U PR 51

D masinskih elemen
ikon kciia
kompjuter
biblioteka
izdavClc:
"Kompjuter biblioteka"
Viadana Sicevica 19,
32000 Cacak
tel: 032/320-140,
232-322, 011/309-69-66
fax: 032/232-322
Tekuci racuni:
155-847-88
205-8174-10
E-mail:
kombib@EUnet.yu -
Internet:
www.kombib.co.yu
Urednik:
Mihailo J. Solajic
Za izdavaca, direkfor:
Mihailo J. Solqjic
Recenzenf:
Milosav OgnjarlOvic
Spasoje Grujin
Vasja Bojkovic
lektor:
Steluca Mulic
Slog i dizajn:
Dusko Letic,
Jovan Caran
Znak Kompjufer
biblioteke:
Milos Milosavljevic
Stampa:
"Svetlost" Cacak
Godina izdanja:
2004.
Izdanje:
Prvo
ISBN
8 6 ~ 7310-298-7
CAD masinskih elemenata i konstrukcija - U praksi
Dr. Dusko Letic
Sva prava zadrzana. Nije dozvoljeno da ni jedandeo ove
knjige bude reprodukovan iii snirnljen na bilo koji naCin iIi
bilo kojim sredstvom, elektronskim Hi mehanickim,
ukljucujuCi fotokopiranje, snimanje iii drugi sistem
presnimavanja informacija, bez dozvole izdavaca.
Kompjuter biblioteka, Copyright 2004
Dusko Letic
CAD MASINSKIH ELEMENATA
I KONSTRUKCIJA
Ogledi u AutoCAD Mech
Primena standarda JUS, ISO i DIN
Osnovi CAD/CAE tehnologije
Upotreba biblioteke MASTEL
Konstruisanje mehanizama
Otpornost materijala
ieal
Poseban udzbenik napisan kao prefiks ovoj materiji jeste Graficke komunikacije u
inienjerskom projektovanju [25]. Nastojanja za brzim i pravilnim obrazovanjem
pripreme i korisnika i instruktora. U tom smislu, pored·
metode na CD-u odnose se na pripremljene prototip modele
mas1I1sklh de!ova 1 sklopova koji su zavrseni u toj meri u fajlovima, da sam korisnik
moze startovati sa ucenjem od njih, vaden algoritmima preporucenim u knjizi i
interaktivnim obavestenjima koje nudi programski paket, bilo dijalozima iIi putem
komandne linije. Obrazovanje iz pojedinih pog!avlja (lekcija) pocinje od pripremljenih
prototip fajlova smestenih u omotnici PROTOTIP. Ovaj nacin se moze prihvatiti kao
efikasan jer pruza sigurnost korisniku da neee pogresiti. U slucaju da se to ne ostvari,
gotova resenja su snimljena u odredisnim fajlovima koji se nalaze u omotnici
KONSTRUKCIJE. Prva radna sesija "prolazak kroz algoritam" svakako ee trajati, zavisno
od tematske jedinice, nekoliko desetina minuta. U sledeCim ponavljanjima ocekuje se
eksponencijalni pad potrebe za vremenom obrazovanja iz predmetne teme ..
Poznato je da je prilikom konstruisanja upotreba standardnih masinskih delova
veoma velika. Nacionalni i interni standardi su glavni oslonci konstruktorskih aktivnosti
u svakoj kompaniji. Pojavom MASTEL-a (PMO Beograd), Srbija i Crna Gora je uvrseena
medu nekoliko desetina zemalja sa kompjuterskom bazom podataka standardnih
masinskih elemenata. MASTEL je graficka biblioteka sa preko 65000 standardnih
masinskih e!emenata koji su uskladeni sa nacionalnim standardom. Elementi iz biblioteke
se mogu koristiti kao trodimenzionalni modeli iIi dvodimenzionalni crtezi. Svi e!ementi
su snabdeveni osnovnim atributima: naziv, standard, velicina, ident-broj koji se
automatski postavljaju u sastavnicu tehnickog dokumenta. Biblioteka se moze po potrebi
ograniciti iIi prosiriti u skladu sa internim standardom preduzeea. MASTEL ee pomoCi
konstruktoru da usavrsi i ubrza proces projektovanja i konstruisanja ili odriavanja, da
smanji troskove i skrati vreme potrebno za odziv na zahteve trzista. Konstruktori
masinskih delova i sklopova dobili su osnov za formiranje sopstvenih digitalnih kataloO"a
proizvoda. MASTEL biblioteka sadrzi i podatke 0 celicima i nekim obojenim metali:a.
Za rad sa MASTEL bibliotekom neophodan je program AutoCAD Mechanical Desktop
Power Pack. Upotreba biblioteke je potpuno transparentna i ne razlikuje. se od upotrebe
clrugIh . standarda (DIN, ISO, GOST, ANSI, ANFOR, JIS, GB ... ) U okviru programa
Mechanical Desktop Power Pack u skladu sa metodama konceptualnogprojektovanja j
reverzibilnog inzenjeringa.
* * * * *
Autor se sa posebnim zadovoljstvom zahvaljuje dr Milosavu Ognjanovieu, red.
Masinskog fakulteta u Beogradu, dr Spasoji Grujinu, vanr. prof. Tehnickog
rakulteta "MIhaJIo Pupm" u Zrenjaninu i Vasji Bojanieu, dip!. inz. rac. iz Beograda na
savesno izvrsenoj recenziji. Autor se, takade, zahvaljuje Steluci Mulie, dip!. filologu _
lektoru, Dr Eriki Tobolki prof. engleskog jezika i Eleonori Desnici, dip!. inz. mas. na
kori.sni
I11
sugestijama vpri. ukupnoj redakciji ovog udzbenika. Posebnu zahvalnost dugujem
1l1StJtucIJama PMO lllzellJenngu 1Z Beograda - proizvadacu MASTEL-a i OSA inzenjerinO"u
iz Beograda na podrsci pri pisanju udzbenika i popularizaciji AutoCAD Mechanical-a. 0
21. novembar 2003. god. Zrenjanin.
Autor
Predgovor
Knjiga CAD masinskih elemenata i kOllstrukcija pisana je za potrebe nastave
Visokih tehnickih skola masinske orijentacije iIi drugih strucnih skola, kao i sa namerom
da se njena materija koristi u realnim uslovima konstruisanja i inzenjerske simulacije u
masinstvu. Najvazniji elementi CA konstruisanja u masinstvu izvedeni su u kratkom i
pregJednom obliku, prilagodeni ciljevima obrazovanja i prakse masinske struke.
U knjizi se jednostavno na algoritamskim osnovama objasnjava efikasan naCin
konstruisanja u masinstvu uz koriseenje masinskih delova definisanih standardima JUS,
ISO, DIN i ANSI. San inzenjera projektanta i konstruktora jeste da na radnom mestu ima
sve sto mu je potrebno za ovaj slozeni inventivni posao. Konstruktorima je danas
dostupno niz prakticnih i teorijskih podataka u elektronskom obliku, bez potrebe da
mnogo koriste knjige, prirucnike, tablice i s1. To se posebno odnosi na standardne delove
i svojstva masinskih materijala. Posredstvom Mechanical Desktop Power Pack, odnosno
AutoCAD Mechanical Power Pack kao njegovog dela ukljucujuCi domaeu bazu podataka 0
masinskim elementima i odredenim metalnim materijalima, sa racunarskom bazom
podataka u vidu MASTEL-a (MAsinski STandardni ELementi) ovaj cilj inzenjera i
tehnicara se itekako moze ostvariti. Govoriti 0 masinskim elementima i konstruisanju
iziskivalo bi pisanje visetomnog obima knjiga. Ovaj problem bi se u tom slucaju
multiplicirao jer je potrebno, pored klasicne metodologije konstruisanja objasniti i njenu
integraciju sa adekvatnim racunarskim metodama. Iz tih razloga, u konceptu knjige, data
. su odabrana poglavlja, tj. ogledi iz pojedinih podrucja 2D konstruisanja (putem crtanja) i
proracuna komponovanih delova, bez pretenzija na opsirnost. Slrucno podrucje ove
koncepcije, i u klasicnom i u kompjuterskom pristupu, stalno se prosiruje novim
saznanjima i ryzultatima racunarske tehnologije. Zbog toga se mogu u okviru prvog
nivoa obrazovanja obraditi sarno bitna podrucja orijentisana prema samim ciljevima plana
i programa zastupljenim u pojedinim predmetima obrazovanja. Prica, svakako, nije
zavrsena jer pravo konstruisanje podrazumena modeliranje trodimenzionalnih objekata i
njihovu analizu pre izrade i eksploatacije, sto je tema reference u pripremi. Mnoge
interesantne teme nisu obradene u knjizi i korisniku programskog paketa Mechanical
Desktop ostaje svojevrsni istazivacki rad na ispitivanju moguenosti ovog visoko
sofisticiranog CAD/CAE programskog paketa. Dalja izgradnja tih saznanja mora se izvesti
u prakticnim uslovima, resavanjem i validacijom konkretnih problema konstruisanja.
Obrazovanje na ovaj nacin moze biti vrlo fleksibilno. Potrebna predznanja
korisnika odnose se na solidno poznavanje konstruisanja u AutoCAD okruzenju i,
svakako, najvaznije je poznavanje osnovnih principa elemenata konstrukcija, otpornosti
materijala, mehanike, masinskih materijala i sl. Korisniku se skreee paznja na niz
.referenci iz oblasti klasicnog i kompjuterski podrianog konstruisanja. Literatura iz
elemenata konstrukcija i s1. navedena je na kraju knjige.
Sadriaj
Kratak sadriaj
1. PROJEKTOV ANJE I KONSTRUISANJE ..................... " .......... (11)
2. PRIPREMA I KREIRANJE MODELA U RA VNI POURSKOM
AUTO CAD MECHANICAL .................................................. (18)
3. KOTIRANJE SA PROPISIVANJEM TOLERANCIJA .............. : .. (45)
4. MASINSKI MATERIJALI ..................................................... (74)
5. KONSTRUISANJE ROTACIONIH MASINSKIH DELOV A ......... (80)
6. KONSTRUISANJE ZAVRTANJSKIH VEZA ........................... (100)
7. ZA V ARENI SPOJEVI .......................................... ; ............. (118)
8. STANDARDNI PROFILI I ZAKOVICA ................................. (126)
9. OSOVINICE I OPRUGE ..................................................... (137)
10. KOTRLJAJNI I KLIZNI LEZAJI ........................................ (163)
11. MAZALICE ........................ , ............................................ (197)
12. LANCANI I KAISNI PRENOS ............................................ (202)
13. ZAVRTANJSKE VEZE KRUTIH SPOJNICA ......................... (229)
14. SASTAVNICE I BAZE PODATAKA ..................................... (247)
15. PRORACUN OPTERECENJA VRATILA·I OSOVINA .............. (266)
16. ANALIZA NAPONA I DEFORMACIJE PRIMENOM MKE ...... (302)
17. PRORACUN MEHANIZAMA ........................... (323)
18. GRAFICKE KOMUNIKACIJE I MREZNA PODRSKA
KONSTRUISANJU ............................................................. (344)
PRILOZI .............................................................................. (374)
BIBLIOGRAFIJA ................................................................... (385)
Sadriaj
SADRZAJ Str.
PREDGOVOR
1. PROJEKTOV ANJE I KONSTRUISANJE ................................. (11)
.. Uvodna razmatranja (11) .. Primena CAD/CAE tehnologije pri konstruisanju (12)
.. Referentni pojmovi projektovanja i konstruisanja (13) .. CAD/CAE postupci
formiranja masinskih delova (15).
2. PRIPREMA I KREIRANJE OBLIKA U RA VNI PODRSKOM
AUTO CAD MECHANICAL .................................................. (18)
.. Osnovni ciljevi pojedinih poglavlja (18) .. Kreiranje novog crteza (18)
.. Referentni pojmovi pripreme i kreiranja novog Cl-tda (19) .. Korisnicki interfejs
programa AMPP (20) .. Podesavanje parametara u AutoCAD Mechanical (22)
.. Referentni pojmovnik: opcije AutoCAD Mechanical i osobine slojeva (22)
.. Komande za formiranje slojeva (22) .. Algoritam: formiranje sablon fajla (23)
.. Konstrukcija detalja objekta (29) .. Referentni pojmovnik: alati za crtanje i
modifikovanje crteza (29) .. Opcione komande: Polyline, Construction Lines, Hatch,
Detail, Osnap, Powerdim (30) .. Algoritam: konstrukcija polilinijskih crteza sa
kotiranjem detalja (31).
3. KOTIRANJE SA PROPISIVANJEM TOLERANCIJA ................ (45)
.. Algoritam: primena metode automatskog kotiranja (45) .. Referentni pojmovnik:
tolerancije i tolerancijska polja (54) .. Graficko predstavljanje tolerancijskih polja
(55) .. Primena simbola pri kotiranju i oznacavanju crteza (58) .. Referentni .
pojmovi simbola i oznake u kotiranju (58) .. Izbor i postavljanjetolerancija oblika i
polozaja (59) .. Komande za postavljanje tolerancija oblika i polozaja (59)
.. Algoritam: un os standardnih oznaka geometrijskih tolerancija (61) .. Tolerancije
hrapavosti povrsina (65) .. Komande za postavljanje standardnih oznaka tolerancija
hrapavosti povrsina (65) .. Algoritam: postupak unosenja standardnih oznaka (65)
.. Klase povrsinske hrapavosti u zavisnosti od stepena tolerancije duZinskih mera
(68) .. Referentni pojmovi za tolerancije oblika, polozaja i hrapavosti (69)
.. Pregled tolerancija oblika i polozaja prema standardu ISO 1101 (70).
4. MASINSKI MATERIJALI .................................................... (74)
.. Referentni pojmovi masinskih materijali i njihovih oznaka (76) .. Katalozi nekih
metalnih materijala prema JUS standardu (78) .. Katalozi nekih metal nih materijala
prema ANSI i DIN standardu (79). -
5. KONSTRUISANJE ROTACIONIH MASINSKIH DEL OVA ......... (80)
.. Vratila i osovine - karakteristike i funkcija (80) .. Sredisna gnezda (80)
.. Zlebovi za izlaz alata (80) .. Zupcasti prenosnici (81) .. Referentni pojmovi
konstrukcijskih detalja (8 J) .. Komande za konstruisanje vratila sa zupcanikom (82)
.. Algoritam: generisanje konstrukcijskih detalja (82) .. Graficki. katalog: tipovi
konusno - rupicastih i navojnih sredisnjih gnezda (98).
Sadriaj
6. KONSTRUISANJE ZAVRTANJSKIH VEZA ........................... (100)
.. Zavrtnji i navrtke (100) .. Referentni pojmovi 0 zavrtanjskim vezama (100)
.. Komande za odabir i unosenje konstrukcijskih detalja zavrtanjskih veza (101)
.. Algoritam za formiranje oblika zavrtanjskih veza (101) .. Graficki katalog
standardnih zavrtnja (114) .
7. ZA VARENI SPOJEVI ........................................................ (118)
.. Referentni pojmovi 0 zavarenim spojevima (118) .. Komande za simbole
zavarenih sastava (120) .. Algoritam: unosenje simbola i oznaka zavarenog spoja
(120) .. Savovi i nacini njihovog oznacavanja (124) .
8. STANDARDNI PROFILI I ZAKOVICA ................................. (126)
.. Zakovani spoj (126) .. Metalni profili (126) .. Opcione komande: od.1bir i
unosenje zakovice (126) .. Opcione komande: odabir i unosenje profila (127)
.. Opcione komande: odabir i unosenje zakovica sa upustenom glavom (127)
.. Algoritam: primena metode unosenja standardnih profila i zakovica (127)
.. Referentni pojmovnik: profili i zakovice (135) .. Graficki katalog standardnih
zakovica (136).
9. OSOVINICE I OPRUGE .......................................... -.......... (137)
.. Spojevi sa Civijama i osovinicama - svornjacima (137) .. Opruge - karakteristike
i funkcija (137) .. Referentni pojmovnik: osovinice i opruge (138) .. Opcione
komande: izbor i unosenje osovinica (138) .. Opcione komande: izbor i unosenje
opruga (138) .. Algoritam: primena metode unosenja osovinica i opruge (138)
.. Graficki katalog standardnih osovinica (147) .. Izbor dimenzija oprilga (148)
.. Komande za izbor opruge izlozene pritisku (148) .. Algoritam: proracun opruge
(148) .. Torziona opruga (159) .. Opruga izlozena pritisku (160) .. Tanjirasta
opruga (161) .
10. KOTRLJAJNI I KLIZNI LEZAJI ........................................ (163)
.. Karakteristike i funkcija (163) .. Zaptivanje (163) .. Komande za izbor i unosenje
kotrljajnog i kliznog lezaja (164) .. Komande za izbor i unosenje zaptivke (164)
.. Komande za izbor i unosenje klina (164) .. Komande za izbor i unosenje
podloske za osiguranje (164) .. Algoritam: primena metode unosenja standardnih
elemenata prenosnika (164) .. Spojevi klinom (183) .. Graficki katalog kotrljajnih
lezaja (190) .. Referentni pojmovnik: tipovi JeZaja (192) • Proracun kotrljajnih
lezaja (192) .. Komande za proracun kotrljajnih Iezaja (193) .. Algoritam: proracun
kotrljajnog lezaja (193) .
11. MAZALICE ..................................................................... (197)
• Dovod maziva - sistemi za podmazivanje (J97) .. Referentni pojmovnik: mazalice
(197) .. Komande za izbor i unosenje standardnih mazalica (197) .. Algoritam za
unosenje standardnih mazalica (197).
Sadriaj
12. LANCANI I KAISNI PRENOS .................................................. (202)
.. Lancani prenos (202) .. Komande za odabir i unosenje elemenata Iancanog
prenosa (202) • Komande za odabir i unosenje elemenata remenog prenosa (202)
• Referentni pojmovi lancanog prenosa (202) • Algoritam za izbor dimenzija
Ianeanog prenosa (203) .. Kaisni prenos (216) .. Referentni pojmovi za kaisni
prenos (203) .. Algoritam za izbor parametara zupcastog kaisnog prenosa (203).
13. ZA VRTANJSKE VEZE KRUTIH SPOJNICA ......................... (229)
.. Pritezanje zavrtanjskih veza (229) • Spojnice - funkcija i podeJa (229)
.. Referentni pojmovi za zavrtanjske veze (229) .. Komande za proracun
zavrtanjskih veza (231) .. Algoritam: proraeun zavrtnjevih veza na spojnici (231).
14. SASTAVNICE I BAZE PODATAKA ..................................... (247)
.. Komande za formiranje sastavnice (247) .. Algoritam za formiranje sastavnice
sklopa (247) .. Referentni pojmovi za sastavnice (263).
15. PRORACUN OPTERECENJA VRATILA I OSOVINA .' ............ (266)·
.. Momenti savijanja i uvijanja, momenti inercije povrsina i otpori oslonaca (266)
+ Masinski deJovi pod dejstvom opterecenja (266)+ Referentni pojmovi opterecenja
vratila (267) • Komande za proracun opterecenja vratila (267) .. A1goritam:
proracun momenata na vratilu sa zupcanikom (268) + _ Preliminarni proracuni
momenata inercije povrsina preseka (282) + Komande za proracun momenata
inercije karakteristicnih povrsina (282) .. Algoritam: proracuni momenata inercije
odredenih protila (282) .. Proraeuni opterecenja nosaea (285) .. Algoritam: Proraeun
momenata inercije preseka i opterecenja nosaea (295) .. Algoritam: proracun
momenata inercije slozenog poprecnog preseka (295) + Analitieki pristup proraeunu
(295)" Programski pristup proracunu (297) .. Algoritam: proracun parametara
elasticne linije nosaca (299) .. Analiticki proracun (299) .. Program ski pristup
proracunu (300).
16. ANALIZA NAPONA I DEFORMACIJE PRIMENOM MKE ...... (302)
.. Primena metoda konacnih elemenata (302) .. Komande za primenu MKE (303)
.. Algoritam: primena metoda konacnih eJemenata za proracun napona (303)
.. Primena metoda konaenih elemenata kod analize deformacije tela (313)
.. Algoritam: primena metoda konaenih elemenata (313) .. Referentni pojmovi
MKE (318) .. Zakljucak 0 metodi MKE (320).
17. PRORACUN BREGASTIH MEHANIZAMA ........................... (323)
.. Komande za proraeun i konstruisanje mehanizama (323) .. Algoritam: proracun
kinematskih i dinamickih karakteristika jednog mehanizma (323) .. Referentni
pojmovi 0 mehanizmima masina (341).
Sadriaj
18. GRAFICKE KOMUNIKACIJE I MREZNA PODRSKA
KONSTRUISANJU ............................................................. (344)
.. Konstruisanje podrZano Internetom (344) .. Referentni pojmovnik: okruzenje CAD
konstruisanja (344) .. Internet komunikacija dijalogom Today (346) .. Opcione
komande: AutoCAD Mechanical Today (346) .. Algoritam: primena alata iz dijaloga
AMPP Today (346) .. Koriscenje table za informacije (353) .. Algoritam: primena
elektronskih oglasnih tabli (354) • Komunikacija posredstvom alata eTransmit (356)
.. Referentni pojmovi elektronskog prenosa fajlova (356) .. Opcione komande:
eTransmit (356) .. Algoritam: primena eTransmit (356) .. Kreiranje i.objavljivanje
WEB dokumenta (359) .. Referentni pojmovnik: WEB dokument (359) • Opcione
komande: kreiranje WEB dokumenta (359) .. Algoritam za kreiranje WEB dokumenta
(359) .. Generisanje tehniekih dokumenata (365) .. Referentni pojmovi konfiguracije
plotera (366) .. Komande za konfiguraciju plotera (366) .. Algoritam: postupak
konfigurisanja plotera i stampanje crteza (366).
PRILOZI .............................................................................. (374)
.. Skracenice u AutoCAD Mechanical Desktop Power Pa::;k 6 (374) .. Lista slojeva
(375) .. Definicije atJibuta u naslovu blokova i okvirima crteZa (376) .
.. Main Toolbar (MT) i alternativne komande u posebnim linijama aJata (377-384)
.. New. Basic Layer" Layer Function" Undo" Inquiry. AutoCAD Mechanical Today
.. dbConection .. Power Edit" Power Erase" Power Copy + Power Dimensioning
.. Power Dimensioning/Unit" Power Snap" Compass Rose" UCS .. Zoom Toolbar
.. RTZOOM .. Zoom2 .. Design Draw" Draw" Draw/Line" Draw/Arc
.. Draw/Rectangle" Draw Circle" Draw/Centerline" Draw/Hatch" Draw/Construction
.. Draw/Construction Edit" Modify" Modify/2D Operation" Modify/Break
.. Modify/Stretch" Modify/2D Hide" Xref .. Assistance Toolba;" Block Create
.. Xref/Block Insert .. Title Block" Text .. Paper/Model Space" Annotation Toolbar
.. Symbol" Leader" BOM .. Content Toolbar .. Screw" Holes" Shaft Generator
.. Standard Parts" Springs" Calculation" Calculation/Chain/Belt Calculation" Power
Snap Toolbar" Point Filter (384).
BIBLIOGRAFIJA ................................................................... (385)
.. Indeksi referentnih pojmova .............................................. (388)
AutoCAD Mechanicai Power Pack, AutoCAD, Mechanical Desktop Power Pack, inventor,
Volo View Express su registrovani zastitni znaci korporacije Autodeck Corporation,
USA.
Microsoft: Excel, Access, Word, Windows su registrovani zastitni znaci korporacije
Microsoft Corporation, USA.
Mathcad Professional je registrovan zastitni znak korporacije MathSoft Corporation,
USA.
.. Saddaj kompakt diska
Sadrzaj
VOLO VIEW EXPRESS
OTPORNOST KONSTRUKCIJE
MEHANIZMI MASINA
FORMATI CRTEZA
GEOMETRIJSKE TOLERANCIJE
MAPE SIMBOLA
POVRSiNSKA HRAPAVOST
ZAVARENI SPOJEVI
.. Osnovne konvencije u primeni udzbenika i radpjh fajlova sa CD
o Skracenica AM odnosi se na programski paket AutoCAD Mechanical Power Pack.
o Komande na engleskom jeziku pisane su u fontu Arial.
o Nazivi fajlova i omotnica oznaceni su velikim slovima latinice, npr. CAURA.dwg.
o Zapis npr.KONSTRUKCIJEWRATILO.dwg znaci da se fajl VRATILO.dwg snima iIi
azurira u omotnici KONSTRUKCIJE.
o Kombinacija tastera npr. Shift+2 znaci da treba pritisnutiJaster Shift, a istovremeno
i taster 2. Ovim se npr. dobija znak @.
o Elektronski tasteri ili skraceno el. tasteri.
o Potvrda unosa se oznacava recju Enter iii simbolom (-I).
o Svi snimljeni fajlovi crteza su formata *.dwg i mogu seotvoriti program om
AutoCAD verzije 2000 i novijim, iIi program om Volo View Express.
o Simbol oznacava procenjeno vreme od npr. 45 minuta za samostalno
savladivanje odgovarajuce lekcije od strane korisnika.
CAD masinskih elemenata i konstrukcija 11
1. PROJEKTOV ANJE I KONSTRUISAN,JE
.. Uvodna razmatranja
Modemo projektovanje i konstruisanje u masinstvu, gradevinarstvu, arhitekturi,
saobracaju, elektrotehnici i s1. je u principu sloieni zadatak koji je danas, u velikoj meri,
podrzan metodama kompjuterski orijentisanih tehnologija. Projektovanje je prvenstveno
za inzenjersku delatnost. U tom smisIu, inzenjersko projektovanje je sistematsko i
racionalno generisanje i procenjivanje specifikacije zahteva proizvoda, cijom se formom i
funkcijom postizu odredeni ciljevi i ispunjavaju odreaena ogranicenja [2J.
definicija podrazumeva projektovanje kao svesni. misaoni proces na razvoJu.
v
1
procenjivanju oblika i funkcije proizvoda. Da Ii projektovanje u tom pr?cesu,
neSto novo? Odgovor nagovestava autor u radu [22], gde se projektovanJe vec obavlJa
nakon istrazivanja, a prethodi konstruisanju i predstavIja iznaIa7enje naucno opravdanog
resenja, koje se tehnicki moze izvesti i ekonomski verifikovati u skladu za postavljenom
funkcijom kriterijuma. Pod projektovanjem i konstruisanjem podrazumeva se[43J
stvaralacki strucni rad - projektanata odnosno konstruktora, Ciji je cilj odredivanje i
propisivanje oblika i dimenzija masina iIi drugih i procesa koji da .b.udu
realizovani i praksi. Pri tome, ovaj rad se moze odnosltl na potpuno novu masmu III na
usavTsavanje neke postojece. Projekat mora sadrzati sve elemente potrebne za
proizvodnju, eksploataciju i odriavanje masinskih sistema. Najopsirnije
projektovanja susrecemo kod autora M. Ognjanovica [32J, [33]. Ocigledno. da v 0:0'1
procesi vezuju vise za geometriju, kvantifikaciju i egzaktnost novostvoremh
modela proizvoda. Kreativni rad kod konstruisa:1ja se sastoji u preciznom anahzlranJu,
povezivanju i primeni poznatih pojava, principa i zakonitosti na specifican nacin, k?ji
dobija svoj odraz u novom ili inoviranom rescnju proizvoda. Osnov svake
slozene pojave iIi problema Cini njihovo dekomponovanje na onoliko deIova kolIko je
potrebno za odgovarajuce razumevanje i detaljno proucavanje.
12 CAD masinskih elemenata i konstrukcija
Pored principa individualne iIi timske kreativnosti, u modernom konstruisanju se na
precizan nacm uvode odredene nove metode, najpre kompjuterski poddane (ekspertni
sistemi, vestacka inteligencija i s1.), radi lakseg i jednostavnijeg postizanja ciljeva.
Intuitivne metode koje su projektanti uvek koristili zasnovane su na znanju, iskustvu i na
pretpOstavkama. Opste primenjive metode se postavljaju na bazi saznanja dobijenih iz
uobicajenih izvora, odnosno analizom odgovarajuce putem Interneta {videti
poglavije 18.), opstih tehni(%ih i masinskih sistema i drugih izvedenih konstrukcija, i na
saznanjima dobijenim ispitivanjima, merenjima i s1. Svrstavanjem niza
varijanata reSenja za svaku funkciju na osnovu{)vako utvrdenih velicina i formiranjem
odgovarajucih shema, dobijaju se moguce kombinacije resenja opste funkcije za razlicite
varijante parcijalnih funkcija konstruisanja. Kod konstruisanja u masinogradnji i
metalopreradivaekoj industriji posebnu vaznost zauzimaju elementi konstrllisanja iIi
masinski eIementi:. U predmetu Masinski elementi izucavaju se konstrukci}ski oblici, vrse
se proracuni, primenjuju principi izrade, izucav.aju procesi ·funkcionisanja velikog broja
masinskih delova i sklopova [34]. Proces konstruisanja pocinje idejom da se stvori
(izradi) novi proizvod, a cesto se zavrsava ispitivanjem prototipa. Teznja savremenog
konstruktora je da i prototip, sa svim analizama i verlfikacijom bude virtualan, tj.
kompjuterski poeldan. Masinski elementi kao·illiX;E$:i9.ct eIementarnih funkcija, u fazi
izbora climl';nzija i oblika se moguukljuciti i kao razviieni delovi u koje spadaju:
o (celicni, aluminijumski itd.), klinovi, zavrtnji i navrtke, pOdloske, mazalice, osovinice,
kotrIjajni i klizni lezaji, zupcasti kaisevi, navrtke i poelloske za osiguranje, gnezda sa i
bez navoja, ozlebljena vratila, zaptivaci, Janci, zlebovi za izlaz alata, rascepke, Civije, .
zakovice, cepovi, yodice za busenje, remenice, otvori i rupe sa i bez navoja i s1. Resenja
mogu biti deIimicno iIi potpuno originalna, razvijena po uobicajenim pravilima i
normama konsiriiisanja", CiIj prikaza masinskih elemenata je da obezbedi pregled
konstrukcionih oblika,Iio"dataka, tolerancija, materijala, standarela i elrugih informacija. Tu
je jos i prikaz stanja u'def6vima, opterecenja, napona, deformacija, razaranja, proracun
kinematskih i geometIijskih velicina i elr. Termin razvoj pro(:i:.1bda .. J21 J, podrazumeva
projektovanje i konstI'uisanje i razvoj tehnologije, izradu elokumentacije,
kontrolu i ispitivanje, izradu tehnicke i upravljacke dokumentacije, itd,
• Primena CAD/CAE tehnologije pri konstruisanju
Kompjuterske metode i tehnologije tipa CAD/CAE dale su poslednjih godina sustinski nov
pristup procesu projektovanja i konstruisanja. Primenom kompjutera visestruko se
skracuje ovaj proces sto, poreel direktne ustede u vremenu, omogucava znatno kraCi put
za razvoj proizvoda. Kompjuteri se pri konstruisanju mogu koristiti za sve vrste
proracuna, graficko prikazivanje rezultata rada i neposredno, za upravIjanje masinskim
sistemima npr. CNC, DNC obuhvatajuCi i robotiku i FTM. Koriscenje kompjutera pri
proracunavanju je vrlo siroko. Omogucuje brza i tacna izracunavanja vrlo kompleksnih
procesa u masinskim sistemima sa velikim brojem uticaja, odredivanja, takode, slozenih i
promenljivih stanja materijala i delova sistema u toku rada iii njene simulacije sa
statickim i dinamickim uticajima. Primena novih metoda proracuna je omogucena
poslednjih decenija, pogotovo na PC-jima, jer se, zbog obi rna, ovi problemi tek sada
mogu efikasno resavati aktivnostima ne sarno istrazivaca na razvoju proizvoda i
proizvodnje, nego i inzenjera konstruktora u svakodnevnoj praksi.
CAD masinskih elemenata i konstrukcija 13
Tipican primer je metoda konacnih elymenata (FEA) i s1. za odredivanje naponskih,
toplotnih i drugih stanja konstrukcije. Ova metoda se sire primenjuje tek pojavom
softvera i hardvera prilagodenim svakodnevnim uslovima konstruisanja. Prednosti
koriScenja kompjutera dolaze narocito> do: izrazaja za interaktivne i numericki intenzivne
proracune. OvFproracuni su dan as potpomognuti inzenjerskim EDM i proizvoelnim PDM
bazama podataka. Na primer, pri optimizaciji stanja iIi procesa u masinskom sistemu iIi
u njegovim delovima, varijacijom pojedinih velicina u proracunu mogu se jednostavno
',' dobiti nizovi podataka koji omogucuju izbor najpovoljnijeg resenja. Takode je, koriscenje
kompjutera efikasno za proracunavanje napona, stanja, oblika i dimenzija delova koji se D
javljaju kod veCine'masinskih sistema, U tom cilju, kompjuterski se mogu uneti podaci 0
materijaIima opstih masinskih elemenata, 0 karakteristikama njihovih cvrstoca, oblicima,
merama i o. nosi-%stima. Primena kompjutera pri konstruisanju moze biti korisna i
efikasna sarno ako se proracuni koji se njime izvode zasnivaju na elobrom poznavanjtr
pojave, procesa i stanja, odnosno na njihovoj poelrobnoj teOIijskoj analizi. Bez velikog;
odnosno potrebnog klasicnog znanja, ne mogu se ostvariti veroelostojni proracuni niti
elobro iskoristiti kompjutera. U principu i kod konstruisanja, pocev oel
osnoxnih PZl do slozenih 3D moelela, odvijaju se obimni proracuni,
program je ceo jedan '\:ligitalni svemir" s .tirri sto kod
geometI'ijSkog modeliranj,;3ijkof'Sftuktora-prakticara ne interesuje kako se formiraju rtpr.
matematicke Bezjeove % BezTer) krive iIi unija elva solida na principu Bulove (Boo lea)
matematike, vee" -samd'"re'zultati i efekti primene korisnicki orijentisanih alata. Posto je
interaktivnost koItsrrik-kompjuter visoka, svaka modifikacija i uredivanje je prilagocteno
kOIisniku i u pogledu ge6metrije, proracuna, grafike (elijagrama) kao rezultata
procesiranja podataka, i s1.
m Referentrti pojmovi projektovanja i konstruisanja
Project - Projekat, zamis-a9, Predstavlja poellogu za izraelu masinskih deJova i sistema,
Sadrzi: geometrijske'cil:Mke analizama, uputstva za izraelu, koriscenje,
odrZavanje - plan, nacrt(sa parametrima: vreme, resurs, cena) koji je u vezi sa
formiranjem projekata.
Design Konstrukcija. Sklopni crtd; model, izvedeno reSenje, Struktura masinskih
elelova i sistema u fizickom iIi v<irtuelnom elomenu.
Object - Objekat. Materijalizovani masinski deo i nijc model niti crtez. Medutim, u
kompjuterskoj terminologiji moze predstavljati jedno,;taviliji (primitiv) i1i slozeniji 20 iIi
3D virtualni modeL
Entity - Entitet. Osnovni element u konstruisanju koji se ne razlaze na manje sastavne
delove. U entitete spadaju: tacka, duz, kruznica, polilinija, splajn, elipsa,poligon i s1.
Primitivima pripadaju, takode, elementarni kom!ijuterski objekti pre svega 3D entiteti kao
sto su: prizma, lopta, kupa, valjak, piramida, torus ied.
CA (Computer Aided) - Kompjuterski poddano. Opstiji naziv je "C" (Computer)
tehnologija.
CAD (Computer Aided Design) - Kompjuterski podrZano projektovanje i konstruisanje.
CAM (Computer Aided Manufacturing) - Kompjuterski poddana proizvodnja. Pojam CAM u
sirem smislu je vezan i za primenu kompjutera za upravljanje neposrednim proizvodnim
procesima kod tehnoloskih sistema tipa [18]: NC, CNC i DNC, zatim kod tleksibilne
proizvodnje, odnosno FTM.
14 CAD masinskih elemenata i konstrukcija
CAD/CAM - Skraeenica od Computer Aided Design/Computer Aided Manufacturing. U
domaeoj strucnoj literatUli ovaj pojam se prevodi razlicito, npr. "kompjuterom podrzano
projektovanje i proizvodnja" i s1. U principu to je spoj kompjuterskog konstruisanja,
razvoja tehnologije i izrade proizvoda.
CAE (Computer Aided Engineering) - Inzenjering podrzan kompjuterom. U ovom slucaju
delatnosti ,projektanata obuhvataju: analize, proracune i pronalazenje najboljeg
tehnoloskog resenja kod projektovanja proizvoda i proizvodnog procesa i sistema. CAE
obuhvata niz slozenih aktivnosti kojima pripada, izmedu ostalih, i CAD/CAM.
CAA (Computer Aided Analysis) - Kompjuterski poddana (strukturalna) analiza modela.
Dominantna metoda u oblasti konstruisanja i njene analize je metoda konacnih elemenata
(MKE).
CADD (Computer Aided Design Drafting) - Kompjuterski poddano konstruisanje i 20
crtanje.
CAQ (Computer Aided Quality Assurence) - Obezbedenje kvaliteta proizvoda, proizvodnje
(tehnologije) i pos]ovanja poddkom kompjutera.
CAT (Computer Aided Testing) - Ispitivanje i testiranje karaktelistika objekata posredstvom
kompjuterskih sistema.
CIM (Computer Integrated Manufacturing) - Integrisanje sistema: razvoja, pripreme,
upravljanja, proizvodnje i njene logistike pomoeu ove tehnologije. Obuhvata sve
prethodno nabrojane CA sisteme.
CG (Computer Graphics) - Kompjuterska grafika. Prikaz slike-crteza, za razliku od prikaza
sarno alfa-numerickih simbola, na kompjuterskom displeju. Kompjuterska grafika
obuhvata razliCite metode generisanja, statickog i dinamiCkog prikaza i smestaja
informacija u vezi grafike. Deli se na rastersku i vektorsku. Ova druga je dominantna
kod CAD procesa konstruisanja.
_ FEM (Finite Element Method) - Metod konacnih elemenata je primarna numericka metoda
inzenjerske analize geometrijskog model a: zapremine, rnase, naponskih, toplotnih stanja i
procesa, vibracije, buke i s1. U Iiteraturi se nailazi i na akronim FEA (Finite Element
Analysis) .
Mechanical Desktop Power Pack (MDPP) - CAD/CAM program ski paket namenjen za
interaktivno masinsko modeliranje delova i sklopova i odredene inzenjerske analize na
bazi parametarske tehnologije. Proizvod je americke soft kompanije Autodesk. Trenutno
aktuela verzija je 2004. U daljem tekstu signiran je kao MDPP.
AutoCAD Mechanical Power Pack (AMPP) - CAD programski paket namenjen za
interaktivno masinsko crtanje i proracune u 20 oblasti. Takode je njime moguee izvesti
odredene inzenjerske analize - simulaciju i optimizaciju. S obzirom da u sebi sadrzi
jezgro AutoCAD-a njime je omoguceno i 3D modeliranje i editovanje objekata.
Istovremeno je sadrZan u prethodnom paketu MDPP i na neki nacin predstavlja njegov
podsistem. Trenutno aktuelna verzija je 2004 i u daljem tekstu signiran je kao AMPP ili
sarno AM.
AutoCAD - CAD program ski paket namenjen za interaktivno masinsko crtanje u 20 i 3D
modeliranje objekata. Moze se instalirati kao nezavisan iIi u sklopu prethodnih dvaju
paketa. U daljem tekstu je oznacen kao AutoCAD.
NG (Numerically Control) - Numericki upravljane masine alatke od strane kompjutera.
CNC (Computer Numerically Control) - Kompjuterski upravljane masine alatke.
DNC (Direct Numerically Control) - Vise numericki upravljanih masina alatki na osnovu
upravljackih informacijadobijenih direktno iz centralne memorije kompjutera.
CAD masinskih elemenata i konstrukcija 15
FTM (Flexible Manufacturing System) - FIeksibilna (automatizovana) proizvodnja i montaza.
EDM (Engineering Data Management) - Upravljanje inzenjerskim podacima.
PDM (Product Data Management) - Upravljanje proizvodnim podacima.
GE (Concurrent Engineering) - Simultani (konkurentni, uporedni) inzenjering.
R&D (Research and Development) - Istrazivanje i razvoj u okviru proizvodno-poslovnog
sistema.
ICG (Interactive Computer Graphic) - Interaktivna kompjuterska grafika. U ovom softveru
centralno mesto zauzima aplikativni program.
internet - Internet. Globalna mreza kompjutera povezanih u svetskim razmerama radi
komuniciranja i pristupima bazama podataka.
Intranet - Intranet. Lokalna mreza kompjutera povezanih sa odredenim sistemom upr.
poslovnim radi komuniciranja i pristupima bazama podataka. Predstavljac oponas:mje
Interneta u lokalnom okruZenju.
MASTEL - MAsinski STandardni ELementi. Predstavlja grafick!l bazu masinskih
elemenata u elektronskom obliku. Ovaj softverski paket je proizvod domaeeg
inzenjeringa, firme PMQ iz Beograda.
AMS (Automatically Measurement System) - Automatski sistem za merenje na vilitualnom
modelu.
~ CAD/CAE postllpci formiranja masinskih del ova
Korisnicima CAD/CAE sistema (paketa program a) omogueeno je da proces konstruisanja i
crtanja realizuju na sto efikasniji nacin. U tom smislu, sarno konstrukciono resenje se
formira na osnovu tri moguca nivoa, koji su u funkciji tri Fazlicite grupe masinskih
delova.
O· Prvu grupu cine oni masinski delovi koji su standardnog oblika i dimenzija. Mnogi
masinski delovi su standardni, izraduju se u velikim serijama i ugraduju se kao
gotovi proizvodi. Standardizacijom ovih delova u masinstvllviSestruko je olaksan
posao konstruktoru, koji ne mora vise puta da resava iste probleme, vee ga svodi
na odabiranje najpogodnijeg standardnog dela iIi postupka i vrsi njegovo unosenje
na pravo mesto u virtualnom prostoru. Sa druge strane i korisnik projekta ima,
takode, koristi cod standardizacije [15J S obzirom na olaksanu nabavku delova tacno
odredenog oblika, dimenzija i kvaliteta. Njihova promena u gabaritima i drugim
svojstvima je definisana parametarski, zamenjujuCi tabele i grafike dominantne kod
manuelnog naCina odabira. U savremenom konsttuisanju, ovaj pristup je jos
izraZeniji jer &mas egzistiraju bogate biblioteke standardnih masinskih delova kao
graficke (i nUfnericke) b ~ , podataka u digitalnoj formi. Na osnovu palete gotovih
2D obiika iIi 3D modela masinskih delova, kao i pomoenih alata za dodatno
'crtanje, konstruisanje sloZenijih virtuelnih obiika Postaje jednostavno i precizno.
o Drugu grupu masinskih delova cine oni Ciji se oblik moZe kombinovati od
karakteristicnih konstrukcljskih detalja. Po stupak crtanja iIi modeliranja se ubrzava
unosenjem unapred pripremljenih oblika ovih detalja (zleb za izlaz alata,
geometrijski model zubaca zupcanika, radijusi zaobljenja, upusti i sl.) koji su
uglavnom standardizovani iIi se koriste kao pdpremljeni blokovi nestandardnog
oblika. .
16 CAD masinskih elemenata i konstrukcija
Mogu biti parametarskog porekla, sto ubrzava proces varijacije oblika kod unosenja
u neku konstrukciju. Ako se u strukturi masinskog sistema ugradi vise opstih
masinskih oblika, dobija se racionalnija konstrukcija i pojednostavljen postupak
izrade. Ovi detalji su razvijeni po slicnoj osnovi kao i oblici delova prethodne
grupe.
o Trecu grupu cine oni konstrukcioni oblici koji se pri stvaranju slozenije strukture
masinskog sistema definisu od pocetka do kraja. Ovakve konstrukcije se izvode, u
principu, pojedinacno i projekti vezani za nju su najskuplji i najdugotrajniji za
realizaciju. rake nestandardni, ovi oblici se stvaraju podrskom softverskih alata koji
su zasnovani uglavnom na primitivima - entitetima (linija, Iuk, kruznica, eJipsa,
lopta i sl.). Vise nego igde ovde je potrebno poznavanje principa tehnickog crtanja
kao inZenjerske i obrazovne disciplina koja se bavi metodama prikazivanja
predmeta (objekata) masina, sklopova, delova na crtezu. Ono predstavlja
medunarodni tehnicki jezik sporazumevanja, posto su pravila pri crtanju, uz male
razlike, zajednicka i internacionalna. Primena tehnickog crtanja u konstruisanju
masina ima zadatak da grafickim prikazivanjem (komunikacijom) 0 medusobnom
polozaju masinskih delova stvori integralnu sliku masinskog iIi drugog sistema,
odnosno da prikaze njegovu funkcionalnu karakteristiku. Masinski oblici koji
proizilaze iz ove inzenjerske grafike se formiraju u interaktivnoj komunikaciji sa
kompjuterom. Na CJl. I.I prikazana je prethodna podela sa sematizovanim bazama
koje omogucavaju ubrzavanje postupka crtanja, odnosno modeliranja.
lako su_mnogi masinski delovi u tehnickom smislu visoko elaborirani, jasno je, da se pri
konstruisanju ne mogu primenjivati sarno njihovi standardni oblici, te se u tom procesu
najcesce koriste kombinovani postupci formiranja masinskih oblika delova i sklopova.
Pravo modeliranje u konstruisanju zasniva se na razvoju modela masirrskih delova
sastavijenih od 3D karakteristicnih detalja, njihovim spajanjem, oduzimanjem,
presecanj;,:m, i s1. Pri tome, ovi postupci mogu rezultirati vrlo jasnim predstavama 0
oblicima masinskih objekata. U daljem razvoju grafickog prikazivanja je funkcionalna
animacija, kojom se pre izrade i eksploatacije moze simulirati realno stanje izrade
(kretanje alata, pomeranje pojedinih delova i sl). I u 2D se moze vrsiti simulacija da bi
se proverila, uglavnom, kinematika procesa. Alati za graficko prikazivanje i simulaciju u
AutoCAD Mechanical-u su relativno jednostavni i izvode se u interaktivnom radu
objedinjeni sa proracunom, izradom 2D crteza, analizom i ispitivanjem konstrukcije.
Proracuni konstrukcija su nezaobilazni deo procesa konstruisanja. Mogu se izvoditi pre
(radi izbora dimenzija) iIi posle izvodenja konstruisanja. Savremeni pristupi konstruisanju
se svode na integraciju proracuna (simulacija, optimizacija, analiza napona, dinamike i
s1.) pri samom toku geometrijskog modeliranja. Visoko sofisticirani program ski alati
CAD/CAM/CAE omogucavaju danas takvu analizu i sintezu pri konstruisanju.
Na CA. 1.J u prvom okviru "Standardni oblici masinskih delova"
predstavljeni su neki masinski delovi zasebno iii ugradeni u sklop. Neki od njih su
standardni kao sto je npr. zavrtanj. Zatim, standardan je lanac, ali ne i Iancanik. Neke
opruge mogu biti standardne, ali ne sve i s1.
CAD masinskih elemenata i konstrukcija
Standardni oblici
masinskih delova

B

-.----
". /.). :","
..

.
"-I7=""--_

I
Karakteristicni oblici
konstrukcijskih detalja
!.k
r
.'.-.,'
t

-;--
i

Masinski podsklopovi, sklopovi i sistemi
Nestandardni oblici
masinskih delova
Sl. 1.1 Moguca struktura procesa formiranja crteza - 2D modela
]7
18 CAD ma§inskih elemenata i konstrukcija
2. PRIPREMA I KREIRANJE MODELA U RA VNI PODRSKOM
AUTOCAD MECHANICAL
~ = 9 Q
Kreiranje crteza del ova u ravni predstavlja ureden skup postupaka vezan za
dvodimenzionalno konstruisanje odredenog masinskog dela, sklopa i s1. Da bi se 20
projekcija pravilno formirala, po standardnim tehnickim i drugim normama, neophodno je
poznavanje osnovnih pravila tehnickog crtanja i nacrtne geometrije, kao i propisa
nacionalnog JUS iIi npr. internacionalnog ISO standarda. Svaki 20 crtd sastoji se od
pojedinacnih (entiteta) i slozenijih delova. U jednostavne delove spadaju neki od sledeeih
20 primitiva: linije, kruznice. kruzni lukovi. elipse, elipticni lukovi. tacke i prave
(poluprave). Smatra se da su oni zastupljeni sa oko 50% u sastavu slozenijih objekata. U
slozenije spadaju sledeCi objekti: pravougaonici, mnogougaonici (poJigoni), multiIinije,
polilinije. spline-ovi (glatke krive), solidi, regioni i s1. Zajednicko im je da se sastoje od
pojedinacnih del ova - entiteta. I jednostavniji i slozeniji modeli se mogu modifikovati na
puno naCina. kao sto su: rotiranje, translacija. kopiranje. pomeranje, skaliranje i druge
operacije. U ovom poglavlju biee prikazana primena nekih kljucnih pogodnosti
programskog resenja pri izradi 20 crteza. u AuloCAD Mechanical okruzenju, u odnosu l1a
manuelan (klasicni) pristup.
~ Osnovni ciljevi pojedinih pog\avlja
o Priprema i kreiranje del ova u ravni podrskom AutoCAO Mechanical (AM).
o Projektovanje i konstruisanje masinskih delova.
o Konstruisanje u AutoCAO Mechanical okruzenju.
o Masinski materijali u konstruisanju.
o Kotiranje sa izborom tolerancija.
o Kreiranje obrtnih 20 objekata.
o Unosenje masinskih delova razdvojivih veza.
o Zavareni spojevi i njihovo predstavljanje.
o Postavljanje standardnih profila i zakovica.
o Unosenje delova prenosnika.
o Postavljanje standardnih delova za podmazivanje.
o Optimizacija del ova lancanog i kaisnog prenosnika.
o Formiranje sastavnice i baze podataka delova u sklopu.
o Proracun uvijanja i savijanja vratiJa.
o Odredivanje napona i deformacije metodom konacnih elemenata.
o Graficke komunikacije i mreZna podrska konstruisanju.
• Kreiranje novog crtda
Kreiranje novog crtda pocll1je pokretanjem AutoCAD Mechanical Power Pack-a
koriseenjem opcija u dijalog boksu Startup. Osnovni terminoloski pojmovi vezani za
pripremu i heiranje novog crtda, kompjuterski podrZanog, su sledeei:
CAD masinskih elemenata i kOl1strukcija
m Referentni pojmovi pripreme i kreiranja novog crteza
Drawing - Crtanje objekata u ravni. Podrazumeva dvodimenzionalno tehnicko crtanje.
Fajlovi namenjeni crtanju i modeliranju najcesee se formiraju sa ekstenzijom *.dwg.
AutoCAD Mechanical Help - Omogueuje pristup sadrzaju AM-ove pornoei (Help
Contents), indeksu (Index) i programu za pretrazivanje (Find).
What's New - Sta je novo? Pregled novih moguenosti program a i veze sa opisima tih
pojmova.
Learning assistance - Pomoe priucenju. Nalazi se na posebnom, original nom
(instalacionom) kompakt disku sa fajlovima za multimedijalni postupak ucenja AM-a.
Support assistance - Tehnicka podrska. Obezbeduje tehnicku podrsku u obliku pitanja-
odgovor.
Prototype file - Predstavlja osnovni fajl od koga se startuje uradnoj sesiji 20 iIi 3D
konstruisanja. Moze sadrZati vee definisane pm'ametre na elementm'nom nivou, kao sto
su: podesena radna povrsina i layer-i, pa sve do skupa informacija koji ukljucuju i
nezavrsene delovena kojima se kasnije vrsi primena neophodnih postupaka za
finalizaciju modela. Ovi fajlovi najcesee su formata *.dwg, odnosno *.dwt.
Pointer -Obicno se odnosi na sti'elicu, koncanicu ili drugi simbol na interfejsu. Pointer
(kursor) iIi koncanica sluzi za lociranje tacaka, crtanje iii selekciju del ova crtda i s1.
Kretanje mu' se najcesce kontroliSe misem ili posredstvom tastature.
19
Mouse-ciigitazer - Digitajzer - rnis sa dva tastera i tockieem iii sa tri tastera. Levi taster
se koristi za izbor komandi iIi drugih opcija. Pritisak desnog tastera zamenjuje pritisak
na tipkusa tastature Enter iIi omogueava otvaranje pomoenog menija.
Shortcut - Precica. Programska ikona (ikonica) na Windows-ovoj radnoj povrsini.
Program se pokreee, zavisno od podesavanja, (dvo)klikom levog tastera misa na ovaj
simbo1.
Startup - Dijalog boks za startovanje programa. Odreduje da Ii se otvara postojeCi crtez
iIi se pocinje rad na izradi novog crteza koriSeenjem jedne od ponudenih opcija.
JUS - DomaCi nacionalni standard za propisivanje i primenu tehnickih i drugih normi.
ISO (International Standards Organization) - Internacionalna organizacija za
standardizaciju.
ANSI (American National Standard Institute) - Americki nacionalni standard.
DIN (Oeutsches Institute fur Normung) - Nemacki nacionalni standard.
JIS (Japanese Industrial Standards) - Japanski industrijski standardi.
Drawing window - Prostor za crtanje, tj. ravan na kojoj se kreira i ureduje crtez, odnosno
model.
Template file, Drawing File - Uzorni. sablonski (proto tip) fajl za kreiranje crteza. Sablon
fajl koji sadrzi od"i-edene informacija u vidu podeSenih parametara. Fajlovi sablona crteza
imaju oznaku (ekstenziju) *.dwt, a fajl crteza oznaku *.dwg na kraju imena fajla.
Folder - Omotnica, folder iii direktorijum je mesto u kojem se snimaju i azuriraju
fajlovi iste iIi razliCite ekstenzije, formirani od AM-a iIi drugog programa. Mogu biti na
radnoj stanici iIi na umre7.enim kompjuterima.
Menu bar - Linija (paleta) menija. Sadrzi standardne AM-ove menije (videti u prilogu
knjige).
Cartesian coordinates - Dekartove (pravougle, kartezijanske) koordinate na radnoj
povrsini intelfejsa.
20 CAD masinskih elemenata i konstrukcija
Standard too!bar - Pal eta standardnih alata. Obezbeduje pristup standardnim komandama
programa. Mnoge od tih komandi: New, Open, Copy, Paste i s1. se susreeu i u drugim
Windows aplikacijama.
Object properties toolbar - Paleta za manipulaciju osobinama crteza. Obezbeduje pristup
paletama alata za analizu i izmenu osobina de10va crteza, teksta i s1.
Command line area - Komandna Iinija za unos i kontrolu podataka, riaziva komandi i
sistemskih promenljivih.
Dialog box - Kontroini prozor (okvir), dijalog boks iIi dijalog. Prikazuje zahteve za unos
(odzivnike), kontrolu i poruke u vezi komandi i sistemskih promenljivih.
Pop-up menu - Pomoeni ("iskacuCi") iIi kontekst meni. Meni Ciji sadrzaj zavisi od
izabranog objekta na interfejsu, a prikazuje se pritiskom na desni taster misa.
Minimize/Maximize button - Tasteri za minimizaciju (na nivou ikone) i maksimizaciju
interfejsa, odnosno radne povrsine AM-a. Pored njih je i e1ektronska ikonica za regularan
izlazak programa iz operativne memorije (Close).
Scroll bars - Horizontalne i vertikaine linije za relativno pomeranje radne povrsine.
Scroll box - Klizac duz linije za relativno pomeranje radne povrsine.
Status bar - Sadrzi kontrolne opcije za razne rezime editovanja, prilikom crtanja i
modeliranja (SNAP, GRID, ORTHO, POLAR, OTRACK, LWT, MODEUPAPER).
Coordinate display - Prikazuje koordinatne vrednosti unete tacke (vektora).
UCS icon - Ikona korisnickog koordinatnog sistema.
Command area size bar - Poveeanje/smanjenje povrsine komandne linije, putem pointera,
u horizontalnom pravcu.
Command area scrol! bar - Tasteri sa stre1icama za horizontalno i vertikalno pomeranje
povrsine komandne linije.
Plot Style - Stil stampanja u boji iii crno-be1oj verziji tehnickog dokumenta.
Plot (On/Off) - Ukljucivanje/iskIjucivanje stampanja odredenog sloja (videti poglavlje
IS.).
Snap OnlOff [F9] - Pomoena (ne)vidljiva mreza (ukljucena/iskljucena) za precizno
crtanje.
Ogranicava pokrete pointera na odredene (diskretne) intervale, cime se poveeava
preciznost kod formiranja madela.
Grid On/Off [F7] - MreZa tacaka ukljucena/iskljucena. Na povrsini za crtanje se mogu
postaviti pravilno rasporedene tacke koje olaksavaju formiranje crteza.
Buttons - Tasteri u. fizickoIh obliku sa tastature ili kao elektronski taster (u tekstu el.
taster) na interfejsu u virtualnom prostom.
Tooi tip - Osnovna poruka 0 komandi koja se primenjuje, najceSee, postavijanjem
strelice misa na ikonicu ili na e1ektronski (el.) taster dijaloga.
- Pozadina, npr. boja radne povrsine.
Display-- IzIazni uredaj -kompjutera za vizuelno prikazivanje.
Display screen - Ekran za prikaz. Deo video jedinice na kojem se prikazuju slike
(crtezi).
Axis - HOIizontalna x-osa i vertikalna y-osa na dijagramu iIi drugom
dvodimenzionalnom koordinatnom sistemu, koje sIuze kao reference za crtanje i
Treea linija (z-osa) se koristi za podesavanje dubine pri 3D modeliranju
objekala.
Digitizer - Graficka tabla koja 'se koristi u cilju prikazivanja i zadavanja odredenih
komandi programu.
CAD masinskih elemenata i konstrukcija 21
.. Korisnicki interfejs programa AMPP
Centralno mesto korisnickog interfejsa AM-a predstavlja graficki editor programa.
Interfejs se sastoji od niza funkcionalnih delova ad kojih je najznacajnija radna povrsina,
na kojoj se kreira i prikazuje cltez objekta. Prema Cil. 2.1, pristup i aktiviranje komandi
sa interfejsa vrsi se: u komandnoj liniji, u dijalozima, sa palete alata, padajuCih menija ili
putem pomoenih menija.
Menu bar Standard toolbar Object properties toolbar Mir1imi7A,IM,lxinci7P button
ACADfM Draw toolbar
povrsina
ACADfM Modify toolbar
IJ'o+ <5'°6 LiIi -1
';Q q /:; D,
UCS (WCS) icon


P.LJ.:..L.."-L.L/.L..4f---;-''i'- .
-. (KLlZNI LEZAJd ...... g)
«
5.
Ra 3.2
Pointer
L::
Command line area
Command area scroll bar
S1. 2.1 Osnovna struktura interjejsa AutoCAD Mechanical Power Pack
Close
Za dodatne informacije 0 ovim opcijama u Help-u preg1edati Getting
Started. Detaljne informacije 0 paletama alata svojstvenim AM-u nalaze. se u prilogu
knjige. Opsirnije informacije 0 funkcijama, komandama i si"Stemskim promenljivim nalaze
se u referencama [451, [46J.
22 CAD. masinskih elemenata i lwnstrukcija
.. Podesavanje parametara u AutoCAD Mechanical
Podesavanje parametara je neophodan preduslov da bi posao konstruisanja tekao bez
problema, usaglasen sa internim ilili nacionalnim standardom.
m Referenini pojmovnik: opcije AutoCAD Mechanical i osobine slojeva
Layer - Sloj (lejer) iIi nivo u elektronskom obliku. Sadrzi neophodne informaeije 0
erteZu (modelu) kao sto su: boja, vidljivost, vrsta i debljina linija i dr.
Name - Tme sloja. Zadaje se najcesce da podseca na osobinu iii ime dela erteza koji se
formira i kasnije egzistira u ovom sloju.
Current layer - TekuCi (aktivni) ;;loj. Sarno jedan sloj moze biti aktivan i sa jednim
skupom karakteri"stika.
Layei control - Dijalog za kontrolu: uspostavljanja, podesavanja i modifikaeiju sloja.
Layer group control - Kontrolna grupa slojeva.
Layer 0 -Nulti sloj. Uvek je prisutan po otvaranju i zapocinjanju rada sa novim fajIom
kod AM. Nulti sIoj ima default (podrazumevanu) karakteristiku erne (bele) boje i
neprekidni (Continuous) tip linije. Ovaj sloj se ne moze izbrisati niti
Freeze - Zamrzavanje slojeva. Ova opeija cini nevidljivim delove erteza ml''iamrznutom
sloju. On/OH - Ukljucen, vidljiv iii iskljucen (nevidljiv) sloj.
Thaw - Odmrzavanje slojeva. Cini vidljivim pi"ethodno zamrznuti sioj.
Lock - Zakljucavanje slojeva. Sprec;ava biranje ili izmenu delova erteza na tom sloju.
Color - Boja sloja. Bira se u dijalogu sa paletamastandardnih 9 iii dodatnih (sa ukupno
256) boja.
Linetype - Tip linija. Definisan je u posebnom fajlu formata ·.Iin. Uskladen je prema
ISO standardu, a postoji i mogucnos1: njegove izrade iIi modifikaeije shodno internim
standardima.
Lineweight - Debljina linije. Uskladena je sa JUS ISO standardom (videti fajl
L'JlUSO.dwg).
Mechanical options - Opeije AM-a na osnovu kojih se mogu podesavati razni parametri
programa. Ovo podesavanje omoguceno jeu karticama (tabovima, panelima) Standards,
Shaft, Calculation, Standard Parts i Preferences dijaloga Mechanical Options.
AutoCAD options - Opeije AuioCAD-a za podesavanje raznih karakteristika i parametara
programa (postupkom iz menija Assist AuioCAD Options ... ). Ovo podesavanje
omoguceno je, takode, u odgovarajuCim karticama.
Draft settings - Skup karakteristika za ertanje.
Power snap settings - Dijalog sa kartieama za odabir seta objektno orijentisanih
markera (nisana).
Alias - Skraceniea (preCica) komande ili sistemske promenljive. Koristi se da bi se
ubrzao postupak zadavanja komandi. Skracenice su date u prilogu ili u fajlovima
acadm.pgp, acad.pgp.
.. Komande za formiranje slojeva
Komanda Layer sluzi za upravljanje slojevima i njihovim karakteristikama. Dijalog za
upravljanje slojevima moze se dobiti na vise nacina, a to su:
. CAD masinskih elemenata i konstrukcija
23
o Meni: Assist Layers / Layergroup I> Layers/Layer Group Control. ..
o ·Plllleta alata: ACAD / M Layer Functions (Object Properties Layer)
o Komandna linija: amlayer (Ia).
III Mgoritam: formiranje sablon fajla
Primer: Formirati sablon - template fajl ·.dwt formata zapotrebe kasnijeg koriscenja
zaglavlja A3 formata pri konstruisanju novih modela.
1. Aktiviranje AutoCAD Mechanical-a i pregled slojeva.
o Aktivirati AM postupkom iz menija Start I> Programs I> Mechanical Desktop.
AutoCAD Mechanical Power Pack. Aktiviranje se moze izvesti i putem e1. ikonice sa
Desktop-a..
o Otvoriti kontrolni dijalog slojeva, postupeima iz menija: Assist I> Layer J Layergroup
Layer/Layer Group Control. .. ili posredstvom komandne Iinije, unosom AMLAYER.
o Izvrsiti pregled slojeva u karticama Layer Control j Layer Group Control (st. 2.2).
o Zatvoriti dijalog kli!rol'Ii na e1. ti'$ter Cancel.
5""" IAI
&10$
N8ITl6 Ff8et6 -in t!II •
o AM_O ;;1
.I!iAM 1
Name
DAM_O
milANU
HI AM_2
III AM_3
mi At.C4
i!l AM_5
o AM,.S
j
ll AM=Z
!!ii'l AM_3
I:l AM_4
[J AM_5
DAM_6
ElAM]
_
___
BAlAS
HiQiji",,' ; .! 0 AM:10 Hotch
O:":"L


filAM_ll
D AM 12

a) b)
6AM,.11
DAM 12
III AMJ'"
liIAM_1N
Ii! ANI_2N
II!l AM_3N
I!iAM3N
t] MC5N
DAtUN
III Ahe7N
I!iII AM_8N
Ii!! AM_9N
II!lMUON
GAM_11N

I!l:.AM_U
D AA,-PAREF
!!l AM_BOR
mMCVIEWs"
(B A}'UIN
9J AM_TR
!iii 0
lffeeze[ThawInaU VIev.'Ports\
"
SI. 2.2 Dijalog Layer Control -a) sa listom svih slojeva koji se mogu generisati
prilikom konstruisanja modela -b)
24
CAD masinskih elemenata konstrukcija
2. Pregled opcija u dijalogu Mechanical Options.
o Otvoriti dijalog Mechanical Options, postupcima iz menija: Assist Mechanical
Options ... iii posredstvom komandne Iinije, unosom AMOPTIONS (sl. 2.3).
o U prvoj kartici Standards pregledati opcije Standard: gde se mogu prikazati
standardi koji su podrzani u AM-u, kao sto su: ISO, DIN, JIS, GB, 8SI, CSN i ANSI.
o Opcija Measurement: omogucuje podesavanje metrickog sistema mera.
o Opcijom Model Scale: podeiiava se razmera prikaza crteza 'delova u prostom
modela.
o Opcijom Browse ... otvara se dijalog Open koji omogucuje otvaranje prototip fajla
*.dwt ili fajla drugog fbrmata.
o Dvoklikom na ikonice u des nom polju dijaloga Mechanical Options otvaraju se
ponaosob dijalozi za podesavanje raznih para,metara pocev od ISO, Layer/Objects
do BOM Support-a,
o KIikom na karticu Shaft pojavljuje se sedam polja za podesavanje parametara za
podrsku konstmisanju, kao sto su formati fajlova pripremljenih za import i eksport,
simboli prekida i prikaza crteza del ova i vrste pogleda na model i s1. (sl. 2.4).

.-··QDrowingSh<iet
'_._$ CenletLine
S ",ellan View

Leader
f--.r Note Template
DelartVlew
SUlfaceTexlure
Welding
:--@ID Feah,ne Cof)trol Frame
t..--}- EdgesolworkDieces
g:::
'_·-Im PartsLI$t
\--0.. Balloon
BOMSupport
QANSI
Q BSI
o CSN
Q. DIN
Q G8
OOilml
OJIS"

1000:1
500:1
2{)O:1
100:1
50:1
20:1
10:1
.,
"
U
1;5
1:10
1;20
1:50
1:100
1:200
1:500
1:1000
Sl. 2.3 Dijalog Mechanical Options sa tabom Standards i odgovarajuCim kaskadnim
opcijama
CAD masinskih elemenata i konstrukcija
t?:j='mttrt#;[.rt,j, d

.1liJ
Sl. 2.4 Dijalog Mechanical Options sa karticol11 Shaft
CJ Kartica Calculation sluzi za podesavanje parametara prilikom primene proracuna i
nacina prikaza rezultata proracunavanja. Ova kartica saddi standardne i izvedene
jedinice mere (npr. N, mm i sI.), FEA parametre itd.
Sl. 2.5 Dijalog Mechanical Options sa karticom Calculation
25
26
CAD masinskih elemenata i konstrukcija
o Otvoriti karticuStandard Parts za podesavanje parametara za podrsku konstruisanja
i naCina prikaza rezultata konstruisanja. .. -- __
0. Ova kartica sadrzj opcije: standarda;importa.;eksporta, metode prikaza crteZa i s1.
$u.ndald Sethngs-'
A;tailoble Stoll.:klrd

2e1ecllfld SlClndd/d
J50
JUS
ANSI
DIN
2.J-OJ/
Svrr,boiic
81. 2.6 Dijalog Mechanical Options sa opcijama kunice Standard Parts
o Otvoriti karticu Preferences zapodesavanje parametara objektno orijentisanih
nisana.
o Pregledati opcije .snap Defaults .. ·. (Power Snap Settings) i System ... (System Editor).
o Elektronskim tasterom OK iIi Cancel zatvoriti dijalog Mechanical Options.
p
p
I
-'.-00-"-1-,-"-.'- ... -1-----0>-, -.-",-. --,-I -H-",,--.J1j
SI. 2.7 Dijalog Mechanical Options sa opeijama kartice Preferences
-----------
CAD masinskih elemenata i konstrukcijd
o Postupcima iz menija File Save As ... otvoriti dijalog Save Drawing As kojim se
omogucuje .snimanje fajia pod razIiCitirnformatima.
o Nil raspolaganju su. uglavnom· AutoCAD forrriati fajlova (sf. 2.8).
o Zatvoriti dijalog eL tasterom Cancel bez snimanja i1i aiurimnja tekuceg fajla.
III
I....::JTUTORlJA.L 3 *" r!J Lj !!1¢W;"'- Tool:' ....
« VEZA ZN ...:Pleview----
!D:\AI'tlECH\TUTORlJAlI
W'JRATrLO
AutoCtlO Mechanicai SDI<3wing.f".ciigj
AutoCAD Mechan;C-'! 20001 Drawing. (".dwg)
AutoCAD R14JlT98ILT97 Dldwing ['.dwgJ
AutoCAD Rl3/l [35
!AutoCl;U 200e Or,3WlnQ Standard !"",Ie r' dw,;]
• • =- - • , •
DXF (".dxf)
Cancel
Au!oCAD R13/LT95 DXF C'.d:1t
AutoCAD Rl2JL 12 DXF ('.dl<f
a)
Sl. 2.8 Dijalog Save Drawing As sa poljem File name: i -[istom Files of lype:
b)
27
o Kreirati uzorni format za crtanje, postupcima jz menija: Assist Format .. Drawing
Limits iIi posredstom komandne linije tinosom LIMITS. Algoritam komandne linije
je siedeCi:
Command: '_limits
Reset Model space limits:
Specify lower left corner or [ON/OFF] <0.00,0.00>: \.J)
SpecifY upper right corner <500.00, 1 000.00'>: 420,297.(.J) -
Command: '_zoom
Specify corner of window, enter a scale factor (nX or nXP), or
[AIl/Center/Dynamic/Extents/Previous/Scale!Wlndow] <real time>: _aH
Regenerating model.
Command: 'Cancel'
o Otvoriti dijalog Save Drawing As, postuptima iz menija: File Save As ... iIi
posredstvom komandne linije unosom SAVEAS.
o U polju File name: uneti am.jus, a u polju Files of type: podesiti ekstenziju (*.dwt).
o Klikom na eL taster Save i u novootvorenom dijalogu Template Description upisati
tekst prema sl. 2.9b, a zatim kliknuti na OK. Ovim je kreiran sablon fajI
am.jus:dwt.
28 CAD masinskih elemenata i konstrukcija
( ....
a) b)
S1. 2.9 Dijalog Save Drawings As i dijalog Template Description za un os podataka 0
sablon fajlu
o Ovaj fajl je sada snimljen u omotnici template i moze se izmectu ostalog pronaci u
kartici Create Drawings dijaloga AutoCAD Mechanical Power Pack Today (Meni
Design AutoCAD Mechanical Today) (sf. 2.10).
o Iskljuciti sve otvorene dijaloge AM-a.
Use- th15 buHeHn board to post your own
Web content. CAD,n)omagers tar) use
ihis feature to communicate with 1heir
.design team and 10,blopk
libraries, CAD standards, or -other files
and folders ,available on the company
mlrat:eL Edit view by
choosing the Edi! button:cEnlarge
view by selectmg 1he + button. " "
To template
dynamic.ally to both views,
here.
Is your software up to date?
81. 2.10 Dijalog AutoCAD Mechanical Power Pack Today sa karticom Create Drawings
CAD masinskih elemenata i konstrukcija
29
• Konstrukcija detalja objekta
Konstruisanje u AM-u se izvodi na osnovu poznatih principa tehnickog crtanja i nacrtne
geometrije. Pri tome treba voditi racuna da je ovaj proces umnogome podr2'an alatima
kojima se u znacajnoj meri omogucuje automatizacija postupaka konstruisanja. Skup
programski razvijenih metoda tipa Object Snap - "precizno nisanjenje i vezivanje za
objekat" obezbectuje efikasnu asistenciju u resavanju grafickih problema u konstruisanju.
NaroCito se ova podrska uocava u domenu 20 konstruisanja. Lakim definisanjem
konstrukcije, bez upisivanja koordinata iIi nepotrebnog racunanja, formira se precizna
geometrija jer je povezivanje tacaka za objekat omoguceno specijalnim alatima:
"magnetnim" markerima, i s1., koji na "inteligentan" nacm pronalaze lokacije
pojedinacnih delova crteza, potrebnih konstruktoru. Pored toga, ove metode se mogu
konzistentno odr2'avati za sve vreme konstruisanja.
!!Ill Referentni pojrnovnik: alati za crtanje i rnodifikovanje crteZa
ACAD/M Draw toolbar - Paleta alata za crtanje. Pored ove u ACAD/M-u postoji jos
EX_Draw toolbar i klasicna AutoCAD-ova paleta Draw.
ACADfM Modify too!bar - Paleta alata za izmenu i modifikaciju crteza. Pored ove na
raspolaganju su i ACAD/M EX_MODIFY toolbar i AutoCAD-ove palete Modify i Modify II.
Line - Linija-duz.
Spline - Splajn (glatka kriva).
Centerline - Centralna, osna linija.
Construction line - Konstrukciona (pomocna) linija.
Symmetrical line - Simetricna linija.
Break out line - Prekidna linija na izlazu.
Zig-zag line - Cik-cak linija.
Section line - Linija presecanja.
Ray- Prava.
Insert block - Umetanje bloka.
Multyline - Multilinija.
Block - Blok (delova crteza).
Rectangle - Pravougaonik.
Point - Tacka.
Polygon - Poligon.
Hatch - Srafura.
Arc - Luk.
Region - Region (specijalno podrucje crteza).
Circle - Kruznica.
Text - Tekst.
Ellipse - Elipsa.
Break - Prelom entiteta.
Contour finder - Konturni nalaz.
Construction edit - Uredivimje konstrukcije (linije).
Erase - Brisanje delova crtda.
Scale X,V - Skaliranje crteza po X,Y osi.
CAD masinskih elemelzata ; "konstrukcija
30
------- . nje deiova crteza.
COPV -:: Kopift
b
deIGva crteza (entiteta).

- Pro .' v
. ,,,.,,... >rnnwanJe crteza
. S· ewe, "''1:'"- ,
li/linor - 1111. . entireta na crtefu.
. SkraCl vanJ
e
. .
Trim - kopiranje crteza (entiteta).
Offset - Of set ..,ziJ·a do delova crteZa ..
E d
Ekste,.
den - : 'po redosledu.
K
ptranJc
Array - o. .ct (krive) u dYe tacke. -
2 points - prek
1
crteza iIi njegovih delova U odnosu na koordinatni sistem.
•• pomcran '-' .
••• ove - Obaranje ivice na modem.
Chamfer - . . crteZa
R U"anJe .
Rotate - 0 anJ'e ivice na delovima modela.
.. Z b1'aV 1 •
Fulet - ao oj tavljanje crteza na
Explode - vailJ'e translacijom i rotac!jom.
Argo podes
a
.' v
, I -. Spajanje entlteta I crteza.
Join entitlfl)$ - niP duZine na crtezu ivan njega.
J- ,
Measure - , 'c crteza (entiteta).
D!vide - Definisan je u formata *:Iin. U.skladen je
I..metype - T, posto'j i m()O'uCnost nJlhove modlfikaClje shodno mtermm standardlma,'
d du a J to> , •
150 stan ar linije. Definisane su JUS odnosno ISO standardom.
- izmedu del ova crteza.
Distance - Rd
a
venJ'= delova crteZa (entiteta).
1z uZ ,. v
extents - gO kotiranje ugla.
Angular - Ug , r .. ,'
Baseline' _ Bazna.
_ ,'" NadoveZlvanJe.
Cham - " arn
a
(kotal'
Linear - LIne vnik kru&a iii kruznog segmenta.
"" t r Pre
c
'" . / .. """="'A\ '1
uiame e --: _ Zumiranje (uvelicavanje umanJenJe v,.......aJ urea nornv"emelllf.
Zoom 'dela _ komanda za formiranje detalja crteza.
Detail- DeL:uj
· ' polyline
.. OpClon
e
...
1
rg' ACADrl'll Draw .. Polyline
a Paleta'g a, . . ,
, ,-, Design polyhne
o Mem, dna linija:pline.
a Koman .
· komande Oetelif
.. OpClOn
e
1
tn- ACAD/M Design l> Detail
n pal eta a a 1;1. • •
'. Design DeTail. ..
a Me!11· . ..' d tail
o Komandng llillJa: am e .
· komande ConstructiQ,n
.. OpCliln
e
I
ta' ACAOIM Draw Construction Line
:-t Pafeta a a . "
- n'. Design " ConstructIOn lines ...
a Me ..
l
. dna linija: amconstlines.
a Koman
CAD masinskih elemenata i konstrukcija
.. Opcione komande Osnap
Cl Paleta alata: ACAD/M Power Snap ...
Cl Melli: Assist Drafting Settings ....
o Komandna liriija: ampowersnap.
.. Opcione komande Hatch
Paleta alata: ACAD/M Draw .. h'atch ...
o Meni: Design Hatch ...
a Komandna linija: amassohatch.
.. Opcione komande Powerdim
a Paieta alata: ACAD/M Dimensioning.
:::1 Meni: Ann()tate " Power Dirnensionitlg
a Kornandna linija: ampowerdim.
II Algorltmn: konstrukcija poDlioijskih crteia sa kotinmjem deruija
31
Primer: Za crtez PloCa sa otvoromprema CA. 2.11, za Sil definisane spoljne
konture primeniti metode: kreiranja polilinijskog otvora, srafiranja, kotiranja i formiranja
detalja. prj tome, koristiti pretezno komande padajuCeg menija AM-a. _
1. Priprema fajla.
o Otvoriti fajl PLOCA .dwg (sl. 2.11) iz omotnice PROTOTIP.
a Pooesiti cmu boju radne povrmne, postupcima iz menija: Assist AutoCAD
OpOOns ..... kartica Display Colors ...• lista Color: Black. Apply & Close J OK.
b
e
SL 2-11 Pripremni crtei (PLOCA.dwg)
32 CAD masinskih elemenata i konstrukcija
o Podesiti set objektno orijentisanih niSana postupkom iz menija Assist Drafting
Settings Power Snap Settings 1-4.
o U otvorenom dijalogu izabrati karticu 0 Settings 1, a zatim dijalog zatvoriti eL
tasterom OK (sl. 2.12).

r Tangen!
r Neared
r- Apparenl iot
r Parejlel
'r'$,!,!mmetry
____ __ ____ c_I •• __
51, 2.12 Dijalog Power Snap Settings
2. Konstrukcija polilinijskog otvora na crteZu.
o Aktivirati metode formiranja konstrukcionih (pomocnih) linija postupcima iz
menija: Design Construction Lines Draw Construction Lines ... nakon cega se otvara
paleta Constrllction Lines.
o Izabrati treCi el. taster prvog reda za konstruisanje Iinije sa ortogonalnim
ukrstanjem (sf. 2.13).
c I Help I
SI. 2.13 Dijalog Construction Lines
CAD masinskih elemenata i konstrukcija
o Na zahtev u komandnoj liniji:
Command: amconstlines
Specify insertion point: metodom Endpoint-a i
klikom levog tastera misa definisati tacku (sl. 2.14).
o Izvrsiti Esc (Command cancelled).
,1
81. 2.14 Definisanje ortogonalnih konstrukcionih linija
.0 Klikom na desni taster misa izvrsiti regeneraciju palete Construction Lines (Repeat
Draw Constructions Lines ... ) iIi taj postupak izvesti posredstvom menija Design
Construction Lines Draw Construction Lines ...
o Aktivirati metodu paralelnog definisanja konstrukcionih linija u odnosu na
referentnu liniju, prvim el. tasterom u drugom redu dijaloga. Ovaj postupac,::
predstavlja tzv. multi ofsetiranje (amconstpar).
Izabrati vertikalnu konstrukcionu liniju c (sl. 2.15a). Na zahtev: Command:
AMCONSTLINES
Select line, ray or xline: (se1ektovati liniju c)
Specify insertion point or Distance(xxlxxlxx .. ) <10120>: (uneti vrednosti 48194 (.J))
33
o Na zahtev: Specify point on side to offset: (pomeriti pointer proizvoljno leva od linije
c i kliknuti levim tasterom misa). Rezultat ofsetiranja na rastojanjima Llx= 48 i
Lly=94mm od c je dat na sl. 2.15b.
( ....
a) b)
51. 2.15 Faze vertikalnog ofsetiranja
34 CAD masinskih elemenata i konstrukcija
o Izabrati horizontalnu konstrukcionu jiniju b (st. 2.16a). Na zahtev:
Select tine, ray or xHne: (selektovati liniju b)
Specify insertion point or Distance(xxlxxlxx .. ) <48194>: (uneti vrednosti 38186 (.J»
o Na zahtev: Specify point on side to offset: pomeriti pointer dole od lirrije b, kliknuti
levim tasterom misa i izvrsiti Esc. Rezultat ofsetiranja na rastojanjima Llx= 38 mm
i i1y= 86 mm je predstavljen na sf. 2.l6b.
(.-
a)
b)
S1. 2.16 Faze horizontalnog ofsetiranja
o Podesiti set Osn.ap-a posredstvom menija: Assist Drafting Power Snap
Configuration 2. Algoritam komandne linije je sledeCi:
Command: '_ampsnap2
Power Snap configuration 2 loaded:
END,INT,PER,EXT,PAR
o Otvoriti paletu Construction Lines posredstvom menija Design Constru.ction Lines
Draw Construction Lines ...
o Aktivirati metodu paralelnog definisanja konstrukcionih linija (amconstpar) u
odnosu na referentnu liniju i presecnu tacku. Postupak izvesti na osnovu cetvrtog
el. tastera u prvom redu palete.
o Na zahtev u komandnoj liniji:
Command:
AMCONSTLINES
Specify first point: (definisati Osnap-om i klikom misa presecnu tacku 1, sl. 2.17a).
o PrivuCi pointer do kose linije-konture a, do pojave poruke Parallel (sl. 2.17b) i bez
pritiska tastera milia odmaknuti pointer, sve dok se ne pojavi poruka 0
uspostavljenoj paralelnosti konture i nove konstrukcione linije, trasirane iz
prethodne tacke 1 (sl. 2.18a).
o Na zahtev: Specify second point or Angle (xxlxxlxx .. ) <30145160>: kliknuti levim
tasterom misa, pod uslovom da se pojavila poruka 0 trazenom ugJu trasiranja od
54d11 '1 0". Izvrsiti Esc.
CAD maSinskih elemenata i konstrukcija
(G'"
lUnter;;e.::tiOh!
a)
Sl. 2.17 Faze pamlelnog ojsetiranja
b
-LI
(e-
/
e
a) b)
SA. 2:18 Faze paralelnog ofsetiranja sa precivw definisanim uglom od 54°11 '1 0"
o Izvrsiti -regeneraciju pa1ete Construcilon Lines, npr. desnim tasterom misa.
o Izabratimetodu zakreiranje kruznice izmedu tangirajuCih tacaka na postojeCim
linijama (prvi e1. taster u cetvliom redu).
o Na zahtev:· Select first tangent: selektovati liniju u tacki 1, a nakon zahteva Select
second tangent: i u tacki 2 (sl. 2.19a).
35
o Na sledeci zahtev: Specify diameter: uneti vrednost 16 i potvrditi Enter-om. Ovim je
rad sa konstrukcionim linijama zavrsen (sl. 2.l9b). Izvrsiti Esc.
(.- (<I!r
a) b)
SL 2.19 Faze formiranja kruznice na osnovu tangentnih tacaka
36 CAD masinskih elemenata i konstrukcija
S" Formiranje unutrasnje polilinijske konture.
o Iz Layer liste (paleta Standard Properties) postaviti sloj KONTURE kao tekuCi.
o Aktivirati metodu polilinije postupkom iz menija: Design ~ Polyline.
o Algoritam formiranja polilinijske konture je sledeci:
Command: _pline
Specify start point: (kliknuti na presecnu tacku 1, sl. 2.20a)
Current line-width is 0.00
Specify next point or [Arc/Halfwidth/Length/UndolWidth]:
Specify next point or [Arc/Close/Halfwidth/Lengthl
UndolWidth]: A (..1)
Specify endpoint of arc or [Angle/CEnter/CLose/Directionl
Halfwidth/Line/Radius/Second ptiUndolWidth]:
Specify endpoint of arc or [Angle/CEnter/CLose/Directionl
Halfwidth/Line/Radius/Second ptiUndolWidth]: L (..1)
Specify next point or [Arc/Close/Halfwidth/Length/UndolWidth]:
Specify next point or [Arc/Close/Halfwidth/Length/UndolWidth]:
(kliknuti na tacku 2)
(prelazak na rezim lukova)
(kliknuti na tacku 3)
(prelazak na rezim linija)
(definisati tacku 4)
(definisati tacku 5)
Specify next point or [Arc/Close/Halfwidth/Lengthl
UndolWidth]: C (..1) (zatvoriti polilinijsku konturu).
o Iskljuciti sloj konstrukcionih linija AM_CL (iIi ga obrisati postupkom iz menija
MOdify ~ Erase ~ Erase all Construction Lines).
/
(..- (..-
1 /Intersection I a)
c)
j)
S1. 2.20 Faze jormiranja polilinijske konture na osnovu rejerentnih tacaka
CAD masinskih elemenata i konstrukcija
4. Formiranje linijske konture.
o Podesiti novi set Osnap-a posredstvom menija: Assist ~ Drafting Settings ~ Power
Snap Configuration 3. Algoritam komandne linije je sledeci:
Command: '_ampsnap3
Power Snap configuration 3 loaded:
CEN,QUA,TAN,EXT.
37
o Aktivirati komandu za crtanje linija Design ~ Line. Po odzivu: Command: _line
Specify first point: kombinacijom tastera Shifi+desni taster misa iz iskacuceg menija
izabrati nisan Intersection.
o Postaviti pointer (Extended Intersection) i pritisnuti levi taster misa na konturu a
(st. 2.21a).
o Posle poruke: Command: _line Specify first point: _int of and pomeriti pointer oko
sredine konture b, sve do pojave poruke Intersection (sl. 2.21b). Kliknuti levim
tasterom miSa.
b
(..-
a) b)
SI. 2.21 Faze preciznog jormiranja preseene tacke na konturi b
o Na z<ihtev: Specify next point or [Undo]: kombinacijom tastera Shift+desni taster misa
iz kontekstnog menija izabrati nisan Perpendicular (odziv je _perto).
o Postaviti poiriter priblizno'na konturu d do pojave znaka Perpendicular (sl. 2.22a),
a zatim kliknuti Jevim tas:terom misa u znak potvrde izabranoj opciji (Specify next
point or [Undo]: _per to). .
o Pomeriti pointer na desno i ponovo, kombi1mcij9Ij1 tastera Shift+desni taster misa,
izabrati nisan Perpendicular. Na zahtev: Specifyneict point or [Undo]: _per to vezati
horizontalnu liniju ortogonalno do linije c (sl.:2 .22b), kliknuti levim tasterom misa
i izvrsiti Esc.
(.-
a)
Sl. 2.22 Faze jormiranja ortogonalne konture
38
CAD'l1Ulsinskih elemenata i konstrukcija
5. Odsecanje linijskih segmenata na crteiu.
o Aktivirati komanoo odilecanja postupkom iz memja: Modify P Trim. Algoritam
komandne linije za ovaj sillcaj je sledeci:
Command: _trim
Current settings: ProJection=UCS, Edge=None
Select cuttfng edges ...
Select objects: 1 found (odabrati iiniju u-iaCki i, a -zatim j
Select objects: 1 iOUnd, 2 total horizQIltalnu liniju u taCh 2, sf. 2.23a)
a Izbor potvrditi tasterom Enter, a zatim na zahtev:
Select object tot.rim or shift-select to extend or PmjectlEdge/Undo}: (izvrSiti odsecanje
desnog linijskog regIDf'....l1ta U taeki 3)
Sel?Ct object to .trim Of or ProjectlEdgeJUndoj: (izvftiiti odsecanje
gornjeg linijskog segmenta u tac'184)
o Komandu Trim prekimJtl Esc (sl. 2.23c).
b
- Sl. 2.23 Faze selekcije i eliminisanja Mp¢rebnih ktontura crteza
6. Zaobljavanje ivica na crtezu.
o Aktivirati komandu za zaobljavanje ivica postupkom iz menija: fJ4odify. Fillet.
o Na zahtev u komandnoj liniji:
Command: amfillet2d (Dimension mode:OFF)(Trim mode) Current fillet radius = 10
Select first object or [Polyline/Setup/Dimension]: <Setup> (izvrsiti Enter)
o Ovim se otvara dijalog Fiilel Radius (sl. 2.24). Podesiti radijus zaobljavanja na 17,5
mm i potvrditi unos el. tasterom OK. Odziv je sledeCi: (Dimension mode:OFF)(Trim
mode) Current fillet radius = 17.5.
29
Se/oct < I
r Dimension Mode
P" Trim Mode
Input 117.5 !
Ic=tirf} !
SL 2.24 Dijalog Fillet Radius za podcSavanje vrednost poluprecnika zaobljenja
CAD masinskih elemenata i konstrukcija 39
o Na zahtev: Select first olJject or [Polyline/Setup/Dimension]: <Setup> izabmti vertikal.nll
iiniju (u tatki 1) i nakon Select second object or <Return for polyline>: izabrnti
horizontalnu konturu u tacki 2 (sf. 2.25a).
o Nakon odziva: Select object to creat.e original length: izvrsiti Esc.
b
a)
t
1
8
2
--
t
d
/ n
b
Sl. 2.25 Faze odabira i zaobljavanja ivica
7 .. Obaranje ivica na o"6jektu.
[3 Aktivirati komandu za obaranje ivica postupkom iz menija: Modify. Chamfer.
o Na zahtev u komandnoj liniji:
Command: amcham2d (Distances method)(Dimension mode:OFF)(Trim mode) Current
chamtersetting = 32,20
Select first Object or [Polyline/Setup/Dimension]: <Setup> (izvrsiti Enter).
o Ovimse otvara dijalog Chamfer (51. 2.26),
o Podesiti leva polje Input-a sa 32 mm, a zatim i desno sa 20 mm i potvrditi ove
vrednosti el. tasterom OK.
a Odziv je. sledeCi: (Distances methodHDimension mode:OFF)(Trim mode) Current
chamfer settillg = 32,20.
o Na zahtev: Select first object or [Polyline/Setup/Dimension]: <Setup> izabrati donju
kmuurnu liniju e u tacki i i Select second object or <Return for polyline>: desmJ U
tacki 2.
CJ Nakon odziva: Select object to create original length: izvrsiti Esc.
firs!. Chbmfet ....
0.2
0.25
0.5
1
2
2.5
5
.
20
25
50

Secord Chamfer length Ihp1.lt Angle 1
0.2
025
0.5
1
2
2.5
5

20
25
50
P Tfim Mode
r [)imemlOrl Mode
---=11. cd-
1 !.

Select ( I ,
L.::.cc::::..... j:-ln-pU\:-.
Select (
C:'ncel I Help I
SI. 2..26 Dijalog Chamfer za poddavanje vrednosti obaranja ivica
40 CAD masinskih elemenata i konstrukcija
51. 2.27 Faze izbora i obaranja ivica
8 .. Srafiranje povrsine crteZa.
o Aktivirati komandu za srafiranje iz menija: Design Hatch Hatch 45
deg 2.5 mm/0.1 inch (st. 2.28).
.. :.".:' '-"1
:.;SG' j/ '''Assoclatlve Hatch .. ,
Boundary t

Hatch 45 cleO. 13 mm/O,S inch
Hatch 135 deg. 1,1 mm/O.12Inch
Hatch 1.35 deo. 4.1 tnm/O:19ind"t"
Hatch 135 deg, U mrn,tO,4 ind"r
DOI..lble Hatch 45{135 deg. 2.3 mm 1-0,09 inch
51. 2.28 Postupak izbora parametara srafiranja
o Na zahtev u komandnoj liniji:
Command: amhatch_ 45_2
Select additional boundary or point in area to be hatched
or [Select objects]: (izabrati deo crteza u jednoj tacki unutar kontura, st. 2.29a)
b
(fill"
a)
e
SI. 2.29 Faze izbora povrsine i srafiranja crteia
CAD masinskih etemenata i konstrukcija
9'. Kotiranje bocnog izvoda ploce.
o Podesiti prvi set nisana Osnap-a posredstvom menija: Assist Drafting Settings
Power Snap Configuration 1. Algoritam komandne linije je sledeCi:
Command: '_ampsnap1
Power Snap configuration 1 loaded:
END,MID,CEN,INT
41
o Aktivirati komandu kotiranja postupcima iz menija: Annotate Power Dimensioning.
o Na odziv: Command: _ampowerdim
(Single) Specify first extension line origin or Angular/Options/Baseline/
Chain/Update] <Select>: (izvrsiti kotiranje izvoda, prema sl. 230)
Specify second extension line origin: Specify dimension line location or
[Options/Pickobj]: (pomeriti pointer udesno do pojave crvene
boje kotne linije i kliknuti levim tasterom misa)
(..-
=
S1. 2.30 Faze kotiranja debljine izvoda objekta
o Po otvaranju dijaloga Power Dimensioning posredstvom opcije Add Tolerance
podesiti sledece parametre: gornje odstupanje 0,25 mm, donje odstupanje -0,15 mm
Precision Primary: 2 (st. 231b).
.Aoply 10;' .copy Irem <
1+0.2s---1
!
I, c==
Apply £op}' from <
a) b)
Sl. 2.31 Dijalog Power Dimensioning, osnovni -(I) i prosireni -b)
42
CAD masinskih elemenata i konstrukcija
o Nakon unosa parametara komi broj se automatski aiurira kao na slici st. 232_
o Zatvoriti rekuti dijalog kl.ikom na eL taster OK_
S
+O.25
-0.15
SI.232 Konacna vrednost kote debljine izvoda na crteiu
a IzvrSiti zumiranje crteZa postupcima iz menijCl View " Zoom Extents i po potrebi
izvrsiti Esc.
o Postaviti sloj AM_O kao tekuci.
o Otkljucati sloj KOTE, a zakljucati sloj OZNAI<E, a .zatim izvrsiti Zoom Extents.
o Ovim postupcima se dobija crtez kao na sl. 233.
122
63.24.
.()+{I.25
0-6.15
Sl. 2,33 Kotiran crtei pripremljen za formiranje detafja bocnog izvoda
CAD masinskih elemen£lta i konstrukcija
10. Formiranje detalja.
o IskljuCiti sa statusne linije rezim OSNAP (iIi funkcijskim fasterom F3).
o Aktivirati komandu za formiranje detalja crteza postupkom iz menija: Design
Detail. ..
o Nakon odziva u komandnoj liniji:
Command: amdetail
Creating a detail
43
Define the enlar\ljement area for the detaiL..
Center of or [Rectangle/Object]:
Specify radius [Diameter]:
(centrirati kruznicu oko izvoda, sf. 234a)
(poluprecnik proizvoljno definisati).
ie-
a)
•• !fII.,
Enrargement Scale: -,.'"c,---'-"----,--,--:-;----,
12:1 :::J. ,'. ,'. ' ..
. __ -·----i 2.11
'r-3
MOV1J
'i'
i,;f'b;"""tationl,'aadot .. ::::l!

ii'BoDe't;e"" r Ca"cel' I lielp
Sl. 2.34 Formira,nje detalja izvoda objekta -a) posredstvom dijaloga Detail ISO -b)
0. Nakon pojave dijaloga Detail ISO (sl. 2.34b) m;vojiti sve ponudene pardmetre i
kiiknuti na el. taster OK. Detalj ce se formirati u podesenoj razmeri 2:1.
o Na zahtev: Place the detail view: postaviti lokaciju detalja, A u tacki, npr_ 250;140

a Zumirati detalj metodom, npr. Zoom Window-om iIi Zoom Realtime-om.
b)
o Izvrsiti kotiranje poluprecnika zaobljenja na detalju, postupkoin iz menija Annotate
Power Dimensioning. Nakon odziva u komandnoj liniji:
Command: _ampowerdim
(Single} Specify first extension line origin or
[Angular/OptionslBasefine/Chain/Updatej <Select>: (izvrsti Enfer)
Select arc, fine, circle or dimension: (selektovati zaobljenje, sf. 235a)
Specify dimension line location or[Linear/Diameter/Options]: (izvuCi kotu, gore udesno i
potvrditi levim tasterom misa).
o U dijalogu Power Dimensioning iskljuciti opciju Add Tolerance nakon cega se gubi
nepotrebna vrednost tolerancije (sl. 2.35c).
44 CAD masinskih elemenata i konstrukcija
'., '.1.l29
Genera! 1 Geometw Unitt' I
A 12,11
( ....
b)
a)
OK Cancel Help
S1. 2.35 Faze izbora polupreenika i kotiranje zaobljenja na detalju crteia
o Dijalog Power Dimensioning zatvoriti e1. tasterom OK i izvrsiti Esc.
o Izvrsiti Zoom Extents kako bi se dobio prikaz kao na sl. 2.36.
o Sa statusne linije ukljuciti rezim LWT.
o Snimiti fajl na adresi D:\AMESH\KONSTRUKCIJE\PLOCA.dwg.
122 -
63.2l,.
80
128
SI. 2.36 Crtei Ploce sa otvorom sa detaljem A (PLOCA.dwg)
/
A 12.11
c)
A (2:1)
CAD masinskih elemenata i konstrukcija .. ,,: ; 45
3. KOTIRANJE SA PROPISIV ANJEM.

Masinski deto-vi -predstavljaju razlicite- KDmbinacije?' geometrijskih entiteta ogranicenih
nivnim:, zavojnim- i slicnim povrsinama. Da bi SC: obezbedila
odgovarajuca funkcija, zadovoljila cvrstoca i dr., moraju se propisati dimenzije i granice
dopustene vaIijacije dimenzija i oblika masinskih delova. Ove dimenzije se predstavljaju
kotama, a to su vrednosti koje se upisuju na crtezu. Nazivne mere su osnova za
odredivanje granica stvarne mere kojojse tezi. Njihovim propisivanjem se ustanovljava
potreban nivo tacnosti, vodeCi racuna 0 funkciji delova, kao i 0 prihvatljivosti
proizvodnih troskova ostvarenja takve tolerancije [35]. Tolerancije u masinstvu
predstavljaju oblast od visokog znacaja za proizvodnju, stanje u masinskom sistemu,
ekonomicnost, ispravnu funkciju i konkurentnost proizvoda na trzistu.
ill Algoritam: primena metode automatskog kotiranja
Primer: Na crtezu Caure (sl. 3.1) uneti kote i propisati tolerancije u skladu sa
nacinom izrade i funkcijom masinskog dela.
1, Priprema objekta za primenu postupaka kotiranja.
o Otvoriti fajl PROTOTIP\CAURA.dwg (sf. 3.1).
o Sa linije ukljuciti rezim LWT, a uspostaviti mod OS NAP sa nisanima tipa:
Endpoint i Midpoint.
o Podesiti cmu boju radne povrsine, postupcima iz menija: Assist ;. AutoCAD
Options ... kartica Display Colors ... lista Colors: Black Apply & Close OK.
SL 3.1 Masinski deo koji je potrebno kotirati (CAURA.dwg)
46
CAD masinskih elemenata i konstrukcija
2. Formiranje paralelnih kota.
o Iz menija Annotate kliknuti oa komandu Automatic Dimensioning ... cime se otvara
istoimeni dijalog.
o Iz kartice Parallel kliknuti oa el. taster OK (sl. 3.2), kako bi se aktivirala komanda
za parale1no kotiranje (paraJiel- baseline).

Cr
SI. 3.2 Dijalog Automatic Dimensioning
r
r
HeJp
o Na zahtev Sele.ct objo;lcts [Blockf. izabrati celokupni crtez, IzuzimajuCi osne linije.
Izbor se moze izvesti; npr. "okvirom za biranje" (Using Window) ad tacaka 1 do 2
(s1. 3.3a). Izbor ovih entiteta potvrditi Enter-om.
o Na zahtev First extension line origin: Endpoint-om locirati tacku 1 (st. 3.3c).
o Na zahtev Specify dimension line location or [Options/Pickobjj: povuCi pointer na
desno u smeru formiranja pomocnih kotnih linija. Kada linije promene boju zllaCi
da je postignuto potrebno rastojanje od crtda (definisano u Dimension Style-u u
paleti Dimension). .
a Izvrsiti klik levim tasterom misa i posIe poruke Starting pOint for next extension line:
paraJelne kote se automatski formiraju (sl. 3.4).
SL 3.3 Faze jormiranja parale1nih kota
CAD masinskih elemenata i konstrukcija 47
Kotiranje na sl. 3.4 3.7 nije u sladu sa standardnim nacmom kotiranja.
Medutim, one je rezultat primene komande "automatskog kotiranja" te ce se u kasnijim
fazama izvrsiti korekcija iIi brisanje neodgovarajucih kota.
51. 3.4 Formirane paralelnih kota
3. Formiranje simetricnih kota.
a Izvrsiti Enter, iii desnim tasterom misa otvoriti iskacuCi meni (sl. 3.5). Kliknuti na
opciju Repeat Automatic Dimensioning ... cime se ponovo otvara dijalog Automatic
Dimensioning.
o Aktivirati karticu Shaft! Symmetric, a zatim kliknuti na el. taster OK (si. 3.6).
Repeat Automatic Dimensioning .••
Pan . .....
Zoom
3D Orbit
Part
_51. 3.5 /skacuci meni sa opcijom Repeat Automatic Dimensioning ...
o Izvrsiti izbor crteza i potvrditi ga desnim taste(om misa. Izbor se moze izvesti kao
i u prethodnom slucaju.
o Midpoiat-om locirati sredisnju tacku (sl. 3.7(0), a zatim povuCi pointer na dole.
L7 IZVrsitildik posle promene boje kote.
a Sest sim.etrtcnih kota automatsld je formirano (sl. 3.7b). Izvrsiti Esc.
48
CAD masinskih elemenata i konstrukcija
.
,. '"
-. . ,;-.:.">t{.; ..... .
IVPe' :) ShaftfFront .

- ::.(....,'......,. ',>
r. no
Sl. 3.6 Dijalog Automatic Dimensioning sa karticom Shaft I Symmetric
o Algoritam komandne linije je sledeCi:
Command: _amautodim
Select objects [Block]:
Specify opposite corner: 21 found
1 was filtered out.
Select objects [Block]:
Select Centerline or new starting point: _midp_of
Specify centerline endpoint:
Specify dimension .line location or [Options/Pickobj]:
(ponter povuCi ortogonalno na dole i
kliknuti levim tasterom misa)
Starting pOint for next extension line: (.J)
Command: _
:ga)
SL 3.7 Faze formiranja simetricnih kota
(.J)
( ....

:$
'"
'"
<1>20
11>30 b)
¢34
038
046
062
.CAD masinskih elemenata i konstrukcija
4. Promene formiranih kota.
o Izvrsiti brisanje neodgovarajuCih kota sledecim postupkom iz menija: Modify
Power Commands Power Erase.
49
o Izvrsiti pojedinacni izbor (Shift+klik levim tasterom misa) sledecih kota: 030, 038,
062 i 66. Odabir potvrditi (.J), kako bi se kote obrisale, a ostale azurirale
(st. 3.8b).
o AIgoritam komandne linije je sIedeCi:
Command: ampowererase
Select objects: 1 found
Select objects: 1 found, 2 total
Select objects: 1 found, 3 total
Select objects: 1 found, 4 total
Select objects:
(1Iifr
SL 3.8 lzbor -a) i brisanje neodgovarajuCih kota -b)
5 .. Ostala kotiranja.
->
<'20
¢34
046
b)
o Zavrsno kotiranje izvrsiti komandom, npr. iz menija: Annotate " Power
Dimensioning.
:c
o Izvrsiti prelaz na rezim autematskog kotiranja uglova (Angular) i izvrsiti izbor
kosih kontura, npr. u tackama 1 i 2 (sl. 3.9). Kotiranje ugJa unutrasnjeg konusa
izvrsiti na gore van crteza i postupak potvrditi levim tasterom misa (st. 3.10a).
o Dvostrukim klikom na kotu ugla 90° pojavljuje se dijalog Power Dimensioning
(sl. 3.JOb). Pritisnuti el. taster Special Characters i upisati ± 10'. Dijalog zatvoriti
klikom na OK.
50 CAD masinskih elemenata i konstrukcija
Sl. 3.9 lzbor konture konusnog otvora
o Algor-Ham komandne linije je sledeCi:
Command: _ampowerdim
(Single) Specify first extension line origin or [Angular/Options/Baseline
/Chain/Update] <Select>: A (..1)
(Single) Select arc, circle, line or [Linear/Options/Baseline/Chain/Update]
<specify vertex>: _mid_of (tacka 1)
Select second line: mid_of (tacka 2)
Specify dimension arc line location:
Command: *Cancel*
(1IifIr
(..,..
Apply to, c"",,,,,,,, II
Q = : J ~ ~
¢20
a) b)
S1. 3.10 Faze U odabiranju nazivne mere i specijalnog simbola
o Izvrsiti Esc.
c)
CAD masinskih elemenata i konstrukcija
90"10'
(1IifIr
¢zo
a) ¢)4 b)
¢46
51. 3.1 1 Upis tolerancije ugla
o Desnim tasterom misa izvrsiti Repeat AMPOWERDIM.
o Endpoint-om oznaciti krajnje tacke 1 i 2 (sl. 3.l2a). IzvuCi kotu 62 iznad kote
ugla.
a)
6Z
b)
90",10'
(..,..
SI. 3.12 Kotiranje preenika gomje baze
¢62 g6
90"±10'
(1IifIr
SI. 3.13 Unosenje oznake tolerancije
51
52 CAD masinskih elemenata i konstrukcija
o Kliknuti na kotni broj 62 u dijalogu Power Dimensioning i podesiti simbol precnika
0.
o Iz istog dijaloga kliknuti na el. taster Add Tolerance, i podesite oznaku tolerancije
g6 (sf. 3.J3b) Zatvoriti dijalog el. tasterom OK.
o Izvrsiti komandu AMPOWERDIM.
o Endpoint-om selektovati crtez u tackama 1 i 2. Izvuci vertikalnu kotu desno od
konture (sl. 3.14b).
'1>62 g6 '1>62 g6
90"±10'
a)
90"±10'
b)
c..-
51. 3.14 Formiranje kote dubine konusnog otvora - upusta
o Kliknuti na novoformirani kotni broj 9 i u otvorenom dijalogu Power Dimensioning
pritisnuti el. taster Add Tolerance.
o U polju Deviation podesiti gornje granicno odstupanje na 0,15 mm, i donje na
- 0,25 mm. (sf. 3.15b), zatim izvrsiti OK.
S1. 3.15 Unosenje granicnih odstupanja dubine konusnog otvora
CAD masinskih elemenata i konstrukcija
o Slicnim postupcima, na osnovu dijaloga Power Dimensioning izvrsiti uredivanje
ostalih kota dodavanjem simbola tolerancija, odnosno ugla obaranja ivica
(sl. 3.16a).
6. Formiranje tabele sa tolerancijama.
o Iz menija Annotate aktivirati komandu Fits List.
o Uneti tablicu, npI. u tacki (340,45). Ovim postupkom se formira tablica vrednosti
tolerancija kao na si. 3.16b.
¢ 62 96
90'±10'
¢20 H7
¢l4 f7
¢46 n7
'C

.,

a)
c ...
Sl. 3.16 Formiranje tablice granicnih odstupanja
7. Promena vrednosti tolerancija na crtezu i u tablici:
75 h8
062 g6
046 n7
44 h7
034 f7
26 h7
020 H7
Dimen. Fit
b)
0 1S
-0,04-6 74.151.
61.99
-0,029 61.971
+O.()4Z' 4Ut.2
-(jon 46017
0
"
·¢.{l2'5 4-3.975
-O,02S 33.975
-O:(lS :H.95

" -0,021 ZS.9J9
.. 1J.021 20.021
0
"
53
o Ako se, npr. zeli izvrsiti izmena oznake tolerancije 44h7, treba kliknuti na taj kotni
tekst.
o U dijalogu Power Dimensioning izvrsiti izmenu. Umesto h7 upisati m7 i kliknuti na
el. taster OK. Na pitanje: Update the fits list now? potvrditi sa Yes.
o Azuriranje je izvrseno automatski i na crtezu i u tablici tolerancija.
o Komandom Zoom Realtime-om podesiti poziciju crteza na radnoj povrsini.
o Sacuvati fajl kao CAURA.dwg u omotnici KONSTRUKCIJE.
Vise 0 kotiranju i stilovima kotiranja zastupljenih u ISO sistemu, pogledati u
referenci [6].
54
CAD mafinskih elemenata i konstrukcija
"'61 g6
75 h8
7>
-0,0'-6 14.954-
062 g6
-O.{Jl 61.99
-0,029 61.971
046 n7
+0.042 46.042
-O,<l17 460017
44 m7
+0.034 44.034
0,009 44.\)09 sg
034 f7
-fJ,(l25 33-975
-0,05 33.95
'"
26 li7
,
" -0,021 25.979

E

020 H7
+0.021 20.021
0 20
'"
:c
..,

N
Dimen, Fit
a) b)
¢4601
SL 3.17 Konacno resenje kotiranog crteia -a) sa tab1icom toleracija -b) (CAURA.dwg)
W Referent.,j pojmovpjk: tolerandje i toierancijska polja
Dimension - Mera je broj koji, u odgovarajucoj jedinici, izraiava brojcanu vrednost neke
duzine. Mera upisana na crteZu naziva se kota, a postupak njenog formalizovanja
kotiranje. Kotirane vrednosti na masinskim crtezima su, iskljucivo, u mm. Drugi nacin
izrazavanja vrednosti propisan je JUS odnosno ISO standardom.
Dimensional style - Stil dimenzionisanja (kotiranja) u skladu je sa odgovarajuCim
standardom.
Annotate - Mesto za pribeleske (notiranje).
Shaft - Osovina (cep).
Hole - Rupa (otvor).
Symmetric - Simetricno: kotiranje, rupa, osovine i sl.
Power erase - "Napredno" btisanje de]ova objekta bez posledice za ostale delove crteza.
Parallel - Paralelno kotiranje. Postupak nanosenja paralelnih kota.
Baseline - Bazicno kotiranje. Postupak nanosenja bazicnih kota na crteZ.
Chain - Merni lanac. Ureden skup redno vezanih mera.
Special characters - Specijalni karakteri. Generisu se iz dijaloga Power
Dimensioning AM-a iIi iz liste raspolozivih tipova alfa-numerickih simbola (fontova).
Unicode - Specijalni simboli koji se generisu iz seta fontova raspolozivih nakon
njihovog instaliranja.
Add tolerance - Dodavanje (propisivanje) tolerancije.
Power dimension - "Napredno" kotiranje.
Nominal dimension - Nazivna mera je ona koja sluzi kao osnova za definisanje,
odnosno odredivanje granicnih mera i odstupanja. Ona se upisuje u crteze i ostalu
tehnicku dokumentaciju. Stvarna mera je ona koja se ustanovi merenjem na izradenom
predmetu, i mora se nalaziti izmedu gornje i donje granicne mere.
\
----
CAD maSinskih elemenata i konstrukcija 55
'First List - Lista (tabela) proracunatih pararnetara toierancije.
Dimensional tolerance - Vrednost tolerancije kao dozvoljenog odstupanja od nazivne
mere.
Fit name polje. Ovo polje predstavlja podrucje ograniceno gornjim i
donjim odstupanjem, ciji interval odgovara vrednosti tolerancije. Izrazava se u mm iIi
flm.
Deviation - Odstupanje od nazivne mere. Nazivno odstupanje je algebarska razlika
granicne i nazivne mere. GDrnje granicno odstupanje je algebarska razlika gornje i
nazivne mere. Donje granicno odstupanje je algebarska razIika donje i nazivne mere.
Stvarno odstupanje je algebarska razlika stvarne i nazivne mere.
Upper deviation - Vrednost gornjeg granicnog odstupanja.
lower deviation - Vrednost donjeg granicnog odstupanja.
Maximum limit of size - Gornja granicna mera. Ova vrednost je najveca dozvoljena mera
Og, odnosno dg ispravno izradenog masinskog dela.
Minimum limit of size - Donja granicna mera. Ova vrednost je najmanja dozvoljena mera
Od, odnosno dd ispravno izradenog masinskog deja.
Mating - Naleganje masinskih delova istih nazivnih mera od kojih je jedna spoljasnja, a
druga unutrasnja Cnpr. M7/k6).
Clearance - Zazor ili preklop je pozitivna razlika izmedu precnika rupe i osivine, pri
cemu je precnik rope uvek veci od precnika osovine. Preklop je negativna razlika izmedu
precnika rope i osovine, pri tome je precnik osovine uvek veCi od precnika rope.
Fit Type clearance - Vrsta naleganja. Labavo naleganje karakterise postojanje zazora
izmedu stvamih mera sklopljenih del ova iste nazivne mere (osovine i rupe), cime je uvek
osigurana njihova medusobna laka pokretljivost. Cvrsto naleganje odlikuje se postojanjem
preklopa izmedu stvarnih mera sklopljenih delova iste nazivne mere, cime je uvek
osigurana cvrsta' (nepokretna) veza. Neizvesno naleganje posle izrade postaje cvrsto sa
malim preklopom ili labavo sa malim zazorom, zavisno od odnosa stvarnihmera.
Maximum clearance - Gornji zazor. Maksimalrii zazor je razlika izmedu gornje granicne
mere rope i donje ,granicne, mere osovine nekog naJeganja sa zazorom.
Minimum clearance - Donji zazor. Najmanji zazor je razlika izmedu donje granicne
mere rope i gornje granicne mere osovine.
Zero line - Nulta linija sluzi za graficko predstavljanje tolerancija i naleganja, odnosno
odstupanja. Nulta linija odgovara nazivnoj meri.
.. Graficko predstavljanje tolerancijskih polja
Podaci 0 tolerancijama i vrsti naleganja nalaze se u AM-u_ u digitalizovanom obliku
(podloga je ISO standard) i mogu se brzo generisati bez potrebe za pretrazivanjem i
usvajanjem parametara iz tabela raznih prirucnika 0 tolerancijama. Pored toga,
konstroktoru su na raspolaganju alati za graficko predstavljanje tolerancijskih polja rupe i
osovine, kako bi odabrao potrebnu kombinaciju: preklopa, zazora iIi neizvesnog
naleganja. U tom sJucaju, pored osnovnih parametara tolerancije u numerickom obliku,
generisu se graficke prezentacije 0 polozajima tolerancijskih polja njihovom
medusobnom odnosu, i to za svaku kombinaciju osovine i otvora- istih nazivnih mera
koje konstruktor propise. U dijalogu Fits (sl. 3.18) razradeni su standardizovani sistemi
tolerancija koji obuhvataju sistematizovane podatke 0 velicinama dozvoljenih odstupanja.
56 CAD masinskih elemenata i konstrukcija
8. Graficko predstavljanje tolerancija.
o Aktivirati dijalog Power Dimensioning klikom na jedan kotni broj.
o U polju Fit aktiv'irati el. taster sa tri tacke u horizontalnom redu (sl. 3.18) cime se
otvara dijalog Fits.
o Ovaj dijalog sadr'Zi dye kartice sa parametrima. tolerancije za rupu (Hole) i za
osovinu (ShaH).
o Izvrsiti pregled kartica gde se mogu prezentovati grafici odredenih tolerancijskih
polja.
Performmatingc"lcu<ltkln
81. 3.18 Mogucnosti kreiranja simbola tolerancije rupe i otvora u dijalozima Power
Dimensioning i Fits kao i dodatni dijalozi za uredivanje kota
CAD masinskih elemenata konstrukcija
o Dodatna opcija Mating» omogucuje prikaz tolerancije naleganja dvaju elemenata:
rupe i osovine, kao i vrednosti zazora, preklopa iIi neizvesnog naleganja.
«Mating Help ... ·;
SI. 3.19 Dijalog Fits za izbor i proracun naleganja osovine rupe
o Izvrsiti pregled simbola za prikaz nazivne mere i polozaja oznake tolerancije
dvoklikom tastera miSa na polje sa tekucom oznakom tolerancije 26h7 (sl. 3.20a).
57
o Prihvatiti nacin oznacavanja prema sl. 3.20b (treCi red, treca opcija) i izvrsiti OK u
dijalogu Select Fit Type, a zatim OK u dijalogu Power Dimensioning.
11- .. 111 ..
r r·· . r·· t,;r __ .... ....;.1
","'oCAD]
J
J
,,,'''' 1 .. ;0 m ••••. 1
r .,
(otIr
b)

Sl. 3.20 lzbor mere tolerancije u dijalogu Select Fit Type
o Zatvoriti fajl bez azuriranja.
58
CAD masinskih elemenata i konstrukcija
... Primena simbola' pri kotiranju i
Simboli za 9JY-Ora takode se mogu generisati iz plete simbola. Pri
.se komaJ;ida Leaper 'ilimetode kotiranja: precnika, odnosno poluprecnika,
duzmskrh meta 1 sl. FOnt GDT u dijalogu Unicode Character map obezbeduje sirok izbor
kod 0znacavanja ili uredivanja crteza, a koristi se u siucaju Ga,; konstruktor ne
pronilde odgovarajucu oznaku u dijalQfu Special Characters (sf. 3.21). U tu svrhu,
upot'reba simbola olaksava komunikaciju i predstavlja potrebu za usaglasenim
oznacavanjem.
m Referentni pojmovi simboia i oznake u kotiranju
Arc length - Duzina luka.
Basic dimension - Osnovna kota. Kotni broj uokviren pravougaonikom predstavlja
teorijsku (bez tolerancije) meru nekog karakteristienog detalja, sto je prakticno tesko
ostvarljivo, ali se u konstrukciji propisuje.
Conic taper - Konus. Simbol za konicnost se koristi kada je potrebno oznaCiti promenu
konicnosti po jedinici duzine. Velicina konicnosti odreduje se kao kolicnik, npr. promene
preenika prema promeni bazne duzine objekta iIi njegovog dela. Ovaj simbol se postavlja
ispred velicine konienosti (sl. 3.21j).
COl.lnterbore or spotface - Zabusivanje iIi upust. Zabusivanje je malo veCi deo vee
izbusenog Otvora. Prvo se prikazuje precnik prolaznog otvora, a zatim konacnog. Kod
upusta prikazuje se simbol upustanja i preiScik upustanja. Pored toga postavlja se i
omaka za dubinu (st. 3.21h). .. ,
Countersink - Konicni upust. Konieno upustanje je metod obrade kojim se dobija konus
V-oblika. Svrha konicnog upustanja je smestanjc z{tvrtnja sa ravnom glavom i poravnanje
glave zavrtnja sa gornjom povrsinom deja sa simbolom konicnog upustanja. Postavlja se
sa uglom konusa u stepenima (sl. 3.211).
Deep or depth - Na dubini iIi dubina. Ako otvor ne prolazi kroz ceo objekat,
upotrebljava se simbol kao na sf. 3.21 m. Prvo se unese preenik otvora, zatim simbol za
dubinu, a na kraju dub in a do koje treba izbusiti otvor. U dmgom slueaju, pored dubine
zabusivanja, unosi se i ugao zabusivanja.
Diameter - Preenik. Kruznica precrtana dijagonalnom linijom 0 predstavlja simbol za
precnik. Svi otvori prikazani simbolom za precnik podrazumevaju se kao otvori koji
prolaze kroz ceo deo. .
Dimension not to scale - Kota nije u razmeri. Ona se prikazuje u crteZu podvucena, da
bi se razlikovala od obiene kote. Uvodi se zbog potrebe da se i ona prikaze, iako njen
prikaz nije srazmeran (st. 3.21c) u odnosu na mem stvarnog objekta.
Number of times-places - Broj puta. Kada se zeli eliminisati kotiranje velikog broja
istih detalja, npr. ugJa, koristi se aJgebarska oznaka proizvoda broja istorodnih kota sa
vrednoseu ugla.
Radius - Polupreenik, radijus. Oznaka R za poluprecnik je potrebna uvek kada se radi 0
delovima crteza, koji se mogu definisati ovom vrednoseu kao parametrom.
Cruss section - Kruini presek.
CAD masinskih elemenatai konstrukcija 59
Reference dimension - Referentna dimenzija. Ove kote nisu neophodne u prikazu, nego
se postavljaju kao informativne i precistavljaju se u zagradama.
Spherical diameter - Precnik sfere. Koristi se pri kotiranju sferne povrsine ad potpuno
Ioptastog do obIika kupole.
Polupre.cnik € Sheno prethodnoj oznaci, s tim da je ova vrednost
cfva puta manja nego prethodna.
Slope - Nagib (kosina). Simbol za nagib primenjujese na zakosene povrsine, gde se
prikazuje i odnos vi sine i sirine u smeru rasta sirine. Porast (smanjenje) nagiba se
definise kao promena vi sine po jedinici duzine osnove ... Simbo1 se prikazuje ispred
kolicnika (odnosa) promene visine. i jedinice duzine osnove (sf. 3.21k).
Square - Kvadrat. Koristi se kao simbol pri kotiranju preseka kvadratnog oblika.
Postavlja se pre numelicke vrednosti duzine stranice.
Unicode character - Grupa karaktera koji nisu uobieajeni u abecednoj grupaciji
karaktera.
Cube - Kub, kocka.
Circular - Okmgao, kruzni.
Cone - Kruzna kupa.
BevellingcC. Koso srezivanje, zakosenje, zarubljivanje.
Bilateral clearance. Zazor sa obe strane.
Bevel - Kosina, nagib povrsine, zaostrenje, konus, (skosena) ivica.
Engine detail, machine part - Masinski element.
View from above - Pogled odozgo.
Visual angle - Vidni ugao.
Vernier - Nonijus - pomicno meri]".
Volume - Zapremin"
Units - Jedinica me,,,.
Taper fit - Konicno· set
.. Izbor i postavljanje tolerancija oblika i polozaja
Kao sto se pri izradi masinskih delova ne mogu postiCi idealne duzinske mere, tako se
ne mogu postiCi ni idealni geometrijski oblici povrsinai njihovi uzajamni polozaji u
konstrukciji [9}. Uzroci odstupanja u osnovi su isti kao i kod duzinskih mera. Uslovljene
prvenstveno funkcijom sklapanja masinskih deJova i ovde se propisuju tolerancije Kojima
se ogranicava velicina odstupanja. Oznaka tolerancija oblika i polozaja iiastoji se od
strelice koja pokazuje povrsinu. odnosno liniju cija se' tolerancija propisuje i okvira u
koji se unosi simbol vrste odstupanja i veliCine tolerancije. Referentna povrsina u odnosu
na koju se odstupanje propisuje, oznacava se, najcesce, referentnim trouglom. U tabeli
(T-2l dati su primeri oznacavanja tolerancija oblika i polozaja.
.. Komande za postavljanje tolerancija oblika i polozaja
o Meni: Annotate Symbols Feature Control Frame (Feature Identifier)
o Paleta alata: ACAO/M Symbols Feature Control Frame (Feature Identifier)
o Komandna linija: amfcframe (amfeatid).
60 CAD masinskih elemenata i konstrukcija
1JS
45 50 1431 c)

'"
b)
g; a)
S1>70
@) f)
-

g)


16 )'---c]--'
------------- ---
."
j)
i)
20
k)
SL 3.21 Primeri primene nekih specijalnih oznaka pri kotiranju masinskih delova
CAD mafinskih elemenata i konstrukcija 61
II Algoritam: unos standardnih oznaka geometrijskih tolerancija
m Primer: Na crteZu Osovinice, prema sl. 3.22 [22], postaviti simbole tolerancije oblika
i polozaja. Definisanje okvira za tolerancije i referentnog okvira, iZVfsiti u skladu sa
standardom ISO 2768-mH.
1. Priprema crteZa za primenu postupaka unosenja simbola.
o Otvoriti fajl TOLERAN.dwg iz omotniee PROTOTIP (sf. 3.22).
o Podesiti emu boju radne povrsine, postupcima iz menija: Assist AutoCAD
Options ... kartiea Display Colors ... ,. lista Colors: Black Apply & Close OK.
2. Priprema palete simbola za tolerancije.
o Postaviti paletu alata ACAD/M Symbols na interfejsu AM-a sledeCim postupcima:
o Loeirati strelieu misa na bilo koju paletu alata. Nakon pritiska desnim tasterom
miSa otvara se "iskacuCi" meni u kojem se odabira opcija Customize ...
o U novootvorenom dijalogu Customize u polju Menu Group izabrati opciju AMFL Y, a
zatim u levom polju Toolbars izabrati GZJ ACAO/MSymbols, nakon cega se na
interfejsu pojavljuje paleta alata sa nazivom ACAO/M Symbols.
1155+03 . - ,
75,0.3
12±0,2 1M
R3.8


'2
---i


:J.
-1-------
.".
'G'
V
2.5X4S·
,;

<1>6 H1Z
3!±O.21x 45'
9±O,1
Feature Control fr arne
SI. 3.22 Kotirana Osovinica (TOLERAN.dwg)
62 CAD masinskihelemenata i konstrukcija
3. Postavljanje okvira za unos simbola tolerancija.
o Aktivirati komandu sa ikonice Feature Control Frame Lamlcframe).
o Na zahtev Select object to attach: izabrati levu pomocnu liniju kote 12± 0,2 u tacki
1, npr. sa koordinatama 100,142 (sl. 3.24a).
o Na zahtev Start point: pozicionirati pointer u prethodnoj tacki i kliknuti levim
tasterom misa, kao znakom potvrde.
o Na zahtev Next Point <Symbol> pomeriti koncanicu (pointer) horizontalno - u levo,
npr. do tacke 85,142. i potvrditi (.J).
o U otvorenom dijalogu Feature Control Frame ISO popuniti gornja i donja polja za
definisanje dveju tolerancija: ravnosti i aksijalnog bacanja (st. 3.24b) i kliknuti na
el. taster OK.
o Razgranata struktura ovog dijaloga data je na st. 3.23.
•• "t\l;"hlljftj· •• .11251
Frame J ' F,ame ILBade,j
Rev»iort: ISO 1101·1.963
"-lielge
.!iecmelBc and T
Symbols- for: J Char acteristic
5?:
fd L:.7
(;t, 0
:;,r, ,.Q!
:::oJ i [0 '"
t'T" ii?t
__________

Sl. 3.23 Struktura dijaloga Feature Conirol Frame ISO
@
51
Co?2
:0 LUJ
,t:l
L.


Straightness
Flatness
Ci!culdflty
Cv6ndricitl'
L7
'"
-L
@
:'EJ!
Profile of Any lrne
PlOfile of Any Staface

ParaUeh:sm

Concentllcity and
Circular Run·out
0
=
//
;<
12t0,2
( ....
a)
CAD masinskih elemenata i konstrukcija
"-1'-.1
Sym ToIer¥lCel f.fII"j/;e.2' DMin1 2 3'

2!J I.:> .fi:l'1r-i


b)
(..-
c)
81. 3.24 Postupak izbora i Jormiranja simbola geometrijskih tolerancija posredstvom
dijaZoga Feature Control Frame ISO
4. FOlmiranje referentnog simbola.
o Sa palete ACAD/M Symbols aktivirati komandu Datum Identifier Lamdatumid).
o Na zahtev Select object to attach: izabrati desnu pomocnu liniju kote 12± 0,2 npr. u
tacki 2 sa koordinatama 112,142 (sf. 3.25a).
o Na zahtev Enter an option [Next/Accept] <Accept> izvrsiti (.J).
o Na zahtev Start point: odabrati lokaciju, npr. u tacki 112,142 i kliknuti levim _
taslerom misa.
o Na zahtev Next Point <Symbol> povuCi koncanicu horizontalno - udesno, npr. do
tacke 125,142 i pozicionirati je klikom levog tastera misa. .
o Na zahtev Next Point <Symbol> izvrsiti (.J), cime se otvara dijalog Datum Identifier
ISO. Popuniti prazno polje simbolom A (sl. 3.25b) i kliknuti na el. taster OK.
o Prve unete geometrijske tolerancije oblika i polozaja predstavljene su na st. 3.25.
2 ( ....
a) b) c)
Sl. 3.25 Faze izbora i Jormiranja reJerentnog simbola tolerancije oblika i polozaja
posredstvom dijaloga Datum Identifier ISO
63
64 CAD masinskih elemenata i konstrukcija
5. Formiranje ostalih tolerancija.
o Na slican nacin opisan u prethodnim postupcima, formirati ostale simbole
tolerancije oblika i polozaja, kao na sf. 3.26.
o Po potrebi, izvrsiti izmenu tolerancije jednostavnim dvoklikom na okvire za
simbole gde je potrebno izvrsiti prepravku, se otvaraju dijalozikoji su
prethodno korisceni za unos podataka.
o U slucaju da nema potrebe za promenama, crtez je zavrsen i izvrsiti snimanje fajla
u omotnici na adresi C:\AIVlECH\KONSTRUKCIJE\TOLERAN.dwg.
115.5,0,3
75±0,3
DO,05
9±OJ
Sl. 3.26 Kotirana Osovinica sa tolerancijama duiina, oblika i poloiaja (TOLERAN.dwg)
Primeri primene tolerancija oblika i polozaja nalaze se u fajlovima
GEOMERIJSKE TOLERANCIJE. Program AM saddi jos neke opcije za unosenja
specIJalmh znakova. Oni se mogu formirati postupkom iz menija Annotate Symbols
Datum Target... (sl, 3.27).
CAD masinskih elemenata i konstrukcija
65
Attached to Another None
EE
p
X
Poini
Line

)H(

Rectangle
Circle
OK Cancel !:l.lp
S1. 3.27 Grupa simbola u dijalogu Termination Type
• Tolerancije hrapavosti povrSina
Mikrogeometrijski profil povrsine koji nastaje procesom obrade nije idealan, odnosno
geometrijski tacan po reljefnoj konfiguraciji, jer se izraduje razlicitim sredstvima za
obradu. Neravnine nastale na ovaj nacin, predstavljaju hrapavost koja se mora ograniciti
od stmne konstruktora. Hrapavost se propisuje klasom povrsinske hrapavosti, a proverava
merenjem srednjeg odstupanja mikro profila ili uporedenjem sa odgov'lrajucim uzorkom.
U tabeli (T-1) date su klase hrapavosti. Pored toga, daje se veza izmedu stepena
tolerancije . duzinskih mera i najgrubljih klasa hrapavosti, koja je propisana na osnovu
standarda JUS M,A1.025.
• Komande za postavijanje standardnih oznaka tolerancija hrapavosti
povrSina
o Meni: Symbols Surface Texture
o Paleta alata: ACAD/M Symbols Surface Texture
o Komandna linija: amsurfsym.
II AIgoritam: postupak unosenja standardnih oznaka
Primer: Na crtezu Konusnog zupcanika (sl .. 3.28) postaviti oznake hrapavosti na
osnovu standarda JUS ISO. Izvrsiti popunu okvira za tolerancije i referentnog okvira ISO
2768-mH. Pored toga, izvrsiti pripremu za formiranje radionickog crtda.
66 CAD masinskih elemenata i konstrukcija
¢11Z.<J3

8 P9
"s139.9S
SJ. 3.28 Konusni zupcanik (ZUPCANIK.dwg)
6. Priprema crteza za primenu postupaka unosenja oznaka toleraneija.
o Otvoriti fajl PROTOTIP\zUPCANIK.dwg (st. 3.28).
o Podesiti emu boju radne povrsine, postupcima iz menija: Assist I> Options ...
kartica Display Colors ... lista Colors: Black Apply & Close OK.
7. Priprema palete alata za primenu postupaka postavljanja simbola povrsinske
hrapavosti.
o Postaviti paletu alata ACAD/M Symbols na interfejsu AM-a.
o Postupkom Zoom Window sa Standard Toolbar-a uvelicati desni kraj zupcanika
(st. 3.29).
o Aktivirati komandu sa ikonice Surface Texture Camsurfsym).
o Na zahtev Select object to attach: odabrati podeonu liniju u tacki 1 (priblizno
266,260) (st. 3.29a) i potvrditi Enter-om.
o Na zahtev Start point: kliknuti jos jednom na istu lokaciju.
o Na zahtev Next Point <Symbol> pomeriti vodicu koso (gore desno), npI. do tacke
270, 266 i kliknuti levim (asterom misa.
o Na ponovni zahtev Next Point <Symbol> dovesti koncanicu u horizontalu udesno u
istoj tacki (-270,266) i potvrditi (-I).
CAD masinskih elemenata i konstrukcija
o U otvorenom dijalogu Surface Texture ISO, u polju Surface Type izabrati srednju
oznaku za hrapavost Removal of material required, a u polje A' uneti simbol N7
(sl. 3.29b). Zatim kliknuti na el. taster OK.
o Ovim je formirana prva oznaka hrapavosti povrsine (st. 3.29c).
a)
-'.
. .=J . Til
of requlred l -!
"I
"1..-------
b)
(..-
c)
SI. 3.29 Faze izbora i formiranja oznaka hrapavosti povrsina posredstvom diialoga
SUliace Texture ISO
8. Formiranje ostalih oznaka hrapavosti povrsina.
o Razgranata struktura ovog dijaloga data je na sl. 3.30.
o Ispitati performanse osnovnog dijaloga Surface Texture ISO.
o Pregledati parametre ovih dijaloga koji proizilaze iz osnovnog i pregledati
vrednosti srednje i maksimalne hrapavosti, smera obrade, tipa pokazivaca na
povrsinu i sl.
67
o Formiranje ostalih pet simbola na crtezu se izvode po istom principu kao i za prvi
uneti simbol.
o U gornjem des nom uglu prostora modela (Model Space) formirati listu oznaka
hrapavosti povrsina, kao na st. 3.31.
o Na osnovu metode Fit Tolerance, kreirati tabelu sa parametrima svih tolerancija
duzinskih mera.
9. Generisanje tehnicke dokumentacije.
o Otvoriti prvi Layout prostora papira.
o Podesiti sve parametre sa unesenim zaglav Ijem i sastavnicom A3 fOfmata.
o Formirati viewport-ove i postaviti pojedine projekcije crteza koji su prethodno
kreirani u prostoru modela tekuceg fajla.
68 CAD masinskih elemenata i konstrukcija
o Pored toga 0 viewport-ovima se moze izvrsiti pravilno podesavanje velicine razmera
svakog dela na osnovu JUS ISO standarda.
o Snimiti crtez kao fajl ZUPCANIK.dwg u omotnici KONSTRUKCIJE.

Symbol leader I
KUmi lezt'lj prema
JUS M.CJ.J37 A
(KUZNI LEZAJ,dwg)


-l>
-
---...
Rz 25
\ fRZ10
/
-
50
Napomena: Spoljne
i unutrasnje ivice
oborene O,7x4S"
81. 3.30 Razgranata struktura dijaloga Suliace Texture ISO za unos simbola i
parametara hrapavosti povrSina
• Klase povrsinske hrapavosti u zavisnosti od stepena tolerancije duzinskih
mera
U tabeli (T-1) su date klase hrapavosti i odgovarajuce vrednosti srednjeg odstupanja Ra
mikro-profila za podrucje nazivnih mera u intervalu od-do.
CAD masinskih elemenata i konstrukcija
(T-1)
Oznaka Podrucje nazivnih mera u mm
klase ISO
tolerancije do 3 od 3 do 18 od 18 do 80 od 80 do iznad 250
250
Ra / klasa Ra / klasa Ra / klasa Ra / klasa Ra / klasa
hrapavosti hrapavosti hrapavosti hrapavosti hraoavosti
ITS 0,1 / N3 0,2/ N4 0,4 / N5 0,4/ N5 0,81 N6
IT6 0,2/ N4 0,4 / N5 0,4 / N5 0,8/ N6 0,81 N6
IT7 0,41 N5 0,4 INS 0,8 I N6 1,6 I Nt 1,6/ N7
ITS 0,4 I N5 0,8 I N6 1,6 I N7 1,6 I N7 3,21 N8
IT9 0,8/ N6 0,8 I N6 1,6/ N7 3,2 I N8 6,31 N9
IT10 1,6 I N7 1,6 I N7 3,21 N8 6,3 I N9 6,3/ N9
IT11 1,6 I N7 3,2 I N8 6,3 I N9 6,3 I N9 12,5/N10
IT12 3,2/ N8 3,2/ N8 6,3 I N9 12,5/NiO 251 N11
IT13 6,3 I N9 6,31 N9 12,5/N10 25 I N11 25/ N11
IT14 12,5/N10 12,5/ N10 25 I N11 25 I N11 50 I N12
IT15 12,5/N10 12,5/ N10 25 I N11 50 I N12 100/-
IT16 251 N11 251 N11 50 I N12 100/- 100/-
W Referentni pojrnovi za tolerandje obIika, polozaja i hrapavosti
Straightness - Pravost - tolerancija oblika.
Flatness - Ravnost - tolerancija oblika.
Circularity - Kruznost - tolerancija oblika.
Cylindricity - Cilindricnost - tolerancija oblika.
Profile of any line - Oblik linije - tolerancija oblika.
Profile of any surface - Oblik povrsine - tolerancija oblika.
Parallelism - Paralelnost - tolerancija oblika.
Perpendicularity - Upravnost - tolerancija pravca.
Angularity - Ugaonost (odstupanje od nagiba) - tolerancija nagiba.
Position - Pozicija - tolerancija polozaja.
Concentricity and coaxility - Koaksialnost (koncentricnost) - tolerancija polozaja.
Symmetry - Simetricnost - tolerancija polozaja.
Circular run-out - Radijalno i aksijalno bacanje - tolerancija bacanja.
Total run-out - Ukupno bacanje (radijalno i aksijalno) - tolerancija bacanja.
Ra - Srednje aritrneticko odstupanje mikroprofila povrsine.
Rmax - Maksimalno odstupanje mikroprofila povrsine.
IT6 -IT16 - Oznaka klase hrapavosti.
Parallel to plane of projection - Postavljanje oznake paralelno ravni projekcije .
Perpendicular to plane of projection - Upravno na ravan projekcije.
Crossed in two slant directions - Ukrsteno u dva kosa pravca.
Multidirection - U vise pravaca.
Circular relative to center - Kruzno prema sredistu povrsine na koju je znak postavljen.
Radial relative to center - Radijalno prema sredistu povrsine.
Particulate, non-directional - Odvojeno, bez odredenih pravaca.
69
70 CAD masinskih elemenata i konstrukcija
.. Pregled tolerancija obHka i polozaja prema standardu ISO 1101
I
CAD masinskih elemenata i konstrukcija 71
(nastavak)
IT-2)

,.; Znacenja
<!)
Tolerancije Primeri
"2 i simboli

]
Znacenja
Tolerancije Primeri
.9 i simboli
Pravost
«

--
{-----+ -$
UpraVllost


oj
u
;>

"- [']
'"
:;:;>
u
s@§
Ravnost

CJ

0:
8
-$
[IJ
'"
Paralelnost

;0 I

t-
- - I
II
,
---$---
i '
Kruznost
S
'" 0
$
::::
:c
0
Pozicija
1+I.02? I I
-$-
-O-__
<.>
:::::;;
u
"
'"
m
"
Cilindricnost

;0
- r
;tI
-
oj

'2 -


0
Koaksialnost
-0
"-
I
;;t f------ ------
"
(koncentlicnost)

u
©
I
0: I

I II
"

"
Oblik iinije

6
f\
Simetricnost

f5j
-
g
....... "I
--

-
!;!:! -;;.;
I
Oblik povrSine

,..."'--- .......... '-
Q
-
/' ....,
$
Kruzno bacanje


(radijalno i
aksijalno)

'"

/'
-
u
( -
'" .0

'"
Ugaonost

.D

D
';'0
'"
(odstupanje od
"
"
nagiba)
q

"
f
L..
<.>
-0
f-<
'0
Ukupno bacanje
"


'"
(radijalno i
-0
( \ \ -... "0 f-< aksijalno) , "
.. --.
-- --

U
,
,
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
1
I
1
I
I
I
1
I
I
I
I
1
I
lJ
¢112,93
P55
1112,5
¢239,95
1245

vi (V/ 0/)

-----
ro
/:l
I I 10'";' >t</ q II ! 11
f'i
':11/ 61
¢34
8
;;;
:;i
Oimen.
h8
0 61
-MI •• 60.954
H7
+0.025 34.QZ5
0 34
P9
-0.015 7.985
-0.051 7.949
Fit
81. 3.31 Crtei konusnog zupcanika sa unetim podacima 0
tolerancijama: duzinskih mera, oblika i hrapavosti povrSina
-------------------------
-------:::::;.,
¢112.93
81. 3.32 Pripre11la Layout-a za formiranje
radionickog crteia zupcanika
---"--!-??O8
Bra) zubaci3
z 49
Modul. m 5mm
Uga'o nagiba sfandardnog prohla an 20"
\:i
Ugao nagiba
0"
Visina ZUpC<'l
h'
10,03 mm
Visina gtave zupea hk 6,78 mm
U9ao vrha alata
Konus.no rastojanje Sf 132,06 mm
Ugaoni korak al 6"09'
Kruzni zazor min - max
Broj zubaca spregnutog zupcanika z 20
Q112.S
Brej spregnlJtog zupcanika AM-02
ug,o L 90'
4239.95

1'21,.8.11
Napomena,
Ivice 4 ofvora ¢27, kao i ivice ohara ¢34
oboriti sa obe srrane Ix45'.
(emenhrali bo",ove zubaca na 0,2 mm I HB = 8500 MPa
61 h8
,
61
-0.046 60.954
¢34 H7
31..0ZS Tolerancijaslobodnlhmera hrapavost zaslit:;
0
"
8 P9
-0.015 7,995 Matenjal
C 4320
Termltkaobrada
-0.051 7,%9
Dimen. Fit El$
Razmera
,',
NaZIY

on,adlo
ZUPCANIK K-1
(0/ to/ 0/)
Qdobrto
Sti Irmena Datum Ime Izvpod Zamenar3.
------------------------
---
74 CAD masinskih elemenata i konstrukcija
4. MASINSKI MATERIJALI
Materijali koji se koriste u masinstvu mogu se svrstati prema strukturalnom poreklu na
metalne, polimerne (plasticne), keramicke, kompozitne i elektronske. Konstruktor bira
svojstva materijala na osnovu vise kriterijuma razmatrajuCi mogucnosti materijala koji ce
u eksploataciji ispoljiti trazene karakteristike. Pored niza prirodnih osobina, na izbor
materijala uticu i ekonomske karakteristike kao sto su: cena, mogucnosti nabavke, nivoi
zaliha u sistemu i ok.ruzenju i s1. Ovaj odabir materijala se izvodi u skladu sa kataloskim
podacima zastupljenim pre svega u nacionalnim iIi internim standardima (sf. 4.1).
::J Jie .. ch Buttons I Delail, I

"I +' ISO Stondard Sys.tem
I
3- At..JSI Standard System
... ijJ} DIN Standard Sy"Stem ISO
;;1 JUS Sland.,d -
r:i:: JIS Standard System
DIN Standard System
;,;1
'\
DIN Slandard System
. JIS Standard System
I
r
=i
Standard syste: j
j:.,NS! System
JUS Standard
JUS
Help
Sl. 4.1 Dijalog Standard Parts Database sa bazama. podataka svojstava masinskih
materijala prema ISO i nekim nacionalnim standardima
Veoma vazni metal, gvozde, obicno se legira sa drugim metaIima stvarajuCi celik. lako u
re1ativno malom procenj:u, legirajuCi elementi mogu z-natno promeniti mehanicke i
tehnoloske osobine gvowa. Npr. legiranjem gvowa sa ugljenikom, dobijaju se legure
celika iIi livenog gvowa. Celici se dele na: ugljenicne i legirane. Ugljenicni su oni kod
kojih ugljenik ima odlucujuci uticaj na svojstva ove legure, dok ostaii, s obzirom na
kolicinu, to nemaju. Kod Jegiranih celika, osim ugljenika na svojstva uticu i sledeci
metali: mangan, nikl, hrom, vanadijum, volfram, molibden, titan, kobalt, bakar i dr; od
nemetaJa: ugljenik, silicijum, jod, fosfoT i gasovi: kiseonik, azot i vodonik. Primarni
kompozit gvozda - celik, pTema nameni, deli se na konstruktivni i alatni. Funkciju
konstruktivnog celika (opsti i finozrnasti) susrecemo kod izgradnje celicnih objekata tipa:
- ------------- --------
I
, I
I
CAD masinskih elemenata i konstrukcija 75
konstrukcije u masinogradnji, metalopreradivackoj industriji, mostogradnji, brodogradnji,
gradnji kotlova, cevovoda, procesnoj industriji i s1. Alatni celici se koriste, pre svega, za
izradu reznih alata u metalopreradivackoj i drvnoj industriji. Ovi celici moraju zadovoljiti
znatne mehanicke i fizicke karakteristike: kao sto su: otpornost na habanje, sposobnost
rezanja, postojanost na povisenim temperaturama, otpornost na koroziju, elektromagnetna
svojstva i s1. U grupu necelicnih materijala spadajll, pre svega, aluminijum i njegove
legure. Ovaj metal ima relativno malu specificnu teZinu i pripada grupi lakih obojenih
metala. Legira se uglavnom sa bakrom, manganom, gvowem, cinkom, silicijumom i
magnezijumom [8]. AJuminijum i njegove legure pojavljuju se na tdistu u raznim
oblicima, kao sto su: limovi, folije, sipke razlicitog poprecnog preseka, cevi razlicitog
precnika i debljine zida, zice, zakivci, profi1i (L, T, I, U, Z, 0 i dr.) kao i specijalni
odlivci za avioindustriju, brodogradnju, gradevinarstvo, industriju motornih vozila i dr.
it; . .5!ementi zo sPClj<J;t)je
Element! za vratila
li+t;QJ
f:f: .. MelalniprofiJi
PMO
______________________ I Del,;I, I
. I co::: 1 I
Ce{ici
{unce
JUS C.80 507
Celici
::a kOlrljajlle
/e&ye

,r:w61e
(,lhOi liv)
CJ2.D20
telid (ltrfml/<!1i'141 1/)(/1«/lImltkl
_.'-."'.'.'.'."" ... 1 JlIS CSO 502
Celici
JUS CS0-50ll
JUS CBS,02D
JUSCJ21J21
JUS C SO 505
JUS C80,551
Ce/iclli
::1I op/ifll
"poln-h/l
JUS t.8050fi
.. ., I

JUS CSD_600:
1
Odl;"o; I
lego", I
,i/ul!lillij"",,,
JUS cenoa
Sl. 4.2 Dijalog Standard Parts Database 0 bazama podr;ltaka masinskih materijala
na osnovu JUS standarda
Klasifikacija aluminijumskih legura prema hemijskom sastavu sa oznakom npr.
AISi5Mg,81 jeste Jegura aluminijuma sa silicijumom i magnezijumom. Neke karakteristike
celika, celicnih livova iIi aluminijuma mogu se naci u bazama podataka AM-a. Ove
vrednosti (sf. 4.3-4.7) su potrebne konstruktoru prilikom proracuna, pri formiranju
geometrije mode1a (videti poglavlje 10. i 13.).
76 CAD masinskih elemenata i konstrukcija
W Referentni pojmovi masinskih materijala i njihovih oznaka
Description - Naziv (opis) masinskog materijala. Zavisi od standarda koji ga propisuje.
E - Modu!es - Modul elasticnosti E u N/mm
2
• Modul je napon koji dovodi do povecanja
duzine za LlL=L (do dvostruke duzine L+LlL=2L).
Yiel point (Re) - Napon (tacka) tecenja (razvlacenja) u N/mm
2
• Mehanicka osobina
izdrZljivosti matelijala. Zavisi od vrste i debljine materijala.
Poisson - Puasonov koeficijent. Predstavlja meru proporcionalnosti izmedu poprecne i
uzduzne dilatacije. Utvrduje se eksperimentom i predstavlja vazan parametar za mnoge
proracune napona. . v
C XXXX.XX - Alfa numericki simbol za oznacavanje materijala celika. Slovna oznaka C
(Jovori da se radi 0 celiku. Osnovna oznaka XXXX je brojcana i oznacava vrstu celika (za
;oboljsanje, cementaciju' i s1.). Dopunske oznake X ili XX oznacavaju stanje celika.
Celici sa garantovanim hemijskim sastavom - U ove celike se ubrajaju ugljenicni ce1ici
propisanog hemijskog sastava, kao i legirani celici. . .
Ugljenicni ceIici - Predstavljaju vrste celika kod kojih odlucujuCi uticaj na osobme Ima
ugljenik, dok se ostali legirajuCi elemenati sadrze iskljucivo u kolicinama koje nemaju
bitnog uticaja na njegove karakteristike.
Legirani celid - Predstavljaju one vrste ce1ika kod kojih odlucujuCi uticaj na osobine
imaju legirajuci e1ementi, npr. Si, Mn, Cr, Ni, W, Mo, V, Co, Ti, Cu, AI i s1. Sadrzaj ovih
elemenata je veoma mali. Legirani celici su oni koji sadrze najmanje jedan iIi vise
legirajuCih e1emenata cije procentualne vrednosti premasuju vrednosti: 0,05 do 0,6% pa
navise, zavisno od _elementa.
Niskolegirani celici- Predstavljaju one vrste celika kod kojih je ukupni sadrZaj
legirajuCih elemenata manji ili jednak 5%.
Visokolegirani celici - Predstavljaju one vrste celika kod kojih je ukupni sadrzaj
legirajuCih'e1emenata veCi od 5%. Primeri uporednih oznaka JUS (DIN) raznih vrsta
celika:
C 0645 (St 70-2); C 0460 (RSt42-1) - Opsti konstrukcioni celici.
C 1220 (C 15); C 4320 (16 MnCr5) - Ce1ici za cementaciju.
C 4730 (25 CrMo 4); C 5430 (36 CrNiMo4)':" Celici za poboljsanje.
C 4531 (34 CrAiNi 7); C 4738 (32 CrMo12) - Celici za nitriranje.
C 2130 (38 Si 7); C 4831 (58 CrV4) - CeIici za opruge.
C 4142 (105 Cr 6) - Celik za kotrljajne lezaje.
C 3134 (50 Mn 7) - Celik otporan na habanje.
C 4581 (X 80 CrNiSi 20) - CeIik za ventile motora.
C 7432 (24 CrMo5 5) - Celik za upotrebu pri povisenim temperaturama.
C 4579 (X 12 NiCrSi36 16) - Vatrootporni celik.
C 4574 (X 19 CrNiMoTi1810) - NerdajuCi celik.
C 1590 (45 S20) - Celik za automate.
C 3990 (9 S Mn28) - Celik za automate.
C 1205 (Ast 41) - Kotlovski lim od ugljenicnog celika.
C 1741 (C 70 W2) - Nelegirani ugljenicni alatni celik.
C 6445 (80 WCrV 8) - Legirani alatni celik za rad u hladnom stanju.
C 5741 (55 NiCrMoV 6) - Legirani alatni celik za rad u vrucem stanju.
C 9681 (S 12-1-2-5) - Brzorezni alatni celik.
CAD masinskih elemenata i konstrukcija
CL 4571 (G-X 10 CrNf18 8) - NerdajuCi i hemijsko postojani celicni liv.
CL 4271 (G-X 40 CrSi 29) - Vatrootporni celicni Iiv.
CL 3134 (GS-36 MnS) - Celicni Iiv otporan prema habanju.
CL 0700 (GS-70) - Celicni Iiv za opstu upotrebu.
CL 4730 (GS-34 CrMo4) - Celicni Iiv za poboljsanje.
SL 200 - Sivi Iiv minimum zatezne cvrstoce 200 N/mm
2

NL 500-3 - Nodularni liv minimum zatezne cvrstoce 500 N/mm
2

BTEL 35-04 - Beli temperovani Iiv minimum zatezne CVfstoce 350 N/mm
2

CTEL 45-06 - Crni i temperovani Iiv minimum zatezne cvrstoce 450 N/mm
2

AIZn5Mg 3.00 - Legura aluminijuma za gnjecenje (prirodno/vestacko starenje).
P.CuSn12Ni 2.01 - Legura bakra za livenje (npr. za jako opterecene vence tockova).
Cu Sn4PbZn 4.00 - Legura bakra za gnjecenje (za manometarske cevi, opruge, klizna
lezista).
77
L. Sn80Pb - Legure kalaja i olova za leZista izlozena velikim dinamickim naprezanjima.
ZnAI4Cu 1 - Legura cinka za livenje.
ZnCu4Pb 1 - Legura cinka za gnjecenje.
Iron (Fe) - Gvowe.
Manganese (Mn) - Mangan.
Nitroge (N) - Azot.
Nickel (Ni) - Nik1.
Chromium (Cr) - Hrom.
Hidrogen (H) - Vodonik.
Vanadium (V) - Vanadijum.
Tungsten (W) - Volfram.
Aluminum (AI) - Aluminijum.
Titanium (Ti) - Titan.
Surfur (S) - Sumpor.
Molybdenum (Mo) - Molibden.
Cobalt (Co) - Kobalt.
Copper (Cu) - Bakar.
Magnesium (Mg) - Magnezijum.
Carbon (C) - Ugljenik.
Iodine (J) - Jod.
Silicon (SI) - Silicijum.
Phosphorus (P) - Fosfor.
Oxygen (0) - Kiseonik.
Zinc (Zn) - Cinko
Antimony (Sb) - Antimon.
Silver (Ag) - Srebro.
Tin (Sn) - Kalaj.
Brittleness - Krtost.
Bronze - Bronza.
Brinell hardness - Tvrdoca po Brinelu.
Vickers hardness - Tvrdoca po Vikersu.
Engineering materials - Masinski materijali.
Machine castings - Masinski Iiv.
Babbit - Legura za nalivanje leZaja (beIi metal).
78 CAD masinskih elemenata konstrukcija
.. Katalozi nekih metalnih materijala prema JUS standardn
SI. 4.3 Lista celika za povrsinsko
kaljenje, prema JUS C.B9.020
81.-4.4 lzvod liste Jinozrnog
konstrlikfiwwg celika, prema JUS C.B9.502
S!. 4.5'Lista sivog livenog gvof.da
(sivog liva), prema JUS C.J2.020
SI. 4.6 Lista legum aluminijuma
(odlivci), prema ,JUS C;C2.300
CAD masinskih elemenata i konstrukcija
• Katalozi nekih metalnih materijala prema ANSt i DIN standardima'
=_m ______
a)
EQinro v .t:iotSlk!le-
IN/nm'7J
79979.1 0
97905.450
S997ns 0
110316 0
117ZlIJ.75 0
1241055 0
13720553 0
172368.75206.84
158573.25 27579
2068425206.84
205642.5310.25
2OW42.S 310.26
206842.5275.79
206642.5344.74
205842.5137.9
206942.5206.84
206842.5 In.3?
206842,5185.16
2OSB42.541).69
2OSS42.5427.47
2068425386.11
206942.5413.69
206842.5317.16
206842.546884
206642.5427.47
2068425 45&84
206842.535163
205842.5 558.47
206842.5406.79
206842.5475.74
205842.5413.69
2OSS42.S 434.37
205842.531026:
tS3l.l53 241.32
133053 206.84
193(}53 241.32
199947.75344.74
199947.75275.79
199947.75344.74
199947.75206.84
199947.75227.53
199947.75193.05
199947.75262
193053 15853
71015.9355.16
71015.93110.32
71015.9362.05
71015.9358.61
7101593 11032
b2S47.S 27.58
68947.5 75.84"
5139475 89.63
103421.25 In.37
103421.25220.63
110316 137.9
11031& 427.47
11031& 330.95
82737 82.74
9652&5 9<:53
103421.25 0
117210.7563.95
117210750
158579.25206.84
213737252OC.84
213737:25172.37
55158 0
4481500 82.74
44815B8 151.68
44815.68 137.9
44815.68 119.26
131000.25220.63
179263.5172.37
179263.5172.37
148237.13137.9
206842.510342
2OS8425 sa95
120653.13165.47
1206581312411
121:1658.13172.37
103421.2596.53
110316 137.9
103421.25144.79
103421.25172.37
68947.5 103.42
103421.25275.79
6205275 0
026
026
0.26
". 0.26
0.26
0.26
0.26
0.26
0.28
0.28
0.3
0.3
0.3
0.29
03
0.3
03
03
03
03
0.3
0.3
03
03
0.3
03
0.3
0.3
0.3
0.3
0.3
0.3
0.3
0.3
03
03
03
0.3
0.3
0.3
0.3
0.3
023
0.33
0.33
033
0.33
033
033
0.33
033
036
0.36
036
0.36
036
035
035
035
034
034
031
031
0.31
03
0.35
0.35
0.35
0.35
0.31
031
0.31
031
031
U31
031
031
0.31
038
0.38
0.35
0.35
0.36 .X
03
021
SI. 4.7 Neki tipovi masinskih
materijala na osnovu ANSI -a),
odnosno DIN standarda -b)
b)
i
(>5·52
65·60
-c. GG-1O
GO-15
:: GG·20
GG·25
GG·25Cr
GG·30
GG·35
GTS-3510
cC GT5.45.06
\ GT5·55-04
- GT5-65·02
GT5·70·02
GTW-35·04
6TW40-05
GTW·45·07
Gl\11·538-12
GGG·40
GGG·50
GGG·SO
GGG·70
GGG·BO
G-CuSn14
G·CuSn12
GZ·CuSn12
GC·CuSn12
G·Cu5nlO
G·CuSn10Zn
GZ·CuSnlOZn
G·Cu5n7ZnPb
GZ·CuSn72nPb
G.cu5n5ZnPb
GC-CuSn5ZnPb
G·CuAI1Ofe
G·CuAl9Ni
G·CuAllON!
G·CuAll'Ni
G·Cut..l8Mn
G-CuPb5Sn
G·CuPblOSn
G·CuPb15Sn
G·CuPb20Sn
USt3n
5t5O·2
Cq45
C10
Ck10
C15
Ok15
Om15
17U3
2OC!4
16MnCr5
20MnCrS
20MoQ4
ZotJoCl34
2"2DMoS35
21 NiCrMoZ
15CrNJ5
17C1NoMo6
31CrMoV9
3:1CrMo12
15CrMoV59
24CfAlNi7
34ClAIMo5
38MnSi-V-S5-BY
5INT·DJO
GA1Si5Cu4
G-AlSiSCul
G ..... ,s
G-A!S15Mgl<.l
G-AlSilOMgCu
G.AlSilOMgWl'i"
G-AISi5Mg
G-AIM!J3Cu
GA1Cu4Tivlgwd
G.Al(u5SiJ
G:-AlMg3
G-AICu4Tiw<.l
G·AlSlliJMgwa
G·A1Si7Cu3
210000 200
210000 230
210000 2GO
210000 300
70000 0
80mO 0
105000 0
110000 0
110000 0
130000 a
130000 0
95000 200
95000 270
95000 340
95000 430
95000 530
95000 0
95000 220
95000 260
95000 200
150000 250
150000 320
160000 380
170000 440
175000 500
80000 170
80000 160
80000 170
80000 170
80000 150
80000 140
80000 17D
80000 120
80000 140
80000 100
80000 120
80000 220
80000 2511
80000 330
00000 400
80000 240
80000 140
80000 120
80000 110
80000 100
205000 230
205000 295
205000 SOO
210000 380
210000 380
210000 430
210000 430
210000 430
210000 750
210000 S30
205000 530
210000 730
210000 530
210000 630
21QOO(J 730
210000 630
210000 680
210000 830
210000 800
210000 BOO
210000 ?SO
210000 650
210000 600
2D5OOO 600
130000 370
70000 lOa
700GO 100
70000 9J
70000 150
70000 90
70000 170
7{lOOO lOa
7(lOOO 00
70000 210
70000 120
70000 80
70000 200
70000 170
70000 1(10
.3
0.3
0.3
0.3
0_25
0.25
0.25
0.25
0.25
0.25
025
0.25
0.25
0.25
0.25
0.25
0.25
0.25
0.25
0.25
025
025.
0.25
0.25
0.25
0.35
0.35
035
0.35
035
03
0.3
0.3
0.3
0.3
0.3
035
0.35
0.35
0.35
0.35
0.35
0.35
0.35
0.35
0.3_
0.3
0.3
0.3
0.3
0.3
0.3
03
0.3
0.3
0.3
0.3 .)(
0.3 x
0.3
0.3
0.3
0.3
03
0.3
03
0.3
0.3
0.3
0.3
0.3
033
0.33
033
0.33
0.33
0.33
0.33
0.33
0.33
0.33
0.33
0.33
0_33
033
210000
210000
210000
210000
210000
210000
210000
210000
210000
210000
210000
210000
420 03
275 0.3
355 0.3
460 0.3
355 0.3
275 0.3
460 (13
420 0.3
4130 0.3
275 0.3
355 0.3
420 0.3
79
80
CAD masinskih elemenata i konstrukcija
5. KONSTRUISANJE ROTACIONIH MASINSKIH DELOV A
Ovi delovi su karakteristicni po cilindricnom iIi drugom obliku u pogledu poprecnog
preseka. Na njima se mogu konstruisati drugi standardni ilili nestandardni oblici kao sto
su sredisna gnezda, ilebovi za klinove i klinovi, zupcanici, razni ilebovi, otvori, konusi,
zaobljenja, oborene ivice i s1. Pri konstruisanju se najpre formira cilindricni oblik, a
vrsi nadogradivanje iIi izdvajanje nekog od prethodnih oblika. Postupak se svodi
1 na mtegralno stvaranje rotacionog (stubicastog) vratila i1i osovine, uz istovremeno
unosenje posebnih obIika. Postupci Power operacija formiranja oblika nisu strocro
sekvencijalni, jer je mogue i povratak na prethodne korake radi modifikacije oblika,
zavisno od rezultata dobijenih u pojedinim fazama konstruisanja. DakIe, izmene su uvek
moguee jer se postupak konstruisanja izvodi na bazi parametarske tehnologije.
• Vratila i osovine - i funkcija
Vratila i osovine su nosaci zupcanika, kaisnika, spojnica, lez.aja i dr. Konstruisu se na
kraju, posto se najpre rasporede delovi koje nose. Tako se dobija oblik prilagoden potrebi
funkcije da sve ove delove poveze u kompaktnu rotacionu celinu. Osim toga
konstrukcijski detalji moraju biti uskladeni sa tehnologijom. Zbog toga se oblik
komponuje iz razradenih (razvijenih) konstrukcijskih detalja. Osovine su noseei .elementi
statickih iIi rotirajuCih masinskih delove. Dominantno su napregnute na savijanje, a u
izvesnoj meri i na smicanje, pritisak i zatezanje i ne prenose obrtne momente. Mogu da
se okreeu zajedno sa obrtnim delovima ili da budu staticne. Kratke osovine nazivaju se
svornjacima iii osovinicama i opisane su u poglavlju 9. Vratila su, takode, nosaci
masinskih delova kao i osovine, ali se ovi delovi po funkciji okreeu, prenoseCi pri tome
obrtni moment. Iz tih razloga, vratila su optereeena i na savijanje i na uvijanje. Za
prenos snage izmedu pokretnih pogonskih i radnih agregata, upotrebljavaju se savitIjiva
vratila [5]. Poduine ose vratila mogu biti pravolinijske ili sa isprekidano-izlomljenom
poduznom osom, npr. kod kolenastih vratila [28]. Normalna optereeena vratila i osovine
se izraduju od C 0545 ili C 0645. Cesto se osovine i vratila izraduju od celika
C 1430 (za ihnska vozila), ili legiranih celika: C 3130, C 4130, DIN 20MnCr5, 18CrNi8 i
sl. Delovi vratila iIi osovina koji se oslanjaju na leiaje, nazivaju se rukavcima. Oni se
konstruiSu od cilindricnog, konicnog iIi kuglastog oblika. Mogu mirovati ili biti pokretni,
a prema polozaju na vratilu - spoljasnji i unutrasnji.
• Sredisna gnezda
Cilj formiranja sredisnih gnezda je pozicioniranje predmeta rada (najcesee vratila
osovina) u fazi njegove obrade na alatnim masinama. Njihova najcesea uloga je u
oslanjanju prilikom verifikacije kvaliteta izrade, duzine i geometrije.
• Zlebovi za' iziaz alata
Iz konstrukcijskih razloga, na mestima prelaza kod cilindricnih povrsma, konture se
izvode radijusima zaobljenja zbog smanjenja koncentracije napona u periodu eksploatacije
tih delova.
CAD masinskih elemenata i konstrukcija 81
Izrada ovih prelaza ponekad je oteiana, pa se zato postavljaju zlebovi za izlaz alata [17J.
Vrstu i oblik ovih izlaza, konstruktor utvrduje prema raznim raspolozivim parametrima.
Ova resenja mogu biti na osnovu standarda, kao i drugih resenja prelaza na osnovu
preporuka iIi raspolozivih alata za njihovo izvodenje.
• Zupcasti prenosnid
Zupcasti prenosnici predstavljaju najvazlllJu i najrasprostranjeniju grupu komponenti
masinskih sistema. Sacinjeni su od parova spregnutih zupcanika kombinovanih u vidu
razlicitih varijantnih resenja. Obimna sila i obrtno kretanje sa jednog na drugo vratilo
prenosi se sprezanjem zubaca koji su u neposrednom zahvatu. Ova kretanja odvijaju se
bez klizanja iIi puzanja. Razlikuju se prenosnici sa stalnim prenosom, menjaci brzina i
prenosnici za razvodenje snage. Konstrukcioni oblici zupcanika zavise od njihove
funkcije, materijala i nacina izrade. Prema medusobnom polozaju osa vratila susreeemo
sledeee slucajeve [44]: kada su vratila paralelna, zupcanici su cilindricni (sa pravim ili
kosim zupcima - helikoidni); kada se ose vratila seku, zupcanici su konicni; kada se ose
vratila mimoilaze mogu se upotrebiti zavojni (vijacni) zupcanici. Za vratila ukrstena pod
pravim uglom vrlo cesto se upotrebljavaju puzni zupcanici. ProfiI zupca je po pravilu
evolventnog obIika, a moze biti i cikloidnog. Evolventa je pogodna za obradu rezanjem.
Raznorodni su materijali od kojih se prave zupcanici; pocev od metalnih materijala:
celika za cementaciju (C 1220, ... C 5421), celika za poboljsanje (C 1330, ... C 5431),
ugljenicnih celika (C 0500, ... C 0745) i 51. Zatim od sivog (SL 18, 22, 26) i ce!icnog
-liva (CL 0500, .... CL 0600), temper !iva i dr. U materijale za zupcanike spadaju lake
legure, zatim polimerni i keramicki materijali. Pogonski faktor, vek trajanja, brzina obrta
i snaga, osnova su za izbor materijala ovih delova. Primena je raznovrsna i susreeemo je
svugde: kod konstrukcije poljoprivrednih masina, pumpi, reduktora, multiplikatora,
mehanickih casovnika - u autoindustriji i s1. Proracun kinematskih, dinamickih i
geometrijskih velicina, podmazivanje zupcanika, njihov kvalitet i tolerancija naroCito je
razraden metodologijom ISO standarda. Kod predstavljanja tehnicke dokumentacije
potrebno je dati sve detalje 0 geometriji, mehanickim i drugih parametrima, koji su
precizno definisani standardom.
rn Referentni pojmovi konstrukcijskih detalja
Wrench - Kvadratni oblik zIeba - klina.
Gear - Zupcanik iIi ozlebljenje .
Break - Prekid oblika.
Groove - Zleb, udubljenje.
Fillet - Zaobljel}a ivica.
Thread - Navoj.
Break line - Linija prekida dela.
Side view - Bocni pogled .
External thread - Spoljasnji navoj.
Regular thread - Normalni (pravilni) navoj.
Fine thread - Fini navoj.
Pipe thread - Cevni navoj.
Standard runout - Standardni zavrsetak.
82 CAD masinskih elemenata i konstrukcija
Undercut - Zleb za izlaz alata (udubljenje - podsecanje).
Right inner contour - Unutrasnja kontura formirana na desnoj strani masinskog dela od
referentnog polozaja.
Left innert contour - Unutrasnja kontura formirana na levoj strani masinskog del a od
referentnog polozaja.
Std. (Standard) parts - Standardni masinski delovi.
Slope 1:x - Nagib (u odnosu ortogonalnih duzina) u odnosu 1 : x.
Blind Zatvoreni (slepi) otvor Crupa). Centerhole - Sredisnja rupa.
Key -Klin.
Outer Contour - Spoljasnja kontura.
prom e - Profil.
Parallel key - Paralelni kEn.
Shaft Generator - Generator oblika vratila.
Slice - Razrez.
Woodruff key - Segmentni klin.
Section - Presek.
Top View - Ortogonalni pogled odozgo.
Cylinder - Cilindricni oblik.
.. Komande za konstrnisanje vratiIa sa znpcanikom
o Paleta alata: ACAD/M Shaft Generator
o Meni: Content Shaft Generator
o Komandna linija: AMSHAFT2D.
II Algoritam: generisanje konstrukcijskih detalja
Primer: Za Vratilo sa zupcanikom i klinomprema sl. 5.1 definisati postupke crtanja
na osnovu metode generisanja standardnih i nestandardnih konstrukcijskih detalja i izvrsiti
njihovo povezivanje u crte::>:. Formirani oblik kotirati i propisati tolerancije duzinskih
mera.
A (41) D-D B (5;1)

!
D
51. 5.1 Vratilo sa zupcanikom sa kosim zupcima - jedna Jam u konstruisanju
CAD masinskih elemenata i konstrukcija 83
D Razrez D-D je dobijen progral"11skim putem komandom Section. Na sl.
5.1 i 5.28izvrseno je korigovanje razreza u presek.
1. Priprema radnog fajla.
o Kliknuti na el. ikonicu New.
o Iz dijaloga AutoCAD Mechanical Power Pack Today izabrati karticu Create Drawings.
o Iz liste A podesiti format am_iso.dwt (sl. 5.2). ' - (
o Podesiti cmu boju radne povrsine, postupcima iz menija: Assist I> AuioCAD Options
kartica Display Colors ... lista Color: Black Apply & Close OK.
o Otvoriti meni i podesiti dijalog Assist Drafting Settings Power Snap Settings 1-4.
o U otvorenom dijalogu Power Snap Settings izabrati karticu 0 Settings 4. Ovim
postupkom podesio se automatski set od iri nisana za precizne 2D opservacije, ito:
Endpoint, Midpoint i Intersection.
o Zatvoriti dijalog el. tasterom OK (sl. 53).
3 orp'pY.;.r3t'. ,
S1. 5.2 Dijalog AutoCAD Mechanical Power Pack Today i izbor Jormata am_iso.dwt
2. Aktiviranje generatora za konstruisanje oblika vratila.
o Aktivirati generator 2D oblika postupkom iz menija Content Shaft Generator ...
o Postaviti pocetnu tacku osne linije: Specify starting point or select center line [New
shaH]: 0,0 (..1).
o Postaviti krajnju tacku osne linije: Specify centerline endpoint: 250,0 (..1).
o Nakon ovog unosa otvara se dijalog Shaft Generator (sl. S.4a), i u des nom delu
radne povrsine simbol b) kao znak da je uspostavljen rezim generisanja crteza
masinskih delova.
84 CAD malinskih elemenata i konstrukcija
!7 Midpoinl
r.. b;enter
r N,ge
r Q1!adran/;
po !ntmsecticn
r· E./!'temion
r 8JcAadialLines
Sele-ctAI!
r
r Eerpendicull1!
r TarJgent
r Ne.are$t
r. p,pparen! int
r Parapel
r S,l!mmetlY
r Au::. T angenl Lines
rv Ignore Coordinele
P' Snap in
Sl. 5.3 Dijalog Power Snap Settings
3" Osnovno konstrukciono resenje vratila sa zupcanikom.
o Iz dijaloga Shaft Generator generisati normalni navoj klikom na el. taster Thread.
o Iz novootvorenog dijaloga Thread izabrati standard ISO 261 External Threads.::.
(st. 5.5).
o Iz dijaloga Thread ISO 261 External Threads (Regular Thread) podesiti vrednosti
navoja M22x2 duzine 32,5 mm (st. 5.6a). Posle odabira podataka kliknuti na el.
taster OK.
a) b)
__ C_0I1.;...[l9;.."_'-J Command Line I,· 1;;10,.·1 Help I
Sl. 5.4 Dijalog Shaft Generator-a) i simbol aktivnog generisanja -b)
fBBl

CAD malinskih elemenata i konstrukcija
S1. 5.5 hbor navoja ISO 261 External Thread na osnovu opcije Thread
M 20)(2
t.l20
,,·122)\1
M 22>:1.5
M 22
M24xl
M 24:-:1.5
M 24-:-:2
Bnd d...
-: i;'
£3
a) b)
Sl. 5.6 Faze generisanja navoja M22x2x32.5 iz dijaloga Thread ISO 261
o U dijalogu Shaft Generator izabrati opciju Cylinder (sf. 5.7). Podesiti sledece
parametre: Specify length <32.5> 45 (.J) i Specify diameter <40> 22 (.J).


Sl. 5.7 Generisanje cilindra opcijom Cylinder
85
86
CAD masinskih, elemenata i konstrukcija
o U dijalogu Shaft Generator ponovo izabrati opciju Cylinder. Podesiti njegove
parametre: Specify lengih <45> 70 (..1) i Specify diameter <22> 30 (..1) (sl. 5.8).
51. 5.8 Generisanje cilindra opcijom Cylinder
o U dijalogu Shaft Generator izabrati opciju Gear. Podesiti parametre zupcanika sa
kosim zupcima prema st. 5.9 i klikom na el. taster OK potvrditi izbor.
a)
/iumber of T
!:re#we Angle ,
[:!e;lJixAngle
Pfofile,Qlt:set
r tiNSI
Addendum.circle Coelt
Boo Citcle Coefl' ' '
l"en¢h

p. UI::J

bet4" [6:gj;
•. E::J

h/••
I. @:::J 1m",!
b)


1-[ 'I
"" • 75 8459 1"",1
.
68.8409 ; 1mmj Y
[-1
S1. 5.9 Faze generisanja zupcanika sa kosim zupcima iz dijaloga Gear
..
CAD maSinskih elemenata, i. lwnstrukcija 1:17
o U dijalogu Shaft Generator izabrati opciju Slope i : x.
o PreCi na rezim dijaloga: Specify length or [Dialog] <30> D i podesiti parametre konusa
kao na sf. 5.10.
o Kliknuti na eI. taster OK.
Qiarfldter
dl· Imml
{t}3
Ion. 1:
E=:J

....
engle alpha 1354,2B94 ! .....:J IdegJ
. Slope 1.:x ,;
Diameter d2· --.:J [mmJ
t=LJ
l,.ng(h I. [mmJ
r. d1><J;;:
a)

b)
SI. 5.10 Faze generisanja konusa 1 : 5 iz dijaloga Shaft Generator
o U dijalogu Shaft Generator ponovo izabrati opciju Cylinder. Podesiti parametre
cilindra: Specify length <45> 25 (..1) i Specify diameter <22> 25.(..1). Kliknuti na el.
taster OK.

, i.-LI
Cylinder
SI. 5.11 Generisanja cilindra opcijom Cylinder
88
CAD masinskih elemenata i konstrukcija
o U dijalqll Shaft Generator izabrati konstrllkcijski detalj Thread. U dijalogll Thread
selektovati OpCijll ISO 261 External Threads (Regular Thread). -
Old" 1
z oga Thread ISO 261 External Threads (Regular Thread) podesiti parametre
navoJa M24x1,5 kao na sf. 5.12. Kliknuti na eI. taster OK.
a)
150261 Extern ...
r Lsi. r.: RJOht
1"nd",d. ,. :ea;"",! Help I
T
SL
5.12 Postupak izbora navoja na desnom delu iJratila na osnovu diialoga
hread ISO 261... "
b)
SI. 5.13 Generisan navoj ISO 261 M 24 x 1,5 sa ilebom
4,., Postavljanje standardnih oblika na vratilu.
o PUI dijalogll Shaft Generator kliknllti na ei. taster Std. Parts ... cime se otvara dijalog
ease Select a Part.
o Izabrati simbol klina Parallel Keys - On Mid of Shaft (sl. 5.14).
CAD masinskih elemenata i konstrukcija
SI. 5.14 Postupak generisanja kUna iz dijaloga Pleace Select a Part
o U tekucem dijalogu Please Select a Part izabrati ikonu Top View (sl. 5.15b).
o U novootvorenom dijalogll Select a Key izabrati oblik klina DIN 6885 A (sf. 5.16).-
Sit'
e ec Ion
a)
Roller 8 earings
Plain Bearings
, ··lfu Parallel ••
.. J-%i Parallel Keys· On End 01 Shaft
\;./ oodruif Keys - 0 n Mid 01 Cylindrical Shalt
SL 5.15 Postupak izbora pogleda na klin
Front View
b)
89
90 CAD masinskih elemenata i konstrukcija
b)
-Sl. 5.16 Postupak izbora tipa klina
o Locirati klin u poziciju: Specify insertion point on shaft contour: 85,0 i potvrditi (.J).
Zatim izabrati rezim: Direction to [Left/Right] : R (.J).
o Iskljuciti opciju Draw Part i kliknuti na el. taster Finish dijaloga DIN 6885 A
(sl. 5.Hjb).
o Koncanicu povuci u desno do pojave poruke size A 8 x 7 x 36 - DIN 6885 (sl. 5.17).
Na. zahtev Drag size: kliknuti levim tasterom misa, nakon cega se vrsi proracun
Calculating ...
5L 5.17 Postupak izbora duZine klina metodom Drag size
o Kliknuti na e1. taster Std. Parts ...
o U dijalogu Please Select a Part izabrati opciju Center Holes - rupe za centriranje, a
zatim ikonicu simbola Threadless (sl. 5.18).
CAD masinskih elemenata i konstrukcija
. 2.td.Parts ...
woodluff On Mid of Conio:.a! Shaft
S1. 5.18 Selekcija simbola rupe za centriranje
o U istoimenom dijalogu izabrati s\andardni oblik ISO 6411 A (sl.
..
Undercuts
a) b)
M·Plain
Center B
DIN 332 C
S1. 5.19 lzbor rupe za centriranje tipa ISO 6411 A

ISO 6411 R
M·Sel! Center A
DIN 332 A DIN 332 B
o Postaviti otvor: Specify insertion point: 0,0 (.J), a zatim u dijalogu ISO 641 i A-
Nominal Diameter izabrati tip rupe 3,15 x 6,7 i izvrsiti Finish (st. 5.20a).
91
92
CAD masinskih elemenata i konstrukcija
a)
b)
81. 5.20 lzbor veliCine sredisnjeg gnezda -a) i potvrda njenog izvoda (detalja) -b)
o Na zahtev u dijalogu (sl. 5.2Gb) kliknuti na Y (Yes), cime se pojavljuje dijalog
Detail ISO.
o Podesiti razmeru detalja 4:1 i potvrditi el. tasterom OK (sl. 5.22a).
f--F-
51. 5.21 Formiranr;; sredisnje gnezdo ISO 6411 A 3,15 x 6,7
o Na zahtev Place the detail view: postaviti detalj, npr. u tacki 5,90 (..1).
L i f i : i ~ ] . __ Ca_nc_,_'-'
6.97 Help
a)
b)
SI. 5.22 Faze formiranja detalja sredisnjeg gnezda
CAD masinskih elemenata i konstrukcija 93
o Kliknuti na el. taster Std. Parts ...
o U dijalogu Please Select a Part izabrati opciju Center Holes, a zatim ikonu simbola
Threaded (sl. 5.23).Slediti skup postupaka ciji su rezultati dati na st. 5.24 i 5.25.
jitd.Parts ... ~
~ Shim Rings
L... ~ Shaft Locknut Assemblies
!$>t<t p.diusting Rings
Center Holes
Undefcuts
a) Outer Shalt Segments b)
81. 5.23 Postupak izbora navoja za centriranje
a)
c)
S1. 5.24 Faze definisanja navoja za centriranje DIN 332 D sa desne strane vratila
a)
SI. 5.25 Dijalozi za definisanje detalja
o Izdvojiti prikaz detalja C (sl. 5.26) iznad objekta, npr. u tacki 250.9.0.
o Kliknuti na el. taster Std. Parts i iz dijaloga Please Select a part izabrati opciju
Undercuts i simbol External (st. 5.27), a zatim na opciju DIN 509 E (sl. 5.28a).
b)
94
CAD masinskih elemenata i konstrukcija
C (2:1)
SI. 5.26 Detalj navoja za centriranje
StdPart •..
SI. 5.27 Faze definisanja zleba za izlaz alata
o
=
'-D
b)
a Izdvojiti zleb u tacki Specify Insertion point on Shaft contour: 207.5,12.5 (sl. 5.28b).
a U dijalogu Select Part Size izabrati opciju DIN 509-E 0,8xO,3 i pritisnutl OK
(sl. 5.29a).
a Nakon toga slediti postupke predstavljene slikama sl. 5.29a do 531.
EndpOInt
a)
--1--
b)
Sl. 5.28 Faze definisanja tipa i lokacije ileba za izlaz alata
1.2
CAD masinskih elemenata i konstrukcija
fST1jmmJ fSB from)
of Underc.ut Wil Width of Unootcul Width 01
0.3 2.5
02 2.5
2.5
,', ..lJ
SI. 5.29 Faze definisanja veliCine zIeba za izlaz alata
B
b)
.1lSI
-'hl --_._- ---: '
,8,,,.,,,,,,,·_-_':"', I j.,DETAIUABEL> i<DETAIL.ABSSCA .2.l: I
: I
wnc,' fI"p 'I
Do,You with to dlaw detail view?
a) b)
__ __
r· 8mo1.alion Leoda;
B (5:1)
2.5
c)
81. 5.30 Definisanje detalja i odgovarajuce razmere prikaza (iznad zupcanika)
a U dijalogu Shaft Generator kliknuti na eJ. taster Section (sl. 532).
a Specificirati presecnu liniju (Specify position of cut: 100,25 (.J) i Specify starting point
of section line 100,25 (.J) i Specify endpoint of section line <symmetrical>: 100,-25 (.J)
(sl. 532a).
a U dijalogu Hatch Parameters kliknuti na OK.
a Uneti naziv preseka sa klinom, npr. D: Enter letter for sectional view <A> D (.J).
95
96
CAD masinskih elemenata i konstrukeija
S1. 5.31 Definisanje parametara srafure
D pogled na presek, npr. s desna ulevo: Specify side of cutting plane 85,25 (.J).
Khknutl na tu (levu) stranu preseka (sl. 532b).
D Insertovati 0 (u razmeri 1:1) ortogonalno iznad crteza vratila na visini, npr.
90: Specify insertion point: <ortho on> 85,90 (.J).
-€-i--)-
!
a)
D
--@F-+--j-
!
b)
D
SL 5.32 Faze definisanja preseka Zleba za klin i odgovarajuceg detalja
5. Definisanje spojeva i prelaza na obliku vratila i zupcanika.
0-0

e)
D Iz Sha:t aktivirati opciju zaobljavanja ivica Fillet (st. 533).
D Izabratl Jednu IVICU (st. 5.33a). Uneti vrednost radijusa zaobljenja: Enter radius (max
4.00) <2.5> 2 (.J).

'it 5.33 Faze definisanja radijusa zaobljenja R2
CAD masinskih efemenata.i kOllstrukcija 97
D Ponovo aktivirati opciju Fillet. Izabrati ivicu vratila iIi u tacki 1 iIi u 2 (sl. 5.34a) ,
zatim uneti vrednost radijusa zaobljenja: Enter radius (max 22.92) <2> 5 (.J).
2
a) b) e)
SI. 5.34 Faze definisanja radijusa zaobljenja R5
D Aktivirati komandu obaranja ivica Chamfer (sl. 535).
D Odabrati levu ivicu zupcanika (sl. 5.35b). Posle izbora uneti sIedece vrednosti:
Specify lenght (max 30) <2.5> 2 (.J) i Specify angle (0-77) or [Diameter] <45> (,J).
D Postupak ponoviti za obaranje desne ivice zupcanika, ciji je rezultat dat na
st. 535e.
a) b) e)
SI. 5.35 Faze obaranja iviea na zupcaniku
6. Kotiranje i propisivanje tolerancija.
o Zatvoriti dijalog Shaft Generation opcijom Close.
D Izvrsiti odgovarajuce korekcije u smislu razmestaja odredenih delova objekta i
njegovih detalja (sl. 538).
98
CAD masinskih elemenata i konstrukcija
.. Graficki kataiog: tipovi konusno - rupicastih i navojnih sredisnjih
gnezda
DiN 332 B DIN 332 C DIH 332 R JUS M.A5.210A
Ct\i,terA Cerllel B DIN 332 A JUS: t-,tA5210B JUS MA5.2lOR JUS MA5211 A JUS I4A5.211 B
Sl. 5.36 Tipovi sredisnjih gnezda rupa
S1. 5.37 Tipovi navojnih sredisnjih gnezda
o Izvrsiti kotiranje vratila i preseka D-D.
o Propisati odgovarajuce tolerancije i form irati tabelu vrednosti svih tolerancija
duzinskih mera kao na sl. 5.38.
o Sacuvati fajl kao KONSTRUKCIJE\vRATILO.dwg.
CAD masinskih elemenata i konstrukcija
1>30 n6
.. 0.028 30,028
... O.OlS 30.015
ib 25 1<:7
+0.£123 25.023
... 0.002 25.002
8 N8
-0.003 7.997
-0.025 7.575
Dimen. ht
A (41) 0-0 B (51)
1:5
147.5 75
SI. 5.38 Crtel. Vratila (VRATILO.dwg)
Da bi se crtez Vratilo kompletirao, potrebno je jos:
o Propisati tolerancije oblika i polozaja.
o Propisati kvalitet hrapavosti.
o Dati tablicu parametara i tolerancija zupcanika prema JUS ISO standardu.
o U napomeni, prema potrebi, dati dodatne informacije, npr. 0 ostalim vrednostima
oborenih ivica, 0 termickoj obradi i s1.
o Odabrati i uneti odgovarajuci format (zaglavlje) kao pripremu za radionicki crtd.
o Pripremu za stampu izvrsiti u prostoru papira (Layout-u).
99
100 CAD masinskih elemenata i konstrukcija
O. KONSTRUISANJE-ZAVRTAl\1JSKIHVEZA
+ Zavrtnji i navrtke
Spoi masinskili delova ostvaren posredstvom navojapredstavljanavojni. spoj .. Zavrt&.'1jske
se 1ako montiniju i prema potrehi razdvajaju bez ostecenja drugih de1ova.Uopste,
masinski elementi sa navojnim delovima imaju vrlo -1Hroku primenu. U tu svrhu se
koriste zavrtnji, navrtke, navojna vretena za pretvaranje kruznog kretanjaupravolinijsko,
kao inavojni de10vi za specijalnu narnenu. Zavrtnji navrtke snabdeveni su navojem koji
predstavlja geometrijsko telostvoreno zavoj!lim kretanjemprofila oko cilindrienog jezgra
odredenog precnika.Zavrtanj zajedno sa navrtkom ostvaruje funkciju·spajanja dva iIi vise
masinskih del ova_ Zavrtanj se moze koristiti i bez navrtke, i tada funkciju navrtke ima
jedan od spojenih delova gde je urezan odgovarajuCi navoj. Uobicajeni navoj zavrtnjeva i
navrtki je sa trouglastim ISO profilom (metricki navoj). Materijal zavrtnja i navrtke
uITlavnom zilav celik sa odredenim karakteristikama CVfstoce koje imaju materijali tipa C
0370, C 0545, C 1730 ... C 5431 [33]. Pored toga ovi delovi se proizvode i od lakih
metal a (AICuMg, AIMgSi i dr.). Kod navojnih del ova postoji podela na normalne, grube i
fine izrade. Najzastupljeniji metricki ISO navoji izvode se u tolerancijama: fina - f (za
navoje visoke tacnosti), srednja - m .(za opstu upotrebu), srednje-gruba - mg, i gruba - 9
Chez postavljanja posebnih uslova tacnosti). U masinogradnji preovladava izrada tipa m
[5J. Pored metrickog, u upotrebi su i navoji sa oblim profilom (spojevi na armaturama,
vagonske spojke itd.), trapezasti navoji kod rucnih dizalica, kosi navoj, n_avoj za lim i
navoj za drvo. Vitvortov navoj se cesto koristi za spajanje cevi. Edisonov navoj se
koristi za sijalicna grla, obli navoj za zeleznicka kvaci1a i tome s1. Navojni spojevi
upotrebljavaju se i u elektrotehnici, visokogradnji, pri spajanju konstrukcija od drveta i
polimemih materijala. Zavrtnji se mogu podeliti prema obliku glave. Najcesce su u
primeni zavrtnji sa sestostranom, okruglom, cetvorougaonom i konusnom glavom.
Njihovi oblici se mogu videti u grafickim katalozima (st. 6.27 do 6.34).
. m Referentni pojmovi 0 zavrtanjskim vezama
Screw connection - Navojna (zavrtanjska) veza.
Hole - Rupa (otvor).
Front view - Fmntalni pogJed (projekcija).
Tapper holes - Konicne rupe.
Blind holes - Zatvorene rupe.
Standard runout - Standardni izlaz.
Material class - Klasa cvrstoce materijala.
Countersink head type - Sa upustenom glavom.
Hex head tpes - Sa sestostranom glavom.
Socket head types - Sa udubljenom (supljom) glavom.
Tapping screws - Konicni navoj.
Sheet meta! - Sloj metala.
CAD masinskih elemenata i konstrukcija
Conventional type - Konvencionalni tip.
Regular threaded - Normalni navoj.
Speciality head types - Tip zavrtnja sa specijalnom gJavom.
Studs - Stablo.
Wing screws - Zavrtanj sa krilastom glavom.
Plow bolts - Spajanje pomocu zavrtnjeva.
Edison screw - Edisonov navoj.
Whitworth screw - Vitvortov navoj.
Nut - Navrtka.
Eye bolts - Zavrtanj sa rupom za kljuc.
Ashew head bolts - Zavrtanj sa sestostranom glavom.
Flange 12-point screw - Prirubnica sa 12 tacaka veze.
Screw diameter estimation - Procena precnika zavrtnja.
Inch - Inc. Duzinska mera koja iznosi 25,4 mm.
Nozzle - Ispust, otvor.
Screw assembly - Sklapanje navoja.
Whitworth screw - Vitvortov (colovni) navoj.
Bettwen - Izmedu delova.
Gap - Otvor, pukotina, procep.
Select a hole - Odabir rupe.
Front view - Frontalni pogled - projekcija.
Grip rpresentation - Prikaz zavrtanjske veze.
insertion point - Definisi tacku za unos.
Bolted connection - Zavrtanjski spoj.
Binding thread Navoj za ucvrsCivanje.
Compression strain - Naprezanje na pritisak.
101
• Komande za odabir i l.mosenje konstrukcijskih detalja zavrtanjskih veza
o Meni: Content Screw Connection ...
o Paleta alata: ACAD/M Screw Connection Screw Connection
o Komandna linija: amscrewcon2d .
II Algoritam za formiranje oblika zavrtanjskih veza
. P1:imer: Na spoju Place prema sl. 6.1 uneti cetiri standardna zavrtnja.
1. Priprema crteza delova za primenu postupaka unosenja zavrtnjeva.
o Otvoriti fajl VEZA.dwg (sl. 6.1) iz omotnice PROTOTIP.
o Sa statusne linije ukljuciti rezim LWT, a uspostaviti rezim OS NAP sa nisanima
tipa: Intersection i Perpendicular. '
o Podesiti cmu boju radne povrsine, postupcima iz menija: Assist AutoCAD
Options ... kartica Display Colors ... lista Colors: Black" Apply & Close" OK.
102
CAD masinskih elemenata i konstrukcija
SI. 6.1 Delovi i lokacije na kojima je potrebno umetnuti standardnezavrtnje (VEZA.dwg)
2. Unosenje standardnog zavrtnja.
o Aktivirati komandu AMSCREWCON2D cime se otvara dijalog Screw Connection
(sl. 6.2).
SI. 6.2 Dijalog Screw Connection
CAD masinskih elemenata i konstrukcija
o Kliknuti na el. taster <Screws> cime se otvara dijalog Select a Screw.
o Izabrati tip zavrtnja Countersink Head Type (sl. 6.3).
S1. 6.3 Dijalog Select a Screw
o U tekucem dijalogu izabrati zavrtanj na osnovu standarda JUS M.B1.126 (sl. 6.4).
":::F
. DIN EN ISO 7046-1 H (Regular Thread)
; DIN EN [SO 7046-' Z (Regular Thread)
:-_., DIN EN ISO 10642 lRegular Thread)
.. JUS M.B1.126
JUS M.B1.130A
I% JUS M.Bl.131J8
JUS M.Bl.13SA
: •. JUSMB1.1368
t:J ' ... JUS M.Bl.140A
I .!.l I }< h.
T;;p,e
SI. 6.4 Dijalog Select a Screw
103
104 CAD masinskih elemenata i konstrukcija CAD masinskih elemenata i konstrukcija 105
o Zavrtanj predstaviti u pogledu Front View (st. 6.5).
o Kliknuti na el. taster sa prikazom (slikom) Countersinks (sl. 6.7).
81. 6.7 Dijalog Select a Hate
S1. 6.5 Dijalo g SeleCt a Screw
o Izabrati tip rupe na osnovu standarda JUS M.B1.009 B (I) (st. 6.8).
o Ovaj zavrtanj se registruje u dijalogu Screw Connection - Front View (st. 6.6).
S. Unosenje standardne rupe i navoja:
o U tekucem dijalogu aktivirati el. taster <Holes> (sl. 6.6).
81. 6.S Dijalog Select a Hole
o Ova rupa je drugi oblik registrovan u dijalogu Screw Connection - Front View.
o Izabrati simbol sa navojem <Holes> (sl. 6.9).
SI. 6.6 Dijalog Screw Connection - Front View
106
CAD masinskih elemenata i konstrukcija
SI. 6.9 Dijalog Screw Connection - Front View
o Izabrati simbol sa navojem Tapped Holes, a zatim Blind (Standard Runout) (sf. 6.10).
a)
S1. 6.10 Faze izbora tipa navojnog otvora

ThlougnCylindlical
b)
o U dijalogu Select a Hole izabrati element prema standardu JUS M.BO.011 (sf. 6.11).
o!t
i
••••• liIII!IIIliIII!III••• I,li_ ••
1,-'
H:
! \Y
I . q Th,,",hC,le.d,;,.
I
SI. 6.11 Dijalog Select a Hole
CAD masinskih elemenata i konstrukcija
107
4., Podesavanje dimenzija navoja (zavrtnja).
o Kako su svi potrebni detalji za unosenje izabrani u dijalogu Screw Connection _
Front View moze se ova kombinacija proveriti u smislu da Ii je nosivost zavl1nja
Mi0 odgovarajuca, ako se pretpostavlja da je svaki zavrtanj izlozen aksijalnoj sili
od F = 3000 N, i ako je materijal klase cvrstoce 10.9. U tom smislu se vrsi
proracun na sledeCi nacin:
o U tekucem dijalogu aktivirati el. taster Pre-calculation cime se otvara dijalog Screw
Diameter Estimation (st. 6.12b).
o Podesiti parametre u listama Material Class: i Applied Force: i kliknuti na el. taster
OK.
o Na osnovu ovog proracuna dovoljan precnik za procenjeno opterecenje iznosi M6,
sto se prihvata kao dimenzija za dalje konstruisanje (sf. 6.13).
a)


$1$1$1

SClew-Dll"eJ
r
r Angle PCilnI Conifolled
j
10000N MS I

b)
SI. 6.12 Dijafog Screw Connection - Front View i Screw Diameter Estimation
5. Formiranje uzornog modela.
o Posto su dimenzije sva tri potrebna cinioca za formiranje veze uskladena sa
precnikom M6 u dijalogu Screw Connection - Front View se moze ova kombinacija
sacuvati kao sablon (template) na sledeci nacin:
108
CAD masinskihelemenata i konstrukcija
SI. 6.13 Dzjalog Screw Connection - Front View
o Kliknuti na el. taster <Back (sl. 6.13) cime se otvara dijalog Screw Assembly
Templates - Front View (st. 6.14).
o Kliknuti na el. taster Save the template Cime je sacuvana prethodno formirana
kombinacija masinskih delova.
S!. 6.14 Dijalog Screw Assembly Templates - Front View
CAD masinskih elemenata i konstrukcija
6. Unosenje definisanih delova.
o U tekucem dijalogu izvrsiti Next> (sl. 6.15) cime se vracamo u dijalog Screw
Assembly Grip Representation - Front View (sl. 6.16a).
o Izabrati prvu opciju Normal prikaza, a zatim izvrsiti Finish.
Gri!.l
Sample til

SampleU3
Sample #4
LOC:.lion
6&t1f}:?§![Ul:8.1iJ009'B:!'i!!rFl!lllilj,
I
...·,·::;···;:.·iJ

Sl. 6.15 Dijalog Screw Assembly Templates - Front View
o Na zahtev: Specify insertion point of first hole: definisati Intersection-om tacku 1
(sl. 6.16b).
109
o Na zahtev: Specify endpoint of first hole [Gap betwen holesl: definisati Perpendicular-
om tacku 2 (ista sIika).
a)
Sl. 6.16 ZavrSni dijalog za definisanje naCina prikazivanja zavrtanjske veze
110
CAD masinskih. elemenala i konstrukcija
o PovuCi pointer do poruke size: M6 x 30 (sl. 6.17a) i kliknuti levim tasterom miSa
iIi potvrditi odabir Entercom (vodeCi racuna da tekuCi Osnap-i ne smetaju).
o Na zahtev: Drag size: uneti vrednost 20 (lenght: 20) i potvrditi Enter-om (st. 6.17b).
o Zavrtanj sa navojnom rupom je unesen kao na sl. 6.17c odnosno sl. 6.18.
c)
SI. 6.17 Definisanje duzine zavrtnja -a), navojne rupe -b) i unosenje zavrtnja :-c)
/
/
a) b)
5l. 6.18 Uvecani delovi unesenog zavrtnja
CAD masinskih e1emenata i konstrukcija
7. Kopiranje unesenog zavrtnja.
o Aktivirati komandu kopiranja postupkom iz menija: Modify I> Power Commands I-
Power Copy (AMPOWERCOPY).
o Na zahtev: Select object: oznaciti uneseni masinski deo (st. 6.18b).
111
o Na zahtev: Specify insertion point: definisati Intersection-om tacku 1, a posIe Specify
direction: i tacku 2 na osnovu Perpendicular-a.
S1. 6.19 Definisanje tacke (1) i smera kopiranja (1-2)
o Svi trazeni crtdi masinskih delova su kopirana na izabranu lokaciju (sl. 6.20).
SI. 6.20 Dva zavrtnja u prvoj projekciji
112 CAD masinskih elemenata i konstrukcija
8. Prikaz unesenih zavrtnjeva u drugoj projekciji.
o Aktivirati komandu prikaza na osnovu postupaka iz menija: Modify ~ Power
Commands I> Power View (AMPOWERVIEW).
o Na zahtev Select object: odabrati levi ili desni zavrtanj u jednoj tacki prve
projekcije.
o Na zahtev Specify insertion point: Intersection-on definisati lokaciju (tacka 1 u
preseku pomocnih linija) ortogonalnog pogJeda na zavrtanj u donjoj projekciji
(sf. 6.21).
o Ponoviti prethodni postupak sukcesivno za ostale tri lokacije: 2, 3 i 4.
I
/
T
2
I
3
IIntersection I - ~ !Intersectlonl
1
I
4
I
IIntersectionl
I
~ d i o n
----
:
T
114
SI. 6.21 Definisanje poloiaja cetiri zavrtnja u drugoj projekciji
o Rezultat unosenja i kopiranja je prikazan na sf. 6.22.
/
~
"""
r;
t\ I
r; :::'\
~ V 1 ~ V
r: t'\
I
{, t\ I
~ V
I
~ V
I
-
~
I
T
114
a}
Sl. 6.22 Cetiri zavrtnja u drugoj projekciji -a}, uvelicani ?rikaz jednog zavrtnja -by
CAD masinskih elemenata i konstrukcija
113
9. Uprosceno prikazivanje unesenih zavrtnjeva.
o Aktivirati komandu menija Content . ~ Change Representation ... (AMSTDPRED).
o Na zahtev: Select object: odabrati "okvirom za obuhvat" dva crtda zavrtnja u
drugoj projekciji (sf. 6.23), cime se otvara dijalog Switch Representation of Standard
Parts (sl. 6.24).
S1. 6.23 Odabit dva zavrtnja
~ ________ ~ __________ -.2
41-
-
I
I
T
114
I
o Iz liste 20 Representation izabrati naCin prikaza zavrtnja Symbolic i kliknuti na el.
taster OK (sl. 6.24b):
Cancel i!
a}
S1. 6.24 Dij;'Zog S,,:,itch Representation of Standard Parts
o Ovim su se prikazi dvaju izabranih zavrtnjeva transformisali U osne linije.
o Iskljuciti sloj pomocnih linija AM_CL.
o Crtez ce izgledati kao na sl. 6.25.
114
CAD masinskih elemenata i konstrukcija
!
--+--
;
51. 6.25 Crtez Ploea (VEZA.dwg)
114
I
--+--
;
o Sacuvati crtez na adresi KONSTRUKCIJE\vEZA.dwg.
.. Graficki katalog standardnih zavrtnja
Selection
Countersink Head T }'pe
Hex Head Types
Socket Head Types
Conventiofla! T )lpes
Conventional T )!pe.s
Konvencionalni
Speciality Head Types
Studs
.1
Si. 6.26 Struktura razmeStaja graficke baze podataka 0 zavrtnjima
CAD masinskih elemenata i konstrukcija 115
S1. 6.27 Katalog Countersink Head Types
SI. 6.28 Katalog zavrtnjeva Hex Head Types
116 CAD masinskihelemenata i konstrukcija
S1. 6.29 Katalog zavrinjeva Cockel Head Types
S1. 6.30 Katalog zavrtnjeva Sheet Metal- Conventional Types
. S1. 6.31 Katalog zavrtnjeva Regular Threaded - Conventional Types
CAD masinskih elemenata i konstrukcija 117
SI. 6.32 Katalog zavrtnjeva za drvo (konvencionalni)
S1. 6.33 Katalog zavrtnjeva Speciality Head Types
SI. 6.34 Katalog zavrtnjeva Studs
Opsirnije 0 zavrtnjima, navrtkama
referencama [5]. [16/17]. [28] i [34].
njihovih osiguranjima videti u
118 CAD masinskih elemenata i konstrukcija
7.ZAVARENISPOJEVI
Zavareni sastavci se koriste za spajanje masinskih delova topljenjem materijala
odgovarajuCim tehnoloskim postupkom. Ovako izradeni delovi imaju veliku cvrstoeu i
nosivost po jedinici mase [32]. Potreba za zavarivanjem je narocito izrazena kod
maloserijskeproizvodnje relativno sloZenog oblika. Time se prevazilaze ogranicenja
prisutna kod drugih konvencionalnih tehnologija obrade kao sto su: rezanje, kovanje,
izvlacenje, livenje i s1. U tom smislu zavarivanje je, osim kod izrade masinskih delova,
naslo siru primenu i kod noseeih konstrukcija (greda, stubova, resetki od stapova
odgovarajuCih profila), zatim kod konstrukcija od limova (posude pod pritiskom,
rezervoari, cevi), brodskih korita, postolja, kuCista itd. Gabariti sava mogu se proracunati
i propisati. Debljina sava je parametar znacajan za nosivost zavarenog spoja i ne moze
biti veCi od debljine spojenih delova (videti tabelu T-3). Duzina sava je ogranicena
duZinom konture delova koji se spajaju. Nosivost, krutost, cene materijala, cene rada,
izgJed i s1. su parametri na osnovu kojih se donosi odluka 0 izboru varijantnog resenja
zavarenog spoja. Oblik sava zavisi od debljine spojenih delova odnosno od nacina
izvodenja sava. Za male debljine primenjuju se i-say i ugaoni say, za veee debljine V-
sav, zatim X-say i na kraju U-sav i dvostruki U-sav [34J. Zavareni spojevi (sav sa
zavarenim delovima) mogu biti suceoni, ugaoni (najcesee se primenjuju) i preklopni.
Zavareni spojevi se na crtezu mogu predstavljati simbolima i oznakama (sl. 7.1 i T-3)-
koje supropisfule standardima (npr. JUS C.T3.011 i 012).
m Referentni pojmovi 0 zavarenim spojevima
Surface joint - Povrsinski spoj.,
Fillet weld - Zaobljeni (ovalni) zavar.
Square butt weld - K vadratast sav.
Spot arprojection weld - Tackasti sav.
Spot weld on reference line - Tackasti zavareni spoj sa referentnom linijom.
Seam weld - Say sa brazdama.
Seam weld on reference line - Say sa brazdama i referentnom linijom.
V Butt weld - V say sa krajevima.
Bevet butt weld - Kosi sav.
J Butt weld - J sav.
U Butt weld (Parallel or soping sides) - U say (sa slobodnim krajevima).
V Butt weld with broad root face - V say sa sirokim korenom.
Bevel butt weld with broad root face - Say sa sirokim korenom.
Edgeweld - Ivicni say.
Feld jint - Preklopni sav.
inclined joint - Koso (nagnuti) spoj.
Steep - flanked V butt weld - Strmi, bocni V say ..
Steep - flanked bevel butt weld - Strmi, bocni sav.
F;ange edge weld - Bocno ivicni spoj.
Backing run; Back or backing weld (USA) - Say sa povratnim zavarom.
Piug weld; plug or slot weld (USA) - Say u obliku cepa, tackasti zavar.
Simple weld - Jednostavan pravilan say.
-
i. to.
II
'!.: 0
.'!'.: 0·
9

"9'
V
V

?'
y
'"
y
V
III
"'
e
-.
:;:;
>(.; V
--!.:

CAD masinskih elemenata i konstrukcija
--
.. :-+1-+
'41--> '- -

Fillet\lleid
SQV<lIeBuUWeld
SpO(olProiedioliWeld
Spo!\Ve!dC>1P.d"'et".<::eline
Seam Weld
5eamWeldonRefelllf1ceLlfle
VButtWeld
Bevel Bull Weld
JBu\t'w'eld
UBuU'w'el::l/p3IalleiorSio;;itv.1Sides)

Bevel Butl weld with BloodRoot Foce
EdgeWeld
FoldJolrl
h)dineJJo.-.t
1). It 0

v y y
-c
Y
m @ :::-
\1 _ .J\
C;. n
..J
v 11\0
-l,St-- g i\
h.. h )"
k ,IJ!' =:lJ
!\ r, -!
II I
I
81. 7.1 Osnovni dijalozi za simbolicko i numericko definisanje zavarenog spoja u
AutoCAD Mechanical-u
119
120 CAD masinskih elemenata i konstrukcija
• Komande za simbole zavarenih sastava
o Meni: Annotate Symbols (Simple Weld ... )
o-Paleta alata: ACAD/MSymbols WeldingSymboJ (Simple Weld)
. u ···Komandna lini]a: amweklsym.
JIll Algoritam: unosenje simbola i ozmikazavarenog spOja
Primer: Dvodefnu cauru prema s1. 72predstaviti sa savom uave' projekcije, a zatim
i sa simbolom· zavarenogspoja. Pritome koristiti standardne JUS ISO oznake.
oOtvofiti fajl PROTOTIP\ZAVAR.dwg (sf. 72).
o Uspostaviti paletu alata ACAD/M Symbols i rezim OSNAP.
o Podesiticrnu hoju radne povrsine, postupcima iz menija: Assist AutoCAD
Options ... p kartica Display Colors ... lista Colors: Black Apply & Close OK.
__ J-rz,o",
1.'.J60,/
81. 7.2 Crtei. nakojem je potrebno.uneti oziUlku sava (ZAVAR:dwg)
CAD masinskih elemenata i konstrukcija 121
2. Unosenje simbola sava u prvoj projekciji.
o Zumirati prvu projekciju ·levog crteza.
o Sa palete alata AQADtrVlSymbols .. aktivirati 'komandu SimpleWeldcimeremvam
paleta simbolasavova Select Weld Symbol(sL 7.1Jgornjapaleta).
D Izabrati (klikom na.eLtaster) simbol ugaonog sava {cetvrti 11 paleti), time se
aktivira komanda amsimpleweld.
Q Na zahtev: leg width <7>: podes]ti novti Sirinusava naz= 10mm.Upis parametra
. potvrditi (.J).
o Na zantev: Insertion point for weld seam : precizno markirati .preseenu taeku 1
(sL 73a).
o Na zahrev: Angle npisati vreanOSt901 pornditi (...I). -
oNa zahtev: Insertion point for weld seam: precizno markirati presecnu tacku 2
(sl. 7.3a).
o Na zahtev: Angie upisati vrednost 0 iporndiri (J), a. zatim tasterom Esc izvrsiri
prekid tekuce komande (Oommand . .cancelled).Simbol Sava je .unesenkaona
sf. 73b.
( ....
=
'"
SL 73 Faze unosenja simbola sava u prvoj projekciji
s. Unosenje simbola sava u drugoj projekciji.
o Zumirati drugu projekciju istog objekta (sl. 7.4).
o Sa palete alata ACAD/M Symbols aktivirati komandu Simple Weld eime se ponovo
otvara paleta simbola savova Select Weld Symbol (sl. 7.1).
o Izabrati klikom na eL taster drugi simbol sava, eime se aktivira komanda
amsimpleweld.
o Na zahtev: Leg width <10>: potvrditi (..1).
o Na zahtev: Select line, are, circle or ellipse: izabrati kruznicu precnika 088, npI. u
tack! 3.
o Na zahtev: Relurn=AII/Starting point for welding line: potvrditi (.J).
o Na zantev: Are symbols on correct side? [Yes/No] <Yes>: takode, potvrditi (.J) eime
je izvrs.eno unosenje simbola sava (sl. 7Ab) i prekidanje tekuce komande.
122 CAD masinskih elemenata i konstrukcija
( ...
81. 7.4 Faze unosenja simbola sava u drugoj projekciji
4. Postavljanje oznake zavarenog spoja na objektu.
o Zumirati prvu projekciju drugog (desnog) objekta.
o Sa palete alata ACAD/M Symbols aktivirati ikonicu Welding Symbol, cime se aktivira
komanda amweldsym.
o Na zahtev: Select object to attach: kliknuti na presecnu tacku 4, dvaju del ova caure
(sl. 7.5a).
o Na zahtev: Enter an option [Next/Accept] <Accept>: potvrditi (.J).
o Na zahtev: Start Point: kliknuti, jos jednom, na presecnu tacku 4 i nakon Next Point
<Symbol>: kliknuti priblizno na tacku 575,515 i potvrditi (.J), nakon cega se otvara
dijalog Weld Symbol ISO .(st. 7.1).
o Na osnovu raspolozivih mogucnosti ovog dijaloga form irati oznaku sava (Symbol
was attached) kao na st. 7.5b cime se zavrsava postupak formiranja oznaka
zavarenog spoja.
D Sacuvati fajl kao KONSTRUKCIJE\zAVAR.dwg.
a)
(llir
SI. 7.5 Faze unosenja oznake sava na objektu Dvodelna caura (ZAVARdwg)
N
,oy;
CJ Radionicki crtez zavarene caure prikazan je na sl. 7.6 (ZAVAR.dwg -layoui1).
---.. .. ---_ ........ _._.
b)
CAD masinskih elemenata i konstrukcija 123
¢112 (9
_0.18 111M
_0.267 1!l733
90 h7
0 so
-(1.035 $9.965
Ra
V
(WWW) ¢88 q8
_0.012 8'}.9S8
-O,flS(;
¢48 H7
.0015 48.025
0
"
¢36 H7
+0.025 35.02S
0 16 ¢8898
Dimen. FitI-


,
-'
.!j§
'd
if
;;:00
:

-'

¢112 c9
..1;,-?
-


, \ "
/ '88 ' '\
i
\
!
\
..
\ /,I
.
\ ' '" /
'\ 3 otvora ¢16
" / /
/

Napomena: Zavarivanje izvrsiti pre zavdnc abrade.
T.;.Jerancija slobodnih mef.ll Povrsinska hrapavost Povrsinskaz3siib
Matedja! i':. 0645
Termld<aobtada
E}®I
I Mas.! 8,45lcg
j Ra:z:merii
D:atum 15. 01. 2003. Naziv:
Dbradio
Dvodelna caura
Stand.
Odobrio
TehniCki fakultet
Oznaka:

"1\1, Pupinll
st. I. Izmena Datum 1m'
Zrenjanin
lw.pod. Zamenaza:
Sl. 7.6 Radionicki crtet Dvodelne caure (ZAVAR -layout1)
124 CAD masinskih elemenata i konstrukcija
• Savovi nacini njihovog oznacavanja
(T-3)
Vrsta sava Primer Prikaz oznacavanja Objasnjenje
,,----...
IS" ."
-'OJ
rx=
uceanl say
I

I hY
Suceoni say
I

;-
--- -
-'OJ
I
h - predstavlja

najmanje rastojanje
od povrsine objekta
--
do dna provara,

koje ne moze biti
Suceoni say

vece od debljine
najtanjeg komada

1T
Suceoni say
;--
- -- -

Suceoni say


h - predstavIja
Iimova za najmanje rastojanje
povijenim od Iiea sava do
stranicama
0: .
dna provara


z - predstavlja
stranu (katetu)
Neprekidni
najveceg trougla
ugaoni say

koji se moze
upisati na preseku
Vrsta Sliva
Isprekidani
ugaoni say
Naizmenicni
isprekidani
ugaoni say
Say u
dtiguljastom
otvoru
Linijski say
Say u
okruglom
otvoru
CAD masinskih elemenata i konstrukcija
Primer Prikaz oznacavanja
,J"',,I'
, I l
{
I
i z""nxl(e)
/
\ llll
I
I
)
J l a l
i )
I
't- --r--r-( I
I /
( zVnxlL(el
1: \ U l L
\
,
!
I ,
,
I r
C
'((( JCCCCj (cl((j ['
i
(
,
)
I
( ___ __a _. .. .. -) \
\ ( )
I
d?nXlel
/ - -
1- .
1: ' / , l
li-
1
---iL
(nastavak)
Objasnjenje
1- duzina
segmenta sava.
e - rastojan je
izmedu susednih n
segmenata sava.
I - duzina
segmenta sava.
e - rastojanje
izmedu susednih n
segmenata sa va.
c - sirina
otvora za sav.
c - sirina
otvora za say.
d - precnik
otvora za say.
£1'- precnik
tacKe' sa va.
125
eo T 1
____ ____________ ____________ L-______
Erit4Jf2!a Opsirnije 0 savovima nacinima njihovog oznacavanja moze se videti
u referencama [35}, [6].·
126 CAD masinskih elemenata i konstrukcija
8. STANDARDNI PROFILI I ZAKOVICE
.. Zakovani spoj
Zakovani spoj vazi kao veza koja je narocito pouzdana u konstrukciji lakih metala, dok
kod tdih konstrukcija prednost imaju zavareni spojevi. Sa istorijskog stanoviSta,
zakivanje je jedan od najstarijih nacina spajanja masinskih delova. U masinogradnji,
gradevinarstvu (npr. skeletne konstrukcije obJakodera), kotlogradnji i izradi celicnih
konstrukcija - mostova i drugih objekata su podrucja u Kojima je primena ove
tehnologije bila veoma zastupljena. Zakovice i delovi koji se zakivaju moraju biti, u
principu, od istog iIi slicnog materijala, jer pri razlici u materijalima postoji opasnost
Jabavljenja i korozije. I danas se koriste u gradnji celicnih konstrukcija (C 0245, C 0355
, ... , C 0445) kod zakovanih delova visoke cvrstoce (C 0445), mada sve rede S obzirom
na dominaciju tehnoloskih postupaka zavarivanja, lemljenja, lepljenja i sl. Zakivanje
konstrukcija od lakih metal a pokazalo se povoljnije od zavarivanja, zbog vece trajnosti i
izdrzljivosti. U tom smislu, danas se primena svela na zakivanje limova od iakih metala,
S obzirom na prednost zakovanih konstrukcija od ovih metala nad celicnim
konstrukcijama. Specificne prednosti su mala tezina, priblizno jednaka cvrstoca i
postojanost protiv korozije, a nedostaci su visoka cena i nizi modul elasticnosti. Za
zakovice od obojenih materijala koriste se metali i legure od: Cu, Ms, AI, odnosno AICuMg
i A!Mg5. U gradnji masina i masinskih sistema preovladavaju hladno spojevi s
hladnim zakovicama (zakovice sa poluokrug;lim iIi upustenim glavama). RazliCiti su
konstrukcioni oblici zakovica za hladno i toplo zakivanje od kojih se izdvajaju zakovice
sa: poluloptastom, pljosnatom, poluupustenom, upustenom glavom i suplji zakivak;
zakovice sa trapeznim i poluokruglim glavama; Iedaste zakovice, pljosnato-okrugle
zakovice (videti graficki katalog (sf. 8.17/8.18). Zatim, provlacne, pune, cevaste, suplje,
slepe zakovice i s1. Opsirnije 0 tehnoiogijama zakovica videti u referencama [5], [28] .
.. Metalni profili
Profili u konstruisanju imaju veliku ulogu primenu u teskoj masinogradnji,
gradevinarstvu, kao i kod objekata koji su u eksploataciji izlozeni velikim sHama i
naprezanjima. Najcesce su zastupljeni sledeCi standardni oblici profila: L, I, Z, T,O i
51. Na osnovu ovih profila i njihove oznake su u skladu sa izgledom poprecnog preseka.
Tako oznaka 1500 x 50 x 20, znaci da je u pitanju I profil (sf. 8.2 prva slika), duzine 500
mm, visine 50 mm i sirine 20 mm. Prave se veCinom od celicnih iIi lakih materijala.
Opsirnije 0 oznacavanju profila videti u referencama [16], [34J.
,. Opcione komande: odabir i unosenje zakovice
o Meni: Content Fasteners Plain Rivets ... Seleci a Plain Rivets
o Paleta alata: ACAD/M Standard Parts Plain Rivets
o Komandna linija: amplrivet2d.
CAD masinskih elemenata i konstrukcija 127
.. Opcione komande: odabir i unosenje profila
o Meni: Content Steel Shapes ... Select a Steel Shape
o PaJeta alata: ACAD/M Standard Parts. Steel Shapes
o Komandna linija: amstlshap2d.
.. Opcione komande: odabir i unosepje zakovica sa upustenom gIavom
o Meni: Content Fasteners Countersunk Rivets ... Select a Countersunk Head Rivet
o Paleta alata: ACAD/M Standard Parts Countersunk Rivets
o Komandna linija: amcrivet2d.
III AIgoritam: primena metode unosenja staudardnih profila i zakovica
Primer: Na plocu od lakog metala, prema st. 8.1, postaviti izabrani U-profil i spojiti
ga pomocu dYe standardne zakovice ciji je polozaj oznacen na slici.
1. Priprema objekta za primenu postupaka unosenje U-profila.
o Otvoriti fajl PROTOTIP\PROFILJ.dwg (sf. 8.1). _
o Sa statusne linije ukljuciti rdim LWT, a uspostaviti rezim OSNAP sa nisanima
tipa: Intersection i Perpendicular.
o Podesiti crnu boju radne povrSine, postupcima iz menija: Assist AutoCAD
Options ... kartica Display Colors ... lista Colors: Black Apply & Close OK.
SL 8.1 Ploea na koju je potrebno postaviti profif i zakovice (PROFILI.dwg)
2. Postavljanje standardnog U-profila.
o Aktivirati komandu AMSTLSHAP2D (Steel Shapes) cime se otvara dijalog Select a
Steel Shape.
o 1z kartice Buttons izabrati tip profila U-Shapes (sf. 8.2).
128

I·Shapes
L-Shapes
if! (t T -Shapes
U·Shapes
CAD masinskih elemenata i konstrukcija
Circular HoUOO' Section
ROUfIdBars
:;:e... Square I Rectangular Hollow Section
Sq'J<lreJ Rec!angula' 8ars
Z·Shapes
SI. 8.2 Dijalog Select a Steel Shape za odabir standardnog pro fila
o U tekucem dijalogu izabrati U-profil prema standardu JUS C.B3.141 (sl.83).-
SteelShapes
I-Shapes
L·Shapes
T -Shapes
,f., u
a)
1f1 Circular Hollow Section
EEl Round Bars
Ef; Square j Rectangular Hollow Section
Squol8 I Rectangular Bars
Ef.[" Z-Shapes
b)
SI. 8.3 Deo dijaloga Select a Steel Shape za odabir l:1-profila JUS C.B3.141
CAD masinskih elemenata i konstrukcija
o Za ovaj profil izabrati prikaz poprecnog preseka Sectional View (sl. 8.4).

51. 8.4 TekuCi dijalog i odabir pogleda na profil
o Na zahtev Specify insertion point: nisanom Intersection locirati pocetak unosenje
profila u presecnoj tacki 1 (sl. 8.5).
o Na zahtev 'Specify rotation angle <0> uneti 90 (.J).
SI. 8.5 lzbor tacke za postavljanje profita
129
o Iz dijaloga JUS C.B3.141 - Size Selection izabrati velicinu profila 22 mm (sf. 8.6a),
a zatim inicirati el. tasterom Next> sledeci dijalog.
o Iz dijaloga JUS C.B3.141 - Length Selection podesiti duzinu profila 800 mm
(sl. 8.6b) i kliknuti na el. taster Finish.
130 CAD masinskih elemenata i konstrukcija
I
ryt;J' ,.,' I a.",1 II
a)
51. 8.6 Dijalozi za podeSavanje veliCine profila
o Unesen 20 profil je predstavljen na st. 8.7.
Loc-!ll:ion
$;'"
"leugth
SI. 8.7 Postavljen U-profil JUS C.B3.141 22x800 mm
3. Unosenje standardne zakovice.
b)
o Aktivirati komandu (Plain Rivets) AMPLRIVET20 cime se otvara dijalog Select a
Plant Rivet (sl. 8.8).
o Izabrati tip zakovice JUS M.83.021 A.

CAD masinskih elemenata i konstrukcija
H c· W i!.illii
LJ ..- ISO R1051
!. : L'ilge Sulton He<ld Rivet with But\on Finished Head l
I
" .. la;ge High Button He<ld 1·6.c.orn) Rivet (inch)
;; l<ilge H;gh Bulton Head (Acorn) Swell·Ned. Rivelllr
> Large COile Head Rivet (in;;h]
I tYo Large Cor..;: Head Ri",e! [Inch)
I
" .. large Pan He.ad RM;'! [Inch}
lalge Pan Head SIo!eli·Neck Rivet (inch]
l!J Dutton Head So[id Rivei button Flnii.hed H
I -I I ,'" .. \ ...........

S1. 8.8 Dijalog Select a Plain Rivet
o Za ovaj tip izabrati pogled Front View (sl. 8.9b).
::::,:,
I· JUS M.B3.011 A
JUS M.B3.011 B
JUS M.B3.014A
I·.... JUS M.B3.014 B
!'lL5 JUS1'1£302.1 A
B
JUS MB3 040A 0)
Butto", I DeIOll, I
SI. 8.9 TekuCi dzjalog i izbor pogleda Front View
b)
o Na zahtev: Specify insertion point: nisanom Interseetion locirati tacku 1, a zatim
Perpendicular-om i tacku 2 (sl. 8.10).
131
132 CAD masinskih elemenata i konstrukcija
SI. 8.10 Oznaka poloiaja ose za unosenje zakovice
o U dijalogu JUS M.B3.021 A - Nominal Diameter izabrati zakovicu precnika 12 mm
izvrsiti Finish (sf. 8.11 a).
o Uneseni 20 oblik zakovice je predstavljen na sf. 8.lIb.
Location
... Diarnetel

Select iii Si:?e irom}
II
22
24
27
30
33
35
a)
SI. 8.11 ZavrSna jaza unosenja crteia zakovice JUS M.B3.021 precnika 12 mm
b)
CAD masinskih elemenata i konstrukcija
4, Unosenje standardne zakovice sa upustenom glavom.
o Aktivirati komandu AMCRIVET2D (Countersunk Rivets) cime se otvara dijalog
Select a Contersunk Head Rivet (sl. 8.12).
o Izabrati oznaku standardne zakovice DIN 7337 B.

Flat Countmunk Head Small Solid Rive!
. Flat Countersunk Head S;nall Solid Rivel

, Large Flat Cowterwnk Head Rivet (Ind-
...'..... .. Lo<"" Oval Counl","nk Hood Rive'llnc
; .... 150' Flat Countefsunk Head Semj·Tubul.:
4 .. 150' Large Flat Counlersunk Head Semi-
i"1
ICountersunk Head Rivet!> .. , . '" . • .
SI. 8.12 Dijalog Select a Contersunk Head Rivets
o Za ovaj tip zakovice izabrati pogled Front View (sl.8.13b).
L..1% DIN 661 A
1% DIN 66.' ..B
i!E5 DIN 7337 B
... JUS
1% JUS 1.1.83.012 B
JUS hI.B3.013A
..... % JUS M.B3.013 B a)
Si. 8.13 -TekuCi dijalog i odabir pogleda
s';ti;,n. I I.... ..
b)
o Na zahtev: Specify insertion point: nisanom Intersection locirati tacku 1, a zatim
Perpendicular-om i tacku 2 (sl. 8.14).
133
134
CAD masinskih elemenata i konstrukcija
81. 8.14 Polozaj i smer unosenja zakovice
o U dijalogu DIN 7337 8 - Nominal Diameter izabrati zakovicu precnika 5 mm i
kliknuti na el. taster Finist:1 (sl. 8.1 5a).
o Uneseni 2D oblik zakevice je predstavljen na sl. 8.15b.
a) b)
81. 8.15 ZavrSna faza unosenja zakovice DIN 7337 B pn:cnik::t 5 mm
o Posle iskljucenja sloja konstrukcionih linija AM_CL kompletni objekti predstavljeni
su na sl. 8.16.
o Snimiti crtez na adresi KONSTRUKCIJE\PROFILl.dwg.
CAD masinskih elemenata i konstrukcija
Sl. 8.16 Uneseni profit i zakovice na ploCi (PROFILI.dwg)
m Referentni pojrnovnik: profili i zakovice
I - Shapes - I profil.
L - Shapes - L profil.
Z - Shapes - Z profil.
T - Shapes - T profil.
U - Shapes - U profil.
- 0 -Shapes - 0 profil.
Tees - T profili.
Circular hollow section - Kruzni presek.
Round bars - Sipka kruznog preseka.
Square I Rectangular holfow section - K vadratasta I pravougaona povrsina.
Square I Rectangular bars - Kvadratasta I pravougaona sipka.
Countersunk head rivet - Zakovica sa upustenom glavom.
Plain rivet - Obicna (otvorena) zakovica.
Fasteners - PricvrsCivaci.
Steel shapes - Celicni profil.
Rivets - Zakovice.
Bronze bush - Bronzana caura.
Box - Gnezdo (cepa), kutija, mut, obloga Jezaja.
Block of steel - Celicni blok.
Blade profile - Profil Jopatice.
Thread profile - Presek (profil) navoja.
Profile bar - Profilisana sipka.
Profile sheed iron - Profilisan lim.
Section iron - Profili gvoZda.
Flats - Profilisan celik.
Toots profile - Profil zupca.
Drilled rivet hole - Probusena rupa za zakivak._
Machine rivetting; Riveting by machine - Masinsko zakivanje.
135
136 CAD masinskih elemenata i konstrukcija
.. Graficki kataiog standardnih zakovica
SL 8.17 Katalog oblika zakovica sa normalnom glavom
51. 8.18 Katalog oblika zakovica sa upustenom glavom
CAD masinskih elemenata i konstrukcija 137
9. OSOVINICE I OPRUGE
.. Spojevi sa Civijama i osovinicama - svornjacima
Civije su masinski delovi cija je funkcija siicna funkciji klinova. Veze sa civijom se
primenjuju na onim mestima gde je potrebno ostvariti jednostavnu i retko rastavljivu
vezu. Sluze za spajanje i osiguranje veze kao i ucvrsCivanje, centriranje, fiksiranje iIi
zatvaranje. Dimenzije i oblici civija propisane su standardima. Po obliku, civije se dele,
na cilindJ.icne, blago konusne iIi zasecene. Mogu se ugradivati uzduzno, poprecno iIi
koso u odnosu na osu spojenih masinskih delova. Cilindricne civije se mogu osigurati
cvrstim naleganjem koje se dobija izborom odgovarajuee tolerancije otvora. Od
cilindricnih civija razlikuju se pune, supIje i elasticne. Konusne civije sluze za veoma
sigurno ucvrseenje. Zasecene ClVlJe stede skupo razvrtanje otvora (iIi rupe) za
cilindricne Civije sa preciznom izradom rupe. Uobicajeni materijali civija su: C 1735,
DIN 8t50, C35Ms60Pb, AICuMgPbF 38 i s1. Svornjaci iIi osovinice su cilindricni oblici sa
punom iIi supljom konfiguracijom. Omogueuju ostvarivanje zglobno-kliznih spojeva.
Mogu se izradivati bez glave, sa glavom iIi sa navojem. Obicno se za onemogueavanje
nekontrolisanog ispadanja OSOVlTIlCa, osiguranje vrs! rascepkama, uskocnicima iIi
sigurnosnim ploCicama. Izraduju se najcesee u podrucju tolerancije h11, a otvori vee
prema potrebnom zazoru 09,0.11, C11, B12 iIi A11 [5]. Primenjuju se kod vezivanja klipa
i kIipnjace, za spajanje delovs. poluznih mehanizama, clanaka strela .gradevinskih masina,
dizalica, zglobno vezanih hidrauJicnih cilindara i s1. [35].Osovinice i civije se po
geometriji bitno ne razlikuju. RazIiCita je sarno fUrikcija" koju jedna u odnosu na drugu
ostvaruju. Celici od kojih se izraduju osovinice su: npr. C 0370, C 0545 , ... , C 0745 iii
sivi, temper i c\"licni liv. Oblici civija i osovinica mogu se videti u grafickom katalogu
na sl. 9.17.
.. Oprnge - karakteristike i funkcija
Osnovna funkcija opruga je da elasticno spoje dva dela. Pored toga, njome se omogueuje
amortizacija nepozeljnih sila, vraeanje ventilnih ili upravljackih poluga, prigusenja udara,
merenja linearnog intenziteta sila i 81. Postoji veliki broj razlicitih konstruktivnih resenja
opruga. Po funkciji i obliku razlikujemo opruge izlozene savijanju: lisnate, zavojne,
gibnjevne i spiralne. Opmge izlozene uvijanju su: zavojne (cilindricne i konicne). Prema
smeru sHe dele se na pritisne i istezne. Opruge izlozene slozenom naprezanju su plocaste
(tanjiraste) i prstenaste. Gumeni elasticni elementi pogodni s ~ za spajanje delova
izlozenih vibracijama. Zbog visoke apsorpcije energije ovi vidovi o p r u g ~ koriste se i u
gradevinarstvu [34]. Svojstva opruga ocenJuJemo prema njihovoj mehanickoj
karakteristici. Ona prikazuje zavisnost puta od sile u opruzi (date na sl. 9.23). Ove
funkcije puta i sile mogu bid linearne i nelinearne. Uobicajeni materijali za opruge su:
celici pogodni za kaljenje, hrom celici, silicijumski, silicijum-mangan, hrom-vanadijum i
nerdajuei celici. Pored toga, koriste se legure obojenih metala. VeJike cvrstoce materijala
/,a opruge postizu se celicima C 4830, C 4230, C 2134, DIN 508rV4 i sl. omogueavajuCi
visoka naprezanja u eksploataciji. Opruge mogu biti relativno malih dimenzija i dugo
optereeene ProraclIn opruga 7ahteva posehnu metodologiju.
138
CAD masinskih elemenata i konstrukcija
m Referentni pojmovnik: osovinice i opruge
Extension spring - Istezuca opruga.
Fasteners - PrievrsCivaei.
Cylindrical pin - Tanka cilindriena eivija.
Slotted spring - Osovina sa prorezom.
Helix direction - Zavojnica - pravac zavojnice.
Topicalls:ngth - Trenutno aktuelna duzina.
Total number of coils - Ukupan broj zavojaka.
Outer diameter - Spoljni preenik opruge.
Wire diameter - Debljina zice opruge.
Location - Lokacija (pozicija) opruge.
Pin - Civija (osovinica).
Pin connection - Spoj eivijom.
Clutch spring - Opruga kvaeila.
Valve spring - Opruga ventila.
Spring application - Opruzno pritiskivanje.
Pressure spring - Opruga za pritiskivanje.
Spring governer - Opruzni regulator.
Headless bolt - Osovinica bez glave.
.. Opcione komande: izbor i unosenje osovinica
o Meni: Content Fasteners Cylindrical Pins ...
o Paleta alata: ACAD/M Standard Parts Cylindrical Pin
o Komandna linija: amcylpin2d .
.. Opcione komande: izbor i unosenje opruga
o Meni: Content l> Springs Extension ...
C) Paleta alata: ACAO/M Standard Parts Extension Springs
o Komandna linija: amext2d.
II Algoritam: prim en a metode unosenja osovinica i opruge
Primer: Na nekompletnom crtezu j'.fehanivna sa oprugom, prema sl. 9.1, uneti
standardne osovinice i postaviti oprugu izmedu njih.
1. Priprema objekta za primenu postupaka izbora dimenzija.
CJ Otvoriti fajl PROTOTIP\ OSOVIN!CE.dwg (st. 9.1).
o Sa statusne linije uspostaviti rezime LWT i OSNAP sa nisanima tipa: Intersection i
Perpendicular.
::J Podesiti cmu boju radne povrsine, iz menija: Assist AutoCAD
Options ... kartica Display Colors ... !ista Colors: Black Apply & Close OK.
CAD masinskih elemenata i konstrukcija 139
S1. 9.1 Delovi koje treba spojiti osovinicom i oprugom (OSOVINICE.dwg)
2. Unosenje prve osovinice u vertikitlnom polozaju .
o Aktivirati komandu AMCYLPIN2D (Cylindrical Pins) eime se otvara dijalog Select a
Cylindrical Pin.
D Iz tekuceg dijaloga izabrati osovinicu sa zlebom prema standardu DIN 1469 C
(sl. 9.2) ..
,=] P,"f
: .. % ";$02338
)50 2338 A" withmawn
, ISO 2338 C- withdHl:wn
; ISO 2340 A
1508734
, ,% ISO 8734 [AJ -lubricating Nipple, coned
, r%J ISO 8734 (8) coned
1508735 A
ICyhndnc<llPtnc
SI. 9.2 Dijalog Select a Cylindrical Pin
140 CAD masinskih elemenata i konstrukcija
o Zatim, izabrati pogled Front View (sl. 9.3).
' ... ~ Pin - Slotted Spring (Metric) (!FI)
:.fi@ DIN 1469 A
fi@ DIN 1469 B
: "1B5 DIN14SS C
l .. fi@ DIf; EN 22 338 A . withdrawn a)
.. ~ DIN EN 22338 C· withdrawn
' ....fi@ DIN EN 22340 A
• . ~ DIN EN 28734 A· replaced by DIN EN ISO
Front View
" .
.....
b)
SI. 9.3 Izbor pogleda za izabranu osovinicu
o Na zahtev Specify insertion point: nisanom Intersection definisati tacku 1 (sl. 9.4a)
iii rucnim unosom koordinata 170,200.(..1).
o Na zahtev Specify rotation angle <0> uneti vrednost 90 (..1).
o Iz dijaloga DIN 1469 C - Nominal Diameter izabrati precnik 20 mm izvrsiti Finish
(st: 9.4b)
b)
LCC6hon
t- D i a m e ! ~
S1. 9.4 Oznacavanje tacke unosenja osovinice -a)-i dijaZog za izbor njene duzine -b)
o Na zahtev Drag size: pomeriti pointer na dole do poruke size: C - 20 x 110, kao na
st. 9.5a.
o Kliknuti levim tasterom misa i osovinica je unesena i predstavljena kao na
sl. 9.5b.
CAD masinskih elemenata i konstrukcija 141
a) b)
S1. 9.5 Faze unosenja osovinice u vertikalnom polozaju
3. Insertovanje druge osovinice u horizontalnom polozaju.
o Aktivirati ponovo komandu AMCYLPIN2D (Cylindrical Pins) cime se otvara dijalog
Select a Cylindrical Pin. Ova] postupak se moze realizovati desnim klikom tastera
misa i regeneracijom prethodne komande, iz pomocnog menija.
o Posto je u pitanju isti tip osovinice, izabrati sarno novi pog1ed Side View i izvrsiti
unosenje crteza PQsredstvom Intersection-a u tacki 2 preseka linija (sl. 9.7a).
o Na zahtev Specify roiation angle <0> potvrditi (..1). .
Pin· Slotted Spring (Metric) (IFl)
DIN 1469 A
DIN 1469 B
DIN EN 22338 A· withdrawn
DIN EN 22338 C - withdrawn
DIN EN 22 340 A
a)
DIN EN 28 734 A· .eplaced by DIN EN ISO
S1. 9.6 Izbor pogleda za izabranu osovinicu
Ftor!l.View·
b)
o Iz dijaloga DIN 1469 C - Nominal Diameter izabrati precnik 20 mm izvrsiti Next>.
142
2
a)
CAD masinskih elemenata i konstrukcija
b)
Location
.. Diam6ll!!f
Lt;lllgll-J
SI. 9.7 Tacka unosenja osovinice -a) iz,bor njene debljine -b)
Select" Size lrom}
2
2.5
3
4
5
6
8
10
12
14
16
, ..u
o U dijalogu DIN 1469 C - Length Selection izabrati duzinu 70 mm i izvrsiti Finish.
o Unosenje crteza osovinice je predstavljena na sf. 9.8b.
Location
Diameler
lengh
Select" Size (mmJ
30
35
40
45
50
55

90
100
110
120 ..:::J
a)
SL 9.8 lz.bor duiine osovinice -a) i njeno unosenje u horizontalnom poloiaju -=b)
4. Postavljanje opruge izmedu osovinica.
b)
o Aktivirati komandu AMEX2D (Extension Springs) cime se otvara dijalog Select a
Extension Spring. .
o U kartici Buttons izabrati opciju Only Draw (sl. 9.9).
CAD masinskih elemenata i konstrukcija
fl 3
111!!lHIFilll
Standards
[fJ···Qb Modified Design
EmptyForm
Only Draw
SI. 9.9 Dijalog Select a Extension Spring
o Iz tekucegdijaloga izabrati pogled Front View (st. 9.lOb).
Extension Springs
Standards
Modified Design
Empty Form
a)

b)
SI. 9.10 /zbor pogleda za izabranu oprugu
o Na zahtev Specify starting point: msanom Intersection definisati tacku 1 (sl. 9.11).
o Na zahtev Specify direction: usmeriti horizontalno ulevo koncanicu do tacke 2 i
nakon Perpendicular (ili Quadrant) vezivanja kliknuti levim tasterom misa.
143
144 CAD masinskih elemenata i konstrukcija
2
SI. 9.11 Oznacavanje oslonaca opruge
o Popuniti otvoreni dijalog Extension Springs - Only Draw [mm] sa odgovarajuCim
parametrima: d=4 mm, n= 10 i Helix Direction: Left, a zatim izvrsiti Finish (sl. 9.12).
:r,':;"
'" Restriction
Geomelt.l' Spring lor .Drawing'
P\l\Z9
. En&: 1
·=-·11
SI. 9.12 Dijalog Extension Springs - Only Draw [mm]
o Na zahtev Topical Length (79.36 - 294.21) <81.37> uneti vrednost 144 iIi ovu duzinu
opruge definisati povlacenjem pointera do vrednosti Lx = 144 [mm] (sl. 9.13).
o Nakon uspostavljene duzine od 144 mm kliknuti levim tasterom misa.
CAD masinskih elemenata i konstrukcija 145
S1. 9.13 Definisanje duiine opruge izmedu dve osovinice
o Po otvaranju dijaloga Extension Spring - Angle of View for Drawing,izabrati treCi
slucaj vezivanja opruge za dYe osovinice. Nakon toga kliknuti na el. taster Next>
(sl. 9.14a).
o Na zahtev Select objects: pointerom za izbor (pik-boksom) odabrati bilo koju tacku
precnika desne osovinice (sl. 9.14b) i potvrditi Enter-om.
b)
( ,
S1. 9.14 Faze izbora tipa vezivanja opruge -a) i izbor horizontalne opruge -b)
o Uneti crtd opruge sa osovinicama izgJedaju kao na sl. 9.15.
146
CAD masinskih elemenata i konstrukcija
S1. 9.15 Postavljena opruga izmedu dvajuosovinica
5. Prikazivanje opruge u preseku.
o Aktivirati komandu za poseban prikaz parametrizovanog oblika opruge posredstvom
menija: Modify p Power Commands Power View.
o Pik-boksom izdvojiti oprugu u bilo kojoj tacki (sl. 9.16a).
o Na zahtev: Specify starting point pointerom odrediti (kliknuti na) jednu tacku, van
sklopa, npI. 380,230. .
o Na zahtev: Specify direction: usmeriti pointer ortogonalno nadole (pod uglom od
270°) i kliknuti levim tasterom misa.
o Iz liste slojeva iskljuciti sloj konstrukcioniI1"iinija AM_CL.
o Crtei opruge je unesen sa poprecnim presekom kao na sl. 9.16b.
o Sacuvati crtez u fajlu KONSTRUKCIJE\OSOVINICE.dwg.
Siri pregJedi teorije konstruisanje primene opruga mogu se "naCi u
hteraturi [5), [34).
CAD masinskih elemenata i konstmkcija
I!J!IIr
I
I
b)
t
I
SL 9.16 UneSena opruga izmedu dvaju osovinica -a), ortogonalni pogled opruge sa
presekom -b)
• Graficki kataiog standardnih osovinica
147
Ovaj katalog (st. 9.17) predstavlja slike osovinica definisane: domaCim, stranim
medunarodnim standardom ISO.
OINEN2S73 ,
!62lIcg;:;j I
DIN EN 2233.,. .{)IN EN 28 73 OlN EN 2S?4.
"Ci, 1 ""@@ I. tAtll?t£, I
DIN EN ISO lL DIN HI ISO 11.. DIN EN ISO 8.;,

S1. 9.17 Katalog nekih tipova osovinica na osnovu ISO, ANSI, DIN i JUS standarda
148 CAD masinskih elemenata i konstrukcija
• Izbor dimenzija opruga
Proracun dimenzija opruga izvodi se u zavisnosti od funkcije koju ona treba da ima u
uslovima eksploatacije. S obzirom da su opruge izlozene statickim iIi,. ceSee, dinamickim
optereeenjima, vaznost proracuna je velika. Metodologija proracuna je u narednom tekstu
data za oprugu izlozenu promenljivom optereeenju na pritisak .
• Komande za izbor opruge izlozene pritisku
o Meni: Content ~ Springs I> Compression ...
o Pa1eta alata: ACAD/M Standard Parts ~ Compression Springs
o Komandna linija: amcom2d.
ill Algoritam: proracnn opruge
~ Primer: Za Kompresioni mehanizam, predstavljen u dva radna poloZaja na sl 9.18,
odrediti dimenzije opruge koja ee se postaviti u cilindar i koja ee biti optereeena
radijalnom silom duz ose simetrije, sa predvidenom duzinom hoda klipa od h= 12 mm.
1. Priprema za proracun.
o Otvoriti pripremni fajl PROTOTIP\OPRUGA.dwg (sl. 9.18).
o Na statusnoj liniji uspostaviti rdim OSNAP sa niSanima tipa: Enclpoint, Intersection
i Midpoint.
o Podesiti cmu boju radne povrsine, postupcima iz menija: Assist ~ AutoCAD
Options ... ~ kartica Display ~ Colors ... ~ lista Colors: ~ Black ~ Apply & Close ~ OK.
o Iskljuciti sloj KOTNE.
S1. 9.18 Mehanizam u dva radna poloiaja (OPRUGA.dwg)
CAD masinskih elemenata i konstrukcija 149
2. Postupci proraeunavanja .
o Aktivirati komandu za stvaranje referenci opruga, postupcima iz menija: Content ~
Springs ~ Compression ... eime se otvara dijalog Select Compression Spring
(sl. 9.19).
SL 9.19 Osnovni dijalog za selekciju opruga Select Compression Spring
o Sa browser·a otvoriti katalog Standards, a zatim i katalog SPEC ® Catalog A
(sl. 9.20).
o Po otvaranju dijaloga Select Compression Spring (sf. 9.21) aktivirati poziciju Front
View (st. 21 a).
l:::! -1ij}J Compression Springs
' ¥ ' ~
L + } ' ~ Modified Design
..... ~ Emplj>Form
~ Only Draw
a) b)
SI. 9.20 Odabir kataloga opruga u tabu Buttons
o Na zahtev Specify starting point: specificirati uz pomoc Midpoint-a prvu taeku 1, a
zatim na zahtev Specify direction definisati, uz pomoe, npr. Interseciionca drugu
taeku 2 (sl. 9.21b).
150
CAD masinskih elemenata i konstrukcija
a)
81. 9.21 Izbor prikaza opruge -a) i utvrdivanje maksimalne radne visine opruge u
cilindru -b)
D Po otvaranju dijaloga CompressionSprings - Select from TabJe SPEC ® Catalog A
[mm] (sl. 9.22) iz liste Specification: izabrati opciju 2 Loads, 2 Lengths. (dva
zatvi!ranja, dye duzine sa sf. 2.22b), a zatim kliknuti na el. tasterDa :ill definisanje
spoljnjeg precnika opruge (sl. 9.22a).
a)
Load. Deflection
Load, Lenath
2 Loads. T ,avel
Detailed
b)
81. 9.22 Aktiviranje komande za spoljni preenik opruge -a) osnovni uslovi i ogranicenja
kod postavljanja (proracuna) opruga -b)
CAD masinskih elemenata i konstrukcija
D Po otvaranju novog reda Diameter definisati precnik Da, numericki - unosom
vrednosti, npr. Da<26, iIi konstruktorski tako sto ce se kliknuti na polje 0
(sl. 9.23)..
151
D Klikom na ikonice za i metodom poteza odrediti (premeriti)
maksimalni precnik koji moze imati opruga da bi mogla biti postavljena u cilindar.
I
Add'","" Calc,,",""n Sell,"", I
_______ P 02flarTllcLoad$
( Rack Cancel !lelp
81. 9.23 Formiranje novog reda za izbor spoljnjeg precnika opruge
D Na zahtev Specify point for spring diameter: povuci pointer do lokacije unutrasnjeg
precnika cilindra (npr. do donjeg desnog ugla unutar ciIindra, sf. 9.24). Kliknuti
levim tasterom misa. Time se definisao maksimalno moguc precnik opruge.
D Sledece podesavanje odnosi se na visinu = 40 mm opruge (Length L 1) pocetno
blago sabijene.
D Kliknuti na polje 100 (st. 9.25), i nakon pojave i aktiviranja el. tastera za
razvlacenje, a na zahtev Specify point for spring length L 1: definisati duzinu (Osnap-
ima) na osnovu tacaka- 1 i 2 (sf. 9.4a).
152 CAD masinskih elemenata i konstrukcija
b)
SI. 9.24 Odredivanje granicnog spoljnog precnika opruge -a) i iniciranje komande za
odredivanje najvece visine opruge u eksploataciji -b)
o Kliknuti na polje 80 reda Lenght L2 (st. 9.25) za definisanje duzine opruge u
sabijenom stanju-;
o Aktivirati el. taster pokazivaca i na zahtev Specify point for spring length L2:
definisati visinu klikom na tacku 1, a zatim na 2. Time je odredena visina L2= 28
mm (sl. 9.26).
o Intenzitet sila F1 i F2 ostaviti po default:u.
SI. 9.25 Iniciranje komande za odredivanje n(ljmanje visine opruge u eksploataciji
CAD masinskih elemenata i konstrukcija 153
Ukoliko se kasnije zeli formirati radionicki crtd opruge aktivirati el.
taster Settings ... i u dijalogu Additional Settings podesiti u listi According to proracun na
osnovu DIN standarda, a zatim zatvoriti ovaj dijalog klikom na el. taster OK.
S1. 9.26 Postupak odredivanja visine opruge u sabijenom stanju
o Aktivirati el. taster Additional Calculation Settings ... nakon cega se otvara dijalog
Compression Springs - Additional Calculacion [DIN], gde ce se prihvatiti prva (default)
od pet ponudenih opciju modela kompresije opruge. Kliknuti na el. taster OK
(st. 9.27).
S1. 9.27 lzbor vrste opterecenja u dijalogu Compression Springs - Additional Calculation
[DIN]
154 CAD masinskih elemenata i konstrukcijo
o U tekucem dijalogu izvrsiti Next> (st. 9.28).
o Po otvaranju dijaloga Compression Springs - Select from Table SPEC ® Catalog;;
[mmJ, kliknuti na e1. taster Select All (sf. 9.29), a zatim ,){l el. taster Finish.
12 Load:>, 2 Lengths
51. 9.28 Dijalog Compression Springs - Select from Table SPEC ® Catalog A [mm] sa
pripremljenim parametrima i konstrukcijskim ogranicenjima

Location I
Restriction II
f..- Rewlb .
1.25 62.5 .. 69.04 DIN 17223
1.6 51.5 105.91 DIN 17223
For DymlmiC Dragging: S""clAil
LO<'ids I SbeS$e$ J Other I
SPEC;1.25>: .9.25 x 415 (d){ O,fli LO) {mm} Mqierial" .1 I
......... I
I PSIII
I
< !i"" fin;"" I
SI. 9.29 Skup potencijalnih opruga za izbor
CAD masinskih elemenata i konstrukcija 155
SI. 9.30 hbor mO[,i'("7 opruga
o Pomeriti pointer ka levom crtezu da bi se videli efekti podesavanja svih triju
mogucnosti. Izabrati opciju SPEC -1.6 x 17.6 x 51.5 (d x Da x LO) [mmJ (sl. 9.30), i
kliknuti Jevim tasterom misa.


!
a)
®
I 1
SI. 9.31 Manuelni postupak poddavanja (odabira) opruge u cilindru -a) do visine
L2=40mm -b)
o Spustiti pointer do visine Lx = 40 mm.
b)
o Potvrditi Enter-om, na zahtev Topical Lenght (15.72 - 51.5) [Force/Deflection] <40> (..I)
i Select object: (..I).
o Time je unet oblik opruge unutar cilindra (sl. 9.32a).
156 CAD masinskih elemenata i konstrukcija
3. Formiranje opruge u komprimovanom stanju - projekcija B.
o Iz menija aktivirati opciju kopiranja Modify ~ Power Commands ~ Power Copy (iIi
uneti AMPOWERCOPY.J).
o Oznaciti oprugu (Select object:) u prvom cilindru (sl. 9.32a).
o Na zahtev Specify starting point: definisati Midpoint-om tacku 1, kao srediste donje
baze unutar cilinclra (sl. 9.32b).
o Na zahtev Specify direction: oznaciti gornju - granicnu tacku 2, i kliknuti Ievim
tasterom misa.
a)
Sl. 9.32 Faze izdvajanje projektovane opruge -a) i njeno kopiranje u drugoj
projekciji -b)
o Iz menija Modify ~ Power Commands ~ Power Edit (iIi iz komandne linije:
AMPOWEREDIT) izabrati oprugu- (sl. 9.33) i po otvaranju dijaloga Compression
Springs - Select from Table SPEC ® Catalog A [mm] kliknuti na el. taster Finish
(sl. 9.34).
o Nakon poruke Topicallenght (15.72 - 51.5) [Force/Deflection] <:40>: pomeriti pointer
do rastojanja Lx= 28 [mm] (sl. 9.35a) i klikniti levim tasterom misa (Select rod only
closed contours) <Enter=continue>:
o Na zahtev Select objects: izvrsiti (.J) cime je unet crtd opruge (sl. 9.35b).
CAD masinskih elemenata i konstrukcija
Sl. 9.33 Kopirana opruga u drugoj projekciji i njeno selektovanje zbog modifikacije
(svodenje na visinu .28 mm)
LOCation
Restriction
~ Rewlt$
.l.l
jJ"".lec!AII I
DIN17223·D
II I trill
157
Sl. 9.34 Osnovne karakteristike izabrane opruge u dijalogu Compression Springs - Select
from Table SPEC ® Catalog A [mm] sa otvorenom karticom Loads /
o Dvoklikom miSa na oprugu (u bilo kom stanju) mogu se sagledati njene
karakteristike u dijaJogu Compression Springs - Select from Table SPEC ® Catalog A
[mm], prve kartice (sl. 9.34).
158 CAD masinskih elemenata i konstrukcija
SI. 9.35 Faze pode§avanja opruge u sabijenom stanju
o Otvoriti karticu Stresses.
SL 9.36 Proracunati parametri u polju Stresses
o Otvoriti karticu Other.
Loads I Stresses
SPEC· 1 .. 6, 17.6.51 5 (d. D3 x LOj[mmj M3.teriai: . DIN17223·D
Naturd/frequency f •• 411.7
N >-10EXP7·
Safe againrlBuckling
81. 9.37 Proracunat parametri u polju Other
o Po pregledanju zatvoriti tekuCi dijalog el. tasterom Cancel.
4., Formiranje crteza opruge.
o Dvoklikom misa na crteZ izdvojiti opruge i ponovo otvont] dijalog Compression
Springs - Select from Table SPEC ® Catalog A [mmJ.
CAD masinskih elemenata i konstrukcija 159
o Putem el. tastera Settings ... otvoriti dijalog Additional Settings.
o U ovom dijalogu u polju Form oznaciti opciju 0 Draw Form Together with Spring
OK.
o Zatvoriti dijalog i izvrsiti umetanje radionickog crteza opruge pored dvaju
radionickih crteza kompresionog mehanizma (sl. 9.41) na osnovu DIN iIi ANSI
standarda.
o Snimiti fajl kao OPRUGA.dwg u omotnici KONSTRUKCIJE .
• Torziona opruga
DIN 17224 - X12CrNi177
d =4 mm
Dm= 36.5 mm ';,,1 = 10S0 N/rnrr/
R =32.9029 Nmm/deg E
=
190QOO N/rom
1
HI
111 Nmm 5,= Nlmm1
"I
dtg IJ 1= dey
112 = 3209.11 Nmm s r 510.7 Nlmm'
"]
=98.76 deg b 2= 120 deg
I1n = 6465.41 Nmm s n= 1019 Nfmml
an = 198.97 deg b n= 19.79. de"
I
I
11
:.;
a)
l
=--..;;
f;I), ,
=0.18 mm

til
i
ik.-49 mm
f-'
q
I
n = 1n5
1>28
Sl. 9.38 Elementi za prikaz uvojne opruge -a) opruga u funkciji -b) (MEHAN6.dwg)
160 CAD masinskih elemenata i konstrukcija
.. Opruga izlozena pritisku
Fz
In So
12
a)
Lo
b)
d 5 [mmJ F, __ __ [N]
S. [mmJ
0 50 [mml L, [mm[ 7;. [N/mm"zl
De
_55__ :,: __
[mml 1; iN/mm "21 k 10
-
D;
_45__ :,: __
[mm! 7;, IN/mm "2! N >= 10.EXP7
-
L [mml Fz __ [N] F
830 [N/mm"2J
n 8.52 -
Lz
179 [mml f, 5110.Z 1Hz]
n, 10.52 -
Tz
110.6 IN/mm"ZI R, 5.98 IN/mml
L, 52.59 [mml 7;, IN/mm'ZJ t Ih]
F..'h
851.61 [N] F. 78453 [N] n
__ I_- Ie]
1;
867.4 iN/mm'ZI
63.81 [mml
Materijal: DIN 17223 - C
1;,
799.1 IN/mm "21
G: 81500 [N/mm'Z!
to
IN/mm'Z!
E: 206000 [N/mm '21
SI. 9,39 Opruga u funkciji -a) i elementi za prikaz pritiskajuce opruge-b) (MEHAN4.dwg)
CAD masinskih elemenata i konstrukcija
.. Tanjirasta opruga
<= 11404 -

HRc > 56
'"
F 1 = N $ 0
'-.
----
-"
'\ L
---, F Z = 1284.96 N s = 166.8
I
bU
!
!
\
Fn =
N s = 1296.3
\
FBI fheor - 21966720.4 N

!
I
I
=
Travel Stress S kh = 7.1) Nlmml =
I !
iRate [= Nlmm}
1---- ----J
.C';
"
0
'" .::;
N
:f;


::::
"
--...
----
-.5
'"
50 Cr V4 n = 1 ho = 1 mm
----
--...
31 fi:zu\
= 1370 Nlmrr/ G = 81500

-:'l
I =
I

v
,= 45+ a)
Level arm
"

I' =
D,= 45 »
1;45
¢150
b)
161
Nlmm
i
'
U/mml
Nlmml
Nlmml
Nlmm
)
I, N
I,
SI. 9.40 Elementi za prikaz tanjiraste opruge -a) opruga u fimkciji -b) (MEHAN3.dwg)
162
1
9
CAD masinskih elemenata konstrukcija
Fig I SprlnqEnds
<lJ .and Ground
Fig. 2 EI'td'i
o G<J5ed
T'
384-,4- Nlmm
1
T, 785.<- Nlfilm
T' 1054-.4 N!fllm
N '('iBI <= 1163 Nlmml
Fig. 3 Spring Ends [losed,
o Ground and F(!rged
Elifer [v)(y E:mHltiai f(\' .. tl/){J.. H"rk O[)fY Appliriibi!l{ A'I£lid MIt!IiSlC.? ior. AddirJ(lu I
«iI ("rial} is!!!! {){N ?fJe9J. Forli';'.as-M:> of ECCl1JWI1I(Ji AllwlJtirt-5 as [;J,-qem; FO!;slU.e!
""S.pecify Taier<1nrelJ.flJa, [Ji(JrDmi
NlJmber(lf Actii'€:(oils
Total Number af (nils
Directi(l() (Jf HlOtix
Spring: td:>
Trai'lO! h
if
,
"
,12
5.5
75
Right a
0
flot 0
lnS.idll 0
0
-
mm
24732.2 1
mm
OpefiJ!"in! TempualureRangt _f"_"_____ to___ ·(--J
'vnrf:()f
B.arSurfacl:
Gr<lundSquared 0
Shot-masted ®
Surface Treatment

Au:arding to DIN DIN 17223 - D
A!i<I"'ed Stll!<'lring "?jut = 1030
lace. to DIN Pg.1,EditioJfi
(<ltcul.areo ,,.\'irh Shear G = $1500
Dra'lln 12.11.2002

Shndard
. Fiq. I
HIll/a/!
AU(lII'ed Df:,l:iarions
Actvrd:ng to I\(t. to
Gr2ld" DIN2!96
1
D •• D,. 10 m I 0 ! 0 0 0
l, 0 I 0 0 0
F, to F, 0 0 0 0
!;1,e 1 0 T 0 0 0
Wire(lf Acc tEi Ij.'jed
Bar DiarnetlOr Acc. tDDtN2076
,
Ace. tl)DIN
-ill Gj\'en one Spring Farreand
A:.sociatedlength
bl Doe Spriflg
lhlO lE:flgth "nu LO
d GI'{en 1'tDSpIingF<Jf(eo.and
Lefigth!"
0 Ace. t(l DIN
if .and
d
by
0
o
o
if and 0
Ln, i I iJnd 0
01. ID m !
12 Set Length L rnrn Unset to be Supplied
Sd TestSpriflgsJ Sprifiq::. May be Longer
Remaining Spring.. S(!t 0 tli<ih lb
Uns.et 0 Supplied
OPRUGA-CO
P,
SI. 9.41 Crtei opruge sa geometrijskim i mehanickim karakteristikama na osnovu DIN
2089 standarda (MEHAN3.dwg)
CAD masinskih elemenata konstrukcija 163
10. KOTRLJAJNI I KLIZNI LEZAJI
• Karakteristike i funkcija
LeZaji su masinski elementi za osIanjanje vratila i osovina. Po preciznijoj definiciji [35]
leZaji su masinski elementi ciji je zadatak da omoguce relativno kretanje obrtnih delova
uz istovremeno prenosenje opterecenja i obezbedenje tacnosti njihovog polozaja. Obrtni
mas in ski sklopovi se postavljaju na leZaje. Razlikuju se nosivi lezaji za radijalne
(poprecne) i za prenos aksijalne sileo LeZaji se moraju podmazivati u cilju smanjenja:
trenja, zagrevanja, vibracija i povecanja stepena iskoriscenja i sigurnosti. Osnovna podela
je na klizne i kotrljajne. Kod kIiznih Jezaja relativno kretanje del ova i prenosenje
opterecenja ostvaruje se posredstvom klizanja. Pozitivne strane ovih lezaja su:
jednostavnost konstrukcije i prigusenje buke i vibraciie. Pogodnost montaze i
kompaktnost konstrukcije je ovde relativno velika. Cena im je niza narocito kod
pojedinacnih i specijalnih zahteva sto omogucuje jeftiniji ekploatacioni vek. Klizni leZaji
se zbog veceg trenja moraju znatno vise podmazivati nego kotrljajni. Izraduju se od
raznoraznih legura kao sto su legure na osnovu [5]: olovo-kositara (npr. L.PbSn5), livene
kositrene bronze i crvenog liva (P.CuSn14), livene aluminijumske bronze (P.CuAI9),
sinterovanih otkovaka, sivog liva (SL 200), polimerske mase i sL Primena kotrljajnih
lezaja je znatno veca nego kliznih. Odlikuju se visokim stepenom standardizacije i'
masovnom proizvodnjom u specijalizovanim fabrikama, nizom proizvodn0m cenom,
relativno jednostavnim konstrukcionim izvodenjem ulezistenja, zadovoljavajucom
nosivoscu za l1lze i srednje ucestanosti obrtanja,' jednostavnim podmazivanjem i
odrzavanjem i pqgodnoscu zamene. Potreban im je manji prostor, nije neophodan nadzor
i sL Nedostaci ovih Jezaja su: bucniji rad, vibracije, veca osetljivost na udarna
opterecenja. Za visoke ucestanosti obrtanja ne mogu da rade uspesno kao klizni leZaji sa
tecnim trenjem. Pogodnost ugradnje nije uvek zastupljena (kao kod dvodelnih kliznih
leZaja)_ Osetljivi su na udama opterecenja i znatno su skuplji od kliznih lezaja. Montaza
i demontaza (zavisno od tipova) moze biti komplikovanija. od kliznih leiaja. Dele se na:
kuglicne, valjcaste, konicno-valjcaste, bacvaste, iglicaste i sl. Proracun nosivosti je
razvijen kako za staticko radno stanje, tako i za dinamicko.
.. Zaptivanje
Zaptivke sprecavaju lSiIcanje sredstava za podmazivanje i prodor stranih tela, unos
necistoce, prasine, itd_ u lezaj iIi u radni prostor (npr. kod reduktora iIi multiplikatora)
gde se on nalazi. Postoje specijalne zaptivke za spoJjasnje i unutrasnje zaptivanje, kao i
zaptivke za dodirno iii bezdodimo zaptivanje. U primeni su razna resenja ovih zaptivnih
spojeva. Za zaptivanje 1ezaja do srednjih radnih brzina dovoljni su trapezasti zaptivaci.
Postavljaju se obicno pojedinacno iJi u vise komada jedan pored drugoga. Postoje i
radijalni zaptivci od filcanog prstena. Materijal za zaptivanje je i vestacka guma otpoma
na dejstva ulja. Zaptivne manzetne se koriste za pouzdano zaptivanje pli manjem pritisku
zaptivnog materijala na klizne povrsine. Pri ugradnji moguca su dva polozaja zaptivaca:
da zljeb manzetne bude okrenut prema lezaju - prema spoljasnjoj sredini (da bi sprecio
prodor vlage i prasine) i drugi prema unutrasnjosti.
164 CAD masinskih elemenafa i konstrukcija
U nastavku se obraduje ugradnja radijalnog gumenog prstena izmedu vratila prstenog
zaptivaca ugradenog u kuCiste.
.. Komande za izbor i unosenje kotrIjajnog i kliznog lezaja
o Meni: Content" Shafts/Components Roller Bearings ... (Plain Bearings ... )
o Paleta alata: ACAD/M Shaft Generator Roiler Bearings (Plain Bearings)
o Komandna linija: amrolbear2d (amplbear2d) .
.. Komande za izbor i unosenje zaptivke
o Meni: Content Shafts/Components Seals ...
CJ Paleta alata: ACAD/M Shaft Generator Seals
o Komandna linija: amseals2d.
.. Komande za izbor i unosenje klina
o Meni: Content Shafts/Components Parallel I Woodruff Keys ...
o Paleta alata: ACAD/M Shaft Generator Parallel I Woodruff Keys
o Komandna linija: amshaftkey2d.
.. Komande za izbor i unosenje podloske za osiguranje
o Meni: Content" Shafts/Components Shaft Lock·Nuts ...
o Paleta alata: ACAD/M Shaft Generator Shaft Lock Nuts
o Komandna linija: amshaftnut2d.
III Algoritam: primena metode unosenja standardnihelemenata prenosnika
Primer: Na nezavrsenom podsklopu Elementi prenosnika prema sl. 10.1 uneti erteZe:
standardnih lezaja, zavrtnjeva, klina, zaptivke i s1.
1" Priprema objekta za primenu postupaka unosa.
o Otvoriti faj! PROTOTIP\PRENOSNIK.dwg (st. 10.1).
o Sa statusne linije uspostaviti rezim OSNAP sa nisanima tipa: Intersection i
Perpendicular.
o Podesite emu boju radne povrsine, postupeima iz menija: Assist AutoCAD
Options ... kartica Display Colors ... lista Colors: Black Apply & Close OK.
CAD masinskih elemenata i konstrukcija
SI. 10.1 Vratilo prenosnika pripremljeno za unosenje leiaja, osiguranja, zaptivke
i klina (PRENOSNIK .dwg)
3
o Postaviti paletu alata ACAD/M Shaft Generator na interfejsu sledecim postupcima:
165
o Loeirati strelieu misa na bilo koju AM-ovu paletu alata. Nakon pritiska desnim
tasterom misa, otvara se "iskacuCi" meni u kojem se selektuje opcija ACAD/M ShaH
Generator, preko poslednje opcija Customize ... (sf. 10.2a) .
o U novootvorenom dijalogu Customize u polju Menu Group izabrati opciju AMPP
(sf. lO.2b) , a zatim u levom polju Toolbars izabrati GZI ACAD/M Shaft Generator,
nakon cega se na interfejsu pojavljuje potrebna paleta alata (sf. 10.3).
o Zatvoriti dijalog klikom na Close.

ACADIMEX_Atc
a)
b)
::ACtlD/Ivl
;:::;ACAOIM Point Fater
Power Snap
:"}4CADIM Rectangle
CJACADIM Screw Connection
.... .. ,
:::)ACAD/M Standafd Parts
Te:d
Hie Block
::::iACADIM ZOOM
ZOOM2
!;ACAD/tl'tPP Calculation
...
S1. 10.2 Faze izbora pateta afata na osnovu iskacuceg menija i Customize dijaloga
166
CAD masinskih elemenata i konstrukcija
SI. 10.3 Paleta alata ACAD/M Shaft Generator
2. Izbor kotrljajnog lezaja za oslonac A (Command: _amrolbear2d).
o Sa palete alata ACAD/M Shaft Generator, klikom na ikonicu, aktivirati komandu
Roller Bearings, nakon cega se otvara dijalog Select a Roller Bearing (sl. 10.4).
o Izabrati tip leiaja Radial.
SI. 10.4 Dijalog Select a Roller Bearing
o Iz raspolozive familije ovih lezaja izabrati stimdardni, prema JUS M.C3.621
(sl. 10.5).
CAD masinskih elemenata i konstrukcija
I_I _
8· Roller Beafings
JUS'I.C3,821 ,IUS M,C362J NU
SI. 10.5 Dijalog Select a Roller Bearing
Kao alternativni lezaj moze se izabrati DIN 628 - T3.
o Iz tekucegdijaloga izabrati pogled Front View (sl. 10.6).
' .. DIN 5412· T1 NU
JUS M.c3.601
"lO JUS M.C3.S11
,
' ... JUS M,C3.B23 NU
L' JUS M.c3.623N a)
SI. 10.6 Deo dijaloga Select a Roller Bearing

..::.11
b)
o Na zahtev: Specify insertion point on shaft contour: Snap to Intersection-om definisati
tacku 1, a zatim na zahtev: Select point on centerline: nisanom Nearest i tacku 2
(st. lO.7a), nakon cega.se otvara dijalog JUS M.C3.621 (sl. lO.7b).
o Iz liste sa strelicama Outer Diameter: i Width: podesiti opciju Unlimited.
167
168 CAD masinskih elemenata i konstrukcija
/
--±
a) 2
b)

GeOmetry
Calc.ulbtioo
fte&uk


---=.J I 10 ..iJ
SI. 10.7 Definisanje tacaka unosenja -a) i dijalog za poddavanje unosenja leiaja JUS
M.C3.621 -b)
o Za unutrasnji precnik upisuje se 60 u polju Inner Diameter iIi se geometrijski
odreduje strelicom (sa eL tastera) i Osnap-ima .. Nakon odredivanja precnika
kliknuti .na eL taster Next>. (sl. 10.7b).
o U dijalogu JUS M.C3.621 prihvatiti sve parametre osnovnog i dodatnog Calculation
Mode (sl. 10.8) koji se odnosi na uslove proracuna kotrljajnog Idaja. Izvrsiti
Next>.
Geometry
p. calculation
Fiecult
a) lie,' > __ F_,n_"_,,--' __ b)
Calculation
IDIIIIS076 1 281
foroe Unit: .1,"ngIhUni,
IN Newton ::1 J r:om Millimeter ::1
;":'.:., ,> - :<' ,:>,:,"'

j
.QperatinciFaCIOf e3' _ _ i-
_ ...c___ c.. ....- ... --.--.j
Si. 10.8 Dijalozi 0 eksploatacionim parametrima -a) reiimom proracuna ovih
veliCina -b)
fir'
Locati·)I'\
Geometr;v

..
CAD masinskih elemenata konstrukcija
'.' .. /,"".,,--,

.---------+------;,;cl------c-

Input I Result'l
lezajJUS M£3,621. DQuble Row
No Combination, Dynamic lQg(j· Un-
DIN ISO 76/2$1 Calcu\mion '
Radial Load Fr
A:-tl-al Load Fa:
112 Static'lo!d Co:
Dynamic Load Rating C:
Adjlftted Rating Life Ln.a:
a)
'15.76·
1.UO·
0]3 .
iJ5000 N
72100 N
2A5077e+OOG Ii
b)
Sl. 10.9 Kartice tekuceg dijaloga za pregled kvantitativnih karakteristika lezaja
169
CJ U karticama Input i Result tekuceg dijaloga mogu se sagledati parametri nosivosti
izabranog JeZaja (sl. 10.9). Ako seprihvataju. uslovi opterecenja izvrsiti Finish.
o Na zahtev Drag size: upisati u komandnu liniju standardnu vrednost 36.5 (..1) iIi,
prakticnije, na osnovu pojave poruke size: JUS M.C3.621 - 3212 60 x 110 x 36.5
(sf. 1O.1(fa) izvrsiti (..I) iii klik levim tasterom milia.
o Izabrani Idaj je unesen i prikazan na sl. 1O.10b.
b)
SI. 10.10 Faze unosenja lef.aja na rukavcu A
170 CAD masinskih elemenata i konstrukcija
3. Unosenje crtda kotrljajnog lezaja u rukavcu B (Command: _amrolbear2d).
o Sa palete alata ACAD/M Shaft Generator, klikom na ikonicu aktivirati komandu
Roller Bearings, nakon cega se otvara dijalog Select a Roller Bearings (sl. 10.11).
o Izabrati tip radijalnog Jezaja Radial.

J
JUS M.cJ.621 JUSM.C3.623NU ..::.l! I

S1. 10.11 Dijalog Select a Roller Bearing
o Izabrati standardni tip JUS M.C3.601 (sl. 10.12a) sa Front View pogledom
(sl. 10.12b).
o Alternativni lezaj moze biti DIN 625 - T1.
DIN5405·T1
' .. DIN 5412· T1 N
.. DIN 5412· T1 NU
MC3.601 .
.... MC3611
a)
JUS h1.C3.821
51. 10.12 Deo dijaloga Select a Roller Bearing
I
I
I
Side View
b)
o Na zahtev: Specify insertion point on shaft contour: Snap to Intersection-om definisati
tacku 1, a zatim: Select point on centerline: iskljucivo Nearest-om i tacku 2 (sl.
1O.13a), cime se otvara dijalog JUS M.C3.601 (sl. 1O.J3b).
.... - .. --
CAD masinskih elemenata i konstrukcija 171
-DEI
B -! I 60 _..!J
Location
to Geometry
r""1 ---;-;:;0 JJ
b)
<f!.!Ick
SI. 10.13 Definisanje tacaka unosenja -a) i dijalog za izbor leiaja JUS M.C3.601 -b)
o Za unutrasnji precnik upisati 60 u polju Inner Diameter (sf. 10.J3b) iIi se on
geometrijski odredujepremeravanjem pomocu strelice (sa el. tastera) i Osnap-ima.
o Nakon odredivanja precnika kliknuti na d. taster Next>, cime se otvara kaskada
tekuceg dijaloga (sl. 10.14).
o Posle pregleda parametara izvrsiti Next>, nakon cega se otvara nova kaskada
tekuceg dijaloga (sl. 10.15).
Location
Geometry
... Calculation
Result
!ieXI't;J
r. l;Lork, Hours lhJ
r Revolutions H
Cancel
S1. 10.14 Dijalog JUS M.C3.601 sa karakteristikama leiaja
172
Local"ion
Geometry
Calculation
,. Rest.dt
CAD masinskih elemenata i konstrukcija
• ([,,;0):, . lEII

___ IOF.cto"
:...;
8412 .=J:k Dyfli.llTlicAxiCll FaclotY;
Input I R ..
LezaiJ1WM.C3,SQ1, Singleflow
No Cmnblt'lation. DynamIC Load L 10,
DIN JSO
Radia! load Fro
Axia1 Load F'.a:
Contact Angle a:
5/7
a)
Static Load Rating Co:
O}·n<3fJlic Load Rating C;
Adlusted Rating life Lru
Llfe-AdJUslmentfactor .a23;
_.-._----=.

Sl. 10.15 Karakteristike potencijalnih lefaja
b)
r:J U karticama Input i Result tekuceg dijaloga mogu se sagledati parametri
potencijalnih JeZajeva (sl. 10.15). Podesiti leZaj 6212 i iZVfsiti Finish.
15.2E •
0.56 .
2.19 .
32500 N
47500 N
394910 h
,'", Na osnovu poruke size: JUS M.C3.601 - 6212 60 x 110 x 22 (sl. 10.16a) iZVfsiti (.J)
u cilju potvrdivanja i unosa izabranog leZaja na crtez (sl. JO.l6b).
SI. 10.16 Faze IIl1o§el1ja lefa;a l1a nikavcl! B
CAD masinskih elemenata i konstrukcija
4. Unosenje navrtke i osiguraca lezaja A (Command: _amshaltnut2d) .
o Sa palete alata ACAD/M Shaft Generator, klikom na ikonicu, aktivirati komandu
Shaft Lock Nuts, cime se otvara dijalog Select a Shaft Lock Nut (sl. 1O.I7a).
o Izabrati pogled Front View, a zatim simbol navrtke JUS M.B1.709 (fini navoj)
(sl. IO.17b).
o Alternativno se moze izabrati navrtka za osiguranje DIN 981.
a)
81. 10.17 Dijalozi Select a Shaft Lock Nut za izbor oblika navrtke za osiguranje
173
o U novootvorenom dijalogu Select a Washer izabrati osigurac JUS !l!i.B2.139 (-> JUS
M.B1.709) (sl. 10.18).
o Alternativno se moze izabrati DIN 5406 (-> DIN 981).
51. 10.18 Dijalog Select a Washer za izbor tipa osiguraca
174
CAD masinskih elemenata i konstrukcija
o Na zahtev: Specify insertion point on shaft contour: definisati Intersection-om tacku 1,
a zatim: Select point on centerline: Nearest-om i tacku 2 (sl. 10.19a).
o U novootvorenom dijalogu JUS M.B1.709 (fini navoj) izvrsiti Finish (sl. 10.19b).
o Selektovana opcija 0 Draw Part pokazuje da ce se unosenje navrtke i osiguraca na
vratilu navoja iZVTsiti zajedno.
I ~
---t
a) b)
l ~ n
... PQfQmele:r
SI. 10.19 Postavljanje navrtke i osiguracll na navoju vratila
SelectVi;lblity .... OJ
f.7 © : ~ ~ ~ £ ~ ~
Cancel
o Zleb na navoju se odreduje u duzini od 16 mm od leve ivic.e vratila (sl. 10.20).
a) b)
SI. 10.20 Faze unosenja navrtke i osiguraca na navoju rukavca A
CAD masinskih elemenata i konstrukcija 175
5. Unosenje crteza zaptivke na crtezu rukavca B (Command: amshaftnut2d).
o Sa palete alata ACAD/M Shaft Generator, aktivirati komandu ikonice Seals, cime se
otvara dijalog Select a Shaft Seal (sl. 10.21).
SL 10.21 Osnovni dijalog Select a Shaft Seal
o U novootvorenom dijalogu izabrati odrednicu Shaft Seal, a zatim u tekucem
dijalogu tip zaptivke DIN 3760 AS (Left) (sl. 10.22).
SI. 10.22 Dijalog Select a Shaft Seal
176 CAD masinskih elemenata i konstrukcija
o Definisati pogled Front View (sl. 10.23).
g.,.fij'jl Shi!lfl Seals
ShaftSeai, a)
, ISO 6194/1 Type 1
, ... ISO 6194/1 Type4
· ANSIIBS3.98M 111
ANSll893,98M (4)
DIN 3760 A {Left}
; ... DIN 3760 A (Right)
· ff!;
· .. />S'
:. JUS ISO 6194-1 Tip 1
! ... JUS ISO 6194·1.Tip4
Sl. 10.23 Dijalog Select a Shaft Seal
b)
o Na zahtev: Specify insertion point on shaft contour: definisati Intersection-om tacku 1,
a zatim: Select point on centerline: Nearest-om tacku 2 (sf. l0.24a).
o Nakon pojave poruke size: DIN 3760 - AS - 70 x 90 x 10 - NBR potvrditi (.J) iIi
klikom levim tasterom misa (sl. 1O.24b).
---210.,""1
------------
a) b)
Sl. 10.24 Faze postavljanja zaptivke na obodu vratila
CAD masinskih elemenata i konstrukcija
o U slucaju da se javlja poruka (sf. l0.25a) kliknuti na eJ. taster No.
o Crtez zaptivke je unesen kao na sl. l0.25b.
.a ffu !'· •• II ••

00 you want adapt shaft diameter tt:?, standard part
a)
Sl. 10.25 ZavrSna Jaza unosenja zaptivke
6. Unosenje crteza unutrasnjeg navoja (Command: amtapbhole2d).
177
o Izabrati simbol unutrasnjeg navoja postupkom iz menija: Content Holes Tapped
Blind Holes ... cime se otvara dijalog Select a Tapped Blind Hole (sl. 10.26). .
Sl. 10.26 Dijalog Select a Tapped Blind Hole
178 CAD masinskih elemenata i konstrukcija
'0 Izabrati navoj JUS M.BO.009 sa View (st. 10.27) .
.... DIN 76· T1 (Regular Thread)
: ... DIN 76 - T1 {Fine Thread)
DIN·ISO 228·1 (Pipe Thread)
'rre 4fJ;rl•.
.. % JUS M.BO.009 (Iini n; a)
I%n JUS M.BO.Oll
JUS M.80.011 (fini navoiJ
SI. 10.27 Deo dijaloga Select a Tapped Blind Hole
o Na zahtev: Specify insertion point: definisati Intersection-om tacku 1.
b)
o Na zahtev: Specify rotation angle <0> potvrditi (.1), iIi ovaj smer, putem tacke 2
definisati Perpendicular-om kao na st. JO.28a.
o U novootvorenom dijalogu JUS M.BO.009 - Nominal Diameter izabrati M8 i izvrsiti
Finish (sl. 10.28b).
b)
51. 10.28 Faze definisanja tacke, smera i preenika unutrasnjeg navoja
o Duzinu navoja odrediti postupkom Drag size: u vrednosti od Length: 38 mm
(sf. 10.29a). Izbor potvrditi (.1).
CAD masinskih elemenata i konstrukeija
SI. 10.29 Faze unosenja unutrasnjeg navoja duZine 38 mm
o Postupak unosenja ertda navoja ponoviti za donju stranu poklopca, sto bi
odgovaralo crtezu kao na slici st. 10.30.
SI. 10.30 Insertovan unutrasnji navoj M8 x 38 donjeg deta poktopea i kuCista
7. Unosenje zavrnjeva (Command: _amscrew2d).
b)
o Izabrati zavrtanj za prethodni navoj postupkom iz menija: Content Fasteners
Screws ... cime se otvara dijalog Select a Screw (sl. 10.31).
o Izabrati tip zavrtnja Hex Head Types.
179
180 CAD masinskih elemenata i konstrukcija
S1. 10.31 Dijalog Select a Screw
o Selektovati zavrtanj Flanged sa vezanom podloskom (sl. 10.32).
o Izabrati JUS M.B1.080 sa pogledom Front View (sl. 10.33).
Sl. 10.32 Dijalog Select a Screw
o Alternativni zavrtanj je ISO 4162 (Regular Thread) ili DIN 6921 (Regular Thread).
CAD masinskih elemenata i konstrukcija 181
•.
SideYiew

TorN"1bY
a) b)
S1. 10.33 Izbor standardnog zavrtnja -a) sa ortogonalnim pogledom -b)
o Nakon izbora na zahtev: Specify insertion point: definisati Intersection-om tacku 1.
o Na zahtev: Specify rotation angle <0> potvrditi (.J) (sl. 10.34).
o U novootvorenom dijalogu JUS M.BO.080 - Nominal Diameter izabrati M8 i izvrsiti
Finish.
b)
Sl. 10.34 Izbor mesta unosenja zavrtnja -a) i njegove veliCine -b)
o Po potrebi privremeno iskljucite OSNAP rezim klikom na el. taster OSNAP u
statusnoj liniji ili funkcijskim tasterom F3.
o Duzinu navoja odrediti postupkom Drag size: izborom standardne duzine size: M8 x
40 mm. Izbor potvrditi (.J) (sl. 10.35).
182
CAD masinskih elemenata i konstrukcija
Sl. 10.35 Faze unosenja zavrtnja M8 x 40 mm
o Postupak unosenja zavrtnja ponoviti i za donji polozaj otvora, gde je vee unesen
unutrasnji navoj (sl. 10.36).
o Alternativni postupak sastoji se u kopiranju vee formiranog zavrtnja postupkom iz
menija: Modify ~ Power Commands ~ Power Copy.
o Zatim se izabere zavrtanj u bilo kojoj tacki i na zahtev: Specify insertion point:
definisati Intersection-om osne linije i spoljne konture poklopca, a zatim na zahtev:
Specify rotation angle <0> potvrditi (-1), cime je crtez zavrtnja unesen u samom 2D
modelu navoju. -
SL 10.36 lnsertovan iii kopiran zavrtanj donjeg dela poklopca (kuCista)
CAD masinskih elemenata i konstrukcija 183
• Spojevi klinom
Klinovi sluze za spajanje vratila (osovina) i glavcina zupcanika, spoJnIca i dr. Osnovna
odlika veze sa klinom je moguenost prenosenja relativno velikih obrtnih momenata i
eventualno aksijalnih sila. Njihova montaza i demontaza iz sklopa je relativno
jednostavna. Klinovima se spajaju sa vratilom remenice, zupcanici, zamajci kod
kolenastih vratila, poluge, spojnice i 51. Susreeu se vise 5tandardnih oblika klinova:
uzduznih i poprecnih, sa nagibom i bez njega. U savremenim konstrukcionim resenjima,
najzastupljeniji su uzduzni klinovi bez nagiba [35]. Ovi klinovi se smestaju cvrstim
naleganjem u zlebu vratila. U zlebu glavCine naleganje je labavo. Pogodni su za manja i
srednja optereeenja.
8. Unosenje zIeba i klina na desnom delu vratila (Command: _ amshaftkey2d).
o Sa palete alata ACAD/M Shaft Generator, aktivirati komandu ikonice Parallel I
Woodruff Keys, Cime se otvara dijalog Select a Key or Hub (sl. 10.37).
o U novootvorenom dijalogu izabrati opciju Parallel Keys - On Mid of Shaft.
'------I
~ ~ I
SL 10.37 Dijalog Select a Key or Hub
o U narednoj etapi definisati pogled Front View (sf. 10.38).
184 CAD masinskih elemenata i konstrukcija
[=;... Keys and Hubs
...
! . Paralle! Keys - On End of Shalt
. Woodruff Keys· On Mid of Cylindrical Shaft
'Woodruff Keys· On Mid of Conical Shaft
Hubs
a)
81. 10.38 Izbor frontalnog pogleda zIeba i klina
b)
o Elemente izabrati na osnovu standarda JUS M.C2.062 A sa frontalnim pogledom
prikaza (sl. 10.39).
81. 10.39 Dijalog Select a Key
o Na zahtev: Insersection point on shaft contour: definisati tacku i na konturi vratila,
(npr. 455,27.5), a zatim: Select centerline of shaft: donju tacku 2 na osnoj liniji
pomocu Nearest-a, nakon cega se otvara dijalog JUS M.C2.062 A. Posle ovoga
izvrsiti Finish (sl. 10.40b).
CAD masinskih elemenata i konstrukcija
--
a)
I
b)
S1. 10.40 Izbor polozaja zIeba i kUna -a) i potvrda njihovog unosenja -b)
o Na zahtev u komandnoj liniji Drag size:, odnosno poruke na interfejsu size: JUS
M.C2.062 A 16 x 10 x 45 (sl. 10.41) izvrsiti (.J) ili klik levim tasterom misa.
o Crtez. klina sa zlebom je unesen kao na sl. 10.41 b.
. J size: JUS M.C2.062 A. 16 x 10 x 45
________ l_
--- --
-----:--------r-
I
185
I a)
I
b)
Sl. 10.41 Faze unosenja zleba i klina i odredivanje odgovarajuCih dimenzija
9' .. Prekid crteZa vratila.
o Prekid konture vratila moze se izvrsiti, izmedu ostalog, na sledeCi nacin: izabrati
dvoklikom misa konturu vratila u blizini prve (leve) vertikalne pomocne linije (sa
prethodne slike).
186 CAD masinskih elemenata i konstrukcija
o Sve naredne zahteve u komandnoj liniji potvrditi Enter-om jer sene zeli promena
ovog cilindricnog dela vratila u pogledu njegove geometrije, vee sarno izvrsiti
prekid kontura:
Enter fixed end of segment [Left/Right] <Left> (..1)
Specify Lenght <18S> (..1)
Specify diameter <S5> (..1).
o Nakon ovoga, otvara se dijalog Shaft Generator (sl. 10.42).
o Izabrati opciju Break i specificirati (Specify point) u tacki preseka (363, 27.S) prve
pomocne vertikale i gornje kontlire vratila (tacka 1, sf. 10.44a).
Section

Wrench GOdr Break Fillet Break Line Side View
?:td.Part;;... insert I !;dit I
Config. Command Line
Sl. 10.42 Dijalog Shaft Generator i odabir opcije Break
n Na zahtev: Specify Length <S> potvrditi (..1). Zatim zatvoriti dijalog opcijom Close.
o Ako se simbol prekida zeli izmeniti, kliknuti dva puta na jednu konturu prekida,
Cime se otvara dijalog Shaft Break -Representation.
o Izabrati, npr. trecu opciju prikaza prekida i pritisnuti el. taster OK (sl. W.43).
o Na zahtev: Enter fixed end of segment [Left/Right] <Left> izvrsiti (..1).
DNa zahtev: Specify lenght <min 11.00> <S> uneti vrednost 15 i izvrsiti (..1), a zatim i
Close u dijalogu Shaft Generator.
o Prekid kontura vratila predstavljen je na sl. W.44c.
S1. 10.43 Dijalog za izbor simbola prekida Shaft Break - Representation
CAD masinskih elemenata i konstrukcija 187
2
---- ,."..
a) b)
Sl. 10.44 Faze prekida kontura: izbor mesta -a), prekid -b) i izmena do konacnog oblika
prekida -c)
10. Unosenje crteza sredisnjih gnezda na vratilu (Command: _amcenterhole2d).
o Sa palete alata ACAD/M Shaft Generator, aktivirati komandu ikonice Centerholes sa
opcijom Threadless u dijalogu Select a Center Hole (sl. 10.45).

SI. 10.45 Dijalog Select a Center Holes
o Izabrati tip gnezda JUS M.AS. 211 A (ili npr. ISO 6411 A) i pogJed Front View
(sl. 10.46).
188 CAD masinskih elemenata i konstrukcija
a) b) Side View
S1. 10.46 Izbor standardnog sredisnjeg gnezda -a) i njegovog ortogonalnog pogleda -b)
o Na zahtev: Specify insertion point: Os nap-om definisati tacku 1 unosenja crteza
(sl. 1O.47a), cime se otvara dijalog JUS M.AS. 211 A - Nominal Diameter.
o Pos1e ovoga izabrati velicinu 8 x 22 i izvrsiti Finish (sf. 1O.47b).
a) b)
S1. 10.47 Izbor mesta -a i veliCine sredisnjeg gnezda -b)
CAD masinskih elemenata i konstrukcija 189
o Na zahtev Do you wish to draw detail view? kliknuti na el. taster No (sf. 10.48).
51. 10.48 Dijalog za prikaz detalja
o Ponoviti proceduru unosenja sredisnjeg gnezda, istog tipa i dimenzija, na desnom
kraju vratila (sf. JO.49b).
a) b)
SI. 10.49 InsertovaJw sredisnja gnezda na krajevima vratila
o Iskljuciti sloj pomocnih linija AM_CL.
o Crtez sacuvati pod istim nazivom fajla KONSTRUKCIJE\PRENOSNIK.dwg
(sf. 10.50).
[!J
....
0
til
....
c;')
;:;
'S,
<,>,
it
ir
i:i
13"
""
...,
i:o

o.::::
i:o
S'
S


i:o
ml·1635· T2 DlrJ 720

?2
,-,-,
C"l >-•
..,


1.."
r:n <::>
fl<
'l:j
C- O
-,


ea.
-,
i:o
;:s
0
<'>
cr"
-,

;:;;-
N,
0

,,..
.., .
c: 0
.::.
1l
=:1.
'"
....
"
::r
i:o
::to
iii
:s-
N(
.:::.
'1::l
"
'"
;:s
0
'"
;:s
§-'
-:a
JJ
m
Z
0
(J)
Z

Q.
:;: ..

ISO 3245 [I) ISO 697911) ANSI/AFBMA .. ANSIIAFBMA ... Al'ISIIAFBMA ..
ISO 697.91111 ISO 6979 finn .. ANSI/AFBMA .. ANSI/AF81·1A .. , ANSIIAFBMA ". Il.NSIIAFBMA"
J
ANSJIAFBMA .. Il.NSIIAFBMA '" ANSII/lfBMA. ; ,INSIIAFBMA ,
ANSI/AFBMA ... ANSIIAFBMA .. Al'ISIIAFBMA .. ANSIIAFBMA ,.
JUS 10[3.623 NJ JUS M.C362311 .JUS M.C3.623 NliP
ANSIIAFBMA ". DINB15
JUS M.c3.623 NU JUS M.C3,624 NN
JUS M.C3.651 JUS M,C3.&55 JUS MC3.735
SI. 10.52 Graficki katalog
radijalnih lezaja
\!)
0


i:o

;:s

;,,-


'"
;:s
i:o
i:i
ir
;:s
'" ::t

<'>

i:o
192 CAD masinskih elemenata i konstrukcija
W Referentni pojmovnik: tipovi lezaja
Roller bearing type - Tip kotrIjajnog lezaja.
Needle roller bearing drawn cup - Iglicasti kotrljajni leZaj - izduzeni.
Roller bearing self-aligning - Prsteni bacvasti jednoredni (dvoredni) podesivi lezaj.
Thrust roller bearing - Kolutni cilindricni va1jcasti jednoredni (dvoredni) lezaj.
Thrust tapered roller bearing - Kolutni konicni podesivi jednoredni (dvoredni) Iezaj.
Thrust spherical roiler bearing - Kolutni konicni-bacvasti podesivi lezaj.
Radial deep groove ball bearing - Radijalni prsteni kuglicni jednoredni (dvoredni) lezaj.
Radial deep groove ball bearing filling slot - Radijalni prsteni kuglicni jednoredni
(dvoredni) leZaj sa prorezom.
Radial deep groove ball bearing external aligning - Radijalni prsteni kuglicni jednoredni
(dvoredni) !eZaj sa spoljasnjim podesavanjem.
Angular contact bail bearing - Prsteni kuglicni jednoredni (dvoredni) IeZaj sa kosim
dodirom.
Angular contact ball bearing filling slot - Prsteni kuglicni jednoredni (dvoredni) lezaj sa
kosim dodirom i prorezom.
Magneto ball bearing - Magnetno kuglicni leZaj.
Self -aligning ball bearing - Prsteni kuglicni dvoredi podesivi Iezaj sa kosim dodirom.
Thrust bali bearing - Kolutni kuglicni jednoredni (dvoredni) lezaj s aksijalnim dodirom.
Cylindrical rolier bearing - Prsteni cilindricno-valjcasti jednoredni (dvoredni) lezaj.
Tapered roller bearing - Prsteni konicno-valjcasti jednoredni (dvoredni) leZaj.
Needle roller bearing with handened raceways - Iglicasti jednoredni -(dvoredni) leZajsa
aksijalnim dodirom.
Thrust needle roller bearing - Iglicasti jednoredni (dvoredni) leZaj.
Single direction - lednostruki pravac.
Dubie direction - Dvostruki pravac.
Nominal contact area - Nominalna kontaktna povrsina.
Static load rating - Staticko opterecenje.
Dynamic load rating - Dinamicko opterecenje.
Bearing calculation - Proracun leZaja.
Calculation mode - Mod proracuna.
Radial load - Radijalno opterecenje.
Axial load - Aksijalno opterecenje.
Contact angle - Kontaktni ugao.
Radial load factor - Faktor radijalnog opterecenja.
Axial load factor - Faktor aksijalnog opterecenja.
Static safety - Staticka sigurnost.
Hub - Glavcina.
• Proracun kotrljajnih leiaja
Izbor kotrljajnih lezaja vrsi se na osnovu zadatih radnih uslova, a prema radnim
karakteristikama pojedinih lezaja [20]. Konstruktor se najpre opredeljuje za odredeni tip
kotrljajnog lezaja, a zatim odreduje potrebne dimenzije prema propisanom standardnom
postupku. Izbor njegove velicine vrsi se uzimajuCi u obzir staticku, odnosno dinamicku
nosivost.
CAD masinskih elemenata i konstrukcija
193
U slucaju da je lezaja poznata, kao i eksploatacioni uslovi u kojima. se von
nalazi, moze se za njega proveriti radni vek. Izbor lezaja se moze vrsiti na ova] n:':,cm
birajuCi najbolje reSenje od vise raspolozivih varijanti. Ovaj metod odablra praktIcno
predstavlja simulacioni postupak kao dec proracuna lezaja.
• Komande za proracun kotrljajnih leiaja
o Meni: Content Calculations Bearing Calculation ...
o Paleta alata: ACAD/M_PP Calculation l> Bearing Calculator
o Komandna linija: ambearcalc.
II Algoritam: proracun kotdjajnog lezaja
Primer: Izvrsiti proracun aksijalnog kotrljajnog lezaja na osnovu sledeCih podataka
datih u narednim dijalozima.
1. Uzdvajanje osnovnih parametara lezaja.
o Otvoriti nov fajl komandom New.
o Otvoriti dijalog Bearing Calculation postupcima iz menija Content .. Calculations
Bearing Calculation ...
o Ovim se otvara dijalog Rolling Bearing Type (sl. 10.53).
o Iz liste Bearing Type izabrati tip aksijalnog leZaja Thrust Tapered Boller Bearing
kliknuti na el. taster Next>.
.... Beaing Type
load
Lo.d Ratings
Needle Ro!ler Bearing Drawn Cup
Roller Bearing Self-Aligning
Thrust Roller Bearing
Thrust Needle Roller Searina
••• : - M •
SI. 10.53 Dijalog Rolling Bearing Type
o U dijalogu Rolling Bearing Load Ratings (sl. 1O.54a) u polju Radial
intenzitet sile sa pretpostavljenim radijalnim opterecenjem od 400 N I akslJalmm od
Axial Load: 3600 N. Zatim kliknuti na el. taster Next>.
o U polju Bearing Combination izabrati prvu opciju.
194 CAD masinskih elemenatd i konstrukcija
o Proveriti i usvojiti parametre u dijalog Calculation Mode na osnovu opcije Settings ...
a zatim kliknuti na OK (sl. 10 54b).
!Dlfl ISO J6 J 281
<Jl.ack !:lexl> Cancel a)
__
b)
Cancel
SI. 10.54 Dijalog Rolling Bearing Load Ratings sa modom proracunavanja Calculation Mode
o Po otvaranju dijaloga Rolling Bearing Load Ratings kliknuti na eL taster Next>
(sf. 1055).
S.arinyJype·
Load·
... Lo.ad Ratings
Geomeh,S!
Result .§.tolic load Rating Co:
SI. 10.55 Dijalog Rolling Bearing Load Ratings
Cancel
U slucaju da se zeli vrsiti proracun ocekivanih (procenjenih) vrednosti
statickih i dinamickih faktora nosivosti, treba popuniti polja Static Load Rating Co:. Polje
Dynamic Load Rating C: moze se popuniti, ako se u prethodnom dija
1
0gu izabere opcija
Dynamic. Primer je dat na sl. 1056.
CAD masinskih elemenata i konstrukcija 195
51. 10:56 Polja za odreaivanje statickog i dinamickog faktora optereeenja
2. Usvajanje dimenzije lezaja.
o U tekucem dijalogu Rolling Bearing Calculation Result uneti geometrijske parametre
aksijalnog lezaja prema sl. 10.57.
o Kliknuti na eL taster Next>.
:
Bearinl'{Type I
Load 'I Number of Rolls per How:
Ratings ".1 RoUerOiameter Dw:
.-' Pitch Diameter of RoHel Set
Re;;:ult
RoHel
81. 10.57 Dijalog Rolling Bearing Calculation Result
114
rw mm
r--so mm

o U sledecem dijalogu (sf. 10.58) prikazani su rezultati prmacuna u dye kartice, Input
i Result
o U kartici Result dati su rezultati, ito: radijalni Xo= 8,58 i aksijalni faktor sile
Yo= 1.
196 CAD masinskih elemenata i konstrukcija
(.-
SL 10.58 Dijalog Rolling Bearing Calculation Result
o Ako se rezultat zeli sacuvati i prikazati na .radnu povrsinu fajla AM-a, moZe se
iskoristiti Clipboard (sl. 1O.58a) i izvrsiti komanda Paste from Clipboard (sa
StandardToolbar-a) na odgovarajucem mestu tekuceg iIi nekog drugog fajla.
o Rezultat proracuna je prikazan u narednim redovima, odnosno u fajlu
PRO_LEZAJ.dwg.
Thrust Tapered Roller Bearing, Single RowNo Combination, Static LoadDIN ISO 76/281
Calculation
Radial Load Fr: = 400 N
Axial Load Fa: = 3600 N
Contact Angle a: 75°
fo Factor: = 0.00 -
Radial Load Factor Xo: = 8.58 -
Axial Load Factor Yo: = 1.00 -
Static Load Rating Co: = 338526.19 N
Static Safety fs:= 48.13 -
~ Primer: Za izabrani tip lezaja i poznato opterecenje aksijalno ilili radijalno,
programski se mogu proracunati parametri vezani za taj leZaj. Npr. za Prsteni kuglicni
jednoredni leiaj JUS M.C3.601, sa unutrasnjim precnikom Du = 60 mm, radijalnim
opterecenjem Fr = 1000 N, aksijalnim opterecenjem Fa = 500 N i brojem obrta n = 1000
min·
j
, dobijaju se sledece vrednosti (videti sl. 10.16):
Dynamic Radial Factor X:
Dynamic Axial! Factor Y:
Static Load Rating Co:
Dinamic Load Rating C:
Adjusted Rating Life Lna:
fo Factor
0,56
2,19
32500 N
47500 N
394910 h
15,26
o ~ i { i i o t i 1 ~ I i ~ ~ Proracun je izvrsen na osnovu metodologije standarda DIN ISO 76/281
(LiD).
CAD masinskih elemenata i konstrukcija 197
11. MAZALICE
• Dovod maziva - sistemi podmazivanja
Poznato je da je potrebno stalno iii periodicno vrsiti podmazivanje sklopova kao sto su
zupcasti parovi, yodice, lezaji i 51. Podmazivanje utice na radne otpore i habanje leZaja,
na radnu temperaturu, buku, vibraciju masinskih delova i s1. Podmazivanje mastima
primenjuju se kod nisko opterecenih, sporijih i pojedinacnih lezaja iIi zglobova.
Podmazivanje se vrs! mazalicama za povremeno podmazivanje, (dimenzije su
standardizovane), koje mogu biti sa loptastim ventilom i oprugom u kojima je zaliha
opterecena oprugom konstantno vrsed pritisak na mast. Podmazivanje uljem vrsi se kod
leiaja sa velikim povrsinskim pritiscima, brzinama i visim temperaturama eksploatacije.
Ulje se moze automatski dovoditi pod pritiskom pumpe. Lezaji i mehanizmi koji rade u
zatvorenom prostoru podmazuju se rasprskivanjem ulja pri kretanju pokretnih delova.
Podmazivanje potapanjem jednostavno je, sigurno i rentabilno CnpL zupcanici).
Cirkulaciono podmazivanje obezbeduje jos i hladenje i ispiranje delova. Pouzdano je kod
sistema koji pri radu menjaju polozaj (motori automobila, letelica i sl.). Sva mesta za
podmazivanje snabdevaju se sistemom cevi iz jedne uljne pumpe [41]. avo uIje ima
istovremeno i funkciju rashladnog sredstva koje hladi sistem.
m Referentni pojmovnik: mazalice
Lubricators - Mazalice.
Lubricators regular thread - Mazalice sa normalnim navojem.
Lubricators fine thread - Mazalice sa sitnim navojem.
Specify rotation angle - Ugao postavljanja mazalice.
Nominal diameter - Nominalni precnik.
Specify insertion point - Specificirati tacku (lokaciju) insertovanja mazalice.
Stauffer lubriators - Stauferove mazalice.
Nozzle spring - Opruga brizgaljke.
Lubricant - Mazivo.
Lubricating oil - Mazivno ulje.
Lubrication point - Mesto podmazivanja.
• Komande za izbor i unosenje mazalica
o Meni: Content ~ Fasteners ~ Lubricators ..... Select Lubricator
o Paleta alata: ACAD/M Standard Parts ~ Lubricators
o Komandna linija: amlubri2d.
iI!JI Algoritam za unosenje standardnih mazalica
~ Primer: Za Vratila A i B prema sl. 11.1, izabrati i uneti dYe standardne mazalice na
svakom sklopu posebno.
198 CAD masinskih elemenata i konstrukcija
1" Priprema objekta za primenu postupaka unosenja mazalica.
o Otvoriti fajl PROTOTIP\MAZALlCE.dwg (st. 11.1).
o Sa statusne linije ukljuCiti rezim LWT, a uspostaviti OSNAP sa niSanima tipa:
Intersection i Perpendicular.
o Podesiti emu boju radne povrsine, postupeima iz menija: Assist AutoCAD
Options ... kartica Display Colors ... J> lista Colors: Black Apply & Close OK.
B
/
51. 11.1 Masinski delovi na kojima je potrebno postaviti mazalice (MAZALlCE.dwg)
2" Unosenje crteza standardne mazalice na modeln vratila A.
o Aktivirati komandu AMLUBRI2D.
o Iz dijaloga Select a Lubricator izabrati tip mazalice JUS M.C4.613-C (fini navoj)
(sl. 11.2).

NN n41Z A DIN71412A [FueT...

JUs:t.LC4.G1JA(ltrU...
51. 11.2 Dijalog Select a Lubricatc.r i odabir tipa mazalice
CAD masinskih elemenata i konstrukcija 199
o Altemativno se moze izabrati mazalica"DIN 71412 C (Fine Thread).
o Za ovaj tip mazalice izabrati Front View pogled. (st. J 1.3).
t:::; Lubric<!!ors
D1N 71412 A [Regular Thread)
. DIN 71412 A (Fine Thread)
.. DIN 71412 C [Regul<l!Threadl
DIN 71412 C [Fme Thread)
." &b JUS M.C4.813·A
JUS M.C4.613-'C
_. f%, JUS M.C4.61 3·A f)3voil
SI. 11.3 Dijalog Select a Lubricator
TopVIOW
SldeV.iew
o Na zahtev: Specify insertion point: Osnap-om Intersection pcstaviti tacku 1
(sl. 11Aa).
o Odrediti ugao postavljanja mazalice: Specify rotation angle <0> - 45 i potvrditi Enter-
om.
o Iz dijaloga JUS M.C4.613-C (fini navoj) - Nominal Diameter izabrati vclicinu mazalice
M8x1 i kliknuti na el. taster Finish (sl. 11 Ab).
b)
SI. 11.4 Oznacavanje tacke unosenja mazalice -a) i otvaranje dijaloga JUS M.C4.613-C
(fini navoj) - Nominal Diameter -b)
200 CAD masinskih elemenata i konstrukcija
o 20 crtez mazalice je unesen i predstavljen na sl. 11.5.
SI. 11.5 Unosenje mazalice JUS M.C4.613-C M8xi (fini navoj)
3. Unosenje standardne mazalice na nosacu B.
o Aktivirati komandu AMLUBRI2D iii regenerisati ovu komandu desnim tasterom
milia.
o Iz dijaloga Select a Lubricator izabrati tip mazalice JUS M.C4.613 - A (fini navoj)
(sl. 11.6a). Alternativno resenje je mazalica DIN 71412 A (Fine Thread).
o Za ovaj tip mazalice izabrati Front View pogled (sl. lI.6b).
b)
Sl. 1U; Faze izbora tipa i pogleda na mazalicu
o Na zahtev: Specify insertion point: Osnap-om Intersection precizno odrediti tacku 2
(sl. l1.7a).
o Odrediti ugao postavljanja mazalice: Specify rotation angle <0> 180 stepeni i
potvrditi Enter-om.
o Iz dijaloga JUS M.C4.613 - A (fini navoj) - Nominal Diameter izabrati velicinu mazalice
M10x1 i kliknuti na el. taster Finish (sl. l1.7b).
CAD masinskih elemenata i konstrukcija
a) b)
.S1. lI:7Mesto unosenja crte1.a mazalice -a) i otvaranje dijaloga JUS M.C4.613-A
(Hni navo]) - Nominal Diameter-b)
o 20 crtd maza1ice je unesen i -predstavljen na sl. 11.8.
o Snimiti fajJ MAZAL!CEdwg u omotnici KONSTRUKCIJE.
SI. 11.8 Insertovan crte1. mazalice JUS M.C4.613 - A M10x1 (fini navoj)
201
Na prethodnim slikama predstavljeni sucrtezi sa iskljucenim slojem
konstrukcionih linija AM_CL.
202 CAD masinskih elemenata i konstrukcija
12. LANCANI I KAISNI PRENOS
.. Lancani prenos
Lancani prenos ostvaruje se preko dvE. iIi vise lancanika i lanca kOji ih spaja po obimu.
ovog prenosa klizanje je onemogueeno jer su lancanici snabdeveni zupcima
ko]] zahvata]u clanke lanca i prisilno ih pokreeu. U poredenju sa kaisnim prenosom
koriste se za veca optereeenja i manje brzine. Prednosti ovih sklopova su: mali gabariti,
visok stepen iskoriseenja, niski troskovi odrzavanja, odsustvo klizanja, neosetljivost
prema povisenim temperaturama, nije im potrebno nikakvo prednaprezanje, pa je manje
optereeenje vratiia i s1. Moraju se podmazivati i redovno odrzavati. Nedostaci su:
habanje clanaka lanca, neravnomernost brzine obrtaja prijemnog lancanika, potreba za
ugradnjom prigusivaca vibracije, moguenos! lorna (prekida) lanca i veea cena u
poredenju sa kaisnim prenosom. Najcesee se primenjuju zglobni lanci i lanci sa caurama.
se najcesee izraduju od celika za poboljs2nje, odnosn
l
) za cementaciju, npr.
C 1220. VeCi lancanici izraduju se pretezno od celiblOg liva. U tom slucaju postoje razna
konstrukcijska reSenja obiika lancanika. Proracun kinematskih, dinamickih i geometrijskih
v,"liCina lanaca i lancanika realizuje se u skladu sa odgovarajuCim standardima.
.. Komande za izbor i unosenje elemenata lancanog prenosa
o Meni: Content Chains / Belts; Length Calculation ...
Draw Chain/Belt Links ...
r:J Pal eta alata: ACAD/M_PP Calculation Draw Chain/Belt Links ...
o Pal eta alata: ACAD/M Chain\Belt Calculation
o Komandna linija: amsprocket.
.. Komande za odabir i unosenje elemenata kaiSnog prenosa
o Meni: Content Chains / Belts> Length Calculation ...
Draw Sprocket/Pulley ...
o Paleta aiata: ACAD/M_PP Calculation Draw Sprocket/Pulley ...
o Paleta alata: ACAD/M Chain\Belt Calculation
o Komandna linija: amsprocket.
m Referentni pojmovi Iancanog prenosa
Spocket - Zubac, kEn.
Puliey- Kotur, tocak, lancanik.
Chain - Lanac.
Gal! chain - Galov lanac.
Rotary chain - Rotari lanac.
Chain links - Lancana veza.
Partition - VeIicina (delir::) koraka.
Auto optimization - Automatska optimizacija.
CAD masinskih elemenata i konstrukcija
203
Wheel - Tocak, kotur.
Number of teeth - Broj zubaca (lancanika) .
IlJl Algoritam za izbor dimenzija lancanog prenosa
Primer: Za Lancani prenos, prema sl. 12.1, izvrsiti izbor i optimizaciju duzine lanca
u sistemu sa tri lancanika i 110 clanaka lanca, koraka 12,7 mm.
1. Priprema radnog fajla.
o Iz omotnice PROTOTIP otvoriti fajl LANAC.dwg (sf. 12.1).
o Sa statusne linije ukljuciti rezim LWT, a uspostaviti mod OSNAP-a sa nisanima
tipa: Center, Endpoint i Midpoint.
o Podesiti cmu boju radne povrsine, postupcima iz menija: Assist AutoCAD
Options ... kartica Display Colors ... !ista Colors: Black Apply & Close OK.
o Iskljuciti sloj KOTNE.
126 89
'+: ;-
f
N ' 7) /----..y
, '"
a I \

\ \ A / \ I I
\ ,,___ --< \ B J
'",- 1 \ \1>76.8 '//
- I /
-----
2
469
S1. 12.1 Kinematski preenici tri lancanika (LANAC.dwg)
2. Izbor standardnih Clanaka lanca.
o Aktivirati komandu iz menija Content Chains / Belts Length Calculation ... nakon
cega se otvara dijalog Belt and Chain Length Calculation (sl. 12.2).
o Kliknuti na eL taster Library ...
204 CAD masinskih elemenata i konstrukcija
SI. 12.2 Dijalog Belt and Chain Length Calculation
o U novootvorenom dijalogu Select a Chain izabrati tip clanka lanca na osnovu
standarda ISO 606.Metric (st. '12.3).
S1. 12.3 Dijalog Select a Chain
CAD masinskih elemenata i konstrukcija
rJ U dijalogu Select Part Size izabrati standardnu veliCinu clanka l<inca
ISO 606 - 08A -1, a zatim zatvoriti dijalog el. tasterom OK (sl. 12.4).
DEseR
ar Des-cJ" tion
:058 1 Roller chain

ISD606,OB'l·1", "
Roller chain
Railer'chain"-
ISD60FOB3"l Rolle, chain
j50606':OBtr':1 RoUerchain
fSO 606·085 ·1 Railer chain"
ISO J
St.oo.,,, ISO 606· OB'l·1
.3
•. Ui;J ........;J;a::-nc_e!......J _..::!:!:...el
p
,---,
S1. 12.4 Dijalog Seiect Part Size
o U dijalogu Belt and Chain Length Calculation registrovan je clanak od 12,7 mm
(st. 12.5).
SL 12.5 Dijalog Belt and Chain Length Calculation
205
204 CAD masinskih elemenata i konstrukcija
Sl. 12.2 Dijalog Belt and Chain Length Calculation
o U novootvorenom dijalogu Select a Chain izabrati tip clanka lanca na osnovu
standarda ISO 606 Metric (st. 12.3).
Sl. 12.3 Dijalog Select a Chain
CAD masinskih elemenata i konstrukcija
CJ U dijalogu Select Part Size izabrati standardnu velicinu Clanka Janca
ISO 606 - 08A -1, a zatim zatvoriti dijalog el. tasterom OK (st. 12.4).
ISO 60S· OSil·, /,!'II!'WiililIill
Roller chain
ISO 60S -081 ·1
ISO 606· 083 . R olier chein
150606· 084 1 Roller chain
fSO 606 " 085· 1 chain'
150 606 ·1U6,·, P,"oiier "Ci1ain
Standard: ISO 606· OSil· ,

Q4] _=.ha_Oc_el--l _..::l:i:....rp'--..l
81. 12.4 Dijalog Select Part Size
o U dijalogu Belt and Chain Length Calculation registrovan je Clanak od 12,7 mm
(sl. 12.5).
81. 12.5 Dijalog Belt and Chain Length Calculation
205
210 CAD masinskih elemenata i konstrukcija
5
a) b) c)
SL 12.11 Graficka interpretacija rezultata postupaka optimizacije duZine lanca
o Postupak je zavrsen kada je zadovoljena funkcija cilja, a to je dobijanje vrednosti
duzine trajektorije lanca ad L= 1397 mm, sto odgovara vrednosti L=12,7x110=1397
mm. Projekcija trajektOlije po vertikali se smanjila za 41,68 mm.
o Izvrsiti Cancel u dijalogu Belt and Chain Length Calculation cime je dobijena
konacna trajektorija lanca (sl. 12.12).
o Snimiti fajJ kao LANAC.dwg u omotnici KONSTRUKCIJE.
S1. 12.12 Izabrana trajektorija lanca
5. Unosenje oblika zubaca lancanika.
o Postupkom iz menija Content ~ Chains / Belts ~ Draw Sprocket/Pulley ... otvara se
dijalog Pulleys and Sprockets (sl. 12.13).
[J Za prvi lancanik A uneti s1edece parametre: broj zubaca 19, precnik rupe za vratilo
020 mm i broj zubaca koji ce biti prikazan na crtezu, a to je npr. svih 19.
CAD masinskih elemenata i konstrukcija 211
,):!umber 01 T eetrl te Drew ~
jnserhon Angle ler Sprocket/Pulley E:=J 0
~ Cancel I Help I I
S1. 12.13 Dijalog Pulleys and Sprockets i unos parametara lancanika A
o Pos1ednja vrednost 0 se ne menja, s obzirom da se svi zupci prikazuju. Kliknuti na
el. taster OK.
o Na zahtev Specify center of wheel postaviti crtez lancanika niSanom Snap to Center u
centar kruznice A (st. 12.14).
./ b)
6/
( ~
81. 12.14 Faze formiranja oblika zubaca lancanika A
[J Desnim tasterom miSa ili postupkom iz menija Content ~ Chains / Belts ~ Draw
Sprocket/Pulley ... regenerisati dijalog Pulleys and Sprockets.
o Podesiti parametre lancanika B, unoseCi, umesto default, s1edece vrednosti: broj
zubaca 47, precnik rupe za vratilo 035 mm i broj zubaca koji ce biti prikazan na
crtezu, a to je svih 47. Poslednja vrednost 0 se ne menja (st. 12.15).
212 CAD masinskih elemenata i konstrukcija
Cancel I·· Help I
SI. 12.15 Dijalog Pulleys and Sprockets i unos parametara lancanika B
o Posle komande u komandnoj iiniji: Command: AMSPROCKET i na zahtev Specify
center of wheel insertovati ovaj najveCi Iancanik, nisanom Snap to Center, u centar
kruznice B (st. 12.16).
SI. 12.16 Faze Jormiranja lancanika B
o Desnim tasterom misa iIi postupkom iz menija Content ~ Chains / Belts ~ Draw
SprockeVPulley ... ponovo regenerisati dijalog Pulleys and Sprockets.
o Podesiti parametre lancanika C, unoseCi, umesto default, sledece vrednosti: broj
zubaca 14, precnik rupe za vratilo 016 mm i broj zubaca koji ce biti prikazan na
crtezu je svih 14. Poslednja vrednost 0 se u tom slucaju ne menja (sl. 12.17).
CAD masinskih elemenata i konstrukcija 213
SI. 12.17 Dijalog Pulleys and Sprockets i unos parametara lancanika C
o Posle komande u komandnoj liniji: Command: AMSPROCK'ET i na .zahtev Specify
center of wheel postaviti crtez Iancanika, nisanom Snap to Center, u centar krUznice
C (sl. 12.18).
+ 4
~ 0 t
' \ 5 --------.
\ ., +.
,j 7
'-'ieenterl a)
SI. 12.18 Faze Jormiranja objekta lancanika C
6. Formiranje Ianca kao Iancane trajektorije.
o Postupkom iz menija Content ~ Chains / Belts ~ Draw Chain/Belt tinks ... otvoriti
dijalog Draw Chain/Bell.
o U poIju Number of Links to Draw uneti 110 kao potreban broj clanaka Janca i
potvrditi unos el. tasterom OK (sf. 12 .19).
214 CAD masinskih elemenata i konstrukcija
S!. 12.19 Dijalog Draw Chain/Belt
o Uvelicati Zoom Realtime-om gornji deo lancanika C (si. 12.20).
o Na zahtev Select polyline and starting point: odrediti precizno kvadrantnu tacku
nisanom Snap to Quadrant (kombinacijom Crtl+desni taster misa i odabirom opcije
Quadrant) na kinematskoj poliliniji, u sredini meduzublja lancanika (st. 12.20).
51. 12.20 Lokacija za formiranje prvog Clanka
o Posle poruke Please wait ... calculating number of chain links ... Is position of link correct
[Yes/No] <Yes> potvrditi Enter-om iIi desnim klikom tastera misa. Pricekati izvesno
vreme da se izvrsi proracun i vizualizacija svih 1+109 clanaka u lancu (sl. 12.21 i
12.22).
CAD masinskih elemenata i konstrukcija
215
a)
SI. 12.21 Formiranje prvog -a) i osta!ih 109 clanaka duz trajektorije -b)
o Iz menija View izvrsiti regeneraciju crteza komandom Regen. v' •
o Na osnovu komande Zoom Extents predstaviti ceo crtez lanca sa lancamclma kao
na sl. 12.22.
+
4
5 3
i
I
I
I
I
------(£)----
I
i B
I
2
51. 12.22 F ormiran Lancani prenos sa tri lancanika i lancem od 110 Clanaka
o Iskljuciti sloj OZNAKE.
o Snimiti crtez PRO_LANAC.dwg u omotnici KONSTRUKCIJE.
Radionicki crteZ C dat je 12.43, kraju sledeceg dela
o kaisnim prenosnicima. Primer fOrmlranja konstrukclje jednog lancanog prenosa dat je
na sl. 12.44.
216 CAD masinskih elemenata i konstrukcija
• Kaisni prenos
Kaisni prenos je jednostavan i kao lancani omogucava prenosenje snage izmedu udaljenih
vratila. Kaisni prenos se sastoji od kaisa (remena) koji po obimu spaja dva iIi vise
kaisnika (remenica) [9J. Kais moze biti pljosnat, klinast i zupcast. Pljosnatim i klinastim
kaisevima snaga se prenosi posredstvom sila trenja. Kod zupcastog kaisa momenat i
snaga se prenose zahvatom zubaca. Kaisni prenos se odlikuje tihim radom i sposobnoscu
da klizanjem, pri iznenadnim udarima ili preopterecenjima, sacuva delove masine 'od
havarije [44J. Usled potrebe za zatezanjem kaisa, dodatno su optereceni lezaji i vratila.
Prenosni odnos im je nepouzdan u slucaju pojave klizanja. Zbog elasticnosti kaiSa,
njihov rad je mimiji u poredenju sa lancanim ili zupcastim prenosom. Kaisni pren6s je
najcesce otvoren. Sarno izuzetno moze biti ukrsten iIi slozenijeg oblika. Kais se
prvenstveno izraduje od: impregnirane gume, tekstila iii kompozitnih materijala. Izbor
oblika i dimenzija kaisnog prenosa ostvaruje se na bazi odgovarajucih proracuna.
m Referentni pojmovi za kaisni prenos
Library - Biblioteka.
NLG - Duzina kaisa.
KOH - Debljina kaisa.
Required number of links - Zahtevan broj karika.
Belt Lil}ks - KaiSna (remena) veza.
Distance to next UnK- Rastojanje. do sledece veze.
Belt coupling - Kaisni spoj.
Belt driven machine - za pagon na kais.
Belt transmission - Kaisni prenos.
Belting - Pogonsko remenje. (od koze, gume ili jute).
Belt pulley - Kaisnik, remenica.
Belt pulley fiywhee! - Zamajac kaisnika (remenice).
Vee - Belt - Klinasti kais.
V - Belt pulley - Kaisnik za klinasti remen.
II Algoritam izbor parametara zupcastog kaisnog prenosa
Primer: Za Zupcasti kaisni prenos prema sl. 12.23 izvrsiti izbor optimalne duzine
kaisa sa 58 karika. Svaki korak je standardne duzine od 22,225 mm.
1. Priprema crteZa za primenu postupaka dimenzionisanja.
o Iz omotnice PROTOTIP otvoriti fajl KAIS.dwg (sl. 12.23).
o Sa statusne linije uspostaviti rezim OSNAP sa nisanima tipa: Center, Endpoint i
Intersection.
o Podesiti cmu boju radne povrsine, postupcima iz menija: Assist AutoCAD
Options ... kartica Display Colors ... , lista Colors: Black Apply & Close OK.
o Iskljuciti sloj KOTNE.
CAD masinskih elemenata i konstrukcija 217
(racunski precnik)
1>209.44 (spolj<lsnji precnik)
4
,
I
I
-'--_2-+- _____ + ____ _
,
I
,
I
,
SI. 12.23 Kotirana skica bez kaisa i kaisnika (KAIS.dwg)
2 .. Izbor standardnog kaisa.
o Aktivirati komandu iz menija Content Chains I Belts Length Calculation ... nakon
cega se otvara dijalog Belt and Chain Length Calculation (sl. 12.24).
o Kliknuti na "radio dugme" 0 Belt.
o Kliknuti na el. taster Library ... (sl. 12.24).
SI. 12.24 Dijalog Belt and Chain Length Calculation
218 CAD masinskih elemenata i konstrukcija
o U novootvorenom dijalogu Select a Belt izabrati kaiS iz standarda JUS ISO 5296-1 A
Uednostrano ozubljeni) (st. 12.25).
o Alternativni kais je npr. DIN ISO 5296 1A.
SI. 12.25 Dijalog Select a Belt
o U dijalogu Select Part Size izabrati standardnu: duzinu kaisa NLG = 1289,05 mm,
debljinu KOH = 11,2 mm i standard 507XH 300 - JUS ISO 5296-1 (sl. 12.26), a zatim
zatvoriti dijalog el. tasterom OK.
SI. 12.26 Dijalog Select Part Size
CAD masinskih elemenata i konstrukcija
o U dijalogu Belt and Chain Length Calculation registrovan je tip kaisa 507XH 300 -
JUS ISO sa standardnim korakom od 22,225 mm i brojem koraka (zubaca) 58
(sl. 12.27).
S1. 12.27 Dijalog Belt and Chain Length Calculation
S. Formiranje trajektorije kaisa.
o Kliknuti na el. taster OK, cime se aktivira komanda amchainlengthcal.
o Na zahtev: Specify 1 st point for tangent or [Undo] <exit>: markirati kruznicu A u
bJizini tangentne tacke 1 (sl. 12 .28b). Da bi se to preciznouradilo koristiti npr.
alate Zoom Realtime i Pan.
o Formiranje ostale tangentne tacke od 2 do 4, ostvariti postupcima:
Specify 2nd point for tangent: (kliknuti na tangentnu tacku 2)
Specify 1 st point for tangent or [Undo] <exit>: (kliknuti ria tiingentnu tacku 3)
219
Specify 2nd point for tangent: (kliknuti na tangentnu tacku 4, sl. 12.29b)
Specify 1 st point for tangent or [Undo] <exit>: (izvrsiti ..1).
o Na zahtev Select circle to store tangents: izabrati u jednoj tacki kinematsku kruznicu
A i potvrditi Enter-om.
220 CAD masinskih elemenata i konstrukcija
1
\
a)
b)
SI. 12.28 Markiranje tangentnih tataka kinematskih krumica
o Posle izbora vrsi se automatski proracun ukupne duzine kaiSa.
o Rezultati se saopsavaju u komandnoj liniji, a grafik na crtezu (sl. 12.29).
Select circle to store tangents:
Length:1200.4821
Select pulleys or sprockets to be moved.
Select objects: (.,J)
o Ovi rezultati u tekstualnom modu mogu se pogledati i u dijalogu AutoCAD Text
Window pritiskom na funkcijski taster F2.
\
4 4
b)
S1. 12.29 Fonniranje trajektorije kaisa
CAD masinskih elemenata i konstrukcija 221
o Konstatacija je: da je trajektorija manja od potrebne za vrednost
~ = 1289,05 -1200,4821 = 88,5679 mm i da je za to potrebno jos 88,5679: 22,225 =
3,985 koraka na kaiSu.
o Ova korekcija se moze izvrsiti optimizacijom putanje kaisa.
4. Optimizacija duzine kaiSa.
o Postupcima iz menija Content ~ Chains / Belts ~ Length Calculation ... otvoriti dijalog
Belt and Chain Length Calculation (st. 12.30).
o Oznaciti opciju 0 Auto Optimization.
o U polju Required Number of Links je registrovana duzina 1289,05 mm i broj
koraka 58.
o Kliknuti na el. taster OK.
S1. 12.30 Dijalog 8elt and Chain Length Calculation sa postavljenjim uslovima optimizacije
o Izvrsiti izbor "okvirom za obuhvat" (npL od tacke 1 do 2) donje kruznice, osa,
markirne tacke 2 i 3 i slova 8 i potvrditi Enter-om (sl. 12.31). Odziv u komandnoj
liniji je:
Select pulleys or sprockets to be moved.
Select objects: Specify opposite comer: 7 found
o Utvrditi smer po kojem ce se postepeno pomerati kruznica. On ce biti odreden
vertikalno nadole sto odgovara uglu od 270°. Dakle, izvrsiti Specify direction angle
to move: 270 (..1).
o Proracun se vrsi iterativno, korak po korak, tako da se u komandnoj liniji i na
grafiku saopstavaju sledeCi postupci i rezultati proracuna (sl. 12.32):
Length:1200.4821
222 CAD masinskih elemenata i konstrukcija
Length:1202.4821
Length:1289.05
Command: 'Cancel'
2
i ..... -----1!--,
i if I "i
1.2+---Jjl-----[ 3
1'\8 !
I I

SI. 12.31 Graficka interpretacija postupaka optimizacije
(.-
I

I

SI. 12.32 Optimizirana trajektorija kaisa
: ----7
. ! /

o Postupak je zavrsen kada je zadovoljena funkcija cilja; a to je yrednosti
duzine kaiSa od L = 1289,05 mm, sto odgovara standardnoJ vrednostI L =22,225 x 58
= 1289,05 mm.
o Vertikalna projekcija trajektorije kaisa je pri tome povecana za 44,28 mm
(sl. 12.32).
o Izvrsiti Cancel u dijalogu Belt and Chain Length Calculation, cime je konacno
izvrseno optimiziranje duzine kaiSa.
:"] Iskljuciti sloj MARKER!.
5. Izbor parametara pogonskog kaisa.
o Postupkom iz menija Content Chains / Belts Draw Sprocket/Pulley ... otvoriti
dijaloa Pulleys and Sprockets.
o Za kaisnik A uneti slede6e parametre: precnik vratila 045 mm, broj zubaca 30
(koji ce se videti na crteZu), sa uglom postavljenja od 0° (sl. 12.33).
CAD masinskih elemenata i konstrukcija
51. 12.33 Dijalog Pulleys and Sprockets i unos parametara remenika A
o Nakon uno sa ovih vrednosti kliknuti na el. taster OK (amsprocket).
CJ Na zahtev: Specify center of wheel: markirati pogonski kaisnik nisanom Snap to
Center u centar kruznica A, a zatim potvrditi klikom na levi taster misa.
o Nakon preciznog definisanja centra, otvara se dijalog Select a Pulley (sl. 12.34b).
a) b)
SI. 12.34 Faze fOrlniranja kaisnika A
o U dijalogu Select a Pulley izvrsiti izbor kaisnika na osnovu standarda JUS ISO
5294.
o U novootvorenom dijalogu Select Part Size usvojiti parametre prema sledeCim
tabelama (sl. 12.35/36a).
223
224 CAD masinskih elemenata i konstrukcija
SI. 12.35 lzbor parametara kaisnika
o Na osnovu prethodno postavljenih uslova, vrsi se unosenje crteza kaisnika A,
klikom na el. taster OK (sl. 12.36b).
b)
Si. 12.36 Izbor parametara kaisnika -a) unosenje crteia -b)
o Desnim tasterom misa iIi postupkom iz menija Content ~ Chains / Belts ~ Draw
SprockeVPulley ... regenerisati dijalog Pulleys and Sprockets.
o Podesiti parametre gonjenog kaisnika B: precnik gonjenog.vratila 035 mm, broj
koraka, odnosno zubaca koji ce se videti na crteZu 30, sa uglom umetanja od 0°
(sl. 12.37).
SI. 12.37 Dijalog Pulleys and Sprockets i unos parametara kaisnika B
CAD masinskih elemenata i konstrukcija 225
o Posle komande u komandnoj liniji: Command: AMSPROCKET i na zahtev Specify
center of wheel postaviti ovaj kaisnik, nisanom Snap to Center-om, u centar kruznice
B (sl. 12.38a).
n Postupak umetanja crteza kaisnika B (JUS ISO 5294) istovetan je kao i kod
prethodnog kaisnika A.
JUS ISO 5284
a)
b)
Sl. 12.38 Lociranje -a) i izbor tipa kaisnika B -b)
I5lmm]
Nazivna ti{ina remenice
76.2
Sl. 12.39 Odabir standardnih parametara gonjenog kaisnika B
SI. 12.40 lnsertovan crtei kaisnika B
6. Formiranje kaisa na trajektoriji.
J Privremeno iskljuCiti slojeve AM_O i AM_ON, kako bi ostala sarno polilmljsk<!
trajektorija kaisa (sl. 12.42a).
J Postupkom iz menija Content ~ Chains / Belts ~ Draw Chain/Belt Links ... otvoritJ
dijalog Draw Chain/Belt (sl. 12.41).
-0 U polju Number of Links to Draw uneti 58 kao potreban broj zubaca kaisa i potvrditi
unos eJ. tasterom OK.
226 CAD masinskih elemenata i konstrukcija
SL 12.41 Dijalog Draw Chain/Belt
o Na zahtev Select polyline and starting point: izabrati niSanom Snap to Quadrant na
jednom mestu polilinijsku trajektoriju (sl. I2.42a).
o Ovaj objektno orijentisani nisan se ilktivira, npr. iz "iskacuceg" menija (Shift+desni
klik na taster misa).
o Na zahtev Is position of link correct [Yes/No] <Yes>: izvrsiti (..1).
o Sacekati izvesno vreme da se izvrsi proracun svih 58 koraka kaiSa.
o Vizualizacija dva kaisnika i formiranog kaisa ce se izvrsiti odmrzavanjem lejera
AM_O i AM_ON. Dobijen je zupcasti kaisni prenos kao na sl. 12.42b.
A
a) b)
SI. 12.42 Formiranje svih 58 koraka duf zupcastog kaisa
o Snimiti fajJ PRO_KAIS.dwg u omotnici KONSTRUKCIJE.

§

Z'{l<S£Z
"0'5'[ S'L
S !'is;
!PlP vi""';


<:fcf
Ln
@
\J7
E
E
l'-_ U
= '" 00::
"'0
w;'"
=- 0
"
..c en

o

en"
o
e-
rn rn


"'
E 0
ru =
v '"
'" u

L>
OJ >
Of-

t:l

s::
t:l
>"
9-
! I
r)

<;;
"?
t:l
:..:::;,
'" l:l
'"
i
<:>
"'"' t:l
/ \
'"
"

'-
,9

'"

g
:g,
" t:l
.!j
.S
8-

n
'--
I
I L,
t:l
! + I

'-
, .)
2 '-..-
I

'"
.i:;
t:l
.s
:E
<:>
'"
'-
Cl..

(/
/ \
+

t:l
'"
<:>
s::
"
'-
"'"' b<l
<:>
s::
t:l
>"
" .s:!
"?
t:l

·s

Q

t:l

]
>"
b<l
<:>
'"


s::

'" l:l
'" <:>
Cl..
----
"
CAD masinskih elemenata i kostrukcija
229
13. ZA VRT ANJSKE VEZE KRUTIH SPOJNICA
• Pritezanje zavrtanjskih veza
Zavrtanjsku vezu cine zavrtanj, navrtka i delovi koji se spaJaJu. Pri ugradnji, zavrtanj se
po pravilu priteZe. sem u izuzetnim slucajevima. Radno opterecenje moze delovati u
pravcu ose zavrtnja (uzduzno opterecenje zavrtanjske veze) i upravno na osu zavrtnja
(poprecno opterecene zavrtanjske veze). Kod krutih spojnica, ova veza je poprecno
opterecena. Zavrtnji se priteZu radi ostvarivanja dovoljno velike sile trenja na dodiru
prirubnica. Usled pritezanja, zavrtanj je izlozen zatezanju i uvijanju. Prirubnice su
izlozene pritisku (sabijanju). Nosivost ovakve veze odreduje se na osnovu sile trenja na
dodiru prirubnica koja sprecava njihovo proklizavanje. Sila trenja zavisi od sile pritezanja
zavrtnja. Velicina sile pritezanja, koja se moze ostvariti, zavisi od dimenzije zavrtnja. Iz
ovog uslova, na osnovu opterecenja koje treba spojnica da prenese, odreduju se
dimenzije i broj zavrtnjeva.
• Spojnice - fnnkcija i podela
Spojnice su masinski sklopovi koji obezbeduje spajanje i prenosenje obrtnog momenta.
Dele se na razdvojive i nerazdvojive. Razdvojive spojnice omogucuju povremeno
spajanje i prenosenje obrtnog momenta. Nerazdvojive spojnice obezbeduju stalan prenos i
trajnu vezu spojenih vratila. Krute spojnice spadaju u grupu nerazdvojivih spojnica.
Odlikuju se malim dimenzijama i visokom nosivoscu u poredenju sa drugim spojnicama.
Ne dopustaju polozaja osa vratila i ne prigusuju vibracije i udare.
m Referentni pojrnovi za zavrtanjske veze
Screw calculation Proracun zavrtnja.
Safeties of screw - Sigurnost zavrtnja.
Tensile & shear - Zatezanje i smicanje.
Safeties of plates - Sigurnosna podloska.
Seal- Zaptivka (zaptivanje).
Metalluk - Metalak spojnica.
Pressure - Pritisak.
Nominal diameter (NND) - Nominalni precnik .
Nominallenght (NLG) - Nominalna duzina .
Thread lenght (GEL) - Duzina navoja.
Across flats (SW) - Unakrsne povrsine.
Material of thread - Materijal zavrtnja.
Shank- Krak (siJe).
Hex nuts - Sestostrana navrtka.
Siotied hex nuts - Sestostrana navrtka sa otvorom (prorezom).
Cap nuts - Navrtka za zatvorenom glavom.
Eyenuts - Okasta navrtka.
Washer - Podmetac.
230 CAD masinskih elemenata i kostrukcija
Table of washers - Tabela podmetaca.
E modui - Modul elasticnosti.
Table of materials - Tabela materijala.
Plate - Podloska.
Gaps and shamfers - Otvori, pukotine ili udubljenja.
Contact area - Kontaktna povrsina.
Number of plates - Broj podloSki.
Shear loads - Opterecenje na smicanje.
Other loads - Ostala opterecenja.
Axial loads - Aksijalno opterecenje.
Permanent additional force - Stalna dodatna sila.
Coefficient of friction - Koeficijent trenja.
Number of friction areas - Broj frikcionih povrsina.
Surface Inner pressure - Povrsina unutrasnjeg pritiska.
Settlement - Resavanje, uredivanje.
Calculation from roughness - Proracun na osnovu neravnina.
Calculated settiement - Resen proracunom.
Tighten - Pritegnut (spoj).
Preloud moment - Predmoment pritezanja.
Now tighten elastic (plastic) - Elasticno (plasticno) pritezanje.
Tightening factor - Faktor· pritezanja.
Dynamic stress - Dinamicko naprezanje.
Sofety sigma - Dozvoljeni (sigma) napon.
Equiralent stress - Ekvivalentni napon.
Vier stress - Normalni napon.
Shear stress - Smicuci napon.
Axial force - Aksijalna sila.
Permanent - Permanentno (neprekidno dejstvo).
Shear forse - Smicuca sila.
Torsion moment - Torzioni moment.
Inner pressure - Unutrasnji pritisak.
Tensile static - Staticko zatezanje.
Tensile dynamic - Dinamicko zatezanje.
Shear - Smicanje.
Screw connection - Zavrtanjska veza.
Nut - Navrtka.
Basic diameter of screw - Osnovni precnik zavrtnja.
Pitch of screw - Korak navoja.
Length of screw - Duzina zavrtnja.
Length of thread - Duzina navoja.
Height of head - Vis ina glave zavrtnja.
Size of screw - Wrench - Velicina zavrtnja.
Inner diameter of face under head - Unutrasnji precnik dodime povrsine glave.
Outer diameter of face under head - Spoljasnji precnik dodime povrsine glave.
Height of press face - Visina iznad pritisne povrsine.
Force that screw carries - Radna sila u zavrtanjskoj vezi.
CAD masinskih elemenata i kostrukcija
Total force in screw - Ukupna sila u zavrtnju.
Elactic malleability of screw (plates) - Elasticna podloska.
Necessary preload - Potrebno prednaprezanje.
Surface pressure - Povrsinski pritisak.
Residual clamping force - Zaostala sila u spoju.
Ortlinghaus - Orlinhausova spojnica.
Malmedie-bibby - Malmedija-Bibi spojnica.
Select a row - Izbor reda.
Voth-sinclair - Vat-Sinklerova spojnica.
Radius - Poluprecnik.
Head height - Vis ina glave.
Shoulder diameter - Precnik naslanjanja.
Disc clutch - Disk spojnica.
Brake drum - Dobos kocnice.
Band coupling - Spojnica sa remenom iIi trakom.
Coupling flange - Spojnicki obod.
Bold coupling with flexible rings - Spojnica sa svomjacima i elasticnim prstenima.
Clutch thrust spring - Opruga potisnih diskova spojnice.
Clutch cone - Spojnicka kupa.
Clutch pressure - Spojnicki pritisak.
Coupling sleeve - Spojnicki rukavac.
• Komande za proracnn zavrtnjevih veza
o Meni: Content ~ Calculations ~ Screw Calculation ...
o Paleta alata: ACAD/M_PP Calculation ~ Screw calculation
o Komandna linija: amscrewcalc.
III Algoritam: proracun zavrtnjevih veza n3 spojnici
231
~ Primer: Za Spojnicu, prema sl. 13.1, izabrati dimenzije liest zavrtnjeva sa navrtkama,
ravnomemo rasporedenih po obodu spojnice. Potrebni moment pritezanja iznosi najmanje
1260 Nm.
1. Pliprema crteza za plimenu postupaka proracunavanja.
o Otvoriti prototip fajl VEZA_ZN.dwg (sl. 13.1).
o Na statusnoj liniji uspostaviti rezim OSNAP sa nisanima tipa: Endpoint, Intersection
i Midpoint.
o Podesiti cmu boju radne povrsine, postupcima iz menija: Assist ~ AutoCAD
Options ... ~ kartica Display ~ Colors ... l> lista Colors: ~ Black ~ Apply & Close ~ OK.
232 CAD masinskih elemenata i kostrtlkcija
I
,
--+--
SI. 13.1 Crtei sklopa Spojnice
(VEZA_ZN.dwg)
2 .. Priprema za proracun zavrtanjske veze.
o Aktivirati komandu za proracunavanje, postupcima iz menija: Content
Calculations Screw Calculation ...
o Potvrditi odziv u koinandnoj liniji: Command: amscrewcalc
Seleci screw connection <Stand alone calculation>: (.J)
o Nakon pojave dijaloga Screw Calculation [mm] kliknuti na el. taster Table of
Screws ... (st. 13.2).
Sctew; Ge"""lry I ",teriall. Shook I
! ,
De$c!iptiory. ' I Tl'Pe:

Temlie

f
Sl. 13.2 Dijalog Screw Calculation [mm] sa karticama za definiciju parametara zavrtnja
CAD masinskih elemenata i kostrukcija
o U dijalogu Select a Screw i u polju Buttons, izabrati tip zavrtnja Hex Head Types
(sl. 13.3).
SI. 13.3 Dijalog Select a Screw za izbor standardnog zavrtnja
233
o U istoimenom. dijalogu izabrati zavrtanj sa navojem krupnog koraka iz grupe ISO
4014 (Regular Thread) (sl. 13 .4).
o U dijalogu' Select a Row, izabrati zavrtanj sa metrickim navojem duzine 70 mm
(M14 x 70) i kliknuti na el. taster OK sl. 13.5).
a)
Sl. 13.4 Browser i polje Buttons dijaloga Select a Screw za odabir standardnog zavrtnja
234 CAD masinskih elemenata i kostrukcija
S1. 13.5 Dijalog Select a Row za konkretizaciju standardnog zavrtnja
o U,Jcartici Screw: Geometry uneti ostale geometrijske parametre (sl. 13.6a).
o Izvrsiti pregled sadrZaja kartice Screw: Material sa podesenim parametrima
(sl.13.6b).
SOf!W:,
a)
.!
Description: ..
SI. 13.6 Popunjene kartice Screw: Geometry i Material dijaloga Screw Calculation [mm]
sa definisanim parametrima zavrtnja M14 x 70 -
o Izvrsiti pregled kartice Screw: Shank bez posebnih podesavanja parametara
(sl. 13.7).
CAD masinskih elemenata i kostrukcija
S1. 13.7 Kartica Screw: Shank dijaloga Screw Calculation [mm] sa definisanim
parametrima zavrtnja
235
o U tekucem dijalogu Screw Calculation [mm] izabrati opciju (ikonicu) Definition of
NUT za definisanje parametara navrtke, a zatim kliknuti na ei. taster Table of Nuts ...
(sl.13.8).
SI. 13.8 TekuCi dijalog sa karticom Nut za izbor navrtke
o U dijalogu Select a Nut i u polju kartice Buitons, izabrati tip zavrtnja Hex Nuts
(sl. 13.9).
236 CAD masinskih elemenata i kostrukcija
Sl. 13.9 Dijalog Select a Nut za izbor standardne sestostrane navrtke
E··ijji. Nuts
Hex NUl.
Slotted He:.: Nuts
Cap Nuts
a)
~
Flanged
.....•.......... a •.. · ....·.I .. · .. ·.·.J ..•. ' .f.I.·.· •. · ...·.«I·.a •. if.Il· .. i
~ ~ . ~
!SO 4034 IAe.,.} ISO 4035 tRe.... ISO 4775 {lic.,.
J!J •... JIj ..J!j
IS074131Ae"T 1501414 (RL 1$07417 IRe .. ~
b)
SI. 13.10 Browser i polje Buttons dijalog Select a Screw za odabir standardne navrtke
o U dijalogu Select a Nut izabrati navrtku sa metrickim navojem krupnog koraka ISO
4032 (Regular Thread) (sf. 13.10b) i kliknuti na el. taster OK.
o Moguce varijante ove navrtke prikazane su u tekucem dija\ogu (sf. 13 .Il).
CAD masinskih elemenata i kostrukcija
237
Sl. 13.11 TekuCi dijalog za izbor navrtke M14 u kartici Nut
o U tekucem dija\ogu Screw Calculation [mm] izabrati ikonicu Definition of WASHERS
za izbor podloske, a zatim deselektovati opciju Washer kartice Washer under: Head
1 (sl. 13 .12).
Sl. 13.12 TekuCi dijalog sa karticom Washer: Head 1 za izbor podloske
o U tekucem dijalogu otvoriti karticu Nut 1 (sl. 13.13), cime se moze izabrati jedna
podloska koja naleze uz navrtku.
o Popunjavanje parametara podloske izvodi se na osnovu eI. tastera Table of
Washers ... u dijalogu Select a Washer, korigovanjem nekih od tih parametara.
238 CAD masinskih elemenata i kostrukcija
o Drugi nacin je: upisom unapred poznatih parametara iIi njihovim odredivanjem
metodom geometrijskog poteza (Drag and Drop).
o Materijal podloske je usvojen S235JR, sa modulom elasticnosti E=21 0000 N/mm
2

SL 13.13 TekuCi dzjalog sa karticom Nut 1 za izbor parametara podloske uz navrtku
o U tekucem dijalogu Screw Calculation [mm] izabrati opciju Definition of PLATES
(sl. 13.14) za izbor parametara nalezuCih ploca (oboda spojnica).
S1. 13.14 Tekuci dzjalog sa karticom Plates za izbor parametara naleiuCih ploea
CAD masinskih elemenata i kostrukcija
o U kartici Plates podesiti nove geometrijske parametre (sl. 13 .1Sa) u odnosu na
default, koji su dati na st. 13.14.
o Precnik rupe dh= 16 mm, kao i debljine ploca h1= 21 mm i h2= 26 mm se mogu
direktno upisati u dijalog iIi se premeravaju sa crtda posredstvom Osnap-a.
239
o Otvoriti drugu karticu Graps and Chamfers i podesiti, takode, zeljene parametre kao
na (sl. 13.1Sb).
SI. 13.15 Kartice sa parametrima preenika rupe -a) i radijalne duiine (sirine dodira)
prirubnica spojnice -b)
o Vrednost gr = 29 mm izracunati kao 1 i 8/2 - 60/2 = 29 mm iii premeriti Snap to
Endpoint-om rastojanje od taeaka 1 do 2 (st. 13.16).
21 26
co
os:
SI. 13.16 Utvrdivanje potrebnih dimenzija za definisanje parametara dodirnih povrsina
240
CAD masinskih elemenata i kostrukcija
o U tekucem dijalogu Screw Calculation [mm] izabrati opciju Definition of CONTACT
AREA za definisanje dimenzija kontaktnih povrsina oboda (prirubnica) i delova za
pritezanje (sl. 13 .17).
Sl. 13.17 TekuCi dijalog sa karticom Contact Area za dimenzije dodimih povrsina
o U kartici Contact Area podesiti oblik dodirne povrsine aktiviranjem el. tastera Type:
(sl. 13.l8a) u odnosu na default koji je dat na prethodnojslici.
a) b)
Type of Contact Area
Sl. 13.18 Odredivanje oblika dodime povrSine
o Svi potrebni precnici se mogu direktno upisati u dijalog iIi se premeravaju sa
crteta posredstvom. npr. Interseciion Os nap-a. (sl. 13.19).
,
, -
y
,/\
/ \
~
CAD masinskih elemenata i. kosirukcija
21 26
21
Sl. 13.19 Utvrdivanje potrebnih dimenzija za definisanje parametara dodimih povrSina
o Kao rezultati; dobijaju se vrednosti predstavljene u kartici Contact Area tekuceg
dijaloga (sl. 13 .20).
S1. 13.20 TekuCi dijalog sa karticom Contact Area sa definisanim dimenzijama dodimih
povrSina
o U tekucem dijalogu Screw Calculation [mm] izabrati opciju Definition of LOADS za
definisanje opterecenja zavrtanjske veze (st. 13.21).
o Definisati geometrijske parametre u kartici Axial Loads.
241
242 CAD masinskih elemenata i kostrukcija
SL 13.21 TekuCi dijalog sa tabom Axial Loads za definisanje napadne tacke aksijalnog
opterecenja
o U kartici Shear Loads podesiti vrednost obrtnog momenta T = 210 Nm, radijusa
kruznice na kojoj Sil zavrtnji R= 70 mm i koeficijenta trenja fL= 0,13 (sl. 13 .22a).
Dejstvo poprecnih sila kod spojnica se zanemaruje, tj. FG= 0 kN.
o Unutrasnji pritisak kod spojnica ne postoji, tj. pi = 0 N/mm
2
, sto je predstavljeno u
poslednjoj kartici Other Loads (sl. 13 .22b).
SL.13.22 Kartice za unosenje optereeenja zavrtanjske veze
CAD masinskih elemenata i kostrukciJa
o U tekucem dijalogu Screw Calculation [micro m] izabrati opciju Definition of
SETTLEMENT za definisanje hrapavosti (sl. 13.23).
o Izabrati vrednost hrapavosti dodirnih povrsina kao Ra >= 1,6 fLm.
SI. 13.23 TekuCi dijalog sa karticom Settlement za dejinisanje hrapavosti dodirnih
povrsina
243
o U tekucerri dijalogu Screw Calculation [mm] izabrati opciju Definition of TIGHTEN za
definisanje uslova pritezanja zavrtanjske veze.
o Podesiti vrednosti u tekucoj kartici kao na sl. 13.24.
SI. 13.24 TekuCi dijalog sa karticom Tighten za izbor parametara pritezanja
242
CAD masinskih elemenata i kostrukcija
S1. 13.21 Tekuci dijalog ·sa tabom Axial Loads za definisanje napadne tacke aksijalnog
opterecenja
o U kartici Shear Loads podesiti vrednost obrtnog momenta T = 210 Nm, radijusa
kruznice na kojoj su zavrtnji R::: 70 mm i koeficijenta trenja fi= 0,13 (sl. 13.22a).
Dejstvopoprecnih sila kod spojnica se zanemaruje, tj. FG= 0 kN.
o Unutrasnji pritisak kod spojnica ne postoji, tj. pi = 0 N/mm
2
, sto je predstavljeno u
poslednjoj kartici Other Loads (sl. 13 .22b).
She'flo"d'l I
a)
81. 13.22 Kartice za unosenje optere·cenja zavrtanjske veze
CAD masinskih elemenata i kostrukciJa
o U tekucem dijalogu Screw Calculation [micro m] izabrati opciju Definition of
SETTLEMENT za definisanje hrapavosti (sl. 13.23).
o Izabrati vrednost hrapavosti dodirnih povrsina kao Ra >= 1,6 fim.
SI. 13.23 TekuCi dijalog sa karticom Settlement za definisanje hrapavosti dodirnih
povrSina
243
o U tekucem dijalogu Screw Calculation [mm] izabrati opciju Definition of TIGHTEN za
definisanje uslova pritezanja zavrtanjske veze.
o Podesiti vrednosti u tekucoj kartici kao na sf. 13.24.
SI. 13.24 TekuCi dijalog sa karticom Tighten za izbor parametara pritezanja
244 CAD masinskih elemenata i kostrukcija
o U tekucem dijalogu Screw Calculation izabrati opciju RESULTS u .ciIju dobijanja
rezultata proracunavanja (sf. 13.25) .
. 0 Ukartici Results: Screw nalaze se rezultati naponskih karakteristika projektovane
zavrtanjske veze u spojnici.
SI. 13.25 TekuCi dijalog sa karticom Results: Screw sa rezultatima proracunatih napona
o U karticama Platers, Thread i Other saopstavaju se rezultati proracuna napona, sila,
duzinskih vrednosti, momenata inercije i sl. (sf. 13.26).
b)
, .. •.; .. .•

Dell.So;! 2A5075E:{)0s mmlN
Oga;nst T ens.i_"'_&,..,S_he_", __ s_c.,;. ..•_···2.2i
• C )'late. ::c·cc";;:;--,·····c.:.., .. -...-,-.-.-.... .....-... --.-..
. '. fOicelh'i"Plaie, Carry: fBI· .0 • ;
kN
kN
mmlN
mm
ReSidualoainplrig Force F!(I' 49.1575
Fk!erf"; 23,0769
.. le. Deltal· 4.89259E·007
.. Max-Diameledot Pre.. Ok- 39.91...
: Mom: oll".,lia 01 711164
S1. 13.26 Kartice sa rezuftatima proracuna
o U kartici File mogu se opisati, kraci iIi duzi, rezimei 0 rezultatima proracunavanja
(sf. 13.27).
CAD masinskih elemenata i kostrukcija 245
a) b)
Sl. 13.27 Kartica za zapis proracuna -a) i poruka 0 poredenju vrednosti vezanih za neke
karakteristike objekta -b)
o Klikom na el. taster Generate Text Fiie otvara se dijalog File of Results, na osnovu
kojeg se moze izvrsiti adresiranje i zapis 0 svim kvantitativnim pokazateljima
proracuna, karakteristicnim za ovaj sklop. .
o Aktiviranjem el. tastera Continue vrsi se zapis takstualnog fajJa VEZA_ZN.txt na
adresi D:\AMECH\zAPISIWEZA_ZN.txl (st .. 13.28).
Save jlt
Sl. 13.28 Dijalog File of Results
DTUTORIJAl
DWEBCRTEZI
QizAPIsrl
,.t¥.
. ...if]j
,d *' d.rn:\'ttILiJh?mi1
o Klikom na el. taster Finish otvara se dijalog Messages (sf. 13.27a). Insertovanje
tabele sa rezultatima proracuna vrsi se posredstvom eL tastera Continue dijaloga na
sl. 13.27b.
246 CAD masinskih elemenata i kostrukcija
DEFINITION OF CONNECTION
ZA.VRTA11iJSKA VEZA KRUTE SPOJNICE
DEFINITION OF CONNECTION
THREAD
Basic Diameter of Sere",
Pitch of Thread
Coefflcient of FrJ.ction in Thread
SCREY ISO 1014 - 1-1:1-'1 x 70
Length oJ: Screu
Lengch o:f Thread
Helghc of Head
Sl.ze of Screw-lJrench
Inner Diameter of Face under Head
Outer Diameter of Face under Head
Heigth of Press Face
d =
p =
miG =
1 =
b =
h =
s. =
ds =
dw =
hw =
14..000
2: .000
0.150
70.000
3-'1.000
8.800
21. 000
14.000
21. 000
0.600
S1. 14.29 Izabrane dimenzije zavrtanjske veze u tekstualnom fajlu VEZA_ZN.txt otvorenom
u programu WordPad
DZapis se vrsi i direktno u AM, u tekucem fajlu VEZA_ZN.dwg, u obliku tabele
osnovnili vrednosti. Generisana tabela (sl. 13.30) je postavljena sa baznom tackom,
npr. 600,100 sa desne strane ertda spojniee.
Screli caiculariDn ,ISO 4014 - M14 x 70
FB
Safeties for ScrEW:
Tensile Static
T ensile Dynamic
Shear
Tensile!. Shear
Stripping of Thread
SF • 1.49
SO • -
SA • 23.86
S[ • 2.21
Ssmelf • 1.43
LO<lds,
Axial Force
Permanent
Shear For(e
Torsion Moment
InnEr Pressure
Tighten'
T)'pe
Factor
Preiood
Moment
for Plares ,
Tightness
Pressing
FB = 0
FAz = 0
Fa = 0
T = 210
pi = 0
Elastic
kA = 1.8
hN
kN
hN
Nm ,
N/mm 2
fVM = 56.6813 kN
MA = 142.947 Nm
SM = 1
SP = 1.21
S1. 1 3 ~ 3 0 Rezultati proracuna zavrtanjske veze spojnice u tabelamom obliku
D Snimiti fall na adresi D:\AMESH\KONSTRUKCIJEWEZA_ZN.dwg.
CAD masinskih elemenata i konstrukcija 247
14. SASTAVNICE I BAZE PODATAKA
Sastavniea predstavlja uredeni skup podataka rasporedenih u tabeli tehnickog dokumenta
iIi u bazi podataka. Cine je osnovni parametri masinskih delova od kojih se konstrukeija
sastoji. Podaei 0 sastavnim delovima i sklopovima su razvrstani po odredenom sistemu i
obuhvataju: pozieiju dela, kolicinu, materijal, naziv, standard - nazivne velicine,
neophodne napomene i s1. Pored ovih podataka, sastavniea moze biti i opsimija: sa
sadrZajem imena dobavljaca, opisom dela, proizvodnim .sistemom gde se izraduju delovi i
identifikaeionim brojem svojstvima altemativnog materijala, dimenzije dela, njegovog
kvaliteta i s1.
• Komande za formiranje sastavnice
D Meni: Annotate ~ Part List Tools ~ Part Reference.
D Komandna linija: AMPARTREF.
III Algoritam za formiranje sastavnice sklopa
~ Primer: Za sklopni crtez prema sl. 14,1, formirati sastavnicu bazu podataka svih
delova i standardnih komponenti.
1. Osncivne pripreme radnog fajla.
a Otvoriti fajl SASTAV.dwg (sl. 14.1) iz omotnice PROTOTIP.
D Podesiti emu boju radne povrsine, postupcima iz menija: Assist ~ AutoCAD
Options ... ~ kartica Display ~ Colors ... ~ !ista Color: Black ~ Apply & Close ~ OK.
81. 14.1 Sklopni crtel. Sklop-R
248 CADmasinskihilemenatai
2. Fonniranje referenci nestandardnih delova sklopa.
D Aktivirati komandu za definisanje pozicija delova, postupcima iz menija: Annotate
Part List Tools. Part Reference (ili iz komandne linije: ampartref).
D Prj pojavLodziva u komandnoj liniji: _ampartref Select point or [Block/Copy
IReference]: kliknuti strelicom misana crtez vratila, npr. u taCki 1 (sl. 14.2a).
D Popuniti novootvoreni dijalog Part Ref Attributes ISO (sl. 14.3), kao na sl. 14.3a i
kliknuti na el. taster OK, Gime se potvrduje unos atributa prve pozicije.
SI. 14.2 Selektovanje yratila -a) i priprema za upis njegovihkarakteristika -b)
a) b)
SL 14.3 Popunjen dijalog Part Ref Attributes ISO i stvaranje prve pozicije
D Desnim tasterom misa izvrsiti regeneraciju komande Part Reference.
D Izabrati crtei oboda unutar srafure (npI. u tacki 2) i popuniti novootvoreni dijalog
Part Ref Attributes ISO, kao na sf. 14.4b. Zatvoriti dijalog el. tasterom OK.
CAD mdsinskih· elemenata i .konstrukcija
b)
Sl. 14.4 Popunjen dijalog Part Ref Atiributes ISO i stvaranje druge pozicije
D Desnim tasterom misa izvrsiti regeneraciju komande Part Reference.
D Izabrati crtei prirubnice, npr. u tacki 3 i popuniti novootvoreni dijalog Part Ref
Attributes ISO, kao na sl. 14.5b. ZatvoIiti dijalog el. tasterom OK.
S1. 14.5 Popunjen dijalog Part Ref Attributes ISO i stvaranje treee pozicije
3. Unosenje pozicija referenci standardnih komponenti.
o Aktivirati komandu za unos atributa vee formiranih standardnih komponenti:
kuglicnog lezaja, elasticnog uskocnika, drugog kuglicnog leiaja, 4 zavrtnja, 4
navrtke i 4 podloske, postupcima iz menija: Annotate Part List T ools . Part
Reference Edit.
o Pri tome se u komandnoj liniji pojavljuje odziv: Command: 3mpartrefedit
249
Select pick object. Kliknuti na poziciju levog kuglicnog leiaja u sredistu referentnog
simbola (tacka 4 - kruinica sa krstieem) (sl. 14.6a).
250 CAD masinskih elemenata i konstrukcija
o Izmeniti i dopuniti novootvoreni dijalog Part Ref Attributes ISO, kao na sl. 14.6b i
kliknuti na el. taster OK.
Name
lezaj - JUS M,C3.601 - 6006 30 x 55 x 13
Description
Standard
---1-
MClterla]
V!.'ndor
to Number
li
a)
Estl!iinalFi!e. :Jt:1·"d, I
b)
SI. 14.6 Popunjen dijalog Part Ref Attributes ISO i stvaranje cetvrte pozicije
o Desnim tasterom misa izvrsiti regeneraciju komande Part Reference Edit.
o Na zahtev: Select pick object: kliknuti na dec prstcni uskocnik u sredini referentnog
simbola 5 (sl. 14.7a).
o Izmeniti i dopuniti novootvoreni dijalog Part Ref Attributes ISO, kao na sl. 14.7b i
kliknuti na el. taster OK.
".m,
Descript!on
Standard
Mdcerkd
Vendor
IDN'J(l1ber,
E}(iemaJFile:

b)
Sl. 14.7 Popunjen dijalog Part Ref Attributes ISO i stvaranje pete pozicije
o Desnim tasterom misa izvrsiti regeneraciju komande Part Reference Edit.
o Na zahtev: Select pick object: kliknuti na dec zavrtnja u sredini referentnog simbola
6 (sf. 14.8a).
CAD masinskih elemenata i konstrukcija 251
o Izmeniti i dopuniti novootvoreni dijalog Part Ref Attributes ISO, kao na sl. 14.8b i
kliknuti na el. taster OK.
EKterMFile: . Attach I
b)

Sl. 14.8 Popunjen dijalog Part Ref Attributes ISO i stvaranje seste reference
o Desnim tasterom miSa izvrsiti regeneraciju komande Part Reference Edit.
o Na zahtev Select pick object: kliknuti na crtd podlozne plocice u sredini
referentnog simbola 7 (sl. 14.9a).
o Izmeniti i dopuniti novootvoreni dijalog Part Ref Attributes ISO, kao na.sl. 14.9b i
kliknuti na el. taster OK.
b)
Sf. 14.9 Popunjen dijalog Part Ref Attributes ISO i stvaranje sedme reference
o Desnim tasterom misa izvrsiti regeneraciju komande Part Reference Edit
(ampartrefedit) i izabrati klikom strelice misa navrtku u referentnom simbolu 8
(sl. 14.l0a).
o Izmeniti i dopuniti atribute u novootvorenom dijalogu Part Ref Attributes ISO, kao
na sf. 14.JOb i kliknuti na el. taster OK.
252 CAD masinskih elemenata i konstrukcija
a) b)
SI. 14.10 Popunjen dijalog Part Ref Attributes ISO i stvaranje osme pozicije
0' Desnim tasterom misa izvrsiti regeneraciju komande Part Reference Edit.
aKliknuti na crteZ caure u referentnom simbolu 9 (st. 14Jla).
o Izmenuti. i dopuniti novootvoreni dijalog Part Ref Attributes ISO" kilo. nasi. ]4,11 b·i
kliknuti na eLtasterOK.
RedosIed_ izbora nestandardnih i standardnih komponenti skJopa nije
na kasnije forrniranje baze podataka, jer se baza moze vrlo lako
preformulisati u zavisnosti od kriterijuma razvrstavanja. Pregled dijaJoga Part Ref
Attributes ISO, moze se ostvariti dvoklikom streJice miSa i Enter-om na referentne oznake
odredene pozicije.
SI. 14.11 Popunjen dijalog Part Ref Attributes ISO i stvaranje devete pozicije
o Desnim tasterom misa izvrsiti regeneraciju komande Part Reference Edit.
o KJiknuti na crtez kuglicnog lezaja u referentnoj tacki 10 (sZ, 14.12a).
o Izmenuti i dopuniti novootvoreni dijalog Part Ref Attributes ISO, kao na sl. 14.12b i
zatvoriti ga el. tasterom OK.
CAD masinskih elemenata i konstrukcija 253"
b)
SL 14.12 Popunjen dljaZog Part Ref Attributes ISO i popuna desete pozicije
4., Formiranje oznake pozicija.
o Aktivirati komandu za kreiranje pozicija postupcima iz menija: Annotate ~ Part List
Tools ~ Balloons, iIi iz komandne linije unosom AMBALLON (.J).
o U komandnoj liniji se pojavJjuje odziv: Command: _amballoon Bom table name is
BOM1.
o 1z skupa opcija: Select part/assembly or [auTo/auioAli/collectl
ManuaIiOne/Renumber/rEorganize): izabrati A (.J).
o Izabrati obe projekcije crteza, presecnim prozorom, npr. od tacaka A do 8
(sl. 14.13), (Select pick object Specify opposite corner: 186 found 177 were filtered out.
Select pick object). Izbor potvrditi Enter-om.
S1. 14.13 Jzdvajanje projekcije zajedno sa referentnim tackama komponenti
254 CAD masinskih elemenata i konstrukcija
o KoristeCi jednu od opcija: Align [Angle/Standalone/HorizontaiNertical]<Vertical >: iIi
metodom rucnog poteza klikom na levi taster miSa formirati simbole pozicija u
obliku kruznica iznad delova sklopa, kao na st. 14.14.
SI. 14.14 Formiranje oznaka pozicija
Pogledati omotnicu FORMATI gde se nalaze zaglavlja
definisani JUS (sl. 14.15), ISO, DIN, ANSI i JIS standaidom.
sastavnice
I
I I
I I
Po<, I Kol
I JM
Naziv standard • lzabranekarakteristike
I
Primedba
E3@1
j'Masa I Razmera
Datum Nazly:
Obradio
Stand
Odobrio
Oznaks"

81.1. lzmens I Datum Ime Izv.pod. Zamenaza:
SI. 14.15 Osnovna struktura zaglavlja i sastavnice (ZAGLAVLJA.dwg)
CAD masinskih elemenata i konstrukcija 255
5. Formiranje baze podataka sastavnice.
o Aktivirati komandu za kreiranje pozicija u tabeli BOM, postupcima iz menija:
Annotate Part List List BOM Database (iIi iz komandne linije: AMBOM). Izvrsiti:
_ambom
Bam table [Delete/Edit] <Edit>: (.J).
o Ova baza podataka (st. 14.16) je kreirana na osnovu vee unetih podataka u
pojedinacnim dijalozima Part Ref Attributes ISO.
SI. 14.16 Dijalog BOM sa osnovnim podacima 0 sklopu
o Medutim, ovakvu bazu je, cesto, potrebno na osnovu raznih kriterijuma dopuniti iIi
izmeniti, te se u tom slucaju njeno uredivanje izvodi otvaranjem kaskadnog
dijaloga BOM Properties for ISO (sl. 14.17), klikom na el. taster Properties (poruka
Standard properties ... , sl. 14.16).
o Otvoreni dijalog sadrzi default opcije koje se i po kolonama i po redovima mogu
uredivati. •
o Zatvoriti dijalog BOM Properties for ISO el. tasterom OK.
o Zatvoriti, takooe, i dijalog BOM el. tasterom OK, bez izmena.
256
CAD masinskih elemenata i konstrukcija
Sl. 14.17 Dijalog 80M Properties for ISO sa selektovanim i neizabranim podacima
sastavnice
o Kreiranje sastavnice pored crteza vrsi se iz menija Annotate ~ Part List Tools ~ Parts
List.
o Odziv u komandnoj liniji je sledeci Command: ampartlist Bom table name is BOM1.
o SadrZaj dijaloga nije isti kao u bazi dijaloga BOM prethodne slike.
CAD masinskih elemenata i konstrukcija
Sl. 14.18 Default dijalog Part List ISO
o Dopuna u ovom dijalogu se vrsi unosenjem novih kolona, klikom na el. taster
Insert column (sl. 14.18).
257
o U dijalogu Select Columns (sl. 14.19a) oznaciti, npr. sve tri opcije: Name, Vendor i
ID Number i kliknuti na el. taster OK.
I'lame r\,.
Vendor ~
ID Number
a)
Cancel: I
b)
S1. 14.19 Dijalozi Select Columns za izbor kolone sa podacima koji su definisani u bazi
podataka, a koji se prenose u Part List ISO
o Ovim je automatski izvrsena dopuna u dijalogu Parts List ISO sa tri nove kolone
podataka.
o Kliknuti na el. taster OK (st. 14.20).
258
CAD masinskih elemenata i konstrukcija
Sl. 14.20 Dopunjen dijalog Part List ISO sa atibutima koji su uneseni u pojedinacnim
dijalozima Part Ref Attributes ISO
o Unosenje sastavnice u crtd se vrsi klikom na el. taster OK ovog dijaloga. Odziv u
komandnoj liniji je: Command: _ampartlist Bom table name is BOM1.
o Na zahtev Specify location: specificirati tacku unosenja tabele, npr. sa. koordinatama
410,-10 (.J)(sl. 14.21). ..
Prirubnie<l Poqof'l2 P.12.4S.0S 10 1 Prirubnica cilindricna SL 250
Obod Poqon Z 06.12.45.04 9 1 SfE!rni obod SL 250
Vratilo Poqon 1 V.ll.45.0Z 8 1 Vr.atiLo kr<ltko C 4733
Navdka OK Komerc N.S 1 4 Navrtka sa sestostranom ISO 4032 - M6 8
glavom
Podtozna pioci(a DK Komerc P.7 6 4 Podlozna plocica za DIN 988 - S 7 x 13 C 0370
s.estrostr ..:me navrtke j z<lvrtnje
sa sestrosbmom glavom,
f<uglicoi lezaj DK Komerc 62590143 5 I Prsreni kuglicni jednore:di !ezaj JUS M.C3.601- 6006 30 -
s.a radij.alnim dodirom x 55 x 13
Prsteni uSKocnik DK Komerc U.12.4S.03 4 1 SigtJrnosni granicnik DIN 6799 30 ( 2133
Zavrtanj - DK Komerc Z.6 3
I
4 Zavrtanj sa .sestostr<:lnnm IISO 4014 - M6 x 30 8.8
glavonl
(<lura DK Komerc COl 2 1 Rezervna [aura ISO 4379 - 36 x 46 x 30 P.Cu$nIZ
Kugl!cni lezaj DK Komerc KL.09 1 1 Prsti:!ni kugUcni jednoredi lez.aj DIN 625 Tl - 6006 - 30
sa radijatnim dodirorn x 55 x 13
Name Vendor 10 Number Iteml Dty Description Standard Material
Sl. 14.21 ledna verzija sastavnice sklopnog crteia
CAD masinskih elemenata i konstrukcija 259
6. Izmena sastavnice i uskladivanje sa dornaCim standardorn.
a Uskladivanje sa JUS ISO standardom vrsi se iii u dijalogu BOM Properties for ISO
iIi u Part List dijalogu, postupcima iz menija Annotate ~ Part List Tools ~ BOM
Database (.J) P el. taster Properties ~ BOM Properties for ISO (st. 14.22).
o Na sf. 14.22 izvrsena je izmena u srnislu da su u koloni Caption uskladeni prevodi
naziva izabranih parametara u redovima, sa engleskog jezika na srpski.
o Pored toga, ukljucena je opcija Opis, a iskljucena Masa, i uneta nova u poslednjem
redu pod nazivom JM Uedinica mere).
o Stvacanje novih kolona u sastavnici iIi skrivanje postojeCih, moguce je ostvariti na
vise nacina u ovom dijalogu. Izvrsiti OK.
o Posle ovih postupaka u dijalogu BOM unete su vrednosti JM prema (sl. 14.23).
Zatvoriti dijalog BOM el. tasterom OK.
SI. 14.22 Dijalog BOM Properties for ISO-sa izmenjenim i dopunjenim kolonama
sastavnice
o Posle popune nekih podataka u kolonoma Standard - broj crteza i JM forrnirani
skup podataka se moze preneti u programu Microsoft Access aktiviranjem el. tastera
Export ... (sl. 14.23).
260 CAD masinskih elemenata i konstrukcija
SI. 14.23 Dijaiog BOM sa izmenjenim i dopunjenim podacima 0 sklopu
D otvaranja dijaloga Export uneti naziv fajla kao SAST AV _a i odrediti adresu
gde ce biti snimljen u formatu (sl. 14.24).
Savejn: I ••.•.
SASTAV_a
Save aSlI'P.'
Table Name: IBOM1
S1. 14.24 Snimanje jajla u omotnici ZAPISI i jormiranje baze podataka 0 sklopu u
MS Access-u
CAD masinskih elemenata i konstrukcija 261
o Zatvoriti dijalog BOM klikom na el. taster OK.
D Pregled spiska del ova je omogucen u dijalogu Parts List ISO na sastavnicu crtda.
D U ovom dijalogu mogu se, takode, uneti nove kolone (Naziv, Dobavljac, ID Broj,
JM) posredstvom ikonice Insert column.
D Pored ovoga, moguce je izvrsiti izmene pojedinih kolona na primer da se na
prvom mestu postavi kolona broja kOlnada Kom. na drugom Naziv itd. (sl. 14.25).
DOve izmene se vrse tako sto se oznaCi cela kolona, a zatim se metodom "pritisni i
povuci", levim tasterom misa vrsi premestanje kolone na zeljeno mesto.
D Izmenjena sastavnica sa dodatom kolonom Napomena data je na sl. 14.25 i 14.26.
SI. 14.25 Dijalog Part List ISO sa izmenjenim i dopunjenim podacima 0 sklopu_
o Klikom na OK postaviti ovu sastavnicu (sl. 14.26) u desnom delu crtda, npr. u
tacki 740,125.
D Snimiti dosadasnji fad kao fajl KONSTRUKCIJE/SASTAV_b.dwg.
262 CAD masinskih elemenata i konstrukcija
10 1 1.35 PrirubnicC! P.45.2 SL 2S0 Poqon 2 P.12.45.0S
9 1 1.25 Obod P.4S.l SL 2S0 Poqon 2 OB.12.4S.04
8 1 320 Vrdt-ilo V.45.15 C 4733 Pooon 1 V.12.45.02
7 4 Navrtka ISO 4032 - M6 8 DK Kornerc N.S
6 4 Podlozna plocica DIN 988 - S 7 x 13 C 0370 OK Komerc P.7
5 1 Kugtimi lezaj JUS MC3601 - 6006 30 - OK Komerc 62590143
x 55 x 13
4 1 Prsteni uSKO[nik DIN 6799 - 30 (2133 OK KDmerc U.12.4503
3 4 ZClvrbrd ISO 4014 - M6 x 30 8.8 OK Komerc Z.6
Z 1 (dura ISO 4379 - 36 x 46 x 30 P.CuSn12 OK j\omerc C01
1 1 Kuglimi lezaj DIN 625 T1 - 6006 - 30 - OK !\omerc KL.09
x 55 x 13
Paz. Kom JI1 Naziv Staodard - bra crt-era Materija! Dobavljd[ IDBroj Napomena
SL 14.26 lzmenjena sastavnica sklopa
6. Izmene oznaka pozicija.
o Izvrsiti dvoklik na oznaku pozicije koja se zeli promeniti, npr. na poziciju 6.
o Po otvaranju dijaloga Bailon ISO kliknuti na ikonicu Override Balloon type
(sl .. 14.27).
o Iz skupa oznaka izabrati onu sa nazivom Linear, a u osnovnom dijalogu kliknuti na
el. taster Apply (sl. 14.27b).
o Slicnim postupkom Overrides Arrow Type ~ Small Dot Blank moze se promeniti
oznaka pocetka pozicione linije. Ovim se menja sarno nacin predstavljanja
pozicije 6.
~ ' . -
b)
......,.
....-t
--{>o
..
-1> ~
-
-..
-;.. ---l'
Overrides Arrow Type
----+ ........ ---oi'J
c)
-
~ ~
Sl. 14.27 Izmene oznake samo jedne od pozicija
CADmasinskih elemenata i konstrukcija
o Aktivirati el. taster Properties maticnog dijaloga Ballons ISO (st. 14.28a).
o Po otvaranju dijaloga Balloon Properties for ISO aktivirati ikonicu Override Balloon
type i iz skupa simbola izdvojiti simbol Linear (sl. 14.27).
o Nakon toga, klikom na el. taster Apply promeniti ovu oznaku.
263
o Iz liste simbola Arrow Type izabrati simbol male kruznice, ili neku drugu oznaku.
Pored toga moze se povecati i visina teksta (Text Height) pozicione oznake, npr. na
7mm.
a)
--15-
-3D'
_SO'
........ "'.
b)
SL 14.28 Promena oznaka ostalih pozicija
o Dijalog Balloon Properties for ISO (sl. 14.28) zatvoriti klikom na el. taster OK, cime
se vrse promene preosialih oznaka pozicionih pocetaka na linijama (sl. 14.29).
o Zatvoriti dijalog Balloon ISO klikom na el. taster OK.
o Snimiti crteZ kao fajl SASTAV.dwg u omotnici KONSTRUKCIJE.
m Referentni pojmovi za sastavnice
item - Pozicija (numericka oznaka).
Vendor - Dobavljac.
Part list ISO - Sastavnica - lista delova po ISO standardu.
Part reference attributes - Karakteristike liste delova.
264 CAD masinskih elemenata i konstrukcija
ID Number - Identifikacioni broj masinskog dela.
80M (8i11it of material) - Specifikacija materijala, lista delova i oznaka.
BOM Database - BOM baza podataka.
Parst - Omogucuje izbor privremene oznake delova na crtezu, da bi se odredili koji ce
delovi biti prikazani.
Range - Odreduje se redosled delova koji ce biti prikazani.
View - Omogucuje biranje prikaza kome ce lista delova biti pridruzena. Bice prikazani
sarno oni delovi koji pripadaju izabranom prikazu.
All - U BOM-u ce biti prikazani svi delovi.
Sheet - Omogucuju pravljenje liste delova vidljivih u svim prikazima.
Autoall - Postavlja niz oznaka u horizontalnom ili vertikalnom pravcu. Ovde se biraju
oznake del ova koji ce biti oznaeeni.
Auto - Na objektima koji nemaju oznaku prikazuje se PICK OBJECTS. Oznake se mogu
postavljati jedna po jedna.
Collect - Na postojecu iIi novu, prikljucuje vise oznaka. Po!ozaj oznaka i pokazivaea
odreduje se rueno.
One - Postavlja oznake jednu po jednu. Polozaj oznaka i pokazivaca odreduje se rueno.
Manual- Rucni postupak. Oznaku i referencu dela kreira istovremeno. Ova mogucnost se
koriste da bi se formirale oznake u BOM, odnosno u listi delova. Obieno se koristi za
definisanje stavki koje nisu definisane kao delovi, npr. lepak, mazivo iIi !em.
Material- Materijal masinskog dela.
Caption - Naslov, zaglavlje.
Annotate - Pribe!eSke, napomene.
Price - Vrednost, cena.
Mass - Masa masinskog dela.
Bailon properties ISO - Osobina prikaza pozicije putem ]quzica sa oznakom po
internacionalnom standardu.
Arrow type - Tip prikaza uz pomoc strelice.
Description - Opis dela u sklopu.
Name - Naziv masinskog dela - komponente.
Select columns - Odabir kolone sa podacima za dalju analizu, konverziju iIi brisanje
Annoatate - Pribeldke 0 komponenti na sklopu.
Reference - U odnosu na deo (entitet) na koji se tekuCi poziva.
Standard - Standardni deo ili komponenta, odnosno standard koji ga definise.
List tools - Lista (spisak) alata.
Description - Opis masinskog dela.
Description 2 - Alternativni opis masinskog dela.
Qty (Quantity) - Kolieina delova u komadima.
Material 2 - Alternativni materijla koji se moze upotrebiti.
Measurement - Merenje dela ili mera za deo.
Standard - Standard koji definise deo iIi broj crteza.
Assembling block - Sklop.
Assembling drawing - Montazni crtd.
Assemblage - Sastavljanje, spajanje, sklapanje, vezivanje, montaza.
Joint - Sastavak.
~ ~ ~ ~ I I I I I 1 I£,;;
266 CAD masinskih elemenata i konstrukcija
15. PRORACUN OPTERECENJA VRATILA I OSOVINA
.. Momenti savijanja i uvijanja, momenti inercije povrSina i otpori
oslonaca
Osovine i vratila mogu se predstaviti modelom nosaca sa dva iIi vIse oslonaca. Na
mestima dva aslanca (leZaja) deluju otpori oslonaca FA i FB itd. (sl. 15.11). Vratila su
opterecena dejstvom sila i spregova, odnosno momentima savijanja i uvijanja koji
od obrtnih delova na vratilu. Kriticni preseci na takvim nosacima (gredama) su presecI
na mestima promene precnika, zlebova itd. gde je presek smanjen, a koncentracija
napona velika. Osim toga na ovim mestima mogu delovati veliki momenti savijanja i
uvijanja. Sile ne deluju u jednoj ravni, a takode i momenti savijanja. U opste.m
njihovo deJovanje je prostorno. Opterecenje se projektuje na ortogonalne ravm, a zatlm
se dejstva superponiraju, tako da je pri proracunu merodavan rezultujuCi moment
savijanja, odnosno uvijanja. Isto tako, radijalne iii aksijalne komponente sila (npr. kod
zupcanika sa kosim zupcima) mogu izazvati u presecima dodatna pritisna ili istezuca
naprezanja. Opterecenja mogu remetiti funkciju vratila dovodeci do odstupanja od
ravnoteZnog stanja usled elasticnih deformacija. Vrednosti momenata inercije, odnosno
otpornih momenata preseka vrlo su bitna kod proracuna napona i deformacija izazvanih
savijanjem osovina, savijanjem i uvijanjem vratila, tackastim iii. kontinualnim
opterecenjem usled radijalnih i/ili aksijalnih sila.
.. Masinski delovi pod dejstvom opterecenja
Za konstruktore je vazno poznavanje svih pojava koje mogu nastati u masinskim
delovima pod dejstvom raznih vidova opterecenja [35]. Opterecenje se izrazava sistemom
spoljnih sila i spregova koji napadaju niasinski deo. Radno opterecenje koje deluje na
masinski deo tezi da promeni njegovoblik i dimenzije.Materijal se suprotstavlJa
deformisanju dejstvom unutrasnjih sila. Ovakvo stanje naziva se naprezanje. Prema
deformacijama koje opterecenje izaziva ta naprezanja, mogu biti zapreminska -
zatezanje i pritisak, savijanje, smicanje, uvijanje) i povrsinska U masm:kIm
delovima ona su kombinovana. Eksperimentalnim putem se dolazl do saznanJa 0
ponasanju masinskih del ova izradenih od stvarnih materijala, pa se ovi rezultati porede sa
teorijskim. Proracun se vrsi uglavnom na osnovu potrebne sigurnosti u radu, odnosno na
bazi potrebne cvrstoce delova. Danas se tezi da se i spoljasnja i unutrasnja dejstva sila
simuliraju, kako bi konstruktor imao jasniji uvid u ponasanje masinskog_ sistema u
eksploatacionim usiovima. Kompjuterom se moZe pratiti i ponasanje pod
deistvom opterecenja, npr. deformacija, tako da se mogu odmah predVldetI sv:
slabosti i blagovremeno izvrsiti njihovo otklanjanje jos u fazi projektovanja I
konstruisanja.
CAD masinskih elemenata i konstrukcija
W Referentni pojmovi opterecenja vratiIa
Moment inertia - Moment inercije .
Coordinates of centroid - Koordinate teziSta.
Maximum distances rentrol line - border - Maksimalno rastojanje od granicne ivice.
Extension side - Istegnuta strana.
Compression side - Pritisnuta strana.
Angle of deflection - Ugao savijanja.
Beam calculation - Proracun grede.
Beams - Greda, nosac.
Support - Oslonac.
Single force - Pojedinicna sila.
Bending moment - Moment savijanja.
Filtique failure - Zamor, lorn (materijala).
E - modules - Modul elasticnosti.
Calculating shaft - Vratilo koje se proracunava.
Deflection line - Elasticna linija.
Deflection moment - Moment savijanja (koji je uzrok deformacije).
Fatique factor - Faktor zamora materijala.
Fixed support - NepokI-etni oslonac.
Gear - Zupcanik.
Load - Opterecenje.
Movable support - PokI-etni oslonac.
Notch - Zarez, urez, usek, udubljenje, prelaz.
Point Force - sile u jednoj tacki .
Strength - Cvrstoca.
Stress - Napon. _
Yield factor - Faktor plasticnosti (tecenja).
Shafts - Vratilo.
Helix angle- Ugao zavojnice.
Pressure angle - Napadni ugao.
Bending moment (in V-Axis) - Momenat savijanja u odnosu na V osu.
Torsion - Torzija, uvijanje.
Bend - Pregib, krivina, zavoj, zglob.
Resultating bending moment - RezultujuCi moment savijanja.
Resultant deflection - Rezultat savijanja (grede, konzole).
Hallow - Ulegnuce, udubljenje.
Metal - Metalni materijal.
.. Komande za proracnn opterecenja natila
o Meni: Content, Calculations Shaft Calculation ...
o Paleta: ACAO/M_PP Calculation Shaft Calculator
o Komandna linija: amshaftcalc
267
268 CAD mnsinskih elemenata i lwnstrukcija
II Algoritam: proracun momenata na vratilu sa zupcanikom
Primer: Za Vratilo sa zupcanikom prema sl. 15.1 za koje su definisani: materijal,
oslonei, siie i momenti uvijanja u pojedinim tacama, izvrsiti proracun momenata savijanja
i uvijanja koji dejstvuju na vratilo na kojem je zupcanik sa kosim zupcima.
230.5
Sf. 15.1 Vratilo sa zupcanikom i dva oZlebljena dela
1. Priprema radnog fajla.
o Otvoriti fajl PROTOTIP\OTPORNOST.dwg (sl. 15.1).
o Iskljuciti sloj KOTE.
o Podesiti emu boju radne povrsine, postupcima iz menija: Assist AutoCAD Options
• kartiea Display Colors ... lista Color: Black Apply & Close OK.
2. Kreiranje konture i oslonaca na vratilu.
o Aktivirati komandu amshaitcals, postupcima iz menija Content Calculations
Shaft Calculation ...
('j PreCi na rdim kreiranja konture vratila Select contour or [Create contour/Strength]
<Create>: C (.J).
o Select objects: Specify opposite comer: izdvojiti ertd presecnim okvirom, npr. od
tacaka 1 do 2 (sl. 15.2) 69 found Select objects: (.J).
'I·EB:1-}:==Ei=:=li·
1
. .
: .................................... 00 .............. 00 ......... 00........ 00 .............. 00···-············;1
SL 15.2 Izdvajanje vratila
CAD masinskih elemenata i konstrukcija 269
o Na pitanje iz dijaloga potvrditisa Y(Yes)(sl. 15.3).
""·','··',;;·"1
..;:;:s
by i
you contour and notch informatIon? I
No I. J
SL 15.3 Dijalog za postupak kreiranja konture oLjekta
o Posle formiranja konture objekta izvrsiti Specify contour position: (.J), nakon cega se
pojavIjuje centralni dijalog za proracun ovog vratila Shaft- Calculatiotk- (slf.,
o Kliknuti na el. taster Edit... nakon cega se pojavljuje dijalog Material Properties.
o Kliknuti na el. taster Table ... i u dijalogu Material izabrati karticu DIN Material
(sl.15.5).
o U dijalogu (tabeli) Material izabrati materijal 46Cr2+QT (st. 15.6), i kliknuti na eL
taster OK.
o Dijalog Material Properties sada sadrzi potrebne parametre izabranog materijala
vratila (sl. 15.7).
Sl. 15.4 Osnovni dijalog Shaft Calculation za dejinisanje i proracun· konstrukcijskih
detalja
270 CAD masinskih elemenata i konstrukcija

.. Qo.e> I .•. ' ••. (
Sl. 15.5 Faze u izboru materijala na osnovu standarda DIN
Descti tion M alerial G h Nlmm"2 Yield Point N/mm"'2 E . Modul' NJmm"'2 Poi$son'"
50C,.104 , .D.IN EN.1 0083-1
34C,N;.loS·· DiN EN 10083-1
30[,N;MoB+QT ... DIN EN io083·1
42C,M04+Q(' . tiiNEN;o083-1 .
biNEN 10083·1'
41Cii+QT"OINEN i0083:1:
34C,Mo4';QT 'OIN Eii ;00B3·1:-
¥iu!f.l',1i •• mUUEti!l@ili
C60R+QT ' DIN EN 10083·1
C50R+Q( 'oifiENio083:i ,
C45R+Qi: DIN EN 10083:;
.... iJiNEiTioOS3·1
't35R+QT' " DIN EN 10083·1
CiOR+QT .. DIN Eii i60B3:i '
11.00.
1200
.... 1?50....
1100 '
1100"
............... 'iooo
100F
'1I1iI
850 j
'750:
700 ,.
"'650
630
·····600'
Sl. 15.6 Dijalog (tabela) za izbor svojsiva materijala vratila
900 211iooo : 0.3
-iobo 205000 j oj
1(j50 210000 0.3
... 900" ···············216060 'oj
... gOO ,..... "i; OOOOT oj'
. . sob ...... ' ..... iioo06-" . o::f
, . J
-490 . .... 210000 , 0.3
460:210000'0:3
430 ................. 22.11.00 ..•0°0000....... . 00i.33;".:J .;.
400 .!.l
o Zatvoriti dijalog Material Properties el. OK (sl. 15.7).
o U dijalogu Shaft Calculation izabrati simbol el. tasterom slobodnog (pokretnog)
oslonca (sl. 15.9): Specify insertion pOint: _mid of (definisati ga u tacki A, sl. 15.11).
CAD masinskih elemenata i konstrukcija
Sf. 15.7 Dijalog Material Properties sa definisanim svojstvima odabranog materijala
Sl. 15.8 Polje Material sa unetim svojstvima materijala
81. 15.9 Simbol pokretnog oslonca
CJ Putem istog dijaloga izabrati simbol (sl. 15.10) fiksnog oslonca: Specify insertion
point: _mid of (locirati ga u tacki B, sl. J5.1J).
Sl. 15.10 Simbol fiksnog oslonca
271
272 CAD masinskih elemenata i konstrukcija
3
2
A
B
SI. 15.11 Vratilo sa definisanim polozajem oslonaca
S. Definisanje napadnih sila i momenata uvijanja na vratilu.
o U dijalogu Shaft Calculation pritisnuti el. taster Gear. Midpoint-om pronaCi sredisnju
tacku na kinematskoj liniji zupcanika: Specify insertion point: _mid of (u tacki 1,
sf. 15.12).
26 Nm
I
1
SL 15.12 Definisanje napadne tacke obimne sile na zupcaniku
o U otvorenom dijalogu Gear, u kartici Inputs podesiti parametar - moment uvijanja
T = 26 Nm, kinematski precnik di= 51,34 mm, ugao nagiba zupca (J= 22° i ostale
parametre prema sl. i5.l3a.
o Kartica Components sadrZi proracunate komponente prostomo rasporedene sHe za
prethodno definisane parametre. Kliknuti na el. taster OK.
CAD masinskih elemenata i konstrukcija
a) b)
SI. 15.13 Kartice Inputs i Components u dijalogu Gear
o U dijalogu Shaft Calculation aktivirati el. taster Point Load (sl. 15.14).
2800 N
Sl. 15.14 Definisan/e napadne tacke radijalne siZe na ileb
o Midpoint-om definisati tacku u kojoj deluje na sila drugi (desni) zleb. Specify
insertion point: _mid of (u tacki 2 gomje konture, sl. 15:14).
o Ugao dejstvujuce sHe je ortogonalan: Specify rotation angle: (..I).
o U dijalogu Point Load u kartici Resultant (sl. 15.15) definisati intenzitet sile od
F= 2800 N.
o Ostaliparametri ostaju nepromenjeni.
273
274
r
Angle
Radius-
CAD masinskih elemenata i konstrukcija

Qamm••
!iet ••
r .1
132
:&l [mmJ
Cancel I' guit J:jelp
51. 15.15 Dijalog Point Load sa karticom Resultant sa definisanim dejstvom siZe u jednoj
tacki
o U kartici Components ovog dijaloga vide se vektori dejstvujuCih sila na dec
vratila. Kliknuti na el. taster OK.
'Y
r J;Ufenl Situation
Cancel Help
SI. 15.16 Dijalog Point Load sa karticom Components sa definisanim komponentama
sile u jednoj tacki
CAD masinskih elemenata i konstrukcija
o U dijalogu Shalt Calculation aktivirati el. taster Torque (sl. 15.17).
r fiest 01 Torque on the Shaft
r Qynamic Load
M,= 1,26
Cancel

M'1Y:'\
$z
guit
INm)
Help
51. 15.17 Faze u definisanju momenta uvijanja za zupcanik sa kosim zupcima
o Definisati dejstvo momenta: Specify insertion point: _mid of (u tacki 3, kinematske
konture zIeba).
275
o U dijalogu Torque definisati moment uvijanja Mt = -26 Nm. Smer rotacija moze se
odrediti u dijalogu In Rotation Direction i Opposite of Rotation Direction.
o Kliknuti na el. taster OK, cime se prikazuje vratilo sa graficima sila i momenata
(sl. 15.19).
o Dijalog Shaft Calculation i dalje ostaje tekuci.
-26 Nm
r
81. 15.18 Definisanje momenta uvijanja na prvi ileb vratila
276
26 Nm
I
CAD masinskih elemenata i konstrukcija
0> 409.234 N
{t 7490.98 N
-26 Nm
2800 N
SL 15.19 Vratilo sa definisanim silama, momentima uvijanja i proracunatim otporima
oslonaca
4. Proracun momenata sila na vratilu.
o U dijalogu Shaft Calculation aktivirati eL taster Moment and Deformations ...
(sf. 1520).
Sl. 15.20 Dijalog Select Graph za izbor naCina grafickog predstavljanja
o Ovim se otvara dijalog Select Graph sa karticama Bend, Torsion i Stresses. U
njima se saopstavaju rezultati proracuna rezultujucih momenata savijanja, naponskih
stanja i s1.
o Kliknuti na el. taster OK.
CAD masinskih elemenata i konstrukcija 277
o Posle proracuna odgovarajucih velicina, klikom na OK aktivnog dijaloga, izdvojiti
tabelu i grafike, npr. u tacki 270,-170 (st. 1521, 1524-1527).

!NIlTliltzl 650
E-Modutus milo
MateriaL 1.6(r2+QT
Max. Res Deflection [.,.J 119.8339 E-Ol
.ot Position 2l5.3
Max. Bending Moment IN,..1 163.1401
at Position 65.4851
Hax. Torsion Moment [!'1m! 16.1
at Position ["'" l5.5
Hax. Torque Rotation Anqle !de.gJ 6.3511 E-Ol
.or Position l5.5
!'1"x. torsion stress 4.7216
at Position 11.5
Max. axial stress. INll!Illt2:1 425.3494 E-03
at Position 1mIT'll 48.5
M<lx result bending stress 83.4082
at Position 71.5
Max Von His2S stress 83.8083
at Position [Jllml 71.5
Haxima! values of s.tres.se;; are vith[lut refle[tion of no!dlEs.
Sl. 15.21 Tabela proracunatih vrednosti deformacije, napona i momenata uvijanja
5 .. Rekaputlacija i dobijanje jos nekog feSenja - proracun napona u preseku rukavca A.
o U tekucem dijalogu Shaft Calculation aktivirati eL taster Strength ...
o Na zahtev: Specify calculation position on shaft or [Graph]: pronaCi Midpoint-om
sredine preseka prema sl. 15.23a, nakon cega se otvara dijalog Strength Calculation.
o Usvojiti geometrijske parametre prema ovom dijalogu (st. 15.22) .
•• ..•.•
Sl. 15.22 Faze definisanja napona u izabranom preseku na vratilu
CAD masinskih elemenata i konstrukcija
a Pregledati ostale. kartice u dijalogu i zatvoriti ga el. tasterom OK.
o Iz date tacke povuCi koncanicu dole - leva do, npr. pozicije Specify next point
<Symbol>: - 30, - 40 (sf. 15.23b) i kliknuti Ievim tasterom milia, a zatim izvrsiti
Enler.
D U toj tacki ce se uneti tabela sa vrednostima parametara za izabrani presek.
26 Nm
I
a)
-26 Nm

409.234 N
j} 7,9098 N
Shoulder Fillet
Safeties:
Farigue Fai\ure 10.398
YIelding Paint 50.671
26 Nm
I
b)
Q 409.234 N
U 7490.98 N
S1. 15.23 Piesek u lokaciji Midpoint-a -a) izvucena tabela sa proracunatim
vrednostima -b)
o Zatvoriti dijalog Shaft Calculation el. Close.
D Grafici momenata savijanja, deformacije (savijanja), momenata uvijanja i
rezultujuceg momenta na vratilu dati su na sl. 15.24 - 15.27.
-26 Nm
Primeri proracuna nosaca i konzola nalaze se u fajlovima omotnice
OTPORNOST KONSTRUKCIJE i dati Sil u narednim slikama.


ZI.>l.DDOO
Z]{I,DDO;>O.1':1UD",O
UN.DPO';'
nUQ(io)
ODbv
\S'J.IiOO'"
14i1,DOOO
13{1.DHO
12'lJ)OH
ill!

91J.DOoiQ


6Q.l}D90


3UDH
NJ)().(lO
lU'D90
IMmJ
. c:A1JmaJinskih elemenatai konstrukcija
<.0.,,-1-.-1.----------------------'-----------
279
"rl [mmJ
Sl. 15.24 Dijagram momenata savijanja
dy E·03 ImmJ


_20.DD99
·JG.Dll{lO


_6HrOo¢
_?-:I.DD9¢
·60.1)000
-'HI.!lD9Q
-lM.MO(l

_1211.0DOO

-14Q.OI)H


-J7a.DDOO

-1':10.1)000
-2M.DDQQ
_210.0099
0.00 25.00 51J.00
SI. 15.25 Dijagram deformacije
15.0D 100.04 150.01J 175.(0) 125.(10 fmml
280
Mt [Nml

f2.bOotl'>

HLDD"Q"O

":a."tIWl'
UbM
6.DWt>
5-l)D.l)!)
:4;D"MO

11>".
U.
CADmasinskih elemenatai konstrukcija
l
1
,.l-io---' ... 5 .... ... Imml
51. 1!5.26Dijagmm uvijanja .izmed:u'zupcanikai iZebnog spoja
Ba.Dt)OO
15.POH
10,t>O.H


55.DDOv
"StDOOO

40.DOOO
35.DO.oO
3U.DOO
25.i!DPO
2<LIIDM
1S.IlDOQ
lO.IiiIOO
5.0000
Max. result bendin9 stress IN/mm "2]

.• .00 15.00 1ZS.90 175.0'0 ZOO.OIJ 22S.!lQ Imml
S1. 15.27 Dijagram rezultujuCih napona na vmtilu
o Izvrsiti podesavanje crteza putem Zoom Extents-a.
D Snimiti'fajl OTPORNOST.dwg u omotnici KONSTRUKCIJE.
<m,

IOON/nlll) 150N/IlIm
CAD masinskih elemenaia konstrukcija
I
I,.TI51
at , .m:o
Jxla\ INf,..,"tI ,
atP(lsitian ,
Max.res\J\t beno,nQ stress
at , .. as.,
VQn M1Ses stfe .. {NIl•• ;ll "M.1537
Positi{)n "..
a)

I
dyE-D3[Ml]
UQ'.·


b)
S1. 15.28 Dijagram rezultujuCih napona -a) elasticna deformacija vratila -b)
(OTMA6.dwg)
281
282 CAD masinskih elemenata i konstrukcija
.. PreiimLi'mrni proracuni momenata iuercije povdina preseka
Preliminami proracuni vrednosti povrsina preseka, momenata inercijepovrsine preseka i
poluprecnika inercije, mogu se izvoditi za osnovne preseke geometrijskih oblika u koje
spadaju krug; kruzni prsten, pravougaonik i pravougaoni profil. Oni se izvode trenutno,
tako da su konstruktoru na raspolaganju odmah nakon unosa neophodnih dimenzija
profila.
.. Komande za proracuu momenata inerdje karakteristicnih povdiua
-a Meni: Gentent p. Calculations ~ Predefined Profile Sections ...
a Paleta alata: ACAD/M_PP Content i> Predefined Profile Sections
o Pa!eta alata: ACAD/M_PP Calculation ~ Predefined Profile Sections
o Komandna linija: aminertiaprof.
ill Algoritam: proracuni momeuata inercije odredenih profila
~ Primer: Za profile prema sl. 15.29 i 15.32 izvrsiti preliminami proracun momenata i
poluprecnika inereije i povrsine poprecnog preseka.
1. Priprema ertda profila za primenu postupaka proracunavanja.
o Otvoriti fajl PROTOTIP\INERCIJE.dwg (sl. 15.29).
o Podesiti emu boju radne povfsine, postupcima iz menija: Assist ~ AutoCAD
Options ... ~ kartiea Display ~ Colors ... ~ Usta Colors: ~ Black ~ Apply & Close ~ OK.
55
8S
SI. 15.29 Presek drugog objekta (INERCIJE.dwg)
2. Postupak proracunavanja.
o Iz menija aktivirati komandu Content ~ Calculations P Predefined Profile Sections ...
cime se otvara dijalog Predefined Profile Sections [mm].
o Izabrati profil drugog objekta i kliknuti na el. taster OK (sl. 15.30).
CAD masinskih elemenata i konstrukcija 283
lfi.'.:.......... ~ ....... ~ ....... l
r OK
S1. 15.30 Dijalog za selekciju preseka profila
o Algoritam komandne linije je sledeCi:
Command: AMINERTIAPROF
X-Length (mm) <50>: 85 (..1)
Y-Heigth (mm) <100>: 50 (..1)
Thickness (mm) <5>: 15 (..1)
Specify insertion point: -35,55 (..1)
nil '
Command: 'Cancel'
(aktiviranje komande preddefinieije)
(definisanje duzine - po X osi)
(definisanje duzine - po Y osi)
(definisanje debljine zida profila)
(speeificiranje tacke unosenja tabele)
(prekid tekuce komande).
o Uneta tabela sa proracunatim parametrima obuhvata sledece vrednosti (sl. 15.31).
Rectangle Hollow 85x50x15
If [mm-41 22816()O
12 [mm-41 848750
Sc [rnm1 25
s ~ [mm] 25
A [mm-21 3150
Sl. 15.31 Tabela proracunatih vrednosti glavnih momenata inercije
284
CAD masinskih elemenata i konstrukcija
o U istom fajlu se proracunavaju i odgovarajuci parametri za ostala tri profila koji ce
se nakon proracuna snimiti u fajlu PRO_INERCIJE.dwg u omotnici
KONSTRUKCIJE.
o ProfiI punog pravougaonika
o Kruzni profil
r
o Prstenasti profil
r


a)
c)
e)
Rectangle 40x65
b (n"o...!
b
Sc IrrlmJ
50, [rnrn)
A
Cylinder .660
[, ( ....-41
[, [mm041
Sf ]mlll]
SI (", .. J
A Imm-Zl
Tube 070x15
h Imm"4)
Iz Imm-q
Sc [mrr.)
SI [rnmJ
A [1Wn"Z]
915420
346670
32.5
325
2600
b)
636170
636170
30
30
2827.4 d)
1052900
1052900
35
35
2591.8
f)
Sl. 15.32 Profili i odgovarajuce tabele vrednosti statickih karakteristika poprecnog
preseka objekata
CAD masinskih elemenata i konstrukcija 285
• Proracun opterecenja nosaca'
Nosac moze biti opterecen poprechim (radijalnim) ilili poduznim (aksijalnim) silama,
obrtnim momentima i spregovima u aksijii1nim ravnima. U cilju pojednostavljenja
proracuna uzima se da ova opterecenja de1ujuKoncentrisana, cime sedobijaju nesto veca
napadna opterecenja u' pojedinim preseciman odnosu na stvarna. Napred navedena
opterecenja za slucaj modela grede predstavljaJ!,lprostornesisteme sila i momenata, te ih
treba u cilju nalazenja otpora osIonaca, po mognCnosti;:svesti(projektovati) na ravanske
sisteme,
IlrAlgoritam za proracnn momenafa iHercijc preseka i optel"eCenja nosaea
m Primer: Za Nosacprema' sf. 1534 izvrsitianalizu opterecenja (sila i momenata),
odrediti momente inercije poprecnog preseka iizracunati deformacije duz elasticne linije
nosaea.
1. Priprema objekta za analizu.
o Otvoriti fajl PROTOTIP\MOMENT.dwg(sl. 1533),
o Sa statusne Iinije iskljuciti refim LWT; a uspostaviti n::zimOSNAP sa nisanom tipa
Node:
o Podesiti emu boju radnepovrsine, postupcima Assist AutoCAD Options
" lista Coiors ... .,Bfack l'Apply&Close.I>QK •.
oIz liste sIojeva iskljuciti slojeve KOTE1, KOTE2 i OSE.
1>25
11
Sl. 15.33 Profil Grede (MOMENT.dwg)
286 CAD masinskih· elemenata i konstrukcija
150
310
Sl. 15.34 Optereeenje Grede (MOMENT.dwg)
2. Odredivanje glavnih momenata inercije povrsine preseka.
a Aktivirati kornandu Content I> Calculations ... ~ Moment of Inertia ...
a Na zahtev: Specify interior pOint: speCificirati jednu tacku urmtar kon}ure ()bjekta,
lilPr. -82,32 i potvrditi Enter-om. Kontura se formira novim slojem (sl. 15.34).
o Algorimm komandne linije za ovaj proractln je· sledeCi:
Command: aminertia (k{)manda za profllcun m o m ~ n a t a inercije)
Seleot profile contour:
Speoify interior point: -82,32 (...!)'(izborpovrsine presecnog profila)
1 loop extracted.
1 Region created.
1 loop extracted.
1 Region created.
Specify interior point: (.J)
Is the area filled correctly? [Yes/No] <Yes>: (.J)
Coordinates of centroid (in user coordinates):
X coordinate: -80.000000 Y coordinate: 17.901075 (koordinate teziSta profila)
Moments of inertia along principal axes:
11: 4.551 e+004 12: 1.8327e+004 (vrednosti gJavnih momenata inercije)
Axis angle for major moment (11): O.OOOOOOOOOOOOOe+OOO
Specify direction of load forces (must aI/lie in one plane): 270 (.J) (ugao pravca sila)
Effective moment of inertia for this load direction: 4.551 e+004
Angle of deflection: 270.0 (.J) (ugao savijanja)
Maximum distances neutral line - border: (najveca rastojanja neutral nih linija)
Extension side: 17.099 Compression side: 17.902
a Faze kreiranja podrucja, povrsine i osa glavnih momenata inercije, smera ravni
savijanja i dejstva sila, date Sli na sl. ]5.35.
CAD masinskih elemenata i konstmkcija -
(.-
Sl. 15.35 Faze kreiranja podrucja (regiona)
povrSine popreenog preseka
o Formiranje tabele sa proracunatim parametrima (st. 15.36).
LL
287
c)
Enter description: MOMENT INERCIJE (.J)
Specify insertion point: -110,-70 (.J)
Command: (Esc)
(naziv tabele sa proracunatim parametrima)
(tacka unosenja tabefe)
(prekid tekuce komande)
Command: 'Cancel·.
MOMENTINERCIJE
h {mil "'41 45510
12 Immq 18327
s[ {mm) 179Q2
s, Im"l 17.099
A (mo21 453.5
Sl. 15.36 Tabela proracunatih parametara
~ 1
a) I'
A D H G
MOMENT lNERctJE
h "n".1 491130
h {rtn'<\j 20210
19.067
:l.t!J>sl 15.934
b) A !l>n"21 607.4
8L 15.37 Duzina nosaca (grede) sa proracunatim parametrima popreenog preseka
288 CAD masinskih etemenata i konstrukcija
Tabela na prethodnoj slici je uvelicana dva puta u odnosu na
originalnu, koja je postavljena nakon proracuna.
3. Definisanje materijaJa grede i oslonaca.
o Iz menija Content aktivirati komandu za proracun deformacije savijanja
Calculations ... Deflection Line ... , nakon cega se pojavljuje odziv:
Command: amdefline
Loading ...... Beams
o Na zahtev Select moment of inertia block: izvrsiti izbor bloka-tabele MOMENT
INERCIJE (st. 15.37b).
o Pri ukljucenom OSNAP-u Endpoint izvrsiti izbor marginalnih tacaka nosaca.
Specify starting point or [Existing beam]: _endp of (tacka A sa koordinatama 0,0)
Specify endpoint: _endp of (tacka H sa koordinatama 310,0)
o Ovim se otvara dijalog Beam Calculation (st. 15.38).
SI. 15.38 Dijatog Beam Calculation
o U polju Material kliknuti na el. taster Table ... u cilju pronalazenja baze podataka 0
svojstvima materijala.
o Odabir ce se izvrsiti u dijalogu Select Standard for Material i kartice DIN Material
(st. 15.39a).
o U dijalogu Select Material Type izabrati materijal 22CrM035 sa karakteristikama:
modula elasticnosti E = 210000 N/mm2, naponom tecenja Re = 730 N/mm2 i
koeficijentom Puasona V = 0,3 (st. 15.39b).
CAD masinskih elemenata i konstrukcija
I ....
a) b)
Sl. 15.39 Dijalozi za izbor materijala grede
o Zatvoriti dijalog el. taster OK cime se parametri materijala povratno registruju u
dijalogu Beam Calculation (sl. 15.40).
S1. 15.40 Dijalog Beam Calculation sa unetim svojstvima materijala
4. Definisanje nepokretnog i pokretnog oslonca nosaca.
o Iz dijaloga Beam Calculation izabrati el. taster sa simbolom statickog oslonca
(sl. 15.41) koji ce klikom misa biti Iociran u tacki A.
(fliir
, Sl. 15.41 Postavljanje nepokretnog oslonca
289
290 CAD masinskih elemenata i konstrukcija
o Iz dijaloga Beam Calculation izabrati el. taster sa simbolom pokretnog oslonca
(sl. ]5.4]) Oba oslonca ce biti postavljena u tackama E i H.
I'-
o
¢
S1. 15.42 Postavljanje pokretnih oslonaca
o Algoritam komandne linije za definisanje sva tri osionca je s1edeCi:
Fixed support
Specify insertion point: _nod of (definisanje tacke A(O,O))
T
Movable supp.
Specify insertion point: _nod of
T
Movable supp.
Specify insertion point: _nod of
T
(definisanje tacke E(215,0))
(definisanje tacke H(310,0)).
5. Definisanje triju sila i dva momenta koji deluju na nosaca.
o Iz dijaloga Beam Calculation izabrati el. taster sa simbolom sile koja deluje
diskretno.
o Prvu silu uneti u tacki B. Ostale se unose u tackama F i H (sl. 15.43).
o Algoritam komandne linije za definisanje sve tri sile na nosacu je sledeCi:
Single Force (pojedinacna sila u tacki B)
Specify-insertion point: _nod of (definisanje napadne tacke B(35,0))
T
Specify an rotation angle: 60 (..1)
Single Force (N) <1000>: 620 (..1)
Single Force
Specify insertion point: _nod of
T
Specify an rotation angle: 255 (..1)
Single Force (N) <620>: 450 (..1)
Single Force
Specify insertion point: _nod of
T
Specify an rotation angle: 30 (..1)
Single Force (N) <450>: 760 (..1)
(napadni ugao siIe)
(intenzitet pojedinacne sile)
(definisanje druge sile u tacki F)
(definisanje napadne tacke F(215,0))
(napadni ugao sile)
(intenzitet sile)
(definisan je treee sile u tacki H)
(definisanje napadne tacke H(310,0))
(ugao dejstva sile)
(intenzitet sile).
CAD masinskih elemenata i konstrukcija 291
n-l.'.
~
c..-
SI. 15.43 Postavljanje sUa u izabranim tackama
6. Definisanje dvaju momenata koji deluju na nosac.
o Iz dijaloga Beam Calculation izabrati el. taster sa simbolom momenta.
o Prvu lokaciju momenta definisati u tacki C. Druga lokacija je u tacki F (sf. 15.44).
o Algoritam komandne linije za odredivanje oba momenta na nosacu je sledeCi:
Bending moment (definisanje momenta savijanja u tacki C)
Specify insertion point: _nod of (definisanje tacke delovanja. C(90,0))
T
Bending moment (Nm) <10>: - 45 (..1)
Bending moment
Specify insertion point: _nod of
T
Bending moment (Nm) <45>: -40
c..-
(definisanje intenziteta momenta)
(definisanje napadne tacke F(215,0»
(..1) (definisanje intenziteta momenta).
S1. 15.44 Postavljanje momenata u izabranim tackama
7. Definisanje kontinualnog opterecenja na nosacu.
o Iz dijaloga Beam Calculation izabrati el. taster sa simbolom kontinualnog
optereeenja.
760
o Definisati pocetak (tach D) i kraj (tacka G) intervala duz kojeg deluje kontinualno
optereeenje (sl.- 15.45).
o Algoritam komandne linije za odredivanje kontinualnog optereeenja je sledeci:
Line Load (definisanje linijskog kontinualnog optereeenja)
Specify insertion point: _nod of (definisanje pocetne tacke delovanja D(120,0))
T
Point or option keyword required.
Specify endpoint:
Line Load (N/mm) <50:>: 25 (..1)
Calculation - Working ...
(definisanje krajnje tacke grede G(270,0))
(definisanje specificnog kontinualnog opterecenja)
292
CAD masinskih elemenata i konstrukcija
8. Definisanje grafika i prikaz rezultata proracuna.
o U Beam Calculation aktivirati komandu za proracun momenata savijanja el.
tasterom Moments and Deflection (st. 15.45a).
o U otvorenom dijalogu Select Graph kliknuti na el. taster OK, prethodno birajuCi
opcijeu dijalogu, kao na sl. 15.45b.
(.-
b)
81. 15.45 Definisanje grafika momenata savijanja
o Algoritam komandne linije za definisanje ovihvrednosti je sledeCi:
Enter scale for bending moment line
(drawing unitNm) <1.3805:1>: (..1) . (s1caliranje prikaza momenata)
Enter scale for deflection (drawing imitmm) <3760:1>: (.J) (skaliranje grafa savijanja)
Specify insertion point: -40,-100 (koordinate unosa tabele GRAF).
Sl. 15.46 Kompletno definisano optereeenje nosaca
9'. Prikaz rezultata proracuna.
o Proracun sa numerickim vrednostima i grafikom moze se prikazati direktno na
crtezu kao na sl. 15.47 do 15.47.
o Grafici momenata i linije savijanja nosaca mogu se izmestiti kao na sf. 15.47.
=
t-
""
'""
en
en CD
-.j" ~
W
-,
u
c:r::
lJ.J
~
S j f-
Z
"" '" LLJ
E E
z: .5 .5
0
z: ~ .5:!
':l
~
"
'-
!::
'J
'"
C7' en
"
: ~
E ':l
0 a-
m
<..>
""'"
0
....
C1' L.r\
'-
'J 'J
r--- ~
.S '"' ,-- co
'J
"
....

"
"'-
~
~
""
r;:
"
'CJ
,5 'J
..s
....
'J
§-
'"
....
""'"
C;
g.
~ IO:l..
IO:l..
;;:;
00 'J'
'J
E -.: .. "<:j"
: ~ ; ~ E: J!!. E:
oii
,-; ~ 3:
J( Vi «
Vi .5 2.
",
::;
oS s .s .,!;.

CAD masinskih elemenata i konstrukcija 295
I Algoritam: proracun momenata inercije slozenog poprecnog preseka
Primer: ZaProfil prema sl. 15.52a izracunati momente inercije povrsine preseka na
osnovu mera a, b i c. Proracun izvrsiti alternativno, putem poznatih fonnula iz otpornosti
materijala [11] i programskim alatima AM-a.
\
v
S1. 15.51 Trodellia povrfina pro fila sa grafickim rezultatima proracuna
• Analiticki pristup prorllcunu
a) Osnovni gabaritni podaci: a = 5 mm, b = 20 mm, c = 40 mm .
b) Pojedinacne i ukupna povrsina poprecnog preseka profila (i = 1, 2, 3) :
c) Proracun parcijalnih (X ose) i momenta inercije za osu.
1 3 4
lxt=-·b·a =208,33mm, IX2=Ixl
12
. 1" 4
IX3 =-·a . c·> = 26666,67 mm ,
12
296
CAD.masinskih elemenata i konstrukcija
Gde su:
c-a
TIl =--=17 Smm
2 '
d) Proracun parcijalnih momenata CY os e) i momenta inercije za rl osu.
a+b
q, =--=12.5mm
2
e) Proracun meSovitih momentainercije
Gde ';II:
1
1 3 4
'3 =-·c·a =15625 mm
) 12
1" ..:;;.'" 1 .l7 -. + "" J: '1] .. L1
;L,,;nJ),1 1 oJ •
i -,-
1) Proracun ugla osa glavnih momenata inercija.
-2·1
tg(2a) =--q-" = 1,75 => a=30,13".
IIg -I"
Postupak ispitivanja da Ii je osa pod dobijenim uglom osa maksimalnog iIi
mlmmalnog m?menta inercije ovde se neee izvrsiti, vee ce se pretpostaviti da ona
makslmalnom momentu inercije. Detaljnije 0 ovom ispitivanju moze se naci u
referenCl [27].
I
1;;+1'1 2 ,
. =----. (I -/ ) +4·1 . =1294422mm
4
l11lll 2 2 ,; fJ ' => [2 = I
min

CAD masinskih elemenata i konstrukcija 297
g) Proracun poluprecnika glavnih momenata inercija
i
l
= f!i = 16,86 mm,
.[1;
l2 = vi = 5,69 mm .
Specifii'no rastojanje S za definisane poluprecnike elipse inercije
s = i
l
2
. cos(a) 2 + i2 2 . sin (a) 2 '" 15 mm.
Prorai'l1TI !1'.c::Jc)]ata inercije maze se videti u fajlu INERCIJA.mcd
omotnice ZAPIS!. Elipsa inercije na st. 15.51 je naknadno konstruisana i nije generisana
programskim putem.
• Programski pristup proracmm
1. Priprema profila· za primenu postupaka kotiranja.
POtvgritifajlZPROF1L,dwg (st. 15:52) izomotnice PROTOTiP.
o Sa statusne linije.ukIj.ueitirezim lWT, i sloj KOTE.
o Podesiti emu boju radne povrsine, postupcimaiz menija: Assist Options ...
kartica Display Colors ... lista Colors: • Black Apply & Close" OK.
2. Odredivanje glavnih momenata inercije povrsinskog preseka.
o Aktivirati komandu iz menija Content Calculations ... ; Moment of Inertia ...
o Na zahtev: Specify interior point: specificirati po jednu tacku unutar konture svakog
od tri pravougaonika profila sa desne strane. Konture se formiraju novim slojem.
o Kompletan algoritam komandne linije je sledeCi:
Command: aminertia
Select profile contour:
Specify interior point:
1 loop extracted.
1 Region created.
Specify interior point:
1 loop extracted.
1 Region created.
Specify interior point:
i loop extracted.
1 Region created.
(komanda za proracun momenata inercije)
(oznaciti prvi profil u jednoj unutrasnjoj tacki)
(oznaciti drugi profil u jednoj unutrasnjoj tacki)
(oznaciti treCi profil u jednoj unutrasnjoj tacki)
298
CAD masinskih elemenata i kollstrukcija
Specify interior point:
Is the area filled correctly? [Yes/NoJ <Yes>: .
Coordinates of centroid (in user coordinates):
(izvrsiti ..1)
(izvrsiti ..1)
X coordinate: -15.500000 Y coordinate: 93.000000
Moments of inertia along principal axes:
11: 1.1372e+005 12: 1.2944e+004
(koordinate tdiga profila)
,W: -.;
Axis angle for major moment (11): 30.1
(vrednosti glavnih momenata inercije)
Specify directipn of load forces (must all lie in one plane): 270 (..1) (ugao postavljanja sila)
Effective moment of inertia for this load direction: 2.530e+004
Angle of deflection: 221.2
Maximum distances neutral line - border:
Extension side: 15.061 Compression side: 15.061
(ugao ravni savijanja)
(najveca rastojanja neutralnih linija)
Enter description: PROFIL (..1) (naziv tabele sa proracunatim parametrima)
Specify insertion point: (odabrati tacku unosa tabele)
Command:
c-"
\
...
PRom
11
I JIMI A41
Sc Imm!
St lmm!
S>
A IOOh
A
21
a) b)
SI. 15.52 Trodelni profil -a) glavne ose inercije -b) i tdbela proracunatih
parametara -c)
o Otkljucati sloj KOTE i izvrsiti Zoom Extents.
o Sacuvati fajl Z PROFIL.dwg u omotnici KONSTRUKCIJE.
113720
12944
15.061
15.061
400
c)
CAD masil1skih elemenata i konstrukcija 299
II Algoritam: proracun parametara elasticne linije nosaca
Primer: Za Linijski nosac prema sl. 15.53, izvrsiti proracun momenta inercije
povrsine kvadratnog poprecnog preseka sa stranicom duz.i?e .h =:10 mm, za uk.upnu
nosaca L = 400 mm. Odrediti maksimalni momenat savlJanJa 1 vrednost uglba el3lstlcne
linije. Materijal nosaca je sa modulom elasticnosti E= 210000 N/mm2, (npr. C 1220:
S235JR i s1.). Proracun izvrsiti alternativno, putem poznatih formula lZ otpornostl
materijala [27J i programskim alatima AM-a.
• Analiticki proracun
200 200
1S00

C
a) b)
Sl. 15.53 Linijski nosac duiine L = 100 mm sa kvadratnim profilom
a) Osnovni
F =1500N, E= 210000N/Il1Ill
2
r h=lOmm i L=400mrn;
h 4
b) Moment inercije zapresek profila nosaca, prema sL. 15.51b: Ix = 12 =833;33 mm
4
F .
c) Otpori oslonaca za slucaj simetricno postavljene aksijalne sile: FA = Fn = 2" = 750 N .
F·L
d) Maksimalni moment (u sredini linijskog nosaca): Mm.x =-4-=150 Nm.
e) VeliCina ugiba ispod dejstva sile: YF
F·L'
----=11,42mm.
48·£·I
x
f) U glovi nagiba elasticne linije na osloncima:
u osloncu A: a =
16·£·1,
4,911" ,
F·L
2
U osloncu B: f3 = -4,911° .
16·£·/x
298 CAD masinskih elemenata i konstrukcija
Specify interior point:
Is the area filled correctly? [Yes/No] <Yes>:.
Coordinates of centroid (in user coordinates):
(izvrsiti .J)
(izvrsiti ..1)
X coordinate: -15.500000 Y coordinate: 93.000000 (koordinate tezila profila)
,ff Moments of inertia along principal axes:
11: 1 .13728+005 12: 1 .2944e+004
Axis angle for major moment (11): 30.1
(vrednosti glavnih momenata inercije)
Specify directlon of load forces (must all lie in one plane): 270 (.J) (ugao postavljanja sila)
Effective moment of inertia for this load direction: 2.530e+004
Angle of deflection: 221.2
Maximum distances neutral line - border:
Extension side: 15.061 Compression side: 15.061
(ugao ravni savijanja)
(najveca rastojanja neutralnih linija)
Enter description: PROFIL (.J) (naziv tabele sa proracunatim parametrima)
Specify insertion point: (odabrati tacku unosa tabele)
Command:
\
f?
\
J
PROFIL
2
err
[1 Ifllllt4J
ff
I i
$, Imml
/11 St Imml
"'I
A 11l>1t\"21
'7
1 t
a) b)
SI. 15.52 Trodelni profil -a) glavne ose inercije -b) i tabela proracunatih
parametara -c)
o Otkljucati sloj KOTE i izvrsiti Zoom Extents.
o Sacuvati fajl Z PROFIL.dwg u omotnici KONSTRUKCIJE.
113720
12944
15.061
15061
400
c)
CAD masinskih elemenata i konstrukcija 299
III Algoritam: proracnn parametara elasticne iinije nosaca
Primer: Za Linijski nosac prema st. 15.53, izvrsiti proracun momenta inercije
povrsine kvadratnog poprecnog preseka sa stranicom duzine h =10 mm, za
nosaca L = 400 mm. Odrediti maksimalni momenat savijanja j vrednost ugwa el31stlcne
linije. Materijal nosaca je sa modulom elasticnosti E= 210000 N/mm2, (npr. C 1220:
S235JR i s1.). Proracun izvrsiti alternativno, putem poznatih formula lZ otpornostl
materijala [27] i programskim alatima AM-a.
.. Analiticki proracnn
200
I
A T
1\
c
200
a)
/\
'b-)b-)?w$4%);.e''-;'»;f
it
SI. 15.53 Linijski nosal duiine L = 100 mm sa kvadratnim profilom
/
a) Osnovni
F=lSOON, E=210000N/mm?; h=iOmm i L=400mm,
b)
h 4 4
b) Moment inercijeza presek profila nosaca, prema sL 15.51b: lx=12 =833,33mm .
F
c) Otpori oslonaca za slucaj simetricno postavljene aksijalne sile: FA = Fn = 2" == 750 N .
F·L
d) Maksimalni moment (u sredini linijskog nosaca): Mmax == -4- == 150 Nm.
e) Velicina ugiba ispod dejstva sile: YF
F·[J
== 11,42 mm .
48·E·!x
f) U glovi nagiba elasticne linije na osloncima:
U osloncu A: a u osloncu B: j3 ==
F·L
2
=-4,911°.
16·£·/x
300 CAD masinskih elemenata i konstrukcija
.. Programski pristup proracunu
1. Priprema modela nosaca za proracun.
o Otvoriti prototip fajJ DEFORMACIJE.dwg iz omotnice PROTOTIP.
o Podesiti emu boju radne povrsine, postupcima iz menija: Assist ...
kartica Display Colors ... !ista Colors: Black. Apply & Close OK.
2. Osnovni koraci proracuna elasticne linije nosaca.
o IzvrSiti proracun momenta inercije profila postupcima iz menija: Content.
Calculations Moment of Inertia.
o Izvrsiti odred:ivanje inomenata savijanja i deformacije nosaca postupcima iz meniia:
Content I> Calculations Deflection Line ...
o Uneti generisane tabele momenata inercije, odnosno momenata savijanja i
parametara eJasticne deformacije nosaca. Preporucene vrednosti usvojiti bez
izmena.
o Rezultat proracuna snimiti u fajlu DEFORMACIJE.dwg (sl. 15.54), omotnice
KONSTRUKCIJE.
zoo zoo
1500
Co
""
.0
E
Sl. 15.54 Grafici na osnovu proraculla elasticlle linije Ilosaca
Proracun parametara elasticne linije linijskog nosaca se moze videti u
fajlu DEFORMACUAmcd i u fajlovima omotnice ZAPIS!. Rezultati proracuna raznih
opterecenih nosa':a (qJf. m: sl. 15.56) n:3.i"ze se u fajlovima omotnice OTPORNOST
KONSTP: ::<(:UI'O.
CAD masinskih elemenata i kOllstrukcija 301
'Maksimalni moment savijanja:
,Mbres = rarmera x mb = 1.5x100 =150 Nm.
Moment af fnernif"""' .. 11 833.3
Mo"' .... t at" Inl>rtia. .. II [matt.i BJJ.3
Maksimalni ugibo
Moment· <if ined,,,, leff [mm"'4] 833
Max. Dist.
'''''
5
SreS"= el : rarmera = 50 , 4,38 =11.42 mm. 5afet Factor 0.2611
Yield Point [N/mrn 235
E-Modulus [NI""')] 210000
KVADRAT
S235JR
51 [M[
Ii IIlll1t4J 83:1.3 Mhl [.ot
a)
12 .Imm"1 83.3.3
Sr: (mml 5
b)
S [""I 11.42902
Mill [NrTll 150
St lroml 5 Res, 900,03
A 1mm'Z1 100
Sres: [.,,1 11.42902
Mllres [""I 150
4.38,1
HS
Sl. 15.55 Tabelarni rezultati pror.'].Cunc; elas,icne lillije (DEFORMACIJA.dvv;l)
Primer: Na sl. 15.56 prikazan je grafik i tabela rezultata proracuna vertikalnog
postavlJenog elastjcnog stapa,opterecenog sHorn od F", 1260 N.
IIJeR
... ".
931400
-t-
It ... ·"
931400
seiOol 3'3
St"!imrJ ,B
A. 3421.
Moment of [nertia 11 ..... 1 931400
Moment of Inertia 12 [rnm·1,..! 9Jl1,00
Moment of Inertia leff [m:rtl,.} 931400
Mn Border Dist. 33
Safety factor 34.6319
Yield Poiot [NIam
A
21 235
E-Modulus [H1mm*zr 210000
M,terial S235JR
0 51 !ibiiiJ 0
Moment Mbl 1""1 0
MnDe flectioo SZ In>ml 7540913 E-3
Max.Bending Moment Mb2 INmJ 191.52
M.ax.Stress Res. [N/lI!m 6.7857
Max.De.flection Sres. .... 1 7540923 E-3
M.ax.B,gnding Homent I"lbre:s .... 1 191.52
Scale for Deft. Line 2519.6,
Scale fDr Bending Mom. Line 15.04
Sl. 15.56 Rezultati proraculla elasticllog stapa (OTMAS.dwg)
\
302 CAD masinskih elemenata i. konstrukcija
16. PRORACUN NAPONA. I DEFORMACIJEPRIMENOM MKE
• Primena metoda konacnih elemenata
Metod konacnih elemenata (MKE) spada u grupu savremenih numerickih metoda [39].
Moze "se primeniti i kod yrlo komp1eksnih oblika masinskih, gradevinskih i drugih delova
i sklopova sa velikom statickom neodredenoscu izlorenih slozenim opterecenjima [8].
Primena analitickih metoda za ove proracune bila bi neefikasna. MKE se zasniva na
,resavanju sistema od velikog broja algebarskih Ijnearnih jednacina U matricnoj
OsnovIla ideja MKE se sastoji u podeli kontinualne mase 20 iIi 30 mqdela na diskretne
(konacne) elemente. Metod konacnih elemenata' spada u metod diskretne analize, kojom
se kontinuum (geometrija) nekog materijala deli na niz dovoljno malih elemenata koji su
konacni i predstavljaju aproksimaciju stvarnog kontinuuma. Mogu biti linijski, ravanski
iIi prostorni, a njihov uredeni skup jeste sist€m Hi mreZa konacnih elemenata. Ravanski
konacI,li elementi su najcesce trouglastog oblika, a prostorni u vidu osmocvornog
geometrijskog tela [32]. Povezani su u cvornim tackama koje predstavljaju zamisljene
cvorne veze [31J. Za svaku cvornu tacku gde se spajaju konacni elementi, postavljaju se
jednacine ravnoteZe elasticnih sila koje definiSu vezu napona i deformacije. Ravnoteza
konacnih elemenata je analogna (ista) ravnotezi stapova u resetkastom nosacu. SpoJjna
opterecenja i ogranicenja ukljucuju se u jednacinama za konacne elemente na konturi
obJika (konturni usIovi). Resavanjem sistema ovih jednacina dobijaju se vrednosti
_pomeranja, odnosno deformacije i napona u svim cvornim tackama. Sarna podela
. - masinskog dela na konacne elemente, numeracija cvomih tacaka i odredivanje njihovih
koordinata, vrlo je obiman zadatak. Osim toga sistemi jednacina koje treba postaviti i
resiti, u principu su ogromni. Stoga je primena MKE postala siroka tek posto je
postavljanje i resavanje ovih sistema jednacina automatizovano, a kompjuteripostali
mocni. Savremene MKE omogucuju brze proracune napona i deformacije izazvane
spoljnimsilama, zagrevanjem, ometanim toplotnim i·· drugirri dilatacijama. Pri tome se
moze varirati oblik i dimenzije modela kako bi se postigao visokstepen racionalnosti
rnase, visoka pouzdanost u radu, a narocito visoka tacnost rezultata proracuna. Brzi
razvoj MKE poslednjih 60-tak godina (Hrenikoff, 1941.) iSao je uporedo sa razvojemi
primenom kompjuterskih tehnologija. Prvi put MKE je bila primenjena kod naponske
analize trupa jednog aviona, a sira primena pocela je tek posto su manuelne operacije
automatizOVa!1e. Primenom softverskih paketa po stupak je znatno ubrzan i
pojednostavljen. Time je omoguceno da inzenjer vrsi korekcije na modelu kako bi
predvideo njegovo ponasanje posle izrade odnosno koriscenja. Ove metode siroko se
primenjuje u podrucju masinogradnje, avioindustrije, gradevinarstvu, u vojnoj industriji,
kosmotehnici, nuklearnoj tehnologiji, proizvodnji kucnih aparata, poljoprivredne opreme,
alata i pribora, motomih vozila i sl. MKE omogucava konstruktoru danas da predvidi
napone i deformacije, rdime vibracija, form ira optimalne oblike masinskih delova i dr.
Primenjuje se u slucajevima kada je potrebna precizna analiza i kada cena proizvoda ima
znacajnu ulogu. Proracuni sa primenom MKE moraju biti racionalno izvedeni kako bi
sarna metoda bila sto efikasnija. Prostorni 30 konacni e1ementi se primenjuju sarno kod
izuzetno slozenih oblika u prostoru. Povrsinski 20 konacni elementi omogucavaju visi
stepen efikasnosti proracuna.
CAD m4Jinskih elemenata i konstrukcija 303
Primenjuju se kod ravnih (ploCastib) ()blika, ali i !Wuda tamo gde je presek isH duz celog
objekta (st. 16.1), a tak04e i masinskih delova. Pri tome se uticaj
trece dimenzije (duzina objekta"iU obima) uzima U obzir pri odredivanJu krutosti ilili
mase konaenog elementa p;i formiranju manica .
• Komande za primenu MKE
!J Meni: Content Calculations. FEA. ..
o Paleta alata: ACADlivl_PP Calculation FEA
o Paleta alata: ACAD/M_PP Content·" Calculations. FEA
!J Komandna linija: AMFEA20.
Ii! Algoritam:primena metodeklmacnih elemenataza proracnn' napona
Primer: Za KoCionu polugu prema sl. 16.1 odrediti raspodelu napona primenom
metode konacnih elemenata.
1. Priprema za analizu napona metodom FEA.
o Otvoriti fajl PROTOTlP12D_FEA.dwg (sl. 16.1).
o Sa statusne linije iskljuCiti rezim LWT, a uspostaviti mOd OSNAP sa l'liSal:lima
Endpoint, Midpoint, Center i Quadrant.
o Iz liste slojeva iskljuciti sloj KOTE .
160
________
F
D
A,.--------i B
(£)\/.3\
Debljina d=15 mm
81. 16.1 Osnol1na komura i gabariti popreenog preseka Kocione poluge (2DJEA.dwg)
2.D....<fiwsanJe osoovnib parametara objekta.
ClAktivirati ko.mandu Content. Calculations FEA ...
304 CAD masinskih elemenata i konstrukcija
o Na zahtev: Specify interior point: specific irati jednu tacku unutar konture crteza
kocione poluge i potvrditi Enter-om iIi klikom na levi taster misa.
o U otvorenom dijalogu FEA 2D - Calculation (sf. 16.2) podesiti sledece parametre:
o U polju Default, konstantna debljina dela iznosi Thickn. d = 15 mm.
0' U polju Mesh, podesiti duzinu stranice konacnog elementa u obliku trougla na
vrednost 2,5 mm.
o Postupkom: Table ... otvoriti dijalog Select Standard for Material (sf. 16.3a). U polju
kartice Bulions izabrati katalog materijala DIN Material.
0' U novootvorenom dijalogu Select Material Type izabrati materijal AIMn1 F1 0
(sl. J6.3b) i potvrditi izbor el. tasterom OK.
polje za
- definisanje sila
i oslonaca
polje za
podesavanje
-- parametara
mode1a (materijal,
debljina)
polje za
__ podesavanje
parametara FEA
sila i oslonaca
51. 16.2 Dijalog FEA 2D - Calculation za 2D analizu metodom konacnih elemenata
70000 120 0.33
7GOOO 195 0.33
70000 65 0.33
70000 120 0.33
...
701lOO 195 0.33
70000 lao 0.33
SI. 16.3 Dijalozi za izbor materijala masinskog dela
CAD maSinskih elemenata i konstrukcija" . 305
[j UoslTovnomdijalogIYFEA'2DC:::Calculation pritislTuti el.taster Config ... i u dijalogu
FEA Configuration' podesiti vrednost skaliranja Scale Factodor Symbols na 0,3.
ZatiJil kIiIqIutl na .el:taster OK (sf. [6.4).
Sf: 16.4 Dijaloziza odabir parametara FEA
3. Definisanje c,vrstog otpora oslonaca dUl: linije A-B.
0' U tekucem dijalogu FEA 2D - Calculation izabrati eL taster simbola cvrstog
kontinualnog osloncakoji ce bid postavljen izmedu tacaka A i B (st. j6.5).
o Definisati tacku A: Specify insertion point <Enter=Dialogbox> : _endp of.
0' Definisati tacku B: Specify endpoint: _endp of.
/
0' Na zahtev Specify side from endpoint: klikom miba &pecificirati jednu tacku iznad
konture (iIi @20<90).
0' Ovim postupcima je definisan cvrsti oslonac (st. 16.5c).
~ .•. ".'.'."'."."' ..•'.'
~
c.-
SI. 16.5 Faze definisanja cvrstog oslonca
306 CAD masinskih elemenata i konstrukcija
4. Definisanje Jabavog otpora oslonaca u rukavcu C.
o U dijalogu FEA 20 - Calculation izabrati simbol labavog kontinualnog oslonca Ciji
ce nosilac biti osovina koja je postavljena u otvoru kocione poluge.
o Na zahtev: Specify insertion point <Enter=Dialogbox> : definisati precizno jednu tacku
na kruznoj povrsini, npr. Snap to Quadrant-om (sf. 16.6a).
o Na zahtev Specify endpoint: potvrditi Enter-om.
o Ovim postupcima (sl. 16.6) je formiran simbol labavog oslonca izmedu rukavca i
osovine.
EMJ.· ••. •. .tr:6:.··.
d
•••..••••••.• : •.••

( .... ( ....
81. 16.6 Faze definisanja labavog oslonca
5. Definisanje povrsinskih sila duz intervala O-E.
o U dijalogu FEA 2D - Calculation izabrati simbol sila koje deJuju duz (povrsine)
papuCice D-E.
o Spoljne tacke DiE precizno definisati(sl. 16.8) ..
o Definisati tacku 0: Specify insertion point <Enter=Dialogbox>·: endp of
. ·0 Definisati tacku E: Specify endpoint: _endp of
o Na zahtev: Specify side from endpoint: definisati stranu i pravac iz koje deluje sila,
npr. @20<110 (.J).
o Uneti vrednost specificne sile: Enter a new value <1000 N/mm> 80 (.J).
D
81. 16.7 Sirina i ugao dejstva sUa
CAD· maSinskih elemenata i· konstnikcija
307
E
E
F
F
D
(fiIIr
a) b) c)
Sl. 16.8 Faze definisanja linije dejstva sUa
6. Definisanje koncentrisane sile u sredisnjoj tacki F.
o U dijalogu FEA 20 - Calculation izabrati simbol sila koje deluju u jednoj tacki
(tacka F). Pravac sila zatvara ugao od 90
0
prema vertikalnoj bocnoj strani.
o Definisati sredisnju tacku F: Specify insertion point <Enter=Oialogbox> : _mid of
o Uneti intenzitet sile: Enter a new value <1000 N> 120 (.J).
o Uneti ugao vektora sile: Specify an rotation angle: 0 (.J) (sl. 16.9).
b)
51. 16.9 Faze definisanja horizontalne siZe u tacki F
7. Formiranje mrde konacnih elemenata i njihov proracun.
o U dijalogu FEA 2D - Calculation kliknuti na simbol Mesh nalcon cega se formiraju
konacni elementi (sl. 16.10). Izvrsiti (.J).

"" .. ,"" ' ·-1

SI. 16.10 1konica Mesh za iniciranje proracuna FEA
308 CAD masinskih elemenata i konstrukcija
a U polju Results izabrati prvu opciju cime se otvara dijalog FEA 2D - Isolines
(Isoareas), a zatim kliknuti na el. taster punih kontura (st. 16.11).
a) b)
Sl. 16.11 lzbor grafickog prikaza -a) dijalog FEA 2D -Isolines (Isoareas) -b)
o Klikom na eJ. taster OK inicira se formiranje grafika raspodele napona.
o Proracun ce se prikazati u komandnoj liniji i moze se pratiti na osnovu sledecih
postupaka i rezultata:
Generating Mesh - Working ...
<Return>:
Delete - Working ...
Load Mesh
Calculating:
Generate Nodes in middle of edges of triangles
Search loads and supports
Number of elements 894, Nodes 2051
Renumbering of Nodes
Allocation of memory for Equation System 3228 kB
Preparation of Equation System
Calculation of Equation System
Calculation of Stresses
Calculation of Inner Loads
Write Support Loads
Write calc.values in Mesh
Delete - Working ...
Von Mises lsoareas - Working
CAD masinskih elemenata i konstrukcija
o Broj formiranih konacnih elemenata iznosi 894, dok je broj cvorova 2051
(sl. 16.12).
Sl. 16.12 Mreia konacnih elemenata i vektori spoljnih sUa
8. Graficka predstava rezultata proracuna.
o Formirati baznu tacku premeStanja grafika rasporeda napona FEA, npr. u Specify
base point <Return = in boundary>: 100,100 (..3)
o Tacka unosenja grafika napona FEA, je npr: Specify insertion point: <Ortho on>
@100<270 (..3).
309
o Tacka unosenja tabele sa numerickim vrednostima napona, je npr: Specify insertion
point: 200, - 65 (..3).
o Postupak se zavrsav.? sa: <Return> (..3).
o Zatvoriti dijalog el. tasterom Close, a zatim izvrsiti Zoom Extents.
o Snimiti fajl kao KONSTRUKCIJE\2D_FEA_a.dwg.
o Graficka predstava rezultata proracuna data je na slikama st. 16.13 do sf. 16.15.
310 CAD masinskih elemenatai konstrukcija
120 IN]
Sl. 16.13 Osnovne kontura 2D objekta sa silama i otporima
oslonaca
Sl. 16.14 Grojik i tabela rasporeda napona na objektu (2D FEA_a.dwg)
9. Analiza i zakljucak 0 primeni MKE.
Mareriah AIMg1F1¢
Yield Point 40
Thkkn.d = 15
Def.in Z Enabled
Von Mises
[N/mrnA21
Max, 277.35
III
!IIi! 265.81

II 242.72
D\ 231.17
,,,,,,.219.63
:i':' 206.06
II 1%.54
II
III 1714.
III 161.90
III J5BS
• 136.B1
• 1m6
:; 115.72
II
.. 92.63D
III 81.D65
II 69539
.. 51.994
III 4M48
.34.%3
II 23.357
II 11812
Min: 0.2661
D Proracun metodom FEll. izvrsen je na 894 elementa sa obuhvacenih 2051 cvorom.
D Potrebna memorija za proracun iznosila je 3228 kB.
D Naponi u materijalu su slozeni i odnose se na pritisak, istezanje i savijanje.
D NajveCi napbn vidi. s.e u grafickoj predstavi i tabeli i iznosi 277,35 N1mm
2
• Ovaj
napon treba sa dozvoljenim odnosno kriticnim naponom za dati
materijal.
CAD fiUlSinskih eiemenata i konstrukcija
Visoke
koncentracije
napona
SI. 16.15 Podrucja visokih koncentracija napona
311
a)
b)
LI Pored toga, treba uporediti i napone koji su veCi od napona tecenja, jer su oni u
svakom slucaju visoko kritiCni.
o Najveca koncentracija napona utvrdena je u ugiu izmedu kosepoluge i spoljnjeg
obima rukavca (sl. 16.15). Iz rih razloga treba postaviti odgovarajuCi polupreenik
zaobljenja koji kod ovog oblika na tom mestu nedostaje.
o Predstave napona mogu se prikazivati i u vektorskom obliku kako je to dato na
sl.'16.16. odnosno sl. 16.17.
o Pri tome je primenjen drugi postupak izdijaloga FEA 20 - Calculation.
312 CAD masiriskih elemenata ikonstrukcija
Material: AlMn1F10
Thichn.d = 15
Def.in Z Enabled
Main Stress
[Nlmm"21
Max: 315.46
....., MainStr.1
Main Str.Z
Min: -251.6
f------i
1000
Sl. 16.16 Grafik i tabela rasporeda vektora isteiuCih i pritiskajuCih unutrasnjih napona u
objektu (20 FEA_b.dwg)
/
I
Legenda:
/
- istezuCi naponi
,/
... El!! - pritiskajuCi
naponi
81. 16.17 ledno podrucje koncentrisanih istezuCih i pritiskajuCihnapona (2DJEA_b.dwg,
layout Oetalj)
Proracuni u okviru 20 koncepta mogu se izvrsiti iz Mechanical Desktop
Power Pack s tim sto .se sa ..3D prelazi na opciju 20.
CAD masinskih elemenata i konstrukcija 313
• Primena_metode konacnih elemenata kod analize deformacije tela
Metoda MKE se moZe primeniti kod odredivanja deformacija iIi krutosti masinskog dela
koji je izlozen silama, pritiseima, toplotnim iIi drugim naprezanjma. Kao :primer se moze
izabrati model. postavljen na dVli osIonca, opterecen silama u- izabranim taCkarna.
IJI )'.Jgoritam: primena metode konacnih elemenata
Primer: Za Nosac prema s1. 16.18 izvrsiti proracun napona i deformacija .u krajnjim
tackama, ako je nosac izlozen dejstvu spoljih sila kao na 51. 16.19.
1. Priprema objekta za analizu deformaeije metodom FEA.
U?

o Otvoriti fajl PROTOTIP\NOSAC.dwg (sl. 16.17).
o Sa statusne linije iskljuciti fdim LWT, a uspostaviti OS NAP sa nisanima tipa:
Endpoint, Midpoint i Quadrant.
o Podesite emu boju radne povrsine, postupeima iz menija: Assist AutoCAO
Options Colors ... Black Apply&Close OK.
o Iz liste slojeva iskljuciti sloj KOTE i OSE.
805
230
160 305
D
'"
!O!
Debljina d=30 mm
Reo
310 190
SI. 16.18 Nosal debljine d = 30 mm (NOSAC.dwg)
\S
314 CAD masinskih elemenata i konstrukcija
2. Definisanje osnovnih parametara nosaca.
o Aktivirati komandu Content. Calculations ...
o Na zahtev: Specify interior point: specificirati jednu tacku unutar konture model a,
npr. 550,210 i potvrditi Enter-om. Kontura se duplira novim slojem.
o U otvorenom dijalogu FEA 2D - Calculation podesiti sledece parametre:
o U polju Default, konstantna debljina modela nosaca iznosi Thickn. d = 30 mm.
o U polju Mesh, podesiti duzinu stranice trouglastog elementa na vrednost 6 mm.
[J Materijal objekta izabrati postupkom: Table ... ,cime se otvara dijalog Select
Standard for MateriaL U des nom polju· kartice Buttons otvoriti katalog materijala
'ElIN Material.
o 'i.Zlibrati materijal"SOCrMo4 sa mOdulom
·l.£isticnosti E '" 21 oopo Nlmm2,:granicom: teeenjaBe ",900 N/mrri2 i-koeficijentom
Puasona V ..='O,3.
o Zatvoriti dijalog Select Nateria! Type i u dijalogu FEA 20 - Calculation aktivirati
el. taster Config ... U dijalogu FEA Configuration podesiti vrednost razmere prikaza
Scale Factor for Symbols na 0,7. Zatvoriti ga el. tasterom OK.
3. Definisanje otpora oslonaca u tackama A i B.
o U dijalogu FEA 20- Calculation izabrati simbol cvrstag aslanca (treci simbol u
polju Loads and Supports) koji ce biti pastavljen u tacki A(370,60) .
.. [J Definisati .U!cku A nisanom. Midpoint: Specify insertion point -
_mid of.
o Definisati ugao atpara oslonca nasaca: Specify an rotation angle: 270 (.J).
o U.dijalogu FEA 2D -_CalculaUon izabrati simbol labavag osionca (peta ikanica)
koji ce biti pastavljen u tacki 8(560,200).
o Na zahtev: Specify insertion point <Enter=Dialogbox> : definisati precizno tacku B
Snap to Quadrant-om.
o Definisatiugao otpora oslanca objekata: Specify an rotation angle: 270 (.J) .
o Prethodnim postupcima su definisana oba asionca (st. 16.19).
4. Definisanje radijalnih sila koje dejstvuju u tackama C i D.
o U dijalogu FEA 20 - Calculation izabrati simbol tackaste sile (prva ikanica).
o Definisati dejstvo u tacki C: Specify insertion point <Enier=Dialogbox> : _qua of.
[J Definisati intenzitet -sile: Enter a new value <1000 N> 1800 (.J).
o Specificirati ugao dejstva sile: Specify an rotation angle: 90 (.J).
o U tekucem dijalogu ponovo izabrati simbol sile koja deluje u jednoj tacki.
o Definisati dejstvo u krajnjoj tacki D: Specify point <Enler",Dialogbox> :
_endp of.
o Definisati intenzitetsile:· Enter a new value <1000 N> 5200 (.J).
u Specificirati ugao dejstva sHe: Specify an rotatibn angle: 90 (.J).
o Grafik spoljnih sila sa oznacenim osloncima dat je na sl. 16.19.
-CADmasinskih elemenata i konstrukcija
315
1800 [N]
d
5200 [N]
D
S1. 16.19 Osnovna kontura 2D modela sa silama i osloncima
5. Proracun deformacija nosaca metodom konacnih elemenata.
o U polju Results dijaloga FEA 2D - Calculation kliknuti na el. taster simbola
deformacije.
o U dijiilogu FEA 2D - Displacements kliknuti na el. taster OK .
o Proracun ce se izvrsiti u komandnoj liniji. Ovde se mogu pratltl siedeci postuPC!
i rezultati ·proracuna:
Deleie - Working ....
Generating Mesh - Working ...
Delete - Working ...
Load Mesh
Calculating:
Generate Nodes in middle of triangles
Search loads and supports . .
Number of elements 1689,
Renumbering of Nodes .. . .
Allocation of memory for Equation System 4151 kB
Preparation of Equation System
Calculation of Equation System
Calculation of Stresses .
Calculation of Inner Loads
W rite Support Loads
Write calc.values in Mesh
Delete - Working ...
Displacement - Working ...
316 CAD: -masitIskih -elemenata ikonstrukcija
c ....
S1. 16.20 Odreaivanje nacina proracuna
o Formiranje bazne tacke premestanja grafika deformacije modela nosaca moZe
biti, npr u: Specify base point <Return = in boundary>: 500,100 (.J). Pri tome
odrediti jos:
o Tacku unosenjagrafika deformacije, npr: Specify insertion point: <Ortho on>
@O,250(J).
o Taeku unoSenja tabelesa vrednostima'deformacije:-Spedfy-insertionpoint:
rOOO,a1O (.JY.
o Postupak nastaviti sa: <Return> (.J).
6. Proracun -napona u nosacu metodom konacnih eIemenata.
o U polju Resultsdijaloga FEA 2D - Calculation kliknuti na el. taster (prva ikonica)
simbola rasporeda _ napona.
o U dijalogu FEA 20 - Isolines (Isoareas) prihvatiti (po default-u) prvi eI. taster
izolinijskih kontura (st. 16.21), a zatim kliknuti na OK.
o U komandnoj liniji mogu se pratiti sledeCi postupci i rezultati proracuna:.
Delete 7 Working .•. Von Mises Isolines - Working ...
o Formirati baznu taCku premestanja grafika napona u modelu: Specify base point
<Return = in boundary>: 500,100 (.J). Pri tome odrediti jos:
o Tacku unosenja grafika napona, npr: Specify insertion point: <Ortho on> @O,-270
(.J). -
o Tacku unosenja tabele sa vrednosti, napona, npr: Specify insertion pOint: 1000,-220
(.J).
o Proveriti vrednost napona u tacki E. Tacka se precizno definise Endpoint-om na
donjem konturnom grafiku napona (st. 16.24c).
o Vrednost napona se automatski utvrctuje i daje se u N/mm
2
: Select isoline for
description <Return> 96.468.
o Postupak se zavrsava klikom na el. taster Close.
CAr!- ma§insTi;ih elemenata IkonstrukciJa_
.,- -
S1. 16.21 Specijiciranje grafickog prikaza proracuna MKE
o Zumiranje svih delova crteza moze se izvrsiti postupkom Zoom Extents:
Command: '_zoom
Specify corner of window, enter a scale factor (nX or nXP). or
[AIl/Center/Oynamic/Extents/Previous/Scalel Wlndowl <real time>: _e _
Command: ·Cancer:.
J11
S1. 16.22 Vrednost napona u·tacki.E iizoUnijske predstave napona (NOSAC.dwg, Layout
Napon E)
7. Analiza deformacija.
o Proracunom deformacije i napona metodom FlEA obuhvaceno je 1689 konacnih
elementa sa ukupno 3924 cvora.
o Potrebna memorija za proracun iznosila je 4151 kB.
D Sila otpora oslonca u tacki A iznosi FA = 3610,53 N i suprotnog je smera od
prvobitno predvidenog.
o Sila otpora osIonca u tacki B iznosi Fs= 10610,53 N i istog je smera u odnosu na
predhodno predvideni.
CAD ltIaSinskih elemenata i konstrukcija
--------------------
.:;,'
o je na desnom kraju. Pomeraj u pravcu Y
me iZJl;osi L'.y=10,'94 i druga ekstremna vrednost po X osi, se mogu
. iz gornje tabele faj!a;,NOSAC_a.dwg. Tako je, npr. maksimalna vrednost
deformacije na osnovu' MKE;takode, jednaka: MaxY x Coeff. = -60,2? x 0,1817 =
10,94 mm (sf. 1623a).
CJ SHeno se moZe dobiti i za
o Klikom na pojedine izolinije, posIe fare::forffilranja graficke predstave l1apona,
dobijaju se numericke vrednosti grafiku. Jedna takva vrednost
data je na sl. 16.22, u tacki E. .
o Na:poni u materijalu su sloZene prirode, pocev od pritiska do istezanja i
savijanja.
o Najveci naponi koji su se pojaviIi; vidljivi su na grafik'J napona (sf. ]6.24) i u
odgovarajucoj.tabeli, Jedan odnjihiznosi 1543,4 ,,j/mm
2
• Ovaj napon treba
uporediti sa dozvoljenim odnosno kriticnim naponom i RapoIll3(ll-'tcltmja za
izabrani materijal. .
o Najveca koncentracija napona je u predelu pokrctnQg oslonca B. Iz tih razloga
treba postaviti odgovarajuCi poluprecnik zaobljenja radi povecanja konstrukcijske
pouzdanosti.
o Snimite fajl kao KONSTRUKCIJ8NOSAC,dwg.
I
,

b)
aJ
C1'
S
81. 16.23 Vrednost maksimalne dejernwcije u tacld D -0), deformacija u levom delu
objekta -b) (2D_FEA_a.d:wg) .
m Referentni pojmo'ii MKE
. FlF-A (Finite Element Analysis) - Analiza primenommetooe korracnih
FinUe Element Method} - Varijaciona MKE.
DF'EM (Direct Finite Element Method) - Birektna MKE.
RFEM (Residual Finite Element Method) ..::. Metoda reziduuma MKE.
ESFEM (Energy Bti!ance Finite Element Method) - MKE energetskog balansa.
Thickniss - Debljina objekta.
Standard material - Standardni materijal.
t;:!terior point - Tacka unutar konture objekta .
.Isoiines - Duz ovih linija Sil iste vrednosti napona.
isoareas - Na ovim povrsinama su jste vrednosti napona.

"
t:l
V6'O[S

e
'.
"'" 'S,

\.)
--.
t:l
t:l

<::>

t:l


" .t:l. t:l
'"
.,
!=l
'"'"
.-Sl
In
E '" <::>
t:l
t:l
"'"
'-'
'&
'"
<::>

....
B-
'"
\.)
<::>
<::>
"""'
"

<::>
B- S
<::> '0;
"'"
t:l
'& '"
...
S \.)
'"
::tl
"<j
w <::>
"'
Cl
C\J
n

3

<::>
. "'"
t:l

;>.
<::>

'" <:)
"" "l
IJ:l
....
,I,
00
320 CAD masinskih elemenata i konstrukcija
Yieid point - Napon teeenja (granica plastienosti).
Calculation of stress - Proraeun napona.
FEA 2D displacement - Vrednost pomeranja u 20 MKE.
Shear stress - SmieuCi (tangentni) napon.
Mesh - Mreza (konaenih elemenata).
Poisson - Puasonov koeficijent (v).
Node numbering - Broj evorova.
Number of elements - Broj (konaenih) elemenata.
Enter description - Dneti opis.
Main stress - Osnovni napon.
Effective - Efektivan, koristan.
Compression side - Strana kompresija.
Extension side - Istezuca strana.
Correct - Korektan, pravilni.
Loop - Petlja.
Neutral line - Neutralna linija.
Allocation - Polozaj.
Equation system - Sistem jednaeina u MKE.
• Zakljucak 0 metodi MKE
Racunarskom simulacijom primenom MKE, se mogu dobiti podaci za slozene oblike
masinskih del ova znatno brze nego drugim metodama. Po obavljenom proraeunu rezultati
se prikazuju na istom crteZu, tako sto se u definisanim granicama oblik i velicina napona
boje na odredeni nacin, eime se dobija taean uvid u njegovu raspodelu. MKE omogucuje
da se primenom kompjutera dobiju velieine napona i deformacije u celom masinskom
delu, slieno eksperimentalnim postupcima, medutim, uz znatno vise podataka. Ovim se
odmah moze videti da Ii postoje zone u kojima su naponi veCi od kritienih i, ako
postoje, preduzimaju se odredene korekcije putem promene materijaIa, oblika izvora
koncentracije napona, promenom dimenzije ili opterecenja, iIi mesta njegovog delovanja.
Iz prethodnih proraeuna je jasno da mnogi naponi prevazilaze vrednost granice
elastienosti tj. graniee plastiene deformacije (teeenja) u oba razmatrana slueaja. Veliki
naponi mogu izazvati trajne deformacije masinskog dela na tim mestima, sto predstavlja
jasan znak konstruktoru da se nesto u koneeptu mora menjati. Primenom ovakvog naeina
konstruisanja, moze se izbeCi izrada i ispitivanje klasienog prototipa, Sito donosi
visestruku korist. Dsled slozenosti i obimnosti postupaka, ova metoda tek u novije vreme
dobija Siiru primenu ito, zahvaljujuCi visem stepenu razvijenosti kompjuterskih
tehnologija i razradenosti programa za njeno izvodenje. I moZda je najvaznije to, da se
konstruktori zainteresuju da koriste nove metode proraeuna kao !ito su MKE iIi: metod
granienih elemenata (MGE) , metod mesovitih elemenata (MME) i s1. [37J. Ovim putem
otvaraju se pros tori za istrazivaeki rad koji bi obuhvatio slozenije modele i, koristeCi
simulaeiju i animaciju, ukazao na koncentraciju napona i deformacije na modelima koji
su formirani u virtualnom prostoru, a koja su izlozena dinamiekom opterecenju.
IIII
· · I I I I I I I I I I I I I I I I I ! ~
~ ~
N"(
X>-
~ ~
::;:: :>:
"
CAD masinskih elemenata i konstrukcija
323
17. PRORACUNI BREGASTIH MEHANIZAMA
Mehanizmr su mehanicki sistemi konstruisani za pretvaranje (transformaciju) jedne vrste
kretanja u drugo. Pristup izucavanju mehanizama moze biti dvojak:
o Analiza mehanizama, u kojoj se proucava struktura, kinematika i dinamika
poznatog mehanizma u.cilju njegovog usavrSavanja ili izbora za odredeni zadatak.
.0 Sinteza. mehanizama, u kojojseproueavaju nacini konstruisanja novih mehanizama
i tako .omogucuju .konstruktoru da dade do mehanizma za odredenu vrstu kretanja.
Bregasti ..mehanizmi .Cine jednu veliku grupuvrlo .cesto primenjivanih mehanizama.
Osnovni oblik bregastog mehanizma sastoji se od tri Clana sa jednim kinematskim
parom,· pri cemu bar jedan od komponenti vrsi oscilatorno kretanje. Osnovna tri clana
bregastog mehanizma su:.breg koji je obicno pogonski Clan, poluga koja je radni· Clan i
postolje [38]. U mnogim slucajevima poluga je izvedena sa tockicem kao spreznim
clanom zbog smanjenja otpora trenja; Bregasti mehanizmi se prema vrsti dele na rayne i
prostome. U rayne mehanizme spadaju:
o Bregasti mehanizmi sa rotirajuCim bregom j translirajucom tanjirastom polugom.
o Sa rotirajuCim bregom i rotirajucom polugom sa tockicem.
o Sa rotirajuCim bregom i rotirajucom polugom sa ravnom konturom.
o Sa translirajuCim bregom i translirajucom polugom sa tockicem.
O$a translirajucimbregom i rotirajucom polugom sa tockiCem.
0, Sa translirajuCim bregomi rotirajucom polugom sa ravnom konturom.
U prostorne bregaste mehanizme spadaju:
. Q Mehanizmisa rotirajuCim bregom i rotirajucom polugom sa tockicem. -
o Mehanizmi sa rotirajucim bregom i translirajucom polugom.
Osnovni kriterijumi pri izboru zakona kretanja poluge su: velicina ubrzanja i brzine
poluge, polozaj u kojem sa javlja maksimalno ubrzanje i trenutne skokovite promene
ubrzanja, mase delova i s1. Opsimije 0 mehanizmima videti u literaturi [12], [13], [38] .
• Komande za proracun i konstruisanje mehanizama
o Meni: Content ~ Cams ... ~ Cam Design and Calculation.
o Paleta alata: ACAD/M_PP Calculation ~ Cam Design and Calculation.
o Paletaalata: ACAD/M_PP Content ~ Calculations ~ Cam Design and Calculation.
o Komandna linija: amcam.
IJI Algoritam: proracun kinematskih i dinamickih karakteristika jednog
mehanizma
~ Primer: Za Mehanizam prema sl. 17.1 izvrsiti proracun i sintezu kinematskih
dinamickih karakteristika bregastog mehanizma sa aksijalnim kretanjem klizaca.
1 .. Priprema za proracun bregastog mehanizma.
o Otvoriti fajl PROTOTIP\SABLON.dwg (sl. 17.1).
324 CAD masinskih elemenata i konstrukcija
o Podesiti emu boju radne povrsine, postupeima iz menija: Assist l> AutoCAD Options
Colors ... Black Apply&Close l> OK.
o Iz menija Content, postupkom Content l> Cams... otvoriti dijaIog Cam Design and
Calculation.
o U ovom dijalogu podesiti broj obrtaja n = 260 min-
1
i osnovni precnik bregaste
ploce Db= 120 mm (sl. 17.2).
6.5
SI. 17.1 /zgled bregaste ploce i klizaca posle konstruisanja (SABLON.dwg)
a) b)
S1. 17.2 Osnovni dijalog za proracun kinematskih veliCina jednostavnih mehanizama
...
CAD masinskih elemenata i konstrukcija 325
2. Definisanje parametara maIog tocka.
o Kliknuti na el. taster Follower iIi na Next>.
o Podesiti vrednosti precnika tocka (roIne) d= 12 mm j njegove sHrine b= 8 mm
(sl. 17.3).
b)

.. 'i§j
a)
. S1. 17.3 Dijalog Cam Design and Calculation
SI. 17.4 Dijalog Type of Follower za izbor aksijalnog iii obrtnog kretanja
S. Definisanje ·parametara profila.
o Kliknuti na el. taster Profile iIi na Next>.
o U kartiei Profile nece se menjati preporuceni parametri (sl. 17.5).
326
CAD masinskih elemenata i konstrukcija
Sl. 17.5 Dijalog Cam Design and Calculation, sa opcijam Profile
4. Definisanje poloiaja delova mehanizma.
o Kliknilti na el. taster Location iIi ne Next>.
o . Postupci za izbor poloZaja delova mehanizma lm sleQ,eCi:
Command: amcam (..:I) .
Specify center of cam: 100.;1 GO (;J)
Specify start of movement [Undo]: @70<90 (..I)
Specify angle of positive direction of movement fUnlio}: 90 (..I)
Specify origin of movement diagram [UndolWindow] <Window>: <Snap on> 330.,200 {.J)
Specify length of movement diagram [Undo}: @ <Polar on> 230<0 (.J)
o U kartici Cam Mechanism podesiti jedino radijus kinematskog polupreCnika 1m
R = 66 mm (R = Db/2+dl2= 60.+6= 66 mm) (sl. 17.6b). Ostali parametri ostaju
nepromenjeni. .
Sl. 17.6 Opcija Location
CAD masinskih elemenata i konstrukcija
o Vrednosti koorfiinata i duzine postayljanja dijagrama, mogu se videti u kartici
Diagrams dijaloga (sf. 17.7).
81. 17.7 KartieD 'Diagrams tekuceg dijaloga
5. Definisanje parametara kretanja (veza izmedu tra..siaci.je i
o Kliknuti na el. taster za definisanje kretanja Motions (Design) (sf. 17.8),
327
o Nakon otvaranja kartice Motion kliknuti na el. taster New ... , nakon cega se otvara
diialo"·Select Method to Add New Segment (sf. 17.9a).
_ CI U;voji'ce se opcija Append za. sukcesiv.no. formiranje. krive putanje'sa
.,.oogovarajuCim.odmicanjem uodnosu nakonstantni; preenikodOd =120 mm.
CJ U dijalogu Motion - New mode definisace se pozicije ugla od 0° do 90." sa
vrednostima elevacije od 0 do 3 mm (sl. 17.%). .
CI Ostale velicine, kao lito su, npr. brzina i ubrzanje, ostaju nepromenjene.
Sl. 17.8 Faze uspostavljanja yeze rotacije i translacije
326 CAD masinskih elemenata i konstrukcija
c..-
81. 17.5 Dijalog Cam Design and Calculation, sa opcijam Profile
4. Definisanje polofuja delova mehanizma.
CJ Kliknuti na el. taster Location iIi na Next>.
CJ ,Postupci za izbor polofuja de10va mehanizma m:I sleQ,eCi:
, Command: amcam (.:.1) ,
Specify center of carrt;100;100 (.;J)
Specify start of movement [Undo]: @70<90 (..I)
Specify angle of positive direction of movement {iJRdoI: 9(} (..I)
Specify origin of movement diagram [UndolWindow] <Window>: <Snap on> 330,200 (..I)
Specify length of movement diagram [Undo}: @ <Polar on> 230<0 (..I)
CJ U kartici Cam Mechanism podesiti jedino radijus kinematskog polupreeruka rIa
R = 66 mm (R ~ Db/2+d/2= 60+6= 66 mm) (sl. 17.6b). Ostali parametri ostaju
nepromenjeni.
Si. 17.6 Opcija Location
CAD masinskih elemenata i konstrukcija
CJ Vrednosti kOQrdiruna i duzine postavJjanja dijagrama, mogu se videti u kartici
Diagrams tek.uiQg dijaloga (sf. 17.7).
Sl. 17.7 KartiC{l, -Qiagrams tekuceg dijaloga
S. Definisanje parametara kretanja (veza izmedu traoolooije i totac:!iej:
CJ Kliknuti na el. taster za definisanje kretanja Motions (Design) (st. 17.8).
327
CJ Nakon otvaranja kartice Motion kliknuti na el. taster New ... , nakon cega se otvara
dijalogSelect Method to Add New Segment (sl. 17.9a).
CJ Usvojice se. opcija Append za. sukcesbmo. formiranjekriveputanje -sa
J,.odgovarajuCim. odmicanjem, \lcoonosurta, konstantni; pF-Cnikod Dd ::£120 mm.
d U dijalogu Motion - New mode definisace se· pozicije ugla od 0° do 90
0
sa
vrednostima elevacije od 0 do 3 mm (sl. 17.9b).
CJ Ostale velicine, kao lito Sil, npr. brzina i ubrzanje, ostaju nepromenjene.
Sl. 17.8 Faze uspostavljanja veze rotacije i translacije
328
CAD masinskih elemenata i konstrukcija
o ~ i j a g r a m i funkcija odstupanja, brzina i ubrzanja klizacauvertikalnom hodu bice
mterpolirane polinomnom funkcijom petog stepena.
a) b)
Sl. 17.9 Faze jormiranja pozicije i elevacije prve cetvrtine putanje
o Promen.e u pogledu kretanja rolne sa izmenjenom brzinom i ubrzanjem mogu se
odabratl na osnovu raspolozivih opcija predstavljenih na sl. 17.10.
a) b)
81. 17.10 Skup moguCih odnosa brzine i ubrzanja klizaca
o Posle utvrdivanja odnosa kretanja za prvu cetvrtinu kruzne putanje kliknuti na el.
taster OK. ~
CAD masinskih elemenata i konstrukcija
SL 17.11 Formiranje odnosa ugaonog polozaja bregaste ploce i pomeranja klizaca
o Posle definisanja kretanja u ovom segmentu postupak se ponavlja za ostala tri
segmenta.
329
o U dijalozima Cam Design and Calculation ~ New ... ~ Select Method to Add New
Segment ~ Append ~ Motion - New mode podesiti nove parametre: Position = 180
0
i
Elevation = 6 mm(sl. 17.12).
o Pos1e toga kliknuti na el. taster OK.
81. 17.12 Formiranje veze ugaonog polozaja i pomeranja za drugu cetvrtinu kruzne
putanje
o Posle definisanja polozaja za drugu cetvrtinu putanje kliknuti ha el. taster New ...
(sl. 17.13).
330 CAD masinskih elemenata i konstrukcija
81. 17.t3 Rezultati jonnira."lja odtwsa ugaonog poiozaja i pomeranja
Li Dak1e, posmpkom u dijaIozima New ...• Select Method to Add New Segment •
Append Nelli{ modepodesiti
· .. posltion: mm.(sl .. 17.14).
u Nakoo unoSenja podataka kliknuti na el. taster OK.
Sl. 17.14 Formiranje veze ugaonog polozaja i pomeranja za treeu cetvrtinu kruzne
putanje
LI Posle definisanja polozaja za trecu cetvrtinu putanje kliknuti na el. taster New ...
(sf. 17.15). -
CAD masinskih elemenata i konstrukcija 331
.... ..
" 0<11.61(',
Sl. 17;15 Rezulta;i jormiranja odnosa ugaonog poloiaja i pomeranja kiizaca
o U dijalozima Select Method to Add New Segment Append Motion - New mode
podesiti NOve parametre posJednje cetvrtine: Position = 360
0
i Elevation = 0 mm (sl.
17.16).
o Nakon toga ktlknuti na el. taster·OK.
a) b)
Sl. 17.16 Formiranje veze ugaonog polozaja i pomeranja za cetvrtu cetvrtinu kruzne
putanje
o Definicijom pozicije za poslednju cetvrtinu zavrsena je specifikacija pozicija i
elevacija kruzne putanje - pomeranja (sl. 17.17).
332
CAD masinskih elemenata i konstrukcija
SL 17.17 ZavrSna Jaw Jormiranja veze ugaonog poloiaja i pomeranja klizaca
6. Podesavanje parametara cvrstoce mehanizma.
o Kliknuti na el. taster za cvrstocu Sfrength, cime se pojavljuju pet kartica za
definisanje potrebnih velicina za proracun cvrstoce bregastog mehanizma
(sl. 17.18).
(..-
S1. 17.18 Otvaranje opcija za proracun cvrstoce
o U prvoj kartici Loads podesiti vrednosti spoljne sile Fe = 15 N, redukovane
pokretne mase m! = 0,3 kg i redukovane inercijalne mase mi = 0,15 kg (sl. 17.19).
CAD' inas(nskih elemenata i konstrukcija
S1. 17.19 Kartica Load za definisanje optereeenja
o U clrugoj kartici Friction podesiti vrednosti dimenzije rukavca Ig = 12 mm i
koeficijenta trenja miF = 0,13 (sl. 17.20).
Sl. 17.20 Kartica Friction za definisanje trenja izmedudelova
o U trecoj kartici podesiti -parame.tr,e. .. uneti; siluc:.2r't;dllaprezanja
FIT= 6N,--masu: opTugems=O,6 kg -i njenukrutost 00 R=10Nlmm (sl: 1721).
Sl. 17.21 Kartica Spring za unosenje parametara opruge
o U cetvrtoj kartici Material usvojiti materijal bregaste ploce i klizaca S235JR
(po DIN-u) kao default vrednost (sl. 1722).
333
334
CAD maSinskih elemenata i lwnstrukciJa
81. 17.22 Kartica Material za izbor materijala bregaste plocei fdizaca
LI U poslednjoj kartici Arm unosi se preenik drske klizaea - hodalice \\1=6;5 mm._
Njegova duzina iznosi l::: 70 mm i moguCi hod· dO rnkavca je t1",,-00 mm
(sl. 17.23).
SI. 17.23 Kartica Arm za dejinisanje gabarita klizaca
7. Dobijanje rezultataproracuna.
LI Kliknuti na d. taster Results, posIe cega se pojavljuje osam kartica (st. 17.24).
c-IJ
(..-
,.
Re£ults Results
@ PIe;!:$: the buIlon"C.aletdahon" 10

81. 17.24 Otvaranje opcija za jormiranje rezultata proracuna
CAD masinskih elemenata i konstrukcija
o Kliknuti na el. taster Calculation, kako bi se izvrsio proracun (st. 17.25).
S1. 17.25 Tekuci dija10g sa aktivnom karticom Geometry sa proracunatim osnovnim
geometrijskim veliCinama
o Otvoritikarticu za dobijene rezultate 0 pritiscima Pressure (sf. 17.26).
S1. 17.26 Kartica Pressure- sa osnovnim rezu/fafima
o Otvoriti karticu sa rezultatima 0 frekvencijama Frequency (sl. 17.27).
SI. 17.27 Km:tica Frequency sa osnovnim rezultatima
335
336
CAD masinskih elemenata i konstrukcija
o Otvoriti karticu za rezultate 0 silama i momentima na pogonskom vratilu Shaft
(sl. 17.28). .
81. 17.28 Kartica Shaft sa osnovnim rezultatima
o Otvoriti karticu sa rezultatima 0 naponima Arm (sl. 17.29).
Sl. 17.29 Kartica Arm sa oSl1ovnim rezultatima
[) Otvoriti karticu sa rezultatom 0 srednjoj normalnoj sili na klizacu Bearing
(sf. 17.30).
S1. 17.30 Kartica Bearing sa osnovnim rezultatom
o Otvorit.i karticu Spring sa rezultatima 0 maksimalnoj sili u opruzi, deformacijama i
krutostJ opruge (sl. 17.31).
CAD masinskih elemenata i konstrukcija 337
81. 17.31 Kartica Spring sa osnovnim rezultatima 0 opruzi
o Otvoriti karticu 3d Cam sa preporucenom sirinom profila (sl. 17.32):
8I. 17.32 Tab 3d Cam sa osnovnim rezultatima
8. Cuvanje i koriscenje podataka nakon proracuna.
o Kliknuti na poslednji el. taster Export, Cime se pojavljuju dye kartice (sl. 17.33).
o U polju Data Type usvojiti ekstenziju *.dxf Export fajla.
o Ostale vrednosti prihvatiti po default-u.
Sl. 1733 Fazeeksportovanja Jajla *.dxf iii •. txt Jormata
338 CAD masinskih elemenata i konstrukcija
o Kliknuti na el. taster Generate File cime se pojavIjuju dijaIog Save As (st. 17.34).
o U poIju File na1l1€: imenovati fajJ kao i sacuvati ga u omotnici
ZAPIS!.
o Postupak finisiranja proracuna izvrsiti el. tasterom Finish.
File name:
S aYe as typit tdxf.

:::1 ffJ d

c.itcert
/f;
I .....
I'
S1. 17.34 Postupak zapisivanja *.dxf fajla i zavrSetka proracuna
9,. Generisanje tabele sa rezultatima proracuna kinematskih veIicina bregastog
mehanizma.
o Postupak dobijanja tabele sa rezultatima proracuna (sl. 17.35 - 1736) daje se u
komandnoj Iiniji kao:
Specify insertion point of result table: 40,-15 (.J)
Command: '_zoom
o Snimiti fajI kao SABLON.dwg u omotnici KONSTRUKCIJE.
[alculation of Cam. Translating Motion of Follower
11otion Position Elevation MiniMax Velocity MiniMax Acceleration
deq mm mh mls '2
S-Til p(l[ll'Iornial 0- 90 o - 3 0 0.0975 -5.20385 5.20385
5 Th Polynomial 90 - 1?O 3-6 0 0.097:; -5.20365 5.20385
5- Til Po\vrmmia! 180 270 6 2 -0.26 0 -13.8769 13.B769
5- Th Polvnomi.l 270 - 360 -2 - 0 0 0.065 -3.46923 3.4.6923
t"laxlmal Values i)f) Cam 6 -0.26 0.0975 -13.8769 13 .8769
M.ximal Pressure Angle 8.003 deg must be <= 30
Jl
to Pressure
Minim;)l R;:,diu$ of Curvature 56.57 mm must be >= 8.571 Resoodnce
SI. 17.35 Tabela zadatih i proracunatih veliCina bregastog mehaniznw
Reverse
OS
0.5
0.5
0.5
4.;'1
36.9
$
CAD masinskih elemenata i konstrukcija
339
6.5
b)
. -a) sa katama izracunatih veliCina -b) (SABLON.dwg)
mehanzzam ,
SI. 17.36 Brega
sti
1
se graficki prikazi veliCina pomeranja, brzine klizaca i
737 na aze .
o Na sIici st. 1·. sti od uO'aonog polozaF·
zaVlsno '"
ubrzanja u
. . a rdenjima raznih jednostavnijih mehanizam
a
se videti i
......." " "::" , ..... ':: ... ":'.:" prllu.en s ." SINA d na sl ]7.38 1 17.39 .
"m
S
oUlotnice MEHANIZMI MA ,0 nosno .
analizirati u fajloV
1
340
6.o)()
55.:!
S.91J
4,SQ
4.';'Q
).1'
lo!>lJ
2SJ
Z.(IIJ
lSiJ
1.91J
M(l
M'
-0).5(1
-10:.(1
-lsa
_Z.(lO
'HE
0.05
0.03
CAD masinskih elemenata i konstrukcija
Displ,cement ImmJ
a) Dijagram pomeranja klizaca
Velocity Im/sl
He t"''---------''--'O:'''''------''' __
-0.03
-0.05
-Mil
-0.1\1
.... 13
-';',15
.• 0,1$
-(>.20
-0.23
-01:5
13.90

11.t><I
lU<l
1,'-0<1
B."
'" .. ,
S."
4."
3.0<1
H<l
toa
b) Dijagram brzine
0."
_1.0\1
-1:.90
-1M

-S.{.(j
-6.N
_7.00
-s.w

-1M()
-11.0<1
-12.M
-B.O.:l
,.,
c) Dijagram ubrzanja
25.<1
".
I ! I I
10a.rt 115.0;. 150'.0 115.0;.
SI. 17.37 Zavisnost pomeranja, brzine i ubrzanja klizaca od ugaonog polozaja bregaste
ploce 360
0
(SABLON.dwg)
CAD masinskih elemenata i konstrukcija
m Referentni pojmovi 0 mehanizmima masina
Cam design and calculation - Konstruisanje i proracun mehanizma.
Follower - Pratilac (Clan koji prati kretanje).
Profile - Profil (u preseku).
Cam mechanism - Bregasti mehanizam.
Motion (Oesign)- Kinematika kretanja (mehanizma).
Motion '-New mode - Hod (kretanje) - novi mod.
Position [deg] - Pozicija u stepenima.
Elevation [mm] - Podizanje, vis ina izdizanja (udubljenja), nagib.
Loads - Opterecenja.
Frictio.n - Trenje.
Spring - Opruga.
Arm - Mehanizam, rucica.
Mechanization - Mehanizacija.
Material - Materijal.
Pressure - Pritisak.
Frequency resonance - Rezonancijska ueestanost.
First minimum of Fourier transformation - Prvi minimum u Furijeovoj transformaciji .
Acceleration - Ubrzanje, zale1.
Cam frequency - Frekvencija del ova mehanizma.
Export file - Eksport fajL
Minimum radius of curvature - Minimalni polupreenik krivine.
MinIMax acceleration - Minimalno/maksimalno ubrzanje.
5·Th Poiynomial'- Polinom petog stepena.
MiniMax velocity - Minimalnalmaksimalna ·brzina.
Maxime pressure angle - NajveCi ugao pritiska.
Maxime radius of curvature - NajveCi polupreenik krivine.
Reverse - Suprotan, obrnut.
At a uniform rate - Ravnomeran, jednoliko; s jednakom brzinom.
At full speed - Punim hodom, punom brzinom.
Mechanical strength - Mehanieka evrstoca.
Mechanical properties - Mehanieka svojstva.
Knuckle joint - Mehanizam krivaje sa dye poluge.
Spring mechanism - Mehanizam na oprugu.
Mechanism surfacing gear - Mehanizam popreenog pomeranja.
Manual feed mechanism - Mehanizam rucnog pomeranja.
Mechanism gear unit - Mehanizarrf za pogon.
Feed mechanism - Mehanizam za pomocno kretanje.
Length feed gear - Mehanizam za uzduzno pomeranje.
Trailing mechanism - Mehanizam za fueu.
Feed change mechanism - Mehanizam za promene posmaka.
Brake mechanism - Mehanizam za koeenje.
Curvature - Krivina, zakrivljenost.
Vibration - Vibracija, treptaj.
Vibratory movement - Njihalo, oscilovanje.
341

013
Maximal PresslJre Angle
MinImal Radius of Curvature Resanal)ce
4.0$
0.05

/
/
r
\
\

'''----J_----'
SI. 17.38 Bregasti mehanizam sa radijalnim odmicawem
irezultatima proracuna (MEHAN1.dwg)
100
7,
,0
!O!i
'\ ¥ :" I _', I //
I
Calculation of linear Cam, Trans.lating Motion of Foll()wer
Motion Position EIHarion Hln/l'1ax Velocity MiniMax Acceleration
mm rum m/s
m/s"Z
S-Th Polynomial 0-25 0-15 0 1.12 -138564 13B.564
5-1h Polvl)omial 25 - 50 15 20 0 0.l75 -46.188 46.188
s-1 h Pol v nQmial 50 - 75 20 -12 -0.6 0 -73.9008 73.9008
5-Th Polvnomial 15 -100 12 - 3 -0.67S 0 -83.1364 83.13B4
Maxim'll VallJes on Cam
20 -0.675 1.125 -138S64 13B.564
Maximal Pressure Angle 48.2.5 deg must be <= )0 II
Safety to Pressure
Minimal RaciilJs of 8.17 mm moo" be >= 21.429
Resonance
Sl. 17.39 Bregasti mehanizam sa rezultatima proracuna
(MEHAN5.dwg)
Reverse
OS
05
05
OS
0.29
11?
Velocity [ra(ilsJ
Accleration
;:t-- I \ Ai /
"\J lceq]
Displacementlmmj
11M
".
....
ROO
11U
HI
, ..
UI
". , ..
,..
...

Velocity (mlsJ
Acceleration (mfs"2]
-
11----+---i---t------t---1lmmJ
M IH l'H 1M 1,,1 UI .51 1M M.O !SQ 101 7H !H 9H
344 CAD masinskih elemenata i konstrukcija
18. GRAFICKE KOMUNIKACUE I MREZNA PODRSKA
KONSTRUISANJU

u poslovanju Internet za komunikaciju sa okruzenjem u cilju
dob,pnp. n.ovlh poslova, prOlzvoda i usluga potencijalnim kupcima,
na poIju i s1. [4]. U danasnjim ekonomskim
konscen]e .resursa ko]! dostupm preko Interneta mogu biti od izrazite
vaznosu. Uz podataka, alata i znanja kojima se pristupa preko Web-a,
za svaku Je vazno da se odredenim ucesnicima u radu Internet ucini dostupnim
1 da tu konste u svrhu odrzavanja visokog nivoa konkurentnosti. Efikasnost
Interneta cml nJegova sposobnost da odredene subJ'ekte povezve sa d -
.v . '" " ruglma, nv
ogramcavaJuc! se na geografsku oblast.
.. Konstruisanje poddano Internetom
Konstruktori imaju s,:,e vece yotrebe za zajednickim radom na projektima i brzom i
ef:kasvnom mformaClJa vezanih za ovu delatnost. Internet projektantsku jedinicu
. potre?mm a njen.am izvrsiocu-konstruktoru omogucuje kontakt sa
ullo kIm I u bIlo kOje :reme, bi se unapredila saradnja na projektima po celom
svetu' [7]. unapredenJe se odnosl na povezivanje, usaglasavanje i razmenu ideja kao i
gotovlh AuloCAD postoji niz alata koji omogucavaju graficku i
drugu na III mtranetu. Neki od ovih alata ugradeni su u samom
programu, Clme Je orrtogucena puna usaglasenost izmedu, npr. AutoCAD 2002 i AutoCAD
6 Desktop), kao i izmedu drugih programa. Internet mogucnosti se
. alata za pristup fajlovima na Web-u, alata za uspostavIjanje
hlperveza 11: .dxf .raJlova i s1. AM koristi aktivne parametre u dijalogu Internet Properties
kome se pnstupa IZ palete aJata Windows-a. Pomocu ovih AM elemenata za rad sa Web-
om, mogu se z!.jednicki koristiti fajlovi iIi pristupiti njima putem Interneta i koristiti
hlperveze u crtezlma za rad u ovoj globalnoj racunarskoj mrdi. AM
I da bi projektantu omoguCio iritegralnu
oistemsku u i konstruisanju. Ove komunikacije su
od Jedn.ostavmh pomocmh programa za slanje crteza preko elektronske
poste kO]l podrZavaju online skupove, kod kojih se crtezi moau menjati od
uc.esmka u vremenu. Broj i efikasnost tih alata je sve veci. U referentnom
pOJmovmku .daje nJ:?ova osnov?a funkcija, dok se kasnije iznose precizniji algoritmi
za Immenu neklh od nJ1h. Na paletJ Standard se nalazi nekoliko ovih alata.
W Referentni pojmovik: okruienje CAD kQnstruisania
"
Volo View Express: - U View Express-u projektantu je omogucen pregled AM crteza
1 sistema iIi preko Interneta. Pri pregledu, ovim programom
,sa crteza u potpunosti ocuvani. U njemu se AM crtezi formata
.dwg, .dxl I .dwr mogu otvaratJ, stampati i vrsiti ogranicena markiranja iIi obelezavanja.
CAD masinskih elemenata i konstrukcija 345
Pored toga ovaj alat moze podrzati i fajlove rasterskog formata, a to su: bmp, clas, gil,
jpg, pcx, targa i tif. Program sadrZi nesto umanjenu funkcionalnost programa Volo View i
moze se besplatno preuzeti sa Autodesk-ove Web aplikacije.
Buzzsaw - Ovaj servis sluzi korisniku da iz AM-a brzo pristupi komercijalnim Web
sajtovima. Buzzsaw je primarno namenjen kao podrska profesionalcima pri pronalazenju
raznih "usluga" iz oblasti projektovanja i konstruisanja. Neke od mogucnosti vezanih za
Internet, kao sto su online sastanci i slanje *.dwg fajlova na Web, podrzava i ovaj servis.
RedSpark _ RedSpark pruza podrsku za menadzere u proizvodnji. Opcijama RedSpark iIi
Buzzsaw se moze pristupiti iz dijaloga Select File (sl. 18.6). Ako se radi na projektu u
kojem treba da se integrisu iIi dele dokumenta drugog preduzeca, onda ovi programi
dobijaju pravu funkciju. Pristup RedSpark-u omogucen je i iz Autodesk-ovog programa
Inventor. Opsirnije informacije 0 programima mog
u
se pronaCi na adresama
www.buzzsaw.com i http://www.redspark.com.
Meet Now _ Program Meet Now je performansa AM-a koja se zasniva na Microsoft-ovom
programu Net Meeting. Podrskom Meet Now-a se moZe unaprediti komunikacija putem
Interneta, gde nekoliko ili svi ucesnici mogu da markiraju, analiziraju i preureduju
projekat uraden u AM-u. Pri ovome rukovodilac Meet Now-a moze kontro1isati proces
komunikacije, u smislu da vrsi izbor ucesnika u sastanku, selektuje *.dwg fajlove koji ce
biti prikazani i odlucuje 0 vremenu potrebnom za urectivanje projekta od strane ucesnika
u ovoj racunarskoj komunikaciji. Proces komunikacije se odvija u realnom vremenu,
podrZan interaktivnim dijalogom u koju projektanti unose sopstvene ilili pregledaju
komentare drugih ucesnika. Pored elektronske table za crtanje i pregledanje drugih
projekata, ovaj sistem integrise mikrofone i elektronske kamere, kako bi komunicija bila
multimedijalna [3]. Pri USI-,ostavljanju sistema Meet Now, neophodno je mreino okruzenje
vece brzine i stabilne propusne moci podataka. Opsirnije informacije 0 ovom servisu
mogu se naCi na adresi meetnow.autodesk.
My Files _ Predstavlja servis predviden da bude alat za· zajednicki rad na konstruisanju
kojim se resava problem deljenja fajlova. Cinjenica je da vecina korisnika CAO-a u radu
komunicira sa nekoliko drugih ucesnika u tom poslu i da je njihov osnovni zahtev da
mog
u
ili moraju medusobno da dele crteze, odnosno da \:lrzo i lako razmenjuju fajlove sa
odredenom grupom u timu projektanata. Da bi se udovoljilo ovirn zahtevima CAD
projektanata i konstruktora, razvijen je alat My Files.
Bulletin Board - Specijalna tabla za komunikaciju izmedu prostorno udaljenih
projektantskih mesta, biroa iIi kancelarija (opsirnije opisano u ovom poglavlju u narednim
tackama).
Autodesk Point A _ Portal za Web sajt kojim upravlja Autodesk. SadrZan je u dijalogu
Today.
My Drawings _ Predstavlja alat kojim se moze efikasno pristupiti crtdima i prototip
fajlovima. I ovde je omogucena sa Internetom iz dijaloga Today.
My Workplace _ "Moje radno mesto". Kompjutersko radno okruzenje konstruktora.
SymbolUbraries _ Lista simbola. Ova biblioteka predstavlja ureden skup AM crtda,
dok su simboIi predstavljeni blokovima. Osnovna prednost biblioteke je mogucnost
prilagodavanja liste biblioteke korisnickim potrebama.
FTP (File Transfer Protocol) - Predstavlja protokoJ prenosa fajlova. On dopusta upotrebu
FTP komandi za rad sa fajlovima, kao sto je navoclenje, kopiranje fajlova i omotnica na
udaljenim kompjuterskim sistemima iIi otpremanje fajlova sa FTP mesta [47]. Ove mrde
koriste protokol TCP/IP kao sto je Internet.
346 CAD masinskih elemenata i konstrukcija
TCP/IP (Transmission Control Protocol/Internet Protocol) - Predstavlja protokol za kontrolu
prenosallnternet protokola. Standardni protokol za komunikaciju (prenosa podataka)
izmedu kompjutera u mrezi.
WWW (World Wide Web) - Skup medusobno povezanih hipertekstualnih dokumenata koji
se nalaze na HTTP serverima na raznim lokacijama u svetu. Web dokumenta napisana su
u hipertekstualnom markerskom jeziku HTML, identifikuju se pomocu uniformnih lokatora
resursa URL, koji oznacavaju odredeni kompjuter i ime putanje za pristup fajlu.
HTML (Hypertext Markup Language) - Hipertekstualni markerski jezik. Jezik koji se koristi
za dokumenta na www-u.
URL (Uniform Resource Identifier) - Uniformni lokator resursa, tj. adresa lokatora na
Internetu. Koriste ih pretrazivaci Web-a za lociranje resursa na Internetu.
+ Internet komunikacija dijalogom Today
Vizuelno intuitivni interfejs Today omogucuje nov nacin komunikacije u cilju povecanja
produktivnosti i kvaliteta rada na konstruisanju. Ovaj dijalog prozor (sl. 18.2) sadrzi dYe
osnovne odrednice: gornju i donju. Gomja polovina dijaloga je deo koji saddi osobine
korisnikovog lokalnog sistema, npr. hronoloskih lista. crtda, biblioteku simbola koji
postoje u korisnikovom lokalnom sistemu (ukljucujuCi i blokove. koji se najvise koriste) i
Bulletin Board. Donjapolovina je pos.vecena Autodesk-ovoj Web lokaciji koja omogucuje
pristup globalnom okruzenju - Internetu. Uzete zajedno, ove osobine obezbeduju brz i lak
pristup korisnim alatima·i servisima koji su konstruktoru dostupni uz sarno nekoliko
aktiviranja eL tastera dijaloga, odnosno klikom tastera misa.
+ Opcione komande: AutoCAD Mechanical Today
o Meni: Design AutoCAD Mechanical Today
o Paleta alata: AutoCAD Mechanical Today AutoCAD Mechanical Today
o Komandna linija: today.
II Algoritam: primena alata iz dijaloga AMPP Today
Primer: Izvrsiti pregled dijaloga AuloCAD Mechanical Today i njegovih kaskadnih
dijaloga namenjenih komunikaciji putem Interneta. Prozor Today se otvara automatski,
kada se pokrene AM, iIi putem raspolozivih, prethodno definisanih, opcionih komandi
(sf. 18.1).
AutoCAD Today
Sl. 18.1 Paleta alata AutoCAD Mechanical Today .
CAD masinskih elemenata i konstrukcija
347
1. Pregled dijaloga AuloC"AD Mechanical Today.
o Otvoriti novi fajl komandom New ... sa linije alata Toolbar.
o Ovim se automatski otvara dijalog AutoCAD Mechallical Power Pack Today
(st. 18.2). . 'f.
o Dijalog je podeljen u tri dela, koji se odnose na nekohko mogucnos L .
o Gornji deo dijaloga se naziva My Workplace. On sadrzi odredmcu My Drawings
(levo) i Bulletin Board (desno).
S1. 18.2 Dijalog AutoCAD Mechanical Power Pack Today sa oS/lovnim delovima
o Donji deo prozora je baner u kome se nalazi link do Autodesk-ovog Web sajta -
Point A ? .. alazi
o Ako u O"ornjem levom uglu prozora Today klikne na eL taster . KOJ! se n
pored pro:Ora My Workplace, prikazace se dijalog Welcome to the Today Window
(sf. 183), sa prethodnom porukom What Is Today'.
348 CAD masinskih elemenata i konstrukcija
81. 18.3 Dijalog Welcome to the Today Window
o Posle pregleda dijaloga zat\ioriti ga el. tasterom Close (sl. 18.3).
2., Pregled dijaloga My Drawings.
o U delu My Workplace, odnosno My Drawings, kliknuti na srednju karticu, po imenu
Create Drawings. .
OU ovom delu kartice (Select how to begin) otvara se padajuca lista (st. 18.4). Kada
se izabere neka od ovih opcija, kartica Create Drawings se menja u skladu sa tim
sta je korisnik izabrao.
o Iz raspolozive liste izabrati Template. Na kartici Create Drawings se sada prikazuje
lista *.dwt fajlova iz omotnice AM Template. Pored toga u ovoj listi su jos opcije
Start from Scratch i Wizards.
51. 18.4 Kartica Create Drawings sa !zabranom opcijom Start from Scratch
CAD masinskih e1emenata i konstrukcija
o Kliknuti na karticu Open Drawings. Na njoj se nalazi nekoliko opcija, koje se
odnose na fajlove koji su pripremljeni za otvaranje.
349
o U padajucoj listi postoji mnostvo nacina za sortiranje prethodno otvorenih fajlova
(sl. 18.5).
o Kliknuti na opciju Browse ... sa kartice Open Drawings.
o Otvorice se dijalog Select File (sf. 18.6).
Sl. 18.5 Padajuca lista na kartici Open Drawings
o U ovom delu su rasporedeni alati za navigaciju kroz omotnice, posredstvom kojih
se moze adresirati odgovarajuCi faj1. •
o Tu je postavljen niz ikonica koje predstavljaju precice do unapred zadatih lokacija
fajlova.
o U gornjem delu se nalaze ikonice History, My Documents i Favorites, zatim slede
ikonice Internet sajtova i precica Desktop.
o Klikom na neku od od ikonica Point A, Buzzsaw, RedSpark ili FTP, posredstvom
provajdera moZe se uspostaviti veza sa Internetom, cime je omogucena poseta
odgovarajucem sajtu.
o Zatvoriti dijalog el. tasterom Cancel.
o Aktivirati karticu Symbol Libraries. U njoj je prikazan skup simbola koji se moze
kOlistiti kao biblioteka blokova (sf. 18.7).
350 CAD masinskih elemenataikimstrukcija
Sl. 18.6 Dijalog Select File
o Svako od imena biblioteke je povezano sa crtezom koji se cuva u omotnici
AutoCAD Mechanical 6 Power Pack\Sample\ DesignCenter,
OKada se klikne. na simbol biblioteke, Design Center otvara se *.dwg fajl koji je
. povezan sa tom bibJiotekom, tako da se iz nje mogu birati blokovi i unositi u
tekuei crteZ (avo je moguee pod uslovom da je neki fajl vee aktivanr
De.ignCenter Symbol libraries or Edit..
House Des! ner
Kitchens
Fasteners _ UE:/MDT6/Sample,lDesignCenter/House Designer,dwg
Hydraulic - Pneumatic
: 5 Basle Electronics
, 6 Home - Space Planner
: 7 landscaping
HVAC - Heating Ventilation ,Air Conditioning
, 9 P!ant Process
Sl. 18.7 Kartica Symbol Libraries u delu My Drawings
CAD masinskih elemenata .i konstrukcija
351
o Kliknuti na el. taster Edit... kartice Symbol Libraries. Otvorice se dijalog Edit Design
Center Symbol Libraries (sf. 18.8).
o U ovom delu se moze modifikovati: redosled prikaza biblioteke, dodavanje Hi
brisanje imena biblioteka iIi izbor drugog *.dwg fajla koji ce biti u vezi sa njom.
o Zatvoriti dijalog klikom na el. taster Cancel.
SI. 18.8 Dijalog Edit DesignCenter Symbol Libraries
3. S_truktura i fuhkcija odrednice Point A .
Donja polovina dijaloga Today predstavlja specijalni pretrazivac Web-a kojim se moze
lako pristupiti lokaciji Autodesk-ovog sajta Point A (sl. 18.9). Prethodnim portalom se
moze stid do niza resursa interesantnih profesionalnim konstruktorima. Ovoj Web lokaciji
(npr. www.autodesk.com) projektant moze pristupiti pomocll bilo kog pretrazivaca Web-a.
U tom smislu, kompjuter ne mora posedovati program AutoCAD Mechanical, da bi se
pristupilo raznim alatima i informacijama na lokaciji Point A .. Posto Point A predstavlja
besplatan servis, korisnik prijavom moze osigurati da mu se Autodesk-ove vesti T opines
dostavljaju email-om.
Sl. 18.9 Odrednica Autodesk Point A
350 CAD maSinskih . elemenata ikonstrukcija·
81. 18.6 Dijalog Select File
o Svako od imena biblioteke je povezano sa crteZom koji se cuva u omotnici
AutoCAD Mechanical 6 Power Pack\Sample\ DesignCenter.
OKada se kliknena simbolbiblioteke, Design Genter otvara se ~ . d w g fajl koji Je
povezan sa tom bibliotekom, tako da se iz nje mogu birati blokovi i unositi u
tekuCi crtez (ova je moguee pod uslovom da je neki fajl vee aktivanr
Designeen!e, Symbol Libraries or Edit...
, 4 Hydraulic - Pneumatic
. 5 BaSIC Electronics
<) Home - Space Planner
; 7 Landscaping
; S: HVAC - Heating Ventllation ,11]1 Conditioning
: 9 Plant Process
S1. 18.7 Kartica Symbol Libraries u delu My Drawings
CAD masinskih elemenata' i konstrukcija 351
o Kliknuti na el. taster Edit... kartice Symbol Libraries. Otvoriee se dijalog Edit Design
Center Symbol Libraries (sl. 18.8).
o U ovom delu se moze modifikovati: redosled prikaza biblioteke, dodavanje iIi
brisanje imena biblioteka iIi izbor drugog *.dwg fajla koji ee biti u vezi sa njom.
o Zatvoriti dijalog klikom na el. taster Cancel.
SI. 18.8 Dijalog Edit DesignCenter Symbol Libraries
3. Struktura i funkciJa odrednice Point A.
Donja polovina dijaloga Today predstavlja specijalni pretrazivac Web-a kojim se moze
lako pristupiti lokaciji Autodesk-ovog sajta Point A (sl. 18.9). Prethodnim portal om se
moze stiei do niza resursa interesantnih profesionalnim konstruktorima. Ovoj Web lokaciji
(npI. www.autodesk.com) projektant moze pristupiti pomoeu bilo kog pretrazivaca Web-a.
U tom smislu, kompjuter ne mora posedovati program AutoCAD Mechanical, da bi se
pristupilo raznim alatima i informacijama na lokaciji Point A. Posto Point A predstavlja
besplatan servis, korisnik prijavom moze osigurati da mu se Autodesk-ove vesti Topines
dostavljaju email-om.
Si. 18.9 Odrednica Autodesk Point A
352 CAD masinskih elemenata i konstrukcija
4. Pretrazivanje na odrednici Web-a.
o U donjem delu dijaloga Today, u odrednici The Web, nalaze se pet mogucnosti za
prikazivanje resursa kao integralne sistemske podrske konstruktorima. Klikom na
neku od ovih el. tastera, korisnik se povezuje sa Internetom.
o Uspostavljanje automatske veze u dijalogu vrsi se pritiskom na el. taster "+" (u
gornjem levom uglu dela The Web) Cime se uspostavlja veza sa Autodesk-ovom
lokacijom Point A, a zatim prikazuje sadrzaj te lokacije.
o Internetom se uspostavljena veza prosiruje i prikazuje naslovna strana Point A
(sl. 18.10). Ekranski tasteri koji se ovde nalaze se malo razlikuju od onih ciji su
izgledi u rezimu online dati na sl. 18.2.
o Pri tome se pojavljuju dva nova el. tastera Project Center i Industry Center.
o Pregled poruka - sa objasnjenjem svake kategorije el. tastera, vrsi se laganim
pomeranjem pointera iznad njih.
o U gornjem desnom uglu pojavom reCi "Login" omogucuje se oznacavanje pitanja
koja interesuju korisnika. Ove besplatne informacije se cesto azuriraju.
SI. 18.10 Naslovna strana The Web sa portalom Point A
o Kao primer, kliknuti na el. taster Product Support. Naslovna sU'ana ce se promeniti
i daljom pretragom prikazace se npr. strana Autodesk Product Support (st. 18.11).
o Nakon pregleda odredenih resursa opcijom Close napustiti sajt na Internetu, a zatim
i dijalog Today.
CAD masinskih elemenata i konstrukcija
353
Your cUITFint search
. Ploduct: All PrOducts All"Releases
Further refine your sCaarer, or kevword{s):'
., :o;.:ra>
.
J. AutoCAD® 6 Service Pack 3 (English
S1. 18.11 Strana Autodesk Product SUl'flort za Point A
• Koriscenje table za informacije
Poznato je da menadzeri poslovnih sistema ili rukovodioci projekta cesto moraju
dostavljati informacije 0 projektima, standardima firme, izmenama u poslovanju, novim
performansama softvera i ostalim kljucnim stvarima u vezi poslovanja i njenoj podrsci.
Elektronska oglasna tabla tipa Bulletin Board sadrzana uz deo My Drawings sa desne strane
u prozoru AutoCAD Mechanical Power Pack Today, omogucuje .korisniku komunikaciju u
mreznom okruzenju, posredstvom Interneta iIi intraneta sa ostalim ucesnicima u timu
konstruktora. Na tabli se objavljuju razne poruke i uspostavljaju hiperveze. Kod
samostalnih instalacija AM-a, mogu se prikazivati one hiperveze koje se cesto koriste, na
primer Web i FTP lokacije ili e-mail-ovi. Bulletin Board se automatski prikazuje kada
korisnik pokrene AM i otvori prozor Today. Saddaj Bulletin Board-a se formira tako sto se
na njega postavlja html fajl po potrebi. U tu svrhu moze se izabrati postojeca Web
stranica (fajl) iIi formirati sopstvena. Za formiranje Web stranice cesto se koristi neki
program za obradu teksta kakav je npr. Microsoft Word. Kada se u klasicni Word
dokument upise potrebna informacija, snima se kao html fajl i Word ga pretvara u oblik
(format) koji se moze prikazati u Bulletin Board-u. Pored ovoga, posredstvom Browser-a,
moze se izabrati aktuelni fajl koji se zamenjuje prethodnim. To moze biti neki od
narednih tipova formata fajlova: doc, html, ASCII, rtf, gil ili jpg. Iz tih razloga, ovakva el.
tabla za oglasavanje predstavlja brz nacin za efikasnu komunikaciju medu konstruktorima,
menadzerima i drugim subjektima u pos]ovnom sistemu i njegovom okruzenju.
354
CAD masinskih elemenata i konstrukcija
i!lil Algoritam: primena elektronskih ogIasnih tabU
m Primer: Pregledati Web stranu na kojoj se predstavljaju nove oznake (logo) firmi,
koriscenjem elektronske ogJasne table Bulletin Board.
1. Priprema elektronske oglasne table.
o Otvoriti dijalog AMPP Today na osnovu menija Design AutoCAD Mechanical
Today.
o Sa desnog panoa izabrati i kliknuti na el. taster Edit (sl. 18.12).
S1. 18.12 Deo panoa Bulletin Board
2. Pretrazivanje fajla za oglasavanje.
o Nakon otvaranja dijaloga Microsoft Internet Explorer-a izabrati el. taster Browse ...
o U otvorenom dijalogu Choose file izabrati fajl LOGO.jpg
(D:\AMECH\zAPISI\LOGO.jpg) i kliknuti na opciju Open (st. 18.13).
CAD masinskih elemenata i konstrukcija 355
Lookin.ldZAPIS'
,,;
0S
t,
:::J +. 1i16 EF
a) b)
I.
SL 18.14 Dijalog za izbor Jajla za oglasavanje Choose file
o ]'rozor loday .. cese aZurirati, iuokviru . Bulletin Board se prikazuje nova Web
stranica.
o Kliknuti na el. taster "+" da bi prikaz logoa bio kompletniji.
o Bulletin Board ce se prikazati po horizontali i pokrice ceo prozor AMPP Today. Deo
My Drawings ce, u tom slucaju, biti sakriven.
CAD cSfl with thei;::,ocal"
throughou,t Ihe day with messages, remihders, ealendars •. 10 things
like slandard, andeont',"1 librari•• stoted locally. ...., . ...
SL 18.13 Unosenje putanje Jajla
o Kliknuti, zatim, na Save Path dijaloga Microsoft Internet Explorer-a cime se registruje
putanja do odgovarajuceg fajla.
a) b)
S1. 18.15 Faze prikazivanja sadrzaja oglasnog *.jpeg Jajla
o Kliknuti na el. taster "-" u gornjem levom uglu, da bi se Bulletin Board vratio na
prethodnu velicinu. . .
o Nakon pregleda, moze se dijalog AMPP Today zatvontJ pritiskom na e1. taster
Close, u gornjem desnomuglu.
356
CAb
tn
Q
••

zh elemenata i konstrukcija
• Komunikacije posrOOSt
"()tQ
Program eTransmit priprerna, alata eTransmit
poste. Ovaj vid f<tj} .
za IdentifIkaciju i sakupljanj gta,fi.c:.roJekta (crteza) i pomocne fajlove za slanje preko
e komunikacija predstavlja efikasan metod potreban
m Referentni Do':movi cnih fajlova i njihovu organizaciju na razlicite nacine.
. .. L

Folder (set of files) _ Omotl)' Ollskog prenosa podataka
. lca,
omotmcu. Nakon toga se (set f .
elektronske poste. U ovom iz\' Y. Svi fajlovi se u odgovarajucu
Self-extracting executable (*, \lc<tju t;ltl kompresija, i tako pripremljeni fajlovi slati preko
samoraspakujuci. Fajl sadrzi _ se ne moze koristiti.
koju korisnik imenuje. Prima. telt\lce ?V1m putem se kreira izvrsni fajJ koji je
dvoklik na odgovarajucu iko f crteza originalnog fajla. Memorise se u omotnici
11
1
cu. a Je lako .. raspakivanje faj!a, ako izvrsi
Zlp( -:- <?vo:n .o?cijom It:t . U ovom slucaJu opclJa Password se ne moze
konsmk pnm! faJI 1 lzvrsi delta,
Opcija Password se moze se faj! koji sadrzi ured:en skup fajlova. Kada
Convert drawings to: _ Vrsj l1)el1it.
na
nJegovu ikonicu, on se automatski dekomprimuje.
Preserve directory structure se za 1: .
prenosi. Kada ova opcija nij '- AM koji se salje u formatu ranijih verziju AM-a.
Remove patch from Xref anti e, )JOt\, elra set omotnica koji odgovara omotnici koja se
fajlove i 81 svi fajlovi svrstav.aju u
Send e-mail with transmittal l1;:e 1<:. lzabrana opclJa ovog tlpa tekuce putanJe za
elektronskoj posti. '- su pridruZene tekucem crtezu se brisu.
Make web page files Ovott) rano polje znaci da se ono sto se salje pridruzuje
(),l)c' .
IJorn vrsi se slanje na Web stranu .
• Komande za

o Paleta alata: ACAD/M eTransmit
o Komandna linija: etrat) l'v!a.iI
II Algoritam: primeDa
i;llrtit, eTransmit

. <:a nSll1it
Primer: Za otvoren fa'
elektronskom postom prim. JI
omotnici GRAF _KOM. IRUBNICA.dwg izvrsiti pripremu crteza za prenosenje
alata eTransmit. Formirani skup fajlova pripremiti u
1. Priprema za postupak

o Otvoriti fajl Ja.
o Otvoriti paletu alata A" Cl
INg (sl. 18.16).
. Iv! EX Main.
4
CAD masinskih e[emenata i konstrukcija 357
1>75 Hi
9190 g6
51. 18.16 Deo crteza iz fajla PRIRUBNICA.dwg
2. Postupci pakovanja fajlova.
o Sa palete alata ACAD/M_EX Main aktivirati komandq eTransmit.
o U otvorenom dijalogu Create Transmittal (sl. IS.I7) kartice General uneti po potrebi
znacajne infofmacije u polje Notes:. U ovom slucaju otkucati poruku: PRIRUBNICA
E-34 KONSTRUISANA ZA POTREBE ROTACIONOG UREDJAJA ER-6.
o Otvoriti padajucu listu Type i izabrati prvu opciju Folder (set of files).
S1. 18.17 Dijalog Create Transmittal sa aktivnom karticom General

I
I
358 CAD masinskih elemenata i konstrukcija
o Posredstvom el. tastera Browse ... odrediti lokaciju gde se salju pripremljeni fajlovi.
Neka to bude adresa lokacije fajla D;\AMESH\GRAFICKE KOMUNIKACIJE\
ETRANSMIT.
OKada su podesene sve opcije, kliknuti na el. taster OK.
o Ponoviti postupak formiranja fajlova sa opcijom Self-extracting executable (*.exe),
pri tome odredisna omotnica se opet nalazi na adresi D;\AMESH\ GRAFICKE
KOMUNIKACIJE \ETRANSMIT.
o Primeniti i treCi postupak na osnovu opcije Zip (*.zip) (st. 1S.I7) na istoj adresi kao
i prethodne dye.
OKada su podesene sve opcije, kliknuti na el. taster OK.
3. Pre;gled formiranih fajlova.
o Otvoriti karticu Files, gde je formirano osam fajlova (sl. IS.1S).
o Otvoriti karticu Reports i izvrsite pregled ove opcije.
o Zatvoriti dijalog klikom na el. taster Cancel.
o Ovim je sve sto se Zeli eksportovati snimljeno na disku i pripremljeno za mreznu
distribuciju.
E:\MDT6\Support\amgdt.shx
E:\MDT6\Support\ISOCP.5HX
E:\MDT6\$upport\ITALIC.SH><
litl ltypeshp.shx E:\MDT6\$upport\ltypeshp.shlt
[i!J PRIRU8NICb..dwg D.'AMECHIPRIMERIIPRlhUB;lICb..dwg
simp!ex.shx
!ill TXT.SHX
E:\MDT6\$upport\simple><.
E:\MDT6\Support\TXT.5HX
AutoCAD Compiled Shape
AutoCAD Compijed Shape
A1.ltoCAD Compiled Shape
AutoCAD Drawing
AutoCAD Compiled Shape
AutoCAD Compned Shape
SL 18.:1.8 Dijalog Create Transmittal za aktivnim tabom Files
5KB 18.05.2001 21:01:16
6KB 18.05.2001 21oU26
27KB 18.05.2001 21:13:26
lKB 18.05.2001 21013026
AutoCl\l) 107KB 19.10.2002 OBo52:30
llKB 21.11.1998 la45058
9KB 18.05.2001 21oU26
CAD masinskih elemenata i konstrukcija
359
.. Kreiranje i objavljivanje WEB dokumenata
Pomocu komande (carobnjaka) Publish to Web, korisnik CAD programa AMPP svoje
crtde konvertuje i postavlja na odgovarajucu Web lokaciju. Primenom jednostavnih
postupaka generisu se HTMl stranice u kojima se crtezi formiraju u vektorski *.dwf, iIi
rasterske formate tipa '.jpeg iJi *.pnr. Pri tome nije neophodno znanje iz HTMl
programiranja [10]. Osnovni i pomocni fajlovi postavJjaju se direktno na Internet iIi na
lokalni odnosno mrdni disk. Ovim postupcima omogucuje se, takode, i brzo azuriranje
ranije formiranih Web dokumenata na Internetu iIi na intranetu lokalnog sistema.
m Referentni pojmovnik: Web dokument
Name and-DWF image - Kreira Web stranicu i umece crtez formata *.dwf. Fajlovi ovog
tipa (Drawing Web Format) se kreiraju kao male elektronske kopije fajJova crteza (*.dwg,
*.dwt), koje daju slike visokog kvaliteta i koje su posebno namenjene za brzo
prikazivanje na Internetu.
Medium JPEG and thumbnail - Kreira Web stranicu prikazujuCi crteze kao niz
minijaturnih slika za prethodni pregJed i formira sliku svakog crteza u formatu
jpeg Gpg), takode, srednje velicine i ni:Z:e rezolucije.
Large JPEG and thumbnail- Formira Web stranicu prikazujuCi crteze kao niz
minijatumih slika za prethodni pregled i kreira sliku svakog crteza u formatu '.jpg,
srednje veliCine i visoke J"ezoIucije.
I-drop - Ova opcija omogucuje korisniku da crteze koji su objavljeni na Web-u prevuce 11
sopstveni (tekuCi) crtd. Poseban citac umece crteze kao blokove u tekuCi crtez. Alat
i-drop omogucuje da se crtezi jednostavno distribuciju drugim clanovima projektnog tima
kada korisnik svoju Web stranicu objavljuje na Internetu iJi intranetu.
DXF - Poseban format fajla koji je postao sinonim za format *.dwg. Ovi formati su
prakticno izjednaceni po vaznosti.
DWF faj\ovi se mogu prikazato u pretrazivacu Web-a. Uslov za je
postojanje program a Volo View Express koji se moze, kao sto je napomenuto, preuzetl sa
Autodesk-ove Web lok.acije www.autodesk.com iIi sa namenskog CD-a.
• Opcione komande: kreiranje Web dokumenta
[J Meni; File y Publish to Web ...
o Paleta alata: ACAD/M EX_Main Publish to Web
o Komandna linija: publishtoweb.
i!!lI Algoritam za kreiranje Web dokumenta
Primer: Za AM fajl CRTEZl.dwg (iz omotnice PRIMERI) koji sadrZi osam crteza 2D
masinskih delova, formirati Web- dokument na osnovu komande Publish to Web.
360 CAD masinskih elemenata i konstr!1kcija
4, Priprema za Web podrsku konstruisanju.
o Otvoriti fajl CRTEZl.dwg sa omotnice PRIMERI (st. 18.15).-
o Izvrsiti pregled svih osam Layout-a ovog fajJa (CRTEZ 1, CRTEZ2, ... CRTEZ 8), a
zatim se vratiti u prostor modela.
R48
'7184 (o-tvor)
SL 18.19 Jedan crtei iz jajla CRTEZl.dwg
5. Primena postupaka Web konstruisanja.
o Sa palete alata ACAD/M_EX Main izabrati komandu Publish to Web.
a U novootvorencim dijalogu Publish to Web (sl. 18.20), izabrati opciju 0 Create New
Web Page, a zatim pritisnuti el. taster Next>.
81. 18.20 Dijalog za kreiranje Web-a Publish to Web - Begin
CAD masinskih elemenata i konstrukcija
361
o U tekucem dijalogu u polju za tekst Specify the name of your Web page uneti naziv
WEB CRTEZI (sl. 18.21).
o Posredstvom el. tastera Browse definisati adresu i omotnicu buduce Web stranice.
U ovom slucaju to je D:\.A,MECH\WEB CRTEZI.
o U donjem polju Provide a Description to appear on your Web page uneti opis
Dvodimenzionalni modeli.
a Po zavrsetku unosa kliknuti na el. taster Next>.
(fir
Sl. 18.21 Dijalog za kreiranje Web-a Publish to Web - Begin
o U sledecem dijalogu Publish to Web - Select Image Type izabrati vektorski *.dwf
format fajla (sl. 18.22).
o Ostale opcije ostaju po default-u.
o Pritisnuti el. taster Next>.
S1. 18.22 Dijalog za kreiranje slike Publish to Web - Select Image Type
362
CAD masinskih elemenata i konstrukcija
Pastu ak f . 'n If'J b .' .. h d 'h
.." .• .•."' •..•.. ,......... p. ormlranJ"" e crteza Je pnmenJen za pret 0 TIl osam
crteza, tlsvajajuci umesto *.dwf, *.jpeg format. Adresa gde su formirani crtezi je, takode,
razlicita i nalazi se na omotnici D:\AMECH\GRAF!CKE KOMUNIKACIJE\WEB gde je i
omotnica ETRANSMIT.
CJ U sledecem dijaJogu Publish to Web - Select Template izabrati nacin prikaza,
odnosTIo redosled Array of Thumbnails (sl. 18.23).
o Pritisnuti el. taster Next>.
S1. 18.23 Dijalog za kreiranje redosleda prikaza Publish to Web - Select Template
o U narednom dijalogu Publish to Web - Apply Theme izabrati iz liste prikaz tipa
Cloudy Sky (sl. 18.24).
oPritisnuti el. taster Next>.
SI. 18.24 Dijalog za kreiranje prikaza Publish to Web - Apply Theme
CAD masinskih eJemenatd i konstrukcija 363
o U s1edecem dijalogu Publish to Web - Enable i-drop (sl. 18.25) izabrati 0 Enable i--
drop za omogucavanje kopiranja originalnog fajla *.dwg formata.
o Pritisnuti el. taster Next>.
j(Qe$ired. Y;;u.canC1we.anh1rop{TMt
thai
\hatyou ge!'lelate: Using i·drop., those who YisIl. 9(lUf 'Web
page can drog.and-drop dlawing i1t-o 'Seuion
AuI£tlD" Kkop Web pages att!! jdealy WIlud 10

S1. 18.25 Dijalog Publish to Web - Enable i-drop
o U dijalogu Publish to Web - Select Drawings redno izabrati crteze Layout-a: CRTEZ
1, zatim CRTEZ 2, sve do CRTEZ 8 (sl. 18.26).
o Nakom svakog odabira izvrsiti u Tmage Iist-i. el. tasterom Add>.
o Pritisnuti el. taster Next>.
81. 18.26 Dijalog Publish to Web - Enable i-drop
364
CAD masinskih elemenata i konstrukcija
o U narednom dijalogu Publish to Web - Generate Images oznaciti 0 Regenerate all
images za omogucavanje prikaza svih siika *.jpg formata (sl. 18.27).
o Pritisnuti el. taster Next>.
SL 18.27 Dijalog Publish to Web - Generate Images
o U dijalogu Publish to Web - Preview and Post (sl. 18.28) izvriiiti prelimimarni
pregled novonastale Web stranice.
51. 18.28 Dijalog Publish to Web - Preview and Post
CAD masinskih elemenata i konstrukcija
o U prozoru Web Publishing - Microsoft Internet Explorer (sl. 18.29) moze se videti
fOlmirana stranica dokumenta *.htm formata. Ostali fajlovi nalaze se U omotnici
WEBCRTEZI.
o Pritisnuti el. taster Finish, cime se konacno zavrsava proces generisanja Web
dokumenta.
SI. 18.29 [zgled generisanog Acwebpublish.htm Web dokumenta
• Generisanje tehnickih dokumenata -
365
Pre stampanja formata crteza mora se uspostaviti komunikacija izmedu AM-a i plotera.
Ovaj postupak se naziva konfiguracijom uredaja za stampanje. Iz liste plotera je potrebno
izabrati odgovarajuCi uredaj. Ovaj ploter postajedeo baze podataka softvera, tako da se
moze koristiti viSe puta.
366 CAD masinskih elemenata i konstrukcija
rn Referentni pojmovi konfiguracije piotera
My computer - Opcija konfiguracije plotera za kompjuterom koji se trenutno koristi.
Network plotter server - Konfiguracije plotera pomocu mreznog servera.
System plotter - Konfiguracija sistemskog plotera.
Edit plotter configuration - Opcija kojom se vrse izmene ranije unetih parametara
konfiguracije.
Calibrate plotter - Opcija kojom se moze vrsiti kalibrisanje i testiranje plotera .
• Komande za konfigurisanje plotera
o Meni: File Plotter Manager. ..
o Komandna linija: plotmanage.
III Algoritam: postupak konfigurisanja plotera i stampanje crteza
Primer: Izvrsiti konfiguraciju stampaca HP (Hewlett-Packard) za potrebe generisanja
tehnickog dokumenta radionickog crteza Vratilo-02. Crte:Z: pripremiti za stampanje na
A3 formatu.
1. Iniciranje konfiguracije stampaca.
D Izvrsiti izbor opcije Plotter Manager (sl. 18.30a) iz padajuce liste menija File.
D Na sl. 18.30b prikazani su unapred konfigurisani ploteri. Osim DWF uredaja koji
dozvoljava pregled crteza putem Interneta, ploter jos nije konfigurisan.
o Izvrsite dvoklik na ikonicu Add-A-Plotter Wizard, cime se inicira konfiguracija.
''';;'
...
Pubi:;h to Web••.
E;q>ort,,,
..... -.-.. .. ....
Page
'.¥M!NAi'!I' .1-
••
PlotPrevie1'l
PlOt, ..
( .... "
DWF ePlot DWF .View PublishToWeb PublishToWeb
(optimized '" (optimized ... PWF JPG
PublishToWeb
PNG
a)
Sl. 18.30 Postupak iniciranja dijaloga Plotters
b)
CAD masinskih elemenata i konstrukcija
367
2. Postupak konfigurisanja stampaca.
o Prethodnim postupkom se otvara prvi dijalog Add Plotter - Introduction Page
(sl. 18.31).
o Klikom na Next> informacija 0 konfiguraciji bice sacuvana u fajlu sa ekstenzijom
*.pc3.
Sl. 18.31 Dijalog Add Plotter - Introduction Page
o Prethodnim postupkom se otvara sledeci dijalog Add Plotter - Begin (sl. 18.32).
o U dijalogu odabrati opciju 0 My Computer i kliknuti na Next>.
S1. 18.32 Dijalog Add Plotter - Begin
o Ovim se otvara sledeci dijalog Add Plotter - Plotter Model (sl. 18.33).
o U polju Manufacturers izabrati uredaj Hewlett-Packard.
o U listi Models izabrati model DesignJet 750C C3196A.
D PosIe seIekcije kliknuti na Next>.
368 CAD masinskih elemenata i konstrukcija
Si. 18.33 Dijalog Add Plotter - Plotter Model
o Prethodnim postupkom se otvara sledeCi dijalog Add Plotter - Import Pcp or Pc2
(sl.18.34).
o Uvoz fajlova za kontrolu pera za stampanje omogucen je ovim fajlovima, te se
opcijom Import File .... oni mogu uvesti u formatu *.pc3.
o Ako se ne zele koristiti ovi fajlovi u AM-u kliknuti na-el. taster Next>.
S1. 18.34 Dijalog Add Plotter Import Pcp or pc2
o Prethodnim postupkom se otvara sledeci dijalog Add Plotter - Ports (sl. 18.35).
o Izabrati port LPT2 koji ce se koristiti za komunikaciju izmedu kompjutera i
stampaca za stampanje tehnicke dokumentacije.
o Kliknuti na el. taster Next>.
CAD masinskih elemenata i konstrukcija
369
81. 18.35 Dijalog Add Plotter· Ports
o Ovim se otvara sledeCi dijalog Add Plotter - Name (sl. 18.36).
o U polju Plater Name: moze se izvrsiti izmena naziva stampaca.
o Pod pretpostavkom da se originalno ime zadrZava, kliknuti na el. taster Next>.
SL 18.36 Dijalog Add Plotter - Plotter Name '
o Prethodnim postupkom se otvara poslednji dijalog Add Plotter- Finish ..
o El. tasterom <Back moze se izvrsiti povratak na prethodne postupke konLlgunsanJa.
o Ako se ni uredivanje ni testiranje ne vrsi, kliknuti na el. taster Finish.
370
CAD masinskih elemenata i konstrukcija
SI. 18.37 Dijalog Add Plotter - Finish
30.. Priprema za stampanje crtda iz prostora papira.
o Otvoriti fajl VRATILO.dwg iz omotnice PRIMER!.
o Kliknuti na karticu A3_RADIONICKI gde se pripremljen crtez nalazi u prostoru
paplra (sf. 18.40).
o Crtez je sastavljen od uokvirenih sest iii tzv. vizira koji se dobijaju
na osnovu (otkucatl u komandnoj liniji mv..1).
o od VlZlra postaJe .. aktivan, ako se izvrsi dvoklik na njegovu povrsinu. Time je
on vlZuelno prepoznatljlV po podebJjanom okviru (isti crtez).
SI. 18.38 Dijalog Plot sa tabom za i;:;bor stampaca Plot Device
CAD masinskih elemenata i konstrukcija
371
o Razmera sadrzaja vizira omogucena je komandom Zoom ili na osnovi alata palete
Viewports (sl. 18.40). Podesavanje razmere se moze vrsiti nezavisno, od vizira do
vizira.
o Okvir vizira se nalazi u sloju AM_view.
o 1z liste slojeva pre stampanja iskljuciti sloj AM_view.
o Okvir i zaglavlje A3 formata za radionicki crtez dobija se insertovanjem,
postupcima Block, gde se putem dija\oga vrsi unosenje sadrzaja fajla JUS
A3_delovi.dwg (iz omotnice FORMATI).
4, Postupci stampanja crteza.
o Aktivirati komandu Plot... iz menija File, Cime se otvara dijalog Plot.
o U kartici Plot Device ovog dijaloga izabrati konfigurisani stampac DesignJet 750C
C3196A (st. 18.39).
o Ostale parametre podesiti prema istoj slici.
o Aktivirati karticu Plot Settings.
nam •• I ..IlllIlllIIIi1I11111!1.IIiIIIiI.III.IIII .. :lpl ... I,I,..,I. ..lilf!l.1 I
A3_RADIONICK! 'p ;1 !<SelectpageselUPtoappiy) ,:::::1 Add".. l; I
._-----'----
PlotDe...ice PlotSettinQi.1
Pape1 size and papet unh
Plot deVICe:
Pope"". CIIS::"C o A-:-:312="=OO-:, '=-'0.=-00M""M-:-I-----,

r :::J[ r
I
;:, i X PO:::::: '1
WIrld.QW< _ Y: rr.tf> '-< :', .r;Hkleobiept$, '''" L :'
-....
"C
S1. 18.39 DijaJog Plot sa karticom za izbor Jormata crteia Plot Settings
o 1z liste Paper size: izabrati format papira za stampanje ISO A3 (297x420 mm).
o Os tale parametre podesiti kao na sl. 18.39.
o Opcijom Full Preview ... izvrsiti pregled velicine stranice i ceo crtez koji se stampa,
ukljucujuCi i okvir crteza.
o Brzi nacin za pregledanje je moguc pomocll opcije Partial Preview ...
o Klikom na el. taster OK poCinje stampanje crteza koji kada se odstampa ima
izgled kao na sl. 18.41.
·W 1
,
:'.:1 2OP' (-( E,E 0'-0 .• , ••
"'liiI'llbiJ o;;.JJ!Wliit!!l!Jllili 1:1
, , , "-"'I"q",,!:%·w ;.
1'10 .C;,
L-___________ ' ________________________________________________

163 1:10
",H ____ -'"
"2


V D-i !
¢ 72 I ;Uli
I <!J1Z I k6 ::¥: ,,:M
¢72 )6 :tm
¢72 I a9
</)72 I al0
1>68 I h11
1>52 , m6 ;gg:,
<1>52 I h11 irel
20
16
Dimen.
P9 :gm lUU
P9
Fit

_OO,IIS!l!
SI. 18.40 Layout
crteza Vratilo
(VRATIL02.dwg)
I (Raw R'lf R'o/ RaW) l
'u...
1 m=- 6"" ' //0 ' ,
",:>SISIE(41) / //' ?/,0% \
1 \ 'I' L, " .' ,C, ___ , ,
" '.. I E3@J 16"2003, N"k 1"= 18,'"
"_ VRATILO - L2
PovrSlnskahrapiivosl PovrSlnskaza§llla
t 4173

Toleranc'j3slobo<tuhmer.
Ma\elljal PoboljsaU naRrn= 060 do 900 Wmm'J
I
,"woo
Dimenzije materiJala: ¢94x610 I Owaka; L2-01.00.4.2 lUst
Zrel1Janln t---L---
81 I lunena Dalum lme tzv. p()(J Zamena za
072 p6 nm
B-B 072 k6 itm
c-c
E-E
0-0
072 j 6
072 a9
072 a10 mi
068 h11 g.al
052 m 6
052 h11 -R19 n01
20 P9 g,m
16 P9 g::n
Dimen, Fit
59 • 1'6 I' 112 I 40 1 110
170

(Ra\y Rao/ Raw Rao/)
Sl. 18.41 ertd. Vratilo
(VRATIL02.dwg)

D''''IEI'') .,,_ ,""
. . .

t
Dimenzije materiJala: ¢94x610
Tolerancijaslobodnih mera Pov(sinska hrapavost PovrSlnska zastila
Materljal
(;4773
Term\ckaobrada
POboljsali na Rm= 860 do 900 Nimm"'2
I E3@t I I I Mas, 18,5 kg I R"mera
I I I Dalwn J 16.0'3.2003. Nazlv:
Obredio I

Odobrio
1-+-----1--+-11 fakultet"M.Pupin"
Zrenjanln
81. L Izmena Datum lime
VRATILO - L2
Oznaka:
L2 - 01.00,4,2
lzv,porl. lamenaza"
Usl
374 Prilozi
Prilozi 375
(nastavak)
(T-4)
SM Okvir 'za skaliran ie
amscmonitor
STOO
Sloj standardnoo- deJa - ukl jucenliskljucen amlayparto
TIOO
Sloi naziva bloka - ukljllceniiskl jucen
amlaylibJo
.. Skracenice u AutoCAD Mechanical Power Pack 6
Kljuc Funkcija Komanda
BAL Oznaka pozicije u obliku kruga (balona) amballoon
CB Centralna (osna) Iini ia kroz rupu amcencrhole
CHA Srafura amcham2d
CL Centralna (osna) linija amcenlline
CLiN Crtan je centralne C - lini ie (konstruktorske) amconstlines
CLOO Iskl 'ucenaJukljucena C - linija amclineo
CR Kooiranje+rotiranje+premestanje ammanipulate
CS Presecna (krstasta) centralna linija amcencross
DAN Kotiranje ugla ampowerdim ang
DAU Automatsko kotiran ie amautodim
TXL
Konveltor iezika (sintakse)
amlangconv
UO
Korisnicki set 0
amunit 0
U1 Korisnicki set I
amunit 1
U2
Korisnicki set 2
amuni! 2
U3
Korisnicki set 3
amunit 3
U4
Korisnicki set 4
amunij 4
Donji levi (ugao)
amviewul
V1
amviewur
V2
Donji desni
Gomji levi (ugao)
amviewll
V3
Gomii desni
amviewlr
V4
Centar (srediste)
amviewcen
V5
Prikaz svih: delova clteza, sloieva i sl.
amviewall
VAL
amlayvpo
VPOO
Sloj vizira (viewport-a)
ukl jucen/iskljucen
DMED Uredivanje i modifikovanje (multieditovanje) amdimmedit
F Zaobljavanje ivica amfillet2d
H Korisnicki definisana srafura amuserhatch
.. Lista slojeva
(T-5)
HIOO Vidljivost linije iskljuceno/ukljuceno (On/Off) amlayinvo
LO Sloj (lejer) AM 0 amlayer con1
L1 Sloj AM 1 amlayer con2
L2 Sioi AM 2 amlayer con3
L3 Sloi AM 3 amlayer hidw
L3N Sloj AM 3N amlayer hidn
L4 Sloj AM 4 amlayer hlin
L5 Sloj AM 5 amlayer dili
L6 Sloi AM 6 amlayer txt3
L7 Sloj AM 7 amlayer cenw
L7N Sloj AM 7N am layer cenn
L8 Sloi AM 8 amlayer hatch
L10 Sloi AM 10 amlayer vpli
L 11 Sloj AM 11 am layer phan
LG AM sloj amlay
LGMO Sloi za premestan ie amlgmove
LGV Vidljiva slojeva amlayvisenh
LIB Biblioteka simbola amlibrary
LMO Sloj za premestanie amlaymove
0 Of set (kopiranje) amoffset
00 . Trodimenzionalno obrtanie 3dorbit
PAR Kreiranje sastavnica elemenata (referenci) ampartref
PC "Napredno" kopiranie ampowercopy
PD "Napredno" kotiranie ampowerdim
PED "Napredno" uredivanie (editovanie) ampoweredit
PER "Napredno" brisanje ampowererase
PRC "Napredno" opozivanje (vracanje na prethod. korake) ampowerrecall
PROO Iskl iuceni/ukl iuceni sloievi sastavnice amlaypartrefo
PSS "Napredna" metoda obiektno orijent. nisana 1-4 ampowersnap
REC Pravougaonik amrectang
S1 "Napredni" obiektno oriientisani nisani - set 1 ampsnap1
S2 "N apredni" objektno orijentisani nisani - set 2 ampsnap2
S3 "Napredni" obiektno oriientisani nisani - set 3 ampsnap3
Opis
Naziv Boja
Tip linije
Debljina linije
ISO: Continuous
ISO: 0.5 mm/ANSI:
I
contour
AM 0 7
ANSI: Continuous
0.3 mm= 0.012'
ISO: Continuous
ISO: 0.5 mm/ANSI:
Contour
AM 1 14
ANSI: Continuous
0.3 mm= 0.012'
ISO: Continuous
ISO: 0.5 mm/ANSI:
Contour
AM 2 5
ANSI: Continuous
0.3 mm= 0.012'
ISO: AM_IS002W050
ISO: 0.25 mm/ANSI:
Hidden
A.M 3 6
ANSI: Hidden
0.15 mm= 0.006'
Auxiliary Line
ISO: ContinuouS
ISO: 0.25 mm/ANSI:
AM 4 3
ANSI: Continuous
0.15 mm= 0.006'
I
ISO: Continuous
ISO: 0.25 mm/ANSI:
Dimension/
AM 5 3
ANSI: Continuous
0.15 mm= 0.006'
Annotation
ISO: Continuous
ISO: 0.35 mm/ANSI:
Text
AM 6 2
ANSI: Continuous
0.3 mm= 0.012'
ISO: AM IS008W050
ISO: 0.25 mm/ANSI:
Centerline
AM 7 4
ANSI: Center
0.15 mm= 0.006'
Hatch
ISO: Continuous
ISO: 0.25 mm/ANSI:
AM 8 1
ANSI: Continuous
0.15 mm= 0.006'
Behind
253
ISO: Continuous
0
AM 9
ANSI: Continuous
ISO: AM_IS008W050
ISO: 0.5 mm/ANSI:
Section Line
AM 10 7
ANSI: Center
0.3 mm= 0.012'
ISO: AM IS009W050
ISO: 0.25 mm/ANSI:
Phantom
AM 11 3
ANSI: Phantom2
0.15 mm= 0.006'
ISO: Continuous
ISO: 0.5 mm/ANSI
Part Reference
AM 12
7
ANSI: Continuous
0.3 mm= 0.012'
Object
ISO: Continuous
ISO: 0 ..5 mm/ANSI:
Std. Parts:
AM ON 7
ANSI: Continuous
0.3 mm= 0.012'
Contour
ISO: Continuous
ISO: 0.5 mm/ANSI:
Std. Parts:
AM 1N 14
ANSI: Continuous
0.3 mm= 0.012'
Contour
ISO: Continuous
ISO: 0.5. mm/ANSI:
Std. Parts:
AM 2N 5
ANSI: Continuous
0.3 mm= 0.012'
Contour
S4 "Napredni" objektno orijentisani nisani - set 4 ampsnap4
376
Prilozi
(nastavak)
Std. Parts:
AM_3N 6
ISO: AM_IS002W050 ISO: 0.25 mm/ANSI:
Hidden ANSI: Continuous 0.15 mm= 0.006'
Std. Parts:
AM_4N 3
ISO: Continuous ISO: 0.25 mm/ANSI:
Auxiliary Li n e ANSI: Continuous 0.15 mm= 0.006'
Std. Parts:
ISO: Continuous ISO: 0.25 mm/ANSI:
Dimension/
AM_5N 3 ANSI: Continuous 0.15 mm= 0.006'
Annotation
Std. Parts:
AM_6N 2
ISO: Continuous ISO: 0.35 mm/ANSI:
Text ANSI: Continuous 0.3 mm= 0.012'
Std. Parts:
AMJN 4
ISO: AM_IS008W050 ISO: 0.25 mm/ANSI:
Centerline ANSI: Center 0.15 mm= 0.006'
Std. Parts:
AM_8N 4
ISO: Continuous ISO: 0.25 mm/ANSI:
Hatch ANSI: Continuous 0.15 mm= 0.006'
Std. Parts:
AM_9N 253
ISO: Continuous
0
Behind ANSI: Continuous
Std. Parts:
AM_iON 7
ISO: AM_IS008W050 ISO: 0.5 mm/ANSI:
Section Line ANSI: Center 0.3 mm= 0.012'
Std. Parts:
AM 11N 3
ISO: AM_IS009W050 ISO: 0.25 mm/ANSI:
Phantom
-
ANSI: Phantom2 0.15 mm= 0.006'
Std. Parts:
ISO: Continuous ISO: 0.5 mm/ANSI:
Reference
AM_12N 7 ANSI: Continuous 0.3 mm= 0.012'
Objects.,
Construction
AM_CL 1
ISO: Amconstr ISO: 0.25 mm/ANSI:
Line ANSI: Amconstr 0.i5 mm= 0.006'
Part Reference
AM_PARE
4
iSO: Continuous ISO: 0.25 mm/ANSI:
F ANSI: Continuous 0.15 mm= 0.006'
BorderlTitle
AM_BOR 7
ISO: Continuous ISO: 0.5 mm/ANSI:
Block ANSI: Continuous 0.3 mm= 0.012'
Viewport AM,-VIEWS 1
ISO: Continuous ISO: 0.25 mm/ANSI:
ANSI: Continuous 0.15 mm= 0.006'
Behind· (extra) AM_INV 253
ISO: Continuous
0
ANSI: Continuous
Trailing Line AM_TR 3
ISO: Continuous ISO: 0.25 mm/ANSI:
ANSI: Continuous 0.15 mm= 0.006'
• Definicije atributa u naslovu blokova i okvirima crteza
(T,6)
Atributi (karakteristike) Definicija
GEN-TITLE-NR . Broj crteza
GEN-TITLE-DWG Naziv fajla
GEN-TITLE-MAT1 Materijal (naziv)
GEN-TITLE-MAT2 Materijal (druga linija)
GEN-TITLE-DES1 Nazi v crtda
GEN-TITLE-DES2 Podnaslov
GEN-TITLE-NAME Naziv lienog crtda
GEN-TITLE-QTY Kvalitet
GEN-TITLE-SCA Faktor razmere
GEN-TITLE-POSI Pozici ja broja
GEN-TITLE-CHKM ZadrZavanre procesa
GEN-TITLE-CHKD "Zamrzavanje" datuma
GEN-TITLE-DAT Kompletan datum
GEN-TITLE-SHEET Strana
GEN-TITLE-PLOT Datum stampanja
Prilozi 377
• MAIN TOOLBAR (MT) alternativne komande u posebnim linijama alata
a;
" ·c
'" c:
.<: .0
0
"
Q)
Q)
:g :;:
Q; :;:
>-
c:
.8
'"
::> 0
-'
u.. « .<:
Q;
c:- o .!!l
c Q)
"
0
·5
.8 :0
'"
ill >
·iii
>-
"0
Q) "-
'" '"
C 0- ::> ::>
'" -" z a (fJ OJ -'
::J « 0..
fIIIT ~ New fIIIT p Basic Layer
D
New Contour
i]). Print Prewiew g Contour
& Plot . 0 Contour
. ~ Spelling £g;J. Hidden
MT ~ Undo
Undo
Redo
~ Hidden Narrow
Auxiliary Line
Dimension/Annotation
Text
Centerline Wide
Centerline Narrow
Hatch
Section Line
Phantom
MT ~ Inquiry
! ~
ill List
. ,;g Locate Point
~ Distance
~ Area
Ll Calculator
ill
c
Q) Ol
0
c:
c:
·c
0
'"
·iii
·iii
c:
Q)
Q) Q)
>- "-
U)
Q)
0
0
"'
Cl.
E
'"
U
15 l'! 0 c:
a: ;;:
E
Q) 0
w w 0 is (fJ
'"
'"
'"
c: «
'" c:
c:
0 Q; Q; Q; Q; Q; Cl.
l'!
l'!
0
.8
'"
'" '" '" '"
E
(fJ
"0
Cl.
0
0 Cii
f- .0 ::> 0 0 0 0 0 0 Q)
0.. 0.. 0.. 0.. 0 ::J a: I Q) "0 « D..
MT ~ Layer Function
, ~
EJ
Layer/Layer Group Control
, ; ~
Make Object's Layer Current
. ~
Visibility Enhancement
. ~
Move to another Layer
m
Make to another Group
~
Move to Parts Layer
~
Move to Working Layer
gr
Viewport Layer On/Off
Z'I
Parts Layer On/Off
~
C-Lines On/Of
~
Partref On/Off
. ~
Invisible Lines On/Off
~
Title Block·On/Off
MT ~ AutoCAD Mechanical Today
ta AutoCAD Mechanical Today
0/ Autodesk Point A
.t; Streamline
a-,",
r:I. RedSpark
fj!j!. Meet Now
378
MT dbConection
dbCo"","
§'j Library
I. Insert Hyperlink
Prilozi
MT ;. Power Edit
'mEl
,9, Power Edit
Object Properties
<'! Match Properties
.!. Edit Polyline
N Edit Spline
Edit reference
MT Power Erase
Pow", Em"
_i Erase
OOP's
MT Power Copy' MT;. Power Dimensioning MT; Power Dimensioning; Units


"=
o
Power Copy
Power Recall
Power View
Power Manipulator
Power Dimensioning
ill Automatic Dimensioning
:1. Dimensioni Angle
!illl Hole Charts
H7 Fits list
Mulli Edit
lEi Arrange Dimensions
iR' linear/Symmetric Stretch
R-t Align Dimensions
::::::l Join Dimensions
I .•
Insert Dimension
Break Dimension
Units 0 Decimal Place
MT ; Power Snap

User Configuration

User Configuration 1
User Configuration 2

User Configuration 3
User Configuration 4
I.
1,1
Units 0 Decimal Places
Units 1 Decimal Places
I,ll Units 2 Decimal Places
Lilt Units 3 Decimal Places
IJIII Units 4 Decimal Places
MT Compass Rose
'fl!:EJ
I'::t:'
th.9'
Relative Point
0 ....
ReI. Ang, 0 deg
,( I ReI. Ang, 45 deg
I
ReI. Ang. 90 deg
'os ReI. Ang. 135 deg

ReI. Ang. 180 deg
m
ReI. Ang. 225 deg or
Z]O ReI. Ang. 270 deg
,IS
ReI. Ang. 315 deg .,.
Prilozi
379
MT UCS ZOOM TOOLBAR (ZT) ZT RTZOOM

UCS
te Named UCS
Preset UCS
tU UCS Previus
k!
Word UCS
I!'
Object UCS
tl" Face UCS
1L ViewUCS
¥.
Origin UCS
td Z Axis Vector UCS
k.
s
3 Point

X Axis Rotate UCS
lfY
Y Axis Rotate UCS
lfz.
Z Axis Rotate UCS
13
ApplyUCS
DESIGN TOOLBAR (DT)
Launches Draw Toolbar
IT:: Launches Edit Toolbar
,,6> Detail
2D Hide
@Jll Xref@
ffi.
ca
Zoom Realtime
Pan Realtime
Zoom Window
Zoom Extents
Zoom Previus
Zoom Realtime
3D Orbit
ZT ZOOM2

@
Q
0,
.0-
®..
e..
-
@.
DT ; Draw

i!!i Launches Draw Toolbar
Polyline
Vi Line
'C. Arc
(;:;I' Spline
g Rectangle
b Polygon
.(3. Circle
Centerline
Hatch
Construction Line
Construction Edit
Contour Finder
Zoom Window
Zoom Dynamic
Zoom Scale
Zoom Center
Zoom In
Zoom Out
Zoom All
DT Draw; line
Line
/'\ Symmetrical Lines
·0 Break Out Line
j.lt Section Line
""'" Zig-Zag Line
380 Prilozi
DT Draw Arc DT Draw Rectangle
'il<
r
Arc 3 Points
r:
Arc Start Center End
F-
Arc Start Center Angle

Arc Start End Angle
n Arc Start End Radius
r. Arc Center Start End
t-: Arc Center Start Angle
DT Draw Circle

o Circle Center Radius
o Circle Center Diameter
o Circle 2 Point
o Circle 3 Point
l> Circle Tan Tan Radius
o Ellipse
o Donut
DT .. Draw Hatch

CJ Rectangle
g Rectangle-Full Base-Full Height
o Rectangle-Base Middle-Second Corner
c:JI Rectangle-Base Middle-Full Base-Full Height
r:;J! Rectangle-Base Middle-Half Base-Full Height
o Rectangle-Height Middle-Second Corner
o Rectangle-Height Middle-Full Base-Full Height
Q Rectangie-Height Middle-Full Base-Half Height
Q Rectangle-Center-Second Corner
j;;J[ Rectangie-Center-Full Base-Full Height
DT Draw Centerline

.••
....:u
o
Centerlines
Centerline Cross
Centerline Cross with Hole
DT Draw Construction
Horizontal
Vertical
Cross
, 2 Points or Angle
Hatch 45 deg., 2.5 mm/O.1 inch
Hatch 45 deg., 5 mm/O.22 inch
Hatch 45 deg., 13 mm/O.5 inch
Hatch 135 deg., 2.7 mm/O.11 inch
Hatch 135 deg., 4.7 mm/O.19 inch
Hatch 135 deg., 11 mm/O.4 inch
User-Defined Hatch
Relative Angle from Line
Paralell with Full Distance
Paralell with Half Distance
Perpendicular to 2 Points
Circle
Perpendicular to Line
Bi-sect
Double Hatch 45/135 deg., 2.3 mm/O.09 inch
More C-Lines
Prilozi
381
DT Draw Construction Edit DT Modify DT Modify 2D Operation

Erase C-Lines '\1'" Launch Edit Toolbar Mirror
;It. Erase All C-Lines e,,'" Rotate gg Array
W Automatical C-Lines Creation
+
Move
Trace Contour Align
Switch Ray / Xline °6 Copy
2D Operations
Offset
.,-1 Extend
:.p.
Trim
it'
" Lengthen
Join Entities
Break
Stretch
r
Fillet
W
Sharnfer
DT Modify Break DT Modify, Stretch OT Modify" 2D Hide
]
fEI
o Break
rill Break at 1 Point
r...:J Select and Break
ltl8
b Stretch
jill Scale X, Y
f:J Scale
DT Xref ASSISTANCE TOOLBAR (AT)
ftB


l!5J
P91.

Auto Detailing
External Reference
External Reference Setting
External Reference Bind

re,
.@
Block Create
Xrefllnsert Block
Tille Block
Text
Paper/Model Space
Hide.lnvisible Edges
Edit Invisible Edges
AT .. B!ock Create

'.' .., Create Block
@ WBlock
382 Prilozi
AT XreffBiock Insert AT Title Block
Blook
External Reference Attatch
#' Explode

Q. Drawing Title/Borders
. Plot Date In Title
Eiil Add One Revision Line
AT Text AT Paper IModel Space ANNOTATION TOOLBAR (AT)
A
MText
;1:1
Mspace <-> Pspace
AI! DTEXT

Viewport/Space Area
-.
Language Converter Scale Monitor
.8:.
Text from Language Convert
l@
Zoom· All Viewport
A Text M=7.0
Viewport Auto Create
:mEI
.,r:. Simbol
Leader Note
BOM Database
A TextM=5.0
A . Text M=3.5
AT Symbol AT Leader AT BOM
i!'lt3
'Iff
Surface texture
Feature Control Frame
Datum Identifier
Datum Target
Feature Identifier
Welding Symbol
Simple Weld
Edge Symbol
Leader Note
Append Leader
BOM Database
Balloon
Part Reference
Part List
Part Reference Edit
Part LisVBalioons
Prilozi
383
CONTENT TOOLBAR (CT) CT Screw CT Holes
;flrEI !fiEJ
"'(!:t!j
Screw 'fl1lJ.
,-"
Screw Connection Through Holes
n Holes
@
Screw Template III1 Tapped Through Holes
!Pi Shaft Generator IP Screw U External Threads
""'.
>10. Standardtools
1'1
Nut
.1;1
Blind Holes
=
_.
Standard Parts
'"·U.
Washer
"ijl
Tapped Blind Holes
rsJJ. Calculations H Counterbores
" ..'rt Countersinks
",1blI
Thread Ends
a Through Slots
'.t>
Blind Slots
CT Shaft Generator CT Standard Parts
rtta'

fi:lJ
Shaft Generator
B :Parts Library
•••. _.,.->
¥'
ParaliellWoodruff Keys :rr Steel Shapes
it·
Retaining Rings/Circlips
=
Cylindrical Pins
'£1
Seals D . Taper Pins
..f!J Adjusting Rings i' Grooved Drive Studs
@ Centerholes SpliVCotler pins
"Ii-.
Undercuts ll=1> Plain Rivets
q
Shaft Breaks
..
Roller Bearings
to)
Counersunk Rivets
II:2JJ Clevis Pins
-
"""
Plain Bearings
.. 'W Plugs
.r:.
Shaft Lock Nuts
'i'.
Lubricators
-""
Shim Rings Sealing
.....-
0 Sealing Rings
t:I
Drill Bushings
I:l Drill Bushings wilh Hole

Springs
CT Standard Parts
384 Prilozi
CT Springs CT Calculation CT Calculation Chain/Belt Calculation
Compression Springs
Extension Springs
Torsion Springs
Belleville Springs
Draw Sprocket/Pulley
@ . Lenght Calculation

•• ez Draw Chain/Belt Links
!f,lEl

FEA
fl:t$
Screw Calculation
POWER SNAP TOOLBAR (PST)
TemporaryTracking Point
Snap From
Point Filter
Entity Filter On/Off
Ignore Z Coordinate On/Off
Endpoint
Midpoint
Intersection
Apparent Intersection
Rectangle Center
Virtual intersection
Mid of 2 Points
Symmetry
Center
Quadrant
Perpendicular
Tangent
Node
Insertion
If:l-.
Shaft Calculator
iIT; Moment of Inertia
17l!! Predefined Profile Section

Deflection Line
R!a
Bearing Calculation
CI Cam Configuration
Draw Sprocket / Pulley

Springs
PST Point Filter

,;Xii. x Filter
,y, Y Filler
XY Filter
ZFilter
XZ Filter
yz Filter
Snap to Parallel
Nearest
None
Prethodne palete alata dobijene su
izborom odgovarajucih opcija u dijalogu Toolbar-a
i podopcijama Q] AMACAD Q] AMFL Y i Q] AMPP.
BIBLIOGRAFIJA
[1] Arsovski, S.
Arsovski, Z.
Perovic, M.
[2] Babic, A.
l 3] Burchard, B.
Pitzer, D.
[4] Cedeno, N.
[5] Deckert, K. H.
[6] Dordevic, S.
[7] Frey, D.
[8] Georgijevski, V.
[9] Gligoric, R.,
[10] Grabowski, R.
Jones. T.
[11] Grujin. S.
[ 12] Hufnagl, B.
[13] Hufnag1, B.
[ 14] Ilijevic, K.
[ 15] Isailovic, M.
Bogner, M.
[ 16] Jovanovic, D.
[ 17] Jovanovic. D.
[ 18] Kovacevic, R.
Stanic, J.
Literatura'
RAZVOJ ClM SISTEMA (monografija),
CIM centar, Masinski fakultet, Kragujevac, 1995.
CA COMPUTER AIDED MODELIRANJE U
PROJEKTOV ANJU TERETNIH V AGONA. Biblioteka
Dissertatio, Zaduzbina Andrejevic, Beograd, 1997.
PRELAZAK NA AUTOCAD 2002, (prevod),
385
CET, Thomson Learning, AutoCAD PRESS, Beograd, 2002.
INTERNET I NJEGOVI ALATI,
(prevod), Mikro knjiga, 1996.
ELEMENTl STROJEVA (prevod),
Tehnicka knjiga, Zagreb, 1980.
INZENJERSKA GRAFIKA,
Masinski Fakultet, Beograd, 2002.
OS NOVE AUTOCAD 2002, (prevod),
Kompjuter biblioteka, SYBEX, Cacak, 2001.
LAKE METALNE KONSTRUKCIJE - PROSTORNI
RESETKASTI SISTEMI, Konstrukcije, DIP Gradevinska
knjiga, Beograd, 1990.
TEHNICKO CRTANJE, Univerzitet u Novom Sadu,
Poljoprivredni fakultet, Edicija "Univerzitetski udZ'benik",
Novi Sad, 1998.
AUTOCAD 2002, (prevod),
Kompjuter biblioteka, Onword Press-Thomson Learning,
Cacak, 2002.
PRINCIPI PROJEKTOV ANJA MASINA Ideo,
Tehnicki fakultet "Mihajlo Pupin", Zrenjanin, 1999.
MEHANIZMI 1, OPSTI DIO,
Masinski fakultet, Sarajevo, 1975.
MEHANIZMI 2, POLU'ZNI MEHANIZMI, ZUPCASTI
MEHANIZMI, BREGASTI MEHANIZMI, Masinski fakultet,
Sarajevo, 1976.
TEHNICKO SPORAZUMEV ANJE U MASINSTVU II,
Naucna knjiga, Beograd, 1988.
STANDARDIZACIJA - JUGOSLOVENSKI STANDARDI
ZA OPSTE MASINSTVO, Zavod za udzbenike i nastavna
sredstva, Beograd, 2002.
ELEMENTI KONSTRUKCIJA I, (sveska 1),
Fakultet tehnickih nauka, Novi Sad, 1982.
ELEMENTI KONSTRUKCIJA I, (sveska 2),
Fakultet tehnickih nauka, Novi Sad, 1983.
RACUNARINC,CNC,DNC,
Naucna knjiga, Beograd, 1987.
386
{19] Krsmanovic, Co
[20] Krsmanovic, V.
Mitrovic, R.
[21] Kuzmanovic, S.
[22] Kuzmanovic, S.
[23] Kuzmanovic, S.
[24] Lee, K.
[25] Letic; D.
Andie, Z.
Srdanov, D.
[26] Maguire, D.
[ 27J Mandie, J.
[ 28] MiltenoviC, V.
Ognjanovic, M.
[ 29J Mitrovic, R.
[ 30J Mitrovic, C.
Vasie, B.
[ 31] Momirski, M.
[ 32] Ognjanovic, M.
[ 33] Ognjail0vie, M.
[ 34] Ognjanovic, M.
[ 35] Ognjanovic, M.
Miltenovic, V.
[ 36] Ogrizovie, M.
[37] Poceski, A.
[38] Sekulic, A.
Literatura
AUTOMATIZACIJA PROJEKTOVANJA U
INDUSTRIJSKOM INZENJERSTVU, Fakultet tehnickih
nauka., Univerzitet u Novom Sadu, Novi Sad, 1997.
KLIZNI I KOTRLJAJNI LEZAJEVI,
Gradevinska knjiga, Beograd, 1995.
METODOLOGIJA KONSTRUISANJA, Fakultet tehnickih
nauka, Univerzitet u Novom Sadu, Novi Sad, 1998.
KONSTRUISANJE, OBLIKOV ANJE I DIZAJN - Ideo,
Fakultet tehnickih nauka, Univerzitet u Novom Sadu,
Novi Sad, 200l.
KONSTRUISANJE, OBLIKOV ANJE I DIZAJN - II deo,
Fakultet tehnickih nauka, Univerzitet u Novom Sadu,
Novi Sad, 2001.
PRINCIPLES OF CAD/CAM/CAE SYSTEMS,
Addison - Wesley, USA, 1999.
GRAFICKE KOMUNIKACIJE U INZENJERSKOM
PROJEKTOV ANJU, T.ehnicki fakultet "Mihajlo Pupin",
Zrenjanin, 2002.
ENGINEERING DRAWING FROM FIRS PRINCIPLES
Using AutoCAD, Arnold, London, Great Britain, John Wiley
& Sons Inc., New York, USA, 1998.
OTPORNOST MATERIJALA,
Naucna knjiga, Beograd, 1992.
MASINSKI ELEMENTI I - MASINSKI SPOJEVI -.
Masinski fakultet, Beograd - NiS, 1996.
OSNOVI CAD/CAM TEHNOLOGIJE,
Naucna knjiga, Beograd, 1990.
INFORMATIKA U MASINSTVU,
Univerzitet u Beogradu, Masinski fakultet, 2000.
ELEMENTI TEORIJE SKELETNIH KONSTRUKCIJA,
FTN - NO institut za mehanizaciju, Novi Sad, 1981. .
METODIKA KONSTRUISANJA MASINA, .
Masinski fakultet, Beograd, 1990.
KONSTRUISANJE MASINA,
Masinski fakultet, Beograd, 2000.
MASINSKI ELEMENTI,
Naucna, Beograd, 2001.
MASINSKI ELEMENTI III - ELEMENTI ZA OBRTNO
KRETANJE TECNOSTI I GASOVE, fakultet,
Beograd - NiS, 1995.
INTERAKTIVNO MODELIRANJE MASINSKIH
KONSTRUKCIJA U PRAKSI, Kompjuter biblioteka,
Cacak, 2002.
MESOVITI METOD KONACNIH ELEMENATA,
DIP Gradevinska knjiga, Beograd, 1990.
PROJEKTOV ANJE MEHANIZAMA,
Masinski fakultet, Beograd, 1998.
[ 39J Sekulovic, M.
[40] Stoiljkovic, V.
Milosavljevic, M.
[ 41] TrbojeviC, D. M.
(i drugi)
[ 42] Vaughan, T.,
[ 43] Veriga S.,
[44] Vitas, D ..
Trbojevie, D.
[ 45] *******
[ 46] *******
[ 47] *******
Literatura
METOD KONACNIH ELEMENATA
IRO Gradevinska knjiga, Beograd, 1988.
PROJEKTOV ANJE PODRZANC' RACUNAROM - CAD,
ClM College, Masinski fakultet, NiS, 1995.
REDUKTORI,
Naucna knjiga, Beograd, 1984.
MAJSTOR ZA MULTIMEDIJU,
(prevod), Osborne, Kompjuter biblioteka, Cacak, 2001.
MASINSKI ELEMENTI, I sveska, (opsti deo sa tablicama)
Masinski fakultet, Beograd, 1978.
MASINSKI ELEMENTI III,
Naucna knjiga, Beograd, 1981.
USER'S' GUIDE AUTOCAD MECHANICAL R6,
Autodesk, USA, 2002.
USER'S' GUIDE MECHANICAL DESKTOP R6,
Autodesk, USA, 2002. .
MICROSOFT PRESS RACUNARSKI RECNIK,
Microsoft Press, CET, Cacak, 1999.
CIP - KaTaJlOrInau;:aja Y rry6JI:aKau;:aj:a
HapO));Ha 6:a6J,mOTeKa Cp6:aje, :5eorpa));
004.382:621.01
JIETHn, P;YIIIKO
CAD masinskih elemenata i konstrukcija:
ogledi u AutoCAD mechanical / Dusko Letic.
- Izd. 1.- Cacak: Kompjuter biblioteka,
2004 (Cacak : Svetlost). - VI, 387 str. :
ilustr. ; 24 em
Bibliografija: str. 385-387
ISBN 86-7310-298-7
a) MaIII:aHcKeKoHcTpYKu;:aje - CAD c:aCTeMR
COBISS.SR-ID 111985932

izdavClc: "Kompjuter biblioteka" Viadana Sicevica 19, 32000 Cacak tel: 032/320-140, 232-322, 011/309-69-66 fax: 032/232-322 Tekuci racuni: 155-847-88 205-8174-10 E-mail: kombib@EUnet.yu Internet: www.kombib.co.yu Urednik: Mihailo J. Solajic Za izdavaca, direkfor: Mihailo J. Solqjic Recenzenf: Milosav OgnjarlOvic Spasoje Grujin Vasja Bojkovic lektor: Steluca Mulic Slog i dizajn: Dusko Letic, Jovan Caran Znak Kompjufer biblioteke: Milos Milosavljevic Stampa: "Svetlost" Cacak Godina izdanja: 2004. Izdanje: Prvo
ISBN 86~ 7310-298-7

CAD masinskih elemenata i konstrukcija - U praksi Dr. Dusko Letic Sva prava zadrzana. Nije dozvoljeno da ni jedandeo ove knjige bude reprodukovan iii snirnljen na bilo koji naCin iIi bilo kojim sredstvom, elektronskim Hi mehanickim, ukljucujuCi fotokopiranje, snimanje iii drugi sistem presnimavanja informacija, bez dozvole izdavaca. Kompjuter biblioteka, Copyright 2004

Dusko Letic

CAD MASINSKIH ELEMENATA I KONSTRUKCIJA

Ogledi u AutoCAD Mech
Primena standarda JUS, ISO i DIN Osnovi CAD/CAE tehnologije Upotreba biblioteke MASTEL Konstruisanje mehanizama Otpornost materijala

ieal

Poseban udzbenik napisan kao prefiks ovoj materiji jeste Graficke komunikacije u inienjerskom projektovanju [25]. Nastojanja za brzim i pravilnim obrazovanjem podr~zumeva odr~dene pripreme i korisnika i instruktora. U tom smislu, pored· pra~tIkuma, tuton~al metode na CD-u odnose se na pripremljene prototip modele mas1I1sklh de!ova 1 sklopova koji su zavrseni u toj meri u fajlovima, da sam korisnik moze startovati sa ucenjem od njih, vaden algoritmima preporucenim u knjizi i interaktivnim obavestenjima koje nudi programski paket, bilo dijalozima iIi putem komandne linije. Obrazovanje iz pojedinih pog!avlja (lekcija) pocinje od pripremljenih prototip fajlova smestenih u omotnici PROTOTIP. Ovaj nacin se moze prihvatiti kao efikasan jer pruza sigurnost korisniku da neee pogresiti. U slucaju da se to ne ostvari, gotova resenja su snimljena u odredisnim fajlovima koji se nalaze u omotnici KONSTRUKCIJE. Prva radna sesija "prolazak kroz algoritam" svakako ee trajati, zavisno od tematske jedinice, nekoliko desetina minuta. U sledeCim ponavljanjima ocekuje se eksponencijalni pad potrebe za vremenom obrazovanja iz predmetne teme .. Poznato je da je prilikom konstruisanja upotreba standardnih masinskih delova veoma velika. Nacionalni i interni standardi su glavni oslonci konstruktorskih aktivnosti u svakoj kompaniji. Pojavom MASTEL-a (PMO Beograd), Srbija i Crna Gora je uvrseena medu nekoliko desetina zemalja sa kompjuterskom bazom podataka standardnih masinskih elemenata. MASTEL je graficka biblioteka sa preko 65000 standardnih masinskih e!emenata koji su uskladeni sa nacionalnim standardom. Elementi iz biblioteke se mogu koristiti kao trodimenzionalni modeli iIi dvodimenzionalni crtezi. Svi e!ementi su snabdeveni osnovnim atributima: naziv, standard, velicina, ident-broj koji se automatski postavljaju u sastavnicu tehnickog dokumenta. Biblioteka se moze po potrebi ograniciti iIi prosiriti u skladu sa internim standardom preduzeea. MASTEL ee pomoCi konstruktoru da usavrsi i ubrza proces projektovanja i konstruisanja ili odriavanja, da smanji troskove i skrati vreme potrebno za odziv na zahteve trzista. Konstruktori masinskih delova i sklopova dobili su osnov za formiranje sopstvenih digitalnih kataloO"a proizvoda. MASTEL biblioteka sadrzi i podatke 0 celicima i nekim obojenim metali:a. Za rad sa MASTEL bibliotekom neophodan je program AutoCAD Mechanical Desktop Power Pack. Upotreba biblioteke je potpuno transparentna i ne razlikuje. se od upotrebe clrugIh . standarda (DIN, ISO, GOST, ANSI, ANFOR, JIS, GB ... ) U okviru programa Mechanical Desktop Power Pack u skladu sa metodama konceptualnogprojektovanja j reverzibilnog inzenjeringa.

Predgovor

*** * *
Autor se sa posebnim zadovoljstvom zahvaljuje dr Milosavu Ognjanovieu, red. ~rof. Masinskog fakulteta u Beogradu, dr Spasoji Grujinu, vanr. prof. Tehnickog rakulteta "MIhaJIo Pupm" u Zrenjaninu i Vasji Bojanieu, dip!. inz. rac. iz Beograda na savesno izvrsenoj recenziji. Autor se, takade, zahvaljuje Steluci Mulie, dip!. filologu _ lektoru, Dr Eriki Tobolki prof. engleskog jezika i Eleonori Desnici, dip!. inz. mas. na kori.sni I11 sugestijama vpri. ukupnoj redakciji ovog udzbenika. Posebnu zahvalnost dugujem 1l1StJtucIJama PMO lllzellJenngu 1Z Beograda - proizvadacu MASTEL-a i OSA inzenjerinO"u iz Beograda na podrsci pri pisanju udzbenika i popularizaciji AutoCAD Mechanical-a. 0

Knjiga CAD masinskih elemenata i kOllstrukcija pisana je za potrebe nastave Visokih tehnickih skola masinske orijentacije iIi drugih strucnih skola, kao i sa namerom da se njena materija koristi u realnim uslovima konstruisanja i inzenjerske simulacije u masinstvu. Najvazniji elementi CA konstruisanja u masinstvu izvedeni su u kratkom i pregJednom obliku, prilagodeni ciljevima obrazovanja i prakse masinske struke. U knjizi se jednostavno na algoritamskim osnovama objasnjava efikasan naCin konstruisanja u masinstvu uz koriseenje masinskih delova definisanih standardima JUS, ISO, DIN i ANSI. San inzenjera projektanta i konstruktora jeste da na radnom mestu ima sve sto mu je potrebno za ovaj slozeni inventivni posao. Konstruktorima je danas dostupno niz prakticnih i teorijskih podataka u elektronskom obliku, bez potrebe da mnogo koriste knjige, prirucnike, tablice i s1. To se posebno odnosi na standardne delove i svojstva masinskih materijala. Posredstvom Mechanical Desktop Power Pack, odnosno AutoCAD Mechanical Power Pack kao njegovog dela ukljucujuCi domaeu bazu podataka 0 masinskim elementima i odredenim metalnim materijalima, sa racunarskom bazom podataka u vidu MASTEL-a (MAsinski STandardni ELementi) ovaj cilj inzenjera i tehnicara se itekako moze ostvariti. Govoriti 0 masinskim elementima i konstruisanju iziskivalo bi pisanje visetomnog obima knjiga. Ovaj problem bi se u tom slucaju multiplicirao jer je potrebno, pored klasicne metodologije konstruisanja objasniti i njenu integraciju sa adekvatnim racunarskim metodama. Iz tih razloga, u konceptu knjige, data . su odabrana poglavlja, tj. ogledi iz pojedinih podrucja 2D konstruisanja (putem crtanja) i proracuna komponovanih delova, bez pretenzija na opsirnost. Slrucno podrucje ove koncepcije, i u klasicnom i u kompjuterskom pristupu, stalno se prosiruje novim saznanjima i ryzultatima racunarske tehnologije. Zbog toga se mogu u okviru prvog nivoa obrazovanja obraditi sarno bitna podrucja orijentisana prema samim ciljevima plana i programa zastupljenim u pojedinim predmetima obrazovanja. Prica, svakako, nije zavrsena jer pravo konstruisanje podrazumena modeliranje trodimenzionalnih objekata i njihovu analizu pre izrade i eksploatacije, sto je tema reference u pripremi. Mnoge interesantne teme nisu obradene u knjizi i korisniku programskog paketa Mechanical Desktop ostaje svojevrsni istazivacki rad na ispitivanju moguenosti ovog visoko sofisticiranog CAD/CAE programskog paketa. Dalja izgradnja tih saznanja mora se izvesti u prakticnim uslovima, resavanjem i validacijom konkretnih problema konstruisanja. Obrazovanje na ovaj nacin moze biti vrlo fleksibilno. Potrebna predznanja korisnika odnose se na solidno poznavanje konstruisanja u AutoCAD okruzenju i, svakako, najvaznije je poznavanje osnovnih principa elemenata konstrukcija, otpornosti materijala, mehanike, masinskih materijala i sl. Korisniku se skreee paznja na niz .referenci iz oblasti klasicnog i kompjuterski podrianog konstruisanja. Literatura iz elemenata konstrukcija i s1. navedena je na kraju knjige.

21. novembar 2003. god. Zrenjanin.

Autor

Sadriaj

Kratak sadriaj

1. PROJEKTOVANJE I KONSTRUISANJE ..................... " .......... (11)

2. PRIPREMA I KREIRANJE MODELA U RAVNI POURSKOM AUTO CAD MECHANICAL .................................................. (18) 3. KOTIRANJE SA PROPISIVANJEM TOLERANCIJA ..............: .. (45) 4. MASINSKI MATERIJALI ..................................................... (74) 5. KONSTRUISANJE ROTACIONIH MASINSKIH DELOV A ......... (80) 6. KONSTRUISANJE ZAVRTANJSKIH VEZA ........................... (100) 7. ZAV ARENI SPOJEVI .......................................... ; ............. (118) 8. STANDARDNI PROFILI I ZAKOVICA ................................. (126) 9. OSOVINICE I OPRUGE ..................................................... (137) 10. KOTRLJAJNI I KLIZNI LEZAJI ........................................ (163) 11. MAZALICE ........................ , ............................................ (197) 12. LANCANI I KAISNI PRENOS ............................................ (202) 13. ZAVRTANJSKE VEZE KRUTIH SPOJNICA ......................... (229)
14. SASTAVNICE I BAZE PODATAKA ..................................... (247)

15. PRORACUN OPTERECENJA VRATILA·I OSOVINA .............. (266) 16. ANALIZA NAPONA I DEFORMACIJE PRIMENOM MKE ...... (302) 17. PRORACUN BREG~STIH MEHANIZAMA ........................... (323) 18. GRAFICKE KOMUNIKACIJE I MREZNA PODRSKA KONSTRUISANJU ............................................................. (344) PRILOZI .............................................................................. (374) BIBLIOGRAFIJA ................................................................... (385)

.... Graficki.... Hatch......... Opruge ...... Zakovani spoj (126) . Referentni pojmovnik: profili i zakovice (135) .. Referentni pojmovi konstrukcijskih detalja (8 J) . Podesavanje parametara u AutoCAD Mechanical (22) ... Referentni pojmovnik: alati za crtanje i modifikovanje crteza (29) ... 1. Referentni pojmovi 0 zavrtanjskim vezama (100) ........ Referentni pojmovnik: opcije AutoCAD Mechanical i osobine slojeva (22) ... Algoritam: primena metode unosenja standardnih profila i zakovica (127) .............. (18) .. 3... Detail................... Metalni profili (126) . Algoritam: unosenje simbola i oznaka zavarenog spoja (120) ......... Katalozi nekih metalnih materijala prema JUS standardu (78) .......... Primena simbola pri kotiranju i oznacavanju crteza (58) .. 10..... Algoritam: proracun opruge (148) ....karakteristike i funkcija (137) ..... (137) . Spojevi klinom (183) ... OSOVINICE I OPRUGE ... KONSTRUISANJE ZAVRTANJSKIH VEZA .....karakteristike i funkcija (80) ............. Spojevi sa Civijama i osovinicama ................ Komande za formiranje slojeva (22) ......... (80) . Komande za simbole zavarenih sastava (120) ....... Primena CAD/CAE tehnologije pri konstruisanju (12) ....... Opcione komande: odabir i unosenje profila (127) .. .... Komande za postavljanje tolerancija oblika i polozaja (59) ............... Pregled tolerancija oblika i polozaja prema standardu ISO 1101 (70)......... Komande za postavljanje standardnih oznaka tolerancija hrapavosti povrsina (65) .... 4.. STANDARDNI PROFILI I ZAKOVICA . Kreiranje novog crteza (18) ...... Savovi i nacini njihovog oznacavanja (124) ..Sadriaj SADRZAJ PREDGOVOR Str... Izbor dimenzija oprilga (148) ...... Opcione komande: izbor i unosenje osovinica (138) ...sistemi za podmazivanje (J97) . Korisnicki interfejs programa AMPP (20) . (197) • Dovod maziva ....... Komande za izbor i unosenje standardnih mazalica (197) . (55) . Referentni pojmovi masinskih materijali i njihovih oznaka (76) ......... Referentni pojmovi simbola i oznake u kotiranju (58) ...... Algoritam: un os standardnih oznaka geometrijskih tolerancija (61) . Opcione komande: od. Izbor i postavljanjetolerancija oblika i polozaja (59) ........... Osnap......... Algoritam: primena metode unosenja standardnih elemenata prenosnika (164) ....... (74) ... Graficki katalog standardnih zavrtnja (114) ......... CAD/CAE postupci formiranja masinskih delova (15). . Algoritam: generisanje konstrukcijskih detalja (82) ......... (163) . Powerdim (30) ... Klase povrsinske hrapavosti u zavisnosti od stepena tolerancije duZinskih mera (68) ........ Algoritam: konstrukcija polilinijskih crteza sa kotiranjem detalja (31). Referentni pojmovi pripreme i kreiranja novog Cl-tda (19) ..... Sredisna gnezda (80) ........... Vratila i osovine ....... Opcione komande: odabir i unosenje zakovica sa upustenom glavom (127) .... Tanjirasta opruga (161) .... Komande za izbor opruge izlozene pritisku (148) . Graficko predstavljanje tolerancijskih polja ........ Referentni pojmovnik: osovinice i opruge (138) ............ Karakteristike i funkcija (163) . ZA VARENI SPOJEVI .. Torziona opruga (159) . KOTIRANJE SA PROPISIVANJEM TOLERANCIJA . KOTRLJAJNI I KLIZNI LEZAJI . Referentni pojmovi 0 zavarenim spojevima (118) ........ Referentni pojmovnik: tipovi JeZaja (192) • Proracun kotrljajnih lezaja (192) . Komande za izbor i unosenje zaptivke (164) . Referentni pojmovi projektovanja i konstruisanja (13) .. MASINSKI MATERIJALI ....... PRIPREMA I KREIRANJE OBLIKA U RAVNI PODRSKOM AUTO CAD MECHANICAL .... (11) .. Algoritam: postupak unosenja standardnih oznaka (65) .......... Algoritam: proracun kotrljajnog lezaja (193) ....... (118) 2.svornjacima (137) . Opcione komande: izbor i unosenje opruga (138) ..... Komande za proracun kotrljajnih Iezaja (193) .. Algoritam: primena metode automatskog kotiranja (45) ......... Uvodna razmatranja (11) .. Referentni pojmovnik: mazalice (197) . (126) .... PROJEKTOV ANJE I KONSTRUISANJE ..1bir i unosenje zakovice (126) . Algoritam za unosenje standardnih mazalica (197). Algoritam: primena metode unosenja osovinica i opruge (138) ....rupicastih i navojnih sredisnjih gnezda (98)......... Komande za izbor i unosenje kotrljajnog i kliznog lezaja (164) ... Zlebovi za izlaz alata (80) .... Katalozi nekih metal nih materijala prema ANSI i DIN standardu (79)................... 9........... Sadriaj 6...... Algoritam za formiranje oblika zavrtanjskih veza (101) ............. Referentni pojmovnik: tolerancije i tolerancijska polja (54) ..... Opruga izlozena pritisku (160) .. Zavrtnji i navrtke (100) .. (100) .... - 5. Construction Lines. KONSTRUISANJE ROTACIONIH MASINSKIH DEL OVA ..... MAZALICE . Komande za odabir i unosenje konstrukcijskih detalja zavrtanjskih veza (101) .. Algoritam: formiranje sablon fajla (23) .... Opcione komande: Polyline........... Komande za izbor i unosenje podloske za osiguranje (164) ............ 7... (45) ..... Graficki katalog standardnih osovinica (147) .... katalog: tipovi konusno ...... -. polozaja i hrapavosti (69) . Konstrukcija detalja objekta (29) .... Komande za izbor i unosenje klina (164) ........ Osnovni ciljevi pojedinih poglavlja (18) ... Komande za konstruisanje vratila sa zupcanikom (82) ... Graficki katalog standardnih zakovica (136)...... 11... Zupcasti prenosnici (81) ......... Zaptivanje (163) . Referentni pojmovi za tolerancije oblika.. Tolerancije hrapavosti povrsina (65) . Graficki katalog kotrljajnih lezaja (190) . 8......

...... Lista slojeva (375) ... Assistance Toolba. Standard Parts" Springs" Calculation" Calculation/Chain/Belt Calculation" Power Snap Toolbar" Point Filter (384).............. Primena metoda konacnih elemenata (302) ........ Referentni pojmovi za kaisni prenos (203) . Power Dimensioning/Unit" Power Snap" Compass Rose" UCS .... Generisanje tehniekih dokumenata (365) ....... Algoritam: primena metoda konacnih eJemenata za proracun napona (303) ... . Algoritam: Proraeun momenata inercije preseka i opterecenja nosaea (295) ............ (247) ..... ANALIZA NAPONA I DEFORMACIJE PRIMENOM MKE .. Pritezanje zavrtanjskih veza (229) • Spojnice ... Mathcad Professional je registrovan zastitni znak korporacije MathSoft Corporation............ Modify/Stretch" Modify/2D Hide" Xref ...... USA. Algoritam za izbor parametara zupcastog kaisnog prenosa (203)........ Komande za primenu MKE (303) . Referentni pojmovi elektronskog prenosa fajlova (356) . Referentni pojmovi konfiguracije plotera (366) . Design Draw" Draw" Draw/Line" Draw/Arc ... Paper/Model Space" Annotation Toolbar .. RTZOOM ... Zoom Toolbar ...'.. LANCANI I KAISNI PRENOS .... (302) . BIBLIOGRAFIJA ... 15.Sadriaj Sadriaj 12.... Algoritam: postupak konfigurisanja plotera i stampanje crteza (366).......... Access... Proraeuni opterecenja nosaea (285) ..... Komande za proraeun i konstruisanje mehanizama (323) . Komande za proracun zavrtanjskih veza (231) .... Volo View Express su registrovani zastitni znaci korporacije Autodeck Corporation... Referentni pojmovi 0 mehanizmima masina (341).. Mechanical Desktop Power Pack....... GRAFICKE KOMUNIKACIJE I MREZNA PODRSKA KONSTRUISANJU .............. Algoritam: primena eTransmit (356) ... USA. AutoCAD Mechanicai Power Pack. Opcione komande: AutoCAD Mechanical Today (346) ..objavljivanje WEB dokumenta (359) . Basic Layer" Layer Function" Undo" Inquiry.. (374) ........ Microsoft: Excel. Komande za konfiguraciju plotera (366) .. Referentni pojmovi za sastavnice (263). Power Edit" Power Erase" Power Copy + Power Dimensioning ............funkcija i podeJa (229) . Kreiranje i..... Referentni pojmovi za zavrtanjske veze (229) .... Xref/Block Insert .. Program ski pristup proracunu (300).. PRORACUN OPTERECENJA VRATILA I OSOVINA . ZA VRTANJSKE VEZE KRUTIH SPOJNICA ...... Content Toolbar ........... Title Block" Text .... Draw/Rectangle" Draw Circle" Draw/Centerline" Draw/Hatch" Draw/Construction ..... 14..................... Indeksi referentnih pojmova .......... Algoritam: primena alata iz dijaloga AMPP Today (346) ............. Komande za formiranje sastavnice (247) ... Definicije atJibuta u naslovu blokova i okvirima crteZa (376) .. Algoritam: proracun kinematskih i dinamickih karakteristika jednog mehanizma (323) . Konstruisanje podrZano Internetom (344) ... (388) 17...... PRILOZI .... Word.............. (229) ... dbConection .................... (202) ... AutoCAD..... USA.............. Zakljucak 0 metodi MKE (320).... Referentni pojmovi MKE (318) ..k 6 (374) .... Referentni pojmovnik: WEB dokument (359) • Opcione komande: kreiranje WEB dokumenta (359) .. Momenti savijanja i uvijanja.......... momenti inercije povrsina i otpori oslonaca (266) + Masinski deJovi pod dejstvom opterecenja (266)+ Referentni pojmovi opterecenja vratila (267) • Komande za proracun opterecenja vratila (267) . Algoritam za kreiranje WEB dokumenta (359) ................. (385) . Koriscenje table za informacije (353) ....... (266)· .. SASTAVNICE I BAZE PODATAKA ......... Algoritam: proracuni momenata inercije odredenih protila (282) ... (344) .... New...... Symbol" Leader" BOM ..... Primena metoda konaenih elemenata kod analize deformacije tela (313) . . Algoritam: proraeun zavrtnjevih veza na spojnici (231). Lancani prenos (202) ................ Algoritam: primena metoda konaenih elemenata (313) . Skracenice u AutoCAD Mechanical Desktop Power Pa::........ (323) ..... Komande za odabir i unosenje elemenata Iancanog prenosa (202) • Komande za odabir i unosenje elemenata remenog prenosa (202) • Referentni pojmovi lancanog prenosa (202) • Algoritam za izbor dimenzija Ianeanog prenosa (203) . Referentni pojmovnik: okruzenje CAD konstruisanja (344) . Algoritam za formiranje sastavnice sklopa (247) ..." Block Create .............. Windows su registrovani zastitni znaci korporacije Microsoft Corporation.... PRORACUN BREGASTIH MEHANIZAMA . Algoritam: proracun parametara elasticne linije nosaca (299) .... Algoritam: proracun momenata inercije slozenog poprecnog preseka (295) + Analitieki pristup proraeunu (295)" Programski pristup proracunu (297) .......... Zoom2 .... Algoritam: primena elektronskih oglasnih tabli (354) • Komunikacija posredstvom alata eTransmit (356) ... Main Toolbar (MT) i alternativne komande u posebnim linijama aJata (377-384) . 16... Draw/Construction Edit" Modify" Modify/2D Operation" Modify/Break ......... Analiticki proracun (299) .. Kaisni prenos (216) ..... 18..... Screw" Holes" Shaft Generator ...... A1goritam: proracun momenata na vratilu sa zupcanikom (268) + _Preliminarni proracuni momenata inercije povrsina preseka (282) + Komande za proracun momenata inercije karakteristicnih povrsina (282) .... Opcione komande: eTransmit (356) .. inventor.... 13......... Internet komunikacija dijalogom Today (346) ... AutoCAD Mechanical Today ...........

Da Ii projektovanje u tom pr?cesu.dwg. Ocigledno. gde se projektovanJe vec obavlJa nakon istrazivanja.b.Sadrzaj CAD masinskih elemenata i konstrukcija 11 . Shift+2 znaci da treba pritisnutiJaster Shift. iIi program om Volo View Express. cijom se formom i funkcijom postizu odredeni ciljevi i ispunjavaju odreaena ogranicenja [2J. arhitekturi. Ognjanovica [32J. 1 v procenjivanju oblika i funkcije proizvoda.. je u principu sloieni zadatak koji je danas. tasteri. da ~e v 0:0'1 procesi vezuju vise za geometriju.dwg i mogu seotvoriti program om AutoCAD verzije 2000 i novijim. Ciji je cilj odredivanje i propisivanje oblika i dimenzija masina iIi drugih sist~~a i procesa koji treb~. kvantifikaciju i egzaktnost novostvoremh vestac~lh modela proizvoda. Saddaj kompakt diska VOLO VIEW EXPRESS OTPORNOST KONSTRUKCIJE MEHANIZMI MASINA FORMATI CRTEZA 1. [33]. povezivanju i primeni poznatih pojava.JE . Projekat mora sadrzati sve elemente potrebne za proizvodnju. Pri tome. k?ji dobija svoj odraz u novom ili inoviranom rescnju proizvoda. elektrotehnici i s1. principa i zakonitosti na specifican nacin.. da . dobija znak @. GEOMETRIJSKE TOLERANCIJE MAPE SIMBOLA POVRSiNSKA HRAPAVOST ZAVARENI SPOJEVI . misaoni proces na razvoJu. gradevinarstvu. 45 minuta za samostalno savladivanje odgovarajuce lekcije od strane korisnika.KONSTRUKCIJEWRATILO. o Potvrda unosa se oznacava recju Enter iii simbolom (-I). o Zapis npr. O~akv~ definicija podrazumeva projektovanje kao svesni. podrzan metodama kompjuterski orijentisanih tehnologija. Kreativni rad kod konstruisa:1ja se sastoji u preciznom anahzlranJu. a istovremeno i taster 2. Pod projektovanjem i konstruisanjem podrazumeva se[43J stvaralacki strucni rad . o Svi snimljeni fajlovi crteza su formata *.udu realizovani i praksi. eksploataciju i odriavanje masinskih sistema. Uvodna razmatranja Modemo projektovanje i konstruisanje u masinstvu. PROJEKTOV ANJE I KONSTRUISAN. o Simbol oznacava procenjeno vreme od npr. inzenjersko projektovanje je sistematsko i racionalno generisanje i procenjivanje specifikacije zahteva proizvoda..dwg znaci da se fajl VRATILO. o Kombinacija tastera npr.dwg snima iIi azurira u omotnici KONSTRUKCIJE. Osnov svake ~nalJze slozene pojave iIi problema Cini njihovo dekomponovanje na onoliko deIova kolIko je potrebno za odgovarajuce razumevanje i detaljno proucavanje. o Komande na engleskom jeziku pisane su u fontu Arial.projektanata odnosno konstruktora. koje se tehnicki moze izvesti i ekonomski verifikovati u skladu za postavljenom funkcijom kriterijuma. o Nazivi fajlova i omotnica oznaceni su velikim slovima latinice. saobracaju. u velikoj meri. Ovim se npr. a prethodi konstruisanju i predstavIja iznaIa7enje naucno opravdanog resenja. Projektovanje je prvenstveno ~ezano za inzenjersku delatnost. o Elektronski tasteri ili skraceno el. CAURA. ovaj rad se moze odnosltl na potpuno novu masmu III na usavTsavanje neke postojece. Osnovne konvencije u primeni udzbenika i radpjh fajlova sa CD o Skracenica AM odnosi se na programski paket AutoCAD Mechanical Power Pack. genen~e neSto novo? Odgovor nagovestava autor u radu [22]. U tom smisIu. Najopsirnije objasnjenj~­ projektovanja susrecemo kod autora M. . npr.

Tipican primer je metoda konacnih elymenata (FEA) i s1. primenjuju principi izrade. CAD (Computer Aided Design) . odredivanja.plan. OvFproracuni su dan as potpomognuti inzenjerskim EDM i proizvoelnim PDM bazama podataka. zakovice. Koriscenje kompjutera pri proracunavanju je vrlo siroko. pOdloske. nego i inzenjera konstruktora u svakodnevnoj praksi. Primena novih metoda proracuna je omogucena poslednjih decenija. CNC i DNC. Osnovni element u konstruisanju koji se ne razlaze na manje sastavne delove. deformacija. standarela i elrugih informacija. Kompjuteri se pri konstruisanju mogu koristiti za sve vrste proracuna. tolerancija. Prednosti koriScenja kompjutera dolaze narocito> do: izrazaja za interaktivne i numericki intenzivne proracune.taviliji (primitiv) i1i slozeniji 20 iIi 3D virtualni modeL Entity . zavrtnji i navrtke.Kompjuterski poddano. torus ied. Opste primenjive metode se postavljaju na bazi saznanja dobijenih iz uobicajenih izvora. vee" -samd'"re'zultati i efekti primene korisnicki orijentisanih alata. uputstva za izraelu. odnosno potrebnog klasicnog znanja. m Referentrti pojmovi projektovanja i konstruisanja Project . odnosno analizom odgovarajuce lit~rature. vrse se proracuni.Entitet. zaptivaci. Resenja mogu biti deIimicno iIi potpuno originalna. Struktura masinskih elelova i sistema u fizickom iIi v<irtuelnom elomenu. Predstavlja poellogu za izraelu masinskih deJova i sistema. iskustvu i na pretpOstavkama. Primenom kompjutera visestruko se skracuje ovaj proces sto. oblicima. a cesto se zavrsava ispitivanjem prototipa. oblika i dimenzija delova koji se D javljaju kod veCine'masinskih sistema. cepovi. Sadrzi: geometrijske'cil:Mke sa':iJdg0v~rajuCim analizama. sa svim analizama i verlfikacijom bude virtualan.tirri sto kod geometI'ijSkog modeliranj. pogotovo na PC-jima. podrazumeva projektovanje i konstI'uisanje i razvoj tehnologije. nosi-%stima. izvedeno reSenje. cena) koji je u vezi sa formiranjem projekata. duz. Tu je jos i prikaz stanja u'def6vima. otvori i rupe sa i bez navoja i s1.E$:i9. izradu tehnolo~ke elokumentacije. Object . merenjima i s1. pocev oel osnoxnih entit~ PZl do R-~imnja slozenih 3D moelela. Svrstavanjem niza varijanata reSenja za svaku funkciju na osnovu{)vako utvrdenih velicina i formiranjem odgovarajucih shema. za odredivanje naponskih. Bez velikog. • Primena CAD/CAE tehnologije pri konstruisanju Kompjuterske metode i tehnologije tipa CAD/CAE dale su poslednjih godina sustinski nov pristup procesu projektovanja i konstruisanja.ct eIementarnih funkcija. razaranja. ozlebljena vratila. CNC. Masinski elementi kao·illiX.. odrZavanje . u kompjuterskoj terminologiji moze predstavljati jedno.12 CAD masinskih elemenata i konstrukcija CAD masinskih elemenata i konstrukcija 13 Pored principa individualne iIi timske kreativnosti. itd. kupa.t. tj. i na saznanjima dobijenim sopst~enim ispitivanjima. odnosno FTM.Projekat. resurs. koriscenje kompjutera efikasno za proracunavanje napona. Primena kompjutera pri konstruisanju moze biti korisna i efikasna sarno ako se proracuni koji se njime izvode zasnivaju na elobrom poznavanjtr pojave. Intuitivne metode koje su projektanti uvek koristili zasnovane su na znanju. stanja. U principu i kod konstruisanja. kotrIjajni i klizni lezaji.).nzija i oblika se moguukljuciti i kao razviieni delovi u koje spadaju: prof~li o (celicni. procesa i stanja. rascepke. matematicke Bezjeove % BezTer) krive iIi unija elva solida na principu Bulove (Boo lea) matematike. izradu tehnicke i upravljacke dokumentacije. klinovi. grafike (elijagrama) kao rezultata procesiranja podataka. . gnezda sa i bez navoja.Kompjuterski podrZano projektovanje i konstruisanje. takode. Termin razvoj pro(:i:. odvijaju se obimni proracuni. Ova metoda se sire primenjuje tek pojavom softvera i hardvera prilagodenim svakodnevnim uslovima konstruisanja. kontrolu i ispitivanje. ne mogu se ostvariti veroelostojni proracuni niti elobro iskoristiti potencij~!i kompjutera. CAM (Computer Aided Manufacturing) . Na primer.Qcfuosno nj~goy program je ceo jedan '\:ligitalni svemir" s . i s1. opterecenja. materijala. kompjuterski se mogu uneti podaci 0 materijaIima opstih masinskih elemenata.Kompjuterski poddana proizvodnja. zatim kod tleksibilne proizvodnje. nacrt(sa parametrima: vreme.). razvijena po uobicajenim pravilima i normama konsiriiisanja". proracun kinematskih i geometIijskih velicina i elr. 0 karakteristikama njihovih cvrstoca. elementarni kom!ijuterski objekti pre svega 3D entiteti kao sto su: prizma. ovi problemi tek sada mogu efikasno resavati aktivnostima ne sarno istrazivaca na razvoju proizvoda i proizvodnje. napona. model. Janci. remenice. piramida. Primitivima pripadaju. U entitete spadaju: tacka. DNC obuhvatajuCi i robotiku i FTM. svaka modifikacija i uredivanje je prilagocteno kOIisniku i u pogledu ge6metrije. varijacijom pojedinih velicina u proracunu mogu se jednostavno '. omogucava znatno kraCi put za razvoj proizvoda.Objekat. Kod konstruisanja u masinogradnji i metalopreradivaekoj industriji posebnu vaznost zauzimaju elementi konstrllisanja iIi masinski eIementi:. dobijaju se moguce kombinacije resenja opste funkcije za razlicite varijante parcijalnih funkcija konstruisanja.). izucav. CiIj prikaza masinskih elemenata je da obezbedi pregled konstrukcionih oblika. J21 J. U tom cilju. vestacka inteligencija i s1. Civije. slozenih i promenljivih stanja materijala i delova sistema u toku rada iii njene simulacije sa statickim i dinamickim uticajima. .Iio"dataka. pri optimizaciji stanja iIi procesa u masinskom sistemu iIi u njegovim delovima. u fazi izbora climl'. jer se. odnosno na njihovoj poelrobnoj teOIijskoj analizi. Omogucuje brza i tacna izracunavanja vrlo kompleksnih procesa u masinskim sistemima sa velikim brojem uticaja. navrtke i poelloske za osiguranje. putem Interneta {videti poglavije 18. proracuna.1bda . graficko prikazivanje rezultata rada i neposredno. Materijalizovani masinski deo i nijc model niti crtez. Sklopni crtd. koriscenje. najpre kompjuterski poddane (ekspertni sistemi. kompjuterski poeldan. za upravIjanje masinskim sistemima npr. Pojam CAM u sirem smislu je vezan i za primenu kompjutera za upravljanje neposrednim proizvodnim procesima kod tehnoloskih sistema tipa [18]: NC. polilinija. takode.poligon i s1. Medutim. Posto je interaktivnost koItsrrik-kompjuter visoka.. merama i o. elipsa. splajn. zupcasti kaisevi. opstih tehni(%ih i masinskih sistema i drugih izvedenih konstrukcija. U predmetu Masinski elementi izucavaju se konstrukci}ski oblici.aju procesi ·funkcionisanja velikog broja masinskih delova i sklopova [34]. kruznica. Design ~'. Proces konstruisanja pocinje idejom da se stvori (izradi) novi proizvod. poreel direktne ustede u vremenu. valjak.' dobiti nizovi podataka koji omogucuju izbor najpovoljnijeg resenja.3ijkof'Sftuktora-prakticara ne interesuje kako se formiraju rtpr. toplotnih i drugih stanja konstrukcije. u modernom konstruisanju se na precizan nacm uvode odredene nove metode. osovinice. zlebovi za izlaz alata. Kompjut~. Takode je. lopta. Konstrukcija. aluminijumski itd. radi lakseg i jednostavnijeg postizanja ciljeva. Opstiji naziv je "C" (Computer) tehnologija. zbog obi rna. yodice za busenje. mazalice. zamis-a9. Teznja savremenog konstruktora je da i prototip. CA (Computer Aided) .

proizvodnje i njene logistike pomoeu ove tehnologije.14 CAD masinskih elemenata i konstrukcija CAD masinskih elemenata i konstrukcija 15 CAD/CAM . Moze se instalirati kao nezavisan iIi u sklopu prethodnih dvaju paketa. CIM (Computer Integrated Manufacturing) .Numericki upravljane masine alatke od strane kompjutera. razvoja tehnologije i izrade proizvoda. EDM (Engineering Data Management) . Proizvod je americke soft kompanije Autodesk. Mnogi masinski delovi su standardni. vee ga svodi na odabiranje najpogodnijeg standardnog dela iIi postupka i vrsi njegovo unosenje na pravo mesto u virtualnom prostoru. U daljem tekstu je oznacen kao AutoCAD. PDM (Product Data Management) . koristi cod standardizacije [15J S obzirom na olaksanu nabavku delova tacno odredenog oblika.Vise numericki upravljanih masina alatki na osnovu upravljackih informacijadobijenih direktno iz centralne memorije kompjutera. proracune i pronalazenje najboljeg tehnoloskog resenja kod projektovanja proizvoda i proizvodnog procesa i sistema. Lokalna mreza kompjutera povezanih sa odredenim sistemom upr. konstruisanje sloZenijih virtuelnih obiika Postaje jednostavno i precizno. o Drugu grupu masinskih delova cine oni Ciji se oblik moZe kombinovati od karakteristicnih konstrukcljskih detalja.Upravljanje proizvodnim podacima. Istovremeno je sadrZan u prethodnom paketu MDPP i na neki nacin predstavlja njegov podsistem. Njihova promena u gabaritima i drugim svojstvima je definisana parametarski. naponskih. U tom smislu. CADD (Computer Aided Design Drafting) . takode. poslovnim radi komuniciranja i pristupima bazama podataka. izraduju se u velikim serijama i ugraduju se kao gotovi proizvodi. ~ CAD/CAE postllpci formiranja masinskih del ova Korisnicima CAD/CAE sistema (paketa program a) omogueeno je da proces konstruisanja i crtanja realizuju na sto efikasniji nacin. CAA (Computer Aided Analysis) . GE (Concurrent Engineering) .Obezbedenje kvaliteta proizvoda. buke i s1. Trenutno aktuela verzija je 2004.Istrazivanje i razvoj u okviru proizvodno-poslovnog sistema.Skraeenica od Computer Aided Design/Computer Aided Manufacturing. CAT (Computer Aided Testing) . koji ne mora vise puta da resava iste probleme. U daljem tekstu signiran je kao MDPP. U domaeoj strucnoj literatUli ovaj pojam se prevodi razlicito.Kompjuterski upravljane masine alatke. proizvodnje (tehnologije) i pos]ovanja poddkom kompjutera. na kompjuterskom displeju.Interaktivna kompjuterska grafika. ICG (Interactive Computer Graphic) . . statickog i dinamiCkog prikaza i smestaja informacija u vezi grafike. CNC (Computer Numerically Control) . upusti i sl. Po stupak crtanja iIi modeliranja se ubrzava unosenjem unapred pripremljenih oblika ovih detalja (zleb za izlaz alata. "kompjuterom podrzano projektovanje i proizvodnja" i s1. NG (Numerically Control) . Kompjuterska grafika obuhvata razliCite metode generisanja.Upravljanje inzenjerskim podacima.CAD/CAM program ski paket namenjen za interaktivno masinsko modeliranje delova i sklopova i odredene inzenjerske analize na bazi parametarske tehnologije.Metod konacnih elemenata je primarna numericka metoda inzenjerske analize geometrijskog model a: zapremine. firme PMQ iz Beograda. pripreme. Deli se na rastersku i vektorsku.FIeksibilna (automatizovana) proizvodnja i montaza. U ovom slucaju delatnosti . uporedni) inzenjering. koji su u funkciji tri Fazlicite grupe masinskih delova. O· Prvu grupu cine oni masinski delovi koji su standardnog oblika i dimenzija. Ovaj softverski paket je proizvod domaeeg inzenjeringa. U savremenom konsttuisanju. _FEM (Finite Element Method) . radijusi zaobljenja. rnase. Prikaz slike-crteza. Ova druga je dominantna kod CAD procesa konstruisanja. FTM (Flexible Manufacturing System) .) koji su uglavnom standardizovani iIi se koriste kao pdpremljeni blokovi nestandardnog oblika. AutoCAD .Inzenjering podrzan kompjuterom. vibracije. Sa druge strane i korisnik projekta ima.Internet. U ovom softveru centralno mesto zauzima aplikativni program. R&D (Research and Development) .Kompjuterski poddana (strukturalna) analiza modela. U Iiteraturi se nailazi i na akronim FEA (Finite Element Analysis) .Intranet. sarno konstrukciono resenje se formira na osnovu tri moguca nivoa. za razliku od prikaza sarno alfa-numerickih simbola. CG (Computer Graphics) . Mechanical Desktop Power Pack (MDPP) .Simultani (konkurentni.Integrisanje sistema: razvoja. Intranet . CAQ (Computer Aided Quality Assurence) . geometrijski model zubaca zupcanika. Na osnovu palete gotovih 2D obiika iIi 3D modela masinskih delova.projektanata obuhvataju: analize.CAD programski paket namenjen za interaktivno masinsko crtanje i proracune u 20 oblasti. Standardizacijom ovih delova u masinstvllviSestruko je olaksan posao konstruktoru. internet .CAD program ski paket namenjen za interaktivno masinsko crtanje u 20 i 3D modeliranje objekata. .Kompjuterska grafika. CAE obuhvata niz slozenih aktivnosti kojima pripada. S obzirom da u sebi sadrzi jezgro AutoCAD-a njime je omoguceno i 3D modeliranje i editovanje objekata. Obuhvata sve prethodno nabrojane CA sisteme. Predstavljac oponas:mje Interneta u lokalnom okruZenju. upravljanja.Kompjuterski poddano konstruisanje i 20 crtanje. CAE (Computer Aided Engineering) . toplotnih stanja i procesa.MAsinski STandardni ELementi. U principu to je spoj kompjuterskog konstruisanja. Dominantna metoda u oblasti konstruisanja i njene analize je metoda konacnih elemenata (MKE).simulaciju i optimizaciju.Automatski sistem za merenje na vilitualnom modelu. Predstavlja grafick!l bazu masinskih elemenata u elektronskom obliku. podataka u digitalnoj formi. MASTEL . Takode je njime moguee izvesti odredene inzenjerske analize . izmedu ostalih. AMS (Automatically Measurement System) . Trenutno aktuelna verzija je 2004 i u daljem tekstu signiran je kao AMPP ili sarno AM.Ispitivanje i testiranje karaktelistika objekata posredstvom kompjuterskih sistema. Globalna mreza kompjutera povezanih u svetskim razmerama radi komuniciranja i pristupima bazama podataka. zamenjujuCi tabele i grafike dominantne kod manuelnog naCina odabira. ovaj pristup je jos izraZeniji jer &mas egzistiraju bogate biblioteke standardnih masinskih delova kao graficke (i nUfnericke) b~. DNC (Direct Numerically Control) . AutoCAD Mechanical Power Pack (AMPP) . i CAD/CAM. npr. kao i pomoenih alata za dodatno 'crtanje. dimenzija i kvaliteta.

izradom 2D crteza.· ·.~· tr~ . -.entitetima (linija." /. Masinski oblici koji proizilaze iz ove inzenjerske grafike se formiraju u interaktivnoj komunikaciji sa kompjuterom. optimizacija. pojedinacno i projekti vezani za nju su najskuplji i najdugotrajniji za realizaciju.2D modela . ovi postupci mogu rezultirati vrlo jasnim predstavama 0 oblicima masinskih objekata.·. odnosno modeliranja. I "-I7=""--_ . zajednicka i internacionalna. 1. Pri tome.:m. Vise nego igde ovde je potrebno poznavanje principa tehnickog crtanja kao inZenjerske i obrazovne disciplina koja se bavi metodama prikazivanja predmeta (objekata) masina. Ovi detalji su razvijeni po slicnoj osnovi kao i oblici delova prethodne grupe. Neke opruge mogu biti standardne. Proracuni konstrukcija su nezaobilazni deo procesa konstruisanja. presecanj.k.).-~ i \~- I I ·. njihovim spajanjem. Visoko sofisticirani program ski alati CAD/CAM/CAE omogucavaju danas takvu analizu i sintezu pri konstruisanju.~~ lako su_mnogi masinski delovi u tehnickom smislu visoko elaborirani. oduzimanjem. uglavnom. sklopova. standardan je lanac. odnosno da prikaze njegovu funkcionalnu karakteristiku.J u prvom okviru "Standardni oblici masinskih delova" predstavljeni su neki masinski delovi zasebno iii ugradeni u sklop. da se pri konstruisanju ne mogu primenjivati sarno njihovi standardni oblici. ovi oblici se stvaraju podrskom softverskih alata koji su zasnovani uglavnom na primitivima . o Trecu grupu cine oni konstrukcioni oblici koji se pri stvaranju slozenije strukture masinskog sistema definisu od pocetka do kraja. ali ne i Iancanik. u principu. Ono predstavlja medunarodni tehnicki jezik sporazumevanja. posto su pravila pri crtanju. . Alati za graficko prikazivanje i simulaciju u AutoCAD Mechanical-u su relativno jednostavni i izvode se u interaktivnom radu objedinjeni sa proracunom. Ako se u strukturi masinskog sistema ugradi vise opstih masinskih oblika.I prikazana je prethodna podela sa sematizovanim bazama koje omogucavaju ubrzavanje postupka crtanja. I u 2D se moze vrsiti simulacija da bi se proverila. dobija se racionalnija konstrukcija i pojednostavljen postupak izrade. kruznica.. uz male razlike. Masinski podsklopovi. zavrtanj. Savremeni pristupi konstruisanju se svode na integraciju proracuna (simulacija.-'.) pri samom toku geometrijskog modeliranja. . CAD masinskih elemenata i konstrukcija ]7 Standardni oblici masinskih delova Karakteristicni oblici konstrukcijskih detalja Nestandardni oblici masinskih delova ~~-$ B ". kojom se pre izrade i eksploatacije moze simulirati realno stanje izrade (kretanje alata. Iuk. Neki od njih su standardni kao sto je npr.·. te se u tom procesu najcesce koriste kombinovani postupci formiranja masinskih oblika delova i sklopova. ' -. Zatim. I. Na CJl. eJipsa. analiza napona. dinamike i s1. Ovakve konstrukcije se izvode.". analizom i ispitivanjem konstrukcije. ~. ali ne sve i s1. Mogu se izvoditi pre (radi izbora dimenzija) iIi posle izvodenja konstruisanja. Sl. t r !. U daljem razvoju grafickog prikazivanja je funkcionalna animacija.~ ~ :". jasno je. kinematika procesa. pomeranje pojedinih delova i sl).1 Moguca struktura procesa formiranja crteza . 1. sto ubrzava proces varijacije oblika kod unosenja u neku konstrukciju. Pravo modeliranje u konstruisanju zasniva se na razvoju modela masirrskih delova sastavijenih od 3D karakteristicnih detalja. delova na crtezu.. Primena tehnickog crtanja u konstruisanju masina ima zadatak da grafickim prikazivanjem (komunikacijom) 0 medusobnom polozaju masinskih delova stvori integralnu sliku masinskog iIi drugog sistema.16 CAD masinskih elemenata i konstrukcija Mogu biti parametarskog porekla..).---- ~~ /. lopta i sl. sklopovi i sistemi Ei:f§'~p9'iit~i('~ Na CA. i s1. rake nestandardni.

U jednostavne delove spadaju neki od sledeeih 20 primitiva: linije. PRIPREMA I KREIRANJE MODELA U RAVNI PODRSKOM m Referentni pojmovi pripreme i kreiranja novog crteza ~=9Q Drawing . Fajlovi sablona crteza imaju oznaku (ekstenziju) *. Odredivanje napona i deformacije metodom konacnih elemenata. JUS . formirani od AM-a iIi drugog programa. Postavljanje standardnih delova za podmazivanje. Svaki 20 crtd sastoji se od pojedinacnih (entiteta) i slozenijih delova. Drawing window . translacija. o o o o o o o o o o • Kreiranje novog crtda Kreiranje novog crtda pocll1je pokretanjem AutoCAD Mechanical Power Pack-a koriseenjem opcija u dijalog boksu Startup. Sadrzi standardne AM-ove menije (videti u prilogu knjige). mnogougaonici (poJigoni). po standardnim tehnickim i drugim normama. kartezijanske) koordinate na radnoj povrsini intelfejsa. Folder . Smatra se da su oni zastupljeni sa oko 50% u sastavu slozenijih objekata.Japanski industrijski standardi.Omotnica. multiIinije. pomeranje. Mogu biti na radnoj stanici iIi na umre7.enim kompjuterima. koncanicu ili drugi simbol na interfejsu.rnis sa dva tastera i tockieem iii sa tri tastera.dwt. su sledeei: . indeksu (Index) i programu za pretrazivanje (Find). regioni i s1. u odnosu l1a manuelan (klasicni) pristup. AutoCAD Mechanical Help .Dekartove (pravougle. tj. Nalazi se na posebnom.dwg.Prostor za crtanje. Startup . Pointer (kursor) iIi koncanica sluzi za lociranje tacaka.DomaCi nacionalni standard za propisivanje i primenu tehnickih i drugih normi. ~ Osnovni ciljevi pojedinih pog\avlja o o o o o o Priprema i kreiranje del ova u ravni podrskom AutoCAO Mechanical (AM). kruzni lukovi. Optimizacija del ova lancanog i kaisnog prenosnika. Zavareni spojevi i njihovo predstavljanje. Postavljanje standardnih profila i zakovica. Pointer -Obicno se odnosi na sti'elicu. sklopa i s1.Nemacki nacionalni standard. ravan na kojoj se kreira i ureduje crtez.dwt. skaliranje i druge operacije. Mouse-ciigitazer . ISO (International Standards Organization) . kopiranje. What's New . Proracun uvijanja i savijanja vratiJa. U ovom poglavlju biee prikazana primena nekih kljucnih pogodnosti programskog resenja pri izradi 20 crteza. polilinije. Kretanje mu' se najcesce kontroliSe misem ili posredstvom tastature. Projektovanje i konstruisanje masinskih delova.Tehnicka podrska. kao sto su: podesena radna povrsina i layer-i. kruznice. Sablon fajl koji sadrzi od"i-edene informacija u vidu podeSenih parametara. Obezbeduje tehnicku podrsku u obliku pitanjaodgovor.18 CAD ma§inskih elemenata i konstrukcija CAD masinskih elemenata i kOl1strukcija 19 2. DIN (Oeutsches Institute fur Normung) . Prototype file . zavisno od podesavanja. Program se pokreee. elipse.Americki nacionalni standard. a fajl crteza oznaku *. Template file.Omogueuje pristup sadrzaju AM-ove pornoei (Help Contents).Internacionalna organizacija za standardizaciju. crtanje iii selekciju del ova crtda i s1.Pomoe priucenju. Programska ikona (ikonica) na Windows-ovoj radnoj povrsini. Unosenje masinskih delova razdvojivih veza. Kreiranje obrtnih 20 objekata. kao i propisa nacionalnog JUS iIi npr. sablonski (proto tip) fajl za kreiranje crteza.Crtanje objekata u ravni.Linija (paleta) menija. Ovi fajlovi najcesee su formata *. solidi. I jednostavniji i slozeniji modeli se mogu modifikovati na puno naCina. internacionalnog ISO standarda. original nom (instalacionom) kompakt disku sa fajlovima za multimedijalni postupak ucenja AM-a. Odreduje da Ii se otvara postojeCi crtez iIi se pocinje rad na izradi novog crteza koriSeenjem jedne od ponudenih opcija. Konstruisanje u AutoCAO Mechanical okruzenju. AUTOCAD MECHANICAL Kreiranje crteza del ova u ravni predstavlja ureden skup postupaka vezan za dvodimenzionalno konstruisanje odredenog masinskog dela. Formiranje sastavnice i baze podataka delova u sklopu. elipticni lukovi. odnosno *.Sta je novo? Pregled novih moguenosti program a i veze sa opisima tih pojmova. u AuloCAD Mechanical okruzenju. ANSI (American National Standard Institute) . Support assistance . neophodno je poznavanje osnovnih pravila tehnickog crtanja i nacrtne geometrije. spline-ovi (glatke krive). kompjuterski podrZanog. U slozenije spadaju sledeCi objekti: pravougaonici.Predstavlja osnovni fajl od koga se startuje uradnoj sesiji 20 iIi 3D konstruisanja. Menu bar . Podrazumeva dvodimenzionalno tehnicko crtanje. JIS (Japanese Industrial Standards) . (dvo)klikom levog tastera misa na ovaj simbo1. Osnovni terminoloski pojmovi vezani za pripremu i heiranje novog crtda.dwg na kraju imena fajla. Moze sadrZati vee definisane pm'ametre na elementm'nom nivou. pa sve do skupa informacija koji ukljucuju i nezavrsene delovena kojima se kasnije vrsi primena neophodnih postupaka za finalizaciju modela. Pritisak desnog tastera zamenjuje pritisak na tipkusa tastature Enter iIi omogueava otvaranje pomoenog menija. Graficke komunikacije i mreZna podrska konstruisanju. Cartesian coordinates .Uzorni. odnosno model. Masinski materijali u konstruisanju. Kotiranje sa izborom tolerancija.Digitajzer .entiteta. Drawing File . Unosenje delova prenosnika. tacke i prave (poluprave). Shortcut . Zajednicko im je da se sastoje od pojedinacnih del ova .Precica. Learning assistance . Da bi se 20 projekcija pravilno formirala. folder iii direktorijum je mesto u kojem se snimaju i azuriraju fajlovi iste iIi razliCite ekstenzije. Levi taster se koristi za izbor komandi iIi drugih opcija.Dijalog boks za startovanje programa. kao sto su: rotiranje. Fajlovi namenjeni crtanju i modeliranju najcesee se formiraju sa ekstenzijom *.dwg.

. Obezbeduje pristup standardnim komandama programa. Paste i s1.. LWT. se susreeu i u drugim Windows aplikacijama.Kontroini prozor (okvir). npr. u dijalozima.L/. odnosno radne povrsine AM-a.Tasteri za minimizaciju (na nivou ikone) i maksimizaciju interfejsa. Menu bar Standard toolbar Object properties toolbar Mir1imi7A.~r.. se u prilogu knjige. Minimize/Maximize button .MreZa tacaka ukljucena/iskljucena. koje sIuze kao reference za crtanje i mod~liranje. kontrolu i poruke u vezi komandi i sistemskih promenljivih. prilikom crtanja i modeliranja (SNAP.Ikona korisnickog koordinatnog sistema.Tasteri sa stre1icama za horizontalno i vertikalno pomeranje povrsine komandne linije. j~~n~1.) taster dijaloga. fizickoIh obliku sa tastature ili kao elektronski taster (u tekstu el.HOIizontalna x-osa i vertikalna y-osa na dijagramu iIi drugom dvodimenzionalnom koordinatnom sistemu. Opsirnije informacije 0 funkcijama.20 CAD masinskih elemenata i konstrukcija CAD masinskih elemenata i konstrukcija 21 Standard too!bar . Detaljne informacije 0 paletama alata svojstvenim AM-u nalaze. .Klizac duz linije za relativno pomeranje radne povrsine.. riaziva komandi i sistemskih promenljivih. u horizontalnom pravcu. Axis . D. Object properties toolbar . t-v~ 5.. Snap OnlOff [F9] .L. 2. sa palete alata.Pomoena (ne)vidljiva mreza (ukljucena/iskljucena) za precizno crtanje.). Interfejs se sastoji od niza funkcionalnih delova ad kojih je najznacajnija radna povrsina.4f---. Prikazuje zahteve za unos (odzivnike). najceSee.Pomoeni ("iskacuCi") iIi kontekst meni. postavijanjem strelice misa na ikonicu ili na e1ektronski (el.Horizontalne i vertikaine linije za relativno pomeranje radne povrsine. Prema Cil. UCS (WCS) icon Ra 3.lxinci7P button Close ACADfM Draw toolbar povrsina ~.ma P..1 Osnovna struktura interjejsa AutoCAD Mechanical Power Pack 0. Tooi tip .. Treea linija (z-osa) se koristi za podesavanje dubine pri 3D modeliranju objekala. dijalog boks iIi dijalog.Sadrzi kontrolne opcije za razne rezime editovanja. .:. ACADfM Modify toolbar ~1 .Paleta za manipulaciju osobinama crteza.L. Pored njih je i e1ektronska ikonica za regularan izlazak programa iz operativne memorije (Close). (KLlZNI LEZAJd . 2.LJ. Command line area . Digitizer . padajuCih menija ili putem pomoenih menija. Coordinate display . GRID. Dialog box . Bac~ground . Copy.Poveeanje/smanjenje povrsine komandne linije. komandama i si"Stemskim promenljivim nalaze se u referencama [451. OTRACK.Tasteri u. na kojoj se kreira i prikazuje cltez objekta.~e. Plot Style . boja radne povrsine. [46J. Display-.'15.IzIazni uredaj -kompjutera za vizuelno prikazivanje. Deo video jedinice na kojem se prikazuju slike (crtezi). UCS icon . Grid On/Off [F7] .-''i'-.Prikazuje koordinatne vrednosti unete tacke (vektora).1. g) « IJ'o+ <5'°6 LiIi ~ -1 '. Scroll box ."-L. Command area scrol! bar . pristup i aktiviranje komandi sa interfejsa vrsi se: u komandnoj liniji. Meni Ciji sadrzaj zavisi od izabranog objekta na interfejsu.Stil stampanja u boji iii crno-be1oj verziji tehnickog dokumenta.Graficka tabla koja 'se koristi u cilju prikazivanja i zadavanja odredenih komandi programu.Ukljucivanje/iskIjucivanje stampanja odredenog sloja (videti poglavlje IS. Mnoge od tih komandi: New. Display screen ..Komandna Iinija za unos i kontrolu podataka. teksta i s1. MODEUPAPER).Pal eta standardnih alata. a prikazuje se pritiskom na desni taster misa..2 L:: Pointer Command line area Command area scroll bar S1... Scroll bars .Osnovna poruka 0 komandi koja se primenjuje. Plot (On/Off) . Korisnicki interfejs programa AMPP Centralno mesto korisnickog interfejsa AM-a predstavlja graficki editor programa. Na povrsini za crtanje se mogu postaviti pravilno rasporedene tacke koje olaksavaju formiranje crteza.IM.:~~~R(!m~t@ Za dodatne informacije 0 ovim opcijama u Help-u preg1edati Getting Started.Pozadina. Buttons . Status bar . Obezbeduje pristup paletama alata za analizu i izmenu osobina de10va crteza. putem pointera. Open. ORTHO. Pop-up menu . POLAR. Command area size bar . cime se poveeava preciznost kod formiranja madela.Q q /:. taster) na interfejsu u virtualnom prostom. Ogranicava pokrete pointera na odredene (diskretne) intervale.Ekran za prikaz.

Skraceniea (preCica) komande ili sistemske promenljive. postupeima iz menija: Assist I> Layer J Layergroup ~ Layer/Layer Group Control...2 Dijalog Layer Control -a) sa listom svih slojeva koji se mogu generisati prilikom konstruisanja modela -b) .. ·Plllleta alata: ACAD / M Layer Functions (Object Properties Layer) o Komandna linija: amlayer (Ia).jlil~ ~ BAlAS HiQiji". Sprec. Power snap settings . Uskladen je prema ISO standardu. ikonice sa Desktop-a. Lineweight . a to su: !iii 0 " SI. Calculation.S ElAM] lffeeze[Thaw In aU VIev. Layer 0 -Nulti sloj. o Meni: Assist o ~ Layers / Layergroup I> Layers/Layer Group Control.C4 i!l AM_5 AM.ava biranje ili izmenu delova erteza na tom sloju. o Otvoriti kontrolni dijalog slojeva. Freeze . AutoCAD options . Linetype . u odgovarajuCim karticama.pgp.Opeije AM-a na osnovu kojih se mogu podesavati razni parametri programa..Sloj (lejer) iIi nivo u elektronskom obliku. Cini vidljivim pi"ethodno zamrznuti sioj.Boja sloja. a postoji i mogucnos1: njegove izrade iIi modifikaeije shodno internim standardima.'Ports \ o . Shaft. III AM_3 mi At. Lock . 1.11 DAM 12 Hotch ~~Hj~ filAM_ll D AM 12 O:":"L OAM:'0~ III AMJ'" liIAM_1N Ii! ANI_2N II!l AM_3N I!iAM3N t] MC5N DAtUN III Ahe7N I!iII AM_8N Ii!! AM_9N II!lMUON . . Thaw . Definisan je u posebnom fajlu formata ·.loj. panelima) Standards.2). Uvek je prisutan po otvaranju i zapocinjanju rada sa novim fajIom kod AM. vidljivost.AM_U D AA. podesavanja i modifikaeiju sloja. ).... Name .. Nulti sIoj ima default (podrazumevanu) karakteristiku erne (bele) boje i neprekidni (Continuous) tip linije. vidljiv iii iskljucen (nevidljiv) sloj. On/OH .' . Zadaje se najcesce da podseca na osobinu iii ime dela erteza koji se formira i kasnije egzistira u ovom sloju.. Current layer .template fajl ·. Koristi se da bi se ubrzao postupak zadavanja komandi.Tme sloja. . ili posredstvom komandne Iinije. Podesavanje parametara u AutoCAD Mechanical Podesavanje parametara je neophodan preduslov da bi posao konstruisanja tekao bez problema.. Draft settings .Skup karakteristika za ertanje.pgp.Dijalog sa kartieama za odabir seta objektno orijentisanih markera (nisana). acad. 2.-PAREF !!l AM_BOR mMCVIEWs" (B A}'UIN 9J AM_TR ..! 0 AM:10 6AM. 5""" o Name DAM_O t~1 Ctntro1'll~r &10$ c~rol1 N8ITl6 Ff8et6 -in IAI milANU HI AM_2 t!II • . AutoCAD Mechanical Power Pack.Ukljucen. ~ Primer: Formirati sablon . masinskih elemenata i lwnstrukcija .. Sadrzi neophodne informaeije 0 erteZu (modelu) kao sto su: boja. CAD masinskih elemenata i konstrukcija 23 .Odmrzavanje slojeva. Layei control . Alias .. takode. Dijalog za upravljanje slojevima moze se dobiti na vise nacina. Komande za formiranje slojeva Komanda Layer sluzi za upravljanje slojevima i njihovim karakteristikama..Iin. vrsta i debljina linija i dr. Ova opeija cini nevidljivim delove erteza ml''iamrznutom sloju.I!iAM 1 ll AM=Z !!ii'l AM_3 I:l AM_4 [J AM_5 DAM_6 _ ___----=~-=E="'=o=bie=. o Izvrsiti pregled slojeva u karticama Layer Control j Layer Group Control (st.Tip linija. Aktiviranje AutoCAD Mechanical-a i pregled slojeva. Sarno jedan sloj moze biti aktivan i sa jednim skupom karakteri"stika. unosom AMLAYER. Ovo podesavanje omoguceno jeu karticama (tabovima.. m Referenini pojmovnik: opcije AutoCAD Mechanical i osobine slojeva III Mgoritam: formiranje sablon fajla Layer . 2.Debljina linije. Ovo podesavanje omoguceno je. o Zatvoriti QV~ dijalog kli!rol'Ii na e1.dwg).Zakljucavanje slojeva. Uskladena je sa JUS ISO standardom (videti fajl L'JlUSO.Zamrzavanje slojeva. Ovaj sloj se ne moze izbrisati niti preimenov~ti.. Bira se u dijalogu sa paletamastandardnih 9 iii dodatnih (sa ukupno 256) boja. o Aktivirati AM postupkom iz menija Start I> Programs I> Mechanical Desktop.22 CAD. Standard Parts i Preferences dijaloga Mechanical Options. Mechanical options .=<=I+-..Kontrolna grupa slojeva.TekuCi (aktivni) .Dijalog za kontrolu: uspostavljanja.Opeije AuioCAD-a za podesavanje raznih karakteristika i parametara programa (postupkom iz menija Assist ~ AuioCAD Options . Aktiviranje se moze izvesti i putem e1.1 j AM_O . Layer group control . Color . ti'$ter Cancel.dwt formata zapotrebe kasnijeg koriscenja zaglavlja A3 formata pri konstruisanju novih modela.~~~======~O a) b) GAM_11N "'A~Cl2N I!l:. usaglasen sa internim ilili nacionalnim standardom. Skracenice su date u prilogu ili u fajlovima acadm.

d ·¥i§ii#f'§f~~tJ~..~. 2. (sl.3). JIS.24 CAD masinskih elemenata konstrukcija CAD masinskih elemenata i konstrukcija 25 2...20 1:50 1:100 1:200 1:500 1:1000 Sl..SUlfaceTexlure ~. 8SI. unosom AMOPTIONS (sl.--~ g::: . kao sto su: ISO.dwt ili fajla drugog fbrmata. 2. 2.e Ide~~~' PartsLI$t EdgesolworkDieces .}l. mm i sI. U prvoj kartici Standards pregledati opcije Standard: gde se mogu prikazati standardi koji su podrzani u AM-u. otvara se dijalog Open koji omogucuje otvaranje prototip fajla *.ellan View '--~ThreadLine ~··-r Leader Note Template ~-.G> DelartVlew ~V.j. ~ -S~andiJld~: S~t -I~rnl Slan&1dP~t1~J pjd~lmOlsl QANSI Q BSI CSN Q.~atu... t?:j='mttrt#.. simboli prekida i prikaza crteza del ova i vrste pogleda na model i s1.4 Dijalog Mechanical Options sa karticol11 Shaft OOilml OJIS" . Pregled opcija u dijalogu Mechanical Options. DIN. 2. kao sto su formati fajlova pripremljenih za import i eksport. Layer/Objects do BOM Support-a.~ . FEA parametre itd.1liJ o Otvoriti dijalog Mechanical Options.5 1:10 1.[. 1000:1 500:1 2{)O:1 100:1 :--@ID t. iii posredstvom komandne Iinije. Opcijom Model Scale: podeiiava se razmera prikaza crteza 'delova u prostom modela.-··QDrowingSh<iet '_.. 2.. N. GB..ne Cof)trol Frame 50:1 ~: '_·-Im .Q~: f--. Ova kartica saddi standardne i izvedene jedinice mere (npr.4). KIikom na karticu Shaft pojavljuje se sedam polja za podesavanje parametara za podrsku konstmisanju..). Opcijom Browse ..3 Dijalog Mechanical Options sa tabom Standards i odgovarajuCim kaskadnim opcijama Sl.-r< Welding CJ MoooI5. postupcima iz menija: Assist o o o o o o Mechanical Options .r CUllent(T~lateJ Kartica Calculation sluzi za podesavanje parametara prilikom primene proracuna i nacina prikaza rezultata proracunavanja. Dvoklikom na ikonice u des nom polju dijaloga Mechanical Options otvaraju se ponaosob dijalozi za podesavanje raznih para. DIN Q G8 o Sl._$ CenletLine i-t-~ ~ S ". 20:1 10:1 \--0. Balloon " BOMSupport U 1. CSN i ANSI.rt.~.::"~!:.5 Dijalog Mechanical Options sa karticom Calculation .. Opcija Measurement: omogucuje podesavanje metrickog sistema mera.--}- Feah.metara pocev od ISO.

.26 CAD masinskih elemenata i konstrukcija Otvoriti karticuStandard Parts za podesavanje parametara za podrsku konstruisanja i naCina prikaza rezultata konstruisanja..importa. I o Kreirati uzorni format za crtanje.J1j .C-'! 20001 Drawing."'- -.Ie r' dw.9b.!~. (System Editor).~..-..--.6 Dijalog Mechanical Options sa opcijama kunice Standard Parts Otvoriti karticu Preferences zapodesavanje parametara objektno orijentisanih nisana.'--1-----0>-.f"..!D:\AI'tlECH\TUTORlJAlI AutoCtlO Mechanicai SDI<3wing. otvoriti dijalog Save Drawing As kojim se omogucuje .. or [AIl/Center/Dynamic/Extents/Previous/Scale!Wlndow] <real time>: _aH Regenerating model.00>: \.0..d:1t AutoCAD Rl2JL12 DXF ('.---'--+-~~Ht:~ ~~Er~)~~. o Elektronskim tasterom OK iIi Cancel zatvoriti dijalog Mechanical Options.~__ 0. o Nil raspolaganju su.ciigj ~VEZA=zrJ_X W'JRATrLO $u. 1000.. 3 *" . Drawing Limits iIi posredstom komandne linije tinosom LIMITS....boiic o Postupcima iz menija File ~ Save As .-I-H-". metode prikaza crteZa i s1.U 200e Or.rJ~ Tool:' . l~fm·ffltlWtt S"yer~ I.-".297.ndald Sethngs-' A.-----~-. Ova kartica sadrzj opcije: standarda....d.] • • ~ I~ ANSI =- . postupcima jz menija: Assist ~ Format . -.jus:dwt.. SI.3WlnQ Standard !"".snap Defaults. o Zatvoriti dijalog eL tasterom Cancel bez snimanja i1i aiurimnja tekuceg fajla.gl !AutoCl.~~.J) Command: '_zoom Specify corner of window. Ovim je kreiran sablon fajI am. a u polju Files of type: podesiti ekstenziju (*.tailoble Stoll.snimanje fajia pod razIiCitirnformatima. Algoritam komandne linije je siedeCi: Command: '_limits Reset Model space limits: Specify lower left corner or [ON/OFF] <0.. enter a scale factor (nX or nXP).-"-..8 Dijalog Save Drawing As sa poljem File name: i -[istom Files of lype: L===~. .::JTUTORlJA. Command: 'Cancel' o Otvoriti dijalog Save Drawing As.eksporta..:Pleview ..7 Dijalog Mechanical Options sa opeijama kartice Preferences ------. uglavnom· AutoCAD forrriati fajlova (sf.-=~=..-00-"-1-.. ----------- .00'>: 420.. 2.. o Pregledati opcije .jus.J) SpecifY upper right corner <500. 2..:::. iIi posredstvom komandne linije unosom SAVEAS..dwg) AutoCAD R14JlT98ILT97 Dldwing ['.==Jj p ~O!Jil..dl<f a) b) Cancel 81. r!J ~ Lj !!1¢W.(. o U polju File name: uneti am..:klrd 2e1 ecllfld SlClndd/d J50 JUS AutoCAD Mechan. • DIN . 2.."Ot!"Ct~ -'.~ DXF (".8). o Klikom na eL taster Save i u novootvorenom dijalogu Template Description upisati tekst prema sl.-I-c-~<-"-I-. (". o Sl.:+=:-:~.dwgJ AutoCAD Rl3/l [35 DI<lwing. CAD masinskih elemenata i konstrukcijd 27 o 2. 2. postuptima iz menija: File ~ Save As . (Power Snap Settings) i System .• .00.L III « VEZA ZN E~f1:.'0.<'l._~jOlHodd.dwt).. a zatim kliknuti na OK.dxf) Au!oCAD R13/LT95 DXF C'.J-OJ/ Svrr.uI!l.--..:X'7. 2..·.ct-SeWfOl'l p T1Jtr..00.

Prelom entiteta. ove metode se mogu konzistentno odr2'avati za sve vreme konstruisanja.Konturni nalaz. formira se precizna geometrija jer je povezivanje tacaka za objekat omoguceno specijalnim alatima: "magnetnim" markerima.Tacka. Skup programski razvijenih metoda tipa Object Snap . Symmetrical line .Luk.Y osi.Paleta alata za izmenu i modifikaciju crteza. i s1.Cik-cak linija.ally ~dapts' to both views..28 CAD masinskih elemenata i konstrukcija CAD masinskih elemenata i konstrukcija 29 • Konstrukcija detalja objekta Konstruisanje u AM-u se izvodi na osnovu poznatih principa tehnickog crtanja i nacrtne geometrije. .Paleta alata za crtanje. 2. 2. Arc . potrebnih konstruktoru.Elipsa.. Break .Linija presecanja. "" To acce~$. o Iskljuciti sve otvorene dijaloge AM-a. Rectangle .Uredivimje konstrukcije (linije). 2.Blok (delova crteza).n)omagers tar) use ihis feature to communicate with 1heir . Line .Multilinija. Text . Insert block .Kruznica. Pri tome treba voditi racuna da je ovaj proces umnogome podr2'an alatima kojima se u znacajnoj meri omogucuje automatizacija postupaka konstruisanja. Region . Multyline .available on the company mlrat:eL Edit Ihis'cJ.Brisanje delova crtda. koji na "inteligentan" nacm pronalaze lokacije pojedinacnih delova crteza.10 Dijalog AutoCAD Mechanical Power Pack Today sa karticom Create Drawings ACAD/M Draw toolbar .Skaliranje crteza po X. Spline . ACADfM Modify too!bar . osna linija. Construction line . NaroCito se ova podrska uocava u domenu 20 konstruisanja.Srafura.Poligon. Lakim definisanjem konstrukcije.9 Dijalog Save Drawings As i dijalog Template Description za un os podataka sablon fajlu !!Ill Referentni pojrnovnik: alati za crtanje i rnodifikovanje crteZa o Ovaj fajl je sada snimljen u omotnici template i moze se izmectu ostalog pronaci u kartici Create Drawings dijaloga AutoCAD Mechanical Power Pack Today (Meni Design ~ AutoCAD Mechanical Today) (sf.. Pored ove na raspolaganju su i ACAD/M EX_MODIFY toolbar i AutoCAD-ove palete Modify i Modify II. Break out line .th15 buHeHn board to post your own Web content. here. Centerline ."precizno nisanjenje i vezivanje za objekat" obezbectuje efikasnu asistenciju u resavanju grafickih problema u konstruisanju. Contour finder .Tekst. Ellipse .Simetricna linija. Zig-zag line .?fa~~ view by choosing the Edi! button:cEnlarge tn~' view by selectmg 1he + button.Umetanje bloka.a~ dynamic. Point .blopk libraries.Region (specijalno podrucje crteza). Pored ove u ACAD/M-u postoji jos EX_Draw toolbar i klasicna AutoCAD-ova paleta Draw.. Erase . CAD standards.Centralna. Use. or -other files and folders . Section line .Splajn (glatka kriva). Pored toga.Prekidna linija na izlazu. Hatch . bez upisivanja koordinata iIi nepotrebnog racunanja. 0 ( .Konstrukciona (pomocna) linija.~n HTM~ template t1. Is your software up to date? 81. Ray. Circle .Prava.design team and provi~EJ il~kS 10. Scale X. Block .10).V .Pravougaonik. b) a) S1. CAD.Linija-duz. Polygon . Construction edit .

. dna linija:pline. kartica Display ~ Colors . .skladen je ~rema I. OpClone . OpClilne ta' ACAOIM Draw ~ Construction Line :-t Pafeta aI a ..prek J'~ crteza iIi njegovih delova U odnosu na koordinatni sistem.. o Otvoriti fajl PLOCA .. • • ~ '.T.ziJ·a do delova crteZa.. . L~neweight . Definisan je u pc:~ebnim faj~ovim~ formata *:Iin. Priprema rad~og fajla... ~efC J.ACAD/M Design l> Detail n pal eta a1a 1.• lista Color: Black.. : ptranJc Array . "A~ . COPV -:: Kopift duZa~ deIGva crteza (entiteta).. 2. . .. "''1:'". .n'. _ 1. · komande ConstructiQ. postupcima iz menija: Assist ~ AutoCAD OpOOns .st~janje izmedu del ova crteza.. ..ct (krive) u dYe tacke.. . Argo . Offset . dna linija: amconstlines. o Meni: Design ~ Hatch . Design ~ DeTail.. . li/linor ... ••• ove Obaranje ivice na modem. srafiranja. Definisane su JUS odnosno ISO standardom.. OpClOne tn.Ofset ..... e a Me. Zoom realtl'::~.K o. a Distance . posto'j i m()O'uCnost nJlhove modlfikaClje shodno mtermm standardlma. Measure .1z uZ . D!vide .' v . . Rotate .' Baseline' _ Bazna. Opcione komande Powerdim a Paieta alata: ACAD/M Dimensioning.' Lengt . Detail.. Design ~ polyhne o Mem..omande polyline . _ . II Algorltmn: konstrukcija poDlioijskih crteia sa kotinmjem deruija ~ Primer: Za crtez PloCa sa otvoromprema CA. bnje deiova crteza.' d du a J to> . S· ewe.. prj tome. a Koman . h'atch .DeL:uj v .... za koj~ Sil definisane spoljne konture primeniti metode: kreiranja polilinijskog otvora. a Pooesiti cmu boju radne povrmne.1.. .LIne c vnik kru&a iii kruznog segmenta. koristiti pretezno komande padajuCeg menija AM-a.. b · komande Oetelif . "konstrukcija CAD masinskih elemenata i konstrukcija 31 ..dwg) . entireta na crtefu.l . rg' ACADrl'll Draw .-. a Koman SL 2-11 Pripremni crtei (PLOCA. Polyline a Paleta'g1a.------30 CAD masinskih elemelzata .. Cham . · ' '~. Apply & Close J OK. Opcione komande Hatch ~"J Paleta alata: ACAD/M Draw .aJ urea nornv"emelllf.R~ vailJ'e translacijom i rotac!jom. "" .Pro'~nO >rnnwanJe crteza .dwg (sl. .'po redosledu. crteZa R U"anJe .' o Komandng llillJa: am d etail . kotiranja i formiranja detalja. Rd venJ'= ~ extents gO kotiranje ugla. Trim kopiranje crteza (entiteta). . ..0 ~ anJ'e ivice na delovima modela... Eden d . Chamfer .... U.. """="'A\ '1 '" uiame te r --: Pre_ Zumiranje (uvelicavanje/ umanJenJe v. Komandna liriija: ampowersnap. Angular . r .. • 150 stan ar D~bljina linije. Join entitlfl)$ .1111. a Me!11· .Ekste. .11) iz omotnice PROTOTIP.11... SkraCl vanJ e ... Design " ConstructIOn lines ..." arna (kotal' Linear . . Z b1'aV 1 • Fulet ao oj tavljanje crteza na entltet~: Explode . Melli: Assist ~ Drafting Settings . .niP duZine na crtezu ivan njega.. 2.n U~ . ..metype .. 'dela _ komanda za formiranje detalja crteza.. a Komandna linija: amassohatch.I . v delova crteZa (entiteta). 1 2 points . .. .Ug . :::1 Meni: Ann()tate " Power Dirnensionitlg a Kornandna linija: ampowerdim.'" NadoveZlvanJe. Opcione komande Osnap Cl Cl o Paleta alata: ACAD/M Power Snap . •• pom cran '-' .. " ~ .. . Im~a.DelJi~J1inije.podes a Spajanje entlteta I crteza.. 'c crteza (entiteta)...

!.1 ~ .. ) iIi taj postupak izvesti posredstvom menija Design ~ Construction Lines ~ Draw Construction Lines .. 2.. 2.12). b) C~ncel c I Help I a) SI.13 Dijalog Construction Lines 51.. 33 o Podesiti set objektno orijentisanih niSana postupkom iz menija Assist o ~ Drafting Settings ~ Power Snap Settings 1-4. . taster prvog reda za konstruisanje Iinije sa ortogonalnim ukrstanjem (sf. o o Draw Constructions Lines .32 CAD masinskih elemenata i konstrukcija CAD masinskih elemenata i konstrukcija Na zahtev u komandnoj liniji: Command: amconstlines Specify insertion point: metodom Endpoint-a i (sl. Aktivirati metodu paralelnog definisanja konstrukcionih linija u odnosu na referentnu liniju. ( . ) <10120>: Na zahtev: Specify point on side to offset: (pomeriti pointer proizvoljno leva od linije c i kliknuti levim tasterom misa).~Eerpendicujar r r Tangen! r Parejlel ____5_.14 Definisanje ortogonalnih konstrukcionih linija 2. Konstrukcija polilinijskog otvora na crteZu. Izabrati vertikalnu konstrukcionu liniju c (sl. Na zahtev: Command: AMCONSTLINES Select line.15b._~_tA_II__~I_· r. 2..!mmetry 51. Ovaj postupac. tasterom u drugom redu dijaloga... klikom levog tastera misa definisati tacku o Izvrsiti Esc (Command cancelled). 2.15 Faze vertikalnog ofsetiranja . ray or xline: (se1ektovati liniju c) (uneti vrednosti 48194 (. 2.13)..12 Dijalog Power Snap Settings 81. a zatim dijalog zatvoriti eL tasterom OK (sl.J)) Specify insertion point or Distance(xxlxxlxx . 2. Izabrati treCi el. U otvorenom dijalogu izabrati karticu 0 Settings 1. multi ofsetiranje (amconstpar).14). 2.. Rezultat ofsetiranja na rastojanjima Llx= 48 i Lly=94mm od c je dat na sl.0 Klikom na desni taster misa izvrsiti regeneraciju palete Construction Lines (Repeat o Aktivirati metode formiranja konstrukcionih (pomocnih) linija postupcima iz o menija: Design ~ Construction Lines ~ Draw Construction Lines . nakon cega se otvara paleta Constrllction Lines. 2.Apparenl iot ____ ••_r~_I__~ c_I Neared 'r'$.15a). 2.:: predstavlja tzv. o . prvim el..

~a. 2:18 Faze paralelnog ofsetiranja sa precivw definisanim uglom od 54°11 '1 0" o o Izvrsiti -regeneraciju pa1ete Construcilon Lines.PAR Otvoriti paletu Construction Lines posredstvom menija Design ~ Constru. npr. trasirane iz prethodne tacke 1 (sl.. ray or xHne: (selektovati liniju b) Specify insertion point or Distance(xxlxxlxx. PrivuCi pointer do kose linije-konture a. o Na zahtev:· Select first tangent: selektovati liniju u tacki 1.ction Lines ~ Draw Construction Lines . o Na sledeci zahtev: Specify diameter: uneti vrednost 16 i potvrditi Enter-om.l9b).17 Faze pamlelnog ojsetiranja b (..J» Na zahtev: Specify point on side to offset: pomeriti pointer dole od lirrije b.a) / /'JI"". Izvrsiti Esc. (G'" lUnter.zs<"dwwl b) -LI (e- S1. sve dok se ne pojavi poruka 0 uspostavljenoj paralelnosti konture i nove konstrukcione linije. 2. taster u cetvliom redu).e.::tiOh! a) Sl. 2. sl..... Na zahtev: Select tine. (. ) <48194>: (uneti vrednosti 38186 (.l6b.EXT..18a). SA.. 2.. kliknuti levim tasterom misa i izvrsiti Esc. ) <30145160>: kliknuti levim tasterom misa. Ovim je rad sa konstrukcionim linijama zavrsen (sl..19a). Aktivirati metodu paralelnog definisanja konstrukcionih linija (amconstpar) u odnosu na referentnu liniju i presecnu tacku. tastera u prvom redu palete.17b) i bez pritiska tastera milia odmaknuti pointer. a nakon zahteva Select second tangent: i u tacki 2 (sl. Algoritam komandne linije je sledeCi: Command: '_ampsnap2 Power Snap configuration 2 loaded: END.. 2.INT.PER. desnim tasterom misa.. pod uslovom da se pojavila poruka 0 trazenom ugJu trasiranja od 54d11 '1 0". 2.19 Faze formiranja kruznice na osnovu tangentnih tacaka . Na zahtev u komandnoj liniji: Command: AMCONSTLINES Specify first point: (definisati Osnap-om i klikom misa presecnu tacku 1. Na zahtev: Specify second point or Angle (xxlxxlxx .ap-a posredstvom menija: Assist o o o o o ~ Drafting Settings·~ Power Snap Configuration 2. 2. 2.34 CAD masinskih elemenata i konstrukcija CAD maSinskih elemenata i konstrukcija 35 o Izabrati horizontalnu konstrukcionu jiniju b o (st. Postupak izvesti na osnovu cetvrtog el. Rezultat ofsetiranja na rastojanjima Llx= 38 mm i i1y= 86 mm je predstavljen na sf.16a). do pojave poruke Parallel (sl.a) (<I!r b) SL 2.17a). Izabratimetodu zakreiranje kruznice izmedu tangirajuCih tacaka na postojeCim linijama (prvi e1. 2.16 Faze horizontalnog ofsetiranja e a) b) o Podesiti set Osn. 2. Izvrsiti Esc.

2.22b).. 2.00 Specify next point or [Arc/Halfwidth/Length/UndolWidth]: (kliknuti na tacku 2) Specify next point or [Arc/Close/Halfwidth/Lengthl UndolWidth]: A (.1) (prelazak na rezim linija) Specify next point or [Arc/Close/Halfwidth/Length/UndolWidth]: (definisati tacku 4) Specify next point or [Arc/Close/Halfwidth/Length/UndolWidth]: (definisati tacku 5) Specify next point or [Arc/Close/Halfwidth/Lengthl UndolWidth]: C (.j) a) S1.36 CAD masinskih elemenata i konstrukcija CAD masinskih elemenata i konstrukcija 4.QUA. kombi1mcij9Ij1 tastera Shift+desni taster misa.20 Faze jormiranja polilinijske konture na osnovu rejerentnih tacaka Sl..TAN. 37 S" Formiranje unutrasnje polilinijske konture.21a). 2.. kliknuti levim tasterom misa i izvrsiti Esc.21b). izabrati nisan Perpendicular. Kliknuti levim tasterom miSa.. . o Pomeriti pointer na desno i ponovo. o Iskljuciti sloj konstrukcionih linija AM_CL (iIi ga obrisati postupkom iz menija MOdify ~ Erase ~ Erase all Construction Lines). Postaviti pointer (Extended Intersection) i pritisnuti levi taster misa na konturu a (st. Algoritam formiranja polilinijske konture je sledeci: Command: _pline Specify start point: (kliknuti na presecnu tacku 1.. (. o Podesiti novi set Osnap-a posredstvom menija: Assist Iz Layer liste (paleta Standard Properties) postaviti sloj KONTURE kao tekuCi. b (. a zatim kliknuti Jevim tas:terom misa u znak potvrde izabranoj opciji (Specify next point or [Undo]: _per to).1 /Intersection (.1) (prelazak na rezim lukova) Specify endpoint of arc or [Angle/CEnter/CLose/Directionl Halfwidth/Line/Radius/Second ptiUndolWidth]: (kliknuti na tacku 3) Specify endpoint of arc or [Angle/CEnter/CLose/Directionl Halfwidth/Line/Radius/Second ptiUndolWidth]: L (. sl.:2 .21 Faze preciznog jormiranja preseene tacke na konturi b / (. 2.c) I a) o Na z<ihtev: Specify next point or [Undo]: kombinacijom tastera Shift+desni taster misa iz kontekstnog menija izabrati nisan Perpendicular (odziv je _perto).1) (zatvoriti polilinijsku konturu). 2.. Algoritam komandne linije je sledeci: Command: '_ampsnap3 Power Snap configuration 3 loaded: CEN. Aktivirati komandu za crtanje linija Design ~ Line. 2.EXT.a) b) SI. Formiranje linijske konture. sve do pojave poruke Intersection (sl. o Postaviti poiriter priblizno'na konturu d do pojave znaka Perpendicular (sl. Na zahtev: Specifyneict point or [Undo]: _per to vezati horizontalnu liniju ortogonalno do linije c (sl.20a) Current line-width is 0.22a).22 Faze jormiranja ortogonalne konture . Posle poruke: Command: _line Specify first point: _int of and pomeriti pointer oko sredine konture b. Aktivirati metodu polilinije postupkom iz menija: Design ~ Polyline. Po odzivu: Command: _line Specify first point: kombinacijom tastera Shifi+desni taster misa iz iskacuceg menija izabrati nisan Intersection. 2. o o o o o o ~ Drafting Settings ~ Power Snap Configuration 3.

38

CAD'l1Ulsinskih elemenata i konstrukcija

CAD masinskih elemenata i konstrukcija

39

5. Odsecanje linijskih segmenata na crteiu.
o Aktivirati komanoo odilecanja postupkom iz memja: Modify P Trim. Algoritam komandne linije za ovaj sillcaj je sledeci: Command: _trim Current settings: ProJection=UCS, Edge=None Select cuttfng edges ... Select objects: 1 found (odabrati iiniju u-iaCki i, a -zatim j Select objects: 1 iOUnd, 2 total horizQIltalnu liniju u taCh 2, sf. 2.23a) a Izbor potvrditi tasterom Enter, a zatim na zahtev: (izvrSiti odsecanje Select object tot.rim or shift-select to extend or PmjectlEdge/Undo}: desnog linijskog regIDf'....l1ta U taeki 3) Sel?Ct object to .trim Of Shift~~Iec,t4Q.~end or ProjectlEdgeJUndoj: (izvftiiti odsecanje gornjeg linijskog segmenta u tac'184) o Komandu Trim prekimJtl tas~l;7m Esc (sl. 2.23c).
b

o o

Na zahtev: Select first olJject or [Polyline/Setup/Dimension]: <Setup> izabmti vertikal.nll iiniju (u tatki 1) i nakon Select second object or <Return for polyline>: izabrnti horizontalnu konturu u tacki 2 (sf. 2.25a). Nakon odziva: Select object to creat.e original length: izvrsiti Esc.
b

a)

b

d

/

t

1
8

2

n

t

--

Sl. 2.25 Faze odabira i zaobljavanja ivica
7 . Obaranje ivica na o"6jektu.
Aktivirati komandu za obaranje ivica postupkom iz menija: Modify. Chamfer. Na zahtev u komandnoj liniji: Command: amcham2d (Distances method)(Dimension mode:OFF)(Trim mode) Current chamtersetting = 32,20 Select first Object or [Polyline/Setup/Dimension]: <Setup> (izvrsiti Enter). o Ovimse otvara dijalog Chamfer (51. 2.26), o Podesiti leva polje Input-a sa 32 mm, a zatim i desno sa 20 mm i potvrditi ove vrednosti el. tasterom OK. a Odziv je. sledeCi: (Distances methodHDimension mode:OFF)(Trim mode) Current chamfer settillg = 32,20. o Na zahtev: Select first object or [Polyline/Setup/Dimension]: <Setup> izabrati donju kmuurnu liniju e u tacki i i Select second object or <Return for polyline>: desmJ U tacki 2. CJ Nakon odziva: Select object to create original length: izvrsiti Esc.
[3

o

- Sl. 2.23 Faze selekcije i eliminisanja Mp¢rebnih ktontura crteza
6. Zaobljavanje ivica na crtezu.
o Aktivirati komandu za zaobljavanje ivica postupkom iz menija: fJ4odify. Fillet. o Na zahtev u komandnoj liniji: Command: amfillet2d (Dimension mode:OFF)(Trim mode) Current fillet radius = 10 Select first object or [Polyline/Setup/Dimension]: <Setup> (izvrsiti Enter) o Ovim se otvara dijalog Fiilel Radius (sl. 2.24). Podesiti radijus zaobljavanja na 17,5 mm i potvrditi unos el. tasterom OK. Odziv je sledeCi: (Dimension mode:OFF)(Trim mode) Current fillet radius = 17.5.
29
Se/oct <

IIIrrQ~:Y~~i~~i'i~'"~
firs!. Chbmfet L~h ~....
Secord Chamfer length
Ihp1.lt Angle

~

1

r
P"

I

0.2 0.25 0.5
1 2 2.5 5

0.2 025 0.5

P Tfim Mode

Dimension Mode Trim Mode

20 25 50
Input 117.5

.
Select (

2.5
5

1 2

r

[)imemlOrl Mode

• 20
25
Select (

50

!

Ic=tirf} ~ ~tlolP !
SL 2.24 Dijalog Fillet Radius za podcSavanje vrednost poluprecnika zaobljenja

I, L.::.cc::::..... l...._~~~.; j:-ln-pU\:-.-;1:;20~======::;1;
~ ~

cd~
---=11.

w

1

!.

C:'ncel

I

Help

I

SI. 2..26 Dijalog Chamfer za poddavanje vrednosti obaranja ivica

40

CAD masinskih elemenata i konstrukcija

CAD masinskih etemenata i konstrukcija

41

9'.

Kotiranje bocnog izvoda ploce.

51. 2.27 Faze izbora i obaranja ivica

8.

Srafiranje povrsine crteZa. o Aktivirati komandu za srafiranje deg 2.5 mm/0.1 inch (st. 2.28).
po~tupkom

iz menija: Design

~

Hatch

~

Hatch 45

Podesiti prvi set nisana Osnap-a posredstvom menija: Assist ~ Drafting Settings ~ Power Snap Configuration 1. Algoritam komandne linije je sledeCi: Command: '_ampsnap1 Power Snap configuration 1 loaded: END,MID,CEN,INT o Aktivirati komandu kotiranja postupcima iz menija: Annotate ~ Power Dimensioning. o Na odziv: Command: _ampowerdim (Single) Specify first extension line origin or Angular/Options/Baseline/ (izvrsiti kotiranje izvoda, prema sl. 230) Chain/Update] <Select>: Specify second extension line origin: Specify dimension line location or [Options/Pickobj]: (pomeriti pointer udesno do pojave crvene boje kotne linije i kliknuti levim tasterom misa)

o

:.;SG'

:~;e,t~lI~
Boundary

.. :.".:'

'-"1
j/ '''Assoclatlve Hatch .. ,
t

(..-

IiH~.t~Ch~4~5d~.~g.ij5~~;O~.2~2i~~miiii~ii~
Hatch 45 cleO. 13 mm/O,S inch Hatch 135 deg. 1,1 mm/O.12Inch

=

Hatch 1.35 deo. 4.1 tnm/O:19ind"t" Hatch 135 deg, U mrn,tO,4 ind"r
DOI..lble Hatch 45{135 deg. 2.3 mm 1-0,09 inch

S1. 2.30 Faze kotiranja debljine izvoda objekta

51. 2.28 Postupak izbora parametara srafiranja

o

o

Na zahtev u komandnoj liniji: Command: amhatch_45_2 Select additional boundary or point in area to be hatched or [Select objects]: (izabrati deo crteza u jednoj tacki unutar kontura, st. 2.29a)
b

Po otvaranju dijaloga Power Dimensioning posredstvom opcije Add Tolerance podesiti sledece parametre: gornje odstupanje 0,25 mm, donje odstupanje -0,15 mm Precision Primary: 2 (st. 231b).

(fill"
Apply t~ ~
£op}' from <

~'f

.Aoply 10;'

.copy Irem <

I,!
a)

1+0.2s---1
c==
b)

~-O.lS

a)
e

SI. 2.29 Faze izbora povrsine i srafiranja crteia

Sl. 2.31 Dijalog Power Dimensioning, osnovni -(I) i prosireni -b)

42

CAD masinskih elemenata i konstrukcija

CAD masinskih elemen£lta i konstrukcija

43

o Nakon unosa parametara komi broj se automatski aiurira kao na slici st. 232_ o Zatvoriti rekuti dijalog kl.ikom na eL taster OK_

10.

Formiranje detalja. (iIi funkcijskim fasterom F3). crteza postupkom iz menija: Design

+O.25 S-0.15

IskljuCiti sa statusne linije rezim OSNAP Aktivirati komandu za formiranje detalja Detail. .. o Nakon odziva u komandnoj liniji: Command: amdetail Creating a detail Define the enlar\ljement area for the detaiL.. Center of circl<~ or [Rectangle/Object]: Specify radius [Diameter]:

o o

~

(centrirati kruznicu oko izvoda, sf. 234a) (poluprecnik proizvoljno definisati).

SI.232 Konacna vrednost kote debljine izvoda na crteiu
,'·~kl!~]~·~m~"""jt~··jll't~i'!ll!ll.IIi.II• •

IzvrSiti zumiranje crteZa postupcima iz menijCl View " Zoom ~ Extents i po potrebi izvrsiti Esc. o Postaviti sloj AM_O kao tekuci. o Otkljucati sloj KOTE, a zakljucati sloj OZNAI<E, a .zatim izvrsiti Zoom Extents. o Ovim postupcima se dobija crtez kao na sl. 233.

a

Enrargement Scale:

06~-;h;..,~·",,:,-,.'"c,---'-"----,--,--:-;----,

!fII.,}I~~:.1*ls'I·'I·I'-t'ii\~"~:.~

:i~:_ :..t.t~

ie-

.

12:1 :::J. J:J~Palteln ,'. ,'. ' r~!::em· -·----i l~D~T~UA8EL>[<DETPJ~_~ssCt<

__

i,;f'b;"""tationl,'aadot ..
a)
122
63.24.

'r-3

MOV1J

'i' ,.r;~~~c..lentSpac4
('Y-'in~

2.11

..

.---,---'-_~ ,:;;;;;;;::;;~:--:-::-._._'_l

l!-.yQ\~~' ::::l!

ii'BoDe't;e""

r

:Jt:~E~

Ca"cel'

I

lielp

b)

Sl. 2.34 Formira,nje detalja izvoda objekta -a) posredstvom dijaloga Detail ISO -b)

0.

o
0-6.15
.()+{I.25

Nakon pojave dijaloga Detail ISO (sl. 2.34b) m;vojiti sve ponudene pardmetre i kiiknuti na el. taster OK. Detalj ce se formirati u podesenoj razmeri 2:1. Na zahtev: Place the detail view: postaviti lokaciju detalja, A u tacki, npr_ 250;140
~,

Zumirati detalj metodom, npr. Zoom Window-om iIi Zoom Realtime-om. Izvrsiti kotiranje poluprecnika zaobljenja na detalju, postupkoin iz menija Annotate ~ Power Dimensioning. Nakon odziva u komandnoj liniji: Command: _ampowerdim (Single} Specify first extension line origin or [Angular/OptionslBasefine/Chain/Updatej <Select>: (izvrsti Enfer) Select arc, fine, circle or dimension: (selektovati zaobljenje, sf. 235a) Specify dimension line location or[Linear/Diameter/Options]: (izvuCi kotu, gore udesno i potvrditi levim tasterom misa). o U dijalogu Power Dimensioning iskljuciti opciju Add Tolerance nakon cega se gubi nepotrebna vrednost tolerancije (sl. 2.35c). Sl. 2,33 Kotiran crtei pripremljen za formiranje detafja bocnog izvoda

a o

44

CAD masinskih elemenata i konstrukcija

CAD masinskih elemenata i konstrukcija .. ,,: ;

45

'., '.1.l29
Genera! 1~ Geometw -~ Unitt'

I
A 12.11

3. KOTIRANJE SA PROPISIVANJEM. ~~L~R~NCIJA~-.

A 12,11

(

....
c)

b)

a)

OK

Cancel

Help

Masinski deto-vi -predstavljaju razlicite- KDmbinacije?' geometrijskih entiteta ogranicenih nivnim:, cilindri~fli!p.,konusnim, zavojnim- i slicnim povrsinama. Da bi SC: obezbedila odgovarajuca funkcija, zadovoljila cvrstoca i dr., moraju se propisati dimenzije i granice dopustene vaIijacije dimenzija i oblika masinskih delova. Ove dimenzije se predstavljaju kotama, a to su vrednosti koje se upisuju na crtezu. Nazivne mere su osnova za odredivanje granica stvarne mere kojojse tezi. Njihovim propisivanjem se ustanovljava potreban nivo tacnosti, vodeCi racuna 0 funkciji delova, kao i 0 prihvatljivosti proizvodnih troskova ostvarenja takve tolerancije [35]. Tolerancije u masinstvu predstavljaju oblast od visokog znacaja za proizvodnju, stanje u masinskom sistemu, ekonomicnost, ispravnu funkciju i konkurentnost proizvoda na trzistu.

S1. 2.35 Faze izbora polupreenika i kotiranje zaobljenja na detalju crteia

o o o o

Dijalog Power Dimensioning zatvoriti e1. tasterom OK i izvrsiti Esc. Izvrsiti Zoom Extents kako bi se dobio prikaz kao na sl. 2.36. Sa statusne linije ukljuciti rezim LWT. Snimiti fajl na adresi D:\AMESH\KONSTRUKCIJE\PLOCA.dwg.

ill Algoritam:

primena metode automatskog kotiranja

~ Primer: Na crtezu Caure (sl. 3.1) uneti kote i propisati tolerancije u skladu sa nacinom izrade i funkcijom masinskog dela.

1, Priprema objekta za primenu postupaka kotiranja.
122 -

63.2l,.

A (2:1)

o o

Otvoriti fajl PROTOTIP\CAURA.dwg (sf. 3.1). Sa statusn~ linije ukljuciti rezim LWT, a uspostaviti mod OS NAP sa nisanima tipa: Endpoint i Midpoint. o Podesiti cmu boju radne povrsine, postupcima iz menija: Assist ;. AutoCAD Options ... ~ kartica Display ~ Colors ... ~ lista Colors: ~ Black ~ Apply & Close ~ OK.

80

128

SI. 2.36 Crtei Ploce sa otvorom sa detaljem A (PLOCA.dwg)

SL 3.1 Masinski deo koji je potrebno kotirati (CAURA.dwg)

/

f. Na zahtev First extension line origin: Endpoint-om locirati tacku 1 (st. taster OK (sl.. 3.3a). o Izvrsiti izbor crteza i potvrditi ga desnim taste(om misa.::h~"'Ib. Kliknuti na opciju Repeat Automatic Dimensioning . IzuzimajuCi osne linije.46 CAD masinskih elemenata i konstrukcija CAD masinskih elemenata i konstrukcija 47 2. Aktivirati karticu Shaft! Symmetric. o Iz kartice Parallel kliknuti oa el. Formiranje simetricnih kota. a zatim povuCi pointer na dole. one je rezultat primene komande "automatskog kotiranja" te ce se u kasnijim fazama izvrsiti korekcija iIi brisanje neodgovarajucih kota. Izbor ovih entiteta potvrditi Enter-om. kako bi se aktivirala komanda za parale1no kotiranje (paraJiel. 3... npr. Kada linije promene boju zllaCi da je postignuto potrebno rastojanje od crtda (definisano u Dimension Style-u u paleti Dimension).3c). Medutim. a zatim kliknuti na el. Izvrsiti Esc.5 /skacuci meni sa opcijom Repeat Automatic Dimensioning . o Iz menija Annotate kliknuti oa komandu Automatic Dimensioning .(. . 3. Repeat Automatic Dimensioning.3 Faze jormiranja parale1nih kota . a o Izvrsiti Enter..-:. 3. cime se ponovo otvara dijalog Automatic Dimensioning. 3. 3.-c:('...•• Pan Zoom 3D Orbit .t':{'.~[oi~Jj~. izabrati celokupni crtez. L7 IZVrsitildik posle promene boje kote. a Part _51. cime se otvara istoimeni dijalog. Izbor se moze izvesti kao i u prethodnom slucaju....4 3.etrtcnih kota automatsld je formirano (sl.7 nije u sladu sa standardnim nacmom kotiranja.baseline).! HeJp 51.lcts [Blockf.7(0). o Midpoiat-om locirati sredisnju tacku (sl. Na zahtev Specify dimension line location or [Options/Pickobjj: povuCi pointer na desno u smeru formiranja pomocnih kotnih linija.2). taster OK (si.4).Qi. o o Izbor se moze izvesti..ct objo. Izvrsiti klik levim tasterom misa i posIe poruke Starting pOint for next extension line: paraJelne kote se automatski formiraju (sl.i~ r r Re.. o Na zahtev Sele.. 3.. 3. "okvirom za biranje" (Using Window) ad tacaka 1 do 2 (s1. .7b).6).. 3. >~ Cr tRi'£I.4 Formirane paralelnih kota SI.5). 3. [!»~~~i!1~ Kotiranje na sl. iii desnim tasterom misa otvoriti iskacuCi meni (sl. 3. Formiranje paralelnih kota.~ .S§Oii. a Sest sim. SL 3.2 Dijalog Automatic Dimensioning 3. 3.lIJ~into~NewS~.!e ~~~l'-.

(...·.. SL 3..9). 038. 3.8 lzbor -a) i brisanje neodgovarajuCih kota -b) :$ ~ 5.line location or [Options/Pickobj]: (. 3...~iin." ':>~~. o a) b) o ¢34 038 o 046 062 Zavrsno kotiranje izvrsiti komandom...r.:.. 3. '_~t..(~~~~cJl!t .... Select objects [Block]: Select Centerline or new starting point: _midp_of Specify centerline endpoint: (ponter povuCi ortogonalno na dole i kliknuti levim tasterom misa) Specify dimension . .6 Dijalog Automatic Dimensioning sa karticom Shaft I Symmetric Power Commands ~ Power Erase. taster Special Characters i upisati ± 10'.">t{.'. a ostale azurirale (st.8b). Izvrsiti prelaz na rezim autematskog kotiranja uglova (Angular) i izvrsiti izbor kosih kontura.-2j:. o Izvrsiti pojedinacni izbor (Shift+klik levim tasterom misa) sledecih kota: 030.10a).-.:\~..·~2SJ .R~?J(iange no ~ N~~ -~~le Sl. . '" '" <1>20 11>30 SL 3.o1.. 3. Odabir potvrditi (.Jt}t!J.... u tackama 1 i 2 (sl. Dvostrukim klikom na kotu ugla 90° pojavljuje se dijalog Power Dimensioning (sl.. IVPe' :) ShaftfFront ~ewl ~_3 o Izvrsiti brisanje neodgovarajuCih kota sledecim postupkom iz menija: Modify ~ -~ ::...~~. iz menija: Annotate " Power Dimensioning. ~:~:. '" rH.. Ostala kotiranja.r. . o AIgoritam komandne linije je sIedeCi: Command: ampowererase Select objects: 1 found Select objects: 1 found.B. -. .::":..> r.48 CAD masinskih elemenata i konstrukcija .7 Faze formiranja simetricnih kota . 2 total Select objects: 1 found.-.. 4 total Select objects: o Algoritam komandne linije je sledeCi: Command: _amautodim Select objects [Block]: Specify opposite corner: 21 found 1 was filtered out. :<. 3. npr. . Dijalog zatvoriti klikom na OK.J) Command: _ :c (1Iifr -> <'20 ¢34 046 b) :g ~ ~ ~ ( ..r.CAD masinskih elemenata i konstrukcija 49 ~~r~E&6NFH. 062 i 66. npr. Pritisnuti el. .. kako bi se kote obrisale...~shail· ..~~~:~:r~-<:·.. 3 total Select objects: 1 found.JOb).>:· '.. Kotiranje ugJa unutrasnjeg konusa izvrsiti na gore van crteza i postupak potvrditi levim tasterom misa (st. Promene formiranih kota. 4.J) Starting pOint for next extension line: (..J).

l2a)..1) (Single) Select arc. 3.10' (1IifIr c"".1 1 Upis tolerancije ugla o o Desnim tasterom misa izvrsiti Repeat AMPOWERDIM....12 Kotiranje preenika gomje baze Apply to.. SI.. circle.10 Faze U odabiranju nazivne mere i specijalnog simbola o Izvrsiti Esc... 3. II c) Q=:J~~ ¢20 ¢62 g6 90"±10' a) b) (1IifIr S1. (.. SI..13 Unosenje oznake tolerancije . 3.. 3. 3. 3. Endpoint-om oznaciti krajnje tacke 1 i 2 (sl. line or [Linear/Options/Baseline/Chain/Update] <specify vertex>: _mid_of (tacka 1) Select second line: mid_of (tacka 2) Specify dimension arc line location: Command: *Cancel* a) ¢)4 ¢46 b) 51..50 CAD masinskih elemenata i konstrukcija CAD masinskih elemenata i konstrukcija 51 90"10' (1IifIr Sl... IzvuCi kotu 62 iznad kote ugla. 90"..9 lzbor konture konusnog otvora ¢zo o Algor-Ham komandne linije je sledeCi: Command: _ampowerdim (Single) Specify first extension line origin or [Angular/Options/Baseline /Chain/Update] <Select>: A (. 6Z a) b) (..

S1. o o Iz istog dijaloga kliknuti na el. 3. Promena vrednosti tolerancija na crtezu i u tablici: o Ako se.975 :H.99 61.J3b) Zatvoriti dijalog el. o Sacuvati fajl kao CAURA. /r''l-~-----r ~ ~ 75 062 046 44 034 26 020 Dimen. taster Add Tolerance.14b).9J9 20. i podesite oznaku tolerancije g6 (sf. zatim izvrsiti OK.04-6 ~\l. (sf.021 0 4Ut.0.14 Formiranje kote dubine konusnog otvora . u tacki (340.15 Unosenje granicnih odstupanja dubine konusnog otvora ~§~i'j.()4Z' -(jon 0 ·¢. na osnovu dijaloga Power Dimensioning izvrsiti uredivanje ostalih kota dodavanjem simbola tolerancija. npr. o '1>62 g6 90"±10' o Iz menija Annotate aktivirati komandu Fits List. 'C 51. .971 -0. o U dijalogu Power Dimensioning izvrsiti izmenu.c . Uneti tablicu. 61.il1 1S 74..15 mm. 3.95 " • " ZS.16a).021 " o Kliknuti na novoformirani kotni broj 9 i u otvorenom dijalogu Power Dimensioning pritisnuti el.15b).16b. o Endpoint-om selektovati crtez u tackama 1 i 2.029 +O. o U polju Deviation podesiti gornje granicno odstupanje na 0. Formiranje tabele sa tolerancijama. zeli izvrsiti izmena oznake tolerancije 44h7. o Komandom Zoom Realtime-om podesiti poziciju crteza na radnoj povrsini.dwg u omotnici KONSTRUKCIJE. 3. ¢l4 f7 a) ¢46 n7 Sl. taster OK. o Izvrsiti komandu AMPOWERDIM.{l2'5 -O.45). i donje na .151.upusta ¢20 H7 ~ ~. ¢ 62 96 '1>62 g6 a) 90"±10' b) 90'±10' c.. 3.16 Formiranje tablice granicnih odstupanja 7.02S -O:(lS -0. npI. 6.. 3. 3. Na pitanje: Update the fits list now? potvrditi sa Yes.2 46017 4-3. 1J. 3. 0 kotiranju i stilovima kotiranja zastupljenih u ISO sistemu.iti Vise referenci [6]. treba kliknuti na taj kotni tekst.25 mm. Ovim postupkom se formira tablica vrednosti tolerancija kao na si.975 33. pogledati u . tasterom OK.. Umesto h7 upisati m7 i kliknuti na el. o Azuriranje je izvrseno automatski i na crtezu i u tablici tolerancija. taster Add Tolerance.021 . odnosno ugla obaranja ivica (sl. Slicnim postupcima. ~ h8 g6 n7 h7 f7 h7 H7 Fit b) 0 -0. 3. Izvuci vertikalnu kotu desno od konture (sl. .52 CAD masinskih elemenata i konstrukcija CAD masinskih elemenata i konstrukcija 53 o Kliknuti na kotni broj 62 u dijalogu Power Dimensioning i podesiti simbol precnika 0.

Dimensional tolerance . u mm.54 CAD mafinskih elemenata i konstrukcija CAD maSinskih elemenata i konstrukcija 55 "'61 g6 sg ~ . Labavo naleganje karakterise postojanje zazora izmedu stvamih mera sklopljenih del ova iste nazivne mere (osovine i rupe).979 20. GDrnje granicno odstupanje je algebarska razlika gornje i nazivne mere. Stvarna mera je ona koja se ustanovi merenjem na izradenom predmetu. Maksimalrii zazor je razlika izmedu gornje granicne mere rope i donje .Specijalni ~lfa-numericki karakteri.021 " 20 25.Lista (tabela) proracunatih pararnetara toierancije.021 a) ¢4601 b) SL 3.009 -fJ. Ova vrednost je najmanja dozvoljena mera Od.034 ~ 0.~ ---- . Najmanji zazor je razlika izmedu donje granicne mere rope i gornje granicne mere osovine.j pojmovpjk: tolerandje i toierancijska polja Dimension . Nulta linija odgovara nazivnoj meri. cime je uvek osigurana cvrsta' (nepokretna) veza. ~ ~ E '" N 75 062 046 44 034 26 020 Dimen. '" :c ~. pri cemu je precnik rope uvek veci od precnika osovine. Fit Type clearance .Nulta linija sluzi za graficko predstavljanje tolerancija i naleganja.Mesto za pribeleske (notiranje). -O. Ureden skup redno vezanih mera..."Napredno" btisanje de]ova objekta bez posledice za ostale delove crteza. Unicode .Naleganje masinskih delova istih nazivnih mera od kojih je jedna spoljasnja.95461.95 li7 H7 Fit . Ova vrednost je najveca dozvoljena mera Og. Postupak nanosenja paralelnih kota. i mora se nalaziti izmedu gornje i donje granicne mere.034 -0.Mera je broj koji.Rupa (otvor). Fit name ~. Kotirane vrednosti na masinskim crtezima su. Ona se upisuje u crteze i ostalu tehnicku dokumentaciju. pored osnovnih parametara tolerancije u numerickom obliku. Izrazava se u mm iIi -0. Dimensional style . Stvarno odstupanje je algebarska razlika stvarne i nazivne mere. Nazivno odstupanje je algebarska razlika granicne i nazivne mere. Clearance . Mating .Gornji zazor. i to za svaku kombinaciju osovine i otvora. 0 -0. Special characters . Drugi nacin izrazavanja vrednosti propisan je JUS odnosno ISO standardom..99 61. h8 g6 n7 m7 f7 ~ 7> 14."Napredno" kotiranje.Vrsta naleganja. lower deviation .17 Konacno resenje kotiranog crteia -a) sa tab1icom toleracija -b) (CAURA. Minimum clearance .Donja granicna mera.029 +0.Nazivna mera je ona koja sluzi kao osnova za definisanje.Toierancijsko polje.0'-6 -O. konstroktoru su na raspolaganju alati za graficko predstavljanje tolerancijskih polja rupe i osovine.Odstupanje od nazivne mere. Neizvesno naleganje posle izrade postaje cvrsto sa malim preklopom ili labavo sa malim zazorom. odnosno odredivanje granicnih mera i odstupanja. Baseline .042 460017 44. Hole .(l25 -0. zazora iIi neizvesnog naleganja. Power dimension .<l17 +0.Donji zazor. Maximum limit of size .Stil dimenzionisanja (kotiranja) u skladu je sa odgovarajuCim standardom. odnosno dg ispravno izradenog masinskog dela. Parallel . u odgovarajucoj jedinici. Zero line . Postupak nanosenja bazicnih kota na crteZ.042 flm.Osovina (cep). M7/k6).Vrednost tolerancije kao dozvoljenog odstupanja od nazivne mere. Shaft .021 +0. Upper deviation . Mera upisana na crteZu naziva se kota. U dijalogu Fits (sl. Donje granicno odstupanje je algebarska razIika donje i nazivne mere.Dodavanje (propisivanje) tolerancije. mere osovine nekog naJeganja sa zazorom. cime je uvek osigurana njihova medusobna laka pokretljivost. Symmetric .Specijalni simboli koji se generisu iz seta fontova raspolozivih nakon njihovog instaliranja. zavisno od odnosa stvarnihmera. njihovom generisu se graficke prezentacije 0 polozajima tolerancijskih polja medusobnom odnosu. Maximum clearance . ciji interval odgovara vrednosti tolerancije. iskljucivo. Pored toga.Vrednost donjeg granicnog odstupanja.{Jl 'First List . a druga unutrasnja Cnpr. Generisu se iz dijaloga Power Dimensioning AM-a iIi iz liste raspolozivih tipova alfa-numerickih simbola (fontova). izraiava brojcanu vrednost neke duzine. Ovo polje predstavlja podrucje ograniceno gornjim i donjim odstupanjem. rupa. Graficko predstavljanje tolerancijskih polja Podaci 0 tolerancijama i vrsti naleganja nalaze se u AM-u_ u digitalizovanom obliku (podloga je ISO standard) i mogu se brzo generisati bez potrebe za pretrazivanjem i usvajanjem parametara iz tabela raznih prirucnika 0 tolerancijama.istih nazivnih mera koje konstruktor propise. Deviation . Preklop je negativna razlika izmedu precnika rope i osovine.971 46.Paralelno kotiranje. Chain . Minimum limit of size . 3. Nominal dimension .Bazicno kotiranje. Annotate .granicne.05 44. U tom sJucaju. odnosno odstupanja.Merni lanac.Zazor ili preklop je pozitivna razlika izmedu precnika rupe i osivine.\)09 33-975 33.dwg) W Referent.18) razradeni su standardizovani sistemi tolerancija koji obuhvataju sistematizovane podatke 0 velicinama dozvoljenih odstupanja. -------. kako bi odabrao potrebnu kombinaciju: preklopa. Power erase . Cvrsto naleganje odlikuje se postojanjem preklopa izmedu stvarnih mera sklopljenih delova iste nazivne mere. odnosno dd ispravno izradenog masinskog deja. Add tolerance .. \ . osovine i sl.Simetricno: kotiranje.Gornja granicna mera.Vrednost gornjeg granicnog odstupanja. pri tome je precnik osovine uvek veCi od precnika rope. a postupak njenog formalizovanja kotiranje.

CAD masinskih elemenata konstrukcija 57 8.. .20a)... kao i vrednosti zazora.~:~.18) cime se otvara dijalog Fits.19 Dijalog Fits za izbor i proracun naleganja osovine rupe o Izvrsiti pregled simbola za prikaz nazivne mere i polozaja oznake tolerancije dvoklikom tastera miSa na polje sa tekucom oznakom tolerancije 26h7 (sl. ·.. o U polju Fit aktiv'irati el.~g'. 3..I:====-'Bl Sl.. SI..18 Mogucnosti kreiranja simbola tolerancije rupe i otvora u dijalozima Power Dimensioning i Fits kao i dodatni dijalozi za uredivanje kota tolerancije u dijalogu Select Fit Type o Zatvoriti fajl bez azuriranja.. o Ovaj dijalog sadr'Zi dye kartice sa parametrima. 3. o Izvrsiti pregled kartica gde se mogu prezentovati grafici odredenih tolerancijskih polja.. 1 b) ··'~I. treca opcija) i izvrsiti OK u dijalogu Select Fit Type. o Prihvatiti nacin oznacavanja prema sl. taster sa tri tacke u horizontalnom redu (sl.1 _ J J (otIr . o Aktivirati dijalog Power Dimensioning klikom na jedan kotni broj.". 11-. a zatim OK u dijalogu Power Dimensioning. ."'oCAD] Performmatingc"lcu<ltkln r·· ..20b (treCi red.56 CAD masinskih elemenata i konstrukcija Graficko predstavljanje tolerancija. "'~" r·· ..'''' 1 r t.. 3.r _.••••.20 lzbor mere 81. 3. tolerancije za rupu (Hole) i za osovinu (ShaH)...0 m._1 ~~ r ". o Dodatna opcija Mating» omogucuje prikaz tolerancije naleganja dvaju elemenata: rupe i osovine.. preklopa iIi neizvesnog naleganja. 3. 3. «Mating I~~ Help. _": 6"'O~"..111 ..

58

CAD masinskih elemenata i konstrukcija

CAD masinskih elemenatai konstrukcija

59

... Primena simbola' pri kotiranju i ozna~~mjH c~
Simboli za upustimjei:c,du~}illl 9JY-Ora takode se mogu generisati iz plete simbola. Pri ov~me .se korist~ komaJ;ida Leaper 'ilimetode kotiranja: precnika, odnosno poluprecnika, duzmskrh meta 1 sl. FOnt GDT u dijalogu Unicode Character map obezbeduje sirok izbor simb~1a kod 0znacavanja ili uredivanja crteza, a koristi se u siucaju Ga,; konstruktor ne pronilde odgovarajucu oznaku u dijalQfu Special Characters (sf. 3.21). U tu svrhu, upot'reba simbola oznacavanjem. olaksava komunikaciju i predstavlja potrebu za usaglasenim

m Referentni pojmovi simboia i oznake u kotiranju
Arc length - Duzina luka. Basic dimension - Osnovna kota. Kotni broj uokviren pravougaonikom predstavlja teorijsku (bez tolerancije) meru nekog karakteristienog detalja, sto je prakticno tesko ostvarljivo, ali se u konstrukciji propisuje. Conic taper - Konus. Simbol za konicnost se koristi kada je potrebno oznaCiti promenu konicnosti po jedinici duzine. Velicina konicnosti odreduje se kao kolicnik, npr. promene preenika prema promeni bazne duzine objekta iIi njegovog dela. Ovaj simbol se postavlja ispred velicine konienosti (sl. 3.21j). COl.lnterbore or spotface - Zabusivanje iIi upust. Zabusivanje je malo veCi deo vee izbusenog Otvora. Prvo se prikazuje precnik prolaznog otvora, a zatim konacnog. Kod upusta prikazuje se simbol upustanja i preiScik upustanja. Pored toga postavlja se i omaka za dubinu (st. 3.21h). .. , Countersink - Konicni upust. Konieno upustanje je metod obrade kojim se dobija konus V-oblika. Svrha konicnog upustanja je smestanjc z{tvrtnja sa ravnom glavom i poravnanje glave zavrtnja sa gornjom povrsinom deja sa simbolom konicnog upustanja. Postavlja se sa uglom konusa u stepenima (sl. 3.211). Deep or depth - Na dubini iIi dubina. Ako otvor ne prolazi kroz ceo objekat, upotrebljava se simbol kao na sf. 3.21 m. Prvo se unese preenik otvora, zatim simbol za dubinu, a na kraju dub in a do koje treba izbusiti otvor. U dmgom slueaju, pored dubine zabusivanja, unosi se i ugao zabusivanja. Diameter - Preenik. Kruznica precrtana dijagonalnom linijom 0 predstavlja simbol za precnik. Svi otvori prikazani simbolom za precnik podrazumevaju se kao otvori koji prolaze kroz ceo deo. . Dimension not to scale - Kota nije u razmeri. Ona se prikazuje u crteZu podvucena, da bi se razlikovala od obiene kote. Uvodi se zbog potrebe da se i ona prikaze, iako njen prikaz nije srazmeran (st. 3.21c) u odnosu na mem stvarnog objekta. Number of times-places - Broj puta. Kada se zeli eliminisati kotiranje velikog broja istih detalja, npr. ugJa, koristi se aJgebarska oznaka proizvoda broja istorodnih kota sa vrednoseu ugla. Radius - Polupreenik, radijus. Oznaka R za poluprecnik je potrebna uvek kada se radi 0 delovima crteza, koji se mogu definisati ovom vrednoseu kao parametrom. Cruss section - Kruini presek.

Reference dimension - Referentna dimenzija. Ove kote nisu neophodne u prikazu, nego se postavljaju kao informativne i precistavljaju se u zagradama. Spherical diameter - Precnik sfere. Koristi se pri kotiranju sferne povrsine ad potpuno Ioptastog model~ do obIika kupole. SW:terical.radius·~ Polupre.cnik ~£er€. Sheno prethodnoj oznaci, s tim da je ova vrednost cfva puta manja nego prethodna. Slope - Nagib (kosina). Simbol za nagib primenjujese na zakosene povrsine, gde se prikazuje i odnos vi sine i sirine u smeru rasta sirine. Porast (smanjenje) nagiba se definise kao promena vi sine po jedinici duzine osnove ...Simbo1 se prikazuje ispred kolicnika (odnosa) promene visine. i jedinice duzine osnove (sf. 3.21k). Square - Kvadrat. Koristi se kao simbol pri kotiranju preseka kvadratnog oblika. Postavlja se pre numelicke vrednosti duzine stranice. Unicode character - Grupa karaktera koji nisu uobieajeni u abecednoj grupaciji karaktera. Cube - Kub, kocka. Circular - Okmgao, kruzni. Cone - Kruzna kupa. BevellingcC. Koso srezivanje, zakosenje, zarubljivanje. Bilateral clearance. ~ Zazor sa obe strane. Bevel - Kosina, nagib povrsine, zaostrenje, konus, zarublj~na (skosena) ivica. Engine detail, machine part - Masinski element. View from above - Pogled odozgo. Visual angle - Vidni ugao. Vernier - Nonijus - pomicno meri]". Volume - Zapremin" Units - Jedinica me,,,. Taper fit - Konicno· set

.. Izbor i postavljanje tolerancija oblika i polozaja
Kao sto se pri izradi masinskih delova ne mogu postiCi idealne duzinske mere, tako se ne mogu postiCi ni idealni geometrijski oblici povrsinai njihovi uzajamni polozaji u konstrukciji [9}. Uzroci odstupanja u osnovi su isti kao i kod duzinskih mera. Uslovljene prvenstveno funkcijom sklapanja masinskih deJova i ovde se propisuju tolerancije Kojima se ogranicava velicina odstupanja. Oznaka tolerancija oblika i polozaja iiastoji se od strelice koja pokazuje povrsinu. odnosno liniju cija se' tolerancija propisuje i okvira u koji se unosi simbol vrste odstupanja i veliCine tolerancije. Referentna povrsina u odnosu na koju se odstupanje propisuje, oznacava se, najcesce, referentnim trouglom. U tabeli (T-2l dati su primeri oznacavanja tolerancija oblika i polozaja.

.. Komande za postavljanje tolerancija oblika i polozaja
o Meni: Annotate ~ Symbols ~ Feature Control Frame (Feature Identifier) o Paleta alata: ACAO/M Symbols ~ Feature Control Frame (Feature Identifier) o Komandna linija: amfcframe (amfeatid).

60

CAD masinskih elemenata i konstrukcija

CAD mafinskih elemenata i konstrukcija

61

1JS
45 50

II Algoritam:
1431

unos standardnih oznaka geometrijskih tolerancija

c)

'" g;

~

b)
a)

Primer: Na crteZu Osovinice, prema sl. 3.22 [22], postaviti simbole tolerancije oblika i polozaja. Definisanje okvira za tolerancije i referentnog okvira, iZVfsiti u skladu sa standardom ISO 2768-mH.
1. Priprema crteZa za primenu postupaka unosenja simbola.
S1>70

m

o Otvoriti fajl TOLERAN.dwg iz omotniee PROTOTIP (sf. 3.22). o Podesiti emu boju radne povrsine, postupcima iz menija: Assist
-

@)
~

Options ...
f)

~

kartiea Display

~

Colors ... ,. lista Colors:

~

Black

~

~ AutoCAD Apply & Close ~ OK.

~--

2. Priprema palete simbola za tolerancije.
g)

o Postaviti paletu alata ACAD/M Symbols na interfejsu AM-a sledeCim postupcima: o Loeirati strelieu misa na bilo koju paletu alata. Nakon pritiska desnim tasterom
miSa otvara se "iskacuCi" meni u kojem se odabira opcija Customize ...

o U novootvorenom dijalogu Customize u polju Menu Group izabrati opciju AMFL Y, a
zatim u levom polju Toolbars izabrati GZJ ACAO/MSymbols, nakon cega se na interfejsu pojavljuje paleta alata sa nazivom ACAO/M Symbols.

~=1>
16

~3,1O

1155+03 .- ,

75,0.3
12±0,2

)'---c]--'

1M

------------- ---

."

j)
i)

'2

20

:J. .".

~ ---i
'G'

R3.8 ~

--~-~~

-1-------

-~l
2.5X4S·

k)
3!±O .21x 45'
9±O,1

V
,;
~,

<1>6 H1Z

Feature Control fr arne

SL 3.21 Primeri primene nekih specijalnih oznaka pri kotiranju masinskih delova

SI. 3.22 Kotirana Osovinica (TOLERAN.dwg)

62

CAD masinskihelemenata i konstrukcija

CAD masinskih elemenata i konstrukcija

63

3. Postavljanje okvira za unos simbola tolerancija.
12t0,2

"-1'-.1
(

o Aktivirati komandu sa ikonice Feature Control Frame Lamlcframe). o Na zahtev Select object to attach: izabrati levu pomocnu liniju kote
o o o

o

12± 0,2 u tacki 1, npr. sa koordinatama 100,142 (sl. 3.24a). Na zahtev Start point: pozicionirati pointer u prethodnoj tacki i kliknuti levim tasterom misa, kao znakom potvrde. Na zahtev Next Point <Symbol> pomeriti koncanicu (pointer) horizontalno - u levo, npr. do tacke 85,142. i potvrditi (.J). U otvorenom dijalogu Feature Control Frame ISO popuniti gornja i donja polja za definisanje dveju tolerancija: ravnosti i aksijalnog bacanja (st. 3.24b) i kliknuti na el. taster OK. Razgranata struktura ovog dijaloga data je na st. 3.23.

....

Sym

ToIer¥lCel

f.fII"j/;e.2'

DMin1

2

3'

·..£Jro:os-~irl;

2!J ~ I.:> .fi:l'1r-i

~~1Ht~:E±1±1·
a)
b)

~1:.L:J~~~~...!J

(..c)

81. 3.24 Postupak izbora i Jormiranja simbola geometrijskih tolerancija posredstvom dijaZoga Feature Control Frame ISO

k ?'~!t!,*~, ~!t t!:1·'!.l&i~ :! $~!l:!a':jftil:~I:!";:;:'li• •I!I.liliIi?t{~lLl,~;3'
F,ame

:1k'c,3i~J®~""t\l;"hlljftj··2 · ~ ~m~.ili.H~f.¢i!:l,.i! 1.jr!l'• •!I.! l!I I'iI·!li~ x?~?i~1(:,:k~i;':'Frame

4. FOlmiranje referentnog simbola.

.11251

ILBade,j

le~ J '

~_

Rev»iort: ISO 1101·1.963

L7 0 ,t:l L. -L / / @ ;<

'" =

Sa palete ACAD/M Symbols aktivirati komandu Datum Identifier Lamdatumid). o Na zahtev Select object to attach: izabrati desnu pomocnu liniju kote 12± 0,2 npr. u tacki 2 sa koordinatama 112,142 (sf. 3.25a). o Na zahtev Enter an option [Next/Accept] <Accept> izvrsiti (.J). o Na zahtev Start point: odabrati lokaciju, npr. u tacki 112,142 i kliknuti levim _ taslerom misa. o Na zahtev Next Point <Symbol> povuCi koncanicu horizontalno - udesno, npr. do tacke 125,142 i pozicionirati je klikom levog tastera misa. . o Na zahtev Next Point <Symbol> izvrsiti (.J), cime se otvara dijalog Datum Identifier ISO. Popuniti prazno polje simbolom A (sl. 3.25b) i kliknuti na el. taster OK. o Prve unete geometrijske tolerancije oblika i polozaja predstavljene su na st. 3.25.

o

"-lielge

~

:'EJ!

5?: fd
.!iecmelBc DII'f!emior~n9 and Tolelat,d~
(;t,

Straightness

L:.7
,.Q!

~how Symbols- for: JGeomet~ic Char acteristic

:::oJ

__________~~51~~.~:;J~'r_----~ ~
l~ ~
Co?2

i t'T"

:;,r,

0

Flatness Ci!culdflty

[0 ii?t

'"
~

Cv6ndricitl' Profile of Any lrne
PlOfile of Any Staface
Pelpendjcul""r~~

2

( ....

~
@

~ ~
51

ParaUeh:sm
Pos~ion

Concentllcity and Circular Run·out

C(laxia~

:0

LUJ

a)

b)

c)

Sl. 3.23 Struktura dijaloga Feature Conirol Frame ISO

Sl. 3.25 Faze izbora i Jormiranja reJerentnog simbola tolerancije oblika i polozaja posredstvom dijaloga Datum Identifier ISO

64

CAD masinskih elemenata i konstrukcija

CAD masinskih elemenata i konstrukcija

65

5. Formiranje ostalih tolerancija.
o Na slican nacin opisan u prethodnim postupcima, formirati ostale simbole tolerancije oblika i polozaja, kao na sf. 3.26. o Po potrebi, izvrsiti izmenu tolerancije jednostavnim dvoklikom na okvire za simbole gde je potrebno izvrsiti prepravku, cim~ se otvaraju dijalozikoji su prethodno korisceni za unos podataka. o U slucaju da nema potrebe za promenama, crtez je zavrsen i izvrsiti snimanje fajla u omotnici na adresi C:\AIVlECH\KONSTRUKCIJE\TOLERAN.dwg. Attached to Another

EE
Line

p
Cancel

None

X
Poini

)H(
Circle
OK

I~ ~
!:l.lp

Rectangle

115.5,0,3

75±0,3

S1. 3.27 Grupa simbola u dijalogu Termination Type
DO,05

• Tolerancije hrapavosti povrSina
Mikrogeometrijski profil povrsine koji nastaje procesom obrade nije idealan, odnosno geometrijski tacan po reljefnoj konfiguraciji, jer se izraduje razlicitim sredstvima za obradu. Neravnine nastale na ovaj nacin, predstavljaju hrapavost koja se mora ograniciti od stmne konstruktora. Hrapavost se propisuje klasom povrsinske hrapavosti, a proverava merenjem srednjeg odstupanja mikro profila ili uporedenjem sa odgov'lrajucim uzorkom. U tabeli (T-1) date su klase hrapavosti. Pored toga, daje se veza izmedu stepena tolerancije . duzinskih mera i najgrubljih klasa hrapavosti, koja je propisana na osnovu standarda JUS M,A1.025.
9±OJ

• Komande za postavijanje standardnih oznaka tolerancija hrapavosti povrSina
o Meni: Annotate'~ Symbols ~ Surface Texture o Paleta alata: ACAD/M Symbols ~ Surface Texture o Komandna linija: amsurfsym.

Sl. 3.26 Kotirana Osovinica sa tolerancijama duiina, oblika i poloiaja (TOLERAN.dwg)

II AIgoritam:
omo~~ic~

postupak unosenja standardnih oznaka

Primeri primene tolerancija oblika i polozaja nalaze se u fajlovima GEOMERIJSKE TOLERANCIJE. Program AM saddi jos neke opcije za unosenja specIJalmh znakova. Oni se mogu formirati postupkom iz menija Annotate ~ Symbols ~ Datum Target... (sl, 3.27).

~ Primer: Na crtezu Konusnog zupcanika (sl .. 3.28) postaviti oznake hrapavosti na osnovu standarda JUS ISO. Izvrsiti popunu okvira za tolerancije i referentnog okvira ISO 2768-mH. Pored toga, izvrsiti pripremu za formiranje radionickog crtda.

9S "I . o Podesiti sve parametre sa unesenim zaglav Ijem i sastavnicom A3 fOfmata. kao na st. 8. o o o 7.------8 P9 "s139. o U gornjem des nom uglu prostora modela (Model Space) formirati listu oznaka hrapavosti povrsina. postupcima iz menija: Assist kartica Display ~ Colors . 3.260) (st. o Otvoriti fajl PROTOTIP\zUPCANIK.31. o Postaviti paletu alata ACAD/M Symbols na interfejsu AM-a.. 3. .YP&-~- -'. o Podesiti emu boju radne povrsine. tipa pokazivaca na povrsinu i sl. '-5U1t~ T. 3. u polju Surface Type izabrati srednju ¢11Z. 3.a) b) c) SI. do tacke o Na ponovni zahtev Next Point <Symbol> dovesti koncanicu u horizontalu udesno u istoj tacki (-270. desno). Priprema palete alata za primenu postupaka postavljanja simbola povrsinske hrapavosti..30.. 3.29c). o Aktivirati komandu sa ikonice Surface Texture Camsurfsym). o Na zahtev Select object to attach: odabrati podeonu liniju u tacki 266. &:JM:~ ~emcwa! of "1. 3. 3.28). Razgranata struktura ovog dijaloga data je na sl. ~ lista Colors: ~ Black ~ Apply & Close ~ OK. kreirati tabelu sa parametrima svih tolerancija duzinskih mera.29b). 3. 266 i kliknuti levim (asterom misa. o Otvoriti prvi Layout prostora papira. Ovim je formirana prva oznaka hrapavosti povrsine (st.29 Faze izbora i formiranja oznaka hrapavosti povrsina posredstvom diialoga SJ. Generisanje tehnicke dokumentacije.66 CAD masinskih elemenata i konstrukcija CAD masinskih elemenata i konstrukcija 67 o U otvorenom dijalogu Surface Texture ISO.dwg (st. -MisceMatleouJ. o Na osnovu metode Fit Tolerance.. Ispitati performanse osnovnog dijaloga Surface Texture ISO.I o oznaku za hrapavost Removal of material required. Priprema crteza za primenu postupaka unosenja oznaka toleraneija.266) i potvrditi (-I). smera obrade.28 Konusni zupcanik (ZUPCANIK. o Postupkom Zoom Window sa Standard Toolbar-a uvelicati desni kraj zupcanika (st.29a) i potvrditi Enter-om. o Na zahtev Start point: kliknuti jos jednom na istu lokaciju. Til m~te"<l! requlred l -! (. a u polje A' uneti simbol N7 (sl... Pregledati parametre ovih dijaloga koji proizilaze iz osnovnog i pregledati vrednosti srednje i maksimalne hrapavosti. I> Options . o Formiranje ostalih pet simbola na crtezu se izvode po istom principu kao i za prvi uneti simbol. 3.. o Na zahtev Next Point <Symbol> pomeriti vodicu koso (gore 270. 1 (priblizno 9.29). Zatim kliknuti na el. ~ Formiranje ostalih oznaka hrapavosti povrsina.=J .dwg) SUliace Texture ISO ~ 6. o Formirati viewport-ove i postaviti pojedine projekcije crteza koji su prethodno kreirani u prostoru modela tekuceg fajla.~-. taster OK.<J3 ~. npI.

Parallelism .Postavljanje oznake paralelno ravni projekcije .8 I N6 1. Total run-out . Concentricity and coaxility .1 / N3 0.Kruznost . polozaja i hrapavosti Symbol leader I 81. Profile of any line .tolerancija oblika.Ugaonost (odstupanje od nagiba) . Circular run-out . \ fRZ10 / 50 KUmi lezt'lj prema JUS M.3/ N9 12.tolerancija oblika.Maksimalno odstupanje mikroprofila povrsine. .8/ N6 1.Radijalno i aksijalno bacanje .tolerancija bacanja.CJ.Simetricnost .6 I N7 3.5/ N10 12.Ravnost .Ukupno bacanje (radijalno i aksijalno) .2/ N8 6. Symmetry .6 I N7 3.tolerancija pravca. Perpendicularity .5/ N10 251 N11 od 18 do 80 Ra / klasa hrapavosti 0.J37 A (KUZNI LEZAJ.3 I N9 12. Parallel to plane of projection .41 N5 0.Radijalno prema sredistu povrsine.31 N9 6. Circularity .4/ N5 0.Srednje aritrneticko odstupanje mikroprofila povrsine.2/ N4 0.4 / N5 0..Odvojeno.2 I N8 3.tolerancija polozaja.8 I N6 0. Perpendicular to plane of projection .Cilindricnost .tolerancija nagiba..68 CAD masinskih elemenata i konstrukcija CAD masinskih elemenata i konstrukcija (T-1) 69 o Pored toga 0 viewport-ovima se moze izvrsiti pravilno podesavanje velicine razmera svakog dela na osnovu JUS ISO standarda.U vise pravaca.dwg u omotnici KONSTRUKCIJE. Cylindricity .3 I N9 12..5/N10 25 I N11 25 I N11 50 I Rz 25 Symbolll~ade!f-'-~----------+----. Ra .21 N8 6.2/ N4 0.81 N6 1.81 N6 0.tolerancija oblika. Straightness . o Snimiti crtez kao fajl ZUPCANIK. non-directional .Ukrsteno u dva kosa pravca. 3.5/N10 251 N11 50 I 12. Oznaka klase ISO tolerancije Podrucje nazivnih mera u mm do 3 Ra / klasa hrapavosti 0.8/ N6 1. Crossed in two slant directions . Radial relative to center . Multidirection .2 I N8 6. Flatness .7x4S" ~ ITS IT6 IT7 ITS IT9 IT10 IT11 IT12 IT13 IT14 IT15 IT16 od 80 do 250 Ra / klasa hrapavosti 0. Angularity .4 / N5 0.3 I N9 12. Rmax .4 / N5 0.5/NiO 25 I N11 25 I N11 50 I N12 iznad 250 Ra / klasa hraoavosti 0.tolerancija bacanja.Upravno na ravan projekcije.. bez odredenih pravaca.3 I N9 6.31 N9 12.Pozicija .6 I N7 3.tolerancija oblika.8 I N6 1.Paralelnost .Koaksialnost (koncentricnost) .21 N8 6.30 Razgranata struktura dijaloga Suliace Texture ISO za unos simbola i parametara hrapavosti povrSina • Klase povrsinske hrapavosti u zavisnosti od stepena tolerancije duzinskih mera U tabeli (T-1) su date klase hrapavosti i odgovarajuce vrednosti srednjeg odstupanja Ra mikro-profila za podrucje nazivnih mera u intervalu od-do.4 INS 0.Oznaka klase hrapavosti.5/N10 251 N11 N12 100/- 25/ N11 N12 100/100/- -~ -l> ---.tolerancija polozaja.6/ N7 3.tolerancija polozaja.2/ N8 6. IT6 -IT16 .3 I N9 6.dwg) Napomena: Spoljne i unutrasnje ivice oborene O.tolerancija oblika. Particulate. Circular relative to center .. Position .5/N10 od 3 do 18 Ra / klasa hrapavosti 0.6 I Nt 1.6 I N7 1.Pravost .Upravnost .Kruzno prema sredistu povrsine na koju je znak postavljen. ~ W Referentni pojrnovi za tolerandje obIika.6/ N7 3.Oblik linije .6 I N7 1.tolerancija oblika. Profile of any surface .tolerancija oblika.Oblik povrsine .4 I N5 0.

..0 .02? I .'0 :~ '" " " " f <.!:! -..> '" 0: ~ ~ I I ~ ['] '" ."'.. ...:~- m 6 '- '2 ..> (odstupanje od nagiba) -0 f-< L..tI Oblik iinije ~ .... I - ~t3 ~--( - ~ ~ -- -- ~ ..70 CAD masinskih elemenata i konstrukcija ...0 r u ..Q ..-."'--.. .~ II Pozicija .:....'.> :::::.~ '" u /' Ukupno bacanje (radijalno i aksijalno) U ~ ... Pregled tolerancija obHka i polozaja prema standardu ISO 1101 IT-2) I ~ ] .> ~ ~ u "- :... Znacenja i simboli Tolerancije Primeri Pravost -- Ravnost CJ « s@§ ~ {-----+ ~! ~ UpraVllost u oj -$ . " ( \\-. q I/:~~- A· D ~ " '" -0 f-< ~ '0 .:...- " . "0 <~j- ~ f5j g ~ \~"~ .~ - -0 0: 0 "- :~ " u Koaksialnost (koncentlicnost) I f-----. 0 Cilindricnost ~ S $ -$oj -O-__{-h_~~ ~ ~ I I I 1+I.. -- Oblik povrSine Q '" Ugaonost - ~ ~$ /' Kruzno bacanje (radijalno i aksijalno) .. .D './~/ ::~.§ ~ © Simetricnost " f\ ~ . '" '§ . -$ ~ ---$--i ' [IJ Kruznost '" :::: :c 0 <....t ~ II I ~I ~l " '"" ..0 t- 8 Paralelnost .--. '-'-'-"'-~'-'- "I !...9 CAD masinskih elemenata i konstrukcija (nastavak) Znacenja i simboli Tolerancije Primeri 71 ~ "2 <!) ......

32 Pripre11la Layout-a za formiranje radionickog crteia zupcanika ---"--!-??O8 Bra) zubaci3 Modul. oblika i hrapavosti povrSina I I I I I I I ------------------------¢112.'.31 Crtei konusnog zupcanika sa unetim podacima 0 tolerancijama: duzinskih mera. 7..949 81. 81.025 0 -0.0ZS Tolerancijaslobodnlhmera Matenjal Povr~lnSka 0 -0. .046 +~. 3..93 ~i vi (V/ ~/ 0/) ----ro .no rastojanje Ugaoni korak Sf al I 1 Q112.015 -0. H7 P9 Fit +0.95 ~24S 90' 1'21. kao i ivice cen~ralnog ohara ¢34 oboriti sa obe srrane Ix45'.78 mm 132.051 " hrapavost Povr~inslla zaslit:.o 4239..03 mm 6.985 7. -0. z m an ~ I I I 1 ~ Uga'o nagiba sfandardnog prohla \:i Ugao nagiba Visina ZUpC<'l Visina gtave zupea U9ao vrha alata h' hk ~ 49 5mm 20" 0" 10.%9 C 4320 Termltkaobrada El$ NaZIY Razmera on.ove zubaca na 0.954 34. Ivice 4 ofvora ¢27.995 7.051 34 7.i ! /:l f'i II 10'".015 -0.11 ':11/ 61 h8 0 -MI•• 60. .O25 60.2 mm I HB = 8500 MPa 61 I 61 I I I 1 ¢34 8 Dimen..S Kruzni zazor min .' >t</ q II 11 ~~ P55 1112.max Broj zubaca spregnutog zupcanika z L Brej 05~i cr~eza spregnlJtog zupcanika 20 AM-02 I I I 1 ug.11 Napomena.5 ¢239.. ~ h8 H7 P9 Fit .95 1245 ~248.adlo ZUPCANIK K-1 I lJ ~ (0/ to/ 0/) Sti Qdobrto ------------------------ Irmena Datum Ime Izvpod --- Zamenar3.06 mm 6"09' Konus.¢112.954 31. (emenhrali bo". :.8..93 -------:::::.QZ5 61 ¢34 8 Oimen. 3.

. 4. cinkom.. gradevinarstvo. silicijum. manganom. I . Ovaj metal ima relativno malu specificnu teZinu i pripada grupi lakih obojenih metala. polimerne (plasticne). hrom.. .3-4.. obicno se legira sa drugim metaIima stvarajuCi celik. ch I~' Buttons I_S. 1 JIS Standard System DIN Slandard System JUS $tarldari'::7:~-. i 13..".~ MelalniprofiJi JUS C. kompozitne i elektronske.80 507 Celici ::a kOlrljajlle JUS C80.)..02D r materijala prema ISO i nekim nacionalnim standardima Help ~ . titan.JSI Standard System ~. ~ li+ t. pre svega. "I :. dok ostaii. Npr.. volfram. dobijaju se legure celika iIi livenog gvowa. ..~ At. Primarni kompozit gvozda .I. pre svega.QJ M.. legiranjem gvowa sa ugljenikom.-". pTema nameni. "~. za izradu reznih alata u metalopreradivackoj i drvnoj industriji.ruzenju i s1..OStand_a_rdSyste~j .. ijJ} DIN Standard Sy"Stem System . I. telid I (ltrfml/<!1i'141 o~::~. "poln-h/l I I 1 ~!US CJ2.'.74 CAD masinskih elemenata i konstrukcija CAD masinskih elemenata i konstrukcija 75 4."" . brodogradnji. T."'. procesnoj industriji i s1..1 Dijalog Standard Parts Database sa bazama. keramicke. legirajuCi elementi mogu z-natno promeniti mehanicke i tehnoloske osobine gvowa.. brodogradnju. gvozde.d~fd Sy~lem IDelail. Funkciju konstruktivnog celika (opsti i finozrnasti) susrecemo kod izgradnje celicnih objekata tipa: Sl. folije.. 4. Del. ~:" a~··?.t. sposobnost rezanja. Ovi celici moraju zadovoljiti znatne mehanicke i fizicke karakteristike: kao sto su: otpornost na habanje. deli se na konstruktivni i alatni. nikl.r:w61e (.. AJuminijum i njegove legure pojavljuju se na tdistu u raznim oblicima. MASINSKI MATERIJALI Materijali koji se koriste u masinstvu mogu se svrstati prema strukturalnom poreklu na metalne.. to nemaju.o.celik. Celici se dele na: ugljenicne i legirane. od nemetaJa: ugljenik. . metalopreradivackoj industriji.~~". cevi razlicitog precnika i debljine zida. {unce ~' JUS CS0-50ll .NS! '3t~njard =i j ~lton. . I ______________________ ~ I .d"1I 1/)(/1«/lImltkl - DIN Standard System JUS Standard Ce{ici JlIS CSO 502 Celici JUS C SO 505 JUS t. s obzirom na kolicinu.~. kao sto su: limovi. I ~NSI Standard syste: j:.. AISi5Mg. Kod Jegiranih celika. kobalt.111 co::: 1. lo::. nivoi zaliha u sistemu i ok. U."o!.551 JUS CSD_600: :±:-~ PMO /e&ye JUS CBS.~:~. JIS Standard System f:f: . cevovoda..i/ul!lillij"".81 jeste Jegura aluminijuma sa silicijumom i magnezijumom. Alatni celici se koriste.'. silicijumom i magnezijumom [8].. molibden.. fosfoT i gasovi: kiseonik.) kao i specijalni odlivci za avioindustriju.:~: I~-~l~~eii-'I!mfjilll.1 :~t .~ ::J Jie .5!ementi zo sPClj<J. Legira se uglavnom sa bakrom.~j.. Ugljenicni su oni kod kojih ugljenik ima odlucujuci uticaj na svojstva ove legure... osim ugljenika na svojstva uticu i sledeci metali: mangan. Ove vrednosti (sf. 0 i dr.' '\ I it. bakar i dr.I I konstrukcije u masinogradnji. _~: ISO S~e . sipke razlicitog poprecnog preseka. U grupu necelicnih materijala spadajll. aluminijum i njegove legure. pri formiranju geometrije mode1a (videti poglavlje 10.'-. celicnih livova iIi aluminijuma mogu se naci u bazama podataka AM-a. ::1I op/ifll lego".======~====~ +' ~ ISO Stondard Sys. jod..- .1 I r-~ JUS Sland. mogucnosti nabavke.'. Pored niza prirodnih osobina. industriju motornih vozila i dr.d r:i:: ~ .:::~:.O.lhOi . azot i vodonik.t)je if. zakivci.8050fi _. Z. mostogradnji. podataka svojstava masinskih Veoma vazni metal._~. 4. Ovaj odabir materijala se izvodi u skladu sa kataloskim podacima zastupljenim pre svega u nacionalnim iIi internim standardima (sf. gvowem."o.··~ Element! za vratila .:"'.7) su potrebne konstruktoru prilikom proracuna.-I liv) Ce/iclli fi~· Odl.ltaka masinskih materijala Klasifikacija aluminijumskih legura prema hemijskom sastavu sa oznakom npr.D20 JUSCJ21J21 JUS cenoa Sl. - ------------.tem 3. otpornost na koroziju. Neke karakteristike celika. elektromagnetna svojstva i s1. vanadijum.e:dl""jjoo66·' I .. zice. Konstruktor bira svojstva materijala na osnovu vise kriterijuma razmatrajuCi mogucnosti materijala koji ce u eksploataciji ispoljiti trazene karakteristike. na izbor materijala uticu i ekonomske karakteristike kao sto su: cena.1). profi1i (L. lako u re1ativno malom procenj:u. gradnji kotlova. postojanost na povisenim temperaturama. 4.2 Dijalog Standard Parts Database na osnovu JUS standarda 0 bazama podr..

Aluminum (AI) . opruge.Legura aluminijuma za gnjecenje (prirodno/vestacko starenje). Magnesium (Mg) . Tin (Sn) .Nelegirani ugljenicni alatni celik.Volfram.Cinko Antimony (Sb) . .Legura cinka za gnjecenje. Nickel (Ni) . AI i s1.Predstavljaju one vrste celika kod kojih je ukupni sadrZaj legirajuCih elemenata manji ili jednak 5%. zavisno od _elementa. Hidrogen (H) .Vodonik.Legirani alatni celik za rad u hladnom stanju.Kotlovski lim od ugljenicnog celika.Celicni Iiv otporan prema habanju. cementaciju' i s1. P. Silver (Ag) . Co. ZnCu4Pb 1 . Cu Sn4PbZn 4.CuSn12Ni 2. Utvrduje se eksperimentom i predstavlja vazan parametar za mnoge proracune napona.Molibden.Naziv (opis) masinskog materijala.Hrom. SL 200 . Vanadium (V) . Celici sa garantovanim hemijskim sastavom .Silicijum.Predstavljaju one vrste celika kod kojih je ukupni sadrzaj legirajuCih'e1emenata veCi od 5%.Ce1ici za cementaciju.01 .Titan. Tungsten (W) . C 5741 (55 NiCrMoV 6) . C 1220 (C 15). CL 4730 (GS-34 CrMo4) . W.CeIici za opruge.Vatrootporni celicni Iiv. C 4574 (X 19 CrNiMoTi1810) . C 9681 (S 12-1-2-5) .Alfa numericki simbol za oznacavanje materijala celika. C 0460 (RSt42-1) .Celici za nitriranje.Celik otporan na habanje. Zavisi od standarda koji ga propisuje.Predstavljaju one vrste ce1ika kod kojih odlucujuCi uticaj na osobine imaju legirajuci e1ementi. Iodine (J) . . Predstavlja meru proporcionalnosti izmedu poprecne i uzduzne dilatacije. Titanium (Ti) . Visokolegirani celici .Opsti konstrukcioni celici. npr. Mn.Kobalt. Ugljenicni ceIici . Molybdenum (Mo) . Engineering materials . Osnovna oznaka XXXX je brojcana i oznacava vrstu celika (za . C 4320 (16 MnCr5) . L.Celik za kotrljajne lezaje. C 4581 (X 80 CrNiSi 20) .oboljsanje. C 4142 (105 Cr 6) . Ti.Gvowe.Fosfor.Napon (tacka) tecenja (razvlacenja) u N/mm 2 • Mehanicka osobina izdrZljivosti matelijala.Legura bakra za gnjecenje (za manometarske cevi.NerdajuCi i hemijsko postojani celicni liv. Zinc (Zn) . Ni.Kiseonik.Predstavljaju vrste celika kod kojih odlucujuCi uticaj na osobme Ima ugljenik. Cr. Sn80Pb . Oxygen (0) . Copper (Cu) . v C XXXX.Bakar.Azot. Surfur (S) . Cu.Antimon. C 7432 (24 CrMo5 5) . Legirani celid .Mangan.Vatrootporni celik. C 4579 (X 12 NiCrSi36 16) . Slovna oznaka C (Jovori da se radi 0 celiku.Beli temperovani Iiv minimum zatezne CVfstoce 350 N/mm 2 • CTEL 45-06 .Celik za automate.Nodularni liv minimum zatezne cvrstoce 500 N/mm 2 • BTEL 35-04 . kao i legirani celici. C 1205 (Ast 41) .Celicni Iiv za poboljsanje. CL 3134 (GS-36 MnS) .Sumpor. Manganese (Mn) .Modu!es . Vickers hardness .Celik za upotrebu pri povisenim temperaturama.Vanadijum. klizna lezista).Aluminijum.Masinski materijali.Legura cinka za livenje. . C 2130 (38 Si 7). C 4831 (58 CrV4) . Primeri uporednih oznaka JUS (DIN) raznih vrsta celika: C 0645 (St 70-2). C 3990 (9 S Mn28) . C 6445 (80 WCrV 8) . Bronze . za jako opterecene vence tockova). C 4738 (32 CrMo12) . CL 0700 (GS-70) . propisanog hemijskog sastava.Bronza.Krtost.NerdajuCi celik. C 1590 (45 S20) . Brinell hardness . C 4730 (25 CrMo 4). Phosphorus (P) . Chromium (Cr) .Crni i temperovani Iiv minimum zatezne cvrstoce 450 N/mm 2 • AIZn5Mg 3. Carbon (C) .Srebro. Zavisi od vrste i debljine materijala.76 CAD masinskih elemenata i konstrukcija CAD masinskih elemenata i konstrukcija 77 W Referentni pojmovi masinskih materijala i njihovih oznaka Description .Celicni Iiv za opstu upotrebu.Magnezijum. Silicon (SI) . Niskolegirani celici.Legure kalaja i olova za leZista izlozena velikim dinamickim naprezanjima. CL 4571 (G-X 10 CrNf18 8) . C 1741 (C 70 W2) . C 5430 (36 CrNiMo4)':" Celici za poboljsanje.Puasonov koeficijent.U ove celike se ubrajaju ugljenicni ce1ici .Tvrdoca po Vikersu.Nik1. Legirani celici su oni koji sadrze najmanje jedan iIi vise legirajuCih e1emenata cije procentualne vrednosti premasuju vrednosti: 0. Babbit . Mo.CeIik za ventile motora.XX . dok se ostali legirajuCi elemenati sadrze iskljucivo u kolicinama koje nemaju bitnog uticaja na njegove karakteristike.). E .00 . V. Poisson .Tvrdoca po Brinelu.Legura bakra za livenje (npr. Nitroge (N) .Sivi Iiv minimum zatezne cvrstoce 200 N/mm 2 • NL 500-3 . ZnAI4Cu 1 . Si.00 . Sadrzaj ovih elemenata je veoma mali.Celik za automate. Cobalt (Co) .Legura za nalivanje leZaja (beIi metal). Dopunske oznake X ili XX oznacavaju stanje celika.Brzorezni alatni celik.Jod. CL 4271 (G-X 40 CrSi 29) . Iron (Fe) . Brittleness .Kalaj.Modul elasticnosti E u N/mm 2 • Modul je napon koji dovodi do povecanja duzine za LlL=L (do dvostruke duzine L+LlL=2L). Yiel point (Re) . Machine castings .6% pa navise.Legirani alatni celik za rad u vrucem stanju.Ugljenik.05 do 0. C 4531 (34 CrAiNi 7).Masinski Iiv. C 3134 (50 Mn 7) .

5 75. 0.35 80000 80000 150 140 035 03 0. GG-1O ~ GO-15 (>5·52 210000 210000 210000 210000 70000 200 230 2GO . odnosno DIN standarda -b) 210000 210000 355 420 .37 205842.37 179263.93110.3 0.3 0.25 0.3 0.35 0.4 lzvod liste Jinozrnog konstrlikfiwwg celika.35 0.33 033 0.84 158573.75 0 1241055 0 13720553 0 172368.26 0.JUS C.3 0.05 71015.74 199947.74 205842.25206.5137.75206.)( x 630 730 630 680 830 0.9 206842.25 0.3 0.13165.3 0.33 033 036 0.33 0.53 199947.3 03 03 03 0.35 03 0.33 0..3 023 0.531026: tS3l.3 035 0.3 03 0.33 033 033 0.9 44815.75193.75344.68 119.35 0.5 In.25172.i! EQinro 026 v .9 206942.3 0.3 0.3 0.47 206842.35 0.3 0.5413.33 0.AlSilOMgWl'i" G-AISi5Mg G-AIM!J3Cu 90 170 0.79 103421.9 103421.3 0.3 0.3? 206842.'_&.5413. prema JUS C.25 0.84 199947.74 9652&5 9<:53 ".l GA1Si5Cu4 G-AlSiSCul lOa 100 9J 150 G-AlSilOMgCu G.31 03 0.3 210000 210000 2D5OOO 130000 70000 700GO 70000 70000 70000 70000 7{lOOO 7(lOOO 70000 70000 70000 70000 70000 650 600 600 370 5INT·DJO G.3 0.3 300 0 0.31 031 031 U31 031 031 0.3 0.75275.S 27.36 03 021 lOa 00 210 120 80 .1 0 97905.3 0.37 103421.3 0.3 0.3 0.3 0.3 ~.25 0.05 199947.3 0_25 0.3 (13 0.25 0.25 0.25275.J2.3 0. 4. 4.5'Lista sivog livenog gvof.28 0.3 0.47 11031& 330.3 S!.3 0.25 175000 80000 80000 80000 80000 500 170 160 170 170 G-CuSn14 G·CuSn12 GZ·CuSn12 GC·CuSn12 G·Cu5nlO G·CuSn10Zn GZ·CuSnlOZn G·Cu5n7ZnPb 0.3 0.020 81. prema JUS C.-4.da (sivog liva)..5317.5 103.3 0.28 0.3 0.3 0.3 0.3 0. 65·60 -c.75344.3 0.3 80000 80000 80000 17D 120 140 GZ·CuSn72nPb G.5427.75206.X GA1Cu4Tivlgwd G.25220.26 206842.74 205842.9362.546884 206642.25 27579 2068425206.13137.Al(u5SiJ G:-AlMg3 G-AICu4Tiw<.l G·AlSlliJMgwa G·A1Si7Cu3 200 170 1(10 420 275 355 460 355 275 460 70000 210000 210000 210000 210000 210000 210000 210000 210000 210000 210000 0.16 71015.3 0.3 033 0.3 205000 205000 C10 Ck10 205000 210000 210000 210000 210000 140 120 110 100 230 295 SOO 380 380 430 C15 Ok15 Om15 430 430 750 17U3 2OC!4 210000 210000 210000 03 0. Katalozi nekih metalnih materijala prema JUS standardn • Katalozi nekih metalnih materijala prema ANSt i DIN standardima' =_m______ ~·M~ ~-Fon .3 0.79 199947.69 2OSS42.68 137.3 0.95 117210750 158579.5310.37 55158 0 4481500 82.5475.37 103421.16 206842.25 0.74 199947.35 G·CuAl9Ni G·CuAllON! G·CuAll'Ni G·Cut.35 0.33 0.510342 2OS8425 sa95 120653.74 44815B8 151.25 0.63 103421.42 103421.69 206842.7 Neki tipovi masinskih materijala na osnovu ANSI -a).35 0. prema .C2.32 199947.5185.06 \ GT5·55-04 .84 205642.25144.l53 241.79 206842.i.79 6205275 0 0.33 0_33 033 03 0.9358.5206.31 031 0.35 0.3 0. 4.B9.26 i -~~:~~ ~ 0.84 213737:25172.B9.33 0.25 2OW42.68 44815.33 033 0.35 0.25 0.47 2068425 45&84 206842.26 026 0.5172. prema JUS C.~.3 0.450 S997ns 0 110316 0 117ZlIJ.3 0.31 038 0.33 0.25 In.75227.l8Mn G-CuPb5Sn G·CuPblOSn G·CuPb15Sn G·CuPb20Sn USt3n 5t5O·2 Cq45 80000 80000 80000 80000 80000 0.35 035 0.63 179263.32 71015.541).3 0.35 0.61 7101593 11032 b2S47..3 0.26 0.25 :: GG·20 GG·25 GG·25Cr GG·30 GG·35 80mO 105000 110000 110000 130000 0 0 0 a 0 200 270 340 0 GTS-3510 cC 103421.3 0.2596.25 0 117210.3 0.25 250 320 380 440 025 025.3_ 0.25 0.26 0.5275.79 206642.53 110316 137.35 0.3 03 03 0.cu5n5ZnPb 80000 80000 80000 80000 80000 00000 100 120 220 2511 330 400 240 GC-CuSn5ZnPb G·CuAI1Ofe 0.535163 205842.t:iotSlk!le- PiIlI~rtZl IN/nm'7J SI.5 558. .3 0.69 2OSS42.3 0.16 2OSB42.3 0.37 148237.9 11031& 427.s G-A!S15Mgl<.26 131000.502 79979.25 0.3 03 03 03 03 0.5172.33 0.300 SI..25 0.78 CAD masinskih elemenata konstrukcija CAD masinskih elemenata i konstrukcija 79 .45.3 Lista celika za povrsinsko kaljenje.75262 193053 15853 71015.36 036 035 035 035 034 034 031 031 0.25220.26 0.33 0.84 193(}53 241. 0.63 110316 137.35 0.37 68947.3 0.6 Lista legum aluminijuma (odlivci).7563.33 0.36 036 0.13172.84 213737252OC.9355. 4.25 0.35 0.11 206942.84" 5139475 89.3 16MnCr5 20MnCrS 20MoQ4 ZotJoCl34 2"2DMoS35 21 NiCrMoZ 15CrNJ5 17C1NoMo6 31CrMoV9 205000 210000 210000 210000 21QOO(J 210000 210000 210000 210000 S30 530 730 530 .5427.5406.5344..25 025 0.35 GT5.GT5-65·02 GT5·70·02 GTW-35·04 6TW40-05 GTW·45·07 Gl\11·538-12 GGG·40 GGG·50 GGG·SO GGG·70 GGG·BO 130000 95000 95000 95000 95000 95000 95000 95000 95000 95000 150000 150000 160000 170000 430 530 0 220 260 200 0.47 2068425386.29 03 0.S 310.3 0.58 68947.020 a) b) 420 4130 275 SI.84 206842.S 434..38 800 3:1CrMo12 15CrMoV59 24CfAlNi7 34ClAIMo5 38MnSi-V-S5-BY 210000 210000 BOO ?SO 03 0.95 82737 82.47 1206581312411 121:1658.32 133053 206.

brzina obrta i snaga. ilebovi za klinove i klinovi. Izrada ovih prelaza ponekad je oteiana. DIN 20MnCr5.elementi statickih iIi rotirajuCih masinskih delove. Side view . • Zlebovi za' iziaz alata Iz konstrukcijskih razloga. 18CrNi8 i sl.spoljasnji i unutrasnji. Zatim od sivog (SL 18. izmene su uvek moguee jer se postupak konstruisanja izvodi na bazi parametarske tehnologije.Linija prekida dela. uz istovremeno unosenje posebnih obIika. Groove . • Zupcasti prenosnid Zupcasti prenosnici predstavljaju najvazlllJu i najrasprostranjeniju grupu komponenti masinskih sistema. npr. Ova resenja mogu biti na osnovu standarda.. celika za poboljsanje (C 1330. . . Delovi vratila iIi osovina koji se oslanjaju na leiaje. prenoseCi pri tome obrtni moment. a prema polozaju na vratilu . zavisno od rezultata dobijenih u pojedinim fazama konstruisanja. Gear . Obimna sila i obrtno kretanje sa jednog na drugo vratilo prenosi se sprezanjem zubaca koji su u neposrednom zahvatu. mehanickim i drugih parametrima.Cevni navoj. udubljenje. takode. multiplikatora. menjaci brzina i prenosnici za razvodenje snage. Tako se dobija oblik prilagoden potrebi funkcije da sve ove delove poveze u kompaktnu rotacionu celinu. Standard runout . Vratila su.. reduktora. vratila su optereeena i na savijanje i na uvijanje. C 5431). Pogonski faktor.Navoj. Evolventa je pogodna za obradu rezanjem. ili legiranih celika: C 3130. Njihova najcesea uloga je u oslanjanju prilikom verifikacije kvaliteta izrade.Zupcanik iIi ozlebljenje .klina. materijala i nacina izrade. spojnica.. lez. Za prenos snage izmedu pokretnih pogonskih i radnih agregata. DakIe. nosaci masinskih delova kao i osovine.Spoljasnji navoj.Zaobljel}a ivica.. Konstruisu se na kraju. Regular thread . Raznorodni su materijali od kojih se prave zupcanici. kada se ose vratila seku. Kratke osovine nazivaju se svornjacima iii osovinicama i opisane su u poglavlju 9. C 4130.. Oni se konstruiSu od cilindricnog. kao i drugih resenja prelaza na osnovu preporuka iIi raspolozivih alata za njihovo izvodenje. na mestima prelaza kod cilindricnih povrsma. kaisnika.Prekid oblika. pa se zato postavljaju zlebovi za izlaz alata [17J. podmazivanje zupcanika. dinamickih i geometrijskih velicina. Sacinjeni su od parova spregnutih zupcanika kombinovanih u vidu razlicitih varijantnih resenja.Zleb.. Mogu mirovati ili biti pokretni. Fillet .aja i dr.u autoindustriji i s1. a moze biti i cikloidnog. Postupci Power operacija formiranja oblika nisu strocro sekvencijalni.. kada se ose vratila mimoilaze mogu se upotrebiti zavojni (vijacni) zupcanici. Normalna optereeena vratila i osovine ~ajcesee se izraduju od C 0545 ili C 0645. Fine thread .karakteristik~ i funkcija Vratila i osovine su nosaci zupcanika. zupcanici su cilindricni (sa pravim ili kosim zupcima . . 22. Na njima se mogu konstruisati drugi standardni ilili nestandardni oblici kao sto su sredisna gnezda.Fini navoj. pocev od metalnih materijala: celika za cementaciju (C 1220.Standardni zavrsetak. U materijale za zupcanike spadaju lake legure. zupcanici. vek trajanja. zaobljenja. Break line . Primena je raznovrsna i susreeemo je svugde: kod konstrukcije poljoprivrednih masina. osnova su za izbor materijala ovih delova. Prema medusobnom polozaju osa vratila susreeemo sledeee slucajeve [44]: kada su vratila paralelna. 26) i ce!icnog -liva (CL 0500. otvori. Konstrukcioni oblici zupcanika zavise od njihove funkcije. Thread . duzine i geometrije.. Mogu da se okreeu zajedno sa obrtnim delovima ili da budu staticne. Vrstu i oblik ovih izlaza. ProfiI zupca je po pravilu evolventnog obIika. C 0745) i 51. Break . konusi. Kod predstavljanja tehnicke dokumentacije potrebno je dati sve detalje 0 geometriji. . Osim toga konstrukcijski detalji moraju biti uskladeni sa tehnologijom. a ~atim ~e vrsi nadogradivanje iIi izdvajanje nekog od prethodnih oblika. jer je mogue i povratak na prethodne korake radi modifikacije oblika. Iz tih razloga.Kvadratni oblik zIeba . Ova kretanja odvijaju se bez klizanja iIi puzanja. Pipe thread . • Sredisna gnezda Cilj formiranja sredisnih gnezda je pozicioniranje predmeta rada (najcesee vratila osovina) u fazi njegove obrade na alatnim masinama. External thread . upotrebljavaju se savitIjiva vratila [5]. KONSTRUISANJE ROTACIONIH MASINSKIH DELOVA Ovi delovi su karakteristicni po cilindricnom iIi drugom obliku u pogledu poprecnog preseka. Pri konstruisanju se najpre formira cilindricni oblik. pumpi. njihov kvalitet i tolerancija naroCito je razraden metodologijom ISO standarda.helikoidni). konicnog iIi kuglastog oblika. rn Referentni pojmovi konstrukcijskih detalja Wrench . a u izvesnoj meri i na smicanje. kod kolenastih vratila [28]. . zatim polimerni i keramicki materijali. oborene ivice i s1. Poduine ose vratila mogu biti pravolinijske ili sa isprekidano-izlomljenom poduznom osom.. nazivaju se rukavcima. zupcanici su konicni. C 5421). Zbog toga se oblik komponuje iz razradenih (razvijenih) konstrukcijskih detalja.Bocni pogled . • Vratila i osovine . Razlikuju se prenosnici sa stalnim prenosom. koji su precizno definisani standardom. Osovine su noseei . ali se ovi delovi po funkciji okreeu. Postupak se svodi 1 na mtegralno stvaranje rotacionog (stubicastog) vratila i1i osovine.Normalni (pravilni) navoj.80 CAD masinskih elemenata i konstrukcija CAD masinskih elemenata i konstrukcija 81 5. posto se najpre rasporede delovi koje nose. Cesto se osovine i vratila izraduju od celika C 1430 (za ihnska vozila). Proracun kinematskih. mehanickih casovnika . razni ilebovi. temper !iva i dr. CL 0600). konture se izvode radijusima zaobljenja zbog smanjenja koncentracije napona u periodu eksploatacije tih delova. Dominantno su napregnute na savijanje. konstruktor utvrduje prema raznim raspolozivim parametrima. pritisak i zatezanje i ne prenose obrtne momente. Za vratila ukrstena pod pravim uglom vrlo cesto se upotrebljavaju puzni zupcanici. ugljenicnih celika (C 0500.

tasterom OK (sl. Iz dijaloga AutoCAD Mechanical Power Pack Today izabrati karticu Create Drawings. 5.Spoljasnja kontura. ~ lista Color: Black ~ Apply & Close ~ OK. S.. Aktiviranje generatora za konstruisanje oblika vratila. i u des nom delu radne povrsine simbol b) kao znak da je uspostavljen rezim generisanja crteza masinskih delova. ito: Endpoint.Sredisnja rupa.1) S1. D :N~n<tl!i~ii~.Unutrasnja kontura formirana na levoj strani masinskog del a od referentnog polozaja.. Ovim postupkom podesio se automatski set od iri nisana za precizne 2D opservacije.Standardni masinski delovi. 1.1 Vratilo sa zupcanikom sa kosim zupcima . o U otvorenom dijalogu Power Snap Settings izabrati karticu 0 Settings 4. Parallel key .Generator oblika vratila..0 (.Paralelni kEn. Woodruff key . 5. . Slice . o Zatvoriti dijalog el.82 CAD masinskih elemenata i konstrukcija CAD masinskih elemenata i konstrukcija 83 Undercut . o Nakon ovog unosa otvara se dijalog Shaft Generator (sl. Std. ' ( Podesiti cmu boju radne povrsine. Top View . o Otvoriti meni i podesiti dijalog Assist ~ Drafting Settings ~ Power Snap Settings 1-4.Unutrasnja kontura formirana na desnoj strani masinskog dela od referentnog polozaja. postupcima iz menija: Assist I> AuioCAD Options ~ kartica Display ~ Colors . Priprema radnog fajla.28izvrseno je korigovanje razreza u presek. II Algoritam: generisanje konstrukcijskih detalja 3 orp'pY.r3t'.2 Dijalog AutoCAD Mechanical Power Pack Today i izbor Jormata am_iso. Razrez D-D je dobijen progral"11skim putem komandom Section. 5. Midpoint i Intersection. Right inner contour .Segmentni klin. prom e . A (41) D-D B (5..dwt (sl.Profil.Ortogonalni pogled odozgo. Iz liste A podesiti format am_iso. Key -Klin. Cylinder .1 definisati postupke crtanja na osnovu metode generisanja standardnih i nestandardnih konstrukcijskih detalja i izvrsiti njihovo povezivanje u crte::>:. Outer Contour . Slope 1:x .. 53).1).dwt 2.Zleb za izlaz alata (udubljenje .0 (.jedna Jam u konstruisanju o Aktivirati generator 2D oblika postupkom iz menija Content ~ Shaft Generator .Nagib (u odnosu ortogonalnih duzina) u odnosu 1 : x. o Postaviti pocetnu tacku osne linije: Specify starting point or select center line [New shaH]: 0. Centerhole .Cilindricni oblik.2)..podsecanje)..-I-~t--- ! D 51. Formirani oblik kotirati i propisati tolerancije duzinskih mera. Komande za konstrnisanje vratiIa sa znpcanikom o Paleta alata: ACAD/M Shaft Generator o Meni: Content ~ Shaft Generator o Komandna linija: AMSHAFT2D. ikonicu New. 5. Na sl. . .4a). 5... o o o o Kliknuti na el. Section .1).1 i 5. ----.Razrez. ~ Primer: Za Vratilo sa zupcanikom i klinomprema sl.Presek. (Standard) parts . o Postaviti krajnju tacku osne linije: Specify centerline endpoint: 250. Left innert contour . Blind ~ Zatvoreni (slepi) otvor Crupa). Shaft Generator .

l!mmetlY r r r r 1n.5 mm (st. 5. Podesiti sledece i Specify diameter <40> 22 (.J). 5.. 5.are$t r· E.4 Dijalog Shaft Generator-a) i simbol aktivnog generisanja -b) . i. taster OK. a) £3 b) Sl.10. M 20)(2 t.6 Faze generisanja navoja M22x2x32.5 M 24-:-:2 Bnd t~nglh -: d .pparen! int r Parapel r r S.llne Ne..5 hbor navoja ISO 261 External Thread na osnovu opcije Thread Sl.. b.~er!lon Eerpendicull1! TarJgent fBBl ~ rv Ignore ~ Coordinele P' Sh~ Snap in ~talus-.5 iz dijaloga Thread ISO 261 o U dijalogu Shaft Generator izabrati opciju Cylinder parametre: Specify length <32. 5. p. 5.l20 ."_'-J Command Line I.3 Dijalog Power Snap Settings 3" Osnovno konstrukciono resenje vratila sa zupcanikom..5).5> 45 a) (../!'temion r 8JcAadialLines Sele-ctAI! Au::. 5. b) ~ __ C_0I1. Posle odabira podataka kliknuti na el.·1 Help I ~ ~ Sl. M24xl M 24:-:1. 5. (st. !ntmsecticn po r..::. taster Thread.enter r r N.5 M 22 o Iz dijaloga Shaft Generator generisati normalni navoj klikom na el.7 Generisanje cilindra opcijom Cylinder Sl.J) (sf.. Tangenl Lines S1.·122)\1 M 22>:1. o Iz novootvorenog dijaloga Thread izabrati standard ISO 261 External Threads.' o Iz dijaloga Thread ISO 261 External Threads (Regular Thread) podesiti vrednosti navoja M22x2 duzine 32....7).· 1..ge Q1!adran/.84 CAD malinskih elemenata i konstrukcija CAD malinskih elemenata i konstrukcija 85 !7 Midpoinl r. 5.[l9..6a).

Qiarfldter dl· E:::J~ Imml 51..:x ... i. elemenata i konstrukcija CAD maSinskih elemenata... -------~ .ng(h ~--.:J {t}3 t=LJ r.1) i Specify diameter <22> 25..~ .! !:re#we Angle .lJixAngle alpha"~(degl bet4" ~ [6:gj. engle 1: alpha E=:J 354... UI::J E5~/. 5.10 Faze generisanja konusa 1 : 5 iz dijaloga Shaft Generator o U dijalogu Shaft Generator ponovo izabrati opciju Cylinder.. a) Ion.11 Generisanja cilindra opcijom Cylinder .:J [mmJ [mmJ l. taster OK. 5.~--~~.(. Kliknuti na el.8 Generisanje cilindra opcijom Cylinder ~ .9 Faze generisanja zupcanika sa kosim zupcima iz dijaloga Gear SI.86 CAD masinskih. Podesiti parametre zupcanika sa kosim zupcima prema st. Podesiti parametre cilindra: Specify length <45> 25 (. 5. 5..c:J. h/•• ~' I.. ~.1 a) Addendum . i. E::J "n.2B94 1 ! . lwnstrukcija 1:17 o U dijalogu Shaft Generator izabrati opciju Slope i : x.:J IdegJ Diameter d2· I. o U dijalogu Shaft Generator ponovo izabrati opciju Cylinder.-LI Cylinder S1.1) i Specify diameter <22> 30 (. 1mmj Y [-1 @:::J ~ SI..1) (sl. taster OK.' 1-[ 'I .9 i klikom na el. tiNSI b) m=~[mmJ p..8409 . Slope 1. ~ --.:p ~ . taster OK potvrditi izbor.. .circle Coelt Boo Citcle Coefl' ' ' l"en¢h c::J~ 68.10... 5. d1><J. 5. Podesiti njegove parametre: Specify lengih <45> 70 (.~~ ~\7!. [:!e. '~d~-/ Pfofile.. o PreCi na rezim dijaloga: Specify length or [Dialog] <30> D i podesiti parametre konusa kao na sf. o Kliknuti na eI.: o U dijalogu Shaft Generator izabrati opciju Gear.1).!:!~tpi r /iumber of Te~h. 5.~. 1m".8). "" • 75 8459 1"". b) B=..Qlt:set •.

13 Generisan navoj ISO 261 M 24 x 1. ··lfu Parallel K~y••D~Mid~fSh~f\ .12 Postupak Thread ISO 261. Sit'Ion b···~jP e ec Roller 8 earings Plain Bearings b) .. Lsi. 5.. .14 Postupak generisanja kUna iz dijaloga Pleace Select a Part SL 5.. Kliknuti na eI.. r. cime se otvara dijalog o ease Select a Part.: RJOht Help . taster OK.5 kao na sf. U dijalogll Thread selektovati OpCijll ISO 261 External Threads (Regular Thread). 5."".! I SI. a) 150261 Extern.12.. 5.. J-%i Parallel Keys· On End 01 Shaft a) . 5. Postavljanje standardnih oblika na vratilu. Parts .14).- C::l~.On Mid of Shaft (sl.16)..5 sa ilebom b) SL 5.0 n Mid 01 Cylindrical Shalt Front View SI.d.~ \. o U novootvorenom dijalogll Select a Key izabrati oblik klina DIN 6885 A (sf..15 Postupak izbora pogleda na klin 4. 5. izbora navoja na desnom delu iJratila na osnovu diialoga " o U tekucem dijalogu Please Select a Part izabrati ikonu Top View (sl. Izabrati simbol klina Parallel Keys . o PUI dijalogll Shaft Generator kliknllti na ei. r 1"nd"../ oodruif Keys . Old" 1 z l~a oga Thread ISO 261 External Threads (Regular Thread) podesiti parametre navoJa M24x1. :ea.88 CAD masinskih elemenata i konstrukcija CAD masinskih elemenata i konstrukcija 89 o U dijalqll Shaft Generator izabrati konstrllkcijski detalj Thread. taster Std..15b). 5.

o Koncanicu povuci u desno do pojave poruke size A 8 x 7 x 36 . . 2. a zatim u dijalogu ISO 641 i ANominal Diameter izabrati tip rupe 3. Zatim izabrati rezim: Direction to [Left/Right] : R (.17).Hjb).20a).18). S1..rupe za centriranje. 5. nakon cega se vrsi proracun Calculating .0 i potvrditi (.18 Selekcija simbola rupe za centriranje o U istoimenom dijalogu izabrati s\andardni oblik ISO 6411 A (sl..J). ~I M·Plain .7 i izvrsiti Finish (st. 5. o U dijalogu Please Select a Part izabrati opciju Center Holes . 5.15 x 6. zahtev Drag size: kliknuti levim tasterom misa. 5.. taster Std.. a zatim ikonicu simbola Threadless (sl. 5.. o Iskljuciti opciju Draw Part i kliknuti na el.td. Na.16 Postupak izbora tipa klina o Locirati klin u poziciju: Specify insertion point on shaft contour: 85. 5.19 lzbor rupe za centriranje tipa ISO 6411 A o Postaviti otvor: Specify insertion point: 0. 5.~hreadle~s ISO 6411 R M·Sel! Center A Undercuts a) b) Center B DIN 332 A DIN 332 B 5L 5. S1.90 CAD masinskih elemenata i konstrukcija CAD masinskih elemenata i konstrukcija 91 . ~_ woodluff Key~' On Mid of Conio:.Parts.a! Shaft b) -Sl.J).0 (.19b).DIN 6885 (sl. taster Finish dijaloga DIN 6885 A (sl..J).17 Postupak izbora duZine klina metodom Drag size DIN 332 C o Kliknuti na e1. ~. ~ . Parts ..

u tacki 5. . ~ Shim Rings Shaft Locknut Assemblies jitd.20 lzbor veliCine sredisnjeg gnezda -a) i potvrda njenog izvoda (detalja) -b) 81.25. 5..21 Formiranr.2Gb) kliknuti na Y (Yes). 5. 5.97 b) SI.24 Faze definisanja navoja za centriranje DIN 332 D sa desne strane vratila o Na zahtev Place the detail view: postaviti detalj. 5. taster Std. 5. a zatim na opciju DIN 509 E (sl.. c) f--F51.0. Podesiti razmeru detalja 4:1 i potvrditi el.22 Faze formiranja detalja sredisnjeg gnezda o o Izdvojiti prikaz detalja C (sl. u tacki 250... 5. tasterom OK (sl. 5.1).92 CAD masinskih elemenata i konstrukcija CAD masinskih elemenata i konstrukcija 93 o o Kliknuti na el. a) b) SI.. Parts i iz dijaloga Please Select a part izabrati opciju Undercuts i simbol External (st. 5.diusting Rings Center Holes Undefcuts a) Outer Shalt Segments b) 81.25 Dijalozi za definisanje detalja Lifi:i~]. 5. Kliknuti na el. taster Std.._'-' Help a) 6.23 Postupak izbora navoja za centriranje o o Na zahtev u dijalogu (sl. ~ L. 5.15 x 6. U dijalogu Please Select a Part izabrati opciju Center Holes.7 a) S1.26) iznad objekta.28a).23). npr. a zatim ikonu simbola Threaded (sl. __ Ca_nc_. 5.9. ~ a) b) !$>t<t p.24 i 5. Parts . 5. sredisnje gnezdo ISO 6411 A 3.Slediti skup postupaka ciji su rezultati dati na st.27). npr.90 (. 5. cime se pojavljuje dijalog Detail ISO. .22a).Parts.

29 Faze definisanja veliCine zIeba za izlaz alata b) Do. 5.5 B b) 02 2. a) __-=N~o__~ r· 8mo1.2.8. I j. 5.DETAIUABEL> i<DETAIL. 532). U dijalogu Select Part Size izabrati opciju DIN 509-E 0.3 2. .25 (.30 Definisanje detalja i odgovarajuce razmere prikaza (iznad zupcanika) a) Sl.... b) I~'~"~~ .5 c) 81.94 CAD masinskih elemenata i konstrukcija CAD masinskih elemenata i konstrukcija 95 C (2:1) fST1jmmJ fSB from) f~ of Underc. D: Enter letter for sectional view <A> D (. Specificirati presecnu liniju (Specify position of cut: 100._. 5.'~tS1t -'hl r:::~::~-'-- StdPart•.-25 (. 532a).J).lJ = '-D SI.12.5 1.ut Wil Width of Unootcul Width 01 0.... 5..27 Faze definisanja zleba za izlaz alata B (5:1) a a a Izdvojiti zleb u tacki Specify Insertion point on Shaft contour: 207. 2.5.29a).5 2.ABSSCA ~.·_-_':"'.29a do 531. 5.5 (sl. npr.25 (. ~ .alion Leoda. a Uneti naziv preseka sa klinom.J) i Specify endpoint of section line <symmetrical>: 100.---S: II' .-' wnc.8xO.l: ~1fj\!.... Nakon toga slediti postupke predstavljene slikama sl. .3 i pritisnutl OK (sl.28 Faze definisanja tipa i lokacije ileba za izlaz alata --1-- EndpOInt b) a a U dijalogu Shaft Generator kliknuti na eJ...'. a U dijalogu Hatch Parameters kliknuti na OK. 5. taster Section (sl..You with to dlaw detail view? ~~&o.2 o .J) i Specify starting point of section line 100.26 Detalj navoja za centriranje SI.J) (sl. 5.28b).1l --_.' : I fI"p 'I SI. 5.

32 Faze definisanja preseka Zleba za klin i odgovarajuceg detalja • e) D Aktivirati komandu obaranja ivica Chamfer (sl. zatim uneti vrednost radijusa zaobljenja: Enter radius (max 22. Definisanje spojeva i prelaza na obliku vratila i zupcanika. D Iz Sha:t Gener~t~r aktivirati opciju zaobljavanja ivica Fillet (st. .J). Khknutl na tu (levu) stranu preseka (sl. D Insertovati prese~ 0 (u razmeri 1:1) ortogonalno iznad crteza vratila na visini. D Izabratl Jednu IVICU (st.5> 2 (. 5. 5.96 CAD masinskih elemenata i konstrukeija CAD masinskih efemenata.i kOllstrukcija 97 D Ponovo aktivirati opciju Fillet. Izabrati ivicu vratila iIi u tacki 1 iIi u 2 (sl. a) SI. 5.34a) . 535).J). D Odabrati levu ivicu zupcanika (sl. 5. a) b) e) SI. 90: Specify insertion point: <ortho on> 85. 535e. 5.J). 533).00) <2. Uneti vrednost radijusa zaobljenja: Enter radius (max 4.34 Faze definisanja radijusa zaobljenja R5 D 0-0 -€-i--)! a) --@F-+--j! b) D SL 5. o Zatvoriti dijalog Shaft Generation opcijom Close.5> 2 (.35b). 5. 532b). ciji je rezultat dat na st.33a). S1. Kotiranje i propisivanje tolerancija. D Izvrsiti odgovarajuce korekcije u smislu razmestaja odredenih delova objekta i njegovih detalja (sl. 5.31 Definisanje parametara srafure 2 D O~redit! pogled na presek.92) <2> 5 (.J) i Specify angle (0-77) or [Diameter] <45> (.90 (. 538).33 Faze definisanja radijusa zaobljenja R2 -~~~ 6. npr.J).35 Faze obaranja iviea na zupcaniku b) e) 'it 5. D Postupak ponoviti za obaranje desne ivice zupcanika.J). npr. Posle izbora uneti sIedece vrednosti: Specify lenght (max 30) <2.25 (. s desna ulevo: Specify side of cutting plane 85.

terA 0-0 B (51) Cerllel B DIN 332 A JUS: t-. 5. potrebno je jos: o Propisati tolerancije oblika i polozaja.tA5210B JUS MA5.025 DiN 332 B DIN 332 C DIH 332 R JUS M.028 . 5.A5. Propisati odgovarajuce tolerancije i form irati tabelu vrednosti svih tolerancija duzinskih mera kao na sl.028 30.rupicastih i navojnih sredisnjih gnezda 1>30 ib 25 8 Dimen. . Vratila (VRATILO.997 7.dwg. 5. n6 . ~"$a'\f~!: Da bi se crtez Vratilo kompletirao..002 7. o Dati tablicu parametara i tolerancija zupcanika prema JUS ISO standardu. Graficki kataiog: tipovi konusno .002 -0. Sacuvati fajl kao KONSTRUKCIJE\vRATILO.211 B Sl.36 Tipovi sredisnjih gnezda rupa 1:5 147.015 25. npr.. 0 ostalim vrednostima o o oborenih ivica. o Propisati kvalitet hrapavosti.5 75 SI. Pripremu za stampu izvrsiti u prostoru papira (Layout-u).210A A (41) Ct\i.003 30. O.. 0.023 25. 0.dwg) S1...38 Crtel. Odabrati i uneti odgovarajuci format (zaglavlje) kao pripremu za radionicki crtd. 0 termickoj obradi i s1.. o U napomeni. 5.98 CAD masinskih elemenata i konstrukcija CAD masinskih elemenata i konstrukcija 99 .OlS +0. prema potrebi. dati dodatne informacije.2lOR JUS MA5211 A JUS I4A5.575 1<:7 N8 ht .38.37 Tipovi navojnih sredisnjih gnezda o o o Izvrsiti kotiranje vratila i preseka D-D.£123 -0.

Sa upustenom glavom. Kod navojnih del ova postoji podela na normalne... kao inavojni de10vi za specijalnu narnenu. U masinogradnji preovladava izrada tipa m [5J. C 5431 [33].Sa sestostranom glavom.9 Chez postavljanja posebnih uslova tacnosti).Sloj metala. Navojni spojevi upotrebljavaju se i u elektrotehnici. trapezasti navoji kod rucnih dizalica. C 1730 . Tapping screws . Ashew head bolts . otvor. Conventional type . Hole . AIMgSi i dr. KONSTRUISANJE-ZAVRTAl\1JSKIHVEZA + Zavrtnji i navrtke Spoi masinskili delova ostvaren posredstvom navojapredstavljanavojni. ' o Podesiti cmu boju radne povrsine.dwg (sl. II Algoritam za formiranje oblika zavrtanjskih veza .Konicni navoj. o Sa statusne linije ukljuciti rezim LWT. Binding thread ~ Navoj za ucvrsCivanje.m Referentni pojmovi 0 zavrtanjskim vezama Screw connection . Zavrt&. ~ Screw Connection . Flange 12-point screw . Zavrtnji ~ navrtke snabdeveni su navojem koji predstavlja geometrijsko telostvoreno zavoj!lim kretanjemprofila oko cilindrienog jezgra odredenog precnika. ~ kartica Display ~ Colors . . o Paleta alata: ACAD/M Screw Connection o Komandna linija: amscrewcon2d .Navojna (zavrtanjska) veza.4 mm. ~ lista Colors: ~ Black" Apply & Close" OK.Vitvortov (colovni) navoj. Spe~ify insertion point .Frontalni pogled . Hex head tpes . Uobicajeni navoj zavrtnjeva i navrtki je sa trouglastim ISO profilom (metricki navoj).Zatvorene rupe. Duzinska mera koja iznosi 25. kosi navoj. Bolted connection . C 0545. Screw diameter estimation . o Otvoriti fajl VEZA.Fmntalni pogJed (projekcija).Edisonov navoj.Sklapanje navoja. srednja . ~ P1:imer: Na spoju Place prema sl.Konvencionalni tip. Front view . vagonske spojke itd. Gap . 1. Front view . Select a hole .Naprezanje na pritisak.mosenje konstrukcijskih detalja zavrtanjskih veza o Meni: Content ~ Screw Connection . 6. Pored metrickog. Grip rpresentation .Stablo. U tu svrhu se koriste zavrtnji.(za opstu upotrebu). grube i fine izrade.Zavrtanj sa sestostranom glavom.'1jske v~z~ se 1ako montiniju i prema potrehi razdvajaju bez ostecenja drugih de1ova. Regular threaded . 6..Rupa (otvor).100 CAD masinskih elemenata i konstrukcija CAD masinskih elemenata i konstrukcija 101 O. Compression strain . Edisonov navoj se koristi za sijalicna grla. Blind holes .Uopste.Zavrtanj zajedno sa navrtkom ostvaruje funkciju·spajanja dva iIi vise masinskih del ova_ Zavrtanj se moze koristiti i bez navrtke. Nut . spoj .). navojna vretena za pretvaranje kruznog kretanjaupravolinijsko.mg. Wing screws .Inc.Zavrtanj sa krilastom glavom..Procena precnika zavrtnja. Studs . postupcima iz menija: Assist ~ AutoCAD Options . Sheet meta! .. • Komande za odabir i l. n_avoj za lim i navoj za drvo.f (za navoje visoke tacnosti).Definisi tacku za unos. Priprema crteza delova za primenu postupaka unosenja zavrtnjeva.1) iz omotnice PROTOTIP.Otvor.Izmedu delova.. visokogradnji. i tada funkciju navrtke ima jedan od spojenih delova gde je urezan odgovarajuCi navoj. Vitvortov navoj se cesto koristi za spajanje cevi.Vitvortov navoj.). Eye bolts .Ispust.Prikaz zavrtanjske veze. Zavrtnji se mogu podeliti prema obliku glave.projekcija.Zavrtanjski spoj.. Edison screw . i gruba . okruglom. Bettwen .Odabir rupe. Material class .. Whitworth screw .Sa udubljenom (supljom) glavom. Pored toga ovi delovi se proizvode i od lakih metal a (AICuMg. Inch . pukotina.Zavrtanj sa rupom za kljuc. Tapper holes . masinski elementi sa navojnim delovima imaju vrlo -1Hroku primenu.34).Prirubnica sa 12 tacaka veze. Socket head types .m . Countersink head type .1 uneti cetiri standardna zavrtnja. a uspostaviti rezim OS NAP sa nisanima tipa: Intersection i Perpendicular. cetvorougaonom i konusnom glavom. Najcesce su u primeni zavrtnji sa sestostranom.Standardni izlaz. srednje-gruba . u upotrebi su i navoji sa oblim profilom (spojevi na armaturama. Screw assembly .Klasa cvrstoce materijala. Speciality head types .Tip zavrtnja sa specijalnom gJavom.Normalni navoj.Spajanje pomocu zavrtnjeva. Najzastupljeniji metricki ISO navoji izvode se u tolerancijama: fina . Njihovi oblici se mogu videti u grafickim katalozima (st. procep. Nozzle . Whitworth screw . obli navoj za zeleznicka kvaci1a i tome s1.Konicne rupe. pri spajanju konstrukcija od drveta i polimemih materijala. 6.Navrtka. Standard runout . Materijal zavrtnja i navrtke j~ uITlavnom zilav celik sa odredenim karakteristikama CVfstoce koje imaju materijali tipa C 0370.27 do 6. Plow bolts .. navrtke.

6.dwg) 2. 6.p.13SA t:J '.e SI. o Izabrati tip zavrtnja Countersink Head Type (sl. 6.: ISel~~dn\c()ur'lIer~~ .. Unosenje standardnog zavrtnja.4).~~ T. DIN EN ISO 10642 lRegular Thread) .. SI.3 Dijalog Select a Screw o Aktivirati komandu AMSCREWCON2D cime se otvara dijalog Screw Connection (sl.!.131J8 JUS M.2 Dijalog Screw Connection .<.Bl.140A I }< h.Bl.~ JUS M..~. . 6. :'-"~ : •.130A JUS M.~ DIN EN [SO 7046-' Z (Regular Thread) :-_.Bl. 6.126 (sl. 6..1368 JUS M. S1.B1.102 CAD masinskih elemenata i konstrukcija CAD masinskih elemenata i konstrukcija 103 o Kliknuti na el. '. 6.~ JUS M. ~ I .3).l ~: ~.B1. o U tekucem dijalogu izabrati zavrtanj na osnovu standarda JUS M. I% ~ JUSMB1.B1.1 Delovi i lokacije na kojima je potrebno umetnuti standardnezavrtnje (VEZA. ":::F .126 . taster <Screws> cime se otvara dijalog Select a Screw.4 Dijalog Select a Screw SI. ~ealch DIN EN ISO 7046-1 H (Regular Thread) .2).

6. 81. 6.7 Dijalog Select a Hate S1.6).S Dijalog Select a Hole o SI. 6. 6.009 B (I) (st. 6. 6. o Kliknuti na el. 6.9).5 Dijalo g SeleCt a Screw o Izabrati tip rupe na osnovu standarda JUS M.104 CAD masinskih elemenata i konstrukcija CAD masinskih elemenata i konstrukcija 105 o Zavrtanj predstaviti u pogledu Front View (st.Front View o Ova rupa je drugi oblik registrovan u dijalogu Screw Connection . 6.Front View. .8). o Ovaj zavrtanj se registruje u dijalogu Screw Connection . 6. 6.B1.7).6 Dijalog Screw Connection .5). S. 81. Izabrati simbol sa navojem <Holes> (sl.Front View (st. Unosenje standardne rupe i navoja: o U tekucem dijalogu aktivirati el.6). taster <Holes> (sl. taster sa prikazom (slikom) Countersinks (sl.

taster Pre-calculation cime se otvara dijalog Screw Diameter Estimation (st.JSc:!ew a) b) ~ MechMc~ SClew-Dll"eJ r r Angle WlI'II!~Ol T~ PCilnI Conifolled S1. 6.~.}'i:!'r"'!i!:~iEi'Il:·o!t• • • • •liIII!IIIliIII!III• • •I.:-'--'i :~j H: ~.011 (sf.hC. MS j I ~~.reWlenclJOTmCltoon$clflwDIl-~! MethodIOlT~htenirv.Front View o Izabrati simbol sa navojem Tapped Holes.Front View se moze ova kombinacija sacuvati kao sablon (template) na sledeci nacin: I . o Na osnovu ovog proracuna dovoljan precnik za procenjeno opterecenje iznosi M6.10).li_ lrd4'~)JJy~' •• a) b) SI. Formiranje uzornog modela.'. 6.12b)..q ! \Y ~~. 6.'2.. 6. 6.d.le. o Kako su svi potrebni detalji za unosenje izabrani u dijalogu Screw Connection _ Front View moze se ova kombinacija proveriti u smislu da Ii je nosivost zavl1nja Mi0 odgovarajuca. 6. 5. o Posto su dimenzije sva tri potrebna cinioca za formiranje veze uskladena sa precnikom M6 u dijalogu Screw Connection . 6.".~:. I SI.13).10 Faze izbora tipa navojnog otvora fm~~ 10000N NOfl\-D~lidet. U tom smislu se vrsi proracun na sledeCi nacin: o U tekucem dijalogu aktivirati el. Podesavanje dimenzija navoja (zavrtnja). !~~~&1. i j~?:r. 2J~j I$I$I-$~I T~HoIm ThlougnCylindlical $1$1$1 rOfQt. 6.. a zatim Blind (Standard Runout) (sf.. i ako je materijal klase cvrstoce 10. . SI. o Podesiti parametre u listama Material Class: i Applied Force: i kliknuti na el.Front View i Screw Diameter Estimation 1 .12 Dijafog Screw Connection .106 CAD masinskih elemenata i konstrukcija CAD masinskih elemenata i konstrukcija 107 4.9.' -'2r-'>~.:. sto se prihvata kao dimenzija za dalje konstruisanje (sf. taster OK.BO.11 Dijalog Select a Hole ..9 Dijalog Screw Connection .~~) Th. ako se pretpostavlja da je svaki zavrtanj izlozen aksijalnoj sili od F = 3000 N.::.I o U dijalogu Select a Hole izabrati element prema standardu JUS M.11).

::JLilI~1 o Kliknuti na el.Front View (sl. 6.1iJ009'B:!'i!!rFl!lllilj. 6.·::.:.·iJ ·. 6. a) S!. 6.Front View . 6. taster Save the template Cime je sacuvana prethodno formirana kombinacija masinskih delova.Front View (st.16b). Sample til S~mpleU2 Gri!.16 ZavrSni dijalog za definisanje naCina prikazivanja zavrtanjske veze .Front View o Na (sl.13) cime se otvara dijalog Screw Assembly Templates .108 CAD masinskihelemenata i konstrukcija CAD masinskih elemenata i konstrukcija 109 6. taster <Back (sl.14)...15 Dijalog Screw Assembly Templates . I SI.·.15) cime se vracamo u dijalog Screw Assembly Grip Representation . Unosenje definisanih delova.···. o Izabrati prvu opciju Normal prikaza. o U tekucem dijalogu izvrsiti Next> (sl.l LOC:. o Kliknuti na el. o Na om zahtev: Specify insertion point of first hole: definisati Intersection-om tacku 1 6..Front View Sl. Sl.16a). 6.13 Dzjalog Screw Connection . a zatim izvrsiti Finish.14 Dijalog Screw Assembly Templates .lion SampleU3 Sample #4 6&t1f}:?§![Ul:8. 6. 6. zahtev: Specify endpoint of first hole [Gap betwen holesl: definisati Perpendiculartacku 2 (ista sIika).

o Na zahtev: Specify insertion point: definisati Intersection-om tacku 1. 6.17b). 6. o Aktivirati komandu kopiranja postupkom iz menija: Modify o Zavrtanj sa navojnom rupom je unesen kao na sl. c) SI. navojne rupe -b) i unosenje zavrtnja :-c) S1. Kopiranje unesenog zavrtnja.110 CAD masinskih. 6.20 Dva zavrtnja u prvoj projekciji .19 Definisanje tacke (1) i smera kopiranja (1-2) o Svi trazeni crtdi masinskih delova su kopirana na izabranu lokaciju (sl.17 Definisanje duzine zavrtnja -a).18.18b).17c odnosno sl. I> Power Commands IPower Copy (AMPOWERCOPY). / a) / b) 5l. iIi potvrditi odabir Entercom (vodeCi racuna da tekuCi Osnap-i ne smetaju). 6. 6. 6. o Na zahtev: Select object: oznaciti uneseni masinski deo (st. 6. 6.17a) i kliknuti levim tasterom miSa 7. elemenala i konstrukcija CAD masinskih e1emenata i konstrukcija 111 o PovuCi pointer do poruke size: M6 x 30 (sl.20). 6. a posIe Specify direction: i tacku 2 na osnovu Perpendicular-a. 6. o Na zahtev: Drag size: uneti vrednost 20 (lenght: 20) i potvrditi Enter-om (st.18 Uvecani delovi unesenog zavrtnja SI.

112 CAD masinskih elemenata i konstrukcija CAD masinskih elemenata i konstrukcija 113 9. Sl. 6. t\ ~V ~ I 1 r. o Na zahtev Specify insertion point: Intersection-on definisati lokaciju (tacka 1 u preseku pomocnih linija) ortogonalnog pogJeda na zavrtanj u donjoj projekciji (sf.2 41I I / 1 I 2 T IIntersection I -~ I I 3 !Intersectlonl 4 T I ---- IIntersectionl : T I I 114 ~dion S1. 6. taster OK (sl. uvelicani ?rikaz jednog zavrtnja . o Ponoviti prethodni postupak sukcesivno za ostale tri lokacije: 2.23). 6. 6. o o Aktivirati komandu menija Content . 6.24). cime se otvara dijalog Switch Representation of Standard Parts (sl. ~V """ t\ a} S1. 6. Aktivirati komandu prikaza na osnovu postupaka iz menija: Modify ~ Power Commands I> Power View (AMPOWERVIEW).23 Odabit dva zavrtnja o Iz liste 20 Representation izabrati naCin prikaza zavrtnja Symbolic i kliknuti na el. 6. U osne linije.:. 6. 3 i 4. Prikaz unesenih zavrtnjeva u drugoj projekciji. ~ ________ ~ __________-. :::'\ ~V {.22 Cetiri zavrtnja u drugoj projekciji -a}.25.itch Representation of Standard Parts Cancel i! r: t'\ ~V - I I I I ~ I T 114 a} o -by Ovim su se prikazi dvaju izabranih zavrtnjeva transformisali o Iskljuciti sloj pomocnih linija AM_CL. 8.'Zog S. o Na zahtev Select object: odabrati levi ili desni zavrtanj u jednoj tacki prve projekcije. / r. o Crtez ce izgledati kao na sl. Uprosceno prikazivanje unesenih zavrtnjeva.~ Change Representation .21 Definisanje poloiaja cetiri zavrtnja u drugoj projekciji o Rezultat unosenja i kopiranja je prikazan na sf. o Na zahtev: Select object: odabrati "okvirom za obuhvat" dva crtda zavrtnja u drugoj projekciji (sf.. 6. (AMSTDPRED). 6...24b): 114 SI.22.21).24 Dij.

! --+-. 6.114 CAD masinskih elemenata i konstrukcija CAD masinskih elemenata i konstrukcija 115 --+-. 6. S1.s Konvencionalni Speciality Head Types Studs Si.27 Katalog ~avrtnjeva Countersink Head Types . 6. 114 I . Graficki katalog standardnih zavrtnja 8"'~ Selection EB'~ Countersink Head T}'pe Hex Head Types Socket Head Types Conventiofla! T )lpes Conventional T)!pe.dwg) o Sacuvati crtez na adresi KONSTRUKCIJE\vEZA.1 51.28 Katalog zavrtnjeva Hex Head Types .dwg.26 Struktura razmeStaja graficke baze podataka 0 zavrtnjima SI.25 Crtez Ploea (VEZA.. 6.

6. S1.32 Katalog zavrtnjeva za drvo (konvencionalni) S1.34 Katalog zavrtnjeva Studs S1. 6.30 Katalog zavrtnjeva Sheet Metal.29 Katalog zavrinjeva Cockel Head Types SI. 6. 6. njihovih osiguranjima videti u .116 CAD masinskihelemenata i konstrukcija CAD masinskih elemenata i konstrukcija 117 SI.33 Katalog zavrtnjeva Speciality Head Types S1. 6. navrtkama referencama [5]. [16/17].31 Katalog zavrtnjeva Regular Threaded . 6.Conventional Types Opsirnije 0 zavrtnjima. [28] i [34].Conventional Types .

itv. U tom smislu zavarivanje je.c -e-€>~v i\ )" .t ~ 81. Time se prevazilaze ogranicenja prisutna kod drugih konvencionalnih tehnologija obrade kao sto su: rezanje. krutost.F<.'!'.Jednostavan pravilan say.K vadratast sav. Zavareni spojevi se na crtezu mogu predstavljati simbolima i oznakama (sl. rezervoari. Seam weld on reference line . stubova.Tackasti sav. 7.Strmi.ZAVARENISPOJEVI Zavareni sastavci se koriste za spajanje masinskih delova topljenjem materijala odgovarajuCim tehnoloskim postupkom. ~ y :::- m ~ k !\ . kuCista itd.. naslo siru primenu i kod noseeih konstrukcija (greda. Oblik sava zavisi od debljine spojenih delova odnosno od nacina izvodenja sava.Say sa povratnim zavarom. Piug weld. osim kod izrade masinskih delova.. Ovako izradeni delovi imaju veliku cvrstoeu i nosivost po jedinici mase [32].:. 1).leldw~hB(oddRoo.Ivicni say.~1. :-+1-+ - '41--> ' . Edgeweld . Gabariti sava mogu se proracunati i propisati..Koso (nagnuti) spoj. V Butt weld .--> ~I~ v Y \1 C. Backing run. Spot arprojection weld . 9 "9' V V ~ Fillet\lleid SQV<lIeBuUWeld SpO(olProiedioliWeld Spo!\Ve!dC>1P. Debljina sava je parametar znacajan za nosivost zavarenog spoja i ne moze biti veCi od debljine spojenih delova (videti tabelu T-3). ugaoni (najcesee se primenjuju) i preklopni.I·~ -. resetki od stapova odgovarajuCih profila). izvlacenje. V Butt weld with broad root face . Zavareni spojevi (sav sa zavarenim delovima) mogu biti suceoni. V --!. livenje i s1. F.Bocno ivicni spoj.011 i 012).Tackasti zavareni spoj sa referentnom linijom. za veee debljine Vsav.J sav.1 i T-3)koje supropisfule standardima (npr.Preklopni sav.. Nosivost. Potreba za zavarivanjem je narocito izrazena kod maloserijskeproizvodnje relativno sloZenog oblika.: ~ h)dineJJo. cevi).: ~ ..Say sa brazdama.Say u obliku cepa.Strmi. Spot weld on reference line . -..IJ!' _ ..1 Osnovni dijalozi za simbolicko i numericko definisanje zavarenog spoja u AutoCAD Mechanical-u . plug or slot weld (USA) . v g h 11\0 ~I '~I . 7. cene materijala. JUS C.. ~ II -! "~I' I =:lJ ~ n I m Referentni pojmovi 0 zavarenim spojevima Surface joint . J Butt weld . Steep . inclined joint ..: .Say sa sirokim korenom. Steep ..V say sa sirokim korenom.flanked bevel butt weld . bocni sav.<::eline Seam Weld 0· 0 II 5eamWeldonRefelllf1ceLlfle ~?: ~ ~ ?' '" ~ >(. zatim kod konstrukcija od limova (posude pod pritiskom.J V III Bevel Butl weld with BloodRoot Foce EdgeWeld FoldJolrl e "' :.V say sa krajevima.~ to.St-h. y y VButtWeld Bevel Bull Weld JBu\t'w'eld UBuU'w'el::l/p3IalleiorSio. Back or backing weld (USA) .ange edge weld .T3. cene rada.Kosi sav. kovanje. Simple weld .flanked V butt weld .J\ r. Feld jint .d"'et".Say sa brazdama i referentnom linijom. bocni V say . Za male debljine primenjuju se i-say i ugaoni say.. zatim X-say i na kraju U-sav i dvostruki U-sav [34J. Seam weld . postolja. izgJed i s1. Duzina sava je ogranicena duZinom konture delova koji se spajaju. i. brodskih korita..1Sides) V6utt\l.Povrsinski spoj..Zaobljeni (ovalni) zavar. Bevel butt weld with broad root face .-. Fillet weld .U say (sa slobodnim krajevima). '!. su parametri na osnovu kojih se donosi odluka 0 izboru varijantnog resenja zavarenog spoja. U Butt weld (Parallel or soping sides) ... Bevet butt weld . Square butt weld .118 CAD masinskih elemenata i konstrukcija CAD masinskih elemenata i konstrukcija 119 7. tackasti zavar. It y @ 0 -l.!ce .

Q Na zahtev: leg width <7>: podes]ti novti Sirinusava naz= 10mm. o Podesiticrnu hoju radne povrsine. potvrditi (. eime se aktivira komanda amsimpleweld.uneti oziUlku sava (ZAVAR:dwg) . o Zumirati drugu projekciju istog objekta (sl.1Jgornjapaleta). npI.J).J). 7.J) eime je izvrs... o Na zahtev: Select line.1). Unosenje simbola sava u prvoj projekciji..4).preseenu taeku 1 JIll Algoritam: unosenje simbola i ozmikazavarenog spOja ~ Primer: Dvodefnu cauru prema s1. o Uspostaviti paletu alata ACAD/M Symbols i rezim OSNAP.120 CAD masinskih elemenata i konstrukcija CAD masinskih elemenata i konstrukcija 121 • Komande za simbole zavarenih sastava 2... 72predstaviti sa savom uave' projekcije. ( . p kartica Display ~ Colors . 7. o Izabrati klikom na eL taster drugi simbol sava. o Na zantev: Insertion point for weld seam : precizno markirati . D Izabrati (klikom na._ _ J-rz.. o Na zantev: Are symbols on correct side? [Yes/No] <Yes>: takode. oNa zahtev: Insertion point for weld seam: precizno markirati presecnu tacku 2 (sl. aktivirati 'komandu SimpleWeldcimeremvam paleta simbolasavova Select Weld Symbol(sL 7. 72). nakojem je potrebno.Upis parametra .. (sL 73a).Simbol Sava je .. 1. 7. o Sa palete alata AQADtrVlSymbols ./ Unosenje simbola sava u drugoj projekciji.2 Crtei.'.3a). postupcima iz menija: Assist ~ AutoCAD Options . o Na zahtev: Relurn=AII/Starting point for welding line: potvrditi (. o Na zahtev: Leg width <10>: potvrditi (. o Zumirati prvu projekciju ·levog crteza. zatim tasterom Esc izvrsiri prekid tekuce komande (Oommand .. time se aktivira komanda amsimpleweld.. 73b. 7Ab) i prekidanje tekuce komande. o Meni: Annotate ~ Symbols ~Welding (Simple Weld . 81.eno unosenje simbola sava (sl.eLtaster) simbol ugaonog sava {cetvrti 11 paleti).. a. oOtvofiti fajl PROTOTIP\ZAVAR.dwg (sf. o Na zahrev: Angle npisati vreanOSt901 pornditi (. circle or ellipse: izabrati kruznicu precnika 088.I).cancelled). '" = SL 73 Faze unosenja simbola sava u prvoj projekciji ~. s.) o-Paleta alata: ACAD/MSymbols ~ WeldingSymboJ (Simple Weld) .unesenkaona sf. u ···Komandna lini]a: amweklsym. Pritome koristiti standardne JUS ISO oznake. a zatim i sa simbolom· zavarenogspoja.o".. 7.. u tack! 3. o Na zahtev: Angie upisati vrednost 0 iporndiri (J). o Sa palete alata ACAD/M Symbols aktivirati komandu Simple Weld eime se ponovo otvara paleta simbola savova Select Weld Symbol (sl.J60. are.1). potvrditi (. ~ lista Colors: ~ Black ~ Apply & Close ~ OK.

7. nakon cega se otvara dijalog Weld Symbol ISO ...02S 16 Fit ~ ~I~ ~ .9S8 87S~ Ra ¢8898 H7 H7 .Jerancija slobodnih mef._. jos jednom. o Na zahtev: Start Point: kliknuti. Na zahtev: Select object to attach: kliknuti na presecnu tacku 4.~---. na presecnu tacku 4 i nakon Next Point <Symbol>: kliknuti priblizno na tacku 575.. 2003..5 Faze unosenja oznake sava na objektu Dvodelna caura (ZAVARdwg) st. ¢112 90 ¢88 ¢48 ¢36 Dimen.012 -O. Sl.-? . ---_ ..-~-. dvaju del ova caure (sl.1.(st.18 _0. 7.6 Radionicki crtet Dvodelne caure (ZAVAR -layout1) ---. -~ / ' \ "0----.._. D Sacuvati fajl kao KONSTRUKCIJE\zAVAR.. .. 7.1). so $9.dwg._~..122 CAD masinskih elemenata i konstrukcija CAD masinskih elemenata i konstrukcija 123 ( .. 8.! Dbradio Stand.515 i potvrditi (..025 0 " 48. (9 h7 q8 _0.965 8'}.ll '" ' \ 3 otvora ¢16 a) b) Povrsinska hrapavost Povrsinskaz3siib Termld<aobtada Matedja! i':.. ~l2.dwg -layoui1)./'/ / Napomena: Zavarivanje izvrsiti pre zavdnc abrade.4 Faze unosenja simbola sava u drugoj projekciji -' I.--------~- . /. I..pod.~ ~1 JZ1~ 'd 4..: ':"~ 00 o Zumirati prvu projekciju drugog (desnog) objekta..5b cime se zavrsava postupak formiranja oznaka zavarenog spoja.!j§ -' .. o Na osnovu raspolozivih mogucnosti ovog dijaloga form irati oznaku sava (Symbol was attached) kao na st. ~ ~~~! 81.025 V (WWW) 35. Postavljanje oznake zavarenog spoja na objektu. ~6o~ j'i?J--'--~. \ ' \ / '88 " '\ ! \ i \ . 7.I / .J).0015 0 +0. Zamenaza: ~ CJ Radionicki crtez zavarene caure prikazan je na sl. cime se aktivira komanda amweldsym.----..5a). o Na zahtev: Enter an option [Next/Accept] <Accept>: potvrditi (. Naziv: I Mas. 7. 7. D:atum 0645 (llir N ..267 111M 1!l733 0 -(1.45lcg j Ra:z:merii Dvodelna caura Oznaka: Odobrio SI. ~ o .. ~ ~ : ~ ¢112 c9 if .035 _0.6 (ZAVAR. o Sa palete alata ACAD/M Symbols aktivirati ikonicu Welding Symbol.oy. ~..J). Izmena Datum 1m' TehniCki fakultet "1\1.. T. 01. E}®I 15.flS(. Pupinll Zrenjanin lw.. 7.

rastojanje izmedu susednih n segmenata sava.. Suceoni say ~ .· 0 savovima nacinima njihovog oznacavanja moze se videti .- hY --.predstavIja najmanje rastojanje od Iiea sava do dna provara d .i ) z""nxl(e) ) 1..duzina segmenta sava.sirina otvora za sav. l l i . (cl((j [' -~ -L-~ .124 CAD masinskih elemenata i konstrukcija CAD masinskih elemenata i konstrukcija 125 • Savovi nacini njihovog oznacavanja (T-3) (nastavak) Vrsta Sliva Primer Prikaz oznacavanja Objasnjenje Vrsta sava Primer Prikaz oznacavanja Objasnjenje IS" . {~_ _ _ _~____________~____________L -______~ T 1 Erit4Jf2!a Opsirnije u referencama [35}. koje ne moze biti vece od debljine najtanjeg komada ( sa va.precnik tacKe' sa va. I \ llll l{ ~ I I I/ ) i .--r--r-( Nt+-~n ~ ~ l U l L I \ iI I z~nxI7(e) ( zVnxlL(el I . -) \ . Naizmenicni isprekidani Suceoni say -'OJ I I I tw~ . I Neprekidni ugaoni say ~ ~ »~ z . Isprekidani ugaoni say .---iL eo / - d?nXlel £1'..J"'. Say u dtiguljastom otvoru c .duzina segmenta sava." ~ uceanl say -'OJ I ~~ ~A~ rx= .sirina otvora za say.. ! IrC '((( JCCCCj 1: \ 't.. ( ___~_J__a _.-- Linijski say c .predstavlja stranu (katetu) najveceg trougla koji se moze upisati na preseku 1.-- 1T . I / ( ) I \ e . [6].predstavlja najmanje rastojanje od povrsine objekta do dna provara. ~'-- . .- ugaoni say .precnik otvora za say. 1: ' 1 / .I' J l a .----. Say u okruglom otvoru ~~ Suceoni say Iimova za povijenim stranicama ~ ~ . h .rastojanje izmedu susednih n segmenata V//h~~~~'q -- Suceoni say ~~ • 0: h . e .

Sa istorijskog stanoviSta. mada sve rede S obzirom na dominaciju tehnoloskih postupaka zavarivanja.. . duzine 500 mm. gradevinarstvu (npr. T. L.1).. pune. Aktivirati komandu AMSTLSHAP2D (Steel Shapes) cime se otvara dijalog Select a Steel Shape. zakivanje je jedan od najstarijih nacina spajanja masinskih delova. upustenom glavom i suplji zakivak. Z. dok kod tdih konstrukcija prednost imaju zavareni spojevi. _ o Sa statusne linije ukljuciti rdim LWT.. U gradnji masina i masinskih sistema preovladavaju hladno ~zakovani spojevi s hladnim zakovicama (zakovice sa poluokrug. Najcesce su zastupljeni sledeCi standardni oblici profila: ~U. . III AIgoritam: primena metode unosenja staudardnih profila i zakovica ~ Primer: Na plocu od lakog metala.. Zatim. prema st.. Opsirnije 0 oznacavanju profila videti u referencama [16]. o Podesiti crnu boju radne povrSine. Metalni profili Profili u konstruisanju imaju veliku ulogu primenu u teskoj masinogradnji. C 0355 . ~ Seleci a Plain Rivets o Paleta alata: ACAD/M Standard Parts ~ Plain Rivets o Komandna linija: amplrivet2d. AI. postupcima iz menija: Assist Options . 8.2). Opcione komande: odabir i unosenje profila o Meni: Content ~ Steel Shapes . SL 8.. Zakivanje konstrukcija od lakih metal a pokazalo se povoljnije od zavarivanja. skeletne konstrukcije obJakodera). priblizno jednaka cvrstoca i postojanost protiv korozije. S obzirom na prednost zakovanih konstrukcija od ovih metala nad celicnim konstrukcijama. [34J.. ~ lista Colors: ~ Black ~ ~ AutoCAD Apply & Close ~ OK. ~ Select a Countersunk Head Rivet o Paleta alata: ACAD/M Standard Parts ~ Countersunk Rivets o Komandna linija: amcrivet2d. lemljenja.lim iIi upustenim glavama). STANDARDNI PROFILI I ZAKOVICE .. ~ Select a Steel Shape o o PaJeta alata: ACAD/M Standard Parts. Steel Shapes Komandna linija: amstlshap2d. slepe zakovice i s1. zbog vece trajnosti i izdrzljivosti. suplje. 8. .. RazliCiti su konstrukcioni oblici zakovica za hladno i toplo zakivanje od kojih se izdvajaju zakovice sa: poluloptastom. Opcione komande: odabir i unosenje zakovice 2. gradevinarstvu. Zakovani spoj Zakovani spoj vazi kao veza koja je narocito pouzdana u konstrukciji lakih metala..2 prva slika). Zakovice i delovi koji se zakivaju moraju biti. [28] . .. a nedostaci su visoka cena i nizi modul elasticnosti. lepljenja i sl. kao i kod objekata koji su u eksploataciji izlozeni velikim sHama i naprezanjima.1 Ploea na koju je potrebno postaviti profif i zakovice (PROFILI. o 1z kartice Buttons izabrati tip profila U-Shapes (sf. I danas se koriste u gradnji celicnih konstrukcija (C 0245. Iedaste zakovice. Na osnovu ovih profila i njihove oznake su u skladu sa izgledom poprecnog preseka. odnosno AICuMg i A!Mg5. jer pri razlici u materijalima postoji opasnost Jabavljenja i korozije. o .. danas se primena svela na zakivanje limova od iakih metala. C 0445) kod zakovanih delova visoke cvrstoce (C 0445). znaci da je u pitanju I profil (sf. U tom smislu. I. Ms. Priprema objekta za primenu postupaka unosenje U-profila..mostova i drugih objekata su podrucja u Kojima je primena ove tehnologije bila veoma zastupljena. visine 50 mm i sirine 20 mm. Prave se veCinom od celicnih iIi lakih materijala. pljosnato-okrugle zakovice (videti graficki katalog (sf. Specificne prednosti su mala tezina. cevaste.dwg) . Za zakovice od obojenih materijala koriste se metali i legure od: Cu.18). u principu. Opsirnije 0 tehnoiogijama zakovica videti u referencama [5]. Tako oznaka 1500 x 50 x 20.O i 51. a uspostaviti rezim OSNAP sa nisanima tipa: Intersection i Perpendicular. Postavljanje standardnog U-profila. o Otvoriti fajl PROTOTIP\PROFILJ. od istog iIi slicnog materijala. postaviti izabrani U-profil i spojiti ga pomocu dYe standardne zakovice ciji je polozaj oznacen na slici.. Opcione komande: odabir i unosepje zakovica sa upustenom gIavom o Meni: Content ~ Fasteners ~ Countersunk Rivets . 8. poluupustenom.126 CAD masinskih elemenata i konstrukcija CAD masinskih elemenata i konstrukcija 127 8. kotlogradnji i izradi celicnih konstrukcija . U masinogradnji. pljosnatom... ~ kartica Display ~ Colors ..1. o Meni: Content ~ Fasteners ~ Plain Rivets . provlacne. zakovice sa trapeznim i poluokruglim glavama. 8.dwg (sf. 1..17/8. 8.

141 (sl.B3.:e.J). a zatim inicirati el.83). taster Finish.128 CAD masinskih elemenata i konstrukcija CAD masinskih elemenata i konstrukcija 129 o Za ovaj profil izabrati prikaz poprecnog preseka Sectional View (sl.B3. SI.. 8.141 .6a). '3'~" [f. 8. 8.- o Na zahtev Specify insertion point: nisanom Intersection locirati pocetak unosenje profila u presecnoj tacki 1 (sl.3 Deo dijaloga Select a Steel Shape za odabir l:1-profila JUS C.B3.pes Circular Hollow Section Round Bars Square j Rectangular Hollow Section Ef. ~ 1f1 ~ EEl ~ u:S~.f. 5'~ SteelShapes I-Shapes o Na zahtev 'Specify rotation angle <0> uneti 90 (. 8.5 lzbor tacke za postavljanje profita o Iz dijaloga JUS C.[" ~ Squol8 I Rectangular Bars Z-Shapes b) SI. a) L·Shapes ~:Fj ~ T-Shapes .Length Selection podesiti duzinu profila 800 mm (sl. ~ Square I Rectangular Hollow Section Sq'J<lreJ Rec!angula' 8ars Z·Shapes Squ~e/Rec!~ul"'rY"f\owSectjon SI.>~t I·Shapes if! (t ±.~ L-Shapes T-Shapes U·Shapes Circular HoUOO' Section ROUfIdBars :. o Iz dijaloga JUS C. 8.i ~ Ef.5). 8.. tasterom Next> sledeci dijalog. ~ ~:F.B3..141 .4 TekuCi dijalog i odabir pogleda na profil o U tekucem dijalogu izabrati U-profil prema standardu JUS C. 8.4).6b) i kliknuti na el. 8.141 .Size Selection izabrati velicinu profila 22 mm (sf.2 Dijalog Select a Steel Shape za odabir standardnog profila 51.

hed H 51.B3.130 CAD masinskih elemenata i konstrukcija CAD masinskih elemenata i konstrukcija 131 Loc-!ll:ion $. 8.7 Postavljen U-profil JUS C. S1.:.9b). 8..'! [Inch} Dutton Head ~mali So[id Rivei I -I IPl3!nRiVfit~ l!J I j~ lalge Pan Head SIo!eli·Neck Rivet (inch] ~ I . .. I I L.: Head Swe~·Neck Ri". 8.8 Dijalog Select a Plain Rivet o Za ovaj tip z~l(ovice izabrati pogled Front View (sl.141 22x800 mm L.8)..J' ...gh Bulton Head (Acorn) Swell·Ned.7. -----------~ .6 Dijalozi za podeSavanje veliCine profila o Unesen 20 profil je predstavljen na st.ge High Button He<ld 1·6. I> I !.10).ad RM.1 A l~ JUS~...c..e! [Inch) ~ Large COile Head Rivet (in.B3. tYo ~ large Pan He...9 TekuCi dzjalog i izbor pogleda Front View b) 3. \.021 A.".. I· ~ JUS M.~ I·.. DeIOll. ~ !'lL5 JUS 1'1£302.'" .'" "leugth ryt..h] ".orn) Rivet (inch) l<ilge H. 8.B3[J21 B L~ JUS MB3 040A 0) SI.B3.B3.014 B Butto". ~ c· ISO R 1051 : ~ ~ ~ L'ilge Sulton He<ld Rivet with But\on Finished Head l la. o Aktivirati komandu (Plain Rivets) AMPLRIVET20 cime se otvara dijalog Select a o Plant Rivet (sl.014A JUS M. Unosenje standardne zakovice. . 8. ~ ::::. Izabrati tip zakovice JUS M.B3.. 8. 8.83. a zatim Perpendicular-om i tacku 2 (sl. o Na zahtev: Specify insertion point: nisanom Interseetion locirati tacku 1. H Wi!.~..~ SI. ~ w~th button Flnii..011 A JUS M.. . Rivelllr Large Cor. 8.1 I II b) ".illii LJ .011 B JUS M.' a) I a.

..8. Izabrati oznaku standardne zakovice DIN 7337 B. 8. . 8. ~ '':'j~ • ~ Flat Countmunk Head Small Solid Rive! ~ .. '" . 8..~ ..10 Oznaka poloiaja ose za unosenje zakovice ICountersunk Head Rivet!> o U dijalogu JUS M.13b). Unosenje standardne zakovice sa upustenom glavom.. % JUS a) b) SI.il' I. 27 30 33 35 L. 8. Diarnetel Select iii Si:?e irom} iJ~I' II ~fll~..'.. ~ 150' Large Flat Counlersunk Head Semi- i"1 ~.J~·FlatC~r~~f...14). 8. • .13 -TekuCi dijalog i odabir pogleda o Na zahtev: Specify insertion point: nisanom Intersection locirati tacku 1.' .e.83. o Uneseni 20 oblik zakovice je predstavljen na sf. ~ JUS MB3~12A 1% JUS 1.n.. . I i!E5 DIN 7337 B .B3.. . 22 24 o Za ovaj tip zakovice izabrati pogled Front View (sl."nk Hood Rive'llnc ~ . 8.11 ZavrSna jaza unosenja crteia zakovice JUS M. o o Aktivirati komandu AMCRIVET2D (Countersunk Rivets) cime se otvara dijalog Select a Contersunk Head Rivet (sl. .132 CAD masinskih elemenata i konstrukcija CAD masinskih elemenata i konstrukcija 133 4..013A M..12). a zatim Perpendicular-om i tacku 2 (sl. ~ 150' Flat Countefsunk Head Semj·Tubul.Nominal Diameter izabrati zakovicu precnika 12 mm izvrsiti Finish (sf...~~~~.021 A . .12 Dijalog Select a Contersunk Head Rivets Location ..: ~ Lo<"" Oval Counl".11 a).B3. 8.1. SI.. .1% 1% DIN 661 A DIN 66. ~.012 B a) b) JUS hI. ~ Flat Countersunk Head S.~~.. ~ 4 .ti.~ Large Flat Cowterwnk Head Rivet (Ind- ... .. .021 precnika 12 mm Si.B3.:.lIb.nall Solid Rivel SI.~~i:~ll~ .. D~t. B s'. .. 8.B3.013 B .

Fasteners .Shapes . Z .134 CAD masinskih elemenata i konstrukcija CAD masinskih elemenata i konstrukcija 135 Sl. 8.Shapes . U .16 Uneseni profit i zakovice na ploCi (PROFILI.Shapes . taster Finist:1 (sl.dwg.Profil zupca.0 profil. Countersunk head rivet . Block of steel .1 5a). Section iron .Profilisan celik.14 Polozaj i smer unosenja zakovice m Referentni pojrnovnik: profili i zakovice I .I profil.Celicni profil. Steel shapes . Profile sheed iron .Gnezdo (cepa).Presek (profil) navoja.Celicni blok. 8. 8. Square I Rectangular bars .K vadratasta I pravougaona povrsina.U profil.T profil.16.Z profil. Blade profile . Profile bar .Obicna (otvorena) zakovica. Flats . Drilled rivet hole . Snimiti crtez na adresi KONSTRUKCIJE\PROFILl.Shapes .Profil Jopatice.Profili gvoZda. Plain rivet .dwg) 81. Thread profile .Masinsko zakivanje. L .Profilisana sipka. Round bars .Profilisan lim. U dijalogu DIN 7337 8 .Sipka kruznog preseka.L profil. obloga Jezaja. kutija.Nominal Diameter izabrati zakovicu precnika 5 mm i kliknuti na el. 8. 8.T profili.Zakovice. Toots profile .15 ZavrSna faza unosenja zakovice DIN 7337 B pn:cnik::t 5 mm o o Posle iskljucenja sloja konstrukcionih linija AM_CL kompletni objekti predstavljeni su na sl.PricvrsCivaci. Riveting by machine ._ Machine rivetting. Tees . Box . . mut.Kvadratasta I pravougaona sipka.Zakovica sa upustenom glavom. o Uneseni 2D oblik zakevice je predstavljen na sl.Kruzni presek.Shapes . .0 -Shapes . Rivets .15b. o a) b) 81. 8. Circular hollow section . Square I Rectangular holfow section .Probusena rupa za zakivak.Bronzana caura. Bronze bush . T .

. Sluze za spajanje i osiguranje veze kao i ucvrsCivanje. Konusne civije sluze za veoma sigurno ucvrseenje. SL 8.svornjacima Civije su masinski delovi cija je funkcija siicna funkciji klinova. poprecno iIi koso u odnosu na osu spojenih masinskih delova. zavojne. Postoji veliki broj razlicitih konstruktivnih resenja opruga. 51. OSOVINICE I OPRUGE .Osovinice i civije se po geometriji bitno ne razlikuju. omogueavajuCi visoka naprezanja u eksploataciji.icne. osiguranje vrs! rascepkama. Ona prikazuje zavisnost puta od sile u opruzi (date na sl. C35Ms60Pb. hrom celici. blago konusne iIi zasecene. Po funkciji i obliku razlikujemo opruge izlozene savijanju: lisnate.gradevinskih masina.. temper i c\"licni liv. supIje i elasticne. RazIiCita je sarno fUrikcija" koju jedna u odnosu na drugu ostvaruju.a opruge postizu se celicima C 4830. Od cilindricnih civija razlikuju se pune. Po obliku. 9. 8. vraeanje ventilnih ili upravljackih poluga. merenja linearnog intenziteta sila i 81. centriranje.11. Izraduju se najcesee u podrucju tolerancije h11. hrom-vanadijum i nerdajuei celici.136 CAD masinskih elemenata i konstrukcija CAD masinskih elemenata i konstrukcija 137 . Oblici civija i osovinica mogu se videti u grafickom katalogu na sl.. Ove funkcije puta i sile mogu bid linearne i nelinearne.18 Katalog oblika zakovica sa upustenom glavom .. Opmge izlozene uvijanju su: zavojne (cilindricne i konicne). [35]. zglobno vezanih hidrauJicnih cilindara i s1. koriste se legure obojenih metala. C11. AICuMgPbF 38 i s1.17. Prema smeru sHe dele se na pritisne i istezne. gibnjevne i spiralne. C 0545 . poluznih mehanizama. Primenjuju se kod vezivanja klipa i kIipnjace. VeJike cvrstoce materijala /. Oprnge . Celici od kojih se izraduju osovinice su: npr.karakteristike i funkcija Osnovna funkcija opruga je da elasticno spoje dva dela. a otvori vee prema potrebnom zazoru 09. Zasecene ClVlJe stede skupo razvrtanje otvora (iIi rupe) za cilindricne Civije sa preciznom izradom rupe. njome se omogueuje amortizacija nepozeljnih sila. B12 iIi A11 [5]. Opruge mogu biti relativno malih dimenzija i dugo optereeene ProraclIn opruga 7ahteva posehnu metodologiju. Obicno se za onemogueavanje nekontrolisanog ispadanja OSOVlTIlCa. C 0745 iii sivi. Mogu se ugradivati uzduzno. za spajanje delovs.. 9. C 4230... Svornjaci iIi osovinice su cilindricni oblici sa punom iIi supljom konfiguracijom. uskocnicima iIi sigurnosnim ploCicama. Uobicajeni materijali za opruge su: celici pogodni za kaljenje. Uobicajeni materijali civija su: C 1735. clanaka strela . na cilindJ. C 0370. Pored toga. Cilindricne civije se mogu osigurati cvrstim naleganjem koje se dobija izborom odgovarajuee tolerancije otvora. DIN 508rV4 i sl. Pored toga. Spojevi sa Civijama i osovinicama . Zbog visoke apsorpcije energije ovi vidovi oprug~ koriste se i u gradevinarstvu [34]. Opruge izlozene slozenom naprezanju su plocaste (tanjiraste) i prstenaste.17 Katalog oblika zakovica sa normalnom glavom . civije se dele. dizalica. Mogu se izradivati bez glave. silicijumski. silicijum-mangan. fiksiranje iIi zatvaranje. Veze sa civijom se primenjuju na onim mestima gde je potrebno ostvariti jednostavnu i retko rastavljivu vezu. Omogueuju ostvarivanje zglobno-kliznih spojeva. Dimenzije i oblici civija propisane su standardima. sa glavom iIi sa navojem. Svojstva opruga ocenJuJemo prema njihovoj mehanickoj karakteristici. Gumeni elasticni elementi pogodni s~ za spajanje delova izlozenih vibracijama. C 2134. DIN 8t50. prigusenja udara.23).0. Graficki kataiog standardnih zakovica 9.

Wire diameter . Pin . )50 2338 A" withmawn II Algoritam: primen a metode unosenja osovinica i opruge ~ ~ ISO 2338 C . Opcione komande: izbor i unosenje opruga o Meni: Content l> Springs ~ Extension .Istezuca opruga..Civija (osovinica). %". ... postu~cima iz menija: Assist ~ AutoCAD Options ."in". Unosenje prve osovinice u vertikitlnom polozaju .1 Delovi koje treba spojiti osovinicom i oprugom (OSOVINICE. Spring application . . 9.1 P. uneti standardne osovinice i postaviti oprugu izmedu njih.1. Valve spring .138 CAD masinskih elemenata i konstrukcija CAD masinskih elemenata i konstrukcija 139 m Referentni pojmovnik: osovinice i opruge Extension spring . 9.. Topicalls:ngth . 9. Helix direction . Clutch spring .~ 1508734 ISO 8734 [AJ -lubricating Nipple.Ukupan broj zavojaka.~.Spoj eivijom.. Priprema objekta za primenu postupaka izbora dimenzija... .$02338 ~ ..dwg) 2. coned ~ 1508735 A ICyhndnc<llPtnc SI. coned ISO 8734 (8) ·lllbr!catin~Nipple. C) ~ .Opruga kvaeila. Opcione komande: izbor i unosenje osovinica o Aktivirati komandu AMCYLPIN2D (Cylindrical Pins) eime se otvara dijalog Select a o Meni: Content ~ Fasteners ~ Cylindrical Pins . Slotted spring . 9. Outer diameter . o Sa statusne linije uspostaviti rezime LWT i OSNAP sa nisanima tipa: Intersection i Perpendicular. ::J Podesiti cmu boju radne povrsine.Opruzni regulator.pravac zavojnice. 9.Zavojnica . Paleta alata: ACAO/M Standard Parts ~ Extension Springs o Komandna linija: amext2d..% .Opruga ventila. prema sl. Cylindrical Pin. Location .Opruga za pritiskivanje.PrievrsCivaei. . r%J .Opruzno pritiskivanje.Debljina zice opruge. o Paleta alata: ACAD/M Standard Parts ~ Cylindrical Pin o Komandna linija: amcylpin2d . Pressure spring . Total number of coils . Headless bolt . Spring governer .dwg (st.Tanka cilindriena eivija. D Iz tekuceg dijaloga izabrati osovinicu sa zlebom prema standardu DIN 1469 C (sl. 1.Osovinica bez glave. CJ Otvoriti fajl PROTOTIP\ OSOVIN!CE. S1.1)..Trenutno aktuelna duzina.Spoljni preenik opruge.Lokacija (pozicija) opruge. Fasteners ."f :.Osovina sa prorezom. ~ kartica Display ~ Colors . ~ !ista Colors: ~ Black ~ Apply & Close ~ OK.. Cylindrical pin .withdHl:wn ISO 2340 A ~ Primer: Na nekompletnom crtezu j'. . Pin connection .2) .=] ~ C'.2 Dijalog Select a Cylindrical Pin .fehanivna sa oprugom.

Ova] postupak se moze realizovati desnim klikom tastera misa i regeneracijom prethodne komande. '. 9.6 Izbor pogleda za izabranu osovinicu o Na zahtev Drag size: pomeriti pointer na dole do poruke size: C . 9.View· S1.4b) 3. 9.5b..5a.7a).5 Faze unosenja osovinice u vertikalnom polozaju o Na zahtev Specify insertion point: nisanom Intersection definisati tacku 1 (sl. o Na zahtev Specify rotation angle <0> uneti vrednost 90 (.3). a) b) SI. izabrati pogled Front View (sl. o Iz dijaloga DIN 1469 C . :.Nominal Diameter izabrati precnik 20 mm izvrsiti Next>.3 Izbor pogleda za izabranu osovinicu S1.~ DIN EN 28734 A· replaced by DIN EN ISO .. 9.. o Posto je u pitanju isti tip osovinice.200... kao na st. o Kliknuti levim tasterom misa i osovinica je unesena i predstavljena kao na sl.. . Aktivirati ponovo komandu AMCYLPIN2D (Cylindrical Pins) cime se otvara dijalog Select a Cylindrical Pin. ~ Pin . 9. izabrati sarno novi pog1ed Side View i izvrsiti unosenje crteza PQsredstvom Intersection-a u tacki 2 preseka linija (sl...20 x 110..4a) iii rucnim unosom koordinata 170.1).140 CAD masinskih elemenata i konstrukcija CAD masinskih elemenata i konstrukcija 141 o Zatim..withdrawn DIN EN 22 340 A Ftor!l. 9.. iz pomocnog menija. fi@ DIN EN 22340 A • . o LCC6hon t- Diame!~ Pin· Slotted Spring (Metric) (IFl) DIN 1469 A DIN 1469 B a) b) DIN EN 22338 A· withdrawn b) DIN EN 22338 C . 9. o Iz dijaloga DIN 1469 C .4 Oznacavanje tacke unosenja osovinice -a)-i dijaZog za izbor njene duzine -b) DIN EN 28 734 A· . EN 22 338 A .1). Insertovanje druge osovinice u horizontalnom polozaju.1)... 9. 9. withdrawn a) .fi@ DIN 1469 A fi@ DIN 1469 B : "1B5 DIN14SS C l . .eplaced by DIN EN ISO S1.Nominal Diameter izabrati precnik 20 mm izvrsiti Finish (st: 9.(. ~ DIN EN 22338 C· withdrawn b) Front View " '. o Na zahtev Specify roiation angle <0> potvrditi (. fi@ DIf.Slotted Spring (Metric) (!FI) .

142

CAD masinskih elemenata i konstrukcija

CAD masinskih elemenata i konstrukcija

143

Location

2

.. Diam6ll!!f
Lt;lllgll-J

Select" Size lrom}
2

2.5 3
4

5 6 8
10

fl
[J~
~J..I~
Standards

3

111!!lHIFilll
Modified Design

12

, .u

14 16

[fJ···Qb
.~

!.~ EmptyForm
Only Draw

a)

b)

SI. 9.7 Tacka unosenja osovinice -a)

iz,bor njene debljine -b)

o o

U dijalogu DIN 1469 C - Length Selection izabrati duzinu 70 mm i izvrsiti Finish. Unosenje crteza osovinice je predstavljena na sf. 9.8b. SI. 9.9 Dijalog Select a Extension Spring

Location
Diameler
~

lengh

/fAI~--IIIIIIIIIIIiIlIJ
90
100

Select" Size (mmJ 30 35 40 45 50 55

o

Iz tekucegdijaloga izabrati pogled Front View (st. 9.lOb).

E!"'~ Extension Springs
Standards

110 120

..:::J

Modified Design
Empty Form

a)

b) a)

:w2~§I)'~~

b)

SL 9.8 lz.bor duiine osovinice -a) i njeno unosenje u horizontalnom poloiaju -=b)

SI. 9.10 /zbor pogleda za izabranu oprugu

4. Postavljanje opruge izmedu osovinica.
o Aktivirati komandu AMEX2D (Extension Springs) cime se otvara dijalog Select a . Extension Spring. o U kartici Buttons izabrati opciju Only Draw (sl. 9.9).

o o

Na zahtev Specify starting point: msanom Intersection definisati tacku 1 (sl. 9.11). Na zahtev Specify direction: usmeriti horizontalno ulevo koncanicu do tacke 2 i nakon Perpendicular (ili Quadrant) vezivanja kliknuti levim tasterom misa.

144

CAD masinskih elemenata i konstrukcija

CAD masinskih elemenata i konstrukcija

145

2

SI. 9.11 Oznacavanje oslonaca opruge S1. 9.13 Definisanje duiine opruge izmedu dve osovinice o Popuniti otvoreni dijalog Extension Springs - Only Draw [mm] sa odgovarajuCim parametrima: d=4 mm, n= 10 i Helix Direction: Left, a zatim izvrsiti Finish (sl. 9.12). o Po otvaranju dijaloga Extension Spring - Angle of View for Drawing,izabrati treCi slucaj vezivanja opruge za dYe osovinice. Nakon toga kliknuti na el. taster Next> (sl. 9.14a). o Na zahtev Select objects: pointerom za izbor (pik-boksom) odabrati bilo koju tacku precnika desne osovinice (sl. 9.14b) i potvrditi Enter-om.

:r,':;"
'" Restriction

Geomelt.l' ~ Spring lor .Drawing'

L~it· . rR~'ht" ,'PO!~iON-of En&: 1

P\l\Z9

·=-·11

b)

(

,

S1. 9.14 Faze izbora tipa vezivanja opruge -a) i izbor horizontalne opruge -b) SI. 9.12 Dijalog Extension Springs - Only Draw [mm] o Uneti crtd opruge sa osovinicama izgJedaju kao na sl. 9.15. o Na zahtev Topical Length (79.36 - 294.21) <81.37> uneti vrednost 144 iIi ovu duzinu opruge definisati povlacenjem pointera do vrednosti Lx = 144 [mm] (sl. 9.13). o Nakon uspostavljene duzine od 144 mm kliknuti levim tasterom misa.

146

CAD masinskih elemenata i konstrukcija

CAD masinskih elemenata i konstmkcija

147

I!J!IIr

I
b)

I ~
t
I

SL 9.16 UneSena opruga izmedu dvaju osovinica -a), ortogonalni pogled opruge sa presekom -b)

• Graficki kataiog standardnih osovinica
Ovaj katalog (st. 9.17) predstavlja slike osovinica definisane: domaCim, stranim medunarodnim standardom ISO. S1. 9.15 Postavljena opruga izmedu dvajuosovinica

5. Prikazivanje opruge u preseku.

o Aktivirati komandu za poseban prikaz parametrizovanog oblika opruge posredstvom
menija: Modify p Power Commands
~

Power View.
9.16a).

o Pik-boksom izdvojiti oprugu u bilo kojoj tacki (sl.

o Na zahtev: Specify starting point pointerom odrediti (kliknuti na) jednu tacku, van sklopa, npI. 380,230. . o Na zahtev: Specify direction: usmeriti pointer ortogonalno nadole (pod uglom od 270°) i kliknuti levim tasterom misa. o Iz liste slojeva iskljuciti sloj konstrukcioniI1"iinija AM_CL. o Crtei opruge je unesen sa poprecnim presekom kao na sl. 9.16b. o Sacuvati crtez u fajlu KONSTRUKCIJE\OSOVINICE.dwg.

OINEN2S73 ,

~~

!62lIcg;:;j I
.{)IN EN 28 73 ~ OlN EN 2S?4.

DIN EN 2233.,.

"Ci, 1""@@ I.
DIN EN ISO lL DIN HI ISO 11..

tAtll?t£, I
DIN EN ISO 8.;,

"~

~]."NIDl()m:¢p~: Siri pregJedi teorije konstruisanje
hteraturi [5), [34).

primene opruga mogu se "naCi u S1. 9.17 Katalog nekih tipova osovinica na osnovu ISO, ANSI, DIN i JUS standarda

148

CAD masinskih elemenata i konstrukcija

CAD masinskih elemenata i konstrukcija

149

• Izbor dimenzija opruga
Proracun dimenzija opruga izvodi se u zavisnosti od funkcije koju ona treba da ima u uslovima eksploatacije. S obzirom da su opruge izlozene statickim iIi,. ceSee, dinamickim optereeenjima, vaznost proracuna je velika. Metodologija proracuna je u narednom tekstu data za oprugu izlozenu promenljivom optereeenju na pritisak .

2. Postupci proraeunavanja .

o Aktivirati komandu za stvaranje referenci opruga, postupcima iz menija: Content ~
Springs
~

Compression ... eime se otvara dijalog Select Compression Spring

(sl. 9.19).

• Komande za izbor opruge izlozene pritisku

o Meni: Content ~ Springs I> Compression ... o Pa1eta alata: ACAD/M Standard Parts ~ Compression Springs o Komandna linija: amcom2d.

ill Algoritam:

proracnn opruge

~ Primer: Za Kompresioni mehanizam, predstavljen u dva radna poloZaja na sl 9.18, odrediti dimenzije opruge koja ee se postaviti u cilindar i koja ee biti optereeena radijalnom silom duz ose simetrije, sa predvidenom duzinom hoda klipa od h= 12 mm.

1. Priprema za proracun. SL 9.19 Osnovni dijalog za selekciju opruga Select Compression Spring

o Otvoriti pripremni fajl PROTOTIP\OPRUGA.dwg (sl. 9.18). o Na statusnoj liniji uspostaviti rdim OSNAP sa niSanima tipa: Enclpoint, Intersection
i Midpoint. o Podesiti cmu boju radne povrsine, postupcima iz menija: Assist ~ AutoCAD Options ... ~ kartica Display ~ Colors ... ~ lista Colors: ~ Black ~ Apply & Close ~ OK. o Iskljuciti sloj KOTNE.

o Sa browser·a otvoriti katalog Standards, a zatim i katalog SPEC ® Catalog A (sl. 9.20). o Po otvaranju dijaloga Select Compression Spring (sf. 9.21) aktivirati poziciju Front View (st. 21 a).

l:::!

-1ij}J

Compression Springs

L+}'~

'¥'~
Modified Design

..... ~

Emplj>Form
Only Draw

~

a)

b)

SI. 9.20 Odabir kataloga opruga u tabu Buttons

S1. 9.18 Mehanizam u dva radna poloiaja (OPRUGA.dwg)

o Na zahtev Specify starting point: specificirati uz pomoc Midpoint-a prvu taeku 1, a zatim na zahtev Specify direction definisati, uz pomoe, npr. Interseciionca drugu taeku 2 (sl. 9.21b).

D Klikom na ikonice za "ra~tezanje" i metodom poteza odrediti (premeriti) maksimalni precnik koji moze imati opruga da bi mogla biti postavljena u cilindar. D Kliknuti na polje 100 (st. 9.1 i 2 (sf. 9."".22) iz liste Specification: izabrati opciju 2 Loads. Time se definisao maksimalno moguc precnik opruge.""n Sell. Da<26.. Lenath 2 Loads.22a).21 Izbor prikaza opruge -a) i utvrdivanje maksimalne radne visine opruge u cilindru -b) _______ P ( Rack Add'".22b). 9.Select from TabJe SPEC ® Catalog A [mm] (sl. 9. a na zahtev Specify point for spring length L1: definisati duzinu (Osnapima) na osnovu tacaka. Deflection Load. 9. T. 2. iIi konstruktorski tako sto ce se kliknuti na polje 0 (sl. I 02flarTllcLoad$ Cancel !lelp 81. 9.23 Formiranje novog reda za izbor spoljnjeg precnika opruge Load.24). Kliknuti levim tasterom misa. 9. 81. tastera za razvlacenje. (dva zatvi!ranja.avel Detailed D a) b) Na zahtev Specify point for spring diameter: povuci pointer do lokacije unutrasnjeg precnika cilindra (npr.".25). npr. I D Po otvaranju dijaloga CompressionSprings . do donjeg desnog ugla unutar ciIindra. i nakon pojave i aktiviranja el."" Calc. 9.4a). numericki . D 81.22 Aktiviranje komande za spoljni preenik opruge -a) osnovni uslovi i ogranicenja kod postavljanja (proracuna) opruga -b) .23). a zatim kliknuti na el.150 CAD masinskih elemenata i konstrukcija CAD masinskih elemenata i konstrukcija 151 a) Po otvaranju novog reda Diameter definisati precnik Da. 2 Lengths. tasterDa :ill definisanje spoljnjeg precnika opruge (sl.unosom vrednosti. 9. sf. dye duzine sa sf. D Sledece podesavanje odnosi se na visinu =40 mm opruge (Length L1) pocetno blago sabijene..

25 Iniciranje komande za odredivanje n(ljmanje visine opruge u eksploataciji S1. nakon cega se otvara dijalog Compression Springs . o Aktivirati el.26).27 lzbor vrste opterecenja u dijalogu Compression Springs . 9.24 Odredivanje granicnog spoljnog precnika opruge -a) i iniciranje komande za odredivanje najvece visine opruge u eksploataciji -b) (st. 9. o Kliknuti na polje 80 reda Lenght L2 S1.25) za definisanje duzine opruge u sabijenom stanju-. b) SI. 9.27). taster OK (st. a zatim zatvoriti ovaj dijalog klikom na el. taster OK.152 CAD masinskih elemenata i konstrukcija CAD masinskih elemenata i konstrukcija 153 Ukoliko se kasnije zeli formirati radionicki crtd opruge aktivirati el. gde ce se prihvatiti prva (default) od pet ponudenih opciju modela kompresije opruge. o Intenzitet sila F1 i F2 ostaviti po default:u. 9. 9.Additional Calculation [DIN] .. Time je odredena visina L2= 28 mm (sl. taster Additional Calculation Settings . SI..Additional Calculacion [DIN].. taster pokazivaca i na zahtev Specify point for spring length L2: definisati visinu klikom na tacku 1.26 Postupak odredivanja visine opruge u sabijenom stanju o Aktivirati el. taster Settings . 9.. Kliknuti na el. a zatim na 2. i u dijalogu Additional Settings podesiti u listi According to proracun na osnovu DIN standarda. 9.

Potvrditi Enter-om.){l el. 9..04 DIN 17223 105.prtt-4fgAtm'lftTIifO ...-.154 CAD masinskih elemenata i konstrukcijo CAD masinskih elemenata i konstrukcija 155 o U tekucem dijalogu izvrsiti Next> (st."" ~ ~ --..25 x 415 (d){ O.I.72 .6 x 51.. taster Finish.25>: .:":'txI~. f.6 x 17.Select from Table SPEC ® Catalog.'¥.29). [mmJ. Izabrati opciju SPEC -1.<~"tf1mJ~~~~:. 2 Lengths SI.i'("7 opruga o Pomeriti pointer ka levom crtezu da bi se videli efekti podesavanja svih triju mogucnosti.25 1. kliknuti na e1. 9. DINl72~·~· .5 (d x Da x LO) [mmJ (sl..5 51... .30 hbor mO[. 12 Load:>. o Po otvaranju dijaloga Compression Springs . 9.32a).ll~ II o o o Spustiti pointer do visine Lx = 40 mm.I).. (:+-~~! 51..ch !i"" fin. na zahtev Topical Lenght (15. Time je unet oblik opruge unutar cilindra (sl.30). 9.F""'.1 I I SI.1. 9.~DellectiorylmmJ~-Lengthlmml~-. SI.! Location I II .Select from Table SPEC ® Catalog A [mm] sa pripremljenim parametrima i konstrukcijskim ogranicenjima -~~ a) I ® 1 b) k~G44!J)4'!.fli LO) {mm} :~~:~J~~~_ J~j_11 I < . 9.91 DIN 17223 For DymlmiC Dragging: S""clAil !. 9.- Restriction Rewlb 1.6 62.!n~ectA8 LO<'ids ISbeS$e$ J Other I Mqierial" SPEC .. taster Select All (sf..31 Manuelni postupak poddavanja (odabira) opruge u cilindru -a) do visine L2=40mm -b) PSIII ~.28). a zatim . 69.:tr~'~... i kliknuti Jevim tasterom misa.5 .5) [Force/Deflection] <40> (.9.INj~·. 9.I) i Select object: (..28 Dijalog Compression Springs .51.29 Skup potencijalnih opruga za izbor .

72 . 9.Select from Table SPEC ® Catalog A [mm] sa otvorenom karticom Loads / o o o Dvoklikom miSa na oprugu (u bilo kom stanju) mogu se sagledati njene karakteristike u dijaJogu Compression Springs .J).32 Faze izdvajanje projektovane opruge -a) i njeno kopiranje u drugoj projekciji -b) II I trill o Iz menija Modify ~ Power Commands ~ Power Edit (iIi iz komandne linije: AMPOWEREDIT) izabrati oprugu. 9.granicnu tacku 2. 9.35b).32b). a) Sl.35a) i klikniti levim tasterom misa (Select rod only closed contours) <Enter=continue>: Na zahtev Select objects: izvrsiti (. 9.51.(sl. Sl.156 CAD masinskih elemenata i konstrukcija CAD masinskih elemenata i konstrukcija 157 3. prve kartice (sl.J) cime je unet crtd opruge (sl. Na zahtev Specify starting point: definisati Midpoint-om tacku 1. Na zahtev Specify direction: oznaciti gornju .34 Osnovne karakteristike izabrane opruge u dijalogu Compression Springs .5) [Force/Deflection] <:40>: pomeriti pointer do rastojanja Lx= 28 [mm] (sl. . o o o o Iz menija aktivirati opciju kopiranja Modify ~ Power Commands ~ Power Copy (iIi uneti AMPOWERCOPY.34). 9.Select from Table SPEC ® Catalog A [mm].lec!AII I DIN17223·D Sl. 9.l jJ"".28 mm) LOCation Restriction ~ Rewlt$ . Oznaciti oprugu (Select object:) u prvom cilindru (sl.projekcija B.33) i po otvaranju dijaloga Compression Springs . i kliknuti Ievim tasterom misa. 9. Nakon poruke Topicallenght (15.34).33 Kopirana opruga u drugoj projekciji i njeno selektovanje zbog modifikacije (svodenje na visinu .32a). Formiranje opruge u komprimovanom stanju .l. 9. taster Finish (sl. 9. 9. kao srediste donje baze unutar cilinclra (sl.Select from Table SPEC ® Catalog A [mm] kliknuti na el.

f. 6.Select from Table SPEC ® Catalog A [mmJ. Formiranje crteza opruge.41 Nmm an s n= 1019 Nfmml = 198.35 Faze pode§avanja opruge u sabijenom stanju o Otvoriti karticu Stresses.teriai: . otvoriti dijalog Additional Settings. o Snimiti fajl kao OPRUGA. 9. a) 11 Loads Stresses Lfi:!!i~. de" SL 9. SPEC· 1. tasterom Cancel.X12CrNi177 d =4 Dm= 36.18 mm ik..J I l M3. E = 190QOO N/rom 1 Nmm dtg 5..5 R =32. 9. 4.9029 HI 111 mm mm Nmm/deg '.38 Elementi za prikaz uvojne opruge -a) opruga u funkciji -b) (MEHAN6.dwg) . o U ovom dijalogu u polju Form oznaciti opciju 0 Draw Form Together with Spring ~ o OK. 9. I I :.41) na osnovu DIN iIi ANSI standarda. tastera Settings .11 "] =98..37 Proracunat parametri u polju Other o Po pregledanju zatvoriti tekuCi dijalog el.51 5 (d. Safe againrlBuckling 81. Zatvoriti dijalog i izvrsiti umetanje radionickog crteza opruge pored dvaju radionickih crteza kompresionog mehanizma (sl..7 N >-10EXP7· q f-' I i =0. D3 x LOj[mmj Naturd/frequency til f•• 411.6. DIN17223·D ~ =--.... 1>28 Sl..I).97 deg bn= 19.1 = 10S0 N/rnrr/ SI.76 Nmm deg s r 510.7 b 2= 120 Nlmm' deg I1 n = 6465. 9.-49 mm n = 1n5 .158 CAD masinskih elemenata i konstrukcija CAD masinskih elemenata i konstrukcija 159 o Putem el...36 Proracunati parametri u polju Stresses o Otvoriti karticu Other.dwg u omotnici KONSTRUKCIJE . 17. • Torziona opruga DIN 17224 .79. o Dvoklikom misa na crteZ izdvojiti opruge i ponovo otvont] dijalog Compression Springs .= IJ 1= Nlmm1 dey "I 112 = 3209.

dwg) ..52 10. Fz L n ~:':-. L.52 [mml [N] Lz 179 [mml IN/mm"ZI IN/mm'ZJ 5110. Tanjirasta opruga .: _ _ [mm! _ 1..21966720..39 Opruga u funkciji -a) i elementi za prikaz pritiskajuce opruge-b) (MEHAN4.98 1Hz] IN/mml Ih] n..[mml _ _ [N] ~<= 830 [N/mm"2J 8.4 N siBi--1825~5 Nlmml Travel Stress S kh = 7. - 7.dwg) SI. ---- -" '" I In 12 So ! I bU I ! ! ! ~ '\ I = = .40 Elementi za prikaz tanjiraste opruge -a) opruga u fimkciji -b) (MEHAN3.4 iN/mm'ZI 63. 10.8 s = 1296.. 1.. __ ~ _ _ [N] S. 78453 [N] n _ _ I _ .6 R. ~ 110.. 9.1 [mml IN/mm "21 IN/mm'Z! 1.5 " :::: ~ a) Lo ---- ~ O~6 -:'l '" a) 50 Cr V4 I n = 1 = 1370 Nlmrr/ ho = 1 mm = 31 fi:z u\ G = 81500 Nlmm ) .1) Nlmml 1-----.96 N N Fn = $ ~ 0 Nlmm i' s = 166. ----J --.Z 5.: _ _ [mml _ _45 _ :. 9.45 to E: 206000 [N/mm '21 ¢150 b) SI.= 45 » [mm[ iN/mm "21 IN/mm "2! ~:<: 7. r~ L HRc > 56 ---. Opruga izlozena pritisku <= 11404 Fz '-.::. Tz 7.C G: 81500 [N/mm'Z! 867. L.59 851. ---I v " .3 U/mml Nlmml FBI fheor .= 45+ ~ Level arm ~ ~ " I.'h 1. ~ 0 iRate [= N Nlmm} ~ ~ :f. \\ F1 = N F Z = 1284.61 t F.EXP7 De D.160 CAD masinskih elemenata i konstrukcija CAD masinskih elemenata i konstrukcija 161 . [mmJ [N/mm"zl 10 >= D. k N F f. _55 _ :. F.C'. 52..Ie] Materijal: DIN 17223 . '" ~ -.. ~ b) d 0 I' = 5 50 [mmJ [mml F..81 799.. N I.

Potreban im je manji prostor. zadovoljavajucom nosivoscu za l1lze i srednje ucestanosti obrtanja. Proracun nosivosti je razvijen kako za staticko radno stanje. Po preciznijoj definiciji [35] leZaji su masinski elementi ciji je zadatak da omoguce relativno kretanje obrtnih delova uz istovremeno prenosenje opterecenja i obezbedenje tacnosti njihovog polozaja. Pri ugradnji moguca su dva polozaja zaptivaca: da zljeb manzetne bude okrenut prema lezaju . i I iJnd 0 D~. FO!. Add irJ(lu I «iI ("rial} is!!!! {){N ?fJe9J. Zaptivne manzetne se koriste za pouzdano zaptivanje pli manjem pritisku zaptivnog materijala na klizne povrsine.2 mm -ill Gj\'en one Spring Farreand 1 by OpefiJ!"in! TempualureRangt 'vnrf:()f _f"_"______ _ _ to ·(--J Gr<lundSquared 0 A:. Za visoke ucestanosti obrtanja ne mogu da rade uspesno kao klizni leZaji sa tecnim trenjem.2002 Shndard OPRUGA-CO P. Cena im je niza narocito kod pojedinacnih i specijalnih zahteva sto omogucuje jeftiniji ekploatacioni vek. L. I G = $1500 Remaining Spring . bacvaste. nije neophodan nadzor i sL Nedostaci ovih Jezaja su: bucniji rad.slU. Postavljaju se obicno pojedinacno iJi u vise komada jedan pored drugoga. konicno-valjcaste.EditioJfi (<ltcul. KOTRLJAJNI I KLIZNI LEZAJI T' 384-.CuSn14). relativno jednostavnim konstrukcionim izvodenjem ulezistenja.<1054-. Pozitivne strane ovih lezaja su: jednostavnost konstrukcije i prigusenje buke i vibraciie.1.. 10 m I l.idll 0 01JJ.si~!:! F.162 CAD masinskih elemenata konstrukcija CAD masinskih elemenata konstrukcija 163 10. kod reduktora iIi multiplikatora) gde se on nalazi.~fl n}6~"'e AllwlJtirt-5 as [.5 75 Right l~ft 1~ AU(lII'ed Df:.1. Razlikuju se nosivi lezaji za radijalne (poprecne) i za prenos aksijalne sileo LeZaji se moraju podmazivati u cilju smanjenja: trenja..J. [Ji(JrDmi NlJmber(lf Actii'€:(oils Total Number af (nils if " . E:mHltiai f(\' G/l~r.-qem. U primeni su razna resenja ovih zaptivnih spojeva. May be Longer tli<ih lb HIll/a/! 0 Supplied . Osnovna podela je na klizne i kotrljajne.areo . polimerske mase i sL Primena kotrljajnih lezaja je znatno veca nego kliznih.' jednostavnim podmazivanjem i odrzavanjem i pqgodnoscu zamene. Postoje specijalne zaptivke za spoJjasnje i unutrasnje zaptivanje. valjcaste.D "?jut = 1030 12 Set Length L ~'" Sd TestSpriflgsJ lace. to DIN 2~a9 Pg. sivog liva (SL 200). H"rk O[)fY w~t's Appliriibi!l{ A'I£lid MIt!IiSlC.and theAs~ildated ~c. kao i zaptivke za dodirno iii bezdodimo zaptivanje. Kod kIiznih Jezaja relativno kretanje del ova i prenosenje opterecenja ostvaruje se posredstvom klizanja. zagrevanja.et 0 Unset to be Supplied Sprifiq::. 2 o ~pring EI'td'i G<J5ed Fig. SI. Postoje i radijalni zaptivci od filcanog prstena.dwg) .s~ DIN 17223 . unos necistoce. 01.4 T' N '('iBI <= 1163 Fig I SprlnqEnds ClDS~d <lJ .1 ior. 5. Klizni leZaji se zbog veceg trenja moraju znatno vise podmazivati nego kotrljajni. Montaza i demontaza (zavisno od tipova) moze biti komplikovanija. Izraduju se od raznoraznih legura kao sto su legure na osnovu [5]: olovo-kositara (npr.. to F.ni~hed Acc. tl)DIN Ace. Obrtni mas in ski sklopovi se postavljaju na leZaje.. Acc tEi S"mi-f.PbSn5).e! ""S.'jed Z~77 Trai'lO! h . tl/){J . Pogodnost ugradnje nije uvek zastupljena (kao kod dvodelnih kliznih leZaja)_ Osetljivi su na udama opterecenja i znatno su skuplji od kliznih lezaja.'?(ffMtWi. tDDtN2076 Ace.pecify Taier<1nrelJ. D~~urrln9 Spring: td:> flot 0 lnS.l:iarions Directi(l() (Jf HlOtix a 0 D•• D.\'irh Shear ~l(ldutus .sociatedlength if .? (j~(t('-$/lii(/fii. Dele se na: kuglicne. Forli'. itd_ u lezaj iIi u radni prostor (npr. !.and Ground Fig. 785.4T. Pogodnost montaze i kompaktnost konstrukcije je ovde relativno velika. Odlikuju se visokim stepenom standardizacije i' masovnom proizvodnjom u specijalizovanim fabrikama. o Ground and F(!rged Elifer [v)(y ~($.as-M:> of ECCl1JWI1I(Ji /'1. livene aluminijumske bronze (P.12 - Wire(lf Bar DiarnetlOr .and o d B.prema spoljasnjoj sredini (da bi sprecio prodor vlage i prasine) i drugi prema unutrasnjosti. prasine.. 9.arSurfacl: Shot-masted Spring~ ® Surface Treatment 1 bl G"I"~en Doe Spriflg fljro~.. Nlmm 1 Nlfilm N!fllm Nlmml • Karakteristike i funkcija LeZaji su masinski elementi za osIanjanje vratila i osovina. tako i za dinamicko. ID m ! 9 Mat~riat: Lefigth!" rnrn Au:arding to DIN A!i<I"'ed Stll!<'lring StrlO.. to DIN2!96 0 0 0 0 0 0 0 mm 1 0 T 0 0 0 rl<lt~riat 0 Ij. if and 0 Ln.flJa.11. Zaptivanje Zaptivke sprecavaju lSiIcanje sredstava za podmazivanje i prodor stranih tela.e Actvrd:ng to Dfi'~ Gr2ld" 1 0 ! 0 0 I 0 0 0 L~95 I\(t. vibracija i povecanja stepena iskoriscenja i sigurnosti..CuAI9). vibracije. lhlO Assao~!eJ lE:flgth "nu LO o d GI'{en 1'tDSpIingF<Jf(eo.'. Za zaptivanje 1ezaja do srednjih radnih brzina dovoljni su trapezasti zaptivaci. 3 Spring Ends [losed. Dra'lln Chec~ed 12.. od kliznih leiaja. sinterovanih otkovaka. veca osetljivost na udarna opterecenja. Materijal za zaptivanje je i vestacka guma otpoma na dejstva ulja.41 Crtei opruge sa geometrijskim i mehanickim karakteristikama na osnovu DIN 2089 standarda (MEHAN3.. livene kositrene bronze i crvenog liva (P. iglicaste i sl. S(!t Uns. t(l DIN 0 24732. Fiq. nizom proizvodn0m cenom.

osiguranja. zavrtnjeva. o Paleta alata: ACAD/M Shaft Generator ~ Shaft Lock Nuts o Komandna linija: amshaftnut2d. III Algoritam: primena metode unosenja standardnihelemenata prenosnika ACADIM EX_Atc ~ Primer: Na nezavrsenom podsklopu Elementi prenosnika prema sl..~.dwg) Postaviti paletu alata ACAD/M Shaft Generator na interfejsu sledecim postupcima: o Loeirati strelieu misa na bilo koju AM-ovu paletu alata. prstenog .... lO. SI.. preko poslednje opcija Customize .. a) .:::. 10.1). Komande za izbor i unosenje kotrIjajnog i kliznog lezaja 3 o o o Meni: Content" Shafts/Components ~ Roller Bearings . o Otvoriti faj! PROTOTIP\PRENOSNIK. 10. ::ACtlD/Ivl -_~:AC~DJM Mod~'y . zaptivke i s1. klina.. o Podesite emu boju radne povrsine. 10..2a) .~.... . ~ kartica Display ~ Colors .-f Te:d ~~"jACAD/M Hie Block ::::iACADIM ZOOM -~!AC6.3)..... otvara se "iskacuCi" meni u kojem se selektuje opcija ACAD/M ShaH Generator.1 Vratilo prenosnika pripremljeno za unosenje leiaja.ACAD/tl'tPP Calculation S1.164 CAD masinskih elemenafa i konstrukcija CAD masinskih elemenata i konstrukcija 165 U nastavku se obraduje ugradnja radijalnog gumenog prstena izmedu vratila zaptivaca ugradenog u kuCiste. 10... 3DOrb~ o . o U novootvorenom dijalogu Customize u polju Menu Group izabrati opciju AMPP (sf.1 uneti erteZe: standardnih lezaja...dwg (st.. . 10. o Sa statusne linije uspostaviti rezim OSNAP sa nisanima tipa: Intersection i Perpendicular.. ~ lista Colors: ~ Black ~ Apply & Close ~ OK. o Zatvoriti dijalog klikom na Close. (Plain Bearings . Nakon pritiska desnim tasterom misa.ACAOIM Point Fater Power Snap :"}4CADIM Rectangle CJACADIM Screw Connection 1" Priprema objekta za primenu postupaka unosa.. Komande za izbor i unosenje zaptivke o Meni: Content ~ Shafts/Components ~ Seals .. :::)ACAD/M Standafd Parts ~·jACAD!t-. . (sf... . o Paleta alata: ACAD/M Shaft Generator ~ Parallel I Woodruff Keys o Komandna linija: amshaftkey2d. 10. b) !.2 Faze izbora pateta afata na osnovu iskacuceg menija i Customize dijaloga . CJ Paleta alata: ACAD/M Shaft Generator ~ Seals o Komandna linija: amseals2d. postupeima iz menija: Assist ~ AutoCAD Options .~~. zaptivke i klina (PRENOSNIK .. nakon cega se na interfejsu pojavljuje potrebna paleta alata (sf.DIf"'.....~.2b) . ZOOM2 l·:~:. ) Paleta alata: ACAD/M Shaft Generator ~ Roiler Bearings (Plain Bearings) Komandna linija: amrolbear2d (amplbear2d) . a zatim u levom polju Toolbars izabrati GZI ACAD/M Shaft Generator. Komande za izbor i unosenje klina o Meni: Content ~ Shafts/Components ~ Parallel I Woodruff Keys . Komande za izbor i unosenje podloske za osiguranje o Meni: Content" Shafts/Components ~ Shaft Lock·Nuts .

C3. klikom na ikonicu. 10. 10. 10. 10. .se otvara dijalog JUS M. 10. nakon cega.S11 .3 Paleta alata ACAD/M Shaft Generator 2... ~ DIN 5412· T1 NU r.621 (sl.821 . JUS'I.. ~ ~ ~~'J\':f. L ' JUS M. o Iz tekucegdijaloga izabrati pogled Front View (sl.4).C3.T3. lO. Izbor kotrljajnog lezaja za oslonac A (Command: _amrolbear2d). lO.11 SI.IUS M.6 Deo dijaloga Select a Roller Bearing o Na zahtev: Specify insertion point on shaft contour: Snap to Intersection-om definisati o tacku 1. a zatim na zahtev: Select point on centerline: nisanom Nearest i tacku 2 (st.5).6).166 CAD masinskih elemenata i konstrukcija CAD masinskih elemenata i konstrukcija 167 I _ I_ 8· ~ Roller Beafings SI.·. aktivirati komandu Roller Bearings. Iz liste sa strelicama Outer Diameter: i Width: podesiti opciju Unlimited.~ SI.4 Dijalog Select a Roller Bearing "lO JUS M. o Sa palete alata ACAD/M Shaft Generator.c3.5 Dijalog Select a Roller Bearing Q~N?QQ.. 10.621 (sl.B23 NU o Iz raspolozive familije ovih lezaja izabrati stimdardni. nakon cega se otvara dijalog Select a Roller Bearing (sl. H~p . 10.7b).C3. prema JUS M.601 JUS M.C3.C362J NU o Izabrati tip leiaja Radial.ffi:~i!~:~ Kao alternativni lezaj moze se izabrati DIN 628 .7a).~~! JUS M.::.C3. ' .c3. ' .623N a) b) SI.

--.v ~ GeOmetry Calc. 10. Ako seprihvataju.aja na rukavcu A .9 Kartice tekuceg dijaloga za pregled kvantitativnih karakteristika lezaja o Za unutrasnji precnik upisuje se 60 u polju Inner Diameter iIi se geometrijski o odreduje strelicom (sa eL tastera) i Osnap-ima . 10. uslovi opterecenja izvrsiti Finish. ~I .i"~.UO· 0]3 . (sl..1) iIi..> .--.8) koji se odnosi na uslove proracuna kotrljajnog Idaja. 10. Resu~ .7b). 10.~ f2~~i1.6~~ A~~l'F~~K.:<' . Nakon odredivanja precnika kliknuti .QperatinciFaCIOf e3' .j i- b) b) Si.~ j_.---------+------.. 1O.cl------c. Geometr....c ___ c. Geometry p.5 izabranog JeZaja (sl..~c- ~_ ..10 Faze unosenja lef. (. DQuble Row Dynamic Load Rating C: Adjlftted Rating Life Ln. Dynamic lQg(j· UnDIN ISO 76/2$1 Calcu\mion ' Radial Load Fr 2A5077e+OOG Ii A:-tl-al Load Fa: a) b) --± a) 2 ". na osnovu pojave poruke size: JUS M._nce_l~ _ _. b) SI. U dijalogu JUS M.621 prihvatiti sve parametre osnovnog i dodatnog Calculation Mode (sl.:>.­ Input joF~or: '15.n_"_.!ltior1 . 10... o Izabrani Idaj je unesen i prikazan na sl.. 10.:. Static'lo!d Rai~9 Co: 112 iJ5000 N 72100 N ---=. 1O.168 CAD masinskih elemenata i konstrukcija CAD masinskih elemenata konstrukcija 169 fir' / Locati·)I'\ t.621 .C3.....C3..iJ lezajJUS M£3."' ::1 . Calculation Mo&~ IDIIIIS076 1 281 calculation Fiecult foroe Unit: IN Newton .8 Dijalozi veliCina -b) 0 eksploatacionim parametrima -a) reiimom proracuna ovih SI.10b.9).3212 60 x 110 x 36..7 Definisanje tacaka unosenja -a) i dijalog za poddavanje unosenja leiaja JUS M.na eL taster Next>. Izvrsiti Next>._~_.a: No Combination. CJ U karticama Input i Result tekuceg dijaloga mogu se sagledati parametri nosivosti o Na zahtev Drag size: upisati u komandnu liniju standardnu vrednost 36. /.":'.621.621 -b) Sl.--' __C_.rl~ 10 IResult'l 'D~~A1(ja~F~lOt-Y. prakticnije.o~·· '."".:Jr-'I'----~ C~ICu1.--..5 (sf.ulbtioo fte&uk Ji. a) lie.~. Jr:om Millimeter ::1 .... .76· 1.' >~ __F_.'..:..I) iii klik levim tasterom milia.1. 10.C3.1(fa) izvrsiti (.J I ."ngIhUni.

.!Ick SI. o Izabrati standardni tip JUS M. 1O. 10. cime se otvara kaskada tekuceg dijaloga (sl.623NU .601. (sl.601 -b) J JUS M.C3.~ .11 Dijalog Select a Roller Bearing o 10. 60 ---. Posle pregleda parametara izvrsiti Next>.C3.Lork. (sl. taster Next>.12b).13a). cime se otvara dijalog JUS M.cJ. 10. Nakon odredivanja precnika kliknuti na d.14).. 10.11).-. Izabrati tip radijalnog Jezaja Radial. l.J3b) iIi se on geometrijski odredujepremeravanjem pomocu strelice (sa el.J S1. Calculation '~ ' . o Sa palete alata ACAD/M Shaft Generator..14 Dijalog JUS M. Unosenje crtda kotrljajnog lezaja u rukavcu B (Command: _amrolbear2d). Location Geometry .- - .601 (sl. 10.. ~JUS MC3611 '. klikom na ikonicu aktivirati komandu Location to Geometry -DEI B -! I r""1 o Roller Bearings.J3b).601 sa karakteristikama leiaja 51.C3.601 (sl. 10. 10. - . Hours lhJ Revolutions H r !ieXI't.!J ~I b) <f!. nakon cega se otvara nova kaskada tekuceg dijaloga (sl.821 i~).~ Side View I I b) I a) r..:.T1.C3. 10. a zatim: Select point on centerline: iskljucivo Nearest-om i tacku 2 1O. nakon cega se otvara dijalog Select a Roller Bearings (sl.12a) sa Front View pogledom (sf.C3. 10.l! I o Za unutrasnji precnik upisati 60 u polju Inner Diameter o ~~I S1.12 Deo dijaloga Select a Roller Bearing Cancel o Na zahtev: Specify insertion point on shaft contour: Snap to Intersection-om definisati tacku 1...::.C3.13 Definisanje tacaka unosenja -a) i dijalog za izbor leiaja JUS M.. 10. ..~ JUS h1.0 JJ _. tastera) i Osnap-ima. DIN5405·T1 DIN 5412· T1 N Result ~ DIN 5412· T1 NU '~JUS MC3.170 CAD masinskih elemenata i konstrukcija CAD masinskih elemenata i konstrukcija 171 3. o Alternativni lezaj moze biti DIN 625 .15). --------~ . .621 JUSM..

709 (fini navoj) (sl.SQ1. 10.16a) iZVfsiti (. Izabrati pogled Front View. 10.B1.2E • o o o 8412 .6212 60 x 110 x 22 (sl. Unosenje navrtke i osiguraca lezaja A (Command: _amshaltnut2d) . .. Single flow No Cmnblt'lation. 1O.. DIN JSO 7S.139 (-> JUS M. O}·n<3fJlic Load Rating C. 10.a: Contact Angle a: a) b) _.. Alternativno se moze izabrati navrtka za osiguranje DIN 981. a zatim simbol navrtke JUS M.C3.a l1a nikavcl! B 51.l6b).. Rest.'"._----=.. Podesiti leZaj 6212 i iZVfsiti Finish. Radia! load Fro Axia1 Load F'.a23.18).-.=J:k Dyfli. 10.15 Karakteristike potencijalnih lefaja Llfe-AdJUslmentfactor .===.=.C3.J) u cilju potvrdivanja i unosa izabranog leZaja na crtez (sl. IO..709) (sl. aktivirati komandu Shaft Lock Nuts. 81.172 CAD masinskih elemenata i konstrukcija CAD masinskih elemenata i konstrukcija 173 4. 10.cto" ~~ :.di~FacloIX r 15.u~r 5/7 Co: LezaiJ1WM.====:.B1. 10. Na osnovu poruke size: JUS M./2~t C"~lali~ Adlusted Rating life Lru 394910 h Sa palete alata ACAD/M Shaft Generator. o Alternativno se moze izabrati DIN 5406 (-> DIN 981). ~ a) r:J U karticama Input i Result tekuceg dijaloga mogu se sagledati parametri potencijalnih JeZajeva (sl.19 .601 .llTlicAxiCll FaclotY. Dy_cR. JO.18 Dijalog Select a Washer za izbor tipa osiguraca ..~==. DynamIC Load ~ L10. 10.I7a). cime se otvara dijalog Select a Shaft Lock Nut (sl.dt ~6~Ol~21!iii1~~~~~~~~~~~~~~ll___ IOF. SI. Static Load Rating 0.17b). lEII Local"ion Geometry Calculation . 32500 N 47500 N Input IR. 2. klikom na ikonicu.16 Faze IIl1o§el1ja lefa.56 .17 Dijalozi Select a Shaft Lock Nut za izbor oblika navrtke za osiguranje o U novootvorenom dijalogu Select a Washer izabrati osigurac JUS !l!i.B2. Sl.0):. • ([.15). .

10. OJ f.20). 10.19b). a) b) SI.21).e vratila (sl..174 CAD masinskih elemenata i konstrukcija CAD masinskih elemenata i konstrukcija 175 o o o Na zahtev: Specify insertion point on shaft contour: definisati Intersection-om tacku 1. U novootvorenom dijalogu JUS M.. o U novootvorenom dijalogu izabrati odrednicu Shaft Seal.20 Faze unosenja navrtke i osiguraca na navoju rukavca A SI.21 Osnovni dijalog Select a Shaft Seal o Zleb na navoju se odreduje u duzini od 16 mm od leve ivic. 10. aktivirati komandu ikonice Seals. Unosenje crteza zaptivke na crtezu rukavca B (Command: amshaftnut2d).B1. a zatim u tekucem dijalogu tip zaptivke DIN 3760 AS (Left) (sl.22 Dijalog Select a Shaft Seal . 10.19a)..7 ©:~~~£~~ ---t a) I~ b) Cancel SI. o Sa palete alata ACAD/M Shaft Generator. Selektovana opcija 0 Draw Part pokazuje da ce se unosenje navrtke i osiguraca na vratilu navoja iZVTsiti zajedno..709 (fini navoj) izvrsiti Finish (sl.. 10. a zatim: Select point on centerline: Nearest-om i tacku 2 (sl. 10. 10. PQfQmele:r SelectVi. 5. l~n . 10.19 Postavljanje navrtke i osiguracll na navoju vratila SL 10. cime se otvara dijalog Select a Shaft Seal (sl.lblity .22).

..70 x 90 x 10 .""1 ------------ a) b) Sl.. Shi!lfl Seals B'~ ShaftSeai.Tip4 Sl. g. o Izabrati simbol unutrasnjeg navoja postupkom iz menija: Content ~ Holes ~ Tapped Blind Holes .§r!!····!rJ~··ltf:l'i!·FI··· f! •• II•• }. ~ DIN 3760 A (Right) ·. 00 you want adapt shaft diameter tt:?. a zatim: Select point on centerline: Nearest-om tacku 2 (sf. Unosenje crteza unutrasnjeg navoja (Command: amtapbhole2d).24b)...afu'··ftt~··:··!Jif~f'ltt-·. l0. cime se otvara dijalog Select a Tapped Blind Hole (sl... l0.26).AS ..~ ~ . 10..J) iIi Sl.23 Dijalog Select a Shaft Seal a) o Na zahtev: Specify insertion point on shaft contour: definisati Intersection-om tacku 1. o Nakon pojave poruke size: DIN 3760 .98M (4) DIN 3760 A {Left} . · ff!.U-~rt. 10. 10. 10. (.fij'jl .25b. .176 CAD masinskih elemenata i konstrukcija CAD masinskih elemenata i konstrukcija 177 o Definisati pogled Front View (sl.24a). ~ ISO 6194/1 Type4 · ANSIIBS3. . l0. 1iN~11U~:ql#'9 ~i~3.26 Dijalog Select a Tapped Blind Hole .24 Faze postavljanja zaptivke na obodu vratila Sl.d />S' I~~htl . ~ ~ a) b) ISO 6194/1 Type 1 . 10. o Crtez zaptivke je unesen kao na sl. taster No.25 ZavrSna Jaza unosenja zaptivke 6.~ :. o U slucaju da se javlja poruka (sf.NBR potvrditi klikom levim tasterom misa (sl. .... ~ JUS ISO 6194·1.23). 10.$ij_~t~:~~·ri·:::·:iJ ~ JUS ISO 6194-1 Tip 1 Di:meter-?~ 5egm~ ~nl~:~or~~~ t~ "~tanda.98M 111 ANSll893. ---210. standard part ~. 1O..25a) kliknuti na eJ. !.

Fasteners ~ . 10. smera i preenika unutrasnjeg navoja 7.28 Faze definisanja tacke.1).. 10. putem tacke 2 SI.27) .BO. .009 (Iini n. % JUS M.27 Deo dijaloga Select a Tapped Blind Hole b) o Na zahtev: Specify insertion point: definisati Intersection-om tacku 1. ~ o Duzinu navoja odrediti postupkom Drag size: u vrednosti od Length: 38 mm (sf.J~ JUS M. 10. 10.~ DIN·ISO 228·1 (Pipe Thread) Bo.Oll a) b) JUS M. Unosenje zavrnjeva (Command: _amscrew2d).009 . o Izabrati tip zavrtnja Hex Head Types.28b).(JO~ 'rre 4fJ. ... sto bi odgovaralo crtezu kao na slici st.. 10. 10.28a.rl•. ~ DIN 76 .Nominal Diameter izabrati M8 i izvrsiti Finish (sl..30 Insertovan unutrasnji navoj M8 x 38 donjeg deta poktopea i kuCista 51.BO. o Na zahtev: Specify rotation angle <0> potvrditi (. Izbor potvrditi (.29 Faze unosenja unutrasnjeg navoja duZine 38 mm definisati Perpendicular-om kao na st. I%n ~. o Postupak unosenja ertda navoja ponoviti za donju stranu poklopca. cime se otvara dijalog Select a Screw (sl.. 10.29a). 10._.009 sa pogl~domJront View (st.~ DIN 76· T1 (Regular Thread) :.T1 {Fine Thread) . o U novootvorenom dijalogu JUS M.31).BO. iIi ovaj smer. b) SI.BO.1).30.011 (fini navoiJ SI. 10.178 ~ CAD masinskih elemenata i konstrukcija CAD masinskih elemenata i konstrukeija 179 '0 Izabrati navoj JUS M.80. JO.. o Izabrati zavrtanj za prethodni navoj postupkom iz menija: Content Screws .

Izbor potvrditi (.~ TorN"1bY a) b) S1.32 Dijalog Select a Screw o o o Alternativni zavrtanj je ISO 4162 (Regular Thread) ili DIN 6921 (Regular Thread).33 Izbor standardnog zavrtnja -a) sa ortogonalnim pogledom -b) S1.180 CAD masinskih elemenata i konstrukcija CAD masinskih elemenata i konstrukcija 181 f'-il~·· ~ •. 10.32).BO. 10. . U novootvorenom dijalogu JUS M.31 Dijalog Select a Screw o o o o o Selektovati zavrtanj Flanged sa vezanom podloskom (sl.080 sa pogledom Front View (sl. 10. SideYiew . Po potrebi privremeno iskljucite OSNAP rezim klikom na el.34 Izbor mesta unosenja zavrtnja -a) i njegove veliCine -b) Sl. taster OSNAP u statusnoj liniji ili funkcijskim tasterom F3.Nominal Diameter izabrati M8 i izvrsiti Finish.33). Na zahtev: Specify rotation angle <0> potvrditi (. 10. 10. Nakon izbora na zahtev: Specify insertion point: definisati Intersection-om tacku 1. 10.J) (sl.J) (sl.B1.34). Izabrati JUS M. 10.080 .35). 10. b) Sl. Duzinu navoja odrediti postupkom Drag size: izborom standardne duzine size: M8 x 40 mm.

36). Njihova montaza i demontaza iz sklopa je relativno jednostavna. U zlebu glavCine naleganje je labavo. cime je crtez zavrtnja unesen u samom 2D modelu navoju. spojnice i 51. spoJnIca i dr.37). Pogodni su za manja i srednja optereeenja. zamajci kod kolenastih vratila.38). gde je vee unesen o o unutrasnji navoj (sl. a zatim na zahtev: Specify rotation angle <0> potvrditi (-1). o Postupak unosenja zavrtnja ponoviti i za donji polozaj otvora. Cime se otvara dijalog Select a Key or Hub (sl.36 lnsertovan iii kopiran zavrtanj donjeg dela poklopca (kuCista) o U narednoj etapi definisati pogled Front View (sf. Alternativni postupak sastoji se u kopiranju vee formiranog zavrtnja postupkom iz menija: Modify ~ Power Commands ~ Power Copy. Zatim se izabere zavrtanj u bilo kojoj tacki i na zahtev: Specify insertion point: definisati Intersection-om osne linije i spoljne konture poklopca. sa nagibom i bez njega. Ovi klinovi se smestaju cvrstim naleganjem u zlebu vratila. 10. poluge. Osnovna odlika veze sa klinom je moguenost prenosenja relativno velikih obrtnih momenata i eventualno aksijalnih sila. aktivirati komandu ikonice Parallel I Woodruff Keys. 10. 10.182 CAD masinskih elemenata i konstrukcija CAD masinskih elemenata i konstrukcija 183 • Spojevi klinom Klinovi sluze za spajanje vratila (osovina) i glavcina zupcanika.On Mid of Shaft. 10. zupcanici. Sl. najzastupljeniji su uzduzni klinovi bez nagiba [35].37 Dijalog Select a Key or Hub SL 10. o o Sa palete alata ACAD/M Shaft Generator. U savremenim konstrukcionim resenjima. Susreeu se vise 5tandardnih oblika klinova: uzduznih i poprecnih. U novootvorenom dijalogu izabrati opciju Parallel Keys . Klinovima se spajaju sa vratilom remenice.35 Faze unosenja zavrtnja M8 x 40 mm 8. '------I ~~I SL 10. . - Unosenje zIeba i klina na desnom delu vratila (Command: _ amshaftkey2d).

~ ~~~I~!)~. 10...40b). na sledeCi nacin: izabrati dvoklikom misa konturu vratila u blizini prve (leve) vertikalne pomocne linije (sa prethodne slike). J size: JUS M. . -- _~ I ________ l_ a) . 10. klina sa zlebom je unesen kao na sl.184 CAD masinskih elemenata i konstrukcija CAD masinskih elemenata i konstrukcija 185 [=.062 A.40 Izbor polozaja zIeba i kUna -a) i potvrda njihovog unosenja -b) o o Elemente izabrati na osnovu standarda JUS M. 10.C2..38 Izbor frontalnog pogleda zIeba i klina S1.C2. . izmedu ostalog.On End of Shalt . o Prekid konture vratila moze se izvrsiti.39). Crtez.J~ Paralle! Keys . 455. odnosno poruke na interfejsu size: JUS M.5).062 A 16 x 10 x 45 (sl.41 Faze unosenja zleba i klina i odredivanje odgovarajuCih dimenzija o Na zahtev: Insersection point on shaft contour: definisati tacku i na konturi vratila. (npr.41) izvrsiti (. 10. ~ Woodruff Keys· On Mid of Cylindrical Shaft 'Woodruff Keys· On Mid of Conical Shaft 83"'~ Hubs a) -- b) a) I b) 81.27. 16 x 10 x 45 --- -----:--------rI I b) 81. Posle ovoga izvrsiti Finish (sl.C2.39 Dijalog Select a Key Sl.C2.r~~''!:!@~li~~: ~ !. 10. 10. 10.41 b. nakon cega se otvara dijalog JUS M.062 A. ~)1 Keys and Hubs ~.J) ili klik levim tasterom misa. 10. a zatim: Select centerline of shaft: donju tacku 2 na osnoj liniji pomocu Nearest-a. Prekid crteZa vratila. 9' . o Na zahtev u komandnoj liniji Drag size:.062 A sa frontalnim pogledom prikaza (sl. .

1). 10. a zatim i Close u dijalogu Shaft Generator.45 Dijalog Select a Center Holes o Izabrati tip gnezda JUS M. vee sarno izvrsiti prekid kontura: Enter fixed end of segment [Left/Right] <Left> (. sf. Cime se otvara dijalog Shaft Break -Representation.45). Unosenje crteza sredisnjih gnezda na vratilu (Command: _amcenterhole2d). kliknuti dva puta na jednu konturu prekida. a) b) Wrench ?:td.1).44c. 10.44a). S1..Part.43 Dijalog za izbor simbola prekida Shaft Break .43)...". 10.. 27... trecu opciju prikaza prekida i pritisnuti el. npr.1).!IL§'t1 Break Fillet Break Line Side View Section Sl.. 10.. taster OK (sl. prekid -b) i izmena do konacnog oblika prekida -c) I J2ele\el~~~ Command Line 10.. W. Nakon ovoga. Izabrati opciju Break i specificirati (Specify point) u tacki preseka (363.. o Prekid kontura vratila predstavljen je na sl.....1) Specify Lenght <18S> (..1) Specify diameter <S5> (.44 Faze prekida kontura: izbor mesta -a). 211 A (ili npr.42). 10.. o Na zahtev: Enter fixed end of segment [Left/Right] <Left> izvrsiti (.. o Izabrati.S) prve pomocne vertikale i gornje kontlire vratila (tacka 1. o Sl.42 Dijalog Shaft Generator i odabir opcije Break n Na zahtev: Specify Length <S> potvrditi (. 10.186 CAD masinskih elemenata i konstrukcija CAD masinskih elemenata i konstrukcija 187 o Sve naredne zahteve u komandnoj liniji potvrditi Enter-om jer sene zeli promena ovog cilindricnog dela vratila u pogledu njegove geometrije.. W.1)..46).Representation . insert I GOdr !. ISO 6411 A) i pogJed Front View (sl.. o o 2 ---.. aktivirati komandu ikonice Centerholes sa opcijom Threadless u dijalogu Select a Center Hole (sl. 10. o 1~6rHoIe$ SI. 10.00> <S> uneti vrednost 15 i izvrsiti (..dit ~~. DNa zahtev: Specify lenght <min 11. Ako se simbol prekida zeli izmeniti.AS. Zatim zatvoriti dijalog opcijom Close.. otvara se dijalog Shaft Generator (sl. ~ Config. Sa palete alata ACAD/M Shaft Generator.

49 InsertovaJw sredisnja gnezda na krajevima vratila a) b) o Iskljuciti sloj pomocnih linija AM_CL. o Crtez sacuvati pod istim nazivom fajla KONSTRUKCIJE\PRENOSNIK.49b).Nominal Diameter. 211 A .AS.dwg (sf.47a). 1O. 10. 51.48). 10. o Pos1e ovoga izabrati velicinu 8 x 22 i izvrsiti Finish (sf. 10. istog tipa i dimenzija.50).47b). S1. 10. 10.47 Izbor mesta -a i veliCine sredisnjeg gnezda -b) . na desnom kraju vratila (sf. JO. a) b) SI. cime se otvara dijalog JUS M.46 Izbor standardnog sredisnjeg gnezda -a) i njegovog ortogonalnog pogleda -b) o Na zahtev: Specify insertion point: Os nap-om definisati tacku 1 unosenja crteza (sl.48 Dijalog za prikaz detalja a) b) Side View o Ponoviti proceduru unosenja sredisnjeg gnezda. 1O.188 CAD masinskih elemenata i konstrukcija CAD masinskih elemenata i konstrukcija 189 o Na zahtev Do you wish to draw detail view? kliknuti na el. 10. taster No (sf. S1.

i:o ir ~ ~~ .C3.C362311 . 1l =:1. . .623 NU JUS M.- ~ ~ ~ -:a JJ Z 0 (J) i:i '. iii N( '" i:o " ::to :s'1::l " ..:s '" 0 .623 NJ JUS M.:::.INSIIAFBMA . J ANSI/AFBMA ... c: .&55 JUS MC3. ANSIIAFBMA . c..:... ..C3.. ANSIIAFBMA .735 SI...:s " i:o m Z ~ Q.624 NN JUS M. cr" 0 0 ~ ~.. ANSIIAFBMA ".c3.:." <::> 'l:j O -. .651 JUS M.:s ::t <'> i:o '" ~ ~: :. ANSI/AFBMA . ::r ~ ~ ~~ i:o ~ .') it ea. 10.....NSIIAFBMA '" ANSII/lfBMA. ir . \!) 0 1. • C"l .. Al'ISIIAFBMA . !£ ISO 3245 [I) ISO 697911) ANSI/AFBMA ..... .>. ANSIIAF8M..-. DINB15 JUS M.52 Graficki katalog radijalnih lezaja ml·1635· T2 DlrJ 720 JUS 10[3.91111 ISO 6979 finn . ANSIIAFBMA ".:::: S' S ..623 NliP . <.0 <'> -...C3.NSIIAFBMA" ANSJIAFBMA . N.: . ANSIIAFBMA .C3..... . ~ ~ . ~ o. 0 til ..:s i:o ~~ .. r:n fl< C~ ?2 o· >-• ..:s "" i:o i:o i:i 13" . ANSI/AF81·1A . Il.. Il. ISO 697... -..~ .[!J .:s '" §-' ..JUS M. Al'ISIIAFBMA ..::.-. 'S.

Kontaktni ugao.Proracun leZaja. o Otvoriti dijalog Bearing Calculation postupcima iz menija Content . Tapered roller bearing .Kolutni kuglicni jednoredni (dvoredni) lezaj s aksijalnim dodirom. odnosno dinamicku nosivost.Kolutni konicni-bacvasti podesivi lezaj. Konstruktor se najpre opredeljuje za odredeni tip kotrljajnog lezaja.Prsteni kuglicni jednoredni (dvoredni) lezaj sa kosim dodirom i prorezom. Bearing calculation . Hub .Radijalni prsteni kuglicni jednoredni (dvoredni) leZaj sa prorezom. 1O. 10.Prsteni cilindricno-valjcasti jednoredni (dvoredni) lezaj.d Ratings Needle Ro!ler Bearing Drawn Cup Roller Bearing Self-Aligning Thrust Roller Bearing Thrust Needle Roller Searina ••• ~".Nominalna kontaktna povrsina. Contact angle . Radial deep groove ball bearing filling slot .Kolutni cilindricni va1jcasti jednoredni (dvoredni) lezaj. intenzitet sile sa pretpostavljenim radijalnim opterecenjem od 400 N I akslJalmm od Axial Load: 3600 N. Radial load factor ..Dinamicko opterecenje.Aksijalno opterecenje. kao i eksploatacioni uslovi u kojima.Staticko opterecenje..Faktor radijalnog opterecenja. Radial deep groove ball bearing external aligning .Iglicasti jednoredni (dvoredni) leZaj. Thrust roller bearing .Staticka sigurnost.Tip kotrIjajnog lezaja. 10. Calculations ~ Bearing Calculation . Static safety .Prsteni bacvasti jednoredni (dvoredni) podesivi lezaj. Self -aligning ball bearing . Uzdvajanje osnovnih parametara lezaja. Beaing Type load Lo. Izbor lezaja se moze vrsiti na ova] n:':. Static load rating .53 Dijalog Rolling Bearing Type o U dijalogu Rolling Bearing Load Ratings (sl. Single direction . • Komande za proracun kotrljajnih leiaja o Meni: Content ~ Calculations ~ Bearing Calculation .izduzeni. Izbor njegove velicine vrsi se uzimajuCi u obzir staticku.. Radial load . SI. Nominal contact area . se von nalazi.. o Paleta alata: ACAD/M_PP Calculation l> Bearing Calculator o Komandna linija: ambearcalc.192 CAD masinskih elemenata i konstrukcija CAD masinskih elemenata i konstrukcija 193 W Referentni pojmovnik: tipovi lezaja Roller bearing type .. Dubie direction . U slucaju da je veli~ina lezaja poznata. o U polju Bearing Combination izabrati prvu opciju.Iglicasti kotrljajni leZaj . Dynamic load rating . Thrust bali bearing .lednostruki pravac. Angular contact bail bearing .Dvostruki pravac.Glavcina. Needle roller bearing drawn cup . : - M • • Proracun kotrljajnih leiaja Izbor kotrljajnih lezaja vrsi se na osnovu zadatih radnih uslova.Prsteni konicno-valjcasti jednoredni (dvoredni) leZaj.Faktor aksijalnog opterecenja.. taster Next>.cm birajuCi najbolje reSenje od vise raspolozivih varijanti. Axial load factor . Axial load . o Iz liste Bearing Type izabrati tip aksijalnog leZaja Thrust Tapered Boller Bearing kliknuti na el. moze se za njega proveriti radni vek. Angular contact ball bearing filling slot . Magneto ball bearing .Prsteni kuglicni jednoredni (dvoredni) IeZaj sa kosim dodirom. Thrust spherical roiler bearing . Ovaj metod odablra praktIcno predstavlja simulacioni postupak kao dec proracuna lezaja. a prema radnim karakteristikama pojedinih lezaja [20]. . 1.Iglicasti jednoredni -(dvoredni) leZajsa aksijalnim dodirom. Thrust tapered roller bearing .Radijalni prsteni kuglicni jednoredni (dvoredni) !eZaj sa spoljasnjim podesavanjem.Magnetno kuglicni leZaj. Radial deep groove ball bearing . Calculation mode . Cylindrical rolier bearing . Zatim kliknuti na el.Kolutni konicni podesivi jednoredni (dvoredni) Iezaj.. a zatim odreduje potrebne dimenzije prema propisanom standardnom postupku.53).Radijalno opterecenje.Mod proracuna... taster Next>. o Ovim se otvara dijalog Rolling Bearing Type (sl.54a) u polju Radial Lo~d: ~neti. Needle roller bearing with handened raceways . Roller bearing self-aligning . Thrust needle roller bearing .Radijalni prsteni kuglicni jednoredni (dvoredni) lezaj.Prsteni kuglicni dvoredi podesivi Iezaj sa kosim dodirom. o Otvoriti nov fajl komandom New. . II Algoritam: proracun kotdjajnog lezaja ~ Primer: Izvrsiti proracun aksijalnog kotrljajnog lezaja na osnovu sledeCih podataka datih u narednim dijalozima.

a zatim kliknuti na OK (sl... ako se u prethodnom dija10gu izabere opcija Dynamic.ack !:lexl> a) b) Cancel o U tekucem dijalogu Rolling Bearing Calculation Result uneti geometrijske parametre aksijalnog lezaja prema sl.N?pqm!'in~~ U slucaju da se zeli vrsiti proracun ocekivanih (procenjenih) vrednosti statickih i dinamickih faktora nosivosti. ito: radijalni Xo= 8.-' Load· .194 CAD masinskih elemenatd i konstrukcija CAD masinskih elemenata i konstrukcija 195 o Proveriti i usvojiti parametre u dijalog Calculation Mode na osnovu opcije Settings .ifi·.{lj4~~i. 1056.55 Dijalog Rolling Bearing Load Ratings o 'CJ::.Ifb$fflWtiiftt!itBf'. 10:56 Polja za odreaivanje statickog i dinamickog faktora optereeenja 2. 10.arinyJype· . __==========~==~====::JI Cancel <Jl.58 i aksijalni faktor sile Yo= 1.1 I 114 Lo~ Ratings S. o U sledecem dijalogu (sf. 10.§.57.54 Dijalog Rolling Bearing Load Ratings sa modom proracunavanja Calculation Mode o Kliknuti na eL taster Next>. 10.. 1055). . :llt®tttfrt1:1$I.S! Re. Lo.:ult Geomet~ RoUerOiameter Dw: Pitch Diameter of RoHel Set RoHel kengt~ Lw~ rw r--so mm mm ~mm Result .ad Ratings Geomeh..?~' : Bearinl'{Type Load 'I Number of Rolls per How: ". 10. SI. Input i Result U kartici Result dati su rezultati.. o Po otvaranju dijaloga Rolling Bearing Load Ratings kliknuti na eL taster Next> (sf.58) prikazani su rezultati prmacuna u dye kartice. Usvajanje dimenzije lezaja. treba popuniti polja Static Load Rating Co:.57 Dijalog Rolling Bearing Calculation Result SI.tolic load Rating Co: Cancel 81. !Dlfl ISO J6 J 281 51. 10. Polje Dynamic Load Rating C: moze se popuniti. Primer je dat na sl. 10 54b)..

Specify rotation angle . Lubricators regular thread .Mazalice sa normalnim navojem.radnu povrsinu fajla AM-a. 1O.Mazivo. odnosno u fajlu PRO_LEZAJ.56 2.Opruga brizgaljke. Static LoadDIN ISO 76/281 Calculation Radial Load Fr: = 400 N Axial Load Fa: = 3600 N Contact Angle a: 75° fo Factor: = 0. Lubricating oil .Mazalice.Mazivno ulje. o Rezultat proracuna je prikazan u narednim redovima. 10. lezaji i 51.19 N Static Safety fs:= 48.58 Axial Load Factor Yo: = 1. Podmazivanje uljem vrsi se kod leiaja sa velikim povrsinskim pritiscima.58a) i izvrsiti komanda Paste from Clipboard (sa StandardToolbar-a) na odgovarajucem mestu tekuceg iIi nekog drugog fajla. brzinama i visim temperaturama eksploatacije. Thrust Tapered Roller Bearing. 11. Select Lubricator o Paleta alata: ACAD/M Standard Parts ~ Lubricators o Komandna linija: amlubri2d. Podmazivanje mastima primenjuju se kod nisko opterecenih. vibraciju masinskih delova i s1. radijalnim opterecenjem Fr = 1000 N.Ugao postavljanja mazalice. iI!JI Algoritam za unosenje standardnih mazalica 76/281 o~i{iioti1~Ii~~ Proracun je izvrsen na osnovu metodologije standarda DIN ISO (LiD).). Single RowNo Combination. ~ Primer: Za izabrani tip lezaja i poznato opterecenje aksijalno ilili radijalno.Specificirati tacku (lokaciju) insertovanja mazalice.dwg.196 CAD masinskih elemenata i konstrukcija CAD masinskih elemenata i konstrukcija 197 11.26 o Meni: Content ~ Fasteners ~ Lubricators . izabrati i uneti dYe standardne mazalice na svakom sklopu posebno. Podmazivanje potapanjem jednostavno je.. Nominal diameter .. m Referentni pojmovnik: mazalice Lubricators . Ulje se moze automatski dovoditi pod pritiskom pumpe. .1. moZe se iskoristiti Clipboard (sl. Lezaji i mehanizmi koji rade u zatvorenom prostoru podmazuju se rasprskivanjem ulja pri kretanju pokretnih delova. programski se mogu proracunati parametri vezani za taj leZaj. sigurno i rentabilno CnpL zupcanici).13 - Poznato je da je potrebno stalno iii periodicno vrsiti podmazivanje sklopova kao sto su zupcasti parovi.16): • Komande za izbor i unosenje mazalica Dynamic Radial Factor X: Dynamic Axial! Factor Y: Static Load Rating Co: Dinamic Load Rating C: Adjusted Rating Life Lna: fo Factor 0. (dimenzije su standardizovane).C3. ~ Primer: Za Vratila A i B prema sl.Nominalni precnik. Cirkulaciono podmazivanje obezbeduje jos i hladenje i ispiranje delova. buku. Lubricators fine thread . koje mogu biti sa loptastim ventilom i oprugom u kojima je zaliha opterecena oprugom konstantno vrsed pritisak na mast. Sva mesta za podmazivanje snabdevaju se sistemom cevi iz jedne uljne pumpe [41]. Podmazivanje se vrs! mazalicama za povremeno podmazivanje.Mazalice sa sitnim navojem. yodice. Podmazivanje utice na radne otpore i habanje leZaja. Stauffer lubriators . sporijih i pojedinacnih lezaja iIi zglobova. Specify insertion point . letelica i sl. MAZALICE • Dovod maziva . Nozzle spring . za Prsteni kuglicni jednoredni leiaj JUS M. dobijaju se sledece vrednosti (videti sl.sistemi podmazivanja (.- SL 10.00 Radial Load Factor Xo: = 8.Mesto podmazivanja. Pouzdano je kod sistema koji pri radu menjaju polozaj (motori automobila. avo uIje ima istovremeno i funkciju rashladnog sredstva koje hladi sistem..58 Dijalog Rolling Bearing Calculation Result o Ako se rezultat zeli sacuvati i prikazati na .Stauferove mazalice.601.19 32500 N 47500 N 394910 h 15. Lubricant . Npr.. sa unutrasnjim precnikom Du = 60 mm. aksijalnim opterecenjem Fa = 500 N i brojem obrta n = 1000 min· j . Lubrication point . na radnu temperaturu.00 Static Load Rating Co: = 338526.

C4.613-C (fini navoj) ..G1JA(ltrU .J !Re~. Odrediti ugao postavljanja mazalice: Specify rotation angle <0> . J 1.iew JUS M. Podesiti emu boju radne povrsine. o Altemativno se moze izabrati mazalica"DIN 71412 C (Fine Thread). o Sa statusne linije ukljuCiti rezim LWT.813·A JUS M.45 i potvrditi Enterom...Nominal Diameter izabrati vclicinu mazalice M8x1 i kliknuti na el.LC4.61 3·A (i~1l f)3voil _. ~ kartica Display ~ Colors .C4. ~ Lubric<!!ors D1N 71412 A [Regular Thread) DIN 71412 A (Fine Thread) ~ . 11. 11. (sl.1).613-C (fini navoj) . taster Finish (sl. I~ JUs:t.dwg) o Na zahtev: Specify insertion point: Osnap-om Intersection pcstaviti tacku 1 2" Unosenje crteza standardne mazalice na modeln vratila A.C4. o Iz dijaloga Select a Lubricator izabrati tip mazalice JUS M.613-C (fini navoj) (sl. l~~ NN n41Z A b) =~:::::"'--.C4. postupeima iz menija: Assist ~ AutoCAD Options .2 Dijalog Select a Lubricatc.r i odabir tipa mazalice . o Otvoriti fajl PROTOTIP\MAZALlCE.613-'C JUS M.3 Dijalog Select a Lubricator 51.C4. J> lista Colors: ~ Black ~ Apply & Close ~ OK. 11. / TopVIOW SI..C4..4 Oznacavanje tacke unosenja mazalice -a) i otvaranje dijaloga JUS M." &b B ~ SldeV..dwg (st. o o o Aktivirati komandu AMLUBRI2D.198 CAD masinskih elemenata i konstrukcija CAD masinskih elemenata i konstrukcija 199 1" Priprema objekta za primenu postupaka unosenja mazalica.2). o Za ovaj tip mazalice izabrati Front View pogled. 11Aa). ~ ~ . 11.3). (st. 11. a uspostaviti OSNAP sa niSanima tipa: o Intersection i Perpendicular..Nominal Diameter -b) 51. SI. DIN71412A [FueT .. 11 Ab). t:::. ~ DIN 71412 C [Regul<l!Threadl DIN 71412 C [Fme Thread) . 11. f%.. Iz dijaloga JUS M.1 Masinski delovi na kojima je potrebno postaviti mazalice (MAZALlCE.

o Iz dijaloga JUS M. Iz dijaloga Select a Lubricator izabrati tip mazalice JUS M. 11. o Za ovaj tip mazalice izabrati Front View pogled (sl. a) b) SI. l1. 11.7a). 11.Nominal Diameter izabrati velicinu mazalice M10x1 i kliknuti na el. mazalice JUS M. Unosenje standardne mazalice na nosacu B.613 .C4.613 . .613-A (Hni navo]) .613 .A M10x1 (fini navoj) Na zahtev: Specify insertion point: Osnap-om Intersection precizno odrediti tacku 2 (sl.7b).A (fini navoj) .8 Insertovan crte1.8. Snimiti fajJ MAZAL!CEdwg u omotnici KONSTRUKCIJE.5 Unosenje mazalice JUS M.C4. o o 20 crtd maza1ice je unesen i -predstavljen na sl. 1U.Nominal Diameter-b) 3.613-C M8xi (fini navoj) . l1. taster Finish (sl.200 CAD masinskih elemenata i konstrukcija CAD masinskih elemenata i konstrukcija 201 o 20 crtez mazalice je unesen i predstavljen na sl. Faze izbora tipa i pogleda na mazalicu SI.6b).6a). 11.C4.N:'fi!9~~~~~ Na prethodnim slikama predstavljeni sucrtezi sa iskljucenim slojem konstrukcionih linija AM_CL. b) Sl. o Odrediti ugao postavljanja mazalice: Specify rotation angle <0> 180 stepeni i potvrditi Enter-om. o Aktivirati komandu AMLUBRI2D iii regenerisati ovu komandu desnim tasterom o milia.a mazalice -a) i otvaranje dijaloga JUS M. lI. 11. Alternativno resenje je mazalica DIN 71412 A (Fine Thread). lI:7Mesto unosenja crte1.5.S1.A (fini navoj) (sl. o 0.C4.C4.

___ --< \ A / \ \ I I B I J '". o Pal eta alata: ACAD/M Chain\Belt Calculation o Komandna linija: amsprocket. Chain . o Paleta alata: ACAD/M Chain\Belt Calculation o Komandna linija: amsprocket. Draw Chain/Belt Links . neravnomernost brzine obrtaja prijemnog lancanika. U tom slucaju postoje razna konstrukcijska reSenja obiika lancanika.y .2). . Rotary chain . Prednosti ovih sklopova su: mali gabariti. Endpoint i Midpoint.. kotur. o Paleta aiata: ACAD/M_PP Calculation ~ Draw Sprocket/Pulley. Auto optimization ..1). Komande za izbor i unosenje elemenata lancanog prenosa Chains / Belts.."liCina lanaca i lancanika realizuje se u skladu sa odgovarajuCim standardima. kEn. r:J Pal eta alata: ACAD/M_PP Calculation ~ Draw Chain/Belt Links . iIi vise lancanika i lanca kOji ih spaja po obimu.- o Meni: Content ~ \ . 12.7 mm.. nije im potrebno nikakvo prednaprezanje. 12. potreba za ugradnjom prigusivaca vibracije.8 - ' / / ~~ 2 ~- ----- / 469 m Referentni pojmovi Iancanog prenosa Spocket . Gal! chain .- 1 \ \1>76.. moguenos! lorna (prekida) lanca i veea cena u poredenju sa kaisnim prenosom.. 12. dinamickih i geometrijskih v. U poredenju sa kaisnim prenosom koriste se za veca optereeenja i manje brzine. '"\ .. tocak. VeCi lancanici izraduju se pretezno od celiblOg liva.Lanac. ~ancanici se najcesee izraduju od celika za poboljs2nje.. Komande za odabir i unosenje elemenata kaiSnog prenosa Chains / Belts> Length Calculation ..Tocak.. o Meni: Content ~ 126 89 N ~ a ~_/ '+: 7) ' /----. IlJl Algoritam za izbor dimenzija lancanog prenosa ~ Primer: Za Lancani prenos.dwg) 2. o Iskljuciti sloj KOTNE.. K~d Wheel .1.. prema sl.. o Kliknuti na eL taster Library . visok stepen iskoriseenja. lancanik. niski troskovi odrzavanja.. neosetljivost prema povisenim temperaturama.Kotur.... Proracun kinematskih.dwg (sf. pa je manje optereeenje vratiia i s1.Zubac. Length Calculation . Najcesee se primenjuju zglobni lanci i lanci sa caurama.Galov lanac.Automatska optimizacija. o Podesiti cmu boju radne povrsine. Moraju se podmazivati i redovno odrzavati. nakon cega se otvara dijalog Belt and Chain Length Calculation (sl. ovog si~tema prenosa klizanje je onemogueeno jer su lancanici snabdeveni zupcima ko]] zahvata]u clanke lanca i prisilno ih pokreeu... S1.Lancana veza. Number of teeth .. Draw Sprocket/Pulley . 12..1 Kinematski preenici tri lancanika (LANAC. Nedostaci su: habanje clanaka lanca. . o Aktivirati komandu iz menija Content ~ Chains / Belts ~ Length Calculation . C 1220.VeIicina (delir::) koraka.Rotari lanac. o Sa statusne linije ukljuciti rezim LWT... npr. Puliey. Izbor standardnih Clanaka lanca..Broj zubaca (lancanika) . a uspostaviti mod OSNAP-a sa nisanima tipa: Center. Chain links . ~ kartica Display ~ Colors . odsustvo klizanja. o Iz omotnice PROTOTIP otvoriti fajl LANAC. postupcima iz menija: Assist ~ AutoCAD Options . odnosn l ) za cementaciju.202 CAD masinskih elemenata i konstrukcija CAD masinskih elemenata i konstrukcija 203 12. LANCANI I KAISNI PRENOS . ~ !ista Colors: ~ Black ~ Apply & Close ~ OK. izvrsiti izbor i optimizaciju duzine lanca u sistemu sa tri lancanika i 110 clanaka lanca. Priprema radnog fajla. koraka 12. Partition . 1. f ({~~> -----------------~----+----~ \ I .. Lancani prenos Lancani prenos ostvaruje se preko dvE.

.. tasterom OK (sl.4 Dijalog Seiect Part Size o U novootvorenom dijalogu Select a Chain izabrati tip clanka lanca na osnovu standarda ISO 606.a::-nc_e!. a zatim zatvoriti dijalog el.---. SI. ISO 606· OB'l·1 •.el..3 Dijalog Select a Chain SL 12.. 12.. 12..08A -1.~ J Rolle. 12..3).3 St..2 Dijalog Belt and Chain Length Calculation ~ Ui..5 Dijalog Belt and Chain Length Calculation ..5). 12... '12. 12. S1.J p _. fs'(fs6G-~"o9ir:"1' Roller chain lS0606·08r~1 Railer'chain"- " ISD60FOB3"l j50606':OBtr':1 fSO 606·085 ·1 ISO 606~ lU6.Metric (st. DEseR ar Des-cJ" tion :058 ~ 1 Roller chain 606~06B-·1·Roneichafn··· ISD606.204 CAD masinskih elemenata i konstrukcija CAD masinskih elemenata i konstrukcija 205 rJ U dijalogu Select Part Size izabrati standardnu veliCinu clanka l<inca ISO 606 ..7 mm (st.oo.J ..4).... S1.OB'l·1". o U dijalogu Belt and Chain Length Calculation registrovan je clanak od 12.::!:!:. chain RoUerchain Railer chain" ~O!l~1 ~hain ...J..

!'II!'WiililIill 150606· 084 ~ 1 Roller chain fSO 606 "085· 1 R~li~. ~1 Rolier chein ISO 60S· OSil·.. ~~~ Sl. 12.rp'--.08A -1...::l:i:. 'fS(fstis"~'o8if:"1' Roller chain ISO 60S -081 ·1 RQii~i'chai~" ISO 606· 083 .·.3 Dijalog Select a Chain 81. tasterom OK (st.ha_Oc_el--l _.3)..7 mm (sl. 12. 12. 12. 12. Sl. 12.4).. a zatim zatvoriti dijalog el. P.5).4 Dijalog Select Part Size Q4] _=.5 Dijalog Belt and Chain Length Calculation .2 Dijalog Belt and Chain Length Calculation 81. 12."oiier "Ci1ain Standard: ISO 606· OSil· . chain' 150 606 ·1U6. /.204 CAD masinskih elemenata i konstrukcija CAD masinskih elemenata i konstrukcija 205 CJ U dijalogu Select Part Size izabrati standardnu velicinu Clanka Janca ISO 606 . o U dijalogu Belt and Chain Length Calculation registrovan je Clanak od 12.l o U novootvorenom dijalogu Select a Chain izabrati tip clanka lanca na osnovu standarda ISO 606 Metric (st.

otvara se dijalog Pulleys and Sprockets (sl. Kliknuti na el. 12.11 Graficka interpretacija rezultata postupaka optimizacije duZine lanca .. precnik rupe za vratilo 020 mm i broj zubaca koji ce biti prikazan na crtezu. 12. Unosenje oblika zubaca lancanika. 12.12 Izabrana trajektorija lanca 81. s obzirom da se svi zupci prikazuju. (~ S1. Desnim tasterom miSa ili postupkom iz menija Content ~ Chains / Belts ~ Draw Sprocket/Pulley . Poslednja vrednost 0 se ne menja (st. o Na zahtev Specify center of wheel postaviti crtez lancanika niSanom Snap to Center u centar kruznice A (st. a to je svih 47. [J Za prvi lancanik A uneti s1edece parametre: broj zubaca 19. sto odgovara vrednosti L=12. 12. I Help II S1. o Podesiti parametre lancanika B.14 Faze formiranja oblika zubaca lancanika A 6/ .dwg u omotnici KONSTRUKCIJE.):!umber 01 Teetrl te Drew jnserhon Angle ler Sprocket/Pulley ~ E:=J ~ Cancel 0 o Postupak je zavrsen kada je zadovoljena funkcija cilja. taster OK. unoseCi.. 12. o Snimiti fajJ kao LANAC. o Postupkom iz menija Content ~ Chains / Belts ~ Draw Sprocket/Pulley . [J .. a to je npr. o Izvrsiti Cancel u dijalogu Belt and Chain Length Calculation cime je dobijena konacna trajektorija lanca (sl.68 mm. 12.15).12). svih 19. Projekcija trajektOlije po vertikali se smanjila za 41. s1edece vrednosti: broj zubaca 47.7x110=1397 mm.13 Dijalog Pulleys and Sprockets i unos parametara lancanika A o Pos1ednja vrednost 0 se ne menja. 12.14).13). precnik rupe za vratilo 035 mm i broj zubaca koji ce biti prikazan na crtezu../ b) 5. umesto default.210 CAD masinskih elemenata i konstrukcija CAD masinskih elemenata i konstrukcija 211 5 a) b) c) SL 12. regenerisati dijalog Pulleys and Sprockets. a to je dobijanje vrednosti duzine trajektorije lanca ad L= 1397 mm.

. nisanom Snap to Center. 12.16 Faze Jormiranja lancanika B 6. o Posle komande u komandnoj liniji: Command: AMSPROCK'ET i na . u centar kruznice B (st.17 Dijalog Pulleys and Sprockets i unos parametara lancanika C SI. u centar krUznice C (sl.15 Dijalog Pulleys and Sprockets i unos parametara lancanika B o Posle komande u komandnoj iiniji: Command: AMSPROCKET i na zahtev Specify center of wheel insertovati ovaj najveCi Iancanik. 12.zahtev Specify center of wheel postaviti crtez Iancanika. .16).\ ~0t+. 12.17).. umesto default. o Postupkom iz menija Content ~ Chains / Belts ~ Draw Chain/Belt tinks . otvoriti dijalog Draw Chain/Bell.. Poslednja vrednost 0 se u tom slucaju ne menja (sl. U poIju Number of Links to Draw uneti 110 kao potreban broj clanaka Janca i potvrditi unos el.18). Podesiti parametre lancanika C. Formiranje Ianca kao Iancane trajektorije.19). 7 '-'ieenterl SI.212 CAD masinskih elemenata i konstrukcija CAD masinskih elemenata i konstrukcija 213 Cancel I·· Help I SI. sledece vrednosti: broj zubaca 14. precnik rupe za vratilo 016 mm i broj zubaca koji ce biti prikazan na crtezu je svih 14. 12.. 12. 12..18 Faze Jormiranja objekta lancanika C SI. 12. j + 4 a) --------. tasterom OK (sf. \ . 12 . ponovo regenerisati dijalog Pulleys and Sprockets. nisanom Snap to Center. ' 5 . unoseCi. o o o Desnim tasterom misa iIi postupkom iz menija Content ~ Chains / Belts ~ Draw SprockeVPulley .

12. n~ kraju sledeceg dela o kaisnim prenosnicima.a ~l.21 i 12.22)..22 Formiran Lancani prenos sa tri lancanika i lancem od 110 Clanaka I I i B 51.22.dwg u omotnici KONSTRUKCIJE. + 5 4 3 i I I ------(£)---I I 2 51. 12.. 12.20). 12. 12. calculating number of chain links . S!.214 CAD masinskih elemenata i konstrukcija CAD masinskih elemenata i konstrukcija 215 a) SI. o Na osnovu komande Zoom Extents predstaviti ceo crtez lanca sa lancamclma kao v' • na sl.43.20). r. Na zahtev Select polyline and starting point: odrediti precizno kvadrantnu tacku nisanom Snap to Quadrant (kombinacijom Crtl+desni taster misa i odabirom opcije Quadrant) na kinematskoj poliliniji. 12.. u sredini meduzublja lancanika (st.20 Lokacija za formiranje prvog Clanka o Iskljuciti sloj OZNAKE.19 Dijalog Draw Chain/Belt o o Uvelicati Zoom Realtime-om gornji deo lancanika C (si. 12.21 Formiranje prvog -a) i osta!ih 109 clanaka duz trajektorije -b) o Iz menija View izvrsiti regeneraciju crteza komandom Regen. 12. o Snimiti crtez PRO_LANAC.44. 12.. Primer fOrmlranja konstrukclje jednog lancanog prenosa dat je na sl. o Posle poruke Please wait . 12.1H~~B:9![¢[~I Radionicki crteZ lancani~a C dat je ~. Is position of link correct [Yes/No] <Yes> potvrditi Enter-om iIi desnim klikom tastera misa. . Pricekati izvesno vreme da se izvrsi proracun i vizualizacija svih 1+109 clanaka u lancu (sl.

Kaisni prenos se sastoji od kaisa (remena) koji po obimu spaja dva iIi vise kaisnika (remenica) [9J.216 CAD masinskih elemenata i konstrukcija CAD masinskih elemenata i konstrukcija 217 • Kaisni prenos Kaisni prenos je jednostavan i kao lancani omogucava prenosenje snage izmedu udaljenih vratila. postupcima iz menija: Assist ~ AutoCAD Options . I .24)._____ +____ _ I I .Belt .Belt pulley . (od koze.Duzina kaisa. Belt pulley . 12. o Kliknuti na "radio dugme" 0 Belt. ~212.Masin~ pagon na kais. taster Library . nakon cega se otvara dijalog Belt and Chain Length Calculation (sl.. tekstila iii kompozitnih materijala. o Iz omotnice PROTOTIP otvoriti fajl KAIS.dwg (sl. Usled potrebe za zatezanjem kaisa. Pljosnatim i klinastim kaisevima snaga se prenosi posredstvom sila trenja.Biblioteka. V . dodatno su optereceni lezaji i vratila.Zahtevan broj karika.... remenica.44 (spolj<lsnji precnik) 4 . Belt Lil}ks . NLG . 12.Debljina kaisa.24). 12. KOH . 12.Kaisnik za klinasti remen.dwg) 2 . sacuva delove masine 'od havarije [44J.Rastojanje. Kais se prvenstveno izraduje od: impregnirane gume. SI. Belt pulley fiywhee! . Izbor standardnog kaisa. m Referentni pojmovi za kaisni prenos Library .Pogonsko remenje. o Kliknuti na el. Aktivirati komandu iz menija Content ~ Chains I Belts ~ Length Calculation . njihov rad je mimiji u poredenju sa lancanim ili zupcastim prenosom..23 Kotirana skica bez kaisa i kaisnika (KAIS. Priprema crteZa za primenu postupaka dimenzionisanja. Belt transmission . Distance to next UnK. Prenosni odnos im je nepouzdan u slucaju pojave klizanja. za o II Algoritam z~ izbor parametara zupcastog kaisnog prenosa ~ Primer: Za Zupcasti kaisni prenos prema sl. I .Zamajac kaisnika (remenice). Belting . -'--_2-+. ~ kartica Display ~ Colors . Kaisni pren6s je najcesce otvoren. SI.. Vee .Kaisni prenos. lista Colors: ~ Black ~ Apply & Close ~ OK.Kaisnik.23 (racunski precnik) 1>209. o Sa statusne linije uspostaviti rezim OSNAP sa nisanima tipa: Center. Kaisni prenos se odlikuje tihim radom i sposobnoscu da klizanjem. Kais moze biti pljosnat.Kaisni spoj.. Kod zupcastog kaisa momenat i snaga se prenose zahvatom zubaca. o Podesiti cmu boju radne povrsine.. 12. 12. Belt coupling . .225 mm. Svaki korak je standardne duzine od 22. Izbor oblika i dimenzija kaisnog prenosa ostvaruje se na bazi odgovarajucih proracuna.24 Dijalog Belt and Chain Length Calculation .23). (sl. o Iskljuciti sloj KOTNE. Zbog elasticnosti kaiSa. Endpoint i Intersection. klinast i zupcast. gume ili jute).23 izvrsiti izbor optimalne duzine kaisa sa 58 karika. Sarno izuzetno moze biti ukrsten iIi slozenijeg oblika. Required number of links .KaiSna (remena) veza. 1. Belt driven machine . pri iznenadnim udarima ili preopterecenjima.Klinasti kais. do sledece veze.

218

CAD masinskih elemenata i konstrukcija

CAD masinskih elemenata i konstrukcija

219

o U novootvorenom dijalogu Select a Belt izabrati kaiS iz standarda JUS ISO 5296-1 A Uednostrano ozubljeni) (st. 12.25). o Alternativni kais je npr. DIN ISO 5296 1A.

o U dijalogu Belt and Chain Length Calculation registrovan je tip kaisa 507XH 300 JUS ISO sa standardnim korakom od 22,225 mm i brojem koraka (zubaca) 58

(sl. 12.27).

SI. 12.25 Dijalog Select a Belt S1. 12.27 Dijalog Belt and Chain Length Calculation o U dijalogu Select Part Size izabrati standardnu: duzinu kaisa NLG = 1289,05 mm, debljinu KOH = 11,2 mm i standard 507XH 300 - JUS ISO 5296-1 (sl. 12.26), a zatim zatvoriti dijalog el. tasterom OK. S. Formiranje trajektorije kaisa.

o Kliknuti na el. taster OK, cime se aktivira komanda amchainlengthcal. o Na zahtev: Specify 1st point for tangent or [Undo] <exit>: markirati kruznicu A u bJizini tangentne tacke 1 (sl. 12 .28b). Da bi se to preciznouradilo koristiti npr. alate Zoom Realtime i Pan. o Formiranje ostale tangentne tacke od 2 do 4, ostvariti postupcima: Specify 2nd point for tangent: (kliknuti na tangentnu tacku 2) Specify 1st point for tangent or [Undo] <exit>: (kliknuti ria tiingentnu tacku 3) Specify 2nd point for tangent: (kliknuti na tangentnu tacku 4, sl. 12.29b) Specify 1st point for tangent or [Undo] <exit>: (izvrsiti ..1). o Na zahtev Select circle to store tangents: izabrati u jednoj tacki kinematsku kruznicu A i potvrditi Enter-om.

SI. 12.26 Dijalog Select Part Size

220

CAD masinskih elemenata i konstrukcija

CAD masinskih elemenata i konstrukcija

221

o
o

Konstatacija je: da je trajektorija manja od potrebne za vrednost = 1289,05 -1200,4821 =88,5679 mm i da je za to potrebno jos 88,5679: 22,225 3,985 koraka na kaiSu. Ova korekcija se moze izvrsiti optimizacijom putanje kaisa.
~

=

4. Optimizacija duzine kaiSa.

1
a)

b)

\

Postupcima iz menija Content ~ Chains / Belts ~ Length Calculation ... otvoriti dijalog Belt and Chain Length Calculation (st. 12.30). o Oznaciti opciju 0 Auto Optimization. o U polju Required Number of Links je registrovana duzina 1289,05 mm i broj koraka 58. o Kliknuti na el. taster OK.

o

SI. 12.28 Markiranje tangentnih tataka kinematskih krumica

o Posle izbora vrsi se automatski proracun ukupne duzine kaiSa. o Rezultati se saopsavaju u komandnoj liniji, a grafik na crtezu (sl. 12.29). Select circle to store tangents: Length:1200.4821 Select pulleys or sprockets to be moved. Select objects: (.,J) o Ovi rezultati u tekstualnom modu mogu se pogledati i u dijalogu AutoCAD Text Window pritiskom na funkcijski taster F2.

\

S1. 12.30 Dijalog 8elt and Chain Length Calculation sa postavljenjim uslovima optimizacije

4
b)

4

S1. 12.29 Fonniranje trajektorije kaisa

o Izvrsiti izbor "okvirom za obuhvat" (npL od tacke 1 do 2) donje kruznice, osa, markirne tacke 2 i 3 i slova 8 i potvrditi Enter-om (sl. 12.31). Odziv u komandnoj liniji je: Select pulleys or sprockets to be moved. Select objects: Specify opposite comer: 7 found o Utvrditi smer po kojem ce se postepeno pomerati kruznica. On ce biti odreden vertikalno nadole sto odgovara uglu od 270°. Dakle, izvrsiti Specify direction angle to move: 270 (..1). o Proracun se vrsi iterativno, korak po korak, tako da se u komandnoj liniji i na grafiku saopstavaju sledeCi postupci i rezultati proracuna (sl. 12.32): Length:1200.4821

222

CAD masinskih elemenata i konstrukcija

CAD masinskih elemenata i konstrukcija

223

Length:1202.4821 Length:1289.05 Command: 'Cancel'

i ~l~~/~.~'~-~~~' . . -----1!--,
i

2

1'\8 I

1.2

+---Jjl-----[ !
3

if

I

"i

L_'_'_~

I

(.-

SI. 12.31 Graficka interpretacija postupaka optimizacije

~I

I

51. 12.33 Dijalog Pulleys and Sprockets i unos parametara remenika A

~+---I+--~T~ : ----7
.

I

o o

Nakon uno sa ovih vrednosti kliknuti na el. taster OK (amsprocket). Center u centar kruznica A, a zatim potvrditi klikom na levi taster misa. Nakon preciznog definisanja centra, otvara se dijalog Select a Pulley (sl. 12.34b).

CJ Na zahtev: Specify center of wheel: markirati pogonski kaisnik nisanom Snap to

SI. 12.32 Optimizirana trajektorija kaisa

.~

!

/

dobi~anje yrednosti duzine kaiSa od L = 1289,05 mm, sto odgovara standardnoJ vrednostI L =22,225 x 58 = 1289,05 mm. o Vertikalna projekcija trajektorije kaisa je pri tome povecana za 44,28 mm (sl. 12.32). o Izvrsiti Cancel u dijalogu Belt and Chain Length Calculation, cime je konacno izvrseno optimiziranje duzine kaiSa. :"] Iskljuciti sloj MARKER!.

o Postupak je zavrsen kada je zadovoljena funkcija cilja; a to je

a)

b)

5.

Izbor parametara pogonskog kaisa.

SI. 12.34 Faze fOrlniranja kaisnika A

o

Postupkom iz menija Content ~ Chains / Belts ~ Draw Sprocket/Pulley ... otvoriti dijaloa Pulleys and Sprockets. o Za pr~i kaisnik A uneti slede6e parametre: precnik vratila 045 mm, broj zubaca 30 (koji ce se videti na crteZu), sa uglom postavljenja od 0° (sl. 12.33).

o

U dijalogu Select a Pulley izvrsiti izbor kaisnika na osnovu standarda JUS ISO

5294. o U novootvorenom dijalogu Select Part Size usvojiti parametre prema sledeCim tabelama (sl. 12.35/36a).

224

CAD masinskih elemenata i konstrukcija

CAD masinskih elemenata i konstrukcija

225

SI. 12.35 lzbor parametara kaisnika

Posle komande u komandnoj liniji: Command: AMSPROCKET i na zahtev Specify center of wheel postaviti ovaj kaisnik, nisanom Snap to Center-om, u centar kruznice B (sl. 12.38a). n Postupak umetanja crteza kaisnika B (JUS ISO 5294) istovetan je kao i kod prethodnog kaisnika A.

o

o Na osnovu prethodno postavljenih uslova, vrsi se unosenje crteza kaisnika A,
klikom na el. taster OK (sl. 12.36b).

JUS ISO 5284

a)
Sl. 12.38 Lociranje -a) i izbor tipa kaisnika B -b)

b)

I5lmm]
Nazivna ti{ina remenice

b)

76.2

Si. 12.36 Izbor parametara kaisnika -a) unosenje crteia -b)

Sl. 12.39 Odabir standardnih parametara gonjenog kaisnika B

o Desnim tasterom misa iIi postupkom iz menija Content o

~ Chains / Belts ~ Draw SprockeVPulley ... regenerisati dijalog Pulleys and Sprockets. Podesiti parametre gonjenog kaisnika B: precnik gonjenog.vratila 035 mm, broj koraka, odnosno zubaca koji ce se videti na crteZu 30, sa uglom umetanja od 0° (sl. 12.37).

SI. 12.40 lnsertovan crtei kaisnika B
6. Formiranje kaisa na trajektoriji.
J Privremeno iskljuCiti slojeve AM_O i AM_ON, kako bi ostala sarno polilmljsk<!

trajektorija kaisa (sl. 12.42a).
J Postupkom iz menija Content ~ Chains / Belts ~ Draw Chain/Belt Links ... otvoritJ

dijalog Draw Chain/Belt (sl. 12.41).
-0 U polju Number of Links to Draw uneti 58 kao potreban broj zubaca kaisa i potvrditi

SI. 12.37 Dijalog Pulleys and Sprockets i unos parametara kaisnika B

unos eJ. tasterom OK.

iz "iskacuceg" menija (Shift+desni klik na taster misa). 12.c en 0 .1).226 CAD masinskih elemenata i konstrukcija SL 12.'" =" ~(O . o ~ § @ ~ Z'{l<S£Z \J7 "0'5'[ S'L A E E l'-_ U = '" 00:: "'0 w. L> ~ OJ > Of- . o Sacekati izvesno vreme da se izvrsi proracun svih 58 koraka kaiSa. 12.~I S !PlP !'is. o Vizualizacija dva kaisnika i formiranog kaisa ce se izvrsiti odmrzavanjem lejera AM_O i AM_ON. npr. I2.dwg u omotnici KONSTRUKCIJE. Dobijen je zupcasti kaisni prenos kao na sl.~ ~ E ~~ 0 ru = '" u "' o Snimiti fajJ PRO_KAIS.41 Dijalog Draw Chain/Belt o Na zahtev Select polyline and starting point: izabrati niSanom Snap to Quadrant na jednom mestu polilinijsku trajektoriju (sl.42a). <:fcf ~2:: Vi..42 Formiranje svih 58 koraka duf zupcastog kaisa b) ~o ern rn ~-" en" o . o Na zahtev Is position of link correct [Yes/No] <Yes>: izvrsiti (..42b. vi""'.~ ~ v '" Ln .~ o a) SI. Ovaj objektno orijentisani nisan se ilktivira.

..Sestostrana navrtka.- +) . Eyenuts . ZAVRT ANJSKE VEZE KRUTIH SPOJNICA ~ t:l s:: >" 9r) t:l • Pritezanje zavrtanjskih veza <:> '" s:: '" t:l "? :.i:.~ " "? ·s ~ Q ~ . Velicina sile pritezanja.Krak (siJe). Material of thread . Cap nuts . Nerazdvojive spojnice obezbeduju stalan prenos i trajnu vezu spojenih vratila.. Pri ugradnji. Safeties of screw . Usled pritezanja. ~ Cl.Duzina navoja. :E Cl.!j • Spojnice .S n L. Hex nuts . Odlikuju se malim dimenzijama i visokom nosivoscu u poredenju sa drugim spojnicama. Sila trenja zavisi od sile pritezanja zavrtnja. Pressure . Zavrtnji se priteZu radi ostvarivanja dovoljno velike sile trenja na dodiru prirubnica. '-.9 " ''" "'"' '" t:l . I (/ '-- m Referentni pojrnovi za zavrtanjske veze t:l I I ! . sem u izuzetnim slucajevima. navrtka i delovi koji se spaJaJu.Materijal zavrtnja.Unakrsne povrsine.~ g Zavrtanjsku vezu cine zavrtanj.Nominalna duzina .Sigurnosna podloska.:::. odreduju se dimenzije i broj zavrtnjeva. Krute spojnice spadaju u grupu nerazdvojivih spojnica. ---" \ + '-. koja se moze ostvariti.s t:l s:: ~ '" l:l '" <:> / ~'. Kod krutih spojnica. Radno opterecenje moze delovati u pravcu ose zavrtnja (uzduzno opterecenje zavrtanjske veze) i upravno na osu zavrtnja (poprecno opterecene zavrtanjske veze). zavisi od dimenzije zavrtnja. Nominal diameter (NND) .Nominalni precnik . t:l <.Okasta navrtka. na osnovu opterecenja koje treba spojnica da prenese.fnnkcija i podela Spojnice su masinski sklopovi koji obezbeduje spajanje i prenosenje obrtnog momenta.Podmetac. Nosivost ovakve veze odreduje se na osnovu sile trenja na dodiru prirubnica koja sprecava njihovo proklizavanje. Nominallenght (NLG) . Prirubnice su izlozene pritisku (sabijanju).s:! t:l >" . 8~ . Shank. zavrtanj je izlozen zatezanju i uvijanju. :g. Metalluk .~~J Screw calculation ~ Proracun zavrtnja. ova veza je poprecno opterecena..Navrtka za zatvorenom glavom..~ <:> .Zaptivka (zaptivanje). Iz ovog uslova. Ne dopustaju od~tupanje polozaja osa vratila i ne prigusuju vibracije i udare.Zatezanje i smicanje.. ''" <:> . Dele se na razdvojive i nerazdvojive. Siotied hex nuts .. Seal. zavrtanj se po pravilu priteZe.CAD masinskih elemenata i kostrukcija 229 I~ / i ! ~ I 13. .Sigurnost zavrtnja. '" l:l '" <:> :~ "'"' b<l <:> s:: t:l \ ~ . t:l " . Razdvojive spojnice omogucuju povremeno spajanje i prenosenje obrtnog momenta. Thread lenght (GEL) . Safeties of plates . Washer . :~ I ~ 2 '- ] ~ t:l .~ '" >" b<l '" ~ . Across flats (SW) . Tensile & shear .Pritisak.Sestostrana navrtka sa otvorom (prorezom).Metalak spojnica.

Bold coupling with flexible rings . Height of press face .Povrsinski pritisak. o o Otvoriti prototip fajl VEZA_ZN.Dinamicko zatezanje. i Midpoint.Torzioni moment..Tabela podmetaca.Broj frikcionih povrsina. Tensile static . Plate .Resen proracunom.Potrebno prednaprezanje. Voth-sinclair .1).Ukupna sila u zavrtnju. Select a row . Pliprema crteza za plimenu postupaka proracunavanja. ~ kartica Display ~ Colors .1. Tightening factor .Opterecenje na smicanje.Vat-Sinklerova spojnica.Precnik naslanjanja.Stalna dodatna sila.Dozvoljeni (sigma) napon. Shear .Smicuca sila. Tighten .Normalni napon.Zaostala sila u spoju. Now tighten elastic (plastic) .Vis ina glave. Coefficient of friction . prema sl. Equiralent stress .Proracun na osnovu neravnina. 13.Zavrtanjska veza. o Paleta alata: ACAD/M_PP Calculation ~ Screw calculation o Komandna linija: amscrewcalc.Opruga potisnih diskova spojnice. Necessary preload .Orlinhausova spojnica.Unutrasnji pritisak. Sofety sigma .Otvori. Clutch cone . Intersection . Calculated settiement .Duzina navoja.Spoljasnji precnik dodime povrsine glave. Tensile dynamic . Nut . Height of head . Calculation from roughness . Basic diameter of screw . Axial loads . Inner pressure . Potrebni moment pritezanja iznosi najmanje 1260 Nm.Korak navoja.Smicanje.Vis ina glave zavrtnja.Velicina zavrtnja.Unutrasnji precnik dodime povrsine glave. Length of thread . Permanent .Radna sila u zavrtanjskoj vezi. Elactic malleability of screw (plates) . izabrati dimenzije liest zavrtnjeva sa navrtkama.Navrtka. Torsion moment .Spojnica sa svomjacima i elasticnim prstenima.Osnovni precnik zavrtnja.Faktor· pritezanja. Permanent additional force . Axial force .Duzina zavrtnja.Staticko zatezanje.Spojnicki rukavac. postupcima iz menija: Assist ~ AutoCAD Options . l> lista Colors: ~ Black ~ Apply & Close ~ OK.Aksijalna sila. Ortlinghaus .Koeficijent trenja. Other loads . Number of plates . Inner diameter of face under head .Spojnicka kupa.Tabela materijala.Smicuci napon.dwg (sl. Total force in screw ..Dinamicko naprezanje. Radius .230 CAD masinskih elemenata i kostrukcija CAD masinskih elemenata i kostrukcija 231 Table of washers .Izbor reda.Elasticno (plasticno) pritezanje. Coupling flange . Surface Inner pressure . Dynamic stress . Shoulder diameter .Disk spojnica.Kontaktna povrsina.Broj podloSki. 1. o Na statusnoj liniji uspostaviti rezim OSNAP sa nisanima tipa: Endpoint. Podesiti cmu boju radne povrsine.Povrsina unutrasnjeg pritiska. Coupling sleeve . Outer diameter of face under head . ravnomemo rasporedenih po obodu spojnice.Resavanje.Visina iznad pritisne povrsine. Malmedie-bibby .Poluprecnik. Vier stress .. 13. Shear forse . Preloud moment . Shear loads ..Elasticna podloska.Permanentno (neprekidno dejstvo).Wrench . Clutch pressure . Shear stress . Residual clamping force .Dobos kocnice.. Surface pressure .Aksijalno opterecenje.Predmoment pritezanja. Disc clutch .Ekvivalentni napon. E modui .Podloska. • Komande za proracnn zavrtnjevih veza o Meni: Content ~ Calculations ~ Screw Calculation . Clutch thrust spring . Pitch of screw .Spojnicki pritisak. Band coupling .Ostala opterecenja. uredivanje. Table of materials . Brake drum . Gaps and shamfers . Length of screw ..Spojnicki obod.Modul elasticnosti. Head height .Spojnica sa remenom iIi trakom. Size of screw . Screw connection . Contact area .Malmedija-Bibi spojnica. Force that screw carries . Settlement . Number of friction areas . III Algoritam: proracun zavrtnjevih veza n3 spojnici ~ Primer: Za Spojnicu. pukotine ili udubljenja.Pritegnut (spoj).

Sctew. 13. ~I I 2 .. taster Table of Screws . 13.. o U istoimenom. dijalogu izabrati zavrtanj sa navojem krupnog koraka iz grupe ISO 4014 (Regular Thread) (sl.teriall. Shook I De$c!iptiory. 13.. 13. Priprema za proracun zavrtanjske veze. 'I Tl'Pe: a) ~ ~ "Safetie:oISCftlW"~ Temlie . 13.2 Dijalog Screw Calculation [mm] sa karticama za definiciju parametara zavrtnja .1 Crtei sklopa Spojnice (VEZA_ZN.232 CAD masinskih elemenata i kostrtlkcija CAD masinskih elemenata i kostrukcija 233 o U dijalogu Select a Screw i u polju Buttons.4). izabrati zavrtanj sa metrickim navojem duzine 70 mm (M14 x 70) i kliknuti na el.dwg) . Ge"""lry I".5).4 Browser i polje Buttons dijaloga Select a Screw za odabir standardnog zavrtnja Sl. o Potvrditi odziv u koinandnoj liniji: Command: amscrewcalc Seleci screw connection <Stand alone calculation>: (..:J' . 13.3). SI.J) o Nakon pojave dijaloga Screw Calculation [mm] kliknuti na el. !C:="l~~~~:~~~~s. taster OK sl. --+-SI.2).~~t. izabrati tip zavrtnja Hex Head Types (sl. 13 .. 13.3 Dijalog Select a Screw za izbor standardnog zavrtnja ~ o Aktivirati komandu za proracunavanje. o U dijalogu' Select a Row.~5hear Eyalu~le' f Sl. (st. postupcima iz menija: Content Calculations ~ Screw Calculation .

! L=:T:. taster Table of Nuts .!~ T~e.9). a zatim kliknuti na ei..~1~ x.8 TekuCi dijalog sa karticom Nut za izbor navrtke o Izvrsiti pregled kartice Screw: Shank bez posebnih podesavanja parametara (sl. izabrati tip zavrtnja Hex Nuts (sl.5 Dijalog Select a Row za konkretizaciju standardnog zavrtnja o o o U.~_. 13. SI.6~~of~~i~~~:. o U dijalogu Select a Nut i u polju kartice Buitons. .13.7 Kartica Screw: Shank dijaloga Screw Calculation [mm] sa definisanim parametrima zavrtnja S1.Jcartici Screw: Geometry uneti ostale geometrijske parametre (sl.:::::]1 Description: II~~ 401~. 13. 13. 13. (sl.. 13.6 Popunjene kartice Screw: Geometry i Material dijaloga Screw Calculation [mm] sa definisanim parametrima zavrtnja M14 x 70 - SI.. 13.6b).234 CAD masinskih elemenata i kostrukcija CAD masinskih elemenata i kostrukcija 235 S1.k f~ a) .6a). (sl...7). 13.8).'. SOf!W:. Izvrsiti pregled sadrZaja kartice Screw: Material sa podesenim parametrima U tekucem dijalogu Screw Calculation [mm] izabrati opciju (ikonicu) Definition of NUT za definisanje parametara navrtke. Geo~etry 1'M"atfni~~rS.13.

.236 CAD masinskih elemenata i kostrukcija CAD masinskih elemenata i kostrukcija 237 Sl.10b) i kliknuti na el.: Nuts Cap Nuts U tekucem dija\ogu Screw Calculation [mm] izabrati ikonicu Definition of WASHERS za izbor podloske.12 TekuCi dijalog sa karticom Washer: Head 1 za izbor podloske U tekucem dijalogu otvoriti karticu Nut 1 (sl.·.. ·..•. 13.f. ISO 4775 {lic. ·..a i a .. 13. o Moguce varijante ove navrtke prikazane su u tekucem dija\ogu (sf. 13. 13.·. 13. Sl... Slotted He:.·..«I·. •.I . taster OK.·. 13 . SI.·•·. cime se moze izabrati jedna podloska koja naleze uz navrtku.} ISO 4035 tRe. 13. o Popunjavanje parametara podloske izvodi se na osnovu eI. Nuts Hex NUl..~ !SO 4034 IAe..10 Browser i polje Buttons dijalog Select a Screw za odabir standardne navrtke o U dijalogu Select a Nut izabrati navrtku sa metrickim navojem krupnog koraka ISO 4032 (Regular Thread) (sf. JIj . 13 . a zatim deselektovati opciju Washer kartice Washer under: Head 1 (sl. •.11 TekuCi dijalog za izbor navrtke M14 u kartici Nut o E··ijji.12). . ~ Flanged a) ~~. u dijalogu Select a Washer.J'.. if. korigovanjem nekih od tih parametara.9 Dijalog Select a Nut za izbor standardne sestostrane navrtke Sl..Il·.·. ~ b) J!J•. J!j IS074131Ae"T 1501414 (RL 1$07417 IRe . tastera Table of Washers .Il).. •. .I. o .13)....

60/2 = 29 mm iii premeriti Snap to Endpoint-om rastojanje od taeaka 1 do 2 (st.14) za izbor parametara nalezuCih ploca (oboda spojnica). 13. kao i debljine ploca h1= 21 mm i h2= 26 mm se mogu direktno upisati u dijalog iIi se premeravaju sa crtda posredstvom Osnap-a. koji su dati na st. 13. SL 13. 13. 13. 13 . 13.16 Utvrdivanje potrebnih dimenzija za definisanje parametara dodirnih povrsina S1.16). 13.1Sa) u odnosu na o metodom geometrijskog poteza (Drag and Drop). SI.14 Tekuci dzjalog sa karticom Plates za izbor parametara naleiuCih ploea . Otvoriti drugu karticu Graps and Chamfers i podesiti. 13.15 Kartice sa parametrima preenika rupe -a) i radijalne duiine (sirine dodira) prirubnica spojnice -b) o Vrednost gr = 29 mm izracunati kao 1 i 8/2 .238 CAD masinskih elemenata i kostrukcija CAD masinskih elemenata i kostrukcija 239 o Drugi nacin je: upisom unapred poznatih parametara iIi njihovim odredivanjem o U kartici Plates podesiti nove geometrijske parametre (sl. Materijal podloske je usvojen S235JR. 21 26 co os: SI.13 TekuCi dzjalog sa karticom Nut 1 za izbor parametara podloske uz navrtku o U tekucem dijalogu Screw Calculation [mm] izabrati opciju Definition of PLATES (sl. takode. Precnik rupe dh= 16 mm.1Sb).14. sa modulom elasticnosti E=21 0000 N/mm 2 • o o default. zeljene parametre kao na (sl.

13. / . 13. 13.18 Odredivanje oblika dodime povrSine S1. tastera Type: (sl. 13. . o U tekucem dijalogu Screw Calculation [mm] izabrati opciju Definition of LOADS za definisanje opterecenja zavrtanjske veze (st. npr. (sl.17 TekuCi dijalog sa karticom Contact Area za dimenzije dodimih povrsina o U kartici Contact Area podesiti oblik dodirne povrsine aktiviranjem el. Sl.20). kosirukcija 241 21 26 o U tekucem dijalogu Screw Calculation [mm] izabrati opciju Definition of CONTACT AREA za definisanje dimenzija kontaktnih povrsina oboda (prirubnica) i delova za pritezanje (sl. 13.19 Utvrdivanje potrebnih dimenzija za definisanje parametara dodimih povrSina o Kao rezultati. dobijaju se vrednosti predstavljene u kartici Contact Area tekuceg dijaloga (sl.21). 13. 13 . a) b) Type of Contact Area Sl. o Definisati geometrijske parametre u kartici Axial Loads. 13 .19)./\ 21 ~ Sl. 13.20 TekuCi dijalog sa karticom Contact Area sa definisanim dimenzijama dodimih povrSina o Svi potrebni precnici se mogu direktno upisati u dijalog iIi se premeravaju sa crteta posredstvom. . Interseciion Os nap-a.240 CAD masinskih elemenata i kostrukcija CAD masinskih elemenata i.17).l8a) u odnosu na default koji je dat na prethodnojslici.y \ .

Unutrasnji pritisak kod spojnica ne postoji.242 CAD masinskih elemenata i kostrukcija CAD masinskih elemenata i kostrukciJa 243 o o U tekucem dijalogu Screw Calculation [micro m] izabrati opciju Definition of SETTLEMENT za definisanje hrapavosti (sl. 13.22 Kartice za unosenje optereeenja zavrtanjske veze SI. 13.24 TekuCi dijalog sa karticom Tighten za izbor parametara pritezanja . SL 13. 13 .23 TekuCi dijalog sa karticom Settlement za dejinisanje hrapavosti dodirnih povrsina o U kartici Shear Loads podesiti vrednost obrtnog momenta T= 210 Nm. 13 . Izabrati vrednost hrapavosti dodirnih povrsina kao Ra >= 1. o kruznice na kojoj Sil zavrtnji R= 70 mm i koeficijenta trenja fL= 0.23). sto je predstavljeno u poslednjoj kartici Other Loads (sl. SL.22b). 13. tj.21 TekuCi dijalog sa tabom Axial Loads za definisanje napadne tacke aksijalnog opterecenja SI. tj. Dejstvo poprecnih sila kod spojnica se zanemaruje. radijusa o U tekucerri dijalogu Screw Calculation [mm] izabrati opciju Definition of TIGHTEN za definisanje uslova pritezanja zavrtanjske veze.24. pi = 0 N/mm 2 .13 (sl.13. o Podesiti vrednosti u tekucoj kartici kao na sl.22a). 13. FG= 0 kN.6 fLm.

tj.13 (sl. sto je predstavljeno u poslednjoj kartici Other Loads (sl. 13.r~oads I a) 81. S1.24. Axi'l~oad' She'flo"d'l Oth. 13 . tj. Dejstvopoprecnih sila kod spojnica se zanemaruje. o U kartici o Shear Loads podesiti vrednost obrtnog momenta T = 210 Nm. 13. Izabrati vrednost hrapavosti dodirnih povrsina kao Ra >= 1. 13.22b). o Podesiti vrednosti u tekucoj kartici kao na sf. radijusa kruznice na kojoj su zavrtnji R::: 70 mm i koeficijenta trenja fi= 0. pi = 0 N/mm 2 .21 Tekuci dijalog ·sa tabom Axial Loads za definisanje napadne tacke aksijalnog opterecenja SI. Unutrasnji pritisak kod spojnica ne postoji.242 CAD masinskih elemenata i kostrukcija CAD masinskih elemenata i kostrukciJa 243 o o U tekucem dijalogu Screw Calculation [micro m] izabrati opciju Definition of SETTLEMENT za definisanje hrapavosti (sl.22a).23). 13. 13.6 fim. 13.24 TekuCi dijalog sa karticom Tighten za izbor parametara pritezanja . 13.23 TekuCi dijalog sa karticom Settlement za definisanje hrapavosti dodirnih povrSina o U tekucem dijalogu Screw Calculation [mm] izabrati opciju Definition of TIGHTEN za definisanje uslova pritezanja zavrtanjske veze.22 Kartice za unosenje optere·cenja zavrtanjske veze SI. FG= 0 kN.

.__s_c.--_~ 711164 N~~~:s. na osnovu kojeg se moze izvrsiti adresiranje i zapis 0 svim kvantitativnim pokazateljima proracuna.-.o.rn:\'ttILiJh?mi1 o Save jlt J.~abilityol. ·1£1"liCM. kN Sl.28).-. ..d . Carry: Deltal· 4.. duzinskih vrednosti.i_"'_&.:.27a).. 13.27).. ....lia 01 ContAr.. Klikom na el.~.-. ~ . . Thread i Other saopstavaju se rezultati proracuna napona...1~e)tle~~~F~6. tastera Continue vrsi se zapis takstualnog fajJa VEZA_ZN...'..25). taster Finish otvara se dijalog Messages (sf. 23. o Aktiviranjem el.txl (st . karakteristicnim za ovaj sklop.-. mm~4 : Mom: oll".1575 kN ReSidualoainplrig Force Fk!erf".0 ~N • F!(I' 49. .t¥. Dell. ::c·cc". ···~t.--.~i~Pi~g ~r'c~ IEI~~iicM'\!"'obiriyOfPi.• ..s".28 Dijalog File of Results S1. rezultatima proracunavanja Klikom na el. taster Generate Text Fiie otvara se dijalog File of Results.if]j .• •.r~..ciIju dobijanja rezultata proracunavanja (sf. 13.26).27b.0769 .le.25 TekuCi dijalog sa karticom Results: Screw sa rezultatima proracunatih napona o U karticama Platers. fOicelh'i"Plaie. 13.. 13.~ d. fBI· .89259E·007 mmlN mm .39.91._···2..:. .~~ii~.! 2A5075E:{)0s mmlN .-.~elY Oga.--.r. 0 Ukartici Results: Screw nalaze se rezultati naponskih karakteristika projektovane zavrtanjske veze u spojnici... Insertovanje tabele sa rezultatima proracuna vrsi se posredstvom eL tastera Continue dijaloga na sl....26 Kartice sa rezuftatima proracuna o 0 o U kartici File mogu se opisati.txt na adresi D:\AMECH\zAPISIWEZA_ZN.. o a) b) 0 Sl..'3J~MEC~ DTUTORIJAl DWEBCRTEZI *' b) QizAPIsrl .244 CAD masinskih elemenata i kostrukcija CAD masinskih elemenata i kostrukcija 245 U tekucem dijalogu Screw Calculation izabrati opciju RESULTS u .. kraci iIi duzi. .2i .27 Kartica za zapis proracuna -a) i poruka karakteristike objekta -b) poredenju vrednosti vezanih za neke SI. 13. 13.·····c... 13.nst Tens.:·..ew •C . Max-Diameledot Pre.So. 13.~ .sr.13.al. sila.-.re...:~nes.S_he_". Ok .. rezimei (sf. (sf.-. . momenata inercije i sl..~ )'late.. 13.

ISO 4014 . neophodne napomene i s1. u obliku tabele osnovnili vrednosti. 14.000 2: . S1.. ~ kartica Display ~ Colors . postupcima iz menija: Assist ~ AutoCAD Options . a Otvoriti fajl SASTAV..txt otvorenom u programu WordPad DZapis se vrsi i direktno u AM. III Algoritam za formiranje sastavnice sklopa ~ Primer: Za sklopni crtez prema sl. . Sklop-R D Snimiti fall na adresi D:\AMESH\KONSTRUKCIJEWEZA_ZN.6813 kN = 1. 13~30 Rezultati proracuna zavrtanjske veze spojnice u tabelamom obliku 81.sistemom gde se izraduju delovi i identifikaeionim brojem svojstvima altemativnog materijala.100 sa desne strane ertda spojniee. 000 0. bazu podataka svih 1. Tightness Pressing SP SA • 23.600 Length oJ: Screu Lengch o:f Thread Helghc of Head Sl. Podaei 0 sastavnim delovima i sklopovima su razvrstani po odredenom sistemu i obuhvataju: pozieiju dela. Cine je osnovni parametri masinskih delova od kojih se konstrukeija sastoji.49 SO • - for Plares .nazivne velicine.000 0. materijal.21 S1.150 ISO 1014 - 1-1:1-'1 x 70 1 b h • Komande za formiranje sastavnice s. DEFINITION OF CONNECTION ZA. 600.dwg. Pored ovih podataka. SASTAVNICE I BAZE PODATAKA Sastavniea predstavlja uredeni skup podataka rasporedenih u tabeli tehnickog dokumenta iIi u bazi podataka.21 Ssmelf • 1.dwg.ze of Screw-lJrench Inner Diameter of Face under Head Outer Diameter of Face under Head Heigth of Press Face ds dw = hw = D Meni: Annotate ~ Part List Tools ~ Part Reference.29 Izabrane dimenzije zavrtanjske veze u tekstualnom fajlu VEZA_ZN. naziv.000 3-'1.ction in Thread SCREY d = p = miG = 14. D Komandna linija: AMPARTREF.30) je postavljena sa baznom tackom.VRTA11iJSKA VEZA KRUTE SPOJNICE DEFINITION OF CONNECTION THREAD Basic Diameter of Sere". Osncivne pripreme radnog fajla. npr.43 = 1.800 21. Screli caiculariDn .000 8. dimenzije dela. formirati sastavnicu delova i standardnih komponenti. u tekucem fajlu VEZA_ZN. N/mm 2 Tighten' T)'pe Factor Preiood Moment Safeties for ScrEW: Tensile Static kA fVM = 56.000 21. 14.86 S[ • 2..M14 x 70 LO<lds.. Pitch of Thread Coefflcient of FrJ. Generisana tabela (sl. 14.8 MA SM = 142. proizvodnim . 000 14.1) iz omotnice PROTOTIP.. sastavniea moze biti i opsimija: sa sadrZajem imena dobavljaca. standard . njegovog kvaliteta i s1.dwg (sl. kolicinu. ~ !ista Color: Black ~ Apply & Close ~ OK.1. D Podesiti emu boju radne povrsine. 13. Axial Force FB Permanent Shear For(e Torsion Moment InnEr Pressure FB FAz =0 hN kN Fa = 0 T = 210 pi = 0 Elastic =0 hN Nm . Shear Stripping of Thread SF • 1. = = = = = 70.246 CAD masinskih elemenata i kostrukcija CAD masinskih elemenata i konstrukcija 247 14. 14.1 Sklopni crtel. opisom dela.947 Nm =1 Tensile Dynamic Shear Tensile!.

3). postupcima iz menija: Annotate D D ~ Part List Tools. Kliknuti na poziciju levog kuglicnog leiaja u sredistu referentnog simbola (tacka 4 .3a i kliknuti na el.6a). Zatvoriti dijalog el. drugog kuglicnog leiaja. 4 navrtke i 4 podloske. Popuniti novootvoreni dijalog Part Ref Attributes ISO (sl. 4 zavrtnja. kao na sl. Part Reference (ili iz komandne linije: ampartref). D Izabrati crtei prirubnice.Part Reference Edit. Attributes ISO. D Desnim tasterom misa izvrsiti regeneraciju komande Part Reference. 14. kao na sf. D Aktivirati komandu za definisanje pozicija delova. Unosenje pozicija referenci standardnih komponenti.5 Popunjen dijalog Part Ref Attributes ISO i stvaranje treee pozicije 3. 14.248 CADmasinskihilemenatai ~konstrukcija CAD mdsinskih· elemenata i . taster OK.kruinica sa krstieem) (sl. u tacki 2) i popuniti novootvoreni dijalog Part Ref Attributes ISO. D Izabrati crtei oboda unutar srafure (npI. postupcima iz menija: Annotate ~ Part List Tools ~ .3 Popunjen dijalog Part Ref Attributes ISO i stvaranje prve pozicije o Aktivirati komandu za unos atributa vee formiranih standardnih komponenti: kuglicnog lezaja. 14. npr. b) Sl. 14. o Pri tome se u komandnoj liniji pojavljuje odziv: Command: 3mpartrefedit Select pick object. npr. u taCki 1 (sl. Gime se potvrduje unos atributa prve pozicije. 14. 14.5b.2a). kao na sl.4b. 14. 14.konstrukcija 249 2. tasterom OK.2 Selektovanje yratila -a) i priprema za upis njegovihkarakteristika -b) a) b) S1. ZatvoIiti dijalog el. Prj pojavLodziva u komandnoj liniji: _ampartref Select point or [Block/Copy IReference]: kliknuti strelicom misana crtez vratila. . tasterom OK. u tacki 3 i popuniti novootvoreni dijalog Part Ref SI. elasticnog uskocnika.4 Popunjen dijalog Part Ref Atiributes ISO i stvaranje druge pozicije D Desnim tasterom misa izvrsiti regeneraciju komande Part Reference. SL 14. 14. Fonniranje referenci nestandardnih delova sklopa.

taster OK. Sl.sl. kao na sl. 14. 14. E}(iemaJFile: ~.6006 30 x 55 x 13 Description Standard MClterla] li ---1a) b) V!.6 Popunjen dijalog Part Ref Attributes ISO i stvaranje cetvrte pozicije o Desnim tasterom misa izvrsiti regeneraciju komande Part Reference Edit.601 . 14. kao na.~ b) ~ Coocell~ b) Sl. I b) EKterM File: .m. o Na zahtev: Select pick object: kliknuti na dec prstcni uskocnik u sredini referentnog simbola 5 (sl.JOb i kliknuti na el. 14.9b i kliknuti na el. Izmeniti i dopuniti atribute u novootvorenom dijalogu Part Ref Attributes ISO. Sf. 14. kao na sf. 14.8 Popunjen dijalog Part Ref Attributes ISO i stvaranje seste reference o Desnim tasterom miSa izvrsiti regeneraciju komande Part Reference Edit.8b i kliknuti na el. taster OK.7b i kliknuti na el. o ". taster OK. Na zahtev Select pick object: kliknuti na crtd podlozne plocice u sredini referentnog simbola 7 (sl.7 Popunjen dijalog Part Ref Attributes ISO i stvaranje pete pozicije o Desnim tasterom misa izvrsiti regeneraciju komande Part Reference Edit. o Izmeniti i dopuniti novootvoreni dijalog Part Ref Attributes ISO. kao na sl.JUS M. ~ :Jt:1·"d. 14. o Na zahtev: Select pick object: kliknuti na dec zavrtnja u sredini referentnog simbola 6 (sf. taster OK. Name lezaj . 14. .6b i kliknuti na el. o Izmeniti i dopuniti novootvoreni dijalog Part Ref Attributes ISO. 14.C3.250 CAD masinskih elemenata i konstrukcija CAD masinskih elemenata i konstrukcija 251 o o Izmeniti i dopuniti novootvoreni dijalog Part Ref Attributes ISO.l0a). Descript!on Standard Mdcerkd Vendor IDN'J(l1ber.9 Popunjen dijalog Part Ref Attributes ISO i stvaranje sedme reference o o Desnim tasterom misa izvrsiti regeneraciju komande Part Reference Edit (ampartrefedit) i izabrati klikom strelice misa navrtku u referentnom simbolu 8 (sl.9a). kao na sl.c""cell~ SI. 14.8a). Izmeniti i dopuniti novootvoreni dijalog Part Ref Attributes ISO. taster OK.'ndor to Number Estl!iinalFi!e.~ Attach I ~ cance[l~ ~·.7a). 14. 14. 14.

14. kao na sl. presecnim prozorom. o Izmenuti i dopuniti novootvoreni dijalog Part Ref Attributes ISO.13 Jzdvajanje projekcije zajedno sa referentnim tackama komponenti .12 Popunjen dljaZog Part Ref Attributes ISO i popuna desete pozicije 0' Desnim tasterom misa izvrsiti regeneraciju komande Part Reference Edit. 14. aKliknuti na crteZ caure u referentnom simbolu 9 (st. RedosIed_ izbora nestandardnih i standardnih komponenti skJopa nije na kasnije forrniranje baze podataka. 14.10 Popunjen dijalog Part Ref Attributes ISO i stvaranje osme pozicije SL 14. nasi. SI. npr. (Select pick object Specify opposite corner: 186 found 177 were filtered out.. i dopuniti novootvoreni dijalog Part Ref Attributes ISO" kilo. tasterom OK. o Izabrati obe projekcije crteza. o Aktivirati komandu za kreiranje pozicija postupcima iz menija: Annotate ~ Part List Tools ~ Balloons. o KJiknuti na crtez kuglicnog lezaja u referentnoj tacki 10 (sZ. 14. o Izmenuti. 14. 14Jla). Formiranje oznake pozicija. Select pick object). 14.13). S1.11 Popunjen dijalog Part Ref Attributes ISO i stvaranje devete pozicije o Desnim tasterom misa izvrsiti regeneraciju komande Part Reference Edit. Izbor potvrditi Enter-om.12b i zatvoriti ga el. o U komandnoj liniji se pojavJjuje odziv: Command: _amballoon Bom table name is BOM1. ]4. o 1z skupa opcija: Select part/assembly or [auTo/auioAli/collectl ManuaIiOne/Renumber/rEorganize): izabrati A (.J). moze se ostvariti dvoklikom streJice miSa i Enter-om na referentne oznake odredene pozicije. iIi iz komandne linije unosom AMBALLON (.252 CAD masinskih elemenata i konstrukcija CAD masinskih elemenata i konstrukcija 253" a) b) b) SI. od tacaka A do 8 (sl.11 b·i kliknuti na eLtasterOK. 4. jer se baza moze vrlo lako preformulisati u zavisnosti od kriterijuma razvrstavanja.12a).J). Pregled dijaJoga Part Ref Attributes ISO.

ISO. bez izmena..16) je kreirana na osnovu vee unetih podataka u pojedinacnim dijalozima Part Ref Attributes ISO. 14. 14. cesto. ovakvu bazu je. takooe. Izvrsiti: _ambom Bam table [Delete/Edit] <Edit>: (.1. 14. postupcima iz menija: Annotate ~ Part List List ~ BOM Database (iIi iz komandne linije: AMBOM). klikom na el. lzmens I Datum Ime Izv. . DIN.pod.15 Osnovna struktura zaglavlja i sastavnice (ZAGLAVLJA. tasterom OK. Aktivirati komandu za kreiranje pozicija u tabeli BOM.'N~Rgmfl!~l Pogledati omotnicu FORMATI gde se nalaze zaglavlja definisani JUS (sl. o Ova baza podataka (st.]J. te se u tom slucaju njeno uredivanje izvodi otvaranjem kaskadnog dijaloga BOM Properties for ISO (sl. I I I Kol I JM I I Naziv standard • lzabranekarakteristike I j'Masa SI. 14.16 Dijalog BOM sa osnovnim podacima Primedba 0 sklopu I E3@1 Datum Obradio I Razmera Nazly: Stand Odobrio Oznaks" 81.254 CAD masinskih elemenata i konstrukcija CAD masinskih elemenata i konstrukcija 255 o KoristeCi jednu od opcija: Align [Angle/Standalone/HorizontaiNertical]<Vertical >: iIi metodom rucnog poteza klikom na levi taster miSa formirati simbole pozicija u obliku kruznica iznad delova sklopa.dwg) .J). 14. ANSI i JIS standaidom.17). tasterom OK..16). potrebno na osnovu raznih kriterijuma dopuniti iIi izmeniti.. o Zatvoriti. taster Properties (poruka Standard properties .14. o Otvoreni dijalog sadrzi default opcije koje se i po kolonama i po redovima mogu uredivati. kao na st.14 Formiranje oznaka pozicija j. Zamenaza: ~ o Medutim. 14. 5. 14. • o Zatvoriti dijalog BOM Properties for ISO el. o SI.. sastavnice Po<. i dijalog BOM el. sl. SI. Formiranje baze podataka sastavnice. 14.15).

14. .17 Dijalog 80M Properties for ISO sa selektovanim i neizabranim podacima sastavnice ID Number Kreiranje sastavnice pored crteza vrsi se iz menija Annotate ~ Part List Tools ~ Parts List.18 Default dijalog Part List ISO Dopuna u ovom dijalogu se vrsi unosenjem novih kolona. o Odziv u komandnoj liniji je sledeci Command: ampartlist Bom table name is BOM1.18). Vendor i ID Number i kliknuti na el. 14. klikom na el.20).. 14. 14.19a) oznaciti. o I'lame r\. o Cancel: I a) b) S1. ~ Vendor Sl. a koji se prenose u Part List ISO o o Ovim je automatski izvrsena dopuna u dijalogu Parts List ISO sa tri nove kolone podataka. taster Insert column (sl. 14. o U dijalogu Select Columns (sl. o SadrZaj dijaloga nije isti kao u bazi dijaloga BOM prethodne slike. sve tri opcije: Name. 14.19 Dijalozi Select Columns za izbor kolone sa podacima koji su definisani u bazi podataka. taster OK.256 CAD masinskih elemenata i konstrukcija CAD masinskih elemenata i konstrukcija 257 Sl. taster OK (st. npr. Kliknuti na el.

(sl. koordinatama 410. o Pored toga.09 Kugl!cni lezaj Name Vendor 10 Number I Prsreni kuglicni jednore:di !ezaj JUS M.M6 DIN 988 .J) P el. 14. postupcima iz menija Annotate ~ Part List Tools ~ BOM Database (.22 Dijalog BOM Properties for ISO-sa izmenjenim i dopunjenim kolonama sastavnice o Posle popune nekih podataka u kolonoma Standard . tastera Export . 14. :me navrtke j z<lvrtnje sa sestrosbmom glavom. Sl.20 Dopunjen dijalog Part List ISO sa atibutima koji su uneseni u pojedinacnim dijalozima Part Ref Attributes ISO o Unosenje sastavnice u crtd se vrsi klikom na el.45.04 V.6006 30 x 55 x 13 s.aj DIN 625 Tl .broj crteza i JM forrnirani skup podataka se moze preneti u programu Microsoft Access aktiviranjem el. tasterom OK. o Stvacanje novih kolona u sastavnici iIi skrivanje postojeCih.J)(sl.. moguce je ostvariti na vise nacina u ovom dijalogu.21). 14.12.0S 10 9 06. o Na sf. 14. 14.21 ledna verzija sastavnice sklopnog crteia .a radij.M6 x 30 glavonl ISO 4379 .4S.6006 .22 izvrsena je izmena u srnislu da su u koloni Caption uskladeni prevodi naziva izabranih parametara u redovima. a iskljucena Masa.258 CAD masinskih elemenata i konstrukcija CAD masinskih elemenata i konstrukcija 259 6. ukljucena je opcija Opis. i uneta nova u poslednjem redu pod nazivom JM Uedinica mere).23). sa.C3. Zatvoriti dijalog BOM el. .03 Zavrtanj (<lura - Z.12. sa engleskog jezika na srpski.. C 0370 f<uglicoi lezaj Prsteni uSKocnik DK Komerc DK Komerc DK Komerc DK Komerc DK Komerc 62590143 U. Odziv u komandnoj liniji je: Command: _ampartlist Bom table name is BOM1. npr. Prirubnie<l Obod Poqof'l2 Poqon Z P. a Sl.8 3 4 Zavrtanj sa .atiLo kr<ltko SL 250 SL 250 C 4733 ISO 4032 .22). Izmena sastavnice i uskladivanje sa dornaCim standardorn.0Z N. o Na zahtev Specify location: specificirati tacku unosenja tabele. 14. Izvrsiti OK. 14.45.Cu$nIZ 1 Rezervna [aura 2 1 1 Prsti:!ni kugUcni jednoredi lez.alnim dodirom ( 2133 DIN 6799 30 1 SigtJrnosni granicnik 8..30 x 55 x 13 sa radijatnim dodirorn Material Iteml Dty Description Standard 5 4 I SI.6 COl KL.23). 14.7 glavom 4 Podlozna plocica za s.-10 (.601.ll.estrostr .sestostr<:lnnm IISO 4014 .4S.12. o Posle ovih postupaka u dijalogu BOM unete su vrednosti JM prema (sl. taster OK ovog dijaloga.S 7 x 13 8 Navrtka sa sestostranom P. taster Properties ~ BOM Properties for ISO (st. Uskladivanje sa JUS ISO standardom vrsi se iii u dijalogu BOM Properties for ISO iIi u Part List dijalogu.36 x 46 x 30 P.S Vratilo Navdka Podtozna pioci(a Poqon 1 OK Komerc DK Komerc 8 1 6 1 1 1 4 Prirubnica cilindricna SfE!rni obod Vr.

moguce je izvrsiti izmene pojedinih kolona na primer da se na prvom mestu postavi kolona broja kOlnada Kom. o . Savejn: I~.260 CAD masinskih elemenata i konstrukcija CAD masinskih elemenata i konstrukcija 261 o Zatvoriti dijalog BOM klikom na el. npr.dwg.26. JM) posredstvom ikonice Insert column. a zatim se metodom "pritisni i povuci". SI. na drugom Naziv itd. levim tasterom misa vrsi premestanje kolone na zeljeno mesto. D U ovom dijalogu mogu se.26) u desnom delu crtda.' Table Name: IMicro'?IIAcces~(~.mdb (sl.24). DOve izmene se vrse tako sto se oznaCi cela kolona. D Izmenjena sastavnica sa dodatom kolonom Napomena data je na sl.25).125. 14. D Pregled spiska del ova je omogucen u dijalogu Parts List ISO na sastavnicu crtda.•. 14. taster OK.25 i 14.23 Dijaiog BOM sa izmenjenim i dopunjenim podacima 0 sklopu D Posl~ otvaranja dijaloga Export uneti naziv fajla kao SASTAV_a i odrediti adresu gde ce biti snimljen u formatu ~. (sl. 14.24 Snimanje jajla u omotnici ZAPISI i jormiranje baze podataka MS Access-u 0 sklopu u Klikom na OK postaviti ovu sastavnicu (sl.ZI\PISI ••. takode. uneti nove kolone (Naziv.25 Dijalog Part List ISO sa izmenjenim i dopunjenim podacima 0 sklopu_ S1. SASTAV_a Save aSlI'P. D Pored ovoga. Dobavljac. 14. 14. 14. D Snimiti dosadasnji fad kao fajl KONSTRUKCIJE/SASTAV_b. ID Broj.Indbl IBOM1 SI. 14. u tacki 740.

taster OK.25 320 PrirubnicC! Obod Vrdt-ilo Navrtka Podlozna plocica Kugtimi lezaj Prsteni uSKO[nik ZClvrbrd (dura Kuglimi lezaj Paz.S P.27).2 P.30 ISO 4014 ...12. Part list ISO .27b).8 ISO 4379 . taster OK. 14...28) zatvoriti klikom na el.M6 Poqon 2 Poqon 2 Pooon 1 DK Kornerc OK Komerc OK Komerc OK KDmerc OK Komerc P.28 Promena oznaka ostalih pozicija c) o Dijalog Balloon Properties for ISO (sl. b) Overrides Arrow Type .12.26 lzmenjena sastavnica sklopa 6.27).bra crt-era Materija! P.4503 Z. Sl.. b) SL 14.Dobavljac.36 x 46 x 30 P.6006 30 x 55 x 13 (2133 DIN 6799 .4S.M6 x 30 8.lista delova po ISO standardu. npr..-t ~ ---l' ----+ ..Karakteristike liste delova.0S OB. npr..6 C01 KL. o Slicnim postupkom Overrides Arrow Type ~ Small Dot Blank moze se promeniti oznaka pocetka pozicione linije... o Po otvaranju dijaloga Bailon ISO kliknuti na ikonicu Override Balloon type (sl ..dwg u omotnici KONSTRUKCIJE.45. o Nakon toga...S 7 x 13 C 0370 JUS MC3601 .45.l V. o Iz liste simbola Arrow Type izabrati simbol male kruznice.35 1. ili neku drugu oznaku. klikom na el.12. Vendor . Po otvaranju dijaloga Balloon Properties for ISO aktivirati ikonicu Override Balloon type i iz skupa simbola izdvojiti simbol Linear (sl.02 N.262 CAD masinskih elemenata i konstrukcija CADmasinskih elemenata i konstrukcija 263 10 9 8 7 6 5 4 3 Z 1 1 1 1 4 4 1 1 4 1 1 1. Izmene oznaka pozicija. 14. 14. 14.29). o Izvrsiti dvoklik na oznaku pozicije koja se zeli promeniti.12. Part reference attributes . 14. o o OK j\omerc OK !\omerc Dobavljd[ IDBroj Napomena SL 14...Sastavnica . . o Snimiti crteZ kao fajl SASTAV. "'..30 x 55 x 13 Staodard . na poziciju 6. a) --15- _SO' -3D' ..28a).4S. cime se vrse promene preosialih oznaka pozicionih pocetaka na linijama (sl. Ovim se menja sarno nacin predstavljanja pozicije 6. 14. ---oi'J ~~ . taster Apply (sl..15 ISO 4032 .. o Iz skupa oznaka izabrati onu sa nazivom Linear. 14. o Zatvoriti dijalog Balloon ISO klikom na el. -. -1> ~'.45.. a u osnovnom dijalogu kliknuti na el. na 7mm..6006 . taster Apply promeniti ovu oznaku......27 Izmene oznake samo jedne od pozicija - -. Pored toga moze se povecati i visina teksta (Text Height) pozicione oznake.. taster Properties maticnog dijaloga Ballons ISO (st..CuSn12 DIN 625 T1 . - --{>o m Referentni pojmovi za sastavnice item ..45.04 V.09 Aktivirati el. Kom JI1 Naziv SL 2S0 SL 2S0 C 4733 8 DIN 988 .Pozicija (numericka oznaka).7 62590143 U..

Rucni postupak. List tools .Specifikacija materijala. lepak. Sheet .Postavlja niz oznaka u horizontalnom ili vertikalnom pravcu.Tip prikaza uz pomoc strelice. prikljucuje vise oznaka... Assembling drawing . Description . Standard . One . montaza. Polozaj oznaka i pokazivaca odreduje se rueno. . cena.Odabir kolone sa podacima za dalju analizu. 80M (8i11it of material) . Parst .komponente.Osobina prikaza pozicije putem ]quzica sa oznakom po internacionalnom standardu.Omogucuju pravljenje liste delova vidljivih u svim prikazima. da bi se odredili koji ce delovi biti prikazani. vezivanje. sklapanje. Ova mogucnost se koriste da bi se formirale oznake u BOM.U BOM-u ce biti prikazani svi delovi. Bice prikazani sarno oni delovi koji pripadaju izabranom prikazu. Measurement . Caption . npr. BOM Database .Alternativni opis masinskog dela.Postavlja oznake jednu po jednu. Qty (Quantity) .Pribe!eSke. Annotate .Alternativni materijla koji se moze upotrebiti.Standard koji definise deo iIi broj crteza. Select columns . Ovde se biraju oznake del ova koji ce biti oznaeeni. Standard .Omogucuje biranje prikaza kome ce lista delova biti pridruzena. Description . Assembling block . spajanje.Sastavak.Kolieina delova u komadima. Oznake se mogu postavljati jedna po jedna.Naslov.264 CAD masinskih elemenata i konstrukcija ID Number .Identifikacioni broj masinskog dela. lista delova i oznaka.Opis masinskog dela. zaglavlje.Vrednost.Na objektima koji nemaju oznaku prikazuje se PICK OBJECTS. Manual. Po!ozaj oznaka i pokazivaea odreduje se rueno.U odnosu na deo (entitet) na koji se tekuCi poziva. Range . ~ ~ ~ ~I I I I I 1 I£.Sklop. Description 2 .Odreduje se redosled delova koji ce biti prikazani.Pribeldke 0 komponenti na sklopu.BOM baza podataka. odnosno standard koji ga definise.Standardni deo ili komponenta. Joint .Merenje dela ili mera za deo. Price . Material 2 .Montazni crtd. Obieno se koristi za definisanje stavki koje nisu definisane kao delovi. Collect . Arrow type . odnosno u listi delova. View .Sastavljanje.Omogucuje izbor privremene oznake delova na crtezu. Auto .Na postojecu iIi novu. Autoall .Materijal masinskog dela. Mass . konverziju iIi brisanje Annoatate .Opis dela u sklopu. Bailon properties ISO .Naziv masinskog dela . napomene. Material. Reference . All . Name . Assemblage . Oznaku i referencu dela kreira istovremeno.Lista (spisak) alata.Masa masinskog dela. mazivo iIi !em.

Napon.Moment savijanja (koji je uzrok deformacije). Extension side .RezultujuCi moment savijanja. usek. kontinualnim opterecenjem usled radijalnih i/ili aksijalnih sila.Ugao zavojnice.Metalni materijal. E . Hallow .Ugao savijanja.Pregib. kako bi konstruktor imao jasniji uvid u ponasanje masinskog_ sistema u eksploatacionim usiovima. Prema deformacijama koje opterecenje izaziva ta naprezanja. Ovakvo stanje naziva se naprezanje.Momenat savijanja u odnosu na V osu. Shafts .border .alno. tackastim iii. Compression side . . odnosno momentima savijanja i uvijanja koji potic~ od obrtnih delova na vratilu. Point Force . Isto tako.Faktor zamora materijala. Bend .Vratilo koje se proracunava.Torzija. nosac. udubljenje. Deflection line . Osim toga na ovim mestima mogu delovati veliki momenti savijanja i uvijanja. smicanje.Moment inercije . Vratila su opterecena dejstvom sila i spregova. Masinski delovi pod dejstvom opterecenja Za konstruktore je vazno poznavanje svih pojava koje mogu nastati u masinskim delovima pod dejstvom raznih vidova opterecenja [35].modules . pa se ovi rezultati porede sa teorijskim. gde je presek smanjen. Eksperimentalnim putem se dolazl do saznanJa 0 ponasanju masinskih del ova izradenih od stvarnih materijala.Elasticna linija. W Referentni pojmovi opterecenja vratiIa Moment inertia . mogu biti zapreminska (aks~.. tako da se mogu odmah predVldetI sv: ev~ntualne slabosti i blagovremeno izvrsiti njihovo otklanjanje jos u fazi projektovanja I konstruisanja. Opterecenja mogu remetiti funkciju vratila dovodeci do odstupanja od ravnoteZnog stanja usled elasticnih deformacija.D~jstvo sile u jednoj tacki . Resultant deflection . _ Yield factor . savijanjem i uvijanjem vratila. o Paleta: ACAO/M_PP Calculation ~ Shaft Calculator o Komandna linija: amshaftcalc . Deflection moment . Momenti savijanja i uvijanja. Angle of deflection .Modul elasticnosti. Beam calculation .Materijal se suprotstavlJa deformisanju dejstvom unutrasnjih sila. Na mestima dva aslanca (leZaja) deluju otpori oslonaca FA i FB itd. Support . Load . . Gear . Metal . Helix angle. deformacija. Beams .. zavoj.PokI-etni oslonac. Calculating shaft . Movable support .Zupcanik.Maksimalno rastojanje od granicne ivice. Stress .11).Ulegnuce. Strength . uvijanje) i povrsinska (kontakt~a). radijalne iii aksijalne komponente sila (npr.Vratilo. odnosno otpornih momenata preseka vrlo su bitna kod proracuna napona i deformacija izazvanih savijanjem osovina. npr. zglob. momenti inercije povrSina i otpori oslonaca Osovine i vratila mogu se predstaviti modelom nosaca sa dva iIi vIse oslonaca. Bending moment (in V-Axis) . odnosno na bazi potrebne cvrstoce delova. Notch . udubljenje. konzole). urez.Pritisnuta strana. Fatique factor . Coordinates of centroid . Calculations ~ Shaft Calculation . Pressure angle . Vrednosti momenata inercije. zatezanje i pritisak.Pojedinicna sila.Greda. odnosno uvijanja. kod zupcanika sa kosim zupcima) mogu izazvati u presecima dodatna pritisna ili istezuca naprezanja. Maximum distances rentrol line . Filtique failure .NepokI-etni oslonac.Cvrstoca. (sl. Danas se tezi da se i spoljasnja i unutrasnja dejstva sila simuliraju. a koncentracija napona velika. Komande za proracnn opterecenja natila o Meni: Content.Rezultat savijanja (grede. lorn (materijala).Oslonac. zlebova itd. Bending moment . Proracun se vrsi uglavnom na osnovu potrebne sigurnosti u radu. Sile ne deluju u jednoj ravni.Moment savijanja. a zatlm se dejstva superponiraju. U masm:kIm delovima ona su kombinovana. 15. Resultating bending moment . U opste.Zamor. uvijanje. Torsion ..Faktor plasticnosti (tecenja).Zarez. tako da je pri proracunu merodavan rezultujuCi moment savijanja..Istegnuta strana. Radno opterecenje koje deluje na masinski deo tezi da promeni njegovoblik i dimenzije. Single force .Koordinate teziSta. Opterecenje se izrazava sistemom spoljnih sila i spregova koji napadaju niasinski deo. Kriticni preseci na takvim nosacima (gredama) su presecI na mestima promene precnika.. prelaz.m sluc~ju njihovo deJovanje je prostorno. PRORACUN OPTERECENJA VRATILA I OSOVINA .Proracun grede.Opterecenje.266 CAD masinskih elemenata i konstrukcija CAD masinskih elemenata i konstrukcija 267 15. Kompjuterom se moZe pratiti i ponasanje konstru~cij~ pod deistvom opterecenja. Opterecenje se projektuje na ortogonalne ravm. a takode i momenti savijanja. savijanje.Napadni ugao. Fixed support . krivina.

... SL 15....... 15.. od tacaka 1 do 2 (sl..1 za koje su definisani: materijal....3 Dijalog za postupak kreiranja konture oLjekta o 230. o Iskljuciti sloj KOTE. 2.'··'.... 'I·EB:1-}:==Ei=:=li· ...... nakon cega se pojavIjuje centralni dijalog za proracun ovog vratila Shaft. npr...6)..2) 69 found Select objects: (.2 Izdvajanje vratila 1 ... o Otvoriti fajl PROTOTIP\OTPORNOST.(slf... o Aktivirati komandu amshaitcals.. postupcima iz menija: Assist ~ AutoCAD Options • kartiea Display ~ Colors .1 Vratilo sa zupcanikom i dva oZlebljena dela 1.. ~ lista Color: Black ~ Apply & Close ~ OK... :. taster Table .. izvrsiti proracun momenata savijanja i uvijanja koji dejstvuju na vratilo na kojem je zupcanik sa kosim zupcima..·"1 i Woul~ you ~-!! l~ ob~~ir' contour and notch informatIon? ~. 15. o Podesiti emu boju radne povrsine... 15. 00 .dwg (sl.. o Kliknuti na el. ""·'.15.. 15. 00 ..3). postupcima iz menija Content ~ Calculations ~ Shaft Calculation ...4 Osnovni dijalog Shaft Calculation za dejinisanje i proracun· konstrukcijskih detalja ......a~~~ by ~6's'ha~t 'G~nerator i~' f~nd. J5~4y:.. 15.~i~z~~'< S~~ft c~.. siie i momenti uvijanja u pojedinim tacama.:s .J).J). No I. o Select objects: Specify opposite comer: izdvojiti ertd presecnim okvirom.1).. Posle formiranja konture objekta izvrsiti Specify contour position: (.7).:..J).268 CAD mnsinskih elemenata i lwnstrukcija CAD masinskih elemenata i konstrukcija 269 II Algoritam: proracun momenata na vratilu sa zupcanikom o Na pitanje iz dijaloga potvrditisa Y(Yes)(sl. 00 ..... 2.. 15.. o Dijalog Material Properties sada sadrzi potrebne parametre izabranog materijala vratila (sl.. taster Edit.. 15. 15.... o Kliknuti na el... oslonei.... Kreiranje konture i oslonaca na vratilu... nakon cega se pojavljuje dijalog Material Properties... i kliknuti na eL taster OK. o U dijalogu (tabeli) Material izabrati materijal 46Cr2+QT (st.. Priprema radnog fajla.......Calculatiotk...1 Sl. i u dijalogu Material izabrati karticu DIN Material (sl... ('j PreCi na rdim kreiranja konture vratila Select contour or [Create contour/Strength] <Create>: C (... ~ Primer: Za Vratilo sa zupcanikom prema sl.. 00 .5). 00···-············... J I SL 15....5 Sf..

N. OOOOT 'oj ..!..6 Dijalog (tabela) za izbor svojsiva materijala vratila 81. 400 '. iioo06-" "i.N.104 . ( Sf. 15. 22.' ~.... . 1100" . C45R+Qi: DIN EN 10083:..00B3·1:- 11..5 Faze u izboru materijala na osnovu standarda DIN Descti tion M alerial G h Nlmm"2 Yield Point N/mm"'2 E ..e> I .10) fiksnog oslonca: Specify insertion point: _mid of (locirati ga u tacki B.N..9 Simbol pokretnog oslonca CJ o o Zatvoriti dijalog Material Properties el... tasterom slobodnog (pokretnog) oslonca (sl. 1?50..-.. 15. sob .·I[~!"''''JI· . 15..7).l Sl..8 Polje Material sa unetim svojstvima materijala . 0. .QT 'OIN Eii .3 oj 0. 1200 . 900" ···············216060 900 -iobo .. .... 't35R+QT' CiOR+QT .00.•. Sl.IN EN. . gOO ..0•0°0000.... 15..M04+Q(' .0. . .. 15..9): Specify insertion pOint: _mid of (definisati ga u tacki A. 'iooo 1100 ' '1I1iI 850 j 211iooo : 205000 1(j50 210000 .loS·· DiN EN 10083-1 30[..~'ii~i.. tiiNEN. Modul' NJmm"'2 j Poi$son'" 50C.... "i~. -490 ..1i ••mUUEti!l@ili 100F '750: 700 ...10 Simbol fiksnog oslonca ...Mo4'. . 15..... 15.. DIN EN io083·1 42C..o083-1 .33.7 Dijalog Material Properties sa definisanim svojstvima odabranog materijala Sl. 15.hl ••. 15...3 460:210000'0:3 430 .3 oj' o::f . .". .11).. Putem istog dijaloga izabrati simbol (sl..MoB+QT .11... 15... . ¥iu!f..:~~t .. J Sl.:J .... iJiNEiTioOS3·1 " DIN EN 10083·1 DIN Eii i60B3:i ' 630 210000 .l'.270 CAD masinskih elemenata i konstrukcija CAD masinskih elemenata i konstrukcija 271 ·····.1 0083-1 34C. 0. 00i.hlo4~ijT. U dijalogu Shaft Calculation izabrati simbol el. sl.. J5..D. "'650 ·····600' t4bR~iji' C60R+QT ' DIN EN 10083·1 C50R+Q( 'oifiENio083:i . sl... Qo. ta~terom OK (sl. 36C....1J)...biNEN 10083·1' 41Cii+QT"OINEN i0083:1: 34C.

Kliknuti na el..moment uvijanja o T= 26 Nm.272 CAD masinskih elemenata i konstrukcija CAD masinskih elemenata i konstrukcija 273 3 2 A B SI. Ugao dejstvujuce sHe je ortogonalan: Specify rotation angle: (.14). I 1 2800 N SL 15. Definisanje napadnih sila i momenata uvijanja na vratilu.14 Definisan/e napadne tacke radijalne siZe na ileb o U otvorenom dijalogu Gear. 15. o Ostaliparametri ostaju nepromenjeni. i5. a) b) o U dijalogu Shaft Calculation pritisnuti el. Specify insertion point: _mid of (u tacki 2 gomje konture.I). sf. 15:14). Midpoint-om pronaCi sredisnju tacku na kinematskoj liniji zupcanika: Specify insertion point: _mid of (u tacki 1. taster Point Load (sl. taster Gear.34 mm.13 Kartice Inputs i Components u dijalogu Gear o U dijalogu Shaft Calculation aktivirati el. ugao nagiba zupca (J= 22° i ostale parametre prema sl. o o o Midpoint-om definisati tacku u kojoj deluje na sila drugi (desni) zleb. 15. Kartica Components sadrZi proracunate komponente prostomo rasporedene sHe za prethodno definisane parametre. U dijalogu Point Load u kartici Resultant (sl. SI.15) definisati intenzitet sile od F= 2800 N.l3a. u kartici Inputs podesiti parametar .12 Definisanje napadne tacke obimne sile na zupcaniku Sl. sl. .12). 26 Nm 15. kinematski precnik di= 51. 15. taster OK. 15.11 Vratilo sa definisanim polozajem oslonaca S. 15.

o Definisati dejstvo momenta: Specify insertion point: _mid of (u tacki 3.1 132 :&l [mmJ Cancel $z Help I' guit J:jelp Cancel guit 51. 15. r r fiest 01 Torque on the Shaft r Qynamic Load Angle 8lpha~ ~(degJ Qamm•• M.274 CAD masinskih elemenata i konstrukcija CAD masinskih elemenata i konstrukcija 275 o U dijalogu Shalt Calculation aktivirati el. 15. U dijalogu Torque definisati moment uvijanja Mt =.18 Definisanje momenta uvijanja na prvi ileb vratila SI. taster OK. 15. Smer rotacija moze se odrediti u dijalogu In Rotation Direction i Opposite of Rotation Direction. 'Y -26 Nm r Cancel J. taster Torque (sl.= 1.26 ~ M'1Y:'\ INm) ~[degJ ~[degJ !iet•• Radius- r .19). 15.15 Dijalog Point Load sa karticom Resultant sa definisanim dejstvom siZe u jednoj tacki 51.16 Dijalog Point Load sa karticom Components sa definisanim komponentama sile u jednoj tacki . Kliknuti na el. taster OK.17 Faze u definisanju momenta uvijanja za zupcanik sa kosim zupcima o U kartici Components ovog dijaloga vide se vektori dejstvujuCih sila na dec vratila.17).26 Nm. 15.Ufenl Situation Help r 81. 15. cime se prikazuje vratilo sa graficima sila i momenata (sl. kinematske o o o konture zIeba). Dijalog Shaft Calculation i dalje ostaje tekuci. Kliknuti na el.

.tres.276 CAD masinskih elemenata i konstrukcija CAD masinskih elemenata i konstrukcija 277 o 26 Nm I -26 Nm Posle proracuna odgovarajucih velicina. Torsion i Stresses. axial stress.gJ [~J .1 l5. • .1401 65. Torsion Moment [!'1m! at Position Hax. 15. 71. are (akul~ted vith[lut refle[tion of no!dlEs. 15.98 N !'1"x. 15. momentima uvijanja i proracunatim otporima oslonaca 4. 15.se..proracun napona u preseku rukavca A.7216 0> 409.. 1520). naponskih stanja i s1.4851 16.5 IW"'. npr.J [~J .rn~21 83.20 Dijalog Select Graph za izbor naCina grafickog predstavljanja Ovim se otvara dijalog Select Graph sa karticama Bend.rfJ· Sl.6(r2+QT [. klikom na OK aktivnog dijaloga. nakon cega se otvara dijalog Strength Calculation. Sl. Torque Rotation Anqle ["'" !de. u tacki 270.234 N {t 7490. 1524-1527).8339 E-Ol 2l5. Rekaputlacija i dobijanje jos nekog feSenja .5 4.~2J at Position Max Von His2S stress 71.•. o U tekucem dijalogu Shaft Calculation aktivirati eL taster Strength .. (sf.23a. ~lues !NIlTliltzl 2800 N 650 E-Modutus MateriaL Max.21 Tabela proracunatih vrednosti deformacije. R~~. taster OK. o Kliknuti na el.3511 E-Ol l5. Usvojiti geometrijske parametre prema ovom dijalogu (st.3494 E-03 1mIT'll 48.19 Vratilo sa definisanim silama. Proracun momenata sila na vratilu. ~tren~. napona i momenata uvijanja 5 .1 [~J at Position Hax. torsion stress at Position Max..22) ..5 83.4082 [~J [NI"". 15.5 Haxima! values of s. izdvojiti tabelu i grafike.or Position 119. Bending Moment IN. Res Deflection !H/MI~ZI milo 1..ot Position Max.-170 (st.3 163.. o Sl.... o U dijalogu Shaft Calculation aktivirati eL taster Moment and Deformations .22 Faze definisanja napona u izabranom preseku na vratilu . 1521.5 6. U njima se saopstavaju rezultati proracuna rezultujucih momenata savijanja.8083 at Position [Jllml SL 15. at Position M<lx result bending stress !NImm~1:1 [~J 11.5 INll!Illt2:1 425. o Na zahtev: Specify calculation position on shaft or [Graph]: pronaCi Midpoint-om o sredine preseka prema sl.

0099 0.l}D90 5~.Dll{lO o Zatvoriti dijalog Shaft Calculation el.234 N Q 409.DDoioi 3UDH NJ)().I!j}~O 91J.01J 175.!lD9Q -lM.()1)0~ E·03 ImmJ O.00 51J.DDOO Z]{I.CAD masinskih elemenata i konstrukcija .O UN. 15. .---20+J.24 .(}~~OO---15+~()-'---IO-tJ. npr.27.~-.98 N a) Safeties: Farigue Fai\ure YIelding Paint 10.~a [mmJ ~ 409.23b) i kliknuti Ievim tasterom milia. deformacije (savijanja).671 b) Sl.>O 22~. 15.1':1UD". 15..DD99 ·JG.25 Dijagram deformacije u narednim slikama. 15.DDO.\il)¢~ -14Q.toj}~V IMmJ ZI.DOOO 13{1.&I)OO+---~====--_=-----'---~------------­ _20.10. ~1by 16>l. U toj tacki ce se uneti tabela sa vrednostima parametara za izabrani presek.DHO 26 Nm I -26 Nm 26 Nm ~ I -26 Nm 12'lJ)OH ill! O~(iO WI.0DOO -na.DDQQ _210.1)000 -2M.MO(l -11{I.15. a zatim izvrsiti Enler.----------------------'----------"rl 0---21+~{)-O---5.24 Dijagram momenata savijanja S1.0~H IUj}oi~ 6Q.) .9098 N U 7490. pozicije Specify next point <Symbol>: .Il()'o~ _1211..~!lQ~ -1':10.Ii~¢o.00 25.DDOO 4~.' nUQ(io) h'i~ ODbv \S'J. 15.tt{)~o) lS\l.00 15.0.leva do.40 (sf.-"---1Z5t-1.p. t~sterom Close.I)D.(10 fmml D:N~]~~~~ Primeri proracuna nosaca i konzola nalaze se u fajlovima omotnice OTPORNOST KONSTRUKCIJE i dati Sil SI.tl~~~ 2!U~(>~ Z\N.~-o---'5-tJ. tasterom OK.234 N Shoulder Fillet j} 7.L\{)o~ _1/'ia.>l.23 Piesek u lokaciji Midpoint-a -a) vrednostima -b) izvucena tabela sa proracunatim dy .IiOO'" 14i1.-"---17-5t-r.-1-.OI)H -15C.DPO'.398 50.(lO lU'D90 <. -40..-"---21-Ir-.04 150. kartice u dijalogu i zatvoriti ga el.D!l{l~ -S'HDo~ _6HrOo¢ _?-:I. Iz date tacke povuCi koncanicu dole .DD9¢ ·60.-1.(0) 125.. D Grafici momenata savijanja.DOoiQ 114.DDOO -16iJ.30.~ -J7a. . momenata uvijanja i rezultujuceg momenta na vratilu dati su na sl.1)000 -'HI.0D 100. c:A1JmaJinskih elemenatai konstrukcija 279 a o D Pregledati ostale.

i!DPO 2<LIIDM 1S."'---5~i. U.==== 55.POH 10."---17. .~.===.~I-. 1 l Imml 1<1<1ll.s·m 15.~~+-.dwg) elasticna deformacija vratila -b) .. IW.. Positi{)n "M.oO I UQ'.. Jxla\ stres~ atP(lsitian Max. . 1!5..====..TI51 INf.. ~ .l-io---'5..."tIWl' UbM 6.===.H a5.OIJ 22S.l)!) :4.•.---·.DOOO 35.D"MO 3.I...:~..DWt> 5-l)D.!lQ Imml S1.1537 ". dyE-D3[Ml] 3U. 15.m:o ~6..res\J\t beno.5~-"---20-tJ.===~===.90 175.izmed:u'zupcanikai iZebnog spoja i'l'-~J at Pa~JtjOfl MJ~.=~=.t'o~~ HLDD"Q"O ~_DlHII! ":a..-qa 51.t>O...IiiIOO r-------------~~~--------------------------~==~~--------- 5....DDOv "StDOOO l...IlDOQ lO.===. result bendin9 stress IN/mm "2] Ba. ~.Dt)OO a) <m..0D.· lS~i"..===."tI VQn M1Ses stfe .===~.0'0 ZOO.ll.. ...------------------------'------------.26Dijagmm uvijanja .!HLDDO~ . .00 15.!f-.'~ {NIl••..C-I)...00 1ZS.DO.. D Snimiti'fajl OTPORNOST..===.-o. ..---15.. S1..0000 Q..nQ stress at P(l~it"m MJ~ ~t . ---125-11-.dwg u omotnici KONSTRUKCIJE.280 CADmasinskih elemenatai konstrukcija CAD masinskih elemenaia konstrukcija 281 Mt [Nml IOON/nlll) 150N/IlIm I ~::.6TI I. 15..===...DOO 25..5J)O~O 40.-"---22-+i.:.t====~.".~"Stres~ . as.:i f2.27 Dijagram rezultujuCih napona na vmtilu b) o Izvrsiti podesavanje crteza putem Zoom Extents-a.!-"'---'-5~!-O.o~ ..28 Dijagram rezultujuCih napona -a) (OTMA6.iI1I~O 11>".ll . Max...bOotl'> 11.===.

. mogu se izvoditi za osnovne preseke geometrijskih oblika u koje spadaju krug. ~ Primer: Za profile prema sl. 15..dwg (sl.1) Y-Heigth (mm) <100>: 50 (. Calculations ~ Predefined Profile Sections . kruzni prsten... Paleta alata: ACAD/M_PP Content i> Predefined Profile Sections Pa!eta alata: ACAD/M_PP Calculation ~ Predefined Profile Sections o Komandna linija: aminertiaprof. Komande za proracuu momenata inerdje karakteristicnih povdiua lfi..29 i 15. l -a a o Meni: Gentent p.32 izvrsiti preliminami proracun momenata i poluprecnika inereije i povrsine poprecnog preseka. r S1..30 Dijalog za selekciju preseka profila OK ill Algoritam: proracuni momeuata inercije odredenih profila o Algoritam komandne linije je sledeCi: Command: AMINERTIAPROF X-Length (mm) <50>: 85 (... ~. Rectangle Hollow 85x50x15 If [mm-41 22816()O 55 8S 12 s~ [mm-41 848750 25 Sc [rnm1 [mm] 25 3150 A [mm-21 SI...1) Thickness (mm) <5>: 15 (.31). o Iz menija aktivirati komandu Content ~ Calculations P Predefined Profile Sections . PreiimLi'mrni proracuni momenata iuercije povdina preseka Preliminami proracuni vrednosti povrsina preseka.'.:.dwg) 2... cime se otvara dijalog Predefined Profile Sections [mm].55 (. ~ kartiea Display ~ Colors . o o Uneta tabela sa proracunatim parametrima obuhvata sledece vrednosti (sl. 1. Priprema ertda profila za primenu postupaka proracunavanja. Postupak proracunavanja...31 Tabela proracunatih vrednosti glavnih momenata inercije .29 Presek drugog objekta (INERCIJE. 15. o Izabrati profil drugog objekta i kliknuti na el. 15.. 15. postupcima iz menija: Assist ~ AutoCAD Options . tako da su konstruktoru na raspolaganju odmah nakon unosa neophodnih dimenzija profila...282 CAD masinskih elemenata i konstrukcija CAD masinskih elemenata i konstrukcija 283 .. ~ Usta Colors: ~ Black ~ Apply & Close ~ OK. taster OK (sl... Podesiti emu boju radne povfsine... momenata inercijepovrsine preseka i poluprecnika inercije. o Otvoriti fajl PROTOTIP\INERCIJE...29).1) nil ' Command: 'Cancel' (aktiviranje komande preddefinieije) (definisanje duzine .. . ~. 15..po Y osi) (definisanje debljine zida profila) (speeificiranje tacke unosenja tabele) (prekid tekuce komande)... Sl.. pravougaonik i pravougaoni profil.. Oni se izvode trenutno.po X osi) (definisanje duzine ..30)... 15..1) Specify insertion point: -35. 15..

dwg(sl. m 1. oIz liste sIojeva iskljuciti slojeve KOTE1. Napred navedena opterecenja za slucaj modela grede predstavljaJ!.:svesti(projektovati) na ravanske sisteme. (..Bfack l'Apply&Close.. r • ~ Cylinder . .I>QK •. [rnrn) A [ftnl~lI 915420 346670 32. po mognCnosti. cime sedobijaju nesto veca napadna opterecenja u' pojedinim preseciman odnosu na stvarna. [mm041 Sf ]mlll] SI (". .32 Profili i odgovarajuce tabele vrednosti statickih karakteristika poprecnog preseka objekata Sl. -41 [.. U cilju pojednostavljenja proracuna uzima se da ova opterecenja de1ujuKoncentrisana.284 CAD masinskih elemenata i konstrukcija CAD masinskih elemenata i konstrukcija 285 o U istom fajlu se proracunavaju i odgovarajuci parametri za ostala tri profila koji ce se nakon proracuna snimiti u fajlu PRO_INERCIJE. a uspostaviti n::zimOSNAP sa nisanom tipa Node: o Podesiti emu boju radnepovrsine.660 [. KOTE2 i OSE. J 636170 636170 30 30 2827. Priprema objekta za analizu..dwg u omotnici KONSTRUKCIJE.l Sc IrrlmJ a) 50. 1534 izvrsitianalizu opterecenja (sila i momenata). 1533)..8 f) 11 Sl.5 325 2600 IlrAlgoritam za proracnn momenafa iHercijc preseka i optel"eCenja nosaea b) Primer: Za Nosacprema' sf. 15. obrtnim momentima i spregovima u aksijii1nim ravnima... odrediti momente inercije poprecnog preseka iizracunati deformacije duz elasticne linije nosaea. postupcima iz. 1>25 o Prstenasti profil Tube 070x15 h Imm"4) Iz Imm-q Sc [mrr.! b Imm~J.4 c) A Imm-Zl d) o Sa statusne Iinije iskljuciti refim LWT.menija~ Assist ~ AutoCAD Options " lista Coiors . o Kruzni profil o Otvoriti fajl PROTOTIP\MOMENT..) SI [rnmJ r e) A [1Wn"Z] 1052900 1052900 35 35 2591.33 Profil Grede (MOMENT. te ih treba u cilju nalazenja otpora osIonaca..lprostornesisteme sila i momenata. o ProfiI punog pravougaonika Rectangle 40x65 b (n"o. 15.dwg) . • Proracun opterecenja nosaca' Nosac moze biti opterecen poprechim (radijalnim) ilili poduznim (aksijalnim) silama.

..551 e+004 12: 1.- 310 c) Sl.35.099 MOMENTINERCIJE h s[ {mil "'41 45510 18327 179Q2 12 Immq {mm) s. Kontura se formira novim slojem (sl. 15.8327e+004 (vrednosti gJavnih momenata inercije) Axis angle for major moment (11): O. smera ravni savijanja i dejstva sila.32 (. 491130 20210 19.J) (ugao savijanja) Maximum distances neutral line . 15. 15.J) (ugao pravca sila) Effective moment of inertia for this load direction: 4.!)'(izborpovrsine presecnog profila) 1 loop extracted.36).J) Specify insertion point: -110.934 :l.J) Command: (Esc) Command: 'Cancel·.34 Optereeenje Grede (MOMENT.34). -82. 1 Region created.36 Tabela proracunatih parametara ~1 a) A I' D G H MOMENT lNERctJE h h "n". (k{)manda za profllcun mom~nata inercije) Command: aminertia Seleot profile contour: Speoify interior point: -82.t!J>sl A !l>n"21 607.0 (.OOOOOOOOOOOOOe+OOO Specify direction of load forces (must aI/lie in one plane): 270 (.067 15.. a Aktivirati kornandu Content I> Calculations .. 15. ~ Moment of Inertia.902 Extension side: 17.551 e+004 Angle of deflection: 270. ]5.286 CAD masinskih· elemenata i konstrukcija CAD masinskih elemenata i konstmkcija - 287 150 (.000000 Y coordinate: 17.J) Is the area filled correctly? [Yes/No] <Yes>: (. A Im"l (mo21 17.901075 (koordinate teziSta profila) Moments of inertia along principal axes: 11: 4. Odredivanje glavnih momenata inercije povrsine preseka. date Sli na sl.J) Coordinates of centroid (in user coordinates): X coordinate: -80. o Algorimm komandne linije za ovaj proractln je· sledeCi: o Formiranje tabele sa proracunatim parametrima (st.5 Sl.dwg) Sl.37 Duzina nosaca (grede) sa proracunatim parametrima popreenog preseka . 1 loop extracted. a Na zahtev: Specify interior pOint: speCificirati jednu tacku urmtar kon}ure ()bjekta. lilPr. Specify interior point: (.35 Faze kreiranja podrucja (regiona) povrSine popreenog preseka LL 2..099 453.. povrsine i osa glavnih momenata inercije. 15.32 i potvrditi Enter-om.1 {rtn'<\j a Faze kreiranja podrucja.-70 (.4 b) 8L 15. 1 Region created. (naziv tabele sa proracunatim parametrima) (tacka unosenja tabefe) (prekid tekuce komande) Enter description: MOMENT INERCIJE (.border: (najveca rastojanja neutral nih linija) Compression side: 17.

15. o Odabir ce se izvrsiti u dijalogu Select Standard for Material i kartice DIN Material (st.39 Dijalozi b) za izbor materijala grede o Zatvoriti dijalog el.38). taster Table . taster sa simbolom statickog oslonca (sl.. 15. Specify starting point or [Existing beam]: _endp of (tacka A sa koordinatama 0. Beams o Na zahtev Select moment of inertia block: izvrsiti izbor bloka-tabele MOMENT INERCIJE (st. taster OK cime se parametri materijala povratno registruju u dijalogu Beam Calculation (sl.. Sl.37b). I.40 Dijalog Beam Calculation sa unetim svojstvima materijala SI.0) Specify endpoint: _endp of (tacka H sa koordinatama 310.. o U dijalogu Select Material Type izabrati materijal 22CrM035 sa karakteristikama: modula elasticnosti E = 210000 N/mm2. o 0 (fliir . 3. ~ Deflection Line .41) koji ce klikom misa biti Iociran u tacki A. 15.. 15... 15.3 (st. Definisanje materijaJa grede i oslonaca.39b).. o Iz menija Content aktivirati komandu za proracun deformacije savijanja Calculations . Definisanje nepokretnog i pokretnog oslonca nosaca. 15.40). 15. o Iz dijaloga Beam Calculation izabrati el. u cilju pronalazenja baze podataka svojstvima materijala. 15.39a). . U polju Material kliknuti na el.. koja je postavljena nakon proracuna.. nakon cega se pojavljuje odziv: Command: amdefline Loading .. 15.288 CAD masinskih etemenata i konstrukcija CAD masinskih elemenata i konstrukcija 289 IDlii{~~Ii?iili~K~J Tabela na prethodnoj slici je uvelicana dva puta u odnosu na originalnu. a) Sl..0) o Ovim se otvara dijalog Beam Calculation (st.38 Dijatog Beam Calculation 4. o Pri ukljucenom OSNAP-u Endpoint izvrsiti izbor marginalnih tacaka nosaca... 15. S1.41 Postavljanje nepokretnog oslonca .. naponom tecenja Re = 730 N/mm2 i koeficijentom Puasona V =0.

~ SI. Specify insertion point: _nod of T (definisanje tacke E(215.0)) T ¢ S1...'.0)) (ugao dejstva sile) (intenzitet sile). o Iz dijaloga Beam Calculation izabrati el. o Prvu silu uneti u tacki B.1) Single Force (N) <620>: 450 (.44 Postavljanje momenata u izabranim tackama 760 7.. Ostale se unose u tackama F i H (sl. o Algoritam komandne linije za odredivanje kontinualnog optereeenja je sledeci: Line Load (definisanje linijskog kontinualnog optereeenja) Specify insertion point: _nod of (definisanje pocetne tacke delovanja D(120. C(90. Definisanje triju sila i dva momenta koji deluju na nosaca.. o Definisati pocetak (tach D) i kraj (tacka G) intervala duz kojeg deluje kontinualno optereeenje (sl. o Prvu lokaciju momenta definisati u tacki C.0)) (definisanje specificnog kontinualnog opterecenja) ..0)) T Specify an rotation angle: 60 (. taster sa simbolom pokretnog oslonca (sl.15. o Iz dijaloga Beam Calculation izabrati el. (definisanje intenziteta momenta).1) Single Force (N) <1000>: 620 (.S1.43).1) Single Force Specify insertion point: _nod of T Specify an rotation angle: 30 (.0)) Bending moment (Nm) <10>: . o Algoritam komandne linije za odredivanje oba momenta na nosacu je sledeCi: Bending moment (definisanje momenta savijanja u tacki C) Specify insertion point: _nod of (definisanje tacke delovanja.0)) T c. n-l.0)).42 Postavljanje pokretnih oslonaca o Algoritam komandne linije za definisanje sva tri osionca je s1edeCi: Fixed support Specify insertion point: _nod of (definisanje tacke A(O. c..290 CAD masinskih elemenata i konstrukcija CAD masinskih elemenata i konstrukcija 291 o Iz dijaloga Beam Calculation izabrati el.45 (. Druga lokacija je u tacki F (sf. 15.1) Bending moment Specify insertion point: _nod of T (definisanje intenziteta momenta) (definisanje napadne tacke F(215.0» (.45)..1) Movable supp. (napadni ugao siIe) (intenzitet pojedinacne sile) (definisanje druge sile u tacki F) (definisanje napadne tacke F(215.0)) (napadni ugao sile) (intenzitet sile) (definisanje treee sile u tacki H) (definisanje napadne tacke H(310..1) Single Force Specify insertion point: _nod of T Specify an rotation angle: 255 (.Working ..O)) T Movable supp. taster sa simbolom momenta.. 5. 15.43 Postavljanje sUa u izabranim tackama I'o 6.1) Point or option keyword required.1) Calculation .44). taster sa simbolom sile koja deluje diskretno. ]5. 15.. (definisanje krajnje tacke grede G(270. taster sa simbolom kontinualnog optereeenja. Definisanje kontinualnog opterecenja na nosacu. Specify endpoint: Line Load (N/mm) <50:>: 25 (. 15.. Specify insertion point: _nod of T Bending moment (Nm) <45>: -40 (definisanje tacke H(310. o Algoritam komandne linije za definisanje sve tri sile na nosacu je sledeCi: (pojedinacna sila u tacki B) Single Force Specify-insertion point: _nod of (definisanje napadne tacke B(35.1) Single Force (N) <450>: 760 (. o Iz dijaloga Beam Calculation izabrati el. Definisanje dvaju momenata koji deluju na nosac.. 15..4]) Oba oslonca ce biti postavljena u tackama E i H.

W -§ '.: .5 ~ "" E '" . 'CJ 'J ~ "~ " r. 'J !:: " '" 'J :~ c:r:: lJ.r\ ~ . taster OK..-.5 E E E: J( -.45b. '" g. 15.47 do 15."' "' 'J E <. 15..5:! Vi « . kao na sl.1) . o Grafici momenata i linije savijanja nosaca mogu se izmestiti kao na sf. 15..45 Definisanje grafika momenata savijanja o Algoritam komandne linije za definisanje ovihvrednosti je sledeCi: Enter scale for bending moment line (drawing unitNm) <1.:. ""'" C. 'J 00 "<:j" .J) (skaliranje grafa savijanja) Specify insertion point: -40. ~ Prikaz rezultata proracuna...J 9'... prethodno birajuCi opcijeu dijalogu.> ':l .5 2. o Proracun sa numerickim vrednostima i grafikom moze se prikazati direktno na crtezu kao na sl.5 . ~ ':l = 0 '" en '"" "" C1' en CD ~ t- -..: co 'J "'- "" 'J Z LLJ z: 0 z: .-- Sl. 15.292 CAD masinskih elemenata i konstrukcija 8.45a).S ""'..- b) 81..-100 (koordinate unosa tabele GRAF).. S f- .. o o U Beam Calculation aktivirati komandu za proracun momenata savijanja el..~ ~ 3: 'J' . (s1caliranje prikaza momenata) Enter scale for deflection (drawing imitmm) <3760:1>: (.. .. Definisanje grafika i prikaz rezultata proracuna.47. 15. ~ IO:l.46 Kompletno definisano optereeenje nosaca u j -.47.. U otvorenom dijalogu Select Graph kliknuti na el. IO:l.s §. tasterom Moments and Deflection (st. 15.3805:1>: (.. " . J!!.j" 0 r--- a- C7' en m L.. E: ... (. Vi oii :~.

12 1" 4 . 15. ". c = 40 mm .51 Trodellia povrfina profila sa grafickim rezultatima proracuna • Analiticki pristup prorllcunu a) Osnovni gabaritni podaci: a = 5 mm. 2..67 mm . b) Pojedinacne i ukupna povrsina poprecnog preseka profila (i = 1. 3) : c) Proracun parcijalnih (X ose) i momenta inercije za ~ osu. b = 20 mm. \ v S1. 12 IX2=Ixl . .~ ~ oS s .s .E-=~J1Vi« 1 3 4 lxt=-·b·a =208.!. b i c.~ ~ ~ . 15.. c·> = 26666.52a izracunati momente inercije povrsine preseka na osnovu mera a. IX3 =-·a .CAD masinskih elemenata i konstrukcija 295 I Algoritam: proracun momenata inercije slozenog poprecnog preseka ~ Primer: ZaProfil prema sl. :~ ~ ::. Proracun izvrsiti alternativno. .33mm. putem poznatih fonnula iz otpornosti materijala [11] i programskim alatima AM-a.

(komanda za proracun momenata inercije) (oznaciti prvi profil u jednoj unutrasnjoj tacki) (oznaciti drugi profil u jednoj unutrasnjoj tacki) (oznaciti treCi profil u jednoj unutrasnjoj tacki) Postupak ispitivanja da Ii je osa pod dobijenim uglom osa maksimalnog iIi mlmmalnog m?menta inercije ovde se neee izvrsiti.5mm 2 Prorai'l1TI !1'.l7 -.86 mm. Gde '. POtvgritifajlZPROF1L..mcd omotnice ZAPIS!. 1 Region created. 1 Region created. Priprema profila· za primenu postupaka kotiranja. o Aktivirati komandu iz menija Content ~ Calculations .. o Kompletan algoritam komandne linije je sledeCi: Command: aminertia Select profile contour: Specify interior point: 1 loop extracted. = .. ~ lista Colors: • Black ~ Apply & Close" OK.L. I .dwg (st.51 je naknadno konstruisana i nije generisana programskim putem..1 i -. .masinskih elemenata i konstrukcija CAD masinskih elemenata i konstrukcija 297 Gde su: TIl =--=17 Smm c-a 2 g) Proracun poluprecnika glavnih momenata inercija il = ' d) Proracun parcijalnih momenata CY os e) f!i = 16.69 mm .II: 1) Proracun ugla osa glavnih momenata inercija.nJ).. "" J: ~q . a+b q. 1 Region created. sin (a) 2 15 mm.. Specify interior point: 1 loop extracted..296 CAD.-l~ (I -/ ) 2 +4·1 .L1 ~ e) Proracun meSovitih momentainercije oJ • • Programski pristup proracmm 1. Konture se formiraju novim slojem. o Podesiti emu boju radne povrsine..13". =1294422mm 4 l11lll 2 2.. . kartica Display ~ Colors . 15. + £_/~i '1]1... 1" .. fJ ~'l ' => [2 = I min • . cos(a) 2 + i2 2 . Specifii'no rastojanje S za definisane poluprecnike elipse inercije 1 1 '3 =-·c·a 3 =15625 mm 4 ) 12 s = ~i 2 l . vee ce se pretpostaviti da ona odgovar~ makslmalnom momentu inercije. Moment of Inertia . l2 = vi = 5. ~ tg(2a) =--q-" = 1. Elipsa inercije na st.ueitirezim lWT.c::Jc)]ata inercije maze se videti u fajlu INERCIJA.:. postupcimaiz menija: Assist ~ Options.'" 1 . o Na zahtev: Specify interior point: specificirati po jednu tacku unutar konture svakog od tri pravougaonika profila sa desne strane. IIg -I" 2. ~~~£~t? 1.ukIj. 15:52) izomotnice PROTOTiP. =--=12..75 -2·1 => a=30. i sloj KOTE. Odredivanje glavnih momenata inercije povrsinskog preseka.[1. .. o Sa statusne linije.. Specify interior point: i loop extracted. Detaljnije 0 ovom ispitivanju moze se naci u referenCl [27]. '" i momenta inercije za rl osu.+1'1 ....

061 400 I~ JIMI A41 Sc Imm! St lmm! a) Osnovni PaI'3:~yr-l F =1500N.2944e+004 (vrednosti glavnih momenata inercije) Axis angle for major moment (11): 30.border: (najveca rastojanja neutralnih linija) Extension side: 15. 15. U osloncu B: f3 = F·L2 16·£·/x -4.2 (ugao ravni savijanja) Maximum distances neutral line .1 Specify directipn of load forces (must all lie in one plane): 270 (. izvrsiti proracun momenta inercije povrsine kvadratnog poprecnog preseka sa stranicom duz. ~elici C 1220: S235JR i s1.). 15. E= 210000N/Il1Ill2 r A IOOh 21 A h=lOmm i L=400mrn.1) (naziv tabele sa proracunatim parametrima) Specify insertion point: (odabrati tacku unosa tabele) Command: II Algoritam: proracun parametara elasticne linije nosaca ~ Primer: Za Linijski nosac prema sl.upnu duz~nu nosaca L = 400 mm... • Analiticki proracun 200 200 1S00 c-" \ k-------------~~------------~B C a) b) .. S> PRom 11 11h1ll~4J Sl.1) Coordinates of centroid (in user coordinates): X coordinate: -15.N .1) Is the area filled correctly? [Yes/NoJ <Yes>: .061 Enter description: PROFIL (.911° . za uk. Proracun izvrsiti alternativno. Materijal nosaca je sa modulom elasticnosti E= 210000 N/mm2.dwg u omotnici KONSTRUKCIJE. h4 4 Ix = 12 =833.. Odrediti maksimalni momenat savlJanJa 1 vrednost uglba el3lstlcne linije. (izvrsiti . 4.51b: SI.53.h =:10 mm. 15.42mm.061 Compression side: 15..53 Linijski nosac duiine L = 100 mm sa kvadratnim profilom 113720 12944 15.i?e . Moments of inertia along principal axes: 11: 1..33 mm F 2" = 750 . e) VeliCina ugiba ispod dejstva sile: YF F·L' ----=11. (npr.061 15. prema sL.W: -. 15. 48·£·I x f) U glovi nagiba elasticne linije na osloncima: u osloncu A: a = 16·£·1.x =-4-=150 Nm. putem poznatih formula lZ otpornostl materijala [27J i programskim alatima AM-a.000000 (koordinate tdiga profila) . Sacuvati fajl Z PROFIL. o o Otkljucati sloj KOTE i izvrsiti Zoom Extents.1) (ugao postavljanja sila) Effective moment of inertia for this load direction: 2.298 CAD masinskih elemenata i kollstrukcija CAD masil1skih elemenata i konstrukcija 299 Specify interior point: (izvrsiti .500000 Y coordinate: 93. .911" ..1372e+005 12: 1.530e+004 Angle of deflection: 221. a) b) c) b) Moment inercije zapresek profila nosaca.52 Trodelni profil -a) glavne ose inercije -b) i tdbela proracunatih parametara -c) c) Otpori oslonaca za slucaj simetricno postavljene aksijalne sile: FA = Fn = F·L d) Maksimalni moment (u sredini linijskog nosaca): Mm.

52 Trodelni profil -a) glavne ose inercije -b) i tabela proracunatih parametara -c) F c) Otpori oslonaca za slucaj simetricno postavljene aksijalne sile: FA = Fn = 2" == 750 N .ff 11: 1. (npr. b) c) b) Moment inercijeza presek profila nosaca.J) Specify insertion point: (odabrati tacku unosa tabele) Command: III Algoritam: proracnn parametara elasticne iinije nosaca ~ Primer: Za Linijski nosac prema st. (izvrsiti . Imml St Imml a) Osnovni parap1~tr. E=210000N/mm?.J) Is the area filled correctly? [Yes/No] <Yes>:.1) Coordinates of centroid (in user coordinates): X coordinate: -15.dwg u omotnici KONSTRUKCIJE. F·L d) Maksimalni moment (u sredini linijskog nosaca): Mmax == -4. Proracun izvrsiti alternativno.000000 (koordinate tezila profila) Moments of inertia along principal axes: .j(~' F=lSOON. prema sL 15. Odrediti maksimalni momenat savijanja j vrednost ugwa el31stlcne linije.298 CAD masinskih elemenata i konstrukcija CAD masinskih elemenata i konstrukcija 299 Specify interior point: (izvrsiti .).53 Linijski nosal duiine L= 100 mm sa kvadratnim profilom 113720 12944 15.061 Extension side: 15.border: (najveca rastojanja neutralnih linija) Compression side: 15.1 Specify directlon of load forces (must all lie in one plane): 270 (. 16·£·/x . 48·E·!x f) U glovi nagiba elasticne linije na osloncima: 2 U osloncu A: a u osloncu B: j3 == F·L =-4. za uk. e) Velicina ugiba ispod dejstva sile: YF -~-- F·[J == 11.061 (naziv tabele sa proracunatim parametrima) Enter description: PROFIL (. Analiticki proracnn 200 200 I 1\ A T c a) it 'b-)b-)?w$4%).530e+004 Angle of deflection: 221.J) (ugao postavljanja sila) Effective moment of inertia for this load direction: 2.2944e+004 (vrednosti glavnih momenata inercije) Axis angle for major moment (11): 30.2 (ugao ravni savijanja) Maximum distances neutral line .. SI. ~elici C 1220: S235JR i s1.51b: lx=12 h 4 4 =833. o Otkljucati sloj KOTE i izvrsiti Zoom Extents.~pnu duz~nu nosaca L = 400 mm.911°. h=iOmm i / A 11l>1t\"21 L=400mm.500000 Y coordinate: 93.e''-.53. Materijal nosaca je sa modulom elasticnosti E= 210000 N/mm2.13728+005 12: 1.'». 15.f /\ b) \ 2 J f? ~l/3 err /11 \ PROFIL [1 Ifllllt4J 11h1h~41 SI.42 mm . 15..33mm . 15. o Sacuvati fajl Z PROFIL.== 150 Nm.. putem poznatih formula lZ otpornostl materijala [27] i programskim alatima AM-a.061 15061 400 ~ a) "'I 1 t ff '7 Ii $. . izvrsiti proracun momenta inercije povrsine kvadratnog poprecnog preseka sa stranicom duzine h =10 mm..

.3. .Imm"1 83.04 Sl.1 HS Sl.Bending Moment In>ml INmJ [N/lI!m ~21 M...t at" Inl>rtia.dwg) \ ..52 2519.De.54 Grafici na osnovu proraculla elasticlle linije Ilosaca [H1mm*zr 235 210000 S235JR 0 0 7540913 E-3 191. o Uneti generisane tabele momenata inercije. Maksimalni ugibo SreS"= el : rarmera = 50 .42902 150 4.1 I"lbre:s . elas.. 11 II [mm~4J [matt...dvv. Rezultati proracuna raznih opterecenih nosa':a (qJf.56) n:3.56 Rezultati proraculla elasticllog stapa (OTMAS. M.} ~~ 931400 9Jl1. 15.opterecenog sHorn od F". 'Maksimalni moment savijanja: ..! [m:rtl.B.52 M. zoo 1500 zoo . . 5afet Factor leff ''''' [N/mrn ~21 [NI""')] 833 5 0.ax. Safety factor Yield Poiot E-Modulus 33 34. 6. Osnovni koraci proracuna elasticne linije nosaca. o Podesiti emu boju radne povrsine.. 4.. odnosno momenata savijanja i parametara eJasticne deformacije nosaca. IIJeR It .38.03 11. Bor-de~ Dist.6.dwg iz omotnice PROTOTIP.1 Scale for Deft.6319 A [NIam 21 Sl. 15.terial 0 51 Mbl SZ Mb2 !ibiiiJ 1""1 Moment MnDe flectioo Max.l) ~ Primer: Na sl. 15..gnding Homent Sres. m: sl.i [mm"'4] 833. kartica Display ~ Yield Point E-Modulus 235 210000 S235JR Colors ...0 "" E Moment of Inertia Moment of Inertia 12 leff Mn Border Dist. A..3 5 5 100 b) Mhl S Mill Res.... o Izvrsiti odred:ivanje inomenata savijanja i deformacije nosaca postupcima iz meniia: Content I> Calculations ~ Deflection Line ....42 mm.300 CAD masinskih elemenata i konstrukcija CAD masinskih elemenata i kOllstrukcija 301 .00 931400 ..Cunc.55 Tabelarni rezultati pror.']. . Mo"'..42902 150 900.3 BJJ.5x100 =150 Nm.1 Mllres [""I 11.2611 o Otvoriti prototip fajJ DEFORMACIJE.". Line 191.. Calculations ~ Moment of Inertia. 15. 15.. Apply & Close ~ OK.. omotnice KONSTRUKCIJE. 1260 N.38 =11.Stress Res..·" seiOol St"!imrJ 931400 931400 -t- 3'3 . a) KVADRAT Ii 12 IIlll1t4J 83:1.1 [rnm·1. ~ !ista Colors: ~ Black.ax.flection fj~i~i:t~lileIia:' Proracun parametara elasticne linije linijskog nosaca se moze videti u fajlu DEFORMACUAmcd i u fajlovima omotnice ZAPIS!. o Rezultat proracuna snimiti u fajlu DEFORMACIJE.Mbres = rarmera x mb = 1.3 Moment· <if ined. Line Scale fDr Bending Mom. 15...icne lillije (DEFORMACIJA.. !sn~2t Moment of [nertia Co 11 ...54).. 15. [. Priprema modela nosaca za proracun.i"ze se u fajlovima omotnice OTPORNOST KONSTP: ::<(:UI'O. Max.. Preporucene vrednosti usvojiti bez izmena. ~ Moment af fnernif"""' .7857 7540923 E-3 Max.56 prikazan je grafik i tabela rezultata proracuna vertikalnog postavlJenog elastjcnog stapa. A 1mm'Z1 Sres: [. postupcima iz menija: Assist ~Options .ot [""I [NrTll {WM~2J Sr: (mml St lroml o IzvrSiti proracun momenta inercije profila postupcima iz menija: Content.dwg (sl. Programski pristup proracunu 1.B 3421..3 51 [M[ 2.

.

i formiranju odgDv~ucih manica. FEA. gradevinarstvu. Primena analitickih metoda za ove proracune bila bi neefikasna. numeracija cvomih tacaka i odredivanje njihovih koordinata.1 Osnol1na komura i gabariti popreenog preseka Kocione poluge (2DJEA. Brzi razvoj MKE poslednjih 60-tak godina (Hrenikoff. . . OsnovIla ideja MKE se sastoji u podeli kontinualne mase 20 iIi 30 mqdela na diskretne (konacne) elemente. Primenom softverskih paketa po stupak je znatno ubrzan i pojednostavljen. a uspostaviti Endpoint. alata i pribora. Priprema za analizu napona metodom FEA. • Komande za primenu !J Meni: Content ~ MKE Calculations. rdime vibracija. a tak04e i koo:. Mogu biti linijski. gradevinskih i drugih delova i sklopova sa velikom statickom neodredenoscu izlorenih slozenim opterecenjima [8]. Metod konacnih elemenata' spada u metod diskretne analize. PRORACUN NAPONA.. avioindustrije. a narocito visoka tacnost rezultata proracuna.. Sa statusne linije iskljuCiti rezim LWT.li elementi su najcesce trouglastog oblika.. a kompjuteripostali mocni.1). Calculations ~ FEA . Time je omoguceno da inzenjer vrsi korekcije na modelu kako bi predvideo njegovo ponasanje posle izrade odnosno koriscenja. odnosno deformacije i napona u svim cvornim tackama. 16.302 CAD masinskih elemenata i. MKE se zasniva na . 1941. visoka pouzdanost u radu. 16. u vojnoj industriji.3\ Debljina d=15 mm 81.D. Ravnoteza konacnih elemenata je analogna (ista) ravnotezi stapova u resetkastom nosacu.~6SimetriCnih masinskih delova.mandu Content.1). vrlo je obiman zadatak. form ira optimalne oblike masinskih delova i dr.<fiwsanJe osoovnib parametara objekta. Pri tome se uticaj trece dimenzije (duzina objekta"iU obima) uzima U obzir pri odredivanJu krutosti ilili mase konaenog elementa p. proizvodnji kucnih aparata. Savremene MKE omogucuju brze proracune napona i deformacije izazvane spoljnimsilama. o Iz liste slojeva iskljuciti sloj KOTE . Prvi put MKE je bila primenjena kod naponske analize trupa jednog aviona. MKE omogucava konstruktoru danas da predvidi napone i deformacije. ometanim toplotnim i·· drugirri dilatacijama. u principu su ogromni. Midpoint. Ravanski konacI. I DEFORMACIJEPRIMENOM MKE • Primena metoda konacnih elemenata Metod konacnih elemenata (MKE) spada u grupu savremenih numerickih metoda [39]. a prostorni u vidu osmocvornog geometrijskog tela [32]. SpoJjna opterecenja i ogranicenja ukljucuju se u jednacinama za konacne elemente na konturi obJika (konturni usIovi). Moze "se primeniti i kod yrlo komp1eksnih oblika masinskih. motomih vozila i sl. Center i Quadrant. o Otvoriti fajl PROTOTlP12D_FEA.. o mOd OSNAP sa l'liSal:lima 160 . zagrevanjem. 16.resavanju sistema od velikog broja algebarskih Ijnearnih jednacina U matricnoj fo~mi.) iSao je uporedo sa razvojemi primenom kompjuterskih tehnologija. Za svaku cvornu tacku gde se spajaju konacni elementi. FEA !J Komandna linija: AMFEA20. kojom se kontinuum (geometrija) nekog materijala deli na niz dovoljno malih elemenata koji su konacni i predstavljaju aproksimaciju stvarnog kontinuuma.--------i B (£)\/. Primenjuje se u slucajevima kada je potrebna precizna analiza i kada cena proizvoda ima znacajnu ulogu.. Proracuni sa primenom MKE moraju biti racionalno izvedeni kako bi sarna metoda bila sto efikasnija. postavljaju se jednacine ravnoteZe elasticnih sila koje definiSu vezu napona i deformacije.masinskog dela na konacne elemente. Prostorni 30 konacni e1ementi se primenjuju sarno kod izuzetno slozenih oblika u prostoru. a sira primena pocela je tek posto su manuelne operacije automatizOVa!1e. . a njihov uredeni skup jeste sist€m Hi mreZa konacnih elemenata. 1.dwg (sl. Povrsinski 20 konacni elementi omogucavaju visi stepen efikasnosti proracuna. Povezani su u cvornim tackama koje predstavljaju zamisljene cvorne veze [31J. Ove metode siroko se primenjuje u podrucju masinogradnje. Primenjuju se kod ravnih (ploCastib) ()blika. poljoprivredne opreme. konstrukcija CAD m4Jinskih elemenata i konstrukcija 303 16.1 odrediti raspodelu napona primenom metode konacnih elemenata. nuklearnoj tehnologiji. ravanski iIi prostorni.-~________~E F D A.. Sarna podela . 16. o Paleta alata: ACADlivl_PP Calculation ~ FEA o Paleta alata: ACAD/M_PP Content·" Calculations. Ii! Algoritam:primena metodeklmacnih elemenataza proracnn' napona ~ Primer: Za KoCionu polugu prema sl.dwg) 2. ali i !Wuda tamo gde je presek isH duz celog objekta (st. ClAktivirati ko. Resavanjem sistema ovih jednacina dobijaju se vrednosti _pomeranja. Stoga je primena MKE postala siroka tek posto je postavljanje i resavanje ovih sistema jednacina automatizovano. kosmotehnici. Pri tome se moze varirati oblik i dimenzije modela kako bi se postigao visokstepen racionalnosti rnase.. Osim toga sistemi jednacina koje treba postaviti i resiti.

[j UoslTovnomdijalogIYFEA'2DC:::Calculation pritislTuti el. tasterom OK. debljina) polje za _ _ podesavanje parametara FEA sila i oslonaca Sf: 16. d = 15 mm. Definisanje c. ZatiJil kIiIqIutl na .".•'..Calculation za 2D analizu metodom konacnih elemenata 0' 0' 0' kontinualnog osloncakoji ce bid postavljen izmedu tacaka A i B (st.2 Dijalog FEA 2D .•. Ovim postupcima je definisan cvrsti oslonac (st. 16. [6."'.5 Faze definisanja cvrstog oslonca .4 Dijaloziza odabir parametara FEA 3.3 Dijalozi za izbor materijala masinskog dela 70000 7GOOO 70000 70000 701lOO 120 195 65 120 195 0. 305 o Na zahtev: Specify interior point: specific irati jednu tacku unutar konture crteza kocione poluge i potvrditi Enter-om iIi klikom na levi taster misa. o U otvorenom dijalogu FEA 2D . 16.33 0. c.vrstog otpora oslonaca dUl: linije A-B. SI. 0' U tekucem dijalogu FEA 2D .304 CAD masinskih elemenata i konstrukcija CAD maSinskih elemenata i konstrukcija" . Definisati tacku A: Specify insertion point <Enter=Dialogbox> : _endp of. J6.5 mm. Na zahtev Specify side from endpoint: klikom miba &pecificirati jednu tacku iznad konture (iIi @20<90)... i u dijalogu FEA Configuration' podesiti vrednost skaliranja Scale Factodor Symbols na 0.. 16.33 0.- SI..3a). - polje za definisanje sila i oslonaca polje za podesavanje .' ~ .33 0.el:taster OK (sf. j6. 16.'. konstantna debljina dela iznosi Thickn. podesiti duzinu stranice konacnog elementa u obliku trougla na vrednost 2. 0' U polju Mesh.taster Config. 0' U novootvorenom dijalogu Select Material Type izabrati materijal AIMn1 F1 0 (sl. 16.2) podesiti sledece parametre: o U polju Default.'. 16..3b) i potvrditi izbor el.5).Calculation (sf.33 0. .. o Postupkom: Table ..Calculation izabrati eL taster simbola cvrstog / o 51.33 0. U polju kartice Bulions izabrati katalog materijala DIN Material. Definisati tacku B: Specify endpoint: _endp of.3.33 70000 lao ~ "."' .parametara mode1a (materijal.5c). otvoriti dijalog Select Standard for Material (sf.4).

8).. D (fiIIr a) b) c) Sl. Definisanje Jabavog otpora oslonaca u rukavcu C. Definisanje koncentrisane sile u sredisnjoj tacki F.10).J) (sl.. ( .J). o U dijalogu FEA 2D .Calculation izabrati simbol sila koje deluju u jednoj tacki ~ 81. Snap to Quadrant-om (sf. "" D ~'. b) o Spoljne tacke DiE precizno definisati(sl.J).J).306 CAD masinskih elemenata i konstrukcija CAD· maSinskih elemenata i· konstnikcija 307 4.9 Faze definisanja horizontalne siZe u tacki F 7. Izvrsiti (.. 16. o U dijalogu FEA 20 .••••••. npr. @20<110 (.6) je formiran simbol labavog oslonca izmedu rukavca i osovine.Calculation izabrati simbol sila koje deJuju duz (povrsine) papuCice D-E. 51. . M J .J). Uneti vrednost specificne sile: Enter a new value <1000 N/mm> 80 (..8 Faze definisanja linije dejstva sUa 6.6a). Na zahtev Specify endpoint: potvrditi Enter-om. E F E F o o o o U dijalogu FEA 20 . 16...~i . 16.~. 16.•• ••. .• .6 Faze definisanja labavog oslonca o o o (tacka F). : · • •••. npr. Definisati sredisnju tacku F: Specify insertion point <Enter=Oialogbox> : _mid of Uneti intenzitet sile: Enter a new value <1000 N> 120 (.Calculation kliknuti na simbol Mesh nalcon cega se formiraju konacni elementi (sl. 16. Na zahtev: Specify insertion point <Enter=Dialogbox> : definisati precizno jednu tacku na kruznoj povrsini. Formiranje mrde konacnih elemenata i njihov proracun.10 1konica Mesh za iniciranje proracuna FEA . •. Definisanje povrsinskih sila duz intervala O-E.7 Sirina i ugao dejstva sUa SI.$fi~ ·-1 81. 5.Calculation izabrati simbol labavog kontinualnog oslonca Ciji ce nosilac biti osovina koja je postavljena u otvoru kocione poluge."" ' Me. 16. 16. 16.. o Definisati tacku . 16. 16. ·0 o o 0: Specify insertion point <Enter=Dialogbox>·: endp of Definisati tacku E: Specify endpoint: _endp of Na zahtev: Specify side from endpoint: definisati stranu i pravac iz koje deluje sila. Ovim postupcima (sl. · · . o U dijalogu FEA 2D ... Pravac sila zatvara ugao od 90 0 prema vertikalnoj bocnoj strani.9).. Uneti ugao vektora sile: Specify an rotation angle: 0 (. d ( Et r : 6 : .

je npr: Specify insertion point: 200.values in Mesh Delete . npr. Graficka predstava rezultata proracuna.Working Sl. <Return>: Delete .. je npr: Specify insertion point: <Ortho on> @100<270 (. Zatvoriti dijalog el. o o o o o o o Formirati baznu tacku premeStanja grafika rasporeda napona FEA.11 lzbor grafickog prikaza -a) dijalog FEA 2D -Isolines (Isoareas) -b) o o Klikom na eJ. tasterom Close...11).? sa: <Return> (.15. Postupak se zavrsav.3). 16. a) b) Sl. Von Mises lsoareas . 16.dwg.12).308 CAD masinskih elemenata i konstrukcija CAD masinskih elemenata i konstrukcija 309 a U polju Results izabrati prvu opciju cime se otvara dijalog FEA 2D . 16. 16.Working . 16. Nodes 2051 Renumbering of Nodes Allocation of memory for Equation System 3228 kB Preparation of Equation System Calculation of Equation System Calculation of Stresses Calculation of Inner Loads Write Support Loads Write calc..13 do sf..65 (..3). dok je broj cvorova 2051 (sl. Tacka unosenja tabele sa numerickim vrednostima napona. 16. a zatim kliknuti na el. u Specify base point <Return = in boundary>: 100..Isolines (Isoareas). taster OK inicira se formiranje grafika raspodele napona.. a zatim izvrsiti Zoom Extents.100 (.12 Mreia konacnih elemenata i vektori spoljnih sUa 8. . o Broj formiranih konacnih elemenata iznosi 894..3) Tacka unosenja grafika napona FEA. Graficka predstava rezultata proracuna data je na slikama st.. Load Mesh Calculating: Generate Nodes in middle of edges of triangles Search loads and supports Number of elements 894. taster punih kontura (st.Working . Snimiti fajl kao KONSTRUKCIJE\2D_FEA_a.3). .Working . Proracun ce se prikazati u komandnoj liniji i moze se pratiti na osnovu sledecih postupaka i rezultata: Generating Mesh .

%3 II 23. treba uporediti i napone koji su veCi od napona tecenja..Calculation.17.14 Grojik i tabela rasporeda napona na objektu (2D FEA_a.63 206.357 II 11812 Min: 0.81 25~16 242..310 CAD masinskih elemenatai konstrukcija CAD fiUlSinskih eiemenata i konstrukcija 311 Mareriah AIMg1F1¢ Yield Point 40 120 IN] Thkkn.D65 II 69539 .. o Pri tome je primenjen drugi postupak izdijaloga FEA 20 .B1 Visoke koncentracije napona a) II • 1m6 : . napon treba materijal..06 1%.'16. 92. izvrsen je na 894 elementa sa obuhvacenih 2051 cvorom. odnosno sl..34.d =15 Def.15).219. III 161.72 1~4.13 Osnovne kontura 2D objekta sa silama i otporima oslonaca :i':' II II • .15 Podrucja visokih koncentracija napona 9.11 .2661 b) Sl. ~!tl D NajveCi napbn vidi. LI D Proracun metodom FEll..63D III 81.90 III J5BS 136.e u grafickoj predstavi i tabeli i iznosi 277. Iz rih razloga treba postaviti odgovarajuCi polupreenik zaobljenja koji kod ovog oblika na tom mestu nedostaje. 16. D Potrebna memorija za proracun iznosila je 3228 kB.35 III !IIi! II D\ • 265. o Najveca koncentracija napona utvrdena je u ugiu izmedu kosepoluge i spoljnjeg obima rukavca (sl. . Analiza i zakljucak 0 primeni MKE. 16.994 III 4M48 . o Predstave napona mogu se prikazivati i u vektorskom obliku kako je to dato na sl.54 1BU~ III 1714. 16.in Z Enabled Von Mises [N/mrn A21 Max. s. 16. . 115.72 231. D Naponi u materijalu su slozeni i odnose se na pritisak. jer su oni u svakom slucaju visoko kritiCni. 277.17 Sl.dwg) SI.16. istezanje i savijanje. 16. Pored toga. 51.35 N1mm 2 • Ovaj sa dozvoljenim odnosno kriticnim naponom za dati .

postupeima iz menija: Assist / I ~ AutoCAO Legenda: Options ~ Colors . o Sa statusne linije iskljuciti fdim LWT. 16.. .. El!! - 805 pritiskajuCi naponi 160 305 D \S U? ~ '" !O! Debljina d=30 mm Reo 310 190 81. . pritiseima. MainStr. [Nlmm "21 Max: 315. layout Oetalj) SI.312 CAD masiriskih elemenata ikonstrukcija CAD masinskih elemenata i konstrukcija 313 • Primena_metode konacnih elemenata kod analize deformacije tela Material: AlMn1F10 Thichn. Priprema objekta za analizu deformaeije metodom FEA.u krajnjim tackama. ako je nosac izlozen dejstvu spoljih sila kao na 51.18 Nosal debljine d = 30 mm (NOSAC.in Z Enabled Main Stress Metoda MKE se moZe primeniti kod odredivanja deformacija iIi krutosti masinskog dela koji je izlozen silama. 16.6 f------i IJI )'. opterecen silama u.17).. Midpoint i Quadrant.d =15 Def. 16.Jgoritam: primena metode konacnih elemenata ~ Primer: Za Nosac prema s1.. a uspostaviti OS NAP sa nisanima tipa: Endpoint. postavljen na dVli osIonca...Z Min: -251..dwg (sl.. 16.istezuCi naponi / .izabranim taCkarna.se sa . o Iz liste slojeva iskljuciti sloj KOTE i OSE.'~~~filirii~Jlk~ Proracuni u okviru 20 koncepta mogu se izvrsiti iz Mechanical Desktop Power Pack s tim sto . ~ Black ~ Apply&Close ~ OK.dwg. 1000 1..3D prelazi na opciju 20. 16.18 izvrsiti proracun napona i deformacija . 16.1 ~ Main Str. o Podesite emu boju radne povrsine.. toplotnim iIi drugim naprezanjma.19.17 ledno podrucje koncentrisanih istezuCih i pritiskajuCihnapona (2DJEA_b. Sl.46 .16 Grafik i tabela rasporeda vektora isteiuCih i pritiskajuCih unutrasnjih napona u objektu (20 FEA_b.dwg) o Otvoriti fajl PROTOTIP\NOSAC./ 230 . Kao :primer se moze izabrati model.dwg) :l2i.

Definisanje radijalnih sila koje dejstvuju u tackama C i D. Number of elements 1689. o U otvorenom dijalogu FEA 2D .Calculation kliknuti na el..J).... o U dijalogu FEA 20 .20~: . taster simbola u o o o o o polju Loads and Supports) koji ce biti pastavljen u tacki A(370. [J Materijal objekta izabrati postupkom: Table . 4..Calculation aktivirati el.values in Mesh Delete . . U dijiilogu FEA 2D .J). taster Config .60) . u Specificirati ugao dejstva sHe: Specify an rotatibn angle: 90 (. podesiti duzinu stranice trouglastog elementa na vrednost 6 mm. Proracun ce se izvrsiti u komandnoj liniji.J) .J).Calculation podesiti sledece parametre: o U polju Default. .Working . Definisati dejstvo u krajnjoj tacki D: Specify in~ertion point <Enler". konstantna debljina modela nosaca iznosi Thickn. Displacement . o Zatvoriti dijalog Select Nateria! Type i u dijalogu FEA 20 .. 550. o U®a1og!LS~4\8aiedanype 'i.7. Specificirati ugao dejstva sile: Specify an rotation angle: 90 (.J). Calculation of Stresses Calculation of Inner Loads W rite Support Loads Write calc..J).Zlibrati materijal"SOCrMo4 sa mOdulom ·l. Definisati . U tekucem dijalogu ponovo izabrati simbol sile koja deluje u jednoj tacki.Calculation izabrati simbol tackaste sile (prva ikanica).Of triangles Search loads and supports . Allocation of memory for Equation System 4151 kB Preparation of Equation System Calculation of Equation System .210 i potvrditi Enter-om. ='O. Midpoint: Specify insertion point <Enter:=Oialogbox::.Working .Calculation izabrati simbol cvrstag aslanca (treci simbol . [J o o o .U!cku A nisanom. Definisatiugao otpora oslanca objekata: Specify an rotation angle: 270 (.314 CAD masinskih elemenata i konstrukcija -CADmasinskih elemenata i konstrukcija 315 2. o o U dijalogu FEA 20. o Na zahtev: Specify interior point: specificirati jednu tacku unutar konture model a. Na zahtev: Specify insertion point <Enter=Dialogbox> : definisati precizno tacku B Snap to Quadrant-om.Working .Dialogbox> : _endp of. .3.. U. U dijalogu FEA Configuration podesiti vrednost razmere prikaza Scale Factor for Symbols na 0... o Definisati intenzitetsile:· Enter a new value <1000 N> 5200 (. Generating Mesh . taster OK (~l: 16.. Definisanje otpora oslonaca u tackama A i B. Proracun deformacija nosaca metodom konacnih elemenata. o o deformacije.Working .900 N/mrri2 i-koeficijentom Puasona V . Prethodnim postupcima su definisana oba asionca (st.. Aktivirati komandu Content.. Ovde se mogu pratltl siedeci postuPC! i rezultati ·proracuna: Deleie .£isticnosti E '" 21 oopo Nlmm2. Calculations ~FEA .. 16. Node~~g~ Renumbering of Nodes . Definisati intenzitet -sile: Enter a new value <1000 N> 1800 (. npr. o Definisati dejstvo u tacki C: Specify insertion point <Enier=Dialogbox> : _qua of.. Load Mesh Calculating: Generate Nodes in middle of edg~.cime se otvara dijalog Select Standard for MateriaL U des nom polju· kartice Buttons otvoriti katalog materijala 'ElIN Material.:granicom: teeenjaBe ". Definisati ugao atpara oslonca nasaca: Specify an rotation angle: 270 (. tasterom OK. 16.19. Delete . Definisanje osnovnih parametara nosaca.dijalogu FEA 2D -_CalculaUon izabrati simbol labavag osionca (peta ikanica) koji ce biti pastavljen u tacki 8(560. . 1800 [N] o d 5200 [N] D S1._~ _mid of. 3.19 Osnovna kontura 2D modela sa silama i osloncima 5. Kontura se duplira novim slojem. [J U polju Results dijaloga FEA 2D . 16. o U polju Mesh..Working .Displacements kliknuti na el.200)... Zatvoriti ga el.19). d = 30 mm.. o Grafik spoljnih sila sa oznacenim osloncima dat je na sl..

468. npr: Specify insertion point: <Ortho on> @O.. taster izolinijskih kontura (st.ma§insTi. Pri tome odrediti jos: o Tacku unosenja grafika napona.J).Isolines (Isoareas) prihvatiti (po default-u) prvi eI. o Postupak se zavrsava klikom na el. a zatim kliknuti na OK. o Vrednost napona se automatski utvrctuje i daje se u N/mm 2 : Select isoline for description <Return> 96.dwg. enter a scale factor (nX or nXP).53 N i istog je smera u odnosu na predhodno predvideni.- S1.-220 o Proveriti vrednost napona u tacki E. Tacka se precizno definise Endpoint-om na donjem konturnom grafiku napona (st. npr: Specify insertion point: <Ortho on> @O. 6.316 CAD: -masitIskih -elemenata ikonstrukcija CAr!.22 Vrednost napona u·tacki. - 7.a1O (. 16. o Formirati baznu taCku premestanja grafika napona u modelu: Specify base point <Return = in boundary>: 500.. Proracun -napona u nosacu metodom konacnih eIemenata.21). o Potrebna memorija za proracun iznosila je 4151 kB. Proracunom deformacije i napona metodom FlEA obuhvaceno je 1689 konacnih elementa sa ukupno 3924 cvora. napona. 16. Analiza deformacija.250(J).Working .JY.100 (. npr u: Specify base point <Return = in boundary>: 500. D Sila otpora oslonca u tacki A iznosi FA = 3610. . Layout Napon E) (... npr: Specify insertion pOint: 1000.J).E iizoUnijske predstave napona (NOSAC. o U dijalogu FEA 20 . 16. 16. o Postupak nastaviti sa: <Return> (.Calculation kliknuti na el. or [AIl/Center/Oynamic/Extents/Previous/Scalel Wlndowl <real time>: _e _ Command: ·Cancer:.J). o Zumiranje svih delova crteza moze se izvrsiti postupkom Zoom Extents: Command: '_zoom Specify corner of window.21 Specijiciranje grafickog prikaza proracuna MKE o o Formiranje bazne tacke premestanja grafika deformacije modela nosaca moZe biti.20 Odreaivanje nacina proracuna S1. Pri tome odrediti jos: Tacku unosenjagrafika deformacije.100 (. o U komandnoj liniji mogu se pratiti sledeCi postupci i rezultati proracuna:.J). Delete Working. (. taster Close. taster (prva ikonica) simbola rasporeda _ napona. o U polju Resultsdijaloga FEA 2D .24c)..•. 16.. o .J)..ih elemenata IkonstrukciJa_ J11 c . o Taeku unoSenja tabelesa vrednostima'deformacije:-Spedfy-insertionpoint: rOOO. o Sila otpora osIonca u tacki B iznosi Fs= 10610.53 N i suprotnog je smera od prvobitno predvidenog.-270 7 S1. Von Mises Isolines . o Tacku unosenja tabele sa vrednosti.

dwg.\~M(Variational FinUe Element Method} .osi L'.:.MKE energetskog balansa.. !=l . 1623a).-------------------.94 mm (sf. npr. desno~ Jedan odnjihiznosi 1543.::.) '" t:l w ::tl "<j <::> '" aJ C1' b) Cl C\J n S 3 . Iz tih razloga treba postaviti odgovarajuCi poluprecnik zaobljenja radi povecanja konstrukcijske pouzdanosti. \. "'t:l" ~ . data je na sl.'94 ~.Birektna MKE. dobijaju se numericke vrednosti napona'~m... o Snimite fajl kao KONSTRUKCIJ8NOSAC.Debljina objekta. B<::> <::> ~ . Pomeraj u pravcu Y me iZJl.Standardni materijal... ~itati iz gornje tabele faj!a. isoareas . vidljivi su na grafik'J napona (sf.4 . deformacija u levom delu objekta -b) (2D_FEA_a..:!terior point .) ~ ~.t:l. t. o Najveci naponi koji su se pojaviIi.1817 = 10. se mogu . 16.60.23 Vrednost maksimalne dejernwcije u tacld D -0). pocev od pritiska do istezanja i savijanja.. o Najveca koncentracija napona je u predelu pokrctnQg oslonca B.. 16.tabeli.NOSAC_a. ~ t:l e '" ~ '-' t:l "'. \.Tacka unutar konture objekta . posIe fare::forffilranja graficke predstave l1apona. ]6.'. CJ SHeno se moZe dobiti i za uzduznu.FlF-A (Finite Element Analysis) . Jedna takva vrednost .~ <::> '" B<::> S S ~ --.Isoiines .Duz ovih linija Sil iste vrednosti napona. Thickniss .ta... I "¢ '0. ~ ~ <::> m Referentni pojmo'ii MKE . IJ:l 00 . jednaka: MaxY x Coeff..' CAD ltIaSinskih elemenata i konstrukcija o N~~~~ defunnacij~qpasin:sicogdela je na desnom kraju.dwg.2? x 0. "'" '& .24) i u odgovarajucoj. =. " '& """' " . <:) '" ~ "" "l .I.takode.Varijaciona MKE. t:l " t:l ~ '"E '" ~ .) '. .-Sl '" <::> t:l <::> S "'" 'S. deformacije na osnovu' MKE.y=10. Tako je. i druga ekstremna vrednost po X osi.Na ovim povrsinama su jste vrednosti napona.~eiju.22. izabrani materijal.j/mm2 • Ovaj napon treba uporediti sa dozvoljenim odnosno kriticnim naponom i RapoIll3(ll-'tcltmja za . ESFEM (Energy Bti!ance Finite Element Method) . .>. "' <::> 81. maksimalna vrednost :. o Klikom na pojedine izolinije. u tacki E. o Na:poni u materijalu su sloZene prirode.~.d:wg) .. \..Analiza primenommetooe korracnih ele~ . DF'EM (Direct Finite Element Method) . ~ t:l :~ V6'O[ <::> ~ ~ ~ t:l " ~ ~ In ~ '" . Standard material . RFEM (Residual Finite Element Method) . grafiku. Metoda reziduuma MKE.

graniee plastiene deformacije (teeenja) u oba razmatrana slueaja. . Extension side . se mogu dobiti podaci za slozene oblike masinskih del ova znatno brze nego drugim metodama. preduzimaju se odredene korekcije putem promene materijaIa.Efektivan. Allocation .Petlja. Node numbering . slieno eksperimentalnim postupcima. Equation system . Iz prethodnih proraeuna je jasno da mnogi naponi prevazilaze vrednost granice elastienosti tj. da se konstruktori zainteresuju da koriste nove metode proraeuna kao !ito su MKE iIi: metod granienih elemenata (MGE) . moze se izbeCi izrada i ispitivanje klasienog prototipa.SmieuCi (tangentni) napon. Neutral line . uz znatno vise podataka.Broj (konaenih) elemenata.Neutralna linija. ukazao na koncentraciju napona i deformacije na modelima koji su formirani u virtualnom prostoru. I moZda je najvaznije to. pravilni. ako postoje.Osnovni napon. MKE omogucuje da se primenom kompjutera dobiju velieine napona i deformacije u celom masinskom delu. Ovim putem otvaraju se pros tori za istrazivaeki rad koji bi obuhvatio slozenije modele i.Vrednost pomeranja u 20 MKE. Calculation of stress . Main stress .Proraeun napona. Enter description . Po obavljenom proraeunu rezultati se prikazuju na istom crteZu. Number of elements . Dsled slozenosti i obimnosti postupaka. ova metoda tek u novije vreme dobija Siiru primenu ito. Poisson . promenom dimenzije ili opterecenja. [37J. oblika izvora koncentracije napona.Puasonov koeficijent (v). Effective .Polozaj.Dneti opis. Mesh .Broj evorova.Napon teeenja (granica plastienosti).Strana kompresija. a koja su izlozena dinamiekom opterecenju.320 CAD masinskih elemenata i konstrukcija Yieid point . IIII ··IIIIIIIIIIIIIIIII!~ N"( ~~ X>- • Zakljucak 0 metodi MKE ~ ~ ::. sto predstavlja jasan znak konstruktoru da se nesto u koneeptu mora menjati. Compression side . koristeCi simulaeiju i animaciju. koristan. Sito donosi visestruku korist. Loop . eime se dobija taean uvid u njegovu raspodelu.Mreza (konaenih elemenata).Korektan. FEA 2D displacement . medutim.Istezuca strana. tako sto se u definisanim granicama oblik i velicina napona boje na odredeni nacin. metod mesovitih elemenata (MME) i s1.Sistem jednaeina u MKE. zahvaljujuCi visem stepenu razvijenosti kompjuterskih tehnologija i razradenosti programa za njeno izvodenje. iIi mesta njegovog delovanja. Veliki naponi mogu izazvati trajne deformacije masinskog dela na tim mestima. Ovim se odmah moze videti da Ii postoje zone u kojima su naponi veCi od kritienih i. Correct .:: :>: Racunarskom simulacijom primenom MKE. Primenom ovakvog naeina konstruisanja. Shear stress .

. Paletaalata: ACAD/M_PP Content ~ Calculations ~ Cam Design and Calculation. O$a translirajucimbregom i rotirajucom polugom sa tockiCem.breg koji je obicno pogonski Clan. Sa translirajuCim bregomi rotirajucom polugom sa ravnom konturom. Pristup izucavanju mehanizama moze biti dvojak: o Analiza mehanizama. U prostorne bregaste mehanizme spadaju: .. u kojoj se proucava struktura. Osnovni oblik bregastog mehanizma sastoji se od tri Clana sa jednim kinematskim parom.cilju njegovog usavrSavanja ili izbora za odredeni zadatak.Cine jednu veliku grupuvrlo . Bregasti mehanizmi se prema vrsti dele na rayne i prostome.· pri cemu bar jedan od komponenti vrsi oscilatorno kretanje. " • Komande za proracun i konstruisanje mehanizama o o o o Meni: Content ~ Cams . mase delova i s1. Osnovna tri clana bregastog mehanizma su:. ~ Cam Design and Calculation. 17. o Sa translirajuCim bregom i translirajucom polugom sa tockicem. 0. Osnovni kriterijumi pri izboru zakona kretanja poluge su: velicina ubrzanja i brzine poluge. [38] .CAD masinskih elemenata i konstrukcija 323 17.1 izvrsiti proracun i sintezu kinematskih dinamickih karakteristika bregastog mehanizma sa aksijalnim kretanjem klizaca. 1 .omogucuju . poluga koja je radni· Clan i postolje [38]. o Sa rotirajuCim bregom i rotirajucom polugom sa tockicem. Bregasti . IJI Algoritam: proracun kinematskih i dinamickih karakteristika jednog mehanizma ~ Primer: Za Mehanizam prema sl. u kojojseproueavaju nacini konstruisanja novih mehanizama i tako .0 Sinteza. o Sa rotirajuCim bregom i rotirajucom polugom sa ravnom konturom. Q Mehanizmisa rotirajuCim bregom i rotirajucom polugom sa tockicem.. U mnogim slucajevima poluga je izvedena sa tockicem kao spreznim clanom zbog smanjenja otpora trenja.mehanizmi . polozaj u kojem sa javlja maksimalno ubrzanje i trenutne skokovite promene ubrzanja. Paleta alata: ACAD/M_PP Calculation ~ Cam Design and Calculation. U rayne mehanizme spadaju: o Bregasti mehanizmi sa rotirajuCim bregom j translirajucom tanjirastom polugom. .dwg (sl. kinematika i dinamika poznatog mehanizma u. mehanizama. Komandna linija: amcam. o Otvoriti fajl PROTOTIP\SABLON. Priprema za proracun bregastog mehanizma. Opsimije 0 mehanizmima videti u literaturi [12]. o Mehanizmi sa rotirajucim bregom i translirajucom polugom. [13]. PRORACUNI BREGASTIH MEHANIZAMA Mehanizmr su mehanicki sistemi konstruisani za pretvaranje (transformaciju) jedne vrste kretanja u drugo..cesto primenjivanih mehanizama.konstruktoru da dade do mehanizma za odredenu vrstu kretanja. 17. .1).

17.. 17. Definisanje ·parametara profila.. 17.4 Dijalog Type of Follower za izbor aksijalnog iii obrtnog kretanja S. taster Profile iIi na Next>.2 Osnovni dijalog za proracun kinematskih veliCina jednostavnih mehanizama . 17. o Kliknuti na el. ~ 324 CAD masinskih elemenata i konstrukcija CAD masinskih elemenata i konstrukcija 325 o Podesiti emu boju radne povrsine.3 Dijalog Cam Design and Calculation SI.dwg) SI..3). otvoriti dijaIog Cam Design and Calculation.. 17. 17.. taster Follower iIi na Next>. ~ Black ~ Apply&Close l> OK. Iz menija Content.5 2. b) d~t~.JiL b~·18 . S1. 6.. U ovom dijalogu podesiti broj obrtaja n = 260 min-1 i osnovni precnik bregaste ploce Db= 120 mm (sl. o Podesiti vrednosti precnika tocka (roIne) d= 12 mm j njegove sHrine b= 8 mm (sl. 17. Definisanje parametara maIog tocka.. postupeima iz menija: Assist ~ o o l> AutoCAD Options Colors .1 /zgled bregaste ploce i klizaca posle konstruisanja (SABLON.5).2).. 'i§j a) . a) b) o o Kliknuti na el. U kartiei Profile nece se menjati preporuceni parametri (sl. S1. postupkom Content l> Cams.

17. 17.je i rotadjej~ o {. kao lito su.8).. Nakon otvaranja kartice Motion kliknuti na el. taster Location iIi ne Next>.. npr.8 Faze uspostavljanja yeze rotacije i translacije Sl. _ CI U. o o Sl. Ostali parametri ostaju nepromenjeni.voji'ce se opcija Append za.326 CAD masinskih elemenata i konstrukcija CAD masinskih elemenata i konstrukcija 327 o Vrednosti koorfiinata i duzine postayljanja dijagrama.siaci.7)..Postupci za izbor poloZaja delova mehanizma lm sleQ.5 Dijalog Cam Design and Calculation. taster New .eCi: Command: amcam (. Specify center of cam: 100.200 Specify length of movement diagram [Undo}: @ <Polar on> 230<0 (. o . ...9a). sukcesiv. formiranje.New mode definisace se pozicije ugla od 0° do 90.J) Kliknuti na el. brzina i ubrzanje.+6= 66 mm) (sl. 17. Kliknilti na el. Definisanje parametara kretanja (veza izmedu tra. taster za definisanje kretanja Motions (Design) (sf. 17. 5.7 KartieD 'Diagrams tekuceg dijaloga Sl. . nakon cega se otvara diialo"·Select Method to Add New Segment (sf.odmicanjem uodnosu nakonstantni.6b). ostaju nepromenjene.%).1 GO (. 17. 17.I) Specify origin of movement diagram [UndolWindow] <Window>: <Snap on> 330. krive putanje'sa . sa opcijam Profile 4.." sa vrednostima elevacije od 0 do 3 mm (sl.I) Specify angle of positive direction of movement fUnlio}: 90 (... Definisanje poloiaja delova mehanizma. CJ U dijalogu Motion . . 17.. 17. 17.J) o U kartici Cam Mechanism podesiti jedino radijus kinematskog polupreCnika 1m R = 66 mm (R = Db/2+dl2= 60. mogu se videti u kartici Diagrams tek~ dijaloga (sf.:I) .J) Specify start of movement [Undo]: @70<90 (. CI Ostale velicine.oogovarajuCim. 81.6 Opcija Location . preenikodOd =120 mm.no..

I) Specify length of movement diagram [Undo}: @ <Polar on> 230<0 (. konstantni. mogu se videti u Diagrams tek. J. 17.200 (..I) CJ U kartici Cam Mechanism podesiti jedino radijus kinematskog polupreeruka rIa R = 66 mm (R ~ Db/2+d/2= 60+6= 66 mm) (sl. 17. 17.100. sukcesbmo..1) .100 (. nakon cega se otvara dijalogSelect Method to Add New Segment (sl.:. taster Location iIi na Next>.8 Faze uspostavljanja veze rotacije i translacije Si..eCi: CJ Kliknuti na el. sa opcijam Profile S. taster New .J) Specify start of movement [Undo]: @70<90 (. kao lito Sil. 17. Definisanje parametara kretanja (veza izmedu traoolooije i totac:!iej: 4. Sl.9a). \lcoonosurta. Command: amcam (.I) Specify origin of movement diagram [UndolWindow] <Window>: <Snap on> 330.New mode definisace se· pozicije ugla od 0° do 900 sa vrednostima elevacije od 0 do 3 mm (sl. 17.. odmicanjem. brzina i ubrzanje. CJ Usvojice se. formiranjekriveputanje -sa . CJ Nakon otvaranja kartice Motion kliknuti na el.odgovarajuCim. opcija Append za.7).Postupci za izbor polofuja de10va mehanizma m:I sleQ. taster za definisanje kretanja Motions (Design) (st. 17.. Specify center of carrt. kartici c.- Sl. CJ .I) Specify angle of positive direction of movement {iJRdoI: 9(} (..326 CAD masinskih elemenata i konstrukcija CAD masinskih elemenata i konstrukcija 327 CJ Vrednosti kOQrdiruna i duzine postavJjanja dijagrama.. 17. CJ Ostale velicine. pF-Cnikod Dd ::£120 mm. ostaju nepromenjene. Ostali parametri ostaju nepromenjeni.uiQg dijaloga (sf.9b). 17.7 KartiC{l.6b).8). npr. Definisanje polofuja delova mehanizma.. d U dijalogu Motion .5 Dijalog Cam Design and Calculation.6 Opcija Location . . CJ Kliknuti na el. -Qiagrams tekuceg dijaloga 81. 17..

taster New . a) b) 81. 17.12 Formiranje veze ugaonog polozaja i pomeranja za drugu cetvrtinu kruzne putanje o Posle utvrdivanja odnosa kretanja za prvu cetvrtinu kruzne putanje kliknuti na el.. taster OK. o segmenta.. ~ o Posle definisanja polozaja za drugu cetvrtinu putanje kliknuti ha el. (sl. a) b) SL 17. ~ Select Method to Add New 0 Segment ~ Append ~ Motion . 17..e u pogledu kretanja rolne sa izmenjenom brzinom i ubrzanjem mogu se odabratl na osnovu raspolozivih opcija predstavljenih na sl. 17. brzina i ubrzanja klizacauvertikalnom hodu bice mterpolirane polinomnom funkcijom petog stepena. 17.10 Skup moguCih odnosa brzine i ubrzanja klizaca 81. U dijalozima Cam Design and Calculation ~ New . 17.13).New mode podesiti nove parametre: Position =180 i Elevation = 6 mm(sl.10. 17..11 Formiranje odnosa ugaonog polozaja bregaste ploce i pomeranja klizaca Sl.9 Faze jormiranja pozicije i elevacije prve cetvrtine putanje o Posle definisanja kretanja u ovom segmentu postupak se ponavlja za ostala o tri o Promen.12). taster OK.328 CAD masinskih elemenata i konstrukcija CAD masinskih elemenata i konstrukcija 329 o ~ijagrami funkcija odstupanja. . Pos1e toga kliknuti na el.

·. taster New .17.14). 17... posmpkom u dijaIozima New.17).t3 Rezultati jonnira. - Sl. a) b) Sl...oov~parametteAi'eCe ~ne: 0<11. . taster OK.~.14 Formiranje veze ugaonog polozaja i pomeranja za treeu cetvrtinu kruzne putanje LI Posle definisanja polozaja za trecu cetvrtinu putanje kliknuti na el. 17.16 Formiranje veze ugaonog polozaja i pomeranja za cetvrtu cetvrtinu kruzne putanje o Definicijom pozicije za poslednju cetvrtinu zavrsena je specifikacija pozicija i elevacija kruzne putanje .61('. "'.(sl .pomeranja (sl. (sf. Sl.330 CAD masinskih elemenata i konstrukcija CAD masinskih elemenata i konstrukcija 331 . 17.16). 17..15 Rezulta.. o Nakon toga ktlknuti na el.i jormiranja odnosa ugaonog poloiaja i pomeranja kiizaca o U dijalozima Select Method to Add New Segment ~ Append ~.1d~F~l':. Motion . taster·OK...~...l' 81. ..15). u Nakoo unoSenja podataka kliknuti na el.. 17. 17."lja odtwsa ugaonog poiozaja i pomeranja Li Dak1e.New mode podesiti NOve parametre posJednje cetvrtine: Position = 3600 i Elevation = 0 mm (sl. 17.Nelli{ modepodesiti . posltion: 270oLElevatii:in=~2 mm.• Select Method to Add New Segment • Append ~Motlon.

Sl. .6 kg -i njenukrutost 00 R=10Nlmm (sl: 1721). (.18).e.3 kg i redukovane inercijalne mase mi = 0.21 Kartica Spring za unosenje parametara opruge S1. = 12 mm i SL 17.20 Kartica Friction za definisanje trenja izmedudelova o U trecoj kartici Sp~ing podesiti -parame. QPruge~. o Kliknuti na el.2r't. redukovane pokretne mase m! = 0.tr.17 ZavrSna Jaw Jormiranja veze ugaonog poloiaja i pomeranja klizaca 6.dllaprezanja FIT= 6N. Podesavanje parametara cvrstoce mehanizma. 17. 17. (po DIN-u) kao default vrednost (sl. 17.- Sl. 17. cime se pojavljuju pet kartica za definisanje potrebnih velicina za proracun cvrstoce bregastog mehanizma (sl.. 1722).18 Otvaranje opcija za proracun cvrstoce o U cetvrtoj kartici Material usvojiti materijal bregaste ploce i klizaca S235JR o U prvoj kartici Loads podesiti vrednosti spoljne sile Fe = 15 N. .332 CAD masinskih elemenata i konstrukcija CAD' inas(nskih elemenata i konstrukcija 333 S1. 17. taster za cvrstocu Sfrength.19).19 Kartica Load za definisanje optereeenja o U clrugoj kartici Friction podesiti vrednosti dimenzije rukavca Ig koeficijenta trenja miF = 0.13 (sl. siluc:.15 kg (sl. uneti.20).--masu: opTugems=O. 17. 17.

17.. 17. 7.aletdahon" 10 obI~iI. posIe cega se pojavljuje osam kartica (st. taster Calculation.26 Kartica Pressure. ~JiJ~~ 81.23). S1.23 Kartica Arm za dejinisanje gabarita klizaca Otvoritikarticu za dobijene rezultate 0 pritiscima Pressure (sf. 81. 17. 17.sa osnovnim rezu/fafima . Dobijanje rezultataproracuna.27). 17.-00 mm (sl. 17.hodalice \\1=6.- o Otvoriti karticu sa rezultatima 0 frekvencijama Frequency (sl. 17. S1.26).l ~sult.22 Kartica Material za izbor materijala bregaste plocei fdizaca LI U poslednjoj kartici Arm unosi se preenik drske klizaea ..24). @ PIe._ Njegova duzina iznosi l::: 70 mm i moguCi hod· dO rnkavca je t1".24 Otvaranje opcija za jormiranje rezultata proracuna SI.334 CAD maSinskih elemenata i lwnstrukciJa CAD masinskih elemenata i konstrukcija 335 o Kliknuti na el.25). 17. kako bi se izvrsio proracun (st. LI Kliknuti na d. 17.!:$: the buIlon "C.. taster Results. 17. c-IJ Re£ults Results (. 17.27 Km:tica Frequency sa osnovnim rezultatima .5 mm.25 Tekuci dija10g sa aktivnom karticom Geometry sa proracunatim osnovnim geometrijskim veliCinama o SI.

32 Tab 3d Cam sa osnovnim rezultatima Sl. Cime se pojavljuju dye kartice (sl.28). 0 maksimalnoj sili u opruzi.33).28 Kartica Shaft sa osnovnim rezultatima 0 opruzi o Otvoriti karticu 3d Cam sa preporucenom sirinom profila (sl. Ostale vrednosti prihvatiti po default-u.29 Kartica Arm sa oSl1ovnim rezultatima 8. 17. 17. 17. 17. S1. [) Otvoriti karticu sa rezultatom (sf. 17.i karticu Spring sa rezultatima krutostJ opruge (sl. taster Export.31). 1733 Fazeeksportovanja Jajla *. deformacijama i Sl. 17. 8I. 17. 17. 17.dxf Export fajla.dxf iii •. Cuvanje i koriscenje podataka nakon proracuna. txt Jormata .31 Kartica Spring sa osnovnim rezultatima 81.32): o Otvoriti karticu sa rezultatima 0 naponima Arm (sl. 17. 17. U polju Data Type usvojiti ekstenziju *.30 Kartica Bearing sa osnovnim rezultatom o Otvorit.336 CAD masinskih elemenata i konstrukcija CAD masinskih elemenata i konstrukcija 337 o Otvoriti karticu za rezultate (sl. 0 silama i momentima na pogonskom vratilu Shaft .30). 0 srednjoj normalnoj sili na klizacu Bearing o o o Kliknuti na poslednji el. 81.29).

17. SI.26 0.. 1·... ubrzanja u se graficki prikazi veliCina pomeranja.dwg u omotnici KONSTRUKCIJE.. -a) sa katama izracunatih veliCina -b) (SABLON.8769 -3.20385 -5.360 o...1736) daje se u komandnoj Iiniji kao: Specify insertion point of result table: 40.. ":'. . 17..nf!:.34).~ ffJ d I. a rdenjima raznih jednostavnijih mehanizam a m~gu se videti i . MiniMax Acceleration mls '2 -5.. S1. brzine klizaca i ~ .20385 13.)l R.J) Command: '_zoom Snimiti fajI kao SABLON.1?O 180 270 270 .Til Po\vrmmia! 5. 17.. Translating Motion of Follower 11otion S-Til p(l[ll'Iornial 5 Th Polynomial 5. 17.0 0 -0. o o Na sIici st. 17.20385 5.ximal Pressure Angle Minim.'1 36.6923 13 .36 Brega sti mehanzzam .Th Polvnomi.3 3-6 6 6 Elevation mm 2 MiniMax Velocity mh 0 0 -0.9 SI. .iiW'm]] !ITl~ 6.34 Postupak zapisivanja *.dwg) .c:hNllP~l1!e. Generisanje tabele sa rezultatima proracuna kinematskih veIicina bregastog mehanizma.. ~l~.-15 (.B769 3.0975 -2 .en s .5 0.35 .:.5 Cam M.065 0.diu$ of Curvature 8.dxf fajla i zavrSetka proracuna 9..5 b) :::1 ..l t"laxlmal Values i)f) Position deq 0. sti od uO'aonog polozaF· zaVlsno '" 737 na1aze [alculation of Circul~r Cam.$ 338 CAD masinskih elemenata i konstrukcija CAD masinskih elemenata i konstrukcija 339 o Kliknuti na el.38 1 17..':: ..39 .8769 S~dety Reverse 0 0.4...5 0.0 nosno .35 Tabela zadatih i proracunatih veliCina bregastog mehaniznw . [~i!~J~:" c.20365 -13.26 5.571 Jl to Pressure Resoodnce 4.. " SINA d na sl ]7.:" prllu. o Postupak dobijanja tabele sa rezultatima proracuna (sl. .46923 -13. o Postupak finisiranja proracuna izvrsiti el.003 deg 56. taster Generate File cime se pojavIjuju dijaIog Save As (st. o U poIju File na1l1€: imenovati fajJ kao NCData~1. I' Finish~ File name: SaYe as typit tdxf.097:." ""::" .57 mm must be must be <= >= 30 8.dxf i sacuvati ga u omotnici ZAPIS!.90 90 . "m S analizirati u fajloV 1 .8769 OS 0.0975 0.. oUlotnice MEHANIZMI MA .itcert /f. tasterom Finish.

Cam mechanism .Mehanieka svojstva.03 -0. •0.1\1 t"''---------''--'O:'''''------'''__--------. Length feed gear . Cam frequency .w -9'." toa 0. vis ina izdizanja (udubljenja).00 -s. Curvature .~ -1M() -11.Hod (kretanje) .'. Pressure .1' lo!>lJ 2SJ Z. ." 1.Mehanizam za koeenje.Minimalnalmaksimalna ·brzina. Frictio.Minimalni polupreenik krivine.Opterecenja.05 0.(IIJ lSiJ 1.Krivina.Pritisak. treptaj.NajveCi ugao pritiska. I 150'.Mehanizam za fueu. punom brzinom. Motion (Oesign).Pozicija u stepenima. Mechanical properties . Maxime pressure angle .Materijal.(j -6. First minimum of Fourier transformation .1$ -(>.90 12.. Export file . 17. Brake mechanism .91J M(l M' -0).o)() CAD masinskih elemenata i konstrukcija 341 a) Dijagram pomeranja klizaca 55.. 25.13 -'.91J 4. MiniMax velocity . rucica.{.SQ 4.NajveCi polupreenik krivine. obrnut. jednoliko.Punim hodom.0<1 H<l t---~.:l c) Dijagram ubrzanja .Profil (u preseku).0. Loads .Mehanizacija.Konstruisanje i proracun mehanizma. Mechanism gear unit .Prvi minimum u Furijeovoj transformaciji . Mechanical strength .-<~---------. Position [deg] .'Q m Referentni pojmovi 0 mehanizmima masina ). Maxime radius of curvature .-::.Mehanizam rucnog pomeranja. Trailing mechanism . 5·Th Poiynomial'. Knuckle joint .15 .Mehanizam za promene posmaka. Spring mechanism .Pratilac (Clan koji prati kretanje). Feed mechanism .340 CAD masinskih elemenata i konstrukcija Displ. Arm .03 He -0.Minimalno/maksimalno ubrzanje. '" B.0 I 115.Bregasti mehanizam.---L--. Mechanism surfacing gear .<1 ".Mehanizam popreenog pomeranja.Mehanizam. Follower .t><I lU<l 4..'-0<1 3.n .(lO Velocity Im/sl 'HE 0.90 -1M -".rt ! 115.Mehanizam na oprugu.Opruga.~ -S.. Frequency resonance . Feed change mechanism . .Ubrzanje. SI.. Reverse .::::. At full speed .O... Elevation [mm] .cement ImmJ 6. At a uniform rate . Acceleration .~ 11.:! S.. Mechanization . s jednakom brzinom..05 -Mil -0.. Material .novi mod.Suprotan.Podizanje..-----__J.Mehanizam krivaje sa dye poluge." .Kinematika kretanja (mehanizma).Vibracija. Manual feed mechanism . Spring .Frekvencija del ova mehanizma.23 b) Dijagram brzine -01:5 13. Vibratory movement .(1 -lsa _Z.0\1 S.0<1 -12." _1.37 Zavisnost pomeranja.5(1 -10:..Mehanizam za uzduzno pomeranje..Njihalo. Vibration . Motion '-New mode .N _7.0. zakrivljenost.'. brzine i ubrzanja klizaca od ugaonog polozaja bregaste ploce 360 0 (SABLON.Mehanizam za pomocno kretanje.M -B. zale1.Mehanizarrf za pogon.Eksport fajL Minimum radius of curvature . oscilovanje.dwg) Cam design and calculation .'r_--~ -1:.---_+---_\_---. MinIMax acceleration .20 -0..Mehanieka evrstoca.Polinom petog stepena. Profile .Rezonancijska ueestanost.Trenje. nagib.Ravnomeran. I 10a.

564 -138S64 Safety to Pressure Resonance OS 05 05 OS - moo" be 21.t" ~~ "\J ~u lceq] 100 Displacementlmmj 11M 7.t:--r.. ".188 73...i·.1364 13B.564 -138564 46.:t-I \ ~ Ai / SI.125 -0. ~I ROO .5 deg mm 8. Trans.2.Rf!ver~e 013 Maximal PresslJre Angle MinImal Radius of Curvature Resanal)ce 4.67S 1.38 Bregasti mehanizam sa radijalnim odmicawem irezultatima proracuna (MEHAN1.75 s.39 Bregasti mehanizam sa rezultatima proracuna (MEHAN5. UI .17 Foll()wer Hln/l'1ax Velocity m/s 1.1 h Pol vnQmial 15 -100 12 .50 5-1h Polvl)omial 20 -12 50 .dwg) ~I M \~ IH l'H 1M 1'. 17.429 0..51 1M SS.675 <= >= MiniMax Acceleration m/s"Z 13B.13B4 -83.-:!::-~.~ M.. I // i----/='~ I .12 0 0.1 UI .--. ..~ ll~ 1..O 11----+---i---t------t---1lmmJ !SQ 101 7H 8b~ !H 9H ~~ ~u .3 5-Th Polvnomial 20 Maxim'll VallJes on Cam Maximal Pressure Angle Minimal RaciilJs of C1Jrv~tlJre 48. U~ ".6 0 0 -0. .188 -46.05 Velocity [ra(ilsJ /-------~ r / / Accleration {radls~2J \ \ ""'~/ '''----J_----' ..lating Motion of Position EIHarion Motion rum mm 0-15 0-25 S-Th Polynomial 15 20 25 .29 11? Sl.dwg) ~-:':--... ..l75 0 -0. Velocity (mlsJ Calculation of linear Cam.9008 Reverse Acceleration (mfs"2] must be )0 II 83.9008 -73...0$ 0.0 ~~ !O!i 11U HI '\ ¥ :" I _'. .. 17.

od Jedn.sa crteza ostaj~ u potpunosti ocuvani.ovlh u ~~vr~meno~ . 'prezent~Cl}e prOlzvoda i usluga potencijalnim kupcima.daje nJ:?ova osnov?a funkcija.ostavmh pomocmh programa za slanje crteza preko elektronske poste d~ pr~grama kO]l podrZavaju online skupove. Autodesk Point A _ Portal za Web sajt kojim upravlja Autodesk.dwg.jednicki koristiti fajlovi iIi pristupiti njima putem Interneta i koristiti hlperveze u crtezlma za rad u o~uzenju . GRAFICKE KOMUNIKACUE I MREZNA PODRSKA KONSTRUISANJU ~~::@ poslovanju Internet ~~ koris~i za komunikaciju sa okruzenjem u cilju poslova. Pomocu ovih AM elemenata za rad sa Webom.resursa ko]! s~ dostupm preko Interneta mogu biti od izrazite vaznosu. Pri ovome rukovodilac Meet Now-a moze kontro1isati proces komunikacije. kako bi komunicija bila multimedijalna [3]. ~ AuloCAD Mec~~ni?al-u postoji niz alata koji omogucavaju graficku i drugu kom~mka~ljll na In~ernetu III mtranetu. onda ovi programi dobijaju pravu funkciju. Osnovna prednost biblioteke je mogucnost prilagodavanja liste biblioteke korisnickim potrebama. gde nekoliko ili svi ucesnici mogu da markiraju.dwg fajlove koji ce biti prikazani i odlucuje 0 vremenu potrebnom za urectivanje projekta od strane ucesnika u ovoj racunarskoj komunikaciji. AutoCAD 2002 i AutoCAD Mech~nlc~1 6 (Mecha~lcal Desktop).U konste u svrhu odrzavanja visokog nivoa konkurentnosti. Pri pregledu. I ovde je omogucena vez~ sa Internetom iz dijaloga Today. U danasnjim ekonomskim Us~ovll~a. Ove komunikacije su m~ogostruke.buzzsaw. Bulletin Board . Proces komunikacije se odvija u realnom vremenu. Neke od mogucnosti vezanih za Internet.:. Meet Now _ Program Meet Now je performansa AM-a koja se zasniva na Microsoft-ovom programu Net Meeting. podrzava i ovaj servis. kao sto su online sastanci i slanje *.~:rz: na poIju u~. SadrZan je u dijalogu Today. a njen. ~spos. Cinjenica je da vecina korisnika CAO-a u radu komunicira sa nekoliko drugih ucesnika u tom poslu i da je njihov osnovni zahtev da mog u ili moraju medusobno da dele crteze. npr. Opsirnije informacije 0 ovom servisu mogu se naCi na adresi meetnow. .. razvijen je alat My Files. stampati i vrsiti ogranicena markiranja iIi obelezavanja. Pored elektronske table za crtanje i pregledanje drugih projekata. My Drawings _ Predstavlja alat kojim se moze efikasno pristupiti crtdima i prototip fajlovima. Konstruisanje poddano Internetom Konstruktori imaju s. kod kojih se crtezi moau menjati od str~ne uc. pcx. mogu se z!. Podrskom Meet Now-a se moZe unaprediti komunikacija putem Interneta. ?v~ unapredenJe se odnosl na povezivanje.Ovaj servis sluzi korisniku da iz AM-a brzo pristupi komercijalnim Web sajtovima. Da bi se udovoljilo ovirn zahtevima CAD projektanata i konstruktora. podrZan interaktivnim dijalogom u koju projektanti unose sopstvene ilili pregledaju komentare drugih ucesnika.pnp. targa i tif. .raJlova i s1. kao sto je navoclenje. analiziraju i preureduju projekat uraden u AM-u. biroa iIi kancelarija (opsirnije opisano u ovom poglavlju u narednim tackama).esmka u real~?m vremenu. U W Referentni pojmovik: okruienje CAD kQnstruisania " V~lo Volo View Express: . potre?mm ~esursima.dwg fajlova na Web. selektuje *. Ova biblioteka predstavlja ureden skup AM crtda. Na paletJ Standard se nalazi nekoliko ovih alata.lokalnog View Express-u projektantu je omogucen pregled AM crteza sistema iIi preko Interneta. Buzzsaw . Ako se radi na projektu u kojem treba da se integrisu iIi dele dokumenta drugog preduzeca. ovaj sistem integrise mikrofone i elektronske kamere. Pri USI-.Specijalna tabla za komunikaciju izmedu prostorno udaljenih projektantskih mesta. RedSpark _ RedSpark pruza podrsku za menadzere u proizvodnji.dxl I . Program sadrZi nesto umanjenu funkcionalnost programa Volo View i moze se besplatno preuzeti sa Autodesk-ove Web aplikacije.com i http://www. My Files _ Predstavlja servis predviden da bude alat za· zajednicki rad na konstruisanju kojim se resava problem deljenja fajlova. u smislu da vrsi izbor ucesnika u sastanku. 18. alata i znanja kojima se pristupa preko Web-a. AM koristi aktivne parametre u dijalogu Internet Properties kome se pnstupa IZ palete aJata Windows-a. Pored toga ovaj alat moze podrzati i fajlove rasterskog formata.~kr:nutom ovoj globalnoj racunarskoj mrdi. kao i izmedu drugih programa. Internet mogucnosti se povecava]~ .redspark.autodesk. On dopusta upotrebu FTP komandi za rad sa fajlovima. kopiranje fajlova i omotnica na udaljenim kompjuterskim sistemima iIi otpremanje fajlova sa FTP mesta [47]. FTP (File Transfer Protocol) .com.344 CAD masinskih elemenata i konstrukcija CAD masinskih elemenata i konstrukcija 345 18. d~dav~n~em alata za pristup fajlovima na Web-u.luzmh delatn~sti i s1. Pristup RedSpark-u omogucen je i iz Autodesk-ovog programa Inventor. n. Kompjutersko radno okruzenje konstruktora. Neki od ovih alata ugradeni su u samom programu.6). jpg. kak~ bi se unapredila saradnja na projektima po celom svetu' [7]. konscen]e .dxf . ovim programom ~ngma!m p?~aCl .am izvrsiocu-konstruktoru omogucuje kontakt sa ullo kIm I u bIlo kOje :reme. neophodno je mreino okruzenje vece brzine i stabilne propusne moci podataka. a to su: bmp. AM :b~hvata mno~e perfo~m~nse I po~olJsanJa da bi projektantu omoguCio iritegralnu oistemsku p~drsku (loglstIk~) u pro~e~tovanju i konstruisanju.e vece yotrebe za zajednickim radom na projektima i brzom i ef:kasvnom razmen~m mformaClJa vezanih za ovu delatnost. gil. Buzzsaw je primarno namenjen kao podrska profesionalcima pri pronalazenju raznih "usluga" iz oblasti projektovanja i konstruisanja. usaglasavanje i razmenu ideja kao i gotovlh resen~a. Efikasnost Interneta . Opcijama RedSpark iIi Buzzsaw se moze pristupiti iz dijaloga Select File (sl. dok su simboIi predstavljeni blokovima. referentnom pOJmovmku s~ . SymbolUbraries _ Lista simbola.tavlJan]a . odnosno da \:lrzo i lako razmenjuju fajlove sa odredenom grupom u timu projektanata. za svaku delatno~~ Je vazno da se odredenim ucesnicima u radu Internet ucini dostupnim 1 da tu te~no~oglJ. [4]. My Workplace _ "Moje radno mesto". dob.v ogramcavaJuc! se na geografsku oblast. Uz postoJ~nje ~kupa podataka. Internet projektantsku jedinicu rlbhz~va . Clme Je orrtogucena puna usaglasenost izmedu. nv cml sa ~ . dok se kasnije iznose precizniji algoritmi za Immenu neklh od nJ1h. alata za uspostavIjanje hlperveza 11: .unutar. '" nJegova sposobnost da odredene subJ'ekte povezve " druglma. U njemu se AM crtezi formata .ostavljanju sistema Meet Now. Opsirnije informacije 0 programima mogu se pronaCi na adresama www. Broj i efikasnost tih alata je sve veci.Predstavlja protokoJ prenosa fajlova.dwr mogu otvaratJ.U 1 m~dela. clas. Ove mrde koriste protokol TCP/IP kao sto je Internet.

. Gomja polovina dijaloga je deo koji saddi osobine korisnikovog lokalnog sistema. WWW (World Wide Web) .1). 1. kada se pokrene AM. prikazace se dijalog Welcome to the Today Window (sf.2).Skup medusobno povezanih hipertekstualnih dokumenata koji se nalaze na HTTP serverima na raznim lokacijama u svetu. odnosno klikom tastera misa. 18. 18. npr. o Gornji deo dijaloga se naziva My Workplace. ~ AutoCAD Mechanical Today S1. + Opcione komande: AutoCAD Mechanical Today o Meni: Design ~ AutoCAD Mechanical Today o o Paleta alata: AutoCAD Mechanical Today Komandna linija: today.1 Paleta alata AutoCAD Mechanical Today . 18. Prozor Today se otvara automatski. adresa lokatora na Internetu. tj. identifikuju se pomocu uniformnih lokatora resursa URL. 18.Uniformni lokator resursa. sa prethodnom porukom What Is Today'. iIi putem raspolozivih.2 Dijalog AutoCAD Mechanical Power Pack Today sa oS/lovnim delovima II Algoritam: primena alata iz dijaloga AMPP Today ~ Primer: Izvrsiti pregled dijaloga AuloCAD Mechanical Today i njegovih kaskadnih dijaloga namenjenih komunikaciji putem Interneta.Internetu..346 CAD masinskih elemenata i konstrukcija CAD masinskih elemenata i konstrukcija 347 TCP/IP (Transmission Control Protocol/Internet Protocol) . Ovim se automatski otvara dijalog AutoCAD Mechallical Power Pack Today (st. Jezik koji se koristi za dokumenta na www-u. Uzete zajedno. ove osobine obezbeduju brz i lak pristup korisnim alatima·i servisima koji su konstruktoru dostupni uz sarno nekoliko aktiviranja eL tastera dijaloga. AutoCAD r~echanical Today Sl. . On sadrzi odredmcu My Drawings (levo) i Bulletin Board (desno). Koriste ih pretrazivaci Web-a za lociranje resursa na Internetu.2) sadrzi dYe osnovne odrednice: gornju i donju.Predstavlja protokol za kontrolu prenosallnternet protokola. crtda.. 'f.. Standardni protokol za komunikaciju (prenosa podataka) izmedu kompjutera u mrezi. koji oznacavaju odredeni kompjuter i ime putanje za pristup fajlu. HTML (Hypertext Markup Language) . Donjapolovina je pos. biblioteku simbola koji postoje u korisnikovom lokalnom sistemu (ukljucujuCi i blokove. koji se odnose na nekohko mogucnos L . o o Donji deo prozora je baner u kome se nalazi link do Autodesk-ovog Web sajta Point A ? . o o Otvoriti novi fajl komandom New . hronoloskih lista. prethodno definisanih. alazi Ako s~ u O"ornjem levom uglu prozora Today klikne na eL taster . Web dokumenta napisana su u hipertekstualnom markerskom jeziku HTML. URL (Uniform Resource Identifier) . sa linije alata S~andard Toolbar. Ovaj dijalog prozor (sl. + Internet komunikacija dijalogom Today Vizuelno intuitivni interfejs Today omogucuje nov nacin komunikacije u cilju povecanja produktivnosti i kvaliteta rada na konstruisanju. 18. KOJ! se n pored pro:Ora My Workplace.Hipertekstualni markerski jezik. opcionih komandi (sf. koji se najvise koriste) i Bulletin Board. Pregled dijaloga AuloC"AD Mechanical Today.vecena Autodesk-ovoj Web lokaciji koja omogucuje pristup globalnom okruzenju . o Dijalog je podeljen u tri dela. 183).

koje se odnose na fajlove koji su pripremljeni za otvaranje. RedSpark ili FTP. Buzzsaw.dwt fajlova iz omotnice AM Template. 18. tasterom Close (sl. o Klikom na neku od od ikonica Point A.. My Documents i Favorites.5 Padajuca lista na kartici Open Drawings o U ovom delu su rasporedeni alati za navigaciju kroz omotnice. 2.348 CAD masinskih elemenata i konstrukcija CAD masinskih e1emenata i konstrukcija 349 o Kliknuti na karticu Open Drawings. 18. zatim slede ikonice Internet sajtova i precica Desktop. kartica Create Drawings se menja u skladu sa tim sta je korisnik izabrao. o Zatvoriti dijalog el.7). 18. 18. po imenu Create Drawings.4). o Otvorice se dijalog Select File (sf. • o Tu je postavljen niz ikonica koje predstavljaju precice do unapred zadatih lokacija fajlova. 18.5). Na njoj se nalazi nekoliko opcija.4 Kartica Create Drawings sa !zabranom opcijom Start from Scratch . Na kartici Create Drawings se sada prikazuje lista *. odnosno My Drawings. posredstvom kojih se moze adresirati odgovarajuCi faj1. 51.6). kliknuti na srednju karticu. o Aktivirati karticu Symbol Libraries. 81. 18.3 Dijalog Welcome to the Today Window o Posle pregleda dijaloga zat\ioriti ga el. U njoj je prikazan skup simbola koji se moze kOlistiti kao biblioteka blokova (sf. o U delu My Workplace. . Pored toga u ovoj listi su jos opcije Start from Scratch i Wizards. o U padajucoj listi postoji mnostvo nacina za sortiranje prethodno otvorenih fajlova (sl. sa kartice Open Drawings. 18. o U gornjem delu se nalaze ikonice History. 18.. OU ovom delu kartice (Select how to begin) otvara se padajuca lista (st. cime je omogucena poseta odgovarajucem sajtu. Pregled dijaloga My Drawings. tasterom Cancel. Kada se izabere neka od ovih opcija.3).. o Iz raspolozive liste izabrati Template. Sl. o Kliknuti na opciju Browse . posredstvom provajdera moZe se uspostaviti veza sa Internetom.

18. povezan sa tom bibJiotekom. 18. dodavanje Hi brisanje imena biblioteka iIi izbor drugog *. Sl. 18.. www.6 Dijalog Select File SI. OKada se klikne. S_truktura i fuhkcija odrednice Point A. Prethodnim portalom se moze stid do niza resursa interesantnih profesionalnim konstruktorima. Ovoj Web lokaciji (npr.Heating Ventilation .Pneumatic :5 .dwg fajl koji je . na simbol biblioteke.Space Planner :7 .9). kompjuter ne mora posedovati program AutoCAD Mechanical. House Des! ner Kitchens Fasteners _ U E:/MDT6/Sample. da bi se pristupilo raznim alatima i informacijama na lokaciji Point A..autodesk. 18.8 Dijalog Edit DesignCenter Symbol Libraries o Svako od imena biblioteke je povezano sa crtezom koji se cuva u omotnici AutoCAD Mechanical 6 Power Pack\Sample\ DesignCenter.9 landscaping HVAC .6 Basle Electronics Home .350 CAD masinskih elemenataikimstrukcija CAD masinskih elemenata . taster Cancel. De.9 Odrednica Autodesk Point A .com) projektant moze pristupiti pomocll bilo kog pretrazivaca Web-a. U tom smislu.Air Conditioning P!ant Process Sl.7 Kartica Symbol Libraries u delu My Drawings Sl. Donja polovina dijaloga Today predstavlja specijalni pretrazivac Web-a kojim se moze lako pristupiti lokaciji Autodesk-ovog sajta Point A (sl. korisnik prijavom moze osigurati da mu se Autodesk-ove vesti T opines dostavljaju email-om. Otvorice se dijalog Edit Design Center Symbol Libraries (sf.dwg fajla koji ce biti u vezi sa njom. kartice Symbol Libraries. Design Center otvara se *. 18..lDesignCenter/House Designer. taster Edit. o Zatvoriti dijalog klikom na el. o U ovom delu se moze modifikovati: redosled prikaza biblioteke.Posto Point A predstavlja besplatan servis.i konstrukcija 351 o Kliknuti na el.8)..dwg Hydraulic . tako da se iz nje mogu birati blokovi i unositi u tekuei crteZ (avo je moguee pod uslovom da je neki fajl vee aktivanr 3.ignCenter Symbol libraries or Edit. 18.

kartice Symbol Libraries.7 Kartica Symbol Libraries u delu My Drawings Si.8).6 Dijalog Select File SI.autodesk.9)..8 Dijalog Edit DesignCenter Symbol Libraries o Svako od imena biblioteke je povezano sa crteZom koji se cuva u omotnici AutoCAD Mechanical 6 Power Pack\Sample\ DesignCenter.Pneumatic BaSIC Electronics Home . Designeen!e. Zatvoriti dijalog klikom na el. Prethodnim portal om se moze stiei do niza resursa interesantnih profesionalnim konstruktorima.com) projektant moze pristupiti pomoeu bilo kog pretrazivaca Web-a.Space Planner . Struktura i funkciJa odrednice Point A.. 18.11]1 Conditioning ..4 . 81. dodavanje iIi brisanje imena biblioteka iIi izbor drugog *. Posto Point A predstavlja besplatan servis. www. taster Cancel. U ovom delu se moze modifikovati: redosled prikaza biblioteke. Symbol Libraries or Edit. da bi se pristupilo raznim alatima i informacijama na lokaciji Point A..350 CAD maSinskih .9 Odrednica Autodesk Point A . taster Edit. 18. korisnik prijavom moze osigurati da mu se Autodesk-ove vesti Topines dostavljaju email-om. 18. Otvoriee se dijalog Edit Design Center Symbol Libraries (sl.Heating Ventllation .dwg fajla koji ee biti u vezi sa njom. kompjuter ne mora posedovati program AutoCAD Mechanical.7 Landscaping HVAC . Donja polovina dijaloga Today predstavlja specijalni pretrazivac Web-a kojim se moze lako pristupiti lokaciji Autodesk-ovog sajta Point A (sl. 18. . OKada se kliknena simbolbiblioteke. Design Genter otvara se ~. 18. Ovoj Web lokaciji (npI.dwg fajl koji Je povezan sa tom bibliotekom. tako da se iz nje mogu birati blokovi i unositi u tekuCi crtez (ova je moguee pod uslovom da je neki fajl vee aktivanr 3.elemenata ikonstrukcija· CAD masinskih elemenata' i konstrukcija 351 o o o Kliknuti na el.5 <) Hydraulic . S: :9 Plant Process S1. 18. U tom smislu.

18.. o Internetom se uspostavljena veza prosiruje i prikazuje naslovna strana Point A (sl. o Nakon pregleda odredenih resursa opcijom Close napustiti sajt na Internetu. Iz tih razloga. :o. Na tabli se objavljuju razne poruke i uspostavljaju hiperveze. o U donjem delu dijaloga Today. taster "+" (u gornjem levom uglu dela The Web) Cime se uspostavlja veza sa Autodesk-ovom lokacijom Point A. u odrednici The Web. ~~~~:. 18.2. 18. Microsoft Word. 18. 18. standardima firme. Your cUITFint search c. Klikom na neku od ovih el. moze se izabrati aktuelni fajl koji se zamenjuje prethodnim. html. ~lij\'iW1aff:t"i\mz:iI J.'~:~~~': ::. taster Product Support. Naslovna sU'ana ce se promeniti i daljom pretragom prikazace se npr. a zatim i dijalog Today. na primer Web i FTP lokacije ili e-mail-ovi.10 Naslovna strana The Web sa portalom Point A o Kao primer. strana Autodesk Product Support (st. o Pri tome se pojavljuju dva nova el. U tu svrhu moze se izabrati postojeca Web stranica (fajl) iIi formirati sopstvena. Za formiranje Web stranice cesto se koristi neki program za obradu teksta kakav je npr. Ekranski tasteri koji se ovde nalaze se malo razlikuju od onih ciji su izgledi u rezimu online dati na sl. Kod samostalnih instalacija AM-a. AutoCAD® i. omogucuje .11 Strana Autodesk Product SUl'flort za Point A • Koriscenje table za informacije Poznato je da menadzeri poslovnih sistema ili rukovodioci projekta cesto moraju dostavljati informacije 0 projektima. gil ili jpg.11). Ove besplatne informacije se cesto azuriraju. Ploduct: All PrOducts !Rni{!-l.~i~d·cijng or ch~mgmg kevword{s):' r~l . o Uspostavljanje automatske veze u dijalogu vrsi se pritiskom na el. Kada se u klasicni Word dokument upise potrebna informacija. ASCII.:ra> ~1echanica! 6 Service Pack 3 (English S1.korisniku komunikaciju u mreznom okruzenju. To moze biti neki od narednih tipova formata fajlova: doc.sa objasnjenjem svake kategorije el.riteri~. . o U gornjem desnom uglu pojavom reCi "Login" omogucuje se oznacavanje pitanja koja interesuju korisnika. korisnik se povezuje sa Internetom.I~'Jl\t~e.-~il:: All"Releases Further refine your sCaarer. tastera.l. posredstvom Browser-a.Wd~ . tastera. ovakva el. :':. o Pregled poruka . SI. izmenama u poslovanju. tabla za oglasavanje predstavlja brz nacin za efikasnu komunikaciju medu konstruktorima.~. rtf. Pored ovoga. menadzerima i drugim subjektima u pos]ovnom sistemu i njegovom okruzenju. Bulletin Board se automatski prikazuje kada korisnik pokrene AM i otvori prozor Today. l. posredstvom Interneta iIi intraneta sa ostalim ucesnicima u timu konstruktora. vrsi se laganim pomeranjem pointera iznad njih.10).352 CAD masinskih elemenata i konstrukcija CAD masinskih elemenata i konstrukcija 353 4. Saddaj Bulletin Board-a se formira tako sto se na njega postavlja html fajl po potrebi. Pretrazivanje na odrednici Web-a. Elektronska oglasna tabla tipa Bulletin Board sadrzana uz deo My Drawings sa desne strane u prozoru AutoCAD Mechanical Power Pack Today. snima se kao html fajl i Word ga pretvara u oblik (format) koji se moze prikazati u Bulletin Board-u. tastera Project Center i Industry Center. novim performansama softvera i ostalim kljucnim stvarima u vezi poslovanja i njenoj podrsci. nalaze se pet mogucnosti za prikazivanje resursa kao integralne sistemske podrske konstruktorima. mogu se prikazivati one hiperveze koje se cesto koriste. kliknuti na el. a zatim prikazuje sadrzaj te lokacije..~: .

..t Ihe day with messages.14 Dijalog za izbor Jajla za oglasavanje Choose file S1."1 librari •• stoted locally. o throughou.13). taster Browse . .dlinks 10 things like slandard. 18. . Pretrazivanje fajla za oglasavanje.n. o Nakon otvaranja dijaloga Microsoft Internet Explorer-a izabrati el..jpg) i kliknuti na opciju Open (st.cese aZurirati.. u tom slucaju. . o Kliknuti na el. . 2.::.12 Deo panoa Bulletin Board o ]'rozor loday. u gornjem desnomuglu...ocal" u$~f.. . andeont'. Priprema elektronske oglasne table. a) b) S1. biti sakriven. koriscenjem elektronske ogJasne table Bulletin Board.. remihders. da bi se Bulletin Board vratio na prethodnu velicinu. zatim. CAD m'an~~'ers cSfl comn1u~icata'dj~ac:tly with thei.ldZAPIS' :::J +. .jpeg Jajla SL 18. SL 18. . moze se dijalog AMPP Today zatvontJ pritiskom na e1. ealendars •.~. o Sa desnog panoa izabrati i kliknuti na el. 1. .base . a) b) I. taster "-" u gornjem levom uglu.. 18. .0St.\~}.jpg (D:\AMECH\zAPISI\LOGO. >~ o Otvoriti dijalog AMPP Today na osnovu menija Design ~ AutoCAD Mechanical Today. U otvorenom dijalogu Choose file izabrati fajl LOGO.15 Faze prikazivanja sadrzaja oglasnog *. o Kliknuti na el. na Save Path dijaloga Microsoft Internet Explorer-a cime se registruje putanja do odgovarajuceg fajla. iuokviru . taster Close.13 Unosenje putanje Jajla o Kliknuti.. o Nakon pregleda. Bulletin Board se prikazuje nova Web stranica. 1i16 EF . 18. Deo My Drawings ce. taster "+" da bi prikaz logoa bio kompletniji.12).354 CAD masinskih elemenata i konstrukcija CAD masinskih elemenata i konstrukcija 355 i!lil Algoritam: primena elektronskih ogIasnih tabU Primer: Pregledati Web stranu na kojoj se predstavljaju nove oznake (logo) firmi. o Bulletin Board ce se prikazati po horizontali i pokrice ceo prozor AMPP Today. taster Edit (sl. 18.' m Lookin.

S1.llrtit.:e 1<:. ~ eTransmit ~~ijll II Algoritam: ~ primeDa ~)-I" elektronskom postom prim. 111cu .~ip faj! koji sadrzi ured:en skup fajlova. . 18. ~i a Je omoguc~no lako. Program eTransmit priprerna.~e svrstav.{rn~ crteza originalnog fajla. • Komande za komuni~ o Paleta alata: ACAD/M ~ eTransmit o Komandna linija: etrat) ~ l'v!a. U ovom slucaju otkucati poruku: PRIRUBNICA E-34 KONSTRUISANA ZA POTREBE ROTACIONOG UREDJAJA ER-6. Prima. <:a nS ll1it 1. Fajl sadrzi ~l(~) _ as~word se ne moze koristiti. se ·.roJekta (crteza) i pomocne fajlove za slanje preko e ~()ftl():~ komunikacija predstavlja efikasan metod potreban Referentni Do':movi cnih fajlova i njihovu organizaciju na razlicite nacine.16 Deo crteza iz fajla PRIRUBNICA. Formirani skup fajlova pripremiti u ~ Primer: Za otvoren fa' . lzabrana opclJa ovog tlpa tekuce putanJe za elektronskoj posti. o Otvoriti paletu alata A" I~A. Opcija Password se moze p~01<:lik. Preserve directory structure se za 1: prenosi. Ovaj vid . Cl ~1\6/ INg (sl. svi fajlovi . 1>75 Hi 9190 g6 51. o U otvorenom dijalogu Create Transmittal (sl. U ovom slucaJu opclJa Password se ne moze konsmk pnm! faJI 1 lzvrsi delta. . elektronske poste. Send e-mail with transmittal l1.AM p~ ~aJla koji se salje u formatu ranijih verziju AM-a. Kada ova opcija nij '. na nJegovu ikonicu.dwg izvrsiti pripremu crteza za prenosenje alata eTransmit. . o Otvoriti padajucu listu Type i izabrati prvu opciju Folder (set of files). Remove patch from Xref antie. 18. ele~tronske poste. Make web page files ~ Ovott) rano polje znaci da se ono sto se salje pridruzuje Y. IJorn vrsi se slanje na Web stranu . Memorise se u omotnici k?ris*tit~. elra set omotnica koji odgovara omotnici koja se pripadaju~ *.16). Nakon toga se m()~ (set f .dwg 2.fi..<?vo:n .l~a~Je su pridruZene tekucem crtezu se brisu.I7) kartice General uneti po potrebi znacajne infofmacije u polje Notes:. Postupci pakovanja fajlova.4 356 CAb tn ~ "()tQ Q •• zh elemenata i konstrukcija CAD masinskih e[emenata i konstrukcija 357 ~: • Komunikacije posrOOSt I I m alata eTransmit f<tj} . ~l)()111 IRUBNICA. \lc<tju t. 18. i tako pripremljeni fajlovi slati preko samoraspakujuci. koju korisnik imenuje. on se automatski dekomprimuje. IS. JI ~~ omotnici GRAF_KOM.~wg fajlove i 81 ~~<lg~~e~a.raspakivanje faj!a.c:. omotmcu. lca. U ovom st~e iz\' ~lova).telt\lce ?V1m putem se kreira izvrsni fajJ koji je dvoklik na odgovarajucu iko ~cu f .ltl kompresija. ako izvrsi Zlp( . '.~Ip) -:.~taju u odgovarajucu Self-extracting executable (*.aju u je~nu om~tnicu. Kada Convert drawings to: _ Vrsj l1)el1it.. Priprema za postupak P<t~ ~v<tn' o Otvoriti fajl PRIRU8~ Ja.l)c' .iI i. za IdentifIkaciju i sakupljanj gta. ().o?cijom It:t . Iv! EX Main. o Sa palete alata ACAD/M_EX Main aktivirati komandq eTransmit.17 Dijalog Create Transmittal sa aktivnom karticom General . )JOt\. ~l L ~ll\tt Folder (set of files) _ Omotl)' Ollskog prenosa podataka . Svi fajlovi se sme.

SH>< AutoCAD Compiled Shape AutoCAD Compijed Shape A1.dwg 5KB 6KB 27KB lKB AutoCl\l) 107KB llKB 9KB 18.dwg. 3.dokument na osnovu komande Publish to Web.05. Uslov za t~ je postojanje program a Volo View Express koji moze.zip) (st. I-drop . kliknuti na el..Kreira Web stranicu prikazujuCi crteze kao niz minijaturnih slika za prethodni pregJed i formira ra~ter sliku svakog crteza u formatu jpeg Gpg). kao sto je napomenuto. kliknuti na el.358 CAD masinskih elemenata i konstrukcija CAD masinskih elemenata i konstrukcija 359 .dwg. korisnik CAD programa AMPP svoje crtde konvertuje i postavlja na odgovarajucu Web lokaciju. Pomocu komande (carobnjaka) Publish to Web. iIi rasterske formate tipa '. taster OK. Pre.\AMESH\ GRAFICKE KOMUNIKACIJE \ETRANSMIT..1998 18. takode. Fajlovi ovog tipa (Drawing Web Format) se kreiraju kao male elektronske kopije fajJova crteza (*. E:\MDT6\Support\amgdt.dwf. Primenom jednostavnih postupaka generisu se HTMl stranice u kojima se crtezi formiraju u vektorski *.dwg (iz omotnice PRIMERI) koji sadrZi osam crteza 2D masinskih delova.2001 19.2001 21:01:16 18.'AMECHIPRIMERIIPRlhUB. odrediti lokaciju gde se salju pripremljeni fajlovi. Pri tome nije neophodno znanje iz HTMl programiranja [10].dwg D.Formira Web stranicu prikazujuCi crteze kao niz minijatumih slika za prethodni pregled i kreira sliku svakog crteza u formatu '.05. Large JPEG and thumbnail.Poseban format fajla koji je postao sinonim za format *.5HX 18. ~hx PRIRU8NICb.10. Ovim je sve sto se Zeli eksportovati snimljeno na disku i pripremljeno za mreznu distribuciju.05. koje daju slike visokog kvaliteta i koje su posebno namenjene za brzo prikazivanje na Internetu. m Referentni pojmovnik: Web dokument Name and-DWF image . IS.acije www.. gde je formirano osam fajlova (sl. o o o o Otvoriti karticu Files.2002 21.Ova opcija omogucuje korisniku da crteze koji su objavljeni na Web-u prevuce 11 sopstveni (tekuCi) crtd.2001 21oU26 18. OKada su podesene sve opcije. Poseban citac umece crteze kao blokove u tekuCi crtez.1S). takode.5HX E:\MDT6\$upport\ITALIC. Ovim postupcima omogucuje se.. Kreiranje i objavljivanje WEB dokumenata o Posredstvom el. taster Cancel. preuzetl sa Autodesk-ove Web lok. *. DXF . taster OK.shlt E:\MDT6\$upport\simple><. srednje velicine i ni:Z:e rezolucije. . Neka to bude adresa lokacije fajla D. formirati Web.jpeg iJi *.shx E:\MDT6\$upport\ltypeshp.dwf. o Paleta alata: ACAD/M EX_Main ~ Publish to Web o Komandna linija: publishtoweb..\AMESH\GRAFICKE KOMUNIKACIJE\ ETRANSMIT.Kreira Web stranicu i umece crtez formata *.. pri tome odredisna omotnica se opet nalazi na adresi D. 1S.11.05.05.dwt). Ovi formati su prakticno izjednaceni po vaznosti.SHX E:\MDT6\Support\TXT.2001 21:13:26 ~ simp!ex.com iIi sa namenskog CD-a. Otvoriti karticu Reports i izvrsite pregled ove opcije.I7) na istoj adresi kao i prethodne dye. srednje veliCine i visoke J"ezoIucije. Medium JPEG and thumbnail .gled formiranih fajlova.exe). File y Publish to Web .. i brzo azuriranje ranije formiranih Web dokumenata na Internetu iIi na intranetu lokalnog sistema. tastera Browse . i!!lI Algoritam za kreiranje SL 18.lICb. o Ponoviti postupak formiranja fajlova sa opcijom Self-extracting executable (*.:1. OKada su podesene sve opcije. Alat i-drop omogucuje da se crtezi jednostavno distribuciju drugim clanovima projektnog tima kada korisnik svoju Web stranicu objavljuje na Internetu iJi intranetu. se • Opcione komande: kreiranje Web dokumenta [J Meni.2001 21013026 OBo52:30 la45058 21oU26 fJ!l'H~Jl~~~~~: DWF faj\ovi se mogu prikazato u pretrazivacu Web-a.shx E:\MDT6\Support\ISOCP.jpg. Zatvoriti dijalog klikom na el.autodesk.8 Dijalog Create Transmittal za aktivnim tabom Files Web dokumenta ~ Primer: Za AM fajl CRTEZl. Osnovni i pomocni fajlovi postavJjaju se direktno na Internet iIi na lokalni odnosno mrdni disk. o Primeniti i treCi postupak na osnovu opcije Zip (*.ltoCAD Compiled Shape AutoCAD Drawing AutoCAD Compiled Shape AutoCAD Compned Shape litl [i!J ltypeshp.shx !ill TXT.pnr.

Begin 5.Begin S1. tastera Browse definisati adresu i omotnicu buduce Web stranice. CRTEZ2. U ovom slucaju to je D:\. Po zavrsetku unosa kliknuti na el. o o a WEB CRTEZI (sl. o Pritisnuti el.. CAD masinskih elemenata i konstrukcija 361 4.19 Jedan crtei iz jajla CRTEZl. 18. .21).22 Dijalog za kreiranje slike Publish to Web . 18. o U tekucem dijalogu u polju za tekst Specify the name of your Web page uneti naziv o o Otvoriti fajl CRTEZl.dwg sa omotnice PRIMERI (st. 18.A.21 Dijalog za kreiranje Web-a Publish to Web . taster Next>. a U novootvorencim dijalogu Publish to Web (sl. format fajla (sl.Izvrsiti pregled svih osam Layout-a ovog fajJa (CRTEZ 1. Primena postupaka Web konstruisanja.Select Image Type . 18. a zatim se vratiti u prostor modela. o Ostale opcije ostaju po default-u. Posredstvom el.Select Image Type izabrati vektorski *.20). CRTEZ 8). o U sledecem dijalogu Publish to Web .MECH\WEB CRTEZI. 81.dwg Sl. taster Next>. taster Next>.15). a zatim pritisnuti el. izabrati opciju 0 Create New Web Page.. 18.20 Dijalog za kreiranje Web-a Publish to Web .360 CAD masinskih elemenata i konstr!1kcija Priprema za Web podrsku konstruisanju. U donjem polju Provide a Description to appear on your Web page uneti opis Dvodimenzionalni modeli.22). 18. 18. R48 (fir '7184 (o-tvor) SL 18.dwf o Sa palete alata ACAD/M_EX Main izabrati komandu Publish to Web.

odnosTIo redosled Array of Thumbnails (sl.Apply Theme .•. crteza.23 Dijalog za kreiranje redosleda prikaza Publish to Web . o Pritisnuti el.24 Dijalog za kreiranje prikaza Publish to Web . takode.u. f ormlranJ"" e b crteza ' pnmenJen za preth 0 d TIl'h osam ak . 9(lUf 'Web page can drog. 18....25) izabrati 0 Enable i-drop za omogucavanje kopiranja originalnog fajla *.. o U dijalogu Publish to Web .an h1rop{TMt eno. If'J . \hatyou ge!'lelate: Using i·drop.. 18.can C1we.. el. o Pritisnuti el. 18.Select Drawings redno izabrati crteze Layout-a: CRTEZ 1..-'GfJletalonglHiththetm<lQes. j(Qe$ired.~ . o Pritisnuti el. 18.and-drop dlawing I~ i1t-o ~ 'Seuion ~ AuI£tlD" Kkop Web pages att!! jdealy WIlud 10 ~"hin9 ~alie7lothe~'~'.26).. Y.jpeg format..26 Dijalog Publish to Web . razlicita i nalazi se na omotnici D:\AMECH\GRAF!CKE KOMUNIKACIJE\WEB gde je i omotnica ETRANSMIT. taster Next>.362 CAD masinskih elemenata i konstrukcija CAD masinskih eJemenatd i konstrukcija 363 ~{Nari6m~IIi:"~ Pastup. 81.Enable i-drop SI. "'•.Enable i-drop (sl.::L.. sve do CRTEZ 8 (sl.Select Template izabrati nacin prikaza.23). CJ U sledecem dijaJogu Publish to Web . tlsvajajuci umesto *. .•.. tasterom Add>.• 'n o U s1edecem dijalogu Publish to Web .24). Adresa gde su formirani crtezi je.dwf. 18. *. zatim CRTEZ 2. 18.25 Dijalog Publish to Web . taster Next>. 18. those who YisIl.Apply Theme izabrati iz liste prikaz tipa Cloudy Sky (sl.Select Template o U narednom dijalogu Publish to Web . 18. oPritisnuti el. o Nakom svakog odabira izvrsiti dodavanj~ u Tmage Iist-i.61l'1d~b ~& thai pod~cop!e$d)'QUfDv.Enable i-drop S1.o S1.. Je ... taster Next>. .." ~. J:::.dwg formata. taster Next>.

SI.Generate Images o U dijalogu Publish to Web . Iz liste plotera je potrebno izabrati odgovarajuCi uredaj. 18. 18.27). o o U prozoru Web Publishing . Ovaj ploter postajedeo baze podataka softvera. Ovaj postupak se naziva konfiguracijom uredaja za stampanje. tako da se moze koristiti viSe puta. o Pritisnuti el.29 [zgled generisanog Acwebpublish. SL 18.28 Dijalog Publish to Web . taster Next>. 18.Preview and Post . cime se konacno zavrsava proces generisanja Web dokumenta.Preview and Post (sl.Microsoft Internet Explorer (sl. taster Finish. 51. Ostali fajlovi nalaze se U omotnici WEBCRTEZI. 18.364 CAD masinskih elemenata i konstrukcija CAD masinskih elemenata i konstrukcija 365 U narednom dijalogu Publish to Web . o Pritisnuti el.htm formata.29) moze se videti fOlmirana stranica dokumenta *.jpg formata (sl.28) izvriiiti prelimimarni pregled novonastale Web stranice. 18.27 Dijalog Publish to Web .htm Web dokumenta • Generisanje tehnickih dokumenata Pre stampanja formata crteza mora se uspostaviti komunikacija izmedu AM-a i plotera.Generate Images oznaciti 0 Regenerate all images za omogucavanje prikaza svih siika *.

cime se inicira konfiguracija....-.--- Page 5etup:... .Konfiguracije plotera pomocu mreznog servera.¥M!NAi'!I' PlotPrevie1'l PlOt..q>ort.View PublishToWeb PublishToWeb (optimized . 18.. -~ . E.Opcija kojom se moze vrsiti kalibrisanje i testiranje plotera . ( . Crte:Z: pripremiti za stampanje na A3 formatu... o U dijalogu odabrati opciju 0 My Computer i kliknuti na Next>... '.Introduction Page 1.Konfiguracija sistemskog plotera. 18.~. Pubi:. o U polju Manufacturers izabrati uredaj Hewlett-Packard. Sl. 18. -. Prethodnim postupkom se otvara prvi dijalog Add Plotter .33). • Komande za konfigurisanje plotera o Meni: File ~ Plotter Manager.30 Postupak iniciranja dijaloga Plotters b) o Ovim se otvara sledeci dijalog Add Plotter . 18.32). Osim DWF uredaja koji dozvoljava pregled crteza putem Interneta.pc3.Begin (sl. .Plotter Model (sl. ploter jos nije konfigurisan. III Algoritam: postupak konfigurisanja plotera i stampanje crteza ~ Primer: Izvrsiti konfiguraciju stampaca HP (Hewlett-Packard) za potrebe generisanja tehnickog dokumenta radionickog crteza Vratilo-02. ~ ~. 2..31). PWF JPG PublishToWeb ~ S1. .1- . 18.Opcija konfiguracije plotera za kompjuterom koji se trenutno koristi.30a) iz padajuce liste menija File.Begin PNG ~ a) Sl.-~----~-- .. Edit plotter configuration . 18...366 CAD masinskih elemenata i konstrukcija CAD masinskih elemenata i konstrukcija 367 rn Referentni pojmovi konfiguracije piotera My computer . Iniciranje konfiguracije stampaca. Klikom na Next> informacija 0 konfiguraciji bice sacuvana u fajlu sa ekstenzijom *. o Izvrsite dvoklik na ikonicu Add-A-Plotter Wizard. System plotter .h to Web ••. D Na sl. 18..32 Dijalog Add Plotter .Opcija kojom se vrse izmene ranije unetih parametara konfiguracije.. -. D PosIe seIekcije kliknuti na Next>. 18. " Plot5t'/le¥. o Komandna linija: plotmanage. o Prethodnim pos