Saobraćajni koridor 5c i njegov uticaj na razvoj društva i privrede Deset Panevropskih transportnih koridora su definirani na drugoj Panevropskoj transportnoj

Konferenciji, održanoj na Kreti u martu 1994. Dopune su učinjene na trećoj konferenciji održanoj u Helsinkiju 1997. godine. Zato se ovi koridori ponekad zovu "Kretski koridori" ili "Helsinški koridori", neovisno od njihove geografske lokacije. Korodor prolazi kroz:

Mađarska o Budimpešta o Dunaújváros o Paks o Szekszárd o Mohács Hrvatska o Beli Manastir o Osijek o Đakovo Bosna i Hercegovina o Bosanski Šamac o Modriča o Doboj o Zenica o Kakanj o Visoko o Sarajevo o Konjic o Jablanica o Mostar Hrvatska o Metković o Ploče

Značaj
Autoput na Pan-evropskom Koridoru 5c: Budimpešta-Osijek-Sarajevo-Ploče, jedan je od najznačajnijih i najprioritetnijih projekata za BiH. Izgradnja ovog autoputa je već počela, ali intenzivan početak izgradnje ovog autoputa bit će ključni pokretač privrednih i društvenih aktivnosti i omogućit će uključenje BiH u glavnu evropsku saobraćajnu mrežu, te globalni evropski društveni i ekonomski sistem.

Kroz Bosnu i Hercegovinu prolazi koridor V (rimski broj 5), ogranak c
Koridor V sačinjavaju slijedeće trase: (Istok-Zapad) Venecija - Trst/Kopar - Ljubljana Maribor - Budimpešta - Uzhhorod - Lavov - Kijev. Dužina: 1600 km.

koja iznosi 337 km. .Bratislava . On bi trebao biti važna poveznica Mađarske (ostatka Evrope). godine 26.Sarajevo Jug (Tarčin) o 150 km Dionica 3: Sarajevo Jug (Tarcin) . Izgradnjom Koridora Vc povezanost i transparentnost prometnih pravaca cestovnog.Doboj (Jug) o 64 km Dionica 2: Doboj (Jug) .Žilina .granica sa Republikom Hrvatskom o 68 km  Ukupno: 340 km • • • Željeznički koridor Vc Željeznički koridor Vc će većim djelom slijediti pravac autoputa na koridoru. Oko 30 km trase se nalazi na mostovima.Budimpešta Prometni Koridor Vc (cestovni. preliminarna kalkulacija troškova izgradnje za 292 km autoputa je 3. idejni projekat. željezničkog.Košice . a za preostalih 292 km u toku je izrada Projektne dokumentacije. a 74 km u tunelima. sa dva odvojena puta – svaki sa po dvije prometne trake i odgovarajućom zaustavnom trakom.2 milijarde eura.Zagreb . riječnog i zračnog prometa direktno će uticati na razvoj šireg i snažnog prometnog čvorišta za cijelu Evropu i Aziju. jula 2006 završena Studija izvodljivosti o projektu. koja je vrlo važna.Rijeka . od sjevera prema jugu. (tehnička studija. Osnovni podaci o projektu autoputa su: • • • • • • autoput je projektovan prema Trans-European North-South Motorway (TEM) standardima od februara 2002. Projekat ocijenjen kao visoko isplativ. Hrvatske i BiH. Pokazala da se radi o 290. kako za BiH. dionica Kakanj-Vlakovo (dužine 45 km) je u izgradnji i financira se iz budžeta Federacije BiH.Mostar (Sjever) o 58 km Dionica 4: Mostar (Sjever) . riječni i zračni promet) je složena poveznica Sjeverne – Srednje i Južne Evrope i predstavlja izuzetnu vrijednost u kontekstu procesa privredne i saobraćajne integracije srednjoevropskog prostora. U toku je gradnja autoputa kroz Bosnu i Hercegovinu.Uzhhorod Ogranak B . željeznički.Osijek . Dužina koridora Vc. idejno rješenje.• • • Ogranak A . Povezati će i BiH sa RH morskom luku Ploče. u okviru koridora Vc. okvirni rok izgradnje za cijelu trasu je do 2013. Projektna brzina je 120 km/sat.Sarajevo . od ukupne dužine trase kroz BiH.9 milijardi KM. tako i za RH.Ploče .6 kilometara autoputa sa 20 čvorišta te da će ukupna investicija iznositi 6. podijeljena na dionice: • Dionica 1: Rijeka Sava (spajanje sa koridorom 10) .Budimpešta Ogranak C . prostorno-planska dokumentacija i procjena uticaja na okolinu). trasa autoputa prolazi kroz različite geomorfološke terene. godine.

o. Finance. koristi i prenesi). Prema Bosmalovom planu i analizama vodećih svjetskih kompanija u ovoj oblasti. koji će se obezbijediti kroz konzorcij svjetskih banaka. Očekuje se početak pregovora o koncesionom ugovoru sa Komisijom za koncesije BiH. Operate and Transfer projektuj. Autoput će skratiti vrijeme putovanja. donijeti 330 kilometara najsavremenijeg autoputa u Europi. nakon isteka koncesionog perioda. prenosi auto put na državu Bosnu i Hercegovinu. Po tom modelu. Bosmal d. put bi se mogao napraviti za pet godina. povezujući istočnoeuropske zemlje i poslovne centre sa lukama na Jadranskom i Baltičkom moru.Osijek – Sarajevo – Ploče. Kao najveći infrastrukturni projekat. Autoput bi se gradio po sistemu DBFOT (Design. Auto-put na ovom koridoru je najznačajniji putni pravac u BiH i najkraća putna komunikacija izmedu Srednje Europe i Jadrana. kada se završi. idući duž rijeka Bosne i Neretve.o.o. Ovaj "new deal" za BiH će. Build. Više od 50 posto ukupnog stanovništva i privredne aktivnosti Bosne i Hercegovine su u gravitacionom području ovog pravca. je bosanskohercegovačka privatna kompanija koja želi da izgradnjom autoputa na koridoru 5C otvori javne radove u Bosni i Hercegovini.o. želi da izgradnjom autoputa na koridoru 5c otvori javne radove u Bosni i Hercegovini. Na njegovoj izgradnji će biti angažovano oko 20.Bosmal d.JAVNI RADOVI U BIH Bosmal d. Sa autoputem smo bliže Europi! AUTOPUT NA KORIDORU 5C . kao i iz SAD i Europe.o. je obezbijedio garancije Bank Islam Malaysia Berhad na 300 miliona EUR. a uposliće se sva građevinska operativa i industrija Bosne i Hercegovine. Projekat je od vitalne važnosti za BiH i ima izuzetan značaj za razvoj regiona. te će se od Save do mora stizati za samo tri sata. Put prolazi kroz centralni dio zemlje u pravcu sjever-jug od Donjeg Svilaja do granice BiH sjeverno od luke Ploče. snosi sve poslovne rizike i. Američka firma Somerset Trade Finance LLC angažirala se na pružanju pomoći u obezbjeđenju potrebne finansijske podrške za nabavku mašina i građevinske opreme. koncesionar obezbjeđuje sredstva.5 milijarde EUR. samo mjesec dana nakon zahtjeva Vijeća ministara BiH. Ukupno 169 građevinskih kompanija javilo se na Bosmalov poziv za iskazivanje interesa za učešće u izgradnji Koridora 5C. jer predstavlja vezu sa postojećom mrežom europskih autoputeva. a također predviđa angažman građevinskih kompanija iz susjednih i zemalja iz cijelog regiona. izgradi. Bosmal namjerava da u izgradnji autoputa angažira sve raspoložive i kvalificirane domaće građevinske firme. . autoput će pokrenuti razvoj privrede u BiH. izradu dokumentacije i djelimičan otkup zemljišta. finansiraj. Koridor 5c se proteže trasom Budimpešta . Ta inicijalna sredstva će se upotrijebiti za pripremu studije izvodljivosti.o.000 radnika. Predviđeni troškovi izgradnje autoputa iznose 2. Ovaj "new deal" za BiH donijeće 330 kilometara najsavremenijeg autoputa u Europi.

Ploče. Ova činjenica je od velike političke važnosti jer će projekt povezati dva entiteta prelazeći međuentitetsku graničnu liniju između Federacije BiH i Republike Srpske. stimulirajući razvoj lokalne ekonomije kroz angažman domaćih građevinskih firmi i svih pratećih usluga. Hrvatsku i Mađarsku. Mađarska će imati solidnu vezu sa BiH i lukom Ploče u Hrvatskoj. kulturni i ekonomski centri. Više od 50 posto ukupnog stanovništva i privredne aktivnosti Bosne i Hercegovine su u gravitacionom području ovog pravca. dok su druga dva značajna grada . Sarajevo i Mostar).BOSNA I HERCEGOVINA Koridor ima veliku regionalnu važnost za BiH. jer će to biti prvi autoput koji je ikada izgrađen u Bosni i Hercegovini. .Iako su bosanskohercegovačke kompanije gradile puteve i autoputeve širom svijeta. Tri od pet velikih gradova u Bosni i Hercegovini. nalaze se uz trasu koridora (Zenica. vrstu i nivo. trenutno prisutnih u BiH REGIONALNA SARADNJA: MAĐARSKA .Banja Luka i Tuzla udaljeni 30 kilometara od predložene rute autoputa. projekt će pomoći u izgradnji i daljnjem razvoju državnih institucija BiH Fundamentalni prvi korak u integraciji BiH i Hrvatske u europsku i globalnu ekonomiju Sve veću podršku stanovništva BiH prati odgovarajuća potpora na političkom nivou. donijet će ogromne prihode (novac. koji su najznačajniji administrativni. VAŽNOST PROJEKTA Cjelokupna važnost koridora 5C za Bosnu i Hercegovinu mogla bi se definirati kroz osam tačaka: • • • • • • • • Povezivanje sa razvijenom transportnom infrastrukturom Europe U razvojnom smislu. Djelovat će poput "dvosmjerne ulice".Sarajevo . Hrvatska će. imati kraću vezu između svojih regiona: Slavonije (istočna Hrvatska) i Dalmacije (obalna Hrvatska). ovo je pionirski projekt. KORIDOR 5C Ogranak "C" koridora 5 prolazi kroz Bosnu i Hercegovinu i proteže se pravcem Budimpešta Osijek . koja dolazi iz domaćih krugova i međunarodnih predstavnika. Put prolazi kroz centralni dio zemlje u pravcu sjever-jug od Donjeg Svilaja do granice BiH sjeverno od luke Ploče. Povećat će konkurentnost domaće ekonomije na međunarodnom tržištu Kohezivni faktor za BiH u ekonomskom i političkom smislu Pokretač svih ostalih vrsta tehničkog i tehnološkog napretka Osnova za obezbjeđenje ekonomske i političke stabilnosti zemlje i regiona S obzirom na veličinu. idući duž rijeka Bosne i Neretve. Ekonomski razvoj i integracija sve tri zemlje u europsku ekonomiju umnogome će zavisiti od dobrih transportnih veza. materijali i oprema). radna snaga.HRVATSKA . preko ovog koridora.

i u prostornom i u privrednom smislu koči razvoj ovog područja. Autoput će integrirati ovaj ratni region. opšteprihvaćenog rješenja. do ulaganja u ozbiljnije privredne projekte. Sa autoputem smo bliže Europi! http://www.bosmal. Reforme u BiH uzimaju zalet. počev od trgovine nekretninama. S druge strane. U našem regionu o tome se malo govori. time što će uvesti novu ekonomsku i geopolitičku viziju. decembar> 2007. Da skratim: kako ulagati u ovaj region kad još uvijek niko ne zna da li će se njegov novi hotel ili kakav proizvodni pogon naći sto kilometara od puta ili na samom kolovozu. a tranzicija vlasti u Hrvatskoj prošla je bez ikakvih problema. US i NATO vojne snage u regionu bit će mnogo mobilnije. iako trpimo sve teže posljedice baš zbog činjenice da Jadransko-jonski koridor. on će pomoći međunarodnoj zajednici u postizanju cilja . kao opcija. Nepostojanje nikavog validnog.com/ba/?lg=ba&nav_ID=19 Tema broja/Glasa Trebinja <967> <28. Ljudi su valjda svjesni da odluka nije u našim rukama.približavanju BiH Europskoj uniji. neizvjestan status projekta koči ekonomske procese. Sa izgrađenim koridorom 5C. region Balkana sve manje je problematičan. .STRATEŠKA VAŽNOST U trenutnoj globalnoj geopolitičkoj situaciji u svijetu. Evropska zajednica stavila u drugi plan jadransko-jonski autoput ŠTA REĆI INVESTITORIMA Izgradnja jadransko-jonskog autoputa odlaže se u nedogled. Jedine nedoumice izaziva aktuelna politička situacija u Srbiji.

zaobilaznica oko Budve..Svojevremeno. .. zatim zaobilaznica oko Bara.citiramo ponovo Lompara . . pa eventualno most preko Veriga. odnosno preko njega koridoru X. Interesano je da se cesta i autoput već uvode u isvjesnu kontradikciju.U strategiji je kao prioritet predložena izgradnja Jadransko-jonskog autoputa. pa dionica između Budve i Petrovca. bez gotovo ikakvih upitnika: .govore da se u brzom roku ne mogu realizovati i brza cesta i Jadransko-jonski autoput. a prioritet bi imale one dionice gdje postoje najveći problemi. Postupno bi se gradile dionice po trasi brze ceste. Brza cesta bi svakako odvlačila dio saobraćaja.. Izgradnja brze ceste predložena je kao rekonstrukcija postojeće Jadranske magistrale otklanjanjem uskih grla na primorju. koji bi onda država iz budžeta morala da nadoknađuje. Ova izgradnja bi trajala duže. Hrvatska odlučno nastavlja izgradnju autoputeva prema Dubrovniku.. . autoput koji se namjerava graditi koncesijom moraće da ima određenu frekvenciju saobraćaja i ako je ne dostigne. govorim o vremenskom periodu od pet do 10 godina. brzu cestu duž jadranskog primorja ili Jadransko-jonski autoput? . U PODGORIČKOM Monitoru. nije imao dileme ni oko toga da li graditi tzv. Crnogorski ministar pomorstva i saobraćaja Andrija Lompar govorio je eksplicitno.. Što se Lompara tiče.Trasa ide od Božaja prema Podgorici. U prvom redu. Izgradnjom tog autoputa Crna Gora bi bila bliža hrvatskim autoputevima. ali i i koridoru Vc. Lompar je opisao i trasu budućeg autoputa na crnogorskoj dionici. a da mi postanemo nedostajuća karika. država će biti u obavezi da koncesionaru isplaćuje dio sredstava. Jednostavno. Ne bi smjeli dozvoliti da autoputevi dođu do naših granica. Naravno. nama iz Trebinja moglo je izgledati da su Crnogorci došli do boljih informacija. Albanija je iskazala spremnost da nas prati u izgradnji autoputeva kroz iste ili slične aranžmane koje mi postignemo na našoj teritoriji.. zatim južnim obodom Grahova i dalje prema granici sa BiH u pravcu Trebinja. ali bi na kraju ipak rezultirala izgradnjom brze saobraćajnice i rješavanjem problema u saobraćaju na primorju prema utvrđenim prioritetima.Jedan od najznačajnijih ciljeva strategije razvoja saobraćaja Crne Gore odnosi se na integraciju njene saobraćajne mreže u saobraćajni prostor Evrope.Sve analize . južnim obodom područja Čeva. zatim zaobilaznice oko Herceg Novog i Tivta.

Lijanović svojevremeno tvrdio da je kod Mesića u Zagrebu vidio mapu Koridora): Jadransko-jonski saobraćajni pravac još nije uvršten u vuropsku saobraćajnu mrežu koridora.. bila bi skuplja od autoputa. Trasa Jadransko-jonskog autoputa prolazi centralnim dijelom Crne Gore. dovodi do realizacije oba projekta.. u kratkom roku ona sigurno nije dovoljna da opravda izgradnju oba. Naravno. komplikuje i mogućnost po kojoj bi manji projekat bio skuplji.objašnjava Lompar . brza saobraćajnica. zbog niza specifičnosti. bilo bi potrebno znati mnogo više o uticaju ovakvih saobraćajnica na pobočnu privrednu strukturu).Jednostavno. Naš prijedlog ne ugrožava autoput. jer brza saobraćajnica. ako postoji frekvencija saobraćaja koja ekonomski opravdava izgradnju jednog od ova dva rješenja. Autoput bi potpuno otvorio taj dio Crne Gore za ekonomsku valorizaciju i obezbijedio razvoj prvenstveno poljoprivrede. koji bi trebao biti dugačak oko 1160 kilometara. a rješava probleme saobraćaja na najugroženijim dionicama na primorju i na dugi rok. dok brza cesta prolazi visinama od 180 do 250 metara. DA se malo primaknemo Trebinju. u ovakvim debatama javile su se i strateške dileme. Stvar. koja ide brdima iza uskog pojasa na primorju. pa je i taj razlog imao određenu težinu. padinama brda koja su ispresijecana usjecima te bi broj mostova i tunela bio mnogo veći. kada se frekvencija saobraćaja poveća. naime. a takođe i industrije i turizma.. koji je ekonomski veoma zanemaren. . gradi . koncentrisala bi razvoj prema moru.. . dalje. vrijednu tri milijarde dolara. i da ga već treba štedjeti.Autoput prolazi platoom Crne Gore . premda povezuje sedam zemalja (od Trsta do Kalamete u Grčkoj).na 500 do 700 metara nadmorske visine sa vrlo malo tunela i mostova.Mi mislimo da nije dovoljno razvijati samo taj prostor. sasvim je neizvjesno koja opcija (trasa) bi bila najpovoljnija (da bi se o tome moglo raspravljati. SLIČNE relacije evidentne su i u Hercegovini. prema procjenama koštao bi oko šest milijardi dolara. Hoće li autoput proći Popovim poljem? Činjenice govore slijedeće (iako je g. kao podrške turizmu. Jadranskojonski autoput. Poznato je da Hrvatska svoju dionicu od 586 kilometara.

U izradu zajedničke prostornosaobraćajne studije trebale su dogovorno krenuti hrvatske i bosanskohercegovačke regionalne zajednice.izvijestili su hrvatski mediji . izvjesno. i podvlačimo . Hrvatska.Mostar . Branko Dokić i Andrija Lompar). No nismo problem smao mi. Oni smatraju da nema razloga da se taj nastavak autoputa spušta preblizu moru. Danas.koži razvoj kompletne regije. da bi detaljnije ilustrovali situaciju.vlastitim novcem. Grci grade dionicu Atine do albanske granice. u kojoj se kaže da će posebna radna grupa odrediti trasu buduće autoceste. Susret baltičko-jadranskoga i jadransko-jonskog koridora planira se u trouglu Split . izjavivši da Dokić pokušava izolovati BiH i da je usmjerio dobar dio novca za izgradnju autoputa Banja Luka Gradiška. Varijante trase autoputa od Ploča do Dubrovnika analizirali su i u Institutu građevinarstva Hrvatske (IGH) iz Zagreba. . te nastavlja gradnju prema granici s Crnom Gorom. onih koji imaju i novac i neupitna saznanja gdje bi ga u prostornom smislu najbolje bilo situirati. Nakon sastanka bh. Po mišljenju pojedinih stručnjaka iz IGH-a. čiji prostor dotiču ili će koristiti nove saobraćajnice..odapeo je i Šefkija Čekić. nego da nastavi slijediti logiku autoceste od Zagreba do Splita koja ide iza Velebita i Biokova. bilo bi najbolje da autoput uđe na teritoriju BiH iza Hutova blata. malo je onih koji imaju jasnu sliku. mediji optužili su ministra prometa i komunikacija u Vladi BiH Branka Dokiæa da "provodi suptilnu politiku saobraćajne izolacije središnjeg dijela BiH".. Zajednička studija je izostala. I naše evro-okruženje prosto je u cijelu stvar unijelo niza dubioza. što se poklapa sa zahtjevima iz Crne Gore i BiH. a za nju je zainteresovana i Albanija.Dubrovnik. Strelice prema ministru Dokiću . dekan Fakulteta za saobraćaj i komunikacije u Sarajevu. Navodimo sve ove finese i nesporazume. Na jednom od sastanaka triju državnih ministara saobraćaja u Trebinju (Božidar Kalmeta. koja je već sagradila 40 kilometara. BiH i Crna Gora još nisu uskladile svoja gledišta kuda će prolaziti budući Jadransko-jonski autoput. odnosno da bismo vidjeli gdje smo danas u projektu koji se najavljauje. podsjećamo: potpisana je zajednička izjava.

modernizovana. kako uopšte u ovom regionu ući u proces strateškog i svakog drugog planiranja? Kako budućim investitorima odgovoriti i na najjednostavnije pitanja vezana za namjenu i tretman pojedinih subregiona? Kako nekom savjetovati gdje da gradi hotel.jonskog autoputa.Beograd . da ne govorimo o putnim spojnicama nižeg ranga ili o željeznici koja je. osuđena na status drugorazredne i njeno će se finansiranje stoga ograničiti na skuplje i teže dostupne izvore. ideja Jadransko . ocijenjeno je u Evropskoj Uniji. prvo smo čuli (ili nam je neko tako prenio vijest) da će Evropska zajednica podržati izgradnju Jadransko jonskog autoputa. te poticati ulaganja privatnog sektora.Skopje . dogovorenih kontinentalnih saobraćajnih koridora. bila predmet regionalnog dogovaranja? .PODSJEĆAMO.nesumnjivo na duže staze odgoditi realizaciju koncepta Jadransko-jonske autoceste. Kad se podvuče crta. trećina pravaca je. koridora X. no sada je došlo vrijeme. povezivanja i stabilizacije regije jugoistočne Evrope.ističu isti izvori .saopšteno je nedavno u američkim izvorima .Niš . Pitamo se kad je već tako. za njegovo oživljavanje. gdje nekakav proizvodni pogon. koridor je kompletiran ubacivanjem solunske luke. Ovaj koridor . Riječ je o vraćanju među kontinentalne prioritetne saobraćajne smjerove tzv.Solun. a i admnistracija u Briselu. većina evrospkih zemalja. Princip Evropske unije je da učestvuje u finansiranju samo glavnih. o kome se u našem susjedstvu govori sve više. pošto nije ugrađena u dogovorenu zajednižku evropsku politiku. EU je donijela odluku koja će . U ovaj koridor ulazi 2. Nakon te informacije. ničeg izvjesnog nema na vidiku. To automatski znači da je vraćanjem "desetke" među prioritete.bio je doslovno zaboravljen za vrijeme sukoba na Balkanu. Takođe.Ljubljana Zagreb . Odluka znači da će se u modernizaciji koridora koristiti povoljni krediti (evropskih financijskih institucija) namijenjeni unapređivanju strateški značajnih saobraćajnih pravaca. gdje turistički rezort.260 km autoputa i 2. prođe malo vremena pa se onda najavi da u zajedničkoj evropskoj politici razvoja saobraćajnih pravaca EU vraća status prioritetnog saobraćajnog koridora pravcu Salzburg . gdje apartmansko naselje. smatraju da će se povratkom koridora među kontinentalne prioritete pridonijeti ubrzanju privrednog oporavka. kad je projekat nominovan pa uklonjen. ugrubo. takođe.445 km željezničke pruge.

nema sumnje. stanovanja. ali. svakako. Nema sumnje da je vrijeme da se i sa državnog nivoa traže neka razjašnjena u evro-institucijama. a. E. ali da ne mogu sami po sebi da generišu očekivani razvoj. ali i sve one koji imaju namjeru da ulažu novac u Jadransko zaleđe. U ovom radu polazi se od pretpostavke da se uticaj transevropskih transportnih koridora različito manifestuje na interregionalnom. ukazuje se na moguće pristupe istraživanju pozitivnih i negativnih efekata transevropskog saobraćajnog koridora. Kao jedna od mjera predlaže se izrada analize prostornog uticaja za transevropske i magistralne transportne . Stav je da transevropski i magistralni infrastrukturni koridori predstavljaju jedan od značajnih preduslova i podsticaja za razvoj. Jadransko-jonska inicijativa geopolitička asocijacija u kojoj se nalaze sve zemlje regiona. i Crnoj Gori?! Pojavila se i nova mogućnost . maksimalnim autoritetom s iste razine. istovremeno. uključujući i Srbiju i Makedoniju. raspodjele i specijalizacije funkcija naselja i sl. bez podrške odgovarajućih mjera i instrumenata različitih politika. države koje nisu zainteresovane za ovaj projekat. i da se. intraregionalnom.Mićić (UTICAJ TRANSEVROPSKIH SAOBRAĆAJNIH KORIDORA NA REGIONALNI RAZVOJ I AGLOMERACIONE SISTEME. na sceni su dva suprotna procesa. Polazeći od iskustava evropskih zemalja. Naše predstavnike u toj grupaciji. KORIDORI NISU DOVOLJNI O koridoru X i njegovom uticaju na regionalni razvoj više informacija možete pronaći u tekstu Marije Maksin . obara cijenu nekretnina.Danas. ubrza rad na studiji koja bi definisala pomenute spojne tačke autoputa u Hrvatskoj. rada.tzv.G. makro i mezoregionalnom planu. eto. Jedno od pitanja je da li i koliko oni mogu da utiču na razvoj makro i mezo regionalnih cjelina u pogledu kretanja. koji zbunjuju i nas kao građane.T. Ovaj drugi trend. trebalo bi pozvati na razgovore o konkretnim pitanjima u južnu Hercegovinu. odnosno da se povećava sa snižavanjem regionalnog nivoa. nema sumnje. Hercegovini. imamo i potpunu suspenziju bilo kakvog pokušaja da se sagleda prostorna budućnost Hercegovine. Dakle. s jedne strane imamo trendove koji rezultiraju rastom cijena nekretnina.

search Map of the part of Corridor Vc passing through BiH . Od Počitelja trasa Jadransko-jonskog autoputa vodi sjevernije od parka prirode Hutovo blato.koridore u procesu sektorskog planiranja i pripreme tehnike dokumentacije. http://www. ekonomski i drugi uticaj na prostor kojim prolazi bi bio znatno ublažen jer jedna trasa autoputa zadovoljava dva saobraćajna koridora.glastb. Ova varijanta bi osigurala brzi spoj na čvor Ploče. Ova zona.com/arhiva/967/tema_broja.mkt. navodno. AUTOPUT TRASOM IZNAD POPOVA POLJA?! PRIJE dvije godine mediji su informisali da je Ministarstvo komunikacija i saobraćaja BiH usvojilo najpovoljniju trasu autoputa na koridoru 5C i njeno reklapanje sa Jadransko-jonskim autoputem koje se situira u zonu od Ploča do Počitelja.gov. the free encyclopedia Jump to: navigation. te potom istočnije padinama iznad Popova polja. Onima koji žele više da s einformišu o ovoj temi. a nepovoljan ekološki. najbolje odgovara interesima obje države i stoga je jedno od mogućih i vjerojatno najboljih rješenja.htm autoceste_http://www.ba/bos/aktivnosti/VC-plan/Plan%20javnih%20raspravakoridor%20Vc. preporučujemo slijedeći izvor: EUROPEAN ROAD TRANSPORT 2020: A VISION AND STRATEGIC RESEARCH AGENDA. socijalni. koji je dostupan na Webu.pdf Corridor Vc From Wikipedia.

The road also connects the eastern and southern parts of Croatia directly.2.2 Southern part (BiH border .2.2 Croatia  2.1 Northern part (Beli Manastir . and a new highway is being constructed as part of the upgrade of the corridor. The corridor does not only feature the highway.1 Hungary o 2.Corridor Vc (Corridor 5c) is a branch of the fifth Pan-European corridor. The corridor passes through or near: • • • • Hungary o Budapest o Dunaújváros o Paks o Szekszárd o Mohács Croatia o Beli Manastir o Osijek o Đakovo Bosnia and Herzegovina o Bosanski Šamac o Modriča o Doboj o Zenica o Kakanj o Visoko o Sarajevo o Konjic o Jablanica o Mostar Croatia o Metković o Ploče Contents [hide] • • • 1 Significance (BiH) 2 Development o 2. The path of the corridor is presently the European route E 73.Svilaj)  2. Vc connects Budapest in Hungary to the Adriatic Sea at the Croatian port of Ploče.3 BiH 3 Progress . but rail upgrades and airports of significance along the way.Ploče) o 2. The longest part of this corridor goes through Bosnia and Herzegovina and is widely touted as a road instrumental to the development of the country.

Seven highway interchanges are planned. transport conditions and quality of life improvement. Osijek. 61 km (38 mi) stretch between the M0 Budapest beltway and Dunaújváros is the only Hungarian part of the Corridor constructed as a highway. and will enable Bosnia and Herzegovina to be connected to main European traffic network. As of 2008.Svilaj) Main article: A5 highway The northern Croatian part of the Corridor Vc is signed as A5 highway. The highway will also feature a closed toll collection system. the Corridor Vc highway is one of the most significant and project of the highest priority. The construction works on the road have already begun. A5 goes from Hungarian border (near Beli Manastir) to Bosnia and Herzegovina border (near Sredanci). as well as to global European economic and social structure. The Croatian parts of the corridor. where A5 highway crosses the A3 highway. Corridor Vc in Hungary starts at Budapest and continues south along the M6 highway to the Croatian border. together form only 18% of the total length of the corridor. [edit] Northern part (Beli Manastir . The most important interchange of this highway is Sredanci. stabilizing and developing effects will be reached. which is a part of the important Pan-European Corridor X. a major Croatian city is located on Corridor Vc. Construction of the highway. It is 88. but intensified beginning of the construction will be a key starter of economic and social activities. [edit] Croatia The Croatian Corridor Vc is divided into two parts: the northern and the southern one. as well as several noteworthy objects including bridges over Drava and Sava rivers and a railway overpass north of Sredanci. while 112 km long. The rest 19 km (12 mi) between Bóly and the Croatian border planned until 2013. planned openig April 2010.• • 4 References 5 External links [edit] Significance (BiH) As for Bosnia and Herzegovina. Between Dunaújváros and 118 km (73 mi) of highway is under construction. new projects launched and national and international private investments enhancement [edit] Development [edit] Hungary This section requires expansion. economy competitiveness enhancement. will provide: rational connecting to neighboring countries and regions. whose total length is 340 km. The highway will be constructed in five sections: .6 km long and intersects A3 highway.

Đakovo Đakovo . as well as Development Scenario by 2020. The segment between Đakovo and Sredanci (23 km) was finished and officially opened for traffic on November 9. a Croatian seaport used mainly by Bosnia and Herzegovina is located at the southern terminus of the highway. This Study provided priority transport corridors in Bosnia and Herzegovina. It will be tolled between Mali Prolog and the Ploče interchange.Osijek Osijek . while the segment between Đakovo and Osijek was officially opened for traffic on April 17.Ploče harbor (9 km) [edit] BiH Japanese International Cooperation Agency (JICA) funded provision of Transport Master Plan for Bosnia and Herzegovina (March 2001). [edit] Southern part (BiH border . to a great extent. this Study defined main goals in transport sector in Bosnia and Herzegovina. When finished.Ploče interchange (6 km) Ploče interchange . Completed and tolled.Section Hungarian border . Development Scenario includes three phases: • • Phase 1 (short-term): 2000-2005 – Rehabilitation & Stabilization Phase 2 (medium-term): 2006-2010 – Full functionalization & Modernization .Mali Prolog interchange (A1.Ploče) Main article: A10 highway The southern part is signed as A10 highway.1 mi) 25 km (16 mi) 32 km (20 mi) 23 km (14 mi) 4 km (2. even for provision of Planning and Study Documentation for the Highway along the Corridor Vc. 8 km) Mali Prolog . At the same time.BiH border Length 5 km (3. but it will be built upon construction and opening of A1 highway up to Ploče because it will be effectively useless before. The rest of A5 is currently in construction. Ploče. A10 will be only 23 km long. (Toll: 9 / 12 / 19 / 29 kn) Construction will start when Bosnia finishes Corridor Vc up to the border. 2009. Already completed and tolled.Sredanci Sredanci . The highway is divided in three sections:[1] • • • Bosnia and Herzegovina border . which were afterwards confirmed by subsequent studies. and it was used as basis for many other studies and decisions. The highway has already been planned and there are means to construct it.5 mi) Notes It will be constructed when Hungarian part reaches the border. 2007. which represents the first document in afterwar period at this level in transport area. In construction. It will thus be one of the shortest highways both in Croatia and as a part of Corridor Vc.Beli Manastir Beli Manastir .

Sarajevo South (Tarčin) o 150 km Section 3: Sarajevo South (Tarčin) . from the North to the South divided by sections: • Section 1: The Sava Svilaja River (connection Corridor X) . .Republic of Croatia Border o 68 km  Total: 340 km • • • The tolls currently are estimated to be around 1.wikipedia. Vlakovo to Tarčin section (length = 18.9 km).Doboj (South) o 64 km Section 2: Doboj (South) . Waterways and quays on the Sava.50 convertible mark. Bosna and Neretva Rivers. which is the main north-south Corridor running through BiH. http://en.• Phase 3 (long-term): 2011-2020 – Structuring & Progress By now (2009) there are only two parts of the Bosnian highway already built: • • The Kakanj-Visoko section A small section bypassing Ilidža [edit] Progress The transport Corridor Vc through Bosnia and Herzegovina includes: • • • • E-road E 73 Šamac-Doboj-Sarajevo-Mostar-Čapljina-Doljani.2 km). Project components/locations • • Kakanj to Drivusa section (length = 15. Sarajevo and Mostar Airports. The railway Šamac-Doboj-Sarajevo-Mostar-Čapljina-Metković. Length of the Corridor Vc highway.org/wiki/Corridor_Vc Project description Parallel financing with the European Investment Bank (‘EIB’) of key sections of TransEuropean Corridor Vc (‘Corridor Vc’).Mostar (North) o 58 km Section 4: Mostar (North) . with exit to the Adriatic Sea in the Port Ploče.

hr/hgk/fileovi/9465.ba/bos/aktivnosti/VC-plan/Corridor%20Vc%20-%20PCDP%20English %20FINAL. http://www.mkt.pdf http://www.com/projects/eias/38716.gov.hr/hgk/fileovi/9465.ebrd.pdf .pdf eng http://hgk.uki.pdf http://www.biznet.biznet.9 km).• • Pocitelj to Southern Border with Croatia (length = 21. Odzak to Northern Border with Croatia (length = 10.4 km).htm http://hgk.ba/doc/zakljucci.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful