Saobraćajni koridor 5c i njegov uticaj na razvoj društva i privrede Deset Panevropskih transportnih koridora su definirani na drugoj Panevropskoj transportnoj

Konferenciji, održanoj na Kreti u martu 1994. Dopune su učinjene na trećoj konferenciji održanoj u Helsinkiju 1997. godine. Zato se ovi koridori ponekad zovu "Kretski koridori" ili "Helsinški koridori", neovisno od njihove geografske lokacije. Korodor prolazi kroz:

Mađarska o Budimpešta o Dunaújváros o Paks o Szekszárd o Mohács Hrvatska o Beli Manastir o Osijek o Đakovo Bosna i Hercegovina o Bosanski Šamac o Modriča o Doboj o Zenica o Kakanj o Visoko o Sarajevo o Konjic o Jablanica o Mostar Hrvatska o Metković o Ploče

Značaj
Autoput na Pan-evropskom Koridoru 5c: Budimpešta-Osijek-Sarajevo-Ploče, jedan je od najznačajnijih i najprioritetnijih projekata za BiH. Izgradnja ovog autoputa je već počela, ali intenzivan početak izgradnje ovog autoputa bit će ključni pokretač privrednih i društvenih aktivnosti i omogućit će uključenje BiH u glavnu evropsku saobraćajnu mrežu, te globalni evropski društveni i ekonomski sistem.

Kroz Bosnu i Hercegovinu prolazi koridor V (rimski broj 5), ogranak c
Koridor V sačinjavaju slijedeće trase: (Istok-Zapad) Venecija - Trst/Kopar - Ljubljana Maribor - Budimpešta - Uzhhorod - Lavov - Kijev. Dužina: 1600 km.

Košice . godine.9 milijardi KM.Sarajevo Jug (Tarčin) o 150 km Dionica 3: Sarajevo Jug (Tarcin) . željeznički. Hrvatske i BiH. riječnog i zračnog prometa direktno će uticati na razvoj šireg i snažnog prometnog čvorišta za cijelu Evropu i Aziju. kako za BiH.Žilina . On bi trebao biti važna poveznica Mađarske (ostatka Evrope). koja iznosi 337 km. željezničkog. okvirni rok izgradnje za cijelu trasu je do 2013.Zagreb .Budimpešta Prometni Koridor Vc (cestovni. a 74 km u tunelima.granica sa Republikom Hrvatskom o 68 km  Ukupno: 340 km • • • Željeznički koridor Vc Željeznički koridor Vc će većim djelom slijediti pravac autoputa na koridoru. preliminarna kalkulacija troškova izgradnje za 292 km autoputa je 3. Oko 30 km trase se nalazi na mostovima. koja je vrlo važna. Dužina koridora Vc. trasa autoputa prolazi kroz različite geomorfološke terene.Sarajevo . Projekat ocijenjen kao visoko isplativ. riječni i zračni promet) je složena poveznica Sjeverne – Srednje i Južne Evrope i predstavlja izuzetnu vrijednost u kontekstu procesa privredne i saobraćajne integracije srednjoevropskog prostora. prostorno-planska dokumentacija i procjena uticaja na okolinu).Uzhhorod Ogranak B .Budimpešta Ogranak C .2 milijarde eura. Osnovni podaci o projektu autoputa su: • • • • • • autoput je projektovan prema Trans-European North-South Motorway (TEM) standardima od februara 2002. Projektna brzina je 120 km/sat. Pokazala da se radi o 290. u okviru koridora Vc. podijeljena na dionice: • Dionica 1: Rijeka Sava (spajanje sa koridorom 10) .Ploče .Bratislava . tako i za RH.• • • Ogranak A . idejno rješenje. sa dva odvojena puta – svaki sa po dvije prometne trake i odgovarajućom zaustavnom trakom.Osijek . . godine 26.Doboj (Jug) o 64 km Dionica 2: Doboj (Jug) . Izgradnjom Koridora Vc povezanost i transparentnost prometnih pravaca cestovnog.Mostar (Sjever) o 58 km Dionica 4: Mostar (Sjever) .Rijeka . Povezati će i BiH sa RH morskom luku Ploče. jula 2006 završena Studija izvodljivosti o projektu. dionica Kakanj-Vlakovo (dužine 45 km) je u izgradnji i financira se iz budžeta Federacije BiH.6 kilometara autoputa sa 20 čvorišta te da će ukupna investicija iznositi 6. idejni projekat. od ukupne dužine trase kroz BiH. od sjevera prema jugu. a za preostalih 292 km u toku je izrada Projektne dokumentacije. (tehnička studija. U toku je gradnja autoputa kroz Bosnu i Hercegovinu.

samo mjesec dana nakon zahtjeva Vijeća ministara BiH.Osijek – Sarajevo – Ploče. a uposliće se sva građevinska operativa i industrija Bosne i Hercegovine. koji će se obezbijediti kroz konzorcij svjetskih banaka.o. Prema Bosmalovom planu i analizama vodećih svjetskih kompanija u ovoj oblasti. Američka firma Somerset Trade Finance LLC angažirala se na pružanju pomoći u obezbjeđenju potrebne finansijske podrške za nabavku mašina i građevinske opreme. . Više od 50 posto ukupnog stanovništva i privredne aktivnosti Bosne i Hercegovine su u gravitacionom području ovog pravca.o. Po tom modelu.5 milijarde EUR.o. Ovaj "new deal" za BiH će. Ukupno 169 građevinskih kompanija javilo se na Bosmalov poziv za iskazivanje interesa za učešće u izgradnji Koridora 5C. povezujući istočnoeuropske zemlje i poslovne centre sa lukama na Jadranskom i Baltičkom moru. snosi sve poslovne rizike i. želi da izgradnjom autoputa na koridoru 5c otvori javne radove u Bosni i Hercegovini. te će se od Save do mora stizati za samo tri sata. donijeti 330 kilometara najsavremenijeg autoputa u Europi. Autoput bi se gradio po sistemu DBFOT (Design. Operate and Transfer projektuj. idući duž rijeka Bosne i Neretve. Put prolazi kroz centralni dio zemlje u pravcu sjever-jug od Donjeg Svilaja do granice BiH sjeverno od luke Ploče. Na njegovoj izgradnji će biti angažovano oko 20. a također predviđa angažman građevinskih kompanija iz susjednih i zemalja iz cijelog regiona. Projekat je od vitalne važnosti za BiH i ima izuzetan značaj za razvoj regiona. jer predstavlja vezu sa postojećom mrežom europskih autoputeva. Sa autoputem smo bliže Europi! AUTOPUT NA KORIDORU 5C . nakon isteka koncesionog perioda. Kao najveći infrastrukturni projekat. je bosanskohercegovačka privatna kompanija koja želi da izgradnjom autoputa na koridoru 5C otvori javne radove u Bosni i Hercegovini.o.o.JAVNI RADOVI U BIH Bosmal d. izradu dokumentacije i djelimičan otkup zemljišta. Očekuje se početak pregovora o koncesionom ugovoru sa Komisijom za koncesije BiH. Ovaj "new deal" za BiH donijeće 330 kilometara najsavremenijeg autoputa u Europi. finansiraj.o. koristi i prenesi). Ta inicijalna sredstva će se upotrijebiti za pripremu studije izvodljivosti. koncesionar obezbjeđuje sredstva. Bosmal namjerava da u izgradnji autoputa angažira sve raspoložive i kvalificirane domaće građevinske firme. Finance. Koridor 5c se proteže trasom Budimpešta . Auto-put na ovom koridoru je najznačajniji putni pravac u BiH i najkraća putna komunikacija izmedu Srednje Europe i Jadrana. kada se završi. Autoput će skratiti vrijeme putovanja. Bosmal d. Predviđeni troškovi izgradnje autoputa iznose 2. je obezbijedio garancije Bank Islam Malaysia Berhad na 300 miliona EUR. kao i iz SAD i Europe. Build.000 radnika. prenosi auto put na državu Bosnu i Hercegovinu. put bi se mogao napraviti za pet godina. autoput će pokrenuti razvoj privrede u BiH. izgradi.Bosmal d.

donijet će ogromne prihode (novac.BOSNA I HERCEGOVINA Koridor ima veliku regionalnu važnost za BiH. stimulirajući razvoj lokalne ekonomije kroz angažman domaćih građevinskih firmi i svih pratećih usluga. ovo je pionirski projekt. Put prolazi kroz centralni dio zemlje u pravcu sjever-jug od Donjeg Svilaja do granice BiH sjeverno od luke Ploče. VAŽNOST PROJEKTA Cjelokupna važnost koridora 5C za Bosnu i Hercegovinu mogla bi se definirati kroz osam tačaka: • • • • • • • • Povezivanje sa razvijenom transportnom infrastrukturom Europe U razvojnom smislu. Povećat će konkurentnost domaće ekonomije na međunarodnom tržištu Kohezivni faktor za BiH u ekonomskom i političkom smislu Pokretač svih ostalih vrsta tehničkog i tehnološkog napretka Osnova za obezbjeđenje ekonomske i političke stabilnosti zemlje i regiona S obzirom na veličinu. koji su najznačajniji administrativni. . projekt će pomoći u izgradnji i daljnjem razvoju državnih institucija BiH Fundamentalni prvi korak u integraciji BiH i Hrvatske u europsku i globalnu ekonomiju Sve veću podršku stanovništva BiH prati odgovarajuća potpora na političkom nivou. preko ovog koridora. Djelovat će poput "dvosmjerne ulice".Sarajevo . radna snaga. trenutno prisutnih u BiH REGIONALNA SARADNJA: MAĐARSKA .Banja Luka i Tuzla udaljeni 30 kilometara od predložene rute autoputa. Hrvatsku i Mađarsku. vrstu i nivo. jer će to biti prvi autoput koji je ikada izgrađen u Bosni i Hercegovini. Hrvatska će. Tri od pet velikih gradova u Bosni i Hercegovini. imati kraću vezu između svojih regiona: Slavonije (istočna Hrvatska) i Dalmacije (obalna Hrvatska). kulturni i ekonomski centri. nalaze se uz trasu koridora (Zenica. idući duž rijeka Bosne i Neretve. koja dolazi iz domaćih krugova i međunarodnih predstavnika.Iako su bosanskohercegovačke kompanije gradile puteve i autoputeve širom svijeta.HRVATSKA .Ploče. materijali i oprema). KORIDOR 5C Ogranak "C" koridora 5 prolazi kroz Bosnu i Hercegovinu i proteže se pravcem Budimpešta Osijek . Ekonomski razvoj i integracija sve tri zemlje u europsku ekonomiju umnogome će zavisiti od dobrih transportnih veza. Ova činjenica je od velike političke važnosti jer će projekt povezati dva entiteta prelazeći međuentitetsku graničnu liniju između Federacije BiH i Republike Srpske. Sarajevo i Mostar). dok su druga dva značajna grada . Mađarska će imati solidnu vezu sa BiH i lukom Ploče u Hrvatskoj. Više od 50 posto ukupnog stanovništva i privredne aktivnosti Bosne i Hercegovine su u gravitacionom području ovog pravca.

US i NATO vojne snage u regionu bit će mnogo mobilnije.com/ba/?lg=ba&nav_ID=19 Tema broja/Glasa Trebinja <967> <28. Da skratim: kako ulagati u ovaj region kad još uvijek niko ne zna da li će se njegov novi hotel ili kakav proizvodni pogon naći sto kilometara od puta ili na samom kolovozu. Reforme u BiH uzimaju zalet. Nepostojanje nikavog validnog. do ulaganja u ozbiljnije privredne projekte. time što će uvesti novu ekonomsku i geopolitičku viziju. a tranzicija vlasti u Hrvatskoj prošla je bez ikakvih problema. Sa autoputem smo bliže Europi! http://www. on će pomoći međunarodnoj zajednici u postizanju cilja . decembar> 2007. region Balkana sve manje je problematičan.bosmal. Autoput će integrirati ovaj ratni region. Ljudi su valjda svjesni da odluka nije u našim rukama.približavanju BiH Europskoj uniji. opšteprihvaćenog rješenja. iako trpimo sve teže posljedice baš zbog činjenice da Jadransko-jonski koridor. Jedine nedoumice izaziva aktuelna politička situacija u Srbiji. neizvjestan status projekta koči ekonomske procese. i u prostornom i u privrednom smislu koči razvoj ovog područja. U našem regionu o tome se malo govori. kao opcija.STRATEŠKA VAŽNOST U trenutnoj globalnoj geopolitičkoj situaciji u svijetu. Sa izgrađenim koridorom 5C. S druge strane. . počev od trgovine nekretninama. Evropska zajednica stavila u drugi plan jadransko-jonski autoput ŠTA REĆI INVESTITORIMA Izgradnja jadransko-jonskog autoputa odlaže se u nedogled.

Što se Lompara tiče.Svojevremeno. a da mi postanemo nedostajuća karika. Ne bi smjeli dozvoliti da autoputevi dođu do naših granica.. zatim zaobilaznice oko Herceg Novog i Tivta. Brza cesta bi svakako odvlačila dio saobraćaja. zatim zaobilaznica oko Bara... zaobilaznica oko Budve. koji bi onda država iz budžeta morala da nadoknađuje. U PODGORIČKOM Monitoru.. Naravno. Izgradnja brze ceste predložena je kao rekonstrukcija postojeće Jadranske magistrale otklanjanjem uskih grla na primorju. . Lompar je opisao i trasu budućeg autoputa na crnogorskoj dionici. nije imao dileme ni oko toga da li graditi tzv.govore da se u brzom roku ne mogu realizovati i brza cesta i Jadransko-jonski autoput. Interesano je da se cesta i autoput već uvode u isvjesnu kontradikciju. autoput koji se namjerava graditi koncesijom moraće da ima određenu frekvenciju saobraćaja i ako je ne dostigne. zatim južnim obodom Grahova i dalje prema granici sa BiH u pravcu Trebinja. Izgradnjom tog autoputa Crna Gora bi bila bliža hrvatskim autoputevima. Jednostavno.Sve analize . pa dionica između Budve i Petrovca. Crnogorski ministar pomorstva i saobraćaja Andrija Lompar govorio je eksplicitno. pa eventualno most preko Veriga. država će biti u obavezi da koncesionaru isplaćuje dio sredstava. ali bi na kraju ipak rezultirala izgradnjom brze saobraćajnice i rješavanjem problema u saobraćaju na primorju prema utvrđenim prioritetima. nama iz Trebinja moglo je izgledati da su Crnogorci došli do boljih informacija.U strategiji je kao prioritet predložena izgradnja Jadransko-jonskog autoputa. Postupno bi se gradile dionice po trasi brze ceste. Albanija je iskazala spremnost da nas prati u izgradnji autoputeva kroz iste ili slične aranžmane koje mi postignemo na našoj teritoriji.Trasa ide od Božaja prema Podgorici. Ova izgradnja bi trajala duže. odnosno preko njega koridoru X.Jedan od najznačajnijih ciljeva strategije razvoja saobraćaja Crne Gore odnosi se na integraciju njene saobraćajne mreže u saobraćajni prostor Evrope. južnim obodom područja Čeva. . U prvom redu. ali i i koridoru Vc. brzu cestu duž jadranskog primorja ili Jadransko-jonski autoput? . Hrvatska odlučno nastavlja izgradnju autoputeva prema Dubrovniku.. govorim o vremenskom periodu od pet do 10 godina. ..citiramo ponovo Lompara . a prioritet bi imale one dionice gdje postoje najveći problemi. bez gotovo ikakvih upitnika: .

Hoće li autoput proći Popovim poljem? Činjenice govore slijedeće (iako je g.objašnjava Lompar . kao podrške turizmu. dovodi do realizacije oba projekta. padinama brda koja su ispresijecana usjecima te bi broj mostova i tunela bio mnogo veći. Autoput bi potpuno otvorio taj dio Crne Gore za ekonomsku valorizaciju i obezbijedio razvoj prvenstveno poljoprivrede. a rješava probleme saobraćaja na najugroženijim dionicama na primorju i na dugi rok. bilo bi potrebno znati mnogo više o uticaju ovakvih saobraćajnica na pobočnu privrednu strukturu). Naš prijedlog ne ugrožava autoput. bila bi skuplja od autoputa. dok brza cesta prolazi visinama od 180 do 250 metara. jer brza saobraćajnica.Autoput prolazi platoom Crne Gore .. prema procjenama koštao bi oko šest milijardi dolara. koji bi trebao biti dugačak oko 1160 kilometara. i da ga već treba štedjeti. zbog niza specifičnosti. koja ide brdima iza uskog pojasa na primorju. koncentrisala bi razvoj prema moru. Jadranskojonski autoput. Lijanović svojevremeno tvrdio da je kod Mesića u Zagrebu vidio mapu Koridora): Jadransko-jonski saobraćajni pravac još nije uvršten u vuropsku saobraćajnu mrežu koridora.Jednostavno. ako postoji frekvencija saobraćaja koja ekonomski opravdava izgradnju jednog od ova dva rješenja. premda povezuje sedam zemalja (od Trsta do Kalamete u Grčkoj). Trasa Jadransko-jonskog autoputa prolazi centralnim dijelom Crne Gore. SLIČNE relacije evidentne su i u Hercegovini. naime. pa je i taj razlog imao određenu težinu. koji je ekonomski veoma zanemaren.Mi mislimo da nije dovoljno razvijati samo taj prostor. Naravno. kada se frekvencija saobraćaja poveća. Poznato je da Hrvatska svoju dionicu od 586 kilometara. u kratkom roku ona sigurno nije dovoljna da opravda izgradnju oba. gradi . Stvar. . komplikuje i mogućnost po kojoj bi manji projekat bio skuplji.. a takođe i industrije i turizma. . u ovakvim debatama javile su se i strateške dileme. vrijednu tri milijarde dolara..na 500 do 700 metara nadmorske visine sa vrlo malo tunela i mostova. DA se malo primaknemo Trebinju. sasvim je neizvjesno koja opcija (trasa) bi bila najpovoljnija (da bi se o tome moglo raspravljati. dalje.. brza saobraćajnica.

izvjesno. I naše evro-okruženje prosto je u cijelu stvar unijelo niza dubioza. Na jednom od sastanaka triju državnih ministara saobraćaja u Trebinju (Božidar Kalmeta. mediji optužili su ministra prometa i komunikacija u Vladi BiH Branka Dokiæa da "provodi suptilnu politiku saobraćajne izolacije središnjeg dijela BiH". No nismo problem smao mi. U izradu zajedničke prostornosaobraćajne studije trebale su dogovorno krenuti hrvatske i bosanskohercegovačke regionalne zajednice. da bi detaljnije ilustrovali situaciju.koži razvoj kompletne regije. Susret baltičko-jadranskoga i jadransko-jonskog koridora planira se u trouglu Split . Branko Dokić i Andrija Lompar). Nakon sastanka bh. nego da nastavi slijediti logiku autoceste od Zagreba do Splita koja ide iza Velebita i Biokova. Navodimo sve ove finese i nesporazume. Zajednička studija je izostala.. Grci grade dionicu Atine do albanske granice. dekan Fakulteta za saobraćaj i komunikacije u Sarajevu. Varijante trase autoputa od Ploča do Dubrovnika analizirali su i u Institutu građevinarstva Hrvatske (IGH) iz Zagreba. čiji prostor dotiču ili će koristiti nove saobraćajnice.Dubrovnik. te nastavlja gradnju prema granici s Crnom Gorom.izvijestili su hrvatski mediji . Danas. izjavivši da Dokić pokušava izolovati BiH i da je usmjerio dobar dio novca za izgradnju autoputa Banja Luka Gradiška. onih koji imaju i novac i neupitna saznanja gdje bi ga u prostornom smislu najbolje bilo situirati. Po mišljenju pojedinih stručnjaka iz IGH-a..Mostar . Strelice prema ministru Dokiću . i podvlačimo . što se poklapa sa zahtjevima iz Crne Gore i BiH. BiH i Crna Gora još nisu uskladile svoja gledišta kuda će prolaziti budući Jadransko-jonski autoput. a za nju je zainteresovana i Albanija. . koja je već sagradila 40 kilometara. Hrvatska.odapeo je i Šefkija Čekić. Oni smatraju da nema razloga da se taj nastavak autoputa spušta preblizu moru. u kojoj se kaže da će posebna radna grupa odrediti trasu buduće autoceste. malo je onih koji imaju jasnu sliku. bilo bi najbolje da autoput uđe na teritoriju BiH iza Hutova blata. podsjećamo: potpisana je zajednička izjava.vlastitim novcem. odnosno da bismo vidjeli gdje smo danas u projektu koji se najavljauje.

nesumnjivo na duže staze odgoditi realizaciju koncepta Jadransko-jonske autoceste.PODSJEĆAMO. U ovaj koridor ulazi 2. ničeg izvjesnog nema na vidiku. ocijenjeno je u Evropskoj Uniji. Takođe.ističu isti izvori . ideja Jadransko .Beograd . te poticati ulaganja privatnog sektora. Nakon te informacije. gdje turistički rezort. no sada je došlo vrijeme. povezivanja i stabilizacije regije jugoistočne Evrope. Odluka znači da će se u modernizaciji koridora koristiti povoljni krediti (evropskih financijskih institucija) namijenjeni unapređivanju strateški značajnih saobraćajnih pravaca.jonskog autoputa.Ljubljana Zagreb . trećina pravaca je. prođe malo vremena pa se onda najavi da u zajedničkoj evropskoj politici razvoja saobraćajnih pravaca EU vraća status prioritetnog saobraćajnog koridora pravcu Salzburg .445 km željezničke pruge. kako uopšte u ovom regionu ući u proces strateškog i svakog drugog planiranja? Kako budućim investitorima odgovoriti i na najjednostavnije pitanja vezana za namjenu i tretman pojedinih subregiona? Kako nekom savjetovati gdje da gradi hotel. za njegovo oživljavanje. pošto nije ugrađena u dogovorenu zajednižku evropsku politiku. gdje apartmansko naselje.Skopje . bila predmet regionalnog dogovaranja? . dogovorenih kontinentalnih saobraćajnih koridora.Niš . ugrubo.bio je doslovno zaboravljen za vrijeme sukoba na Balkanu. o kome se u našem susjedstvu govori sve više. da ne govorimo o putnim spojnicama nižeg ranga ili o željeznici koja je. koridor je kompletiran ubacivanjem solunske luke. Ovaj koridor . koridora X. Princip Evropske unije je da učestvuje u finansiranju samo glavnih.saopšteno je nedavno u američkim izvorima . Riječ je o vraćanju među kontinentalne prioritetne saobraćajne smjerove tzv. gdje nekakav proizvodni pogon. takođe.260 km autoputa i 2. kad je projekat nominovan pa uklonjen. a i admnistracija u Briselu. To automatski znači da je vraćanjem "desetke" među prioritete. smatraju da će se povratkom koridora među kontinentalne prioritete pridonijeti ubrzanju privrednog oporavka. Pitamo se kad je već tako. Kad se podvuče crta. prvo smo čuli (ili nam je neko tako prenio vijest) da će Evropska zajednica podržati izgradnju Jadransko jonskog autoputa. modernizovana.Solun. većina evrospkih zemalja. osuđena na status drugorazredne i njeno će se finansiranje stoga ograničiti na skuplje i teže dostupne izvore. EU je donijela odluku koja će .

Danas. stanovanja. a. E. maksimalnim autoritetom s iste razine. Polazeći od iskustava evropskih zemalja.tzv. nema sumnje. države koje nisu zainteresovane za ovaj projekat. makro i mezoregionalnom planu. uključujući i Srbiju i Makedoniju. koji zbunjuju i nas kao građane. trebalo bi pozvati na razgovore o konkretnim pitanjima u južnu Hercegovinu.Mićić (UTICAJ TRANSEVROPSKIH SAOBRAĆAJNIH KORIDORA NA REGIONALNI RAZVOJ I AGLOMERACIONE SISTEME. Kao jedna od mjera predlaže se izrada analize prostornog uticaja za transevropske i magistralne transportne . ali. imamo i potpunu suspenziju bilo kakvog pokušaja da se sagleda prostorna budućnost Hercegovine. Dakle. s jedne strane imamo trendove koji rezultiraju rastom cijena nekretnina. KORIDORI NISU DOVOLJNI O koridoru X i njegovom uticaju na regionalni razvoj više informacija možete pronaći u tekstu Marije Maksin .G. na sceni su dva suprotna procesa. istovremeno. bez podrške odgovarajućih mjera i instrumenata različitih politika. ali da ne mogu sami po sebi da generišu očekivani razvoj. ubrza rad na studiji koja bi definisala pomenute spojne tačke autoputa u Hrvatskoj. Jedno od pitanja je da li i koliko oni mogu da utiču na razvoj makro i mezo regionalnih cjelina u pogledu kretanja. odnosno da se povećava sa snižavanjem regionalnog nivoa. intraregionalnom. i Crnoj Gori?! Pojavila se i nova mogućnost . i da se. Stav je da transevropski i magistralni infrastrukturni koridori predstavljaju jedan od značajnih preduslova i podsticaja za razvoj. Jadransko-jonska inicijativa geopolitička asocijacija u kojoj se nalaze sve zemlje regiona. Naše predstavnike u toj grupaciji. nema sumnje. raspodjele i specijalizacije funkcija naselja i sl. ali i sve one koji imaju namjeru da ulažu novac u Jadransko zaleđe. svakako. Hercegovini.T. Ovaj drugi trend. eto. U ovom radu polazi se od pretpostavke da se uticaj transevropskih transportnih koridora različito manifestuje na interregionalnom. rada. Nema sumnje da je vrijeme da se i sa državnog nivoa traže neka razjašnjena u evro-institucijama. obara cijenu nekretnina. ukazuje se na moguće pristupe istraživanju pozitivnih i negativnih efekata transevropskog saobraćajnog koridora.

ba/bos/aktivnosti/VC-plan/Plan%20javnih%20raspravakoridor%20Vc. http://www. preporučujemo slijedeći izvor: EUROPEAN ROAD TRANSPORT 2020: A VISION AND STRATEGIC RESEARCH AGENDA.pdf Corridor Vc From Wikipedia. search Map of the part of Corridor Vc passing through BiH . Onima koji žele više da s einformišu o ovoj temi.htm autoceste_http://www. AUTOPUT TRASOM IZNAD POPOVA POLJA?! PRIJE dvije godine mediji su informisali da je Ministarstvo komunikacija i saobraćaja BiH usvojilo najpovoljniju trasu autoputa na koridoru 5C i njeno reklapanje sa Jadransko-jonskim autoputem koje se situira u zonu od Ploča do Počitelja. ekonomski i drugi uticaj na prostor kojim prolazi bi bio znatno ublažen jer jedna trasa autoputa zadovoljava dva saobraćajna koridora.gov.koridore u procesu sektorskog planiranja i pripreme tehnike dokumentacije. the free encyclopedia Jump to: navigation. a nepovoljan ekološki.mkt. socijalni.glastb. koji je dostupan na Webu.com/arhiva/967/tema_broja. Ova varijanta bi osigurala brzi spoj na čvor Ploče. te potom istočnije padinama iznad Popova polja. Ova zona. najbolje odgovara interesima obje države i stoga je jedno od mogućih i vjerojatno najboljih rješenja. Od Počitelja trasa Jadransko-jonskog autoputa vodi sjevernije od parka prirode Hutovo blato. navodno.

The path of the corridor is presently the European route E 73.2 Croatia  2. The road also connects the eastern and southern parts of Croatia directly. The corridor does not only feature the highway. Vc connects Budapest in Hungary to the Adriatic Sea at the Croatian port of Ploče.Svilaj)  2. but rail upgrades and airports of significance along the way.2 Southern part (BiH border .2.Corridor Vc (Corridor 5c) is a branch of the fifth Pan-European corridor. The longest part of this corridor goes through Bosnia and Herzegovina and is widely touted as a road instrumental to the development of the country.1 Northern part (Beli Manastir .3 BiH 3 Progress .2.Ploče) o 2.1 Hungary o 2. The corridor passes through or near: • • • • Hungary o Budapest o Dunaújváros o Paks o Szekszárd o Mohács Croatia o Beli Manastir o Osijek o Đakovo Bosnia and Herzegovina o Bosanski Šamac o Modriča o Doboj o Zenica o Kakanj o Visoko o Sarajevo o Konjic o Jablanica o Mostar Croatia o Metković o Ploče Contents [hide] • • • 1 Significance (BiH) 2 Development o 2. and a new highway is being constructed as part of the upgrade of the corridor.

The construction works on the road have already begun. stabilizing and developing effects will be reached. Osijek. a major Croatian city is located on Corridor Vc. together form only 18% of the total length of the corridor. A5 goes from Hungarian border (near Beli Manastir) to Bosnia and Herzegovina border (near Sredanci). will provide: rational connecting to neighboring countries and regions. whose total length is 340 km.• • 4 References 5 External links [edit] Significance (BiH) As for Bosnia and Herzegovina. where A5 highway crosses the A3 highway.Svilaj) Main article: A5 highway The northern Croatian part of the Corridor Vc is signed as A5 highway. The highway will be constructed in five sections: . new projects launched and national and international private investments enhancement [edit] Development [edit] Hungary This section requires expansion. and will enable Bosnia and Herzegovina to be connected to main European traffic network. The rest 19 km (12 mi) between Bóly and the Croatian border planned until 2013. The highway will also feature a closed toll collection system. Corridor Vc in Hungary starts at Budapest and continues south along the M6 highway to the Croatian border. the Corridor Vc highway is one of the most significant and project of the highest priority. Construction of the highway. 61 km (38 mi) stretch between the M0 Budapest beltway and Dunaújváros is the only Hungarian part of the Corridor constructed as a highway. The Croatian parts of the corridor. as well as several noteworthy objects including bridges over Drava and Sava rivers and a railway overpass north of Sredanci. while 112 km long. Seven highway interchanges are planned. economy competitiveness enhancement. but intensified beginning of the construction will be a key starter of economic and social activities. Between Dunaújváros and 118 km (73 mi) of highway is under construction. as well as to global European economic and social structure. planned openig April 2010. transport conditions and quality of life improvement. which is a part of the important Pan-European Corridor X. As of 2008. The most important interchange of this highway is Sredanci. It is 88. [edit] Northern part (Beli Manastir .6 km long and intersects A3 highway. [edit] Croatia The Croatian Corridor Vc is divided into two parts: the northern and the southern one.

this Study defined main goals in transport sector in Bosnia and Herzegovina.Mali Prolog interchange (A1. In construction. The segment between Đakovo and Sredanci (23 km) was finished and officially opened for traffic on November 9. The highway has already been planned and there are means to construct it. This Study provided priority transport corridors in Bosnia and Herzegovina.1 mi) 25 km (16 mi) 32 km (20 mi) 23 km (14 mi) 4 km (2. 2009. 2007. (Toll: 9 / 12 / 19 / 29 kn) Construction will start when Bosnia finishes Corridor Vc up to the border.Ploče) Main article: A10 highway The southern part is signed as A10 highway. as well as Development Scenario by 2020. 8 km) Mali Prolog . It will thus be one of the shortest highways both in Croatia and as a part of Corridor Vc. to a great extent.BiH border Length 5 km (3. It will be tolled between Mali Prolog and the Ploče interchange. and it was used as basis for many other studies and decisions. which represents the first document in afterwar period at this level in transport area.Ploče harbor (9 km) [edit] BiH Japanese International Cooperation Agency (JICA) funded provision of Transport Master Plan for Bosnia and Herzegovina (March 2001).Sredanci Sredanci . Already completed and tolled.5 mi) Notes It will be constructed when Hungarian part reaches the border. a Croatian seaport used mainly by Bosnia and Herzegovina is located at the southern terminus of the highway. but it will be built upon construction and opening of A1 highway up to Ploče because it will be effectively useless before. The highway is divided in three sections:[1] • • • Bosnia and Herzegovina border . A10 will be only 23 km long. while the segment between Đakovo and Osijek was officially opened for traffic on April 17.Osijek Osijek .Section Hungarian border . even for provision of Planning and Study Documentation for the Highway along the Corridor Vc. which were afterwards confirmed by subsequent studies. [edit] Southern part (BiH border . Ploče. At the same time.Đakovo Đakovo . Completed and tolled. When finished.Ploče interchange (6 km) Ploče interchange . The rest of A5 is currently in construction.Beli Manastir Beli Manastir . Development Scenario includes three phases: • • Phase 1 (short-term): 2000-2005 – Rehabilitation & Stabilization Phase 2 (medium-term): 2006-2010 – Full functionalization & Modernization .

50 convertible mark. from the North to the South divided by sections: • Section 1: The Sava Svilaja River (connection Corridor X) . which is the main north-south Corridor running through BiH. Length of the Corridor Vc highway. . Sarajevo and Mostar Airports.wikipedia.• Phase 3 (long-term): 2011-2020 – Structuring & Progress By now (2009) there are only two parts of the Bosnian highway already built: • • The Kakanj-Visoko section A small section bypassing Ilidža [edit] Progress The transport Corridor Vc through Bosnia and Herzegovina includes: • • • • E-road E 73 Šamac-Doboj-Sarajevo-Mostar-Čapljina-Doljani. Project components/locations • • Kakanj to Drivusa section (length = 15.2 km).Doboj (South) o 64 km Section 2: Doboj (South) . The railway Šamac-Doboj-Sarajevo-Mostar-Čapljina-Metković. Bosna and Neretva Rivers.9 km). with exit to the Adriatic Sea in the Port Ploče. http://en.Republic of Croatia Border o 68 km  Total: 340 km • • • The tolls currently are estimated to be around 1.Mostar (North) o 58 km Section 4: Mostar (North) .Sarajevo South (Tarčin) o 150 km Section 3: Sarajevo South (Tarčin) . Vlakovo to Tarčin section (length = 18. Waterways and quays on the Sava.org/wiki/Corridor_Vc Project description Parallel financing with the European Investment Bank (‘EIB’) of key sections of TransEuropean Corridor Vc (‘Corridor Vc’).

http://www.com/projects/eias/38716.ebrd.pdf http://www.mkt.biznet.pdf .hr/hgk/fileovi/9465.htm http://hgk.pdf eng http://hgk.• • Pocitelj to Southern Border with Croatia (length = 21. Odzak to Northern Border with Croatia (length = 10.biznet.pdf http://www.9 km).uki.ba/bos/aktivnosti/VC-plan/Corridor%20Vc%20-%20PCDP%20English %20FINAL.gov.4 km).ba/doc/zakljucci.hr/hgk/fileovi/9465.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful