Saobraćajni koridor 5c i njegov uticaj na razvoj društva i privrede Deset Panevropskih transportnih koridora su definirani na drugoj Panevropskoj transportnoj

Konferenciji, održanoj na Kreti u martu 1994. Dopune su učinjene na trećoj konferenciji održanoj u Helsinkiju 1997. godine. Zato se ovi koridori ponekad zovu "Kretski koridori" ili "Helsinški koridori", neovisno od njihove geografske lokacije. Korodor prolazi kroz:

Mađarska o Budimpešta o Dunaújváros o Paks o Szekszárd o Mohács Hrvatska o Beli Manastir o Osijek o Đakovo Bosna i Hercegovina o Bosanski Šamac o Modriča o Doboj o Zenica o Kakanj o Visoko o Sarajevo o Konjic o Jablanica o Mostar Hrvatska o Metković o Ploče

Značaj
Autoput na Pan-evropskom Koridoru 5c: Budimpešta-Osijek-Sarajevo-Ploče, jedan je od najznačajnijih i najprioritetnijih projekata za BiH. Izgradnja ovog autoputa je već počela, ali intenzivan početak izgradnje ovog autoputa bit će ključni pokretač privrednih i društvenih aktivnosti i omogućit će uključenje BiH u glavnu evropsku saobraćajnu mrežu, te globalni evropski društveni i ekonomski sistem.

Kroz Bosnu i Hercegovinu prolazi koridor V (rimski broj 5), ogranak c
Koridor V sačinjavaju slijedeće trase: (Istok-Zapad) Venecija - Trst/Kopar - Ljubljana Maribor - Budimpešta - Uzhhorod - Lavov - Kijev. Dužina: 1600 km.

Sarajevo .2 milijarde eura. U toku je gradnja autoputa kroz Bosnu i Hercegovinu. . idejni projekat. Povezati će i BiH sa RH morskom luku Ploče. željeznički.Rijeka . željezničkog.9 milijardi KM.Osijek .Budimpešta Ogranak C . dionica Kakanj-Vlakovo (dužine 45 km) je u izgradnji i financira se iz budžeta Federacije BiH. koja iznosi 337 km. od ukupne dužine trase kroz BiH. riječnog i zračnog prometa direktno će uticati na razvoj šireg i snažnog prometnog čvorišta za cijelu Evropu i Aziju.Zagreb .granica sa Republikom Hrvatskom o 68 km  Ukupno: 340 km • • • Željeznički koridor Vc Željeznički koridor Vc će većim djelom slijediti pravac autoputa na koridoru. Dužina koridora Vc. godine. Hrvatske i BiH. okvirni rok izgradnje za cijelu trasu je do 2013. (tehnička studija.Žilina . jula 2006 završena Studija izvodljivosti o projektu.Uzhhorod Ogranak B . a za preostalih 292 km u toku je izrada Projektne dokumentacije.Doboj (Jug) o 64 km Dionica 2: Doboj (Jug) . godine 26. a 74 km u tunelima.Budimpešta Prometni Koridor Vc (cestovni. podijeljena na dionice: • Dionica 1: Rijeka Sava (spajanje sa koridorom 10) .Ploče . prostorno-planska dokumentacija i procjena uticaja na okolinu).• • • Ogranak A . kako za BiH.Sarajevo Jug (Tarčin) o 150 km Dionica 3: Sarajevo Jug (Tarcin) . tako i za RH. Oko 30 km trase se nalazi na mostovima. u okviru koridora Vc. od sjevera prema jugu. Osnovni podaci o projektu autoputa su: • • • • • • autoput je projektovan prema Trans-European North-South Motorway (TEM) standardima od februara 2002. koja je vrlo važna. Projektna brzina je 120 km/sat.Mostar (Sjever) o 58 km Dionica 4: Mostar (Sjever) . On bi trebao biti važna poveznica Mađarske (ostatka Evrope). Projekat ocijenjen kao visoko isplativ. sa dva odvojena puta – svaki sa po dvije prometne trake i odgovarajućom zaustavnom trakom. preliminarna kalkulacija troškova izgradnje za 292 km autoputa je 3. trasa autoputa prolazi kroz različite geomorfološke terene.Košice .6 kilometara autoputa sa 20 čvorišta te da će ukupna investicija iznositi 6. idejno rješenje. riječni i zračni promet) je složena poveznica Sjeverne – Srednje i Južne Evrope i predstavlja izuzetnu vrijednost u kontekstu procesa privredne i saobraćajne integracije srednjoevropskog prostora. Pokazala da se radi o 290.Bratislava . Izgradnjom Koridora Vc povezanost i transparentnost prometnih pravaca cestovnog.

kada se završi. želi da izgradnjom autoputa na koridoru 5c otvori javne radove u Bosni i Hercegovini.o.Osijek – Sarajevo – Ploče.5 milijarde EUR. a također predviđa angažman građevinskih kompanija iz susjednih i zemalja iz cijelog regiona.o. koristi i prenesi). Autoput će skratiti vrijeme putovanja. Auto-put na ovom koridoru je najznačajniji putni pravac u BiH i najkraća putna komunikacija izmedu Srednje Europe i Jadrana. je obezbijedio garancije Bank Islam Malaysia Berhad na 300 miliona EUR.Bosmal d. a uposliće se sva građevinska operativa i industrija Bosne i Hercegovine. koncesionar obezbjeđuje sredstva. donijeti 330 kilometara najsavremenijeg autoputa u Europi. Projekat je od vitalne važnosti za BiH i ima izuzetan značaj za razvoj regiona. autoput će pokrenuti razvoj privrede u BiH. Očekuje se početak pregovora o koncesionom ugovoru sa Komisijom za koncesije BiH. Sa autoputem smo bliže Europi! AUTOPUT NA KORIDORU 5C . idući duž rijeka Bosne i Neretve. Prema Bosmalovom planu i analizama vodećih svjetskih kompanija u ovoj oblasti. Autoput bi se gradio po sistemu DBFOT (Design. je bosanskohercegovačka privatna kompanija koja želi da izgradnjom autoputa na koridoru 5C otvori javne radove u Bosni i Hercegovini. samo mjesec dana nakon zahtjeva Vijeća ministara BiH. povezujući istočnoeuropske zemlje i poslovne centre sa lukama na Jadranskom i Baltičkom moru. kao i iz SAD i Europe. prenosi auto put na državu Bosnu i Hercegovinu. Ovaj "new deal" za BiH donijeće 330 kilometara najsavremenijeg autoputa u Europi.o. Bosmal d. Ukupno 169 građevinskih kompanija javilo se na Bosmalov poziv za iskazivanje interesa za učešće u izgradnji Koridora 5C. izgradi.o.JAVNI RADOVI U BIH Bosmal d. Na njegovoj izgradnji će biti angažovano oko 20. . Američka firma Somerset Trade Finance LLC angažirala se na pružanju pomoći u obezbjeđenju potrebne finansijske podrške za nabavku mašina i građevinske opreme. Put prolazi kroz centralni dio zemlje u pravcu sjever-jug od Donjeg Svilaja do granice BiH sjeverno od luke Ploče. finansiraj. Ta inicijalna sredstva će se upotrijebiti za pripremu studije izvodljivosti. snosi sve poslovne rizike i. Ovaj "new deal" za BiH će. Bosmal namjerava da u izgradnji autoputa angažira sve raspoložive i kvalificirane domaće građevinske firme. put bi se mogao napraviti za pet godina. Koridor 5c se proteže trasom Budimpešta . nakon isteka koncesionog perioda. jer predstavlja vezu sa postojećom mrežom europskih autoputeva.o.o. Kao najveći infrastrukturni projekat. koji će se obezbijediti kroz konzorcij svjetskih banaka.000 radnika. te će se od Save do mora stizati za samo tri sata. Operate and Transfer projektuj. Predviđeni troškovi izgradnje autoputa iznose 2. Finance. Po tom modelu. Više od 50 posto ukupnog stanovništva i privredne aktivnosti Bosne i Hercegovine su u gravitacionom području ovog pravca. Build. izradu dokumentacije i djelimičan otkup zemljišta.

imati kraću vezu između svojih regiona: Slavonije (istočna Hrvatska) i Dalmacije (obalna Hrvatska).Banja Luka i Tuzla udaljeni 30 kilometara od predložene rute autoputa. stimulirajući razvoj lokalne ekonomije kroz angažman domaćih građevinskih firmi i svih pratećih usluga.Iako su bosanskohercegovačke kompanije gradile puteve i autoputeve širom svijeta. Ekonomski razvoj i integracija sve tri zemlje u europsku ekonomiju umnogome će zavisiti od dobrih transportnih veza. materijali i oprema). koja dolazi iz domaćih krugova i međunarodnih predstavnika. Povećat će konkurentnost domaće ekonomije na međunarodnom tržištu Kohezivni faktor za BiH u ekonomskom i političkom smislu Pokretač svih ostalih vrsta tehničkog i tehnološkog napretka Osnova za obezbjeđenje ekonomske i političke stabilnosti zemlje i regiona S obzirom na veličinu. Hrvatsku i Mađarsku. VAŽNOST PROJEKTA Cjelokupna važnost koridora 5C za Bosnu i Hercegovinu mogla bi se definirati kroz osam tačaka: • • • • • • • • Povezivanje sa razvijenom transportnom infrastrukturom Europe U razvojnom smislu.HRVATSKA . Mađarska će imati solidnu vezu sa BiH i lukom Ploče u Hrvatskoj.Ploče. Put prolazi kroz centralni dio zemlje u pravcu sjever-jug od Donjeg Svilaja do granice BiH sjeverno od luke Ploče. vrstu i nivo. KORIDOR 5C Ogranak "C" koridora 5 prolazi kroz Bosnu i Hercegovinu i proteže se pravcem Budimpešta Osijek . radna snaga. Sarajevo i Mostar).Sarajevo . Ova činjenica je od velike političke važnosti jer će projekt povezati dva entiteta prelazeći međuentitetsku graničnu liniju između Federacije BiH i Republike Srpske. Tri od pet velikih gradova u Bosni i Hercegovini. jer će to biti prvi autoput koji je ikada izgrađen u Bosni i Hercegovini. dok su druga dva značajna grada . nalaze se uz trasu koridora (Zenica. trenutno prisutnih u BiH REGIONALNA SARADNJA: MAĐARSKA . kulturni i ekonomski centri. Hrvatska će. . koji su najznačajniji administrativni. projekt će pomoći u izgradnji i daljnjem razvoju državnih institucija BiH Fundamentalni prvi korak u integraciji BiH i Hrvatske u europsku i globalnu ekonomiju Sve veću podršku stanovništva BiH prati odgovarajuća potpora na političkom nivou. Djelovat će poput "dvosmjerne ulice". preko ovog koridora. Više od 50 posto ukupnog stanovništva i privredne aktivnosti Bosne i Hercegovine su u gravitacionom području ovog pravca. ovo je pionirski projekt.BOSNA I HERCEGOVINA Koridor ima veliku regionalnu važnost za BiH. donijet će ogromne prihode (novac. idući duž rijeka Bosne i Neretve.

time što će uvesti novu ekonomsku i geopolitičku viziju. . Evropska zajednica stavila u drugi plan jadransko-jonski autoput ŠTA REĆI INVESTITORIMA Izgradnja jadransko-jonskog autoputa odlaže se u nedogled.com/ba/?lg=ba&nav_ID=19 Tema broja/Glasa Trebinja <967> <28. Jedine nedoumice izaziva aktuelna politička situacija u Srbiji.približavanju BiH Europskoj uniji. Ljudi su valjda svjesni da odluka nije u našim rukama. U našem regionu o tome se malo govori. S druge strane. Reforme u BiH uzimaju zalet.STRATEŠKA VAŽNOST U trenutnoj globalnoj geopolitičkoj situaciji u svijetu. počev od trgovine nekretninama. Sa autoputem smo bliže Europi! http://www. iako trpimo sve teže posljedice baš zbog činjenice da Jadransko-jonski koridor. Sa izgrađenim koridorom 5C. do ulaganja u ozbiljnije privredne projekte. i u prostornom i u privrednom smislu koči razvoj ovog područja. on će pomoći međunarodnoj zajednici u postizanju cilja . opšteprihvaćenog rješenja. a tranzicija vlasti u Hrvatskoj prošla je bez ikakvih problema. decembar> 2007. kao opcija. US i NATO vojne snage u regionu bit će mnogo mobilnije.bosmal. Nepostojanje nikavog validnog. neizvjestan status projekta koči ekonomske procese. Da skratim: kako ulagati u ovaj region kad još uvijek niko ne zna da li će se njegov novi hotel ili kakav proizvodni pogon naći sto kilometara od puta ili na samom kolovozu. region Balkana sve manje je problematičan. Autoput će integrirati ovaj ratni region.

. Naravno. Ova izgradnja bi trajala duže. . Brza cesta bi svakako odvlačila dio saobraćaja. U prvom redu. Interesano je da se cesta i autoput već uvode u isvjesnu kontradikciju.citiramo ponovo Lompara . nama iz Trebinja moglo je izgledati da su Crnogorci došli do boljih informacija. zatim južnim obodom Grahova i dalje prema granici sa BiH u pravcu Trebinja. a da mi postanemo nedostajuća karika. država će biti u obavezi da koncesionaru isplaćuje dio sredstava.. Izgradnjom tog autoputa Crna Gora bi bila bliža hrvatskim autoputevima. a prioritet bi imale one dionice gdje postoje najveći problemi. pa dionica između Budve i Petrovca. . nije imao dileme ni oko toga da li graditi tzv. Crnogorski ministar pomorstva i saobraćaja Andrija Lompar govorio je eksplicitno. U PODGORIČKOM Monitoru. Izgradnja brze ceste predložena je kao rekonstrukcija postojeće Jadranske magistrale otklanjanjem uskih grla na primorju. koji bi onda država iz budžeta morala da nadoknađuje. bez gotovo ikakvih upitnika: .Trasa ide od Božaja prema Podgorici.govore da se u brzom roku ne mogu realizovati i brza cesta i Jadransko-jonski autoput. južnim obodom područja Čeva. Lompar je opisao i trasu budućeg autoputa na crnogorskoj dionici. Jednostavno. pa eventualno most preko Veriga. ali bi na kraju ipak rezultirala izgradnjom brze saobraćajnice i rješavanjem problema u saobraćaju na primorju prema utvrđenim prioritetima..U strategiji je kao prioritet predložena izgradnja Jadransko-jonskog autoputa.. Postupno bi se gradile dionice po trasi brze ceste. odnosno preko njega koridoru X.. Albanija je iskazala spremnost da nas prati u izgradnji autoputeva kroz iste ili slične aranžmane koje mi postignemo na našoj teritoriji. Ne bi smjeli dozvoliti da autoputevi dođu do naših granica. zatim zaobilaznice oko Herceg Novog i Tivta. zatim zaobilaznica oko Bara. Hrvatska odlučno nastavlja izgradnju autoputeva prema Dubrovniku. ali i i koridoru Vc.Svojevremeno. autoput koji se namjerava graditi koncesijom moraće da ima određenu frekvenciju saobraćaja i ako je ne dostigne. Što se Lompara tiče.. zaobilaznica oko Budve..Sve analize .Jedan od najznačajnijih ciljeva strategije razvoja saobraćaja Crne Gore odnosi se na integraciju njene saobraćajne mreže u saobraćajni prostor Evrope. brzu cestu duž jadranskog primorja ili Jadransko-jonski autoput? . govorim o vremenskom periodu od pet do 10 godina.

bilo bi potrebno znati mnogo više o uticaju ovakvih saobraćajnica na pobočnu privrednu strukturu).Jednostavno. . i da ga već treba štedjeti..na 500 do 700 metara nadmorske visine sa vrlo malo tunela i mostova. Autoput bi potpuno otvorio taj dio Crne Gore za ekonomsku valorizaciju i obezbijedio razvoj prvenstveno poljoprivrede.. Jadranskojonski autoput. bila bi skuplja od autoputa. kada se frekvencija saobraćaja poveća. Hoće li autoput proći Popovim poljem? Činjenice govore slijedeće (iako je g. dok brza cesta prolazi visinama od 180 do 250 metara. pa je i taj razlog imao određenu težinu. Poznato je da Hrvatska svoju dionicu od 586 kilometara. u kratkom roku ona sigurno nije dovoljna da opravda izgradnju oba.. Naravno. kao podrške turizmu. premda povezuje sedam zemalja (od Trsta do Kalamete u Grčkoj). u ovakvim debatama javile su se i strateške dileme. komplikuje i mogućnost po kojoj bi manji projekat bio skuplji. padinama brda koja su ispresijecana usjecima te bi broj mostova i tunela bio mnogo veći. jer brza saobraćajnica. sasvim je neizvjesno koja opcija (trasa) bi bila najpovoljnija (da bi se o tome moglo raspravljati.. prema procjenama koštao bi oko šest milijardi dolara. Naš prijedlog ne ugrožava autoput. koncentrisala bi razvoj prema moru. dalje. brza saobraćajnica. koja ide brdima iza uskog pojasa na primorju. DA se malo primaknemo Trebinju. . a takođe i industrije i turizma. SLIČNE relacije evidentne su i u Hercegovini.Mi mislimo da nije dovoljno razvijati samo taj prostor. naime. a rješava probleme saobraćaja na najugroženijim dionicama na primorju i na dugi rok. dovodi do realizacije oba projekta. Stvar.Autoput prolazi platoom Crne Gore . zbog niza specifičnosti. Trasa Jadransko-jonskog autoputa prolazi centralnim dijelom Crne Gore. gradi . koji bi trebao biti dugačak oko 1160 kilometara. vrijednu tri milijarde dolara. koji je ekonomski veoma zanemaren. Lijanović svojevremeno tvrdio da je kod Mesića u Zagrebu vidio mapu Koridora): Jadransko-jonski saobraćajni pravac još nije uvršten u vuropsku saobraćajnu mrežu koridora.objašnjava Lompar . ako postoji frekvencija saobraćaja koja ekonomski opravdava izgradnju jednog od ova dva rješenja.

Zajednička studija je izostala. malo je onih koji imaju jasnu sliku. Na jednom od sastanaka triju državnih ministara saobraćaja u Trebinju (Božidar Kalmeta.izvijestili su hrvatski mediji . i podvlačimo . Nakon sastanka bh.koži razvoj kompletne regije. Varijante trase autoputa od Ploča do Dubrovnika analizirali su i u Institutu građevinarstva Hrvatske (IGH) iz Zagreba.. Po mišljenju pojedinih stručnjaka iz IGH-a. što se poklapa sa zahtjevima iz Crne Gore i BiH. I naše evro-okruženje prosto je u cijelu stvar unijelo niza dubioza. Danas. podsjećamo: potpisana je zajednička izjava. u kojoj se kaže da će posebna radna grupa odrediti trasu buduće autoceste.Dubrovnik. izvjesno. da bi detaljnije ilustrovali situaciju. koja je već sagradila 40 kilometara. . Oni smatraju da nema razloga da se taj nastavak autoputa spušta preblizu moru.odapeo je i Šefkija Čekić. Strelice prema ministru Dokiću . nego da nastavi slijediti logiku autoceste od Zagreba do Splita koja ide iza Velebita i Biokova. Hrvatska.vlastitim novcem. čiji prostor dotiču ili će koristiti nove saobraćajnice. te nastavlja gradnju prema granici s Crnom Gorom.. No nismo problem smao mi. BiH i Crna Gora još nisu uskladile svoja gledišta kuda će prolaziti budući Jadransko-jonski autoput. Navodimo sve ove finese i nesporazume. dekan Fakulteta za saobraćaj i komunikacije u Sarajevu. a za nju je zainteresovana i Albanija. Susret baltičko-jadranskoga i jadransko-jonskog koridora planira se u trouglu Split . Grci grade dionicu Atine do albanske granice. onih koji imaju i novac i neupitna saznanja gdje bi ga u prostornom smislu najbolje bilo situirati. odnosno da bismo vidjeli gdje smo danas u projektu koji se najavljauje.Mostar . bilo bi najbolje da autoput uđe na teritoriju BiH iza Hutova blata. mediji optužili su ministra prometa i komunikacija u Vladi BiH Branka Dokiæa da "provodi suptilnu politiku saobraćajne izolacije središnjeg dijela BiH". izjavivši da Dokić pokušava izolovati BiH i da je usmjerio dobar dio novca za izgradnju autoputa Banja Luka Gradiška. Branko Dokić i Andrija Lompar). U izradu zajedničke prostornosaobraćajne studije trebale su dogovorno krenuti hrvatske i bosanskohercegovačke regionalne zajednice.

trećina pravaca je.jonskog autoputa.260 km autoputa i 2. kako uopšte u ovom regionu ući u proces strateškog i svakog drugog planiranja? Kako budućim investitorima odgovoriti i na najjednostavnije pitanja vezana za namjenu i tretman pojedinih subregiona? Kako nekom savjetovati gdje da gradi hotel. bila predmet regionalnog dogovaranja? . te poticati ulaganja privatnog sektora. gdje apartmansko naselje.Ljubljana Zagreb . povezivanja i stabilizacije regije jugoistočne Evrope. ugrubo. U ovaj koridor ulazi 2. gdje nekakav proizvodni pogon.Solun. prođe malo vremena pa se onda najavi da u zajedničkoj evropskoj politici razvoja saobraćajnih pravaca EU vraća status prioritetnog saobraćajnog koridora pravcu Salzburg . takođe. ideja Jadransko . To automatski znači da je vraćanjem "desetke" među prioritete. osuđena na status drugorazredne i njeno će se finansiranje stoga ograničiti na skuplje i teže dostupne izvore. modernizovana. koridor je kompletiran ubacivanjem solunske luke. za njegovo oživljavanje.nesumnjivo na duže staze odgoditi realizaciju koncepta Jadransko-jonske autoceste. Princip Evropske unije je da učestvuje u finansiranju samo glavnih. EU je donijela odluku koja će .Skopje . a i admnistracija u Briselu. ocijenjeno je u Evropskoj Uniji. dogovorenih kontinentalnih saobraćajnih koridora. Nakon te informacije. ničeg izvjesnog nema na vidiku.Beograd . prvo smo čuli (ili nam je neko tako prenio vijest) da će Evropska zajednica podržati izgradnju Jadransko jonskog autoputa. Ovaj koridor .ističu isti izvori . Takođe.saopšteno je nedavno u američkim izvorima . većina evrospkih zemalja. Odluka znači da će se u modernizaciji koridora koristiti povoljni krediti (evropskih financijskih institucija) namijenjeni unapređivanju strateški značajnih saobraćajnih pravaca. koridora X. Pitamo se kad je već tako. gdje turistički rezort. kad je projekat nominovan pa uklonjen.PODSJEĆAMO. Riječ je o vraćanju među kontinentalne prioritetne saobraćajne smjerove tzv.bio je doslovno zaboravljen za vrijeme sukoba na Balkanu. smatraju da će se povratkom koridora među kontinentalne prioritete pridonijeti ubrzanju privrednog oporavka. no sada je došlo vrijeme. da ne govorimo o putnim spojnicama nižeg ranga ili o željeznici koja je. Kad se podvuče crta. o kome se u našem susjedstvu govori sve više.Niš . pošto nije ugrađena u dogovorenu zajednižku evropsku politiku.445 km željezničke pruge.

stanovanja. s jedne strane imamo trendove koji rezultiraju rastom cijena nekretnina. uključujući i Srbiju i Makedoniju. Kao jedna od mjera predlaže se izrada analize prostornog uticaja za transevropske i magistralne transportne . države koje nisu zainteresovane za ovaj projekat. ali i sve one koji imaju namjeru da ulažu novac u Jadransko zaleđe. Ovaj drugi trend.Mićić (UTICAJ TRANSEVROPSKIH SAOBRAĆAJNIH KORIDORA NA REGIONALNI RAZVOJ I AGLOMERACIONE SISTEME. a. Naše predstavnike u toj grupaciji. svakako. raspodjele i specijalizacije funkcija naselja i sl. koji zbunjuju i nas kao građane. makro i mezoregionalnom planu.tzv. imamo i potpunu suspenziju bilo kakvog pokušaja da se sagleda prostorna budućnost Hercegovine. Dakle. i Crnoj Gori?! Pojavila se i nova mogućnost . nema sumnje. Jadransko-jonska inicijativa geopolitička asocijacija u kojoj se nalaze sve zemlje regiona.Danas. Stav je da transevropski i magistralni infrastrukturni koridori predstavljaju jedan od značajnih preduslova i podsticaja za razvoj. obara cijenu nekretnina. intraregionalnom. ali da ne mogu sami po sebi da generišu očekivani razvoj. odnosno da se povećava sa snižavanjem regionalnog nivoa.G. ukazuje se na moguće pristupe istraživanju pozitivnih i negativnih efekata transevropskog saobraćajnog koridora. KORIDORI NISU DOVOLJNI O koridoru X i njegovom uticaju na regionalni razvoj više informacija možete pronaći u tekstu Marije Maksin .T. Hercegovini. istovremeno. Nema sumnje da je vrijeme da se i sa državnog nivoa traže neka razjašnjena u evro-institucijama. bez podrške odgovarajućih mjera i instrumenata različitih politika. ali. i da se. E. U ovom radu polazi se od pretpostavke da se uticaj transevropskih transportnih koridora različito manifestuje na interregionalnom. maksimalnim autoritetom s iste razine. na sceni su dva suprotna procesa. Jedno od pitanja je da li i koliko oni mogu da utiču na razvoj makro i mezo regionalnih cjelina u pogledu kretanja. nema sumnje. trebalo bi pozvati na razgovore o konkretnim pitanjima u južnu Hercegovinu. rada. eto. Polazeći od iskustava evropskih zemalja. ubrza rad na studiji koja bi definisala pomenute spojne tačke autoputa u Hrvatskoj.

preporučujemo slijedeći izvor: EUROPEAN ROAD TRANSPORT 2020: A VISION AND STRATEGIC RESEARCH AGENDA. Onima koji žele više da s einformišu o ovoj temi. ekonomski i drugi uticaj na prostor kojim prolazi bi bio znatno ublažen jer jedna trasa autoputa zadovoljava dva saobraćajna koridora. navodno.htm autoceste_http://www. a nepovoljan ekološki.glastb. te potom istočnije padinama iznad Popova polja.mkt. the free encyclopedia Jump to: navigation. koji je dostupan na Webu.gov. socijalni.com/arhiva/967/tema_broja. http://www.pdf Corridor Vc From Wikipedia. najbolje odgovara interesima obje države i stoga je jedno od mogućih i vjerojatno najboljih rješenja.koridore u procesu sektorskog planiranja i pripreme tehnike dokumentacije. Ova varijanta bi osigurala brzi spoj na čvor Ploče. Ova zona. AUTOPUT TRASOM IZNAD POPOVA POLJA?! PRIJE dvije godine mediji su informisali da je Ministarstvo komunikacija i saobraćaja BiH usvojilo najpovoljniju trasu autoputa na koridoru 5C i njeno reklapanje sa Jadransko-jonskim autoputem koje se situira u zonu od Ploča do Počitelja. search Map of the part of Corridor Vc passing through BiH . Od Počitelja trasa Jadransko-jonskog autoputa vodi sjevernije od parka prirode Hutovo blato.ba/bos/aktivnosti/VC-plan/Plan%20javnih%20raspravakoridor%20Vc.

but rail upgrades and airports of significance along the way. Vc connects Budapest in Hungary to the Adriatic Sea at the Croatian port of Ploče.1 Hungary o 2. The corridor does not only feature the highway. The corridor passes through or near: • • • • Hungary o Budapest o Dunaújváros o Paks o Szekszárd o Mohács Croatia o Beli Manastir o Osijek o Đakovo Bosnia and Herzegovina o Bosanski Šamac o Modriča o Doboj o Zenica o Kakanj o Visoko o Sarajevo o Konjic o Jablanica o Mostar Croatia o Metković o Ploče Contents [hide] • • • 1 Significance (BiH) 2 Development o 2.2. and a new highway is being constructed as part of the upgrade of the corridor.2.Corridor Vc (Corridor 5c) is a branch of the fifth Pan-European corridor. The path of the corridor is presently the European route E 73.1 Northern part (Beli Manastir . The road also connects the eastern and southern parts of Croatia directly.Ploče) o 2.Svilaj)  2.2 Southern part (BiH border .2 Croatia  2. The longest part of this corridor goes through Bosnia and Herzegovina and is widely touted as a road instrumental to the development of the country.3 BiH 3 Progress .

It is 88. The highway will also feature a closed toll collection system. while 112 km long. as well as several noteworthy objects including bridges over Drava and Sava rivers and a railway overpass north of Sredanci. [edit] Northern part (Beli Manastir . Osijek. will provide: rational connecting to neighboring countries and regions. economy competitiveness enhancement. The highway will be constructed in five sections: . Corridor Vc in Hungary starts at Budapest and continues south along the M6 highway to the Croatian border. The construction works on the road have already begun. A5 goes from Hungarian border (near Beli Manastir) to Bosnia and Herzegovina border (near Sredanci).• • 4 References 5 External links [edit] Significance (BiH) As for Bosnia and Herzegovina. The most important interchange of this highway is Sredanci. planned openig April 2010. the Corridor Vc highway is one of the most significant and project of the highest priority. and will enable Bosnia and Herzegovina to be connected to main European traffic network.6 km long and intersects A3 highway. as well as to global European economic and social structure. 61 km (38 mi) stretch between the M0 Budapest beltway and Dunaújváros is the only Hungarian part of the Corridor constructed as a highway. Construction of the highway.Svilaj) Main article: A5 highway The northern Croatian part of the Corridor Vc is signed as A5 highway. [edit] Croatia The Croatian Corridor Vc is divided into two parts: the northern and the southern one. a major Croatian city is located on Corridor Vc. Seven highway interchanges are planned. The rest 19 km (12 mi) between Bóly and the Croatian border planned until 2013. whose total length is 340 km. where A5 highway crosses the A3 highway. The Croatian parts of the corridor. As of 2008. Between Dunaújváros and 118 km (73 mi) of highway is under construction. new projects launched and national and international private investments enhancement [edit] Development [edit] Hungary This section requires expansion. but intensified beginning of the construction will be a key starter of economic and social activities. which is a part of the important Pan-European Corridor X. stabilizing and developing effects will be reached. together form only 18% of the total length of the corridor. transport conditions and quality of life improvement.

BiH border Length 5 km (3.Sredanci Sredanci . Completed and tolled. even for provision of Planning and Study Documentation for the Highway along the Corridor Vc. while the segment between Đakovo and Osijek was officially opened for traffic on April 17. A10 will be only 23 km long. Ploče. The rest of A5 is currently in construction. a Croatian seaport used mainly by Bosnia and Herzegovina is located at the southern terminus of the highway.5 mi) Notes It will be constructed when Hungarian part reaches the border.Ploče) Main article: A10 highway The southern part is signed as A10 highway. 8 km) Mali Prolog . (Toll: 9 / 12 / 19 / 29 kn) Construction will start when Bosnia finishes Corridor Vc up to the border. this Study defined main goals in transport sector in Bosnia and Herzegovina.Beli Manastir Beli Manastir .Osijek Osijek . to a great extent. as well as Development Scenario by 2020. which were afterwards confirmed by subsequent studies.1 mi) 25 km (16 mi) 32 km (20 mi) 23 km (14 mi) 4 km (2. The highway is divided in three sections:[1] • • • Bosnia and Herzegovina border . In construction. 2007.Ploče interchange (6 km) Ploče interchange . Development Scenario includes three phases: • • Phase 1 (short-term): 2000-2005 – Rehabilitation & Stabilization Phase 2 (medium-term): 2006-2010 – Full functionalization & Modernization .Ploče harbor (9 km) [edit] BiH Japanese International Cooperation Agency (JICA) funded provision of Transport Master Plan for Bosnia and Herzegovina (March 2001). The segment between Đakovo and Sredanci (23 km) was finished and officially opened for traffic on November 9. 2009. When finished. It will thus be one of the shortest highways both in Croatia and as a part of Corridor Vc.Section Hungarian border .Mali Prolog interchange (A1. which represents the first document in afterwar period at this level in transport area. [edit] Southern part (BiH border . The highway has already been planned and there are means to construct it. Already completed and tolled. It will be tolled between Mali Prolog and the Ploče interchange. but it will be built upon construction and opening of A1 highway up to Ploče because it will be effectively useless before.Đakovo Đakovo . This Study provided priority transport corridors in Bosnia and Herzegovina. and it was used as basis for many other studies and decisions. At the same time.

2 km). http://en.50 convertible mark.wikipedia.Sarajevo South (Tarčin) o 150 km Section 3: Sarajevo South (Tarčin) . from the North to the South divided by sections: • Section 1: The Sava Svilaja River (connection Corridor X) .Doboj (South) o 64 km Section 2: Doboj (South) . Sarajevo and Mostar Airports.org/wiki/Corridor_Vc Project description Parallel financing with the European Investment Bank (‘EIB’) of key sections of TransEuropean Corridor Vc (‘Corridor Vc’). Waterways and quays on the Sava.Republic of Croatia Border o 68 km  Total: 340 km • • • The tolls currently are estimated to be around 1. Bosna and Neretva Rivers.• Phase 3 (long-term): 2011-2020 – Structuring & Progress By now (2009) there are only two parts of the Bosnian highway already built: • • The Kakanj-Visoko section A small section bypassing Ilidža [edit] Progress The transport Corridor Vc through Bosnia and Herzegovina includes: • • • • E-road E 73 Šamac-Doboj-Sarajevo-Mostar-Čapljina-Doljani. Vlakovo to Tarčin section (length = 18.9 km). with exit to the Adriatic Sea in the Port Ploče. . Project components/locations • • Kakanj to Drivusa section (length = 15. Length of the Corridor Vc highway.Mostar (North) o 58 km Section 4: Mostar (North) . which is the main north-south Corridor running through BiH. The railway Šamac-Doboj-Sarajevo-Mostar-Čapljina-Metković.

ba/doc/zakljucci.hr/hgk/fileovi/9465.9 km).• • Pocitelj to Southern Border with Croatia (length = 21. Odzak to Northern Border with Croatia (length = 10.pdf http://www.gov.biznet.mkt. http://www.htm http://hgk.ba/bos/aktivnosti/VC-plan/Corridor%20Vc%20-%20PCDP%20English %20FINAL.4 km).hr/hgk/fileovi/9465.uki.biznet.pdf http://www.pdf .com/projects/eias/38716.ebrd.pdf eng http://hgk.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful