Saobraćajni koridor 5c i njegov uticaj na razvoj društva i privrede Deset Panevropskih transportnih koridora su definirani na drugoj Panevropskoj transportnoj

Konferenciji, održanoj na Kreti u martu 1994. Dopune su učinjene na trećoj konferenciji održanoj u Helsinkiju 1997. godine. Zato se ovi koridori ponekad zovu "Kretski koridori" ili "Helsinški koridori", neovisno od njihove geografske lokacije. Korodor prolazi kroz:

Mađarska o Budimpešta o Dunaújváros o Paks o Szekszárd o Mohács Hrvatska o Beli Manastir o Osijek o Đakovo Bosna i Hercegovina o Bosanski Šamac o Modriča o Doboj o Zenica o Kakanj o Visoko o Sarajevo o Konjic o Jablanica o Mostar Hrvatska o Metković o Ploče

Značaj
Autoput na Pan-evropskom Koridoru 5c: Budimpešta-Osijek-Sarajevo-Ploče, jedan je od najznačajnijih i najprioritetnijih projekata za BiH. Izgradnja ovog autoputa je već počela, ali intenzivan početak izgradnje ovog autoputa bit će ključni pokretač privrednih i društvenih aktivnosti i omogućit će uključenje BiH u glavnu evropsku saobraćajnu mrežu, te globalni evropski društveni i ekonomski sistem.

Kroz Bosnu i Hercegovinu prolazi koridor V (rimski broj 5), ogranak c
Koridor V sačinjavaju slijedeće trase: (Istok-Zapad) Venecija - Trst/Kopar - Ljubljana Maribor - Budimpešta - Uzhhorod - Lavov - Kijev. Dužina: 1600 km.

riječni i zračni promet) je složena poveznica Sjeverne – Srednje i Južne Evrope i predstavlja izuzetnu vrijednost u kontekstu procesa privredne i saobraćajne integracije srednjoevropskog prostora. idejni projekat. Oko 30 km trase se nalazi na mostovima. Projekat ocijenjen kao visoko isplativ. prostorno-planska dokumentacija i procjena uticaja na okolinu). željeznički. trasa autoputa prolazi kroz različite geomorfološke terene. U toku je gradnja autoputa kroz Bosnu i Hercegovinu.2 milijarde eura. Projektna brzina je 120 km/sat. Pokazala da se radi o 290. Izgradnjom Koridora Vc povezanost i transparentnost prometnih pravaca cestovnog. u okviru koridora Vc.6 kilometara autoputa sa 20 čvorišta te da će ukupna investicija iznositi 6. okvirni rok izgradnje za cijelu trasu je do 2013. od ukupne dužine trase kroz BiH.Mostar (Sjever) o 58 km Dionica 4: Mostar (Sjever) . dionica Kakanj-Vlakovo (dužine 45 km) je u izgradnji i financira se iz budžeta Federacije BiH.Sarajevo . željezničkog. preliminarna kalkulacija troškova izgradnje za 292 km autoputa je 3.Košice . sa dva odvojena puta – svaki sa po dvije prometne trake i odgovarajućom zaustavnom trakom. riječnog i zračnog prometa direktno će uticati na razvoj šireg i snažnog prometnog čvorišta za cijelu Evropu i Aziju. podijeljena na dionice: • Dionica 1: Rijeka Sava (spajanje sa koridorom 10) . a za preostalih 292 km u toku je izrada Projektne dokumentacije. a 74 km u tunelima.• • • Ogranak A . tako i za RH. (tehnička studija.Budimpešta Prometni Koridor Vc (cestovni.9 milijardi KM. od sjevera prema jugu.Osijek . Osnovni podaci o projektu autoputa su: • • • • • • autoput je projektovan prema Trans-European North-South Motorway (TEM) standardima od februara 2002.Rijeka .Uzhhorod Ogranak B . godine 26. On bi trebao biti važna poveznica Mađarske (ostatka Evrope).Žilina .Sarajevo Jug (Tarčin) o 150 km Dionica 3: Sarajevo Jug (Tarcin) . godine.Zagreb .Bratislava . .Ploče . kako za BiH.Budimpešta Ogranak C .granica sa Republikom Hrvatskom o 68 km  Ukupno: 340 km • • • Željeznički koridor Vc Željeznički koridor Vc će većim djelom slijediti pravac autoputa na koridoru. koja je vrlo važna. Povezati će i BiH sa RH morskom luku Ploče. idejno rješenje. Dužina koridora Vc. koja iznosi 337 km. Hrvatske i BiH. jula 2006 završena Studija izvodljivosti o projektu.Doboj (Jug) o 64 km Dionica 2: Doboj (Jug) .

Kao najveći infrastrukturni projekat. Put prolazi kroz centralni dio zemlje u pravcu sjever-jug od Donjeg Svilaja do granice BiH sjeverno od luke Ploče. Ukupno 169 građevinskih kompanija javilo se na Bosmalov poziv za iskazivanje interesa za učešće u izgradnji Koridora 5C. Finance. Sa autoputem smo bliže Europi! AUTOPUT NA KORIDORU 5C .000 radnika. Autoput bi se gradio po sistemu DBFOT (Design.JAVNI RADOVI U BIH Bosmal d. povezujući istočnoeuropske zemlje i poslovne centre sa lukama na Jadranskom i Baltičkom moru. jer predstavlja vezu sa postojećom mrežom europskih autoputeva. je obezbijedio garancije Bank Islam Malaysia Berhad na 300 miliona EUR. snosi sve poslovne rizike i.o.Osijek – Sarajevo – Ploče. idući duž rijeka Bosne i Neretve. Ta inicijalna sredstva će se upotrijebiti za pripremu studije izvodljivosti. a uposliće se sva građevinska operativa i industrija Bosne i Hercegovine. Autoput će skratiti vrijeme putovanja. Koridor 5c se proteže trasom Budimpešta . finansiraj. Predviđeni troškovi izgradnje autoputa iznose 2. koristi i prenesi). izradu dokumentacije i djelimičan otkup zemljišta.o. samo mjesec dana nakon zahtjeva Vijeća ministara BiH. Build.o.5 milijarde EUR.Bosmal d. koji će se obezbijediti kroz konzorcij svjetskih banaka. autoput će pokrenuti razvoj privrede u BiH. izgradi. prenosi auto put na državu Bosnu i Hercegovinu. Više od 50 posto ukupnog stanovništva i privredne aktivnosti Bosne i Hercegovine su u gravitacionom području ovog pravca. Očekuje se početak pregovora o koncesionom ugovoru sa Komisijom za koncesije BiH. nakon isteka koncesionog perioda. Projekat je od vitalne važnosti za BiH i ima izuzetan značaj za razvoj regiona. a također predviđa angažman građevinskih kompanija iz susjednih i zemalja iz cijelog regiona.o. Bosmal namjerava da u izgradnji autoputa angažira sve raspoložive i kvalificirane domaće građevinske firme. Po tom modelu. Ovaj "new deal" za BiH će. Ovaj "new deal" za BiH donijeće 330 kilometara najsavremenijeg autoputa u Europi. Operate and Transfer projektuj. put bi se mogao napraviti za pet godina.o. Auto-put na ovom koridoru je najznačajniji putni pravac u BiH i najkraća putna komunikacija izmedu Srednje Europe i Jadrana. te će se od Save do mora stizati za samo tri sata. koncesionar obezbjeđuje sredstva. želi da izgradnjom autoputa na koridoru 5c otvori javne radove u Bosni i Hercegovini. . Prema Bosmalovom planu i analizama vodećih svjetskih kompanija u ovoj oblasti. Bosmal d. je bosanskohercegovačka privatna kompanija koja želi da izgradnjom autoputa na koridoru 5C otvori javne radove u Bosni i Hercegovini. donijeti 330 kilometara najsavremenijeg autoputa u Europi. kada se završi.o. Američka firma Somerset Trade Finance LLC angažirala se na pružanju pomoći u obezbjeđenju potrebne finansijske podrške za nabavku mašina i građevinske opreme. kao i iz SAD i Europe. Na njegovoj izgradnji će biti angažovano oko 20.

Ekonomski razvoj i integracija sve tri zemlje u europsku ekonomiju umnogome će zavisiti od dobrih transportnih veza. imati kraću vezu između svojih regiona: Slavonije (istočna Hrvatska) i Dalmacije (obalna Hrvatska).BOSNA I HERCEGOVINA Koridor ima veliku regionalnu važnost za BiH. materijali i oprema). Više od 50 posto ukupnog stanovništva i privredne aktivnosti Bosne i Hercegovine su u gravitacionom području ovog pravca.Sarajevo . idući duž rijeka Bosne i Neretve.Banja Luka i Tuzla udaljeni 30 kilometara od predložene rute autoputa. VAŽNOST PROJEKTA Cjelokupna važnost koridora 5C za Bosnu i Hercegovinu mogla bi se definirati kroz osam tačaka: • • • • • • • • Povezivanje sa razvijenom transportnom infrastrukturom Europe U razvojnom smislu. Tri od pet velikih gradova u Bosni i Hercegovini. koja dolazi iz domaćih krugova i međunarodnih predstavnika. Hrvatsku i Mađarsku. stimulirajući razvoj lokalne ekonomije kroz angažman domaćih građevinskih firmi i svih pratećih usluga. KORIDOR 5C Ogranak "C" koridora 5 prolazi kroz Bosnu i Hercegovinu i proteže se pravcem Budimpešta Osijek . nalaze se uz trasu koridora (Zenica. ovo je pionirski projekt. preko ovog koridora.HRVATSKA .Iako su bosanskohercegovačke kompanije gradile puteve i autoputeve širom svijeta. Put prolazi kroz centralni dio zemlje u pravcu sjever-jug od Donjeg Svilaja do granice BiH sjeverno od luke Ploče. projekt će pomoći u izgradnji i daljnjem razvoju državnih institucija BiH Fundamentalni prvi korak u integraciji BiH i Hrvatske u europsku i globalnu ekonomiju Sve veću podršku stanovništva BiH prati odgovarajuća potpora na političkom nivou. Hrvatska će. dok su druga dva značajna grada . Ova činjenica je od velike političke važnosti jer će projekt povezati dva entiteta prelazeći međuentitetsku graničnu liniju između Federacije BiH i Republike Srpske.Ploče. radna snaga. koji su najznačajniji administrativni. jer će to biti prvi autoput koji je ikada izgrađen u Bosni i Hercegovini. vrstu i nivo. . kulturni i ekonomski centri. Povećat će konkurentnost domaće ekonomije na međunarodnom tržištu Kohezivni faktor za BiH u ekonomskom i političkom smislu Pokretač svih ostalih vrsta tehničkog i tehnološkog napretka Osnova za obezbjeđenje ekonomske i političke stabilnosti zemlje i regiona S obzirom na veličinu. trenutno prisutnih u BiH REGIONALNA SARADNJA: MAĐARSKA . Djelovat će poput "dvosmjerne ulice". donijet će ogromne prihode (novac. Sarajevo i Mostar). Mađarska će imati solidnu vezu sa BiH i lukom Ploče u Hrvatskoj.

Ljudi su valjda svjesni da odluka nije u našim rukama. Reforme u BiH uzimaju zalet. opšteprihvaćenog rješenja.približavanju BiH Europskoj uniji. Da skratim: kako ulagati u ovaj region kad još uvijek niko ne zna da li će se njegov novi hotel ili kakav proizvodni pogon naći sto kilometara od puta ili na samom kolovozu. iako trpimo sve teže posljedice baš zbog činjenice da Jadransko-jonski koridor. Nepostojanje nikavog validnog. kao opcija. Evropska zajednica stavila u drugi plan jadransko-jonski autoput ŠTA REĆI INVESTITORIMA Izgradnja jadransko-jonskog autoputa odlaže se u nedogled. region Balkana sve manje je problematičan. do ulaganja u ozbiljnije privredne projekte. U našem regionu o tome se malo govori. S druge strane. time što će uvesti novu ekonomsku i geopolitičku viziju. počev od trgovine nekretninama. a tranzicija vlasti u Hrvatskoj prošla je bez ikakvih problema. i u prostornom i u privrednom smislu koči razvoj ovog područja. on će pomoći međunarodnoj zajednici u postizanju cilja . neizvjestan status projekta koči ekonomske procese.STRATEŠKA VAŽNOST U trenutnoj globalnoj geopolitičkoj situaciji u svijetu. Jedine nedoumice izaziva aktuelna politička situacija u Srbiji. . Sa izgrađenim koridorom 5C. US i NATO vojne snage u regionu bit će mnogo mobilnije. Sa autoputem smo bliže Europi! http://www.com/ba/?lg=ba&nav_ID=19 Tema broja/Glasa Trebinja <967> <28.bosmal. Autoput će integrirati ovaj ratni region. decembar> 2007.

govorim o vremenskom periodu od pet do 10 godina. Postupno bi se gradile dionice po trasi brze ceste. Ne bi smjeli dozvoliti da autoputevi dođu do naših granica. Ova izgradnja bi trajala duže. Što se Lompara tiče. zatim zaobilaznica oko Bara. U PODGORIČKOM Monitoru. . . Brza cesta bi svakako odvlačila dio saobraćaja.govore da se u brzom roku ne mogu realizovati i brza cesta i Jadransko-jonski autoput... autoput koji se namjerava graditi koncesijom moraće da ima određenu frekvenciju saobraćaja i ako je ne dostigne... nama iz Trebinja moglo je izgledati da su Crnogorci došli do boljih informacija. Izgradnjom tog autoputa Crna Gora bi bila bliža hrvatskim autoputevima.. bez gotovo ikakvih upitnika: .U strategiji je kao prioritet predložena izgradnja Jadransko-jonskog autoputa. zaobilaznica oko Budve.citiramo ponovo Lompara . Crnogorski ministar pomorstva i saobraćaja Andrija Lompar govorio je eksplicitno. ali bi na kraju ipak rezultirala izgradnjom brze saobraćajnice i rješavanjem problema u saobraćaju na primorju prema utvrđenim prioritetima. Jednostavno. Hrvatska odlučno nastavlja izgradnju autoputeva prema Dubrovniku. pa dionica između Budve i Petrovca. Izgradnja brze ceste predložena je kao rekonstrukcija postojeće Jadranske magistrale otklanjanjem uskih grla na primorju. a prioritet bi imale one dionice gdje postoje najveći problemi. pa eventualno most preko Veriga. Interesano je da se cesta i autoput već uvode u isvjesnu kontradikciju. koji bi onda država iz budžeta morala da nadoknađuje. nije imao dileme ni oko toga da li graditi tzv. Naravno.Jedan od najznačajnijih ciljeva strategije razvoja saobraćaja Crne Gore odnosi se na integraciju njene saobraćajne mreže u saobraćajni prostor Evrope. odnosno preko njega koridoru X.Trasa ide od Božaja prema Podgorici.. južnim obodom područja Čeva. a da mi postanemo nedostajuća karika.Sve analize . . zatim zaobilaznice oko Herceg Novog i Tivta.Svojevremeno. država će biti u obavezi da koncesionaru isplaćuje dio sredstava. Lompar je opisao i trasu budućeg autoputa na crnogorskoj dionici. ali i i koridoru Vc. U prvom redu. brzu cestu duž jadranskog primorja ili Jadransko-jonski autoput? . zatim južnim obodom Grahova i dalje prema granici sa BiH u pravcu Trebinja. Albanija je iskazala spremnost da nas prati u izgradnji autoputeva kroz iste ili slične aranžmane koje mi postignemo na našoj teritoriji.

. . dok brza cesta prolazi visinama od 180 do 250 metara.Autoput prolazi platoom Crne Gore .Jednostavno. kao podrške turizmu.. naime. jer brza saobraćajnica. Naš prijedlog ne ugrožava autoput. u kratkom roku ona sigurno nije dovoljna da opravda izgradnju oba. SLIČNE relacije evidentne su i u Hercegovini. DA se malo primaknemo Trebinju. zbog niza specifičnosti. Naravno. ako postoji frekvencija saobraćaja koja ekonomski opravdava izgradnju jednog od ova dva rješenja. a rješava probleme saobraćaja na najugroženijim dionicama na primorju i na dugi rok. Jadranskojonski autoput. prema procjenama koštao bi oko šest milijardi dolara.. komplikuje i mogućnost po kojoj bi manji projekat bio skuplji. dalje. padinama brda koja su ispresijecana usjecima te bi broj mostova i tunela bio mnogo veći. Stvar. gradi . Autoput bi potpuno otvorio taj dio Crne Gore za ekonomsku valorizaciju i obezbijedio razvoj prvenstveno poljoprivrede.Mi mislimo da nije dovoljno razvijati samo taj prostor. Hoće li autoput proći Popovim poljem? Činjenice govore slijedeće (iako je g.na 500 do 700 metara nadmorske visine sa vrlo malo tunela i mostova. Lijanović svojevremeno tvrdio da je kod Mesića u Zagrebu vidio mapu Koridora): Jadransko-jonski saobraćajni pravac još nije uvršten u vuropsku saobraćajnu mrežu koridora. u ovakvim debatama javile su se i strateške dileme. dovodi do realizacije oba projekta. koji je ekonomski veoma zanemaren. premda povezuje sedam zemalja (od Trsta do Kalamete u Grčkoj). koji bi trebao biti dugačak oko 1160 kilometara. pa je i taj razlog imao određenu težinu. brza saobraćajnica. vrijednu tri milijarde dolara. i da ga već treba štedjeti. a takođe i industrije i turizma. koja ide brdima iza uskog pojasa na primorju. bila bi skuplja od autoputa.objašnjava Lompar . Poznato je da Hrvatska svoju dionicu od 586 kilometara. bilo bi potrebno znati mnogo više o uticaju ovakvih saobraćajnica na pobočnu privrednu strukturu).. . Trasa Jadransko-jonskog autoputa prolazi centralnim dijelom Crne Gore. koncentrisala bi razvoj prema moru. sasvim je neizvjesno koja opcija (trasa) bi bila najpovoljnija (da bi se o tome moglo raspravljati. kada se frekvencija saobraćaja poveća.

malo je onih koji imaju jasnu sliku. nego da nastavi slijediti logiku autoceste od Zagreba do Splita koja ide iza Velebita i Biokova.koži razvoj kompletne regije.Dubrovnik.. odnosno da bismo vidjeli gdje smo danas u projektu koji se najavljauje. Grci grade dionicu Atine do albanske granice. Branko Dokić i Andrija Lompar). onih koji imaju i novac i neupitna saznanja gdje bi ga u prostornom smislu najbolje bilo situirati. No nismo problem smao mi. Na jednom od sastanaka triju državnih ministara saobraćaja u Trebinju (Božidar Kalmeta. I naše evro-okruženje prosto je u cijelu stvar unijelo niza dubioza. Oni smatraju da nema razloga da se taj nastavak autoputa spušta preblizu moru. podsjećamo: potpisana je zajednička izjava. Strelice prema ministru Dokiću . . Varijante trase autoputa od Ploča do Dubrovnika analizirali su i u Institutu građevinarstva Hrvatske (IGH) iz Zagreba. Hrvatska.izvijestili su hrvatski mediji ..vlastitim novcem. što se poklapa sa zahtjevima iz Crne Gore i BiH. Danas. Po mišljenju pojedinih stručnjaka iz IGH-a. i podvlačimo . Susret baltičko-jadranskoga i jadransko-jonskog koridora planira se u trouglu Split . U izradu zajedničke prostornosaobraćajne studije trebale su dogovorno krenuti hrvatske i bosanskohercegovačke regionalne zajednice. u kojoj se kaže da će posebna radna grupa odrediti trasu buduće autoceste. da bi detaljnije ilustrovali situaciju. mediji optužili su ministra prometa i komunikacija u Vladi BiH Branka Dokiæa da "provodi suptilnu politiku saobraćajne izolacije središnjeg dijela BiH". čiji prostor dotiču ili će koristiti nove saobraćajnice. te nastavlja gradnju prema granici s Crnom Gorom.odapeo je i Šefkija Čekić. izjavivši da Dokić pokušava izolovati BiH i da je usmjerio dobar dio novca za izgradnju autoputa Banja Luka Gradiška. Nakon sastanka bh. bilo bi najbolje da autoput uđe na teritoriju BiH iza Hutova blata. Zajednička studija je izostala. a za nju je zainteresovana i Albanija. BiH i Crna Gora još nisu uskladile svoja gledišta kuda će prolaziti budući Jadransko-jonski autoput. dekan Fakulteta za saobraćaj i komunikacije u Sarajevu. izvjesno. Navodimo sve ove finese i nesporazume. koja je već sagradila 40 kilometara.Mostar .

osuđena na status drugorazredne i njeno će se finansiranje stoga ograničiti na skuplje i teže dostupne izvore. Kad se podvuče crta.445 km željezničke pruge. koridora X. Takođe. Riječ je o vraćanju među kontinentalne prioritetne saobraćajne smjerove tzv. ničeg izvjesnog nema na vidiku.ističu isti izvori . te poticati ulaganja privatnog sektora. pošto nije ugrađena u dogovorenu zajednižku evropsku politiku.Niš . kad je projekat nominovan pa uklonjen. ocijenjeno je u Evropskoj Uniji. Pitamo se kad je već tako. ideja Jadransko . prođe malo vremena pa se onda najavi da u zajedničkoj evropskoj politici razvoja saobraćajnih pravaca EU vraća status prioritetnog saobraćajnog koridora pravcu Salzburg . Ovaj koridor . gdje apartmansko naselje. za njegovo oživljavanje.Ljubljana Zagreb . dogovorenih kontinentalnih saobraćajnih koridora.saopšteno je nedavno u američkim izvorima . U ovaj koridor ulazi 2. bila predmet regionalnog dogovaranja? . EU je donijela odluku koja će . ugrubo. gdje nekakav proizvodni pogon. Princip Evropske unije je da učestvuje u finansiranju samo glavnih. većina evrospkih zemalja.Beograd .Skopje . koridor je kompletiran ubacivanjem solunske luke. prvo smo čuli (ili nam je neko tako prenio vijest) da će Evropska zajednica podržati izgradnju Jadransko jonskog autoputa.Solun. kako uopšte u ovom regionu ući u proces strateškog i svakog drugog planiranja? Kako budućim investitorima odgovoriti i na najjednostavnije pitanja vezana za namjenu i tretman pojedinih subregiona? Kako nekom savjetovati gdje da gradi hotel. da ne govorimo o putnim spojnicama nižeg ranga ili o željeznici koja je. povezivanja i stabilizacije regije jugoistočne Evrope.bio je doslovno zaboravljen za vrijeme sukoba na Balkanu. gdje turistički rezort. takođe.PODSJEĆAMO. Odluka znači da će se u modernizaciji koridora koristiti povoljni krediti (evropskih financijskih institucija) namijenjeni unapređivanju strateški značajnih saobraćajnih pravaca. a i admnistracija u Briselu.jonskog autoputa. trećina pravaca je. no sada je došlo vrijeme. To automatski znači da je vraćanjem "desetke" među prioritete. modernizovana.260 km autoputa i 2. smatraju da će se povratkom koridora među kontinentalne prioritete pridonijeti ubrzanju privrednog oporavka. Nakon te informacije.nesumnjivo na duže staze odgoditi realizaciju koncepta Jadransko-jonske autoceste. o kome se u našem susjedstvu govori sve više.

ali i sve one koji imaju namjeru da ulažu novac u Jadransko zaleđe. na sceni su dva suprotna procesa. makro i mezoregionalnom planu. obara cijenu nekretnina.Mićić (UTICAJ TRANSEVROPSKIH SAOBRAĆAJNIH KORIDORA NA REGIONALNI RAZVOJ I AGLOMERACIONE SISTEME. stanovanja. Stav je da transevropski i magistralni infrastrukturni koridori predstavljaju jedan od značajnih preduslova i podsticaja za razvoj. Hercegovini. bez podrške odgovarajućih mjera i instrumenata različitih politika. Kao jedna od mjera predlaže se izrada analize prostornog uticaja za transevropske i magistralne transportne . a. maksimalnim autoritetom s iste razine. imamo i potpunu suspenziju bilo kakvog pokušaja da se sagleda prostorna budućnost Hercegovine. intraregionalnom. nema sumnje. koji zbunjuju i nas kao građane. s jedne strane imamo trendove koji rezultiraju rastom cijena nekretnina. odnosno da se povećava sa snižavanjem regionalnog nivoa. Naše predstavnike u toj grupaciji. Jadransko-jonska inicijativa geopolitička asocijacija u kojoj se nalaze sve zemlje regiona. KORIDORI NISU DOVOLJNI O koridoru X i njegovom uticaju na regionalni razvoj više informacija možete pronaći u tekstu Marije Maksin . E. države koje nisu zainteresovane za ovaj projekat. Polazeći od iskustava evropskih zemalja.tzv. ali da ne mogu sami po sebi da generišu očekivani razvoj. i Crnoj Gori?! Pojavila se i nova mogućnost . U ovom radu polazi se od pretpostavke da se uticaj transevropskih transportnih koridora različito manifestuje na interregionalnom. trebalo bi pozvati na razgovore o konkretnim pitanjima u južnu Hercegovinu. Dakle. nema sumnje. ukazuje se na moguće pristupe istraživanju pozitivnih i negativnih efekata transevropskog saobraćajnog koridora. ubrza rad na studiji koja bi definisala pomenute spojne tačke autoputa u Hrvatskoj. svakako. ali. eto. Nema sumnje da je vrijeme da se i sa državnog nivoa traže neka razjašnjena u evro-institucijama. Jedno od pitanja je da li i koliko oni mogu da utiču na razvoj makro i mezo regionalnih cjelina u pogledu kretanja. i da se. Ovaj drugi trend. istovremeno. uključujući i Srbiju i Makedoniju.Danas. raspodjele i specijalizacije funkcija naselja i sl.T. rada.G.

htm autoceste_http://www.glastb. search Map of the part of Corridor Vc passing through BiH . ekonomski i drugi uticaj na prostor kojim prolazi bi bio znatno ublažen jer jedna trasa autoputa zadovoljava dva saobraćajna koridora. socijalni. Ova varijanta bi osigurala brzi spoj na čvor Ploče. preporučujemo slijedeći izvor: EUROPEAN ROAD TRANSPORT 2020: A VISION AND STRATEGIC RESEARCH AGENDA. http://www.ba/bos/aktivnosti/VC-plan/Plan%20javnih%20raspravakoridor%20Vc. Onima koji žele više da s einformišu o ovoj temi.gov. te potom istočnije padinama iznad Popova polja. navodno.com/arhiva/967/tema_broja. najbolje odgovara interesima obje države i stoga je jedno od mogućih i vjerojatno najboljih rješenja.koridore u procesu sektorskog planiranja i pripreme tehnike dokumentacije. koji je dostupan na Webu. AUTOPUT TRASOM IZNAD POPOVA POLJA?! PRIJE dvije godine mediji su informisali da je Ministarstvo komunikacija i saobraćaja BiH usvojilo najpovoljniju trasu autoputa na koridoru 5C i njeno reklapanje sa Jadransko-jonskim autoputem koje se situira u zonu od Ploča do Počitelja. Ova zona. Od Počitelja trasa Jadransko-jonskog autoputa vodi sjevernije od parka prirode Hutovo blato.pdf Corridor Vc From Wikipedia.mkt. the free encyclopedia Jump to: navigation. a nepovoljan ekološki.

Svilaj)  2. The corridor passes through or near: • • • • Hungary o Budapest o Dunaújváros o Paks o Szekszárd o Mohács Croatia o Beli Manastir o Osijek o Đakovo Bosnia and Herzegovina o Bosanski Šamac o Modriča o Doboj o Zenica o Kakanj o Visoko o Sarajevo o Konjic o Jablanica o Mostar Croatia o Metković o Ploče Contents [hide] • • • 1 Significance (BiH) 2 Development o 2.2. but rail upgrades and airports of significance along the way.1 Northern part (Beli Manastir . The road also connects the eastern and southern parts of Croatia directly.2.1 Hungary o 2. The corridor does not only feature the highway. Vc connects Budapest in Hungary to the Adriatic Sea at the Croatian port of Ploče.Ploče) o 2.Corridor Vc (Corridor 5c) is a branch of the fifth Pan-European corridor. and a new highway is being constructed as part of the upgrade of the corridor.2 Croatia  2. The longest part of this corridor goes through Bosnia and Herzegovina and is widely touted as a road instrumental to the development of the country. The path of the corridor is presently the European route E 73.3 BiH 3 Progress .2 Southern part (BiH border .

together form only 18% of the total length of the corridor. which is a part of the important Pan-European Corridor X. [edit] Northern part (Beli Manastir . transport conditions and quality of life improvement. As of 2008.• • 4 References 5 External links [edit] Significance (BiH) As for Bosnia and Herzegovina.Svilaj) Main article: A5 highway The northern Croatian part of the Corridor Vc is signed as A5 highway. planned openig April 2010. where A5 highway crosses the A3 highway. whose total length is 340 km. stabilizing and developing effects will be reached. as well as to global European economic and social structure. The most important interchange of this highway is Sredanci. a major Croatian city is located on Corridor Vc. the Corridor Vc highway is one of the most significant and project of the highest priority. Osijek. Corridor Vc in Hungary starts at Budapest and continues south along the M6 highway to the Croatian border. It is 88. The construction works on the road have already begun. Construction of the highway. The highway will be constructed in five sections: . The rest 19 km (12 mi) between Bóly and the Croatian border planned until 2013. and will enable Bosnia and Herzegovina to be connected to main European traffic network. economy competitiveness enhancement. but intensified beginning of the construction will be a key starter of economic and social activities. while 112 km long. Between Dunaújváros and 118 km (73 mi) of highway is under construction. Seven highway interchanges are planned. new projects launched and national and international private investments enhancement [edit] Development [edit] Hungary This section requires expansion. 61 km (38 mi) stretch between the M0 Budapest beltway and Dunaújváros is the only Hungarian part of the Corridor constructed as a highway. A5 goes from Hungarian border (near Beli Manastir) to Bosnia and Herzegovina border (near Sredanci).6 km long and intersects A3 highway. [edit] Croatia The Croatian Corridor Vc is divided into two parts: the northern and the southern one. as well as several noteworthy objects including bridges over Drava and Sava rivers and a railway overpass north of Sredanci. will provide: rational connecting to neighboring countries and regions. The highway will also feature a closed toll collection system. The Croatian parts of the corridor.

this Study defined main goals in transport sector in Bosnia and Herzegovina. It will thus be one of the shortest highways both in Croatia and as a part of Corridor Vc.5 mi) Notes It will be constructed when Hungarian part reaches the border. [edit] Southern part (BiH border . Already completed and tolled. 2009. and it was used as basis for many other studies and decisions. as well as Development Scenario by 2020.Ploče) Main article: A10 highway The southern part is signed as A10 highway.Osijek Osijek .Ploče interchange (6 km) Ploče interchange . to a great extent. This Study provided priority transport corridors in Bosnia and Herzegovina.Đakovo Đakovo . The highway is divided in three sections:[1] • • • Bosnia and Herzegovina border . The highway has already been planned and there are means to construct it. but it will be built upon construction and opening of A1 highway up to Ploče because it will be effectively useless before. 8 km) Mali Prolog . even for provision of Planning and Study Documentation for the Highway along the Corridor Vc. The segment between Đakovo and Sredanci (23 km) was finished and officially opened for traffic on November 9. 2007. Completed and tolled. a Croatian seaport used mainly by Bosnia and Herzegovina is located at the southern terminus of the highway. while the segment between Đakovo and Osijek was officially opened for traffic on April 17. Ploče. When finished. The rest of A5 is currently in construction.Section Hungarian border . which were afterwards confirmed by subsequent studies.Ploče harbor (9 km) [edit] BiH Japanese International Cooperation Agency (JICA) funded provision of Transport Master Plan for Bosnia and Herzegovina (March 2001).Beli Manastir Beli Manastir .Mali Prolog interchange (A1.BiH border Length 5 km (3. At the same time.1 mi) 25 km (16 mi) 32 km (20 mi) 23 km (14 mi) 4 km (2. In construction. It will be tolled between Mali Prolog and the Ploče interchange. (Toll: 9 / 12 / 19 / 29 kn) Construction will start when Bosnia finishes Corridor Vc up to the border. A10 will be only 23 km long.Sredanci Sredanci . which represents the first document in afterwar period at this level in transport area. Development Scenario includes three phases: • • Phase 1 (short-term): 2000-2005 – Rehabilitation & Stabilization Phase 2 (medium-term): 2006-2010 – Full functionalization & Modernization .

Waterways and quays on the Sava. The railway Šamac-Doboj-Sarajevo-Mostar-Čapljina-Metković. http://en. with exit to the Adriatic Sea in the Port Ploče. Project components/locations • • Kakanj to Drivusa section (length = 15. .Mostar (North) o 58 km Section 4: Mostar (North) . Sarajevo and Mostar Airports.• Phase 3 (long-term): 2011-2020 – Structuring & Progress By now (2009) there are only two parts of the Bosnian highway already built: • • The Kakanj-Visoko section A small section bypassing Ilidža [edit] Progress The transport Corridor Vc through Bosnia and Herzegovina includes: • • • • E-road E 73 Šamac-Doboj-Sarajevo-Mostar-Čapljina-Doljani.org/wiki/Corridor_Vc Project description Parallel financing with the European Investment Bank (‘EIB’) of key sections of TransEuropean Corridor Vc (‘Corridor Vc’). Bosna and Neretva Rivers.Doboj (South) o 64 km Section 2: Doboj (South) .2 km).Sarajevo South (Tarčin) o 150 km Section 3: Sarajevo South (Tarčin) . Length of the Corridor Vc highway.50 convertible mark.wikipedia.9 km). which is the main north-south Corridor running through BiH. Vlakovo to Tarčin section (length = 18.Republic of Croatia Border o 68 km  Total: 340 km • • • The tolls currently are estimated to be around 1. from the North to the South divided by sections: • Section 1: The Sava Svilaja River (connection Corridor X) .

pdf http://www.pdf .• • Pocitelj to Southern Border with Croatia (length = 21.hr/hgk/fileovi/9465. http://www.htm http://hgk.gov.pdf http://www.ebrd.pdf eng http://hgk.ba/doc/zakljucci. Odzak to Northern Border with Croatia (length = 10.com/projects/eias/38716.9 km).biznet.biznet.ba/bos/aktivnosti/VC-plan/Corridor%20Vc%20-%20PCDP%20English %20FINAL.uki.4 km).mkt.hr/hgk/fileovi/9465.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful