.

podra avaoca tice. jer je i on podra avalac. 598 to se. Svakog onoga ko uradi ne to to prema pravoj prirodi te stvari stoji na trecem mestu nazvacemo. ali dva ili vi e kreveta bog nije stvorio niti ce ih biti. Dobro rekoh. to je to znao i to je hteo da bude istinski tvorac istinskog kreveta. podra avaocem. ili spreda.'4 Tacno d Zato. i svi ostali podra avaoci biti prema kralju16 i istini na trecem mestu. A da li onako kakva jesu ili kakva samo izgledaju? I to mi tacno odredi! Kako to misli ? zapita on. Ovako. A hocemo li i slikara nazvati tvorcem i izradivacem kreveta? Nipo to. Svakako rece on. ili dela zanatlija? Dela zanatlija rece on. stvorio je taj prirodni15 krevet. ali ne bi bila dva kreveta. . A stolara? Zar njega necemo zvati tvorcem kreveta? Hocemo. Hoce li da ga onda nazovemo prirodnim tvorcem toga. Izgleda da je tako. Tako to bi. dakle. ili samo izgleda da je drukciji? I kako je to kod drugih stvari? On samo izgleda drukciji. iako to u stvari nije odvrati on. ovome: kako slikarska umetnost rece on. ili kako bilo. a ne samo tvorac bilo kakvog kreveta. b Razmisli sad . dakle. slikaru jo ovo: poku ava li on da podra ava ono to zaista postoji. Reci mi sad . Kako to? zapita on. da li se on zbog toga razlikuje od 298 sebe samoga ili ne. Onda ce i tragicar. i kad bi on stvorio dva rekoh to bio svega jedan. dakle. Verovatno. Pa kako ce ga onda zvati s obzirom na krevet? e Cini se rece on da je najbolje ako za njega ka emo da je podra avalac onoga to su oni stvorili. Ako ti jedan krevet vidi sa strane. slo ili bismo se.jednog kreveta. od njega bi ta dva kreveta dobila svoj oblik i to bi onda bilo ono to krevet jeste. ili nekako slicno? Tako bi bilo pravedno rece jer je bog stvorio i to i sve ostalo onako kako je po prirodi. stvorio naime upravo ono to krevet jeste . zaista stvorio samo jedan.

on ce stolarevom slikom. Onda je svaka umetnost koja podra ava daleko od istine i to je. gledajuci dela tih podra ava 599 laca. zato to on sam nije mogao da razlikuje znanje od neznanja i podra avanja. dragi moj. predmet . slikar crta obucara ili stolara i ostale radnike. ili onakve kakvima se oni pojavljuju i izgledaju? Da li je ona podra avanje izgleda ili stvarnosti? Ona podra ava izgled odgovori on. Jer. u protivnom. kojima poema govori.postupa sa predmetima? Da li ih ona podra ava onakve kakvi oni zaista jesu i postoje. Svakako. ako . kako se cini. Stoga je potrebno videti da li su oni koji tako govore bili nasamareni. Posle ovoga treba da pogledamo tragediju e i njenog vodu Homera. jer od svake stvari obuhvata samo jedan mali deo i to samo njen izgled (sliku). sve ljudske stvari koje se odnose na vrlinu i porok. kad vec od nekih ljudi slu amo da ti pesnici znaju sva umenja. primecuju da su ta dela trostruko udaljena od bica i da se lako mogu napraviti bez poznavanja istine buduci da su prividi. pa cak i bo anske stvari. pa mu je. onda moramo pomisliti da je on prost covek i da je svakako nai ao na nekog cudotvorca i podra avaoca koji ga je prevario. moci da prevari decu i nerazumne ljude. III. buduci da su nai li na te podra avaoce. a ne ono to stvarno jeste. a da se pri tom ni ta c ne razume u njihovu ve tinu. koju izdaleka pokazuje. i kako ne postoji nijedna stvar koju on ne bi d bolje razumeo nego svaki drugi. da je za dobrog pesnika doista nu no da zna stvari . na primer. da nije sposoban za pesnika. Ali mi se cini. da kod svih tih stvari moramo misliti na ovo: ako nam neko isprica kako je na ao coveka koji razume svaki posao i sve ono to pojedinci znaju. sve to ona mo e da izrazi. pa ce kod njih stvoriti verovanje da je to zaista stolar. ovaj izgledao prava sveznalica. Sasvim tacno. Ali ako je slikar dobar. zatim treba videti da li oni. tome hoce da pravi dobru poeziju. tvrdi se. Tako.

misli i pronalasci koji su od znacaja za umenja ili za druge poslove? Ni ta od svega toga. velike i male. truditi oko toga da on bude taj koga drugi slave. cemu se svetini cini da dobro govore. i ono to treba podra avati'7 i njegovu sliku. stari ili novi i koga je on. to se ostaloga tice. dobri pesnici i ka u ne to. onda nam reci koja je dr ava tvojom zaslugom dobila uredenje bolje od onoga koje je Likurg dao Lakedemonu. nego stoji na drugom mestu i naucio si koje su to te nje koje ljudi u javnom i privatnom ivotu cine boljima ili gorima. vi e ce se. Misli li da ce se onaj ko je u stanju da stvara oboje. kao Taletu iz Mileta i Anaharsidu iz Skitije. Ali imamo prava da ga pitamo . najvi im i najsjajnijim stvarima: . . Ili. Homeridi" ne pominju nikoga. . pripisuju mudra dela. pitajuci ga: da li se zaic sta razume u lekarsku ve tinu ili samo podra ava lekarske reci. ako. a mi Solona. ozbiljno baviti stvaranjem slika i da ce smatrati za cilj svoga b ivota. odgajanju ljudi . Onda ce se kako verujem on pona ati suprotno tome ako je istina da . mo da. kao to je to Asklepije cinio. Ili se. kao to je onaj ostavio svoje potomke. drugim ve tinama ga necemo pitati. dakle. tek na trecem mestu. upravljanju dr avama i . te ce ovome davati mnogostruku prednost nad podra avanjem. To i ja mislim rece on jer slava i korist ovde svakako nemaju istu vrednost. i ako nisi podra avalac. dobile od svojih zakonodavaca? Koja dr ava mo e reci da si ti bio dobar zakonodavac i da si im koristio? Italija i Sicilija hvale Harondu. odgovor necemo tra iti od Homera ili kakvog drugog pesnika.poezije. uspeo da izleci neki pesnik. polazeci od istinske vrline. To svakako treba ispitati rece on. i doista poznaju ono . kojima Homer govori pitacemo ga ovako: 0 dragi Homere. kao tvorac slika. a ne onaj koji slavi druge. dalje: koga je. 300 Ni sami 600 A da li se zna za neki rat koji bi za vreme Homera i pod njegovim zapovedni tvom ili po njegovom savetu bio srecno voden? Ne zna se ni za jedan. nisi po svojoj vrlini. i kakvo e su i mnoge druge dr ave. naime.18 pripremio za ucenika lekarske kole? Ni . kao da je to najbolje to mo e da uradi? Ja to doista ne mislim. On ce takva znanja primenjivati na stvarno delanje. trudice se da za sobom ostavi uspomenu na mnoga i lepa dela koja je pocinio. tome to podra ava ima stvarno znanje. A ko tebe hvali? Zar ce biti nekoga ko ce te pomenuti?" Mislim da nece odgovori Glaukon. ratovima i vodenju d ratova. kakvog smo vec pomenuli. nego cemo to ostaviti.

a. Prodik sa Keja i mnogi drugi su mogli da u licnom ophodenju uvere svoje savremenike d kako nisu u stanju da upravljaju ni svojom kucom ni dr avom ako oni ne upravljaju njihovim vaspitavanjem. Sokrate. tome se ni ta ne govori. A da su Homer i Hesiod bili u stanju da privole ljude vrlini. zar ne bi stvorio mnoge ucenike i sledbenike i zar ga oni ne bi voleli i po tovali? Protagora iz Abdere. Jer Kreofil. . da su ih njihovi drugovi gotovo nad glavama nosili. samo podra avaoci slika istinske vrline . Homeru pripoveda. toliko voleli. IV. naime. koga su zbog toga neobicno voleli. i njih su. sve dok ne bi u dovoljnoj meri primili vaspitanje. Sokrate. Stvarno se tako prica rekoh. upravo onako kao to je Pitagora. dr ali bi ih cvr ce nego samo zlato i primoravali bi ih da ostanu kod njih. potpuno zanec marivao i prepu tao ga samom sebi. da li je onda Homer.No ako nije uticao na javni ivot. da je Homer zaista mogao da vaspita ljude i da ih cini boljima. svojim licnim ib votom bio vod u vaspitanju onima koji su ga voleli i s njim se dru ili? Da li su ovi potom preneli potomstvu nekakav homerski nacin ivota. i da je u tome bio sposoban ne samo da podra ava nego i da saznaje. dok je bio iv. . da je taj Kreofil svoga prijatelja. Ali. i li bi e za njima kuda god bi oni po li. zbog te mudrosti. Zar onda necemo tvrditi da su svi stvaraoci pocev od Homera. Glaukone. izgleda s obzirom na svoju vaspitanost sme niji od svoga imena20. cini mi se da govori su tu istinu odgovori on. Prica se. Zar ne? Svakako. onda ih njihovi savremenici sigurno ne bi pu tali da kao rapsodi lutaju po svetu. preneo na svoje sledbenike jedan nacin ivota koji se jo i danas naziva pitagorejski" i po kojem ovi misle da se razlikuju od ostalih ljudi? Ni . dru benik Homerov. ako je istina ono to se . prema onome to se govori. ako oni to ne bi hteli.

Zar ne mo emo reci da je tako svuda? Kako to? d Pa da za svaku stvar postoje nekakve tri ve tine: ve tina upotrebe. ali ne razume ni ta osim podra avanja. mislim.22 ve tina pravljenja i ve tina podra avanja.i svega onoga . obucarima. a da pri tom . mo da. nego gledaju samo na boje i konture? Svakako. a da se istine i ne doticu. A njih pravi sarac i ko\'ac? Razume se. lepota i ispravnost svake ve tacki napravljene stvari. Govori! Ka emo da slikar slika uzde i dem? Da. slikar zna kakve treba da budu uzde i dem? Ili to. Da li. Hajde. kao to smo vec rekli: slikar pravi obucara. c Zar nismo tako rekli?2' Jesmo. 601 upravo samo njegovu sliku. ritmicki i harmonicki govori bilo . Zar ne lice nastavih ja na mlada. Mislim da zna kako ogoljena izgledaju pesnicka dela bez muzikalnih boja i govorena sama za sebe. misle kako je sasvim lepo receno ako neko metricki. reci i za pesnika: svojim recima i izrazima daje on nekako razne boje od svake umetnosti. . cemu pesme pevaju. ne znaju ni oni koji ih prave. podra avalac. nego hajde da ga ispitamo sasvim tacno. ali ne i lepa lica kakva se pokazuju oku u doba kad je njihovo cvetanje vec pro lo? Sasvim. sarac i kovac. Svakako si ih cuo. Tako cemo. koji takode gledaju samo na reci. nego razume samo njegovu pojavu (phainomenon). svakog ivog bica i svake radnje postoje zbog neceg drugog. Jesam. pazi sad na ovo: mi tvrdimo da tvorac slike. Da li onda valjanost (arete). a ne zbog toga da se zadovolji svrha23 u odnosu na koju je sve to nacinjeno ili od prirode rodeno? Tako je. onda. nego samo onaj ko ume njima da se slu i. dakle? Bice tako. Ne treba da to ostane samo napola receno. obucarima ni ta ne zna i pravi je za one koji se u to i sami ni ta ne razumeju. bilo . ne razume ni ta od onoga to zaista jeste. ratovanju ili . jahac. tako da ostali. neb cemu drugom: tom nacinu govora je ta velika cudotvorna moc urodena. nego. 302 Da.

303 . da li ce on iz upotrebe steci znanje . iako ni u jednoj stvari ne zna ta je kodljivo. zar ne? Da. tome da li je to ispravno i dobro ili nije? Ili ce pak . onome to stavlja u svoje poeme. s obzirom na njihove dobre strane ili nedostatke. udru en sa onim koji zna.Onda ce. ono to se svetini i onima koji ne znaju ni ta pricinjava kao lepo (dobro). u svakom slucaju. kako se cini. stvarima koje podra ava. Ne osobito. onome to slika. Znalac je pak onaj ko taj predmet upotrebljava. Lep li bi bio taj podra avalac u poeziji s obzirom na znanje (sophia) . dobrim stranama i nedostacima proiz602 vedenog predmeta. biti znalac i on ce davati svoj sud . s obzirom na ono to se proizvodi. Prema tome. Dabogme. i to po nu nosti udru ivanja sa onim koji to zna i koji ce mu dati uputstvo ta treba da slika? Ni jedno ni drugo. a proizvodac ce se pokoravati. Podra avace. tome steci ispravno mnenje. a onaj ko mu bude verovao pravice ih. Pa da. On ce. tako ce svirac u frulu obja njavati proizvodacu frula na samom instrumentu koje su od njih pogodne za sviranje e i odredivace rnu kako da ih pravi. proizvodac ce. Prema tome. Cini se da nece. biti primoran da slu a tog znalca i da ima puno poverenje u njegov sud kad je rec . A poctra avalac. podra avalac nece ni ta znati niti ce ispravno misliti . . upotrebljivim i neupotrebljivim frulama. najiskusniji biti onaj ko ce se ovim predmetima slu iti i on ce morati da objasni tvorcu toga predmeta kako da uradi ne to to ce dobro ili rdavo poslu iti cilju kome je predmet namenjen. b Ipak. on zbog toga nece podra avati manje. dakle. a ta korisno.

broju i te ini predmeta. Ali zar nismo rekli da je . Ne izgleda. koje ne odustaje ni od jednog sredstva opsene. merimo i odredujemo im te inu? Tako je. c V. Tom slabo cu na e prirode koristi se slikarstvo.A i ta bi drugo? Evo dakle onog u cemu smo. Da.2" Da li je tako? Jeste. jednake. i kad su izvan vode. nego ih obracunavamo. A isti predmeti izgledaju i krivi i pravi onima koji ih gledaju kad su u vodi. zar mu se ne pricinjava cesto i ono to je tome suprotno?26 Da. izdubljeni jednako kao ispupceni. tako da se ne moramo upravljati prema utisku . ne bi bio isti kao onaj koji pomi lja shodno merenjima. brojanje i vaganje25 nisu najbolja sredstva protiv toga. ili su. bilo da to cine u jambima ili u epovima. A ono to je tome suprotno. Zar onda merenje. postigli dovoljno saglasnosti: . 304 603 Prema tome. e A taj posao obavlja razumni deo (logistikon) na e du e. Svakako. zatim i cudotvorstvo i mnoge druge takve majstorije. istim stvarima i u isto vreme nemoguce misliti suprotno?27 S pravom smo to rekli. kako se cini. odgovaralo bi necemu . a ne ozbiljan posao. Onda bi najbolji deo du e bio onaj koji veruje merenju i racunu. kojoj moci i svojstvu govori ? . podra avanje je igra. velicini. i to u ovom slucaju zbog gre ke cula vida kojoj je uzrok boja. podra avaoci su oni koji se bave tragickim pesni tvom. stvarima koje podra ava na mimeticar ne zna ni ta to bi bilo vredno pomena.28 Nesumnjivo. ovome: jedna i ista velicina nam ne izgleda ista ako je posmatramo iz daljine ili izbliza. A ta je u osnovi ta moc koju podra avanje ima i na koje je svojstvo coveka ta moc usmerena? . A sve nas to d jasno upucuje na konfuziju koja postoji u du i. Za ime Zevsa rekoh ja onda se ovaj posao podra avanja odnosi na ne to to je tek trece iza istine. u potpunom smislu te reci. to je njegov posao. Ali. onaj deo du e koji pomi lja protivno merenjima. kad on pocne da meri i pokazuje kako su pojedine stvari vece ili manje nego druge. Doista ne bi. To je istina. u tome smo postigli saglasnost.

eleo sam da . Ve tina podra avanja je.to je u nama slabije. bez obzira na to da li oni rade zato to su primorani. a da se opet s druge strane takve ve tine b zdru uju i sprijateljuju s onim to je u nama daleko od razuma. tome postignemo saglasnost. ili po svojoj volji. cineci to bez icega istinitog i zdravog. govoreci da slikarska ve tina i uop te svaka ve tina podra avanja stavljaju u svoje proizvode ono to je daleko od istine. dakle. verovati samo onome verovatnom31 to proizlazi iz slikarstva. Nemojmo. tome da . vezuje se za bezvredno i rada ono to je bezvredno. A da li je to samo jedan njen deo? zapitah onaj koji se odnosi na culo vida. Eto. jer smo se u toku ranijih rasprava vec dovoljno slo ili . dakle. i pri delanju u nesuglasici i borbi sa samim sobom?33 Ali mi ovoga casa pade na pamet kako uop te nije potrebno da se sad slo imo. bezvredna (phaule). ili isto tako i onaj koji se odnosi na culo sluha i koji nazivamo pesni tvom? Verovatno i ovaj. i koji. vec prema rezultatima svog delanja.30 Razume se. A da li je covek u svima ovim slucajevima u sklad du sa samim sobom? Ili je on. nego pridimo i onoj duc evnoj sposobnosti kojoj se i pesnicko podra avanje obraca i pogledajmo da li je ona plemenita ili bezvredna! To cemo zaista morati da ucinimo.29 Svakako rece on. Pocnimo ovako! Mi ka emo da ve tina podra avanja32 podra ava one ljude koji delaju. istim stvarima. misle da su srecni ili nesrecni. Nu no. kao to je i kod gledanja bio u nesuglasici i imao u sebi u isto vreme i suprotne predstave . a u svim tim slucajevima su ili tu ni ili radosni. Postoji li i ne to drugo pored ovoga? Ne.

to je nevolja koja ga je snab la. podneti to lak e nego ostali ljudi. Hoce li sad jedna od njih biti spremna da se upravlja po zakonu30 onako kako to zakon nala e? Kako to? Pa zakon ka e da je u nesreci najbolje to je moguce vi e sacuvati mir i ne uzbudivati se. jer uop te ne znamo ta je u takvim prilikama dobro a ta zlo. Tacno.34 Razume se. upucujemo na lecenje i popravljanje . zar ne? Da. i ucinice mnogo ta to ne bi hteo da ma ko vidi. to je moguce br e. nego da svoju du u na to privikavamo i da d je. kad mu se desi sudbinom da izgubi sina ili drugo ne to to mu je priraslo za srce. Mi smo negde rekli da ce pravi covek. ureduju svoje stvari onako kako razum savetuje da bi bilo najbolje. sudbine ljudske ne zaslu uju da im se pridaje veliki znacaj. Tako je. VI. A kad je sam. Ovo poslednje je pre moguce. ili kad je usamljen i u toj samoci prepu ten sebi. onda ce reci mnogo ta cega bi se stideo kad bi ga neko cuo. Logos i zakon35 mu nareduju da gu i svoj bol. kao u bacanju kocki prema onome to je palo.se u na oj du i javljaju mnoge ovakve suprotnosti i da ih je ona puna. Tacno je rekoh ja ali mi se cini da sada e moramo pretresti ono to smo onda propustili. kao to cine deca kad su udarena. istovremeno i u istoj stvari pojave u coveku suprotne te nje. te da se. a ono to ga vuce da tuguje. A ta je u takvim trenucima potrebno? upita on. medutim. Odupirace se vi e ako ga drugi ljudi gledaju. a uzbuc denje ne donosi nikakvo olak anje. A sad cemo videti mo e li se desiti da se on uop te ne uzbudi. tome to se dogodilo. ili ako je to nemoguce. njemu ovo: smatra li da ce se on vi e boriti i odupirati bolu onda kad ga ostali ljudi gledaju. Zatim. ta to? zapita on. onda ka emo da u njemu moraju postojati dve stvari. da bar bude umeren u bolu. 604 A sada mi reci . Ako se. a osim toga je tugovanje prepreka svemu onome to nam je u takvim trenucima potrebno. da se dr imo za udareno mesto i da vri timo. 306 Potrebno je razmisliti . Tako je odgovori on. . tome to nam se dogodilo ne treba.

Jasno.onoga to je palo i obolelo. dakle. Jer. i njegov talenat (sophia)38 ne usmerava se na to da se ovome dopadne. da mimeticki pesnik prirodno nije sklon tom boljem delu du e. i stra ljivosti sklono? Naravno da ka emo. Stoga bi pravda bila zadovoljena time to se takvom ne bi dopustilo da ude u dr avu. e Prema tome. ne bi je lako mogli shvatiti oni koji dolaze na svecanosti i oni ljudi koji se odasvud u pozori tima prikupljaju. Doista. pravicno to smo do sada tog mimetickog pesnika kudili i to smo ga uporedivali sa slikarem. nego onom drugom najgorem. i to se toga nikako ne mo e zasititi zar za to ne ka emo da je ono to je u nama nerazumno. a ukoliko bi se i mogla podra avati.37 To bi zaista bilo najispravnije dr anje u slucaju nesrece. podlo no je raznolikom i arolikom podra avanju. ako se eli da ovom upravljaju dobri zakoni. najbolje to imamo. 605 Svakako. on budi. Stoga i ka emo da je ono. A ono to nas vodi secanju na nesrecu. dakle ne kuknjavom nego onako kako lekarska ve tina nala e. Slicno . ono. bilo bi to podra avanje necega to je takvima potpuno tude. to se u nama takvim nacinima razdra uje. to se s takvim razlo nim dr anjem sagla ava. s obzirom na istinu. a pametnu i smirenu narav. Naprotiv. nije lako podra avati. pogotovo ako hoce da se kod mno tva proslavi. usmerava se na onu aroliku narav koja se lako uzbuduje. kao i po tome to se ne b obraca onom delu du e koji je najbolji. jer se ba takva narav mo e dobro podra avati. Bilo je. koja je uvek samoj sebi jednaka. bezvredna. dakle. na jadikovanje. tromo. Jasno je. Sasvim jasno. 39 On mu je doista nalik po stvaranju dela koja su. hrani i ojacava onaj deo du e koji razara razumnost.

d kako podra ava nekog od junaka koji je u alosti. a ono drugo to smo tamo hvalili. ukoliko nije dovoljno preobra en smisaonim govorom44 ili 308 b obicajem. mo e da pokvari i odlicne ljude.onome ko bi vladavinu nad dr avom prepustio rdama i na taj nacin im i dr avu predao i omogucio da ovi najbolje ljude pobiju. ovaj ugada neumnom delu du e. koji du i svakog pojedinca daje izopacen ustav. 606 Doista ne izgleda rekoh ja ako na to gleda na jedan odreden nacin. primecuje li kako onda. VII. sa vrlo malim brojem izuzetaka. A onaj deo na e du e koji je po prirodi najbolji. ili kakvog drugog tragickog pesnika. u na im licnim nevoljama. on je zadovoljan i veseo. Ali jo nismo podigli onu najte u optu bu protiv te umetnosti. nego za iste stvari dr i cas da su velike. Njemu se tada cini (kad posmatra patnje drugih) da za njega samog nema niceg nedostojnog. kao da je to mu ki. silom zadr ali/3 te mu nismo dopustili da svoju glad utoli. Na koji to nacin? Ako ima na umu da smo jedan deo du e. enski. pa prepu tajuci se i sami tome osecanju. .41 Znam! Kako ne bih znao? A ako nekoga od nas zadesi sopstvena nevolja. koji su od istine veoma daleko. Ako ona to zaista cini. tako mi evsa. sa kojim ne bismo eleli da se izjednacimo jer bismo se toga stideli. ako se kakav drugi covek. Jer najstra nije je to to ona. busa u grudi zna da u tome nalaze zadovoljstvo. Sasvim tako. koji inace va i kao dobar. To sam zapazio. te fantazirajuci stvara fantome. naime. a taj deo du e po svojoj prirodi tra i takvu hranu. pa kad mu je pesnici daju. postanemo gordi ako mo emo da sacuvamo spokoj stvo i ako mo emo da e podnesemo. Jer. ne o ecamo gnu anje. da takvog coveka hvali i s njim saucestvuje. da se. isplace i dovoljno izjadikuje. Da li je onda sa tim hvaljenjem. svakako. postupa i mimeticki pesnik. popu ta u svom nadzoru nad onim placljivim delom. hitaju da takvog pesnika pohvale kao dobrog pesnika koji nas je najbolje umeo dovesti do takvog stanja. onom to ne razaznaje ni ta je vece c ni ta je manje. cas da su male. te se predaje dugoj govoranciji ispunjenoj jadikovkama. najstra nije. neprikladno predaje tuzi. vec se radujemo i hvalimo ga?42 Ne. Slu aj i gledaj! I oni najbolji medu nama kad slu aju Homera. pevajuci40. onda je to. ba naprotiv. to ne izgleda razlo no. ili koji se. sve u redu zapitah kad gledajuci coveka. VII.

bude li en tog zadovoljstva. e Ako. pa ne prihvata da. mislim. ili kad je kod kuce slu a . nece nam biti lako da ga u sopstvenim stanjima suzbijemo. prati na e delanje.45 kad u tudim emocijama odgajimo i ojacamo sa aljenje. A zar to isto ne va i i za sme no? Ako se. a ipak mora znati da u na u dr avu smemo primiti samo one pesme koje su himne bogovima i pohvalni govori namenjeni dobrima. a veoma se raduje kad cuje alu pri podra avanju na komicnoj pozornici. a cim si joj dao suvi e veliku slobodu. on nalazi da je na dobitku. zar ne cini onda isto kad je u pitanju i sa aljenje? Jer si sada pustio na slobodu onu sklonost prema komicnome koju si. ako hocemo da budemo bolji i srecniji mesto gori i nesrecniji. dakle. d Isti takav uticaj ima pesni tvo i na ljubavni ivot. i na naprasitost i na sve na e po ude. i sav svoj ivot prema tome pesniku urediti i iveti.Naprotiv.46 U svakom slucaju rece on. a sve to. c To je iva istina. Nemam ta da ka em protiv toga rece on. onda ce ti zadovoljstvo i bol u . preziranjem celokupnog poetskog dela. . Jer. naime. Glaukone. na osecanja radosti i bola. malom broju njih uspeva da prosudi neizbe nost delovanja tudih emocija na na e. da sam ne bi izgledao kao neozbiljan lakrdija . Jer ako u lirskim i epskim pesmama primi slatkorecivu Muzu. onda takve hvalitelje Homera treba blagonaklono primiti i pozdraviti ih kao ljude koji cine naj 607 bolje to mogu. ti sam stidi da bude sme an. i treba se saglasiti s njima da je Homer najveci medu pesnicima i prvi medu tragicarima. nacinio se neprimetno komediju i od sopstvenog ivota. kako mi ka emo. jer tako stice zadovoljstvo. sretne ljude koji hvale Homera i govore da je taj pesnik vaspitao Heladu. ono nam odreduje za gospodare ono to bi trebalo da nam bude sluga. svojim razumom sprecavao kada je htela da nacini alu. i ne odbija to kao lo primer. da je za vodenje i kultivisanje ljudskog ivota vredno ponovo ga uzeti i izucavati. Ono gaji i zaliva ono to bi trebalo da se osu i.

47 . zato to je takvo. i mislioci bri ljivo tra e uzrok svojoj gladi". 608 radovali kad bi se ona pokazala kao najbolja i istinita. Pa onda bi bilo pravicno da joj dopustimo povratak u na u dr avu. pa cemo sami sebi pevati ove prigovore i ovu carobnu rec50 i cuvacemo se da ponovo ne 310 padnemo u detinjsku ljubav koju mnogi ljudi prema njoj gaje. i da ka u kako ona nije samo slatka nego i korisna za dr ave i za ljudski ivot. i to najvi e kad je posma d tras zajedno sa Homerom. onda neka se ka e da smo ga. mi cemo reci jo i to da izmedu filozofije i pesni tva vec postoji neka stara nesuglasica. dozvoliti da u prozi govore u njenu korist. kao to se oni. Pevacemo. To je su ta istina. Kako da ne? A inace je sa nama kao sa zaljubljenima i. prijatelju moj. dodu e. a mi cemo ih e prijateljski slu ati. kojem se uop te uvek misli da je najbolji. iako s mukom. pa: silna gomila preterano mudrih ljudi". ipak uzdr avaju od svoje nekada nje ljubavi koju vi e ne smatrahu korisnom. ali sve dok ona ne bude u stanju da se brani. mora i ono imati svoje mesto. podle e carima poezije. dotle je smemo samo slu ati. da takvu poeziju ne smemo smatrati ozbiljnom. c pa onda: veliki su u svome glupom i praznom pricanju". I ti. Isto tako treba reci da cemo mi sa zadovoljstvom primiti zabavno i mimeticko pesni tvo ako nam ono ma na koji nacin doka e da u jednoj dr avi koja ima valjane zakone. Cak cemo i njenim za titnicima."8 Jer reci kao to su kucka koja laje na svoga gospodara". ili u kakvom drugom metru? Sasvim pravicno. ukoliko svoju odbranu dadne u lirskim stihovima.49 sve to i hiljadu drugih stvari pokazuje koliko je stara njihova nesloga. mi bismo se. s punim pravom isterali iz dr ave. Ali bi bio greh kad bismo hteli da rtvujemo svoje pravo mi ljenje. niti da ona dodiruje istinu i da je dostojanstvena . umesto zakona i logosa. najvi e tada. dakle. Na to nas je nagnao razum. b VIII. dakle.dr avi kraljevati. jer smo mi i sami svesni kakav caroban uticaj ono ima. tako se i mi klonimo ljubavi prema poeziji koja nam je u na im lepim dr avama vaspitanjem data. treba braniti to smo se opet vratili pesni tvu. koji nisu pesnici nego su samo prijatelji poezije. zar ne? Da. Pa i nama samima bi bilo od koristi da se ona pojavi ne samo kao slatka vec i kao korisna. Ako nas. A da nas pesnici ne bi optu ivali kako smo bez srca i neotesani.

a ne za vecnost? Ne mislim. Samo govori! Zove li rekoh ne to dobrim. a da je dobro ono to izbavlja i to je korisno. cak. Ali za to ti to govori ? Zar nisi osetio da je na a du a besmrtna i da nikad ne nestaje? rekoh. . niti smeju uciniti da zanemarimo brigu oko pravicnosti i .5' mora nje cuvati. jo nismo razmatrali najvecu nagradu za vrlinu i darove koji je ocekuju nastavih ja. a mo e li ti to da ka e ? Ako se ne varam. e A da li to to tako naziva shvata isto kao i ja? Na ta smera ? Na to da je sve ono to razara i ono to kvari lo e. I zato bih rado cuo od tebe to to nije te ko.i ozbiljna. da treba verovati u ono to smo b . c IX· A ipak. a ne to pak lo im? Dabogme. onda znaci da ti pominje ne to neobicno veliko. dragi moj Glaukone. mogu. jo veca nego to izgleda. Ako pored vec pomenutih nagrada postoje neke jo vece. Za mene jeste rece on. Sa ovim se u potpunosti sla em rece on. tako da nas ni slava. ako hoce da u svojoj du i sacuva onaj red i ono uredenje. Mislim. Posle ovoga to smo kazali rece on sla em se s tobom i mislim da ce se i svi drugi slo iti. ni vlast ni poezija ne srrteju odvojiti od du nosti. tako mi Zevsa. ni novac. Tada me on pogleda i zacudeno uzviknu: Nisam. Jer je borba oko toga da li cemo postati dobri ili rdavi velika. Onda slu aj -*r rekoh ja. Pa onda? Zar misli da besmrtna stvar52 treba d da se bori za to kratko vreme. ostalim vrlinama. njoj rekli i da se slu alac. Zaista se ni ta veliko ne mo e dogoditi u tako kratkom vremenu. Vreme od detinjstva do duboke starosti je tako neznatno prema vecnosti. A ta bi se veliko moglo desiti u jednom kratkom vremenu? zapitah. da i ti to mo e jer nije nimalo te ko.

I ja tako mislim rece on. za koje dodu e postoji zlo koje ga cini bolesnim. Ali kako? Ka e li da za svaku stvar ima ne to 609 lo e i ne to dobro? Na primer. koja je telesno zlo. e Pa onda razmisli. Bolje ce biti ako . razjeda ga i dovodi do toga da vi e nije telo. . da bi je konacno usmrtile i odvojile od tela? To nikako rece on. tako reci. i da je. a sopstvena da ne razara. dovode do toga da du a propada i da se gasi. a za telo u celini bolest. cemu c je upravo govoreno: nepravicnost. nema niceg drugog to b bi je moglo kvariti. u ustajalosti. razgraduje telo. tome razmi lja ovako: kao to bolest. svaku stvar razara prirodeno joj zlo i beda. a za drvo trule . niti ce to uciniti ono to niti je lo e niti je dobro. da je lo e za oci krmeljivost. Dakle. Pa onda kad neko od tih zala necemu pristupi. ali koje ga ipak ne bi moglo rastvoriti razarajuci ga zar iz toga ne bismo saznali da nema propasti za bice cija je priroda takva? Tako je rece po svoj prilici. ako medu bicima pronademo neko.53 Da li neko od tih zala razgraduje du u i razara je? No pripazi da se ne prevarimo te da poverujemo da covek nepravican i neuman. To je sve ono . Glaukone rekoh ja da ni za pokvarena jela ma u cemu bila njihova pokvarenost. tako i sve ono d . zar ne cini pristupljeno rdavim. trule i ili necem drugom ne verujemo . posmatraj i du u na taj isti nacin. Je li tako? Jeste. neumerenost. ili ako je to ne razori. A ima li upitah ja neko zlo koje du u cini rdavom? Naravno rece da ima. propada zbog one nepravicnosti koja je bolest du e. Apsurdno. time to u njoj borave ili joj se pridru uju. Jer ono to je dobro nijednu stvar nece razoriti. za bronzu i gvo de rda. koga su uhvatili u vr enju nepravicnih dela. Hajde sad. Ali bilo bi apsurdno (alogon) da tuda pokvarenost ne to razara. stra ljivost i neupucenost (amathia). cemu smo malocas govorili biva poni teno sopstvenom zlocom. za ito glavnica. Da li nepravicnost i ostale zloce55 u du i. skoro svim stvarima prirodeno neko zlo i bolest? I ja tako mislim rece on. A kako bi i moglo? rece on. da bi ga na kraju u celini rastvorilo i razorilo? Kako i ne bi? Prema tome.54 koja mu se pridru uje i nastanjuje se u njemu da bi ga postepeno kvarila.

56 No ako se neko ipak usudi da se usprotivi na em dokazu i da govori kako samrtnik postaje gori i nepravicniji. koja je telesno zlo. druge koji . X. dok je to neopovrgnuto. ne budeci pri tom u svakome od njih njegovo prirodeno zlo. nikada necemo verovati da telo propada zbog tudeg zla. da je nepravicnost kao kakva bolest smrtonosna za onoga ko je poseduje. samo da ne bi bio prinuden prihvatiti besmrtnost du e tada cemo zakljuciti. ili kakvom drugom bole cu. Doista rece ima u tom govoru necega. Ispravno govori rece on. ne kazujemo nikada da bi du a mogla i najmanje biti razorena groznicom. ne dopustimo ni nekom drugom da govori da du a ili ne to drugo bivaju razoreni time to c u njih prodire tude zlo. ili dokazujemo da ne govorimo dobro. ako istinito govori taj to se takvim razlozima slu i. Iz tog istog razloga produ ih ja ako telesna pokvarenost ne prouzrokuje u du i du evnu pokvarenost. jedne koji je steknu vi e br e. reci cemo da je telo moralo da bude 610 razoreno bole cu. i da d ona po samoj svojoj prirodi ubija. ili usmrcenjem tela makar ovo bilo iseckano na najsitnije komadice. dakle. a telo ne to drugo. usmrcujuci one koji je steknu. Ali ako pokvarenost samih jela prouzrokuje u telu ono lo e stanje koje je ovome prirodeno. Pod istim uslovima. Ali doista mo e biti siguran u to rece on da niko i nikada nece dokazati da du e umirucih postaju zbog smrti nepravicnije. ne kazujmo. Pa onda. odnosno da ne to biva razoreno onim zlom koje necemu drugom pripada. nikada necemo verovati da du a biva razorena dejstvom nekog njoj tudeg zla bez njene sopstvene pokvarenosti. b ili. nikada tako ne to pre no to bi neko dokazao da du a zbog takvih patnji tela postaje nepravicnija i bezbo nija. osim ako ovo nije u njemu prouzrokovalo njegovo prirodeno zlo.da telo od njih mora biti razoreno. Buduci da je pokvarenost jela jedno.

Jer ako bi se broj besmrtnih bica uvecavao. da je to tako rekoh ja. Uzmimo. No ako je doista tako. sasvim nasuprot tome. Kako to misli ? zapita on. zakljucicemo da nepravicni ljudi ne umiru. a one koji njome raspola u ne samo da vecinom ostavlja u ivotu nego te koji su jo ivi dr i u stalnoj nesanici. da je besmrtna. A da je du a besmrtna. sad . jer ako ga usmrcuje. kao i drugi dokazi. ona ga time spa ava od zala. buduci da ne postoji nijedno zlo. ne smemo je gledati onakvu kakva je sad: unaka enu zajednicom sa telom i drugim zlim stvarima. ona sama u odnosu na sebe kao takvu.64 Da bismo. ni uvecavati. doista s mukom rece on. Jer. 314 c znali njeno pravo bice. a sada nam du a izgleda tako. Prema tome. mnogo lep a i moci cemo mnogo bolje da razlikujemo pravicnost i nepravicnost i sve ono . pokazati da nepravicnost.60 Tako je ona po svemu sudeci daleko od toga da bude smrtonosna za onoga u kome boravi. Najzad. nejednako cu i razlicito cu. u stvari. XI. kao to se to sada de ava. njihov broj se ne bi mogao ni smanjivati. te bi tako na kraju sve postalo besmrtno. Jer ako uistinu nijedna ne biva razorena. jer dokaz (logos) za to ne postoji. Jer ako sopstvena pokvarenost i sopstveno zlo uistinu nisu dovoljni da usmrte i razore du u.63 Istinu govori . koji nisu na najbolji nacin sintetisani. znano ti je da bi to uvecavanje i lo na racun smanjivanja broja smrtnih bica. s mukom ce zlo kojim se druga stvar uni tava razoriti du u.62 Nu nim nacinom rece on. ni ono prirodeno ni ono tude. izgleda tako. po svojoj najistinitijoj prirodi. mislim. S druge strane. cemu smo dosad raspravljali. nego je moramo u potpunosti i razumno posmatrati onakvu kakva je kad je oci cena od svega toga. Po svemu sudeci. Lepo govori rekoh ja.57 Zevsa mi rece on nepravicnost se ne pokazuje tako stra nom za onoga ko je poseduje. shvata li onda da uvek postoje jedne te iste du e. osim ono cemu je prirodeno. pogubljenjem koje im se odreduje kao kazna. to ka e i dokaz koji smo malopre naveli.je steknu manje sporije. Ali rekoh ja ne mo emo sasvim u to poveb rovati. ne mo emo poverovati ni u to da du a. obilno ispunjena arenilom. kojim bi se du a mogla 611 razoriti nu nim nacinom i jasno sledi da je ona vecno bice. ili ne to drugo. dakle. te ako je vecno bice. e usmrcuje druge59 ako joj se za to uka e prilika. Nije lako odgovorih ja da bude vecito ono to je sastavljeno iz mno tva delova. medutim.41 Po svemu sudeci.5S Ali pre ce se. pa cemo onda videti da je ona. mo e biti takva da je.

a ne mogu vi e tako lako da ga vide onakvog kakav je bio. i to onu i onakvu platu kakvu . i da du a treba da cini pravicna dela.66 Sasvim istinito govori rece on. i pored tog prstena. tako da on mnogo vi e lici na kakvu ivotinju nego na ono bice koje je nekada bio. a ne to drugo je naraslo po njemu: koljke. dosta smo . Tako bismo je mogli videti u njenoj pravoj prirodi i saznali bismo da li je mnogolika i!i jednostavna. jer su prvobitni njegovi delovi otrgnuti od tela delimicno razbijeni i potpuno unaka eni talasima. ali se ta istina odnosi na nju samo kad je du a onakva kakva se sada pojavljuje. ta ako se i oslo 612 bodi se kamenja i koljki koje sada svuda po njoj vise. medutim. Pa onda rekoh ja u izlaganju (en to b log6) smo sve ostalo zanemarili. sada nalazi vecitog. njoj. kuda spada i kakva je. kao to ka ete da Homer i Hesiod spominju. XII.smo kazali istinu . moj Glaukone! Na ta? zapita on. kakvo dru od nje mo e postati ako se sasvim oda podigne iz morskih dubina u kojima se moramo je besmrtnog i tvo tra i i svome bicu. od sada mo e prigovoriti. Zar nam se. Glaukone. nego dokazivasmo da je pravicnost sama po sebi najbolja za du u samu po sebi. pa ne spominjasmo ni platu ni slavu koje se za pravicnost dobijaju. A sada mislim da smo njena stanja i patnje u ljudskom ivotu dosta pretresli. tome govorili. Jeste. moramo gledati na ne to drugo. jo i Hadovu kacigu. da vidimo za cime ona te i. ako upravo spomenutim kvalitetima dodamo platu za c pravicnost i ostale vrline. e Na njenu ljubav prema mudrosti. Mi. a gle d dali smo kao ljudi koji gledaju morskog boga Glauka. alge i kamenje. i gledati kao rodaku onog bo anstvenog. tako i mi posmatramo du u u takvom stanju u koje je dospela iz hiljadu zala. bez obzira da li ima ili nema Gigov prsten65. a isto tako i zemlje i kamenja koje radi tobo njega bla enog u ivanja obilato i divlje pritiska.

da se vi saglasite u tome da se ona slavi zbog toga to prikuplja pobednicke nagrade. sve dolazi kao najbolje. ili u neko drugo stanje za koje se misli da je zlo. ili posle smrti. osim ako mu nije bilo sudeno neko zlo zbog ranije pocinjenog greha? Svakako. Hocete li mi onda vratiti ono to ste u toku izlaganja od mene pozajmili?67 ta zapravo? Slo io sam se s vama da pravican covek mo e izgledati i u mnenju va iti kao nepravican. va e je mi ljenje bilo da se. ili bolest. koje joj pripadaju upravo zbog ugleda to ga u iva. po svojim osobinama. da ce sve to njemu konacno izici na dobro jo za ivota. .pravicnost obezbeduje du i i od ljudi i od bogova. dakle. koje i kakve bi bile pobednicke nagrade pobedniku od bogova. Pa ako nisu skriveni. e Pravicne stvari tra i rece on. dalje. i da te nagrade dodeljuje i onima koji je stvarno poseduju. Ili mo da necete? Vraticemo rece. A vec se pokazalo da pravicnost daje trajna dobra i da ne obmanjuje one koji su je stvarno stekli. Ili se mo da toga ne seca ? Doista bih bio nepravican. Po to smo ovo poslednje prosudili. a drugi mrzak. ako se toga ne bih secao rece on. tra im da mi zbog pravicnosti vratite natrag onaj ugled koji ona ima u bogova i u ljudi. Jer bogovi doista nikada ne zanemaruju onoga ko je sve svoje napore usmeno na to da postane pravican i. upra nj avaj uci vrlinu. iako to ne mo e ostati skriveno bogovima i ljudima. Tra im. Tako je. Prirodno je rece da bo anstvo ne zanemaruje onoga ko mu je slican. kao i radi prosudivanja pravicnosti same po sebi naspram nepravicnosti same po d sebi. . b bo anstvu toliko slican koliko je to za coveka moguce. Eto.68 jedan od njih biti bogovima drag. Jer. a nepravican kao pravican. onda ce. Pa onda rekoh ja najpre cete mi vratiti to da ni pravican ni nepravican covek nisu. kao to smo se u pocetku saglasili. nepravicnom coveku misliti na nacin koji je tome suprotan? U svakom slucaju. skriveni pred pogledom bogova. ipak treba s tim saglasiti radi raspravljanja. Treba li onda . dok je covek iv i onda kad se njegov ivot okonca? Svakako. A hocemo li se saglasiti i u tome da ono to od 613 bogova dolazi miljeniku bogova. to nam se ne mo e prigovoriti rece on. pravicnom coveku prihvaticemo ovo: ako zapadne u siroma tvo.

dakle nastavih ja pored onih do614 bara koja daje pravicnost sama po sebi. po to trku valjano izvedu do kraja. oni od ljudi dobivaju po tovanje i nagrade. na kraju trke dolijaju i bivaju ismejani. zlostavljani. koji dobro grabe odozdo. Ba tako. kojima si ti istinito govorio. a c na kraju bivaju ismejani. kad ostare. da bivaju ibani. sve to si ti govorio . nepravicnim ljudima. da bivaju rtve onih surovosti . bilo ono to bogovi i ljudi daju kao nagrade. ukoliko i uspevaju da prikriju svoju nepravicnost dok su jo mladi. pravicnim ljudima? Na kraju svakog njihovog poduhvata i svakog odno enja s drugima. oni estoko jurnu. ja sada govorim . . dakle.Svakako i po mome mi ljenju rece on. zauzimaju u svojoj dr avi one polo aje koje hoce. Ne dogada li se tako ne to najce ce i kada je rec . ali ne i kad se odozgo vracaju? Isprva. To bi. ukratko. te pognute glave odlaze bez venca. udaju svoje kceri za onoga koga oni hoce. A ta je rekoh sa onim nagradama koje dolaze od ljudi? Zar to nije ovako. S druge strane. pravicnim. ako treba da se dr imo onoga to jest? Da li ti se cini da nepravicni ljudi postupaju upravo onako kao to na trkama postupaju oholi i neizve bani trkaci. da pravicni ljudi.70 XIII. Ali jo jednom: hoce trpeti da ti ja tako govorim? Svakako rece jer pravicne stvari govori . i da. Pravi trkaci pak. trpe uvrede i od stranaca i od svojih sugradana. dobijaju nagrade i odlaze ovencani. ukratko. kao platu i darove pravicnome coveku za vreme njegova ivota. nepravicnim ljudima ka em da vecina njih. nepravicnim?69 Reci cu. . Hoce li onda trpeti ako ja . e muceni. kad dodu u svoje zrele godine. ene se odakle hoce. kao i na kraju njihovog ivota. kao da si to od mene cuo. Za sve to zamisli da trpe nepravicni ljudi. pravicnim ljudima d ka em upravo ono to si ti govorio .

jedne placuci i tu eci. prilikama kod 615 njih. Mnogo vremena bi nam oduzelo. pak. prizorima neizrecivog bla enstva. i naredili mu da slu a i posmatra sve u tome kraju. za svaki poje b dini slucaj. imali su da. sreci i . Pamfilca rodom. on se probudi. I to moramo takode saslu ati. A one pripovedaju. na primer. kako bi svaki od njih dvojice cuo ono to mu na e raspravljanje duguje. On je video kako du e. naredili su da idu na levu stranu i nadole. jedan nebesni i jedan zemljin. pretrpe desetostruku kaznu 318 godina jer to odgovara ljudskom veku da bi tako platili desetostruku kaznu za krivicu. a i ovi su na ledima imali znake svojih dela. nekoliko njih bili krivi za smrt mnogih. i kad su posle deset dana pokupili vojnicke le eve koji su vec bili poceli da trule.Zaista. i kako se kroz druga dva otvora ponovo vracaju: iz zemlje. pripovedanje svih pojedinosti. po to su izrekli presudu. tamo njim stvarima. i oni su. a na grudi su im stavili znake svoje presude. a njima nasuprot bila su dva nebeska otvora. stvarima tamo. na li su ga jo citavog i preneli kuci. pune e blata i pra ine. s namerom da ga posle dvanaestog dana sahrane. A glavno rekao je on bese ovo: za svaku nepravdu koju su ikad pocinili i za sve one kojima su je ucinili. b Samo ti govori! Jer nema niceg to bi moglo biti prijatnije da cujem. i gore kroz nebesa. o ive i poce pripovedati ta je tamo video. zato to su izdali dr ave ili vojske i bacili ih u ropstvo. i raspituju se kod du a koje dolaze iz zemlje . Era Armenijevog sina72. a iz drugog otvora ciste. da radosne odlaze na livade. Ali ti ja necu pripovedati neku Alkinojevu pricu/ 1 nego pricu jednog hrabrog junaka. Izmedu ovih su sedele sudije73. d rekli su mu kako treba da odnese ljudima poruku . nepravicnima. lepa i stalna nagrada! A ipak sve to ni po kolicini ni po velicini nije ni ta prema onome to obojicu ocekuje tek posle smrti. a kod onih koje dolaze sa neba. Rekao je ovo: kad je njegova du a izi la iz c njega. Kad je on sam do ao pred njih. ako su. jer se secaju koliko i ta su pretrpele i videle na svome podzemnom putovanju a ovaj put traje hiljadu godina a one opet sa neba pricaju . naredili pravicnima da podu na desnu stranu. ukoliko se poznaju. Kad je vec le ao na lomaci. putovala je u dru tvu mnogih. ili inace izazvali i to svakih sto . I izgledalo je kao da du e koje se neprestano vracaju putuju izdaleka. kad im se presudi. ona su bila jedan pored drugog. odlaze kroz otvore. . Glaukone. . i svi su do li u neko cudno mesto gde su bila dva otvora u zemlji. On je pao u ratu. pozdravljaju se medu sobom. skupljaju se kao na svetkovinu.

i koji su razumeli to bucanje. odmah pocinjao da buci. naprotiv. prica e. po to smo vec sve ostalo bili pretrpeli. A ovaj Ardijej bio je jo hiljadu godina ranije tiranin u nekom gradu d Pamfilije. kad je uspeo da se popne. Cetiri dana posle toga dospevaju do mesta odakle se gore vidi svetlost kako se prostire preko 319 . nekako. noge i glave. bile b kazne i osvete. nego je cim bi neko od ovih neizlecivo pokvarenih. ukazivali dobrocinstva i bili pravicni i pobo ni. da se. ali 616 Ardijeju i jo nekima poveza e zajedno ruke. kazao je druge stvari koje ne vredi ni pominjati. ili neko koji jo nije dovoljno trpeo poku ao da se popne. Kada je za du e iz svake grupe proteklo sedam dana provedenih na livadi. jo veca i te a. morale su se osmog dana odatle dici i krenuti na put. e otvor nije hteo da primi. Ovakve bi. dok se penju. gotovo vecinu njih tirane. kako se pricalo. Zatim je rekao kako je bio prisutan kad je neko zapitao nekoga gde se nalazi Ardijej Veliki. ako su." XIV. kad su vec hteli da se popnu. bio pocinio jo mnoga druga zla. I odmah bi se tako je on nastavio pojavili divlji ljudi. onda su za svaki taj prestup morali platiti desetostruku kaznu. Za one koji su odmah umrli c i malo vremena iveli. odra e ih i odvuko e sa puta da ih razgrebu trnjem. i za pobo nost i za samoubistvo kazna i nagrada je. a koji su pocinili velika zla i njih. Jer smo medu mnogim stra nim prizorima videli i ovaj: Kad smo vec bili blizu ulaza i nameravali da se popnemo. ubio je svoga starog oca i starijeg brata i. a prema njima su i odgovarajuce nagrade. a ono se nije pojavilo. baci e ih na zemlju. Ka e da je upitani odgovorio: Nije ovde i nece ovamo ni doci. koji su izgledali kao da su u plamenu. primetili smo iznenada njega i neke druge. a pri tom su prolaznicima stalno kazivali za to se to de ava i da ce ove voditi i baciti ih u Tartar. onda su i za to primali prikladnu nagradu. A za bezocnost prema bogovima i roditeljima. a bili su i neki koji nisu bili dr avnici. A od svih mnogobrojnih i razlicitih strahovanja koji ih obuzimaju najvece je ono.neku veliku bedu. ne zacuje bucanje i svaki je bio najradosniji. pa su neke od njih cepali da ih odvedu.

na drugo mesto po brzini obrtanja dolaze: sedmi. a prema onome to je Er ispricao.84 320 I obrce se to vreteno na kolenima Anankinim (Nu nosti) . koji mu daje i svoju svetlost. A izmedu tih krajnjih granicnika pru a se vreteno74 Nu nosti (Anagke). Postoji. Jer ova svetlost vezuje i dr i zajedno nebo i njegovo obrtanje. ponajvi e nalik na dugu. na svakom njegovom krugu. oni svoje obime pokazuju kao krugove. zatim. otprilike kao posude za merenje koje se jedna u drugu mogu umetati. Trece mesto po brzini obrtanja zauzima cetvrti krug. u onaj drugi umece se treci jo manji omotac. onaj spolja nji. ali sedam njegovih unutra njih krugova neometano se obrcu u smeru koji je suprotan onom kojim se celina obrce.82 Vreteno u celini se obrce kru no i uniformnim kretanjem. Oko .77 a spolja izgledaju tako kao da sacinjavaju jedinstvenu celinu omotaca vretena u odnosu na osu. osmi dobija svoju boju od sedmoga.7i Osovina i vrhovi d vretena nacinjeni su od dijamanta. pa ugleda e krajeve nebeskih veza kako su prema sredini svetlosti napete. Svaka od Sirena peva svoj glas kao jedan jedinstveni ton. osmi drugoga. b Sa medusobno jednakim brzinama.80 obim sedmog 617 omotaca ima najvi e svetlosti. a na drugo mesto po belini dolazi esti obim omotaca. treba da ga zamislimo tako kao da je u jedan veliki i upalj omotac vretena uklopljen jedan drugi omotac. cetvrti osmoga. a na peto drugi.ss Gore. otprilike kao armatura na trijerama. stoji po jedna Sirena i obrce se zajedno s krugom. A priroda omotaca vretena je ovakva: njegov oblik je isti kao i ovozemaljski. Cetvrti je crvenkast. i koje su vi e ute od prethodnih. Do ovoga dospe e posle jedc nog dana putovanja. dakle. najbr e ide osmi. a omotac (sphondylon) od dijamanta pome anog sa drugim vrstama materijala.celog neba i zemlje ravna kao stub. treci je obim cetvrtog omotaca. samo sjajnija i cistija. pa cetvrti i. koja se prostire upravo kroz sredinu osmog omotaca. peti sedmoga. esti i peti.76 Odozgo po e smatrani. esti petoga. cijim obrtanjem se pokrecu obrtanja svih sfera.81 Obim i drugog i petog omotaca imaju boje koje su nalik jedna na drugu. sedmi trecega. preostala cetiri. Drugi je obim estog omotaca.83 A od tih sedam krugova. uklopljenih jedni u druge. Na cetvrto mesto po brzini dolazi treci krug. naime. Boja trecega je najbelja.79 Obim najveceg omotaca je aren. a njegovi krugovi imaju najveci obim. za kojeg su dr ali da ima retrogradno kretanje. A iz svih osam takvih tonova usagla ava se jedinstvena harmonija. ukupno osam takvih omotaca. ali slican onom prvom.78 Prvi omotac je. manji. najzad.

i razdvaja vreme na intervale. poma e njegovo obrtanje. kceri Anankine: Du e jednodnevne (ephemeroi). Nece sudbina (dai e mon)88 vas kockom birati. Bilo je jo i ivota slavnih ljudi. smrtonosan za smrtni rod. cetvrtih po uspehu u borbi i takmicenju. petih po rodenju b i zaslugama predaka. oni tamo dospeli. Prvi na koga kocka39 padne. d dodirujuci unutra nji krug levom rukom. drugih po lepoti. svako prema svome. A Klota svojom desnicom dodiruje spoljni krug vretena. isto kao i onih namcnjenih enama.c Ananke. Medu ovima bese i tiranida. jer zbog nu .91 Rekav i to. Kad su. morali su odmah stupiti pred Lahesu. Atropa ono to ce biti (buducnost). svima je bacio kocke i svako je. dakle. i to: Lahesa ono to se dogodilo (pro lost). zatim je iz Narucja Lahesina uzeo kocke i uzore ivota. nije bilo niceg za du e.87 evo pocinje drugi period. jednih po obliku slave. a drugih koje su prekinute u sredim i zavr ene siroma tvom. nego cete vi izabrati sudbinu. trecih po snazi.80 popeo se na visoku govornicu i rekao: Ovo je rec (logos) device (kore) Lahese. Lahesa pak i jednom i drugom rukom naizmenicno poma e i jedno i drugo obrtanje. jednih koje su trajne.90 ko je ceni imace je vi e. Jedan tumac bo je volje (prophetes) postavio ih je najpre u red. sede tri Mojre. osim njega (Era). A bese svakojakih uzoraka: ivoti svih ivotinja. Uzimanjem kocke. Atropa cini isto. jer njemu nije dozvolio. One pevaju u skladu sa Sirenama.92 uzeo onu koja je ispred njega pala. Posle toga je onaj tumac bo je volje stavio pred njih na zemlju92" uzorke ivota. XV. Vrlina je bez gospodara. neka prvi bira ivot s kojim ce po nu nosti zajedno biti. kceri Anankine. svakom je postalo 618 jasno koji je po redu. Klota i Atropa. i to mnogo vi e nego to je bilo prisutnih. u belo odevene i lovorovim grancicama krunisane: Lahesa. Ali u tom velikom izboru razlicitih ivota. ko je ne ceni imace je manje. a bilo je i neslavnih ivota. svaka na svom prestolu i na podjednakom rastojanju. progonstvom i prosjackim tapom. bog nije kriv". Krivica je u biracu. a i svekoliki ljudski. Klota ono to jeste (sada njost).

uvek izabere ono to je bolje. imajuci u vidu prirodu du e. izbegavati ono to je preterano i na jednoj i na drugoj strani. bolesti. pa izabra najvecu tiranidu.nosti da se izabere drugi ivot. tome koja to valjana me avina. ili sam njime ovladati. sna nog i slabog. ni poslednji obeshrabren. pa mu je promaklo da je u takvoj tiranidi zla .96 XVI. znati izabrati ivot koji se. privatnog i javnog. vec smo videli da je takav 619 izbor najbolji. kada se pode u Had. Uistinu. pa pocinili mnoga i neizleciva zla. ucenosti i neukosti. kao i svih takvih svojstava. uvek dr i sredine. kao i u svima ivotima koji ce posle ovoga nastupiti." 322 Po to je tumac bo je volje te reci izgovorio prica e dalje Er pristupi onaj koga je kocka odredila da bude prvi.. tome kakve su posledice me anja plemenitog i niskog roda. .'3 Preostali ivoti bili su sastavljeni na taj nacin to su jedno s drugim pome ani: bogatstva i siroma tva. i u ovom ivotu. kako izgleda. Er) objavi da je onaj tumac bo je volje ovako rekao: . a jo veca i sami pretrpeli. zdravlja. Glaukone. nacinjena sa siroma tvom d ili bogatstvom. dolazi se do znanja . c sva opasnost za coveka. A taj vesnik sa onoga sveta (tj. cine da ivot bude rdav ili dobar. kao i onih koje stice. po mogucstvu. zatim do znanja . onih koje du a po prirodi poseduje. Treba se.05 0 svemu ostalom ne treba se brinuti. te zbog toga se svako od nas ponajvi e mora starati zanemarujuci druga saznanja kako ce to saznanje potra iti i steci. Prosudujuci sve ono to je malocas izreceno. Tako se iz svega toga. svemu dovoljno promislio. te kako ne bismo zapali u nasilja i druga takva dela. nazivajuci gorim ono to du u kvari i cini da postane nepravicnija. izmedu tih krajnosti. Ni prvi koji bira neka ne bude nemaran. sposobnosti i znanju pomocu kojih se raspoznaje cestit i izopacen ivot. dr ati toga.I onoga ko poslednji" pristupi.94 Upravo je u tome. A bilo je i takvih koji su ne to srednje od toga to je nabrojano. i uz koje stanje du e. gde je moguce birati. dakle. Zbog nerazumnosti i pohlepe. A rec je. i koji omogucuju da se tamo. A sve to. Treba. dragi moj Glaukone. to je nacin na koji covek postaje naj b srecniji. skladnoga bica ceka ivot ugodan. kako i tamo ne bismo bili zaslepljeni bogatstvom i slicnim zlom. mo e zakljucivanjem izabrati izmedu onog e to je za ivot gore i onog to je bolje. Uostalom. postaje i du a drukcija. dakle. kao dijamant cvrstog uverenja. ne zao. ako pametno odabere. sastavljajuci to jedno s drugim i analizirajuci to s obzirom na ivotnu vrlinu. samo ako ga bude mogao negde naci i od nekoga nauciti. boljim pak ono to je cini pravicnijom. on nije pri izboru .

jer su se i sami namucili i muke drugih videli. on je svoj prethodni ivot pro iveo u jednoj uredenoj dr avi. jer zbog mr nje prema enskom plemenu.'03 ne htede da . A mnogi od onih koji su do li ispod zemlje nisu svoj izbor cinili u takvoj urbi. koji. tvrdimo da takav covek ne bi bio srecan samo u ovozemaljskom ivotu. izbor je bio izvr en prema navikama stecenim u prethodnom ivotu.100 onda se mo da smemo usuditi da. on nije optu ivao samog sebe zbog tih zala. bila je to du a Telamonovog sina Ajanta. na isti nacin kao i druge ptice pevacice. on ne htede da ga ena zacne i da ga ponovo rodi. nego da bi mu i put iz ovozemaljskog ivota na onaj svet. ka e. a vrlinu je stekao d po navici. A doista je govora e Er vredelo videti taj pri 620 zor. video du u. koje ga je usmrtilo. bez filozofije. U vecini slucajeva.c sudbina sadr ana: da se sopstvena deca pojedu.101 Video je du u Tamirovu102 kako je odabrala ivot slavuja. No ako bi se neko. demone. i ako ga izbor pomocu kocke ne bi bacio na poslednje mesto. a ne izrovan i podzemni. On je. Po to se nije dr ao onoga na ta je tumac bo je volje bio prethodno upozorio. pri svakom povratku u ivot na ovom svetu.98 Er je jo rekao da medu onima koji su do li s neba nije bilo malo onih koji su se tako prevarili. koja je nekada bila Orfejeva. to kako su pojedine du e odabrale svoje ivote. Ona du a kojoj je kockom bilo odredeno da bude dvadeseta po redu.97 a i druga zla. secajuci se presude . jer bio je to prizor cudan. izab brala je ivot lava. Ali kada je na miru svoj izbor osmotrio. Eto zbog toga99 za vecinu du a nastaje smena zla i dobra. jer u nevoljama nisu bili izve bani. i sve drugo samo ne sebe. Taj pak bese jedan od onih koji su do li s neba. a labuda je video kako izborom zamenjuje svoj ivot za ljudski. bio bez prepreka i nebeski. nego kob slucaja (tyhe). oru ju. poceo je da narice i da samog sebe udara. kako je odabrala ivot labuda. po onome to nam je sa onoga sveta poruceno. a jo i zato to ta smena zavisi od slucaja koji se u bacanju kocki nalazi. kao i povratak otuda ovamo. na zdrav nacin bavio e filozofijom. tu an i sme an.

uputi e se Lahesi pristupajuci joj u istom onom redu koji je kockom bio uspostavljen. onako kao to se krecu zvezde koje padaju. video je Er c du u Panopejevog sina Epeja kako se odlucuje za prirodu ene. Lahesa dodeli svakoj du i za pratioca po jednog demona. nego ih uze. Odisej eva du a ga radosno izabra. Ugledav i ga. Iza ove birala je Agamemnonova du a. i jedva ga nade kako d le i u nekom uglu.108 pa kad i ostali prodo e na tu stranu. svaka du a bi izbacena gore.111 ka svome rodenju.110 Svaka je du a morala da popije po jednu odredenu meru te vode. Glaukone. bez osvrtanja. ali. pa rece da bi ucinila isto cak i da je prva birala. koja. a pravedne u pitome. nastade grmljavina i zemljotres i. nije ih mogla mimoici. Na slican nacin.se ponovo rodi kao covek. prodo e pored njega na drugu stranu. odrece se castoljublja i dugo luta e okolo u traganju za bezbri nim ivotom obicnog. a one koje nisu bile za ticene razborito cu. Posle susreta sa Klotom. nepravedne su se menjale u divlje. Za svaku du u bio je to onaj demon koga je du a svojim izborom odabrala. da bi nit sudbine koju je Klota isprela bila ucinjena nepovratnom. videv i velike pocasti vezane za ivot atlete. pa secajuci se preda njih muka. po to su takav ivot svi drugi zanemarivali i bacali u stranu. Sasvim medu poslednjima. birala je Atalantina du a. stupi e svi na Letino polje. Po to su sve du e izabrale svoj ivot. video da je zora i samog sebe kako le i na pogrebnoj lomaci. Potom zaspa e i kad b nastupi ponoc. video je du u aljivcine Tersita kako ona na sebe oblaci oblik majmuna. i za javne poslove nezainteresovanog gradanina. A kocka je slucajno tako odredila da Odisejeva du a poslednja pristupi izboru. neke od du a drugih ivotinja105 u le su u ljudske ivote. I tako se sve sa svacim me alo. Najzad se ulogori e du reke Amelete. potvrdujuci tako sudbinu koja joj je kockom dodeljena i koju je sama izabrala. zbog patnji to ih joj je ljudski rod priredio. koja. prica (mythos) sacuvana i nije . ili u ivote drugih ivotinja. on nije znao da ka e kako se i kojim putem vratio u svoje telo. popile su vi e od jedne mere.107 uputi e Anankinom prestolu.106 621 Odatle se. Posle ove. prema redu odredenom kockom. Eru pak nisu dopustili da pije onu vodu. najed 324 nom. veste u svom poslu. pod njenu ruku i kru no obrtanje vretena. jer to polje bese bez drveca i svega onoga to na zemlji raste. Demon je najpre odveo du u pred Klotu. Negde u sredini. koji ce biti cuvar njenog ivota i izvre ilac njenog izbora. demon privede du u Atropinom predenju. 104 zameni ljudski ivot za ivot orla.109 prolazeci kroz stra nu egu i sparinu. I tako je. te bi posle svakog ispijanja sve zaboravljale. ciju vodu nijedna posuda ne mo e zadr ati. nego je veli iznenadno otvorio oci.

reku zaborava. A ona ce i nas sacuvati. ako joj budemo verovali. kojem smo u prici govorili. Tako cemo valjano delati i u ovozemaljskom ivotu i na onom hiljadugodi njem putu. Tako cemo i sebi samima i bogovima biti prijatelji. . i sigurni u sebe prebrodicemo Letu. . jednako kao i sva dobra. dr acemo se ustanovljenog:112 du a je besmrtna i mo e u sebe primiti sva zla. ici cemo uvek onim putem koji vodi prema gore. i uvek i svuda cemo uz pomoc razboritosti upra njavati pravicnost.c izgubljena. i u ovozemaljskom ivotu dobijati nagrade koje pravicnost zaslu uje. No ako meni budete verovali. kao to pobednici u igrama idu okolo po d stadionu prikupljajuci ih. i du u svoju necemo ukaljati.

549 ss. u borbi za njegovo oru je. Pripisuju mu pronalazak sidra i loncarskog tocka. AGLAION je otac Leontijev. X do XIII). vladar Mirmidonaca. voda Grka u borbi protiv Trojanaca. ANAHARSID (Anacharsis) je bio mudri Skit kraljevskog roda. a ova se sastoji u radu i zadovoljenju malim. Kad se osvestio. ena ru nog Hefesta. I u Homerovoj Odiseji i u X knjizi Dr ave prikazuje se Ajant kako ne mo e da zaboravi tu uvredu. boginja lepote i ljupkosti. XI. Leontije. Bio je nepomirljivi protivnik Platonovog ucenja . otac Nausikaje koja je na la Odiseja na morskoj obali i odvela ga svome ocu. kralj Mikene. prvo fenicanska. AHAJCI su jedno grcko pleme. V. AFRODITA. Ucestvovao je u ratu protiv Trojanaca. pobedio ga je lukavi Odisej. ubio se svojim macem. Odiseja. smatran je posle Ahila najvecim junakom kod Troje. Posle desetogodi njih borbi pred Trojom vraca se u svoj rodni kraj kao pobednik i tu nalazi smrt od ene Klitemnestre kojoj je pomogao njen ljubavnik Egist. Platon mu je odgovorio u svome dijalogu Euti . ANTISTEN (Antisthenes) je osnivac takozvane kinicke kole koja je dobila ime po gimnazionu Kinosargu gde je Antisten ucio. Svrha ivota je. idejama. sin Telamonov. ali Homer to ime upotrebljava za Grke uop te. Homer. brat Menelajev. po njemu. Na dvoru kralja Alkinoja Odisej je ispricao svoje do ivljaje posle trojanskog rata (Homer.IMENSKI REGISTAR ABDERA je ime grada u Trakiji. To je sadr ina prvog dela Eshilove trilogije (jedine u celini sacuvane) Orestije. v. Njegovu smrt je osvetio sin Orest (II i III deo trilogije). Ilijada. sa ostrva Salamine. AHIL (Achilleus) je grcki junak. Tragicar Sofokle (497 406) je to obradio u svojoj drami Aias. ALKINOJ (Alkinoos) je kralj starosedelaca ostrva Krfa Fejaka. ANANKA (Ananke) = Nu da. sin boginje Tetide i kralja Peleja. Neminovnost. pod Mojre. najpoznatijeg trojanskog junaka. Ponekad su ga ubrajali medu sedam mudraca. Personifikacija neumitnosti i kao takva majka Sudaja (Moirai). Posle Ahilove smrti. zatim grcka klazomenska naseobina. Zbog toga je Ajant poludeo i u ludilu poklao stado ovaca misleci da su to Grci. AGAMEMNON. Ovaj deo Odiseje bio je kod starih poznat pod imenom Alkinojeve price". Tu se istakao velikim juna tvom i ubio Prijamovog sina Hektora. postizavanje vrline. AJANT (Aias).

ARDIEJ (Ardiaios) mitolo ko bice. pre n. Po mitolo kom predanju rodila se iz Zevsove glave. Stanovnici Arkadije obicno su stupali kao najamnici u slu bu obli njih dr ava.demu. kojem je pripadao i veliki lekar Hipokrat. 23. brza trkacica i veoma vesta lovu. do 388. Pored Mikene to je znacajan grad u Argolidi i prestonica kralja Menelaja. ARION je iveo oko 600. (Herodot. 24. ASKLEPIJADI su klan grckih lekara koji vode svoje poreklo od bogalekara Asklepija (latinski Eskulapa). A kad je Arion skocio u more. pa cak i persijskih kraljeva (na primer Kira Mladeg). i bio je veoma cenjen kao pesnik kako lirskih tako i ratnicckih pesama. ARHILON (Archilochos) sa ostrva Para (Paros) iveo je oko 650. Kao bog svetlosti ima nadimak Feb (Phoibos). ASKLEPIJE (Asklepios) je bog. koji se cesto pominje u Dr avi. ARISTOFAN (Aristophanes) je najveci predstavnik takozvane stare komedije. tiranin. u Delfima. Izgleda da se u Dr avi aludira na neke od njegovih komedija. Kod starih pesnika Arkadi ja va i kao zemlja lepog i mirnog pastirskog ivota. rodom iz Metimne na Lezbosu. Asklepijevi sinovi su (kod Homera) lekari Mahaon i Podalirij. Stari su pre svakog va nijeg poduhvata pitali za savet Pitiju. AREJ je bog rata. ARKADIJA je jedina grcka pokrajina koja se ne granici sa morem. otuda i izreka arkadijska ti ina". koji je igrao veliku ulogu u postanku tragedije. ARG (Argos) je starogrcko ime za Peloponez. za titnik lekara i mitski osnivac slavnog klana lekara Asklepijada na ostrvu Kos. APOLON je cuveno bo anstvo koje je imalo svoje proroci te. najcuvenije u antickom svetu. I. iveo je od 446. od kojih je 11 sacuvano. . tiranina u Korintu. Poznata je prica . otac Klitofontov. Platon se dr i grcke tradicije i delfskom bo anstvu ostavlja onaj veliki ugled koji je ono u ivalo. primio ga je delfin na svoja leda i odneo ga u Grcku.. e. Za titnica umetnosti. V. boginja mudrosti i eponim grada Atine. Agamemnonovog brata. Mnogo je putovao i boravio i kod svoga prijatelja Perijandra. e. ATENA je Zevsova kci. Najcuveniji hram toga bo anstva nalazi se u Epidauru gde postoje i danas znamenite i impozantne ru evine grada sanatorijumi i bolnice. ATALANTA je mitska figura. Platonov dijalog Klitofont. e. tome kako ga je spasao delfin kad se vracao iz Regija u Ju noj Italiji. ARISTON je bio Platonov otac. Mornari su hteli da ga bace u more da bi se dokopali njegovog bogatstva. Apolon je smatran i bogom za titnikom muzike i vodom devet Muza ( Musagetes"). pre n. punog idila. prorocicu u delfskom hramu. simbol svih tirana koji te e samo u ivanju. u Fokidi. ARISTONIM. Tu su nadeni mnogobrojni votivni natpisi koji su sada sme teni u lokalnom muzeju. pre n.) Arion je pronalazac ditiramba. Poznat je Antistenov ucenik Diogen iz Sinope za koga je vezano vi e anegdota.

zagrobnom u desetoj knjizi Dr ave. najcuveniji: Agamemnon i njegov brat Menelaj. malim ili poljskim Dionisijama u mesecu decembru. DELFI (Delphoi) je grad u Fokidi. koji je tragediji dao otprilike onaj oblik koji je kod Grka definitivno ostao. svakoga dana izvodene po jedna trilogija sa satirskom igrom. Pocinjale su sa tzv. V. on je krenuo na put i u bici poginuo. DIOMED (Diomedes) je jedan od glavnih grckih junaka kod Troje. Podmicena zlatnom ogrlicom. Kad ga je najzad na to naterala. Za dramsku umetnost najva nije su takozvane velike Dionisije ili gradske u mesecu martu. Rec znaci neodvratljiva. VIII 183 285). godine pre n. Poznata je prica Ovidijeva . odneo je trinaest . ovde prikazan kao tiranin. njemu i nesrecnom sinu Ikaru. kad su. uz to jo i po jedna komedija. ivotu ERIFILA (Eriphyle) je bila ena kralja i proroka Amfijaraja iz Arga. V. Pesnik Pindar je proslavio pobednike u tzv. ATROPOS je jedna od kceri Ananke (Neizbe nosti). (Met. njegov prijatelj i ucitelj Platon cesto ga navodi kao najveci autoritet u muzici. . a u februaru tzv. EROS je bog ljubavi. DIONIS (Dionvsios) je grcko bo anstvo u ciju su se slavu u Atini svake godine odr avale velike svecanosti. Svecanosti su trajale od kasne jeseni do proleca. sa kojima su Grci vrlo rano do li u dodir. ona je izdala svoga mu a koji nije hteo da ucestvuje u pohodu sedmorice protiv Tebe. Od 79 tragedija (toliko nam je naslova Eshilovih tragedija poznato) kojima se takmicio. U Delfima su igrane igre kao u Olimpiji. Te ko je poverovati da je Dedal istorijska licnost. cuven po Apolonovom proroci tu koje je igralo va nu ulogu u starom svetu. Dionisije. po predanju. i to u svim srezovima. jedna od tri sudaje. DEDAL (Daidalos) je. tome detaljnije na odgovarajucem mestu komentara. sazidao lavirint na ostrvu Kritu i prvi nacinio spravu za letenje za sebe i svoga sina Ikara. EPEJ (Epeios) je po verovanju i predanju bio covek koji je napravio trojanskog konja pomocu koga su Grci u li u grad i osvojili ga. iako ima elemenata za to. EGIPCANI su visokokulturni narod staroga veka. U januaru dolaze Leneje.ATRIDI (Atreidai) su potomci Atreja. antesterije. BIJANT (Bias) je jedan od sedmorice grckih mudraca kome se pripisuje izreka: Sve svoje nosim sobom. DIONISIJE su se zvali grcki praznici u cast boga Dionisija. neumoljiva. e. On je primorao Odiseja da mu vrati Paladijum simbol za tite i bezbednosti Troje. Pitijskim igrama. Politicki uticaj proroci ta bio je ogroman ne samo na Grke nego i na Persijance i druge narode. ESHIL (Aischylos) (525 456. samo nikad nisu stekle onu popularnost kao olimpijske. u toku tri dana. ER je ime jednog Pamfilijca za koga je vezana prica . DAMON je ime cuvenog ucitelja muzike za vreme Perikla. pod Sedam mudraca.) je prvi od velikih grckih tragicara.

pobeda. Okovani Prometej i trilogija Orestija (od delova: Agamemnon.). Sedmorica protiv Tebe. e. EURIPID (Euripides) je treci veliki grcki pisac tragedija (485 406. jer je poku ao da uvede u dramu ne to novo. Nije bio toliko popularan kao Eshil i Sofokle. kod Slovenaca Omerza. nov nacin obrade savremenih problema. kod Hrvata Koloman Rac. Hoefore. Kod nas je Eshila preveo M. Sacuvano je sedam tragedija: Hiketide. Ðuric. Od 92 (ili 98) drame za koje se veruje da ih je napisao sa 329 . godine pre n. Eumenide). I u samoj strukturi drame izvr io je neke izmene. Persijanci.

To su bili vrlo vesti pomorci koji su svuda po obalama Sredozemnog mora osnivali kolonije. njemu Homer. HELESPONT je staro ime za Dardanele. tom picu procitati 405. HEFEST (Hephaistos) je sin evsa i Here. HERA je Zevsova ena i za titnica braka. HARONDA (Charondas) je grcki dr avnik iz Ju ne Italije i Sicilije (iz sedmog ili estog veka pre na e ere). nigde ne pominje. 8 13). Dr ave na kraju. mu najlep e boginje Afrodite. 266 ss. blistav". GIG (Gvges). odnosno devetnaest. FENICANI su semitski narod koji je iveo u Siriji. 227. Uporedi Homer. GLAUKON je jedan od govornika u dijalogu Dr ava. pod Stesihor. . FENIKS (Phoinix) je bio Ahilov vaspitac. Spis koji mu se pripisuje datira iz godine 150. ime Had oznacava i podzemlje kuda su. Ilijada. medu kojima je najcuvenija bila Kartagina. a Koloman Rac je preveo sve. st. 432 605. Podseca nas. pre n. Tu kacigu su umetnici rado predstavljali u obliku frigijske kape. pre n. dolazile du e posle smrti. Osini toga. ljubavnoj aferi sa bogom Arejem u Odiseji. HAD (Hades) je ime podzemnog bo anstva koje se zove i Pluton. . Na grcku kulturu su veoma sna no uticali. po verovanju starih. dok ga Aristotel cesto pominje. FEB (Phoibos) je nadimak boga Apolona. V. EUTIDEM (Euthydemos) ucesnik u istoimenom Platonovom dijalogu. a mnogo ta i iz muzike. Ilijada. 844 845: Atena uzme Aidov ljem. Na tom mestu Ilijade pobrkan je sa Mahaonom. I. zbog koje je nastao trojanski rat.. ako uzmemo u obzir i (spornu) dramu Reza (Rhesos). Op irno . V. od kojih nam nije mnogo sacuvano. Hadova kaciga je pravila coveka nevidljivim. ene kralja Menelaja. EURIPIL (EurypyIos) je junak u Homerovoj Ilijadi. Op irno . poznat po svojim sentencijama. jer su Grci od njih primili pismo. e. na Sigfridovu i Alberihovu Tarnkappe" iz Nibelun kog ciklusa. pod Apolon. GLAUK (Glaukos) je ime morskog bo anstva i za titnika ribara. e. IX. da ne vidi silni je Arej. scut. Samo ime dolazi od grcke reci glaukos" to znaci sjajan". sin Prijamov. Herodot pripoveda ovu istoriju drukcije (Istorija. Platonov brat. osim na ovom mestu. Mnogim gradovima u tim krajevima je dao ustave.cuvano je osamnaest. bog vatre i za titnik zanata kovaca. HELENI je kolektivno ime za Grke. dakle. VIII." Isto Hesiod. FOKILID (Phokvlides) iz Mileta. Po Homeru je pomenuto pice (koje pominje Platon ponovo u dijalogu Ion) dobio Mahaon od Hekamede. oko 540. a zbirku je sastavio neki uceni Jevrejin iz Aleksandrije. HELADA je ime za Grcku. HELENA je ime lepe Jelene. Kod nas su prevedene delimicno. Platon ga inace. V. HEKTOR je voda Trojanaca i najodlicniji njihov junak.

HERODTK (Herodikos) iz Selimbrije. HIDRA je cudovi te. Odlazio je u Atinu i Olimpiju i tamo citao svoje delo te dobio 10 talanata nagrade za to. trljanjem i si. pre n. Demokrit. znojenjem. Platon cesto pominje Hipokrata u svojim filozofskim dijalozima. na ostrvu Kosu. poznato je da je mnogo putovao. Izmedu rada koje telo obavlja i hrane koju uzima mora da po stoji odredena srazmera: bolest nastaje samo od pogre nog nacina uzimanja hrane i ivota. to je prvi katalog" grckih bo anstava. e. e. njegovom ivotu. HIPOKRAT (Hipokrates) otac grcke medicine bio je najcuveniji lekar staroga veka rodom iz plemena Asklepijada u kome se lekarska ve tina prenosila s kolena na koleno. Koja su dela autenticna a koja nisu ne zna se pouzdano. kome bi za svaku odsecenu glavu izrasle dve nove glave. Roden oko 460. Stra no je rigala silu iz sebe arkoga ognja"). HESIOD (Hesiodos) grcki pesnik. sa vi e glava. n. optu ivali da je zapalio Asklepijev hram na Kosu da bi uni tio votivne tablice sa opisima bolesti. koji je iveo u VIII veku pre na e ere. rodom iz Megare. do ao da ispita du evno stanje Demokritovo. da je na molbu stanovnika grada Abdere gde je iveo veliki fizicar i osnivac ucenja . i da je umro posle godine 377. ostraga zmaj. spreda lav. i sve se da izleciti dugim i zamornim etnjama. pa je tako gimnastiku spojio sa lekarstvom. HIMERA (Chimaira) je mitsko bice. na primer. iveo je od 485 425. Najva nije su one knjige u kojima se opisuje sukob Grka i Persijanaca. Nemamo mnogo podataka . Pod njegovim imenom poznate su nam 53 rasprave pisane jonskim dijalektom. tome koliko je on bio poznat. e. oko 420. Mnogobrojne price vezane za njegovo ime svedoce nam . a ne . godine pre n. godine pre n. s druge strane su ga. opet. Kasnije su Hipokratova dela proucavali Rimljani i Arabljani. Tako. HERODOT (Herodotos) je najstariji grcki istoricar. iveo oko 540 480. cesto neistinitih prica. postoji predanje da je Hipokrat bio pozvan kao konsultant kad je pocetkom peloponeskog rata izbila kuga. atomima. Njegova pesnicka dela su: Erga kai hemerai (Dela i dani) i Teogonija (Postanak bogova) knjiga koja je veoma va na za poznavanje religije starih Grka. Njegovo delo se sastoji od devet knjiga. i svaka knjiga nosi ime jedne Muze. Prica se da je mladi Tukidid plakao kad ga je slu ao. a u sredini koza (kako ga opisuje Homer u Ilijadi. koje su se nalazile u hramu da bi tako stvorio verovanje da je sva cudotvorna lecenja izvr io on. e. Jo u Galenovo doba (129 199 g. nazvan ocem istorije".) nalazio se blizu Larise spomenik podignut tom velikom lekaru. Najzanimljiviji su svakako dnevnici . 179: Najprvo lav. bolestima u sedam knjiga. bio je po profesiji ucitelj telesnih ve bi (gimnasta). u Larisi u Tesaliji. umesto repa zmaj. VI. pre n.HERAKLIT (Herakleitos) je jedan od prvih grckih filozofa. i daje mu cak nadimak Veliki". jedan od Hipokratovih ucitelja. Knjiga je puna zanimljivih. Cilj pisanja bio je da obuhvati istoriju celoga sveta. g. e. a u sredini pak koza.

godine pre n. Po tradiciji je iveo oko 800. ali mu se pored drugih pripisuju dva kapitalna epa stare grcke knji evnosti: Ilijada i Odiseja. . i uprkos raznim te kocama u interpretaciji dela pripisuju mu autorstvo oba epa. rodio u jednom od njih. Sedam grckih gradova prisvaja sebi slavu da se taj veliki pesnik i ucitelj Grcke. HIRON (Cheiron) je mudri Kentaur kome je bilo povereno vaspitanje najveceg grckog junaka Ahila. Neki naucnici veruju da je Homer kao pesnik postojao. 331 . njemu i njegovu ivotu ne zna se gotovo ni ta. HOMER (Homeros) je najstariji i najslavniji pesnik starih Grka. e.(bog) Asklepije. kako ka e Platon.

Uceni Kalimah iz Aleksandrije pripisuje mu ep Osvajanje Ehalije. IV. njegov prijatelj. Jedan drugi engleski naucnik i arheologamater. Posejdona. latinski Creta) je ostrvo na kome je cvetala prastara kultura. Mikene i Pilosa starogrcki natpisi! Ovaj Ventrisov poku aj (Ventris je u 34. dodu e jednostavnim. V. pored spartanskog. KERBER (Kerberos) je troglavi pas. godine pre n. koga Platon pominje u dijalogu Menon. Zevs se zbog toga naziva Kronides ili Kronion. 183. KLOTO je jedna od sudaja. 26 56 ss. Ustav toga grada . 1953. Tako je utvrdeno da su Homerovi preci vec 200 godina pre Homera raspolagali pismom.. najpoznatiji. pod. Na jednoj od njih je pastir Parid presudio koja je boginja najlep a. godini poginuo u saobracajnoj nesreci) potvrdila su ispitivanja nekih 300 tablica. Engleski arheolog Arthur Evans vr io je otkopavanja gradova na Kritu (Knosa).kokyo" = jadikujem. U novije vreme su naucnici malo skepticniji u odnosu na Ventrisovo tumacenje. Spartanci se nazivaju jo Lakedemonjanima (Lakedaimonioi). otac Polemarhov. KOKIT (Kokithos) je jedna od cetiri reke u podzemlju (Stiks Aheron i Piriflegeton). Ustav ostrva Krita bio je u staro doba. VIII. KSERKS (Xerxes) je sin Darija i Atose. naspram Korintskog zaliva.Drugi opet to poricu i smatraju da su oba epa postala iz vi e pesama koji su kasnije za vreme Pizistrata dobili ovaj oblik.). cuvar u podzemnom svetu. a to je po predan ju dovelo do trojanskog rata. LAHESIS je jedna od sudaja. KEOS je ostrvo. V. Here i Hada. vodio ratove protiv Grka. ucesnik u dijalogu Dr ava. 7. KREOFIL (Kreophilos) je bio Homerov savremenik. g. e. KEFAL (Kephalos). ITAKA je postojbina grckog junaka Odiseja. Herodot. VII. od nekih 90 znakova za slogove i izvesnim brojem znakova za slike. Michael Ventris. Moire. Istorija (I. Solonu.). d avnik na zlu glasu. oca Zevsa. Herodot. dakle reka uzdisaja. 98. Istorija. I. Ime treba tumaciti pomocu glagola . ili cak i zet. ISMENIJE (Ismenios) Tebanac. koji poticu iz Knosa. KREZ (Kroisos) je bogati lidijski vladar za koga je vezana poznata anegdota . Malo ostrvo u Jonskom moru. Kronosu odgovara rimsko bo anstvo Saturnus. VI. 43. V. persijski vladar (485 465. procitao je natpis (linear B) iz grada Knosa. LAKEDEMON (Lakedaimon) je staro ime za Spartu. rodno mesto sofiste Prodika. IDA je ime nekoliko planina u staroj Grckoj. KRONOS je ime prvog boga. KRIT (Krete. Tako je utvrdeno da su svi ti natpisi na glinastim tablicama. 6. V. Moire. uzdi em.

Asklepijadi). Ilijada. IV. To su boginje pesme. autor spartanskog ustava. igre Folihirrmija (Polyhymnia). tesalski lekar i polubo anstvo. Atropos buducnost. XI. MUZE (Mousai). lepu Jelenu. ali je zato reka postala zlatonosna. oteo Prijamov sin Pari (Pari ). MIDA (Midas) je bio kralj Frigije (po mitologiji). MEGARA je napredni grad u staroj Grckoj. kojih ima devet. Po to se okupao u reci Paktolu. 218). Pozvao je samog Apolona na takmicenje. (XI 85 145). 193 do Kasnije je zajedno sa u Epidauru. Svoje lekarsko znanje stekao je kod oca (v. U Ilijadi 218) i biva i sam ranjen (Ilijada. v. astronomije Uranija. sin Noci (kod Hesioda). horske lirike Terpsihora (Terpsihore). Jedna od lepih Ovidijevih metamorfoza. One ucestvuju na gozbama koje prireduju bogovi. izgubio je tu moc. zaboravlja na svoj raniji ivot. To je omiljen motiv starih slikara. Kasnije su pojedinim Muzama odredili pojedine funkcije: Klio (Kleio) je za titnica epske poezije. a njegovog oca ucio je lekarskoj ve tini Kentaur Hiron 332 (Homer. 200 207). Ilijada. LIKURG (Lvkurgos. e. ljubavne pesme Erato. Uranija astronomije i didakticke (astronomske) poezije. elegije Kaliopa (Kaliope). MENELAJ (Menelaos) je pored Agamemnona ucestvovao u trojanskom ratu jer mu je enu. Kloto sada njost. jer ko pije vodu iz nje. Talija (Thaleia) komedije. 9. Grad je u peloponeskom ratu igrao znacajnu ulogu. Apolon ga je pobedio i za kaznu to se usudio da se s njim takmici odrao ga.visoko su cenili stari Grci. Tako su se i hrana i pice pretvarali u zlato i Mida zamoli boga da mu oduzme tu moc. Melpomena tragedije. MOMOS je personifikacija prekora. v. LETA (Lethe) je reka u podzemnom svetu. Kod Hesioda su kceri Zcvsove. MARSIJA (Marsyas) je bio odlican svirac u frulu. pesnici ih dozivaju u pomoc (Homer u Ilijadi i Odiseji na mnogim mestima. kceri Zevsa i Mnemosine. Jednom prilikom spasao je Silena. cuvenom mestu gde su se stari lecili u cesto 501). sin Asklepija i Epione. Sa svojim bratom Podalirijem (Podaleirios) krenuo je kao knez Trike u rat protiv Trojanaca (Homer. aulodike -^ Euterpe. njega je dao Likurg (Lvkurgos). MAHAON (Machaon). pre n. i zgradama Asklepijeona. U nauci je za titnica istoricara Klio. kao i hramu leci rane (IV.). . nedaleko od Atine i Korinta na Istmu. Lahesis objavljuje pro lost. Na mestu gde ga Platon pominje misli se verovatno na bitku iz godine 409. MOIRE (Moirai) su grcke boginje sudbine. a Apolon je njihov predvodnik (zato epitet Muzaget voda Muza). Rec znaci zaborav". Po Herodotu su Muze. ucitelja boga Baha (Dionisa) i za nagradu dobio je moc da sve to dodirne pretvori u zlato. Vergilije u Enejidi). Asklepijem obo avan na mnogim mestima. IV. s.

MUZEJ (Musaios) je ime mitskog pevaca. pripisuju i osnivanje najpoznatijih eleusinskih misterija. Imala je sedam sinova i sedam kceri. kralj Itake. pripisivali niz kultnih pesama. ODISEJ (Odysseus). kao i Orfeju. koji se ista . pored Orfeja i Tamirida. Njemu. Sin Eumolpov. mu Penelopin. ona je izazvala boginju Latonu (grcki Leto). koja je imala svega dvoje dece: Apolona i Artemidu. Tu metamorfozu je obradio Ovidije (VI 146 312). Apolon je pobio sve Niobine sinove. Nioba ima est sinova i est kceri. Majka se od tuge pretvorila u stenu. Kod Homera je opis malo drukciji. a desetog dana bogovi su sahranili le eve i Nioba se tek tada setila jela. a Artemida sve kceri. Kasnije su Muzeju. sin Laerta i Antikleje. Jedan od najistaknutijih grckih junaka pred Trojom. Gorda zbog toga. izmedu ostalog. ispod koje izvire izvor. Deca ostaju nesahranjena devet dana. NIOBA (Niobe) je bila kci Tantalova.

svojim burnim do ivljajima. PATROKLO (Patroklos) je bio najodaniji i najmiliji Ahilov prijatelj. originalno delo velikog vajara. OLIMPIJA je ime prastarog svetog mesta sa grobom i rtvenikom Pelopa (po kome je Peloponez dobio ime) pored reke Alfe ja. e. Tako se zove jedan kamen u Delfima (v. okrenuo se i tako se Euridika morala vratiti u donji svet. Orficari su. Ilijada. 3. V. Na vazama i plasticnim spomenicima omfalos se cesto nalazi i lici otprilike na (okruglu) polovinu jajeta. OMFALOS (Omphalos). Scena je izvanredno lepo prikazana na antickim reljefima. a pored njega su cesto prikazana i dva orla. 3. Sin Eagra i Muze Kaliope. Po njegovom savetu (trojanski konj) Grci su zauzeli Troju. PAMFILIJA je obalska pokrajina izmedu Likije i Kilikije u Maloj Aziji. po predanju. Orfej nije mogao da izdr i. I u arheolo kom pogledu je Olimpija veoma zanimljiva. A ambrosijska kosa koliko se gospodu prosuS besmrtne glave. pod Alkinoj. Orfizam je kasnije obuhvatio sav grcki svet. Prvobitno su trajale tri dana. u stvari je feti . gde Odisej sam (u pevanjima od IX do XII) prica . Cesto je u umetnosti prikazan Apolon kako sedi na njemu. izmedu ostalih i Ciceron u delu De republica. I. Homer Olimpiju jo ne pominje. to znaci pupak". 528 530): Rece i obrvama Kronijon namigne mrkim. godine pre n. kome pripoveda Platon na kraju desete knjige Dr ave. koji mu je dozvolio da izvede svoju enu Euridiku na gornji svet. doselili posle trojanskog rata. od kojih je najlep i onaj u Napulju. Pamfilijac je bio i Er. Stanovnici su se. koji su smatrali sredi tem zemlje. . Njemu se pripisuje zbirka orfickih pesama koje su tako se ranije mislilo starije i od samoga Homera. U Olimpiji se nalazi i Praksitelov Hermes. To je sadr ina epa Odiseje. neparne posle toga). U Zevsovom hramu nalazila se cuvena Fidijina statua koja predstavlja boga Zevsa u trenutku kad daje Tetidi saglasnost: ovi stihovi glase (Homer. Delfi). koje je po predanju uveo Herakle.kao narocito svojom prepredeno cu. Uspeo je da umilostivi i samoga Hada. PANOPEJ (Panopeus) je ime oca Epejevog. Odr avane su svake cetvrte godine (parne pre na e ere. sav se potrese visok i Olimp. i dalje. pod Epej. V. Armenijev sin . Posle toga Odisej luta deset godina i najzad se vraca kuci. i va io kao pronalazac prakticnih stvari. VI. PALAMED (Palamedes) je ime grckog junaka koji je ucestvovao u borbama pred Trojom. Tu Erovu pricu koristili su i prepricavali i kasniji filozofi. bili i pitagorejci u Ju noj Italiji. kasnije pet. Sedi te Olimpijskih igara od 776. Razumljivo je to su je i hri canski filozofi rado prepricavali. PANDAR (Pandaros) je ime trojanskog ratnika koji je ranio Menelaja. ORFEJ je slavni tracki pevac koji je svojom pesmom i svirkom mogao da pokrece stene i da pripitomljava divlje zveri. pod uslovom da se ne okrene. izmedu ostalih.

Sunce i Mesec dobijaju svetlost od centralne vatre. i u jednoj od njih pobedio Hektora.Poginuo je od Hektorove ruke i zbog toga je Ahil ponovo krenuo u borbi.) je bio grcki filozof. Osnivac mnogih kolonija. Pelopa o ive i deo koji mu je nedostajao zameni slonovacom. Prokletstvo toga plemena. PINDAR (Pindaros) je najcuveniji grcki pesnik oda. antichthon. Ka u da je njegovu kucu Aleksandar Veliki po tedeo kad je osvojio Tebu. v. U Krotonu je osnovao jednu organizaciju koja je imala i politicki karakter. Zevsova osmatracnica. Muzika sfera nastaje od nebeskih tela koja se okrecu u odredenoj proporciji. Iznad toga mesta nalazio se trono ac na kome je sedela Pitija i ona bi. Eponim Peloponeza gde je vladao (u Elidi. Stari su govorili da se u hramu u Delfima nalazila jedna pukotina iz koje su izbijali gasovi. Pored zemlje. prikazan je na metopama na Partenonu i na frizu u Figaliji. PELEJ (Peleus) je ime Ahilovog oca. e. naslednik Kipselov (u istoriji umetnosti poznat Kipselov sanduk) i pod njim je Korint postigao najvece blagostanje. chthon. PITAGORA (Pythagoras) (580 500. slu ilo je kao gradivo za mnogobrojne drame. PERIJANDAR (Periandros) je jedan od sedam grckih mudraca.).). godine pre n. dodu e. Pitagorovci su prihvatili ucenje orfizma. ne ubraja medu njih. Ta vatra se zove jo Zevsova kula. pod Sedam grckih mudraca. e. jer 10 = 1 + 2 + 3 + 4. PERDIKA je bio beskrupulozni makedonski kralj. samo je Demetra pojela komadic ramena. slu eci se pri tom i mistickom spekulacijom. kralj Japita u Tesaliji. gde je najcuveniji grad bila Olimpija). Savr eni broj je na primer 10. Sin Zevsov (ili Iksionov). PITIJA (Pvthia). Rodom je bio iz Tebe (518 442. Bavio se matematikom i muzikom i te nauke je medusobno povezivao. sve tenica Apolonovog proroci ta u Piti (Delfima). postoji i druga zemlja. Peritoj. na Istmu i u Delfima. seobi du a i pravilo: soma = sema (telo je grob du e). evsov presto". e. U brojevima su nalazili misticke osobine. sina Tantalovog. bogovi ostave jelo nedirnuto. bio je prijatelj junaka Tezeja sa kojim je izvr io cuvene podvige. PIREJ je poznato pristani te i luka nedaleko od Atine. koja se sa ostalih devet zvezda okrece oko jedne centralne vatre (to nije Sunce). Na Zevsovom hramu u Olimpiji prikazana je borba sa Kentaurima. . PELOPIDI su potomci Pelopa. V. izgovarala . Platon ga. o amucena ovim gasovima. godine pre n. medu kojima i otmicu Persefone iz Hada. Zemlja je lopta. koga Platon pominje i u dijalogu Gorgiji. PIRITOJ (Peirithoos). PITAK (Pittakos) iz Mitilene na ostrvu Lezbosu je jedan od cesto citiranih sedam grckih mudraca. mu a morskog bo anstva Tetide. Bio je tiranin u Korintu (627 585. koje je posvecivao pobednioima u igrama u Olimpiji. rodom sa ostrva Samosa. Nemeji. godine pre n. Tantal je svoga sina raskomadao i dao bogovima da jedu. PETRITOJ.

Verovatno jc tragove te pukotine uni tio zemlja tres. To jo ne dokazuje da je prica . brat Zevsov. trono cu bila prevara sve tenika. 513) taj trono ac stvarno videli. kako nam izgleda. koji i danas postoji POSEJDON. koje je raslo u blizini Delfa. jer su neki ljudi (kako mo emo zakljuciti iz Euripidove drame Ion. pomorsko bo anstvo. uvek dvosmisleno. 335 . verodostojno. Ali je Pitija padala u zanos vacuci li ce svetog lovorovog drveta. sin Kronov. posvecenog Apolonu. Pored svega toga. kralj trojanski. pored svetog izvora Kastalije. pitanje omamljujucih gasova nije. PRIJAM (Priamos).neke nerazumljive reci koje bi sve tenici tumacili na svoj nacin. sin Laomedontov. Ovu pukotinu Francuzi nisu mogli pronaci prilikom obimnih iskopavanja.

poznate su bile jo pre Solona. U umetnosti su cesto vezane za dogadaje sa Odisejem.). ljubavi Endimiona i Selene: Zevs je Endimionu ostavio izbor izmedu smrti ili vecnog ivota. Kasnije. cuvena je prica . Optu en za bezbo ni tvo. SELENA je boginja Meseca. Sarpedon je sin Zevsa i Laodamije. pre n. Propast skitske dr ave oko 360. grcki Sikelia. PROTEJ (Proteus) je pomorsko bo anstvo koje mo e da menja svoj lik. A po to je sa Solonom g . Napisao je delo: . brat Minosov i Radamantisov (sudija u podzemnom svetu). danas Dnjestar) i Histra (danas Dunav). . iveo je u V veku pre na e ere. junacima pali kod Maratona i Termopila. ERIF (Seriphos) je malo ostrvo u Kikladima. SARPEDON. Moire. PROTAGORA iz Abdere. SICILIJA. Hilon. Autor izreke Covek je merilo svega".PRODIK (Prodikos) sa kikladskog ostrva Keosa je bio cuveni sofist. ima petnaest prednjih nogu i est grla. m s k a poezija uzela velikog maha. iveo je sredinom V veka pre n. SOFOKLE (Sophokles) (497 406. SEDAM GRCKIH MUDRACA. napisani . ranije. Poznata je njegova prica . e. ali se na putu udavio. e. sin Zevsov i Europin. bavio se etikom i gramatikom. Kao ptice sa devojackim telom vrlo cesto na nadgrobnim spomenicima i vazama. bogovima. nosila je zlatan venac i vozila se kolima. u kome iznosi mi ljenje da covek ne zna da li bogovi postoje ili ne. Kad je ubijen. Sikam'a. Bias. jedan od najvecih grckih . Glavni izvor za istoriju je Herodot. Pitak. Minos ga je proterao sa Krita i on dolazi u Likiju. Kleobul). Harpije. koji su bili nazvani Sedam mudraca (Tales. godine pre n. ili cak Helija (Sunca). ivi u morskim pecinama. Mison. su epigrami. e. odnosno elegije. kao na primer: Poznaj samoga sebe. Sve svoje nosim sobom. u blizini Mesine. naspram opasnog vrtloga Haribde. kci Hiperiona. ili. voda Likijaca kod Troje. Ni ta preko mere i si. On i Gorgija bili su najpoznatiji sofisti. Sa persijskim kraljem Darijem I do li su u sukob (negde u dana njoj Besarabiji). Solon. Heraklu na raskr cu. Jedan od najvecih grckih horskih liricara. vecne mladosti i vecnog sna. medutim. koji je imao velikog uticaja u Atini. Lamije.) persijskih ratova. pre n. Tanat (Thanatos) (Smrt) i Hipnos (San) prenose ga u Likiju i tamo sahranjuju. Pominje se i sa drugim morskim cudovi tem Haribdom. odreden je jedan kolegijum mudrih savremenika. pobegao je. Drugo ime joj je Mene. Razne gnome. Grcki pisci govore . SIMONID iz doba Poznati koji su (Simonides) je poznati grcki pesnik (556 468. opasna morska stena u sicilijanskom moreuzu. ali se cesto pominju i druga imena. SKITI (Skythai). radoznalome Skitu Anaharsidu. SIRENE su u su tini isto to i Kere (Keres) ili Erinije. e. Stanovnici ju nih ruskih stepa od Tanaisa (danas Don) do Tira (Tyras. SKILA je cudovi te koje laje kao pas. U Ilijadi.

STIKS je reka groze u podzemlju. nad tom rekom bogovi su se zaklinjali da ce po tovati zadatu rec. Sacuvano je sedam tragedija i prilican odlomak jedne satirske drame (Ichneutai. TARTAR (Tartaros) je naziv za podzemni svet. primitivnog materijalistickog ucenja. izabran je za arhonta i sproveo svoju poznatu reformu kojom je hteo ubla iti stanje u narodu. Homer. to. U umetnosti je takode bio predstavljen na Polignotovoj slici podzemlja. Solon je dobrovoljno oti ao u izgnanstvo. d i a). e. Jelena mu je vratila vid. Piriflegeton. Njegove sacuvane drame su: Antigona. SPERHEJ (Spercheios). upravnik zajednicke grcke riznice. uostalom. Sacuvan nam je prilican broj njegovih portreta. TAMIR (Thamyris) je tracki pevac koji se upustio u takmicenje sa muzama koje su ga zbog toga oslepile (Homer. Ilijada. Cetiri reke teku u podzemnom svetu: Stiks (kojom se zaklinju bogovi). Filoktet i Edip na Kolonu. dao nov ustav i zakone.e. . Smatra se ocem" grcke filozofije. pa je postao cak d Hellenotamias. zoe = ivot). Sedam grckih mudraca. Jonski prirodni filozof koji je smatrao da je princip iz koga se sve razvilo vlag a (voda). Elektra. vi e ulaza u taj svet gde je raslo samo drvece tuge. iako ga je Pisistrat visoko cenio. a najcuvenija je statua u Lateranskom muzeju u Rimu. Iz njegovog ivota poznata je prica kako je Himercima^savetovao da se cuvaju tiranina Falarida: konj je dobrovoljno postao rob ljudi samo da bi se mogao osvetiti Jeleni.). horski pesnik (oko 640 555. TERSIT (Thersites) je bio neobicno ru an vojnik koji je ucestvovao u pohodu protiv Troje. jer je za nju rekao da je kriva za sve nesrece koje su zadesile Grke pred Trojom. Medutim. TALES (Thales) je jedan od sedam grckih mudraca. tiranin Pisistrat (Peisistratos) bio je mudar i zadr ao je vecinu Solonovih zakona. Ali kad se vratio zatekao je vec pripremljen put za tiraniju. Pripadnik tzv. i sama rec znaci. Dalje se prica kako ga je oslepila lepa Jelena. Poznat je i kao astronom koji je za 585. Kokit i Aheron. STESIHOR (Stesichoros) sa Sicilije. TEMIS (Themis) je za titnica pravde. utice u Egejsko more kod Jami je. e. e. i oti ao na put po to je od Atinjana uzeo zakletvu da nijedan zakon nece menjati dok se on ne vrati. Odisej se obracunao s njim.tragicara. . Trahinjanke. Car Edip. pre n. Medutim. carstvo smrti. Bio je visoko cenjen od svojih savremenika. Bilo je. Kad je bunio vojsku i pozivao je da se vrati svojim kucama. pre n. Ajant. TELETAI su misterije i obredi posvecenja u Eleusinskim misterijama. SOLON je takode jedan od tzv. po mi ljenju starih. reka u Tesaliji. II. Aristokrat. Godine 594. na cijem ulazu cuva stra u troglavi Kerber. Po predanju. hilezoizma (hvle = materija. Ilijada. Umro je u dubokoj starosti na Kipru (oko 560. 594 ss). predvideo pomracenje Sunca. kad je ispevao drugu pesmu (p a 1 i .). godine pre n. godinu pre n. Lovacki psi). ali je pesmama stekao poverenje u Atini (jer je u svojim pesmama cesto podsticao svoje sugradane na borbu protiv neprijatelja i na osvajanje Salamine).

212 ss.) Najveci mu je podvig ubistvo Minotaura na Kritu. kome su Atinjani morali da alju decu. ena kralja Peleja. koji je savijao borove i razapinjao putnike. Prokrusta itd. Arijadni. pandan Heraklu. Kao Herakle.II. Njegovo ime (on se pojavljuje i u komediji) je postalo sinonim za ru nog coveka. tako je i ovaj vr io junacke podvige (ubijanje Sinisa na Istmu. TETIDA (Thetis) je Ahilova majka. U vezi s tim mit . . kci Nerejeva. TEZEJ (Theseus) je aticki nacionalni heroj.

TROJA je grad na severozapadnoj obali Male Azije. 7 Poslovica glasi: Vr njak s vr njakom. Autoliku nalazi se u Odiseji (XIX. grada na azijskoj obali Bosfora. pre n. pre n.). g. Bendida je tracki naziv za Artemidu. XXII.). 4 Nikija (oko 470 413. nego pade u borbi. naspram Bizanta. . Nikijin mir sa va enjem na 50 godina.. 60) i u Odiseji (XV. 395). 2 Svecanost u cast tracke boginje Bendide priredivana juna me· seca u Pireju. ali rat je obnovljen vec posle tri godine. g. 200 cd). Perijandru tekst dijaloga Protagora (343b). malog ostrva u grupi Kiklada. npr. a Glaukon i Adeimant su Platonova starija braca. Nemac liman (Schhemann) je vr io iskopavanja i nai ao na sam grad Troju. 12 Upor.e. 246): . ako si star sa starim se dru i". a. starosti ne sti e na prag. 267cd). Drugi Kefalov sin je retor Lisija. 10 Citirani stih . treci je Eutidem. 9 Fragment nama nepoznate Pindarove poeme. atinski vojskovoda i politicar iz vremena peloponeskog rata. zemlje severno od Grcke. e. 332bc. ili Klitofont.". URAN (Uranoos) je otac bogova.. Rec uranos znaci nebo". 3 Kefal je bogati proizvodac oru ja u Pireju. ali se kasnije ne pojavljuje. e. Jedan kratki pseudoplatonski dijalog nosi njegovo ime. 11 Upor. gde je medu stanovni tvom bilo onih trackog porekla. Granice su bile Dunav. Platon ga ukljucuje u dijalog Lahes (upor. Njegov sin Polemarh ucestvuje u pocetku dijaloga Dr ava.. Pont i Bosfor. sklopio sa Spartom 421. 8 Stanovnik erifa.. OBJA NJENJA I KOMENTARI TEKSTA KNJIGA PRVA (A) 1 Ariston je Platonov otac. e. . zapadno Strimon (Strumica) sve do Rodopa i Hema. Jedan od tri cuvena retora V veka (upor. Klejtofont. tiraninu Arhelaju Gorgija (470d). tzv.TRACANI su stanovnici Trakije. ali ne onaj Eutidem koji se pojavljuje u istoimenom Platonovom dijalogu i u Gozbi. Smatra se da se trojanski rat odigrao u XI veku pre n. izraz koji se vi e puta pominje u Ilijadi (v. Drugo ime za Troju je Ilij (Ilion). ZEVS je vrhovno bo anstvo sveta olimpijskih bogova sa prestolom na Olimpu. 6 Prag starosti". uticajan politicki covek s kraja V veka. Propontida. retor iz Halkedona. od Makedonije do Skitije. Fedar. 5 Trasimah (roden u prvoj polovini V veka pre n. Ismeniju Tebancu . . Perdikovom sinu.

14 U originalu stoji: eironeia. Trasimah je defini e kao Sokratovo izbegavanje direktnih odgovora na postavljeno pitanje. Gore (336b). 339 .Menon (90b). gore: 336c). Trasimahovo pona anje uporedeno je s pona anjem divlje zveri. 13 Aluzija na narodno verovanje da covek zanemi ako ga vuk prvi pogleda. i kao sklonost za postavljanjem pitanja drugima. odnosno kao sklonost da se dati odgovori i mnenja podvrgnu pobijanju (upor.

» Hesiod. Upor. Na olimpijskim igrama 408. ova recenica. Dela i dani. Upor. 287 290. 4 Stihovi koji slede u nastavku spomenutog mesta Eshilove tra gedije. 8 Platon po secanju navodi Hesiodov stih. zatucanost cije su rtve bili Anaksagora i Protagora. verovatno smera na nedostatak zrelosti i prakticne mudrosti u Sokrata. Sve teni klan cuvara i organizatora izvodenja tih misterija izvodio je svoje poreklo od Eumolpa.. prema legendi. i u toj borbi pobedivao. Trasimahov skepticizam pokazuje se u njegovom odbijanju da Sokratu protivreci u raspravi .. osnivac eleusinskih misterija. Dela i dani. Odiseja. koji su se spasli bekstvom iz Atine. denuncijant. 9 Aluzija na orficka verovanja. Ðuric. Prema prevodu A. 285. slicno onom to Kalikle u dijalogu Gorgija (484d. 20 Verovatna aluzija na tada nju versku zatucanost atmskih gradana. passim) bez uvijanja govori. koji se na dvoru persijskog kralja Artakserksa III nenaoru an borio sa lavovima i naoru anim vojnicima. 339c. kojem se govori na pocetku dijaloga Dr ava. ili. e. 0 Homer. pre n. . pankratist (pankratiastes).15 Nagove taj da ucitelji retorike i sofisti naplacuju znanje. prodaju. koje drugima predaju. '* Pulidamant. a sam Sokrat joj nije umakao.. Pretpostavlja se da su ostale knjige dijaloga Dr ava napisane kasnije. 3 U tragediji Sedmorica protiv Tebe. . g. KNJIGA DRUGA (B) 1 Po svemu sudeci. gore. onaj ko vlastima prijavljuje prekr ioce zabrane izvoza smokava iz Atike. Fedon (69c) i Gorgija(493a-c). rvac i bokser. sujeverne i pohlepne pripadnike orficke sekte. Bazale i N. " Nejasna aluzija. prirodi bogova. 109. 5 Hesiod. spletkaro . Gornji kontekst dopu ta pretpostavku da Platon pod obecanjima Museja i njegovog sina" podrazumeva obecanja tada njih pripadnika orficke sekte. 18 U originalu: sikofant (svkophantes). dodata je kasnije. pobednik u disciplini koja je nosila naziv pankratija (pagkration). kojom se uspostavlja veza sa prvom knjigom. kao i kult Bendide . XIX. 2 Slicno velicanje nepravicnog coveka preduzima Kalikle u dija logu Gorgija (481c i dalje). 17 Upor. 232. 7 Musejov sin Eumolp (Eumolpos) bio je. a pripadnici klana nazivali su se: Eumolpidi (Eumolpidai). 592. Mili . prevod Milo N. Dela i dani. Cini se da je Eumolp poticao iz Trakije.. Fedar (244d-e). 10 Upereno je na priproste.

Ðurica. dr avama koje su prihvatile priprosta verovanja i kultove orficara. Posveceni u misterije (teletai). IX. fr. III Bergk. » Homer. Ispod vrline znoj su stavili besmrtni bozi 12 Reci strm i dug put" uzete su iz narednog stiha citiranog me sta Hesiodove poeme. 15 Pindar. delovanju pripadnika orfickih sekti i . pesniku Simonidu. Poetae lyrici Graeci. Medu te dr ave spada i Atina. Ilijada. Upor. 14 To je jedno od mesta gde Platon nepovoljno govori . Prevod Milo a N. 16 Rec je .cevica. op. 341 . cit. prema tome i prema 364b. 499 501. Lagani do nje su puti i ona stanuje blizu. 213. gornje mesto glasi: Nevaljal tinu mo e na gomilu sabrati lako. Iz konteksta se vidi da Platon smatra da su besmislena verovanja u mogucnost dobijanja opro taja i oci cenja za nepravedna dela pomocu rtvovanja i ritualnih igara. 76 Berk. 497. uzimaju na sebe ulogu varalica kad takve stvari lakovernim ljudima obecavaju. fr.

264b. 370bc. 18 Aluzije na soliste i njihove kole retorike. na Hesiodovu Teogoniju. ako rec filozofsko" razumevamo kao oznaku za fundamentalnu saznajnu i teorijsku disciplinu. ukratko. Dcca Aristonova" su Platon i njegova braca. sklon pravom znanju (philosophos). ili. i uporeduje ga sa lisicom. 26 U grckom izvorniku stoji da cuvar dr ave mora da bude kalos kagathds (doslovno: lep i dobar). naime. estina. malo je verovatna. 19 Misli se. to je ovde ocigledno skupna oznaka za nabrojane karakteristike: prijatelj mudrosti. Rec je. 261b. U gornjem Platonovom tekstu. ne sasvim adekvatno. hrabar i srcan (thvmoeides). 21 Sokrat verovatno misli na ono to su Glaukon i Adeimant prethodno govorili u nastojanju da. razvijen i mocan (ischvros). rec je samo . muzici u dana njem znacenju te reci nego . Pretpostavka da je tu elegiju spevao Kritija. ovde. napred. podstaknu Sokratovu kontraargumentaciju. odlucnom. izvesnoj prirodnoj sklonosti za prepoznavanjem i razlikovanjem prijateljskog od neprijateljskog. pojacavajuci Trasimahovo stanovi te. kao to je to A. 22 V. pesni tvu i knji evnosti uop te. estok. U desetoj knjizi Dr ave (612b-e) Sokrat se vraca na ovu Glaukonovu i Adeimantovu ulogu. jer pas doista ne mo e u sebi imati niceg filozofskog u svojoj psecoj prirodi. pridev i imenicu philosophos nisam ostavio u oblicima filozofski i filozof. hitar. pre svega. srcanom. a potom . 23 V. odlucan. III. svemu onome to potice od Muza. . jer thymos je: ivotnost. i dr.17 Simonid cesto peva pohvale premudrom Arhilohu". i dalje. telesno jak. . podsecajuci da im je ovde nacinio odredene ustupke. slikarstvu i uop te stvaranju koje recju ili na neki drugi nacin mo e da utice na obrazovanje i vaspitanje du e. napred. osim to se podrazumeva da i on pripada bo anskom kolenu" Posejdona i Apolona. upotrebio na u rec estok". kao i dijalog Gorgija. 25 Na ovom mestu i dalje (376 passim). spojena . a citirani stih se ne odnosi na Platona. ali i na Home ra. Dodatni razlog za ovu intervenciju u Vilharev prevod je i taj to u vreme kada Platon pi e ovaj dijalog. pre svega. Eutidem (289c i dalje). 28 Prema Hesiodovoj Teogoniji (126 153). ne samo . filozof i filozofija tek samim Platonovim nastojanjem pocinju da dobijaju ono znacenje koje im u toj tradiciji i danas pridajemo. 1. Upor. ono to du u cini aktivnom. upotrebljavaju se u znacenjima mnogo irim od dana njih. tome Diogen Laertije. Isto se mo e reci i za pridev thymoeides za koji sam ovde. Vilhar bio ucinio. Vedar (257c i dalje. 20 Ne zna se ko bi to mogao biti. 369c. 24 U izvorniku stoji rec thymos za koju ne postoji odgovarajuci izraz u na em jeziku. strast. V. delatnom. brz i okretan (tachys). reci filozofski. 27 Rec muzika (mousike) i muzicki (mousikos). 272e i dalje). kojem pripisuje dovitljivost i lukavstvo. Zemlja (Geja). cvrst.

Od kremen kamena nacinila je o tar srp i njime naoru ala najmladeg Titana Krona. njihove sestre Teju. Mnemosinu. te s njom izrodi mnogobrojno potomstvo (Hestiju. 30 Borba Giganata (gigantomachia). Demetru. ne bih ti mog'o pomoci. Kron mu je onim srpom odsekao genitalije i levom rukom ih bacio u more. . Hiperiona i Japeta. Kron je povratio i svu progutanu decu. No. nastupio je trenutak osvete. mrzeo ih i svako je. donoseci noc. Tako je poceo rat bogova oko prevlasti. zazirao od svoje dece. Kron je pro dirao sopstvenu decu. Kron je umesto novorodenog Zevsa progutao kamen. Brijarej i Gij). odmah po rodenju. Hefest. Iz kapi krvi. preboli. koji mu je Reja podmetnula. mada bi ao mi bilo. Sterop i Arg). i ciji su se gromovi i munje pokazali kao nadmocno oru je. Heru. Kasnije. osvetnice zlocina. Febu i Tetidu. 29. kad je Zevs odrastao krijuci se od ocevog gneva. ocima dragu tebe da ne vidim jednom bijenu. Jedino je Atlant bio osuden da od tada zanavek dr i nebo na svojim plecima. potom Titane Koja. da bi na kraju pobeda pripala Zevsu. 29 Svrgnuv i tom kastracijom svoga oca Urana sa prestola. a njegovi pomocnici Titani baceni u Tartar i stavljeni pod stalni nadzor storukih. Jednooki d inovi Kiklopi (Bront. prema Hesiodovoj Teogoniji (154 187).sa sopstvenim neposrednim potomkom Nebom (Uranom). majko moja. 31 Platon ovde verovatno misli na predanje koje prenosi Pindar: Hefest. kao i Melijske nimfe. koji je pristao da. To je izvr eno kad je Uran. Brijareja i Gija. Reja je nagovorila Krona da povrati kamen koji ga je ti tao. u ljubavnoj ce nji obujmio Geju. Temidu. 607 720). a izbacivanjem kamena iz svoje utrobe. koje pado e na majku Zemlju. izrodila je najpre Okeana dubokih virova". kojem su njegova braca i storuki d inovi svesrdno pomagali. bele ke 28. borba Titana sa storucima i Kiklopima. kojeg i Homer naziva Zevsovim i Herinim sinom. hteo je spreciti Heru u njenoj nameri da ucini zlo Heraklu pa je oko njenog prestola iskovao nevidljivu mre u i tako je vezao. Reju. Kron je svrgnut s prestola bogova. te oslobodio storuka cudovi ta Kota. kojeg je majka Reja zajedno sa Gejom uspela da sakrije u pecini planine Dikte na Kritu i nije do iveo sudbinu ostale svoje brace i sestara. Posejdona i Zevsa). 453 506. Cekajuci u zasedi. na drugoj Kronov sin Zevs i oslobodeni storuku d inovi. Hada. Ali Uran (Nebo) je. Kron se o eni svojom sestrom Rejom (Hesiodova Teogonija. 32 U Ilijadi (586 i dalje). bude izvr ilac kazne i osvete nad ocem Uranom. Potom je Zevs sa svojom bracom ustao protiv oca. Jedino najmladi sin Zevs. V. kao i storuka i pedesetoglava cudovi ta (Kot. misleci na Gejino prorocanstvo da ce ga jedan od njegovi sinova zbaciti s prestola. po nagovoru majke Zemlje. i ako te boli. rodi e se tri Erinije. Na kraju titanskog poroda Zemlja je rodila najmladeg sina Titana Krona. koje je Kron bio okovao i bacio u ponor Zemlje. Rat bogova trajao je deset godina s promenljivom srecom. vracao u Zemljinu utrobu da ne bi gledali svetio dana. Na jednoj strani bili su Kron i Titani. bili su takode porod Zemlje i Neba. obracajuci se majci Heri ka e: Strpi se. Zemlja (Geja) je stenjala pod teretom 342 sopstvenog potomstva i smi ljala kako da se Uranu osveti za zlostavljanje dece.

385 513). kad htedoh da odbranim tebe. koji su se ume ali u trojanski rat. Ðurica. 33 Borba bogova. a kad se vec smirilo sunce. za nogu dohvatio i bacio s nebeskog praga. 527 i dalje. XXI. Onda me otud gde padoh odneso e Sincani ljudi. XXIV. 34 Ovde sam grcku rec teologija (theologia) preveo izrazom govor . bogovima". 1 74 i dalje. Padoh na Lemno. 35 Ilijada. Ceo sam padao dan. On me je nekad. Prema prevodu Milo a N." (Citirano prema prevodu Milo a N. opisana ie u Ilijadi. a malo jo du e bese u meni. (XX. . Ðurica). 36 Platon se ovde poziva na neku nama nepoznatu poemu.jer je veoma mucno protivit' se olimpiskom Divu.

XXIV. kojima peva Odiseja (IV. preobrazi u obicnu enu. ili verbalna la . Osim toga. verbalna la dobija u takvoj njegovoj egzistenciji izvesno opravdanje. Ilijada. Zevs i Temida su. 485 i dalje. a jo manje joj odgovara ne to stvarno. 40 Homer. 41 Aluzija na Menelajeve do ivljaje na ostrvu Faru . Nereida Tetida. Upor. pobegne s njim i tim cinom dadne neposredni povod za pocetak trojanskog rata. Afrodita je udesila da se lepa Jelena. kao i dijalog Protagora 358c passim. Atene i Afrodite oko zlatne jabuke. 44 Ukazivanje na povezanost vrline i znanja. N. znaju prema onima koje ne znaju. Svada boginja i Parisova presuda opisani su u izgubljenom epu Kipria. besmrtnik. 413a passim. 38 Verovatno aluzija na svadu Here. koji je spor presudio u korist Afrodite. 39 Fragment iz izgubljene Eshilove tragedije. negacija znanja (neznanje) odgovara la i. Ðuric. ona je samo imitacija. koji je nesavr en i kao takav je samo imitacija bo anskog. vecnog. tekst Dr ave na str. a navodi ih sholijast uz Homerovu Ilijadu I. 25 30). i . (XVIII. koju je Erida (Eris) boginja razdora. i najzad u lisnato drvo. IV. te joj kao takvoj ne odgovara cisto nebice (ni ta). 45 Platon pretpostavlja da istini uvek odgovara ne to i da je ni ta ono to odgovara la i. mora biti potrebna u ljudskom ivotu. . ena kralja Menelaja. morsko bo anstvo Tetida ali se Hefestu na Zevsa. Protej. Mit ka e da je na toj jabuci bilo napisano da je namenjena najlep oj" i da je Zevs uputio Heru. Egipcanin. Verovatno je da je taj fragment (160) bio sastavni deo tragedije Nioba. a istina i um su ono to je u du i stvarno. onih koje. XVII. Hera i Atena su zbog Parisove presude omrzle Ilij (Troju) i trojanskog kralja Prijama. koji je naredio da se ona. 42 U Ilijadi. iako nema pokrice u onome to stvarno jeste. prosvetljenih prema neprosvetljenima. 456 ^58) u lava. tome kako Atena nareduje trojanskom junaku Pandaru da odapne strelu na Menelaja. da se u tom oblicju uda za smrtnog coveka Peleja i s njim izrodi trojanskog junaka Ahileja. tome kako Zevs alje Atenu da se ume a u borbe. Afroditu i Atenu na planinu Idu u Maloj Aziji. pristrasnosti bogova u odnosu prema Trojancima ili Ahejcima. 5. Buduci da ljudski um ne postoji u ovozemaljskom ivotu kao cisti um. verbalna la se pokazuje potrebnom i u odnosima jednih du a prema drugima. La u recima je neka vrsta me avine. 332 569). Prevod M. Prema tome. takode dijalog Hipija Manji. 1 104. govori . Za uzvrat. savr enog i stvarnog ivota. u njega zaljubi. 429 i dalje). borbe i svade bacila na vencanju Peleja i Tetide. nego kao um pome an sa afektima i po udama ciji je izvor u telesnosti. kome je svaka dubina poznata morska" preobra ava se (ibid. prema legendi. nestvarna slika onoga to je u du i stvarno.37 Homer. Upor. 46 La u recima". . izmirili zavadene boginje. Parisovog oca (Ilijada. ali samo pod uslovom da slu i etickoj svrsi. pa u tekucu vodu. Odiseja. 43 Fragment iz nama poznate Eshilove tragedije. gde je boravio izgubljeni Prijamov sin Pari (ili Aleksandar). ako istini odgovara znanje. ali zbog necega nisu ni ta ucinili da sprece trojanski rat. Stoga. Nevarljivi pomorski starac. potom u zmaja i vepra.

47 Demonska priroda (to daimonion) je, prema Platonu (v. dijalog Gozba), ono to posreduje izmedu bogova i ljudi. Istovremeno, to je i onaj bo anski glas . kojem je Sokrat govorio da ga ponekad, kao savetodavni glas, cuje u sebi. Na kraju desete knjige Dr ave^ govori se . narodnom verovanju, prema kojem je svakoj ljudskoj du i, pri nje 344 nom ponovnom radanju i dolasku na ovaj svet, dodeljen po jedan demon kao njen cuvar i kao garant da ce sudbina, koju je du a sama odabrala, biti izvr ena. 48 To se delom odnosi na op te rasprostranjeno verovanje da bogovi alju ljudima narocite znake, a delom i na ono to je sam Sokrat . tome govorio (upor. Kriton 44a i dalje; Fedon 60e i dalje) V. i prethodnu bele ku (47). 49-U U}iadi> (U, 1 i dalje) peva se . Zevsovoj nameri da obmane Ahejce i . izvr enju te namere pomocu personifikovanog bo anstva koje je sin Noci i brat Smrti, a ime mu je San (Hypnos). Hipnos se preobra ava u mudrog starog Nestora i u tom oblicju se pojavljuje u snu ahejskog zapovednika Agamemnona, prenoseci ovom Zevsovu poruku. A poruka je bila da je sada trenutak da se trojanski grad osvoji, jer su bogovi prihvatili Herine molbe, a Trojanci ce zapasti u tvrde muke". 50 Fragment izgubljene Eshilove tragedije, u kojem Tetida morska boginja, supruga smrtnog coveka Peleja i mati Ahilejeva prikazuje Apolona (Feba) kao velikog licemera. Prema Ilijadi, (XXIV 1 21), Apolon je bio naklonjen trojanskom junaku Hektoru, cije je mrtvo telo Ahilej, u alosti za poginulim drugom Patroklom, vezao za borbena kola i tako vukao oko Patroklovog groba. Na istom mestu Ilijade: (stihovi 30 54), Apolon pred bogovima napada Ahilejevu svirepost.^ U gore citiranom fragmentu iz Eshilove tragedije, Apolon se oznacava kao ubica Ahileja. Saglasno tome govori Ilijada (XXI, 278) gde Ahilej ne veruje u materino prorocanstvo da ce poginuti od Apolonove ruke; kao i XXII pevanje, stih 359. i dalje, gde smrtno ranjeni Hektor prorice Ahileju da ce ga Apolon u liku Parisa pogubiti. Postojao je obicaj da arhont eponim (vrhovni slu benik dr ave; onaj po cijem je imenu oznacavana godina) daje svoju saglasnost autoru tragedije da mo e radi prikazivanja svoje tvorevine u teatru . trosku nekog bogatog gradanina mecene izabrati ljude za hor!

KNJIGA TRECA (G) 1 Odiseja (XI, 489 i dalje). Ahilejeve reci upucene Odiseju kao odgovor na Odiscjevo oplakivanje sopstvene sudbine, koja mu sprecava povratak u rodnu Itaku. Te reci govori Ahilejeva du a, koja je u Hadovom carstvu samo senka nekada njeg ivog Ahileja. Ovaj kao i svi drugi navodi iz Homera, osim malog broja izuzetaka zbog nepoklapanja smisla Platonovog teksta prevoda, dati su prema Ðuricevom prevodu Ilijade i Odiseje. 2 Ilijada (XX, 64). Bogovi silaze s Olimpa na trojansko boji te, a u cast tog silaska gromovi grme na nebu i zemlja se trese. Od toga se upla io i sam Had, gospodar podzemnog carstva mrtvih, jer mu se ukazala opasnost da Posejdon zemljotresom raskoli zemlju i time poka e stan, koji u ocima i smrtnog i besmrtnog roda izgleda stra an. 3 Ilijada (XXIII, 103). Patroklova du a, u svemu slicna ivom Patroklu, javlja se u Ahilejevom snu, pa kad ovaj hoce da zagrli starog druga, du a i cezne pod zemlju kao da je nije ni bilo. Ahilej na to izgovara gore citirane reci. 4 Odiseja (X, 495). Kirka savetuje Odiseju da ode u Had i da tamo za svoje nevolje potra i savet od vraca Tebanca Tiresije, cijoj je du i u asna Persefona jedino ostavila mudrost i netaknut um, tako da jedino on ima svest i razum. 5 Ilijada (XVI, 856). Scena u kojoj trojanski junak Hektor smrtno ranjava Ahilejevog druga Patrokla. Citirani stih opisuje Hektorov samrtni ropac. 6 Ilijada (XXIII, 100). Scena bekstva Patroklove du e u trenutku kada je Ahilej, u svom snu, pojurio Patroklu u zagrljaj. V. bele ku 3. 7 Odiseja (XXIV, 6 9). Fragment scene u kojoj Hermija, kilenski bog, svojom palicom nareduje du ama pobijenih Penelopinih prosaca da za njim podu u carstvo mrtvih. Du e polete crvceci kao slepi mi evi. 8 Kokit (Kdkytos) i Stiga (Styx, Stygos) su, prema verovanjima koja su podr avali pesnici, dve reke u podzemnom Hadovom carstvu. Stiga, ili Stiks, je jo i takva reka, ili jezero, nad cijom vodom se bogovi zaklinju da nece prekr iti zadatu rec. Upor. sliku carstva mrtvih koju Platon daje u desetoj knjizi Dr ave (614c i dalje do kraja), kao i onu koja je data u dijalogu Fedon (111c 114c). 9 Ilijada (XXIV, 10 13). Scena u kojoj se prikazuje kako Ahilej ali za poginulim drugom Patroklom. 10 Ilijada (XVIII, 23 24). Ahilejevo posipanje i mazanje lica pepelom u znak alosti za Patroklom. 346 11 Prema genealogiji, koju u boju s Ahilejem izla e trojanski junak Eneja, Prijamova kraljevska loza vodi preko Laomedonta, Troja i Erihtonija do Dardana, koji je bio Zevsov sin, i koii je udario temelje Dardaniji, pre no to je Ilij (Troja) bila sagradena" (upor. Ilijada, XX, 215 i dalje).

12 Ilijada (XXII, 414). Saznav i za pogibiju sina mu Hektora, trojanski kralj Prijam je, izbezumljen od alosti, hteo izici iz tvrdave i uputiti se ahejskom logoru. Trojanci mu to nisu dopustili, a on ih je sve redom i poimence molio da ga puste. 13 To je odlomak naricanja morskog bo anstva Nereide Tetide Ahilejeve majke, koja je u morskim dubinama cula kako Ahilej jadikuje za poginulim drugom Patroklom. 14 Zevsove reci, prema tekstu Ilijade (XXII, 168). Zevs ali za Hektorom koga Ahilej progoni oko grada Troje. Hektor je u smrtnoj opasnosti, a Zevs se priseca bogatih rtava koje su mu Trojanci vazda prinosili. No ostali bogovi, pre svega Atena, nisu naklonjeni Zevsovoj nameri da promeni odluku sudbine i da Hektoru po tedi ivot. 15 Prema Ilijadi (VI, 196 i dalje), Belerofont Sizifov unuk koji se proslavio u Likiji ubiv i cudovi te Himeru imao je kcer Laodameju, koju je Zevs oble ao, te se tako rodio Zevsov sin Sarpedon. Gore citirani stihovi su Zevsove reci upucene Heri (Ilijada, XVI, 433). 16 Ilijada (I, 599 i dalje). Posle Herine prepirke sa Zevsom, Hefest savetuje majku Heru da vi e ugada ocu Zevsu, jer je on ne srne braniti ako je stra ni otac Zevs htedne opet istuci. Hera poslu a savet, a Hefest epajuci, jer je bio hrom, poce tociti nektar i prinositi pehare bogovima. Otpoce bogovska gozba, a bogove, zbog srecno zavr ene prepirke Zevsa i Here, kao i zbog nespretnog izgleda Hefestovog, obuze grohotan smeh. V. takode bele ku 11/32. 17 Upor. tekst na str. 382c. 18 Fragment iz Odiseje (XVII, 383). 19 Diomed, jedan od osvajaca Tebe, tim recima smiruje Stenela koji je vrhovnom zapovedniku ahejske vojske, Agamemnonu, rekao da la e kad umanjuje Diomedovo juna tvo, i kad govori . tome da je Diomedov otac Tidej bio junak veci od sina mu. V. Ilijada (IV, 412 i passim). 20 Platonova kombinacija dva Homerova stiha iz Ilijade: prvi je uzet iz treceg pevanja (8), a drugi iz cetvrtog (431). 21 To su reci koje Ahilej u svadi upucuje vrhovnom zapovedniku i kralju Agamemnonu (Ilijada, I, 225). 22 Fragment Odisejeve zdravice upucene Alkinoju, kralju Feaka, stanovnika ostrva Krfa. Upor. Odiseja (IX, 8 10 passim). 23 U Odiseji (XII, 342), lakoumni pripadnik Odisejeve dru ine, Euriloh, tim i drugim recima nagovara dru inu dok Odisej spava dubokim snom da pokolju Helij evo (Suncevo) stado i da se tako snabdeju hranom. 24 Fragment op irno datog opisa Zevsove ljubavne udnje za Herom (Ilijada, XIV, 292 353) i njihovog ljubavnog cina, na vrhu planine Ide, zaklonjenog zlatastim oblakom od o trog pogleda Helijevog i drugih bogova, koji odozgo vide vrh Ide. 25 Aluzija na pesmu pevanu na Alkinojevom dvoru (Odiseja, VIII, 266 i dalje) . tome kako je bog rata Arej obljubio Hefestovu suprugu

lepu Afroditu, kako je Helij to video i javio Hefestu, i kako je ovaj odmah iskovao nevidljivu mre u kojom je ljubavnike uhvatio in flagranti i pokazao ostalim bogovima. 347

26 Tim recima Odisej smiruje svoje srce, koje je zalajalo kao kucka", tra eci od njegovog vlasnika da pomori Penelopine prosce, koji su provodili noci u krevetu s Penelopinim dvorkinjama. Odiseja (XX, 17, passim). 27 Poslovicni stih pripisan Hesiodu. 28 Sa eto preprican motiv iz Ilijade (IX, 513 527). 29 Misli se na nekoliko mesta u Ilijadi (IX, 112 i dalje; XIX, 140 i dalje, 278 i dalje). 30 Ovde Platonova interpretacija ne odgovara onom to stoji u Ilijadi (XXII, 337 354; XXIV, 117 119, 175 i dalje). Uop te oznaceno mesto u dvadeset drugom pevanju, kao i veliki delovi dvadeset cetvrtog pevanja pokazuju da su se cak i bogovi morali ume ati kako bi ubedili Ahileja da pristane na otkup mrtvog Hektorovog tela. Ahilej ovako govori umirucem Hektoru: Kad bi me nekako srce i srd ba mogli navesti presno ti meso da re em i jedem to ucini meni! Stoga nikoga nema od glave da pse ti odagna ni da mi deset puta il' dvadeset jo da mi puta vece odmere otkup, i drugo da obreknu jo te, ni da celoga tebe potegnuti naredi zlatom Prijam, Dardanov sin, ni tako te dostojna mati koja te rodi, nece na odar metnut' ni ridat' za tobom, nego ce psine i ptice celog te trgat'." (Ilijada (XXII, 346 354). 3' Ilijada (XXII, 15, 20). Prema onom to prethodi tim Ahilejevim recima (v. Ilijada, XXI, 599 i dalje), Apolon je prevario Ahileja time to je na sebe uzeo lik trojanskog junaka Agenora, pa be ao ispred brzonogog Ahileja, odvodeci ga od gradskih zidina, da bi mu se na kraju otkrio kao Apolon i ukorio ga zbog toga to on (Ahilej), smrtni covek, progoni boga. Atribut riajzlocudniji", ili najpokvareniji" (olootatos), upucen Apolonu, verovatno potice iz legende, prema kojoj je Apolon odrao ivog satira Marsiju, kada se ovaj usudio da se s njim takmici u sviranju na fruli. 32 To je reka Skamandar ili Ksant (danas Mendere-Su) u neposrednoj blizini Troje. U toj reci je boravilo istoimeno recno bo anstvo, koje prema Ilijadi (XXI, 211 i dalje), ljutito opominje Ahileja da prestane u njoj ubijati Peonce, jer su joj valovi ljupki ubijenih boraca puni", te ne mo e vi e da se uliva u more. Ahilej ne haje mnogo za tu opomenu, pa Skamandar odlucuje da ga svojim naglo nado lim vodama utopi. Ahilej jedva uspeva da se be anjem spase od nabujale reke, cija ga bujica progoni poljem. 33 Sperhej, reka u Tesaliji, kojoj je Ahilejev otac Pelej bio obecao rtvu sinovljeve kose. Ali, pri spaljivanju mrtvog Patroklovog tela, svi njegovi ratni drugovi su odrezali svoju kosu i bacili je na lomacu, pa je isto ucinio i Ahilej, koji je tada vec bio uveren da se vi e nikada nece vratiti u otad binu. V. Ilijada (XXIII, 128 153). 34 Ilijada (XXIV, 14 16, 50 52; XXIII, 175). 35 Prema legendi, Ahilejeva mati je Tetida Nereida morska boginja; otac Pelej potice od Eaka, Zevsovog sina, jednog od sudija u podzemnom carstvu mrtvih. Hiron je legendarni kentaur, cije je boravi te bilo na planini Pelionu, koja sa istocne strane odvaja Tesaliju od

Egejskog mora. Hiron je poznavao ve tinu lecenja travama, odlikovao 348 se osobitom mudro cu, pa je takvom junaku kakav je postao Ahilej najbolje odgovarao kao glavni vaspitac, pored Fenika, koji vec kao starac ide sa Ahilejem u trojanski rat. 36 V. 378b, 379c, 380c, 391ab. 37 Fragment iz Eshilove tragedije Nioba. Nioba tu govori . svom ocu Tantalu, Zevsovom sinu. 33 Ilijada (I, 15 i dalje). Dva Atrida su braca: Agamemnon i Mene laj, Atrejevi sinovi. 39 Upor. dijalog Fedon (60d i dalje). 40 Hris je, naime, bio Apolonov sve tenik. 41 Ditiramb je u prvobitnim oblicima ispunjen mitovima . Dio nisu (Bahu). 42 V. 370a-c. 43 Kao Sofokle u Ajantu i Euripid u Heraklu. 44 Tri vrste ritmova odgovaraju trima vrstama brojnih odnosa: (I) odnos jednakosti (2 : 2); (II) odnos celog i jedne polovine prema celom (1 + 1/2:1 = 3/2:1=3 : 2); (III) odnos dvostrukog (2 : 1). Obele avajuci odnose medu tonovima, Grci su intervale delili na konsonantne i disonantne. Medu konsonantne spadale su kvarta, kvinta i oktava. Sve ostale su smatrali disonantima. Niz od cetiri tona, . kojem se u gornjem Platonovom tekstu govori, naziva se tetrakord. Prvi i poslednji ton toga niza stoje u intervalu kvarte. Tetrakord je osnov iz kojeg su razvijene sve druge grcke tonske lestvice. Dva spolja nja tona tetrakorda su nepromenljivi, a dva unutra nja su promenljivi. 45 Enoplij (enoplion) je ratnicki ritam, ne to kao mar . Daktil (daktvlon) i heroj (heroon) su nazivi za svecani, odnosno borbeni ritam. U epskom pesni tvu. narocito onom Homerovom, heksametar je dobijao atribut daktilski" (svecani), a govorilo se u tom okviru i . herojskim stihovima". U Grckoj, epske pesme su pevane, a ne samo recitovane, kao to su i pojedini delovi tragicke poezije pevani, slicno modernoj operi. 46 47 49 50 51 Upor. Upor. Upor. Upor. Upor. dijalog Gozba (209b, 210bc). Fedar (249a) i Gozba (211b). 48 Upor. Gozba (219cd). Dr ava (411e), Fedon (61a). dijalog Harmid (156e i dalje). u dijalogu Gozba (219e 220d) opis Sokratovog vojnickog

dr anja. 52 Platon je . tome imao i licno iskustvo kada je prvi put (oko 387. g. pre n. e.) boravio na Siciliji i u Sirakuzi, na dvoru Dionisija Starijeg. 53 Pripadnici lekarskog klana, nazvani tako prema njihovom praroditelju Asklepiju (Eskulapu), osnivacu grcke lekarske ve tine, koji je. prema legendi, bio Apolonov sin. Ovaj klan je imao svoja ucili ta i lecili ta u Epidara, Kireni, na Kosu, Knidu i Rodosu. 54 Gornji tekst ne odgovara onome to stoji u jedanaestom pevanju

Ilijade. Jedino odgovara to da je Euripil, Euemonov sin, iz Tesalije, bio ranjen i da ga je Patrokle, iako nije lekar, izlecio (804 848). Napitak od pramnejskog vina se doista slu i, ali ne kao lek i ne uzima ga ranjeni Euripil, nego taj napitak piju: kralj Pila, mudri Nestor, i njegov saborac Eurimedont, i to da bi ed ugasili (618 641). Zabuna je mo da nastala zbog toga to je Platon mislio na neku drugu verziju Ilijade, jer se i malo dalje u tekstu Dr ave (408a) ka e da su Asklepijevi sinovi (Mahaon i Podalirij) lecili Euripila (prema na em tekstu Ilijade, rane mu je izvidao Patroklo). U dijalogu Ijon (538bc) pokazuje se slicno 349

neslaganje. Tamo se, naime, ka e da je Hekameda (Nestorova lepa robinja) dala ranjenom Asklepijevom sinu Mahaonu napitak od pramnejskog vina. U na em tekstu Ilijade (596 617, XI) doista se govori . tome da je Mahaon bio ranjen, da ga je Nestor izneo sa bojnog polja, ali se ni ta ne ka e . tome da je on kao lek uzimao onaj Hekamedin napitak. 55 U dijalogu Protagora (316de), Protagora ka e da je sofistika stara ve tina i medu cuvene stare sofiste ubraja i Herodika, ucitelja gimnastike. U prologu Fedra (227d) pominje se Herodik kao neobican covek, koji preduzima duga i zamorna pe acenja. Ovde, u Dr avi, Herodik se prikazuje kao lekar koji misli da se bolesti najbolje sprecavaju i lece gimnastikom, tj. ve tinom koja telo sna i i cini ga otpornim. 56 Fokilid je svoje moralne savete izlagao u stihovima. Stih na koji se Platon poziva glasi, u proznom prevodu ovako: Gledaj da sebi obezbedi ivot, vrlinu pak tek onda kad je ivot obezbeden". 57 Misli se na operaciju koju je nad ranjenim Menelajem izvr io ahejski vojni lekar Mahaon, koji je, prema Homeru, lekarsku ve tinu naucio od oca mu Asklepija, a ovaj od kentaura Hirona (Ilijada, IV, 213 i dalje). 58 Napitak od pramnejskog vina, pome an s bra nom i istruganim sirom, . kojem se govori napred (405e). 59 Pindar u Trecoj pitijskoj (54 i dalje); Eshil u Agamemnonu(1022 i dalje); Eur ipid na pocetku Atkeste. 60 Prvi deo gornjeg stava zala e se za neposredno iskustvo u sticanju lekarske ve tine, za ono to se danas naziva lekarskom praksom. Tvrdnja da buduci lekari treba da propate sve bolesti i da ne budu potpuno zdravog tela verovatno se zasniva na zapa anju da u mnogim prele anim bolestima telo stice imunitet i te ko mo e oboleti od tih istih bolesti. Ako bi telo lekara bilo potpuno zdravo, on ne bi mogao da neguje bolesnike bez opasnosti od infekcije, koja bi u takvim slucajevima mogla biti smrtonosna po lekara. Najzad, takav zahtev mogao bi znaciti . to da buduci lekar treba na sopstvenom telu da upozna to veci broj bolesti, kako bi na taj nacin mogao ponajbolje da ovlada svojom ve tinom i da ponajbolje razume prirode bolesti svojih buducih pacijenata. Poslednja tvrdnja telo se ne brine za telo" sugeri e ideju da bolesti, u krajnjoj liniji, proishode iz toga to du a ne obavlja svoju upravljacku funkciju nad telom onako kako treba, pa se telo, prepu teno samo sebi, kvari, postaje lo e, ili ne dosti e ono stanje koje bi pod odgovarajucom brigom du e moglo postici. Na kraju pasusa je Platonova teza . potpunom zdravlju du e buducih lekara. Ova teza ima dvostruko znacenje: (I) odnosi se na nicim neokrnjeno mentalno zdravlje lekara i, (II) na potpuno moralno zdravlje, pri cemu se i jedno i drugo uzima kao imperativ lckarskog poziva. 61 Zahtev suprotan onome za lekarski poziv, jer bi u protivnom iza lo da su biv i kriminalci najbolje sudije. Ocigledno je da Platon vcruje da je moralna i mentalna iskvarenost i poremecenost du e mnogo opasnija bolest od bilo kakve bolesti tela, kao to, analogno tome, misli da je iskvarenost upravljackog sloja mnogo opasnija po dr avu od iskvarenosti onih kojima se upravlja. 62 Cuvari moraju istovremeno biti i estoki (hrabri) i blagi (plemeniti). Prva priroda ima svoje poreklo u srcanosti", tj. u voljnim funkcijama du e. Druga je pak poreklom iz umnih funkcija du e. Drugim

recima, Platon zahteva da cuvari dr ave sjedinjuju u svome pona anju strasnu i umnu prirodu. 350 63 Aluzija na Menelajevu, ne odvec veliku, hrabrost u situaciji borbenog suocavanja sa trojanskim junakom Hektorom oko mrtvog Patroklovog tela. Bilo je potrebno da mu boginja Atena ulije hrabrost i snagu, koje ovaj inace nije imao. Upor. Ilijada (XVII, 543 596). 64 Neprijatelj logosa" je izraz koji, u nedostatku boljeg, pokriva rec misologos, misolog, onaj ko mrzi logos i kojem nasuprot stoji philo-logos (filolog, ljubitelj logosa) i philo-sophos (filozof). V. bele ku 33/... 65 Ovde zavr eno razmatranje nastavlja se u od str. 502e pa nadalje. 66 V. napred, strane 382cd i 389b. 67 Pod fenicanskom la i" Platon verovatno aludira na mitove . Fenicaninu Kadmu, sinu Agenerovom i bratu Europinom. Ta fenicanska la " ka e da je Kadmo, u traganju za svojom nestalom sestrom Europom, koju je Zevs ugrabio i obljubio, preko Rodosa i Tere najzad dospeo u kontinentalnu Grcku. Delfijsko proroci te mu je savetovalo da ne traga dalje za sestrom Europom, nego da pode za kravom i osnuje grad tamo gde krava bude pala od umora. Kadmo je postupio tako, i tamo gde je krava, koju je terao, pala od umora, osnovao je grad Tebu. eleci da uginulu kravu prinese na rtvu bogovima, Kadmo je sa svojom dru inom krenuo natrag u Delfe da bi sa Kastalskog svetog izvora uzeo rtvenu vodu. Taj izvor je, medutim, cuvao nekakav zmaj, koji je poubijao vecinu Kadmovih ljudi, da bi ga Kadmo najzad usmrtio i posejao zmajeve zube u zemlju. No cim je to ucinio, iskoci e iz bacenog zmajevog semena naoru ani ljudi, koji se poce e medusobno svadati i ubijati, tako da ih je na kraju ostalo samo pet. Sa ovom petoricom i preostalim svojim Fenicanima, Kadmo je otpoceo ivot u novoosnovanoj gradskoj dr avi Tebi. 68 Poredenie razlicitih ljudskih priroda sa razlicitim, tada poznatim, metalima prvi je uveo Hesiod (Dela i dani, 109 201). Platonu je to dobro poznato, to se vidi iz direktnog upucivanja na Hesioda u osmoj knjizi Dr ave (546e). 69 Platon misli na mogucnost da cesto ponavljana la , iz generacije u generaciju, konacno postaje ono u ta ljudi pocinju da veruju kao da je istinito. 70 Sisitije (syssitia), zajednicki obedi na jednom, za te svrhe, odredenom mestu. To je obicaj dorskog porekla, posebno negovan u spartanskoj dr avi. Kasnije, i druge helenske dr ave upra njavale su taj obicaj prilikom religioznih svecanosti. 71 Slicne zabrane postojale su u spartanskoj dr avi za Spartiate. estoj knjizi, pocev

Pripadnici onog prvog sloja su. normalnom funkcionisanju i odr anju dr ave. Filakes su tu: ratnici. pri najvecim vrucinama. cuvarski ili upravljacki sloj postavlja se naspram sloja onih nad kojima se upravlja. 4 Rec demiourgos (demiurg) ovde oznacava coveka koji se uop te bavi nekim poslom: profesionalac. shodno uvidanju procesa socijalno-ekonomskog raslojavanja u dr avama i podeli na medusobno sukobljene grupacije. javnim poslovima. da stra are na njenim granicama i. krojace. 352 8 To je Platonova generalizacija one spoljnopoliticke prakse koja je vec postojala medu grckim dr avicama. sarace. svojim gojaznim protivnicima. kao to su to i sve ostale zanatlije" u delokrugu svojih poslova. upotrebljava se najpre u drugoj knjizi Dr ave (374e) u znacenju imena za pripadnike jednog posebnog zanimanja. Na a rec zanatlija". samo produbljena i preobra ena. 2 Neurorraphoi = oni koji iju i krpe koncima. te mu cuvari oznacavaju ne samo vojnike nego i sve one pripadnike dr ave cija je posebna du nost da se staraju . dakle. ne pokriva sasvim to znacenje. ili da se zarobi to vi e protivnickih piona". Pripadnici ovog drugog sloja su ljudi koji su du ni da vode samo svoju licnu brigu. 369b i dalje. prema tome. oznaka za ceo upravljacki sloj. Atletska takmicenja u Olimpiji. . Platon pro iruje znacenje toga izraza. pa se. cija su pravila bila dobro poznata ucesnicima u dijalogu. du ni da se staraju . A cilj je da se sopstvena dr ava ocuva podsticanjem razdora u onim dr avama koje su joj potencijalni neprijatelji. Prema tome. da se obucavaju i osposobljavaju kao profesionalni vojnici. Jedino su na odr avana u prolece. vojnici. dakle . poslovima cele zajednice. U tom znacenju. odnosno svoj logor. uop te. Izraz cuvari" postaje. Delfima i u sred leta. prethodnu bele ku (3). ljudi ciji je zanat i posao da ratuju i cuvaju dr avu. Interesantno je da Platon u planiranju spoljne politike svoje dr ave ne uzima u obzir nikakve moralne imperative. skupni naziv za one koji se bave javnim poslovima. u narednim knjigama Dr ave. strucnjaci u domenu svojih poslova i du nosti. a igra se verovatno sastojala u tome da se ugrozi i osvoji dr ava" drugog igraca. 3 Izraz phylakes = cuvari. medutim. slojeve ili klase. Ta je igra bila nalik na ah. ali i na te nju za brzim i lakim bogacenjem. nasuprot na suncu i Nemeji odr avana su Istmu ta takmicenja 7 Nejasna aluzija na decju igru.KNJIGA CETVRTA ( . izraz verovatno imenuje vi e zanata: obucare. tekst na str. Svaki je igrac imao svoju dr avu". strucnjak u svom domenu. 421e). Platonovi cuvari dr ave i zakona" nisu samo profesionalni vojnici nego i politicari. kao i ovde (421a). Kasnije. Platon ocigledno tvrdi da su i cuvari" zanatlije. tj. samo svoje (privatne) poslove. nego spoljnu politiku zasniva na nacelu da cilj opravdava sredstva. 5 Misli se na lo e obavljene poslove zbog nedostatka alata i drugih materijalnih sredstava (v. V. 6 Dobro uve bani ratnik nije ugojen nego mi icav. ) 1 Upor. kao to ovi poslednji nisu samo profesionalni politicari nego i ratnici. mo e uspe no boriti zapari.

Ili se mo da misli da se za takve slucajeve. 20 eci glave hidri" izraz je koji oznacava uzaludan posao. . sklapanje braka i dr. plemenit. nama se danas cini sasvim neverovatno. a tako isto i najznacajniji egzistencijalni dogadaji kao to su radanje. kojem ce se ponovo razmatrati u petoj knjizi (457c i dalje). Ovde se samo nagove tava predmet . kao i za one koje Sokrat neposredno posle toga pominje. " V. 395bc. strane 370b i dalje. za koju smatra da treba da bude poverena najmudrijima. valja imati u vidu da je pesni tvo u ivotu Helena duboko zadiralo u duhovno formiranje ljudi. smatrao shodno onome to je receno napred u bele ci (15) da muzika poseduje neku vrstu magijske moci uticaja na ljude i na strukturu njihovih zajednica. prema ovome to Platon ovde ka e. 10 Na strani 415bc.9 Smisao Adeimantove primedbe nije sasvim jasan. 374a-d. Rec mousikos u starogrckom jeziku oznacava ono to se odnosi na muziku muzicki. V. medutim. 14 Odiseja (I. obrazovan. napred. 21 U gornjem pasusu Platon razdvaja zakonodavno-pravnu funkciju dr ave. 12 Upor. rat. veruje da se promenom muzickih nacela menjaju i sami temelji na kojima pociva organizovana zajednica (dr ava). vec postalo poslovicno. 394e i dalje. nego u onom to je od pocetka nameravano da se iska e. koje je. 15 Platon pretpostavlja da su nacela muzike (u u em smislu reci. umiranje. kao i u irem u kojem je muzika zajednicko ime za sve oblike duhovnog ispoljavanja) neodvojivo povezana sa nepisanim i pisanim zakonima pona anja individua i zajednica. 351 i dalje). Razlog je verovatno taj to su mnogi oblici religioznog ivota bili povezani s muzikom. Platon je. da su Homerovi epovi odigrali kljucnu ulogu u formiranju panhelenske svesti. 18 Verovatno upucivanje na navike stalnog davanja i ukidanja pojedinih zakona (425e). naredbe znalaca nisu mnogo efikasne. 11 Upor. jer je legendarni Herakle uspevao da jednim potezom maca odsece sedam hidrinih glava ali uzalud: ove su odmah ponovo izrastale. 16 Da promena muzickih nacela i oblika mo e imati takve dalekose ne i sveobuhvatne posledice. buduci da bivaju poni tene dejstvom mnogo jacih strasti. Doista. tome da se tako ne to samo po sebi razume i da zbog toga nije potrebno tome dati karakter naredbe. 13 Nacelo pitagorejske dru be. i da su svi oblici pesnickog ivota bili direktno povezani s muzickim formama. zajedno sa uciteljem muzike Damonom. stranu 462b. '7 Ovo upucivanje na pocetak nema pokrice u tekstu. 398d i dalje. napred. ali ujedno i ono to se odnosi na pona anje i duhovnu formaciju ugladen. rituali i muzika igrali su daleko vecu i neposredniju ulogu u ispoljavanju zajedni tva nego to je to slucaj u modernim dru tvima. 425d. Verovatno je rec . Stoga Platon. u starim oblicima dru tvenog ivota. Osim toga.

353 .

porodicnim i dr avnim. ili tzv. i to u stvarima koje su se odnosile i na javni i privatni ivot. 28 U izvornom tekstu stoji do . kao to se vidi iz prethodnog i ovog teksta. mudra ako ima ljude koji takvim znanjem raspola u i ako su takvi voljni i sposobni da to znanje u vidu dobrih saveta" prenose drugima. Protagora. Ovdc. u raznovrsnim prilikama i slucajevima. 24 Verovatno se misli na prostu proporciju. Sveti kamen u Delfima omfalos (omphalos) bio je. u ovom slucaju po eljnih uverenja i normi prakticnog ivota. 27 Grcka rec. str. pravilo trojno. to znaci ono to je naucno". c a : b = c : x. napred. Ta se ista rec pojavljuje u dijalogu Protagora(318e) i tamo je prevedena na om recju razboritost". upravljanju zajednickim poslovima. a tako su ponekad postupale i neke varvarske dr ave. ako je data proporcija b. je 'ethnos i oznacava: etnicku grupu. prema tada njima i ranijim verovanjima. 414b. onda je x = a 25 Platonov termin euboulia preveo sam ovde doslovno na im izrazom dobar savet". ona su pred-rasude. ostalim zemljama i narodima. predmet ucenja". ali isto tako i znanje". tumacenje od boga u Delfima". to nije socijalna klasa u modernom smislu te reci. 26 V.odnosno onima koji su u poznavanju ovozemaljske ljudske prirode najdalje odmakli. ali znanje . Platon. Prema modernoj notaciji. za tumaca svih stvari izgleda kao neosnovana generalizacija. i u dr avnim poslovima kako ce se to bolje raditi i govoriti" (prevod Mirjane Dra kovic). prema kojem se lako mo e utvrditi cetvrti elemenat proporcije. Prema Herodotovoj Istoriji. rec koju sam. Prema tome. Tvrdnja da je Apolon tumac svih stvari" jedino bi se mogla vezati za veliki ugled i uticaj delfijskog proroci ta. naime. u Protagori se ka e da je mathema. ono to prethodi svakom sudenju . Svakako je te ko poucavati nekoga u razboritosti". Dr ava je. misli na skup izvesnih. gotovo sve grcke dr avice tra ile su. duboko usadena u duhovnu konstituciju i formaciju ljudi. Prevesti tu rec izrazom sposobnost upravljanja samim sobom" cini se da nije ni ta bolje re enje. koja se obicno prevodi recju stale ". od religiozne funkcije dr ave koju poverava apolonskom kultu. ka e da je predmet njegove nastave razboritost u domacim poslovima. ka e se da je euboulia" znanje (episteme). naime. prema tome. a i sam apolonski kult trpeo je tokom dugog vremena znacajne izmene. da se i ne govori . pocev od na ih oceva". ako su preostala tri poznata. kako ce se to bolje upravljati svojom kucom.. Religiozni kultovi u Grckoj Platonova vremena i ranije. 22 Tvrdenje da Apolona priznaju svi ljudi. 368bc. sredi te ili pupak Zemlje. ali bolje nisam na ao. nauka". prevodio na om recju mnenje". str. kao takva. u Dr avi. narod. koje je bilo konsultovano u mnogim znacajnim i manje znacajnim prilikama. nego grupacija koja se formira spajanjem odredenih naslednih svojstava sa odredenom profesionalnom ulogom u dr avi. 23 V. da bi se izbegle zabune. a. ali i takvo prevodenje ne poma e da tekst sam po sebi bude jasan. Te dve funkcije su se. Mnenja su. pleme. dosta jasno i u detaljima razlikovale. mo e se u vidu dobrih saveta" prenositi drugom. bili su veoma raznoliki. tj. To nije najbolje re enje.

umerenosti. ire razmatranje ispravnih mnenja" Platon je preduzeo u dijalogu Menon. strane 370b i dalje. Od tri reci. po eljna uverenja i skup po eljnih normi delanja i prosudivanja vrednosti. koje se obicno u prevodima i tekstovima . Platon misli i na nepo eljna mnenja. Platonovoj filozofiji upotrebljavaju: trezvenost. te se. 30 a Od cetiri tzv. 432b). kako se cini.i prosudivanju vrednosti. 374a-d. 35 2 Ovde se pomocnicima". ono to je pravovaljano. prva je mudrost (sophia). koji u na em vremenu ima drukcije znacenje. umerenost. 395bc. Sokrat i Glaukon treba da se pomole ili Apolonu. 394e i dalje. Milo Ðuric u svojoj Istoriji helenske etike upotrebljava rec trezvenost". vladanjesobom (1103a). Za trecu vrlinu sophrosyne nema u na em jeziku odgovarajuce reci. takode prethodnu bele ku (28). uspeva da u svome delanju i pona anju postigne meru. druga je hrabrost (andreia). Otuda izraz ortodoksno". V. osim ako se ono odnosi na dvanaestu knjigu dijaloga Zakoni i na neka mesta u dijalogu Dr avnik. po eljnim mnenjima. a cetvrta pravicnost (dikaiosyne). ko takvu vrlinu ima. ispravno". pravicnosti. da sledi jedan od osnovnih principa helenske etike i kulture uop te: princip mere. pravicnosti u prvoj knjizi (332c). razboritost. Naziv cuvari" sada oznacava u u grupaciju. to inace radi i u drugim slucajevima. 33 Od uvidanja uzroka koji dovode do nastanka dr ave (369be) i od analize i tumacenja Simonidove izreke . koji daleko svoje strele baca". a Radmila alabalic u svom prevodu Aristotelove Nikomahove etike pored izraza. 31 430e. odnosno samokontrolu. 33 a V. No u petoj knjizi (463b) ta razlika . pa je uz to nalik na simfoniju i harmoniju. ne dr i strogo fiksirane terminologije. da bude u meri. a na pocetku IV knjige i rec umerenost. 35 Ovde Platon upotrebljava drugo ime za mudrost. predrasude koje tetno deluju u individualnom i politickom ivotu. kardinalne vrline. gde je rec . stavlja u du nost ono to je najpre (414b) bilo oznaceno kao du nost cuvara" naime vojna i ratna slu ba. ciji su clanovi neka vrsta dr avnog uma. skromnost. ali u znacenju u kojem se ovde govori . 32 Kao lovci koji tragaju za pravicno cu (v. treca je umerenost (sophrosyne). 34 V. dijalog Harmid (161b i dalje). tj. upotrebljava na istom mestu i izraz umeren (sophron). Ovo pre svega zato to ta na a rec pokazuje da onaj. gore. koje se taksativno nabrajaju na strani 427e. ili boginji lova Artemidi. na saglasnost i sklad razlicitih moci i te nji u individualnom ivotu i u ivotu dr avne zajednice (v. pa stoga 354 dosta cesto uz onu rec mnenje" dodaje atribut da naglasi da je rec . odabrao sam ovu poslednju kao onu koja bi mogla najvi e odgovarati izvorniku. ali i unutra nju uredenost (kosmicnost). 430e). tj. kada hoce 29 Ispravno mnenje". Sophrosyne svakako obuhvata vladanje sobom". 30 Obecanje bez pokrica u nama poznatim Platonovim tekstovima. dole. 420d i dalje. prema tome.

.se ponovo gubi: pomocnici su isto to i vladaoci. 36 Videti str. 37 To je prva i najstarija formulacija principa kontradikcije koju Aristotel kasnije gotovo doslovno ponavlja. a Platon ih jo naziva i spasiocima" ili za titnicima". nego samu dr avu kao celinu. 504a-e u estoj knjizi. pri cemu ovi ne spa avaju i ne tite neku drugu grupaciju.

375ab. 45 Jedna je razumska. Op ti je princip: ono cega ima manje vredi vi e od onoga cega ima mnogo. svest svesti. napred. Platonov termin thymospreveden je ovde r ecju volja". Ili. zapasti u gnev. dijalog Fedon (102cd). . V. V. thymoomai = razljutiti se. Thymos je u gornjem Platonovom tekstu neposredno vezan za glagol thymoo. ra estiti se u plemenitom smislu. 47 Ni Glaukon nije nacisto s tim da bi thymos trebalo da bude neka treca moc du e. strasne sklonosti. 42 Znanje se ne identifikuje sa svojim predmetom. 40 ed je. 375a i dalje. a stomak i genitalije za sredi te nagona i po uda. na primer. pocev od pricanja anegdote koja neposredno sledi. Stoga Sokrat mora posebno da dokazuje postojanje te trece moci. Jer thymos je jedna moc du e za koju je Platon mislio da joj je sredi te u srcu. Pitanje je: da li du a poseduje i neku trecu moc? 46 Ta treca moc je ovde samo nagove tena pitanjem i za nju u na em jeziku ne postoji odgovarajuca rec. 41 Upor. ne to jedinacno to se kao takvo odnosi prema gladi koja je takode sama po sebi ne to jedinacno. manifestacija ivotne snage i. strane 431e do 432b. 437a. 43 Treca formulacija principa protivrecnosti po smislu identicna sa prvom na str. 5 5 Isto kao to je i sama dr ava mudra po onom malobrojnom delu svojih clanova. 411a do strane 412a. V. V. osim ako je taj predmet samo znanje. znanje koje se odnosi na ne to drugo to nije znanje relativno je. zadovoljstvu govori dijalog Fileb. 39 To je odnos po kvalitetu. imenuje kao noesis noeseos = znanje znanja. Ono to je receno na str. 435bc. 434a-c. Gozba (200c-e). 584c. misao koja sebe misli. u devetoj knjizi str. 414b. rasrditi se. ali to ne odgovara u potpunosti. Thymos je istovremeno htenje i volja. moc odlucivanja. uop te. ili. str. pri cemu jedna ruka gura luk napred. 436b i drugom na str. Stoga Platon tu rec upotrebljava kao sinonim za thymoeides. pored razumske i nagonske. Na str. posebno 416a-c. odredeno u jednom jedinstvenom egzemplaru. pa to i cini. str. Posebno . drugim recima. Upor dijalog Gozba (209bc. 210a-d). 57 Na stranama 434bc. 390d. V. napred. a znanje u kojem nema tog odno enja prema drugosti apsolutno je. kao to je mozak uzimao za sredi te razumskih i umskih funkcija. stranu 428de. a druga nagonska. a druga privlaci u e nazad. tj. 410d. kako ga Aristotel shodno tome odreduje.38 Upor. strane 433b. 48 49 50 51 52 53 54 Upor. 411bc. 56 V. Stoga se apsolut. 435a-c. 44 Platon misli na jednostavnu sliku zatezanja luka.

naprotiv. bele ku 46 uz ovu knjigu) bi. nagonsko svojstvo odgovara onom najo trijem i najpiskavijem. najdubljem tonu u muzici. kao delanje u naj irem opsegu: moralnom. porodicnom i onom koje konsfcitui e licnost i njen integritet. politickom. koje je zapravo jedino sposobno da vr i uskladivanje onoga naj e ceg i najbucnijeg sa onim to je najni e. 356 00 Razumsko i umsko svojstvo du e odgovara. kao i u jednom odeljku Dr avnika (302c i dalje). Ono to dalje sledi sve do 445e samo je nagove taj irih raspravljanja u VIII knjizi Dr ave. prema tome. prema Robenovom tumacenju. to vr i uskladivanje najdubljeg i najo trijeg tona. Nije poznato otkuda ova praznina u tekstu. Thimos (v. . bio ono srednje. Meni se. cini da tom srednjem tonu odgovara umsko i razumsko svojstvo du e. u III (698a i dalje) i IV (710d i dalje) knjizi Zakona. ili mo da na stranu 432de. 59 Zadr ao sam ovde izvornu rec praxis. 61 Sokrat ne odgovara na postavljeno pitanje. koju treba razumeti u izvornom znacenju. nego ka e ne to drugo to se uop te na to pitanje ne odnosi.58 Ovo mo e da upucuje na tekst koji se nalazi na stranama 368e do 369b.

4 Aluzija na komicne drame (mirne) koje je uspe no sastavljao siraku ki pesnik Sofron (V vek pre n. Kasnije. ili kao starica-jesen. prema predanju. ne obziruci se na to. Ali njegova 358 pesma bila je tako prekrasna da je privukla delfine i jedan od njih uze Ariona na leda i vrati ga u Korint jo pre no to su pohlepni mornari. Adrasteia (ime znaci: ona kojoj se ne mo e umaci). Arion je zatra io da otpeva svoju poslednju pesmu i. Dionisovim delima). e. a u drugima nevolje ena. Od sredine petog veka pre n.). u sholijastu uz Pindarove Olimpijske ode (XIII. ) 1 To je ucinjeno tek u osmoj knjizi. 6 Gvmnasion (gimnazija) je posebno mesto predvideno za atletska ve banja. Posle toga su svi trkaci u Olimpiji nastupali potpuno nagi. bio izumitelj ditiramba (posebna vrsta poema u kojima se pevalo . po to mu je to bilo dopu teno. skocio je u more.KNJIGA PETA ( . Korintski mornari. kome je korintski tiranin i jedan od sedam mudraca" Perijander dopustio da otplovi na Siciliju. 25). verovatno da bi izbegao njenu osvetu i kaznu ako u razmatranjima pogre i. e. jer su takva ve banja izvodena bez odece. Platon u gornjem tekstu predla e da se taj obicaj uvede i za ene. nastavio da trci. 24). tamo dospeli. hteli su da ga opljackaju i bace u more. svrsi komedije. Naziv je blizak pridevu gymnos = go. 9 Aluzija na pricu . ili u oskudnoj odeci. ili na Aristofanovu spremnost da se podsmeva svakoj novini. 7 Ovo ce pre biti aluzija na komediografe. Arion je. Te su se komedije odnosile na zgode iz porodicnog ivota. koju komentatori najce ce vezuju za ovaj tekst 8 Upor. koji su ga opljackali. ali se pribojava da bi takvu reformu docekali s velikim podsmehom. 5 Za njih je odredeno da im ene i deca budu zajednicki (424a). 2 Na strani 424a. Platon misli na ovu Adrasteju-Nemesidu i u ali ka e da se Sokrat njoj klanja. i u jednima su bile prikazivane nevolje mu eva. 3 Aluzija na jedan stih (934) iz Eshilove tragedije Okovani Prometej u kojoj horovoda ka e: Ko pametan je. Prica se da je trkac Orsip na 15. gde je bilo priredeno takmicenje u muzickoj ve tini. taj obicaj su prihvatili i takmicari u drugim olimpijskim disciplinama. sviracu i pevacu Arionu sa ostrva Lezba. Adrasteja se pominje i u dijalogu Fedar (248c). nag. oskudno odeven. tekst dijaloga Fileb (48a i dalje) u kojem se podrobnije i preciznije govori . u Higina: Fabula 194 i drugde. . to je drugo ime za boginju osvetnicu Nemesidu. olimpijadi pri trcanju izgubio taj pojas i da je. nego aluzija na Aristofanovu komediju Skup tina ena. Ova prica se nalazi u Herodotovoj Istoriji (I. Na olimpijskim igrama su takmicari nosili neku vrstu produ enog pojasa. prvobitno je u mitologiji po tovana kao nimfa jasenovog kulta. klanja se Adrastiji" (prevod Milo a Ðurica). na cijoj se ladi Arion vracao sa Sicilije.

antilogika (antilogike) je ona kojom su sofisti odlicno vladali. Tu zamisao u komediji izla e ena po imenu Praksagora (ona koja radi na trgu). ili da porice ono to je prethodno tvrdio. moralo pone to u kati po Atini. theogamia) su one koje se obavljaju u dane velikih praznika i koje. 16 Rec je . budemo li iveli tako. " Ovde Platon uvodi razlikovanje dijalektike i sofistike. Na obican svet mnogo jace deluju strasti nego ono to racionalno i logicki nu no sledi kao uputstvo za pona anje. 15 Sokrat to ka e zato to je hteo da umakne. buduci da im se pridaje izrazito svecani karakter kao imitacijama bo anskog braka. 209 Bergk. pa time uporeduje svoj postupak sa postupkom roba koji biva ka njavan kad poku a da pobegne. Sofistu i Filebu. ljubitelj mudrosti i mrzitelj mudrosti. 22 Aristofan je u komediji Skup tina ena. 23 Valja imati u vidu da su braca" i sestre" reci koje ovde imenuju sve mladice i devojke jedne generacije. tj. to opet pokazuje da u vreme kada je ova knjiga Dr ave pisana. a njen ojadeni i zapu teni mu Blepir prepire se s njom oko toga i postavlja joj pitanje slicno ovom koje Glaukon postavlja Sokratu: . zajednici ena . koji su u godinama vec malo odmakli". odabiranju onih ena i mu karaca koji su. koju je Koloman Rac preveo pod naslovom ene u narodnoj skup tini. nazivajuci ovu poslednju antilogikom" (v. Zevsa i Here.. 14 Taj stav ce biti predmet Aristotelove kritike u prvim poglavljima druge knjige njegove Politike. pa je stoga iskljuceno . simbolicki predstavljaju spajanje vrhovnog bo anskog para.10 Ve tina protivrecenja.A to im to treba? Ta ocem ce dr ati svojim sve starije ljude. 19 Na strani 382cd i 389b. po svojoj prirodi. drugi cin ove komedije. 21 Videti stranu 423a-c. sposobni za cuvarsku slu bu. ili. podrobno je prikazano u dijalozima: Fedar (265e i dalje). Smatra se da bi takve svadbe bile najkorisnije. ako je tako ne to Sokrat govorio. prethodnu bele ku). Kako se dijalekticki postupak izvodi. rec filozof" jo nije bila specifikovana i rezervisana za naziv jedne posebne profesije. nu nost da oni koji ive zajedno medusobno polno op te nije. ljudi decu svak' svoju prepoznati moci?". 17 U izvorniku stoji oii geometrikais geometrijski nije" (tj. nu nost logickog reda. kao i Dr avniku. 12 U izvorniku stoje reci: philosophos i misosophos. 18 Svete svadbe (hieros gamos.. najznacajnije. 20 Videti bele ku 18. zbog toga. kako bi smo to danas rekli..G kako ce. kojoj se. podvrgao podsmehu zamisao da sve ene treba svima da pripadaju. V. 13 Po svoj prilici Pindarov stih. nego dogadaj koji je neizbe an iz drugih razloga). Neizvesno je da li je to Aristofanova reakcija na Sokratovu zamisao . fr. Praksagora opet daje odgovor slican ovom Sokratovom odgovoru: . a sastojala se u tome da se sagovornik u dijalogu navede na to da prizna ono to je prethodno poricao.

stvarno stupe u brak izuzev u slucaju blizanaca od kojih je jedno mu ko. . po uobicajenim merilima odredivanja srodstva.da brat i sestra.

deci ostalih". da vrhovni umovi dr ave potajno uticu na to kome ce i kada pasti kocka da se eni i da zacinje decu. 33 Izraz zanatlije" (demiourgoi) pokriva ovde sve ostale pripadnike dr ave (i zemljoradnike i trgovce). 433d. dakle onih koji nisu cuvari i pomocnici. tome da je zajednica ena i dece predvidena za cuvare". dalje. 465b). 30 Hesiod. 29 Ponovna zamena izraza cuvari" iz prethodnog sa izrazom pomocnici" u ovom pasusu. Ostalo je. uop te. 28 To je Adeimantova primedba. donekle i konfuznim. 40. da odr avaju tradicionalne bracne zajednice i porodice? Razlog tome zapostavljanju je po svoj prilici taj to je Platon bio duboko uveren da sudbina dr ave zavisi od upravljackog sloja (v. Verovatno je zbog ove poslednje mogucnosti Platon predvidao odobrenje apolonskog proroci ta za svaki slucaj uspostavljanja brakova. Ovo je. ako je vec predvideno. jedno od retkih mesta gde se govori . 321). a cemu je onda potrebno odobrenje Pitije? Konfuzija se povecava jo i time to se iz X knjige Dr ave vidi da je Platon. da radaju decu i. 35 Stih iz Ilijade (VIII. 24 Videti strane 422e. 25 Napred je govoreno . 34 Na strani 460b. medutim. 417a. ucinjena na str. 419a. 26 Na strani 416c-e. nerazja njeno ta je sa ostalim pripadnicima dr ave (zemljoradnicima. trgovcima. Zakoni . necemu to se ni na koji nacin ne bi moglo ostvariti. onda bi oni isto tako potajno mogli imati uvid i u stepene srodstva. ili je rec . a ne od onog koji na dr avne poslove i na zakonodavnu delatnost nema nikakav uticai. zanatlijama). 31 Misli se na to da li je postojanje takve zajednice uop te mogucno. 32 Zajedno sa enama. pretpostavljao da je izbor putem kocke u stvari izbor kojim diktira sama sudbina. Ipak je teorija . Ovde se sada ista takva zajednica predvida i za pomocnike". nego zamisao da takva zajednica treba da bude uspostavljena u celokupnom upravljackom sloju. istovremeno. S druge strane. prema 423e. na strani 460ab. braku i ra danju dece trebalo bi. nagove tajima. Da li je ovima dopu teno da se slobodno ene i udaju. a ovde se predvida odobrenje Pitije (461e). dalje 424ab). da budu izuzeti iz nadle nosti apolonskog kulta (v. . zajednici dece u ovom slucaju ostala u nejasnim. Cini se da to nije Platonov previd. kojima je dopu tena privatna svojina. verovatno s namerom da se istakne kako ie ivot i iednih i drugih neuporedivo lep i i bolji od ivota ostalih. shodno tada njim pa i mnogo kasnijim verovanjima koja su dopirala do renesanse. Dela i dani. 432ad.a drugo ensko. u pocetku IV kniige. 27 Preno enje vlasni tva (fiktivno) da bi se izbeglo placanie dugova.

Jonjana i Persijanaca. i tome si. to se vidi iz homerskih spevova. dakle. kod Arginuskih ostrva jugoistocno od Lezba odneli veliku pobedu nad peloponeskom mornaricom (406. . 311). Platonov savre menik Isokrat. ali zbog oluje nisu uspeli da pokupe svoje brodolomce i tela poginulih. jonskom. Zbog toga je atinski sud estoricu admirala osudio na smrt i pogubio. na primer. ali je ipak cinjeno. 44 Platon svoju viziju uzorne dr ave gradi za Helene. Spartanaca i Persijanaca. stranacka borba. e. Koliko je obavezi po tovanja mrtvih tela. prema Platonu. 360 40 Pljackanje le eva smatrano je svetogrdem. Pa ipak. Sukob izmedu jonaca i doraca bio bi.36 Prema onome to se ka e u Ilijadi (VII. pre n. 39 Nagove taj panhelenskih ideja u Platona. 42 Sukob medu saplemenicima je. a ne za neko varvarsko pleme. 41 Postojao je obicaj da se oru je ubijenih neprijatelja. koja se ustanovljuje i egzistira u okru enju drugih tradicionalno uredenih helenskih gradskih dr ava. Platon ovde predla e da cuvari" i pomocnici" njegove uzorne dr ave napuste taj obicaj. I jedan i drugi od te dve vrste sukoba ne bi se. Naprotiv. po Platonovom predlogu. Sahranjivanje ili spaljivanje tela umrlih i poginulih tradicionalno je u Heladi uzdizano kao jedna od najvi ih moralnih i religioznih obaveza. izmedu Helena i varvara. Ovi su. naime.). V. recimo. No on nikako ne pretpostavlja da bi ta uzorna dr ava trebalo da bude panhelenska dr ava. knjiga VIII (556e). kao ono to se u modernim vremenima naziva gradanski rat". Platon se ovde zala e jedino za to da Heleni ne budu robovi jedni drugima. protivnici su gotovo po pravjju nastojali da sprece sahranjivanje. g. iz Sofoklove Antigone i mnogih drugih pisanih spomenika. 43 Videti Platonovu aluziju na bolesno stanje Helade u vreme peloponeskog rata. Pla ton ih citira i u dijalogu Kratil (397e). on vidi uzornu dr avu kao gradsku dr avu (polis). okarakterisan kao sukob izmedu srodnika. XII. deklarisao kao rat. 37 Unekoliko izmenjeni Hesiodovi stihovi iz Dela i dani (122). koja bi ujedinila sve Helene. bilo da su ovi pripadali nekoj od helenskih dr avica bilo nekoj od varvarskih skupina. potopiv i 80 neprijateljskih brodova. nego kao stasis. posle bitke odnese u Delfe ili u neko drugo svetili te i da se tamo obesi na zidove hrama. 162. Rec r a i Platon rezervi e samo za sukob izmedu medusobno razlicitih etnickih grupacija. vidi se iz presude atinskim admiralima. Inace. pridavana va nosti. 427bc. onaj u kojem sukobljene strane pripadaju istom plemenu. To je smisao koji postaje jasan iz nastavka teksta Dr ave (470c i dalje). 38 Misli se na Apolona i njegovo proroci te u Delfima. bio je poznat kao zagovornik panhelenskog jedinstva. kao nesloga. na primer. koji je u Atini imao kolu retorike. a narocito tela poginulih u ratu.

. oni koji stvar ne razumeju i ne trude se da je razumeju. obczbedivao politicku moc. cini mi se da obicnim ljudima te ko da je ne to sme nije od ovih reci" . a ne mudrost. saop tava u samoj sredini dijaloga Dr ava. jer im je njihov ugled. a ponajvi e se kako se to vidi iz reci koje prethode saop tavanju te teze pribojava podsmeha i poruge komediografa i podsmeha mno tva. tj. U Platonovom II pismu stoji: Pazi da to nikad ne dode do ruku neobrazovanih ljudi. Iz Platonove Apologije vidi se da je Sokrat svojim ispitivanjima utvrdio da su oni koji behu naj 361 . koje svoja mnenja formira olako i bez ikakvog udubljivanja u samu stvar. ali samo u tome to se nikako ne preporucuje da se njima bave neposveceni. On ka e: znamo kakve ce se necuvene stvari govoriti u vezi sa ovim". Sokrat je. 40 Glaukonove reci kao da nagove tavaju da ce najopasniji udar na Sokrata doci upravo od uglednih ljudi". U citiranom tekstu Platon smatra da su najsuptilniji filozofski problemi i re enja ne to podobno tada njim misterijama. uz veliko ustezanje. jer.A najsigurnija za tita od toga je da se ne pi e".. . filozofima-dr avnicima i dr avnicima-filozofima.. filozofima-dr avnicima. koji ce se osetiti ugro eni Sokratovim govorom .45 To je cuvena teza .

tj. regrutovanih iz deset atickih fila. svako za sebe. Ali u praksi. (II) Lenaia Dionisija padale su u mesec gamelion (kraj januara i pocetak februara) i izvodene su u gradu. (IV) Velike Dionisije (Dionysia megala). pticu koja nije ptica (jer je slepi mi ). Uporediti . oklopnika (hoplita). Upor. tome ta je filozof govori se takode u Vedru (278cd). ili jedinstvene celine.vi e na glasu najpraznoglaviji. tako da je polovina" jedno a dvostrukost" drugo. 51 Verovatno aluzija na kinicara Antistena. 54 Na strani 476b. Zapovednik tritije (tritiarh) komandovao je hoplitima. pa se stoga stice utisak da ne postoji jedno jedino dobro i jedno jedino zlo po sebi. isto kao to se stice utisak da ima mno tvo medusobno razlicitih pravdi i mno tvo medusobno razlicitih nepravdi. a oni drugi koji su manje zapa eni da su po razboritosti vrsniji" (Odbrana Sokratova. tj. te zbog toga ne trpe promenu i ne mogu propasti razlaganjem na delove. nije pogodio). nego je branio gledi te da postoje samo pojedinacne culne stvari. od kojih je svaki komandovao jednom vecom jedinicom te ko naoru anih pe aka. Velike (gradske) Dionisije izvodene su u martu ili aprilu mesecu. 22a). na . priredivana su pozori na takmicenja. nego da ima mno tvo medusobno razlicitih dobara i mno tvo razlicitih zala. 53 Zagonetka . u empirijskom ljudskom delanju. na selu. (III) Anthesterijske Dionisije. Takvih Dionisija bilo je cetiri: (I) male Dionisije" padale su u zimski period i izvodene su izvan gradskih zidina. gadao je i nije gadao (tj. pravicno i nepravicno. a onaj ko je lo naziva se kakositon. regrutovanim samo iz jedne trecine file. koje su jo nazvane gradskim". ovome: Fedon (75cd. strateg. u jelu" 49 U vreme dionisijskih svecanosti. ali da se mno tvo culnih stvari pokazuju ili pojavljuju. jedinice. 99d i dalje). 52 Pretpostavka je da su polovina i dvostrukost kao pojmovi medusobno razliciti. na drvetu koje nije drvo (nego je grana). u odnosu prema razlicitim tackama posmatranja izgledaju i kao polovine i kao dvostrukosti. VII. u Lenaju pod Areopagom. plavcem kamenom). nasuprot onim prvima koje su jo nazvane poljskim" ili seoskim". evnuhu glasi: Jedan koji je covek i nije covek (tj. 42 U izvorniku stoji glagol strategeo = biti vojskovoda. u materijalnom empirijskom svetu. 48 Ljubitelj jela naziva se philositon. du ina nekog zida mo e se istovremeno pokazati i kao dvostrukost svoje polovine i kao polovina dvostruko du eg zida. tj. tj. Gozba (209e i dalje). i telima. nazvane tako po mesecu Anthesterionu (druga polovina februara i prva polovina marta) kada su izvodene. jer kao jedinice pojmovi i nemaju delova. evnuh je). kao i dijalog Parmenid. U atinskoj dr avi birano je deset takvih stratega. 55 . kamenom koji nije kamen (tj. ili dionisija (ta Dionysia). dobro i zlo su prisutni u mno tvu cinova i u svim stvarima. 50 Pravicno i nepravicno. dijalog Eutidem. koji nije dopu tao da ono to je op te ima posebnu egzistenciju. na polju. Na primer. dobro i zlo su kao pojmovi.

Sokratova teza je da se ve tina upravljanja dr avom mo e nauciti. " Metafora ka e ovo: borba za vlast je surova. isto kao i Platona. ali ne osobito casnih ljudi. 3 Na strani 484b. pa oni koji uspeju da se u toj op toj udnji za vla cu domognu vrhunskih polo aja u dr avi. ponovo na strani 506d. pa su se kasnije iskvarili. Druga grupa. oni koji su u mladosti poceli da se bave filozofijom". harmoniku i dijalektiku kao krunu svih nauka. To pokazuje Sokratov neposredni odgovor: ti mi se jo ruga ". koji su postali sasvim nekorisni za dr avu". aritmetiku. 2 Rec je . po to je upravo suprotno tacno: Sokrat cesto govori u poredenjima. ali pristalice demokratske dr ave veruju da je svako sposoban da upravlja dr avom i da je za taj posao svako dovoljno ucen. 12 Zvezdocatac" nije sasvim odgovarajuca rec za meteoroskopon = onaj ko gleda gore. 7 Prigovorom koji sledi Adeimant ukljucuje se u razgovor sa Sokratom sve dok. pa su zato spremni da rastrgnu Sokrata. kako ce se pokazati u VII knjizi (525a i dalje). ili prognani ostrakizmom. mogli bi biti neki Sokratovi sledbenici kao Kritija. a pitanje je da li jedna te ista ljudska priroda mo e da bude naklonjena mudrosti i la i. sposobnosti koja se ogleda u jedinstvu i iskustva i znanja. onih najsposobnijih. 3 Uporedi sa dijalogom Gorgija (485cd). koji su u potonjim politickim zbivanjima stekli reputaciju sposobnih. koji hoce da ih u tome razuveri. gde Kalikle postavlja slicne prigovore. kudenje. Poredenje se odnosi na upravljanje dr avom. nego bdeti nad onim zakonima i obicajima koji su osnov uzorne dr ave. 4 Sveukupno znanje obuhvata. KNJIGA ESTA (. Metafora se odnosi na tada nje politicke prilike u Atini. u Sofistu (253c i dalje).) ' Cuvati zakone i obicaje dr ave" za Platona nikako ne znaci ostavljati nepromenjenim bilo kakve zakone i obicaje. sterometnju. mogla bi obuhvatiti i samog Sokrata. Sokrat se osetio pogoden Adeimantovim prigovorom (vidi bele ku 8) i svoj podu i metaforicni odgovor zakljucuje aluzijom na obrazovanje pravih dr avnika ( pravih krmano a").prvim stranicama Fedona. planimetriju. Alkibijad i drugi. U Adeimantovom prigovoru. astronomiju. direktni sagovornik ne postane Glaukon. 6 Momos (Momos) je personifikovana pogrda. na nebo. 5 U izvorniku stoji: philosophon i philopseude. 9 Ironicna Adeimantova tvrdnja. bivaju posle izvesnog vremena ili osudeni na smrt. koji moraju poznavati ne samo zemaljske nego i nebeske pojave. . a ako 363 .

na njegovu nesrecu. Potpuni ili totalni covek je. onaj ko je u sebi sjedinio tri oblika ljudski moguceg savr enstva: fizicko. 14 Na izraz savr eni covek" pokriva ono to se u izvorniku obele ava odredbama kalan i agathbn (doslovno: lep i dobar). odgovorio sledecim recima: bolje je biti bogat. a duhovno obrazovan tako da raspola e znanjem. pod pretnjom kazni. 211d 212a) 16 V. delfijsko proroci te proglasilo najmudrijim. misli da je delatnost sofista velika nesreca za omladinu.bi se pokazalo da oni istra uju i ono to nije neposredno vezano za politikantsku ve tinu. odnosno jedna data politicka praksa. komediju u kojoj je Sokrat bio prikazan kao jedan od sofista. bila istovremeno izraz i podstrekac javnog mi ljenja. Anit. upra njavaju onaj tip pona anja koji se u datoj situaciji smatra po eljnim. 13 Aristotel (Retorika. formiranog u skup tinama. . kao to je na slican nacin postupio Aristofan (u komediji Oblakinje) kada je karikirao Sokratovo pona anje. 21 Oni" su tada nji vodi naroda (demagozi). 20 Bo anstvo se izuzima zato to je tu rec . koji zaluduju mlade ljude. intelektualno i moralno. na zasedanjima narodnih sudova koji su imali preko pet stotina clanova. prema dijalogu Menon (91c). deluje kao vaspitac dvostruko: prvo time to mladi ljudi opona aju ono to rade stariji uceci se ivotu" na iskustvu onih koji su uspeli ili stradali. 17 Aluzija na Aristofanove Oblakinje. vodece politicke ljude mnogi su smatrali mudrima. Jer. te da bude telesno sna an i otporan. Upor. ta je bolje biti bogat ili mudar?". 407ab. Ali ovde se aludira i na one javne i ugledne licnosti to su protiv Sokrata podigle optu bu za kvarenje omladine i za uvodenje novih bogova. Platon ocigledno misli suprotno. iznad govora". i da mu istina i te nja za istinom budu vodi ivota. koje atinska dr ava ne priznaje. prema onome to se govori u Odbrani Sokratovoj. ljudskim sukobima i zato to je ono. kao i drugim oblicima tada njeg atinskog javnog mnenja".. kao oni koji su protiv Sokrata podneli tu bu atinskom demokratskom sudu. Sokrata je. na primer. Otuda je vec zbog samih naziva dolazilo do toga da vodeci politicki ljudi zaziru od sofista. a drugo i time to je dr ava jaca od pojedinacnih gradana i mo e ih naterati da. Odbrana Sokratova (24b i dalje). skup tine u Atini. 18 Prilicno otvorena zamerka. jer vidim kako mudri provode svoje vreme pred vratima bogatih". reagujuci na aktualna zbivanja. 1391a 8) ka e da je Simonid. upucena pripadnicima demokratske. 19 Platonova je teza da sama dr ava. a ponajvi e su oni sami dr ali do svoje mudrosti. tada bi ih nazvali brbljivcima" i zvezdocacima". i na masovnim teatarskim priredbama na kojima je komedija. pa stoga u nastavku recenice Simonida naziva la ljivcem". 15 Uporediti Gozba (206e. 22 Rec sophistes (sofist) i sophos imaju slicna znacenja. prema tome. II. a to je onaj ko je odredenim naporima uspeo da postigne savr enstvo tela i du e. za Platona. prema poslovici. a mudrost se oznacava recju sophia. odgovarajuci na pitanje supruge Hierona tiranina Sirakuze .

511b. fr. a oni koji ga napadaju opisani su na strani 474a. crkvene i gradanske" dadne naslov Levijatan (biblijsko ime za Platonovu veliku zver"). 31 Na strani 473c-e. obliku i vlasti dr ave. Po to su ukrali kip. naime. 28 Ono . te se tako vrati e u ahejski logor. 24 Diomedovo primoravanje (Diomedia andgke) je izraz stvoren prema sledecem predanju: Odisej i Diomed su kri om u li u Troju da 364 bi iz neprijateljskog grada izneli Atenin kip relikviju koju su nazivali Patlddion. pretpostavl jao da se sunce rodi. ona je ne to kao okvir ili posuda kroz . 34 Uporedi: Ilijada (I. 26 Sokrat. 23 Ovo mesto je verovatno inspirisalo Tomasa Hobsa da svome delu . ali utvrdeno je da Platon nije autor tog dijaloga. 463ab. ono to dopu ta da mno tvo pojedinacnih stvari bude obuhvaceno jednim imenom. jer je Palada nadimak Atenin. Jedan dijalog je naslovljen Teagovim imenom. ali da se taj proces neprestano ponavlja. a ne to da samo poneko ima svog demona. Odbrana Sokratova (31cd). Izvorni izraz bi se takode mogao prevesti i kao ono . govorima" (to peri toiis logous). 6). Fedon. nepromenljivi i nepropadljivi oblik. 29 ala na racun Heraklitove izreke Sunce nije samo svaki dan novo nego je uvek i neprestano novo" (D. odeljak u kojem se govori da se filozofi raduju smrti. materiji. 30 Upozorenje u skladu sa Sokratovim verovanjem u ponovno radanje. 531e). jednim pojmom. 37 Ideja" ovde oznacava jedinstvo mno tva. tj. . ili. sveza mu ruke i macem ga natera da ide ispred njega. i u Apologiji (33e). kojem se govori na kraju X knjige Dr ave. ka e da ga je demonsko znamenje" odvratilo od politike. 25 Sokrat pominje Teaga. kao svog dru benika. posle neuspeha njegovih nastojanja da Dionisija starijeg ubedi u potrebu reforme dr ave. izraz se verovatno odnosi na dijalektiku (upor. dokazima". ostari i umre (ugasi se) za jedan dan od izlaska do zalaska. 131). 32 Gornje reci bi mogle biti znak da je ova knjiga Dr ave napisana posle prvog Platonovog putovanja na Siciliju. njihov trajni. Ali. 36 V. 35 Slikar dr avnog uredenja" je ovde Sokrat. 27 Upor. kao i na kraju dijaloga Gorgija. Diomed prozre Odisej evu nameru. ono . tj. 33 Platon hoce da ka e: filozofija.mada on nije bio politicki covek i vod naroda. Ideja" je uz to i forma tih stvari. u stvari. Upor. Heraklit je. pojmovima". dalje. Odisej naumi da ubije Diomeda i da za sebe prigrabi svu slavu.

nego da tek vrhunsko dobr o samo po sebi cini da istina i bice. za coveka. Iz narednog pasusa. a reka kao reka ostaje. izmedu videnja i uvidanja postoji analogija. 38 Sunce. ali lepota i dobrota ostaju kao vecite i nepromenljive forme. Ti nagove taji su dati ovde u Dr avi. medutim. I jedna i druga vatra shvacene su kao fluidi. moci ili sposobnosti gledanja za koju Platon misli da nastaje tako to se sunceva vatra (toplota) spaja sa ocnom vatrom (toplotom). Prema tome. 39 Rec je . Shodno tome. proizlazi da istina i bice sami po sebi nisu vrhunsko dobro. Dakle. vode teku. budu moguci i dostupni. obrnuto.koju prolaze i mogu prolaziti mnogobrojni sadr aji. Ali u Platona postoje samo nagove taji za razvijanje osnovnog stanovi ta u tom pravcu. mnogo finiji od obicnih fluida. ili cak samo nebice. da dobro jeste radi istine i bica. istina i bice jesu radi dobra. 40 Istina i bice sijaju kao sunce. a ne. lepe i dobre stvari nastaju i prolaze. trebalo bi da zl o bude poslednji uzrok nebica. kao i poslednji uzrok onoga to je istini suprotno zablude i la i. ali njihov sjaj mo e da uvidi samo um. . ili. Dobr o je poslednji uzrok onoga to jeste i onoga to je istinito. u Sofistu i drugde. apstraktnije.

a drugi dva jednaka dela". ovo iz treceg itd. rasudivao po etimologiji kao u dijalogu Kratil (396bc). kojem je prethodno bilo reci. buduci da te dve grcke reci imaju slicne korene. nego jednostavno ono to oci mogu da vide. verovatno u ironicnoj aluziji na stanovi te kirenske sokratske kole u kojoj je tvrdeno da je zadovoljstvo vrhunsko dobro. ili da je nebesko (our-anos). Sokrat bi za ono to je vidljivo (h-or-aton) rekao da je na nebu. nikako ne mogu biti jednaki. Njome se. ujedno nagove tava da je Sokratova slika dobrog" ne to to nadma uje apolonski kult. rodovi i vrste su ni i (zavisni) oblici ili ideje. jer sve to jeste i svaka istina . tj. u Platonovoj podeli. Dragom delu tog istog vidljivog sveta pripadaju reflektovani likovi bica iz prethodnog dela. Platon deli na dve velike grupe. podeli na dva nejednaka. tj. a za Platona je evidentno da je vrednije i bolje uvek ono to je manje. Ne vidi se. jer senke" i reflektovani likovi" (fantasmata) svakako nisu. u Platonovoj viziji. Prema tome. realniji od drugih predmeta. jednom delu vidljivog sveta. izgleda. Osim toga.. a potom i senke" svih bica prirodnog i ve tackog sveta. 46 Sve stvari vidljivog i opipljivog sveta. kada se ovaj uop te usuduje da vrhunsko dobro poredi sa zadovoljstvom. koja omogucuje videnje. stvari. tome to jeste u krajnjoj liniji zavise od dobra . Pretpostavka je jednostavna: svako pojedinacno culno bice nastaje (biva rodeno) od drugog takvog bica. ili na dva jednaka dela. na rodove i vrste culnih i propadljivih stvari. pa i rodovi i vrste jesu zbog dobr a i radi dobra . pa zbog toga neki citaju: dva nejednaka dela". Na izraz stvari" nije narocito pogodan za imenovanje onoga to pripada platonskom svetu vidljivog". 47 Platon ovde hoce da poka e kakva je razlika izmedu znanja" . U toj tacki Aristotel se u bitnome sla e s Platonom. biljke i sve ve tacke proizvode. i daje se do znanja da apolonska svetlost nije dovoljna za uvidanje tako uzvi enog dobra. 41 Sokrat nema drugog izbora nego da ucutka sagovornika Glaukona. dakle sve ono to mi nazivamo svetom prirodnih bica" i svetom tehnike" pripada. Ovde Platon istovremeno uvodi hijerarhiju ideja (oblika). i mada sve propadljive stvari duguju svoje rodenje i svoju egzistenciju svojim rodovima i vrstama. mada su ove op tosti i same nepropadljive. ni za nas ni za Platona. 43 Cini se da Glaukonova primedba nije iskljucivo usmerena na to da se alom otkloni previ e svecan ton razgovora na ovom mestu. 44 Ako bi mudrovao . culnog sveta. dakle svako pojedinacno culno bice nastaje iz roda istovrsnih bica. Platonova podela vidljivog" vr i se po kriterijumu jasnog videnja". Najvi e mesto zauzima ideja dobra. 4 2 Dobr o kao ideja ne mo e se svesti na op tosti. vidljivo" je samo pojavna strana umstvenog" (noumenalnog). naime. dakle oni likovi koji se pojavljuju u prirodnim i ve tackim ogledalima. u nekom drugom smislu. da li je rec . Rod je trajan. 45 Tekst je u izvorniku nejasan i sporan. pa je stoga svejedno da li su jedni predmeti tog videnja. imenima. a njegovi clanovi su prolazni. koje je zgusnuto u dobru i univerzalijama. cini se da je prva verzija verodostojnija. U jednu od tih svrstava iva bica.pa ce se tek u okviru novoplatonizma razviti u pravcu . jer umstveno" i vidljivo". dok je vidljivo" rasuto u mno tvu propadljivih i prolaznih egzemplara. senke koje su proizvod sunceve ili neke druge svetlosti.

obliku. jer.. prema dijalogu Menon (86e). kao i u prethodnom slucaju. pretpostavljajuci da je crte na pesku kopija pravog kruga ili trougla. i to one moci koja je. kako se to vidi iz daljeg teksta. kao slicno prema onome cemu je slicno". tj. dakle sve polaze od vidljivog materijala (sadr aja). U ovom slucaju. od kopije prema originalu. za umno posmatranje bar unekoliko slican pravom liku. koje je nevidljivo i nije postavljeno dole. shvata (s-hvata) umom. bice kao takvo. smisaoni. od empirijskog prema racionalnom. Telo i culnost uop te pokriveni su u gornjem tekstu izrazom du ina hipoteza". od lo e kopije). iako znaju da je to lo a kopija. nego zato to se forma kao takva. naprotiv. kada hoce da doka u neku teoremu. U prevodu sam morao da upotrebim rec podrucje" zbog izra ajnih mogucnosti ili nemogucnosti na eg jezika. ali ne i shvatiti. idu prema umnom (tj. Podrucje umnog" je u ovom tekstu ocigledno jedno od glavnih saznajnih moci ljudske du e. uzimaju tap i crtaju u pesku figuru kruga ili trougla. nego direktnim putem. vidljivih egzemplara. sve nauke osim dijalektike istra uju na taj nacin. nego gore. shodno onome to je receno u prethodnoj bele ci. poimanje. izrazito superiorna nad moci videnja ocima. uop te. kao kopija prema originalu. iako nije pravi lik. 51 Istra ivati iz hipoteza" (ex hvpotheseon) ovde. dakle u onom to je vidljivo i postavljeno". ili. te u takvom postupku pretpostavljaju da jeste ono to nije. shvatljivi govor. ono to se ocima vidi nije istinito i stvarno kao ono to se umom uvida. prema liku. Jedino dijalektika ne polazi od vidljivog materijala. Prema onome to je receno u narednoj. po filozofovoj pretpostavci. znaci istra ivati od efekta prema uzroku. jer je njeno polazi te logos. Tako geometri. od vidljivog prema umnom. polazeci od vidljivog (tj. dole 53 Nehipoteticki pocetak (arhen anhvpotheton) je ideja" ili forma". um je mnogo bli i stvarnosti i istini nego oci. da je vidljivi crte . ne zavisi od onih svojih vidljivih. da bi pomocu ovog i preko ovog dospele do nevidljive umne forme. nego. ili sve ono to je moguce videti. Platon je samo pojacao i naglasio . koje su drukcije od izra ajnih mogucnosti grckog jezika. ideja po sebi. u ideji koju treba shvatiti. Kao to je hor at on sve ono to se vidi. naime. u onom svom najvi em obliku ne saznaje indirektnim. u samoj formi. VII knjizi Dr ave. ali ne zato to bi indirektni saznajni postupak bio lo . ili pomocu njenih pojavnih.i mnenja". izvr ena prema ljudskim saznajnim organima i mocima. 52 Du a u dijalektickom postupku napreduje iz svoje hipoteze". iz onoga to je postavljeno dole. Umna saznajna moc. 49 U izvorniku se ne upotrebljava rec podrucje". pojavnih egzemplara. ne polazi iz hipoteza. bice po sebi. nego se jednostavno ka e noeton". prema Platonu. pa postavlja neku vrstu proporcije: mnenje" se odnosi prema znanju. ideji). um je taj koji shvata vizuelnu percepciju. Ova poslednja teza zasniva se na Platonovoj teoriji videnja: oci mogu gledati. koje u svome bivstvovanju ne zavisi od sadr aja. slu e matematicari ( geometri"). 50 To je postupak kojim se. ili kao senka prema predmetu cija je senka. ne mo e ni shvatiti pomocu njenih kopija. tj. Ovi. oni od njega zavise. a koja je sama po sebi izvor svake moguce shvatljivosti i smisaonosti. ocima tako je no et on sve ono to se uvida. 366 48 Podela je i ovde. jer je i sama du a sme tena u telu.

tome da se u geometriji slike i primeri nikako ne primaju kao dokaz. Rec je. . nego samo kao pomocna i ocigledna" sredstva koja olak avaju shvatanje dokaza. 54 To znaci: kao ono to je pretpostavljeno. 367 to je vec . kao ono poznato i svima jasno.ono to je vec bila praksa grcke geometrije. u cijoj je konstituciji i sam ucestvovao. naime.

dakle. pecini kao svoje obja njenje konflikta izmedu obicnog mnenja i teorije ideja. A cilj istra ivanja. U filozofiji se pak. kao govor. koji upotrebljava hipoteze". odnosno ideju koja je za sebe i po sebi". a ne zna da su upravo ti vidljivi primerci u stvari pojedinacni pojavni oblici onih figura. umnom" kao saznajnoj moci du e. brojnih odnosa i drugih takvih rodova i vrsta. U gornjem tekstu. Ima naime. Platonova tvrdnja je bez tog kulturno-istonjskog konteksta nerazumljiva. teorija ideja smatra da je upravo obicno mnenje to koje posledicu uzima za uzrok: ono to je poslednje u redu stvari kao ono to je prvo. Slicno tome. u nastavku komentarisanog teksta. imao je kod Grka uzvi enije mesto nego kod modernih. 57 Du a koja nema snage da prevazide nivo hipoteza" je. umno uvidanje onoga to po sebi jeste takvo kakvo jeste. dakle. mo e da dosegne samo do pojma kao subjektivne forme. brojeva. nagove tava da saznajni postupak. pocelo pitanjima: ta je broj? ta je parno i neparno? ta je figura? itd. na pocetku sedme knjige Dr ave. pretpostavljalo da bice kao bice takode ima svoj logos i da se taj logos mo e protumaciti narocitom upotrebom ljudskog uma. bez sumnje u platonskoj tradiciji i sa namerom da se Platonov nacin izra avanja ucini preciznijim i jasnijim. Time se ne pomi lja samo na magijsku moc govora. proroci i pesnici. prema Platonovoj viziji. tj. U Aristotelovoj terminologiji. ne znajuci za drugi vi i domen. koje je otkrila. ona du a koja ostaje u domenu empirijskog i vidljivog. £a uzvrat. Ovde je ocigledno rec . Prema tome. tome da bi to pravo istra ivanje. i to shvacena kao odredba ili poimanje. u koju veruju svi primitivni narodi. 58 Logos. je definicija. ili onome to je prvo". obicno mnenje dr i da je ono to opisuje Platonova teorija ideja ne to kao naopako okrenut svet. pa je u sledecim razmatranjima. Platon je nastojao da i taj nesporazum izmedu obicnog mnenja i teorije ideja ukljuci kao posebni elemenat teorije ideja. to je lokalizovana u du i. pocev od Heraklita. samo kopije" (generalizacije) vidljivih primeraka culnog sveta. stavio metaforu . do pojma ili ideje" koji su u samoj du i i koji se tamo pokazuju kao shvatanje ili razumevanje same stvari. shodno tome. taj i takav inteligibilni oblik oznacen je kao prvi uzrok" ili kao prvi princip". mogu da prenose poruke bogova i sudbine. brojevi i si. U prethodnom tekstu bilo je reci . veruju da priroda govori sopstvemm jezikom i da taj govor prirode mudri ljudi mogu nauciti i razumeti. ali ona postaje razumljiva ako pretpostavimo da Platon time misli na ono to mi nazivamo logika". moglo da pocne istra ivanjem onoga to geometri'' uzimaju kao hipoteze" (v. tj. onaj poslednji ili onaj prvi izvor i same sebe i one moci shvatanja i poimanja. shvatanje. prethodnu bele ku). Takva du a u istra ivackom saznajnom postupku ivi u uverenju da su forme ili oblici (figure. umnom" kao inteligibilnom obliku. veruje se da narocito obdareni ili nadahnuti ljudi.55 Razumevanju gornje Platonove teze mo e pomoci Hegelova izreka: filozofija se bavi onim to se obicno smatra poznatim". nego pre svega na univerzalnost govora. Pravo istra ivanje pocinje tamo gde nauke svoja istra ivanja zakljucuju.). No Platon. koja je. Grcki filozofi. Ono bi. dijalek ticko istra ivanje. koja pocinju takvim pitanjima. U nemackom idealizmu uvedeni su atributi subjektivno" i objektivno". U gornjem tekstu rec je . 56 Platon ovde bez posebnih obja njenja prelazi na drugo znacenje noeton-a. . Dalje se nagove tava da jedino dijalekticki postupak uspeva da otkrije objektivnu formu.

jer Platon (Dr ava. ob-ja njavanje. svaki na svoj nacin. 951c) prvi upotrebljava rec theoria u znacenju umstvene kontemplacije onoga to jest. Zakoni. ali u doslovnom znacenju te reci. Uz to. a u dijalogu Dr avnik (258e. ono to Platon oznacava kao podrucje hipoteza". tj. u nama i oko nas kao prolaznih telesnih jedinki. ili odgovarajuci odrecno na postavljena pitanja. Platon je prvi postavio nauke. ili razumsko poimanje. No ta se logika". Ova je rec vi eznacna ili. na kraju VI knjige Dr ave. ne otkriva bez istra ivackog napora i bez onoga to Platon imenuje rccju dialigesthai (dijalektika). raz-ja njavanje (umno rasvetljavanje). ponovili. njegov raz-log i svrha. u podrucju onog to je ispod. Polazeci od sopstvene moci umnog uvidanja. Kant je oznacio. koja je ujedno i najdublji smisao bica. kao i kad je u pitanju rec filosofija. Kant i Hegel su to kasnije. odgovara onim oblicima ili formama koji se otkrivaju . Razumevanje. 517d. sagovornik daje svoj pristanak tezi onoga koji ispituje. pre svega ideji ili formi dobra. ne prevodeci ih. iz-laganje. I jedno i drugo je vezano za ispitivanje. zatim formi lepog i pravicnog. Tako se izvode sva dokazivanja i sva pobijanja. a ne ostaje u podrucju hipoteza". tj. bolje.jedna logika" bica i bivanja koja se nigde ne mo e videti niti drugim 368 culima osetiti. Rec dialegesthai upucuje pre svega na dia-lego razgovaram i na dia-logos = razgovor. onome to je gornje. pa se nagove tava da je i u tom najznacajnijem saznajno-istra ivackom postupku dopu tena upotreba hipoteza". 59 Prema prethodnom. 486a. kao govorenje . mnogo kasnije. 61 Umovanje (noesis) odgovara onome to je Aristotel precizirao kao teorija (theoria) i na ta je nadovezao ono to je nazvao teorijskim znanjima". moglo je izgledati da se u dijalektickom postupku zabranjuje upotreba primera i poredenja uzetih iz podrucja vidljivog". ispunjena jednim narocitim znacenjem. ili kako se ovde nazivaju ve tine. imajuci za taj postupak i direktne uzore u Platonovim tekstovima. 62 Umovanje odgovara najvi im oblicima (idejama). pre svega Kantovog i Hegelovog. preuzimajuci ih od Rimljana. zatim na: raz-laganje. koje nijedna rec modernih jezika ne bi mogla preneti. Rimljani su obe te reci jednostavno preuzeli. pomocu kojih se od mnenja" kao licnog mi ljenja dolazi do znanja kao univerzalne istine . sagovornik je prinuden ne fizickom silom ili kakvom drugom pretnjom. ili jednostavno odgovara potvrdno i odrecno na postavljena pitanja. ali koju ljudski logos poprima od bica i sadr i je u sebi. u podrucje razumskih saznajnih moci. kao podrucje moguceg iskustva". vidljivo. a dijalektiku u podrucje umstvenih saznajnih moci. onog to je tu dole. nego logikom da prihvati ili odbaci i ono to nu nim logickim nacinom sledi iz pocetnih potvrdnih ili odrecnih odgovora. postojecem. u okvirima nemackog idealizma. preuzimajuci terminologiju engleskog empirizma. Ono ce. kao to su postupili i moderni. Umovanje (noesis) i teorija (theoria) imaju i jedan sinonim novolatinskog porekla: spekulacija (speculatio). primera koji se odnose na sve ono to je tu oko nas. Ali. Ovde se sada to ispravlja. obraz-laganje. 60 Ovo je prvo i za evropsku filozofiju izvorno razlikovanje razuma i uma. Dopu tena je ana-logia. postati predmet kontroverznih stanovi ta. kao govor koji stremi onom gornjem. 259c) upotrebljava izraz praktike kao oznaku za prakticna znanja nasuprot izrazima gnostike i theoretike kao oznakama za teorijska znanja. dajuci svoj pristanak. sa svim posledicama koje su vec izra ene ili nagove tene ovde. postavljanje pitanja sa-govorniku i za njegovo od-govor-anje.

tj. licnim i grupnim uverenjima. licnim i op tim pred-rasudama. Vera odgovara onom to Platon na drugim mestima naziva mnenjima".u svim disciplinama matematike. dakle 369 . kao i u astronomiji i harmonici.

svakodnevnim prilikama naziva stvarnim". Rec je . 4 Ovi predmeti su gore" u odnosu na pecinu u kojoj se. do njega se dolazi proracunavanjem trajanja pojedinih suncevih perioda. nagadanje". mimetickim umetnostima. izvan vremena. jer pesnici kako to Platon eli da poka e u dijalogu Ijon govore kao u nekom bunilu. predmetima culnog opa anja. je umovanje (noesis) i razumevanje (dianoia). koji prema teoriji ideja. vec citiran napred na strani 386c u trecoj knjizi. eikasia. to je i ovde slucaj. i razdvajajuci saobrazno kulturno-istorijskim okolnostima mnenje i veru. konfuznim. onog sveta koji se ocima vidi. predstavama postojeceg. prema tome. Treci otsek kanona cistoga uma). ni jedan drugog. ) 1 Zarobljenici u pecini" ne vide ni sami sebe. vrhunske torme bica po sebi. i to na najjasniji moguci nacin. 7 Aluzija na Sokratovu sudbinu. njemu zakljucuje. tj. tj. 3 To je ono to se u obicnim. 5 Vreme i godine" nisu konstituenti bica po sebi. predstavljackim. Najzad. na cinjenicu da su Sokrata nj egovi sugradani osudili na smrt i pogubili. z. Slicnu podelu. 63 Ana-logos ovde oznacava srazmernost ili proporcionalnost: cetiri saznajne moci medusobno se odnose po jasnosti svojih vizija postojeceg na isti nacin kao to se pojedine regije umstvenog i vidljivog medusobno odnose po stepenu bica kojeg u sebi nose. Umstvena moc. oni. Ejkasija pak vizira samo senke" onih stvari i dogadaja koji su i sami senke" ni ih formi bica. kao umno posmatranje onoga to je prvo" i to je bez hipoteza". nego se . koju sam ovde preveo na im izrazima slikovito predstavljanje". nalaze Sokratovi zarobljenici". . iako se samo vreme ne mo e videti. ne znajuci pravi smisao onog to govore.onome to prethodi rasudivanju i to utice na prosudivanje vrednosti. Ejkasija je.nan\u i veri. pravi Kant u Kritici cistog uma (Transcendentalna dijalektika. naime ne vide te predmete. tj. 11 Moc vaspitanja ili obrazovanja je ogranicena. nisu stvarni u pravom smislu te reci. Vreme i godine su konstituenti vidljivog sveta. cemu se ovde to . odgovara mitu. ili saznajna moc. koje je vecno. skiciranoj u prethodnoj ( estoj) knjizi. kao je prikazano na kraju este knjige. 8 Aluzija na Sokratov odnos prema sugradan ima i sudski proces protiv Sokrata. Vreme sa suncem ulazi u svet. KNJIGA SEDMA ( . govoreci . prema Platonu. 6 Stih iz Odiseje (XI.to cini na najnejasniji moguci nacin. mnenju. samo bez ovog cetvrtog clana. najni a i najmanje vrcdna saznajna moc i rezultira u najmanje jasnim. nepromenljivo i. uop te. 2 Mo e gledati samo senke". 489). 64 Platon pokatkad upotrebljava reci istina" i bice" (realitet) kao sinonime. a sposobnost za ucenje. vizira bice samo po sebi. nego samo njihove senke. pa i . 9 Platon ovde misli na sofiste. nego samo svoje senke i senke drugih zarobljenika. 10 Organ za ucenje je um (nous). Isto je tako i sa predmetima koji se pronose iza njihovih leda. kao u nekom podzemlju. tj. pesni tvu i.

jer se i jedno i drugo rodenjem donosi na svet. jer su nauka i filozofija upravo usmerene prema neprolaznim i vecnim formama postojeceg. ako vaspitanik pocne da ih usvaja i ivi u istra ivackom entuzijazmu.govori metaforicno: vaspitac ne mo e usaditi nekome organ za ucenje" (um). prema svetu nastajanja i propadanja. Vaspitac mo e jedino da u vaspitaniku izvede preobra aj. tj. na onu na kojoj se nalazi ono to je neprolazno. . nauka i filozofija. ni sposobnost za ucenje. Stoga obrazovanje. Ovo preokretanje" ili preobracanje" vr i se u odnosu prema svetu prolaznih stvari. od kojeg vaspitanik treba da se okrene na drugu stranu. nepropadljivo i vecno. da vaspitanika preokrene (metastraphesetai) i usmeri njegov vid" prema dobru . sami po sebi vr e ono preobracanje".

U prvom slucaju. koja vodi kontemplaciji vecnih formi. Radost im je pad u ivotu" (D. Fr. tj. treba da bude obaveza za najmudrije. du a postaje troma. koja je na jednoj strani obojena crnom. za preobra aj onoga ko je. posmrtna boravi ta onih koji su zaslu ni za dr avu. U tom smislu je i Heraklit govorio: Du ama je radost ili smrt da vla ne budu. uspinjuci se gore do bogova". 19 Okretanje plocice" ili okretanje crepa" je metafora koja se upotrebljava u dijalogu Vedar (XVIII. i da ti nagoni i strasti kvare onaj besmrtni umni deo du e. Fedon to se mo e prevesti kao moc ili shvatanja. tj. Za tu moc ka e se da da je ta moc ono to je u ljudskom (70b. prema svetu kao regiji prolaznih i propadljivih stvari. a tragicki pesnici . du a postaje laka. decaci sa istocne strane jure one na zapadnoj strani. 21 V. ako je imaju. U drugom slucaju. strane 410a do 412a. oslobodi od te nagonske olovne^ duladi i usmeri prema gore. mi ljenja". preokretanjem crepa" naglo postao usmeren na drugu. 76c. Fr. uspelo im je. dok je vezana culno cu. Platonova je zamisao da upravljanje dr avnim poslovima. 17 To jest i u politici i u filozofiji. napred. Ovde je taj izraz u ironicnoj upotrebi. Igrom upravlja onaj ko u rukama dr i jednu plocicu. odvracajuci ga od njegove prirodne usmerenosti. te ka i lenja. '5 Direktna aluzija na prilike u atinskoj dr avi: oko vlasti se glo e i dr avom upravljaju oni koji po svojim sposobnostima i karakteru nisu dorasli toj obavezi. a na drugoj belom bojom. 22 Palamed je u Ilijadi prikazan kao izumitelj. 79d). dakle. 77) i Suva du a je najmudrija i najbolja" (D. vaspitanje ima da savlada snagu culnih nagona i da umni deo du e uzdigne. jer ne mogu biti zaslu ni za dr avu oni koji se odricu bilo kakve politicke aktivnosti. kao moc razumevanja" je ponajvi e bo anska. dok oni najmudriji i najpo teniji stoje po strani. onim poslovima koji se odnose na celu zajednicu. i obrnuto. 118). 16 Ono to je receno na strani 465de. a zabranjeni prostor za one kojima je do vlasti najvi e stalo. 20 Na strani 466e i dalje do 468a. Herakle i Dionis posle smrti postali neka vrsta bo anstava. Ta metafora potice iz jedne decje igre u kojoj su igraci podeljni na dva tabora. On baca plocicu uvis i uzvikuje niks hemera (noc-dan). spremna za uzdizanje i usavr avanje. i to zato da bi svoju mudrost. bivajuci usmeren na jednu stranu. 13 Platonova je pretpostavka da culni nagoni i culne strasti vuku nadole. suprotnu stranu. 466a. 241b) kao oznaka za preobra aj nasrtljivaca u begunca. koristili za zadovoljavanje egoistickih interesa na tetu op tih. i onda kada ovima do toga uop te nije stalo._ 14 Ostrvo bla enih ili ostrvo srecnih (makoren nesos) su prema tada njim verovanjima. tj. Upor. a to znaci bicu jedino besmrtno. da se oslobode vecnog boravi ta u podzemnom (Hadovom) carstvu i da vaskrsnu.12 U izvorniku stoji: phrcmesis. Prema tome. Ako plocica padne tako da je njena bela strana okrenuta nagore. 18 Prica se da su Asklepije.

na primer. preciznije. cija se saznajna moc krece u podrucju vidljivog. a culu vida i culu pipanja to nije mogucno. nego po svoj prilici i na prethodnu tvrdnju .Sofokle. jedinici i njenoj suprotnosti je u gornjem tekstu daleko jednostavniji. tome govori ovde u dijalogu Dr ava. odnosno u podrucju empirijskog (v. Jer. odnosno matematickog. a u kojem opet tanak. kao to se Platon pita u dijalogu Fedon. To culo vidi mnoge stvari istovremeno i kao jedinstvene i kao mno tvene. V. kojoj je bilo reci pri kraju este knjige. Eshil i Euripid su . kao to se tvrdi u estoj knjizi. Ako je na a pretpostavka osnovana. Platonova je namera da i u ovoj oblasti utvrdi saznajnu nemoc cula. mekoca i tvrdoca". jednoj te istoj stvari suprotna obave tenja. naime. jer mu se jedni te isti predmeti mogu istovremeno pokazivati i kao veliki i kao mali. ali se ne mogu spoznati odnosi medu predmetima. veliko po sebi" i malo po sebi" ne mogu postojati u podrucju vidljivog". Slicno tome. a u kojem opet tanak t o mo e razjasniti samo razum koji uvida te odnose. Upor. Ili. Za videnje ili za culo dodira. 25 Ta se tvrdnja ne odnosi samo na razdeobu umstvenog i vidljivog . 102a do 103a). u kojem je odnosu dati predmet debeo. prethodnu bele ku i stranu 523e. bez uce ca razuma. mogu opa ati predmeti (u ovom slucaju prsti). Pretpostavlja se. velikom i malom. da li je du a jedinica ili harmonija telesnih delova. U sredini je u odnosu na celu aku. u kojem je odnosu tvrd. pa tako podstice aktivnost razuma. Prst je. 26 Na strani 523cd. Na primer. nego u podrucju razumskog. i tvrd i mek. kvalitetima kao to. onda bi veliko po sebi bilo u stvari celina postojeceg. Malo po sebi bilo bi oznaka za empirijski svet. a na kraju je u odnosu na tri pokazana prsta. najveci od tri pokazana prsta je za videnje istovremeno i u sredini i na kraju. Naravno. kao to se pita Zenon u aporiji dihotomija". da postoji ne to to je veliko po sebi". a ne samo veliko u odnosu na ne to drugo to je manje. kvaliteti i relacije imaju apsolutnu vrednost. kao to se . Time ono daje . Naime. celina koja se samo umom mo e shvatiti. da li je prava dr ava jedna ili je sklop medusobno sukobljenih delova. koji kao nekakav sudija treba da razluci suprotnost i da svakoj odredi mesto koje . Ili. To se pitanje mo e postaviti u razlicitim kontekstima. 27 Sudija treba da odluci ta je to to se vidi: jedinica ili mno tvo. 23 Ovde Platon misli na to da se samim videnjem. Isti je slucaj kada je rec . ali je mek u odnosu na mermer. 24 U tekstu se pretpostavlja da veliko" i malo" nisu samo relativni. tvrd u odnosu na vunu. kraj este knjige). nego i apsolutni pojmovi. kao i to da postoji ne to to je malo po sebi". mo e se pitati da li je postojece jedinica ih je pak sastavljeno iz medusobno razlicitih regija. brka veliko i malo". koja nije locirana u podrucju empirijskog. No nacin postavljanja pitanja . jer u primeru koji je naveden. cula videnja. dijalog Fedon (96c do 97b. Stoga videnje. ocigledno pro irujuci tu oznaku na celinu empirijskog sveta. vidanje daje medusobno suprotne informacije. Palamedu pisali u istom duhu. jedan te isti predmet mo e biti i debeo i tanak. razum. Za razumevanje odnosa (relacija) medu stvarima po 372 treban je. da li je data du ina jedinica ili mno tvo manjih du ina. su debljina i tankoca". dakle. za ono to Platon naziva vidljivim". gde se takode pretpostavlja da kvantiteti.

povr ina. 29 Prakticno racunanje. oduzimanje. stocarstvu i drugim poslovima. Aritmetika je. kako bi se du a buducih Cuvara" usmerila prema dobru . preobracanje" du e i njeno izvlacenje iz vrtloga svakodnevnih interesovanja i strasti. obuhvata prebrojavanje koje se vr i u trgovini. Logistika takode ukljucuje cetiri racunske radnje: sabiranje. mno enje i delenje. tome koja su to znanja pomocu kojih se mo e izvr iti preobra aj". ve tina. u korist dr ave i u sopstvenu korist. 28 Rec je . ume nost baratanja brojevima izvan prakticnih potreba i svrha. Logistika i aritmetika imaju dvojaku funkciju: prakticnu (de 373 . zapremina.joj odgovara. poljoprivredi. a uz to i obicna merenja du ina. logistika. kako je Platon zajedno sa drugim naukama ponekad naziva.

kocki i lopti kao . Nadalje. jer je 1/2 '2=1 . kvadratu kao nekakvom ramu. bude i ratnik. to upuceni" pokazati. Svakako ne bi odgovaralo izvoru ako bi smo rekli da je takva upotreba logistike idiotska. ne samo onaj ko je vest u mi ljenju". U daljem izlaganju Platon nastoji da nade najbolji nacin povezivanja te dve funkcije. uzeta za jedinicu. No moguce je. u slucaju potrebe. pravoj govore kao nekakvom dobrom zategnutom konopcu. . 34 Iz raspravljanja . Ovde je razume se. a te dve ve tine uslovljavaju jedna drugu. te u tom svom prolaznom i nestalnom obliku ne mogu biti predmet nauke. ostaje nepromenjena tom deobom na manje jedinice. Isto se .latnu) i teorijsku (kontemplativnu). tada ce se lako pokazati da du . proisteklim iz empirijskih generalizacija. Hrabrost je jedna od cetiri kardinalne vrline koje moraju biti prisutne i u dr avi i u licnosti cuvara". primenjenu u njegovim aporijama". 4 ili .. na primer. Ova hijerarhija proizlazi iz razlicitih stepena sposobnosti i sklonosti . predmetima koje majstori prave . da se ovde aludira na Zenonovu dijalektiku. = 1. na dva dela. culima dostupnim predmetima vidljivog" sveta. umno avanjem. delova.. mogu nastati one dosetke koje su nazvane sofizmima". odnosno mudrac u najvi em ljudski mogucem stepenu.u tada ce oni koji su u kao jedinica time nije dobija ako se jedinica govoru" razlomi. brojevima. . isto kao to ovu daje i umno ak deobnih clanova ukoliko su oni medusobno jednaki. u kojima se operi e brojevima proisteklim iz vidljivih i opipljivih tela". Filozof pak mo e ono to mo e ratnik. matematickim stvarima govore na isti nacin kao to se govori . da se jedinica promenila. to je pre dmet ucenja. mada bi se mogla staviti i rec bice". . te .) · . logistikos je prevedeno na im izrazom vest u mi ljenju". nekakvom ravnom polju. 36 Misli se na stvari empirijskog sveta koje nastaju i nestaju. a ratnik ne mo e ono to mo e filozof. 31 Svha ucenja nije za sve ucenike ista: buduci ratnik izucava logistiku i aritmetiku radi najboljeg moguceg upra njavanja svoje profesije. upotrebljena moderna notacija. na primer. 3. Rec ousia preveo sam ovde na om recju su tina".· (1 : . jer zbir tih manjih jedinica daje onu polaznu jedinicu. nego i onaj ko je vest u racunanju". 32 Cuvar" uzorne dr ave je znalac. tome da geometri" (matematicari) vecinom upotrebljavaju jezik naivnog realizma. Logistikos je. 37 Rec je . .u govoru" podeli na bilo koji broj (n) delova. Ako se du podeli na 2. 33 Rec idiotikos ovde oznacava onaj oblik neznala tva ili nisko plasiranog znala tva koji logistiku upotrebljava u prizemnom krugu privatno-sopstvenickog interesa. ravni kao . Platon i matematicari njegovog vremena uzimali su za jedinicu neku du . * 30 Rec nauka" (mathema) ovde je upotrebljena u znacenju onoga to se uci. a filozof opet radi onoga to sacinjava njegov ivotni poziv. u smislu onog to jeste na nepromenljiv nacin. naime. jer nije bilo mogucno preneti Platonovu igru reci na tom mestu. a to podrazumeva da on. isto tako. u dana njem znacenju te reci. 35 Ako se jedinica .

jer onaj ko ne zna geometriju nece razumeti one vi e nauke koje se tu izucavaju. kvadratni brojevi. prostornim cvrstim figurama (popu larno: telima). na ta Glaukon primecuje da ta nauka u Sokratovo vreme jo nije otkrivena. da se matematika u celini neguje samo radi cistog saznanja. onome prvom odgovaraju tzv. medutim. 33 Verovatno je i ovo mesto poslu ilo kao osnov legende da je na ulazu u Akademiju stajao natpis: Neka ne ulazi ko nije vest geo metriji". odnosno radi preobracenja du e i njenog usmeravanja ka vrhunskom dobru . govori . ali u formi indikativnog suda. 40 Ova oma ka nije slucajna. shodno klasnim predrasudama. a drugom jednacine drugog stepena ( kvadratne jednacine"). stereometriji. koja ima du inu i irinu. ova je nauka utemeljena i razvijena tek u Akademiji. U kasnije razvijenoj algebri. i tome slicno. uostalom. Druga dimenzija je ravan. naukom . Matema ticke stvari druge dimenzije" obuhvata «geometrija u ravni ( planime trija"). linearne jednacine. Treca di menzija je ono to daje vamo dubinu" i obuhvacena je onim to danas nazi stereometrijom". Cinjenica je. predstavljen pravom linijom. postavlja zahtev. naime. a ne radi prakticne primene u arhitekturi. ili u nekom drugom zanatu. pa ih niko ne mo e nacrtati i konstruisati kao takve. Platon nije u tome gledi tu bio usamljen. Platon. Iako je u pitagorejaca bilo izvesnih elemenata prostorne geometrije. Ovaj se zahtev unekoliko kosi sa prethodnim zahtevom da ratnici uzorne 374 dr ave uce matematiku radi to boljeg praktikovanja ratnicke ve tine. Glavnu . ili broj. neempirijske. Platon. da je grcka nauka bila potpuno odvojena od zanatstva i od onoga to danas nazivamo tehnologijom". smatrao da je ratnicki poziv plemenitiji od radnicko-zanatlijskog poziva i da je za slobodno? coveka nedostojno da se bavi bilo kakvim fizickim radom. A sve matematicke stvari su. No Platon je. a u aritmetici tome odgovaraju tzv. po definiciji. 39 p rv a dimenzija je prava linija.od drveta ili kamena.

vod" bio Platon. 47 Sokrat ovde ironicno govori . jer astronomija bi trebalo da bude peta nauka. cije ime nosi jedan od Platonovih dijaloga. mada je nema u izvorniku. U prevodu sam ipak upotrebio rec stereometrija". da pod geometrijom" razume ono to je kasnije nazvano planimetrija". a da jo nema ime za prostornu geometriju (stereometriju). u oblasti prostorne geometrije. Teajtetov rad na razvijanju stereometrije nastavio je mladi pripadnik Akademije Eudoks sa Knida cijem autorstvu se moraju pripisati osnovi onoga to sadr e XI i XII knjiga Euklidovih Elemenata. onome to se prostire u dubinu i to se kao takvo krece ili. 375 da hrabro. 44 Tekst je ovde nejasan. donosi zakljucke. tekst postao bez narocite potrebe nerazumljiv. Glaukonovoj sklonosti ali brzopleto. 46 Verovatno aluzija na Empedokla i Anaksagoru. pri cemu bi ironija na Glaukonov racun bila jo jer smisao recenog je upravo obrnut. bolje reci. Platon je ocigledno zadovoljan tokom tih istra ivanja. pomera". No cini se da Platon logistiku pridru uje aritmetici.ulogu u tome imao je pripadnik Platonove Akademije Teajtet. 42 Aluzija na istra ivanja. jer vidi kako se stereometrija uprkos svim preprekama pojavljuje kao kompletna nauka. ako se i logistika" racuna kao posebna nauka. .. glupo". 41 To je aluzija na organizovana istra ivanja u Akademiji. Kad to pi e. 43 Platon ovde ne upotrebljava rec tela". nego ka e da je astronomija nauka . Poslednja recenica bi prevodu mogla da glasi: mo da ti prosuduje vispreno. preduzeta u Akademiji. u slobodnijem a ja naivno i vi e nagla ena. ciji je . jer bi doslovnim prevodenjem onoga to Platon oznacava zgusnutim nacinom i upucivanjem na prethodna izlaganja. 45 Na strani 527de. Nesumnjiv je Platonov uticaj na cisto teorijski smer geometrije u smislu obja njenja datog u bele ci 37.

Tako . jedino podrucje vidljivog" sveta u kojem nema nastajanja i propadanja. reci koje pripadaju porodici glagola ideein = gledati. uvodeci pretpostavku da su nebeska tela apsolutno laka" i po tome nematerijalna. 50 Ovo je od Platona pa nadalje. a nauka se ne odnosi na aroliko mno tvo stvari culnoga sveta. Na slican nacin sledi da je ivica kocke. 55 Nebesko podrucje je. Ovu je zamisao Aristotel odbacio. dok je ivicu tra enog dvostrukog kvadrata lako konstruisati pomocu lenjira i estara. . u potpunoj istoriji nauka. I du ina tra enog dvostrukog kvadrata. iz cega. nasuprot zemaljskim i sublunarnim telima koja su apsolutno te ka" i po tome materijalna. i to delom zato to iz prostog gledanja unaokolo. posmatrati. a promene u tom podrucju vr e se po matematickim principima: kretanjem po idealnim putanjama.2. da je nebeski demijurg vrhunski matematicar i da mu je kao takvom po lo za rukom ono to nijednom zemaljskom majstoru nije mogucno: da konstrui e svemir shodno idealnim matematickim principima. 49 Platon o tro razlikuje gledanje du e" od obicnog gledanja ocima. povr ina dvostruko veceg kvadrata cija ie ivica . koje su nepromenljive. i to kao takvo osmi ljava ono aroliko mno tvo. ne sledi nikakva nauka. a ne eidos ili idea. prema tome. lunama i godine pojedinih planeta. 53 Shodno pitagorejskim ucenjima. V. bice 2a2. kvadrati i kocke sa takvim ivicama ne mogu adekvatno konstruisati ili napraviti od nekog materijala. \cr ono to je tako nacrtano ili napravljeno nije jednako onome to je zami ljeno. meseca i celokupnog nebeskog svoda. sistematizuje ga i pokazuje da u haoticnom mno tvu utisaka i zbivanja ima nekog reda. shodno prastarim verovanjima. jer je tra ena ivica jednaka dijagonali datog kvadrata problem dvostruke kocke je takvim konstruktivnim postupkom nere iv. . identitetu i udvajanju.48 . bele ku 49. koja ima dvostruko vecu zapreminu od date kocke. kao i du ina tra ene dvostruke kocke pokazuju se kao iracionalni brojevi. a ne gledanjem empirijskih modela. ostvarivano kao matematicka astronomija. dvostrukom" verovatno se odnosi na problem dvostrukog kvadrata ili dvostruke kocke.2. Osnova takvog rasudivanja ipak je bila videnje ocima (opsis). koje je Platon prethodno odbacio kao saznajno nepouzdano. Du a gleda" umom. Um je uvidajuce oko" du e. a delom zato to su predmeti videnja nestalni i promenljivi. te je u tom duhu receno da nebo astronoma nijedno oko ne mo e videti". Izraz istina . te se. a ne ocima. Osim toga. Cini se da je Platon zvezde i planete ubrajao u iva bica" i. Ovde se precutno prihvata stara zamisao presokratika da su i zemlja i nebo sagradeni od istog materijala. A problem je u tome da se nade du ina kvadrata cija je povr ina dvostruko veca: ako je du ina datog kvadrata a. koje se mogu shvatiti samo rasudivanjem i izracunavanjem. nego na ono to je op te i nu no. prema modernoj notaciji. Za videnje (ocima) je u tom tekstu upotrebljena rec opsis. stvarima koje se jednostavno gledaju nema nauke. gore ili dole. prema Platonovoj pretpostavci. sledi da je . 54 Razdeobe vremena" u grckoj astronomiji vr ene su prema opa ljivim kretanjima sunca. 51 U izvorniku stoji rec shema (schema). 52 To su istine . = a . Platon pretpostavlja. idealnim oblicima. = &. u bogove. Tako su se dobivale godine razlicitog trajanja: solarna.

U translatornom. iskonskog. i (II) u ona koja se mogu cuti. a sve zajedno sklad tih tonova. napred. koje je za Platona ujedno i prvo u smislu izvornog. nego da se. tako se i u slucaju harmonike oni koji uce ne mogu pouzdati samo u svoje u i. Ovo poslednje ( deseto"). Sve u svemu. 529d). Ono prvo ili deveto" moglo bi biti kretanje ivog tela. Tako bi ono to mi nazivamo rotacionim" kretanjem u Platonovom nabrajanju obuhvatalo cetiri vrste planetarnih kretanja. Ovima bi se. Upor. nego se moraju truditi da to shvate matematikom (v. pored spomenuta dva (onog koje obu 376 hvata svet ivih bica i onog koje buhvata svet senki). cime se nagove tava ono to nam je preko Ptolomeja poznato kao epicikl" (mali krug cije se sredi te krece po velikom krugu). ukupno osam vrsta kretanja. 616d do 617c) dat jo manje jasan opis. stranu 510a i dalje. verujuci da svaka nebeska sfera proizvodi jedan njoj svojstven ton. u skladu sa osnovnim Sokratovim opredeljenjem. 57 U Zakonima (X. spasenju" du e i dr ave kao prirodne ljudske zajednice. uvodeci pitagorejski nacin ivota". okrene prema istra ivanjima koja bi trebalo da vode preobracanju". takode Zakoni (VII. jedna bi bila jednostavno klizanje. 821b i dalje) i Timej (38c i dalje). 59 To je verovatno aluzija na ono to su pitagorejci nazvali harmonija sfera". pa se iz Platonovog teksta mo e razabrati da ta vrsta kretanja obuhvata bar dve podvrste: periferno i centralno. kako se cini. ali isto tako i kretanje planeta i sunca. Prvih osam kretanja mada se iz Platonovog teksta u Zakonu ne vidi jasno ta bi moglo biti svako od tih osam pripadaju onome to se modernom terminologijom mo e svrstati u tri sledece vrste kretanja: (I) rotaciono. obuhvataju: (I) ono to pokrece ne to drugo a i samo biva pokretano necim drugim. kao u kretanju nekog cilindra. 56 Cini se da je Platonova prvobitna namera bila da se ne bavi mnogo astronomijom. Platon pominje pitagorejce samo na dva mesta. .bi se moglo razumeti za to je on propustio da podrucje neba oznaci kao trece podrucje vidljivog". Ostale cetiri podvrste pripadale bi translatornom i hemijskom kretanju. cini sr svega to je ivo. svakom po dve. jedna podvrsta bi bila sjedinjavanje i me anje. Preostale dve. Ovo je jedno od tih. a druga valjanje. . a druga razlaganje na sastavne delove. koje Platon imenuje kao deveto" i deseto" kretanje. 893b i dalje) nabrajaju se" sve vrste kretanja i ka e se (894d) da ima ukupno deset kretanja. nego moraju upotrebiti pamet. mogle dodati jo dve podvrste: kretanja po velikoj i kretanje po maloj orbiti. 60 Kao to se astronomi ne mogu pouzdati u to da smisao nebeskih kretanja vide ocima. a drugo je u X knjizi Dr ave (6Q0b) gde se pominje Pitagora i uticaj koje je on izvr io na svoje sledbenike. V. ovima je u Dr avi (X. 58 Ovde se sva kretanja dele u dve velike grupe: (I) u ona koja se mogu videti. Rotaciono je kretanje nalik na obrtanje tocka. U hemijskom. (II) ono to samo sebe pokrece a sposobno je da pokrece i ne to drugo. odnosno glavnu karakteristiku onoga to Platon naziva psyche (du a). (II) translatorno i (III) hemijsko.

62 Nejasni izrazi iz recnika primitivnih pitagorejaca. sudeci po nabrojanim recima. postupali sa muzickim instrumentom kao sa ivim stvorom.61 Gornje podsmevanje se verovatno odnosi na pripadnike pitagorejskih sekti. ali su fanaticno sledili ono to su prihvatili kao Pitagorino uputstvo za ivot. one koji nisu bili ni osobito uceni ni osobito pametni. . koji su.

nije istra ivanje koje ne rezultira ni u cemu definitivnom. same od sebe. glatkim povr inama i uop te prirodnim ogledalima Platon naziva bo anskim prividima" zato to se te slike proizvode prirodno. prikaze" su. Dijalektika. posle kraceg ili du eg lanca posredovanja. koji na zidu pecine. dokazivanjem ne mogu ni u spomenutim naukama imati uspeha. One su ve tacke (neprirodne) kao i one prikaze" (idoli) koje pronose pred ulazom u pecinu. obrazlaganjem. Isti je smisao poredenja koje u tekstu dalje sledi. u ovoj poslednjoj' (methodos) oodrazumeva se jo jedno znacenje: nacin istra ivanja. pecini prikaze" su one ve tacke figure koje se pronose iza leda zarobljenih u pecini. inicijalni podsticaj za uvidanje. Sokrat je. planimetriju. nikako ne ostaje na cinjenici da se govor i rasprava prenose cuvenjem nego smera na logos kao na razlog i dokaz. Ipak. Naprotiv. dijalog Sofist (266b i dalje). koju sam ovde preveo na om recju razlog". Izvorna rec je eidola (idoli). vide senke tih figura. V. sklonosti i zabluda.63 Primitivni pitagorejci se u istra ivanju smisla nebeskih kretanja previ e i uzaludno oslanjaju na ono to oci vide. koje nisu organ za shvatanje. astronomiju i harmoniku) istovremeno i dijalekticari? 66 U izvorniku stoji vi esmislena rec logos. Upor. 73 Dijalektika je onaj put (v. 65 Sokrat u stvari pita da li su oni koji su upuceni u nauke (aritmetiku. moraju biti i dijalekticari. dijalektika je put koji vodi apsolutnom znanju. 64 Neprevodljiva igra reci: nomos oznacava i melodiju i zakon. ire. 67 Ponovljena igra reci upotrebom termina nomos. koje dolazi tek na kraju. navodenjem razloga. sklon da tvrdi da oni koji su upuceni u nauke istovremeno. dakle. jeste onaj . Hegelova koncepcija dijalektike je u toj tacki potpuno saglasna s Platonovom. 70 U alegoriji . slu eci se govorom (logos). bele ku 69) koji vodi krajnjem cilju. Ona nikako nije put bez kraja i konca. na ono to se samo umom mo e cuti". Reci hodos i meihodos (metod) ovde znace isto: put. tj. 7 2 Oci i u i. a u istra ivanju smisla muzike pona aju se kao naivcine koje hoce muziku da shvate samo u ima. 71 Slike na vodi. a koje se odnosi na videnje ocima i na umno videnje (uvidanje). razlaganjem. nacin prikazivanja. prema kojem su licem okrenuti. predmeti vidljivog" zemaljskog sveta. prema tome. 69 Videnje ocima samo je polazna tacka. naukama bio samo predigra za ono to je sr stvari . Dijalektika. Oni koji ne umeju ili ne ele da se slu e logikom. Ljudske slabosti iskacu iz tog prirodnog lanca dogadanja u kojem su one neka vrsta stranog tela". i upravo radi te upucenosti. kojoj se raspravlja: smisao zakona u Dr avi i smisao dijalektike u konstituciji sistema znanja. za Platona. dakle. stereometriju. ali Platon hoce da ka e kako je prethodni govor . bele ku 64. u nastojanju da to je moguce vernije izrazim smisao recenog. 69 Put posredovanja koji vodi od culnog podsticaj a do inteligibilnog. a ne pod dejstvom ljudskih elja. shvatanju sistema postojeceg i njegovih pojavnih oblika. U kontekstu su inace upotrebljeni izrazi koji se odnose na muziku.

koje se ticu svih. dar 378 sebe mo e izlo iti u filozofiji. geometriju. da oni koji drugima zapovedaju i po svojoj spolja njosti budu najocitiji. nesamerljivo. 70 U izvorniku stoji rec alogos (doslovno: ono to nema logos). liku i dr anju (eueidestatous). istinoljubiva i sklona znanju. po Pitagorinoj teoremi. 78 V. Iz daljeg teksta se vidi ta se misli pod tim polutanstvom i tom bastardno cu la nih filozofa. obrazovanosti i stvarnoj istinoljubivosti. oni cija je priroda nepatvoreno mudroljubiva. Po eljno je. a ne oni koji se la no predstavljaju kao filozofi. onda oni nece moci da upravljaju dr avom i da donose ispravne odluke. Ili mo da zbog toga to se lepa du a" te ko mo e uskladiti sa ru nim i kr ljavim telom. bele ku 81. kako se meni pokazuje. 85 U ranijem odabiranju (412c) bilo je reci ." 74 Misli se na aritmetiku.put koji zna za sebe. jer je. astronomiju i harmoniku. V. kao nesamerljivost strane i dijagonale kvadrata. nije obrazlo en. 77 Rec je . nije postavljen imperativno. str. iracionalne brojeve. biti ona la koju upotrebljavaju pesnici i mitolozi. dakle. u je. 83 U istom znacenju kao zakonit i nezakonit porod filozofije. onda se dijagonala tog istog kvadrata nikako ne mo e izmeriti tom jedinicom. na primer. 80 Na strani 495c i dalje. koji su. 84 A to su oni koji su telesno i duhovno defektni. Ako se u vaspitanike usadi nesamerljivost. u tom slucaju dijagonala d = /2. dijalektici kao nauci koja u najvecoj meri du u i usmerava je ka ideji dobra. a ne po prirodi. Posledica filozofija nezamisliva i nemoguca bez dijalogu Fileb (16c) Sokrat ka e: Dijalektika koji su bogovi coveku nacinili i koji je do nas. nezreli (detinjasti). zakr ljali. S druge strane. jer ni u cemu nece imati mere. U prevodu sam stavio iracionalnost" zato to se tvrdnja odnosi na tzv. Ako se strana kvadrata uzme za jedinicu. verovatno zbog toga da bi i samom svojom pojavom ulivali autoritet. 81 Ovim poredenjem se kazuje da filozofijom treba da se bave oni koji su joj po svojoj prirodi privr eni. tome ko treba da zapoveda a ko da slu a. koji su izvorno bili definisani kao nesamerljivost linija" (du i). ono to je neizrecivo. dospeo iz bo anskog za vicaja kao izvanredno blistava vatra. 79 Zahtev da buduci upravljaci budu po mogucstvu i najlep i po stasu. koji sam je Platonovog stanovi ta da je dijalektike. 82 Nenamerna la " ce. Prometejevim posredstvom. Taj zahtev. dakle. kao to se vidi. alogicko. III knjigu. to samo po imenu i zvanju. po svoj prilici. sada je rec . 75 Na kraju VI knjige. tome koje je ivotno doba najpogodnije preobraca" . 412e i dalje.

u kojoj su poducavali. ne hajuci za istinu. 86 Na strani 467b i dalje. pa se postavlja pitanje da li takvu krivicu treba oprostiti i krivce pomilovati. pocinju dokazivati i osporavati ono to im je trenutno u interesu. dijalektici kao . tj. tj. Ali iz onog to dalje sledi ocigledno je da dijalektika (dialegsthai) ovde oznacava ve tinu kojom se slabiji govor" pretvara u jaci govor". Takvom ve tinom. koji tra e da dijalekticar bude usmeren ka istini i dobru . necem to se iroko praktikuje i zloupotrebljava.za ucenje. ne to to je protivno njenim principima i postulatima. 87 Sokrat ovde govori . ljudi se napune riezakonito cu". dakle ve tinu uveravanja i razuveravanja koja se primenjuje u demokratskoj skup tini i pred demokratskim sudovima. sofisti. krivi su. 379 . 88 Oni koji dijalektikom" cine ne to nezakonito.

Hesio dova Teogonija. 415d pa nadalje. 13 Periodicno obrtanje" je karakteristika kretanja nebeskih tela. a ne organon za istra ivanje istine i otkrivanje puta ka dobru . 92 Ovo tvrdenje i ona koja potom slede sacinjavaju neku vrstu programskih uputstava za nasilno preuzimanje vlasti od strane filozofa. ali je u su tini ne to nalik na ono to se kazuje deci. To jest na prethodnim stranicama sedme knjige. Platon ima odredene rezerve prema mitovima. 8 Time su sva cetiri tipa empirijskih dr avnih uredenja okarakterisana kao bolesti dr ave". XXII. koju je Platon. 445c). Svaka vrsta ivih bica ima svoj odgovarajuci manji ili veci ciklus. 10 Poslovicni izraz (Ilijada. odnosno ravan odredena trima tackama koje nisu na istoj pravoj (trougao). ono to sledi ozbiljno je po tonu. Puna ivotna zrelost zahteva se upravo zbog toga to dijalektika u sklonostima nedozrelih ljudi mo e postati orude za sticanje licne slave i koristi. Platonovi tridesetogodi njaci" su bili obavezni da prethodnih deset godina posvete onim naukama koje istra uju iz hipoteza".89 Platon smatra da se dijalektikom ne smeju baviti ljudi mladi od trideset godina. 14 Kvadriranjem broja dobija se povr ina. 163. Puc pocinje u odredeni cas prvim i najznacajnijim prevratnickim cinom: isterivanjem iz dr ave svih stanovnika starijih od deset godina. Dijalog je ovde uporeden sa sportskim dvobojem. smatrao za najgori oblik dr avnog uredenja. 9 Nasledne kne evine postojale su u Tesaliji. dakle kao ono to postepeno razara. U pocetku pete knjige. ) 1 Gornji tekst je kratak rezime pete knjige i onoga u 2 3 4 5 to je receno trecoj knjizi pocev od str. KNJIGA OSMA ( . Mitovi to obrtanje povezuju sa ivotnim ciklusom svakog ivog bica. U pocetku svake nove runde borci (rvaci i bokseri) zauzimaju odredeni stav. kako ce se iz daljeg teksta videti. 90 U dijalogu Gorgija (463b) retorika je identifikovana sa laskanjem. odnosno figura odredena sa cetiri tacke . 11 Racunajuci i uzornu dr avu . Na kraju cetvrte knjige (str. iz same njene konstitucije. ili timarhija. kojoj se u dijalogu govori. 91 Na strani 537b bilo je predvideno da telesne ve be traju dve ili tri godine. a u Kartagini je bilo moguce kupiti kraljevski polo aj. 126. 6 Kritsko i spartansko dr avno uredenje ovde su podvedeni pod zajednicko ime: timokratija. KutHranjem se dobija treca dimenzija". ili orude za zabavu. ali se ipak njima slu i da bi pone to i sam slikovito" prikazivao. razjeda dr avu iznutra. Odiseja. XIX. 12 Prema toj najavi. 35). 7 Ocigledno ironicno izrecen atribut za tiranidu.

Svi ravnostrani trougli su medusobno slicni. .( granicnice") koje nisu u istoj ravni (piramida). svi takvi trougli jednostavno se dobijaju mno enjem strana onog osnovnog sa 2. a to su oni trougli cije su strane celi brojevi i odnose se kao 3:4:5 (na primer: 6 : 8 : 10. ovaj nejasan tekst bi mogao biti protumacen na sledeci nacin: ivotni ciklusi ljudskog roda odredeni su ravnostranim ili pravouglim (Pitagorinim) trouglima. 5. 3. 4. kao to su medusobno slicni i svi Pitagorini trougli. 15 Matematicki deo mita je najverovatnije pitagorejskog porekla. pravilnim tetraedrima i piramidama cije su osnove Pitagorini trougli. 9 : 12 : 15. 12 : 16 : 20 itd. n). Shodno prethodnom.

ta racunica izgledati ovako: (4/3 25 3)2 = (4 · 25)2 = 1002 = 100 " 100. u kojoj pesnici . Du a je neprostorna. 16 Osnovni epitrit (epitritos) morao bi biti izra en odnosom 4 : 3. mno tvo dvosmislenosti i skokova u izvodenju. 20 Perijeci (pen'oikoi = oni koji stanuju okolo).u punoj ozbiljnosti govore". zasnovana na slicnosti. Predstavljanje ivotnih ciklusa istovremeno ravnim (kvadratnim brojevima) i prostornim (kubnim brojevima) figurama verovatno potice iz osnovne podele ivog bica na du u i telo. Od antickih vremena do na eg vremena komentatori nisu do li ni do kakvog jednoznacnog tumacenja. a u stvari se ale kao da svoje reci upucuju deci. ni na koji nacin nije ucestvovala u upravljanju dr avom. U svakoj od tih klasa geometrijskih figura postoji proporcionalnost strana. ukoliko se pretpostavi da petorka" ili pempada" (pempas. 17 Ova tvrdnja jo dopu ta tumacenje. napred podelu du evnih moci na strani 434d i dalje. naime. cime se verovatno ukazuje na odstupanja pojedinih ivotnih ciklusa od pravilnosti. 18 Ovim se ukazuje na nejasnost prethodnog teksta: Muze ni ta ne obja njavaju. Platon je gore u tekstu (545e) najavio da ce ovo izlo iti na pesnicki tajanstveni nacin... 19 Od tog mesta pa nadalje ponovo se prilazi na direktan govor. Uostalom. Poslednja recenica znaci jednostavno to da se u proporcionalnosti spomenutih figura ne pojavljuju iracionalni brojevi. odnosu njihovih strana. 23 V. ados) ima ovde tehnicko znacenje 52 ili 25 i ukoliko se dola enje do prve harmonije" ili prvog proizvoda izvede kvadriranjem. i to kao odnos 3 :4. Jedino je unekoliko van sumnje da je prva harmonija" reprezentovana kvadratom. Taj bi prelaz mogao znaciti da Platon onome to sledi pridaje vecu verodostojnost. Tada ce. jer sadr i previ e dvosmislenosti uz premalo podataka. Ova kasta nije imala gradanska prava. inace bi pesnici govorili jasno kao filozofi. to je potpuno razumljivo kad se ima u vidu namerna tajanstvenost teksta. Epitrit je takode oznaka koju su Grci upotrebljavali u metrici. Izraz spoji" (sydzygeis) ovde znaci isto to i pomno i". No taj se epitrit mo e dobiti i u ravnostranom trouglu. odnosom kateta u osnovnom Pitagorinom trouglu i u svim trouglima koji su iz tog osnovnog izvedeni umno avanjem njihovih strana celim brojevima. kojim se izra ava povr ina kvadrata nad visinom toga trougla. mada Sokrat odgovara na pitanje . 2' Sisitije. Ovo tumacenje je izvedeno prema sledecoj recenici u kojoj se tvrdi da je prva harmonija" sastavljena iz jednakih cinilaca. a druga pravougaonikom. 22 Ovde Adeimant smenjuje Glaukona u odgovaranju na Sokratova pitanja. usled neumerenog ivljenja. U tekstu se pominju i neslicnosti". bolesti.Isto se mo e reci i za medusobne odnose pravilnih tetraedara i za medusobne odnose piramida cije su osnove Pitagorini trougli. Ostatak teksta ne dopu ta nikakvo iole pouzdano tumacenje. a telo je definisano onom trecom dimenzijom". naziv za kastu seljaka u Sparti. sto puta sto.a ta dalje ka u Muze?'. prema modernoj notaciji. kao u tragediji". nasilne smrti i si. tj. bar kad je rec . . Nejasno je kako se iz osnovnog epitrita dobija druga harmonija".

u drugoj knjizi Dr ave. dijalog Gozba (210ac. da bi ubrzo to napustio i utonuo u bujicu svakodnevnog ivotnog toka. Asocijacije savremenika na Platonov tekst morale su. Oni koji su okusili taj lotos namah su se zaboravili i nije im vi e bilo stalo do povratka na brodove ni do traganja za domovinom. 32 Rec je . dva stiha (451. I u jednom i u drugom slucaju. kao i demokratska dr ava (v. ocigledno je u najvecoj meri ironican. sadr e u sebi. 31 Opis onoga to se zbiva u du i ovde odgovara onome to Platon vidi kao principe raspodele vlasti u atinskoj demokratiji. pona anju orficara daje odeljak 364b i dalje. Jedan deo Odisejeve dru ine posetio je Lotofage. koje su u atinskoj dr avi bile legalizovane. 33 Platon hoce da ka e da takav covek s vremena na vreme pone to misli. napred. demokratskom coveku". 570) sa razlicitih mesta tragedije Platon je ovde spojio. uz pomoc preostalih drugova koji nisu jeli lotos. 30 Platon poredi korumpiranje mlade du e sa postupkom posvecivanja u velike misterije" i sa svecanim povorkama koje posveceni prireduju. kako se vidi iz onoga to sledi. biti neuporedivo ivlje i odredenije nego to to mo e biti slucaj sa dana njim citanjem. 34 Demokratski covek. Na drugi nacin. naime. pa su tiranida" i tiranin" najru niji . pripisan tiranidi i tiraninu. 212a). ali slicno. logos se u ljudskoj du i ucvr cuje (stvara tvrdavu") u obliku unutra njih cvrstih uverenja (mnenja). koji su suprotnost istinitih govora" (atothon logon). la ni govori" (aladzones logoi). mudruje. dospeo u Libiju gde su stanovali Lotofagoi(oni koji jedu lotos). Slvarno Platonovo uverenje je. 27 Plutos je u istoimenoj Aristofanovoj komediji slepo bo anstvo bogatstva. sve karaktere i sve tipove dr avnog uredenja. Sedmorica protiv Tebe. Kontekst poredenja je takav da misterije" pokazuje u vrlo lo em svetlu. Ovde se verovatno misli na eleusinske misterije. 29 Aluzija na ono to se prica u IX pevanju Odiseje (3. u haoticnoj me avini. Odisej je. 28 Upor. 382 26 Veliki kralj" je u V veku i kasnije bio uobicajeni izraz kojim su Grci oznacavali kralja Persije. da one drogirane silom vrati na brod. Kandidati (mladi ljudi) za posvecivanje u ove misterije morali su prethodno proci kroz obred oci cenja. Njegovu tvrdavu" sacinjavaju obmanjujuci" i varljivi". Odisej je morao. 557cd). koji su ih poslu ili slatkim i medenim lotosom".24 Eshil. 67 104). pod dejstvom strahovite bure. koji odbija da prihvati hijerarhiju vrednosti. lo u sliku . koja onda nastupaju kao vod ivotnog pona anja. prema tome. 25 To znaci kao manjina odabranih koja mo e da upravlja dr avom i bez pomoci vecine. 35 Atribut najlep i". Plutos ne razlikuje rdave od dobrih. na koji se u Platonovom tekstu aludira. koja je odbacila njegove lade daleko od Kitere. upravo suprotno tome. nestalan i razdiran raznim strastima.

39 U izvorniku doista stoji ther (zver. tome da deca obavljaju svoje kolske obaveze.i najgori. preteranoj . On se stara . potcinjena coveku (mu karcu). koji vodi decu u kolu i vraca ih kuci. Ucitelj (profesor) naziva se diddskalos. 36 Platon prigovara demokratskoj dr avi sklonost da doseljenicima (metecima) i strancima (pripadnicima drugih helenskih dr ava) daje jednaka politicka prava kao i svojim gradanima. divlja ili pitoma ivotinja). 37 Pedagog (paidagogos) je rob (domaci sluga). 38 Upravo ono to nam je na vrh jezika". fragment iz nama nepoznate Eshilove tragedije. a ucitelj gimnastike je pedotrib (paidotribes). ali prethodno je bilo govora .

zlo ako u njoj glavnu rec vode ovi holericni" i ako ove nema ko da kontroli e. Trutovi bez aoka odgovaraju. dnevnicu za prisustvovanje sednicama narodne skup tine. 40 Adeimantova tvrdnja je verovatno u duhu neke. 45 Siroma ni atinski gradani dobijali su. . i za Platona. e. 43 To se po svemu sudeci odnosi na trutove" (parazitske politicare). Buduci da se Platon napred zauzimao za jednaku prirodu" mu karaca i ena. razdra uje. razdra ljivim. citirana poslovica kao da se odnosi na ene: kakve su gospodarice. 42 Upucivanje na stranu 552a i dalje. tome plemic Adeimant saop tava licno iskustvo sa svojih putovanja izvan gradskih zidina: ne po tuju ga cak ni konji ni volovi. nama nepoznate. Kritija. a ne na imucne gradane". govori . 41 Teza podseca na Anaksimandrovu misao: Ono iz cega stvari nastaju. svugde hoce da odlucuju i predvode. koji se u sve me aju. koja je bila uvedena u Sokratovo vreme (400. cini se neverovatnim da se u ovom tekstu to osporava.slobodi ena u demokratskoj dr avi. osim onih fleigmaticnih. Prekomemost je u odredenom smislu nepravednost i za Heraklita. po prirodi". i jedni i drugi bivajuci paraziti u telu dr ave. velikoj popustljivosti demokratske du e prema svemu to bi. po nu nosti. Za dr avu je. 12 A 9). doslovno tumacen. ali njome se na indirektan nacin potvrduje da sagovornici ive u takvoj dr avi u kojoj je sve dopu teno. lenjih i rasipmh. ucnim ljudima od akcije. 44 Rec je . 43 Po pretpostavkama tada nje medicine. misli Platon. i za Anaksimandra. trebalo da ima pona anje koje dolikuje potcinjenima. cija je uloga da zuje" i da onemogucuju one koji govore (i misle) drukcije" od onoga to lideri procenjuju kao valjano. makar i u alegoricnoj formi. koji su. Uz to. sluz ili flegma (phlegma) je gnoj koji uzrokuje visoku temperaturu. ako je verovati Platonovom prikazu. 47 Ovo bi mogla biti aluzija na oligarhiju tridesetorice. jer one jedna drugoj placaju pravednu kaznu i odmazdu za svoju nepravicnost (prekomemost). po redu vremena" (D. pre n. po zavr etku peloponeskog rata) i u kojoj je sudelovao i Platonov srodnik. izaziva bes i gnev. Trutovi sa aokom (str ljeni) odgovaraju onim besnim. prinudeni da brane svoju cast i imovinu od kleveta i pohlepe. takve su i slu kinje. dok uc ili hole (chole). Kao takva. pospanim i ravnodu nim ljudima koji se ni za ta ne brinu (flegmaticni su). . u Periklovo vreme. Inace tekst. nastaje ropstvo. ili ako su kao sudi je ucestvovali u radu masovnog demokratskog suda. u to i propadaju. ona izaziva veliki preokret: jedno propada. pospanost i apaticnost (ravnodu nost). U ovom slucaju prekomerna sloboda propada. 46 Misli se na razne poreze i da bine. s druge strane. podeli demokratske populacije na manjinsku ali aktivnu grupu politickih lidera i vecinsku grupu njihovih pasivnih sledbenika. jer njima nasuprot nema nikog. poslovice. u Platonovom poredenju. g. nekada nji Sokratov ucenik. koje su bogatiji gradani placali dr avi. Ta popustljivost je tako iroka da se u oblasti delovanja demokratske du e cak i domace ivotinje pona aju nekontrolisano. drugo nastaje po redu vremena. pa cak i preterana sloboda domacih ivotinja.

i sasvim da i cezne u uzornoj dr avi. Robert Grev. u kojem se ne ka e da su mudraci oni od kojih je tiranin nacinio svoje dru tvo". kako bi pomocu ove suzbili ulica j manjinskih grupa (bogata a i plemica) na dr avne poslove. Grcki mitovi (38 a. nego samo ono mno tvo bezimenih i uglavnom siroma nih gradana koji su. Posle je uz pomoc svoje telesne garde nasilno prigrabio vlast. a nije mu palo na pamet da se popne na borna kola i da nastavi borbu. i na sram ne misli tada! 53 Stih iz Ilijade (XVI. dodeli telesna garda. Karakteristicno je. I 59). po njegovoj proceni. nego je pozajmljen iz jedne. Sofoklove tragedije. U tome prica Herodot (Istorija. Lidijski kralj Krez poslao je svoje izaslanike u Delfe da upitaju proroci te da li ce njegova vladavina biti duga veka. u Platonovim razmatranjima. 50 Izraz pozajmljen iz Pindarove Druge pitijske (32).Imovina je mogla biti. medutim. rtvovanje decaka u hramu Zevsa Likajskog u Arkadiji nastavljeno je i kasnije uz ritualno preobra avanje u vuka onog ucesnika na koga kocka pada da pojede deo utrobe rtvovanog decaka. prineo je u hramu ljudsku rtvu. narod je otac tiranina" i tiranide. sudskom odlukom. prema predanju. 49 Likaon. delom kao seljaci delom kao pripadnici siroma nog i vecinskog sloja gradskog stanovni tva. 55 Ironicna aoka upucena Euripidu. Tad ti na ljunkoviti Hermo ostaje smesta da be i . Platon je ovde ocigledno izokrenuo smisao citiranog stiha. g). jer onima koji istupaju kao njegovi zastupnici i za titnici daje neogranicenu vlast. naime. pretvoren u stihove. Na Lidane tankih nogu. Likaon. Pizistrat je. konfiskovana. V. takode iz Odiseje (XXIV. Odgovor Pitije. radi licne bezbednosti. ne oznacava celokupno stanovni tvo dr ave. Inace. po svome socijalnom polo aju postavljeni nasuprot manjinskim grupama bo_ gatih. da Platon ne defini e demokratiju . shodno koncepciji tragickog pesni tva izlo enoj u II. ali stih koji mu Platon pripisuje nije njegov. kao i grupama sacinjenim od onih koji su va ili kao kolenovici (plemici). 57 Platon misli da tragicki pesnici mogu u ivati ugled samo u ni im oblicima dr avnih uredenja kakvi su. 58 Rec narod (demos). Kao takav. prvi zatra io od naroda da mu se. 56 Adeimantovo zapa anje odnosi se na Euripidovu tragediju Trojanke (1169). Trebalo bi da njihov ugled opada u oligarhiji i aristokratiji. Ali jo neprosvecen vladar Pelazga. Ovo 384 pretvaranje Likaona u vuka Platon uporeduje sa preobra ajem narodnog zastupnika u tiranina. Zevs se zbog toga silno naljutio pa je Likaona pretvorio u vuka. nama nepoznate. 54 Za titnik naroda" se nece pona ati kao Kebrion. koji je prema citiranom mestu Ilijade (XVI. III i X knjizi Dr ave. 52 Prema Herodotu (I. 776). 40). sin Pelazgov. 770 i dalje) upla en od ki e strela le ao na bojnom polju koliko je dug i irok". uveo je u Arkadiji Zevsov kult i podigao hram Zevsu Likajskom (Likejskom). 51 Generalizacija Pizistratovog lukavstva. glasio je ovako: Kad mazga jednom sedne na medanskih kraljeva presto. demokratija i tiranida. a kucu mu gromom spalio. 55).

kao vladavinu vecine" kao to je defini e Perikle niti kao vladavinu siroma nih. tj. preciznije. op te ravnopravnosti. iako ovo poslednje unekoliko sledi iz celine njegovih razmatranja. to nu nim nacinom vodi velikom preokretu". On demokratiju vidi kao uspostavljanje op te jednakosti ili. u kojoj. 385 . niko drugi nije slobodan. uspostavljanju tiranide. osim samog tiranina. A uz to i kao uspostavljanje prekomernih sloboda.

buduci primitivna i nedovoljno ukorenjena.. 8 Veza izmedu tiranskog i erotskog . eljama. 4 U izvorniku stoji demotikbn. rec koja istovremeno oznacava i demokratskog i coveka iz naroda. a ne prema saznanju istine i bica. i to u okviru istra ivanja karakternih crta demokratskog coveka. nije dovoljna za tita od korumpiranja do kojeg dolazi u dru enju s gradskim majstorima raskala nog ivljenja. a Eros je prikazan po analogiji kao zastupnik naroda". erosu (eros) kao ljubavnoj ce nji.. kojoj u na em vremenu govore neki psihoanaliticari. spletkare u vidu zanata nazivaju se sikofanti". Kasnije i . sykophantes je onaj ko denuncira izvoznike smokava iz Atike. uprkos dr avne zabrane takvog izvoza. 6 Ostale strasti" prikazane su ovde po analogiji sa narodom u demokratskoj dr avi (564a i dalje). u kontemplaciji bica i temporalne strukture bivanja. kao to se u demokratskoj dr avi rada tiranin. prikazuju ivotinjsku na u 3 Izvorni rukopisi na ovom mestu nisu dovoljno pouzdani. 606a. 571cd. V. Adeimant treba da se podseti na ono to je receno na strani 558d i dalje. u naporu da razlikuje ono to pouzdano zna od onoga to ne zna. 5 Rec je . U Platonovom tekstu se aludira i na vezu snova i mitova. Prvobitno. 386 ·> V. jer ono to je u du i i divlje" ne zazire u snu kada razum i moralni kontrolor zaspu ni od kakvih opakih elja i njihovog zadovoljavanja: nema tog jela od kojeg bi se uzdr alo". moglo je poslu iti kao osnov za Frojdovo obja njenje snova. ali ova. Taj covek iz naroda" dobija vaspitanjem odredenu vrlinu. po udama ili . to je i ovde uporeden sa krilatim str ljenom koji opasno ubada. 10 U izvorniku stoje reci hnarhia i anomia (bezakonje. 2 To to je ovde receno . denunciraju. Upor. 619c) koje su na le svoje mesto mitovima. " Oni koji tu akaju. na primer. koji se i u Frojdovoj teoriji kao zadovoljavanje zabranjenih i potisnutih elja. Ovde se misli na ljudsko meso i gnusobe jedenja sopstvene dece (X. s pretpostavkom da je ljubavna strast najjaca i da je u ovom slucaju okrenuta prema culnim zadovoljstvima. str." KNJIGA DEVETA ( 0 ) 1 Na strani 558d i dalje u VIII knjizi zapoceto je raspravljanje . V. tekst iz dijaloga Fedon (65a i dalje). nered). Iz konteksta je. jasno da je tu rec . 7 U prvoj knjizi (329c) navode se reci ostarelog Sofokla: srecan sam to sam umakao tom besnom i svirepom tiraninu" (Erosu). Rajh. odnosu uma (onog to je u du i najbolje) i culnosti koja ometa um u cistoti njegovih ispitivanja". koji za sebe zahteva telesnu gardu (566b) i koji konacno postaje tiranin u du i. medutim. Amor) sa strelama. kao i bele ku 43/. Eros je ovde oznacen kao vod besposlenih i rasipnickih strasti". 561a i dalje. i buduci da je Eros prikazivan kao krilati bog ili demon (lat. prirodi snova.

24 Mo e se umesto ljubitelj mudrosti" slaviti filozof". Tako tiranin u dr avi biva i sam tiranisan od ovog svog unutra njeg tiranina. 15 Rec je . u Platonovom tekstu. Ovu mogucnost vezivanja erosa i mudrosti Aristotel je kasnije razvio u obliku svoje teorije . tiranina Siraku kog.ovde. dijanoetickim vrlinama". ali tada se u na em jeziku gubi terminolo ka veza sa ljubiteljem pocasti" i ljubiteljem novca". Otuda za Platona. na eros koji nije vi e usmeren na telesna nego na intelektualna i uzvi ena zadovoljstva. dr avi kojom upravljaju filozofi (tj. 34). osecanje hrabrosti i straha). koji razbuktava njegove strasti i razdire ga iznutra. 13 Tiranin u budnom stanju cini one gnusobe koje se inace dogadaju samo u snu. oni najmudriji) i koja se ovde kao i gore (576d) naziva kraljevskom. jjrincip je ovaj: svaki tiranin u dr avi mora biti po svome karakteru i temperamentu tiranski covek. Demokrit. onaj kojim se covek uzbuduje (thvmoutai) obuhvata pribli no ono to mi nazivamo voljnim funkcijama ili voljom". pijana. ali s tom razlikom to Platon u voljne funkcije du e ubraja i deo onoga to se danas naziva afektivnim stanjem (srditost. uop te. sikofant" je naziv za denuncijanta (. nasuprot presokratovcima koji su coveka odredivali kao svet u malom. kao mikrokosmos ( Covek je mikros kosmos". 20 . D. 25 Novac i slava su toliko potrebni koliko su neophodni za opstanak. Uzornoj dr avi pak odgovara filozofski covek u cijoj du i gospodari um. tome se govori na stranama 436a i dalje.cinkaro a") 12 Shodno prethodno saop tenoj tezi da je Eros najveci i najsna niji tiranin u du i. Sokrat ne prihvata to nego dokazuje da je od ovoga jo nesrecniji onaj tiranski covek kome je sudbina odredila da svoj ivot provodi kao tiranin neke dr ave. 17 Platon je coveka shvatio kao dr avu u malom. ali u izopacenom vidu: strasti medu kojima je najjaca erotska strast gospodare umom do te mere da je tiranska du a prakticno bezumna. 22 Onaj deo du e kojim covek uci (manthanei) obuhvata um i razum zajedno. 16 Napred izlo eno je opis one uloge koju je sam Platon ostvarivao dok je boravio na dvoru Dionisija Starijeg.. fr. 439c i dalje. ima toliko tipova ljudi koliko ima tipova dr ava. gnev. 14 Ovde se uzorna dr ava naziva kraljevskom" i uporeduje sa tiranskom dr avom. oslanjajuci se na preobra eni eros. . luda. ali svaki tiranski covek ne mora zauzimati i polo aj tiranina u dr avi. Tiranskoj dr avi odgovara tiranski covek u cijoj du i je takode uspostavljena tiranida. 21 U izvorniku je upotrebljena rec dokaz" ili dokazivanje" (apodlixis) i ovde i u prethodnom stavu pod (d). 18 Glaukon je tiranskog coveka proglasio za najsrecnijeg (578b). stranu 571c-e). Razumljivo. 19 Bogovima Platon ne pridaje sveznajucu i svevidecu moc. 23 Izraz volja" (to thvmoeides) treba razumeti u smislu tumacenja datog u prethodnoj bele ci (22). kada niske strasti prodiru u vidu zadovoljavanja zabranjenih elja (v.

387 .

Misologa pominje Platon ranije. u svojevrsnoj upotrebi logosa (govora). ne bi bila prava i stvarna zadovoljstva. koja se koriste umom i govorom (logosom). hvaleci ivotni izbor (filozofiju). zato to je bez-lican. 28 To jest ljubitelja mudrosti. rasudivanja i dokazivanja. a ne po ovom ili onom stanovi tu. A la nost tih zadovoljstava dokazuje se njihovom kratkotrajno cu i time to se ona pome ana" s bolom i bivaju zamenjena bolom. jer ovi ne poznaju zadovoljstvo koje proishodi iz posmatranja bica ili prirode svake stvari. uz ocigledno ustezanje i unutra nji otpor svoje licne pristrasnosti. dr i dokaza i ne iznosi svoje licne i trenutne impresije. ljubitelji dobiti) smatra da je u pravu pitanje je kako se mo e znati ko je od njih stvarno u pravu. priznaju da je ovaj u pravu. a da se tako ne to ne bi desilo. . ljubav koja kao takva mo e da potisne ostale ni e strasti. nego na ono to bi po merilu uma. 32 Vrednosti se ne prosuduju nicim drugim do upotrebom uma. uporedivanjem i prosudivanjem sva tri zadovoljstva. 33 Filolog (philologos) je ovde doslovno onaj koji voli logos. potrebno je preobratiti tu sna nu strast u ce nju za mudro cu i ljubav prema logosu. odnosno u dokazivanju: razlaganju i obrazlaganju. Kad je rec . 29 Iskustvo filozofa steceno je posrednim putem. si Pretpostavlja se da nu ni logicki sled moraju prihvatiti sva bica koja raz-um-eju. ukoliko se ovaj u dijalogu pokazuje kao niz sudova koji dopadalo nam se to ili ne vode jednom odredenom zakljucku. Svaki soj ljudi (ljubitelji mudrosti. najbolji i najugodniji. onaj ko mrzi logos. koji se ispoljava. po pretpostavci. zagospodari nad njima. onaj ko je osloboden dejstva strasti. tj. jer ih je primorao do-kazivanjem da ka u ono to inace ne bi rekli. bele ku 64/111. zadovoljstvo koje ljubitelj dobiti oseca kad zaradi novac. u trecoj knjizi (411d). Suprotnost filologu" je misolog" (misologos). nego jedino posredstvom govora (logosa). 30 Orude ili organ prosudivanja je um. nepristrasan (bez strasti). logicki sled je jaci od unutra njeg otpora licnog uverenja i osecanja i to. na osecanje prijatnosti. da ih savlada. 27 Izraz ono to je po sebi istinito" ekvivalentan je sa izrazom ono to je apsolutno istinito". V. ljubitelji pobeda i pocasti. Eros kao najjaca strast mo e potpuno da zatamni. a do istine kao osnovne vrednosti ne mo e se dospeti neposrednim osecanjem. 35 Pametan covek je u hvaljenju jak zato to se. pokazuje u dia-logosu. Relativna istina je u ovom slucaju unutra nja uverenost svakoga od ona tri coveka" da je u pravu sa sopstvenog stanovi ta. 34 Platon ocigledno ne misli na subjektivni vid prijatnosti. Apsolutna istina je istina po sebi . a to je onaj koji slu a glas uma. ili zadovoljstvo koje castoljubiv covek oseca kao pobednik. Sokratovi sagovornici cesto i protiv svoje volje.26 Svako hvali svoj nacin ivota kao najlep i. nego la na. pa i zadovoljstva. potisne i onemoguci um. istini po sebi. moralo biti najprijatnije. to nije slucaj sa ljubiteljem dobiti i ljubiteljem pocasti. Po tom merilu. Platon ovde podrazumeva razlikovanje relativne i apsolutne istine.

30). za koje se pretpostavlja da je nepromenljivo: ono to je jednom saznato. Pretpostavka je da se znanje ne odnosi na empirijske sadr aje. nego na forme (ideje) koje su nepromenljive. 3' Na strani 583e. nego je forma padanja koja podrazumeva potpuno neempirijsku situaciju. da se za nju bori podupiruci je. A du evna po tome to znanje ne mo e da istruli i propadne. Platon nastoji da to saop tenje mudrosti potkrepi i dokazom. olimpijskom". pica). la i i zablude su nestvarne. na primer. to sam u prevodenju i ucinio. I.36 Sudija" koji u sportskim nadmetanjima odreduje rang-listu onih koji su ucestvovali u takmicenjima. te se njen smisao mora odrediti prema kontekstu. I shodno tome. 40 Zadovoljstvo koje je takvo samo kao posledica bola nije stvar no. Du e se ispunjava znanjem. ostaje saznato za uvek. to je i stvarno. jer njima ne odgovara ne to i stvarno. opet ne slucajno i bez oslonca na platonsku tradiciju. koji su promenljivi. Cinjenica da covek to zadovoljstvo oseca ne dokazuje ni ta. 42 U izvorniku: ousia. ne slucajno. dijalog Sofist (236e i dalje). jer su takvi predmeti i nacini njihovog padanja empirijski vrlo raznoliki. na strani 580b. nego prividno zadovoljstvo. forma koja je izra ena. 41 Osnov Platonovog rasudivanja cini nacelo: ono to je istinito. Mudrost uvida istinu i saop tata je kao neopozivu. nego ni ta i nestvarno. Naravno. du i i kao hranom koja je hrana je stvarnija zato to se znanje telu. hrani se znanjem stvarnija od telesne hrane (jela. naziva formulom". Ono to se neprestano menja manje ucestvuje u bicu nego znanje. Upor. Herodot. 44 Rec je . U modernim naukama zadr ana je ta Platonova pretpostavka: zakon slobodnog padanja. matematicki i ciji se izraz. Istorija. razlozima i odbijajuci prigovore. nije opis padanja ovog ili onog predmeta. Ali filozof. nije opis onoga to se vidi. najzad i zato to se . 33 To bi mogao biti Solon iz price . njegovoj izjavi Krezu ko je najsrecniji covek (v. jer se i u zacaranim stanjima i u snu mo e osecati i videti ne to to ne postoji. ne vari kao uobicajena hrana. Treci poraz nepravednika progla ava se za najveci i najpotpuniji zato to proishodi iz saop tenja mudrosti. 37 Prva pobeda je progla ena na strani 580c. mora i tu istinu da dokazuje. 43 Recenica u izvorniku je dvosmislena. U nastavku teksta. Sokrat nije mo gao to direktno cuti od Solona. koji nije mudrac nego tak ljubitelj mudrosti. kao nespornu odluku same mudrosti. 388 38a Ovu trecu pobedu Platon progla ava najvecom. To je poredenje vec upotrebljeno ranije.

nestalna i da su. nevernim suprugama sa dva do tri mu a". kao i Homer. kad je saznao da je uzrok Helenine sudbine bio Afroditina osveta. ali istinito. Tindarovim kcerima. nego eventualno na formu propadanja i trulenja. 46 Znaci: neobicno i zagonetno. na formu koja sama po sebi ne propada i ne truli. Stesihor je ispevao svoju palinodiju (palinodia = poricanje) iz koje Platon u Fedru navodi sledece stihove upucene Heleni: 389 . trenutna. kao .znanje ne odnosi na ono to mo e da propadne i istruli. duhovna zadovoljstva istinska i stvarna. 45 Platon u gornjem pasusu nastoji da doka e da su telesna zadovoljstva manje istinska i manje stvarna zato to su prolazna. Heleni i Klitemnestri. jer su trajna i ncpromenljiva. iveo u Himeri. pa je zbog tih kleveta oslepeo. i vezuju se za ono to je trajno i nepromenljivo. bio po kazni bo anstva izgubio vid zato to nije pevao pravu istinu . Stesihor je. jedan od najstarijih tvoraca horske lirike. On je naime. na severnoj obali Sicilije. 47 Stesihor. u svojoj poemi Razaranje Troje peva . Prema onome to Platon ka e u dijalogu Fedar (XX. naprotiv. Kasnije. Heleni. 243ab).

prevedena je ovde izrazom strasna sklonost". filozofa-kralja. 52 Kraljevska po uda" je ljubav prema mudrosti. a Homer. vezana neposredno za ono to je kratkotrajno i prolazno.Nije istina to sam pevao i nisi po la na brodovima lepih vesala. strasti pomracuju um. 54 Platon zapravo ka e da je jedno zadovoljstvo zakonitog roda". Posle ove pokajnicke pesme Stesihor je. a onaj ko je u samom sebi na gospodarski polo aj uzdigao telesne po ude pona a se kao ivotinja koja svoj ivot provodi u zadovoljavanju najnu nijih nagona. Uvod). kao i oni koji vole dobit i telesna u ivanja. 51 Ocigledno zakljucivanje po nacelu: ljudska jedinka je dr ava u malome. 49 I castoljubivi ljudi mogu biti bezumni. odnosno. pa se u takvom stanju ljudi pona aju kao da su zacarani. pokazuje kao te ko i slo eno. jer zna koje mesto. Covek kojim gospodare strane sklonosti (castoljubivi deo du e) pona a se smu eno. izrodi. pa i sebi samoj. Platon prepricava ono rnesto iz palinodije u kojem Stesihor ka e da je stvarna Helena ostala u Egiptu kod kralja Proteja. niti si do la u Trojinu tvrdavu. dru tvo" (Prilog kritici Hegelove filozofije prava. s obzirom na cinjenicu da Platon ne raspola e jednostavnom simbolikom. jer je kontrolor (um) potisnut ili zaslepljen sna nim dejstvom telesnih ili razjarujucih strasti. a Ovde nije rec . . I u jednom i u drugom slucaju. u Dr avi. Ovde. On je najbli i istinskom zadovoljstvu zato to je ljubav prema mudrosti" (filozofija) vod njegovog ivotnog pona anja. Slicno tome rasuduje Marks: Covek. Takvim nacinom izra avanja njegovo tvrdenje dobija izgled zalaganja za patrijarhalni kodeks ivota. jer jedino razum zna i ume da proceni ta je za svaku od tih elja najbolje. koji je bezumna lepa sklonost. a da su druga dva bastardi. po Platonovom kazivanju. 50 Tvrdi se da svim eljama. Tiranin je pak najdalji od istinskog zadovoljstva zato to je vod njegovog ivota raspusni i pomamni eros. nego . to je covekov svet. ne saznav i istinu. progledao. onu koja je izmedu umne i po udne funkcije. stvara u sopstvenoj du i haos u kojem se oko gospodarske uloge bore one sklonosti (ljubav prema dobiti i ljubav prema pobedi) kojima gospodarska uloga po prirodi ne pripada. koja mera i koje vodstvo odgovara svakoj od po uda. 55 Ovde pocinje jedno izracunavanje koje se. 48 Rec to thymoeides. 5. ljubavi prema mudrosti kao vodi ivotnog pona anja: onaj ko ljubav prema mudrosti i ljubav prema istini ne uzima za vodu svog ivota. gube kontrolu nad sobom. i da je ono to su ratnici pod Trojom videli bilo samo prividenje Helene. koja oznacava onu sredi nu funkciju du e. umro je lep. Jedino je ona sredena" (kosmicna). najvi e odgovara da budu vodene razumom. dr ava. 53 Ovde se misli na kralja-filozofa. pa i onima cije je poreklo u culnom i voljnom delu du e. filozofiji kao profesiji ili kao nauci.

Tiraninovo zadovoljstvo predstavljeno je kao povr ina" ili ravan" (epipedon). timokratski covek. Za tu ravan (povr inu) ka e se da je prema broju daljine (du ine)" kata ton tou mekous arithmbn iz cega se zakljucuje da je broj daljine".56 Zato to je izmedu njih tzv. rezultat saop ten u jednoj od narednih recenica. V. osim to je neprimerena samoj stvari jer se vrednost zadovoljstva ne mo e izraziti numericki. medutim. a povr ina 81. ili. verovao da stepenovanje (potenciranje) nije obicno umno avanje nego i usavr avanje. prema na im merilima. Ali ova racunica.. 390 inace se drugacijim tumacenjem nikako ne mo e dobiti krajnji rezultat 729. Zk : Z Zt 33 33 · Zk = 729. shodno polaznoj pretpostavci . koja je. narednu bele ku. neprecizna i nerazumljiva. Izra ajne mogucnosti na eg jezika dopu taju jo i asocijaciju na to da je tiraninovo zadovoljstvo povr no i povr insko. ima jo jednu slabost. naime. onda se umno avanjem tog zadovoljstva ne mo e dobiti ni ta drugo do prividno zadovoljstvo. jer tekst ne daje nikakve precizne odredbe . da nema dubine. Te koce oko razumevanja tog poredenja pre svega proizlaze iz tada nje geometrijske terminologije. 58 Geometrijsko predstavljanje i uporedivanje tiraninovog i kraljevog (intelektualnog) zadovoljstva manje je jasno. Cini se da je Platon. a da je ravan" proizi la iz tog broja u stvari kvadrat cija je strana 9. Ta bi ravan. obliku ravne figure. a triplasion triplasiou mora oznacavati 33 33. 3-3 = 9 (udaljenost ili rastojanje tiranina od kralja prema napred datoj Platonovoj lestvici). mo da zato to su Sokratovi sagovornici znali precizirano znacenje tog izraza. shodno gornjem tekstu. mo e kako mi se cini poslu iti kao cvrsta osnova za rekonstrukciju Platonovog izracunavanja. zajedno sa onom dole (587e) u kojoj se saop tava krajnji rezultat. U njoj stoji izraz triplasiontriplas iou (trostrukost trostrukosti) u kojem triplasion (trostrukost) mora oznacavati 33 ili 81. 57 Ova recenica. Mislim da Platonovo izracunavanje odgovara sledecoj proporciji: Zadovoljstvo kralja odnosi se prema zadovoljstvu oligarha na isti nacin kao to se zadovoljstvo oligarha odnosi prema zadovoljstvu tiraZ · Z nina. pramena kvaliteta koja ima krajnju svrhu. mogla biti i trougao i pravougaonik i si. kvalitativnoj razlicitosti intelektualnih zadovoljstava od ostalih zadovoljstava. onda bi privid tiraninovog zadovoljstva bio predstavljen analogno senci koja je takode figura u ravni. a mo da zato to je oblik ravne figure u ovom slucaju indiferentan u svemu drugom osim u tome da ona bude figura u ravni. = Z : Z odakle sledi da je Zt = odnosno. Ako je ovo poslednje tacno. Ova se. . sastoji u sledecem: ako je zadovoljstvo tiranina samo prividno.

. koliko je zapravo ono prvo vece od ovoga drugog. u oba racunanja isti. Prethodno je racunato koliko je tiraninovo zadovoljstvo manje od kraljevog. no numericki rezultat je. ukazuje jo i na jacanje.59 Nemoguce je adekvatno prevesti tu Platonovu recenicu i to zato to na e reci potenciranje" i stepenovanje" u nas imaju samo racunsko-tehnicko znacenje. razumljivo. stepenovanje). po svoj prilici. Time se ujedno obrce red i odnos poredbenih clanova. Tim recima u izvorniku odgovara rec dynamis. Platon do ao do broja 729 pokazano je u bele ci 57. Tiraninovo zadovoljstvo moglo bi biti predstavljeno kvadratom cija je strana 9. koja. povecavanje snage i vrednosti. osim racunsko-tehnickog znacenja (potenciranje. Ovde ostaje da se poka e kako bi taj isti broj mogao odgovarati i onome to je dato kao geometrijsko poredenje. te se sada pokazuje kolika je udaljenost kraljevog od tiraninovog zadovoljstva. 60 Kako je. a 391 .

Gorgonaje pak simbol za najni e s trasti i telesne po ude. ili kubiranjem. Kentauri (Kentauroi). na pocetku druge knjige (360c i dalje). volju. koje takode ive u ljudskom bicu predstavljenom slikom one spodobe. vreme racunato kao jedna godina podeljeno je na svoje sastavne elemente. da su linije definisane kao ono to ima samo jednu dimenziju du inu. Skulptori i slikari stavljali su lik Gorgone na Zevsov tit.. kome se pricalo da okameni (od straha) svakoga ko ga pogleda. 64 Gorgonu. naime. Ako je to tako. . stvarno zadovoljstvo. Slika cudovi ta verovatno dolazi otuda to su spomenuti stanovnici Tesalije bili vesti konjanici.5 noci dobija broj 729. irinu i dubinu (visinu). jednodimenzionalne linije proizvode dvodimenzionalnu povr inu (drugi kvalitativni skok). verovatno se krije otkrice paradoksa elemenata geometrije. onda bi kraljevo (kraljevsko) zadovoljstvo moglo biti predstavljeno u obliku kocke cija je ivica 9. bele ku 58). kao i na tim planinama. najzad.. 63 Datom opisu odgovara ono to u mitologiji nosi naziv Gorgona (Gorgon). dane i noci. ono to nema ni du inu. dvodimenzionalne povr ine proizvode prostorne figure (treci i vrhunski kvalitativni skok). meseci i godine. u registru imena. tome da su upravo u Platonovoj Akademiji tacke definisane kao ono to nema dimenzije. ni dubinu. Ujedno. lava i coveka. nastojeci da dodatnom argumentacijom ojaca Trasimahovu tezu i tako podstakne Sokrata na pobijanje tog mnenja. U tome verovatno treba tra iti razlog Platonovoj pretpostavci da je kraljevsko zadovoljstvo treca potencija prividnog tiraninovog zadovoljstva. cine da spodoba u ljudskom liku-omotacu postaje pomamna i smu ena. tako da se sabiranjem 364. pri cemu se vec tu dogada kvalitativni skok iz privida u stvarnost. Komentatori ovog mesta Platonove Dr ave obicno upucuju na jedan racun koji se pripisuje Pitagorejcu Filolaju.povr ina 81 (. a povrh svega ono bi bilo . Potenciranjem sa 3." 61 U tom smislu je govorio Glaukon. Ono bi dakle imalo tri dimenzije (du inu. Osnov za to poredenje sa rezultatom Filolajevog racuna daje sam Platon u tekstu koji sledi (588a): imaj u vidu da je taj broj tacan i da odgovara stvarnim ivotima. Lav ovde simbolicno oznacava srcanost. a prostorne figure kao ono to ima sve tri dimenzije du inu. ako je istina da ovima odgovaraju dani i noci. ukoliko su li ene vodstva i gospodarstva uma. ni irinu. Ostala obja njenja v. a volumen 93 = 729.5 dana i 364. bica sa konjskim telom i ljudskim poprsjem. 65 Rec covek" upotrebljena u dva razlicita smisla: (I) covek kao umno bice i (II) covek kao ona spodoba sastavljena od Gorgone i lava skrivenih unutar te spodobe koja spolja ima izgled ljudskog bica. Rec je. povr ine kao ono to ima dve dimenzije du inu i irinu. Prema tom racunu. irinu i dubinu). prividno postaje stvarno. 62 Na primer. a ne prividno. mnogoglavo cudovi te .istinsko". Tako su nazivali i ljude koji su stanovali u Tesaliji izmedu planina Ose i Peliona. Neocekivani obrti (paradoksi) nastajali su iz sledeceg: tacke bez dimenzija proizvode liniju. te u nepravicnog . nadalje. odnosno one strasne sklonosti koje. glavom i rukama. u osnovi tog rasudivanja. Ovo bi moglo imati nekog osnova u pitagorejskoj ili Platonovoj pretpostavci da tek treca dimenzija daje izgled stvarnog.

pripada. Pravicnost u ljudskoj jedinki ima. U Odiseji (XI. Deca dobijaju slobodu delovanja tek kada steknu intelektualnu zrelost i sposobnost . v. tj. ponekad i prozirnu. delom slucaj. prljav posao (banausia) ili zanat u kojem se kao najva nije tra i manuelni rad (cheirotechnia). lavlji i ljudski) ostaju u svom prirodnom domenu. Ananke). 16). covek mo e da iskoci iz lanca nu nosti (sudbine. 76 Rec je . a delom sloboda izbora. bele ku 61/. tono svojega mu a za mamljivo izdade zlato. i pomocu znanja. te se stoga. Inace. i dalje. nego oni koji obavljaju neki neugodni. obavljaju svoje odgovarajuce funkcije. ispoljavaju se u zverskom i ivotinjskom pona anju. oni i bave takvim poslovima. Izraz lepo" u produ etku teksta nema estetsko nego moralno znacenje. prema sposobnostima. V. Slika je data tako da Covek u onom coveku" predstavlja samo tanku. Erifili. 68 Obicajni zakoni" (ta nomima) su nepisane moralne norme. 69 .coveka (u coveka ciji vod ivotnog pona anja nije um) izbijaju na povr inu. video i Erifilu mrsku. registar imena. delom je sama sudbina (Ananka). nego mora cesto da se pretvara i da majmuni e da bi zaradio novac i tako ostvario ono to dr i za najvece dobro.. Pomocu ovog poslednjeg. slicnosti se privlace. kako ce se jo videti iz mita . misli Platon. 392 66 Pravicna dela" (ta dikaia) oznacavaju ono ivotno pona anje u kojem svaki konstituent covekovog bica (gorgonski. 67 Onaj ko gre i iz neznanja ne gre i svojom krivicom. Eru na kraju X knjige. moguce samo izmedu slicnih: suprotnosti se odbijaju.. jer svakom odreduje onu funkciju u dr avi koja mu po prirodi. po pretpostavci koja je tada bila iroko prihvacena. Uzrok njegovog gre enja. 72 Shodno slici" opisanoj na strani 58Sc i dalje. U tih ljudi je njihov najbolji deo" (inteligencija) po prirodi dat kao slabacak. 73 Covek koji se odaje nezasitoj lakomosti ne mo e da bude hrabar kao lav. 77 Misli se na razum i um kao na cuvare i vladare" u du i. zakonu (ustavu) kojim se konstitui e uzorna dr ava. 70 Taj branilac nepravicnosti je upravo bio sam Glaukon u pocetku druge knjige. ljusku pod kojom bujaju divlje" i gorgonske strasti. 326) Odisej prica kako je u Hadu. Erifilinoj izdaji ili prodaji mu a za zlatnu ogrlicu cesto je uzimana za predmet pesnicke asocijacije: Pindar (Deveta Nemejska. izmedu ostalih ena slavnih ljudi. 74 Platon ne ka e radnici". prica . za Platona. 72 Shodno slici" opisanoj na strani 588c i dalje. 568 i dalje). Taj zakon je saveznik svih". te tako uspostavljaju harmoniju. 75 Prijateljstvo je. Eshil (Sedmorica protiv Tebe. isto znacenje kao i pravicnost u dr avi kao celini sacinjenoj od tih jedinki.

Ovde Glaukon. 432a i 443d. jer je. mudroljubivoj. razboritoj i umerenoj dr avi na str. naziva istinski muzikalnim". 79 Istinski muzikalan" oznacava ovde isto to istinski mudroIjubiv". nasuprot onome to je prirodno dato i ne mo e se nauciti. ili razboritim i mudrim.za moralnu (duhovnu) odgovornost. prihvatajuci Sokratov nacin rasudivanja. Slicnom muzickom terminologijom govori se . 73 Ta mathemata ovde oznacava nauke" u smislu onoga to se mo e nauciti. kako se to ka e u dijalogu Fedon (61a) filozofija najvi a muzika". onoga ko je postigao skladnost (harmoniju) telesnih i du evnih funkcija. 393 .

11 Glaukonova aluzija je nedovoljno jasna. 91c. Platon) nije jedini koji zastupa . u slikama" stvaraju sve to hoce. idejama moji prisni prijatelji. a to pogotovu va i za filozofe: jer iako nam je i jedno i drugo dragoceno. koja istovremeno znaci: i tvorac i pesnik (poeta). Teajtet u Platonovom dijalogu Sofist (233d do 234b). 6 Upor. imitirajuci postojece. ako mene hocete da slu ate. malo se starajte za Sokrata. Ovde se to isto nacelo odnosi na Homera: svaka cast Homeru. razlicitim funkcijama du e raspravljano je u IV knjizi. coveku koji mo e da stvara sve. 3 U dijalogu Fedon (XL. sed magis amica veritas. 4 Upor. 7 Rec je. 988a. poglavlje VI. knjiga I. sveta je du nost dati istini prednost." Najpre aristotelovci. obracajuci s« Simiji i Kebetu.A vi. 6. 9. to unekoliko potvrduje i naredna Sokratova tvrdnja.. te bi sledilo da Sokrat (odnosno. koju on upotrebljava kao oznaku za tog cudotvorca". . gde se govori . 10 To je u stvari rekao sam Sokrat (596b). moguce je da Glaukon ovde pomi lja i na druge mislioce (pitagorejce?). 476c. 99d i dalje). razlicitim vrstama du e u VIII knjizi. a . ali imitirajuci i odra avajuci ono to je vec stvoreno. a rec sofist (sophistSs). 5 Upor. Ovde se podseca na metod koji vodi otkrivanju formi (ideja). 8 Glaukonovo tvrdenje je ironicno. 2 . no svakako se mo e smatrati za ispravnije. formiranju imena. kako ce se videti iz onog to sledi. Sokrat. S druge 394 strane.KNJIGA DESETA (I) ' Mesto pesni tva u dr avi odreduje se u II i III knjizi. Tom dvosmisleno cu se ironicno stavlja do znanja da su upravo pesnici takvi cudotvorci koji. Glaukon je samo potvrdio da je to tako. 9 U izvorniku opet stoji dvosmislena rec poietes. dvosmislena je: ona istvremeno oznacava coveka koji je ve tak u svom poslu i coveka koji je upucen u mudrost. tavi e za du nost da se. Aristotel u Nikomahovoj etici (1096a. kada je u pitanju ocuvanje istine. XLIX. ali njega ne smemo ceniti vi e nego istinu. str. ka e: . ali zato mnogo vi e za istinu". 991b). dijalog Kratil (389a). pogre no su pripisali autorstvo tog nacela Aristotelu i ucinili su ga poslovicnim u obliku: Amicus Plato. Moguce je da se njome jednostavno izra ava izvesna skepticka rezerva prema istinitosti teorije formi. a kasnije i pisci koji su pisali na latinskom. te je znalac mudrih stvari" kako se ta rec tumaci u dijalogu Protagora (312c). 1) ukazuje na to isto nacelo sledecim recima: ovo je istra ivanje ote ano okolno cu to su tvorci ucenja . Aristotelovo pobijanje ovog argumenta (Mataph. I. i prijateljstvo odbaci ako je potrebno. gotovo isto tim recnma. takode i Fedon (XLVIII. Taj podrugljivi opis ljudskog tvorca" ponavlja. I.

stolar je na drugom mestu (njegov sto je empirijski realan). filozof). pored ostalih. koja je prirodno data. vi a od one prve. Kreofil je bio dru benik slepog Homera. dopunjavajuci tako svet prirodno-datih stvari svetom ve tacki stvorenih stvari. a stanovali su na ostrvu Hiju. 16 cini se da upotrebom termina kralj (basileus) ovde hoce da se nagovesti veza sa trijadom kralj-oligarh-tiranin . od njenih ve tackih kopija. 23 U tekstu stoji chreia (potreba). 20 Ime Kreofil (Kreophvlos) znaci: Ljubitelj mesa. grckim lekarima. 13 Po stepenu realiteta njihovih proizvoda. ukratko receno. ako bi bio u mogucnosti da bira da li ce biti kralj ili pesnik koji peva . svetom tehnike. da li bi covek. 21 Na strani 598b. 15 Izraz prirodni" stavljen je ovde radi razlikovanja forme-uzora. taj naziv se upotrebljava za rapsode. kojoj se raspravljalo u devetoj knjizi. recitatore i tumace Homerovih epova. na to da. u svojoj kritici Platonove teorije formi. U tom vi em krevetu" (ili coveku") bili bi sjedinjeni forma-uzor i njene kopije. U ovom poslednjem znacenju govori ovde . 12 To je bilo receno samo u nagove taju na strani 596b. potom ni e od ovoga radnik-proizvodac korisnih stvari. kraljevskim delima. a slikar je na poslednjem mestu (jer je njegov sto samo vizuelna iluzija). klana Asklepijada. Ista teza se saop tava u dijalogu Parmenid (132de). Te te koce su dobile naziv argumenat treci covek" i svode se. njima Glaukon. i dalje slikao. bog je na prvom mestu (forma stola koju on stvara najrealnija je). inace bi ceo stav dobio previ e antropomorfno i pragmaticko znacenje. Lekarski esnaf imao je kod Grka status roda. koji bi slucajno znao da napravi ono to slika (recimo: krevet). vrednosnoj rang-listi u kojoj najvi e stoji kralj" (tj. ali ne osobito pa ljiv dru benik. ostavljao ga da sam tumara okolo. naziv argumenta treci covek" (tritos anthropos) potice od sofista Poliksena. bolje staviti svrha". mora postojati jo jedna forma-uzor. nego ih ljudi svojim radom stvaraju. 17 Sokrat u stvari pita da li bi slikar. a poslednji je na listi imitator ili podra avalac (mimctes) kojeg ovde predstavljaju slikar i pesnik. ali je. 14 Forme postoje samo kao pojedinacni i neponovljivi uzori. s obzirom na kontekst. koje nisu prirodno date. Aristotel je koristio i taj argumenat. Inace. . Kasnije. zbog relacije slicnosti izmedu jedinacnog uzora i njegovih mno tvenih kopija. Rec je . ili.teoriju formi. izabrao prvo ili drugo? 18 Rec je . 22 Izraz ve tina upotrebe" podrazumeva ovde poznavanje svrhe. 19 Naziv Homeridi (Homerides) prvobitno je rezervisan za one koji su sebe smatrali potomcima Homerovim. ali uz izvodenje te koca koje su s njom povezane. koji su sebe smatrali potomcima Asklepiievim. jer je slepog pesnika cesto zanemarivao. Prema legendi.

24 Ponavljanje stava sa strane 597e. 26 Merenje i racunanje ne poni tava vizuelnu iluziju: dve du i koje izgledaju nejednake daju taj isti vizuelni utisak i posle merenja kojim smo utvrdili da su one u stvari jednake. 25 To su u osnovi iste one operacije koje moderna nauka primenjuje kao sredstva za dosezanje prave istine . sunce u . stvarima. Slicno tome.

ili . zadovoljavajuci se tvrdnjom da su oni (ucesnici u dijalogu) vec otkrili da je du a puna takvih suprotnosti. 30 Pridev phaulos je vi eznacan i nije moguce prevesti ga nekom na om recju koja bi. neznalack i). ako zapada u dileme. neobrazovan. 35 U izvorniku stoji: logos i nomos. predmet u vodi izgleda kriv ili prelomljen. neodgovoran). ne treba poklanjati veru. onda se gubi veza sa prethodnim izlaganjem i Platonovo tvrdenje postaje nejasno. Na tom svojstvu cula vida zasniva se moc slikarstva. pravicnog-nepravicnog i slicnim. 439b. postojecem. u svojim odnosima prema drugim ljudima i prema samom sebi. vera je vi a saznajna moc od slikovitog predstavljanja. suprotnosti na kojima se zasniva moc pesnickog podra avanja. u kojem ova moc slikovitog predstavljanja" (eikasia) dominira. 29 Ovde se misli na duhovno (moralno) zdravlje. dakle. 436c). Ako se logos" prevede recju razum". Slikarskim proizvodima.na oj percepciji izgleda kao mali krug. obuhvatila sva njegova znacenja. nesiguran. 603e) nastaje 396 . ako je covek. pa zato Sokrat najpre poku ava da ispita ima li u ljudskoj du i kakvih suprotnosti vezanih za delanje (praxis). Shodno tome. onda bi upravo takvi ambiguiteti bili ono svojstvo du e na kojem se zasniva moc poetskog uticaja na du u. nego samo smera na neposredno zadovoljstvo). 33 Na strani 602c govori se . postaje razumljivija Niceova netrpeljivost prema Sokratu i Platonu. vizuelnim iluzijama: isti predmeti izgledaju i krivi i pravi onima koji ih gledaju kad su u vodi i kad su izvan vode". 27 Princip protivrecnosti. a to je onaj deo du e" koji deluje u nauci. pesnickoj ve tini podra avanja. Culo vida daje . kao i njegova krilatica: Dajte nam umetnost da ne bismo propali od istine". To je smisao Sokratovog zahteva. vezuje se radije za la i glupost nego za istinu i ono to je pametno). 31 Prema onome to se ka e na zavr etku VI knjige. Evo tih znacenja: nekoristan (tj. Pri tom se verovatno misli na ono to je receno u IV knjizi (439c i dalje). Ali to nudenje ne treba prihvatati. hrabrosti-kukavicluka. iako racunanjem i rasudivanjem znamo da je ono ogromno. bar pribli no. Slikarstvo. kojem je ovde rec. lakoveran. shodno prethodnom pasusu. jer ne treba slabiju saznajnu moc potcinjavati jacoj. Njime se u stvari pokazuje kako u du i pravog cbveka" (v. Gledan spolja. bezvredan). Tek u kompletnom sklopu te vi eznacnosti valja razumeti ta Platon misli . Ovde se istra uje na kojem je svojstvu du e zasnovana moc pesni tva. nudi nam da verujemo u istinitost i vrednost onoga to ono prikazuje. kao to prevodioci obicno cine. 34 Upor. Izvaden iz vode. saop ten na nekoliko mesta u IV knjizi (436b. lakouman (tj. istoj stvari suprotne utiske. 32 Ovde je. 28 Najbolji je onaj deo du e kojim se dose e istina . bezbri an (tj. Naime. luckast (tj. ve tini podra avanja". predmet izgleda prav i citav. onome to mi zovemo umetnost. rec . tekst na strani 387de i dalje. ne onaj koji deluje u svakodnevnom prakticnom ivotu i umetnosti. tetan (s obzirom na duhovno i moralno zdravlje). relevantna za predmet .alosti. ako je obuzet ambiguitetnim osecanjima radosti. ne misli na posledice svojih cinova. napred. Ali Sokrat napu ta taj pravac ispitivanja. priprost (tj.

37 Ovo uputstvo ce kasnije usvojiti stoici kao jedno od osnovnih pravila pona anja mudraca. . Upor. bele ku 33. ukratko na sve one znake duboke alosti koje Homer opisuje i koji se pominju u III knjizi na strani 388a i dalje. kvari i najbolje ljude. i 44/. 47 V. prethodnu bele ku 35. ono to covek ume da radi. tekst na strani 571b i dalje. 50b-d). jer je dopadljivost njihovih imitacija zasnovana upravo na tim ambiguitetima... 41 Platonovu tezu da tragicko pesni tvo. Mo da . tekst na str. 604ab i 606a. kuknjavu. Pesnici to ne uva avaju. u svojoj teoriji katarze. jer ih proci cuje i tako oplemenjuje. 42 Najzad su otkrivene suprotnosti na kojima pesnicko podra avanje zasniva svoju moc. Ta je norma u skladu s razumom. Naziv (kasnije usvojen) za takvo pona anje je metrio-patheia. 44 Rec je . nego ono to razum sevetuje kao najbolje". glumac je pojedine delove teksta pevao.^ oznacavaju ovde pravila pona anja u dru tvu hrabrih mu eva. ono to ovima nala e da se ne pona aju kao ene. upravo preokrenuo u suprotno tvrdenje: tragicko pesni tvo popravlja i najgore ljude. tome je vec govoreno na pocetku devete knjige. kao i bele ku 2/. bele ke 35/. i licne nevolje koja nagoni jedinku na ispoljavanje bola. Traganje za tim suprotnostima bilo je zapoceto na strani 603d. rukopis Dr ave je na ovom mestu nepouzdan. dijalog Fileb (48a-d. V. ali se ne mo e utvrditi ni koji su to pesnici ni iz kojih su dela ovi stihovi uzeti. katarzi. ve tinu u nekom poslu. nego i odredenu sposobnost. gde je skicirana Platonova teorija . takvim delovanjem na gledaoce u teatru. 46 Upor. Aristofanovom ismevanju Sokratove filozofije u Oblakinjama? 49 Citirani stihovi verovatno poticu iz dela komicnih pesnika. koje va e u dru tvu pravih ljudi" (pravih mu eva). 604ab. regulisanje licnih nevolja shodno onome to razum zapoveda. prirodi snova. nego i slabi.. 45 U ovim nagove tajima verovatno le e koreni Aristotelove teorije . 39 Na strani 603b. 36 Nomos u znacenju obicajne norme. 48 Ne mo e se utvrditi . Aristotel je kasnije. 43 Rec je .konflikt izmedu spolja njih normi. preobra aju koji se izvodi logos-om. V. Osim toga. kako to Sokrat nastoji da poka e u narednom pasusu. potiskivanju afekata i zabranjenih elja. na plac. Lek za osecanje nesrece u du i nije razonoda. V. 40 Prilikom prikazivanja tragicke igre u teatru. bele ku 35/. te stoga postoji vi e verzija citiranih stihova.. . 38 Rec sophia ne oznacava samo mudrost. kojoj je nesuglasici ovde rec. Logos i nomos. dakle. V. po kojima hrabri ljudi nisu samo jaki.

smisao je sledeci: filozofija mo e da bude zamena i za poeziju. imenovane kao suprotnosti kardinalnim vrlinama koje se navode na strani 427e. 53 Ovde su nabrojane cetiri antivrline. odnosno umni deo du e. Po toj korekciji. du i cija unutra nja uredenost odgovara tom dr avnom uredenju. hrabrost-stra lji 397 . 52 Izraz besmrtna stvar" ovde oznacava du u.50 Rukopis je na ovom mestu nejasan. Parovi tih suprotnosti izgledali bi ovako: mudrost-neupucenost. Prevod je dat prema jednoj od mogucih korekcija. Upor. 590e. 51 Rec je . uzornom dr avnom uredenju i . dok se ne doka e suprotno.

Stoga se bavljenje dijalektikom i filozofijom. 58 U dijalogu Fedon (LVII. Ali taj umni deo du e mo e biti zaslepljen. ali istovremeno Cini dobro telu u celini. te da se mo e gasiti". jer je jedinstven. jer i on govori . skida mu se ona skrama. bele ku 55/. istinito od la nog. onakvu kakva se u telu i sa telom rada. tj. to i Glaukon malo ni e odlucno potvrduje. te da onaj ko umire ne mo e samim cinom umiranja postati nepravicniji nego to je u ivotu bio. umerenost-neumerenost (akolasia). 54 Platon tvrdi da svaki pozitivitet ima svoj odgovarajuci negativitet. za druge je dobro. potopljen u onoj telesnoj pecini". ili bude ka njen smrcu. u stvari ka e to isto. zbog sopstvene pokvarenosti. . njoj prirodenog zla. Time on u stvari prihvata relativi: zaciju zla. nego svaki rod empirijskih stvari ima svoje specificno zlo koje razara samo taj rod. na celu du u. 57 Naravno. kao i njima suprotne vrline." Ovde Glaukon. Lekar cini zlo pojedinim obolelim delovima tela. stupa u podrucje nevidljivog". a ne smrti.. 59 Aluzija na pogubljenje Sokrata. 61 Platon specifikuje zla: ne postoji jedno univerzalno zlo. smrti kao neocekivanom dobitku za nepravednika". formu od njenog sadr aja. Ove zloce jesu bolesti du e". Sokrat ne misli da nepravicnost ubija du u. besmrtan. Naravno. Jedino je onaj najbolji". Jedino se mo e desiti da neko pogine. itd. koje sve uni tava i razara. Jedino on ne mo e da propadne. propadati" (raspadati se) i odvajati od tela". nego njegovo telo. umni deo du e. Sve nabrojane antivrhne (609c) odnose se. ali du a ne propada i ne gasi se" zbog njih. vaskrsava. onu silu koja ga iznutra razara. Uz to. jer bi se s du om oslobodili u isti mah i svoga tela i svoga nevaljalstva. 107c) stoji: Kad bi smrt bila rastanak sa svime. stra ljivost i neupucenost. ispunjava se znanjem. Ali tada ne gine i ne umire njegova du a. jer ih sece i spaljuje.vost (deilia). Du a propada i gasi se i odvaja se od tela" zbog sopstvenog. zbog svoje nepravicnosti. nema delova na koje bi se smrcu mogao razlo iti. « V. pravicnost-nepravicnost (adikia). Platon veruje da du a u takvom svom trodelnom obliku nije besmrtna. to va i samo za svet. zaboravom. ali ga ne cini gorim nego to je bio. jer sve to nastaje mora i da propadne. dodu e u kondicionalnoj i pomalo ironicnoj formi. on mo e biti u polo aju da ne ume da razlikuje bice od nebica. ne mo e da se raspadne. tj. zatamnjen neznanjem. Smrt jedinke i dr ave pogada taj poredak. bio bi to neocekivan dobitak za nevaljalce kad umru. te se pomocu znanja uzdi e". istinom. po Platonovom verovanju. dobro od zla. 55 Ostale zloce su: neumerenost. odnosno. 60 Nepravicni ljudi moraju stalno biti na oprezu. samo za podrucje vidljivog" (horaton). kao to se tvrdi gore (609c). taj najbolji" i besmrtni" deo du e spa ava od zaborava tj. a nepravicnost kao naru avanje tog poretka. svetlo cu. 50 Pretpostavlja se da je podrucje nepravicnosti podrucje ivota. ah samo za empirijski svet: ono to je za jedne rodove stvari zlo. jer ga na taj nacin spa ava. treba podsetiti da Platon pravicnost shvata kao poredak u du i i dr avi.

na strani 362b. 75 Dr ava se zavr ava mitom . te se mo e prevesti na dva nacina: Er Armenijev sin. 73 Slicna vizija . No bilo bi cudno da neko istovremeno bude iz Armenije i Pamfilac (iz Pamfilije). Platon ovde posebno aludira na sadr aj XI pevanja. 69 U II knjizi. registar imena pod Had. 67 Misli se na ustupke koje je Sokrat napravio Glaukonu i Adeimantu na pocetku II knjige (361a-d. Slika vretena" kojim se prede sudbina uzeta je iz primitivnih verovanja. ali je u ovim dijalozima kosmolo ko razmatranje prisutno. tome dijaloge Kratil (404b) i Fedon (XXIX. ukoliko bi umiranje bilo progresivno i pravolinijsko. 74 To vreteno" je nalik na nekakvo ogromno vitlo sa nekoliko omotaca" razlicito udaljenih od ose vretena". Razmatranja . 398 64 Ovo bi moglo biti upucivanje na dijalog Fedon. gde se takode daje opis prilika u podzemnom Hadovom carstvu. gde su takvi dokazi razvijeni. ali bez osobitog odu evljenja. na kraju sve postalo mrtvo. takode . Eru. ili. jer takvo pricanje smatra ili potpuno la nim. uklopljena i Platonova kosmologija. 72 Izraz u rukopisu je dvosmislen. ali i ovog puta u okvirima jednog mita. Hadovoj kacigi v. 362e i dalje). ali ne i ono to bi u empirijskom pogledu bilo tacno. . sudijama nalazi se na kraju dijaloga Fedon. 71 Naziv za sadr aj IX. ili didakticki pogubnim. strukturi kosmosa data su ovde ne to ire i podrobnije. u kojem se na neuporedivo op irniji nacin izla e platonsko-pitagorejska kosmologija. na mesti micno vrlo nejasan nacin. Ako je tako. onda je to indikacija da je Dr ava. To je ono vracanje duga koje je Sokrat tra io gore (612c). 65 Pricu . prirodi tih ustupaka govori se u narednom pasusu. Gigovom prstenu izla e Platon u II knjizi (359c i dalje). pocinje kao nastavak dijaloga izvedenog u Dr avi. gde Odisej prica ta je sve video prilikom svog silaska u Hadovo carstvo. ali je ovde modifikovana i razvijena u kosmolo ku viziju. napisana posle Fedona. svoje znacenje. 66 . kru nom toku radanja i umiranja i zakljucuje se da bi. Te dve cinjenice imaju. 70 To znaci: govori ono to treba da bude.63 Uporediti ovo mesto sa onim u dijalogu Fedon (XVII. Er iz Armenije. narocito 368ab. ili bar ova deseta knjiga Dr ave. Mitom . 80d passim). pa je stoga verodostojnije prvo re enje. gde se govori . 68 Na to je bio pristao Trasimah (352b). u dijalogu Fedar (248e i dalje). prilikama u podzemlju zavr avaju se i dijalozi Fedon i Gorgija. mitom u koji je. 72b-d). . X. svaka ponaosob. Isto u dijalogu Gorgija na kraju (523a i dalje). XI i XII pevanja Odiseje. Prva razja njava za to dijalog Timaj. Upor. Druga cinjenica.

takvim stvarima ne mo e ni ta sasvim pouzdano znati. dakle.naime da su Platonova kosmolo ka razmatranja uklopljena u okvire mita. on dosta cesto pribegava mitovima kada je rec . pripisati nedovoljnoj obrazovanosti vojnika Era. S druge strane. Platon inace na vi e mesta i na jasan nacin saop tava svoje rezerve prema mitologiji. preciznije. narocito prema onim mitovima koji nastaju kao svojevrsna rekonstrukcija daleke istorijske pro losti. u okvire izve taja sa onoga sveta" koji izla e jedan obican i priprost vojnik. a na posredan nacin i Sokratovom. Ovo se u izvesnom smislu ponavlja i u dijalogu Timaj. dakle kad je egzistencija u onostranosti . gde se izlaganje kosmologije prepu ta jednom ne mnogo poznatom i ne mnogo znacajnom pitagorejcu Timaju. ukazuje na rezerve koje je Sokrat imao prema kosmolo kim znanjima. uz to i Pamfilac Er. egzistenciji du a posle smrti i pre radanja. Primitivna slika koju ovde nalazimo mo e se. odnosno Platonovom uverenju da se .

tj. narocito u onome to se odnosi na medusobni polo aj i medusobnu udaljenost i poredak planetarnih orbita. omotac) zvezda stajacica. (5) orbita Merkurova. jer su te zvezde". a osim toga i jedan u drugom. ni Sunce ni planete ne kiecu se kao samostalna nebeska tela. pricvr cene svaka na svojoj orbiti. kako bi to moglo izgledati posmatracu sa Zemlje. red tih orbita bio bi kiko sledi: (1) orbita (sfera. koja u sebi sadr i jedan svetao krug". Velicina i medusobni polo aj tih orbita su razliciti. (7) orbita Sunceva. koji su inace di rektni prevodi odgovarajucih grckih naziva. kao to je kasnije pretpostavljala aristotelovska i ptolomejevska astronomija. Sunce i planete (lutalice) menjaju svoj medusobni polo aj. pa stoga Platon govori . tome u samom Platonovom tekstu nije ni ta receno. (2) orbita Saturnova. Naziv stajacice" uveden je radi razlikovanja tih zvezda najvi eg neba" od Sunca i planeta (lutalica). Buduci da je prvi omotac" (nebo zvezda stajacica") najveci. ukljucujuci u taj broj i orbitu Sunca. To je lunama orbita. sledilo bi da Zemlja miruje u sredi tu kosmosa. 77 Celo vreteno" ima dvostruko konusni oblik. A orbite su predstavljene u obliku omotaca" ili velikih i nevidljivih nebeskih tockova. Ali. pa odozgo posmatrano" konusni preseci su krugovi. pa stoga svaku vidljivu promenu u polo aju nebeskih tela obja njava kretanjem sfera. No buduci da se Erova du a ne nalazi na zemlji. sledi da su i zvezde stajacice" najveca nebeska tela. (4) orbita Marsova. Ovih orbita. Ako je to tumacenje verodostojno. nego se krece kristalna (providna) sfera na kojoj su zvezde stajacice" kao prikovane. Prema kasnije nastalim latinskim nazivima. Slican ambivalentni stav zauzima atinski mislilac i prema smisaonoj osnovanosti tada njih religioznih verovanja. ne krecu se zvezde svaka za sebe. 79 Ovde je. kako se u tekstu ka e. omotacima" koji se svi zajedno nalaze u onom najvecem omotacu". po svemu sudeci. gledano sa Zemlje. 78 Osmi omotac" je najbli i Zemlji. kako se tada pretpostavljalo. istovremeno prolazi i kroz sredi te Zemlje. ili orbite u kojima se nebeska tela nalaze kao da su prikovana. na kojima su ove zvezde" (pune vatre) jedine vidljive tacke. a i nebeska tela izgledaju kao krugovi". rec . omotaca. (8) orbita Meseceva. Dakle. ta se jednostavna slika u daljem izlaganju komplikuje. mesec. 76 Najveci omotac (sfondilon) nosi u sebi takozvane zvezde stajacice. ukoliko . velicini nebeskih tela. Njihovo je kretanje shvatano kao kretanje njihovih orbita. ima ukupno sedam. Potom po redu velicine. prolazeci kroz sredinu osmog omotaca". jer. nego na nebu. ali . (6) orbita Venerina. Moglo bi se pretpostaviti da osa vretena". (3) orbita Jupiterova (Zevsova).predmet razgovora. jer se sa Zemlje vidi da one zadr avaju jednak medusobni polo aj. a jedna njegova kompletna revolucija traje 24 casa. Valja imati u vidu da tada nja astronomija ne zna za samostalno kretanje nebeskih tela u prostoru.

gledano sa Zemlje. Venera i Merkur izvr e tu rotaciju u jednakom vremenu. Govori se . razdvaja vreme na intervale dana i noci. Ne zna se. a ne to manje od ovoga Jupiter. 84 Verovatno se misli na relativne brzine orbitalne rotacije planeta" u koje se naravno ubraja i Sunce. Venera je po belini odmah posle Jupitera. ali du em od vremena Meseceve rotacije. Mesec. Klota potpoma e obrtanje zvezda stajacica" i. 82 Protumaceno po kljucu za red nebeskih tela (bele ka 76). slede: Venera. Mojre pevaju u skladu sa Sirenama". jer nam Platonov tekst ne daje dovoljno jasnih uputstava. 80 Gledano sa Zemlje. boja Jubitera (Zevsa) je najbelja. 85 Od toga tvrdenja pa nadalje slika strukture kosmosa ponovo postaje primitivna i mitolo ka. Osim toga. takode personifikovane. nego antropomorfnu ivu silu. za izvr enje kompletne orbitalne rotacije najmanje je vremena potrebno Mesecu. naime. . nebo zvezda stajacica" izgleda areno. Sunce. pa taj deo vizije cini da muzika dobija sudbonosno znacenje. 83 Ceo sistem se obrce jednolikim kretanjem. Nu nost ovde ne oznacava autonomno obrtanje nebeskih svetova. odnosno u interpretaciji rang liste nebeskih tela po velicini moguce su gre ke. . U celokupnoj slici nebeskih zbivanja vidno mesto zauzimaju nagove taji astrolo kog povezivanja obrtanja nebeskih svetova sa ljudskim sudbinama na Zemlji. gornji tekst ima sledece znacenje: Saturn i Merkur imaju slicnu boju najintenzivniju utu. Prema tome. Shodno mitolo kim vizijama. skladu (harmoniji) orbitalnih kretanja. Najzad. U rekonstrukciji. muzici koju izvode kosmicke sirene. koja zajedno sa sudbonosnim Mojrama potpoma e to obrtanje. Sunce. cije je poreklo podosta pitagorejsko. Jupiter. terminologija u izvornom 400 tekstu je neprecizna. Saturn. Mars je crvenkast. ne zna se na koje se nebesko telo odnose. Merkur. Zatim. 81 Orbita Sunca ima najvi e svetlosti. a orbita Meseca i sam Mesec dobijaju boju i svetlost od Sunca. a tvrdenja vrlo sa eta i oskudna u nagove tajima sigurnih znacenja. Marsu je potrebno jo vi e vremena. od kojih svako ima svoj odgovarajuci ton.je ovo tumacenje verodostojno. Ovo stoga to Platon. pouzdano ta ovi Platonovi redni brojevi (stavljeni uz omotace") oznacavaju. Mars. ali orbite planeta i Sunca obrcu se u smeru koji je suprotan smeru obrtanja neba zvezda stajacica". Nu nost je personifikovana u bicu mocnog enskog bo anstva Ananke. tj. pevajuci sada njost. najvi e vremena za svoju orbitalnu rotaciju tro i Saturn. ova planeta se u svom orbitalnom kretanju ponekad vraca unazad da bi potom nastavila kretanje u prvobitnom smeru. nalik na ono kakvo joj Platon pridaje u odnosu na konstituciju i odr anje odredenih zakona i obicaja u dr avi.

u skladu s tada njom astronomijom. Posebno u Platona. te stoga dodiruje unutra nje. buducnost novorodenih ljudskih bica. Ona potpoma e kretanje i unutra njih i spolja njih orbita. pretpostavlja da nebo stajacica" izvr i kompletnu rotaciju za 24 casa. te se ne mo e ni uvecavati ni smanjivati. Kru no kretanje nebeskih svetova proizvodi kru no zbivanje u zemaljskoj prirodi i ljudskom individualnom bicu. jedinacnih du a. te se neizmenljivi red stvari i tok dogadaja mora uvek ponavljati na isti nacin. celokupna kolicina ivota je stalna. Lahesa peva ono mogu promeniti to se dogodilo. ono to niko pa ni bogovi ne pro lost. orbite iz cijih podrucja dolaze u zemaljski svet du e novorodenih. 86 Prema op terasprostranjenom verovanju starih Helena. jer su i sada njost i buducnost vec dati u pro losti. ovo verovanje je razvijeno na sledeci nacin: ivot je uvek dat u formi individualnih. te se ne 401 . planetarne. pa i helenskih filozofa. Atropa peva ono zvezda to ce biti. a ukupan broj individualnih du a je konstantan.

tj. ili uzori ivota. ovde oznacava sudbinu" u smislu forme ivota. 91 Zlo ima svoje poreklo u coveku. koju du a provodi u Hadovom carstvu mraka. ali je on ipak prenosi u okviru Erove price. proveden na Zemlji. imati toliko vrline koliko se bude trudila da stekne znanja. Ceo individualni ivot. pretpostavci telesnost je izvor zaborava (= neznanja). Ova vizija ivota i smrti odstupa. 92 Ta odluka je logicna posledica Erovog polo aja. 88 Demon. 90 Vrlina se nikome ne mo e dodeliti. predstavljeni su kao neka vrsta telesne odece. takode je konstantan. od Pla tonove. onda ce svaka du a birati formu svog narednog ivota prema secanju. Forme. koja se zavr ava vraca . u svojoj telesnoj egzistenciji.mo e ni uvecavati ni smanjivati. koja je po odluci kocke dobila pravo prednosti u biranju. i ukupan broj nacina ivota. prema tome. du a ce u zemaljskom ivotu. ovde neizrecenoj. ono oznacava nepristrasnost Lahese. sudaja i bo anstvo podzemnog Hadovog carstva umrlih. odnosno znanju kojim u trenutku izbora raspola e. koja je vec sadr ana u odbacivanju pesnickog prikaza pri rode i pona anja bogova. preciznije. No svaka individualna du a ima slobodu da medu postojecim formama ivota odabere onu koju eli. u carstvu svetlosti. S druge strane. To je osnovna pretpostavka Sdkratove i Platonove teodiceje. 89 Bacanje kocke ovde ima dvojako znacenje: s jedne strane. koja kao sudaja nijednu du u posebno ne favorizuje. i smrti kao noci. odnosno znanja. a znanje isto to i secanje. ivotnih uzora ili formi. Posle izvr enog izbora. nazivajuci ih efemernim" (jednodnevnim). ili telesne odece u kojoj ce se du a roditi i pro iveti svoj smrtni vek. Po Platonovoj. Ako je vrlina znanje. Erova smrt bila je samo prividna. dakle onu silu koja ce delovati u pravcu potpunog ostvarenja izvr enog izbora. Celokupna posthumna egzistenicija predstavljena je kao jedna noc. ukoliko tu formu ivota nije vec uzela neka druga du a. u njegovom zabo ravu i neznanju. a ono to se suprotstavlja omamnom dejstvu telesnosti i varljivom svedocenju culnosti predstavljeno je umom i kao takvo sacinjava izvor secanja. kratkotrajna epizoda. kojeg ce svaka du a za sebe izabrati. biranje pomocu bacanja kocke oznacava slepo i bezlicno dejstvo nu nosti. u pojedinim detaljima. pri cemu se upotrebljava uobicajena pesnicka vizija ivota kao dana. te se ono to ima izgled slucajnosti u poslednjoj instanci svodi na skriveno dejstvo nu nosti. svako mora da se za nju sam izbori. u Platonovom tekstu. obraca se ljudskim du ama. Dalje. predstavljen je kao jedan dan. s druge strane. 87 Kora Lahesa. na strani 620de rec demon" oznacava cuvara forme ivota koju je du a odabrala.

Osnovne poluge predestinacije . 97 Verovatno aluzija na pricu . 9 8 Platon time nagove tava da je jedino trajna ona vrlina koja se stice upornim istra ivanjem i koja je isto to i znanje: jedino znanje mo e da preobrazi du u i da ovu sacuva od pogre nog izbora ivotnog . tj. nigde ne pominje one koji su se proslavili mudro cu. Platon u ne to vecoj meri zanemaruje sudbinske komponente te price. jer mesto na kojem du e biraju nije zemlja. kako to saop tava prica . 93 Du a ne mo e birati neku drugu du u. Atrejevom bratu Tijestu. ili ivot koji se teorijski". te ostavlja ire mogucnosti za preobra aj du e putem moralnog usavr avanja zasnovanog na promi ljanju i saznavanju. koji se jedino mo e postici dijalek tikom i saznanjem. ovostranom ivljenju. Eru. 92 a Oma ka u pricanju. Grevs. nego samo drugo telo i nacin ivota. koji se prevarom bio dokopao mikenskog prestola i kojem je Atrej. a ne u vantelesnoj preegzistenciji. u Platonovom komentaru. 111. Nadalje. Izbor je ipak sudbonosan. Upor. koji je drukciji od onog to ga je vec imala u prethod nom ciklusu. skuvao delove njihovih tela. kojima govori mit kao i da ne postoje. Du a koja je izabrala ivot tiranina. u sposobnosti ili osposobljenosti da se razlikuje dobro od zla. 95 Nastavljajuci komentar Erove price. Naredni pasus je Platonov komentar te price. Grcki mitovi. vr i u empirijskom. u osveti. Jo manje izgleda ima du a koja je odabrala tinjsku formu egzistencije. njeni izgledi su zapravo ni tavni. kri om pogubio sva tri sina.njem u ivot u istom oblicju. jer od toga koju ce formu i vota du a odabrati zavise njena mogucnost da se pripremi za naredni izbor i naredno ponovno radanje. u svome nabrajanju formi ivota. R. i Platon spominje samo prirodu du e". to se saznanje nalazi u domenu morala. pozvao Tijesta na gozbu i pogostio ga mesom njegove dece. Komentar pocinje konstatacijom . 402 Karakteristicno je da Er. va nosti saznanja koje vodi spasenju du e. ivi ivo 94 Ovde se privremeno prekida izlaganje Erove price. u traganju za znanjem. nema mnogo izgleda za preobra aj. 96 Izbor se.

ona je. zavr etak. 100 Du a koja bira poslednja ima manje mogucnosti za izbor. io3 TJ Odiseji (XI. 99 Opet sledi kraci Platonov komentar Erove price. Asklepiju dugujemo petla! Prinesite tu rtvu. naime. plod dejstva okolnosti. bele ku 89). Sokrat se na zdrav nacin bavio filozofijom". Odisej prica kako je u Hadu video du u (senku) Ajantovu. Majnade (lude ene). Grevs. dakle. koja je jo bila ljuta na Odiseja. Ovaj se.puta. ocigledno nije sastavni deo Erove price. Vrlina stecena navikom. hvalisao se da pesmom mo e prevazici Muze. dijalog Fedon. 21m. Upor. bele ku 93. a ne rezultat individualnog moralno-sazr. Ipak. nadmetao sa Ajantom oko toga kome ce od njih dvojice pripasti Ahile . sve tenice Dionisovog orgijastickog kulta. 102 Tamir. nego pouka koju je Platon dodao toj prici. Zdrav nacin bavljenja filozofijom". ili Tamirij. ni poslednji obeshrabren". rastrgle su Orfeja na komade. trebalo bi i u ovom slucaju da va i formula.ajnog usavr avanja. Grcki mitovi. Recenica. 540 i dalje). V. R. oduzele mu glas i moc da svira na harfi. V. jer su najbolje forme ivota vec preuzele one du e kojima je kockom data prednost u biranju. 101 Prema legendama. u kojoj se spominje mogucnost da se trajna vrlina stekne filozofijom. Panove ljubavnice i Dionisove dru benice. obezbeduje srecu u ovozemaljskom ivotu i pouzdan izbor kad dode vreme za ponovno radanje. . i to po nagovoru Dionisovom. uz ogranicenje koje prois hodi iz sudbinskog bacanja kocke (v. koje su ga zbog toga oslepile. prvi homoseksualac. pa uveren u to ka e na samrti: Kritone. posledica je ivota u dobro uredenoj dr avi. nemojte zaboraviti!". kojoj se u tekstu govori. saop tena napred (619b): Ni prvi koji bira neka ne bude nemaran.

jevo oru je. Trojanske kceri i Atina Palada, vr eci ulogu sudija u tom nadmetanju, proglasile su Odiseja za pobednika. 10 4 Te patnje prikazao je Eshil u tragediji Agamemnon, koja cini prvi deo trilogije Orestije. Drugi deo te trilogije nosi naslov Hoefore (Pokajnice), a treci Eumenide. 10 5 Izraz druge ivotinje" podrazumeva da su sva iva bica, ukljucujuci i ljudska bica, ivotinje. Ovde u Dr avi, kao i u Fedonu (XXXI, 81e), Platon iskazuje verovanje da prelaz du a iz jedne ivotinjske vrste u neku drugu biva unekoliko diktiran karakternim sklonostima, ispoljenim u prethodnom ivotu. Tako, na primer, oni koji su se bili predali pro drljivosti, raskala nosti i pijanstvu, i to bez ikakvog stida, ti, po svoj prilici, uzimaju oblik magaraca i slicnih ivotinja". ,,A oni koji su voleli nepravdu, i otimanje, te bili vlastoljubivi, ulaze u rod vukova, i kobaca, i jastrebova". Nadalje, oni koji su bili umereni i pravedni, ali ne po filozofiji i umu, nego po navici i pod uticajem spolja njih (sociajlnih) cinilaca, ponovo se radaju u nekom rodu koji je naklonjen poretku, na primer, u rodu pcela, ili mrava, ili zolja. 10 6 Du e, koje ce se ubrzo ponovo roditi, najpre pristupaju Kloti, najstarijoj sudaji. Ona za svaku du u ispreda nit ivota onog kojeg je du a, zajedno sa odgovarajucim demonom (karakterom), vec odabrala. Uloga Atrope (one koja se ne okrece) izvedena je ovde iz njenog imena. V. bele ku 85. 10 7 Putovanje iz Hada u zemaljski ivot mora se izvesti bez osvrtanja, kao u mitu . izvodenju Euridike iz Hada, izvodenju koje je neuspe no preduzeo Orfej, koji se osvrnuo i tako za svagda izgubio Euridiku. los Prola enje pored Anankinog prestola na drugu stranu", cini se da slikovito predstavlja stupanje u predvorje carstva zemaljskog, gde je dejstvo nu nosti oslabljeno i kombinovano sa mno tvom mogucnosti koje se ne moraju ostvariti. 10 9 Letino polje (to tes Lethes perion) pominje se i kao reka Leta, ili kao Letin napitak (to Lethes hydor). Inace, leta (lethe) je rec koja oznacava zaborav, pa se nepersonifikovano mo e reci: polje zaborava, ili napitak zaborava. Uobicajeno je, takode, da se . Leti govori kao . reci zaborava", koja tece u granicnom podrucju izmedu podzemnog i zemaljskog sveta. "° Reka Ameleta (Ameleta potamos), ciju vodu nijedna posuda ne mo e zadr ati, etimolo ki oznacava bezbriinost (ameleia), nemarnost, zanemarivanje. Buduci da u primitivnim verovanjima voda, posebne vrste, ima veliku moc, koja se najce ce prikazuje kao moc isceljenja ili kao moc oci cenja, to je i u ovom slucaju pretpostavljeno da postoji voda cijim pijenjem du a sve zaboravlja. Etimolo ko znacenje upucuje na to da se otklananjem brige iz du e istovremeno otklanja i osnovni podsticaj secanja, odnosno znanja. Tvrdenje da Ameletinu vodu nijedna posuda ne mo e zadr ati, verovatno je proizi lo, iz pretpostavke da je du a analogna posudi, ali takvoj koja u sebi uspeva da zadr i opa ene forme i sadr aje, te da se na takvom zadr avanju zasniva sposobnost prepoznavanja. Dejstvom Ameletine vode trebalo bi, dakle, da sve ranije opa ene forme i sadr aji i ceznu iz du e, da budu isprani vodom koju ni du a kao svojevrsna posuda ne mo e zadr ati.

404 '" Platon se ovde slu i uobicajenim predstavama narodnog ve rovanja. Du e umrlih napu taju telo i sele se dole, u podzemni svet u Hadovo carstvo umrlih. Shodno tome, du e kojima je do lo vreme da se ponovo rode, moraju biti izbacene na gore, tj. na povr inu Zemlje. Ipak, poredenje sa zvezdama koje padaju, otkriva Platonovu korekciju tih narodnih verovanja. Platon, naime, veruje da je ponovno rodenje, odnosno ponovno sjedinjavanje du e sa telom, svojevrstan pad, unekoliko uslovljen grehom culnosti. Upor. Fedar (XXVIII 248c i dalje). 1, 2 Rec je . verovanju koje ima va nost nepisanog zakona.

TEMATSKI PREGLED PLATONOVE DR AVE* KNJIGA I (A), 327a 354c Sokrat prica . svom odlasku u Pirej na svecanost u cast boginje Artemide (Bendide). Polemarhov poziv Sokratu da dode u njegovu kucu. Adeimant obave tava Sokrata da svecanosti jo nisu zavr ene (327a 328b). Dolazak u Kefalovu kucu u Pireju, gde ce se dijalog voditi. Razgovor s Kefalom . starosti i erosu (328b 329e). Razgovor s Kefalom . tome kako podnosi starost, . bogatstvu i nasledu. Anegdota . Temistoklu i erifljaninu (329e 330c). Kefal govori . strahu od smrti, sumnji i nadanju, . pravicnom i nepravicnom ivotnom putu (330d 331b). ta je pravicnost? Simonidova izreka . pravicnosti i njeno tumacenje. Sokratova kritika mnenja . pravicnosti kao kazivanju istine i vracanju duga". Simonid je hteo reci: pravicno je dati svakome ono to mu pripada". Druga mnenja . pravicnosti i zakljucak da ona nije ono to se obicno misli da jeste (331c 336b). Trasimahov govor . Sokratovom brbljanju". Ukazivanje na Sokratovu uobicajenu ironiju" (337a). Aluzije na pona anja sofista. Trasimahova teza; pravicno je ono to koristi jacemu" (338c). Sokratovo pobijanje Trasimahove teze (338c 343b). Trasimahov govor u slavu nepravicnosti (343b 344d). Dijalog Sokrat Trasimah (344d 354c). KNJIGA II (B), 357a 383c Glaukon pojacava Trasimahovo stanovi te (357a 362d). Adeimant priskace u pomoc svome bratu i govori . hipokriziji onih koji savetuju da se bude pravican (362d 367e), pri cemu se poziva na pesnike, te istice da pesnicima moramo verovati" (365e). Sokrat predla e da se najpre ispita ta je pravicnost ,,u velikom" tj. u dr avi, pa tek onda da se razmotri ta bi moglo biti pravicnost ,,u malom", tj. u individualnoj * Rimski brojevi, zajedno sa alfabetskim oznakama u malim zagradama, oznacavaju redne brojeve svake od deset knjiga Dr ave. Arapski brojevi od 327 do 621, uz koje stoje slova a, b, c, d, e, o/.nacavaju uobicajenu internacionalnu paginaciju, ko ju je prvi uveo H. Stefanus u svom izdanju celokupnih Platonovih dela (Lion, 1578), oznacav ajuci odeljke na svakoj stranici tim slovima. du i (369a). Poreklo dr ave (369b). Predlog da se u mislima osnuje jedna dr ava (369c). Razlicitost potreba i podela rada kao nacin njihovog zadovoljavanja (369d). Postoje li granice irenju potreba? (372c 374a).

. potrebi za profesionalnom vojskom i . prirodi vojnika (374a 376c). . vaspitanju vojnika (376c 376e), i uop te . vaspitanju zasnovanom na gimnastici i muzici (376e). Pocetak kritike pesnicke mitologije (377a). Teodiceja (379a 379d). Kritika Homera i drugih pesnika sa stanovi ta teodiceje (379d 383c).

KNJIGA III (G), 386a 417b Kritika pesni tva sa stanovi ta pedagogije (386a 392c), s pogledom na sadr aj pesnickih tvorevina. Pedago ka kritika pesni tva, s pogledom na formu pesnickog izraza (392c 394e). Podra avanje (mimesis) i vaspitanje (394e 396c). Vrednost podra avanja s obzirom na poucnost predmeta podra avanja i na zahtev da u valjanoj dr avi svako obavlja samo jednu vrstu posla (396c 398b). Reci, melodija, ritam, harmonija i disharmonija u funkciji formiranja karaktera (398c 403c). Gimnasticke vaspitanje (403c 405a). Medicina i pravo kao sredstva za ozdravljenje obolele dr ave. Fokilidova maksima (407a). Obrazovanje dobrih lekara i valjanih sudi ja. Mera muzickog i gimnastickog obrazovanja. Neprijatelj logosa (41 Ide). Odabiranje cuvara" i pomocnika". Fenicanska la " (414c). Mit . zlatnim, srebrnim i bronzanim ljudima (415a). Du nosti cuvara dr ave" naspram podanika (416a). Komunizam cuvara dr ave" (416d). KNJIGA IV(A),419a 445e Problem nejednakosti u pravima i du nostima cuvara i ostalih. Sreca dr ave, kao celine, ostvarena odgovarajucom raspodelom du nosti. Bogatstvo . nema tina uop te (421d); s obzirom na rat (422a). Spoljna politika uzorne dr ave (422d). Klasni sukobi (422e, 423a). Velicina dr ave (423c). Prelaz iz jednog stale a u drugi (423d). Medu prijateljima je sve zajednicko" (424a). Odr anje i napredak uzorne dr ave (424ab). Politicki smisao nacela muzike (424c). Vaspitna nacela igre (424e). Pravila pristojnosti (425b). Domen dejstva pravnih normi (425bc). Domen religije (427b). Cetiri kardinalne vrline, u odnosu na dr avu (427e). Mudrost dr ave (428b). Hrabrost dr ave (429ab). Umerenost dr ave (430d). Pravicnost dr ave (432b). Pravican covek (434d). Covek kao dr ava u malom (435d). Princip protivrecnosti (436b). Teorija motivacije (437b). Teorija relativnih pojmova (438b). Odnos znanja i njegovog predmeta (438c). Odnos motiva i njegovog predmeta (439a). Analiza motiva s obzirom na princip protivrecnosti (439b). Konflikt motiva (439c). Dve medusobno suprotne moci du e i nagove taj trece, koja izmedu ovih posreduje (439de). Poimanje volje kao posrednika izmedu razumnosti i po udnosti (440a). Zakljucak . strukturi jedinke i strukturi dr ave (441c). Pravican covek i pravicna dr ava (44ld). Cetiri kardinalne vrline, u odnosu na jedinku (442cd ). Zakljucak . principu i liku pravicnosti (443bc). 407

_^^_^_^_

Nepravicnost kao bolest du e (444a), a vrlina kao zdravlje du e (444e). Jedan oblik vrline i bezbroj oblika poroka (445r). Koliko ima nacina upravljanja dr avom, toliko ima nacina telesnc egzistencije du e (445cd). KNJIGA V (E), 449a 480a Nagove taj raspravljanja . transformaciji dr ave (449a). Postavljanje pitanja . zajednici ena i dece (449c). . prirodi ena (451c), Digresija na govor . ve tini protivrecenja (454a). ene kao cuvari" (456d). Zakon . zajednici ena i dece (457d). Ustanova braka za cuvare" (458cd). Eugenika (459a). Plemenita la (45<>d). Svadbene svecanosti (460a). Svadbeni reb (460ab). Ustanova za prijem i negu novorodencadi (460b). Odredivanje intervala najefikasnije plodnosti (460e). Uklanjanje nepo eljne novorodencadi (461c). Utvrdivanje srodstva (461d)-, Najvece dobro i najvece zlo u dr avi (462a). Pitanje . svojini (462c). Dr ava kao organizam (462cd). Oslovljavanje u uzornoj dr avi i drugim dr avama (463a). Komunizam osecanja u uzornoj dr avi (463e), i dobara (464c). Stariji i mladi u uzornoj dr avi (465a). Sreca cuvara" i sreca dr ave (465c). Uzorna dr ava u ratu (466e). Nagrade hrabrim ratnicima (466c). Odnos prema Helenima i varvarima. Zabrana pljackanja le eva i sprecavanja sahranjivanja poginulih neprijatelja (469b). Da li je uzorna dr ava moguca? (471cd). Kako je uzorna dr ava moguca? Filozofi-kraljevi i kraljevi-filozofi (473d). Ko je filozof? (474b). Znanje i mnenje (476b), skica teorije ideja. Filodoksi i filozofi (480a). KNJIGA VI (.), 484a 51 le . filozofskoj prirodi njenom mestu u dr avi (484a). Adeimantov prigovor: filozofi mogu biti iskvareni i nekorisni za dr avu (487b). Sokratova analiza socijalnih uslova koji kvare filozofsku prirodu (488a). Sofisti (492c). Degeneracija filozofske prirode u neodgovarajucim socijalnim i politickim uslovima (494a). Koja dr ava odgovara filozofiji? (497a). Zakljucak . filozofima-vladarima (499b). Nije nemoguce da Muza filozofije ovlada dr avom (499d). La ni i pravi filozofi (499e). Izrada filozofske slike dr ave (500e). Mogu li se ljudi ubediti u vrednost filozofske dr ave? (501cd). Pomocu kojeg znanja mudroljubivi ljudi mogu postati spasioci dr ave"? (502d). Ideja dobra kao cilj najvi e nauke (505a). ta je dobro? (505b). Cuvari dr ave moraju znati ta je dobro (506b). Nagove taj raspravljanja . dobru po sebi (506cd). Skica teorije ideja (507b). Teorija vizuelne percepcije (507cd). Umno videnje (uvidanje) kao izdanak ideje dobra (508de). Noeton i horaton (509d). Noumenon i fajnomenon (509de). Predmet mnenja i

predmet znanja (510a). Podela noetona. Istra ivanje iz hipoteza, istra ivanje iz principa (510b). Rad uma u matematici (510c). Logos i dijalektika kao sredstva i putevi koji vode principima svih stvari (511b). 408 Razlikovanje razuma i uma (51 ld). Cetiri saznajne moci: umovanje, razumevanje, vera, slikovito predstavljanje (51 Ide). KNJIGA VII (Z), 514a 541b Alegorija pecina (514a). Tumacenje alegorije pecine" (517b).

Preobra aj du e (518d). Vladarske du nosti obaveza onih koji znaju (519c). Filozofi, koji ne ude za vla cu, moraju je primiti kao obavezu (520cd). Filozof je bogat dobrim i razumnim ivotom; jedino filozof prezire politicku moc (521ab). Preobra aj du e putem sticanja znanja (521c). Koja nauka preobra ava du u i vodi je onome to jest (bicu)? Gimnastika, muzika i umenja nemaju tu moc (521e). Empirijska saznanja takode ne vode onome to jest (522c 525b). Logistika (racunica) i aritmetika, uzete kao teorijske i apriorne discipline duha, prve su nauke koje vode onome to jeste, a pored toga mogu biti i prakticno korisne (525b). Na isti nacin, geometrija je druga nauka koja vodi ideji dobra i bicu (526e), a i ona mo e biti prakticno korisna. Nauka . tetu kao formi (stereometrija) treca je nauka koja vodi kontemplaciji bica i ideje dobra (528b), ali ta nauka jo nije otkrivena. Cetvrta je nauka astronomija, ili znanje . telima kao formama koje se krecu (527d, 528b, 528e). I to znanje mora biti teorijsko (529a). Oblici kretanja (530d). Nedostaci pitagorejskog istra ivanja harmonije (530e), i nagove taj pete teorijske nauke harmonike (531a). Sve nabrojane nauke su samo preludij" za glavnu melodiju" (dijalektiku), (531de). Dijalektika (532a 535a). Izbor onih koji treba da budu upuceni u nauke i dijalektiku (535a). Primer sokratovske ironije (536c). Obrazovanje dece i omladine (536d). Odabiranje prema sposobnostima i sklonostima, starosne prekretnice i odabiranje najsposobnijih (537b). Zloupotreba dijalektike (537e). Koliko je vremena potrebno za ovladavanje dijalektikom? (539de). Vreme prakse buducih filozof a-vladar a (539e). Uputstvo . nacinu preuzimanja vlasti i pocetku realizacije filozofske dr ave (540e, 541a). Zakljucak (541b). KNJIGA

VIII (H), 543a 569c Kratak rezime glavnih rezultata istra ivanja konstituenata uzorne dr ave, prema onome . cemu je postignuta saglasnost ucesnika u dijalogu od II do VIII knjige i podsecanje na tacku (449ab) u kojoj je nameravani tok izlaganja skrenuo u drugom pravcu. Cetiri empirijska oblika dr avnog uredenja (timokratija, oligarhija, demokratija i tiranida) i cetiri oblika egzistencije du e (544c). Kako uzorni oblik dr ave (aristokratija) mo e da degeneri e u timokratiju? (545cd); Platonov (svadbeni) broj (546a). Timokratski covek (548d). 409

Oligarhija (550c). Oligarhijski covek (553a). Demokratija (555b). Demokratski covek (558c). . izli nim i neophodnim eljama (558d). U demokratskog coveka sva su zadovoljstva jednaka (561a); on sadr i u sebi sve moguce oblike i najrazlicitije karaktere (561e). Tiranida (562a). Sloboda kao najvece dobro (562bc). Kako se iz demokratske dr ave rada tiranida? (562c). Preterana sloboda prelazi u preterano ropstvo (564a). Tri sastavna dela demokratske dr ave (564cd). Narod (565a). Zastupnik naroda (565c). Kako se zastupnik naroda preobra ava u tiranina? (565d). Tiranin (566a). Kako se tiranin odr ava na vlasti? (566d). Euripid kao hvalitelj tirana (568ab). Optu ba upucena tragickim pesnicima da su miljenici tiranide i demokratije (568c). Narod kao roditelj tiranina i nezahvalnost tiranina prema svom roditelju (568d). KNJIGA IX (T), 571a 592b Nastavak raspravljanja preduzetog u VIII knjizi: tiranski covek (571a). San i zabranjene elje (571ab), nastavak teorije motivacije (IV, 437b 441c) i teorije elja (558d 561a). Eros tiranin du e (573a). Potpun tiranski covek (573bc). Povezanost erotskog i tiranskog (574e). Zlo i beda tiranide (575c). Tiranin uzor nevernog, nepravednog i najgoreg coveka (576b). Tiranin je najnesrecniji covek (576c). Analogije vrline i srece (576cd). Prvi dokaz (577c). Drugi dokaz (580d). Tri soja ljudi: ljubitelji mudrosti, ljubitelji pobede i ljubitelji dobiti (581c). Teorija zadovoljstava (581cd). Orude filozofa su dokazi (582d). Treci dokaz za superiornost pravednog nad nepravednim u podrucju zadovoljstva i srece (583b). Relativna i apsolutna zadovoljstva (583c). Mera ucestvovanja u istini i bicu (585b). Tiranin je najvi e udaljen od pravog zadovoljstva, a filozof najmanje (587a). Udaljenost tiraninovog prividnog zadovoljstva od istinskog zadovoljstva, numericki izra ena i logisticki izvedena (587d). Komentar izvedenog racuna s obzirom na posledice pravednog i nepravednog ivota (588a). Slika ljudskog bica kao mitskog cudovi ta (588bc). Smisao pohvala pravicnih i nepravicnih dela (589ab). Poreklo morala i prava (589 cd). Um kao vod ivota (591c). Onticki status umne, uzorne dr ave (592b). KNJIGA X (I), 595a 621d Zakljucna kritika mimeticke umetnosti (595a 608c), nastavak kritike preduzete u II knjizi (377a 383c) i III knjizi (386a 398b). Skica teorije ideja (596a), ideje kreveta i stolova. Umetnik cudotvorac (596cd). Tri kreveta (597b). Svaka je umetnost daleko od istine (598bc). Ve tina podra avanja i znanje, s pogledom na tragediju i njenog vodu Homera (598e). Da li mimeticki pesnik popravlja ili kvari ljude? (600c). Podra avalac dopire samo do pojavne strane stvari, a samu stvar ne razume (601c), ne poznaje ni njeno su tastvo ni njenu svrhu (602a).

merenjem i racunanjem. a koje ne? (603c). Putovanje du a umrlih (616b). U cemu je moc kojom podra avanje impresionira. Pesnicima i ljubiteljima poezije treba dopustiti da se brane najboljim razlozima za koje znaju. Koje se naravi mogu lako podra avati. Nagrada za vrlinu (608c). Svaku stvar razara prirodeno joj zlo i beda (609ab). koje je saznanje najva nije? Princip sredine (619a). besmrtnosti du e (611a). Nastavak Erove price: kako su nekada slavne licnosti. Slikarstvo se zasniva na gre kama cula vida (602d). Ako u tome ne uspeju. Opis izbora novih ivota (619bc). i na koje svojstvo du e je ta moc usmerena? (602c). Nagrade za vrlinu koje dolaze od ljudi (613b). Uzorna dr ava prihvata samo one pesme koje su himne bogovima i dobrim ljudima (607a). pijenje vode iz reke Amelete (621a). Nastavak Erove price (619b). niti se smanjuje niti povecava (611a). Letino polje. Rec device Lahese. Eru (614b). Prava priroda du e (611e). Cetiri kardinalna poroka: nepravicnost. Drugi Sokratov poucni komentar (619de). Neizbe nost delovanja tudih emocija na na e (606a). (607d). Treci Sokratov poucni komentar (62led). Poroci ne usmrcuju du u (609d). za njih kao takve nece biti mesta u pravicnoj dr avi (608ac). Najte a optu ba: umetnost mo e da pokvari i odlicne ljude (342c). Mimeticka umetnost je bezvredna. Izgled du e dok je u zajednici s telom (611c). Sudbinski reb (618a). Kosmologija (616c 617d). Zakljucak . . Mit . Povratak du a i pripreme za ponovno radanje (620de). Pravicno je govoriti da i takve nagrade postoje (613e). Uzorci ivotnih formi (618ab). vezuje se za bezvredno i rada ono to je bezvredno (603b). Vrli ljudi su toliko slicni bo anstvu koliko je to moguce (613ab). Sudenje du ama umrlih (614c). Ponovno radanje. Stara nesuglasica izmedu filozofije i pesni tva (607b). Sokratov poucni komentar (618c). Erovo budenje (621b). Nagrada za vrlinu u empirijskoj egzistenciji du e (612b). da ispravi gre ke cula vida (602de). Broj du a je konstantan. stra ljivost i neupucenost (609c). Jedino razumni deo du e (logistikon) mo e. Ispa tanje tiraninove du e (615d). izabrale svoje nove ivote (620a).410 Podra avanje je igra (602b). neumerenost. kceri Anankine (617d). Izvodenje dokaza za besmrtnost du e (608de).

kada je rad na reviziji njegovog prevoda bio pri zavr etku. Socinenija. pogotovu u onom gde prevodioceva licentia poetica mora biti ogranicena potrebom za to adekvatnijim strucnim preno enjem izvornog teksta na jedan drugi jezik. Plato's The Republic. Pari 1922. La Republique (Oeuvres completes de Platon. to je u prevodilackom poslu neizbe no. Zagreb 1942. Odavno je. na francuski jezik. Manje izmene Vilharevog prevoda izvr ene su u I. Konsultovani su sledeci prevodi: na engleski jezik. Isto je tako potrebno ispravljati. Princeton Universitv Press. posebno na lepom jeziku kojim je nastojao da Platonovu misao prenese na im citaocima. Egunova. Tomus IV. 327 621. Paul Shorey Republic (Plato. Platon. na hrvatski jezik. pp. Neka mu ovde bude izra ena zahvalnost na njegovom dugogodi njem radu na prevodenju Platonovih tekstova. Gosudarstvo (Platon. Jowett. godine. Leon Robin. 1950). Martin Kuzmic. 1973). Leipzig. Tom 3 (1). na nemacki jezik. L' ctat ou la Republique.POGOVOR NOVOM IZDANJU DR AVE Albin Vilhar. The Collected Dialogues. medutim. prevodilac Platonove Dr ave. 1903). VI i VII knjizi (iznova je prevedeno pribli no 15% 20% 413 . B. 1941. Moskva 1971). Otto Apelt. on nije mogao da vidi kolike su i koje izmene izvr ene u njegovom prevodu. Dr ava ili . siebente Auflage. Respublica. Platonis opera. V. pravednosti. Bastien. Der Staat. u svetu ustanovljena praksa da se prevodi klasicnih tekstova revidiraju i. to je moguce vi e. Na alost. pobolj avaju kako bi i ona skrivena znacenja izvornog teksta do la do izra aja u jednom jo premalo filozofski izgradenom jeziku kao to je na . N. Kao osnov za ovu reviziju Vilharevog prevoda uzeto je Barnetovo postavljanje grckog teksta Platonove Dr ave (Ioannes Burnet. II. Gallimard. Matica hrvatska. na ruski jezik A. A. preminuo je leta 1975. Scriptorum Classicorum Bibliotheca Oxoniensis.

U preostalom delu teksta. koje poticu iz Stefanusovog izdanja. koji je sastavio pok. koje upucuju na odgovarajuca obja njenja i komentare. takode naknadno. IX i X knjizi (iznova je prevedeno 45% 60% teksta). U tekst su. Imenski registar. Dr Branko Pavlovic SADR AJ Dr Veljko Korac: Platonov ideal jedinstva filozofije i politike V DR AVA ILI . uz uno enje recenica koje su na nekoliko mesta bile ispu tene. Novembar. PRAVICNOSTI Knjiga prva 3 Knjiga druga 36 Knjiga treca 66 Knjiga cetvrta 103 Knjiga peta 136 Knjiga esta 174 Knjiga sedma 206 Knjiga osma 237 Knjiga deveta 268 Knjiga deseta 295 Imenski registar 327 Obja njenja i komentari teksta 339 Tematski pregled Platonove Dr ave 406 Dr Branko Pavlovic: Pogovor novom izdanju Dr ave 413 V*t .teksta). Vilhar. Vece izmene izvr ene su u III. Takode su ispravljene i one tamparske gre ke koje su u prethodnim izdanjima promakle. IV. 1975. Na margine teksta naknadno su stavljene alfabetske oznake. Napisan je i tematski pregled sadr aja Dr ave i dodate su uobicajene alfabetske oznake za svaku knjigu. a predstavljaju neku vrstu obaveze za svakog izdavaca Platonovih tekstova. vr ene su manje terminolo ke ispravke. zadr an je uz izvesne ispravke i skracenja. unete numericke oznake. koji nije iznova prevoden. A. Napisani su novi komentari i obja njenja za svaku knjigu Dr ave ponaosob. VII.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->