Dnevni avaz

Nezavisni bh. politi~ki dnevnik nedjelja, 24. 10. 2010. Sarajevo Godina XVI Broj 5438 1 KM, 6 kn, 40 din, 0,70 E

16. GODINA NAJTIRA@NIJA NOVINA U BOSNI I HERCEGOVINI www.dnevniavaz.ba

ZDRAVSTVO

Postajemo li mentalno bolesna nacija

NA LIJEKOVE ZA SMIRENJE TRO[IMO 20 MILIONA KM
Na antidepresive potro{eno 8,7 miliona KM, a 8,4 miliona maraka na antipsihotike, dok gra|ani BiH za hipnotike i sedative godi{nje izdvajaju 1,3 miliona Osim depresije, naj~e{}i nervni poreme}aji su anksioznost i stres

B

osanci i Hercegovci iz godine u godinu tro{e sve vi{e antidepresiva i lijekova za smirenje. To potvr|uju i podaci Agencije za li-

jekove i medicinska sredstva BiH, prema kojima je na antidepresive, antipsihotike, hipnotike i sedative potro{eno ~ak 18,4 miliona KM.

Na{a dr`ava lani je na sve lijekove potro{ila 467 miliona KM, od ~ega je 109 miliona KM dato na one koji se koriste za lije~enje kardiovaskularnih bolesti. 3. str.

Br~ko: Nakon saobra}ajne nesre}e

Intervju

Iz porodi~nog albuma: Abid Jahi} sa suprugom Ifetom

Umro otac Lepe Brene
Zloupotrebe: Nezakonita naknada

6. str.

SLAVKU MARINU MJESE^NO PLA]AN STAN OD 800 KM
Kontrole: Analize zabrinule i bh. gra|ane
Manojlovi}: Moje veze sa Sarajevom ni za vrijeme rata nisu se prekidale

Miki Manojlovi}, glavni glumac u filmu „Cirkus Columbia“

Nije mi mjesto u Holivudu!
BANJA LUKA

U SALAMAMA NAJMANJE IMA MESA!
DOGOVOR DODIKA I ^OVI]A
50. i 51. str. 4. str.

2. str.

Panorama

PREMIJER LIGA

Maskirani razbojnici oteli novac

Kome }e pripasti 96. derbi?

[piri} ministar finansija?

13. str.

7. str.

2

Dnevni avaz, nedjelja, 24. oktobar/listopad 2010.

aktuelno

ZLOUPOTREBE Nezakonita naknada pomo}niku ministra

Slavku Marinu mjese~no pla}an stan od 800 KM
Dozvoljeni iznos za smje{taj zvani~nika 498 maraka U Ministarstvu priznali propust
Zavod na Sokocu: U toku montiranje opreme

Ustanova za smje{taj psihi~kih bolesnika

Na Sokocu prvi zatvorenici tek po~etkom idu}e godine
Na smje{taj u Zavodu na Sokocu ~eka 50 du{evno oboljelih zatvorenika iz FBiH
Mada je bilo brojnih negodovanja, vi{estruki ubica Tomislav Petrovi} smje{ten je u Kaznenopopravni zavod u Zenici iako ta ustanova nema uvjete za smje{taj psihi~kih bolesnika koji su po~inili te{ka krivi~na djela. mentaciju projekta sanacije Psihijatrijske klinike Podromanija Sokolac Slobodan E}imovi} isti~e da otvorenje kasni zbog smanjenja intenziteta radova tokom ljeta i brojnih specifi~nosti samog objekta. - Gra|evinski radovi su zavr{eni, u toku je montiranja opreme, a otvorenje je planirano po~etkom idu}e godine. Iako je u pitanju obnova postoje}eg objekta, dosta stvari se moralo raditi ispo~etka - krov, kotlovnica, restoran, videonadzor te prilazni put - ka`e E}imovi}.

Zamjeniku ministra za ljudska prava i izbjeglice BiH Slavku Marinu proteklu godinu nezakonito je ispla}ivana znatno vi{a naknada za stanovanje u Sarajevu od one na koju ima pravo prema va`e}im propisima.

Priznanje propusta
Tako je umjesto 498 KM, koliko po zakonu iznosi maksimalna naknada, Marinu za smje{taj u glavnom gradu BiH pla}ano 800 maraka. Ovo je za „Dnevni avaz“ potvrdio i generalni dr`avni revizor Milenko [ego, nakon {to je Ured na ~ijem je ~elu tokom revizije za pro{lu godinu uo~io brojne nepravilnosti u vezi sa smje{tajem du`nosnika u BiH. - Odmah nakon {to su dobili na{ izvje{taj, iz Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice obavijestili su nas da }e naknade za smje{taj zamjenika ministra i njegovog savjetnika uskladiti s va`e}im propisima. Prema tome, i oni priznaju da to nije bilo u skladu sa zakonom. Kada budemo radili novu reviziju, uvjerit }emo se jesu li ispravili te nepravilnosti - ka`e [ego. Upitan ho}e li neko odgovara-

Marin: Prekora~io limit

[ego: Ispraviti nepravilnosti

Izgradnja kasni
Petrovi} i njemu sli~ni trebali bi biti smje{teni u Zavod za forenzi~ku psihijatriju u sklopu Psihijatrijske klinike na Sokocu. Izgradnja Zavoda po~ela je u aprilu, a objekt je trebao po~eti s radom u oktobru. Koordinator jedinice za imple-

ti zbog kr{enja zakona, [ego ka`e da su na potezu institucije - Parlament BiH, Vije}e ministara, inspekcija i nadle`na tu`ila{tva „koje trebaju raditi svoj posao“.

[ef institucije
- Prema Zakonu o reviziji, mi ne pokre}emo pitanje odgovornosti. Institucija u kojoj je ra|ena revizija treba pokrenuti internu disciplinsku odgovornost i pri to-

Dan boravka 72 KM
Na smje{taj u Zavodu na Sokocu ~eka 50 du{evno oboljelih zatvorenika iz FBiH. Prema sporazumu o smje{taju tih osu|enika, koji su potpisali Vije}e ministara BiH, entitetske vlade i vlada Br~ko Distrikta, dan boravka jednog zatvorenika ko{tat }e 72 marke. - Zavod }e biti 70 posto zdravstvena, a 30 posto zatvorska ustanova. Korisnici }e biti tretirani u skladu s te`inom svoje bolesti i po~injenog krivi~nog djela, pa }e dio biti smje{ten u potpuno zatvorenom, a dio u poluotvorenom dijelu navodi E}imovi}. M. AVDI]

Dvjestotinjak le`ajeva
E}imovi} dodaje da je vrijednost radova 2,3 miliona maraka, a ve}i dio tog novca je {vicarska donacija. Obja{njava da }e Zavod imati dvjestotinjak le`ajeva, {to bi trebalo zadovoljiti sada{nje potrebe BiH. Korisnici }e imati medicinsku njegu i lije~enje.

me izre}i kaznu i obezbijediti vra}anje novca. U ovom i svim drugim slu~ajevima to treba u~initi {ef institucije, u konkretnoj situaciji ministar (Safet Halilovi}, op. a.). On treba utvrditi za{to je kr{en zakon - zaklju~io je [ego. Lani je na naknade za odvojeni `ivot u Ministarstvu za ljudska prava i izbjeglice BiH potro{eno S. RO@AJAC 21.905 maraka.

Podaci Federalnog ministarstva trgovine

Cijene u BiH i dalje vi{e nego u regionu
Jedan do na~ina da snizimo cijene namirnica i pove}amo standard gra|ana je razvijanje doma}e proizvodnje, ka`e Daniel Mali}
Prema septembarskim podacima Federalnog ministarstva trgovine, cijene osnovnih namirnica u BiH, u odnosu na `ivotni standard bh. gra|ana, i dalje su najvi{e u regionu. U Udru`enju gra|ana za za{titu potro{a~a „Plava sfera“ iz Banje Luke smatraju da je takav omjer o~ekivan, s obzirom na to da Hrvatska i Srbija imaju ekonomski ve}a tr`i{ta. - Oni imaju vi{e firmi koje se bave proizvodnjom i preradom hrane, ali imaju i razvijeno osnovno potro{a~ko pravo - pravo na izbor. Samim time dr`avi je lak{e napuniti bud`et jer iz vi{e razli~itih izvora finansiraju privredni razvoj. Osim toga, treba uzeti u obzir da hrvatska industrija nije bila izlo`ena ratnim dejstvima {to im je pomoglo da je stalno unapre|uju - kazao je za „Avaz“ Daniel Mali}, izvr{ni direktor „Plave sfere“.

Delegacija BiH na konferenciji u Japanu
Delegacija BiH, predvo|ena federalnim ministrom okoli{a i turizma Nevenkom Hercegom, boravit }e narednih dana u slu`benoj posjeti Japanu, gdje }e u~estvovati na 10. konferenciji stranaka Konvencije o biolo{koj raznolikosti (CBD/COP 10). Konferencija se odr`ava u Nagoji od 18. do 29. oktobra, saop}eno je iz ureda ministra okoli{a i turizma Federacije BiH, prenosi Onasa. Cilj ove konfrencije je posti}i novi globalni dogovor o klimatskim promjenama, ~ime bi se osigurao nastavak Protokola iz Kjota, koji prestaje va`iti 2012. godine.

Trgovina: U BiH vi{e cijene osnovnih namirnica

www.dnevniavaz.ba

PORTAL - komentar dana
„Avaz“ saznaje: SDA i SDP dogovorili koaliciju sa HDZ-om 1990 i HSP-om?
- SDA ho}e samo da se domogne {to vi{e mjesta u dr`avnim firmama i kojekakvim ministarstvima i izmi{ljenim radnim mjestima, pa da nastavi kra|u! E, zato njima treba koalicija sa SDP-om, da bi mogli nesmetano da kradu i opstruiraju SDP, kako bi na narednim izborima govorili da koalicioni partneri nisu ni{ta uradili i da zato glasamo za SDA. (zero cool)

Dodaje da je Srbija donedavno bila iza BiH po pitanju tr`i{nog ure|enja, ali da su sada, u tome kao i mnogim drugim segmentima, ispred nas. - Mnogo je lak{e napredovati na

Prosje~ne pla}e u KM
FBiH RS Srbija Hrvatska 806,37 785 626,36 1.419,27 milionskom tr`i{tu. BiH je, na`alost, previ{e orijentirana na uvoz, nemamo stabilnu doma}u privredu, a samim time ni stabilno punjenje bud`eta. Jedan od na~ina da snizimo cijene namirnica i pove}amo standard gra|ana je razvijanje doma}e proizvodnje i prepoznatljivosti na{ih proizvoda - zaklju~uje Mali}. M. A.

Cijene u septembru
Bra{no FBiH 0,97 RS 1,30 Srbija 0,85 Hrvatska 1,87 *Cijene su izra`ene u KM Mlijeko 1,40 1,45 1,29 1,47 Ulje 2,54 2,60 2,26 3,48 Maslac 3,72 3,80 5,25 3,48

aktuelno

Dnevni avaz, nedjelja, 24. oktobar/listopad 2010.

3

Komentar dana
Pi{e: Fahir KARALI] (fkaralic@avaz.ba)

ZDRAVSTVO Postajemo li mentalno bolesna nacija

Na lijekove za smirenje tro{imo 20 miliona KM
Na antidepresive potro{eno 8,7 miliona KM, a 8,4 miliona maraka na antipsihotike, dok gra|ani BiH za hipnotike i sedative godi{nje izdvajaju 1,3 miliona
Bosanci i Hercegovci iz godine u godinu tro{e sve vi{e antidepresiva i lijekova za smirenje. To potvr|uju i podaci Agencije za lijekove i medicinska sredstva BiH, prema kojima je na antidepresive, antipsihotike, hipnotike i sedative potro{eno ~ak 18,4 miliona KM. Na{a dr`ava lani je na sve lijekove potro{ila 467 miliona KM, od ~ega je 109 miliona KM dato na one koji se koriste za lije~enje kardiovaskularnih bolesti.

Ala volim ovaj re`im!
Da ne bi d`aba ni{ta ne radili, jer vi{e ne}e zasjedati, federalni poslanici dogovorili se da }e pored osnovnih pla}a primati i sve ostale naknade
Federalnim parlamentarcima treba ~estitati. Od svog ~etverogodi{njeg mandata oprostili su se - „u stilu“. Posljednja odluka koju su donijeli bila je da ne}e zasjedati do konstituiranja nove vlasti. No, da ne bi d`aba ni{ta ne radili, dogovorili su se da }e za to vrijeme uz osnovne pla}e primati i sve ostale naknade. Ako ni{ta drugo, mogu}e ih je pohvaliti da su i posljednje dane u poslani~kim klupama ostali dosljedni sebi i poznatoj devizi svih neradnika svijeta „Ala volim ovaj re`im, plata ide, a ja le`im“. Kako su radili tokom mandata, tako su i zavr{ili. Nema odstupanja. Do kraja su ostali sami sebi svrha. Po ~emu }e ostati upam}eni? Sigurno ne po onome {to su uradili za dr`avu i ovaj narod. Zakoni koje su usvojili mogu se nabrojati na prste. Poslanici koji su predlagali i u~estvovali u raspravama, tako|er. Ipak, nije da nisu ba{ ni{ta radili. Te{ko je re}i koliko je potrebno ruku da bi se nabrojalo koliko su puta sebi pove}avali pla}e i naknade. Jo{ te`e je izra~unati koliko su potro{ili na kojekakve komisije, dnevnice, slu`bena putovanja, „skupe ru~kove u jeftinim restoranima“, naknade za odvojeni `ivot i smje{taj... Na koji su na~in raspolagali narodnim parama, najbolje oslikava vic koji odavno prepri~avaju: „Pita jedan parlamentarac drugoga: Koji autobomobil najbolje vozi po makadamu? Ovaj mu odgovara: Pa, slu`beni, brate, koji }e drugi!“ Ko nas je vodio posljednje ~etiri godine, dobro smo ikako `ivi. Nasre}u, dio njih ne}emo gledati u narednom periodu. Ostaje da im po`elimo da uspiju u nekom privatnom poslu, ili negdje drugdje. Da nam se, napokon, skinu s grba~e.

Izdavanje na recept
- Na antidepresive je potro{eno 8,7 miliona KM, a 8,4 miliona KM na antipsihotike, dok gra|ani BiH za hipnotike i sedative godi{nje izdvajaju 1,3 miliona KM - podaci su Agencije. Prema informaciji iz Fonda zdravstvenog osiguranja RS, u prvih {est mjeseci ove godine za lijekove za smirenje i antidepresive izdvojeno je oko 1,3 miliona maraka. Ukupan godi{nji iznos koji Fond izdvaja za ove namjene konstantno se pove}ava te je tako lani tro{ak iznosio oko 2,7 miliona maraka, godinu ranije 2,2 miliona, dok je 2007. izdvo-

Antidepresivi: Pove}ana potro{nja

[ta se najvi{e tra`i
U nekoliko apoteka re~eno nam je da gra|ani najvi{e tra`e „bensedin“, „leksilijum“, „apaurin“ i druge lijekove. jeno oko 1,5 miliona KM. U Fondu ka`u da se lijekovi koji djeluju na nervni sistem, a u koje spadaju i antidepresivi i lijekovi za smirenje, naj~e{}e propisuju na recept. Ove lijekove poku{avaju uzeti na svoju ruku, bez prethodne konsultacije s ljekarom. novi}, pomo}nik ministra zdravlja i socijalne za{tite RS. Osim depresije, naj~e{}i nervni poreme}aji su anksioznost, poreme}aji uzrokovani stresom, a prema Latinovi}evom mi{ljenju, s ovim su povezani i razli~iti oblici ovisnosti, me|u kojima je najizra`eniji alkoholizam. Stru~njaci nagla{avaju da su mentalnim poreme}ajima najpodlo`nija djeca i mladi ljudi, kao i starije osobe. Najva`nije je rano otkrivanje bolesti i blagovremena intervencija za uspje{no lije~enje. Psiholozi poja{njavaju da su te{ka ekonomska i socijalna situacija u velikoj mjeri uzro~nici mentalnih B. S. - E. Ha. bolesti.

\oko NINKOVI]

/ TO JE TO

Uzro~nici bolesti
- Depresija je veliki problem, a istra`ivanja koja smo mi radili prije tri godine i koja su se uglavnom odnosila na bora~ku populaciju pokazala su da oko 93 posto ispitanika ima neki oblik depresije. Ako uzmemo da je ova populacija prisutna u skoro svim doma}instvima, onda mo`emo re}i da od takvog problema pati najve}i dio stanovni{tva - ka`e dr. Milan Lati-

Latinovi}: Veliki problem

Akcija ispred Katedrale u Sarajevu

Za dva sata potpisano 300 donorskih kartica
Akcija organizirana radi podizanja svijesti o zna~aju doniranja organa nakon smrti
Ispred Katedrale u Sarajevu ju~er je za dva sata oko 300 gra|ana potpisalo donorske kartice. Donorska mre`a Kantona Sarajevo i Udru`enje hroni~nih bubre`nih bolesnika s Ministarstvom zdravstva i Klini~kim centrom organizirali su ovu akciju radi podizanja svijesti o zna~aju doniranja organa nakon smrti. - Kada je mozak nepovratno o{te}en, pacijent je mo`dano mrtav. Ali, njegovi organi mogu i dalje ostati u funkciji te biti presa|eni drugom ~ovjeku - kazala je Halima Resi}, predsjednica Donorske mre`e KS. Resi} je istakla da donorska kartica nije zakonska obaveza, ali kada osoba odlu~i darovati organe nakon svoje smrti, po`eljno je da to potvrdi pisanim putem. Tu odluku treba prenijeti rodbini, jer }e ona biti prva kojoj }e ljekari saop}iti konstatiranu mo`danu smrt. - Nisam bila upu}ena u donorske kartice, sada znam {ta i koliko zna~e. Potpisala sam u nadi da }u nakon svoje smrti pomo}i spa{avanju ne~ijeg `ivota Ad. K. - rekla nam je jedna Sarajka.

Gra|ani pisano potvrdili odluku

(Foto: S. Saletovi})

4

Dnevni avaz, nedjelja, 24. oktobar/listopad 2010.

aktuelno

KOALICIJE Kako bi SNSD i HDZ BiH raspodijelili dr`avne fotelje

[piri} ministar finansija?
Sa sastanka: Radon~i} ~estitao novoizabranim zastupnicima

SNSD }e tra`iti i ministarstva vanjskih poslova i ljudskih prava Bo{njacima ostaju ministarstva pravde, sigurnosti, prometa i vanjske trgovine
Nekoliko sedmica po okon~anju op}ih izbora u BiH ~elnici SNSD-a i HDZa BiH Milorad Dodik i Dragan ^ovi} po~eli su razgovore o mogu}oj raspodjeli dr`avnih fotelja.

Prvi sastanak strana~kih poslanika

SBB BiH bli`i opciji lidera opozicije
Nagla{ena va`nost izvanrednog plasmana SBB BiH na minulim izborima
Za Savez za bolju budu}nost BiH - SBB BiH Fahrudin Radon~i} izglednija je opcija lidera opozicije nego eventualnog koalicionog partnera u vlasti, prenosi Fena. Taj preliminarni stav zauzet je na ju~era{njem prvom sastanku kandidata ove stranke koji su izabrani u kantonalne, Dr`avni i Federalni parlament. Na konsultativnom sastanku, kojem je prisustvovalo 46 zastupnika, predsjednik SBB BiH Fahrudin Radon~i} ~estitao je novoizabranim zastupnicima i naglasio va`nost izvanrednog plasmana na minulim izborima, koji je ostvaren uprkos nevi|enoj kra|i glasova na {tetu SBB BiH, ka`e

Ljudska prava
Iako vlast na nivou BiH jo{ zadugo ne}e biti formirana, nezvani~no saznajemo da ove stranke ve} imaju kandidate za pojedina dr`avna ministarstva. Tako bi se u Vije}u ministara BiH ponovo mogao na}i aktuelni predsjedavaju}i Nikola [piri}. No, ovog puta kao ministar finansija BiH, umjesto Dragana Vranki}a. Zauzvrat bi, kako je to predsjednik SNSD-a otvoreno rekao, Milorad Dodik Hrvatima, ta~nije HDZ-u BiH, dao podr{ku da imenuju svog ~ovjeka na mjesto predsjedavaju}eg Vije}a ministara BiH. - SNSD }e tra`iti tri ministarstva - finansija, za ljudska prava i izbjeglice te vanjskih poslova BiH. [piri} je ve} skoro pa sigurno ime na funkci-

Finansiranje studenata
Poslanici su tokom sastanka potvrdili da }e radom u parlamentima ispunjavati ranije data obe}anja gra|anima, a ve} su po~eli s izvr{avanjem pojedina~ne obaveze da svi zastupnici SBB BiH finansiraju po jednog talentiranog studenta. se u saop}enju SBB BiH. U saop}enju se navodi da SBB BiH ne smatra svrsishodnim isklju~ive izjave ~elnika pojedinih stranaka i ne `eli participirati u tome.

[piri}: Igra nasigurno

ji ministra finansija. Kada je rije~ o ministru za ljudska prava, u stranci jo{ nije razgovarano o imenu - kazao nam je izvor blizak SNSD-u. Saznajemo da bi ministar vanjskih poslova, ako SNSD-u pripadne to mini-

starstvo, mogao biti Igor Radoji~i}.

Civilni poslovi
Hrvatima bi, osim mjesta predsjedavaju}eg Vije}a ministara BiH, mogle pripasti i pozicije ministra odbrane te civilnih poslova.

Bo{njacima bi tako ostalo Ministarstvo sigurnosti, koje prakti~no nema nikakvih nadle`nosti, potom ministarstva pravde, prometa i komunikacija te vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH.
S. RO@AJAC

Damir Ma{i} o formiranju vlasti

Predsjednik HDZ-a Dragan ^ovi} za RTRS

SDP }e razgovarati sa svim legitimnim politi~kim strankama
Socijaldemokratvr|ene razultate. tska partija (SDP) - Do sada je ruBiH otvorena je za kovodstvo SDP-a razgovore o formiraBiH zvani~no vodilo nju vlasti sa svim porazgovore samo s ruliti~kim strankama kovodstvom Narokoje su dobile legitidne stranke Radom mitet na proteklim za boljitak. Kod nas izborima, izjavio je je sve transparentno za Srnu portparol Ma{i}: Sve i javno i nema nikaove partije Damir transparentno kvih skrivenih saMa{i}. stanaka - naglasio je On je rekao da je SDP Ma{i}. po~eo proces razgovora s On je dodao da }e, kada predstavnicima drugih po- je rije~ o formiranju vlasti liti~kih partija na svim ni- na nivou Federacije BiH, voima, ali da }e zvani~nih predstavnici SDP-a u narepregovora biti tek nakon dnom periodu razgovarati {to Centralna izborna ko- sa SDA, HDZ-om 1990 i misija saop}i kona~ne i po- HSP-om.

Hrvatska federalna jedinica, ali ne na {tetu granica RS
Predsjednik HDZ-a BiH Dragan ^ovi} tvrdi da je BiH, kako je trenutno ure|ena, neodr`iva te da hrvatski narod treba ostvariti potpunu ustavnu ravnopravnost s druga dva naroda, {to podrazumijeva hrvatsku federalnu jedinicu u BiH. Ta jedinica, ka`e, trebala bi imati svoju zakonodavnu, izvr{nu i sudsku vlast te biti multietni~ka s hrvatskom ve}inom, {to je, navodi, i dogovoreno u okviru prudskog pocesa, koji je podrazumijevao ~etiri teritorijalne jedinice u BiH. ^ovi} je preksino} za Radio-televiziju RS (RTRS) ocijenio i da bi takav stav podr`ale i sve ostale stranke s hrvatskim predznakom, prenose agencije. On je dodao da se hrvatska jedinica ne smije stvarati na {tetu granica RS i o njima trebaju odlu~ivati isklju~ivo srpski narod i rukovodstvo ovog entiteta, s tim da }e HDZ svaki njen stav o tom pitanju morati uva`iti. Ponovio je tvrdnje da postoje}e stanje onemogu}ava Hrvatima da izaberu svoje predstavnike na nivou BiH. - Izbor @eljka Kom{i}a za ~lana Predsjedni{tva BiH ve}inskim bo{nja~kim glasovima je udar na Hrvate. To je istovremeno i poruka srpskom narodu, jer je bilo poku{aja da se srpski ~lan Predsjedni{tva izabere glasovima Bo{njaka - ustvrdio je lider HDZ-a. Jo{ jednom je ponovio da mjesto predsjedavaju}eg Vije}a ministara treba pripasti Hrvatu, odnosno predstavniku HDZ-a, kao trenutno najja~oj hrvatskoj politi~koj opciji u BiH, {to je rezultat kontinuiteta nacionalne rotacije na ovoj funkciji, „koji je ovih dana lider SDP-a Zlatko Lagumd`ija poku{ao prekinuti“.

^ovi}: ^etiri teritorijalne jedinice

- Nezamislivo je da se na nivou BiH formira vlast bez predstavnika stranaka koje su osvojile najve}i broj srpskih i hrvatskih glasova, {to je i stav SNSD-a kazao je ^ovi}.

Predvi|anja Neboj{e Radmanovi}a

Bit }e formirana matemati~ka koalicija
Predsjednik Izvr{nog odbora Saveza nezavisnih socijaldemokrata (SNSD) Neboj{a Radmanovi} izjavio je da }e SNSD razgovarati sa Socijaldemokratskom partijom (SDP) BiH Zlatka Lagumd`ije o formiranju vlasti u zajedni~kim institucijama. - Na nivou BiH bit }e formirana matemati~ka koalicija, pa je realno da razgovore o organizaciji vlasti u zajedni~kim organima vode SNSD i SDP BiH. Stav SNSD-a jeste da su SDP i Lagumd`ija neprihvatljivi, ali je realnost takva da mi moramo razgovarati da ne bismo izigrali volju bira~a rekao je Radmanovi} za „Press RS“, prenosi Srna. On je naveo da izbjegavanje razgovora s onima koji su dobili najve}u podr{ku nije samo izigravanje volje bira~a nego i stvaranje nestabilnosti.

Ured visokog predstavnika

Dragan ^ovi} ne mo`e u izvr{nu vlast
Kada bi i bio kandidat za predsjedavaju}eg Vije}a ministara BiH ili neko drugo mjesto u izvr{noj vlasti, Dragan ^ovi} ne bi mogao biti izabran. Jo{ je, naime, na snazi odluka OHR-a koja mu to onemogu}ava, javio je FTV. Naj`e{}i zagovornik da za predsjedavaju}eg Vije}a ministara BiH bude imenovan predsjednik HDZ-a BiH Dragan ^ovi} je njegov prije i poslijeizborni patner, predsjednik SNSD-a Milorad Dodik. Osim {to smatra da bi predsjedavaju}i Vije}a ministara BiH trebao biti iz hrvatskog naroda, sam ^ovi} nikada nije kazao ni da }e biti, niti da `eli kandidaturu za to ili neko drugo mjesto. Sve da HDZ BiH i odlu~i kandidirati ^ovi}a na mjesto predsjedavaju}eg Vije}a ministara, on ne bi mogao biti i imenovan, na tu niti bilo koju drugu du`nost u izvr{noj vlasti. Kako su rekli u OHRu, odluka o njegovoj smjeni s mjesta ~lana Predsjedni{tva BiH od 29. marta 2005. godine jo{ je na snazi. Tada{nji visoki predstavnik Pedi E{daun (Paddy Ashdown) smijenio ga je zbog optu`nice koju je Dr`avno tu`ila{tvo podiglo protiv njega, a Sud BiH potvrdio, zbog navodne zloupotrebe polo`aja i ovlasti. Trenutno je ovaj predmet u radu Tu`ila{tva Kantona Sarajevo. Za OHR je odluka o ^ovi}evoj smjeni na snazi. I bit }e sve dok se ne okon~a i ovaj proces ili je visoki predstavnik ne ukine.

pogledi

Dnevni avaz, nedjelja, 24. oktobar/listopad 2010.

5

OTKRIVAMO Ugovaranje poslova u Predsjedni{tvu BiH

Radmanovi} za avion RS platio 51.500 KM
Cijene iznajmljivanja aviona nisu nam predo~ene, tvrde u Uredu za reviziju institucija BiH
Institucije u BiH trebale bi {to prije uspostaviti standarde za kori{tenje avioprijevoza, kupovinu slu`benih automobila, ra~unarske
Radmanovi}: Odlazak u radne posjete

opreme i ostale javne nabavke kako se ne bi de{avalo da se ugovori sklapaju na osnovu li~nih preferencija ponu|a~a.

Aerodromske takse
Ovo je za „Dnevni avaz“ rekao glavni dr`avni revizor Milenko [ego nakon niza nepravilnosti koje su uo~ene tokom revizije u pojedinim bh. institucijama.

Tokom 2009. u Predsjedni{tvu BiH kori{tene su i usluge avioprijevoza na osnovu zaklju~ivanja ugovora s Vazduhoplovnim servisom RS. Navodno se radilo o potrebi ~lana Predsjedni{tva BiH Neboj{e Radmanovi}a da koristi avion za prijevoz u zemlji i prilikom odlaska u radne posjete inozemstvu. Tro{kovi za te aran`mane, kako su utvrdili revizori, iznosili su oko 51.500 KM, a navedeno je da su obuhvatali dnevnice za pilota i kopilota, tro{kove aerodromskih taksi i goriva. Predsjedni{tvo BiH informiralo je Ured za reviziju institucija BiH da se radilo o anga`iranju aviona na nekomercijalnoj osnovi pod izuzetno povoljnim uvjetima.

Runi: Za pet godina zaradit }e oko 143 miliona KM

Li~nost dana

Vejn Runi

Minuta od 55 KM
Sa zaradom od pola miliona maraka sedmi~no, fudbaler Man~ester junajteda postao najbolje pla}en u svijetu
Zamislite da imate posao u kojem za jednu minutu le`anja na kau~u kod ku}e gledaju}i „[eherzadu“ zaradite 55 KM, a koji vam omogu}ava da ste nakon prespavane no}i bogatiji za vi{e od 25.000 KM. E, takav posao ima Vejn Runi (Wayne Rooney), novi najbolje pla}eni fudbaler svijeta. Novim ugovorom s Man~ester junajtedom, osigurao je sebi sedmi~nu zaradu od 250.000 funti ili 550.000 KM. Za pet godina ugovora, Runi }e dobiti 65 miliona funti ili 143 miliona KM, koliko za isti period zaradi 3.000 radnika s prosje~nom pla}om u Federaciji BiH. Runi je ro|en u Liverpulu i dijete je Evertona, a ~lan Man~estera postao je u ljeto 2004. godine za obe{te}enje od 25,6 miliona funti (55 miliona KM). Od tada, za Junajted je odigrao 289 utakmica i postigao 132 gola. Za reprezentaciju Engleske nastupio je 68 puta i uknji`io 26 pogodaka. Ovog ljeta nije pro`ivljavao lijepe trenutke. Nakon {to je na SP-u u Ju`noj Africi Engleska do`ivjela fijasko, uslijedila je afera s prostitutkom, ali dolazak pred bankomat ubudu}e }e mu sigurno redovno M. T. popravljati raspolo`enje.

Opravdanost usluge
- Cijene ovakvog iznajmljivanja aviona nisu nam predo~ene. Sugeriramo Predsjedni{tvu da u tim slu~ajevima provede odgovaraju}u proceduru i sa~ini kalkulaciju tro{kova koja }e potvrditi opravdanost usluge - preporu~ili su dr`avni revizori. Iako smo komentar na opaske revizora poku{ali dobiti od Neboj{e Radmanovi}a, on nije odgovarao na na{e pozive. Ipak, izvor blizak Predsjevkama. Ipak, mislim da je velika dni{tvu BiH rekao nam je da sramota {to Predsjedni{tvo nema svoj avion, {to bi doprinije- svaki ~lan Predsjedni{tva ima lo racionalizaciji tro{kova - ka- pravo odabrati aviokompaniju zao je na{ izvor iz Predsje- za prijevoz, a da ugovori i procedure idu putem Sekretarijata dni{tva BiH. institucije. S. RO@AJAC

Posebni tro{kovi za svakog ~lana
- U okviru bud`eta postoji stavka za materijalne tro{kove i svaki kabinet mo`e potro{iti odre|eni iznos novca. Kada je rije~ o odlasku sva tri ~lana, onda to ide pod zajedni~kim sta-

Civilne `rtve rata tvrde da im se ~ini nepravda

Gradsko mezarje u Vi{egradu

Tra`e isti status kao RVI
Mi smo proizvod rata kao i bora~ka populacija i `elimo da dijelimo njihovu sudbinu, ka`u u Uniji civilnih `rtava rata
Civilnim `rtvama rata u Federaciji BiH ve} mjesecima se odbija deset posto od invalidnine i porodi~nog dodatka, {to nije u skladu sa zakonom koji reguli{e njihova prava, ka`e Senida Karovi}, predsjednica Unije civilnih `rtava rata FBiH. - Po zakonu imamo pravo na 70 posto primanja RVI, a njima su to odbijali dva mjeseca i prestali. Nakon toga su im retroaktivno vratili to {to su odbili. Sve se to desilo stupanjem na snagu Interventnog zakona. Tada smo obavijestili sve relevantne faktore da nismo protiv umanjenja, ali `elimo da se vezujemo za RVI i da dijelimo njihovu sudbinu. Deset posto se odbija i penzionerima koji su penzionisani pod povoljnim uvjetima, ali mi nemamo ni{ta s njima - ka`e Karovi}. Na ovaj na~in Vlada Federaciji kr{i zakon i ~ini nepravdu prema ovoj populaciji, a sve se to de{avalo dok njihovo udru`enje nije radilo zbog bolesti biv{eg predsjednika, ka`u u Uniji civilnih `rtava rata FBiH. - Mi smo proizvod rata kao i bora~ka populacija i `elimo da dijelimo njihovu sudbinu. @elimo da se
Teskered`i}: Retroaktivna isplata

Vi{egrad: Ubijeni 1992. godine

Obavljena d`enaza trojici Bo{njaka
na{a populacija izuzme iz Interventnog zakona. Tra`imo da se prestane s tim i da nam se retroaktivno isplati ono {to nam je oduzeto od jula pro{le godine, a to nisu velika sredstava - ka`e Muzafer Teskered`i}, E. G. potpredsjednik Unije. Na gradskom mezarju u Vi{egradu ju~er je obavljena d`enaza posmrtnih ostataka trojice Bo{njaka koji su stradali od zlo~ina~kih ruku po~etkom rata 1992. godine. Porodice i o`alo{}ena familija na vje~ito po~ivali{te iz Careve d`amije ispratili su Mustafu Saki}a (1967), Hidajeta Kurspahi}a (1957) i Jusufa Arnautovi}a (1948). D`enaza-namaz obavio je glavni imam u Vi{egradu Hasan ef. Skorupan. Prema kazivanjima pre`ivjelih svjedoka, stradali su 1992. izvedeni iz ku}a i odvedeni u nepoznatom pravcu. U Slapu kod @epe, `rtve koje su plutale Drinom sahranjivane su na tom mjestu bez identifikacije. Ekshumacija je obavljena 1998., a tek nedavno porodice Kurspahi}, Arnautovi} i Saki} saznale su da se radi o njihovim ~lanovima za kojima su tragaM. An. le od 1992. godine.

Ministarstvo: Postupamo po zakonu
U Ministarstvu rada i socijalne politike FBiH tvrde da se ne radi o kr{enju zakona, niti o nepravdi prema ovoj populaciji. - Sve se to odbija od pla}e dr`avnim slu`benicima, ratnim i neratnim invalidima, civilnim `rtvama rata i svima koji su bud`etski korisnici. Tu se postupa po Zakonu o u{tedama i niko nije izuzet - ka`u u Ministarstvu.

[ta drugi pi{u

6

Dnevni avaz, nedjelja, 24. oktobar/listopad 2010.

mozaik

BR^KO Nakon saobra}ajne nesre}e

Umro otac Lepe Brene
D`enaza Abidu Jahi}u bit }e obavljena sutra
U UKC-u Tuzla u petak je umro 82-godi{nji Abid Jahi}, otac Lepe Brene, potvrdio je za „Dnevni avaz“ u telefonskom razgovoru Faruk Jahi}, brat popularne pjeva~ice. On je kazao da je njegov otac nekoliko dana boravio u UKC-u Tuzla, na Odjelu intenzivne njege, gdje je bio zbrinut nakon {to je nastradao u saobra}ajnoj nesre}i prije nekoliko dana u blizini Biroa za zapo{ljavanje u Br~kom. U ranijim na{im izvje{tajima iz policije Distrikta re~eno nam je da je istragom utvr|eno da Abida nije udario autobus koji se kretao u njegovoj blizini, {to je, navodno, i on sam potvrdio br~anskim policajcima, rekav{i da je sam pao. Tom prilikom re~eno nam je da je pro{ao samo s lak{im povredama. Izgleda da su se povrede zakomplicirale te je Abid Jahi} upu}en na lije~enje u Tuzlu, gdje je u petak umro.
Smanjuje se debljina plutaju}ih santi

Nau~nici upozoravaju

Arktik se i dalje zagrijava nevjerovatnom brzinom
Arktik se nastavlja zagrijavati nevjerovatnom brzinom, ~ime utje~e na stanovni{tvo i eko-sisteme te na klimu na najnaseljenijim podru~jima sjeverne polulopte, navodi se u redovnom godi{njem izvje{taju ameri~ke vlade o toj temi. Grenland bilje`i rekordno visoke temperature, topljenje leda i smanjenje povr{ina pod ledom, zaklju~ila je me|unarodna ekipa od 69 nau~nika. Smanjuje se debljina plutaju}ih santi, a ove godine Arktik je bio najkra}e pod snijegom u posljednje 44 godine, otkako se obavljaju mjerenja.

Iz porodi~nog albuma: Abid Jahi} sa suprugom Ifetom

Od bliskih prijatelja Lepe Brene potvr|eno nam je da se ona trenutno nalazi u Americi i da je

odmah krenula u Br~ko, gdje }e u ponedjeljak biti obavljena d`enaE. R. za njenom ocu.

Predstavljena replika zgo{}anskog ste}ka

Branson otvorio aerodrom

Prva pista za svemirske letjelice
Komercijalni letovi u svemir korak su bli`e stvarnosti nakon {to je Ri~ard Branson (Richard), vlasnik „Virgin Galactica“, u Novom Meksiku otvorio prvi aerodrom za svemirske letjelice. Svemirska letjelica „VSS Enterprise“ napravila je po~asni let iznad stotinjak prisutnih, sletjev{i na novoizgra|enu pistu. Ekscentri~ni milijarder Branson najavio je okupljenima da bi prvi komercijalni letovi „Virgin Galactica“ u svemir mogli po~eti ve} za devet mjeseci.

Veliki dobitak za sada{nje vrijeme
Ideja za kopiju i na~in na koji je o`ivljen duh majstora iz vremena iz kojeg ste}ak potje~e, za svaku je pohvalu, kazao Ibrahim Krzovi}
U Kaknju je predstavljena replika ste}ka iz Zgo{}e koja je ra|ena u ovom gradu od 20. septembara do 1. oktobra, u okviru tre}e faze projekta „Tajna zgo{}anskih ste}aka“. Kod Vatrogasnog doma u Doboju kod Kaknja odr`ana je preskonferencija na kojoj su o replici govorili histori~ar umjetnosti Ibrahim Krzovi}, akademski kipar Stijepo Gavri} i Vojo Vujanovi}, pozori{ni i likovni kriti~ar. - Ova replika veoma dobro je ura|ena. Ideja za kopiju i na~in

Branson: Let za devet mjeseci

Amerikanka se pla{ila istrage

Mrtvu `enu 10 mjeseci vozila u automobilu
@ena iz Kalifornije mjesecima je u svom automobilu vozila mrtvu `enu. Ona je besku}nici koju je upoznala u parku, dopustila da spava u njenom automobilu. Policiji je rekla da nije znala kome se obratiti kada je besku}nica neo~ekivano umrla. Zato ju je, jednostavno, nastavila voziti ~ak deset mjeseci. Za suzbijanje smrada koristila je sodu bikarbonu. Policija je slu~ajno otkrila tijelo nakon prijave da automobil blokira plo~nik. Kada su stigli do vozila, policajci su primijetili da viri ljudska noga ispod pokriva~a. Tijelo je bilo u raspadanju. Obdukcija nije pokazala tragove nasilne smrti, ali je policija nastavila istragu protiv vlasnice automobila. - Mislila je da }e biti optu`ena i rekla je da se nije htjela nositi s tim, uz sve {to joj se doga|a u `ivotu - rekao je policijski inspektor Ed Everet (Everett).

S predstavljanja u Doboju kod Kaknja

(Foto: A. Salihbegovi})

Replika }e biti poklon gra|anima

na koji je o`ivljen duh majstora iz vremena iz kojeg ste}ak potje~e, za svaku je pohvalu - kazao je Ibrahim Krzovi}. O ste}ku i ljepoti izrade u kamenu govorio je Vojo Vujanovi}, istakav{i da je rije~ o velikom dobitku za sada{nje vrijeme. - Planirano je da replika ste}ka bude poklonjena gra|anima Kaknja. O lokaciji na kojoj }e biti po-

stavljena, naknadno }e biti donesena odluka - istakao je autor i idejni pokreta~ projekta „Tajna zgo{}anskih ste}aka“ Ferid Sokolovi}. ^estitke su upu}ene i klesaru Nihadu Kova~evi}u, koji je sve svoje znanje i trud ugradio u stub koji }e, prema nepotvr|enim informacijama, krasiti plato ispred Gradske biblioteke u krugu Doma kulture u Kaknju. Az. S.

Zbog sarajevskog nogometnog derbija

Za no{enje kratke suknje kazna 500 eura
Jedan italijanski gradi} uveo je nove zabrane koje se ne}e svidjeti ni mu{karcima ni `enama. Kazna za no{enje kratke suknje ili druge provokativne odje}e u Kastelamare di Stabiji iznosi 500 eura. Gradsko vije}e zabranilo je i no{enje farmerica niskog struka koje ~esto otkrivaju donje rublje ili dijelove tijela. Izme|u ostalog, zabranjeno je i igranje nogometa u parkovima te psovanje u javnosti. Me|u zakonima koji su proslije|eni lokalnim vije}ima nalazi se i zabrana gra|enja pje{~anih dvoraca na pla`ama, hranjenje ma~aka lutalica i ljubljene u automobilima.

Torabi danas radi do 12.30 sati
Radno vrijeme marokanskog iscjelitelja Mekija Torabija danas }e biti skra}eno, trajat }e od sedam do 12.30 sati, saop}eno je iz ZOI-ja 84. Razlog izmjene termina je dana{nji derbi koji }e biti odigran na stadionu Grbavica. No, na stadionu „Asim Ferhatovi} Hase“ bit }e organizirano gledanje utakmice za navija~e FK Sarajevo. Zbog toga je MUP Kantona Sarajevo od ZOI-ja 84 zatra`io da danas najkasnije do 13 sati parking olimpijskog kompleksa Zetra bude slobodan kako bi se izbjegle gu`ve i onemogu}ili bilo kakvi E. Ha. izgredi.
Seanse marokanskog iscjelitelja

mozaik

Dnevni avaz, nedjelja, 24. oktobar/listopad 2010.

7

[ta ka`u poznati
Radimir ^a~i}

KONTROLE Analiza hrane u Srbiji izazvala zabrinutost u BiH

U salamama i hrenovkama najmanje prona|eno mesa!
[teta je {to ovakve akcije ne provode i bh. potro{a~ka udru`enja, ka`u u Federalnoj veterinarskoj inspekciji
Vijest da je beogradski Pokret za za{titu potro{a~a ustanovio da su hrenovke, salame, ro{tiljske i druge vrste kobasica na srbijanskom tr`i{tu nezadovoljavaju}eg kvaliteta samo zato {to nemaju u sebi dovoljno mesa, izazvala je zabrinutost i bh. gra|ana.

Dr`ava i mafija u Hrvatskoj su bili jedno
- Treba poslati poruku da mo`e{ biti hodaju}e bo`anstvo na zemlji u vlastitim i u o~ima drugih ljudi, ali da i tada postoji realna {ansa da za kriminal odgo^a~i}: Procesi vara{. Procesi i istrage koji su u toku upu}uju na ono i istrage {to svi u zemlji pri zdravoj pameti pretpostavljaju da se dogodilo u Hrvatskoj u prethodnim godinama, a to je da su dr`ava i (Hrvatski politi~ar za „Slobodnu Dalmaciju“) mafija bili jedno.

Mirjana Karanovi}

@ene nemaju mnogo ambicija da se bore za svoja prava
- ^ini mi se da `ene kod nas nemaju mnogo samopouzdanja ni ambicija da se bore za svoja prava. Danas se vi{e nego ikada popularizira kako `ene svoju udobnost i polo`aj lak{e mogu izboriti „lukavim metoda- Karanovi}: (Glumica za „Blic“) Lukave metode ma“ uga|anja mu{karcima.

Mehmed Ba`darevi}

@eljo ima ja~e adute
- Nadam se da }e na Grbavici biti pravi derbi. Pla{i me {ta se sve de{ava na stadionima s navija~ima i svi akteri trebaju u~initi sve da ostane pravi derbi na terenu. Ujedno se nadam da }e i na tribinama biti korektno i neka pobijedi bolji. Mislim da }e to biti @eljo, jer ima ja~e adute.
(Nogometni stru~njak za „Avazov Sport“)

Najmanje proteina
Tamo{nji stru~njaci utvrdili su da ovi proizvodi sadr`e najmanje proteina iz mesa, a vi{e iz soje, gra{ka, kvasca, mlijeka. U Udru`enju za za{titu potro{a~a KS isti~i da potro{a~ke
Ba`darevi}: Pravi derbi

Rezultati istra`ivanja
Istra`ivanje u Srbiji pokazalo je da od 20 proizvoda samo po jedan zaslu`uje ocjenu ekstra i odli~an kvalitet. Tri proizvoda su eliminirana jer su bila toliko lo{a da nisu ni mogla biti ocijenjena, odnosno u njima nije bilo dovoljno mesa. To su safalada od 990 grama proizvo|a~a IM „Golija“ iz Ra{ke te pile}e hrenovke i ro{tiljska kobasica proizvo|a~a „Big Bul“ iz Ba~inaca.

[ta ka`u u narodu
Kobasice koje nisu zadovoljile ni minimum kvaliteta

☎ 033/281-393 redakcija@avaz.ba

organizacije u BiH nemaju novca za ovakve analize, ali da bi one sigurno rezultirale sli~nim nalazima kao Srbiji.

Problemi troškovi
U Upravi za inspekcijske poslove FBiH smatraju da su ovakve i sli~ne akcije potro{a~kih udru`enja odli~ne i da je {teta {to se ne provode i BiH. - Inspekcije ipak imaju izvjesna finansijska ograni~enja. Ako bez konkretnog povoda obave

analizu nekog proizvoda, a ispostavi se da je on zadovoljavaju}eg kvaliteta, onda tro{kove te analize snosi dr`ava, odnosno porezni obveznici. Zato ne mo`emo nasumice i neodgovorno raditi ovakva istra`ivanja - kazao nam je Nermin Smajlagi}, glavni federalni veterinarski inspektor. U Uredu za veterinarstvo BiH tvrde da se redovno rade kontrole sastava hrane, pa tako i doma}ih i uvezenih mesnih preM. AVDI] ra|evina.

Zaustaviti razne he}e da ponovo krenu u otima~inu
- Kriminalce i profitere koji su se obogatili na ra~un hiljada radnika u BiH treba smjestiti u zatvor. Tu`ila{tva moraju po~eti raditi svoj posao, a dr`ava mora stati iza gra|ana i obra~unati se sa svima onima koji su pokrali privatizirane tvornice i firme. Uz to, neophodno je zaustaviti (^italac F. K. iz Mostara) razne he}e da ponovo krenu u otima~inu.

Vremenska prognoza

24. 10. 2010.

sun~ano

djelimi~no sun~ano

mjestimi~no ki{a

obla~no

promjenljivo

Irhadu Durakovi}u treba novac za operaciju

Mladi} obolio od kravljeg ludila
Organizacija „Bosnia Appeal“ iz Birmingema pokrenula je veliku humanitarnu akciju prikupljanja pomo}i za Sarajliju Irhada Durakovi}a (23), koji `ivi u Londonu. Irhad je po~etkom ove godine obolio od varijante Krojcfeld-Jakobove bolesti (nvCJD), poznate kao humani oblik kravljeg ludila. Ova bolest prije petnaestak godina bila je ra{irena u Velikoj Britaniji. Napada i razara mozak i kod Irhada je prili~no uzela maha te ga prikovala za invalidska kolica. Irhad bi uskoro u {kotskom Edinburgu trebao imati operaciju koja bi mogla usporiti bolest. U dogovoru s njegovom majkom Indirom Rizvo organizacija „Bosnia Appeal“ prikuplja novac za lije~enje. - Apelujemo na sve ljude dobre volje, a posebno na ljekare i farmaceute u svijetu da se raspitaju da li je negdje prona|en bilo kakav lijek za nvCJD i radi li neka farmaceutska kompanija na tome. Molimo ih da nam dostave informaciju koja bi Irhadu dala nadu. Pozivamo i sve humanitarne organizacije, bh. udru`enja i pojedince da materijalno pomognu Irhadu u ovoj te{koj situaciji - ka`e se u apelu. Sve dodatne informacije o ovom slu~aju mogu se dobiti od Namika Alimajstorovi}a na broj telefona 0044 (0) 7754-191-587 ili na stranici www.bosniaappeal.org. E. Ha.

ki{a i snijeg

snijeg

obla~no uz snijeg

obla~no s ki{om

magla pa sun~ano

VRIJEME DANAS
BIHA]

Prete`no obla~no }e Preovladavat

19

20 BANJA LUKA BR^KO 19 TUZLA 19 ZENICA 19 SARAJEVO 17 GORA@DE 17
FEDERALNI METEOROLO[KI ZAVOD

prete`no obla~no vrijeme, po kotlinaLIVNO ma i uz rije~ne toko15 ve s maglom i sumaglicom. U Hercegovini i zapadnoj Bosni, tokom dana, povremeno i mjestimi~no s ki{om. Vjetar, slab do umjeren, ju`nog smjera. Jutarnja temperatura od 3 do 8, na jugu do 14, a najvi{a dnevna od 13 do 19, u sjevernim podru~jima do 22 stepena.

20 MOSTAR

NEUM 22

NEDJELJA
24. 10. 2010.

PONEDJELJAK
25. 10. 2010.

UTORAK
26. 10. 2010.

JUTARNJE TEMPERATURE

JUTARNJE TEMPERATURE

JUTARNJE TEMPERATURE

od 3 C do 14 C
DNEVNE TEMPERATURE

0

0

od 8 C do 16 C
DNEVNE TEMPERATURE

0

0

od 50C do 140C
DNEVNE TEMPERATURE

Irhad s majkom: Uskoro operacija u Edinburgu

od 130C do 220C

od 140C do 220C

od 60C do 170C

Donacija preduze}a „Park“ iz Sarajeva

BIOMETEOROLO[KA PROGNOZA
Pod utjecajem ju`nog strujanja i pada atmosferskog pritiska op}a slika }e se pogor{ati, ponajprije u Hercegovini, dok bi u ostatku zemlje prije podne moglo biti ne{to ugodnije, ali }e se i ovdje do kraja dana osjetiti promjene. Hroni~ni bolesnici ne trebaju pretjerivati s aktivnostima, a od meteoropatskih reakcija mogu}e su glavobolja, depresija, mrzovolja i dekoncentracija.

Povratnici u Srebrenicu dobit }e 30 koza
Preduze}e „Park“ iz Sarajeva donirat }e danas povratnicima iz Srebrenice 30 patuljastih koza. Po dvije koze dobit }e 15 porodica. Kako je re~eno iz Rekreaciono-zabavnog centra Pionirska dolina, sve `ivotinje koje }e biti donirane su zdrave, pregledao ih je veterinar i svaka koza ima zdravstveni karton. A. Na.

Grad Sarajevo
Izlazak 07.12 Zalazak 17.49

24. 10. 2010.
Izlazak 18.13 Zalazak 08.41

Brzo - kratko
Stupni Do kod Vare{a

8

Dnevni avaz, nedjelja, 24. oktobar/listopad 2010.

teme

Godi{njica stra{nog zlo~ina
U selu Stupni Do kod Vare{a ju~er je obilje`eno 17 godina od zlo~ina kojeg su po~inili pripadnici Hrvatskog vije}a odbrane iz Kiseljaka i Kaknja, kojima je komandovao Ivica Raji}. Pripadnici HVO su 23. oktobra 1993. godine ubili, a zatim spalili 38 civila iz Stupnog Dola, Dabr- Stupni Do: Ubijeni i spaljeni civili avina, Pomeni}a i Hod`i}a. Me|u ubijenima je bilo petero djece. Istog dana, u Vare{u je zarobljeno oko 450 mu{karaca Bo{njaka, a {est osoba je ubijeno. Rodbina ubijenih obi{la je mjesto stradanja i odala po~ast `rtvama. Ina~e, za zlo~ine u Stupnom Dolu Ha{ki tribunal je osudio Ivicu Raji}a na 12 godina, a Kantonalni sud Zenica Dominika Ilija{evi}a Comu na 15 godina zatvora.

ZAKONI Jo{ nema slu`enja kazne uz elektronski nadzor

Vlastima o~igledno ne treba ogromna u{teda
Pla}ali bismo samo najam elektronskih narukvica, ne}emo kupovati cijeli sistem, ka`u u Ministarstvu pravde

Kardinal Vinko Pulji} i biskup Juraj Jezerinac

Pozvali na jedinstvo Hrvate katolike
Vrhbosanski nadbiskup kardinal Vinko Pulji} i vojni ordinarij u Republici Hrvatskoj biskup Juraj Jezerinac pozvali su ju~er Hrvate katolike u BiH na okupljanje i zajedni{tvo tijekom hodo~a{}a pripadnika oru`anih snaga i redarstva BiH srednjovjekovnom kraljevskom gradu Bobovcu na tradicionalnoj molitvi za domovinu, prenosi Fena. Molitvom se obilje`ava godi{njica smrti posljednje bosanske kraljice Katarine Kotromani}, jedne od najzna~ajnijih `ena u povijesti srednjovjekovne Bosne. Kardinal Pulji} pozvao je i me|unarodnu zajednicu da prihvate Hrvate u BiH poru~uju}i da ne mogu o~ekivati da }e mijenjati svoj vjerski i nacionalni identitet.

U BiH obilje`en dan Ujedinjenih naroda

Djeca s invaliditetom izlo`ena siroma{tvu
Povodom obilje`avanja 65. godi{njice UN-a, u godini koju je Evropska unija proglasila godinom borbe protiv siroma{tva i socijalne isklju~enosti, tim UN-ovih agencija u BiH skre}e pa`nju javnosti na probleme djece s posebnim potrebama, prenosi Fena. Kako se isti~e u saop}enju Ureda rezidentnog koordinatora UN-a, djeca s invaliditetom posebno su izlo`ena riziku siroma{tva i socijalne isklju~enosti prema podacima iz Izvje{taja o napretku u realizaciji Milenijskih razvojnih ciljeva iz 2010. godine, kao i djeca bez roditeljskog staranja, djeca Romi i raseljena djeca. U tom izvje{taju navodi se da je siroma{tvo jedan od vode}ih uzroka uskra}enosti kod djece u BiH, pogotovo u smislu razvoja i obrazovanja.

Elektronske narukvice nosili bi i osu|enici na uvjetnom dopustu

Me|unarodna organizacija frankofonije

BiH dobila status posmatra~a
Bosna i Hercegovina na samitu Me|unarodne organizacije frankofonije (OIF), koji se ovog vikenda odr`ava u {vicarskom Montrou, primljena je u ovu organizaciju u svojstvu posmatra~a, prenosi Fena. OIF je politi~ka organizacija i predstavlja jednu od najve}ih lingvisti~kih zajednica u svijetu, kao i sredstvo dijaloga kultura, saradnje i pomo}i, instrument demokratizacije dru{tva, ljudskih prava i na~in me|usobnog oboga}ivanja u razmjeni znanja i iskustava.

Vi{e od 70 posto presuda u FBiH odnosi se na zatvorske kazne do jedne godine. Za takve po~inioce, uglavnom lak{ih krivi~nih djela, u zatvorima nema mjesta, pa na odslu`enje kazne ~ekaju i godinama.

Iskustvo Britanaca
Ministarstvo pravde FBiH znatnu podr{ku u projektu dobilo je i od diplomatskih predstavni{tava Velike Britanije i SAD, se to ni do danas nije desilo - ka`u u Ministarstvu pravde. Elektronske narukvice donijele bi FBiH znatne u{ede, jer se za dan proveden u zatvoru po osu|eniku izdvaja 100 KM, dok unajmljivanje jedne narukvice od certificirane firme ko{ta 20 do 30 maraka. a naro~ito od britanskog ministarstva pravde, koje ima dugogodi{nje iskustvo u ovom projektu. Kod primjene elektronskog nadzora FBiH ne bi trebalo ni formirati posebne centre za nadzor, jer oni ve} postoje. Sli~ne tehnologije primjenjuju sigurnosne agencije i bankarski sektor, samo ih treba prilagoditi novoj namjeni. Primarni cilj Ministarstva je da elektronski nadzor obuhvati, uz ka`njenike u ku}nom pritvoru, i osu|enike na uvjetnom dopustu i one koji koriste odre|ene vanzavodske pogodnosti. Elektronski nadzor ve} se primjenjuje u Srbiji i Hrvatskoj.
E. GORINJAC

Znatno jeftinije
Federalno ministarstvo pravde pripremilo je izmjene Krivi~nog zakona prema kojima bi takvi osu|enici kaznu slu`ili u ku}nom pritvoru, uz elektronski nadzor, ali je Parlament prije nekoliko mjeseci odbio te novine usvojiti po hitnom postupku. Poslanici su zahtijevali da izmjene pro|u redovnu parlamentarnu proceduru, ali svojim sugestijama nisu doprinijeli znatnijem pobolj{anju. Naprotiv, izgubljeno je dragocjeno vrijeme. - Prijedlog smo ponovo uputili u Parlament i o~ekivali smo da }e ubrzo biti na dnevnom redu, ali

Odluka Vlade Tuzlanskog kantona

Olak{ice za studente iz Palestine
Vlada Tuzlanskog kantona donijela je Odluku kojom se osloba|aju tro{kova participacije i tro{kova {kolarine 24 Palestinca koja studiraju na Univerzitetu u Tuzli, prenosi Fena. Studentima iz Palestine omogu}it }e se smje{taj u Studentskom centru u Tuzli, a tro{kovi zdravstvenog osiguranja bit }e im finansirani iz bud`eta Tuzla: Osiguran smje{taj u Studentskom centru Tuzlanskog kantona.

Centri za nadzor
- Osim toga, ne}emo kupovati cijeli sistem. Dvije najve}e svjetske kompanije imaju svoja predstavni{tva u na{oj zemlji i mogu pru`iti takvu uslugu - poja{njavaju u resornom ministarstvu.

Ljekarska komora Kantona Sarajevo

Podr{ka {trajka~ima u USK
Borimo se za jednakost svih pacijenata, ali tra`imo i ravnopravnost u ljekarskim zaradama {irom FBiH, ka`e Kulenovi}
Ljekarska komora Kada je to nastavak ru`ne trntona Sarajevo daje punu adicije da se vlasti nepo{tepodr{ku kolegama iz Unno odnose prema ljekarima sko-sanskog kantona koji se i ostalim zdravstvenim ra{trajkom bore za svoja pradnicima. Ljekari su u ratu va, ka`e predsjednik Komobili heroji u bijelom, ali kare Fahrudin Kulenovi}. da ih u miru treba nagradi- Komora je raspravljati za njihov rad, to herola o situaciji u zdravstvu u jstvo se gubi - ka`e KulenoUSK. Podr`avamo stavove Kulenovi}: Isti vi}. i zahtjeve zdravstvenih ra- tretman Prema njegovim ridnika iz tog kantona. Solije~ima, stav Ljekarske kodari{emo se s njima, jer smatramo more KS je da isto treba tretirati sve ljekare u FBiH. - Neka pla}anje bude prema mogu}nostima dru{tva, ali ovo je ispod toga. Sramotno je da ljekari {trajkom moraju rje{avati svoje zahtjeve. U KS nije toliko lo{a situacija kao kod njih u USK, ali ih podr`avamo. Borimo se za jednakost svih pacijenata i istu dostupnost zdravstvene za{tite, ali tra`imo i ravnopravnost u ljekarskim zaradama {irom FBiH E. Ha. isti~e Kulenovi}.

Bora~ke organizacije u RS

Najavili proteste za 8. novembar
Savez organizacija i udru`enja ratnih vojnih invalida Republike Srpske (RS) odr`at }e 8. novembra javne proteste ako im do kraja oktobra ne bude dodijeljen status udru`enja od javnog interesa, rekao je predsjednik Predsjedni{tva ovog saveza Dragan Vrhovac nakon ju~era{nje sjednice Predsjedni{tva u Banjoj Luci, prenosi Onasa. On je podsjetio da je Savez odgodio planirane javne proteste 6. septembra na Trgu Krajine u Banjoj Luci, nakon {to je predsjednik RS Rako Kuzmanovi} obe}ao da }e mu biti dodijeljen status udru`enja od javnog interesa do kraja oktobra ove godine. - Do danas nismo dobili informaciju dokle se stiglo s priznavanjem statusa od javnog interesa, koji dodjeljuje Vlada RS - rekao je Vrhovac novinarima u Banjoj Luci.

teme

Dnevni avaz, nedjelja, 24. oktobar/listopad 2010.

9
^eka se ^avkin povratak na posao
Zbog spleta nepredvi|enih okolnosti, do sada su se u ovom slu~aju izmijenila tri tu`ioca. Naime, i doma}i tu`ilac kojem je ovaj predmet bio dodijeljen nakon odlaska stranog, napustio je Tu`ila{tvo BiH. Kasnije je slu~aj pripao tu`iocu Olegu ^avki, ali se on nedavno razbolio. Nakon povratka na posao, trebao bi nastaviti rad na ovom slu~aju.

Nove barijere za dijabeti~are u HNK

Za inzulin treba brdo papira
Igle spadaju u kategoriju ortopedskih pomagala
Tek {to su inzulini u HNK kona~no uvr{teni na esencijalnu listu lijekova, dijabeti~arima u ovom kantonu, a ima ih oko 4.000, dr`ava je nametnula druge barijere. Na{em dopisni{tvu u Mostaru obratili su se brojni gra|ani koji su ukazali na nelogi~nosti pri izdavanju jedne injekcije inzulina. ra~una banke na kojem }e joj, kao pacijentu, biti upla}eno, u ovom slu~aju, {est i po maraka za 16 {prica inzulina. - Da bih otvorila teku}i ra~un, treba mi potvrda CIPS-a o prebivali{tu. Nadalje, upla}uju mi {est i po maraka, a banka mi svaki mjesec uzme dvije KM za vo|enje ra~una. Pa, gdje je tu olak{anje za oboljele od {e}erne bolesti? Kako je tek ljudima koji ne stanuju u gradu i koji se moraju vi{e puta voziti da bi uradi-

Jedna injekcija
Fikreta Maksumi}, koja zbog bolesti ve} du`e uzima inzulin,

Bijeljina: Policija pred prostorijama CIPS-a tokom istrage

(Foto: Arhiv „Avaza“)

KRIMINAL Tri godine od otkrivanja zloupotreba li~nih dokumenata

Jo{ nema optu`nica za aktere CIPS afere
Dokumenti s falsificiranim li~nim podacima izdavani kriminalcima iz RS i Srbije
Pro{lo je skoro tri godine od otkrivanja prvih zloupotreba u sistemu izdavanja li~nih dokumenata gra|ana, poznate kao CIPS afera, i hap{enja nekoliko desetina aktera tog kriminala, uglavnom pripadnika entitetskih MUP-ova i uposlenika op}inskih administracija u Bijeljini, Zvorniku, Br~kom i mnogim drugim mjestima. Kako je „Dnevni avaz“ ranije pisao, dokumenti s falsificiranim li~nim podacima izdavani su kriminalcima iz RS, ali i Srbije. Prvo bi im bili upisani la`ni podaci u mati~ne knjige, potom na osnovu njih izdavani dokumenti, da bi na kraju dobivali CIPS-ove li~ne karte i nove paso{e. - Obrada podataka o zloupotrebi li~nih dokumenata jo{ traje. Na`alost, predmet je u po~etnoj fazi vodio strani tu`ilac, koji je kasnije oti{ao iz BiH. Potom je dodijeljen drugom tu`iocu - ka`e za na{ list Boris Grube{i}, portparol Tu`ila{tva BiH, obja{njavaju}i razloge zbog kojih jo{ nema podignutih optu`nica protiv aktera ovih zloupotreba. Prema informacijama na{eg lista, istra`itelji SIPA-e, s kojima je radio i strani tu`ilac, odavno su okon~ali istrage o zloupotrebama u sistemu izdavanja li~nih dokumeA. HAD@I] nata gra|ana.

Faksimil esencijalne liste lijekova u HNK

potkrijepila nam je dokumentaciju o tome {ta sve treba uraditi da bi dobila jednu injekciju ovog lijeka. - Moja doktorica propisala mi je inzulin kao i uvijek, a onda me poslala po potvrdu o ortopedskim pomagalima, jer sada i igle spadaju u tu kategoriju. Prva lo{a vijest koju sam saznala jeste da su mi inzulin trostruko reducirali, tako da sada mogu dobiti samo 16

li sve ovo {to im treba za inzulin - pita se Maksumi}.

Postupak u toku
Iz Zavoda za zdravstveno osiguranje HNK kazali su nam da je postupak javne nabavke {prica u toku, a da u me|uvremenu vr{e refundiranje osiguranicima koji kupuju penove i {price. - Naravno, refundiranje se

Borci jo{ ne znaju kada }e biti odr`ana Skup{tina

Faletar: Nije komplicirano
Kantonalni ministar zdravstva Luka Faletar tvrdi da procedura nije komplicirana. On ka`e da pacijent treba samo prilo`iti dokaz da je {e}era{ kako bi mu bilo omogu}eno ortopedsko pomagalo. - Za davanje inzulina potrebna Faletar: Prilo`iti dokaz je {prica, ali {prica ne ide uz lijek, jer su to stru~njaci u farmaciji razdvojili deklariraju}i ga kao ortopedsko pomagalo - priznaje ministar. {prica. To zna~i da mogu koristiti tek jednu u dva dana - govori nam Maksumi}. Nakon toga poslali su je u ured Zavoda PIO/MIO radi ovjere potvrde, a tamo je saznala da joj je jo{ potreban ovjeren ra~un iz apoteke gdje za svoj novac mora kupiti igle, zatim kopija zdravstvene knji`ice te kopija teku}eg vr{i na temelju zahtjeva, ra~una i ostale potrebne dokumentacije. Nakon okon~anja postupka, osiguranici Zavoda mo}i }e, prema proceduri utvr|enoj za nabavku ortopedskih pomagala, nabavljati ortopedska pomagala u ku}ama s kojima Zavod zaklju~i ugovor - re~eno nam je u ZZO HNK.
A. DU^I]

Izbor novog rukovodstva ostao i dalje neizvjestan
Federalni savez demobilisanih boraca obezglavljen ve} godinu
Predsjedni{tvo Saveza demobilisanih boraca jo{ nije odredilo datum odr`avanja Skup{tine Saveza na kojoj treba izabrati novo rukovodstvo. - Odgodili smo utvr|ivanje datuma dok ne dobijemo garancije od Federalnog ministarstva za bora~ka pitanja da pojedini kantonalni savezi koji imaju probleme unutar svojih redova ne}e konflikte prenositi na Federalni savez. Principi koji va`e za Federalni savez moraju va`iti i za kantonalne kazao nam je Munir Kari}, predsjednik Skup{tine Saveza demobilisanih boraca FBiH. Kari} kao primjer navodi da u Sarajevu postoje ~etiri op}inske organizacije demobilisanih boraca koje su u sukobu s rukovodstvom Kantonalnog saveza. - Kako te organizacije svoja prava ne mogu ostvariti putem Kantonalnog saveza, one moraju imati svoje delegate na Skup{tini. To im garantira na{ statut. Tra`imo da resorno ministarstvo to prihvati, jer

Zavr{ni scenarij vje`be SEESIM 10
Kari}: Ne `ele preno{enje problema

se odluke Skup{tine i Statut ne mogu mijenjati - obja{njava Kari}. Federalni savez demobilisanih boraca obezglavljen je ve} godinu, nakon {to je u decembru 2009. tada{nji predsjednik Saveza Me-

hmed [i{i} razrije{en du`nosti. [i{i} je smijenjen zbog afere u kojoj je nemoralnim ponudama ucjenjivao djevojku zaposlenu u njegovom kabinetu. On je kasnije tvrdio da mu je ta M. A. afera bila montirana.

Od 17. do 26. oktobra u prostorijama Kriznog operativnog centra Ministarstva odbrane BiH odr`ava se vje`ba SEESIM 10 (South Eastern Europe Simulation Network), kojom se promovira ja~anje sigurnosti, stabilnost i trajni mir u regiji. Nosilac vje`be SEESIM 10 je Albanija, a u realizaciji u~estvuju BiH, Bugarska, Hrvatska, Gr~ka, Italija, Moldavija, Rumunija, Srbija, Makedonija, Turska i Ukrajina, uz podr{ku [vedske i SAD, prenosi Onasa. Zavr{ni scenarij simulacione vje`be bit }e odr`an danas u 10.15 sati, u prostorijama Ministarstva odbrane BiH, kada }e biti uspostavljen video-telekonferencijski link s Albanijom, navodi se u saop}enju.

Klub poznatih

Majda Mujanovi}

10

Dnevni avaz, nedjelja, 24. oktobar/listopad 2010.

teme

Kuham samo kada nemam drugog izbora
Li~ni profil golmana @RK Krivaja
Ime i prezime: Majda Mujanovi}. Datum i mjesto ro|enja: 8. april 1990. godine u Doboju. Gdje `ivite - s roditeljima, podstanar ili imate vlastiti dom: S roditeljima. Bra~no stanje: U vezi. Bitni datumi u Va{em `ivotu: Do sada nijedan kojem pridajem veliku pa`nju i va`nost. Koji automobil vozite: „Volvo S 40“. Kako se odmarate: Standardno, malo kafica s dru{tvom, TV, spavanje. Omiljeni muzi~ar: I nemam ba{ omiljenog. Volite li kuhati: Ponekad ili eventualno kada moram, jer nemam izbora. Najdra`a knjiga: Prve mi padaju na pamet „Miris parfema“ i „Idiot“. Omiljeni pisac: Me{a Selimovi}, Zilahi, Dostojevski. Umjetnik kojeg cijenite: Ima ih dosta. Za koji klub navijate: Osim Krivaje, ne favorizujem nijedan drugi klub bez obzira na sport. Koga biste poveli na pusti otok: Ovaj odgovor zadr`at }u za sebe. Jeste li ljubomorni: I ne ba{, uglavnom u granicama normale. [ta najprije primje}ujete kod osoba suprotnog spola: Uglavnom o~i i osmijeh. Jeste li ikada oprostili nevjeru: Prema onome kako trenutno razmi{ljam, nikada. Bavite li se sportom: Rukometom ve} sedam godina. Omiljena hrana i pi}e: Lazanje i {veps. Ko se brine o Va{em imid`u: Sama. Volite li i}i u {oping: Naravno, kao i svaka djevojka. Jeste li sujevjerni: Nisam. Imate li ku}nog ljubimca: Da,

ISTRA@UJEMO Kr{enje ljudskih prava u Srbiji

Rendi} pola godine u pritvoru mimo zakona
Moj klijent mogao je ostati u pritvoru 18, a najdu`e 40 dana i ni dana vi{e, tvrdi advokat Pavlovi}
Tuzlak Jasmin Rendi} (28), kojeg je srbijanska policija prije {est mjeseci uhapsila na granici u Ra~i, a potom strpala u ekstradicioni pritvor u Sremskoj Mitrovici, novi je primjer drasti~nijeg kr{enja ljudskih u Srbiji, kakvo se jo{ mo`e sresti u po zlu ~uvenim totalitarnim re`imima. Rendi}, nekada{nji student, koji ve} nekoliko godina, poput mnogih svojih sugra|ana, radi u Afganistanu, vra}ao se u BiH preko Srbije, a policija ga je uhapsila na osnovu Interpolove potjernice koju je za njim raspisao zvani~ni Kabul.

Nema dokaza
Ugledni beogradski advokat Jovan Pavlovi}, koji se ve} 20 godina bavi krivi~nim predmetima, nakon {to je prethodno bio zamjenik okru`nog tu`ioca Beograda, ka`e za na{ list da u svojoj praksi nije nai{ao na takvo kr{enje zakona kao {to je to slu~aj uhap{enog Rendi}a. - Radi se o tome da je Afganistan raspisao crvenu potjernicu za Rendi}em zbog ne~ega {to se tvrdi da je krivi~no djelo izvr{eno u toj zemlji. Navodno, tra`e ga zbog nestanka ne-

Mujanovi}: Ima dosta prijatelja

Sremska Mitrovica: Nezakonito pritvoren bh. dr`avljanin

kornja~u. Koji je Va{ `ivotni moto: Radom do uspjeha. Va{ najbolji prijatelj je: Imam dosta dobrih prijatelja. Pratite li politi~ku situaciju: Ne pretjerano, tek onoliko da sam u toku de{avanja. Da imate 15 minuta vlasti, {ta biste prvo uradili: Suvi{e kratko vrijeme da se uradi ne{to bitno. Biste li u~estvovali u {ouu realnosti: Ne, moj privatni `ivot je moja stvar, ne predmet ne~ije zabave i eventualnog ismijavanja.

SMS
ISPRAVAN POSTUPAK - U potpunosti podr`avam Jasmina Adrovi}a {to je postupio ispravno brane}i svog oca od razbojnika. Ti huligani vjerovatno imaju nekoga ko stoji iza njih, sve su to babini sinovi kojima su o~evi na vlasti i misle da im ne mo`e niko ni{ta. Stidim se {to sam Bosanac s ovakvom vlasti. Jadno! ZAMKE I KORISTI - Bojim se da }e SDP upasti u zamku politikantstva i mo`da }e kratkoro~no imati neke koristi od koalicije sa SDA, ali dugoro~no }e, kod ljudi koji razmi{ljaju svojom glavom i koji su ogor~eni djelovanjem SDA kadrovika u prote-

Dnevni avaz 061-142-015
se grijanje isklju~i! Tako|er, tra`imo, kako i zakon nala`e, i tople radijatore i ni{ta vi{e! Dosta je monopolista i hara~lija. GDJE SU PARE ^uj, ka`e Emil Vlajki da }e on sprije~iti islamizaciju nekog dijela BiH. Kakve gluposti i rasipanje energije! Ima li iko da }e sprije~iti siroma{tvo u ovoj jadnoj zemlji? Ovakve karikature poput Vlajkija i ne mogu re}i ni{ta pametnije. Nadam se da }e se neko na}i pa postaviti pitanje ili krenuti u rje{avanje pitanja koje glasi: Gdje su pare pokradene od ovog sada podobro osiroma{enog naroda? Koga vi{e zanima nacionalizam kada su prazni stomaci?

Rendi}: Uhap{en na granici u Ra~i

Pavlovi}: Vi{egodi{nje iskustvo

kakva dva prstena. Nakon hap{enja u Ra~i, Rendi} je stavljen u ekstradicioni pritvor. Sve je to uredu, ali prema srbijanskom zakonu, Rendi} je mogao ostati u pritvoru 18, a najdu`e 40 dana i ni dana vi{e. Propisi su ovdje vrlo jasni - isti~e advokat Pavlovi}, koji brani Rendi}a sa jo{ dvoje kolega. Prema zakonima dr`ave Srbije, navodi Pavlovi}, ako u roku od 18, odnosno 40 dana „dr`ava molilja“, u ovom slu~aju Afganistan, ne dostavi validnu dokumentaciju kao dokaz o krivi~nom djelu, pritvorenik mora biti pu{ten iz pritvora. Potom se protiv njega vodi redovan postupak. - Do danas nijedan validan dokument koji bi ukazivao na Re-

ndi}evu krivicu nije stigao iz Afganistana. Stigao je samo nekakav papir napisan ne~itkim rukopisom, njihovim pismom, koji sugeri{e nekakva ljubavna pisma, {to nema nikakvu dokaznu vrijednost. Posebno zato {to zakon u Srbiji propisuje da svaki dokument koji se prilo`i kao dokaz mora biti original ili, ako je u pitanju prepis, da mora biti ovjeren - ka`e Pavlovi}.

Pritu`ba Briselu
U borbi da iz pritvora u Sremskoj Mitrovici oslobodi svog branjenika, advokat Pavlovi} obratio se najvi{im sudskim instancama, ministru pravde, {efu diplomatije, predsjedniku Borisu T adi}u i drugim institucijama tra`e}i od njih intervenciju da se u Rendi}evom slu~aju po{tivaju ljudska prava i zakoni Srbije. Prema informacijama „Dnevnog avaza“, nakon saznanja o vi{emjese~nom nezakonitom dr`anju Jasmina Rendi}a u pritvoru, me|unarodne organizacije koje se u BiH bave pitanjem ljudskih prava ovih dana }e pismom obavijestiti nadle`ne institucije u Briselu o ovom slu~aju. A. HAD@I]

Prijateljstvo Srbije i Afganistana
- Jasmin je zbog svega {to mu se doga|a u vrlo lo{em psihi~kom stanju. Uspostavili smo kontakt s Ambasadom BiH u Beogradu, znam da ga posje}uju i konzul i ambasador Bori{a Arnaut. Apsurd je {to je Srbija u ovom slu~aju tranzitna zemlja i {to je njena uloga zakonom regulisana. Mo`ete li zamisliti da se Afganistan u svom posljednjem pismu, u kojem ponovo nema dokaza protiv Rendi}a, poziva na „prijateljske odnose izme|u Afganistana i Srbije“ - ogor~en je advokat Pavlovi}.

klom mandatu, imati nesagledive negativne posljedice. SDP je na potezu, pa }emo da vidimo! RATNA ZONA Sarajevo nam je posljednjih dana kao ratna zona, ne pro|e dan da se ne puca, bombe bacaju, objekti di`u uzrak. Pa, rat je davno zavr{en! [ta rade vi{e ta policija i SIPA i ostali korisnici bud`eta? Neka ih hapse i zatvore. Dokle }e po{ten svijet ispa{tati zbog budala i kriminalaca? MONOPOLISTI I HARA^LIJE - Sarajevske „Toplane“ potra`uju 73.014 miliona maraka za grijanje i prijete gra|anima isklju~enjima. Ja bih njima poru~io da i gra|ani potra`uju povrat novca za dane kada

Ratni zlo~in nad bo{nja~kim i hrvatskim civilima

Dragan Rodi} potpisao sporazum o priznanju krivice
Dragan Rodi} zvani [aula zaklju~io je s Tu`ila{tvom BiH sporazum o priznanju krivice za ratne zlo~ine po~injene nad civilima bo{nja~ke i hrvatske nacionalnosti u Drvaru od 1992. do 1995. godine, prenosi Srna. U skladu sa sporazumom, tu`ilac Posebnog odjela za ratne zlo~ine pri Tu`ila{tvu BiH saglasan je da Sud BiH na osnovu tog sporazuma optu`enom izrekne kaznu zatvora koju mu Sud odmjeri, a u rasponu izme|u sedam i osam godina zatvora, saop}eno je iz Tu`ila{tva BiH. Rodi} sklapanjem sporazuma u potpunosti priznaje izvr{enje krivi~nog djela zlo~ina protiv ~ovje~nosti i ratnog zlo~ina protiv zarobljenika, kako je navedeno u optu`nici Tu`ila{tva BiH od 10. juna ove godine, pa se potpisivanjem sporazuma odri~e prava na su|enje i prava `albe na presudu koju mu izrekne Sud BiH, navodi se u saop}enju. Rodi} se, izme|u ostalog, tereti da je od maja 1992. do kraja 1995. godine, na podru~ju Drvara, u~estvovao u nezakonitom uspostavljanju i odr`avanju sistema ka`njavanja i zlostavljanja civila bo{nja~ke i hrvatske nacionalnosti u Osnovnoj {koli „Slavko Rodi}“ i u logoru Kamenica, navodi se u saop}enju.

Drvar: Civili zlostavljani u osnovnoj {koli

panorama

Dnevni avaz, nedjelja, 24. oktobar/listopad 2010.

11

SANSKI MOST Nesvakida{nje vjen~anje u zgradi Op}ine

Osman Leti} u devetoj deceniji najstariji mlado`enja u Krajini
Mlada 30 godina mla|a od njega Upoznali se ljetos na sve~anosti otvaranja jedne d`amije kod Sarajeva
Osman Leti} (88), mje{tanin sela Vrhpolje, op}ina Sanski Most, sklopio je ju~er brak sa 30 godina mla|om Munirom Kuri} iz Zavidovi}a. Bra~ni ugovor je zaklju~en pred mati~arem u zgradi Op}ine Sanski Most, a sve~anom ~inu prisustvovali su najbli`i ~lanovi porodice Leti}. - Dvadeset posljednjih godina `ivim sam, nakon {to mi je umra prva `ena. Dosadila mi je samo}a i odlu~io sam da preostale dane `ivota podijelim s nekimobja{njava starina Leti}. Ovaj omiljeni Vrhpolj~anin i veliki vjernik, sada{nju izabranicu upoznao je ljetos na sve~anosti otvaranja jedne d`amije kod Sarajeva. Tada su razmijenili i brojeve telefona. - Osman me nazvao i pitao me da li }u se udati za njega. Nisam dugo razmi{ljala, jer se nikad u `ivotu nisam udavala, a bila sam ve} i izgubila svaku nadu - pri~a Munira. O~evom braku prisustvovali su i dva Osmanova sina i k}erka, koji su podr`ali oca u njegovoj namjeri. - @ivimo daleko od Sanskog Mosta i nismo u prilici da ~esto obilazimo oca. Zadovoljni smo {to sada ne}e biti sam i {to }e imati ko da brine o njemu- ka`e Osmanova k}erka Amira. Osman Leti} ima brojno potomstvo, 11 unuka i osam praunu~adi. Ako nije za Ginisa, Leti} je barem najstariji mlado`enja u Sanskom Mostu, a mogu}e i u cijeloj M. DEDI] Krajini.

Ekipa koja je uradila film „Hipoksija“

Uspjeh mladih umjetnika iz Modri~e

Na filmskom festivalu u Gr~koj osvojili prvo mjesto
Na Sedmom me|unarodnom filmskom festivalu u gr~kom gradu Nausu, film prvjenac „Hipoksija“ snimatelja RTRS Vedrana Blagojevi}a, re`isera Vanje Marinkovi} i scenariste Pe|e Marinkovi}a iz Modri~e osvojio je prvu nagradu. Na festivalu su se predstavili re`iseri iz 55 zemalja sa ukupno 221 filmom. U kratkom filmu Modri~ana dominira mlad ~ovjek dezorjentisan u vremenu i prostoru. -Bili smo ograni~eni novcem, pa je scenario prilago|en tome. Na{e maksimalne mogu}nosti bile su jedan glumac, jedna prostorija, eventualno neke scene vani. Gledali smo da iskoristimo stari most u Modri~i, koji je zatvoren sa obje strane. Snimanje je trajalo oko ~etiri dana - ka`e re`iser N. S. filma Vanja Marinkovi}.

[ta mi se (ne)svi|a u Livnu

Rupe svuda po gradu
- Svi|a mi se plavetnilo livanjskog neba, topot livanjskih „divljih konja“ na planini Krug. Svi|a mi se osmijeh Livnjaka i Livanjki koji je najljep{i i naj~e{}i u BiH i kojeg nedostaje na zapadu, gdje sam penzionisan prije povratka u rodni kraj. Ne svi|a mi se {to je grad postao selo, a selo grad. Asfalt je u mnogim selima i to je dobro, ali su rupe svuda po gra- Izet Bu~o, penzioner du, posebno u Staroj ~ar{iji i u sporednijom ulicama A. K. ka`e Izet Bu~o, holandski penzioner.

Osman i Munira: Podijelit }e preostale dane `ivota

Promovirana historijska monografija Zvornika

Autor gra|u prikupljao 30 godina
U velikoj sali Skup{tine op{tine Zvornik promovisana je knjiga profesora Alije Uzunovi}a „Zvornik-historijska monografija“, u kojoj je autor na dokumentovan na~in dao doprinos istra`ivanju pro{losti Zvornika i Podrinja. Objavljivanje knjige u godini obilje`avanja {est vijekova postojanja Zvornika ima posebnu simboliku i zna~aj. - Skoro 30 godina Uzunovi}, koji sada `ivi i radi u Njema~koj, prikupljao je historijsku gra|u i pripremao monografiju o pro{losti Zvornika. Njeno objavljivanje kruna je njegovog vi{edecenijskog rada i istra`ivanja isti~e recenzent knjige Mirko Babi} i dodaje da je tretirana pro{lost Zvornika od najstarijih dana do 1992. godine, smatraju}i da je za doga|aje u posljednjoj deceniji 20. vijeka potrebna historijska distanca. - Moja monografija, koja je zasnovana na zvani~nim, nau~nim i historijskim dokumentima, vi{e je posve}ena historiji Zvornika, a manje bavljenjem ZvorSa promocije: Autor Alija Uzunovi} sa promotorima

Zavi~ajni muzej u Srebrenici

Po~ela sanacija prostorija
U Srebrenici su po~eli gra|evinski radovi na sanaciji prostorija Zavi~ajnog muzeja, za {ta je 10.000 KM obezbijedilo Ministarstvo civilnih poslova BiH, pi{e Srna. - Zbog ratnih o{te}enja krova i proki{njavanja, malter je otpadao sa plafona, pa su eksponati uklonjeni iz Muzeja da ne bi bili o{te}eni - izjavila je Vesna Ko~evi}, direktor Narodne biblioteke, u ~ijem je sastavu srebreni~ki Zavi~ajni muzej. Ura|en je projekat za sanaciju prostora koji je podr`alo Vije}e ministara BiH. - O~ekujemo da }e za 15-ak dana biti zavr{eni sanacija i kre~enje prostorija kako bi eksponati bili vra}eni i Muzej ponovo otvoren za posjetioce - naglasila je Ko~evi}. ni~anima - ka`e Uzunovi}, koji je ranije uradio i monografiju Kozluka. Osim Babi}a, o monografiji su govorili profesor Salih Kulenovi} i knji`evnik Atif Kujund`i}, a sli~ne promocije Uzunovi} planira odr`ati u Tuzli i Sarajevu te predstaviti na nekim od doma}ih i inostranih sajmova M. M. knjiga.

Tira` 1.000 primjeraka
Monografija je oboga}ena sa vi{e fotografija iz razli~itih perioda pro{losti Zvornika, a za naslovnu stranu pobrinula se slikarka Ilhana ^ati}. Knjigu je u tira`u od 1.000 primjeraka objavila Bosanska medijska grupa Tuzla, a podr`ala Op{tina Zvornik.

Predstava u Bosanskoj Kostajnici

„Bu|enje pozori{ta“ izvedeno tre}i put
Predstava polaznika prve ljetne {kole glume pod nazivom „Bu|enje pozori{ta“ koja je prvi put izvedena u okviru manifestacije „Kestenijada“ u Bosanskoj Kostajnici, bila je samo povod da ^lanovi studija M.A.S.K.E. na sceni se zadovolji interes gra|ana koji ba{ i nemaju priliku da vide ne{to sli~no. Stoga je i tre}i put ova predstava izvedena u prepunoj kino sali Narodne biblioteke „Nevenka Stanisavljevi}“. Mali amaterski studio kreativnih entuzijasta M.A.S.K.E. predstavio se prologom, recitacijama, ispovijestima, monolozima, a sve to je imalo i edukativni karakter bar kad su mladi u pitanju. Pored glumaca i muzi~ara, zasluga prije svega pripada voditelju {kole, studentu ~etvrte godine dramaturgije Sini{i Te{anovi}u koji je okupio mlade glumce i kroz njihovu glumu pokazao svoje umije}e. M. Hr.

Pravna borba trgovaca sa „Male pijace“ u Gora`du

Op}ina odbila produ`enje rje{enja za rad
Pija~ari u svoju korist imaju presude Kantonalnog suda Gora`de i Vrhovnog suda FBiH
Udru`enje trgovaca niskotarifnim robama „Mala pijaca“ iz Gora`da odr`alo je press konferenciju na kojoj je istaknuto da op}ina Gora`de donosi rje{enja kojima se odbijaju pojedina~ni zahtjevi trgovaca za produ`enjem rje{enja za rad, bez obzira na presude Kantonalnog suda Gora`de i Vrhovnog suda FBiH. Podsjetimo, nakon {to je Op}ina Gora`de odbila izdati rje{enja za nastavak rada na ovoj lokaciji, u namjeri da je pretvori u zelenu povr{inu, trgovci su pred nadle`nim sudovima uspjeli osporiti ovakvu odluku i predmete vratiti na ponovno odlu~ivanje. Oni upozoravaju da nadle`na op}inska slu`ba nije postupila ni po rje{enju Kantonalnog upravnog inspektora koji je nalo`io da se u roku od 30 dana okon~aju postupci na jedan od zakonom predvi|enih na~ina. U rje{enju inspektora, navedeno je da Slu`ba poziva trgovce „na o~itovanje“, te da odluke o produ`enju dozvola za rad nije donijela u zakonom predvi|enom roku, niti je stranke obavijestila za{to to nije uradila. Istovremeno, rje{enje komunalnog inspektora o zabrani rada i uklanjanju kioska sa „Male pijace“, poni{tilo je Op}insko vije}e, vra}aju}i ga prvostepenom organu i nala`u}i mu da otkloni sve povrede pravila postupka na koje ukazuju presude Vrhovnog i KantonaAl. B. lnog suda.

12

Dnevni avaz, nedjelja, 24. oktobar/listopad 2010.

tuzlanski kanton

GORNJE DUBRAVE Halil i Rafija Mumi} u braku 66 godina

^lanovi grupe „Alarm“ u Zagrebu

Lukav~ani na promociji u Zagrebu

Radilo se i zara|ivalo ljeti kako bi se moglo `ivjeti zimi
Dana{nja omladina slabo radi, a samo se `ale da nema posla U biv{oj dr`avi oduzeto mu 46 dunuma zemlje i osam dunuma {ume

Objavljen zbornik poezije „Vrisak kroz svilenu pau~inu“
U knji`nici i ~itaonici „Bogdan Ogrizovi}“ u Zagrebu promoviran je zbornik poezije „Vrisak kroz svilenu pau~inu“ te predstavljen istoimeni dvostruki album grupe „Alarm s.o.s.“koji je svojevrsni soundtrack koji prati zbornik. Na promociji je predstavljen i novi videosingl ‘Ramayana’ ovog muzi~kog benda. Promociji su prisustvovali Lukav~ani, autori zbirke poezije Jasmin Mujanovi} Mag koji je ujedno i autor dvostrukog albuma, Branislav Luki} Luka, Neven Du`evi} te urednik i recenzent izdanja Zvonko Horvat i profesor Mihad Saki} kao promotor i recenzent. U knjizi je zastupljeno devet autora sa podru~ja Balkana: Neven Du`evi}, Zal Kopp, Branislava Kosti} Gaca, Sabina Ko`elj-Horvat, Senka Laginja, Branislav Luki} Luka, Jasmin Mujanovi} Mag, Milan B. Popovi} i Livija Re{kovac. Tu se nalaze i fotografska ostvarenja autora Marine Grasilovi}, Simone Dim~evske, Milene Risti}, Vesne Djurice, Aleksandra Pribakovi}a, Branka Ostoji}a i BranislaM. Ka. va Luki}a Luke.

Izdvajanja iz bud`eta Op}ine Lukavac

Stara porodi~na ku}a sagra|ena 1938. godine

Bra~ni par Mumi}: ^ovjek mora da radi, jer sve je iz zemlje

Za KUD-ove 6.000 maraka
Do kraja godine predvi|eno je da se iz bud`eta Op}ine Lukavac KUD-ovima dodijeli 6.000 a udru`enjima gra|ana 7.000 maraka. Sredstva }e biti podijeljena po osnovu projekata. Shodno tome raspisan je drugi javni poziv za predlaganje projekata i to iz oblasti folklora i plesa, dramskog stvarala{tva, smotri KUD-ova, koncerata amaterskih ansambala, horova, radionica likovnog stvarala{tva, programa za djecu, ekologije, izgradnje i razvoja lokalne zajednice. Prednost imaju proM. Ka. jekti koji imaju sufinansiranje od 51 posto.

Akcija policije u O[ u Kakmu`u

Had`i Halil Mumi} (86) i njegova supruga Refija (84), najstariji `itelji Gornjih Dubrava kod @ivinica, u braku su 66 godina. Imaju troje djece, sina Nesiba, k}eri Seniju i Mevliju te desetero unu~adi. @ive u staroj porodi~noj ku}i, sagra|enoj 1938. godine, ~iji enterijer odslikava stari bosanski ambijent i duh jednog pro{log vremena.

Had` obavio 1978. godine
Halil je 1978. godine obavio petu islamsku du`nost had`. Vi{e od 70 godina u~i Kur’an, bez nao~ala i posti svaki ramazana. Tokom svoga `ivota dva puta je ispostio ljetni period. - Moje `ivotno opredjeljenje bila je poljoprivreda. Imali smo dosta zemlje koju smo obra|ivali, od toga smo i `ivjeli. Bilo je i lo{ih godina, kada nije bilo dobrog roda. Uvijek sam imao

Educirali djecu o saobra}ajnim propisima

[tedio novac
Svoj `ivotni vijek Halil je posvetio poljoprivredi, samo je, kako ka`e, 40 dana radio u „Konjuhu“ gdje je uvidio da taj posao nije za njega, jer nema vremena za zemljoradnju.

dvije-tri krave i volove koje sam hranio. Tako da sam uglavnom sticao i zara|ivao tokom ljeta, kako bih pre`ivio zimu. [kolovao sam djecu, zara|ivao i `ivio normalno. [tedio sam novac za odlazak na had` i ta mi se `elja ispunila. Zemljoradnja je `iva patnja. ^ovjek mora da radi, jer sve je iz zemlje i hrana i sam ~ovjek. Dana{nja omladina slabo radi, a samo se `ale da nema posla. Pogledajte koja je neobra|ena zemlja - govori nam Halil.

Naru{eno zdravlje
Pri~aju}i o svom `ivotu, istakao je najte`i trenutak, kada su mu je u biv{oj

dr`avi oduzeto 46 dunuma zemlje i osam dunuma {ume. Ve} skoro 15 godina ne obra|uje zemlju naru{eno je zdravlje njemu i supruzi. - Volio bih ja da mogu raditi, obra|ivati zemlju kao nekada. Nije meni te{ko, ali zdravlje mi nije najbolje. Imam sr~anih problema i kre}em se uz pomo} {tapa. Nisam penzioner jer nemam nikakvih primanja. Pomognu mi moja djeca i unu~ad, tako i `ivim. Supruga Refija ima slab vid, pa nam ja nekad napravim kafu, a snaha nam skuha i donese jelo - pri~a sa osmijehom had`ija Halil.
S. MUMI]

Nakon {to je toplovod iz Eko-toplane stigao u centar Gra~anice

Djeca su u~ila savladati prepreke

Radijatori topli u ~etiri {kole i dvije zgrade Op}ine
Kako je i planirano, ove godine su toplovodi iz Ekotoplane Gra~anica koja je smje{tena u industrijskoj zoni dovedeni do centra grada. Na njih su priklju~ene Druga O[ i O[ „Hasan Kiki}“, Gimnazija „Dr. Mustafa Kameri}“ i Mje{ovita srednja {kola, te stara i nova zgrada Op}ine. Toplovodi su dovedeni i do zgrade Op}inskog suda, stambeno-poslovne zgrade Petokatnice, do nekoliko banaka i Gradske apoteke, te prodavnica doo „Bosna“. Direktor „Eko-toplane“ Hasan Mostarli} ka`e da problema sa grijanjem novih i starih potro{a~a ne}e biti, jer se na legeru nalazi oko 8.000 kubnih metara bio-mase. Nastavak polaganja toplovoda planiran je za narednu godinu, do kada }e biti sa~injen spisak zainteresovanih vlasnika privatnih firmi i doma}instava, te jaH. ^. vnih ustanova.
Eko-toplana u Gra~anici

Pripadnici Policijske stanice za bezbjednost saobra}aja Doboj I na pokretnom poligonu u dvori{tu Osnovne {kole u Kakmu`u kod Petrova educirali su u~enike iz oblasti saobra}aja i saobra}ajnih propisa. Na poligonu su bili postavljeni saobra}ajni znaci, semafori i horizontalna i vetikalna signalizacija. U ovakvim uvjetima u~enici su vozili bicikl i kretali se kao pje{aci. Vje`ba je organizovana u okviru akcije „Za{titimo djecu u saobra}aju“, sa ciljem pove}anja bezbjednosti u~enikapje{aka u saobra}aju. H. ^.

Odluke Kantonalne vlade

Oko 160.000 KM potpore za nauku
Vlada Tuzlanskog kantona dala je saglasnost Ministarstvu obrazovanja, nauke, kulture i sporta za program raspodjele sredstava planiranih za nauku u kantonalnom bud`etu za 2010. godinu, pi{e Fena. Za sufinansiranje izrade i odbrane 49 doktorskih disertacija odobreno je 46.550 KM, za 113 magistarskih radova 67.800 KM, za 39 nau~no -istra`iva~kih projekata 19.000 KM, za organiziranja 23 nau~na skupa 23.500 KM te za sufinansiranje tri prezentacije nau~nih i stru~nih radova studenata 1.650 KM.

Postavljanje rasvjete u Banovi}ima

Osvijetljeno 3.000 metara u ~etiri ulice
Banovi}ani koji `ive na marginama grada vi{e ne}e zazirati od mra~nih ulica. Ovih dana okon~ana je realizacija projekta modernizacije uli~ne rasvjete. Osvijetljeno je oko 3.000 metara prostora, a vrijednost investicije je oko 100.000 KM. Novu rasvjeta postavljena je u ulicama: Brezici, Radni~ka, Rasadnik i @eljezni~ka. U @eljezni~koj ulici postavljena su 23 rasvjetna stuba koja pokrivaju vi{e od 700 metara. U ulicama Rasadnik i Radni~ka osvijetljeno je 1.000 metara prostora. Stanovnici u ulici Rasadnik do sada nisu imali nikakvu rasvjetu, a u Radni~koj ulici, ta~nije u njenom produ`etku od raskrsnice prema Fabirici „Helios“ pa prema brani Bre{tica, postavljeni su dodatni rasvjetni stubovi. U Brezicima, du` glavne putne komunikacije koja prolazi kroz ulicu, postavljena su 34 rasvjetna stuba. Osvijetljeno je 1.160 metara. Ovim projektom pove}ana je sigurnost vozila i N. M. pje{aka.

crna hronika

Dnevni avaz, nedjelja, 24. oktobar/listopad 2010.

13

BANJA LUKA Upad u objekt „Ne{kovi} osiguranja“

Naoru`ani i maskirani razbojnici oteli novac
U sklopu osiguranja nalazi se i {alter Pavlovi} banke, odakle su razbojnici tako|er pokupili novac
^etiri maskirana i naoru`ana razbojnika upala su prekju~er oko 18.30 sati u prostorije „Ne{kovi} osiguranja“, u sklopu kojeg se nalazi i Pavlovi} banka, u Banjoj Luci, odakle su odnijeli za sada neutvr|enu koli~inu novca.
Banjalu~ki sud: Primjerena kazna

Okru`ni sud Banja Luka

Zdravku Milakovi}u osam godina zatvora
Zdravko Milakovi} (56) iz Banje Luke osu|en je na osam godina zatvora u banjalu~kom Okru`nom sudu zbog ubistva {urjaka Drage Vukovi}a (59) u selu Sutra{njica kod Banje Luke. Presudi je prethodio sporazum o priznanju krivice koji je optu`eni sklopio s Okru`nim tu`ila{tvom u Banjoj Luci. Prema rije~ima njegovog advokata, Milakovi} je u vrijeme ubistva bio u stanju bitno smanjene ura~unljivosti, te je du`ina kazne primjerena za po~injeno djelo. Kao olak{avaju}e okolnosti Milakovi}u su, prema rije~ima sudije Olge Male{evi}, uzeti priznanje djela, izra`avanje kajanja i ~injenica da nije osu|ivan. Prema navodima optu`nice, Milakovi} se teretio da je 17. maja iz pi{tolja ubio brata svoje supruge Dragu Vukovi}a ispaliv{i u njega dva hica koja su ga pogodila u rame i glavu. Obojica su i ranije bila u sukobima, a osu|eni je ~ak nekoliko dana prije tragi~nog doga|aja po selu pri~ao da }e B. S. ubiti Vukovi}a.

Prijetili oru`jem
Kako saznajemo iz policijskih izvora, razbojnici su bili naoru`ani sa dva pi{tolja i dvije automatske pu{ke i do objekta u banjalu~kom naselju Zalu`ani, u kojem se zajedno nalaze dvije poslovnice, osiguranja i banke, dovezli su se crvenim „golfom“, kojim su i pobjegli. - Obavljen je uvi|aj, kojem je prisustvovao i de`urni tu`ilac. Iz osiguranja i banke jo{ nisu stigli od{tetni zahtjevi te se ne zna koliko je novca odneseno - kazali su u banjalu~koj policiji. Razbojnici su bili u bijelim odijelima i s crnim „fantomkama“ na glavi. S obzirom na to da se obje poslovnice nalaze na istoj lokaciji i da su {alteri u neposrednoj blizini, u plja~ki su pokupili i nekoliko stotina maraka iz dnevnog pazara

Prostorije „Ne{kovi} osiguranja“: Intenzivna istraga

(Foto: B. Spaseni})

„Ne{kovi} osiguranja“. - U{li su u prostorije i uperili oru`je, a u tom trenutku unutra je bilo nekoliko mu{terija i radnika. Naredili su da svi legnu na pod, pa dok je jedan dr`ao na ni{anu sve koji su se u tom trenutku zatekli u objektu, trojica su otvarali ladice i priru~ne kase i uzimali novac. Nisu pucali i nije bilo povrije|enih. Nakon {to

su pokupili novac, istr~ali su iz objekta, sjeli u automobil i velikom brzinom pobjegli u pravcu Lakta{a kazali su ju~er zaposleni u „Ne{kovi} osiguranju“.

La`ne tablice
Jedan od njihovih radnika uspio je zapamtiti registarske oznake, koje je kasnije dao policiji, ali se pretpostavlja da se radi o

la`nim tablicama. U Pavlovi} banci nisu `eljeli komentirati ova de{avanja, niti izlaziti s procjenom ukradenog novca, ali se pretpostavlja da se radi o cjelodnevnom pazaru, dok }e ta~an iznos saop}iti u ponedjeljak. - U toku je intenzivna potraga za po~iniocima i rad na rasvjetljavanju ovog djela - kratko su poru~ili iz B. S. CJB Banja Luka.

Nesre}a u Banjoj Luci

Poginuo motociklista
Bo{ko ]urkovi} (26) iz Banje Luke poginuo je preksino} u saobra}ajnoj nesre}i koja se dogodila u ulici Majevi~kih ustanika u Banjoj Luci. Kako nam je potvr|eno iz Centra javne bezbjednosti Banja Luka, ]urkovi} je vozio motocikl kojim je izletio s ceste i poginuo. - U ovoj saobra}ajnoj nesre}i nije bilo drugih u~esnika. Na licu mjesta obavljen je uvi|aj i o slu~aju obavije{ten de`urni tu`ilac banjalu~kog Okru`nog tu`ila{tva. Uzroci jo{ nisu poznati, ali se pretpostavlja da je u pitanju neprilago|ena brzina vo`nje. Mladi} je stradao na licu mjesta - kazali su u baB. S. njalu~koj policiji.

D`elikani kod Srebrenika

U po`aru izgorjela vikendica
Na vikendici Hilmije Im{irovi}a u blizini naselja D`elikani kod Srebrenika izbio je po`ar ~iji uzrok jo{ nije poznat. Tek nakon {to je vatra zahvatila ve}i dio objekta po`ar su primijetili mje{tani susjednog naselja Kuzumovi}i koji su obavijestili policiju i PVJ Srebrenik. Do dolaska vatrogasaca izgorio je ve}i dio drvene konstrukcije. Nakon {to su se s vatrogasnim vozilom probili do zapaljene vikendice, vatrogasci su lokalizirali po`ar i sprije~ili {irenje vatrene stihije na obli`nji stambeni objekat. U po`aru je uni{tena vikendica i stvari koje su se nalazile unutra, ali se njen vlasnik u prvi mah nije mogao izjasniti o visini materijalne {tete. Uvi|aj na licu mjesta obavili su pripadnici Odjela kriminalisti~ke policije PS Srebrenik. O. M. Vatrogasci sprije~ili {irenje vatre

Vozilom usmrtio staricu
Petra Vodna (62) iz Tesli}a poginula je prekju~er u ovom gradu u saobra}ajnoj nesre}i kada ju je, dok je vozila bicikl, udario automobil „fiat bravo“ (262-J-894) za ~ijim je upravlja~em bio @. \. (48) iz Tesli}a. Uvi|aj su zajedno s okru`nim tu`iocem iz Doboja obavili pripadniH. ^. ci policijskih stanica Doboj i Tesli}.

Policijska stanica Srebrenik

Iz {tala ukradena dva teleta
Policijskoj stanici Srebrenik obratio se R. D. iz naselja Crveno Brdo i prijavio da je provaljeno u njegovu {talu. Lopovi su razvalili katanac na ulaznim vratima, a potom ukrali mu{ko tele staro oko tri mjeseca, ~ija je vrijednost, prema procjeni vlasnika, oko 1.200 maraka. Prema informacijama iz MUP-a Tuzlanskog kantona, provaljeno je i u {talu B. D. u susjednom naselju Jasenica, iz koje je tako|er ukradeno tele vrijedno 1.200 KM. O kra|ama je obavije{ten kantonalni tu`ilac, a uvi|aj na licu mjesta obavili su pripadnici Odjela kriminalisti~ke policije PS Srebrenik koji tragaju za loO. M. povima.

(Foto: O. Mujki})

Donje Dubrave kod @ivinica

Starac te`e povrije|en u porodi~noj tu~i
Nekoliko osoba je povrije|eno, od kojih jedna te`e, u porodi~noj tu~i koja se dogodila prekju~er u popodnevnim satima u Donjim Dubravama kod @ivinica. Nakon sva|e do{lo je do tu~e u kojoj su u~estvovali I. D. (49) i njen sin M. D. (23) s jedne strane i E. D. (72) te njen suprug H. D. (72) s druge strane, svi iz Gornjih Dubrava. Te{ke povrede zadobio je H. D., dok je njegova supruga E. D. lak{e povrije|ena. Ljekari se nisu izjasnili o stepenu povreda kod M. D. [ta je razlog ovog doga|aja, u MUP-u Tuzlanskog kantona jo{ ne znaju. Uvi|aj su obavili slu`benici Odjela kriminalisti~ke policije Policijske A. Mu. uprave @ivinice.

Ozlije|eni u tu~i
Ismet Dogled (49) i Ra{id Dogled (19) iz Zenice zadobili su te{ke povrede u tu~i u mjestu Crnovlje kod Viteza, kada su ih napali Samir Babanovi} i Sumedin Dizdarevi} iz Zenice. Njima je pomo} ukazana u bolnici „Fra Mato Nikoli}“ u Novoj Biloj, a Dogled je prevezen u bolnicu Ko{evo, gdje je zadr`an na lije~enju.

14

Dnevni avaz, nedjelja, 24. oktobar/listopad 2010.

crna hronika

OBRA^UNI Incident u sarajevskom naselju Aneks

Obavljen uvi|aj na mjestu udesa

Potraga za mladi}ima koji su pucali iz pi{tolja pa bacili bombu
Uhap{en Haris Mili}, koji se tereti da je s Amelom Ja{arevi}em bacio bombu na „Music“
U sarajevskom naselju Aneks u Prijedorskoj ulici do broja 22 ju~er sat iza pono}i do{lo je do pucnjave, a zatim je aktivirana i ru~na bomba. U pucnjavi, u kojoj su u~estvovali za sada nepoznati mladi}i, kao i u eksploziji bombe nije bilo povrije|enih, ali je fasada na stambenoj zgradi gdje se nalazi prizemni stan ~iji je vlasnik S. R., a koji koristi B. S., o{te}ena od gelera, a od detonacije su popucala i stakla na balkonu na gornjem spratu. slu`bi Doma zdravlja Srebrenik, a potom je prevezen u UKC Tuzla, ~iji su ljekari konstatirali lak{e povrede. Uvi|aj su obavili policajci iz Srebenika. S obzirom na ~injenicu da se za upravlja~em „golfa“ nalazio policajac, uvi|aju su prisustvovali i pripadnici Jedinice za profesionalne standarde MUP-a Tuzlanskog kantona. Obavljeno je i alkotestiranje voza~a „golfa“, koje je pokazalo da nije O. M. bio pijan.

Bare kod Srebrenika

„Golfom“ oborio pje{aka
U Barama kod Srebrenika dogodila se saobra}ajna nezgoda u kojoj je povrije|en pje{ak Muradif Medi} iz Bara. Pje{aka je automobilom „golf 1“ (206-J550) udario [emsudin K. iz Babunovi}a kod Srebrenika. Prema izjavama o~evidaca, do nezgode je do{lo kada je pje{ak, nose}i na ramenu drva koja su mu zaklanjala pogled, neoprezno poku{ao prije}i cestu. Povrije|enome je prva pomo} ukazana u Hitnoj

Zate~en u stanu
Prema rije~ima kom{ije Age Jarovi}a, pola sata poslije pono}i grupa mladi}a se sva|ala u blizini zgrade s brojem 22. Odmah poslije toga za~uli su se pucnji, a zatim i strahovita eksplozija. Poslije toga mladi}i su se razbje`ali.
Jarovi} pokazuje mjesto eksplozije

Po`ar u Sarajevu

Stanari ugasili vatru
S vanjske strane ulaznih vrata stana vlasni{tvo L. E., koji se nalazi u ulici Dr. Fetaha Be}irbegovi}a na broj 21 u Sarajevu, preksino} je izbio po`ar. Nije bilo povrije|enih osoba, a vatra je o{tetila ulazna vrata susjednog stana. Po`ar su ugasili stanari. Nakon obavljenog uvi|aja sudski vje{tak je konstatirao da je po`ar izazvan namjerno.

(Foto: S. Saletovi})

Nesre}a u Pelagi}evu

Poginuo Jovo Staki}
Jovo Staki} (46) iz Pelagi}eva poginuo je u te{koj saobra}ajnoj nesre}i koja se dogodila prekju~er u Pelagi}evu. Prema informacijama dobojske policije, Staki} je, voze}i automobil „mercedes“, izgubio kontrolu nad vozilom i sletio u kanal. Te{kim povredama 46-godi{njak je podlegao na licu mjesta. Uvi|aj su obavili pripadnici Policijske stanice H. ^. Pelagi}evo.
Od detonacije popucala stakla

prona{le su ~ahure od metaka i osigura~ od ru~ne bombe. Policija traga za akterima pucnjave i za sada nepoznatim bomba{em. U spomenutom stanu zate~en je Haris Mili} (19) iz Sarajeva, kojeg su pripadnici Tre}e policijske uprave uha-

psili zbog sumnje da je 20. oktobra zajedeno s Amelom Ja{arevi}em (19) bacio ru~nu bombu na ljetnu ba{tu kafi}a „Music“, u sarajevskom naselju Pofali}i. Ovo je ve} tre}a bomba ba~ena u vatrenim obra~unima grupe pritvorenog

Adela Murtovi}a (19), koji se tereti da je ispred kafi}a „Music“ u obje noge iz pi{tolja ranio Muamera Hela}a (30), koji ga je poku{ao izbaciti iz kafi}a ~iji je vlasnik.

Pokrenuta istraga
Bomba je prekju~er ba~ena i na Murtovi}evu ku}u u ulici Ru|era Bo{kovi}a na Pofali}ima. S obzirom na to da su u~estali obra~uni izme|u ove grupe mladi}a s Hela}em, niko za sada sa sigurno{}u ne mo`e tvrditi {ta je u pozadini ovog sukoba. Hela} je kao razlog obra~una naveo da se ova grupa momaka `eli probiti u sarajevskom podzemlju ~ine}i ovakve incidente. Iz Kantonalnog tu`ila{tva saznajemo da je pokrenuta istraga protiv Harisa Mili}a i da je tu`ilac za njega i Ja{arevi}a predlo`io Ad. A. pritvor.

Samoubistvo u Banjoj Luci

Ilija Vu~enovi} bacio se pod voz
^etrdesetpetogodi{nji Ilija Vu~enovi} izvr{io je samoubistvo prekju~er oko 18 sati u banjalu~kom naselju Zalu`ani. Kako nam je potvr|eno u policiji, Vu~enovi}a je pregazio teretni voz koji je saobra}ao kroz ovo banjalu~ko naselje. - Samoubistvo se dogodilo u blizini pru`nog prijelaza. On je le`ao na pruzi kada ga je pregazio teretni voz. Uvi|ajem je utvr|eno da nije bilo elemenata krivi~nog djela - kazali su B. S. u CJB Banja Luka.

- Ovo nije prvi put da se de{avaju ovakvi incidenti u na{oj ulici. U stanu blizu kojeg je ba~ena bomba `ivjeli su i okupljali su se sumnjivi momci. Gazda stana `ivi u [vicarskoj, mo`da nije ni svjestan da je stan izdao problemati~nim osobama - ka`e Jarovi}. Policijske patrole do{le su na lice mjesta i obavile uvi|aj. Na mjestu obra~una

Prijedorska ulica broj 22: Stan u kojem je uhap{en bomba{

Uhap{eni u Prijedoru

Iz ku}a i prodavnica krali novac
Prijedorska policija rasvijetlila je osam krivi~nih djela te{ke kra|e i uhapsila ~etiri osobe iz Prijedora i jednu iz Jajca jer su kra|ama ostvarila protivpravnu imovinsku korist od oko 15.000 KM. U momentu hap{enja, za jednim licem na snazi je bila potjernica Kaznenopopravnog zavoda Zenica, saop}eno je iz Centra javne bezbjednosti Banja Luka. Utvr|eno je da je ova grupa tokom septembra provalila u pet porodi~nih ku}a i tri trgovinska objekta, odakle je krala novac i druge vrijedne predmete, ostvariv{i pri tome protivpravnu imovinsku korist od oko 15.000 KM. Prijedorska policija rasvijetlila je i 18 krivi~nih djela oduzimanja vozila koja su tokom jula, avgusta i septembra izvr{ila dva maloljetnika iz Prijedora. Utvr|eno je da su oni, koriste}i nepa`nju vlasnika, ulazili u otklju~ana vozila koja su odvozili i ostavljali na nepoznatim lokacijama.

Na putu Derventa - Prnjavor

Te{ko povrije|ena Slavica Stani}
Slavica Stani} (46) iz Prnjavora te{ko je povrije|ena u saobra}ajnoj nezgodi koja se dogodila prekju~er oko 14 sati na magistralnom putu Derventa - Prnjavor, u naselju Vijaka. Stani} je bila u automobilu „renault tvingo“ i za sada je iz neutvr|enih razloga udarila u „volkswagen“ koji je vozio Dragan Milivojac (47) iz Donjih [trbaca, pa potom u stub uli~ne rasvjete. Nakon pregleda u prnjavorskom Domu zdravlja, Slavica Stani} s te{kim povredama grudnog ko{a i nogu preba~ena je u banjalu~ki D. ^. Klini~ki centar.
O{te}ena vozila na mjestu nezgode
(Foto: D. ^oli})

biznis

Dnevni avaz, nedjelja, 24. oktobar/listopad 2010.

15

PRIJEDOR Lazo Mar~eti}, direktor ribnjaka Sani~ani

Ne proizvodimo ribu, ve} ~isti poslovni minus
Na tr`i{tu Srbije cijena sni`ena sa 2,5 na 1,5 eura Doma}e vlasti nisu stvorile povoljan ambijent za poslovanje Nema podsticaja za privredu
Lazo Mar~eti}, direktor ribnjaka Sani~ani kod Prijedora, u kojem je prije desetak dana po~eo jesenji izlov ribe, ka`e za „Avaz“ da u ovom ribnjaku ne proizvode ribu, ve} ~isti poslovni gubitak. - Na`alost, nikoga ne interesira {ta proizvodimo, a meta zloupotreba je i podatak o koli~inama izlovljene ribe. Zloupotrebljavaju ga oni koji ribu prodaju nacrno. To tr`i{te, koje nam stalno obara cijenu, u RS je zastupljeno sa 50 posto. Bolje ne prolazimo ni u Srbiji, gdje jo{ jedino mo`emo izvesti ribu, jer je izvozna cijena sa 2,5 pala na 1,5 eura. Tu smo automatski u dubiozi, a od izvoza ne mo`emo odustati, jer sve koli~ine ribe ne mo`emo plasirati na doma}e tr`i{te - kazao je Mar~eti}. Dodaje da su proizvo|a~i ribe od resornih ministarstava i nadle`nih institucija RS o~ekivali da urade svoj dio posla, da stvore ambijent za proizvodnju, plasman, izvoz... - O~ito je da se oni bave samo time kako da nam

Trgovanje 1.323.063 KM

Sedmica u znaku negativnih kretanja
Glavni indeks zavr{io u minusu
Na ovosedmi~nom trgovanju na Sarajevskoj berzi ostvaren je promet od 1.323.063 marke, a u sklopu 312 transakcija ukupno je prometovano 887.408 vrijednosnih papira. U ovom periodu minimalno jedna trgovina obavljena je dionicama 38 emitenata. Od toga osam je ostvarilo porast cijene, dok je pad vrijednosti zabilje`ilo 13 emitenata. Na kotaciji kompanija promet je iznosio 40.891 KM, me|u fondovima 190.445, obveznicama FBiH 423.747, na primarnom tr`i{tu 459.033, a na sekundarnom 106.850 maraka. Najve}i porast cijene

Vrijednost indeksa
BIFX SASX-10 SASX-30 1,19% 0,62% 2,62% 1.486,22 888,82 916,02

Sani~ani: Manji izlov ribe nego ranijih godina

(Foto: D. Stojni})

uzmu i ovo malo du{e {to je ostalo. Privreda je potpuno onesposobljena, i za pre`ivljavanje, a kamoli za neku ozbiljniju proizvodnju i osvajanje novog tr`i{ta. U RS, jedino u svijetu, ne postoje podsticaji za proizvodnju hrane. Imamo samo dodatne namete. Ljudi koji su zalutali u svoju bran{u

rade vrlo odgovorne poslove, a o njima ne znaju ni{ta. Nameti su drasti~no pove}ani, od revizija, vodonaknada, preregistracija, uvo|enja notara... To sve, smi{ljeno u glavama ljudi koji ne znaju {ta zna~i proizvesti marku, jer je znaju samo potro{iti, dodatno optere}uje privredu - ka`e

Mar~eti}. Iz ribnjaka Sani~ani tokom jesenjeg izlova, koji }e trajati naredni mjesec, planiraju dobiti manje koli~ine ribe nego ranijih godina, kada je u ovom periodu izlovljavano izme|u 800 i 900 tona konzumne ribe.
M. ZGONJANIN

imala je BIG Investiciona grupa, od 6,21 posto, dok je najve}i pad zabilje`ila Pobjeda-Sport iz Gora`da, od 35,71 posto, saop}ila je Sarajevska berza. Vrijednost indeksa fondova BIFX porasla je za 1,19 posto, na 1.486,22 poena. Indeks SASX-10 izgubio je na vrijednosti 0,62 posto i iznosi 888,82 poena, dok je vrijednost indeksa primarnog slobodnog tr`i{ta SASX30 manja za 2,62 posto i iznosi 916,02 poena.

Gr~ki OTE `eli prodati udio u Telekomu Srbije
Gr~ka telekomunikacijska kompanija OTE namjerava prodati udio u Telekomu Srbije, objavile su agencije. Kako je navedeno, u OTE-u, koji u Telekomu dr`i 20 posto dionica, nisu `eljeli precizirati u kojem }e roku prodati udio, ali su potvrdili da je to namjera kompanije. Dodaje se da je OTE za taj paket u Telekomu Srbije prije 13 godina platio 600 miliona njema~kih maraka (300 miliona eura).

Uspje{an poslovni poduhvat Lamina in`injeringa iz Lukavca

Izrada energetskih monta`nih ku}a za strano tr`i{te
Ve}e du`e vrijeme firma izvozi objekte u Austriju i Hrvatsku
Lukava~ka kompanija Lamina in`injering na austrijsko tr`i{te ovih dana izvezla je prvu visokoenergetsku ku}u pravljenu od prirodnih materijala. Monta`nu pasivnu ku}u „Copule“ veli~ine 120 metara kvadratnih kupila je jedna firma iz Graca, a njena tr`i{na vrijednost je 100.000 eura. - Ra|ena je od potpuno prirodnih materijala, visokokvalitetnog uslojenog lijepljenog lameliranog drveta, s termoizolacijom na bazi celuloze. Ovaj objekt podrazumijeva malu potro{nju fosilnih goriva i neobnovljiSpecifi~nost objekta je u tome {to se u cijelosti gradi po sistemu klju~ u ruke, s interijerom izgra|enim u krugu tvornice, te se gotov proizvod izvozi na tr`i{te. Gradnja ku}e traje 60 dana. Lumina in`injering trenutno planira izgraditi 18 ovakvih ku}a koje }e plasirati na strano tr`i{te, a ve} du`e vrijeme izvoznici su sli~nih, niskoenergetskih ku}a, koje prodaju po ni`im cijenama. Niskoenergetske ku}e do sada su izvozili u Austriju i Hrvatsku, a u planu je i plasman na makedoA. Mu. nsko tr`i{te.

Promet 1.824.388 maraka

Obveznice stare devizne {tednje u fokusu ulaga~a
Na ovosedmi~nom trgovanju na Banjalu~koj berzi kroz 428 transakcija ostvaren je promet od 1.824.388 maraka, a najve}i je obavljen obveznicama stare devizne {tednje 3, u vrijednosti od 1.187.552 marke. Me|u fondovima ostvaren je promet od 19.800 maraka. Najlikvidniji je bio Bors invest fond, s prometom od 9.561 marku, uz pad cijene za 0,94 posto. Najve}i rast vrijednosti u ovoj sedmici imao je BLBprofit, od 2,14 posto, a ovo-

Vrijednost indeksa
BIRS FIRS 0,95% 1,76% 866,44 1.412,78

Lukavac: Ku}e pravljene od prirodnih materijala

vih izvora energije. To znatno utje~e na potro{nju energenata za grijanje i na emi-

siju ugljendioksida - ka`e za „Avaz“ Seudin Hidi}, direktor Lamina in`injeringa.

U Mostaru odr`an seminar za doma}e proizvo|a~e

U BiH vi{e od 10.000 artikala dobilo certifikat halal hrane
Kulturni centar „Kralj Fahd“ ju~er je u Mostaru, u saradnji s Agencijom za certificiranje halal kvaliteta BiH, organizirao seminar o temi „Halal standard“. Na seminaru su doma}e proizvo|a~e te uposlene u prodaji i uslu`no-ugostiteljskim djelatnostima upoznali s izradom osnovnih smjernica i uputa za halal proizvode. Midhat Ja{i}, predsjednik Odbora za standarde halal hrane, govorio je o {erijatskim aspektima halala i harama, o halal standardu, proceduri certificiranja, svjetskom halal tr`i{tu i o tehnologiji proizvodnje halal hrane. - Halal hrana mora, prije svega, biti zdravstveno ispravna i proizvedena po higijenskim zahtjevima, jer islam kao religija zahtijeva vrlo visok stepen higijene kako u na~inu `ivota tako i u pripremanju hrane. U BiH je vi{e od 10.000 artikala dobilo certifikat halal hrane, ali nisu svi jo{ stavili znak, tako da kupac ne mo`e prepoznati {ta je halal proizvod - kazao A. Du. je Ja{i}.

sedmi~ni gubitnik me|u fondovima bio je Kristal invest, ~ije su akcije pale za 5,86 posto. Vrijednost berzanskog indeksa BIRS pove}ana je za 0,95 posto, na 866,44 poena, dok je vrijednost indeksa fondova FIRS pala za 1,76 posto i na kraju ove radne sedmice iznosi 1.412,78 poena.

Berzanski barometar za 23. 10. 2010. godine

Euro/dolar 1,3954 Nafta 81,69 po barelu 0,24% 1,40%

Zlato 1.325,10 $ po unci 0,04%

16

Dnevni avaz, nedjelja, 24. oktobar/listopad 2010.

biznis

JU@NA KOREJA Ministri finansija G20 dogovorili historijsku reformu

Irska: Deficit iznosio 14,4 posto BDP-a

Zemlje u brzom razvoju dobile {est posto vi{e glasova u MMF-u
Evropske zemlje odrekle bi se dva mjesta u 24-~lanom upravnom odboru u korist dr`ava poput Kine, koja }e postati tre}a po utjecaju u Fondu
^lanice najve}ih svjetskih ekonomija i zemlje u brzom razvoju (G-20) postigle su ju~er na sastanku u Ju`noj Koreji dogovor o reformi Me|unarodnog monetarnog fonda (MMF), kojom bi brzo rastu}e privrede dobile ve}e ovlasti u upravljanju tom me|unarodnom finansijskom institucijom, javlja agencija Reuters. Agencija DPA javila je, pozivaju}i se na izvore me|u pregovara~ima, da reforma odra`ava premje{tanje globalnog ekonomskog utjecaja s tradicionalnih zapadnih privrednih sila na nove brzo rastu}e ekonomije poput Kine, Indije i Brazila. Reforme, o kojima se raspravlja godinama, stupit }e na snagu tokom 2011.

Podaci Eurostata za pro{lu godinu

Irski bud`etski manjak najve}i u Evropskoj uniji
Irska je pro{le godine imala najve}i bud`etski deficit u Evropskoj uniji (EU), dok je najvi{i nivo dr`avnog duga zabilje`en u Italiji, pokazale su nove procjene Eurostata, evropskog statisti~kog ureda. Ako se izuzme Gr~ka, ~ije }e podatke Eurostat objaviti sredinom novembra, irski bud`etski manjak u visini 14,4 posto udjela u bruto doma}em proizvodu (BDP) bio je najve}i u EU. Ostalih 26 zemalja lani je zabilje`ilo manjak u bud`etu, pri ~emu je u njih 24 do{lo do pogor{anja u odnosu na godinu ranije, dok je tek u dvije zemlje, Estoniji i Malti, stanje u bud`etu pobolj{ano, saop}io je Eurostat. Najve}i dr`avni dug posmatran kroz udio u BDPu zabilje`en je pro{le godine u Italiji i iznosio je 116 posto. Slijedi Belgija sa 96,2, Ma|arska sa 78,4 i Francuska sa 78,1 posto.

Globalni utjecaj
Prema sporazumu, evropske zemlje odrekle bi se dva mjesta u 24-~lanom upravnom odboru u korist zemalja u razvoju poput Kine, koja }e postati tre}a po utjecaju

Monetarna politika
Ministri finansija G20 tako|er bi se na dvodnevnom sastanku trebali obavezati da u budu}nosti ne}e nastojati umjetno odr`avati kurs doma}e valute na niskom nivou. Time bi trebali pokazati da su spremni jasno se suprotstaviti globalnom ratu valuta kojeg se svi pribojavaju. SAD i Evropska unija optu`uju Kinu da umjetno zadr`ava juan na niskom nivou kako bi njeni izvoznici ostali konkurentni. Vlada u Pekingu tvrdi da je pretjerano popustljiva monetarna politika Va{ingtona neodgovorna.

G20: Pritisak na Kinu da pove}a vrijednost juana

(Foto: AFP)

Mora ga platiti u roku od 30 dana

Mjesta u Izvr{nom odboru
Prema ju~er postignutom sporazumu, Kina, Rusija i Saudijska Arabija imat }e vlastita mjesta u Izvr{nom odboru MMF-a. Sada{njih pet najutjecajnijih ~lanica Fonda, SAD, Japan, Njema~ka, Francuska i Velika Britanija, ne samo da imaju vlastita mjesta u rukovodstvu MMF-a nego im je i dozvoljeno da imenuju svoje izvr{ne direktore.

zemlja u MMF-u. Sporazum zemljama u brzom razvoju daje dodatnih vi{e od {est posto glasa~kih prava. ^elnik MMF-a Dominik Stros-Kan (Dominique Strauss-Kahn) pozdravio je dogovor ocijeniv{i ga historijskim. MMF je me|unarodna finansijska institucija sa sjedi{tem u Va{ingtonu i okuplja 187 zemalja ~lanica.

Rusija razmatra mogu}nost pro{irenja Gr~ko-izraelski konzorcij u problemima

Albanija ulazi u projekt Aktor-HCH tra`i du`i rok plinovoda „Ju`ni tok“? za crnogorski autoput
Vodafone: Kupio indijsku firmu za mobilnu telefoniju

Indija zara~unala Vodafoneu 2,53 milijarde dolara poreza
Indija je britanskom divu za mobilnu telefoniju Vodafone ispostavila ra~un na ime poreznih obaveza u visini od 2,53 milijarde dolara zbog njegove kupovine indijske firme za mobilnu telefoniju i tra`i da ga podmiri u roku od 30 dana. - Porezni odjel za pravne subjekte izdao je nalog kojim od kompanije Vodafone International Holdings BV, koja je u vlasni{tvu grupe Vodafone, tra`i uplatu poreza u visini od 112,17 milijardi rupija (2,53 milijarde dolara) - navodi se u saop}enju. Zahtjev porezne slu`be nadovezao se na odluku suda koji je pro{log mjeseca odredio da kompanija mora platiti porez zbog 11,1 milijardu dolara vrijedne akvizicije ve}inskog udjela u indijskoj ~lanici grupe Hutchison Whampo, prenose agencije.

Zamjenik ruskog ministra vanjskih poslova Vladimir Titov najavio je mogu}nost da se Albanija uklju~i u projekt plinovoda „Ju`ni tok“, koji }e prenositi ruski plin do Evrope.

Vnesheconombank izlazi iz vlasni{tva

Titov je rekao da Rusija razmatra mogu}nost da se plinovod pro{iri i na Albaniju, navodi se u saop}enju albanske vlade nakon razgovora Titova s albanskim premijerom Salijem Beri{om, prenose agencije. Plinovod „Ju`ni tok“, zajedni~ki projekt ruskog Gazproma i italijanskog Enija, trebao bi prenositi ruski plin ispod Crnog mora, cjevovodom duga~kim 900 kilometara, do Bugarske preko Srbije do drugih evropskih zeRusija: Plin za evropske zemlje malja.

Gr~ko-izraelski konzorcij Aktor-HCH dostavio je Vladi Crne Gore zahtjev za produ`enje roka za pribavljanje neophodne bankarske garancije za realizaciju projekta gradnje dvije dionice autoputa Bar - Boljare, saop}io je crnogorski ministar prometa, pomorstva i telekomunikacija Andrija Lompar. On nije mogao precizirati koliko bi taj rok mogao biti produ`en i objasnio je da su u svakodnevnom kontaktu s predstavnicima gr~ko-izraelskog konzorcija i Evropskom investicijskom bankom. Aktor-HCH imao je rok do kraja oktobra da dostavi finansijske garancije za gra-

Lompar: Bankovne garancije

dnju autoputa. Crnogorska vlada u maju je prihvatila ponudu da konzorcij gradi 63,5 kilometara puta po cijeni od 1,57 milijardi eura.

Ma|arska blizu dogovora s ruskom bankom o Malevu
Ma|arska vlada blizu je dogovora s ruskom dr`avnom bankom Vnesheconombank, koja ima pet posto vlasni~kog udjela u ma|arskom nacionalnom avioprijevozniku Malev, objavili su ma|arski mediji. Ruska banka trebala bi prepustiti svu kontrolu ma|arskoj vladi i iza}i iz vlasni~ke strukture Maleva, ali dvije strane moraju dogovoriti od{tetu za prethodana ulaganja banke u aviokompaniju.

Specijalizirana marketin{ka agencija J. D. Power

U Americi }e idu}e godine biti prodato 12,9 miliona vozila
Naredne godine u Americi bit }e prodato 12,9 miliona putni~kih automobila, {to je manje od ranijih o~ekivanja, a kao razlog stru~njaci navode usporeniji privredni rast. Takvu prognozu dala je, u najnovijoj procjeni, specijalizirana marketin{ka agencija J. D. Power. - Sada se o~ekuje da }e bruto doma}i proizvod SAD u 2011. porasti po istoj stopi kao u ovoj godini, otprilike 2,5 posto - procijenili su stru~njaci J. D. Powera, prenose agencije. Tako|er je smanjena procjena ameri~ke prodaje za ovu godinu, na 11,5 miliona vozila, s ranije prognoziranih 11,6 miliona, {to }e ipak biti bolje nego lani, kada je isporu~eno 10,4 miliona vozila. Bio je to je najlo{iji rezultat u posljednjih 27 godina.

globus

Dnevni avaz, nedjelja, 24. oktobar/listopad 2010.

17

Ukratko

FRANCUSKA Uprkos masovnim protestima {irom zemlje

Usvojen zakon o reformi prenzionog osiguranja
[est najve}ih sindikata najavilo da }e odr`ati proteste 28. oktobra i 6. novembra
Francuski Senat usvojio je preksino} zakon o reformi penzionog sistema, koji je izazvao nezadovoljstvo stanovni{tva, koje ve} sedmicama {trajkuje. Za zakon je glasalo 177 senatora, dok je 153 bilo protiv reforme kojom je minimalni broj godina potrebnih za odlazak u penziju pove}an sa 60 na 62, dok je za punu penziju sada potrebno 67 godina, u odnosu na ranijih 65, prenio je Reuters. Kako bi zakon stupio na snagu, poslije usvajanja u gornjem domu francuskog
Tajvan: Tajfun Megi izazvao poplave i klizi{ta
(Foto: AFP)

Vojnici tragaju za nestalima
TAJPEJ - Najmanje 11 osoba je poginulo, a 23 se vode kao nestale u klizi{tima i poplavama nastalim na Tajvanu nakon prolaska tajfuna Megi, koji se kre}e ka jugu Kine. U klizi{tima u sjeveroisto~nom okrugu Ilan, gdje je za 48 sati palo rekordnih 114 centimetara ki{e, poginulo je devetero ljudi i sru{io se jedan budisti~ki hram, dok se dvoje ljudi udavilo u svojim domovima. Vi{e stotina tajvanskih vojnika traga za nestalim autobusom koji je prevozio 19 kineskih turista u planinskoj oblasti koja je ostala ogoljena nakon pokretanja klizi{ta, javio je AP Zbog odrona stijena za. robljeno je 30 autobusta, automobila i kamiona, u kojima se nalazi ukupno 400 ljudi.

Ubijeno 12 pobunjenika
ISLAMABAD - U zra~nim napadima pakistanske vojske u blizini granice s Afganistanom ubijeno je 12 talibanskih pobunjenika, dok ih je {est ranjeno, saop}io je ju~er zvani~nik pakistanske vlade. Na udaru borbenog helikoptera na{la su se dva polo`aja u plemenskom regionu Orkazai, gdje se, kako se pretpostavlja, kriju pobunjenici, izjavio je administrator lokalne uprave. Agencija AP ocjenjuje da je ovo nasilje znak da se talibani regrupi{u u ovoj oblasti, gdje je vojska ranije ove godine proglasila pobjedu nad pobunjenicima.

Francuska: Senatori glasali suprotno od volje naroda

(Foto: AFP)

Sindikati ne}e odustati od {trajkova

parlamenta, treba da ga potpi{u parlamentarno i ustavno vije}e. Sindikati su najavili nastavak {trajkova u klju~nim sektorima francuske ekonomije pokazuju}i odlu~nost da se bore protiv reformi i poslije usvajanja zakona. [est najve}ih sindikata

najavilo je da }e odr`ati proteste 28. oktobra i 6. novembra. U Francuskoj protestiraju milioni ljudi svih struka i uzrasta - radnici, penzioneri, srednjo{kolci i studenti zbog najavljenih reformi penzionog sistema. U vi{e gradova su izbili i sukobi demonstranata i poli-

cije, u kojima je posljednjih dana povrije|eno skoro 120 ljudi, prenose agencije. Francuski policajci su rano u petak uklonili barikade oko jedne od glavnih rafinerija blizu Pariza, jedne od 12 naftnih postrojenja koja su demonstranti dr`ali u blokadi 11 dana.

Kari}u oduzeta voza~ka
BEOGRAD - Prvostepenom presudom Prvog osnovnog suda u Beogradu Stefan Kari} osu|en je na nov~anu kaznu od 800.000 dinara zbog izazivanja saobra}ajne nesre}e pod utjecajem alkohola, u kojoj je povrije|ena njegova saputnica Stanislava Pavlovi}. Pored nov~ane kazne, sud je Kari}u izrekao i mjeru zabrane upravljanja motornim vozilom u naredne tri godine, kao i obavezu da nadoknadi sudske tro{kove. Sin odbjeglog biznismena Sretena Kari}a osu|en je zbog te{kog djela protiv sigurnosti saobra}aja u~injenog iz nehata, jer je 29. aprila 2005. godine BMW, ~iji je vlasnik njegov ro|ak Bojan Kari}, vozio brzinom od 148 kilometara na sat u alkoholiziranom stanju udariv{i u stub na Dedinju.

Talibanski pobunjenici u Afganistanu

Nemiri tokom izbora u Indiji

Napali zgradu UN-a preobu~eni u `ene
Napad na glavni kompleks Ujedinjenih naroda u gradu Heratu, na zapadu Afganistana, izvela su ~etvorica talibanskih pobunjenika od kojih su neki nosili burke kao muslimanske `ene, a drugi policijske uniforme, saop}ili su afganistanski zvani~nici. Iz misije UN-a u Kabulu re~eno je da niko od slu`benika UN-a nije povrije|en u napadu, prenio je Reuters. Guverner Herata Mohamad Davud Saba rekao je da je jedan od napada~a pred kapijom kompleksa Svjetske organizacije aktivirao automobil-bombu u kome je bio. Druga dvojica napada~a raznijela su se eksplozivom koji je bio na njima, a ~etvrti je uspio da u|e u kompleks, gdje ga je policija ubila prije nego {to je uspio aktivirati eksploziv pri~vr{}en na njegovo tijelo. Odgovornost za napad preuzeo je komandant lokalne talibanske grupe mula Bilal. On je rekao britanskoj agenciji da se jedan ratnik raznio, dok su ostali uspjeli u}i u UN-ov kompleks. Na jugu Afganistana ju~er je povrije|en jedan reporter „New York Timesa“.
Mje{tani se okupili na mjestu nesre}e

Maoisti ubili {est policajaca
[est policajaca poginulo je ju~er na istoku Indije u eksploziji bombe, koju su, kako se pretpostavlja, aktivirali maoisti~ki pobunjenici, saop}io je jedan policijski zvani~nik. Policajci su stradali kada su se u slu`benom vozilu vra}ali u svoju bazu nakon {to su ispitali sigurnosne mjere preduzete tokom odr`avanja lokalnih izbora, javio je AP . Bomba je eksplodirala kada su policajci prolazili ispod jednog mosta u okrugu [eohar u saveznoj dr`avi Bihar. Pobunjenici su pozvali na bojkot izbora i postavili plakate putem kojih poru~uju gra|anima da ne iza|u na glasanje. Indijski maoisti bore se protiv vlasti u isto~noj Indiji ve} vi{e od ~etiri decenije zahtijevaju}i zemlju i radna mjesta za siroma{ne, a na meti njihovih napada ~esto se nalaze pripadnici policije, vojske i vladini zvani~nici. Prema podacima indijskog ministarstva unutra{njih poslova, maoisti su prisutni u 20 od 28 saveznih indijskih dr`ava, a procjenjuje se da imaju 20.000 pripadnika. Indijski premijer Manmohan Sing izjavio je da ova pobuna predstavlja najve}u opasnost po sigurnost u zemlji.
Pahor: Iznena|en ostavkom

Pahorova saradnica pod istragom
LJUBLJANA - Simona Dimic, {efica kabineta slovenskog premijera Boruta Pahora, podnijela je ostavku nakon {to je pokrenuta istraga o navodima o sukobu interesa. Dimic je u pismu objasnila da je odluku o ostavci donijela, jer je pritisci da obja{njava i odbacuje osude u javnosti spre~avaju da se potpuno posveti zahtjevnom poslu {efa premijerovog kabineta, prenijela je slovenska novinska agencija STA. Pahor je izjavio da je iznena|en ostavkom, ali da razumije njenu odluku. Komisija za spre~avanje korupcije saop}ila je u utorak da je pokrenula dvije istrage, ali nije precizirala osnove po kojima se istra`uje Dimic, jer ne mo`e objaviti detalje dok istraga traje. Policija je, tako|er, pokrenula istragu u ~etvrtak, prenose agencije.

Herat: Vojnici patroliraju u blizini mjesta napada

(Foto: AFP)

18

Nedjelja, 24. oktobar/listopad 2010.

Dnevni avaz

PRIVREMENI IZVJE[TAJ ZA 42. KOLO TV BINGA ODR@ANO DANA 22.10.2010.godine
BROJEVI PO REDOSLIJEDU IZVLA^ENJA:
1. 11. 21. 31. 41.

39 56 84 70 14

2. 12. 22. 32. 42.

27 67 30 64 77

3. 13. 23. 33. 43.

86 66 72 07 13

4. 14. 24. 34.

21 65 62 28

5. 15. 25. 35.

31 68 74 33

6. 16. 26. 36.

52 61 25 82

7. 17. 27. 37.

47 59 20 71

8. 18. 28. 38.

58 23 45 79

9. 19. 29. 39.

16 09 81 01

10. 20. 30. 40.

57 76 12 BINGO 36 75 BINGO 37+
BINGO 33 (JACK-POT) NIJE IZVU^EN NIJE IZVU^EN IMA

O^EKIVANI JACK POT ZA 43. KOLO TV BINGA 2.630.000,00 KM
BINGO IZVU^EN NA 43. BROJU
BROJ DOBITAKA I IZNOSI DOBITAKA :
BROJ DOBITAKA I IZNOSI DOBITAKA BINGO 37+ IMA DOBITAKA: 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .23.730,30 KM SA 10 POGODAKA (2 REDA ) IMA DOBITAKA: 39 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .730,20 KM SA 5 POGODAKA (1 RED ) IMA DOBITAKA: 11.192 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5,20 KM
JACK POT ZA 42. KOLO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.606.352,20 KM UPLA]ENO JE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .363.070,50 KM NAGRADNI FOND 60% . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .217.842,30 KM FOND ZA NAGRADNU IGRU IGRA^-GOST . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .28.000,00 KM FOND ZA BINGO 37+ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .47.460,60 KM PRENESENI IZNOS U JACK-POT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .47.460,60 KM FOND ZA 10 POGODAKA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .28.476,30 KM FOND ZA 5 POGODAKA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58.544,80 KM FOND ZA GLEDAOCE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7.900,00 KM

DOBITAK BINGO 37+
ZENICA
ZASTUPNIK : 00145 4350040 033-3698151-40 1xB37+

ILIJA[
ZASTUPNIK : 00291 4350120 033-2745521-61 1xB37+

DOBICI SA 10 POGODAKA (2 REDA)
ZASTUPNIK : 00027 4350081 033-1239669-32 ZASTUPNIK : 00104 4350309 033-2380129-43 ZASTUPNIK : 00107 4350608 033-3971550-33 ZASTUPNIK : 00132 4341057 033-2530831-27 4350758 033-3003420-32 ZASTUPNIK : 00135 4350061 033-2836954-05 ZASTUPNIK : 00145 4270060 033-3701574-20 4341001 033-3698733-81 4341207 033-2182767-43 ZASTUPNIK : 00146 4350102 033-0865449-59 ZASTUPNIK : 00151 4310358 033-2454673-83 ZASTUPNIK : 00155 4330256 033-0511776-21 ZASTUPNIK : 00184 4320528 033-0582809-13 ZASTUPNIK : 00201 4350171 033-0218001-23 1x2RED 1x2RED 1x2RED 1x2RED 1x2RED 1x2RED 1x2RED 1x2RED 1x2RED 1x2RED 1x2RED 1x2RED 1x2RED 1x2RED ZASTUPNIK : 00203 4270015 033-1813834-68 ZASTUPNIK : 00219 4330117 033-0286682-04 4330317 033-0286872-61 ZASTUPNIK : 00249 4320013 033-0964822-28 ZASTUPNIK : 00264 4350399 033-0827485-36 ZASTUPNIK : 00286 4340049 033-0382109-49 ZASTUPNIK : 00297 4310202 033-3088039-48 ZASTUPNIK : 00311 4320061 032-3779409-50 ZASTUPNIK : 00315 4330102 033-2354841-65 ZASTUPNIK : 00395 4350012 033-1299385-24 ZASTUPNIK : 00397 4340040 033-2405254-46 ZASTUPNIK : 00419 4320009 033-1359869-16 4350250 033-3128900-65 1x2RED 1x2RED 1x2RED 1x2RED 1x2RED 1x2RED 1x2RED 1x2RED 1x2RED 1x2RED 1x2RED 1x2RED 1x2RED ZASTUPNIK : 00561 4330092 033-1264777-55 ZASTUPNIK : 00573 4350153 033-0384798-11 ZASTUPNIK : 00603 4340009 033-3072739-21 ZASTUPNIK : 00609 4310182 033-2705382-92 ZASTUPNIK : 00619 4310538 033-2409061-54 ZASTUPNIK : 00653 4310253 033-1324046-79 1x1RED ZASTUPNIK : 00666 4260201 033-1217682-49 ZASTUPNIK : 00687 4310033 033-2671630-96 ZASTUPNIK : 00691 4320137 033-2707859-54 ZASTUPNIK : 00694 4330034 033-2698920-47 ZASTUPNIK : 00790 4260054 033-2714592-09 ZASTUPNIK : 00799 4260105 033-2772613-02 1x2RED 1x2RED 1x2RED 1x2RED 1x2RED 1x2RED

DOBITNICI ULTRA PLUS PAKETA BH TELECOMA U 42. KOLU
1. ZASTUPNIK : 00346 DOBOJ-JUG MATUZI]I 4320008 033-0537827-41 2. ZASTUPNIK : 00387 VELIKA KLADU[A 4320107 033-0389177-48 3. ZASTUPNIK : 00132 TRAVNIK 4340961 033-3010111-03 4. ZASTUPNIK : 00135 NOVI TRAVNIK 4350050 033-2836934-46

DOBITNICI U IGRI IGRA^- GOST (SMS) IZ 41. KOLA
ZASTUPNIK : 00576 GORA@DE 6.280,00 KM ZASTUPNIK : 00150 ZENICA 4240156 033-1873087-71 4250303 033-2205355-29 ZASTUPNIK : 00131 TRAVNIK 3.140,00 KM 4250828 033-3004813-67 ZASTUPNIK : 00293 MOSTAR ZASTUPNIK : 00070 BREZA 1.000,00 KM 4250333 033-0377265-81 4250256 033-1349260-33 1.000,00 KM 4.710,00 KM

1x2RED 1x2RED 1x2RED 1x2RED 1x2RED 1x2RED

NAGRADE U IGRI IGRA^-GOST ZA NAREDNU EMISIJU TV BINGO
1. 20.440,00 KM 5. 4.090,00 KM 2. 12.270,00 KM 6. 1.000,00 KM 3. 8.180,00 KM 7. 1.000,00 KM 4. 6.130,00 KM 8. 1.000,00 KM

DOBITNICI U IGRI IGRA^ - GOST (SMS) U 42. KOLU
ZASTUPNIK : 00107 TE[ANJ 4350115 033-3134888-67 ZASTUPNIK : 00666 SARAJEVO 4340144 033-1216505-41 ZASTUPNIK : 00381 SANSKI MOST
LUTRIJA BiH SARAJEVO 23.10. 2010.godine

4320046 033-3256923-62 ZASTUPNIK : 00768 GRA^ANICA 4350299 033-0972524-23 ZASTUPNIK : 00393 SANSKI MOST 4350046 033-3261458-52

PRIVREMENI IZVJE[TAJ ZA 42. KOLO IGRE BINGO PLUS OD 22.10.2010.godine
IZVU^ENI BROJEVI BINGA PLUS

2

2

1

9

5

8

KONA^AN IZVJE[TAJ 41. KOLA TV TOMBOLE BINGO OD 15.10.2010.god. NA OSNOVU PRIVREMENOG IZVJE[TAJA I ZAPISNIKA O OSNOVANIM I NEOSNOVANIM PRIGOVORIMA L U T R I J A B i H OBJAVLJUJE KONA^AN IZVJE[TAJ ZA 41. KOLO TV TOMBOLE-BINGO: OSNOVANIH I NEOSNOVANIH PRIGOVORA ZA: BINGO 33 (JACK POT),BINGO 36 i BINGO 37+ NIJE BILO

GARANTOVANI JACK POT ZA 43. KOLO IGRE BING0 PLUS 50.000,00 KM
U 42. KOLU UPLA]ENO JE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .79.359,00 KM NAGRADNI FOND JE 60% . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .47.615,40 KM FOND ZA DOBITAK BINGO PLUS 6 (7.820,98 + JP 6.765,18 ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .14.586,16 KM FOND ZA OSTALE DOBITKE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .39.794,42 KM

BROJ DOBITAKA I IZNOSI DOBITAKA BINGO 37+ DOBITAKA IMA 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .40.785,50 KM SA 10 POGODAKA (2 REDA) DOBITAKA IMA 26 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .941,20 KM SA 5 POGODAKA (1 RED ) DOBITAKA IMA 9.985 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5,00 KM JACK POT ZA 41. KOLO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2.552.216,50 KM UPLA]ENO JE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .318.570,00 KM NAGRADNI FOND 60% . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .191.142,00 KM FOND ZA NAGRADNU IGRU IGRA^-GOST . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .28.000,00 KM FOND ZA BINGO 37+ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .40.785,50 KM PRENESENI IZNOS U JACK POT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .40.785,50 KM FOND ZA 10 POGODAKA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24.471,30 KM FOND ZA 5 POGODAKA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .50.199,70 KM FOND ZA GLEDAOCE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6.900,00 KM

BROJ DOBITAKA I IZNOSI DOBITAKA
BINGO PLUS 6 DOBITAKA NEMA FOND DOBITAKA BINGO PLUS 6 SE PRENOSI U JACK POT BINGO PLUS 5 DOBITAKA IMA 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1.303,50 KM BINGO PLUS 4 DOBITAKA IMA 13 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .902,40 KM BINGO PLUS 3 DOBITAKA IMA 147 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .106,40 KM BINGO PLUS 2 DOBITAKA IMA 1.405 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,00 KM BINGO PLUS 1 DOBITAKA IMA 14.211 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0,50 KM DOBITAK BINGO PLUS 5 ZASTUPNIK : 00142 4350081 033-2821958-11 1x5 ZASTUPNIK : 00150 4351022 033-0921958-91 1x5 ZASTUPNIK : 00218 4310043 033-0021958-37 1x5

DOBICI BINGO PLUS 4
ZASTUPNIK : 00009 4350054 033-2091958-46 ZASTUPNIK : 00050 4320023 033-1331958-38 ZASTUPNIK : 00327 4340294 033-1981958-23 ZASTUPNIK : 00348 4330007 033-2441958-52 ZASTUPNIK : 00388 4350403 033-2911958-01 ZASTUPNIK : 00392 4330032 033-2781958-76 ZASTUPNIK : 00393 4340071 033-3261958-00 ZASTUPNIK : 00610 4340016 033-1591958-18 ZASTUPNIK : 00619 4350950 033-2411958-01 ZASTUPNIK : 00663 4260035 033-1861958-81 ZASTUPNIK : 00668 4340141 033-0511958-81 4350929 032-3931958-12 ZASTUPNIK : 00727 4310032 033-1351958-32 1x4 1x4 1x4 1x4 1x4 1x4 1x4 1x4 1x4 1x4 1x4 1x4 1x4

ZADNJI DAN NAPLATE DOBITAKA ZA 41. KOLO TV BINGA JE 22.11.2010.GODINE
LUTRIJA BiH SARAJEVO 23.10. 2010.godine

KONA^AN IZVJE[TAJ 41. KOLA IGRE BINGO PLUS OD 15.10.2010.god. NA OSNOVU PRIVREMENOG IZVJE[TAJA I ZAPISNIKA O OSNOVANIM I NEOSNOVANIM PRIGOVORIMA L U T R I J A B i H OBJAVLJUJE KONA^AN IZVJE[TAJ ZA 41. KOLO IGRE BINGO PLUS :OSNOVANIH I NEOSNOVANIH PRIGOVORA ZA: BINGO PLUS 6 i BINGO PLUS 5 NIJE BILO

U 41. KOLU UPLA]ENO JE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .69.026,50 KM NAGRADNI FOND JE 60% . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .41.415,90 KM FOND ZA DOBITAK PRVE VRSTE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6.765,18 KM FOND ZA OSTALE DOBITKE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34.650,72 KM BROJ DOBITAKA I IZNOSI DOBITAKA : BINGO PLUS 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . DOBITAKA NEMA FOND DOBITAKA BINGO PLUS 6 SE PRENOSI U JACK POT BINGO PLUS 5 DOBITAKA IMA 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1.691,30 KM BINGO PLUS 4 DOBITAKA IMA 12 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .845,60 KM BINGO PLUS 3 DOBITAKA IMA 114 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .118,70 KM BINGO PLUS 2 DOBITAKA IMA 1.282 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,00 KM BINGO PLUS 1 DOBITAKA IMA 12.616 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0,50 KM ZADNJI DAN NAPLATE DOBITAKA ZA 41. KOLO IGRE BINGO PLUS JE 22.11.2010.GODINE

SMS PORUKE ZA IGRU IGRA^-GOST SLATI NA BROJ TELEFONA 091 - 412 - 600 ( BH Telecom, cijena poruke 0,50 KM + PDV ) 063 - 88 - 870 ( HT Mobilne telekomunikacije,cijena poruke 0,49 KM + PDV )

L U T R I J A B i H S A R A J E V O 23.10.2010.godine

ROK ZA PRIGOVORE : ZA DOBITAK 1. i 2. VRSTE 4 DANA OD PRVOG IDU]EG DANA PO OBJAVLJIVANJU PRIVREMENOG IZVJE[TAJA, ZA DOBITAK 3. VRSTE 10 DANA PO OBJAVLJENOM PRIVREMENOM IZVJE[TAJU

NAPOMENA: SVE [TO VAS INTERESUJE O IGRAMA NA SRE]U KOJE PRIRE\UJE L U T R I J A BiH MO@ETE SAZNATI NA tel. 090-22-00-22 * AUTOMATSKE TELEFONSKE INFORMACIJE * ILI NA NA[EM WEB SITE www.lutrijabih.ba

globus

Dnevni avaz, nedjelja, 24. oktobar/listopad 2010.

19

KATASTROFE Zbog talasa kolere koji je pogodio zemlju

Vanredno stanje na Haitiju!
Do sada umrle 194 osobe, a 2.364 zara`ene u epidemiji koja se {iri iz ruralne oblasti
Vlada na Haitiju uvela je vanredno stanje zbog talasa kolere koji je pogodio zemlju. Ministarstvo zdravlja Haitija saop}ilo je ju~er da su do sada umrle 194 osobe, a 2.364 su zara`ene u epidemiji kolere koja se {iri iz ruralne oblasti. Strahuje se da bi zaraza mogla do}i do kampova u kojima `ivi vi{e stotina hiljada ljudi raseljenih nakon razornog zemljotresa, koji se desio ranije ove godine. Prva dva smrtna slu~aja izvan centralnog regiona Artibonit zabilje`ena su u blizini prijestonice Port-o-Prens, koja je razorena u zemljotresu 12. januara, dok stru~njaci istra`uju mogu}e slu~ajeve zaraze i u predgra|u glavnog grada, javio je AP . - Bit }e veoma, veoma
Jovanovi}: Ohrabruju}e vijesti

Jovanovi} dobio uvjeravanja od VVD-a

Holandija ne}e blokirati integraciju Srbije u EU
Holandija ne}e blokirati proslje|ivanje kandidature Srbije za ~lanstvo u Evropskoj uniji tako da }e sutra na sastanku Vije}a ministara biti omogu}ene daljnje evropske integracije Srbije. Ovakva uvjeravanja dobio je predsjednik opozicione Liberalno-demokratske partije (LDP) ^edomir Jovanovi} u razgovorima s klju~nim funkcionerima VVD-a, vode}e stranke u novoj holandskoj vladi, prenose agencije. - Dobili smo jasna uvjeravanja da Holandija `eli brze integracije Srbije u EU i da je zato spremna da u~ini veliki korak ka deblokadi tog procesa - naveo je Jovanovi} u saop}enju. On navodi da je od najva`nijih funkcionera koji kreiraju vanjsku politiku VVD-a, najve}e holandske partije, koja ima premijera i {efa diplomatije, zatra`io i dobio podr{ku za proslje|ivanje srbijanske kandidature. - Vijesti su odli~ne i veoma ohrabruju}e. Obavio sam posljednji krug konsultacija i lobiranja, uva`eni su svi argumenti LDP-a i napori evropskih snaga u zemlji. Holandija ne}e blokirati proslje|ivanje kandidature Srbije. Odluka Vije}a ministara EU bit }e pozitivna i kandidatura }e biti proslije|ena - rekao je Jovanovi}.

Lo{i uvjeti
Kolera nije postojala na Haitiju prije zemljotresa, u kojem je `ivot izgubilo 300.000 ljudi i raseljeno 1,5 miliona stanovnika, a stru~njaci su upozoravali da bi zbog lo{ih uvjeta u izbjegli~kim kampovima do ove epidemije moglo do}i.

Port-o-Prens: Stanovnici u velikoj opasnosti

(Foto: AFP)

ozbiljno. Port-o-Prens ima vi{e od 2,4 miliona stanovnika, a na~in na koji oni `ive ve} je dovoljno opasan i jasno je da se znatno vi{e mora u~initi - izjavio je predsjednik Udru`enja medicinskih radnika Haitija Klod Surena. Svjetska zdravstvena organizacija saop}ila je da hu-

manitarne organizacije i vlada ugro`enom stanovni{tvu hitno dostavljaju medicinske i druge zalihe, uklju~uju}i 10.000 kutija s pre~i{}enom vodom. Portparol kancelarije Ujedinjenih naroda za koordinaciju humanitarnih poslova Imod`en Vol (Imogen Wall) izjavila je da dodatni

problem predstavlja to {to oboljele osobe i posmrtni ostaci `rtava nisu dovoljno izolirani u klinikama. Kolera je bakterijsko oboljenje koje se prenosi putem zara`ene vode i izaziva akutnu dijareju i povra}anje, a u roku od nekoliko sati mo`e dovesti do dehidracije i smrti.

Susret dva tradicionalna saveznika

Osniva~ Wikileaksa odr`ao konferenciju za medije

Kineska vojna delegacija u posjeti Sjevernoj Koreji
Visoka vojna delegacija Kine doputovala je ju~er u Sjevernu Koreju u ~etverodnevnu posjetu tokom koje }e glavne teme razgovora biti pitanja od zajedni~kog interesa za dvije zemlje. Na ~elu kineske delegacije je general Guo Bosiong, potpredsjednik Centralne vojne komisije, javio je AP pozivaju}i se na sjevernokorejsku novinsku agenciju KCNA. General Guo prisustvovat }e i obilje`avanju 60. godi{njice ulaska kineske vojske u Korejski rat na strani Sjeverne Koreje. Kina je danas najve}i saveznik Sjeverne Koreje i pru`a joj privrednu i diplomatsku podr{ku.

Asand`: Tajni dokumenti otkrivaju istinu o ratu
Internet-stranica objavila skoro 400.000 dokumenata o surovim de{avanjima u Iraku
Tajni dokumenti ameri~ke vojske objavljeni na internet-stranici Wikileaksa, otkrivaju istinu o ratu u Iraku, izjavio je ju~er osniva~ te stranice D`ulijan Asand` (Julian Assange). - Napad na istinu po~inje mnogo prije samog rata i traje dugo nakon ratnih dejstava - rekao je Asand` na konferenciji za novinare u Londonu nakon {to je njegova internet-stranica objavila skoro 400.000 dokumenata o te{kim i suroplja~ki za koje se terete ira~ke snage. Ameri~ke trupe u Iraku ~esto su zanemarivale uvjerljive dokaze da njihovi ira~ki saveznici zlostavljaju, mu~e i ubijaju zarobljenike, navedeno je u povjerljivim dokumentima koje je objavila ova internet-stranica. Povjerljivi dokumenti odnose se na period od po~etka 2004. do januara ove godine i uglavnom potje~u od terenskih oficira. U dokumentima se navode detalji o mu~enjima i zlostavljanja koja su prema zarobljenicima primjenjivali ira~ki vojnici i policajci. Navedene su i policijske stanice, vojne baze i zatvori gdje se to doga|alo. Ameri~ki vojnici prijavili su svojim pretpostavljenima vi{e od 100 takvih slu~ajeva, ali im je nare|eno da se ne mije{aju. Bilo je i slu~ajeva da su Amerikanci predavali Ira~anima zarobljenike iako su znali {ta ih tamo ~eka.

Nepoznati slu~ajevi
Me|u dokumentima su i do sada nepoznati slu~ajevi kada su ameri~ki vojnici ubijali civile na kontrolnim ta~kama, iz helikoptera ili tokom borbi, kao i slu~ajevi kada su ubistva po~inili pripadnici privatnih osiguranja ameri~kih kompanija.

Asand`: Napad na istinu

(Foto: AFP)

vim okolnostima rata u Iraku, uklju~uju}i mu~enje ira~kih civila. On je dodao da poku{ava da ispravi „ne{to od tog napada na istinu“, koji je po~eo prije rata i koji i danas traje. Uprkos protestima Sjedinjenih Ameri~kih Dr`ava, Wikileaks je prekju~er objavio

skoro 400.000 tajnih dokumenata ameri~ke vojske. U njima se spominje 300 slu~ajeva mu~enja i nasilja nad zatvorenicima za koje su bili odgovorni ameri~ki vojnici, precizni podaci o civilnim `rtvama ubijenim na kontrolnim punktovima ili u toku borbi, kao i slu~ajevi

20
KALIFORNIJA Neman napala mladi}a u vodi

Dnevni avaz, nedjelja, 24. oktobar/listopad 2010.

kiosk

Mi~el poja{njava kraljici princip rada

Britanska kraljica u TV ku}i

Elizabeta II pojavila se na vremenskoj prognozi
Britanska kraljica Elizabeta II (Elizabeth, 84) pojavila se na vremenskoj prognozi na televiziji UTV u Sjevernoj Irskoj. Zaposlenici su kraljici pokazivali najnoviju HD tehnologiju, a najzanimljiviji dio kraljicine posjete bio je kada ju je voditelj vremenske prognoze doveo pred zelenu pozadinu na koju se projiciraju prikazi prognoze. Objasnio joj je kako se na pozadinu mo`e staviti bilo kakva slika. - Mo`emo vas „odvesti“ bilo gdje. Evo nas ispred va{eg doma - rekao je kraljici Frenk Mi~el (Frank Mitchell) dok je slika u pozadini prikazivala Bakingemsku pala~u. Radnici UTV-a kazali su da su odu{evljeni kraljicom i njenom jednostavno{}u. Kraljica je obi{la TV stanicu u sklopu svoje dvodnevne posjete Sjevernoj Irskoj.

Surfera nasmrt izgrizao ogromni morski pas
Napadi morskih pasa iznimno su rijetki na ameri~koj zapadnoj obali i svode se na svega nekoliko godi{nje
Morski pas nasmrt je izgrizao surfera Lukasa Mekejna Rensoma (Lucas McKain Ransom) na ameri~koj zapadnoj obali, pored grada Santa Barbara. Devetnaestogodi{njeg mladi}a, koji je surfao pored ameri~ke zra~ne vojne baze „Vanderberg“, napao je morski pas dug izme|u ~etiri i {est metara. Mladi}a je morski pas povukao pod vodu i odgrizao mu nogu, zbog ~ega je ovaj nasmrt iskrvario, ispri~ao je policiji njegov prijatelj, koji je bio na mjestu doga|aja. Mladom surferu, na`alost, pomo}i nije bilo. Malo prije nego {to je u{ao u vodu, Lukas je ushi}eno pozvao majku. - Valovi su fenomenalni, da ne povjeruje{. Ne mogu do~ekati da ih zaja{em - kazao je Lukas u telefonskom razgovoru. Napadi morskih pasa iznimno su rijetki na ameri~koj zapadnoj obali i svode se na svega nekoliko godi{nje, prema podacima ameri~kog Vije}a za istra`ivanje morskih pasa. U tim malobrojnim slu~ajevima napada, surferi su ipak najve}a meta morskih nemani. Lokalne pla`e bit }e zatvorene naredna tri dana.

U prodaji

Rensom: Iskrvario nasmrt

Amerikanac Majkl Lenan osu|en na do`ivotni zatvor

Udavio djevojku pa spavao pored njenog tijela dva dana
Tu`ila{tvo otkrilo da je dva dana nakon ubistva istra`ivao na internetu kako najbolje o~uvati tijelo poslije smrti
zbog svega {to je uradio“. Tu`ila{tvo je otkrilo da je dva dana nakon ubistva istra`ivao na internetu kako najbolje o~uvati tijelo poslije smrti i kupio je veliku koli~inu alkohola. Volio je posje}ivati i sado-mazo stranice. Tijelo ubijene djevojke na{la je Lenanova majka, koja je i pozvala policiju. Ubica je priznao da je udavio Lornu, ali je tvrdio da je to bilo slu~ajno. Tvrdio je da je samo `elio u{utkati djevojku za vrijeme rasprave. Ipak, nakon {to je `rtva pala u nesvijest, Lenan ju je davio jo{ dvije minute, pokazali su rezultati obdukcije. Daleko sam od idealnog, ali dobar sam ~ovjek, rekao je Amerikanac Majkl Lenan (Michael Lenahan, 31) iz Njujorka na izricanju presude za ubistvo Lorne Santijago (Santiago) 2007. godine. Dobio je do`ivotnu kaznu zatvora s mogu}no{}u pomilovanja nakon 19 godina. Lenan je udavio Lornu i spavao pored njenog tijela dva dana. Nezaposleni umjetnik i ovisnik o kokainu tvrdio je na sudu da mu je „`ao i ekstremno se kaje

Lenan: Ka`e da mu je `ao

U [paniji otvorena najve}a javna ku}a u Evropi

U bordelu „Paradise“ radi 150 prostitutki
Vlasnik Hoze Moreno rekao da `eli privu}i klijente s francuske strane granice
Jedna od najve}ih javnih ku}a u Evropi otvorena je na sjeveru [panije i u njoj }e raditi oko 150 prostitutki. Javna ku}a „Paradise“ otvorena je u mjestu La Honkuera, ima 80 soba i dva salona. U objektu radi 150 prostitutki koje dnevno za hranu i sobu pla}aju po 70 eura. Vlasnik Hoze Moreno (Jose) rekao je da `eli privu}i klijente s francuske strane granice, koji }e pla}ati u prosjeku 60 eura za pola sata s prostitutkom. Moreno je optu`en, ali ne i priveden, zbog navodne umije{anosti u rad lanca za krijum~arenje mu{karaca i `ena iz Brazila koji su bili primorani baviti se prostitucijom. Katalonski vi{i sud naredio je gradskoj upravi da izda dozvolu za otvaranje javne ku}e i poni{tio odluku o odbijanju zahtjeva iz 2006. godine. Moreno tvrdi da je njegova javna ku}a najve}a u Evropi, ali u Njema~koj postoje sli~na mjesta s ve}im brojem soba.

Javna ku}a ima ~ak 80 soba

kultura

Dnevni avaz, nedjelja, 24. oktobar/listopad 2010.

21

MESS „Ku}a jelena“ na sceni Bosanskog narodnog pozori{ta Zenica

Mje{avina bajke i drame
Dio trilogije o tuzi i `alosti Bilo mi je veoma komplicirano da napi{em „Ku}u jelena“, rekao reditelj
S otvorenja Festivala u Banjoj Luci
(Foto: M. Lugi})

Otvoren Festival animiranog filma
Zenica, kao drugi grad u kojem se odr`ava program jubilarnog MESS-a, preksino} je na sceni BNP-a ugostila ansambl poznate belgijske teatarske trupe „Needcompany“, koji je izveo „Ku}u jelena“. Tekst za ovu predstavu te re`iju i scenografiju potpisuje Jan Luvers (Lauwers).

Za Gran pri takmi~i se 40 filmova iz 24 zemlje
Prikazana i retrospektiva filmova Kordela Barkera
Tre}i me|unarodni festival animiranog filma Banja Luka 2010 otvoren je preksino}, a tokom pet dana, koliko }e trajati, bit }e prikazano 300 animiranih filmova, dok }e se za Gran pri takmi~iti 40 ostvarenja iz 24 dr`ave. „^aj zaborava“ Sandre Desmazije (Desmazieres) iz Francuske, kao najbolji pro{logodi{nji film, otvorio je program ovogodi{njeg festivala koji }e biti odr`an u {est bh. gradova - Banjoj Luci, Sarajevu, Mrkonji}Gradu, Bosanskoj Gradi{ci, Bijeljini i Trebinju. U velikoj dvorani banjalu~kog kina „Palas“ preksino} je prikazana i retrospektiva filmova kultnog kanadskog animatora Kordela Barkera (Cordell), kao i animirani film „Tajna Kelsa“. Na ovom festivalu bit }e obilje`eno i 50 godina Svjetske asocijacije animiranog filma te }e biti prikazivani filmovi najistaknutijih svjetskih umjetni~kih imena. [to se nagrada ti~e, ona glavna iznosi 3.000 eura, specijalna 1.000 eura, a planirane su i tri nagrade za tehni~ke animacije, dvije specijalne nagrade stru~nog `irija te naB. S. grada publike.

Intimno iskustvo
Trupa „Needcompany“ na pro{logodi{njem MESSu osvojila je Gran pri za predstavu „Izabelina soba“, kao i „Zlatni lovorov vijenac“ za najbolju `ensku ulogu, a upravo je „Izabelina soba“ dio trilogije izvedene i na ovogodi{njem festivalu. Reditelj Luvers istakao je na ju~era{njoj pres-konferenciji u Sarajevu da „Izabelina soba“, kao prvi dio trilogije, predstavlja pro{lost, „Ku}a jelena“ sada{njost, dok komad „Lobsterova soba“ predstavlja budu}nost. - Ovo je trilogija o tuzi i `alosti te tome kako su lju-

Luvers i Mujnck na ju~era{njoj pres-konferenciji

(Foto: S. Jordamovi})

dska bi}a sposobna pre`ivjeti i nadvladati i najsurovije doga|aje. „Ku}a jelena“ je mje{avina bajke i drame. Govori o velikoj tragediji i bilo mi je veoma komplicirano da je napi{em, jer je vezana uz intimno iskustvo jedne plesa~ice iz na{e trupe. Radi se o realnosti u jednoj ratnoj situa-

ciji gdje izgubite nekog bliskog - rekao je Luvers.

Te{ka situacija
Glavnoj glumici Vivijen de Mujnck (Vivian de Muynck) bilo je najva`nije o`iviti na sceni tako kompliciran tekst i publici do~arati bol `ene koja u ratu izgubi k}erku te se suo~ava s te{kom si-

tuacijom i nasiljem. Reditelj Luvers dodao je da je prije gostovanja na MESS-u, „Ku}u jelena“ vidjela i publika u Njujorku i Beogradu. - S ovom predstavom mi }emo mnogo putovati. Ve} imamo zakazana gostovanja u Francuskoj i ^ileu istakao je Luvers. A. Ke.

Otvorena izlo`ba banjalu~kog umjetnika

Danas na MESS-u

Irska rediteljka Ana Njuel na MESS-u

„Proslava“ Ateljea 212
Ve~eras u 19.30 sati na MESS-u u Narodnom pozori{tu Sarajevo bit }e izvedena srbijanska predstava „Proslava“ Ateljea 212, a u re`iji Ive Milo{evi}. U Kamernom teatru publika }e u 22 sata gledati komad „Proklet bio izdajica svoje domovine“ Olivera Frlji}a u izvedbi Slovenskog mladinskog gledali{~a. Kamernu postavku Servantesovog „Don Kihota“, reditelja Petra Pejakovi}a, ljubitelji teatra gledat }e u zeni~kom BNPu u 12 sati, dok }e Akademija scenskih umjetnosti ugostiti aktere predstave „Puls“ Holan|anke Jolike Suderman (Sudermann) u 18 sati.

Miljanovi}ev ’Sarajevo Service’
Izlo`ba banjalu~kog umjetnika Mladena Miljanovi}a pod nazivom „Sarajevo Service“ otvorena je preksino} u Umjetni~koj galeriji BiH. Rije~ je selekciji radova predstavljenih na velikoj samostalnoj izlo`bi „Museum Service“, koja je odr`ana od 25. juna do 12. septembra ove godine u MUMOK-u u Be~u. Miljanovi} je pro{le godine dobio presti`nu nagradu za umjetnost „Henkel“, u okviru koje je realizirana be~ka izlo`ba, a nagrada podrazumijeva i izlo`bu u zemlji porijekla, u ovom slu~aju u Umjetni~koj galeriji BiH. Postavku prati i izuzetno zanimljiv petodnevni performans pod nazivom „Taxi do galerije“. Tokom ovog performansa umjetnik zainteresiranim posjetiocima iz Sarajeva nudi besplatan prijevoz do izlo`be u Umjetni~koj galeriji BiH. - Nakon Be~a izlo`ba je stigla i kod nas, ali ne u onom obliku u kojem je ra|ena i predstavljena u MUMOKU-u, ve} u reduciranom, bez dva objekta koja su se nalazila u centralnom dijelu muzeja - rekao nam je Miljanovi}. A. Gr.

Rekli su Hazim Begagi}

Jedinstven ugo|aj
- Festival MESS po svemu predstavlja jedinstven ugo|aj za sve ljubitelje i po{tovaoce teatarske umjetnosti. U vremenu kada je izuzetno te{ko ostvariti uzajamna gostovanja bh. teatarskih produkcija, MESS predstavlja jedinu priliku da sarajevska, zeni~ka i uop{te bh. publika vide regionalne, evropske i svjetske produkcije. Stoga ovaj festival mo`e i mora biti va`an element promjena koje se moraju desiti u bh. teatrima - ka`e direktor BNP-a Zenica Hazim Begagi}. A. Ke.

Njuel: Radionice i u Belfastu

Radionice sa studentima ASU
Sa studentima Akademije scenskih umjetnosti u Sarajevu preksino} je na MESSu irska rediteljka s Univerziteta Queen’s u Belfastu Ana Njuel (Anna Newell) odr`ala radionice pod nazivom „We Are Not Afraid“. Radionica je odr`ana u okviru inicijative Belfast Sarajevo, koja je pokrenuta prije vi{e od dvije godine. Rediteljka Njuel ka`e da je ove radionice realizirala i sa studentima u Belfastu, a cilj joj je bio uvidjeti sli~nosti i razlike tih mladih ljudi, kao vid kreativne komunikacije gradova koji prolaze kroz postkonfliA. Ke. ktni period.

KULT/ART TELEKS
TUZLA - Bosanski kulturni centar preksino} je bio doma}in koncerta Sarajevske filharmonije, koji je odr`an u okviru „Dana bosanskohercegova~ko-ameri~ke akademije nauka i umjetnosti“. Koncertom je dirigirala go{}a iz Amerike Dajan Vitri (Diane Wittry), a nastupili su gitarista Denis Azabagi} i njegova supruga, flautistica Eugenija Moliner (Eugenia). Sarajevska filharmonija Tuzlacima je ovim koncertom priredila no} za pam}enje, uz note brojnih svjetskih kompozitora. (A. Mu.)

Miljanovi}: Nudi prijevoz do galerije

(Foto: J. Brutus)

VREMEPLOV

24. oktobar 2010.

DOGODILO SE
1697. - Nakon {to su Austrijanci porazili tursku vojsku kod Sente, princ Eugen Savojski odlu~io se na pohod u unutra{njost turskoga carstva u Bosni. Njegovi odredi, koji su brojali oko 8.500 vojnika, dolinom rijeke Bosne prodrli su u Sarajevo, oplja~kali ga i spalili. Ostali su po{te|eni samo manji, periferni dijelovi grada i nekoliko gra|evina u gradu. 1882. - Njema~ki bakteriolog Robert Koh (Ribert Koch) otkrio bakteriju koja izaziva tuberkulozu, kasnije nazvanu „Kohov bacil“. 1901. - Ana Tejlor (Anna Taylor) postala prva `ena koja se spustila niz Nijagarine vodopade u buretu. 1939. - U prodaji se pojavile prve ~arape od najlona. 1939. - Nacisti u Njema~koj naredili Jevrejima da nose Davidovu zvijezdu.

22

Dnevni avaz, nedjelja, 24. oktobar/listopad 2010.

sveznadar

ISTRA@IVANJE Posljedice ostavljanja lo{ih navika

Za{to se debljaju osobe koje prestaju pu{iti?
Pokazalo se da je samo ~etvrtina biv{ih pu{a~a imala idealnu tjelesnu masu
Osobe koje prestanu pu{iti imaju ve}e izglede za nakupljanje suvi{nih kilograma, posebno ako su bile pretile i dok su pu{ile, objavili su britanski nau~nici s Univerziteta Birmingem. Istra`iva~i napominju kako ova spoznaja ne bi trebala obeshrabriti osobe koje poku{avaju prestati pu{iti, pi{e ~asopis „Addiction“. U njihovoj studiji u~estvovalo je 840 biv{ih pu{a~a koji su pra}eni osam godina. Pokazalo se da je samo ~etvrtina biv{ih pu{a~a imala idealnu tjelesnu masu, a kod njih je uo~eno i ~etverostruko ve}e pove}anje tjelesne mase u odnosu na ispitanike iz kontrolne grupe koji su nastavili pu{iti (prosje~no 8,8 naprema 2,2 kilograma pove}anja tjelesne mase). Biv{i pu{a~i koji su bili pretili na po~etku istra`ivanja tjelesnu masu pove}ali su za prosje~no ~ak 19,4 kilograma, napominju nau~nici.
Biv{i pu{a~i pate od pretilosti

1945. - Stupila na snagu Povelja UN, koju je u junu 1945. godine u San Francisku potpisala 51 zemlja osniva~ Svjetske organizacije, me|u kojima i Jugoslavija. Taj dan se obilje`ava kao Dan Organizacije ujedinjenih naroda.
1951. - UN izdale prvu po{tansku markicu. 1992. - Na sastanku Glavnog odbora Hrvatske demokratske zajednice (HDZ) BiH u Posu{ju Miljenko Brki} podnio ostavku na mjesto predsjednika ove stranke, obrazla`u}i to `eljom da se sa~uva jedinstvo u stranci. Umjesto Brki}a, za v.d. predsjednika HDZ BiH imenovan je Mate Boban, predsjednik Hrvatske zajednice Herceg-Bosna. 1995. - U povodu obilje`avanja 50. godi{njice osnivanja UN, predsjednik Predsjedni{tva Republike BiH Alija Izetbegovi} odr`ao govor u Generalnoj skup{tini UN. Istog dana u Njujorku su se sastali predsjednik SAD Bill Clinton, Izetbegovi} i hrvatski predsjednik Franjo Tu|man. 1995. - U Madridu odr`an sastanak pod nazivom „Prijatelji Federacije BiH“, na kojem je doneseno nekoliko zaklju~aka za pobolj{anje i ubrzavanje njene provedbe. Skupom je predsjedavao ministar vanjskih poslova [panije Javier Solana. 1995. - Nakon tri i po godine, otvoren put Sarajevo - Kiseljak preko Stupa i Ilid`e za sav UN saobra}aj i vozila humanitarnih organizacija. 2001. - Kantonalni sud u Sarajevu osudio Dragana Stankovi}a na deset godina zatvora, proglasiv{i ga krivim za silovanje bo{nja~kih `ena u Fo~i 1992. godine. 2002. - Uhap{eni „va{ingtonski snajperist“ D`on Alen Muhamad (John Allen Muhammad), veteran Zalivskog rata, i njegov posinak D`on Li Malvo (John Lee Malvo, 17), osumnji~eni su da su u septembru i oktobru iz snajpera ubili deset i ranili jo{ tri osobe u va{ingtonu (Washingtonu) i okolini. 2005. - Vije}e sigurnosti UN odobrilo po~etak pregovora o budu}em statusu Kosova, a generalni sekretar UN Kofi Anan (Kofi Annan) imenovao biv{eg predsjednika Finske Marti Ahtisarija (Martti Ahtisaarija) za specijalnog izaslanika UN o pregovorima o statusu Kosova.

ORDINACIJA

[ta uzbu|uje `ene

Zadebljanja na dlanovima i stopalima
Imam 60 godina `ivota i dugo godina lije~im {titnu `lijezdu, a sada mi se stvaraju i zadebljanja na dlanovima i stopalima. Ka`u mi da je to povezano. Molim savjet ljekara, pita B. M. iz Sarajeva.
Kod `ena u menopauzi mogu
Dr. Katarina Dujmovi}, dermatovenerolog

Mu`evna lica ispred inteligencije
Tim stru~njaka ustanovio kako `ene vi{e vole mu`evna lica partnera, duboke glasove i mi{i}ava tijela za vrijeme plodnih dana. Mu`evno lice podrazumijeva nagla{enu bradu i ~eljust i o~i koje nisu {irom otvorene kao `enske. Psiholozi su razgovarali sa 66 parova od kojih je devet ~ak bilo o`enjeno. Nakon prikupljanja osnovnih podataka i rezultata testa inteligencije mu{karaca, istra`iva~i su ispitanicama postavljali pita- Nagla{ena brada nja za vrijeme plodnih i u prvom kontkatu nije bineplodnih dana. tno je li mu{karac inteliStru~njaci su ustanovi- gentan ili nije. Mu`evnost li kako inteligencija nije lica odlu~uje, objavio je ni pribli`no bila uspje{na ~asopis „Evolution and kao markantnost. @enama Human Behavior“.

Specijalisti~ka dermatovenerolo{ka ordinacija

Dr. Dujmovi}
Tekija ~ikma 9/I, Sarajevo Tel: 033/22 55 98, 061/50 42 05 e-mail: kdujmovic@yahoo.com

nastati keratoti~ke promjene lokalizirane na dlanovima i tabanima i najvjerovatnije su uslovljene nedostatkom spolnih hormona. Ove keratoti~ke promjene simetri~no su smje{tene, veli~ine su le}e i li~e `uljevima, a nastaju uglavnom na mjestima izlo`enim pritisku. Promjene sli~ne ovim mogu se vidjeti i kod poreme}aja rada {titne `lijezde. Vjerovatno je sve to uzrok nastanka ko`nih promjena o kojima govorite, te vam je potrebno adekvatno lije~enje.

Pravo na penziju
Sa 1. oktobrom 2010. navr{ila sam 55 godina `ivota i 30 sta`a i podnijela zahtjev za ostvarivanje prava na prijevremenu starosnu penziju. U 30 godina sta`a osam godina sam ostvarila u Zrenjaninu u Srbiji, a ostalo u BiH. Rje{enje o penziji jo{ nisam dobila jer PIO Sarajevo ~eka obrazac 201 o sta`u koji treba da dostavi PIO Srbije. Mo`e li PIO Sarajevo donijeti rje{enje o pravu na penziju za sta` u BiH bez ~ekanja tog obrasca o sta`u s obzirom na to da je sta` proveden u Srbiji upisan u radnu knji`icu i da }e za tih osam godina penziju ispla}ivati Srbija, pita K. U. iz Sarajeva. Bez sta`a koji ste ostvarili u Srbiji u trajanju od osam godina ne biste ispunjavali uvjete za ostvarivanje prava na prijevremenu starosnu penziju u BiH. Kako je od dana upisa toga sta`a u radnu knji`icu moglo do}i do promjena, nosilac osiguranja u BiH mora sa~ekati potvrdu tog sta`a na me|udr`avnom obrascu od nosioca osiguranja u Srbiji, pa tek onda u smislu odredaba ~lana 16. Sporazuma izme|u BiH i biv{e SRJ o socijalnom osiguranju taj sta` ura~unati u ukupan penzijski sta` za ispunjenje uvjeta, te rje{enjem odlu~iti o pravu na prijevremenu starosnu penziju. Penzija }e biti odre|ena u srazmjernom dijelu samo prema sta`u koji ste ostvarili u BiH. Nakon toga, nosilac osiguranja u Srbiji }e svojim rje{enjem odlu~iti o srazmjernom dijelu penzije za sta` koji ste ostvarili u Srbiji.

Naknada za o{te}enje
Nov~anu naknadu zbog tjelesnog o{te}enja ostvario sam zbog nesre}e na poslu zajedno sa invalidskom penzijom. Prije dva mjeseca promijenio sam mjesto prebivali{ta i sada `ivim u Srbiji, ta~nije u Sremskoj Mitrovici. Prijavio sam u PIO Sarajevo promjenu mjesta prebivali{ta pa mi je penzija ovog mjeseca uredno do{la na novu adresu. Me|utim, naknada za tjelesno o{te}enje nije mi ispla}ena. Postoji li razlog za to, pita L. O. iz Mostara. Odredbom ~lana 5. stav 4. Sporazuma izme|u BiH i biv{e SRJ o socijalnom osiguranju, propisano je da se davanja po osnovu preostale radne sposobnosti, najni`e penzije, za{titnog dodatka, tjelesnog o{te}enja, tu|e pomo}i i njege, kao i druga davanja po osnovu penzijskog osiguranja koja se ostvaruju zavisno od imovinskog cenzusa, ostvarena prema pravnim propisima jedne dr`ave ugovornice ne ispla}uju korisniku s prebivali{tem u drugoj dr`avi ugovornici. U smislu citirane odredbe nosilac osiguranja u BiH ne vr{i isplatu naknade zbog fizi~ke onesposobljenosti korisnicima koji imaju prebivali{te u drugoj dr`avi, u konkretnom slu~aju u Srbiju. Federalni zavod PIO

RO\ENI
1914. - U Njujorku ro|en Jonas Edvard Salk (Jonas Edward Salk), koji je otkrio vakcinu protiv dje~ije paralize.

Kupon za odgovore
Obavezno prilo`ite kupon iz novina. Na koverti nazna~ite: “Za kontakt stranu”. Pitanja mo`ete slati i na e-mail: redakcija@avaz.ba

UMRLI
1725. - Umro Alesandro Gaspare Skarlati (Alessandro Gaspare Scarlatti), najzna~ajniji italijanski kompozitor visokog baroka, autor brojnih opera i religioznih kompozicija. 1957. - Umro francuski modni kreator Kristijan Dior (Christian Dior). 1974. - U Amsterdamu umro slavni sovjetski violinist David Ojstrah.

nedjelja, 24. oktobar/listopad 2010.

Dnevni avaz

Olja Babi}, bh. manekenka

Miki Manojlovi}

Ni­ a­ a­ni­ am­ k d s `ivio­spo­o­ r

Damir Urban

Lju­ o­ o­an­sam­ b m r­ na­bh.­rok­sce­ u n

Tony Cetinski

Na­te`a­je­bo­­ a j rb sa­sa­ im­so­ o­ m b m

Sni­ a­ je­na­vr­ ­om m n el afri~kom­pi­e­ ku j s
Mario Drma}: Ovdje je na jbitnije s kim pije{ kafu l Arnela Od`akovi}-Bunar: Spremna za ulogu ma jke

24
GOSTI SARAJEVA

Dnevni avaz, nedjelja, 24. oktobar/listopad 2010.

Damir Urban, jedan od najsvestranijih regionalnih muzi~ara

Ljubomoran sam na bh. rok scenu
S Ivom Josipovi}em dru`io bih se i da se bavi mesarskim poslom Nisam od onih koji vole sebe slu{ati kod ku}e
a radost njegovih fanova u Sarajevu, Damir Urban i njegov bend 4 nastupili su u petak nave~er u Domu mladih kao specijalni gosti muzi~kog takmi~enja „Jaeger Music Night“. Popularni muzi~ar iz Rijeke tako je jo{ jednom imao priliku da razmijeni pozitivnu energiju s ljubiteljima njegove muzike u glavnom gradu BiH, kojem se, kako sam konstatira, uvijek rado vra}a.

N

Pobjeda „Siled`ija“
U finalu muzi~kog takmi~enja „Jaeger Music Night“, koje je preksino} odr`ano pred vi{e od 1.500 posjetilaca u sarajevskom Domu mladih, pobijedila je grupa „Siled`ije“ iz Ljubu{kog. Drugo mjesto osvojio je „Corbansick“ iz Sarajeva, a tre}e „Sin“ iz Tuzle. Pobjedni~ki sastav bit }e nagra|en snimanjem i izdavanjem albuma. Kao specijalni gosti nastupili su Damir Urban i 4 te grupa „Berette“. U sjajnoj atmosferi publika se zabavljala do ranih jutarnjih sati. Dvije godine smo neprestano svirali u Bosni, kao da smo bh. dr`avljani. Tako da, ustvari, dijelimo vrijeme na prije i poslije svirki u BiH, jer tu smo se i bolje me|usobno upoznali i nau~ili neke stvari. Istina, u posljednje vrijeme nismo toliko prisutni u va{oj zemlji, ali to je zbog toga {to nas niko ne zove. Nije dovoljno to {to nas publika `eli vidjeti nego neko to mora organizirati - govori Urban. ijeme sam preslu{ao dosta snimaka iz BiH. Pa to je stra{no dobro! Super bendovi, super muzika! Pravo da vam ka`em, zbog toga osje}am i odre|enu ljubomoru, zavidim vam - ka`e Rije~anin.

Zemlja ekstrema
- Ne znam jesam li realan kada tako ka`em, ali mi se kao bend nismo izgradili dok nismo po~eli svirati u BiH, {to je bilo davno.

Porodi~an ~ovjek
Osim {to je uspje{an u muzici, bavi se i drugom vrstom umjetnosti. Nedavno je u zagreba~koj galeriji „Velvet“ odr`ao izlo`bu
Urban: Vrijeme dijelim na prije i poslije svirki u BiH

MOJ STAV O...
Grupa „Dubioza kolektiv“ ve} dvije sedmice prva na top-listi MTV-ja

S obzirom na to koliko me mediji prate, ispada da sam stra{no aktivan. No, ostane dovoljno vremena za familiju i drage ljude
Veoma cijeni bh. muzi~ku scenu, ali nagla{ava kako smatra da je krase neobi~ne osobine. - BiH je zemlja ekstrema. Kako imate jaku narodnja~ku scenu, tako imate i izuzetno kvalitetan rok. U va{oj zemlji postoji veoma sna`na struja ljudi koji njeguju i guraju rok scenu, a imate i tradiciju rokenrola kakvu nema ni Hrvatska ni Slovenija. U posljednje vr„40 stranica“, koju je posjetio i hrvatski predsjednik Ivo Josipovi} kako bi, navodno, uzvratio uslugu Urbanu {to ga je podr`ao u izbornoj kampanji. - Jo{ sam u vrti}u pobje|ivao na nekakvim crta~kim takmi~enjima, a bavio sam se dosta i stripom. Poslije sam upisao studij likovne kulture, ali sam po~eo i svirati i evo gdje me ta svirka odvela. Ipak, sve vrijeme slikam i

ovo mi je bila tre}a izlo`ba. [to se ti~e posjete predsjednika, to ne bih mnogo povezivao s politi~kim djelovanjem. Mi smo, prije svega, prijatelji i vjerovatno bismo se vi|ali i da se on bavi mesarskim poslom ili tekstilnom industrijom - isti~e Damir.

Tvrdi kako, i pored velike posve}enosti umjetnosti, uspijeva biti porodi~an ~ovjek. - S obzirom na to koliko me mediji prate, ispada da sam stra{no aktivan. No, ostane dovoljno vremena za porodicu i drage ljude. Imam sre}u da je ovaj po-

Ismeta Dervoz

- Apsolutno sam odu{evljena. Raduje me uspjeh muzi~ara ~iji rad pratim i uva`avam. Znam koliko je umjetniku potrebno da od publike kojoj se obra}a dobije potvrdu za ono {to radi. Regionalni uspjeh, uspjeh izvan granica zemlje u kojoj `ive i rade, va`an je ne samo za „Dubiozu“ nego i za sredinu iz koje dolaze ka`e Dervoz.

Najbolje {to sam napisao
Rije~ki muzi~ar otkriva kako njegovi fanovi uskoro mogu o~ekivati novi muzi~ki materijal. - Napravio sam, rade}i izlo`bu, jednu kompoziciju od 30 minuta. Rije~ je o svojevrsnoj zvu~noj slici. [to se ti~e klasi~nog izdanja, to se priprema. Imao sam zastoj u inspiraciji, ali sada sam, u periodu pripremanja izlo`be, napisao desetak tekstova koji su, prema mi{ljenju ~lanova benda i moje familije, najbolje {to sam ikada napisao - ka`e umjetnik.

sao ili hobi, kako god, takav da si potpuno nedostupan tri dana ili si sedmicama 24 sata dnevno kod ku}e sa svojim djetetom. Moj devetogodi{nji sin Malik od ro|enja je naviknut na takav ritam, kao i supruga Milica, tako da odli~no funkcioniramo. Malik, ina~e, nije zainteresiran za muziku, a ni ja nisam od onih koji vole slu{ati sebe kod ku}e. No, upisali smo ga ove godine u {kolu glume u Rijeci, jer je izrazio `elju da se time bavi. Ne znam odakle mu sada to, ali }u ga svakako podr`ati u granicama normale - nagla{ava Urban.
H. PROLI]

U FOKUSU
MOJ CD PLAYER MAHIR SARIHOD@I]
1. „I Can’t Make You Love Me“ - Bonnie Raitt 2. „Sei Solo Tu“ - Nek 3. „Wonderful Tonight“ - Eric Clapton 4. „Skybound“ - Tom Baxter 5. „Englishman In New York“ - Sting
L. K.

Legendarni D`oni [tuli}
Legendarni D`oni [tuli} napisao je vi{e knjiga nego {to su neke njegove kolege muzi~ari pro~itali. Komplet od ~etrnaest knjiga D`onija [tuli}a s prepjevima i prijevodima djela anti~kih pisaca, histori~ara i filozofa promoviran je nedavno u Beogradu. D`oni, naravno, nije do{ao iz svog holandskog uto~i{ta, ali je promocija ipak pobudila veliki interes. Izlaskom kompleta knjiga (7.000 stranica) kult D`onija [tuli}a dobio je potpuno novu dimenziju. I sada dok ~itaoci ~ekaju na svoj u`itak, za D`onija je ono najbolje pro{lo, jer kako nam je rekao u jednom intervjuu: - Gdje ste vidjeli od toga koristi? Jedino {to se prodaje je kutija {ibica. A ima onaj stih „Kad bi samo `elje puste bile dovoljne snu, moj bi pogled sigurno osvojio nju.“ Na putu je najbolje.

Vesna Andree-Zaimovi}

- Smatram da je „Dubioza“ zaslu`eno zapa`ena od strane regionalne publike, to je bend koji najvi{e nastupa i u zemlji i u svijetu i oni su, naravno, dokaz da na{a zemlja ima {ta da ponudi na muzi~kom tr`i{tu. Na na{u `alost, motivi njihovih pjesama bazirani su na anomalijama na{eg dru{tva ka`e Andree-Zaimovi}.

Dnevni avaz, nedjelja, 24. oktobar/listopad 2010.

25
Ha{i{ i marihuana
Je li ta~no da ste marihuanom i ha{i{om lije~ili strah od letenja?

INTERVJU

Miki Manojlovi}, gluma~ka legenda

Holivud je va`an, neizostavan, ali meni nije mjesto tamo
Moje veze sa Sarajevom ni za vrijeme rata nisu se prekidale Stidljiv sam kada nemam povjerenja Gadi mi se da budem u slu`bi ljudi koji se zovu politi~ari, a to nisu
ta napisati u uvodu intervjua s velikim Mikijem Manojlovi}em? Re}i da je gluma~ka gromada (o tome svjedo~i skoro 70 ostvarenja, od „Otpisanih“ do „Cirkusa Columbia“), da je veliki gospodin, potvrdit }e i Sarajlije koje su imale priliku da ga sretnu na ulicama grada, da u`iva inozemni ugled, svjedo~e festivali od Kana do Sao Paula, ali ono ~ime glumac, pravog imena Predrag, u neposrednom kontaktu fascinira, ustvari su jednostavnost i ljudskost. U Holivud nije `elio oti}i, ali zato se zdu{no, kao

[

odu{evljavate.

- Prve informacije i reakcije dobio sam nakon premijere na Sarajevo Film Festivalu. One su bile krajnje uzbudljive. Po ulicama Sarajeva do`ivio sam masu uzbudljivih susreta s ljudima kojima se film dopao.
Va{a „Radionica Integracije“ svjedo~i da Vam je dru{tveni anga`man bitan.

vrstu obaveze koju vam Holivud svojim obi~ajima name}e. Da morate igrati ono {to vam daju da biste bili u trendu filmova koji su trenutno strate{ki va`ni za velika studija. Holivud je va`an, neizostavan, ali meni nije mjesto tamo.

- Probao sam jedanput ili dvaput. Kao, to je dobro. Ma kakvi dobro! To je jo{ gore. Ima ovih {to popiju litar rakije ili viskija pa u|u u avion. Onda neko re~e: „Daj, duni malo pa vidjet }e{„... No, jednom sam probao ha{i{, jednom marihuanu pred let i ne preporu~ujem to onima koji imaju fobije. A strah od letenja sam prebrodio. gu}nost. Ne}u se na}i s njom skoro u filmu, ali ho}u u avionu za Brazil, tamo sam u `iriju festivala u Sao Paulu.
Va{i roditelji su bili glumci, supruga je, tako|er, glumica. Da li biste voljeli da sin Ivan krene istim putem?

K}erka i sin
Ka`u da ste privatno veoma stidljivi, povu~eni.

- To je moja potreba. I ne samo moja. Svako ko ima razumijevanje i mogu}nosti, mora ne{to dati. Ne mo`e ~ovjek stalno uzimati i za sebe raditi. To nije la`ni odnos prema tim

Kada je rat prestao formalno, ja sam rekao sebi: Sad }e oni opet umjetnike zvati: „Hajde, vi pravite mostove, a mi }emo po potrebi da ih sru{imo“
osniva~ i predsjednik, zala`e za „Radionicu Integracije“, jedinstveni kulturni centar namijenjen osobama s posebnim potrebama. Taj projekt Manojlovi} je predstavio prije nekoliko dana i u Sarajevu, a na povratku u Beogradu, u minibusu, dobio je vijest da je na „Gotham“ festivalu u Njujorku nagra|en za najbolju mu{ku ulogu u filmu „Neka ostane me|u nama“ Rajka Grli}a. Time smo i otvorili razgovor. ljudima nego moja potreba i dio mog karaktera. To smatram vrlo va`nim. Integracija danas zvu~i, kao i rije~ ljubav, pomalo otrcano, sumnjivo. Zato {to su procesi zatrovani, nikada nisu dovo|eni do kraja. @ivimo u prostoru u kojem su integracije unutar ulica, grada, mo`da ~ak i porodica, neophodne, a kamoli me|u dr`avama. Tako da je iskreno pribli`avanja i davanje neophodno. E, da biste to uspjeli, morate imati ljudski kvalitet. Taj kvalitet su mi dali mama i tata, moj na~in `ivota...
^est ste gost Sarajeva. Kakve su Va{e spone s na{im glavnim gradom?

- Pa, jesam. [ta da vam ka`em. Jesam negdje stidljiv, kad nemam povjerenja. Nekako ne volim da se isti~em. Neko se isti~e bezrazlo`nom upadljivo{}u. Normalan sam. Zbilja mogu da `ivim u ovoj ku}i gdje `ivim, koju mi niko nije poklonio, koja je zaista sjajna. Ali isto tako mogu da `ivim u {atoru. Nalazim zadovoljstvo u malim stvarima. Velikim isto tako. Normalan sam. Jo{ uvijek.
Va{a k}erka ^arna je re-

- On ima osam godina, ima vremena da se formira. ^ovjek treba odabrati ono {to zaista `eli. Na nama je da ga upozorimo. Meni su moji poku{avali da objasne da nikako ne upisujem glumu. Ali ja to znam, ja sam ~itav `ivot gledao {ta je gluma i to je moja velika prednost. Skoro sve sam znao gledaju}i i samo sam potvrdio to bivaju}i. ^ovjek mo-

Svako doba ima svoju eroti~nost
Iako vi{e niste u cvijetu mladosti, 60 Vam je godina, ne izbjegavate erotske scene?

Manojlovi}: Nikada nisam `ivio sporo

Zatrovani procesi
Koliko Vam nagrade uop}e zna~e?

- Kad god neko iz Evrope u Americi ne{to dobije, to je uspjeh. Filmska industrija tamo je veoma razvijena i u Americi film predstavlja jedno od najva`nijih strate{kih dr`avnih blaga, koje oni ~uvaju, jer film utje~e na mnoge druge stvari.
Nedavno je film „Cirkus Columbia“ krenuo u {iroku distribuciju po BiH i svi se sla`u da Vi kao Divko, jednostavno,

- „Oca na slu`benom putu“ dugo smo radili u Sarajevu. To je bio prvi dugi susret sa Sarajevom. Bilo je i kratkih boravaka privatne prirode. Duga stanja su otvorila ~vrsta upoznavanja, kasnije i razmjenom ljudskom prerasla u neku vrstu kvalitetnog odnosa s Emirom Kusturicom, Danisom Tano-

vi}em, sa mnogim ljudima s kojima sam poslije radio ili, pak, nisam. Tokom rata moje veze sa Sarajevom nisu se prekidale. Jesu fizi~ki, ali nisu one nevidljive veze. Ima jo{ jedan Sarajlija veoma va`an u mom `ivotu. To je Haris Pa{ovi}, s kojim sam radio divne predstave. Sarajevo mi je svakako blizak grad. ^itav prostor biv{e Jugoslavije sa manjim d`epovima mi je vi{e nego poznat. Ne kao turisti, imao sam ljudska iskustva. Nezaboravna. I to je sve nestalo u tom ludilu, u tom besmislu, primitivizmu, divlja{tvu. Kada je rat prestao formalno, rekao sam sebi: Sad }e oni opet umjetnike zvati: „Hajde, vi pravite mostove, a

mi }emo po potrebi da ih sru{imo“, a mi }emo ponovo graditi. I meni se to gadi! I gadi mi se da budem u slu`bi ljudi koji se zovu politi~ari, a to nisu. Politi~ar zna~i ne biti na vlasti nego biti u slu`bi te du`nosti koju ste preuzeli. Eto, to je ne{to {to ja sebi nikada ne}u dozvoliti, a nisam ni ranije.
Vratimo se Va{oj karijeri. Nikada niste oti{li u Holivud, a ponuda je sigurno bilo?

- Svako doba ima svoju eroti~nost. Erotiku je te{ko posti}i na filmu i u pozori{tu. I ako se ne mo`e posti}i, onda je ne treba raditi. Samo fotografiranje bilo kakvih dodira je besmisleno. Ozbiljna su i velika opravdanja za{to su te scene snimljene. Moja lepeza toga veoma je {iroka. Jako je te{ko do}i do erotike, jer to zavisi zbog ~ega se radi i s kim. Tu se morate prona}i sa svojom partnericom, kamermanom, rediteljem... Ako se ne prona|ete, onda ne vrijedi ni{ta.
diteljica. Ho}ete li se na}i u nekom njenom filmu?

- Da sam imao `elju, ne biste me zvali sada na ovaj evropski telefon nego na onaj 001 pa ve} ne znam koji je broj za Njujork. Davno sam s tim raskrstio. @ivot i rad u Evropi i u ovoj regiji za mene ima veliku privla~nost, a nema

- Od kada sam predsjednik Upravnog odbora Filmskog centra Srbije, ona jadna prvi put trpi zbog mene. Jer, ja sam principijelan u stvarima koje smo zajedno donosili. Nisam utjecao na formiranje komisija koje su davale novac. Nju nisu uzimali u obzir, a kada su je uzeli u obzir, nisam dozvolio da dobije bilo kakvu potporu, jer bi se reklo: „Ha, tatina k}erka.“ Kao da sam vlastitom djetetu oduzeo mo-

ra raditi ono {to voli. Neki ka`u: „Upisao sam pravo, u~inio sam roditeljima.“ I budete nesretni ~itav `ivot. To nije dobro.
Hvala Vam na razgovoru i da uskoro ponovo do|ete u Sarajevo.

- Duga~ak je razgovor, nadam se da }e ne{to od toga biti u novinama. A u Sarajevu }u biti uskoro ako Haris Pa{ovi} i ja budemo radili predstavu. Ako ne, onda nekim drugim povodom.
L. SARAJLI]-RAMOVI]

Koncertne aktivnosti grupe „Emir & Frozen Camels“
Svoj prvi solisti~ki koncert u Zenici grupa „Emir & Frozen Camels“ odr`at }e 12. novembra u „Clubu 072“. Kako isti~e frontmen Emir Bukovica, njegove „smrznute kamile“ za Zenicu ve`u ljubav i neke tajne veze jo{ od 2002. godine, kada je s Klifom Vili-

Svirke u Mostaru i Zenici
jamsom (Cliff Williams) iz legendarne grupe AC/DC dobio bh. muzi~ku nagradu „Davorin 2002“ u kategoriji za najbolju internacionalnu muzi~ku saradnju. „Kamile“ su proteklih godina nastupale na „Exitu“ u Novom Sadu, „Beer Festu“ u Beogradu, „Rokaj

„Emir & Frozen Camels“: Prvi samostalni koncert u Zenici

Festu“ u Zagrebu te na „FM4 Frequency Festivalu“ u Salcburgu u Austriji kao pobjednici MTV-jevog takmi~enja „Catch the Frequency“. Prije Zenice, ovaj bend }e 5. novembra svirati u mostarskom klubu „OxyA. D@. gen“.

SCENA

Lejla Damad`i} na „Oskaru popularnosti“

26

Dnevni avaz, nedjelja, 24. oktobar/listopad 2010.

31

Nau~ila sam birati {ta }u raditi
Zasitila sam se revija i foto{utinga, ka`e manekenka
Lejla Damad`i} bit }e po ~etvrti put voditeljica „Oskara popularnosti“, koji je zakazan za 11. novembar u Sarajevu. Damd`i} je lani prekinula trogodi{nju praksu zbog privatnih razloga. - Prije nekoliko dana pozvala me je Azemina Gljiva, Nazifova snaha, koja je zadu`ena za organizaciju, i predlo`ila mi je da ponovo budem dio tog projekta. Sa zadovoljstvom sam prihvatila njen prijedlog, jer me za ovu manifestaciju ve`u ve-

LJEPOTICE Olja Babi}, bh. manekenka

Medeni mjesec u Tunisu
Sve je pro{lo super, proveli smo u Tunisu prekrasnih sedam dana
ahvaljuju}i osvajanju titule Miss fotogeni~nosti na presti`nom Izboru „Bernie Models“, koji je pro{log mjeseca odr`an u Ljubljani, kao jednu od nagrada bh. manekenka Olja Babi} dobila je anga`man u Tunisu. Atraktivna Banjalu~anka snimala je u afri~koj zemlji katalog za presti`ni lanac hotela „El Mouradi“.

Karijeru nastavljam u SAD

Z

Desna ruka
- Rije~ je o, vjerovatno, najve}em lancu hotela u ovom dijelu svijeta. Tema kataloga koji sam snimala bila je „Medeni mjesec u Tunisu“. Sa mnom je bio i jedan mu{ki model tako da smo na fotografijama glumili tek vjen~ani bra~ni par. Pr-

Babi}: O~ekuju me revije u Njujorku

oveli smo u Tunisu prekrasnih sedam dana, a drago mi je i da smo uradili kvalitetan posao govori manekenka. Agencija „Bernie Models“, u vlasni{tvu biv{e Miss Jugoslavije Bernarde Marovt, ukazala je Olji veliko povjerenje i na jednom drugom zadatku. - Postala sam vlasnica licence Izbora „Bernie Models“ za BiH, Bernarda o~ekuje da budem njena desna ruka. Naredne godine }u, tako, biti zadu`ena da organiziram kasting i odaberem dvije djevojke koje }e predstavljati na{u zemlji na finalnom izboru u Ljubljani. Bernarda je super, otvorena i opu{tena. Meni je, tako|er, ponudila jedan anga`man u

Sa snimanja u Tunisu

Pitanje volje
Olja Babi} nagla{ava kako u BiH ne postoje adekvatni uvjeti za bavljenje manekenstvom, ali da ni to ne treba predstavljati prepreku u gra|enju karijere. - Sve je, ustvari, pitanje volje. Ako ste dovoljno ambiciozni i ne prihvatate „ne“ kao odgovor, mo`ete uspjeti. Istina je da kod nas stanje nije idealno, ali to ipak nije opravdanje - govori Olja.

Milanu, {to sam, na kraju, morala odbiti zbog drugih obaveza - ka`e Olja Babi}.

Selidba u ^ikago
Bh. manekenka uveliko pakuje kofere i priprema se za novi `ivot u Sjedinjenim Ameri~kim

Na prvom mjestu mi je polaganje ispita na Pravnom fakultetu u Travniku
oma lijepa sje}anja. „Oskar popularnosti“ je spoj ugodnog s korisnim. Posao koji pro|e u pjesmi i dobroj atmosferi, uvijek mi je interesantan - ka`e Damad`i}. Lijepa Tuzlanka sa sarajevskom adresom u posljednje vrijeme radije se posve}uje u~enju nego {to prihvata sve ponude koje stignu do nje. ^etrnaest godina iskustva na modnoj sceni, ka`e, daje joj za pravo da bira pravu priliku. - Rijetko radim foto{utinge i revije, kojih sam se ve} pomalo zasitila. Radije sa~ekam da se pojavi neka ozbiljna kampanja nego da se pojavljujem bilo gdje - uvjerava nas ljepotica te dodaje da joj je na prvom mjestu polaganje ispita na Pravnom fakultetu u Travniku, koji namjerava zavr{iti po~etkom idu}e godine. A. I.

Dr`avama. - S roditeljima i sestrom se za nekoliko dana selim u ^ikago. Ve} smo `ivjeli u Americi prije nekoliko godina, a tokom tog perioda sam radila kao model u Los An|elesu. Kako se vra}am u SAD, konta-

ktirala sam svoju agenticu, jer namjeravam tamo nastaviti karijeru. Ve} sam i dobila nekoliko ponuda, a sasvim je izvjesno da }u krajem novembra u~estvovati na nekoliko revija u Njujorku - otkriva Banjalu~anka.

Pauze izme|u manekenskih anga`mana u Americi Olja }e koristiti za posjete domovini i nastavak studija politi~kih nauka.

- Na fakultetu mi ide odli~no, a trenutno sam na drugoj godini. Vrlo mi je bitno da to zavr{im, ali to ne zna~i da }u se odre}i manekenstva. Nikad se ne zna, mo`da jo{ dugo ostanem u svijetu mode - isti~e Olja.
H. PROLI]

RAZGOVORI Tony Cetinski, hrvatska muzi~ka zvijezda

Najte`a je borba sa samim sobom
Ne popu{tam svom temperamentu na prvu U Skenderiji sam 1996. godine odr`ao prvi komercijalni koncert nakon rata, ukinut je policijski sat

Cetinski: Dajem sve od sebe pa }e tako biti i u Zetri

Uhvatila bidermajer
Na svadbi svoje prijateljice, manekenke Irne Smake, kojoj je bila kuma, 29-godi{nja Lejla Damad`i} uhvatila je prije mjesec bidermajer te ga je, prema starom obi~aju, sa~uvala vjeruju}i da }e se i ona ubrzo udati. - Neko ka`e da nema ni{ta od toga, ali eto, ja sam ga sa~uvala. Ne optere}ujem se mnogo planovima o udaji, jer sam u posljednjoj godini imala dosta te{kih momenata, od kojih me je najvi{e pogodila smrt majke - ka`e Damad`i}.

I

ako je koncert Tonyja Cetinskog u Sarajevu najavljen za 4. decembar, fanovi jednog od najpopularnijih pjeva~a na ovim prostorima ve} su se potrudili da organizatora uvjere u ogroman interes. Upravo je zbog toga koncert iz prvobitno najavljene Skenderije premje{ten u ve}u dvoranu - Zetru. Ovaj 41-godi{nji Puljanin ve} dugo je rado vi|en gost u bh. prijestonici, a i on, tako|er, koristi svaku priliku da poka`e svoju privr`enost Sarajevu.

Bez foliranja
- Ljubav traje jo{ od 1996. godine, kada sam imao koncert u Skenderiji. Bio je to prvi komercijalni koncert nakon rata, ukinut je policijski sat. Skenderija je bila prepuna. Suze, smijeh, ljubav, sjeta... Svega je tamo bilo. No, bilo je otvoreno,

iskreno i bez foliranja. Novinari su napisali da se Sarajevo i ja volimo javno, jer Sarajevo spominjem svuda gdje idem. Osje}am se ugodno, kao da pripadam tu - ka`e Cetinski. Pjeva~ jo{ ne `eli otkrivati detalje koncerta u Zetri, ali isti~e da publika koja ide na njegove nastupe, zna koliko se on trudi. - Dajem sve od sebe pa }e tako biti i ovog puta. Dobar program, zabava, pozitivne emocije - govori Tony. Hrvatska zvijezda trenutno je na turneji i redom puni dvorane u kojima nastupa. U njegovoj biografiji ostat

}e upisano da je prvi pjeva~ koji je dvije no}i zaredom napunio zagreba~ku Arenu, a sara|ivao je i s internacionalnim zvijezdama. Bio je gost Majkla Boltona (Michaela) u „Royal Albert Hallu“ u Londonu, snimio je duet „Dolce suono“ sa slavnim tenorom Hozeom Karerasom (Jose Carreras), kao i s bh. zvijezdom Dinom Merlinom. - Ne bih izdvajao saradnje, jer je svaka posebna, obogatila mi je duh na neki na~in, ne{to sam nau~io. Volim sara|ivati s kolegama - dodaje Cetinski. Osim vrhunskim interpreta-

Novinari su napisali da se Sarajevo i ja volimo javno, jer Sarajevo spominjem svuda gdje idem
cijama i sjajnim koncertima, Tony je znao puniti novinske stupce i svojim temperamentnim pona{anjem, koje je ponekada odskakalo od normi standardnog pona{anja. Na upit kaje li se ~esto zbog svojih postupaka, ka`e da sve rje|e kako je stariji.

Halid Be{li} je kategorija za sebe
Tony Cetinski je veliki prijatelj s Halidom Be{li}em, ali ka`e da nije ba{ ljubitelj narodne muzike. - Nije da kod ku}e ili u autu slu{am, ali ako se negdje na|em u dru{tvu vani, volim ~uti pravu narodnu pjesmu. A Halid je kategorija za sebe. Njega volim kao ~ovjeka pa volim i njegove pjesme i sve njegovo - govori Cetinski.

Princeza i supruga
- Jer, ne popu{tam svom temperamentu na prvu. Nau~io sam da se borim sam sa sobom, a to je najte`a borba - otvoreno go-

vori Tony. Posljednjih dana u hrvatskoj {tampi dosta se pi{e o tu`bi koju je protiv Tonyjeve majke Vinke Cetinski podigao njen dugogodi{nji poslovni partner Danko Kon~ar, koji je optu`uje da ga je prevarila i o{tetila za nekoliko desetina miliona eura. Tony ka`e da su ga ti napisi pogodili manje nego {to se o~ekuje. - Navikao sam na takve stvari - kratko je rekao Cetinski. Tony je u braku s Ivanom Nobilo, k}erkom uglednog hrvatskog advokata Ante Nobila. Njih dvoje imaju k}erkicu Piju. Pjeva~ koji je veoma ~esto na to~kovima, priznaje da te{ko miri o~inske obaveze i stalna putovanja. - Trudim se da slobodne trenutke provedem sa svojom princezom, a i imam sre}u {to mi je i supruga aktivna pa, ako se

ne vidimo nekoliko dana, dojure one meni - govori Tony.
L. SARAJLI]RAMOVI]

S puncem ne pri~am o muzici
Govore}i o odnosu s puncem Antom Nobilom, Tony ka`e da, vjerovali ili ne, nikada nisu pri~ali o njegovoj muzici. - Pretpostavljam da on vi{e voli ovaj „crossover“ album „Da Capo“ od pop albuma - govori Cetinski.

24. 10. 2010.

OBARA^ NA PU[CI I SL. SPRAVA ZA MJERENJE ELEKTR. OTPORA (mn.) VRSTA GU[TERA KOJI MIJENJA KO@U PREMA OKOLINI SREDSTVA ZA NADRA@AJ

TENISER AN^I]

GR^KO SLOVO

CILJ

PJEVA^ICA FICD@ERALD

VOJNICI U TENKU

AMERI^KA GLUMICA I PJEVA^ICA NA SLICI

INOSAVA ODMILJA

PONOS ZAKIRA ODMILJA STIH, SROK (mn.) KO[TUNJAVO VO]E GRAD U TEKSASU AMERI^KA GLUMICA D@ENIFER GAMAD @ENSKO IME @.L. PJEVA^ICA JUSI] MORSKA PTICA OSOVINA MJESTO U KAMERUNU SLAVNI PISAC ARTUR KONAN STARIJI TENISER ANRI DOMA]E @IVOTINJE STAROGR^KA VITKA POSUDA

HOKEJA[KI KLUB IZ CELOVCA NASELJE (tur.)

AORIST (skr.)

SLOVO S KVA^ICOM

PO[AST (mn.)

PJEVA^ PESTNER OSMINA ONTE

AMERI^KA PJEVA^ICA DAJANA KAMIONI S KIPOM

ITALIJA

MU[KO IME UPRKOS SVEMU MU[KO IME LINIJE DR@AVA U SREDNJOJ AMERICI SLAVNI ITALIJANSKI ATLETI^AR STEFANO LOVAC NA ZMIJE ENERGIJA MLADUN^AD SRNE DUGA RIJEKA U NORVE[KOJ VELIKA AFRI^KA PUSTINJA NERVNI BOJNI OTROV V.U. JAPANSKA MARKA MOTOCIKLA OD PAMTIVIJEKA PREDIGRE U [PANS. POZORI[TU ST. IT. FUDB. PAOLO STARIJI KO[ARKA[ TVRDI] OSPI^AV PJEVA^ PESTNER ALTAJSKORUSKO MU[KO IME

RIMSKI: 1 KAZAN ONAJ KO UBIRE POREZ

GLUMICA VALI

GAVRASOV FILM ATLETSKI KUP EVROPE

INDIJ

332

POTKROVJAPANSKA LJA, ELEKTRONPOTKROVNI SKA STAN^I]I KOMPANIJA

TEEN ZVIJEZDA NA SLICI

ME\U SPISE (lat.)

O[TRINA, O[TROST

KRPA, DRONJAK

BILO KAKVO

TEEN ZVIJEZDA NA SLICI

MAJKA, MATI

KARTA[KA IGRA

DIO MEZOPOTAMIJE

GLASANJE DIVLJE ZVIJERI

KOBRA, NAO^ARKA

FABRIKA PRIKOLICA IZ KO^EVJA

NAJLONSKO RIBARSKO U@E ITRIJ AMPER OSRAMOTITI

MUZI^KA MJERA

KALIJ

RIMSKA [ESTICA DE@MEKASTO

GLAVNI GRAD SRBIJE

PLOVITI NA JEDRA

ELEKTRON

NARODNI IZRAZ ZA LISCA

JUTARNJA OBORINA LEGENDARNI DANSKI KRALJ OBLICI UDRU@IVANJA ZANATLIJA (tur.)

^IST GORNJI ZRAK ONI KOJI [TO BERU SPRAVA ZA PE^ENJE TOSTA

STRANO @ENSKO IME

PUK, SVJETINA

AMPER

ZIMZELENO DRVO

SVE REDOM POD[I[ATI

BIJELJENJE (npr. platna) TRIJESKE (zbir. imen.) GLUMICA VALETA FUDBALSKI SUDIJA MAJER BAGREM, AKACIJA AMERI^KI MEDVJEDI] @BUN GLUMICA @IRARDO VODENA @IVOTINJA BLAGAJNA TORON

SPORTSKO DRU[TVO LINIJA KOJA SPAJA DVIJE TA^KE KRU@NICE IZNOSITI PROTUARGUMENTE SLIKARSKA KI^ICA

E.[. FUDBALSKI STRU^NJAK SAKI

ISTI SAMOGLASNICI

SOBA, PROSTORIJA

VRSTA ^ETINARA BLAGAJNE GRUBO SUKNO NAJVE]I POLUOTOK U JADRANU NIJE SIROMA[AN ELEKTRON INOSAVA ODMILJA PJEVA^ DRAGOJEVI]

NAPAD NA ISTAKNUTU OSOBU

FRANCUSKA TONA

”SAINTE” (skr.)

TE[KO RADITI, CRN^ITI

BORCI U KORIDI

TEEN ZVIJEZDE U SKANDINAVKAMA
DOLA@ENJE AMPER AMERI^KA FILMSKA KOMPANIJA POREZ, NAMET ASTAT NEZAKONITI POSTUPCI ^IST GORNJI ZRAK TEEN ZVIJEZDA NA SLICI RIJEKA U [PANIJI

GLE, ETO

TEEN ZVIJEZDA NA SLICI

BILO [TA

STANIMIRA ODMILJA

JELO OD IKRE

TV NOVINARKA FALA^I

MUZI^KI INSTRUMENT SLI^AN KLAVIRU

DADILJA (njem.)

PU[^ANO ZRNO

MOREUZ U TURSKOJ NAPRAVA ZA IZMOKRAVANJE NA[ @ENSKI MUZ. DUET GLUMICA MARJANOVI] DR@ANJE, STAV SPRAVA, NAPRAVA VELIKA RIJE^NA RIBA MILANO SKOK NA [TO BILJKA BIJELIH CVJETOVA PORTUGAL FIRME, TVRTKE ONAJ KO IMA VIZIJU MATERIJAL ZA POKRIVANJE KROVOVA

OBLAST EPISKOPA

NULA

NITKOV, NIKOGOVI] RIMSKI IMPERATOR @ENSKO IME ISPSOVATI STARJE[INE MJESTA NAUKA O ZAKONIMA ZVUKA POZITIVNA ELEKTRODA KALUP, MODEL OSIJEK ELEKTRON ME\UNAR. UMJETNI JEZIK PRVAK, [AMPION

GLUMAC LU^EV

ZEMLJI[NA MJERA

NIKAL

ATLETI^AR BOLTON

ZMAJ, NEMAN

KAZNA ZA GRIJEHE

PJESNIK SARAJLI]

DIREK, STUP SVOJERU^NO NEBESKO PLAVETNILO

CRTICA U PISANJU REOMIR NADIMAK KO[ARKA[A SAN EPIFANIJA

NULA

ISTI SAMOGLASNICI

O^I[^EN I IZBIJELJEN PAMUK MU[KO IME

POSPAN, SANJIV FRANCUSKI FUDBALSKI MAGNAT BERNARD VRSTA MINERALA

DOMA]A PERNATA @IVOTINJA

@ITELJ IRSKE

RJE[ENJA: str. 1. OMOMETRI, KAMELEON, IRITANSI, DIKA, KAC, AOR, KIRA, ORASI, ANISTON, @L, MAIDA, GALEB, OP, AME, AKSA, DOJL, ROS, I, LEKONT, JOAKIM, I, AV, IPAK, CRTE, OP, MEI, RATO, ZMIJAR, KLAR, LOE, SAHARA, IN, SOMAN, KAVASAKI, ODUVIJEK str. 2. MAMA, AKAD, NAJA, SILK, A, IT, ROSA, BJELIDBA, EE, IVERJE, ODAJA, URS, GRM, RAKUN, RIBA, KASA, ATENTAT, F, DIRIN^ITI; BRID@, RIKA, ITAS, TAKT, K, VI, OZON, SD, BERA^I, TETIVA, E[, POBIJATI, KASE, ARI[, ISTRA, INA, STE, BOGAT, TOREADORI; DARDANELI, O, KATETER, LEON, ZANA, AR, APARAT, ZASKOK, MI, ATO, ZOVA, KOMPANIJE, IZET, TIRE, OO, R, SNEN, TAPI, IRIT; EPISKOPAT, NI[TARIJA, OKTAVIJAN, SANIJA, E, NI, AJANI, ALA, ANODA, POKORA, OS, STUB, O, SR, VATA, AZIZ, TUKA, IRAC, str. 3. TAMARA KARSAVINA, OLIVERA MARKOVI], MELINA MERKURI, I, ANO, ERATO, TECAN, SISAR, RIGA, NAR, JS, LUKAS, RABOTA, ALEKSA, TREVIS, V, NAGAOKA, OSETIJA, GMAZ, ORAR, TIMAN, ROLAT, ALASI, TS, IV, RAJNA, ANISA, FIL, LA@I, PAPIGA, I]O KELEMEN, AVAN, T, MESAR, BALKONI, ANTONIO BANDERAS, DERVI[ SU[I], ULI, NRT, [TEKER, OTON, AMA, TANA, VATA, O, NIK[A, ILVA NOVEN, BN, IRAK, ENAKITI, ATONIK, ADAM, IM, BUM, JUSKO, IMAM, ALATASTO, [TAKOR, JIRA, TAVAN, NANA, I], SPIN, NIGER, [, ], ATA^, ORTAK, ULJ, KRESNUTI, ZETRA, SPORTOVI, JANUAR, Uspravno: - A[E - A]IN - AKAR - AKOV - AKUSTI^NO - AKUT - ALAIM - ALKAZAR - ALO - AMETIST - ANAMIT - ANI - ANRI - ARAN@ER - ARAR - ARES - ARO - ART - AVANS - AVETINA - AVI - BUKAL - D] - EB - EGAL - ETIMON - RAJNA - RIGA - ROLAT - SISAR - SPIN - SPORTOVI - [TAKOR - [TEKER - TANA - TAVAN - TECAN - TIMAN - TREVIS - TS - ULI - ULJ - VATA - ZETRA

Vodoravno: - ADAM - ALASI - ALATASTO - ALEKSA - AMA - ANISA - ANO - ATA^ - ATONIK - AVAN - BALKONI - BN - BUM - DERVI[ SU[I] - ENAKITI - ERATO - FIL - GMAZ - I] - I]O KELEMEN - ILVA NOVEN - IM - IMAM - IRAK - IV - JANUAR - JIRA - JS - JUSKO - KRESNUTI - LA@I - LUKAS - MESAR - NAGAOKA - NANA - NAR - NIGER - NIK[A - NRT - ORAR - ORTAK - OSETIJA - OTON - PAPIGA - RABOTA

Ove dvije kri`aljke }ete rije{iti ako ta~no upi{ete rije~i iz popisa. Rije~i su poredane abecednim redom. Da bismo rje{avanje olak{ali ozna~ili smo polja u koja }ete upisati imena i prezimena li~nosti sa slika.

POMIJE[ANE MOZAI^NE KRI@ALJKE

- GAZA - I[TA - IPAK - JALA - JATAGAN - KAKO - KAMARA - KE - KP - LOM - MANEKEN - MILOS - NI - NI[TARIJA - OMAR - OSENIK - OTI - OTOK - OV - PAST - RA[LJAR - RAROG - RORA - RUTAVI - SAPNA - SINONIM - SIVO - SRK - STAN - [IN - [NIT - TALES - TASTER - TRTAK - TU - URA - UV - VEDO

30
VIKEND

Dnevni avaz, nedjelja, 24. oktobar/listopad 2010.

Na dva to~ka po Bosni i Hercegovini

Uspon na ^abulju prije prvog snijega

Uspon traje desetak kilometara

Pogled na zelenu Neretvu oduzima dah

Nakon uzbrdice slijedi rekreativna vo`nja

Vo`nja zapo~inje iz kanjona rijeke Dre`anke, dalje vodi o{tro uzbrdo, uz planinu gdje se sa svakim metrom ukazuje ljep{i vidik
obzirom na dolazak zime, nesigurne vremenske prilike, ki{u i blato pa ~ak i jutarnje mrazeve, sezona brdskog biciklizma bli`i se kraju. U Bosni }e uskoro brda prekriti prvi snje`ni prekriva~, ali kao {to to ~inimo u prolje}e, kada su {umski putevi po na{oj dr`avi neprohodni zbog blata i snijega, dah juga {to dolazi uz Neretvu, izmamit }e ljubitelje brdskog biciklizma na jo{

S

jednu turu. Zbog ~injenice da temperature opadaju s porastom nadmorske visine, vi{e ne}emo i}i visoko u brda, ali avanturu na dva to~ka mogu}e je do`ivjeti i na planinama visokim i manje od 1.000 metara.

Kasna jesen
Jedna od takvih je ^abulja. Ova planina se prote`e uz desnu obalu rijeke Neretve, a tura koju predla`emo je malo ko-

mpleksnija za organizaciju, ali zahvalna za rano prolje}e ili kasnu jesen. Naime, vo`nja zapo~inje iz kanjona rijeke Dre`anke, gdje je potrebno ostaviti automobile. Dalje se penje o{tro uzbrdo, uz ^abulju gdje se sa svakim metrom ukazuje ljep{i vidik. Naro~ito dominira pogled na zelenu Neretvu, ali i na rubove Prenja. Uspon traje desetak kilometara, a potom je potrebno sa-

vladati visinu od oko 800 metara. I to je sve. Nakon toga vo`nja je prava rekreativna, jer se, prakti~no, odvija preko platoa ^abulje. Istina, mogu}e je i skrenuti desno prema Bogodolu pa ~ak i dalje ka vrhu planine, ali zbog opasnosti od mina ovu dionicu ne preporu~ujemo.

Selo Goranci
No, kako je ovo ili tura na po~etku sezone kada bi-

ciklisti ba{ i nemaju previ{e kondicije ili na samom kraju kada je dan osjetno kra}i, sasvim dovoljno }e biti pre}i platoom ^abulje kroz selo Goranci i u`ivati u klasi~nom hercegova~kom krajoliku. Nakon te dionice, slijedi spust u Mostar i, kako to obi~no biva, posjeta Starom mostu i vo`nja mostarskom kaldrmom, a obilazak oko Ronda asocirat }e na francuske kru`ne tokove prepune cvije}a.

Najte`i dio ture je prona}i varijantu povratka iz Mostara do Dre`nice. Obi~no }e to u~initi voza~i automobila i vratiti se poslije po dio ekipe tih tridesetak kilometara u Mostar. Ali, zbog ~injenice da }ete ugrabiti jo{ jedan sun~an dan i u`ivati skoro u mediteranskoj klimi, trud se isplati.

Vi{e na www.mtb.ba.

RIBOLOV
^etiri mrene iz Bosne
Da se ribolov prenosi s koljena na koljeno, najbolje nam je potvrdio Mukades Kubat, ~lan Sportskog ribolovnog dru{tva „Bistro“ iz Kaknja, koji je svu ljubav prema ovom sportu prenio na sina Adija. Naj~e{}e odlaze na Bosnu da pecaju, jer im je najbli`a, a i bogata je ribom. - Ovog puta smo imali sre}u, jer smo za kratko vrijeme upecali ~etiri mrene, a svaka od njih je bila te{ka od dva do tri kilograma. Izvukli smo i pet {kobalja. Od oca sam nau~io sve tajne ribolova, a posebno je va`no biti strpljiv dok ~ekate da se {tap zatrese - ka`e Adi Kubat. I. B.

9

savjeta za odgoj ma~ke
Imate li jednu ili vi{e ma~ki, dajemo vam nekoliko savjeta za jednostavan odgoj i u~enje. Ma~kama ka`njavanje ne zna~i ni{ta. Ako ste ikada imali psa, znate da vam je ka`njavanje Prozorska daska je omiljeno mjesto pomoglo kod promjene nje- za odmor govog pona{anja. To kod ma~ki ne pali. Tjelesno ka`njavanje ne dolazi u obzir. Budu}i da je ma~ije tijelo nje`no, ne smijete je udariti. To zna~i da kod odgoja ma~ke morate koristiti druge metode i nadmudriti je da biste postigli ono {to `elite. Koristite oblik pozitivnog poticanja. [to du`e budete vlasnik ma~ke, otkrit }ete da je te{ko uloviti je na djelu. Zato je mnogo lak{e nagra|ivati ma~ku kada vidite da se dobro pona{a. Nabavite dovoljno igra~aka. Mo`ete ih kupiti u prodavnici za ku}ne ljubimce ili ih sami napraviti. Pobrinite se da ma~ki bude zabavno dok vas nema. Ako je naviknuta na dru{tvo, brzo }e joj dosaditi samo}a i nehotice }e vam po~eti uni{tavati stvari dok ste na poslu. Spoznajte vrijednost bo~ice vode s prskalicom. U nekim slu~ajevima prskanje ma~ke s vodom je dovoljno da privu~e njenu pa`nju i zaustavi lo{e pona{anje. Puhnite ma~ki u lice. Mo`da zvu~i ~udno, ali djeluje. Ako se ma~ka doslovno unijela u lice, a `elite da je nau~ite da se dr`i na odre|enoj udaljenosti i da vam da prostora, probajte ovaj trik. Pobrinite se da ima sobu s pogledom. Dovoljno joj je osigurati prozorsku dasku na kojoj mo`e satima sjediti i posmatrati prirodu. Provodite kvalitetno vrijeme sa ma~kom. Ovo mo`da zvu~i ~udno kao tehnika odgoja, ali {to vi{e vremena provedete sa ma~kom, bolje }ete mo}i komunicirati s njom.

KU]NI LJUBIMCI

Mukades i Adi Kubat pokazuju ulov

Na Drivu{i odr`an Carev kup Na Modrac po deveriku U organizaciji
Udru`enja sportskih ribolovaca „Bistro“ iz Zenice, na ribarskoj stazi Drivu{a odr`an je tradicionalni Carev kup u lovu ribe udicom na plovak uz u~e{}e 12 Pehari i medalje u rukama najboljih ekipa iz BiH. Organizacija takmi~enja bila je besprijekorna. Ribari iz Zenice ulo`ili su dosta truda i osigurali optimalne uvjete da takmi~enje bude na najvi{em nivou. Nakon trosatnog takmi~enja i sumiranja rezultata, progla{ene su najbolje ekipe i pojedinci. U konkurenciji ekipa, prvo mjesto osvojila je ekipa iz Maglaja, drugi su bili Vogo{}ani, a tre}i SRD „Sarajevo 1906“. Majstor staze je Semir ]osi} iz Vogo{}e s 4.880 grama ulovljene ribe. I. B.

Fadil Smaji} i Zehro Ja{arevi} iz Kalesije koriste slobodno vrijeme za pecanje ribe. Ove strastvene ribolovce zatekli smo na jezeru Modrac kako love deveriku. Ni hladno vrijeme im nije smetalo da u`ivaju u omiljenom hobiju. Nisu dugo ~ekali Smaji} i Ja{arevi}: Nije im smetalo na ulov pa je za hladno vrijeme nepuna dva sata u ruksaku bilo deset deverika te {aran te`ak kilogram i po. Sve su ribe upecali na hljeb. I. B.

Samir ^au{evi}, pobjednik Premijer lige BiH
U organizaciji Sportskog ribolovnog saveza BiH, na jezeru Modrac odr`ana je Premijer liga BiH u lovu ribe udicom na plovak, u kojoj je u~estvovalo ~etrdesetak seniora. U vrlo jakoj konkurenciji prvo mjesto i {ampionsku titulu za 2010. godinu osvojio je Samir ^au{evi} iz Kozarske Dubice s 23.340 osvojenih bodova. Drugi je Zoran Veselinovi}, tako|er iz Kozarske Dubice, a tre}i Du{ko Vu~enovi} iz ^elinca. I. B.

Trojica najuspje{nijih ribara

SCENA

Lejla Damad`i} na „Oskaru popularnosti“

26

Dnevni avaz, nedjelja, 24. oktobar/listopad 2010.

31

Nau~ila sam birati {ta }u raditi
Zasitila sam se revija i foto{utinga, ka`e manekenka
Lejla Damad`i} bit }e po ~etvrti put voditeljica „Oskara popularnosti“, koji je zakazan za 11. novembar u Sarajevu. Damd`i} je lani prekinula trogodi{nju praksu zbog privatnih razloga. - Prije nekoliko dana pozvala me je Azemina Gljiva, Nazifova snaha, koja je zadu`ena za organizaciju, i predlo`ila mi je da ponovo budem dio tog projekta. Sa zadovoljstvom sam prihvatila njen prijedlog, jer me za ovu manifestaciju ve`u ve-

LJEPOTICE Olja Babi}, bh. manekenka

Medeni mjesec u Tunisu
Sve je pro{lo super, proveli smo u Tunisu prekrasnih sedam dana
ahvaljuju}i osvajanju titule Miss fotogeni~nosti na presti`nom Izboru „Bernie Models“, koji je pro{log mjeseca odr`an u Ljubljani, kao jednu od nagrada bh. manekenka Olja Babi} dobila je anga`man u Tunisu. Atraktivna Banjalu~anka snimala je u afri~koj zemlji katalog za presti`ni lanac hotela „El Mouradi“.

Karijeru nastavljam u SAD

Z

Desna ruka
- Rije~ je o, vjerovatno, najve}em lancu hotela u ovom dijelu svijeta. Tema kataloga koji sam snimala bila je „Medeni mjesec u Tunisu“. Sa mnom je bio i jedan mu{ki model tako da smo na fotografijama glumili tek vjen~ani bra~ni par. Pr-

Babi}: O~ekuju me revije u Njujorku

oveli smo u Tunisu prekrasnih sedam dana, a drago mi je i da smo uradili kvalitetan posao govori manekenka. Agencija „Bernie Models“, u vlasni{tvu biv{e Miss Jugoslavije Bernarde Marovt, ukazala je Olji veliko povjerenje i na jednom drugom zadatku. - Postala sam vlasnica licence Izbora „Bernie Models“ za BiH, Bernarda o~ekuje da budem njena desna ruka. Naredne godine }u, tako, biti zadu`ena da organiziram kasting i odaberem dvije djevojke koje }e predstavljati na{u zemlji na finalnom izboru u Ljubljani. Bernarda je super, otvorena i opu{tena. Meni je, tako|er, ponudila jedan anga`man u

Sa snimanja u Tunisu

Pitanje volje
Olja Babi} nagla{ava kako u BiH ne postoje adekvatni uvjeti za bavljenje manekenstvom, ali da ni to ne treba predstavljati prepreku u gra|enju karijere. - Sve je, ustvari, pitanje volje. Ako ste dovoljno ambiciozni i ne prihvatate „ne“ kao odgovor, mo`ete uspjeti. Istina je da kod nas stanje nije idealno, ali to ipak nije opravdanje - govori Olja.

Milanu, {to sam, na kraju, morala odbiti zbog drugih obaveza - ka`e Olja Babi}.

Selidba u ^ikago
Bh. manekenka uveliko pakuje kofere i priprema se za novi `ivot u Sjedinjenim Ameri~kim

Na prvom mjestu mi je polaganje ispita na Pravnom fakultetu u Travniku
oma lijepa sje}anja. „Oskar popularnosti“ je spoj ugodnog s korisnim. Posao koji pro|e u pjesmi i dobroj atmosferi, uvijek mi je interesantan - ka`e Damad`i}. Lijepa Tuzlanka sa sarajevskom adresom u posljednje vrijeme radije se posve}uje u~enju nego {to prihvata sve ponude koje stignu do nje. ^etrnaest godina iskustva na modnoj sceni, ka`e, daje joj za pravo da bira pravu priliku. - Rijetko radim foto{utinge i revije, kojih sam se ve} pomalo zasitila. Radije sa~ekam da se pojavi neka ozbiljna kampanja nego da se pojavljujem bilo gdje - uvjerava nas ljepotica te dodaje da joj je na prvom mjestu polaganje ispita na Pravnom fakultetu u Travniku, koji namjerava zavr{iti po~etkom idu}e godine. A. I.

Dr`avama. - S roditeljima i sestrom se za nekoliko dana selim u ^ikago. Ve} smo `ivjeli u Americi prije nekoliko godina, a tokom tog perioda sam radila kao model u Los An|elesu. Kako se vra}am u SAD, konta-

ktirala sam svoju agenticu, jer namjeravam tamo nastaviti karijeru. Ve} sam i dobila nekoliko ponuda, a sasvim je izvjesno da }u krajem novembra u~estvovati na nekoliko revija u Njujorku - otkriva Banjalu~anka.

Pauze izme|u manekenskih anga`mana u Americi Olja }e koristiti za posjete domovini i nastavak studija politi~kih nauka.

- Na fakultetu mi ide odli~no, a trenutno sam na drugoj godini. Vrlo mi je bitno da to zavr{im, ali to ne zna~i da }u se odre}i manekenstva. Nikad se ne zna, mo`da jo{ dugo ostanem u svijetu mode - isti~e Olja.
H. PROLI]

RAZGOVORI Tony Cetinski, hrvatska muzi~ka zvijezda

Najte`a je borba sa samim sobom
Ne popu{tam svom temperamentu na prvu U Skenderiji sam 1996. godine odr`ao prvi komercijalni koncert nakon rata, ukinut je policijski sat

Cetinski: Dajem sve od sebe pa }e tako biti i u Zetri

Uhvatila bidermajer
Na svadbi svoje prijateljice, manekenke Irne Smake, kojoj je bila kuma, 29-godi{nja Lejla Damad`i} uhvatila je prije mjesec bidermajer te ga je, prema starom obi~aju, sa~uvala vjeruju}i da }e se i ona ubrzo udati. - Neko ka`e da nema ni{ta od toga, ali eto, ja sam ga sa~uvala. Ne optere}ujem se mnogo planovima o udaji, jer sam u posljednjoj godini imala dosta te{kih momenata, od kojih me je najvi{e pogodila smrt majke - ka`e Damad`i}.

I

ako je koncert Tonyja Cetinskog u Sarajevu najavljen za 4. decembar, fanovi jednog od najpopularnijih pjeva~a na ovim prostorima ve} su se potrudili da organizatora uvjere u ogroman interes. Upravo je zbog toga koncert iz prvobitno najavljene Skenderije premje{ten u ve}u dvoranu - Zetru. Ovaj 41-godi{nji Puljanin ve} dugo je rado vi|en gost u bh. prijestonici, a i on, tako|er, koristi svaku priliku da poka`e svoju privr`enost Sarajevu.

Bez foliranja
- Ljubav traje jo{ od 1996. godine, kada sam imao koncert u Skenderiji. Bio je to prvi komercijalni koncert nakon rata, ukinut je policijski sat. Skenderija je bila prepuna. Suze, smijeh, ljubav, sjeta... Svega je tamo bilo. No, bilo je otvoreno,

iskreno i bez foliranja. Novinari su napisali da se Sarajevo i ja volimo javno, jer Sarajevo spominjem svuda gdje idem. Osje}am se ugodno, kao da pripadam tu - ka`e Cetinski. Pjeva~ jo{ ne `eli otkrivati detalje koncerta u Zetri, ali isti~e da publika koja ide na njegove nastupe, zna koliko se on trudi. - Dajem sve od sebe pa }e tako biti i ovog puta. Dobar program, zabava, pozitivne emocije - govori Tony. Hrvatska zvijezda trenutno je na turneji i redom puni dvorane u kojima nastupa. U njegovoj biografiji ostat

}e upisano da je prvi pjeva~ koji je dvije no}i zaredom napunio zagreba~ku Arenu, a sara|ivao je i s internacionalnim zvijezdama. Bio je gost Majkla Boltona (Michaela) u „Royal Albert Hallu“ u Londonu, snimio je duet „Dolce suono“ sa slavnim tenorom Hozeom Karerasom (Jose Carreras), kao i s bh. zvijezdom Dinom Merlinom. - Ne bih izdvajao saradnje, jer je svaka posebna, obogatila mi je duh na neki na~in, ne{to sam nau~io. Volim sara|ivati s kolegama - dodaje Cetinski. Osim vrhunskim interpreta-

Novinari su napisali da se Sarajevo i ja volimo javno, jer Sarajevo spominjem svuda gdje idem
cijama i sjajnim koncertima, Tony je znao puniti novinske stupce i svojim temperamentnim pona{anjem, koje je ponekada odskakalo od normi standardnog pona{anja. Na upit kaje li se ~esto zbog svojih postupaka, ka`e da sve rje|e kako je stariji.

Halid Be{li} je kategorija za sebe
Tony Cetinski je veliki prijatelj s Halidom Be{li}em, ali ka`e da nije ba{ ljubitelj narodne muzike. - Nije da kod ku}e ili u autu slu{am, ali ako se negdje na|em u dru{tvu vani, volim ~uti pravu narodnu pjesmu. A Halid je kategorija za sebe. Njega volim kao ~ovjeka pa volim i njegove pjesme i sve njegovo - govori Cetinski.

Princeza i supruga
- Jer, ne popu{tam svom temperamentu na prvu. Nau~io sam da se borim sam sa sobom, a to je najte`a borba - otvoreno go-

vori Tony. Posljednjih dana u hrvatskoj {tampi dosta se pi{e o tu`bi koju je protiv Tonyjeve majke Vinke Cetinski podigao njen dugogodi{nji poslovni partner Danko Kon~ar, koji je optu`uje da ga je prevarila i o{tetila za nekoliko desetina miliona eura. Tony ka`e da su ga ti napisi pogodili manje nego {to se o~ekuje. - Navikao sam na takve stvari - kratko je rekao Cetinski. Tony je u braku s Ivanom Nobilo, k}erkom uglednog hrvatskog advokata Ante Nobila. Njih dvoje imaju k}erkicu Piju. Pjeva~ koji je veoma ~esto na to~kovima, priznaje da te{ko miri o~inske obaveze i stalna putovanja. - Trudim se da slobodne trenutke provedem sa svojom princezom, a i imam sre}u {to mi je i supruga aktivna pa, ako se

ne vidimo nekoliko dana, dojure one meni - govori Tony.
L. SARAJLI]RAMOVI]

S puncem ne pri~am o muzici
Govore}i o odnosu s puncem Antom Nobilom, Tony ka`e da, vjerovali ili ne, nikada nisu pri~ali o njegovoj muzici. - Pretpostavljam da on vi{e voli ovaj „crossover“ album „Da Capo“ od pop albuma - govori Cetinski.

32
SPORTISTI

Dnevni avaz, nedjelja, 24. oktobar/listopad 2010.

Arnela Od`akovi}-Bunar spremna za ulogu majke

Vrijeme je da krenem u najljep{i {oping
Roditelji mladih karatista cijene moje iskustvo
edna od najtrofejnijih bh. karata{ica Arnela Od`akovi}-Bunar ni u osmom mjesecu trudno}e ne odvaja se od sportskih dvorana. Od kada je prije godinu odlu~ila da odustane od profesionalnih takmi~enja, Arnela se u po-

„Pero Defformero“

Bez Saninove podr{ke sve bi bilo te`e

J

jedine su stvari koje Arnela i njen suprug Sanin, tako|er sportista, primje}uju u {opingu. - Kada smo saznali da sam trudna, danima smo razbijali glavu o imenu djeteta. Onda je to sve odjednom stalo i po~eli

Krevetac, fla{ice za mlijeko, siper~i}i i benkice jedine su stvari koje Arnela i njen suprug Sanin primje}uju u kupovini
tpunosti posvetila radu s djecom u svom Karateklubu ZOI 84. Poput ve}ine drugih sportista, i njena vrlina je odgovornost. smo bez ikakvog optere}enja u`ivati u novonastaloj situaciji. Sada, kada sam na pragu devetog mjeseca i korak do maj~instva, vrijeme je da krenemo u najljep{i {oping u `ivotu - ka`e vi{estruka prvakinja BiH, viceprvakinja Evrope i prvakinja Svjetskih igara 2009. godine.

„Pero Defformero“: Nastup u Domu mladih

U Sarajevu 31. oktobra
Novosadski bend „Pero Defformero“ odr`at }e 31. oktobra koncert u sarajevskom Domu mladih. Na muzi~kom doga|aju pod nazivom „Halloween Night“ („No} vje{tica“) ~lanovi grupe imat }e i specijalne goste iznena|enja. Bend je poznat po svom jedinstvenom stilu, kombinovanju turbofolka i progresivnog metala. ^ine ga ~etiri ~lana, pjeva~ Goran Bi{evac, gitarista Sa{a Fri{, bubnjar Slobodan Stanojevi} i basista Nenad Kova~evi}. Grupa je pro{le godine objavila album „Undergrand“, a ove godine je ve} jednom nastupila u Sarajevu, 18. juna u klubu „CinemasH. P. Sloga“.

Odli~ni saradnici
- Djeca koju treniram su, uglavnom, uzrasta od 5 do 12 godina i roditelji ih upisuju, prije svega, zbog mog iskustva i imena. Naravno, ne treniram s njima kao {to sam to radila ranije, imam odli~ne saradnike koji me mijenjaju, ali osje}am kako je moja obaveza da budem tu s njima {to du`e - govori Arnela. Mlade karatiste Arnela }e uskoro, ipak, morati napustiti. Ve} ovog vikenda u njenoj ku}i po~inju velike pripreme za dolazak djeteta. Krevetac, fla{ice za mlijeko, siper~i}i i benkice

Odabir imena
Iako isti~e da nije razma`ena trudnica, priznaje da bi u njenom `ivotu sve bilo te`e bez podr{ke

Od`akovi}-Bunar: Aktivna i u osmom mjesecu trudno}e

(Foto: M. @ivojevi})

mu`a Sanina. Emotivan i sretan budu}i otac rado prisko~i u pomo} kako u ku}i, tako i na treningu.

^eli~na djevojka
- Moram priznati da mi nedostaju prija{nje aktivnosti i euforija uo~i takmi~enja. Malo sam se udebljala pa sam samoj sebi te{ka i usporenija. Na vidjelo sve vi{e izlazi moja emotivnost i sve se vi{e udaljavam od ~eli~ne djevojke sa sportskih parketa - govori Od`akovi}-Bunar.

- Oboje smo veoma privr`eni porodici pa mo`ete zamisliti s kolikom rado{}u i{~ekujemo svoje dijete. Sanin je pro{le sedmice diplomirao na Fakultetu za sport u Sarajevu, {to je dodatni razlog da budemo sretni i zadovoljni - isti~e Od`akovi}Bunar, koja bi idu}e godine trebala odbraniti magistarski rad na ovom fakultetu.

Osim {opinga, Arnela i Sanin, nakon nekoliko mjeseci, vratili su se odabiru imena. Ovog puta je olak{avaju}a okolnost to {to su doktori rekli da biraju `enska imena. - Svi|a mi se ime Lamija, ali to je samo jedan od prijedloga. Uglavnom, svi|aju nam se imena na koja su navikli ljudi s ovih prostora - dodaje budu}a A. I. majka.

Pop lista

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Zdravko ^oli} „Javi se“ Armin Muzaferija „Vulkani“ Danijela i Halid „Zarobljenik uspomena“ Eldin Huseinbegovi} „Kaldrma“ @eljko Joksimovi} „Libero“ Al’Dino „Srce se predalo“ To{e Proeski „Jo{ uvijek sanjam da smo zajedno“ Gibonni „@e|am“ Neno Muri} „Pustinja“ SMS „Kad ljubav nije su|ena“

Pop prijedlog „Crvena jabuka“ „[ampanjski poljubac“

Rok i alter lista

Folk lista

Rok i alter prijedlog „Elektri~ni orgazam“ „Nema{ nikom ni{ta da da{“

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

„Dubioza kolektiv“ „Walter“ „Letu {tuke“ „Brojevi ra~una“ Edo Maajka „Ove godine“ Elvir Lakovi} Laka „Stvorenje“ Frenkie & Damir Imamovi} „Tebi“ „Van Gogh“ „Kiselina“ Laka „Proteza“ „Bombaj {tampa“ „Vriska“ Gru „I dalje me `ele“ „Skroz“ „Regija“

Folk prijedlog Davor Badrov „Moma~ka“
KUPON

Rok i alter . . . . . . . . . . . . . . Pop . . . . . . . . . . . . . . . . . . Folk . . . . . . . . . . . . . . . . . . Prijedlog . . . . . . . . . . . . . . . Ime i prezime . . . . . . . . . . . Adresa . . . . . . . . . . . . . . . .
Za svoje omiljene pjesme i interpretatore, osim kuponom, mo`ete glasati i na broj mobitela 091-410-100. Cijena po SMS-u je 0,50 KM. U poruci ispred imena pjeva~a ili grupe za koju glasate ili koje predla`ete treba navesti i top-listu kojoj pripadaju: pop, folk ili rok i alter.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Halid Be{li} „Tambura{i“ Semir Ceri} Koke „Za njen ro|endan“ [erif Konjevi} „Zlopamtilo“ Enes Begovi} „Nije mi ko tebi“ Hanka Paldum „Mojoj majci“ Haris D`inovi} „Mu{tuluk“ Ibrahim Jukan „Carica“ Nihad Alibegovi} „Detektivi“ Emir \ulovi} „Igraj, Hano“ Adnan Jakupovi} „Mostar“

Dnevni avaz, nedjelja, 24. oktobar/listopad 2010.

33

OTVORENO

Mario Drma}, bh. glumac

Bilo bi lijepo da se rije{imo klanova
Bitnije je s kim pije{ kafu nego kako radi{ svoj posao da se bavimo umjetno{}u, mi se jo{ vi{e zatvaramo Umjesto

[ARENI IZLOG
Manifestacija u Londonu

N

akon ljetne pauze, Mario Drma} vratio se na daske koje `ivot zna~e. Narednog mjeseca, ta~nije 11. novembra, u sarajevskom Pozori{tu mladih bit }e uprili~ena premije-

glavna uloga, igram stariju glumicu, koja ima visoko mi{ljenje o sebi i ~ija pozicija biva ugro`ena nakon {to se pojavi njena mla|a kolegica - govori Drma}. Zanimljivo, glumcu
Performans modela

Po nekoj logici, onda, ne mo`emo snimiti ni nau~nofantasti~ni film, jer Bo{njaci, Srbi i Hrvati nisu bili vanzemaljci
ra predstave „Koko{ka“, u kojoj bh. glumac tuma~i glavnu rolu. Iako je sudjelovao u brojnim televizijskim i filmskim projektima, isti~e kako se najradije bavi svojom prvom ljubavi - teatrom pa stoga posljednjih dana u`iva na probama... Sova ili `ena - Pozori{te mi je uvijek bilo na prvom mjestu, stoga mu se uvijek vra}am s podjednakim entuzijazmom. „Koko{ka“ je jedna od prvih predstava u novoj sezoni, radi se o veoma zanimljivom komadu, u kojem mu{karci glume `ene. Meni je pripala ro|enom u Mostaru nije prvi put da se na|e u ulozi `ene. U ostvarenju „Go West“ bio je homoseksualac primoran da glumi osobu suprotnog spola... - To je bilo ne{to druga~ije. „Go West“ je ~isti realizam, dok je „Koko{ka“ komedija. Generalno, ne pravim razliku me|u ulogama, ne bih to ni trebao raditi ako sam ve} odabrao ovaj posao. Bitno mi je da ta uloga ima jasan zadatak, a da li trebam glumiti ma~ku, sovu ili `enu, sasvim je svejedno... Jedino o ~emu treba voditi ra~una kada glumite `enu jeste to da ne ode-

Hod`i} i ^avdar na sajmu frizura
Drma}: U predstavi „Koko{ka“ glumi `enu

Ovaj veliki doga|aj okupio vi{e od 120.000 frizera iz cijelog svijeta
Poznati bh. frizer i vlasnik salona AS Haris Hod`i} vratio se prije nekoliko dana iz Londona, gdje je s kolegom Senadom ^avdarom, vlasnikom „Madonne“, posjetio jedan od najve}ih sajmova frizura na svijetu. ji predstavljaju brend „Toni&Guy“ i „Vidal Sassoon School of Hairdressing“ - govori Hod`i} te nam otkriva da su u modi tamnije boje kada je rije~ o `enskim frizurama. Hod`i} je u Engleskoj najvi{e vremena provo-

te u neku varijantu transvestita - zaklju~uje bh. glumac. Nevi|ena hajka Upravo je film „Go West“ svojevremeno bio na meti raznih kritika zbog specifi~nog scenarija. Sli~na pri~a danas prati projekt holivudske zvijezde An|eline \oli (Angelina Jolie). - Naravno, upoznat sam sa svim de{avanjima oko An|elininog filma, od raznih komentara do zabrane snimanja. Ne znam samo odakle tolika halabuka, isto se dogodilo s „Go Westom“. U to vrijeme digla se nevi|ena hajka zbog filma, kao „nema u na{em narodu homoseksualaca“. Po toj logici, ne mo`emo snimiti ni nau~nofantasti~ni film, jer Bo{njaci, Srbi i Hrvati nisu bili vanzemaljci.

U ljubavi s voditeljicom
Ve}inu slobodnog vremena Mario Drma} posve}uje djevojci Amri Kafed`i}, ina~e voditeljici na Pinku BH. - Zajedno smo dvije godine i osam mjeseci. Grabim svaki slobodan trenutak da budem s Amrom. Brak? Jo{ ne razmi{ljamo ozbiljno o tome, ali ne mogu re}i da se ta tema ne spominje u na{im razgovorima - govori glumac.

To su budala{tine! Umjesto da se bavimo umjetno{}u, mi se samo jo{ vi{e zatvaramo. Ho}emo u Evropu? Ma ne}emo mi nigdje - rezignirano konstatira Drma}. Tvrdi kako nije iznena|en {to na{i filmovi i glumci uspijevaju ostvariti dobre rezultate na me|unarodnom planu, ali podvla~i kako ni u toj pri~i nije sve savr{eno. - Bilo bi lijepo da se rije{imo klanova pa da svi dobijemo podjednaku {ansu u svijetu, a ne da uloge budu uvijek rezervirane za iste ljude. Kada bismo se uspjeli sindikalno organizirati, kao {to rade u svim normalnim dr`avama, dogurali bismo i dalje od Holivuda. Ovako, bitnije je s kim pije{ kafu i ima{ li neki lobi iza svojih le|a nego kako radi{ svoj posao - ka`e glumac. H. PROLI]

Razo~arenje na Vembliju
Ni kvalifikacionu utakmicu za Evropsko prvenstvo 2012. koju je Engleska igrala protiv Crne Gore Haris Hod`i} nije `elio propustiti. - Nisam ba{ odu{evljen utakmicom, bila je prili~no lo{a iako je stadion Vembli fascinantan. Trinaest godina sam `ivio u Londonu i navijao sam za Englesku, koja je odigrala veoma lo{e - ka`e Hod`i}.

CAFE Osmanagi} otputovao u SAD PANORAMA
Manekenka Jasna Pirgo upisala drugu godinu postdiplomskog studija
nagi} }e iskoristiti kako bi posjetio svoju kompaniju u Hjustonu. Hrvatski pop pjeva~ Massimo Savi} odr`at }e 21. decembra u „Sava centru“ svoj tradicionalni prednovogodi{nji koncert u Beogradu. Prije beogradskog koncerta, na regionalnim TV kanalima trebao bi se pojaviti sna Pirgo, koja je protekle {kolske godine bila anga`irana na Fakultetu politi~kih nauka kao demonstrator na predmetu statistika, od septembra tu du`nost ne}e vi{e mo}i obavljati. - Nisam vi{e demonstrator, ne zato {to nisam zadovoljila o~ekivanja studenata i profesora nego zato {to mi to zaHaris sa bratom Adnanom i njegovim sinom

Semir Osmanagi}, arheolog

Semir Osmanagi}, osniva~ Fondacije „Arheolo{ki park: Bosanska piramida Sunca“, sa suprugom Sabinom oti{ao je na odmor u Sjedinjene Ameri~ke Dr`ave. Boravak u SAD Osma-

Massimo Savi}, pjeva~

Jasna Pirgo, manekenka

spot za njegov duet s ~uvenim kantautorom Arsenom Dedi}em pod nazivom „Za jednom kapi ~istog `ivota“. Manekenka Ja-

kon ne dozvoljava. Upisala sam drugu godinu postdiplomskog i to me je eliminiralo iz katedre za statistiku - govori Pirgo.

Rije~ je o doga|aju pod nazivom „Salon International 2010“, na kojem je ove godine bilo ~ak 250 u~esnika. Ovaj svojevrsni sajam frizura diktira svjetske modne trendove i njime za tri dana prodefilira 120.000 frizera! - U Londonu smo mogli vidjeti najnovije linije {i{anja i te ideje prenosimo i na{im klijentima u BiH. Zapravo, ve}ina frizera prihvata ono {to predstave stru~njaci ko-

dio s bratom Adnanom, koji, ina~e, `ivi u Londonu, i s njegovom porodicom. Jedan od izlazaka za pam}enje bio je koncert grupe „Guns’n’Roses“ u ~uvenoj londonskoj areni „Millennium House“. - Senad, moj brat i ja smo istinski u`ivali. „Gunsi“ su bili odli~ni. Imali su fascinantnu binu, svirali su dva sata i bilo je odli~no. Arena je bila popunjena do posljednjeg mjesta dodaje Hod`i}. A. I.

34

Nedjelja, 24. oktobar/listopad 2010.

Dnevni avaz

oglasi

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE ZENI^KO-DOBOJSKI KANTON OP]INSKI SUD U ZENICI Broj: 43 0 Mal 000325 05 Mal Zenica, 20. 9. 2010. godine Op}inski sud u Zenici, sudija D`enana Brkovi}, postupaju}i u pravnoj stvari tu`itelja ERONET, pokretne komunikacije d.o.o. Mostar, ul. Tvrtka Milo{a b.b., protiv tu`enog IMAMOVI] MUGDIMA, iz Zenice, ul. Jalimanov put broj 10, radi duga, v.s. 256,35 KM, van ro~i{ta dana 20. 9. 2010. godine donio je sljede}u

- na iznos od 32,46 KM po~ev od 17. 7. 2004. godine pa do isplate, - na iznos od 24,14 KM po~ev od 17. 8. 2004. godine pa do isplate, - na iznos od 165,00 KM po~ev od 17. 1. 2005. godine pa do isplate, kao i da tu`itelju naknadi tro{kove postupka u iznosu od 40,00 KM, sve u roku od 15 dana, pod prijetnjom izvr{enja. Sudija: D`enana Brkovi} Pravna pouka: Protiv ove presude nije dopu{tena `alba. Tu`eni mo`e ovom sudu podnijeti prijedlog za povrat u prija{nje stanje shodno ~l. 183. st. 1. a u vezi sa ~l. 329. Zakona o parni~nom postupku. Obavje{tava se tu`eni da se dostava pismena smatra obavljenom protekom roka od 15 dana od dana objavljivanja ovog pismena u dnevnim novinama FBiH.

PRESUDU
- zbog propu{tanja
Obavezuje se tu`ena da tu`itelju isplati nov~ani iznos od 256,35 KM sa zakonskim zateznim kamatama kako slijedi: - na iznos od 34,75 KM po~ev od 17. 6. 2004. godine pa do isplate,

U PRODAJI JE NOVI BROJ

OBAVJE[TENJE
Dana 22. 10. 2010.godine, na slu`benoj internet stranici Agencije za dr`avnu slu`bu BiH (www.ads.gov.ba) objavljen je javni oglas za popunjavanje radnih mjesta dr`avnih slu`benika u Upravi za indirektno oporezivanje.

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE KANTON SARAJEVO OP]INSKI SUD SARAJEVO Broj: 65 0 P 119509 09 P SARAJEVO, 14. 10. 2010. godine Op}inski sud u Sarajevu i to sudija Aida Bahtovi}, u pravnoj stvari tu`itelja Pilav Almina iz Sarajeva, ul. Hakije Turajli}a br. 5, zastupana po Nedimu Dobojli}u, advokatu iz Sarajeva, protiv tu`enih @arka Cvetanovi} iz Sarajeva, ul. Hakije Turajli}a br. 5 i Stambena zadruga radnika „Energoinvesta“ iz Sarajeva, ul. [enoina br. 6, radi utvr|enja prava vlasni{tva u stanu, vsp. 15.000,00 KM, van ro~i{ta dana 14. 10. 2010. godine, donio je oglas, na osnovu ~lana 348. ZPP-a sljede}i:

OGLAS
/Poziv za pripremno - glavno ro~i{te/
ZA CVETANOVI] @ARKA Pozivate se kao stranka na PRIPREMNO RO^I[TE GLAVNO RO^I[TE za dan PONEDJELJAK, 29. 11. 2010. GODINE U 12,00 SATI pred ovaj Sud, u sobu broj 315/III, uz napomenu da }e se odmah nakon pripremnog ro~i{ta odr`ati i ro~i{te za glavnu raspravu shodno odredbi ~lana 76. i 94. stav 3. Zakona o parni~nom postupku („Sl. novine FBiH“ broj 53/03, 73/05 i 19/06 - u daljem tekstu ZPP-a). SUDIJA Aida Bahtovi}

Uprava za indirektno oporezivanje

Alternativni lijek za va{u du{u

Napomena: Stranke su du`ne najkasnije na pripremnom ro~i{tu iznijeti sve ~injenice, na kojima zasnivaju svoje zahtjeve i predlo`iti sve dokaze koje `ele izvesti u toku postupka, te na pripremno ro~i{te donijeti sve isprave i predmete koje `ele upotrijebiti kao dokaz (~l. 77. ZPP). Na pripremnom ro~i{tu }e se raspravljati o pitanjima koja se odnose na smetnje za dalji tok postupka, o prijedlozima stranaka i ~injeni~nim navodima kojima stranke obrazla`u svoje prijedloge (~l. 79., 80 ZPP-a). Tu`eni mo`e najkasnije na pripremnom ro~i{tu podnijeti protivtu`bu (~l. 74. st. 1 ZPP-a). Ako na pripremno ro~i{te ne do|e tu`itelj, a bio je uredno obavije{ten, smatrat }e se da je tu`ba povu~ena, osim ako tu`eni ne zahtijeva da se ro~i{te odr`i (~l. 84. st. 1 ZPP-a). Ako na pripremno ro~i{te ne do|e uredno obavije{ten tu`eni, ro~i{te }e se odr`ati bez njegovog prisustva (~l. 84. st. 2. ZPP-a). Sud mo`e odrediti da se glavna rasprava odr`i odmah nakon pripremnog ro~i{ta (~l. 94. st. 3. ZPP-a). Ako stranka ili njen zastupnik u toku postupka ili prije isteka roka od {est mjeseci nakon pravomo}nog okon~anja postupka promijene adresu na koju se dostava obavlja, du`ni su o tome odmah obavijestiti sud, u suprotnom, sud }e odrediti da se dalje dostave u parnici obavljaju objavljivanjem pismena na oglasnoj plo~i suda, sve dok stranka ili njen zastupnik ne obavijeste sud o svojoj novoj adresi (~l. 353. ZPP-a). Dostava se smatra obavljenom nakon proteka 15 dana od dana objavljivanja u dnevnim novinama.

sveznadar

Dnevni avaz, nedjelja, 24. oktobar/listopad 2010.

35

Ta~no Neta~no
pe}inski sistem 1.Vjetrenica jeop}ina Ravno BiH? u Hercegovini, cara Domicijana 2.Ime rimskog svih spomenika? izbrisano je sa gr~ka 3.Staravrhunaccivilizacija idostigla je svoj u petom ~etvrtom stolje}u prije nove ere?
1. TA^NO

PREPORUKE Kako sa~uvati zdravlje i produ`iti `ivot

Eliksir se krije u raznolikoj prehrani
Prehrana je obilovala antioksidansima i omega-3 masnim kiselinama
Namirnice koje sadr`e antioksidanse, `itarice od cjelovitog zrna i vitalne masne kiseline, mogu smanjiti rizik od bolesti, uklju~uju}i i bolesti srca, Alzheimerovu bolest i dijabetes. Rezultati istra`ivanja {vedskog Univerziteta Lund pokazali su da konzumacija raznolike hrane, a ne samo pojedinih namirnica s protuupalnim u~inkom ~ini ~uda. Nau~nici su do ovakvog zaklju~ka do{li na temelju istra`ivanja u kojem su u~estvovale 44 pretile osobe u dobi izme|u 50 i 75 godina. One su kroz ~etiri sedmice istra`ivanja konzumirale hranu koja smanjuje upale u tijelu, pretilost, dijabetes tipa 2 i kardiovaskularne bolesti. Prehrana je obilovala antioksidansima, namirnicama niskog glihemijskog indeksa, omega-3 masnim kiselinama, cjelovitim proizvodima, probioticima i dijetalnim vlaknima. U~esnici istra`ivanja su uz to konzumirali masnu ribu, je~am, sojine proteine, borovnice, bademe, cimet, sir}e i odre|ene vrste integralnog hljeba.

Vjetrenica najljep{a pe}ina u BiH
Vjetrenica je pe}inski sistem u Hercegovini, op}ina Ravno BiH, na sjeverozapadnom rubu Popova polja, kraj naselja Zavale, 12 kilometara od Slanoga. Najve}a i najljep{a pe}ina u Bosni i Hercegovini sa istra`enog ve}eg dijela prostora. Prostrani hodnici i dvorane obiluju sigama, pe}inskim nakitom i vodom (250 metara dugo Veliko jezero, Duboko jezero dubine do ~etiri metra, Malo jezero). U pe}ini je razvijen bogat `ivotinjski svijet; vi{e od 100 razli~itih `ivotinjskih vrsta (~ovje~ja ribica), mnogo endema. Prva istra`ivanja zapo~ela su 1873. godine, a danas je dijelom ure|ena za javnost.
2. TA^NO

Hrana ~ini ~uda

Predla`emo za dana{nji ru~ak

Filovane tele}e roladice
Potrebno je: 4 tele}a odreska (po 200 g), 100 g krem sira, 100 g milerama, 1 ka{ika kapara, 1 limun, maslinovo ulje, so i biber. Na~in pripreme: 1. Odreske omek{ati ~eki}em i izrezati na jednake komade. U zdjelu staviti krem sir i mileram, dodati naribanu koricu limuna i kapare te sve zajedno izmije{ati u jednoli~nu smjesu. 2. Dobivenom smjesom tanko premazati odreske, zamotati ih i svaki u~vrstiti ~a~kalicom. 3. Zatim odreske malo posoliti, pobiberiti i staviti da se pr`i sa svih trana u vru}u tavu na malo maslinovog ulja. 4. Pr`ene rolade izvaditi na stranu, a na masno}u od pr`enja sipati malo vode te mije{ati po dnu tave kako bi oslobodili karamelizirani sloj od pr`enja. 5. Zatim u tavu umije{ati smjesu

milerama i sira, a kada ste dobili jednoli~an umak, zajedno s mesom staviti na tanjire i poslu`iti.

Tjelesna masa cimerice jedan je od faktora koji utje~u na pove}anje tjelesne mase studentica, otkrili su nau~nici s Univerziteta u Mi~igenu. Ta~nije, studentice koje `ive s cimericama tjelesne mase vi{e od prosje~ne, nakupljaju manje kilograma u pore|enju sa studenticama koje `ivotni prostor dijele s vitkim djevojkama. Nau~nici su objavili kako su se bruco{ice s te`om cimericom udebljale prosje~no 0,25 kilograma, dok su bruco{ice s mr{avijom cimericom dobile na masi izme|u

1,15 i 2,7 kilograma u godini. Istra`ivanja pokazuju da su djevojke s vi{kom kilograma ~e{}e na dijetama i poku{avaju smr{aviti na na~in da konzumiraju dodatke prehrani za mr{avljenje, vi{e vje`baju ili si ograni~avaju pristup hrani. Ranija istra`ivanja ukazuju kako pretili supru`nik, prijatelj, brat ili sestra pove}avaju {anse osobama da i same postanu pretile, {to se obja{njava na na~in da ljudi ~esto biraju partnere i prijatelje koji su im sli~ni, dok s bra}om i sestrama dijelimo genetsko naslije|e.

Za{to je Domicijan brisan sa svih spomenika
Rimski senat je nakon smrti rimskog cara Domicijana (Titus Flavius Domitianus) odredio damnatio memoriae - brisanje njegovog imena sa svih spomenika i uni{tenje njegovih kipova. U prvo vrijeme svoje vladavine Domicijan je unapre|ivao privredni i kulturni `ivot, podupirao knji`evnike i umjetnike. Pokorio je Britaniju, uspje{no ratovao protiv Germana, Da~ana i Gota; izme|u Dunava i Rajne podigao sistem pograni~nih utvr|enja (limes). Koncem `ivota proglasio se gospodarom (dominus) i bogom (deus) te zapo~eo s okrutnim progonima politi~kih neistomi{ljenika. Ubili su ga zavjerenici me|u kojima je bila i njegova supruga Domicija Longina. Ro|en je 24. oktobra 51., a umro 18. septembra 96. godine.
3. TA^NO

LOPOV, KRADLJIVAC, SJECIKESA IME K-1 NA SLICI VOSKOVO\A IZ TEBE PREZIME K-1 NA SLICI KONJSKO POIGRAVANJE U HODU MUZI^KI STUB

NARAMENICA

PAPSKA DR@AVA U RIMU

VRSTA [ARANA (po istoimenoj rijeci)

”Directory” (skr.)

VRSTA ^AMCA, GAJETA (mn.) OTPRILIKE, ODOKA

BARICA, MLAKA

IME GLUMICE MARGRET

SNA@NA NAPADNA AKCIJA

VRSTA MEDITERANSKE BILJKE

ITALIJA

Stara gr~ka civilizacija dosti`e vrhunac
GRAD U TEKSASU UZVIK NESTRPLJENJA PJEVA^ GIB

RJE[ENJE IZ PRO[LOG BROJA BERGUZAR, A^, ARAL, TRAUME, KOREL, ISPIS, ATINA BOJAD@I, LIT, KENEDI, ACETAT, DI]I, RITA, ALI, IV 2324

RADNO ODIJELO MJESTO KOD OPATIJE VRSTA VINA NOVI SAD RADIJ GLUMAC REDFORD RIJEKA U ALBANIJI METAR

PRILI^NO TANKO

IZGLEDNA PRILIKA

MIRSAD ODMILJA

Stara gr~ka civilizacija dostigla je svoj vrhunac u petom i ~etvrtom stolje}u prije nove ere. U periodu nazvanom klasi~nim, kada je uvedena rana forma demokratskog upravljanja i kada je zabilje`en veliki ekonomski napredak. Mnogi Grci tog vremena bili su inspirisani da pi{u drame i poeziju, da prave skulpture i da stvaraju druga umjetni~ka djela. U gradovima su gra|eni prelijepi hramovi i javne zgrade. Gr~ka civilizacija se vremenom pro{irila izvan granica Gr~ke; njen jezik i kultura su bili poznati u mnogim krajevima.

36

Nedjelja, 24. oktobar/listopad 2010.

Dnevni avaz
Jednokrevetna soba sa grijanjem 120 KM. Tel. 062 467 823. Jednokrevetna soba sa grijanjem 120 KM. Tel. 062 467 823. Jednokrevetnu namje{tenu sobu, kuhinju sa kupatilom, u strogom centru. Tel. 445-306. Jednokrevetnu sobu sa manjom kuhinjom, poseban ulaz, upotreba kupatila, studentu. Tel. 033 532-035. Jezero, dvos. namje{ten stan, grijanje, pos. ulaz. Tel. 061 617 781. Kod BBI centra, 2 jednokrevetne sobe `enama, upotreba kuhinje. Tel. 033 217-158, 061 383 809. Ko{evo, Ru{ida Prgude 13, dvosoban stan. Tel. 208-177, 615-600. Ku}a kod Avazovog tornja na du`i period, 650 KM. Tel. 061 173 947. Ku}a sa jednim spratom i oku}nica, povoljno, Binje`evo. Tel. 033 511963. M. Dvor, izdajem sobe, TV kablovska, po osobi 20 KM. Tel. 061 135 345. M. Dvor, kod Ameri~ke ambasade, izdajem namje{ten stan 80 m2, ekstra. Tel. 061 897 959. Mojmilo, tros. stan 72 m2, u zgradi, 7 sp., lift, centralno, prazan+kuhinja, elementi. Tel. 061 145 853. Namje{ten jednos. stan kod stadiona Ko{evo. Tel. 033 208-024. Namje{ten jednos. stan Soc.-Merkator, studentima ili zapos. `ena. Tel. 061 905 099. Namje{ten sprat ku}e, sve odvojeno, porodici, useljivo odmah, Bare[ip. Tel. 061 66 77 62. Namje{tena garsonjera na Otoci, u zgradi, zapos. osobi. Tel. 061 856 526. Namje{tena soba, centr. grijanje. Tel. 544-231. Namje{tena soba, centr. grijanje. Tel. 544-231. Ned`ari}i, izdajem kompletno opremljenu auto-praonu. Tel. 061 244 166. Opremljen stan 54 m2, pos. ulaz i pos. dad`bine, S. Kolonija, Ilid`a. Tel. 515-431, 062 106 368. Pofali}i blizu Fakulteta, izdajem jednokrev. sobu studentu. Tel. 061 019 558, 681-521. Pofali}i, soba studentima. Tel. 062 912 344. Pos. prostor 20 m2, Kolodvorska. Tel. 062 225 133. Pos. prostor 20 m2. Tel. 234-166. Pos. prostor 90 m2, uz glavnu saobra}ajnicu za sve namjene, ul. Alipa{ina. Tel. 061 228 524, 033/486-558. Pos. prostor blizu Sara~a, 9 m2. Tel. 061 543-768. Pos. prostor za kanc., mo`e i dr. namjene. Tel. 061 224 831. Poslovni prostor u „Papagajci“ 25 m2, izdajem, ulaz sa ulice Ham. Kre{evljakovi}a. Tel. 061 147 336. Prazan jednos. stan u Vogo{}i. Tel. 062 534 973. Prostor u Hrasnom, preko puta Robota. Tel. 535-052. Renoviranu nenamje{tenu garsonjeru, centr. grijanje, [vrakino, Prvomajska. Tel. 032 784 597, 062 932 850. Samcu namje{tena garsonjera, c. grijanje, pos. ulaz. Tel. 033 485-934. Skenderija, extra lux. namje{ten tros. stan, stamb. zgrada, 1.000 KM. Tel. 601 925 649. Socijalno, izdajem jednokrevetnu sobu, parno grijanje. Tel. 033 663-437. Soukbunar, izdajem prazan stan 40 m2, poseban ulaz, 200 KM. Tel. 061 866 409. Sprat namje{ten samcima ili samicama, opremljen super, I. Samokovlije. Tel. 062 013 180, 242-137. Stan iza OBI-ja, Ilid`a. Tel. 063 461 220. Stan izdajem pos. ulaz. Tel. 468949, Stup. Stan Kran~evi}eva 100 m2, gara`a, klima, vrt. c.g., extra namje{ten. Tel. 062 812 067, 033 971-251. Stan namje{ten 38 m2, ^. Vila, 300 KM (suteren). Tel. 061 483 057. Stan u Gora`du, kod bolnice. Tel. 062 989 262, Sarajevo. Stari Grad, jednosoban stan studenticama ili bra~nom paru. Tel. 061 142 425. Stup kod Interexa, poslovno-skladi{ni prostor 40 i 120 m2. Tel. 061 266 869. [ip, jednosoban stan namje{ten, priv. ku}a, poseban ulaz, odvojena struja. Tel. 061 781 073, 485-657. Titova, dvos. 64 m2, extra namje{ten, 600 KM, tri unaprijed. Tel. 062 812 067, 033 971-951. Tros. namje{ten stan u priv. ku}i, ulaz pos. Tel. 062 376 354. Tros. stan u centru Sarajeva. Tel. 061 720 740. U Starom Gradu izdajem poslovni prostor pogodan za trgovinu, kancelarije. Tel. 033 227-609. U Vogo{}i izdajem jednos. namje{ten stan. Tel. 602 534 973. Zas. lijepo namje{ten tros. stan sa ba{tom na Ilid`i. Tel. 061 030 498. Zenica - centar, izdaje se pos. prostor pogodan za mikrokreditne banke, urede, predstavni{tva, apoteke, zubne, salone i sl. Tel. 061 189 895. www.nekretnine.ba

MALI

OGLASI
Prodaja
PRODAJEM BMW X3, 2.0 DIZEL, 2007. GOD., U ODLI^NOM STANJU. PRE[AO 64.000 KM, UREDNO SERVISIRAN, REGISTROVAN. BOJA METALIK PLAVA. CIJENA 39.800 KM, SAMO ZA GOTOVINU. TEL. 061 216 299. 16065-1TT god. pr. 1999., plava. Tel. 033/553-865, 061 895 017. Kia Rio RS limuzina, metalik siva, centralna, klima, 2002. god., 1.4 B, u odli~nom stanju, reg. do kraja 4. mjes. 2011. Tel. 061 156 309. Kombi Fiat Dukato furgon 2.8 JTD, maxi, 2003. god. i reg. do 12. 2010., pre{ao 88.000 km, cijena 11.500 KM. Tel. 033 640-064, 061 153 130. Kombi VW 1983., povoljno, reg. do 7.mjeseca 2011. Tel. 061 249 696. Korsa C, 2002. god., 1.0 benzin, servo, ABS, 4x airbag, 2 vrata, al. felge, EPS, crvena, servisna knjiga, reg. do 9. 2011. Tel. 062 814 399, Sarajevo. Lada o~uvana, registrovana do 2011. Tel. 061 366 497. Laguna 1.9 DTI, 1999. g., limuzina. Tel. 061 173 723. Lancia Musa, 2006., ful oprema, tiptronik, 13.000 KM. Tel. 061 143 036. Limarija i branici za novija auta, Audi, VW, [koda, Fiat, hladnjak klime i vode za Fokus dizel 2002. Tel. 061 227 070. Ljetne gume interkontinental od Golfa 4 karavana, iz Njema~ke. Tel. 061 159 507. Mercedes 190 D, automatik, 88, registrovan, siva boja, odli~an. Tel. 061 500 037. Mercedes A 160, avangard, 2001. god., ko`a, klima, navig., servo ABS, ESP ASR, ful oprema, servisna knjiga , i registrovan. Tel. 061 350 093, Sarajevo. Mercedes E 270 CDI, 2002. god., ful oprema, 200.000 pre{ao, mogu}a zamjena za jeftinije. Tel. 062 000 308. Octavia 1.9 TDI, 90 KS, 2003. god., alarm, multilok, cijena po dogovoru. Tel. 061 156 525. Opel Astra G OPC 2000. g., 118KW, 2.0, regist. do 6. 2011., 8.000. Tel. 062 905 809. Opel Movano 2.2 D, 2001. god., teretni, visoki, produ`eni, cijena 4.900 EUR-a. Tel. 065 528 637, Kozarac. Opel-kadet suza, 1.4, 1990. god., tek registrovan, cijena 2.500 KM. Tel. 061 551 317. Pasat karavan 2000 god., tdi, 11.200 KM, mo`e zamjena. Tel. 061 818 173 Pasat karavan, 1997. god., TDI, 110 konja, reg. do 12. 8. 2011. god. Cijena 9.600 KM. Tel. 061 146 187. Pe`o 407 2.0 HDi, navig.+automatik i Pasat automatik TDI, 2003. god. Tel. 061 133 750. Polo VW 1.4 TDI, 2007. godina, Koso-oki, dosta opreme, uvoz Njema~ka. Tel. 065 533 373. Prodaja i ugradnja alnasera, alternatora za sva vozila, zamjena neisp. za ispravne. Tel. 061 365 193. Prodajem lavlju kand`u. Tel. 061 829 203. Prodajem motor 1.6 dizel, 1.3 benzin, za Golf 2. Tel. 061 206 689. Prodajem za Golfa alnaser, altenator, 2, 3, 4 i za ostala vozila, mo`e i monta`a. Tel. 033 531-996, 063 639 176. Prodajem-mijenjam teretni kombi Mercedes D-230, 93. god., povoljno. Tel. 061 965 054. Radim za{titu automobila od korozije (pod), farbanje, poliranje, kvalitet 100%, Ilija{. Tel. 061 552 547. Reno Klio, god. 2003. benzin 1.2, 16 ventila, ful crvena, uvoz iz Njema~ke, pla}ena carina i PDV, 7.700 KM. Tel. 061 107 285. Reno Klio, god. 2003., 1.5 DCI, sa dosta opreme, uvoz iz Njema~ke, pla}ena carina i PDV, 6.900 KM. Tel. 061 107 285. Renault Scenic 1,5 dci. 2006 godina, 105 konja, top stanje, tek registrovan, cijena 13 950 KM. 062 111 110. Renault Megane, 2007 god., 2 vrata, tek reg.dizel 1,5 dci, 85 ks, cijena 12750 KM. Tel. 062 418 999. Reno Laguna karavan, dizel, 2004. god., cijena po dogovoru. Tel. 033 420-606, 062 390 579. Reno Megan II, maj 2003., 1.9 dizel, prvi vlasnik, reg. do 5/2011. Tel. 063 89 46 89. Reno Skenik 1.9 dizel, proizv. 2002., sva oprema. Tel. 061 667 187 (Tuzla). Retrovizorska ogledala za sve vrste auta, 5 KM. Tel. 061 512 799. Rezervne dijelove za Ladu 1600, jeftino. Tel. 062 467 882. Seat kordoba, dizel, 2001. god., 6600 KM, mo`e zamjena. Tel. 062 151 896 [ofer{ajbe nove i polovne za sve tipove vozila. Tel. 061 749 462. Vr{im izradu i ugradnju, ma{insku obradu ogledala za retrovizore, povoljno. Tel. 061 382 478. VW Kedi, 1999. god., bijele boje, dizel, u extra stanju. Tel. 061 253 170. Yugo Florida auto kao nov, tek registrovan. Tel. 061 856 526. Za Pasat el. motor za podizanje stakla za prednja lijeva vrata. Tel. 061 260 598. Hrasno, jednoipos. moderno opremljen stan, 38 m2, centralno, 400 KM. Tel. 061 031 330. Hrasno, sobe za no}enje i dnevni boravak. Tel. 062 100 285. Hrasno, Trg heroja 32, jednoiposoban namje{ten stan ozbiljnoj zaposlenoj `enskoj osobi. Tel. 063 487 813. Izdaje se posl. prostor (vi{enamjenski) 55 m2 + 2 parking mjesta, Hrasnica centar. Tel. 061 137 179. Izdajem 1-soban stan polunamje{ten, centr. grijanje, poseban ulaz. Tel. 033 653-213, Pofali}i. Izdajem dvoiposoban namje{ten stan u centru grada. Tel. 061 202 497. Izdajem dvoiposoban polunamje{ten stan u priv. ku}i, poseban ulaz. Tel. 033/454-424. Izdajem dvoiposoban stan na D. Malti, namje{ten, porodici. Tel. 062 320 746. Izdajem dvokrevetnu sobu studentima kod Bosmala. Tel. 062 138 905. Izdajem gara`u na Marijin Dvoru - Te{anjska ulica (zgrada „Viza za budu}nost“). Tel. 061 273 995. Izdajem gara`u u Kranj~evi}evoj ulici (za manje automobile). Tel. 033/612-956. Izdajem ili prodajem radnju na Siranu. Tel. 062 917 009. Izdajem jednokrevetnu sobu sa manjom kuhinjom, poseban ulaz, upotreba kupatila, studentu. Tel. 033 532-035. Izdajem jednokrevetnu sobu studentu (m), u blizini Med. i Gra|. fakulteta, naselje Nova Breka. Tel. 033 443-282 i 062 147 525. Izdajem jednosoban namje{ten stan u privatnoj ku}i. Tel. 033 655329. Izdajem ku}u u Butmiru, 2 sprata, namje{tenu, grijanje, isklju~ivo za Turski koled`. Tel. 061 971 090. Izdajem ku}u u Butmiru, 2 sprata, namje{tenu, grijanje, isklju~ivo za Turski koled`. Tel. 061 971 090. Izdajem manji poslovni prostor na D. Malti pored {kole. Tel. 033 614628, 061 357 634. Izdajem namje{tenu sobu sa c.g., studentici, Soukbunar-centar. Tel. 033 225-909. Izdajem namje{tenu sobu u ul. Asima Ferhatovi}a 18. Tel. 061 106 584. Izdajem namje{tenu sobu `enskoj osobi na Alipa{inom, upotreba kuhinje, kupatila. Tel. 033/543-748. Izdajem p. prostor 240 m2 za sve namjene sa parkingom uz glavnu cestu, Saraj polje. Tel. 061 545 358. Izdajem pos. prostor 20 m2 na Stupu uz Heco pijacu, pogodno za kancelarije, predstavni{tva, ugost. objekte i drugo. Tel. 061 249 249, 061 531 130. Izdajem pos. prostor na [ipu (nov) od 35 m2. Tel. 062 320 648. Izdajem poslovne prostore, za razne namjene, na vi{e lokacija. Tel. 061 156 262. Izdajem poslovni prostor kod @eljinog stadiona 32 m2, vrlo povoljno. Tel. 062 972 512. Izdajem prazan stan 65 m2, c. grijanje, sa parkingom, I sprat, Saraj polje. Tel. 061 545 358. Izdajem sobe za spavanje na Ba{~ar{iji, do Sebilja, cijena 15 KM. Tel. 061 192 073. Izdajem sobe za spavanje na Ba{~ar{iji, do Sebilja, cijena 15 KM. Tel. 061 434 123. Izdajem dvosoban lijepo namje{ten stan na Vracama iznad Policijske akademije, kablovska, 390 KM. Tel. 061 345 043 Izdajem jednosoban stan u Hrasnici u privatnoj kuæi. Tel. 033 513 036. Izdajem namje{tenu garsonjeru na Sedreniku, 200 KM, zvati iza 17 sati. Tel. 033 536 003. Izdajem sprat ku}e Ilid`a, komplet namje{ten, strancima i pos. ljudima. Tel. 033 637-494, 061 257 567. Izdajem stan 38 m2, namje{ten, studenticama, Dobrinja II. Tel. 061 800 529. Izdajem stan u centru grada sa gara`om na du`i period. Tel. 062 258 306, 062 986 371. Izdajem stan-kancelarijski prostor 70 m2, III sprat, kod Katedrale. Tel. 062 812 183. Izdajem ve}i jednosoban namje{ten stan, Had`ijamakova 19. Tel. 033 447-825, 061 335 327. Izdaju se dva polunam. stana u naselju Breka. tel. 061 145 744,. Jednokrev. namje{tena soba samcu, pos. ulaz, blizu kampusa, D. Vele{i}i. Tel. 211-467.

Prodaja
Prodajem poslovni prostor 22 m2, D`id`ikovac br. 10. Mob. 061 150 178. 15900-1tt Stanovi novogradnja. U najljep{em dijelu Dobrinje. Odmah useljivo, veliki balkon, gara`e, parking. Objekat bez tereta. Super. Tel. 061 161 548, 061 161 670. PTT Prodajem (ili mijenjam za manji, uz doplatu) troiposoban stan 81 m2, III sprat, ulica Paromlinska, cijena 2.100 KM/m2. Tel. 061 863 144. 13850-1Nd` HITNO I VRLO POVOLJNO prodajem ku}u-novogradnja, sa oku}nicom od 1.500 m2 oku}nice, svi priklju~ci, Ahatovi}i - Djevoja~ke vode. Tel. 061 207 921. 13884-1Nd` Adaptiran jednosoban stan 36 m2 u centru Vogo{}e, 54.000 KM. Tel. 061 533 758. Al. Polje A-faza, TMP 1. sprat, 70 , m2. Tel. 033 544-722, 061 736 701. Alipa{ino, stan 47 m2, X sprat, 71.000 KM fiksno. Tel. 062 322 467. Aneks, prodajem ku}u, papiri 1/1. Tel. 062 156 982. Bar-Dobre vode, prodajem ku}u i plac, 1/1, blizu pla`e, 200 m. Tel. 00382 69 635-385. Bare-[ip, gara`a novogradnja, iza Sam-shopa, 15,5 m2. Tel. 061 358 229. Bare-[ip, gara`a, novogradnja, iza Sam-shopa. Tel. 061 358 229. Beograd, dvosoban stan 53 m2 sa terasom, u Beogradskom naselju Kote`, I kat, 53.000 EUR-a. Tel. 00381 64 301 6897. Beograd-Ripanj, blizina centra, iza Avale, ku}u 275 m2, 4 hektara i 8 ari placa, pomo}ni objekti. Tel. 00381 11 39-19-322, 00381 64 225 7932. Blagovac III - ku}a sa oku}nicom i gara`om. Tel. 033 544-722, 061 736 701. Bla`uj, prodajem zemlji{te. Tel. 062 902 584. Blizu Ba{~ar{ije, prodajem stan, plin, lo|a, 3. sprat, novija gradnja. Tel. 033 447-825, 061 335 327. Bos. Krupa, naselje Kr~ane, 8.500 m2 parcelisano, vlasni{tvo 1/1, cijena 50 KM/m2. Tel. 061 156 886. Bos. Krupa, Sokak 210 m2, sa svim komunalijama, 120 KM/m2. Tel. 061 156 886. Breka, 52 m2 stan, sa ba{tom, ekstra lokacija, prodajem ili mijenjam za manji uz doplatu. Tel. 061 183 433. Centar blizu Skenderije, stan 42 m2, II kat, plin, lift, interfon, uknji`en, 1.950 EUR-a/m2. Tel. 061 544 182. Centar Makarske, stan za 35.000 EUR-a. Tel. 00385 99 596 0425. Centar, prodajem pos. prostor 157 m2, prizemlje, parking, pogodno za sve namjene. Tel. 061 304 599, 033 665-419. Centar, ul. Avde Jabu~ice, prodajem stan 67 m2. Tel. 062 789 512. Centar-Dalmatinska, stan 121 m2, visoko prizemlje, upotrebljiv i za pos. prostor. Tel. 033/221-533. Centar-M. Dvor, jednosoban 40 m2, II sprat. Tel. 061 715 543. Ciglane Donje, prodajem 3-soban stan 106 m2, cijena 270.000 KM. Tel. 061 911 324. Dobrinja 2, prodajem ili mijenjam za manji uz doplatu, 3 1/2 stan, 91 m2, IV sprat, 1.700 KM/m2. Tel. 062 606 831. Dobrinja 3, III sprat, 74 m2, dvostrano orijentisan, sa podrumom i mjesto za parkiranje,l cijena 113.000 KM. Tel. 061 308 689, 061 804 298. Dobrinja C-5, I sprat, prodajem dvosoban stan, kod Merkatora. Tel. 061 144 162. Dobrinja III, prodajem dvije radnje po 31 m2, cijena povoljna. Tel. 061 324 040. Dolac Malta, dvoiposoban stan 72 m2. Tel. 033 521-362. Dubrovnik, prodajem dvosoban stan u Gru`u, V sprat, ustakljen balkon sa pogledom na Gru{ku luku. Tel. 00385 20 418-192. Faleti}i, zbog selidbe prodajem ku}u 10x12, sa oku}nicom 1.200 m2, uz rijeku Mo{}anicu. Tel. 061 304 599, 033 665-419. Hitno 70 m2 centar, Avaz, kompletno renoviran, osun~an, 4. sprat, gara`a, 138.000 KM. Tel. 061 186 665. Hitno prodajem adaptiran jednoiposoban stan 45 m2, 13. sprat, Hrasno, Trg heroja, 86.000 KM fiksno. Tel. 061 811 144. Hrasno brdo, Posavska 128a, pro-

Airbag na volanu i inst. tabli, golf 4, Pasat 4-5, Audi 3-6, merc. spr. Tel. 061 200 203. Alu-felge 16“ za Mercedes, 5 krakova, sa gumama. Tel. 061 146 657. Astra 1.4 16 V, 97. god. extra stanje, povoljno. Tel. 061 102 996. Audi A4 s-lajn, karavan 1.9 tdi, 2004. god., full oprema. Tel. 061 131 791 Audi A4 2.0 TDI, naivg. plus, 2005. god., registr., Pe`o 308 1.6 HDi, 2008., megan 2006. Tel. 061 133 750. Auto ogledala za retrovizore za sve vrste auta, 5 KM. Tel. 061 149 190. Autostakla „Rule“, original {ofer{ajbe i bo~na stakla sa ugradnjom. Garancija 5 godina. Stup, Bojni~ka 109. Tel. 063 851 759, 061 413 317. BMW 324 dizel, 1988. god., registrovan do 11. mjeseca, automatik, 2.300 KM. Tel. 061 438 446. Citroen C2, 1.4 HDI, 2005. god., reg. god. dana. Tel. 061 144 162. Citroen Xsara 2004. god., HDI 1.4 tek reg. i Fokus 2.0 benzin, 2003. god. Mo`e zamjena za jedno auto. Tel. 061 843 324. Citroen-tara, tamno plavi, 5 vrata, gara`iran, 1.4 benzin, servo, klima, centralna brava, aribag, reg. do 4. 8. 2010., cijena 5.300 KM. Tel. 061 604 062. Citrone C4 HDI, 08. god., i Pe`o 307, 307 SW, 207 i 407 HDi, navig+, 07. god. Tel. 01 133 750. Clio 1.2, 2000. god., crna boja, 3 vrata, reg. do aprila 2011., 6.300 KM. Tel. 061 841 259. ^etiri ~el. felge (5 {arafa) sa gumama 205/55/r17, u odli~nom stanju. Tel. 061 484 429. Dijelove Opel Frontere, motor dizel 2.2, 2000. god., limariju i ostale dijelove. Tel. 062 279 743. Dijelovi za Golf 2, 1.3, 90. god. i dijelovi za 1.6 dizel, 87. god. Tel. 061 504 190. \ip Kia Retona, TDI, 2000. g., prva ruka uvoza, vrlo povoljno. Tel. 062 671 097. Fiat Brava 1.6 benz., 2000. god., ful oprema, u odli~nom stanju. Tel. 061 276 207. Fiat Punto 1.3 M-jet, 2006., 3 vrata, airbag, citi servo, el. podiza~i, centralno, bijeli, tek reg., 7.200 KM. Tel. 061 329 335. Fiat Stilo 2006. god., dizel, tek uvezen, limuzina, cijena 10.000 KM. Tel. 061 290 183. Fiat Stilo karavan, 1.9 M-jet, 2006., klima, ABS, 4x airbag, daljinsko zaklj., CD, citi servo, 4x el. podiza~i, do regist. 10.200 KM. Tel. 061 214 813. Ford Fiesta 1.4 TDCI, 07. god., klima, crveni, 3 vrata, 11.000 KM. Tel. 061 133 750. Ford Fokus, god. 2003., benzin, ful oprema, pla}ena carina i PDV, uvoz iz Njema~ke, 8.700 KM. Tel. 061 204 169. Ford Sierra, 1989. benzin, reg. 20. 12. 2010., u odli~nom stanju, mo`e i zamjena. Tel. 061 43 53 42. Ford-Fiesta, 1983. god., u dobrom stanju. Tel. 061 866 705. Golf 2 dizel, bijele boje, {iber, 87. god., 2.800 KM. Tel. 061 244 290. Golf 2, dizel, {iber, 87. god., bijele boje, cijena 2.800 KM. Tel. 061 244 290. Golf 3 TDI, karavan, 98, hitno, povoljno. Tel. 061 102 996. Golf 3, 1.9 TDI, 1995. god. Tel. 061 309 700. Golf 4, kabriolet, tvrdi krov, 2000. god. Crn, crna ko`na sjedi{ta, motor 85, benzin. Plus aluminijske felge „racer“. Sve 10.000 KM. Tel. 033 281 370. Golf 2, 89. god., dizel, blokada, 3400 KM. Tel. 033 417 320 Golf II, dizel, povoljno. Tel. 061 511 730. Gume 225-6-17, 205-60-15, 20560-16 itd, ratkapne 14 i 15, paletar. Tel. 062 270 366. Hitno Reno Megan coupe, 2001. g., metalik sive boje, benzin, ful oprema. Tel. 061 338 433. Kadet 1.3 B, 87. god., tek registrovan, nove gume, dobro o~uvan, 1.200 KM, hitno. Tel. 062 315 616. Kamion korpa 12 m, Iveco 35-10,

Kupovina
Kupujem havarisana vozila. Tel. 061 206 689. Kupujem Golfa 2, stranca, crvene boje. Tel. 061 504 190. Kupujem golf dizel, mo`e sa o{te}enom farbom. Tel. 061 255 806 Kupujem vanjski poklopac od rezervoara za Reno Scenic 2000 godina.Tel. 061 719 786. Vr{imo otkup rabljenih, dotrajalih i havarisanih vozila. Tel. 061 716 013. Kupujem havarisana i ostala auta za dijelove. Tel. 061 614 887.

Izdavanje
Izdaje se opremljen ugostiteljski objekat na Grbavici kod pijace, povr{ine 60 m2. Zvati na broj: 061 187 193. 16197-1tt Izdajem jednosoban namje{ten stan u privatnoj ku}i, poseban ulaz, centralno grijanje, parking za auto (Pofali}i). Tel. 062 906 160, 061 157 071. 16199-1tt Namje{ten jednosoban stan, centralno, Hrasno, do jula izdajem. Tel. 061 508 373. 13861-1Nd` Izdajem 2,5 stan u Dobrinji III, sprat II. GSM 062 419 201. 13881-1Nd` Aerodromsko naselje - izdajem nov 4-soban stan u zgradi sa gara`om, ba{tom, radnom sobom, vlastito grijanje. Cijena 400 KM. Info telefon: 061 571 524, 061 901 300, 033 455-927. 13885-1Nd` Apartman u centru Makarske za dvije osobe, tokom cijele godine. Tel. 061 224 174. Apartmani, sobe, dnevni borava sa parkingom, blizina Wisse. Tel. 061 267 264. Apartmansko preno}i{te iznad Katedrale, parking, kablovska, 15 KM po osobi. Tel. 061 339 647. Brije{}e, izdajem ili prodajem zemlji{te na 820 m2, put sa tri strane, pogodno za gra|evinsko stovari{te. Tel. 061 84 84 33. Centar - Papagajka, nudim no}enje u luksuzno opremljenom apartmanu. Tel. 061 724 725. ^. Vila, dvos. lijepo opremljen stan 60 m2, nova zgrada, eta`no, 500 KM. Tel. 061 145 853. Doglodi, 100 m2 poslovno skladi{nog i 150 m2 stambenog prostora. Tel. 061 561 132. Dvos. moderno opremljen stan u zgradi u strogom centru. Tel. 061 522 190. Dvos. namje{ten stan, centr. grijanje, priv. ku}a, 150 KM. Tel. 033 654634, 062 811 100. Dvosoban stan na ^ar{iji izdajem ozbiljnoj zaposlenoj osobi na du`e. Tel. 033 647-822, 061 233 428. Gara`a na ^. Vili, B. M. Selimovi}a, od 1. novembra. Tel. 061 724 327. Gara`u izdajem ^. Vila, B. M. Selimovi}a, od 1. novembra. Tel. 061 724 327. Grbavica, dvos. moderno opremljen stan u zgradi, centr. blind, kupat., 450 KM. Tel. 062 465-466. Grbavica, ul. Behd`eta Muteveli}a 99, izdajem pos. prostor. Tel. 033 523887. Had`i}i, izdajem namje{ten stan. Tel. 061 18 57 18.

Dnevni avaz
dajem ku}u sa prate}im objektima, povoljno. Tel. 062 422 405. Ilid`a, Plandi{te,ul. Bosanski ljiljan 17, objekat P+1+P 150 m2, , oku}nice 150 m2, vl. 1/1. Tel. 061 319 563. Ilid`a-Lu`ani, III sprat, stan 58 m2, cijena po dogovoru. Tel. 033 623534. Ilid`a-Otes, pos. prostor 31,25 m2, sa podrumskom prostorijom i gara`i{tem. Tel. 033 473-796. Ilid`a-Pejton, ku}a 12,5x11,5, prizemlje + 2 sprata, sa gara`om i pos. prostorom, cijena po dogovoru. Tel. 061 226 007. Ispod [aminog Gaja uz glavnu cestu dunum zemlje, vrlo povoljno. Tel. 062 138 905. La|anica kod Glavati~eva, prodajem zemlji{te. Tel. 062 902 584. N. Breka, I. Mujezinovi}a, stan 94 m2, 2 banje, 2 WC, 3 balkona, II sprat. Tel. 033 612-007. Nahorevska (iza Pionirske) ku}u 10x11 sa tri stana na tri eta`e, poseban ulaz za svaki stan. Tel. 061 304 599, 033 665-419. Op}ina Trnovo, selo Gra~anica, FBiH, ~etiri i po dunuma zemlje, 100 metara kroz imanje te~e ~ista rijeka, a izvor je 50 m od imanja, sa~uvana priroda, udaljenost od sela 800 m. Sve zagra|eno. Zadnja cijena 8.000 po dunumu. Tel. 061 686 095. Otoka, stan 76 m2, vl. 1/2, prodajem, a mo`e i zamjena za more uz razliku novca. Tel. 062 422 290. Pofali}i, blizu Fabrike duhana i OBN-a, ku}a p+s, dva trosobna stana, sve komunalije, dvije gara`e, oku}nice 441 m2. Tel. 033 645-156, 062 439 329. Poljine 2.847 m2, struja, voda, gra|evinska dozvola. Tel. 061 608 962. Povoljno prodajem ku}u sa oku}nicom, visoko prizemlje, sprat, Radni~ka 122. Tel. 061 201 700. Povoljno prodajem ku}u sa oku}nicom, visoko prizemlje, sprat, Radni~ka 122. Tel. 065 185 108. Pr. 2 stana 70 m2 I i IX sprat i jedan 40 m2, VIII sp., A. Polje A-faza. Tel. 066 445 203. Prodaje se ku}a na Bistriku pov. 250 m2, udaljena 1,2 km od Ba{~ar{ije ili 10 minuta hoda. Prelijep pogled na grad. Ku}a se sastoji od 3 zasebna stana sa odvojenim ulazima. Uz ku}u se nalaze 2 gara`e sa 3 gara`na mjesta. Svi papiri uredni 1/1. Ku}a je upravo potpuno renovirana. Ima ba{tu. Tel. 062 451 110. Prodajem dvije stare ku}e, H. Kaimije 10, Ba{~ar{ija. Tel. 061 211 840. Prodajem dvosoban stan 53 m2, 1/1, Dobrinja III, u odli~nom stanju, cijena 82.000 ili 1.450 KM/m2. Tel. 061 184 653. Prodajem dvosoban stan u Hrasnom. Tel. 033 646-213. Prodajem ili mijenjam ku}u u Rudom. Tel. 062 435 767. Prodajem jednoiposoban adaptiran 44 m2, Ko{. brdo, blizu svih fakulteta. Tel. 033 206-046, 066 763 588. Prodajem jednosoban stan 47 m2, Alilpa{ino, Semira Fra{te 1, 35.900 EUR-a. Tel. 454-579. Prodajem ku}u u Ilija{u, dim. 12x8 m, oku}nice 422 m2, novoizgra|ena, povoljno. Tel. 061 552 547. Prodajem ku}u, gara`u i zemlju, ul. Obhod`a 30. Tel. 062 504 781. Prodajem ~etverosoban dvoeta`ni stan 115 m2 kod bo{nje~ke gimnazije. Tel. 061 336 726. Prodajem stan u privatnom vlasni{tvu Husage ^i{i}a 26. Tel. 062 332 769 Prodajem ku}u na Poljinama. Tel. 061 856 179 Prodajem ku}u, ve}a, novija gradnja, Varaca, Avde Smajlovi}a. Tel. 061 160 068. Prodajem jednosoban stan 31m2, strogi centar, iznad Katedrale. Stan je jednosoban, adaptiran. Cijena 2500 KM po kvadratu, mogu}nost zamjene (u obzir dolazi Dobrinja). Tel. 061 397 861 Prodajem manju ru{evnu ku}u do restorana „Kibe“, vl. 1/1, sa svim priklju~cima, Vrbanju{a 166. Tel. 061 212 241. Prodajem novu ku}u u Sarajevu, naselje Binje`evo. Ku}a ima tri sprata, svaki sprat ima zaseban ulaz. Oku}nica povr{ine 1.000 m2, ogra|ena zidom. Vlasni{tvo 1/1, sve uknji`eno u grunt. Tel. 062 337 813. Prodajem plac 1.066 m2. Tel. 063 192 676. Prodajem plac na Crnogorskom primorju, \enovi} kod H. Novog. Tel. 033 638 125. Prodajem poslovni prostor u Vogo{}i 38 m2, vl. 1/1. Tel. 061 149 183. Prodajem povoljno zemlju u Bu}a Potoku i Hladivodama. Tel. 033 659756, 062 178 832. Prodajem stan 75 m2 na Grbavici, Zagreba~ka 75. Tel. 033 810 400 i 061 215 214. Prodajem stan 37 m2, I sprat, u Kasindolu, potrebno manje renoviranje. Tel. 062 348 159. Prodajem stan 40 m2, M. Dvor. Tel. 062 724 003. Prodajem stan 54 m2, Obala Kulina Bana 21/II, Stari Grad. Tel. 062 920 191. Prodajem stan 58 m2, Hrasno, Trg heroja 29, cijena po dogovoru. Tel. 033 649-602. Prodajem stan bez posrednika, na Grbavici I, 61 m2, XIV sprat, adaptiran, 2.400 m2 fiksno. Tel. 061 438 855, 033 610-550. Prodajem stan Mojmilo, 53 m2, sa stvarima, sve novo. Tel. 061 299 371, 061 377 898. Prodajem stan u Novom Sarajevu 86 m2, austrougarska gradnja, sre|en, 195.000 KM. Tel. 061 489 542. Prodajem zidanu gara`u 1/1, papiri uredni, ^engi} Vila, Grada~a~ka. Tel. 033 214-469. Prodajem/mijenjam manju ku}u u centru Trebinja za odgovaraju}i stan u centru Sarajeva. Tel. 062 467 237. Prodajem-iznajmljujem posl. objekat 1.000 m2 + 4.000 m2 oku}nice, sa asvaltiranim parkingom, uz magistralni put Sarajevo-Mostar, na 17. kilometru, ili vr{im zamjenu za stamb.-posl. prostor u Sarajevu. Tel. 061 249 249. Prodajem-mijenjam za stan ku}u 450 m2 stambenog prostora, 750 KM/m2. Tel. 061 965 054. Sarajevo, ^. Vila, 2-soban 54 m2+predulaz, u dobrom stanju. Cijena po dogovoru. Tel. 061 079 791. Skenderija, prodajem stan 60 m2, kod nebodera Gorenje. Tel. 062 548 896. Stan 34 m2 - 39.000 KM, stan 82 m2 ^ekalu{a ~ikma 170.000, zemlja Ilija{. Tel. 061 190 544. Stan od 72 m2 u neboderu kod stadiona Ko{evo, povoljno. Tel. 063 406 648. Stari Grad 109 m2, preko puta tr`nice Markale. Tel. 061 147 070. Stari Grad, devastirana ku}a, 330 m2 zemlji{ta, ul. Brusulje 77, 12.000 EUR-a, papiri uredni. Tel. 061 543 853. Stup, Bojni~ka 109, ku}a sa pos. prostorom od 80 m2 i stanom iznad, autopraonica i parking. Ulaz sa glavne ceste. Sve renovirano, komunalije uredne, vlasnik 1/1. Tel. 062 735 608. Useljiva duplex ku}a 240 m2, na placu 600 m2, kod pijace Vrap~i}iMostar, ili zamjena za Trebinje. Tel. 061 301 772. Vogo{}a, prodaje se poslovni prostor 72 m2, prostor je na 2 eta`e, povoljno. Tel. 061 275 535. Vogo{}a-dupleks: jednosoban, garsonjera, gara`a, ostava, terasa, 6x5,5, mogu}nost pro{irenja, 62.000 KM. Tel. 436-322. Vratnik, ku}a sa svim priklju~cima, vl. 1/1. Tel. 061 139 592. Vratnik, ku}a sa tri zasebna stana i dvije gara`e, 1/1. Tel. 061 131 268. Zenica-centar, trosoban stran 89 m2 sa lo|om. Tel. 033 473-796. Mijenjam dvosoban stan 54 m2, za manji uz doplatu (suteren). Tel. 063 978 103. Vla{i} za Sarajevo ili Jadran, apartmani na ski stazi, novogradnja. Tel. 061 144 086, 061 483 448. Biha} za Sarajevo ili Jadran, 3,5soban stan + gara`a, komplet renoviran. Tel. 061 483 448, 061 144 086. Mijenjam stan 53 m2, suteren, u Hrasnici, plinsko centralno grijanje, za manju ku}u u Kantonu Sarajevo. Tel. 061 867 880, 033 514-170. Mijenjam dvos. stan Grbavi~ka, za ve}i u centru uz doplatu. Tel. 061 482 999. Dvadeset dun. zemlje kod Rogatice za KS. Tel. 601 397 814. Mijenjam stan s desne obale za lijevu obalu u Mostaru. Tel. 061 301 664, Mostar. Trosoban stan za manji ili prodaja, pis. ma{ina povoljno, Ilid`a, R. Ja{ara 3, Nogo. Jednos. stan i gara`u u VisokomLuke mijenjam za odgov. u Sarajevu. Tel. 061 451 056. Dvoipos. stan na Dobrinji IV, za sl. bli`e centru. Tel. 061 509 813. Stan na moru (Bra~-Milna) za stan u Sarajevu. Tel. 061 749 023.

nedjelja, 24. oktobar/listopad 2010.

37

„VIAGRA-PFIZER“ ORIGINAL! 50 i 100 MG. CIALIS 20 MG, KAMAGRA GEL 100 MG. ZA BOLJI I DU@I SEX. DOSTAVA. UPUTSTVO. DISKRECIJA. POUZE]EM. TEL. 061 702 404. 12851-1ND@

„ZA SUPER SEX + NAJBR@I EFEKAT + ZA SUPER BIZNIS (VPC 4 KM). VIAGRA + CIALIS + LEVITRA + BILJNA = HIT + PODESNA I ZA BOLESNE! TEL. 061 807 485.“ 15872-1TT Rasformirani servis za bicikla nudi jeftino dijelove servisima za bicikla. Tel. 033 649-316, 033 690-059. Al. radijatore Lipovica, 55 rebara. Tel. 061 351 151. Print ma{ina Rodin solvent 6184 A, {irine {tampe 180 cm. Tel. 033 553865, 061 895 017. Doma}a svje`a ljekovita prepeli~ija jaja 30 kom. - 9 KM „A“ i 10 KM „S“ klase, prepelice nosilje i meso prepelica. Bespl. dostava. Tel. 062 134 551, 061 237 448. Fiskalne registar kase, printeri, el. vage, prodaja, servis, programiranje. Tel. 061 251 809. Svje`a ljekovita jaja prepelica hranjenih prirodnom hranom bez koncentrata, 30 kom. - 9 KM, besplatna dostava. Tel. 061 504 425. Skoro novu plinsku pe} za grijanje na dimnjak, marke „Susler“, 200 KM. Tel. 061 377 150. Stolovi ugostiteljski 6 kompl., 2 vitrine, 2 vage, kasa Oliveti, 2 tende 6x3. Tel. 061 958 001. Fiskalne registar kase, printeri, el. vage, prodaja, servis, programiranje. Tel. 061 251 809. Polovne drvene prozore 2 komada 140x120 i 2 komada 180x120, sve 50 KM. Tel. 061 244 290. Zidna rashladna vitrina. Tel. 061 156 309. Dimnja~na plinska pe} Emina 4,8 KW, 100 KM, u odli~nom stanju. Tel. 062 548 896. Dva gus. radijatora, rebrsta, 1 ve}i i 1 manji. Tel. 463-977. Ma{inu el. za guljenje krompira 5 kg, nova, nekori{tena. Tel. 062 435 756. OPREMA za samouslu`nu autopraonicu marke KARCHER, 4 boxa za pranje auta i 2 dupla usisiva~a. Tel. 062 284 443. Ro{tilji plinski, ugostiteljski, novi, raznih veli~ina. Tel. 061 516 351. Pult veliki (sa staklom odozgo) za prodavnice raznih roba. Tel. 062 435 756. Komplet opremu za slasti~arnu, buregd`inicu, ma{inu za tijesto, burek. Tel. 061 311 784. Hemijske ma{ine za ~istionicu i ku}u sa ba{tom. Tel. 062 165 566. Ma{inu za mljevenje mesa, doner aparat, fritezu, toster, ro{tilj, pe} za pitu i kola~e. Tel. 061 906 936. Sjeckalicu za luk, krompir, fritezu 2x 5 lit., plinsko kuhalo sa 3 ve}a gorionika. Tel. 061 906 936. Hitno aparat za govor, cijena po dogovoru, Bugojno. Tel. 030 251-507, 062 207 248. Prodajem, pravim drveni dio za sudoper. Tel. 655-201. Polovne drvene prozore, vrata, raznih dimenzija. Tel. 655-201. Ugao dobro o~uvan i funkcionalan, cijena po dogovoru. Tel. 061 345 805. [trika}u ma{inu Singer-patent. Tel. 659-358. Chicco set kolica, nosiljka, sjedalica, kreveti}, 500 KM. Tel. 062 570 826. Regal, bra~ni krevet, televizor AOC, komoda, ormari} za cipele, lusteri, karni`e. Tel. 065 097 899, 033/201-051, R. Petrovi}a, Sarajevo. Hrmonika vrata „Marley“, akciona prodaja i ugradnja, do isteka zaliha ve} od 60 KM/m2. Tel. 033 225-227, 061 516 910. Kau~ na izvla~enje nov, povoljno, pe} kraljica na ugalj i drva, oblo`ena {amotom, krilo vrata. Tel. 061 411 096, 537-908. O~uvanu drvenu stolicu za ljuljanje, 50 KM. Tel. 061 377 150. TV Gorenje 52 cm, trpezarijski sto, stolica drvena ljulja~na. Tel. 033 455-635. Prodajem aparat za mjerenje masno}e. Tel. 061 233 948, 061 149 442. Pult, pe} kraljica, centrifuga za ve{, sijalice eko i halogene. Tel. 033 225-813. Motorola, radio stanica sa anteonom kao nova, povoljno. Tel. 061 102 996. Krovni prozori 3 kom. sa 105x75, 120 KM. Tel. 533-631. Police za trgovinu. Tel. 062 841 539. Akvarijum 70 l, sa komplet opremom, cijena 130 KM. Tel. 061 484 429.

HITNO i veoma povoljno zbog odlaska u inostranstvo prodajem oko 700 komada super modernog nakita: bro{evi, {nale, narukvice, nau{nice, moderno dizajnirane lance i ogrlice od lakiranog drveta, plastike, metala, na veliko i sve po 1 KM. Dovozim na adresu. Tel. 062 271 281. 15931-1tt VELIKA AKCIJA!!! U prodaji su bukova drva 65 KM, ugalj (Banovi}i) kocka, orah 150 KM, (Kreka) drveni 80 KM i bukovi briketi 200 KM. Isporuka isti dan. Tel. 061 785 535, 062 552 323. 13835-1Nd` „RASPRODAJA OGRIJEVA“. OGRIJEV NA 4 RATE PENZIONERIMA. Prodajemo bukova cijepana drva i sve vrste uglja. Tel. 061 670 068. 13836-1Nd` „AKCIJA“! Prodajem bukova drva u svim oblicima. Ugalj Kreka, kameni iz Banovi}a. Prijevoz besplatan. Tel. 062 543 688. 13837-1Nd` Bukova i grabova drva od 35 do 65 KM. Akcija Kreka drveni 80 KM. Kameni iza 25. 10. - 150 KM Banovi}i (kocka i orah). Jedinstven bukov briket 200 KM. Obezbije|en kombi i kiper. Tel. 061 444 456. 13838-1Nd` VELIKA RASPRODAJA - DRVA I UGLJA. Ugalj Banovi}i i Kreka, bukovo drvo u svim oblicima, ku}na dostava sa preciznim rokovima. Koli~ina i kvalitet 100%. Kredit bez kamata na 10 rata. Tel. 062 172 343. 13875-1Nd` DOO „GORI VATRA“, BEZKAMATNI KREDIT 10 RATA za penzionere i uposlenike u dr`avnim i javnim preduze}ima. Sve vrste uglja, ogrijevno bukovo drvo. Ku}na dostava u vre}ama. Kvalitet i koli~ina zagarantovani! Popust kod gotovinskog pla}anja. Tel. 061 173 949. 13875-1Nd` AKCIJSKA PRODAJA OGRIJEVA! Ugalj Banovi}i kocka, orah, bukovo drvo, ugalj Kreka. Ku}na dostava u vre}ama. Krediti na 10 rata. Garantujemo za kvalitet i koli~inu. Tel. 061 360 298. 13875-1Nd` Prodajem Braunove mre`ice za brijanje i el. aparate. Tel. 061 323 906. Podajem fri`ider staklena vrata, ve{ ma{ine, {porete struja plin, fri`idere, 120-150 KM. Dostava besplatna. Tel. 033 533-631. Turisti~ki vodi~ „100 turisti~kih destinacija BiH“. Tel. 061 757 925. Prodajem povoljno tri ormara mali, veliki, srednji, jedan sa ladicama.Tel. 061 556 761 Prodajem klavir (Belarusd) puno, lakirano, sme|e drvo, nova klavijatura, 2.000 KM. Tel. 062 946 642. Prodajem polovan ugao radi selidbe. Tel. 659-358. Prodajem sobni bar: {ank, dvije zidne police, dvije barske stolice. Tel. 033 463-489. Po~iteljski sirup za jetru, hepatitis, esh. cooli, holesterol, trigliceride, imunitet. Tel. 033 646-912. Prodajem govorni aparat servoxdigital za one koji nose kanilu, nov. Tel. 061 838 188, Sarajevo. Mediven ~arape za vene, `enske, duge i kratke, original, povoljno. Tel. 061 052 033.

Su{aru za vo}e, povr}e i ljekovito bilje. Tel. 061 180 058. [poret pola plin pola struja. Tel. 061 737 058. Novu garderobu iz Njema~ke na malo i veliko, tako|e i polovnu obu}u, Sarajevo. Tel.l 062 270 366. Povoljno fri`ider Gorenje 170 lit., stara tipa, ispravan, o~uvan. Tel. 033 453 537. Povoljno dva gus. radijatora. Tel. 463-977. Namje{taj prodajem iz stana. Tel. 062 814 279. Ro{tilji, ugostiteljski, plinski, novi, raznih veli~ina. Tel. 061 516 351. Pas, njema~ki ov~ar, `enka sa papirima. Tel. 061 032 324. Nov agregat 2,5 KW marke Hunday, benzinac. Tel. 535-963, Sarajevo. Pis. ma{ina Olimpia, 30 Km, veliki valjak. Tel. 062 428 830. Ormar za garderobu trokrilni 120x220, kao nov, crni. Tel. 062 428 830. Foto aparat Olimpus C-900, 100 KM. Tel. 062 428 830. Dje~ija hodalica, nosiljku i sjedalicu za auto, sve 40 KM. Tel. 062 428 830. Usisiva~ LG 20 KM. Tel. 062 428 830. Crijep Tondah 1550 kom. sa samarima, star 2,5 god., povoljno. Tel. 724327. Fotoaparat Yashica elektro 35, fle{ i nogare. Tel. 062 637 708. Ulje na prirodnoj bazi, lije~i reumu, i{ijas i sva ostala ko{tana oboljenja. Tel. 033 463-306, 061 149 388. Pe} Onix, gusanu prodajem, austrougarska. Tel. 061 154 540. Unutra{nja vrata 0,90x2,05 desna i 0,70x2,05 desna, sve novo. Tel. 061 819 488.

Najpovoljnije, najkvalitetnije aluminijske `aluzine 20 KM, trakaste zavjese, vanjske roletne, harmonika vrata, blindo vrata, PVC prozori. Tel. 061 501 401. 12917-1Nd` Servis: ve{ ma{ina (Gorenje, Ei Ni{, Kon~ar, Obodin, Kandi, Zanusi, Iberna), {poreta, bojlera. Dolazak besplatan! Garancija! Mob. 061 171 666. 14873-1Nd` „KIRBY“ - Dubinsko usisavanje, pranje, ispiranje svih vrsta tepiha, namje{taja, auta, pranje portala, generalna ~i{}enja stanova i firmi. Itisoni 1 m2/1 KM. Firma „GLANZ“. Tel. 061 350 688. 12715-1Nd` Alu `aluzine 20 KM/m2. Trakaste zavjese 20 KM/m2. Alu i PVC roletne. Harmo vrata i tende. Cijene sa monta`om. Tel. 033 211-484, 033 767-995, 061 131 447. 13167-1Nd` Molersko-farbarski poslovi, povoljno, kvalitetno i ~isto. Tel. 061 262 973. Novo, najjeftinije u gradu izvo|enje svih vrsta radova na instalacijama cen. grijanje i plinskim instalacija. Tel. 062 471 243. Instrukcije engleski, njema~ki i prevod. Tel. 061 339 306. Vodoinstalater - svi vodoinstalaterski radovi - kvalitetno, brzo, precizno, ~isto. Tel. 061 199 442, 033/621733. Pru`amo usluge masa`e, pedikir, manikir, tretman lica, nadogradnja noktiju. Tel. 063 790 493, 063 687 271. Servis ra~unara „Majo“, instalacija windowsa, internet konekcija, antivirusna za{tita ra~unara, ~i{}enje virusa, hardwerski i softverski problemi, itd. Tel. 061 243 611. Kirby dubinsko usisavanje i pranje }ilima, etisona i sjede}ih garnitura, najkvalitetnijim kirbijevim {amponima. Tel. 062 118 202. Central. grijanje, plin. instalacije, zamjena konvektora itd., radimo kvalitetno i povoljno, uz garanciju. Tel. 061 500 037. Dajem instrukcije matematike i fizike, dolazim ku}i. Tel. 033 204-453, 061 914 014. Postavljam laminate, panel parkete i ostale vrste parketa. Tel. 061 828 391. Iskusan profesor instruira matematiku |acima uspje{no, povoljno, dolazim va{oj ku}i. Tel. 062 417 695. Iskusan prof. (simult. prev.) prevodi na engleski i francuski, tehni~ku i stru~nu dokumentaciju. Tel. 062 757 808. Instrukcije - engleski i arapski jezik. Profesorica. Tel. 033 611-023. Radimo ma{insko malterisanje i sve vrste fasada. Tel. 061 338 919.

Potra`nja
Tra`im cimerku, lokacija Dolac Malta kod Klas centra, stanarina povoljna. Tel. 061 311 402. Potrebno vi{e manjih stanova, praznih i namje{tenih za izdavanje (Agencija). Tel. 061 031 330. Strancu potreban manji stan do 60 m2 u zgradi za izdavanje na du`i period (Agencija). Tel. 061 522 190. Kupujem stan do 50 m2, na relaciji Vojni~ko, Alipa{ino, Dobrinja. Tel. 061 237 344. Hitno kupujem gara`u u naselju C-5 na Dobrinji, ul. Rudija Alva|a. Isplata novca odmah. Tel. 061 108 889. Sarajevo, kupujem garsonjeru, jednosoban ili dvosoban stan u centru i okolini. Tel. 061 700 642. Agenciji za nekretnine potrebno vi{e stanova na podru~ju Sarajeva, prodaja i najam. Tel. 033 211-914. Kupujem manji stan M. Dvor Ba{~ar{ija, u ra~un dajem auto i doplatu. Tel. 061 338 433. Potrebni stanovi za prodaju i iznajmljivanje (agencija). Tel. 062 812 067, 033 971-251. Potrebno vi{e manjih stanova u zgradi za iznajmljivanje i prodaju. Tel. 033 203-127, 061 214 306. Agenciji potreban stan-pos. prostor za kancelarije pod zakup, od Skenderije do ^ar{ije (Obala). Tel. 061 925 649. Potrebno vi{e stanova i gra|. zemlji{ta za prodaju na podru~ju Ilid`e. Tel. 062 737 207. Agenciji potreban manji stan u zgradi za iznajmljivanje za zaposlenu `enu na 1 god. Tel. 062 465 466.

Zamjena
Kvalitetan dvosoban stan, Dobrinja 4, RS, 4. sprat, mijenjam za Sarajevo ili prodajem. Tel. 061 220 179.

Projektovanje, izvo|enje unutra{njih plinskih instalacija uz atest, sve vrste grijanja, ugradnja plinskih bojlera i pe}i, instalacija vode i odvoda, garancija, non-stop. Tel. 061 130 787 i 033 537-108. Molujemo stanove vrlo povoljno, uz za{titu, profesionalno. Tel. 061 965 054. Sve vrste gra|evinskih poslova sa garancijom. Tel. 061 740 127. Presnimavanje sa video kaseta na DVD, Sarajevo. Tel. 062 824 523. Vr{imo presnimavanje sa VHS kaseta na DVD, Sarajevo. Tel. 061 389 427. Dajem ~asove iz matematike i statike |acima i studentima, uspje{no. Tel. 033 526-945. Instruiram francuski i latinski, povoljno i uspje{no. Tel. 033 223-347. Ameri~ko dubinsko usisavanje, pranje tepiha i kau~a. Tel. 061 522 239. Servis - programiranje, prodaja registar kasa i el. vaga. Tel. 061 251 809. Matematika - instrukcije, profesor sa iskustvom. Tel. 061 135 748. Prof. daje instrukcije iz engleskog jezika djeci i srednjo{kolcima, dolazim na adresu. Tel. 061 227 439. Moler veoma brzo i efikasno moluje va{e stanove. Tel. 061 926 333. [ivanje `. konfekcije, sve vrste prepravki kvalitetno i povoljno. Tel. 065 695 706, Alipa{no C-faza. Engleski jezik, sudski prevodilac, prevod i poduka. Tel. 061 533 935. Bravar - izra|ujem i montiram sve od `eljeza, usluge savijanja cijevi. Tel. 061 709 382. Kerami~ar, rigips i moleraj. Tel. 061 202 713. Povoljno vr{imo bru{enje i lakiranje svih vrsta parketa i {ipoda uz garanciju. Tel. 061 967 229 i 061 262 868 Moler-majstor, kre~i, gletuje, farba stolariju. Tel. 062 282 243. Kerami~arske usluge, moleraj, postavljanje elektro instalacija, laminata i rigipsa. Tel. 062 466 093. PC serviser nudi usluge opravke ra~unara, XP antivirus i drugo, dola, zak besplatan. Tel. 062 328 044. Povoljno, ugradnja termo fasada, molersko farbarski radovi, laminat, rigips, keramika. Tel. 061 565 834. Molerske usluge, vrlo kvalitetno. Tel. 062 127 525. Auto limar radi sve vrste autolim. radova, jeftino, brzo, kvalitetno. Tel. 061 270 427. ^asovi engleskog jezika vikendom, dvo~as 15 KM. Tel. 061 334 895. Kombi prevoz namje{taja, selidbe, odvoz kabastog otpada, povoljno, obez. radna snaga. Tel. 062 139 453. Prevoz putnika na sve destinacije sa VW bus, sjedi{ta 1+8. Tel. 062 606 611. Kerami~ar radi kvalitetno i povoljno. Tel. 062 140 094. Zidar i tesar radimo sve gra|evinske radove, Cazinska 27. Tel. 061 019 468. Radim termo fasade, 10 KM sa skelom. Tel. 062 298 347. Radimo termo fasade, moleraj, {panski zid, uz garanciju i dugogodi{nje iskustvo. Tel. 061 278 188. Zidar sa grupom radi krovove, fasade i ostale radove. Tel. 062 196 097. Instrukcije iz ruskog jezika i prevod rusko-bosanski i bosansko-ruski. Tel. 061 969 966. Presvla~im kau~e i sve opravke, dolazim na lice mjesta. Tel. 544-932, 062 522 986. Povoljno prevoz kombijem i putni~kim automobilom. Tel. 061 248 036. Ugradnja blind vrata, stolarije, regips, laminat,moleraj i sve vrste adaptacija. Tel. 061 542 493. Povoljno i kvalitetno ~istim stanove i poslovne prostore. Tel. 062 401 619. Matematika, fizika i elektrotehnika, instrukcije uspje{no i povoljno daje dipl. ing. Tel. 201-195, 061 277 297. Kombi prevoz putnika 1+8 i selidbe, povoljno. Tel. 061 223 343. Molersko-farbarske poslove obavljamo brzo, ~isto, povoljno. Tel. 033 442-998 i 062 139 085. Molersko-farbarski radovi i posavljanje tapeta, izvodim kvalitetno i povoljno. Tel. 061 382 230. Profesorica engleskog, sudski tuma~-prevodilac, dr`i ~asove za sve uzraste. Tel. 033 465-958, 062 612 399, Dobrinja. Instruiram matematiku za sve {kole i fakultete, uspje{no i povoljno. Tel. 061 549 242. Kvalitetno i povoljno postavljanje, bru{enje i lakiranje svih vrsta parketa i podova kao i laminata. Tel. 061 134 260.

38

Nedjelja, 24. oktobar/listopad 2010.

Dnevni avaz
Prevoz putnika sa kombijem po BiH, SCG i HRV. Tel. 061 209 935. Bravar radi ograde, kapije, gelendere ulazna i gara`na vrata, zatvara balkone. Tel. 061 526 205. Profesor daje instrukcije iz matematike za osnovce i srednjo{kolce tokom godine. Tel. 061 244 251. Tapetar-dekorater, povoljno presvla~i namje{taj u radionici ili kod vas, uz garanciju. Tel. 033 718-405, 061 156 728. [ivanje trajnih autopresvlaka, paleta boja, popravak sjedi{ta, neba, tapacirunga, poda. Tel. 061 215 658. Moler sa iskustvom iz Njema~ke, izvodi molerske radove kvalitetno uz garanciju. Tel. 061 372 829. Vodoinstalater sa iskustvom vr{i popravku, monta`u i pro~epljenja vod. instalacija. Tel. 061 348 717. Peremo }ilime rainbow ma{inom u va{em stanu ili ru~no u praonici sa dostavom. Tel. 061 202 630, 033 673284. Prevoz za sve destinacije putni~kim kombijem, profesionalni voza~, povoljno. Tel. 062 713 956. Vr{im sve usluge molerskih radova, gletovanje, laminat, kvalitetno i povoljno.Tel. 061 377 054 Molerske usluge. Tel. 062 922 323, 066 205 151. Popravljam TV svih modela, profesionalno i na va{oj adresi. Tel. 061 365 690, 033 653-311. Autoprevoznik manjim kamionom vr{i prevoz kabastog otpada, pjeska, {ljunka. Tel. 061 268 847. Drva re`em motornom `agom, radim i druge poslove. Tel. 061 491 463. Prevodim engleski 5 KM/str. i povoljno dajem instrukcije. Tel. 643990. Molersko-farbarske usluge. Tel. 062 823 902. Instrukcije iz matematike, fizike, i elektrotehnike za u~enike osnovnih i srednjih {kola. Tel. 061 812 528. Vr{im selidbe modernim kombijem sa radnom snagom u dr`avi i vani. Tel. 061 227 189. Kombijem prevozim kabastu robu. Tel. 061 204 061. KV vodoinstalater radi sve vrste radova brzo, povoljno i kalitetno. Tel. 061 349 294. Extra povoljno! Kombi prevoz i selidbe. Tel. 061 147 361. Elektri~ar VKV za ku}ne el. instalacije i ure|aje. Pozovite. Tel. 618-907. Vr{im selidbe i sve vrste prevoza sa kombijem, povoljno. Tel. 061 165 009. Kombijem prevozim razne vrste robe, selidbe, otpad + ispomo}. Tel. 062 476 471, 033 614-436. Moleraj, laminat, rigips, edelpuc, kompletne adaptacije stanova i ku}a. Tel. 062 402 122. VKV moler radi ~isto, uredno, kvalitetno, jeftino. Tel. 062 214 519. Engleski, njema~ki, prevodi, instrukcije, dipl. radovi, disertacije, pripreme za ispite. Tel. 063 947 405. Radim centralno grijanje i prepravke grijanja. Tel. 062 316 826. Prevoz putnika i organizovanih grupa luksuznim mercedesovim kombijem na sve destinacije. Tel. 061 862 323. Kombi prevozom vr{im selidbe, prijevoz putnika, odvoz {uta. Cijena povoljna. Tel. 061 817 424. Izvodim sve vrste elektroradova. Tel. 061 156 340. Profesor matematike sa iskustvom daje instrukcije |acima i studentima, tokom godine. Tel. 061 382 301, 033 473-574. Studentica ekonomije instruira matematiku za srednju i osnovnu {kolu. Tel. 061 929 114. KV moler kre~i stanove, ku}e 70 KM, radim gletovanje, farbanje, postavljamo ukrasni stiropor. Tel. 062 388 242, 638-454. Molersko farbarski radovi, gletovanje, molovanje, lakiranje stolarije. Tel. 061 262 895. Kerami~ki radovi od 8 KM, laminat od 3 KM, brzo, kvalitetno i povoljno. Tel. 062 422 040. Med. sestra pru`a usluge infuzija, injekcija, ispiranje uha, obradu rana, kontrolu [UK-a, urina, tlaka. Tel. 641-144. Radimo molersko-farbarske radove, rigips, keramiku, laminat, i komplet adaptacije uz garanciju. Tel. 061 255 253. Iskusna profesorica daje instrukcije iz engleskog i arapskog jezika. Tel. 033 611-023. Dajem instrukcije iz engleskog jezika, povoljno. Tel. 061 274 111. Rigips, el. instalacije i moleraj radim povoljno. Tel. 066 205 286. Vodoinstalater opravlja ~esme, vodokotli}e, sifone, ventile, penzionerima jeftinije. Tel. 061 205 803. Elektri~ar - elektro instalater, sve vrste el. radova, kvarova, atest. Tel. 061 398 483. Radim kompletnu adaptaciju stana, brzo, povoljno. Tel. 062 226 904. Kvalitet i garancija, sve vrste bravarije, jeftino i povoljno. Tel. 062 522 901. Konverzacijski engleski za sve uzraste, osnovi mikrora~unara i namjenskih programa. Tel. 062 293 688, Sarajevo. Superefikasno uni{tavamo `ohare, moljce, mrave, stjenice, u{i, buba-{vabe, mi{eve... Tel. 061 928 535. @ohare, stjenice, `ute mrave i mi{eve uni{tavamo uz garanciju. Tel. 061 184 796. @ohare, `ute mrave, stjenice, buhe i mi{eve uni{tavamo u va{im stanovima sa garancijom. Tel. 234-805. Uni{tavamo `ohare, `ute mrave, stjenice, mi{eve, 100% efikasno, garancija. Tel. 062 553 100. Uni{tavanje `ohara, stjenica, buha, mrava i mi{eva, 100% efikasno. Tel. 033 546-770. Servis zdravlja - uni{tavamo moljce, muhe, stjenice, komarce, mi{eve, itd. Tel. 062 136 248. Specijalni tretmani protiv: `ohara, mrava, buha, moljaca, komaraca, mi{eva, itd. Tel. 061 234 026, 062 328 447. Vodoinstalater sa 30 god. iskustva, vr{i opravku instalacija, monta`u i pro~epljenje. Tel. 535-659, 062 139 034. Kombi prevoz svih roba, povoljno. Tel. 061 205 906. Parket, {ipod, postavljamo, brusimo i lakiramo, postavljamo gotove parkete i laminate. Tel. 062 828 306. Sve za kompjuter! Rje{avanje problema, instalacija programa, ugradnja dijelova, kursevi. Tel. 061 827 793. Instrukcije iz matematike uspje{no i povoljno. Tel. 466-736, 061 506 755. Instrukcije iz engleskog jezika, turskog, matematike, posebne metode rada sa djecom. Tel. 061 714 367. Autoprevoznik kamionom-grajferom i mini bagerom 5 T, sve vrste iskopa i prevoza. Tel. 061 100 268. Kvalitetno i uz garanciju postavljanje, bru{enje i lakiranje parketa, {ipoda i laminata. Tel. 061 244 183 Uredno i kvalitetno sa dugogodi{njim iskustvom radim molersko farbarske radove. Tel. 062 189 683, 033 664-539. Mini bagerom radimo ono {to veliki ne mo`e, iskop kanala, razbijanje betona, SZR Mulavdi}. Tel. 061 219 946. Ku}ni majstor. Tel. 061 708 798. Instruiram |ake i studente iz matematike na Alipa{inom Polju, ~as 6 KM. Tel. 061 157 991. Iskusan: zidar, tesar, kerami~ar, vodoinstalater, radi i komplet kupatila. Tel. 061 269 385. Bravarski radovi, dolazim na adresu. Tel. 061 233 078. Prevoz putnika Sarajevo-more, klimatizirano, novim lux kombijem, dolazim na adresu. Tel. 062 213 645. Kombi prijevoz povoljno. Tel. 062 302 327. Izuzetno povoljno ru{imo stare objekte, renoviramo stanove sa vlastitim prevozom. Tel. 062 423 123. Kamionom povoljno prevozim sve vrste gra|evinskog materijala, pijeska, {ljunka, {uta. Tel. 062 423 123. Nudimo sve vrste detektivskih usluga, diskrecija zagarantovana. Tel. 062 378 818. Sudski tuma~ za njem., engl., holand. jezik, ul. Ko{evo 36, Sarajevo. Tel. 061 108 144. KV vodoinstalater, de`urni 24 h. Tel. 061 861 635. Kombijem vr{im prevoz razne robe, selidbe, otpad + ispomo}. Tel. 061 216 925. Prevoz luxuznim kombijem na more i druge destinacije. Tel. 061 107 928. Postavljanje, bru{enje svih vrsta podova, parketa i laminata. Tel. 062 921 100. Voda, plo~ice, centralno grijanje, zidane kade, uz garanciju i povoljno. Tel. 061 182 737. Rigips majstor, potkrovlja, pregrade, spu{teni plafon. Tel. 061 818 732. Nabavljam, pripremam i pe~em jagnjad i ovce za „akike“ i svadbe, stru~no i povoljno. Tel. 061 206 345. Molerski radovi uz potpunu za{titu lepljivim trakama i podnim najlonima. Tel. 061 606 441. Vodoinstalater obavlja sve vrste vodoinstalaterskih usluga, opravke, adaptacije. Tel. 061 696 133. Profesorica violine daje ~asove po~etnicima i u~enicima ni`e muz. {kole. Tel. 061 033 187. Laminat 3 KM, edelpuc 2 KM, moleraj i gletovanje 1 KM, keramika 8 KM, i dr. Tel. 062 402 122. Vodoinstalater - adaptacija starih i instaliranje novih kupatila, pro~i{}avanje odvoda i bojlera. Tel. 062 806 819. Adaptacija - molersko-farbarski, elektroinstalaterski, rigips radovi, kvalitetno. Tel. 061 310 141. Profesionalno ~i{}enje stanova, poslovnih prostora, tepiha i namje{taja. Tel. 061 210 017. ^uvala bih dijete u svojoj ku}i Bistrik. Tel. 061 088 520. Prevodim tekstove sa njema~kog jezika. Tel. 063 436 672. ^uvala bih dijete {kolskog i pred{kolskog uzrasta, uz pomo} u ku}i. Tel. 061 220 782. Nudimo usluge ~i{}enja stanova, 5 KM po satu. Tel. 061 180 166, 061 266 988. In`injer gra|evine sa ve}im iskustvom u operativi, tra`i posao, mo`e i Crna Gora itd. Tel. 062 807 407. Kamine zidamo {amotom, remonni ugradnja gusanih. Tel. 061 154 540. Pe}i za picu zidamo. Tel. 061 154 540. Sedru i kamen lijepim. Tel. 061 154 540. Hitno potreban stolar. Tel. 062 467 711. @elite li ostvariti zaradu u vlast. ku}i, nazovite od 16-20 h. Tel. 061 702 893. Potrebni: kuhari, kuharice, pom. osoblje sa iskustvom za rad u kuhinji. Tel. 061 555 709. ^uvala bi dijete u svom stanu, ul. Ko{evo, centar. Tel. 061 229 499. Buregd`inici potrebna majstorica za pitu sa iskustvom. Tel. 062 841 539. Penzioner 47 god., tra`i posao. Tel. 062 522 489. Potrebni saradnici iz cijele biH za prodaju kozmetike, zarda min. 30 posto+kreditiranje+stimulacija. Tel. 033 644-178, 061 225 424. KV kuhar sa poznavanjem internacionalne kuhinje, tra`i posao. tel. 066 272 064. Ozbiljan tesar, zidar, kerami~ar, vodoinst. itd. Tel. 061 269 385. Detaljno izra|ujem li~ne horoskope (ljubav, posao, novac i zdravlje). Tel. 062 104 226. Dajem instrukcije iz bos. jezika i lektori{em, pi{em lektire, seminarske i maturske. Tel. 061 865 068, 033 190722. Pravnik pru`a pravne savjete i usluge (molbe, `albe, tu`be, odgovore na tu`be), ugovori. Tel. 063 190 722. Kupujem stare njema~ke marke i austrijske {ilinge. Tel. 061 323 906. Kupujem umjetni~ke slike, filateliju, stari nakit, satove zidne, d`epne, ru~ne, ordenje, zna~ke i ostalo. Tel. 033 456-505, 061 214 405. Kupujem suvenire Sarajevske olimpijade. Tel. 033 456-505, 061 214 405. Kupujem lomljeno zlato, dukate, zlatne satove i ostala od zlata. Tel. 061 965 126. Kupujem lomljeno i zubarsko zlato, dukate, {orvane i ostalo, najvi{e pla}am. Tel. 033 655-598, 061 553 640. Kupujem dionice svih firmi i fondova, stara devizna {tednja, ratna od{teta. Isplata i dolazak odmah. Tel. 061 517 897. Kupujem staru deviznu {tednju, ratnu od{tetu, dionice, certifikate, isplata odmah. Tel. 061 337 593. Kupujem deviznu {tednju i ratnu od{tetu, isplata odmah. Tel. 061 526 918. Kupujem dionice, staru dev. {tednju i ratnu od{tetu. Tel. 062 358 344. Kupujem staru dev. {tednju, ratne {tete i dionice, prodajem neulo`ene certifikate. Tel. 061 140 521. Kupujem gramofonske plo~e, strani rock i ex YU rock. Tel. 061 244 290. Kupujem staru dev. {tednju, ratnu {tetu, Telekom i dr. dionice sa saraj. i banjal. berze. Tel. 033 611-067, 061 188 488. Kupujem polovnu, o~uvanu `ensku garderobu i obu}u, samo o~uvane i konkretne stvari. Tel. 061 752 418. Kupujem kru{ke i jabuke za pe}enje rakije. Tel. 061 367 103. Neispravne ve{ ma{ine, {porete struja-plin, fri`idere kupujem. Tel. 533-631. Izdajem kazan za pe}enje rakije. Tel. 061 367 103. Kupujem sve vrste opreme za ugostiteljstvo. Tel. 065 905 Kupujem ve{ ma{ine Gorenje, neispravne i poluispravne, {porete plinstruja. Tel. 533-631. Dionice svih vrsta, staru dev., ratnu od{tetu, pla}am odmah. Tel. 061 864 047. Potrebna donacija za izdavanje ({tampanje) knjige Savjest ~ovje~anstva. Tel. 033 643-952, 062 483 239. Pe} Jotul, norve{ka, o~uvana, do 250 KM, kupujem. Tel. 062 453 970. Kupujem dionice svih vrsta, staru dev. {tednju, ratnu od{tetu, pla}am odmah. Tel. 061 864 047. Kupujem staru dev. {tednju, ratnu {tetu, Telekom i dr. dionice sa sarajev. i banjal. berze. Tel. 061 210 994, 061 250 602. Kupujem staru dev. {tednju, obveznice, od{teta, isplata odmah. Tel. 063 351 572.

^istim ku}e i poslovne prostore, pranje tepiha, }ilima. Tel. 061 580 063. Kvalitetno i povoljno postavljanje, bru{enje i lakiranje svih vrsta parketa i podova kao i laminata. Tel. 061 321 289. Kvalitetno i uz garanciju postavljanje, bru{enje i lakiranje parketa, {ipoda i laminata. Tel. 061 244 183 Profesor instruira matematiku sve uzraste povoljno, uspje{no, dolazim ku}i. Tel. 657-082, 066 329 172. Dajem instrukcije iz hemije za u~enike i studente. Tel. 066 891 378. Radim molersko-farbarske poslove brzo, ~isto i povoljno, radno iskustvo preko 20 god. Tel. 061 174 192, 033 210-791. Dubinsko usisavanje, pranje tepiha i namje{taja. Tel. 061 319 571. Popravljam sve vrste fri`idera, rashladnih ure|aja, uz garanciju. Dolazak besplatan. Tel. 061 156 309. Prof. daje sate gitare. Tel. 063 930 078. Stolarske usluge po povoljnim cijenama. Tel. 061 336 541. Stolar, izrada i monta`a kuhinja, plakara, predsoblja, zamjena baglama. Tel. 062 944 952. Profesorica engleskog jezika daje ~asove i prevodi. Tel. 061 556 700, 033/657-038. Vodoinstalater odr`ava staru i postavlja novu instalaciju, ~isti bojlere, sve uz garanciju. Tel. 061 497 622, 062 012 291. Rainbow sistem ~i{}enja u va{em domu ili pos. prostoru. Brzo, povoljno i efikasno. Tel. 061 990 082. Rainbow-program dolazimo po narud`bi za ~i{}enje svih vrsta }ilima i tepiha na va{u adresu. Tel. 062 795 285, 061 311 276, 033 666-275. Lije~im vanjske i unutra{nje hemoroide. Tel. 061 533 146. Staklar radi sve vrste staklarskih usluga, dolazim na adresu. Tel. 061 609 947. Vodoinstalater - obavlja sve vrste vodoinstalaterskih usluga, opravke, adaptacije, instaliranje. Tel. 061 696 133. Staklar - radimo sve staklarske radove, dolazimo na adresu. Tel. 061 842 343. Profesorica dr`i instrukcije iz matematike i fizike. Tel. 033 522-016. Prevoz stvari, namje{taja i ostalog ve}im kombijem, radna snaga, povoljno. Tel. 061 268 442, Saraj. Vr{im prevoz robe, stvari i ljudi, radna snaga po potrebi. Tel. 062 385 762. Lektori{em i korigujem sve vrste tekstova. Dugogodi{nje iskustvo. Tel. 033/658-707, 062 165 429. Elektri~ar - usluge el. instalacija, interfoni, alarmi, gromobrani, el. usluge. Tel. 061 132 991, 033 418-086. Rigips majstor radi potkrovlja, plafone, pregradne zidove. Tel. 061 511 503. Vr{im prevoz putnika po BiH i na more. Tel. 061 434 374. Iskusna profesorica engleskog, njema~kog i francuskog daje ~asove i prevodi. Tel. 061 702 873, 033 200616. Servis ra~unara „Aki“, popravka, nadogradnja, instalacija, internet konekcija, antivirusna za{tita, dolazak na ku}nu adresu. Tel. 061 545 375. VKV moler - radi molersko-farbarske poslove, povoljno. Tel. 061 507 683. Moler sa radnim iskustvom, izvodi sve mol. farb. radove, brzo, kvalitetno, ~isto. Tel. 061 206 345. Bravar, sve bravarske usluge, povoljno. Tel. 062 940 731, 033 691-260. Sve stolarsko-tapetarske usluge radim brzo i povoljno. Tel. 061 606 651, 066 620 342. Iznajmljujem play station 2 i 3 sa igricama. Tel. 061 201 341. Dajem instrukcije iz matematike i fizike. Mob. 062 343 100.

Ponuda-potra`nja
Potrebno vi{e djevojaka za rad u Caffe clubu „BARLOTTI“, ^engi} Vila. Informacije na tel. 061 177 972. 15952-1tt TRATTORIA SMS - Vogo{}a, potreban radnik na kru{noj pe}i, sa iskustvom - pic majstor. Info. tel. 063 792 000. 15961-1tt ^istim ku}e, stanove, pos. prostore i peglam ve{. Tel. 061 828 175. Potrebna radnica za rad u u cafe clubu na Dobrinji, zvati iza 12 sati. Tel. 061 218 071 Italijanskom restoranu u Sarajevu potreban konobar sa poznavanjem engleskog jezika.Tel. 066 912 630. Agencija „Meka“ za ku}nu njegu starih, bolesnih, 24 sata sa vama. Tel. 061 237 641. ^uvala bih dijete u svom stanu na Grbavici kod @eljinog stadiona. Tel. 642-458. ^uvala bih djecu u svojoj ku}i, i odr`avala stanove, prednost Dobrinja. Tel. 061 220 782. Potrebni radnici na ameri~kim kruzerima, engleski jezik obavezan, starosna dob do 35. godina. Tel. 061 355 710. Potrebna frizerka, plata po dogovoru ili na procenat 50%. M. Dvor. Tel. 062 813 333.

Arhitekta projektuje, vr{i legalizaciju objekata, nadzor, povoljno. Tel. 061 019 558, 061 681 521. Kombi prijevoz, selidbe, ~isto bez o{te}enja namje{taja. Tel. 061 311 622. Laminate, parkete, brodski pod, postavljamo povoljno i kvalitetno. Tel. 061 311 622. ICT specialist (IT Systems menager tra`i posao) projekat. www.edin.ba Telefon: 061 512 190. Vr{im popravak ra~unara, instaliranje sistema, offica, anti virus program, kvalitetno, dolazim na adresu. Tel. 061 929 402.

Kupon za besplatne male oglase - do 10 rije~i

Dnevni avaz
Tekst................................................................................. ........................................................................................... ..........................................................................................

T elefon/adresa........................................................... .
Kupon predati/poslati na adresu: „Dnevni avaz“(za Male oglase), Te{anjska 24b, 71000 Sarajevo

Dnevni avaz
Dana 24. 10. 2010. godine navr{ava se tu`na godina dana od kako nije sa nama na{ dragi Dana 24. 10. 2010. navr{ava se pet godina od kako nije s nama na{ voljeni

nedjelja, 24. oktobar/listopad 2010.

39

Dana 24. 10. 2010. godine navr{ava se trinaest tu`nih godina od kada je preselio na ahiret na{ dragi

AMRUDIN BE[O
Dragi amid`i}u, pro{la je godina, pro}i }e jo{ dosta godina, a bol i tuga za tobom nikada. Oprosti mojim suzama, te{ko je misliti na tebe, a ne zaplakati. Tvoji: Muamer, Mirsada i Sara
730-1go

[EMSUDIN (OMER) PIPLA[ MUHIDIN (MIDO) BAJROVI]
Drage uspomene i sje}anje na tebe, tvoju dobrotu i plemenitost ostaju zauvijek u na{im srcima. Tvoji: supruga Elvedina, sin Vedad, brat Admir, snaha Sanela, brati} Danis i brati~na Sara
16157-1tt

Nema utjehe, nema zaborava, samo tuga i bol za tobom. Sigurni smo da postoji ne{to {to nikad ne}e umrijeti a to su ljubav, ponos i sje}anje na tebe. Malo je ljudi kao {to si ti, koji si svojom ljubavlju i dobrotom obogatio na{e `ivote i na{a srca. Svaki pomen na tebe i pomisao da nisi vi{e sa nama budi suzu u oku i neizmjernu tugu u srcu. Neka ti dragi Allah d`.{. podari lijepi d`ennet i vje~ni rahmet tvojoj dobroj i plemenitoj du{i. Tvoji najmiliji: supruga Raza, sin Samir, k}erka Belma i ostala porodica 16238-1tt

Dana 24. 10. 2010. godine navr{ava se godina dana od kada je preselila na ahiret na{a draga i voljena supruga, majka, maj~ica, svekrva i punica

had`i MUNIRA SARI], ro|. D@UBUR
Te{ko je opisati svu tugu i bol koju si ostavila u na{im srcima. Ostat }e{ vje~no voljena, a u mislima nikad zaboravljena. Neka ti Allah d`.{. podari lijepi d`enet i vje~ni rahmet. Tevhid }e se prou~iti 24. 10. 2010. u nedjelju, u 14 sati u porodi~noj ku}i u ulici Olovska br. 88, Hrasno. Tvoji najmiliji: suprug Velija, sin Amir sa porodicom, k}eri Bisera, Sabira Trbonja sa 16176-1tt porodicom i Jasmina [urkovi} sa porodicom

NISVETA (ASIF) HATIBOVI]
13. 2. 1958 - 24. 4. 2010.
Danas se navr{ava 6 tu`nih mjeseci otkako nisi sa nama. Znala si koliko te volimo, ali nikad ne}e{ znati koliko nam nedostaje{. Tvoja porodica
16149-1tt

Dana 24. 10. 2010. godine navr{ava se sedam tu`nih dana od prerane smrti na{e drage kolegice

Dana 24. 10. 2010. navr{ava se godina dana otkako je na ahiret preselio na{ dragi i nikad pre`aljeni

MEHEMED - HEMO (MEHMEDA) SIDRAN FERIDE PAJO
Pamtimo te po dobroti, sa ljubavlju spominjemo, a u na{im srcima zauvijek ~uvamo. Tvoje radne kolege i kolegice: Fehim, Beba, Sehija, Mubera, Hajrija, Velida, Alen, Mata, Mirela, Selma, Ibrahim, Ke~o, Admira, Ferid, Izeta, Kemo, Adnan, Ramiz, Nazif, Damir, Riad, Ja{arevi}, Hasan, Ramiza, Milanka, Fahrudin, Said, Ivica, Zemir, Adnan B., Saudin, Ziba, [emso, Kemo
13851-1nd`

Bolna je istina da te vi{e nema sa nama. Nije pro{ao ni jedan dan, od kako nisi sa nama, a da nismo pomislili na tebe ili te spomenuli i sjetili se sretnih trenutaka koje si nam svima nesebi~no pru`ao. Sa velikom ljubavlju ~uvamo uspomenu na tvoju dobrotu, plemenitost, pa`nju i veliku ljubav koju si nam poklanjao. Tvoji: supruga Hajrija, sin Mirza, k}eri Azra i Razija, zetovi Osman i Kemal, snaha 13834-1nd` Albina, unu~ad Mirnes, Rijad, Alem, Ramo, Sarah i Amina

TU@NO SJE]ANJE Dana 24. 10. 2010. godine navr{ava se godina dana od prerane i bolne smrti dragog sina moje drage prijateljice [aze iz Gora`da

TU@NO SJE]ANJE Dana 24. 10. 2010. godine navr{ava se godina dana od kako je preselio na ahiret na{ dragi brat, {ura i daid`a

SJE]ANJE Dana 24. 10. 2010. navr{ava se 18 godina od pogibije dragog supruga, tate, dede, punca

Danas je godina dana kako si preselio na bolji i pravedniji svijet

AMRUDIN (JUSUFA) AMKO
Zapla~i tu`no i tiho kad do|e{, kraj mezara mog - jer prerana smrt uze najljep{e godine `ivota tvog. Neka ti dragi Allah d`.{. podari lijepi d`enet. Teta Lela iz Sarajeva, prijateljica tvoje majke 16205-1tt

AMRUDIN BE[O AMKO
Tuga i bol se ne mjere vremenom, nego prazninom koja je ostala iza tebe, a uspomene na tebe `ivjet }e dok `ive oni koji te od srca vole i misle na tebe. Tvoje: sestre Amra, Amira i Mersiha, zetovi Zahid, Sead i Asmir, sestri}i Almedin, Aldin, Halid i sestri~na Emina
16206-1tt

BESIM (RAME) RE[IDOVI]
Ni dani, ni mjeseci, ni godine ne mogu izbrisati sje}anje na tvoj lik, plemenitost i dobrotu. Uvijek }emo te voljeti i vje~no }e{ biti u na{im srcima. Neka ti Allah d`.{. podari lijepi d`enet i vje~ni rahmet. Tvoji: supruga Ulvija, k}erke Amra i Amela, unu~ad Kemal i Mehmed i zet Adil 317-1tr

SAMIR MURATOVI]
Za razliku od onih koji nisu za tobom ni suzu pustili i koji te danas licemjerno `ale, mi iskreno ~uvamo sje}anje na tvoj plemeniti lik i tvoja dobra djela. Neka te Allah nagradi za tvoju dobrotu. Tvoja sestra Sakiba ^au{evi} i zet Red`o sa djecom
16247-1tt

40

Nedjelja, 24. oktobar/listopad 2010.

Dnevni avaz

Dana 24. 10. 2010. navr{ava se pola godine od kako je preselio na ahiret na{ dragi i nikad zaboravljeni

D@EKO MIMO

Molimo Allaha d`ele{anuhu da mu podari lijepi d`ennet i vje~ni rahmet.

Tvoji najmiliji: supruga, k}erke, unuke i zetovi
N

SJE]ANJE

FIKRETA [AKOVI], ro|. TROBRADOVI]
19. IV 2010 - 19 X 2010.
Draga Fikro! Sve rije~i ovog svijeta ne mogu opisati tugu i prazninu koja ostade poslije tvog odlaska na ahiret. Jedino {to me tje{i s ponosom mogu re}i: Fikro, bila si mi `ena `ivota moga, jedina na ovome svijetu. Tvoji lijepi pogledi, rije~i, osmijesi i dobrota, plemenita prema meni i na{oj djeci, snahama i unu~adima i praunuci `ive i `ivje}e u na{im srcima. Oprosti, Fikro, mojim suzama jer je te{ko misliti na tebe a ne zaplakati. Bila si voljena i samo oni koji te vole znaju kolika je praznina i tuga ostala iza tebe. Voljena Fikro, hvala ti za iskrenu tvoju ljubav, nje`nost i toplinu koju si nam davala - pru`ala. Neka ti je veliki rahmet tvojoj plemenitoj du{i. Tevhid }e se prou~iti u nedjelju, 24. X 2010 godine u 13 sati u ku}i, ulica Halida Kajtaza br. 9/I Sarajevo. O`alo{}eni suprug Adil

16225-1tt

SJE]ANJE

na na{e drage

dr. ENVER (TAHIR) BRKOVI]
24. 10. 2002 - 24. 10. 2010.

ISMETA (TAHIR) BATLAK, ro|. BRKOVI]
20. 10. 1996 - 24. 10. 2010.

U na{im srcima osta}ete vje~no. Neka je rahmet va{im plemenitim du{ama. Va{a bra}a i sestre sa porodicama: Ekrem, Fikret, [efket, Sehada i Sabaheta

16230-1tt

Dana 24. 10. 2010. godine navr{ava se godina dana od kako je na ahiret preselila moja mama

had`i MUNIRA SARI], ro|. D@UBUR
24. X 2009 - 24. X 2010.

had`i MUNIRA SARI], ro|. D@UBUR
Draga mama, i ovog oktobra molim ovo {areno li{}e {to se no{eno vjetrom di`e negdje visoko da ti prenese moje poljupce, molila sam pahulje bijele, tre{njin behar i latice tvojih ru`a da te nje`no zagrle kao {to si ti grlila nas i uvijek }u moliti Uzvi{enog Allaha d`.{. da ti podari d`enetske ljepote. U na{im srcima i `ivotima ostavila si trag koji se ne mo`e izbrisati, tu }e{ ostati vje~no voljena, po{tovana i nikad zaboravljena.
16229-1TT

Najve}e siro~e je star ~ovjek kada mu umre `ena. Veliki rahmet i {iroki d`enet svojoj Muniri `eli suprug VELIJA

Tvoja k}erka Sabira sa porodicom

16229-1tt

Dana 24. 10. 2010. navr{ava se sedam tu`nih dana od smrti na{eg dragog

Pro{lo je 6 mjeseci otkako nije sa nama na{a najdra`a majka, nana, pranana

SJE]ANJE

Dvadeset ~etvrtog oktobra 2010. godine navr{ava se druga godina od kada vi{e nije sa nama na{ dragi

[EFIK (HUSE) VELAGI]
Sje}amo te se sa puno ljubavi {to smo te imali i sa puno tuge {to smo te izgubili. Tvoj plemeniti lik i dobrota `ivjet }e vje~no u srcima onih koji te vole. Tvoji: supruga [uhra, k}erke Elmina, Arnela, Amina, Amela, zetovi Emir i Adnan i unu~ad Adin i Naida
13876-1nd`

FIKRETA (TROBRADOVI]) [AKOVI]
Smrt nas je samo fizi~ki rastavila, a ljubav i sje}anje na tebe osta}e da zauvijek `ive u nama. Tvoji: Tahir, Emira, Elma, Mirza - [opa, Kenan i Nejla Tevhid }e se prou~iti u nedjelju, 24. 10. 2010. u 13 sati u 13862-1nd` ulici Halida Kajtaza 9.

IBRAHIM - IBRO IMAMOVI]

S tugom i ljubavlju: supruga Dubravka, sinovi Denis i Igor sa porodicama
16188-1tt

Dnevni avaz
POSLJEDNJI POZDRAV

nedjelja, 24. oktobar/listopad 2010.

41

dobrom ~ovjeku i velikom stru~njaku

Dana 24. 10. 2010. godine navr{ava se 17 tu`nih godina od pogibije na{eg dragog

Navr{ilo se 17 tu`nih godina od pogibije na{eg dragog

TU@NO SJE]ANJE

na na{eg dragog

ADNANA - ADIJA KASAPOVI]A

ADNANA - ADIJA KASAPOVI]A
Dragi Adi, uspomene na tebe i tvoj vedri lik nikada ne blijede. Tvoji: Rasema, Armela, Mirela, Adi, Enis
13893-1nd`

EDIN FEJZI]
Zauvijek }emo te se sje}ati i u dobru spominjati. Daid`a Muhamed s porodicom
16258-1tt

prof. dr. med. sci. DE[O ME[I]
Porodica Avdagi}
1131-1tz

Tu`ne godine prolaze, a ljubav i uspomene ostaju za one koji te ne zaboravljaju. Tvoji: majka Hidajeta, brat Elvis i brati~na 13893-1nd` Emina

SJE]ANJE

Dana 24. 10. 2010. godine navr{ava se 7 tu`nih dana od klanjanja d`enaze na{eg dragog supruga, oca i dede

SJE]ANJE

na na{eg dragog

TIRO (HUSO) BEHMO ADEMIR - ADO IBRALI]
24. 10. 2003 - 24. 10. 2010.
Neka ti dragi Allah d`.{. podari lijepi d`enet i vje~ni rahmet. Tvoji najmiliji: supruga Munira, sinovi [evkija i Hasan, k}erke [evala, Sanela i unu~ad
1119-1tz

prim. dr. ENVER BRKOVI]
Sje}anje na tebe ne blijedi, ~esto si sa nama, u na{im mislima i razgovorima. Nedostaje{ nam jer bio si voljen i po{tovan. Tvoji: Azra, Emir, Hana i Edin
16250-1tt

Sa ljubavlju i po{tovanjem, Tvoji: majka, tetka Vildana i Melvir

Tevhid }e se prou~iti, 24. 10. 2010. godine u 11 sati u ul. 13886-1nd` Bosanska br. 7.
SJE]ANJE

Dana 24. 10. 2010. godine navr{ava se 12 godina od preseljenja na ahiret na{e drage majke, supruge, nane, punice i sestre

SJE]ANJE

na na{u majku

na na{u dragu

ZUMRE [EHOVI], ro|. PRUTINA
Najdra`a na{a, Tvoja ljubav, plemenitost, dobrota i snaga kojom si zra~ila dok si bila sa nama i koju si nam nesebi~no davala, ostaje duboko urezana u na{im srcima. Sje}anja na tvoj dragi lik vje~no ostaju. Neka ti Allah d`.{. podari lijepi d`enet i vje~ni rahmet. Tvoji najmiliji: sin Fuad, k}eri Sejda i Azra, suprug Galib, unuka Adisa, zet Murat i sestra Sejda 16249-1tt

had`i MUNIRU SARI], ro|. D@UBUR
Danas, 24. 10. 2010. navr{ava se godina dana od preseljenja na ahiret na{e majke Munire. S ponosom ~uvamo uspomene na tvoj plemeniti lik i molimo Uzvi{enog Allaha d`.{. da ti podari lijepi d`ennet. Tvoji: k}erka Jasmina, unuke Nejra i Naida i zetovi Esad 16255-1tt i Mirza

EMIRA BANDA, ro|. ^AMPARA

Dok `ivimo uvijek }emo te se sje}ati. Porodice: D`igal, Smajovi}, Rami} i Kadri}
13890-1nd`

SJE]ANJE

Dana 17. 10. 2010. godine na ahiret je preselio po{tovani i vrijedni ~lan OO Udru`enja Ilmije Fojnica

INNA LILLAHI VE INNA ILEJHI RAD@IUN Dana 17. 10. 2010. godine na ahiret je preselio na{ imam, hatib i mualim, te dugogodi{nji ~lan IO med`lisa Islamske zajednice Fojnice

Dana 24. 10. 2010. godine navr{ava se {est tu`nih mjeseci od smrti na{eg dragog oca

had`i KASIM ef. KR[I]

REFIKA HALILOVI]A
iz Doboja

had`i KASIM ef. KR[I]
Kelime-i-tevhid }e se prou~iti u d`amiji Ostru`nica u nedjelju, 24. 10. 2010. godine iza jacije namaza. Rahmetullahi alejhi rahmeten vasiah. OO Udru`enje ilmijja Fojnica
PTT

Kelime-i-tevhid }emo prou~iti u d`amiji Ostru`nica u nedjelju, 24. 10. 2010. godine iza jacije namaza. Rahmetullahi alejhi rahmeten vasiah. IO med`lisa Islamske zajednice Fojnica
PTT

K}erka Sabina i sin Amir sa porodicama
13896-1nd`

Danas se navr{avaju 2 godine od smrti dragog oca

Dana 24. 10. 2010. godine navr{ava se 9 godina od kada je preselila na ahiret na{a draga supruga, majka, nana i svekrva

Dana 24. 10. 2010. godine navr{ava se 10 godina od preseljenja na ahiret na{ih dragih roditelja

Dana 24. oktobra 2010. navr{ava se tu`na godina kako nas je napustila zauvijek na{a najdra`a

ISMETA [A]IROVI], ro|. \UGUM
Osta}emo zauvijek sretni {to si `ivjela sa nama i uljep{avala nam `ivot, a vje~no o`alo{}eni {to si nas napustila. Sretni su bili svi koji su te poznavali, zbog tvoje neizmjerne ljudske dobrote, plemenitosti, razumijevanja i po{tivanja svih. Neka ti dragi Allah d`.{. podari d`enetske dvore. Vje~no o`alo{}eni, tvoji najmiliji: Suprug Dedo, k}erka Merima, unuke Emina i Maida, sestra Mihreta, brat Ismet, zet Samir [iri} i ostala rodbina, prijatelji i kom{ije 13798-1nd`

DRAGAN (NEDILJKO) JAKI]
Po dobru }u te pamtiti, s ljubavlju spominjati, a u srcu ~uvati. Po~ivaj u miru Bo`ijem Tvoja k}erka Daliborka
13897-1nd`

HALIL (HASAN) MEMI]
4. 9. 2000 - 2010.

FATIMA MEMI], ro|. JUSUFOVI]
24. 10. 2000 - 2010.
16213-1tt

AJI[A (ZULI]) BERBEROVI]
Neka ti Allah d`.{. podari lijepi d`enet i vje~ni rahmet. Suprug Midhat s porodicom
13830-1nd`

Vje~no }emo vas se sje}ati s ljubavlju i po{tovanjem. Va{i sinovi Sejo i Fikret sa svojim porodicama

42

Nedjelja, 24. oktobar/listopad 2010.

Dnevni avaz
Dana 20. 10. 2010. navr{ila se godina dana od kada nas je napustila na{a

Na dana{nji dan navr{ava se godina dana od kada nije sa nama na{a draga mama

SADIJA MUFTI], ro|. HAD@IMUJAGI]
Tvoja dobrota, plemenitost i snaga ostali su nam kao uzor, a bol i praznina koju osje}amo nikad ne}e pro}i. Tvoje Ned`la i Melika
1135-1tz

KADIRA HAD@IMUJAGI], ro|. [E]ERBEGOVI]
Vrijeme prolazi, a bol i tuga ostaju. S ljubavlju i po{tovanjem ~uvat }emo uspomenu na tvoju dobrotu, plemenitost i ljubav koju si nam nesebi~no pru`ala. Tvoje k}eri, unuke i unuci
1134-1tz

Dana 24. 10. 2010. godine navr{ava se 40 dana od kako je na ahiret preselio na{ dragi

SJE]ANJE

SJE]ANJE

na na{eg dragog

na dragog ro|aka

TU@NO SJE]ANJE

na na{eg dragog sina

AVDO (BE]IRA) [ABI]
Molimo Allaha d`.{. da mu podari lijepi D`enet i vje~ni rahmet. Supruga Fata sa djecom i unucima
PTT

ADEMIR (RASIMA) IBRALI]
24. 10. 2003 - 24. 10. 2010.
S ljubavlju i po{tovanjem uvijek te se rado sje}amo. Tetka Mirsada, tetak ]azim, Almir i Almira
1104-1tz

ADEMIR - ADO (RASIM) IBRALI]
24. 10. 2003 - 24. 10. 210.
Vje~no }e{ `ivjeti u na{im sje}anjima i u na{im srcima. Neka ti Allah d`.{. podari lijepi d`enet. Tvoji: tetak Sead, tetka Jasmina, Damir i Edo
1128-1tz

ADEMIR - ADO IBRALI]
24. 10. 2003 - 24. 10. 2010.

Tuga i bol, sine, ostaju vje~no u na{im srcima, a tvoj dragi lik stalno je sa nama. Vole te tvoji: mama, tata i brat
1118-1tz

Navr{avaju se 4 godine od kako sa nama nije na{ voljeni brat, djever i amid`a

JASENKO DELI]
Godine prolaze, ali sje}anje i uspomene na tebe i tvoj lik ne blijede, jer zauvijek }e{ `ivjeti na{im srcima. Senad, Ilvana, Tarik i Rania
1130-1tz

Dana 24. 10. 2010. navr{ava se 6 tu`nih mjeseci otkako nije sa nama na{ dragi

Dana 24. 10. 2010. godine navr{ava se godina dana od kako nije sa nama na{ voljeni suprug, otac, sin i zet

SAFET KAMBEROVI]
Vrijeme prolazi, a ti kao ukraden nisi vi{e sa nama da nam svojom dobrotom krasi{ `ivot. Sje}anje na tvoju dobrotu nosit }emo dok smo `ivi. Neka ti Allah d`.{. podari lijepi d`enet. Tvoji: supruga Nura, sinovi Sado, Senad i Denis, k}erka Elma, bra}a Avdo i Ka}o, majka Sabira, snahe, zet i unu~ad
13889-1nd`

AMRUDIN - AMKO BE[O
Vrijeme prolazi, ali sje}anja na tvoju dobrotu i plemenitost `ive sve dok `ive oni koji te vole i koji te se sje}aju. Kad izgubi{ koga si volio, `ivi{ da se sje}a{ koga si izgubio. Molimo dragog Allaha d`.{. da ti podari lijepi d`enet i vje~ni rahmet. Tvoja supruga Nermina, k}erka [ejla, otac Jusuf, majka [ahza i punica Nusreta Tevhid }e se prou~iti dana 30. 10. 2010. godine u mektebu u ul. [ukrije Kukavice 731-1go u Gora`du poslije ikindije namaza.

SJE]ANJE

TU@NO SJE]ANJE

Dana 24. 10. 2010. navr{ava se sedam tu`nih dana kako nije sa nama na{ dragi suprug, tata i brat

na

El-Fatiha Navr{ava se sedam dana kako je preselila na ahiret na{a draga majka, punica i nena, nikad pre`aljena

EMINA KARAILO, ro|. TURKOVI] BORISLAV FATUR
Zahvaljujemo se rodbini, prijateljima i kom{ijama koji su nam u te{kim trenucima pomogli i koji su se emotivno i dostojanstveno oprostili od na{e voljene majke, punice i nene. Draga na{a majko, lahko te je bilo voljeti, prete{ko izgubiti, a jo{ te`e bez tebe `ivjeti. Tvojom plemenito{}u, otvorenog i velikog srca imala si za svakog razumijevanje, ljubav i neizmjernu dobrotu. Hvala Ti za svaki trenutak koji si nje`no, toplo i hrabro pro`ivjela s nama. Ponosni smo {to smo Te imali. Tvoja k}erka Fikreta, Abdulah - Dule Alendar, unuka Tanja, unuk Alen i praunuci Nimeta i Amar Neka Allah d`.{. podari lijepi d`enet Tvojoj plemenitoj du{i.
16243-1tt

S ljubavlju, Rada, Branka, Vera i Brana
16242-1tt

D@AFERA ZUKO
23. 10. 1992 - 23. 10. 2010.
Porodica

RAHMETULLAHI ALEJHA RAHMETEN VASIAH

79-1mo

Dnevni avaz
Dana 24. 10. 2010. navr{ava se 12 godina od preseljenja na ahiret na{e drage
... za ovaj trenutak - pripremajte se (hadis)

nedjelja, 24. oktobar/listopad 2010.

43

Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{a draga

VASVIJE DURMI[EVI], ro|. KARI]

ENISA (JUSUF) JAMAKOVI], ro|. MAKA[
preselila na ahiret u petak, 22. 10. 2010. godine u 45. godini. D`enaza }e se obaviti u nedjelju, 24. 10. 2010. godine u 16 sati na mezarju Ugorsko - Vogo{}a. O@ALO[]ENI: sinovi Jusuf i Hasan, bra}a Esad i Enver, sestre Munevera i Munira, te porodice Jamakovi}, Maka{, Salihagi}, Habul, Karamustafi}, Pa{i}, Hod`i}, Zuki}, Kraina, Ke{ki}, Kukuljac, [abi}, Smajlovi}, Ke{mer, D`aferovi}, ]ati}, te ostala mnogobrojna rodbina, prijatelji i kom{ije. Tevhid }e se prou~iti istog dana u ku}i merhume u 16 sati, ul. Ugorsko III br. 20.
13877-1nd`

Neka ti Allah d`.{. podari lijepi d`enet i vje~ni rahmet. Porodica

RAHMETULLAHI ALEJHA RAHMETEN VASIAH

111

Obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{ dragi

ENES (rah. MUSTAFE) MURATOVI]
1932 - 2010.

dana 21. 10. 2010. godine, u 21.40 sati, nakon duge i te{ke bolesti, u 78. godini, preselio na ahiret. D`enaza rahmetlije }e se klanjati u nedjelju, 24. 10. 2010. godine u 15.00 sati, u [ari}a haremu, gdje }e se rahmetlija i pokopati. O@ALO[]ENI: sinovi Haris i Adis, brat Abdulah, sestra Emina, nevjeste Branka, Mirjana, Mevlida, Amira, unu~ad Amna, Denis, Anel i Alen, prija Jovanka, brati~ne i sestri~ne, porodice Muratovi}, Be}irovi}, Koloni}, Lukenda, Buljko, ^erki}, Unkovi}, Selvi i ostala mnogobrojna rodbina i prijatelji. 75-1mo
POSLJEDNJI SELAM na{oj dragoj majci, punici i nani POSLJEDNJI POZDRAV

Obavje{tavamo rodbinu i prijatelje da je na{ dragi

HAJRIJI ALIHOD@I], ro|. ]UROVI]
Kada bi ljubav mogla da vrati `ivot, na{a bi ti darovala vje~nost. Molimo Allaha d`.{. da ti podari lijepi d`enet i vje~ni rahmet. Uvijek }e{ biti u na{im srcima i biti dio na{ih lijepih uspomena, puno nam nedostaje{. Zauvijek tvoji: k}erka Azra, zet Mustafa, unu~ad Adnan i Mela
16210-1tt

DRAGAN BUKVI]
Posljednji pozdrav na{em Draganu.

HAMDIJA (NURIJA) TRBI]
preminuo 23. 10. 2010. godine u 61. godini. Sahrana }e se obaviti 25. 10. 2010. godine u 14.30 sati na gradskom groblju Vlakovo ispred Ateisti~ke kapele.

Od tete Safe i Mirsade ^olakovi}
16256-1tt

O`alo{}ena porodica

16257-1tt

SJE]ANJE

Dana 23. 10. 2010. navr{ilo se 6 mjeseci od kako nije sa nama draga majka, nana, tetka

SJE]ANJE

Dana 24. 10. 2010. godine navr{ava se godina od kada je na ahiret preselio na{ dragi

na na{eg dragog

DAMIR (ZLATAN) KU^KOVI]
Tvoj `ivot je trajao kratko, ali }e sje}anje na tebe trajati vje~no. Neka ti dragi Allah podari lijepi d`enet. Porodica [ari}
76-1mo

DERVI[A (ADEM) OMERHOD@I], ro|. VITE[KI]
Ne postoje rije~i da ka`u koliko nam nedostaje{, praznina koja je u nama, ali dok `ivimo mi `ivjet }e i uspomena na tebe. Tvoji najmiliji
16235-1tt

SAMIR (RAMO) MURATOVI]
Neka ti Allah d`.{. podari lijepi d`ennet i vje~ni rahmet. Punica [evala
16227-1tt

SAMIR (RAMO) MURATOVI]
^ovjek smr}u ne umire, umire kada ga zaborave, a ti }e{ `ivjeti dok `ivimo mi koji te volimo. Neka ti Allah d`.{. podari vje~ni rahmet i lijepi d`ennet. Zauvijek tvoje supruga Alma i k}erka Merjem Tevhid }e se prou~iti dana 25. 10. 2010. godine u 15.30 sati (poslije ikindije namaza) u 16227-1tt Begovoj d`amiji

POSLJEDNJI SELAM

POSLJEDNJI SELAM

na{oj dragoj

mojoj dragoj majci

POSLJEDNJI SELAM Dana 24. 10. 2010. godine navr{ava se sedam dana od preseljenja na ahiret na{e drage supruge, majke i nane

HAJRIJI (ASIM) ALIHOD@I]
S ljubavlju i po{tovanjem vje~no }emo ~uvati uspomenu na tebe i nikada te ne}emo zaboraviti. Tvoja jetrva Esma sa k}erkama Zehrom, Jasnom, zetom Senadom i unucima Kenanom i Aminom
16210-1tt

HAJRIJA (ASIMA) ALIHOD@I]
Bogatstvo je bilo imati te, a tuga izgubiti. S ljubavlju }e{ uvijek biti u na{em sje}anju. Neka ti Allah d`.{. podari lijepi d`enet. Zauvijek tvoj sin Almir i snaha Dalida
16210-1tt

HAJRIJE (ASIMA) ALIHOD@I]
Najte`a je bol koja ne prolazi, a rije~ima se ne mo`e kazati. Neka ti Allah d`.{. podari lijepi d`enet i vje~ni rahmet. Tvoji: suprug Zahid, sin Zaim, snaha Meliha i unu~ad Mirza i Erna
16210-1tt

POSLJEDNJI POZDRAV

Dvadeset ~etvrtog oktobra 2010. godine navr{ava se 6 tu`nih mjeseci od iznenadne smrti mog voljenog i nikad zaboravljenog brata

ocu na{e radne kolegice

ENVERA (ADEMA) MUFTI]A MUHAMEDU KASUMOVI]U
Izra`avamo duboko `aljenje zbog iznenadne smrti. Radne kolege Apomedical
N

iz Vare{a
Dragi brate, Te{ko je saznanje da te vi{e nema me|u nama da ne osje}am tvoju toplinu i ne ~ujem tvoje rije~i. S ponosom i vje~nom tugom ~uva}emo uspomenu na tvoj lik, dobrotu i tvoje plemenito srce. Nikada te ne}emo zaboraviti. O`alo{}eni: sestra Ferida i zet [evko sa djecom
16252-1tt

44

Nedjelja, 24. oktobar/listopad 2010.

Dnevni avaz
BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE SREDNJOBOSANSKI KANTON OP]INSKI SUD U KISELJAKU Broj: 49 0 P 001763 03 P Kiseljak, 30. 09. 2010. godine Na temelju ~lanka 348. stavak 3. Zakona o parni~nom postupku, Tu`eniku Gali} Marku iz Kiseljaka, Brestovsko Novo Naselje bb Dostavlja se: izvr{enja. Tu`itelj u tu`bi predla`e da se tu`beni zahtjev usvoji. Odgovor na tu`bu tu`eni mo`e dostaviti sudu u roku od 30 dana od dana dostavljanja tu`be. Smatra se da je tu`ba dostavljena protekom 15 dana od dana objavljivanja ovog oglasa. Odgovor na tu`bu treba da sadr`i izja{njenje da li tu`eni priznaje ili osporava tu`beni zahtjev, naznaku suda, broj predmeta, imena, prezimena ili naziv stranaka, prebivali{te ili boravi{te stranaka i njihovih punomo}nika, predmet spora i potpis. U odgovoru na tu`bu mo`ete iznijeti procesne prigovore. Ukoliko osporavate tu`beni zahtjev du`ni ste u odgovoru navesti ~injenice na kojima zasnivate svoje navode i dostaviti dokaze na osnovu kjoih se te ~injenice utvr|uju. Ukoliko u navedenom roku ne dostavite odgovor na tu`bu sud }e donijeti presudu kojom se tu`beni zahtjev usvaja (~lanak 182. stavak 1. Zakona o parni~nom postupku). Tu`eni priloge uz tu`bu mo`e prezeti u pisarnici Op}inskog suda u Kiseljaku. SUDAC Suzana Stojanovi}

Tu`nim srcem javljamo rodbini, prijateljima i kom{ijama da je na{ dragi

OGLAS

ABID (AHMET) JAHI]
iz Br~kog preselio na ahiret dana 22. 10. 2010. godine u 82. godini. D`enaza }e se klanjati u ponedjeljak, 25. 10. 2010. godine u 15.30 sati ispred d`amije na Ivicima, a ukop }e se obaviti na mezarju u Br~kom. RAHMETULLAHI ALEJHI RAHMETEN VASIAH O@ALO[]ENI: supruga Ifeta, djeca Faketa, Faruk i Fahreta, zetovi Zoran i Slobodan, snaha Sonja, unu~ad Majda, Dijana, Edin, Elena, Stefan i Viktor te ostala mno21-1b~ gobrojna rodbina, kom{ije i prijatelji.

TU@BA NA ODGOVOR
Tu`itelj Triglav BH osiguranje d.d. Sarajevo - Podru`nica Travnik, ul. Luka~ka bb, je dana 17. 02. 2003. godine ovome sudu podnijela tu`bu protiv tu`enika Gali} Marka, kojom tra`i da sud donese presudu kojom je tu`eni du`an tu`itelju na ime regresne naknade {tete isplatiti iznos od 1.929,70 KM, sa zakonskom zateznom kamatom po~ev od 27. 04. 2000. godine, kao danom isplate {tete o{te}enom, pa do isplate, te nadoknaditi tro{kove parni~nog postupka sve u roku od 15 dana pod prijetnjom prinudnog

za pogrebne usluge, trgovinu i proizvodnju Sarajevo

MED@LIS ISLAMSKE ZAJEDNICE SARAJEVO
71000 Sarajevo, Bistrik do broja 8

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE HERCEGOVA^KO-NERETVANSKI KANTON OP]INSKI SUD U KONJICU Broj: 56 0 Mal 024479 09 Mal Konjic, 21. 6. 2010. godine Op}inski sud Konjic i to, stru~ni saradnik Irma ^agalj, u pravnoj stvari po tu`bi tu`itelja JP „Elektroprivrede HZ HB“ dd Mostar, protiv tu`ene Bure~i} ud. Ivana Ru`e iz mjesta Rumboci bb, op}ina Prozor/Rama a sada nepoznatog boravi{ta radi isplate duga vsp. 2.391,56 KM, van ro~i{ta, donio je dana 1. 6. 2010. godine sljede}u

Pokopno dru{tvo „Jedileri“ - Sarajevo, pru`a pogrebne usluge po najpovoljnijim cijenama, omogu}ava brzu, kvalitetnu i jednostavnu organizaciju d`enaze na podru~ju Kantona Sarajevo i Bosne i Hercegovine, te najpovoljnije uslove za prijevoz umrlih iz inozemstva. Cjelokupna organizacija d`enaze (posljednjeg ispra}aja umrlog) obavlja se na jednom mjestu, atraktivnoj i u Gradu prepoznatljivoj lokaciji - Turbe sedam bra}e, u neposrednoj blizini trolejbuske okretnice na Austrijskom trgu, ul. Bistrik do br. 8. Svakim danom od 0-24 sata, Vama dostupan telefon: 033 712-800, fax: 033 712 801.

PRESUDU
zbog propu{tanja Nala`e se tu`enoj Bure~i} ud. Ivana Ru`i da isplati tu`itelju iznos od 2.391,56 KM na ime neispla}enih ra~una za isporu~enu elektri~nu energiju za period od 1. 10. 2003. - 16. 4. 2009. god. sa zakonskom zateznom kamatom po~ev od 11. 5. 2009. god., pa do dana isplate, kao i naknaditi tu`itelju tro{kove postupka u iznosu od 187,61 KM a sve u roku od 15 dana i pod prijetnjom izvr{enja. Dostava ove presude tu`enom se smatra obavljenom protekom roka od 15 dana od objave u Dnevnom avazu. POUKA: Protiv ove odluke nije dozvoljena `alba, ali tu`eni mo`e podnijeti prijedlog za povra}aj u pre|a{nje stanje, u roku od 8 dana, u skladu sa odredbom ~lana 329. ZPP-a. Stru~ni saradnik Irma ^agalj

NUDIMO VAM I POPUST 10%
Javite se na na{e telefone: 033/ 281-364 i 033/ 281-361 ili fax: 033/ 281-435

POZIV ZA KU]NU DOSTAVU AVAZOVIH IZDANJA NA

SVAKO JUTRO NA[E AV VA[IM VRATIM VINE OMILJENE NO

POKOPNO DRU[TVO

AKO STE ZAINTERESOVANI ZA OVU JEDINSTVENU PONUDU,
molimo vas da ~itko popunjenu narud`benicu dostavite na na{u adresu:

"BAKIJE" BAKIJE"
OSNOVANO 1923
tel. 00387 (0)33 533-763 mobitel 00387 (0)61 131-788 00387 (0)33 233-062 fax 00387 (0)33 447-122
mobitel za inostranstvo 0049(0)16093427808

SARAJEVO

avaz-roto press, Te{anjska 24A, 71000 SARAJEVO

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE KANTON SARAJEVO OP]INSKI SUD U SARAJEVU Broj: 65 0 Mals 069162 08 Mals Sarajevo, 12. 7. 2010. godine OP]INSKI SUD U SARAJEVU, sudija Braco Stupar, u pravnoj stvari tu`itelja JP Hrvatske Telekomunikacije Doo Mostar - Direkcija za pokretnu mre`u Mostar, protiv tu`enog Restoran Curry Sarajevo, radi duga v.sp. 559,45 KM, na osnovu ~lana 348. stav 3. Zakona o parni~nom postupku („Sl. novine FBiH“ broj 53/03, 73/05 i 19/06), objavljuje

SA NAZNAKOM “ZA KU]NU DOSTAVU” ili
U Oglasnu slu`bu “Twist Tower“ Te{anjska 24A, “avaz-roto press” (Avaz Bussines centar) - D`emala Bijedi}a 185

www.bakije.com


NARUD@BENICA
IZDANJE: DNEVNI AVAZ SPORT GLOBAL AZRA EXPRESS ZDRAVLJE U KU]I BEBE I MAME kom.__________________ __________ kom.___________________ _________ _________ kom.__________________ kom.______________________ _______ __ kom.__________________________ __ kom.__________________________ __ kom.__________________________

Ime i prezime ____________________________________________________________ Op}ina_________ ulica____________________________________________________ Broj telefona/mobitela ____________________________________________________ Vrijeme dostave do ________________________________________________sati Broj li~ne karte:________________________________________________ ____________ Svojeru~ni potpis __________________________________________________________

Pokopno dru{tvo "BAKIJE" vr{i prevoz umrlih iz Zapadne Europe specijalnim pokopnim vozilima i organizuje d`enaze na teritoriji BiH.
OBJAVLJUJEMO SMRTOVNICE NA INTERNETU

OP]INSKI SUD U SARAJEVU, sudija Braco Stupar, u pravnoj stvari tu`itelja JP Hrvatske telekomunikacije Doo Mostar - Direkcija za pokretnu mre`u Mostar, protiv tu`enog Restoran Curry Sarajevo, radi duga v.sp. 559,45 KM, van ro~i{ta dana 12. 7. 2010. godine, donio je

OGLAS
PRESUDU

- zbog propu{tanja Du`an je tu`eni isplatiti tu`itelju ukupan iznos glavnog duga za kori{tenje mobitel usluga u visini od 559,45 KM sa zakonskom zateznom kamatom i to: - na iznos od 210,81 KM po~ev od 16. 4. 2008. godine pa do isplate, - na iznos od 204,07 KM po~ev od 16. 5. 2008. godine pa do isplate, - na iznos od 144,57 KM po~ev od 16. 6. 2008. godine pa do isplate, te nadoknaditi tro{kove parni~nog postupka u iznosu od 42,00 KM sve u roku od 30 dana. Sudija Braco Stupar

oglasi
POTRA@ITE NA KIOSCIMA

Dnevni avaz

nedjelja, 24. oktobar/listopad 2010.

45

raspisuje

Ottlook, Microsoft Access) i AutoCad Prijave na Oglas sa dokazima o ispunjavanju uslova dostaviti na adresu: Klini~ki centar Univerziteta u Sarajevu Bolni~ka br. 25 Stru~na nemedicinska disciplina (protokol) Prijave se dostavljaju u roku od 8 (osam) dana od dana objavljivanja Oglasa. Napomena: Dokumentacija kojom se dokazuje ispunjavanje uslova Oglasa mora biti u originalu ili ovjerena fotokopija. Nepotpune i neblagovremene prijave ne}e se razmatrati.

za prijem u radni odnos na odre|eno vrijeme 1 (jedna) godina
1. Tehni~ar................................................1 Uslovi: Pored zakonom propisanih uslova za zasnivanje radnog odnosa, kandidat treba da ispunjava i slijede}e uslove: - SSS/{kola tehni~kog usmjerenja - smjer gra|evinski tehni~ar - Radno iskustvo 3 godine u struci - po`eljno poznavanje rada na ra~unaru Microsoft Office (Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft Powerpoint, Microsoft

OGLAS

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE ZENI^KO-DOBOJSKI KANTON OP]INSKI SUD U ZENICI Broj: 43 0 Mal 017027 08 Mal Zenica, 15. 6. 2010. godine Op}inski sud u Zenici, sudija D`enana Brkovi}, u pravnoj stvari tu`itelja JP HRVATSKE TELEKOMUNIKACIJE DOO MOSTAR DIREKCIJA ZA POKRETNU MRE@U, sa sjedi{tem u Mostaru, Kneza Branimira bb, protiv tu`enog SUBA[I] JASMINA, iz Zenice, Pehare broj 101, radi duga, v.s. 646,10 KM, na osnovu ~lana 348. stav 3. Zakona o parni~nom postupku

dlo`eno da sud nakon provedenog postupka donese odluku kojom }e obavezati tu`enog da tu`itelju isplati iznos od 646,10 KM sa zakonskom zateznom kamatom po~ev od dana dospije}a svakog mjese~nog obroka do isplate uz naknadu tro{kova postupka sve u roku od 30 dana. Ovim putem se tu`enom dostalvja tu`ba na odgovor u smislu odredbe ~lana 62. stav 2. Zakona o parni~nom postupku, i isti se poziva da u skladu sa ~lanom 70. i 71. Zakona o parni~nom postupku najkasnije u roku od 30 dana od dana prijema tu`be, dostavi sudu pismeni odgovor na tu`bu. Ukoliko tu`eni ne dostavi pismeni odgovor na tu`bu u zakonskom roku, sud }e pod uslovima iz ~lana 182. Zakona o parni~nom postupku, donijeti presudu zbog propu{tanja. Obavje{tava se tu`eni da se dostava pismena smatra obavljenom protekom roka od 15 dana od dana objavljivanja ovog pismena. Sudija D`enana Brkovi}

OBJAVLJUJE
Dana 6. 8. 2008. godine tu`itelj je podnio tu`bu protiv tu`enog radi duga po osnovu kori{tenja mobitel usluga u nov~anom iznosu od 646,10 KM. Tu`bom je pre-

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE KANTON 10 OP]INSKI SUD U LIVNU Broj: 68 0 Mal 003696 10 Mal 2 Livno, 30. 9. 2010. godine OP]INSKI SUD U LIVNU, stru~ni suradnik Verenko Su~i}, u pravnoj stvari tu`itelja JP Hrvatske telekomunikacije doo Mostar Direkcija za pokretnu mre`u, ul. Kneza Branimira bb Mostar, protiv tu`enika Josip Duvnjak, radi isplate, temeljem ~lanka 348. stavak 3. Zakona o parni~nom postupku („Sl. novine br. 53/03, 73/05 i 19/06, u daljem tekstu: ZPP), budu}i da tu`enik ne stanuje na adresi posljednjeg poznatog boravi{ta, objavljuje sljede}i:

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE UNSKO-SANSKI KANTON OP]INSKI SUD U VELIKOJ KLADU[I Broj: 23 0 Mal 000143 08 Mal Velika Kladu{a, 22. 09. 2010. godine Op}inski sud u Velikoj Kladu{i, stru~ni saradnik Velad`i} Edis, u pravnoj stvari tu`itelja, DD.BH telecom Sarajevo, Direkcija Biha}, Bosanska br. 1, Biha}, protiv tu`enog Hu{i} Safeta, ul. VII korpusa bb, Velika Kladu{a, radi isplate duga vsp. 959,30 KM, u toku prethodnog ispitivanja tu`be, van ro~i{ta za raspravu dana 22. 09. 2010. godine donio je:

OGLAS
Dana 18. 8. 2003. godine tu`itelj je podnio tu`bu protiv tu`enika Josip Duvnjak radi isplate Tu`bom tra`i da sud donese presudu kojom }e tu`enika obavezati da tu`itelju isplati ukupan iznos duga za kori{tenje mobitel usluga u visini od 268,84 KM, sa zakonskom zateznom kamatom i to: - na iznos od 222,17 KM po~ev{i od 17. 11. 2002. godine pa do isplate - na iznos od 46,67 KM po~ev{i od 17. 12. 2002. godine pa do isplate te naknaditi tro{kove parni~nog postupka, a sve u roku od 15 dana. Obavje{tava se tu`enik da se dostava pismena smatra obalvjenom protekom roka od 15 dana od dana objavljivanja ovog pismena u dnevnim novinama i na oglasnoj plo~i Suda, te da privitke dostavljene uz tu`bu mo`e podi}i u zgradi Suda. Obavje{tava se tu`enik da je temeljem ~lanka 70. stavak 1. ZPP-a du`an najkasnije u roku od 30 dana dostaviti Sudu pismeni odgovor na tu`bu. Odgovor na tu`bu mora biti razumljiv i sadr`avati: oznaku Suda, ime i prezime, odnosno naziv pravne osobe, prebivali{te ili boravi{te, odnosno sjedi{te stranaka, njihovih zakonskih zastupnika i punomo}nika, ako ih imaju, predmet spora, sadr`aj izjave i potpis podnositelja (~lanak 334. ZPP-a). U odgovoru na tu`bu tu`enik }e istaknuti mogu}e procesne prigovore i izjasniti se da li priznaje ili osporava postavljeni tu`beni zahtjev (~lanak 71. stavak 1. ZPP-a). Ako tu`enik osporava tu`beni zahtjev, odgovor na tu`bu mora sadr`avati i razloge iz kojih se tu`beni zahtjev osporava, ~injenice na kojima tu`enik zasniva svoje navode, dokaze kojima se utvr|uju te ~injenice, te pravnu osnovu za navode tu`enika (~lanak 71. stavak 2. ZPP-a). Tu`enik mo`e u odgovoru na tu`bu, a najkasnije na pripremnom ro~i{tu, podnijeti protutu`bu (~lanak 74. stavak 1. ZPP-a). Ukoliko tu`enik, kome je uredno dostavljena tu`ba u kojoj je tu`itelj predlo`io dono{enje presude zbog propu{tanja, ne dostavi pismeni odgovor na tu`bu u zakonskom roku, Sud }e donijeti presudu kojom se usvaja tu`beni zahtjev (presuda zbog propu{tanja), osim ako je tu`beni zahtjev o~igledno neutemeljen (~lanak 182. stavak 1. ZPP-a). Odgovor na tu`bu s privitcima predaje se Sudu, u dovoljnom broju primjeraka za Sud i protivnu stranku, pozivom na broj predmeta. Stru~ni suradnik Verenko Su~i}

PRESUDU
Zbog propu{tanja
OBAVEZUJE SE tu`eni da tu`itelju isplati iznos dug u iznosu od 959,30 KM sa zakonskom zateznom kamatom i to: - na iznos od 303,55 KM po~ev od 25. 02. 2008. godine do dana uplate, - na iznos od 154,05 KM po~ev od 25. 03. 2008. godine do dana uplate, - na iznos od 450,20 KM po~ev od 25. 04. 2008. godine do dana uplate, - na iznos od 25,75 KM po~ev od 25. 05. 2008. godine do dana uplate, - na iznos od 25,75 KM po~ev od 25. 06. 2008. godine do dana uplate, Te da nadoknadi tro{kove parni~nog postupka u iznosu od 151,94 KM, a sve to u roku od 15 dana od dana prijema prepisa presude.

Obrazlo`enje
Tu`itelj je kod ovog suda dana 10. 12. 2008. godine podnio tu`bu, protiv tu`enog, radi isplate duga za izvr{ene telefonske usluge u ukupnom iznosu od 959,30 KM sa zakonskom zateznom kamatom na pojedina~ne iznose od dana dospje}a duga do kona~ne isplate, te tro{kove parni~nog postpka. Ovaj sud je otpremio Dnevnom listu koji se distribuira na podru~ju F BiH „Dnevnom avazu“ tu`bu da istu objavi, obzirom da se tu`eni ne nalazi na adresi navedenoj u tu`bi pa se zbog toga tu`ba nije mogla dostaviti na nazna~enu adresu. Sukladno odredbi ~lana 348 Zakona o parni~nom postupku protekom 15 dana od dana objavljivanja smatra se da je tu`ba tu`enom dostavljena. U konkretnoj pravnoj stvari smatra se da je tu`ba tu`enom dostavljena dana 10. 02. 2009. godine, nakon kojeg dana te~e rok od 30 dana u kojem je tu`eni du`an dostaviti odgovor na tu`bu. Tu`itelj je predlo`io dono{enje presude zbog propu{tanja, ako tu`eni ne dostavi odgovor na tu`bu. Tu`eni nije dostavio ovom sudu odgovor na tu`bu. Obzirom da su ispunjeni uvjeti iz odredbe ~lana 182 Zakona o parni~nom postupku sud je donio presudu zbog propu{tanja. Sukladno odredbi ~lana 386 stav 1 Zakona o parni~nom postupku sud je obavezao tu`enog da tu`itelju naknadi tro{kove takse na tu`bu i na presudu u iznosu od 71,94 KM, kao i tro{kove objave tu`be i presude u Dnevnom avazu u iznosu od 80,00 KM, {to sve ukupno iznosi 151,94 KM. POUKA O PRAVNOM LIJEKU: Protiv ove presude `alba nije dopu{tena, ali se mo`e podnijeti prijedlog za povrat u prija{nje stanje, ovom sudu u roku od 8 dana od dana kada je prestao razlog koji je uzrokovao propu{tanje, odnosno od dana saznanja za propu{tanje. Nakon proteka 60 dana od dana propu{tanja ne mo`e se tra`iti povrat u prija{nje stanje. Stru~ni saradnik: Velad`i} Edis

46

Nedjelja, 24. oktobar/listopad 2010.

Dnevni avaz

oglasi

oglasi
Bosna i Hercegovina Federacija Bosne i Hercegovine USTAVNI SUD Federacije Bosne i Hercegovine
Na temelju ~l. 23. i 30. Zakona o namje{tenicima u organima dr`avne slu`be u Federaciji Bosne i Hercegovine („Slu`bene novine Federacije BiH“, broj 49/05) i ~lanka 10. Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i radnim odnosima Stru~ne slu`be Ustavnog suda Federacije Bosne i Hercegovine broj: P-156/07 i P-240/08, predsjednica Ustavnog suda Federacije Bosne i Hercegovine, objavljuje

Dnevni avaz
Bosna i Hercegovina Federacija Bosne i Hercegovine USTAVNI SUD Federacije Bosne i Hercegovine

nedjelja, 24. oktobar/listopad 2010.

47

Na temelju ~lanka 4. stavak 1. alineja 9. Odluke o ustrojstvu Ustavnog suda Federacije Bosne i Hercegovine („Slu`bene novine Federacije BiH“, br. 39/04, 17/06, 48/08 i 60/10) i ~lanka 10. Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i radnim odnosima Stru~ne slu`be Ustavnog suda Federacije Bosne i Hercegovine broj: P-156/07 i P-240/08, Ustavni sud Federacije Bosne i Hercegovine, ogla{ava

JAVNI NATJE^AJ
za prijem u radni odnos dr`avnog slu`benika na odre|eno vrijeme (do povratka dr`avnog slu`benika sa porodiljskog odsustva)
Vi{i stru~ni saradnik - lektor 1 izvr{itelj Opis poslova: lektorira presude, rje{enja, odluke i druga akta koja donosi Sud, sudjeluje pri izradi publikacija Suda, vodi poslove biblioteke Suda i obavlja i druge poslove koje mu odrede predsjednik i tajnik Suda. Uvjeti: Pored op}ih uvjeta predvi|enih u Zakonu o dr`avnoj slu`bi u Federaciji Bosne i Hercegovine („Slu`bene novine Federacije BiH“, br. 29/03, 23/04, 39/04, 54/04, 67/05 i 8/06) kandidati treba da ispunjavaju i sljede}e posebne uvjete utvr|ene Pravilnikom o unutarnjem ustrojstvu i radnim odnosima Stru~ne slu`be Ustavnog suda Federacije Bosne i Hercegovine, i to: - VII stupanj stru~ne spreme, zavr{en filozofski fakultet - Odsjek za bosanski, hrvatski, srpski jezik i knji`evnost naroda Bosne i Hercegovine, - polo`en stru~ni upravni ispit - jedna godina radnog iskustva poslije diplomiranja - poznavanje rada na ra~unaru Potrebni dokumenti (originali ili ovjerene kopije): sveu~ili{na diploma, uvjerenje o polo`enom stru~nom upravnom ispitu, uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi krivi~ni postupak (ne starije od 3 mjeseca), uvjerenje o dr`avljanstvu (ne starije od 6 mjeseci) ili ovjerena kopija CIPS osobne karte, izvod iz mati~ne knjige ro|enih (ne stariji od 6 mjeseci), dokaz o radnom sta`u u struci nakon zavr{ene VSS (potvrda poslodavca ili uvjerenje nadle`nog organa za penzijsko/mirovinsko invalidsko osiguranje koje sadr`i de{ifraciju zanimanja), dokaz o poznavanju rada na ra~unaru, ovjerena izjava kandidata da u posljednje tri godine od dana objavljivanja natje~aja nije otpu{ten iz dr`avne slu`be kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojoj razini vlasti u Bosni i Hercegovini, ovjerena izjava kandidata da nije obuhva}en odredbom ~lanka IX. 1. Ustava Bosne i Hercegovine. Sve tra`ene dokumente treba dostaviti najkasnije 15 dana od dana objave javnog natje~aja u „Slu`benim novinama Federacije Bosne i Hercegovine“ preporu~eno putem po{te na adresu: Ustavni sud Federacije Bosne i Hercegovine, Ul. Valtera Peri}a 15/IV Sarajevo, sa naznakom „za javni natje~aj“. Napomena: Izabrani kandidat prije stupanja na rad u obvezi je dostaviti ljekarsko uvjerenje o op}oj zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta. Nepotpune, neuredne i neblagovremene prijave ne}e se uzeti u razmatranje.

JAVNI OGLAS
za prijem u radni odnos na odre|eno vrijeme (do povratka namje{tenika sa bolovanja)

1. Vi{i referent za administracijsko-tehni~ke poslove

1 izvr{itelj

Opis poslova: obavlja poslove tajnika za dvojicu sudaca, priprema i dostavlja po{tu, osigurava propise i druge materijale za suce, obavlja poslove tipka~a (daktilografa) za potrebe sudaca i druge poslove po nalogu sudaca, predsjednika i tajnika Suda. Uvjet: Minimum IV stupanj stru~ne spreme, zavr{ena gimnazija, upravna, tehni~ka ili ekonomska {kola i najmanje 10 mjeseci radnog iskustva na istim ili sli~nim poslovima, polo`en stru~ni ispit i poznavanje rada na ra~unaru Vrsta djelatnosti: dopunski poslovi temeljne djelatnosti Naziv grupe poslova: administracijsko-tehni~ki poslovi Slo`enost poslova: djelomi~no slo`eni poslovi Status izvr{itelja: namje{tenik Pozicija radnog mjesta: vi{i referent Potrebna dokumenta (originali ili ovjerene kopije): - uvjerenje o dr`avljanstvu Bosne i Hercegovine (ne starije od 6 mjeseci) ili ovjerena kopija CIPS osobne karte, - izvod iz mati~ne knjige ro|enih (ne stariji od 6 mjeseci), - diploma - svjedod`ba o zavr{enoj {kolskoj naobrazbi, - uvjerenje - potvrda o radnom sta`u, - uvjerenje o polo`enom stru~nom ispitu, - dokaz o poznavanju rada na ra~unaru, - uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi krivi~ni postupak (ne starije od 3 mjeseca), - ovjerena izjava kandidata da u posljednje dvije godine od dana objavljivanja javnog oglasa nije otpu{ten iz organa dr`avne slu`be kao rezultat stegovne kazne na bilo kojoj razini vlasti u Federaciji, odnosno u Bosni i Hercegovini, - ovjerena izjava kandidata da nije obuhva}en odredbom ~lanka IX 1. Ustava Bosne i Hercegovine. Napomena: Izabrani kandidat prije stupanja na rad u obvezi je dostaviti ljekarsko uvjerenje o op}oj zdravstvenoj sposobnosti za vr{enje poslova radnog mjesta. Sa prijavljenim kandidatima koji ispunjavaju uvjete javnog oglasa konkursno povjerenstvo obavit }e testiranje i razgovor. Nepotpune i neblagovremene prijave ne}e se razmatrati. Radni odnos se zasniva uz obvezni probni rad u trajanju od tri mjeseca. Javni oglas ostaje otvoren 15 (petnaest) dana od dana objavljivanja. Prijave, sa kra}om biografijom i potrebnim dokumentima, dostaviti neposredno ili preporu~eno putem po{te na adresu: Ustavni sud Federacije Bosne i Hercegovine, ulica Valtera Peri}a broj 15/IV Sarajevo, sa naznakom „za javni oglas“.

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE ZENI^KO-DOBOJSKI KANTON OP]INSKI SUD U ZENICI Broj: 43 0 Mals 014413 07 Mals Dana: 23. 09. 2010. godine Op}inski sud u Zenici, sudija Had`iomerovi} Enida, u pravnoj stvari tu`itelja Dioni~ko dru{tvo BH TELECOM Sarajevo, Direkcija Zenica, ul. Masarykova br. 46, protiv tu`enog UG DIWD MEGACOM ZENICA, ul. Prve zeni~ke brigade br. 1A, Zenica, radi duga, v.s. 1.316,63 KM, na osnovu ~lana 182. ZPP-a, van ro~i{ta, donio je dana 23. 09. 2010. godine zbog propu{tanja Obavezuje se tu`eni, da tu`itelju isplati iznos od 1.316,63 KM, sa zakonskom zateznom kamatom kako slijedi: - na iznos od 187,35 KM po~ev od 25. 04. 2007. go-

dine do uplate - na iznos od 103,43 KM po~ev od 25. 05. 2007. godine do uplate - na iznos od 105,00 KM po~ev od 25. 06. 2007. godine do uplate - na iznos od 43,85 KM po~ev od 25. 07. 2007. godine do uplate - na iznos od 43,85 KM po~ev od 25. 08. 2007. godine do uplate - na iznos od 833,15 KM po~ev od 25. 09. 2007. godine do uplate kao i naknaditi tro{kove parni~nog postupka u iznosu od 217,00 KM, sve u roku od 15 dana pod prijetnjom izvr{enja. PRAVNA POUKA: Protiv ove presude nije dozvoljena `alba. Tu`eni mo`e podnijeti prijedlog za povrat u prija{nje stanje. SUDIJA Had`iomerovi} Enida

PRESUDU

Na osnovu ~lana 8. Zakona o javnim preduze}ima u Federaciji Bosne i Hercegovine („Slu`bene novine FBiH br: 8/05, 81/08 i 22/09), ~lana 43. Statuta KJKP „POKOP“ d.o.o. Sarajevo i odluke Nadzornog odbora broj: 817A/10 od 22. 07. 2010. godine, Nadzorni odbor raspisuje

Polo`aj, ovla{tenja, odgovornosti i prava izvr{nog direktora preduze}a ure|uju se ugovorom izme|u direktora preduze}a i izvr{nog direktora. 3. Kandidat treba ispunjavati slijede}e uvjete: a) Op}i uvjeti: - da je dr`avljanin Bosne i Hercegovine (dokaz: uvjerenje o dr`avljanstvu) - da nije stariji od 65 godina na dan imenovanja (dokaz: izvod iz mati~ne knjige ro|enih ili kopija CIPS-ove li~ne karte) - da nije osu|ivan za krivi~no djelo i za privredni prestup nespojiv sa du`no{}u u Upravi i da mu presudom suda nije zabranjeno obavljanje aktivnosti u nadle`nosti Uprave (dokaz: uvjerenje nadle`nog suda i izjava ovjerena kod nadle`nog op}inskog organa ne starije od 3 mjeseca) - da se protiv kandidata ne vodi krivi~ni postupak (dokaz: uvjerenje nadle`nog suda ne starije od 3 mjeseca) - da se na njega ne odnosi ~lan IX ta~ka 1. Ustava BiH (dokaz: ovjerena izjava od nadle`nog organa) - da nije na funkciji u politi~koj stranci (dokaz: ovjerena izjava nadle`nog organa) - da nije u sukobu interesa u smislu Zakona o sukobu interesa (dokaz: ovjerena izjava nadle`nog organa) - da ne postoje druge zakonske smetnje za obavljanje funkcije izvr{nog direktora (dokaz: ovjerena izjava nadle`nog organa) b) Posebni uslovi - da ima zavr{enu visoku ili vi{u {kolsku spremu (VSS ili V[S), dru{tvenog ili tehni~kog smjera (dokaz: univerzitetska diploma ili ovjerena fotokopija) - da ima najmanje 5 (pet) godina radnog iskustva u struci, od ~ega najmanje 3 (tri) godine na rukovodnim poslovima (dokaz: potvrda o radnom iskustvu) - da poznaje proces rada i razvoja Preduze}a u pogrebnoj dje-

JAVNI KONKURS
za izbor i imenovanje izvr{nog direktora
KJKP „Pokop“ d.o.o. Sarajevo 1. Objavljuje se javni Konkurs za izbor i imenovanje izvr{nog direktora KJKP „POKOP“ d.o.o. Sarajevo - 1 izvr{ilac 2. Opis pozicije Izvr{ni direktor preduze}a nadle`an je da: - predsjedava Upravom - rukovodi procesom rada i poslovanja Preduze}a - zastupa i predstavlja Preduze}e u unutra{njem i vanjskotrgovinskom prometu, bez ograni~enja - predla`e razvojnu i poslovnu politiku - odobrava organizaciju Preduze}a - odgovoran je za zakonitost rada u Preduze}u - podnosi izvje{taje o poslovanju i godi{nji obra~un - donosi pojedina~ne akte u skladu sa Statutom i op{tim aktima Preduze}a - izvr{ava i organizuje sprovo|enje odluka organa Preduze}a - utvr|uje prijedloge op{tih akata - odlu~uje o potrebi za radom i raspore|ivanju radnika - odlu~uje o pravima i odgovornostima radnika u skladu sa Zakonom, Kolektivnim ugovorom i Pravilnikom o radu - preduzima radnje vezane za registraciju Preduze}a - zaklju~uje ugovore i poduzima i druge pravne radnje Mandat izvr{nog direktora traje 4 (~etiri) godine.

latnosti (provjera-intervju) - da ima stru~na znanja iz oblasti komunalnih djelatnosti (provjera-intervju) Kandidat koji bude izabran naknadno }e dostaviti uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti. Dokumenti koji se prila`u uz prijavu moraju biti originali ili ovjerene kopije ne starije od 3 mjeseca. Kandidati koji prila`u uz prijavu moraju biti originali ili ovjerene kopije ne starije od 3 mjeseca. Kandidati su du`ni uz prijavu dostaviti kra}u biografiju, adresu i kontakt telefon. Kandidati koji u|u u u`i izbor bi}e pozvani na intervju. Kandidati sa kojima se ne stupi u kontakt u roku od 10 dana od isteka roka za podno{enje prijava ne}e se uzimati u razmatranje u daljem toku kandidiranja. Konkurs ostaje otvoren 7 dana od dana posljednjeg objavljivanja u „Slu`benim novinama Federacije BiH“. Konkurs }e se provesti transparentnim, nezavisnim i selektivnim postupkom i bit }e izabran kandidat koji po menad`erskim znanjima i iskustvom najbolje odgovara za izvr{enje operativnih i poslovnih potreba preduze}a. Konkurs }e se objaviti u dnevnim listovima „Dnevni avaz“, „Oslobo|enje“ i „San“. Prijave sa tra`enim dokumentima dostaviti li~no ili preporu~enom po{tom na adresu: KJKP „POKOP“ d.o.o. Sarajevo Ulica Mula Mustafe Ba{eskije br. 38 71000 Sarajevo Na koverti obavezno nazna~iti: prijava na javni konkurs za izvr{nog direktora - „NE OTVARATI“ Neblagovremene i nepotpune prijave ne}e se razmatrati. NAPOMENA: Kandidatima se vra}aju samo originalni dokumenti.

48
PREMIJER LIGA Bez golova u Sarajevu

Dnevni avaz, nedjelja, 24. oktobar/listopad 2010.

sport

Lider se provukao
Olimpic stvorio vi{e prilika, ali nije prona{ao put do mre`e Borca
Trenutak kada je Gavari} postigao autogol
(Foto: D. Stojni})

Rudar slavio uvjerljivu pobjedu

Od Tuzlaka se o~ekivalo vi{e
Sloboda od 35. minute igrala bez isklju~enog Drakula
Rudar je uvjerljivo savladao tuzlansku Slobodu, za koju se smatralo da }e u Prijedoru pru`iti daleko vi{e, ali je to u~inila samo u prvih 20 minuta. Tuzlaci su ve} u 2. minuti izveli jedan napad po desnoj strani preko Dejana Drakula, ali je Goran Kotaran izblokirao loptu u korner. Nakon uba~aja, Bojan Tripi} nesigurno je intervevi}a, ali njegov {ut nije bio precizan. U 35. minuti prva radost doma}in. D`afi} je prevario Drakula, koji ga je sru{io sle|a ispred {esnaesterca. Slobodan udarac izveo je Vedran Kantar, lopta je pogodila Gavari}a i odsjela u mre`i. U 47. minuti Ned`ad @eri} bio je u sjajnoj prilici, ali je s ivice peterca poslao lo-

Lider fudbalske Premijer lige BiH Borac ni na petom gostovanju ove sezone nije primio gol. Za razliku od ~etiri ranija ogleda, ovog puta nisu zatresli protivni~ku mre`u niti su bili posebno blizu tome. Ipak, iz Sarajeva nose bod iako je Olimpic bio bli`i pobjedi. Utakmicu je simuliranjem u kaznenom prostoru

Izjave trenera
Mehmed Janjo{
Teren je bio veoma te`ak za igru, ali je to, i pored toga, bila prava prvenstvena utakmica. Krajnji rezultat je realan iako smo imali vi{e {ansi. Posebno sam zadovoljan igrom u odbrani.

Vlado Jagodi}

Rudar
Gradski stadion u Prijedoru Gledalaca: 1.000 Sudija: Vladimir Dominkovi} (Ora{je) 7,5 Pomo}nici: Rusmir Ba{i} (Sarajevo) i Dario Tepal~evi} (Lakta{i) Delegat: Milorad Lale (Lukavica) Strijelci: 1:0 - Gavari} (35 autogol), 2:0 - Kova~evi} (50, Ku{i}), 3:0 - D`afi} (56, Kantar). @uti kartoni: Muzgonja, Kiki} (Rudar), Efendi}, Drakul, Daji} (Sloboda) Crveni karton: Drakul (Sloboda) u 35. minuti, drugi `uti Igra~ utakmice: Sa{a Kova~evi} (Rudar) 8

3 (1:0) 0
RUDAR Tripi} 7 [odi} 7 (70. Drlja~a -) Kotaran 7,5 Muzgonja 7 Dragi} 7,5 Kiki} 7,5 D`afi} 7 (75. Stijepi} -) @eri} 7 Ku{lji} 7 (80. Pavi} -) Kova~evi} 8 Kantar 7,5

Sloboda
SLOBODA Divkovi} 6 Efendi} 5,5 Jogun~i} 6 Drakul 5 Halilovi} 6 Zoleti} 6 Gavari} 6 ^ehaji} 6 (46. Muji} 6) Smajlovi} 6 (65. Raca -) Daji} 5,5 (46. Jaganjac 5,5) Peki} 6 Trener: Vlatko Glava{

Na{a `elja je bila da pobijedimo, ali i da se nakon poraza od @eljezni~ara vratimo psiholo{ki. Iako sam stekao utisak da je bilo prostora, napada~ki nismo najbolje reagirali. Na kraju sam zadovoljan ishodom. Banjalu~ana otvorio Brazilac Rodrigo. U 12. minuti doma}i su mogli povesti. Adis ]ulov je ubacio, a Sabit Alimanovi} i Nihad Suljevi} su u izglednoj prilici zasmetali jedan drugom. Uslijedilo je zati{je, koje je, izuzev poku{aja Bojana Puziga}e iz daljine, trajalo do 33. minute. Tada je Milan Muminovi} bio u {ansi, ali je njegov udarac na metar ispred gola zaustavio Vedran Je{e. Do kr-

Rodrigo (Olimpic) izme|u igra~a Borca

(Foto: F. Fo~o)

aja prvog dijela Muminovi} je {utirao jo{ jednom, ali preko gola. Tim poku{ajem zavr{ena je pri~a o

prilikama Borca na utakmici. U drugom poluvremenu Olimpic je bio bolji, a pre-

Olimpik
Olimpijski stadion „Asim Ferhatovi} Hase“ u Sarajevu Gledalaca 150 Sudija: Anto @ivkovi} (Ora{je) 6 Pomo}nici: Elvir Grabus (Travnik) i Zoran Taborin (Zvornik) Delegat: Rudolf Mari} (Posu{je) @uti kartoni: Vidovi}, Rodrigo (Olimpic), Raspudi}, Damjanovi}, Miki}, Petri} (Borac) Igra~ utakmice: Leonid ]ori} (Borac) 6,5

0:0
OLIMPIC Lu~i} Suljevi} 5,5 Je{e 6 Kolarov 6 Suba{i} 5,5 Vidovi} 6 Kreser 5 Tijago 5,5 Alimanovi} 5,5 (69. Durak 5) Rodrigo 5 (90. Velagi} -) ]ulov 5 (90. Muji} -) Trener: Mehmed Janjo{

Borac
BORAC Avduki} 6 ]ori} 6,5 Puziga}a 5 Nikoli} 5 Grahovac 5,5 Raspudi} 5,5 Muminovi} 5,5 (70. Dujakovi} -) Damjanovi} 5 (81. Petri} -) Miki} 6 Trivunovi} 5,5 Stan~eski 5 (70. Vukelja -) Trener: Vlado Jagodi}

Trener: Boris Gavran

nirao, a situaciju je ra{~istio Neboj{a ^odi}. U 4. minuti doma}i su uzvratili preko Sa{e Kova~evi}a, koji je s 20 metara {utirao, ali je lopta pogodila nekoga u odbrani Slobode. Nakon toga, Goran Ku{lji} je {utirao glavom preko gola, a u 25. Mirza D`afi} je, poslije asistencije Aleksandra Kiki}a, iza{ao sam pred golmana Tinu DivkoRezultati 11. kola: Rudar - Sloboda 3:0, Olimpic - Borac 0:0, Zvijezda - Budu}nost 0:0, Travnik - Zrinjski 2:1, Leotar - Slavija 2:1, Drina - Vele` 2:0. Danas: [iroki Brijeg - ^elik (14.30 sati), @eljezni~ar - Sarajevo (17). Parovi 12. kola: Sloboda - Vele`, ^elik Drina, Slavija - [iroki Brijeg, Sarajevo - Leotar, Zrinjski - @eljezni~ar, Budu}nost Travnik, Borac - Zvijezda, Rudar - Olimpic.

ptu pored gola. Tri minute poslije, lijepa akcija doma}ih. Kotaran je izveo aut, Ku{lji} je prebacio do Kova~evi}a, a on je udarcem s 20 metara pogodio desni donji ugao golmana Divkovi}a. Samo {est minuta poslije Kantar je izveo slobodan udarac s desne strane, a D`afi} je na vrijeme utr~ao i pogodio za 3:0.
V. VUKADINOVI]

dnja~ili su Brazilci Tijago (Tiago) i Rodrigo. U 77. minuti rezervista D`enan Durak je glavom sa sedam metara {utirao iznad pre~ke. Poku{ao je i Milo{ Vidovi}, koji je pogodio vanjski dio mre`e. U sudijskoj nadoknadi u izglednoj prilici bio je Muhamed Muji}. Neometan, poku{ao je {utirati glavom, ali je loptu jedva zahvatio. Na kraju, ~ini se da na terenu nije bilo nezadovoljnih remijem, ali zato jeste na tribinama. Pribli`no 50 navija~a Borca koji su doputovali u Sarajevo, iskazali su nezadovoljstvo pogrdnim skandiranjem. N. DEMIROVI]

Bez pobjednika u Grada~cu

Tabela
1. Borac 2. Sarajevo 3. @eljezni~ar 4. [iroki 5. Travnik 6. Zvijezda 7. Olimpic 8. Slavija 9. Rudar 10. Leotar 11. Zrinjski 12. ^elik 13. Budu}nost 14. Sloboda 15. Vele` 16. Drina 11 10 10 10 11 11 11 11 11 11 11 10 11 11 11 11 7 6 6 6 6 5 5 5 4 4 4 3 2 3 3 2 3 2 0 0 0 3 2 1 4 2 1 3 5 2 1 1 1 2 4 4 5 3 4 5 3 5 6 4 4 6 7 8 16:5 14:7 21:11 22:14 20:14 13:13 10:9 18:19 11:12 9:19 11:13 11:9 9:12 8:12 13:24 8:21 24 20 18 18 18 18 17 16 16 14 13 12 11 11 10 7

Doma}i se isproma{ivali
U te{koj utakmici, uprkos terenskoj inicijativi, nogometa{i Zvijezde nisu uspjeli realizirati nekoliko odli~nih prilika te time potvrditi pobjedu nad Zrinjskim u Mostaru. Doma}in je bio dominantniji, ali se napada~i nisu iskazali. U 34. minuti Samir Nuhanovi} pogodio je pre~ku. Zlatko \ori} se propisno

Zvijezda
Stadion Banja Ilid`a u Grada~cu Gledalaca: 1.500 Sudija: Adnan Pervan (Sarajevo) 7 Pomo}nici: Goran Dujak (Od`ak), Dalibor Hrsti} (Ljubu{ki) Delegat: Slobodan \or|i} (Bijeljina) @uti kartoni: \ori}, Moranjki}, Ma{i} (Zvijezda), Husi}, Ikanovi} (Budu}nost) Crveni karton: Jasmin Moranjki} (Zvijezda - 71) Igra~ utakmice: Muris Husi} (Budu}nost) 7

0:0

Budu}nost
BUDU]NOST Husi} 7 ^amrkovi} 6,5 ^oli} 6 ^ergi} 6,5 Zrnanovi} 6,5 Kova~evi} 5,5 (46. Slomi} 6) Ikanovi} 6 Sarajli} 6 [migalovi} 6 Smaji} 5,5 (62. Boji} 6) Haski} 5,5 (74. Piri} -) Trener: Munever Rizvi}

Prva liga FBiH
Rezultati 11. kola: Slaven - ^apljina 1:0, SA[K Napredak - Jedinstvo 2:0, Iskra - Radnik 1:0, Gradina Gora`de 4:1, Ora{je - Bosna 2:0, Kraji{nik - Rudar 2:1; Danas (15): Omladinac - Kraji{nik, GO[K - Igman.

ZVIJEZDA Had`i|ulbi} 6 Nezi} 5,5 (31. Vidovi} 6) Moranjki} 5,5 Kne`evi} 6 Vasiljevi} 6 Jusi} 6 \ori} 5,5 (46. Huseinba{i} 6) Nuhanovi} 6 Niki} 6 (72. Omeragi} -) Hamzi} 6 Deli} 6 Trener: Zoran ]urguz

Intervencija Husi}a: Prvo ime utakmice u Grada~cu

(Foto: T. Trojak)

obrukao kada je pet minuta poslije proma{io prazan gol, a u 64. odli~ne priliku imali su Branislav Niki}, Nuhanovi} i Nermin Huseinba{i}, ali je njihove {uteve maestralno odbranio gostuju}i golman Muris Husi}. Minutu poslije na drugoj strani Dilaver Zrnanovi}

izveo je odli~an „slobodnjak“, ali je golman Zvijezde Emir Had`i|ulbi} dobro reagirao, ba{ kao i u fini{u utakmice, kada je {ut Semira Slomi}a glavom krajnjim naporom skrenuo u korner. Zvijezda je od 71. minute igrala bez Jamina Moranjki}a, koji je dobio drugi D`. DELI] `uti karton.

sport

Dnevni avaz, nedjelja, 24. oktobar/listopad 2010.

49

PIROTA Travnik te{ko do pobjede nad Zrinjskim

„Plemi}i“ namu~ili „Vezire“
Dodijeljeno deset `utih i dva crvena kartona
Utakmica na Piroti po~ela je minutom {utnje za preminule veterane NK Travnik Saliha Be~iragi}a i Rezaka Pi|u. Potom su nogometa{i Travnika te`e od o~ekivanog savladali tim Zrinjskog. Gosti su preko Ivana Lendri}a i Mirze Rizvanovi}a prvi zaprijetili, ali je golman Adi Adilovi} bio na mjestu. Mada su „Veziri“ imali vi{e od igre, tek u 25. minuti desila se prva {ansa. Anel ]uri} je iz kornera pogodio stativu. Osam minuta poslije U nastavku ofanziva Travnika. Dario Pranjkovi} je dobro {utirao, a Had`i} je izbio loptu u korner, ba{ kao i nakon „slobodnjaka“ Elvedina Varupe. Velike napore doma}ina da povedu kona~no je u 61. minuti krunisao Nusmir Faji} {utem s 18 metara na asistenciju Pranjkovi}a. „Rezervista“ u doma}em timu Haris Zatagi} je 16 minuta poslije, na asistenciju Stipe Badrova, pove}ao vodstvo na 2:0. Opu{tanje Travni~ana pet minuta prije kraja, naDuel Milenkovi}a (Slavija) i Vrane{evi}a (Leotar) (Foto: P. Mucovi})

Napada~ me|u stativama Leotara

Marjanovi} odbranio bodove
Fudbaleri Leotara savladali su na svom terenu Slaviju (2:1) mada su gosti vodili, a doma}i u 75. minuti ostali bez isklju~enog golmana Bo{ka Milenkovi}a, kojeg je me|u stativama zamijenio napada~ Lazar Marjanovi}. be i Darka \aji}a, kojem je lopta pro{la kroz noge, iskoristio je Igor Radovanovi} i s pet metara matirao Milenkovi}a. Trebinjci su izjedna~ili u 42. minuti. Miroslav Prelo je idealno centrirao s lijeve strane, a Rade Bo{ko-

Detalj sa me~a: Faji} {utira na gol gostiju

(Foto: J. Had`i})

Travnik
Stadion Pirota u Travniku Gledalaca: 800 Sudija: Predrag Stanki} (Bijeljina) 5,5 Pomo}nici: Jasmin Smaji} (Tuzla) i Toni Bandi} (Grude) Delegat: Vitomir [tili} (Sarajevo) Strijelci: 1:0 - Faji} (61, Pranjkovi}), 2:0 - Zatagi} (78, Badrov), 2:1 - Lendri} (85) @uti kartoni: Badrov, [iljak, Helvida, Saraj~i}, ]uri}, Faji} (Travnik), Grabus, Sal~inovi}, Ani~i} (Zrinjski) Crveni kartoni: Sal~inovi} (60 - drugi `uti), Deli} (rezervni golman Travnika, 90 +) Igra~ utakmice: Stipe Badrov (Travnik) 7.

2 (0:0) 1

Zrinjski
ZRINJSKI Had`i} 6,5 D`idi} 6 Grabus 6 (68. Zovko -) Stjepanovi} 6,5 (85. \uri} -) Sal~inovi} Pehar 6 Ivankovi} 6 Dragi~evi} 6 (77. Zadro -) Lendri} 6,5 Rizvanovi} 6,5 An~i} 6 Trener: Marin Bloudek

Nekorektni gostuju}i navija~i
Stotinjak gostuju}ih navija~a nenajavljeno je stiglo na Pirotu. U 45. minuti antibosanskim pjesmama provocirali su doma}ine i umalo izazvali incident. Tokom susreta ubacili su nekoliko „topovskih udara“ na teren i otkinuli jednu od tek postavljenih stolica, koju su bacili prema pomo}nom sudiji.

Leotar
Stadion Police u Trebinju Gledalaca 200 Sudija: Ognjen Valji} (Banja Luka) 6 Pomo}nici: Stevo Peri} (Bijeljina), Zikret Kuljaninovi} (Banovi}i) Delegat: Viktor Malenica (Kre{evo) Strijelci: 0:1 - I. Radovanovi} (14), 1:1 - Bo{kovi} (42, Prelo), 2:1 - Vrane{evi} (50 penal) @uti kartoni: Andri}, Komneni}, Mandi} (Leotar), Regoje (Slavija) Crveni karton: Bo{ko Milenkovi} (75. minut) Igra~ utakmice: Gavrilo ^orlija (Leotar) 6

2 (1:1) 1

Slavija
SLAVIJA Remi} 6 Regoje 6 (69. N. Milenkovi} -) Popovi} 5,5 Ra{evi} 5,5 B. [e{lija 6 (78. A{~eri} -) Radonja 5,5 Peri{i} 5,5 Ogle~evac 5,5 Stankovi} 5,5 S. Radovanovi} 5,5 I. Radovanovi} 6 (52. Pu{ara 5,5) Trener: Dragan Bjelica

TRAVNIK Adilovi} 7 Badrov 7 Varupa 6,5 Ribi} 6,5 Helvida 6,5 [iljak 6,5 Saraj~i} 6,5 (75. Zatagi} 6,5) ]uri} 6 (68. Terzi} -) Pranjkovi} 6 Mujaki} 6 (54. D`afi} -) Faji} 6,5 Trener: Ned`ad Selimovi}

opet je dobro {utirao Rizvanovi} i opet je Adilovi} bio uspje{an. Do poluvremena Travnik je imao dvije dobre prilike, ali su se doma}i igra~i oba puta spetljali pred golmanom Adnanom Had`i}em.

kon grube gre{ke doma}e odbrane, iskoristio je Lendri}. Mada je utakmica bila prili~no korektna, sudija Predrag Stanki} dodijelio je deset `utih i dva crvena kartona.
S. PINJO

LEOTAR B. Milenkovi} 6 Vu~ini} 6 [araba 5,5 ^orlija 6 \aji} 5,5 Andri} 5,5 (65. Komneni} 5,5) Mandi} 5,5 Milutinovi} 5,5 Prelo 5,5 (46. Vrane{evi} 6) Bo{kovi} 6 (55. Mijanovi} 6) Marjanovi} 6 Trener: Vuka{in Vi{njevac

Zvorni~ani ostvarili drugu pobjedu u Premijer ligi

Drini va`ni bodovi, Vele` tone sve dublje
Drina je na svom terenu osvojila bitne bodove i savladala neuvjerljivu ekipu Vele`a. Zvorni~ani su bili apsolutno bolji protivnik, a terensku nadmo} krunisali su u 26. minuti utakmice. Darko Kikanovi} uposlio je Nemanju Obradovi}a na desnoj strani, a on je odli~no centrirao u sredinu {esnaesterca, gdje je Ognjen \elmi} u padu zahvatio loptu poluvolejom i s desetak metara pogodio desni donji ugao gola Sanela Bori}a. Ofanziva Drine u drugom poluvremenu krunisana je u 65. minuti. Nikola Lazarevi} je u prvom kontaktu s loptom asistirao za Dragana Risti}a, koji je uspje{no izbjegao ofsajdzamku i zaobi{ao golmana Bori}a, a onda rutinski poslao loptu u mre`u. Pobjeda doma}ih mogla je biti uvjerljivija da je \elmi} iskoristio {anse u 48. i 49. minuti, kao i Risti} u 55. minuti. Gosti su {utirali na gol Drine jedino u 80. minuti, kada je Elvis Lelo neprecizno poku{ao sa 16 metara. Drina je osvojila izuzetno va`ne bodove u borbi R. JOKI] za opstanak.

Drina
Gradski stadion u Zvorniku Gledalaca: 300 Sudija: Tomislav ^ui} (Tomislavgrad) Pomo}nici: Adnan Alispahi} (Tenica) i @eljko Dragojevi} (Banja Luka) Delegat: Mersim Me{i} (Grada~ac) Strijelci: 1:0 - \elmi} (26, Obradovi}), 2:0 - Risti} (65, N. Lazarevi}) @uti kartoni: Kikanovi}, Krezovi}, N. Lazerevi} (Drina), Zaimovi}, Durakovi} (Vele`) Crveni karton: Nikola Lazarevi} (Drina) 90+2 - drugi `uti karton Igra~ utakmice: Nemanja Obradovi} (Drina) 8

2 (1:0) 0
DRINA Maksimovi} Obradovi} 8 Sredojevi} 7 Mihajlovi} 7,5 Karvaljo 7,5 Kikanovi} 7,5 Nini} 7 (64. N. Lazarevi} 7) Krezovi} 7 \elmi} 7,5 (84. Vasi} -) ]ulum 7 Risti} 8 (79. \eri}) Trener: Darko Vujovi}

Vele`
VELE@ Bori} 6 Zaimovi} 6 Velagi} 5,5 Iveti} 5,5 (68. ]emalovi} -) Kodro 5 Oki} 5 Durakovi} 6 (59. Ar. [kalji} 5,5) Kadri} 5,5 Zolj 5,5 Hasanovi} 5,5 (46. Lelo 6) Jazvin 5,5 Trener: Adis Obad

Milenkovi} je dobio crveni karton zbog igranja rukom izvan {esnaesterca. Kako je Leotar ve} izvr{io sve tri izmjene, na gol je stao Marjanovi}, koji je u fini{u zabilje`io atraktivnu odbranu nakon slobodnog udarca Slavije. Gosti su poveli u 14. minuti. Gre{ku Zdravka [ara-

vi} pogodio mre`u gostiju. Prethodno su odli~ne prilike propustili Prelo i \aji}. U 50. minuti stoper Slavije Bojan Regoje sru{io je u svom {esnaestercu Du{ka Vrane{evi}a, koji je realizirao opravdano dosu|eni penal za, kako se poslije pokazalo, pobjedu Leotara.
M. PILJEVI]

Goran Zakari}, igra~ [irokog Brijega

^eliku respekt, nama bodovi
I [iroki Brijeg, a i ^elik, dana{nji duel do~ekuju u dobroj formi. Obojica trenera Ivo I{tuk i Abdulah Ibrakovi} najavljuju otvorenu igru. To zna~i da bi gledaoci na Pecari mogli u`ivati. - Protivnika maksimalno respektiramo, ali bodovi ostaju u [irokom Brijegu - odrje{it je bio Goran Zakari}, prema mi{ljenju mn-

[iroki ^elik
Stadion Pecara u [irokom Brijegu. Sudija: Danijel Paji} (Bijeljina). [IROKI BRIJEG: Mari}, Diogo, Brekalo, ]utuk, Bari{i}, Zakari}, Ivankovi}, Renato, [ili}, Vagner, Roskam. Trener: Ivo I{tuk. ^ELIK: Bilobrk, Nemeljakovi}, ^ovi}, Milo{evi}, Sadikovi}, Puri}, Zahirovi}, Duro, Kapetan, Adilovi}, Obu}a (Dilaver). Trener: Abdulah Ibrakovi}.

^elik najavljuje hrabru igru

Ibrakovi}: I mi imamo adute
Fudbaleri ^elika najavljuju da }e i danas na Pecari nastojati igrati dopadljivo protiv najefikasnijeg liga{kog sastava. S druge strane, zeni~ka odbrana spada u red ~vr{}ih. - Imat }emo te`ak zadatak da zaustavimo glavne igra~e [irokog Brijega Roskama, Vagnera (Wagner) i [ili}a. No, imamo i mi svoje adute - ka`e trener Abdulah Ibrakovi}. On uo~i me~a sa [irokim ne mo`e ra~unati na veznjaka Nermina Jamaka i napada~a Adina D`afi}a (`uti kartoni) te na povrije|enog Zorana Brkovi}a. - Kenan Nemeljakovi} mijenjat }e Brkovi}a. U tim se vra}aju i kapiten Eldin Adilovi}, Semjon Milo{evi}, Adnan Zahirovi} i Elvis Sadikovi} - najavljuje Ibrakovi}, koji ima dilemu da li da u napad, umjesto iskusnog Emira Obu}e, ubaci Harisa Dilavera ili Aldina [i{i}a.
V. B. I{tuk: Najavio otvorenu igru

Adilovi}: Povratak u ekipu

ogih najperspektivniji junior u BiH, koji je odli~nim igrama zacementirao svoje mjesto u I{tukovoj udarnoj postavi. I{tuk nema previ{e problema u vezi sa sastavom. Samo je golman Dejan Bandovi} zbog ozljede van stroja pa }e njegovo mjesto, ba{ kao i protiv Omladinca u Kupu, zauzeti Nikola D. K. Mari}.

50

Dnevni avaz, nedjelja, 24. oktobar/listopad 2010.

sport

@ELJEZNI^AR Amar Osim uo~i utakmice s kom{ijama

Navija~i Sarajeva nezadovoljni veli~inom prostora

Sarajevo je odmornije, ali smo mi uigraniji Osim: Kome se ne dolazi,
Derbi bez navija~a Sarajeva
Za ~itav bh. fudbal dobro je kada su na{i klubovi u vrhu

neka gleda na TV-u
Pridru`it }emo se svojim navija~ima u bojkotu, ka`e Bleki}
Konferencija za novinare na stadionu Grbavica uo~i dana{njeg gradskog derbija po~ela je polemikom predsjednika @eljezni~ara i Sarajeva Sabahudina @uje i Zijada Bleki}a. Navija~i Sarajeva, uz podr{ku ~elnika kluba, bojkotirat }e utakmicu, jer su nezadovoljni veli~inom prostora na kojem }e biti smje{teni. Menad`er @elje Amar Osim prili~no je nevoljko slu{ao argumente jedne i druge strane, a onda je prekinuo tu pri~u i na sebi svojstven na~in dao obja{njenje. - Imam kafi} i ako sam pro{le godine dozvolio nekom gostu da slavi ro|endan u pola kafi}a, ove godine sam mu dozvolio da slavi u samo jednoj „kifli“. To je moje i tu je kraj pri~e. Ispo{tovali smo pravila UEFA-e, FIFA-e, dali 25 posto ulaznica, vi{e nego {to smo du`ni. Doma}ini smo, mi odre|ujemo pravila. Ho}e{-ne}e{. Kome se ne dolazi, neka gleda na TV-u - ispalio je Osim, a onda je mikrofon stavio ispred trenera Sarajeva Mirze Vare{anovi}a i zamolio ga da pri~a o utakmici. Prije toga, predsjednik Sarajeva Zijad Bleki} s negodovanjem je slu{ao izlaganje prvog ~ovjeka @eljezni~ara te je rekao kako klub s Ko{eva u potpunosti podr`ava odluku svojih navija~a. - I mi smo se uvjerili kakvi uvjeti vladaju na dijelu tribina koji nam je ponu|en. Ako je s njih skinuto 960 stolica, kako }e, onda, @eljo nama za taj prostor ponuditi 1.500 ulaznica? - zapitao se Bleki} te je dodao: - Pridru`it }emo se svojim navija~ima u bojkotu, jer radi njih i postojimo pa }e na Grbavici biti samo jedan ~lan uprave kojeg }emo tamo poslati, a svi ostali bit }e na Ko{evu, gdje }e gledati utakmicu na velikom ekranu. Mi }emo, pak, ostati dosljedni i @elji }emo, kada bude dolazio kod nas, ponuditi iste uvjete kao i uvijek i tako }emo pokazati kako se gaje dobrosusjedski odnosi - rekao je Bleki}. Z. [. - M. T.

@eljezni~ar }e poku{ati da nastavi seriju pobjeda na svom terenu i nakon me~a sa Sarajevom. U posljednjih {est utakmica i pobjeda na Grbavici @eljo ima gol-razliku od 19:1, ali je jasno da protiv gradskog rivala doma}i teren nije posebna prednost. - Ranijih godina pokazalo se da je za ~itav bh. fudbal dobro kada su @eljezni~ar i Sarajevo u vrhu. Ne smatram da je neko u prednosti uo~i derbija. Doma}i teren nam postaje teret i mislim da je to smi{ljeno, jer se nama prebacuje loptica. [to se ti~e terena, tamo }e biti sve korektno i fer, obje ekipe igraju takav fu-

Sudi Semir Kaplan
Utakmica na Grbavici po~et }e u 17 sati, a glavni sudija je Semir Kaplan iz Stoca. Pomo}nici su Ratko Kuni} (Banja Luka) i Tomas Nikica (Drinovci), a delegat je Radislav Kunda~ina iz Trebinja.

S ju~era{njeg treninga @elje: Osim o~ekuje korektnu igru

(Foto: S. Jordamovi})

dbal - smatra Amar Osim, trener @eljezni~ara.

Najpla}eniji na svijetu

Runi }e sedmi~no zara|ivati vi{e od pola miliona KM

Ekipa s Grbavice odigrala je odli~an me~ u srijedu i razbila Borac u osmini finala Kupa BiH (3:0). Na na{e pitanje mo`e li @eljezni~ar u kratkom razdoblju ponoviti dvije takve partije, Osim ka`e: - Ne{to mo`e biti hendikep, ali mo`e biti i prednost. Sarajevo ima odmorniji tim, ali oni posljednje tri sedmice nisu odigrali utakmicu u sastavu s kakvim }e se nama suprotstaviti. Fizi~ki }e, mo`da, biti u prednosti, ali je sigurno da ne mogu biti toliko uigrani.

[to se ti~e sastava, menad`er @elje ka`e da su svi igra~i u konkurenciji osim ve} du`e vrijeme povrije|enih Bajre Spahi}a i Jadranka Bogi~evi}a.
Z. [ARI]

Muamer Svraka, vezni igra~ @elje
Runi: Bolje pla}en od Ronalda

Ako je halabukom koju je digao svojom tobo`njom `eljom da napusti Old traford `elio izboriti ve}u pla}u, Vejn Runi (Wayne Rooney) postigao je cilj. Britanski dnevnici ju~er su objavili da je engleski fudbaler potpisom na novi petogodi{nji ugovor sa Man~ester junajtedom postao najbolje pla}eni igra~ svijeta, sa zaradom od 250.000 funti sedmi~no (oko 550.000 KM), odnosno 65 miliona za pet

godina, uklju~uju}i i premije. Na taj na~in Runi }e sedmi~no zara|ivati oko 30.000 funti vi{e od svog biv{eg suigra~a i zvijezde madridskog Reala Kristijana Ronalda (Cristiano). Ipak, „Daily Star“ navodi da pove}anje pla}e nije bilo klju~no za Runijevu odluku da ostane nego da je to bilo obe}anje vlasnika kluba da }e menad`er Aleks Ferguson (Alex) dobiti 60 miliona funti M. T. za poja~anja.

Iskustvo mo`e odlu~iti
U redovima Sarajeva bit }e nekoliko debitanata
Vezni igra~ @eljezni~ara Muamer Svraka o~ekuje da }e najve}i rivali odigrati odli~nu utakmicu. - Obje ekipe su u formi i dobro plasirane na tabeli. Sigurno je da }e biti dosta naboja. Na ovakvim me~evima ~esto presude mali detalji, sre}a, a nadam se da }e ona biti na strani @eljezni~ara - govori Svraka. Prema njegovom mi{ljenju, najve}a opasnost prijeti im od Muhameda D`akmi}a i iskusnog Alena Avdi}a. - Na{a prednost mo`e biti to {to imamo uigraniju ekipu, skoro svi igra~i su ve} osjetili kako je igrati velike derbije, dok }e u redovima Sarajeva biti nekoliko debitanata. Svraka je do sada nastupio samo na jednom derbiju, onom pro{le sezone, kada je proljetos na Ko{evu bilo 0:0, a me~ je odigran bez Z. [. prisustva publike.
Svraka: Prvi derbi igrao proljetos

sport

Dnevni avaz, nedjelja, 24. oktobar/listopad 2010.

51

NJEMA^KA

SARAJEVO Mirza Vare{anovi} uo~i gradskog derbija

Presudit }e faktor sre}e
@eljo je blagi favorit Nema suspendiranih i povrije|enih
Reakcija D`eke nakon proma{ene prilike u Nirnbergu
(Foto: AFP)

Deveto kolo Bundeslige

Novi poraz Volfsburga
Verder u Menhengladbahu razbio Borusiju Remi Ajntrahta i [alkea
Volfsburg u novoj sezoni igra u serijama, po~eo je s tri poraza zaredom, a onda je uvezao tri pobjede, a sada je ponovo tri me~a bez trijumfa (remi i dva poraza). Ilkaj Gundogan (Ilkay) doveo je Nirnberg u vodstvo u 11. minuti, a za Volfsburg je poravnao Grafite u 28. minuti. Doma}i su do tri boda do{li u 63. minuti, kada je Gundogan asistirao Mikeu Francu (Frantz). [alke nikako da proradi u Bundesligi, remizirali su bez golova s Ajntrahtom u Frankfurtu, istim rezultatom okon~an je duel Hamburga i Bajerna. Najuvjerljiviji je bio Verder, u Menhengladbahu napunio je mre`u Borusije i s 4:1 pobjegao iz donjeg dijela tabele.

Tabela
1. Borusija (D) 8 2. Majnc 8 3. Hanover 9 4. Bajer 8 5. Hamburg 9 6. Frajburg 9 7. Hofenhajm 8 8. Verder 9 9. Ajntraht 9 10. St. Pauli 8 11. Bajern 9 12. Nirnberg 9 13. Volfsburg 9 14. K’lautern 9 15. [alke 9 16. Borusija (M) 9 17. Keln 9 18. [tutgart 8 7 7 5 4 4 5 4 4 4 4 3 3 3 2 1 1 1 1 0 0 1 3 3 0 2 2 1 1 3 3 1 1 3 3 2 1 1 1 3 1 2 4 2 3 4 3 3 3 5 6 5 5 6 6 20:6 18:8 13:12 18:14 13:11 14:14 16:12 17:18 14:9 11:10 8:8 11:12 15:16 10:18 10:16 14:27 9:17 14:17 21 21 16 15 15 15 14 14 13 13 12 12 10 7 6 6 5 4

S treninga Sarajeva: Velika podr{ka navija~a

(Foto: S. Saletovi})

Na ju~era{njoj zajedni~koj konferenciji za novinare na Grbavici Mirza Vare{anovi} pri~ao je malo, a jo{ manje je rekao. Trener Sarajeva ne sakriva adute nego kompletan {pil karata kojim }e danas poku{ati nadmudriti velikog rivala. Vare{anovi} ima na rapolaganju kompletan igra~ki kadar, izuzimaju}i Damira Had`i}a, koji je dugo van stroja. Stoga trener Sarajeva ima dosta opcija za razmatranje.

Odmarali igra~e
Ono {to je jasno i glasno kazao jeste da @eljezni~ar smatra blagim favoritom. - Svaki derbi je specifi~an

bez obzira na okolnosti u kojima se igra i na formu u kojoj se ekipe nalaze. @eljezni~ar je zbog doma}eg terena blagi favorit, ali mislim da je ono {to bi moglo presuditi faktor sre}e. Pobijedit }e onaj ko bude vi{e `elio bodove - ka`e Vare{anovi}. Za razliku od Amara Osima, ~iji su puleni imali mnogo te`e utakmice, trener Sarajeva u posljednja dva me~a imao je priliku da kombinira tim. - To nam je mo`da neka prednost, ali treba imati na umu da smo u srijedu, kada je @eljo igrao protiv Borca, imali naporan put u Bosanski Novi. Zato mislim da

Vare{anovi}: O~ekuje bolju realizaciju

to nema nikakve veze. Raduje me to {to na raspolaganju imam sve igra~e,

Brojke

95
puta igrali su u prvenstvu gradski rivali

prakti~no najja~i tim. U posljednjih nekoliko utakmica igrali smo dobro, stvarali smo dosta prilika, ali ono {to danas mora biti na vi{em nivou je realizacija, koja do sada nije bila ba{ sjajna - ka`e Vare{anovi}.

Lista strijelaca
8 - Sise (Frajburg) 7 - Gekas (Ajntraht) 6 - Grafite (Volfsburg) 5 - D`eko (Volfsburg), Laki} (Kajzerslautern), Konan (Hanover), Huntelar ([alke), Porebnjak ([tutgart), Almeida (Verder)

Dobar i remi
Upitan da li bi remi bio ishod kojim bi bio zadovoljan, trener Sarajeva odgovorio je: - Remi bi nam odgovarao.
M. TANOVI]

37
utakmica zavr{eno je remijem

Rezultati i strijelci 9. kola: Hamburg - Bajern 0:0, Ajntraht - [alke 0:0, Borusija (M) - Verder 1:4 (Mertsaker 67 autogol - Marin 5, Vesli 13, Hunt 51, Pizaro 75), Frajburg - Kajzerslautern 2:1 (Sise 35, Reisinger 60 - Moravek 8), Hanover Keln 2:1 (Konan 4, 15 - Laning 86), Nirnberg - Volfsburg 2:1 (Gundogan 11, Franc 63 - Grafite 28). Danas: Borusija (D) - Hofenhajm, Bajer - Majnc, [tut(Z. [.) gart - St. Pauli.

Srbijanska fudbalska liga

29
pobjeda imaju oba tima

Partizanu pobjeda u derbiju

116:115
je gol-razlika u korist Sarajeva

Napada~ Sarajeva Alen Avdi}

Grad zaslu`uje kvalitetan derbi
Iza Alena Avdi}a je mnogo derbija. ^ar duela protiv vje~itog rivala napada~ Sarajeva osjetio je mnogo puta do sada pa dobro zna {ta mo`e o~ekivati. - Iz svog iskustva, a imam ga, zaista, mnogo kada je rije~ o derbijima, znam da ovu utakmicu mo`e odlu~iti neko na koga se uop}e ne ra~una. Nikad se ne zna - ka`e Avdi}. Po uzoru na svog {efa Mirzu Vare{anovi}a, napada~ Sarajeva prebacio je teret na doma}ina. - Mislim da je @eljo blagi favorit. Igramo bez navija~a, koji nas ne}e organizirano bodriti. [teta zbog toga, to }e nam biti veliki hendikep. Ipak, sude}i prema formi ekipa, ovo bi trebao biti dobar i neizvjestan me~. I @eljo i mi igramo dobro i mislim da grad Sarajevo zaslu`uje da vidi kvalitetan duel istakao je Avdi}.
M. T. Detalj s utakmice: Bez problema na stadionu
(Foto: Reuters)

Avdi}: Hendikepirani na Grbavici

U 139. beogradskom derbiju Partizan je pobijedio Crvenu zvezdu s 1:0 i preuzeo vodstvo na tabeli. Uprkos visokom riziku, utakmica je protekla bez ve}ih problema na tribinama i oko stadiona, a za to se brinulo oko 5.000 policajaca.

Rezultati 9. kola: Borac - In|ija 1:0, BSK - Metalac 1:0, C. zvezda - Partizan 0:1, Jagodina - Sevojno 0:1, Javor - ^ukari~ki 2:0, Smederevo - Hajduk 1:1. Poredak: Partizan i C. zvezda po 22, Vojvodina 18, Rad 17, Sevojno 14... (M. T.)

ENGLESKA

52

Dnevni avaz, nedjelja, 24. oktobar/listopad 2010.

sport

FORMULA 1 Danas inauguralna utrka u Ju`noj Koreji

Fetel br`i od Vebera
Alonso i Hamilton u drugom redu, Baton plesao na klizavoj stazi
^eh (^elzi) intervenira ispred Edvardsa (Volverhempton) (Foto: AP)

Prvak bez problema do nove pobjede

^elzi ponovo bje`i Sitiju pet bodova
Remi Totenhema i Evertona
Aktuelni prvak ^elzi ju~er je na svom terenu bez problema savladao Volverhempton (2:0) i tako pove}ao prednost na pet bodova iza drugoplasiranog Man~ester sitija, koji danas igra derbi s Arsenalom. Everton je na Vajt hart lejnu sprije~io Totenhem da u~vrsti mjesto u vrhu tabele. Gosti su vodili, ali je gol Rafaela van der Varta (Vaart), Holan|aninov peti u sedam nastupa za engleski tim, donio Spursima jedan bod. Evertonu je ovo ~etvrta utakmica bez poraza zaredom. Rezultati i strijelci 9. kola: Totenhem - Everton 1:1 (Van der Vart 20 - Bejns 17), Birmingem - Blekpul 2:0 (Rid`vel 36, @igi} 57), ^elzi Volverhempton 2:0 (Maluda

Tabela
1. ^elzi 2. Man~ester s. 3. Totenhem 4. Arsenal 5. Man~ester j. 6. V. Bromvi~ 7. Sanderlend 8. Bolton 9. Aston vila 10. Everton 11. Birmingem 12. Stouk 13. Blekpul 14. Vigan 15. Fulem 16. Blekburn 17. Njukasl 18. Liverpul 19. Vulverhem. 20. Vest Hem 9 8 9 8 8 9 9 9 9 9 9 8 9 9 9 8 8 8 9 8 7 5 4 4 3 4 2 2 3 2 2 3 3 2 1 2 2 1 1 1 1 2 3 2 5 3 6 6 2 4 4 1 1 4 6 3 2 3 3 3 1 1 2 2 0 2 1 1 4 3 3 4 5 3 2 3 4 4 5 4 25:2 12:5 11:8 18:10 18:11 13:15 8:7 13:13 9:13 9:8 10:12 9:11 13:20 7:16 10:11 7:8 12:12 7:13 8:15 6:15 22 17 15 14 14 15 12 12 11 10 10 10 10 10 9 9 8 6 6 6

Fetel: Deveta pol-pozicija u sezoni

(Foto: AP)

Lista strijelaca
7 - Maluda (^elzi), Tevez (Man~ester siti) 6 - Drogba (^elzi), Berbatov (Man~ester junajted) 5 - Elmander (Bolton), Bent (Sanderlend)

23, Kalu 81), Sanderlend Aston vila 1:0 (Dan 25 autogol), Vest Bromvi~ - Fulem 2:1 (Mulumbu 17, Fortjun 40 - Karson 9 autogol), Vigan - Bolton 1:1 (Rodaljega 59, Elmander 66). Kasnije su igrali: Vest Hem - Njukasl. Danas igraju: Stouk Man~ester junajted (14.30 sati), Liverpul - Blekburn (16), Man~ester siti - Arse(A. Dr.) nal (17).

Nijemac Sebastijan Fetel (Sebastian Vettel) krenut }e prvi sa starta inauguralne utrke Formule 1 za Veliku nagradu Ju`ne Koreje, koja se vozi danas u Jeongamu. Fetel je u kvalifikacijama nadma{io svog timskog

kolegu iz Red Bulla, Australca Marka Vebera (Webber), te osigurao devetu pol-poziciju ove sezone. Tre}i }e sa starta krenuti [panac u bolidu Ferrarija Fernando Alonso, a s njim }e drugi red podijeliti Mc-

Larenov Britanac Luis Hamilton (Lewis). Peti kandidat za naslov D`enson Baton (Jenson Button), koji za liderom Veberom zaostaje 31 bod, zauzeo je tek sedmo mjesto nakon {to se nije ba{ najbo-

lje sna{ao na klizavoj stazi. Utrka u Ju`noj Koreji ima ogromnu va`nost s obzirom na veliku gu`vu na vrhu poretka. Veber ima 14 bodova vi{e od Alonsa i Fetela, a 28 u odnosu na Ha(M. T.) miltona.

Po~ela skija{ka sezona

Uvodni veleslalom za Viktoriju Rebensburg
Ju~era{njim veleslalomom u Zeldenu po~ela je skija{ka sezona, a prva se na pobjedni~ko postolje popela Njemica Viktorija Rebensburg (Viktoria). Vlasnica zlatne olimpijske medalje u veleslalomu u dvije utrke zabilje`ila je vrijeme od dvije minute, 26 sekundi i 39 stotinki. Drugo mjesto pripalo je tako|er Njemici Katrin Helcl (Kathrin Holzl), a tre}a je bila Italijanka Manuela Melg (Moelgg). Zbog velike gre{ke u prvoj vo`nji, trostruka osvaja~ica Svjetskog kupa Lindzi Von (Lindsay Vonn) zauzela je tek 18. mjesto. Rezultati: Viktorija Rebensburg (Njema~ka) 2:26,39, Katrin Helcl (Njema~ka) 2:26,81, Manuela Melg (Italija) 2:27,25, Tanja Putijainen (Finska) 2:27,32, Marija Ri{ (Njem(M. T.) a~ka) 2:27,49...

Francuz tulumario po Atini

Govu zbog no}nih izlazaka ostao bez 50.000 eura

Rebensburg: Dvije Njemice na postolju

(Foto: AP)

ATP ^elend`er u Kaliforniji

Novi gol bh. napada~a u ^e{koj
Nakon {to je u pro{lom kolu ~e{ke lige s dva gola Teplicama osigurao trijumf u Pragu nad Spartom (2:0), Ajdin Mahmutovi} je i u petak bio strijelac za pobjedu svog tima, ovog puta na doma}em terenu u 13. kolu protiv Hradeca iz Kralova (2:1). Gosti su na poluvremenu bili u vodstvu, a Mahmutovi} je odlu~uju}i i svoj ukupno ~etvrti gol ove sezone postigao u 88. minuti. Zajedno s Admirom Ljevakovi}em igrao je cijeli me~, dok je njihov mla|i saigra~, veznjak Aldin ^aji} (18), napustio teren u 76. minuti. Mahmutovi} je s ~etiri gola prvi strijelac Teplica, koje su, nakon slabog starta, dospjele na drugu poziciju s 24 boda, deset manje od vode}eg Plzena. V. B.

Deli} zaustavljen Mahmutovi} slomio i Hradec u ~etvrtfinalu
Govu: Naru{io pravila kluba

Sidni Govu (Sidney Govou) do{ao je u Panatinaikos kao zvijezda, ali ga gr~ki klub, uprkos tome, nije po{tedio kazne za tulumarenje. Iako se izvinio za svoj akt, Francuz }e zbog naru{avanja pravila kluba o no}-

nim izlascima ostati bez 50.000 eura. Govu je do{ao u Panatinaikos pro{log ljeta za godi{nju pla}u od 1,5 miliona eura pa mu ova kazna ipak ne}e tako te{ko pasti.
(M. T.)

Amer Deli} zaustavljen je u ~etvrtfinalu ATP ^elend`era u Kalabasasu (Kalifornija, SAD). U duelu s prvim nosiocem i pro{logodi{njim pobjednikom, Amerikancem Donaldom Jangom (Young) Deli} je izgubio s 5:7, 6:7. Na{ teniser, koji je 2006.

godine igrao finale turnira u Kalabasasu, osvojio je 15 bodova, prve od povratka na teren nakon pauze zbog povrede. Na Futures turniru u Dubrovniku obojica na{ih preostalih protivnika Aldin [etki} i Damir D`umhur ispala su u 2. kolu.

sport

Dnevni avaz, nedjelja, 24. oktobar/listopad 2010.

53

RUKOMET Danas se u Zagrebu okupljaju reprezentativci BiH

[ari}, Grahovac, Stojanovi} i Ba{i} dolaze u ponedjeljak
Martinovi} nije u formi
Rukometna reprezentacija Bosne i Hercegovine danas }e se okupiti, a od sutra u Vara`dinu zapo~eti pripreme uo~i prve dvije utakmice kvalifikacija za Evropsko prvenstvo 2012. godine u Srbiji. Prvo se u ~etvrtak u Sombateliju, gradu udaljenom oko sat i po vo`nje od Vara`dina, sastajemo sa selekcijom Ma|arske, koja je, nesumnjivo, favorit za prvo mjesto, a potom tri dana poslije u sarajevskoj Skenderiji do~ekujemo odabranu selekciju Makedonije, s kojom }emo, najvjerovatnije, do posljednjeg kola voditi borbu za plasman na Euro.

U srijedu odlazak u Sombateli

D`ordan (Hemofarm) pod ko{em [irokog

(Foto: www.adriaticbasket.com)

NLB liga u ko{arci

Tre}i poraz [irokog
Dvorana Milenium u Vr{cu. Gledalaca 2.000. Sudije: Sreten Radovi}, Tomislav Vovk, Tomislav Hordov (Hrvatska). Rezultat: Hemofarm - [iroki TT kabeli 92:82 (28:18, 20:21, 25:24, 19:19). HEMOFARM: Pavkovi} 4, Bo`ovi} 4, Abdul Hamid 7, Krstovi} 15, [utalo 12, Ma~van 18, Savovi} 9, Borisov 11, Kne`evi}, D`ordan 8, Mara{ 4, An|u{i}. Trener: @eljko Lukaji}. [IROKI TT KABELI: [temberger 6, Planini} 1, Pilepi} 12, Naletili} 4, Bilinovac, Ramljak 12, Per{i} 3, [pStojanovi} u prijateljskom me~u s Grcima: Po~inje novi ciklus

Put autobusom
Reprezentativci iz doma}eg prvenstva, poput Adnana [abanovi}a, Bakira Buljugije, Vladimira Vranje{a, Marka Pani}a... zajedno sa selektorom Vojisla-

ralja 8, Bara} 8, Morovi} 11, Grgat 17. Trener: Ivan Veli}. Bh. ko{arka{ki prvak [iroki TT kabeli odigrao je solidno protiv favoriziranog Hemofarma u Vr{cu, ali nedovoljno da izbjegne tre}i poraz u ~etiri kola regionalne NLB lige (82:92). - Trenutno ne mo`emo bolje. Mlad smo tim, mada smo trebali bolje iskoristiti prednost ispod ko{a, pogotovo u poslednjih deset minuta. Ove sezone borit }emo se za opstanak. Za to }e nam trebati barem osam pobjeda - rekao je trener [irokog (E. J.) Ivan Veli}.

Popis igra~a
GOLMANI: Adnan [abanovi}, Danijel [ari}, Neboj{a Grahovac. KRILA: Vuka{in Stojanovi}, Bakir Buljugija, Adnan Ja{ki}, Deni Veli}. PIVOTI: Muhamed Toromanovi}, Senjamin Buri}, Vladmir Vranje{. BEKOVI: Adnan Harmandi}, Damir Doborac, Edin Ba{i}, Mirsad Terzi}, Nikola Prce, Ante Kukrika, Marinko Kele~evi} i Marko Pani}.

Evropsko ragbi prvenstvo Divizije 3
vom Ra|om i direktorom reprezentacije Mirzom Muzurovi}em, danas }e autobusom otputovati do Zagreba, gdje }e im se priklju~iti reprezentativci iz inozemstva. Nakon okupljanja, poslije podne svi }e se zajedno zaputiti ka Vara`dinu, gdje }e ostati do srijede. - U nedjelju nave~er trebali bismo odraditi prvi trening. Reprezentativci iz [panije i Francuske, Danijel [ari} iz Barcelone, Vuka{in Stojanovi} iz Aragona te Neboj{a Grahovac i Edin Ba{i} iz [amberija priklju~it }e nam se u ponedjeljak s obzirom na to da sa svojim klubovima u nedjelju igraju prvenstvene utakmice. U Vara`dinu }emo biti do srijede, kada kre}emo za Sombateli. Tamo }emo u terminu utakmice imati jo{ jedan trening - ka`e Ra|a. snih vanjskih na koje se do sada moglo ra~unati, Ra|a navodi: - Martinovi} je u [vedskoj, gdje se ne igra naro~ito kvalitetan rukomet, nije u velikoj formi, tako da nije pozvan. Imamo tri ljevaka u ekipi, a iako je de{njak, prva opcija na desnom beku mogao bi biti Marinko Kele~evi}, kojem ta pozicija nije strana. Protiv Gr~ke u posljednjim prijateljskim utakmicama bio je dosta dobar - dodao je Ra|a. A. ^ULI]

Na{i startaju protiv Slova~ke

Tri ljevaka
Obrazla`u}i za{to u selekciji nema Darka Martinovi}a, jednog od rijetkih de-

Premijer liga BiH za rukometa{e
Gora`de Sloga 28 25
Gradska dvorana „Mirsad Huri}“ u Gora`du. Gledalaca: 1.000. Sudije: Predrag Dejanovi}, Elvis Mar~eti} (Prijedor). Sedmerci: Gora`de 2 (1), Sloga 7 (3). Isklju~enja: Gora`de 14 minuta, Sloga 18. Crveni karton: Glavonji} (tre}e isklju~enje). Rezultat: Gora`de - Sloga 28:25 (16:9). GORA@DE: [ehovi}, Bukva 2, Biljaka 6, Marti} 5, Gra|an 2, Glavonji}, Bezdrob 2, Dedovi} 5, Deli} 3, Savi}, Fidahi}, Halilovi} 2, Pilav, D`ananovi}, @iga, Grbi} 1. Trener: Milanko Sav~i}. SLOGA: Risti} 2, Radi} 3, Kuzman, Buljugija 5, Antonovi} 5, Stankovi}, Doki} 7, Radulovi}, Pavlov, Andrija{evi} 2, [abanovi}, Pani}, Manji} 1, Belji}. TrE. A. ener: Zoran Doki}. Mandi} 4, Bibi} 1, Vuji~i}, Davidovi} 2, Blagojevi} 1, Balti} 1, Jokanovi} (15 odbrana, 1 sedmerac), Radakovi} 2, Un~anin 3. Trener: Aleksandar Milju{. BORAC: Bla`evi} (12 odbrana), Mali} 1, Gari} 2, Pucarevi} 2, Me|edovi} 4, Pani} 3, Halilbegovi} 1, Dejanovi} (13 odbrana), Miki} 4, Trkulja, Vranje{, Radulovi}, Kara~i} 4, Ili}, Meli} 10. Trener: Dragan MarkoV. V. vi}.

Bh. selekcija borit }e se za vi{i rang

Zenica }e od sutra do 31. oktobra biti doma}in prvog turnira Evropskog prvenstva u ragbiju za seniore, Divizija 3, na kojem }e, pored na{e reprezentacije, u~estvovati Azerbejd`an i Slova~ka. Doma}in drugog turnira, koji }e se igrati krajem idu}e godine, bit }e Slova~ka, na-

kon ~ega }e biti poznat prvak Divizije 3, koji }e izboriti plasman u Diviziju 2. Sve utakmice igraju se s po~etkom u 14 sati prema sljede}em rasporedu: BiH Slova~ka (ponedjeljak), Azerbejd`an - Slova~ka (~etvrtak) i BiH - Azerbejd`an V. B. (nedjelja).

Gra~anica Index Izvi|a~ MI Grupa

30 34

Prvenstvo BiH za ko{arka{ice

Prijedor Borac M:tel

23 31

Sportska dvorana Mladost u Prijedoru. Gledalaca: 800. Sudije: Vejsil Be{irevi} (Biha}) i Emin Dautovi} (Cazin). Sedmerci: Prijedor 4 (4), Borac M:tel 4 (3). Isklju~enja: Prijedor: 4 minute, Borac M:tel 10. Rezultat: Prijedor Borac M:tel 23:31 (9:14). PRIJEDOR: Ran|elovi} (5 odbrana), [kori}, Stani} 6,

Dvorana Luke u Gra~anici. Gledalaca 800. Sudije: Zdenko Bo`i} i Borislav Stipac (Novi Travnik). Sedmerci: Gra~anica Index 6 (6), Izvi|a~ MI Grupa 10 (9). Isklju~enja: Gra~anica Index 6 minuta, Izvi|a~ MI Grupa 4. Rezultat: Gra~anica Index - Izvi|a~ MI Grupa 30:34 (12:16). GRA^ANICA INDEX: Hasi}, Ferhatbegovi} 1, Mehanovi}, Pura~, Bajramovi}, Pijetlovi} 6, Alibegovi} 4, Sara~evi}, Osmanhod`i} 2, Omerovi} (16 odbrana, 1 sedmerac), Ov~ina 7, Br|anovi} 2, Hurem 4, ]ehaji} 4, Morali}, Ahmeta{evi} (2 odbrane). Trener: Esad Suba{i}. IZVI\A^ MI GRUPA: Bumbak, B. Buri}, Mili~evi}, Malinovi}, Zelji} 3, Mati} 5, ^olak, Boras 11, Zadro 1, Bo{njak, Peri}, Ili} 1, D`eba 1, Lovrinovi} 5, Grui~i} 6, S. H. ^. Buri} 1. Trener: Silvio Ivandija.

Jedinstvo na plus 50
Dvorana „Milo{ Mrdi}“ u Trebinju. Gledalaca 100. Sudije: Asmir Kajan, T omislav Stapi}, Goran Prskalo (Mostar). Rezultat: Trebinje 03 - Jedinstvo BH Telecom 40:90 (6:16, 8:33, 10:28, 16:13). TREBINJE 03: Radovanovi} 4, Ratkovi}, Muratovi} 4, ]uk, Vukajlovi}, T. Buha, Peri{i} 4, Vico, Tomi} 21, Sko~aji} 7, V. Buha, M. Buha. Trener: Milorad Nada`din. JEDINSTVO BH TELECOM: Peri{a 17, Ali} 2, Gojkovi} 10, Dindi} 16, Suba{i}, Galu{i}, Todorovi}, @uni} 4, Z. Kova~evi} 15, E. Kova~evi} 3, Rahmanovi} 23, Trumi}. Trener: Goran Jur~enko. Ko{arka{ice Trebinja 03 na startu Prvenstva BiH pora`ene su od tuzlanskog Jedinstva BH Telecoma s ~ak 50 . poena razlike (40:50). M. P

NEDJELJA 24. 10. 2010.

16.55
NOGOMET, BHT 1

BHT1

FTV

OBN

HAYAT TV

PINK BH

20.55

DAMAR FAMILY

20.10

RANJENI ORAO

17.50

GUMUS

18.00

GLAM BLAM

20.00

FARMA

Premijer liga BiH: @eljezni~ar Sarajevo

20.00
MUZI^KI [OU, OBN

Rat bendova
Audicije za popularni {ou „Rat bendova“ su zavr{ene. Stru~ni `iri u svim ve}im gradovima regije izabrao je najbolje bendove, a oni su zatim pro{li i jo{ jednu finalnu audiciju u Sarajevu. Ostali su samo oni najbolji koji }e vam u narednim sedmicama omogu}iti da u`ivate u sjajnom rok zvuku.

06.55 Katastrofe: Uragan, strana dokumentarna serija, 3/4, r. 07.45 BHT vijesti 07.55 Formula 1: Velika nagrada Koreje, prijenos 09.45 BHT vijesti 09.50 Debate o debatama, program za mlade 10.40 TV Liberty 11.10 Duhovni mostovi, emisija o religiji 12.00 BHT vijesti 12.10 Euroimpuls, magazin, r. 12.40 Obalska stra`a, igrana serija, 6/61 13.25 Putevi zdravlja, magazin, r. 13.55 Formula 1: Velika nagrada Koreje, snimak 15.45 BHT vijesti 15.55 Smanji gas!, emisija o saobra}aju 16.25 Liga {ampiona u nogometu, magazin 16.55 Nogomet: Premijer liga BiH: @eljezni~ar - Sarajevo, prijenos 19.00 Dnevnik Sport Vrijeme 19.35 Retrovizor, muzi~ki program 20.05 Ljudi sa Medisona, igrana serija, 3/13 20.55 Damar Family: Nijaz i Selma Alispahi} 21.45 BHT vijesti 22.00 Global, emisija o zbivanjima u svijetu 22.30 BHT sport 23.00 Me|unarodni festival animiranog filma - Banja Luka 2010, hronika 23.15 Obalska stra`a, igrana serija, 6/61, r. 00.00 Ljudi sa Medisona, igrana serija, 3/13, r. 00.45 Damar Family: Nijaz i Selma Alispahi}, r. 01.35 Pregled programa za ponedjeljak

08.00 08.05 08.35 09.00

11.25 12.00 12.15 12.45 13.15 15.00 15.10 15.55 16.50 17.50 18.35 18.40 18.50 19.15 19.30 20.10 21.15 22.59 23.00 23.30 23.55 00.40 01.20

Vijesti Svakodnevnica: Moda Ram za sliku moje {kole ZIZ Crvene kapice, 4. epizoda Mali dirigent - Bosanski Karajan Mala princeza @elim biti kraljica, r. Kako to Tomica i prijatelji [kola za vampire Pingu, crtani film, 10. epizoda Mali lete}i medvjedi}i Sedmica, magazin iz kulture Dnevnik 1 Zelena panorama, program za agrar Dopunska nastava, 6. emisija, r. Moja super biv{a, ameri~ki igrani film Vijesti Melroce Place, igrana serija, 12. epizoda Beverly Hills 90210, igrana serija, 12. epizoda Bud Spencer: Dvostruka nevolja, italijanski igrani film Dnevnik, najava ^arli i Mimo, crtani film Mala princeza, crtani film Crvene kapice, crtana serija [oni i njegovo stado Dnevnik 2 Ranjeni orao, igrana serija, 6. epizoda Mala plja~ka vlaka, jugoslovenski igrani film Dnevnik, najava Paralele, vanjskopoliti~ki magazin Dnevnik 3 Melroce Place, igrana serija, 12. epizoda Beverly Hills 90210, igrana serija, 12. epizoda Pregled programa za ponedjeljak

08.30 Oggy i @ohari, crtani film 08.55 Johny Test, crtani film 09.20 Metajets, crtani film 09.45 Nimboli, crtani film 09.55 Nemojte {ta zamjeriti, humoristi~na emisija 10.25 Dejana Show: @ivot blizanaca, talk shof 11.15 Lonci i poklopci, kulinarski show 12.05 Gümüº, turska telenovela 13.35 Lanina vremenska prognoza 13.40 Gumus, turska telenovela 15.00 Gümüº, turska telenovela 16.40 Gümüº, turska telenovela 17.50 Gümüº, turska telenovela 18.50 Lanina vremenska prognoza 18.55 OBN Info 19.20 Gümüº, turska telenovela 20.00 Rat bendova, muzi~ki spektakl /live/ 22.00 Lanina vremenska prognoza 22.05 Arhiv srca: Gost: Jova Radovanovi} 22.50 Nemojte {ta zamjeriti, humoristi~na emisija 23.30 Rat bendova, muzi~ki spektakl (live)

07.00 Moj dom 07.30 Bumba i Pocojo, crtani filmovi 08.00 Hlapi}eve nove zgode, crtani film, 5. epizoda 08.25 Hlapi}eve nove zgode, crtani film, 7. epizoda 08.50 Graditelj Bob, crtani film, 30. epizoda 09.00 Ben 10: Alien force, crtani film, 12. epizoda r. 09.30 Talent Time, dje~iji show program 10.30 Ben 10: Alien force, crtani film, 13. epizoda 11.00 Speed racer, crtani film, 1. epizoda 11.25 Ninja kornja~e FF, crtani film 11.58 Biometeorolo{ka prognoza 12.00 Nebo nad Montanom, igrani film 14.30 1001 no}, igrana serija, 43, 44, 45, 46, 47. i 48. epizoda 17.58 Vremenska prognoza 18.00 Glam blam, zabavni program 18.40 Upoznajte [eherzadu i Onura, nagradna igra 19.00 Vijesti u 7, informativna emisija 19.27 Vremenska prognoza 19.29 Biometeorolo{ka prognoza 19.31 Sport 19.40 Nema vi{e: Zeko rek’o, informativni program 20.10 Tesna ko`a 3, igrani film 22.00 La`i prije poljupca, igrani film 00.00 Sport centar 00.05 Najbolja odbrana, igrani film

08.00 ^udovi{na ku}a, film 10.00 Farma, reality u`ivo 11.00 Birajte svoj hit, narodna muzika 12.00 Info top, informativni prog. 12.10 Gold express 14.00 Info top, informativni prog. 14.10 Goli pi{tolj, film 15.50 Gusto tv kulinarstvo 16.00 Info top, informativni prog. 16.10 Farma, reality u`ivo 17.00 Sve za ljubav 18.30 Info top, informativni prog. 18.55 Gusto tv kulinarstvo 19.00 Kursad`ije 20.00 Farma, reality show ulazak-izlazak 00.00 Olujna vremena, film

TV Alfa
07.00 08.11 09.00 09.15 10.30 10.40 11.40 12.40 12.30 12.40 13.15 13.33 14.30 14.35 15.30 15.35 16.30 16.35 17.30 17.40 18.40 19.00 20.15 21.00 21.40 Dje~iji program Muzika Crtani filmovi Jukebox Vijesti Film - repriza Muzika Poznati Vijesti Sponzorisani program Sponzorisani program Muzika i EPP Vijesti Muzika i EPP Vijesti Muzika i EPP Vijesti Jukebox Vijesti Na tragu prirode Centralna informativna emisija Jukebox Emisija Liberti Jukebox Za svaku bolest trava raste

22.15 Muzika i EPP 23.00 Dnevnik 1, repriza 24.00 Jukebox

TV TK
18.15 Za svaku bolest trava raste, obrazovni program 18.30 Paso{ za Ju`nu Afriku, zabavni program 19.00 Dnevnik RTV TK 19.35 Dje~iji program 20.05 Gdje je nastalo, strani dokumentarni program 20.50 Vremenska prognoza

14.30 15.35 16.15 17.15 18.05 18.30 18.50

Love calculator Tele sop Zodex Vikend caffe @eljoteka Crtani film Nedjelja - inf. emisija Portal

21.50 11. kolo Prve nogometne lige FBiH: Ora{je - Bosna, snimak

20.00 Info IC 20.20 Svi vole Rejmonda, serija 21.00 Proces i kazna, film

MTV Igman
18.45 Vrijeme je za pri~u - dje~iji program 18.50 Razni oblici - dje~iji program 19.00 Muzi~ki program 19.20 Ezan za jaciju namaz 19.30 Ilahije i kaside 20.15 The Final Legacy - serija o Muhammedu a.s. 21.00 Ilahije i kaside 21.30 U~enje Kur’ana 22.00 Lokalni info 22.30 Music box SMS (kontakt SMS)

HIT
15.00 Hit nedjeljom (nedeljno popodne) 18.20 Film 20.10 Dobro ti ve~e 21.00 Pri~am ti pri~u

TV KISS
18.10 Tjednik, info magazin, r. 19.30 HRT Dnevnik 20.10 Kre{evo: Sajam minerala, rep. 20.50 Vinoteka, emisija 21.30 Adventura Rakela, I emisija

TV Zenica
17.00 Dokumentarni program: Osvaja~i, r. 18.00 Autoshop 19.00 Dokumentarni program 20.00 Selu u pohode

TV Jasmin
19.30 20.30 21.00 22.00 SMS spotovi TV Sahar/vijesti Pozori{na predstava SMS spotovi

BN
15.45 19.30 20.05 21.00 21.30 22.20 Nedjeljno popodne Monitor Preljubnici Pazi mogu}e je Luda ku}a Doma}i film: Str{ljen

TV Gora`de
18.00 Turizam plus 19.00 Dnevnik Muzi~ki program 20.00 Aktuelno 20.30 Igrani film

TV USK
15.25 Hronika Kraji{kih gradova, inf. program, r. 16.05 Top Shop 16.10 Pet godina Balkana: To{e i Kru{evac 16.30 Nedjeljom zajedno 19.00 Dnevnik 1 TVUSK 19.30 Muzi~ki program 20.05 Time Out, program za mlade

TV OSM
09.30 09.55 10.55 11.00 12.00 12.20 13.15 13.25 14.10 14.25 Portal, Game zone Hrana i vino TV vita shop Kviz Pal~i}i - dje~iji program Scena Crtice iz `ivota TV shop TV vita shop Tele shop - Bioklinika

HTV Oskar C
20.10 Tesna ko`a 3, igrani film 22.00 La`i prije poljupca, igrani film 00.00 Sport centar

TV Bugojno
16.30 Crno-bijeli svijet, omladinska emisija 17.00 Sedmi~ni informator, r. 17.25 Autoshop, r. 18.05 Na{a realnost, r. 19.40 Nema vi{e Zeko reko - informativni program 20.10 Tesna ko`a 3, igrani film 22.00 La`i prije poljupca, igrani film 00.00 Sport centar

TV HEMA
15.00 16.00 17.00 19.00 Izaberi zdravlje, r. City light - repriza Obmana, igrani film, r. TV ZEHRA - emisija za `enu i porodicu 20.00 Doku. program - repriza 21.00 Religija u slu`bi `ivota, r. 22.00 Pregled sedmice - informativni program

TV Visoko
18.45 19.30 20.05 20.30 20.55 Turizam plus r. Dnevnik FTV Sje}anja Aktuelnosti Na{a realnost

TV Kakanj
15.30 16.00 17.30 18.00 19.30 Svi vole Rejmonda, serija OK Kakanj - OK Domaljevac Pri~e iz BiH Svakodnevnica Dnevnik FTV

TV Cazin
Program TV OBN

SATELITSKI TV PROGRAM
RTS Eurosport Eurosport 2 Sportklub National G. MTV Adria RTL PRO 7

23.00
FILM, PRO7

16.03

VRIJEME JE ...

22.15 T. ADAMEK - M. GRANT

21.00

TENIS

17.00 MANCHESTER CITY - ARSENAL

22.00

ISTRA@IVANJE ...

20.30 THE HARD TIMES ...

22.00

SPIEGEL TV

20.15

HARI POTER ...

16.00 Vijesti 16.03 Vrijeme je za bebe 16.40 Popuna 17.00 Rokovnik 17.30 Muzi~ki program 18.27 Sasvim prirodno 19.00 Slagalica 19.30 Dnevnik 20.05 Selo gori, a baba se ~e{lja 21.05 Jelen top deset

17.00 Tenis: Grand Slam Turnir Australija Open 18.00 Tenis: Grand Slam Turnir 19.00 Tenis: Grand Slam Turnir Us Open 20.00 Spidvej 21.00 Spidvej 22.00 Motorsportovi 22.15 Boks: T. Adamek - M. Grant

14.30 Fudbal: Monchengladbach - Verder Bremen 15.30 Fudbal: Dortmund - Hoffenheim 17.30 Fudbal: Bajer Leverkuzen Mainz 19.30 Fudbal 20.30 Vijesti 21.00 Tenis: WTA Turnir Moskva 22.30 3 Martinele Karambol

16.30 Managers Press Conference Manchester City and Arsenal 17.00 U`ivo: Premier League: Manchester City Arsenal 19.15 U`ivo: Portugalska liga: Sporting Rio Ave

16.00 Povijesne tajne 17.00 Nacisti~ki spomenari 18.00 Tvornica za bijeg 19.00 Anti~ke megastrukture 20.00 Iz prve ruke 21.00 LSD: Put u pakao? 22.00 Istra`ivanje planeta Zemlja 23.00 Iz prve ruke

16.30 Brand New 17.00 Spotlight 17.10 Just See MTV 17.20 Ukus poznatih 17.50 3 From 1 18.00 Doma}ica 19.40 Just See MTV 20.00 MTV Take Over Best Adria Act 20.30 The Hard Times Of Rj Berger 21.00 Buried Life 21.20 Ema’s 2010

16.45 Rahova {kola ugostiteljstva 17.35 RTL isje~ak iz Biblije 17.45 Exclusiv 18.45 RTL aktuelnosti 19.05 U potrazi za k}erkom 20.15 Transporter, film 22.00 Spiegel TV 22.45 Velika reporta`a 23.15 An|eo za ulicu

17.05 Futurama 18.00 Vijesti 18.10 Simpsonovi 19.10 Galileo 20.15 Hari Poter i red Feniksa, film 23.00 Zavjet {utnje, film

Zavjet {utnje
Za studente Spenser akademije sinovi Ipsvi~ su najzlo~estiji de~ki u kampusu. No to nije jedina poveznica koja ujedinjuje ova ~etiri momka. Oni zajedno dijele tajnu, jer su potomci 300 godina starog dru{tva vje{tica iz 17. stolje}a. Nova ku{nja za ova ~etiri studenta dolazi kada se iznenada pojavi peti potomak koji zaprijeti da }e ubiti njihove voljene. Uloge: Stiven Strejt, Lora Remzi, Sebastijan Sten Reditelj: Reni Harlin

NEDJELJA 24. 10. 2010.
RTRS HRT 1 HRT 2 Nova TV

[APAT ZVIJEZDA
Priprema: Hedija MEHMEDI]
Ljubav: Imate razloga za zadovoljstvo. Vlada harmonija u vezi, a u odnos sa partnerom ulaze novi kvaliteti. 21. III - 20. IV Posao: Napokon, imate pravu priliku da odahnete. Svoj talenat i energiju usmjeravate u `eljenom pravcu. Zdravlje: Energija se obnavlja.
OVAN
RED CARPET

22.20

DOKTOR @IVAGO

20.10

1 PROTIV 100

22.10

POSEBNI DODACI

23.10

08.15 Snop Mala tv 09.00 Nodi, crtana serija 09.25 Medo Rupert, crtana serija 09.45 Tomica i prijatelji, crtana serija 10.00 Rimske misterije, program za djecu 10.30 Miniskule, program za djecu 10.35 Moja {pijunska porodica, serija za djecu 11.00 Kvizolog, kviz za djecu 12.00 Dnevnik 1 12.20 Ognji{ta - Me{trovac i ^elebi}i, dokumentarni program 12.40 [arene ka`e 12.45 Sviraj ne{to narodno, muzi~ka emisija 13.10 Pri~e o pjesmama, Haljinica boje lila 13.35 Moj biznis, obrazovni rijaliti {ou, repriza 14.35 Ranjeni orao, serija 15.35 Crna guja, serija 16.10 Robin Hud, serija 17.00 Vijesti 17.10 [iz, zabavni magazin 18.00 TNT, serija za mlade 18.45 Uz Me|unarodni festival animiranog filma „Banja Luka 2010.“, Samo}a (Iran), crtani film 18.55 Uz dan UN - Intervju sa Butrosom Galijem, biv{im sekretarom UN 19.30 Dnevnik 2 20.02 Sport 20.10 Divlji vetar, film 21.50 Zelena, zelena trava, serija 22.20 Doktor @ivago, serija 23.10 Dnevnik 3 23.30 Vremenska prognoza 23.35 Me|unarodni festival animiranog filma „Banja Luka 2010.“, hronika 23.55 Sportski pregled 00.25 Magazin Lige {ampiona 00.50 Crna guja, serija 01.25 [IZ - zabavni magazin

10.00 Vijesti 10.05 Vrijeme danas 10.10 Lewis 4, mini-serija (88’59“) (1/4)* 11.40 Manjinski MOZAIK: Portret Vladimira Apostolskog 11.55 Pastel, emisija pod pokroviteljstvom 12.00 Dnevnik 12.11 Sport 12.13 Vrijeme 12.15 Minuta zdravlja iz Dietpharma, emisija pod pokroviteljstvom 12.16 100% hrvatsko, emisija pod pokroviteljstvom 12.23 Plodovi zemlje 13.13 100% hrvatsko, emisija pod pokroviteljstvom 13.20 Split: More 13.50 @ivjeti zdravije, emisija pod pokroviteljstvom 14.00 Nedjeljom u dva 15.05 Mir i dobro 15.35 Vijesti 15.40 Vrijeme sutra 15.45 Neshva}en, mini-serija* 17.40 Lijepom na{om: Subotica (2.)(60’40“) 18.45 Globalno sijelo 19.15 LOTO 6/45 19.20 Minuta zdravlja iz Dietpharma, emisija pod pokroviteljstvom 19.30 Dnevnik 19.56 Sport 20.01 Vrijeme 20.10 1 protiv 100, kviz* 21.05 Stipe u gostima 3, TV serija (36’17“) (6/20)* 21.45 Ljubavni `ivot domobrana, hrvatski film (85’25“)* 23.15 Vijesti 23.30 Vijesti iz kulture 23.40 Od danas do sutra, francuski film (12)* 01.50 Senzacionalna vijest, britansko-ameri~ki film (12) (96’)* 03.25 Lijepom na{om: Subotica (2.) (R) 04.25 Globalno sijelo (R) 04.55 Plodovi zemlje

07.00 Panorame turisti~kih sredi{ta Hrvatske 07.40 Najava programa 07.50 Yeongam: F1 za Veliku nagradu Ju`ne Koreje, prijenos 09.50 Sölden: Svjetski skija{ki kup - veleslalom (M), prijenos 1. vo`nje* 10.50 Portret crkve i mjesta 11.00 Dubranec: Misa, prijenos (nije kod.na sat.) 12.00 Biblija 12.10 Opera box (R) 12.50 Sölden: Svjetski skija{ki kup veleslalom (M), prijenos 2. vo`nje* 13.55 Rukomet, LP (@): Zvezda - Podravka, prijenos* 15.30 Magazin LP 15.55 Gimnastika, SP - snimka* 17.00 Olimp - sportska emisija 17.30 Hokej na ledu, EBEL liga: Medve{~ak Jesenice, prijenos 20.00 Ve~eras... 20.05 Dan poslije, ameri~ki film (122’)* 22.10 Posebni dodaci: Danis Tanovi}, emisija o filmu 22.45 Filmski butik: Pod vulkanom, ameri~ko-meksi~ki film (12) (108’)* 00.35 Gara`a: NAN deSKA i Gin Cooler 01.05 Kraj programa

07.00 Frikovi, serija (8/16) 07.45 Brza blagajna, serija (4/8) 08.15 Dora istra`uje, crtana serija (56/64) 08.40 Timmy Time, crtana serija (12/52) 08.55 Winx, crtana serija (12/52) 09.20 Chuggington, crtana serija (14/52) 09.35 Ben 10: Alien Force, crtana serija (18/26) 10.00 Kinder surprise memori kviz 10.15 Automotiv, auto-moto magazin 10.45 Magazin Lige prvaka 11.15 Novac, business magazin 11.45 Heroji, serija (15-16/26) 13.45 Bingo, igrani film 15.30 Specijalni specijalci, igrani film 17.00 Vijesti Nove TV 17.10 Specijalni specijalci, igrani film - nastavak 17.30 Supertalent, show 19.15 Dnevnik Nove TV 20.05 Periferija city, serija (6/16) 21.05 Mrak komadi, igrani film 23.10 Red Carpet, showbiz magazin (15)* 01.00 Alfie, igrani film (12)* 02.45 Pla}eni ubojica, igrani film (12)* 04.15 Red Carpet , showbiz magazin (15)* 05.00 Kraj programa

Ljubav: Voljena osoba ima veoma mnogo razumijevanja i strpljenja sa vama. Uzvratite i vi 21.IV - 22.V ljubavlju. Posao: Poslovni ritam je prihvatljiv, a vi zadovoljni rezultatima i unutra{njim ispunjenjem koje vas obuzima. Zdravlje: Mogu} je osje}aj malaksalosti. Ljubav: U jednom trenutku, u~init }e vam se da vas posebno zanima jedna osoba. Sre}om, znate da to nije to... 23.V - 22.VI Posao: Dan je kao stvoren za dovr{avanje zaostalih obaveza. Naravno, i za nove, plodonosne projekte. Zdravlje: Blagi pad vitalnosti.
BLIZANCI

BIK

Ljubav: Osje}ate potrebu da oplemenite i osvje`ite ljubavni `ivot. Mogu}e je i obnavljanje starih emocija. 23.VI - 22.VII Posao: Niste ba{ najzadovoljniji odnosom s autoritetima ili uvjetima rada. Mogu}a je neo~ekivana promjena. Zdravlje: Prili~no ste napeti.
RAK

Ljubav: Zazirete od nove veze, a prilika za to je ba{ mnogo. Skloniji ste provjerenim, uhoda23.VII - 22.VIII nim „shemama“. Posao: Otvorena su vam vrata napretka i uspjeha. Zapravo, mnogo toga zavisi i od va{e upornosti i ambicija. Zdravlje: Ispunjeni ste velikom energijom. Ljubav: Pomalo sumnjate u svoje ili partnerove emocije. U ljubavi nema mjesta osje}aju manje vrijednosti. 23.VIII - 22.IX Posao: Morate ulo`iti vi{e napora i discipline kako biste obavili planirano. Kao da `elite di}i ruke od svega. Zdravlje: [to manje se uzrujavajte.
DJEVICA

LAV

Ljubav: Ljubav vam postaje najva`nija. Va{e pona{anje je nepredvidivo, iznena|ujete i partnera i sebe. 23.IX - 22.X Posao: Prili~no ste izazvani spletkama ili laktaro{kim pona{anjem nekih kolega. Ne podlije`ite provokacijama. Zdravlje: Sve je kako po`eljeti mo`ete.
VAGA [KORPIJA Ljubav: U`ivate u dru{tvu prijatelja i drage

20.05
SERIJA, BHT1

Ljudi sa Medisona
Obavezni prekovremeni sastanci su posljednji poku{aji pisaca da prevazi|u besane no}i. Rod`er odbija zabavu, D`oan i Greg organizuju vlastitu, dok }e Sali imati neo~ekivani susret.

00.00 Olujna vremena
Privatna detektivka je anga`ovana na slu~aju nestale osobe. Zadatak je da se prona|e aristokrata - Italijan. Ubrzo otkriva da je rije~ o zavjeri, ubistvu i drogi. Uloge: Sibil [epard, Robert Beltran, Roj Tjens Reditelj: D`ejms Ki~

osobe. Sve je, na kraju dana, za~injeno lijepim trenucima udvoje... Posao: Da biste uspjeli u svim svojim ambicioznim planovima, morate se vi{e skoncentrirati na posao. Zdravlje: Organizam se, iz izvjesnog razloga, „buni“.
23.X - 22.XI

STRIJELAC Ljubav: Odnos sa partnerom ne zadovoljava

va{u potrebu za ljubavlju. Ipak, ne tra`ite nje`nost negdje drugo. Posao: Dan iskoristiti za dovr{avanje zaostalih obaveza. Tek onda razmi{ljajte o ne~em novom. Zdravlje: Osjetljivi ste na hladno}u.
23.XI-22.XII

FILM, PINK BH

Ljubav: Osje}ate da se ne{to sa voljenom osobom doga|a, ali ne znate ta~no {ta. Dovoljno je da pitate... 23.XII-21.I Posao: Nastojite biti {to uspje{niji. Reagirate racionalno, uspje{no savladavate nervozu ili previ{e obaveza. Zdravlje: Mogu}a je kostobolja.
JARAC VODOLIJA Ljubav: Nemojte komplicirati `ivot ni sebi, ni

Arhiv srca

22.05
EMISIJA, OBN

16.50 Bud Spencer: Dvostruka nevolja FILM, FTV
Agencija koja se bavi iznajmljivanjem „zamjena“ unajmi saksofonistu i surfera kako bi zauzeli mjesta dvojice uglednih gospodina koji moraju biti na 2 mjesta u isto vrijeme. Ono {to }e uslijediti dovest }e do ludila sve one koji se na|u u njihovoj blizini. Uloge: Bad Spenser, Terens Hil, Ejpril Claf Reditelj: Enco Barboni

Gost emisije „Arhiv srca“ je Jova Radovanovi}, frontmen nezaboravnog orkestra „Sedmorica mladih“. Radovanovi} ve} vi{e od pola vijeka uveseljava ljude specifi~nim humorom i odli~nim muzi~kim interpretacijama. Oni koji ga ne poznaju misle kako na sceni sve radi spontano i tek tada smi{lja dosjetke. Jova je veliki profesionalac, koji ve} u scenariju predvidi svaku sitnicu, a pritom je prirodno duhovit ~ovjek, pa sve li~i na najneposrednije neobavezno dru`enje drugara...

osobi koju volite. Kao da predugo oklijevate u va`noj situaciji. Posao: Ne po~injite ni{ta novo, prije nego {to zavr{ite ve} preuzete poslove. Sami sebi gomilate obaveze. Zdravlje: Dan bez pote{ko}a.
22.I-19.II

Ljubav: Svoj emotivni `ivot gledate na sasvim nov na~in. Postajete sve „mek{i“ prema partnerovim prohtjevima. 20.II-2O.III Posao: Potrudite se vi{e nego obi~no. Iskoristiti {anse koje vam nude maksimum u okviru profesije. Zdravlje: @iv~ana napetost popu{ta.
RIBE

Dnevni avaz
Prvi broj „Avaza“ od{tampan je 15.9. 1993. Bosanskohercegova~ki politi~ki dnevnik; Izdava~: "avaz-roto press" Glavni i odgovorni urednik: Sead Numanovi} Ure|uje redakcijski kolegij: zamjenik glavnog urednika Indira ]ati}, pomo}nik glavnog urednika Fadil Mandal, DESK Muriz ^engi}, Globus Svjetlana Salom, Biznis Ismar [migalovi}, Crna hronika Re{ad Ljubovi}, Sport Oleg Lokmiæ, Kultura Anila Gajevi}, Sarajevski kanton Mladen Daki}, Dopisni~ka

mre`a Fatma Tihi}, Sveznadar Zrinka Ili}, RTV Extra Aleksandar Toma{evi}, Panorama D`enana Burek, Prilozi Miodrag Ili}, no}ni urednik Sead Hasovi}, Oglasi Izet Dropi} DTP: Damir Hasanovi} Grafi~ki urednici: Jadranka Le{i}, Jasmin Dautbegovi} Menad`ment “avaz-roto press”: Sanja Isanovi}, direktor Dru{tva DTP: Studio "avaz-roto press" [tampa: GIK “OKO” d.d Sarajevo, D`emala Bijedi}a 185, tel: 033/455-333. TELEFONI: Generalni direktor: 281- 391, glavni i odgovorni urednik: 281- 490, Unutra{nja rubrika: 281- 388,

281- 398 i 281- 411, Panorame i dopisni~ka mre`a: 281- 409, Sarajevska hronika: 281-380, 281- 419 i 281-442, Crna hronika: 281413, RTV extra: 281- 421, Kultura: 281-355, Sportska : 281- 417 i 281-418, Fax: 281- 406, e-mail: sportska@avaz.ba , DTP: 281-424, e-mail: redakcija@avaz.ba, modem: 281- 412, faxovi: 281- 414 i 281- 415, Marketing: 281- 356, Fax: 281-441, e-mail:marketing@avaz.ba, Oglasna: 281-717, 281-718, Fax: 281-412, e-mail: umrlice@avaz.ba, Plasman i prodaja: 281-364, Finansije: 281- 357. DOPISNI[TVA: ZENICA: Marjanovi}a put bb (zgrada Jabuka), 032/424-440, tel/fax: 424-441; TUZLA: Turalibegova 22 (poslovnozanatski centar Korzo-pasa`), tel: 035/ 257-277 i 257-477; BR^KO: Bosne srebrene br. 3 (Kvadrant), tel: 049/215-648, BIHA]: Biha}kih

branilaca br. 2, tel: 037/310-363; MOSTAR: Husnije Repca bb, tel: 036/558-891; tel/fax: 036/558-890; GRA^ANICA: Ahmed pa{e Budimlije br. 23 (zgrada Ozrenka), tel: 035/706-043; TRAVNIK: @itarnica F Travnik, tel: 030/512-718, BANJA LUKA: Ekvator tr`ni centar, ulica Kralja Petra Prvog Kara|or|evi}a b.b.tel: 051/215-885, 215-887; GORA@DE: [ukrije Kukavice 12, tel: 038/222-251; BIJELJINA: Me{e Selimovi}a 2, tel: 055/209-753 Adresa: Te{anjska 24 a List je upisan u evidenciju javnih glasila u Ministarstvu obrazovanja, nauke, kulture, sporta i informiranja RBiH pod brojem 529 od 28. 9. 1995. god. u skladu sa Zakonom o javnom informiranju. PDV ID BR. 200934630002. CIJENA: 1 KM

TOP VIJESTI

LJUDI I DOGA\AJI
(Foto: AFP)

Rusija: Opozicionari `ele promjene

Tra`ili ostavku Vladimira Putina
MOSKVA - Skoro 300 pristalica opozicije okupilo se ju~er u centru Moskve na odobrenim demonstracijama kako bi zatra`ilo ostavku premijera Vladimira Putina i raspu{tanje parlamenta. Tri aktivista opozicionog pokreta „Front ljevice“ su uhap{ena, izjavio je lider te formacije Sergej Udalcov, na kojeg se poziva Interfax. Policija u Moskvi saop}ila je za Ria Novosti da nije bilo hap{enja. Moskovske vlasti uglavnom ne dozvoljavaju demonstracije opozicije.

Lima: Zagrijavanje uo~i hladne zime

Brazilska manekenka predstavila novu kolekciju „Victoria’s Secreta“

LIMA U SEKSI RUBLJU
Vrijednost unikatnog grudnjaka procjenjuje se izme|u dva i tri miliona ameri~kih dolara
LOS AN\ELES - Nakon Kendis Svenpul (Candice Swanepoel), nova poslastica iz „Victoria’s Secreta“ stigla je u obliku supermodela Adrijane Lime (Adriana). Me|u seksi donjim rubljem koje je Lima odjenula na snimanju nove kolekcije, na{ao se i prije nekoliko dana slu`beno predstavljeni dijamantni grudnjak, koji je specijalno za „Victoria’s Secret“ dizajnirao „Damiani“. Vrijednost unikatnog grudnjaka, koji }e 29-godi{nja brazilska ljepotica nositi i na idu}oj reviji „Victoria’s Secreta“, procjenjuje se na izme|u dva i tri miliona ameri~kih dolara. Grudnjak „Bombshell Fantasy“ na sebi ima 3.000 bijelih dijamanata, svijetloplavih safira i topaza, a {est osoba je na njegovu izradu potro{ilo ~ak 1.500 sati rada. Mediji komentiraju da su iz „Victoria’s Secreta“ svjesni kakva se hladna zima o~ekuje pa su unaprijed po~eli zagrijavati brojne fanove ovih ljepotica, prenose internet-portali.
Malme: Istra`uje se 15 slu~ajeva

Ubica napadao imigrante
MALME - [vedska policija strahuje da iza iznenadnih oru`anih napada motiviranih rasnim pitanjima stoji usamljeni naoru`ani ubica. Detektivi istra`uju 15 slu~ajeva oru`anih napada tokom protekle godine, ~ije su mete bili imigranti, u atmosferi sve ve}ih tenzija zbog imigracije u ovoj zemlji. Na izborima u septembru u parlamentu je mjesto osvojilo 20 ~lanova partije krajnje desnice, koja je protiv imigracije.

Tra`e referendum o ~lanstvu Turske
BE^ - Nekoliko desni~arskih partija Evrope najavilO je nakon sastanka u Be~u da }e tra`iti evropski referendum protiv ~lanstva Turske u Evropskoj uniji, javlja DPA. Lider Slobodarske partije Austrije (FPO) HajncKristijan [trahe (Heinz-Christian Strache) rekao je da je glavna tema dvodnevnog sastanka u Be~u s kolegama iz drugih desni~arskih partija Belgije, Slova~ke, Italije, Danske i [vedske bila „situacija u EU nakon Lisabonskog sporazuma“. [trahe je upozorio da }e Evropa krenuti „dramati~no pogre{nim putem“ ako EU primi „neevropske zemlje“. - To }e biti kraj EU. To }e biti po~etak evropsko-azijsko-afri~ke unije, koja je potpuno u suprotnosti s evropskim mirovnim projektom i, prema tome, ne smije se dopustiti da se tako ne{to dogodi - rekao je [trahe.

Iskosa

Udaje se za samu sebe
Mjesto susreta premijera Hrvatske i Slovenije

Kosor i Pahor se izljubili
ZAGREB - Premijerka Hrvatske Jadranka Kosor sastala se ju~er sa svojim slovenskim kolegom Borutom Pahorom iznad Opatije, u Lovranskoj Dragi. Dvoje premijera ve} se tradicionalno izljubilo prilikom susreta, a potom su nekoliko trenutaka u`ivali u pogledu prema otocima, javili su hrvatski mediji. U zajedni~kom obra}anju javnosti nakon sastanka Kosor i Pahor pohvalili su svoje dosada{nje susrete i popravljanje odnosa me|u dr`avama. Dvoje premijera dogovorilo je zajedni~ki nastup na EXPO-u 2012. godine, a dogovoreno je i formiranje zajedni~ke grupe koja bi osmi{ljavala zajedni~ki nastup dvije zemlje na tre}im tr`i{tima. Pahor je nakon sastanka pozvao hrvatske gra|ane da ovu zimu provedu na slovenskim skijali{tima, barem u onoj mjeri u kojoj su Slovenci ljetovali na Jadranu.

TAJPEJ - Tajvanka ^en Vei Jih odlu~ila je da se uda za samu sebe, jer kako tvrdi, u njenoj zemlji nema dovoljno potencijalnih udvara~a, prenosi britanski „Telegraph“. Vei Jih unajmila je salu za vjen~anje za svojih 30 prijatelja, napravila set fotografija u bijeloj vjen~anici i sa~inila plan ceremonije, koja }e biti odr`ana narednog mjeseca u Tajpeju. Nakon vjen~anja, oti}i }e na medeni mjesec u Australiju.

[trahe: Protiv prijema „neevropskih zemalja“