Dnevni avaz

Nezavisni bh. politi~ki dnevnik ponedjeljak, 25. 10. 2010. Sarajevo Godina XVI Broj 5439 1 KM, 6 kn, 40 din, 0,70 E

16 GODINA NAJTIRA@NIJA NOVINA U BOSNI I HERCEGOVINI www.dnevniavaz.ba

$14'018+ $41,#.+ 575#/14#&+4'&#
U slu~aju neva`e}ih glasa~kih listi}a, nije bilo povrede Izbornog zakona BiH, tvrdi Radoje [upeta Treba sve izbrojati kako bi se do{lo do istine, ka`e Branislav Borenovi} iz PDP-a
onovno brojanje neva`e}ih glasa~kih listi}a za srpskog ~lana Predsjedni{tva BiH zavr{eno je u Glavnom centru za brojanje glasova.

PROVJERA IZBORA

CIK tvrdi da su rezultati uredu

’Al-Jazeera’: Izbor ~elnika za Balkan

P

Kako je novinarima kazao direktor Glavnog centra Radoje [upeta, rezultati su uglavnom u granicama onoga {to je stiglo s redovnih bira~kih mjesta.

[upeta je rekao da }e Centralna izborna komisija (CIK) BiH danas zvani~no dati svoj stav o tome i da }e saop}iti rezultate ponovnog prebrojavanja. 4. str.

Nesre}a

Latin: Vrhunski televizijski novinar i urednik

Latin nije direktor!
Derbi Premijer lige
4. strana

MR[AVI REMI @ELJEZNI^ARA I SARAJEVA
65. str.

2. strana

Gornje Petrovice kod Kalesije: Od siline udara polomljeni stub i ograda

(Foto: S. Sinanovi})

Dvojica mladi}a nastradala u Kalesiji

Terencem se zabili u betonski stub i poginuli
15. strana

2

Dnevni avaz, ponedjeljak, 25. oktobar/listopad 2010.

aktuelno

„Avaz“ saznaje Jo{ traje izbor ~elnika za Balkan

Denis Latin ne}e biti direktor ’Al-Jazeere’!
U kombinacijama nije ni urednik HTV-a Goran Mili} u u`i izbor u{lo njih pet
Dugogodi{nji autor HTV-ove emisije „Latinica“ Denis Latin sigurno ne}e biti prvi generalni direktor „Al-Jazeera - Balkansa“, ispostave utjecajne katarske TV ku}e u Sarajevu, kako su to ovih dana objavili skoro svi mediji u regionu, saznaje „Dnevni avaz“.

Od 800 kandidata,

Ra|o: Nepo{tivanje rokova

D`evad Ra|o, predsjednik Saveza

Vlada kr{i zakone o „zlatnim ljiljanima“
Obustavljanje naknada i dono{enje negativnih rje{enja je protuzakonito
Obustavljanje naknada dobitnicima „Zlatnog ljiljana“ i „Zlatne policijske zna~ke“ i sporo dono{enje novih rje{enja predstavljaju diskriminaciju ove populacije, zaklju~io je Upravni odbor Saveza dobitnika najvi{ih ratnih priznanja FBiH. - Analizirali smo do sada ura|ena rje{enja za naknade i konstatirali da je obustavljanjem nato ima li se upori{ta u zakonu. - Na vrijeme smo podnosili zahtjeve za nastavak primanja naknada. No, oni koji su ta rje{enja ovjeravali, umjesto u zakonskom roku od 60 dana, posljednju grupu, uglavnom negativnih rje{enja, poslali su prije 15 dana. Nove odbijenice i dalje pristi`u, uz obrazlo`enje da smo zakasnili s podno{enjem zahtjeva, {to je la` - obja{njava Ra|o.

Dobar menad`er
- [to se ti~e Latina, on nije ni u u`em krugu. ^elnici „AlJazeere“ u Dohi nisu zainteresirani da na ~elu njihove balkanske TV ku}e bude u doma}oj javnosti utjecajna i poznata osoba. Njih, prije svega, interesira da to bude dobar menad`er, neko ko je dobro upu}en u finansije i zna raditi s ljudima. Nije presudno to je li poznata osoba - kazao je za „Avaz“ izvor blizak balkanskoj „Al-Jazeeri“. Osim toga, na poziciju generalnog direktora sigurno ne}e zasjesti ni biv{i YUTEL-ovac i sada{nji urednik na dr`avnoj televiBBI centar: Budu}e sjedi{te katarske TV ku}e u Sarajevu

Vansudska nagodba ili tu`be
Ra|o isti~e da }e se nastojati vansudski nagoditi s Federalnom vladom, a ako to ne uspije, planiraju tu`iti Vladu i resorno ministarstvo. knada porodicama poginulih prekr{en zakona koji jasno ka`e da bez obzira na vrijeme smrti, njegova porodica ima pravo na naknadu kazao nam je D`evad Ra|o, predsjednik Saveza. Ra|o dodaje da je prekr{en i Zakon o upravnom postupku FBiH, jer je nadle`nima prioritet bilo oduzmanje prava bez obzira na - Podnijet }emo vi{e tu`bi, zbog diskriminacije, nepo{tivanja prava naslje|ivanja ili protuzakonitog smanjenja naknada za deset posto - ka`e Ra|o. Navodi da, ~ak da su i zakasnili, dobitnici priznanja u tom slu~aju su mogli izgubiti pravo na naknadu samo za jedan mjesec, a nikako trajno. - Za {est mjeseci nije ura|eno ni 50 posto rje{enja za naknade i ovom dinamikom taj posao sigurno ne}e biti zavr{en ove godine M. A. zaklju~io je Ra|o.

ziji u Hrvatskoj Goran Mili}, o ~emu se, tako|er, uveliko {pekuliralo. Te pri~e smi{ljeno se plasiraju i predstavljaju neku vrstu nametanja za izbor na atraktivnu poziciju. Kako je „Avaz“ ranije objavio, a to su prenijeli svi regionalni mediji, na konkurs se javilo ~ak 800 kandidata. ^elni{tvo televizije nakon dva kruga selekcije u`i krug je svelo na svega pet kandidata.

Tri zvijezde
S njima su ljudi iz arapskog CNN-a ve} razgovarali putem telefona, a uskoro }e biti obavljeni i direktni intervjui u Dohi ili u Sarajevu. Kona~no, ime generalnog direktora trebalo bi biti poznato

Latin: Nije u u`em krugu

Po~etak emitiranja u februaru ili martu
Prema na{im saznanjima, emitiranje balkanske „AlJazeere“ ipak ne}e po~eti u januaru, kako je ranije najavljivano, ve} u februaru ili martu 2011. Tome }e prethoditi ozbiljna testna faza emitiranja programa, koja }e vjerovatno startati krajem ove godine. U toku je prevo|enje vi{e stotina sati programa na regionalne jezike.

Radionica o smanjenju zaga|enja
Dvodnevna radionica o smanjenju zaga|enja iz elektroenergetskog sektora u jugoisto~noj Evropi zapo~inje danas u Sarajevu u zajedni~koj organizaciji sekretarijata Energetske zajednice (EnC) i Vije}a za regionalnu saradnju (RCC), prenosi Onasa. Na radionici }e se govoriti o napretku koji su zemlje potpisnice Sporazuma o Energetskoj zajednici ostvarile u provo|enju okoli{nih zahtjeva tog sporazuma, saop}io je RCC.

krajem ove sedmice ili, najdalje, za desetak dana. Tako|er, kako saznajemo, na konkurs za direktora vijesti i programa balkanske „Al-Jazeere“ do sada se javilo stotinjak osoba, koje su ve} dostavile svoje prijave i biografije. U toj opciji su, saznajemo, poznata novinarska imena iz na{eg regiona, pa i Latin i Mili}. Senad Had`ifejzovi}, koji se tako|er spominjao u kontekstu anga`mana na ispostavi poznate televizije u Sarajevu, saznajemo, nije u bilo kakvim kombinacijama. Arapska ku}a, naime, anga`irat }e tri nezavisne novinarske zvijezde iz BiH, Hrvatske i Srbije kako bi privukle gledanost u cijelom regionu. Rije{ena je i dilema budu}eg sjedi{ta balkanske „Al-Jazeere“. Ono }e definitivno biti u zgradi sarajevskog BBI centra. Tamo }e biti i sjedi{te direktora, DESK, studio... Druge lokacije, poput „Importannea“ i „Bosmala“, otpale su jer su standardi ove TV ku}e zahtijevali visinu stropa od {est metara za F. VELE potrebe studija.

Demohri{}anska stranka Srbije

www.dnevniavaz.ba

PORTAL - komentar dana
Kako bi SNSD i HDZ BiH raspodijelili dr`avne fotelje: Nikolu [piri}a za ministra finansija?
- Pa, jesu li ovi normalni?! A za{to nikada Bo{njak ne mo`e biti imenovan za ministra trezora i finansija? Ako se svugdje dr`e reda u imenovanju, za{to i u trezoru ne do|e red na Bo{njaka??? Kako su samo digli galamu {to se Hrvatu uzima red za premijera... Ne smije se dozvoliti da se prepu{ta ono {to pripada (saray) Bo{njacima, jer tako uskoro ne}e biti ni dr`ave!

Bati} pozvao Mladi}a da se preda
Lider Demohri{}anske stranke Srbije (DHSS) Vladan Bati} ocijenio je da ratni komandant Vojske Republike Srpske Ratko Mladi}, ako misli da je patriota, treba sam oti}i u Ha{ki tribunal, a ne da, kako se navodi u saop}enju, „~itav narod i mlade generacije pretvori u svog taoca“, prenosi Onasa. - Onaj ko je naredio strijeljanje vi{e hiljada nenaoru`anih ljudi u Srebrenici, a izbjegava da se na sudu suo~i sa tom ~injenicom, kukavica je, a ne heroj. Onaj ko se od suo~avanja sa stvarno{}u skriva po raznim }umezima, nije nikakav junak nego slabi} - naveo je Bati} u saop}enju. On je pozvao i druge stranke da pozovu Mladi}a da se preda u interesu Srbije i njenih gra|ana.
Mladi}: Ha{ki bjegunac

aktuelno

Dnevni avaz, ponedjeljak, 25. oktobar/listopad 2010.

3

Komentar dana
Pi{e: Vlastimir MIJOVI]

ZAKONI Bolni~ki smje{taj u RS ko{ta kao hotelski

Majke za boravak s djecom platile vi{e od 150.000 KM
U RS dan ko{ta 45 maraka, u FBiH je nekada pla}an deset, ali je to ukinuto
Majke bolesne djece kojoj je bila neophodna hospitalizacija na nekom od odjela u bolnicama u RS, od po~etka godine platile su ukupno 152.800 maraka, jer dan bolni~kog smje{taja u ovom entitetu ko{ta 45 KM!

Matemati~ka koalicija
Vode}im politi~arima i njihovim strankama dra`a je zavjetrina braka iz ra~una od neizvjesnosti hrabrih i dru{tveno odgovornih reformisti~kih projekata
Takozvane matemati~ke koalicije Bosnom i Hercegovinom vladaju od njenog nastanka, otkako su politi~ki brak iz ra~una sklopili SDA, SDS i HDZ. I nakon ovih izbora vlast }e vjerovatno biti formirana na isti na~in. Umjesto politike odlu~iva}e matematika; umjesto projekata prevagu }e imati procenti. Mo} matematike u politici priznao je, nakon po~etnog jogunjenja, i Savez nezavisnih socijaldemokrata, koji je preko Neboj{e Radmanovi}a poru~io da SNSD nema ni{ta protiv da vlast na dr`avnom nivou podijeli s njima najmr`om strankom, Socijaldemokratskom partijom. A kad pod ruku mogu Dodik i Lagumd`ija, tada je i sve ostalo mogu}e, sve do entitetskog crveno-zelenog pakta izme|u SDP-a i SDA. S matematikom u politici sve je mogu}e; nemogu}e je samo jedno - napredak! Svaka koalicija stvorena samo zato da bi se u skup{tinskim klupama formirala vladaju}a ve}ina unaprijed je osu|ena na propast. Kao i svi prethodni, tako }e se i budu}i vladaju}i savez vi{e baviti sobom i svojim pojedina~nim interesima negoli potrebama gra|ana koji su im na izborima poklonili svoje glasove. Tako je bilo devedesete, tako }e vjerovatno biti i dvadeset godina kasnije. Zaklinjanja u promjene, reforme, napredak i bolji `ivot, s kojim su gotovo sve stranke prije mjesec dana zalagivale bira~ku masu, u ovakvim okolnostima }e ostati samo prazne rije~i prohujale s izbornim vihorom. Vra}eni u surovu realnost, gra|ani }e brzo shvatiti da se politi~ki ambijent, u odnosu na predizborno vrijeme, ni u ~emu bitnom nije promijenio. Besparica i nevjerica u prosperitet ponovo }e zagospodariti javnim mnijenjem, koje }e se suo~iti s bolnom ~injenicom da `ivimo u vremenu i na prostoru u kojem vlast, u su{tini, vi{e postoji zbog same sebe negoli zbog dr`ave i naroda kojim se vlada. Matematika }e napraviti novu vlast. Mogla je i druga~iju od one koju }emo vjerovatno imati, ~ak i takvu koja bi bar malo zamirisala po reformizmu, kad bi se udru`ile stranke koje su u predizborno vrijeme najvi{e i najuvjerljivije pozivale na promjene. No, na{a je stvarnost takva da je vode}im politi~arima i njihovim strankama dra`a zavjetrina braka iz ra~una od neizvjesnosti hrabrih, dru{tveno odgovornih i toliko nam potrebnih reformisti~kih projekata. S takvim ra~unicama ovda{nje vode}e stranke redovito su dobro prolazile. Sve svoje mandate uredno su zavr{avale. Ho}e li i ovog puta?

Uputnica pedijatra
Iako u Fondu zdravstvenog osiguranja RS obja{njavaju da je smje{taj za majke djece stare do jedne godine besplatan, kao i za one koje u bolnicu sti`u s uputnicom, prema podacima Klini~kog centra u Banjoj Luci u 613 slu~ajeva za prvih devet mjeseci ove godine roditelji su bili du`ni platiti bolni~ki pansion, koji ko{ta kao u ve}ini hotela ili motela u BiH. - Prosje~no zadr`avanje na Klinici za dje~ije bolesti je pet dana, a

KBC Banja Luka: Roditelji tra`ili da budu s djecom

Had`imuratovi}: Nema problema

od po~etka godine roditelji koji su `eljeli biti s djecom tokom njihove hospitalizacije, proveli su ukupno 3.396 dana u nekoj od bolnica u RS - saop}eno je iz Slu`be za ekonomsko-finansijske poslove KC-a Banja Luka. U Federaciji BiH, majke koje borave u bolnici s djetetom ne pla}aju smje{taj i hranu, ali moraju posjedovati uputnicu od pedijatra izdatu zajedno s onom za malog pacijenta. Na Klinici za dje~iju hirurgiju Klini~kog centra Univerziteta u Sarajevu isti~u da, ako bi se strogo pridr`avali slova zakona, u bolnici bi smjele boraviti isklju~ivo majke beba starosti do jedne godine, i to samo ako ih doje. - Sve druge majke ne bismo

smjeli primati, jer u Sarajevu i drugim gradovima u FBiH bolnice nemaju uslove za boravak djetetove pratnje. No, bolnica nije zatvor, a boravak djece na lije~enju svojevrsna je trauma, pa dozvoljavamo boravak majke. Nekada je boravak pla}an deset KM po danu, ali je to ukinuto - kazao nam je dr. Adnan Had`imuratovi}, {ef Klinike za dje~iju hirurgiju i predsjednik Udru`enja dje~ijih hirurga BiH.

Dob nebitna
On je dodao da su majke malih pacijenata iz drugih kantona ili RS du`ne pribaviti posebno odobrenje svog zavoda zdravstvenog osiguranja, ~ime osiguravaju besplatan boravak s djetetom. - Nije odre|ena dob djeteta do koje dozvoljavamo da majka boravi s njim u bolnici. Ako je dijete od {est-sedam godina izrazito vezano uz majku, onda ne pravimo problem da ona bude u njegovoj pratnji, naravno ako nam nije prevelika gu`va na Klinici. Trudimo se da majkama osiguramo krevet za spavanje - obja{njava Had`imuratovi}. B. S. - M. A.

www.dnevniavaz.ba

Insistiranje na pratnji
Prema podacima Fonda zdravstvenog osiguranja RS, za djecu do jedne godine pratnja majke u bolnici se podrazumijeva i ovaj fond u cijelosti pokriva njen boravak. - Ako se radi o starijem djetetu, porodi~ni ljekar na uputnici navodi da li je djetetu neophodna pratnja za vrijeme bolni~kog lije~enja. Ako pratnja nije preporu~ena, a roditelj insistira da boravi s djetetom u bolnici, onda sam pla}a boravak - kazala je portparol Fonda Nikolina Du{ani}.

Punjenje bud`eta umjesto pove}anja nivoa sigurnosti na cestama
Pitanje: Jesu li izmjene Zakona o sigurnosti saobra}aja za rezultat imale samo punjenje bud`eta na ime pla}anja kazni, jer broj poginulih na cestama nije smanjen, ve} udvostru~en?

NAJPOSJE]ENIJI PORTAL U BiH

Konferencija {efova policijskih agencija u SAD

Bara{in predvodi delegaciju BiH
U~esnicima konferencije najavljeno i obra}anje potpredsjednika SAD D`ozefa Bajdena i ministra pravde Erika Holdera
Predstavnici Ministarstva sigurnosti BiH, glavni tu`ilac Milorad Bara{in i direktori policijskih agencija na nivou BiH, Republike Srpske i Federacije BiH u~estvuju na Me|unarodnoj konferenciji {efova policijskih agencija, koja se odr`ava u ameri~kom gradu Orlando, prenosi Fena. U saop}enju Tu`ila{tva BiH navodi se da }e zvani~nici iz BiH, koje predvodi tu`ilac Bara{in, tokom konferencije u SAD prisustvovati sastancima, prezentacijama i stru~nim radionicama ~ije se teme, izme|u ostalog, odnose na rukovo|enje policijskim operacijama, provo|enje posebnih istra`nih radnji, vo|enje policijskih evidencija i razmjenu informacija, policijsku forenziku, komunikaciju s medijima, gra|anima i zajednicom. Teme konferencije bit }e i borba protiv zloupotrebe opojnih droga, protiv terorizma, definiranje i provo|enje profesionalnih standarda u policiji, kao i druga bitna pitanja koja se odnose na rad policije i tu`ilaca. U~esnicima konferencije, na kojoj u~estvuje vi{e sto-

A) DA 82% B) NE 12% C) Ne znam 6%

C B A
O aktuelnim pitanjima u BiH i svijetu mo`ete glasati svakog dana na www.dnevniavaz.ba. Na portalu „Dnevnog avaza“ ju~er je „Google Analytics“ zabilje`io 141.247 posjetilaca.

Bara{in na konferenciji u Orlandu

tina policijskih zvani~nika iz cijelog svijeta, najavljeno je i obra}anje potpredsjednika SAD D`ozefa Bajdena (Joseph Biden) i ministra pravde Erika Holdera (Eric).

4

Dnevni avaz, ponedjeljak, 25. oktobar/listopad 2010.

aktuelno

PROVJERA IZBORA Glavni centar CIK-a na Zetri tvrdi da je sve uredu

Dodik: Hrvatski entitet realnost

Milorad Dodik, premijer RS

Borenovi}: Brojali su samo radi reda
U slu~aju neva`e}ih glasa~kih listi}a, nije bilo povrede Izbornog zakona BiH, tvrdi Radoje [upeta
Ponovno brojanje neva`e}ih glasa~kih listi}a za srpskog ~lana Predsjedni{tva BiH zavr{eno je u Glavnom centru za brojanje glasova. Kako je novinarima kazao direktor Glavnog centra Radoje [upeta, rezultati su uglavnom u granicama onoga {to je stiglo s redovnih bira~kih mjesta.

Nemam tajni plan sa ^ovi}em
Kada smo razgovarali s Hilari Klinton, svi su odlazili, samo je Lagumd`ija prislu{kivao
Predsjednik Vlade Republike Srpske (RS) Milorad Dodik izjavio je da je vrijeme da BiH bude dr`avna zajednica tri naroda i tri entiteta, ocijeniv{i da je hrvatski entitet realnost i da Bo{njaci moraju shvatiti da stabilnost BiH zavisi od njihovog odnosa prema tom entitetu. - Ako `ele odr`ati BiH, taj entitet trebao bi biti njihov politi~ki program istakao je Dodik. Vlade RS za „Ve~ernji list“, prenosi Srna. Dodik je odbacio tvrdnje da ima neki tajni plan s liderom HDZ-a BiH Draganom ^ovi}em, istakav{i da su to bolesne konstrukcije medija ili institucija koje, kako je naveo, najvi{e ru{e vjeru u mogu}u BiH. - Predsjednik SDP-a BiH Zlatko Lagumd`ija obi~ni je {pekulant koji je sve to prenio na nekoliko medija koje kontroli{e. Kada smo razgovarali s Hilari Klinton (Hillary Clinton), svi su nakon kratkih pozdrava odlazili. Samo se Lagumd`ija zadr`avao okolo kako bi mogao

Zvani~an stav
[upeta je rekao da }e Centralna izborna komisija (CIK) BiH danas zvani~no dati svoj stav o tome i da }e saop}iti rezultate ponovnog prebrojavanja. On smatra da nije bilo povrede

Borenovi}: Treba sve izbrojati

Devastirani narod
Navode}i da bi hrvatsku teritorijalnu jedinicu trebalo ~initi ono {to je bila „Herceg-

Izdato 11 naloga
Maksida Piri}, portparol CIK-a, kazala je da je CIK izdao 11 naloga za novo brojanje. Od toga je pet po slu`benoj du`nosti, a {est po zahtjevima. Oni obuhvataju oko 2.500 bira~kih mjesta. - To je velik posao i na njemu se radi 24 sata - ka`e Piri}.

Zetra ju~er: Ponovo radna atmosfera u Glavnom centru

(Foto: S. Saletovi})

Lagumd`ija je perfidniji od Ceri}a i Tihi}a
Podsjetiv{i da nikada ne treba zaboraviti poruke poglavara Islamske zajednice u BiH Mustafe Ceri}a da je BiH zemlja Bo{njaka i da svi koji to ne `ele prihvatiti mogu i}i, Bosna“ i obuhvatiti Posavinu i centralnu BiH, Dodik je ponovio da je teritorijalni kapacitet RS nedodirljiv i da nema nijednog politi~ara koji bi prihvatio bilo kakve razgovore o teritorijalnoj prekompoziciji RS. Dodik je rekao da su Hrvati devastirani kao politi~ka zajednica raznim intrigama koje se poturaju od dijela me|unarodne zajednice i Bo{njaka. - Bo{njaci su se o~igledno okupili kako bi marginalizovali Hrvate. Bez jednake pozicije Hrvata kao politi~kog naroda, ne mo`e se odr`ati pri~a o multietni~koj zajednici. Sporna je `elja za apsolutnom dominacijom Bo{njaka nad Hrvatima i Srbima - rekao je predsjednik Dodik je rekao da nema nikakve razlike izme|u Ceri}a, lidera SDA Sulejmana Tihi}a i Lagumd`ije, osim {to je predsjednik SDP-a BiH, kako ka`e, malo perfidniji. prislu{kivati {ta sam rekao naglasio je Dodik.

Izbornog zakona BiH u slu~aju neva`e}ih glasa~kih listi}a. Potpredsjednik Partije demokratskog progresa (PDP) Branislav Borenovi} ju~er nije imao informaciju {ta je pokazalo novo brojanje, ali je istakao da ne o~ekuje ni{ta posebno, jer je ono obavljeno „samo radi reda“. - Brojanje nije ura|eno

onako kako je PDP tra`io. Kada se ve} otvaraju vre}e, tra`ili smo da se broje svi glasovi za srpskog ~lana Predsjedni{tva BiH. Na{a saznanja govore da su popunjeni listi}i mijenjani neiskori{tenima kako bi bili neva`e}i. Trebalo je sve prebrojati, jer samo tako mo`e biti utvr|ena istina - ka`e Borenovi} za „Dnevni avaz“.

Te{ko krivi~no djelo
- Bitno je da }e biti prebrojani listi}i sa tri bira~ka mjesta u Banjoj Luci gdje je izlaznost bila ~ak oko 98 posto. Vidjet }emo ho}e li CIK imati hrabrosti da u tim slu~ajevima sankcioni{e izvr{ioce prevare, ali i naredbodavce. Popunjavanje listi}a u dogovoru s cijelim bira~kim odborom, ~ime se kreira volja gra|ana, te{ko je krivi~no djelo. Dostavili smo spisak ljudi koji tog dana nisu bili u tom mjestu u kojem su navodno glasali nagla{ava Borenovi}.

Kreiranje zakona
Dodao je da se tek tada „mogu poduzimati zna~ajni potezi kada je u pitanju kreiranje Izbornog zakona, kako za dvije godine ne bismo do{li u situaciju da se narod pita treba li uop{te iza}i na izbore“. Prema ranijoj informaciji, kod prebrojanih 95 posto glasa~kih listi}a pro-

Mirni razlaz
On je napomenuo da je dr`avnoj tajnici SAD prenio da ne vodi politiku secesije, „kako to u Sarajevu la`u“, ali da smatra da je za BiH najbolje da se mirno razi|e. - Ali, Lagumd`ija je prenio javnosti moj dio samo o secesiji, ali ne i drugi dio o mirnom razlazu. I nisu samo mediji u slu`bi sarajevske politike, nego i sudovi koji godinama sotonizuju Hrvate i Srbe - rekao je Dodik i ponovio da }e tra`iti redefiniranje uloge Suda i Tu`ila{tva BiH, jer je to mjesto za politi~ku prekompoziciju BiH.

na|eno je manje od 100 nepravilno popunjenih, dok su ostali bili prazni. Borenovi} tvrdi da to upravo potvr|uje da je bilo manipulacija neiskori{tenim listi}ima. - Na jednostavnom primjeru pojasnit }u {ta se, prema na{im informacijama, de{avalo. Na jednom bira~kom mjestu je 800 glasa~a, a 400 je glasalo, dok 400 nije, i to su neiskori{teni listi}i. Izvu~e se 20 popunjenih listi}a i oni se bace, a ubaci se 20 neiskori{tenih i na kraju ispadne da su oni neva`e}i. To je ta manipulacija koja je ra|ena na ovim izborima. Treba uporediti broj neiskori{tenih listi}a s brojem ljudi koji nisu glasali - ka`e BorE. HALA] enovi}.

Susret Lagumd`ije i Juri{i}a

Prioritet povratak u RS i obra~un s korupcijom
U sjedi{tu SDP-a u Sarajevu odr`an je sastanak delegacija SDP-a BiH i HSP-a BiH, koje su predvodili predsjednici Zlatko Lagumd`ija i Zvonko Juri{i}, saop}eno je iz SDP-a, prenosi Fena. Predsjednik HSP-a Juri{i} ponovio je da je za njegovu stranku BiH neupitna, ali da se mora promijeniti unutra{nje ure|enje zbog neravnopravnosti hrvatskog naroda prema druga dva konstitutivna naroda, kao i zbog prevelike i preskupe administracije. Juri{i} je istakao da najve}u zapreku funkcionalnoj dr`avi BiH predstavlja neregra|ani BiH zaslu`ili jednu novu politiku koja }e biti njima u slu`bi, a ne kao do sada isklju~ivo politi~kim elitama. - Spremni smo u}i u obra~un s korupcijom i kriminalom i vjerujemo da HSP pripada grupaciji politi~kih partija s kojom to mo`emo uspje{no i u~initi. Najbrojnija potpora gra|ana BiH SDP-u na proteklim izborima jasna je poruka da je pristupanje BiH EU i NATO-u te obra~un s kriminalom i korupcijom i pobolj{anje standarda `ivota ono {to gra|ani BiH o~ekuju od nove vlasti - kazao je Lagumd`ija.

Izvr{ni odbor SRS-a

Mihajlica ostaje na ~elu radikala
Izvr{ni odbor Srpske radikalne stranke Republike Srpske (SRS RS) jednoglasno je odlu~io da Milanko Mihajlica ostaje predsjednik stranke, a Svetozar Radulovi} njen potpredsjednik, javila je Srna. Mihajlica je rekao da IO nije zadovoljan izbornim rezultatima, jer je o~ekivao vi{e, te istakao da su izbori za ovu stranku sporni sa mnogo aspekata.

Sa sastanka u Sarajevu: Jasna poruka gra|ana

aliziranje Aneksa 7 Dejtonskog sporazuma, posebno na podru~ju Republike Srpske. Tako|er, naglasio je da je jedan od prioriteta prava{a

povratak Hrvata i Bo{njaka u RS te da u SDP-u vidi partnera u ostvarivanju tog cilja. Predsjednik SDP-a Lagumd`ija istakao je da su

pogledi

Dnevni avaz, ponedjeljak, 25. oktobar/listopad 2010.

5

REAKCIJE HDZ BiH o mogu}nosti da ostane izvan vlasti u FBiH

Nekima o~ito ne odgovara saradnja ^ovi}a i Ljubi}a
Koalicija SDP-a, SDA, HDZ-a 1990 i HSP-a je neprincipijelna i unaprijed osu|ena na propast, smatraju u HDZ-u BiH
Postizborna saradnja i koalicija koje navodno pripremaju Zlatko Lagumd`ija (SDP), Sulejman Tihi} (SDA), Bo`o Ljubi} (HDZ 1990) i Zvonko Juri{i} (HSP), ako budu realizirane, istisnule bi iz vlasti HDZ BiH, stranku koja je osvojila oko 62 posto glasova hrvatskog bira~kog tijela u BiH. U HDZ-u BiH smatraju da je ovakva koalicija neprincipijelna i neprirodna te unaprijed osu|ena na propast.

Formiranje vlasti }e potrajati
- [to se ti~e formiranja vlasti na dr`avnom nivou, postoje tri~etiri kombinacije mogu}ih koalicija. No, evidentno je da }e malo potrajati do formiranja vlasti. Upravo ovi nedostaci daju porupromjena, jer morate imati na umu da mi naredne godine ulazimo u ustavne promjene. Takva neprirodna i neprincipijelna struktura vlasti ne bi osigurala novim ustavnim izmjenama ono {to hrvatski narod tra`i, a to je istinska ustavna jednakopravnost s druga dva naroda - kazao je Relota. ku da je sada{nji Izborni zakon dao svoju svrhu i da moramo dobiti novi, kako bismo br`e formirati vlast, ali i kako bi se izbjegao izborni in`injering - poru~uju iz HDZ-a BiH. Zbog toga se u HDZ-u nadaju da }e prevladati razum i da }e biti postignut dogovor stranaka s hrvatskim predznakom. - Postoji dio javnosti kojem ne odgovara dogovor, prije svega ^ovi}a i Ljubi}a. O~ito, zarad svojih interesa, a nu{trb dogovora hrvatskih stranaka, `ele napraviti dogovor sa SDP-om, ~ime bi se zanemarila volja hrvatskog naroda u BiH - tvrdi Relota.

Ustavne izmjene
Iz ove stranke poru~uju da bi Bosna i Hercegovina, ako bi se formirala ovakva koalicija, izgubila i naredne ~etiri godine. Tako|er, Mi{o Relota, portparol HDZ-a BiH, upozorava da ne bi bilo ni kvalitetnih dogovora koji bi ubrzali put BiH u eurointegracije. - Ne bismo postigli nikakve rezultate koji se ti~u ustavnih
Relota: Ne bi osigurali ono {to narod tra`i

Ivani}: Manipulacija i u Centru za brojanje

Li~nost dana Mladen Ivani}

Dva puta prevaren
Lider PDP-a bezuspje{no se poku{ao izboriti s interesno uvezanom hobotnicom CIK-a i vladaju}ih struktura
Mladen Ivani}, kandidat PDPa i SDS-a za ~lana Predsjedni{tva BiH koji se bira iz RS, na svojoj ko`i osjetio je svu dvoli~nost i nesposobnost Centralne izborne komisije (CIK) BiH. Prema tvrdnjama samog Ivani}a, najprije je putem korumpiranih bira~kih odbora brutalno pokraden u izbornoj utrci s Neboj{om Radmanovi}em, kandidatom SNSD-a. U bira~kim kutijama, naime, na{lo se neuobi~ajeno mnogo neva`e}ih, a posebno praznih glasa~kih listi}a, {to je izazvalo opravdane sumnje u izbornu prevaru u utrci za srpskog i bo{nja~kog ~lana Predsjedni{tva BiH. Ivani} se zvani~no `alio, ali je u Centru za brojanje u Sarajevu nai{ao na novo razo~arenje i ponovo se uvjerio u nekompetentnost i java{luk CIK-a. U klasi~noj igri gluhih telefona, na Ivani}ev zahtjev da budu provjereni i ponovo prebrojani svi glasovi za srpskog ~lana Predsjedni{tva BiH, CIK je otvorio samo vre}e s neva`e}im listi}ima, osiguravaju}i tako formalni alibi i pokri}e za pozitivnu ocjenu o izbornom procesu. To {to i o{te}ene stranke, kandidati i najve}i dio javnosti vjeruju da je pod mentorstvom CIK-a na oktobarskim izborima napravljena nevi|ena izborna kra|a, o~ito ne zabrinjava ~inovnike i prvake CIKa, koji su na razne na~ine skop~ani s vladaju}im strukturama kojima, izgleda, jedino pola`u ra~une. Mladen Ivani} poku{ao se snagom argumenata izboriti sa tom interesno uvezanom hobotnicom. Na kraju je ostao dva puta prevaF. MANDAL ren.

Izborni legitimitet
Tako|er, HDZ BiH ne}e odustati od zahtjeva za poziciju predsjedavaju}eg Vije}a ministara BiH, koja mu, kako ka`e Relota, pripada. U isto vrijeme, otvoreni su razgovori sa svim politi~kim partijama koje su dobile izborni legitimitet, prije svega hrvatskim, koji }e se obaviti u narednom periodu. Osim toga, najavljen je i susret Dragana ^ovi}a, predsjednika HDZ-a BiH, s premijerkom i predsjednikom Hrvatske Jadrankom Kosor i Ivom Josipovi}em, koji je zakazan za srijedu, te s predstavnicima me|unarodne zajednice u BiH. F. KARALI]

Cikoti} na simulacionoj vje`bi

Nekonvencionalne prijetnje nemaju granica
Ministar odbrane BiH Selmo Cikoti} izrazio je zadovoljstvo ishodom Me|unarodne simulacione vje`be SEESIM 10 tokom koje je u Sarajevu uspostavljen Krizni operativni centar u institucijama odbrane i video-telekonferencijski link sa zemljama okru`enja. - Ovu vje`bu tr- Cikoti}: Sigurnost zemlje eba shvatiti u kontekstu ~injenica da se priroda prijetnji koje ugro`avaju sigurnost bilo koje dr`ave, pa i BiH, mijenja s tradicionalnih vojnih prijetnji na nekonvencionalne, kojih je sve vi{e - rekao je Cikoti}, prenosi Srna. On je rekao da takve nekonvencionalne prijetnje ne poznaju nacionalne granice i da nijedna dr`ava nije u stanju samostalno ostvariti sigurnost svojih gra|ana. Nosilac vje`be SEESIM 10 je Albanija, a u realizaciji u~estvuju BiH, Bugarska, Hrvatska, Gr~ka, Italija, Moldavija, Rumunija, Srbija, Makedonija, Turska i Ukrajina, uz podr{ku [vedske i SAD.

Poruka Filipa Vujanovi}a

Ugro`en `ivot glavnog muftije IZ u Srbiji

Zukorli} na meti srbijanske BIA-e
Likvidaciju navodno poku{avale izvesti i ekstremisti~ke grupe vehabija uz pomo} lokalne vlasti
Vujanovi}: Efikasna dr`ava

Poziv politi~arima u BiH na dogovor
Predsjednik Crne Gore Filip Vujanovi} pozvao je politi~are iz BiH da ulo`e svu pozitivnu energiju kako bi postigli dogovor koji }e osigurati da BiH bude efikasna dr`ava u kojoj }e biti ispo{tovana konstitutivnost i ravnopravnost svih naroda, prenosi Srna. Vujanovi} je rekao ju~er u Trebinju da politi~ari u BiH najbolje znaju model koji to mo`e osigurati. Predsjednik Crne Gore kratko je boravio u Trebinju, ali zvani~nih susreta nije bilo. Vujanovi} je posjetio Trebinje na putu ka Dubrovniku, gdje }e prisustvovati regionalnoj konferenciji o pomirenju.

Glavni muftija Islamske sti~ke grupe vehabija uz pozajednice (IZ) u Srbiji Mumo} tada{nje lokalne vlasti. amer ef. Zukorli} upozorio Kako prenose portali, je da je njegov `ivot jako zacrtani cilj BIA-e i dalje je ugro`en, s obzirom na vi{e na snazi. Beogradske vlasti poku{aja likvidacije, prenou muftiji vide dr`avnog nese sand`a~ki portali. prijatelja kojeg bi u jednom Bezbjednosno-informatrenutku mogle likvidirati. tivna agencija (BIA) Srbije Iz sigurnosnih razloga u vi{e navrata je navodno Zukorli}: Mora muftija Zukorli} vozi se u poku{avala likvidirati mu- ~esto mijenjati koloni od vi{e automobila, ftiju, o ~emu postoje pisani automobile {to je, kako on ka`e, specidokumenti i svjedo~enja. fi~na procjena njegovog osiOsim BIA-e, likvidaciju su navo- guranja i na njihov signal ~esto miF. K. dno poku{avale izvesti i ekstremi- jenja automobile.

U Ha{kom tribunalu slobodan dan
Povodom Dana UN-a, u Ha{kom tribunalu danas je slobodan dan. Aktuelna su|enja bit }e nastavljena sutra, saop}eno je iz Tribunala.

[ta drugi pi{u

6

Dnevni avaz, ponedjeljak, 25. oktobar/listopad 2010.

mozaik

HUMANOST Nakon teksta u „Dnevnom avazu“

Dobri ljudi pomogli Sarajliji Salki Aljovi}u
Na groblju Novodevi~je ponestaje mjesta

Silazak iz stana niz osam stepenica do lifta u zgradi u kojoj `ivi za njega je bio samo san otkako je vezan uz invalidska kolica
Dvadesetsedmogodi{nji invalid Salko Aljovi}, koji `ivi u sarajevskom naselju Pofali}i, kona~no je dobio pokretnu platformu koju je dugo ~ekao. Kako smo ve} pisali, pro{le godine do`ivio je te{ku saobra}ajnu nezgodu voze}i bicikl na Bjela{nici i ostao stopostotni invalid. Silazak iz stana niz osam stepenica do lifta u zgradi u kojoj `ivi za njega je bio samo san otkako je vezan uz invalidska kolica. - Nakon teksta u „Dnevnom

Nakon 250 godina

Moskva }e dobiti groblje za elitu
Moskva }e 2012. godine otvoriti prvo groblje za rusku elitu nakon skoro 250 godina, kako velika stopa smrtnosti u Rusiji ne bi ugledne osobe li{ila posljednjeg po~ivali{ta, pi{e „Komsomolska pravda“. Glamurozna, luksuzna Moskva ima dva groblja za „slavne“, Vaganskovsko i Novodevi~je, na kojima sve vi{e manjka mjesta. Novo groblje bit }e rezervirano za one koji su dali zna~ajan doprinos na dru{tvenom i humanitarnom podru~ju, kulturi i nauci. Izgradnju groblja pla}a grad, a dio novca do}i }e i iz saveznog bud`eta.

Bar u Njujorku

Uplate za Salku
Svi koji `ele pomo}i nepokretnom mladi}u mogu to u~initi uplatom novca na njegov `irora~un u Raiffeisen banci, broj 1610000000000011, s naznakom za Salku Aljovi}a na broj 09-00-27-410-1. avazu“ mnogo ljudi je uplatilo novac na moj ra~un i zahvaljuju}i njima dobio sam platformu - ka`e Aljovi}.
Aljovi}: Sada mo`e sam do lifta

Sve postavljeno naopa~ke

No, prema rije~ima njegovih prijatelja, za mjesec moraju isplatiti jo{ 7.600 KM, koje nemaju. - Uplatili smo 10.000 a platforma ko{ta 17.600 maraka. Nadam se da }e Salkini prijatelji i dobri ljudi

i dalje pomagati dok ne isplatimo sav novac dobavlja~u kako bismo ispo{tovali dogovor i imali garanciju i redovan servis - rekao nam je Zlatko Mu{anovi}, jedan od poE. KAJEVI] kreta~a akcije.

Vandali u Bijeljini ponovo u akciji

Nacionalisti~ki grafiti na zgradi Op}ine
Neobi~no okru`enje

Mrakom skriveni autori nacionalisti~kih grafita koji svaki ~as osvanu na fasadama zgrada u Bijeljini, a na kojima obi~no pi{e „Ubij, zakolji da [iptar ili balija ne jednom, a lusteri bo~no na drugom zidu, dok je na stropu - biblioteka. Inspirirani obli`njom bibliotekom, arhitekti su `eljeli stvoriti kreativno okru`enje koje prostor povezuje s lokacijom na kojoj se nalazi. Biblioteka se, u ovom slu~aju, nalazi na stropu, podu i jednom zidu. Naravno, knjige u kafi}u nisu prave, ve} je rije~ o fotografijama knjiga isprintanima na plo~icama u prirodnoj veli~ini.

postoji“, proteklog vikenda stigli su i do fasade zgrade op}inske administracije u Bijeljini. „Ponos [iptara i idoli balija“ pisalo je na jednom od njih, ali su

Njujor{ki arhitektonsko-dizajnerski studio „Nema Workshop“ nedavno je dovr{io ure|enje espreso bara u tom gradu. Kafi}, smje{ten na Aveniji Medison, poseban je po nesvakida{njem konceptu ure|enja. Sve u njemu, naime, okrenuto je naopa~ke, pa se parketi nalaze na

Incident u TV studiju

Potukla se dvojica indijskih politi~ara
U emisiji na regionalnoj indijskoj televizijskoj stanici NTV gostovala su dvojica vo|a suprotstavljenih studentskih pokreta. Raspravljali su o zahtjevu da indijska regija Telangana dobije status savezne dr`ave. Poku{avali su nadglasati jedan drugoga, ali ubrzo se nije moglo razaznati ko {ta pri~a. Rasprava se rasplamsala do te mjere da se dvojac potukao u studiju dok je {okirani voditelj uzalud poku{avao smiriti situaciju. Krenulo je tako da je jedan drugoga udario po glavi. Na kraju su do{li ljudi iz tehnike i razdvojili dvojicu mu{karaca.
Uvredljivi grafiti brzo prefarbani
(Foto: G. Bobi})

op}inski slu`benici istog jutra, u subotu 23. oktobra, grafite prefarbali. Skupina koja sebe naziva „DS 1989“, odnosno „Delije Sjever 1989“, prvenstveno su nogometni navija~i, ali o~ito imaju pretenzije da {alju i politi~ke poruke. Grafiti su, naime, aluzija na sada{nji stepen demokratizacije Op}ine Bijeljina, s na~elnikom Mi}om Mi}i}em na ~elu, koji smeta autorima grafita. Nekoliko pekara i buregd`inica ~iji su vlasnici Albanci, tridesetak Bo{njaka koji rade u op}inskoj administraciji, dobri me|unacionalni odnosi u Mjesnoj zajednici Janja, osnovni su povod za ovakve zlonamjerne poruke. Na~elnik Mi}i} rekao nam je da nije upoznat s ovim slu~ajem, ali je naglasio: - Mi }emo istrajati u nastojanjima da popravimo `ivot svih gra|ana i naroda u na{oj op{tini. Za nas va`i izreka „Nemoj, pa se ne E. M. boj“.

Statistika turizma za avgust 2010.

BiH najvi{e posje}ivali Italijani i Poljaci
U avgustu 2010. turisti su ostvarili 61.585 posjeta BiH, {to je za 6,3 posto manje nego u julu 2010. i za 14,8 posto vi{e nego u avgustu 2009. U ukupno ostvarenom broju no}enja (156.876), u~e{}e doma}ih turista je 38,1 posto, a stranih 61,9. Najvi{e stranih turista dolazilo je iz Poljske - 15,5 posto, zatim Italije, Srbije i Slovenije. U ovom mjesecu BiH je raspolagala kapacitetom od 11.980 soba, odnosno B. T. 25.538 le`aja.

Podi`u spomenik `eni koja je ~istila ulice
Gra|ani Gornjeg Milanovca u Srbiji `ele podi}i spomenik Leposlavi Milovanovi} jer 18 godina ~isti ulice bez ikakve naknade. Ulice je ~istila bez ikakve naknade, a stanovnici je pamte kao dobru i vrijednu `enu s metlom u ruci. Nakon {to je oti{la u penziju, ulice je ~istila besplatno. Lepa, kako su je prozvali gra|ani, umrla je ljetos. Prije nekoliko godina, dok je jo{ bila `iva, umjetnik Branko Dimitrijevi} htio joj je s kolegama napraviti spomenik. Umjetnik je rekao da je ~ista~ica o sebi stvorila mit, a svi su je znali te je pozdravljali.

U avgustu manje turista nego u julu

mozaik

Dnevni avaz, ponedjeljak, 25. oktobar/listopad 2010.

7

[ta ka`u poznati
Svetislav Basara

SARAJEVO U novembru po~inje selidba GAK-a na Jezero

Planiran i vatromet na otvaranju porodili{ta
Postavljena nova medicinska oprema Imamo problema s dva lota, ali to ne}e utjecati na preseljenje, ka`e \apo
Prema najnovijim procjenama Ministarstva zdravstva Kantona Sarajevo, Ginekolo{ko-aku{erska klinika (GAK) KCUS-a do kraja godine trebala bi se preseliti u nove prostorije na Jezeru. Do tada je planirano da se zavr{i montiranje nove medicinske opreme i edukacija osoblja za rad na toj opremi. Potom bi trebao uslijediti prijenos opreme za koju je ocijenjeno da se i dalje mo`e koristiti.

Nacionalizam uvijek donosi razdor i rasulo
- Sumanuta ideja srpske blanko bezgre{nosti i ekskluziviteta nastavlja nam se obijati o glavu. Nacionalizam uvijek donosi razdor i rasulo. On je moderna Basara: forma idolopoklonstva. Prestup je moderan, ali kazna Vlastita ko`a za njega je istovjetna kao i u starozavjetnim vremenima. I lijepo se osje}amo na vlastitim ko`ama. (Knji`evnik za „Press“)

Vesna Pusi}

Ko napusti mjesto kapetana nema prava na povratak
- Onaj koji je napustio mjesto kapetana broda u trenutku kada je brod bio pred potonu}em ili u opasnosti da potone nema pravo na politi~ki povratak i nema legitimitet. Realna mogu}nost da Ivo Sanader opstruira vlast Pusi}: OpstruHDZ-a je jako mala. (Hrvatska politi~arka u „24 sata“) kcija vlasti

Zvonimir \uki}

Uvijek me pora`avaju negativne vibracije
\uki}: Regularne okolnosti

Obuka kadra
Mahmut \apo, direktor Zavoda zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo, ka`e da je 98 posto posla u vezi s nabavkom nove opreme zavr{eno. - Upitna su nam dva lota, jer su tenderi poni{teni. Ali, to ne}e
\apo: Zavr{en posao

- Uvijek me pora`avaju negativne vibracije, to pora`ava svakog normalnog ~ovjeka. Pa, zar nije toga bilo previ{e tokom devedesetih, za{to mora i danas... Ponekad izgleda kao da ni{ta nismo nau~ili iz tog vremena. Ono je nudilo u`as i haos, ali i priliku da se savladaju velike lekcije i da se stekne nekakva pamet koju nije mogu}e ste}i u regularnim okolnostima. (Muzi~ar za „Ve~ernje novosti“)

[ta ka`u u narodu

☎ 033/281-393 redakcija@avaz.ba

Obnovljeno porodili{te na Jezeru

Posljedice nekvalitetne hrane koju jedemo tek }emo osjetiti
preseljenje }e trajati vi{e dana, a zapo~et }e u novembru.

utjecati na preseljenje, koje je planirano do kraja godine - ka`e \apo. Nezvani~no saznajemo da je trebala po~eti obuka medicinskog kadra za rad na novoj opremi. Prema planu,

Sve~ana sjednica
U me|uvremenu bi trebala biti odr`ana i sve~ana sjednica na kojoj }e biti odlu~eno o datumu otvaranja obnovljene klinike na Jezeru, a na tu ceremoniju bit }e pozvani i gra|ani Kantona Sarajevo. Navodno su planirani i vatromet i prigodan program, jer je i u Ministarstvu zdravstva KS i KCUS-u po~etak rada novog porodili{ta ocijenjen kao jedan od najzna~ajnijih doga|aja u Sarajevu. Obnova porodili{ta na Jezeru traje ~ak {est godina, a sporost je uglavnom opravdavana nedoE. Ha. statkom novca.

- Odgovorni u medijima godinama tvrde da je hrana koju jedemo ispravna i kvalitetna. Ali, analize naj~e{}e pokazuju da nije tako i da su namirnice lo{eg kvaliteta, deklaracije su upitne... BiH ima lo{u kontrolu hrane i uvoza, pa smo idealno tr`i{te za sve {to je sumnjivo. Po(^itateljica S. D.) sljedice toga tek }emo osjetiti.

Vremenska prognoza
sun~ano djelimi~no sun~ano mjestimi~no ki{a obla~no

25. 10. 2010.

promjenljivo

ki{a i snijeg

snijeg

obla~no uz snijeg

obla~no s ki{om

magla pa sun~ano

VRIJEME DANAS
BIHA]

Vlada RS o prire|ivanju igara na sre}u

15 SARAJEVO 15 GORA@DE 16

Vlada RS donijela je odluku o raspisivanju javnog poziva za dodjelu koncesije za prire|ivanje igara na sre}u putem kasina za teritoriju Banje Luke, a predmet koncesije je pravo prire|ivanja igara, u skladu s iskazanim javnim interesom za dodjelu koncesije. - Uzimaju}i u obzir iskazani javni interes za dodjelu koncesije, opravdanost dodjele cijeni se multiplikativnim efektima ulaganja i Vrijednost ulaganja najmanje tri miliona KM Ona je dodala da, prema proposlovanja, a krajnji cilj je pove}anje zaposlenosti i razvoj turi- cjeni, vrijednost visine ulaganja zma u Banjoj Luci i RS - izjavila ne bi trebala biti ni`a od tri milije za Srnu {efica Biroa Vlade RS ona KM, a koncesija se dodjeljuje na deset godina. za odnose s javno{}u Vera Saji}.

Profesor Filozofskog fakulteta u Sarajevu Dubravko Lovrenovi} preksino} ne{to prije pono}i do`ivio je saobra}ajnu nesre}u u Semizovcu kod Sarajeva. Biljana Jandri}, portparol Lovrenovi}: Nesre}a KCUS-a, u Semizovcu kazala nam je da je profesor Lovrenovi} na KUM primljen pola sata prije pono}i. - Pacijent je upu}en na Kliniku za plasti~nu i rekonstruktivnu hirurgiju, gdje mu je ustanovljena povreda ruke F. K. kazala je Jandri}.

18 MOSTAR

NEUM 19

PONEDJELJAK
25. 10. 2010.

UTORAK
26. 10. 2010.

SRIJEDA
27. 10. 2010.

JUTARNJE TEMPERATURE

JUTARNJE TEMPERATURE

JUTARNJE TEMPERATURE

od 5 C do 15 C
DNEVNE TEMPERATURE

0

0

od 2 C do 15 C
DNEVNE TEMPERATURE

0

0

od 50C do 150C
DNEVNE TEMPERATURE

od 120C do 190C

od 40C do 180C

od 120C do 190C

BIOMETEOROLO[KA PROGNOZA
Zbog zadr`avanja ciklone iznad na{e zemlje tegobe kod hroni~nih bolesnika }e se poja~ati, mogu}e su reakcije na vrijeme, poput reumatskih i bolova na mjestima ozljeda, gastroenterolo{kih pote{ko}a, glavobolje, nesanice. Osobe s bolestima krvnih sudova tako|er ne trebaju pretjerivati s aktivnostima.

Grad Sarajevo
Izlazak 07.13 Zalazak 17.47

25. 10. 2010.
Izlazak 18.54 Zalazak 09.45

FEDERALNI METEOROLO[KI ZAVOD

Javni poziv za dodjelu Lovrenovi} koncesije za kockarnice povrijedio ruku

Profesor u bolnici

Obla~no s ki{om

15

15 BANJA LUKA BR^KO 14 TUZLA 15 ZENICA

O~ekuje se prete`no obla~no vrijeLIVNO me s ki{om, a ponegdje uz ki{u mogu}a 14 je i grmljavina. Poslije podne mjestimi~no se o~ekuju obilnije padavine. Vjetar umjeren do poja~an ju`nog i jugoisto~nog smjera. Jutarnja temperatura od 5 do 10, na jugu do 15, a najvi{a dnevna od 12 do 16, na jugu do 19 stepeni.

Brzo - kratko
Naru{eno zdravlje ha{kog optu`enika

8

Dnevni avaz, ponedjeljak, 25. oktobar/listopad 2010.

teme

[e{elj pristao na operaciju
Predsjednik Srpske radikalne stranke (SRS) Vojislav [e{elj, kojem se sudi u Ha{kom tribunalu, saglasio se da bude operiran, izjavio je ju~er u Zemunu {ef pravnog tima za odbranu lidera radikala Zoran Krasi}. [e{elj je svojim potpisom pristao da bude obavljena ablacija elektri~nog puta u srcu, rekao je Krasi} na konferenciji za novinare, dodav{i da se jo{ ne zna kada }e operacija biti obavljena. Prema Krasi}u, [e{elj ima velike zdravstvene probleme i operacija predsta- [e{elj: Problemi sa srcem vlja vjerovatno put da oni na neki na~in budu sanirani i rije{eni, prenosi Fena pozivaju}i se na Tanjug.

KONFERENCIJE Ima li BiH evropsku perspektivu

Kova~evi}: Ovakva BiH ne odgovara kriterijima EU
Stav ve}ine u~esnika je da je perspektiva zemalja zapadnog Balkana u Evropskoj uniji, koja je, osim ekonomskog i politi~kog, i mirovni projekt
Perspektiva zemalja zapadnog Balkana je u Evropskoj uniji, koja je, osim ekonomskog i politi~kog, i mirovni projekt, koji je pomirio stoljetne neprijatelje u Evropi, stav je ve}ine u~esnika Regionalne konferencije o temi „Ima li BiH evropsku perspektivu“, koju su ju~er u Sarajevu organizirali „Transparency International BiH“ i Fondacija „Fridrich Naumann“. je da BiH ima perspektivu u EU. O tome koliki }e biti izgledi da se ona brzo realizira, Kova~evi} ka`e da }e to zavisiti ponajprije od unutra{njih odnosa u BiH.

Subvencioniranje kamatnih stopa u RS
Vlada Republike Srpske (RS) usvojila je na posljednjoj sjednici Informaciju o provo|enju omladinske politike RS od 1. oktobra 2009. do 1. oktobra 2010. godine, u kojoj se navodi da je Ministarstvo porodice, omladine i sporta u ovom periodu za subvencioniranje kamatne stope na stambene kredite za mlade i mlade bra~ne parove odobrilo 420 pojedina~nih subvencija, za {ta je izdvojeno 800.000 KM, prenosi Srna.

Saradnja i pomirenje
On upozorava da se zbog specifi~nog ustavnog ure|enja, pa i zbog mnogih osobitosti izbornih zakona i drugih dijelova zakonodavstva, mo`e re}i da BiH ne odgovara kriterijima koji se postavljaju pred zemlje koje `ele postati kandidati za ulazak u EU. Du{an Gamser, internacionalni sekretar Liberalno-demokratske partije u Srbiji, kazao je da sve zapadnobalkanske zemlje imaju perspektivu u EU. - To je jedini na~in da ovaj region prosperira. EU je jedan mirovni projekt, a ~lanstvo u ovim integracijama mo`e doprinijeti uspostavljanju saradnje i pomirenju u na{em regionu. To je ne{to {to ne treba ispu{tati - kazao je GaF. KARALI] mser.

Zdravko Tolimir pred Ha{kim tribunalom

Tu`ila{tvo nastavlja s izvo|enjem dokaza
Tu`ila{tvo u Hagu sutra nastavlja sa izvo|enjem dokaza na su|enju generalu Vojske RS Zdravku Tolimiru, optu`enom za genocid i druge zlo~ine u Srebrenici i @epi 1995. godine, te na su|enju nekada{njim {efovima Dr`avne bezbjednosti Srbije Jovici Stani{i}u i Franku Simatovi}u, kojima se sudi zbog zlo~ina policijskih i paravojnih snaga u BiH i Hrvatskoj, prenosi Srna. Na su|enju nekada{njem na~elniku General{taba Vojske Jugoslavije Mom~ilu Peri{i}u u srijedu, 27. oktobra dokazni postupak nastavlja Tolimir: Genocid u Srebrenici odbrana. Peri{i} je optu`en za pru`anje pomo}i srpskim snagama u BiH i Hrvatskoj, koje su po~inile zlo~ine u Sarajevu, Srebrenici i Zagrebu.

Najve}a kriza
No, uprkos `elji za ~lanstvom, ve}ina zemalja suo~ava se s brojnim pote{ko}ama na putu ka EU, prije svega u uskla|ivanju zakonodavstva sa EU. U uvodnom izlaganju Adnan Huski}, voditelj projekta Fondacije „Friedrich Naumann“ u BiH, osvrnuo se na trenutnu situaciju u BiH i na rezultate proteklih izbora. - Da mi je neko prije deset godina kazao da }e u BiH uslijediti dominacija socijaldemokratskih partija, rekao bih da }e BiH biti prosperitetna zemlja. Umjesto toga, BiH

(Foto: S. Saletovi})

S konferencije: Zemlje regiona suo~avaju se s brojnim pote{ko}ama

prolazi kroz jednu od najve}ih kriza od svog postojanja - kazao je Huski}. Konferenciji su uz doma}e prisustvovali i politi~ari i javni djelatnici iz susjednih zemalja. Jedan od osniva~a HSLS-a Hrvatske, Bo`o Kova~evi}, direktor Zaklade „Liberalni centar za demokraciju“, kazao

Ivo Kom{i} na sesiji „Kruga 99“

Pokrenuta stranica „Za svako dijete“
U sklopu projekta „Ja~anje sistema socijalne za{tite i inkluzije djece (SPIS) u BiH“ pokrenuta je interaktivna web-stranica www.zasvakodijete.ba, na kojoj djeca imaju priliku da na online „Zidu `elja i zahtjeva“ upi{u {ta `ele i zahtijevaju da se promijeni kako bi svakom djetetu u BiH bilo ostvareno svako pravo, prenosi Fena.

Zaustaviti politi~ko nasilje
Tema nedjeljne sesije Asocijacije nezavisnih intelektualaca „Krug 99“, na kojoj je kao uvodni~ar govorio Ivo Kom{i}, bila je „Kako zaustaviti politi~ko nasilje“. Politi~ko nasilje kod nas, prema Kom{i}evim rije~ima, zapravo je nastavak onog nasilja koje smo imali od 1992. do 1995. godine ili, bolje re~eno, od 1990. - Kod nas se, zapravo, desio apsurd. Kada smo iza{li iz jednog totalitarnog sistema i u{li u takozvane demokratske procese, po~elo je na neki na~in politi~ko nasilje i ono traje i danas - kazao je Kom{i}, prenosi Fena. To nasilje ispoljava se u raznim vrstama politi~kih pritisaka, ucjena, prijetnji i zastra{ivanja, maltretiranja, reketiranja i drugo. - Dakle, svi oblici nasilja prisutni su u na{oj politici, i to uglavnom prakticiraju politi~ki subjekti, odnosno pojedinci i lideri pojedinih politi~kih subjekata, ~ak ljudi iz vlasti koji obna{aju va`ne funkcije. Na`alost, od prvih izbora nakon rata do danas svi oni koji na neki na~in provode to nasilje, koje mo`emo imenovati kao nositelje politi~kog nasilja, oni potvr|uju svoj legitimitet na izborima - kazao je Kom{i}. On je dodao da bismo morali na{ sistem demokratizirati do kraja i, {to je jo{ va`no, morale bi se demokratizirati politi~ke stranke, jer u njima postoji nasilje. - Na{e politi~ke stranke nisu demokratske, jer u svojoj unutarnjoj strukturi imaju nasilje i pritiske kao uobi~ajene oblike po-

RS svake godine bilje`i pad nataliteta

Bud`etom pomo}i vantjelesnu oplodnju
Nacionalni koordinator za reproduktivno zdravlje Republike Srpske doktor Nenad Babi} rekao je da RS svake godine bilje`i pad nataliteta i prirodnog prira{taja, zbog ~ega podr`ava zahtjev Udru`enja porodica s problemima steriliteta RS da se u bud`etu za 2011. godinu predvide sredstva za jo{ jednu vantjelesnu oplodnju. - To je jedna od najopasnijih bolesti koja uti~e na sve manju brojnost na{eg naroda. U prosjeku ima oko deset posto sterilnih brakova, ali je u na{im krajevima taj procent daleko ve}i, imamo 15, odnosno 18 posto sterilnih brakova - rekao je Babi} za Srnu. On je istakao da je u RS neophodno da se parovima koji `ele imati potomstvo, a imaju prepreke, pomogne da na ra~un dr`ave imaju vi{e vantjelesnih oplodnji, kako bi ostvarili svoju `elju za roditeljstvom.

Kom{i}: U BiH se desio apsurd

na{anja izvan njihovih statuta i procedura - kazao je Kom{i}.

teme

Dnevni avaz, ponedjeljak, 25. oktobar/listopad 2010.

9

HAD@I]I Vije}ni~ko pitanje uzburkalo strasti

Za{to op}inari {tite kriminal bra}e He}o?
Iz Stranke za BiH od nadle`ne slu`be tra`ili odgovor na to posjeduje li Zaim He}o zakonom predvi|enu dokumentaciju i je li ogradu postavio van svog imanja
Kako su objekte Zaime He}e, koji se nalaze na lokalitetu Ko{}an u Had`i}ima, gradile firme poput sarajevske „Hidrogradnje“, koja danas propada, i doma}eg „Ingrapa“, koji je uni{ten, ve} smo pisali. Dolaskom He}e na ovaj lokalitet mje{tanima Ko{}ana nanesene su samo muke i problemi.

E{daun: Spreman pomo}i u rje{avanju problema

Pedi E{daun, biv{i visoki predstavnik

BiH u te{koj poziciji
Ako me pozovu, vra}am se na Balkan
Biv{i visoki predstavnik u BiH Pedi E{daun (Paddy Ashdown) izjavio je da bi se vratio u BiH, ali da trenutno nema funkcije s koje bi djelovao. - Kada bi me neko pitao - jeste li spremni da idete na Balkan, ja bih rekao - naravno da bih bio spreman, ali za takav posao nema nikakvih planova u skoroj budu}nosti. Jedino bih se vratio kada bih znao da mogu ne{to promijeniti - kazao je E{daun za banjalu~ku Alternativnu televiziju. Potvrdio je i da pomno prati politi~ku situaciju u BiH te da je s velikom pa`nom pratio i izbore i smatra da je BiH u te{koj poziciji. Nije `elio ni potvrditi ni demantirati pisanja nekih medija o mogu}em povratku u ulozi evropskog izaslanika za ~itav region zapadnog Balkana. Biv{i visoki predstavnik ostaje pri tvrdnji da je BiH nephodno sna`nije me|unarodno anga`iranje. - Ostajem i dalje pri stavu da je Balkan veoma bitan i ostajem veoma zainteresiran za njega. ^esto pri~am s predstavnicima vlade o tome i ako me moja zemlja ili bilo ko drugi predlo`i ili zamoli, spreman sam obavljati ulogu na Balkanu - zaklju~io je E{daun.

Rade {ta ho}e
Koriste}i svoj polo`aj i poziciju brata Vahida He}e, koji je ministar energije u Vladi FBiH, poznat po mnogim malverzacijama i nezakonitim radnjama i danas, kako ka`u mje{tani, Zaim He}o na ovom lokalitetu radi {ta ho}e, u ~emu ima po-

Objekti Zaima He}e skriveni su od o~iju javnosti

Dejvid Enjart, komandant [taba NATO-a
`ba jo{ ne mo`e utvrditi je li investitor postupio po izdatom odobrenju u skladu s projektnom dokumentacijom koju je prilo`io uz zahtjev za odobrenje za gra|enje. Dalje se ka`e da zahtjev mo`e podnijeti dok traju radovi, a najkasnije tri godine od dana pravosna`nosti odobrenja za gra|enje.

He}o: Pomagao bratu

dr{ku odgovornih u Op}ini. To najbolje potvr|uje i vije}ni~ko pitanje postavljeno od, vjerovali ili ne, Stranke za BiH, ~iji je Vahid He}o visoki du`nosnik. U postavljenom pitanju od nadle`ne op}inske slu`be SBiH tra`i odgovor na to posjeduje li Zaim He}o za objekt zakonom predv-

i|enu dokumentaciju i odobrenje te da se provjeri je li izvo|a~ radova ogradu postavio izvan svog imanja. U odgovoru na postavljeno vije}ni~ko pitanje navodi se, izme|u ostalog, da investitor nije podnosio zahtjev za iskop temelja, a ni zahtjev za tehni~ki prijem objekta, te da nadle`na slu-

Sigurnosna situacija je dobra
Komandant [taba NATOa u Sarajevu, ameri~ki general Dejvid Enjart (David Enyeart) ocijenio je da je op}a sigurnosna situacija u BiH dobra. - Kad god imate incident bilo koje prirode, uvijek je tu prisutna policija, Civilna za{tita ili druga tijela koja su odgovorna za dati problem. Je li sigurnosna situacija savr{ena - naravno da nije - rekao je Enjart za Srnu. On je istakao da sigurnosna situacija nije savr{ena ni u drugim zemljama, bilo da je rije~ o organiziranom kriminalu ili o gomili huligana. No, smatra Enjart, kako se zemlja bude dalje razvijala i napredovala na putu ka NATOu, ekonomija }e biti ~vr{}a i ra-

Pisano upozorenje
No, gra|ani Had`i}a otvoreno pitaju kako to da ni poslije vije}ni~kog pitanja nadle`ni po slu`benoj du`nosti nisu oti{li na lice mjesta i utvrdili pravo stanje, kako im zakon nala`e. Ako je izvo|a~ radova ogradu postavio van svog imanja, nadle`ena slu`ba du`na ga je pisano upozoriti, a ne da ~eka da zavr{i radove i onda tra`i na~in da se to legalizira. Da je u pitanju obi~an gra|anin, ve} bi u rukama imao nalog da ukloni nedostatke ili }e se objekt ru{iti. Prema svemu, o~ito je da je Zaim He}o uzurpirao zemlji{te i da to nadle`ne slu`be u Had`i}ima ne mogu i K. P . ne smiju javno re}i.

Enjart: Sve zavisi od razvoja zemlje

zvijenija i samim tim i sigurnost }e biti bolja. On smatra da je BiH i sada u veoma dobroj fazi kada je rije~ o pitanju op}e sigurnosti.

Ministri EU o o~ekivanjima nakon izbora

Faksimil vije}ni~kog pitanja i odgovor

Put BiH u Evropsku uniju je u rukama njenih politi~kih vo|a
[efovi diplomatija Evropske unije danas }e u Luksemburgu poru~iti da je put Bosne i Hercegovine u Evropu u rukama njenih politi~kih vo|a koji sada, poslije izbora, trebaju {to prije formirati vladu i preuzeti odgovornost za sudbinu zemlje. To su rekli izvori u Evropskoj komisiji u Briselu, istakav{i da }e {efovi diplomatija Unije potvrditi „evropsku budu}nost“ i da je Evropska unija spremna da pomogne ljudima i politi~arima u BiH da prevazi|u zastoj u procesu ka Evropi. Predo~ili su, me|utim, da }e ministri evropske dvadesetsedmorice vjerovatno naglasiti i to da za napredak BiH u pridru`ivanju Evropskoj uniji klju~na odgovornost le`i na politi~kim vo|ama te zemlje koji moraju napustiti stavove i poruke koji izazivaju razdor. [efovi diplomatija EU zaklju~ke o razvoju u BiH poslije oktobarskih izbora usvojit }e bez rasprave, saop}ilo je belgijsko predsjedni{tvo EU, prenijela je Onasa.

Humanitarna organizacija iz Austrije

Pomo} za 50 raseljenih Srebreni~ana
Predstavnci humanitarne organizacije „Seljaci poma`u seljacima“ iz Salcburga dopremili su ju~er dva kombija humanitarne pomo}i za 50 raseljenih osoba koje godinama `ive u kolektivnom smje{taju u tro{nim barakama u Srebrenici. Humanitarci iz Austrije dopremili su posteljinu, zimsku odje}u, pakete hrane i kafe te poklone za predstoje}e bo`i}ne blagdane za sve stanare ovog kolektivnog centra. Ovo je deveti put u protekle dvije godine da predstavnici ove organizacije dostavljaju pomo} za kolektivni centar u Srebrenici. - Na{a organizacija ve} deset godina prikuplja i doprema pomo} za ugro`eno stanovni{tvo u raznim dijelovima BiH ne gledaju}i na etni~ku pripadnost i strukturu lokalne vlasti u tim sredinama. Do sada smo izgradili 360 drvenih ku}ica za povratnike u BiH, a u posljednje dvije godine posje}ujemo ovaj centar i dopremamo pomo}, a osigurali smo i sredstva kako bi `itelji ovih baraka ve} dvije godine, svakodnevno besplatno dobivali hljeb - izjavio je za Srnu Reverter Landorf iz organizacije „Seljaci poma`u seljacima“.

Klub poznatih

Almir Medi}

10

Dnevni avaz, ponedjeljak, 25. oktobar/listopad 2010.

teme

Pamtit }u datum poziva u mladu reprezentaciju
Li~ni profil golmana NK Bratstvo iz Gra~anice
Ime i prezime: Almir Medi}. Datum i mjesto ro|enja: 4. mart 1984. godine u Cirihu ([vicarska). Gdje `ivite - s roditeljima, podstanar ili imate vlastiti dom: S roditeljima. Bra~no stanje: U sretnoj sam vezi. Bitni datumi u Va{em `ivotu: 14. juni, kada sam dobio poziv za mladu reprezentaciju, ~ime mi se ostvario dje~a~ki san. Koji automobil vozite: „Renault“. Kako se odmarate: Uz laganu kaficu s voljenom osobom. Omiljeni muzi~ar: [ako Polumenta. Volite li kuhati: Da, jer u`ivam u kuhanju. Najdra`a knjiga: „Alhemi~ar“ i „Dervi{ i smrt“. Omiljeni pisac: Me{a Selimovi}. Umjetnik kojeg cijenite: Leonardo da Vin~i (Da Vinci) i Maksim Mrvica. Za koji klub navijate: Inter. Koga biste poveli na pusti otok: Svoju djevojku. Jeste li ljubomorni: Da, ali u granicama normale. [ta najprije primje}ujete kod osoba suprotnog spola: O~i i lice. Biste li ikada oprostili nevjeru: Ne. Bavite li se sportom: Fudbalom jo{ od djetinjstva. Omiljena hrana i pi}e: Uglavnom doma}a kuhinja, a od pi}a sok od jabuke. Ko se brine o Va{em imid`u: Ja. Volite li i}i u {oping: Kako-kad. Jeste li sujevjerni: Nisam. Imate li ku}nog ljubimca: Da, kanarinca.

PREVARE Pove}an broj obmana pri dodjeli kredita

Da ima ozbiljnih kontrola, na{i zatvori bi bili puni
U posljednje vrijeme najvi{e je onih koji su bili primorani dizati kredite za vlasnike firmi
Prema zvani~noj informaciji Ministarstva sigurnosti BiH, u prvih {est mjeseci ove godine u na{oj zemlji je pove}an broj krivi~nih djela obmane prilikom dobivanja kredita. Takva informacija nije iznena|uju}a za Jocu Cvjetkovi}a, predsjednika Udru`enja za za{titu `iranata BiH, koji ka`e da se takve stvari konstantno de{avaju, da kreditno nesposobni dobivaju desetine kredita, {to stvara sumnju u validnost procesa dobivanja kredita.

Du`nici na sudu
- Radi se o klasi~nim dogovorima izme|u bankarskih slu`benika i du`nika. Kada bi tamo u{la ozbiljna kontrola, zatvori bi bili puni. Kada govorim o tome, mislim i na banke i na mikrokreditne organizacije - govori Cvjetkovi}. Ka`e da je broj obmana pove}an i zbog toga {to banke i dalje du`nicima koji imaju presude ili su na sudu zbog neotpla}ivanja kredita, odobravaju nove, i to por-

Radnici uvu~eni u probleme kao du`nici ili `iranti

Medi}: U sretnoj vezi

Koji je Va{ `ivotni moto: Rad i samo rad. Va{ najbolji prijatelj je: Ima ih vi{e. Pratite li politi~ku situaciju: Ne. Da imate 15 minuta vlasti, {ta biste prvo uradili: Mislim da je to malo vremena, ali bih poku{ao kona~no uvesti zakon o sportu. Biste li u~estvovali u {ouu realnosti. Ne.

ed ~injenice da postoji centralni registar komitenata pri Centralnoj banci BiH. Obja{njava da Udru`enje stalno dobiva informacije o novim prevarama, te da je me|u prevar-

enim `irantima u posljednje vrijeme najvi{e onih koji su bili primorani dizati kredite za vlasnike firmi u kojima su zaposleni.

Problem radnika
- Posljednjih nekoliko mjeseci imamo stra{ne probleme s privatnim firmama ~iji su vlasnici dizali kredite na ime svojih radnika. Oni su morali pristati na to, jer bi u suprotnom dobili otkaz. U me|uvremenu, ili su poslodavci prestali vra}ati kredite ili su firme propale, a banke su „pritisle“ radnike koji su du`nici ili `iranti. Na taj na~in stotine radnika su uvu~ene u probleme - zaklju~uje Cvjetkovi}. B. TURKOVI]

Bar{: Vr{imo provjere
Zamoljen da prokomentira zvani~ni podatak o pove}anju obmana, Zlatko Bar{, direktor Agencije za bankarstvo FBiH, kazao nam je da nije upoznat s tom informacijom, te da „ne bi mogao re}i da ima obmana“. - Svaki du`nik banke ima pravo da dobije sve informacije prije nego {to potpi{e ugovor, a ne znam da li je neko prijavio ne{to konkretno. Vr{imo provjere i ako otkrijemo da Bar{: Ne zna je kredit odobren mimo procedura, primjera radi, du`ni- za obmane ku koji nije kreditno sposoban, mi to sankcioniramo - rekao nam je Bar{.

SMS
PIVARSKA KOALICIJA ^itam da }e SDP i SDA najvjerovatnije napraviti koaliciju i formirati vlast. Svi znaju da ove stranke ne ve`u ni politi~ka ideologija, ni izborni programi, ni bilo {ta drugo, osim ratnoprofiterskih lobija kojima ta koalicija najvi{e odgovara, posebno Selimovi}ima, koji su u ratu uz pomo} SDA od radnika oteli „Sarajevsku pivaru“ i sada se najvi{e pla{e revizije ratne privatizacije. Zato mnogi ovu koaliciju ve} zovu „Pivarskom koalicijom“, jer je jasno ko je sastavlja. GRABLJIVCI I KRADLJIVCI - Ne mogu se na~uditi kakve smo sve politi~are birali da nas vode svih ovih godi-

Dnevni avaz 061-142-015
se zna da je cijena za paso{ 40 KM? KONTROLA HRANE - Nisam ba{ siguran da i u BiH nema ovih salama i hrenovki u kojima najmanje ima mesa. Volio bih da se i kod nas urade analize kao u Srbiji. Vjerujem da bi rezultati bili katastrofalni. To se naro~ito odnosi na uvezene proizvode. No, to vjerovatno mnogima nije cilj, jer su talovi i mo} lobija presudni. ZNAJU I PTICE Mislim da bi pravi i puni naziv za CIK trebao biti „centralna izborna kra|a“, a ne Centralna izborna komisija. Koga vi{e oni farbaju, pa i ptica na grani mo`e shvatiti da su ovi izbori bili sve samo ne regularni.

ANKETA me|u gra|anima Travnika, Sarajeva i Mostara
Ko je najve}i krivac za sve prisutnije kreditne obmane?

na. Jedino {to su uradili jeste to da su sebi pove}ali primanja, a uz to osigurali da nakon isteka mandata primaju pla}e. Valjda su shvatili da se u ovoj ~udnoj zemlji nerad dobro pla}a. Eto kakvi nas vode grabljivci i kradljivci, koji nemaju ni trunke savjesti. Sada mi je jasno za{to i penzije nisu pove}ane ve} skoro dvije godine, a invalidnine mnogo godina. Ne mo`e nas zapasti od njih. Sramota i za narod koji ih je birao i bira. DODATNA TAKSA - Nije mi ba{ jasna ra~unica, ali volio bih znati za{to gra|ani moraju platiti 40 plus 20 maraka dodatne takse kada se zamijeni biometrijski paso{ ako je o{te}en, kada

Krivi su svi, a banke najvi{e
- Krivi su oni koji podi`u kredite i ljudi koji pristaju biti `iranti, odnosno oni koji pristaju da budu `rtve, te banke. Nedim Sve tri strane Pripoljac snose krivicu. - Ne bih ba{ znao ko je konkretno najve}i krivac, ali zasigurno je da vlast ima ne{to s tim, i istina je da su prevare sve vi{e pr- Ismail [oro isutne. - U prvom redu su krive banke. To {to banke rade u na{oj dr`avi nema nigdje. Ne bi me ~udilo da svjesno rade kredi- Kemal Ga~i} tne obmane. - Krivi su menad`ment i uposlenici banaka zbog stalne presije na uposlenike da ispunjavaju nekakve norme i dijele {to vi{e kr- Adnan Sefer edita. - Pa najve}i krivac je neure|en sistem. Prije su uslovi postojali i za `ivot i sve ostalo. Danas se raspada sistem i to utje~e Ljuban Ljubi} na sve. - Ne znam ko je najvi{e kriv, ali mogu re}i da ne bih nikada uzeo kredit kada vidim kakve se sve prevare de{avaHasan ju.
Ahmetovi}

- Mislim da je razlog za brojne prevare veliki broj banaka i svi pristaju na svakakve uvjete, a i zakonska regulaAdis tiva je neuArnautovi} re|ena. - Podjednaka je krivica sistema, odnosno vlasti, ali i banke. Vlast diriguje bankama, oni rade i {to im je dozvoljeno i {to ni- Hamdija [ahmanovi} je. - Svi su pomalo krivi, a najvi{e banke. Mislim da su krivi i oni ljudi koji svjesno obmane svoje `irante, koji su primorani da im vra}aju kre- Teo Peco K. K. - Ad. K. - A. Du. dite.

Mostar

Sarajevo

Travnik

teme

Dnevni avaz, ponedjeljak, 25. oktobar/listopad 2010.

11

Oprez prilikom izbora ustanove

U Sarajevu ima 15 nelegalnih vrti}a
Ministarstvo garantuje da je boravak siguran samo u vrti}ima koji su dio sistema
Da odgoj djece postaje sve unosniji biznis, pokazuje i to {to u na{oj zemlji svakog dana bude otvoreno sve vi{e privatnih vrti}a. Osim uredno registranih, mnogo je vi{e onih koji nemaju dozvolu za rad ili su registrirani za neku drugu djelatnost, a bave se ~uvanjem i odgojem djece.

Privatne ku}e
U Kantonu Sarajevo trenutno je registrirano
@dralovi}: Upitni uvjeti

U RS nema ilegalaca
Mostarski aerodrom: Bh. politi~ari digli ruke

MOSTAR Mladen Tabak o sudbini nekada perspektivnog aerodroma

U RS je registrirano 11 privatnih vrti}a koje poha|a 679 djece, navode iz Ministarstva prosvjete i kulture RS. Dodaju da postoji i nekoliko dje~ijih igraonica u osam privatnih vrti}a, a ima najmanje 15 nelegalnih. U drugim gradovima u Federaciji BiH ovaj problem je jo{ izra`eniji i svakim danom raste. Udru`enje privatnih vrti}a Kantona Sarajevo upozorava da nelegalni vrti}i kaljaju ne samo njihov nego i ugled kompletnog

kojima je omogu}eno ~uvanje djece, ali koje nisu registrirane kao pred{kolske ustanove niti su u njima osigurani obroci za djecu. Isti~u da nelegalnih privatnih vrti}a nema. B. S. svjesni da postoje nelegalni vrti}i.

Od nas i trafika du`e radi
Godi{nji saobra}aj od 100.000 putnika, koliko je prije rata iznosio, sada je sveden tek na petnaestak hiljada
Uposlenici Aerodroma u Mostaru, nekada perspektivne zra~ne luke, svoje radno vrijeme zavr{avaju u 15 sati. Jer, godi{nji saobra}aj od 100.000 putnika, koliko je prije rata iznosio, sada je sveden tek na petnaestak hiljada. dok se ovdje ratovalo, uzele su sve i, naravno, sada to dr`e. Iz Splita, tako|er, navode da mi nemamo uvjeta, da je mostarska pista prekratka. Jeste, za sto metara je kra}a, ali i znatno {ira od njihove, no to se namjerno radi kako na Mostarski aerodrom avioni ne bi slijetali, jer tako oni gube. No, to mogu shvatiti, ali ne mogu razumjeti na{e ljude koji ne reagiraju na takvo {to, od direktora i gradona~elnika do Ministarstva vanjskih poslova ili koga ve}, jer oni uporno Me|ugorje prikazuju kao svoje - ogor~en je Mladen Tabak, predstavnik Sindikata Aerodroma Mostar. No, na funkcionalnost ovog aerodroma, uvjeren je Tabak, utje~e drasti~no vi-

Nemaju dozvolu
- Ne znamo koliki je ta~an broj takvih vrti}a. Sve vrti}e, kako dr`avne tako i one privatne registrirane, obilaze prosvjetna, zdravstvena, sanitarna i druge inspekcije. Oni

Suvlasni{tvo Zra~ne luke Zagreb?
Aerodrom Mostar u 88postotnom je vlasni{tvu Grada Mostara, dok 12 posto vlasni{tva pripada Zra~noj luci Zagreb, {to je podatak koji se rijetko spominje u javnosti. Radi se o ugovoru koji je sklopljen jo{ prije objedinjavanja Grsoka cijena goriva, koja u Mostaru iznosi 1.960 dolara po toni, za razliku od Sarajeva, gdje ko{ta 700 dolara! Takva cijena, isti~e on, nije normalna. Zbog ~ega je tako visoka, ne zna, ali smatra da su u pitanju privatni interesi. Jer, neshvatljivo je, kako podvla~i, da je „Circle International“ jedini dobavlja~ svih 12 godina. - Postoje, valjda, i drugi dobavlja~i, kao {to su „Energopetrol“, „Ina“ i drugi, a za tako visoku cijenu goriva ne postoji nijedan razlog. Jer, na to gorivo ne pla}a se ni akciza, ni carina, ni PDV. Zna~i, postoje svi uvjeti da cijena bude ada s tada{njim op}inama s hrvatskom ve}inom. Zbog odre|enih ulaganja, koja na slu`benim stranicama nisu definirana, Zra~na luka u Zagrebu postala je suvlasnik Mostarskog aerodroma sa ~lanom u Upravnom odboru. konkurentna i stoga je neophodno tu anomaliju ukinuti - govori Tabak.

Lobiranje drugih
Iako je ovaj aerodrom, koji je nakon rata bio spaljen i devastiran, u potpunosti obnovljen sredstvima Evropske zajednice te ponovo otvoren 1998. godine, redovnih linija nema. Tako je milion i po hodo~asnika koji su ove godine pohodili Me|ugorje prete`no slijetalo u Dubrovnik ili Split umjesto u Mostar! - Zra~ne luke u Splitu i Dubrovniku, koje su radile

Tr`i{na utakmica
Iako tridesetak uposlenika ima redovne pla}e i doprinose, radnici ne `ele, kako ka`e Tabak, izgubiti tr`i{nu utakmicu. - Aerodrom treba raditi od {est do 22 sata, a ne do 15 kao sada. Pa, du`e trafika radi od nas. Meni je jasno da na{a firma to sada ne mo`e finansirati, uvesti rad u smjenama, ali neki modalitet se trebao prona}i, jer avioni nam svima donose novac - napominje Tabak.
M. SMAJKI]

Nelegalni vrti}i registrirani i kao ku}na radinost

Iz „BH Airlinesa“ tra`ili 3.000 eura
- Dr`avna kompanija „BH Airlines“ prije dvije godine pokrenula je liniju Mostar - [tutgart, od koje se odustalo. Tra`ili su po jednoj rotaciji 3.000 eura i ~ak je gradona~elnik Ljubo Be{~i} pristao na to, {to je, prema mom mi{ljenju, bio o~ajni~ki potez. No, to se mo`e nazvati samo lihvarenjem - isti~e Tabak.

sistema pred{kolskog odgoja i obrazovanja. - Odgoj djece u tim vrti}ima je upitan, kao i uslovi boravka, ishrana, higijena. Oni su smje{teni u stanovima i privatnim ku}ama, pa nijedna inspekcije ne mo`e u}i u taj stambeni prostor bez sudskog naloga. No, na`alost, ve}ina roditelja i ne zna da vrti} koji poha|a njihovo dijete nije legalan - kazao nam je Eldin @dralovi}, predsjednik Udru`enja. U Ministarstvu obrazovanja KS isti~u da su

su u sistemu i mi kao Ministarstvo garantujemo da je boravak djece u njima siguran. No, za ove druge ne odgovaramo - navodi Sretko @muki}, stru~ni savjetnik za pred{kolsko, osnovno i srednje obrazovanje u Ministarstvu. Dodaje da su ti nelegalni vrti}i ~esto registrirani kao igraonice ili ku}na radinost, ali da se ipak bave cjelodnevnim ~uvanjem i odgojem djece, za {ta nemaju potrebne dozvole ni uvjete. M. AVDI]

Nastavak su|enja Radovanu Karad`i}u

Svjedo~enje o teroru nad Sarajlijama
U Ha{kom tribunalu sutra }e biti nastavljeno su|enje nekada{njem predsjedniku RS Radovanu Karad`i}u, kada }e zastupnik optu`be nastaviti da ispituje za{ti}enog svjedoka KDZ166, koji je kao kriminalisti~ki inspektor u~estvovao u istragama o vi{e od stotinu incidenata u Sarajevu. U predmetu protiv Karad`i}a, svjedok KDZ-166 svjedo~it }e o jednom snajperskom i {est incidenata granatiranja od 1994. i 1995. godine. Svjedok je i{ao na mjesta incide- Karad`i}: nata, snimao fotogra- Zlo~ini nad fije, pravio skice i sa- civilima kupljao dijelove projektila. On je ranije svjedo~io na su|enjima generalu Vojske RS Dragomiru Milo{evi}u i generalu Vojske SR Jugoslavije Mom~ilu Peri{i}u, prenosi Srna. Karad`i}a optu`nica tereti za genocid u Srebrenici i jo{ sedam op}ina u BiH, za zlo~ine protiv ~ovje~nosti i kr{enja zakona i obi~aja ratovanja, me|u kojima su i teror nad civilima u Sarajevu snajperskim delovanjem i granatiranjem i uzimanje pripadnika me|unarodnih snaga za taoce.

Statisti~ki podaci u manjem bh. entitetu

U RS vi{e cijene hrane i pi}a
Ukupan indeks potro{a~kih cijena u Republici Srpskoj u septembru ve}i je za 0,2 posto nego mjesec ranije, pokazuju podaci entitetskog Zavoda za statistiku. U pore|enju sa septembrom pro{le godine, ukupan indeks potro{a~kih cijena vi{i je za 1,9 posto, prenosi Fena. Posmatrano po odjeljcima namjene potro{nje, u septembru ove godine, u odnosu na avgust, indeks odjeljka alkoholna pi}a i duhan vi{i je za 1,6 posto, hrana i bezalkoholna pi}a i stanovanje za 0,5 posto, indeks odjeljka ostala dobra i usluge za 0,2 posto, a indeks odjeljka zdravstvo za 0,1 posto.

12

Dnevni avaz, ponedjeljak, 25. oktobar/listopad 2010.

panorama

BRATUNAC Udru`enje „Odr`ivi povratak“ o dodjeli donacija

U~esnici Kolonije slikali na otvorenom

U spomen na slikara Mehmeda D`ihi}a

Kako je TK-a pravio spisak korisnika pomo}i
Hasan Rami} 2002. godine ve} iskoristio donaciju „klju~ u ruke“ Ervin Rami} dobio nekoliko donacija pa i onu za otvaranje mesnice
Ve} niz godina u Bratuncu se vr{i nerealna raspodjela donatorskih sredstava. Kap koja je prelila ~a{u je posljednja odluka Ministarstva za obnovu, razvoj i povratak TK-a o odabiru korisnika po ko zna kojem osnovu. To je bilo povod da Udru`enje „Odr`ivi povratak“ uputi protestno pismo u kojem se, izme|u ostalog, navodi da se na listi nalaze korisnici koji prema konkursu i saznanjima Udrusupovi} je posebno istakao nekoliko osoba, me|u kojima su Hasan Rami} iz Hran~e, koji ne `ivi u Bratuncu, a koji je 2002. godine ve} iskoristio donaciju tzv. „klju~ u ruke“. - Pored njega, pomo} u iznosu od 5.000 KM do 8.000 KM od Ministarstva TK-a dobili su Ervin Rami}, koji je prethodno dobio nekoliko donacija pa i onu za otvaranje mesnice u Bratuncu, Enver [e~i} koji je dobio i zloupotrijbio veliki broj donacija u proteklim godinama, te Muhamed Mehmedovi} i Damir Hasanovi} ka`e Jusupovi}. Pored toga, Jusupovi} navodi da je posljedica svih nepravilnosti kod dodjele donacija i paljenje Ureda za obnovu i povratak od strane povratnika Kemala Smajlovi}a, koji nije dobio sredstva I. R. za izgradnju ku}e.

Na Divi~u otvorena Likovna kolonija
U znak sje}anja na rano preminulog akademskog slikara Mehmeda D`ihi}a, BZK „Preporod“ Zvornik u njegovom rodnom Divi~u organizovao je trodnevnu likovnu koloniju koja nosi njegovo ime. - Pozivu da u~estvuju na koloniji odazvalo se sedam bh. slikara koji su slikali na otvorenom, pored Zvorni~kog jezera, a svoje radove pokloni}e „Preporodu“ kako bi krasili na{e prostorije. Razmi{ljamo i da uredimo ku}u D`ihi}a i da je pretvorimo u jednu vrstu ateljea odnosno da tu bude stalna izlo`bena postavka njegovih slika ka`e sekretar „Proporoda“ Zvornik Ilijaz Miralemovi}. Ljepotom D`ihi}evog Divi~a odu{evila se predsjednica zeni~kog „Preporoda“, slikarica Amna Softi}. Tako|er, bh. slikari }e djeci sa Divi~a, koja sa velikim zanimanjem prate M. M. njihov rad pokazati neke male tajne slikarstva.

Samo formalnost
- Odabirom korisnika pomo}i TK-a za op}inu Bratunac na ovaj na~in sti~e se utisak da se ne vodi ra~una o stalnim potrebama korisnika na terenu, te da je konkurs samo formalnost, a da se korisnici biraju mimo konkursnih procedura isti~e ]azim Jusupovi}.
Jusupovi}: Odabir po kojem osnovu?

[ta mi se (ne)svi|a u Bosanskoj Krupi

Jo{ uvijek vidljive podjele
- Ne svi|a mi se {to je grad zapu{ten, nema kulturnih de{avanja barem ponekad, {to se ljudi ne sastaju kao ranije. Sastanu se uglavnom za rijetkih svadbi i za sve ~e{}ih sahrana. Omladina nema gdje ni da radi, ni da se sastaje. Jo{ uvijek su vidljive podjele me|u ljudima koje samo nova radna mjesta i popravak standarda mogu pribli`iti. Nikola ]urkovi}, penzioner Ono {to mi se svi|a je da je, barem kod nas starijih Glamo~ana, ostao obi~aj da se veseli gostu i svakom dobronamjerniku. Ne treba se po svaku cijenu odricati starih obi~aja i prisvajati sve {to je A. Ka. zapadno - ka`e Nikola ]urkovi}, penzioner.

Protestno pismo Udru`enja

`enja ne ispunjavaju uslove za dobijanje donacije. Na spisku onih koji su odabrani nalaze se osobe koje su ve} dobijale donatorska sredstva ili up}e ne `ive na prostoru op}ine Bratunac. Predsjednik Udru`enja „Odr`ivi povratak“ ]azim Ju-

Memorijalni malonogometni turnir „Alija Izetbegovi}“ u Cazinu

Pobjedni~ki pehar odnijeli Mostarci
U organizaciji MNK „Buba Mara“ i Udru`enja demobilisanih boraca 1992 -1995. op}ine Vogo{}a, u Cazinu je odr`an 6. memorijalni malonogometni turnir „Alija Izetbegovi}“ Ovaj memorijal, pod motom „Sje}amo se s ponosom“, odr`ava se u znak sje}anja na Aliju Izetbegovi}a, pr-

Jedanaestu godinu zaredom

Odr`ani „Dani kraljice Katarine“
Obilje`avanje 532. godi{njice od smrti posljednje bosanske kraljice Katarine ove godine uprili~eno je u Kraljevoj Sutjesci sadr`ajnim kulturno -umjetni~kim programom u organizaciji Hrvatske folklorne skupine „Bobovac“ iz ^ati}a. Ovogodi{nji „Dani Kraljice Katarine“ zapo~eli su u petak nastupom gostiju iz @ep~a. Centralni doga|aj bio je smotra folklora koja je odr`ana na otvorenoj pozornici u Kraljevoj Sutjesci. Na ovoj 11. po redu smotri svoj doprinos dali su ~lanovi 14 kulturno umjetni~kih dru{tava. Nastupili su HFS „Bobovac“ ^ati}i, HAKUD „Sveti Ivo“ Podmila~je, KUD „@eljezara“ Zenica, HKUD „Napredak“ podru`nica Busova~a, HKUD „Gromovnik“ Novi [eher, KUD „Visoko“ Visoko, KUD „Ivan Planina“ Tar~in, HKD „Brda“ Izbi~no, [iroki Brijeg, HKUD „Ognj{ta“ Lug - Brankovi}i, @ep~e, Ansambl narodnih pjesama i igara „Kakanj“, KUD Hrvata BiH, Rugvica, Hrvatska, Zavi~ajni klub „Folklorna skupina“ @eravac, Slavonski Brod, Hrvatska i KUD „Fadil Dogdibegovi} - Dikan“ Kakanj. Ovaj susret nije pro{ao bez Zbora „Kraljica Katarina“ iz Kraljeve Sutjeske, a kao i svake godine stolni grad bio je Az. S. mjesto posjete gostiju iz svih krajeva BiH.

Humani gest
Tri prvoplasirane ekipe su odlu~ile da od ukupnog nagradnog fonda daju 500 KM za pomo} u lije~enju Hajrudina Kamenja{a (5) iz Vare{a, koji je obolio od leukemije.
Na turniru je u~estvovalo sedam ekipa

vog predsjednika RBiH. Turnir je pokrenulo Udru`enje demobilisanih boraca op}ine Vogo{}a, koje ga je organizovalo u proteklih pet godina, a ove godine

MNK „Buba Mara“ izrazio je `elju da bude doma}in i jedan od organizatora. Delegacije i predstavnici ekipa najprije su polo`ili cvije}e i prou~ili Fa-

tihu na Centralnom {ehidskom obilje`ju u Cazinu, dok je otvorenje turnira uprili~eno u Sportskoj dvorani. U~estvovalo je sedam ekipa, podijeljenih u dvije grupe. Nakon zanimljivih susreta, prvo mjesto osvojila je ekipa „Mostar Stari Grad“, drugi je bio „Diamant“ iz Linza, a tre}i je MNK „Banovi}i“. Pobjedniku turnira MNK Mostar Stari Grad pripao je pobjedni~ki i veliki prelazni pehar, te nov~ana nagrada od 5.000 KM. Najbolji igra~ je Mirza Trebovi} (Mostar SG), najbolji golman je Mirza Mula~ (Mostar SG), a najbolji strijelac Baton MoS. J. rina (Diamant).

Na 11. internacionalnom dje~ijem festivalu „[ta se pjesmom sanja“

Na rijeci Ukrini

Po ocjeni `irija najbolja Gora`danka Nejra Merkez
„Budi dobar, an|eo budi“, naziv je pjesme pobjednice 11. internacionalnog dje~ijeg festivala „[ta se pjesmom sanja“ koji je, u organizaciji Centra za kulturu iz Gora`da, u subotu odr`an u ovom gradu. Interpretatorka pobjedni~ke kompozicije, za koju je tekst, muziku i aran`man napisao Slavko Oluji}, dobitnik nagrade za najbolji tekst, bila je mlada Gora`danka Nejra Merkez. Prema ocjenama stru~nog `irija, drugo mjesto zauzela je Hana Ibrahimovi} iz Sarajeva sa pjesmom „Ludi ples“, dok je tre}a Martina Kova~ iz Mostara sa kompozicijom „Furaj dance“. Autor najbolje muzike za pjesmu „Ljubavi nam treba“ je Slavi{a Guja iz Isto~nog Sarajeva, a najboljeg aran`mana Adnan Mu{anovi} za kompoziciju „Bistra voda“. Nagrade je dodijelio i Dje~iji `iri Festivala. Prva je pripala D`ejli Ramovi} iz Gora`da za izvedbu kompozicije „U srcu majke“, drugo mjesto osvojio je D`emal Hot i „Moja simpatija“ iz Crne Gore, dok je tre}e mjesto, po ocjeni mla|eg `irija, zauzela Nejra Merkez. Na Festivalu „[ta se pjesmom sanja“ nastupilo je 16 u~esnika iz BiH, Crne Gore, Srbije, Makedonije i Al. B. Bugarske.

Ulovio soma od 32 kilograma
Ribolovac Du{ko Panzalovi} (44) iz Dervente na rijeci Ukrini kod Bosanskih Lu`ana upecao je soma te{kog 32 kilograma. U izvla~enju soma iz vode u pomo} mu je pritekao Cvijo Ani~i}. Panzalovi} je vi{egodi{nji ~lan Sportsko-ribolovnog dru{tva „Ukrina“ DerN. S. Du{ko i Cvijo sa ulovom venta.

Merkez izvodi pjesmu pobjednicu

zeni~ko-dobojski kanton
MAGLAJ Poslovni uspjesi fabrike „HM promet“

Dnevni avaz, ponedjeljak, 25. oktobar/listopad 2010.

13

Za{titnu odje}u proizvedenu u BiH nose i radnici „Renaulta“
Uspje{na saradnja sa njema~kom firmom „Gottfried Schmidt“ Obezbije|en posao i za naredne godine
Kada su prije 13 godina po~injali sa saradnjom njema~ka firma „Gottfried Schmidt“ i maglajski „HM promet“ zasigurno nisu ni slutili kakve }e to razmjere poprimiti. Iz godine u godinu pro{iruju se kapaciteti, upo{ljavaju novi radnici, a za{titna odijela koja nastaju u pogonima „HM prometa“ nose radnici takvih automobilskih giganata kao {to je Renault, Nissan, KIA, SMART, VW i mnogi drugi.

Na{la se i harmonika, pa su planinari i zapjevali

Zeni~ki planinari u srbijanskom gradu

„Bosno moja“ orilo se kroz [abac
^lanovi Planinarskog dru{tva „@eljezara“ Zenica bili su protekle sedmice gosti kolega planinara iz Planinarskog dru{tva „Cer“ iz [apca. U srbijanski gradi} otputovalo je 48 Zeni~ana koje su doma}ini upoznali sa kulturnim, historijskim i drugim sadr`ajima u gradu. - Obi{li smo centar grada, muzej, te tvr|avu na rijeci Savi. Impresionirali su nas ~isto}a i o~uvanost grada, ali i uli~ni svira~i koji su zajedno sa na{im doma}inima usred grada pjevali „Bosno moja“ - kazao nam je predsjednik PD „@eljezara“ Ramo [eper. Planinari dva dru{tva obi{li su i brdo Cer, udaljeno 35 kilometara od grada, a u tamo{njem Planinarskom domu su i preno}ili, te i sutradan nastavili pohod na tom lokalitetu. A. D@.

Uo~i zavidovi}ke „Raspjevane jeseni“

Veliki pomak
Uz ~elnike njema~ke kompanije „Gottfried Schmidt“ u pogodnima „HM prometa“ u protekla dva dana bili su pr-

Odr`ana prva audicija

Trud nije uzludan
- Sav ulo`eni trud nije bio uzaludan, a rezultate koje danas imamo nismo dobili na poklon - ka`e Alexandar Scmidt, vlasnik „Gotrtfried Schmidt“.

U pogonima je trenutno zaposleno 228 radnika

edstvanici firme „MEWA“ glavnog kupca. Obavljen je i tzv. audit i „HM promet“ je dobio najvi{e ocjene za kvalitet za{titne opreme. U pogonima je trenutno zaposleno 228 radnika.

- Napravili smo veliki pomak i pro{li smo na auditu kod firme „MEWA“ {to nam obezbje|uje posao i za naredne godine. Na nama je da odr`imo kvalitet i rokove isti~e Muhamed Hrnji}, vlasnik „HM prometa“. Ova firma fabrike za proizvodnju za{titne odje}e ima Ii u Makedoniji, ^e{koj, Slova~koj, Bugarskoj, a upravo „HM promet“ spada me|u najbolje. Svake sedmice u „HM prometu“ nastane od 10 do 12 hiljada razli~itih artikala za{titne odje}e. Roba se sedmi~no otprema za Njema~ku. Ni ovdje se ne planira stati.

Rekordne godine
Za obje kompanije 2009. i 2010. su bile rekordne i po proizvodnji i plasmanu. Prije dvije godine dvije firme su potpisale ugovor o poslovnoj saradnji koji va`i i u narednih pet godina. Njema~ki partner nam je pomogao i sa nabavkom {iva}ih ma{ina i u ure|enju prostora - dodaje Hrnji}. - Puno je firmi zatvoreno i osje}a se velika kriza u tekstilnoj bran{i. Ja sam imao sre}u da sam prije 13 godina po~eo raditi sa firmom „Gottfried Schmidt“ i da smo i danas u dobrim poslovnim odnosima - nagla{ava N. BRADARI] Hrnji}.

U~esnici prve audicije u Domu kulture

U zavidovi}kom Domu kulture ju~er je odr`ana prva audicija za izvo|a~e na festivalu zabavne kuzike „Raspjevana jesen“ Zavidovi}i 2010. Petnaestak mladi}a i djevojaka iz @ep~a, Maglaja i Zavidovi}a, prestavili su se muzi~kim urednicima festivala, Sandiju Crlji}u i Miralemu Slipi}u. - Festival zabavne muzike „Raspjevana jesen“ odr`a}e se 27. novembra u Domu kulture. Nastupi}e 16 izvo|a~a koji pro|u audiciju. Nastavljamo sa tradicijom kvaliteta i kvantiteta izvo|a~a. Sve kompozicije }e se izvoditi u`ivo. Kao i do sada, manifestaciju organizuje Kulturno umjetni~ko dru{tvo „Krivaja“ u saradnji sa Op}inom Zavidovi}i, te sponzorima bez kojih ne bismo mogli - ka`e Enes Ar. M. Bajri}, direktor festivala „Raspjevana jesen“.

Regulacija korita Bosne kod Kaknja

Nova upo{ljavanja
- Do Nove godine planiramo uposliti jo{ od 38 do 50 novih radnika. Posla ima. Sada kada bi prestali raditi, mi na lageru imamo posla za {est-sedam mjeseci.

Rijeka vi{e ne}e plaviti

Hrnji} i Schmidt: Dobri poslovni odnosi

Me|unarodna konferencija bibliotekara u Te{nju

Priznanje „Mustafa ]eman“ Bebi Ra{idovi}
Na 4. me|unarodnoj konferenciji bibliotekara, odr`anoj nedavno u Te{nju, dodijeljena je nagrada „Mustafa ]eman“ za izuzetan doprinos razvoju bibliotekarstva i primjenu informacionih tehnologija u bibliotekarstvu. @iri je odlu~io da nagrada pripadne Bebi Ra{idovi}, voditeljici Biblioteke Fakulteta za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije Univerziteta u Sarajevu. Baba Ra{idovi} po struci je diplomirani bibliotekar, a po zvanju vi{i bibliotekar, uskoro i magistar bibliote~kih nauka. Beba Ra{idovi} predaje bibliote~ko-informacijske sisteme, a ta predavanja dr`i i za postdiplomce na po~etku i na kraju studija. Osim toga, napisala je i brojne radove iz struke i bibliote~ke nauka. ^lan je vi{e razli~itih me|unarodnih udru`enja bibliotekara i informacijskih stru~njaka iz oblasti kriminalisti~kih i pravnih nauka. Nagradu je uru~io Esmir Ba{i}, direktor Op}e biblioteke Te{anj. Dosada{nji dobitnici nagrade „Mustafa ]eman“ su Nevenka Hajdarovi}, Slavica Hrnka{ i Enes F. S. Kujund`i}.

Na po~etku radova na regulaciji

Preostalo ure|enje pje{a~ke staze

Uru~enje nagrade Bebi Ra{idovi}

Protekla dva mjeseca intezivno su trajali gra|evinski radovi na regulaciji korita i ure|enju desne obale rijeke Bosne, nizvodno od glavne saobra}ajnice do industrijskog mosta u Kaknju. Regulacijom korita u drugoj fazi mje{tani koji `ive od dijela raskrsnice na ulazu u Kakanj do cementarskog mosta kona~no mogu odahnuti, jer se na ovoj dionici rijeka nakon velikih padavina izlila i poplavila veliki dio doma}instava. Investiciju vrijednu 400.000 KM obezbijedilo je JP „Vodno podru~je slivova rijeke Save“. Kako ka`e koordinator projekta u ime Op}ine Kakanj Mirha Kulovi}, veliki dio posla je zavr{en, a preostalo je asfaltiranje pje{a~ake staze i postavljanje klupa za {eta~e. Posao izvodi preduze}e „Harisko“ u du`ini od 437,3 metra. Nakon zavr{etka ove faze predvi|eno je ure|enje i nizvodno do Az. S. mosta pod Zlim Brijegom.

14

Dnevni avaz, ponedjeljak, 25. oktobar/listopad 2010.

crna hronika

INCIDENT U kafi}u „Padrino“ na Ilid`i

Automobil u kojem je nastradao 28-godi{njak

Protivnika udario no`em u stomak Sa{a Stanojevi} podlegao
(Foto: G. Bobi})

Nakon nesre}e kod Bijeljine

Mirsad ^ardarevi} (20) zbrinut u bolnici, a zbog poku{aja ubistva uhap{en Amel Fehratovi}

u beogradskoj bolnici
Sa{a Stanojevi} (28) iz Ljeljen~e kod Bijeljine podlegao je u beogradskoj bolnici, u koju je dovezen zbog te{kih povreda zadobivenih u saobra}ajnoj nesre}i koja se desila prekju~er na lokalnom putu u Ljeljen~i. Kako nam je potvr|eno, |avice, koji je zadobio te{ke povrede i preba~en je u bijeljinsku bolnicu. Kako saznajemo, jo{ je u te{kom stanju. Tako|er, u subotu oko 11 sati u ulici Semberskih ratara, kod fabrike „Elvako“ u Bijeljini, sudarila su se dva vozila. Povrije|eni su voza~

Vozilom izletio s ceste

Pripadnici Policijske stanice Ilid`a preksino} oko 22.10 sati obavije{teni su da je u Dom zdravlja na Ilid`i dovezen mladi} s ubodnom ranom na stomaku. Policijska patrola oti{la je u Dom zdravlja, gdje je zatekla ranjenog Mirsada ^ardarevi}a (20) s Ilid`e, koji je povrede zadobio u tu~i u kafi}u „Padrino“ u ulici Mala aleja na broju 49. Povrije|eni dvadesetogodi{njak prevezen je na KUM bolnice Ko{evo, odakle je upu}en na Abdominalnu hirurgiju, gdje je operiran i zadr`an na lije~enju. - Dovezen je u 22.35 sati

(Foto: S. Saletovi})

Kafi} „Padrino“: Uvi|aj obavili policajci i de`urni tu`ilac

s ubodnom ranom na stomaku. Operiran je i ima povrije|enu jetru, za sada je stabilan i nalazi se na Klinici za anesteziju i reanimaciju - kazala nam je Biljana Jandri}, portparol KCUS-a. Uvi|aj su na mjestu incidenta obavili de`urni kantonalni tu`ilac i ekipa MUP-a Kantona Sarajevo. Zbog sumnje da je izvr{io krivi~no djelo ubistva u poku{aju, preksino} deset minuta iza pono}i sarajevski policajci uhapsili su Amela Fehratovi}a (19) s Ilid`e, koji je saslu{an u MUP-u, a ju~er je predat u nadle`nost kantonalnom Ad. A. tu`iocu.

Dva dana nakon po`ara kod Prijedora

Te{ko ope~eni starac podlegao u bolnici
O{te}ena „opel ascona“

U nedjelju oko pet sati s lokalnog puta u selu Donje Crnjelovo sletjela je „opel ascona“ i zabila se u betonsku ogradu. Voza~ Stanojevi} je u momentu nesre}e bio suvoza~ u sportskom automobilu „peugeot“, austrijskih oznaka, kojim je upravljao \or|e Stojanovi} (18) iz Gornje ^a-

Radoslav @ivanovi} iz Sremske Mitrovice zadobio je te{ke povrede i preba~en je u Beograd, gdje je i dalje u kriti~nom stanju. „audija 4“ V. S. i voza~ „golfa 2“ L. R., dok je suvoza~ u „golfu“ Milan Prelovac s te{kim ozljedama smje{ten u bijeljinsku bolniE. M. cu.

Na Stupu u blizini tramvajskog stajali{ta

Navija~ FK Sarajeva uboden no`em
U sarajevskom naselju Stup u blizini tramvajskog stajali{ta ju~er oko 15 sati nepoznati po~inilac je nakon kra}e sva|e u vrat no`em ubo navija~a Fudbalskog kluba Sarajevo Amora Zajku (23). Na mjesto incidenta ubrzo je stigla policijska patrola kao i Hitna medicinska pomo} koji su povrije|enog prevezli u bolnicu Ko{evo. - Povrije|eni je dovezen u 15.30 sati sa ubodnom ranom na lijevoj strani vrata. Ima veliki hematom na vratu i povredu jedne vene i krv mu se sliva u grudni ko{. Ima te{ke povrede i bit }e operiran - kazala nam je Biljana Jandri}, portparol KCUS-a. Iz MUP- a Kantona Sarajevo saznajemo da policija traga za po~iniocem. Do zaklju~enja ovog broja niko niAd. A. je priveden.

Dragan Rado~aj (80) iz Ljeskara kod Prijedora, kojem je u po`aru izgorjelo 90 posto ko`e, preminuo je prekju~er u jutarnjim satima na Klinici za anesteziju i intenzivno lije~enje KC-a Banja Luka. Po`ar je izbio u dnevnom boravku njegove porodi~ne ku}e, a starac je u bolnicu dovezen u te{kom stanju, s opekotinama tre}eg i ~etvrtog stepena, koje su osim ko`e zahvatile i di{ni sistem, tako da je sve vrijeme bio priklju~en na aparate. Mirjana Miodragovi}Basrak, tu`iteljica iz Prijedora, ju~er je potvrdila da na

star~evom tijelu nisu bili uo~eni tragovi nasilja i da je po`ar najvjerovatnije uzrokovala zapaljena cigareta. - Vatra se, na {ta ukazuju tragovi, pro{irila na deku kojom je starac bio pokriven, a potom i na njegovu odje}u - kazala je Miodragovi}-Basrak. U po`aru je opekotine ruku zadobio i star~ev sin Sretko (57), koji je, gase}i vatru golim rukama, poku{avao spasiti oca iz plamena. Sretko je zbrinut na Odjelu plasti~ne hirurgije bolnice u Prijedoru, gdje }e biti zadr`an M. Z. do oporavka.

Rado~aj zadobio opekotine spa{avaju}i oca

Ukrali automobil „mercedes“
U no}i sa subote na nedjelju ispred kluba S u Prnjavoru neoznate osobe ukrale su automobil „mercedes“ ~iji je vlasnik Dobrivoje [u{ak iz sela Popovi}i. Pripadnici prnjavorske kriminalisti~ke policije obavili su uvi|aj i tragaju za po~iniocem ovog krivi~nog djela.

MUP Kantona Sarajevo

Uhap{en sa ~etiri kilograma marihuane
Pripadnici Odjela za borbu protiv zloupotrebe droga pri MUP-u Kantona Sarajevo uhapsili su prekju~er Fatmira Muri}a (20) iz Ro`aja, Crna Gora, nastanjenog u Sarajevu, jer su kod njega prona{li ~etiri kilograma marihuane. Osumnji~eni je zadr`an u MUP-u, gdje je saslu{an, a ju~er je predat u nadle`nost de`urnom tu`iocu. U Tu`ila{tvu nam je potvr|eno da je Muri} tokom dana saslu{an i da je za njega predlo`en jednomjese~ni pritvor. Ad. A.

(mup ks zgra

Provalili u hotel „Visoko“
Nepoznati po~inioci u no}i s petka na subotu u ulici Karavdi}a u Visokom provalili su u hotel „Visoko“, vlasni{tvo I. M. Iz hotela su ukrali TV plazmu, DVD, digitalni fotoaparat, laptop i dva radijatora.

MUP KS: Nakon saslu{anja predat tu`iocu

crna hronika

Dnevni avaz, ponedjeljak, 25. oktobar/listopad 2010.

15

NESRE]A Dvojica mladi}a nastradala u Kalesiji

Terencem se zabili u betonski stub i poginuli
Povredama podlegli Elmir Ferhatbegovi} (18) i Mersad ^olakovi} (18), dok je A. S. (17) s te{kim povredama preba~en u UKC Tuzla
Dvije osobe smrtno su stradale u saobra}ajnoj nesre}i koja se dogodila preksino} petnaestak minuta iza pono}i na magistralnom putu Tuzla - Zvornik, u mjestu Gornje Petrovice kod Kalesije.

Vatra o{tetila vozilo

Prijavljeno u Bijeljini

Nikoli Tanasi}u zapaljen „audi 6“
Nepoznata osoba ju~er oko pet sati u ulici Bra}e Jugovi}a kod Vanekovog mlina u Bijeljini zapalila je automobil „audi 6“, vlasni{tvo Nikole Tanasi}a (24). Policija je do{la na lice mjesta i obavila uvi|aj, a kako nezvani~no saznajemo, vozilo je namjerno zapaljeno te postoje svjedoci koji su to i vidjeli. Proteklih dana oko porodi~ne ku}e Tanasi}a hodale su nepoznate osobe, {to su ~lanovi porodice i primijetili. Navodno, ju~er ujutro pored vozila je vi|ena osoba u trenirci, s kapulja~om na glavi, kako iz kanistera sipa benzin po automobilu i potpaljuje po`ar, koji se brzo razbuktao i uni{tio vozilo. T ako|er, nezvani~no saznajemo da Nikola Tanasi} zna ko su i naru~ilac i izvr{ilac ovog krivi~nog djela, {to bi policiji moglo E. M. olak{ati istragu.

Brza vo`nja
Kako nam je potvr|eno, na licu mjesta poginuli su Elmir Ferhatbegovi} (18), koji je vozio „land rover“, i njegov saputnik Mersad ^olakovi} (18) iz Tuzle. Tre}a osoba koja je bila s njima u automobilu, A. S. (17), zadobila je te`e povrede i nakon pomo}i ukazane u kalesijskom Domu zdravlja upu}ena je u tuzlanski UKC, gdje je zadr`ana na lije~enju. Kako saznajemo, mladi} je zadobio povrede glave, ruku i nogu. Do udesa je do{lo kada je Ferhatbegovi}, voze}i iz pravca Kalesije prema Tuzli, ulaskom u krivinu izgubio kontrolu nad vozilom, skrenuo s puta i udario u betonski stub uli~ne rasvjete i ogradu. Nezvani~no sazna-

Nestalo 280 {teka cigareta
Nepoznata osoba u no}i s petka na subotu u Vite{koj ulici u Maglaju provalila je u skladi{te preduze}a AS, vlasni{tvo P M. iz Maglaja. Iz skladi{ta je ukradeno 280 . {teka raznih vrsta cigareta i oko 350 KM. Kra|a je prijavljena maglajskim policajcima, koji su obavili uvi|aj i provode istragu.

Od siline udara polomljeni stub i ograda

(Foto: S. Sinanovi})

jemo da je uzrok nesre}e bila brza vo`nja pod utjecajem alkohola.

Mje{tani koji su pomogli da se nastradali izvuku iz automobila potvrdili su nam da je u vozilu i oko njega bilo nekoliko pivskih boca. Abdulgafar Jakubovi} vidio je udes, koji se dogodio prekoputa njegove ku}e.

Smrskano vozilo
- ^uo se strahovit prasak. Dotr~ali smo da im poku{amo pomo}i. Terenac je bio okrenut na krov i potpuno smrskan. Kada smo ga prevrnuli, ispod auta je bio ovaj momak koji je pre`ivio udar. Bio je svjestan, ali se odmah sru{io na zemlju. Odvezli smo ga u kalesijski Dom zdravlja. Druga dvoji-

Jakubovi}: Pomogao u izvla~enju mladi}a

ca bila su mrtva na licu mjesta. Nisu im pomogli ni zra~ni jastuci koji su se aktivirali. Voza~a smo uspjeli izvu}i, ali drugoga nismo mogli. Njega su izvukli vatrogasci, nakon {to su morali rezati lim vozila - kazao nam je Jakubovi}. Od siline udara vozilo je prelomilo betonski stub elektri~ne rasvjete. U nedjelju, u prijepodnevnim satima, na mjestu nesre}e zatekli smo i radnike „Elektrodistribucije“ koji su postavljali novi stub. Uvi|aj su obavili pripadnici Policijske uprave Kalesija, a istragu o nesre}i vodi kantonalna tu`iteljica MirjaF. S. na Hrvi}.

Istraga o kra|i u Banjoj Luci

^etvorica razbojnika odnijela 70.000 KM
U plja~ki „Ne{kovi} osiguranja“ i Pavlovi} banke u petak oko 18.30 sati u banjalu~kom naselju Zalu`ani odneseno je, kako saznajemo, oko 70.000 KM. Iz ove dvije poslovnice nisu `eljeli izlaziti sa zvani~nim podacima, niti procjenom odnesenog novca, napominju}i samo da je istraga u toku i da, po{tuju}i poslovnu politiku, ne mogu davati takve podatke. U prostorije osiguranja i banke, koje se nalaze u sklopu firme „Ne{kovi}“, upale su ~etiri osobe naoru`ane s dva pi{tolja i dvije automatske pu{ke. Razbojnici su bili odjeveni u bijela odijela i imali su crne „fantomke“ na glavi. Prijete}i radnicima i mu{terijama koje su se tu zatekle, tra`ili su novac. Naredili su im da legnu na pod, a onda, dok je jedan razbojnik dr`ao oru`je upereno u njih, ostala trojica vadila su novac iz ladica i kasa. Do lica mjesta dovezli su se u crvenom „golfu“, kojim su i B. S. pobjegli.

Prostorije „Ne{kovi} osiguranja“: Potraga za kradljivcima

16

Dnevni avaz, ponedjeljak, 25. oktobar/listopad 2010.

biznis

[UMARSTVO Mirsad Med`i}, direktor [PD-a

Kona~no rije{en problem zaliha crnog bora u ZDK
Kupcu u Indiji 10.000 kubnih metara drveta koje u BiH nijedan drvoprera|iva~ nije htio Odli~ni uvjeti prodaje

Ambiciozni planovi Nove DI Vrbas iz Banje Luke

Izvoz proizvodnje pove}ati idu}e godine na 85 posto
Preduze}e Nova Drvna industrija Vrbas iz Banje Luke skoro 60 posto svoje proizvodnje izvozi na zapadnoevropsko tr`i{te, a za narednu godinu planovi su da plasman proizvoda na strano tr`i{te dostigne 85 posto, dok }e ostatak biti usmjeren na doma}e tr`i{te, koje ne smijemo zanemariti, kazao je direktor tvornice Dragi{a Kalini}. - Na{ trenutni dominantni program namijenjen je njema~kom tr`i{tu, za koje proizvodimo vitrine i komode. Tih proizvoda imamo skoro stotinu vrsta, {to je veoma mnogo. Dnevno radimo 60 jedinica i svih {est dana u sedmici ih isporu~ujemo, a u budu}nosti nam je u planu da taj broj pove}amo na 300 jedinica dnevno - kazao je Kalini} za Onasu. Preduze}e koje trenutno upo{ljava 400 radnika i bavi se proizvodnjom namje{taja, prema Kalini}evim rije~ima, u prethodne dvije godine nije osjetilo posljedice globalne finansijske krize.

[umsko-privredno dru{tvo ([PD) Zeni~ko-dobojskog kantona (ZDK) isporu~uje svakodnevno sirovinu ka Luci Plo~e za potrebe kupca u Indiji, ~ime je nakon dvije decenije rije{en problem vi{ka zaliha crnog bora, koji nijedan drvoprera|iva~ nije tra`io u koli~inama u kojima on nastaje u {umama ZDK, potvrdio je za „Avaz“ Mirsad Med`i}, direktor [PD-a.

Stopirana isporuka
- ^itava poslovna jedinica Zavidovi}i i 70 posto Olova bili su bukvalno blokirani zbog velike koli~ine neisje~enog crnog bora. Kao
ZDK: Za narednu godinu ve}e koli~ine za isporuku

Nova DI Vrbas: Bez utjecaja ekonomske krize

Podaci Hrvatske narodne banke

Kriza udvostru~ila lo{e zajmove
U godinu i po udio lo{ih ili nenaplativih kredita u portfeljima hrvatskih banaka je udvostru~en. Prema podacima Hrvatske narodne banke (HNB), {to ih je nedavno iznio i guverner @eljko Rohatinski, krajem 2008. nenaplativih kredita u ukupno odobrenim zajmovima banaka bilo je 4,9 posto, a do sredine ove godine taj udio porastao je na 9,6 posto. To bi zna~ilo da je prije krize nenaplativ u prosjeku bio svaki dvadeseti kredit, a sada skoro svaki deseti, s tendencijom daljnjeg pogor{anja, s obzirom na to da nema naznaka privrednog oporavka Hrvatske. Pad ekonomije, dodu{e, usporava, ali nezaposlenost i dalje raste. Naplata je, me|utim, daleko lo{ija kod preduze}a nego kod gra|ana, pa je tako kod kredita preduze}ima od kraja 2008. do sredine ove godine udio lo{ih pove}an sa 7,5 na 14,9 posto, dok je kod gra|ana porastao sa ~etiri na 6,9 posto.
Med`i}: Kvalitet drveta

dar pojavio se kupac koji je pod odli~nim uvjetima tra`io 10.000 kubnih metara drveta za tri mjeseca, uz prijedlog da sljede}e godine ve} to bude dodatnih 20.000 kubnih metara. Skoro 80 posto tog iznosa upravo je crni bor - ka`e Med`i}.

Standardi EU
Skoro 30 vagona svake sedmice putuje ka Plo~ama, ali je, kako saznajemo, pro{le sedmice isporuka zaustavljena, jer kupcu ne odgovara prilo`eni fito-sanitarni certifikat.

- Kupac je izuzetno zadovoljan kvalitetom drveta, ali radi se o papirolo{kom problemu. Ukazali smo da je certifikat prilago|en standardima Evropske unije i uvjeren sam da }emo do kraja sedmice otkloniti taj problem. U me|uvremenu, nastavljamo s pripremom sirovine kazao je Med`i}. Prema njegovim rije~ima, u pregovorima s Indijcima postignuta je dobra cijena, a uz to kupac pokriva prijevoz, {pediterske i sve A. D`. druge tro{kove.

Bh. privredna delegacija posjetila Iran

Kursna lista Centralne banke BiH
EMU Australija Kanada Hrvatska Èeška R Danska Maðarska Japan Litvanija Norveška Švedska Švicarska Turska V.Britanija USA Rusija Srbija 978 036 124 191 203 208 348 392 440 578 752 756 949 826 840 643 941 EUR AUD CAD HRK CZK DKK HUF JPY LTL NOK SEK CHF TRY GBP USD RUB RSD 1 1 1 100 1 1 100 100 1 1 1 1 1 1 1 1 100 1,955830 1,374095 1,364389 26,592250 0,079222 0,261600 0,708531 1,723750 0,565032 0,239585 0,210765 1,441617 0,980569 2,198738 1,400130 0,045958 1,836307 1,955830 1,377539 1,367809 26,658897 0,079421 0,262256 0,710307 1,728070 0,566448 0,240185 0,211293 1,445230 0,983027 2,204249 1,403639 0,046073 1,840909 1,955830 1,380983 1,371229 26,725544 0,079620 0,262912 0,712083 1,732390 0,567864 0,240785 0,211821 1,448843 0,985485 2,209760 1,407148 0,046188 1,845511

Rumunija `eli novi zajam od MMF-a
Rumunski predstavnici pregovaraju s Me|unarodnim monetarnim fondom (MMF) o novom zajmu u 2011. godini. Taj zajam predstavljao bi preventivni sporazum za otvaranje kreditnih linija kada je to potrebno. Iznos zajma bit }e konkretiziran tokom misije MMF-a u Bukure{tu od 1. novembra. Rumunija ve} ima sporazum sa MMF-om i Evropskom unijom o zajmu od 20 milijardi eura.

Ja~anje ekonomske saradnje dvije zemlje
Iranska organizacija za promociju trgovine i sarajevska kompanija [ipadKomerc organizirale su posjetu bh. privrednika ovoj islamskoj zemlji radi ja~anja privredne i ekonomske saradnje dvije zemlje. Na ~elu 12-~lane delegacije iz BiH bio je direktor [ipad-Komerca Hamza Kazazi}. Tom prilikom ostvareni su poslovni razgovori s najzna~ajnijim privrednim subjektima Irana. Izme|u ostalog, razmatran je na~in kori{tenja kreditne linije od 150 miliona eura koje je Iran stavio na raspolaganje na{oj zemlji, ali taj novac jo{ nije upotrijebljen zato {to nije formirana zajedni~ka fondacija za investiranje u BiH. S obzirom na kompliciran politi~ki sistem, formiranje fondacije za sada nije mogu}e, pa je alternativa fondacija privatnih preduze}a, o ~emu trebaju odlu~iti zajedni~ki komitet za trgovinsku saradnju i centralne banke dvije zemlje. Posjeta bh. privredne delegacije uprili~ena je sredinom oktobra. I. [m.

Kazazi}: Organizator posjete

oglasi

Dnevni avaz ponedjeljak, 25. oktobar/listopad 2010. 17

18

Ponedjeljak, 25. oktobar/listopad 2010.

Dnevni avaz

oglasi
INTERNISTI^KA ORDINACIJA
Dr. Harun Bilalovi}, spec. internista

BOLESTI SRCA I UNUTRA[NJIH ORGANA
internisti~ki i kardiolo{ki pregled Ultrazvuk, laboratorija, EKG NOVO! Ultrazvuk u ku}noj posjeti Pozivi za ku}ne posjete i najave na telefon 710-550; mobitel 061 177-630
GRBAVICA, ul. B. Muteveli}a 30

biznis

Dnevni avaz, ponedjeljak, 25. oktobar/listopad 2010.

19

Realizacija infrastrukturnih projekata

TR@I[TE KAPITALA Na krilima dobrih kvartalnih rezultata kompanija

Svjetske berze u usponu tre}u sedmicu zaredom
Zarade u tre}em tromjese~ju ve}e nego {to se o~ekivalo Monetarna politika ameri~ke centralne banke uskoro }e dodatno oslabjeti
Na svjetskim berzama ve} tre}u sedmicu zaredom cijene dionica rastu, zahvaljuju}i dobrim kvartalnim rezultatima kompanija i izgledima da }e ameri~ka centralna banka (Fed) uskoro dodatno olabaviti monetarnu politiku. Kompanije Boeing, McDonald’s, Apple, Amazon.com i IBM samo su neki od ameri~kih divova koji su u tre}em tromjese~ju ostvarili ve}e zarade nego {to se procjenjivalo, prenose svjetske agencije. S druge strane, pozitivno je na tr`i{te utjecala takozvana be` knjiga Feda, u kojoj poru~uje da privreda posljednjih sedmica sporo raste, uz slabe inflacijske pritiske, dok se poslodavci suzdr`avaju od zapo{ljavanja i investicija. To je u~vrstilo uvjerenje da }e Fed uskoro uvesti dodatne mjere kvantitativnog popu{tanja monetarne politike kako bi podstakao rast privrede. Na njujor{kom Wall Streetu indeks Dow Jones oja~ao je za 0,63 posto, indeks S&P 500 za 0,59, dok je Nasdaq uzletio za 0,43 posto. I na evropskim berzama cijene dionica pro{le sedmice su porasle. Londonski FTSE indeks oja~ao je za 0,66 posto, dok je frankfurtski DAX porastao za 1,74, a pariski CAC za 1,07 posto. Na Tokijskoj je berzi, pak, Nikkei indeks izgubio je na vrijednosti za 0,78 posto.

Crna Gora zadu`uje se za {est milijardi eura?
Javni dug pove}an na 53 posto BDP-a
Treba dobro razmisliti i izvagati mogu}nost da se dr`ava zadu`i za {est milijardi eura za realizaciju svih infrastrukturnih projekata, kazao je Vujica Lazovi}, crnogorski vicepremijer. Nakon {to je pro{logodi{nji nacionalni bruto doma}i proizvod (BDP) iznosio 2,98 milijardi eura, Lazovi} spominje mogu}nost da se Crna Gora zadu`i za dva godi{nja BDP-a, i to u trenutku kada se javni dug, uklju~uju}i dr`avne garancije, popeo na alarmantnih 53 posto BDP-a, prenosi crnogorski mediji. Vicepremijer je kazao i da bi trebalo razmisliti o formiranju dr`avne razvojne banke ako bankarski sistem i dalje bude nedovoljno operativan i efikasan. - Ne mogu kazati da je bankarski sistem u Crnoj Gori stabilan, jak i razvo-

Lazovi}: Formiranje razvojne banke

Kretanje vrijednosti svjetskih indeksa
Dow Jones S&P 500 Nasdaq FTSE DAX Nikkei 0,63 0,59 0,43 0,66 1,74 0,78
Wall Street: Ni banke nisu razo~arale

jno orijentiran. Zabrinjava inertnost banaka u davanju podr{ke ekonomskom razvoju. Bez razvojne banke ne}e biti mogu}e kreiranje povoljnijeg poslovnog ambijenta, pune zaposlenosti, stabilnog bankarskog sektora i ljudskih resursa - kazao je Lazovi}.

Japanski div nikako da rije{i probleme

Ni banke nisu razo~arale. Goldman Sachs, Citigroup i Wells Fargo ostvarili su u proteklom kvartalu iznena|uju}e dobre rezultate, a neo~ekivanim gubitkom razo~arao je samo Morgan Stanley.

Uprkos boljim od o~ekivanja kvartalnim poslovnim rezultatima, pod pritiskom je bila dionica najve}e ameri~ke banke, Bank of America, ~ija je cijena pro{le sedmice pala za skoro 16 posto.

Toyota za manje od godinu objavila dva opoziva vozila

Ju`na Koreja

Belgija tra`i mjesto u G20
Belgijski ministar finansija Didije Rejnder (Didier Reynders), koji je predstavljao Evropsku uniju (EU) na sastanku grupe razvijenijih i zemalja u naglom usponu (G20) u Ju`noj Koreji, zalo`io se da Belgija i druge male zemlje EU dobiju mjesto u G20. Rejnder, ~ija je zemlja trenutno predsjedavaju}a EU, govorio je nakon {to su ministri finansija G20 sklopili sporazum o reformi Me|unarodnog monetarnog fonda, prenose agencije.

Toyota: Stalno naru{avanje ugleda kompanije

SAD

Smanjena stopa nezaposlenosti
Stopa nezaposlenosti u septembru smanjena je u 23 ameri~ke savezne dr`ave, u 11 je nezaposlenost porasla, dok je nepromijenjena ostala u 16 dr`ava. Podaci ameri~kog ministarstva rada pokazuju da je, uprkos padu ukupne stope nezaposlenosti u SAD u pro{lom mjesecu, broj zaposlenih pove}an samo u 16 saveznih dr`ava, prenosi Reuters.

U trenutku kada je Toyota pomislila da su prevladani problemi sa sigurno{}u njenih vozila, buknuo je jo{ jedan val masovnog opoziva koji }e, prema procjeni analiti~ara, ponovo uzdrmati ugled kompanije i njen kredibilitet pouzdanog proizvo|a~a automobila. Ugled kompanije nedavno je naru{en najnovijim izvje{tajem da je Toyota opozvala 1,5 miliona vozila kako bi se rije{ili problemi s mogu}im gre{kama na ko~ionom sistemu i drugim uo~enim tehni~kim problemima u proizvodnji. Uprava najve}eg proizvo|a~a vozila u svijetu nagla-

sila je da zbog uo~enih gre{aka nije bilo nikakvih {tetnih posljedica, ali sama ~injenica su u kratkom roku objavljena dva masovna opoziva vi{e od 11 miliona vozila i kamiona u svijetu, mogla bi utjecati na ukupno poslovanje kompanije, u trenutku kada je pomislila da je rije{ila stare probleme. Ugled i povjerenje kupaca u Toyotu ve} su sna`no uzdrmani kada je kompanija lani povukla iz prodaje deset miliona vozila, najvi{e zbog neispravnih papu~ica za gas, koje su mogle ubrzati kretanje automobila i bez voza~eve namjere.

Premijer Vladimir Putin potpisao odluku

Rusija produ`ila zabranu izvoza `itarica do jula 2011.
Ruski premijer Vladimir Putin izjavio je da Rusija produ`ava moratorij za izvoz `itarica, koji je uveden nakon jake su{e ovog ljeta. - Potpisao sam odluku vlade o produ`enju zabrane izvoza `itarica do jula 2011. godine - rekao je Putin na sjednici ruske vlade posve}enoj poljoprivredi. On je istakao da je u Rusiji, uprkos su{i, sakupljeno 60 miliona tona `itarica.

Ukratko

20

Dnevni avaz, ponedjeljak, 25. oktobar/listopad 2010.

globus

HAITI Sve vi{e oboljelih i umrlih od zarazne bolesti

Kolera se nezaustavljivo {iri
Lan`u: Antijapanske demonstracije

Policija rastjerala studente
LAN@U - Kineska policija ju~er je rastjerala skoro 200 demonstranata na sjeverozapadu zemlje, koji su demonstrirali protiv Japana zbog teritorijalnog spora tra`e}i od kineske vlade da zauzme o{triji stav prema Japanu. Grupa demonstranata, uglavnom studenata, okupila se na glavnom trgu, poslije ~ega su krenuli u protestnu {etnju nose}i transparente i pozivaju}i na bojkot japanskih proizvoda. Policija je zaustavila demonstrante poslije dva kilometra, a nasilja nije bilo, javio je Reuters. Na hiljade Kineza i Japanaca protestiralo je protekle sedmice zbog spora oko arhipelaga u Isto~nom kineskom moru, koje Japanci zovu Senkaku, a Kinezi Dijaoju.

Ako epidemija stigne do Port-o-Prensa, gdje djeca i porodice `ive u nehigijenskim, pretrpanim kampovima, rezultati mogu biti katastrofalni
Bilans umrlih od kolere na Haitiju popeo se na 208, dok su 2.394 osobe zara`ene, saop}ilo je ministarstvo zdravlja Haitija. Strahuje se da bi zaraza mogla sti}i do kampova u kojima `ivi vi{e stotina hiljada ljudi, raseljenih nakon razornog zemljotresa 12. januara, kada je `ivot izgubilo 300.000 ljudi. Zvani~nici su potvrdili najmanje pet slu~ajeva kolere u gradu Artibonitu u blizini prijestonice Port-o-Prens, koja je razorena u zemljotresu, prenio je AP Me|u obo. ljelima je i 50 zatvorenika u zatvoru Mirebalais, sjeverno od prijestonice, saop}eno je iz ministarstva zdravlja. - Ako epidemija stigne do Port-o-Prensa, gdje djeca i porodice `ive u nehigijenskim, pretrpanim kampovima, rezultati mogu biti katastrofalni - izjavila je doktorica Estrela Serano. Svjetska zdravstvena organizacija (WHO) saop}ila je da humanitarne organizacije i vlada ugro`enom stanovni{tvu hitno dostavljaju medicinske i druge zalihe, uklju~uju}i 10.000 kutija s pre~i{}enom vodom.

U Irskoj se sru{io helikopter
BELFAST - Najmanje ~etiri osobe poginule su prilikom pada helikoptera u planinama Morn u Kou Daunu, u Sjevernoj Irskoj, ali kona~ni broj `rtava jo{ nije poznat zato {to se ne zna koliko se ljudi nalazilo u letjelici u trenutku nesre}e. Spasila~ke ekipe i istra`ioci oti{li su na mjesto nesre}e, ali za sada nema vijesti o tome da je iko pre`ivio. Trojica mu{karaca su u istoj oblasti poginula u junu pro{le godine, kada se njihov mali avion sru{io u polje nedaleko od jedne privatne piste za slijetanje.

Port-o-Prens: Stanovni{tvo u velikoj opasnosti

(Foto: AFP)

Drugi krug izbora u Sloveniji
LJUBLJANA - U 74 slovenske op}ine ju~er je odr`an drugi krug lokalnih izbora. U prvom krugu, odr`anom 10. oktobra, kada je glasalo 51 posto bira~a, izabrani su gradona~elnici i predsjednici 134 op}ine, a u preostale 74 op}ine nijedan kandidat nije osvojio ve}inu. Za mjesto gradona~elnika u 208 op}ina kandidirana su 774 kandidata, a za vi{e od 3.300 mjesta u op}inskim vije}ime 26.188 kandidata. Bira~i su istovremeno glasali i za predstavnike u mjesnim zajednicama, a u nekim krajevima i za predstavnike nacionalnih i romskih zajednica.

Neki pacijenti rekli su da su se razboljeli nakon {to su pili vodu iz kanala, dok su drugi rekli da su koristili samo pro~i{}enu vodu. Vjeruje se da je rijeka Artibonit, koja navodnjava centralni Haiti, zaga|ena. Ministar zdravlja Aleks

Larsen apelirao je na ljude da ruke peru sapunom, da ne jedu sirovo povr}e, da hranu i vodu kuhaju prije upotrebe te da izbjegavaju kupanje u rijekama, kao i da ne piju tu vodu. Prema podacima Ujedinjenih naroda, na Haitiju

ima dovoljno antibiotika za 100.000 slu~ajeva kolere i infuzija za oko 30.000. Kolera je bakterijsko oboljenje koje se prenosi putem zara`ene vode i izaziva akutnu dijareju i povra}anje, a mo`e dovesti do dehidracije i smrti u roku od nekoliko sati.

Objavljena videoporuka na internetu

^avez kritizirao ameri~kog predsjednika

Poginulo 377 ljudi u Africi
@ENEVA - U poplavama koje su pogodile zapadnu i centralnu Afriku proteklih dana `ivot je izgubilo 377 ljudi, a ugro`eno je vi{e od 1,5 miliona stanovnika, pokazuju najnoviji podaci Ujedinjenih naroda objavljeni u @enevi. Najte`e pogo|ena zemlja je Benin, gdje je bez krova nad glavom ostalo 680.000 ljudi, dok je najvi{e mrtvih u Nigeriji, gde je poginulo 118 osoba, prenijela je agencija Ansa. Poplave izazvane obilnim ki{ama zahvatile su i Gvineju, Mali, ^ad i Togo. Humanitarne organizacije pokrenule su akciju pomo}i ugro`enom stanovni{tvu ovih zemalja, dok je UNHCR predvidio da otvori zra~ni most kako bi u Benin bili dopremljeni lijekovi i {atori.

El-Kaida pozvala muslimane da izvedu napade u SAD i Evropi
Portparol El-Kaide Adam Gadan (Gadahn) pozvao je muslimane koji `ive u Sjedinjenim Ameri~kim Dr`avama i Evropi da tamo izvedu napade nazivaju}i to du`no{}u i obavezom. U 48-minutnom videosnimku poslatom na ekstremisti~ke internet-stranice, Gadan je uputio poziv muslimanskim imigrantima koji `ive u „bijednim predgra|ima“ Pariza, Londona i Detroita, kao i onima koji putuju na Zapad kako bi studirali ili radili, prenio je AP . - Du`nost svakoga ko je iskren u svojoj `elji da brani islam i muslimane danas, je da preuzme inicijativu da provede individualnu obavezu d`ihada... napadom na cio-osvaja~ke interese - rekao je Gadan misle}i na interese Izraela i Zapada. Gadan, koji je ro|en u SAD, a za kojim FBI traga od 2004. godine, poku{ao je, tako|er, da diskreditira napore umjerenih muslimanskih lidera na suzbijanju, kako je rekao, „d`ihadskog bu|enja“. Odrastao je na jednoj farmi u Kaliforniji i pre{ao je na islam prije preseljenja u Pakistan 1998., a navodno se obu~avao u jednom kampu El-Kaide, podsjetila je ameri~ka agencija.

^avez tokom boravka u Libiji: Primio po~asnu nagradu

Venecuela ima pravo na nuklearnu energiju
Venecuelanski lider Hugo ^avez kritizirao je ameri~kog predsjednika Baraka Obamu (Barack) zbog izjave da Karakas mora da se povinuje me|unarodnim pravilima koja se ti~u nuklearne energije u trenutku kada planira gradnju nuklearnog reaktora. ^avez je rekao da se Venecuela ne „povinuje nijednoj imperiji“ i da ima pravo da razvija nuklearnu energiju u mirnodopske svrhe, prenio je AP ^avezov . odgovor uslijedio je poslije izjave koju je Obama dao u utorak, da Venecuela ima pravo na civilni nuklearni program, ali i obavezu da ne razvija nuklearno oru`je. Venecuelanski predsjednik govorio je u Libiji, gdje je primio po~asnu diplomu Akademije za visoko obrazovanje u Tripoliju. ^avez se u Tripoliju sastao s libijskim liderom Muamerom Gadafijem i s drugim zvani~nicima, a najavljeno je potpisivanje vi{e sporazuma o ekonomskoj saradnji, ~iji detalji za sada nisu poznati, navela je ameri~ka agencija.

[ari}: Su|enje u odsustvu

Nastavak su|enja [ari}evoj grupi
BEOGRAD - Su|enje organiziranoj kriminalnoj grupi odbjeglog Darka [ari}a zbog {verca vi{e od dvije i po tone kokaina iz Latinske Amerike u Zapadnu Evropu, nastavlja se danas u Specijalnom sudu u Beogradu. Na su|enju, koje je zakazano za ponedjeljak i utorak, trebalo bi da budu saslu{ani svjedoci saradnici Neboj{a Joksovi} i Radan Adamovi}. Darko [ari}, Goran Sokovi} i jo{ petorica optu`enih su u bijegu pa im se sudi u odsustvu. Ostali optu`eni koji su na optu`eni~koj klupi, ukupno njih 11, tokom ranijeg petodnevnog pretresa negirali su krivicu i svoje u~e{}e u {vercu vi{e od dvije i po tone kokaina.

Gadan: Napade nazvao obavezom

(Foto: AFP)

globus

Dnevni avaz, ponedjeljak, 25. oktobar/listopad 2010.

21

ANALIZA Iako stvari u azijskoj zemlji ne idu kako treba

Ho}e li Obama prije vremena okon~ati rat u Afganistanu? I Danci u~estvovali u nedjelima
Irak: Otkriva se istina o pona{anju stranih vojnika

Slijedi provjera dokumenata Wikileaksa

Novembarski izbori za Kongres bit }e, vjerovatno, naj`e{}i od 1994. godine
u Bosni, pa je 1995. mogao pokazati predsjedni~ku odlu~nost bar u vanjskoj politici. Koliko su sada vremena druga~ija, pokazuje i to da specijalnom emisaru Obamine administracije - tvorcu Dejtonskog sporazuma Ri~ardu Holbruku (Richard Holbrooke) - uop}e ne cvjetaju ru`e u Pakistanu i Afganistanu. Uostalom, Bosanci su potpuno druga~iji nego Azijati, priznao je nedavno Holbruk nekim ameri~kim novinarima, koji to nisu pre{utjeli. I Obama bi sada `elio „lupiti {akom o predsjedni~ki sto“ i mo`da re}i: Gotovo je s ratom u Afganistanu, ali tamo, u desetoj godini ameri~ke intervencije, stvari jo{ ne idu kako treba.

(Od stalnog dopisnika „Dnevnog avaza“ iz Njujorka )
Ne samo „New York Times“ nego i drugi ameri~ki dnevni listovi predvi|aju kako }e ovi novembarski izbori biti, vjerovatno, naj`e{}i od 1994. godine. Tu je i najava da bi Demokratska stranka mogla pretrpjeti zna~ajne gubitke, odnosno da bi mogla ostati bez 39 od ukupno 435 zastupnika u Zastupni~kom domu te bez pet, pa ~ak i deset mjesta od ukupno 100 u Senatu.

Danska vojska saop}ila je ju~er da }e prou~iti stotine hiljada ameri~kih tajnih vojnih dokumenata o ratu u Iraku, u kojima se spominje i da su danski vojnici ~inili nedjela, prenose agencije. - @elimo da sami vidimo te dokumente i da ih uporedimo s na{im informacijama - rekao je portparol danske odbrambene komande Torben Kjedsen. Internet stranica Wikileaksa objavila je u petak skoro 400.000 povjerljivih ameri~kih vojnih dokumenata o ratu u Iraku, u kojima se izno-

si sumorna i stra{na slika o ratu u toj zemlji, posebno u vezi sa mu~enjem ira~kih civila. Prema pisanju danskih medija, u dokumentima se otkriva da su danski vojnici koji su bili raspore|eni u Iraku izme|u 2003. i 2007. godine, isporu~ili, izme|u ostalog, 62 zatvorenika ira~kim vlastima uprkos upozorenjima da }e zatvorenici, vjerovatno, biti mu~eni u ira~kom zatvoru. Danska vojska saop}ila je da ne}e da komentira tajne dokumente dok sama ne vidi sadr`aj.

[akom o sto
Podsje}anja idu ravno do Bila Klintona (Bill Clinton), koji je nakon dvije sezone vladavine u Bijeloj ku}i „pomogao“ demokratama da prije 16 godina izgube ve}inu u oba doma. Obamu bi sada mogla zadesiti ista sudbina. No, Klinton je tada imao jedan adut u rukavu, a to je okon~anje rata

Iranski parlament donio odluku
Obama: Izvjestan gubitak glasova

Ne}e u pregovore o suspenziji
izbora ili zbog nepodno{ljivih tro{kova prije vremena okon~ati rat u Afganistanu. Zbog doma}e politi~ke klime, ali i neumoljivih ekonomskih ~injenica, Obama bi naredne godine ponovo mogao mijenjati „plan za AfgaErol AVDOVI] nistan“. Iranski parlament kazao je da vlada ne}e u}i u nuklearne pregovore na ~ijem bi se dnevnom redu nalazila suspenzija programa oboga}ivanja uranija. Zamjenik {efa parlamentarne komisije za nacionalnu sigurnost kazao je da Zapad ne treba misliti da }e sankcije, koje je uvelo Vije}e sigurnosti Ujedinjenih naroda, natjerati Iran da se odrekne svojih prava, prenosi DPA. Dodao je da, umjesto fokusiranja na iransko legitimno pravo da se bavi mirnodopskim nuklearnim projektima, pa`nju treba usmjeriti na ugovor o ne{irenju nuklearnog oru`ja.

Novi plan
Geostrategijski interesi Sjedinjenih Dr`ava u tom dijelu svijeta, gdje ekonomski,

a sve vi{e i vojno, Kina postaje zemlja broj jedan, izlaze iz vremenskog okvira koji bi se mogao poklopiti s ovim op}im izborima u Americi pa i s predsjedni~kim izborima 2012. Ameri~ki komentatori pitaju se ho}e li Obama zbog eventualnog gubitka

Prema najavama predsjednika Hrvatske

Tadi} u novembru dolazi u Vukovar?
Predsjednik Hrvatske Ivo Josipovi} izjavio je ju~er da o~ekuje da predsjednik Srbije Boris Tadi} posjeti Hrvatsku i Vukovar u prvoj polovini novembra. Ta~an datum posjete predsjednika Srbije Hrvatskoj jo{ nije zvani~no potvr|en, prenose agencije. - O~ekujem da predsjednik Tadi} do|e u posjetu u prvoj polovini novembra rekao je Josipovi} u Zagrebu odgovaraju}i na novinarsko pitanje kada bi predsjednik Srbije mogao posjetiti Vukovar. Pitanje hrvatskom predsjedniku bilo je postavljeno povodom izjave gradona~elnika Vukovara @eljka Sabe, koji je za Radio Slobodna Evropa rekao da je Tadi}eva posjeta Vukovaru veoma va`na za taj grad, navodi hrvatska agencija Hina. Josipovi} je istakao da je dona~elnik Vukovara, jer su gra|ani tog mjesta najvi{e stradali tokom rata u Hrvatskoj te je zahvalio gradona~elniku {to je „poslao poruku mira, ljubavi i budu}nosti“. - Nadam se da }e cijela Hrvatska razumjeti zna~aj dolaska predsjednika Tadi}a za budu}nost Hrvatske, regiona i Evrope - istakao je Josipovi} te je dodao da se na posjeti predsjednika Srbije intenzivno radi kako bi protekla „na najvi{em mogu}em nivou i kako bi se njome poslale najbolje poruke“ kako za stanovnike Hrvatske, naro~ito Vukovara, tako i Srbije. Josipovi} je dodao i da Hrvatska, Srbija i druge zemlje u regionu `ele zajedni~ku evropsku budu}nost, a da je posjeta predsjednika Tadi}a Vukovaru va`an korak u tom smjeru.

Royal Jelly kapsule jaèaju imunitet
U svakodnevnoj ishrani, a posebno u periodu virusnih infekcija, našem su organizmu potrebne brojne hranjive i zaštitne materije koje èuvaju zdravlje i organizmu daju vitalnost. Matièna mlijeè je vrhunski koncentrat biološki aktivnih sastojaka bitnih za pravilno funkcionisanje organizma. Royal Jelly `elatinozne kapsule sadr`e matiènu mlijeè koja predstavlja izvanredan spoj vitamina, minerala i hranjivih materija i idealan je dodatak svakodnevnoj ishrani za sve generacije. Matièna mlijeè je u pravom smislu rijeèi multivitaminski proizvod jer sadr`i A, C, D, E vitamine, kao i sve vitamine B-kompleksa. Predstavlja najbogatiji izvor vitamina B6 i pantotenske kiseline (vitamin B5) koji imaju va`nu ulogu u metabolizmu masti i ugljikohidrata. U sastav matiène mlijeèi ulaze minerali kao što su kalcij, bakar, `eljezo, fosfor, kalij, silicij i sumpor, a oni

Presudan faktor u oèuvanju zdravlja
Royal Jelly kapsule sa sadr`ajem matiène mlijeèi jaèaju imunitet i daju organizmu energiju i vitalnost. imaju va`nu ulogu u graði organizma i uèestvuju u brojnim procesima kontrole i regulacije æelijskog metabolizma. Posebno znaèajan sastojak matiène mlijeèi koju sadr`e Royal Jelly kapsule su imunoglobulini koji direktno utièu na jaèanje otpornosti organizma prema virusima koji uzrokuju prehladu i gripu. Slaba aktivnost odbrambenog sistema èini organizam podlo`nijim za nastanak virusnih infekcija poput prehlade i gripe te je jaèanje otpornosti organizma prema zaraznim bolestima (imunitet) presudan faktor u oèuvanju zdravlja i preporuèuje se kao jedna od najva`nijih preventinih mjera koje se provode u cilju spreèavanja širenja i prenosa virusa uzroènka prehlade i gripe. Royal Jelly kapsule sadr`e optimalnu koncentraciju matiène mlijeèi u liofiliziranom stanju, što je najkvalitetniji i najsigurniji oblik za primjenu matiène mlijeèi jer omoguæava odliènu apsorpciju u tkivo i najviši stepen iskoristljivosti svih viM. D. A. sokovrijednih sastojaka.

Tadi}: Uskoro u Hrvatskoj

vrlo zna~ajno to {to je takvu poruku poslao upravo gra-

Zbog sumnji da je po~inio djela terorizma

Turski dr`avljanin uhap{en u [vedskoj
Turski dr`avljanin kojeg belgijske vlasti tra`e zbog djela terorizma, uhap{en je u [vedskoj i ~eka se odluka o njegovom izru~enju, saop}ila je policija. - On je uhap{en na me|unarodnom aerodromu Arlandi u [tokholmu. Belgijska policija davno je raspisala evropsku potjernicu za njim - rekao je portparol policije. Dodao je da je turski dr`avljanin, starosti oko 30 godina, ~ije ime nije objavljeno, zadr`an u pritvoru do odluke o izru~enju. [vedski dnevnici pi{u da je turski dr`avljanin osumnji~en za otmice i dr`anje talaca. Policija }e danas razgovarati s osumnji~enim o tome da li se protivi izru~enju. O~ekuje se da }e proces biti brz iako sud treba da ka`e ho}e li osumnji~eni biti isporu~en Belgiji.

U prodaji

22
FRANCUSKA Deset osoba zavr{ilo u bolnici

Dnevni avaz, ponedjeljak, 25. oktobar/listopad 2010.

kiosk

Skakali s prozora na drugom spratu, mislili da vide demona
Okolnosti nesre}e koja se dogodila u pariskom predgra|u Verije nisu poznate
Deset osoba je povrije|eno, a jedna beba je umrla, nakon {to su sko~ili s prozora s drugog sprata jedne stambene zgrade u predgra|u Pariza. Oni su smje{teni u bolnicu s povredama koje nisu opasne po `ivot, a jedna ~etveromjese~na beba u te{kom stanju primljena je u dje~iju bolnicu u Parizu, rekla je zvani~nica suda koja je `eljela ostati anonimna. Okolnosti nesre}e koja se dogodila u pariskom predgra|u Verije nisu poznate. - Za sada nije jasno jesu li oni namjerno sko~ili ili su bili primorani na takvo ne{to saop}io je zvani~nik policije koji je `elio ostati neimenovan, dodaju}i da u zgradi u tom trenutku nije bilo po`ara ili neke sli~ne situacije. Povrije|eni ljudi su afri~kog porijekla, najvjero-

Policija jo{ istra`uje slu~aj

vatnije iz Angole. Prema prvim nalazima istrage, pla~ ~etveromjese~ne bebe probudio je oko tri sata njenog oca. Ustao je potpuno nag iz kreveta i krenuo da joj pripremi fla{icu s mlijekom. Njegova supruga, koja je u{la u kuhinju, nije ga pre-

poznala, pa je po~ela histeri~no vikati, misle}i da vidi |avola. Napala je mu`a no`em i izbacila ga iz stana. U to vrijeme, ostali su u stanu gledali televizijski program. Kada je tridesetogodi{nji „|avo“ poku{ao ponovo u}i, oni su u panici

sko~ili kroz prozor stana na drugom spratu, neki s djecom u naru~ju. Policija sumnja da je u stanu odr`avana spiritualisti~ka seansa koja se lo{e zavr{ila. No, prona{li su narkotike i omamljuju}a sredstva.

Zavr{eno takmi~enje u sijesti

Ekvadorac odnio pobjedu
Ru~ak koji su nam ponudili bio je presudan, izjavio Lopez
Nezaposleni radnik osiguranja iz Ekvadora osvojio je prvo mjesto na prvenstvu u sijesti, tradicionalnom {panskom popodnevnom spavanju, koje je po~elo 14. oktobra u Madridu. Pedro Sorija Lopez (Soria, 62) zauzeo je prvo mjesto i osvojio nagradu od 1.000 eura. On je spavao 17 minuta. Ipak, njegovo hrkanje bilo je toliko glasno da mu je `iri odlu~io dati prednost nad drugoplasiranim takmi~arem, koji je drijemao 18 minuta. Ja~ina Lopezovog hrkanja bila je 70 decibela. - Sretan sam {to sam pobijedio. @ena me natjerala da se prijavim na ovo takmi~enje. Nisu me mogli probuditi. Mislim da je

Kreveti u tr`nom centru

ru~ak koji su nam ponudili organizatori bio presudan izjavio je Lopez. Na devetodnevnom takmi~enju 360 ljudi se nadmetalo ko }e najkvalitetnije i najdu`e drijemati. U~-

esnici su spavali po 20 minuta na plavim krevetima u jednom madridskom tr`nom centru. Istovremeno, ljekari su im mjerili puls kako bi se uvjerili da su zaista utonuli u san.

Postignuta najvi{a cijena

Domena sex.com prodata za 13 miliona dolara
Domena sex.com prodata je za 13 miliona dolara na aukciji koja je zapo~ela u julu 2010., kada je biv{i vlasnik domene, kompanija „Escom LLC“, bankrotirao. Najvi{u ponudu dala je firma „Clover Holdings“ registrirana na karipskom otoku St. Vinsent. Prodaja }e biti kona~na nakon odobrenja koje ste~ajni sud mora dati ako je s poslovanjem „Escom LLC-a“ sve bilo uredu. Prema dostupnim podacima, za kupovinu domene ponude je podnijelo 12 firmi. Sex.com je do sada nekoliko puta mijenjao vlasnika, a jedno vrijeme bio je i pod kontrolom prevaranta koji je ukrao domenu. Izvorni vlasnik te domene bio je osniva~ kompanije Match.com Geri Kremen (Gary), koji ju je prodao 2006. godine.

kiosk

Dnevni avaz, ponedjeljak, 25. oktobar/listopad 2010.

23

RUSIJA Moskovski sajam luksuza privukao milionere

Lonac sa 270 dijamanata prodat za 150.000 eura
Vrhunska ledena vina, kokteli, skupocjeni nakit i automobili iz snova tek su neki od izlo`aka koji su se mogli na}i na sajmu
Za ruske bogata{e recesije nema, a samo za one dubokog d`epa otvoren je sajam luksuza u Moskvi. Tradicionalno nazvan sajam milionera, privukao je rusku elitu i tajkune koji su tokom vikenda tamo potro{ili i vi{e od milijardu eura u kupovini luksuznih jahti, automobila, dijamanata i vrhunske tehnike. Oblo`en sa 270 dijamanata i cijenom od 150.000 eura, jedan lonac prodat je u samo nekoliko sekundi. - Lonac ima 270 dijamanata razli~itih veli~ina, ru~ke su napravljene od 750 standardnih vrsta zlata i te`i 739 grama. Dizajniran je za sastanke za stolom i za ljude koji ve} imaju sve - pojasnila je izlaga~ica Natalija Ore{kina. Vrhunska ledena vina, kokteli, skupocjeni nakit i automobili iz snova tek su

Kap{ pokazuje svojih 1.760 ka{ika

Neobi~na kolekcija

Stjuard sa svakog aerodroma ponese ka{iku
Tokom `ivota mnogi se odlu~e na sakupljanje razli~itih predmeta. Ali, stjuard Diter Kap{ (Dieter Kapsch) sakuplja ~udne stvari. Njegova neobi~na kolekcija prepuna je ka{ika. Ima ih ~ak 1.760, a sakupio ih je na 447 aerodroma. - Sve je zapo~elo prije 13 godina, kada smo sestra i ja oti{li na odmor u [paniju. Ona je mislila kako bi bilo dobro da za vrijeme cijelog boravka imamo ka{iku sa sobom. Kada smo se vratili ku}i, ka{ika je ostala kod mene. Jo{ i sada me podsje}a na odmor. Od tada sam odlu~io sakupljati ka{ike i imam ih sa svakog aerodroma na kojem sam bio - rekao je Kap{. Jedna od najstarijih potje~e iz „Imperial Airwaysa“, britanskog zra~nog operatera, koji je djelovao od 1924. do 1939. godine. - Kolekciji su pridonijeli i moji prijatelji, koji me podr`avaju - dodao je 38godi{nji Austrijanac.

Najbolje za elitu

neki od izlo`aka koji su se mogli na}i na sajmu. Stotine posjetilaca dubljeg d`epa, ali i obi~nih gra|ana, za kartu su morale izdvojiti 60 dolara. - Mislim da svako ko je do{ao ima najmanje hiljdau dolara u d`epu, jer ~ak i ula-

znica je dokaz da niste osoba srednje klase - uvjerena je posjetiteljica Marija Stroganova. Poznato je da je Rusija me|u deset vode}ih zemalja po porastu broja bogata{a i ovo je za njih tek jo{

jedan sajam u nizu. Iako se obi~nom smrtniku od cijena nekih proizvoda zavrti u glavi, za one dubljeg d`epa naj~e{}e krize nema. Oni se mogu pitati tek ho}e li kupiti jedan ili vi{e skupih proizvoda.

Nastavniku zabranjeno da dr`i ~asove
Nisar Ahmed prvi je nastavnik u britanskoj povijesti kojem je do`ivotno zabranjeno da se bavi tim poslom, a razlog je nesposobnost. - Nikada ne}e napredovati u svom poslu i ne}e dosti}i potrebne standarde, pa zato nikada vi{e ne smije raditi u dr`avnoj {koli - zaklju~ilo je nastavni~ko vije}e Engleske.

24

Dnevni avaz, ponedjeljak, 25. oktobar/listopad 2010.

kultura

MESS Frank Kastorf, kontroverzni njema~ki reditelj

Nezapam}eno interesiranje za bh. film

Teatar gubi svoju svrhu ako ne izaziva mo}nike „Cirkus Columbia“
Film Danisa Tanovi}a na ZFF-u

pobrao ovacije
Posebno priznanje filmu „Sre}a“ [ejle Kameri}
Film „Cirkus Columbia“ Danisa Tanovi}a nagra|en je preksino} dugim aplauzom i ovacijama publike Osmog Zagreb Film Festivala (ZFF). Ovo ostvarenje bh. oskarovca prikazano je na zatvaranju ZFF-a u okviru glavnog programa, izvan konkurencije, u do posljednjeg mjesta ispunjenoj dvorani kina „Europa“. Za ovaj bh. film vladalo je nezapam}eno interesiranje publike, a o tome najbolje svjedo~i ~injenica da su ulaznice bile rasprodate nekoliko dana prije njegovog prikazivanja. Publici ZFF-a film su predstavili reditelj Tanovi}, koscenarista i autor istoimenog romana po kojem je snimljen film Ivica \iki}, producent Mirsad Purivatra i glumci Slaven i Mario Knezovi}. Na ovom festivalu, u kategoriji kratkometra`nog filma, posebno priznanje pripalo je filmu „Sre}a“ bh. umjetnice [ejle Kameri} „zbog originalnog na~ina na koji publiku odvodi na putovanje kroz povijest, sada{njost i budu}nost“. Od otvorenja, 17. oktobra, na Osmom ZFF-u prikazano je ukupno 95 filmova. A. Gr.

Jedan od najzna~ajnijih reditelja dana{njice, na MESS-u s predstavom „Kean“ Dobitnik „Zlatnog lovorovog vijenca“ za doprinos umjetnosti teatra

Na sceni Narodnog pozori{ta Sarajevo preksino} se na MESS-u predstavio berlinski teatar „Volksbuhne am RosaLuxemburg-Platz“. Izvedenu predstavu „Kean“ postavio je jedan od najzna~ajnijih i najkontroverznijih evropskih reditelja dana{njice, Frank Kastorf (Castorf), kojem je direktor MESS-a Dino Mustafi} preksino} uru~io „Zlatni lovorov vijenac“ za doprinos umjetnosti teatra.

Groteskan lik
Kastorf je jedan od najnagra|ivanijih reditelja na MESS-u. „Zlatni lovorov vijenac“ za najbolju re`iju dobio je za predstave „Trainspotting“ 1997. i „Endstation Amerika“ 2002. godine. U predstavi „Kean“ o Edmundu Kinu (Kean), pijanici i `enskaro{u, ali i najgenijalnijem izvo|a~u [ekspira (Shakespeare) u Engleskoj po~etkom 19. stolje}a, sarajevska publika u`ivala je vi{e od ~etiri sata. Na ju~era{njoj pres-konferenciji u Sarajevu, Kastorf je objasnio da Kin manje li~i na Hamleta, a vi{e na Mika D`egera (Mick Jager), jer je on predstavnik neke supkulture rokenrola. - Nije on igrao Hamleta ili Otela, te uloge igrale su njega. Publika mu je zahvaljivala pljeskom i obo`ava-

Izlo`ba bh. umjetnika na Bledu

Kastorf: Umjetnost ne mo`e promijeniti svijet

(Foto: S. Jordamovi})

Safet Zec nakon 12 godina u Sloveniji
Bosanskohercegova~ki umjetnik svjetskog glasa Safet Zec otvorio je samostalnu izlo`bu bakropisa u „Galeriji 14“ na Bledu. Tako je Zec nakon 12 godina ponovo svoja djela izlo`io u Sloveniji, gdje se predstavio manjom izlo`bom radova koji su nastajali od 1992. godine do danas. Izlo`ba }e biti otvorena A. Gr. do 20. novembra.

njem. Kin je bio jedna od prvih medijskih zvijezda, slavljen i omra`en od {tampe, njegovi privatni ekscesi i ljubavni `ivot bili su pra}eni i dokumentirani. On je dosta groteskan lik koji do`ivljava neugode. Umire od sifilisa, droge i alkohola mlad i talentiran rekao je Kastrof.

Ogroman novac
Istakao je da vrlo ~esto re`ira izvan svoje zemlje, u Moskvi, Var{avi, Tel Avivu i zemljama biv{e Jugoslavije, jer ga one jo{ podsje}aju na biv{u Isto~nu Njema~ku, u

Zec: Umjetnik svjetskog glasa

kojoj je proveo najljep{te vrijeme, jer su mu predstave ~esto bile zabranjivane, a to ga je jo{ vi{e podsticalo na borbu i stvaranje. - Mislim da teatar i umjetnost danas vi{e ne mogu promijeniti svijet, jer se teatar veoma promijenio. Njema~ka vlada izdvaja ogroman novac za teatarsku umjetnost, {to dovodi do stagnacije teatra. Umjetnici su previ{e uljuljani u taj rasko{, ne trude se izazivati, progovarati o te{ko}ama. Teatar gubi svoju svrhu ako ne izaziva i ne provocira mo}nike - reA. Gr. kao je Kastorf.

Rekli su Ismar Had`iabdi}

Izuzetno bogat program
- S obzirom na to da se i ja bavim teatrom, MESS je za mene vrlo bitan. On nam pru`a priliku da vidimo kako doma}u tako i stranu produkciju. [to se ti~e ovogodi{njeg festivalskog programa, moram priznati da je izuzetno bogat, a pozitivno je to {to on, za razliku od prethodnih godina, traje nekoliko dana du`e ka`e Ismar Had`iavdi}, izvr{ni producent „East A. Ke. West Centra“.

Galerija „Charlama Depot“

Izlo`ba i predstavljanje monografije Zijaha Gafi}a
U sarajevskoj galeriji „Charlama Depot“ u Centru Skenderija sutra }e, u okviru Festivala MESS, biti otvorena izlo`ba fotografija te promovirana monografija pod nazivom „U potrazi za izgubljenim identitetom“ bh. fotografa Zijaha Gafi}a. Rije~ je o projektu zapo~etom 2003. godine, ~iji je cilj stvaranje arhiva forenzi~kih dokaza na|enih u masovnim grobnicama, koji slu`e za identifikacije nestalih osoba. Gafi} je dobitnik brojnih priznanja, izme|u ostalog tri nagrade World Press Photo, Kodakove nagrade za reportere na Festivalu Visa pour l’Image u Perpinjanu, nagraA. Gr. de grada Praga...

Danas na MESS-u

„Ko se boji Vird`inije Vulf“
Na programu MESS-a ve~eras je predstava „Ko se boji Vird`inije Vulf “ Dine Mustafi}a i Crnogorskog narodnog pozori{ta u Narodnom pozori{tu Sarajevo u 19.30 sati. Na sceni SARTR-a u 22 sata bit }e izvedena predstava „Fragmenti ljubavnog diskursa“ poljskog teatra „Dramatyczny“, a u re`iji Radoslava Rihika (Radoslaw Rychick). Na Akademiji scenskih umjetnosti bit }e odigran „Plastelin“ Emira Kapetanovi}a.

Gafi}: U potrazi za izgubljenim identitetom

oglasi

Dnevni avaz ponedjeljak, 25. oktobar/listopad 2010. 25

26

Dnevni avaz, ponedjeljak, 25. oktobar/listopad 2010.

tv serija

jet set

Dnevni avaz, ponedjeljak, 25. oktobar/listopad 2010.

27

NESUGLASICE [ta je gitarista „skrivio“ direktoru MP-a BHRT-a

Lju{taku: \ulan~i} mi je zabranio ulazak u RTV dom
Otkazao sam saradnju nakon snimanja dva izdanja {oua „Kod ku}e je najbolje“, ka`e gitarista
Gitarista Vernes Lju{taku bio je neugodno iznena|en kada je u petak doznao da mu je zabranjen ulazak u zgradu RTV doma, i to, kako tvrdi, po nalogu direktora Muzi~ke produkcije BHRT-a Admira \ulan~i}a. Lju{taku navodi da je bio anga`iran na snimanju {oua „Kod ku}e je najbolje“, ali da je nakon dvije emisije odlu~io da prekine saradnju. Mislio je da }e se na tome sve i zavr{iti. No, kada je u petak do{ao u zgradu RTV doma da sa Sinanom Alimanovi}em popije kafu, doznao je da mu je zabranjen ulaz.

Nunjez: Jedan od najcjenjenijih gitarista svijeta

14. „Jazz Fest Sarajevo 2010“

Flamenko ~arolija 6. novembra u BKC-u
U okviru 14. „Jazz Festa Sarajevo 2010“ publici u Bosanskom kulturnom centru 6. novembra predstavit }e se flamenko gitarista Herardo Nunjez (Gerardo Nunez) i njegov projekt „Flamenca Reunion“, u kojem sudjeluju flamenko plesa~ica Karmen Kortez (Carmen Cortes) i pjeva~ Hesus Ruiz (Jesus Ruiz). Nunjez je ro|en u gradu Herez de la Frontera u {panskoj provinciji Kadiz. Odrastao je slu{aju}i flamenko i ameri~ki d`ez, a tokom godina postao je jedan od najvi{e cijenjenih gitarista svijeta. Nastupao je na presti`nim festivalima dobivaju}i izvanredne ocjene me|unarodne kritike i javnosti. Njegova virtuoznost dovela je do saradnji s francuskim akordionistom Ri{arom Galijanom (Richard Galliano), pop zvijezdom Hulijom Iglesijasom (Julio Iglesias), basistom D`onom Patitu~ijem (John Patitucci) te s brojnim zna~ajnim imenima na muzi~koj sceni. Nunjezov kompozitorski opus je bogat i kompleksan, a njegove izvedbe u kombinaciji s plesom Karmen Kortez spadaju u najuzbudljivije performanse savremeH. P . nog flamenka.

Mizerna tarifa
- Ljudi iz osiguranja rekli su mi da mi je \ulan~i} zabranio ulaz u zgradu. To je vrlo neugodno. Admir \ulan~i} me poku{ava sru{iti ve} du`e vrijeme, odnosno od po~etka moje saradnje s „Indexima“. Mo`da je on `elio svirati s njima?! On za mene nikada nije bio gitarista, a pogotovo muzi~ar - govori Lju{taku. Na koncu, ka`e da vi{e nije ni va`no koliko mu novca duguju. - \ulan~i} mi je ponudio neku mizernu tarifu i anga`man sam najvi{e prihvatio zbog Sinana Alimanovi}a. ^ast mi je raditi s njim. Nije bitno, da su mi du`ni i 500 KM. Ali, takvo pona{anje... - zaklju~uje L. S. R. Lju{taku.

Utjecaj [ehanovi}a
- Svirao sam u dvije emisije i odradio sam za njih nekoliko aran`mana. To mi nisu platili, a Admir \ulan~i} ~ak ne}e da mi se javi na telefon - ka`e Lju{taku. Sve je po~elo, govori Lju{taku, kada se urednik emisije Damir [ehanovi} po~eo mije{ati u rad orkestra,

Lju{taku: Neugodna situacija

koji je svirao u tom {ouu. - On je urednik i to je u redu, ali nije muzi~ar. Utjecao je na orkestar, po~eo ga

\ulan~i} se ne javlja
Kako bismo ~uli i drugu stranu pri~e, do direktora Muzi~ke produkcije BHRT-a Admira \ulan~i}a poku{avali smo do}i cijeli vikend. No, nije se javljao ni na jedan od nekoliko brojeva s kojih smo ga zvali.

je mijenjati i utjecati na direktora Produkcije \ulan~i}a. I tu su iznervirali Sinana Alimanovi}a. Toliko su ga napadali da je ~ovjek morao uzeti bolovanje. Jednostavno, nisam se slagao s tim sistemom, jer je to postao kafanski bend. Nije bilo govora o kvalitetu i otkazao sam saradnju - govori Lju{taku.

Finale 5. BHRTF-a

U Domu mladih 22 izvo|a~a
Dremelj: Jedna od u~esnica

Koncerti u Banjoj Luci, Tuzli, Sarajevu i Mostaru

Rundek predstavlja novi album na turneji po BiH
Darko Rundek i njegov „Cargo Trio“ odr`at }e narednog mjeseca turneju po Bosni i Hercegovini. To }e se dogoditi netom nakon izdavanja albuma, koje je najavljeno za 15. novembar. Tako }e ovaj osebujni muzi~ar u BiH, kao prvoj zemlji u regionu, predstaviti u`ivo materijal s najnovijeg albuma, ali i kultne hitove zbog kojih je Rundek jedan od najpoznatijih izvo|a~a na Balkanu. - Veliko nam je zadovoljstvo {to }emo Rundekovim fanovima u BiH omogu}iti da me|u prvima poslu{aju njegove nove kompozicije. Koncerti }e biti rajevskom klubu „Cinemas - Sloga“ te 27. novembra u mostarskom „Oxygenu“ govori Rajko Bogdanovi}, direktor agencije „Art Zone“, koja organizira Rundekovu turneju po BiH. Novi Rundekov album, pod nazivom „Plavi avion“, najavljen je pro{log mjeseca singlom „Para ljude vara“. Posljednji Rundekov studijski album s „Cargo orkestrom“ bio je MHM A-HA OH YEAH DA-DA iz 2006. godine, a potom je objavio i muziku iz pozori{nih predstava „Balade Petrice Kerempuha“ i „Brod za lutke“, kao i nosa~ zvuka „Live u Domu omladine“. H. P .

Rundek: U na{oj zemlji od 19. do 27. novembra

odr`ani 19. i 20. novembra u banjalu~kom klubu DFK,

25. novembra u Domu mladih u Tuzli, dan poslije u sa-

AR brend u Ljubljani predstavio novu kolekciju

„Sinergy“ u Sarajevu tek na prolje}e
Iako je krajem pro{le sedmice s velikim `aljenjem objelodanila vijest da odustaje od organizacije jesenje Sedmice mode, tvorac „Sarajevo Fashion Weeka“ Amela Radan provela je sa svojim saradnicama, kreatoricom Atom Omerba{i} i Jasminom Mihaljevi} nekoliko nezaboravnih dana u Sloveniji. Na trodnevnom doga|aju „Mjesec Oblikovanja Ljubljana 2010. - Flower and Fashion design“, koji je u petak zavr{en revijom izlaga~a iz cijele Evrope, ekipa AR brenda predstavila je dio svoje nove kolekcije „Sinergy“. - Na`alost, ove godine smo u Ljubljanu doputovale samo nas tri. Sje}am se da je na{a delegacija prije osam godina na ovaj modni doga|aj doputovala autobusom. Bilo nas je vi{e od dvadeset. Rije~ je o de{avanjima na kojima se ugodno spaja s korisnim i tradiciju odlaska u Ljubljanu nismo `eljeli propustiti - dodaje Radan te isti~e da }e cijela kolekcija „Sinergy“ biti predstavljena tek na prolje}e, A. I. i to u Sarajevu.

Mihaljevi} i Radan: Spojili ugodno s korisnim

Finale Petog bh. radiotelevizijskog festivala (BHRTF) bit }e odr`an 19. novembra u sarajevskom Domu mladih i u~estvovat }e 22 izvo|a~a, me|u kojima Almir Ajanovi}, Azra Halilovi}, Mirsad Muminovi} Mika, Rebeka Dremelj, Robert ^ulina i drugi. - Finale iz Doma mladih direktno }e prenositi televizija OBN, kao i Radio M te jo{ brojne radiostanice u regionu. Mi se nadamo lije-

pom dru`enju i bitno nam je i da na petom festivalskom izdanju izbacimo nekoliko novih imena - ka`e direktor Festivala Mirsad Ibri}. U revijalnom dijelu programa bit }e uprili~ena dodjela MPX nagrada, a Ibri} ka`e da su svoj dolazak ve} potvrdli Mladen Voji~i} Tifa i Kaliopi, a da }e, izme|u ostalih, poku{ati dogovoriti dolazak Tonyja Cetinskog i Olivera DraL. S. R. gojevi}a.

28

Ponedjeljak, 25. oktobar/listopad 2010.

Dnevni avaz

oglasi

show biz

Dnevni avaz, ponedjeljak, 25. oktobar/listopad 2010.

29
FLORIDA Pjeva~ica ponovo majka

Selin Dion rodila blizance
Dje~aci te{ki po 2.500 grama, do{li na svijet sa minutom razmaka
Kanadska pjeva~ica Selin Dion (Celine Dion) rodila je blizance u subotu u Vest Palm Bi~u, u Floridi, objavio je ~asopis „People“. - Selin, njen mu` Rene An`elil (Angelil) i njihov sin Rene-[arl (Rene-Charles) su na sedmom nebu - naveo je pjeva~icin portparol. Selin Dion, koja ima 42 godine, porodila se carskim rezom u bolnici Sent Meri, u koju je zbog predostro`nosti primljena u ponedjeljak. Blizanci, te{ki ne{to manje od 2.500 grama, na svijet su do{li u razmaku od jedne minute. Dje~aci su zdravi, ali kako su ro|eni prijevremeno, bit }e nekoliko dana u inkubatoru, precizirao je portparol. To je bio {esti poku{aj vantjelesne oplodnje pjeva~ice, koja je pro{le jeseni imala spontani poba~aj. I stariji sin Selin Dion, koji ima devet godina, ro|en je zahvaljuju}i tehnici in vitro.
Anderson: U januarskom broju magazina

Najpoznatija plavu{a pozirala po 14. put

Selin i Rene s Rene-[arlom: Presretni roditelji trojice dje~aka

Pamela ponovo na koricama „Playboya“
Pamela Anderson, zvijezda nekada{nje serije „Baywatch“, ponovo je pozirala za korice ~asopisa „Playboy“, objavio je „Access Hollywood“. ^etrdesettrogodi{nja glumica navela je na svojoj zvani~noj internet-stranici da je za omot pozirala po 14. put, na zahtjev Hjua Hefnera (Hugh Hefner), te da }e se taj snimak pojaviti u januarskom broju magazina. - „Playboy“ i ja odlu~ili smo se da to uradimo kako bih mogla da uplatim honorar organizaciji „Waves for Water“, koja filterima za vodu snabdijeva zemlje kojima nedostaje pitka voda - navela je Pamela Anderson. Ona je do sada bila poznata kao aktivistkinja za za{titu `ivotinja u okviru organizacije PETA.

@eli da je po{tuju

Deniz iz plavu{e u brinetu
Ri~ards u Los An|elesu

Atraktivna Deniz Ri~ards (Denise Richards) pojavila se odli~no raspolo`ena na setu emisije „Extra“ u Los An|elesu. Tridesetdevetogodi{njakinja je u posljednjih nekoliko mjeseci potamnila plave uvojke, kojima se pr-

oslavila kao seks-bomba u filmovima „Starship Troopers“, „Wild Things“ i „The World Is Not Enough“. Zvijezda nikada nije skrivala ~injenicu da se obilato koristi svim sredstvima koja usporavaju starenje pa

njena savr{eno zategnuta ko`e nije samo plod prirodne ljepote. Vjerovatno je prelaskom u svijet brineta htjela da zaradi po{tovanje fanova, koji su je prvenstveno gledali kao praznoglavu ljepoticu.

Svadba pred osamdesetak zvanica u Indiji

Vjen~ali se Keti Peri i Rasel Brend
Keti Peri (Katy Perry) i Rasel Brend (Russell Brand) vjen~ali su se u subotu pred osamdesetak zvanica na tradicionalnoj indijskoj ceremoniji u luksuznom odmarali{tu „Aman-i-Khas“, u kojem je tokom odmora u decembru pro{le godine 35-godi{nji britanski komi~ar i zaprosio 26-godi{nju pjeva~icu, prenosi „UsMagazine“. Peri i Brend na ceremoniju su, navodno, dojahali na konju, a u koloni `ivotinja nalazile su se i deve i slonovi. Par se striktno dr`ao indijskih obi~aja pa je Keti prije nekoliko dana, kada su avionom stigli u Indiju, snimljena s tradicionalnim indijskim vjen~anim prstenom u nosu. Prema tradiciji, mlada ga nosi sve do prve bra~ne no}i, kada ga mlado`enja skida. Vjen~ano prstenje za slavni par dizajnirao je indijski draguljar Hanut Sing (Singh).

Brend i Peri : Zanimljiva ceremonija

Na zgradi u kojoj su `ivjeli

Joko Ono otkrila spomen-plo~u D`onu Lenonu
Spomen-plo~u u ~ast britanskog muzi~ara D`ona Lenona (John Lennon) danas je na zgradi u kojoj su zajedno `ivjeli 1968. godine u Londonu otkrila japanska umjetnica Joko Ono (Yoko). Plava plo~a, koju je postavila organizacija „Englesko naslije|e“, sada krasi ku}u s po~etka 19. stolje}a na adresi Montegju skver 34. U prizemlju i podrumu ku}e, koju je 1965. godine kupio bubnjar „Beatlesa“ Ringo Star (Starr), `ivjele su neke od najzna~ajnijih li~nosti rok muzike. Prije nego {to su se uselili D`on Lenon i Joko Ono, tu je prvo stanovao Pol Makartni (Paul McCartney), a zatim D`imi Hendriks (Jimi Hendrix). Fotografija nagog para Lenon-Ono s omota njihovog zajedni~kog albuma „T Virgins“ snimljena je u ovoj ku}i. wo

Joko Ono pred spomen-plo~om

30

Ponedjeljak, 25. oktobar/listopad 2010.

Dnevni avaz

oglasi

sveznadar

Dnevni avaz, ponedjeljak, 25. oktobar/listopad 2010.

31
Parovi su opu{teniji od samaca

Ta~no Neta~no
Kaspar 1.Njema~ki filozof Johan prete~a [mit smatra se jednim od anarhizma i egzistencijalizma?

DOKAZANO Zajedni~ki `ivot olak{ava svakodnevicu

Osobe u braku lak{e se nose sa stresom
Parovi koji su u braku imaju jo{ jedan razlog za slavljenje svoje ljubavi - dugoro~ne ljubavne veze i zajedni~ki `ivot ~ine ih opu{tenijima i bolje otpornima na stres. Nau~nici s Univerziteta u ^ikagu testirali su 500 budu}ih magistara od kojih je polovina bila u braku. Pokazalo se da samci lo{ije reagiraju na stres te da su mu podlo`niji. Studenti ekonomije trebali su obaviti odre|ene zada}e iz podru~ja privrede za koje su mislili da su pravi dio studija i da }e im uspje{nost u njihovom obavljanju

2.Viljem [ekspir je ovjekovje~io Bitku kod Azenkura? 3.Njema~ki nacist Klaus Barbie poznat je kao „Lionski krvnik“?
1. TA^NO

Egoizam antiteza svim ideologijama
Njema~ki filozof Johan Kaspar [mit (Johann Kaspar Schmidt), poznatiji kao Maks [tirner smatra se jednim od prete~a anarhizma i egzistencijalizma, a posebno individualisti~kog anarhizma. [tirner je eksplicitno odbijao da se dr`i ma kakve apsolutne pozicije u filozofiji, pa je govorio da ako mora da se identificira sa nekim „izmom“, neka to bude onda egoizam, antitezu svim ideologijama i dru{tvenim uzrocima. Najzna~ajnije [tirnerovo djelo je „Ego i njegovo vlasni{tvo“ (Der Einzige und sein Eigentum), koje je prvo objavljeno u Lajpcigu 1844. a od tada se pojavilo u velikom broju izdanja i prevoda. Ro|en je 25. oktobra 1806., a umro 26. juna 1856. godine.
2. TA^NO

Jo{ jedan od dokaza koji ukazuju na to da brak i dru{tvena podr{ka mogu odbiti stres
odrediti budu}nost {kolovanja i karijere. Kod svih studenata zabilje`en je iznadprosje~an nivo lu~enja hormona stresa kortizola. Me|utim, uzorci pljuva~ke otkrili su da je kod samaca taj nivo bio drasti~an i mnogo ve}i nego kod studenata koji su u braku. Rezultati sugeriraju da samci, odnosno pojedinci bez partnera intenzivnije reagiraju na psiholo{ki stres nego vjen~ani pojedinci, a to otkri}e je u skladu s brojnim dokazima koji ukazuju na to da brak i dru{tvena podr{ka mogu odbiti stres.

ORDINACIJA Otklanjanje kondiloma radiotalasnom tehnikom
Imam izra`ene hemoroide koji su posebno uve}ani nakon trudno}e. Da nesre}a bude ve}a na njima se nalaze veliki kondilomatozni izra{taji. Potreban mi je va{ terapijski savjet, ka`e [. O. iz Zenice. Analna regija je jako osjetljiva zona, a pogotovo ako imate hemoroidalne ~vorove koji su napunjeni krvlju. Prisustvo kondiloma na takvoj regiji ta~nije na hemoroidima posebno komplikuje ve} te{ku klini~ku sliku. Otklanjanje takvih kondiloma zahtijeva veliko iskustvo, jer se mora voditi ra~una o tome da se kondilomi u potpunosti otklone, a da pri tome ne do|e do o{te}enja venskih hemoroidalnih sudova, ~ime bi se izazvalo profuzno krvarenje. Radiotalasi su terapija izbora jer
Dr. Igor Jeremi}, specijalista ginekologije i aku{erstva

omogu}avaju malo o{te}enje zdravog tkiva, stalnu kontrolu rada, koja nam daje sigurnost u odre|ivanju dubine i {irine op. polja, a samim tim u rukama iskusnog radiotalasnog hirurga, mogu}nost krvarenja je svedena na minimum. Moj savjet vama je da zaka`ete otklanjanje kondiloma radiotalasnom tehnikom.

^esto nam se doga|a da se bez nekog posebnog razloga osje}amo lo{e i bezvoljno. Mo`da je upravo tada rije~ o nedostatku nekog va`nog minerala u organizmu. Osim neadekvatnog na~ina prehrane i neurednog `ivota, dugotrajno uzimanje lijekova poput hormona, protuupalnih lijekova, lijekova protiv boli, te prekomjerno konzumiranje alkohola, pu{enje, pa ~ak i svakodnevno pijenje velikih koli~ina kafe i ~aja rezultirat }e manjkom minerala u organizmu. Vegetarijanci bi morali posebno voditi ra~una o raznovrsnoj prehrani upotrebom namirnica koje svojim nutritivnim sastavom mogu zadovoljiti potrebu za mineralima, a da pritom vlaknaste tvari kojih u vegetarijanskoj prehrani ima znatno vi{e nego u uobi~ajenoj, „normalnoj“ prehrani ne smetaju resorpciji minerala u krvotok. Vegetarijancima ~esto nedostaju `eljezo i cink, a onima koji ne jedu mlije~ne proizvode ~esto manjka i kalcij.

[ekspir ovjekovje~io Bitku kod Azenkura
Bitka kod Azenkura (Bataille d’Azincourt) je bila jedna od bitaka Stogodi{njeg rata koji je vo|en zbog francuskog prijestolja. Odigrala se na dana{nji dan, 25. oktobra 1415. godine u sjevernoj Francuskoj, kraj mjesta Azenkur. Bitka je vo|ena po ki{i izme|u engleske i vel{ke armije kralja Henrija V i francuske vojske kralja [arla VI. Francuskom vojskom nije li~no komandovao onemogu}eni kralj, ve} njegov glavni zapovjednik vojske [arl d’Albre. Ovo je jedna od najpoznatijih bitaka ikada vo|enih. Engleki pje{aci naoru`ani strelicama dugog luka porazili su francuske oklopljene vitezove i ozna~ili kraj te{ke oklopljene konjice kao najja~e sile na boji{tu. Bitku je ovjekovje~io (i donekle dodao fiktivne elemente) Vilijam [ekspir u svojoj drami Henri V.
3. TA^NO

TOBOL^ARI

GODI[NJAK

^.T.

IZNAD, POVRH

SAVEZNA AMERI^KA DR@AVA

URAN

HEMIJSKI ELEMENT

PJESNIK @UPAN^I]

D.L.

”CRNO ZLATO”

FORMACIJA VOJNIH AVIONA

FILM GARIJA KUPERA ZBIRKA GEOGRAF. KARATA SKRB ZA KOGA STABLO R.M. SESTRA ODMILJA, SEKA EKSPLOZIVNO TIJELO EDEN, PARADIZ U KOJE VRIJEME G.D. REOMIR NEUTRON FUDBALSKI KLUB SUPROTNO (tur.)

Klaus Barbie „Lionski krvnik“
Njema~ki nacist Klaus Barbie poznat je kao „Lionski krvnik“. Bio je ~lan Hitlerjugenda od 1933., ~lan njema~ke Slu`be sigurnosti od 1935. do 1940., zapovjednik ^etvrtog odjeljenja Gestapoa u Lionu od 1942. do 1944. godine, odgovoran za smrt 4.000 i deportaciju 7.500 osoba te mu~enje i smrt vo|e pokreta otpora J. Mulina. Godine 1945. do 1951. bio je ameri~ki agent u Njema~koj, 1951. do 1983. preduzetnik u Peruu i Boliviji, savjetnik vojnog re`ima u Boliviji od 1964. Osu|en je u Lionu 1987. za ratne zlo~ine na do`ivotni zatvor. Ro|en je 25. oktobra 1913., a umro 25. septembra 1991. godine.

@RTVENIK

RJE[ENJE IZ PRO[LOG BROJA D@EVAD, LEUTI, EPAMINONDA, POTURAK, AMA, ALIR, OVERAL, REK, IKAN, RA, OTANKO, DRIM, [ANSA, MIRSO 2325

MU[KI PJEVA^KI GLAS BAROMETAR BEZ @IVE

FUDBALER NA SLICI

UZVIK VESELJA

@ENSKO IME

32

Ponedjeljak, 25. oktobar/listopad 2010.

Dnevni avaz

oglasi

Doborac u akciji u prijateljskoj utakmici s Gr~kom u junu u Gora`du: U grupi sa Ma|arskom, Makedonijom i Estonijom bh. rukometa{i vide {ansu da se mogu plasirati na jedno od prva dva mjesta i izboriti plasman na Evropsko prvenstvo u Srbiji 2012. godine

KVALIFIKACIJE

Rukometa{i po~inju pohod na Euro
MIRZA TELETOVI] FORMULA 1 NBA

Odgovara mi stil igre u NBA

Alonso preuzeo vrh

Starta bitka za milione

34

Dnevni avaz, ponedjeljak, 25. oktobar/listopad 2010.

sport

FORMULA Premijerna utrka za VN Koreje vo`ena u nemogu}im uvjetima

Deli}: Pora`en od prvog nosioca Janga

Bh. teniser igrao ~etvrtfinale Kalabasasa

Veber i Fetel odustali, Alonso preuzeo vrh Deli}u prvi bodovi
nakon oporavka
[panac izborio tre}u pobjedu u posljednje ~etiri utrke
D`ejmija Bejkera (Jamie Baker) sa 7:5, 6:4. Zaustavljen je u ~etvrtfinalu od prvog nosioca i pro{logodi{njeg pobjednika Donalda Janga (Young) sa 7:5, 7:6. - Definitivno sam propustio dobru {ansu protiv Janga. Do kraja godine igraju se jo{ tri ~elend`era u Americi, a poslije }emo vidjeti za narednu godinu - rekao je Amer Deli}, koji je prije tri godine imao svoj najbolji ranking u karijeri kada je bio na 60. mjestu ATP liste. Zbog operacije koljena nije nastupao 14 mjeseci, a vratio se u kvalifikacijama za US Open krajem avgusta. Debitirao je za reprezentaciju BiH (do tada nastupao za SAD) u me~u protiv Portugala, gdje je pora`en od njihovog prvog reketa Frederika @ila (Federico Gil) s 2:3 u setovima. Z. [.

Do kraja godine odigrat }e jo{ tri turnira u SAD
Bosna i Hercegovina od danas ima devet igra~a s bodovima na ATP listi nakon {to je Amer Deli} stigao u ~etvrtfinale ^elend`era u Kalabasasu (Kalifornija, SAD) i osvojio prve bodove pod na{om zastavom. Nakon {to je u tri seta gubio od Tobijasa Kamkea (Tobias) u Sakramentu (2:6, 6:4, 5:7) te od Marinka Mato{evi}a u Tiburonu (7:6, 2:6, 3:6), Amer je pro{ao na tre}em turniru u Kaliforniji. Kalabasas je turnir na kojem je Deli} uvijek igrao dobro, 2006. godine u finalu je pora`en od Marka Filipuzisa (Phillippoussis), a godinu ranije osvojio je trofej u parovima zajedno s Bobijem Rejnoldsom (Bobby Reynolds). U prvom kolu izbacio je sedmog nosioca Kevina Kima sa 6:3, 6:2, a zatim i

Alonso ispred Hamiltona: Utrka je trajala skoro tri sata

(Foto: AP)

[panac Fernando Alonso osvojio je 17. ovogodi{nju utrku Formule 1, koja je vo`ena ju~er na stazi u Jeongamu za premijernu Veliku nagradu Ju`ne Koreje. Peta ovosezonska pobjeda i 26. u karijeri voza~u Fe-

(Foto: AP)

rrarija donijela je vodstvo u generalnom plasmanu dvije utrke prije kraja. U izuzetno te{kim uvjetima Alonso (29) je iskoristio odustajanje voza~a Red Bulla Sebastijana Fetela (Sebastien Vettel) i Marka Vebera (Webber), koji su krenuli s prve dvije pozicije. Njih dvojica su bili najve}i tragi~ari skoro trosatne utrke, koja je po~ela sa sigurnosnim automobilom, a zbog jake ki{e je privremeno prekinuta u tre}em krugu. Australac Veber, do ju~er vode}i u ukupnom poretku, udario je u zid u 20. krugu, dok je do tada prvoplasiranom Fetelu u

Pet kandidata za naslov
- Bila je ovo mo`da i najbolja utrka ove sezone za tim. Mark i Sebastijan nisu imali sre}e. Sva{ta se mo`e desiti u preostale dvije utrke. Jo{ je pet ka46. krugu kvar na motoru oduzeo pobjedu. Njema~ki voza~ je od devet pol-pozicija ove sezone, uklju~uju}i i ju~era{nju, iskoristio samo dvije. Na pobjedni~kom postolju na{li su se i Britanac Luis Hamilton (Lewis) za volanom McLarena te Brandidata za naslov, plasman na podij mo`e biti klju~an za osvajanje titule - izjavio je Alonso, kome je ovo bila prva pobjeda u ki{nim uvjetima. zilac Felipe Masa (Massa), drugi voza~ Ferrarija. Sedmostruki svjetski prvak Mihael [umaher (Michael Schumacher) ~etvrtim mjestom izjedna~io je najbolji plasman u 2010., dok je rezultat sezone ostvario i Italijan Vitantonio Lijuci (Liuzzi) na {estoj poziciji. S tri pobjede u posljednje ~etiri utrke Alonso sada ima 231 bod, 11 vi{e od Vebera, dok je Hamilton tre}i s 210. Fetel je pao na ~etvrto mjesto, dok je branilac naslova D`enson Baton (Jenson Button) ju~er bio tek 12., pa sada zaostaje za Alonsom 42 poena. U igri je maksimalnih 50. Idu}a utrka vozi se 7. novembra za Veliku nagradu Brazila.

Lebu reli Katalonije
Voze}i Citroen C4, Francuz Sebastijan Leb (Sebastien Loeb) osvojio je reli Katalonije, ispred Norve`anina Petera Solberga (Petter) i [panca Danija Sorda. Leb je i prije pretposljednjeg takmi~enja osigurao sedmi naslov svjetskog prvaka u reliju.

Sutil i Buemi ka`njeni
[vicarac Sebastijan Buemi (Sebastien) i Nijemac Adrijan Sutil ka`njeni su sa po pet mjesta na startu idu}e utrke u Brazilu nakon {to su izazvali sudare. Buemi, voza~ Tora Rossa, zabio se u 31. krugu u bolid Virgin Racinga Nijemca Time Gloka (Glock). Obojica su odustala, a na stazu je iza{ao sigurnosni auto. Zbog problema s ko~nicom, Sutil (Force India) je u 47. krugu izazvao sudar s Japancem Kamuijem Kobaja{ijem iz Saubera. Kako je znao za problem, a nastavio je utrku, Sutil je dodatno ka`njen s 10.000 dolara.

Umro za vrijeme pliva~ke utrke
Ameri~ki pliva~ Fren Kripen (Fran Crippen) umro je za vrijeme utrke u Ujedinjenim Arapskim Emiratima. Osvaja~ bronzane medalje na Svjetskom prvenstvu u Rimu 2009. godine imao je 26 godina i nastupio je u maratonu na deset kilometara. List „El-Itihad“ javio je da je umro od posljedica sr~anog udara, dok je Svjetska pliva~ka federacija saop}ila da se uzrok smrti istra`uje.

Zbog lo{ih vremenskih uvjeta u Zeldenu

Mutu pretukao konobara zbog ra~una
Napada~ Fiorentine Adrijan Mutu (Adrian) ponovo je u centru pa`nje, ali ne zbog dopinga nego zbog tu~e. Rumun je, naime, u jednom restoranu u Firenci fizi~ki napao konobara, jer je bio nezadovoljan visinom ra~una. Prema izjavama svjedoka, Mutu je nesretnog ~ovjeka udario dva puta i {utirao ga na podu. Rumun trenutno izdr`ava devetomjese~nu suspenziju zbog kori{tenja dopinga, a na teren bi se trebao vratiti (M. T.) 29. oktobra.

Otkazan veleslalom za mu{karce
Slaba vidljivost na stazi u Zeldenu uzrokovala je otkazivanje druge vo`nje veleslaloma za mu{karce, prve ovogodi{nje utrke u okviru Svjetskog kupa. Vo`nja koja je bila zakazana za 13 sati po lokalnom vremenu, nekoliko puta je prolongirana da bi, na koncu, bilo odlu~eno da se ne vozi zbog guste magle.
(Foto: Reuters)

Gusta magla: Druga vo`nja nije ni po~ela

Nakon prve vo`nje, najbolju poziciju imao je Francuz Siprijen Ri{ar (Cyprien Richard), ispred Amerikanca Teda Ligetija (Ligety) i Austrijanca Filipa [erghofera (Philipp Schoerghofer). Sljede}a utrka je 13. novembra u Leviju (Finska), a veleslalom u Zeldenu ne}e biti nadokna|en. (A. ^.)

oglasi

Dnevni avaz

ponedjeljak, 25. oktobar/listopad 2010.

35

Univerzitet „D`emal Bijedi}“ u Mostaru FAKULTET HUMANISTI^KIH NAUKA Dopuna Konkursa objavljenog u Dnevnom avazu, Dnevnom listu i Oslobo|enju, dana 18.10.2010. godine Uslovi za upis na postdiplomski studij Za kolegije knji`evnosti i lingvistike zavr{en filozofski fakultet, fakultet humanisti~kih nauka ili drugi srodan fakultet koji obrazuje profesore knji`evnosti i/ili jezika. Kolegij za historiju: zavr{en filozofski fakultet, fakultet humanisti~kih ili dru{tvenih nauka.
Na temelju ~lanka 34.stavka (7) i (9) Statuta ( Narodne Novine HN@ Broj 8/06,7/09) J.P [umsko-gospodarsko dru{tvo „[ume hecegova~ko-neretvanske“ d.o.o. Mostar i Odluke Broj:01-125/10 od 21.10.2010 Direktor J.P [umsko-gospodarsko dru{tvo „[ume hercegova~ko-neretvanske“ d.o.o ogla{ava:

PRIVATNA INTERNISTI^KA ORDINACIJA

Poni{tenje oglasa o prijemu uposlenika Poni{tava se oglas za prijem uposlenika objavljen 3.svibnja 2010. Godine u dnevnim tiskovinama „Dnevni list“ i „Dnevni avaz“ ogla{en na temelju odluke broj:01-64/10 od 29.4.2010. Direktor: Ivan Mandi}
BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE KANTON SARAJEVO OP]INSKI SUD U SARAJEVU Broj: 65 0 I 101002 09 I Sarajevo, 12. 10. 2010. godine Op}inski sud u Sarajevu i to sudija Mehudin Durakovi} u pravnoj stvari tra`ioca izvr{enja Intesa Sanpaolo banka dd Sarajevo ul. Obala Kulina bana br. 9-a, protiv izvr{enika Brajevi} Muhidin iz Had`i}a, Mi{evi}i b, radi izvr{enja, na osnovu ~lana 348. stav 3. Zakona o parni~nom postupku, a na prijedlog tra`ioca izvr{enja od 15 06. 2010. godine

AB
Nudi vam: -kompletan internisti~ki pregled -laboratorijska dijagnostika -ultrazvu~na dijagnostika -ku}ne posjete -holter EKG
Dozvoljeno dana 24. 06. 2009. godine na osnovu vjerodostojne isprave-mjenice broj AF0963451 izdata u Sarajevu 20. 02. 2005. godine, radi naplate nov~anog potra`ivanja u ukupnom iznosu od 2.251,29 KM sa zakonskom zateznom kamatom od 18. 11. 2008. godine pa do isplate. Tro{kovi izvr{nog postupka odre|eni su u iznosu od 90,00 KM. Izvr{enje }e se provesti na nov~anim sredstvima-pla}i koju izvr{enik ostvaruje kod poslodavca „Brajevi} Trade“ doo Sarajevo. Sudija Mehudin Durakovi} POUKA: Protiv ovog rje{enja stranke mogu izjaviti prigovor ovom sudu u roku od 8 dana od dana prijema, u dovoljnom broju primjeraka za sud i stranke. Objavljivanjem rje{enja o izvr{enju u dnevnim novinama, smatra se da je dostavljeno izvr{eniku protekom roka od 15 dana.

Dr. Avdija Ba{i} U ulici A. B. [imi}a 23 Tel.: 660-635, 716-200

Na osnovu ~lana 29. Zakona o ustanovama, ~lana 66. Zakona o zdravstvenoj za{titi i ~lanova 38. i 40. Statuta JU Bolnica Travnik, Upravni odbor Javne ustanove Bolnica Travnik na sjednici odr`anoj dana 20. 10. 2010. godine, donosi

KONKURS
za imenovanje direktora Javne ustanove Bolnica Travnik Za direktora Javne ustanove Bolnica Travnik mogu se javiti kandidati, koji pored op{tih i ispunjavaju i posebne uslove: - Zavr{en medicinski fakultet - odgovaraju}u specijalizaciju iz djelatnosti Bolnice - najmanje 5 godina radnog iskustva u struci, tj. nakon polo`enog specijalisti~kog ispita - najmanje 3 godine radnog iskustva na rukovodnim poslovima i - fakultativnog uslova: znanje o zdravstvenom menad`mentu. Izbor direktora se vr{i na period od 4 godine. Kandidati su du`ni dostaviti dokaze o ispunjavanju uslova konkursa kako slijedi: - Prijavu na konkurs - Ovjerenu diplomu o zavr{enom medicinskom fakultetu - Ovjereno uvjerenje o polo`enom specijalisti~kom ispitu iz djelatnosti Bolnice - Potvrdu o radnom iskustvu u struci - Potvrdu o radnom iskustvu na rukovodnim poslovima i - Cerifikat o obavljenoj edukaciji iz zdravstvenog menad`menta, odnosno zavr{enoj specijalizaciji iz zdravstvenog menad`menta ili zavr{enom postdiplomskom studiju iz zdravstvenog menad`menta Prijave sa dokazima dostaviti na adresu: Javna ustanova Bolnica Travnik, Kalibunar bb, Travnik sa naznakom za „Konkursnu komisiju“. Rok za podno{enje prijava je 8 dana od dana objavljivanja konkursa u Dnevnom avazu. Nepotpune i neblagovremene prijave ne}e biti razmatrane.

OBJAVLJUJE

RJE[ENJE O IZVR[ENJU
BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE KANTON SARAJEVO OP]INSKI SUD U SARAJEVU Broj: 65 0 P 076181 09 P Sarajevo, 2. 9. 2010. godine Tu`itelj: Tu`eni: Radi: Vsp: Mehmed Nali} GP PUT dd Sarajevo Utvr|enja i uknji`be 12.000,00

POZIV
Za JANJU[EVI] ZORAN IZ SARAJEVA, Ulica Kranj~evi}eva broj 41 Pozivate se kao stranka na pripremno ro~i{te zakazano za dan 2. 12. 2010. godine u 09.15 sati, pred ovaj sud u sobu broj 327/III. Sudija Na|a Seferovi}

NAPOMENA: Ako na pripremno ro~i{te ili na ro~i{te za glavnu raspravu ne do|e uredno obavije{teni tu`itelj, smatrat }e se da je tu`ba povu~ena, osim ako tu`eni ne zahtijeva da se ro~i{te odr`i (~l. 84. st. 1. ZPP-a). Ako na pripremno ro~i{te ili na ro~i{te za glavnu raspravu ne do|e uredno obavije{teni tu`eni, ro~i{te }e se odr`ati bez njegovog prisustva (~l. 84. st. 2. ZPP-a). Najkasnije na pripremnom ro~i{tu stranke su du`ne iznijeti sve ~injenice na kojima zasnivaju svoje zahtjeve i predlo`iti sve dokaze koje `ele izvesti u toku postupka, te na pripremno ro~i{te donijeti sve isprave i predmete koje `ele upotrijebiti kao dokaz (~l. 77. ZPP-a). Na pripremnom ro~i{tu sud }e rje{enjem odrediti dan i sat odr`avanja glavne rasprave, pitanja o kojima }e se raspravljati, dokaze koji }e se izvesti i koje osobe }e biti pozvane na glavnu raspravu (~l. 94. st. 1. ZPP-a), pri ~emu se stranke upozoravaju da sud mo`e odrediti da se glavna rasprava mo`e odr`ati odmah nakon pripremnog ro~i{ta (~l. 94. st. 3. ZPP-a). 16114-1tt

Novi NBA {ampionat nosi mnogo nepoznanica

Po~inje bitka za milione
Dan prije po~etka nove NBA sezone glavno pitanje nije ko }e u junu idu}e godine podi}i pehar prvaka nego ho}e li narednog ljeta do}i do {trajka, odnosno obustave svih aktivnosti Lige zbog borbe vlasnika klubova i Udru`enja igra~a oko podjele novca. Krajem juna 2011. isti~e kolektivni ugovor kojim je igra~ima omogu}eno da ove godine uberu ~ak 2,1 milijardu dolara. Liga to po svaku cijenu `eli smanjiti barem za tre}inu, {to igra~i rezolutno odbijaju i najavljuju {trajk.

D`ejms: Euforija u Majamiju, pusto{ u Klivlendu

36

Dnevni avaz, ponedjeljak, 25. oktobar/listopad 2010.

sport

37

RUKOMET U kakvoj atmosferi BiH do~ekuje kvalifikacije za EP

Selektor Ra|a na slatkim mukama
Ma|ari ne mogu ra~unati na Na|a i Eklemovi}a, Makedonci promijenili selektora
Rukometna reprezentacija Bosne i Hercegovine sino}njim treningom u Vara`dinu zapo~ela je pripreme za prva dva kvalifikacijska duela, protiv Ma|arske u ~etvrtak u Sombateliju i protiv Makedonije u nedjelju u sarajevskoj Skenderiji.
Teletovi} u duelu sa Skorcanitisom iz Makabija

Glavno pitanje nije ko }e u junu idu}e godine podi}i pehar prvaka nego ho}e li narednog ljeta do}i do {trajka ko{arka{a

Veliko takmi~enje
Ve} na startu kvalifikacija odre|ene nedoumice bit }e otklonjene - mo}i }emo se uvjeriti da li s pravom ili ne od ove skupine rukometa{a trebamo o~ekivati plasman na jedno veliko takmi~enje, ovog puta na Evropsko prvenstvo u Srbiji 2012. godine. U ranijim izjava za bh. medije igra~i su, ve}inom, zastupali stav da ovaj tim ima mo`da najve}e {anse za plasman na zavr{nicu jednog velikog me|unarodnog takmi~enja. - Posmatraju}i ovaj sastav, a to sam i ranije smatrao, mislim da je ovo najbolja generacija na{ih rukometa{a ikada. Ho}emo li se plasirati na jedno veliko takmi~enje, sada zavisi isklju~ivo od nas samih. Dobili smo relativno dobru grupu, ne mo`emo re}i da se s nekim ne mo`emo nositi, ali kako bismo napravili ne{to, moramo se svi stisnuti - i igra~i, i stru~ni {tab, i ljudi iz Saveza... Svi zajedni~ki moramo upregnuti snage. Ako se to desi, plasman na

KO[ARKA Mirza Teletovi} za „Dnevni avaz“

Ba{i} i Terzi}: Uzdanice za plasman na Euro

U Litvaniji imamo {ansu da napravimo ne{to dobro
Ra|a definitivno }e biti na slatkim mukama. - S igra~ima koje imamo, te{ko je odlu~iti se za najbolju vanjsku postavu, ali imamo dobre opcije i na drugim mjestima. U svakoj utakmici mo`emo ra~unati na 16 igra~a, stalno }emo ih rotirati, a na parketu }e najdu`e ostati ona postava koja bude najbolje funkcionirala - kazao je Ra|a. Za razliku od njega, Ma|ari su u stanovitim problemima. Njihov selektor Lajo{ Mo~aji ne}e mo}i ra~unati na desnog Lasla Na|a (Laszlo Nagy) i na srednjeg beka Nikolu Eklemovi}a. Makedonci, pak, pro`ivljavaju turbulentan period s obzirom na to da je prije samo nekoliko dana Ljubomir Savevski napustio kormilo, a zamijenio ga je Zvonko [undovski. Sve su to ~injenice koje ulijevaju nadu u dobar start, ali... pri~ekajmo jo{ neA. ^ULI] koliko dana.

Igra~i ve} {tede
Ruku na srce, NBA pla}e odavno su izmakle kontroli, ali su vlasnici sami krivi. Pristali su na pravila u kojima je ostavljeno dovoljno rupa pa je tako mogu}e da }e aktuelni prvaci Los An|eles lejkersi za pla}e igra~a u novoj sezoni izdvojiti ~ak 95,2 miliona dolara iako je limit 58 miliona dolara.

Euro ne}e biti upitan - izjavio je prvi artiljerac ove ekipe Edin Ba{i}. Za njegovim uslugama vapilo se dugi niz godina. Zbog porodi~nih problema, koji su, sre}om, imali pozitivan epilog, Ba{i} se vratio u reprezentaciju i donio novu dimenziju. Za razliku od ciklusa od prije dvije godine, kada smo se s Rusijom i Srbijom borili za plasman na Euro, selektor Vojislav Ra|a mo}i }e ra~unati i na Nikolu Prcu, koji, nezadovoljan statusom kod Halida Demirovi}a, tada nije

`elio igrati za reprezentaciju. - Mislim da su ove kvalifikacije posljednja {ansa ove generacije. Imamo sve preduvjete za plasman na EP a ako , to ne u~inimo, onda smo rekli svoje i neki mla|i momci trebaju do}i - kazao je Prce. On je nastupao i u januarskim kvalifikacijama za Svjetsko prvenstvu u [vedskoj 2011., ali takore}i bez ijednog ozbiljnog treninga. Sada je bek Puerto Segunda potpuno zdrav, fizi~ki i psihi~ki potpuno spreman, a posljednje igre sugeriraju da je u staroj formi.

NBA stil mi odgovara, ka`e na{ reprezentativac nakon sjajnih partija protiv klubova iz najja~e svjetske lige
Ako je neko imao sumnje, vi{e ih nema. Mirza Teletovi} istinski je NBA potencijal, {to je dokazao tamo gdje se to jedino i vrednuje - na parketu u duelima s igra~ima iz najja~e svjetske ko{arka{ke lige. Njegov Kaha Laboral je u okviru ameri~ke turneje igrao protiv Memfis grizlisa (105:110) i San Antonio sparsa (85:108), a 25-godi{nji bh. krilni reprezentativac (206 centimetara) bio je vode}i igra~ {panskog prvaka u obra~unu s NBA klubovima. „Grizlijima“ je u Elvisovom gradu sasuo 24 ko{a, a teksa{kim „Mamuzama“ 18. S obzirom na to da mu je ovo bio prvi „bliski susret“ s NBA profesionalcima, vi{e nego dovoljno. San Antonio, istina, igra ne{to organiziranije, mnogo bli`e evropskom stilu, ali opet prevladava brza, agresivna igra, u kojoj je fizi~ka komponenta, ipak, primarna. Moram naglasiti i to da sam impresioniram organizacijom NBA lige, uvjetima rada, dvoranama... To je ne{to fantasti~no - ka`e Teletovi} za „Dnevni avaz“. Mirza je, tako|er, potvrdio ono {to mnogi ve} odavno govore - da su njegove fizi~ke predispozicije i {uterske mogu}nosti kao stvorene za NBA ligu. No, na{ najbolji ko{arka{ nije siguran ho}e li se i kada odlu~iti na ameri~ku avanturu. - Jednog dana bih volio igrati u NBA, ali u ovom momentu o tome ne razmi{ljam. Potpuno sam skoncentrisan na obaveze u Kaha Laboralu. Ovo mi je peta sezona u Vitoriji i nemam ni najmanji razlog da se po`alim na bilo {ta.

Otac po drugi put
Mirza je prije dvije sedmice po drugi put postao otac. Nakon sina, Mirza i njegova supruga dobili su k}erku Eminu. io sezonu u {panskoj i Euroligi. U [paniji je progla{en najboljim igra~em 3. kola (25 poena protiv Gran Kanarije), dok je Euroligu otvorio sa 16 poena u uvjerljivoj pobjedi nad Makabijem. Mirza je `elio dodati jo{ ne{to, a ti~e se reprezentacije BiH i Evropskog prvenstva u Litvaniji idu}e godine. - Definitivno }u do}i na pripreme, a ovim putem bih zamolio sve saigra~e koji dobiju poziv selektora, da se odazovu. Znam da Savez nije u sjajnoj situaciji, ali mi, igra~i, moramo biti zajedno. Pru`ila nam se prilika da napravimo ne{to dobro na Eurobasketu, velika bi {teta bila da je propustimo, jer zaista imamo dobre ko{arka{e - rekao je Teletovi}. E. J.

Odli~an start sezone
Naprotiv, izgradio sam sjajan odnos. Uostalom, od ove sezone sam kapiten, a ne pamti se kada je jedan stranac u posljednjih nekoliko godina dobio tu ~ast - isti~e Teletovi}, koji je sjajno otvor-

Zabranjene patike
NBA ~elnici objavili su da je zabranjeno nositi nove modele patika koje pove}avaju odraz igra~a. Firma „Athletic Propulsion“ izbacila je na tr`i{te patike „Koncept 1“ sa modernom tehnologijom koja, navodno, poma`e pri skoku. Imena igra~a koji su `eljeli preuzeti novi proizvod nisu objavljena, a patike, ina~e, ko{taju 300 dolara.

Veliki ugled [ari}a
Mjesto na kojem smo najvi{e poja~ani je golmansko, nakon Enida Tahirovi}a, koji je ~esto zna~io bar pola ekipe, sada smo bogatiji za jednog od najboljih golmana u Evropi, Barceloninog Danijela [ari}a, koji nam ne}e biti od pomo}i samo zbog svojih odbrana nego i zbog ogromnog ugleda koji u`iva. Me|u golmanima je i standardni dvojac - Neboj{a Grahovac, koji je odli~an u [amberiju, te Adnan [abanovi}, koji se posebno razbrani protiv najja~ih.

Stalno rotiranje
Tu je i Marinko Kele~evi}, koji se na nekoliko prijateljskih utakmica pokazao kao veoma dobro rje{enje te }e sa „starom gardom“ Mirsadom Terzi}em, Adnanom Harmandi}em, Damirom Doborcem, koji igraju u najja~im ligama i veoma jakim klubovima, ~initi impozantnu vanjsku liniju. Vojislav

Sistem pokazao rezultat
Nerijetko se ~uje kako je trener Kaha Laborala Du{ko Ivanovi} na lo{em glasu kod igra~a, jer zavodi ~eli~nu disciplinu i forsira `estoke treninge. No, Teletovi} nema primjedbi na nekada sjajnog beka splitske Jugoplastike, a danas ni{ta manje uspje{nog trenera. - Du{ko ima sistem kojeg se dr`i i koji mi po{tujemo. Mora se naporno raditi, stalno dokazivati, ali taj sistem je pokazao rezultate. Pro{le sezone bili smo prvaci [panije, a godinu ranije uzeli smo Kup - ka`e Teletovi}.

„Tr~i i pucaj“
- Ve}ina NBA ekipa igra takozvanu „tr~i i pucaj“ ko{arku i idividualni kvalitet je primaran, a takav stil meni u potpunosti odgovara. Recimo, napadi Memfisa, protiv kojeg smo igrali, svode se na po jedan dribling, dodavanje i {ut.

IWB liga ko{arka{ica
Brajant: Lejkersi brane naslov

Posljednji put igra~i su {trajkovali prije 12 godina, kada je sezona po~ela tek u

januaru 1999. (umjesto u novembru 1998.) i skra}ena je na samo 50 utakmica od predvi|ene 82.

Deset najpla}enijih u sezoni 2010/2011
Kobi Brajant Ra{ard Luis Kevin Garnet Tim Dankan Majkl Red Pau Gasol Andrej Kirilenko Jao Ming Gilbert Arenas Dirk Novicki LA lejkers Orlando Boston San Antonio Milvoki LA lejkers Juta Hjuston Va{ington Dalas 24,8 miliona dolara 20,5 18,8 18,7 18,3 17,8 17,8 17,6 17,7 17,3

D`ejms u Majamiju
I jo{ jedan bitan detalj, tada igra~i odlukom arbitra nisu primali pla}e sve do prekida {trajka pa su mnogi ve} sada „po~eli {tedjeti“. Prvi je to objavio Re`on Rondo (Rajon) iz Boston seltiksa, a prije nego {to ga po~nemo sa`alijevati treba napomenuti da }e jedan od najboljih NBA plejmejkera zaraditi devet miliona dolara za sezonu. Upravo bi Rondo-

vi Seltiksi, poja~ani iskusnim centarskim „tandemom O’Nil“ ([akil i D`ermejn), te superjaki Majami hit, predvo|en zvani~no najboljim NBA igra~em Lebronom D`ejmsom (Lebron James), ~iji je odlazak ostavio pusto{ u Klivlend kavalirsima, i Dvejnom Vejdom (Dwyane Wade), trebali biti glavna prijetnja Lejkersima i njihovom lideru Kobiju Brajantu (Kobe Bryant). Novu sezonu otvorit }e duel Majamija i Bostona, a sutra }e igrati jo{ Lejkers Hjuston i Portland - Feni(E. J.) ks.

Tre}i poraz Zeni~anki
Gradska arena u Zenici. Gledalaca 800. Sudije: Milivoje Jovi~i} (Srbija), Krunoslav Holjevac, Kre{imir Kati} (Hrvatska). Pet li~nih gre{aka: Iri{ki} (39). Rezultat: ^elik Partizan Galenika 72:80 (16:18, 21:17, 20:22, 15:23). ^ELIK: Iri{ki} 20, Stojanovska, An|eli} 7, Mehmedi} 10, Selimspahi}, Stupar 2, Pilav 18, Halimi}, Musi}, Kova~evi} 2, Grejem 13. Trener: Mensura Andelija. PARTIZAN GALENIKA: Vu~kovi}, Ston 14, Jo. Karaka{evi}, Butulija 19, Radi} 12, Prci} 4, Dangubi} 4, Je. Karaka{evi}, Jankovi} 7, Mur 10, Dabovi} 10, Kerkez. Trener: Marina Maljkovi}. U 4. kolu IWB lige ko{arka{ice zeni~kog ^elika izgubile su od favoriziranog beogradskog Partizana Galenike (72:80), ~ime su pretrpjele prvi doma}i, a ukupno tre}i poraz u regionalnom takmi~enju. Zeni~anke su uo~i ove utakmice otpustile srbijanskog centra Stanislavu Erak i ameri~kog pleja Jasmin DiV B. . kson (Dixon).

Bh. ko{arka{i u Evropi

Damir Krupalija sru{io Asvel
U 3. kolu francuske lige na{ Damir Krupalija (5 poena, 7 skokova) i njegov Tulon slavili su protiv euroliga{a Asvela (74:66). Kenana Bajramovi}a nije bilo u sastavu Litvos ritasa, koji je u 5. kolu litvanske lige savladao Alijtus (94:63), kao ni Ratka Varde u pobjedi Prokoma u 3. kolu prvenstva Poljske protiv Sijarke (88:71). Katovice Marka \uri}a (3 skoka) izgubile su od ^arnog (73:82). U 2. kolu turske lige Fenerbah~e Ulker savladao je Alijagu (96:73) uz blijed nastup Emira Preld`i}a (2 poena). Sjajno je odigrao Aleksej Ne{ovi} (8 poena, 8 asistencija, 6 osvojenih lopti) u pobjedi Budu}nosti nad Radni~kim (95:61) u 4. kolu NLB lige. Skromni su u duelu Krke i Zagreba (65:63) bili Goran Ikoni} i Ante Ma{i} (postigli po poen), dok Ma{i}ev saigra~ Miralem Halilovi} ponovo nije ulazio u igru kod Zagreba. Novi klub prona{ao je Ermin Jazvin. Nakon {to je proteklih dana trenirao u rodnom Mostaru s ekipom Zrinjskog, 30-godi{nji reprezentativni centar pristupio je Dnjeproazotu, trenutno sedmoplasiranom timu V. B. ukrajinske lige.

Grejem (^elik) u duelu s Dangubi} (Partizan)

(Foto: J. Had`i})

Novi NBA {ampionat nosi mnogo nepoznanica

Po~inje bitka za milione
Dan prije po~etka nove NBA sezone glavno pitanje nije ko }e u junu idu}e godine podi}i pehar prvaka nego ho}e li narednog ljeta do}i do {trajka, odnosno obustave svih aktivnosti Lige zbog borbe vlasnika klubova i Udru`enja igra~a oko podjele novca. Krajem juna 2011. isti~e kolektivni ugovor kojim je igra~ima omogu}eno da ove godine uberu ~ak 2,1 milijardu dolara. Liga to po svaku cijenu `eli smanjiti barem za tre}inu, {to igra~i rezolutno odbijaju i najavljuju {trajk.

D`ejms: Euforija u Majamiju, pusto{ u Klivlendu

36

Dnevni avaz, ponedjeljak, 25. oktobar/listopad 2010.

sport

37

RUKOMET U kakvoj atmosferi BiH do~ekuje kvalifikacije za EP

Selektor Ra|a na slatkim mukama
Ma|ari ne mogu ra~unati na Na|a i Eklemovi}a, Makedonci promijenili selektora
Rukometna reprezentacija Bosne i Hercegovine sino}njim treningom u Vara`dinu zapo~ela je pripreme za prva dva kvalifikacijska duela, protiv Ma|arske u ~etvrtak u Sombateliju i protiv Makedonije u nedjelju u sarajevskoj Skenderiji.
Teletovi} u duelu sa Skorcanitisom iz Makabija

Glavno pitanje nije ko }e u junu idu}e godine podi}i pehar prvaka nego ho}e li narednog ljeta do}i do {trajka ko{arka{a

Veliko takmi~enje
Ve} na startu kvalifikacija odre|ene nedoumice bit }e otklonjene - mo}i }emo se uvjeriti da li s pravom ili ne od ove skupine rukometa{a trebamo o~ekivati plasman na jedno veliko takmi~enje, ovog puta na Evropsko prvenstvo u Srbiji 2012. godine. U ranijim izjava za bh. medije igra~i su, ve}inom, zastupali stav da ovaj tim ima mo`da najve}e {anse za plasman na zavr{nicu jednog velikog me|unarodnog takmi~enja. - Posmatraju}i ovaj sastav, a to sam i ranije smatrao, mislim da je ovo najbolja generacija na{ih rukometa{a ikada. Ho}emo li se plasirati na jedno veliko takmi~enje, sada zavisi isklju~ivo od nas samih. Dobili smo relativno dobru grupu, ne mo`emo re}i da se s nekim ne mo`emo nositi, ali kako bismo napravili ne{to, moramo se svi stisnuti - i igra~i, i stru~ni {tab, i ljudi iz Saveza... Svi zajedni~ki moramo upregnuti snage. Ako se to desi, plasman na

KO[ARKA Mirza Teletovi} za „Dnevni avaz“

Ba{i} i Terzi}: Uzdanice za plasman na Euro

U Litvaniji imamo {ansu da napravimo ne{to dobro
Ra|a definitivno }e biti na slatkim mukama. - S igra~ima koje imamo, te{ko je odlu~iti se za najbolju vanjsku postavu, ali imamo dobre opcije i na drugim mjestima. U svakoj utakmici mo`emo ra~unati na 16 igra~a, stalno }emo ih rotirati, a na parketu }e najdu`e ostati ona postava koja bude najbolje funkcionirala - kazao je Ra|a. Za razliku od njega, Ma|ari su u stanovitim problemima. Njihov selektor Lajo{ Mo~aji ne}e mo}i ra~unati na desnog Lasla Na|a (Laszlo Nagy) i na srednjeg beka Nikolu Eklemovi}a. Makedonci, pak, pro`ivljavaju turbulentan period s obzirom na to da je prije samo nekoliko dana Ljubomir Savevski napustio kormilo, a zamijenio ga je Zvonko [undovski. Sve su to ~injenice koje ulijevaju nadu u dobar start, ali... pri~ekajmo jo{ neA. ^ULI] koliko dana.

Igra~i ve} {tede
Ruku na srce, NBA pla}e odavno su izmakle kontroli, ali su vlasnici sami krivi. Pristali su na pravila u kojima je ostavljeno dovoljno rupa pa je tako mogu}e da }e aktuelni prvaci Los An|eles lejkersi za pla}e igra~a u novoj sezoni izdvojiti ~ak 95,2 miliona dolara iako je limit 58 miliona dolara.

Euro ne}e biti upitan - izjavio je prvi artiljerac ove ekipe Edin Ba{i}. Za njegovim uslugama vapilo se dugi niz godina. Zbog porodi~nih problema, koji su, sre}om, imali pozitivan epilog, Ba{i} se vratio u reprezentaciju i donio novu dimenziju. Za razliku od ciklusa od prije dvije godine, kada smo se s Rusijom i Srbijom borili za plasman na Euro, selektor Vojislav Ra|a mo}i }e ra~unati i na Nikolu Prcu, koji, nezadovoljan statusom kod Halida Demirovi}a, tada nije

`elio igrati za reprezentaciju. - Mislim da su ove kvalifikacije posljednja {ansa ove generacije. Imamo sve preduvjete za plasman na EP a ako , to ne u~inimo, onda smo rekli svoje i neki mla|i momci trebaju do}i - kazao je Prce. On je nastupao i u januarskim kvalifikacijama za Svjetsko prvenstvu u [vedskoj 2011., ali takore}i bez ijednog ozbiljnog treninga. Sada je bek Puerto Segunda potpuno zdrav, fizi~ki i psihi~ki potpuno spreman, a posljednje igre sugeriraju da je u staroj formi.

NBA stil mi odgovara, ka`e na{ reprezentativac nakon sjajnih partija protiv klubova iz najja~e svjetske lige
Ako je neko imao sumnje, vi{e ih nema. Mirza Teletovi} istinski je NBA potencijal, {to je dokazao tamo gdje se to jedino i vrednuje - na parketu u duelima s igra~ima iz najja~e svjetske ko{arka{ke lige. Njegov Kaha Laboral je u okviru ameri~ke turneje igrao protiv Memfis grizlisa (105:110) i San Antonio sparsa (85:108), a 25-godi{nji bh. krilni reprezentativac (206 centimetara) bio je vode}i igra~ {panskog prvaka u obra~unu s NBA klubovima. „Grizlijima“ je u Elvisovom gradu sasuo 24 ko{a, a teksa{kim „Mamuzama“ 18. S obzirom na to da mu je ovo bio prvi „bliski susret“ s NBA profesionalcima, vi{e nego dovoljno. San Antonio, istina, igra ne{to organiziranije, mnogo bli`e evropskom stilu, ali opet prevladava brza, agresivna igra, u kojoj je fizi~ka komponenta, ipak, primarna. Moram naglasiti i to da sam impresioniram organizacijom NBA lige, uvjetima rada, dvoranama... To je ne{to fantasti~no - ka`e Teletovi} za „Dnevni avaz“. Mirza je, tako|er, potvrdio ono {to mnogi ve} odavno govore - da su njegove fizi~ke predispozicije i {uterske mogu}nosti kao stvorene za NBA ligu. No, na{ najbolji ko{arka{ nije siguran ho}e li se i kada odlu~iti na ameri~ku avanturu. - Jednog dana bih volio igrati u NBA, ali u ovom momentu o tome ne razmi{ljam. Potpuno sam skoncentrisan na obaveze u Kaha Laboralu. Ovo mi je peta sezona u Vitoriji i nemam ni najmanji razlog da se po`alim na bilo {ta.

Otac po drugi put
Mirza je prije dvije sedmice po drugi put postao otac. Nakon sina, Mirza i njegova supruga dobili su k}erku Eminu. io sezonu u {panskoj i Euroligi. U [paniji je progla{en najboljim igra~em 3. kola (25 poena protiv Gran Kanarije), dok je Euroligu otvorio sa 16 poena u uvjerljivoj pobjedi nad Makabijem. Mirza je `elio dodati jo{ ne{to, a ti~e se reprezentacije BiH i Evropskog prvenstva u Litvaniji idu}e godine. - Definitivno }u do}i na pripreme, a ovim putem bih zamolio sve saigra~e koji dobiju poziv selektora, da se odazovu. Znam da Savez nije u sjajnoj situaciji, ali mi, igra~i, moramo biti zajedno. Pru`ila nam se prilika da napravimo ne{to dobro na Eurobasketu, velika bi {teta bila da je propustimo, jer zaista imamo dobre ko{arka{e - rekao je Teletovi}. E. J.

Odli~an start sezone
Naprotiv, izgradio sam sjajan odnos. Uostalom, od ove sezone sam kapiten, a ne pamti se kada je jedan stranac u posljednjih nekoliko godina dobio tu ~ast - isti~e Teletovi}, koji je sjajno otvor-

Zabranjene patike
NBA ~elnici objavili su da je zabranjeno nositi nove modele patika koje pove}avaju odraz igra~a. Firma „Athletic Propulsion“ izbacila je na tr`i{te patike „Koncept 1“ sa modernom tehnologijom koja, navodno, poma`e pri skoku. Imena igra~a koji su `eljeli preuzeti novi proizvod nisu objavljena, a patike, ina~e, ko{taju 300 dolara.

Veliki ugled [ari}a
Mjesto na kojem smo najvi{e poja~ani je golmansko, nakon Enida Tahirovi}a, koji je ~esto zna~io bar pola ekipe, sada smo bogatiji za jednog od najboljih golmana u Evropi, Barceloninog Danijela [ari}a, koji nam ne}e biti od pomo}i samo zbog svojih odbrana nego i zbog ogromnog ugleda koji u`iva. Me|u golmanima je i standardni dvojac - Neboj{a Grahovac, koji je odli~an u [amberiju, te Adnan [abanovi}, koji se posebno razbrani protiv najja~ih.

Stalno rotiranje
Tu je i Marinko Kele~evi}, koji se na nekoliko prijateljskih utakmica pokazao kao veoma dobro rje{enje te }e sa „starom gardom“ Mirsadom Terzi}em, Adnanom Harmandi}em, Damirom Doborcem, koji igraju u najja~im ligama i veoma jakim klubovima, ~initi impozantnu vanjsku liniju. Vojislav

Sistem pokazao rezultat
Nerijetko se ~uje kako je trener Kaha Laborala Du{ko Ivanovi} na lo{em glasu kod igra~a, jer zavodi ~eli~nu disciplinu i forsira `estoke treninge. No, Teletovi} nema primjedbi na nekada sjajnog beka splitske Jugoplastike, a danas ni{ta manje uspje{nog trenera. - Du{ko ima sistem kojeg se dr`i i koji mi po{tujemo. Mora se naporno raditi, stalno dokazivati, ali taj sistem je pokazao rezultate. Pro{le sezone bili smo prvaci [panije, a godinu ranije uzeli smo Kup - ka`e Teletovi}.

„Tr~i i pucaj“
- Ve}ina NBA ekipa igra takozvanu „tr~i i pucaj“ ko{arku i idividualni kvalitet je primaran, a takav stil meni u potpunosti odgovara. Recimo, napadi Memfisa, protiv kojeg smo igrali, svode se na po jedan dribling, dodavanje i {ut.

IWB liga ko{arka{ica
Brajant: Lejkersi brane naslov

Posljednji put igra~i su {trajkovali prije 12 godina, kada je sezona po~ela tek u

januaru 1999. (umjesto u novembru 1998.) i skra}ena je na samo 50 utakmica od predvi|ene 82.

Deset najpla}enijih u sezoni 2010/2011
Kobi Brajant Ra{ard Luis Kevin Garnet Tim Dankan Majkl Red Pau Gasol Andrej Kirilenko Jao Ming Gilbert Arenas Dirk Novicki LA lejkers Orlando Boston San Antonio Milvoki LA lejkers Juta Hjuston Va{ington Dalas 24,8 miliona dolara 20,5 18,8 18,7 18,3 17,8 17,8 17,6 17,7 17,3

D`ejms u Majamiju
I jo{ jedan bitan detalj, tada igra~i odlukom arbitra nisu primali pla}e sve do prekida {trajka pa su mnogi ve} sada „po~eli {tedjeti“. Prvi je to objavio Re`on Rondo (Rajon) iz Boston seltiksa, a prije nego {to ga po~nemo sa`alijevati treba napomenuti da }e jedan od najboljih NBA plejmejkera zaraditi devet miliona dolara za sezonu. Upravo bi Rondo-

vi Seltiksi, poja~ani iskusnim centarskim „tandemom O’Nil“ ([akil i D`ermejn), te superjaki Majami hit, predvo|en zvani~no najboljim NBA igra~em Lebronom D`ejmsom (Lebron James), ~iji je odlazak ostavio pusto{ u Klivlend kavalirsima, i Dvejnom Vejdom (Dwyane Wade), trebali biti glavna prijetnja Lejkersima i njihovom lideru Kobiju Brajantu (Kobe Bryant). Novu sezonu otvorit }e duel Majamija i Bostona, a sutra }e igrati jo{ Lejkers Hjuston i Portland - Feni(E. J.) ks.

Tre}i poraz Zeni~anki
Gradska arena u Zenici. Gledalaca 800. Sudije: Milivoje Jovi~i} (Srbija), Krunoslav Holjevac, Kre{imir Kati} (Hrvatska). Pet li~nih gre{aka: Iri{ki} (39). Rezultat: ^elik Partizan Galenika 72:80 (16:18, 21:17, 20:22, 15:23). ^ELIK: Iri{ki} 20, Stojanovska, An|eli} 7, Mehmedi} 10, Selimspahi}, Stupar 2, Pilav 18, Halimi}, Musi}, Kova~evi} 2, Grejem 13. Trener: Mensura Andelija. PARTIZAN GALENIKA: Vu~kovi}, Ston 14, Jo. Karaka{evi}, Butulija 19, Radi} 12, Prci} 4, Dangubi} 4, Je. Karaka{evi}, Jankovi} 7, Mur 10, Dabovi} 10, Kerkez. Trener: Marina Maljkovi}. U 4. kolu IWB lige ko{arka{ice zeni~kog ^elika izgubile su od favoriziranog beogradskog Partizana Galenike (72:80), ~ime su pretrpjele prvi doma}i, a ukupno tre}i poraz u regionalnom takmi~enju. Zeni~anke su uo~i ove utakmice otpustile srbijanskog centra Stanislavu Erak i ameri~kog pleja Jasmin DiV B. . kson (Dixon).

Bh. ko{arka{i u Evropi

Damir Krupalija sru{io Asvel
U 3. kolu francuske lige na{ Damir Krupalija (5 poena, 7 skokova) i njegov Tulon slavili su protiv euroliga{a Asvela (74:66). Kenana Bajramovi}a nije bilo u sastavu Litvos ritasa, koji je u 5. kolu litvanske lige savladao Alijtus (94:63), kao ni Ratka Varde u pobjedi Prokoma u 3. kolu prvenstva Poljske protiv Sijarke (88:71). Katovice Marka \uri}a (3 skoka) izgubile su od ^arnog (73:82). U 2. kolu turske lige Fenerbah~e Ulker savladao je Alijagu (96:73) uz blijed nastup Emira Preld`i}a (2 poena). Sjajno je odigrao Aleksej Ne{ovi} (8 poena, 8 asistencija, 6 osvojenih lopti) u pobjedi Budu}nosti nad Radni~kim (95:61) u 4. kolu NLB lige. Skromni su u duelu Krke i Zagreba (65:63) bili Goran Ikoni} i Ante Ma{i} (postigli po poen), dok Ma{i}ev saigra~ Miralem Halilovi} ponovo nije ulazio u igru kod Zagreba. Novi klub prona{ao je Ermin Jazvin. Nakon {to je proteklih dana trenirao u rodnom Mostaru s ekipom Zrinjskog, 30-godi{nji reprezentativni centar pristupio je Dnjeproazotu, trenutno sedmoplasiranom timu V. B. ukrajinske lige.

Grejem (^elik) u duelu s Dangubi} (Partizan)

(Foto: J. Had`i})

38

Ponedjeljak, 25. oktobar/listopad 2010.

Dnevni avaz

oglasi
BOSNIA AND HERZEGOVINA Federation of Bosnia and Herzegovina CANTON SARAJEVO Municipality of Ilijas MAYOR OF MUNICIPALITY

BOSNA I HERCEGOVINA Federacija Bosne i Hercegovine KANTON SARAJEVO OP]INA ILIJA[ OP]INSKI NA^ELNIK

Op}inski na~elnik putem Slu`be za imovinsko-pravne poslove, geodetske poslove i katastar Op}ine Ilija{, na osnovu ~lana 45. Zakona o gra|evinskom zemlji{tu („Sl. novine FBiH“ br. 25/03 i 16/04) i ~lana 5. Odluke o gra|evinskom zemlji{tu („Sl. novine Kantona Sarajevo“, br. 5/04, 13/04, 29/04), raspisuje:

JAVNI KONKURS
za dodjelu neizgra|enog gradskog gra|evinskog zemlji{ta za izgradnju stambeno poslovnih objekata Lamela SP3, Lamela SP4, Lamela SP5, Parking i gara`e na lokalitetu Banovac, prema Regulacionom planu „Banovac“. I PREDMET JAVNOG KONKURSA Lamela SP3
Dodjela gradskog gra|evinskog zemlji{ta ozna~enog kao: - k.~.br. 1862/9 po kulturi oranica „Banovac“, povr{ine 444 m2 iz zk. ul. br. 4384 k.o. SP - Podgora, stari premjer, {to po novom premjeru odgovara k.~. br. 63 k.o. Ilija{ grad. - Vrsta i obim radova; nova gradnja, - Tip gradnje: ~vrsta, - Gabariti objekta: (13,0x21,0) m - Povr{ina pod objektom: 273,0 m2 - Spratnost objekta: Pd+P+6, - Gra|evinska parcela: 444 m2 - Maksimalna tlocrtna povr{ina objekta: 273 m2, - Maksimalna bruto gra|evinska povr{ina; - Poslovnog prostora 273 m2 - Stambenog prostora 1638 m2 - Ukupna korisna povr{ina objekta; - Poslovnog: 219 m2 - Stambenog: 1310 m2 II NAMJENA OBJEKATA: izgradnja za tr`i{te stambeno poslovnih objekata, gara`e i parking prostora, III PRILAZ: sa postoje}e i planirane prilazne saobra}ajnice IV PARKIRANJE I GARA@IRANJE: Gara`u, odnosno parking prostor, kupci stambenih i poslovnih prostora su du`ni obezbijediti u okviru novoplaniranog objekta „Parking i gara`a, ~ija izgradnja je planirana neposredno uz predmetni objekat i to. - za administraciju - 1 parking mjesto na 30 m2, BGP , - za trgovinu - 1 parking mjesto na 60 m2, BGP , - za stan - 1 gara`a ili prostor, V OBAVEZE INVESTITORA - priklju~ak objekta na elektroenergetsku mre`u, izvr{iti prema uslovima nadle`nog infrastrukturnog objekta, - priklju~ak objekata na ostalu infrastrukturnu mre`u prema uslovima infrastrukturnih preduze}a, - ure|enje saobra~ajnih i pje{a~kih komunikacija u okviru parcele, - obrada slobodnih povr{ina zatravljivanjem, ozelenjavanjem niskim rastinjem, - izgradnjom saobra}ajnice, prilaza zgradama i ulaz u zgradu (poslovne prostore i stanove) prilagoditi licima sa umanjenim sposobnostima (Uredba o otklanjanju i spre~avanju stvaranja urbanisti~ko-tehni~kih barijera za kretanje invalidnih lica („Sl. nov. Kantona Sarajevo“ 5/00) VI NAPOMENA Predlo`ene parcele se mogu ujediniti, ali se ne mogu cijepati. Lamela SP3 je slobodno stoje}a, a Lamela SP4 i SP5 su duplex, istih dimenzija, ali razli~ite spratnosti. VII NAKNADA - PO^ETNI IZNOS NAKNADE - po~etni iznos naknade iznosi 363.876,00 KM VIII KRITERIJI I MJERILA ZA UTVR\IVANJE PRAVA PRVENSTVA 1. Prijavu na Javni konkurs mogu podnijeti fizi~ka i pravna lica. 2. Javni konkurs provodi Komisija za provo|enje Javnog konkursa (u daljem tekstu: Komisija), koju je imenovalo Op}insko vije}e. 3. Prijava na Javni konkurs sa dokazima o ispunjavanju uslova podnosi se na {alteru za prijem podnesaka Op}ine Ilija{ ili putem po{te. 4. U~esnici su du`ni prilo`iti izvod iz sudskog registra, odnosno registracije kod drugog nadle`nog organa, 5. Referens listu (broj i vrsta izgra|enih objekata) 6. Dokaz o prihvatanju obaveza iz ta~ke VII alineja 12. ovog konkursa, da se investitor obavezuje da obezbijedi 40 % stambenih jedinica za potrebe koje }e definisati Ministarstvo stambene politike Kantona Sarajevo, a za prodaju odobrenoj kategoriji stanovni{tva po dogovorenim cijenama. 7. Bankovnu garanciju za utvr|ene naknade po konkursu naplativu za 15 dana po dono{enju rje{enja o dodjeli gradskog gra|evinskog zemlji{ta. 8. Pismo namjere banke za obezbje|enje sredstava za izgradnju kompletnog projekta, 9. U~esnik Javnog konkursa za dodjelu gradskog gra|evinskog zemlji{ta, du`an je do dana zaklju~enja konkursa na `irora~un br. 1602000000710645, vrsta prihoda 721121, Op}ina 040, bud`et Op}ine Ilija{ kod Vakufske banke Sarajevo, uplatiti iznos od 10 % od po~etnog iznosa naknade pojedina~no za svaku Lamelu, odnosno parking i gara`u sa naznakom „Za u~e{}e na javni konkurs“ i dostaviti dokaz o uplati. U~esniku ~ija ponuda ne bude prihva}ena vratit }e se upla}eni iznos, a u~esniku sa najpovoljnijom ponudom }e se ura~unati upla}eni iznos naknade u ukupno ponu|enu cijenu. Upla}eni iznos ne}e se vratiti u~esniku koji odustane od prijave nakon otvaranja ponude. 10. Komisija ne}e razmatrati nepotpune, neblagovremene i neprecizne prijave u pogledu ponu|ene cijene, kao i prijave fizi~kih lica uz koje nisu prilo`eni dokazi da podnosilac prijave, odnosno ~lan njegovog porodi~nog doma}instva iz 1991. godine ne koristi imovinu za koju je podnesen zahtjev za povrat, shodno Zakonu o prestanku primjene Zakona o napu{tenim stanovima Federacije Bosne i Hercegovine („Slu`bene novine FBiH“, broj 11/98, 38/98, 12/99, 18/99, 27/99, 43/99, 31/01, 56/01) i Zakona o prestanku primjene Zakona o privremenom kori{tenju nekretnina u svojini gra|ana Federacije BiH („Slu`bene novine FBiH“ broj 11/98, 29/98, 27/99, 43/99, 31/01, 56/01 i 15/02). Kao dokaz za utvr|ivanje ~injenica iz prethodnog navedenog prila`e se potvrda nadle`nih slu`bi koje vode postupak povrata napu{tene privatne imovine i stanova. 11. Prvenstveno za dodjelu zemlji{ta iz ta~ke I. ovog konkursa, radi izgradnje Lamela, parkinga i gara`e, utvr|uje se na osnovu najvi{e ponu|ene cijene u odnosu na po~etni iznos naknade iskazan u konkursu za svaku Lamelu, parking i gara`u pojedina~no. 12. Potencijalni investitor se obavezuje da obezbijedi 40 % stambenih jedinica za potrebe koje }e definisati Ministarstvo stambene politike Kantona Sarajevo, uz saglasnost Vlade Kantona Sarajevo, a za prodaju odabranoj kategoriji stanovni{tva po dogovorenim cijenama, ~ija kalkulacija }e biti stvarni tro{kovi izgradnje uve~ani max 10 %, za koje }e investitor potpisati sporazum sa Ministarstvom stambene polike. 13. Prijave sa potrebnim aktima iz ta~ke VII i VIII dostaviti u zatvorenoj koverti sa naznakkom „Prijava na konkurs za dodjelu neizgra|enog gradskog gra|evinskog zemlji{ta za izgradnju Lamela Sp3, SP4, SP5“, parking i gara`a sa napomenom „NE OTVARATI“ IX NA^IN OBAVJE[TAVANJA: 1. Zaklju~ak o rezultatima konkursa Komisija }e dostaviti svim u~esnicima Javnog konkursa, u roku od 8 dana od dana zaklju~enja Javnog konkursa, a izvod iz zapisnika o radu Komisije bi}e objavljen na oglasnoj plo~i Op}ine Ilija{. 2. U~esnici Javnog konkursa mogu u roku od 8 dana od dana prijema zaklju~ka o rezultatima Javnog konkursa, izjaviti prigovor Op}inskom vije}u protiv zaklju~ka. 3. Konkurs ostaje otvoren 30 dana od dana objavljivanja u Dnevnom listu i web stranici Op}ine Ilija{ zaklju~no sa tridesetim danom do 16 sati. 4. Zainteresovani investitori se za detaljne informacije u vezi sa urbanisti~ko-tehni~kim uslovima izgradnje i lokacije budu}ih objekata mogu obratiti Slu`bi za prostorno ure|enje i stambeno-komunalne poslove i Slu`bi za imovinsko-pravne poslove, geodetske poslove i katastar Op}ine Ilija{ svakim radnim danom od 8,00-16,00 sati, soba 21 i 25, telefon 033 580 660, 033 580-681. OP]INSKI NA^ELNIK Nusret Ma{i}, dipl. ecc. s.r.

Lamela SP4
Dodjela gradskog gra|evinskog zemlji{ta ozna~enog kao: - k.~.br. 1862/10 po kulturi livada „Banovac“, povr{ine 498 m2 iz zk.ul.br. 4384 k.o. SP-Podgora, stari premjer {to po novom premjeru odgovara k.~.br. 56 k.o. Ilija{ grad. - Vrsta i obim radova; nova gradnja, - Tip gradnje: ~vrsta, - Gabariti objekta: (15,0x18,0) m - Povr{ina pod objektom: 270 m2 - Spratnost objekta: Pd+P+6, - Gra|evinska parcela: 498,0 m2 - Maksimalna tlocrtna povr{ina objekta: 270 m2, - Maksimalna bruto gra|evinska povr{ina; - Poslovnog prostora 270 m2, - Stambenog prostora 1620 m2 - Ukupna korisna povr{ina objekta - Poslovnog 216 m2 - Stambenog 1296 m2

Lamela SP3
Naknada za dodijeljeno gradsko gra|evinsko zemlji{te obuhvata: - naknadu ranijim vlasnicima (za povr{inu 444 m2) x 30,000 KM/m2 = 13.320,00 KM - naknada iz osnova prirodnih pogodnosti (pogodnosti ve} izgra|ene komunalne infrastrukture-renta) Poslovni 219 m2 n.k.p.x43 KM/m2 = 9.417,00 KM Stambeni 1310 m2 n.k.p. X 43 KM/m2 = 56.330,00 KM - naknada za ure|enje gradskog gra|evinskog zemlji{ta Poslovni 219 m2 n.k.p. x95,50 KM/m2 = 20.914,50 KM Stambeni 1310 m2 n.k.p. X 95,50 KM/m2 = 125.105,00 KM - po~etni iznos naknade iznosi 225.087,00 KM

Lamela SP5
Dodjela gradskog gra|evinskog zemlji{ta ozna~enog kao: - k.~.br. 1862/11 po kulturi livada „Banovac“, povr{ine 562 m2 iz zk.ul.br. 5981 k.o. SP-Podgora, stari premjer, {to po novom premjeru odgovara k.~.br. 57 k.o. Ilija{ grad. - Vrsta i obim radova: nova gradnja, - Tip gradnje: ~vrsta, - Gabariti objekta: (15,0x18,0) m - Povr{ina pod objektom: 270 m2 - Spratnost objekta: Pd+P+4, - Gra|evinska parcela: 562 m2 - Maksimalna tlocrtna povr{ina objekta: 270 m2, - Maksimalna bruto gra|evinska povr{ina; - Poslovnog prostora 270 m2 - Stambenog prostora 1080 m2 - Ukupna korisna povr{ina objekta - Poslovnog 216 m2 - Stambenog 864 m2

Lamela Sp4
Naknada za dodijeljeno gradsko gra|evinsko zemlji{te obuhvata: - naknadu ranijim vlasnicima (za povr{inu 498 m2) x 30,00 KM/m2 = 14.940,00 KM - naknada iz osnova prirodnih pogodnosti (pogodnosti ve} izgra|ene komunalne infrastrukture-renta) Poslovni 216 m2 n.k.p.x 43 KM/m2 = 9.288,00 KM Stambeni 1296 m2 n.k.p. x 43 KM/m2 = 55.728,00 KM - naknada za ure|enje gradskog gra|evinskog zemlji{ta Poslovni 216 m2 n.k.p. x 95,50 KM/m2 = 20.628,00 KM Stambeni 1296 m2 n.k.p. x 95,50 KM/m2 = 123.768,00 KM - po~etni iznos naknade iznosi 224.352,00 KM

Lamela SP5
Naknada za dodijeljeno gradsko gra|evinsko zemlji{te obuhvata: - naknada ranijim vlasnicima za povr{inu (562 m2) x 30,00 KM/m2 = 16.860,00 KM - naknada iz osnova prirodnih pogodnosti (pogodnosti ve} izgra|ene komunalne infrastrukture-renta) Poslovni 216 m2 n.k.p. x 43 KM/m2 = 9.288,00 KM Stambeni 864 m2 n.k.p. x 43 KM/m2 = 37.152,00 KM - naknada za ure|enje gradskog gra|evinskog zemlji{ta Poslovni 216 m2 n.k.p. x 95,50 KM/m2 = 20.628,00 KM Stambeni 864 m2 n.k.p. x 95,50 KM/m2 = 82.512,00 KM - po~etni iznos naknade iznosi 166.440,00 KM

Parking i gara`a
Dodjela gradskog gra|evinskog zemlji{ta ozna~enog kao: - k.~.br. 1862/7 po kulturi oranica „Banovac“, povr{ine 2654 m2 iz zk.ul.br. 5981 k.o. SP-Podgora, stari premjer, {to po novom premjeru odgovara k.~.br. 62 k.o. Ilija{ grad. - Vrsta i obim radova: nova gradnja, - Tip gradnje: ~vrsta, - Gabariti objekta; (51,0x50) m - Povr{ina pod objektom; 2256 m2 - Spratnost objekta; poluukopana eta`a podruma i prizemlje, - Gra|evinska parcela: 2654 m2 - Maksimalna tlocrtna povr{ina objekta 2256 m2 - Maksimalna bruto gra|evinska povr{ina: 4512 m2 - Ukupna korisna povr{ina objekta; 4512 m2

Parking i gara`a
Naknada za dodijeljeno gradsko gra|evinsko zemlji{te obuhvata: - naknadu ranijim vlasnicima (za povr{inu 2654 m2) x 30,00 KM/m2 = 79.620,00 KM - naknada iz osnova prirodnih pogodnosti (pogodnosti ve} izgra|ene komunalne infrastrukture-renta) 4060,80 m2 x 43,00 KM/m2 = 174.614,40 KM - naknada za ure|enje gradskog gra|evinskog zemlji{ta 4060,80 m2 x 27,00 KM/m2 = 109.641,60 KM

Op}ina Ilija{, ulica 126. Ilija{ke brigade br. 6, 71380 Ilija{ Fax: 00387 33 400 505, tel. 00387 33 580 681.

oglasi
BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE ZENI^KO-DOBOJSKI KANTON OP[TINSKI SUD U ZENICI BROJ: 43 0 Mal 007756 06 Mal Zenica, 28. 6. 2010. godine Op}inski sud u Zenici, po sudiji Derling Veri, kao sudiji pojedincu, u pravnoj stvari tu`ioca Dioni~ko dru{tvo „BH Telecom“, Sarajevo, Direkcija Zenica, ul. Masarikoya br. 46 protiv tu`enog Vidovi} Petra iz Zenice, ul. Lond`a br. 77, radi isplate duga, v.s. 350,30 KM, van ro~i{ta, dana 28. 6. 2010. godine, donio je BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE ZENI^KO-DOBOJSKI KANTON OP]INSKI SUD U ZENICI Broj: 43 0 Mal 002228 08 Mal Zenica, 6. 10. 2010. godine

Dnevni avaz

ponedjeljak, 25. oktobar/listopad 2010.

39

Op}inski sud Zenica, stru~ni saradnik Amela Bali}, u gra|ansko-pravnoj stvari tu`ioca D.O.O. „Zenica-stan“, ulica Fra Ivana Juki}a broj 1, Zenica, kao pravni sljednik J.P „Zenica-stan“, Zenica, protiv tu`enog ^i~ak Miralem, ulica . ^urukovi}a put broj 6, Zenica, radi isplate duga v.s. 722,06 KM, objavljuje slijede}i

PRESUDU
- zbog propu{tanja Tu`enom se nala`e da tu`iocu plati iznos od 350,30 KM sa zakonskom kamatom, po~ev od dana dospije}a obaveza, do dana isplate kako slijedi: na iznos od 34,40 KM po~ev od 16. 8. 2001. godine do dana uplate, na iznos od 94,20 KM po~ev od 16. 9. 2001. godine do dana uplate, na iznos od 78,10 KM po~ev od 16. 10. 2001. godine do dana uplate, na iznos od 62,80 KM po~ev od 16. 11. 2001. godine do dana uplate, na iznos od 44,80 KM po~ev od 16. 12. 2001. godine do dana uplate, na iznos od 18,00 KM po~ev od 16. 1. 2002. godine do dana uplate, na iznos od 18,00 KM po~ev od 16. 2. 2002. godine do dana uplate, kao i da tu`iocu naknadi parni~ne tro{ove u iznosu od 40,00 KM, sve u roku od 15 dana pod prijetnjom izvr{enja. PRAVNA POUKA: Protiv ove presude nije dopu{tena `alba, ali se mo`e podnijeti prijedlog za povrat u prija{nje stanje. Prijedlog se podnosi u roku od 8 dana u skladu sa odredbom iz ~l. 183. st. 1 u vezi sa ~l. 329. Zakona o parni~nom postupku. Sudija Vera Derling, s.r.

OGLAS
Tu`enom ^I^AK MIRALEMU iz Zenice, ulica ^urukovi}a put broj 6, dostavlja se tu`ba na odgovor, podnesena ovom sudu dana 13. 5. 2002. godine, ispravljena 20. 11. 2008. godine, kojom tu`ilac na ime nepla}ene stanarine potra`uje iznos od 722,06 KM za period od 1. 12. 1998. do 31. 3. 2002. godine sa zakonskom zateznom kamatom od dana podno{enja tu`be do isplate, kao i naknadom tro{kova parni~nog postupka, a sve u roku od 15 dana pod prijetnjom prinudnog izvr{enja. Ovim putem tu`enom se dostavlja tu`ba na odgovor u smislu ~l. 62. st. 2. ZPP-a i tu`eni je du`an dostaviti u pismenoj formi odgovor na tu`bu, ista}i mogu}e procesne prigovore, izjasniti se da li priznaje ili osporava postavljeni tu`beni zahtjev, a u skladu sa ~lanom 71. ZPP-a, u roku od 30 dana od dana prijema tu`be. Ukoliko tu`eni ne dostavi odgovor na tu`bu, sud }e donijeti presudu zbog propu{tanja u skladu sa ~lanom 182 ZPP FBiH. Obavje{tava se tu`eni da se dostava smatra izvr{enom protekom roka od 15 dana od dana objavljivanja, u skladu sa ~lanom 348. stav 4. ZPP-a. Tu`eni se obavje{tava da mo`e izvr{iti uvid u predmetnu tu`bu tu`itelja, kao i u kompletan spis broj: 43 0 Mal 002228 08, u pisarni Op}inskog suda u Zenici. STRU^NI SARADNIK Amela Bali}, s.r.

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE KANTON SARAJEVO OP]INSKI SUD U SARAJEVU Broj: 65 0 I 110907 09 I Sarajevo, 13. 10. 2010. godine Op}inski sud u Sarajevu i to sudija Mehudin Durakovi} u pravnoj stvari tra`ioca izvr{enja Intesa Sanpaolo banka dd Sarajevo, ul. Obala Kulina bana br. 9-a, protiv izvr{enika 1. Devi} Fadila iz Ilija{a, ul. Bosanski put do br. 47, 2. Tabakovi} Bahrija iz Ilija{a, ul. Bosanski put 42, 3. Ho{i} Zijada iz Ilija{a ul. Bosanski put bb, 4. Tabakovi} Mirzet iz Ilija{a ul. Male{i}i bb, radi izvr{enja, na osnovu ~lana 348. stav 3. Zakona o parni~nom postupku, a na prijedlog tra`ioca izvr{enja od 20. 5. 2010. godine

OBJAVLJUJE RJE[ENJE O IZVR[ENJU
Dozvoljeno dana 14. 12. 2009. godine na osnovu vjerodostojne isprave-mjenice izdate u Ilija{u 29. 11. 1999. godine, radi naplate nov~anog potra`ivanja, u ukupnom iznosu od 3.000,00 KM sa zakonskom zateznom kamatom od 1. 7. 2009. godine pa do isplate. Tro{kovi izvr{nog postupka odre|eni su u iznosu od 100,00 KM. Izvr{enje }e se provesti pljenidbom, procjenom i prodajom pokretnih stvari izvr{enika. Sudija Mehudin Durakovi} POUKA: Protiv ovog rje{enja stranke mogu izjaviti prigovor ovom sudu u roku od 8 dana od dana prijema, u dovoljnom broju primjeraka za sud i stranke. Objavljivanjem rje{enja o izvr{enju u dnevnim novinama, smatra se da je dostavljeno izvr{eniku Tabakovi} Bahriji protekom roka od 15 dana.

U PRODAJI JE NOVI BROJ MAGAZINA
DOSJE I CIRKUS TORABI Zdravlje iz prirode: DA LI JE I ZA[TO MAROKANSKI "GLUMAC" NADMA[IO DEJVIDA KOPERFILDA MAME LI D@INI NAROD U ZETRU? TERAPIJE "^ULA-KAZALA" POSJETILI SMO ALENA CUFAJA, KAKO PRIRODNOM TORABIJEVOG JUNAKA SA MALIH EKRANA, KOJI SE I DALJE KRE]E UZ MAJ^INU MEDICINOM LIJE^ITI POMO], A NAD NJIM JE BDIO DR. ISMET GAVRANKAPETANOVI] LIJE^I LI TORABI SPONDILOZU? HEMOROIDE I TRLJA LI I NJIH KAO MLA\E @ENE AKO IMA MO] DA ENERGIZIRA KUJE, BLJINA - [TA JE UZRO DE VODU, [TO NE IDE NA BA^EVO I MOJMILO, ILI DA O^ISTI IZVORI[TE BOSNE SE RIJE[ITI? KAKO JE KAKO SE RE@IRAJU HOROR SCENE, NAKON KOJIH SE PUSTI PRI^A DA SU SARAJEVSKE I ZDRAVA KOLIKO JE EFIKASNA VIDOVNJAKINJE DO[LE DA "RATUJU" SA NJIM ZA[TO ]E VIDOVITA BEBA DIJETA ULTRALAKA TU@ITI TORABIJA? [TA KA@U VEHABIJE U BiH? ZA[TO AI[A [ABANOVI] IZ C DR. MARK ILIJA[A KA@E DA TORABI MALO PIPNE, ALI NEMA OD TOG KORISTI PRO^ITAJTE ZA KOJU AMERIKANA DI DA TOPI INTERVJU SA TORABIJEVIM MENAD@EROM ASADOM SABOM AJELOM I SVE ]E HYMAN TVR E TOKSINE I LIJE^I VAM BITI JASNO KO JE I [TA JE TORABI! KILOGRAME, IZBACUJ ? UPALE U ORGANIZMU KIH ^IN LIJE^ENJA "@ENS PRIRODNI NA Tajna ljepote [emse Suljakovi} ME OBAVITI BOLESTI"! KADA I KO HIPERTIREOZE? MOJ NAJVE]I USPJEH BILA JE VIJEST DA SE JEDAN ^OVJEK HIRUR[KO LIJE^ENJE ILJNI PREPARATI PROBUDIO IZ KOME SLU[AJU]I MOJE PJESME NAJBOLJI MEDNO-B R HOLESTEROL I [E]E ZA POVI[EN KOD RAKA Biblioterapija POMO] IZ PRIRODE DEBELOG CRIJEVA MALA KU]NA BIBLIOTEKA „LJEKOVITIH“ KNJIGA RA PO RECEPTURI TRAVA Govor tijela AHMI^EVI]A ADEMA

AKO SPAVA NA STOMAKU, TO JE DRSKA OSOBA!
Neobi~na Indija

NAJVE]I KOMPLIMENT JE RE]I @ENI DA IMA O^I KAO KRAVA Berba ljekobilja i spravljanje ~ajeva je tradicija poznate sarajevske porodice ]ur~i} STAR ]UR^I] SE OD TRAVA POMAMIO, PA JE MLADU I LIJEPU ALMASU NAMAMIO
Numerologija

10. 10. 2010. NAJSRETNIJI DAN U OVOM STOLJE]U!

ELIKSIRI ZDRAVLJA: JAJA PREPELICE POMA@U KOD MALOKRVNOSTI, PRITISKA, MIGRENE, BORA I TENA KOMBUHA - NAPITAK BESMRTNOSTI I ZDRAVLJA!

Istinite pri~e:

Istinita svjedo~enja pacijenata kojima je transplantirano srce: KAKO JE BIV[A LEZBIJKA, SA NOVIM SRCEM, PO^ELA DA LUDUJE ZA MU[KARCIMA Zijad ef. Majdan~i}, nakon {to je od propasti spasio 1063 braka i 96 ljubavnih veza, upozorava: KAD SE LJUBAV U MR@NJU PRETVORI, DJELO JE TO MAGIJE I SIHIRBAZA Sabiha Ljuca, Sarajevo: PO^ITELJSKI SIRUP JE VRATIO FUNKCIJE MOJOJ JETRI Dragan Peri}, Zenica: ^UDOTVORNA KOMBINACIJA "REVITINIH" PREPARATA @ELJEZO JE SA 4 PODIGLA NA 25 JEDINICA Elida Had`i} je za svoje glavobolje spasonosnu terapiju prona{la u ordinaciji informoterapeutkinje Nusrete Aliba{i}: U NJEMA^KU - KU]I PJEVAJU]I! Ned`ib Hod`i}, magi~ni ljekar i bioenergi~ar iz Ilija{a: NAJJA^I SAM U EVROPI Mediha Hamidovi} iz Tuzle: KAKO SAM BILJNIM KREMAMA IZLIJE^ILA PRO[IRENE VENE? Senad ]ehi}, p~elar iz Grapske Gornje kod Doboja: @ELIMO DA IZGRADIMO API REHABILITACIONI CENTAR Goran Biland`ija, Tuzla: [UM NA SRCU MOJE DVOGODI[NJE LANE NESTAO JE U GRA^ANI^KOM CENTRU ALTERNATIVNE MEDICINE Slobodan Vignjevi}, banjalu~ki majstor kulinarstva i vrsni poznavalac ljekovitog bilja: STRES JE NA[ NEPRIJATELJ BROJ JEDAN! Vedran Markovi}, Tuzla: "REVITA STANDARD" MI JE POMOGLA DA SE OPORAVIM NAKON OPERACIJE TUMORA HIPOFIZE

Superturnir u Kini

Karlsen napokon na{ao svoju igru
Bakro savladao Ananda i nalazi se na drugoj poziciji
U kineskom Nand`ingu u toku je vrhunska {ahovska priredba. Rije~ je o turniru prve etape razigravanja za {ahovski gren slem. U~estvuju {estorica igra~a, koji }e po dvokru`nom Bergerovom sistemu odigrati deset kola. Nagradni fond odgovara razini turnira, ~ak 250.000 eura raspodijeljeno je na {est nagrada. Pobjedniku }e pripasti 80.000 eura, a {estoplasiranom 20.000 eura. U~esnici ovog presti`nog turnira su sva trojica igra~a koji imaju septembarski rejting iznad 2.800 poena - Magnus Karlsen (Carlsen, Norve{ka, 2.823), Veselin Topalov (Bugarska, 2.803) i svjetski prvak Vi{vanatan Anand (Indija, 2.800) te Vang Jue (Kina,

40

Dnevni avaz, ponedjeljak, 25. oktobar/listopad 2010.

sport

[AHOVSKI MOZAIK U Plovdivu zavr{eno 29. evropsko klupsko prvenstvo

Ruski Ekonomist prvak
Biha} na diobi 14. mjesta, Glasinac 23.
Priprema: Muhamed BORI], me|unarodni majstor
U Plovdivu (Bugarska) zavr{eno je 29. evropsko klupsko prvenstvo. Na ovom presti`nom takmi~enju u~estvovalo je 49 timova u mu{koj i 14 u `enskoj konkurenciji, a odigrano je sedam kola po {vicarskom sistemu. U mu{koj konkurenciji, iako je, prema rejtingu, bio tek ~etvrta ekipa, pobjedu je sa {est pobjeda i jednim nerije{enim ishodom odnio ruski Ekonomist (Pavel Elaljanov, Evgenij Toma{evski, Evgenij Aleksejev, Dmitrij Andrejkin, Aleksandar Mojsejenko, Ni Hua). Na{u zemlju predstavljala su dva kluba u mu{koj konkurenciji. Aktuelni prvak Biha} (Hrvoje Stevi}, Emir Dizdarevi}, Zoltan \ime{i, Ibro [ari}, Bojan Kurajica i Muhamed Bori}) igrao je odli~no pa je nakon pobjeda u prva tri me~a bio na ~elu tabele, {to je historijski rezultat ovog kraji{kog kluba. U nastavku takmi~enja
Sa me~a Biha} - Sankt Petersburg: U prvom planu Ivan~uk i Stevi}

Karlsen: Tri poena iz ~etiri partije

na{ao svoju igru. Dobio je Bakroa i Vanga u svom poznatom pozicionom stilu i

Monako opravdao ulogu favorita
Kod `ena, ulogu favorita opravdala je ekipa Monaka, za koju su igrale ponajbolje igra~ice svijeta Koneru Hampi, Hou Jifan, Ana Muzi~uk, Pija Kramling i Almira Skrip~enko. Pitanje prvog mjesta u okr{aju Monaka i Sankt Petersburga, koji su sakupili po 10 me~-bodova, rije{io je dodatni pokazatelj, broj li~nih poena (19 naspram 18).

Repriza me~a za svjetsku titulu
Posebnu pa`nju izazvao je okr{aj izme|u Topalova i Ananda u tre}em kolu, kada je ponovoljena Laskerova varijanta Daminog gambita, koju su 2.732), Vugar Ga{imov (Azerbejd`an, 2.719) i Etjen Bakro (Ettiene Bacrot, Francuska, 2.716). Nakon ~etiri kola u vodstvu je Karlsen. Svjetski broj 1 je, nakon lo{ih nastupa na Olimpijadi u Hanti-Mansijsku i u {panskom Bilbau, napokon prosuparnici igrali u posljednjoj partiji ciklusa za svjetskog prvaka u Sofiji. Tada je pobijedio Anand i zadr`ao titulu. Isti rezultat bio je i u Nand`ingu. na dobrom je putu da osvoji turnir. Iznena|enje je da ga slijedi Bakro, koji je ubilje`io pobjede nad Ga{imovom i Anandom. Poredak nakon 4. kola: Karlsen 3, Bakro 2,5, Anand 2, Ga{imov, Topalov, Vang po 1,5.

Bi{}ani su imali prete`ak `rijeb pa su izgubili od tri svjetski jake ekipe - Mike s Levonom Aronjanom i cijelom ermenskom reprezentacijom, potom od Ivan~ukovog Sankt Petersburga te od njema~kog prvaka BadenBadena, koji je predvodio Majkl Adams (Michael).

Minimalnom pobjedom nad bugarskim Naidenom u posljednjem kolu Biha} se izborio za diobu od 14. do 22. mjesta. I drugi bh. predstavnik Glasinac igrao je dobro te je s tri me~-pobjede i jednim remijem zavr{io na diobi od 23. do 26. mjesta.

Izabrane partije
Batini} - Getz (Retijevka)
1.Sf3 Sf6 2.g3 d5 3.Lg2 c6 4.00 Lf5 5.d3 h6 6.c4 e6 7.cxd5 exd5 8.Sc3 Sbd7 9.e4 Lh7 10.exd5 cxd5 11.Db3 Db6 12.Dxb6 Sxb6 13.Te1+ Le7 14.Sb5 Kf8 15.Lf4 Lxd3 16.Txe7 Lxb5 17.Txb7 g5 18.Ld6+ Kg7 19.Se5 Le8 20.Tc1 Se4 21.Lxe4 dxe4 22.Sxf7 Lxf7 23.Tcc7 Thf8 24.Txa7 Sd5 25.Txf7+ Txf7 26.Txa8 e3 27.Lc5 Txf2 28.Lxe3 Tc2 29.Ld4+ Kf7 30.a4 Td2 31.Lh8 g4 32.a5 Se3 33.Tc8 Sc2 34.Lc3 Te2 35.a6 Se3 36.Ld4 Sf5 37.a7 Sxd4 38.a8D 1-0 40.Kg1 Lb7 41.h4 f5 42.Kf1 Lc8 43.Td4 Le6 44.Kg1 Kf6 45.Kf1 Ke7 46.Tb4 Ld7 47.Tb8 Kf6 48.Tg8 Lxa4 49.Tg5 Ld1 50.Txh5 Lxf3 51.Th8 Le4 52.Tg8 Ke5 53.Kg1 Kd4 54.Tg7 Ke3 0-1 Sf6 23.f4 Sed7 24.e5 Se4 25.De2 Sec5 26.Lf2 Tad8 27.Tac1 Sd3 28.Txd3 Lxd3 29.Dxd3 Sxe5 30.Dc3 c5 31.Sf5 Df6 32.Le4 Sg4 33.Dxf6 Sxf6 34.Lxb7 g6 35.Sh6+ Kg7 36.Sg4 Se4 37.Le1 Td3 38.Kg2 f6 39.Tc2 Td1 40.La5 h5 41.Sf2 Sxf2 42.Kxf2 h4 43.gxh4 Td4 44.Ld2 Th8 45.Le3 Td7 46.Lg2 Txh4 47.Txc5 Th8 48.b4 Tb8 49.a3 Td3 50.Tc7+ Kg8 51.Txa7 Te8 52.Lc5 Td2+ 53.Kg3 Td3+ 54.Lf3 Te1 55.Te7 Ta1 56.Te3 Td2 57.Tb3 1-0 Le7 5.Lg5 h6 6.Lh4 0-0 7.e3 Se4 8.Lxe7 Dxe7 9.cxd5 Sxc3 10.bxc3 exd5 11.Db3 Td8 12.c4 Le6 13.c5 b6 14.Tc1 bxc5 15.Da3 Sd7 16.Lb5 Lg4 17.Lxd7 Txd7 18.Dxc5 De4 19.Tg1 Te8 20.Db5 Tdd8 21.De2 Tb8 22.h3 Lxf3 23.gxf3 Df5 24.f4 Tb1 25.Txb1 Dxb1+ 26.Dd1 Tb8 27.Ke2 Df5 28.Th1 Tb2+ 29.Kf3 h5 30.a4 De4+ 31.Kg3 h4+ 32.Kxh4 Txf2 33.Dg4 Tg2 0-1

Mikhalevski - Bogosavljevi} (Grinfeldova indijka)
1.Sf3 Sf6 2.c4 c6 3.d4 d5 4.Db3 g6 5.Sc3 Lg7 6.e3 0-0 7.Ld2 a5 8.cxd5 cxd5 9.Le2 Sc6 10.0-0 Se4 11.Tfd1 Sxc3 12.Lxc3 Dd6 13.Se5 a4 14.Db5 Td8 15.Sd3 Ld7 16.Db6 Le8 17.Lf1 e6 18.Sc5 Tdb8 19.b4 Lf6 20.e4 Ld8 21.Db5 b6 22.Sxa4 dxe4 23.Sb2 Lc7 24.g3 Se7 25.Dg5 Sd5 26.Sc4 Df8 27.Dd2 Tc8 28.Tdc1 b5 29.Se3 Sxc3 30.Dxc3 Ld7 31.Sg4 f5 32.Dxc7 Txc7 33.Txc7 fxg4 34.Txd7 Dxb4 35.Tc1 Df8 36.Tc2 Tc8 37.Txc8 Dxc8 38.Lxb5 Dc1+ 39.Lf1 e3 40.fxe3 Dxe3+ 41.Kg2 h5 42.a4 g5 43.Td8+ Kg7 44.Td7+ Kf6 45.Td8 Ke7 46.Th8 0-1

Odigrao 523 simultanke, dobio 454

Alik Ger{on oborio Ginisov rekord
Izraelski velemajstor Alik Ger{on odigrao je 523 simultane partije i oborio Ginisov rekord. Simultanka na Rabinovom trgu u Tel Avivu trajala je 19 sati. Predstavnik Ginisove knjige objavio je da je rekord oboren. Tridesetogodi{nji Ger{on dobio je 454 partije, {to je uspje{nost od 86 posto. Za obaranje rekorda bilo je potrebno da pobijedi u najmanje 80 posto partija. Remizirao je s 58 igra~a, dok je pora`en samo 11 puta. Rekord je do sada dr`ao iranski me|unarodni majstor Morteza Mahd`ub, koji je ispunio ovaj uvjet igraju}i na 500 tabli.

Gonzalez - Kurajica (Skandinavka)
1.e4 d5 2.exd5 Dxd5 3.Sc3 Dd6 4.d4 Sf6 5.Sf3 g6 6.Lc4 Lg7 7.00 0-0 8.h3 a6 9.a4 Sc6 10.b3 Sb4 11.a5 c5 12.Sa4 b5 13.axb6 cxd4 14.La3 a5 15.Sxd4 Lb7 16.c3 Se4 17.Sb5 Dc6 18.f3 Tfd8 19.De1 Sd2 20.Dxe7 Sxc4 21.bxc4 Sc2 22.Tad1 Txd1 23.Txd1 Lf8 24.Dc7 Sxa3 25.Td7 Tb8 26.Txf7 Sxb5 27.cxb5 Dd6 28.Td7 De6 29.Kh2 Te8 30.Td4 Lg7 31.Dxb7 Lxd4 32.Dc6 Le5+ 33.f4 Lxf4+ 34.g3 De2+ 35.Dg2 0-1

Bakro - Anand (Slavenska)
1.d4 d5 2.c4 c6 3.Sc3 Sf6 4.Sf3 dxc4 5.a4 Lf5 6.Se5 e6 7.f3 Lb4 8.e4 Lxe4 9.fxe4 Sxe4 10.Ld2 Dxd4 11.Sxe4 Dxe4+ 12.De2 Lxd2+ 13.Kxd2 Dd5+ 14.Kc3 0-0 15.De3 b5 16.Le2 Sd7 17.Sxd7 Dxd7 18.Thd1 De7 19.Kc2 a5 20.Lf3 Tac8 21.De5 g6 22.axb5 cxb5 23.Dxb5 Tc5 24.Dd7 Dg5 25.Dd4 Tfc8 26.Ta3 Tb5 27.Td2 Tb4 28.Kd1 Tcb8 29.Ke2 Db5 30.Ke1 Txb2 31.Txb2 Dxb2 32.Dxb2 Txb2 33.Txa5 c3 34.Tc5 Tb1+ 35.Ke2 Tc1 36.Kd3 Kg7 37.Txc3 Txc3+ 38.Kxc3 f5 39.Kd4 Kf6 40.Ld1 h5 41.Lf3 h4 42.Le2 g5 43.La6 g4 44.Lb7 e5+ 45.Kd5 f4 46.Ke4 1-0

Sirin - Bili} (Slavenska)
1.d4 d5 2.Sf3 Sf6 3.g3 Lf5 4.Lg2 h6 5.c4 c6 6.Sc3 e6 7.0-0 Le7 8.Sd2 0-0 9.e4 dxe4 10.Sdxe4 Sxe4 11.Sxe4 Sd7 12.Lf4 Sf6 13.Sc5 b6 14.Sd3 Dxd4 15.Se5 Dxb2 16.Sxc6 Lc5 17.Le5 Dc2 18.Lxf6 Dxd1 19.Tfxd1 gxf6 20.Td7 a6 21.Se7+ Lxe7 22.Lxa8 Txa8 23.Txe7 Tc8 24.Tb7 Txc4 25.Txb6 Ta4 26.a3 Kg7 27.Tb4 Ta5 28.a4 e5 29.Td1 h5 30.f3 Tc5 31.Td2 Tc3 32.Kf2 Ta3 33.Th4 Lg6 34.Td6 e4 35.Txa6 e3+ 36.Ke2 Ld3+ 37.Kxe3 Lxa6+ 38.Kf2 Kg6 39.Tf4 Ta2+

[ari} - Huerga (Slavenska)
1.d4 d5 2.Sf3 Sf6 3.c4 c6 4.Dc2 dxc4 5.Dxc4 Lf5 6.g3 Sbd7 7.Lg2 e6 8.0-0 Le7 9.e3 0-0 10.De2 Dc7 11.Sc3 e5 12.h3 Tfe8 13.Td1 exd4 14.Sxd4 Lg6 15.b3 Lb4 16.Lb2 Lxc3 17.Lxc3 Le4 18.f3 Lg6 19.Df2 Sd5 20.Ld2 Se5 21.e4 Db6 22.Le1

Topalov - Anand (Damin gambit)
1.d4 Sf6 2.c4 e6 3.Sf3 d5 4.Sc3

Ger{on: Pora`en samo 11 puta (Foto: AP)

Problem broj 487

Studija broj 487

Svjetsko prvenstvo za mlade

A. Dikusarov, 1968.

L. Kubbel, 1911.

Mat u tri poteza Bijeli vuèe i dobiva

Denis Kadri} najbolji bh. predstavnik
U gr~kom Porto Karasu u toku je Svjetsko prvenstvo za mlade. Takmi~enje se odvija u kategorijama do 8, 10, 12, 14, 16 i 18 godina za djevoj~ice i dje~ake. Iz na{e zemlje u~estvuje 14 mladih {ahista. To su Muharem Mahmutbegovi} (kategorija do 8 godina), Jelena Tomi} i Dino Markovi} (do 10), @ana Kokanovi} i Benjamin Had`iali} (do 12), Sara Ja}imovi} i Dejan Marjanovi} (do 14), Milica Popadi}, Denis Kadri}, Mirjana Popadi}, Nadina Mahmutbegovi} i Slaven Pa{tar (do 16) te Dajana Mili}evi} i Sr|an Jefi} (do 18). Nakon ~etiri kola, na{ najuspje{niji predstavnik je vogo{}anski {ahista Denis Kadri}, koji je sakupio 3 poena i pokazao veliki napredak u igri. Od njega se i prije odlaska u Gr~ku o~ekivalo najvi{e. U njegovoj starosnoj kategoriji u~estvuje 137 igra~a, a Denis se trenutno nalazi na diobi devetog mjesta. Polovi~an u~inak imaju Sara Ja}imovi}, Slaven Pa{tar i Sr|an Jefi}, a ostali su u minusu. Svjetsko prvenstvo, koje je s 1.400 u~esnika iz 80 zemalja oborilo sve rekorde u masovnosti, zavr{ava se 30. oktobra.

Problem 486: 1.Ta6 Txa6 2.Sdf4 Tg6 3.Sxg6#

Studija 486: 1.Kc2 a4 2.Kb1 a3 3.b3 Ke7 4.Ka2 Kd6 5.Ka3 Kc6 6.Ka4 Kb6 7.Kb4 1-0

Kadri}: Dijeli devetu poziciju

oglasi

Dnevni avaz

ponedjeljak, 25. oktobar/listopad 2010.

41

42

Ponedjeljak, 25. oktobar/listopad 2010.

Dnevni avaz

oglasi

oglasi

Dnevni avaz

ponedjeljak, 25. oktobar/listopad 2010.

43

44

Ponedjeljak, 25. oktobar/listopad 2010.

Dnevni avaz

oglasi

Dnevni avaz

ponedjeljak, 25. oktobar/listopad 2010.

45

LOTO 6/42 O^EKIVANI JACK POT ZA 86. KOLO LOTO-a 160.000,00 KM GARANTOVANI JACK POT ZA 86. KOLO JOKER-a 50.000,00 KM
PRIVREMENI IZVJE[TAJ 85. KOLA LOTO-a OD 23.10.2010.godine PRIVREMENI IZVJE[TAJ 85. KOLA JOKERA OD 23.10.2010.godine

DOBITNA KOMBINACIJA 85. KOLA LOTO-a 06 17 18 20 33 41
JACK POT SE PRENOSI U NAREDNO KOLO

BROJEVI PO REDOSLIJEDU IZVLAÈENJA

33

41

20 06

17 18
310678 851093

6

POGODAKA DOBITAKA NEMA POGODAKA DOBITAKA IMA 5 POGOTKA DOBITAKA IMA 346 POGOTKA DOBITAKA IMA 6.099

PRVI DOBITNI BROJ JOKERA
DRUGI DOBITNI BROJ JOKERA

5 4 3
FONDOVI DOBITAKA:

1.142,80 KM 22,00 KM 2,50 KM

6

BROJEVA DOBITAKA NEMA

JACK POT SE PRENOSI U NAREDNO KOLO

BROJEVA 5 DOBITAKA NEMA 4 IMA 1
BROJA DOBITAKA

0,00 KM 554,60 KM 46,20 KM 4,50 KM 1,00 KM

DOBITAK SA 4 BROJA
ZASTUPNIK : 00185 4330036 R 1x4

3 2 1

BROJA DOBITAKA

IMA 18
BROJA DOBITAKA

IMA 183
BROJ DOBITAKA

U 85. KOLU UPLA]ENO JE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .76.183,50 KM UKUPNI NAGRADNI FOND JE 50% . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .38.091,75 KM

IMA 1.855

FOND ZA DOBITAK PRVE VRSTE 25% ( 9.522,90 + JP 135.544,40 ) . . . . . . . . .145.067,30 KM FOND ZA DOBITAK DRUGE VRSTE 15% . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5.713,80 KM FOND ZA DOBITAK TRE]E VRSTE 20% . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7.618,30 KM FOND ZA DOBITAK ^ETVRTE VRSTE 40% . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15.236,70 KM

U 85. KOLU UPLA]ENO JE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10.184,00 KM NAGRADNI FOND JE 50% . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5.092,00 KM FOND ZA DOBITAK PRVE VRSTE ( 1.018,40 + JP 7.408,30 ) . . . . . . . . . . .8.426,70 KM FOND ZA OSTALE DOBITKE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4.073,60 KM

LUTRIJA BiH SARAJEVO

24.10.2010.godine

DOBICI SA 5 POGODAKA
ZASTUPNIK : 00147 4340152 R 1x5 ZASTUPNIK : 00320 4340129 S 2x5 5x4 ZASTUPNIK : 00652 4330627 R 1x5 ZASTUPNIK : 00786 4360016 R 1x5

L U T R I J A B i H S A R A J E V O 24.10.2010.godine KONA^AN IZVJE[TAJ 83. KOLA LOTO-a OD 16.10.2010.godine NA OSNOVU PRIVREMENOG IZVJE[TAJA I ZAPISNIKA O OSNOVANIM I NEOSNOVANIM PRIGOVORIMA L U T R I J A B i H OBJAVLJUJE KONA^AN IZVJE[TAJ ZA 83. KOLO LOTO-a OSNOVANIH I NEOSNOVANIH PRIGOVORA SA 6 POGODAKA NIJE BILO U 83. KOLU UPLA]ENO JE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .79.017,60 KM UKUPNI NAGRADNI FOND 50% . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .39.508,80 KM FOND ZA DOBITAK PRVE VRSTE 25% ( 9.877,20 + JP 112.089,20 ) . . . . . . . . . .121.966,40 KM FOND ZA DOBITAK DRUGE VRSTE 15% . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5.926,30 KM FOND ZA DOBITAK TRE]E VRSTE 20% . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7.901,80 KM FOND ZA DOBITAK ^ETVRTE VRSTE 40% . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15.803,50 KM BROJ DOBITAKA I IZNOSI DOBITAKA SA 6 POGODAKA DOBITAKA . . . . . . . . . . . . . .NEMA JACK POT SE PRENOSI U NAREDNO KOLO SA 5 POGODAKA DOBITAKA IMA 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .846,60 KM SA 4 POGOTKA DOBITAKA IMA 302 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .26,20 KM SA 3 POGOTKA DOBITAKA IMA 5.773 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2,70 KM ZADNJI DAN NAPLATE DOBITAKA ZA 83. KOLO LOTO-a JE 23.11.2010.GOD.

OBAVJEŠTENJE ZA IGRAÈE
SMS PORUKE ZA LOTO IGRU IGRA^-GOST SLATI OD SRIJEDE DO UTORKA NA SLIJEDE]E BROJEVE TELEFONA: BH TELECOM: 091/412-602 - cijena poruke 0,50 KM + PDV HT MOBILNE KOMUNIKACIJE: 063/ 88-872 - cijena poruke 0,50 KM + PDV

L U T R I J A B i H S A R A J E V O 24.10.2010.godine KONA^AN IZVJE[TAJ 83. KOLA JOKERA OD 16.10.2010.godine NA OSNOVU PRIVREMENOG IZVJE[TAJA I ZAPISNIKA O OSNOVANIM I NEOSNOVANIM PRIGOVORIMA L U T R I J A B i H OBJAVLJUJE KONA^AN IZVJE[TAJ ZA 83. KOLO JOKERA OSNOVANIH I NEOSNOVANIH PRIGOVORA ZA PRVI I DRUGI DOBITNI BROJ JOKERA NIJE BILO U 83. KOLU UPLA]ENO JE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10.616,00 KM NAGRADNI FOND 50% . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5.308,00 KM FOND ZA DOBITAK PRVE VRSTE (1.061,60 + JP 4.919,30 ) . . . . . . . . . . . . . . . . . .5.980,90 KM FOND ZA OSTALE DOBITKE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4.246,40 KM BROJ DOBITAKA I IZNOSI DOBITAKA SA 6 BROJEVA DOBITAKA NEMA . . . . . . . . . . . . . . .JACK POT SE PRENOSI U NAREDNO KOLO SA 5 BROJEVA DOBITAKA IMA 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1.000,00 KM SA 4 BROJA DOBITAKA IMA 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .66,10 KM SA 3 BROJA DOBITAKA IMA 16 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .31,00 KM SA 2 BROJA DOBITAKA IMA 198 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2,50 KM SA 1 BROJEM DOBITAKA IMA 1.924 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,00 KM

L U T R I J A B i H S A R A J E V O 24.10.2010.godine

ZADNJI DAN NAPLATE DOBITAKA ZA 83. KOLO JOKERA JE 23.11.2010.GOD.

46

Ponedjeljak, 25. oktobar/listopad 2010.

Dnevni avaz

oglasi

oglasi

Dnevni avaz

ponedjeljak, 25. oktobar/listopad 2010.

47

48

Ponedjeljak, 25. oktobar/listopad 2010.

Dnevni avaz
70 m2, III sprat, kod Katedrale. Tel. 062 812 183. Izdajem ve}i jednosoban namje{ten stan, Had`ijamakova 19. Tel. 033 447-825, 061 335 327. Jednokrevetna soba sa grijanjem 120 KM. Tel. 062 467 823. Jednokrevetna soba sa grijanjem 120 KM. Tel. 062 467 823. Jednokrevetnu namje{tenu sobu, kuhinju sa kupatilom, u strogom centru. Tel. 445-306. Jednos. namje{ten stan u centru, studentima, zaposlenim, u zgradi, eta`. grijanje. Tel. 062 420 988, 066 361 650. Jednos. stan u centru grada. Tel. 061 220 213. Kod BBI centra, 2 jednokrevetne sobe `enama, upotreba kuhinje. Tel. 033 217-158, 061 383 809. Kod BBI centra, izdajem dvokrevetnu sobu `enama, upotreba kuhinje, grijanje. Tel. 033 217-158, 061 383 809. Ko{evo, Ru{ida Prgude 13, dvosoban stan. Tel. 208-177, 615-600. Lijepo namje{tena soba sa upotrebom kuhinje i kupatila, veoma povoljno. Tel. 033 457-722. Lijepo namje{tena soba, zapos. djevojci ili studentici, veoma povoljno. Tel. 033 457-722. M. Dvor, izdajem sobe, TV kablovska, po osobi 20 KM. Tel. 061 135 345. Namje{ten jednos. stan djevojkama solidnim, nepu{a~ima, vrlo povoljno. Tel. 033 227-077, 062 357 862. Namje{ten jednos. stan, priv. ku}a, [ip, pos. ulaz, odvojena struja. Tel. 061 781 073, 485-612. Namje{ten stan 70 m2, centr. grijanje, telefon, kablovska TV. Tel. 657697, 061 507 240. Namje{ten stan 80 m2, ekstra, kod Ameri~ke ambasade, M. Dvor. Tel. 061 897 959. Namje{tena garsonjera ozbiljnim osobama ili bra~nom paru. Tel. 061 272 743, 065 631 342. Namje{tena ku}a studentima u centru. Tel. 061 107 300. Namje{tena soba, centr. grijanje, kupatilo, kuhinja, Hrasno. Tel. 521618, 061 529 838. Namje{tena soba, centr. grijanje. Tel. 544-231. Ned`ari}i, izdajem kompletno opremljenu auto-praonu. Tel. 061 244 166. Neum - povoljno izdajem apartmane smje{tene neposredno uz more. Mob. 063 327 098. Tel. 036/884169. Pos. prostor 40 m2 za agencije, predstavni{tva, kancelarije, Aerodrom. naselje.Tel. 061 857 012. Pos. sklad. 100 m2 i 150 m2 stamb. prostora u Doglodima. Tel. 061 561 132. Poslovni prostor u „Papagajci“ 25 m2, izdajem, ulaz sa ulice Ham. Kre{evljakovi}a. Tel. 061 147 336. Prazna garsonjera B. Potok, Glasina~ka ul., 100 KM. Tel. 066 472 012. Soba na Ko{evu uz bolnicu, centralno, iza 16 h. Tel. 033 217-185. Soba studentima blizu stud. doma Ned`ari}i. Tel. 061 546 066. Socijalno, izdajem jednokrevetnu sobu, parno grijanje. Tel. 033 663-437. Soukbunar, izdajem prazan stan 40 m2, poseban ulaz, 200 KM. Tel. 061 866 409. Stan izdajem, ul. R. Bo{kovi}a, Pofali}i. Tel. 649-415, 066 344 038. [oping-Grbavica, izdajem gara`u. Tel. 657-189, 061 912 565. Zenica - centar, izdaje se pos. prostor pogodan za mikrokreditne banke, urede, predstavni{tva, apoteke, zubne, salone i sl. Tel. 061 189 895. www.nekretnine.ba [VRAKINO - ul. Prvomajska 24 m2/III, cen. grijanje, odli~no stanje - 42.000 KM, DOBRINJA II - centar Dobrinje jednoiposoban (47 m2) + balkon/VI, lift, cen. grijanje - 72.000 KM. Tel. 062 068 901. 16263-1tt A. Ferhatovio}a stan 75 m2, I sp., nov, cijena 95.000 EUR-a. Tel. 061 222 295. A. Polje, A faza, stan 47 m2, V sp, cijena 40.000 EUR-a. Tel. 061 812 026. Adapt. manja bos. ku}a iznad Bistrika, mo`e zamjena za stan. Tel. 061 260 598. Adaptiran jednosoban stan 36 m2 u centru Vogo{}e, 54.000 KM. Tel. 061 533 758. Al. Polje A-faza, TMP 1. sprat, 70 , m2. Tel. 033 544-722, 061 736 701. Alipa{ino A-faza, stan 58 m2, VI sprat. Tel. 063 268 105. Aneks, prodajem ku}u, papiri 1/1. Tel. 062 156 982. Bare, prodajem parcelu 1.350 m2 uz cestu, svi priklju~ci, dozvoljena gradnja. Tel. 061 749 442. Bare-[ip, gara`a, novogradnja, iza Sam-shopa. Tel. 061 358 229. Beograd, dvosoban stan 53 m2 sa terasom, u Beogradskom naselju Kote`, I kat, 53.000 EUR-a. Tel. 00381 64 301 6897. Beograd-Ripanj, blizina centra, iza Avale, ku}u 275 m2, 4 hektara i 8 ari placa, pomo}ni objekti. Tel. 00381 11 39-19-322, 00381 64 225 7932. Blagovac III - ku}a sa oku}nicom i gara`om. Tel. 033 544-722, 061 736 701. Bla`uj, prodajem zemlji{te. Tel. 063 436 672, 062 902 584. Blizu Ba{~ar{ije, prodajem stan, plin, lo|a, 3. sprat, novija gradnja. Tel. 033 447-825, 061 335 327. Bos. Krupa, naselje Donje Kr~ane, 8.500 m2 parcelisano, vlasni{tvo 1/1, cijena 40 KM/m2. Tel. 061 156 886. Bos. Krupa, Sokak 210 m2, sa svim komunalijama, 120 KM/m2. Tel. 061 156 886. Breka, 52 m2 stan, sa ba{tom, ekstra lokacija, prodajem ili mijenjam za manji uz doplatu. Tel. 061 183 433. Centar blizu Skenderije, stan 42 m2, II kat, plin, lift, interfon, uknji`en, 1.950 EUR-a/m2. Tel. 061 544 182. Centar Makarske, stan za 35.000 EUR-a. Tel. 00385 99 596 0425. Centar, prodajem pos. prostor 157 m2, prizemlje, parking, pogodno za sve namjene. Tel. 061 304 599, 033 665-419. Centar, prodajem stan 115 m2. Tel. 062 225 182. Centar, ul. Avde Jabu~ice, prodajem stan 67 m2. Tel. 062 789 512. Centar-Dalmatinska, stan 121 m2, visoko prizemlje, upotrebljiv i za pos. prostor. Tel. 033/221-533. Centar-M. Dvor, jednosoban 40 m2, II sprat. Tel. 061 715 543. Ciglane 73 m2, plus dva balkona i ostava u super stanju. Tel. 033 556445. Ciglane Donje, prodajem 3-soban stan 106 m2, cijena 270.000 KM. Tel. 061 911 324. D. Jo{anica, Vogo{}a, nedovr{ena ku}a p+s+s sa 700 m2 zemlji{ta. Tel. 061 260 598. Dobrinja 2, prodajem ili mijenjam za manji uz doplatu, 3 1/2 stan, 91 m2, IV sprat, 1.700 KM/m2. Tel. 062 606 831. Dobrinja C-5, I sprat, prodajem dvosoban stan, kod Merkatora. Tel. 061 144 162. Dobrinja III, prodajem dvije radnje po 31 m2, cijena povoljna. Tel. 061 324 040. Dobrinja, dvoipos. stan sa dva balkona, vis. prizemlje. Tel. 065 877 065. Dobrinja, prod. pos. prostor 16 m2, stamb. zgrada, c.g., mokri ~vor. Tel. 061 438 446. Dubrovnik, prodajem dvosoban stan u Gru`u, V sprat, ustakljen balkon sa pogledom na Gru{ku luku. Tel. 00385 20 418-192. Dun ipo zemlje u Rakovici ([amin Gaj), Kakrinjski put. Tel. 062 294 556, 033 514-565. Dva pos. prostora po 31 m2, a mogu}nost je da bude jedna cjelina. Tel. 061 324-040. Dvoipos. stan 65 m2, na Dobrinji, dva balkona, vis. prizemlje. Tel. 065 877 065. Dvoipos. stan 65 m2, ul. Trg me|. prijateljstva, Al. Polje. Tel. 033 460064. Dvos. stan ul. Grbavi~ka (kod ambulante). Tel. 061 482 999. Dvos. stan, cijena dogovor. Tel. 061 500 273. Faleti}i, zbog selidbe prodajem ku}u 10x12, sa oku}nicom 1.200 m2, uz rijeku Mo{}anicu. Tel. 061 304 599, 033 665-419. Fojnica, [~itovo, ku}a p+s+p sa gara`om i 4.200 m2 zemlji{ta, jeftino.

MALI

OGLASI
Prodaja
PRODAJEM BMW X3, 2.0 DIZEL, 2007. GOD., U ODLI^NOM STANJU. PRE[AO 64.000 KM, UREDNO SERVISIRAN, REGISTROVAN. BOJA METALIK PLAVA. CIJENA 39.800 KM, SAMO ZA GOTOVINU. TEL. 061 216 299. 16065-1TT mande za Golfa S paket. Tel. 066 184 885. Kadet u voznom stanju, povoljno. Tel. 066 708 661. Kamion korpa 12 m, Iveco 35-10, god. pr. 1999., plava. Tel. 033/553-865, 061 895 017. Kedy VW 1.9 dizel, 1998. u odli~nom stanju, pre{ao 160.000. Tel. 065 511 399. Kia Rio RS limuzina, metalik siva, centralna, klima, 2002. god., 1.4 B, u odli~nom stanju, reg. do kraja 4. mjes. 2011. Tel. 061 156 309. Kombi VW 1983., povoljno, registrovan do 7. mjeseca 2011. Tel. 061 249 696. Laguna 1.9 DTI, 1999. g., limuzina. Tel. 061 173 723. Lancia Musa, 2006., ful oprema, tiptronik, 13.000 KM. Tel. 061 143 036. Ljetne gume interkontinental od Golfa 4 karavana, iz Njema~ke. Tel. 061 159 507. MAN 19-403 teglja~, 1995. god., povoljno. Tel. 061 141 292. Mercedes 190 D, automatik, 88., registr. odli~no stanje. Tel. 061 500 037. Mercedes E 270 CDI, 2002. god., ful oprema, 200.000 pre{ao, mogu}a zamjena za jeftinije. Tel. 065 533 373. Mercedes E 270 CDI, 2002. god., ful oprema, registrovan, mogu}a zamjena za jeftinije. Tel. 062 000 308. Opel Monterey B, dugi terenac, 98. god. 3.0 TDI, ful, idealan za lovce. Tel. 061 200 203. Opel-kadet suza, 1.4, 1990. god., tek registrovan, cijena fiksna 2.500 KM. Tel. 061 551 317. Pasat karavan, 1997. god., TDI, 110 konja, reg. do 12. 8. 2011. god. Cijena 9.600 KM. Tel. 061 146 187. Passat 1987 TD, tek registrovan, 2.500 KM u odli~nom stanju. Tel. 062 723 253. Pasat karavan 2000 god., tdi, 11.200 KM, mo`e zamjena. Tel. 061 818 173 Pe`o 307, ful oprema, 2003. god., 4 vrata, uvoz Njema~ka, benzin, 9.800. Tel. 061 107 285. Polo 1.4 TDI, 2007. god., KosoOki, pre{ao 82.000, klima, airbag, el. podiza~i, uvoz Njema~ka. Tel. 065 541 074. Prodajem auto Niasn i farove od njega. Tel. 061 367 103. Prodajem i ugra|ujem za sva auta ogledala za retrovizore, povoljno! Tel. 061 382 478. Prodajem motor 1.6 dizel, 1.3 benzin, za Golf 2. Tel. 061 206 689. Prodajem podne prostira~e za Renault, Scanic, Megane, Lagunu, cijena povoljna. Tel. 061 218 870. Prodajem za Golfa alnaser, altenator 2,3,4 i za ostala vozila, mo`e i monta`a. Tel. 033 531-996, 063 639 176. Prodajem-mijenjam teretni kombi Mercedes D-230, 93. god., povoljno. Tel. 061 965 054. Radim za{titu automobila od korozije (pod), farbanje, poliranje, kvalitet 100%, Ilija{. Tel. 061 552 547. Reno Kango 1.9 D, 2003., putni~ki, kima, tek registrovan. Tel. 061 141 292. Reno Klio 2003. god., kao nov, benzin 1.2, ful oprema, uvoz Njema~ka, 7.700 KM. tel. 061 107 285. Reno Megan 1.9 dizel, maj 2003., prvi vlasnik, registrovan. Tel. 063 89 46 89. Reno Megan II, maj 2003., 1.9 dizel, prvi vlasnik, reg. do 5/2011. Tel. 063 89 46 89. Renault Scenic 1,5 dci. 2006 godina, 105 konja, top stanje, tek registrovan, cijena 13 950 KM. 062 111 110. Renault Megane, 2007 god., 2 vrata, tek reg.dizel 1,5 dci, 85 ks, cijena 12750 KM. Tel. 062 418 999. Retrovizorska ogledala za sve vrste auta, 5 KM. Tel. 061 512 799. Seat kordoba, dizel, 2001. god., 6600 KM, mo`e zamjena. Tel. 062 151 896 [koda Felicija 1.3 B, 2000. god., pre{ao 80.000, registr. do 4. 2011. Tel. 061 530 510. Toyota Corola 1.4 benzin, 2003. god., full. Tel. 061 139 610. VW Kedi, 1999. god., bijele boje, dizel, u extra stanju. Tel. 061 253 VW T4 2.5 TDI, 1+5, 2000. god., tek uve`en. Tel. 061 141 292. VW T4 2.5 TDI, 2003. god., putni~ki, klima. Tel. 061 141 292. VW Touree, 2005. god., str. table. Tel. 061 775 331.

Alfa 147 1.6 TS, benzin, 2002. god., ki`a, navig., full. Tel. 061 139 610. Alu-felge 16“ za Mercedes, 5 krakova, sa gumama. Tel. 061 146 657. Auto limar, radim sve vrste autolimarskih radova, brzo, jeftino, kvalitetno. Tel. 061 270 427. Audi A4 s-lajn, karavan 1.9 tdi, 2004. god., full oprema. Tel. 061 131 791 Auto Nisan prodajem. Tel. 061 367 103. Auto ogledala za retrovizore za sve vrste auta, 5 KM. Tel. 061 149 190. Auto radar detektori Cobra i Whisteer, xenon kompleti i navigacije za automobile, garancija 1 god. Tel. 066 271 815. Auto zvu~nike Eurotec nove, snage 2x950 W. Tel. 061 218 870. Autodijelovi za Opel Korsa, Astra, Vektra, Omega, Frontera, Monterej. Tel. 061 200 203. Autostakla „Rule“ original {ofer{ajbe i bo~na stakla sa ugradnjom. Garancija 5 godina, Stup, Bojni~ka 109. Tel. 063 851 759, 061 413 317. BMW 324 dizel, 1988. god., registrovan do 11. mjeseca, automatik, 2.300 KM. Tel. 061 438 446. Cisterna, poluprikolica Stadler 30.000 lit., 6 komora, 3 osovine, BWP mjerna grupa digit. Tel. 065 511 399. Citroen C2, 1.4 HDI, 2005. god., reg. god. dana. Tel. 061 144 162. Citroen Xsara 2004. god. HDI 1.4, tek reg. i Fokus 2.0 benzin, 2003. god. Mo`e zamjena za jedno auto. Tel. 061 843 324. Clio 1.2, 2000. god., crna boja, 3 vrata, reg. do aprila 2011., 6.300 KM. Tel. 061 841 259. Dacija Logan karavan 1.4 benzin, 2008., nove table, 1+8, cijena 11.000. Tel. 062 319 589. Dijelove za Fronteru, 2000. god., motor dizel 2.2 DTI, 16V, mjenja~, limarija i ostalo. Tel. 033 659-281, 062 279 743. Dijelovi za Golf 2, 1.3, 90. god. i dijelovi za 1.6 dizel, 87. god. Tel. 061 504 190. D`ip Hunday galoper 2.5 TDI, 2000. god., ful oprema, produ`eni, fabri~ko stanje. Tel. 061 202 863. \ip Kia Retona, TDI, 2000. g., prva ruka uvoza, vrlo povoljno. Tel. 062 671 097. Fiat Brava 1.6 benz., 2000. god., ful oprema, u odli~nom stanju. Tel. 061 276 207. Fiat Punto 1.3 M-jet, 2006., 3 vrata, airbag, citi servo, el. podiza~i, centralno, bijeli, tek reg., 7.200 KM. Tel. 061 329 335. Fiat Stilo karavan, 1.9 M-jet, 2006., klima, ABS, 4x airbag, daljinsko zaklj., CD, citi servo, 4x el. podiza~i, do regist. 10.200 KM. Tel. 061 214 813. Ford Fiesta 1.3 benzin, 96. god., o~uvan, 3.800 KM. Tel. 062 008 374. Ford Fiesta, god. 2003. 1.4 DCI, 4 vrata, dosta opreme, uvoz iz Njema~ke, pla}ena carina i PDV, 7.800 KM. Tel. 061 204 169. Ford Fokus 2003. benzin, ful oprema, 4 vrata, uvoz Njema~ka, 8.700. Tel. 061 204 169. Ford Mondeo 2.0 TDCI, 2003. god. Tel. 061 842 201. Ford Sierra, 1989. benzin, reg. 20. 12. 2010., u odli~nom stanju, mo`e i zamjena. Tel. 061 43 53 42. Gepek (vrata) za Audi A6, 190 KM. Tel. 061 709 956. Golf 2, dizel, {iber, 87. god., bijele boje, cijena 2.800 KM. Tel. 061 244 290. Golf 3, 1.9 TDI, 1995. god. Tel. 061 309 700. Golf 4, kabriolet, tvrdi krov, 2000. god. Crn, crna ko`na sjedi{ta, motor 85, benzin. Plus aluminijske felge „racer“. Sve 10.000 KM. Tel. 033 281 370. Golf 2, 89. god., dizel, blokada, 3400 KM. Tel. 033 417 320 Golf Ii dizel, 90. god., reg. do maja 2011. u odli~nom stanju, cijena dogovor. Tel. 061 242 261. Hitno Reno Megan coupe, 2001. g., metalik sive boje, benzin, ful oprema. Tel. 061 338 433. Instruktori, prodajem duple ko-

Kupovina
Kupujem Golfa 2, stranca, crvene boje. Tel. 061 504 190. Kupujem ispravna i havarisana vozila. Tel. 062 915 635. Kupujem havarisana vozila. Tel. 061 206 689. Kupujem vanjski poklopac od rezervoara za Reno Scenic 2000 godina.Tel. 061 719 786. Kupujem havarisana i ostala vozila. Tel. 061 274 441. Kupujem golf dizel, mo`e sa o{te}enom farbom. Tel. 061 255 806 Vr{imo otkup rabljenih, dotrajalih i havarisanih vozila. Tel. 061 716 013. Uzimam havarisana i ostala auta za dijelove. Tel. 061 249 467.

Izdavanje
Izdajem dvosoban namje{ten stan na Marin Dvoru. Tel. 033 526-426, 061 504 385. 16127-1tt Izdajem dvosoban stan i soba (S. Kolonija Ilid`a), c. 600 m od Univerziteta, sve novo namje{teno, c. grijanje, TV, internet. Kontakt tel.: 061 160 896. 13920-1Nd` Izdajem jednosoban namje{ten stan u privatnoj ku}i, poseban ulaz, centralno grijanje, parking za auto (Pofali}i). Tel. 062 906 160, 061 157 071. 16199-1tt Izdaje se: 1.) zgrada od 670 m2, 3 sprata, prizemlje i podrum, sa svim instalacijama, ul. S. H. Muvekita 4, u centru Sarajeva. Na raspolaganju su 2 parking mjesta i dvori{te; 2.) poslovni prostor od 152 m2, u ul. Ferhadija 12. Kontakt telefon: 033/279-800. N. Izdajem dvosoban namje{ten stan u suterenu na ^engi} Vili. Tel. 061 220 910. 13880-1Nd` Apartmani, sobe, dnevni borava sa parkingom, blizina Wisse. Tel. 061 267 264. Apartmansko preno}i{te iznad Katedrale, parking, kablovska, 15 KM po osobi. Tel. 061 339 647. Centar - Papagajka, nudim no}enje u luksuzno opremljenim apartmanima. Tel. 061 724 725. Centar „Papagajka“ dvos. fino opremljen stan u zgradi, centr. grijanje. Tel. 061 522 190. Centar, tros. stan u Sarajevu, kmpl. namjet{en, na du`i period, zvati iza 16 h. Tel. 062 692 777. Centar, tros. stan u Sarajevu, kompletno namje{ten na du`i period, zvati iza 16 h. Tel. 062 692 777. ^obanija, centar, dvoipos. moderno opremljen stan u zgradi, centralno. Tel. 061 145 853. D. Malta, jednos. opremljen stan u zgradi, I sp., centralno, izdajem. Tel. 062 465 466. Dobrinja 5, izdajem univerzalnu radnju, mo`e trgovina, ugostiteljstvo, kancelarija i ostalo ili prodajem. Tel. 033 638-006. Dvije jednokrevetne sobe `enama kod BBI centra, upotreba kuhinje, grijanje. Tel. 061 383 809, 033 217-158. Dvije sobe sa parnim grijanjem studentima-cama sa upotrebom ostalih prostorija, D. Malta. Tel. 033 521566. Dvos. namje{ten stan grijanje obezbije|eno, Kvadrant ^. Vila. Tel. 062 368 243, 061 347 539. Dvos. namje{ten stan na spratu, pos. ulaz, za mladi bra~ni par, ili student-ice. Tel. 061 271 204. Dvos. namje{ten stan, grjianje obezbije|eno, Kvadrant, ^. Vila. Tel. 062 368 243, 061 347 539. Dvos. prazan stan, sprat ku}e, povoljno. Tel. 522-715. Dvos. prazan stan, sprat ku}e, povoljno. Tel. 522-715. Dvosoban stan na ^ar{iji izdajem

ozbiljnoj zaposlenoj osobi na du`e. Tel. 033 647-822, 061 233 428. Gara`a u Lukavici kod stadiona, 90 KM. Tel. 066 472 012. Gara`u izdajem Vraca kod motela Alem. Tel. 066 184 885. Gara`u izdajem, ul. Potoklinica, S. Grad. Tel. 061 287 390. Garsonjera namje{tena u centru grada. Tel. 061 357 846. Grbavica, dvos. moderan, klima, blind, ugradb. kuhinja, {ank, itd, izdajem. Tel. 061 145 853. Grbavica, ul. Behd`eta Muteveli}a 99, izdajem pos. prostor. Tel. 033 523887. Had`i}i, izdajem namje{ten stan. Tel. 061 18 57 18. Had`i}i, namje{ten stan, ku}ice. Tel. 061 926 734. Hrasno brdo, Posavska 128, izdajem sprat ku}e. Tel. 062 422 405. Hrasno, sobe za no}enje i dnevni boravak. Tel. 062 100 285. Hrasno, Trg heroja 32, jednoiposoban namje{ten stan ozbiljnoj zaposlenoj `enskoj osobi. Tel. 063 487 813. Izdaje se posl. prostor (vi{enamjenski) 55 m2 + 2 parking mjesta, Hrasnica centar. Tel. 061 137 179. Izdajem dvoiposoban namje{ten stan u centru grada. Tel. 061 202 497. Izdajem dvoiposoban polunamje{ten stan u priv. ku}i, poseban ulaz. Tel. 033/454-424. Izdajem dvoiposoban stan na D. Malti, namje{ten, porodici. Tel. 062 320 746. Izdajem dvosoban stan u zgradi, Grbavi~ka. Tel. 062 437 583. Izdajem gara`u na Marijin Dvoru - Te{anjska ulica (zgrada „Viza za budu}nost“). Tel. 061 273 995. Izdajem gara`u u Kranj~evi}evoj ulici (za manje automobile). Tel. 033/612-956. Izdajem dvosoban lijepo namje{ten stan na Vracama iznad Policijske akademije, kablovska, 390 KM. Tel. 061 345 043 Izdajem jednosoban stan u Hrasnici u privatnoj kuæi. Tel. 033 513 036. Izdajem namje{tenu garsonjeru na Sedreniku, 200 KM, zvati iza 17 sati. Tel. 033 536 003. Izdajem ili prodajem radnju na Siranu. Tel. 062 917 009. Izdajem jednokrevetnu sobu sa manjom kuhinjom, poseban ulaz, upotreba kupatila, studentu. Tel. 033 532-035. Izdajem jednokrevetnu sobu studentu (m), u blizini Med. i Gra|. fakulteta, naselje Nova Breka. Tel. 033 443-282 i 062 147 525. Izdajem jednosoban namje{ten stan u privatnoj ku}i. Tel. 033 655329. Izdajem ku}u u Butmiru, 2 sprata, namje{tenu, grijanje, isklju~ivo za Turski koled`. Tel. 061 971 090. Izdajem ku}u u Butmiru, 2 sprata, namje{tenu, grijanje, isklju~ivo za Turski koled`. Tel. 061 971 090. Izdajem manji poslovni prostor na D. Malti pored {kole. Tel. 033 614628, 061 357 634. Izdajem namje{tenu sobu sa c.g., studentici, Soukbunar-centar. Tel. 033 225-909. Izdajem namje{tenu sobu u ul. Asima Ferhatovi}a 18. Tel. 061 106 584. Izdajem namje{tenu sobu `enskoj osobi na Alipa{inom, upotreba kuhinje, kupatila. Tel. 033/543-748. Izdajem p. prostor 240 m2 za sve namjene sa parkingom uz glavnu cestu, Saraj polje. Tel. 061 545 358. Izdajem pos. prostor 20 m2 na Stupu uz Heco pijacu, pogodno za kancelarije, predstavni{tva, ugost. objekte i drugo. Tel. 061 249 249, 061 531 130. Izdajem pos. prostor na [ipu (nov) od 35 m2. Tel. 062 320 648. Izdajem poslovni prostor kod @eljinog stadiona 32 m2, vrlo povoljno. Tel. 062 972 512. Izdajem prazan stan 65 m2, c. grijanje, sa parkingom, I sprat, Saraj polje. Tel. 061 545 358. Izdajem sobe za spavanje na Ba{~ar{iji, do Sebilja, cijena 15 KM. Tel. 061 192 073. Izdajem sobe za spavanje na Ba{~ar{iji, do Sebilja, cijena 15 KM. Tel. 061 434 123. Izdajem sprat ku}e Ilid`a, komplet namje{ten, strancima i pos. ljudima. Tel. 033 637-494, 061 257 567. Izdajem stan 38 m2, namje{ten, studenticama, Dobrinja II. Tel. 061 800 529. Izdajem stan-kancelarijski prostor

Prodaja
Prodajem poslovni prostor u Sarajevu povr{ine 220 m2, ima 12 prostorija, pogodan za obdani{te, igraone, apoteke i sjedi{te kompanija. Tel. 062 335 381. 12724-1Nd` Stanovi novogradnja. U najljep{em dijelu Dobrinje. Odmah useljivo, veliki balkon, gara`e, parking. Objekat bez tereta. Super. Tel. 061 161 548, 061 161 670. PTT Prodajem renoviran stan 32 m2 na Vracama, cijena 1.800/m2. Tel. 061 257 739. 13854-1Nd` Prodajem jednosoban stan 49 m2, adaptiran, c.g., I sprat, Novo S., ul. Zmaja od Bosne. Tel. 066 488-818. 16261-1tt VI[NJIK - garsonjera 24 m2/I, odli~no stanje, sun~ana - 52.000 KM, MEJTA[ - garsonjera 21 m2/vis. pr., centar Mejta{a, plin, dobro stanje - 57.000 KM. Tel. 061 269 835. 16263-1tt

Dnevni avaz
Tel. 061 260 598. Gara`u na ^. Vili povoljno prodajem, ul. N. Filipovi}a, vl. 1/1. Tel. 061 219 180. Hitno prodajem adaptiran jednoiposoban stan 45 m2, 13. sprat, Hrasno, Trg heroja, 86.000 KM fiksno. Tel. 061 811 144. Hitno, vrlo povoljno prodajem ve}u ku}u sa 3 dun. oku}nice u Rakovici-Kakrinje. tel. 061 702 893, od 1620 h. Hrasno 69 m2, I sp., centralno. Tel. 062 156 882. Hrasno brdo, Posavska 128a, prodajem ku}u sa prate}im objektima, povoljno. Tel. 062 422 405. Ilid`a, ku}a kod stare op{tine, sa 483 m2 stamb. prostora i 676 m2 zemlji{ta. Tel. 065 877 065. Ilid`a, Plandi{te,ul. Bosanski ljiljan 17, objekat P+1+P 150 m2, , oku}nice 150 m2, vl. 1/1. Tel. 061 319 563. Ispod [aminog Gaja uz glavnu cestu dun. zemlje, vrlo povoljno. Tel. 062 138 905. Isto~no Sarajevo, parcela sa svim komunalijama. Tel. 062 437 558. Isto~no Sarajevo-Lukavica, pos. prostor 38 m2 i stan na spratu 62 m2, jeftino. Tel. 065 877 065. Ivanica kod Dubrovnika, Federacija BiH, plac sa dozvolom, 270 m2. Tel. 061 019 558, 066 681 521. Jednos. stan 35 m2, na D. Malti, papiri uredni. Tel. 061 778 081. Jednos. stan 37 m2, u Vogo{}i, prodajem. Tel. 065 877 065. Kijevo, dva dun. zemlje sa dev. objektom, 5 KM/m2, voda, struja. Tel. 062 387 728, 061 520 392. Kod Dr`avne bolnice stan 55 m2, 2 sp., adapt., plin. eta`. Tel. 061 079 751. Kod Ustikoline prodajem 3 dun. pored Drine, vo}njak. Tel. 062 465 542. Ko{. Brdo stan 38 m2, v.p., za manju porodicu ili studente, prodajem. Tel. 062 110 722. Ku}a farma za koke nosilje, sve useljivo, 1/1, cijena po vi|enju. Tel. 033 404-392, 061 936 598. Ku}a na Ilid`i, dvije eta`e sa oku}nicom, papiri uredni, odmah useljiva. Tel. 061 338 924. Ku}a u A. Fiamenga kod @eljinog stadiona sa ba{tom. Tel. 062 156 882. Ku}a u centru 170 m2 sa 2 velike terase i malom ba{tom. Tel. 063 370 681. Ku}a u centru sa pos. prostorom i ba{tom. Tel. 062 315 398. Ku}a u Neumu, lijep vrt, parking za 2 kola i dr. Tel. 036 884 133, Neum. Ku}a u Visokom, naselje prijeko, novija gradnja, useljiva od 240 m2 sa ba{tom od 500 m2. Tel. 033 640-064, 061 153 130. Ku}a, ul. Alipa{ina+ba{ta. Tel. 061 079 751. Ku}u u S. Mostu ili zamjena za ku}u u Sarajevu. Tel. 061 105 425. M. Dvor 121 m2, ul. V. Peri}a, III sp. Tel. 061 219 180. Nahorevska (iza Pionirske) ku}u 10x11 sa tri stana na tri eta`e, poseban ulaz za svakis tan. Tel. 061 304 599, 033 665-419. Obala K. Bana, 59 m2, 3 sp., extra adapt., 135.000 KM. Tel. 062 156 882. Op}ina Trnovo, selo Gra~anica, FBiH, ~etiri i po dunuma zemlje, 100 metara kroz imanje te~e ~ista rijeka, a izvor je 50 m od imanja, sa~uvana priroda, udaljenost od sela 800 m. Sve zagra|eno. Zadnja cijena 8.000 po dunumu. Tel. 061 686 095. Orebi}, ~etverokrevetni apartman 27 m2, soba, kuhinja, kupatilo, TV, klima, terasa, blizina mora, potpuno opremljen, 35.000 EUR-a. Tel. 00385 20 713-793, 00385 98 924 6035. Orebi}, prodajem 4-krevetni apartman 27 m2, soba, kuhinja, kupatilo, TV, klima, terasa, pogled na more, potpuno opremljen 35.000 EUR-a. Tel. 00385 20 713 793, 00385 98 92 46 035. Otoka, dvos. stan sa odli~nim c.g., jako uslovan, vl. 1/1, ili mijenjam za garsonjeru uz doplatu. Tel. 065 463 156 od 11-22 h. Parcela za ku}u u Reljevu, 3000 m2, asfalt do parcele, cijena dogovor. Tel. 061 299 127. Placeve za gradnju ku}a u Osjeku kod Ilid`e sa urednim papirima. Tel. 061 338 924. Pofali}i blizu FDS i OBN-a ku}a p+s, dva tros. stana, pos. ulazi, dvije gara`e, sve komunalije, oku}nica 441 m2. Tel. 033 645-156, 062 439 329. Pofali}i, blizu Fabrike duhana i OBN-a, ku}a p+s, dva trosobna stana, sve komunalije, dvije gara`e, oku}nice 441 m2. Tel. 033 645-156, 062 439 329. Poljine 2.847 m2, struja, voda, gra|evinska dozvola. Tel. 061 608 962. Pos. prostor, ul. M. Maruli}a 51 m2. Tel. 066 783 856. Povoljno na Ko{. Brdu stan 56 m2, ul. M. Had`ijahi}a, III sp. Tel. 061 219 180. Povoljno prodajem ku}u sa oku}nicom, visoko prizemlje, sprat, Radni~ka 122. Tel. 061 201 700. Povoljno prodajem ku}u sa oku}nicom, visoko prizemlje, sprat, Radni~ka 122. Tel. 065 185 108. Povoljno zemlju G. Mladice-Kasindol. Tel. 062 451 308. Pr. 2 stana 70 m2 I i IX sprat i jedan 40 m2, VIII sp., A. Polje A-faza. Tel. 066 445 203. Prodaje se ku}a na Bistriku pov. 250 m2, udaljena 1,2 km od Ba{~ar{ije ili 10 minuta hoda. Prelijep pogled na grad. Ku}a se sastoji od 3 zasebna stana sa odvojenim ulazima. Uz ku}u se nalaze 2 gara`e sa 3 gara`na mjesta. Svi papiri uredni 1/1. Ku}a je upravo potpuno renovirana. Ima ba{tu. Tel. 062 451 110. Prodajem 9,5 dun. mje{ovite {ume, Skradno-Busova~a. Tel. 061 154 540. Prodajem dvije stare ku}e, H. Kaimije 10, Ba{~ar{ija. Tel. 061 211 840. Prodajem dvosoban stan 53 m2, 1/1, Dobrinja III, u odli~nom stanju, cijena 82.000 ili 1.450 KM/m2. Tel. 061 184 653. Prodajem dvosoban stan u Hrasnom. Tel. 033 646-213. Prodajem ili izdajem super kompletno opremljen restoran, mo`e biti konoba, taverna, vinoteka, na Ilid`i, povoljno. Tel. 061 172 516. Prodajem ili mijenjam ku}u u Rudom. Tel. 062 435 767. Prodajem jednoiposoban adaptiran 44 m2, Ko{. brdo, blizu svih fakulteta. Tel. 033 206-046, 066 763 588. Prodajem jednosoban stan 47 m2, Alilpa{ino, Semira Fra{te 1, 35.900 EUR-a. Tel. 454-579. Prodajem ku}u sa dva apartmana Pelje{ac - Dra~e, 70 m do pla`e. Mo`e i jedan apartman. Tel. 062 105 578. Prodajem ku}u u Ilija{u, dim. 12x8 m, oku}nice 422 m2, novoizgra|ena, povoljno. Tel. 061 552 547. Prodajem ku}u, ve}a, novija gradnja, Varaca, Avde Smajlovi}a. Tel. 061 160 068. Prodajem ~etverosoban dvoeta`ni stan 115 m2 kod bo{nje~ke gimnazije. Tel. 061 336 726. Prodajem ku}u na Poljinama. Tel. 061 856 179 Prodajem manju ru{evnu ku}u do restorana „Kibe“, vl. 1/1, sa svim priklju~cima, Vrbanju{a 166. Tel. 061 212 241. Prodajem namje{ten stan 49 m2, klima, Al. Polje, A faza. Tel. 061 500 251. Prodajem namje{ten stan 49 m2, klima, Alipa{ino A faza. Tel. 061 500 251. Prodajem plac 1.066 m2. Tel. 063 192 676. Prodajem plac na Crnogorskom primorju, \enovi} kod H. Novog. Tel. 033 638 125. Prodajem poslovni prostor u Vogo{}i 38 m2, vl. 1/1. Tel. 061 149 183. Prodajem povoljno zemlju u Bu}a Potoku i Hladivodama. Tel. 033 659756, 062 178 832. Prodajem stan 37 m2, I sprat, u Kasindolu, potrebno manje renoviranje. Tel. 062 348 159. Prodajem stan 75 m2 na Grbavici, Zagreba~ka 75. Tel. 033 810 400 i 061 215 214. Prodajem stan 40 m2, M. Dvor. Tel. 062 724 003. Prodajem stan 54 m2, Obala Kulina Bana 21/II, Stari Grad. Tel. 062 920 191. Prodajem stan 58 m2, Hrasno, Trg heroja 29, cijena po dogovoru. Tel. 033 649-602. Prodajem stan 86 m2 u Novom Sarajevu, austrougarska gradnja, sre|en, 195.000 KM. Tel. 061 489 542. Prodajem stan bez posrednika, na Grbavici I, 61 m2, XIV sprat, adaptiran, 2.400 m2 fiksno. Tel. 061 438 855, 033 610-550. Prodajem jednosoban stan 31m2, strogi centar, iznad Katedrale. Stan je jednosoban, adaptiran. Cijena 2500 KM po kvadratu, mogu}nost zamjene (u obzir dolazi Dobrinja). Tel. 061 397 861 Prodajem stan u Novom Sarajevu 86 m2, austrougarska gradnja, sre|en, 195.000 KM. Tel. 061 489 542. Prodajem zemlju blizu Vije}nice stara Dariva, ul. Obhod`a 32. Tel. 062 504 781. Prodajem zidanu gara`u 1/1, papiri uredni, ^engi} Vila, Grada~a~ka. Tel. 033 214-469. Prodajem/mijenjam manju ku}u u centru Trebinja za odgovaraju}i stan u centru Sarajeva. Tel. 062 467 237. Prodajem-iznajmljujem posl. objekat 1.000 m2 + 4.000 m2 oku}nice, sa asvaltiranim parkingom, uz magistralni put Sarajevo-Mostar, na 17. kilometru, ili vr{im zamjenu za stamb.-posl. prostor u Sarajevu. Tel. 061 249 249. Prodajem-mijenjam ku}u 450 m2 stamb. povr., vo}njak, 750 KM/m2, za stan uz dogovor. Tel. 061 965 054. S. Grad, na Lat. }upriji 59 m2, 3 sp., adaptiran, 135.000 KM. Tel. 061 079 751. San 48 m2, ul. Trnovska. Tel. 061 214 027. Sarajevo, prodajem stan 33 m2, renoviran. Tel. 0174 693 6158. Sepetarovac 44, iznad Mejta{a, stan 46 m2, cijena povoljna. Tel. 220187, 062 681 078. Skenderija, prodajem stan 60 m2, kod nebodera Gorenje. Tel. 062 548 896. Stan 48 m2, ul. Trnovska. Tel. 061 214 027. Stan 60 m2 Hrasno, Trg heroja, gara`a 15 m2. Tel. 061 047 760. Stan 70 m2, Al. Polje, A faza, 3 sp. Tel. 543-146. Stan 70 m2+balkon, II sp, zgrade uz pijacu Hrasno, prodajem za 80.000 EUR-a. Tel. 033 655-816, 062 440 643. Stan 80 m2, [enoina, idealan za sve namjene. Tel. 063 222 897, 033 200 200. Stan dvos. na Grbavici. Tel. 061 867 621. Stan na dvije eta`e trosoban sa ba{tom na Ilid`i. Tel. 061 702 171. Stan od 72 m2 u neboderu kod stadiona Ko{evo, povoljno. Tel. 063 406 648. Stan u centru 65 m2, I sp., zgrada „Karingtonka“. Tel. 061 311 238. Stan u strogom centru 102 m2, potpuno adaptiran. Tel. 061 130 342. Stari Grad 109 m2, preko puta tr`nice Markale. Tel. 061 147 070. Stari Grad, devastirana ku}a, 330 m2 zemlji{ta, ul. Brusulje 77, 12.000 EUR-a, papiri uredni. Tel. 061 543 853. Strogi centar, stan 105 m2. Tel. 063 361 010. Trg solidarnosti stan 49 m2, 2 balkona, hitno. Tel. 542-736. Tri dun. zemlje, 171, dozvoljena gradnja, Bla`uj. Tel. 065 284 402. U [vrakinom jednos. stan 33 m2. Tel. 061 133 597. U Vogo{}i prodajem gra|. parcelu sa svim papirima, 879 m2. Tel. 061 548 431. U Vogo{}i, Jo{ani~ka stan 35 m2. Tel. 061 244 638. Ul. Jezero, stan 79 m2, prizemlje, pogodno za pos. djelatnost, cijena 2.400 KM/m2. Tel. 061 222 295. Useljiva duplex ku}a 240 m2, na placu 600 m2, kod pijace Vrap~i}iMostar, ili zamjena za Trebinje. Tel. 061 301 772. Vele{i}i, nova zelena zgrada 48 m2, prizemlje, 50.000 KM. Tel. 062 156 882. Vikendica nova u Kijevu, 85 posto ura|ena, svi priklju~ci, ulaz sa asfalta, 460 m2 zemlje, 27.000 KM. Tel. 062 387 728, 061 520 392. Vikendica pored Travnika, 100 m2 i oku}nice 400 m2, voda, struja, gara`a, 1/1, mo`e zamjena za stan u Sarajevu. Tel. 061 154 632. Vo}njak, Panjina kula, op{tina Centar. Tel. 066 184 885. Vogo{}a, prodaje se poslovni prostor 72 m2, prostor je na 2 eta`e, povoljno. Tel. 061 275 535. Vogo{}a-dupleks: jednosoban, garsonjera, gara`a, ostava, terasa, 6x5,5, mogu}nost pro{irenja, 62.000 KM. Tel. 436-322. Vratnik, ku}a sa svim priklju~cima, vl. 1/1. Tel. 061 139 592. Vratnik, ku}a sa tri zasebna stana i dvije gara`e, 1/1. Tel. 061 131 268. Za vikend. 2,5 dun. ~etinar, {uma, poto~i}, Busova~a. Tel. 061 154 540. Zemlja 3.700 m2, skladi{te. Tel. 066 472-012, 061 047 960. Zemlji{te prodajem povoljno. Tel. 061 745 586. Zemlji{te u Rajlovcu, pored gl. puta. Tel. 061 175 331. Potreban manji pos. prostor pogodan za zelenaru, prednost Malta, ^. Vila, Hrasno. Tel. 062 270 366.

ponedjeljak, 25. oktobar/listopad 2010.

49

Zamjena
Mijenjam ku}u u centru Zvornika, za stan u Sarajevu. Tel. 061 817 960. Kvalitetan dvosoban stan, Dobrinja 4, RS, 4. sprat, mijenjam za Sarajevo ili prodajem. Tel. 061 220 179. Vla{i} za Sarajevo ili Jadran, apartmani na ski stazi, novogradnja. Tel. 061 144 086, 061 483 448. Mijenjam stan 53 m2, suteren, u Hrasnici, plinsko centralno grijanje, za manju ku}u u Kantonu Sarajevo. Tel. 061 867 880, 033 514-170. Sarajevo (Grbavica)-Beograd, troipos. stan (renoviran) sa gara`om za stan. Tel. 033 617-742, 061 964 797. Zamjena-prodaja, Sarajevo stan 52 m2 za Banja Luku. Tel. 033 542668.

„VIAGRA-PFIZER“ ORIGINAL! 50 i 100 MG. CIALIS 20 MG, KAMAGRA GEL 100 MG. ZA BOLJI I DU@I SEX. DOSTAVA. UPUTSTVO. DISKRECIJA. POUZE]EM. TEL. 061 702 404. 12851-1ND@

„ZA SUPER SEX + NAJBR@I EFEKAT + ZA SUPER BIZNIS (VPC 4 KM). VIAGRA + CIALIS + LEVITRA + BILJNA = HIT + PODESNA I ZA BOLESNE! TEL. 061 807 485.“ 16259-1TT Prodajem starije foto aparate i muz. liniju. Tel. 061 548 447. Prodajem kombinovani fri`ider. Tel. 061 245 578. Prodajem klavir (Belarusd) puno, lakirano, sme|e drvo, nova klavijatura, 2.000 KM. Tel. 062 946 642. Prodajem polovan ugao radi selidbe. Tel. 659-358. Prodajem sobni bar: {ank, dvije zidne police, dvije barske stolice. Tel. 033 463-489. Po~iteljski sirup za jetru, hepatitis, esh. cooli, holesterol, trigliceride, imunitet. Tel. 033 646-912. Rasformirani servis za bicikla nudi jeftino dijelove servisima za bicikla. Tel. 033 649-316, 033 690-059. Drvene prozore 4 komada - 100 KM. Tel. 061 244 290. Al. radijatore Lipovica, 55 rebara. Tel. 061 351 151. Print ma{ina Rodin solvent 6184 A, {irine {tampe 180 cm. Tel. 033 553865, 061 895 017. Doma}a svje`a ljekovita prepeli~ija jaja 30 kom. - 9 KM „A“ i 10 KM „S“ klase, prepelice nosilje i meso prepelica. Bespl. dostava. Tel. 062 134 551, 061 237 448. Fiskalne registar kase, printeri, el. vage, prodaja, servis, programiranje. Tel. 061 251 809. Svje`a ljekovita jaja prepelica hranjenih prirodnom hranom bez koncentrata, 30 kom. - 9 KM, besplatna dostava. Tel. 061 504 425. Skoro novu plinsku pe} za grijanje na dimnjak, marke „Susler“, 200 KM. Tel. 061 377 150. Stolovi ugostiteljski 6 kompl., 2 vitrine, 2 vage, kasa Oliveti, 2 tende 6x3. Tel. 061 958 001. Fiskalne registar kase, printeri, el. vage, prodaja, servis, programiranje. Tel. 061 251 809. Polovne drvene prozore 2 komada 140x120 i 2 komada 180x120, sve 50 KM. Tel. 061 244 290. Zidna rashladna vitrina. Tel. 061 156 309. OPREMA za samouslu`nu autopraonicu marke KARCHER, 4 boxa za pranje auta i 2 dupla usisiva~a. Tel. 062 284 443. Dimnja~na plinska pe} Emina 4,8 KW, 100 KM, u odli~nom stanju. Tel. 062 548 896. Unutra{nja vrata 0,90x2,05 desna i 0,70x2,05 desna, sve novo. Tel. 061 819 488. Starine `eljeznice prodajem. Tel. 061 154 540. Vodinicu poto~ara u dijelovima, komplet. Tel. 061 154 540. Crijep stari i novi, ciglane blokove, prozor 50x50. Tel. 521-618, 061 529 838. Komplet opremu za slasti~arnu, buregd`inicu za tijesto, burek. Tel. 061 311 784. Inventar za trgovinu i slasti~arnu, buregd`inica. Tel. 062 358 962. Vo}ke autotone dud sarajevski, uspijeva {irom svijeta od 0-1.400 m nad. visine. Tel. 033 227-077, 062 006 768. Mlade sadnice duda `ive oko 500 god., ~uvar zdravlja, ku}e i zemlje. Tel. 033 227-077, 062 357 862. Lego igre za djecu do 16 god., i plin. pe}. Tel. 033 227-077, 062 357 862. LCD monitor 1520 ll, Inter Pentium 4 1.5 gzz, 256 MB, 40 GB, HDD. Tel. 033 227-077, 062 357 862. Inventar za sve namjene sa post. kasom. Tel. 062 941 028. Ugostiteljski sudoper du`. 2,4 m. Tel. 061 367 103. Prodajem 100 posto efikasno sredstvo za trajno uni{tenje `ohara i `utih mrava. Tel. 061 243 891. Me|unarodni tel. razgovori do 5 puta jeftiniji, bespl. priklju~ak. Tel. 061 191 935. Ko`nu vre}u za borila~ke sportove i rabljenu obu}u i odje}u za jesen i zimu na veliko i malo. Tel. 061 511 779, Sarajevo. [iv. ma{ina Bagat no`nu i podmeta~e-~ar{afe za odrasle osobe. Tel. 061 272 743, 065 631 342. Novu plin. pe} na dimnjak u ispravnom stanju, 200 KM. Tel. 057 318 527. Kazan za pe}enje rakije i isti izdajem. Tel. 061 367 103.

Dvodjelni lim, sudoper, du`ine 2,4 m i pult za njega. Tel. 061 367 103. Video rekorder Funai u prili~no dobrom stanju, cijena povoljna. Tel. 061 218 870. Eko selo, puno stvari prodajem. Tel. 061 154 540. Trpezarijski sto i {est stolica. Tel. 061 219 310. Karabin lova~ki 8x57 Kranj. Tel. 061 958 001. 2 plinske pe}i na dimnjak od 10 i 15 KW, „Maja“. Tel. 062 931 200. Dugu sme|u bundu od nutrije br. 42/44 i {ubaru od nerca. Tel. 062 931 200. Harmonika vrata „Marley“, prodaja i ugradnja sa dvije vodilice, ve} od 65 KM/m2. Tel. 033 225-227, 061 516 910. Pod, lamperiju i sve vrste rezane gra|e. Tel. 065 802 782, Lukavica.

HITNO i veoma povoljno zbog odlaska u inostranstvo prodajem oko 700 komada super modernog nakita: bro{evi, {nale, narukvice, nau{nice, moderno dizajnirane lance i ogrlice od lakiranog drveta, plastike, metala, na veliko i sve po 1 KM. Dovozim na adresu. Tel. 062 271 281. 15931-1tt Prodajem vrlo povoljno kompletnu kori{tenu opremu za manju samouslugu. Tel. 061 132 363. 13818-1Nd` VELIKA AKCIJA!!! U prodaji su bukova drva 65 KM, ugalj (Banovi}i) kocka, orah 150 KM, (Kreka) drveni 80 KM i bukovi briketi 200 KM. Isporuka isti dan. Tel. 061 785 535, 062 552 323. 13835-1Nd` „RASPRODAJA OGRIJEVA“. OGRIJEV NA 4 RATE PENZIONERIMA. Prodajemo bukova cijepana drva i sve vrste uglja. Tel. 061 670 068. 13836-1Nd` „AKCIJA“! Prodajem bukova drva u svim oblicima. Ugalj Kreka, kameni iz Banovi}a. Prijevoz besplatan. Tel. 062 543 688. 13837-1Nd` Bukova i grabova drva od 35 do 65 KM. Akcija Kreka drveni 80 KM. Kameni iza 25. 10. - 150 KM Banovi}i (kocka i orah). Jedinstven bukov briket 200 KM. Obezbije|en kombi i kiper. Tel. 061 444 456. 13838-1Nd` VELIKA RASPRODAJA DRVA I UGLJA. Ugalj Banovi}i i Kreka, bukovo drvo u svim oblicima, ku}na dostava sa preciznim rokovima. Koli~ina i kvalitet 100%. Kredit bez kamata na 10 rata. Tel. 062 172 343. 138751Nd` DOO „GORI VATRA“, BEZKAMATNI KREDIT 10 RATA za penzionere i uposlenike u dr`avnim i javnim preduze}ima. Sve vrste uglja, ogrijevno bukovo drvo. Ku}na dostava u vre}ama. Kvalitet i koli~ina zagarantovani! Popust kod gotovinskog pla}anja. Tel. 061 173 949. 13875-1Nd` AKCIJSKA PRODAJA OGRIJEVA! Ugalj Banovi}i kocka, orah, bukovo drvo, ugalj Kreka. Ku}na dostava u vre}ama. Krediti na 10 rata. Garantujemo za kvalitet i koli~inu. Tel. 061 360 298. 13875-1Nd` U prodaji su iscijepana bukova drva po vrlo povoljnoj cijeni. Cijena 1 m = 65 KM, kao i sve vrste drveog i kamenog uglja. Kontakt tel.: 066 285 938. 13903-1Nd` Prodajem iscijepana bukova drva po vrlo povoljnoj cijeni. Cijena 1 m = 70 KM. U cijenu je ura~unat prevoz, kao i sve vrste drvenog i kamenog uglja. Tel. 066 439 275. 13903-1Nd` „Ku}e snova“ - katalog projekata najljep{ih ku}a na 165 stranica. Cijena 18 KM + po{tarina. Tel. 070 202323, 062 180 957. Harmonika vrata prodaja i ugradnja svih modela i dimenzija. Tel. 061 512 294. Podajem fri`ider staklena vrata, ve{ ma{ine, {porete struja plin, fri`idere, 120-150 KM. Dostava besplatna. Tel. 033 533-631. Prodajem Braunove mre`ice za brijanje i el. aparate. Tel. 061 323 906. Prodajem dobro o~uvane polovne fri`idere i zamrziva~e. Tel. 061 156 309.

Najpovoljnije, najkvalitetnije aluminijske `aluzine 20 KM, trakaste zavjese, vanjske roletne, harmonika vrata, blindo vrata, PVC prozori. Tel. 061 501 401. 12917-1Nd` Servis: ve{ ma{ina (Gorenje, Ei Ni{, Kon~ar, Obodin, Kandi, Zanusi, Iberna), {poreta, bojlera. Dolazak besplatan! Garancija! Mob. 061 171 666. 14873-1tt „KIRBY“ - Dubinsko usisavanje, pranje, ispiranje svih vrsta tepiha, namje{taja, auta, pranje portala, generalna ~i{}enja stanova i firmi. Itisoni 1 m2/1 KM. Firma „GLANZ“. Tel. 061 350 688. 12715-1Nd` Alu `aluzine 20 KM/m2. Trakaste zavjese 20 KM/m2. Alu i PVC roletne. Harmo vrata i tende. Cijene sa monta`om. Tel. 033 211-484, 033 767-995, 061 131 447. 13167-1Nd` TV VIDEO SERVIS vr{i popravku svih TV aparata i videorekordera. Dolazak na adresu besplatan. Garancija 12 mjeseci. Tel. 033/451-778. Mob. 061 148 042. 13655-1Nd` MIKADO AKCIJA. Aluminijske `aluzine, trakaste zavjese, VANJSKE PVC i ALUM. ROLETNE, BLINDO, gara`na, rolo i harmonika vrata, pletnene roletne. Tel. 062 170 248, 033/613584. 14951-1tt SZR TV SERVIS vr{i opravke svih vrsta TV aparata, besplatan dolazak, ra~un, garancija. Mob. 061 139 093. Tel. 719-790. 12996-1Nd` „HIGIJENA“ - Dubinsko pranje tepiha 1 m2 - 1 KM, i namje{taja: ugao - 20 KM, Sarajevo. Tel. 061 141 944. Tuzla: 061 587 721. 13917-1Nd` Instrukcije iz hemije, studentima i u~enicima, dolazim na adresu. Tel. 615-901. Vodoinstalater - svi vodoinstalaterski radovi - kvalitetno, brzo, precizno, ~isto. Tel. 061 199 442, 033/621733. Instrukcije iz matematike i engleskog, dolazak na adresu. Tel. 062 877 704. Engleski, njema~ki, instrukcije, prevodi, diplomski, referati, seminarski, disertacije (profesorica). Tel. 063 947 405, Sarajevo. Projektovanje, izvo|enje unutra{njih plinskih instalacija uz atest, sve vrste grijanja, ugradnja plinskih bojlera i pe}i, instalacija vode i odvoda, garancija, non-stop. Tel. 061 130 787 i 033 537-108. Molujemo stanove vrlo povoljno, uz za{titu, profesionalno. Tel. 061 965 054. Vr{imo servisiranje i ba`darenje svih vrsta tlakomjera, uz garanciju. Tel. 061 188 903. @ohare, stjenice, `ute mrave i mi{ve uni{tavamo sa 100% garancijom. Tel. 033 234-805. Bravarski radovi, dolazim na adresu. Tel. 061 233 078. Instrukcije engleski, njema~ki i prevod. Tel. 061 339 306. Dajem instrukcije matematike i fizike, dolazim ku}i. Tel. 033 204-453, 061 914 014. Postavljam laminate, panel parkete i ostale vrste parketa. Tel. 061 828 391. Rigips majstor, potkrovlja, pregrade, spu{teni plafon. Tel. 061 818 732. Instruiram matematiku za sve {kole i fakultete, uspje{no i povoljno. Tel. 061 549 242.

Potra`nja
Potrebno vi{e manjih stanova, praznih i namje{tenih za izdavanje (Agencija). Tel. 061 031 330. Strancu potreban manji stan do 60 m2 u zgradi za izdavanje na du`i period (Agencija). Tel. 061 522 190. Kupujem stan do 50 m2, na relaciji Vojni~ko, Alipa{ino, Dobrinja. Tel. 061 237 344. Hitno kupujem gara`u u naselju C-5 na Dobrinji, ul. Rudija Alva|a. Isplata novca odmah. Tel. 061 108 889. Agenciji za nekretnine potrebno vi{e stanova na podru~ju Sarajeva, prodaja i najam. Tel. 033 211-914. Kupujem manji stan M. Dvor Ba{~ar{ija, u ra~un dajem auto i doplatu. Tel. 061 338 433. Tra`im cimerku, lokacija Dolac Malta kod Klas centra, stanarina povoljna. Tel. 061 311 402. Agenciji potrebno vi{e stanova za prodaju i izdavanje. Tel. 061 493 323.

50

Ponedjeljak, 25. oktobar/listopad 2010.

Dnevni avaz
Profesor daje instrukcije iz francuskog, latinskog, ruskog i bosanskog. Tel. 033 526-521. Instruiram |ake i studente iz matematike na Alipa{inom Polju, ~as 6 KM. Tel. 061 157 991. Instruiram |ake i studente iz matematike i fizike na Ilid`i, ~as 6 KM. Tel. 033 621-976. Profesorica engleskog jezika daje ~asove i prevodi. Tel. 061 556 700, 033/657-038. Adaptacija stanova i ku}a, postavljanje plo~ica, laminata, kre~enje i drugo. Tel. 061 510 373. Kombijem prevozim kabastu robu. Tel. 061 204 061. Rigips majstor radi potkrovlja, plafone, pregradne zidove. Tel. 061 511 503. Rainbow-program dolazimo po narud`bi za ~i{}enje svih vrsta }ilima i tepiha na va{u adresu. Tel. 062 795 285, 061 311 276, 033 666-275. Staklar - radimo sve staklarske radove, dolazimo na adresu. Tel. 061 842 343. Profesorica dr`i instrukcije iz matematike i fizike. Tel. 522-016. Prevoz stvari, namje{taja i ostalog ve}im kombijem, radna snaga, povoljno. Tel. 061 268 442, Saraj. Vr{imo servis i monta`u rashladne i klima tehnike. Tel. 062 375 977, 061 438 689. Stolar kvalitetno vr{i stolarsko-lakirerske poslove, dolazim na adresu. Tel. 062 332 702. Matematika - instrukcije, profesor sa iskustvom. Tel. 061 135 748. Ve}a grupa majstora radi stiropor fasade sa svojom skelom. Tel. 061 270 729. [ivanje trajnih autopresvlaka za sva vozila, popravak sjedi{ta, tapacirunga neba. Tel. 061 215 658, B. Begi} 90. VKV kre~enje stanova, pouzdano i stru~no, molerski majstor [erbo. Tel. 062 921 864. Kombi prevozom vr{im selidbe, prijevoz putnika, odvoz {uta, cijena povoljna. Tel. 061 817 424. Bravar, povoljno radi sve bravarske usluge. Tel. 062 940 731, 033 691260. Stolar-tapetar, povoljno radi popravke stolarske i tapetarske. Tel. 061 606 651, 066 620-342. VKV moler - radi molersko-farbarske poslove, povoljno. Tel. 061 507 683. Iznajmljujem play station 2 i 3 sa igricama. Tel. 061 201 341. Prevoz putnika na sve destinacije sa VW bus, sjedi{ta 1+8. Tel. 062 606 611. Prevoz putnika sa kombijem po BiH, SCG i HRV. Tel. 061 209 935. Bravar radi ograde, kapije, gelendere ulazna i gara`na vrata, zatvara balkone. Tel. 061 526 205. Elektri~ar: el. instalacije, automatski osig., indikatori za banju, el. bojler, el. {poret i drugo. Tel. 061 312 435. Molerske usluge. Tel. 062 922 323, 066 205 151. Popravljam TV svih modela, profesionalno i na va{oj adresi. Tel. 061 365 690, 033 653-311. Autoprevoznik manjim kamionom vr{i prevoz kabastog otpada, pjeska, {ljunka. Tel. 061 268 847. Prevodim engleski 5 KM/str. i povoljno dajem instrukcije. Tel. 643990. Tapetar sa iskustvom presvla~i ku}anski i kancelarijski namje{taj. Tel. 061 620 057. Servis ra~unara „Aki“, popravka, nadogradnja, instalacija, internet konekcija, antivirusna za{tita, dolazak na ku}nu adresu. Tel. 061 545 375. Instrukcije iz matematike, fizike, i elektrotehnike za u~enike osnovnih i srednjih {kola. Tel. 061 812 528. Vr{im selidbe modernim kombijem sa radnom snagom u dr`avi i vani. Tel. 061 227 189. KV vodoinstalater radi sve vrste radova, brzo, povoljno i kvalitetno. Tel. 061 349 294. ^istim ku}e i poslovne prostore, pranje tepiha, }ilima. Tel. 061 580 063. Kvalitetno i povoljno postavljanje, bru{enje i lakiranje svih vrsta parketa i podova kao i laminata. Tel. 061 321 289. Vr{im prevoz robe, ljudi i stvari, radna snaga po potrebi. Tel. 062 385 762. Extra povoljno! Kombi prevoz i selidbe. Tel. 061 147 361. Elektri~ar VKV za ku}ne el. instalacije i ure|aje. Pozovite. Tel. 618-907. Vr{im selidbe i sve vrste prevoza kombijem, povoljno. Tel. 061 165 009. Molerski radovi. Tel. 061 579 971. Prevoz robe, selidbe kombijem, povoljno, radna snaga po dogovoru. Tel. 061 513 948. Central. grijanje, plin. instalacije, zamjena konvektora itd., radimo kvalitetno i povoljno, uz garanciju. Tel. 061 500 037. Povoljno i kvalitetno radim grijanje, mijenjam konvektore radijatorima i ostale popravke - povoljno. Tel. 033 800-514, 061 922 476. Radim centralno grijanje i prepravke grijanja. Tel. 062 316 826. Centralno grijanje, vodoinstalacije, popravka i monta`a povoljno i kvalitetno. Tel. 061 105 425. Prevoz putnika luksuznim mercedesovim kombijem na sve destinacije. Tel. 061 862 323. Profesor matematike sa iskustvom daje instrukcije |acima i studentima tokom godine. Tel. 033 473574, 061 382 301. Molersko farbarski radovi, gletovanje, molovanje, lakiranje stolarije. Tel. 061 262 895. Radim povoljno sve molersko-farbarske radove, uklju~uju}i i stolariju. Tel. 061 397 187. Vr{im prevoz putnika sa klimatiziranim kombi vozilom, {irom BiH i dalje. Tel. 061 222 310. Profesorica instruira matematiku, fiziku i hemiju sve {kole i prvu godinu fakulteta, brzo i uspje{no. Tel. 033 235-141, 061 188 451. Iskusna profesorica daje instrukcije iz engleskog i arapskog jezika. Tel. 033 611-023. Rigips, el. instalacije i moleraj radim povoljno. Tel. 066 205 286. Elektri~ar - usluge el. instalacija, interfoni, alarmi, gromobrani, el. usluge. Tel. 061 132 991, 033 418-086. Instruiram matematiku uspje{no. Tel. 061 841 439. Kvalitetno i povoljno postavljanje, bru{enje i lakiranje svih vrsta parketa i podova kao i laminata. Tel. 061 134 260. Ugradnja blind vrata, stolarije, regips, laminat,moleraj i sve vrste adaptacija. Tel. 061 542 493. Povoljno i kvalitetno ~istim stanove i poslovne prostore. Tel. 062 401 619. Povoljno vr{imo bru{enje i lakiranje svih vrsta parketa i {ipoda uz garanciju. Tel. 061 967 229 i 061 262 868 Kvalitetno i uz garanciju postavljanje, bru{enje i lakiranje parketa, {ipoda i laminata. Tel. 061 244 183 Vr{im prijevoz putnika po BiH i na more. Tel. 061 434 374. Vodoinstalater obavlja sve vrste vodoinstalaterskih usluga, opravke, adaptacije. Tel. 061 696 133. Kompletnu adaptaciju, moleraj, rigips, prezide, keramiku, laminat. Tel. 062 226 904. Iscjeljenje duhovnim putem po o~enju Brune Groninga, medicinski dokazivo. Tel. 062 256 376. Kvalitet i garancija, sve vrste bravarije, jeftino i povoljno. Tel. 062 522 901. @ohare, stjenice, `ute mrave i mi{eve uni{tavamo uz garanciju. Tel. 061 184 796. Lije~im mo`dane udare i druge bolesti. Tel. 033 616-211. Vodoinstalater sa dugogodi{njim iskustvom vr{i popravku, monta`u i pro~epljenje vod. instalacija. Tel. 061 348 717. Vodoinstalacija, plo~ice, centralno grijanje, zidane kade. Uz garanciju i povoljno Tel. 061 182 737. Kerami~arski radovi uz garanciju kvaliteta. Tel. 061 083 369. Radim sa |acima Me|unarodne {kole Sarajevo, po nastavnom planu na engleskom kao i konverzaciju, informatiku. Tel. 062 293 688, Sarajevo. KV vodoinstalater, de`urni 24 h. Tel. 061 861 635. Ozbiljan tesar, zidar, kerami~ar, vodoinstalater, itd. Tel. 061 269 385. Sudski tuma~ za njem., engl., holand. jezik, ul. Ko{evo 36, Sarajevo. Tel. 061 108 144. Stolar - izrada i monta`a kuhinja, ameri~kih plakara, enterijera, stepenica. Tel. 061 512 663. Parket, {ipod, postavljamo, brusimo i lakiramo. Postavljamo sve gotove parkete i laminate. Tel. 062 828 306. Superefikasno uni{tavamo `ohare, moljce, mrave, stjenice, u{i, buba-{vabe, mi{eve... Tel. 061 928 535. Rainbow sistem ~i{}enja u va{em domu ili pos. prostoru. Brzo, povoljno i efikasno. Tel. 061 990 082. Rainbow dubinsko usisavanje tepiha, sjede}ih garnitura. Tel. 061 916 272. Instrukcije iz matematike uspje{no i povoljno. Tel. 466-736, 061 506 755. Popravljam sve vrste fri`idera i rashladne tehnike uz besplatan dolazak. Tel. 061 156 825. Prevoz putnika u svim pravcima, prema moru, kombi Hyundai H1. Tel. 061 210 832. Autoprevoznik kamionom-grajferom i mini bagerom 5 T, sve vrste iskopa i prevoza. Tel. 061 100 268. Staklar radi sve vrste stolarskih usluga. Tel. 061 609 947. Mini bagerom radimo ono {to veliki ne mo`e, iskop kanala, razbijanje betona, SZR Mulavdi}. Tel. 061 219 946. Ku}ni majstor. Tel. 061 708 798. Organizujem izlete u prirodu Igman, Bjela{nica, Jahorina, udobnim Mercedes kombijem. Tel. 033 235199. Servis - programiranje, prodaja registar kasa i el. vaga. Tel. 061 251 809. Serviser rashladne tehnike, popravljam fri`idere, zamrziva~e, rashladne vitrine, komore. Tel. 061 143 019. Izuzetno povoljno ru{imo stare objekte, renoviramo stanove sa vlastitim prevozom. Tel. 062 423 123. Kamionom povoljno prevozim sve vrste gra|evinskog materijala, pijeska, {ljunka, {uta. Tel. 062 423 123. Ku}na dostava DVD filmova i serija, 2 KM po DVD, zvati od 11-19 h. Tel. 063 191 701, Sarajevo. Voda, keramika, centralno grijanje, zidane kade, uz garanciju i povoljno. Tel. 061 182 737. Postavljamo parket, {ipod, brusimo bezpra{inskom ma{inom i lakiramo. Tel. 061 431 810. Kompletna adaptacija stana. Tel. 062 316 911. Elektri~ar otklanja kvarove. Tel. 062 316 911. Iskusan prof. (simult. prev.), prevodi na engleski stru~nu literaturu i tehni~ku dokumentaciju. Tel. 062 757 808. Njema~ki jezik - instrukcije i prevod, kucanje radova na ra~unaru. Tel. 523-998, 061 863 559. Punim i popravljam fri`idere i zamrziva~e. Tel. 061 150 572. Bistrik. Tel. 061 088 520. ICT specialist (IT Systems menager tra`i posao) projekat. www.edin.ba Telefon: 061 512 190. Vr{im popravak ra~unara, instaliranje sistema, offica, anti virus program, kvalitetno, dolazim na adresu. Tel. 061 929 402. Slasti~arni Dalas Sara~i, potrebna radnica za poslu`ivanje. Tel. 061 517 544. Me|unarodni tel. razgovori do 5 puta jeftiniji, bespl. priklju~ak. Tel. 061 191 935. Nudim pomo} starim i bolesnim osobama uz nov~anu naknadu. Tel. 062 760 012. @elite li ostvariti zaradu u svojoj ku}i, nazovite od 16-20 h. Tel. 061 702 893. Instrukcije dajem iz eng. jezika, 2 ~asa 10 KM. Tel. 062 051 964. Friz. salonu za `ene i mu{karce potrebna u~enica-u~enik. Tel. 061 244 181. Povoljno popravljam ve{ ma{ine, elek. bojlere, {porete, ugradnja osigura~a, indikatora. Tel. 061 563 910. Prijevoz lica kombijem, 9 sjedi{ta, klima ure|aj, povoljno. Tel. 062 153 390. Potrebna radnica za rad u u cafe clubu na Dobrinji, zvati iza 12 sati. Tel. 061 218 071 Agencijsko vo|enje knjigovodstva za preduze}a, obrtnike i udru`enja. Tel. 063 917 256, 032 219 480. KV zidar, tesar, izvodi sve vrste radova, popust Saraj. kanton. Tel. 061 501 835. Tu`be, `albe, molbe, prigovori, i svi ostali pravni poslovi. Tel. 033 463306 i 061 387 856. ^istim i odr`avam urednim va{ stamb. prostor, brzo i kvalitetno, pedantno. Tel. 062 760 012. Ugost. objektu potrebna radnica. Tel. 062 644 055.

Servis ra~unara „Majo“, instalacija windowsa, internet konekcija, antivirusna za{tita ra~unara, ~i{}enje virusa, hardwerski i softverski problemi, itd. Tel. 061 243 611. Kirby dubinsko usisavanje i pranje }ilima, etisona i sjede}ih garnitura, najkvalitetnijim kirbijevim {amponima. Tel. 062 118 202. Namje{tam strunu, `eludac, lije~im stru~no, bezbolno, uspje{no. Tel. 061 504 986. Postavljanje, bru{enje svih vrsta parketa, laminata, podova, uz garanciju. Tel. 062 921 100. Vr{im sve stolarske usluge, popravak starog, izrada novog. Tel. 208435, 061 905 734. Prevoz za sve destinacije putni~kim kombijem, profesionalni voza~, povoljno. Tel. 062 713 956. Vr{im sve usluge molerskih radova, gletovanje, laminat, kvalitetno i povoljno.Tel. 061 377 054 Radim vodoinstalaterske poslove i elektro poslove, uz garanciju. Tel. 062 715 005. Staklar radi sve vrste staklarskih usluga dolazim na adresu. Tel. 061 609 947. Rigips majstor, radim sve od rigipsa. Tel. 061 504 338. Kerami~ar postavlja sve vrste keramike. Tel. 061 182 097. Molerske usluge uredno i kvalitetno. Tel. 062 127 525. Stolarske usluge po povoljnim cijenama. Tel. 061 336 541. Mol. farb. usluge. Tel. 062 823 902. Tapetar-dekorater presvla~i povoljno namje{taj u radioni ili kod vas. Tel. 033 718-405, 061 156 728. Molersko farbarske usluge. Tel. 061 926 333. Izvodimo sve vrste gra|evinskozanatskih radova sa garancijom. Tel. 061 740 127. Bravar - izra|ujem i montiram sve od `eljeza, usluge savijanja cijevi. Tel. 061 709 382. Zidarsko tesarski radovi, adaptacija i gradnja. Tel. 062 434 929. Radim molersko-farbarske poslove brzo, ~isto i povoljno, radno iskustvo preko 20 god. Tel. 061 174 192, 033 210-791. Lektori{em i korigujem sve vrste tekstova. Dugogodi{nje iskustvo. Tel. 033/658-707, 062 165 429. Kerami~ar, rigips i moleraj. Tel. 061 202 713. Zubne proteze, izrada, popravka, dodatak zuba, poliranje i podlaganje zubnih proteza, radimo vikendom. Tel. 061 141 544, 033 677-845. Popravljam sve vrste fri`idera, rashladnih ure|aja, uz garanciju. Dolazak besplatan. Tel. 061 156 309. Povoljno dajem instrukcije iz matematike i informatike. Tel. 061 358 339. Moler-majstor, kre~i, gletuje, farba stolariju. Tel. 062 282 243. Kombi prevoz namje{taja, selidbe, odvoz kabastog otpada, povoljno, obez. radna snaga. Tel. 062 139 453. Prekucavam na ra~unaru sve tekstove. Tel. 061 520 972. Stolar, izrada i monta`a kuhinja, plakara, predsoblja, zamjena baglama. Tel. 062 944 952. Kombi prevoz putnika 1+8 i selidbe, povoljno. Tel. 061 223 343. Peremo }ilime rainbow ma{inom u va{em stanu, ili ru~no u praonici sa dostavom na adresu: Tel. 061 202 630, 033/673-284. Povoljan prijevoz putni~kim kolima, automobilom, more, planine, banje. Tel. 063 943 445. Dajem ~asove iz matematike i statike |acima i studentima, uspje{no. Tel. 526-945. Vodoinstalater odr`ava staru i postavlja novu instalaciju, ~isti bojlere, sve uz garanciju. Tel. 061 497 622.

Ponuda-potra`nja
Potrebno vi{e djevojaka za rad u Caffe clubu „BARLOTTI“, ^engi} Vila. Informacije na tel. 061 177 972. 15952-1tt Poznatoj buregd`inici i novo otvorenoj pizzeriji na stadionu Grbavica, potrebne 3 ozbiljne djevojke na poslovima poslu`ivanja i prodaje. Info tel.: 061 546 443. 15988-1tt Restoranu na Drveniji hitno potrebna pita majstorica/majstor, sa poznavanjem kuhinje i ro{tiljskih jela, sa radnim iskustvom. Tel. 209-377. Mob. 061 158 182. 16254-1tt Potrebna `ena za ~i{}enje. Tel. 062 553 166. 13909-1Nd` Pobolj{ajte ili zapo~nite posao bro{urom „Kreditne linije“. Sadr`i 320 biznis kredita. Tel. 032 244-417. Zaposlenje i useljenje {irom svijeta, bro{ura „Informator“, na na{em jeziku. Tel. 032 244-417. Proizvodnja eteri~nih ulja, mirisa, parfema, raznih proizvoda. Bro{ura „Eteri~na ulja“. Tel. 032 244417. Hemijska ~istionica ~isti odjevne predmete od: ko`e, krzna i tekstila, najjeftinije u gradu, tradicija od 1947. god. Tel. 063 638 955. ^uvala bih dijete u svom stanu na Grbavici kod @eljinog stadiona. Tel. 642-458. Trebate dodatnu zaradu? Nutricionisti~ka kompanija bira suradnike, prijave pon-petak od 14-18 h. Tel. 062 992 812. Agencija „Meka“ ku}na njega i pomo} starim i bolesnim, povoljno. Tel. 061 237 641. Potrebni saradnici iz cijele BiH za prodaju kozmetike, zarada min. 30 posto+kreditiranje+stimulacija. Tel. 033 644-178, 061 225 424. Peremo sve vrste }ilima, itisona, tepiha, mokro pranje 2-3 KM/m2, dolazimo po }ilime. Tel. 033 659-250, 062 213 732. Potrebni radnici na ameri~kim kruzerima, engleski jezik obavezan, starosna dob do 35. godina. Tel. 061 355 710. Potreban momak sa radnim iskustvom za rad u kafeu u centru grada. Tel. 061 278 917. Potrebna frizerka, plata po dogovoru ili na procenat 50%. M. Dvor. Tel. 062 813 333. Profesionalno ~i{}enje stanova, poslovnih prostora, tepiha i namje{taja. Tel. 061 210 017. ^uvala bih dijete u svojoj ku}i -

Kupujem staru deviznu {tednju i obaveznice, ratne od{tete. Isplata odmah. Tel. 061 271 935. 13587-1Nd` Kupujem staru deviznu {tednju, ratne od{tete, dionice i akcije, kako iz FBiH tako i iz RS. Prodajem neulo`ene certifikate, za sve isplata odmah, po dogovoru dolazim na adresu. Tel. 061 140 521. 13824-1Nd` Kupujem staru deviznu {tednju, obveznice, ratna od{teta, dionice. Isplata i dolazak na adresu odmah u FBiH i RS. Najpovoljnije. Tel. 061 175 237. 16221-1tt Kupujem stare njema~ke marke i austrijske {ilinge. Tel. 061 323 906. Umjetni~ke slike, filateliju, stari nakit, satove, zidne, d`epne, ru~ne, ordenje, zna~ke i ostalo kupujem. Tel. 033 456-505, 061 214 405.

Kupon za besplatne male oglase - do 10 rije~i

Dnevni avaz
Tekst................................................................................. ........................................................................................... ..........................................................................................

T elefon/adresa........................................................... .
Kupon predati/poslati na adresu: „Dnevni avaz“(za Male oglase), Te{anjska 24b, 71000 Sarajevo

Dnevni avaz
Dana 25. 10. 2010. navr{ava se pet tu`nih godina od kada nije sa nama na{ dragi

ponedjeljak, 25. oktobar/listopad 2010.

51

TAHIR (SALKO) BA[ALI]
Bol u nama nikad ne}e nestati, a sje}anje na tebe i tvoju dobrotu ostaje zauvijek u nama. Neka ti dragi Allah d`.{. podari lijepi d`enet i vje~ni rahmet tvojoj plemenitoj du{i. Tvoji: supruga Bajra, sinovi Ahmet, Ismet, Safet i Asim, k}eri Emina, \ula i Vahida, snahe: Senija, [ahija, Zejna i Mirsada, zetovi: Fadil, Meho i D`emal, unu~ad: Tarik, 13529-1nd` Narcisa, Amina sa porodicom, Armin, Anel, D`enan, Mirza, Samira sa porodicom, Samir sa porodicom, Amila, Aldin i Nidal

Dana 25. oktobra 2010. navr{ava se {est tu`nih godina otkako sa nama nije na{ voljeni suprug, tata, dedo i punac

[ta re}i danas, 7 dana nakon rastanka sa

REMZIJA (OSMANA) COKOJA
iz Konjica
osim da te volimo. „[TO DUBOKO U SRCU NOSIMO, NE MO@EMO SMR]U IZGUBITI“

MUHAMED ^I[I] - NINE 25. 10. 2004 - 25. 10. 2010.
Uvijek }e{ `ivjeti u na{im srcima i biti dio na{ih najljep{ih sje}anja na zajedni~ke trenutke provedene s tobom. BESKRAJNO TE VOLE tvoji: supruga Fehima, k}erke Dijana i Arijana, unuka Ajla, 13894-1nd` unuk Arslan, zetovi Mirsad i Adnan

J.W.v. GOETHE Tvoji: Sadeta, Lejla, Dada i Omer

ZAHVALNICA
Hvala svima koji do|o{e i dostojanstveno isprati{e na{eg Remzu. Hvala njegovim kolegama iz {kole „Suljo ^ili}“ - Jablanica, a posebno njegovim u~enicima koji su u njemu prepoznali pravog vaspita~a punog brige, ljubavi i pripreme njih za nemirno more PTT `ivota.

SJE]ANJE NA NA[E DRAGE

Dana 25. 10. 2010. se navr{ava godina dana od kada je preselila na ahiret na{a draga sestra

HASENA (OSMANA) MALAGI] TURKOVI]
JUSUF (MUHAREM) KAMERI] 29. 9. 1993 - 25. 10. 2010. i SADIKA (JAKUBA) KAMERI], ro|. BRKI] 25. 10. 2007 - 25. 10. 2010.
13795-1nd`

Neka ti dragi Allah d`.{. podari lijepi d`enet i vje~ni rahmet. El-Fatiha. Tvoje sestre Fatima i Kimeta
13769-1nd`

S ljubavlju i po{tovanjem, K}erka Aida, zet Emir, unuke Ajla i Adna

Dana 25. 10. 2010. navr{avaju se 44 godine od kada nije sa nama moja mama i nana

Dana 25. 10. 2010. navr{ava se godina dana od smrti na{e drage kolegice

HANA BUZA
1966 - 2010.
@ivot nestaje u trenutku, ali sje}anja ostaju zauvijek. Neka Allah d`.{. podari lijepi d`enet i vje~ni rahmet tvojoj lijepoj du{i. Tvoji: sin Ramiz, unuk Vlastimir, unuka Vlastimirka, praunuka Ella, zet Senad i snaha Aida
13846-1nd`

SENADA (MUJO) GAGULA
I danas, kao i prije godinu dana sje}anja na tebe ne blijede. ^esto si sa nama, u na{im mislima i razgovorima. Nedostaje{ nam... Stomatolo{ka slu`ba D.Z. Novo Sarajevo

13829-1nd`

Danas, 25. 10. 2010. navr{ava se 12 godina od smrti na{eg voljenog supruga, oca i dede

Dana 25. 10. 2010. navr{avaju se 2 tu`ne godine otkako nije sa nama na{ dragi

IZUDINA OSMANOVI]A
Godine prolaze, a sje}anje na tebe ne blijedi. S ljubavlju i po{tovanjem, Supruga Hedija, k}erka Sanja, sin Zlatko, unuci Neira i Vedran
497-1ze

DAMIR (ZLATANA) KU^KOVI]
Po dobroti }emo te pamtiti, s ljubavlju spominjati i u srcu ~uvati. Neka ti Allah d`.{. podari lijepi d`enet i vje~ni rahmet. Tvoji: otac Zlatan i pomajka Minka
13841-1nd`

Dana 24. 10. 2010. navr{ila se godina otkako nije sa nama na{ dragi kolega i prijatelj

SJE]ANJE

SJE]ANJE na na{e najmilije

na na{eg radnog kolegu i prijatelja

AMRUDIN BE[O

SANJINA KALAJD@I]A
Pro{lo je sedam dana tuge i praznine... ... uvijek }e{ ostati u na{em sje}anju. Tvoje radne kolege iz ELITE SECURITY Merkatora 80-1mo Mostar SAFETA i SAFET [UKALI] 1999 - 2010. 1967 - 2010.
Va{i plemeniti likovi i ljubav koju ste nam nesebi~no pru`ali vje~no }e `ivjeti u na{im srcima. Va{i: k}er Maida Kusturica i sin Mensur sa porodicama, kao i D`ehva Husanovi} i Esad [ukali} 77-1mo

Uvijek }e{ biti u na{im srcima. Tvoje radne kolege: [e~i}, Mali~evi}, Had`i}, Tanjo, 735-1go Gluhovi}, Vasiljevi} i Pauni}

52

Ponedjeljak, 25. oktobar/listopad 2010.

Dnevni avaz

Draga

LEJLA
U tuzi i `alosti pro|e sedam dana od tvog preseljenja na ahiret. Tugu i bol nikada ne}emo prestati osje}ati, niti }e vrijeme izlije~iti rane koje nosimo u srcima od tvog preranog odlaska. Hvala ti {to si nam podarila toliko lijepih uspomena. Zauvijek }e{ ostati dio nas! „A ti, o du{o smirena, vrati se Gospodaru svome zadovoljna, a i On tobom zadovoljan, pa u|i me|u robove Moje, i u|i u d`ennet Moj! (Zora-Al-Fagr, 27.) Tvoji neutje{ni: tetka Hana, tetak Kemo, Sani i Adi
13915-1nd`

Draga na{a

LECO

Hvala ti za dobrotu, ljubav i pa`nju koje si nam nesebi~no poklanjala. Tvoj topli osmijeh vje~no }e grijati na{a srca. Tvoji: majka Mulija, daid`a Suad, daid`inica Elma, Alma i Alija
13916-1nd`

POSLJEDNJI SELAM

POSLJEDNJI POZDRAV

majci na{eg prijatelja

dragom prijatelju

MEJRI HOD@I], ro|. LU^KIN
Neka ti Allah podari d`ennet i vje~ni rahmet, a porodici sabur. Nerma, Mirza, Almir, Amer, Adnan, Senad, Alin, Amel, Haris, Anesa, Mersida i Ilma
13907-1nd`

BORISU BOKIJU TANKOSI]U
Bilo je zadovoljstvo drugovati s tobom. Tvoji: Jelini, Ferizovi}i, Kadri}i
16271-1tt

Dnevni avaz

ponedjeljak, 25. oktobar/listopad 2010.

53

Obavje{tavamo rodbinu i prijatelje da se u utorak, dana 26. 10. 2010. godine, navr{ava sedam tu`nih dana od preseljenja na ahiret na{e drage, voljene i nikad pre`aljene k}erke, sestre i unuke. Toga dana }e se u Centralnoj d`amjii u Had`i}ima u 12.15 sati u~iti mu{ki i `enski tevhid

ALISPAHI] (SEJADA) LEJLA
Draga Leco, Nema tih rije~i i stihova koji mogu da opi{u ljubav i ponos koji osje}amo, kao i bol koja se nastanila u na{a srca nakon tog tu`nog utorka. Ostajemo da `ivimo sretni {to si nas oplemenila i nau~ila mnogim lijepim stvarima. Vrijeme }e i dalje te}i, sunce }e i dalje sjati, ki{e }e i dalje padati... ali nikad kao prije. Neka ti dragi Allah d`.{. podari lijepi d`ennet i vje~ni rahmet. Tvoji neutje{ni roditelji \enana i Sejad, brat Alija i nana Zulfija. Ovim putem se zahvaljujemo svim prijateljima koji su sve vrijeme stajali uz nas i davali podr{ku u te{kim momentima, kao i svima koji su na bilo koji na~in izrazili tugu i suosje}anje zbog preranog preseljenja na{e jedinice. Zahvalnost upu}ujemo i osoblju Hematologije na ~elu s Lejlinom doktoricom Sofo-Hafizovi} Almom.

13914-1nd`

54

Ponedjeljak, 25. oktobar/listopad 2010.

Dnevni avaz

Dana 26. 10. 2010. godine navr{ava se 7 dana otkako vi{e nije sa nama na{a draga

ABIDA ABASPAHI], ro|. MUSABA[I]

Postoji ljubav i po{tovanje koje smrt ne prekida i tuga koju vrijeme ne lije~i. Vrijeme zaborava ne postoji za one koje volimo. S po{tovanjem, Enisa, Sejo i Una Babi}
16260-1tt

Dana 26. 10. 2010. godine navr{ava se 7 dana otkako vi{e nije sa nama na{a draga

ABIDA ABASPAHI], ro|. MUSABA[I]
Draga na{a Abida, Ne postoje rije~i kojima ti se mo`emo zahvaliti za sve {to si uradila za nas. Hvala ti za sve {to si nas u~ila, za sve savjete i mudrosti koje nas sada vode u `ivotu i za svu ljubav koju si nam nesebi~no davala. Hvala ti {to si bila najbolja majka i supruga. S ponosom te spominjemo i uvijek }e{ biti prisutna u na{im srcima. Neka ti dragi Allah podari vje~ni rahmet. Tvoj suprug Ned`ib i k}erke Mirsada, Binasa i Enisa Tevhid }e se prou~iti istog dana, 26. 10. 2010. godine u ku}i `alosti Hrasnica, Stari drum 59, u 11.00 sati.

ZAHVALNICA

Zahvaljujemo se jedinici Internisti~ke intezivne terapije Klini~kog centra Univerziteta u Sarajevu za izuzetno stru~nu i profesionalnu pomo} koju su pru`ili u posljednjim danima `ivota na{e majke, kao i nesebi~nu ljudsku podr{ku u tim trenucima, kroz rije~i utjehe i saosje}anje sa na{im bolom. Posebnu zahvalnost upu}ujemo prim. dr. Nermini Bajramovi}, dr. Ameru Iglici, dr. Kenani Aganovi}, te cjelokupnom osoblju ove jedinice. Porodica
16260-1tt

SJE]ANJE

POSLJEDNJI SELAM

na{oj dragoj

SABIT BISI]
24. 10. 2000 - 24. 10. 2010.
S ljubavlju i po{tovanjem, Porodica
16208-1tt

EMINI HAJDUK
Od familije Sefo Molimo Allaha d`.{. da joj podari lijepi d`enet i vje~ni rahmet.
13879-1nd`

POSLJEDNJI SELAM

Dana 24. 10. 2010. godine navr{ila se godina dana od kako nije sa nama na{ kolega i veliki prijatelj

na{em dragom

BEJTO HAJDUK
Od familije Sefo Molimo Allaha d`.{. da mu podari lijepi d`enet i vje~ni rahmet.
13879-1nd`

AMRUDIN BE[O

Kolektiv Bataljona veze OS BiH - Pale
734-1go

TU@NO SJE]ANJE

Dana 25. oktobra 2010. godine navra{va se godina dana od kako nije sa nama na{ prijatelj

Dvadeset petog oktobra 2010. navr{avaju se tri godine otkako nije sa nama na{a voljena

MUHIDIN (JUSUFA) HAD@IHASANOVI] MU[E
iz Tuzle Dana 25. 10. 2010. navr{ava se 7 dugih godina od kako sa nama nije na{ dragi mu`, otac i djed. Iako vrijeme prolazi bol ostaje. Ne postoji zaborav dok postoje oni koji te vole. Uvijek te se sjetimo s ljubavlju. Tvoj lik je vje~no u na{im srcima. Neka Allah d`.{. podari lijepi d`enet i rahmet tvojoj plemenitoj du{i. 1136-1tz Uvijek tvoji najmiliji: supruga, djeca i unu~ad

JASMIN D@AFI]
1959 - 2009.

FERIDA HAD@I], ro|. BUTUROVI]

Uvijek }emo se sje}ati tvog plemenitog lika. Tvoji prijatelji: Donald, Sejo, Davor, Fudo, Admir 1107-1tz Ado, Ne~ko

Uvijek si s nama u mislima... S ljubavlju i po{tovanjem, Porodica

16217-1tt

Dnevni avaz
U ponedjeljak, 25. oktobra 2010. navr{ava se 40 tu`nih dana od kako je preselio na ahiret na{ dragi suprug i otac

ponedjeljak, 25. oktobar/listopad 2010.

55

MUHAMED (JUSUF) BA[I]
dipl. ing. ma{. mr. sc.

Duboko o`alo{}eni: supruga Hiba i sin Almir, snaha Neda i unu~ad Emir i Ema
16236-1tt

Dana 24. 10. 2010. navr{ilo se 6 mjeseci od kada je na ahiret preselila na{a draga

AJI[A (had`i IBRAHIMA) NALI], ro|. DAUTBA[I]
Draga majka, molimo Allaha d`.{. da ti podari lijepi d`enet i vje~ni rahmet tvojoj plemenitoj du{i. Zahvalna djeca: \ana i Nerko sa porodicama
16240-1tt

Dana 25. 10. 2010. navr{ava se godina dana otkako je preselila na ahiret na{a supruga, mama, nana i svekrva

HASENA TURKOVI], ro|. MALAGI]
Uvijek }e{ `ivjeti u na{im srcima i biti dio na{ih najljep{ih sje}anja. Rije~ima se ne mo`e izraziti tuga i praznina koju osje}amo tvojim odlaskom. Neka ti dragi Allah d`.{. podari lijepi d`ennet i vje~ni rahmet. Tvoji najmiliji: suprug Nusret, sin Muriz, k}erka Meliha, unu~ad: Ema, Semir i Nedo, snaha Alma, bra}a, sestre, snahe, zetovi, prijatelji, prijateljice i ostali.
16248-1tt

POSLJEDNJI SELAM

Dana 26. 10. 2010. navr{ava se 40 dana kako je preselila na AHIRET, na{a najdra`a, na{a najvoljenija, na{ uzor i ponos

na{oj dragoj supruzi, majci i nani

MIRSADA (SALKO) MU[TOVI], ro|. KARA^I] FATIMI (OSMAN) BELKO
Bogatstvo je bilo imati te, a tuga izgubiti. S ljubavlju }e{ uvijek biti u na{im srcima. Neka ti Allah d`.{. podari lijepi d`enet i vje~ni rahmet. Tvoji: suprug Fadil, sin Edin, snaha Mersiha i unuka Adna
13912-1nd`

Prolazi vrijeme, `ivot ide dalje, ali ni{ta vi{e nije isto. Otkada nisi pored nas i sre}a boli i radost je nekako tu`na. Kad si bila sa nama i `ivot je bio lijep. Sad je sve druga~ije. Ni jedan dan, mjesec ne umanjuje na{u ljubav prema tebi. Oti{la si na bolji svijet, ali si ostala da `ivi{ do kraja `ivota u na{im srcima. Tvoje plemenito srce, tvoja ljubav, hrabrost i volja za `ivotom, svaki dan nas podsje}a na Tvoj lik. Da Te Allah d`.{. nagradi za Tvoju dobrotu, oprosti grijehe i podari lijepi D`enet i vje~ni rahmet. Tvoji najmiliji: suprug Enes, sin Mirsad, sestre Minka i Suada sa porodicama. Tevhid }e se prou~iti 26. 10. 2010. (utorak) u 14 sati u ulici Avde Smajlov}a 1 C.
16198-1tt

POSLJEDNJI POZDRAV

Dana 25. 10. 2010. navr{ava se godina od smrti na{eg voljenog

SJE]ANJE

na na{e drage roditelje

HAJRA SIPOVI], ro|. ZUKI]
Draga majko, preselila si u bolji svijet. Nama si ostavila ljubav i dobrotu po kojoj }emo te pamtiti. K}erka Azra i unuka Nina
16239-1tt

prof. dr. sci. [EREMET (HUSEINA) MUHAMEDA SEJE
S ljubavlju i tugom ~uvamo uspomenu na tebe. Supruga Bahrija, sin Almir, k}erka Selma, Seka, snaha 16241-1tt Selmira, zet Dra`en i unuk Bakir. Dana 25. 10. 2010. navr{avaju se 2 godine od smrti na{eg

BE]IR MEHMEDOVI]
13. 2. 1997 - 25. 10. 2010.

CURA MEHMEDOVI]
25. 10. 2005 - 25. 10. 2010.

Po dobru }emo Vas pamtiti, s puno ljubavi sje}ati i nikada zaboraviti. Neka Vam Allah d`.{. podari lijepi d`enet. 1106-1tz K}erke Jasna i Fuada i sin Fuad sa porodicama

Dana 25. 10. 2010. navr{ava se sedam tu`nih dana kako nas je napustio

Dana 25. 10. 2010. navr{ava se tu`nih godinu dana od smrti na{eg dragog

REMZIJA (OSMANA) COKOJA

KASIM (MUHAREM) BIJEDI]

RIFATA (RED@E) ]ORI]A

Zauvijek }e{ `ivjeti u na{im srcima i biti dio na{ih najljep{ih uspomena. Neka Ti Allah d`.{. podari lijepi d`enet. S po{tovanjem, snaha Senada
16214-1tt

S ljubavlju ~uvamo uspomenu na tebe. Porodice: Bijedi}, Sijami} i Wahid
16200-1tt

Tvoja supruga Mejra i tvoja djeca Nedim i Naida
13825-1nd`

56

Ponedjeljak, 25. oktobar/listopad 2010.

Dnevni avaz
POSLJEDNJI SELAM

na{em dragom

ALI] ADNAN - ADO (sin [EVALA i HIKMETE)
Dragi na{ Ado, Dana 26. 10. 2006. godine je dan kada Allahovom voljom otkinu{e pupoljak iz na{e ba{te i premjesti{e u d`enetsku ba{tu. A nama... ostade neizmjerna ljubav, ~e`nja koju nosimo u na{im mislima i na{im srcima. Dok `ivimo mi sa nama si uvijek ti. Dana 26. 10. 2010. godine u 13 sati polo`i}emo cvije}e. Tvoji najmiliji: tata, mama, sestra Amra, zet Edis, tvoja Hena i Edi, rodbina i kom{ije
1137-1tz

MUSTAFA SEFO
Od Sefo Mustafe i porodice Molimo Allaha d`.{. da mu podari lijepi d`enet i vje~ni rahmet.
13879-1nd`

Danas, 25. 10. 2010. godine navr{ava se 17 godina od kada nas je napustio na{ dragi suprug, otac, punac i dedo rahmetli

Dana 25. 10. 2010. navr{ava se godina dana otkako je preselio na ahiret na{ dragi

AHMET (MEHMEDA) GERMOVI] [A]IR (IBRE) JUSUFOVI]
Dragi na{, sje}anje na tebe nikada ne blijedi. Uvijek te se rado sje}amo. Veliki ti rahmet. Tvoji: supruga Devla, sin Alen, k}erke Esma i Amela sa svojim porodicama
72-1mo

Nema dana da te se sjetimo. Uvijek sa suzama u o~ima Vrijeme prolazi a sje}anje na tebe je sve ja~e. Zato molimo dragog Allaha d`.{. da ti podari lijepi d`enet i vje~ni rahmet. Tvoji najmiliji: supruga Kadira, k}erka @elmina, sin Jasmin, sestre Biba i Had`ira, snaha Arnisa, unuci Mirza, Alem, Emina i Tarik Hatma dova }e se prou~iti 25. 10. 2010. (ponedjeljak) u 13.20 h poslije podne namaza 16246-1tt u Gazi Husrev-begovoj d`amiji u Sarajevu.

IN MEMORIAM

Dana 25. 10. 2010. navr{avaju se dvije godine od kada je preselio na ahiret na{ dragi

Dana 25. 10. 2010. godine je sedam dana kako je prestalo da kuca srce dragog prijatelja

NUSRET (TAHIR) GAVRANOVI] NENAD NE[O ORU^EVI]
25. 10. 2008 - 25. 10. 2010. 1936 - 2008.
S ljubavlju te spominjemo i u srcima ~uvamo. Ljubav i sje}anje na tebe `ivjet }e zauvijek. Molimo Allaha d`.{. da tvojoj plemenitoj du{i podari lijepi D`ennet i vje~ni rahmet. Tvoji najmiliji: supruga Emina, k}erka Mirzeta, sin Nihad, zet Haris, snaha Azra te unu~ad Kenan, Amela i 496-1ze Ajna

REMZIJA (OSMAN) COKOJA
Ostaje nam utjeha {to }emo nastaviti prijateljevati sa tvojom Sadetom i Lejlom Familija Remzo i Mejra ]osi}
PTT

Mama Diana, tata Bodo, brat Sanjin
78-1mo

Navr{ava se sedam dana od kako nije sa nama na{a draga kolegica

Dana 25. 10. 2010. godine navr{ava se sedam dana otkako nije sa nama na{ dragi

Dana 25. 10. 2010. navr{ava se 5 godina od kako je preselila na ahiret na{a draga majka i nena

ZILA (SALKE) ^ULINOVI], ro|. KUKO SEHIJA IMAMOVI] REMZIJA (OSMAN) COKOJA
Ponosni smo {to smo te imali. Po dobru }emo te pamtiti, u srcima nositi, sje}ati se s ljubavlju, po{tovanjem i najljep{im uspomenama. Ni{ta nije kao prije, niti }e ikada biti. S tobom je oti{ao dio nas, ostala praznina zvana bol i tuga. Nismo te mogli sa~uvati od smrti, ali }emo te sa~uvati od zaborava. Vje~no }e{ `ivjeti u na{im srcima. Neka ti dragi Allah d`.{. podari lijepi D`ennet i vje~ni rahmet. Tvoji najmiliji: Mirsada, Tid`a, Ibro, Jasminka, Esad i Jasmin 71-1mo
Dana 25. 10. 2010. navr{avaju se 3 godine od kada vi{e nije sa nama POSLJEDNJI POZDRAV

Uvijek }emo se sje}ati uz molbu dragom Allahu da joj podari sve ljepote d`eneta. Sabaheta, Zumra i Izet
POSLJEDNJI SELAM
733-1go

Po dobroti }emo te pamtiti, s puno ljubavi sje}ati i nikad zaboraviti. Osnovna {kola „Suljo ^ili}“ Jablanica
PTT

mojoj najdra`oj nepre`aljenoj prijateljici

Dana 25. 10. 2010. navr{ava se sedamnaest godina od smrti na{eg dragog

Dana 25. 10. 2010. godine navr{avaju se 4 godine od kako nije sa nama na{ dragi otac, mu`, dedo

TU@NO SJE]ANJE
Dana 25. 10. 2010. navr{ava se 5 tu`nih godina kako je preselila na ahiret moja draga sestra

sinu na{e prijateljice Milosave

DARKI JOVOVI]U ESADA (BEKTE) ^ENGI]A
Bio si i bi}e{ uvijek u na{im srcima. Tvoji najmiliji: supruga Mevlida, k}erka Indira, sin Kemal, zet Kadir, snaha Lila i unuk Kerim
13887-1nd`

ALMI HAD@I]
Puno }e{ mi nedostajati. Tvoja Suada Hrlovi} sa porodicom
13883-1nd`

MURAT (EDHEM) KUKAVICA
Vrijeme prolazi, ali tuga ostaje i sje}anje na tvoj plemeniti lik, dobrotu, pa`nju i ljubav koju si nam darivao. Uvijek }emo te se sje}ati. Tvoji: supruga Raha, sin Ibrahim, snaha Lejla, unuk Hanan, k}erka Sanela, Rabija, Samija s porodicom 13871-1nd`

ZILA ^ULINOVI], ro|. KUKO
Draga moja sestro, vrijeme koje prolazi ne mo`e izbrisati sje}anja na tvoj lik, plemenitost i dobrotu koju si mi podarila dok si bila na ovozemaljskom svijetu. Moje je srce ranjeno jer si duboko zarezana u njemu. Sestro moja, ja se samo zahvaljujem dragom Allahu kad mi je dao takvu sestru kao {to si bila ti. Ja molim dragog Allaha da ti podari lijepi d`enet i vje~ni rahmet. Tvoj brat Hamo 68-1mo

HAZIM (HALILA) ]OSI]
Bol za tobom je prevelika rana na srcu, jer smrt ostavlja bol koju niko ne mo`e izlije~iti. Ljubav ostavlja sje}anje koje niko ne mo`e uzeti. Neka ti Allah d`.{. podari lijepi D`enet. Tvoja k}erka Amira, zet Zaim i unu~ad Adna i Nijaz 16253-1tt

Te{ko je prihvatiti istinu da smo te izgubili, poslije tvoje velike borbe za `ivot. Teta Ru`ica i Nata{a sa svojima
16237-1tt

Dnevni avaz
SJE]ANJE

ponedjeljak, 25. oktobar/listopad 2010.

57

Dana 25. 10. 2010. navr{ava se 6 tu`nih mjeseci od kada nije sa nama na{ dragi suprug i otac

Dana 25. 10. 2010. godine navr{ava se 7 tu`nih dana od kada je preselila na ahiret na{a voljena

SANIJA BILALOVI], ro|. ^USTOVI]
25. 10. 1994 - 25. 10. 2010.

MIRZA EMRI]

MEJRA HOD@I], ro|. LU^KIN
Utjehe nema, zaborav ne postoji, samo ogromna tuga, beskrajna ljubav onih koji te vole. Neka ti dragi Allah d`.{. podari lijepi d`enet. Tvoji: majka Fata, brat Zejnil, snaha Amela, brati}i 13898-1nd` Anes, Amar i Alem Lu~kin

Vrijeme nije umanjilo na{u tugu za Tobom. Hvala Ti za beskrajnu ljubav koju si nam dao. Tvoji: Harun i Vildan sa porodicom
13878-1nd`

S ponosom i po{tovanjem ~uvamo uspomenu na Tebe. Tvoji voljeni: sin Vedran i supruga Sabiha
13753-1nd`

Dana 25. 10. 2010. navr{ava se 7 tu`nih dana otkako je na{a draga mama, punica i nana preselila na ahiret

Dana 25. 10. 2010. navr{ava se 7 tu`nih dana otkako je na{a draga mama, punica i nana preselila na ahiret

Dana 25. 10. 2010. navr{ava se 7 tu`nih i bolnih dana otkako je na{a draga supruga i mama preselila na ahiret

MEJRA HOD@I], ro|. LU^KIN
Neka ti Allah d`.{. podari lijepi d`enet i vje~ni rahmet.

MEJRA HOD@I], ro|. LU^KIN

MEJRA HOD@I], ro|. LU^KIN
Neka ti Allah d`.{. podari lijepi d`enet i vje~ni rahmet.

Neka ti Allah d`.{. podari lijepi d`ennet i vje~ni rahmet. Tvoji: k}erka Senada, zet Edin i unuci Zejd i Adem Mahmutovi}
13882-1nd`

Tvoji: k}erka Ensada, zet Mahir i unuk Danin Dovad`ija
13882-1nd`

Tvoji suprug Mujo i sin Enis Tevhid }e se prou~iti istog dana poslije ikindije namaza (u 16 sati) u Centralnoj d`amiji u Sokolovi} Koloniji.
13882-1nd`

POSLJEDNJI POZDRAV

Pro{lo je sedam tu`nih dana od prerane smrti na{e drage rodice

Dana 25. 10. 2010. godine navr{ava se godina dana od preseljenja na ahiret na{e drage majke, svekrve i nene

prof. dr. MUHAMED KASUMOVI]
Neka ti dragi Allah d`.{. podari lijepi d`enet i vje~ni rahmet, a tvojoj porodici sabur i snagu. S ponosom }emo ~uvati uspomenu na tvoj lik i dobrotu. KOLEKTIV VISOKE ZDRAVSTVENE [KOLE BIHA]
293-1bi

ALME HAD@I]
Sje}a}emo te se s puno ljubavi {to smo te imali i sa puno tuge {to smo te izgubili. Neka ti Allah d`.{. podari lijepi d`enet. S ljubavlju, porodica: Velijevi} i Deva
16264-1tt

ZEJNE POLJO, ro|. KAPETANOVI]
S ljubavlju i ponosom u srcu ~uvat }emo uspomenu na tvoju plemenitost, dobrotu i ljubav koju si nam pru`ala. Uvijek }e{ ostati dio nas i nikada te ne}emo zaboraviti. Neka ti Allah podari lijepi d`enet i vje~ni rahmet. Tvoj sin Mirsad, snaha Senija i unu~ad Jasmin, Jasmina i 13892-1 Mirzet

POSLJEDNJI SELAM

POSLJEDNJI POZDRAV

POSLJEDNJI POZDRAV

dragoj i nikada pre`aljenoj

na{oj dragoj nani

na{oj dragoj majci

AI[I MUSTAFOVSKI, ro|. DU^I]
Tvoji: ]amka, Alvedin, Aldijana i Kemo Neka ti Allah d`.{. podari lijepi d`enet i vje~ni rahmet 13902-1nd` tvojoj plemenitoj du{i.

AI[I MUSTAFOVSKI
Ponosni smo {to smo te imali za nanu i prijatelja. Nikada te ne}emo zaboraviti jer ti si bila najbolja nana na svijetu. Tvoja unu~ad: Boris, Bojan, Andrej, Mia i Ann-Kathrin
13900-1nd`

AI[I MUSTAFOVSKI
Sje}anje na tvoju dobrotu, plemenitost i ljubav kojom si nas nesebi~no obasipala, zauvijek }e ostati u nama. Tvoji najmiliji i neutje{ni: sin Ibrahim, snaha Olivija i unuk Andrej, k}erke Nazira, zet Goran, unuci Boris i Mia, k}erka Aida, zet Hansi, unuci Bojan i Ann-Kathrin
13900-1nd`

POSLJEDNJI SELAM

POSLJEDNJI SELAM

POSLJEDNJI SELAM

na{oj dragoj majci i nani

na{oj dragoj nani

voljenom bratu

FATIMI (OSMAN) BELKO
S ljubavlju i po{tovanjem vje~no }emo ~uvati uspomenu na tebe i nikad te ne}emo zaboraviti. Neka ti Allah d`.{. podari lijepi d`enet i vje~ni rahmet. Tvoji: sin Mustafa, snaha Sanela, unu~ad Amer, Adnan i 13912-1nd` Armin

FATIMI (OSMAN) BELKO
Najte`a je bol koja ne prolazi, a rije~ima se ne mo`e kazati. Neka ti Allah d`.{. podari lijepi d`enet i vje~ni rahmet. Tvoji: nevjesta Behka, unuk Arnes i unuka Arnesa 13912-1nd`

HAMDIJA (NURIJE) TRBI]
Iznenada i prerano si nas napustio ostaviv{i tugu u na{im srcima i lijepe uspomene na radost zajedni~kog `ivota. Tvoja bra}a Safet i Mustafa, snahe Sabina i Sija, brati~na 16269-1tt Selma i Semir

SJE]ANJE

Dana 25. 10. 2010. godine navr{ava se 6 mjeseci od kada je preselio na ahiret na{ dragi suprug, otac, punac i dedo

SUADA ARSI], ro|. JELIN
25. 10. 2003 - 25. 10. 2010.
Uvijek si sa nama. S ljubavlju i po{tovanjem, Tvoji najdra`i

EDHEM KALJEVI]
Neka ti Allah d`.{. podari lijepi d`enet i vje~ni rahmet.
16268-1tt

Porodica

13905-1nd`

58

Ponedjeljak, 25. oktobar/listopad 2010.

Dnevni avaz
Ocu mojih prijatelja
SJE]ANJE

na voljene roditelje

STJEPAN (AHMET) HAJRI]
25. 10. 2005 - 25. 10. 2010.

[EFIKA HAJRI], ro|. SARA^EVI]
20. 8. 2009 - 25. 10. 2010.

ATIF MURGUZ
@ivio si po{teno, tiho i dostojanstveno. Takav si i oti{ao. Molim dragog Allaha da ti podari D`enet, a tvojim najmilijim sabur. Nijaz
13919-1nd`

Vrijeme ne donosi utjehu. Toliko mi nedostajete, Tako mi trebate. Beskrajno vas volim! Va{a k}i Jasminka, unuk Ermin i unuka Rialda
13922-1nd`

POSLJEDNJI POZDRAV

POSLJEDNJI SELAM

dragom i dobrom prijatelju

SJE]ANJE Dana 25. 10. 2010. navr{avaju se 3 tu`ne godine od smrti na{eg voljenog oca, punca i dede

SJE]ANJE
Dana 25. 10. 2010. navr{avaju se 3 tu`ne godine od smrti na{eg voljenog supruga, svekra i dede

POSLJEDNJI POZDRAV

dragom teti}u

BORIS TANKOSI]
S po{tovanjem, Porodica Pa{i}
16274-1tt

BORIS TANKOSI]
Porodici izra`avamo iskreno sau~e{}e. Mirsada, Hajrudin, Mirna i Dino
16276-1tt

BJELICA RAMIZ
Neka ti Allah d`.{. podari lijepi d`enet i vje~ni rahmet. S tugom, Alihod`i} Mevludin, Amra, Adisa, Aida i 16277-1tt Erd`an
POSLJEDNJI POZDRAV

HAZIM (HALIL) ]OSI]
Dragi babo, vrijeme prolazi, ali bol ne bri{e {to dalje ide i boli sve vi{e. U srcima tuga, na grobu ti{ina, a u domu tvom praznina. Neka ti Allah d`.{. podari sve d`enetske ljepote i vje~ni rahmet tvojoj du{i. Tvoja k}erka Mediha, zet Fadil i unuk Eldar - Pa{a. 13918-1nd`

HAZIM (HALILA) ]OSI]
Bol nije u suzama, bol nije u rije~ima, bol je u na{im srcima gdje }e{ zauvijek ostati. Ne postoji ni utjeha ni zaborav, postoji samo neizmjerna tuga i bol jer s tobom je oti{ao dio nas. Neka ti dragi Allah d`.{. podari lijepi d`enet. Tvoji: supruga Hava, snaha Indira, unu~ad Anel i Adana 13918-1nd`

FAHRUDINU FAHRI MEMI[EVI]U
@ivot nestaje u trenutku, ali sje}anja ostaju zauvijek. Neka ti dragi Allah d`.{. podari lijepi d`enet i vje~ni rahmet. Tvoja seka Devlija sa por16270-1tt odicom

Dana 25. 10. 2010. navr{ava se 10 godina od kada je preselio na ahiret na{ voljeni otac, svekar i dedo

POSLJEDNJI SELAM

na{em dragom prijatelju dragoj sestri i tetki

HAD@O (MEHO) LON^ARI]
Neizmjerno tu`ni {to nisi sa nama, ponosni na tvoj plemeniti lik, molimo Allaha d`.{. da ti podari lijepi d`enet. S ljubavlju i po{tovanjem, Tvoji: sin Adem, snaha Jasmina, unu~ad D`evdet i Adela
13921-1nd`

FAHRUDIN (SULEJMANA) MEMI[EVI] MILKA (CRNOGORAC) DERENJ
Od sestre Stake sa sinovima i k}erkom Po~ivaj u miru! „A ti, o du{o smirena, vrati se Gospodaru svome zadovoljna, a i On tobom zadovoljan, pa u|i me|u robove Moje i u|i u D`ennet Moj!“ Neka ti Allah d`.{. podari lijepi D`ennet i vje~ni rahmet. Zauvijek tvoji prijatelji: Mustafa i Sabina - Maca sa poro16270-1tt dicom
POSLJEDNJI SELAM

13925-1nd`

POSLJEDNJI SELAM

mom dragom sinu

Dana 25. 10. 2010. navr{ava se sedam tu`nih dana od preseljenja na ahiret na{e drage

FAHRUDINU (SULEJMANA) MEMI[EVI]U
Smrt ostavlja bol koju niko ne mo`e izlije~iti, a ta bol nije u rije~ima i suzama. Bol je najve}a u maj~inom srcu kad izgubi ono najdra`e. Bio si, jesi i ostat }e{ sav moj svijet. Neka ti dragi Allah d`.{. podari sve d`ennetske ljepote. Neutje{na majka Hajrija 16270-1tt
POSLJEDNJI SELAM POSLJEDNJI POZDRAV

na{em dragom

MEJRA HOD@I], ro|. LU^KIN
Neka ti dragi Allah d`.{. podari lijepi d`ennet i vje~ni rahmet. Porodica Lu~kin: Salih, \ula, Adina i Amina
13911-1nd`

FAHRUDINU OLOV^I]U
Od porodica Terzi}, Mrzi} i Oputi}
16273-1tt

POSLJEDNJI POZDRAV

SJE]ANJE

SJE]ANJE

na{oj dragoj priji dragom i dobrom prijatelju dragoj

na na{eg dragog na brata i ro|aka

POSLJEDNJI POZDRAV

FATIMI (OSMAN) BELKO
S ljubavlju i po{tovanjem, Neka ti Allah d`.{. podari lijepi d`enet i vje~ni rahmet. Prijatelj Ramiz Terzo sa 13913-1nd` porodicom

HAD@A (MEHA) LON^ARI]A HAMDIJA TRBI]
Pe|a, teta Lepa, Zlaja, teta Nuna i ~ika Mujo
13910-1nd`

AI[I
Od STR „Lu`ani“ i caffe „Allegro“
13901-1nd`

25. 10. 2000 - 25. 10. 2010.
Neka ti Allah d`.{. podari d`ennet i sve njegove ljepote. Tvoji najmiliji Djeca sa porodicama
13895-1nd`

KULOGLIJA SULEJMENA
Bra}a, sestre i rodbina sa porodicama
13906-1nd`

FAHRUDIN OLOV^I]
Fara, hvala ti za dugogodi{nje dru`enje i prijateljstvo. Jelica
16279-1tt

Dnevni avaz
TU@NO SJE]ANJE

ponedjeljak, 25. oktobar/listopad 2010.

59

ZAHVALNICA
Dana 25. 10. 2010. navr{ava se sedam najtu`nijih dana od smrti na{e drage majke i supruge U nemogu}nosti da se svima pojedina~nio zahvalimo, ovim putem se zahvaljujemo prim. dr. [efiku Be{li}u, dr. sci. med. Semiru Be{liji, dr. Na|i Paraganliji, te osoblju Onkolo{ke klinke KCUS-a. Posebnu zahvalnost upu}ujemo na{em prijatelju dr. Ned`adu Ljaljevi}u, na nesebi~noj podr{ci u najte`im trenutcima. Veliku zahvalnost upu}ujemo kolektivu O.[. „Me{a Selimovi}“ Sarajevo, Energopetrolu Sarajevo, te kolektivu Porezne uprave FBiH - Kantonalni Ured Sarajevo, na svesrdnoj pa`nji i ispra}aju na{e drage Alme. Veliko hvala mnogobrojnoj rodbini, prijateljima, voljenim |acima i kom{ijama koji su bili uz nas u najte`im trenucima. Porodica 16272-1tt

ALME HAD@I]
Uvijek }e{ biti u na{im srcima. Tvoji: suprug Nusret i sinovi D`anan, Amer i Tarik

Danas se navr{ava tu`nih godinu dana od prerane smrti na{e drage

POSLJEDNJI SELAM

POSLJEDNJI SELAM

POSLJEDNJI SELAM

djeveru i amid`i na{oj dragoj i plemenitoj na{em dragom RAM^ETU

RAMIZ (AHMET) BJELICA

FADILE HOD@I]
Jo{ uvijek ne mo`emo da vjerujemo da nisi vi{e sa nama. Svakim novim danom nam nedostaje{ sve vi{e. Neka ti Allah d`.{. podari lijepi d`ennet i vje~ni rahmet. Vje~no }e{ biti u na{im srcima. Tvoji: suprug Izet, sin D`emal, unuka Belma i snaha Amela
16085-1tt

Neka ti dragi Allah d`.{. podari lijepi d`enet i vje~ni rahmet. Snaha Bjelica Fehma, brati~na Ruhotina Sanela, Nermin i Belmin, brati~na Fazlagi} Lejla, Hamza i Lamija 16278-1tt

FATIMI - TIMI ABDI^EVI]

BJELICA (AHMED) RAMIZ

S ljubavlju i po{tovanjem, Njeni: Muteveli}i i Sofi}i
16280-1tt

Izet, Bahra, Vildan
16282-1tt

TU@NO SJE]ANJE

POSLJEDNJI POZDRAV

Dana 25. 10. 2010. godine navr{ava se sedam najtu`nijih dana otkako je oti{la u vje~nost na{a mila k}erka

Dana 24. 10. 2010. navr{ile su se dvije godine otkad je na ahiret preselila

mojoj po{tovanoj kom{inici

ALMA (SULJE) HAD@I], ro|. ]ERIMAGI]
Najdra`a k}eri! Kada bi mogla vidjeti suze u o~ima na{im, kada bi mogla ~uti bolni jecaj srca na{eg, znala bi da je vi{e te{ko i besmisleno `ivjeti bez tebe i tvojih bri`nih osje}aja prema duboko ostarjelim i neutje{nim roditeljima oca Sulje i 16272-1tt majke Fatime.
POSLJEDNJI SELAM

AI[I

ZEKIJA - KIJA MUZUR, djev. FAZLI]
Uvijek }e{ ostati u na{im mislima i srcima. Neka ti dragi Allah d`.{. podari lijepi D`enet.
13908-1nd`

Hvala ti za pa`nju, po{tovanje i dru`enje. Neka ti dragi Allah podari sve d`enetske ljepote. Bajro

Tvoji: suprug Safet, k}i Amela, sin Amir, snaha Suvada, 13926-1nd` unuke Merima i Amina

dragoj

FATIMI ABDI^EVI]
Hvala Ti za svu pa`nju koju si nam darovala tolike godine. Njegovat }emo uspomenu na tebe onako kao {to si ti njegovala ru`e |ulbe{e}erke koje krasi{e na{u malu i toplu ulicu. S po{tovanjem, Amira, Sulejman, Belma i Ismeta Red`i}
16281-1tt

RAMIZ (AHMED) BJELICA

RAMIZ (AHMED) BJELICA

Neka ti Allah d`.{. podari lijepi d`enet i vje~ni rahmet tvojoj du{i. Tvoja Sedina sa porodicom
13927-1nd`

Tvoj plemeniti lik i dobrota vje~no }e ostati u na{im srcima. Neka ti dragi Allah podari lijepi d`enet. Tvoj brat Abid, snaha Pa{a, brati} Kenan i D`enana
13927-1nd`

POSLJEDNJI POZDRAV

POSLJEDNJI SELAM

POSLJEDNJI POZDRAV

dobrom ~ovjeku i uva`enom kolegi

na{em dragom ro|aku ocu mog prijatelja Narisa

prof. dr. med. sci. MUHAMEDU KASUMOVI]U
Najiskrenije hvala na dugogodi{njoj saradnji i prijateljstvu. Neka Ti dragi Allah d`.{. podari lijepi d`ennet. Prof. emeritus dr. med. sci. Sejdo ]atovi} Sarajevo
13928-1nd`

FAHRUDINU (SULEJMAN) OLOV^I]U
Neka ti dragi Allah d`.{. podari lijepi d`enet, a tvojim bli`njim sabur. Porodica Tatli}
13929-1nd`

prof. dr. ILIJASU (D@EMAIL) BO[NJOVI]U

Sa velikim po{tovanjem i tugom, Mujesira
16284-1tt

60

Ponedjeljak, 25. oktobar/listopad 2010.

Dnevni avaz
Obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{ dragi

Obavje{tavamo rodbinu i prijatelje da je na{a draga

MILKA (CRNOGORAC) DERENJ
preminula 23. 10. 2010. u 80. godini. Sahrana drage nam pokojnice bit }e obavljena 25. 10. 2010. u 12.45 sati na gradskom groblju Bare. Povorka polazi ispred ateisti~ke kapele. O@ALO[]ENI: k}i Slavica, sin Neboj{a, unuci Anja i Pe|a, sestre: Jovanka, Stana, Staka i Kosa sa porodicama, snaha Dragica Crnogorac sa porodicom, zet Aco, snaha Oksana, te porodice: Derenj, Crnogorac, Koprivica, Damjanac.
13924-1nd`

prof. dr. ILIJAS (D@EMAIL) BO[NJOVI]
preselio na ahiret u petak, 22. oktobra 2010. u 89. godini. D`enaza }e se obaviti u ponedjeljak, 25. oktobra 2010. u 14.30 sati na gradskom groblju Bare. O@ALO[]ENI: k}erka Farisa, sin Naris, sestra Nafija, brat Ismail, snaha Jasna, unuke Naida i Nejra, te porodice: Bo{njovi}, Me|edovi}, Strik, Tralji}, Hunti}, Ramovi}, Ugljen, Stan~i}-Rokotov, Ivkovi}, Durrigl, Jaganjac i ostala mnogobrojna rodbina i prijatelji. Tevhid }e se prou~iti istog dana u 14.30 sati u d`amiji ^ekalu{a. 16267-1tt Ku}a `alosti: Gabelina br. 23/III.
:

...za ovaj trenutak - pripremite se... (hadis) Sa neizmjernom tugom i velikim bolom u srcu obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{a draga

Tu`nim srcem javljamo rodbini, prijateljima i kom{ijama da je na{ dragi

FATIMA - TIMA (MEHMED) ABDI^EVI], ro|. BAJRAMOVI]
preselila na ahiret u nedjelju, 24. oktobra 2010. u 67. godini. D`enaza }e se obaviti u ponedjeljak, 25. oktobra 2010. u 17 sati na bakijskom mezarju Faleti}i 2. O@ALO[]ENI: suprug Ekrem, k}erke Amina i Aida, sestra Mahira, zetovi Amel Zjajo, Senad Dupovac, Goran Ibrahimovi}, te porodice: Abdi~evi}, Zjajo, Dupovac, Ibrahimovi}, Bajramovi}, Kapetanovi}, Bajraktarevi}, Drnda, Mujezinovi}, ^olan i ostala mnogobrojna rodbina, prijatelji i kom{ije. Tevhid }e se prou~iti istoga dana u 17 sati u Carevoj d`amiji. 16275-1tt

ABID (AHMET) JAHI]
iz Br~kog preselio na ahiret dana 22. 10. 2010. godine u 82. godini. D`enaza }e se klanjati u ponedjeljak, 25. 10. 2010. godine u 15.30 h ispred d`amije na Ivicima, a ukop }e se obaviti na mezarju u Br~kom. RAHMETULLAHI ALEJHI RAHMETEN VASIAH O@ALO[]ENI: supruga Ifeta, djeca Faketa, Faruk i Fahreta, zetovi Zoran i Slobodan, snaha Sonja, unu~ad Majda, Dijana, Edin, Elena, Stefan i Viktor te ostala mnogobrojna rodbina, kom{ije i prijatelji.
22-1b~

... za ovaj trenutak - pripremajte se - (hadis) Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{ dragi

... za ovaj trenutak - pripremajte se - (hadis) Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{a draga

... za ovaj trenutak - pripremajte se - (hadis) Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{ dragi

FAHRUDIN (SULEJMAN) OLOV^I]
preselio na ahiret u nedjelju, 24. 10. 2010. u 63. godini. D`enaza }e se obaviti u ponedjeljak, 25. 10. 2010. u 14 sati na mezarju Vlakovo. O@ALO[]ENI: supruga Sidreta, bra}a Fadil, Ibrahim, Aid i Irfan, snahe Senida, Ferida, Mediha, brati}i Mirza, Sead, Kenan, Emin, brati~na Emina, punica Ra{ida, {ura Senad sa porodicom, svastika Sabina, Mediha, bad`o Muhidin sa porodicom, te porodice: Olov~i}, Terzi}, Goreti}, Gluhali}, Tatli}, Avdagi}, Fadilpa{i}, Karahasanovi}, Mrzi}, Kari}, ]osi}, [adi}, Kadi}, Hamzi}, Oputi}, Polji}, Be~ovi}, Sulji}, \uliman, te ostala rodbina, prijatelji i kom{ije. Tevhid }e se prou~iti istog dana u stanu rahmetlije u 14 sati, ul. Trg grada Prato br. 16/I - Dobrinja V. RAHMETULLAHI ALEJHI RAHMETEN VASIAH
111

FATIMA (OSMAN) BELKO, ro|. MIZDRAK
preselila na ahiret u nedjelju, 24. 10. 2010. u 72. godini. D`enaza }e se obaviti u ponedjeljak, 25. 10. 2010. poslije ikindije namaza (15.30 sati) na mezarju Bati}i - Kijevo. O@ALO[]ENI: suprug Fadil, sinovi Mustafa i Edin, sestre Almasa, Vasvija i Fehma, nevjeste Behka, Sanela i Mersiha, unu~ad Arnes, Arnesa, Amer, Adnan, Armin i Adna, djever Hasan, jetrva Esma, djeveri}i Hasib i Emir sa porodicama, brati} Mirsad sa porodicom, brati~ne Fehma i Selma sa porodicama, sestri}i Fadil, Ra{id, Be}ir, Hamo, Muhamed i Zahid sa porodicama, sestri~ne Fadila, Minka, Mina, Alma sa porodicama, te porodice: Belko, Mizdrak, Sinanovi}, Terzo, Mulaosmanovi}, Mulaomerovi}, Podgorica, Kari}, Zuli}, Ruhotina, ^ohodar, Demir, te ostala rodbina, prijatelji i kom{ije. Tevhid }e se prou~iti istog dana u ku}i rahmetlije u 15.30 sati, ul. Zije Krajine br. 6/II. Prijevoz do mezarja i nazad obezbije|en ispred DOMA KULTURE - Hrasnica, sa polaskom u 14.30 sati. RAHMETULLAHI ALEJHA RAHMETEN VASIAH
111

RAMIZ (AHMED) BJELICA
preselio na ahiret u nedjelju, 24. 10. 2010. u 62. godini. D`enaza }e se obaviti u ponedjeljak, 25. 10. 2010. u 16 sati na mezarju Durakovi}i - Trnovo. O@ALO[]ENI: supruga Almasa, sin Senid, k}erka Sedina, brat Abid, sestra Behka, zetovi Muhamed, Zajko, Nermin i Hamza, tetke Behka i [emsa, snahe Zlata, Fehma i Pa{a, unu~ad Sabina, Amina i Minela, {ura Alija sa porodicom, svastike [emsa, Fata i Umija, bad`e Mehmed i Edhem, prijatelji Amira, Adis i Sabina, brati}i i brati~ne: Sanela, Lejla, Kenan i D`enana, sestri}i i sestri~ne, Mirsad i Mersiha, te porodice: Bjelica, Sarajki}, Muharemovi}, Pand`a, [i{i}, Mizdrak, Kozi}, Krupalija, Pand`i}, Ploski}, Demir, Dudo, [ehi}, Katana, Ruhotina, Fazlagi}, @ero, Be{lija, Drinjak, Imamovi}, Adrovi}, Muhovi}, Todosijevi}, Kolar, Dokara, Dedi}, Nuhanovi}, Glu{ac, kao i ostala rodbina, prijatelji i kom{ije. Tevhid }e se prou~iti istog dana u ku}i rahmetlije u 16 sati, ul. Stara cesta I br. 22 - K. Glava. Prijevoz do mezarja i nazad obezbije|en ispred Adil-begove d`amije na K. Glavi sa polaskom u 13.30 sati, sa usputnim stajanjem u Ned`ari}ima. RAHMETULLAHI ALEJHI RAHMETEN VASIAH 111

SJE]ANJE

...za ovaj trenutak - pripremajte se - (hadis) Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{ dragi

MUHAREM MAHI]
25. 10. 1974 - 25. 10. 2010.
S ponosom i tugom, i poslije toliko godina uvijek si sa nama. Tvoji najmiliji
16283-1tt

FAHRUDIN (SULEJMAN) OLOV^I]
preselio na ahiret u nedjelju, 24. 10. 2010. godine u 63. godini. D`enaza }e se obaviti u ponedjeljak, 25. 10. 2010. godine u 14.00 sati na mezarju Vlakovo. O@ALO[]ENI: bra}a Fadil, Ibrahim, Aid i Irfan sa porodicama Tevhid }e se prou~iti istog dana u stanu rahmetlije u 14.00 sati, ul. Trg grada Prato br. 16/I - Dobrinja V. RAHMETULLAHI ALEJHI RAHMETEN VASIAH
13904-1nd`

Dnevni avaz
... za ovaj trenutak - pripremajte se - (hadis) Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{a draga Tu`nim srcem javljamo rodbini, prijateljima i kom{ijama da je na{a draga majka, svekrva, baka i tetka

ponedjeljak, 25. oktobar/listopad 2010.

61

... za ovaj trenutak - pripremajte se - (hadis) Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{ dragi

HAJRA (RAGIB) SIPOVI], ro|. ZUKI]
preselila na ahiret u petak, 22. 10. 2010. u 78. godini. D`enaza }e se obaviti u ponedjeljak, 25. 10. 2010. u 15 sati na mezarju Hambina Carina. O@ALO[]ENI: k}erka Azra, sin Enes, snaha Sabina, unu~ad: Nina, Aida, Ned`ad, Amir, Kemal, sestri} Muhamed, najbli`a rodbina: Midhat, Fuad, Mirsad, Mirsada, Sajma, Nevzeta, Fadila, Haris i Jasmin, te porodice: Sipovi}, Zuki}, Kari}, Tiro, \ozo, D`ananovi}, Karovi}, Dubinji, te ostala rodbina, prijatelji i kom{ije. Tevhid }e se prou~iti istog dana u ku}i merhume u 15 sati, ul. Brdo sokak br. 8. 111 RAHMETULLAHI ALEJHA RAHMETEN VASIAH

ANA TROJER, ro|. SOLOMUN
nakon kratke i te{ke bolesti, iznenada preminula 23. 10. 2010. u 83. godini. Sahrana }e se obaviti 25. 10. 2010. u 14 sati na gradskom groblju Sveti Josip. O@ALO[]ENI: sin Zlatko, k}i Edita, snaha Marica, unuci Mario i Dario, sestri~na Antonija Amid`i}, zaova Nada Lazarevi}, te obitelji: Trojer, Solomun, Herceg, Amid`i}, Koderman, Lazarevi}, Danilovi}, Bari} i ^olo, kao i ostala rodbina i prijatelji. 111 Ku}a `alosti: ul. Avde Jabu~ice br. 17/2.

NESIB (AHMET) DEMIR
preselio na ahiret u nedjelju, 24. 10. 2010. u 83. godini. D`enaza }e se obaviti u ponedjeljak, 25. 10. 2010. u 16 sati na mezarju Orli} - K. Glava. O@ALO[]ENI: supruga Saliha, sinovi Mesud i Zijad, snahe Hajra i Brankica, unu~ad Aida, Admir, Sanjin i Sanja, sestra Fadila, te porodice: Demir, Hindi}, Maluhi}, \ulovi}, Dolovac, te ostala brojna rodbina, prijatelji i kom{ije. Tevhid }e se prou~iti istog dana u ku}i rahmetlije u 16 sati, ul. Kobilja Glava br. 33. RAHMETULLAHI ALEJHI RAHMETEN VASIAH 111

Tu`na srca obavje{tavamo da je na{ dragi Obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{a draga

BORIS TANKOSI]
preminuo u 63. godini u Sarajevu. Sahrana }e se obaviti 26. 10. 2010. u 14.15 sati na groblju Bare iz ateisti~ke kapele. O@ALO[]ENI: Marija, Branka, Tanja, Ranko, Sean, Lara, te porodice: Tankosi}, Tankosi}-Kelly, Koji}, Bodnaruk, Obrenovi}, Jelin, Kadri}, Ferizovi}, Kulenovi}, Tubi}, Jak{i}, Girt, Pe{elj, Mareli}, Maglajli} i mnogobrojna rodbina, prijatelji i kom{ije. Ku}a `alosti: ul. Himzarina br. 8. 111

Obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{ dragi

ISI] (MEHE) SELIM
1936 - 2010.
dana 24. 10. 2010. iznenada u 74. godini preselio na ahiret. D`enaza }e se klanjati u ponedjeljak, 25. 10. 2010. u 16 sati u haremu Do - G. Gnojnice, gdje }e se rahmetlija i pokopati. Prijevoz obezbije|en u 15 sati iz Zalika, sa stajali{tima: Autobuska stanica, Musala, Gimnazija, [emovac, Lu~ki most, Tekija, Opine, Gnojnice, Dra~evice, Busak, Kru`anj, Banjdol, Podvele`je, Do. O@ALO[]ENI: supruga Tema, sinovi Senad i Mehmed, brat Ibrahim, nevjeste Mirzeta, Adisa i Nura, unu~ad Armin, Alem, Irman i Donis, brati}i i brati~ne, porodice: Isi}, Puce, Mari}, Had`ajlija, Maksumi}, Juklo, Brkan, Gosto, Kurtovi}, Omerdi}, Omanovi}, Kafadar, Maci}, Memagi}, te ostala mnogobrojna rodbina, prijatelji i kom{ije. 81-1mo

AI[A MUSTAFOVSKI, ro|. DU^I]
preselila na ahiret u petak, 22. oktobra 2010. u 72. godini. D`enaza }e se obaviti u ponedjeljak, 25. oktobra 2010. u 14 sati na gradskom groblju Vlakovo. O@ALO[]ENI: sin Ibro, k}erke Nazira i Aida, zetovi, snaha, unu~ad, te porodice: Mustafovski, Du~i}, Radovanovi}, Buchner, Kuzmanovi}, Korjeni}, ^au{evi} i ostala rodbina, prijatelji i kom{ije. 111 Ku}a `alosti u ulici Karima Zaimovi}a br. 6/I.

Obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{ dragi

... za ovaj trenutak - pripremajte se - (hadis) Obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{ dragi

VAHID (UZEIR) ME\USELJAC
preselio na ahiret u petak, 22. oktobra 2010. godine u 88. godini. D`enaza }e se obaviti u ponedjeljak, 25. oktobra 2010. godine u 14.00 sati na Gradskom groblju Vlakovo. O@ALO[]ENI: sestra Nafa, brati}i, sestri}i, teti}i i teti~ne, te porodice Me|useljac, Muslijevi}, Zajko, Meki}, Taran~i}, Tabakovi}, [abanovi}, ]osi} i ostala rodbina, prijatelji i kom{ije. Tevhid }e se prou~iti istoga dana u 14.00 sati u ku}i `alosti u ulici Ive Engela br. 2/pr. 111

FAHRUDIN (SULEJMAN) MEMI[EVI]
preselio na ahiret u nedjelju, 24. oktobra 2010. u 52. godini. D`enaza }e se obaviti u ponedjeljak, 25. oktobra 2010. u 14 sati na gradskom groblju Vlakovo. O@ALO[]ENI: majka Hajrija, dajd`a Remzija, amid`a Fadil, amid`i}i i amid`i~ne, dajd`i}i i dajd`i~ne, teti}i i teti~ne, te porodice: Memi{evi}, Halilovi}, Rid`al, Perla, Silajd`i}, Durakovi}, Spahi}, Terovi}, Bukva, Bor~ak, Katica, [ehovi}, [ajn, Turkovi}, Ba{i}, Koroman, Hod`i}, Heljdov i ostala mnogobrojna rodbina, prijatelji i kom{ije. Tevhid }e se prou~iti istog dana u 14 sati u ulici Skender Pa{ina br. 9 - ^obanija. 111

Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{ dragi

SEJDO - SAJDO (HASAN) MUSI]
preselio na ahiret u nedjelju, 24. 10. 2010. u 77. godini. D`enaza }e se obaviti u ponedjeljak, 25. 10. 2010. u 14 sati na mezarju Vlakovo. O@ALO[]ENI: sin Mirsad, k}erka Esma, snahe Munevera i Rezama, zet Fehim, unu~ad: [ejla, Delila, Lejla, Nad`a, Ajdin, Selma i Amina, brati}i, brati~ne, sestri}, dajd`i}, te porodice: Musi}, Ku{und`ija, Mujezin, Had`i}, Bajramovi}, Zuko, Bakija, Imamovi}, Krila{evi}, Spahija, kao i ostala rodbina, kom{ije i prijatelji. Tevhid }e se prou~iti istog dana u ku}i rahmetlije u 14 sati, ul. Huma~ka plo~a 69. Prijevoz do Vlakova i nazad obezbije|en sa po~etka ulice Huma~ka plo~a, sa polaskom u 12.45 sati. RAHMETULLAHI ALEJHI RAHMETEN VASIAH 111

Tu`nim srcem javljamo rodbini, prijateljima i kom{ijama da je na{ dragi

PANO (LUKA) BABI]
Obavje{tavamo rodbinu i prijatelje da je na{ dragi preminuo 19. 10. 2010. godine u 59. godini. Sahrana }e se obaviti 25. 10. 2010. godine u 13.00 sati na gradskom groblju Vlakovo. O@ALO[]ENI: supruga Izeta, k}erke Sanja i Daliborka, bra}a Ignjo i \or|e, sestra Nada, zetovi Edo i @eljko, snahe Danica i Joka, unu~ad Tarik, Boro, Desanka i Du{anka, te ostala mnogobrojna rodbina i prijatelji.

HAMDIJA (NURIJA) TRBI]
preminuo 23. 10. 2010. godine u 61. godini. Sahrana }e se obaviti 25. 10. 2010. godine u 14.30 sati na gradskom groblju Vlakovo. O@ALO[]ENI: supruga Jadranka, sin Damir, bra}a Mustafa i Safet, sestre Zumreta i Na|ija, amid`a Muhamed i tetka Fata, snahe Sabina, Sija i Nura, svastike Angelina i Ru`ica, bad`o Zlatko, ro|aci i rodice, porodice Trbi}, Ada{evi}, Fazli}, Kadrovi}, Mahmutovi}, Kova~evi}, Kos, Sa111 bljica i ostala rodbina, prijatelji i kom{ije.

111

S dubokim bolom obavje{tavamo rodbinu i prijatelje da je na{a draga majka

Obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{a draga

REFIKA KUR[UMOVI], ro|. VOLI]
preselila na ahiret u subotu, 23. oktobra 2010. u 85. godini. D`enaza }e se obaviti u ponedjeljak, 25. oktobra 2010. u 14 sati na gradskom groblju Vlakovo. O@ALO[]ENI: k}erka Ilvana, unuka Emina, unuk Mirza, te porodice: Kur{umovi}, Voli}, Vrabac i ostala rodbina, prijatelji i kom{ije. Tevhid }e se prou~iti istoga dana u 14 sati u ku}i `alosti u ulici Kunovska br. 1/V. 111

MUNIRA FAZLIBA[I], ro|. DUGALI]
preselila na ahiret 24. 10. 2010. u 75. godini. D`enaza }e se obaviti u ponedjeljak, 25. 10. 2010. u 16.30 na mezarju Mratini}i op{tina Kre{evo. Polazak je obezbije|en u 15 sati ispred kapije GRAS-a. O@ALO[]ENI: suprug Hamid, sinovi Mirsad, Esad i Admir, snahe Kasema, Zijada, Fata, Senida, [eherzada, unuci Mersad i Nauar, Ilhan, Samir, Mirza, unuke Esmeralda, Miralda, Samira i praunuka Erduana, bra}a: Ismet, Safet, Fadil i Ifet, sestra Mulija, porodice: Fazliba{i}, Dugali}, Zerdo, Ahmi}, ]ila{ i ostala mnogobrojna rodbina i prijatelji. 13923-1nd`

...za ovaj trenutak - pripremite se... (hadis) Sa neizmjernom tugom i velikim bolom u srcu obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{a draga

FATIMA - TIMA (MEHMED) ABDI^EVI], ro|. BAJRAMOVI]
preselila na ahiret u nedjelju, 24. oktobra 2010. u 67. godini. D`enaza }e se obaviti u ponedjeljak, 25. oktobra 2010. u 17 sati na bakijskom mezarju Faleti}i 2. O@ALO[]ENI: suprug Ekrem, k}erke Amina i Aida, sestra Mahira, zetovi Amel Zjajo, Senad Dupovac, Goran Ibrahimovi}, te porodice: Abdi~evi}, Zjajo, Dupovac, Ibrahimovi}, Bajramovi}, Kapetanovi}, Bajraktarevi}, Drnda, Mujezinovi}, ^olan i ostala mnogobrojna rodbina, prijatelji i kom{ije. Tevhid }e se prou~iti istog dana u 17 sati u Carevoj d`amiji. 111

POKOPNO DRU[TVO

""BAKIJE" BAKIJE
OSNOVANO 1923
tel. 00387 (0)33 533-763 00387 (0)33 233-062

SARAJEVO

Pokopno dru{tvo "BAKIJE" vr{i prevoz umrlih iz Zapadne Europe specijalnim pokopnim vozilima i organizuje d`enaze na teritoriji BiH.
mobitel 00387 (0)61 131-788 fax 00387 (0)33 447-122

mobitel za inostranstvo 0049(0)16093427808 www.bakije.com

62 Ponedjeljak, 25. oktobar/listopad 2010. Dnevni avaz

oglasi

oglasi
BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE KANTON SREDI[NJA BOSNA OP]INSKI SUD U KISELJAKU Broj: 49 0 I 005514 08 I Kiseljak, 08. 10. 2010. godine

Dnevni avaz

ponedjeljak, 25. oktobar/listopad 2010.

63

TRA@ITELJ IZVR[ENJA: INTESA SANPAOLO BANKA d.d. BiH, ul. Obala Kulina bana 9a, Sarajevo IZVR[ENICI: 1. Fikret Mehmedali} iz Sarajeva, ul. Grbavi~ka br. 2, Novo Sarajevo 2. Vedran Gligorevi} iz Sarajeva, ul. Olimpijska br. 42 RADI: Izvr{enja na nov~anim potra`ivanjima, v.sp. 4.046,05 KM

OGLAS
Op}inski sud u Kiseljaku i to sudac Zdenka Malenica u pravnoj stvari tra`itelja izvr{enja INTESA SANPAOLO BANKA d.d. BiH, ul. Obala Kulina bana 9a, Sarajevo, protiv izvr{enika: 1) Fikret Mehmedali} iz Sarajeva, ul. Grbavi~ka br. 2, Novo Sarajevo i 2.) Vedran Gligorevi} iz Sarajeva, ul. Olimpijska br. 42, radi izvr{enja na nov~anim potra`ivanjima, v.sp. 4.046,05 KM, na temelju ~lanka 348. stavak 3. 4. i 5. Zakona o parni~nom postupku Federacije BiH u vezi sa ~lankom 21. ZIP-a FBiH, dostavlja izvr{eniku RJE[ENJE O IZVR[ENJU Pred ovim sudom dana 27. 10. 2008. godine tra`itelj izvr{enja je podnio prijedlog za izvr{enje protiv izvr{enika: 1.) Fikret Mehmedali} iz Sarajeva, ul. Grbavi~ka br. 2, Novo Sarajevo i 2.) Vedran Gligorevi} iz Sarajeva, ul. Olimpijska br. 42, radi izvr{enja na nov~anim potra`ivanjima, v.sp. 4.046,05 KM, sa pripadaju}im zateznim kamatama koje se primjenjuju na temelju odredaba Zakona o visini stope zatezne kamate po~ev od 23. 10. 2008. godine do isplate, te tro{kove ovog izvr{nog postupka. Sud je dozvolio predlo`eno rje{enje o izvr{enju dana 24. 04. 2009. godine i isto glasi: na osnovu mjenice br. AF1563364 od 20. 07. 2006. godine koja je dospjela na pla}anje dana 23. 10. 2008. godine, a radi namirenja nov~ane tra`bine tra`itelja izvr{enja u iznosu od 4.046,05 KM, sa pripadaju}im zateznim kamatama po stopama koje se primjenjuju na temelju odredaba Zakona o visini stope zatezne kamate po~ev od 23. 10. 2008. godine do isplate, te tro{kove izvr{nog postupka, odre|uje se izvr{enje protiv izvr{enika: 1.) Fikret Mehmedali} iz Sarajeva, ul. Grbavi~ka br. 2, Novo Sarajevo i 2.) Vedran Gligorevi} iz Sarajeva, ul. Olimpijska br. 42, pljenidbom nov~anih sredstava izvr{enika, te prijenosom istih na ra~un tra`itelja izvr{enja. Tro{kove tra`itelja izvr{enja sud odre|uje u iznosu od 135,60 KM, a isti se sastoje od takse na prijedlog rje{enja o izvr{enju. Obavje{tava se izvr{enik Fikret Mehmedali} iz Sarajeva, ul. Grbavi~ka br. 2, Novo Sarajevo, da se dostava pismena smatra obavljenom protekom roka od 15 dana od dana objavljivanja ovog pismena u dnevnim novinama FBiH i na oglasnoj plo~i suda, te se isti obavje{tava da priloge dostavljene uz prijedlog za izvr{enje mo`e podi}i u zgradi suda. SUDAC Zdenka Malenica PRAVNA POUKA: Protiv navedenog izvr{enja mo`e podnijeti prigovor u roku od 8 (osam) dana od dana prijema istog.

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE KANTON SARAJEVO OP]INSKI SUD U SARAJEVU Broj: 65 0 I 107258 09 I Sarajevo, 15. 10. 2010. godine Op}inski sud u Sarajevu, sudija Aida Spahi}, u pravnoj stvari tra`ioca INTESA SANPAOLO BANKA DD BiH SARAJEVO, ul. Obala Kulina bana broj 9a, protiv izvr{enika Poljo (Sabit) Ahmeda iz Sarajeva, ul. Patke broj 9, [eho [emse iz Sarajeva, Patke broj 9, Hurem Mensura iz Sarajeva, Patke broj 9, Poljo Emine iz Sarajeva, Patke broj 9, radi izvr{enja, v.s.p. 9.000,00 KM, na osnovu ~l. 10. i 21. Zakona o parni~nom postupku (Slu`bene novine FBiH, br. 32/03 i 33/06), a u vezi sa ~lanom 348. st. 3. Zakona o parni~nom postupku (Slu`bene novine FBiH, br. 53/03, na prijedlog tra`ioca izvr{enja

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE KANTON SARAJEVO OP]INSKI SUD U SARAJEVU Broj: 65 0 I 123144 10 I Sarajevo, 12. 10. 2010. godine Op}inski sud u Sarajevu i to sudija Jasenka Potogija, u pravnoj stvari tra`ioca izvr{enja INTESA SANPAOLO BANKA D.D. BiH, ul. Obala Kulina bana broj 9a, protiv izvr{enika MERD@ANOVI] JASMINA, MERD@ANOVI] NIHADA, MERD@ANOVI] UZEJFE I RA[IDOVI] HAJRIJE, svi iz Vogo{}e, radi izvr{enja, vsp. 597,05 KM, na osnovu ~lana 348. stav 3. Zakona o parni~nom postupku FBiH, a u vezi sa ~lanom 21. Zakona o izvr{nom postupku FBiH, radi dostavljanja pismena izvr{eniku MERD@ANOVI] NIHADU objavljuje:

OGLAS
Dana 29. 01. 2010. godine, ovaj sud je, na prijedlog tra`ioca izvr{enja, donio rje{enje o izvr{enju je odre|eno izvr{enje, na osnovu solo mjenice od 15. 11. 1999. godine, pa su obavezani izvr{enici da u roku od 3 dana od prijema rje{enja o izvr{enju, isplate tra`iocu izvr{enja iznos od 597,05 KM sa zakonskom zateznom kamatom po~ev od 01. 09. 2009. godine do isplate i iznos od 29,85 KM na ime tro{kova izvr{nog postupka. U protivnom odre|eno je da }e se izvr{enje provesti pljenidbom, procjenom i prodajom svih pokretnih stvari izvr{enika, te namirenjem tra`ioca izvr{enja iz iznosa dobijenog prodajom pokretnih stvari izvr{enika. Pouka o pravnom lijeku: Protiv rje{enja o izvr{enju mo`e se izjaviti prigovor ovom sudu u roku od 8 dana od dana prijema istog. Prigovor se podnosi u dovoljnom broju primjeraka za sud i stranke. Prigovor na rje{enje o izvr{enju ne zaustavlja tok izvr{nog postupka, ali odla`e namirenje tra`ioca izvr{enja do izvr{nosti rje{enja o izvr{enju osim ako zakonom nije druga~ije odre|eno. SUDIJA Jasenka Potogija Dostava se smatra obavljenom protekom roka od 15 dana od dana objavljivanja.

OBJAVLJUJE RJE[ENJE O IZVR[ENJU
odre|eno dana 29. 10. 2009. godine, po Prijedlogu tra`ioca izvr{enja od 31. 07. 2009. godine, na osnovu vjerodostojne isprave - vlastite mjenice sa klauzulom bez protesta od 23. 12. 1999. godine, a dospjela na pla}anje dana 01. 07. 2009. godine, protiv izvr{enika Poljo (Sabit) Ahmeda iz Sarajeva, ul. Patke broj 9, [eho [emse iz Sarajeva, Patke broj 9, Hurem Mensura iz Sarajeva, Patke broj 9, Poljo Emine iz Sarajeva, Patke broj 9, radi naplate nov~anog potra`ivanja u iznosu od 9.000,00 KM, sa pripadaju}om kamatom i tro{kove izvr{enja u iznosu od 200,00 KM, izvr{enje je odre|eno i to: 1. Zapljenom, procjenom i prodajom pokretnih stvari u vlasni{tvu izvr{enika Poljo Ahmeda, [eho [emse, Hurem Mensura i Poljo Emine, koje se nalazi u mjestu njenog boravi{ta, kao i na drugim pokretnim stvarima izvr{enika koje se naknadno na|u na drugim mjestima i za koje se ustanovi da je ona njihov vlasnik, shodno odredbama od ~l. 114 do ~l. 135 Zakona o izvr{nom postupku, te uplatom nov~anih sredstava koja se ostvare prodajom pokretnih stvari, te uplatom istih, na transakcijski ra~un tra`ioca izvr{enja INTESA SANPAOLO BANKA DD BiH, Sarajevo, ul. Obala Kulina bana broj 9a, broj 1540010000001910, sve do namirenja tra`bine. Sudija Aida Spahi}, s.r. POUKA: Protiv rje{enja o izvr{enju mo`e se izjaviti prigovor ovom sudu u roku od 8 (osam) dana od dana prijema istog. Prigovor se podnosi u dovoljnom broju primjeraka za Sud i stranke. Dostavljanje rje{enja o izvr{enju izvr{eniku smatra se izvr{enim protekom roka od 15 dana od dana objavljivanja.

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE KANTON SARAJEVO OP]INSKI SUD U SARAJEVU Broj: 65 0 I 108616 09 I Sarajevo, 18. 10. 2010. godine Op}inski sud u Sarajevu i to sudija Mehudin Durakovi} u pravnoj stvari tra`ioca izvr{enja Intesa Sanpaolo banka dd Sarajevo ul. Obala Kulina bana br. 9-a, protiv izvr{enika 1. Zaim Huji} iz Ilija{a ul. Gornja luka bb, 2. Rifet Rizvanovi} iz Ilija{a ul. Gornja Miso~a bb, 3. Edib Dedi} iz Vogo{}e ul. Mitra [u}ura do br. 36, 4. Hamed [e~i} iz Ilija{a ul. 6. Proleterske bb, radi izvr{enja, na osnovu ~lana 348. stav 3. Zakona o parni~nom postupku, a na prijedlog tra`ioca izvr{enja od 02. 04. 2010. i 18. 06. 2010. godine

OBJAVLJUJE RJE[ENJE O IZVR[ENJU
Dozvoljeno dana 30. 09. 2009. godine na osnovu vjerodostojne isprave-mjenice izdata u Ilija{u 02. 11. 1999. godine, radi naplate nov~anog potra`ivanja u ukupnom iznosu od 3.000,00 KM sa zakonskom zateznom kamatom od 04. 06. 2009. godine pa do isplate. Tro{kovi izvr{nog postupka odre|eni su u iznosu od 100,00 KM. Izvr{enje }e se provesti pljenidom, procjenom i prodajom pokretnih stvari izvr{enika. Sudija Mehudin Durakovi} POUKA: Protiv ovog rje{enja stranke mogu izjaviti prigovor ovom sudu u roku od 8 dana od dana prijema, u dovoljnom broju primjeraka za sud i stranke. Objavljivanjem rje{enja o izvr{enju u dnevnim novinama, smatra se da je dostavljeno izvr{enicima protekom roka od 15 dana.

64
PREMIJER LIGA Bez pobjednika na Pecari

Dnevni avaz, ponedjeljak, 25. oktobar/listopad 2010.

sport

Kajtaz: Nije i{ao u Zvornik

^elik vodio pa spa{avao bod Obad: Imali smo sve
Vele` tone sve dublje

uvjete, ali d`aba
Kajtaz zatra`io raskid ugovora
Vele` je i u Zvorniku nastavio negativnu seriju, do`ivio je sedmi poraz, a {esti uzastopni. Klub je upao u veliku rupu, rupu koja iz dana i dan postaje sve dublja i iz koje se ne nazire izlaz. Kroz historiju je Vele`, kao nijedan premijerliga{ u BiH, prolazio kroz te{ke periode, ispadao i u ni`i rang takmi~enja, ali jo{ nikada nije bio u ovakvoj rezultatskoj krizi. Do kraja jesenjeg dijela sezone Vele` mora u goste Slobodi i Slaviji pa se ~ini da je Drina bila posljednja prilika da „Ro|eni“ naprave ne{to na strani prije zimske pauze. No, Zvorni~ani su bili uvjerljivi s 2:0 pa sada imaju samo tri boda manje od Vele`a. - Odigrali smo ispod svakog nivoa. Znali smo koje su njihove prednosti, ali smo ba{ tako primili prvi gol i tu se na{a igra po~ela raspadati. Imali smo sve uvjete. Na`alost, kako vrijeme odmi~e, na{ polo`aj je sve te`i. Moramo vidjeti {ta i kako dalje, neko rje{enje se mora poku{ati prona}i - ka`e trener Adis Obad. Osim „kartoniranih“ Asima [kalji}a i Zlatka Kazazi}a, u sastavu protiv Drine nije bio ni iskusni Admir Kajtaz, koji je zbog neizmirenih dugovanja zatra`io raskid ugovora na {tetu kluba. Njegov status trebao bi biti jasniji tokom sedmice. F. I.

[iroki uspio nadoknaditi dva gola zaostatka

Travnik neumoljiv na Piroti

Upozorenja Selimovi}a bila opravdana
Uzbudljiv me~ odigran na Pecari
(Foto: I. Rozi})

Zatagi} u akciji: Te{ka pobjeda „Vezira“

(Foto: J. Had`i})

Nogometa{i Travnika nastavili su uspje{an niz na svom terenu, ali su do trijumfa protiv Zrinjskog (2:1) do{li te`e nego u prethodnim utakmicama. „ Veziri“ su u{li u me~ dosta le`erno, a Zrinjski je stvorio nekoliko dobrih prilika pa je prava sre}a za Travni~ane da je golman Adi Adilovi} bio na visini zadatka. Upravo je na to trener Ned`ad Selimovi} upozoravao svoj tim prije utakmice pa

ga je u nastavku morao dodatno motivirati. - Prvo poluvrijeme bilo je ispod nivoa na{e igre na koju smo navikli i prava je sre}a da Zrinjski nije to iskoristio. U nastavku je bilo druga~ije, zaigrali smo mnogo bolje i pola sata smo imali igra~a vi{e nakon isklju~enja Fenana Sal~inovi}a. Golove smo postigli na vrijeme, ali smo opet opu{tanjem nepotrebno dozvolili Zrinjskom pogodak S. P . rekao je Selimovi}.

U uzbudljivoj i dopadljivoj nogometnoj predstavi na Pecari [iroki Brijeg i ^elik odigrali su nerije{eno - 2:2. Za cijelim plijenom vi{e mogu `aliti gosti, koji su na poluvremenu vodili s 2:0 da bi na kraju spa{avali bod. Dario Puri} je ve} u 2. minuti centrirao iz kornera, a Emir Obu}a je glavom pogodio nebranjeni dio mre`e golmana [irokog Nikole Mari}a. Tu nije bio kraj mukama izabranika Ive I{tuka. Puri} je ponovo asistirao u 17. minuti, a Samir Duro je prekrasnim udarcem prevario istr~alog Mari}a za 0:2.

[iroki Brijeg
Stadion Pecara u [irokom Brijegu Gledalaca 1.000 Sudija: Danijel Paji} (Bijeljina) 7 Pomo}nici: Elvis Pro{i} (Cazin), Anto Su~i} (Novi Travnik) Delegat: Zvonimir Mari} (Ora{je) Strijelci: 0:1 - Obu}a (2, Puri}), 0:2 - Duro (17, Puri}), 1:2 - Bari{i} (46), 2:2 - Zahirovi} (82 autogol) @uti kartoni: [ili}, Diogo, Bari{i} ([iroki Brijeg), ^ovi}, Obu}a, Dilaver (^elik) Igra~ utakmice: Samir Duro (^elik) 7

2 (0:2) 2
[IROKI BRIJEG Mari} 6 Diogo 7 Bari{i} 7 Brekalo 7 ]utuk 6 Zakari} 6 (46. Peraica 6) [ili} 6,5 (62. Vajcer 6) Vagner 6,5 Ivankovi} 6 Roskam 6,5 Renato 6,5 (70. Ko`ul 6) Trener: Ivo I{tuk

^elik
^ELIK Bilobrk 6,5 Nemeljakovi} 6,5 Sadikovi} 6 ^ovi} 6 Zahirovi} 6,5 Milo{evi} 6 (43. Jusi} 6) Puri} 7 Kapetan 6,5 Adilovi} 7 Duro 7 (89. Isakovi} -) Obu}a 7 (78. Dilaver -) Trener: Abdulah Ibrakovi}

Tek {to je po~elo drugo poluvrijeme doma}i su sma-

njili zaostatak. Josip Bari{i} ukrao je loptu na lijevom bo-

ku, sjurio se u {esnaesterac te, kada su mnogi o~ekivali centar{ut, preciznim udarcem pogodio nebranjeni dio ^elikovog gola. [iroki je nastavio s napadima i u 82. minuti uspio izjedna~iti. Golman ^elika Luka Bilobrk je u dva navrata odli~no intervenirao da bi, na `alost Zeni~ana, njegov saigra~ Adnan Zahirovi} poslao loptu u vlastitu mre`u. Do kraja, i ^elik i [iroki imali su prilike da do|u do pobjede, ali nakon svega vi|enog, slo`ili su se i treneri obje mom~adi, remi je

Banjalu~ani ponovo nepora`eni na gostovanju

Borac sru{io @eljin rekord
Sustigao nas je umor, ka`e Jagodi}
Fudbaleri Borca su i peti put u ovom prvenstvu ostali nepora`eni u gostima, ~ime su sru{ili rekord @eljezni~ara iz sezone 2002/2003, kada „Plavi“ s Grbavice nisu izgubili ~etiri uzastopne utakmice na strani. Banjalu~ani su na Ko{evu s Olimpicom odigrali bez golova, {to im je bilo dovoljno da zadr`e lidersku poziciju na tabeli. Borac ni na jednom od pet gostovanja nije primio pogodak. - Vi{e je razloga zbog kojih nismo bili na nivou prethodnih gostovanja. Prvi je da nas je sustigao umor od ritma srijeda-subota, posebno zato {to u posljednje vrijeme imamo dosta povrije|enih igra~a. Drugi je to {to Olimpic igra mo`da i najbolji fudbal u BiH i ima ~etvoricu izvanrednih stranaca te jo{ nekoliko vrhunskih fudbalera. Zbog toga sam prezadovoljan ovim bodom - istakao je trener Borca Vlado S. K. Jagodi}.

Dogovoren prijateljski me~ u Bratislavi

BiH 17. novembra protiv Slova~ke
FIFA-in me|unarodni termin za prijateljske utakmice nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine iskoristit }e, prema svemu sude}i, u Bratislavi, gdje }e igrati me~ protiv Slova~ke. Kako saznajemo od slova~kih kolega, dvije strane jo{ nisu potpisale ugovor, ali su dogovorile sve detalje pa je ostalo samo da se to ozvani~i, {to bi se trebalo desiti u narednih nekoliko dana. A. N.

Nikoli} u prodoru: ^etiri pobjede i remi na strani

(Foto: S. Jordamovi})

sport

Dnevni avaz, ponedjeljak, 25. oktobar/listopad 2010.

65
Mu~enje lopte zavr{eno je kako je jedino i moglo - po~etnim rezultatom (Foto: F. Fo~o)

Iz svla~ionice @eljezni~ara

DERBI Bez igre i bez golova na Grbavici

Osim: Nismo imali dovoljno kvaliteta
Trener @eljezni~ara Amar Osim konstatirao je da su utakmicu obilje`ili prevelika nervoza te nedostatak svje`ine i kvaliteta. - Da su moji igra~i pru`ili samo djeli} kvaliteta, pobijedili bismo, ali ovako, ~ini mi se da nismo izgubili samo zato {to smo 65 minuta igrali s fudbalerom vi{e. Na{i najbolji igra~i nisu odigrali na nivou. Morali smo posti}i gol, imali smo dvije-tri dobre {anse, ali opet ka`em, nismo imali kvaliteta za to. ^estitam Mirzi Vare{anovi}u na osvojenom bodu, koji }e vi{e zna~iti Sarajevu nego nama, ali opet, kada se vidi da su sve ekipe iz vrha odigrale nerije{eno, na tabeli se ni{ta ne}e promijeniti - rekao je Osim. Upitan da prokomentira su|enje, trener @eljezni~ara rekao je: - Ne komentiram su|enje, ali ~ini mi se da utakmica na kojoj budu zabilje`ena dva ozbiljnija prekr{aja, ne bi trebala zavr{iti s A. ^. tri crvena kartona.

Gradski rivali odigrali za top-listu najgorih derbija
O~ajni sudija Semir Kaplan „zakuhao“ je situaciju i isklju~io Muharemovi}a i Guti}a, odnosno Popovi}a Sjajna atmosfera na Grbavici
Iako je zaista te{ko nadma{iti fudbalske spla~ine koje su @eljezni~ar i Sarajevo znali prikazati u posljednjih desetak godina, posljednji derbi definitivno }e u}i u top-listu najgorih u historiji. Da sve bude groznije, dobro se potrudio i sramotni sudija Semir Kaplan sa svojim pomo}nicima. Mu~enje kojem su prisustvovali gledaoci na stadionu Grbavica i pred televizijskim ekranima, zavr{eno je kako je, valjda, jedino i moglo - bez golova.Jedino {to je bilo evropski, bio je ambijent koji su napravili navija~i @eljezni~ara, koji su svih 90 minuta bodrili svoj tim. dao do Zajka Zebe, ~iji je udarac „isprve“ oti{ao visoko preko gola. Iako su doma}i imali ne{to ve}i posjed lopte, do prilika su dolazili veoma te{ko protiv dobro postavljene ekipe Sarajeva. Najbli`e pogotku @eljo je bio u 20. minuti. Zeba je izveo slobodan udarac, Milan ]ulum je {utirao glavom, a na putu prema golu loptu je izblokirao centarfor bordo tima Alen Avdi}. Sarajevo je svoj prvi udarac uputilo u 23. minuti, kada je Damir Koja{evi} poslao loptu preko gola. O~ajni sudija Semir Kaplan, kojem se, valjda, samo u Premijer ligi BiH mogu povjeriti utakmice kakva je najve}i bh. derbi, „zakuhao“ je situaciju u 27. minuti, nakon ~ega je nastao op}i mete` . Veldin Muharemovi} fau-

@eljezni~ar
Stadion Grbavica Gledalaca: 8.500 Sudija: Semir Kaplan (Stolac) 5 Pomo}nici: Ratko Kuni} (Banja Luka) i Nikica Tomas (Drinovci) Delegat: Radislav Kunda~ina (Trebinje) @uti kartoni: Kerla, Radovanovi} (@eljezni~ar), Muharemovi}, [}epanovi}, Hamzi} (Sarajevo) Crveni kartoni: Muharemovi} (Sarajevo - dva `uta), Popovi} (@eljezni~ar) i Guti} (Sarajevo) zbog ko{kanja Igra~ utakmice: Sedin Torlak (Sarajevo) 6,5

0 (0:0) 0
@ELJEZNI^AR [ehi} Markovi} 5,5 (74. Stani} -) Radovanovi} 5 Kerla 5,5 (46. Savi} 5,5) Me{i} 5,5 Svraka 5,5 (71. ^oli} -) Vi{}a 5 ]ulum 5,5 Popovi} Zeba 5 M. Be{lija 5,5 Trener: Amar Osim

Sarajevo
SARAJEVO Hamzi} Arsenijevi} 6 Muharemovi} D`akmi} 6 Torlak 6,5 Guti} Ihtijarevi} 5,5 (79. Nuhi} -) [}epanovi} 5 Avdi} 5,5 (60. Jahovi} ) Koja{evi} 5,5 (90. Trebinjac -) Hamzagi} 5,5 Trener: Mirza Vare{anovi}

Bez ozbiljnijih prekr{aja, a tri crvena kartona

Trener Sarajeva Mirza Vare{anovi}

Proma{aj Zebe
Prvi je zaprijetio @eljezni~ar, u 3. minuti. Muamer Svraka kombinirao je s Lazarom Popovi}em, koji je do-

lirao je Gorana Markovi}a, sudija je mogao pustiti prednost, ali je dosudio faul, ali ne i `uti karton, koji bi automatski zna~io isklju~enje, jer je bek Sarajeva ranije bio opomenut. Nakon protesta igra~a @elje, Kaplan je oti{ao na konsultacije s pomo}nikom Ratkom Kuni}em, a dok su oni razgovarali nastalo je ko{kanje igra~a na terenu, pali su i udarci. Zbunjeni Kaplan rije{io je stvar pokazav{i tri crvena kartona - Muharemovi}u drugi `uti te Popovi}u i Hilmi Guti}u zbog me|usobnog udaranja.

Jalovi napadi
Iako su imali igra~a vi{e, fudbaleri @eljezni~ara nisu uspjeli napraviti ni{ta ozbiljnije do kraja poluvremena. Zabilje`ili smo samo neprecizne poku{aje \enaldina Hamzagi}a u 35. minuti za Sar-

ajevo te Edina Vi{}e u 39. minuti za @eljezni~ar. Drugo poluvrijeme po~elo je s nekoliko minuta zaka{njenja zbog bakljade doma}ih navija~a, a u doma}oj ekipi u igru je u{ao Sr|an Savi} umjesto Kerle. O~ajna igra iz prvog dijela se nastavila, @eljo je jalovo napadao, a Sarajevo se bez problema branilo. Hamzagi} je u 50. minuti {utirao iz daljine, Ibrahim [ehi} uhvatio je loptu. Doma}i su {est minuta poslije bili u solidnoj situaciji, kada je Branislav Arsenijevi} blokirao udarac Vi{}e. Prvu odli~nu priliku @eljezni~ar je imao u 75. minuti. Be{lija je izveo slobodan udarac, a Elvis Me{i} glavom proma{io prazan gol. Zeba je u 81. minuti ponovio isto, ovog puta iz jo{ bolje situacije, s deset metara.
Z. [ARI]

Ponosan sam na ovaj bod

Be{lija izme|u Torlaka i Arsenijevi}a

Guti} i Muharemovi} nasr}u na Popovi}a: Lo{e su|enje Kaplana

Bojkot navija~a Sarajeva

Utakmicu gledali na Ko{evu
Mada je i na na Grbavici bilo navija~a Sarajeva, dodu{e veoma malo, ve}ina ih je, ipak, ispo{tovala zakazani bojkot i zaputila se ka Ko{evu, gdje je uprava bordo kluba organizirala gledanje TV prijenosa susreta. Ekran je postavljen ispred sjeverne tribine, na kojoj se nakrcalo nekoliko hiljada navija~a koji su navijali, pjevali i pravili bakljade, ba{ kao da se radilo o dolasku na utakmicu. S navija~ima je bio i predsjednik Sarajeva Zijad Bleki}, kao i rukovodstvo bordo tima, koje je, u znak solidarnosti s navija~ima, gledalo susret tako|er na Ko{evu. M. T.

Sportske igre mladih
Uo~i po~etka me~a fudbaleri oba tima prezentirali su transparent Sportskih igara mladih, u sklopu promocije ove manifestacije u BiH. Ove Igre najve}a su sportska manifestacija u jugoisto~noj Evropi, koja je u Hrvatskoj okupila 51.000 djece. Organizira se pod pokroviteljstvom MOK-a i FIFA-e, a sljede}e godine bit }e odr`ane i u BiH. Predsjednik Igara je prvi ~ovjek engleske Premijer lige Dejvid Ri~ards (David Richards), a potpredsjednik u BiH bit }e Emir Spahi}. Organizaciju su podr`ali MOK, OKBiH, NSBiH i RSBiH.

Trener Sarajeva Mirza Vare{anovi} izrazio je zadovoljstvo osvojenim bodom, koji je poklonio navija~ima. - Bilo je veoma te{ko bez dvojice igra~a i bez navija~a, ali ~estitam igra~ima koji su u tim okolnostima ostali nepora`eni. Morao sam vratiti D`akmi}a i [}epanovi}a na pozicije koje nikada nisu igrali, ali su oni odli~no odradili posao. Ponosan sam na ovaj bod - rekao je Vare{anovi}. Sarajevo je po~elo me~ sa samo jednim napada~em
Rezultati 11. kola: Rudar - Sloboda 3:0, Olimpic Borac 0:0, Zvijezda - Budu}nost 0:0, Travnik - Zrinjski 2:1, Leotar - Slavija 2:1, Drina - Vele` 2:0, [iroki Brijeg - ^elik 2:2, @eljezni~ar - Sarajevo 0:0. Parovi 12. kola: Sloboda Vele`, ^elik - Drina, Slavija - [iroki Brijeg, Sarajevo Leotar, Zrinjski - @eljezni~ar, Budu}nost - Travnik, Borac - Zvijezda, Rudar - Olimpic.

Alenom Avdi}em, a Vare{anovi} je objasnio i za{to. - Ina~e igramo s tri {pica, ali sam odlu~io poja~ati bokove, jer je @eljo tu opasan. U ovoj utakmici nisam `elio riskirati - kazao je trener Sarajeva. Vare{anovi} se morao osvrnuti i na dva isklju~enja svojim igra~ima. - Mislim da nije bilo potrebe za tolikim isklju~enjima, jer je utakmica bila korektna - rekao je Vare{anoA. ^. vi}.

Tabela
1. Borac 2. Sarajevo 3. @eljezni~ar 4. [iroki 5. Travnik 6. Zvijezda 7. Olimpic 8. Slavija 9. Rudar 10. Leotar 11. ^elik 12. Zrinjski 13. Budu}nost 14. Sloboda 15. Vele` 16. Drina 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 7 6 6 6 6 5 5 5 4 4 3 4 2 3 3 2 3 3 1 1 0 3 2 1 4 2 4 1 5 2 1 1 1 2 4 4 5 3 4 5 3 5 4 6 4 6 7 8 16:5 14:7 21:11 24:16 20:14 13:13 10:9 18:19 11:12 9:19 13:11 11:13 9:12 8:12 13:24 8:21 24 21 19 19 18 18 17 16 16 14 13 13 11 11 10 7

Sjeverna tribina stadiona Ko{evo

(Foto: S. Jordamovi})

66
[PANIJA Nove pobjede Reala i Barcelone

Dnevni avaz, ponedjeljak, 25. oktobar/listopad 2010.

sport

Ronaldo 4, Mesi 2
Zarate u akciji: [esta pobjeda Lacija
(Foto: AFP)

Utrka dva najve}a {panska kluba postala je i utrka njihove dvojice najve}ih asova
Real i Barcelona polako se odvajaju na vrhu tabele Primera lige, a utrka dva najve}a {panska kluba postala je i utrka njihove dvojice najve}ih asova. U novoj uvjerljivoj pobjedi Reala nad Rasingom (6:1) Kristijano Ronaldo (Cristiano) postigao je ~etiri gola, dok je Lionel Mesi (Messi) bio strijelac oba pogotka u trijumfu Barcelone na gostovanju u Saragosi (2:0).

ITALIJA Nova pobjeda Rimljana

Lacio u~vrstio vodstvo
Romi i Juventusu po bod s gostovanja
Lacio je u~vrstio vodstvo u italijanskoj Seriji A nakon {to je ju~er u Rimu ostvario i {estu pobjedu u osam kola, a ~etvrtu zaredom. @rtva je bio Kaljari, koji je ipak pru`io dosta otpora prije nego {to je kapitulirao. Lacio je imao vodstvo od 2:0, ali su se gosti sa Sardinije potrudili da jednim pogotkom u~ine zavr{nicu malo nervoznijom nego {to su navija~i doma}ih o~ekivali. Juventus je imao priliku da protiv slabe Bolonje ostvari novu pobjedu, kojom bi se dodatno pribli`io vrhu, ali je doma}i tim uspio osvojiti bod. Juventus mo`e `aliti za proma{ajem Vin~enca Jakinte (Vincenzo Iaquinta) iz jedanaesterca. Roma je u Parmi osvojila bod, ali mo`e `aliti {to nije sva tri, koji bi je sigurno malo utje{ili za blama`u iz Lige prvaka. Tvrdoglavi doma}ini zaustavili su sve napade Rimljana.

Lista strijelaca
6 - Eto (Inter), Kavani (Napoli) 5 - Di Vajo (Bolonja), Matri (Kaljari), 4 - Pato (Milan), Pelisije (Kjevo), Ili~i}, Pastore (Palermo), Kasano (Sampdorija)... Fiorentina je ostvarila tek drugu pobjedu u sezoni, ali }e ona malo skinuti pritisak s trenera Sini{e Mihajlovi}a. „Viole“ su pobijedile Bari i pobjegle s dna tabele. Potez me~a zabilje`io je Marko Donadel, koji je u 34. minuti sjajnim lob-udarcem Fiorentini donio vodstvo. Posljednja utakmica ovog kola igrat }e se ve~eras u Napulju, gdje gostuje Milan. „Rosoneri“ na San Paolo dolaze bez Ronaldinja (Ronadinho), Tijaga Silve (Thiago), \anluke Zambrote (Gianluca Zambrotta) i Ignjacija Abatea (Agnazio). Rezultati i strijelci 8. kola: Fiorentina - Bari 2:1 (Donadel 34, \ilardino 82 - Parisi 90+1), Parma - Roma 0:0, Kjevo - ^ezena 2:1 (Cezar 31, Tero 90+2 - Guana 45 autogol), \enova - Katanija 1:0 (Rosi 68), Le~e - Bre{a 2:1 (Ofere 54, Di Mikele 61 - Kara~olo 19), Lacio - Kaljari 2:1 (Flokari 21, Mauri 53, Matri 59), Udineze - Palermo 2:1 (Benatija 10, Di Natale 54 penal - Pinilja 83), Bolonja - Juventus 0:0. Sino} su igrali: Inter - Sampdorija. Ve~eras: Napoli - Milan (M. T.) (20.45 sati).

Najefikasnija ekipa
Madri|ani su u tri posljednje utakmice postigli ~ak 16 golova (Deportivo 6:1, Malaga 4:1, Rasing 6:1) i trenutno su lider i uvjerljivo najefikasnija ekipa lige s gol-razlikom od 22:4. Portugalac je Rasingu zabio ~etiri puta, a u samom fini{u mogao je i peti. - Veoma sam sretan, jer nikada nisam postigao ~etiri gola na jednoj utakmici. Ipak, to ne bi bilo mogu}e bez suigra~a. Moram ~esti-

Ronaldo: Nikada prije nije dao ~etiri gola

(Foto: AFP)

Tabela
1. Real M. 2. Barcelona 3. Viljareal 4. Valensija 5. Espanjol 6. Atletiko 7. Hetafe 8. Sevilja 9. Majorka 10. Atletik 11. Osasuna 12. Herkules 13. Levante 14. Sporting 15. Malaga 16. Real S. 17. Rasing 18. Almerija 19. Deportivo 20. Saragosa 8 8 7 8 8 7 8 7 8 7 8 8 8 8 8 7 8 8 7 8 6 6 5 5 5 4 4 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 1 0 0 2 1 1 1 0 1 1 2 2 1 3 3 2 2 1 1 1 4 4 3 0 1 1 2 3 2 3 2 3 3 3 3 4 4 5 4 5 3 3 5 22:4 14:6 14:6 13:8 8:10 12:7 14:10 10:8 7:8 11:10 7:6 8:9 8:14 8:14 13:19 7:11 5:14 6:7 3:11 6:14 20 19 16 16 15 13 13 11 11 10 9 9 8 8 7 7 7 7 4 3

Tabela
1. Lacio 8 2. Milan 7 3. Inter 7 4. Kjevo 8 5. Napoli 7 6. Juventus 8 7. Palermo 8 8. \enova 8 9. Le~e 8 10. Sampdorija 7 11. Udineze 8 12. Katanija 8 13. Bre{a 8 14. Roma 8 15. Fiorentina 8 16. Bolonja 8 17. ^ezena 8 18. Bari 8 19. Kaljari 8 20. Parma 8 6 4 4 4 3 3 3 3 3 2 3 2 3 2 2 1 2 2 1 1 1 2 2 1 3 3 2 2 2 4 1 3 0 3 2 5 2 2 4 4 1 1 1 3 1 2 3 3 3 1 4 3 5 3 4 2 4 4 3 3 12:6 11:5 9:3 11:9 13:9 16:9 15:12 8:9 7:13 9:7 6:10 8:8 8:11 7:12 9:10 8:12 6:10 7:13 8:8 6:8 19 14 14 13 12 12 11 11 11 10 10 9 9 9 8 8 8 8 7 7

tati timu, jer ja sam timski igra~. Neki od mojih kolega su ~ak i bolji od mene. Iako igramo odli~no, jo{ je veoma dug put do titule i svaka nam je pobjeda izuzetno va`na - rekao je Ronaldo nakon utakmice. Barcelona i kada ne igra onako kako zna, ima Mesija koji spa{ava situaciju. S dva gola potopio je Kopenhagen u Ligi {ampiona, a oba puta je pogodio i protiv Saragose. - Leo je ro|eni strijelac, iako ne igra kao centralni napada~, gol mu je uvijek na pameti i zato ih i posti`e toliko - izjavio je trener Barce-

lone Pep Gvardiola (Guardiola).

Poraz Valensije
Nakon pet pobjeda i remija na startu sezone, Valensija je dva puta zaredom pora`ena, pro{le sedmice u Barceloni (1:2), a u subotu istim rezultatom od Majorke na svom terenu. Rezultati i strijelci 8. kola: Saragosa - Barcelona 0:2 (Mesi 42, 66), Real - Rasing 6:1 (Iguain 10, Ronaldo 15, 27, 48, 55, Ezil 63 - Rozenberg 73), Valensija - Majorka 1:2 (Soldado 36 penal Kastro 7 penal, 29), Osasuna - Malaga 3:0 (Nekunam 2

Lista strijelaca
9 - Ronaldo (Real M.) 5 - Mesi (Barcelona), Iguain (Real M.), Nilmar (Viljareal) penal, Masud 37, Aranda 55), Hetafe - Sporting 3:0 (Boateng 9, Kolunga 51 penal, Marsano 59), Almerija Herkules 1:1 (Uloa 84 - Valdez 38), Espanjol - Levante 2:1 (Datolo 13, Kalehon 81 - Stuani 84). Sino} su igrali: Sevilja - Atletik, Viljareal Atletiko. Ve~eras: Real Sosijedad - Deportivo. (Z. [.) Poredak: Partizan i C. zvezda po 22, Rad 20, Vojvodina 19, Sevojno 14...

Austrija
Rezultati 12. kola: Austrija - Linc 4:1, Kapfenberger - [turm 0:4, Rid - Matersburg 1:3, Viner Noj{tat - Rapid 1:1. Poredak: [turm 22, Vaker Insbruk, Austrija i Rid po 21, Viner 18...

Evropa na dlanu
(Foto: Reuters)

[kotska
Rezultati 9. kola: Aberdin - Hibernijan 4:2, Hamilton - St. D`onston 1:2, Harts - St. Miren 3:0, Kilmarnok - Invernes 1:2, Madervel - Dandi 2:1, Seltik - Rend`ers 1:3. Poredak: Rend`ers 27, Seltik 24, Madervel 16, Harts i Invernes po 14...

Belgija
Rezultati 12. kola: Serkl Bri` - Eupen 2:1, Mehelen - @erminal 5:1, Lirs Varegem 0:0, St. Truiden [arlroa 3:2, Kortrijk - Genk 1:0. Poredak: Genk 29, Gent, Mehelen i Serkl Bri` po 22, Anderleht 21, Standard 20, Klub Bri` i Kortrijk po 19...

Sa{a Papac (Rend`ers) u duelu s Entonijem Stouksom (Seltik)

Turska
Rezultati 9. kola: Antalijaspor - Konjaspor 1:0, Bujuk{ehir - Gazijantepspor 1:0, Trabzonspor - Gen~lerbirligi 3:1, Karabukspor Eski{ehirspor 1:2, Sivaspor Bu~aspor 1:1, Ankaragud`u - Bursaspor 1:5, Manisaspor - Kasimpa{a 2:1. Poredak: Bursaspor 23, Trabzonspor 20, Kajzerispor i Antalijaspor po 17, Fenerbah~e 16... (M. T.)

Muslimovi}: Strijelac za 1:0

Poredak: Dinamo 26, Hajduk 25, Split 23, Varteks 21, Zagreb i Rijeka po 20...

Poredak: Zenit 57, Rubin 51, CSKA 49, Spartak M. 40, Spartak N. 39...

Muslimovi} na~eo Panionios u pobjedi PAOK-a
Na{ reprezentativac Zlatan Muslimovi} sino} je bio strijelac u pobjedi PAOK-a nad Panioniosom u okviru gr~ke lige. Visoki napada~ selekcije Bosne i Hercegovine donio je svojoj ekipi radost u 8. minuti. Me~ je zavr{en rezultatom 3:1, a PAOK se s 14. popeo (M. T.) na 11. mjesto na tabeli.

Rusija
Rezultati 25. kola: Novosibirsk - Spartak Moskva 0:0, Alanija - Dinamo 0:0, Spartak Nal~ik - Tom 2:1, Saturn - Terek 1:0, CSKA Rubin 0:0, Amkar - Lokomotiv 1:2, An`i - Zenit 3:3, Rostov - Krilija 1:2.

Srbija
Rezultati 9. kola: Borac - In|ija 1:0, BSK - Metalac 1:0, C. zvezda - Partizan 0:1, Jagodina - Sevojno 0:1, Javor - ^ukari~ki 2:0, Smederevo - Hajduk 1:1, Spartak - Rad 1:2, Vojvodina OFK Beograd 0:0.

Hrvatska
Rezultati 12. kola: Karlovac - Lokomotiva 1:2, Rijeka - Osijek 1:5, Split - Inter 1:1, Slaven - Zagreb 1:2, Varteks - Istra 2:1, H. dragovoljac - Zadar 1:4.

sport

Dnevni avaz, ponedjeljak, 25. oktobar/listopad 2010.

67

FRANCUSKA Spahi}eva ekipa savladala lidera

Monpelje slavio u Renu
Faruk Had`ibegi} otkinuo bod Lionu
Ren je do 10. kola bio lider francuske lige bez poraza, ali su ga zaustavili Emir Spahi} i njegovi suigra~i iz Monpeljea. Na{ reprezentativac odigrao je svih 90 minuta, dobio je `uti karton u samom fini{u, ali je njegova ekipa pogotkom @orisa Marvea (Joris Marveaux) odnijela sva tri boda iz Rena. Obje ekipe zavr{ile su utakmicu sa po deset igra~a, kod Monpeljea je isklju~en Gari Bokali (Garry Bocaly) u 62. minuti, a kod doma}ina Abdu Kader Mangane (Abdou) u 82. minuti. Zanimljivo je da su na
Igra~i Hofenhajma slave gol
(Foto: Reuters)

NJEMA^KA Majnc ponovo na vrhu

Hofenhajm ispustio pobjedu u Dortmundu
Hofenhajm je zaustavio seriju Borusije iz Dortmunda od sedam pobjeda, ali je prokockao priliku da lideru nanese bolan poraz. Pogotkom Dembe Ba Hofenhajm je vodio pune 83 minute, a onda je u sudijskoj nadoknadi Antonio Da Silva ipak spasio doma}ina poraza. Sejad Salihovi} bio je od po~etka u postavi Hofenhajma, ali je u 90. minuti dobio drugi `uti karton. Vedad Ibi{evi} grijao je klupu. Zahvaljuju}i Hofenhajmu, Majnc se tako pobjedom u Leverkuzenu vratio na vrh tabele. Rezultati i strijelci 9. kola: Hamburg - Bajern 0:0, Ajntraht - [alke 0:0, Borusija Menhengladbah - Verder 1:4 (Mertsaker 67 autogol Marin 5, Vesli 13, Hunt 51, Pizaro 75), Frajburg - Kajzerslautern 2:1 (Sise 35, Reisinger 60 - Moravek 8), Hano-

Tabela
1. Majnc 2. Borusija D. 3. Hanover 4. Bajer 5. Hofenhajm 6. Hamburg 7. Frajburg 8. Verder 9. Ajntraht 10. St. Pauli 11. Bajern 12. Nirnberg 13. Volfsburg 14. [tutgart 15. Kajzerslautern 16. [alke 17. Borusija M. 18. Keln 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 8 7 5 4 4 4 5 4 4 4 3 3 3 2 2 1 1 1 0 1 1 3 3 3 0 2 1 1 3 3 1 1 1 3 3 2 1 1 3 2 2 2 4 3 4 4 3 3 5 6 6 5 5 6 19:8 21:7 13:12 18:15 17:13 13:11 14:14 17:18 14:9 11:12 8:8 11:12 15:16 16:17 10:18 10:16 14:27 9:17 24 22 16 15 15 15 15 14 13 13 12 12 10 7 7 6 6 5

Tabela
1. Ren 2. Sent Etjen 3. Brest 4. Tuluz 5. Monpelje 6. PSG 7. Marsej 8. Lil 9. Kaen 10. Bordo 11. So{o 12. Valensijen 13. Nica 14. Lion 15. Okser 16. Lorijen 17. Nansi 18. Monako 19. Lens 20. Arl 10 10 10 10 10 10 9 9 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 5 5 5 5 5 4 4 3 3 4 4 3 3 3 2 3 3 1 2 0 4 3 3 2 2 3 3 5 5 2 1 4 4 3 5 2 2 6 3 2 1 2 2 3 3 3 2 1 2 4 5 3 3 4 3 5 5 3 5 8 12:5 15:10 9:4 13:10 10:9 15:9 15:10 12:8 9:9 9:9 17:14 11:10 9:12 11:13 14:13 9:11 10:16 7:9 8:17 4:21 19 18 18 17 17 15 15 14 14 14 13 13 13 12 11 11 11 9 9 2

Remi Arla i Liona

(Foto: AFP)

suprotnim stranama u Renu bila dva brata, a jedan od njih @oris Marvo, nakon kornera koji je izveo Marko Estrada (Marco), rije{io je pitanje pobjednika, {to sigurno nije obradovalo njegovog brata Silvana (Sylvain), fudbalera Rena. Duel Faruka Had`ibegi}a i Miralema Pjani}a zavr{en je bez pobjednika, a na{ stru~njak je s Arlom osvojio i drugi bod. Pjani} je po~eo me~ na klupi, a

~im je u{ao, u 47. minuti, asistirao je za izjedna~uju}i pogodak. Tuluz je posljednju pobjedu u ligi imao 28. avgusta, kada je u gostima pobijedio Nansi, a tada je bio na vrhu tabele. Nakon velike krize i serije neuspjeha, u 10. kolu ponovo je pobijedio, opet u gostima, ovog puta kod So{oa. Rezultati i strijelci 10. kola: Nansi - Lorijen 1:0 (Fere 9), Ren - Monpelje

0:1 (@. Marvo 43), Sent Etjen - Kaen 1:1 (Rivije 82 - El-Arabi 39), Lens - Nica 1:0 (@ema 90+1), Bordo Brest 0:2 (Poje 6, Lesomija 81), Monako - Valensijen 0:2 (Pu`ol 32, 52), So{o Tuluz 1:3 (Tulasne 90+1 Kongre 73, 90, Keto 80), Arl - Lion 1:1 (\a \e|e 36 - Brijan 47), PSG - Okser 2:3 (Nene 2, 68 penal - Minjo 4, Kontu 11, Kuersija 24). Sino} su igrali: Lil (Z. [.) Marsej.

ver - Keln 2:1 (Konan 4, 15 Laning 86), Nirnberg - Volfsburg 2:1 (Gundogan 11, Franc 63 - Grafite 28), Borusija Dortmund - Hofenhajm 1:1 (Da Silva 90+2 - Ba 9), Bajer - Majnc 0:1 (Ivan{ic 70), [tutgart - St. Pauli 2:0 (Nidermajer 70, Kuzmano(M. T.) vi} 79).

ENGLESKA Derbi pripao „Topnicima“

Tabela
1. ^elzi 2. Arsenal 3. Man~ester j. 4. Man~ester s. 5. Totenhem 6. V. Bromvi~ 7. Sanderlend 8. Bolton 9. Njukasl 10. Aston vila 11. Everton 12. Birmingem 13. Stouk 14. Blekpul 15. Vigan 16. Fulem 17. Blekburn 18. Liverpul 19. Volverhempton 20. Vest Hem 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 7 5 4 5 4 4 2 2 3 3 2 2 3 3 2 1 2 2 1 1 1 2 5 2 3 3 6 6 2 2 4 4 1 1 4 6 3 3 3 3 1 2 0 2 2 2 1 1 4 4 3 3 5 5 3 2 4 4 5 5 25:2 21:10 20:12 12:8 11:8 13:15 8:7 13:13 14:13 9:13 9:8 10:12 10:13 13:20 7:16 10:11 8:10 9:14 8:15 7:17 22 17 17 17 15 15 12 12 11 11 10 10 10 10 10 9 9 9 6 6

Slabi rezultati „Jar~eva“

Arsenal zgazio Siti
U derbiju 9. kola Premijer lige Arsenal je u Man~esteru razbio ekipu Sitija s 3:0, ali je veliku pomo} imao u isklju~enju Sedrika Bojake (Dedryck), koji je ve} u 5. minuti morao u svla~ionicu. Man~ester junajted kona~no je razbio famu gostuju}ih terena ove sezone. Nakon ~etiri remija ove sezone van Old traforda, „Crveni |avoli“ savladali su u gostima Stouk s 2:1, a dvostruki strijelac bio je Havijer Hernandez (Javier). Navija~i Liverpula kona~no su slavili, tek drugu pobjedu u sezoni. Na Enfildu je savladan Blekburn. Rezultati i strijelci 9. kola: Stouk - Man~ester junajted 1:2 (Tund`a 81 - Hernandez 27, 86), Vest Hem - Njukasl 1:2 (Kol 12 - Nolan 23, Kerol 69), Vest Bromvi~ Fulem 2:1 (Mulumbu 17,

Keln otpustio Zvonimira Soldu
Keln je ju~er otpustio {efa stru~nog {taba Zvonimira Soldu zbog lo{ih rezultata u Bundesligi. U devetom kolu „Jar~evi“ su prekju~er izgubili od Hanovera s 1:2 i pali na pretposljednje mjesto sa svega pet bodova. Kelnu je to bio {esti poraz, a postigli su samo jednu pobjedu. Biv{i fudbaler zagreba~kog Dinama i reprezentativac Hrvatske preuzeo je Keln pro{log ljeta od Kristofa Dauma (Christoph). Soldu }e privremeno zamijeniti trener drugog tima Frank [efer (Schaefer). Hrvatski stru~njak drugi je otpu{teni trener u Bunde-

Nasri posti`e prvi gol za Arsenal

(Foto: AP)

Fortjun 40 - Karson 9 autogol), Sanderlend - Aston vila 1:0 (Dan 25 autogol), Birmingem - Blekpul 2:0 (Rid`vel 36, @igi} 56), Vigan - Bolton 1:1 (Rodalega 59 - Elmander 65), ^elzi - Volverhempton 2:0 (Maluda 23, Kalu 81), Totenhem - Everton 1:1 (Van der Vart 20 - Bejns 17), Liverpul - Blekburn 2:1 (Kirgijakos 48, Tores 53 - Karager 51 autogol), Man~ester siti Arsenal 0:3 (Nasri 21, Song (M. T.) 66, Bentner 88).

Soldo i Podolski: Samo jedna pobjeda u devet kola

sligi ove sezone nakon {to je [tutgart dao otkaz Kristijanu Grosu (Christian Gross).

Holandska fudbalska liga

PSV - Fejenord 10:0!
Navija~i Fejenorda ve} dugo pro`ivljavaju te{ke trenutke, ali agoniju kakvu im je ju~er pripremio PSV, pamtit }e decenijama. Duel nekada{njih evropskih prvaka, ono {to je nekada bilo derbi holandske lige, zavr{en je s nevjerovatnih 10:0 za PSV! Nakon prvog dijela, bilo je „samo“ 2:0 da bi PSV u nastavku zabio ~ak osam golova. Ovo je Fejenordu najte`i poraz u historiji. Rezultati 10. kola: Ekscelzior - Ajaks 2:2, Graf{ap - Herakles 1:1, Nijmegen - Groningen 3:2, Herenven - Venlo 2:0, Breda Roda 1:2, Alkmar - Viljem II 3:0, PSV - Fejenord 10:0, Tvente - Den Hag 3:2, Vitese - Utreht 1:4. Poredak: PSV 24, Tvente 22, Ajaks i Roda po 21, (M. T.) Groningen 18...

Tragedija u Keniji

Sedam osoba poginulo u navija~kom stampedu
Sedam osoba poginulo je u Najrobiju poku{avaju}i da u|e na utakmicu dva najpopularnija fudbalska kluba u Keniji. U stampedu, koji su izazvali navija~i bez ulaznica za utakmicu, {est osoba je smrtno stradalo na licu mjesta, a jedna je poslije podlegla u bolnici. Utakmica izme|u Gor Maje i AFC Leopardsa je, uprkos tragediji, odigrana.

68
PRVA LIGA FBiH Kompletirano 11. kolo

Dnevni avaz, ponedjeljak, 25. oktobar/listopad 2010.

sport

GO[K pove}ao prednost
(Foto: D. Stojni})

Golman Slobode Divkovi} nemo}an kod pogotka D`afi}a (Rudar)

Lider bolji od Igmana, pratioci posustali
Odigrano je 11. kolo Prve lige Federacije BiH u nogometu. JEDINSTVO: Abdihod`i~ 5,5, Sejdi} 6, [u{njar 6,5, Sarajki} 7, Muli} 6, D`aferovi} 6, ]ona 6 (84. [ahinovi}), [eta 6, Dizdarevi} 6, ^aki} 6, Mirvi} 6,5. Trener: Benjamin Klju~aF. J. nin.

Sloboda praznih ruku u Prijedoru

Tuzlaci najpo`eljniji gost
Sloboda je otputovala u Prijedor s ciljem da se vrati nepora`ena. No, optimisti~ne najave nisu bile dovoljne da se izbjegne peti poraz (0:3) u {est gotovanja uz samo jedan osvojeni bod i gol-razliku od 0:10. O~ito, sada{nji tim Slobode nema snage i umije}a da napravi zna~ajniji iskorak van svog Tu{nja, na kojem, ina~e, igra sasvim solidno. - Presjekla nas je 35. minuta, kada je na{ igra~ Drakul isklju~en. Nakon toga sve se raspalo. Da nas je zadesio veliki peh, potvr|uje i to {to smo u istoj minuti dobili i crveni karton i primili gol. Lopta je nesretno pogodila na{eg igra~a Gavari}a i odsjela u mre`i. Mislim da smo olako primali golove, ali sada je sve to uzalud. Propustili smo jo{ jednu priliku i moramo se okrenuti narednoj utakmici, s Vele`om - rekao je trener Tuzlaka Vlatko Glava{, ~iji je tim nakon neuspjeha protiv Rudara u nezavidnoj poziciE. M. ji na tabeli.

Iskra Radnik

1 0

Novi kiks u Grada~cu

Zvi`duci za Zvijezdu

Gradski stadion Jakli} u Bugojnu. Gledalaca 200. Sudija: Sanel Sili} (Cazin) 7. Strijelac: 1:0 - Smaji} (47.). @uti kartoni: [eko, Vladovi}, Lemezan, Sadikovi} (Radnik). Crveni karton: Vladovi} (75 - drugi `uti). Igra~ utakmice: Irhan Smaji} (Iskra) 7,5. ISKRA: [abi} 7, Kova~ 7, Kova~evi} 7, Juri} 7,5, ^ehaja 7, Kmeta{ 7,5, Nebi} 7, Vrban 7,5 (75. Mustafica ), Seferovi} 7,5, [ari} 7,5 (85. Malki} -), Smaji} 7,5. Trener: Senad Smaji}. KRAJI[NIK: Fejzi} 6,5, Jahi} 6, Sejfovi} 5,5 (57. Kazi} 5,5), ^ili} 6, Lemezan 6, Ibrica 5,5 (75. Dijabang -), Para{ 6, Vladovi} 5,5, Mari} - (10. Mujagi} 5,5), Sadikovi} 6, [eko 6. Trener: Amir K. B. Be}a.

Omladinac Kraji{nik

3 1

Bugojno: Minimalna pobjeda Iskre nad Radnikom

(Foto: K. Balihod`i})

Krajina Rudar

2 1

Gradski stadion u Cazinu. Gledalaca 300. Sudija: Tomo Kre{o (Livno) 7. Strijelci: 1:0 - Be~i} (45), 2:0 Ma{i} (63 - penal), 2:1 Imamovi} (90). @uti kartoni: Pu{kar, Reki} (Krajina), Hrustanovi}, Merdi}, Vukovi}, Muri} (Rudar). Crveni kartoni: Pu{kar (80-drugi `uti), Had`i} (63). Igra~ utakmice: Beho Be~i} (Krajina) 8.
Doma}i nisu na{li put do mre`e
(Foto: T. Trojak)

KRAJINA: Keranovi} 7,5, Hu{i} 7,5, Be~i} 8, Pali} 7, Smaji} 7,5, Pu{kar 6, Ra~i} 7,5, D`elalagi} 7 (77. Nuhanovi} -), Reki} 7,5, Purivatra 7, Ma{i} 7 (87. Bajramovi} -). Trener: Izet Ra~i}. RUDAR: Had`i} 5 (63. Strika 6), Krd`ali} 6, Hrustanovi} 6, [abi} 6, Spahi} 5,5, Imamovi} 6, Turudija 5, Gafurovi} 6, Remeti} 5, Bajramovi} 5 (46. Muri} 6), Merdi} 5. Trener: Adnan S. J. ^orbo.

Gradina Gora`de

4 1

Stadion u Srebreniku. Gledalaca: 200. Sudija: Drago Tabak (Tomislavgrad) 7. Strijelci: 1:0 - Ma{i} (9), 2:0 - @eri} (29), 3:0 - Salihba{i} (41), 4:0 - Savi} (75-penal), 4:1 - Davidovi} (79). @uti kartoni: Ordagi}, @eri}

(Gradina), Korda, Ad`em, Limi} (Gora`de). Igra~ utakmice: Adnan Ma{i} (Gradina) 7,5. GRADINA: Zuki} 6,5, H. Ke{etovi} 6,5, [kahi} 7, S. Ke{etovi} 6,5, Sadikovi} 6, Salki} 6,5 (67. Savi} 6,5), Salihba{i} 7 (78. Mi. Smajlovi} -), Ma{i} 7,5, Huseinba{i} 7, Ordagi} 6, @eri} 6,5 (51. Ma. Smajlovi} 6). Trener: Fahrudin Zejnilovi}. GORA@DE: Babovi} 5, Prolaz 6, D`ebo 6, Isakovi} 5,5, Zejnilhod`i} 5, Korda 6, Ferhatovi} 5, Limi} 5, ]ehaja 5,5 (85. Kamenica -), Pljevljak 5,5 (67. Davidovi} 6,5), Okovi} 5 (46. Ad`em 5,5). Trener: Sead Gabela.
O. M.

Stadion Lipik u Mionici. Gledalaca: 200. Sudija: Tarik Ke~o (Sarajevo). Strijelci: 1:0 - Sinanovi} (7), 1:1 Turbi} (43), 2:1 - Joksimovi} (68), 3:1 - Arnautovi} (83). @uti kartoni: Br~kali} (Omladinac), Kahrimanovi}, Hod`i}, Sarajlija (Kraji{nik). Igra~ utakmice: Nedim Huseinba{i} (Omladinac) 7. OMLADINAC: Bilajac 6,5, A. Huseinba{i} 6,5, N. Huseinba{i} 7, Huseinagi} 6,5, Joksimovi} 7 (77. Sulji} -), Br~kali} 7, Sinanovi} 7 (60. Arnautovi} 7), Bratanovi} 7, Hasanovi} 6,5, Salihba{i} 6 (46. Murselovi} 6,5), Agati} 6,5. Trener: Fuad Grbe{i}. KRAJI[NIK: Me{anovi} 5,5, Kahrimanovi} 5,5, Bajri} 5,5, Ru`i} 5,5, Sarajlija 6, Dedi} 5,5, Halilovi} 6, Ive{i} 6, E. [abi} 6, Hod`i} 5,5 (80. S. [abi} -), T urbi} 6,5. T rener: FaD`. D. hrudin [ehi}.

GO[K Igman

1 0

SA[K Napredak Jedinstvo

2 0

Zvijezda ponovo nije uspjela ostvariti pobjedu na doma}em terenu. Nakon {to je ekipa Zorana ]urguza remizirala protiv ^elika i Sarajeva na stadionu Banja Ilid`a, bod je odnijela i banovi}ka Budu}nost u kantonalnom derbiju. Doma}i su dominirali svih 90 minuta, ali put do mre`e nisu na{li zbog golmana gostija Murisa Husi}a, ali i zbog nepreciznosti vlastitih napada~a. - Osjetilo se odsustvo u
Rezultati 11. kola: Drina HE - Sloboda (BN) 1:1, Sloboda (MG) - Famos 1:1, Radnik - Mladost 4:0, BSK - Lakta{i 1:1, Kozara - Proleter 4:2, Modri~a Maxima Podrinje 2:1, Sloga Sutjeska 2:0. Parovi 12. kola (30. oktobar): Sloboda (BN) - Sutjeska, Podrinje Sloga, Proleter - Modri~a Maxima, Lakta{i Kozara, Mladost - BSK, Famos - Radnik, Drina HE - Sloboda (MG).

napadu Damira Tosunovi}a, koji je propustio utakmicu zbog tri `uta kartona. Nismo realizirali svoje {anse i gosti nose bod iz Grada~ca rekao je pomo}ni trener Zvijezde Amir Durgutovi}. Ponovo se pokazalo da Zvijezda znatno bolje igra u gostima, gdje je uspijevala do}i do punog plijena (Vele`, Zrinjski), ali su je protiv Banovi}ana gledaoci ispratili zvi`ducima, a goste aplaD`. D. uzom.

Rezultati 11. kola: Slaven - ^apljina 1:0, SA[K Napredak - Jedinstvo 2:0, Iskra - Radnik 1:0, Gradina - Gora`de 4:1, Ora{je - Bosna 2:0, Krajina - Rudar 2:1, Omladinac - Kraji{nik 3:1, GO[K - Igman 1:0. Parovi 12. kola (30. i 31. oktobar): ^apljina Rudar K., Kraji{nik Ora{je, Radnik - Gradina, Bosna - Krajina, Slaven - SA[K Napredak, Igman - Iskra, Jedinstvo - GO[K, Gora`de - Omladinac.

Tabela
1. GO[K 2. ^apljina 3. Jedinstvo 4. Kraji{nik 5. Bosna 6. Iskra 7. SA[K N. 8. Slaven 9. Ora{je 10. Radnik 11. Krajina 12. Gradina 13. Omladinac 14. Igman 15. Rudar 16. Gora`de 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 7 6 6 5 5 5 5 5 5 3 4 4 4 4 2 3 3 1 1 2 2 2 1 1 0 5 2 2 1 1 5 1 1 4 4 4 4 4 5 5 6 3 5 5 6 6 4 7 15:4 21:19 14:12 14:12 15:15 15:15 18:17 11:14 15:15 10:9 12:13 15:22 15:15 12:14 12:16 15:17 24 19 19 17 17 17 16 16 15 14 14 14 13 13 11 10

Stadion u Doglodima. Gledalaca 100. Sudija: Senad Had`imejli} (Zenica) 7. Strijelci: 1:0 - Turkovi} (30), 2:0 - Turkovi} (75-penal). @uti kartoni: Burina, Begi}, ^ohodarevi} (SA[K Napredak), D`aferovi}, Sarajki} (Jedinstvo). Igra~ utakmice: Aldin Janjo{ (SA[K Napredak) 7,5. SA[K NAPREDAK: Hukara 7, Halilovi} 6,5, Dokara 6,5, Begi} 7, Kozica 7 (46. Aldin Janjo{ 6,5), Ad. Janjo{ 7,5, ^i{ija 7, Burina 6,5, Bajraktarevi} 7,5, Mirvi} 7 (88. Lendi}), Turkovi} 6 (76. ^ohodarevi} -). Trener: Fadil Hod`i}.

Stadion Podavala u Gabeli. Gledalaca: 150. Sudija: Stipo Veli} (Livno) 7. Strijelci: 1:0 - Kadri} (40). @uti kartoni: Kova~evi} (Igman). Igra~ utakmice: Kerim Kadri} (GO[K) 7. GO[K: Soldo 6,5, Raji~ 6, [abanovi} 6, Koji} 6,5, [aboti} 6,5, Kadri} 7, Bajri} 6 (71. Badali} -), Zlomisli} 7 (62. Tomi} 6), Ragu` 6, Kari} 6 (77. Sultani} -), Markovi} 6,5. Trener: Damir Borovac. IGMAN: Bobi} 6,5, Dizdarevi} 6,5, Alajbegovi} 6, Kova~evi} 5,5, \apo 6,5, Hebibovi} 6, ^ukle 5,5 (89. Ho{af~i} -), [imunovi} 5,5, Avdi} 6, \aji} 5,5 (79. Hondo -), Hero 5,5. Trener: Er. B. Haris Bubalo.

Prva liga RS
1. Sloboda (BN) 11 2. Kozara 11 3. Lakta{i 11 4. Modri~a 11 5. Radnik 11 6. Podrinje 11 7. Drina HE 11 8. Proleter 11 9. Sutjeska 11 10. Sloga 11 11. Mladost 11 12. BSK 11 13. Famos 11 14. Sloboda (MG) 11 6 7 5 5 5 5 5 5 4 4 5 3 3 2 3 0 3 2 2 2 2 0 3 3 0 2 1 3 2 4 3 4 4 4 4 6 4 4 6 6 7 6 19:10 18:9 12:12 18:11 15:8 17:12 14:12 17:15 10:9 15:19 11:17 6:22 11:20 12:17 21 21 18 17 17 17 17 15 15 15 15 11 10 9

Trener Drine zadovoljan

Vojvodi}: Izborit }emo opstanak
Pobjeda Drine nad Vele`om u derbiju za~elja (2:0), kojom su se Zvorni~ani pribli`ili konkurentima za opstanak, nijednog trenutka nije bila upitna. O odnosu snaga na terenu dovoljno govori podatak da je Vele` prvi i jedini {ut na gol doma}ih uputio u 80. minuti. [ef stru~nog {taba Drine Darko Vojvodi} naglasio je nakon me~a da njegova ekipa ima kvalitet da izbori opstanak u Premijer ligi BiH. - Postigli smo dva pogotka i stvorili jo{ nekoliko {ansi, a posebno me raduje to {to sve manje osciliramo u igri. Iz utakmice u utakmicu sve vi{e li~imo na pravu ekipu i bit }emo tvrd orah za sve rivale. Ponavljam, Drina }e sigurno izboriti opstanak - rekao je VojvoR. J. di}.
(Foto: R. Joki})

Prodor Obradovi}a: S utakmice u Zvorniku

sport

Dnevni avaz, ponedjeljak, 25. oktobar/listopad 2010.

69

KO[ARKA Prvenstvo BiH za mu{karce

Kakanj ~vr{}i od ^elika
^apljina savladala Borac, Sloboda u gostima deklasirala Slaviju Odigrani su me~evi 1. Hercegovac 72 kola Lige 13 Prvenstva BiH za ko{arka{e. SL IAT Leotar 62 Dvorana u Bile}i. Gleda^elik 80 laca 1.000. Sudije: Hariz Bili} (Sarajevo), Mate Kri`aKakanj 88
Gradska arena u Zenici. Gledalaca 1.000. Sudije: Ademir Zurapovi}, Damir Kunosi} (Tuzla), Aco Okuka (Kiseljak). Pet li~nih gre{aka: Deliba{i} (36), Suljagi} (38), Avdi} (40). Rezultat: ^elik - Kakanj 80:88 (18:25, 15:19, 24:23, 23:21). ^ELIK: Maksimovi} 2, Opa~ak 25, Merdanovi}, Jahi} 6, Dedi} 2, Begagi}, Pezer 2, Rizvi} 19, Avdi} 9, Jezild`i}, Bili}, Andelija 15. Trener: Benjamin Pelja. KAKANJ: Deliba{i} 2, Ahmetba{i} 10, D`. Had`i}, Muflizovi}, Dedi} 11, Mehti}, Muli} 12, Sulji} 4, J. Had`i}, Begovac 14, Kahrimanovi} 29, Suljagi} 6. Trener: Irfan Hasagi}. V. B. nac (Tomislavgrad), Dejan Kne`evi} (Banja Luka). Rezultat: Hercegovac - SL IAT Leotar 72:62 (21:18, 12:11, 23:16, 16:17). HERCEGOVAC: Radovanovi} 5, Ba}ovi} 6, Mili}evi}, M. Vukovi} 6, Vujovi}, Milo{evi}, Gajovi} 18, Kulji}, Lalovi} 21, Pejovi} 5, S. Vukovi} 11, Savi}. Trener: Zoran Glomazi}. SL IAT LEOTAR: Vukovi}, Jovanovi} 10, Aleksi} 5, Pelki} 8, Palali}, Zotovi}, Crnogorac, \urasovi} 11, Markovi} 7, Seten~i} 9, Gnjato 5, Josipovi} 7. Trener: Radomir Kisi}.
Na|feji (Igokea) pod ko{em Zvezde
(Foto: Z. Vajki})

Prvi trijumf Igokee u NLB ligi

Zvezda pala u Lakta{ima
Mo`emo mi mnogo bolje i od ovoga, ka`e trener Klipa
Sportska dvorana u Lakta{ima. Gledalaca 3.000. Sudije: Zoran [utulovi}, Radomir Vojinovi}, Igor Dragojevi} (Crna Gora). Pet li~nih gre{aka: Rako~evi} (35). Rezultat: Igokea - Crvena zvezda 77:59 (20:15, 14:7, 14:15, 29:22). IGOKEA: Heris 20, \erasimovi}, Dozet 4, Ivanovi}, \urica, Na|feji 11, Mirkovi} 3, Rako~evi} 5, Vu~enovi}, Vitkovac 8, ^ejs 16,
Rezultati 4. kola NLB lige: Budu}nost - Radni~ki 95:61, Igokea - Crvena zvezda 77:59, Zadar - Nimburk 73:60, Krka - Zagreb 65:63, Hemofarm [iroki TT kabeli 92:82, Partizan - Cedevita 80:72, Cibona - Olimpija (sino}). Parovi 5. kola: Crvena zvezda - Zadar (20.15 sati) - 29. oktobar, Nimburk Krka (16), Cedevita - Hemofarm (17), Union Olimpija - Partizan (17), Radni~ki - Igokea (19) - 30. oktobar, [iroki TT kabeli - Budu}nost (17), Zagreb Cibona (17) - 31. oktobar.

plus 18 (48:30) doma}i su imali u 26. minuti, {to podmla|eni beogradski tim nije mogao dosti}i. - Ova pobjeda razbila je pritisak koji smo imali poslije tri uvodna poraza. Mo`emo mi mnogo bolje i od ovoga, jer smo pravili dosta gre{aka. Te{ko smo rje{avali otvorene situacije, nedostaje nam kreacije u napadu - rekao je trener Igokee Slobodan Klipa.

Tabela
1. Budu}nost 2. Nimburk 3. Hemofarm 4. Zagreb 5. Cedevita 6. Olimpija 7. Partizan 8. Krka 9. Zadar 10. Igokea 11. [iroki 12. Radni~ki 13. Cibona 14. C. zvezda 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 3 4 3 3 3 3 3 3 2 2 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 2 2 3 3 3 3 2 4 339:302 311:293 332:315 289:274 293:291 193:179 314:303 273:266 268:267 266:269 302:326 304:347 231:228 290:345 7 7 7 7 7 6 6 6 5 5 5 5 4 4

(Foto: J. Had`i})

Sa me~a u Zenici: Kahrimanovi} {utira preko doma}e odbrane

Rezultati
Rezultati 1. kola: Hercegovac - SL IAT Leotar 72:62, Slavija - Sloboda 57:76, ^apljina Lasta Borac Nektar 77:70, Zrinjski HTM - Bosna ASA BH Telecom 73:67, Brotnjo - Varda HE 99:93, ^elik - Kakanj 80:88. Slobodna je Mladost. Parovi 2. kola (30. oktobar): Varda HE - ^elik, Bosna ASA BH Telecom Brotnjo, Borac Nektar Zrinjski HTM, Sloboda ^apljina Lasta, SL IAT Leotar - Slavija, Mladost Hercegovac. Slobodan je Kakanj.

Slavija Sloboda

57 ^apljina Lasta 76 Borac Nektar

77 70

Zrinjski HTM 73 Bosna ASA BHT 67
Dvorana Bijeli brijeg u Mostaru. Gledalaca 600. Sudije: Sa{a Babi}, Mladen Ignjatovi}, Branislav Vrankovi} (Banja Luka). Pet li~nih gre{aka: Peraica (32), Radi} (36), Hajri} (38). Rezultat: Zrinjski HTM - Bosna ASA BH Telecom 73:67 (16:13, 23:24, 20:8, 14:22). ZRINJSKI HTM: Peljto 2, Ma{i} 2, Kahrimanovi} 7, Bodiroga, Tomi}, Simonovi} 18, Hajri} 19, Hasandi} 3, Peraica 1, Petrovi}, Ramljak 2, [aki} 19. Trener: Ivan Vuji~i}. BOSNA ASA BH TELECOM: Radi} 4, Buza, Hod`i} 14, Hot, Batina 6, \urasovi} 14, Zimi} 6, ^amd`i} 4, Rahimi} 12, Kru{lin 3, Muji}, Pa{ali} 4. Trener: Dejan Ma. P . Pare`anin.

Dvorana SC Slavija u Isto~nom Sarajevu. Gledalaca 250. Sudije: Denis ]ori}, Vladimir Mari} (Mostar), Ivan Mili}evi} (^itluk). Rezultat: Slavija - Sloboda 57:76 (9:18, 8:21, 23:17, 17:20). SLAVIJA: Sladoje, Stani} 7, Savovi} 8, Vre}a, Erki}, Damjanovi} 9, Vukovi} 4, Radulovi} 6, Goranovi} 5, Bojkovac 3, Lazi}, Demi} 15. Trener: Goran [ehovac. SLOBODA: Gak 2, Hod`i}, Buli} 2, Kastratovi} 3, Hrn~i} 3, Halilbegovi} 15, Albijani} 19, Jefti} 19, Sekicki 6, Jovanovi} 2, Tanasilovi} 5, Latifagi}. Trener: SeG. I. nad Muminovi}.

Sportska dvorana u ^apljini. Gledalaca 1.200. Sudije: Edin Husari} (Tuzla), Hariz Bijedi}, Medin Du{kaj (Sarajevo). Pet li~nih gre{aka: Kova~evi} (38), Jagodi} (40). Rezultat: ^apljina Lasta - Borac Nektar 77:70 (11:16, 16:11, 25:24, 25:19). ^APLJINA LASTA: Bjelica 20, Zdravkovi} 17, Rimac 10, Leri} 2, Brki} 11, Gligora 11, Gali} 6, Mati}, B. Jel~i}, Jurkovi}, M. Jel~i}, Previ{i}. Trener: Hrvoje Vla{i}. BORAC NEKTAR: To{i} 12, Jovanovi} 16, Vranje{ 16, \urkovi} 8, [turanovi}, Jagodi} 8, Blanu{a, Jocovi} 8, Pavlovi}, Lon~ar, Kova~evi} 2, Triki}. Trener: Er. B. Drago Karali}.

PLBiH za rukometa{e

Panti} 10, Joksimovi}. Trener: Slobodan Klipa. CRVENA ZVEZDA: ^vorovi}, Mirkovi} 3, Arnautovi} 4, Radosavljevi} 4, Balaban, Jelovac 12, Katni} 22, Nedovi}, Milo{evi} 8, Nikoli} 4, Marinkovi} 2, Baki}. Trener: Mihajlo Uvalin. U derbiju za~elja NLB lige ko{arka{i Igokee savladali su Crvenu zvezdu sa 77:59. Do prve, historijske pobjede u regionalnom takmi~enju viceprvak BiH do{ao je na uvjerljiv na~in. Maksimalnih

Kormilar Zvezde Mihajlo Uvalin priznao je da se nadao pobjedi u ovom me~u. - Nismo iskoristili nesigurnost doma}ina u prvom poluvremenu. Rekao sam ranije, s ovom mladom ekipom veoma nam je te{ko igrati u gostima - rekao je Uvalin. Igokea idu}a dva kola gostuje, prvo kod Radni~kog u Kragujevcu, a potom kod Budu}nosti u PodgoriZ. V. ci.

Konjuh - Grada~ac 22:24
Gradska dvorana u @ivinicama. Gledalaca: 300. Sudije: Eldar Huri} (Gora`de) i Goran Smajlovi} (Visoko). Sedmerci: Konjuh 2 (1), GrRezultati 6. kola: Prijedor - Borac M:tel 23:31, Bosna BH-Gas - Krivaja 29:22, Gora`de - Sloga 28:25, Gra~anica Index Izvi|a~ MI Grupa 30:34, Konjuh - Grada~ac 22:24, Bosna Prevent @eljezni~ar Extrem In`injering (27. oktobar) Parovi 7. kola (6. i 7. novembar): Izvi|a~ MI Grupa - Konjuh, Sloga Gra~anica Index, Krivaja - Gora`de, @eljezni~ar Extrem In`injering - Bosna BH-Gas, Borac M:tel - Bosna Prevent, Grada~ac - Prijedor.

Uvjerljivi @eljo i Jedinstvo
Rezultati 1. kola Prvenstva BiH za ko{arka{ice: Trebinje 03 - Jedinstvo BH Telecom 40:90, Tomislav Sloboda 54:47, @eljezni~ar - RMU Banovi}i 78:46. Me~evi Mladi Kraji{nik - Borac ML IEFK i Igman Rudar igrat }e se 27. oktobra. Parovi 2. kola (30. oktobar): Borac ML IEFK - RMU Banovi}i, Sloboda - @eljezni~ar, Igman - Tomislav, Jedinstvo BH Telecom - Rudar, Mladi Kraji{nik - Trebinje 03.
Rezultati 6. kola: Kne`opoljka - @ivinice 31:26, Zrinjski - Gora`de 28:22, Lokomotiva - Mira 34:38, Borac Jedinstvo 24:21, Ilid`a Ljubu{ki (3. novembar). Slobodna je Katarina. Parovi 7. kola (29. i 30. oktobar): Ljubu{ki Katarina, Jedinstvo Ilid`a, @ivinice - Borac, Mira - Kne`opoljka, Gora`de - Lokomotiva. Slobodan je Zrinjski.

ada~ac 4 (4). Isklju~enja: Konjuh 12 minuta, Grada~ac 10. Rezultat: Konjuh - Grada~ac 22:24 (11:12). KONJUH: Kamberovi}

Tabela
1. Izvi|a~ 2. Borac 3. Bosna BH-Gas 4. Gora`de 5. Krivaja 6. Grada~ac 7. Bosna P . 8. Prijedor 6 5 4 6 6 6 5 6 5 5 4 3 3 3 2 2 2 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 1 1 0 0 2 3 3 2 4 2 4 4 5 177:144 15 145:117 15 108:82 12

PLBiH za rukometa{ice
1. Borac 2. Mira 3. Jedinstvo 4. Ljubu{ki 5. Ilid`a 6. Katarina 7. Zrinjski 8. @ivinice 9. Gora`de 5 5 5 3 5 5 6 5 5 5 5 4 3 3 2 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 166:99 15 0 154:126 15 1 144:119 12 0 100:59 2 131:119 2 135:127 4 149:172 3 140:149 4 110:145 4 141:182 6 145:156 9 9 7 6 4 1 1 0

164:166 10 149:149 154:154 138:145 164:182 82:92 143:145 127:145 127:157 9 9 7 6 6 3 1 1
(Foto: T. Trojak)

\uri}: Sjajnu partiju za~inio jednim postignutim golom

9. @eljezni~ar (-1) 4 10. Sloga 11. Gra~anica 12. Konjuh 5 5 6

(3 odbrane), Had`iomerovi} 2, Bozoljac 7, Ivani{evi}, Memi} 1, Alji}, Ferhatbegovi}, A. Muhi} 1, Be{irovi} (10 odbrana), Smaji} 3, Mi. Muhi}, Hamzi}, Husi}, Mujanovi} 5, Zild`i} 3. Trener: Nikola Markovi}. GRADA^AC: [e~i}, [a-

hdanovi}, Osmanovi} 2, [arenac 1, [ijakovi} 8, Halilkovi}, Ignji} 1, Kadi} 1, Stojanovi}, \uri} 1 (25 odbrana), Markovi} 5, Doborac 4, Isi}, Sarajli} 1, D`inovi}, Had`iomerovi}. Trener: MeT. T. hmed Doborac.

10. Kne`opoljka 6 11. Lokomotiva 6

PONEDJELJAK 25. 10. 2010.

23.15
SERIJA, FTV

BHT1

FTV

OBN

HAYAT TV

PINK BH

23.30

50. MESS

17.30

NE DAJ SE, NINA

21.20

KE^ERI

17.50

DOMA]ICA OVAKO

19.05

UDRI MU[KI

Otok smrti
Za moma~ku ve~er vjen~ani kum odvodi Henrija na pecanje, gdje pronalaze nevjerovatnu stvar. Za djevoja~ku ve~er, djeveru{e i Tri{ odlaze kod vidovnjakinje koja sna`no reagira na Ebi.

17.40
KULINARSKI [OU, OBN

Stol za 4
U drugoj sedmici drugog ciklusa tre}e sezone emisije Stol za 4, neki od recepata koje }ete imati priliku gledati od ponedjeljka do ~etvrtka su: Slana torta sa kukuruznim bra{nom, {areni ra`nji}i sa `utom ri`om, kotleti sa bademima, poslastica crno-bijeli svijet. Ko }e biti drugi polufinalista Sarajeva saznat }ete ako budete sa nama...

07.00 Dobro jutro 09.05 Debate o debatama, program za mlade 10.00 BHT vijesti 10.10 Ljubavna oluja, igrana serija, 207/313 11.00 Moja mala kuhinja, r. 11.05 Ples `ivota, igrana serija, 113/124, r. 12.00 BHT vijesti 12.15 Global, emisija o zbivanjima u svijetu, r. 12.45 Smanji gas!, emisija o saobra}aju, r. 13.15 Liga {ampiona u nogometu, magazin, r. 13.45 TV Liberty, r. 14.15 BHT vijesti 14.30 Doma}a lektira: Travni~ka hronika 15.00 Odli~an, 5+, edukativna serija, 17/66 Program za djecu i mlade 15.05 Julijana, dokumentarni film 15.20 Nema problema 15.45 Misliti zeleno, strana dokumentarna serija 16.10 Retrovizor, muzi~ki program 16.40 Ples `ivota, serija, 114/124 17.30 Sve u svemu, dnevni magazin 18.45 Du{ko Dugou{ko, animirani film 18.55 Moj prvi izbor, reporta`a 19.00 Dnevnik Kultura Sport Business News 20.00 Kroja~ za `ene, drama 21.00 Dimenzija vi{e, program iz kulture 22.00 BHT vijesti 22.10 Tema dana 23.00 Premijer liga BiH u nogometu, sportski program 23.30 50. MESS, hronika 00.00 Me|unarodni festival animiranog filma - Banja Luka 2010, hronika 00.15 Mjesto zlo~ina - New York, igrana serija, 52/70 01.00 Punk - Attitude, muzi~ko-dokumentarni program 02.30 Sve u svemu, dnevni magazin, r. 03.45 Pregled programa za utorak
21.40 Jukebox 22.30 Jukebox 23.00 Dnevnik 1 repriza

07.00 Dobro jutro, jutarnji program 09.00 Vijesti 09.05 Gospo|a Barbara, igrana serija, 36. epizoda, r. 10.00 To je prava Raven, serija za djecu, 79. epizoda 10.25 Memoari porodice Mili}, serija za djecu, 3. epizoda 10.50 ^arli i Mimo, crtani film 10.55 Tomica i prijatelji, crtani film 11.00 Sarajevska hronika, r. 11.30 Rezovi, humoristi~ka erija, 10. epizoda 12.00 Dnevnik 1 12.15 Gospo|a Barbara, igrana serija, 37. epizoda 13.00 Bud Spencer: Dvostruka nevolja, italijanski igrani film 14.45 Paralele, vanjskopoliti~ki magazin, r. 15.15 Vijesti 15.25 Crna hronika, doma}a igrana serija, 26. epizoda 16.00 Dolina sunca, igrana serija, 162. epizoda 17.00 Federacija danas 17.30 Ne daj se, Nina!, igrana serija, 31. epizoda 17.50 Dnevnik 2, najava 18.25 Lud, zbunjen, normalan, humoristi~ka serija, 46. epizoda 18.50 Dnevnik 2, najava 19.05 Upitnik, kviz Finansijske novosti 19.30 Dnevnik 2 20.10 60 minuta, politi~ki magazin 21.20 Osma ofanziva, doma}a igrana serija, 4. epizoda 22.30 Dnevnik 3 Finansijske novosti 23.15 Otok smrti, igrana serija, 4. epizoda 23.55 Hayd u park, program za mlade 00.25 60 minuta, politi~ki magazin, r. 01.35 Federacija danas, r. 02.05 Dnevnik 3, r. 02.50 Pregled programa za utorak
21.00 21.30 22.00 23.00

06.35 Jutarnji program, kola`ni program 08.30 VIP Survivor Portreti kandidata 09.00 Ludo srce, telenovela 09.55 Top Shop 10.15 A la Carte, kulinarski show 10.45 Stol za 4, kulinarski show 11.15 VIP Survivor Portreti kandidata 11.50 Vremenska prognoza 11.55 OBN Info 12.10 Red Carpet Showbiz magazine 13.10 Top Shop 13.30 CSI: Las Vegas, kriminalisti~ka serija 14.30 Top Shop 15.00 Gümüº, turska telenovela 16.20 Vremenska prognoza 16.25 OBN Info 16.30 VIP Survivor Portreti kandidata 17.00 A la Carte, kulinarski show 17.40 Stol za 4, kulinarski show 18.15 Otvorena vrata, serija 18.50 Vremenska prognoza 18.55 OBN Info 19.00 VIP Survivor Portreti svih kandidata nulta epizoda, r. 19.55 Gümüº, turska telenovela 21.20 Ke~eri (16) sporski program 22.15 Vox populi (Glas naroda) 22.30 VIP Survivor Reality show 23.30 VIP Survivor Bez cenzure 23.50 CSI.: Las Vegas, kriminalisti~ka serija

06.30 Dobro jutro svima, jutarnji program 08.30 Hayatovci, dje~iji program 09.00 Fifi i Cvjetno dru{tvo, crtani film, 35. epizoda 09.10 Graditelj Bob, crtani film, 35. epizoda 09.20 Timmy, crtani film, 35. epizoda 09.30 Jagodica Bobica Jago sitne pustolovine, crtani film, 30. epizoda 10.00 Ninja kornja~e FF, crtani film 10.30 Winx, crtani film 11.00 Winx, crtani film 11.20 Aladin, crtani film, 35. epizoda 11.45 Vijesti 11.58 Biometeorolo{ka prognoza 12.00 Indija, igrana serija, 47. epizoda 13.00 Pali an|eo, igrana serija, 41. epizoda 14.00 Glam Blam 14.45 Nema vi{e: Zeko rek’o, informativni program 15.49 Sport centar 15.50 1001 no}, igrana serija, 48. epizoda 16.50 Indija, igrana serija, 48. epizoda 17.50 Doma}ica Ovako 18.00 Kazali{te u ku}i, igrana serija, 21. epizoda 18.38 Biometeorolo{ka prognoza 18.40 Upoznajte [eherzadu i Onura, nagradna igra 19.00 Vijesti u 7, informativna emisija 19.28 Vremenska prognoza 19.30 Sport 19.37 Stanje na putevima 19.38 Top Meblo 19.40 Horizonti 20.00 1001 no}, igrana serija, 49. epizoda 21.00 Slu~ajevi X, kriminalisti~ki magazin 22.20 Ameri~ki ninja, igrani film 00.20 Seks i grad, igrana serija, 33. epizoda 01.00 Sport centar 01.05 Moj dom
21.25 Auto-shop 22.20 Ameri~ki ninja - igrani film 00.20 Seks i grad - igrana serija

06.00 Pink Jubox 07.00 (R) Danijela 08.00 Ru`i~asto jutro, jutarnji program 10.00 Farma, reality u`ivo 11.00 Valentina, serija 12.00 Info top, informativni prog. 12.10 ^ini, serija 13.00 Farma, reality u`ivo 14.00 Info top, informativni prog. 14.10 Slomljeno srce, serija 15.00 Danijela, serija 15.50 Info top, informativni prog. 16.00 Valentina, serija 16.55 Savr{eno skladna i originalna BiH 17.00 Farma, reality 17.45 Gusto, tv kulinarstvo 18.00 All about, zab. emisija 18.30 Info top, informativni prog. 18.55 Gusto, tv kulinarstvo 19.00 Savr{eno skladna i originalna BiH 19.05 Udri mu{ki 20.00 Farma, reality vtr 21.00 Farma, reality izbor gazde 21.15 Grand Narod pita 23.15 Farma, reality u`ivo 01.00 Bijele no}i, film

TV Alfa
07.00 08.00 08.15 08.50 09.00 09.30 09.35 12.00 12.30 12.40 13.15 13.30 13.33 14.30 14.35 15.30 15.35 16.30 16.35 17.30 17.45 18.40 19.15 20.00 20.30 Alfa mozaik - jutarnji program Emisija [ta da ne? - repriza Emisija puls - repriza Sponzorisani program Intervju dana - repriza Vijesti Alfa mozaik (u 10.30 i 11.30 Vijesti) Poznati Vijesti Sponzorisani program Sponzorisani program Vijesti Jukebox i EPP Vijesti Jukebox i EPP Vijesti Jukebox i EPP Vijesti Muzika Vijesti Muzika Centralna inf. emisija [to da ne? - revijalni program Intervju dana Na tragu prirode

TV Visoko
19.30 20.05 20.30 20.50 21.30 22.15 22.45 23.00 Dnevnik FTV Sje}anja Aktuelnosti Drugo poluvrijeme - sportski program Klinika - igrana serija Sportske legende Aktuelnosti, r. TV strane

TV TK
18.00 18.45 19.00 19.35 20.05 21.00 21.45 22.15 22.30 22.45 23.15 ^etiri `ene, serijski program Tarih Dnevnik RTV TK Dje~iji program Poaro, igrana serija Uspon velikih sila, strani dokumentarni program Tribunal, inf. program Skrivena kamera Vijesti Javni agent 033, zabavni program Krajnja sila, igrana serija

IC sport Glas naroda Ludo srce, serija Vijesti tv sahar

20.00 Igrani film: Azil 21.30 TV izlog 22.00 Plima `ivota, igrana serija

TV USK
17.10 Capri 2. igrana serija r. 18.10 Iz Bisaga Vehida Guni}: Bio sam na Floridi 19.00 Dnevnik 1 TVUSK 19.30 Muzi~ki program 20.00 Sportska hronika 20.15 U svemiru 5/9 dok. serija 20.45 TV izlo`ba 21.00 Kult, kult, kultura 21.30 Dnevnik 2 21.50 Capri 2, igrana serija 5/26 22.50 Igrani film

TV Cazin
18.00 Gost i ona, repriza 19.00 Moja {kola, repriza 20.00 TV Panorama, informativni program 20.30 Razgovor s povodom, informativni program 22.00 Igrani program 22.50 Bonus 23.00 Glas Amerike 00.00 Odjava programa

HIT TV
16.45 18.30 19.00 19.25 19.35 20.00 21.00 21.30 22.00 22.35 23.00 23.35 23.50 00.00 00.05 Film Vremeplov Objektiv I Triumph Frame Zabranjena ljubav ^udo `ivota Vrele gume Objektiv II Put oko svijeta Glas Amerike Triumph Frame Tri minuta Film

18.00 18.30 19.00 19.30 20.10 21.00 22.30 23.00

Danas u Srpskoj Monitoring BN sport Dnevnik 2 Doma}a serija: Jelena BN koktel Dnevnik 3 Igrani film: Mek brajd posrnuli idol

TV HEMA
14.00 TV Zehra - emisija za `enu i porodicu - repriza 15.00 Vijesti 15.20 Vremeplov, Zanimljivosti, Horoskop 16.00 Moda inn, r. 17.02 Muzi~ki program 17.45 Pregled programa 18.00 Vijesti 19.00 El profe - igrana serija, 19. epizoda 20.00 TV Liberty - magazin Radija Slobodna Evropa 21.00 Dokumentarni program 22.00 Hema magazin informativni program

TV KISS
19.00 19.25 19.30 20.00 20.20 22.20 22.20 Dnevnik KISS Sportski pregled i vrijeme Dnevnik HRT Vitez: Dani vjen~anja, rep. Film, Shrink (16) Lifestyle TV Dnevnik Kiss, r. No}ni program

TV Bugojno
15.50 16.50 18.00 18.10 18.30 19.00 20.00 21.00 1001 no}, igrana serija Indija, igrana serija Vijesti Ovo mi je {kola dje~iji emisija r. Muzika Informator 1001 no}, igrana serija Potez, sportski program

TV Gora`de
19.00 19.30 20.00 21.00 22.00 23.00 23.30 Dnevnik Muzi~ki program Izbori 2010 - kontakt program Gost i ona Dokumentarni program Dnevnik, r. Glas Amerike

TV Zenica
18.00 18.05 19.00 19.30 19.50 Iz dana u dan Ze sport magazin Zenica danas Muzi~ki spotovi Obavje{tenja

TV Kakanj
19.30 Dnevnik FTV 20.00 Vijesti IC 20.20 Svi vole Rejmonda, serija

BN
14.05 16.00 16.25 17.10 Varvarijanski narod Dnevnik 1 TV serija: Jelena, r. TV serija: Kradljivac srca -

SATELITSKI TV PROGRAM
RTS Eurosport Eurosport 2 Sportklub National G. MTV Adria RTL PRO 7

22.25
FILM, Nova TV

17.20

SLAGALICA

21.00

WWE

20.15

FUDBAL

14.30 MANCHESTER CITY - ARSENAL

22.00 MARSOVSKI ROBOTI

21.00

ROCK CHART

21.15 FARMER TRA@I @ENU

20.15

FRINGE

16.40 Vjerski kalendar 16 .50 Bez komentara 17.00 Dnevnik 17.20 Slagalica 17.45 Beogradska hronika 18.25 Oko 19.00 Srbija na vezi 19.30 Dnevnik 20.05 Selo gori, a baba se ~e{lja 20.55 Pjesma i bingo 22.00 Vijesti 22.05 Upitnik

15.15 Tenis: A. Mauresmo M. Pierce 16.15 Tenis: J. Henin - M. Sharapova 17.15 Tenis 18.15 Fudbal 18.45 Fudbal 20.00 Najja~i ~ovjek 20.45 Svi sportovi 20.50 Svi sportovi 21.00 Wwe 21.30 Wwe 22.25 Svi sportovi 22.30 Borila~ki sport

16.00 Fudbal 17.00 Spidvej 18.00 Enduro 18.30 Trajal 19.30 Ekstremni sportovi 19.45 Vijesti 20.00 Motorsportovi 20.15 Fudbal: Fc Erzgebirge Aue - RotWeiss Oberhausen 22.15 Ko{arka: Olimpijakos Aek Atina

14.30 Premier League: Manchester City - Arsenal 16.15 Pregled ruske lige 16.45 NHL: Tampa Bay - Nashville 18.15 Real NBA 18.45 Pregled holandske lige 19.45 Pregled Premier League 20.45 U`ivo: Championship. Leeds - Cardiff

16.00 ^impanze 17.00 Neobi~ni planeti 18.00 [apta~ psima 19.00 Najsmrtonosnije `ivotinje svijeta 20.00 Istrage zrakoplovnih nesre}a 21.00 Borbena znanost 22.00 Marsovski roboti

16.40 Ema 17.00 16&Pregnant 17.40 Celebrity Bites 17.50 3 From 1 18.00 Brand New 18.30 Jukebox 19.00 Spotlight 19.10 Videography Hip Hop 20.00 Music Video Premiere 20.10 Just See MTV 21.00 Rock Chart 21.50 3 From 1 22.00 Valemont 22.20 Punk’d

17.30 Me|u nama, serija 18.00 Explosiv 18.30 Exclusiv 18.45 RTL aktuelnosti 19.05 Sve {to je va`no 19.40 Dobra vremena, lo{a vremena, serija 20.15 Ko `eli biti milioner? 21.15 Farmer tra`i `enu 22.30 Extra

15.00 Mi smo porodica 17.00 U@IVO: Taff 18.00 Vijesti 18.10 Simpsonovi 19.10 Galileo 20.15 Fringe, serija 21.15 @iva meta, serija 22.10 Supernatural, serija 23.10 TV total

Uli~ni borac
Savezni~ke snage pod vo|stvom pukovnika Vilijama Gilea imaju zadatak locirati i spasiti 63 javna radnika koji su taoci generala odmetnika M. Bisona. Njihov se plan zamalo ne izjalovi u posljednji trenutak kad se izvjestiteljica Chun-Li Zang uplete i `eli ne{to vi{e od same pri~e. Uloge: @an-Klod Van Dam, Raul Julia Reditelj: Stiven E. de Suza

PONEDJELJAK 25. 10. 2010.
RTRS HRT 1 HRT 2 Nova TV

[APAT ZVIJEZDA
Priprema: Hedija MEHMEDI]
Ljubav: Situacija se pone{to mijenja. Ako osjetite nezadovoljstvo, ponajprije preispitajte svoja osje}anja. 21. III - 20. IV Posao: Nagla{ena je va{a mo} prilago|avanja poslu i okolnostima u kojima radite. Ipak, odgovornost je pove}ana. Zdravlje: Nemate razloga za zabrinutost. Ljubav: Partner je nezadovoljan va{im odnoBIK som prema njemu ili va{oj kompletnoj vezi. Sve je usamljeniji... 21.IV - 22.V Posao: Postavili ste visoke ciljeve {to, kadtad, rezultira iscrpljeno{}u. Pitanje je do kada mo`ete raditi sa zadovoljstvom. Zdravlje: Ne pretjerujte u jelu. Ljubav: Pripazite na svoj odnos prema voljeBLIZANCI noj osobi. Naime, oko vas ima ljudi koji nisu skloni va{oj vezi. 23.V - 22.VI Posao: Va{e spoznaje u vezi posla postaju sve bogatije i plodonosnije. Ja~aju i odre|eni kontakti s inostranstvom. Zdravlje: Odmarajte se dovoljno.
OVAN
SLOMLJENO SRCE

20.10

PRESING

17.32

8. KAT

17.25

MOJA @ENA I DJECA 5

16.00

09.10 Mala tv Nodi, crtana serija (16./100) Medo Rupert, crtana serija (16./52) Tomica i prijatelji, crtana serija (16./100) Gora bisera, crtana serija (14./48) Bajke iz cijelog svijeta, program za djecu (28./39) 10.10 Kvizolog, kviz za djecu, repriza 11.10 Karmelita, tv novela (41./170) 12.00 Dnevnik 1 12.20 U fokusu, informativni program 13.00 Pregled nedjelje za osobe sa o{te}enim sluhom 13.30 Pakov svijet, serija (67.) 15.00 Vijesti 15.10 Dolina sunca, tv novela (96./210) 15.55 [arene ka`e (23.) 16.00 Re’publika - Hercegovina 16.23 Izvje{taj sa banjalu~ke berze 16.30 Srpska danas 17.05 Karmelita, tv novela (42./170) 17.55 Uz Me|unarodni festival animiranog filma „Banja Luka 2010.“, Stresne avanture Bokhseda i Raundheda, Bra}a po oru`ju (SAD), crtani film 18.00 Art ma{ina, emisija iz kulture 18.45 Gora bisera, crtana serija (15./48) 19.05 Upitnik, kviz Finansijske novosti 19.30 Dnevnik 2 20.00 Sport 20.10 Presing, politi~ki tolk {ou 21.25 Moj ro|ak sa sela, serija (4./13) 22.30 Dnevnik 3 22.52 Sport 22.57 Finansijske novosti 23.00 Naslovi, dokumentarni program 23.25 Me|unarodni festival animiranog filma „Banja Luka 2010.“, hronika 23.50 Vrati}e se rode, serija (9./25) 00.40 Tribunal 01.05 Presing, politi~ki tok-{ou

12.00 Dnevnik 12.15 Minuta zdravlja iz Dietpharma, emisija pod pokroviteljstvom 12.16 TV kalendar 12.28 @ivjeti zdravije, emisija pod pokroviteljstvom 12.33 More ljubavi, telenovela (71/165)* 13.20 Hitna slu`ba 14, serija (8/19)* 14.05 Vijesti s prijevodom za gluhe 14.14 Vrijeme sutra 14.20 Normalan `ivot, emisija o obitelji 15.00 Luda ku}a 3, humoristi~na serija (33’12“) (4/34)* 15.35 Skica za portret 15.40 Glas domovine 16.15 Hrvatska u`ivo 17.00 Vijesti 17.15 Hrvatska u`ivo 17.32 8. kat: Lijepi ili ne, talk-show 18.20 Kod Ane, emisija pod pokroviteljstvom 18.35 Odmori se, zaslu`io si 3 - TV serija (32’36“) (2/15)* 19.08 Minuta zdravlja iz Dietpharma, emisija pod pokroviteljstvom 19.12 Dnevnik plavu{e: Moj biv{i de~ko, emisija pod pokroviteljstvom 19.30 Dnevnik 20.04 ZABA - 90 sekundi, emisija pod pokroviteljstvom 20.15 Latinica: Ex Yu - 20 godina poslije, 1. dio 21.25 Latinica: Ex Yu - 20 godina poslije, 2. dio 21.50 Poslovni klub 22.20 @ivjeti zdravije, emisija pod pokroviteljstvom 22.30 Dnevnik 3 22.55 Sport 22.58 Vrijeme 23.00 Vijesti iz kulture 23.10 U potrazi za svetim: Realisti i sanjari, dok. serija (5/7) 00.00 Koncert: Antiphonus u Bujama (oko 70’) 01.10 Galactica 4, serija (21/21)* 01.55 Hitna slu`ba 14, serija (8/19)* 02.40 24 (7), serija (12) (19/24) (R)* 03.20 Skica za portret 03.30 Glas domovine (R) 04.00 Poslovni klub (R)

07.10 Krava i pile, crtana serija (23/26)* 07.30 @deronja 2, crtana serija (17/20)* 07.55 Mala TV: TV vrti} Brlog: Bjeloglavi sup Profesor Baltazar 08.25 Dvorac igra~aka, serija za djecu (6/40) (R)* 08.50 [kolski program: Istra`iva~i pro{losti Ton i ton: Glazba na daskama i razli~itost u slikama (6/10) Na glasu: Zaljubljene cure 09.35 Mega Mindy, serija za djecu (18/39)* 10.00 Beverly Hills 3, serija (28/30)* 10.45 Split: More 11.15 Lijepom na{om: Subotica (2.) 12.15 Reporteri: Crna pla`a 13.20 Skica za portret 13.30 Galactica 4, serija (21/21)* 14.15 [kolski program: Istra`iva~i pro{losti (R) Ton i ton: Glazba na daskama i razli~itost u slikama (6/10) (R) Na glasu: Zaljubljene cure 15.00 Sestrinska ljubav, francuski film (89’)* 16.30 Cocco Bill, crtani film 16.45 Veronica Mars 1, serija za mlade (21/22) 17.25 Moja `ena i djeca 5, humoristi~na serija (21/26)* 17.50 Ritam tjedna, glazbeni magazin 18.30 @upanijska panorama 19.00 Overland 4 - Od Portugala do Kine: Kina-Mand`urija-ruska granica, dok. serija (12/13) (R)* 19.45 Hit dana 20.00 TV Bingo Show 20.45 Project A 2, hongkon{ki film (102’)* 22.30 24 (7), serija (12) (19/24)* 23.20 Dnevnik plavu{e: Moj biv{i de~ko, emisija pod pokroviteljstvom 23.30 Kalifornikacija 2, serija (18) (6/12)* 00.00 Retrovizor: Dr`avnik novog kova 4, humoristi~na serija (5/6)* 00.25 Retrovizor: Plavci, serija (12) (12/12)* 01.15 Retrovizor: Kineska pla`a 4, serija (12) (14/17)*

05.05 Hitni slu~aj, serija (5/12) 06.05 Na{a mala klinika, serija (10/15) 07.10 Bumba, crtana serija (129-130/150) 07.25 Graditelj Bob, crtana serija (6/39) 07.40 Fifi i cvjetno dru{tvo, crtana serija (9/13) 07.50 Roary, crtana serija (36/52) 08.05 Peppa, crtana serija (11-12/52) 08.20 Mini kviz ep. 1 08.30 Mini kviz ep. 2 08.50 Zauvijek zaljubljeni, serija (1-2-/140) 10.50 Slomljeno srce, serija (9-10/130) 12.40 IN magazin 13.30 Najbolje godine, serija (28/156) 14.20 Zauvijek zaljubljeni, serija (3-4/140) 16.00 Slomljeno srce, serija (11/130) 17.00 Vijesti Nove TV 17.25 Slomljeno srce, serija (12/130) 18.20 IN magazin 19.15 Dnevnik Nove TV 20.05 Najbolje godine, serija (29/156) 21.05 Lud, zbunjen, normalan, serija (11/25) 21.50 Lud, zbunjen, normalan, serija (18/31) 22.25 Uli~ni borac, igrani film (12)* 23.45 Ve~ernje vijesti 00.00 Uli~ni borac, igrani ilm (12)* - nastavak 00.40 Mrak komadi, igrani film 02.40 Seks i grad, serija (63/94) 03.10 Bra~ne vode, serija (6/26) 03.35 Ezo TV, tarot show (18)* 04.35 Kraj programa

Ljubav: Dolazite u situaciju da se sa partnerom borite za dominaciju u vezi. Ni sami ne znate zbog ~ega?! 23.VI - 22.VII Posao: Prilagodite se novonastalim okolnostima. Poku{ajte {to vi{e izbaciti emocije iz poslovne sfere. Zdravlje: Nervozni ste i napeti.
RAK

Ljubav: Ako budete strpljivi i tolerantni, osjetit }ete pozitivne promjene u pona{anju voljene osobe prema vama. 23.VII - 22.VIII Posao: Ovo je, po mnogo ~emu, plodonosan dan. Pogotovo, ako je va{ posao vezan za putovanja, umjetnost... Zdravlje: Zra~ite zdravljem i {armom. DJEVICA Ljubav: ^injenica je da ste u razdoblju opadanja ljubavne sre}e. Ni{ta zato, uskoro dolaze sjajni dani. 23.VIII - 22.IX Posao: Ne „lupajte glavom o zid“. [to smirenije sa~ekajte da lo{a sre}a ili nesporazumi pro|u i krenite dalje. Zdravlje: Najbolje je da se malo odmorite.
LAV

Ljubav: Pazite da ne odreagirate lo{e na bezazlenu {alu voljene osobe. To mo`e izazvati suvi{nu raspravu. 23.IX - 22.X Posao: Sve vam polazi za rukom. Uvjet je da ne dozvolite nepozvanim osobama da se petljaju u va{e stvari. Zdravlje: Da niste malo razma`eni?!
VAGA [KORPIJA Ljubav: Sve je u znaku lijepih, uzvi{enih osje-

21.00
SERIJA, BHT1

Dimenzija vi{e
Emisija o banjalu~kom umjetniku Mladenu Miljanovi}u, a u povodu izlo`be u Umjetni~koj galeriji Bosne i Hercegovine. Predstavnik je „ratne generacije“ bosanskohercegova~kih umjetnika koji svoj rad temelji na vlastitom egzistencijalnom iskustvu, odrastanju u vrijeme rata i nakon njega u razorenoj, osiroma{enoj, etni~ki i teritorijalno podijeljenoj zemlji. Za svoje instalacije nagra|ivan je u zemlji i inostranstvu, a u Sarajevo dolazi nakon predstavljanja u Muzeju savremene umjetnosti MUMOK u Be~u.

01.00 Bijele no}i
Za vrijeme hladnog rata jedan avion je zbog kvara prinudno morao da sleti u vojnu bazu u Sibiru, na svom putu od Londona do Tokija. Protiv svoje volje, prebjegli ruski plesni prvak Mihail, koji je bio u njemu, ponovo se na{ao na tlu svoje biv{e domovine. KGB mu kao pratnju dodjeljuje ameri~kog dezertera Rejmonda, koji je i sam igra~... Uloge: Mihail Bari{njikov, Gregori Hajns Reditelj: Tejlor Hekford

}anja. Poku{avate unijeti nove relacije u cjelokupni ljubavni `ivot. Posao: Ne samo objektivne okolnosti, nego i privatni `ivot ometa vas u poslu. Zaokupljeni ste emocijama. Zdravlje: Sasvim dobro.
23.X - 22.XI

STRIJELAC Ljubav: Situacija mo`e potpuno izma}i kontroli.

Pravo rje{enje bilo bi da partneru iskreno priznate osje}anja. Posao: Najva`nije je da dobro organizirate vrijeme. U tom slu~aju, imat }ete komociju koju toliko `elite. Zdravlje: Unesite promjene u prehranu.
23.XI-22.XII

FILM, PINK BH

Ljubav: Situacija vas naprosto „tjera“ da brzo ne{to poduzmete. U suprotnom, mo`ete zako23.XII-21.I mplicirati vezu. Posao: Velika je motivacija da uspijete, da uspje{no dovr{ite va`ne poslove. Budite spremni i na ~ekanje. Zdravlje: Nemojte se toliko `ivcirati. je, sa jednom posebnom osobom, za~injeno i tjelesnom privla~no{}u. 22.I-19.II Posao: Izuzetni ste u menad`erskim poslovima, kao op}enito u komunikaciji. Mogu}a je vijest o putovanju. Zdravlje: Imate dovoljno energije. Ljubav: Situacija se mo`e zakomplicirati. Niste vi{e zaigrani, u svijetu ma{te, jer su na djelu prava osje}anja. 20.II-2O.III Posao: Najbolje je da se, ako mo`ete, malo odmorite od kombinatorike. Prave izazove tek treba o~ekivati. Zdravlje: Osjetljiv probavni sistem.
RIBE
branilaca br. 2, tel: 037/310-363; MOSTAR: Husnije Repca bb, tel: 036/558-891; tel/fax: 036/558-890; GRA^ANICA: Ahmed pa{e Budimlije br. 23 (zgrada Ozrenka), tel: 035/706-043; TRAVNIK: @itarnica F Travnik, tel: 030/512-718, BANJA LUKA: Ekvator tr`ni centar, ulica Kralja Petra Prvog Kara|or|evi}a b.b.tel: 051/215-885, 215-887; GORA@DE: [ukrije Kukavice 12, tel: 038/222-251; BIJELJINA: Me{e Selimovi}a 2, tel: 055/209-753 Adresa: Te{anjska 24 a List je upisan u evidenciju javnih glasila u Ministarstvu obrazovanja, nauke, kulture, sporta i informiranja RBiH pod brojem 529 od 28. 9. 1995. god. u skladu sa Zakonom o javnom informiranju. PDV ID BR. 200934630002. CIJENA: 1 KM

JARAC

1001 no}

20.00
SERIJA, HAYAT TV
Jasemin bi radije da posluje s Onurom nego s Keremom. Onur strahuje da }e ovaj odnos smetati [eherzadi. Gani uvodi mnoga pobolj{anja u poslovanje Burhanove fabrike. Melek sve vi{e pije.

Gumus

19.55
SERIJA, OBN
Gumu{ i Mehmet se ipak mire i on je odvodi u bolnicu. [eref ponovo poku{ava da ih razdvoji. Mehmet ubje|uje Gumu{ da se vrati ku}i. Berk se kaje i `eli se vratiti ku}i. Mehmet otpu{ta Tarika, Gumu{ je dobila prvi posao.

VODOLIJA Ljubav: Dan je, uglavnom, u znaku flerta. Sve

Dnevni avaz
Prvi broj „Avaza“ od{tampan je 15.9. 1993. Bosanskohercegova~ki politi~ki dnevnik; Izdava~: "avaz-roto press" Glavni i odgovorni urednik: Sead Numanovi} Ure|uje redakcijski kolegij: zamjenik glavnog urednika Indira ]ati}, pomo}nik glavnog urednika Fadil Mandal, DESK Muriz ^engi}, Globus Svjetlana Salom, Biznis Ismar [migalovi}, Crna hronika Re{ad Ljubovi}, Sport Oleg Lokmiæ, Kultura Anila Gajevi}, Sarajevski kanton Mladen Daki}, Dopisni~ka

mre`a Fatma Tihi}, Sveznadar Zrinka Ili}, RTV Extra Aleksandar Toma{evi}, Panorama D`enana Burek, Prilozi Miodrag Ili}, no}ni urednik Sead Hasovi}, Oglasi Izet Dropi} DTP: Damir Hasanovi} Grafi~ki urednici: Jadranka Le{i}, Jasmin Dautbegovi} Menad`ment “avaz-roto press”: Sanja Isanovi}, direktor Dru{tva DTP: Studio "avaz-roto press" [tampa: GIK “OKO” d.d Sarajevo, D`emala Bijedi}a 185, tel: 033/455-333. TELEFONI: Generalni direktor: 281- 391, glavni i odgovorni urednik: 281- 490, Unutra{nja rubrika: 281- 388,

281- 398 i 281- 411, Panorame i dopisni~ka mre`a: 281- 409, Sarajevska hronika: 281-380, 281- 419 i 281-442, Crna hronika: 281413, RTV extra: 281- 421, Kultura: 281-355, Sportska : 281- 417 i 281-418, Fax: 281- 406, e-mail: sportska@avaz.ba , DTP: 281-424, e-mail: redakcija@avaz.ba, modem: 281- 412, faxovi: 281- 414 i 281- 415, Marketing: 281- 356, Fax: 281-441, e-mail:marketing@avaz.ba, Oglasna: 281-717, 281-718, Fax: 281-412, e-mail: umrlice@avaz.ba, Plasman i prodaja: 281-364, Finansije: 281- 357. DOPISNI[TVA: ZENICA: Marjanovi}a put bb (zgrada Jabuka), 032/424-440, tel/fax: 424-441; TUZLA: Turalibegova 22 (poslovnozanatski centar Korzo-pasa`), tel: 035/ 257-277 i 257-477; BR^KO: Bosne srebrene br. 3 (Kvadrant), tel: 049/215-648, BIHA]: Biha}kih

TOP VIJESTI

LJUDI I DOGA\AJI

Indija: Broj slonova se smanjuje

Slonovi postali nacionalno blago
NJU DELHI - Indijska vlada proglasila je slonove nacionalnim blagom kako bi pobolj{ala za{titu ove vrste, prenosi BBC. Procjenjuje se da u Indiji skoro 26.000 slonova `ivi u divljini i raste zabrinutost da bi se njihov broj mogao smanjiti usljed uni{tavanja {uma. Jedan prijedlog je da se u Indiji formira posebna agencija za za{titu slonova.

Morales: Privla~i sve vi{e pa`nje

Modna ku}a „Intimissimi Lingerie“ anga`irala {pansku manekenku

/14#.'5 <# 6+601 .+%'
Poziraju}i u ~ipkastom donjem rublju, Dijana je pokazala da je izuzetno atraktivna
MADRID - Modna ku}a „Intimissimi Lingerie“ anga`irala je jo{ jednu ljepoticu da predstavi njihove seksi kreacije intimnog rublja. Dijana Morales (Diana) postala je za{titno lice zimske kolekcije donjeg rublja ove poznate svjetske kompanije. Poziraju}i u ~ipkastom rublju, {panska manekenka pokazala je kako je izuzetno atraktivna, prenose evropski mediji. Morales je ro|ena u Valenciji, ima 23 godine, visoka je 168 centimetara i u posljednje vrijeme privla~i sve vi{e pa`nje u svijetu mode. Trenutno `ivi i radi u Sjedinjenim Ameri~kim Dr`avama. „Intimissimi Lingerie“ je kao svoje za{titno lice ne{to ranije uzeo i vatrenu rusku manekenku Irinu [ajk, ali i seksi model Bijons Balti (Biance). [ajk je, ina~e, {iroj javnosti poznatija kao djevojka portugalskog fudbalskog reprezentativca Kristijana Ronalda (Christiano Ronaldo).

Teheran: O{tre kazne za kriminal

Osu|eniku odsje~ena ruka
TEHERAN - U jednom zatvoru u centralnom dijelu Irana ~ovjeku osu|enom zbog kra|e, odsje~ena je ruka u prisustvu drugih zatvorenika, javio je ju~er iranski dr`avni radio. Rije~ je o drugoj kazni odsijecanja ruke koja je izvr{ena ovog mjeseca, prenijela je ameri~ka novinska agencija AP .

UN obilje`io 65. godi{njicu Sarkoziju opada popularnost
NJUJORK - Ujedinjeni narodi obilje`ili su ju~er 65 godina od nastanka. Dan UN-a obilje`ava se svake godine 24. oktobra, kada je Povelja UN-a stupila na snagu. Prema rije~ima generalnog sekretara organizacije Ban Ki-muna (Kimoon), taj dan je prilika za ponovnu potvrdu univerzalnih vrijednosti tolerancije, uzajamnog po{tovanja i ljudskog dostojanstva, kao i napretka koji je zajedni~ki na~injen na planu obrazovanja, o~ekivanog trajanja `ivota, {irenja tehnologije te unapre|enja demokratije i vladavine zakona. PARIZ - Popularnost francuskog predsjednika Nikolasa Sarkozija (Nicolas Sarkozy) opala je na najni`i nivo u jeku protesta zbog reforme penzionog sistema, pokazuje najnovije istra`ivanje javnog mnijenja. Istra`ivanje pokazuje da je samo 29 posto anketiranih zadovoljno radom {efa dr`ave, prenijela je ameri~ka agencija AP . U odnosu na anketu iz septembra, rije~ je o padu od tri posto i najni`em rejtingu Sarkozija od kada je 2007. preuzeo du`nost predsjednika Francuske.

Iskosa

Automobili kao kolica u marketu
BE^ - Inovatori okupljeni u timu „Smart Cities“, osmislili su i sklopili specijalni gradski automobil. Zanimljivo je da se ovi mali automobili sla`u kao kolica u supermarketu tako da {est do osam takvih vozila stane na jedno parkirno mjesto, koje sada zauzima prosje~an automobil. Svaki to~ak ima svoj motor, svoj volan i sastav za ko~enje, stoga je ovo vozilo nevjerovatno okretno, ne vozi samo naprijed-nazad nego i ustranu, {to omogu}ava lako parkiranje.

Sjedi{te UN-a: Posve}enost univerzalnim vrijednostima

Sarkozi: Ne odustaje od reforme